Page 1

ÀÃÐ ÀÐÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÀÃÐÀÐÍÅ

ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÌ ÏÀÐÊÎÂÊÀÌ ÎÁÚßÂÈËÈ ÂÎÉÍÓ

3 2

9

̲ÍÎѲÒÈ ÑÒ Àª ÑÒÀª ÏÀÐÒÍÅÐÎÌ ÂÓDzÂ

ÊÒÎ ÇÀÏËÀ ÒÈÒ ÇÀ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ?

4

ÇÀ ÏÎÐßÄÊÎÌ ÏÐÎÑËÅÄÈÒ ÊÀÂÀËÅÐÈß

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Çîíû îòäûõà ãîðîæàí â áîëüøèõ ãîðîäàõ èìåþò ñâîþ ñïåöèôèêó îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè. Íàðÿäó ñ ïåøèìè è àâòîïàòðóëÿìè, ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà â îáëàñòíîì öåíòðå ïîÿâëÿþòñÿ ìèëèöèîíåðû íà ëîøàäÿõ. Êîððåñïîíäåíò «Â³còåé» íàáëþäàëà çà èõ äåæóðñòâîì íà Ìîíàñòûðñêîì îñòðîâå

№ 32 (1525) ×åòâåð, 1 òðàâíÿ 201 20144 ð.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÃÎÒÎÂͲÑÒÜ ÄÎ ÎÁÎÐÎÍÈ

ÄÎÐÓ×ÅÍÍß ÃÓÁÅÐÍÀ ÒÎÐ ÀÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÒÎÐÀÌ ÇÑÓ ïðèâåäåí³ ó ïîâíó áîéîâó ãîòîâí³ñòü ÷åðåç çàãðîçó íàïàäó Ðîñ³¿. Ïðî öå çàÿâèâ â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ ï³ä ÷àñ íàðàäè ³ç ãîëîâàìè ÎÄÀ, ùî â³äáóëàñü ó Êèºâ³. ³í òàêîæ äîðó÷èâ ñòâîðèòè ó êîæí³é îáëàñò³ áàòàëüéîíè òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè. Âîíè ìàþòü áóòè ìîá³ëüíèìè, ùîá ó ðàç³ ïîòðåáè ïåðåêèäàëèñü ó ò³ ðåã³îíè, äå ïîòð³áíà äîïîìîãà. Êîæåí ãîëîâà ÎÄÀ ïîâèíåí äåòàëüíî çíàòè ïëàíè òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè ñâ îáëàñò³, äîäàâ Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ. ○

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÂÅÊÒÎÐ

ÁÅÇÀËÜ ÒÅÐÍÀ ÒÈÂÍÈÉ ÂÈÁ²Ð ÁÅÇÀËÜÒÅÐÍÀ ÒÅÐÍÀÒÈÂÍÈÉ

12

Ðóñëàí Êîðîëåíêî: «Â Òàèëàíäå âçðîñëûå ñòàíîâÿòñÿ ïîõîæè íà äåòåé» Ñåìü ìåñÿöåâ â Òàèëàíäå ïîäàðèëè äíåïðîïåòðîâöó Ðóñëàíó Êîðîëåíêî íåçàáûâàåìûå âîñïîìèíàíèÿ è çàñòàâèëè çàäóìàòüñÿ íàä òåì, ïî÷åìó óêðàèíöû íå óìåþò ðàäîâàòüñÿ æèçíè òàê æå ïðîñòî, êàê ýòî äåëàþò òàèëàíäöû.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Âiñòÿì» ïóòåøåñòâåííèê ðàññêàçàë î «òåìíîé» è «ñâåòëîé» ñòîðîíàõ ÒÒàèëàíäà, àèëàíäà, ïðî ìîêðûé Íîâûé ãîä è ïðî òî, ïî÷åìó Ïàòòàéÿ - ãîðîä êîíòðàñòîâ.

ÄÍÊ ÄÆÎÊÎÍÄÛ

ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÌÎÍÛ ËÈÇÛ ÓÑÒÀÍÎÂßÒ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÒÅÑÒÀ èòàëüÿíñêèå ó÷åíûå ðåøèëè ïðîâåñòè ÄÍÊÕîòÿ «Ìîíà Ëèçà» áûëà ýêñïåðòèçó. Îíè õîòÿò íàïèñàíà ïÿòü ñòîëåòèé ñðàâíèòü ãåíåòè÷åñêèé êîä íàçàä, ñïîðû î òîì, êòî æå äåòåé Äæîêîíäî ñ îáðàçèçîáðàæåí íà êàðòèíå, ñ öàìè, âçÿòûìè â îäíîì èç êàæäûì âåêîì ðàçãîðàþò- ìîíàñòûðåé òîñêàíñêîé ñÿ âñå ñèëüíåå è ñèëüíåå. ñòîëèöû, ãäå â ñåðåäèíå Ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòîé XVI âåêà óìåðëà Ëèçà âåðñèè, Ëåîíàðäî äà Ãåðàðäèíè. Êîñòè, ïîñëóÂèí÷è íàïèñàë ïîðòðåò æèâøèå ìàòåðèàëîì äëÿ æåíû ôëîðåíòèéñêîãî èññëåäîâàíèÿ, áûëè òîðãîâöà øåëêîì Ôðàí÷åñ- ýêñãóìèðîâàíû åùå â êî äåëü Äæîêîíäî - Ìîíû 2012 ãîäó. Öåëü - âûÿñËèçû Ãåðàðäèíè. ×òîáû íèòü, ìîæíî ëè èõ äàòèðîîïðîâåðãíóòü èëè íàîáîðîò âàòü òåì æå ïåðèîäîì, ïîäòâåðäèòü ýòó âåðñèþ, êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ âðåìåÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

íåì æèçíè Äæîêîíäû. Îñòàíêè ôëîðåíòèéñêîãî òîðãîâöà, à òàêæå äâóõ åãî äåòåé õðàíÿòñÿ â ôàìèëüíîì ñêëåïå â ÑàíòèññèìàÀííóàöèàòà. ÄÍÊ íàéäåíîãî ñêåëåòà ñîïîñòàâÿò ñ ÄÍÊ äåòåé Äæîêîíäî, ïîñëå ÷åãî ìîæíî áóäåò ñ òî÷íîñòüþ ãîâîðèòü î òîì, äåéñòâèòåëüíî ëè Ëèçà Ãåðàðäèíè áûëà ìîäåëüþ Ëåîíàðäî äà Âèí÷è. «Ñêåëåò ïðåäïîëàãàåìîãî ñûíà Äæîêîíäû - äåéñòâèòåëüíî åãî. Î÷åíü ñêîðî ìû óçíàåì, ïðèíàäëåæàò ëè

íàéäåííûå îñòàíêè Ëèçå Ãåðàðäèíè. Ïîñëå, ïðè ïîìîùè òåõíèêè ðåêîíñòðóêöèè ëèöà íà îñíîâå ÷åðåïà, ñìîæåì âîññòàíîâèòü, êàê âûãëÿäåëà Ìîíà Ëèçà íà ñàìîì äåëå», ãîâîðèò îäèí èç ó÷àñòíèêîâ èññëåäîâàíèÿ Äæîðäæèî Áåëëþîíîìèíèþ. Íàïîìíèì, èçâåñòíóþ êàðòèíó Ëåîíàðäî äà Âèí÷è íàïèñàë â 1503-1505 ãîäàõ. Ñåé÷àñ øåäåâð íàõîäèòñÿ â îäíîì èç ñàìûõ áîëüøèõ ìóçååâ Ëóâðå.

24 Íèêèòà Ðóáàí: «Äîêàçàë, ÷òî ìóçûêà - ýòî ìîå»

Â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ çóñòð³âñÿ ç äåëåãàö³ºþ ïîë³òè÷íî¿ ãðóïè «Ïðîãðåñèâíèé àëüÿíñ ñîö³àë³ñò³â ³ äåìîêðàò³â» ó ªâðîïåéñüêîìó ïàðëàìåíò³. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïîòî÷íó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³ òà ìîæëèâó äîïîìîãó ç áîêó ªÑ. Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà, äëÿ íàøî¿ êðà¿íè ºâðîïåéñüêèé âèá³ð áåçàëüòåðíàòèâíèé. Îêð³ì òîãî, â³í íàãîëîñèâ, ùî, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ ñïðîáè ÐÔ äåñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ, «âëàäà ïðîäîâæóº ïðîâîäèòè äåìîêðàòè÷í³ ðåôîðìè òà ãîòóº çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿». ○

ÇÂÅÐÍ ÅÍÍß ÓÐßÄÓ ÇÂÅÐÍÅÍÍß

Ç̲ÍÈ ÄÎ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Àðñåí³é ßöåíþê çàêëèêຠíàðîäíèõ äåïóòàò³â ï³äãîòóâàòè òà ïîãîäèòè çàêîíîïðîåêò ïðî çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ äî 25 òðàâíÿ. «Óðÿä çâåðòàºòüñÿ äî âñ³õ ïîë³òè÷íèõ ñèë ³ç òèì, ùîá äî 25 òðàâíÿ áóëî ï³äïèñàíî òà ïîãîäæåíî òåêñò íîâî¿ ðåäàêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Íîâó ðåäàêö³þ ìຠáóòè íàïðàâëåíî äëÿ âèñíîâê³â äî Âåíåö³àíñüêî¿ êîì³ñ³¿ òà äî ÊÑ Óêðà¿íè íà ïðåäìåò â³äïîâ³äíîñò³ ö³º¿ ðåäàêö³¿ ÷èíí³é Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè», - çàÿâèâ Ãëàâà Êàáì³íó. ○

ÄÈÒß×ÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

ÌÀ ÒÅÐÈÊÎÂÈÉ «ÀÐÒÅÊ» ÌÀÒÅÐÈÊÎÂÈÉ Ó çâ’ÿçêó ç îêóïàö³ºþ Êðèìó Óêðà¿íà âòðàòèëà 118 ï³îíåðñüêèõ òàáîð³â, çîêðåìà, é äèòÿ÷èé öåíòð «Àðòåê». «Ùîðîêó â «Àðòåö³» îçäîðîâëþþòüñÿ 34 òèñ. ä³òåé. Íà æàëü, ñüîãîäí³ òàêî¿ ìîæëèâîñò³ ó íàñ íåìàº. Òîìó, àáè íàø³ ä³òè íå ïîñòðàæäàëè â ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, íåîáõ³äíî ðîçâèâàòè ñâ³é ìàòåðèêîâèé «Àðòåê», ï³äêðåñëèëà ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ëþäìèëà Äåí³ñîâà ï³ä ÷àñ â³çèòó äî äèòÿ÷îãî öåíòðó «Ìîëîäà ãâàðä³ÿ».


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525)

ÀÃÐ ÀÐÍÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ÀÃÐÀÐÍÈÉ

Çðîñòຠâèðîáíèöòâî âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿ яка може підлягати кооперації. Грамотний пошук балансу між обома сферами створює перспективи для збільшення кількості робочих місць, залучення кадрів», сказав міністр.

ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃ ÓÑËÓÃÀÀ

Ñ ÒÒÀÊÑÎÔÎÍΠÀÊÑÎÔÎÍΠ- ÁÅÑÏËÀ ÒÍÎ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ Ñ 1 ìàÿ äî 30 íîÿáðÿ «Óêðòåëåêîì» ââîäèò óñëóãó áåñïëàòíûõ çâîíêîâ ñ ïî÷òè 8 òûñ. îòå÷åñòâåííûõ òàêñîôîíîâ íà ìåñòíûå ôèêñèðîâàííûå íîìåðà. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå îïåðàòîðà. Ñëåäîâàòåëüíî, íåò íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êàðòî÷åê äëÿ óëè÷íûõ òåëåôîíîâ. Ýòó óñëóãó â «Óêðòåëåêîìå» íàçûâàþò ìàðêåòèíãîâûì èññëåäîâàíèåì. Íàïîìíèì, ðàíåå Àëåêñàíäð Áàðèíîâ, âîçãëàâèâøèé îïåðàòîðà â ôåâðàëå 2014-ãî, çàÿâëÿë, ÷òî êîìïàíèÿ íàïðàâèò óñèëèÿ íà ïðåêðàùåíèå îòòîêà àáîíåíòîâ ôèêñèðîâàííîé òåëåôîíèè.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ

 ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÑÊÐÅÑÒßÒ ËÅÍÒÎ×ÊÈ Âåòåðàíû Äíåïðîïåòðîâñêà â Äåíü Ïîáåäû ðåøèëè ïðèêðåïèòü íà îäåæäó âìåñòå ñ ãåîðãèåâñêîé ëåíòî÷êîé æåëòî-ñèíþþ. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ íåäåëü ïðåâðàòèëè çíàê ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé â ñèìâîë îêêóïàöèè íàøåé ñòðàíû. Òàêèì îáðàçîì ïðåäëàãàåòñÿ ïî÷òèòü ïàìÿòü ïîãèáøèõ ôðîíòîâèêîâ è îäíîâðåìåííî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïðèâåðæåííîñòü åäèíîé è íåäåëèìîé Óêðàèíå. Ýòî ïðåäëîæåíèå âíåñ âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Ñîëîìîí Ôëàêñ. ○

Öèìè äíÿìè îáëàñòü ³ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ â³äâ³äàâ ì³í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òèêè ³ ïðîäîâîëüñòâà ²ãîð Øâàéêà. ϳä ÷àñ â³çèòó â³í ïîáóâàâ íà ìîëî÷íî-âèðîáíè÷îìó êîìïëåêñ³ òà ì’ÿñîêîìá³íàò³, îã ëÿíóâ òðàêòîð, îãëÿíóâ âèïóùåíèé ï³äïðèºìñòâîì «Ï³âäåíìàø», ïîñï³ëêóâàâñÿ ç àãðàð³ÿìè ðåã³îíó òà щини, порівняно з аналогічним періоñòóäåíòàìè ïðîдом 2013-го, зросло ô³ëüíîãî âóçó

Побаченим під час візиту на м’ясомолочні підприємства області міністр залишився задоволеним та враженим. За цей рік виробництво валової продукції сільського господарства Дніпропетров-

майже на 10%, поголів’я свиней зросло на 12%, воно складає 555 тис. голів. Збільшилась кількість великої рогатої худоби - наразі вона складає 158, 1 тис. голів. «На Дніпропетровщині в усіх категоріях господарств стрімко зростає виробництво валової продукції. Високі по-

ÍÀ Ö²ÍÓ ÒÎÂÀÐÓ ÂÏËÈÂÀª ÊÎËÈÂÀÍÍß ÄÎËÀÐÀ

ÐÀÊÅÒÎÌÎÄÅËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

ÏÐÈÌÅÌ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÒÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ Äíåïðîïåòðîâñê ïðèìåò ÷åìïèîíàòû Åâðîïû è ìèðà ïî ðàêåòîìîäåëüíîìó ñïîðòó. Ïåðâûé ñîñòîèòñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó, ìèðîâîå æå ïåðâåíñòâî - â 2016-ì. Ýòî ðåøåíèå Ìåæäóíàðîäíîé àâèàöèîííîé ôåäåðàöèè îçâó÷èëè â øâåéöàðñêîé Ëîçàííå íà åæåãîäíîì çàñåäàíèè ïðîôèëüíîé êîìèññèè. ×òî êàñàåòñÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà, òî íà ôèíàëüíîì ýòàïå ïðàâî ïðîâåñòè åãî îñïàðèâàëè Óêðàèíà, Ðóìûíèÿ è Ñåðáèÿ. ○

ÑÄÀ ×À ÆÈËÜß ÑÄÀ×À

ÍÀËÎà ÄËß ÊÐÛÌ×ÀÍ Ñàìîïðîâîçãëàøåííûé Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò Êðûìà ââåë äëÿ æèòåëåé ýòîãî ðåãèîíà, ñäàþùèõ ÷àñòíóþ íåäâèæèìîñòü â àðåíäó òóðèñòàì, íàëîã ïî áàçîâûì ñòàâêàì 12 è 20 ðóáëåé â ìåñÿö çà 1 êâ. ì ïëîùàäè. Äî ñèõ ïîð íà ïîëóîñòðîâå ñäà÷à ÷àñòíîãî æèëüÿ â àðåíäó òóðèñòàì ïðàêòè÷åñêè íå îáëàãàëàñü íàëîãàìè. Ñòàâêà íà óðîâíå 12 ðóáëåé â ìåñÿö äåéñòâóåò äëÿ îáúåêòîâ ðàçìåùåíèÿ ïëîùàäüþ ìåíåå 50 êâ. ì, à 20 ðóáëåé äëÿ îáúåêòîâ ïëîùàäüþ ñâûøå 50 êâ. ì.

ВАРТІСТЬ ОВОЧІВ

 ÎÁËÀÑÒ² ÇÁ²ËÜØÈËÎÑÜ ÏÎÃÎË²Â’ß ÑÂÈÍÅÉ ÒÀ ÊÎвÂ

Крім того, Ігор Швайка висловив думку щодо підвищення цін на овочі. За його словами, крім традиційного сезонного подорожчання, на вартість картоплі чи буряка впливають ще два

казники цього року здебільшого забезпечила галузь тваринництва - в регіоні зросло поголів’я великої рогатої худоби та свиней, і, як наслідок, виробництво молока та м’яса. Це дає можливість гарантувати продовольчу безпеку мешканців області», - зазначив перший заступник губернатора ПОШУК Анатолій Круп- БАЛАНСУ ський. Ігор Швайка відзначив високий рівень сільськогосподарської техніки, яку виробляє «Південмаш». Він також зауважив, що нещодавно спілкувався з колегою з Фінляндії щодо співпраці з іноземними виробниками у цій галузі. «Наші базові виробники, які випускають свою продукцію, усвідомлюють, що є унікальна частина роботи, а є та,

чинники. Основний із них - коливання курсу долара та вплив на політичну стабільність з боку РФ. Зі свого боку, очільник профільного відомства пообіцяв зробити все можливе, щоб збалансувати ціни. «Є можлива неадекватна поведінка власників торговельних мереж. Є окреме питання щодо Закону про внутрішню торгівлю. Ми зараз над цим працюємо», зазначив міністр.

ÏÅÐÅÇÀÏÓÑÊ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Ïðåìèè è íàäáàâêè ðàáîòíèêàì ÃÌÊ ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

Îáëàñòíàÿ âëàñòü ïðèçâàëà ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé ÃÌÊ Äíåïðîïåòðîâùèíû ñîõðàíèòü ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè è ïîâûñèòü çàðïëàòû ñâîèì ðàáîòíèêàì Напомним, что 19 апреля губернатор Игорь Коломойский обратился к руководителям и владельцам предприятий всех форм собственности не допустить снижения жизненно-

го уровня трудящихся путем введения премий, бонусов и надбавок. В минувший вторник на совещании в облгосадминистрации это предложение рассмотрели руководители предприятий горно-металлургического комплекса и профсоюзов. «Сегодня областная власть «залатывает бюджетные дыры». Но это не дает экономического эффекта. Единственный способ получить положительный результат - перезапу-

стить экономику путем вливания денег «в карманы потребителей», - обратился к присутствующим заместитель губернатора руководитель аппарата ОГА Геннадий Корбан. Он также добавил, что сейчас необходимо стимулировать потребительский спрос. Первый, кто может это сделать, - крупные собственники и профсоюзы. По словам председателя организации работодателей области Виктора Сергеева, облгосадминист-

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÒÜ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÑÏÐÎÑ рация призвала предприятия установить надбавки в размере 20% от среднего уровня доходов работников в январе-феврале текущего года и начать их начисление с марта 2014-го.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Âåðõîâíà Ðàäà ïðîãîëîñóâàëà â ïåðøîìó ÷èòàíí³ ðåâîëþö³éíèé çàêîíîïðîåêò «Ïðî âèùó îñâ³òó», ³í³ö³éîâàíèé Êàáì³íîì. ³í äîçâîëèòü íàø³é ñèñòåì³ îñâ³òè âèéòè íà íîâèé ùàáåëü ðîçâèòêó, âïåâíåíèé ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Ñåðã³é Êâ³ò Êâ³ò.. Îñü äåê³ëüêà ïðèíöèïîâèõ â³äì³ííîñòåé öüîãî çàêîíó â³ä ïîïåðåäíüîãî

̳íîñâ³òè ñòຠïàðòíåðîì âóç³â

ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÈ ÎÒÐÈÌÀÞÒÜ ÀÂÒÎÍÎ̲Þ

ÍÎÂÈÍÈ

ÃÐÎØÎÂÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

раїнське суспільство, нікому не вдасться. Тому, на його думку, дуже важливо знати, що кажуть викладачі, професура, вчителі, студенти та учні старших класів. Документ написаний не чиновниками, як було раніше, а освітянами. Понад два роки його обговорювали й удосконалювали викладачі, керівники вузів, журналісти, представники профспілкових організацій, науковці, студенти-активісти та інші експертні групи. «Усе, що добре для навчальних закладів, - добре й для міністерства», - підкреслив Сергій Квіт. Дуже важливим кроком має стати інтегра-

2

3

ція освіти і науки до європейських стандартів, адже уряд України вже підписав частину Угоди з Європейським союзом, уже ухвалюються необхідні за-

«ÊÅÐÓÂÀÒÈ Â ÇÂÈ×ÍÈÉ ÑÏÎѲÁ ÍÅ ÂÄÀÑÒÜÑß» кони. «В усьому світі освіту не розглядають як окрему галузь, бо це основа для всебічних змін держави, що дає Україні нові професійні кадри. Освіта покликана створювати інновації в державі», - вважає міністр.

ÂÀÆËÈÂÈÉ ÊÐÎÊ ²ÍÒÅÃÐÀÖ²ß ÄÎ ªÂÐÎÑÒÀÍÄÀÐÒ²Â

4

Тексти підручників для загальноосвітніх навчальних закладів та ВНЗ затверджуватимуться вченими радами вузів, а не міністерством. «Це справа не міністра освіти і науки писати чи видавати підручники. Грифи для вищих навчальних закладів ми вже відмінили. Це право вченої ради. Щодо грифування навчальної літератури в середній школі, то, на мою думку, має бути громадський орган, який схвалюватиме і надаватиме відповідні грифи», - зауважив Сергій Квіт.

Ïî䳿 26 ñ³÷íÿ: ðîçñë³äóâàííÿ òðèâຠÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Âíàñë³äîê ïîä³é, ùî òðàïèëèñü 26 ñ³÷íÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïîáëèçó áóä³âë³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ïîñòðàæäàëè á³ëüøå 30 îñ³á. Ñåðåä íèõ - ³ ñåìåðî ïðàö³âíèê³â çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Öèìè äíÿìè æóðíàë³ñòàì ðîçïîâ³ëè ïðî òå, ÿê ïðîñóâàºòüñÿ страждали мирні мі- налістів, ініціював ління ДОО НСЖУ тингувальники, а та- зустріч керівників Олексій Ковальчук. ðîçñë³äóâàííÿ кож журналісти. З того часу минуло 4 місяці. Сьогодні ж медійники піднімають питання: як триває слідство, чому ніхто не звітує? «Після тих подій я, як керівник обласної спілки Національного союзу жур-

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðîçïî÷àëè âèïëàòó ðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè äî Äíÿ Ïåðåìîãè. Äàíó äîïîìîãó îòðèìàþòü âåòåðàíè â³éíè, ÷ëåíè ñ³ìåé çàãèáëèõ òà äðóæèíè ïîìåðëèõ ³íâàë³ä³â â³éíè, äðóæèíè ïîìåðëèõ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é, ó÷àñíèê³â â³éíè ³ æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü, âèçíàíèõ çà æèòòÿ ³íâàë³äàìè.  ðåã³îí³ ñüîãîäí³ ïðîæèâàþòü äâà Ãåðî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó òà âåòåðàí, íàãîðîäæåíèé ÷îòèðìà ìåäàëÿìè «Çà â³äâàãó». Âîíè îòðèìàþòü äî Äíÿ Ïåðåìîãè ç îáëàñíîãî áþäæåòó ãðîøîâó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 50 òèñ. ãðí. ○

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÔÎÍÄ

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîáîòè çà ² êâàðòàë ïîòî÷íîãî ðîêó. Íåçâàæàþ÷è íà ð³çí³ òðóäíîù³, ùî âèíèêàëè â åêîíîì³ö³ êðà¿íè, Ïåíñ³éíèé ôîíä îáëàñò³ âèêîíàâ óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ç óñ³õ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ íàä³éøëî ïîíàä 5 ìëðä. ãðí. Çàáåçïå÷åí³ñòü âëàñíèìè êîøòàìè ç óðàõóâàííÿì ºäèíîãî âíåñêó íà âèïëàòó òðóäîâèõ ïåíñ³é ñêëàäຠ94,9% . Çàòâåðäæåíèé ïëàí I êâàðòàëó ç íàäõîäæåííÿ âëàñíèõ êîøò³â, ÿê³ àäì³í³ñòðóº Ïåíñ³éíèé ôîíä (Îùàäáàíê), âèêîíàíèé íà 103,3%. ○

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ÏÎØÓÊ Â²ÄÏβÄÅÉ

Під час масового зібрання 26 січня в будівлі і на подвір’ї ОДА знаходились «сторонні цивільні особи» (в народі їх називають просто «тітушки»), які причетні до побиття людей. Під час сутички по-

ÄÎ ÄÍß ÏÅÐÅÌÎÃÈ

1

Міністерство відмовляється від контролю над університетами і стає, по суті, партнером вищих навчальних закладів. Йдеться, перш за все, про університетську автономію - фінансову, кадрову та академічну. Про це говорили також на засіданні Громадської ради при Міністерстві. Заступник міністра освіти і науки Павло Полянський зазначив, що їхнє відомство прагне обмежити вплив як контролюючого органу: «Певною мірою ми бачимо своє покликання в тому, щоб суттєво зменшити вплив Міносвіти на всі без винятку процеси, які відбуваються і в освіті, і в науці». Він підкреслив, що керувати в звичний адміністративний спосіб будьякими процесами, після того, як вже змінилося ук-

провідних ЗМІ з тодішнім керівництвом ОДА та колишнім керівником УМВС України в області. Під час неї ми заявили, про недопустимість таких дій і наполягали на оперативному розслідуванні», - зазначив голова прав-

Щодо тих подій прокуратурою міста Дніпропетровська, зокрема, порушено кримінальну справу за ст.171 - перешкоджання журналістській діяльності. «На сьогодні вже допитано більше 600 свідків, проведено експерти-

зи. Всі керівники ОДА, які знаходились на той час у будівлі адміністрації, також допитані. На даний момент підозрюваних ще немає, ми встановлюємо особи правопорушників. З цим виникають проблеми, адже їхні обличчя були закриті масками, тому ідентифікувати їх важко», - розповів журналістам заступник начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Сергій Бойко. Він також зазначив, що до розгляду цієї справи залучені 30 слідчих, і співробітники відділу зобов’язані допитати всіх учасників тих подій. Наразі слідство триває.

ÏÐÎÁËÅÌÀ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß Ïðîáëåìó íåäîñòàòíüîãî ô³íàíñóâàííÿ ãàëóç³ îñâ³òè ðåã³îíó ïîðóøèëè íà çàñ³äàíí³ ðàäè ðåêòîð³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ïðåäñòàâíèê êåð³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàäèì Øåáàíîâ çàçíà÷èâ, ùî öå ïèòàííÿ çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì. Íà éîãî äóìêó, âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïîâèíí³ îòðèìàòè àâòîíîì³þ. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ¿ì ìàòè ñâ³é ðàõóíîê ó áàíêó ³ çàëó÷àòè ïðèâàòí³ êîøòè. Âàäèì Øåáàíîâ òàêîæ çàêëèêàâ ðåêòîð³â äî ä³àëîãó, à òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî êîíñòðóêòèâí³ çàóâàæåííÿ, çîêðåìà, äî Çàêîíó «Ïðî îñâ³òó» çà Áþäæåòíèì êîäåêñîì âèâåäóòü ñèñòåìó ðîáîòè âèêëàäà÷³â íà íîâèé ôóíêö³îíàëüíèé ð³âåíü.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525)

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Íåçàêîííûì ïàðêîâêàì îáúÿâèëè âîéíó ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

ÐÎÇà ËßÍÓÒÜ ÍÀ ÑÅѲ¯ ÐÎÇÃËßÍÓÒÜ

ÏÐÈÇÍÀ ×À ÒÈ ÏÐÈÇÍÀ×À ×ÀÒÈ ÇÀ ÊÎÍÒÐ ÀÊÒÎÌ ÊÎÍÒÐÀÊÒÎÌ Ãîëîâíèõ ë³êàð³â êîìóíàëüíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïëàíóþòü ïðèçíà÷àòè ñòðîêîì íà 3 ðîêè çà êîíòðàêòîì. ³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïëàíóþòü ðîçãëÿíóòè íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. Çàðàç ó çâ’ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì êîíòðàêò³â çíà÷íà ÷àñòèíà ãîëîâíèõ ë³êàð³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ îïèíèëàñÿ ó ñòàòóñ³ âèêîíóþ÷èõ îáîâ’ÿçêè. Íîâèé êîíòðàêò óêëàñòè ïîêè íåìîæëèâî, áî íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ íå âèçíà÷åíà ñõåìà ðîçðàõóíêó ñòðîêó êîíòðàêòó.

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÎ ÄÍß ÏÅÐÅÌÎÃÈ Â³ä 1 äî 10 òðàâíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òðèâຠäåêàäà ï³ëüãîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ âåòåðàí³â, ó÷àñíèê³â, ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Äåêàäó ïðèóðî÷åíî äî 69-¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè. Äåñÿòü äí³â ï³äïðèºìñòâà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ íàäàâàòèìóòü ïîñëóãè âåòåðàíàì, ó÷àñíèêàì, ³íâàë³äàì ÂÂÂ ç³ çíèæêîþ â³ä 10 äî 50%. Öå ïåðóêàðñüê³ ïîñëóãè, ïðàííÿ á³ëèçíè, ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, òåëåâ³çîð³â, ïðàëüíèõ ìàøèí, ãîäèííèê³â òà ³íøî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Çíèæêà íàäàºòüñÿ íà ïîñëóãè, âàðò³ñòü ìàòåð³àë³â ³ çàï÷àñòèí îïëà÷óºòüñÿ ïîâí³ñòþ. ○

ÏÐÅÇÅÍÒ ÀÖ²ß ÄËß ÂÈÏÓÑÊÍÈʲ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß

ßÐÌÀÐÎÊ ÏÐÎÔÅÑ²É Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóâñÿ «ßðìàðîê ïðîôåñ³é». Áëèçüêî 40 ïðîôåñ³éíîòåõí³÷íèõ ó÷èëèù òà âèø³â îáëàñò³ ïðîâåëè ïóáë³÷í³ ïðåçåíòàö³¿ äëÿ ìàéáóòí³õ àá³òóð³ºíò³â òà ¿õí³õ áàòüê³â. Çàêëþ÷íèé äåíü ßðìàðêó â³äçíà÷èâñÿ âèñòóïàìè òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â âèø³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ñòóäåíòè ñï³âàëè æàðò³âëèâèõ ï³ñåíü ïðî íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³, âèêîíóâàëè òàíö³ íàðîä³â ñâ³òó òà ãðàëè áàðàáàíí³ óâåðòþðè.

занимать авто только определенных категории граждан: посетителей заведения, жильцов дома и т.п. Но оказывается, действия людей, устанавливающих подобные знаки, не имеют законного основания. По словам эксперта, парковочные места, на которые не заключены договора на обслуживание, считаются самовольно захваченными. «Мы боремся с этим явлением. Коммунальные службы

60% ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÒÐÀÑÑ ÈÌÅÞÒ ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÈ

вместе с сотрудниками ГАИ обследовали все города и районы области и выдали предписания «владельцам», чтобы они убрали незаконно установленные устройства. В случае отказа на них составляли протоколы и в принудительном порядке демонтировали ограждения. На сегодняшний день в регионе убрали порядка 47 парковочных зам-

ков», - рассказал Эдуард Зборец. Так самовольно поставленные ограждения уже сняли в Новомосковске, Павлограде, Синельниково, Терновке, Марганце и Першотравенске. На очереди - Днепропетровск. Больше всего незаконных парковок сотрудники ГАИ выявили на улицах Короленко, Миронова, Московская, Кирова и Артема.

В марте в области провели операцию «Дорога» для того, чтобы зафиксировать реальное состояние автомагистралей региона. Правоохранители проверили все автотрассы общего пользования и выявили, что 60% территорий имеют серьезные недостатки: ямочность, отсутствие разметки и прочее. По словам Эдуарда Зборца, больше всего ям на трассах государственного значения: Харьков-Симферополь, Днепропетровск-Николаев, Кировоград-Запорожье и на дороге на Никополь. Срочного ремонта требуют дороги местного значения. Из-за недостаточного финансирования в течение нескольких лет здесь не проводили практически никаких работ.

×ÈÑÒÛÉ ÃÃÎÐÎÄ ÎÐÎÄ

 Çàïàäíîì Äîíáàññå íàâåëè ïîðÿäîê

Ïîíàä 20 òèñ. ãðí. ïîâåðíóëè ç ïî÷àòêó ðîêó ìåøêàíöÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêà çà íåÿê³ñí³ òîâàðè òà ïîñëóãè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. ³ä ïî÷àòêó ðîêó äî óïðàâë³ííÿ íàä³éøëî 86 ïèñüìîâèõ çâåðíåíü â³ä ìåøêàíö³â ì³ñòà ùîäî ïîðóøåííÿ ¿õíüîãî ïðàâà ÿê ñïîæèâà÷³â. Ç óñ³õ ñêàðã, ÿê³ íàä³éøëè, 57% ñòîñóâàëèñÿ ÿêîñò³ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, à ñàìå: ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ìåáë³â, ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, âçóòòÿ. ○

ОПЕРАЦИЯ «ДОРОГА»

 õîäå îïåðàöèè «Äîðîãà» çàìåíèëè: 3 539 äîðîæíûõ çíàêîâ, 3 367 íàïðàâëÿþùèõ ñòîëáèêîâ, 3 îêîëî 14 ì òðàíñïîðòíîãî îãðàæäåíèÿ, 3 íà 85 êì îñóùåñòâèëè âûðóáêó ïîðîñëè.

ÏÎÂÅÐÍÓ ËÈ ÊÎØÒÈ ÏÎÂÅÐÍÓËÈ

ÓÁÐÀËÈ 47 ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÕ ÇÀÌÊÎÂ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ

ÇÀÕÈÑÒ ÑÏÎÆÈÂÀ ײ ÑÏÎÆÈÂÀײÂ

САМОВОЛЬНЫЙ ЗАХВАТ Возле банков, магазинов, офисов и клубов все чаще можно увидеть ограждения: большие парковочные замки, конусы, а также таблички, на которых указано, что данную территорию могут

ϲËÜà ÎÂÅ ÎÁÑËÓà ÎÂÓÂÀÍÍß Ï²ËÜÃÎÂÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß

Ðàçáèòûå äîðîãè è íåçàêîííûå ïàðêîâêè - ñ òàêèìè ïðîáëåìàìè ÷àùå âñåãî ñòàëêèâàþòñÿ âîäèòåëè Äíåïðîïåòðîâùèíû. È åñëè ÿìû íà òðàññàõ ïåðèîäè÷åñêè ðåìîíòèðóþò ðåìîíòèðóþò,, òî íà íåëåãàëüíûå àâòîñòîÿíêè ïðîñòî çàêðûâàþò ããëàçà. ëàçà. Êàê èñïðàâëÿþò ýòó ñèòóàöèþ, ðàññêàçàë íà÷àëüíèê îòäåëà ÎÄÄ Óà ÀÈ ÃÓ ÌÂÄ ÓÃÀÈ Óêðàèíû â îáëàñòè Ýäóàðä Çáîðåö

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ØÀÕÒÅÐÛ ÑÎÁÐÀËÈ 30 ÒÎÍÍ ÌÓÑÎÐÀ

Çà îäèí äåíü îêîëî 500 øàõòåðîâ Çàïàäíîãî Äîíáàññà ñîáðàëè áîëåå 30 òîíí ìóñîðà. ÓÓáîðêà áîðêà òåððèòîðèé â Ïàâëîãðàäå, ÒÒåðíîâêå, åðíîâêå, Ïåðøîòðàâåíñêå è Ïàâëîãðàäñêîì ðàéîíå ïðîøëà â ðàìêàõ àêöèè ÄÒÝÊ «×èñòûé ãîðîä» ○

Сотрудники шахтоуправлений ДТЭК Днепровское, Павлоградское, им. Героев космоса, Першотравенское и Терновское, а также Першотравенского РМЗ недавно приводили в порядок главные улицы своих городов и сел, а также убирали в местных парках. Общими силами они собрали более 30 тонн мусора. «Я знаю: наши сотрудники хотят жить в сильной, процветающей, чистой Украине. На традици-

онный субботник зарегистрировалось 7 тысяч человек. В течение 2 недель уборки территорий пройдут в 29 городах Украины. Собственными силами, личным вкладом мы готовы сделать жизнь в нашей стране лучше», - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. В акции «Чистый город» принимают участие сотрудники и других предприятий группы СКМ Рината Ахметова. В целом, на призыв откликнулись 34 тысячи добровольцев в 800 населенных пунктах. Этот волонтерский проект становится хорошей традицией в городах деятельности компании ДТЭК.


