Page 1

Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - 82! îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№15 (1508) ×åòâåð ×åòâåð,, 27 ëþòîãî 201 20144 ð.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÖÈÔÐÈ ÒÀ ÔÀÊÒÈ ÌÎÃÓÒÍ²É ÏÎÒÅÍÖ²ÀË

ÏÐβÄÍÈÉ ÐÅòÎÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1015

Ñîáûòèÿ è ëþäè, êîòîðûå ïðîñëàâèëè îáëàñòü

Ñåãîäíÿ Äíåïðîïåòðîâùèíà ïî ïðàâó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû. À åùå - ýòî çåìëÿ, ãäå æèëè è æèâóò ñèëüíûå, íåîðäèíàðíûå ëþäè, ãîòîâûå òðóäèòüñÿ ðàäè ïðîöâåòàíèÿ íàøåé îáëàñòè. Äíåïðîïåòðîâñêîìó ðåãèîíó åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ. Ýòî êàñàåòñÿ è åãî èñòîðèè, è ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Èìåííî çäåñü êîãäà-òî áûëè ïÿòü èç âîñüìè Çàïîðîæñêèõ Ñå÷åé. Âîçëå íûíåøíåãî Îðäæîíèêèäçå íàøëè îäèí èç ñàìûõ âïå÷àòëÿþùèõ àðòåôàêòîâ - Çîëîòóþ Ñêèôñêóþ ïåêòîðàëü. À Ïåòðèêîâñêàÿ ðîñïèñü, äàâíèå ñåêðåòû êîòîðîé äî ñèõ ïîð ñîõðàíÿþò è ïåðåäàþò íàðîäíûå ìàñòåðà, íåäàâíî âîøëà â ñïèñîê âñåìèðíîãî íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ. Óðîæåíöû Äíåïðîïåòðîâùèíû - íåîðäèíàðíûå, ñèëüíûå è òàëàíòëèâûå ëè÷íîñòè. Ýòî òàêèå ëþäèëåãåíäû, êàê «Áàòÿ» îòå÷åñòâåííîé äåñàíòóðû Âàñèëèé Ìàðãåëîâ, «ìàéîð Âèõðü» Åâãåíèé Áåðåçíÿê è ïèñàòåëü Îëåñü Ãîí÷àð, â ñâîå âðåìÿ ñòàâøèé ñàìûì ìîëîäûì óêðàèíñêèì êëàññèêîì.

ÍÀØÀ ²ÑÒÎвß

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÊÐÀÞ ²ñòîð³ÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè öå ïåðåäóñ³ì ³ñòîð³ÿ ñòàíîâëåííÿ îäíîãî ç íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ ðåã³îí³â êðà¿íè. Çàâäÿêè ñâîºìó âèã³äíîìó ãåîãðàô³÷íîìó ïîëîæåííþ, áàãàòèì ïðèðîäíèì ðåñóðñàì, íàøà îáëàñòü çäîáóëà ïîòóæíèé ïðîìèñëîâèé ³ íàóêîâèé ïîòåíö³àë, ðîçâèíóòó àãðàðíó ãàëóçü òà áàãàò³ êóëüòóðí³ òðàäèö³¿. Âèòîêè ³ñòî𳿠íàøîãî êðàþ ñÿãàþòü ó äîáó ñåðåäíüîãî ïàëåîë³òó. Ïëåìåíà ñê³ô³â ïðèéøëè ñþäè ó V²²² ñò. äî í.å. ç³ Ñõîäó. Ñàìå ç íèìè

ïîâ'ÿçàíî âèíèêíåííÿ ïåðøîãî äåðæàâíîãî óòâîðåííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè - Âåëèêî¿ Ñê³ô³¿. Íàñòóïíèé åòàï áóâ ïîâ'ÿçàíèé ³ç çàïîðîçüêèì êîçàöòâîì. Íà òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çíàõîäèëîñü ï'ÿòü ³ç âîñüìè ³ñíóþ÷èõ Çàïîðîçüêèõ ѳ÷åé. ϳñëÿ çíèùåííÿ ѳ÷³ Êàòåðèíîþ ²² â 1775 ð., â³äáóëîñü ïðèºäíàííÿ Ðîñ³éñüêîþ ³ìïåð³ºþ ï³âäåííèõ çåìåëü, ³íòåíñèâíà ïîë³òèêà öàðàòó ùîäî ¿õíüîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, óòâîðåííÿ íàì³ñíèöòâ, ãóáåðí³é òîùî.

ʳíåöü ÕVIII ñò. â³äçíà÷åíî ³íòåíñèâíèì çàñåëåííÿì êðàþ ³íîçåìíèìè êîëîí³ñòàìè.  öåé ÷àñ ðîçáóäîâóþòüñÿ Êàòåðèíîñëàâ, Íîâîìîñêîâñüê, Âåðõíüîäí³ïðîâñüê, Ïàâëîãðàä, Êðèâèé гã, Êàì'ÿíñüêå. Ïðîòÿãîì Õ²Õ ñò. ãóáåðí³ÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïîòóæíèé ïðîìèñëîâèé ðåã³îí. 27 ëþòîãî 1932 ðîêó áóëà ñòâîðåíà Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü. Ó ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ç ñåðïíÿ 1941 ð. äî áåðåçíÿ 1944 ð. âîíà ïåðåáóâàëà â í³ìåöüêî-ôàøèñòñüê³é îêóïàö³¿. ϳä ÷àñ ãåðî¿÷íîãî

ôîðñóâàííÿ Äí³ïðà â 1943 1944 ðð., ó âàæêèõ áîÿõ Äí³ïðîïåòðîâùèíó âèçâîëèëè â³ä âîðîãà. Êðàé ïî÷àâ â³äíîâëþâàòè çðóéíîâàíå ãîñïîäàðñòâî. Óïðîäîâæ 1940-1980-õ ðð. îáëàñòü ïåðåòâîðèëàñü íà îäèí ³ç íàéïîòóæí³øèõ ïðîìèñëîâèõ ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðåã³îí³â óæå òîä³ ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè ³ ïðîäîâæóº çáåð³ãàòè ö³ ïîçèö³¿ ³ â ðîêè Íåçàëåæíîñò³. Ñüîãîäí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü ñêëàäàºòüñÿ ç 22 ðàéîí³â òà ìຠ13 ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ.

Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü - óí³êàëüíà çà ð³çíîìàí³òí³ñòþ ³ çàïàñàìè êîðèñíèõ êîïàëèí  îáëàñò³ âèäîáóâàºòüñÿ 100% ìàðãàíöåâî¿, ìàéæå 80% çàë³çíî¿ ðóäè. Òàêîæ - âóã³ëëÿ, óðàí, ð³äêîçåìåëüí³ ìåòàëè, êàîë³í òà ãðàí³òè, íàôòà òà ãàç. Çà ê³ëüê³ñòþ ðîçâ³äàíèõ çàïàñ³â ³ ð³÷íèì îáñÿãîì âèäîáóòêó Êðèâîð³çüêèé çàë³çîðóäíèé áàñåéí ïîñ³äຠïåðøå ì³ñöå â Óêðà¿í³. Ìàéáóòíº îáëàñò³ - ó ðîçâèòêó êîëüîðîâî¿, çîëîòîâèäîáóâíî¿ òà çîëîòîïåðåðîáíî¿ ãàëóçåé. Ðîäîâèùà «Ñåð㳿âñüêå» òà «Áàëêà Çîëîòà» ìàþòü ñõîæ³ñòü ç àíàëîã³÷íèìè ðîäîâèùàìè Êàíàäè, Àâñòðà볿 òà ϳâäåííî¿ Àôðèêè.  ðåã³îí³ âèðîùóþòü óñ³ âèäè àãðîêóëüòóð. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ðîñëèííèöòâà º âèðîùóâàííÿ ñîíÿøíèêó òà öóêðîâèõ áóðÿê³â. Çà ð³çíîìàí³òí³ñòþ ³ çíà÷óù³ñòþ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü - îäíà ç íàéáàãàòøèõ â Óêðà¿í³. Íà òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâùèíè ðîçòàøîâàíî ïîíàä 270 ð³÷îê, 300 îçåð, áëèçüêî 1,5 òèñ. âîäîéì òà ñòàâê³â, ïëîùåþ ïîíàä 26 òèñ. ãà. Íà ï³âäí³ òåðèòîð³ÿ îáëàñò³ îìèâàºòüñÿ âîäàìè ðóêîòâîðíîãî Êàõîâñüêîãî ìîðÿ.  îáëàñò³ ïðîò³êຠíàé÷èñò³øà ð³÷êà ªâðîïè Îð³ëü. Ðîñëèííèé ñâ³ò íàë³÷óº ïîíàä 1700 âèä³â, òâàðèííèé - ïîíàä 7500. 450 âèä³â ïðåäñòàâíèê³â ôàóíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè îõîðîíÿþòüñÿ çàêîíîì. Íà òåðèòî𳿠íàøîãî îáëàñò³ ñòâîðåíî 156 îá'ºêò³â ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó, ùî îá³éìàþòü ïëîùó ïîíàä 75 òèñ. ãà. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü - îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ÿêîãî çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷ຠçàãàëüíó ñèòóàö³þ â äåðæàâ³. Ïåðåäóñ³ì - öå ïîòóæíà ïðîìèñëîâ³ñòü, âèñîêîðîçâèíåíà òðàíñïîðòíà é ô³íàíñîâà ³íôðàñòðóêòóðè, âäàëå ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ, áàãàò³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè òà ðîäþ÷³ çåìë³. Ó ðåã³îí³ ä³þòü ïîíàä 700 îñíîâíèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ 20 îñíîâíèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà ÿêèõ ïðàöþþòü 354,3 òèñ. îñ³á. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âèðîáëÿºòüñÿ 18,4% (ìàéæå 205 ìëðä. ãðí.) óñ³º¿ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ Óêðà¿íè. Çà öèì ïîêàçíèêîì îáëàñòü ïîñ³äຠäðóãå ì³ñöå â Óêðà¿í³. Îñíîâà ïðîìèñëîâîñò³ îáëàñò³ - ìåòàëóðã³ÿ.  îáëàñò³ âèðîáëÿºòüñÿ 64,1% òðóá, 27,1% - ïðîêàòó, 33,3% - ÷àâóíó, 42,6% - ñòàë³, 20,1% - êîêñó â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó ïî Óêðà¿í³. Ïðîäóêö³ÿ òðóáîïðîêàòíèõ ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³ åêñïîðòóºòüñÿ ó 70 êðà¿í ñâ³òó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÏÎÐßÄÊÓ

Ó â³âòîðîê Ãîëîâà ÂÐ Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ çóñòð³âñÿ ç Ïåðøèì çàñòóïíèêîì Äåðæñåêðåòàðÿ Äåðæàâíîãî Äåïàðòàìåíòó ÑØÀ ³ëüÿìîì Áåðíñîì. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè íèí³øíþ ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³. Çà ñëîâàìè Òóð÷èíîâà, ñüîãîäí³ ãîëîâíèé ïð³îðèòåò äëÿ ïàðëàìåíòó, ÿêèé, ïî ñóò³, ëèøèâñÿ ºäèíèì ëåã³òèìíèì îðãàíîì âëàäè â êðà¿í³, º â³äíîâëåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ÿê ó öåíòð³, òàê ³ íà ì³ñöÿõ. À â ñåðåäó â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ãîëîâà ÂÐ Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ óçÿâ íà ñåáå îáîâ’ÿçêè Âåðõîâíîãî Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.

ÍÎÂÈÍÈ ÓÊÐ À¯ÍÑÜʲ ËÜÎÒ ×ÈÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ËÜÎÒ×ÈÊÈ

Ëüîòíèé ñêëàä 18-ãî îêðåìîãî âåðòîë³òíîãî çàãîíó ̳ñ³¿ ÎÎÍ ç³ ñòàá³ë³çàö³¿ ó Ðåñïóáë³ö³ Êîíãî â ³íòåíñèâíîìó ðîáî÷îìó ãðàô³êó ïðîäîâæóº óñï³øíî âèêîíóâàòè çàâäàííÿ â ö³é êðà¿í³. Ïîâ³òðÿí³ ñóäíà íàö³îíàëüíîãî êîíòèíãåíòó âèêîíóþòü ïîëüîòè ç àâ³àö³éíî¿ ðîçâ³äêè, ñóïðîâîäó òà ï³äòðèìêè íàçåìíèõ ñèë, ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó òà ïàñàæèð³â. Ùîäåííî çàä³ÿí³ ìàéæå âñ³ óêðà¿íñüê³ âåðòîëüîòè. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÎÎÍ, ùîì³ñÿöÿ ó çàãîí³ ïðîâîäÿòüñÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ ïîëüîòè âíî÷³ ó ïðîñòèõ ìåòåîðîëîã³÷íèõ óìîâàõ. ○

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508)

Ðàáîòà ÑÌÈ: çàùèòà è ïîääåðæêà ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÒÊÀ×, ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÏÐÈ ÍÑÆÓ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÞÐÈÑÒÛ È ÀÄÂÎÊÀÒÛ

Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ âî âðåìÿ ïðîòåñòíûõ àêöèé â ÓÓêðàèíå êðàèíå ïîñòðàäàëè îêîëî äâóõñîò ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ. Äâîå èç íèõ ïîãèáëè

журналистов 11 человек - представители днепропетровских медиа. Среди них те, кто получил телесные повреждения и лишился рабочей техники. По этим случаям открыли уголовное производство. НСЖУ делает все возможное, чтобы обезо-

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×

Çã³äíî ç îô³ö³éíèì ïîâ³äîìëåííÿì Äåðæàâíî¿ ïðîäîâîëü÷î¿ òà âåòåðèíàðíî¿ ñëóæáè Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, íà òåðèòî𳿠êðà¿íè çàðåºñòðîâàí³ âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ íà àôðèêàíñüêó ÷óìó ñâèíåé. ×åðåç öå ãîëîâíèì äåðæàâíèì ³íñïåêòîðîì âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè Óêðà¿íè ââåäåíî òèì÷àñîâó çàáîðîíó íà ââåçåííÿ ñïðèéíÿòëèâèõ òâàðèí, ïðîäóêö³¿, ñèðîâèíè òà ðåïðîäóêòèâíîãî ìàòåð³àëó ç íèõ ³ç Ëèòâè äî íàøî¿ êðà¿íè. ○

пасить прессу. «Как только начались акции протеста, в Киеве открылся пресс-центр для журналистов. Всем желающим выдавали специальные жилеты с надписью «Пресса». Кроме того, во время заседаний пресс-клубов мы информировали пред-

ставителей медиа, как обезопасить себя при исполнении служебных обязанностей. Сегодня в Союзжуре работают медиаюристы и адвокаты», - рассказал председатель правления ДОО НСЖУ. Он также отметил, что, подавая информацию о проис-

ходящих событиях, в первую очередь, необходимо помнить о журналистской этике. По словам Владимира Демченко, сегодня общественность ищет ответы на вопросы именно в средствах массовой информации. Поэтому главная задача журналистов донести до граждан объективную картину, убирая собственные эмоции, позиции и политические взгляды.

Âëàäà - ï³ä ïèëüíèì íàãëÿäîì ãðîìàäÿí

ÒÈÌ×ÀÑÎÂÀ ÇÀÁÎÐÎÍÀ

ÏÎ˲ÒÈ×ÍÀ ÑÈÒÓÀÖ²ß

ÀÔÐÈÊÀÍÑÜÊÀ ×ÓÌÀ

О безопасности и ответственности журналистов в период кризисной политической ситуации в ходе «круглого стола» говорили председатель правления ДОО НСЖУ Алексей Ковальчук и декан факультета систем и средств массовой коммуникации ДНУ им. Гончара Владимир Демченко. Как сообщил Алексей Ковальчук, в числе пострадавших

Ì²Ñ²ß ÎÎÍ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

ÄÎÄÀ ÒÊβ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ ÄÎÄÀÒÊβ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Â÷îðà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ «êðóã ëèé ñò³ë», «êðóãëèé äå ³ç ì³ñöåâèìè Ç̲ çóñòð³ëèñÿ ïðåäñòàâ íèê ïðåäñòàâíèê äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» Êèðèëî Äîðîëåíêî, äåïóòàò îáëðàäè, ïðåäñòàâíèê ÂÎ «Äåìî «Äåìî-êðàòè» Âëàäèñëàâ Ðîìàíîâ òà êîîðäèíàòîð «Ïðàâîãî ñåêòîðà» â Äí³ïðîïåòðîâñüêó Àíäð³é Äåíèñåíêî. ϳä ÷àñ çàõîäó îáãîâîðþâàëè øëÿõè âèõîäó ì³ñòà ç íàïðóæåíî¿ ñèòóàö³¿

БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ У ході «круглого столу» його учасники закликали громадян заспокоїтися та не піддаватися на провокації, щоб не допустити в Дніпропетровську хаосу, який, за словами Кирила Дороленка, частково присутній у нашому місті. «Дві доби тому мене звільнили з-під варти. І я відчуваю, що потрапив за грати в одній країні, а вийшов на волю вже в зовсім іншій, - говорить він. - Проте хаос, що розпочався у місті, необхідно зупинити. Наразі треба впорядкувати підрозділи загонів народної самооборони та об’єднати їх із представниками

ÇÀÂÄÀÍÍß - ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ ÓÑ²Ì ÇÀÑÏÎÊίÒÈÑÜ міліції, яка останнім часом дещо розгублена. Ще я вважаю, що наше головне завдання - закликати людей заспокоїтися, самоорганізуватися та не піддаватися на провокації», - розповів він. А депутат облради, представник ВО «Демократи» Владислав Романов порадив дніпропетровським чиновникам не гратися у бюрократичні ігри, бо це може призвести до непередбачених

наслідків, особливо в умовах нинішньої ситуації в країні.

ОКРЕМА ЗУСТРІЧ Цього ж дня представник дніпропетровського «Правого сектора» Андрій Денисенко провів окрему зустріч із журналістами. Він зазначив, що на сьогодні рух «Правого сектора» не являється ані партійною структурою, ані громадською організацією. «Наша позиція полягає в тому, що ми вимагаємо не просто зміни облич влади, а докорінної зміни правлячої системи», - каже Андрій Денисенко. За його словами, всі заходи «Правого сектора» на Дніпропетровщині мають правозахисний характер.

ÄËß ÆÓÐÍÀ˲ÑÒ²Â

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻ ÍÑÆÓ Ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íàìè â êðà¿í³ òà ïåðåôîðìàòóâàííÿì âëàäè ó îêðåìèõ ðåäàêö³é òà æóðíàë³ñò³â ìîæóòü âèíèêàòè çàïèòàííÿ ùîäî â³äíîñèí ç ïðåäñòàâíèêàìè âëàäè, ïîäàëüøî¿ ðîáîòè ðåäàêö³é àáî ïîòðåáà â þðèäè÷íèõ ÷è ³íøèõ êîíñóëüòàö³ÿõ. ÍÑÆÓ çàïî÷àòêîâóº «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» äëÿ çâåðíåíü Ç̲. Æóðíàë³ñòè ³ ðåäàêòîðè ìîæóòü ïîâ³äîìëÿòè ïðî êîíêðåòí³ ñèòóàö³¿ ÷è ïðîáëåìè çà òåëåôîíîì (044)234-52-09 òà ïî e-mail: spilka@nsju.org

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â ðåãèîíå ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

24 ôåâðàëÿ íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè íàçíà÷èëè ïîëêîâíèêà ìèëèöèè Ãåîðãèÿ Ãîãóàäçå.  ìèíóâøèé âòîðíèê îí âñòðåòèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè è ðàññêàçàë î ïëàíàõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â ðåãèîíå По словам Георгия Гогуадзе, на сегодняшний день у милиции не хватает собственных сил бороться с мародерством. Поэтому задача состоит в том, чтобы задействовать в охране правопорядка не только сотрудников МВД, но и представителей самообороны. «Для этого сформируем общественный совет. В него вой-

дут активисты, которые находились на улице в течение последних месяцев. Мы совместно будем проводить рейды по обеспечению безопасности граждан, чтобы люди не боялись выходить из дома. Скорее всего, это будут патрули, состоящие из сотрудников милиции и представителей самообороны», - сказал он.

Также Георгий Гогуадзе отметил, что милиция будет охранять все мирные митинги в городах области и, по возможности, обучит так называемых общественных помощников.

Охрану общественного порядка новый начальник ГУ МВД в Днепропетровской области считает своей первоочередной задачей. На втором месте - расследование имеющихся уголовных дел. «Я кратко ознакомился с преступлениями, совершенными с начала года. Хочу выяснить, что случилось во время штурма облгосадминистрации в конце января. Это касается и фактов избиения журналистов. Если будет состав преступления, мы примем меры по возбуждению уголовных дел», - сказал Георгий Гогуадзе.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó «Â²ÑÒ²ÖÅÍÒв» â³äáóëàñü «ïðÿìà ë³í³ÿ» íà òåìó: «Ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë». Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â â³äïîâ³ëà ²ðèíà Ðîìàíåíêî, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâàõ ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè ç êîíòðàáàíäîþ òà ìèòíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ ̳íäîõîä³â

ÄËß ÄβÄÊÈ Çà ñ³÷åíü-ãðóäåíü 2013-ãî Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìèòíèöÿ ̳íäîõîä³â:

ïðîâåëà 75 ìèòíèõ îãëÿä³â ³ç çàëó÷åííÿì ê³íîëîã³÷íèõ êîìàíä,

46 âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â òà 375

äîãëÿíóòî

«ÏÐßÌÀ ˲Ͳ߻ «Â²ÑÒÅÉ»

Ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë фу в розмірі 200% вартості товарів та їх конфіскацію.

БОРОТЬБА ІЗ КОНТРАБАНДОЮ Крім того, з прийняттям нового Кримінальнопроцесуального кодексу митні органи виключено з переліку органів досудового розслідування. Нині їхня діяльність у боротьбі з контрабандою полягає у виявленні протиправних дій, які містять ознаки злочину, інформування

ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ За словами Ірини Романенко, за останні три роки зазнало значних змін законодавство у сфері боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями. Так, зокрема, скасували кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. Натомість, посилили адміністративну, збільшивши фінансові санкції, що будуть застосовуватись у адміністра-

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÀ тивному порядку. Про що ж йдеться? ¾ Раніше за переміщення товарів поза митним контролем або з приховуванням від нього був передбачений штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн.) або конфіскація товарів, а також конфіскація транспортних засобів, які використовувалися для переміщення цих товарів. У разі ж їхнього приховування від митного контролю - конфіскація товарів із спеціально виготовленими тайниками. ¾ Різниця в адмінвідповідальності полягає в

ì³æíàðîäíèõ åêñïðåñâ³äïðàâëåíü, âçÿòî ó÷àñòü ó ìèòíîìó

²ÐÈÍÀ ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà

â³ää³ëó ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâàõ ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè ç êîíòðàáàíäîþ òà ìèòíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ ̳íäîõîä³â: - Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-ãðóäíÿ 2013 ðîêó â çîíàõ ìèòíîãî êîíòðîëþ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ ïðîâîäèëè îïåðàòèâíî-ïåðåâ³ðî÷í³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà âèÿâëåííÿ ìîæëèâèõ êàíàë³â íåçàêîííîãî ïåðåì³ùåííÿ íàðêîòèê³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ¿õí³õ àíàëîã³â òà ïðåêóðñîð³â. Òàêîæ ç ö³ºþ ìåòîþ ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííèé ìîí³òîðèíã òîâàð³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

тому, що розмір штрафу становитиме 100% вартості товару плюс його безальтернативна конфіскація. За такі ж повторні порушення митних правил протягом року передбачається накладення штра-

ÇÀ Ѳ×ÅÍÜ-ÃÐÓÄÅÍÜ 2013-ÃÎ ÇÀÂÅËÈ 435 ÑÏÐÀÂ

êîíòðîë³ 4228 àâ³àðåéñ³â.

слідчого органу досудового розслідування служби безпеки та здійснення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. За січень-грудень минулого року Дніпропетровська митниця Міндоходів завела 435 справ про порушення митних правил на суму більше 40 млн. грн.

ÂÛÑÛËÀÉÒÅ ÏÅÐÅÂÎÄ

Äåíüãè - â ëþáóþ òî÷êó ìèðà

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

25 ôåâðàëÿ â ïðåññ-êëóáå Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÍÑÆÓ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå íà òåìó: «Ñèñòåìû äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ â Óêðàèíå» Благодаря этой системе можно быстро переводить деньги в любую точку мира. Главное, чтобы там было отделение банка, которое работает с международными платежными системами. Время перевода

денежных средств занимает от нескольких минут до нескольких суток. «По данным Нацбанка Украины, за первое полугодие 2013 года в Днепропетровск поступило 104 млн. долларов США, а отправлено - 20 млн.

долларов. Тем не менее, это составляет 6% от всех переводов на территории Украины», - говорит начальник отдела по работе с физическими лицами Филиала Акционерного банка «Південний» в городе Днепропетровске Виктория Жмура. Перевести деньги из страны в страну можно несколькими способами: „ Первый - воспользоваться международными платежными системами. Деньги поступят получателю через 15 минут. „ «Серебро» - за адресными переводами по системе SWIFT. Они гарантируют денежки в кошельке уже через час-полтора. „ «Бронза» - у переводов Укрпочты. Это самый медленный способ: деньги

придут через 1-2 дня после отправки. Тем не менее, Укрпочтой удобно пользоваться тем, кто переводит деньги родственникам в села. Там, где редко встречаются отделения банка, но всегда есть отделение почты, где перевод можно будет забрать. «По нашему законодательству существует ограничение по переводу денег. В один день человек из-за границы может перевести в Украину сумму, эквивалентную 15 тыс. грн.», - говорит Виктория Жмура. По статистике, в первом полугодии 2013 года в Украину поступило 2,2 млрд. долларов, а отправлено было 384 млн. 70% от поступившей суммы - переводы трудовых мигрантов своим родственникам.

²ÒÀÍÍß Ð²×ÍÈÖß ÓÒÂÎÐÅÍÍß

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈͲ-82 Äîðîã³ çåìëÿêè! Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç ð³÷íèöåþ óòâîðåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Äí³ïðîïåòðîâùèíà ïðèìíîæóº ñëàâó åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíîãî ðåã³îíó êðà¿íè, äåìîíñòðóº íàéâèù³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³ â Óêðà¿í³. Ìè çàñòîñîâóºìî íàéñó÷àñí³ø³ òåõíîëî㳿 - â³ä ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî êîñì³÷íîãî ðàêåòîáóäóâàííÿ. Ìè çáåð³ãàºìî òà ïðèìíîæóºìî óí³êàëüí³ òðàäèö³¿ ð³äíî¿ çåìë³, ³ ñâ³ä÷åííÿì öüîìó º âèçíàííÿ Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó íåìàòåð³àëüíîþ êóëüòóðíîþ ñïàäùèíîþ ëþäñòâà. Ó öåé âàæëèâèé äëÿ íàñ äåíü áàæàþ ùàñòÿ, ìèðó òà çëàãîäè, íîâèõ äîñÿãíåíü íà áëàãî Äí³ïðîïåòðîâùèíè é óñ³º¿ Óêðà¿íè. Ç ïîâàãîþ, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî ÊÊîëºñí³êîâ îëºñí³êîâ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÎÂÅËÈ ÍÀÐ ÀÄÓ ÍÀÐÀÄÓ

ÏÈÒ ÀÍÍß ÂÎÄÎÏÎÑÒ ÏÈÒÀÍÍß ÂÎÄÎÏÎÑÒÀÀ×ÀÍÍß Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Îëåêñ³é Áóð³ê ïðîâ³â íàðàäó ç êåð³âíèöòâîì Äåðæàâíîãî ì³æðàéîííîãî ï³äïðèºìñòâà âîäîïðîâ³äíîêàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà «Äí³ïðîÇàõ³äíèé Äîíáàñ» (ÄÌÏÂÊÃ). Ìîâà éøëà ïðî ñòàá³ëüíó ðîáîòó ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà ïðî áåçïåðåá³éíå âîäîïîñòà÷àííÿ. ßê äîïîâ³â äèðåêòîð ÄÌÏÂÊà «Äí³ïðî-Çàõ³äíèé Äîíáàñ» Äìèòðî Êîðäèø, ñüîãîäí³ ï³äïðèºìñòâî ïîñòà÷ຠïèòíó âîäó äëÿ á³ëüø í³æ 200 òèñÿ÷ æèòåë³â ðåã³îíó òà òåõí³÷íó âîäó 11 ï³äïðèºìñòâàì ÄÒÅÊ Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ. Îëåêñ³é Áóð³ê ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ïðîâîäèòè îïåðàòèâíèé ìîí³òîðèíã ñòàá³ëüíîñò³ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â íà ï³äïðèºìñòâ³, ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íåñïðàâíîñòåé íåãàéíî ¿õ ë³êâ³äîâóâàòè òà íåâ³äêëàäíî ³íôîðìóâàòè êåð³âíèöòâî îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. ○

ÎÁËÀÑÍÀ ÐÐÀÄÀ ÀÄÀ

²ÄÊËÈÊÀ ÇÀßÂÓ ªâãåí Óäîä â³äêëèêàâ ñâîþ çàÿâó ïðî çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè â³ä 24 ëþòîãî 2014 ðîêó, îñê³ëüêè âîíà «áóëà íàïèñàíà ï³ä ô³çè÷íèì òà ìîðàëüíèì òèñêîì, ùî òðèâàâ ïîíàä òðè ãîäèíè óïðîäîâæ çàñ³äàííÿ Ïðåçè䳿 Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ». Òàêîæ ªâãåí Óäîä çóñòð³âñÿ â Êèºâ³ ç ãîëîâîþ ïðåäñòàâíèöòâà ªâðîñîþçó â Óêðà¿í³ ßíîì Òîìá³íñüêèì. Íà çóñòð³÷³ éøëîñÿ ïðî ñòàá³ë³çàö³þ ïîë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Ãîëîâà îáëðàäè ïîâ³äîìèâ, ùî ñüîãîäí³ âñ³ ñèñòåìè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàøîãî ðåã³îíó ïðàöþþòü ó íîðìàëüíîìó ðåæèì³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508)

ÍÀÐÎÄͲ ÑÂßÒ À ÑÂßÒÀ

Õîäèëè, Êîëîä³ÿ âîäèëè… ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Ñâÿòî Ìàñëÿíî¿ áåðå ñâ³é ïî÷àòîê ùå ç äîõðèñòèÿíñüêèõ ÷àñ³â.  ÓÓêðà¿í³ êðà¿í³ æ âîíî ìàëî íàçâó Êîëîä³ÿ (÷è òî Êîëîäêà) é âêëþ÷àëî â ñåáå ö³ëèé òèæäåíü îáðÿä³â íà ÷åñòü âåñíÿíîãî ïðîáóäæåííÿ ïðèðîäè, ëþáîâ³ òà øëþáó øëþáó.. Ïðî òå, ÿê â³äçíà÷àëè ìåøêàíö³ íàøî¿ îáëàñò³ Ìàñëÿíó-Êîëîä³ÿ, «Â³ñòÿì» ðîçïîâ³ëà íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ìåí³ Ä. ßâîðíèöüêîãî Ñâ³òëàíà Á³ëåíêî

ÄÎÁÐ ÀÄÈÖ²ß ÄÎÁÐÀÀ ÒÐ ÒÐÀÄÈÖ²ß

ÏÐÎÄÎÂÎËÜײ ßÐÌÀÐÊÈ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòàëè äîáðîþ òðàäèö³ºþ ðåãóëÿðí³ ïðîäîâîëü÷³ ÿðìàðêè, íà ÿêèõ ìîæíà ïðèäáàòè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ çà ö³íàìè òîâàðîâèðîáíèê³â. Âîíè â³äáóâàþòüñÿ ùîñóáîòè òà íåä³ë³ â óñ³õ ðàéîííèõ öåíòðàõ òà ì³ñòàõ îáëàñò³, à òàêîæ íà ñâÿòà. Ó 2013 ðîö³ ïðîâåëè ìàéæå 4 òèñ. ÿðìàðîê. Öüîãî ðîêó - âæå 540. Ùîòèæíÿ ïðîâîäÿòüñÿ áëèçüêî 70 ÿðìàðê³â. Íà íèõ òîâàðîâèðîáíèêè ðåàë³çîâóþòü ïðîäóêö³þ, íå ñïëà÷óþ÷è îðåíäó çà òîðãîâ³ ì³ñöÿ, ïîâ³äîìëÿþòü â ÎÄÀ.

ÍÎÂÈÍÈ Þ²ËßÐÈ ÐÅòÎÍÓ

ÑÂßÒÊÓÞÒÜ 100 ÐÎÊ²Â Ó áåðåçí³ äåâ’ÿòü æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè â³äçíà÷àòü ñâ³é ñòîð³÷íèé þâ³ëåé. Öå Êàòåðèíà Êîñòþê, Ìàð³ÿ Òåñëÿ, ²ðèíà Êþðäæèºâà, Àíòîí³íà Ìàðòèíþê, Îëåêñàíäðà Ñìîëÿð, Äàð’ÿ Êðàâåö, Îëåêñ³é Çàñóõà, Îëåêñàíäðà Ãðóá³é, Ìàð³ÿ Ïóãà÷îâà. Íà ¿õíþ äîëþ âèïàëî ÷èìàëî âèïðîáóâàíü. Âîíè ïåðåæèëè äâ³ â³éíè òà ãîëîäîìîð, â³äáóäîâóâàëè êðà¿íó ï³ñëÿ ðîçðóõè, ³ çàñëóãîâóþòü íà ïîâàãó òà âäÿ÷í³ñòü. ○

ÄÎ Þ²ËÅÞ ØÅÂ×ÅÍÊÀ

ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ Ó ìóçå¿ «Ë³òåðàòóðíå Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» ïðåçåíòóâàëè ìèñòåöüêèé ïðîåêò «Ëþáèòè Øåâ÷åíêà - ëþáèòè Óêðà¿íó». Çàõ³ä ïðèóðî÷åíèé 200-ð³÷÷þ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà. Ïðîåêò â³äáóäåòüñÿ â ðàìêàõ âèñòàâêè-êîíêóðñó ó÷í³âñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ âèõîâàíö³â õóäîæí³õ øê³ë Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Êðèâîãî Ðîãó, Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, Ïîëòàâè, Êðåìåí÷óêà, Çàïîð³ææÿ, Õåðñîíà. Ìèñòåöüêèé ïðîåêò öå 110 òâîð÷èõ ðîá³ò. Çîêðåìà, â íüîìó ïðåäñòàâëåí³ ìàëþíêè, æèâîïèñ, êåðàì³êà. ○

ЖІНОЧИЙ ТИЖДЕНЬ Колодій-Масляна - здебільшого жіноче свято, бо основні обрядові дійства проводили жінки. Річ у тім, що Колодія за язичницьких часів вважали Богом родини, любові та шлюбу. Тож кому, як не представницям слабкої статі він був близький. Масляний же тиждень ще називали Жіночим або Бабським. У цей час чоловікам належало не тільки слухатися жінок, а й витримувати їхні забаганки. В перший день святкового тижня - понеділок - молодиці та заміжні жінки зранку збиралися у місцевому шинку та приносили з собою туди дерев’яну колоду. Одна із селянок виконувала роль «породіллі», яка народжує Колодку чи Колодія. Потім жінки клали деревину на стіл, сповивали, як дитину, та проголошували: «Народився!» й гуляли у шинку. Та цим дійство не закінчувалося. У вівторок жінки знову приходили до

шинку, аби відсвяткувати хрестини. У середу ж відзначали похрестини Колодія, у четвер - він помирав, у п’ятницю Колодія ховали, в суботу - поминали. Усе це провадилося весело, зі смачними стравами та гуляннями.

НЕОДРУЖЕНІ? ГАНЬБА! Також після святкування народження Колодія по селах України було заведено, аби заміжні жінки та молодиці прикрашали колодку стрічками й обходили з нею ті родини, де були незаміжні парубки чи спосіб деінде провчали дівчат та хлопців, які не встигли пошлюбитися. Право зняти колодку надавалося тільки після її «викупу». Для цього гостей щедро частували, а жінкам дарували намисто, стрічки.

ÄÎÑÒÓÏ ÄÎ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯

ÎÍÎÂËÅÍÈÉ ÑÀÉÒ Ó òåñòîâîìó ðåæèì³ ðîçïî÷àâ ðîáîòó îíîâëåíèé ñàéò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, àäàïòîâàíèé äëÿ ëþäåé ç âàäàìè çîðó. ³í ðîçì³ùåíèé çà ò³ºþ æ åëåêòðîííîþ àäðåñîþ - http:// adm.dp.ua/. Îíîâëåííÿ â³äáóëîñü íà âèêîíàííÿ Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàö³îíàëüíèé ïëàí ä³é ç ðåàë³çàö³¿ Êîíâåíö³¿ ïðî ïðàâà ³íâàë³ä³â íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó». Çàëåæíî â³ä ñòàíó çîðó, ëþäèíà ìîæå ñàìîñò³éíî ðåãóëþâàòè ðîçì³ð øðèôòó òà êîë³ð ôîíó. Ãîëîâíà ìåòà - çðîáèòè îô³ö³éíó ³íôîðìàö³þ ÎÄÀ á³ëüø äîñòóïíîþ òà â³äêðèòîþ.

