Page 1

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÃ Î ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÅÔÈÖÈÒ ÄÅÔÈÖÈÒÀÀ ÍÅÒ

 ÌÀà ÀÇÈÍÀÕ ÂÎÐÓÞÒ ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ ÊÎÑÌÅÒÈÊÓ È ÞÂÅËÈÐÊÓ

7

3

 ÎÁËÀÑÒÈ «ËÀ «ËÀÒÒÀÞÒ» ÄÎÐÎÃÈ

ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÏÐÎÐÓÁÈ ÏÎÊÎÐÍÛ

4

9

ÄÓØÀ ÊÎÇÀÖÜÊÀ ÑϲÂÀª Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó öåíòð³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü êîçàöüêî¿ ï³ñí³ ³ òàíöþ «² äîêàæåìî óñ³ì, ùî ìè, áðàòòÿ, êîçàöüêîãî ðîäó». Ïîä³þ ïðèñâÿòèëè 400ð³÷÷þ ãåòüìàíñòâà Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî òà Äíþ çàõèñíèêà ³ò÷èçíè. Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ ãîñòÿì ïðåäñòàâèëè âèñòàâêó ðîá³ò ó÷í³â ÄÐÖÏÒÎ òà ïðèãîñòèëè êîçàöüêèì êóë³øåì.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№14 (1507) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 25 ëþòîãî 201 20144 ð.

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ

ÄÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà ïîñòàíîâëåíèå î ñàìîóñòðàíåíèè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âèêòîðà ßíóêîâè÷à îò èñïîëíåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ îáÿçàííîñòåé è íàçíà÷èëà äîñðî÷íûå âûáîðû Ïðåçèäåíòà íà 25 ìàÿ 2014 ãîäà. Òàêæå Âåðõîâíàÿ Ðàäà âîçëîæèëà íà ñïèêåðà ïàðëàìåíòà Àëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû. Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ áóäåò âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè Ïðåçèäåíòà äî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü íîâîèçáðàííîãî Ïðåçèäåíòà ïî ðåçóëüòàòàì âûáîðîâ. ○

ÍÀ ÂÛÑØÅÌ ÓÐÎÂÍÅ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÎÑËÎÌ

5

ßí Âàëåòîâ: «Êîãäà ÷èòàåøü, ðàáîòàåò âîîáðàæåíèå» Äíåïðîïåòðîâñêèé ïèñàòåëü ßí Âàëåòîâ ïðîñëàâèëñÿ íà âñåì ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå êíèãîé «Íè÷üÿ çåìëÿ». ÒÒîã îã äà åãî íàçâàëè óêðàèíñêèì êîðîëåì òðèëëåðîâ è çà÷èñëèëè â ïèñàòåëè-ôàíòàñòû. Ñàì æå îí îãäà ñåáÿ ôàíòàñòîì â ïðèâû÷íîì ïîíèìàíèè ýòîãî ñëîâà íå ñ÷èòàåò ñ÷èòàåò.. Áîëåå òîãî, åãî ïîñëåäíÿÿ êíèãà-òðèëîãèÿ «Ïðîêëÿòûé» ÿâëÿåòñÿ, ñêîðåå, èñòîðè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì.  èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» ßí Âàëåòîâ ðàññêàçàë î ñâîåé íîâîé ðàáîòå, ïîèñêå ôîðìû è î òîì, êàê ïðîâîäèò ñâîáîäíîå âðåìÿ.

ÆÈÒÒß ÍÅ ÏÎ-ÊÎÐÎ˲ÂÑÜÊÈ

ªËÈÇÀÂÅÒÀ II ÌÅØÊÀª ÍÀ ÍÀÉÁÐÓÄÍ²Ø²É ÂÓËÈÖ² ËÎÍÄÎÍÀ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

гâåíü çàáðóäíåíîñò³ ïîâ³òðÿ á³ëÿ Áóê³íãåìñüêîãî ïàëàöó º ÷è íå íàéâèùèì ó Ëîíäîí³ ³ â ÷îòèðè ðàçè ïåðåâèùóº âñ³ äîïóñòèì³ ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòîì îáìåæåííÿ. Òàê, â îäíîìó êóáîìåòð³ ïîâ³òðÿ íà âóëèö³ Ãðîñâåíîð Ïëåéñ, ðîçòàøîâàíî¿ á³ëÿ ðåçèäåíö³¿ ªëèçàâåòè II, ì³ñòèòüñÿ 152 ì³êðîãðàìè äâîîêèñó àçîòó. Öå ìàéæå ó ÷îòèðè ðàçè

á³ëüøå äîïóñòèìî¿ íîðìè â 40 ì³êðîãðàì. «Ïðèãí³÷óº òîé ôàêò, ùî ñîòí³ òèñÿ÷ àáî íàâ³òü ì³ëüéîíè òóðèñò³â òà ìåøêàíö³â Ëîíäîíà ùîð³÷íî ñòðàæäàþòü â³ä âèñîêîãî ð³âíÿ çàáðóäíåíîñò³ ïîâ³òðÿ, - çàçíà÷èâ ãëàâà îðãàí³çàö³¿ ç îõîðîíè äîâê³ëëÿ «×èñòå ïîâ³òðÿ â Ëîíäîí³» Ñàéìîí Á³ðêåòò. Äðóãå ì³ñöå çà ð³âíåì çàáðóäíåíîãî ïîâ³òðÿ ïîñ³äຠâ³äð³çîê îäí³º¿ ç íàéá³ëüø æâàâèõ öåíòðàëüíèõ âóëèöü Ëîíäî-

íà - Îêñôîðä-ñòð³ò. Ó çàõ³äí³é ¿¿ ÷àñòèí³, íåïîäàë³ê â³ä Ìðàìîðíî¿ àðêè, â îäíîìó êóá³÷íîìó ìåòð³ ïîâ³òðÿ çàô³êñîâàíî 150 ì³êðîãðàì äâîîêèñó àçîòó. Íà òðåòüîìó ì³ñö³, ï³ñëÿ Îêñôîðä-ñòð³ò, Êîêñïåð-ñòð³ò - âóëèöÿ, ùî ðîçòàøîâàíà íåäàëåêî â³ä Òðàôàëüãàðñüêî¿ ïëîù³. Äî ðå÷³, äî ïåðåë³êó ì³ñöü ³ç íàéá³ëüø çàáðóäíåíèì ïîâ³òðÿì áðèòàíñüêî¿ ñòîëèö³ ïîòðàïèëè ïîïóëÿðí³ ñåðåä òóðèñò³â Áðèòàíñüêèé

ìóçåé, Íàö³îíàëüíèé òåàòð, Êîðîë³âñüêèé òåàòð «Êîíâåíò-ãàðäåí», Âåñòì³íñòåðñüêèé ïàëàö, à òàêîæ âóëèö³ á³ëÿ ìóçåþ ìàäàì Òþññî. Äâîîêèñ àçîòó âèêèäàºòüñÿ â ïîâ³òðÿ ï³ä ÷àñ çãîðàííÿ äèçåëüíîãî ïàëèâà. Òîìó, çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, ó öåíòð³ Ëîíäîíà ñë³ä çàáîðîíèòè ïåðåñóâàòèñÿ íà àâò³âêàõ ç äèçåëüíèìè äâèãóíàìè. Òàêà çàáîðîíà, ñêàæ³ìî, 䳺 â öåíòð³ Áåðë³íà.