СУСПІЛЬСТВО 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

Ó ÔÎÐÌÀÒ² ÒÅËÅÄÅÁÀÒ²Â

Òèìîøåíêî â åô³ð³ Øóñòåð-Live âèñëîâèëàñÿ ùîäî êîíêóðåíò³â íà âèáîðàõ, ïàðëàìåíòó òà Ìîñêâè ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

˳äåð «Áàòüê³âùèíè» Þë³ÿ Òèìîøåíêî íå äîïóñòèòü ïîâòîðåííÿ «þãîñëàâñüêîãî» àáî «ãðóçèíñüêîãî» ñöåíàð³þ â Óêðà¿í³. Ïðî öå âîíà çàÿâèëà â åô³ð³ ïðîãðàìè Ñàâ³êà Øóñòåðà Екс-прем'єр стверджує, що офіційний Київ не лише готовий почути та зрозуміти Донбас, а й виконати вимоги, які висувають мешканці сходу. Команда Тимошенко вже розробила проект нової Конституції, який значно розширює повноваження регіонів. Перше - ліквідуються всі обласні та районні державні адміністрації. Друге - саме люди в містах та селах обиратимуть місцеву виконавчу владу. Третє - в документі прописана повна децентралізація фінансів, тобто всі податки «осідатимуть» на місцях. «Також у ньому дуже хороша модель контролю за владою», - додала екс-прем'єр. Проект уже узгоджено з більшістю фракцій, за винятком Партії регіонів. Але Тимошенко не вірить навіть у те, що його буде внесено до порядку денного. «Це нікому не потрібно, тому що в парламенті панують особисті інтереси депутатів. Там найпопулярніша тема - хто, на який грошовий потік сяде...», вважає вона. Про що ще із задоволенням говорять «під куполом», так це про перспективу перенесення президентських виборів до Верховної Ради. За словами екс-прем'єра, представники олігархів у парламенті хочуть «забрати в людей ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

12 àïðåëÿ íà Ìàéäàíå â Êèåâå ïîÿâèëàñü âûñòàâêà ñîöèàëüíûõ ïëàêàòîâ, â êîòîðûõ äèçàéíåðû èç ðàçíûõ óãîëêîâ ìèðà âûðàçèëè ñâîé ïðîòåñò âîéíå. Ñòîëèöà óâèäåëà îêîëî 100 ðàáîò, ïðèñëàííûõ èç-çà ðóáåæà. Äíåïðîïåòðîâöû ðåøèëè íå ñòîÿòü â ñòîðîíå è òîæå ïîïðîñèëè èíîñòðàííûõ êîëëåã ïðèñëàòü èì àíòèâîåííûå ïëàêàòû, ÷òîáû óñòðîèòü ïîäîáíûå âûñòàâêè íà ïëîùàäêàõ íàøåãî ãîðîäà

право загальнонародних виборів». «Вони хочуть забрати також у Президента всі права, аж до декларативних. І все це передати парламенту», - розповіла вона. Але Тимошенко обіцяє, що буде протистояти планам олігархів, і не дозволить просто поставити на президентський пост свою людину. Політолог Вадим Карасьов вважає, що обрання президента в парламенті якщо й можливе, то тільки після того, як в Україні буде побудована нова політична система, обрана нова Верховна Рада, «до якої увійдуть нові люди з новим суспільним мисленням». Щодо відносин з Росією, то лідер «Батьківщини» не проти переговорів з Кремлем, але тільки за участі представників Європейського союзу та США. На її думку, проведення двосторонніх переговорів в умовах, коли світ застосовує проти Росії санкції, неприпустимо. «Це руйнування міжнародної політики, яка зараз зупиняє Росію. Це величезний ризик -

починати переговори, коли не озвучені умови», вважає Тимошенко. Екс-прем'єр переконана, що для початку перемовин з Києвом на двосторонній основі Кремль повинен виконати попередні умови: відвести війська від кордону з нашою державою, припинити провокаційні дії на сході країни й звільнити заблоковані приміщення. «Якщо ці умови не виконані - жодних переговорів, - підкреслює політик. - В іншому випадку, вони на цих переговорах вимагатимуть ухвалення Конституції в редакції Росії, федералізацію за їхнім рецептом та скасування інтегрування до європейського простору». З Росією треба говорити її ж мовою - мовою ультиматумів, згоден лідер «Свободи», конкурент експрем'єра з виборчої кампанії Олег Тягнибок. Минулий ефір Шустер-Live знову проходив у форматі теледебатів між кандидатами в президенти. У програмі, крім Тимошенко й Тягнибока, взяв участь ко-

лишній регіонал Сергій Тігіпко. А от Петро Порошенко в студію знову не прийшов. Мабуть, доносити свої тези до виборця йому простіше за допомогою односторонньої політичної реклами, аніж в процесі публічної дискусії з опонентами. І це щиро обурює лідера «Батьківщини». «Не можна тільки за допомогою білбордів та рекламних сюжетів вигравати кампанії. Як це можливо, коли не бачиш людину й не можеш поставити їй запитання?.. Ви знаєте, мені шкода, що у Порошенка не знайшлося кількох годин для того, щоб прийти та своєю присутністю просто висловити людям повагу», - підкреслила вона. Але якби Петро Олексійович з'явився в студії, Тимошенко задала б йому кілька «незручних» запитань. Наприклад, про таємні переговори з бізнесменом Дмитром Фірташем. «У мого конкурента не знайшлося часу для народу, проте для поїздки до Відня великою компанією час був. Щоб зустрітися з Фірташем, домовитися про політичні та стратегічні перспективи. Це тоді, коли Фірташ, Бойко та всі інші корупційне серце режиму Януковича», - висловилася екс-прем'єр. Пояснила вона, й чому не підтримує Порошенка як єдиного кандидата від учорашньої опозиції. «Тому що на вибори йде знекровлена олігархія, яка об'єднує все і вся. Олігархія не хоче змін, хоч сто разів напиши «Жити по-новому», - підкреслила вона, апелюючи до слогану виборчої кампанії пана Порошенка.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 16.04.2014 Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-223/0/3-14 Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ¹ Ð-10/0/3-08 Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 25 êâ³òíÿ 2014 ð. çà ¹ 10/1831 Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè: 1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ¹ Ð-10/0/3-08 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ñïîæèâ÷îãî ðèíêó òà ï³äïðèºìíèöòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó çà ¹ 1/1476 (³ç çì³íàìè). 2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè òà êîíòðîëü ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ².Â.ÊÎËÎÌÎÉÑÜÊÈÉ ○

ÒÐ ÀÄÈÖ²ÉÍÀ ÀÊÖ²ß ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ

²Ä²ÄÀÞÒÜ Ä²ÎÐÀÌÓ Óæå òðàäèö³éíî íà Äåíü Ïåðåìîãè âåòåðàíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè çìîæóòü áåçêîøòîâíî â³äâ³äàòè ä³îðàìó «Áèòâà çà Äí³ïðî» ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ ³ì. Ä.ßâîðíèöüêîãî. Ïðàöþâàòèìå ä³îðàìà 9 òðàâíÿ ç 10.00 äî 17.00. Ùîð³÷íî ó öåé äåíü åêñïîçèö³þ â³äâ³äóþòü á³ëüøå òèñÿ÷³ âåòåðàí³â, ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ì³ñòà.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Äèçàéíåðû âûðàçèëè ïðîòåñò âîéíå Организаторы соцпроекта, выражающие протест войне, отмечают, что зарубежные дизайнеры откликнулись сразу. Они стали присылать работы из разных стран, в том числе из Боливии, Ирана, Мексики, Турции, Эквадора. «К нашей акции присоединились многие государства. Очень важно, что нас поддерживают и там, где людям уже довелось ощутить на себе, что такое

политрепрессии», - отмечает председатель Днепропетровского отделения Союза дизайнеров Украины Анатолий Менькив. С 1 марта на площадках, расположенных на территории ТЦ «Гранд Плаза», кинотеатра «Правда», аэропорта и Художественного музея, днепропетровцы могут ознакомиться с этими работами. Также на прошлой неделе в рамках ак-

ции «Нет войне» открылась экспозиция в артцентре «Квартира». Ее планируют расширить и предлагают неравнодушным дизайнерам и художникам приносить свои работы антивоенной тематики. Пока планируется проводить выставку в течение двух недель, но если плакаты будут приносить и дальше, то арт-центр готов ее продлевать.

ÏÎÏÅÐÅÄÈÒÈ ÒÐ ÀÂÌÓÂÀÍÍß ÒÐÀÂÌÓÂÀÍÍß

̲Ñß×ÍÈÊ ÁÅÇÏÅÊÈ Íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é ìàã³ñòðàë³ ó òðàâí³ ïðîâåäóòü ̳ñÿ÷íèê áåçïåêè äëÿ øêîëÿð³â. Ìåòà çàõîäó - çàïîá³ãàííÿ âèïàäêàì òðàâìóâàííÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³. ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ñëóæá³ îõîðîíè ïðàö³, ïðîòÿãîì ïåðøîãî êâàðòàëó íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ íåâèðîáíè÷èé òðàâìàòèçì çìåíøèâñÿ íà 19,2%. Çíèçèëàñÿ òàêîæ ³ ê³ëüê³ñòü òðàâìîâàíèõ ç³ ñìåðòåëüíèìè íàñë³äêàìè - 10 îñ³á ïðîòè 15, â³äïîâ³äíî. Íà æàëü, ñåðåä çàãèáëèõ ó ïîòî÷íîìó ðîö³, ÿê ³ â ïîïåðåäíüîìó, º ïî îäí³é äèòèí³ â³êîì äî 16 ðîê³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525)

ÇÂ'ßÇÎÊ ²Ç ÍÀÐÎÄÎÌ

«ßêùî ïîë³òèêè é íàäàë³ ³ñíóâàòèìóòü â ïàðàëåëüíîìó âñåñâ³ò³, ðåâîëþö³ÿ ïîâòîðèòüñÿ» ÍÀ ×ÀËÎ ÑÅÇÎÍÀ ÍÀ×ÀËÎ

ÇÀÏÓÑÊÀÞÒ ÔÎÍÒ ÀÍÛ ÔÎÍÒÀÍÛ 1 ìàÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå íà÷íóò ðàáîòàòü ôîíòàíû è âîäîïàä «Ïîðîã Ðåâóùèé» íà Ìîíàñòûðñêîì îñòðîâå. Îá ýòîì ñîîáùèëè â êîììóíàëüíîì ïðåäïðèÿòèè «Ãèäðîñîîðóæåíèÿ». Íà ïðåäïðèÿòèè îòìå÷àþò, ÷òî ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ôîíòàíîâ íà÷àëèñü áîëåå ìåñÿöà íàçàä, çà ýòî âðåìÿ ñäåëàëè òåêóùèé ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ, ïðîâåëè ñóøêó êàáåëüíûõ ñèñòåì è ýëåêòðîäâèãàòåëåé. Ñåé÷àñ ãîðîäñêèå ôîíòàíû ãîòîâû ê ðàáîòå, ïðîâîäÿòñÿ ïðîáíûå çàïóñêè.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁÐ ÀÙÅÍÈÅ «ÏÐÈÂÀ ÒÁÀÍÊÀ» ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊÀ»

ÏÎÄÏÈÑÀËÈ ÏÅÒÈÖÈÞ «ÏðèâàòÁàíê» îïóáëèêîâàë îòêðûòîå îáðàùåíèå ê êëèåíòàì Êðûìà è ïðèãëàøåíèå ïîäïèñàòü ïåòèöèþ â àäðåñ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà, áàíê ñòðåìèòñÿ íàéòè îïòèìàëüíûå ïóòè ðåøåíèÿ ñëîæèâøåéñÿ â Êðûìó ñèòóàöèè è ïðèçûâàåò ðîññèéñêèå âëàñòè íå ïðåïÿòñòâîâàòü, à îêàçàòü ñîäåéñòâèå â âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä êëèåíòàìè Êðûìà. ○

ÁÈËÅÒÛ ÎÍ-ËÀÉÍ

ÑÒ ÀËÈ ÏÎÏÓ ËßÐÍÅÅ ÑÒÀËÈ ÏÎÏÓËßÐÍÅÅ Óñëóãà áðîíèðîâàíèÿ áèëåòîâ ÷åðåç Èíòåðíåò ïðèîáðåòàåò ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïàññàæèðîâ Ïðèäíåïðîâñêîé ìàãèñòðàëè. Òîëüêî çà ìàðò áûëî îôîðìëåíî îíëàéí áîëåå 131 òûñ. áèëåòîâ íà ïîåçäà äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è 84 òûñ.ýëåêòðîííûõ áèëåòîâ. Âñåãî â ïåðâîì êâàðòàëå ÷åðåç Èíòåðíåò çàêàçàëè 407 òûñ. áèëåòîâ, â òîì ÷èñëå 221,9 òûñ. ýëåêòðîííûõ ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ. Ýòî ñîñòàâëÿåò îêîëî 28 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîäàííûõ áèëåòîâ. Êàê îòìå÷àþò æåëåçíîäîðîæíèêè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, ÷èñëî îíëàéí-áðîíèðîâàíèé âîçðîñëî ïî÷òè â ÷åòûðå ðàçà. ○

ÀÌÊÓ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÎÁÑÓ ÄÈËÈ ÏÐÎÁËÅÌÓ ÎÁÑÓÄÈËÈ Â Àíòèìîíîïîëüíîì êîìèòåòå Óêðàèíû ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà» «Öåíîâàÿ ñèòóàöèÿ íà ðûíêàõ ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè».  íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà àãðàðíîé ïîëèòèêè, Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè, Èíñòèòóòà àãðàðíîé ýêîíîìèêè, ìîëî÷íèêè è ôåðìåðû. Îñíîâíîé òåìîé ñòàëà ïðîáëåìà ïðàâèëüíîãî è ÷åòêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïðîèçâîäèòåëåì ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, ïåðåðàáîò÷èêîì ñûðüÿ è êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëåì. Âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ òàêæå îáñóäèëè ïóòè íàëàæèâàíèÿ êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà ìåæäó Êîìèòåòîì, îðãàíàìè ãîñâëàñòè è ñóáúåêòàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè è ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçìîæíûõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î çàùèòå ýêîíîìè÷åñêîé êîíêóðåíöèè.

Óêðà¿íñüêèì ïîë³òèêàì íåîáõ³äíî ïåðåñòàòè êåðóâàòèñÿ âèêëþ÷íî âëàñíèìè ³íòåðåñàìè é íàëàãîäèòè çâ'ÿçîê ³ç íàðîäîì, ââàæຠë³äåð «Áàòüê³âùèíè» Þë³ÿ Òèìîøåíêî.  ³íòåðâ'þ ôðàíöóçüêîìó âèäàííþ Le Monde âîíà ðîçïîâ³ëà ïðî òå, ÿê ñòâîðèòè íîâó Óêðà¿íó, ÷îìó íå ìîæíà ï³äïóñêàòè äî âëàäè îë³ãàðõ³â, òà ÿê âðåãóëþâàòè ñèòóàö³þ íà ñõîä³ êðà¿íè «Останні 23 роки політики не прислухалися до думки народу, вели монолог, керувалися виключно власними інтересами та планами», - зазначила експрем'єр. Частина відповідальності за це лежить також на ній, визнає Тимошенко. Але тепер - після двох революцій - ситуація повинна змінитися. «Я - єдиний політик, якому довелося особисто, у в'язниці, випробувати на собі несправедливість та нерівність, жорстокість бюрократії. За ці два з половиною роки я зрозуміла, з якими жахами доводиться стикатися простим українцям ось уже 23 роки», - каже вона. І якщо політики й надалі існуватимуть у паралельному всесвіті, революція, попереджає лідер «Батьківщини», може повторитися. «У XXI столітті, в сучасну інформаційну епоху, потрібно створити суспільство іншої якості, яке зможе налагодити зв'язок із народом на постійній основі, а не раз на п'ять років перед виборами», підкреслює Тимошенко. Крім того, вона закликає відсторонити від влади олігархів, які всі роки

незалежності, так чи інакше, керували країною. Точніше, використовували у власних інтересах «ручних» політиків і чиновників найвищого рангу. Екс-прем'єр нагадала, що «політика породила величезні й непрозорі капітали, які використовуються незаконним, корупційним чином і ведуть до появи фінансових монстрів». Сьогодні Україна фактично перебуває в стані неоголошеної війни, тому офіційний Київ змушений був долучити до процесу врегулювання конфлікту на Сході олігархів, визнає екс-прем'єр. Як відомо, пост губернатора Донецької області посів співвласник корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергій Тарута, хоча спочатку цю посаду пропонували найбагатшому українцеві Рінату Ахметову. Дніпропетровщину очолив бізнесмен Ігор Коломойський. «Після початку військової агресії я подумала, що всі, хто здатен захистити країну, повинні це зробити. У тому числі й олігархи. Вони користувалися її ресурсами, тому тепер повинні спрямувати їх на за-

хист наших кордонів», - пояснила Тимошенко. І це, на її думку, працює. «Всі олігархи зацікавлені в тому, щоб уникнути розділу України. У тому числі Рінат Ахметов. У нього є інтереси по всій країні. Якщо частина її території буде незаконно відокремлена, це поставить його в ізоляцію, позбавить зв'язку зі світом. У руках у Ахметова та Коломойського можуть опинитися неплатоспроможні компанії», - додала експрем'єр. Єдиний олігарх, з яким не зв'язувалося керівництво України та особисто Юлія Тимошенко, - це Дмитро Фірташ. Як вона пояснила, цей бізнесмен ніколи не пов'язував своє життя з Україною. «Він попросту грабував її, упевнена кандидат у Президенти. - Він входив до оточення Януковича, який привів країну до катастрофи та кривавої революції». Сьогодні Фірташ та його команда хочуть взяти реванш, попереджає Тимошенко. «Олігархам потрібна маріонетка. Але після революції вони не зможуть поставити когось

такого Президентом», - не сумнівається вона. У новій сильній Україні, на її думку, настільки тісне поєднання влади й бізнесу в принципі неприпустиме. Олігархи несумісні з європейськими цінностями й тією системою розвитку країни, яку Юлія Тимошенко та її команда хочуть побудувати. Але головне сьогодні не допустити зриву президентських виборів. «Країні потрібна стабільна влада. Я зроблю все для цього», обіцяє лідер «Батьківщини». Що стосується ситуації на сході України, то Юлія Тимошенко вважає, що конфлікт ще можна врегулювати мирним шляхом. «Зараз, як ніколи, важливо зрозуміти вимоги тих українців, яких використовує у своїх цілях Москва. Вони бояться війни, хочуть, щоб їх залишили в спокої. Якщо вдасться досягти компромісу, це зменшить напруженість у відносинах місцевих жителів з українською владою, й позбавить Володимира Путіна приводу для розпалювання агресії», - впевнена вона. Потрібно закріпити статус російської мови в якості регіональної, дати місцевим радам можливість самостійно обирати виконавчу владу та губернатора, добитися максимальної бюджетної автономії областей та, нарешті, запропонувати амністію всім мирним мітингувальникам. І тоді, вважає експрем'єр, не знадобиться навіть проводити референдум, щоб заспокоїти регіон. Українці Сходу і Заходу зможуть знайти компроміс, і країна буде єдиною, вірить Тимошенко.

ÌÎËÎIJÆÍÀ ÌÎÄÀ

«Âåñíÿíà àêâàðåëü» â³ä ìîäåëüºð³â-ïî÷àòê³âö³â ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Íåùîäàâíî â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóâñÿ ²V ôåñòèâàëü ìîëîä³æíî¿ ìîäè «Âåñíÿíà àêâàðåëü». Ïîêàç ç³áðàâ áëèçüêî 30 òåìàòè÷íèõ àâòîðñüêèõ êîëåêö³é â³ä ñòóäåíò³â

Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ ÂÐÓ×ÈËÈ ÏÎ×ÅÑͲ ÄÈÏËÎÌÈ

Модельєри-початківці із Дніпропетровського коледжу технологій та дизайну і філіалу Київського національного університету культури та мистецтв представили чоловічий і жіночий одяг у чотирьох різних стилях.

Зокрема, вони презентували унікальну колекцію «Єдина країна», яка об’єднала стилі п’яти українських міст. Моделі з’явились на подіумі у костюмах-візитівках Дніпропетровська, Донецька, Львова, Одеси та Києва.

Загалом, студенти представляли свої колекції у чотирьох номінаціях. Це костюми, створені в етнічних мотивах та за модою майбутнього. Також на показі презентували сукні у стилі великого міста й образи для червоної доріжки - коктейльні та вечірні вбрання. На завершення фестивалю його учасники отримали почесні дипломи.


ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

ÂÛÕÎÄßÒ ÍÀ ÄÅÆÓÐÑÒÂÎ

Çà ïîðÿäêîì ïðîñëåäèò êàâàëåðèÿ ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÂÒÎÐÀÀ

Çîíû îòäûõà ãîðîæàí â áîëüøèõ ãîðîäàõ èìåþò îñîáóþ ñïåöèôèêó îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè. Íàðÿäó ñ ïåøèìè è àâòîïàòðóëÿìè, ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà â îáëàñòíîì öåíòðå ïîÿâëÿþòñÿ ìèëèöèîíåðû íà ëîøàäÿõ. Îá èõ ðàáîòå ðàññêàçàë çàìêîìàíäèðà ïîëêà ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðóïðàâëåíèÿ ÃÓ ÌÂÄ â îáëàñòè Àëåêñåé Âëàñåíêî ЕКОЛОГИЧНО И ЭСТЕТИЧНО По словам Алексея Власенко, конные патрули обеспечивают охрану общественного порядка в зонах отдыха города с 2007 года. «Также они присутствуют на массовых мероприятиях. Это ощутимое подспорье пешим нарядам милиции. Кавалерийский взвод имеет ряд преимуществ - возможность доступа в зоны, где не проедет авто, большую, в сравнении с пешим патрулем, мобильность, а

ÍÀÐßÄÛ ÐÀÁÎÒÀÞÒ Ñ 2007 ÃÎÄÀ

еще высокую посадку, увеличивающую обзор. Немаловажны также экологичность и эстетичность. Однако содержание лошадей обходится недешево. В минувшем году на одного скакуна ежемесячно в среднем уходило около 2,5 тыс. грн.», - рассказал Власенко.

ÒÅÒßÍÀ ѲÄÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

«Íå â³äñòàâàé â³ä æèòòÿ» ï³ä òàêèì ãàñëîì 22 êâ³òíÿ â ÓÓêðà¿í³ êðà¿í³ ñòàðòóâàâ Âñåñâ³òí³é òèæäåíü ³ìóí³çàö³¿. Öåé çàêëèê íàãàäóº êîæíîìó ïðî âàêöèíàö³þ ÿê îäèí ç íàéåôåêòèâí³øèõ çàñîá³â ïðîòè䳿 ³íôåêö³éíèì çàõâîðþâàííÿì Від яких хвороб потрібно робити вакцинацію, чи можуть батьки відмовитися від щеплення дитині? На ці та інші запитання читачів під час «прямої лінії» у «ВІСТІ-ЦЕНТРІ» відповіла лікар-епідеміолог обласної дитячої лікарні Юлія Вербинська. Україна вже п’ятий рік поспіль бере участь у Всесвітньому тижні імунізації. Завдяки щепленням значно знизилася захворюваність на краснуху, кір, дифтерію та інші тяжкі недуги. Існує думка, що дітям робити щеплення небезпечно, лікарі ж із нею не погоджуються.

За каждым из сотрудников кавалерийского взвода закреплена лошадь всего их шестнадцать. Предпочтение при наборе на эту службу имеют люди с опытом общения с лошадьми - в основном, это выходцы из сельских районов. Кроме того, сотрудники подразделения

проходят специальное обучение.

ПЕРИОД АДАПТАЦИИ По словам Алексея Власенко, конный патруль уже работает на Монастырском острове. А с мая конная милиция будет охранять правопорядок и по другим маршрутам - в парках Шевченко и Глобы, а

также на набережной Ленина. «Недавно лошадей перевели с зимних денников на Монастырский остров. Сейчас у них период адаптации - сотрудники службы их дрессируют, выгуливают вдоль проезжей части. Скакунам необходимо привыкнуть к шуму города и большому количеству людей. Также они проходят окончательные ветеринарные проверки и процедуры. Если позволит погода, патрули будут трудиться до середины октября», отметил он. Корреспондент «Вістей» понаблюдала за дежурством «первых ласточек» этого сезона на Монастырском острове. Сотрудник милиции Иван Ляшенко рассказал, что рабочая смена в их подразделении длится шесть часов и зависит от погоды. «Лошади не могут нести службу, если температура воздуха поднимется выше +35 0С или опустится ниже -5 0С, а также в сильный дождь, снег и гололед», - говорит он.

«ÏÐßÌÀ ˲Ͳ߻ «Â²ÑÒÅÉ»

Âàêöèíàö³ÿ - ïîêàçíèê ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ

«Вакцинація - показник ставлення людини до власного здоров’я. Після щеплення можливі побічні ефекти. Батьків інформують про реакції чи ускладнення, які може викликати вакцина. Лікар повинен за-

стерегти їх і щодо негативних наслідків для здоров’я, якщо не провести вакцинацію. Проаналізувавши всі «за» та «проти», батьки дають згоду, але тільки письмово», - розповіла Юлія Вербинська.

Лікар-епідеміолог обласної дитячої лікарні також зазначила, що зараз і дорослі не забувають робити щеплення перед поїздкою за кордон. «Є щеплення, які рекомендують перед від’їздом до «екзотичної» країни, наприклад, від жовтої лихоманки, малярії. Всі бажаючі можуть звернутися до спеціаліста та проконсультуватися. Такі щеплення не належать до обов’язкових, тому у поліклініці їх не проводять. Але терапевти порадять, де можна зробити таку вакцинацію», - підкреслила лікар-епідеміолог.

ÍÎÂÈÍÈ

ÄΠв×ÍÈÖ² ÏÅÐÅÌÎÃÈ

×ÅÌϲÎÍÀ ÓÒ ÇÀËÓ ×ÅÌϲÎÍÀÒÒ ²Ç Ô ÔÓÒ ÓÒÇÀËÓ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ô³çêóëüòóðíîñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà «Äèíàìî» ç ôóòçàëó. ³í ïðèñâÿ÷åíèé 85-é ð³÷íèö³ óòâîðåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÔÑÒ «Äèíàìî» Óêðà¿íè òà 69-ð³÷÷þ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é ³ò÷èçíÿí³é â³éí³. Ó ÷åìï³îíàò³ âçÿëè ó÷àñòü çá³ðí³ êîìàíäè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá îáëàñò³. Çàãàëîì ïîíàä 120 ñïîðòñìåí³â. ○

ÇÌÀà ÀÍÍß ÑÒÓ ÄÅÍҲ ÇÌÀÃÀÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

ÑÏÀÐÒ ÀʲÀÄÀ Ç ÒÅͲÑÓ ÑÏÀÐÒÀʲÀÄÀ Çàâåðøèëàñÿ îáëàñíà ñïàðòàê³àäà ç òåí³ñó ñåðåä ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïåðåìîãó â í³é çäîáóëà êîìàíäà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Î.Ãîí÷àðà. Äðóãå ì³ñöå âèáîðîëè ñòóäåíòè ç Íàö³îíàëüíî¿ ìåòàëóðã³éíî¿ àêàäå쳿 Óêðà¿íè, à òðåòº - êîìàíäà ç Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó. Çàãàëîì â îáëàñí³é ñïàðòàê³àä³ âçÿëè ó÷àñòü 6 êîìàíä - ïåðåìîæö³â â³äá³ðêîâèõ òóðí³ð³â, ùî òðèâàëè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Äí³ïðîäçåðæèíñüêó òà Êðèâîìó Ðîç³. ○

ÐÎDzÃÐ ÀËÈ ÌÅÄÀ˲ ÐÎDzÃÐÀËÈ

òÄÍÎ ÏÐÅÄÑÒ ÀÂÈËÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ Ó Õàðêîâ³ â³äáóâñÿ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç íàï³âìàðàôîíó, íà ÿêîìó ìåäàë³ ðîç³ãðàëè ñåðåä äîðîñëèõ òà ìîëîä³. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè ç 12 îáëàñòåé òà ì³ñòà Êèºâà. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü íà ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè áóëà ïðåäñòàâëåíà ÷îòèðìà ñïîðòñìåíàìè. Ó çàãàëüíîìó çàë³êó ðåã³îí âèáîðîâ 2-å ì³ñöå. ×åìï³îíàìè Óêðà¿íè ç íàï³âìàðàôîíó ñåðåä äîðîñëèõ ñòàëè íàø³ çåìëÿêè Ðîìàí Ðîìàíåíêî òà ³êòîð³ÿ Ïîãîðºëüñüêà. ○

ÁÀÒÜÊÈ ÄÀÞÒÜ ÇÃÎÄÓ ÏÈÑÜÌÎÂÎ

ÑÒÐÈÁÊÈ ÍÀ ÁÀ ÒÓÒ² ÁÀÒÓÒ²

Ó ÒвÉÖ² ÊÐ ÀÙÈÕ ÊÐÀÙÈÕ Ó Ïîðòóãà볿 â³äáóâñÿ ×åìï³îíàò ªâðîïè ç³ ñòðèáê³â íà áàòóò³.  íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 23 ñïîðòñìåíè ç Óêðà¿íè. Äí³ïðîïåòðîâùèíà ã³äíî ïðåäñòàâèëà ñåáå íà çìàãàííÿõ. Ó÷í³ «Äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè ¹ 1» Êðèâîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîðîëè 2 âèíàãîðîäè: Ïàíòåëî Ëåîí³ä - äðóãå ì³ñöå â êîìàíäíîìó çàë³êó, Áàºâà Êàòåðèíà òðåòº ì³ñöå.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525)

 ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ

Õëåáîïåêàì íóæíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ÍÀ ÍÀÒÒ ÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÏÀ ÒвÎÒÈ×ÍÀ ÃÐ ÏÀÒвÎÒÈ×ÍÀ ÃÐÀÀ

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² «Ç²ÐÍÈÖ²» Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóâñÿ ²² åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íî¿ ñïîðòèâíî¿ ãðè «Ç³ðíèöÿ». Îáëàñíèé åòàï ñïîðòèâíîãî çìàãàííÿ ïðîâåëè ó Êðèâîð³çüêîìó ë³öå¿ ç ïîñèëåíîþ â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ. Ó ãð³ âçÿëè ó÷àñòü 17 êîìàíä ³ç ì³ñò òà ðàéîí³â ðåã³îíó. Êðàùèõ îáèðàëè ó âîñüìè âèäàõ çìàãàíü. Çà ðåçóëüòàòàìè ùîð³÷íèõ çìàãàíü ² ì³ñöå ó çàãàëüíîìó çàë³êó ïîñ³ëà êîìàíäà «Ïðîìåòåé» Êðèâîð³çüêî¿ øêîëè ¹88. ²² ì³ñöå âèáîðîëà êîìàíäà «Ïàòð³îí» Çîðÿíñüêî¿ øêîëè Ï’ÿòèõàòñüêîãî ðàéîíó. ²²² ì³ñöå ä³ñòàëîñü «Ìîðñüêîìó äåñàíòó» Îëåêñ³¿âñüêî¿ øêîëè ͳêîïîëüñüêîãî ðàéîíó.

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÀ Î˲ÌϲÀÄÀ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ

Ô²ÍÀÍÑβ ÇÍÀÍÍß Çà ðåçóëüòàòàìè Âñåóêðà¿íñüêî¿ îë³ìï³àäè «Ïîäàòêîâà ñèñòåìà Óêðà¿íè» ñòóäåíòêà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ àêàäå쳿 Ìàðèíà Ïåòðåíêî ââ³éøëà äî äåñÿòêè êðàùèõ. Ó ïåðøîñò³ âçÿëè ó÷àñòü 65 ñòóäåíò³â ³ç 40 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè. Îë³ìï³àäà ïðîâîäèëàñü ó Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. ○

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó äèòÿ÷î-þíàöüêîìó ê³íîöåíòð³ «Âåñíÿíêà» ïðîâåëè ìàéñòåðêëàñè äëÿ ïåäàãîã³â ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè ç âèãîòîâëåííÿ âèòèíàíêè. Åêñïðåñ-êóðñè â³äâ³äàëè ïîíàä 30 êåð³âíèê³â ïîçàøê³ëüíèõ ãóðòê³â îáëàñò³. Íàâ÷àííÿ ïðîõîäèëî ó äâîõ ñåêö³ÿõ. Ìàéñòåð-êëàñ ³ç òðàäèö³éíî¿ ïåòðèê³âñüêî¿ âèòèíàíêè ïðîâîäèëà íàðîäíèé ìàéñòåð Íàòàë³ÿ Àâ人íêî. Ïîä³áí³ íàâ÷àííÿ òðèâàþòü ó ê³íîöåíòð³ «Âåñíÿíêà» ùîð³÷íî. ○

Участники заседания отметили, что хлебопекарные предприятия всегда понимали социальную важность хлеба и хлебобулочных изделий и значимость пополнения рынка в области качественной продукцией, а также обоснованно подходили к вопросам ценообразования. Удержание стабильных цен на хлеб является политическим фактором. За последние десятилетия к нему прибегали все правительства Украины. Но эта практика актуальна лишь во времена растущей или стабильной экономики.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÁÎÑÍÎÂÀÒÜ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ ÕËÅÁ

ÍÀÂ×ÀËÈ ÏÅÄÀà Îò ÏÅÄÀÃÎòÂ

ОПРАВДАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

ÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀÑ ²Ç ÂÈÒÈÍÀÍÊÈ

Î ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè â õëåáîïåêàðíîé îòðàñëè, â ðåçóëü òàòå ÷åãî ñïåöèàðåçóëüòàòå ëèñòû ìîãóò îñòàòüñÿ áåç ðàáîòû, è ïóòÿõ âûõîäà èç íåå ãîâîðèëîñü íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Óêðàèíû

ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÏÐÈÇÛÂ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ «Сегодня постоянный рост составляющих себестоимости продукции приводит к убыточным результатам работы и нехватке оборотных средств, - сказала председатель Днепропетровской областной организации пищевой промышленности профсоюза работников АПК Светлана Тиницкая. - Такая ценовая ситуация на хлебном рынке негативно влияет на рост заработной платы и решение социальных вопросов работников отрасли. Для выхода из нее назрела необходимость обоснованного повышения цен на хлеб, оставляя неизмененными цены на «социальные» сорта».