ÍÀ ÍÀÒÒ ÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ñ òðåòüåãî ìàðòà íà÷èíàåòñÿ Âåëèêèé ïîñò - âðåìÿ ïîäãîòîâêè âåðóþùèõ ê âñòðå÷å Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ. Î òîì, äëÿ ÷åãî è êàê ïîñòèòüñÿ, «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë åïèñêîï Íîâîìîñêîâñêèé, âèêàðèé Äíåïðîïåòðîâñêîé åïàðõèè Åâëîãèé По его словам, Великий пост, или Святая Четыредесятница длится 7 недель и в этом году завершится 19 апреля. Период

дівчата. Батьків молоді, що не створила до Масляної родину, певним чином «карали»: прив’язували їм до ноги колодку. У такий

Масляну були вареники з сиром та млинці. Вони несли певне ритуальне значення: означали «родючість» усього живого та символізували сонце. У середу був поширений доволі цікавий обряд: теща запрошувала зятя на млинці. Цього дня всі гуляли. Попоївши, люди виходили на вулицю, будували зі снігу фортеці, а чоловіки вели бої «лава на лаву». Причому, це дійство символізувало боротьбу Весни й Зими. У п’ятницю вже зять повинен був запросити тещу на млинці та покатати її на санчатах. Закінчувалася Масляна - Колодій у неділю. Тоді па-

лили опудало Зими (Марену), що ще у понеділок виготовляли з соломи та старого жіночого одягу. В останній день люди розважалися і не сиділи вдома вважали, що до родини може завітати лихо. Вірили, якщо під час катань із льодяної гірки буде чути МЛИНЦІ ДЛЯ ЗЯТЯ багато галасу, це додасть В українців основною щедрого врожаю зернообрядовою стравою на вим, льону.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÀÑÕÅ

Î÷èùåíèå òåëà è äóøè а в том, чтобы возвысить человека нравственно. Телесное очищение должно сочетаться с преображением души. По церковному уставу во время поста запрещено есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также курить и употреблять алкоголь. Вне запрета - растипоста делится на не- и символика. Главное тельная пища, солесколько недель: у назначение Великого ния, сухари, сушки, каждой - свои смысл поста не в голодании, чай, грибы, орехи,

черный и серый хлеб, кисели и каши на воде. По субботам и воскресеньям в меню можно добавить постное масло и вино, но есть два раза в день. Менее строгий пост и в праздничные дни. «Если же людям по состоянию здоровья рекомендованы скоромные продукты, то церковь это благословляет», - подчеркнул епископ.


МИРСЬКІ СПРАВИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß ÑÓÑϲËÜÑÒÂÀ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

«Áðåõíÿ íåñå äóø³ é ò³ëó íåñê³í÷åíí³ ñòðàæäàííÿ», êàçàâ Øîòà Ðóñòàâåë³. Ìóäð³ ñëîâà! Îäíà÷å, ìàáóòü íåìຠëþäèíè, ÿêà á çà æèòòÿ æîäíîãî ðàçó íå çáðåõàëà. ÒÒàà é ÷è ïîòð³áíî â íàø³ ÷àñè çàâæäè êàçàòè ïðàâäó? «Â³ñò³» âèð³øèëè äîñë³äèòè öå ïèòàííÿ

Àí³ æîäíîãî ñëîâà ïðàâäè?

ШІСТЬ ТИПІВ Якщо ж говорити про типологію брехні, то можна виділити декілька її класифікацій. На погляд кандидата філософських наук, доцента, викладача логіки та філософії з Дніпропетровська Людмили Кострюкової, найбільш цікавою є типологія, що виділяє 6 типів брехні: замовчування, селекція, пересмикування інформації,

ÏÎ˲ÒÈÊÈ ÒÀ ÅÊÎÍÎ̲ÑÒÈ «ÏÅÐÅÂÅÐÒÀÞÒÜ» ÏÐÀÂÄÓ

ÏÎÇÄÐ ÀÂËßÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

ÈÐÈÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ ëþáèìóþ ñâåêðîâü, ìàìó è áàáóøêó Õî÷ó ïîçäðàâèòü ñâîþ ëþáèìóþ ñâåêðîâü Èðèíó Èâàíîâíó ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! Ìíîãî èñòîðèé î òîì, ÷òî íåâåñòêà è ñâåêðîâü æèâóò, «êàê êîøêà ñ ñîáàêîé», íî ýòî íå ïðî íàñ. Èðèíà Èâàíîâíà - óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê: è íà ðàáîòå ëþäÿì ïîìîãàåò, áóäó÷è ñåëüñêèì ôåëüäøåðîì, è äîìà ñ õîçÿéñòâîì ñïðàâëÿåòñÿ, è âíó÷êå ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåò. Îò ñåáÿ è âñåé íàøåé ñåìüè èñêðåííå æåëàþ åé êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü â åå æèçíè áóäåò ìåíüøå ïðîáëåì è áîëüøå ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé! Ñ óâàæåíèåì, Ýëüâèðà Ëàâðóùåíêî

ВСЕ БУВАЄ ВПЕРШЕ Деякі вчені стверджують, що протягом дня людина зустрічається з феноменом брехні від 200 раз. Наш сучасник за 10 хвилин розмови ладен збрехати в середньому тричі. Та що цьому дивуватися, коли брехати нас навчають із дитинства. Наприклад, батько каже сину: «Я куплю тобі морозиво, але коли мама запитає, чи ти їв його, скажеш ні, бо лаятиме!» І дитина тоді вперше бреше. Спочатку, соромлячись дивитися матусі в очі, та вже наступного разу зробить це більш «професійно». Сьогодні нам дуже часто брешуть рідні та близькі. Ось і з екранів телевізорів не гребують неправдою. «Перевернуту правду» часто кажуть зірки шоу-бізнесу, політики, економісти.

спотворення інфор- Як із нею боротися? Мабуть, просто треба вміти перевертання інфор- відрізняти її від правди, мації (в тому випадку, коли бачити брехуна. Перена біле кажуть чорне). дусім його можуть видати Шостий же тип брехні в поведінка, міміка. Ось основні фактосоціальному плані нешкідливий - це конструю- ри, на які треба звертавання ситуації. Скажімо, ти увагу, щоб видіти люблять фантазувати. значити, чи чесна з От і деякі люди інфантиль- вами людина: Часто брехун може ного складу «прикрашавидати себе сам, сказавши ють реальність». Особлива на початку одне, а потім ланка «добрих брехунів» зовсім інше. письменники, вони взагалі Найкращий спосіб створюють вигадані реальприховати свої емоції ності. надіти на обличчя маску з Насправді брехня буває фальшивою емоцією. Часдобродійною та зловмисто як маска для брехні заною. Наприклад шахраї стосовується усмішка. Ціце, очевидно, зловмисна брехня. А добродійна, так каво, що науковці класизвана «брехня в поряту- фікували більш ніж 50 нок», «брехня на благо» та їхніх видів. І тільки 18 із конструктивна, мають них виявилися щирими! бути наявні в нашому Тож, неприродна «затягнужитті, щоб пом’якшувати та» усмішка стовідсотково деякі травматичні момен- свідчить про фальш. Людина, яка бреше, ти та удари долі. особливо ретельно добиТак і артисти, які макрає слова, вживає повтори, симально передають образ часті паузи, ніби тягне розіншої людини, обманюють мову. глядача. А ті віддячують Якщо під час розмоїм оплесками, бо їхня ви на обличчі людини з’яв«брехня» - на користь. ляються асиметричні виПСИХОЛОГІЯ рази, швидше за все, вона НЕЧЕСНОСТІ нещира. І все ж, зловмисна брехВирази, довші за 10 сеня домінує в суспільстві. кунд (за винятком найвимації,

ÇÀÒßÃÍÓÒÀ ÓÑ̲ØÊÀ ѲÄ×ÈÒÜ ÏÐÎ ÔÀËÜØ щого напруження пристрастей). Наприклад, щире здивування виникає і триває, зазвичай, не більше секунди. Також людина може спочатку висловити свої емоції словами і лише потім проявити їх - у цьому випадку емоції підроблені. Емблеми, тобто рухи, значення яких зрозуміло всім, наприклад, кивок головою. Але в таких рухах можуть бути застереження, коли рух виконується не повністю, а лише фрагментом. Такі емблеми є надійною ознакою брехні! Тож, якщо підбити підсумки з наведених вище прикладів поведінки брехуна, складається доволі неприємна картина особистості: це людина, що, завдячуючи постійній неправді, накопичує чималі комплекси та психологічні проблеми. Українці, частіше будьте чесними, бо ж з правдою людина набуває свободи духу!

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2014 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (056) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com

ÍÎÂÈÍÈ Ê˲ªÍÒ ÀÌ ÎÙÀÄÁÀÍÊÓ Ê˲ªÍÒÀÌ

ÍÀÐ ÀÕÓÞÒÜ Â²ÄÑÎÒÊÈ ÍÀÐÀÕÓÞÒÜ Îùàäáàíê ðîçïî÷èíຠàêö³þ «Îùàäáàíê çàâæäè ïîðó÷» äëÿ òèõ âêëàäíèê³â, ÿê³ âíàñë³äîê íåñòàá³ëüíî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ äîñòðîêîâî ðîç³ðâàëè äåïîçèòí³ äîãîâîðè. Áàíê äîíàðàõîâóº âêëàäíèêàì âòðà÷åí³ â³äñîòêè äî ìîìåíòó ðîç³ðâàííÿ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â çà óìîâè â³äêðèòòÿ íèìè âêëàäó «Äåïîçèòíèé». Àêö³ÿ òðèâàòèìå ç 25 ëþòîãî äî 14 áåðåçíÿ 2014 ðîêó âêëþ÷íî. ○

Ì²Æ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÊÊÎÍÊÓÐÑ ÎÍÊÓÐÑ Ì²ÆÎÁËÀÑÍÈÉ

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ï³äáèëè ï³äñóìêè ì³æîáëàñíîãî êîíêóðñó ïðîôåñ³éíèõ ÷èòö³â ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîå糿 òà ïðîçè.  íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 16 ïðåäñòàâíèê³â íàâ÷àëüíèõ òåàòðàëüíèõ çàêëàä³â òà ìîëîäü òåàòð³â ðåã³îíó. Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà ˳ë³ÿ Öâåë³êîâà, ñòóäåíòêà ²²² êóðñó àêòîðñüêîãî â³ää³ëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåàòðàëüíî-õóäîæíüîãî êîëëåäæó. ○

ÄÎ ÂÅÑÍßÍÎà ÂÅÑÍßÍÎÃÎÎ ÑÂßÒ ÑÂßÒÀÀ

ÎÐÈòÍÀËÜÍÈÉ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ Øàíîâí³ ÷îëîâ³êè! Ïîäàðóéòå êîõàí³é íåçâè÷íèé áóêåò ç óëþáëåíèõ ìåëîä³é íà ñâÿòêîâîìó êîíöåðò³ 8 áåðåçíÿ î 15.00 â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó áóäèíêó îðãàííî¿ òà êàìåðíî¿ ìóçèêè «Î, æåíùèíà, òåáÿ ïðåêðàñíåé íåò!». ×åêàºìî íà âàñ çà àäðåñîþ: ïð. Êàë³í³íà, 66. Êâèòêè ìîæíà çàáðîíþâàòè àáî ïðèäáàòè ó êàñ³, ÿêà ïðàöþº ùîäíÿ (êð³ì ïîíåä³ëêà) ç 12.00 äî 16.00, ÷è çà òåëåôîíîì 52-30-05.


6 ÒÀªÌÍÈÖ² ²ÑÒÎв¯ ○

ÄÅÍÜ Ó ÄÅÍÜ 27 ëþòîãî 1942 ðîêó í³ìåöüê³ îêóïàíòè ìàñîâî ðîçñòð³ëÿëè â Áàáèíîìó ßðó ãðîìàäÿíñüêå íàñåëåííÿ. Ó ð³çíèõ ïóáë³êàö³ÿõ íàâîäÿòüñÿ ð³çí³ öèôðè çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çíèùåíèõ ó Áàáèíîìó ßðó - ïðèáëèçíî â³ä 70 äî 200 òèñÿ÷ îñ³á. Ó 1946 ðîö³ íà Íþðíáåðçüêîìó ïðîöåñ³ ïðîçâó÷àëà öèôðà áëèçüêî 100 òèñÿ÷ îñ³á, çã³äíî ç âèñíîâêàìè ñïåö³àëüíî¿ äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ íàöèñòñüêèõ çëî÷èí³â ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ Êèºâà. Ïåðøà çãàäêà ïðî Áàáèí ßð äàòóºòüñÿ 1401 ðîêîì, êîëè âîëîäàðêà ö³º¿ çåìë³ æ³íêà-øèíêàðêà («áàáà») ïðîäàëà ¿¿ Äîì³í³êàíñüêîìó ìîíàñòèðþ. Âñåñâ³òíüî â³äîìèì Áàáèí ßð ñòàâ ÷åðåç ìàñîâ³ ðîçñòð³ëè, ïåðåâàæíî ºâðå¿â, ó 1941-1943 ðîêàõ, çä³éñíåí³ í³ìåöüêèì îêóïàö³éíèì êîìàíäóâàííÿì ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. ○

²ÄÊÐÈÒÒß ÀÁÀ ÒÑÒÂÀ ÀÁÀÒÑÒÂÀ 28 ëþòîãî 1066 ðîêó â Ëîíäîí³ â³äêðèëîñÿ Âåñòì³íñòåðñüêå àáàòñòâî. Çà äàâí³ì ïåðåêàçîì, õðàì çàñíóâàëè ó 616 ðîö³ íà ì³ñö³, äå çâè÷àéíîìó ðèáàëö³ ç’ÿâèëîñÿ âèä³ííÿ ñâÿòîãî Ïåòðà. Ó 960-õ ÷è íà ïî÷àòêó 970-õ ñâÿòèé Äóíñòàí, çà ñïðèÿííÿ êîðîëÿ Åäãàðà, çàñíóâàâ òóò îñåðåäîê áåíåäèêòèíñüêèõ ìîíàõ³â. Ñîáîð ñâÿòîãî Ïåòðà ó Âåñòì³íñòåð³, ùî ìàéæå çàâæäè íàçèâàþòü Âåñòì³íñòåðñüêå àáàòñòâî ãîòè÷íà öåðêâà ó Âåñòì³íñòåð³. Áóäóâàëàñÿ âîíà ç ïåðåðâàìè ³ç 1245 äî 1745 ðîêó. Ñüîãîäí³ ïåðåáóâຠâèíÿòêîâî ó âëàñíîñò³ áðèòàíñüêî¿ ìîíàðõ³¿. Ââàæàºòüñÿ òðàäèö³éíèì ì³ñöåì êîðîíàö³¿ ìîíàðõ³â Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ çàõîðîíåíü ìîíàðõ³â Àíã볿. ○

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

×ÎÐÍÀ ÑËÀÂÀ

ØÀÕÒ ÀÐÑÜÊÈÉ ÑÒÐ ÀÉÊ ØÀÕÒÀÐÑÜÊÈÉ ÑÒÐÀÉÊ 1 áåðåçíÿ 1991 ðîêó øàõòàð³ Äîíáàñó ïî÷àëè ñòðàéê, óïåðøå âèñóíóâøè ïîë³òè÷íó âèìîãó - â³äñòàâêó Ãîðáà÷îâà. Âë³òêó 1989 ðîêó â ÑÐÑÐ â óìîâàõ ïðîâåäåíî¿ â êðà¿í³ ïåðåáóäîâè ï³äíÿëàñÿ õâèëÿ â³äêðèòîãî áàãàòîòèñÿ÷íîãî ñòðàéêîâîãî ðóõó. Ïîøòîâõîì äî öüîãî ñòàëî ïîã³ðøåííÿ çàáåçïå÷åííÿ øàõòàðñüêèõ ðåã³îí³â ïðîäîâîëü÷èìè é ïðîìèñëîâèìè òîâàðàìè â óìîâàõ òîòàëüíîãî òîâàðíîãî äåô³öèòó, ùî íàðîñòàâ ó êðà¿í³. Çáóðþâàííÿ øàõòàð³â âèíèêàëî òàêîæ ÷åðåç íåäîñòàòíº çàáåçïå÷åííÿ òåõí³êè áåçïåêè, çàãèáåëü òîâàðèø³â, ïðàãíåííÿ äî çá³ëüøåííÿ âèäîáóòêó âóã³ëëÿ, ã³äíî¿ îïëàòè ïðàö³ ³ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

Æèòòÿ ÒÒàðàñà àðàñà Øåâ÷åíêà ñïîâíåíå òàºìíèöü òà ëåãåíä. «Â³ñò³» âèð³øèëè îçíàéîìèòè ÷èòà÷³â ç äåÿêèìè ç íèõ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

ÄÎ 200-в××ß ÊÎÁÇÀÐß

Æèòòÿ, ìîâ õâèëÿ Äí³ïðîâà

ХАТА РОЗБІЙНИКА Тарас Шевченко побачив світ у Моринцях. Родина його батька жила в хаті селянина Колесника. Його забрали в солдати за те, що побив помічника управителя, який вигнав його вагітну дружину на жнива, де вона померла під час раптових пологів. Із солдатчини Колесник утік, а коли повернувся додому, в хаті вже мешкали Шевченки. Тоді чоловік створив банду, з якою перебував у місцевому лісі. Часто поночі він «навідувався» до Шевченків, аж доки родина не купила хатину в Кирилівці.

ЛЯКАЛИ ІМ'ЯМ Тривалий час іменем Шевченка діти лякали своїх жорстоких педагогів, які практикували виховання моченою лозиною. А сталося ось як: Тараса за якусь незначну провину на очах у товаришів жорстоко побив учитель. Однак невдовзі майбутній поет помстився за цю образу: зв’язав п’яного викладача та добряче відлупцював його. Хлопець бив кривдника лозиною, аж доки не втомився, після чого відв’язав та відпустив геть тікати. Про цю подію довідалися всі школярі та вчителі, в результаті чого Тараса стали вважати справжнім героєм. Тож, коли Кобзар покинув школу, його ще довго згадували в місцевих селах та й по Україні. Учні лякали вчителів його ім'ям, говорячи: « Вернеться Шевченко - відлупцює вас!»

КОХАННЯ ДО СМЕРТІ У 1843 році Тарас Шевченко покохав доньку кирилівського попа Григорія Кошиці Теодосію. Дівчина відповіла взаємністю на почуття поета. Молоді люди навіть хотіли одружитися, але не було на те батьківської волі. Рідні дівчини хотіли хитрощами розлучити закоханих. Тож, коли сусідка у селі народила дитину, мати Теодосії умовила її родину кликати за хрещених саме Теодосю й Тараса, знаючи,

ÒÀÐÀÑ ÁÈ Â×ÈÒÅËß ËÎÇÈÍÎÞ, ÄÎÊÈ ÍÅ ÂÒÎÌÈÂÑß

ÁÀÒÜÊΠͲ×ÎÃÎ ÍÅ ËÈØÈ ÏÎÅÒÓ Ó ÑÏÀÄÎÊ що кумі й кумові не можна потім одружуватися. Одначе дівчина здогадалася, до чого йдеться, та охрестила дитину з іншим чоловіком. Та навіть після цього батьки не дали благословення доньці та Шевченку. Теодосія ж так і не відцуралася свого кохання. Вона відмовилася виходити заміж і прожила самітня до смерті.

ВПОЛЬОВАНИЙ ТИГР Коли поет був на засланні в Раїмській фортеці (Казахстан), з ним трапилася мисливська пригода. Якось він та інші солдати поцілили здоровенного кабана. Та через важкість покинули на березі, щоб приїхати за ним возом. Коли ж повернулися - виявили, що половину кабана з’їдено якимсь великим хижаком. Тоді Тарас Григорович запропонував піти на хитрість: встановити навкруги рушниці на підпорках і відвести від кабана до їхніх курків мотузки. Прийшовши наступного ранку, солдати побачили, що м’ясо лишилося ціле, але довкола нього були криваві сліди, що вели

в степ. За версту вони знайшли мертвого тигра, в якого поцілило шість куль. Шкура звіра від хвоста мала аж чотири аршини - то був справдешній велетень.

СТРАШНА ТАЄМНИЦЯ Цікаво, що батько Тараса Шевченка Грицько Грушівський-Шевченко, єдиному зі своїх дітей - майбутньому поетові - нічого не лишив у спадок. Зберігся доволі дивний заповіт батька, де він коментує свій вчинок такими словами: «Синові Тарасові з мого хозяйства нічого не треба, бо він не буде абияким чоловіком: з нього вийде або щось, або велике ледащо. Тож, для його моє наслідство або нічого не значитиме, або нічого не поможе!» Можна тільки здогадуватись, чому батько поставився так до свого сина. Та останнім часом дослідники життя Тараса Григоровича все частіше сходяться на думці, що поет був нерідним Григорію. Так це

чи ні, та є ще одна темна пляма в родинному житті Шевченків: матір Кобзаря поховано в саду коло хати, а не на цвинтарі. У тодішні ж часи це вказувало, що причиною смерті було самогубство. Церква вважала подібну смерть дуже гріховною, тому покійника й ховали без священика, поза цвинтарем. У власній творчості Шевченко ніби натякає на родинну біду. Зокрема, в поезіях «Причинна», «Слепая».

САД ІЗ ГІЛЛЯКИ У жовтні 1850 року, коли Шевченка переводили до Новопетровська (зараз це Казахстан), поет знайшов на вулиці в Гур’єві вербову ломаку - вона служила йому за палицю в дорозі. Прибувши у форт, Тарас Григорович застромив її в землю на солдатському городі і з неї виросло перше в Новопетровську дерево. Пізніше, за підтримки коменданта фортеці Ускова, поет обрав місце для саду (за дві версти од форту), розробив план. Восени 1853 року на тому місці закипіла робота. У саду для родини коменданта збудували літній будинок і альтанку. Біля альтанки спорудили землянку - вона й стала місцем творчого натхнення для Шевченка. У 1857 р. форт Новопетровський перейменовано в Олександрівське. Сад набув статусу міського - сьогодні зветься садом Шевченка, а землянка його будиночком.


ТВПРОГРАМА 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00 Новости 06.20, 23.25 На слуху 06.35 Доброе утро, Украина! 06.40, 07.35 Обзор прессы 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.30 Эра бизнеса 07.50 Быстрый завтрак 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.55, 17.25 Т/с «Тайна старого мос та» 10.45 Т/с «Монте Кристо» 11.35 Не верь худому повару 12.00, 18.55, 21.30 Деловой мир 12.15 Право на защиту 12.30 Рояль в кустах 13.05 Шаг к звездам 13.45 «Праздник детских грез» 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.35 Д/ф «Ю.Гагарин. Знаки судьбы» 15.55 Взрослые игры 16.50 Как это? 18.40 Финансовая перспектива 19.20 Поет Иван Попович 19.40, 21.40 Концертная программа «Мелодия двух сердец» 21.00 Итоги дня 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.45 От первого лица 00.05 Х/ф «За счастьем» 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25 Т/с «Террор любовью» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.15, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.20, 12.25 Х/ф «Два Ивана» 13.40 «Судебные дела» 14.35 «Семейный суд» 15.30 «Жди меня» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 03.15 «Подробности» 20.35, 03.50 Т/с «Серафима Прекрас ная» 23.55 Т/с «Петрович» 01.45 Х/ф «Бедная Liz»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.00, 09.00 Т/с «Естественный от бор» 08.00 «Днепр>футбол» 15.00 Д/п «Великие тайны человече> ства» 16.40 Д/п «Воины мира» 17.30 Д/п «История отечественной ПВО» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Груз» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Перевозчик2» 23.20 Х/ф «Крепость» 01.20 Х/ф «Красное солнце»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Черепашкининдзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00 «Новости недели» 07.30 «Про кино» 08.00 «Проте» 08.30 «Родительский клуб» 09.00, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Счастливы вместе» 15.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 18.00 Абзац! 19.00, 21.30, 23.45 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Ревизор 21.00 «Дело вкуса» 22.00 «MEDICUS» 22.35 Страсти по Ревизору 00.15 Х/ф «Потерянное будущее» 01.50 Зона ночi 01.55 Чемпiон чемпiонiв

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.10 Х/ф «Старикиразбойники» 11.00 Х/ф «1+1» 13.05 Х/ф «Нечаянная радость» 17.10 Х/ф «Аси» 20.15 Х/ф «Гюльчатай2» 22.15 «Деньги» 23.45 Х/ф «Касл 2» 00.40 Х/ф «Серийная любовница»

СТБ 06.50, 16.00 «Все буде добре!» 08.50, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.25 Х/ф «Искупление» 12.05, 20.00, 23.20 «Следствие ведут экстрасенсы» 13.00, 01.25 «МастерШеф > 2» 18.00, 22.00 «Вікна>Новини»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45 «Анализ крови» 07.10 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.40 «ТелеПазлики» 08.00, 08.50 «Странное дело» 09.40 «Неизвестное рядом» 10.00 Т/с «Зажигайка» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Профессиональные игры» 12.30 «Смотреть всем!» 13.00 «Вся правда о Марсе» 13.50 «Великая тайна Ноя» 14.40 «Планета обезьяны» 15.30 «Поймать пришельца» 16.20 «Подводный разум» 17.00 «Люди» 17.30 «Музыка на 34>ке» 18.00 «Детали» 18.15 Т/с «Будулай, которого не ждут» 19.15 М/ф 19.30 «Индекс опасности» 20.00 «Репортерские истории» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Преступление и наказание» 21.30 «В дороге. Дневник» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 Т/с «Разведка»

ICTV 06.45, 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 07.40 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 10.05 Анекдоты по>украински 10.30, 13.00 Т/с «Прокурорская про верка» 14.05 Х/ф «Повелитель бури» 16.35 Х/ф «Конец света» 18.45 Факты. Вечер 20.05 Т/с «Чужой район2» 21.55 Свобода слова 23.45 Х/ф «Район №9» 01.40 Т/с «Кости»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.55 М/с «Русалочка» 09.20 Ералаш 09.45 Одна за всех 12.10 Даешь, молодежь! 13.05 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.00 Т/с «Любит не любит» 15.00, 19.00 Панянка>селянка 16.00 Богиня шопинга. Возвращение 17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 18.00 Рассмеши комика 21.00 Страна У 21.55 6 кадров 22.50 Т/с «Светофор» 23.15 Дурнев+1 23.45 Между нами 00.45 Т/с «Закрытая школа»

51 КАНАЛ 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.50, 10.45, 16.15 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Поверь в себя 09.30 Х/ф «Весенняя сказка» 12.00 Х/ф «Ралли» 13.30 Время советов 14.30 В гостях у Гордона 16.00 К слову о вещах 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Ди@блог 17.45 Про кохання 18.00 Усмiхновини 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 Oscar time 21.30 Т/с «Герой нашего времени» 23.00 Х/ф «Визит дамы», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30 ПРОФИЛАКТИКА!!! 14.00 Тема/Хроника недели 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 14.35 5 элемент 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 15.35 Новости Киевщины 16.35 Машина времени 17.35, 00.35 В кабинетах 18.10, 00.00 Местное время 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 18.35 Территория закона 19.00 Время новостей 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 20.00 Время. Итоги дня 21.40 Время>Тайм 22.10 Налоговый дневник 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес>время 23.25 CRIME NEWS 23.45, 00.55 Обзор прессы

НТН 08.30 «Агенты влияния» 09.20 «Правда жизни» 09.50 Т/с «Тайны следствия»

11.30 Т/с «Государственная защита 2» 19.00, 21.40 «Свідок» 19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 22.00 Т/с «Грабь награбленное» 23.00 Т/с «Менталист 5» 00.00 Т/с «Декстер 4» 01.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.50 Т/с «Мертвая зона»

НТВМИР 06.10 «Школа злословия» 07.05 Т/с «Рублевка.LIVE» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Мелодии на память 09.05 Ты не поверишь! 10.00 «Дело темное» 11.35 «До суда» 12.35, 01.55 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30, 02.55 «Суд присяжных.» 15.40 «Дело врачей» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.50 «Говорим и показываем» 19.45 Т/с «Шаман2» 21.45 «Сегодня. Итоги» 22.10 Т/с «Дельта». «Дезертиры» 00.00 Т/с «Мент в законе»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.40 Х/ф «Девушка с гитарой» 11.20, 19.10 «Шутка за шуткой» 12.20, 17.20 Т/с «Клон» 14.10 Т/с «Две судьбы» 16.05 Х/ф «Бабник2» 20.10 Т/с «Звезда эпохи» 22.10 Х/ф «Комбаты» 00.30 Бойцовский клуб

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00 «Высшая лига» 07.30 «Философия искусства» 08.05 «Год в истории», 1988 г. 08.25 «Экотуризм в Латинской Амери> ке», 1 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 6 с. 17.00 «Невзрослые новости» 17.30 Тайны 18.05 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить», 6 с. 19.15 «Университет сегодня» 19.20 «Отдыхаем комфортно» 19.35 «Первые. Эдуард Стрельцов» 20.00 Т/с «Город соблазнов» 20.45 «За кулисами войны», 15 с. 21.00 «Роскошные путешествия», 20 с.

ОРТМ 07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости 07.15 «Доброе утро» 08.00 «Доброго здоровьица!» 08.45 «Жить здорово!» 09.45, 16.40 «Истина где>то рядом» 10.15 «Контрольная закупка» 10.45 «Модный приговор» 12.00 Другие новости 12.20 «Время обедать!» 13.15 «Понять. Простить» 13.40 «След» 14.15 «Они и мы» 15.05 «В наше время» 16.00 Вечерние новости 17.00, 00.10 «Наедине со всеми» 17.55, 01.05 «Давай поженимся!» 19.00 «Время» 19.30 «Пусть говорят» 20.25 Х/ф «Черные кошки» 22.10 «Познер» 23.05 Ночные новости 23.15 «Римма Маркова. Характер > не сахар, душа > рафинад»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10 Т/с «Если ты не со мной» 13.00, 17.25 Т/с «След» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Сашка» 19.30 Ток>шоу «Говорит Украина» 20.10 Т/с «Шаман2» 22.00 События дня 22.30 Х/ф «Гладиатор» 01.40 Х/ф «Битва на ножах»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.20, 12.15 «Мультитряндия» 06.40 «Новости. Итоги» 07.10, 15.15 «Ради жизни» 07.15 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо>центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Т/с «Спас под березами» 13.15 Х/ф «Возвращение Фантоц ци» 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 15.30 «Герой» 17.00 «Титаны бизнеса» 19.00 Д/ф «Вершины дружбы» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Загадочные миры» 21.00 Х/ф «Ненавижу отпуск» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 «Мифы человечества» 00.50 Х/ф «Партия в шахматы»

Сх. 06.38 Зах. 17.42 Трив. дня 11.04

Понеділок, 3 березня 20.55 Х/ф «Мамадетектив» 22.25 «Детектор лжи > 5» 00.15 «Один за всех»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 06.10, 06.55 Kids Time 06.15 М/с «Черепашкининдзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00 Подъем 08.00 Т/с «Виола Тараканова» 09.00, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Счастливы вместе» 15.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 18.00 Абзац! 19.00, 23.55 Репортер 19.05 Т/с «Воронины» 20.00 Ревизор 22.35 Страсти по Ревизору 00.00 Х/ф «Потерянное будущее» 01.45 «Служба розыска детей» 01.50, 03.10 Зона ночі. 01.55 Чемпіон чемпіонів 02.10 Діалоги В Сільвестров 03.15 Медицина Київської Русі 03.25 Слово і зілля

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Вя> чеслав Олейник» 06.30, 08.30 «Мир за неделю» 07.00 Х/ф «Белый Клык» 09.00 По следам морских сражений 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Клинт Иствуд. Власть звезды 12.45 «Будь в курсе!» 13.25 «Модные истории с Оксаной Но> вицкой» 14.00 Д/с «Суровая планета» 14.35 «Дневник для родителей» 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Смертельная миссия: Мадагаскар» 16.40 «Цивилизация іncognita» 17.50 «Алло, адвокат!» 18.20 Вперед, на Олимп! Сочи > 2014 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 Выдающийся ХХ век 21.35 ROLLING STONES > просто для за> писи 22.45 Правдивые истории 00.30 Х/ф «Венецианский каприз»

K1 07.30 09.10 11.00 12.20 14.20 16.45 18.10 19.10 21.00 22.00 00.10

М/ф Х/ф «Дрянные девчонки2» Х/ф «Фред» Х/ф «Моя мачеха иноплане тянка» «КВН> 2013» «Вечерний квартал» «Званый ужин» «Орел и решка» «Рассмеши комика» Х/ф «Железный человек» Х/ф «Свидание моей мечты»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 10.40, 12.00, 13.05 «Ба> буля>антикризис» 06.40, 08.30, 10.50 «Загородный дом» 06.50, 10.30, 20.45 «Попури» 08.00 «Погода» 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.50 Х/ф «Женщины шутят всерьез» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 12.30 «Моя история» 13.15 М/ф «Все наоборот» 15.55 М/ф «Гадкий утенок» 16.20 «Магия природы» 16.50 М/ф «Молодильные яблоки» 17.20 Х/ф «Гуляка» 19.00 «Архивы истории» 19.35 Х/ф «Только после Вас» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Дорога на греческую свадьбу» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН> ТЕРом 09.20, 22.55 Легенды уголовного ро> зыска 09.50, 16.20, 00.45 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 23.25 «Соседи» 13.35, 17.45, 23.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.10 Орел и решка 15.55 Д/с «Жизнь среди жизни» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.35 Давай поженимся в Украине 22.05 Д/с «В поисках истины» 00.35 Игра судьбы

Зах. 20.44 Сх. 07.18 Новий міс. 1 березня

TBI

TVCI

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00 Девять месяцев 11.00, 12.25, 14.30, 15.30, 16.30, 17.40, 19.10, 01.00 TBiNews 11.30 DOUBLE ЯТЬ 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се> годня» 12.15, 14.45 Арт>дозор 12.20, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.00 Aрт City 13.30, 16.00, 17.10, 19.30, 03.45 Осо> бое мнение 14.00 Геофактор 17.00 Обзор блогов 22.00, 03.00 Знак восклицания 02.00 Авиакатастрофы: причины и следствия 04.15 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.05 М/ф «Утенок Тим» 08.15, 17.50 М/с «Золушка» 08.40 «Фактор жизни» 09.05 «Постскриптум» 09.55 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче> ли судьбы» 10.35 «В центре событий» 11.30, 14.45, 17.30, 22.00 События 11.50 Т/с «Мужчина и женщина в интерьере эпохи» 14.05 «Добро пожаловать домой!» 15.05, 20.00 Город новостей 15.20 Х/ф «Американский дедушка» 16.30 М/ф «Шел трамвай десятый номер» 16.50 Д/ф «Пять историй про любовь» 18.15, 00.35 Х/ф «Жизнь как жизнь. Белая полоса» 19.00 М/с «Волк Альберто» 19.10, 01.20 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Операция «Жесть» 21.00 «Тайны нашего кино» 21.25 Д/ф «Художница с Лубянки» 22.20 Без обмана. «Рынок закрыт» 23.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Не> сладкая женщина» 23.35 Д/ф «Московские красавицы»

2+2 06.00 М/ф 07.00 Т/с «Естественный отбор» 15.00 Д/п «Великие тайны человече> ства» 16.40 Д/п «Воины мира» 17.30 Д/п «История отечественной ПВО» 18.15 Д/п «Подводная лодка «Катю> ша» 18.30 «Новости 2+2» 19.00 Т/с «Груз» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Перевозчик2» 23.20 Х/ф «Крепость» 01.20 Х/ф «Красное солнце»

MEGA 06.00 Д/ф «История отравлений. Рос> сия» 06.30, 23.30 Загадки вселенной 07.30 Невероятные животные 08.30, 13.30 Мегасооружения 09.30, 18.30 Искатели 10.30 Тайные знаки 11.30, 15.30 В поисках приключений 12.30 Сила животных 14.30, 21.30 Современные чудеса 16.30 НЛО. Дело особой важности 17.30 В поисках истины 19.30 Секретные истории 20.30 Д/ф «Русская Аляска» 22.30 Дикая Германия 00.30 Европейский покерный тур 01.20 Берлинская стена 03.20 Наука ощущений

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30, 12.30, 15.15, 17.40 Вести> Москва 09.50 «Провал Канариса» 10.50 «О самом главном» 12.50 Вести. Дежурная часть 13.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 14.00 Т/с «Я приду сама» 15.35, 02.25 «Особый случай» 16.30 Т/с «Дом у большой реки» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 21.55 Т/с «Тайны следствия» 22.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий 23.40 Т/с «Белая гвардия» 01.55 «Пряничный домик»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Мертвый сезон», 2 с. 09.50, 15.50 Х/ф «Печкилавочки» 11.35 «Веселые ребята» 17.35, 23.30 Х/ф «Впервые заму жем» 19.30, 01.30 Х/ф «Достояние респуб лики», 2 с. 21.50 Х/ф «Я тебя никогда не забу ду»

REN TV 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30, 21.00 «Новости> 24» 07.00 Т/с «Боец» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Военная тайна» 21.30, 00.10 Т/с «Спартак: Боги аре ны» 23.45 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по> пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00 Съешьте это немедленно 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь 20.30 Служба кулинарной разведки

Іменинники дня: КУЗЬМА, ЛЕВ, ВІКТОР, ВАСИЛЬ, ОЛЕКСАНДР 12.30 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Швейцарии. Женщины. Суперкомбинация. Слалом 13.20 Олимпиада в Сочи. Бобслей 15.10 Олимпиада в Сочи. Сноубординг 16.45 «АПЛ. Клубы». «Ливерпуль» 17.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» > «Майнц» 19.00, 23.45 «Эхо» 20.40 Олимпиада в Сочи. Керлинг 23.10 «Железный фактор» 01.45 Олимпиада в Сочи. Биатлон. Мужчины. 20 км.