9 Øóòêè ýêñïðîìòîì - êðåàòèâíî è âåñåëî

Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ â âîñêðåñåíüå âñòðåòèëñÿ ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì ÑØÀ â Óêðàèíå Äæåôôðè Ïàéåòòîì. Ñòîðîíû îáñóäèëè âîïðîñû âîññòàíîâëåíèÿ ëåãèòèìíîé âëàñòè â Óêðàèíå. Êðîìå òîãî, Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ îòìåòèë, ÷òî ãëàâíûé âîïðîñ ñåãîäíÿ - ñôîðìèðîâàòü íîâîå ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî, ÷òîáû íåìåäëåííî óòâåðäèòü ïðàâèòåëüñòâî íàðîäíîãî äîâåðèÿ. ○

ÌÀÊÐÎÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ

ÊÐÅÄÈÒ ÎÒ ÏÀÐÒÍÅÐΠÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ îöåíèâàþò ïëàíîâûé îáúåì ìàêðîôèíàíñîâîé ïîìîùè Óêðàèíå íà ïðîòÿæåíèè 2014-2015 ãîäîâ â îáúåìå 35 ìëðä. äîëëàðîâ. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè Ìèíôèíà, ïèøåò «ÓͲÀÍ». Ïîëó÷åíèå êðåäèòà îæèäàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè 1-2 íåäåëü îò ãîñóäàðñòâ-ïàðòíåðîâ (Ïîëüøè, ÑØÀ). Òàêæå Ìèíôèí ïðåäëîæèë ïðîâåñòè äîíîðñêóþ êîíôåðåíöèþ ïðè ó÷àñòèè ÅÑ, ÑØÀ, ÌÂÔ, Ïîëüøè è äðóãèõ ñòðàí î âûäåëåíèè ïîìîùè íà ìîäåðíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ðåôîðì â Óêðàèíå, à òàêæå íà ðåàëèçàöèþ ñîãëàøåíèé îá àññîöèàöèè ñ ÅÑ. ○

ÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÐÅÔÎÐÌ

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÅÑ Ïîñëå ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà â Óêðàèíå ÅÑ ãîòîâ ïðåäîñòàâèòü Êèåâó 20 ìëðä. åâðî íà ïðîâåäåíèå ðåôîðì è äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ äåôîëòà, çàÿâèë ãëàâà êîìèòåòà ïî èíîñòðàííûì äåëàì Åâðîïåéñêîãî ïàðëàìåíòà Ýëìàð Áðîê. Åâðîäåïóòàò âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî â Óêðàèíå ñêîðî ïîÿâèòñÿ íîâîå ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå è ïðîâåäåò íóæíûå ðåôîðìû. «Ìû ïîääåðæèì ýòî ïðàâèòåëüñòâî. Ëþäÿì íå ñòîèò áîÿòüñÿ òîãî, ÷òî Óêðàèíà îñòàíåòñÿ ñàìà, áåç ïîääåðæêè», - ñêàçàë Áðîê.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

ÇÈÌÎÂÀ Î˲ÌϲÀÄÀ

ÇÎËÎÒÎ ² ÁÐÎÍÇÀ Óêðà¿íà çàâåðøèëà âèñòóï íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Ñî÷³ íà 20-ìó ì³ñö³.  ñêàðáíè÷ö³ íàøèõ ñïîðòñìåí³â - çîëîòî (â æ³íî÷³é åñòàôåò³ ³ç á³àòëîíó) ³ áðîíçà (â ñïðèíò³). Áåçïåðå÷íèìè ë³äåðàìè ñòàëè ãîñïîäàð³ ²ãîð - ðîñ³ÿíè, â ÿêèõ 33 íàãîðîäè, òðèíàäöÿòü ³ç ÿêèõ - âèùî¿ ïðîáè. Íà äðóãîìó ì³ñö³ ìåäàëüíîãî êîìàíäíîãî çàë³êó - íîðâåæö³, çàìèêຠòð³éêó íàéñèëüí³øèõ çá³ðíà Êàíàäè.

ÍÎÂÈÍÈ ÌÅÒÐÎ ÒÒÀÀ ÏÐÈÁÈÐ ÀÍÍß ÏÐÈÁÈÐÀÍÍß

ÑÒÎËÈÖß ÎÆÈÂÀª Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ìàêåºíêî ïîîá³öÿâ ³ç ïîíåä³ëêà ðîçïî÷àòè ãåíåðàëüíå ïðèáèðàííÿ öåíòðó Êèºâà, çîêðåìà, ðîçáèðàòè áàðèêàäè ³ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. Ùîäî îñòàíí³õ, òî â³í íàãîëîñèâ, ùî âñ³ ðîáîòè ïîâèíí³ óçãîäæóâàòèñÿ ç ëþäüìè, ÿê³ ¿õ áóäóâàëè. Òàêîæ, ÿê ïîâ³äîìëÿº Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí, ñòîëè÷íà ï³äçåìêà íèí³ ïðàöþº â øòàòíîìó ðåæèì³. Âñ³ ñòàíö³¿ â³ä÷èíåí³ äëÿ ïàñàæèð³â, ðóõ ïî¿çä³â çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà. ○

ÀƲÎÒ ÀÆÍÈÉ ÏÎÏÈÒ ÀƲÎÒÀÆÍÈÉ

ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÍÀ ÃÃÎÒ²ÂÊÓ ÎÒ²ÂÊÓ Àæ³îòàæíèé ïîïèò íàñåëåííÿ íà ãîò³âêîâó ãðèâíþ çìóñèâ áàíêè âñòàíîâèòè îáìåæåííÿ íà çíÿòòÿ ãðîøåé ó áàíêîìàòàõ íà ð³âí³ 1,5 - 6 òèñ. ãðí. çà äîáó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº âèäàííÿ «Êîìåðñàíò-Óêðà¿íà». ˳ì³òè íà ïåðåâåäåííÿ â ãîò³âêó ïëàò³æíèõ êàðò ô³íóñòàíîâè çìóñèëî ââåñòè ìàñîâå çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ÷åðåç áàíêîìàòè. ○

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÑØÀ

ÇÍÈÇÈÂÑß ÏÐÎÄÀÆ Ó ÑØÀ òðèâຠçíèæåííÿ ïðîäàæó áóäèíê³â íà âòîðèííîìó ðèíêó. Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ âîíè â ì³ñÿ÷íîìó âèðàæåíí³ çíèçèëèñÿ íà 5,1%, äî 4,62 ì³í. áóäèíê³â - ì³í³ìàëüíèé ïîêàçíèê â³ä ëèïíÿ 2012-ãî. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äàí³ Íàö³îíàëüíî¿ àñîö³àö³¿ ð³åëòîð³â. Òåìïè â³äíîâëåííÿ âòîðèííîãî ðèíêó ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ çíèçèëè çðîñòàííÿ ö³í íà æèòëî ³ ñòàâîê ïî ³ïîòåö³. Ïîäàëüøå çì³öíåííÿ íà ðèíêó ïðàö³ ³ çðîñòàííÿ äîõîä³â íàñåëåííÿ ìîæóòü ï³äâèùèòè ïîïèò.

Ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà, â ñâÿçè ñ ðàçëè÷íûìè èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå, 1800 ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ íà Äíåïðîïåòðîâùèíå, ïîëó÷èëè ïðàâî íà ïîñîáèå êàê ìàëîîáåñïå÷åííûå.  öåëîì, â ÿíâàðå 2014-ãî òàêîé âèä ñîöèàëüíîé ïîìîùè ïîëó÷èëè 7800 ñåìåé îáëàñòè

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507)

ÏÎ ÊÀÆÄÎÌÓ ÂÅÒÅÐÀÍÓ ÑÎÑÒÀÂßÒ ÑÎÖÏÀÑÏÎÐÒ

Ïîääåðæêà ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé è âåòåðàíîâ ÓÂÅËÈ×ÈËÑß ÐÀÇÌÅÐ ÏÎÑÎÁÈÉ ÍÀ ÄÅÒÅÉ

ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ Ежегодно законом о бюджете утверждается гарантированный минимум для поддержки малообеспеченных семей. В этом году особое внимание уделили детям. По словам начальника управления обеспечения социальных гарантий департамента труда и соцзащиты населения ОГА Виктории Чернигиной, с 1 января материальная по-

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

поддержки ветеранов. До 1 апреля на каждого из них составят социальный паспорт. Это поможет идентифициромощь для малообеспеченных семей с детьми, не достигшими 18 лет, составляет 85% прожиточного минимума. В среднем на каждого ребенка государство выделяет на 100-150 грн. больше, нежели в 2013-м. Также с начала года выросла сумма уже назначенной социальной помощи. «На детей, которые не достигли 13 лет, в среднем, она повысилась примерно на 170 грн., от 13 до 18 лет -

ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀѲß

приблизительно на 270 грн.», - отмечает Виктория Чернигина.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ Пособия назначают каждому индивидуально, в зависимости от состава семьи и ее доходов за предыдущие 6 месяцев. При расчете совокупного дохода учитывают все виды социальной помощи, кроме той, что выделяется на детей под опекой. Теперь многих опекунов на закон-

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÀ

ÂÈÊÒÎÐÈß ×ÅÐÍÈÃÈÍÀ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé äåïàðòàìåíòà òðóäà è ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ Îà À: ÎÃÀ: -  ÿíâàðå ýòîãî ãîäà çíà÷èòåëüíî âûðîñ îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ïîääåðæêè ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.  ôåâðàëå ìû ïðîâåëè äîïëàòó äëÿ òåõ, êòî ñîñòîèò íà ó÷åòå. Ïîâûøåíèå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà îæèäàåì â èþíå è îêòÿáðå. ных основаниях причисляют к малообеспеченным. Кроме того, в области ожидаются изменения в вопросах

вать, в какой помощи первоочередно нуждается тот или иной ветеран: медицинской, строительной и т.п.

ÏÎÄ²ß Â ²ÑÒÎв¯

27 ëþòîãî 1932 ðîêó áóëà ñòâîðåíà Äí³ïðîïåòðîâ Äí³ïðîïåòðîâ-ñüêà îáëàñòü. Ó òîé ÷àñ íà Óêðà¿í³ ¿õ ³ñíóâàëî âñüîãî ï’ÿòü. À äî ñêëàäó êîëèøíüî¿ Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ âõîäèëà Çàïî Çàïî-ð³çüêà òà ÷àñòèíè Õàðê³â Õàðê³â-ñüêî¿, Äîíåöüêî¿, Ìèêîëà¿âñüêî¿ é ʳðîâîãðàä ʳðîâîãðàä-ñ üêî¿ îáëàñòåé

³ä Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ äî Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

Після революції 1917 року радянська влада почала реформувати адміністративно-територіальний устрій країни. У 1923 році скасували повіти і волості. Замість них з’явилися райони та округи. У Катеринославській губернії замість 13 повітів та 325 волостей створили 7 округів, до яких входило 87 районів. Наступним етапом удосконалення стало скасування губерній у 1925 році. Територіальний устрій діяв за принципом «центр-район». Харків був центром, а решта - звичайними районами. На всій території України їх нараховувалося понад 700. На 1932 рік в Україні існувало вже 382 райони -

ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. Ä.². ßâîðíèöüêîãî: - Ó 1930-ò³ ðîêè ðàéîíè äîñèòü ÷àñòî ïåðåéìåíîâóâàëèñÿ. Íàïðèêëàä, Àïîñòîë³âñüêèé - ïåâíèé ÷àñ íàçèâàâñÿ Êîñ³îð³âñüêèé, à ïîò³ì Æäàí³âñüêèé. Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî öèõ ëþäåé ðåïðåñîâóâàëè, òî, â³äïîâ³äíî, çì³íþâàëèñÿ ³ íàçâè. ² âðåøò³-ðåøò, ðàéîíó âñå æ òàêè ïîâåðíóëè ñòàðó íàçâó.

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÀ

ÄÌÈÒÐÎ ÐÎÌÀÍ×ÓÊ,

їх збільшували. «Спочатку створення областей не планувалося. Але керувати такою кількістю районів було вкрай складно. Тому вирішили заснувати проміжну ланку між центром та районом - області. В Україні їх існувало п’ять: Київська, Харківська, Вінницька, Одеська та Дніпропетровська. До нашого регіону ввійшло 50 районів та 4 міста», - зазначає старший науковий співробітник Дніпропетровського національного

історичного музею імені Д. І. Яворницького Дмитро Романчук. До складу Дніпропетровської області входила величезна територія - майже вся теперішня Запорізька, частина Донецької, Херсонської, Миколаївської, Харківської, Кіровоградської областей. Потім вони почали відділятися. «Загалом, станом на 1939 рік Дніпропетровщина сформувалася майже в такому вигляді, в якому ми бачимо її тепер. Фор-

мування області закінчилося, коли у 1991 році відновили Царичанський та Юр’ївський райони», - зазначив Дмитро Романчук.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507) ○

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÁÓ ÄÍÈ ÁÓÄÍÈ

 îáëàñòè «ëàòàþò» äîðîãè ïîñëå çèìû

ÍÎÂÈÍÈ ÑÒ ÀÁ²ËÜÍÀ ÐÎÁÎÒ ÑÒÀÁ²ËÜÍÀ ÐÎÁÎÒÀÀ

ÏÐ ÀÖÞÞÒÜ ÁÅÇÏÅÐÅÁ²ÉÍÎ ÏÐÀÖÞÞÒÜ

ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÀÂÒÎÐÀÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âñ³ ñèñòåìè æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ïðàöþþòü ó øòàòíîìó ðåæèì³. Ïîäàºòüñÿ òåïëî óñ³ì îá’ºêòàì ñîö³àëüíî¿ ñôåðè òà â æèòëîâ³ áóäèíêè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ íà ñåëåêòîðí³é íàðàä³ ç â.î. â³öå-ïðåì’ºðì³í³ñòðà Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì. Óñ³ äèñïåò÷åðñüê³ ñëóæáè ÆÊà ïðàöþþòü ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³. Ðóõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðóò ó ì³ñòàõ â³äáóâàºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì. Íà ñüîãîäí³ ðîç÷èùåíà ³ ñòàá³ëüíî ïðàöþº çëèâîâà êàíàë³çàö³ÿ. ϳäòîïëåíü íåìàº.