говорили и на заседании исполкома Днепропетровской областной профсоюзной организации Всеукраинского профсоюза работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей. Также обсуждали вопросы формирования цен на хлебобулочную продукцию и перспективы компенсации роста инфляции заработной платы работников отрасли. Было отмечено, что хлебозаводы, являясь частными предприятиями, в вопросах ценообразования подчиняются органам государственной власти - через административное регулирование цен на «социальный» хлеб и норГЛАВНОЕ мы рентабельности. По СОХРАНИТЬ словам руководителя ЦК ХЛЕБОЗАВОДЫ отраслевого профсоюза О судьбе хлебопекар- Анатолия Тельниха, в усных предприятий региона ловиях роста цен на все,

сложно сохранить цену на отдельно взятый продукт. «Мы, как отраслевой профсоюз, поддержали призыв губернатора Игоря Коломойского поднять на 20% зарплаты наемных работников. Но главный вопрос в том, чтобы не остановились хлебозаводы», - подчеркнул Анатолий Тельних. Если власти считают частный хлебопекарный бизнес - политическим, то и к ним нужно относиться, как к стратегическим предприятиям. Компенсировать долги по оплате коммунальных услуг и комплектующих, появившиеся из-за администрирования цен на их продукцию при нерегулируемых ценах на все остальное. Хлебопеки не поднимают вопрос о социальных сортах хлеба. Речь идет о возможности рыночного регулирования цен на остальную продукцию. За счет этого предприятия смогут выжить.

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

Ïðîãíîç íà áóäóùèé óðîæàé ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ ○

²Ä²ÄÀËÈ ËÈÒÂÓ

ÐÅÊÎÐ ÄÍÈÉ ÂÈвÁ ÐÅÊÎÐÄÍÈÉ Ó ðàìêàõ ̳æíàðîäíîãî ïðîåêòó ïðî ñï³âïðàöþ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â øåñòåðî ó÷í³â ³ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè â³äâ³äàëè Ëèòâó. Ðàçîì ³ç ëèòîâñüêèìè êîëåãàìè äåëåãàö³ÿ îáëàñò³ ïðèãîòóâàëà äî Âåëèêîäíÿ âåëèêå øîêîëàäíå ÿéöå. Âàãà ÿéöÿ ñêëàëà ìàéæå 295 êã, òîâùèíà ñò³íîê - ïîíàä 18 ñì. Óñåðåäèí³ ÿéöå áóëî çàïîâíåíå êåêñàìè. Êóë³íàðíèé âèòâ³ð ñòàâ ðåêîðäíèì äëÿ Ëèòâè. ϳä ÷àñ åêñêóðñ³¿ ì³ñòîì ïðåäñòàâíèêè Äí³ïðîïåòðîâùèíè â³äâ³äàëè íàéñòàð³øå ï³äïðèºìñòâî Ëèòâè - ôàáðèêó öóêåðîê «ÐÓÒÀ».

 óñëîâèÿõ íûíåøíåé íåñòàáèëüíîé ñèòóàöèè ñ êóðñîì âàëþò íåêîòîðûå àãðàðèè ðåøèëè íå çàñåâàòü ñâîè ïîëÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì ó ìíîãèõ âîçíèêàþò îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó áóäóùåãî óðîæàÿ, à òàêæå ñòîèìîñòè çåðíîâûõ. Êàêèå æå ïðîãíîçû äàþò ýêñïåðòû? ПРОДУКЦИЯ НА ЭКСПОРТ По сравнению с 2012 годом, в 2013-м производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 13% - это весомый прирост. Ее доля в ВВП в этот

период составила 132 млрд. грн. «В Украине аграрный сектор получает меньше всего государственных дотаций, и этой отрасли нужно самостоятельно зарабатывать деньги. Поэтому 50% сельскохозяйственной продукции идет на экспорт. Основной заработок аграриев приходится на дальние рынки - такие как Южная Корея, Япония, Северная и Западная Африка», -

рассказал руководитель аналитической службы информационно-аналитического агентства АПК-Информ, главред журнала «Хранение и переработка зерновых» Родион Рыбчинский.

ВОПРОС ЦЕНЫ В этом году, несмотря ни на что, эксперт прогнозирует хороший урожай, хотя несколько меньший,

нежели в 2013-м. Однако на простых украинцах, по словам Родиона Рыбчинского, это никак не отразится. Нашей стране для внутреннего потребления в среднем нужно 26 млн. тонн зерновых. «Если отталкиваться от текущего положения вещей, Украина соберет около 57 млн. тонн зерновых, - говорит он. - Это мень-

ÑÅÁÅÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÇÅÐÍÎÂÛÕ ÎÖÅÍßÒ Ê ÈÞÍÞ

ше, чем в прошлом году. Во многом это обусловливается подорожанием материально-технических ресурсов. Поэтому некоторые сельхозпроизводители ограничивают объем обработки почвы ядохимикатами и подкормку минеральными удобрениями». Сегодня, по словам аналитика, нельзя спрогнозировать, поднимутся ли зерновые в цене или нет. Реальную себестоимость продукции эксперты смогут оценить приблизительно к июню. Есть вероятность, что хороший урожай сможет компенсировать нынешние затраты и удержать теперешние цены.


СУСПІЛЬСТВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎ̲Ѳß

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 28 ʲÒÍß 2014 ÐÎÊÓ, Ì.ÊȯÂ, ¹ 395

Ïðî çì³íè â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, а також звернення окружної виборчої комісії про дострокове припинення повноважень членів цієї комісії, які двічі і більше разів не з'явилися на засідання виборчої комісії без поважних причин, разом з доданими до нього матеріалами, відповідно до частини третьої

статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пунктів 2, 8 частини четвертої, частин п'ятої, шостої, дев'ятої статті 30 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 - 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є: 1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Прези-

дента України 25 травня 2014 року, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 14 квітня 2014 року № 268 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року», згідно з додатками 1 - 19. 2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.

Ç̲ÍÈ

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України. 4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2014 року № 395

â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 24 Припинити достроково повноваження члена комісії: Яницька Ольга Миколаївна, 1957 року народження - від кандидата на пост Президента України Добкіна М.М. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії: Затульна Наталія Григорівна, 1961 року народження - від кандидата на пост Президента України Добкіна М.М.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 38

на виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Ковальова Любов Михайлівна, 1971 року народження - від кандидата на пост Президента України Ляшка О.В.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 40

Припинити достроково повноваження члена комісії: Мацегорова Олена Валеріївна, 1982 року народження - від кандидата на пост Припинити достроково повноваженПрезидента України Ляшка О.В. (у зв'язку з внесенням подання про заміну чле- ня члена комісії:

Іванько Олексій Сергійович, 1977 року народження - від кандидата на пост Президента України Рабіновича В.З. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Кодінцева Ніна Іванівна, 1952 року народження - від кандидата на пост Президента України Рабіновича В.З.

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

Êòî çàïëàòèò çà íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé? ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

Íèêòî èç íàñ íå çàñòðàõîâàí îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðîèçâîäñòâå. Ïîýòîìó âàæíî çàðàíåå ïîçàáîòèòüñÿ î ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå, åñëè òàêîé ïðîèçîéäåò ïðîèçîéäåò.. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîòîì íå âîçíèêàëî âîïðîñîâ, êòî è ñêîëüêî äîëæåí çàïëàòèòü, ïîñòàðàåìñÿ ïðîÿñíèòü ñèòóàöèþ СОЦИАЛЬНАЯ СТРАХОВКА В Украине для защиты пострадавших при исполнении трудовых обязанностей есть Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Он осуществляет все предусмотренные законодательством выплаты при получении травмы, инвалидности, а также в случае смерти потерпевшего. Социальное страхование трудящимся должен обеспечить работодатель. Как действовать, если на работе произошло непредвиденное, рассказал главный технический инспектор труда областного объединения профсоюзов Петр Довганенко. Итак: ¾Нужно убедиться в том, что вы застрахованы в Фонде. Для этого необходимо состоять с работодателем в официально оформленных трудовых отношениях - в противном случае, выплаты не положены. Предприниматели же могут добро-

специалисты рекомендуют пострадавшему принимать участие во всех процедурах при расследовании. Если сам травмированный не в состоянии, это может сделать кто-то из членов его семьи или друзей. Кроме того, нужно помнить, что горазãëàâíûé òåõèíñïåêòîð до легче доказать свою правоту òðóäà îáëàñòíîãî îáúåäèíå- «по горячим следам», не стоит íèÿ ïðîôñîþçîâ: откладывать проверку на по- Åñëè ÷åëîâåê ïîëó÷àåò том. Если работодатель не хочет èíâàëèäíîñòü, åìó ïîëîæåíî проводить расследование, постåæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå. Ê радавший может обратиться в ïðèìåðó, ïðè óòðàòå 30% Госпромнадзор. Соответствуюòðóäîñïîñîáíîñòè Ôîíä áóäåò щие органы обяжут его это сдеâîçìåùàòü 30% çàðàáîòêà лать. «К сожалению, мы сталкиêàæäûé ìåñÿö. Åñëè íà ïðîèçваемся со случаями, когда челоâîäñòâå ñëó÷àåòñÿ ñìåðòü, âñå век травмировался на производâûïëàòû ïîëàãàþòñÿ ñåìüå: стве, но по настоятельной рекоïðàâî íà îäíîðàçîâîå ïîñîáèå мендации руководителя не афиâ ðàçìåðå ïÿòè ãîäîâûõ ширует этого. Спустя время, çàðàáîòêîâ íà ñåìüþ, à òàêæå проявляются последствия травмы, но пострадавший уже не ïî îäíîìó ãîäîâîìó çàðàáîòêó может оформить инвалидность íà êàæäîãî èæäèâåíöà. и, соответственно, претендовать на соцвыплаты», - отмечает заДля того чтобы не «прошля- меститель председателя областпить» положенную компенса- ного объединения профсоюзов цию и не дать себя обмануть, Юрий Чернов.

ÏÅÒÐ ÄÎÂÃÀÍÅÍÊÎ,

вольно зарегистрироваться в любом отделении фонда соцстрахования и самостоятельно делать взносы. ¾ Затем нужно поставить руководство в известность, объективно рассказав о происшествии.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ Добросовестный руководитель обязан доставить пострадавшего работника в медицинское учреждение, сообщить о случившемся в определенные инстанции (соцстрах, профсоюзный комитет предприятия и т.п.) и начать расследование. Фонд создает специальную комиссию, которая осматривает место происшествия, изучает документацию и делает выписки.

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

ÍÎÂÈÍÈ ÂËÀÑÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ

ÐÎÇÏÎ×ÀËÈ ÊÎÍÊÓÐÑ Ïîëüñüêà ôóíäàö³ÿ êîìóí³êàö³¿ òà Àãåíö³ÿ ªâðîïåéñüêèõ ²ííîâàö³é ïîâ³äîìèëè ïðî ïî÷àòîê êîíêóðñó á³çíåñ-³äåé ñåðåä ñòóäåíò³â òà âèïóñêíèê³â âèø³â Óêðà¿íè - «Ðóøàé ó â³ðòóàëüíó ìàã³ñòðàëü íåñê³í÷åííèõ ìîæëèâîñòåé òâîãî ìàéáóòíüîãî á³çíåñó». Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â òðèâàòèìå äî 25 òðàâíÿ. Íàéïåðñïåêòèâí³ø³ á³çíåñ-ïðîåêòè îòðèìàþòü ³íâåñòèö³éíó ï³äòðèìêó. ○

ÏÎÐÓØÅÍÍß ÇÀÊÎÍÓ

ϲÄÐÎÁÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ì³æðàéîííà ïðîêóðàòóðà ç íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ó ïðèðîäîîõîðîíí³é ãàëóç³ ðîçïî÷àëà ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ. Ïðàâîîõîðîíö³ âñòàíîâèëè, ùî çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè îäíîãî ç ì³ñò îáëàñò³ ñêëàâ êëîïîòàííÿ â³ä ³ìåí³ ïåíñ³îíåðêè, ï³äðîáèâøè ¿¿ ï³äïèñ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ïåðåäà÷³ ¿¿ ó âëàñí³ñòü. Çåìëÿ ÷èíîâíèêó áóëà ïîòð³áíà äëÿ áóä³âíèöòâà ãàðàæà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525)

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

5 øàãîâ ê ìèðó. Êàê óñïîêîèòü Þãî-Âîñòîê ÎËÅÑß ÌÈÐÎÍ×ÓÊ

25 àïðåëÿ â ïðÿìîì ýôèðå òîê-øîó «Øóñòåð Live» êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû Ñåðãåé Òèãèïêî âûñòóïèë ñ êîíêðåòíûìè ñèñòåìíûìè ïðåäëîæåíèÿìè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñèòóàöèè íà Þãî-Âîñòîêå. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî çðèòåëåé â ñòóäèè ïîääåðæàëè ïðåäëîæåíèÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà â ïðîöåññå ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇÀÍßÒÒß ÂÎËÎÍÒÅв Âîëîíòåðè ðÿòóâàëüíîãî çàãîíó øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ ×åðâîíîãî Õðåñòà ïðîâåëè ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç íàäàííÿ ïåðøî¿ íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì ó ð³çíèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ. ϳä ÷àñ òðåí³íã³â âîëîíòåðè ïîâòîðèëè òà âäîñêîíàëèëè ñâî¿ çíàííÿ ç ìåäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, ä³çíàëèñÿ ö³êàâ³ íþàíñè òà îñîáëèâîñò³ ë³êàðñüêîãî ïðîöåñó â³ä âîëîíòåð³â óæå ä³þ÷èõ çàãîí³â ç ³íøèõ îáëàñòåé. Òàêîæ îçíàéîìèëèñü ç åê³ï³ðîâêîþ âîëîíòåð³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Íβ ÏÐÈÇÍÀ ×ÅÍÍß ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß Â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè Äí³ïðîäçåðæèíñüêà íîâ³ ïðèçíà÷åííÿ. Çã³äíî ç íàêàçîì â.î. Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè Îëåãà Ìàõí³öüêîãî ïðîêóðàòóðó Äí³ïðîäçåðæèíñüêà î÷îëèâ Àíäð³é Õðàïëèâèé, ÿêèé äî öüîãî êåðóâàâ ïðîêóðàòóðîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Íà ïîñàäó ïðîêóðîðà Çàâîäñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà ïðèçíà÷åíèé Ñåðã³é Ëèñà÷åíêî. Ðàí³øå Ñåðã³é Ëåîí³äîâè÷ îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà Äí³ïðîïåòðîâñüêà. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß Ôåñòèâàëü äóõîâèõ îðêåñòð³â, ð³çíîìàí³òí³ âèñòàâêè, à òàêîæ òåàòðàë³çîâàíà âèñòàâà íà ñòàä³îí³ «Ìåòàëóðã» - òàêà ïðîãðàìà ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà Êðèâîãî Ðîãó öüîãî ðîêó. Çàõîäè ç íàãîäè 239-¿ ð³÷íèö³ ïî÷íóòüñÿ ó âñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà 31 òðàâíÿ. Âðàíö³ â ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ â³äêðèþòüñÿ âèñòàâêè òà åêñïîçèö³¿, à î 16.00 â Ïàðêó ³ìåí³ Ãàçåòè «Ïðàâäà» â³äáóäåòüñÿ ì³ñüêèé ôåñòèâàëü äóõîâèõ îðêåñòð³â. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðàí³øå, öüîãî ðîêó Äåíü ì³ñòà ïëàíóâàëè â³äçíà÷èòè ñêðîìí³øå, í³æ çàçâè÷àé. ○

ÑÈÍÅËÜÍÈÊ ÎÂÅ ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

ÀÊÖ²ß ÐßÒÓÂÀËÜÍÈʲ Ðÿòóâàëüíèêè Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðîâåëè â øêîë³ ¹1 Âñåóêðà¿íñüêó ãðîìàäñüêó àêö³þ «Çàïîá³ãòè. Âðÿòóâàòè. Äîïîìîãòè». Ñï³âðîá³òíèêè ÄÑÍÑ âëàøòóâàëè äëÿ ïðèñóòí³õ íàâ÷àëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé âèñòóï, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ó÷í³ ÷îòèðüîõ øê³ë ì³ñòà. Ðÿòóâàëüíèêè îçíàéîìèëè ä³òåé ç îñîáëèâîñòÿìè ñâ ïðîôåñ³¿, ïîêàçàëè, ÿê íàäàâàòè äîïîìîãó ëþäÿì òà ë³êâ³äîâóâàòè ïîæåæó, à òàêîæ ïðîäåìîíñòðóâàëè àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíó òåõí³êó.

КИЕВ. НЕТ ОТВЕТОВ Неумелые силовые действия приводят к развитию сепаратизма на Юго-Востоке - и это в то время, когда нужно садиться за стол переговоров. На любое силовое противостояние можно идти только тогда, когда исчерпаны все средства мирного урегулирования конфликта. Сергей Тигипко считает, что только когда сделано все, чтобы успокоить людей и пойти к ним навстречу, когда все средства мирного диалога исчерпаны, а призывы не услышаны, - только тогда можно применять силу к тем, кто мешает нормализации и наведению порядка. Правительство даже не попыталось договориться с протестантами, оперируя невнятными угрозами. Как налаживать экономику государства, если украинская армия осаждает украинские города Юго-Востока, если не установлен элементарный порядок, а «антитеррористическая» операция только разжигает конфликт? У правительства, по всей видимости, ответов нет.

РЕЦЕПТ МИРА Тигипко предлагает сделать всего лишь пять эле-

ментарных шагов навстречу региону для решения конфликта. Во-первых, нужно немедленно провести выборы губернаторов. Для этого следует проголосовать закон о реформе самоуправления, который передаст ряд полномочий на места. Во-вторых, местное самоуправление идет рука об руку с возможностью проведения референдума. Референдум - это основа демократии. Есть вопросы, которые должна решать местная община: какие памятники ставить, закрывать или не закрывать школы и больницы и т.д. Все эти вопросы могут и должны решаться на местных референдумах, ибо это основание любой формы демократического правления, а, следовательно, мирного решения конфликтных ситуаций, реализации права на свободу слова и решений, основа толерантности. Тигипко вместе с группой специалистов разработал целый ряд поправок к закону про референдум, которые обеспечат реальное народное самоуправление. Приняв поправки Тигипко о местном референдуме уже сейчас, а не осенью, можно передать регионам реальные полномочия. В-третьих, необходимо узаконить статус русского языка. Вместе с народным

депутатом Светланой Фабрикант Сергей Тигипко разработал законопроект о языках. Закон ТигипкоФабрикант снимет спекуляции на тему русского языка. Важнейшим этапом в разрешении конфликта в Украине и логичным четвертым шагом в программе восстановления порядка и диалога с Юго-Востоком станет введение общественного контроля власти. Выплеснутая стихийная сила недовольства должна вернуться в правовые рамки, иначе ее деструктивная энергия разрушит и новую киевскую власть, и всех последующих политиков. Сергей Тигипко разработал законопроект, который дает возможность создания специальных общественных советов при госорганах, проведения общественных слушаний, вводит механизмы вовлечения общественности в реальное влияние на исполнительную власть на местах и в центре. Новое большинство в Раде, поддерживающие Яценюка, Турчинова, Порошенко, Тимошенко, прикладывает чрезвычайные усилия для блокировки закона Тигипко. Интересно, почему? И наконец, в-пятых, нужно переизбрать Верховную Раду. Нынешний состав парламента - самый

неэффективный за всю историю независимого государства Украина. Сергей Тигипко уверен: без доверия народа никакая власть не будет полезной. Рада потеряла всякое уважение и доверие, которые можно вернуть только досрочными выборами.

ВОССТАНОВИМ «СИЛЬНУЮ УКРАИНУ» Недавно Сергей Тигипко объявил о возрождении партии «Сильная Украина». Партийное строительство начнется после президентских выборов. Тигипко уверен, что его политическая сила способна представлять интересы юго-восточных регионов вместо дискредитировавшей себя Партии регионов. Директор института глобальных стратегий В. Карасев высоко оценивает шансы «Сильной Украины» на поддержку восточных областей, отмечая ее незапятнанность - ни в сфере коррупции, ни в организации массовых бунтов. Если Партия регионов сейчас занимается исключительно политическим обеспечением сохранности собственности Рината Ахметова, то «Сильная Украина» собирается бросить все силы на восстановление стабильности гривни, снижение роста цен, нормализацию отношений с Россией, урегулирование конфликта на Юго-Востоке, мирное возвращение Крыма. Чья политическая стратегия более правильная, покажет ближайшее будущее, ну а пока Партия регионов стремительно маргинализуется, превращаясь в карманную организацию, не способную отстаивать интересы регионов в Киеве.

ѲÒË²É ÏÀÌ’ßÒ²

«Æèâ³ êíèãè» ïðî ×îðíîáèëü ÍÀ ÍÀÒÒ ÀËß ÑÏÀвղÍÀ

×îðí îáèëüñüêà êàòàñò×îðíîáèëüñüêà ðîôà âðàçèëà âåñü ñâ³ò ñâ³ò,, ïðèãîëîìøèëà ëþäåé ñòðàøíèì ðîçìàõîì íåçâ³äàíî¿ ðàí³øå á³äè, òðàã³÷í³ íàñë³äêè ÿêî¿ â³ä÷óâàòèìå ùå íå îäíå íàñòóïíå ïîêîë³ííÿ. Íàïåðåäîäí³ ö³º¿ ïàì’ÿòíî¿ äàòè ïðàö³âíèêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ á³áë³îòåêè ³ìåí³ Ì. Ñâºòëîâà ïðîâåëè äëÿ ìîëîä³ çóñòð³÷ «Ïðîïóñòè ×îðíîáèëü êð³ç êð³çüü äóøó»

Проект «Жива бібліотека» сьогодні досить поширений в усьому світі. Віднедавна він став популярний і в Україні. Основна ідея «Живої бібліотеки» - традиційне читання книг із її фондів поступається місцем неформальному спілкуванню з «живими книгами» людьми за різним соціальним станом та освітою. У кожного з них своє світосприйняття та життєва позиція, власна історія, якою можна поділитися з іншими. Читачі «книг» - молоді люди, вступають з ними в активне спілкування, ставлять

запитання, які їх хвилюють, і отримують відверту відповідь. У «Живій бібліотеці» відбулося неформальне спілкування з унікальними «живими книгами»: Олегом Геращенком - головою обласної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», Віктором Вавіловим - головою громадської організації «Союз Чорнобиль України» Кіровського району міста та Наталією Абросимовою - головним редактором - директором ПОГ «Чорнобилець Придніпров’я», одними із тих,

хто ціною свого здоров’я і життя боровся зі страшною бідою. Завдяки активному спілкуванню з «живими книгами», юнаки і дівчата отримали незабутні враження, співставили свої уявлення про дані трагічні події з реальністю, переконалися особисто, що є правдою, можливо, навіть змінили своє сприйняття і ставлення до цієї катастрофи. А ще це була виняткова можливість познайомитися з непересічними людьми, яких зустрінеш не щодня.


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎ̲Ѳß

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 29 ʲÒÍß 2014 ÐÎÊÓ, Ì.ÊȯÂ, ¹ 409

Ïðî çì³íè â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, а також звернення окружних виборчих комісій про дострокове припинення повноважень членів цих комісій, які двічі і більше разів не з'явилися на засідання виборчих комісій без поважних причин, разом з доданими до них матеріалами, відповідно

до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пунктів 2, 8 частини четвертої, частин п'ятої, шостої, дев'ятої статті 30 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 - 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є: 1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів Пре-

зидента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 14 квітня 2014 року № 268 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року», згідно з додатками 1 - 21. 2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про такі

зміни у визначений цими комісіями спосіб. 3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України. 4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 29 квітня 2014 року № 409

Ç̲ÍÈ â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 30 ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ Припинити достроково повноваження члена комісії: ÎÊÐÓÃÓ ¹ 27 Припинити достроково повноваження члена комісії: Яріз Іраіда Василівна, 1954 року народження - голова комісії, від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії: Рябова Марина Ярославівна, 1955 року народження - від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.

Чорна Інна Павлівна, 1982 року народження - секретар комісії, від кандидата на пост Президента України Саранова В.Г. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити секретарем цієї комісії: Сидоренко Валентина Іванівна, 1949 року народження - від кандидата на пост Президента України Саранова В.Г.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 31 ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ Припинити достроково повноваження члена комісії: ÎÊÐÓÃÓ ¹ 28 Припинити достроково повноваження члена комісії: Лашко Валентина Михайлівна, 1952 року народження - голова комісії, від кандидата на пост Президента України Куйбіди В.С. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії: Макаревич Анатолій Миколайович, 1953 року народження - від кандидата на пост Президента України Куйбіди В.С.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Пасічук Валентина Степанівна, 1964 року народження - заступник голови комісії, від кандидата на пост Президента України Бойка Ю.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити заступником голови цієї комісії: Мацевко Ірина Юріївна, 1962 року народження - від кандидата на пост Президента України Бойка Ю.А. Припинити достроково повноваження члена комісії: Борисова Юлія Олександрівна, 1995 року народження - від кандидата на пост Президента України Саранова В.Г. (у зв'язку з внесенням по-

дання про заміну члена виборчої 1974 року народження - від кандидата комісії суб'єктом, за поданням яко- на пост Президента України Корого кандидатуру такого члена було левської Н.Ю. включено до складу виборчої ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç комісії). Включити до складу цієї комісії: ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Фатуєва Анастасія Віталіївна, ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ 1984 року народження - від кандидаÎÊÐÓÃÓ ¹ 38 та на пост Президента України СаПрипинити достроково повноваранова В.Г. ження члена комісії: Фатуєва Анастасія Віталіївна, 1984 ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç року народження - голова комісії, від ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ кандидата на пост Президента УкраїÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ни Саранова В.Г. (у зв'язку з внесенÎÊÐÓÃÓ ¹ 32 ням подання про заміну члена виборПрипинити достроково повнова- чої комісії суб'єктом, за поданням якоження члена комісії: го кандидатуру такого члена було Сердюков Віктор Федорович, 1938 включено до складу виборчої комісії). року народження - від кандидата на Включити до складу комісії та пост Президента України Бойка призначити головою цієї комісії: Ю.А. (у зв'язку з внесенням подання Каніболоцька Любов Олексіївна, про заміну члена виборчої комісії 1954 року народження - від кандидата суб'єктом, за поданням якого канди- на пост Президента України Саранодатуру такого члена було включено ва В.Г. до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç Єрмак Лариса Сергіївна, 1978 ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ року народження - від кандидата на ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ пост Президента України Бойка ÎÊÐÓÃÓ ¹ 39 Ю.А. Припинити достроково повноваження члена комісії: ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç Костюков Володимир Сергійович, ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ року народження - від кандидата ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ 1965 на пост Президента України КороÎÊÐÓÃÓ ¹ 37 левської Н.Ю. (у зв'язку з внесенням Припинити достроково повнова- подання про заміну члена виборчої ження члена комісії: комісії суб'єктом, за поданням якого Головаха Оксана Іванівна, 1972 кандидатуру такого члена було вклюроку народження - від кандидата на чено до складу виборчої комісії). пост Президента України КоролевВключити до складу цієї комісії: ської Н.Ю. (у зв'язку з внесенням поКуйда Антоніна Ігорівна, 1981 року дання про заміну члена виборчої народження - від кандидата на пост комісії суб'єктом, за поданням якого Президента України Королевської кандидатуру такого члена було вклю- Н.Ю. чено до складу виборчої комісії). Секретар Включити до складу цієї комісії: Центральної виборчої комісії Коряк Наталія Володимирівна, Т. ЛУКАШ


12 ÂÅËÈʲ ÑÒÀÂÊÈ ○

ÑÅÐÄÞ×ÊÀ -  ÃÎËËÈÂÓÄÅ

ÐÎËÜ Â ÊÎÌÅÄÈÈ Óêðàèíñêèé øîóìåí Àíäðåé Äàíèëêî ðåøèë ïîêîðèòü Ãîëëèâóä â îáðàçå Âåðêè Ñåðäþ÷êè. Èçâåñòíî, ÷òî àðòèñò ïðèìåò ó÷àñòèå â àìåðèêàíñêîé øïèîíñêîé êîìåäèè ïîä íàçâàíèåì «Ñüþçàí Êóïåð». Êàê ñîîáùàþò ÑÌÈ, ãëàâíûå ðîëè â ôèëüìå äîñòàëèñü Äæóä Ëîó, Äæåéñîíó Ñòåòõåìó è Ìåëèññå Ìàêêàðòè. Ðîëü Äàíèëêî â ôèëüìå áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â âîññîçäàíèè òàíöà Âåðêè Ñåðäþ÷êè, ïîêîðèâøåãî â ñâîå âðåìÿ âåñü ìèð íà Åâðîâèäåíèè. ○

ÐÀÐÈÒÅÒÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ

ÏÅÐÅÄÀËÈ Â ÌÓÇÅÉ Óíèêàëüíîå àíòèêâàðíîå îðóæèå XVI-XIX âåêîâ ïåðåäàëè â ôîíä Âèííèöêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ñîòðóäíèêè ñïåöñëóæá. Ýòî ïÿòü ÿïîíñêèõ è àðìåéñêèõ ìå÷åé ñèí-Ãóíòî è êàé-Ãóíòî 30-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà è äâà òåñàêà. Îíè ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ ïåðåäà÷è â ÷àñòíûå êîëëåêöèè Ðîññèè. Òàéíèê áûë íàéäåí âî âðåìÿ ïîãðàíè÷íî-òàìîæåííîãî äîñìîòðà ïàññàæèðñêîãî ïîåçäà «Êèøåíåâ - Ìîñêâà». Ðàðèòåòíûå ìå÷è îáíàðóæèëè â âåíòèëÿöèîííîé øàõòå îäíîãî èç êóïå. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ

ËÎÏÀÒÛ - ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍΠÒâåðñêèì âåòåðàíàì êî Äíþ Ïîáåäû ìåñòíûå ÷èíîâíèêè â êà÷åñòâå ïîäàðêà çàêàçàëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå ëîïàòû. Èíôîðìàöèÿ îá ýòîì ïîÿâèëàñü íà ñàéòå ãîñçàêóïîê. Ëîïàòû ïëàíèðóþò âðó÷èòü íà ïðèåìå ó ìýðà Òâåðè, êîòîðûé ëè÷íî äàë çàäàíèå çàêóïèòü òàêèå ïîäàðêè. Ïîäàðî÷íûå ëîïàòû áóäóò èìåòü äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè: ìîëîòîê, ãâîçäîäåð, îòêðûâàøêó, êîìïàñ.  êîìïëåêòå ê ïîäàðêó òàêæå ïðåäóñìîòðåíû ñïè÷êè, ãâîçäè, ñêëàäíîå ëåçâèå, ëåñêà è ðûáîëîâíûå êðþ÷êè. Ïðè ýòîì ïîäàðî÷íûé ôóòëÿð âûïîëíÿò èç ñïåöèàëüíîãî êàðòîíà, íà êîòîðûé ñ ïîìîùüþ ëàçåðíîé ãðàâèðîâêè íàíåñóò ôàìèëèþ âåòåðàíà.

Ðóñëàí Êîðîëåíêî: «Â Òàèëàíäå âçðîñëûå ñòàíîâÿòñÿ ïîõîæè íà äåòåé» ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

ГОРОД ЛЮБВИ - Руслан, как дороги завели тебя в самую экзотическую страну Азии Таиланд? - На одном из форумов познакомился с ребятами, основали общий бизнес в Интернете, решили поехать в Таиланд, думая, что там сможем реализовать проект. Остановились на острове Самуи, где есть русская диаспора. Но было время туристического наплыва и возникли сложности с жильем, пришлось перебраться на материк. По незнанию, выбрали город Паттайю (как узнали позже, столицу секс-туризма). Тут и начались наши приключения. В какой-то момент общий бизнес лопнул, пришлось жить в чужой стране самостоятельно. За несколько месяцев в Паттайе побывал и в других городах - увидел «темную» и «светлую» стороны Таиланда. - Паттайя - город, в который туристы едут только из-за сексуальных услуг? - Там есть пешеходная улица Красных фонарей, тянется около километра. Огромное количество баров, стриптиз-клубов. На каждом шагу завлекают полураздетые девочки, мальчики. Улица плавно переходит в длинную набережную. Вдоль стоят представители всех сексуальных ориентаций. Вообще Паттайя - город контрастов. Можно увидеть людей разных национальностей вместе, обнявшихся: например, индусов и арабов. В городе засилье европейцев пожилого возраста: кто с палочкой, кто на ходулях. Вокруг них «вьются» молодые девочки, парни. Однако в городе действуют и законы. - В остальных городах Таиланда нравственного падения нет? - Подобное попустительство допускается лишь в отношении Паттайи или Пхукета и других курортных городов. Дело в том, что в Паттайе ранее базировались американские судна. Тогда Таиланд был небогат, и люди из сел как могли зарабатывали на американских военных, в том числе предо-

«Â ÃÎÐÎÄÅ ÇÀÑÈËÜÅ ÅÂÐÎÏÅÉÖÅÂ ÏÎÆÈËÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ»

«ÎÄÈÍÎÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ ÓÕÎÄÈÒ Â ÁÓÄÄÈÑÒÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ» ставляя им сексуальные услуги. Вот и закрепилось мнение, что это город развлечений и утех. Но, что примечательно, в Паттайе уровень преступности ниже, чем в среднестатистическом украинском городе. В иных местах - жители свободно оставляют на мотоциклах шлемы, курточки. Никто ничего не ворует!

ПОПУЛЯРНЫЙ ПИКАП - Некоторые думают, что Таиланд - страна третьего мира… - Неправда. Что интересно, там нет ни бомжей, ни бедных. За все семь месяцев, что я путешествовал, встретил всего двух. Но они - профессиональные нищие, этим зарабатывают. Таиланд - не страна третьего мира. В Бангкоке минимальная зарплата 500 долларов, а стоимость жилья и еды - в три - четыре раза меньше, чем у нас. Государство щедро помогает дотациями и субсидиями при ведении бизнеса. Таиланд - прежде всего аграрная и промышленная страна с развитой инфраструктурой. Здесь собирают практически все японские автомобили. К слову, они в Таиланде очень дешевые. Новый джип пикап с кузовом стоит от 20 тыс. долларов (у нас - от 40-45 тыс.). Не удивительно, что 70% жителей ездят на пикапах! - Но в стране нет такого понятия как пенсия. Как выживают старики? - Там сильно развиты родственные связи. Тайцы живут большими семьями, со стариками. Часто можно наблюдать пикапы, набитые детьми, молодыми девушками и людьми старшего возраста. Одинокий же человек, без семьи, идет в буддисткий монастырь. Ему дают келью, бесплатную похлебку и он доживает свои годы, размышляя о смысле жизни.