FUTBOL1 06.00 Хоффенхайм > Вольфсбург. Чем> пионат Германии 08.00 ПСЖ > Марсель 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.15 «Великий футбол» 12.00 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 13.00, 22.50 Металлург (Д) > Черномо> рец. Чемпионат Украины 15.00, 21.55 Журнал Лиги чемпионов 15.25 Мини>истории Кубка мира. Мек> сика 1986 г. 16.00 Атлетико > Реал 18.00 Милан > Ювентус 20.00 Чемпионат Италии. Обзор тура 20.50 Чемпионат Англии. Обзор тура 01.00 «Европейский weekend»

НОСТАЛЬГИЯ

ДЕТСКИЙ МИР

«50/50» Х/ф «Весенняя сказка» «Пока все дома» «Два вечера с Марио Ланца» «Колба времени» Т/ф «Бутерброд» Фестиваль в Сан>Ремо «Они готовы жить иначе» Х/ф «Глубокие родственники» «...До 16 и старше» Д/ф «Для вас, родители. У нас в гостях Доктор Спок» 17.40 Х/ф «У меня есть лев», 1 с. 19.00, 01.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 20.00 «Рожденные в СССР» 21.00 «Шире круг» 22.00 «Браво, Паваротти!» 23.10 «Нью>Йорк, Нью>Йорк» 23.45 Х/ф «Кража», 2 с.

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Мужской разговор» 02.30, 08.30, 14.30 М/с «Приключе ния капитана Врунгеля», 8 с. Сборник мультфильмов «Орел и крот» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Черепашка герой». 22 с. Сказки зарубеж ных писателей «Кентервильс кое привидение» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Незнайка с нашего двора». 1983 г. 1 с. Сборник мультфильмов 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Робин Гуд» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

06.45 08.00 09.25 10.00 11.00 12.00 13.00 14.10 15.30 16.00 17.00

ГУМОР 05.00 Х/ф «Однажды летом» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми> нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Таксистка» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40 «Комедианты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд> рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Советник президента» 21.00 Х/ф «Зануда»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Снукер 11.30 Лыжные гонки 12.00, 17.00, 17.45 Прыжки с трамп> лина 13.30, 15.30, 20.00, 20.15, 20.45, 21.15, 21.30, 23.00 Теннис 19.00, 01.15 Футбол 01.00, 02.15 Вот это да!!!

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки>чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра> на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунглей. Веселые новости 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

XSPORT

ПЛЮСПЛЮС

06.00 Наша рыбалка 07.00, 12.30, 21.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.00 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Вездесущая камера 13.00, 22.00 ЙОЙ 14.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Этап 1. Гринсборо 16.30 Биатлон. Лучшие гонки сезона 18.30 Бойцовский клуб. Смешанные единоборства. Лига KSW 20.00 Бокс. Станислав Каштанов > Джейми Барбоса 21.45 Новости ХК Донбасс 22.30 Буллит 23.00 Жизнь на пределе 23.30 Покер. WSOP Europe 2012 г. 1 ч.

07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсии» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Мультфильм 15.20 Ералаш 15.50, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.20 Новости 08.15, 01.35 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 01.40 «Байки старого болельщи> ка» 08.40 «Шахматное обозрение» 09.15 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Мексике. Смешан> ная эстафета 10.50 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Швейцарии. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


8 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 4 березня 34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.20, 23.25 На слуху 06.35 Доброе утро, Украина! 06.40, 07.35 Обзор прессы 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on>line 07.30 Эра бизнеса 07.50 Быстрый завтрак 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Т/с «Монте Кристо» 11.35 Свет 12.10, 18.55, 21.30 Деловой мир 12.25 Шеф>повар страны 13.25 Х/ф «Капитанша» 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.50 «Секреты успеха» 16.30 Спецпроект «Живая душа поэта святая...» 18.40 Финансовая перспектива 19.35, 21.40 Концертная программа «Мелодия двух сердец» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.45 От первого лица 00.05 Х/ф «Благочестивая Марта», 1 с. 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25, 23.55 Т/с «Петрович» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН> ТЕРом» 09.20 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.20, 12.25, 17.00 Д/с «Следствие вели...» 13.40 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Понять. Простить» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 03.25 «Подробности» 20.35, 04.00 Т/с «Серафима Прекрас ная» 01.40 Х/ф «Гражданский иск»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.25 Х/ф «Адский небоскреб» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Т/с «Покушение» 16.30, 19.00 Т/с «Груз» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Патриот» 23.15 Х/ф «Щупальца» 01.15 Х/ф «Взорвите банк» 02.40 Х/ф «Гетманские клейноды»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Черепашкининдзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.05 Но> вости 07.30 Подъем 08.00 «Здоровье» 09.00, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Папины дочки» 14.40 «Мой малыш» 15.10 Х/ф «Уж кто бы говорил3» 18.00 Абзац! 19.30 «36, 6» 20.00 Т/с «Воронины» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.00 Х/ф «Сумерки» 00.35 Х/ф «Поцелуй вампира»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.10, 20.15 Х/ф «Гюльчатай2» 10.50, 11.50, 00.40, 01.35 Х/ф «Гро мовы 2» 12.50 «Не ври мне > 4» 13.50 Х/ф «Дело врачей» 14.45 «Красавица за 12 часов > 2» 15.40 Т/с «Сваты 4» 17.10 Х/ф «Аси» 22.15 Реалити>шоу «Семья» 23.50 Х/ф «Касл 2»

СТБ 06.05 Звездная жизнь 06.55, 16.00 «Все буде добре!» 08.50, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.20 Х/ф «Домоправитель» 12.05, 20.00 «Следствие ведут экстра> сенсы» 12.55, 00.15 «МастерШеф > 2» 18.00, 22.00 «Вікна>Новини» 19.05 «Моя правда» 20.55 Х/ф «Мамадетектив» 22.25 «Дорогая, мы убиваем детей»

06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Анализ крови» 07.40 «ТелеПазлики» 08.00 «Специальный проект» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 Т/с «Зажигайка» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Профессиональные игры» 12.30 «Вам и не снилось» 15.00 «Странное дело» 15.50, 21.30 «Здравствуй, это Я!» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16.50, 19.15 М/ф 17.10 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.50 «Люди > легенды» 18.15 Т/с «Будулай, которого не ждут» 19.30 «Тачки со свалки» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Открытый миру» 21.50 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Смотреть всем!» 00.15 Т/с «Разведка»

ICTV 06.50, 16.50 Т/с «Опера» 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.05, 14.00 Анекдоты по>украински 10.25, 13.00 Т/с «Прокурорская про верка» 14.10 Т/с «Улицы разбитых фона рей. Менты5» 15.00, 20.05 Т/с «Чужой район2» 18.45 Факты. Вечер 21.55 Т/с «Лесник» 23.45 Х/ф «Начало»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.55 М/с «Русалочка» 09.20 Ералаш 09.45, 21.00 Страна У 12.10 Даешь, молодежь! 13.05 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.00 Т/с «Любит не любит» 15.00, 19.00 Панянка>селянка 16.00 Богиня шопинга. Возвращение 17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 18.00 Рассмеши комика 21.55 6 кадров 22.50 Т/с «Светофор» 23.45 Между нами 00.45 Т/с «Закрытая школа»

51 КАНАЛ 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.05 Фабрика идей 10.30 Х/ф «Визит дамы», 1 с. 11.45, 16.15 М/ф 12.10, 21.30 Т/с «Герой нашего вре мени» 13.00 Азбука здоровья 14.30 В гостях у Гордона 15.30 Коммуналка 15.45 Футбол региона 17.30 Артзона 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Где>то на земле» 21.00 О рыбалке всерьез 23.00 Х/ф «Визит дамы», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес>время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот>новости 07.45, 18.20, 23.40 Время спорта 08.45 Трансмиссия>новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 13.10 Налоговый дневник 15.35 Машина времени 16.10 Трансмиссия 17.15 Драйв>новости 17.35 Особый взгляд 18.35 Дорогие депутаты 19.00 Время новостей 21.40 Время>Тайм 22.10 Агроконтроль 23.25 CRIME NEWS 00.35 Территория закона

НТН 06.55 Х/ф «Дожить до рассвета» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «До суда» 11.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Пропавшие без ве сти»

15.00, 17.00 Т/с «Тайга. Курс выжи вания» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Грабь награбленное» 23.00 Т/с «Менталист 5» 00.00 Т/с «Декстер 4» 01.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.50 Т/с «Мертвая зона»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Дикий мир 07.05 Т/с «Рублевка.LIVE» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.30 «Чудо техники» 10.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей9». «Путь меча» 11.35 «До суда» 12.35, 01.55 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30, 02.55 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.50 «Говорим и показываем» 19.45 Т/с «Шаман2» 21.45 «Сегодня. Итоги» 22.10 Т/с «Дельта». «Черный мент» 00.00 Т/с «Мент в законе»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.40 Х/ф «Зависть богов» 11.10, 19.00 «Шутка за шуткой» 12.10, 17.15 Т/с «Клон» 13.50, 20.00 Т/с «Звезда эпохи» 15.50 Х/ф «Восемь дней надежды» 22.00 Х/ф «Мой лучший друг гене рал Василий, сын Иосифа» 23.50 Х/ф «Схватка»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Линда и Блэр изучают вкус Гре> ции», 3 с. 07.30 «Происхождение стиля», 1 с. 08.05 «Год в истории», 1989 г. 08.25 «Экотуризм в Латинской Амери> ке», 2 с. 09.10 «Отдыхаем комфортно» 17.00 «Философия искусства» 17.30 Тайны 18.05 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить», 7 с. 19.30 «Первые. Владимир Куц» 20.00 Т/с «Город соблазнов» 20.45 «За кулисами войны», 16 с. 21.00 «Роскошные путешествия», 21 с.

ОРТМ 07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости 07.15 «Доброе утро» 08.00 «Доброго здоровьица!» 08.45 «Жить здорово!» 09.45, 16.40 «Истина где>то рядом» 10.15 «Контрольная закупка» 10.45 «Модный приговор» 12.00 Другие новости 12.20 «Время обедать!» 13.15 «Понять. Простить» 13.40 «След» 14.15 «Они и мы» 15.10 «В наше время» 16.00 Вечерние новости 17.00, 00.00 «Наедине со всеми» 17.55, 01.05 «Давай поженимся!» 19.00 «Время» 19.30 «Пусть говорят» 20.25 Х/ф «Черные кошки» 22.10 «Вечерний Ургант» 22.50 Ночные новости 23.00 «Лариса Лужина. «Она была в Париже»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Дорожный патруль 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с «След» 10.00, 20.10 Т/с «Шаман2» 11.50 Ток>шоу «Пусть говорят» 15.00, 23.20 Т/с «ОСА» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Сашка» 19.30 Ток>шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 00.20 Т/с «Ментовские войны7»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.30, 12.15 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 20.55 «Ради жизни» 07.15 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо>центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Т/с «Спас под березами» 12.45 «Кухня на шпильках» 13.15 Х/ф «Наша безумная жизнь» 15.15 Д/ф «Вершины дружбы» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Титаны бизнеса» 19.00 «Герой» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Одесский экран» 20.30 «Свои» 21.00 Х/ф «4 листа фанеры» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 «Мгновения бытия» 00.15 Х/ф «Завтрак на Плутоне»

Сх. 06.36 Зах. 17.44 Трив. дня 11.08

спутниковое ТВ НОВЫЙ 06.10, 06.55 Kids Time 06.15 М/с «Черепашкининдзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00 Подъем 08.00 Т/с «Виола Тараканова» 09.00, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Папины дочки» 15.10 Х/ф «Уж кто бы говорил3» 18.00 Абзац! 19.00, 00.15 Репортер 19.05 Т/с «Воронины» 22.00 Х/ф «Сумерки» 00.20 Х/ф «Поцелуй вампира» 02.00, 02.55 Зона ночі 02.05 Де ти, Україно? 03.00 Під знаком біди 03.45, 04.10 Зона ночі. Культура 03.50 Тася 04.00 Ціна повернення 04.35 Война миров. Ревизор против Шефа

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Инесса Кравец» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 Х/ф «Василиса Прекрасная» 09.00, 20.00 Выдающийся ХХ век 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15, 21.35 ROLLING STONES > просто для записи 12.45 «Алло, адвокат!» 13.15 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 14.00, 22.45 Правдивые истории 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Смертельная миссия: Мадагаскар» 17.45 «Социальный статус: ваша пен> сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 00.30 Х/ф «Океан мечты»

K1 07.30, 16.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 08.30 М/ф 10.10 Х/ф «Дрянные девчонки2» 12.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.40 Т/с «Дикий ангел» 15.15, 19.10 «Орел и решка» 17.15, 21.00 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 10.40, 12.00, 13.05 «Ба> буля>антикризис» 06.40, 08.30, 10.50 «Загородный дом» 06.50, 10.00, 20.45 «Попури» 08.00, 16.50 «Погода» 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.50, 19.35 Х/ф «Только после Вас» 10.10, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 12.30 М/ф «Осторожно, щука!» 13.15 М/ф «Слоненоктурист» 15.55 М/ф «Два билета в Индию» 16.55 М/ф «Сказка о попе и о работ нике его Балде» 17.20 Х/ф «Дорога на греческую свадьбу» 18.50 «Архивы истории» 19.15 «Здоровье» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Женщины шутят все рьез» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН> ТЕРом 09.20, 22.50 Легенды уголовного ро> зыска 09.50, 16.15, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 23.20 «Соседи» 13.35, 17.45, 23.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.10 Д/с «В поисках истины» 15.55 Д/с «Портреты дикой природы» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.35 Давай поженимся в Украине 00.30 Игра судьбы

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

Зах. 21.57 Сх. 07.47 Новий міс. 1 березня TBI

TVCI

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00 Знак восклицания 11.00, 12.25, 14.30, 15.30, 16.30, 17.40, 19.10, 22.00, 01.00 TBiNews 11.30 Aрт City 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се> годня» 12.15, 14.45 Арт>дозор 12.20, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.00 DOUBLE ЯТЬ 13.30, 16.00, 17.10, 19.30, 03.45 Осо> бое мнение 14.00 Частные новости 17.00 Обзор блогов 02.00 Авиакатастрофы: причины и следствия 03.00, 04.30 Музыка для взрослых 04.15 Музыкальный автомат

06.00 «Настроение» 08.15, 17.50 М/с «Золушка» 08.40, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.25 М/ф «Бременские музыкан ты» 09.45, 16.10 Д/ф «Художница с Лу> бянки» 10.15 «Доктор И...» 10.45 Х/ф «Жизнь как жизнь. Белая полоса» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со> бытия 11.50 Т/с «Мужчина и женщина в интерьере эпохи» 14.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм», «Жилбыл пес» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 23.35 Д/ф «Московские краса> вицы» 15.45 «Тайны нашего кино. «По се> мейным обстоятельствам» 18.15, 00.35 Х/ф «Жизнь как жизнь. Вся моя любовь» 19.00 М/с «Волк Альберто» 19.10, 01.20 «Право голоса» 20.20 «Истории спасения» 20.45 М/ф «Возвращение блудного попугая» 20.55 «Тайны нашего кино. «Однаж> ды двадцать лет спустя» 21.25 Д/ф «Агент по имени Зинаида» 22.20 Д/ф «Контрацептивы. Убойный бизнес» 23.00 Д/ф «Мария Миронова. Ее лю> бимые мужчины»

2+2 06.00 М/ф 06.25 Х/ф «Адский небоскреб» 08.00, 09.30 Т/с «Покушение» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 16.30, 19.00 Т/с «Груз» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Патриот» 23.15 Х/ф «Щупальца» 01.15 Х/ф «Взорвите банк» 02.40 Х/ф «Гетманские клейноды»

MEGA 06.00, 20.30 Д/ф «История отравле> ний. Россия» 06.30, 23.30 Загадки вселенной 07.30 Невероятные животные 08.30, 13.30 Мегасооружения 09.30, 18.30 Искатели 10.30 Тайные знаки 11.30, 15.30 В поисках приключений 12.30 Сила животных 14.30, 21.30 Современные чудеса 16.30 Секретные истории 17.30 В поисках истины 19.30 Битва цивилизаций. Звездолет фараону 22.30 Дикая Германия 00.30 Загадки планеты

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30, 12.30, 15.15, 17.40 Вести>Мос> ква 09.50 «Камчатка. Жизнь на вулкане» 10.50 «О самом главном» 12.50 Вести. Дежурная часть 13.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 14.00 Т/с «Я приду сама» 15.35, 02.25 «Особый случай» 16.30 Т/с «Дом у большой реки» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 21.55 Т/с «Тайны следствия» 22.50 «Специальный корреспондент» 23.55 Т/с «Белая гвардия» 01.55 «Пряничный домик»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Достояние респуб лики», 2 с. 09.50, 15.50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 11.30 Х/ф «Впервые замужем» 17.30, 23.30 Муз/ф «Мистер Икс» 19.30, 01.30 Х/ф «На семи ветрах» 21.30 Х/ф «Дочкиматери»

REN TV 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30, 21.00 «Новости> 24» 07.00 Т/с «Боец» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Территория заблуждений с Иго> рем Прокопенко» 20.00 «Пища богов» 21.30, 00.15 Т/с «Спартак: боги аре ны» 23.45 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по> пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 20.30 Служба кулинарной раз> ведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь 16.00 Съешьте это немедленно

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 07.00 08.10 09.30

Т/ф «Бутерброд» Фестиваль в Сан>Ремо «Они готовы жить иначе» Х/ф «Глубокие родственни ки» 10.00 «...До 16 и старше» 11.00 Д/ф «Для вас, родители. У нас в гостях Доктор Спок» 11.40 Х/ф «У меня есть лев», 1 с. 13.00, 19.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 15.00, 21.00 «Шире круг» 16.00 «Споемте, друзья!» 17.15 «Последний писк». Передача о моде. 1991 г. 17.40 Х/ф «У меня есть лев», 2 с. 22.00 «СевАлогия» 23.15 «Вокруг смеха» 00.45 «50/50»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Свадьба» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Таксистка» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комеди> анты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд> рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Братьясоперники» 21.00 Х/ф «Красотки»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Футбол 10.30, 22.30, 00.30 Вот это да!!! 11.30, 16.45, 17.45, 23.00, 01.30 Прыжки с трамплина 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Теннис 19.45 Снукер 21.00 Бокс 00.00 Мотокросс

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 07.00, 12.30, 22.00 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.00 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Вездесущая камера 12.45 Новости ХК Донбасс 13.00, 22.30 ЙОЙ 14.30, 23.30 Самое вызывающее ви> део 15.30 Жизнь на пределе 16.00 Биатлон. Лучшие гонки сезона 17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА > Динамо (Минск) 19.30 Хоккей. КХЛ. Динамо (Рига) > Донбасс 23.00 Этот безумный спорт

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.00 Новости 08.15, 17.15, 01.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20, 01.20 «Байки старого болельщика» 08.45, 10.45, 21.30 Стрелковый спорт. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия в Москве 09.30 Горнолыжный спорт. Этап Куб> ка мира в Норвегии. Мужчины. Скоростной спуск. 11.30 «Железный фактор»

Іменинники дня: МАКАР, БОГДАН, МАКСИМ, МИКИТА, АРХИП, ЄВГЕН 12.30 «Эхо» 14.10 Олимпиада в Сочи. Бобслей. Мужчины. Четверки. 3>й и 4>й заезды 16.45 «АПЛ. Клубы». «Вест Хэм» 17.25 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Мексике. Мужчи> ны 19.00 Олимпиада в Сочи. Керлинг. Мужчины. Финал 23.00 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Перуджа» > «Равен> на» 01.25 Олимпиада в Сочи. Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуаль> ная гонка

FUTBOL1 06.00, 16.00 «Европейский weekend» 07.30 Futbol Mundial 08.00 Милан > Ювентус. Чемпионат Италии 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Атлетико > Реал. Чемпионат Ис> пании 12.25, 17.35 Журнал Лиги чемпионов 13.00 «Великий футбол» 14.40 Чемпионат Италии. Обзор тура 15.25 Мини>истории Кубка мира. Ис> пания 1990 г. 18.10 Топ>матч 18.20 Барселона > Альмерия. Чемпи> онат Испании 20.25 Таврия > Севастополь. Чемпио> нат Украины 22.55 Тоттенхэм > Кардифф. Чемпио> нат Англии 01.00 Чемпионат Аргентины. Обзор тура

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Учитель пе ния» 02.25, 08.25, 14.25 М/с «Приключе ния капитана Врунгеля», 9 с. Мультфильм. «Детство Рати бора» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Черепаш кагерой». 23 с. Сказки зару бежных писателей «Золуш ка». Сказки Пушкина. «День чудесный» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Незнайка с нашего двора». 1983 г. 2 с. Сборник мультфильмов 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Робин Гуд» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки>чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра> на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг> лей. Веселые новости 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.30 М/с «Смешари ки. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсии» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Мультфильм 15.20 Ералаш 15.50, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


ТВПРОГРАМА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 14.20, 18.20 Новости 06.20, 23.25 На слуху 06.35 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.30 Эра бизнеса 07.50 Быстрый завтрак 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Правительство на связи с граж> данами 10.00 Прямое включение из Кабинета Министров Украины 10.20 Т/с «Монте Кристо» 11.20 Украинская песня 12.10, 18.50, 21.30 Деловой мир 12.25 Д/ф «Григор Тютюнник. Судьба», 1 ф. 13.25 Спецпроект «Живая душа поэта святая...». Мир поэзии 13.50 Путь к Чемпионату мира ФИФА 2014 г. Бразилия 14.35 Euronews 14.45 Деловой мир. Агросектор 15.00 ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ 18.05 О главном 18.35 Финансовая перспектива 19.20 Star>шоу 20.55 Мегалот 21.45 Концертная программа 23.00 Итоги 23.45 От первого лица 00.05 Х/ф «Благочестивая Марта», 2 с. 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25, 23.00 Т/с «Петрович» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.15, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.20 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.20, 12.25, 17.00 Д/с «Следствие вели...» 13.40 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Понять. Простить» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 02.50 «Подробности» 21.00 Футбол. Сборная Украины > Сбор> ная США 00.55 Х/ф «Элизабеттаун» 03.45 Т/с «Серафима Прекрасная»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.00 Т/с «Солдаты15» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Освобождение» 13.10 Д/п «Космические спасатели» 14.10 Д/п «Гагарин. Последний полет» 15.10 Д/п «Воины мира» 16.15 Д/п «Оружие победы» 16.30, 19.00 Т/с «Груз» 18.50 Культурное меню 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 23.15 Х/ф «Открытое море» 01.00 Х/ф «Звериная натура»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Черепашкининдзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.45 «Respect TV» 08.15 «Картины мира» 09.00, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Счастливы вместе» 14.40 Х/ф «Сумерки» 18.00 Абзац! 19.30 Т/с «Воронины» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Инновации» 22.10 «Мой новый DRESSCODE» 22.35 «Oscar time» 23.00 Х/ф «Сумерки. Сага Новолу ние» 00.40 Х/ф «Информатор!»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.40 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.10, 20.15 Х/ф «Гюльчатай2» 10.55, 11.55, 00.45, 01.40 Х/ф «Гро мовы 2» 12.55 «Не ври мне > 4» 13.55 Х/ф «Дело врачей» 14.45 «Красавица за 12 часов > 2» 15.40 Т/с «Сваты 4» 17.10 Х/ф «Аси» 22.15 «Четыре свадьбы > 3» 23.55 Х/ф «Касл 2»

СТБ 06.00 Звездная жизнь 06.45, 16.00 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.20 «Моя правда» 10.15 «Дорогая, мы убиваем детей»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Индекс опасности» 07.40 «ТелеПазлики» 08.00, 08.45 «Секретные территории» 09.35 «Эпикриз» 10.00 Т/с «Зажигайка» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Профессиональные игры» 12.30 «В дороге. Дневник» 13.00 «Великие тайны» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Вам и не снилось» 16.30 «Странное дело» 17.20 «Мульфильмик» 17.40 «У меня теперь семья!» 18.15 Т/с «Будулай, которого не ждут» 19.15 М/ф 19.30 «Тачки со свалки» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.20 «Автотема» 21.40 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 Т/с «Разведка»

ICTV 06.50, 16.55 Т/с «Опера» 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.05, 14.00 Анекдоты по>украински 10.25, 13.00 Т/с «Прокурорская про верка» 14.10 Т/с «Улицы разбитых фона рей. Менты5» 15.05, 20.05 Т/с «Чужой район2» 18.45 Факты. Вечер 21.55 Т/с «Лесник» 23.45 Х/ф «Город воров» 01.50 Х/ф «Начало»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.55 М/с «Русалочка» 09.20 Ералаш 09.45 Одна за всех 12.10 Даешь, молодежь! 13.05 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.00 Т/с «Любит не любит» 15.00, 19.00 Панянка>селянка 16.00 Богиня шопинга. Возвращение 17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 18.00 Рассмеши комика 21.00 Страна У 21.55 6 кадров 22.50 Т/с «Светофор» 23.45 Между нами 00.45 Т/с «Закрытая школа»

51 КАНАЛ 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Коммуналка 10.30 Х/ф «Визит дамы», 2 с. 11.45, 15.50 М/ф 12.10, 21.30 Т/с «Герой нашего вре мени» 13.00, 20.00 Д/ф «Где>то на земле» 14.30 В гостях у Гордона 15.30 К слову о вещах 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 Медицина нового тысячелетия 21.00 По ту сторону поля 23.00 Х/ф «Рецепт ее молодости»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес>время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 15.35, 16.35, 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хро> ника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот>новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия>новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15 Вре> мя. Итоги дня 17.35 Арсенал 18.35 Агроконтроль 19.00 Время новостей 20.00 Время. итоги дня 21.40 Время>Тайм 22.10 Акцент 23.25 CRIME NEWS 00.35 Новости Киевщины

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «До суда» 11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»

Сх. 06.34 Зах. 17.46 Трив. дня 11.12

Середа, 5 березня 12.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 12.50, 00.40 «МастерШеф > 2» 18.00, 22.00 «Вікна>Новини» 19.50 Х/ф «Мамадетектив» 22.25 «Хата на тата»

12.00 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Пропавшие без ве сти» 15.00, 17.00 Т/с «Тайга. Курс выжи вания» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Грабь награбленное» 23.00 Т/с «Менталист 5» 00.00 Т/с «Декстер 4» 01.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.50 Т/с «Мертвая зона»

НТВМИР 06.10 Их нравы 07.05 Т/с «Рублевка.LIVE» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.30 «Поедем, поедим!» 10.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей9». «Фавориты фортуны» 11.35 «До суда» 12.35, 01.55 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30, 02.55 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.50 «Говорим и показываем» 19.45 Т/с «Шаман2» 21.45 «Сегодня. Итоги» 22.10 Т/с «Дельта». «Наркотрафик» 00.00 Т/с «Мент в законе»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.50 Х/ф «Эта веселая планета» 10.35, 18.45 «Шутка за шуткой» 11.40, 17.05 Т/с «Клон» 13.25, 19.50 Т/с «Звезда эпохи» 15.25 Х/ф «Инкогнито из Петербур га» 21.50 Х/ф «Зверобой» 00.35 Бойцовский клуб

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Линда и Блэр изучают вкус Гре> ции», 4 с. 07.30 «Происхождение стиля», 2 с. 08.05 «Год в истории», 1990 г. 08.25 «Экотуризм в Латинской Амери> ке», 3 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 7 с. 17.00 «Рукоделие для детей», 6 с. 17.30 Тайны 18.05 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить», 8 с. 19.25 «Философия искусства» 20.00 Т/с «Город соблазнов» 20.45 «За кулисами войны», 17 с. 21.00 «Высшая лига»

ОРТМ 07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости 07.15 «Доброе утро» 08.00 «Доброго здоровьица!» 08.45 «Жить здорово!» 09.45, 16.40 «Истина где>то рядом» 10.15 «Контрольная закупка» 10.45 «Модный приговор» 12.00 Другие новости 12.20 «Время обедать!» 13.15 «Понять. Простить» 13.40 «След» 14.15 «Они и мы» 15.10 «В наше время» 16.00 Вечерние новости 17.00, 00.00 «Наедине со всеми» 17.55, 01.05 «Давай поженимся!» 19.00 «Время» 19.30 «Пусть говорят» 20.25 Т/с «Манекенщица» 22.25 «Вечерний Ургант» 22.55 Ночные новости 23.05 «Три жизни Евгения Евстигнее> ва»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Дорожный патруль 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с «След» 10.00, 20.10 Т/с «Шаман2» 11.50 Ток>шоу «Пусть говорят. Народ> ная песня Ольги Воронец» 15.00, 23.20 Т/с «ОСА» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Сашка» 19.30 Ток>шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 00.20 Т/с «Ментовские войны7»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.20, 12.00 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10, 20.55 «Ради жиз> ни» 07.15 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо>центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «4 листа фанеры» 13.30 Х/ф «Принцсамозванец» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Титаны бизнеса» 19.00 «Народная думка» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Одесский экран» 20.30 «Свои» 21.00 Х/ф «Золото партии» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Х/ф «Битва в Сиэтле» 01.35 «Мифы человечества»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 06.10, 06.55 Kids Time 06.15 М/с «Черепашкининдзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00 Подъем 08.00 Т/с «Виола Тараканова» 09.00, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Счастливы вместе» 14.40 Х/ф «Сумерки» 18.00 Абзац! 19.00, 00.20 Репортер 19.05 Т/с «Воронины» 22.00 Х/ф «Сумерки.Сага Новолу ние» 00.25 Х/ф «Информатор!» 02.10 «Служба розыска детей» 02.15, 03.00 Зона ночі 02.20 Георгій Нарбут. Живі картини 02.35 Птахи гнізда Марії 03.05 Чорний колір порятунку 03.30 Воля відходить з боями 03.45, 04.20 Зона ночі. Культура 03.50 Княгиня Ольга 04.00 Моя адреса > Соловки. Не вдар> те жінку навіть квіткою 04.45 Война миров. Ревизор против шефа

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Алексей Михайличенко» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 Х/ф «Золушка» 09.00, 20.00 Выдающийся ХХ век 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15, 21.35 ROLLING STONES > просто для записи 12.45 «Социальный статус: ваша пен> сия» 13.30 «Цивилизация іncognita» 14.00, 22.45 Правдивые истории 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Смертельная миссия: Мадагаскар» 17.50 «Алло, адвокат!» 18.20 Вперед, на Олимп! Сочи > 2014 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 00.40 Х/ф «Тело и душа2»

K1 07.30, 16.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 08.30 М/ф 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.40 Т/с «Дикий ангел» 15.15, 19.10 «Орел и решка» 17.15, 21.00 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 10.40, 12.00, 13.05 «Ба> буля>антикризис» 06.40, 08.30, 10.50 «Загородный дом» 06.50, 10.00, 19.00, 20.45 «Попури» 07.40, 12.30, 19.15 «Здоровье» 08.00, 16.50 «Погода» 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.50 Х/ф «Только после Вас» 10.10, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 13.15 М/ф «МухаЦокотуха» 15.55, 16.55 М/ф «Дядя Степа ми лиционер» 17.20 Х/ф «Женщины шутят все рьез» 19.35 Х/ф «Последний из собачьего племени» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Счастливчик Люк» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН> ТЕРом 09.20, 22.55 Легенды уголовного ро> зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 23.25 «Соседи» 13.35, 17.45, 23.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.05 Д/с «В поисках истины» 15.55 Д/с «Портреты дикой природы» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.35 Давай поженимся в Украине 00.35 Игра судьбы

Зах. 23.07 Сх. 08.19 Новий міс. 1 березня

TBI

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.50 М/с «Золушка» 08.35, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.45, 16.10 Д/ф «Агент по имени Зи> наида» 10.15 «Доктор И..» 10.45 Х/ф «Жизнь как жизнь. Вся моя любовь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со> бытия 11.50, 23.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти» 12.40 М/ф «Архангельские новел лы» 12.55 «Хроники московского быта. Со> ветские миллионерши» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 23.50 Д/ф «Московские краса> вицы» 15.45 «Тайны нашего кино. «Три плюс два» 18.15, 00.40 Х/ф «Жизнь как жизнь. Простить значит забыть» 19.00 М/с «Волк Альберто» 19.10, 01.20 «Право голоса» 20.20 «Линия защиты» 20.45 М/ф «Возвращение блудного попугая» 20.55 «Тайны нашего кино. «Ищите женщину» 21.20 Д/ф «Развод по>итальянски» 22.20 «Русский вопрос»

2+2

MEGA 06.00 Д/ф «Русская Аляска» 06.30, 23.30 Загадки вселенной 07.30, 12.30 Невероятные животные 08.30, 13.30 Мегасооружения 09.30, 18.30 Искатели 10.30 Тайные знаки 11.30, 15.30 В поисках приключений 14.30, 21.30 Современные чудеса 16.30 Секретные истории 17.30 В поисках истины 19.30 Секретные территории 20.30 Д/ф «История отравлений. Рос> сия» 22.30 Преобразование: наука измене> ний 00.30 Покер. Full Tilt Poker Pro Battle 01.20 Служба спасения

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30, 12.30, 15.35 Вести>Москва 09.50 «Душа. Путешествие в посмер> тие» 10.50 «О самом главном» 12.50 Вести. Дежурная часть 13.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 14.00 Т/с «Я приду сама» 15.55, 02.25 «Особый случай» 16.55 Т/с «Дом у большой реки» 18.55 «Прямой эфир» 20.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 21.55 Т/с «Тайны следствия» 22.50 «Код Кирилла. Рождение циви> лизации» 23.55 Т/с «Белая гвардия» 01.55 «Пряничный домик»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «На семи ветрах» 09.30, 15.30 Х/ф «Дочкиматери» 11.30 Муз/ф «Мистер Икс» 17.30, 23.30 Х/ф «Путешествие в счастливую аравию» 18.55, 00.55 Х/ф «Соло» 19.30, 01.30 Х/ф «Благочестивая Марта», 2 с. 21.55 Х/ф «Два долгих гудка в тума не»

REN TV 06.00, 10.00, 17.00 «Информацион> ная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30, 21.00 «Новости> 24» 07.00 Т/с «Боец» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Вам и не снилось»: «Охота за «Красной смертью» 21.30, 00.30 Т/с «Спартак: Боги аре ны» 00.00 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по> пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар> ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

Іменинники дня: КОРНИЛІЙ, ЛЕВ, ЯРОСЛАВ, СИДІР, КОРНІЙ, ІСИДОР

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00 DOUBLE ЯТЬ 10.30, 12.25, 14.30, 15.30, 16.30, 17.40, 19.10, 22.00, 01.00 TBiNews 11.30 Частные новости 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се> годня» 12.15, 14.45 Арт>дозор 12.20, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.00 World Stories 13.30, 16.00, 17.10, 19.30, 03.45 Осо> бое мнение 14.00 ЖИВЯком 17.00 Обзор блогов 02.00 Авиакатастрофы: причины и следствия 03.00 Зеленая лампа 04.15 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых 06.00 М/ф 07.00 Т/с «Солдаты15» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Освобождение. Огнен ная дуга» 11.20 Х/ф «Освобождение. Про рыв» 13.10 Д/п «Космические спасатели» 14.10 Д/п «Гагарин. Последний полет» 15.10 Д/п «Воины мира» 16.15 Д/п «Оружие победы» 16.30, 19.00 Т/с «Груз» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 23.15 Х/ф «Открытое море» 01.00 Х/ф «Звериная натура»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 19.00 «Прошедшее ВРЕ> МЯ» 08.00, 14.00, 20.00, 23.00 «Рожден> ные в СССР» 09.00, 15.00, 21.00 «Шире круг» 10.00 «Споемте, друзья!» 11.15 «Последний писк». Передача о моде. 1991 г. 11.40 Х/ф «У меня есть лев», 2 с. 16.00 «Это вы можете. Аукцион» 17.05 Д/ф «Перекресток рока» 17.35 Т/ф «Господа Головлевы», 1 ч. 22.00 «Два вечера с Марио Ланца» 00.00 Т/ф «Бутерброд» 01.00 Фестиваль в Сан>Ремо