Íà Êðèâîðîæñêîì øîññå ïðîâîäèòñÿ àâàðèéíûé ðåìîíò ðåìîíò.. Äîðîãè ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê òðåìÿ ðàçíûìè ñïîñîáàìè. Íà âñåì ïóòè ñ óòðà äî âå÷åðà òðóäÿòñÿ íåñêîëüêî áðèãàä ðàáî÷èõ

ÑÕÎÄÆÅÍÍß ÍÀ ϲÊ

ÇÀËÈØÈËÎÑÜ 14 ÄͲÂ

ИНТЕНСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ И хотя для «латания» ям температура воздуха и почвы еще не совсем подходящая, асфальтоукладчики уже работают на полную. «В этом направлении интенсивность движения достигает порядка 25 тыс. автомобилей в сутки. Это дорога государственного значения. Поэтому приняли решение бросить силы и средства на ремонт ям на Криворожском шоссе», говорит заместитель начальника областной служ-

гад. В первую очередь, ремонтируют те ямы, глубина которых четыре и более сантиметров. У каждой команды рабочих - свой метод борьбы с дорожными дырами. Те, что поменьше, заливают литым асфальтобетоном. Он заполняет микротрещины и дорога снова становится ровной. Другие ямы ликвидируют с помощью переработанного асфальта: его разогревают в специальной машине, МЕТОДЫ добавляют вяжущие комРЕМОНТА поненты и с помощью вибКаждый день на трассе ротрамбовки «забивают» в работают несколько бридыры. Также кладут и свежеприготовленную горячую асфальтовую смесь. Нормы, которую ремонтная бригада должна выполнить за день, нет. Рабочие говорят: за смену мобы автодорог Иван Лебединский. Говорят, нет времени ждать, пока на улице потеплеет - ямы нужно ликвидировать уже сейчас. «Для ремонта дороги температура воздуха должна быть +15, температура почвы - +5. Но пока мы будем ждать потепления, ямы увеличатся», - отмечает мастер дорожно-ремонтной бригады Дмитрий Прозоров.

ÄÛÐÛ ËÈÊÂÈÄÈÐÓÞÒ ËÈÒÛÌ ÀÑÔÀËÜÒÎÁÅÒÎÍÎÌ

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ ßÌÛ ÒÐÅÌß ÐÀÇÍÛÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ гут продвинуться и на один километр и сразу на несколько - в зависимости от состояния дорожного полотна. На транспортных артериях по всей области работают 25 ремонтных бригад. На очереди - ремонт автодорог Знаменка-ЛуганскЗварино, Кировоград-Кривой Рог-Запорожье и Борисполь-Днепропетровск-Запорожье.

ÃÐÓÍÒÎÂÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä

Àãðà𳿠ãîòóþòüñÿ äî ïîñ³âíî¿ ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀѲß

Âåñíÿí³ ïîëüîâ³ ðîáîòè öüîãî ðîêó ðîçïî÷íóòüñÿ íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ àáî íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ - âñå çàëåæàòèìå â³ä ïîãîäíèõ óìîâ. Íàðàç³ àãðà𳿠çàêóïîâóþòü ïàëèâî, ì³íåðàëüí³ äîáðèâà òà çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí Минулого тижня в аграрному університеті відбулася науково-практична конференція: «Проведення весняних польових робіт та освоєння інноваційних технологій у землеробстві Дніпропетровської області у 2014 році». На цей захід зібралися керівники і спеціалісти господарств, провідні науковці України. В області постійно впроваджуються нові технології для розвитку агропромислового комплексу. Використовуються сучасні досягнення в

сфері селекції насіння, впроваджуються нові сорти зернових, підвищується родючість ґрунтів. Ці розробки суттєво підвищують шанси отримання високого врожаю в області.

ÌÈÍÓËÎÐ²× ÎÁËÀÑÒÜ Ç²ÁÐÀËÀ ÐÅÊÎÐÄÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ

Нагадаємо, минулоріч на Дніпропетровщині зібрали рекордний урожай за більш ніж 20 років. Досягти цього вдалося не тільки завдяки сприятливій погоді, але й злагодженій роботі аграріїв, яка не припинялась упродовж року. Наразі в області продовжується активна робота з підготовки до весняних польових робіт. Під посів заготовлено 58,6 тис. тонн (100%) насіння ярих зернових культур. Під урожай 2014 року восени посіяно озимі культури, щотижнево проводиться моніторинг їхнього стану. Триває закупівля мінеральних добрив. Уже придбано 92 тис. тонн (86% до потреби), понад 1,2 тис. тонн засобів захисту рослин (майже 70% до потреби). Також закуплено 35,6 тис. тонн дизельного палива (90,3% до потреби).

21 ëþòîãî ñòàðòóâàëà åêñïåäèö³ÿ äí³ïðîïåòðîâñüêèõ àëüï³í³ñò³â íà Êàâêàç. Äåëåãàö³þ î÷îëþº ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ àëüï³í³çìó òà ñêåëåëàç³ííÿ Âîëîäèìèð Õ³òð³êîâ. Äî þâ³ëåéíîãî ñõîäæåííÿ íà ï³ê Øåâ÷åíêà çàëèøèëîñü 14 äí³â. ϳä ÷àñ ñõîäæåííÿ ñïîðòñìåíè áóäóòü îäÿãíåí³ ó ôîðìó ç ëîãîòèïîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó äåïàðòàìåíò³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÊÊÎÍÊÓÐÑ ÎÍÊÓÐÑ

ÏÅÐز ̲ÑÖß Òð³éêà ðîá³ò ó÷í³â ³ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïîñ³ëà ïåðø³ òà äðóã³ ì³ñöÿ îäðàçó â äâîõ íîì³íàö³ÿõ ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ìîëîä³æíèõ ïðîåêò³â ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³ «Åíåðã³ÿ ³ ñåðåäîâèùå». ³í ïðîâîäèòüñÿ âæå îäèíàäöÿòèé ð³ê ïîñï³ëü. Ó 2014 ðîö³ 36 þíèõ äîñë³äíèê³â ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè âèáîðþâàëè ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè êðà¿íó íà íàö³îíàëüíîìó åòàï³ ïåðøîñò³. Òàêîæ ïðîåêòè òðüîõ ïåäàãîã³â íàøîãî ðåã³îíó áóëè âèçíàí³ êðàùèìè ó òðüîõ íîì³íàö³ÿõ íàö³îíàëüíîãî åòàïó êîíêóðñó. ×ÅÌϲÎÍÀ ×ÅÌϲÎÍÀÒÒ ÎÁËÀÑÒ²