ле начинаются дожди, которые приносят прохладу. А чтобы дождь поскорее начался, тайцы стараются привлечь внимание богов и во время Сонгкрана обливаются водой. На несколько дней прекращается любая работа. Люди не занимаются ничем иным, кроме как с утра вооружившись шлангами, насосами, ведерками с водой, игрушечными пистолетами ведут на улицах водные «баталии». В это время движение транспорта затруднено и едущие в тук-туках (тайское такси) пассажиры - обречены. В Таиланде, как я уже говорил, пользуются популярностью пикапы: жители грузят в них по несколько бочек с водой и, никуда не спеша, двигаясь по дорогам, щедро обливают проезжающих и проходящих. Иногда доходит до того, что когда на улицах уже по щиколотку воды, разгоряченные жители начинают черпать ее прямо с дорог и брызгаться. Где бы не проходил тайский Новый год - в городе или селе - это море эмоций! В этой стране взрослые становятся похожи на детей. Вообще тайцам с детства прививаются добСУХИМ ИЗ ВОДЫ? рота, счастье дарения. Детей - Руслан, что особенно не бьют, не ругают, приучазапомнилось в Таиланде? ют получать удовольствие - Праздник Сонгкран. от добрых дел. Тайцы отмечают два Новых года: чисто символически - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ европейский и основательно МАССАЖ - Сонгкран. Он считается - Как ты занялся тайглавным праздником и ским массажем? длится несколько дней - с 13 - Захотелось что-то увезпо 16 апреля. Сонгкран свя- ти с собой из Таиланда. Резан с завершением засушли- шил приобрести умения, вого сезона и началом дож- знания. Тайский массаж дей. С конца февраля до сре- очень интересен. Он восходины апреля в Таиланде по- дит к аюрведе - древнему чти не выпадают осадки - искусству и лечению, котостоит знойная жара. Но пос- рое очень развито в Индии,

«Ñ ÔÅÂÐÀËß ÏÎ ÀÏÐÅËÜ ÏÎ×ÒÈ ÍÅÒ ÄÎÆÄÅÉ» на Шри-ланке и в Азии. Это особый лечебный массаж, но он не лечит болезни напрямую, а устраняет их причины. На теле существуют некие меридианы - линии, по которым проходит жизненная энергия. Китайцы называют ее ЦИ, японцы КИ. На этих меридианах есть определенные точкиузлы, которые могут «запираться», что мешает проходу энергии и влияет на человека. Если энергия не протекает по меридианам свободно, мы начинаем чувствовать себя плохо, заболеваем. Массаж воздействует на эфирное тело и открывает энергетические каналы. - Знаю, что ты занимаешься еще и айкидо. Это тоже увлечение из Таиланда? - Нет, занялся им еще до поездки. В 2005 году близкие подарили мне на день рождения кимоно и расписание занятий на курсы айкидо. И я серьезно увлекся борьбой. Айкидо от многих боевых искусств отличается тем, что в нем используется энергия нападающего. Энергия противника используется против него самого. В Таиланде я хотел улучшить свои знания, но не нашел сильной школы и вместо того, чтобы учиться самому, учил других. - О чем мечтаешь? - Чтобы в Украине умели радоваться, как в Таиланде, и мы, как тайцы, учили детей дарить людям добро.


ВІДПОЧИНЬ! 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêîâàòü ðåöåïòû âêóñíûõ è îðèãèíàëüíûõ áëþä. Ïîïðîáóéòå ïðèãîòîâèòü íåæíûé âåñåííèé ñàëàò è àðîìàòíûé êîôåéíûé äåñåðò

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Ö²ÊÀÂÎ

Êóøàòü ïîäàíî! ÊÎÔÅÉÍÛÉ ÊÐÅÌ

Нежный, ароматный десерт просто тает во рту. Главное не перевзбить сливки, иначе десерт может получиться жирным. Из указанного количества ингредиентов выходит 5-7 порций.

ÇÃÓÁÍÀ ÇÂÈ×ÊÀ

ÂÈÑÅËßÒÜ ÇÀ ÊÓвÍÍß Ïåíñ³îíåðêó ç àìåðèêàíñüêîãî ì³ñòå÷êà ̳ëôîðä âèñåëÿòü çà òå, ùî âîíà â³äìîâëÿºòüñÿ êèíóòè êóðèòè. 89-ð³÷íà Áåóëà Òóìáñ ïîâèííà ç’¿õàòè, îñê³ëüêè áóäèíîê îãîëîñèëè äëÿ íåêóðö³â. Ïðî öå áàáö³ ïîâ³äîìèëè ùå ð³ê òîìó, àëå âîíà äîñ³ íå ïîçáóëàñÿ çãóáíî¿ çâè÷êè ³ ïðîäîâæóº ³ãíîðóâàòè âèìîãè ìåíåäæìåíòó çâ³ëüíèòèñÿ â³ä òþòþíîâî¿ çàëåæíîñò³. Çà ñëîâàìè äîíüêè Áåóëè, ìàòè íå çîâñ³ì ðîçó쳺 ùî â³äáóâàºòüñÿ ³ ââàæàº, ùî ¿¿ õî÷óòü âèñåëèòè çà íåñïëàòó ³ â³äïðàâèòè äî â’ÿçíèö³ äëÿ áîðæíèê³â.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ]кофе, вода - 3 ч.л. кофе на 250 мл воды ]желток - 3 шт. ]сахар - 150 г ]желатин - 10 г (2 ч.л.) ]сливки 33-35% - 300 мл

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: nЖелатин замочить в 100 мл холодной кипяченой воды и оставить на то время, которое указано на упаковке. oСмешать желтки с сахаром. pПоставить на водяную баню, нагревать до полного растворения сахара. qДобавить кофе, перемешать.

rДобавить желатин. Нагревать до тех пор, пока желатин полностью не растворится. Убрать с огня, остудить. sСливки взбить. Смешать их с остывшей кофейной массой. tРазлить по креманкам, поставить в холодильник на 3-4 часа.

ÑÀËÀ ÑÀËÀÒÒ «ÂÅÑÅÍÈÈÉ ÄÅÍÜ» Яркий, вкусный, сытный салат. Лучше использовать именно лук порей, он придает блюду интересный вкус. Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: nКартофель и морковь отварить до готовности. Остудить, очистить. oКуриное филе также отварить (варить около 20 минут после закипания). pКартофель, морковь,

яйца натереть на мелкой терке. q Филе мелко накрошить. rГрибы мелко нарезать. sЛук нашинковать полукольцами. Если используете репчатый лук, его необходимо мелко нарезать,

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀ ÒÜ… ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Âî ìíîãèõ ðåöåïòàõ óêàçàíî «ùåïîòêà âàíèëèíà», «ñîäà íà êîí÷èêå íîæà». Ïîìíèòå, ÷òî ñîäó èëè âàíèëèí ëó÷øå íåäîñûïàòü, ÷åì ïåðåñûïàòü, èíà÷å âû áåçíàäåæíî èñïîðòèòå áëþäî. Íå ìåñèòå ñëèøêîì äîëãî ïåñî÷íîå òåñòî, èíà÷å îíî ñòàíåò ïëîòíûì, æåñòêèì. Áèñêâèòíîå òåñòî âûïåêàéòå ñðàçó, èíà÷å èç íåãî óëåòó÷àòñÿ ïóçûðüêè âîçäóõà, è áèñêâèò ïîòåðÿåò âêóñ è íåæíîñòü. ×òîáû ïèðîã ñ êàïóñòîé ïîëó÷èëñÿ óäà÷íûì, ïîñòàðàéòåñü ïðè âûïå÷êå ïåðâûå 15 ìèíóò íå îòêðûâàòü äóõîâêó.

]маринованные шампиньоны -

200 г ]лук порей или репчатый ]соль, майонез

залить кипятком на 10 минут, затем воду слить. tНа дно тарелки выложить картофель, немного посолить, смазать майонезом. uНа картофель выложить грибы, смазать майонезом.

vНа грибы - морковь, майонез. wНа морковь выложить филе, немного посолить, смазать майонезом. nnНа филе - лук. Следом - яйца, немного посолить. Украсить салат зеленью. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

×òî íóæíî çíàòü, âûáèðàÿ êîôåâàðêó? Êîôå ïîìîãàåò íàì íå òîëüêî ïðîñíóòüñÿ è âçáîäðèòüñÿ óòðîì óòðîì,, íî òàêæå è ðàññëàáèòüñÿ â ïåðåðûâå ìåæäó ðàáîòîé èëè â êîìïàíèè äðóçåé. Îäíèì ñëîâîì, îí ïîìîãàåò ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå îò æèçíè. Íî âêóñíûì è àðîìàòíûì êîôå ñòàíåò ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè âû íå òîëüêî ïðàâèëüíî ïîäáåðåòå çåðíà äëÿ åãî нейлоновый - один такой ïðèãîòîâëåíèÿ, íî è êîôåâàðêó фильтр рассчитан на 60 завариваний, ˆМощность аппарата. Крепость будущего напитка напрямую зависит от времени заваривания. Чем меньше мощность, тем медленнее нагревается вода. Как правило, модели небольшой мощности имеют колбу кофейника на 5-6 чашек (около 0,75 л). ˆКолба кофейника. Последние модели кофеварок снабжены кофейником, который можно использовать для микроволновой печи и с «защитой от переливания». ˆФильтр. Бывает трех видов: одноразовый бумажный - спитый кофе выкидывается вместе с фильтром;

ÀÊ ÑÅÑÓ ÀÐ ÄËß ÑÀÍÑÒ ÀÍÖ²É ÀÊÑÅÑÓ ÑÅÑÓÀÐ ÑÀÍÑÒÀÍÖ²É

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

]куриное филе - 300 г ]яйца - 3 шт. ]картофель - 400 г ]морковь - 300 г

но, как правило, используется намного дольше (обычно входит в комплект к кофеварке); «золотой» - такой же, как и нейлоновый, только покрыт слоем нитрида титана, что увеличивает срок службы фильтра и, соответственно, стоимость самой кофеварки. ˆПлита автоподогрева. Первоначально она разрабатывалась для нагревания кофейника - кофе получается более вкусным, если его разливать в предварительно нагретую посуду. А уж во вторую - функция предназначена для поддержания кофе в горячем состоянии.

ÏÅÐŲÐÊÀ Ç GOOGLE «Ðîçóìí³» îêóëÿðè Google íåâäîâç³ ñòàíóòü îáîâ’ÿçêîâèì àêñåñóàðîì â åê³ï³ðîâö³ ñàí³òàðíèõ ³íñïåêòîð³â ó Íüþ-Éîðêó. Òàê, ÷ëåí ì³ñüêðàäè ³íñåíò ²ãí³ö³î çàïðîïîíóâàâ â³äïîâ³äíó ð³÷íó ï³ëîòíó ïðîãðàìó, â ðàìêàõ ÿêî¿ 10% ç 160 øòàòíèõ ñàí³íñïåêòîð³â íîñèòèìóòü çàïèñóþ÷³ â³äåîïðèñòðî¿, ó òîìó ÷èñë³ ³ Google Glass. Íà äóìêó ²ãí³ö³î, ôîòîãðàô³¿ òà â³äåî ñòàíóòü íàéêðàùèìè äîêàçàìè íà êîðèñòü òèõ ÷è ³íøèõ øòðàô³â. Ïðèïóñêàþòü, ùî «ðîçóìí³» îêóëÿðè äëÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ìîæíà áóäå êóïèòè çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ - 200 äîëàð³â çà øòóêó. ○

ÃÎÐÅ-ÌÀÍÄвÂÍÈÊ

ÇÀÉÖÅÌ ÍÀ Ë²Ò ÀÊ Ë²ÒÀÊ 16-ð³÷íèé àìåðèêàíåöü ðèçèêíóâ æèòòÿì, àáè ï³ñëÿ ñâàðêè ç áàòüêàìè áåçêîøòîâíî ïîòðàïèòè ç Êàë³ôîðí³¿ íà Ãàâà¿. Ï’ÿòü ç ïîëîâèíîþ ãîäèí õëîïåöü ëåò³â ó â³äñ³êó äëÿ øàñ³. Ãîðå-ìàíäð³âíèê óïðîäîâæ âñüîãî ïåðåëüîòó çàëèøàâñÿ íåïðèòîìíèì. ³í äèâîì âèæèâ òà íå çàçíàâ óøêîäæåíü, íåçâàæàþ÷è íà õîëîä ³ íåñòà÷ó êèñíþ, àäæå ë³òàê ³íîä³ íàáèðàâ âèñîòó äî 12 òèñÿ÷ ìåòð³â. Ïîì³òèëè ï³äë³òêà âæå íà ãàâàéñüêîìó ëåòîâèù³, êîëè â³í âèäåðñÿ ç òåõí³÷íîãî â³äñ³êó ³ ïî÷àâ áëóêàòè ïîñàäêîâîþ ñìóãîþ. ○

ÄÎÐÎà ÎÖ²ÍÍÀ ÇÍÀÕ²ÄÊÀ ÄÎÐÎÃÎÖ²ÍÍÀ

ÇÎËÎÒÈÉ ØËÓÍÎÊ Õ³ðóðãè îäí³º¿ ç ë³êàðåíü Äåë³ âèÿâèëè â øëóíêó 63-ð³÷íîãî á³çíåñìåíà çîëîò³ çëèâêè. ×îëîâ³êà ãîñï³òàë³çóâàëè ç³ ñêàðãàìè íà áëþâîòó ³ ïðîáëåìàìè òðàâëåííÿ. ϳä ÷àñ îïåðàö³¿ õ³ðóðãè âèòÿãëè ç éîãî øëóíêà 12 çîëîòèõ çëèâê³â âàãîþ 400 ãðàì. ˳êàð³ îäðàçó æ âèêëèêàëè ïîë³ö³þ òà ìèòíèê³â, ÿê³ êîíô³ñêóâàëè äîðîãîö³íí³ çíàõ³äêè. Éìîâ³ðíî, òàêèì ÷èíîì á³çíåñìåíîâ³ âäàëîñÿ ïåðåâåçòè çëèâêè ç-çà êîðäîíó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

Ôàìèëèÿ $0<8;8O

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1523


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.20, 06.40, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.50, 18.50 Час*Ч 10.05 Как это? 10.40, 15.50, 19.40 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.40 Т/с «Монте Кристо» 13.40 Д/ф «Модель мира» братьев То* билевичей» из цикла «Киевская старина. Мир искусства» 14.10 Право на защиту 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.30 Окно в Америку 19.00 О главном 21.40 Шустер Live. Будни 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.30 На слуху 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны», 1 с. 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.15 Х/ф «Любовь на асфальте» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Любовь не жданная нагрянет» 14.35 «Судебные дела» 15.30 «Семейный суд» 16.15 «Жди меня» 18.05 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «До свидания, мальчики» 23.40 Т/с «Карточный домик 2» 00.35 Х/ф «Бегущий человек» 02.30 Т/с «Колдовская любовь» 03.55 Т/с «Улицы разбитых фона рей 13»

9 КАНАЛ 06.00 06.45 08.15 09.15 15.15 17.50 18.40 18.50 21.00 21.25 23.30 01.30

«Осторожно, модерн!» Х/ф «Тридцатого уничтожить» «Днепр*футбол» Т/с «Разведчики» Т/с «Тарас Бульба» Новости 9 канала Культурное меню ЧУ 27 Тур. Волынь * Черноморец «ДжеДАИ» Х/ф «Дэнни цепной пес» Х/ф «Акулы» Т/с «Падающие небеса 2»

11 КАНАЛ 06.35 Kids’ Time 06.35 М/с «Дак Доджерс» 07.00 «Проте» 07.30 «Про кино» 08.00 «Новости недели» 08.30 «Родительский клуб» 08.55, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.50 Х/ф «Широко шагая» 12.30 Х/ф «Новый Человек паук» 15.05 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00, 21.30 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Ревизор 21.00 «Дело вкуса» 22.00 «MEDICUS» 22.45 Страсти по Ревизору 00.05 Педан*Притула шоу

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.10 «Мир наизнанку * 5: Индонезия» 11.15 Х/ф «Титаник» 15.00 Х/ф «Золушка с райского ост рова» 17.10 Х/ф «Фатма гюль» 20.40 «Секретные мате* риалы» 20.55 «Чистоnews» 21.10 Х/ф «Кухня. Но вый сезон» 22.15 «Деньги» 23.55 Х/ф «Доктор ма фии» 00.50 Х/ф «Три икса 2: Новый уровень»

СТБ 07.25, 18.30 «Невероят* ная правда о звез* дах» 08.50, 00.50 Х/ф «Не было бы счастья»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45 «Анализ крови» 07.10 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.50 М/ф 08.00, 09.00 «Тайны мира с Анной Чап* ман» 09.50 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 14.00 «Военная тайна» 15.50 «Чудо*люди» 16.30 «Древние гении» 17.20 «Люди» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.00 «Детали» 18.45 «Представьте себе» 19.30 «Индекс опасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Преступление и наказание» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбал* ки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.10 «Смотреть всем!» 00.30 Т/с «Масквичи» 01.20 «Великие тайны Армагеддона»

ICTV 06.05, 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 06.55 Факты недели 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.50, 13.20 Т/с «Прокурорская про верка» 13.45 Х/ф «Хроники Риддика» 16.20 Х/ф «Риддик» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Достало! 21.20 Свобода слова 00.15 Х/ф «Одиночка»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.50 М/с «Тимон и Пумба» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и Медведь» 09.55 Ералаш 10.20 Одна за всех 12.10, 21.55 6 кадров 13.30 Т/с «Крем» 14.20 Панянка*селянка 15.10 Виталька 16.00 Даешь, молодежь! 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 22.50 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 21.00 Страна У 23.45 Дурнев+1 00.10 Слишком грубо для Ю*туб’а 00.40 Между нами

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.50, 10.45, 16.00 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Поверь в себя 09.35 Х/ф «Андрей и злой чародей» 11.45 Х/ф «Ралли» 13.30 Время советов 14.30 Краеведческое путешествие 15.00 Испробуй на себе 15.30 Сказки Николаевского зоопарка 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Ди@блог 17.45 Про кохання 18.00 Усмiхновини 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 Киноистории 21.30 Т/с «Если невеста ведьма» 23.00 Д/ф «Загадочные миры»

5 КАНАЛ

НОВЫЙ

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес*время 06.55, 08.15, 08.35, 11.35 Тема/Хро* ника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.25, 08.25, 17.15, 22.45, 23.50 По* года в Украине 07.40 Автопилот*новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курор* тах 08.45 Трансмиссия*новости 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.35 Большая политика 11.15, 20.00 Время. Итоги дня 12.35 Новинометр 15.35 Новости Киевщины 16.35 Машина времени 17.35, 00.35 В кабинетах 18.10, 00.00 Местное время 18.35 Территория закона 19.00 Время новостей, 1 блок 19.20 Время новостей, 2 блок 19.45, 22.10, 22.40, 23.35 Тема/Хро* ника дня 21.40 Время*Тайм 23.25 Тема/Хроніка дня

06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 13.50 М/с «Панда Кунг Фу» 07.00 Подъем 08.00, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Счастливы вместе» 15.05 Х/ф «Такие разные близне цы» 18.00, 02.25 Репортер 18.20 Абзац! 20.00 Ревизор 22.30 Страсти по Ревизору 23.50 Педан*Притула шоу 01.40 Т/с «Пан Ам» 02.30 «Служба розыска детей» 02.35, 03.35 Зона ночі

НТН 08.30 «Правда жизни. Профессия футболист» 09.00 «Агенты влияния» 09.50 Х/ф «Небо везде одинако вое...» 11.20 Т/с «УГРО 5» 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 15.15 Т/с «Гаишники» 19.30 Т/с «Телохранитель 2» 22.00 Т/с «Элементарно 2» 23.45 Т/с «Банши» 00.45 Т/с «CSI: Лас Вегас 8» 01.30 Т/с «Мертвая зона»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.35 Х/ф «Стрелец неприкаян ный» 10.20 Шутка за шуткой 11.50, 18.50 Т/с «Клон» 13.30, 20.35 Т/с «Графиня де Монсо ро» 15.40 Х/ф «Миллион в брачной кор зине» 17.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 22.35 Х/ф «Десять негритят»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00 «Высшая лига» 07.30 «Философия искусства» 08.00, 09.00, 09.20, 17.25, 19.30, 20.45, 21.25 «Прогноз погоды на 27*м» 08.05 «Non stop music» 08.25 «Один день», 3 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 1 с. 17.00 «Калейдоскоп секретов» 17.30 «Три характера» 18.00 Т/с «Янтарные крылья» 18.45 «Монологи» 19.15 «Университет сегодня» 19.20 «Отдыхаем комфортно» 19.35 «Первые. Станислав Жук» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «История одной улицы» 21.10 «Год в истории» 22.30 Телечат

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.30 Серебряный апельсин 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00 Т/с «Танкисты своих не бро сают» 18.00 Т/с «Сашка» 19.45 Ток*шоу «Говорит Украина» 21.00 Т/с «Личное дело» 22.50 Х/ф «Двойной Форсаж» 01.00 Окончательный вердикт

Сх. 04.26 Зах. 19.24 Трив. дня 14.58

Понеділок, 5 травня 12.50, 19.55 «Следствие ведут экстра* сенсы» 13.50 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна*Новини» 21.00 Т/с «Ой, ма моч ки!» 22.35 «Детектор лжи * 5» 23.35 «Один за всех»

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь» 06.30, 09.30 «Мир за неделю» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 «Алло, адвокат!» 10.00 По местам дикой природы 11.00 Трус, Балбес, Бывалый и другие 12.25 Секреты 13.15 «Модные истории» 14.00 Д/с «Рожденные убивать» 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.20, 16.45, 18.55, 21.25 «Погода» 16.20 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.50 Толкование сновидений 18.20 Вперед, на Олимп! Сочи* 2014 г. 18.50, 22.20 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 Преступления века 21.30 Трус, Балбес, Бывалый и другие 22.25 Монстры внутри меня 23.30 Джаз*коло 00.00 Красивые и амбициозные

K1 07.30 09.50 11.10 12.50 14.50 16.50 18.20 19.20 21.00 22.00 23.50

М/с «Маша и Медведь» Х/ф «Проект Дженни» Х/ф «Король воздуха» Х/ф «Представь себе» «КВН» М/ф «Мадагаскар 2» «Званый ужин» «Орел и Решка» «Рассмеши комика» Х/ф «Двое: я и моя тень» Х/ф «Внезапно беременна»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 16.20 «Слезы мира» 06.30, 17.05, 20.20 «Попури» 06.45 «Бабуля*антикризис» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме* танкина» 08.00, 20.30 «Турист по жизни» 08.30 «Загородный дом» 08.35 «Сад, огород» 08.45 Х/ф «Цвет денег» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.00, 19.10 «Чудеса цивилизации» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25, 19.50 «Роскошные путеше* ствия» 13.05 М/ф «Гадкий утенок» 16.50 «Паспорт.ua» 17.20 Х/ф «Два миссионера» 19.20, 22.20 «Необыкновенные куль* туры» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Вива, Мария» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости 07.15, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.20, 15.25, 00.40 Легенды уголов* ного розыска 09.50, 16.00, 16.50 Судебные дела 10.30, 23.55 Семейный суд 11.15, 17.00 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет любовь» 13.10, 18.30, 23.10 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 18.05 Игра судьбы 18.20 Путешествия Галицией 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Мамочки» 22.05 Д/с «В поисках истины» 22.45 «Соседи»

TBI 06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Стоп*кадр 08.00 Утренние курасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35 Обзор блогов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ

13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 01.00 TBiNews 16.40 Арт*дозор 22.00, 02.00 Знак восклицания 03.15 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Х/ф «Семь приключений Синдбада» 09.00 Д/п «Большое путешествие» 10.00 Д/п «Великие битвы» 10.45 Д/п «Великие катастрофы» 11.20 Д/п «Последний этап. Пожиз* ненный приговор» 12.30 Д/п «Хочу жить вечно» 13.30 Д/п «Пирамиды» 14.30 Т/с «Обратный отсчет» 18.30 «Новости 2+2» 19.15 «Короли ринга». «Российская боксерская команда» * «Укра* инские Атаманы» 22.10 Х/ф «Рембо 2» 00.10 Х/ф «Отдача» 02.00 Х/ф «Дорога на Сечь»

MEGA 06.00, 23.30 Загадки Вселенной 06.50 Жертвы природы 07.40 Безумные умники 08.40, 14.30 Мусор в большом горо* де 09.30, 19.30 Секретные истории 10.30 Мистическая Украина 11.30, 16.30 В поисках приключений 12.30 Животные крупным планом 13.30 Убийца Земля 15.30, 21.30 Современные чудеса 17.30, 20.30 Фантастические истории 18.30 В поисках истины 22.30 Горы Шотландии 00.30 Покер 01.20 Тайные знаки 05.30 Легенды бандитской Одессы

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Человек амфи бия» 08.30, 14.30 Х/ф «Обрыв», 2 с. 10.55, 16.55 Х/ф «Прости» 18.30, 00.30 Х/ф «Волга Волга» 20.30 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью» 21.55 Х/ф «Драма» 22.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информацион* ная программа 112» 06.30, 08.00 Т/с «Белые волки» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Свободное время» 20.00 «Военная тайна» 22.30, 01.15 Т/с «Игра престолов» 00.45 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по* пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар* ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 «На старт!» 08.25, 17.50 М/с «Гладиаторы» 08.50 Фактор жизни 09.15 «Постскриптум» 10.10 Д/с «Своими глазами» 10.35 «В центре событий» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со* бытия 11.50 Х/ф «Говорящая обезьяна» 13.10 Муз/ф «Стиль по имени Лай ма» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Добро пожаловать домой!» 15.40 М/ф «Раз горох, два го рох...» 15.50 М/с «Хуторок» 16.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 18.15, 00.35 Т/с «Сердцу не прика жешь»

Зах. Іменинники дня: Сх. 09.28 ГАВРИЛО, ВІТАЛІЙ, ВСЕВОЛОД, Новий міс. 29 квітня НАТАН, ЛУКА, ФЕДІР, ЛЕОНІД 19.05, 01.20 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Депортация» 20.55 «История одной вещи» 21.10 Д/ф «Голос из рюмочной» 22.20 Без обмана. «Отмороженная еда. Мясо и рыба» 23.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Что сказали звезды?» 23.35 «Сыщики века»

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 «Утренняя звезда» 07.10 Муз/ф «Ансамбль неудачни ков» 08.00 «Кабачок 13 стульев» 09.00 Х/ф «Семь маленьких рас сказов о первой любви» 10.10 Д/ф «В афишах не значатся» 11.00 «Международный день театра» 12.00 «Колба времени» 13.00 «ПЕН*клуб» 14.00 «Интервью у музыки. Никита Богословский» 15.20 «...Судьбы моей простое по* лотно» 16.35 Киноконцерт 17.00 «С утра пораньше» 18.00 Муз/ф «Р. Паулс представля ет Л. Вайкуле» 18.35 «День за днем» 20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 21.00 «Рожденные в СССР» 22.00 «Смех сквозь годы, или Падал прошлогодний снег» 00.05 «Нью*Йорк, Нью*Йорк» 00.30 Т/ф «В одном микрорайо не», 5 ч.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40 «Комедианты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «Кэнди Кэнди» 11.30, 12.00 «Детские премудрости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Кубанские казаки» 21.00 Х/ф «Ложь, измена и тому подобное»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 14.00 Керлинг 12.00 Конный спорт 13.00 Велоспорт 17.00, 20.30 Снукер 18.30, 01.00, 02.00 Футбол 19.30 Фигурное катание 21.45 Вот это да!!! 22.00, 22.30 Рестлинг 23.30 Боевые искусства

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои 10.00, 15.30 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Самое вызывающее ви* део 13.00, 22.00 ЙОЙ 14.30 Реальный брейк 16.30 Хоккей. НХЛ. Питтсбург * Чи* каго 18.30 Бойцовский клуб 20.00 Бокс. Девон Александр * Шон Портер 21.45 Новости ХК Донбасс 22.30 Буллит 23.00 Жизнь на пределе 23.30 Покер. WSOP Europe 2012 г. 3 ч.

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 20.00 Шахматы. Турнир пре* тендентов в Ханты*Мансийске 10.15 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. 1/4финала. «Ку* нео» * «Перуджа». 2*й матч 12.15 Футбол. «Журнал Лиги чемпи* онов» 13.15 Регби *7. Этап мировой серии 16.35, 01.40 «Железный фактор» 17.10 «EURO * Гандбол*2014» 18.15 «Обратный отсчет» 20.35 «Красная ракета» на синем льду 22.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» * «Парма» 23.55 Волейбол. Кубок вызова. Жен* щины. Финал. «Бешикташ» * «Заречье*Одинцово»

FUTBOL1 06.00 Боруссия (М) * Гамбург. Чемпи* онат Германии 08.00 Ворскла * Говерла. Чемпионат Украины 10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS 10.15 «Великий футбол» 12.00 Ильичевец * Черноморец. Чем* пионат Украины 14.00 Пункт назначения * Бразилия 2014 г, 2 с. 14.35 Futbol Mundial 15.05 Журнал Лиги чемпионов 16.00 Ливерпуль * Тоттенхэм 18.00 Чемпионат Англии. Обзор тура 19.05 Топ*матч 19.15 Чемпионат Италии. Обзор тура 19.55 LIVE. Удинезе * Катанья 21.55 LIVE. Сандерленд * Вест Хэм. 00.00 Чемпионат Испании. Обзор тура 01.10 Ливорно * Интер

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Новый Гулливер» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Алиса в стране чудес», 1 с. Сборник мультфильмов 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии», 11 с. Сказки народов мира 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Тимур и его команда». 1975 г. 1 с. Мультфильм «Синдбад мо реход» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки*чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг* лей 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Легенды Чимы 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.35 М/с «Смешари ки: пин код» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоо магазин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Малыши исследовате ли» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Ералаш 14.50, 23.30 М/с «Лаборатория Декстера» 15.15, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 16.00, 22.50 М/с «Суперкрошки» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.30, 21.45 М/с «Сердитые птич ки» 19.00 М/с «Феи.Сказочные при ключения» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Гуфи и его команда»


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 6 травня ТВ УТ 1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость сту* дии 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.50, 18.50 Час*Ч 10.05 Свет 10.40, 15.50, 19.40 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.45 Т/с «Монте Кристо» 13.45 Шаг к звездам 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.30 Украинского рода 19.00 О главном 21.40 Шустер Live. Будни 23.00 Итоги 23.30 На слуху 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны», 2 с. 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13» 12.25, 14.20 Д/с «Следствие вели...» 14.50 «Судебные дела» 16.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «До свидания, мальчики» 23.40 Т/с «Карточный домик 2» 00.35 Х/ф «Побег из Лос Анджеле са» 02.30 Т/с «Колдовская любовь»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Х/ф «Внимание всем постам» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.20 Т/с «Разведчики» 15.20 Д/п «Сталинград*43» 16.30 Т/с «Солдаты 17» 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25 Лига чемпионов УЕФА. Бавария * Реал 23.40 Про Лигу чемпионов + обзор иг* рового дня 00.45 Х/ф «Дэнни цепной пес» 02.40 Т/с «Падающие небеса 2»

11 КАНАЛ 06.35 Kids’ Time 06.35 М/с «Дак Доджерс» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Два берега» 08.00 Шопомания в «Appolo» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 09.55, 00.30 Т/с «Счастливы вместе» 14.30 «Мой малыш» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.30 «36, 6» 20.00 Т/с «Воронины» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.30 Закованные 01.30 Т/с «Друзья» 01.50 Т/с «Пан Ам»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.45 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.30, 20.55 «Чистоnews» 10.45 «Красавица за 12 часов * 2» 11.45, 12.45 «Семейные мелодрамы * 3»

13.45 Х/ф «Великолепный век. Роксолана» 15.40, 21.10 Х/ф «Кухня. Новый се зон» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.40 «Секретные материалы» 22.15 «Меняю жену * 9» 00.10 Х/ф «Доктор мафии» 01.00 Х/ф «Бессонная ночь»

СТБ 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.10, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 09.25 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 11.15, 19.55 «Следствие ведут экстра* сенсы» 12.05, 00.20 «МастерШеф * 3» 18.00, 22.00 «Вікна*Новини» 21.00 Т/с «Ой, ма моч ки!» 22.35 «Дорогая, мы убиваем детей»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Анализ крови» 07.40 М/ф 08.00, 00.30 Т/с «Масквичи» 08.50, 00.00 «Заграница» 09.20 «В дороге. Дневник» 09.50 «Тачки со свалки» 11.10, 22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 13.50 «Посторонним В» 14.50 «Странное дело» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.00 «Эпикриз» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.45 «На 10 лет моложе» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Наш сад» 21.40 «Здравствуй, это Я!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Гарантия качества» 23.40 «С легким паром!» 01.20 «Великие тайны древности»

ICTV 06.00 Свобода слова 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10 Т/с «Прокурорская провер ка» 13.25 Достало! 14.25, 16.15, 20.15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16.45 Т/с «Братаны 2» 18.45 Факты. Вечер 22.05 Четвертая башня 23.05 Х/ф «Убить Билла» 01.05 Х/ф «Охотник за пришельца ми»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.50 М/с «Тимон и Пумба» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и Медведь» 09.55 Ералаш 10.20, 21.00 Страна У 12.10, 21.55 6 кадров 13.30 Т/с «Крем» 14.20 Панянка*селянка 15.10 Виталька 16.00 Даешь, молодежь! 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 22.50 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 23.45 Слишком грубо для Ю*туб’а 00.40 Между нами

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но* вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Фабрика идей 10.30, 14.30 М/ф 12.00 Киноистории 12.30 Волшебное закулисье 13.00 Азбука здоровья 15.30 Коммуналка 15.45 Футбол региона 16.15, 23.00 Д/ф «Загадочные миры» 17.30 Арт*зона 19.45 Меморандум

20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Если невеста ведьма»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес*время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 13.10, 18.35, 19.45, 22.10, 22.45, 23.25, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50, 23.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот*новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10 Погода на курортах 08.45 Трансмиссия*новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 15.35 Машина времени 16.10 Трансмиссия 17.15 Драйв*новости 17.35 Особый взгляд 19.00 Время новостей, 1 блок 19.30 Время новостей, 2 блок 21.40 Время*Тайм 00.35 Территория закона

НТН 06.55 Х/ф «Наградить (посмерт но)» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Безмолвный свиде тель» 11.25 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Телохранитель 2» 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 15.15 Т/с «Тайны следствия 4» 22.00 Т/с «Грабь награбленное» 23.45 Т/с «Банши» 00.45 Т/с «CSI: Лас Вегас 8» 01.30 Т/с «Мертвая зона»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.45 Х/ф «Поживем увидим» 11.10 Шутка за шуткой 12.40, 18.45 Т/с «Клон» 14.20, 20.25 Т/с «Графиня де Мон соро» 16.20 Х/ф «Десять негритят» 22.35 Х/ф «Зверобой»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Три характера» 07.30, 08.20, 09.05, 09.25, 19.25, 20.55, 21.20 «Днепровская неделя» 07.35 «НЭП. Новая экономическая программа» 08.00, 09.00, 09.20, 17.25, 19.20, 20.50, 21.25 «Прогноз пого* ды на 27*м» 08.05 Non stop music 08.25 Неизвестные Черновцы 09.10 «Отдыхаем комфортно» 17.00 «Философия искусства» 17.30 «Чудо возможно» 18.00 Т/с «Янтарные крылья» 18.45 «Один день», 1 с. 19.30 «Первые. Людмила Пахомова» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Монологи» 22.30 Телечат

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Окончательный вердикт 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00 Х/ф «Глухарь. Возвраще ние», 1, 2 с. 12.00, 19.45 Ток*шоу «Говорит Укра* ина» 13.10 Т/с «ОСА» 18.00 Т/с «Сашка» 21.00 Т/с «Личное дело» 23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»

Сх. 04.25 Зах. 19.25 Трив. дня 15.00

НОВЫЙ

TBI 06.00 Aрт City 06.30, 02.25 Частные новости 07.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние курасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35 Обзор блогов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 22.00, 01.00 TBiNews 16.40 Арт*дозор 02.00 DOUBLE ЯТЬ 03.15 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

ТОНИС

K1 07.30, 16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 09.00 М/с «Маша и Медведь» 10.20 Х/ф «Проект Дженни» 11.50 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.30 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.20 «Орел и Решка» 17.30, 21.00 «Рассмеши комика» 18.20 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2 06.00 «Осторожно, модерн!» 06.25 Х/ф «Воздушные пираты» 08.00, 09.30 Т/с «Новая жизнь сыщи ка Гурова. Продолжение» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 16.30 Т/с «Солдаты 15» 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25 Лига Чемпионов УЕФА. Манчес* тер Юнайтед * Бавария. Прямая трансляция 23.40 Про Лигу чемпионов + обзор иг* рового дня 00.55 Лига Чемпионов УЕФА. Барсело* на * Атлетико 02.35 Х/ф «Все побеждает любовь»

MEGA 06.00, 23.30 Загадки Вселенной 06.50 Жертвы природы 07.40 Безумные умники 08.40, 14.30 Мусор в большом городе 09.30, 19.30 Секретные истории 10.30, 01.20 Мистическая Украина 11.30, 16.30 В поисках приключений 12.30 Животные крупным планом 13.30 Убийца Земля 15.30, 21.30 Современные чудеса 17.30, 20.30 Фантастические истории 18.30 В поисках истины 22.30 Жизнь 00.30 Секреты науки 05.30 Легенды бандитской Одессы