ГУМОР 05.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми> нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Таксистка» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40 «Комедианты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд> рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Великолепная четвер ка» 21.00 Х/ф «Фантоцци в раю»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Стрельба из лука 10.00, 00.20 Пасс Спорт 10.15 Теннис 10.45, 13.30, 18.30 Прыжки с трамп> лина 11.30 Снукер 12.30 Вот это да!!! 14.30, 19.00, 19.45, 00.25 Футбол 16.45, 01.15 Лыжные гонки 22.00, 22.20, 00.05 Избранное по сре> дам 22.05, 22.15 Конный спорт 22.25, 23.25, 23.55 Гольф 00.00 Парусный спорт 00.10 Спорт и Компания 00.15 Обзор событий

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 07.00, 12.30, 21.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.00, 15.30 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Вездесущая камера 13.00, 22.00 ЙОЙ 14.30 Этот безумный спорт 16.30 Биатлон. Лучшие гонки сезона 18.30 Бойцовский клуб 20.00 Бокс. Вячеслав Сенченко > Кар> лос Адан Херес 22.30 Дан>тест 23.30 Сверхчеловек среди нас

СПОРТ 08.00, 12.00, 16.30, 01.00 Новости 08.15, 16.45, 01.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 16.50, 01.20 «Байки старого болельщика» 08.40 «Железный фактор» 09.10, 10.45, 21.05 Стрелковый спорт. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия в Москве 10.00 «Евролига c Гомельским» 11.30 «Шахматное обозрение» 12.30 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Швейцарии. Женщины. Суперкомбинация 14.30 Олимпиада в Сочи. Сноубординг. Мужчины. Хафпайп. Бордер> кросс. Финалы

16.55 Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Норвегии. Женщины. Мужчи> ны. Спринт 18.50 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Мексике. Женщи> ны 20.35 «Снежный мир» 22.40 «АПЛ. Клубы». «Вест Хэм» 23.00 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Молфетта» > «Пья> ченца» 01.25 Олимпиада в Сочи. Биатлон. Мужчины. 15 км. Масс>старт

FUTBOL1 06.00, 21.00 Чемпионат Франции. Об> зор тура 06.55, 18.00 Топ>матч 07.00 Чемпионат Испании. Обзор тура 08.00 Металлург (З) > Говерла. Чемпионат Украины 10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Бавария > Шальке. Чемпионат Германии 12.25 Чемпионат Германии. Обзор тура 13.30 ПСЖ > Марсель. Чемпионат Франции 15.25 Мини>истории Кубка мира. США 1994 г. 16.00 Металлург (Д) > Черноморец. Чемпионат Украины 18.15 Footbrazil 18.50, 19.50 Коэффициенты ФИФА/ УЕФА 18.55 LIVE. ЮАР > Бразилия. Товари> щеский матч 21.55 LIVE. Франция > Нидерланды. Товарищеский матч 00.00 Англия > Дания. Товарищеский матч

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Живая ра дуга» 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Приключе ния капитана Врунгеля», 10 с. Сборник мультфильмов «Ска зание про Игорев поход». «Лесной концерт» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Черепашка герой», 24 с. Сказки зарубеж ных писателей «Ореховый прутик». Мультфильм «Поеди нок» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Князь Уда ча Андреевич», 1989 г. Сказки русских писателей «Теплый хлеб» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Робин Гуд» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки>чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра> на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунглей. Веселые новости 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нетландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсии» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Мультфильм 15.20 Ералаш 15.50, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


10 ○

ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 82! ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÊÒÎ È ÊÎÃÄÀ

ÎÁËÀÑÒÜÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈËÈ Çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè åþ ðóêîâîäèëè ëþäè, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü çàñëóæèëà âûñîêóþ îöåíêó ðóêîâîäñòâà ñòðàíû è óâàæåíèå íàðîäà Ê 1932 ã. - Äàíèèë Ïåòðîâñêèé, ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ïðåçèäèóìà ÖÈÊ ÓÑÑÐ ïî Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè; ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü èñïîëêîìà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëñîâåòà. Ïðåäñåäàòåëè èñïîëêîìà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëñîâåòà Ê 1932-1933 ãã. - Íèêèòà Àëåêñååâ Ê 1933-1936 ãã. - Èâàí Ãàâðèëîâ

ËÈËÈß ÃÓÑÒÎÌÅÑÎÂÀ, ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ

Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå îáëàñòè, êàê ïðàâèëî, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿëî îáùóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå. È ñåãîäíÿ ðåãèîí, îáëàäàÿ ìîùíûì ïðîìûøëåííûì, íàó÷íûì è êóëüòóðíûì ïîòåíöèàëîì, çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ãîñóäàðñòâå. Çà âîñåìü äåñÿòèëåòèé íà Äíåïðîïåòðîâùèíå áûëè ïîñòðîåíû Äíåïðîãýñ è ñàìàÿ ìîùíàÿ â Åâðîïå Ïðèäíåïðîâñêàÿ òåïëîýëåêòðîñòàíöèÿ. Ïîÿâèëèñü ïåðâûé â ñòðàíå Äâîðåö êóëüòóðû ñòóäåíòîâ è ïåðâàÿ â Óêðàèíå äåòñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà. À áëàãîäàðÿ ÊÁ «Þæíîå» è çàâîäó «Þæìàø» Óêðàèíà ñòàëà êîñìè÷åñêîé äåðæàâîé. Âñå ýòè è äðóãèå ñîáûòèÿ ñôîðìèðîâàëè íûíåøíèé îáëèê Äíåïðîïåòðîâùèíû îáëèê ðåãèîíà-ëèäåðà

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

Ê 1940-1944 ãã. - Ïàâåë Íàéäåíîâ Ê 1944-1947 ãã. - Ãåîðãèé Äåìåíòüåâ Ê 1947-1952 ãã. - Èâàí Ôèëèïïîâ Ê 1952-1954 ãã. - Íèêîëàé Ãàâðèëåíêî Ê 1954-1961 ãã. - Èâàí Þíàê Ê 1961-1963 ãã. - Íèêîëàé Âàñèëüåâ Ïðåäñåäàòåëè èñïîëêîìà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî îáëñîâåòà Ê 1963-1964 ãã. - Íèêîëàé Âàñèëüåâ Ê 1964 ã. - Ìèõàèë Ïàøîâ Ïðåäñåäàòåëü èñïîëêîìà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ïðîìûøëåííîãî îáëñîâåòà Ê 1963-1964 ãã. - Èâàí ßöóáà Ïðåäñåäàòåëè èñïîëêîìà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëñîâåòà Ê 1964-1978 ãã. - Ìèõàèë Ïàøîâ Ê 1978-1983 ãã. - Âèêòîð Áîéêî Ê 1983-1989 ãã. - Þðèé Áàáè÷ Ê 1989-1991 ãã. - Ñòàíèñëàâ Ñòåæêî Ê 1991-1992 ãã. - Íèêîëàé Çàäîÿ Ê 1992-1994 ãã. - Ïàâåë Ëàçàðåíêî (ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû â îáëàñòè) Ê 1994-1995 ãã. - Ïàâåë Ëàçàðåíêî Ïðåäñåäàòåëè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Ê 1995 ã. - Ïàâåë Ëàçàðåíêî Ê 1995 -1997 ãã. - Íèêîëàé Äåðêà÷ Ê 1997-1998 ãã. - Âèêòîð Çàáàðà

82 ãîäà ñïóñòÿ: îò Äíåïðîãýñà äî êîñìîñà îò Äíåïðîãýñà äî êîñìîñà

19301930-åå 1932 - Введена в строй первая очередь Днепрогэса, которая в то время находилась на территории Днепропетровской области. 1932 - Построен железнодорожный Мерефо-Херсонский мост через Днепр. 1934 - «Криворожсталь» дала первый чугун. 1934 - В Днепропетровск прибыла группа исследователей Северного полюса - челюскинцев. Среди гостей был и уроженец областного центра, полярный исследователь, профессор Петр Ширшов. 1934 - В Днепропетровске впервые в СССР добыли тяжелую воду - очень важное промышленное сырье, эффективный замедлитель быстрых нейтронов. 1935 - В Кривом Роге открыли трамвайную линию. 1936 - Началось строительство Днепропетровской детской железной дороги - первой в Украине и третьей в СССР и мире. 1937 - На международной выставке «Искусство и техника», которая проходила в Париже, изделия электротехнического завода «Светофор» удостоены диплома «Гран-при» и золотой медали. 1937 - В области в основном ликвидирована безграмотность. В конце 30-х годов на Днепропетровщине насчитывалось 1660 школ, один университет, 16 вузов. 1937 - Леонид Брежнев стал заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома, что дало старт его политической карьере. Через 10 лет, в 1947 году, Брежнев уже - первый секретарь Днепропетровского обкома партии. 1939 - В Днепропетровске открыли универсальный магазин «Детский мир».

19401940-åå 1941 - Сразу после оккупации Днепропетровщины фашистами в области начинают действовать подпольные группы и 32 партизанских отряда во главе с Н.Сташковым, Д.Садовниченко, Д.Сытником. 1943 - На заводе им.Петровского после освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков начала работать тепловая электростанция. Город получил электроэнергию и воду. 1943 - В областном центре снова пошел трамвай. 1944 - Территория области полностью освобождена от немецких оккупантов. 1945 - Из 170 крупных предприятий Днепропетровска возобновили свою работу 158. 1946 - Поезда пошли по восстановленному железнодорожному мосту через Днепр. 1947 - В областном центре открыто движение троллейбусов от вокзала до парка им.Шевченко. 1947 - Начала работу городская центральная библиотека.

19501950-åå 1950-е - Начинается строительство шахт в Павлограде. Город постепенно становится центром Западно-Донбасского угольного бассейна. 1951 - Для добычи уранового сырья создан Восточный горнообогатительный комбинат в Желтых Водах. 1951 - Построен новый железнодорожный вокзал в Днепропетровске вместо разрушенного в годы войны. Здание архитектора Ф.Душкина считается одним из красивейших в Украине. 1952 - В областном центре открылся первый в стране Дворец культуры студентов. 1954 - Создано КБ «Южное» под руководством Михаила Янгеля. Днепропетровск становится столицей отечественного ракетостроения. 1958 - Область награждена орденом Ленина за успехи в росте производства и заготовки сельхозпродукции. 1958 - Успешный пуск ракеты Р-12. Именно эти ракеты стали основным оружием Советских ракетных войск стратегического назначения. 1958 - В Днепропетровске на Комсомольском острове установили памятник Т.Г. Шевченко.

Ê 1998-1999 ãã. - Àëåêñàíäð Ìèãäååâ Ê 1999-2003 ãã. - Íèêîëàé Øâåö Ê 2003-2004 ãã. - Âëàäèìèð ßöóáà Ê2004-2005 ãã. - Âëàäèìèð Ìåëåùèê (è.î.) Ê 2005 ã. - Ñåðãåé Êàñüÿíîâ Ê 2005 ã. - Èâàí ×åðíîêóð (è.î.) Ê 2005 ã. - Þðèé Åõàíóðîâ Ê 2005-2007 ãã. - Íàäåæäà Äååâà Ê 2007-2010 ãã. - Âèêòîð Áîíäàðü Ê 2010-2012 ã. - Àëåêñàíäð Âèëêóë Ê ñ äåêàáðÿ 2012 ã. - Äìèòðèé Êîëåñíèêîâ

ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË

Ê 1936-1937 ãã. - Èâàí Ôåäÿåâ Ê 1937 ã. - Íèêîëàé Íèêèò÷åíêî (è.î.) Ê 1937-1938 ãã. - âàêàíñèÿ (è.î.) Ê 1938-1940 ãã. -Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèí Êàðàâàåâ

19601960-åå 1961 - Построен канал Днепр - Кривой Рог. Он предназначался для водоснабжения Криворожского промышленного района и орошения близлежащих сельскохозяйственных угодий. 1961 - Успешный пуск межконтинентальной ракеты Р-16. 1961 - Начала работу фабрика художественных промыслов в с. Петриковка. 1964 - Введена в строй Днепродзержинская ГЭС. 1966 - Построен автодорожный Новый мост через Днепр. 1966 - Приднепровская ГРЭС вышла на полную мощность в 2,4 млн. кВт. Приднепровка на тот момент была самой мощной тепловой электростанцией СССР и Европы. 1966 - В областном центре открыт построенный по последнему слову техники стадион «Метеор». 1967 - Утвержден Генеральный план развития и реконструкции Днепропетровска на 20 лет. 1967 - В Днепропетровске открыт Монумент Вечной славы в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 1968 - В Днепропетровске начал работать планетарий. Это уникальное заведение стало вторым в Украине.


11

ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 82!

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

19801980-åå

19701970-åå 1970 - Область награждена вторым орденом Ленина за успешное выполнение заданий восьмой пятилетки. Через год этой награды удостоился Кривой Рог, а в 1976-м - Днепропетровск. 1970 - В Першотравенске открыли Дворец культуры шахтеров - на то время самый большой в Западном Донбассе. 1971 - Вблизи Орджоникидзе при раскопках Толстой Могилы экспедиция Института археологии АН УССР нашла золотую пектораль - свидетельство скифского искусства. 1974 - Открыт Днепропетровский театр оперы и балета, строительство которого закончили в рекордные сроки. 1974 - На «Криворожстали» введена в строй доменная печь № 9. Ее годовая производительность достигала уровня производства стали во всей царской России. 1974 - В Днепропетровске появился новый современный аэровокзал. 1975 - Открыта диорама «Битва за Днепр», созданная студией военных художников. 1975 - В Днепропетровске на жилмассиве Победа открылся первый в области продовольственный универсам.

1980 - В Днепропетровске на Набережной появился новый цирк. Уникальное здание - единственное в своем роде и не имеет аналогов в мире. 1983 - Команда «Днепр» впервые стала Чемпионом СССР. Наши футболисты одержали блестящую победу над московским «Спартаком» со счетом 4:2. 1983 - В областном центре появился первый «небоскреб» - 28-этажный жилой дом на жилмассиве Победа. 1983 - В Днепропетровске построили новое здание горисполкома. 1986 - Открыта первая очередь Криворожского скоростного трамвая. 1986 - Введен в эксплуатацию водовод «Днепр - Западный Донбасс». Это решило проблему дефицита воды в Павлограде. 1989 - В Днепропетровске основан театр одного актера «Крик».

19901990-åå 1990 - В Днепропетровске открыт Дворец пионеров и школьников на Набережной Победы. 1991 - Более 90% населения области проголосовали за Акт провозглашения независимости Украины. На Днепропетровщине участие во всеукраинском референдуме приняли больше двух миллионов человек. 1993 - В областном центре на улице Курчатова построен новый автовокзал с гостиничным комплексом. 1994 - Президентом Украины избран Леонид Кучма, сменивший на высшем государственном посту Леонида Кравчука. В 1986-1992 годах он занимал должность генерального директора ПО «Южный машиностроительный завод», в 19901992 гг. был депутатом Верховной Рады I созыва, а 1992-1993 годах - Премьер-министром Украины. 1994 - Днепропетровчанка Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. 1994- В селе Лоцманская Каменка ( в границах Днепропетровска) появился Музей лоцманов. Его создал один из последних и, наверное, самый старший лоцман днепровских порогов Григорий Омельченко. 1995 - Открыты первые шесть станций Днепропетровского метрополитена: «Коммунаровская», «Проспект Свободы», «Заводская», «Металлургов», «Метростроителей», «Вокзальная». 1995 - В Днепропетровске открыли памятник Дмитрию Яворницкому. 1995 - Украина, Россия, США и Норвегия подписали контракт на производство и запуск космических носителей «Зенит» для программы «Морской старт». 1996 - Открылся после реконструкции Днепропетровский международный аэропорт. 1999 - Состоялся успешный пуск ракеты «Зенит-3SL» с американским спутником на борту с морской платформы в Тихом океане. 1999 - Вышел в свет первый номер газеты «Вісті Придніпров'я».

20002000-åå 2000 - В областном центре открыт самый молодой мост города - Южный. 2001 - В Днепропетровске встретились Президенты Украины и России - Леонид Кучма и Владимир Путин. Главы двух государств посетили завод «Южмаш». Итогом визита стало подписание документов о сотрудничестве в авиакосмической и энергетической сферах. 2001 - Президенты Польши и Украины Александр Квасневский и Леонид Кучма приняли участие в украинско-польском экономическом форуме, состоявшемся в Днепропетровске. 2003 - Днепропетровскому театру оперы и балета присвоено звание «академический». 2006 - После завершения капремонта открыт обновленный вокзал «Кривой Рог Главный». 2008 - В Днепропетровске открыт стадион «Днепр-Арена». 19 ноября на новом стадионе впервые сыграла украинская сборная, проведя матч против сборной Норвегии. 2008 - Распоряжением Кабмина Днепропетровскому национальному университету присвоено имя известного украинского писателя, ученого, общественного деятеля Олеся Гончара. 2009 - В областном центре отметили 160-летие одного из старейших исторических музеев Украины - музея им. Яворницкого.

20102010-åå 2010 - Впервые за последние 20 лет в Днепропетровске прошел военный парад, посвященный 65-летию Победы. 2010 - Ко Дню города в областном центре открыли обновленную Театральную площадь. 2010 - В Днепропетровске установили статую Иоанна Предтечи. Она увенчала одноименную часовню на Набережной, вместе с пьедесталом ее высота составляет 7,5 метра. 2011 - В Кривом Роге к 20-летию независимости Украины открыли самые большие в мире цветочные часы диаметром 22 метра. 2011 - Открыта первая очередь Южного обхода Днепропетровска длиной 18 км. Благодаря новой дороге за границы областного центра вывели 7,5 тыс. единиц транзитного грузового транспорта в сутки. 2011 - В Кривом Роге открыли первый в Украине перинатальный центр, рассчитанный на 3 тысячи родов в год. 2012 - На Днепропетрощине начала работу первая в Украине комплексная система регистрации детей в детсады через Интернет. 2012 - Спортсмены области завоевали рекордное количество медалей за всю историю региона на официальных международных соревнованиях - 259. 2012 - Построены две современные Ледовые арены в Днепропетровске и Кровом Роге. 2013 - Впервые в истории Украины Днепропетровщина принимала конференцию Ассоциации Европейских регионов. 2013 - В связи с празднованием 70-летия освобождения области от немецко-фашистских захватчиков прошла самая масштабная реконструкция битвы за Днепр. 2013 - Область собрала рекордный урожай зерна - 3,7 млн. тонн. 2013 - ЮНЕСКО признал Петриковскую роспись нематериальным культурным наследием.

Ö²ÊÀÂÎ ÇÃÀÄÊÀ ÏÐÎ ÌÈÍÓËÅ

ÊÐ²Ì ÒÎÃÎ...  ³ñòî𳿠îáëàñò³ ùå áàãàòî çíàìåííèõ òà ïàì’ÿòíèõ äàò. ¯õ âàðòî ïðèãàäàòè, àäæå âîíè ðîçïîâ³äàþòü ïðî âàæëèâ³ ïî䳿 ñòàíîâëåííÿ íàøîãî ðåã³îíó: ¢ 1934 - ²V ì³ñüêà ïàðò³éíà êîíôåðåíö³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî áóä³âíèöòâî Íàáåðåæíî¿ â îáëàñíîìó öåíòð³; ¢ 1938 - ó ì³ñò³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðø³ àâòîìîá³ë³-òàêñ³; ¢ 1957 - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïî÷àëàñÿ ïîáóòîâà ãàçèô³êàö³ÿ; ¢ 1958 - ìåøêàíö³ îáëàñò³ ïåðåãëÿíóëè ïåðøó ïðîãðàìó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåëåâ³ç³éíîãî öåíòðó; ¢ 1959 - ó ñåë³ Äìóõàéë³âêà Ìàãäàëèí³âñüêîãî ðàéîíó â³äêðèòî ïåðøèé íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñ³ëüñüêèé íàðîäíèé ìóçåé; ¢ 1959 - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñòâîðåíî îáëàñíó îðãàí³çàö³þ Ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â; ¢ 1964 - â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äêðèòî ê³íîòåàòð ³ìåí³ ãàçåòè «Ïðàâäà»; ¢ 1966 - ó ͳêîïîë³ çàïðàöþâàâ íàéá³ëüøèé â ªâðîï³ çàâîä ôåðîñïëàâ³â; ¢ 1967 - íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ ñòâîðåíî äâà ô³ðìîâ³ ïî¿çäè «Äí³ïðî»: «Äí³ïðîïåòðîâñüê - Êè¿â» òà «Äí³ïðîïåòðîâñüê - Ëüâ³â»; ¢ 1975 - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàêëàäåíî ïåðøèé âèñîòíèé áóäèíîê íà æ/ì Ïåðåìîãà ç ìîíîë³òíîãî êåðàìçèòîáåòîíó; ¢ 1977 - â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äêðèòî óí³âåðñàëüíèé ìàãàçèí «Áóäèíîê òîðã³âë³»; ¢ 1977 - ó Êðèâîìó Ðîç³ çàñíîâàíî òåàòð ëÿëüîê; ¢ 1992 - íàä Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ âïåðøå ï³äíÿòî óêðà¿íñüêèé æîâòî-áëàêèòíèé ïðàïîð; ¢ 2012 - ïî÷àâ ïðàöþâàòè Äí³ïðîïåòðîâñüêèé «Àðòåê» óí³êàëüíèé äèòÿ÷èé öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ «Ïåðëèíà Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» â Íîâîìîñêîâñüêîìó ðàéîí³; ¢ 2012 - ó Êðèâîìó Ðîç³ â³äêðèòî ïåðøó â Óêðà¿í³ 3Dâ³äåîãàëåðåþ ³ñòîðèêîêðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ; ¢ 2013 - ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ç'ÿâèëàñü ñêóëüïòóðíà êîìïîçèö³ÿ «Ãîëãîôà» ç 9ìåòðîâîþ ñòàòóºþ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ; 013 - â ñåëèù³ ϳäãîðîäíå ¢ 22013 Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó â³äêðèòî ñîíÿ÷íó åëåêòðîñòàíö³þ - äðóãó â îáëàñò³; ¢ 2013 - íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äêðèòî ïåðøèé â Óêðà¿í³ çàâîä ïðåì³êñ³â òà êîìá³êîðì³â; 2013 - çàïóùåíî îá’ºêò ¢2013 óòèë³çàö³¿ ïîðîæí³õ êîðïóñ³â òà ðàêåò ³ êîðïóñ³â íà ÏÕÇ.


ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 82!

12 ○

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

Ñîáûòèÿ è ëþäè, ÑÎÁÎÐ ÁÅÇ ÅÄÈÍÎÃÎ ÃÂÎÇÄß Более 200 лет над Новомосковском возвышаются 9 куполов Свято-Троицкого кафедрального собора. Это уникальное деревянное сооружение в стиле украинского барокко XVIII ст. возведено без единого гвоздя. Его история началась в 1773 году, когда полковник Антон Головатый и старшины Войска Запорожского решили построить церковь с тремя престолами - во имя Пресвятой Троицы, апостолов Петра и Павла, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 2 июня 1775 года было освящено место, выбранное под строительство. Его доверили мастеру из Новых Водолаг Харьковской губернии Акиму Погребняку. В 1778 году основные работы закончились, собор освятили, но еще два года продолжались работы внутри. Этот архитектурный шедевр признан жемчужиной деревянной монументальной архитектуры и занесен в реестр ста величайших памятников деревянного зодчества. В настоящий момент находится на реставрации.

ÏÅÒÐÈÊÎÂÊÀ - ÄÓØÀ ÓÊÐÀÈÍÛ Петриковская роспись уходит корнями в эпоху казачества. Она получила свое название от поселка Петриковка, основанного в 1772 году последним кошевым атаманом Запорожской Сечи Петром Калнышевским. Роспись отличается самобытным растительным орнаментом. Работы местных художников - не просто картины. Это сложный код из образов и символов, которые могут многое поведать людям. Удивительна, сказочна символика рисунков: мак обозначает борьбу любви и ненависти, смерти и жизни; красный цвет символизирует добро, темно-коричневый - зло. Подсолнух - это оберег домашнего очага, «цибулька» - единство рода, домашний очаг, семья. Букет символизирует бесконечное древо жизни, космическое единство человека и природы, птица - посланницу солнца. Уникальность Петриковской росписи в минувшем году получила высокое международное признание. Этот народный промысел включили в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - первым среди образцов украинского этнографического искусства.

ÏßÒÜ ÑÅ×ÅÉ ÍÈÊÎÏÎËÜÙÈÍÛ Никопольский район хранит историю не одной, а сразу пяти наиболее известных Запорожских Сечей - Никитинской, Томаковской, Базавлукской, Новой и Чертомлицкой. Примечательно, что на территории нынешнего Никополя размещалась знаменитая Никитинская Сечь, откуда начался ход освободительной войны украинского народа против Речи Посполитой.

ÑÀÌÛÉ ÌÎËÎÄÎÉ ÊËÀÑÑÈÊ - ÃÎÍ×ÀÐ «Любовь к Украине - единственное богатство». Эти слова - из дневника известного украинского советского писателя, нашего земляка Олеся Гончара. Для него Днепропетровск, область - своего рода «точка отсчета» в жизненной и творческой биографии. Здесь он родился, сюда вернулся после Великой Отечественной войны, чтобы в днепропетровском университете продолжить прерванное обучение. В домике сестры по ул. Клубной, 25 написал первые новеллы, очерки и роман «Знаменоносцы», с которым «ворвался» в украинскую литературу и был признан самым молодым классиком. Книга отмечена двумя Государственными премиями СССР и издана более 150 раз. Не меньший фурор вызвал и роман «Собор», в основе которого - судьба Свято-Троицкого кафедрального собора в Новомосковске. Авторитет и талант Олеся Гончара признаны во всем мире. Его произведения переведены на десятки языков. Он всегда был желанным гостем и в сельской глубинке, и на международных форумах. В Днепропетровске есть улица, носящая имя писателя. На стене университета - его барельеф, на его доме - по ул. Клубной - мемориальная доска. В феврале 1648 года в Никитинской Сечи (сейчас на этой территории - никопольский Парк Победы) был избран гетманом Украины Богдан Хмельницкий. С Никопольским районом связано имя еще одного легендарного казака - характерника, атамана Войска Запорожского Низового Ивана Сирко. Сегодня могила этого народного защитника находится недалеко от территории бывшей Чертомлицкой Сечи, возле села Капуловка. Земли района дышат памятью о былых временах, ее мужественных героях. Запорожцы держали тут зимовки, пасеки, здесь они лечились водами местных целебных источников. И в наши дни на границу Никопольского района, в село Остров, недалеко от места бывшей Томаковской Сечи, едут люди, чтобы избавиться от недугов. Ведь здешняя родниковая вода по эффекту не уступает водам Карловых Вар.


13

ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 82!

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

êîòîðûå ïðîñëàâèëè îáëàñòü ×ÅÐÍÎÇÅÌÛ È ÃÀÇ ÌÀÃÄÀËÈÍÎÂÊÈ Магдалиновцам по - настоящему повезло с природными богатствами. На территории этого района протекает одна из самых чистых рек в Европе Орель, а также несколько менее полноводных, но очень красивых - Кильчень, Чаплинка, Заплавка. Более двух тысяч гектаров занимают пруды и озера, 2,5 тысячи гектаров - леса, богатые птицей и животными. Славится Магдалиновский район и своими черноземами. Их уникальность признана учеными всего мира. Глубина чернозема на большинстве площадей достигает 60-100 см, а в отдельных местах - и много больше. Частица местных черноземов хранится в Парижской палате мер и весов. Район также щедр прочими природными богатствами. На его территории выявлены значительные залежи нефти, построено газохранилище. Из 12 газовых месторождений, которые освоены в области, девять находятся здесь. Днепропетровщина славится своими талантливыми врачами. Именно в нашем регионе проводят уникальные операции, которые спасают жизни и помогают многим пациентам вернуться к полноценной жизни. Так, в центре микрохирургии уха Днепропетровской областной больницы им. Мечникова впервые провели операции по возобновлению слуха у четверых глухих от рождения малышей. Возможность слышать они получили благодаря вживлению в ухо специального электронного устройства кохлеарного импланта. Хирурги Днепропетровской областной дет-

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ской больницы научились проводить операции младенцам в возрасте до полугода, страдающим болезнью Гиршпрунга. Это врожденный порок пищеварительного тракта, он

грозит малышам смертью. Врачам удается не только спасти малышей, но и полностью избавить их от недуга. На постсоветском пространстве Днепропетровск пока един-

ÇÀÃÀÄÊÀ ÇÎËÎÒÎÉ ÏÅÊÒÎÐÀËÈ

ственный город, где проводят подобные операции. Уникальные офтальмологические операции без разрезов проводят специалисты Днепропетровской областной офтальмологической больницы. Фемтосекундный лазер позволяет оперировать катаракту, близорукость, дальнозоркость, астигматизм и проводить пересадку роговицы. Этот метод гарантирует высокую точность и безопасность вмешательства, сокращает период реабилитации. Днепропетровские офтальмологи также проводят успешные операции с использованием сверхсовременных искусственных хрусталиков.

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ ÈÇ ÏÐÎÑßÍÎÉ Далеко за пределами Украины знают нашего земляка Анатолия Арцебарского, уроженца пгт. Просяная Покровского района. Он - командир последнего советского космического экипажа, летчик-испытатель, полковник запаса, Герой Советского Союза. Наш земляк стал 248-м человеком в космосе, 71-м - из СССР. С 18 мая по 10 октября 1991-го Анатолий Арцебарский совершил длительный космический полет года в качестве командира экипажа транспортного корабля «Союз ТМ-12» и ОК «Мир». За этот период наш земляк совершил шесть выходов в открытый космос, продолжительностью 32 часа 17 минут. В целом, полет занял более 144 суток. На одной из конструкций станции Арцебарский вместе с Сергеем Крикалевым укрепил флаг СССР. Вскоре после того, как экипаж вернулся на Землю, Советский Союз распался. Все флаги спустили, не тронули только тот, что в космосе. Его демонтировали гораздо позже. Анатолий Павлович по сей день не расстается с любимым делом занимается организацией космических программ Казахстана. Сейчас он живет в Москве.

В 1971 году в окрестностях нынешнего города Орджоникидзе Днепропетровской области экспедиция археолога Бориса Мозолевского совершила величайшее археологическое открытие минувшего века, найдя Золотую Скифскую пектораль. Драгоценный нагрудный знак царской власти, который не одно столетие хранился в кургане Толстая Могила, изготовили в 5-м веке до н. э. Историки считают, что до своего погребения украшение пережило сотни владельцев. Сегодня Пектораль находится в Музее исторических драгоценностей Украины в Киеве. По самым скромным подсчетам, ее стоимость достигает двух миллионов долларов. Весит реликвия 1150 граммов, имеет диаметр 30,6 сантиметра, а пробу чистого золота - 958. Но главная ценность артефакта в том, что это - шедевр мирового искусства. Он состоит из около сотни мастерски выполненных фигур, изображающих людей, животных, мифические существа. Недавно в ученых кругах появилось мнение, что Пектораль - ничто иное, как зашифрованное послание скифов к своим потомкам, которые и сегодня живут на украинских землях. В год же, когда послание будет расшифровано, возродится былая скифская слава.

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ» Прототипом героя одноименного фильма был наш земляк - легендарный разведчик, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Украины Евгений Березняк. До войны он работал сельским учителем, не думая о том, что когданибудь окажется в школе Главного разведывательного управления. На его счету - десятки успешных операций в тылу врага, в том числе, и работа в днепропетровском подполье. В августе 1944 года группа военных разведчиков «Голос», возглавляемая Березняком, десантировалась в районе польского города Краков. Меньше чем через сутки Березняк оказался в полевой жандармерии, а затем в гестапо. Ему удалось бежать, а затем участвовать в спасении древнего города. События, связанные с этим, показаны в фильме «Майор Вихрь». После войны Евгений Березняк работал на руководящих должностях в сфере образования, получил звание «Заслуженный учитель Украины», был избран почетным академиком Академии педагогических наук Украины. Ратные и трудовые подвиги Березняка отмечены высокими наградами. Он является почетным гражданином Киева, Днепропетровска, Новомосковска и Кракова.

ÞÆÌÀØ - ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÐÅÍÄ Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Южмаш) прославило не только Днепропетровск и область, но и всю Украину, закрепившую за собой статус мировой космической державы. У нас серийно производят образцы современной ракетно-космической техники, воплощающие разработки специалистов конструкторского бюро «Южное». По замыслу и исполнению им нет аналогов. Результаты проведенных пусков позволяют Южмашу претендовать на одно из мест в пятерке ведущих ракетнокосмических предприятий. Завод участвует в международной программе «Морской старт», производя ракету-носитель «Зенит-3SL». Ведутся переговоры о продаже зарубежным компаниям технологий производства контейнеров для хранения радиоактивных и высокотоксичных отходов, созданных на базе ракетных технологий. Кроме ракет, завод выпускает троллейбусы, автобусы, тракторы, шасси для самолетов, ветроэнергетические установки и другую продукцию.


14 ○

ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 82! ○

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

Ñîáûòèÿ è ëþäè, êîòîðûå ïðîñëàâèëè îáëàñòü «ÄÍÅÏл - ÇÍÀ×ÈÒ ÏÎÁÅÄÀ

Наш спортивный регион трудно представить отдельно от ярких футбольных побед. Тем более, что история ФК «Днепр» неразрывно связана с историей области. Датой основания днепропетровского клуба считается 1918 год. Именно тогда появилась команда под названием «БРИТ» (Брянский рабочий индустриальный техникум) при ремесленно-технических классах, ковавших кадры для Брянского металлургического завода (с 1922-го - завод Петровского). Впоследствии местная футбольная дружина именовалась «Петровец», «Сталь», «Металлург», а «Днепром» стала в конце 1961-го. Команда дважды была чемпионом СССР по футболу (в 1983 и 1988 годах), в 1989-м стала обладателем Кубка СССР и Кубка сезона. К слову, 6 ноября 2013-го, в день 30-летия нашего первого союзного чемпионства в областном центре, на Бульваре Евгения Кучеревского открыли ладью - памятный знак, символизирующий команду и ее успехи. Этот эскиз победил в голосовании болельщиков. Сегодняшний «Днепр» продолжает свои славные футбольные традиции достойными выступлениями в украинской Премьер-лиге и еврокубках.

ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ ÎÊÑÀÍÛ ÁÀÞË Триумф нашей землячки на Играх в норвежском Лиллехаммере в 1994 году по праву занимает особое место не только в истории Днепропетровщины, но и в отечественной спортивной летописи. Это было первое золото независимой Украины на Олимпиадах. На коньки будущая олимпийская чемпионка встала в четыре года, в Днепропетровске. А уже в шестнадцать поднялась на высшую ступень пьедестала в Лиллехаммере. Украинка тогда выполнила одну из лучших коротких программ в истории фигурного катания (на музыку Чайковского). А после блестяще откатала произвольную, невзирая на травмы, полученные на тренировке после столкновения с немецкой фигуристкой. Несмотря на то, что в Норвегию Оксана Баюл приехала в статусе чемпионки мира 1993 года, на ее победу никто не ставил. И когда наша соотечественница выиграла золото, оказалось, что у организаторов нет гимна Украины. Церемонию награждения отложили на полчаса, пока запись не привезли из гостиницы - она оказалась на кассете одного из функционеров нашей сборной. Тогда украинский гимн впервые в истории Олимпийских Игр прозвучал на весь мир.

«ÁÀÒß» ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅÑÀÍÒÓÐÛ На набережной областного центра возвышается памятник выдающемуся уроженцу Днепропетровска - командиру-десантнику Василию Маргелову. «Батю» знает и уважает каждый, кто служил в ВДВ. Именно этот человек-легенда стоял у истоков создания современных воздушно-десантных войск. Недаром некоторые расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска Дяди Васи». В них Василий Филиппович вложил всю свою душу, опыт и талант военачальника. Именно Маргелов сделал из воздушно-десантных войск элиту Вооруженных сил СССР, поставив им на службу современное вооружение и создав непобедимый образ ВДВ. Генерал армии снискал уважение земляков своими подвигами. Семь десятилетий жизни он отдал военному делу. В годы Великой Отечественной оборонял Ленинград, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Херсон. Стрелковая дивизия, возглавляемая Маргеловым, освобождала страны Восточной и Центральной Европы. После победы прославленный генерал долгое время работал на руководящих постах в Вооруженных силах.

ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÐÅÊÎÐÄÑÌÅÍ Одно из красивейших мест и знаковая «визитка» Днепропетровска - городская набережная. Ее длина превышает 23 км. Это - абсолютный рекорд не только для Украины, но и для Европы. Отсюда открывается живописная панорама Днепра, «разлившегося» в ширину на 1,5 км. С левобережьем набережную соединяют Кайдакский; Амурский или Старый, железнодорожный; Центральный (Новый); Южный и Мерефо-Херсонский мосты. К слову, автодорожный Центральный признан самым длинным в Украине, а железнодорожный Мерефо-Херсонский единственным в Европе, имеющим криволинейную конструкцию. Кроме того, последний взят под охрану государства, как памятник архитектуры. А по пешеходному мосту легко добраться до Комсомольского острова. Но мосты - не единственная достопримечательность нашей набережной. Здесь много памятников, необычных скульптур, фонтаны «Лебедь» и «Сфера», 50метровая «семейная» скамейка и, безусловно, Дерево счастья и Скамейка влюбленных - подарок местных кузнецов жителям областного центра.