ÊÐ ÀÙÀ ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÐÀÙÀ Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè «Ì³öíå çäîðîâ’ÿ - óñï³øíå æèòòÿ» â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ç êàðàòå ñåðåä øêîëÿð³â òà ñòóäåíò³â. Çà ðåçóëüòàòàìè çìàãàíü ó çàãàëüíîêîìàíäíîìó çàë³êó ñåðåä øêîëÿð³â ïåðåìîãó çäîáóëè ñïîðòñìåíè Äí³ïðîïåòðîâñüêà, äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëè øêîëÿð³ ͳêîïîëÿ, òðåòº - Êðèâîãî Ðîãó. Ñåðåä ñòóäåíòñüêèõ êîìàíä ïåðøèì ñòàâ Íàö³îíàëüíèé ã³ðíè÷èé óí³âåðñèòåò.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 СЬОГОДЕННЯ ○

²ÄÊÐÈËÀÑÜ ÂÈÑÒ ÀÂÊÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî Áóäèíêó ìèñòåöòâ â³äêðèëàñü âèñòàâêà Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó «Ñïàäêîºìí³ñòü òðàäèö³¿». Íà í³é ïðåäñòàâëåíî áëèçüêî 100 òâîð³â, ¿õí³ àâòîðè - ñëàâåòí³ ìèòö³ Òåòÿíà Ïàòà ³ Ôåä³ð Ïàíêî, çàñëóæåí³ ìàéñòðè íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ - Âàëåíòèíà Äåêà, ͳíà Òóð÷èí, Òåòÿíà Ãàðüêàâà.  åêñïîçèö³¿ òðàäèö³éí³ äåêîðàòèâí³ ïàííî, ðîçïèñàí³ äåðåâ’ÿí³ âàçè ³ òàð³ëêè.

ÍÎÂÈÍÈ Ï²ÄÑÓÌÊ ÎÂÀ ÊÊÎËÅÃ²ß ÎËÅÃ²ß Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÀ

DzÁÐ ÀËÈÑÜ Ë²ÊÀв DzÁÐÀËÈÑÜ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ì³ñüêðàä³ â³äáóëàñü ï³äñóìêîâà êîëåã³ÿ äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.  í³é âçÿëè ó÷àñòü ãîëîâí³ ë³êàð³ öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, çàâ³äóâà÷³ àìáóëàòîð³é öåíòð³â, ãîëîâí³ ë³êàð³ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â ì³ñòà, çàâ³äóâà÷³ êàôåäðàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìåäàêàäå쳿. Ó÷àñíèêè ï³äáèëè ï³äñóìêè íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåääîïîìîãè òà îðãàí³çàö³¿ ñï³âïðàö³ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ð³çíèõ ð³âí³â çà 2013 ð³ê ³ îêðåñëèëè ïëàíè ðîáîòè íà 2014-é. ○

Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Ç̲ÖÍÈËÈ ÁÀÇÓ Äëÿ çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè â 2013 ð. ç áþäæåòó Äí³ïðîïåòðîâñüêà áóëî âèä³ëåíî 6 ìëí. 600 òèñ. ãðí. Ïðîâåäåí³ êàï³òàëüí³ ðåìîíòè â 6 àìáóëàòîð³ÿõ, ïîòî÷í³ - â 53. Ââåäåíà â åêñïëóàòàö³þ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âëÿ êîëèøíüîãî ïðèòóëêó «Íàä³ÿ», â ÿê³é çàðàç ðîçòàøîâàíà íîâà àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêèñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ¹9 öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹4. Ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ô³íàíñóâàëèñÿ 6 ãàëóçåâèõ òà 2 ñï³ëüí³ ç óïðàâë³ííÿì ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ Ïðîãðàìè íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 16 ìëí. ãðí. ○

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507)

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÆÈÎÒ ÀÆ ÀÆÈÎÒÀÆ

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÎÇÏÈÑ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀͲÑÒÜ ÍÀ Ãв

ÅϲÄÏÎвà - Ó ÍÎÐ̲  îáëàñíîìó öåíòð³ ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ â³äïîâ³äຠñåçîííîìó ð³âíþ, åï³äåì³÷íèé ïîð³ã íå ïåðåâèùåíî. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàâ³äóþ÷èé åï³äåì³îëîã³÷íèì â³ää³ëîì ì³ñüêî¿ ÑÅÑ Äåíèñ Êèñåëüîâ. Çà îñòàíí³é òèæäåíü äî ë³êàðåíü ç îçíàêàìè Ãв çâåðíóëèñÿ áëèçüêî 5 òèñ. ëþäåé, ç íèõ 2 900 - ä³òè äî 17 ðîê³â. Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì òèæíåì çàõâîðþâàí³ñòü çðîñëà íà 12%, ïðè öüîìó âîíà íå ïåðåâèùóº åï³äåì³÷íèõ íîðì.

Îñíîâàíèé äëÿ ïðîäîâîëüñòâåííîãî äåôèöèòà íåò ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÒÊÀ×, ÀÂÒÎÐÀÀ

Íà ïðîøëîé íåäåëå Äíåïðîïåòðîâùèíó çàõëåñòíóëà âòîðàÿ âîëíà ïðîäîâîëüñòâåííîãî àæèîòàæà. Ëþäè ìàññîâî íà÷àëè ñêóïàòü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ñîçäàâàÿ îãðîìíûå î÷åðåäè â ìàãàçèíàõ По словам начальника управления аграрного и продовольственного рынка, урегулирования отношений собственности департамента АПК, развития сельских территорий и рыночной среды ОГА Маргариты Зотовой, закупка продуктов совершенно беспоч-

ÍÀ ÑÊËÀÄÀÕ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÎÂ ÅÑÒÜ ÂÑÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ

венна. Это, конечно, хорошая выручка для производителей, но как бы не пришлось потом выбрасывать испорченные. «Никаких оснований для дефицита продовольствия в Днепропетровской области нет. Ажиотаж создан искусственно. На сегодняшний день на складах торговых сетей есть абсолютно все продукты. Я призываю людей не покупать муку и крупы впрок», говорит Маргарита Зотова. Представители супермаркетов заверяют: если чего-то не хватает на прилавках магазинов, это лишь потому, что товар просто не успевают выкладывать. Цены остаются стабильными.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