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Волга Волга» 08.30, 14.30 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью» 09.55, 15.55 Х/ф «Драма» 10.30, 16.30 Х/ф «Свадьба в Мали новке» 18.30, 00.30 Х/ф «Блондинка за уг лом» 20.30 Х/ф «Комедия ошибок», 2 с. 22.50 Х/ф «Зайчик»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ»

REN TV

06.00, 09.30, 16.20 «Слезы мира» 06.30, 19.00, 20.20 «Попури» 06.45, 08.45, 10.40 «Бабуля*антикри* зис» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме* танкина» 08.00, 20.30 «Турист по жизни» 08.30, 10.50 «Загородный дом» 08.35 «Сад, огород» 08.50, 18.25 «Роскошные имения» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.00, 19.35 «Чудеса цивилизации» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25, 19.50 «Роскошные путеше* ствия» 13.05 М/ф «Ну, погоди!» 17.20, 21.10 Х/ф «Вива, Мария» 19.15 «Здоровье» 21.00 «На сон грядущий» 22.20 «Необыкновенные культуры» 00.50 «Телечат»

06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30, 19.00 Информационное шоу «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00, 20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 10.00, 21.00 «Пища богов» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 22.30, 01.15 Т/с «Игра престолов» 00.45 «Смотреть всем!»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН* ТЕРом 09.20, 00.45 Легенды уголовного ро* зыска 09.50, 15.50 Судебные дела 10.30, 00.00 Семейный суд 11.15, 17.00 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.15 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.05 Д/с «В поисках истины» 16.50 Киев неизвестный 18.05 Игра судьбы 18.20 Путешествия Галицией 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Мамочки» 22.50 «Соседи»

Зах. 00.29 Сх. 10.28 Новий міс. 29 квітня

05.30 Украина чудес 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/с «Панда Кунг Фу» 07.00 Подъем 08.00, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50, 16.10 Т/с «Папины дочки» 15.20 Т/с «Дневники Кэрри» 18.00, 02.15 Репортер 18.20 Абзац! 21.00 Сердца трех 23.20 Т/с «Друзья» 00.15 Х/ф «Моя мачеха иноплане тянка» 02.20, 03.20, 04.25 Зона ночі 02.25 Народження українського кіно 03.25 Розквіт українського кіно 04.30 Подорож у втрачене минуле 05.00 Зона ночі (копірайт) 05.05, 05.25 Зона ночі. Культура 05.10 Так ніхто не кохав 06.00 «Такова спортивная жизнь. Ири* на Дерюгина» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.35 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 Толкование сновидений 10.00, 20.00 Преступления века 11.00 Трус, Балбес, Бывалый и другие (Е.Моргунов) 12.15 «Ронин. С Дмитрием Выдриным» 13.15 «Дневник для родителей» 14.00, 22.40 Монстры внутри меня 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.45 «Социальный статус: ваша пен* сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 «Тарапунька: аншлаг длиною в жизнь» 00.00 Красивые и амбициозные

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по* пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар* ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 «На старт!» Детская спортивная программа 08.20, 17.50 М/с «Гладиаторы» 08.45, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.35, 15.25, 21.15 Д/ф «Смешные ко* роли» 10.15 «Доктор И...» 10.45, 18.15, 00.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Т/с «На вираже» 13.25 М/ф «Рукавичка» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.10 «Наша Москва» 16.05 М/с «Хуторок» 16.15, 23.35 «Сыщики века»

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

Іменинники дня: ЮРІЙ, ОЛЕКСАНДРА, АНАТОЛІЙ, ПРОТАС, ГЕОРГІЙ, ПАНАС, ЄГОР

19.05, 01.20 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Истории спасения» 20.55 «История одной вещи. Орган» 22.20 Без обмана. «Отмороженная еда. Полуфабрикаты» 23.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра* ховки»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 07.00 «ПЕН*клуб» 08.00 «Интервью у музыки. Никита Богословский» 09.20 «...Судьбы моей простое полот* но» 10.35 Киноконцерт 11.00 «С утра пораньше» 12.00 Муз/ф «Р. Паулс представляет Л. Вайкуле» 12.35, 18.40 «День за днем» 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 16.00, 22.00 «Смех сквозь годы, или Падал прошлогодний снег» 17.00 «А ну*ка, девушки!» 18.00 «Зоосад» 23.00 «СевАлогия» 00.10 «Утренняя звезда» 01.10 Муз/ф «Ансамбль неудачни ков»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Кубанские казаки» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Ми* нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан* ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «Кэнди Кэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд* рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 21.00 Х/ф «Зануда»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 17.00 Керлинг 12.00, 13.30, 21.00 Футбол 15.00 Велоспорт 19.00, 02.00 Снукер 22.00 Бокс 00.00 Ралли 00.25 Экомарафон Шелл 00.30 Мотокросс 01.00 Вот это да!!! 01.55 Направление: спорт 02.30 Технический перерыв

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои 10.00, 15.30 Экстремальный спорт 11.30, 13.30, 23.30 Самое вызы* вающее видео 13.00, 21.50 ЙОЙ 14.30 Буллит 15.00 Жизнь на пределе 16.30 Легкая атлетика. Полумарафон. Чемпионат мира 2014 г. Копен* гаген 18.30 Бойцовский клуб 20.00 Бокс. Максим Бурсак * Джаррод Флетчер 22.30 Этот безумный спорт

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.05 Новости 09.15, 18.20 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Шахматы. Турнир претендентов в Ханты*Мансийске 10.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщи* ны. Финал. «Уралочка» * «Фенер* бахче». 1* й матч 12.00, 00.45 «EURO * Гандбол*2014» 12.45, 17.50 Ралли*рейд. Баха «Север* ный лес» 13.30, 01.30 «Железный фактор» 14.00 Регби *7. Этап мировой серии в Гонконге. Мужчины. 17.00 «Евролига c Гомельским» 18.25 «История белых олимпиад» 20.10 Американский футбол. Чемпио* нат NFL. «Buffalo» * «New England» 22.55 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. «Губерния» * «Пари Вол* лей». 1* й матч

FUTBOL1 06.00 Удинезе * Катанья. Чемпионат Италии 08.00 Металлург (Д) * Волынь. Чемпи* онат Украины 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Арсенал * Ман Сити. Чемпионат Англии 12.25, 20.50 Журнал Лиги чемпионов 13.00 «Великий футбол» 14.40 Чемпионат Франции. Обзор тура 16.00 Наполи * Ювентус. Чемпионат Италии 18.00 Чемпионат Италии. Обзор тура 18.45 Эспаньол * Барселона. Чемпио* нат Испании 21.30 МЮ * Бавария (Финал 1998 г. / 1999 г.) Лига чемпионов 23.55 Чемпионат Аргентины. Обзор тура 01.00 Металлург (З) * Таврия. Чемпио* нат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Чехарда» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Алиса в стране чудес», 2 с. Мультфиль мы «Неудачники». «Ивасик Телесик». «Потерялась птица в небе». «И я бы мог...» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии». 12 с. Сказки народов мира. «Золотые коло сья». Мультфильм «Богданчик и барабан» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Тимур и его команда». 1975 г. 2 с. Сказки Пушкина «Сказка о попе и ра ботнике его Балде» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки*чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: стра* на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Легенды Чимы 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но* вости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.35 М/с «Смешарики: пин код» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Малыши исследовате ли» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Ералаш 14.50, 23.30 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.15, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 16.00, 22.50 М/с «Суперкрошки» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Гуфи и его команда»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

1+1

ТВ УТ 1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость сту* дии 07.20 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.50, 18.50 Час*Ч 10.00 Включение из Кабинета Мини* стров Украины 10.15 Правительство на связи с граж* данами 10.55, 16.30, 19.40 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.45 Т/с «Монте Кристо» 13.45 Книга.ua 14.10 Путь к Чемпионату мира FIFA 2014 г., Бразилия 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.30 «Секреты успеха» 16.00 Социальные гарантии 19.00 О главном 21.40 Шустер Live. Будни 22.50 Мегалот 23.00 Итоги 23.30 На слуху 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны», 3 с. 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 03.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13» 12.25, 14.20 Д/с «Следствие вели... » 14.50 «Судебные дела» 16.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «До свидания, мальчики» 23.40 Т/с «Карточный домик 2» 00.30 Х/ф «Изо всех сил» 02.30 Т/с «Колдовская любовь»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты 17» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «По законам военного времени» 11.10 Д/п «Апокалипсис. Тайна спасе* ния» 12.10 Д/п «Насильно счастливые» 13.10 Д/п «Великие битвы» 13.50 Д/п «Великие катастрофы» 14.30 Д/п «Фронтовой бомбардиров* щик СУ*24» 15.20 Д/п «Тайны разведки» 16.00 Д/п «Технодром» 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25 Х/ф «Темный переулок» 23.15 Х/ф «Черный ангел» 01.05 Т/с «Падающие небеса 2»

11 КАНАЛ 06.35 Kids’ Time 06.35 М/с «Дак Доджерс» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.05 Но* вости 07.45 «Respect TV» 08.15 «Картины мира» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00, 19.30 Т/с «Воронины» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00, 01.55 Репортер 18.20 Абзац! 22.00 «Инновации» 22.10 «Мой новый DRESSCODE» 22.35 «Oscar time» 23.35 Закованные 00.20 Т/с «Счастливы вместе» 01.20 Т/с «Друзья»

СТБ 06.15, 16.00 «Все буде добре!» 08.05, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 09.20, 10.15 Звездная жизнь 11.10, 19.55 «Следствие ведут экстра* сенсы» 12.00, 00.20 «МастерШеф * 3» 18.00, 22.00 «Вікна*Новини» 21.00 Т/с «Ой, ма моч ки!» 22.35 «Хата на тата»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Индекс опасности» 07.40 М/ф 08.00, 00.30 Т/с «Масквичи» 09.00 «Эпикриз» 09.30 «Смотреть всем!» 09.50 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 13.50 «Посторонним В» 14.50 «Секретные территории» 15.50 Т/с «Подводный мир» 16.40 «Странное дело» 17.30 «Здравствуй, это Я!» 17.40 «У меня теперь семья!» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.45 «Представьте себе» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.20 «Автотема» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 01.20 «Великие тайны исчезнувших цивилизаций»

ICTV 06.50, 16.45 Т/с «Братаны 2» 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 09.55, 13.20 Т/с «Прокурорская проверка» 13.30 Смотреть всем! 14.25, 16.15, 20.15 Т/с «Бомбила». Продолжение 18.45 Факты. Вечер 22.05 Криминальная Украина 23.05 Х/ф «Убить Билла 2» 01.25 Х/ф «Исповедь невидимки»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.50 М/с «Тимон и Пумба» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и Медведь» 09.55 Ералаш 10.20 Одна за всех 12.10, 21.55 6 кадров 13.30 Т/с «Крем» 14.20 Панянка*селянка 15.10 Виталька 16.00 Даешь, молодежь! 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 22.50 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 21.00 Страна У 23.45 Слишком грубо для Ю*туб’а 00.40 Между нами

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но* вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Коммуналка 10.30 Экономический интерес 10.45, 15.15 М/ф 12.00 Усатые хвостатые 12.15 Под открытым небом 12.30, 20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты»

Сх. 04.23 Зах. 19.27 Трив. дня 15.04

Середа, 7 травня 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.40 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.25, 20.55 «Чистоnews» 10.40 «Красавица за 12 часов * 2» 11.40, 12.40 «Семейные мелодрамы * 3» 13.40 Х/ф «Великолепный век. Роксолана» 15.40, 21.10 Х/ф «Кухня. Новый се зон» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.40 «Секретные материалы» 22.15 «Четыре свадьбы * 3» 00.05 Х/ф «Грешники и святые» 01.50 Х/ф «Все не случайно»

13.00 Киноистории 14.30 «Поговори обо мне. «Этому ре* бенку нужна семья» 14.45 Валянки 16.00 Д/ф «Загадочные миры», 5 с. 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 Медицина нового тысячелетия 21.00 По ту сторону поля 21.30 Т/с «Если невеста ведьма» 23.00 Д/ф «Загадочные миры»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес*время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 15.35, 18.35, 19.45, 22.40, 23.25, 23.35 Тема/Хроника дня 07.40 Автопилот*новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия*новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Зооакадемия 17.35 Арсенал 19.00 Время новостей, 1 блок 19.30 Время новостей, 2 блок 21.40 Время*Тайм 22.10 Акцент 00.35 Новости Киевщины

НТН 06.05 Х/ф «Собака на сене» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 11.25 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Телохранитель 2» 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 15.15 Т/с «Тайны следствия 4» 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу 10» 23.45 Т/с «Банши 2» 00.45 Т/с «CSI: Лас Вегас 8» 01.30 Т/с «Мертвая зона»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.15 Х/ф «Миллион в брачной кор зине» 10.50 Шутка за шуткой 12.20, 18.45 Т/с «Клон» 14.00, 20.25 Т/с «Графиня де Монсо ро» 16.05 Х/ф «Поживем увидим» 17.25 Х/ф «Хорошо сидим» 22.40 Х/ф «Воскресенье: половина седьмого»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Hand madе» 07.20, 17.50 «АВС*шка» 07.25, 08.20, 09.05, 09.25, 19.10, 19.55, 20.55 «Днепровская не* деля» 07.30 «Новости DW» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 3 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 2 с. 17.00 «История одной улицы» 17.10 «Год в истории» 17.30 «Hand made» 18.00 Д/ф «Генералы. Иван Панфи* лов» 18.45 «Монологи» 19.25 «Философия искусства» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Высшая лига» 22.30 Телечат

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 13.10 Т/с «ОСА» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00 Х/ф «Глухарь. Возвраще ние», 3, 4 с. 12.00, 19.45 Ток*шоу «Говорит Украи* на» 18.00 Т/с «Сашка» 21.00 Т/с «Личное дело» 23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»

НОВЫЙ 05.25 Украина чудес 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/с «Панда Кунг фу» 07.00 Подъем 08.00, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Счастливы вместе» 15.20 Т/с «Дневники Кэрри» 16.10 Т/с «Папины дочки» 18.00, 02.05 Репортер 18.20 Абзац! 21.00 Сердца трех 23.20 Т/с «Друзья» 00.15 Х/ф «Парикмахерская» 02.10 «Служба розыска детей» 02.15, 03.15, 04.15 Зона ночі 02.20 Середньовіччя зачинається о 18.00 02.30 Я, милістю Божою, пан возний 03.00 Український Соломон, або Ук* раїнська правда і закон 03.20 Видряпатися на попа 03.30 Бий, хто цнотливий 03.45 Втрачені права 04.00 Магдебурзькі хроніки 04.20 Райські сади гетьмана Сагайдач* ного 04.40 Перші кроки криміналістики 04.50, 05.30 Зона ночі. Культура 04.55 Тася 05.05 Соломон і Годеле 05.20 Та, що поруч

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Гри* горий Крисс» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 «Социальный статус: ваша пен* сия» 10.00, 20.00 Преступления века 11.00 «Тарапунька: аншлаг длиною в жизнь» 12.00 «Цивилизация іncognita» 12.25 «Будь в курсе!» 13.15 «Кумиры» 14.00, 22.45 Монстры внутри меня 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.50 Толкование сновидений 18.20 Вперед, на Олимп! Сочи* 2014 г. 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 В огне 00.00 Красивые и амбициозные

K1 07.30, 16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 09.00 М/с «Маша и Медведь» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.30 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.20 «Орел и решка» 17.30, 21.00 «Рассмеши комика» 18.20 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 09.30, 16.20 «Слезы мира» 06.30, 19.00, 20.20 «Попурри» 06.45, 08.45, 10.40 «Бабуля*антикри* зис» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме* танкина» 07.40, 12.30, 19.15 «Здоровье» 08.05, 20.30 «Турист по жизни» 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.50, 18.25 «Роскошные имения» 10.30, 12.00, 19.35 «Чудеса цивилиза* ции» 10.50 «Загородный дом» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 13.05 М/ф «Лиса Патрикеевна», «Куплю привидение» 16.50, 19.50 «Роскошные путеше* ствия» 17.20 Х/ф «Вива, Мария» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Золотая чаша» 22.20 «Необыкновенные культуры» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.45 Но* вости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН* ТЕРом 09.20, 00.40 Легенды уголовного ро* зыска 09.50, 16.00, 16.50 Судебные дела 10.30, 23.55 Семейный суд 11.15, 17.00 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.10 Т/с «Обреченная стать звездой»

Зах. 00.58 Сх. 11.29 Перша чв. 05.15

14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.05 Д/с «В поисках истины» 18.05 Игра судьбы 18.20 Путешествия Галицией 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Мамочки» 22.45 «Соседи»

TBI 06.00 DOUBLE ЯТЬ 06.30 Aрт City 07.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние курасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35, 17.40 Обзор бло* гов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 22.00, 01.00 TBiNews 16.40 Арт*дозор 02.00 Зеленая лампа 03.15 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты 15» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Железная сотня» 11.25 Д/п «Дальний бомбардировщик ИЛ*4» 11.35 Д/п «Карлики во Вселенной» 12.10 Д/п «По приказу богов» 13.10 Д/п «Великие битвы» 13.50 Д/п «Великие катастрофы» 14.30, 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Настоящая МакКой» 23.20 Х/ф «Акулы 3: Мегалодон» 01.10 Х/ф «Формула рая» 02.30 Х/ф «Троянский спас»

MEGA 06.00, 23.30 Загадки Вселенной 06.50, 12.30 Жертвы природы 07.40 Безумные умники 08.40, 14.30 Мусор в большом городе 09.30 Эпидемия. Атака из космоса 10.30 Мистическая Украина 11.30, 16.30 В поисках приключений 13.30 В ожидании конца света 15.30, 21.30 Современные чудеса 17.30, 20.30 Фантастические истории 18.30 В поисках истины 19.30 Секретные истории 22.30 Жизнь 00.30 Покер 01.20 Олимпийские соревнования 05.30 Легенды бандитской Одессы

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Блондинка за уг лом» 08.30, 14.30 Х/ф «Комедия оши бок», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Зайчик» 18.30, 00.35 Х/ф «Ася» 20.30 Х/ф «Старший сын», 2 с. 22.50 Х/ф «Поздние свидания»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информацион* ная программа 112» 06.30, 19.00 Информационное шоу «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 10.00 «Пища богов» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у меня революция!» 22.30, 01.30 Т/с «Игра престолов» 00.30 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по* пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар* ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

Іменинники дня: ЄЛИЗАВЕТА, ВАЛЕНТИН, ОЛЕКСІЙ, ЛЕОНТІЙ, САВА, ЛУКА

TVCI 06.00 «Настроение» 08.20, 17.50 М/с «Гладиаторы» 08.45, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.30, 15.25 Д/ф «Голос из рюмочной» 10.20 «Доктор И...» 10.40, 18.15, 00.40 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со* бытия 11.50 Т/с «На вираже» 13.25 М/ф «Кот Базилио и мышонок Пик» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.10 «Наша Москва» 16.15, 23.35 «Сыщики века» 19.05, 01.20 «Право голоса» 20.15, 00.25 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 21.00 «История одной вещи. Освети* тельные приборы» 21.15 Д/ф «Экстрасенс по разнарядке» 22.20 «Русский вопрос» 23.00 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Звезда с характером»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 Муз/ф «Р. Паулс представляет Л. Вайкуле» 06.35, 12.40, 18.30 «День за днем» 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ* МЯ» 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Рожден* ные в СССР» 10.00, 16.00 «Смех сквозь годы, или Падал прошлогодний снег» 11.00, 17.00 «А ну*ка, девушки!» 12.00 «Зоосад» 17.45 Т/ф «Экземпляр» 18.05 Концерт зарубежной эстрады 19.30 «Глас народа» 22.00 «Лира на подмостках» 23.00 «Международный день театра» 01.00 «ПЕН*клуб»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми* нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан* ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «Кэнди Кэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд* рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Горячие денечки» 21.00 Комедийный улет. Х/ф «Мил лионы»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 17.00 Керлинг 12.00 Футбол 13.30, 15.00, 01.30 Велоспорт 19.00 Снукер 20.25 Спортивное путешествие 20.30 Спорт и Компания 20.35 Событие Дискавери 20.40, 00.00 Избранное по средам 20.45, 21.45, 22.45 Конный спорт 22.50, 23.50 Гольф 23.55 Парусный спорт 00.05 Направление: спорт 01.00 Мировая спортивная премия Laureus 02.30 Технический перерыв

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои 10.00, 15.30 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Самое вызывающее видео 13.00, 17.30, 21.50 ЙОЙ 14.30 Этот безумный спорт 16.30 Триатлон. Мировая серия. Пре* вью сезона 18.20 Хоккей. КХЛ. Плей*офф. 1/2 фи* нала. Матч 1 20.50 Бойцовский клуб 22.30 Дан*тест 23.30 Сверхчеловек среди нас

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.25 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «EURO * Гандбол 2014» 10.25 Волейбол. Кубок Вызова. Жен* щины. Финал. «Заречье*Одинцо* во» * «Бешикташ». 1*й матч 12.10 «Евролига c Гомельским» 13.30 Регби*7. Этап мировой серии в Гонконге. Мужчины. 16.30 «Наш золотой хоккейный век». Зимние олимпийские игры * 1968 г. в Гренобле 18.40 Американский футбол. Чемпио* нат NFL. «Washington» * «Philadelphia»

21.25 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины.1/4 финала. 3*й матч 23.30 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщи* ны. Финал. «Фенербахче» * «Ура* лочка». Ответный матч 01.15 «Обратный отсчет»

FUTBOL1 06.00 Чемпионат Франции. Обзор тура 06.55, 13.25, 20.00 Топ*матч 07.00 Чемпионат Германии. Обзор тура 08.00 Ильичевец * Черноморец. Чем* пионат Украины 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.25, 20.10 Обзор вторника. Лига Чемпионов УЕФА 11.20 Реал * Райо Вальекано. Чемпио* нат Испании 13.35 Ливерпуль * Тоттенхэм. Чемпио* нат Англии 16.00 Ворскла * Говерла. Чемпионат Украины 18.00 Кристал Пелас * Челси. Чемпио* нат Англии 21.00 LIVE. Реал * Боруссия (Д). 1/4 финала. Лига Чемпионов УЕФА 23.50 Footbrazil 00.30 ПСЖ * Челси. 1/4 финала. Лига Чемпионов УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Завтра, тре тьего апреля...» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Алиса в стране чудес», 3 с. Мультфиль мы «Шутки», «Наша няня», «Про Буку» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии», 13 с. Сказки народов мира «Дочь солнца». Мультфильм «Про мамонтен ка» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Детство Темы», 1991 г., 1 с. Мульт фильм «Песенка мышонка» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки*чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра* на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Легенды Чимы 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но* вости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.35 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Малыши исследовате ли» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Ералаш 14.50, 23.30 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.15, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 16.00, 22.50 М/с «Суперкрошки» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Гуфи и его команда»


18 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 8 травня СТБ

ТВ УТ 1 06.40 Итоги 07.20 Эра строительства 07.25 Муз/ф «В.Леонтьев. Время летит, будто всадник» 09.00, 21.00 Итоги дня 10.00 Ближе к народу 10.40 Кто в доме хозяин? 11.05, 16.20, 19.55 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.40 Т/с «МонтеКристо» 14.40 «Предвечерье» 15.45 Д/ф «Жизнь на продажу» 18.05 Концертная программа «Обре* ченный на любовь» 21.40 Шустер Live. Будни 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 На слуху 23.30 От первого лица 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны», 4 с. 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 07.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 09.35, 04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13» 12.30 Х/ф «Служебный роман» 15.50 Х/ф «Время собирать» 17.45 Новости 18.05 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «До свидания, мальчики» 23.40 Т/с «Карточный домик 2» 00.35 Х/ф «Полицейский из Бевер ли Хиллз» 02.45 Т/с «Колдовская любовь»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Т/с «Солдаты 17» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «За прекрасных дам» 11.10 Х/ф «Приморский бульвар» 14.15 Х/ф «Карнавал» 18.30 «Алеф * в наше время» 19.00 Х/ф «Полосатый рейс» 20.00 Х/ф «Рысь» 22.00 Лига Европы УЕФА. 1/2 фина* ла. Валенсия * Севилья 00.05 Про Лигу Европы + обзор игро* вого дня 01.00 Т/с «Падающие небеса 2»

11 КАНАЛ 06.30, 09.00 Т/с «Полосатое сча стье» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Променад» 08.00 «Рестораны мира» 14.00 «36, 6» 14.30 Х/ф «Деннис мучитель» 16.30 Х/ф «Деннис мучитель 2» 18.05 «Визит дамы» 19.30 Днепровская лига КВН. Финал 20.30 «Васильевский остров» 21.00 «Oscar time» 22.10 Х/ф «Васаби» 00.05 Т/с «Счастливы вместе» 01.20 Т/с «Друзья» 01.45 Х/ф «Назад в СССР»

1+1 07.20 Х/ф «Гардемарины, вперед» 10.15, 19.30 «ТСН» 11.15 «Чистоnews» 11.30 М/ф «Ну постривай!» 11.40, 00.40 Х/ф «Олимпийская де ревня» 13.20 Х/ф «Великолепный век. Роксолана» 15.30 Х/ф «Кухня. Новый сезон» 16.35 М/ф «Маша и медведь» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.15 Х/ф «Три мушкетера» 22.50 Х/ф «Время ведьм»

07.35, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 08.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 10.45, 19.55 «Следствие ведут экстра* сенсы» 11.35, 01.35 «МастерШеф * 3» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна*Новини» 21.00 Т/с «Ой, ма моч ки!» 22.35 Х/ф «Служебный роман»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45 «Детали» 07.00 «Детали. Спорт» 07.15 «Погляд» 07.40, 15.50 М/ф 08.00, 00.30 Т/с «Масквичи» 09.00, 14.30 «Заграница» 09.30, 15.10 «У меня теперь семья!» 09.40, 15.30 «Здравствуй, это Я!» 09.50 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 13.40 «Посторонним В» 16.10 «Братья по космосу» 17.00 «В дороге. Дневник» 17.20 «Чудо*люди» 18.00 «Вам и не снилось», «Тайна рождения» 20.30 «На 10 лет моложе» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «По закону чести» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Люди» 23.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 01.20 «Великие тайны древних лето* писей»

ICTV 06.25 Світанок 07.25 Х/ф «Внутренний космос» 09.45 Х/ф «Зоосмотритель» 11.35, 13.20 Х/ф «Полицейская ака демия» 12.45 «Факты» 13.55 Х/ф «Полицейская академия 2. Их первое задание» 15.35 Х/ф «Полицейская академия 3. Переподготовка» 17.05 Х/ф «Полицейская академия 4. Граждане в дозоре» 18.45 Факты. Вечер 19.25 Чрезвычайные новости 20.15 Х/ф «Смертельное оружие» 22.20 Х/ф «Смертельное оружие 2» 00.20 Х/ф «Смертельное оружие 3»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.50 М/с «Тимон и Пумба» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 09.55 М/ф «Винни Пух» 10.20 М/ф «Остров сокровищ» 12.15 Х/ф «Капитан Рон» 14.10, 21.00 Страна У 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 22.50 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 21.55 6 кадров 23.45 Х/ф «Муви 43 (Комедия без названия)»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 М/ф «Подводные береты» 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Деловий ритм 10.45, 15.00 М/ф 11.45 Под открытым небом 12.00 Артзона 12.30 Д/ф «Автоэнтузиасты» 13.00 Урок для родителей 14.30 К слову о вещах 14.45 Усатые*хвостатые 16.00 Д/ф «Загадочные миры» 17.30 Истории с Бородой 18.05 Чемпионат Украины по плава* нию 2014 г. «День первый» 19.30 Т/с «Если невеста ведьма»

20.30 21.00 21.15 21.30 23.30 00.45

Сх. 04.21 Зах. 19.28 Трив. дня 15.07 В тренде Снято 102*информ Х/ф «Тихий Дон», 1 с. Концерт группы «Фристайл» Евровидение*2009

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес*время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 18.35, 19.45, 22.10, 22.45, 23.25, 23.35 Тема/Хро* ника дня 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50, 23.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот*новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курор* тах 08.35 Драйв*новости 08.45 Трансмиссия*новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Жизнь интересна 17.35 Акцент 18.30 Окно в Европу 19.00 Время новостей, 1 блок 19.30 Время новостей, 2 блок 21.40 Время*Тайм 00.35 В кабинетах

НТН 09.00 09.35 12.15 14.00 16.00 22.50 23.45 00.45 01.30

«Второй шанс. Кровавая цепь» Х/ф «Собачье сердце» Х/ф «Полосатый рейс» Т/с «Телохранитель 2» Т/с «Немец» Т/с «Менталист 5» Т/с «Банши 2» Т/с «CSI: Лас Вегас 8» Т/с «Мертвая зона»

05.45 09.30 11.05 12.05 22.00

Советские мультфильмы Х/ф «Остров сокровищ» Шутка за шуткой Т/с «Королева Марго» Т/с «Гордость и предубежде ние»

ENTER

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00 «Университет сегодня» 07.05 «НЭП. Новая экономическая программа» 07.25, 08.20, 09.05, 09.25, 17.20, 19.55, 20.55 «Днепровская не* деля» 07.30 «Hand madе» 07.50 «АВС*шка» 08.00, 09.00, 09.20, 17.25, 19.20, 20.50, 21.25 «Прогноз погоды на 27*ом» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 1 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 3 с. 17.00 «Под напряжением» 17.30 «Чудо возможно» 18.00 Д/ф «Генералы. Михаил Ефре* мов» 18.45 «Монологи» 19.15 «Год в истории» 19.30 «Территория выбора» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «27 оттенков черного» 21.15 «Ешь и зарабатывай», 4 с. 22.30 Телечат

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «ОСА» 07.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Цвет черемухи» 14.20 Т/с «След» 17.00, 19.40 Т/с «Сестра моя, лю бовь» 22.40 Х/ф «Альпинист» 00.35 Концерт Г. Лепса

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

НОВЫЙ

TBI

TVCI

06.00 World Stories. Международные корреспонденты 06.30 DOUBLE ЯТЬ 07.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние курасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35, 17.40 Обзор бло* гов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 01.00 TBiNews 16.40 Арт*дозор 22.00 Гарячее кресло 02.00 Стоп*кадр 03.15 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.15 «На старт!» Детская спортивная программа 08.25, 17.50 М/с «Гладиаторы» 08.50, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.35, 15.25 Д/ф «Экстрасенс по раз* нарядке» 10.15 «Доктор И...» 10.45, 18.10, 00.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со* бытия 11.50 Приют комедиантов. День теат* ра 13.20 М/ф «Волшебная палочка» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.10 «Наша Москва» 16.05 М/с «Хуторок» 16.15, 23.35 «Сыщики века» 19.05, 01.20 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 20.55 «История одной вещи. Пишущая машинка» 21.15 Д/ф «КамАЗ. Гонки с прицепом» 22.20 Х/ф «Хрущев и КГБ» 23.00 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце...»