ÍÀز ÑÊÀÐÁÈ

×óìàöüêèì øëÿõîì - äî çîëîòà ñê³ô³â ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Äí³ïðîïåòðîâùèíà - îäíà ç íàéá³ëüøèõ òà íàéðîçâèíåí³øèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ó êîæíîãî íàøîãî ðàéîíó º ñâî¿ ³ñòîðè÷í³ òà ñó÷àñí³ «ðîäçèíêè», çäîáóòêè ³ íàãîäè äëÿ ãîðäîñò³. «Â³ñò³» âèð³øèëè ñêëàñòè ïåðåë³ê òîãî, ùî ö³êàâî çíàòè ïðî ðåã³îí éîãî ìåøêàíöÿì òà ãîñòÿì

1

Гранітом, добутим в Апостолівському районі, обкладено Московський університет ім. М. Ломоносова. Цей матеріал використовували і під час реконструкції Мавзолею Леніна у Москві. Свого часу в колишньому селі Грушівка Олександр Довженко знімав «Поему про море».

А сама назва селища Кринички, за легендою, походить від того, що тут була дуже смачна вода. Магдалинівський район багатий чорноземами. Частинка їх є навіть у Паризькій палаті мір та ваги. На території краю є поклади нафти, побудовано газосховище. У лісових масивах села Степанівка створено заповідник.

7

13

Нинішній Петропавлівський район дав прихисток солдатам розформованого Луганського пікінерського полку, що повинен був захищати від татарсько-турецьких нападів. Відомим осередком віри у ХІХ столітті був Коханівський монастир, зруйнований під час колективізації.

ко від Ненаситця у нерівному бою з печенігами поліг князь Святослав. Почесний громадянин Солонянського району Леонід Білоус - чемпіон світу з гирьового спорту. Романтична історія назви селища Софіївка. Царський генерал Дунін подарував його своїй нареченій. Із відомих

18

ÌÀÃÄÀËÈͲÂÑÜʲ ×ÎÐÍÎÇÅÌÈ Â ÏÀÐÈƲ

15 5

18

20 7 3 12 6

4 17

9 21 2

Васильківщина - спортивний район. Тут із 1981 року почав проводитися турнір з грекоримської боротьби, який у 1993-му здобув статус міжнародного. Тренер місцевої спортшколи Сергій Дараган виховав двох учасників Олімпійських ігор - у Сіднеї й Пекіні - Олександра Драгана та Олега Крьоку. У Верхньодніпровському районі росте унікальний 300літній дуб. А біля села Домоткань є пам’ятний знак льодовика, що рухався 30 мільйонів років тому. На території нинішнього Дніпропетровського району знайдено поселення пізнього палеоліту, могильник періоду мезоліту. Археологи відшукали також предмети Черняхівської культури, безпосередніми нащадками якої були слов’яни. Криворіжжя - головний рудник України. Адміністративний центр району - найбільше місто в країні, що не є обласним центром, а ще - найдовший населений пункт Європи. У Кривому Розі є метрополітен, що раніше мав назву «Швидкісний трамвай». Цей вид транспорту досі остаточно не класифікували. Через територію Криничанського району пролягав Великий Чумацький шлях.

3 4

5

6

15

ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 82!

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508)

1 8

Сполучає Дніпропетровщину із Харківською та Донецькою областями Межівський район. На його території колись тривали постійні сутички козаків із татарами, які звідси йшли на Дніпро. На Нікопольщині було 5 із 8 Запорозьких Січей. Біля села Капулівка розташована могила кошового отамана Івана Сірка. На території району знайшли Золоту Скіфську пектораль у кургані Товста Могила. На Новомосковщині варто відвідати відомий козацький собор доби бароко, про який Олесь Гончар написав роман з однойменною назвою. Унікальність будівлі в тому, що з 9 куполів під будьяким кутом зору видно 7. Одна із кам’яних баб біля Дніпропетровського історичного музею «родом» із села Керносівка Новомосковського району. Павлоградський район - шахтний край Дніпропетровщини. Тут збудовано 7 копалень. У Павлограді народилась відома поетеса Ганна Світлична. Петриківщина - осередок унікального напрямку художньої творчості - Петриківського розпису. Він відомий далеко за межами України та є одним із її символів.

9

10

11

12

19 14

15 16

17

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÀÂÎÄ ÔÅÐÐÎÑÏËÀÂÎÂ

ÊÐÓÏÍÅÉØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ Â 1966 ã. áûë çàïóùåí â ýêñïëóàòàöèþ Íèêîïîëüñêèé çàâîä ôåððîñïëàâîâ. Îí ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ìîùíûì ïðåäïðèÿòèåì ïî ïðîèçâîäñòâó ìàðãàíöåâûõ ôåððîñïëàâîâ â Óêðàèíå è îäíèì èç ñàìûõ êðóïíûõ â ìèðå. Çàâîä ýêñïîðòèðóåò ôåððîìàðãàíåö, ñèëèêîìàðãàíåö, ôåððîñïëàâû. Çà áîëåå ÷åì ÷åòûðå äåñÿòèëåòèÿ èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ 300 åãî ðàáîòíèêîâ óäîñòîåíû ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä. Íà çàâîäå ðàáîòàëè 13 êàíäèäàòîâ íàóê, 13 ëàóðåàòîâ Ãîñïðåìèè, 20 ëàóðåàòîâ äðóãèõ ïðåìèé. ○

ÌÓÇÅÉ ËÎÖÌÀÍÎÂ

11

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÝÊÑÏÎÍÀÒÛ

13 2

ÑÎËÎÍßÍÙÈÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÅËÜÄÎÐÀÄÎ

Уздовж гирла річки Вовчої на території сучасного Покровського району пролягав горезвісний Муравський шлях, яким яничари гнали в рабство українців. Край цьому поклав своєю перемогою над великим загоном татар Іван Сірко. На Покровщині народились знані артисти й співаки - Світлана Білоножко, Тетяна Халаш та інші. На території П’ятихатського району розташовувалась важлива станція Катерининської залізниці, що сполучала рудне Криворіжжя із вугільним Донбасом. І сьогодні це важливий вузол Придніпровської магістралі. Адміністративний центр Синельниківського району - місто Синельникове один із найбільших залізничних вузлів України. Відоме воно також фаянсом та одним із двох найбільших ресорних заводів СРСР. 1995 року в Синельниковому почала працювати перша в Україні цифрова телефонна станція «Тадіран». У надрах Солонянщини знайдено золото. Тут знаходився поріг Ненаситець - найстрашніша перешкода на водному шляху запорозьких козаків, завдовжки півкілометра й заввишки майже 5 метрів. Недале-

10 22 16

8 14

сучасників у районі народились поетеса та громадський діяч Любов Голота, заслужений артист України Микола Садовський та інші. Одна із Запорозьких Січей була розташована на території Томаківського району. А назву селищу дали через незліченну кількість маків. На початку минулого століття на Томаківщині знайшли кромлех рідкісну культову споруду у вигляді кільця з граніту, що розміщувалась під насипом кургану епохи енеоліту заввишки 3,5 метра та діаметром 17 метрів. За легендою, мінеральні води із Царичанського району здатні зцілювати людей та повертати їм життя. Селище Царичанка - один із найстаріших населених пунктів Дніпропетровщини. Територія нинішнього Широківського району у давнину була дном Сарматського моря. До сьогодні у краю збереглися колишній Народний Дім, збудований у 1914 році, та залізничний вокзал 1903 року. Юр’ївський район - наймолодший в області. Виділений із Павлоградського спеціальним Указом Верховної Ради в жовтні 1991-го. Найстаріша будівля - Свято-Георгіївська церква 1781 року.

19

20 21

22

Íà þæíîé îêðàèíå Äíåïðîïåòðîâñêà íàõîäèòñÿ Ìóçåé èñòîðèè ëîöìàíîâ Äíåïðîâñêèõ ïîðîãîâ. Ìåñòî âûáðàíî íåñëó÷àéíî - â ïîñåëêå Ëîöìàíñêàÿ Êàìåíêà èçäàâíà æèëè äíåïðîâñêèå ëîöìàíû, ïîòîìêè çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ. Ìóçåé èñòîðèè ëîöìàíîâ è ëîöìàíñêîãî ðåìåñëà ñîçäàí íà îñíîâå ÷àñòíîé êîëëåêöèè ïîñëåäíåãî äíåïðîïåòðîâñêîãî ëîöìàíà Ã. Îìåëü÷åíêî.  íåáîëüøîé êîìíàòå Äîìà êóëüòóðû ðàçìåñòèëèñü îêîëî 200 ýêñïîíàòîâ: ÿêîðè, âåñëà, îäåæäà ëîöìàíîâ, âûøèòûå ðóøíèêè è ñîðî÷êè, ñóíäóêè, êóâøèíû, íàðîäíûå êàðòèíû è äåñÿòêè ôîòî. ○

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÖÈÐÊ

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÉ ÎÁÐÀÇ Äíåïðîïåòðîâñêèé öèðê îñíîâàí â êîíöå XIX âåêà è íàçûâàëñÿ òîãäà Åêàòåðèíîñëàâñêèì.  ðàçíîå âðåìÿ â íåì âûñòóïàëè Ì. Ðóìÿíöåâ, Í. Êàïèòàíîâà, Þ. Êóêëà÷åâ, È. Êèî, Þ. Íèêóëèí, Â. Çàïàøíûé, ïðåäñòàâèòåëè äèíàñòèè Äóðîâûõ, ßðîâûõ, Êîðíèëîâûõ, Øåìøóð, Ýëüâîðòè, Äîâåéêî. Äíåïðîïåòðîâñêèé öèðê çíàìåíèò óíèêàëüíûì çäàíèåì, àíàëîãà êîòîðîãî íåò â ìèðå. Óäà÷íî íàéäåííûé àðõèòåêòóðíûé îáðàç ïîêàçûâàåò íàçíà÷åíèå çäàíèÿ. Äíåì ýòî øàòåð, à âå÷åðîì, êîãäà öèðê çàæèãàåò îãíè, îí ïðåâðàùàåòñÿ â æåðëî âóëêàíà, èç êîòîðîãî âûðûâàþòñÿ îãíåííûå ÷åêàííûå çâåðè.


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 6 березня ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.20, 23.25 На слуху 06.35 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.30 Эра бизнеса 07.50 Быстрый завтрак 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Т/с «Монте Кристо» 11.35 Книга.ua 12.10, 18.55, 21.30 Деловой мир 12.30 Д/ф «Григор Тютюнник. Судьба», 2 ф. 13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.45 Ближе к народу 16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт 17.55 Тарас Шевченко в Петербурге 18.40 Финансовая перспектива 19.25 Д/ф «Ген своди» 20.00 Концертная программа «Нацио= нальные коллективы = Тарасу Шевченко» 21.40 «Предвечерье» 22.45 Поет Иван Попович 23.00 Итоги 23.45 От первого лица 00.05 Х/ф «Клуб женщин», 1 с. 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.20, 23.55 Т/с «Петрович» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.15, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 11.20, 12.25, 17.00 Д/с «Следствие вели...» 13.40 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Понять. Простить» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.35, 03.10 Т/с «Серафима Прекрас ная» 01.40 Х/ф «Место на кладбище»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.00 Т/с «Солдаты 15» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Освобождение. Направ ление главного удара» 12.15 Д/п «Тайны волшебных трав» 13.15 Д/п «Бессмертие» 14.15 Д/п «Смерть Вселенной» 15.15 Д/п «Воины мира» 16.15 Д/п «Оружие победы» 16.30, 19.00 Т/с «Груз» 18.30 «Алеф = в наше время» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Моя месть» 23.15 Х/ф «Эпидемия» 01.15 Х/ф «Два нуля»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Черепашки ниндзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Променад» 08.00 «Рестораны мира» 09.00, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Папины дочки» 14.10 «36, 6» 14.40 Х/ф «Сумерки.Сага Новолу ние» 18.00 Абзац! 19.30 «Respect TV» 20.00 Т/с «Воронины» 21.00 «Oscar time» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Х/ф «Сумерки. Сага.Затме ние» 00.35 Х/ф «Его звали Ворон»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.10, 20.15 Х/ф «Гюльчатай 2» 10.50 Х/ф «Громовы 2» 11.50, 12.50, 00.35, 01.25 «Не ври мне = 4» 13.50 Х/ф «Дело врачей» 14.45 «Красавица за 12 часов = 2» 15.40 Т/с «Сваты 4» 17.10 Х/ф «Аси» 22.15 «Украинские сенсации» 23.45 Х/ф «Касл 2»

СТБ 06.45, 16.00 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.05 Х/ф «Не могу сказать «про щай» 11.50 «Следствие ведут экстрасенсы» 12.40, 00.15 «МастерШеф = 2» 18.00, 22.00 «Вікна=Новини» 19.50 Х/ф «Мама детектив» 22.25 «Я соромлюсь свого тіла»

Сх. 06.32 Зах. 17.48 Трив. дня 11.16

Зах. Сх. 08.53 Новий міс. 1 березня

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

34 КАНАЛ

НТН

TBI

TVCI

08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «До суда» 11.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Пропавшие без вес ти» 15.00, 17.00 Т/с «Тайга. Курс выжива ния» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Грабь награбленное» 23.00 Т/с «Менталист 5» 00.00 Т/с «Декстер 4» 01.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.50 Т/с «Мертвая зона»

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00 Homo sapiens 11.00, 12.25, 14.30, 15.30, 16.30, 17.40, 19.10, 01.00 TBiNews 11.30 ЖИВЯком 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се= годня» 12.15, 14.45 Арт=дозор 12.20, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.00 Частные новости 13.30, 16.00, 17.10, 19.30, 03.45 Осо= бое мнение 14.00 DOUBLE ЯТЬ 17.00 Обзор блогов 22.00, 03.00 Стоп=кадр 02.00 Авиакатастрофы: причины и следствия 04.15 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.15, 17.50 М/с «Золушка» 08.35, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.20 «Барышня и кулинар» 09.50, 16.05 Д/ф «Развод по=итальян= ски» 10.25 «Доктор И...» 10.45 Х/ф «Жизнь как жизнь. Про стить значит забыть» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со= бытия 11.50 Татьяна Васильева в программе «Жена. История любви» 13.00 «Хроники московского быта. Цветы» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Д/ф «Московские красавицы» 15.45 М/ф «Бременские музыкан ты» 18.15, 00.35 Х/ф «Жизнь как жизнь. Молодожены» 19.00 М/с «Волк Альберто» 19.10, 01.20 «Право голоса» 20.20 «Осторожно, мошенники!» 20.45 М/ф «Шел трамвай десятый номер» 21.00 «Тайны нашего кино. «Три плюс два» 21.25 Д/ф «Вторая жизнь резидента» 22.20 Х/ф «Знаменитые соблазните ли. Майкл Дуглас» 23.00 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь» 23.35 Д/ф «Российские красавицы»

ICTV 06.50, 16.55 Т/с «Опера» 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.05, 14.00 Анекдоты по=украински 10.25, 13.00 Т/с «Прокурорская про верка» 14.15 Т/с «Улицы разбитых фона рей. Менты 5» 15.10, 20.05 Т/с «Чужой район 2» 18.45 Факты. Вечер 21.55 Т/с «Лесник» 23.45 Х/ф «Жутко громко и запре дельно близко» 01.55 Х/ф «Железная леди»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.55 М/с «Русалочка» 09.20 Ералаш 09.45, 21.00 Страна У 12.10 Даешь, молодежь! 13.05 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.00 Т/с «Любит не любит» 15.00, 19.00 Панянка=селянка 16.00 Богиня шопинга. Возвращение 17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 18.00 Рассмеши комика 21.55 6 кадров 22.50 Т/с «Светофор» 23.45 Между нами 00.45 Т/с «Закрытая школа»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Урок для родителей 10.45 Х/ф «Рецепт ее молодости» 12.10 Т/с «Герой нашего времени» 13.00, 20.00 Д/ф «Где=то на земле» 14.30 В гостях у Гордона 15.30 Налоговый монитор 15.45 К слову о вещах 16.00 М/ф 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 20.30 В тренде 21.00 Снято 21.15 102 информ 21.30 Т/с «Доктор Живаго» 23.00 Х/ф «Ты есть»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес=время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот=новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.35 Драйв=новости 08.45 Трансмиссия=новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00 Вре= мя. Итоги дня 16.35 Жизнь интересна 17.35 Акцент 18.35 Лесной патруль 19.00 Время новостей 21.40 Время=Тайм 22.10 Реальный сектор 23.25 CRIME NEWS 00.35 В кабинетах

НТВ МИР 06.10 Их нравы 07.05 Т/с «Рублевка.LIVE» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.30 «Медицинские тайны» 10.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 11.35 «До суда» 12.35, 01.55 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30, 02.55 «Суд присяжных.» 15.40 «Дело врачей» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.50 «Говорим и показываем» 19.45 Т/с «Шаман 2». «Мечта» 21.45 «Сегодня. Итоги» 22.10 Т/с «Дельта». «Генерал» 00.00 Т/с «Мент в законе»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.30 Х/ф «Подкидыш» 09.45, 18.45 «Шутка за шуткой» 10.50, 17.05 Т/с «Клон» 12.35, 19.50 Т/с «Звезда эпохи» 14.35 Х/ф «Зависть богов» 21.45 Х/ф «Тайна «черных дроздов» 23.30 Х/ф «Заклятие долины змей»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Линда и Блэр изучают вкус Гре= ции», 5 с. 07.30 « Все о еде», 1 с. 08.05 «Год в истории», 1991 г. 08.25 «Экотуризм в Латинской Амери= ке», 4 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 8 с. 17.00 «Под напряжением» 17.30 Тайны 18.05 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить», 9 с. 19.25 «Первые. Всеволод Бобров» 20.00 Т/с «Город соблазнов» 20.45 «За кулисами войны», 18 с. 21.00 «Происхождение стиля», 1 с.

ОРТ М 07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости 07.15 «Доброе утро» 08.00 «Доброго здоровьица!» 08.45 «Жить здорово!» 09.45, 16.40 «Истина где=то рядом» 10.15 «Контрольная закупка» 10.45 «Модный приговор» 12.00 Другие новости 12.20 «Время обедать!» 13.15 «Понять. Простить» 13.40 «След» 14.15 «Они и мы» 15.05 «В наше время» 16.00 Вечерние новости 17.00, 00.00 «Наедине со всеми» 17.55, 01.05 «Давай поженимся!» 19.00 «Время» 19.30 «Пусть говорят» 20.25 Т/с «Манекенщица» 22.25 «Вечерний Ургант» 22.55 Ночные новости 23.05 «Валентина Терешкова. Звезда космического счастья»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Дорожный патруль 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с «След» 10.00, 20.10 Т/с «Шаман 2» 11.50 Ток=шоу «Пусть говорят» 15.00, 23.20 Т/с «ОСА» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Сашка» 19.30 Ток=шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 00.20 Т/с «Ментовские войны 7»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.20, 12.00 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 20.55 «Ради жизни» 07.15 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо=центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «Золото партии» 13.30 Х/ф «Король Дроздовик» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Титаны бизнеса» 19.00 «Народная думка» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Одесский экран» 20.30 «Свои» 21.00 М/ф «Магазинчик само убийств» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Х/ф «Сортировка»

НОВЫЙ 06.10, 06.55 Kids Time 06.15 М/с «Черепашки ниндзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00 Подъем 08.00 Т/с «Виола Тараканова» 09.00, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Папины дочки» 14.40 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу ние» 18.00 Абзац! 19.00, 00.15 Репортер 19.05 Т/с «Воронины» 22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме ние» 00.20 Х/ф «Его звали Ворон» 01.50, 04.30 «Служба розыска детей» 01.55, 02.50 Зона ночі. 02.00 Райські сади гетьмана Сагайдач= ного 02.20 З полону на волю 02.35 Останні лицарі 02.55 Вище неба 03.20 Останній лоцман 03.35, 04.00 Зона ночі. Культура 03.40 Усмішник 04.35 Война миров

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Свет= лана Мазий» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 Х/ф «Кащей Бессмертный» 09.00, 20.00 Выдающийся ХХ век 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15, 21.35 ROLLING STONES = просто для записи 12.45 «Алло, адвокат!» 13.15 «Украина=Европа: маятник Фуко» 14.00, 22.45 Правдивые истории 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Смертельная миссия: Мадагаскар» 17.45 «Социальный статус: ваши пра= ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 00.45 Х/ф «Философия будуара Мар киза де Сада»

K1 07.30, 16.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 08.30 М/ф 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.40 Т/с «Дикий ангел» 15.15, 19.10 «Орел и решка» 17.15, 21.00 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Бабуля= антикризис» 06.40, 08.30, 10.50 «Загородный дом» 06.50, 10.00, 20.45 «Попури» 07.40, 12.30 «Здоровье» 08.00, 16.50 «Погода» 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.50, 19.35 Х/ф «Последний из со бачьего племени» 10.10, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 13.15 М/ф «На лесной тропе» 15.55 М/ф «Ну, погоди!» 16.55 «Моя история» 17.20 Х/ф «Счастливчик Люк» 18.30 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» 19.05 «Архивы истории» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Леди Л» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН= ТЕРом 09.20, 22.55 Легенды уголовного ро= зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.25 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 23.25 «Соседи» 13.35, 17.45, 23.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.10 Д/с «В поисках истины» 15.55 Д/с «Портреты дикой природы» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.35 Давай поженимся в Украине 00.35 Игра судьбы

2+2 06.00 М/ф 07.00 Т/с «Солдаты 15» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Освобождение. Направ ление главного удара» 12.15 Д/п «Тайны волшебных трав» 13.15 Д/п «Бессмертие» 14.15 Д/п «Смерть Вселенной» 15.15 Д/п «Воины мира» 16.15 Д/п «Оружие победы» 16.30, 19.00 Т/с «Груз» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Моя месть» 23.15 Х/ф «Эпидемия» 01.15 Х/ф «Два нуля»

MEGA 06.00 Д/ф «Шарль де Голль» 06.30, 23.30 Загадки вселенной 07.30 Сила животных 08.30, 13.30 Мегасооружения 09.30, 18.30 Искатели 10.30 Тайные знаки 11.30, 15.30 В поисках приключений 12.30 Невероятные животные 14.30, 21.30 Современные чудеса 16.30 Битва цивилизаций. Звездолет фараону 17.30 В поисках истины 19.30 НЛО. Секретные файлы 20.30 Д/ф «Мистика царской динас= тии» 22.30 Африка 00.30 Загадки планеты 01.20 Сделано в СССР

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30, 12.30, 15.15, 17.40 Вести= Москва 09.50 «Пятая графа. Эмиграция» 10.50 «О самом главном» 12.50 Вести. Дежурная часть 13.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 14.00 Т/с «Я приду сама» 15.40, 02.25 «Особый случай» 16.35 Т/с «Дом у большой реки» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 21.55 Т/с «Тайны следствия» 22.45 «Чужой в семье Сталина» 23.40 Т/с «Белая гвардия» 01.55 «Пряничный домик»

НАШЕ КИНО 06.55, 12.55 Х/ф «Соло» 07.30, 13.30 Х/ф «Благочестивая Марта», 2 с. 09.55, 15.55 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 11.30 Х/ф «Путешествие в счастли вую аравию» 17.30, 23.30 Х/ф «Три плюс два» 19.30, 01.30 Х/ф «Анискин и Фанто мас», 2 с. 21.50 Х/ф «Башня»

REN TV 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30, 21.00 «Новости= 24» 07.00 «Вам и не снилось»: «Охота за «Красной смертью» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Великие тайны времени» 21.30, 00.45 Т/с «Спартак: кровь и пе сок» 23.45 «Чистая работа»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по= пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар= ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

Іменинники дня: ОСТАП, ТИМОФІЙ, ЮРІЙ, ЗАХАР, ІВАН, ХОМА, ГЕОРГІЙ

06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Приключения в зоопарке» 07.40 «ТелеПазлики» 08.00, 08.45 «Секретные территории» 09.35 «У меня теперь семья!» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 Т/с «Зажигайка» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Профессиональные игры» 12.30 «Специальный проект» 14.00 «Борьба за выживание» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Живая тема» 15.50, 19.15 М/ф 16.10 «Раса бессмертных» 17.00 «Открытый миру» 17.20, 00.00 «Смотреть всем!» 17.30 «Чудо возможно» 17.50 «Люди = легенды» 18.15 Т/с «Будулай, которого не ждут» 19.30 «Тачки со свалки» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «По закону чести» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Наш сад» 00.15 Т/с «Разведка»

спутниковое ТВ

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Прошед= шее ВРЕМЯ» 08.00, 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 09.00, 15.00 «Шире круг» 10.00 «Это вы можете. Аукцион» 11.05 Д/ф «Перекресток рока» 11.35 Т/ф «Господа Головлевы», 1 ч. 16.00 «Немного о себе» 16.35 «Если хочешь быть здоров» 16.55 «50/50» 17.35 Т/ф «Господа Головлевы», 2 ч. 21.00 «Взгляд» 22.00 «...До 16 и старше» 23.00 Д/ф «Для вас, родители. У нас в гостях Доктор Спок» 23.40 Х/ф «У меня есть лев», 1 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Неразлучные друзья» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми= нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Таксистка» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан= ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «Кэнди Кэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд= рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Джим с Пиккадилли» 21.00 Х/ф «Когда нас не станет»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Лыжные гонки 10.30, 11.15, 12.15, 20.45, 01.30 Фут= бол 11.10 Спорт и Компания 13.15, 16.15, 20.00, 23.00, 00.00 Би= атлон 14.45, 17.45 Лыжное двоеборье 15.45, 18.30, 01.00 Прыжки с трамп= лина 21.00 Бойцовский клуб

XSPORT 06.00, 15.00, 23.00 Наша рыбалка 07.00, 12.30, 20.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.00 Экстремальный спорт 11.30 Вездесущая камера 13.00 ЙОЙ 13.20 Биатлон. Кубок мира. Этап 7. Поклюка. Спринт. Мужчины 16.20, 19.00 Биатлон. Кубок мира. Этап 7. Поклюка. Спринт. Женщины 18.00 Бойцовский клуб 21.00 Теннис. Индиан=Уэллс

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.15, 01.00 Новости 08.15, 17.30, 01.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.35, 01.20 «Байки старого болельщика» 08.40 Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Норвегии. Женщины. Мужчи= ны. Спринт 10.30, 16.45 «Снежный мир» 11.00 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Норвегии. Мужчины. Су= пергигант 12.30 Олимпиада в Сочи. Сноубординг. Женщины. Мужчины. Парал= лельный гигантский слалом. Фи= нал 14.40 «АПЛ. Клубы». «Ливерпуль» 14.55 Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира в Норвегии. Прыжки с трамплина 15.55 «Евролига c Гомельским»

17.40 Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира в Норвегии. Гонка 10 км 18.30, 00.30 «Шесть на шесть» 19.05 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Мексике. Смешан= ная эстафета 20.40 «АПЛ. Клубы». «Вест Хэм» 20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» = «Милан» 22.50 Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира в Норвегии. Прыжки с трамплина. Гонка 10 км. 01.25 Родео. «Bull Riders»

FUTBOL1 06.00, 22.55 Чемпионат Германии. Об= зор тура 06.55, 18.00 Топ=матч 07.00 Чемпионат Аргентины. Обзор тура 08.00 Таврия = Севастополь. Чемпио= нат Украины 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Испания = Италия. Товарищес= кий матч 12.25 Чемпионат Испании. Обзор тура 13.30 ЮАР = Бразилия. Товарищеский матч 15.25 Мини=истории Кубка мира. Франция 1998 г. 16.00 Англия = Дания. Товарищеский матч 18.20 Франция = Нидерланды. Товари= щеский матч 19.15 Коэффициенты ФИФА/УЕФА 20.25 Германия = Чили. Товарищеский матч 00.00 Визитка: Челси. Чемпионат Англии 00.25 LIVE. Палмейрас = Португезе. Чемпионат Бразилии

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Хочу, чтоб он пришел» 02.00, 08.00, 14.00 М/с «Приключе ния капитана Врунгеля», 11 с. Сборник мультфильмов «Вол шебный магазин». «Отчаян ный кот Васька» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Черепаш ка герой». 25 с. Сказки зару бежных писателей «Королев ские зайцы». Русские народ ные сказки. «Колобок» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Ребячий патруль». 1984 г. Сборник мультфильмов «Козлик и его горе». «Веселая карусель» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Робин Гуд» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки=чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: стра= на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг= лей. Веселые новости 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.30 М/с «Смешари ки. Пин код» 08.00, 18.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсии» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Мультфильм 15.20 Ералаш 15.50, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.40 Новости 06.20, 23.20 На слуху 06.35 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.25, 07.40 Страна on line 07.30 Эра бизнеса 07.50 Быстрый завтрак 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Т/с «Монте Кристо» 11.30 Д/ф «Ген своди» 12.10, 17.25, 21.30 Деловой мир 12.25 Вера. Надежда. Любовь 13.25 Украинского рода 13.45 Х/ф «Назар Стодоля» 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.50 Спецпроект «Живая душа поэта святая...» Архивы...Люди...= Судьбы... Т.Шевченко 17.15 Финансовая перспектива 18.00 Церемония открытия Паралим= пийских игр 20.40 Спецпроект «Живая душа поэта святая...» Мир поэзии 21.40 Фольк=music 23.00 Итоги 23.40 От первого лица 00.00 Х/ф «Клуб женщин», 2 с. 01.20 «Национальная двадцатка»

ИНТЕР 05.25 Т/с «Петрович» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.15, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 11.20, 12.25, 17.00, 03.25 Д/с «След= ствие вели...» 13.40 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Понять. Простить» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 02.50 «Подробности» 20.35, 04.05 Т/с «Серафима Прекрас ная» 23.55 Концерт «Филипп Киркоров»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.00 Т/с «Солдаты 15» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Освобождение. Битва за Берлин» 11.10 Х/ф «Освобождение. Послед ний штурм» 13.05 «Новое сумасшедшее видео» 15.05 «Облом.UA. Новый сезон» 16.30 Т/с «Груз» 19.00 Т/с «Провокатор» 23.05 Х/ф «Точка» 00.50 Х/ф «Книга джунглей» 02.35 Х/ф «Карпатское золото»

11 КАНАЛ 06.15 М/с «Черепашки ниндзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Явления природы» 09.00, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50, 20.00 Т/с «Воронины» 14.45 Х/ф «Сумерки. Сага.Затмение» 18.00 Абзац! 19.30 Музичне вiтання вiд Злагоди з 8=м березня 19.35 «MEDICUS» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Лучшие» 22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 01.55 Зона ночi

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.10 Х/ф «Гюльчатай 2» 10.50, 01.35 Х/ф «Громовы 2» 11.50, 12.50 «Не ври мне = 4» 13.50 Х/ф «Дело врачей» 14.45 «Красавица за 12 часов = 2» 15.45 Т/с «Сваты 4» 17.10 Х/ф «Аси» 20.15 «Сказочная Русь» 20.50 «Вечерний Киев = 2013» 22.45 «Супергерои» 23.50 Х/ф «Марадона»

СТБ 06.10 Х/ф «Авария дочь мента» 07.55, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.15 Х/ф «Самая обаятельная и при влекательная» 10.55 Х/ф «Принцесса и нищенка» 18.00, 22.00 «Вiкна=Новини» 20.00, 22.35 «Холостяк = 4» 00.55 Х/ф «Не могу сказать «про щай»

ICTV 06.55, 19.20 Чрезвычайные новости 07.50, 09.15, 13.00 Т/с «Истребите ли» 08.45, 12.45 «Факты» 18.45 Факты. Вечер 20.05 Т/с «Чужой район 2» 21.55 Т/с «Лесник» 23.45 Х/ф «Арго» 01.45 Х/ф «Жутко громко и запре дельно близко»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.55 М/с «Русалочка» 09.20 Ералаш 09.45 Виталька 12.10 Даешь, молодежь! 13.05 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.00 Т/с «Любит не любит» 15.00, 19.00 Панянка=селянка 16.00 Икона стиля 17.00 Пол царства за любовь 18.00 Рассмеши комика 20.00 Х/ф «Завтра не умрет никог да» 22.25 6 кадров 22.50 Т/с «Светофор» 23.45 Между нами 00.45 Т/с «Закрытая школа»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.45, 15.45 М/ф 11.20 Х/ф «Ты есть» 13.00, 20.00 Д/ф «Где=то на земле» 14.30 В гостях у Гордона 15.30 Знай наших 17.00 Приемная депутата 17.30 Валянки 18.00 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 По закону чести 21.30 Т/с «Доктор Живаго» 23.00 Х/ф «Зимняя вишня»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 00.15 Биз= нес=время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.40 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот=новости 07.45, 18.20, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия=новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Лесной патруль 17.35 Не первый взгляд 18.35 Реальный сектор 19.00 Время новостей 21.40 Время=Тайм 22.10 Особый взгляд 00.35 Тема/Хроника недели

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 13.00 Т/с «Пропавшие без вести» 14.50, 17.00 Т/с «Иллюзия охоты» 16.45, 19.00 «Свідок» 19.30 «Совершенно секретно» 21.30 Х/ф «Джек Ричер»

00.00 Х/ф «Побег из Лос Анджеле са» 01.45 Т/с «Следствие ведет Да Вин чи»

НТВ МИР 06.10 «Женский взгляд» 07.05 Т/с «Рублевка.LIVE» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Очная ставка» 09.30 Спасатели 10.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей 9». «9 жизней» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.50 «Говорим и показываем» 19.45 Т/с «Шаман 2» 23.40 «Исповедь. Яна Рудковская» 00.40 «Школа злословия» 01.25 Т/с «Гончие 4»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.15 Х/ф «Город мастеров» 10.40, 18.55 «Шутка за шуткой» 11.45, 17.10 Т/с «Клон» 13.30 Т/с «Звезда эпохи» 15.30 Х/ф «Жил был доктор» 20.05 Т/с «Зоя» 22.05 Х/ф «Заклятие долины змей» 00.05 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00 «Университет сегодня» 07.05 «Происхождение стиля», 2 с. 07.30 «Все о еде», 2 с. 08.05, 19.30 «Год в истории», , 1994 г. 08.25 «Экотуризм в Латинской Амери= ке», 5 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 9 с. 17.00 «Невзрослые новости» 17.30 Тайны 18.05 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить» 19.15 «Университет. неделя» 19.50 Приемная народного депутата 20.00 Т/с «Город соблазнов» 20.45 «За кулисами войны», 19 с. 21.00 ПРЕМЬЕРА! «Три характера»

ОРТ М 07.00, 10.00, 13.00 Новости 07.15 «Доброе утро» 08.00 «Доброго здоровьица!» 08.45 «Жить здорово!» 09.45, 16.40 «Истина где=то рядом» 10.15 «Контрольная закупка» 10.45 «Модный приговор» 12.00 Другие новости 12.20 «Время обедать!» 13.15 «Понять. Простить» 13.40 «След» 14.15 «Они и мы» 15.05 «В наше время» 16.00 Вечерние новости 16.55 «Жди меня» 17.50 «Давай поженимся!» 18.50 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «ДОстояние РЕспублики» 22.50 Х/ф «Осенний марафон» 00.25 Х/ф «К Черному морю» 01.40 Х/ф «Посол Советского Со юза»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Окончательный вердикт 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 12.50, 17.20, 21.10, 22.30 Т/с «След» 10.00 Т/с «Шаман 2» 11.50 Ток=шоу «Пусть говорят» 15.00, 23.20 Т/с «ОСА» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Сашка» 19.30 Ток=шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 00.20 Т/с «Ментовские войны 7»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.20, 12.00 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10, 20.55 «Ради жиз= ни» 07.15, 22.40 «Звезды большого горо= да» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо=центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 М/ф «Магазинчик само убийств» 13.30 Х/ф «Волшебный кошелек» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Герои» 19.00 «Народная думка» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Одесский экран» 20.30 «Свои» 21.00 Х/ф «Раба любви» 00.00 Х/ф «Знакомьтесь, ваша вдо ва!» 01.40 «Мифы человечества»

Сх. 06.30 Зах. 17.49 Трив. дня 11.19

П'ятниця, 7 березня 06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Приключения в зоопарке» 07.40 «ТелеПазлики» 08.00, 08.50 «Секретные территории» 09.30 «Жизненное пространство» 10.00 «Эпикриз» 10.30 Т/с «Зажигайка» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Профессиональные игры» 12.30 «Открытый миру» 13.00 «Великие тайны души» 15.30 «Эликсир молодости» 16.20 М/ф «Дюймовочка» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Смотреть всем!» 17.30 «Приемная депутата» 17.45 «Люди = легенды» 18.15 «Free Time» 18.40 Музыкальное поздравление от «Злагоды» 18.50 «Неизвестное рядом» 19.00 Т/с «Перемена» 19.30 «Индекс опасности» 20.00 «Битва наций» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «Наш сад» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип = Топ» 00.00 «Преступление и наказание» 00.20 Х/ф «Сынок»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 06.10, 06.55 Kids Time 06.15 М/с «Черепашки ниндзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00 Подъем 08.00 Т/с «Виола Тараканова» 09.00, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50, 19.05 Т/с «Воронины» 14.45 Х/ф «Сумерки. Сага.Затмение» 18.00 Абзац! 19.00, 00.05 Репортер 22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» 00.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 01.55, 02.55, 03.50 Зона ночі. 02.00 Народження українського кіно 03.00 Десята муза в Україні (Фільм дру= гий) 03.55 Зима надії 04.20 Київ на межі століть 04.50, 05.45 Зона ночі. Культура 04.55 Іван Франко

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Яна Шемякина» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 Х/ф «Конек Горбунок» 09.00, 20.00 Выдающийся ХХ век 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15, 21.35 ROLLING STONES = просто для записи 12.45 «Социальный статус: ваши пра= ва и льготы» 13.30 «Цивилизация іncognita» 14.00, 22.45 Правдивые истории 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Смертельная миссия: Мадагаскар» 17.50 «Алло, адвокат!» 18.20 Вперед, на Олимп! Сочи = 2014 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 00.40 «Выходной, после полуночи»

K1 07.30, 16.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 08.30 М/ф 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.40 Т/с «Дикий ангел» 15.15, 19.10 «Орел и решка» 17.15, 23.50 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 20.10 «КВН= 2013» 22.30 «Прожекторперисхилтон» 00.40 «Ночная жизнь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Бабуля= антикризис» 06.40, 08.30, 10.50 «Загородный дом» 06.50, 10.00 «Попури» 08.00 «Погода» 08.35 «Сад, огород» 08.50 Х/ф «Последний из собачьего племени» 10.10 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 12.30 «Моя история» 13.15 М/ф «Терем теремок» 15.55 М/ф «Сказка сказок» 16.25 «Киноклуб «Покров «Иов много= страдальный» 17.20 Х/ф «Леди Л» 19.20 Х/ф «Горький урожай» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Одинокая женщина же лает познакомиться» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН= ТЕРом 09.20, 23.05 Вещественное доказа= тельство 09.50, 16.20, 00.45 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.30 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 23.35 «Соседи» 13.35, 17.45, 00.00 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.05 Д/с «В поисках истины» 15.50 Д/с «Жизнь среди жизни» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.35 Понять. Простить, 3, 4 с. 22.15 Д/с «Мистическая Украина»

Зах. 00.11 Сх. 09.31 Новий міс. 1 березня

Іменинники дня: ПЕТРО, ОПАНАС, ПИЛИП, ФЕДІР, АНФІСА, ВАВИЛО

TBI

TVCI

FUTBOL1

06.00, 20.00, 00.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00 Третий звонок 11.00, 12.25, 14.30, 15.30, 16.30, 17.40, 03.00 TBiNews 11.30 DOUBLE ЯТЬ 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 12.15, 14.45 Арт=дозор 12.20, 14.50 Базар_ІТ 13.00 ЖИВЯком 13.30, 16.00, 17.10, 19.35, 04.00 Осо= бое мнение 14.00 Частные новости 17.00 Обзор блогов 19.00 Геофактор 23.00 Знак восклицания 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.15, 17.50 М/с «Золушка» 08.40, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.25 «Приглашает Борис Ноткин» 09.50, 16.05 Д/ф «Вторая жизнь рези= дента» 10.25 «Доктор И...» 10.50 Х/ф «Жизнь как жизнь. Моло дожены» 11.35, 14.30, 17.30, 22.25 События 11.55 Х/ф «Белый пудель» 13.00 «АБВГДейка» 13.25 М/ф «Рукавичка» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Д/ф «Российские красавицы» 15.45 М/ф «Возвращение блудного попугая», «Самовар Иван Ива нович» 18.10 Д/ф «Мария Миронова. Ее лю= бимые мужчины» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.20 Индийское кино. «Игра в лю= бовь» 22.50 Х/ф «Вертикаль» 01.30 «Спешите видеть!»