Óêðàèíñêèå áàíêè ðàáîòàþò ñòàáèëüíî ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðàêòè÷åñêè êàæäûé èç íàñ ÿâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì áàíêîâñêèõ óñëóã óñëóã.. Îäíè âêëàäûâàþò äåíüãè, äðóãèå èõ çàíèìàþò çàíèìàþò.. Êàê ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ â ÓÓêðàèíå, êðàèíå, âëèÿåò íà óñòîé÷èâîñòü áàíêîâñêîé ñèñòåìû, ðàññêàçàë ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè «Äíåïðîâñêèé Áàíêîâñêèé Ñîþç» Âëàäèìèð Êîñþãà Конец прошлой недели ознаменовался паническими настроениями среди населения по поводу того, что банковская система не в состоянии выполнять свои обязательства. Люди массово бросились к банкоматам. В результате финучреждения не успевали обрабатывать критическое количество

запросов, что привело к техническим проблемам. Кроме того, в считанные часы пользователи обнулили состояние внутренних сейфов банкоматов, которые могут хранить не более 200-800 тыс. грн. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Некоторые банки убрали ограничения по единоразовому снятию средств с карточки. По словам Владимира Косюги, банковская система достаточно сгруппирована для того, чтобы выполнять свои обязательства. «Никаких критических ситуаций не наблюдается. С конца прошлого года банки накопили ликвидность, поэтому достаточно много денег находится внутри системы. Кроме того, Национальный банк Украины предоставил возможность краткосрочного финансирования тех банков, которые испытывают проблемы с ликвидностью», - отметил он.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÑÃÐÓÏÏÈÐÎÂÀÍÀ

ÍÁÓ ²ÍÔÎÐÌÓª

ϳäòðèìêà ë³êâ³äíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè ○

ϳäâèùåíèé åìîö³éíèé ôîí ó êðà¿í³ ñïðè÷èíþº ñèòóàòèâíå çá³ëüøåííÿ ïîïèòó íà ë³êâ³äí³ êîøòè, â òîìó ÷èñë³ íà ãîò³âêó ãîò³âêó.. Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñòàá³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â òà â÷àñíîãî âèêîíàííÿ íèìè çàêîííèõ âèìîã âêëàäíèê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â Íàö³îíàëüíèé áàíê Ó êðà¿íè âæèâ äîäàòêîâèõ çàõîä³â ùîäî ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè Зокрема, постановою Правління Національного банку України від 21 лютого 2014 року № 86 (далі Постанова № 86) передбачені заходи щодо:

надання з 24 лютого 2014 року банкам додаткової гнучкості в управлінні власною ліквідністю через: 9 зменшення частки обов’язкових резервів, яка має формуватися банками на окремому рахунку в Національному банку України, із 40 до 20% від їхнього обсягу, що сформований за попередній звітний період резервування;

9 зменшення мінімального обсягу обов’язкових резервів, який має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банків у Національному банку України, із 60 до 50% від їхнього обсягу, що сформований за попередній період резервування; скасування з 21 лютого 2014 року обме-

жень щодо кількості можливих звернень банків за кредитами рефінансування овернайт. До прийняття Постанови № 86 банки могли звернутися до Національного банку України за кредитами рефінансування овернайт під забезпечення не більше двох разів на тиждень, за кредитами овернайт без забезпечення - не більше одного разу на тиждень. Коментуючи Постанову № 86, директор Генерального департаменту грошовокредитної політики Олена Щербакова зазначила, що її норми, разом з іншими регулюючими заходами Національного банку України, дадуть змогу створити для банківської системи додаткові буфери ліквідно-

сті. «За рахунок цього в короткостроковій перспективі банки зможуть ефективно нівелювати емоційні ринкові сплески, у тому числі пов’язані із ситуативним зростанням попиту на готівкові кошти. У подальшому нові можливості можуть бути використані банками для активізації своєї кредитної діяльності», - відзначила Олена Щербакова. Вона також додала, що ухвалені рішення відповідають контексту рекомендацій міжнародних фінансових організацій, у тому числі МВФ, щодо удосконалення операційної структури монетарної політики та механізмів регулювання грошово-кредитного ринку.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ßí Âàëåòîâ: «Êîãäà ÷èòàåøü, ðàáîòàåò âîîáðàæåíèå» ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

«НЕПРИВЫЧНЫЙ» ФАНТАСТ - Ян Михайлович, расскажите о Вашей последней работе… - Осенью вышла трилогия «Проклятый» - это одна книга, но она писалась достаточно долго. Это почти исторический роман, где главный герой - Иуда. Меня всегда очень интересовало: был ли он предателем или же пожертвовал собой? Книга написана в жанре триллера, это фактически исследование возникновения христианства и его истоков с точки зрения атеиста. Мне было очень интересно попробовать себя в этом жанре. Хотелось преподнести читателю в увлекательной оболочке историю, которая должна была рассказать ему о чем-то интересном, как-то затронуть. После знаменитой «Ничьей земли» меня начали называть писателем-фантастом. Я совершенно не фантаст, в привычном понимании этого слова. - Но, тем не менее, «Проклятый» вышел в серии «Фантастика». - Это было очень неудачное решение. Мое постоянное издательство, несмотря на мои возражения, что это будет откровенное непопадание в целевую аудиторию, выпустило книгу именно в фантастической серии. Она разошлась очень быстро. Но от меня ждали страшного постапокалипсиса, а получили книгу о Древнем Риме и Иудее. Остальные два тома вышли в «Литресе» - это магазин электронной книги. И тут «Проклятый» нашел своих читателей.

КНИГИ В «ГОЛОСЕ» - Вы решили уходить на рынок электронной книги? - Да, и считаю это правильным. Тенденции рынка таковы, что магазины электронной книги уже стали серьезными конкурентами «бумажным» издательствам. Изменилось

«ÊÈÍÎ - ÊÅÌ-ÒÎ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÀÍÍÛÉ ÔÅÐÌÅÍÒ»