2+2

06.00 «Такова спортивная жизнь. Сер* гей Бубка» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 Толкование сновидений 10.00, 20.00 Преступления века 11.00 В огне 12.15 «Цивилизация іncognita» 13.00 «Украина*Европа: маятник Фуко» 14.00, 22.45 Монстры внутри меня 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.45 «Социальный статус: ваши пра* ва и льготы» 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Мы помним Мэрилин 00.00 Красивые и амбициозные

06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты 15» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 11.25 Д/п «Истребитель Ла*7» 11.35 Д/п «По Млечному пути» 12.10 Д/п «Кольца судьбы» 13.10 Д/п «Великие битвы» 13.50 Д/п «Великие катастрофы» 14.30, 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Обзор Лиги Чемпионов 22.00 Лига Европы УЕФА. Олимпик Лион * Ювентус. Прямая транс* ляция 00.05 Про Лигу Европы + обзор игро* вого дня 01.20 Х/ф «Настоящая МакКой» 03.00 Х/ф «Москаль волшебник»

K1

MEGA

07.30, 16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 09.00 М/с «Маша и Медведь» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.30 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.20 «Орел и решка» 17.30, 21.00 «Рассмеши комика» 18.20 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00, 23.30 Загадки Вселенной 06.50 Животные крупным планом 07.40 Безумные умники 08.40, 14.30 Османы: секреты султанов 09.30, 19.30 Секретные истории 10.30 Мистическая Украина 11.30, 16.30 В поисках приключений 12.30 Жертвы природы 13.30 В ожидании конца света 15.30, 21.30 Современные чудеса 17.30, 20.30 Фантастические истории 18.30 В поисках истины 22.30 Жизнь 00.30 Секреты науки 01.20 Титаны 05.30 Легенды бандитской Одессы

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 09.30, 16.20 «Слезы мира» 06.30, 20.20 «Попури» 06.45, 08.45, 10.40 «Бабуля*антикри* зис» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме* танкина» 07.40, 12.30 «Здоровье» 08.05, 20.30 «Турист по жизни» 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.50, 18.25 «Роскошные имения» 10.50 «Загородный дом» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.00, 19.45 «Чудеса цивилизации» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 13.05 М/ф «Молодильные яблоки» 16.50, 19.50 «Роскошные путеше* ствия» 17.20, 21.10 Х/ф «Золотая чаша» 19.15 «Экотуризм в Латинской Амери* ке» 21.00 «На сон грядущий» 22.20 «Необыкновенные культуры» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.45 Но* вости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН* ТЕРом 09.20, 00.45 Легенды уголовного ро* зыска 09.50, 15.50 Судебные дела 10.30, 00.00 Семейный суд 11.15, 17.00 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.15 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.05 Д/с «В поисках истины» 16.50 Киев неизвестный 18.05 Игра судьбы 18.20 Путешествия Галицией 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Мамочки» 22.50 «Соседи»

Зах. 01.24 Іменинники дня: Сх. 12.31 МАРКО, СИЛЬВЕСТР, Перша чв. 7 травня ЯРОСЛАВ, ХОМА, ЙОСИП, ТАМАРА

05.30 Украина чудес 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/с «Панда Кунг фу» 07.00 Подъем 08.00, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50, 16.10 Т/с «Папины дочки» 15.20 Т/с «Дневники Кэрри» 18.00, 02.10 Репортер 18.20 Абзац! 21.00 Сердца трех 23.20 Т/с «Друзья» 00.15 Х/ф «Парикмахерская 2» 02.15 «Служба розыска детей» 02.20, 03.10, 04.05 Зона ночі 02.25 Українці. Віра, 1 ч. 03.15 Українці. Віра, 2 ч. 04.10 Благословляю і молюся 04.35, 05.20 Зона ночі. Культура 04.40 Бистроплинний сон

ТОНИС

НАШЕ КИНО 06.35, 12.35 Х/ф «Ася» 08.30, 14.30 Х/ф «Старший сын», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Поздние свида ния» 18.35, 00.30 Х/ф «Ночной патруль» 20.30 Х/ф «Прощание с Петербур гом» 22.30 Х/ф «Говорит Москва»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30, 19.00 Информационное шоу «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у меня революция!» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 «Великие тайны древних летопи* сей» 22.30, 01.45 Т/с «Игра престолов» 00.45 «Чистая работа»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по* пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар* ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

20.25 Теннис. «Тайм аут». В преддве* рии Кубка Дэвиса 21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Кутча Лабораль» * «Фенербах* че» 23.20 Волейбол. Кубок Вызова. Жен* щины. Финал. «Бешикташ» * «Заречье*Одинцово». Ответный матч

FUTBOL1 06.00, 18.00 Чемпионат Германии. Об* зор тура 06.55 Топ*матч 07.00 Чемпионат Аргентины. Обзор тура 08.00 Металлург (З) * Таврия. Чемпи* онат Украины 10.00, 15.40, 22.50 Футбол NEWS. LIVE 10.30, 19.00 Реал * Боруссия (Д). 1/4 финала. Лига Чемпионов УЕФА 12.30 ПСЖ * Челси. 1/4 финала. Лига Чемпионов УЕФА 14.35 «Ніч Ліги Чемпіонів» 15.10 Futbol Mundial 16.00 Металлург (Д) * Волынь. Чемпи* онат Украины 21.00, 00.00 «Шлях до Турина» 21.55 LIVE. АЗ Алкмаар * Бенфика. 1/4 финала. Лига Европы УЕФА 00.50 Порту * Севилья. 1/4 финала. Лига Европы УЕФА

НОСТАЛЬГИЯ

ДЕТСКИЙ МИР

06.00 «Зоосад» 06.40, 12.30, 18.35, 00.35 «День за днем» 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ* МЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Смех сквозь годы, или Падал прошлогодний снег» 11.00 «А ну*ка, девушки!» 11.45 Т/ф «Экземпляр» 12.05, 17.45 Концерт зарубежной эст* рады 13.30 «Глас народа» 16.00 «Лира на подмостках» 17.00 Д/ф «Возвращение...» 18.10 «Вопросы воспитания» 22.00 «Взгляд» 23.00 «С утра пораньше» 00.00 Муз/ф «Р. Паулс представляет Л. Вайкуле»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Ральф, здравствуй!» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Алиса в За зеркалье», 1 с. Мультфильмы «Соломенный бычок», «Тихая поляна», «Золотой цыпле нок» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии», 14 с. Сказки народов мира «Али Баба и сорок разбойников» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Детство Темы», 1991 г., 2 с. Мульт фильм «Мы идем искать» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Горячие денечки» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми* нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан* ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «Кэнди Кэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд* рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Музыкальная история» 21.00 Комедийный улет. Х/ф «Как ты прекрасен!»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.45, 17.00 Керлинг 12.00, 15.00, 01.30 Велоспорт 19.00, 00.30 Снукер 20.30, 00.00 Теннис 21.00 Боевые искусства 23.00 Вот это да!!! 23.55 Спортивное путешествие 02.00 Мировая спортивная премия Laureus 02.30 Технический перерыв

XSPORT 06.00, 21.50 Наша рыбалка 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои 10.00 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Самое вызывающее видео 13.00 ЙОЙ 14.30 Дан*тест 15.55 Хоккей. КХЛ. Плей*офф. 1/2 фи* нала. Матч 1 18.30 Бойцовский клуб 20.00 Бокс. Лео Санта*Крус * Сезар Седа

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. «Пари Воллей» * «Губер* ния». Ответный матч 11.30, 01.05 Родео. «Bull Riders» 12.30 Футбол. «Журнал Лиги чемпио* нов» 13.30 Регби *7. Этап мировой серии в Гонконге. Мужчины 16.00 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины.1/4финала. 3*й матч. 18.15 «Шесть на шесть» 18.50 «Наш золотой хоккейный век». Зимние олимпийские игры, 1968 г. в Гренобле. СССР * Финляндия. СССР * США

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки*чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра* на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг* лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Легенды Чимы 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но* вости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.35 М/с «Смешари ки. Пин код» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Малыши исследовате ли» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Ералаш 14.50, 23.30 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.15, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 16.00, 22.50 М/с «Суперкрошки» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Гуфи и его команда»


ТВПРОГРАМА 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.40 Итоги 07.20 Гранд*шоу М.Поплавского «Об* реченный на любовь» 09.00, 21.00 Итоги дня 10.00 Не верь худому повару 10.35 Рояль в кустах 11.10, 17.55 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕ* ВИДЕНИЕ 12.45 Т/с «МонтеКристо» 13.45 «В гостях у Ивана Поповича». Алла Кудлай 14.35 Вера. Надежда. Любовь 15.40 Взрослые игры 16.35 Украинская песня 19.30, 21.25 Шустер LIVE 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны», 5 с. 01.18 ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ. НОЧНОЙ КАНАЛ 01.20 Тройка, Кено, Секунда удачи 01.25 Хит*парад «Национальная два* дцатка»

ИНТЕР 05.40 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 07.15 Х/ф «Служебный роман» 10.15 Т/с «Улицы разбитых фона рей 13» 12.10 Д/с «Следствие вели... с Лео* нидом Каневским» 13.55 Х/ф «Время собирать» 15.55 Х/ф «Карнавал по нашему» 17.45 Новости 18.05 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 02.30 «Подробности» 20.30 Т/с «Другая семья» 00.20 Д/ф «Единая страна» 00.55 Х/ф «Полицейский из Бевер ли Хиллз 2» 03.00 М/ф

9 КАНАЛ 06.00 06.15 07.00 09.00 11.15 14.30 17.00 19.00 23.20 01.20

Мультфильмы «Осторожно, модерн!» Т/с «Солдаты 17» Х/ф «Принцесса на бобах» «Новое Сумасшедшее видео по*украински» «Облом UA. Новый сезон» Х/ф «Рысь» Т/с «По ту сторону волков» Х/ф «Матадор» Х/ф «Лабиринт»

11 КАНАЛ 06.20 07.25 07.55 09.25 13.50 15.45 17.40 19.30 20.00 22.15 00.05 01.10 01.30

Х/ф «Деннис мучитель» «Мой малыш» Х/ф «Деннис мучитель 2» Т/с «Полосатое счастье» М/ф «Планета сокровищ» Х/ф «Васаби» Х/ф «Индиана Джонс. В по исках утраченного ковчега» «MEDICUS» Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» Х/ф «Невезучие» Т/с «Счастливы вместе» Т/с «Друзья» Х/ф «Назад в СССР»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.50 «Тайны мира с Анной Чапман» 07.40, 16.50 М/ф 08.00, 00.30 Т/с «Масквичи» 09.00 «Эпикриз» 09.30 «Жизненное пространство» 10.00 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 13.50 «Наш сад» 14.20 «Смотреть всем!» 14.50 «Пища богов» 15.50 «Секретные территории» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.10 M/Ф «Тайна третьей планеты» 18.15 «Free Time» 18.50 «Неизвестное рядом» 19.00 «Кружево на свадьбу» 19.30 Х/ф «Соленый принц» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «Гарантия качества» 21.30 «Анализ крови» 23.00 «Чудо*люди» 23.30 «Тип*Топ» 00.10 «Преступление и наказание» 01.20 «Великие тайны апокалипси* са»

ICTV 06.00 «Служба розыска детей» 06.05, 12.45 «Факты» 06.45 Світанок 07.55 Х/ф «Зоосмотритель» 09.45 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» 11.30, 13.20 Х/ф «Обмануть всех» 13.55 Х/ф «Полицейская акаде мия 5. Пункт назначения Майами Бич» 15.40 Х/ф «Полицейская акаде мия 6. Город в осаде» 17.05 Х/ф «Полицейская акаде мия 7. Миссия в Москве» 18.45 Факты. Вечер 19.25 Чрезвычайные новости 20.15 Х/ф «Смертельное оружие 3» 22.25 Х/ф «Смертельное оружие 4» 00.55 Х/ф «Выкуп»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.50 М/с «Тимон и Пумба» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 09.55 М/с «Приключения капитана Врунгеля» 12.15 Х/ф «Операция «Слон» 14.10 Страна У 17.15, 19.05 Рассмеши комика 18.10, 22.50 Т/с «Светофор» 20.00 Х/ф «Люди Икс 2» 22.20 6 кадров 23.45 Х/ф «Парни из женского об щежития»

1+1

51 КАНАЛ

08.55, 19.30 «ТСН» 09.45 «Секретные материалы» 10.00 «Четыре свадьбы * 3» 11.15 Х/ф «Три мушкетера» 13.45 Х/ф «Великолепный век. Роксолана» 15.45 М/ф «Маша и медведь» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.15 «Вечерний Киев * 2014» 22.05 «В сети» 23.10 «Подпольная империя». Бред Питт и Кейт Бланшетт в драме «Вавилон» (2) 01.45 Х/ф «Время ведьм»

06.00 Гимн Украины 06.05 Под открытым небом 06.30 В гостях у Гордона 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 М/ф «Лапландские сказки» 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Разговор без нотаций 10.45, 15.00, 17.15 М/ф 11.05 Х/ф «Тихий Дон», 1 с. 13.00 Сказки Николаевского зоопар* ка 14.30 Про кохання 14.45 Снято 15.30 Знай наших 15.45 Чемпионат Украины по плава* нию, 2014 г. «День первый» 17.30 Валянки

СТБ 06.15 Х/ф «Суета сует» 07.50 Х/ф «Молодая жена»

18.00 Усмiхновини 18.05 Чемпионат Украины по плава* нию 2014 г. «День второй» 20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.30 Х/ф «Тихий Дон», 2 с. 23.30 Концерт группы «Фристайл» 00.45 Евровидение*2011

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 00.15 Бизнес*время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 16.35, 18.35, 19.45, 22.40 Тема/Хроника дня 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот*новости 07.45, 18.20, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курор* тах 08.45 Трансмиссия*новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 17.35 Не первый взгляд 19.00 Время новостей, 1 блок 19.30 Время новостей, 2 блок 21.40 Время*Тайм 22.10 Особый взгляд 00.35 Тема/Хроника недели

НТН 08.20 Т/с «Улицы разбитых фона рей 4» 12.30 Т/с «Немец» 20.00 Х/ф «Мираж» 21.45 Х/ф «Стрелок» 00.15 Х/ф «Незваные» 01.50 Т/с «Закон и порядок. Отдел особых расследований 11»

ENTER 05.45 09.40 11.05 12.05

Советские мультфильмы Х/ф «Хорошо сидим» Шутка за шуткой Т/с «Гордость и предубежде ние» 17.55 Т/с «Королева Марго»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 07.20, 08.00, 08.15, 19.45, 20.50, 21.25 «Прогноз пого* ды на 27*ом» 07.05 «27 оттенков черного» 07.25, 08.20, 08.55, 09.25, 17.20, 20.55, 21.20 «Днепровская неделя» 07.30 «НЭП. Новая экономическая программа» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 2 с. 09.00 Новости «DW» 17.00 «Невзрослые новости» 17.25 «Hand madе» 17.50 «АВС*шка» 18.00 «Засекреченная любовь. Лю* бовь под контролем» 18.45 «Монологи» 19.15 «Университет. неделя» 19.30 «Год в истории» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Три характера» 22.30 Телечат

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.40 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Цвет черемухи» 14.20 Т/с «След» 17.00, 19.40 Т/с «Сестра моя, лю бовь» 21.40 Х/ф «Карусель» 23.40 Концерт В. Меладзе «Небеса» 01.20 Х/ф «Альпинист»

Сх. 04.20 Зах. 19.30 Трив. дня 15.10

П'ятниця, 9 травня 09.40, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 10.55 Х/ф «Измена» 18.00, 22.00 «Вiкна*Новини» 20.00, 22.45 «Холостяк * 4» 01.15 Х/ф «Служебный роман»

НОВЫЙ 05.20 «Служба розыска детей» 05.25 Украина чудес 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/с «Панда Кунг фу» 07.00 Подъем 08.00, 09.50, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 15.20 Т/с «Дневники Кэрри» 16.10 Т/с «Папины дочки» 18.00, 02.20 Репортер 18.20 Абзац! 21.00 Сердца трех 23.25 Т/с «Друзья» 00.20 Х/ф «Салон красоты» 02.25, 03.25, 04.20 Зона ночі

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Еле* на Костевич» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Соци* альный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 «Социальный статус: ваши пра* ва и льготы» 10.00, 20.00 Преступления века 11.00, 21.35 Мы помним Мэрилин 12.25 «Цивилизация іncognita» 13.10 «Светские хроники» 14.00, 22.45 Монстры внутри меня 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.50 Толкование сновидений 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 00.00 «Красивые и амбициозные»

K1 07.30, 16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 09.00 М/с «Маша и Медведь» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.30 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.20 «Орел и решка» 17.30, 23.50 «Рассмеши комика» 18.20 «Званый ужин» 20.15 «КВН*2014» 22.40 «Прожекторперисхилтон» 00.45 «Ночная жизнь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 09.30 «Слезы мира» 06.30, 20.20, 22.40 «Попури» 06.45, 08.45, 10.40 «Бабуля*антикри* зис» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме* танкина» 08.00, 20.30 «Турист по жизни» 08.30, 10.50 «Загородный дом» 08.35 «Сад, огород» 08.50, 18.25 «Роскошные имения» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.00, 18.55 «Чудеса цивилизации» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25, 19.50 «Роскошные путеше* ствия» 13.05 М/ф «По следам бременских музыкантов» 16.25 «Киноклуб «Покров. «Сокрови* ща царицы Елены» 17.20 Х/ф «Золотая чаша» 19.20 «Необыкновенные культуры» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Женщины шутят все рьез»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.45 Но* вости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН* ТЕРом 09.20, 00.45 Вещественное доказа* тельство 09.50, 15.50 Судебные дела 10.30, 00.00 Семейный суд 11.15, 17.00 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет любовь» 13.10, 18.30, 23.15 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.05 Д/с «В поисках истины» 16.50 Киев неизвестный 18.05 Игра судьбы 18.20 Путешествия Галицией 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Д/с «Теория заговора» 22.05 Ты можешь лучше 22.50 «Соседи»

TBI 06.00 ЖИВЯком 06.30 Частные новости 07.00, 20.00, 00.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние курасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35 Обзор блогов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «Сегодня»

Зах. 01.48 Сх. 13.35 Перша чв. 7 травня

13.00 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 03.10, 04.00 Особое мнение 16.30, 17.30, 02.45, 03.35 TBiNews 16.40 Арт дозор 19.00 Геофактор 23.00 Зеленая лампа 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты 15» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Завтра была война» 11.20 Сумасшедшее видео по*украин* ски 13.00 «Облом UA. Новый сезон» 14.30 Т/с «Пыльная работа» 19.00 «Короли ринга». «Украинские Атаманы» * «Российская боксер* ская команда» 21.35, 01.30 Х/ф «Только сильней шие» 23.30 Х/ф «Урок выживания» 03.00 Х/ф «Вперед за сокровищами Гетьмана»

MEGA 06.00, 23.30 Загадки Вселенной 06.50 Животные крупным планом 07.40 Безумные умники 08.40, 14.30 Османы: секреты султа* нов 09.30 Секретные истории 10.30 Мистическая Украина 11.30, 16.30 В поисках приключений 12.30 Жертвы природы 13.30 В ожидании конца света 15.30, 21.30 Современные чудеса 17.30, 20.30 Фантастические истории 18.30 В поисках истины 19.30 Эпидемия. Атака из космоса 22.30 Жизнь 00.30 Покер 01.20 Украина: забытая история 05.30 Легенды бандитской Одессы

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Ночной патруль» 08.30, 14.30 Х/ф «Прощание с Пе тербургом» 10.30, 16.30 Х/ф «Говорит Москва» 18.30, 00.30 Х/ф «Отчий дом» 20.30 Х/ф «Собака на сене», 2 с. 22.50 Х/ф «С любимыми не расста вайтесь»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информацион* ная программа 112» 06.30 Информационное шоу «Свобод* ное время» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости 24» 08.00 «Великие тайны древних лето* писей» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Четыре свадьбы» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 22.00, 01.00 «Смотреть всем!» 23.00, 01.50 Т/с «Игра престолов»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по* пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар* ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15 М/ф «Одуванчик толстые щечки» 08.25, 17.50 М/с «Гладиаторы» 08.45, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.35, 15.20 Д/ф «КамАЗ. Гонки с при* цепом» 10.15 «Доктор И...» 10.45 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.50 События 11.50 Х/ф «Что у Сеньки было» 13.00 «АБВГДейка»

Іменинники дня: ІВАН, ВАСИЛЬ, СТЕПАН, ГЛАФІРА, ОНИКІЙ, НЕСТІР, АНДРІЙ

13.30 М/ф «Сказка о белой льдин ке» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.00 М/с «Хуторок» 16.15, 00.25 «Сыщики века» 18.10 Д/с «Своими глазами» 18.40 «Тайны нашего кино. «Гардема* рины, вперед!» 19.05, 01.15 «Право голоса» 20.20 «Любовь со специями» 23.15 Х/ф «Накануне премьеры» 00.50 «Тайны нашего кино. «Жесто* кий романс»

НОСТАЛЬГИЯ 06.05, 11.45, 19.40 Концерт зарубеж* ной эстрады 06.30, 12.35, 18.40 «День за днем» 07.30 «Глас народа» 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ* МЯ» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Лира на подмостках» 11.00 Д/ф «Возвращение...» 12.10 «Вопросы воспитания» 16.00 «Взгляд» 17.00 «Граф Нулин» 17.40 «Утренняя почта» 18.15 «Нью*Йорк, Нью*Йорк» 21.00 «Колба времени» 22.00 «Кинопанорама» 23.00 «А ну*ка, девушки!» 00.00 «Зоосад»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Музыкальная история» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40 «Комедианты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «Кэнди Кэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд* рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Кето и Котэ» 21.00 Х/ф «Длинный уик энд»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.30, 16.30, 19.15 Снукер 11.30 Керлинг 17.40 Спортивное путешествие 17.45 Теннис 18.15, 18.45 Тимберспорт 21.15, 22.45, 02.00 Футбол

XSPORT 06.00, 14.30 Наша рыбалка 06.45, 12.30, 23.10 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои 10.00 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Самое вызывающее ви* део 13.00, 17.30 ЙОЙ 18.20 Хоккей. КХЛ. Плей*офф. 1/2 финала. Матч 2 21.00 Бойцовский клуб 23.30 Теннис. Турнир в Чарльстоне. Женщины. Четвертьфинал

СПОРТ 09.00, 13.00, 19.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Регби *7. Этап мировой серии в Гонконге. Мужчины 13.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» * «Уникаха» 15.00 «Шесть на шесть» 15.40 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Женщины. Фехтование. Плавание. Конкур 16.40 «Обратный отсчет» 18.30 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Женщины 19.15 Родео. «Bull Riders» 20.10 «Наш золотой хоккейный век». Зимние олимпийские игры, 1968 г. в Гренобле. СССР * ФРГ 21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Партизан» * «Жальгирис» 23.35 Конькобежный спорт. Финал Кубка мира в Голландии. День 2* й

FUTBOL1 06.00 Сандерленд * Вест Хэм. Чемпи* онат Англии 08.00, 20.00 Порту * Севилья. 1/4 фи* нала. Лига Европы УЕФА

ÏÐÈÎÁÐÅÒ ÀÉÒÅ ÃÃÀÇÅÒÓ ÀÇÅÒÓ ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30, 01.40 АЗ Алкмаар * Бенфика. 1/4 финала. Лига Европы УЕФА 12.30 Реал * Боруссия (Д). 1/4 фина* ла. Лига Чемпионов УЕФА 14.35 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 16.00, 19.00 Футбол LIVE 16.55 LIVE. Нива (Т) * Сталь. Чемпио* нат Украины. FAVBET Лига 1 19.25 Futbol Mundial 22.00 Чемпионат Испании. Предисло* вие к туру 22.55 Севастополь * Ворскла. Чемпи* онат Украины 01.00 Чемпионат Италии. Предисло* вие к туру

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Юнга Се верного флота» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Алиса в За зеркалье», 2 с. Мультфильм «Как казаки мушкетерам по могали» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии», 15 с. Сказки народов мира «Палка выру чалка». Русские народные сказки «Кибиточка на одном колесе» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Продан ный смех», 1981 г., 1 с. Муль тфильмы «Лиса и дрозд», «Про шмелей и королей» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки*чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра* на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг* лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Легенды Чимы 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но* вости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.35 М/с «Смешари ки. Пин код» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Малыши исследовате ли» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Ералаш 14.50, 23.30 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.15, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 16.00, 22.50 М/с «Суперкрошки» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Гуфи и его команда»


20 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.05, 23.00 От первого лица 06.35 На слуху 07.00 Шустер LIVE 11.40 Армия 11.50 Православный вестник 12.25, 15.00, 19.30 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 13.55 Мгновения жизни 16.40 Театральные сезоны 17.55 В гостях у Д.Гордона 19.00 Украинский акцент 21.00, 01.20 Итоги дня 21.35, 01.50 Главный аргумент 21.50 Украинская песня 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Тройка, Кено 23.30 Страна on line 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны», 6 с.

ИНТЕР 05.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 07.15 «Школа доктора Комаровско* го. Неотложная помощь» 07.50 «Школа доктора Комаровско* го» 08.20 Д/ф «Конкретный пример» 09.15 Д/ф «Плесень» 11.00 «Осторожно:) Дети!» 12.10 Т/с «Другая семья» 16.05 «Международный фестиваль юмора «Юрмала*2013» 18.00, 20.35 Т/с «Птица в клетке» 20.00, 02.00 «Подробности» 22.30 Х/ф «О нем» 00.15 Х/ф «Полицейский из Бевер ли Хиллз 3» 02.55 Х/ф «Полицейский из Бевер ли Хиллз 2»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.15 «Новое Сумасшедшее видео по*украински» 09.00 «Облом UA. Новый сезон» 10.00 Т/с «Тайная стража» 22.00 Х/ф «Поцелуй бабочки» 00.00 Х/ф «Афганские рыцари» 02.00 Х/ф «Убийство в зимней Ялте»

11 КАНАЛ 06.25 М/с «Дак Доджерс» 07.30, 12.20 Ревизор 09.00 «Мой малыш» 09.30 «Променад» 10.00 «Перевоплощение» 10.50 «Просто собака» 11.20 «Явления природы» 11.50 «MEDICUS» 12.50 Страсти по Ревизору 14.10 М/ф «В поисках Немо» 16.10 Х/ф «Такси 3» 18.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 20.20 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый по ход» 23.00 Педан*Притула Шоу 01.00 Х/ф «Кремень»

1+1 07.00 «Кто там?» 08.05, 08.30 М/с «Гуфи и его коман да» 08.55 «Светская жизнь» 10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Х/ф «Сваты 6» 14.30 «Вечерний Киев * 2014» 16.25 «Вечерний квартал» 18.30 «Рассмеши комика * 5» 19.30 «ТСН» 20.15 «Украинские сенсации. Войны Кремля в Осетии и в Абхазии» 21.20 «Вечерний квартал*2014» 23.20 Х/ф «Ларри Краун» 01.10 Х/ф «Вавилон»

СТБ 06.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 08.05 «Караоке на майдані» 09.00 «Все буде смачно!» 10.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 12.00 «Холостяк * 4» 16.55 «Хата на тата»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.50, 22.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 07.50, 00.30 Т/с «Масквичи» 08.30 «На 10 моложе» 09.00 «Автотема» 09.40 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Наш сад» 11.00 «Тип*Топ» 11.45 «С легким паром!» 12.10 «Люди» 12.30 «Вне игры» 13.00 «Free Time» 13.30 «Пастырские беседы» 13.50 Х/ф «Капитан Крокус» 14.55 Футбол «Шахтер» * «Ильиче* вец» 17.00 «Заграница» 17.30 Т/с «Подводный мир» 18.00 «Секретные территории» 18.50 «Чудо*Люди» 19.30 «Седмица» 20.00 «В дороге. Дневник» 20.30 «Чудо*люди» 21.00 Х/ф «На открытой воде» 23.20 «Эпикриз» 23.50 «Info*Шок» 01.20 «Великие тайны Ватикана»

ICTV 06.05, 12.45 «Факты» 06.45 Світанок 08.30 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» 10.30 Звезда YouTube 11.35 Дача 12.00, 13.15, 20.05 Т/с «Военная разведка» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Чрезвычайные новости 22.05 Х/ф «Тринадцатый воин» 00.05 Х/ф «Соломон Кэйн» 01.50 Х/ф «Смертельное оружие»

TET 07.30 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35 11.50 12.55 14.25 16.05 17.50 20.05 21.00 22.45 23.40

Лентяево М/с «Смешарики. Пин код» Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Вперед, Диего, впе ред!» М/ф «Бионикл 3: В паутине теней» Х/ф «Храбрый портняжка» М/ф «Роботы» Панянка*селянка Х/ф «Черный рыцарь» Х/ф «Люди Икс 2» Виталька Рассмеши комика Бульдог*шоу. Лучшее Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Под открытым небом 06.30 В гостях у Гордона 07.30, 11.00, 17.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини* ка 09.00 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 «Поговори обо мне. «Этому ре* бенку нужна семья» 10.30 Азбука здоровья 11.30, 20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 12.00 По ту сторону поля 12.30 Х/ф «Тихий Дон», 2 с. 15.00 Чемпионат Украины по плава* нию, 2014 г. «День второй» 16.20 Медицина нового тысячелетия 16.30 Стендап 17.00 Волшебное закулисье 18.00 Чемпионат Украины по плава* нию, 2014 г. «День третий» 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 102*информ 20.45 Про кохання 21.00 Dance мастер 21.15 Х/ф «Тихий Дон», 3 с. 23.15 Музыка 23.45 Киноистории 00.15 Музыка на Днепропетровском Державном 00.40 Евровидение*2012

Сх. 04.18 Зах. 19.31 Трив. дня 15.13

Субота, 10 травня 19.00 «Україна має талант!*6» 21.20 «Тайны Мастершефа. Неслом* ленный великан» 22.25 «Україна має талант!*6» Итоги голосования» 22.55 «Детектор лжи * 5» 00.00 Х/ф «Молодая жена» 01.50 Х/ф «Китайский сервиз»

НОВЫЙ

2+2

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 18.10, 00.00 Местное время 06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20 Время спорта 06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20, 22.00, 22.35 Тема/Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Время но* востей 07.15, 14.10, 17.10, 19.25 Погода в Украине 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15 Бизнес*время 07.35 180 градусов 08.10, 13.25, 16.10, 17.25, 00.55 Погода на курортах 08.35 Не первый взгляд 09.10 Мотор 09.35 Укравтоконтинент 10.35 Новинометр 11.10 Трансмиссия 11.35 Автопилот*тест 11.45, 23.35 История успеха 12.10 Зооакадемия 12.35 Интелект.ua 13.10 Драйв 13.35 Вперед, на Олимп! 14.35 Игра судьбы 15.35 Кино с Яниной Соколовой 16.35 Арсенал 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.35 Машина времени 20.35 В кабинетах 21.10, 00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку

05.45 М/с «Маска» 07.40, 10.00 Ревизор 12.30 Страсти по Ревизору 13.55 Т/с «Воронины» 18.20 М/ф «Три богатыря и Шама ханская царица» 20.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 22.00 Педан*Притула шоу 23.50 Х/ф «Бурлеск» 02.20, 03.25 Зона ночі 02.25 Іван Мазепа 03.30 Джерела Вітчизни 03.45 Братіє і дружино 04.00 За литовської доби 04.15 Дике поле 04.30, 05.25 Зона ночі. Культура 04.35 Іван Франко

06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.15 Сумасшедшее видео по*украин* ски 08.00 «Облом UA. Новый сезон» 11.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу рова». Продолжение 19.00 Х/ф «День отчаяния» 21.00 Х/ф «Рембо 3» 23.00 Х/ф «Универсальный солдат 4» 01.00 Х/ф «Другой мир» 02.50 Х/ф «Фучжоу»

НТН 06.35 Х/ф «Женя, Женечка и «ка тюша» 08.00 Х/ф «Полосатый рейс» 09.45 Т/с «Улицы разбитых фона рей 4» 13.45 «Правда жизни. Профессия повар» 14.20 «Переломные 80*е» 15.10 «Что делать?» 16.10 Х/ф «Джек Хантер: прокля тие гробницы Эхнатона» 18.00 «Случайный свидетель» 19.00 Т/с «Каменская 2» 23.00 Т/с «Вернуть на доследова ние»

ENTER 05.45 09.35 11.10 12.10 18.50

Советские мультфильмы Х/ф «Остров сокровищ» Шутка за шуткой Т/с «Защита против» Т/с «Взять Тарантину»

27 КАНАЛ 06.00, 10.00, 21.00 М/ф 07.00 «Университет. неделя» 07.10, 07.55, 09.55, 19.55, 20.55 «Прогноз погоды на 27*ом» 07.15 «Засекреченная любовь. Лю* бовь под контролем» 08.00 «Высшая лига» 08.20 «История одной улицы» 08.30 «Life is life» 08.50 «27 оттенков черного» 09.05 «Один день», 3 с. 09.30 «Неизвестные Черновцы» 18.00 Х/ф «Преданный друг» 19.30 «Первые. Валерий Попенчен* ко» 20.00 «Засекреченная любовь. Бу* меранг» 20.40 «О времени и о судьбе...» 22.30 Телечат

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.30 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.15, 09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Один за сто часов 11.00 Х/ф «Карусель» 13.00, 23.40 Х/ф «Причал любви и надежды» 17.00, 19.40 Т/с «Сестра моя, лю бовь» 21.40 Х/ф «Копы из Перетопа»

ТОНИС

12.50 13.50 15.00 16.00 16.50 17.35 18.15 18.30 18.55 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 00.20

Х/ф «Вождь Виннету» «Будь в курсе!» Преступления века Х/ф «Вождь Виннету: след го ловорезов» За семь морей Монстры внутри меня «Рожденные убивать» Иконы животного мира «Ронин. с Дмитрием Выдриным» Психология поведения живот* ных «Цивилизация іncognita» «Социальный пульс выходных» «Погода» Египет: тайны пирамид Большие монархи Египта Китайское чудо. Двуликий Мао Секреты Х/ф «Тайна сестры» «Выходной, после полуночи»

K1 07.30, 12.50 М/с «Маша и Медведь» 10.00 М/ф «Джек из Амазонки» 11.20 Х/ф «Принцы воздуха» 15.00 «Орел и решка. СССР» 16.50 «Орел и решка. Шоппинг» 17.45 Х/ф «Школа выживания» 19.40 «Вечерний квартал» 21.30 Т/с «Сверхъестественное» 23.10 Х/ф «Красавчик Алфи»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00 «Необыкновенные культуры» 06.30 «День ангела» 06.35 «Возвращение кота Сметанкина» 07.50, 09.55, 13.10, 18.40 «Попурри» 08.00 «Экотуризм в Латинской Амери* ке» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.05 «Загородный дом» 09.45, 17.20 М/ф «Ну, погоди!» 10.40 М/ф «По следам бременских музыкантов» 11.00, 18.55 «Турист по жизни» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «Бабуля*антикризис» 12.35 «Роскошные путешествия» 15.55 «Киноклуб «Покров «Путеше* ствие в Рай» 17.30 Х/ф «Потом его звали Велико лепный» 19.25 Х/ф «Женщины шутят все рьез» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Босиком по парку» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.45 Х/ф «Алло, Варшава» 09.05 Д/с «Портреты дикой природы» 09.30 Новости 10.00 Шаг к звездам 10.40, 23.10 Т/с «Милицейская ака демия» 11.05 Д/с «Теория заговора» 11.55 Ты можешь лучше 12.40 Позаочі 13.20 Х/ф «Цыганский остров» 17.05, 00.10 Легенды уголовного ро* зыска 17.35, 00.40 Агенты влияния 18.20 Х/ф «Клиника» 20.00 Подробности 20.35 Х/ф 21.20 Х/ф «Страстной бульвар» 23.55 Путешествия Галицией

TBI 06.00 ЖИВЯком 06.30 Частные новости 07.00, 12.25, 15.30, 00.35 TBiNews 08.00, 20.00 Сегодня о главном 11.00 Так как есть 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 13.00, 02.25 Стоп*кадр 14.00 World Stories. Международные корреспонденты 14.30, 16.00, 19.30, 03.10 Особое мнение 16.30 80 островов вокруг света 17.00, 01.35 Невероятно, не так ли? 19.00, 03.35 DOUBLE ЯТЬ 23.00 Х/ф «Без вины виноватый» 04.00 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

Зах. 02.12 Сх. 14.40 Перша чв. 7 травня

5 КАНАЛ

06.00 07.30 09.00 10.25

MEGA 06.00 Легенды бандитской Одессы 08.00 В поисках истины 09.50, 21.30 Британия: история успе* ха 12.30 Жизнь 15.30 Животные*гладиаторы 17.30 Скандалы древнего мира 18.30 В поисках приключений 00.30 Секреты науки 02.10 Легенды бандитского Киева 05.30 Непутевые заметки

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Отчий дом» 08.30, 14.30 Х/ф «Собака на сене», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 18.30, 00.30 Х/ф «Ошибка резиден та», 2 с. 20.55 Т/с «Судьба резидента» 23.35 Х/ф «Водяной»

REN TV 08.40 09.30 10.00 10.30 11.30 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00

«Чистая работа» «На 10 лет моложе» «Представьте себе» «Четыре свадьбы» «Новости 24» «Военная тайна» «Странное дело» «Секретные территории» «Тайны мира с Анной Чапман» «Неделя с Марианной Макси* мовской» 19.15 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 00.40 Х/ф «Сокровище Гранд Ка ньона»

МЕНЮ ТБ 07.05, 11.30, 16.05, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.35, 14.50, 20.30 Служба кулинар* ной разведки 08.05, 10.15, 18.20, 21.35 Звездный каприз 08.35 Школа вкусной жизни с Дашей Малаховой 09.10, 13.30, 17.10, 22.00 Знатоки вкуса 11.00, 12.50 Кулинарные мифы 12.00, 15.20, 19.00, 21.00 Кухня По 12.30, 16.35 Сладкая жизнь 20.00, 23.30 Кухня холостяка

TVCI 06.00, 00.25 Классика мирового кино. «Большой вальс» 07.40 «На старт!» Детская спортивная программа 07.50 М/ф «Али баба и сорок раз бойников», «Мойдодыр» 08.35 «АБВГДейка» 09.05 Православная энциклопедия 09.30 «Русский вопрос» 10.10 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведицы» 11.30, 14.30, 00.10 События 11.45 «Сто вопросов взрослому» 12.30 «История одной вещи. Пылесос» 12.45 Х/ф «Дежа вю» 14.45 «Праздник каждый день. День чтения» 15.15 Х/ф «Что у Сеньки было» 16.30 Таланты и поклонники. Стани* слав Любшин 17.40 Т/с «На вираже» 20.05 «Панацея». Фортепианный кон* церт Дмитрия Маликова 21.00 «Постскриптум» 21.50 Приют комедиантов 23.25 Д/ф «Удивительные миры Циол* ковского»

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

Іменинники дня: СЕМЕОН, СЕМЕН, СТЕПАН, СТЕФАН, ГЕОРГІЙ, ЄГОР, ЮРІЙ, СЕРАФИМ

13.40, 00.05 Концерт зарубежной эс* трады 15.00 «Колба времени» 16.00 «Кинопанорама» 17.00 «Было время» 18.10 «Маэстро» 19.30 «Вокруг смеха» 21.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 22.15 «Марафон». Телевизионный журнал мод. 1989 г. 23.00 «А ну*ка, девушки!» 23.45 Т/ф «Экземпляр» 01.30 «Глас народа»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Кето и Котэ» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Раскаяние» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Золушка» 21.00 Комедийный улет. Х/ф «Дело о «Мертвых душах», 5, 6 с.