06.00 Милан = Ювентус. Чемпионат Италии 08.00 Металлург (Д) = Черноморец. Чемпионат Украины 10.00, 15.40, 23.25 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Англия = Дания. Товарищеский матч 12.30 Топ=матч 12.45 Франция = Нидерланды. Товари= щеский матч 14.50 Futbol Mundial 15.25 Мини=истории Кубка мира. Ко= рея/Япония 2002 г. 16.00 Испания = Италия. Товарище= ский матч 18.00, 23.55 Чемпионат Испании. Предисловие к туру 18.40 Германия = Чили. Товарищеский матч 20.45 Чемпионат Италии. Предисло= вие к туру 21.25 LIVE. Марсель = Ницца. Чемпи= онат Франции 00.40 Ильичевец = Ворскла. Чемпио= нат Украины

2+2 06.00 М/ф 07.00 Т/с «Солдаты 15» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Освобождение. Битва за Берлин» 11.10 Х/ф «Освобождение. Послед ний штурм» 13.05 Сумасшедшее видео по=украин= ски 15.05 «Облом.UA. Новый сезон» 16.30 Т/с «Груз» 19.00 Т/с «Провокатор» 23.05 Х/ф «Точка» 00.50 Х/ф «Книга джунглей» 02.35 Х/ф «Карпатское золото»

MEGA 06.00 Д/ф «Мистика царской динас= тии» 06.30, 23.30 Загадки вселенной 07.30 Сила животных 08.30, 13.30 Мегасооружения 09.30, 18.30 Искатели 10.30 Тайные знаки 11.30, 15.30 В поисках приключений 12.30 Невероятные животные 14.30, 21.30 Современные чудеса 16.30 Секретные территории 17.30 В поисках истины 19.30 Битва за Марс 20.30 Д/ф «Шарль де Голль» 22.30 Африка 00.30 Покер. Full Tilt Poker Pro Battle

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30, 12.30, 15.15, 17.40 Вести= Москва 09.50 «Вся Россия» 10.00 «Актерская рулетка. Юрий Ка= морный» 11.00 «О самом главном» 12.50 Вести. Дежурная часть 13.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 14.00 Т/с «Я приду сама» 15.35 «Особый случай» 16.30 Т/с «Дом у большой реки» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 «Поединок» 21.50 «Живой звук» 23.15 Х/ф «Оазис любви» 01.10 Х/ф «Подруги»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Анискин и Фанто мас», 2 с. 09.50, 15.50 Х/ф «Башня» 11.30 Х/ф «Три плюс два» 17.30, 23.30 Х/ф «Звезда пленитель ного счастья», 2 с. 20.20 Муз/ф «Марица» 21.35 Х/ф «Букет мимозы и другие цветы»

REN TV 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30 «Новости=24» 07.00 «Великие тайны времени» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.00 Шоу «Организация Определен= ных Наций» 21.00, 00.10 «Смотреть всем!» 22.00, 00.40 Т/с «Спартак: кровь и пе сок»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по= пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар= ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Прошед= шее ВРЕМЯ» 08.00, 14.00 «Рожденные в СССР» 09.00 «Шире круг» 10.00 «Немного о себе» 10.35 «Если хочешь быть здоров» 10.55 «50/50» 11.35 Т/ф «Господа Головлевы», 2 ч. 15.00 «Взгляд» 16.00 «Международная панорама» 16.40 «Утренняя почта» 17.15 «Нью=Йорк, Нью=Йорк» 17.50 Х/ф «Мелочи жизни» 20.00 «Колба времени» 21.00 «Кинопанорама» 22.00 «Споемте, друзья!» 23.15 «Последний писк». Передача о моде. 1991 г. 23.40 Х/ф «У меня есть лев», 2 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Свадьба с приданным» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми= нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Таксистка» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан= ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «Кэнди Кэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд= рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Я надеюсь, что выкараб каюсь» 21.00 Х/ф «Миллионы»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 15.45, 00.15 Футбол 10.30, 11.00, 19.30, 00.30, 02.00 Ат= летика 16.00, 17.30, 22.45 Прыжки с трамп= лина 16.30 Горные лыжи 00.10 Спорт и компания

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 07.00, 10.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои UBP 11.00, 18.10, 21.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. Сопот (Польша) 15.50 Теннис. Индиан=Уэллс 18.50, 22.50 Хоккей. КХЛ. Плей=офф. 1/8 финала. Матч 1

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Сказка о звездном мальчике», 1 с. 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Приключе ния капитана Врунгеля», 12 с. Сборник мультфильмов «Сло ненок и письмо». «Четыре неразлучных таракана и свер чок». «Кто в лесу хозяин». «Разноцветная история» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Черепаш ка герой». 26 с. Сказки зару бежных писателей. «Щелкун чик». Мультфильм «Приклю чение на даче» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Не болит голова у дятла». 1974 г. Сказ ки народов мира. «Шакале нок и верблюд» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Робин Гуд» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки=чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра= на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг= лей. Веселые новости 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

СПОРТ

ПЛЮСПЛЮС

08.00, 12.00, 16.25, 01.00 Новости 08.15, 17.35, 01.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 16.20, 01.20 «Байки старого болельщика» 08.40 «Шесть на шесть» 09.15 Родео. «Bull Riders» 10.15 «Обратный отсчет». «Гибкий путь нашего дзюдо». 1, 0 ч. 12.30 Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира в Норвегии. Прыжки с трамплина. Гонка 10 км. 14.25 «Зимовье». Фристайл. Этап Куб= ка мира в Швейцарии. Ски=кросс 16.40 «Зимовье». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Швеции. Жен= щины. Гигантский слалом. 1=я попытка 17.40 «Зимовье». Прыжки с трампли= на. Этап Кубка мира в Норвегии 19.40 «Зимовье». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Швеции. Жен= щины. Гигантский слалом. 2=я попытка 20.30 «Зимовье». Сноубординг. «TTR World Tour» в США. Женщины. Слоупстайл 21.30 Конькобежный спорт. Этап Куб= ка мира в Германии 23.30 «Зимовье». Сноубординг. «TTR World Tour» в США. Мужчины. Слоупстайл 01.25 Олимпиада в Сочи. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км

07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.30 М/с «Смешари ки. Пин код» 08.00, 18.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсии» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Мультфильм 15.20 Ералаш 15.50, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


18 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ 1 06.00 06.15 08.30 09.05

Итоги Х/ф «Впервые замужем» Барышня и кулинар Паралимпийские игры. Биатлон (жен.муж.) 13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования (муж.) 13.45 Православный вестник 14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре= следования (жен.) 15.10 Армия 15.20 Мгновения жизни 16.25 Театральные сезоны 17.15 В гостях у Д.Гордона 18.05 Украинский акцент 18.35 Спецпроект «Живая душа поэто= ва святая...» Х/ф «Тарас Шевчен= ко. Завещание» 20.55 Мегалот 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Паралимпийские игры. Итоги дня 21.35 Без цензуры 22.00 Украинская песня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Завтра. PRO 23.40 Х/ф «Зимняя вишня» 01.35 «Потомки» с Н.Рибчинской и К.Гнатенко

ИНТЕР 05.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 06.25 Х/ф «Сказка о женщине и муж чине» 08.00 «Школа доктора Комаровского» 08.30 Концерт «Тебе, единственной» 09.30 «Новости» 10.00 Д/ф «Жванецкий. Одиссея одес= сита» 11.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 14.05, 02.50 Т/с «Не отрекаются любя» 18.00 Х/ф «Подмена в один миг», 1 с. 20.00 «Подробности» 20.35 Х/ф «Подмена в один миг», 2 с. 22.30 Концерт «8 Марта в Большом го= роде» 00.30 Х/ф «Мамы»

9 КАНАЛ 06.00, 06.00 Мультфильмы 07.15, 07.15 «Новое Сумасшедшее ви= део по=украински» 09.00 «Облом.UA. Новый сезон» 10.00 Новости 9 канала 10.50 Культурное меню 11.00 Т/с «Сармат» 22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на зад» 00.05 Х/ф «Пожизненно» 01.35 Х/ф «Не отступать и не сдавать ся» 03.10 Х/ф «Фучжоу»

11 КАНАЛ 06.20 08.10 08.30 09.00 09.30 10.00 10.50 11.20 11.50 12.20 12.40 14.00 15.40 18.00 20.00 22.00 23.25

М/с «Назад в будущее» М/с «Черепашки ниндзя» «Лучшие» «Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» «Respect TV» «MEDICUS» Ревизор Страсти по Ревизору Т/с «Воронины» Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» Часть1 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» Часть 2 Х/ф «Мисс Конгениальность» Педан=Притула шоу Х/ф «Ешь, молись, люби»

1+1 07.00 «Кто там?» 08.05, 08.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 08.55 М/ф «Злые птички» 09.00 «Светская жизнь» 09.55 «Сказочная Русь» 10.10, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с «Сваты 4» 14.20 «Вечерний Киев = 2013» 16.10 «Вечерний квартал» 18.30 «Рассмеши комика = 5» 19.30 «ТСН» 20.15 «1+1 дома: 8 марта» 22.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 00.30 Х/ф «Жанна Д’Арк»

СТБ 06.00 Х/ф «Мери Поппинс, до свида ния!» 07.05 «Караоке на майдані» 07.55 «Едим дома» 09.00 «Все буде смачно!» 10.10 Х/ф «Каминный гость» 12.10 «Холостяк = 4» 16.40 «Хата на тата» 19.00 «Україна має талант!=6» 22.00 «Детектор лжи = 5» 23.00 «Я соромлюсь свого тіла» 00.45 Х/ф «Авария дочь мента»

11.00 11.45 12.10 12.30 13.00 13.20 13.30 15.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 19.40 20.30 20.50 22.20 22.50 23.40 00.30 01.50

«Космические истории» «Детали» «Приключения в зоопарке» «Пастырские беседы» «У камина» «Чего хочет женщина» «Автотема» «ТелеПазлики» «Здравствуй, это Я!» «Наш сад» Т/ф «Шаленне кохання Гетьма на», 1 ч. «Тип Топ» «С легким паром!» «Люди» «Вне игры» «Free Time» Поздравление от «Злагоды» Х/ф «Двенадцатое лето» «Военная тайна» «Анализ крови» «Седмица» «Эпикриз» Т/с «Перемена» «Неизвестное рядом» «Секретные территории» «Детали. Итоги дня» Х/ф «Они танцевали одну зиму» «Info = Шок» «Тайны мира с Анной Чапман» «Пища богов» Х/ф «Анна» «Вам и не снилось»

ICTV 07.10 Т/с «Чужой район 2» 08.55 Х/ф «Колдунья» 10.40 Звезда YouTube 11.20 Дача 12.05 Х/ф «За бортом» 14.00 Х/ф «Французский поцелуй» 15.50, 19.50 Т/с «На крыльях» 18.45 Факты. Вечер 19.00 Чрезвычайные новости 21.40 Наша Russia 23.05 Х/ф «Ржевский против Напо леона» 00.35 Х/ф «Европейский жиголо» 01.55 Х/ф «Дьяволица»

TET 07.30 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35 10.55 12.15 13.40 15.15 17.30 19.55 21.00 22.50

Лентяево М/с «Смешарики. Пин код» Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Фиксики» М/ф «Диномама» М/ф «Правдивая история Крас ной Шапки» Панянка=селянка Х/ф «Сердцеедки» Х/ф «Завтра не умрет никогда» Виталька Рассмеши комика Супердискотека 90=х

Сх. 06.27 Зах. 17.51 Трив. дня 11.24

Субота, 8 березня 06.00 06.45 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30

14.35 Игра судьбы 15.35 Кино с Яниной Соколовой 16.35 Арсенал 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.35 Машина времени 20.35 Кабинеты 21.10, 00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку

спутниковое ТВ

НТН 07.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00 «Случайный свидетель» 13.55 «Правда жизни» 14.25 Х/ф «Джек Ричер» 17.00 Т/с «Сонька Золотая ручка» 22.30 Т/с «Висяки»

НТВ МИР 05.10 «Развод по=русски: Кинуть «звез= ду» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 Смотр 06.55 Главная дорога 07.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.25 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.30 Мелодии на память 12.15 Т/с «Адвокат» 14.05 «Живые легенды. Татьяна Доро= нина» 15.00 «Наши» 15.50 «Очная ставка» 17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 21.20 «Пороховщиков» 21.55 Т/с «Ярость». «Пиковая дама» 23.50 «8 Марта с Ириной Аллегровой» 01.55 Т/с «Гончие 4»

ENTER 05.45 08.45 11.15 12.15 14.15 16.15 18.35

Советские мультфильмы Х/ф «Проданный смех» «Шутка за шуткой» Х/ф «Бум» Х/ф «Бум 2» Х/ф «Стакан воды» Т/с «Гордость и предубежде ние» 00.35 Х/ф «Приезжая»

27 КАНАЛ 06.00, 10.00, 21.00 М/ф 07.00 «Университет. Неделя» 07.15 Т/с «Европейский конвой» 08.00 «Высшая лига» 08.20 «История одной улицы» 08.30 «Невзрослые новости» 09.05 «Роскошные путешествия», 19 с. 09.30 «Рукоделие для детей», 7 с. 18.00 Х/ф «Гора Куппер» 19.00 ПРЕМЬЕРА! «Кружева» 19.30 «Первые. Валерий Воронин» 20.00 «Аферы века. Красная ртуть» 20.45 «За кулисами войны», 20 с.

51 КАНАЛ

ОРТ М

06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 11.00, 16.00 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 «Поговори обо мне» 10.30 Азбука здоровья 12.00 По ту сторону поля 12.30 Х/ф «Зимняя вишня» 14.00 Д/ф «Где=то на земле» 14.45 Х/ф «Бедная крошка» 16.20 Медицина нового тысячелетия 16.30 Стендап 17.00 Волшебное закулисье 17.25 Х/ф «Тихий Дон», 1 с. 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 102=информ 20.00 Oscar time 20.45 Про кохання 21.00 Dance мастер 21.15, 00.45 Х/ф «Преступное коро левство, или Графиня де Мон соро», 1 с. 23.15 Музыка 23.45 Музыка на Днепропетровском

06.10 «Играй, гармонь любимая!» 06.45 «Смешарики» 07.00 «Умницы и умники» 07.45 «Слово пастыря» 08.00, 10.00 Новости 08.15 «Смак» 08.50 «Шутки шутками, а Жванецкому = 80!» 10.15 «Идеальный ремонт» 11.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 12.55 Х/ф «Девчата» 14.45 «Песни о любви» 17.00 Х/ф «Любовь и голуби» 19.00 «Время» 19.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 22.00 Х/ф «Жестокий романс» 00.35 Х/ф «Предчувствие любви» 01.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннад цать»

КАНАЛ «УКРАИНА»

5 КАНАЛ

07.00, 19.00 События 07.10, 08.30 Т/с «Интерны» 10.00 Один за сто часов 11.00 Т/с «В ожидании любви» 14.40 Х/ф «Невеста моего жениха» 16.30, 19.20 Т/с «Оттепель» 21.20 Х/ф «О чем молчат девушки» 23.10 Концерт И.Аллегровой 01.00 Х/ф «Прощение»

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 18.10, 00.00 Местное время 06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20 Время спорта 06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20, 22.00, 22.35Тема/Хроника неде= ли 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Время новостей 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15 Биз= нес=время 07.35 180 градусов 08.35 Не первый взгляд 09.10 Мотор 09.35 Укравтоконтинент 10.35 Новинометр 11.10 Трансмиссия 11.35 Автопилот=тест 11.45, 23.35 История успеха 12.35 Интелект.ua 13.10 Драйв 13.35 Вперед, на Олимп!

06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.40 «Новости» 07.10 «Ради жизни» 07.15 «Мультитряндия» 07.50 «Герои» 08.15, 20.30 «Мамы на подиуме» 08.45 Т/с «Отчаянные родители» 11.00 «Кухня на шпильках» 11.30 «Женские откровения» 12.00 «Смотрите, кто пришел» 12.30 «Голливудские воспоминания» 13.00 Д/ф «Вершины дружбы» 13.20 Х/ф «Раба любви» 15.00 «Путешествия натуралиста» 15.30 «Свои» 16.00 Х/ф «Не привыкайте к чуде сам» 17.20 Х/ф «Бедная крошка» 18.30 Т/с «Спас под березами» 20.10 «Интересное кино» 21.00 Х/ф «Последнее желание» 22.40 «Отдел «Х» 23.30 «Дикий мир» 00.00 Х/ф «Осенний детектив» 01.25 «Титаны бизнеса»

РЕГИОН

НОВЫЙ 06.20, 05.20 М/с «Назад в будущее» 08.10 М/с «Черепашки ниндзя» 09.05 М/с «Том и Джерри шоу» 10.00 Ревизор 12.40 Страсти по Ревизору 14.00 Т/с «Воронины» 15.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» Часть 1 18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» Часть 2 20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 22.00 Педан=Притула шоу 23.25 Х/ф «Ешь, молись, люби» 02.10, 03.10 Зона ночи 02.15 Семеренки 03.15 Моя адреса = Соловки. Пастка 03.35 Драма на дві дії 04.15, 05.15 Зона ночі. Культура 04.20 Ах не говоріть мені про любов… 04.55 Шануйте майстрів замолоду

ТОНИС 06.00 Х/ф «Светлячки в саду» 07.35 «Будь в курсе!» 08.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 Выдающийся ХХ век 10.00 «Светские хроники» 10.55 Х/ф «Мост короля Людовика Святого» 14.00 За семь морей 14.45 Правдивые истории 15.45 Д/с «Африка. Опасная реаль= ность» 16.50 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 17.35 «Алло, адвокат!» 18.15 «Цивилизация іncognita» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 По следам морских сражений 20.00 Морские охотники 21.00 Мадонна. Это игра 22.00 Х/ф «Призраки Гойи» 00.15 «Выходной, после полуночи»

K1 07.30 М/ф 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 10.00 М/ф «Тристан и Изольда» 11.30 Х/ф «Первый рыцарь при дворце короля Артура» 13.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 15.00 «Орел и решка. СССР» 16.50 «Орел и решка. Шоппинг» 17.45 Х/ф «Поездка в Америку» 19.50 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.10 Х/ф «Свидание вслепую»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.30 «Возвращение кота Сме= танкина» 06.25 «День ангела» 08.20, 11.20, 13.20, 22.40 Весенний киноконцерт 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05 «Загородный дом» 09.45 М/ф «Ежик в тумане» 09.55, 13.10 «Попури» 10.40 М/ф «Возвращение блудного попугая», «Дарю тебя звезду» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «Бабуля=антикризис» 12.35 М/ф «Дюймовочка» 15.55 «Киноклуб «Покров» Инокиня» 16.55 Х/ф «Одинокая женщина же лает познакомиться» 18.25 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Труффальдино из Берга мо» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 09.05 Игра судьбы 09.30 Новости 10.00 Шаг к звездам 10.40 Смартшоу 11.10 Д/с «Мистическая Украина» 12.00, 23.35 Х/ф «Чертово колесо» 13.20 Х/ф «Как найти идеал» 14.45, 00.55 Концерт Таисии Повалий «Пусть Вам повезет в любви» 16.50 Х/ф «Возвращение блудного мужа» 18.30 Концерт «8 Марта в Большом го= роде» 20.00 Подробности 20.35 Т/с «Русские амазонки»

Зах. 01.09 Сх. 10.14 Перша чв. 15.27

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

Іменинники дня: ІВАН, ДЕМ'ЯН, ОЛЕКСАНДР, ПОЛІКАРП, МУСІЙ, КУЗЬМА

TBI

НОСТАЛЬГИЯ

FUTBOL1

06.00, 04.10 Музыкальный автомат 06.30, 19.30 Частные новости 07.00, 12.25, 15.30, 01.10 TBiNews 08.00, 20.00 Сегодня о главном 11.00 Девять месяцев 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 13.00, 02.10 Стоп=кадр 14.00 World Stories. Международные корреспонденты 14.30 Особое мнение 16.00 80 островов вокруг света 17.00 Охотники за метеоритами 19.00 DOUBLE ЯТЬ 23.00 Х/ф «Медовый месяц Камил лы» 00.40, 03.00 Улицы красных фонарей 03.25 Знак восклицания 04.30 Музыка для взрослых

07.00, 13.00, 01.00 «Прошедшее ВРЕ= МЯ» 08.00 «Рожденные в СССР» 09.00 «Взгляд» 10.00 «Международная панорама» 10.40 «Утренняя почта» 11.15 «Нью=Йорк, Нью=Йорк» 11.50 Х/ф «Мелочи жизни» 14.00 «Колба времени» 15.00 «Кинопанорама» 16.00 «СевАлогия» 16.55 «Театральные встречи» 18.25 «Признание в любви». Празд= ничный концерт с участием Р. Гамзатова, Э. Виторгана, А. Пет= рова, В. Спивакова, Л. Вайкуле, В. Леонтьева, Л. Гурченко и дру= гих. 8 марта 1988 г. 20.00 Т/ф «Лика» 21.30 «С любовью к женщине». Стихи о любви читают М. Глузский, Л. Марков, А. Кузнецов, А. Джигар= ханян, Э. Виторган, Б. Щербаков, А. Кутепов. 1981 г. 22.00 «Это вы можете. Аукцион» 23.05 Д/ф «Перекресток рока» 23.35 Т/ф «Господа Головлевы», 1 ч.

06.00 Марсель = Ницца. Чемпионат Франции 08.00 Чемпионат Испании. Предисло= вие к туру 08.35 Чемпионат Италии. Предисло= вие к туру 09.05, 12.30 Топ=матч 09.25 Чемпионат Англии. Предисло= вие к туру 10.00, 14.45, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Ильичевец = Ворскла. Чемпио= нат Украины 12.45 Мини=истории Кубка мира. Гер= мания, 2006 г. 13.00, 16.00, 19.00 Футбол LIVE 13.55 LIVE. Заря = Карпаты. Чемпио= нат Украины 16.55 LIVE. Севастополь = Металлург (З). Чемпионат Украины 19.25 LIVE. Челси = Тоттенхэм. Чем= пионат Англии 21.40 Вест Бромвич = МЮ. Чемпионат Англии 00.00 Заря = Карпаты. Чемпионат Ук= раины

2+2 06.00, 06.00 М/ф 07.15, 07.15 Сумасшедшее видео по= украински 09.00 «Облом.UA. Новый сезон» 10.00 Т/с «Сармат» 22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на зад» 00.05 Х/ф «Пожизненно» 01.35 Х/ф «Не отступать и не сда ваться» 03.10 Х/ф «Фучжоу»

MEGA 06.00 09.50 12.30 15.30 16.30 21.30 00.30 02.10 05.30 05.50

Сделано в СССР Полет над землей Африка Скрытая история Древнего Егип= та Дворец Клеопатры. В поисках легенды Рождение континентов Загадки планеты Французский легион Первые олимпийцы Сокровище да Винчи

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 05.25 06.55 07.25 08.00 12.00 12.15 16.05 18.00 18.45 20.40 22.40

Х/ф «Сердца четырех» Х/ф «Душечка» М/ф «Маша и медведь» «Субботник» Х/ф «Цветы от Лизы» Вести Х/ф «Жизнь рассудит» «Субботний вечер» Вести в субботу Х/ф «Я подарю тебе любовь» «Когда поют мужчины» Праздничное шоу Валентина Юдашкина 00.40 Х/ф «Стерва» 02.20 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 08.20, 14.20 Муз/ф «Марица» 09.35, 15.35 Х/ф «Букет мимозы и другие цветы» 11.30 Х/ф «Звезда пленительного счастья», 2 с. 17.30, 23.30 «Двенадцатая ночь» 19.05 «Плюс кино» 19.35, 01.30 Х/ф «Небесные ласточ ки», 2 с. 21.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

REN TV 07.30 Концерт Михаила Задорнова 09.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 17.00 Х/ф «Ворошиловский стре лок» 19.00 Х/ф «9 рота» 21.40 Х/ф «На краю стою» 23.30 Т/с «Честь имею!»

МЕНЮ ТБ 07.05, 11.30, 16.05, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.35, 14.50, 20.30 Служба кулинар= ной разведки 08.05, 10.15, 18.20, 21.35 Звездный каприз 08.35 Сладости 09.10, 13.30, 17.10, 22.00 Знатоки вкуса 11.00, 12.50 Кулинарные мифы 12.00, 15.20, 19.00, 21.00 Кухня По 12.30, 16.35 Сладкая жизнь 20.00, 23.30 Кухня холостяка

TVCI 06.00, 23.45 Классика мирового кино. «Сестра его дворецкого» 07.25 М/с «Небесные танцоры» 08.35 «АБВГДейка» 09.00 М/ф «Ба буш ка!» 09.10 «Православная энциклопедия» 09.35 «Русский вопрос» 10.15 Х/ф «Вертикаль» 11.30, 14.30, 21.25 События 11.45 Мария Шукшина в программе «Сто вопросов к взрослому» 12.25 М/ф «Котенок по имени Гав» 12.30 Х/ф «Русские деньги» 14.45 «Браво, артист! Браво, Андрей!» 16.10 Х/ф «Белый пудель» 17.20 Д/ф «О чем молчит женщина» 18.00 Т/с «Мужчина и женщина в интерьере эпохи» 19.25 «Тайны нашего кино. «Семь ста= риков и одна девушка» 19.50 «Давно не виделись!» 21.45 Вера Алентова в программе «Жена. История любви» 22.55 Праздничный концерт в Цирке на Цветном 01.15 Д/ф «Судьба космонавта»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Сердца четырех» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Джим с Пиккадилли» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Моя невеста из Болливу да» 21.00 Х/ф «Путь самца», 1 с.

ЕВРОСПОРТ 09.30, 22.15 Прыжки с трамплина 10.15, 11.15, 13.30 Горные лыжи 12.15, 14.15, 15.15, 23.15, 00.00 Би= атлон 13.00, 16.00, 16.30 Лыжное двоебо= рье 17.30, 19.00, 00.45 Атлетика 02.45 Вот это да!!!

XSPORT 06.00, 07.00 Наша рыбалка 08.00 Бокс. Геннадий Головкин = Осу= ману Адама 09.00 Хоккей. НХЛ. Анахайм = Питтс= бург 11.00, 13.00, 19.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. Сопот (Польша) 12.05 Биатлон. Кубок мира. Этап 7. Поклюка. Гонка преследования. Мужчины 13.50 Новости 14.15 Биатлон. Кубок мира. Этап 7. Поклюка. Гонка преследования. Женщины 15.00, 16.50 Хоккей. КХЛ. Плей=офф. 1/8 финала. Матч 2 22.10 Теннис. Индиан=Уэллс

СПОРТ 08.00, 12.30, 17.40, 01.00 Новости 08.15, 17.55, 01.15 «Связь времен» 08.20, 01.20 «Байки старого болельщи= ка» 08.25 «Обратный отсчет». «Гибкий путь нашего дзюдо». 1, 0 ч. 10.15 «Зимовье». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Словении. Мужчины. Гигантский слалом. 1=я попытка 11.25 «Зимовье». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Швеции. Жен= щины. Слалом. 1=я попытка 12.45 «Личный тренер» 13.00 «АПЛ. Клубы». «Арсенал» 13.15 «Зимовье». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Словении. Мужчины. Гигантский слалом. 2=я попытка 14.25 «Зимовье». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Швеции. Жен= щины. Слалом. 2=я попытка 15.30 «Зимовье». Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира в Норвегии. Прыжки с трамплина 16.30 «Зимовье». Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира в Норвегии. Гон= ка 10 км 18.00 Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Норвегии. Мужчины. 50 км. Масс старт 20.30 «Зимовье». Сноубординг. «TTR World Tour» в США. Женщины. Хафпайп 21.30 Конькобежный спорт. Этап Куб= ка мира в Германии 23.30 «Зимовье». Сноубординг. «TTR World Tour» в США. Мужчины. Хафпайп 01.25 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Словении. Мужчины. Ги= гантский слалом

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Сказка о звездном мальчике», 2 с. 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Приключе ния капитана Врунгеля», 13 с. Сборник мультфильмов «Тай на далекого острова», «Смот ря как посмотреть» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Нимболы». 1, 2 с. Сказки зарубежных пи сателей «Храбрый портняж ка» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Когда я ста ну великаном», 1978 г. Муль тфильм «Кто первый?» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Робин Гуд» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки=чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра= на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг= лей. Веселые новости 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсии» 08.00 М/с «В дорогу с Нодди» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нетландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00, 12.30 М/с «Оливия» 10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 10.45, 17.10 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 11.30, 18.30 М/с «Дружба это чудо» 12.00 М/с «Смурфики» 13.00, 18.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 13.25 М/ф «Девочки Эквестрии» 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Собака точка ком» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.00 М/с «Русалочка» 19.20 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


ТВПРОГРАМА 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 9 березня 34 КАНАЛ

ТВ УТ 1 06.05 Мир православия 06.40 Х/ф «Тарас Шевченко» 09.00 Окраина 09.25 Путешествуй по свету 10.00, 12.00 Торжества к 200=летию со дня рождения Тараса Шевченко 11.05 Как Ваше здоровье? 13.30 Паралимпийские игры. Лыжные гонки (муж.) 15.20 Паралимпийские игры. Лыжные гонки (жен.) 16.55 Биатлон. Кубок мира. Масс=стар 18.50 Х/ф «Тарас Шевченко» 21.00, 01.20 Итоги недели 22.05 Паралимпийские игры. Итоги дня 22.15 Главный аргумент 22.25 Поет Иван Попович 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.40 «Жена»

ИНТЕР 05.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 08.10 «Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь» 08.50 «Городок» 09.30 «Воскресные новости» 10.00 «Орел и решка. На краю света» 11.00 Д/ф «Шевченко. 200 лет одино= чества» 12.05 Х/ф «Подмена в один миг» 16.05 Х/ф «Тариф «Счастливая се мья» 18.00, 21.00 Т/с «Фродя» 20.00, 03.25 «Подробности недели» 22.50, 04.10 Х/ф «Люблю 9 марта» 00.25 Х/ф «Услышь мое сердце» 02.05 Х/ф «Сказка о женщине и мужчине»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.00 Журнал Лиги чемпионов УЕФА 2013 г. = 2014 г. 07.30 «Маски=шоу» 10.00 «Днепр=футбол» 11.00 «Алеф = в наше время» 11.30 «Вояж» 11.50 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.00, 01.40 Х/ф «Паладин. Любовь и дракон» 15.00 Х/ф «Пещера Дракона» 16.55 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на зад» 19.00 Х/ф «Вулкан» 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «Страна глухих»

11 КАНАЛ 07.45 08.00 10.00 10.30 10.50 11.15 11.40 12.20 14.10 16.00 16.40 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 00.35 01.50

Церковь Христова М/с «Черепашки ниндзя» Тележурнал «Пассаж» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» Файна Юкрайна Х/ф «Нэнси Дрю» Х/ф «Мгновения Нью Йорка» «Мой герой» Вiдеозапис вистави «Шалене кохання Гетьмана», 1 ч. «Oscar time» «Вечерний разговор» «36, 6» «Проте» «Новости недели» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Х/ф «Телохранитель» Большие чувства Загублений рай

1+1 07.40 М/ф 08.10, 08.35 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 09.00 «Лото=Забава» 10.00, 19.30 «ТСН» 10.35 «Мир наизнанку=5» 11.40 «Четыре свадьбы = 3» 12.55 «Звездная хроника» 14.00 М/ф «Машины сказки. Маша и медведь» 14.15 «Меняю жену = 6» 15.45 Х/ф «Манекенщица» 20.15 «Голос страны 4. Перезагрузка» 22.40 «Светская жизнь» 23.40 «Что? где? когда?» 00.45 Х/ф «Этюды втроем»

СТБ 07.00 «Едим дома» 08.00, 10.45 Х/ф «Мама детектив» 09.00 «Все буде смачно!» 09.55 «Караоке на майдані» 15.55 «Україна має талант!=6» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.05 «Один за всех» 22.15 Х/ф «Мечтать не вредно» 00.05 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 01.45 Ночной эфир

06.00 06.45 07.15 07.50 08.40 09.00 09.15 09.30 09.50 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.15 16.30 17.20 19.00 19.40 20.30 21.00 22.40 00.20

«Космические истории» «Детали» «Смотреть всем!» «Мистические истории» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Индекс опасности» «Жизненное пространство» «По закону чести» «Особенности рыбалки» «Автотема» М/ф «Сказка о мертвой царев не и семи богатырях» «Седмица» «Чудо возможно» Х/ф «Братство» «Секретные территории» Х/ф «Сон» Т/с «Перемена» «Тип Топ» «PostSсriptum» Х/ф «Поэт и княжна» «Территория заблуждений» «Великие тайны древности»

ICTV 06.40 08.20 08.45 09.45 10.50 11.20 11.55 18.45 19.40

Т/с «Чужой район 2» Так$и Космонавты Звезда YouTube Козырная жизнь Вам и не снилось! Т/с «Лесник» Факты недели Х/ф «Холостяцкая вечеринка в Вегасе» 21.55 Х/ф «Холостяцкая вечеринка 2. Из Вегаса в Бангкок» 23.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 01.00 Х/ф «Вечно молодой»

TET 07.30 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35 10.55 12.40 14.55 15.50 17.10 19.00 21.00 22.50 00.45