отношение к книге. Раньше, уезжая в отпуск, мы с супругой брали 10-12 томов, и во время отдыха ими меÂîçðàñò - 50 ëåò. нялись. Сейчас у каждого свой IРad. Мой отец, которо Æèâîì æóðíàëå ïèøåò ïîä му 77 лет, тоже перешел на ïñåâäîíèìîì Áîðèñ «читалку». На самом Áèòíåð. деле, нет разницы, откуÇàêîí÷èë ôèçòåõ да получать текст. Да, ÄÍÓ èì. Ãîí÷àðà. мы любим брать буÁûë ïåðâûì мажные книги в руки. êàïèòàíîì êîìàíНо когда ты в любой моäû ÊÂÍ ÄÃÓ (ñ мент нажимаешь кноп1981 ïî 1986 ãîä). ку, и перед тобой появ×ëåí Âñåñîþçíîãî ляется не одно, а сраêëóáà «×òî? Ãäå? зу несколько произвеÊîãäà?» дений, - это еще лучÎäèí èç ñîçäàòåше. Книга стала боëåé èãðû «Áðåéíлее доступной. Ваðèíã» жен текст, а не его оформление. -Вы проводите - То есть, будувстречи с читатещее за электронлями? ной книгой? - В принципе, да. - Не все так одЗдесь, в Днепропетровнозначно. Сейчас ске, я проводил нескольидет поиск новых ко таких встреч. Прихоформ, в которых дят 2-3 человека. В Москкнига будет существове, я знаю, что ребята совать ближайшие 50-60 бирают больше, но тут, у лет. Появилась некая нас, это сделать нереально. смесь аниме, комиксов и Город весьма специфическаких-то звуковых «навокий, у нас все больше приротов». Это не фильмы, но выкли обсуждать все по и не книга, в привычном кухням. Читателей много, нам понимании. Пока это обсуждаем мы много, но все в очень примитивной формат встреч бывает друформе, но уже понятно, что, гой, например, на простоскорее всего, издательства рах Интернета. будут двигаться в этом на- Как проводите своправлении. бодное время? - А перейти в аудио- Я - большой любитель формат не планируете? кино, для меня это в какой- Более того, мы сейчас то степени еще и профессиосотрудничаем с «самизданальное увлечение. Мы с сетом», который как раз занимьей очень любим хорошие мается аудиокнигами. фильмы, несколько раз в Большинство моих месяц бываем на премьерах. книг уже вышли в Последнее из того, что мы «голосе». Я их слушал, посмотрели, - фильм о Джеэто достаточно качественке Райане. Дочке понравиная начитка. лось, а мне…Я старше, и - Аудиокнига - это помню эту историю еще с тоже поиск формы? Харрисоном Фордом, поэто- Да, несомненно. Нему могу сравнивать. Более смотря на то, что многие того, я, в отличие от многих, говорят, что аудио - это уже читал романы, по которым не книга, я считаю наобопоставлены эти фильмы. Но рот. Например, я очень любпосмотрел с удовольствием. лю и до сих пор переслуши- Что бы посоветовали ваю «Мастера и Маргари- во втором и третьем Врету» в исполнении Смехова. менном правительстве, а прочитать другим? также министром иност- Неважно, что человек ВСТРЕЧИ ранных дел. Происходил читает, главное - он должен В ИНТЕРНЕТЕ Терещенко из очень бога- это делать. Это необходимо - Ян Михайлович, а той семьи сахарозаводчи- для того, чтобы работало над чем работаете сей- ков. Это были такие первые воображение. Я очень любчас? украинские олигархи. На лю кино, но это переварен- У меня есть знакомый момент падения Россий- ный другим человеком мапродюсер в Киеве, и мы к ской империи им принад- териал. Кто-то любит мясо, юбилею Великой Октябрь- лежало 12 сахарных заво- а кто-то - детское питание, ской революции1917 года дов в России и Украине. где есть переработанные готовим сценарий о Миха- Сейчас сценарий готов бо- ферменты. Кино - это, в люиле Терещенко. Он был пос- лее, чем на треть. Это будет бом случае, кем-то перераледним министром финан- почти историческая вещь, ботанный фермент. А когда сов царской России, пер- потому что я изучил кучу вы берете книгу, то создаевым министром финансов документов. те образы сами.

ÍÎÂÈÍÈ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ßÍÀ ÂÀËÅÒÎÂÀ:

«Ó ÍÀÑ ÁÎËÜØÅ ÏÐÈÂÛÊËÈ ÎÁÑÓÆÄÀÒÜ ÂÑÅ ÏÎ ÊÓÕÍßÌ»

ÑÅÑ²ß Ì²ÑÜÊÐ ÀÄÈ Ì²ÑÜÊÐÀÄÈ

ÇÀÑÓ ÄÈËÈ ÔÅÄÅÐ À˲ÇÀÖ²Þ ÇÀÑÓÄÈËÈ ÔÅÄÅÐÀ˲ÇÀÖ²Þ Íà çàñ³äàíí³ ïîçà÷åðãîâî¿ 48-¿ ñåñ³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàòè çàÿâèëè, ùî âèñòóïàþòü çà ºäèíó, óí³òàðíó òà íåïîä³ëüíó Óêðà¿íó ³ çàñóäèëè áóäü-ÿê³ ïðîÿâè ñåïàðàòèçìó òà ôåäåðàë³çàö³¿. Íàðîäí³ îáðàíö³ òàêîæ â³äì³íèëè ð³øåííÿ âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñòâîðåííÿ ó ì³ñò³ ôîðìóâàííÿ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó «Íàðîäíà äðóæèíà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³». Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè ï³äòðèìàëè Ïîñòàíîâó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî ñàìîóñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä âèêîíàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîâíîâàæåíü òà ïðèñòàëè íà âèìîãó àêòèâ³ñò³â ªâðîìàéäàíó ïåðåéìåíóâàòè ì³ñüêó ïëîùó ³ì. Ëåí³íà íà ïëîùó Ãåðî¿â Ìàéäàíó. Îñòàííº ð³øåííÿ ï³äòðèìàëè 68 ç 86 çàðººñòðîâàíèõ ó çàë³ äåïóòàò³â. Ïðîöåäóðà ïåðåéìåíóâàííÿ ïåðåäáà÷ຠâíåñåííÿ äàíîãî ïèòàííÿ íà ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ, ÿêå ïðîâåäóòü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Ò³ëüêè ç óðàõóâàííÿì äóìêè ì³ñòÿí ïëîùà îòðèìຠíîâó íàçâó. ○

̲ÑÖÅÂÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

ÏÐÎÄÎÂÆÓÞÒÜ ÏÐ ÀÖÞÂÀ ÒÈ ÏÐÀÖÞÂÀ ÀÖÞÂÀÒÈ Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä çíàõîäèòüñÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà ïðàöþº â íîðìàëüíîìó ðåæèì³. Âñ³ îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðîäîâæóþòü ôóíêö³îíóâàòè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, âèêîíóþ÷è ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ’ÿçêè. Íà ñüîãîäí³ ó ïîâíîìó ñêëàä³ ïðàöþþòü âñå êåð³âíèöòâî òà â³ää³ëè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ âëàäè. Êð³ì òîãî, îáëàñíà âëàäà ïîñò³éíî íà çâ’ÿçêó ç ãîëîâàìè ì³ñò òà ðàéîí³â. ÂÀÍÄÀ˲ÇÌ Ó Ì²ÑÒ²

ÐÎÇÁÈËÈ ØÀÐ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà Íàáåðåæí³é íåâ³äîì³ ðîçáèëè ñêëÿíèé Øàð áàæàíü. ßê ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ ÌÂÑ, 58-ð³÷íèé âàíäàë óæå çàòðèìàíèé. ×îëîâ³ê ïîÿñíèâ ì³ë³ö³îíåðàì, ùî ðîçáèòè øàð éîìó íàêàçàâ ãîëîñ áîã³â, ÿêèé â³í ïî÷óâ ó ñåáå â ãîëîâ³. Çà äàíèì ôàêòîì â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ñò. 194 ÷. 1 (Óìèñíå çíèùåííÿ àáî ïîøêîäæåííÿ ÷óæîãî ìàéíà, ùî çàïîä³ÿëî øêîäó ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ).  ñâîþ ÷åðãó, Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ªâðîìàéäàí çàïåðå÷óº ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî çíèùåííÿ ì³ñüêî¿ âèçíà÷íî¿ ïàì’ÿòêè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ êîîðäèíàòîð ªâðîìàéäàíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà ³êòîð Ðîìàíåíêî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507)