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.30, 18.45, 21.45 Снукер 11.30 Керлинг 16.30 Теннис 17.00, 20.00, 01.45 Тяжелая атлетика 23.45, 02.45 Ралли*рейд 00.00 Боевые искусства 03.00 Технический перерыв

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 08.00, 22.00 Бокс. Бернард Хопкинс * Каро Мурат 11.00 ЙОЙ 11.30, 19.00 Воины*ниндзя 12.30 Новости 13.00 Самое вызывающее видео 13.55 Хоккей. КХЛ. Плей*офф. 1/2 финала. Матч 2 16.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Этап 2. Токио 20.00 Теннис. Турнир в Чарльстоне. Женщины. Полуфинал

СПОРТ 09.00, 13.00, 19.00, 01.30 Новости 09.15, 19.15, 01.45 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35, 01.50 «Байки старого болель* щика» 09.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» * «Локомотив» 11.25 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Женщины 13.30 Ралли*рейд. Баха «Северный лес» 13.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Партизан» * «Жальгирис» 15.40 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Мужчины. Фехтование. Плавание. Конкур 16.40 «Наш золотой хоккейный век». Зимние олимпийские игры, 1968 г. в Гренобле. СССР * Шве* ция 18.30 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Мужчины. Комбайн 19.20 «EURO * Гандбол 2014» 20.15 Американский футбол. Чемпи* онат NFL. «NY Giants» * «Denver» 22.40 Конькобежный спорт. Финал Кубка мира в Голландии. День 3*й 01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Мировая группа. Четвертьфинал. Италия * Великобритания

FUTBOL1 06.00 Гамбург * Байер. Чемпионат Гер* мании 08.00 Чемпионат Испании. Предисло* вие к туру 08.35 Чемпионат Италии. Предисло* вие к туру 09.05, 12.30 Топ*матч 09.25 Чемпионат Англии. Предисло* вие к туру 10.00, 15.30, 22.30 Футбол NEWS. LIVE

10.30 ПСЖ * Челси. 1/4 финала. Лига Чемпионов УЕФА 12.40 Севастополь * Ворскла. Чемпи* онат Украины 14.40 LIVE. Ман Сити * Саутгемптон. Чемпионат Англии 16.55 LIVE. Ньюкасл * МЮ. Чемпионат Англии 19.00, 21.25 Футбол LIVE 19.25 LIVE. Говерла * Металлург (Д). Чемпионат Украины 21.55 LIVE. Интер * Болонья. Чемпи* онат Италии 23.55 Боруссия (Д) * Вольфсбург. Чемпионат Германии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Морозко» 03.20, 09.20, 15.20 М/с «Алиса в За зеркалье», 3 с. Мультфильмы «Петушок золотой гребе шок», «Дудочка и кувшин чик» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии», 16 с. Сказки народов мира, «Рыбья уп ряжка». Мультфильмы «Ста рик Перекати поле», «Клю чик» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Продан ный смех», 1981 г., 2 с. Муль тфильм «Шел трамвай деся тый номер...» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки*чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра* на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг* лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но* вости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 07.30 08.00 08.30

М/с «Большой и маленький» М/с «Контраптус гений» М/с «В дорогу с Нодди» М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00, 12.30 М/с «Оливия» 10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 10.45, 17.30 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 11.30, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 12.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Дружба это чудо» 15.30 Т/с «Собака точка ком» 16.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 16.35, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.50 М/с «Бернард» 23.25 М/с «Циповиль»

НОСТАЛЬГИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

06.10 «Вопросы воспитания» 06.35, 12.40, 00.30 «День за днем» 08.00, 14.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 09.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Взгляд» 11.00 «Граф Нулин» 11.40 «Утренняя почта» 12.15 «Нью*Йорк, Нью*Йорк»

Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


ТВПРОГРАМА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 11 травня ТВ УТ 1 06.05 Мир православия 06.35 От первого лица 07.05 Барышня и кулинар 07.30 «Жена» 09.10 Шеф*повар страны 10.25 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 11.30 Шаг к звездам 12.20 Музыкальная академия. Евро* видение 13.55 Караоке для взрослых 14.45 Как Ваше здоровье? 17.30 В гостях у Д.Гордона 18.25 Дневник ПКЕ*2014 г. 18.45 Деловой мир. Неделя 21.00, 01.20 Итоги дня 21.35 Фольк*music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.30 Страна on line 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны», 7 с. 01.45 Х/ф «Не тот»

ИНТЕР 04.30 05.50 07.15 08.05

Х/ф «О нем» Х/ф «Влюблен и безоружен» «Удачный проект» «Международный фестиваль юмора «Юрмала*2013» 10.00 «Орел и решка. На краю света» 11.00 «Сосед на обед» 12.00 Х/ф «Карнавал по нашему» 13.55 Т/с «Птица в клетке» 17.55, 21.40 Т/с «Так далеко, так близко» 20.00, 03.05 «Подробности недели» 21.00 «Без протокола» 23.45 Концерт «Золотой граммофон» 04.00 Д/ф «Плесень»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. * 2014 г. 07.30 «Маски*шоу» 10.00 «Днепр*футбол» 11.00 «Алеф * в наше время» 11.30 «Вояж» 11.45 «Облом UA. Новый сезон» 12.00 Бушидо 14.20 Х/ф «Уолл Стрит» 16.55 Х/ф «16 кварталов» 19.20 ЧУ, 28 Тур. Днепр * Карпаты 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «Поцелуй бабочки» 01.15 Х/ф «Смертельные гонки» 02.40 Х/ф «Иду к тебе»

11 КАНАЛ 07.00 08.10 10.00 10.30 10.50 11.15 11.45 13.50 16.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.40 00.35

М/с «Дак Доджерс» М/ф «Планета сокровищ» «Хит*парад FM*TV» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» Закованные М/Ф «Храбрая сердцем» Х/ф «Сказки на ночь» «Oscar time» «Вечерний разговор» «36,6» «Проте» «Новости недели» Днепровская лига КВН. Финал «Перевоплощение» «Визит дамы» Х/ф «Посейдон» Х/ф «8 секунд»

1+1 07.40 М/ф 08.10 М/с «Гуфи и его команда»

09.00 «Лото*Забава» 10.10, 19.30 «ТСН» 11.00 «Мир наизнанку * 5: Индоне* зия» 12.05 М/ф «Машины сказки. Маша и медведь» 12.50 «Звездная хроника» 13.50 «Голос страны*4. Перезагрузка» 16.30 «Рассмеши комика * 5» 17.30 Х/ф «Няньки» 23.30 «Светская жизнь» 00.30 «Что? где? когда?» 01.25 Х/ф «Тридцать девять ступе ней»

СТБ 07.10 Х/ф «Приключения Квентина Дорварда стрельца королев ской гвардии» 09.00 «Все буде смачно!» 09.50 «Караоке на майдані» 11.15 Т/с «Ой, ма моч ки!» 15.45 «Україна має талант!*6» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.05 «Один за всех» 22.15 Х/ф «Zolushka. ru» 00.20 Х/ф «Мимино»

34 КАНАЛ 06.00 06.50 07.50 08.30 08.40 09.00 09.30 10.00 10.30 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 12.30 13.00 13.30 15.20 16.30 18.10 18.40 19.40 20.30 21.10 22.40 23.00 23.50 00.30

«Космические истории» «Тайны мира с Анной Чапман» Т/с «Масквичи» «Гарантия качества» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Индекс опасности» «Жизненное пространство» «Люди» «По закону чести» Т/с «Подводный мир» «Автотема» «Кружево на свадьбу» Мультфильмик «Седмица» М/ф «Специальный проект» «Хочешь? Пой!» Х/ф «Храбрый портняжка» «Чудо*люди» «Странное дело» «Тип*Топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» Х/ф «Ад на колесах» «В дороге. Дневник» Секретные территории». «Под* земные базы пришельцев» «Info*Шок» «Великие тайны древних со* кровищ»

ICTV 06.50 Так$и 07.20 Космонавты 08.05 Звезда YouTube 09.15 Дача 09.55 Смотреть всем! 10.50, 13.15 Т/с «Дознаватель» 12.45 «Факты» 18.45 Факты недели 20.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 22.00 Х/ф «Ван Хелсинг» 00.30 Х/ф «Тринадцатый воин»

TET 07.30 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35 11.30 13.00 14.45 16.30 17.50 19.50 21.00 22.45 00.20

Лентяево М/с «Смешарики. Пин код» Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Вперед, Диего, впе ред!» М/с «Фиксики» М/ф «Роботы» Х/ф «Черный рыцарь» Х/ф «Потому что я так хочу» Мой сможет Страна У Виталька Рассмеши комика Комеди клаб на Первом. Луч* шее Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Защитник отечества 06.45 Знай наших 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 Аграрная Днепропетровщина 08.00 Новости Кривого Рога 08.15 Волшебное закулисье 08.45 Путешествия кота Финика 09.00 Стендап 09.30 М/ф «Ну, погоди!» 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Тихий Дон», 3 с. 13.45 Не хлебом единым

14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне. «Этому ре* бенку нужна семья» 14.45 Чемпионат Украины по плава* нию 2014 г. «День третий» 16.10 М/ф 17.00 Арт*зона 17.30 Д/ф «Автоэнтузиасты» 18.00 Чемпионат Украины по плава* нию, 2014 г. «День четвертый» 19.15 Ди@блог 19.30 Снято 19.45 Будьте здоровы с Андреем Шип* ко 20.15 Д/ф «Линда и Блэр изучают вкус Греции» 20.45 Истории с Бородой 21.15 Х/ф «Следствием установле но» 22.45 The X TV show 23.15 Музыка 23.45 Киноистории 00.15 Музыка на Днепропетровском Державном 00.35 Евровидение 2013

5 КАНАЛ 06.30 Время. Важно 06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.10 Бизнес*время 06.45, 00.00 Местное время 06.55 Тема/Хроника недели 07.00 Время новостей 07.10 Время спорта 07.15, 12.10, 14.10, 19.25, 23.55 По* года в Украине 07.35 180 градусов 08.10 Погода на курортах 08.35 Феерия путешествий 09.10, 19.35 Большая политика 09.35 Окно в Америку 10.15 Здоровые истории 11.35 Технопарк 12.35 Жизнь интересна 13.35 Мотор 14.35 Игра судьбы 15.35 Машина времени 16.35 Фактор безопасности 17.35 Новости Киевщины 18.30 Окно в Европу 21.00 Итоги недели 21.40 Время*Тайм 22.00 Территория закона 22.35 Кино с Яниной Соколовой 23.35 Миграционный вектор 00.35 Укравтоконтинент

НТН 07.30 Т/с «Каменская 2» 11.30 «Легенды уголовного розыс* ка». Капкан для Бешеного 12.00 «Агенты влияния» 12.55 «Случайный свидетель» 13.30 Х/ф «Мираж» 15.15 Т/с «Я телохранитель» 19.00 Т/с «Гаишники» 23.00 «Переломные 80*е» 00.00 Х/ф «Последний крик» 01.45 Х/ф «Стрелок»

ENTER 05.45 09.30 11.00 12.00 18.40

Сх. 04.17 Зах. 19.33 Трив. дня 15.16

Советские мультфильмы Х/ф «Марья искусница» Шутка за шуткой Т/с «Взять Тарантину» Т/с «Защита против»

27 КАНАЛ 06.00, 10.00, 21.00 М/ф 07.00 «Засекреченная любовь. Буме* ранг» 07.45 «Прогноз погоды на 27*м» 07.50 Non stop music 08.10 «О времени и о судьбе...» 08.20 «Отдыхаем комфортно» 08.30 «Три характера» 09.00 «Монологи» 09.30 «Hand madе» 09.50 «АВС*шка» 18.00 Х/ф «Квартет для двоих» 19.30 «Своим трудом» 20.00 «Засекреченная любовь. Се* ребряная роза» 20.40 «Год в истории» 22.30 Телечат

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.50 События 07.30 Добро пожаловать. В гостях Р.Виктюк 08.25 Т/с «Личное дело» 16.00 Х/ф «Копы из Перетопа» 18.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 19.00 События недели 22.00 Т/с «Интерны» 23.30 Великий футбол 01.20 Х/ф «Отдел. По праву»

НОВЫЙ 05.25 07.50 10.00 19.50 21.50

М/с «Маска» М/с «Том и Джерри» Сердца трех Х/ф «Агент под прикрытием» Х/ф «Отличница легкого пове дения» 23.40 Х/ф «Если бы взгляды могли убивать» 01.20 Х/ф «Бурлеск» 03.20, 04.25 Зона ночі 03.25 Запорізька Січ. Джерела 03.40 Зоряний час козацтва 03.55 Козаччина. Руїна 04.10 Там на горі січ іде 04.30 Найкращі... Серед повитух 04.40 Земці 04.55, 05.25 Зона ночі. Культура 05.00 Усмішник

ТОНИС 06.00 Х/ф «Вождь Виннету: след го ловорезов» 07.30, 20.15 «Кумиры» 09.00 Большие монархи Египта 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.20 Х/ф «Вождь Виннету» 13.45 За семь морей 14.50 «Рожденные убивать» 16.00 Иконы животного мира 17.00 Д/с «Дикие кошки Трента Барк* ли» 17.50 «Модные истории с Оксаной Но* вицкой» 18.30 «Мир за неделю» 18.55 «Погода» 19.00 По местам дикой природы 20.00 «Цивилизация іncognita» 20.40 «Светские хроники» 21.05 Фаберже: таможня дает добро 22.00 Х/ф «Игра в шиндай» 00.00 «Выходной, после полуночи» 00.40 Х/ф «Окно в сердце»

K1 07.30 08.40 10.00 11.30 12.25 13.15 14.10 16.00 18.10 20.00 21.30 23.10 00.50

М/с «Маша и Медведь» М/ф «Джек из Амазонки» «Едим дома» «УсоЛапоХвост» «Рассмеши комика» «Орел и решка. Шоппинг» «Орел и решка. СССР» «КВН» «Вечерний квартал» М/ф «Мадагаскар 3» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Неуловимый» Х/ф «Здесь и сейчас»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00 «Необыкновенные культуры» 06.30 «День ангела» 06.35 «Возвращение кота Сметанкина» 07.50, 09.55, 13.10, 18.40 «Попурри» 08.00 «Экотуризм в Латинской Амери* ке» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.05 «Загородный дом» 09.35 М/ф «Петя и волк» 10.50, 17.15 М/ф «Ну, погоди!» 11.00, 18.50 «Турист по жизни» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «Бабуля*антикризис» 12.35 «Роскошные путешествия» 15.55 «Киноклуб «Покров». Деревян* ные храмы Украины» 17.30 Х/ф «Потом его звали Велико лепный» 19.20 Х/ф «Босиком по парку» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Вне игры» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 08.10 08.35 08.45 09.30 10.00

Т/с «Милицейская академия» Путешествия Галицией Х/ф Воскресные новости Неотложная помощь с доктором Комаровским 10.25 Орел и решка. На краю света 11.15 Сосед на обед 12.00 Т/с «Домработница» 13.00 Сценарии любви 13.45 Х/ф «Клиника» 15.20 Х/ф «Страстной бульвар» 17.15, 00.20 Концерт Поплавского «Я люблю тебя, Украина» 19.00 Х/ф «Цыганский остров», 1 с. 20.00 Подробности недели 20.45 Х/ф «Цыганский остров», 2, 4 с. 23.35 Позаочі

TBI 06.00 ЖИВЯком 06.30 Частные новости 07.00, 10.30, 12.15, 15.30, 00.50 TBiNews

Зах. 02.36 Сх. 15.47 Перша чв. 7 травня

08.00, 01.50 Невероятно, не так ли? 09.00 80 островов вокруг света 10.00 DOUBLE ЯТЬ 11.30, 16.30 Aрт City 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 12.25 Геофактор 13.00 Х/ф «Без вины виноватый» 16.00, 19.30, 03.25 Особое мнение 17.00 Так как есть 19.00 World Stories. Международные корреспонденты 20.00 Гарячее кресло 21.00 Стоп*кадр 22.00, 02.40 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Любовь в воздухе» 03.50 Музыкальный автомат 04.10 Сегодня о главном

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА, 2013*2014 гг. 07.30 «Маски*шоу» 10.00 Х/ф «Мумия: Принц Египта» 12.00 Бушидо 14.00 «Короли ринга». Всемирная се* рия бокса (WSB). Куба (Cuba Domadores) * США (USA Knockouts) 16.35 «Короли ринга». Лучшие бои Ук* раина*Россия во «Всемирной серии бокса» 18.00 Обзор Лиги Чемпионов 19.15 ЧУ, 24 тур. Динамо * Металлист 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «День отчаяния» 01.15 Х/ф «Универсальный сол дат 4» 02.45 Х/ф «Иду к тебе»

MEGA 06.00 Легенды бандитской Одессы 07.10 Животные*гладиаторы 09.00 Скандалы древнего мира 09.50, 21.30 Британия: история успеха 12.30 Жизнь 15.30 В поисках приключений 18.00 Формула*1 20.00 Фантастические истории 01.20 Секреты науки 02.10 Непутевые заметки

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Ошибка резиден та», 2 с. 08.55, 14.55 Т/с «Судьба резидента» 11.35, 17.35 Х/ф «Водяной» 18.30, 00.30 Х/ф «Возвращение ре зидента», 2 с. 20.50 Х/ф «Конец операции «Рези дент», 2 с. 23.15 Х/ф «Эликсир»

REN TV 11.30, 19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц полукровка» 14.20 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 17.10 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 22.30 «Репортерские истории» 23.00 «Неделя с Марианной Максимов* ской» 00.15 «Смотреть всем!» 01.15 «Представьте себе» 01.45 Х/ф «Будь круче»

МЕНЮ ТБ 07.05, 11.30, 16.05, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.35, 14.50, 20.30 Служба кулинар* ной разведки 08.05, 10.15, 18.20, 21.35 Звездный каприз 08.35 Школа вкусной жизни с Дашей Малаховой 09.10, 13.30, 17.10, 22.00 Знатоки вку* са 11.00, 12.50 Кухня холостяка 12.00, 15.20, 19.00, 21.00 Кухня По 12.30, 16.35 Сладкая жизнь 20.00, 23.30 Кулинарные мифы

TVCI 06.00 Иллюзион. «Танкер «Дербент» 07.20 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце...» 08.00 Х/ф «Что у Сеньки было» 09.15 «Праздник каждый день. День чтения» 09.45 «Барышня и кулинар» 10.10 «Добро пожаловать домой!» 10.50 «Смех с доставкой на дом» 11.30, 00.05 События 11.45 Д/с «Своими глазами» 12.15, 00.20 Индийское кино. «Любовь со специями» 14.45 Московская неделя 15.15 «Приглашает Борис Ноткин» 15.40 Х/ф «Накануне премьеры»

16.50 «Хроники московского быта. «Горько!» 17.35 Т/с «На вираже» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Х/ф «Дежа вю» 23.35 «Тайны нашего кино. «Гардема* рины, вперед!»

НОСТАЛЬГИЯ 06.15 «Нью*Йорк, Нью*Йорк» 06.40, 00.35 «День за днем» 07.40, 23.45 Концерт зарубежной эст* рады 08.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 09.00 «Колба времени» 10.00 «Кинопанорама» 11.00 «Было время» 12.10 «Маэстро» 13.30 «Вокруг смеха» 15.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 16.15 «Марафон». Телевизионный журнал мод, 1989 г. 17.00 «Хит*парад «Останкино» 18.00 «Рожденные в СССР» 19.00 «Антология юмора. Смех сквозь годы» 19.45 «Рок*н*ролльный марафон» 21.00 Т/ф «Андрей» 22.25 Х/ф «Стрекозиные крылья» 23.00 Д/ф «Возвращение...» 00.10 «Вопросы воспитания»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Золушка» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Мисс Петтигрю живет се годняшним днем» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Старинный водевиль» 21.00 Комедийный улет: Х/ф «Дело о «Мертвых душах», 7, 8 с.

ЕВРОСПОРТ 09.30 Марафон 12.00, 21.45 Снукер 13.30, 01.45 Велоспорт 18.00, 18.45, 20.30 Тяжелая атлетика 19.30 Гребля 23.45 Ралли*рейд 00.00 Керлинг 02.30 Технический перерыв

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 08.00, 22.00 Бокс. Эдриен Бронер * Маркос Майдана 11.00, 13.00 ЙОЙ 11.30 Реальный брейк 12.30 Новости 13.30 Триатлон. Мировая серия. Этап 1. Окленд, Новая Зеландия. Жен* щины 15.00 Триатлон. Мировая серия. Этап 1. Окленд, Новая Зеландия. Мужчи* ны 16.30 Бойцовский клуб. M*1 Challenge 47 17.50 Хоккей. КХЛ. Плей*офф. 1/2 фи* нала. Матч 3 20.20 Теннис. Турнир в Чарльстоне. Женщины. Финал

Іменинники дня: ЗЕНОН, МАКСИМ, КИРИЛО, ОВСІЙ, ВІТАЛІЙ, КИРІАК 01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Мировая группа. Четвертьфинал. Италия * Великобритания

FUTBOL1 06.00 Сосьедад * Реал. Чемпионат Ис* пании 08.00 Шахтер * Карпаты. Чемпионат Украины 10.00, 14.45, 21.05 Футбол NEWS. LIVE 10.20 Пункт назначения * Бразилия, 2014 г., 3 с. 11.00, 20.30 Журнал Лиги Чемпионов 11.30 Futbol Mundial 12.00 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 13.00, 16.00, 19.00 Футбол LIVE 13.55 LIVE. Черноморец * Металлург (З). Чемпионат Украины 16.55 LIVE. Заря * Ильичевец. Чемпи* онат Украины 19.30 LIVE. Герта * Хоффенхайм. Чем* пионат Германии. 2*й тайм 21.20 «Великий футбол» 22.55 LIVE. Вальядолид * Валенсия. Чемпионат Испании. 2*й тайм 00.00 Черноморец * Металлург (З). Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Как Ива нушка дурачок за чудом хо дил» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Алиса в За зеркалье», 4 с. Сказки Пушки на «О рыбаке и рыбке» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии», 17 с. «Сказки народов мира «Сын камня», «Сын камня и великан» 05.00, 11.00, 17.00 Сказки русских писателей «Приключения Бура* тино». Мультфильмы «Как ослик грустью заболел», «Зарядка для хвоста» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки*чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра* на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но* вости 00.00 Д/ф

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.10, 01.30 Новости 09.15, 18.25, 01.45 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35, 01.50 «Байки старого болельщи* ка» 09.40 «Обратный отсчет» 11.25 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Мужчины 13.15 Футбол. «Журнал Лиги чемпио* нов» 13.50 Родео. «Bull Riders» 14.50 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Смешанная эстафета. Фехтование. Плава* ние. Конкур 15.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА * «Галатасарай» 18.30 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Смешанная эстафета. Комбайн 19.00 «Шахматное обозрение» 19.35 Спортивные танцы. Чемпионат Европы в Тобольске. Европей* ская программа 21.40 «Наш золотой хоккейный век». Зимние олимпийские игры, 1968 г. в Гренобле. СССР * Кана* да 23.30 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. Полуфинал. 1*й матч

ПЛЮСПЛЮС 07.00 07.30 08.00 08.30

М/с «Большой и маленький» М/с «Контраптус гений» М/с «В дорогу с Нодди» М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00, 12.30 М/с «Оливия» 10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 10.45, 17.30 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 11.30, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 12.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Дружба это чудо» 15.30 Т/с «Собака точка ком» 16.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 16.35, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.50 М/с «Бернард» 23.25 М/с «Циповиль»


22 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров ської області знаходиться цивільна справа № 185/2587/14ц за позовом Комунального підприємства «Павло градтеплоенерго» до Пономаренко Те тяни Анатоліївни про стягнення бор гу за спожиту теплову енергію. Відпо відач Пономаренко Тетяна Анатоліїв на викликається у судове засідання на 19 травня 2014 року об 11 год. 30 хв., яке відбудеться у приміщенні Павло градського міськрайонного суду Дніпропетровської області за адре сою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303. Справу слухає суддя Головін В.О.

У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропетров ська знаходиться цивільна справа за позовом Заговайлової Наталії Мико лаївни до фізичної особи підприєм ця Тригуба Руслана Миколайовича про стягнення суми. Відповідач Тригуб Р.М. викликається у судове засідання на 15 травня 2014 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійсько го районного суду: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 3. Після опублікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки Тригуба Р.М. справа буде розгляну та за його відсутності. Мазуренко Олег Сергійович викли кається у судове засідання на 03 черв Новомосковський міськрайонний ня 2014 року об 11 год. 20 хв. до Амур суд Дніпропетровської області спові Нижньодніпровського районного суду щає, що 05.05.2014 року о 15 год. 30 м. Дніпропетровська як відповідач по хв. у приміщенні Новомосковського цивільній справі № 199/1059/14ц за міськрайонного суду Дніпропетров позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ма ської області (м. Новомосковськ, зуренка О.С. про стягнення заборго пров. Артемівський, 8, каб. 1) під го ваності. У разі неявки відповідача у ловуванням судді Березюк В.В. відбу судове засідання справа буде розгля деться розгляд цивільної справи за по нута за його відсутності на підставі зовом Семьонкіної Людмили Микола наявних матеріалів та постановлено ївни до Маркова Володимира Георгі заочне рішення. Судове засідання йовича, третя особа Служба у спра проходитиме у приміщенні суду за вах дітей виконавчого комітету Ново адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Но московської міської ради, про позбав воселівська, 9, каб. 10. лення батьківських прав. В якості відповідача судом викликається Мар Синельниківський міськрайонний ков Володимир Георгійович, місце суд Дніпропетровської області викли проживання якого суду невідомо. кає Коробову Тетяну Ярославівну в якості відповідача по цивільній справі У провадженні Павлоградського № 191/268/14ц за позовною заявою міськрайонного суду Дніпропетров Коробова Володимира Васильовича ської області знаходиться цивільна до Коробової Тетяни Ярославівни про справа № 185/2558/14ц за позовом розірвання шлюбу у відкрите судове Комунального підприємства «Павло засідання, яке відбудеться 12 травня градтеплоенерго» до Кубрак Ольги 2014 року о 09.00 за адресою: Дніпро Ігнатіївни про стягнення боргу за спо петровська область, м. Синельникове, житу теплову енергію. Відповідач Куб вул. Чехова, 1, за головуванням судді рак Ольга Ігнатіївна викликається у су Бондаренко Г.В. У разі неявки відпо дове засідання на 9.00 05 травня 2014 відача у судове засідання справа буде року у приміщення Павлоградського розглянута за його відсутності на міськрайонного суду Дніпропетров підставі наявних по справі доказів та ської області: Дніпропетровська об винесено заочне рішення. ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Суддя Боженко Л.В. Після Жовтневий районний суд м. Дніпро опублікування об’яви в пресі відпові петровська, розташований за адресою: дач вважається повідомленим про дату, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор час та місце розгляду справи. У разі жинського, 18а, викликає Глянь Таїсію неявки відповідача справу буде роз Іванівну у судове засідання по глянуто за його відсутності. цивільній справі за позовом Ларічевої Ніни Гаврилівни, Ларічева Ігоря Вале У провадженні Павлоградського рійовича до Глянь Таїсії Іванівни, тре міськрайонного суду Дніпропетров тя особа Жовтневий районний відділ ської області знаходиться цивільна паспортної, реєстраційної та міграці справа № 185/149/14ц за позовом ПАТ йної роботи Жовтневого районного «КБ «Надра» до Богатирьова Максима відділу Дніпропетровського міського Володимировича, Богатирьової Анже управління Головного управління ліки Сергіївни, Шелепова Олександра Міністерства внутрішніх справ України Миколайовича про стягнення заборго в Дніпропетровській області, про усу ваності за кредитним договором. нення перешкод у користуванні влас Відповідач Богатирьов Максим Володи ністю та зняття з реєстраційного обліку, мирович викликається у судове засі яке призначено на 12.00 12 травня дання на 02 червня 2014 року о 10 год. 2014 року та відбудеться в залі 19 (суд 30 хв., яке відбудеться у приміщенні дя Черновськой Г.В.). У випадку неяв Павлоградського міськрайонного суду ки відповідача справу буде розглянуто Дніпропетровської області за адресою: в заочному порядку. Дніпропетровська область, м. Павло град, вул. Дніпровська, 135, каб. 303. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров Справу слухає суддя Головін В.О. ської області знаходиться цивільна У провадженні судді Нізік О.В. Крас справа № 185/839/14ц за позовом ногвардійського районного суду м. Третяка Миколи Петровича до Стані Дніпропетровська знаходиться ци щевої Яни Олександрівни, Бажана вільна справа № 204/446/14ц за по Миколи Анатолійовича про стягнення зовом Кравченко Надії Михайлівни до боргу за договором позики. Відпові Орехової Галини Іванівни, третя осо дачі Станіщева Яна Олександрівна, ба Красногвардійський районний Бажан Микола Анатолійович виклика відділ у м. Дніпропетровську Головно ються у судове засідання на 9.00 16 го управління Державної міграційної травня 2014 року у приміщення Пав служби України в Дніпропетровській лоградського міськрайонного суду області, про зняття з реєстраційного Дніпропетровської області: Дніпро обліку. Відповідач Орехова Галина петровська область, м. Павлоград, вул. Іванівна викликається у судове засі Дніпровська, 135, каб. 203. Суддя Бо дання на 14 травня 2014 року о 08 год. женко Л.В. Після опублікування об’я 30 хв. за адресою: м. Дніпропет ви в пресі відповідач вважається по ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 16, при відомленим про дату, час та місце роз міщення Красногвардійського район гляду справи. У разі неявки відпові ного суду м. Дніпропетровська. Після дача справу буде розглянуто за його опублікування об’яви в пресі відпові відсутності. дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв Красногвардійський районний суд ки Орехової Галини Іванівни справу м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться ци буде розглянуто за її відсутності.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

вільна справа № 204/6703/2013ц, провадження № 2/204/346/2014 за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Степанової Юлії Леонідівни про стягнення заборгованості. Відпо відач Степанова Юлія Леонідівна вик ликається у судове засідання, яке відбудеться 02 червня 2014 року о 15.00 у приміщенні Красногвардій ського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 17. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Степанової Юлії Леоні дівни справу буде розглянуто за її відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивіль на справа за позовом ПАТ «Приват Банк» до Айдіняна Гарніка Олександ ровича про стягнення боргу. Відпові дач Айдінян Гарнік Олександрович вик ликається у судове засідання, яке відбудеться 02 червня 2014 року о 16.00 у приміщенні Красногвардій ського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опублікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки Айдіняна Гарніка Олександровича справу буде розглянуто за його відсут ності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивіль на справа № 204/8495/2013ц, провад ження № 2/204/534/2014 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Цапліної Аліси Ігорівни про стягнення заборгованості. Відповідач Цапліна Аліса Ігорівна викликається у судове засідання, яке відбудеться 02 червня 2014 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 17. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Цапліної Аліси Іго рівни справу буде розглянуто за її відсутності. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає Березицько го Сергія Леонідовича у судове засідан ня по цивільній справі 180/660/14ц в якості відповідача за позовом АТ «Дель та банк» до Березицького С.Л. про стяг нення заборгованості, яке відбудеться о 09 год. 15 хв. 08 травня 2014 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 72а. Суддя Тананайська Ю.А. У разі неявки відпо відача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності за наяв ними по справі доказами. У разі неявки відповідача необхідно повідомити суд про причини неявки. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровсь кої області знаходиться цивільна справа № 185/2858/14ц за позовом Коломійченко Наталії Віталіївни до Докіна Олега Валерійовича про ком пенсацію матеріальної та моральної шкоди. Відповідач Докін Олег Валері йович викликається у судове засідан ня на 11.00 27 травня 2014 року у при міщення Павлоградського міськрайон ного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павло град, вул. Дніпровська, 135, каб. 303. Суддя Головін В.О. Після опублікуван ня об’яви в пресі відповідач вважаєть ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відпо відача справу буде розглянуто за його відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпо

відач Шешеня Ольга Олександрівна по цивільній справі № 216/931/14ц за позовом Ліпійчук Антоніни Іванівни до Шешені Ольги Олександрівни, тре тя особа Орган опіки та піклування Виконавчого комітету Центрально Міської районної у місті ради м. Кри вого Рогу, про позбавлення батьків ських прав викликається в судове за сідання на 05 травня 2014 року о 15.00 у приміщення Центрально Міського суду м. Кривого Рогу за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав нева, 12, зал 7 (суддя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі його неявки до зали судо вих засідань справа буде розглянута за його відсутності. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викликає як відповідача Петрова Андрія Анато лійовича, 18.11.1983 року народжен ня, уродженця м. Першотравенськ, який зареєстрованим не значиться, у судове засідання по справі за позо вом Петрової Наталі Олександрівни до Петрова Андрія Анатолійовича про стягнення коштів на утримання непов нолітньої дитини у твердій грошовій сумі. Розгляд вищезазначеної справи призначено на 08 год. 30 хв. 07.05.2014 року у приміщенні Петро павлівського районного суду за адре сою: вул. Радянська, 74а, каб. 3, смт Петропавлівка, Дніпропетровська об ласть. Суддя Бурда П.О. Жовтоводський міський суд Дніпро петровської області викликає у судове засідання Бикова Олексія Романовича, 1982 р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Кропоткіна, 36/52, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, як відпові дача по цивільній справі за позовом Гавришової (Сидоренко) Юлії Станісла вівни до Бикова Олексія Романовича, з третьою особою Жовтоводським міським сектором ДМС України в Дніпропетровській області, про усунен ня перешкод у користуванні житловим приміщенням. Судове засідання відбу деться 20 травня 2014 року о 08 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Маяков ського, 129, зал судових засідань 1. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування цього оголошен ня відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідача справа буде розглянута без його участі. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров ської області знаходиться цивільна справа № 185/8626/13ц за позовом Горбаткової Наталії Михайлівни до Машкової Ірини Юріївни, Машкова Тімура Володимировича про виселен ня. Відповідачі Машкова Ірина Юріїв на, Машков Тімур Володимировича викликаються у судове засідання на 21 травня 2014 року о 13 год. 30 хв., яке відбудеться у приміщенні Павло градського міськрайонного суду Дніпропетровської області за адре сою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303. Справу слухає суддя Головін В.О. Інгулецький районний суд м. Криво го Рогу викликає у судове засідання законного представника неповноліт нього Лупілова Євгена Вікторовича, 25.05.2001 року народження, Лупі лову Олену Миколаївну, останнє відо ме місце проживання якої: 50102, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 50річчя Жовтня, 52, кв. 164, як законного представника відповіда ча по цивільній справі за позовом Лог виненко Тетяни Миколаївни до Лупі лової Олени Миколаївни в інтересах неповнолітнього Лупілова Євгена Вік торовича про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом. Судове засідання відбудеться 06 червня 2014 року о 09 год. 30 хв.