Лентяево М/с «Смешарики. Пин код» Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Фиксики» М/ф «Барби и три мушкетера» Х/ф «Сердцеедки» Панянка=селянка Мой сможет Страна У Виталька Рассмеши комика Т/с «Секс и город» Х/ф «Затащи меня в ад»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Легенды Запорожья 06.45 Знай наших 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 Аграрная Днепропетровщина 08.00 Новости Кривого Рога 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини= ка 09.00 Стендап 09.30 Х/ф «Бедная крошка» 11.00 Краеведческое путешествие 11.30, 14.45 М/ф 11.45 Х/ф «Тихий Дон», 1 с. 13.45 Не хлебом единым 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне» 15.30 Х/ф «Витрина» 17.00 Артзона 17.25 Х/ф «Тихий Дон», 2 с. 19.15 Ди@блог 19.30 Снято 19.45 Будьте здоровы 20.15 Валянки 20.45 Истории с Бородой 21.10, 00.45 Х/ф «Преступное коро левство, или Графиня де Мон соро», 2 с. 22.45 The X TV show 23.15 Музыка 23.45 Музыка на Днепропетровском

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.40, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.10 Бизнес=время 06.45, 00.00 Местное время 06.55, 10.50, 11.15, 11.50, 13.50, 14.50, 18.10, 19.20, 20.20 Тема/Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Время новостей 07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20 Вре= мя спорта 07.15, 12.10, 14.10, 19.25, 23.55 По= года в Украине 07.35 180 градусов 08.10, 13.10, 16.10, 00.55 Погода на курортах 08.35 Феерия путешествий 09.10, 19.35 Большая политика 09.35 Окно в Америку 10.15 Здоровые истории 11.35 Технопарк 12.35 Жизнь интересна

13.35 14.35 15.35 16.35 17.15 17.35 20.35 21.00 21.40 22.00 22.35 23.35 00.35

Сх. 06.25 Зах. 17.53 Трив. дня 11.28

Мотор Игра судьбы Машина времени Фактор безопасности Палата Новости Киевщины Дорогие депутаты Итоги недели Время=Тайм Территория закона Кино с Яниной Соколовой Миграционный вектор Укравтоконтинент

НТН 06.20 11.30 12.00 12.50 13.15 15.30

Т/с «Сонька Золотая ручка» «Легенды уголовного розыска» «Агенты влияния» «Тайны криминального мира» «Совершенно секретно» Т/с «Государственная защита 3» 23.00 «Переломные 80=е» 00.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу 9» 01.45 Х/ф «Цель номер один»

НТВ МИР 05.35 «Вы будете смеяться» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Послушный зайчик» 06.50 Их нравы 07.25 «Первая передача» 08.25 Едим дома! 09.05 Дачный ответ 10.05 «Люди, которые придумали все» 11.25 «Золотая пыль» 12.05 Т/с «Адвокат» 13.55 Х/ф «Квартал» 15.50 «Очная ставка» 17.25 Т/с «Улицы разбитых фона рей 12» 21.20 «Темная сторона» 22.20 Т/с «Ярость» 00.10 «Судебный детектив» 01.20 Т/с «Гончие 4»

ENTER 05.45 10.00 11.00 13.00 15.00

Советские мультфильмы «Шутка за шуткой» Х/ф «Бум» Х/ф «Бум 2» Т/с «Гордость и предубежде ние» 21.00 Х/ф «Стакан воды» 23.20 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»

ОРТ М 06.05 «Армейский магазин» 06.35 «Смешарики. Пин=код» 07.00 «Здоровье» 08.00, 10.00 Новости 08.10 «Пока все дома» 09.00 «Звезда по имени Гагарин» 10.15 Х/ф «Девчата» 12.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 14.10 Х/ф «Любовь и голуби» 16.05 «Точь=в=точь!» 19.00 «Время» 19.20 Х/ф «Гагарин. Первый в кос мосе» 21.15 Х/ф «Безымянная звезда» 23.45 Х/ф «Дети понедельника» 01.15 Х/ф «Вылет задерживается»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.50 События 07.10 Х/ф «Невеста моего жениха» 09.00 Добро пожаловать 10.00, 11.00 Тайны звезд 12.00 Дорожный патруль 16.00 Т/с «Оттепель» 19.00 События недели 20.00 Страсти на паркете 22.00 Т/с «Интерны» 23.30 Великий футбол 01.15 Х/ф «Травля»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.40 «Ради жизни» 06.45, 12.30 «Мультитряндия» 08.15, 21.30 «Мамы на подиуме» 08.45 Т/с «Эпоха чести» 11.15 «Интересное кино» 11.35 «Кухня на шпильках» 12.00 «Женские откровения» 13.00 Х/ф «Не привыкайте к чуде сам» 13.20 «Путешествия натуралиста» 14.40 Х/ф «Бедная крошка» 15.45 Х/ф «Осенний детектив» 17.10 «Глазами ребенка» 17.30 Т/с «Спас под березами» 19.15, 23.00 «Новости. Итоги» 19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» 22.00 «Отдел «Х» 23.30 «В мире секретных знаний» 00.30 Х/ф «Последнее желание»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 07.45 08.00 10.05 12.20 14.10 16.00 17.50 20.00

Церковь Христова М/с «Черепашки ниндзя» Файна Юкрайна Х/ф «Нэнси Дрю» Х/ф «Мгновения Нью Йорка» Х/ф «Чумовая пятница» Х/ф «Мисс Конгениальность» Х/ф «Мисс Конгениальность 2» 22.00 Х/ф «Телохранитель» 00.35 Большие чувства 01.45, 02.35 Зона ночи 01.50 Загублений рай 02.40 Моя адреса = Соловки. Тягар мов= чання 03.00 Марко Кропивницький 03.40 Зона ночі 03.45, 04.10 Зона ночі. Культура 03.50 Обожнювана

ТОНИС 06.00 Х/ф «Мост короля Людовика Святого» 07.35, 20.15 «Кумиры» 07.50, 20.00 «Цивилизация іncognita» 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 По следам морских сражений 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.15 Х/ф «Светлячки в саду» 14.00 За семь морей 15.00 Нашествие медуз 16.00, 00.00 Д/с «Африка. Опасная реальность» 17.00 Д/с «Суровая планета» 17.50 «Модные истории с Оксаной Но= вицкой» 18.30 «Мир за неделю» 19.00 Катастрофы = вехи эволюции 20.40 «Светские хроники» 21.00 Брэд Питт. Голливудский красав= чик 22.00 Х/ф «Летящий дракон, прыга ющий тигр»

K1 07.30 08.35 10.00 11.00 12.00 13.00 14.45 18.00 19.50 21.40 00.10

М/ф М/ф «Тристан и Изольда» «Едим дома» «Рассмеши комика» «Орел и решка. Шоппинг» «Орел и решка. СССР» «КВН= 2013» «Вечерний квартал» М/ф «Кунг фу Панда» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Потому, что я так хочу»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.30 «Возвращение кота Сме= танкина» 06.25 «День ангела» 08.05 «Магия природы» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05 «Загородный дом» 09.35 «Для маленькой компании» 10.50 М/ф «Королевские зайцы», «Ну, погоди!» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «Бабуля=антикризис» 12.35 М/ф «Котенок по имени Гав» 15.55 «Киноклуб «Покров «София Ки= евская» 16.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 19.00 Весенний киноконцерт 19.10, 21.10 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 21.00 «На сон грядущий» 22.40 «Попури» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 09.00 Д/с «Жизнь среди жизни» 09.30 Воскресные новости 10.00 Неотложная помощь с доктором Комаровским 10.25 Х/ф 10.55 Орел и решка. На краю света 11.40 Т/с «Домработница» 12.30 Х/ф «Возвращение блудного мужа» 12.35 Концерт Таисии Повалий «Пусть Вам повезет в любви» 14.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Женские истории» 15.30 Великие украинцы. Тарас Шев= ченко 15.55 Д/ф «Шевченко. Двести лет оди= ночества» 16.50 Концерт М.Поплавского «Шев= ченковский вечер» 18.25 Концерт «8 Марта в Большом го= роде» 20.00 Подробности недели 20.45 Т/с «Русские амазонки» 23.50 Д/с «Мистическая Украина» 00.40 Х/ф «Как найти идеал»

Зах. 02.01 Сх. 11.03 Перша чв. 8 березня TBI

27 КАНАЛ 06.00, 10.00, 21.00 М/ф 07.00 Т/с «Европейский конвой» 07.50 Тайны 08.20 «Отдыхаем комфортно» 08.30 «Калейдоскоп секретов» 09.30 «Рукоделие для детей», 8 с. 18.00 Х/ф «Преданный друг» 19.30 «Своим трудом» 20.00 «Цирковые трагедии» 20.45 «За кулисами войны», 21 с. 22.30 Телечат

06.00, 03.45 Музыкальный автомат 06.30 Частные новости 07.00, 11.00, 12.15, 15.30, 01.30 TBiNews 08.00, 17.00 Охотники за метеоритами 09.00, 16.00 80 островов вокруг света 10.00 Девять месяцев 11.30, 19.30 Aрт City 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 12.25 Геофактор 13.00 Х/ф «Медовый месяц Камил лы» 19.00 World Stories. Международные корреспонденты 20.00 Знак восклицания 21.00 Стоп=кадр 22.00, 02.30 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Боец» 01.00, 03.15 Улицы красных фонарей 04.00 Сегодня о главном

2+2 06.00 М/ф 07.00 Журнал Лиги чемпионов УЕФА 2013 г. = 2014 г. 07.30 «Маски=шоу» 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.00, 01.40 Х/ф «Паладин. Любовь и дракон» 15.00 Х/ф «Пещера Дракона» 16.55 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на зад» 19.00 Х/ф «Вулкан» 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «Страна глухих»

MEGA 06.00 Бандитская Одесса 08.00 Скрытая история Древнего Егип= та 09.00 Дворец Клеопатры. В поисках легенды 09.50, 21.30 Полет над землей 12.30 Африка 15.30 В поисках приключений 18.30 НЛО. Секретные файлы 19.30 Секретные истории 00.30 Загадки планеты 02.10 Первые олимпийцы 02.40 Сокровище да Винчи 05.10 Арабская весна 05.50 Секреты Wikileaks

РТР «ПЛАНЕТА» 03.40 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 05.10 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды» 06.55 «Сам себе режиссер» 07.40 «Утренняя почта» 08.20 Вести=Москва 09.00, 12.00, 18.00 Вести 09.15 Смехопанорама 09.45 «В мире животных» 10.20 Х/ф «Подружка моя» 12.20 К юбилею киностудии. «Мос= фильм». 90 шагов» 12.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 14.05, 01.15 «Смеяться разрешается» 16.05 Х/ф «Мамина любовь» 18.30 «Один в один» 21.25 Х/ф «Проверка на любовь» 23.20 Шоу «Каролина» 00.40 «Девчата» 02.55 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 07.05 «Плюс кино» 07.35, 13.30 Х/ф «Небесные ласточ ки», 2 с. 09.50, 15.45 Х/ф «Три тополя на Плю щихе» 11.30 «Двенадцатая ночь» 17.30, 23.30 Х/ф «Начало» 19.30, 01.30 Х/ф «Кража», 2 с. 22.00 Муз/ф «Веселая хроника опас ного путешествия»

REN TV 07.40 Х/ф «Ворошиловский стре лок» 09.30 Т/с «Белые волки» 23.15 Х/ф «Фартовый» 01.10 Х/ф «Золушка в сапогах»

МЕНЮ ТБ 07.05, 11.30, 16.05, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.35, 14.50, 20.30 Служба кулинар= ной разведки 08.05, 10.15, 18.20, 21.35 Звездный каприз 08.35 Сладости 09.10, 13.30, 17.10, 22.00 Знатоки вку= са 11.00, 12.50 Кухня холостяка 12.00, 15.20, 19.00, 21.00 Кухня По 12.30, 16.35 Сладкая жизнь 20.00, 23.30 Кулинарные мифы

TVCI 06.00, 23.55 Классика мирового кино. «Леди Гамильтон» 08.05 М/ф «Вовка в тридевятом цар стве», «Ежик и девочка»

08.30 Х/ф «Белый пудель» 09.35 «Барышня и кулинар» 10.05 «Добро пожаловать домой!» 10.45 Д/ф «Судьба космонавта» 11.30, 21.15 События 11.45 «Аромат женщины» 12.10 Индийское кино. «Игра в лю= бовь» 14.10 «Смех с доставкой на дом» 14.40 «Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» 15.10 Московская неделя 15.40 «Приглашает Борис Ноткин» 16.05 Х/ф «Вертикаль» 17.20 «Хроники московского быта. Со= ветские миллионерши» 18.00 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь сцена» 19.15 Х/ф «Русские деньги» 21.35 Приют комедиантов. «Женская логика» 23.05 Временно доступен

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 01.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 08.00 «Колба времени» 09.00 «Кинопанорама» 10.00 «СевАлогия» 10.55 «Театральные встречи» 12.25 «Признание в любви». Празд= ничный концерт с участием Р. Гамзатова, Э. Виторгана, А. Пет= рова, В. Спивакова, Л. Вайкуле, В. Леонтьева, Л. Гурченко и дру= гих. 8 марта 1988 г. 14.00 Т/ф «Лика» 15.30 «С любовью к женщине». Стихи о любви читают М. Глузский, Л. Марков, А. Кузнецов, А. Джи= гарханян, Э. Виторган, Б. Щерба= ков, А. Кутепов. 1981 г. 16.00 «Театр + TV» 17.00 «Рожденные в СССР» 18.00 «Кабачок 13 стульев» 19.00 «Голубой огонек» 20.50 «В гостях у журнала «Огонек». Передача с участием В. Короти= ча, А. Вознесенского, П. Уинтера, В. Золотухина и других. 1986 г. 22.00 «Немного о себе» 22.35 «Если хочешь быть здоров» 22.55 «50/50» 23.35 Т/ф «Господа Головлевы», 2 ч.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Свадьба Кречинского» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Миллионы» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Джим с Пиккадилли» 21.00 Х/ф «Путь самца», 2 с.

ЕВРОСПОРТ 09.30, 15.00, 00.30 Прыжки с трамп= лина 10.15, 13.00 Горные лыжи 11.15, 12.00, 14.15 Биатлон 16.55, 01.25 Обзор уикенда по зимним видам спорта 17.00, 23.00 Атлетика 20.00, 01.30 Велоспорт 21.00 Спидвей

XSPORT 08.00, 20.20 Бокс. Сауль Альварес = Альфредо Ангуло 10.00, 21.00 Теннис. Индиан=Уэллс 12.05 Биатлон. Кубок мира. Этап 7. Поклюка. Масс=старт. Мужчины 13.00 Новости 13.30, 15.10 ЙОЙ 14.15 Биатлон. Кубок мира. Этап 7. Поклюка. Масс=старт. Женщины 15.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. Сопот (Польша)

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.15, 00.45 Новости 08.15, 17.30, 01.35 «Связь времен» 08.20, 17.35, 01.40 «Байки старого болельщика» 08.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Локомотив» = «Маккаби» 10.15 «Зимовье». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Словении. Мужчины. Слалом. 1=я попытка 11.30 «Шесть на шесть» 12.15 «Личный тренер» 12.30 «АПЛ. Клубы». «Вест Хэм» 12.45 «Зимовье». Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Норвегии. Женщи= ны. 30 км. Масс = старт 15.10 «Зимовье». Прыжки с трампли= на. Этап Кубка мира в Норвегии 17.40 «Зимовье». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Словении. Мужчины. Слалом. 2=я попытка

Іменинники дня: ІВАН, ІЛАРІОН, ЕРАЗМ, СОФРОН 18.40, 01.00 «Шахматное обозрение» 19.15 Конькобежный спорт. Этап Куб= ка мира в Германии 21.10 Олимпиада в Сочи. Фигурное катание. Показательные выступления 23.45 Олимпиада в Сочи. 01.45 Горнолыжный спорт. Этап Куб= ка мира в Словении. Мужчины. Слалом

FUTBOL1 06.00 Челси = Тоттенхэм. Чемпионат Англии 08.00 Севастополь = Металлург (З). Чемпионат Украины 10.00, 14.45, 21.05 Футбол NEWS. LIVE 10.20 Мини=истории Кубка мира 11.45, 20.30 Журнал Лиги чемпионов 12.15 Топ=матч 12.25 Мир Премьер Лиги 13.00, 16.00 Футбол LIVE 13.55 LIVE. Говерла = Днепр. Чемпио= нат Украины 16.55 LIVE. Шахтер = Таврия. Чемпи= онат Украины 19.00 LIVE. Майнц = Герта. Чемпионат Германии 21.20 «Великий футбол» 22.55 LIVE. Валенсия = Атлетик. Чем= пионат Испании. 2=й тайм 00.00 Реал = Леванте. Чемпионат Ис= пании

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Русалоч ка» 02.20, 08.20, 14.20 М/с «Боцман и попугай», 1, 0 вып. Сказки Пушкина. «Сказка о попе и о работнике его Балде» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Нимболы». 3, 4 с. Сказки зарубежных пи сателей «Кот в сапогах». Мультфильм. «Похитители елок» 04.00, 10.00, 16.00 М/ф «Человеч ка нарисовал я». Сборник мультфильмов «Голубой ще нок», «Зайчишка заблудил ся», «Консервная банка» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Робин Гуд» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки=чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: стра= на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг= лей. Веселые новости 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсии» 08.00 М/с «В дорогу с Нодди» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нетландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00, 12.30 М/с «Оливия» 10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 10.45, 17.10 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 11.30, 18.30 М/с «Дружба это чудо» 12.00 М/с «Смурфики» 13.00, 18.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 13.25 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Собака точка ком» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.00 М/с «Русалочка» 19.20 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


20 ОГОЛОШЕННЯ ○

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ головного спеціаліста відділу кадрового та організаційнодокументального забезпечення управління фінансового, організаційнодокументального та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж ро боти за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, достатній рівень володіння державною мовою, практикою застосування чинного законодав ства, правилами ділового етикету, основними принципами роботи на комп'ютері. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного уп равління за відповідною спеціалізацією. Особи, які бажають брати участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копію документів про освіту, дек ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Термін надання документів на конкурс 30 днів від дня опублікування оголо шення. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, кімната 211, тел. 7708216. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ головного спеціаліста зі здійснення внутрішнього аудиту департаменту освіти і науки облдержадміністрації Претенденти на посаду повинні мати: повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, достатній рівень володіння державною мовою, прак тикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, основ ними принципами роботи на комп'ютері. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного уп равління за відповідною спеціалізацією. Особи, які бажають брати участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копію документів про освіту, дек ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Термін надання документів на конкурс 30 календарних днів від дня публікації. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70, кімната 211, тел. 7708216.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ провідного спеціаліста відділу загальної середньої освіти управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж ро боти за фахом на державній службі на посадах спеціаліста I або II категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років, достатній рівень володіння державною мовою, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, основними принципами ро боти на комп'ютері. Особи, які бажають брати участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копію документів про освіту, дек ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Термін надання документів на конкурс 30 днів від дня публікації оголошення. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, кімната 211, тел. 7708216.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ - 10 мая, 2 июня, 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровсь кої області знаходиться цивільна справа № 185/1123/14ц за позовом Семікіної Лариси Віталіївни до Семі кіна Віктора Івановича про визнання особи такою, що втратила право на ко ристувння житловим приміщенням. Відповідач Семікін Віктор Іванович викликається у судове засідання на 04 березня 2014 року об 11.00, яке відбу деться у приміщенні Павлоградсько го міськрайонного суду Дніпропет ровської області за адресою: Дніпро петровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303. Справу слухає суддя Головін В.О. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Вайнштейна Олександра Да видовича у судове засідання 05 берез ня 2014 року о 09 год. 15 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до Ванштейна Олександра Даниловича про усунення перешкод у здійсненні права розпорядження власністю. З опублікуванням цього оголошення відповідач Вайнштейн Олександр Да видович вважається належно повідом леним про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Вільногірський міський суд Дніпро петровської області повідомляє, що 10.03.2014 р. о 10.00 у приміщенні суду за адресою: м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14а, каб. 2, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Шпорта Олега Пав ловича, Тихонової Валентини Юріїв ни про стягнення заборгованості за кредитним договором. У судове засі дання викликаються Шпорт Олег Пав лович, Тихонова Валентина Юріївна в якості відповідачів по справі. У разі неявки відповідачів у судове засідан ня справа розглядатиметься за їхньої відсутності на підставі наявних по справі доказів. У приміщенні Довгинцівського ра йонного суду м. Кривого Рогу (вул. Ле оніда Бородича, 3) 05 березня 2014 року о 16.00 відбудеться слухання ци вільної справи за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Шелупенко Тетяни Олегівни про стягнення заборгова ності. У судове засідання викликаєть ся Шелупенко Тетяна Олегівна, 29.10.1955 р.н., останнє місце реєст рації: м. Кривий Ріг, вул. Жигулівсь ка, 48/3. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо шення в пресі відповідач Шелупенко Тетяна Олегівна вважається повідом леною про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки справа буде розгля нута за її відсутності. У приміщенні Довгинцівського ра йонного суду м. Кривого Рогу (вул. Леоніда Бородича, 3) 21 березня 2014 року о 10.00 відбудеться слухання ци вільної справи за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Хміля Віктора Олек сандровича про стягнення заборгова ності. У судове засідання Хміль Віктор Олександрович, 07.05.1970 р.н., ос таннє місце реєстрації: м. Кривий Ріг, вул. Симонова, 8/93. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відповідач Хміль Віктор Олександрович вважаєть ся повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності. Михайлівський районний суд Запо різької області дає дозвіл на подачу оголошення про виклик у судове засі дання на 10.00 12 березня 2014 року в якості відповідача Бабушкіна Олек сія Володимировича по цивільній справі за позовом Лісової Наталії Павлівни до Бабушкіна Олексія Воло димировича про відшкодування май нової та моральної шкоди, завданої злочином. У випадку неявки відпові дача справа буде розглядатись за його відсутності. Судове засідання відбу

деться о 10.00 12 березня 2014 року у приміщенні Михайлівського районно го суду Запорізької області, розташо ваного за адресою: Запорізька об ласть, Михайлівський район, смт Ми хайлівка, вул. Артезіанська, 6а. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Зуя Олега Івано вича як відповідача у судове засідан ня по цивільній справі № 2/205/1067/ 2014 за позовом Гавронського Юрія Сергійовича до Савенка Сергія Вікто ровича, Зуя Олега Івановича, Управлін ня житлового господарства виконко му Дніпропетровської міської ради про визнання недійсним розпоряд ження, визнання недійсним свідоцт ва про право власності, визнання не дійсним договору купівліпродажу квартир, яке відбудеться 03 березня 2014 року о 09 год. 30 хв. у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. Криворізький районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 24 березня 2014 року об 11.00 відбу деться судове засідання з розгляду справи за позовом Володенка Рома на Миколайовича до Володенко Тетя ни Анатоліївни, треті особи Орган опіки та піклування Лозуватської сільської ради Криворізького райо ну Дніпропетровської області. Кри ворізький районний центр соціаль них служб для сім’ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей Криворізької районної державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав (суддя Приміч Г.І.). У цьому зв’язку Криворізький районний суд Дніпро петровської області просить з’яви тись у судове засідання відповідача по справі Володенко Тетяну Анатоліївну на 11.00 24 березня 2014 року за ад ресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а, зал суду 2, для розгляду вказаної справи. У ви падку вашої неявки цивільна справа буде розглядатись за вашої відсутності з постановленням заочного рішення. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре сою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Пушкіна, 29, викликає Білик Тетя ну Василівну в якості відповідача по цивільній справі № 203/8213/13ц, провадження № 2/0203/370/2014 за позовом Хандюк Лідії Василівни до Білик Тетяни Василівни, Управління Держземагентства у м. Дніпропет ровську про визнання права на при ватизацію земельної ділянки без зго ди суміжного землевласника, яке відбудеться о 09.00 20 березня 2014 року. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Нізік О.В. знаходиться цивільна справа № 204/8194/13ц за позовом Святіла Юрія Федоровича до Гучмазова Руслана Зауровича, Джиоє вої Марусі Володимирівни про стяг нення боргу, що виник під час скоєн ня злочину. Відповідач Гучмазов Рус лан Заурович викликається у судове засідання на 31 березня 2014 р. о 15.00 за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщен ня Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 16. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Гучмазова Руслана Зау ровича справу буде розглянуто за його відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Ломідзе Миколу Дави довича у судове засідання 14.03.2014 року об 11.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом Ломідзе Л.Д. до Ломідзе М.Д. про розірвання шлюбу. З опуб лікуванням цього оголошення відпо відач Ломідзе Микола Давидович вважається належно повідомленим про день, час та місце розгляду спра ви. Суддя Кудрявцева Т.О.

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викли кає Кирилову Альону Валеріївну в якості відповідача по цивільній справі № 191/5914/13ц за позовною заявою Синельниківського міського комуналь ного підприємства «Водоканал» до Кирилової Альони Валеріївни про стягнення заборгованості за послуги з водовідведення та водопостачання у відкрите судове засідання, яке відбудеться 03 березня 2014 року о 09 год. 15 хв. за адресою: Дніпропет ровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, за головуванням судді Бон даренко Г.В. У разі неявки відповіда ча у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесе но заочне рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Лебедєву Вікторію Олександрівну у судове засідання 06 березня 2014 року о 14 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом Кравченко М.Г. до Лебедєвої В.О. про визнання особи такою, що втратила право на корис тування житлом. З опублікуванням цього оголошення відповідач Лебе дєва Вікторія Олександрівна вва жається належно повідомленою про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська викликає Старцева Вла дислава Валерійовича, 10.02.1973 р.н., в якості відповідача по цивільній справі за позовом Старцевої Аліни Анатоліївни до Старцева Владислава Валерійовича про розірвання шлюбу у судове засідання, яке відбудеться о 14.00 07 березня 2014 року за адре сою: вул. Паторжинського, 18а, м. Дніпропетровськ, Жовтневий рай онний суд м. Дніпропетровська, каб. 12. У випадку неявки відповідача у су дове засідання справу буде розгляну то в заочному порядку. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре сою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Орлову Світла ну Сергіївну, Орлову Інну Артемівну у судове засідання по цивільній справі за позовом Морозова І.А., Ганенко О.А. до Орлової С.С., Орлової І.А., третя особа Кіровський ВДВС у м. Дніпропетровську, про усунення пе решкод у користуванні квартирою та зняття з реєстраційного обліку, яке відбудеться о 09.00 12 березня 2014 р. У випадку неявки відповідача спра ву буде розглянуто в заочному поряд ку. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Гузь ко Юлію Володимирівну в якості відповідача по цивільній справі № 208/7032/13, провадження № 2/208/ 2309/13 за позовом Гузько Олександ ри Макарівни до Гузько Юлії Володи мирівни про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом, у судове засідання, яке відбу деться о 15.00 11 березня 2014 року за адресою: вул. Губи, 2, м. Дніпро дзержинськ, Заводський районний суд, каб. 3. У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде роз глянуто в заочному порядку. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 21 березня 2014 року о 14.00 буде слухатись ци вільна справа за позовом Чуприни Любові Олександрівни до Гордієнка Анатолія Федоровича, третя особа Головне управління Державної мігра ційної служби в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Після опуб лікування оголошення в пресі Горді єнко Анатолій Федорович вважаєть ся повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпо відача справа буде розглянута за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді Подобєд О.К. у приміщенні Баглійсь

кого районного суду м. Дніпродзер жинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Жовтоводський міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання Повх Марину Миколаїв ну, 3 травня 1987 р.н., зареєстровану за адресою: вул. Маяковського, 119а/14, м. Жовті Води, Дніпропет ровська область, як відповідача по цивільній справі за позовом Повх Ірини Григорівни в інтересах мало літнього Повха Рената Аліковича до Повх Марини Миколаївни, з третьою особою Органом опіки та піклуван ня виконавчого комітету Жовтоводсь кої міської ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення алі ментів. Судове засідання відбудеться 20 березня 2014 року о 14.00 за ад ресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129, зал судових засідань 1. Відповідно з ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі кування цього оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неяв ки відповідача справа буде розгляну та без його участі. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Поліщука Григорія Олександровича у судове засідання як відповідача по справі за позовом ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» до Поліщу ка Григорія Олександровича про відшкодування заборгованості, яке призначено на 28.02.2014 року о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 9, зал 4. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 04 березня 2014 року о 13 год. 30 хв. в залі судо вих засідань 310 буде слухатись ци вільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» до Пархорьєвої Зої Олексіївни про відшкодування забор гованості за спожиту, але необлікова ну електричну енергію. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 04 березня 2014 року о 13.00 в залі судових за сідань 310 буде слухатись цивільна справа за позовом Публічного акціо нерного товариства «ДТЕК Дніпрообл енерго» до Миколайович Алли Пет рівни про відшкодування заборгова ності за спожиту, але необліковану електричну енергію. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 6 березня 2014 року об 11.00 в залі суду 2 буде проводитись судове засідання по цивільній справі за по зовом Комарової Олени Терентіївни по довіреності в інтересах Зими Олек сандра Васильовича до Зими Лілії Во лодимирівни про зменшення розміру аліментів. У судове засідання викли кається відповідач по справі Зима Лілія Володимирівна, адреса прожи вання якої зазначена: вул. Калініна, 47/106, м. Орджонікідзе, Дніпропет ровська область. У разі вашої неявки у судове засідання, судове засідання буде проводитись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі доказів судом буде винесено заочне рішення. Адреса суду: 53300, Дніпропетровсь ка область, м. Орджонікідзе, вул. Пет ровського, 37. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Хоменко Ольгу Ва силівну, 1980 р.н., у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 2/205/1806/14 р. за позовом Хоменка Ігоря Юрійовича до Хоменко Ольги Ва

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

ÀÇÈß Àçèÿ - ñðåäíåàçèàòñêàÿ îâ÷àðêà, îêîëî 10 ëåò ëåò,, êðóïíàÿ. Õàðàêòåð: óñòîé÷èâàÿ ïñèõèêà, î÷åíü îðèåíòèðîâàíà íà ÷åëîâåêà 063 966 20 66, 067 632 16 56

ÌÀÉÊ

ÒÓÇÈÊ

Ìàéêó îêîëî 1,5 ãîäà, îí îñîáåííûé â ÄÒÏ ïîòåðÿë ëàïó ëàïó.. Ïî ðàçìåðàì ïðåâûøàåò îâ÷àðêó îâ÷àðêó,, âíóøèòåëüíûé îõðàííèê. ÒÒåë. åë. (093)742-08-60

Ìèíè-ïåñèê ÒÒóçèê óçèê èùåò äîì. Ê âûãóëó ïðèó÷åí, íå øêîäèò øêîäèò,, íè÷åãî íå ãðûçåò ãðûçåò.. Î÷åíü ëàñêîâûé è ëþáèò îáùåíèå. 067-262-13-16

ÃÅÐ ÃÅÐÀÀ Îò äàì â õîðîøèå ðóêè ìåòèñà ñòàôà, Îòäàì äåâî÷êà 5 ìåñÿöåâ. Î÷åíü äîáðàÿ è ëàñêîâàÿ ñîáà÷îíêà, óõîæåíà. Ïî äîñòèæåíèþ âîçâðàòà ïîìîæåì ñî ñòåðèëèçàöèåé. 097 188 9731 - ßíà

ØÈÊ Î ØÈÊÎ

ÌÓ Ëß ÌÓËß

Îò äàì â õîðîøèå è äîáðûå ðóêè, ùåíêà Îòäàì îêîëî 6 ìåñÿöåâ. Íå àãðåññèâíûé, êîíòàêòíûé, áó äåò âåðíûì è áóäåò ïðåäàííûì ñâîåìó õîçÿèíó õîçÿèíó.. 099 336 73 68 Ëåíà

Ìóëÿ - ìåëêî-ñðåäíÿÿ, îêîëî 1,5 ãîäà. Ñêðîìíàÿ è ëàñêîâàÿ äåâî÷êà. Áó äåò Áóäåò äðóãîì ñâîåìó õîçÿèíó õîçÿèíó.. 067-262-13-16


ОГОЛОШЕННЯ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508) ○

силівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 20 березня 2014 р. об 11.00 у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Аюкіна Людмила Василівна викли кається на 11.00 12 березня 2014 року у судове засідання в якості відповіда ча до Верхньодніпровського районно го суду Дніпропетровської області, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровсь кого, 47, по цивільній справі за позо вом Товариства з обмеженою відпові дальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» про стягнення заборгованості за кредитним договором. Суддя Шев ченко О.Ю. Останнє відоме зареєст роване місце проживання відповіда ча Аюкіної Людмили Василівни: вул. Українська, 126, м. Верхівцеве, Верх ньодніпровський район, Дніпропет ровська область. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи за позовом Расіна Ед гара Вадимовича до Расіна Вадима Миколайовича, третя особа Головне управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області про визнання права на корис тування житловим приміщенням ви кликає відповідача Расіна Вадима Ми колайовича у судове засідання, яке відбудеться 05.03.2014 року о 09 год. 10 хв. у приміщенні Кіровського ра йонного суду м. Дніпропетровська (пр. Пушкіна, 29, суддя Казак С.Ю., каб. 6). У випадку неявки відповіда ча справу буде розглянуто за його відсутності в заочному порядку. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що відповідач Досін Дмитро Павлович по цивільній справі № 257/11, провадження 2/210/ 4214, за позовом Бурлаченко В.Є., Си ньокаєвої Г.Є. про визнання заповіту недійсним викликається у судове засі дання на 4 березня 2014 року о 15.00 у приміщення Дзержинського районно го суду м. Кривого Рогу за адресою: 50007, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, каб. 107, суддя Літвіненко Н.А. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку вання оголошення в пресі відповідач Досін Дмитро Павлович вважається повідомленим про час та місце розгля ду справи. У разі його неявки до зали судових засідань справа буде розгля нута за його відсутності. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська викликає Халілова Ехтіра ма Фаїк огли, 18.06.1970 р.н., в якості відповідача по цивільній справі за по зовом Халілової Олени Юріївни до Ха лілова Ехтірама Фаїк огли про розі рвання шлюбу у судове засідання, яке відбудеться о 14 год. 30 хв. 07 берез ня 2014 року за адресою: вул. Патор жинського, 18а, м. Дніпропетровськ, Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, каб. 12. У випадку неяв ки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто в заочному по рядку. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 01 квітня 2014 року об 11 год. 30 хв. відбудеть ся розгляд цивільної справи № 210/ 8531/13ц за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» до Білого Віктора Сергійови ча про стягнення заборгованості. У су дове засідання викликається відпові дач Білий Віктор Сергійович, 09.05.1979 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Кривий Ріг, вул. Вок зальна, 2, кв. 15. Явка до суду обов’яз кова. У разі неявки у судове засідан ня відповідача слухання справи відбу деться за його відсутності з постанов ленням заочного рішення. Адреса суду: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Миру 24, каб. 307, зал судових засідань 309. У провадженні Жовтневого районно го суду м. Кривого Рогу знаходиться

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

цивільна справа за позовом Публічно го акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Тімо фєєва Сергія Вікторовича про стягнен ня заборгованості. Відповідно до ви мог ст. 75 ЦПК України Жовтневий районний суд повідомляє, що о 10.00 28 березня 2014 року в залі 307 Жов тневого районного суду м. Кривого Рогу , розташованого за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, відбудеться розгляд справи за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Тімофєєва Сергія Вікторови ча про стягнення заборгованості. Явка відповідача Тімофєєва Сергія Вікторо вича обов’язкова. У разі його неявки судом буде постановлено на розгляд питання про заочний розгляд справи за відсутності відповідача. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Кутвицьку Ганну Леонідівну у судове засідання по цивільній справі за позовом Органу опіки та піклування Ленінської ра йонної у м. Дніпропетровську ради в інтересах малолітніх Кутвицького Я.Г., Кутвицького І.Г. до Кутвицької Г.Л. про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів, яке відбудеться 12 березня 2014 року о 14.00 у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи за позовом Писаренка Віктора Григоровича до Писаренко Лідії Миколаївни, Бодні Ольги Вікто рівни, Бодні Артура Павловича, треті особи Комунальне підприємство «Житлове господарство Кіровського району» Дніпропетровської міської ради, Кіровський районний відділ у місті Дніпропетровську ГУ Державної міграційної служби України в Дніпро петровській області, про визнання осіб такими, що втратили право на ко ристування житловим приміщенням, про зобов’язання зняття з реєстрації викликає відповідачів Писаренко Лідію Миколаївну, Бодню Ольгу Вікто рівну, Бодню Артура Павловича у су дове засідання, яке відбудеться 12.03.2014 року о 15 год. 30 хв. у при міщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська (пр. Пушкіна, 29, суддя Казак С.Ю., каб. 6). У випадку неявки відповідачів справу буде роз глянуто за їхньої відсутності. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров ської області знаходиться цивільна справа № 185/808/14ц за позовом Люльки Сергія Миколайовича до Чу жаненко Олени Сергіївни про стягнен ня грошових коштів. Відповідач Чужа ненко Олена Сергіївна викликається у судове засідання на 13 березня 2014 року о 10.00, яке відбудеться у при міщенні Павлоградського міськрайон ного суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303. Справу слухає суддя Го ловін В.О. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Чичова Констянтина Мико лайовича у судове засідання 04.03.2014 року о 10.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом Чичової О.В. до Чичова К.М. про визнання приватизації не дійсною. З опублікуванням цього ого лошення відповідач Чичов Констянтин Миколайович вважається належно по відомленим про день, час та місце роз гляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове за сідання Омельченка Василя Миколай овича в якості відповідача по цивільній справі № 211/159/14ц за позовом Омельченко Людмили Вітал іївни про усунення перешкод у здійсненні права на користування власністю, що є підставою для зняття з реєстраційного обліку. Явка відпов ідача в каб. 2 Довгинцівського район Управління праці та соціального за хисту населення Самарської районної у місті Дніпропетровську ради по відомляє про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади: провідного спеціаліста відділу бух галтерського обліку та звітності. Кваліфікаційні вимоги: освіта повна вища, вільне володіння державною мо вою, досконале володіння комп'юте ром, стаж бухгалтерської роботи не менше 1 року. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікуван ня оголошення про проведення конкур су за адресою: 49127, м. Дніпропет ровськ, вул. 20річчя Перемоги, 51. Довідки за телефонами: 3728489; 7282237.