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 4, суддя Соловйо ва Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування оголошен ня в пресі законний представник відповідача Лупілова Олена Миколаї вна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі його неявки справа буде розглянута за її відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу викликає Висоцького Сергія Васильовича у судове засідан ня як відповідача по справі за позо вом Висоцької Олени Леонідівни до Висоцького Сергія Васильовича про стягнення аліментів, яке відбудеться 08.05.2014 року о 08 год. 45 хв. за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав нева, 12, зал 1. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відпо відача. Рогівський Олександр Анатолійо вич, останнє місце проживання: м. Дніпродзержинськ, вул. Інтернаціо налістів, 5б/71, викликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 08 год. 30 хв. 23 трав ня 2014 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Рогівського Олек сандра Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним догово ром. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під голо вуванням судді Байбара Г.А. у при міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержииська за адре сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет ровського,166, 1 поверх, каб. 2. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Рогівський О.А. вважаєть ся повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відпові дача справу буде розглянуто за його відсутності. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 06 травня 2014 року відбудеться розгляд за по зовом Кабаченко Людмили Андріївни до Кабаченка Андрія Володимирови ча про визнання особи такою, що втра тила право на користування житловим приміщенням та зняття такої особи з реєстраційного обліку. Адреса суду: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, каб. 302. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Пономарьова Володимира Олександровича у судове засідання, призначене на 10.00 12 травня 2014 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відповідача по цивільній справі 214/3065/14ц за позовом Брижатенко Любові Анатолі ївни про визнання договору купівлі продажу нерухомого майна дійсним. Суд попереджає, що в разі неявки відповідача Пономарьова Володими ра Олександровича у судове засідан ня справа буде розглянута за його відсутності і винесено заочне рішен ня на підставі ст. 224 ЦПК України. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропетров ська знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Державний ощадний Банк України» до Балкового Євгена Іго ровича про стягнення боргу. Відпові дач Балковий Є.І. викликається у судо ве засідання на 07 травня 2014 року о 10 год. 30 хв. у приміщення Красно гвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Балкового Є.І. спра ву буде розглянуто за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Верхньодніпровський районний суд повідомляє, що 13 травня 2013 року була розглянута цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то

вариства «Ідея Банк» до Басик Олени Василівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Заоч ним рішенням суду позов задоволено частково. Стягти з Басик Олени Васи лівни, ІПН 2214508043, на користь Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» (р/р 29090500033016980 в ПАТ «Ідея Банк», МФО 336310, код ЄДРПОУ 19390819, місцезнаходження: вул. Валова, 11, м. Львів) заборго ваність за кредитним договором у сумі 14607 грн. 69 коп.: 3633 грн. 38 коп. заборгованість за кредитом; 3643 грн. 70 коп. заборгованість за про центами за користування кредитом; 499 грн. 80 коп. заборгованість по сплаті за обслуговування кредиту; 6830 грн. 81 коп. пеня за несвоєчас не виконання зобов’язань за догово ром; судові витрати у розмірі 222 грн. 52 коп. В іншій частині позову відмовити. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. За яву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. По зивач має право оскаржити рішення суду шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Дніпро петровської області через Верхньо дніпровський районний суд Дніпро петровської області протягом десяти днів з дня отримання його копії. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подан ня апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляцій ним судом. 07 квітня 2014 року Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, була розглянута цивільна справа № 200/581/14ц за позовом Баранова Сергія Євгеновича до МорговськіБек кер Євгенії Олегівни про стягнення за боргованості з винесенням заочного рішення. 18 квітня 2014 р. Верхньодніпров ський районний суд Дніпропетровсь кої області, розглянувши у відкрито му судовому засіданні цивільну спра ву за позовом Котелевської Ольги Ана толіївни до Котелевського Сергія Ми колайовича про розірвання шлюбу, вирішив: позов Котелевської Ольги Анатоліївни до Котелевського Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу, задовольнити. Розірвати шлюб між Котелевським Сергієм Миколайови чем, 15 липня 1972 року народження, та Котелевською Ольгою Анатоліїв ною, 14 травня 1975 року народжен ня, зареєстрований 12 березня 1994 року Рибницьким відділом РАГС, запис акта про укладення шлюбу № 99. Після розірвання шлюбу позивачці залиши ти прізвище «Котелевська». Стягти з Котелевського Сергія Миколайовича, 15 липня 1972 року народження (відо мості про місце реєстрації відсутні), на користь Котелевської Ольги Анато ліївни, 14 травня 1975 року народжен ня, зареєстрована за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Алтайська, 34/44, ідентифікаційний номер 2752720742, судовий збір у розмірі 229 грн. 40 коп. Заочне рішення може бути переглянуто за письмовою зая вою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання копії за очного рішення до Верхньодніпров ського районного суду Дніпропет ровської області. У разі залишення за яви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржено відповідачем у загальному порядку. Рішення суду може бути оскаржено шляхом подачі Апеляційної скарги до апеляційного суду Дніпропетровської області через Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області в 10ден ний строк з дня проголошення рішен ня. Особи, які брали участь по справі,

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

ÍÀÄÞØÀ Î÷àðîâàòåëüíàÿ Íàäþøà èùåò äîì. 10 ìåñÿöåâ. ÒÒèãðîâîãî èãðîâîãî îêðàñà. Ñðåäíåãî ðàçìåðà. Õîðîøî îõðàíÿåò îõðàíÿåò,, ëàäèò ñ äåòüìè. Ñòåðèëèçîâàíà. ÒÒåë. åë. (063) 836-98-35.

ÐÛÆÈÊ Ðûæèê -øèêàðíûé áåëî-ðûæèé êîòèê. Âîçðàñò 1 ãîä. Ê ëîòêó ïðèó÷åí. Î÷åíü ëàñêîâûé è ìóð÷àùèé. ÒÒåë. åë. (063) 836-98-35.

ÑÒÅÔÀ Ñòåôà, âîçðàñò 2.5 ìåñÿöà. Îêðàñ êîðè÷íåâûé ñ ðûæèì ïîäïàëîì. Îò ëè÷íûå çàäàòêè îõðàííèêà. Îòëè÷íûå Âûðàñòåò íåáîëüøîé. ÒÒåë. åë. (063) 836-98-35.

ÌÓ Ëß ÌÓËß

Ìóëÿ, ñðåäíåãî ðàçìåðà. Îêîëî 2-õ ëåò ëè÷íûé çâîíî÷åê âî äâîð. ëåò,, îò îòëè÷íûé Ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ïðèó÷åíà ê öåïè. ÒÒåë. åë. (067) 262-13-16.

ËÎËÀ Ëîëà, îêîëî ãîäà, îò ëè÷íûé îòëè÷íûé êîìïàíüîí. Ñðåäíåãî ðàçìåðà - äî êîëåíà, ïîñëóøíàÿ, ëþáèò äåòåé. Òåë. (067) 620 -79-01.

ÑÀËÜÂÀ

Ñàëüâà - ñðåäíåãî ðàçìåðà. Îêðàñ - øîêîëàäíûé ñ áåëûìè ïîäïàëàìè. Ñòåðèëèçîâàíà è ïðèâèòà. Àêòèâíî ïðîÿâëÿåò îõðàííûå êà÷åñòâà. ÒÒåë. åë. (093) 742-08-60.


ОГОЛОШЕННЯ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

01.05.2014 ð. ¹ 32 (1525) ○

але не були присутні у судовому засі данні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня от римання копії цього рішення. Рішення суду набирає законної сили після зак інчення строку для подання апеляцій ної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляцій ної скарги рішення, якщо його не ска совано, набирає законної сили після розгляду справи Апеляційним судом. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 1 квітня 2014 року було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Пас тухова Бориса Олександровича, Пасту хової Лінфії до Пастухова В’ячеслава Борисовича про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Визнати Пасту хова В’ячеслава Борисовича, 18 липня 1964 року народження, таким, що втра тив право на користування квартирою № 123 у будинку № 43 по вулиці 20 років Перемоги в місті Дніпропетров ську, що є підставою для зняття його з реєстраційного обліку за вказаною ад ресою. Стягти з Пастухова В’ячеслава Борисовича на користь Пастухова Бо риса Олександровича, Пастухової Лін фії сплачений ними судовий збір в сумі 243,60 грн. АмурНижньодніпровським район ним судом м. Дніпропетровськ 10.12.2013 року було винесено заоч не рішення, яким позов Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» до Юрченка В’ячеслава Васильовича про стягнен ня заборгованості за кредитним дого вором задоволено. Стягнуто з Юр ченка В’ячеслава Васильовича, ІПН 2200326395, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитом у сумі 22319,15 грн., що складається з: заборгова ності за кредитом 6916,16 грн.; за боргованості за процентами за кори стування кредитом 10475,14 грн.; за боргованості по комісії – 3388,84 грн.; штрафу (фіксованої частини) 500 грн.; штрафу (процентної складової 1039,01 грн., а також судовий збір у розмірі 229,40 грн., а всього 22548 (двадцять дві тисячі п’ятсот сорок вісім) грн. 55 коп. АмурНижньодніпровським район ним судом м. Дніпропетровськ 12.12.2013 року було винесено заоч не рішення, яким позов Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» до Вобленко вої Лариси Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним догово ром задоволено частково. Стягнуто з Вобленкової Лариси Михайлівни, 14 серпня 1974 року народження, іден тифікаційний номер 2725410542, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитним договором № DNRORX15090477 від 18 липня 2006 року в розмірі 21238,64 грн., яка виникла станом на 22 жовт ня 2013 року та складається з наступ ного: заборгованості за кредитом 387,57 грн.; заборгованості за про центами за користування кредитом 9645,87 грн., заборгованості по комісії 1205,20 грн., 10000 грн. пені за несвоєчасне виконання зобов’язань за договором, а також судовий збір у сумі 229,40 грн. В іншій частині по зову відмовлено. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 03 квітня 2014 року Дніпро петровським районним судом Дніпро петровської області було винесено за очне рішення по цивільній справі № 175/5577/13 за позовом Публічно го акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Загород ньої Ганни Олександрівни про стягнен ня заборгованості за кредитним дого вором. Стягти з Загородньої Ганни Олександрівни (08 лютого 1983 року народження, уродженки с. Степне Дніпропетровського району Дніпропет ровської області, паспорт серії АК № 829261, виданий 02 лютого 2000 року Дніпропетровським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, ідентифі каційний номер 3035424665, зареєст рованої по вулиці Леніна, буд. № 91 у с. Степне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52050) на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ № 14360570, рахунок № 29092829003111, МФО № 305299) за

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

боргованість за кредитним договором № DN1RRX5660124 від 10 лютого 2007 року у розмірі 13552 грн. 83 коп., що складається з: заборгованості за кре дитом 478 грн. 96 коп.; заборгова ності за процентами за користування кредитом 4191 грн. 86 коп.; забор гованості по комісії за користування кредитом 637 грн. 89 коп.; пені за несвоєчасне виконання зобов’язань за договором 7122 грн. 56 коп.; штрафу (фіксованої частини) відпов ідно до п. 5.3 Умов кредитного дого вору 500 грн.; штрафу (процентної складової) відповідно до п. 5.3 умов кредитного договору 621 грн. 56 коп. Стягти з Загородньої Ганни Олександ рівни, 08 лютого 1983 року народжен ня, уродженки с. Степне Дніпропет ровського району Дніпропетровської області, паспорт серії АК № 829261, виданий 02 лютого 2000 року Дніпро петровським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, ідентифі каційний номер 3035424665, зареєст рованої по вулиці Леніна, буд. № 91 у с. Степне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52050, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ № 14360570, рахунок № 64993919400001, МФО № 305299) сплачені позивачем при подачі позо ву судові витрати по справі у розмірі 229 грн. 40 коп. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 03 квітня 2014 року Дніпропет ровським районним судом Дніпропет ровської області було винесено заоч не рішення по цивільній справі № 175/ 5581/13 за позовом Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Маяка Сергія Вікторовича про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Стягти з Маяка Сергія Вікторовича, 13 квітня 1958 року народження, уродженця с. Гранитне Тельманівського району До нецької області, паспорт серії АМ № 910026, виданий 12 липня 2002 року Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській об ласті, ідентифікаційний номер 2128701772, зареєстрований по пр. Совхозний, буд. 1, кв. 14 у с. Сурсько Литовське Дніпропетровського району Дніпропетровської області, 52064, на користь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ № 14360570, рахунок № 29092829003111, МФО № 305299) за боргованість за кредитним договором № б/н від 09 серпня 2007 року у розмірі 18660 грн. 95 коп., що скла дається з: заборгованості за кредитом 5206 грн. 58 коп.; заборгованості за процентами за користування кредитом 9307 грн. 60 коп.; заборгованості по комісії за користування кредитом 3020 грн. 06 коп.; штрафу (фіксованої частини) відповідно до п. 8.6 Умов кре дитного договору 250 грн.; штрафу (процентної складової) відповідно до п. 8.6 Умов кредитного договору 876 грн. 71 коп. Стягти з Маяка Сергія Вікто ровича, 13 квітня 1958 року народжен ня, уродженця с. Гранитне Тельманів ського району Донецької області, пас порт серії АМ № 910026, виданий 12 липня 2002 року Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, ідентифі каційний номер 2128701772, зареєст рований по пр. Совхозний, буд. 1, кв. 14 у с. СурськоЛитовське Дніпропет ровського району Дніпропетровської області, 52064, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (49094, м. Дніпро петровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ № 14360570, раху нок № 64993919400001, МФО № 305299) сплачені позивачем при подачі позову судові витрати по справі у розмірі 229 грн. 40 коп. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 03 квітня 2014 року Дніпро петровським районним судом Дніпро петровської області було винесено за очне рішення по цивільній справі № 175/5582/13 за позовом Публічно го акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Хан Світлани Вікторівни про стягнення за боргованості за кредитним догово ром. Стягти з Хан Світлани Вікторівни, 03 травня 1970 року народження, уродженки с. Василівка Болградсько го району Одеської області, паспорт серії АЕ № 575294, виданий 30 травня 1997 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській

області, ідентифікаційний номер 2569016786, зареєстрованої по вулиці Набережній, буд. № 44 у місті Підго родне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, 52001, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ № 14360570, рахунок № 29092829003111, МФО № 305299) заборгованість за кредитним догово ром № б/н від 13 листопада 2006 року у розмірі 16586 грн. 66 коп., що скла дається з: заборгованості за кредитом 7177 грн. 51 коп.; заборгованості за процентами за користування креди том 6420 грн. 40 коп.; заборгова ності по комісії за користування кре дитом 1722 грн. 72 коп.; штрафу (фіксованої частини) відповідно до п. 8.6 Умов кредитного договору 500 грн.; штрафу (процентної складової) відповідно до п. 8.6 Умов кредитного договору 766 грн. 03 коп. Стягти з Хан Світлани Вікторівни, 03 травня 1970 року народження, уродженки с. Василівка Болградського району Одеської області, паспорт серії АЕ № 575294, виданий 30 травня 1997 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС Ук раїни у Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 2569016786, зареєстрованої по вулиці Набережній, буд. № 44 у місті Підгородне Дніпро петровського району Дніпропетровсь кої області, 52001, на користь Публіч ного акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ № 14360570, рахунок № 64993919400001, МФО № 305299) спла чені позивачем при подачі позову су дові витрати по справі у розмірі 229 грн. 40 коп. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 03 квітня 2014 року Дніпро петровським районним судом Дніпро петровської області було винесено заочне рішення по цивільній справі № 175/5565/13 за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до По горєлова Сергія Сергійовича про стяг нення заборгованості за кредитним договором. Стягти з Погорєлова Сер гія Сергійовича, 16 листопада 1984 року народження, уродженця міста Дніпропетровська, паспорт серії АК № 499715, виданий 26 липня 2006 року Дніпропетровським РВ УМВС Ук раїни у Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 3100106274, зареєстрований по вулиці Ленін градській, буд. № 37 у с. Миколаївка, Дніпропетровський район, Дніпро петровська область, 52061, на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват

Банк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ № 14360570, рахунок № 29092829003111, МФО № 305299) заборгованість за кредитним догово ром № SAMDN44000009158896 від 18 вересня 2006 року у розмірі 49780 грн. 15 коп., що складається з: забор гованості за кредитом 9771 грн. 08 коп.; заборгованості за процентами за користування кредитом 37162 грн. 40 коп.; штрафу (фіксованої ча стини) відповідно до п. 8.6 Умов кре дитного договору 500 грн.; штрафу (процентної складової) відповідно до п. 8.6 Умов кредитного договору 2346 грн. 67 коп. Стягти з Погорєло ва Сергія Сергійовича, 16 листопада 1984 року народження, уродженця міста Дніпропетровська, паспорт серії АК № 499715, виданий 26 лип ня 2006 року Дніпропетровським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 3100106274, зареєстрований по ву лиці Ленінградській, буд. № 37 у с. Миколаївка, Дніпропетровський ра йон, Дніпропетровська область, 52061, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «При ватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ № 14360570, рахунок № 64993919400001, МФО № 305299) сплачені позивачем при подачі позову судові витрати по справі у розмірі 497 грн. 80 коп. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 03 квітня 2014 року Дніпро петровським районним судом Дніпро петровської області було винесено за очне рішення по цивільній справі № 175/5573/13 за позовом Публічно го акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Шурпа ча Віталія Ігоровича про стягнення за боргованості за кредитним догово ром. Стягти з Шурпача Віталія Ігоро вича, 12 лютого 1976 року народжен ня, уродженця міста Донецьк, паспорт серії АН № 649024, виданий 01 листо пада 2007 року Дніпропетровським РВ УМВС України у Дніпропетровській об ласті, ідентифікаційний номер 2780112811, зареєстрований по ву лиці Чапаєва, буд. 1, кв. 60 у с. Парти занське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52012, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ № 14360570, рахунок № 29092829003111, МФО № 305299) заборгованість за кредитним догово ром № DNXRRU16691049 від 05 квітня 2008 року у розмірі 12988 грн. 03 коп., що складається з: заборгованості за кредитом 1222 грн. 10 коп.; забор гованості за процентами за користу

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 810055066, (067) 340055066.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ - 10 мая, 2 июня, 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

вання кредитом 0,27 грн.; пені за не своєчасне виконання зобов’язань за договором 10670 грн. 99 коп.; штра фу (фіксованої частини) відповідно до п. 5.3 Умов кредитного договору 500 грн.; штрафу (процентної складо вої) відповідно до п. 5.3 Умов кредит ного договору 594 грн. 67 коп. Стяг ти з Шурпача Віталія Ігоровича, 12 лютого 1976 року народження, урод женець міста Донецьк, паспорт серії АН № 649024, виданий 01 листопада 2007 року Дніпропетровським РВ УМВС України у Дніпропетровській об

ласті, ідентифікаційний номер 2780112811, зареєстрований по ву лиці Чапаєва, буд. 1, кв. 60 у с. Парти занське Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52012, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ № 14360570, рахунок № 64993919400001, МФО № 305299) сплачені позивачем при подачі позо ву судові витрати по справі у розмірі 229 грн. 40 коп.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про продаж на аукціоні об'єкта державної власності Назва об'єкта: група інвентарних об'єктів у складі: холодильна машина ХМФУУ 80 ІІ (інв.№10450259); холодильна машина ХМФУУ80 ІІ (інв.№10450277); холодиль на машина АКФУУ80 І Б (інв. №10450252). Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27К. Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 05393116, Публічне акціонерне товариство «Інтер пайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» за адресою: 49081, м. Дніпропет ровськ, вул.Столєтова, 21. Відомості про об'єкт: холодильні машини призначені для охолодження технологі чного хладоносія в діапазоні температур від +15 до 25 0С; холодильні машиниХМ ФУУ80 ІІ (інв.№10450259), ХМФУУ80 ІІ (інв.№10450277): рік випуску 1977, знос 93%, холодопродуктивність130000 ккал/г, ефективна потужність 27 кВт; холодиль на машина АКФУУ80 І Б (інв.№10450252): рік випуску 1975, знос95%, холодо продуктивність 170000 ккал/г, ефективна потужність 48 кВт. Ціна продажу об'єкта без ПДВ 0 32 648,00 грн., ПДВ 0 6 529,60 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ 039 177,60 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта подальше відчуження об'єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов'язань, визначених до говором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі по дальшого відчуження приватизованого об'єкта новий власник об'єкта приватизації зобов'язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверд жують його право власності; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошови ми коштами. Грошові кошти на участь в аукціоні 3 917,76 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню Фон ду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахун ку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться о 10.00 23 травня 2014 року на Придніпровській товарній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 15а (тел. 350770 45). Заяви на участь у торгах приймає регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Централь на, 6, кім. 36. Кінцевий термін прийняття заяв 19 травня 2014 року до 1700. Додат кова інформація про продаж об'єкта за тел. 7441142, 7441141. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про продаж на аукціоні об'єкта державної власності Назва об'єкта: вбудоване приміщення гаража №4 з підвалом загальною площею 65,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г2. Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,15А. Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 20242691, Державне зовнішньоекономічне підприємство «Укркольорпром» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ком сомольська, 34а. Відомості про об'єкт вбудоване приміщення гаража №4 площею 31 кв.м з підва лом площею 34,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г2. Земельна ділянка окремо не виділялась. Ціна продажу об'єкта без ПДВ0 148 758,00 грн., ПДВ029 751,60 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ0178 509,60 грн. Умови продажу об'єкта: здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм; здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об'єкта приватизації; подальше відчуження об'єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов'язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизова ного об'єкта новий власник об'єкта приватизації зобов'язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами. Грошові кошти на участь в аукціоні 17 850,96 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розра хунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУД КСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональ ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться об 11.00 23 травня 2014 року на Придніпровській товарній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 15а (тел. 35077045). Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного май на України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Цент ральна, 6, кім. 36. Кінцевий термін прийняття заяв 19 травня 2014 року до 1700. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел. 7441142, 7441141. Ознайоми тися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про продаж на аукціоні об'єкта державної власності Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення (І поверх адміністративної будівлі) загальною площею 228 кв.м. Адреса об'єкта: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верх ньодніпровськ, проспект Леніна, 5. Балансоутримувач: код ЄДРПОУ 02359946, Головне управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Столя рова, 3. Відомості про об'єкт: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 228 кв.м, розташоване на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі, вве деної в експлуатацію у 1977 р. Земельна ділянка окремо не виділялась. Ціна продажу без ПДВ 0 486 207,00 грн., ПДВ 0 97 241,40 грн. Початкова ціна продажу з ПДВ: 583 448,40 грн. Умови продажу об'єкта: здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм; здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об'єкта приватизації; подальше відчуження об'єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов'язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизова ного об'єкта новий власник об'єкта приватизації зобов'язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами. Грошові кошти на участь в аукціоні 58 344,84 грн. (без ПДВ), що становить 10% від початкової ціни об'єкта приватизації покупець, перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональ ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розра хунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУД КСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональ ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться о 10.00 23 травня 2014 року на товарній біржі «Катерино0 славська» за адресою: 49006, м.Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 49, (тел. 3660555, 3200 760). Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кім. 36. Кінцевий термін прийняття заяв 19 травня 2014 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел. (056) 7441142, 7441141. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


ЧЕТВЕР, 1 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 32 (1525)

ÔÀÊÒ ÔÀÊÒ,, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Íèêèòà Ðóáàí: «Äîêàçàë, ÷òî ìóçûêà - ýòî ìîå» ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íîâîëóíèå â çíàêå Òåëüöà çíàìåíóåò ïîâîðîò ñîáûòèé â ñïîêîéíîå ðóñëî. ×òî-òî íàâñåãäà îñòàëîñü â ïðîøëîì, áóäóùåå íåîïðåäåëåííî. Åñòü øàíñ ïîñòðîèòü åãî ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íà ïåðâîì ìåñòå. Íà âûõîäíûå çàïëàíèðóéòå ýíåðãîåìêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî õîçÿéñòâó, è ïóñòü âñå çíàþò, ÷òî âû çàíÿòû. ТЕЛЕЦ Âî âòîðíèê íîâîëóíèå â Òåëüöå, ñàìîå âàæíîå äëÿ âàñ â òåêóùåì ãîäó. Ñèòóàöèè ïîëó÷àþò çàêðåïëåíèå â òåõ ðàìêàõ, â êîòîðûõ îíè ñëîæèëèñü íà íàñòîÿùèé ìîìåíò. Ïåðåñìîòðèòå ñâîè ôèíàíñîâûå ïëàíû. Ìîæíî äåëàòü êðóïíûå ïîêóïêè. Óäà÷à íå íà âàøåé ñòîðîíå, îñîáåííî â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ.  ñóááîòó óñòðîéòå çàñòîëüå, ñîáåðèòå òåõ, êîãî ëþáèòå. БЛИЗНЕЦЫ Ïîñâÿòèòå ýòó íåäåëþ íàëàæèâàíèþ ïðî÷íûõ ñâÿçåé. Âî âñåì ïðèâåòñòâóåòñÿ ïðàãìàòè÷íûé ïîäõîä, îöåíêà ïåðñïåêòèâ ñ ïîçèöèè ìàòåðèàëüíîé âûãîäû. Âûáåðèòå èç ñïèñêà äåë ñàìûå âàæíûå è ïîäîéäèòå ê íèì ñî âñåé òùàòåëüíîñòüþ.  ñóááîòó õîðîøî îñóùåñòâëÿòü íîâîââåäåíèÿ â äîìå. РАК Ýòó íåäåëþ õîðîøî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïåðåäûøêè ïåðåä íîâûì âèòêîì ñîáûòèé. Ñ äðóçüÿìè âàñ ìîãóò îáúåäèíèòü íå òîëüêî ðàçâëå÷åíèÿ, íî è ïðàêòè÷åñêèå èíòåðåñû. Äëÿ ïîêóïîê óäà÷íûå äíè ñðåäà è ñóááîòà.  âûõîäíûå áóäåò â ðàäîñòü äîìàøíÿÿ ðàáîòà è ïîñèäåëêè â òåñíîì êðóãó. ЛЕВ Çâåçäû äàþò Ëüâàì ïåðåäûøêó. Ïîäõîäÿùèé ìîìåíò ñìåíèòü îáñòàíîâêó, îòêàçàòüñÿ îò áåññìûñëåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ìîãóò áåçáîëåçíåííî ðàñïàñòüñÿ îòíîøåíèÿ, êòî-òî íàâñåãäà èñ÷åçíåò èç âàøåé æèçíè. Íîâîëóíèå âî âòîðíèê áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ íàìåðåíèé, áóäü òî êóðñ íà íîâûé èìèäæ èëè ñòàðò íîâîãî äåëà. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå ñ ëþäüìè, êîòîðûå âàñ ïîääåðæèâàþò. ДЕВА Íàñòóïàåò óäà÷íîå âðåìÿ è äëÿ ðàñøèðåíèÿ êðóãîçîðà äðóãèì, ïîäõîäÿùèì äëÿ âàñ ñïîñîáîì - ïóòåøåñòâèé, ïîåçäîê, ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Çíàêîìñòâî èëè âîçîáíîâèâøèéñÿ êîíòàêò â ñðåäó îáåùàåò èíòåðåñíîå ïðîäîëæåíèå.  âûõîäíûå çàéìèòåñü ÷åì-òî ìîíîòîííûì, äàéòå ìûñëÿì óñïîêîèòüñÿ.

Íå òàê äàâíî â äíåïðîïåòðîâñêîì êóëü òóðíîêóëüòóðíîäåëîâîì öåíòðå «Ìåíîðà» ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî ñîëüíîãî àëüáîìà àâòîðà, èñïîëíèòåëÿ è êîìïîçèòîðà ВЕСЫ Íèêèòû Ðóáàíà ïîä  ïåðâîé ïîëîâèíå íàçâàíèåì «My soul» íåäåëè âû ñìîæåòå («Ìîÿ äóøà»). Î òîì, ñ ðàáîòàòü áåç ïîìåõ, îñòàâàÿñü ÷åãî íà÷àëîñü óâëå÷åíèå íà çàäíåì ïëàíå. Ïîÿâèòñÿ ìóçûêîé, î ëþäÿõ, áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè ñïîñîáñòâîâàâøèõ äëÿ ëþáâè è òâîð÷åñòâà.  ñðåäó ìîæíî ïðèîáðåñòè ðàñêðûòèþ òâîð÷åñêîãî äîðîãèå âåùè, êîòîðûå ïîòåíöèàëà, îá ó÷àñòèè â äîñòàâÿò âàì óäîâîëüñòâèå. ìóçûêàëüíîì øîó Ïî äóøåâíîìó íàñòðîþ â âûõîäíûå ìîæíî áóäåò ñóäèòü òàëàíòîâ «Õ-ôàêòîð» è î î ïåðñïåêòèâàõ íà áëèæàéøåå ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèÿõ íàø çåìëÿê ýêñêëþâðåìÿ. Åñëè îñòàåòåñü äîìà, ïðèãëàñèòå ãîñòåé. çèâíî ðàññêàçàë СКОРПИОН «Â³ñòÿì»

Âàæíûå ïåðåìåíû íàìå÷àþòñÿ â ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèÿõ. Ñî âòîðíèêà â âàøèõ êîíòàêòàõ ïîÿâèòñÿ áîëüøå ïðàêòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Ñëîæíåå ñ ÷óâñòâàìè è ýìîöèÿìè. Ïåðåäåëàéòå áîëüøå äîìàøíèõ äåë â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè, ÷òîáû â âûõîäíûå èìåòü âîçìîæíîñòü ðàññëàáèòüñÿ, íàáðàòüñÿ ñèë. СТРЕЛЕЦ Ïîñëå íàïðÿæåííûõ ñîáûòèé àïðåëÿ âû íàêîíåö-òî ïî÷óâñòâóåòå îáëåã÷åíèå. Ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü âûáðàòü ðàáîòó ïî äóøå è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà íåé. Óäåëèòå âðåìÿ áëèçêèì è áóäüòå ðÿäîì â òðóäíûå äëÿ íèõ ìîìåíòû - îáùåíèå â ñåìüå óêðåïèò è ïîääåðæèò âàøè ñîáñòâåííûå íàìåðåíèÿ. КОЗЕРОГ Íàêîíåö-òî â âîçäóõå ïîâååò ðîìàíòèêîé. Ïëàíèðóéòå ñîáûòèÿ, êîòîðûå îñâåæàò ÷óâñòâà è ïîäàðÿò íàäåæäó íà áóäóùåå. Çàáîòà î áëèçêèõ, ëþáèìûõ ëþäÿõ äîëæíà áûòü íà ïåðâîì ìåñòå.  ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ óëó÷øàþòñÿ ïåðñïåêòèâû, à ñ íèìè è îòíîøåíèÿ â ñåìüå.  êîíöå íåäåëè âû ïîëó÷èòå óäîâîëüñòâèå, îñòàâàÿñü äîìà è çàíèìàÿñü íàâåäåíèåì ïîðÿäêà è ïî÷èíêàìè. ВОДОЛЕЙ Íîâîëóíèå â Òåëüöå îáíîâèò äëÿ âàñ êàêóþ-òî ñåìåéíóþ èëè äîìàøíþþ òåìó. Íàñòðàèâàéòåñü æèòü ðàçìåðåííî, íå óäàðÿÿñü â êðàéíîñòè. Ìîæíî ïðèñòóïàòü ê ñòðîèòåëüíûì è ðåìîíòíûì ðàáîòàì.  âûõîäíûå æäèòå íåîæèäàííûõ ïîäàðêîâ ñóäüáû. РЫБЫ Åñëè âàøà ðàáîòà ñâÿçàíà ñ êîíñóëüòèðîâàíèåì, íà âàñ îáðóøèòñÿ ëàâèíà áóìàæíîé ðàáîòû. Êîìó-òî ïðèäåòñÿ ìíîãî õîäèòü ïî èíñòàíöèÿì. Åñëè ýòî íåîáõîäèìûå ýòàïû, âåäóùèå ê öåëè, âîñïîëüçóéòåñü ñïîêîéíîé îáñòàíîâêîé è äåëàéòå âñå ëó÷øèì îáðàçîì. Ïîäïèñàííûé êîíòðàêò ìîæåò çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü âàøè ôèíàíñîâûå ïåðñïåêòèâû. Ðîìàíòè÷åñêèå ïëàíû ñòðîéòå íà âûõîäíûå.

строк. Да и лучше получается у меня рифмовать английские слова (улыбается). Язык серьезно учил с первого класса. Наверное, еще одно объяснение в том, что музыка для меня - первична, а родная речь может увести старания композитора на второй план. Впрочем, все это условно. В моем репертуаре есть песни на украинском и русском языках. - А на конкурсе «Х-фактор» исполни-

«ФРЕНДА» НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ - Никита, о чем Вы рассказываете в своих песнях? - К примеру, в работе «My soul» я пою о том, как порой бывает трудно отыскать в рутинных буднях место для душевных переживаний, и о том, что все, что делает человек, он пропускает через свою душу. А в песне «Friends» - о важности искренней дружбы в нашей жизни и что настоящего «френда» невозможно ни купить, ни арендовать. Друг - это избранный родственник. - Почему большинство своих песен Вы исполняете на английском языке? - В моей музыке, в основном, используются западные стили «соул», «свинг», «диско», «фанк», «блюз» - на них лучше ложатся английские тексты. Тут много тонкостей: различия в ударениях, длина

«×ÅÐÅÇ 30 ÑÅÊÓÍÄ ÓÇÍÀË, ×ÒÎ ÍÅ ÏÐÎÕÎÆÓ»

ли песню собственного сочинения? - Нет. Спел песню Nevergreen «Since you've been gone». Для меня это была чистой воды авантюра, так как мое творчество абсолютно не в формате этого шоу. Наверняка, мой отец обладает даром убеждения, так как два года назад ему удалось уговорить меня принять участие в этом конкурсе. С легкостью прошел отборочные этапы в Днепропетровске. Но уже в следующем туре, который состоялся в Киеве, после восьми часов ожидания в холле театра и тридцатисекундного выступления на сцене узнал, что дальше не прохожу.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВКЛАД - Есть ли в Вашей жизни люди, которые как-то

- Творчество каких музыкантов Вас вдохновляет? - Джордж Бенсон, Майкл Фрэнкс и Уилл Даунинг. Их наследие своеобразное учебное пособие для меня. Также восхищаюсь работами Стинга, Элтона Джона, Стиви Вандера. - Чем увлекаетесь, кроме музыки? - Профессионально занимаюсь настольным теннисом: выполнил норматив мастера спорта, дважды победил на Чемпионате Украины, вхожу в десятку лучших теннисистов страны. Играю в профессиональной команде «Грета». Моя работа - тоже увлечение. Окончив финансово-экономический факультет НГУ, основал небольшую компанию. Занимаемся печатью картин на холсте. А недавно друг нашей семьи, путешественник и профессиональный альпинист Алексей Харитонов открыл для меня новое хобби - походы в горы. Проспособствовали творчешлым летом мы покоряли скому росту? высоты Таджикистана. - В первую очередь, это Впечатления от этого путеродители и бабушки. Вся моя семья очень творческая: кто-то поет, кто-то играет на музыкальных инструментах. Когда мне было семь лет, бабушка отвела в музыкальную школу вопреки желанию родителей, они считали, что активный и неусидчи- шествия очень ярко отпевый ребенок не станет ча- чатались в моей памяти: сами изучать ноты… Но изнурительные восьмичаочень скоро я всем дока- совые подъемы и спуски с зал, музыка - это мое. Все тяжелым рюкзаком на семь лет с огромным удо- плечах, прекрасные пановольствием осваивал дан- рамы, горный воздух, наное искусство, играл глав- полненный ароматом расные роли в музыкальном тений, первые ночевки в театре. палатке…

 18 ËÅÒ ÂÛÏÓÑÒÈË ÑÂÎÉ ÏÅÐÂÛÉ ÀËÜÁÎÌ

«Õ-ÔÀÊÒÎл ÁÛË ÄËß ÌÅÍß ÀÂÀÍÒÞÐÎÉ»

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ

ÞÌÎÐ Æåíà ìóæó: - Äîðîãîé, ó ìåíÿ ìàøèíà ñëîìàëàñü, â êàðáþðàòîð âîäà ïîïàëà... - Äà ÷òî òû ïîíèìàåøü! Òû âîîáùå çíàåøü ÷òî òàêîå êàðáþðàòîð! Ãäå òâîÿ ìàøèíà? -  îçåðå... ☺ ☺ ☺ Ãàèøíèê îñòàíàâëèâàåò ìàøèíó, à çà ðóëåì - åãî áûâøàÿ ó÷èòåëüíèöà: - Çäðàâñòâóéòå, Ìàðüÿ Èâàíîâíà, äîñòàâàéòå ðó÷êó, áóìàãó è ïèøèòå 100

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ÄÐÓÃ - ÝÒÎ ÈÇÁÐÀÍÍÛÉ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ

ðàç: «ß áîëüøå íèêîãäà íå áóäó íàðóøàòü Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ...» ☺ ☺ ☺ Âîçìóùåííûé ïîñåòèòåëü çîâåò îôèöèàíòà è ãîâîðèò: - À âàøè ìóçûêàíòû íà çàêàç èãðàþò? - Äà, êîíå÷íî! - À íå ìîãëè áû îíè ïîèãðàòü â øàõìàòû, ÷òîáû ÿ ìîã ñïîêîéíî ïîóæèíàòü? ☺ ☺ ☺ «Ãîò!» - ïîäóìàë ïîïóãàé, óâèäåâ âîðîíà. «Ãåé!» ïîäóìàë âîðîí, óâèäåâ ïîïóãàÿ.

Чт 01.05

+17 +20 0С півн.захід. +11 +14 0С 23 м/с

Пт 02.05

+16 +20 0С захід. +11 +14 0С 23 м/с

Сб 03.05

+17 +20 0С півн.cхід. +12 +15 0С 23 м/с

Нд 04.05

+18 +21 0С півд.захід. +14 +15 0С 25 м/с

Пн 05.05

+17 +23 0С півд.захід. +13 +14 0С 45 м/с

Вт 06.05

+13 +16 0С півн.захід. +12 +15 0С 35 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 23.04.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1454329 30

1525  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you