ного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Л. Бородича, 3, 05 березня 2014 року о 09 год. 20 хв. Одночасно по відомляємо, що в разі вашої неявки у судове засідання справу буде розгля нуто 05 березня 2014 року о 09 год. 20 хв. за вашої відсутності з ухвален ням заочного рішення. Жвирбля Сергій Миколайович, ос таннє місце проживання: м. Дніпро дзержинськ, пр. Карла Маркса, 14/ 118, викликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 09.00 04 березня 2014 року по справі за позовом Кузнецової Юлії Юріївни до Жвирблі Сергія Миколайовича, тре тя особа Дніпродзержинська філія Придніпровської товарної біржі про визнання угоди дійсною. Відкрите су дове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Гнєзділова В.Є. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровсь кого, 166, 2 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі кування оголошення в пресі відпові дач Жвирбля С.М. вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності. П`ятихатський районний суд Дніпропетровської області викликає у судове засідання відповідача Рогозу Олександра Григоровича, 28 вересня 1967 р.н., уродженця с. Братське Братського району Миколаївської об ласті, по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Рогози Олександра Григоровича про стягнен ня заборгованості за кредитним дого вором. Судове засідання відбудеться о 13.00 11 березня 2014 року у при міщенні П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області під го ловуванням судді Легкошерст Ю.В. за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, м. П`ятихатки, Дніпропетровська об ласть, зал судових засідань 4. Явка до суду обов`язкова. Роз`яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розгля нута за наявними матеріалами за його відсутності. Нікопольський міськрайонний суд викликає Плахотю Антона Дмитрови ча на 14 квітня 2014 р. о 9 год. 30 хв. у приміщення суду (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, суддя Бабаніна В.А.) в якості відповідача по цивільній справі № 2/0182/909/2014, №182/ 11908/13ц за позовом ПАТ «Приват Банк» про стягнення боргу. У разі не явки у судове засідання відповідача та невиконання обов`язку повідоми ти суд про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності та постановлено рішення суду.

часність виконання зобов’язань за договором; 500 грн. штраф (фіксо вана частка); 2207 грн. 88 коп. штраф (процентна складова) та судові витрати у розмірі 1136 грн. 63 коп. В іншій частині позову відмовити. За очне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про пере гляд заочного рішення може бути по дано протягом десяти днів з дня от римання його копії. Позивач має пра во оскаржити рішення суду шляхом подання апеляційної скарги до Апе ляційного суду Дніпропетровської об ласті через Верхньодніпровський ра йонний суд Дніпропетровської області протягом десяти днів з дня отриман ня його копії. Рішення суду набирає законної сили після закінчення стро ку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було пода но. У разі подання апеляційної скар ги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгля ду справи апеляційним судом. П`ятихатський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 18 лютого 2014 р. винесено заочне рішення по цивільній справі № 190/115/14ц, провадження № 2/190/ 131/14 за позовом Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Москвича Гри горія Петровича про стягнення забор гованості за кредитним договором, яким позов задоволено та стягнуто з відповідача 18579 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят девять) грн. 59 коп. у рахунок відшкодування заборгова ності за кредитним договором, що ста новить: 3394 грн. 90 коп. заборго ваність за кредитом, 13823 грн. 76 коп. заборгованість за процентами, штрафи 500 грн. (фіксована части на) і 860 грн. 93 коп. (процентна скла дова), а також 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп. сплаченого судового збо ру. Заочне рішення може бути оскар жено в апеляційному порядку до Апе ляційного суду Дніпропетровської об ласті через суд першої інстанції (м. П`ятихатки, вул. Шевченка, 114) протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 04.02.2014 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/7432/13ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Слізіня Валерія Федорови ча про стягнення заборгованості за кредитним договором. Даним рішен ням були задоволені позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк». З повним текстом відповідач Слізінь Ва лерій Федорович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинців ського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропепровської області.

Верхньодніпровський районний суд повідомляє, що 11 листопада 2013 року розглянута цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Бастєєва Володимира Вади мовича про стягнення заборгованості. Заочним рішенням суду позов задово лено: стягти з Бастєєва Володимира Вадимовича (інн 2322614291) на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» (р/р 29092829003111, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) забор гованість за кредитним договором у розмірі 113663 грн.: 7531 грн. 87 коп. заборгованість за кредитом; 36625 грн. 82 коп. заборгованість за про центами за користування кредитом; 66797 грн. 43 коп. пеня за несвоє

Тернівський міський суд Дніпропет ровської області 18.02.2014 року виніс заочне рішення по справі № 194/1984/13ц за позовом Щербініна Валерія Миколайовича, Попкової На талі Миколаївни до Трошкіна Олега Миколайовича про позбавлення пра ва на користування житловим при міщенням. Заочним рішенням суду позов Щербініна Валерія Миколайо вича, Попкової Наталі Миколаївни до Трошкіна Олега Миколайовича про позбавлення права на користування житловим приміщенням задоволено повністю та позбавлено Трошкіна Оле га Миколайовича, 1962 року народ ження, права на користування квар тирою № 10 в будинку № 9 по вулиці Дніпровській м. Тернівка Дніпропет ровської області. У разі незгоди з рішенням суду відповідач має право звернутися із заявою про його пере гляд.

Держводагентство України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад сектора у Дніпропетровській області Держводагентства: завідувач сектора; головний спеціаліст. Основні вимоги до учасників конкурсу: вища освіта (спеціаліст, магістр), спеціальність відповідного напрямку; для завідувача сектора стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сфе рах управління не менше 3 років; для головного спеціаліста стаж ро боти за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; Термін прийняття документів (про тягом 30 календарних днів з дня оголо шення про проведення конкурсу). Додаткову інформацію щодо основ них функціональних обов'язків, роз міру та умов оплати праці, переліку до кументів для участі у конкурсі можна отримати за телефоном 2347154 (відділ з управління персоналом Держ водагентства України). Адреса Держводагентства України: 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська, 8.

Дніпропетровське обласне управління лісового та мислив ського господарства оголошує конкурс на заміщення вакантних посад головного спеціаліста сектора бухгалтерського обліку та звітності, провідного спеціаліста сектора мисливського господар ства обласного управління. Претенденти на посаду повинні мати вищу освіту за освітньоква ліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. На посаду провідного спеціаліста претенденти повинні мати вищу освіту за освітньоквалі фікаційним рівнем спеціаліста, ма гістра спеціальностей «Біологія», «Мисливствознавство». Стаж робо ти за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 кален дарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Набережна Перемо ги, 38, довідки за тел. 7535592.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 31.01.2014 року було винесено за очне рішення по цивільній справі № 211/7239/13ц за позовом Постоєн ка Олександра Сергійовича до Кози ряцької Віри Іванівни та Козиряць кої Олени Ігорівни про усунення пе решкод у здійсненні права на кори стування власністю шляхом зняття з реєстраційного обліку. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги Постоєнка Олександра Сер гійовича. З повним текстом відпов ідачі Козиряцька Віра Іванівна та Козиряцька Олена Ігорівна можуть ознайомитись, звернувшись до кан целярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: 50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Боро дича, 3.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що у провадженні суду знаходиться цивіль на справа № 321/1251/2013ц, провад ження № 2/204/296/2014 р. за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Плохушки Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості. Відпо відно до ухваленого заочного рішення позовні вимоги Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Плохушки Олександ ра Вікторовича про стягнення забор гованості були задоволені. Повний текст рішення відповідач Плохушко Олександр Вікторович може отримати у цивільній канцелярії Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б (каб. 8).

РОЗЦІНКИ ВАРТОСТІ одиниці ефірного часу Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії для проведення передвиборної агітації в період виборчого процесу з позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року

Знижки на оплату ефірного часу для проведення передвиборної агітації не надаються.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»:

Інформація про тарифи на електроенергію ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на березень 2014 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на березень 2014 р. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на березень 2014 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

Одиниця виміру

Величина показника

коп/кВтгод

76,519

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 24.02.2014 № 159)

1 клас

коп/кВтгод

81,110

2 клас

коп/кВтгод

103,240

Одиниця виміру

Величина показника

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами і доповненнями)

1 клас

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями)

Період часу

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

32,444 121,665

2 клас

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

41,296 154,860

1 клас

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

28,389 82,732 136,265

2 клас

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

36,134 105,305 173,443

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

у межах зон доби (з 19.00 до 5.00)

1 клас

коп/кВтгод

20,278

2 клас

коп/кВтгод

25,810

1 клас

коп/кВтгод

81,110

2 клас

коп/кВтгод

103,240

в інші години доби

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення та споживачі,прирівняні до населення), затверджені постановою НКРЕ від 23.04.2012 р. №497 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою НКРЕ від 13.09.2012 р. №1183). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. Директор з фінансів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

О. П. Франків


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

DzÐÊÀ ÌÅÐÅƲ

ÃÀÂ×ÈÊ-Õ²ÏÑÒÅÐ Ìîïñ Òîì ñòàâ ñïðàâæíüîþ ç³ðêîþ ²íòåðíåòó. Êîðèñòóâà÷³â ìåðåæ³ ðîçñì³øèëè çí³ìêè êóìåäíîãî ãàâ÷èêà, ùî ïîâîäèòüñÿ, ÿê ñïðàâæí³é «õ³ïñòåð» (òîé, õòî â òåì³): íîñèòü â’ÿçàí³ êàïåëþõè, êàòàºòüñÿ íà âåëîñèïåä³ òà ôîòîãðàôóº ¿æó. Òîì òà éîãî õàçÿ¿í - ñïðàâæí³ äðóç³. Âîíè ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ÷àñ ðàçîì, êàòàþòüñÿ íà âåëîñèïåäàõ, ãóëÿþòü òà ïðèì³ðÿþòü ìîäí³ àêñåñóàðè. Ïåñ îõî÷å ïîçóº ïåðåä êàìåðîþ ñâîãî âëàñíèêà, à ³íîä³ ñàì çí³ìຠð³çí³ äåë³êàòåñè ³ ñâî¿ ëàïè. ○

ÄÈÂÎ ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÈ

²ÄÏÎ×ÈÒÈ Ó ×ÀÉÍÈÊÓ

ÅÊ ÑÒÐÅÌÀËÜÍÈÉ Ï²ÄÉÎÌ ÅÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÈÉ

ϲÄÊÎÐÈ ÂÅÆÓ Â³äîìèé â ²íòåðíåò³ ëþáèòåëü åêñòðèìó ³òàë³é Ðàñêàëîâ ï³äêîðèâ ÷åðãîâèé õìàðî÷îñ. Íà öåé ðàç ðóôåð âèïðîáóâàâ ñâîþ ñò³éê³ñòü íà âåðøèí³ íåäîáóäîâàíî¿ Øàíõàéñüêî¿ Âåæ³ çàââèøêè 650 ìåòð³â. Öåé õìàðî÷îñ - íàéâèùà íåäîáóäîâà ó ñâ³ò³ ³ äðóãà çà âèñîòîþ áóä³âëÿ. Ïîñòóïàºòüñÿ âîíà ò³ëüêè â³äîìîìó Áóðäæ-Õàë³ô â ÎÀÅ. ³äì³ííîþ ðèñîþ ï³äêîðåííÿ õìàðî÷îñà ñòàâ íåëåãàëüíèé õàðàêòåð ³ â³äìîâà â³ä âèêîðèñòàííÿ ñòðàõîâêè.

27.02.2014 ð. ¹ 15 (1508)

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Êóøàòü ïîäàíî!

ÑÓÏ Ñ ×Å×ÅÂÈÖÅÉ, ÁÅÊÎÍÎÌ È ÑÓÕÀÐÈÊÀÌÈ Чечевицу можно использовать как оранжевую, так и зеленую. Вкус у супа похож на гороховый, но гораздо нежнее, да и готовится чечевица намного быстрее гороха. Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ˜чечевица - 200 㠘бекон - 200 㠘лук - 200 г

˜хлеб для сухарико⠘соль, перец ˜растительное масло

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: nВ кастрюлю налить 2 л воды, довести до кипения. Добавить промытую чечевицу. Варить до готовности (столько, сколько указано на пакете с чечевицей). o Лук мелко по-

крошить, бекон нарезать небольшими полосками. p На растительном масле обжарить лук. Добавить бекон, бекон, посолить, по- на растительном хорошо обжарить. перчить по вкусу. масле до золотистого разлить по тарелкам, добавить сухарики, q В кастрюлю с r Хлеб нарезать цвета. чечевицей добавить кубиками. Обжарить s Готовый суп посыпать зеленью.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

5 ст.л.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: ○

Æèòåëü Ñàóä³âñüêî¿ Àðà⳿ øîêóâàâ ë³êàð³â íåçâè÷íîþ çíàõ³äêîþ. Íà ïðîõàííÿ äèâàêà ìåäèêè âèòÿãëè ç éîãî âóõà øïàðãàëêó, ÿêó ÷îëîâ³ê çàñóíóâ òóäè 20 ðîê³â òîìó. Íà øìàò ïàïåðó çàáóäüêî ðîçðàõîâóâàâ, êîëè ñêëàäàâ îäèí ç³ øê³ëüíèõ ³ñïèò³â. ³í ä³éñíî íåïîãàíî çàê³í÷èâ øêîëó, ïîò³ì âèø ³, íàïåâíî, í³êîëè á íå çãàäàâ ïðî ïàï³ðåöü, ÿêáè âóõî íå ïî÷àëî áîë³òè. ×îëîâ³ê âèð³øèâ, ùî öå çâè÷àéíèé îòèò ³ çâåðíóâñÿ äî ë³êàð³â, ÿê³ é âèÿâèëè ïðè÷èíó íåäóãè. ○

˜филе любой рыбы - 500 㠘чеснок - 3 зубчика ˜сыр - 150 㠘зелень по вкусу ˜помидоры - 300 㠘соль, перец ˜томатная паста или кетчуп -

ØÏÀÐà ÀËÊÀ Ó ÂÓѲ ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÐÛÁÀ «ÌÅ×Ò À» «ÌÅ×ÒÀ»

ÍÅÇÂÈ×ÍÀ ÇÍÀÕ²ÄÊÀ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ó Øîòëàí䳿 íåùîäàâíî âèñòàâèëè íà ïðîäàæ íåðóõîì³ñòü ó âèãëÿä³ ÷àéíèêà. Âàðò³ñòü äèâî-áóä³âë³ îö³íþþòü ìàéæå ó 16,5 òèñÿ÷³ äîëàð³â. Àâòîðîì õàòèíêè, ùî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê äà÷íèé àáî ðèáàëüñüêèé áóäèíî÷îê, º ñêóëüïòîð ³ õóäîæíèê ßí Õàíòåð. ×àéíèê, ä³àìåòðîì 6 ìåòð³â, ðîçä³ëåíèé íà äâà ð³âí³. ϳäêëþ÷åííÿ åëåêòðèêè òà âîäîïîñòà÷àííÿ ó íüîìó íå ñêëàäå ïðîáëåì ³ çàëåæàòèìå ëèøå â³ä ê³íöåâîãî ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ. Áóäîâó òàêîæ ìîæíà ëåãêî ðîç³áðàòè ³ ç³áðàòè â ³íøîìó ì³ñö³. ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò áàëîâàòü ÷èòàòåëåé âêóñíûìè è îðèãèíàëüíûìè ðåöåïòàìè

ÍÎÂÈÍÈ

nРыбу нарезать небольшими куpНа дно формы выложить филе, сочками. Помидоры - тонкими кру- посолить, поперчить. жочками. qНа филе выложить помидоры, oЧеснок мелко порубить. Сыр на- сверху - чеснок. Посолить, попертереть на крупной терке. Зелень мел- чить, смазать кетчупом. ко покрошить. rПосыпать сыром. Поставить в

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê âûáðàòü îäåÿëî è ïîäóøêó ×åëîâåê òðåòü ñâîåé æèçíè ïðîâîäèò âî ñíå. Ïîýòîìó ê âûáîðó ïîñòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé íóæíî îòíîñèòüñÿ îòâåòñòâåííî. Îò òîãî, íàñêîëüêî âàì áóäåò óäîáíî ñïàòü, çàâèñèò âàøå ñàìî÷óâñòâèå, ðàáîòîñïîñîáíîñòü è îòëè÷íîå íàñòðîåíèå â òå÷åíèå âñåãî äíÿ Выбирать одеяла и подушки нужно индивидуально для всех членов семьи, учитывая особенности каждого. Подушка. Исходите из своих потребностей. Не приобретайте чересчур высокую подушку - после сна будет болеть шея. Руководствуйтесь тем, какой матрас лежит на вашей кровати. При мягком - выбирайте низкую подушку, при жестком - высокую.  Обратите внимание на наполнитель. Качественный наполнитель - смесь натурального пера и пуха. Но такая подушечная смесь противопоказана тем, кто страдает аллергическими реакциями. Таким людям больше подойдет искусственный наполни-

тель или из натуральных волокон бамбука. Одеяло. Наполнители выбирайте в соответствии с потребностями. Существуют тяжелые, легкие, летние, теплые, облегченные одеяла. Например, искусственные хорошо поддаются сушке и стирке, не вызывают аллергии, пропускают воздух.  Пуховые одеяла очень мягкие, легкие, долговечные и качественные. Шерстяные - позволяют нервной системе расслабиться, являются очень теплыми и хорошо пропускают воздух. Но, к сожалению, у таких одеял есть и минус - они не подходят людям, страдающим аллергией. Для них оптимальный вариант - покрывала с бамбуковым наполнителем, которые обладают антибактериальными свойствами, легкие, очень теплые и хорошо пропускают воздух.

духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. sГотовое блюдо посыпать зеленью. Приятного аппетита!

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀ ÒÜ… ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî ëó÷øå õðàíèòü íå â ïëîòíî çàêóïîðåííîé, à ëèøü ñëåãêà ïðèêðûòîé ïîñóäå. Õîðîøî íàñûïàòü â íåãî íåìíîãî ïîâàðåííîé ñîëè.  õîëîäèëüíèêå ñëèâî÷íîå ìàñëî ìîæíî õðàíèòü äâå íåäåëè, â ìîðîçèëêå - äî øåñòè ìåñÿöåâ. ×òîáû êàðòîôåëü ìó÷íèñòûõ ñîðòîâ ìåíüøå ðàçâàðèâàëñÿ ïðè âàðêå, â âîäó ñëåäóåò äîáàâèòü îãóðå÷íûé èëè êàïóñòíûé ðàññîë èëè íåìíîãî óêñóñà. Çåëåíü è îâîùè ñîõðàíÿþò ñâîé öâåò, åñëè â âîäó, â êîòîðîé îíè âàðÿòñÿ, ïîëîæèòü ùåïîòêó ïèòüåâîé ñîäû (ïðèìåðíî 0,5 ÷. ë. íà 1 êã îâîùåé). Íåïðèÿòíûé çàïàõ íà êóõíå ìîæíî óñòðàíèòü, íàëèâ íà ñêîâîðîäó íåìíîãî óêñóñà è âûäåðæàâ íà îãíå äî åãî èñïàðåíèÿ.


№ 15 (1508)

27 лютого 201 4 р. 2014

̲ÍÀÃÐÎÏÎ˲ÒÈÊÈ ÏβÄÎÌËߪ

Àãðîïðîìèñëîâèé ñåêòîð ïðàöþº áåç ïåðåøêîä ³ çðèâ³â ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

̳íàãðîïîë³òèêè ïðàöþº íàä îðãàí³çàö³ºþ âåñíÿíî¿ ïîñ³âíî¿ êàìïàí³¿, çàáåçïå÷åííÿì ïðîäîâîëüñòâà, à òàêîæ ñòàá³ë³çàö³ºþ ö³íîâî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ ПЛАНУЮТЬ ПОСІВНУ Незважаючи на складну політичну ситуацію в країні, будь-яких загроз зі зриву весняних польових робіт, дефіциту пального чи нестачі добрив для їхнього проведення немає. Про це

ÏÎѲÂÍÀ ÏËÎÙÀ ßÐÈÕ ÊÓËÜÒÓÐ 19,2 ÌËÍ. ÃÀ

заявляють у Мінагрополітики. В.о. міністра відомства Микола Присяжнюк повідомив, що 93% озимини перебуває у доброму та задовільному стані. А сільгосппідприємства з 19 регіонів уже приступили до її підживлення. Аграрії ж Криму розпочали посів ранніх ярих зернових культур, зокрема ячменю, який уже засіяно на площі 22 тис. га. За прогнозом, посівна площа ярих сільськогосподарських культур під урожай 2014 року очікується на рівні 19,2 мільйона гектарів. Щодо матеріально-технічного забезпечення аграріїв, повідомляється, що вони мають насіння для посівної, мінеральні добрива та засоби захисту рослин.

ЗДІЙСНЮЮТЬ ПОСТАЧАННЯ Водночас Міністерство постійно здійснює моніторинг цінової ситуації та наявності продовольства. Тож нещодавня паніка на продовольчому ринку є лише безпідставним ажіотажем. Жодних перебоїв із постачанням продуктів харчування до торговельних мереж не передбачається, а цінова ситуація залишиться стабільною - заявляють у відомстві. Потужності українських виробників усіх продуктів харчуван-

93% ÎÇÈÌÈÍÈ Ó ÇÀÄβËÜÍÎÌÓ ÑÒÀͲ ня перевищують попит у рази. Тобто, хлібозаводи везтимуть стільки хліба, скільки братиме споживач. Також аграрний фонд здійснює постачання борошна, круп, цукру в роздрібну мережу та борошна на хлібопекарські підприємства відповідно до заявок. Окрім того, Микола Присяжнюк дав низку доручень, аби не допустити дестабілізації на ринку продовольства.


ЧЕТВЕР, 27 ЛЮТОГО 2014 РОКУ № 15 (1508)

ÔÀÊÒ ÔÀÊÒ,, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Äî íîâîëóíèÿ â ñóááîòó íóæíî çàêîí÷èòü è ñäàòü âûïîëíåííóþ ðàáîòó, íàâåñòè ïîðÿäîê, èçáàâèòüñÿ îò äîëãîâ.  ñðåäó âàøè îïïîíåíòû áóäóò ãîòîâû ê êîìïðîìèññó. Ðåøåíèÿ, êîòîðûå âûçðåâàëè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íåäåëü,ìîãóò ïîëó÷èòü íåîæèäàííûé ðàçâîðîò, à ñ ñóááîòû àêòèâíîå îñóùåñòâëåíèå. ТЕЛЕЦ Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ê âàì áóäåò ëîÿëüíî íà÷àëüñòâî, è ìîæíî ïîäíèìàòü êàðüåðíûå âîïðîñû, âûñòàâëÿòü ñâîè òðåáîâàíèÿ.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ âû áóäåòå äàëüíîâèäíû è íå îøèáåòåñü, åñëè æèçíü ïîñòàâèò ïåðåä âûáîðîì. Óñïåâàéòå âåçäå, ãäå ÷óâñòâóåòå âûãîäó. БЛИЗНЕЦЫ Äî ñóááîòû âàì ïðåäñòîèò ñòîëêíóòüñÿ ñî âñåâîçìîæíûìè çàäåðæêàìè, íàðóøåíèåì ïëàíîâ, ïóòàíèöåé â èíôîðìàöèè. Íå ñëåäóåò çàêëþ÷àòü ñäåëêè, ïîäïèñûâàòü âàæíûå áóìàãè, âêëàäûâàòü äåíüãè.  âûõîäíûå ïîëîñà íåóäà÷ çàêàí÷èâàåòñÿ. Âîçìîæíà íîâàÿ, âûãîäíàÿ ðàáîòà.  âûõîäíûå äåðæèòå íîñ ïî âåòðó. Íà÷íóò ïîñòóïàòü çàìàí÷èâûå ïðåäëîæåíèÿ. РАК Âû äîñòèãàåòå ïèêà âîçìîæíîñòåé íà ðàáîòå, íî âàì ïðèäåòñÿ äåëàòü óñèëèÿ, ÷òîáû íå ñáèòüñÿ ñ âûáðàííîãî êóðñà. Ïåðåêëþ÷åíèå íà íîâûå èíòåðåñû áóäåò öåëåñîîáðàçíûì â âûõîäíûå, à äî ýòîãî ïîñòàðàéòåñü äîâåñòè äî óìà êàê ìîæíî áîëüøå ðàíåå íà÷àòîãî. Àêòóàëüíîé ñòàíîâèòñÿ òåìà ïîåçäîê, îáðàçîâàíèÿ, êîíòàêòîâ ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íîâûõ çíàêîìñòâ. ЛЕВ Ýòà íåäåëÿ áóäåò îòìå÷åíà äåíåæíûìè âûïëàòàìè, êîìïåíñàöèÿìè è âîçâðàùåíèåì äîëãîâ. Ê êîíöó íåäåëè ìíîãèå âåùè â âàøåé æèçíè îáíàðóæàò áîëåå ãëóáîêèé ñìûñë. Ïîñòàðàéòåñü íå ïðîïóñòèòü òî, ÷òî ïðîèñõîäèò çà âàøåé ñïèíîé. Îñîáåííî, ýòî êàñàåòñÿ íîâûõ ôèíàíñîâûõ ñõåì è äîãîâîðåííîñòåé.  ëè÷íîé æèçíè òîæå âîçìîæíà íîâàÿ èíòðèãà. ДЕВА Ìåðêóðèé ïåðåõîäèò ê ïðÿìîìó äâèæåíèþ, íî äî âûõîäíûõ ïðèòîðìàæèâàéòå ñåáÿ, ÷òîáû íå âçÿòü ôàëüñòàðò.  ñòàðûõ äåëàõ áîëüøå âåçåíèÿ, èìè è ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ. Âîçìîæåí ïîçèòèâíûé âèòîê â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ.  ÷åòâåðã è ïÿòíèöó ñïîêîéíî îòíåñèòåñü ê êîððåêöèè ïëàíîâ, ïåðåñòàíîâêå â äåëàõ. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå îáùåíèþ.

Ëþäè ïðåäïî÷èòàþò ôîòîãðàôèè ïîðòðåòàì

 ìóçåå «Ëèòåðàòóðíîå Ïðèäíåïðîâüå» ñîñòîÿëàñü âûñòàâêà êàðòèí äíåïðîïåòðîâñêèõ õóäîæíèêîâ, ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòè ðóêîâîäèòåëÿ èçîñòóäèè Äâîðöà ñòóäåíòîâ ÄÍÓ Ìèõàèëà Ïóøíîãî. Êîððåñïîíäåíòà «Â³ñòåé» ñðåäè äðóãèõ ВЕСЫ ðàáîò áîëüøå âñåãî Ïîäúåì è óïàäîê ñèë áóäóò íàïîìèâïå÷àòëèëè ïîëîòíà íàòü âîëíû, êîòîðûå òî æèâîïèñöà Âëàäèìèðà íàêàòûâàþò, òî îòñòóïàþò. Íå ïåðåíàïðÿãàéòåñü, íî ñëåäèòå Ëåâèíà.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ õóäîæíèê çà âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûå ðàññêàçàë î ñâîèõ âàì îòêðîþòñÿ. Ñîõðàíÿéòå ðîâíûå îòíîøåíèÿ ñ áëèçêè- ïåðâûõ øàãàõ â èñêóññòìè. Äîì è ñåìüÿ áóäóò ìåñòîì, âå, î òîì, êàê óâèäåë ãäå âû ñìîæåòå âîññòàíîâèòü - Он был профессиоñèëû è ñîáðàòü åäèíîìûøëåí- ñâîþ êàðòèíó â íîâîñòÿõ è îòêóäà ÷åðïàåò âäîõíî- нальным мастером и добíèêîâ. âåíèå рым человеком с чувСКОРПИОН Äëÿ âàøèõ ïëàíîâ ñ êîíöà íåäåëè îòêðûâàåòñÿ çåëåíûé ñâåò, íî âîçìîæíû ïðîáëåìû ñ ìîòèâàöèåé. Âû ìîæåòå îòêàçàòüñÿ îò ñâîèõ àìáèöèé â êàðüåðå â ïîëüçó òîãî, ÷òî äëÿ âàñ áîëåå èíòåðåñíî. Íà íàñòîÿùåì ýòàïå äëÿ óëó÷øåíèÿ æèçíåííîãî òîíóñà öåëåñîîáðàçíî ñåáÿ õîëèòü è ëåëåÿòü, à íå ìó÷èòü äèñöèïëèíîé. СТРЕЛЕЦ Ïåðèîä îãðàíè÷åíèé ïîäõîäèò ê êîíöó.  ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âû ìîæåòå ëåãêî ðåøèòüñÿ íà êàðäèíàëüíûå ïåðåìåíû, íî ïîòåðïèòå, ïî êðàéíåé ìåðå, äî âûõîäíûõ. Âûõîäíûå õîðîøî ïðîâåñòè âíå îôèñà, äîìà îòêðûòîå ïðîñòðàíñòâî, îòñóòñòâèå ñóåòû áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü áûñòðîìó âîññòàíîâëåíèþ ñèë. КОЗЕРОГ Ëþäè áóäóò ñêëîííû ê îòêðîâåííîñòè, íî íå ñëåäóåò ïåðåãèáàòü ïàëêó â ñâîåì ðåøåíèè äîéòè äî êîíöà. Äâèãàéòåñü âïåðåä ïîñòåïåííî.  ÷åòâåðã è ïÿòíèöó ïîëåçíî äåëàòü âñå, ÷òî ïîìîæåò âàì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ è âûãëÿäåòü ëó÷øå.  âûõîäíûå õîðîøî ïðèîáùèòüñÿ ê èñêóññòâó èëè ïîáûòü íà ïðèðîäå. ВОДОЛЕЙ Ýòà íåäåëÿ áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ íåîæèäàííûìè ðåøåíèÿìè è îòêàçàìè îò ÷àñòè ïëàíîâ è ñâÿçåé, ïîñëå ÷åãî âàø äàëüíåéøèé ïóòü ïðîÿñíèòñÿ. Âû ëåãêî èçáàâèòåñü îò íåíóæíûõ âåùåé è íàãðóçîê. Ñâîåâðåìåííûì áóäåò ïåðåîðèåíòèðîâàòüñÿ íà ÷òîòî áîëåå ýôôåêòèâíîå. Âûõîäíûå õîðîøî ïîäõîäÿò äëÿ íà÷àëà äâèæåíèÿ â íîâîì íàïðàâëåíèè. РЫБЫ Ïîñâÿòèòå ýòó íåäåëþ ïîäãîòîâêå ê ñòàðòó, ïîëó÷èòå ñèãíàëû îáðàòíîé ñâÿçè, ðàñïðåäåëèòå äåëà ïî ñòåïåíè âàæíîñòè.  ÷åòâåðã è ïÿòíèöó âàì ìîãóò íàïîìíèòü î êàêîì-òî äîëãå. Óñòóïàÿ è îòäàâàÿ, âû ÷òî-òî íå ìåíåå âàæíîå ïîëó÷èòå âçàìåí, õîòÿ ñèòóàöèè ýòîé íåäåëè ìîãóò îêàçàòüñÿ âåñüìà íåîæèäàííûìè.  âûõîäíûå çàéìèòåñü ñàìûì âàæíûì.

ДЕФИЦИТНЫЕ КРАСКИ - Владимир Ефремович, помните, когда впервые взяли в руки кисть? - Я тогда был еще совсем маленьким. В детстве ведь все любят рисовать. В школе иллюстрировал стенгазеты, наглядные пособия, участвовал в оформлении актового зала к праздникам. Эти навыки пригодились для оформления декораций в Криворожском музыкально-драматическом театре. Тогда уже начал задумываться над тем, чтобы пойти учиться дальше и стать профессионалом. После службы в армии, по возвращении домой, в Кривой Рог, отправился в художественную школу. Отучившись три года, поехал в областной центр подавать документы в Днепропетровское художественное училище. - Чем Вам запомнился учитель Михаил Пушной?

ÏÐÎÄÀÍÍÓÞ ÊÀÐÒÈÍÓ ÓÂÈÄÅË ÍÀ «ÈÍÒÅÐÅ»

ством юмора. По возможности помогал нам достать краски и кисти. Тогда это было, как и все остальное, в дефиците. Я очень любил поездки с группой на природу. Там мы создавали этюды, общались, устраивали пикники. А в студии оттачивали мастерство рисунка с натуры. Регулярно организовывали выставки своих работ во Дворце студентов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ - Сложно ли продавать свои работы? - Первый опыт реализации - небезызвестная Аллея картин на проспекте Карла Маркса в Днепропетровске. Изначально думал, что полотна продают их авторы. Пообщавшись, узнал, что почти все - реализаторы. Я договорился с одним из них, оставил свои работы и отправился домой создавать новые. А с тех пор, как начал выставляться в художественном салоне, поступают еще и индивидуальные заказы. - Как расстаетесь с полотнами, ведь в каждом - частичка Вашей души? - С одной стороны, жалко. С другой - если картину долго не покупают, это зна-

ÞÌÎÐ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ - Владимир Ефремович, какие по жанру картины люди чаще всего хотят видеть на стенах своих домов? - В основном, заказывают что-то в национальном стиле: украинские пейзажи, натюрморты с национальным колоритом. Иногда - портреты, но сейчас это большая редкость. Люди предпочитают фотографии в электронном виде.

- Что больше нравится писать? Где Вас чаще всего посещает муза? - Очень люблю работать в жанре натюрморта и пейзажа. «Колдую» над полотнами у себя дома. Для этого есть все условия. Мы с женой живем в Любимовке. В огороде и в саду растет все, что нужно для натюрморта: яблоки, груши, виноград, цветы. Постановки дополняю старинными кувшинами, которые когда-то принадлежали моим родителям, а также плетеными корзинами, самоваром, гитарой. В теплое время года могу долго бродить по берегу Днепра, по лесу, неподалеку от нашего дома - поистине живописные места. Выбрав пейзаж, устанавливаю мольберт - и часами творю. А в холодную пору, сделав наброски и фотографии, возвращаюсь и пишу дома.

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ

Êîíäóêòîð íà îñòàíîâêå êðè÷èò âîäèòåëþ ñ çàäíåé ïëîùàäêè: - Êîëÿ! Ïîäîæäè íåìíîãî, òàì åùå îäèí ÷åëîâåê áåæèò! ×åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä: - Êîëÿ!!! Ïîåõàëè áûñòðåå, ÿ åãî çíàþ - ó íåãî ïðîåçäíîé! ☺ ☺ ☺ Æåíà ãîâîðèò ìóæó: - Äîðîãîé, ê íàì ïðèøëî ìíîãî ãîñòåé, íå õâàòàåò îäíîãî ñòóëà. Ñõîäè ê ñîñåäÿì, ïîñèäè ïîêà ó íèõ...

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

чит, что не понравилась, никого не зацепила. Особая радость, когда неожиданно видишь свою работу на телеэкране, в газете или журнале. Недавно был непродолжительный сюжет в новостях на канале «Интер» комментарий по аграрным перспективам страны. А на стене в кабинете эксперта мой «Зимний лес», картина, проданная лет пятнадцать назад.

«ÌÎÃÓ ÄÎËÃÎ ÁÐÎÄÈÒÜ ÏÎ ÁÅÐÅÃÓ ÄÍÅÏÐÀ»

☺ ☺ ☺ Ïðèõîäèò â ñòåëüêó ïüÿíûé ìóæèê äîìîé. Æåíà âñòðå÷àåò åãî ñî ñêàëêîé â ðóêàõ è ñî ñëîâàìè: - Ãäå øëÿëñÿ? Ãäå òåáÿ íîñèò? - Ëþñÿ... íà êëàäáèùå áûë. - ×òî, êòî-òî óìåð?! - Hå ïîâåðèøü... Òàì âñå óìåðëè! ☺ ☺ ☺ - ×åáóðàøêà, ñëûøü, ÷å ãîâîðþ? - Ãåíà, íó òû ïîñìîòðè íà ìåíÿ, êîíå÷íî ñëûøó...

Чт 27.02

1 +1 0С схід. 0 +1 0С 14 м/с

Пт 28.02

0 +4 0С півд. +1 +2 0С 13 м/с

Сб 01.03

+2 +6 0С півн.схід. 0 +4 0С 34 м/с

Нд 02.03

+1 +7 0С півн.схід. +4 +5 0С 34 м/с

Пн 03.03

+4 +9 0С +4 +6 0С

Вт 04.03

+3 +9 0С схід. +7 +5 0С 45 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

півн.схід. 34 м/с

Номер підписано до друку 26.02.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1454315

1508  
1508  
Advertisement