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÏÐ ÀÊÒÈÊÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Âìåñòå ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìîé ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÒ ÀÐÊÎÂ ÑÒÀÐÊÎÂ

ÁÓÄÜÒÅ ÎÁÅÐÅÆͲ

ÂÈÏÀÄÊÈ ØÀÕÐÀÉÑÒÂÀ Ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ùîäíÿ âñå ÷àñò³øå òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè òåëåôîííèõ øàõðàéñòâ, ñïðÿìîâàíèõ íà âèìàíþâàííÿ ãðîøåé. Äåïàðòàìåíò âçàºìî䳿 ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà îáîðîííî¿ ðîáîòè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîïåðåäæóº ïðî âèïàäêè øàõðàéñòâà. Íàé÷àñò³øå øàõðà¿ ä³þòü çà òàêèìè ñõåìàìè: ˆÂîíè òåëåôîíóþòü íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí òà ïîâ³äîìëÿþòü, ùî â ²íòåðíåò-ìåðåæ³ íà ñàéò³ ïðî÷èòàëè îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ Âàøî¿ ðå÷³ ³ áàæàþòü ïðèäáàòè öþ ð³÷ çà óìîâè, ùî ãðîø³ âîíè ïåðåðàõóþòü íà Âàøó áàíê³âñüêó êàðòêó, àëå äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ÷åðåç áàíêîìàò íàáðàòè êîìá³íàö³þ ÷èñåë. Ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ç âëàñíî¿ êàðòêè ëþäè âëàñíîðó÷ ïåðåâîäÿòü ãðîø³ øàõðàÿì. ˆÂîíè òåëåôîíóþòü íà ìîá³ëüíèé àáî ì³ñüêèé òåëåôîí òà ïîâ³äîìëÿþòü áàòüêàì, ùî ¿õíÿ äèòèíà ñêî¿ëà çëî÷èí ³ íà äàíèé ìîìåíò çíàõîäèòüñÿ â ì³ë³ö³¿. Äëÿ çâ³ëüíåííÿ ¿¿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîòð³áíî ïåðåâåñòè íà âêàçàíèé çëîâìèñíèêàìè áàíê³âñüêèé ðàõóíîê â³äïîâ³äí³ êîøòè (íàçèâàþòüñÿ ñóìè â³ä 4 äî 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü). ϳñëÿ òîãî, ÿê êîøòè âæå ïåðåâåäåí³, áàòüêè ä³çíàþòüñÿ, ùî ç ¿õíüîþ äèòèíîþ âñå ãàðàçä ³ ¿¿ í³õòî íå çàòðèìóâàâ. Ùîá íå ñòàòè æåðòâîþ øàõðà¿â, ñë³ä äîòðèìóâàòèñü òàêèõ ïðàâèë: n íå ïàí³êóéòå ³ íå ïîñï³øàéòå âèêîíóâàòè óìîâè àôåðèñò³â; o ó òàêèõ âèïàäêàõ í³êîëè íå íàçèâàéòå ñâî¿õ áëèçüêèõ íà ³ì’ÿ. Ïîïðîñ³òü ëþäèíó, ÿêà ïðåäñòàâèëàñÿ ïðàö³âíèêîì ì³ë³ö³¿, íàçâàòè ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ³ äàòó íàðîäæåííÿ çàòðèìàíîãî ðîäè÷à. Ïðàêòè÷íî â 100% âèïàäê³â òàêîþ ³íôîðìàö³ºþ çëî÷èíö³ íå âîëîä³þòü ³ âàø íîìåð íàáðàëè øëÿõîì âèïàäêîâîãî íàáîðó; p óòî÷í³òü, â ÿêîìó ñàìå â³ää³ëêó ì³ë³ö³¿ çíàõîäèòüñÿ âàø ðîäè÷, ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåäçâîí³òü ó ì³ë³ö³þ ³ ïåðåâ³ðòå ³íôîðìàö³þ, ùî ó âàñ º; q ñïðîáóéòå ÿêíàéñêîð³øå ïåðåäçâîíèòè òîìó, ïðî êîãî âàì ïîâ³äîìèëè, àáè ï³äòâåðäèòè ÷è ñïðîñòóâàòè òå, ùî òðàïèëîñÿ. ○

ÑÄϲ Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÂÅËÈÊÈÕ ÏËÀÒÍÈÊ²Â Ó Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÌÃÓ Ì²ÍÄÎÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÐÎÁÎÒÀ Ç ²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ ²ÍÂÅÑÒÎÐÀÌÈ Ì³í³ñòåðñòâî äîõîä³â ³ çáîð³â ïðîäîâæóº ñèñòåìíó ðîáîòó ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòîðàìè. Ïîêðàùàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó â Óêðà¿í³ º âàæëèâèì çàâäàííÿì, íàä ÿêèì êîìïëåêñíî ïðàöþþòü îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè. ϳäïðèºìñòâàì ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îáë³êó â ÑÄϲ ç îáñëóãîâóâàííÿ âåëèêèõ ïëàòíèê³â ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ÌÃÓ Ì³íäîõîä³â ïîâåðíóòî ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2014 ðîêó çà ïðîöåäóðîþ àâòîìàòè÷íîãî â³äøêîäóâàííÿ 243 ìëí.ãðí. ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Òàêîæ, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷åé íà ï³äïðèºìñòâàõ îáãîâîðþþòüñÿ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ çàêîíîäàâñòâà òà øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ.

 Äíåïðîïåòðîâñêå îòêðûò ïåðâûé êîíñóëü òàêîíñóëüòàöèîííûé êàáèíåò ïî ðàáîòå ñ ïîäðîñòêàìè, çëîóïîòðåáëÿþùèìè àëêîãîëåì è íàðêîòèêàìè, è èõ ðîäèòåëÿìè.  àíîíèìíûõ êàáèíåòàõ ìîæíî áóäåò ïðîêîíñóëü òèðîïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ íàðêîëîãàìè, ïñèõîëîãàìè, ïðîéòè ýêñïðåññ-òåñòû íà íàëè÷èå çàâèñèìîñòè

ÎÁÐ ÎÁÐÀÀÒÈÒÅÑÜ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ

СРАБАТЫВАЕТ СТЕРЕОТИП «Открытие консультационных кабинетов по работе с подростками, злоупотребляющими алкоголем или наркотиками, и их родителями - европейская практика оказания помощи населению в решении этого важного социального вопроса. Наркотическая или алкогольная зависимость - не только огромная проблема, но и заболевание, разрушающее жизнь молодых людей и их семьи», - отметила главный врач Днепропетровского областного наркологического диспансера Наталья Белая. В нашем обществе продолжает срабатывать определенный стереотип: почему-то стыдно говорить, что ты консультировался с наркологом по поводу состояния своего ребенка. От алкогольной и наркотической зависимости невозможно скрыться. Ее проявления - ежедневная

Êàáèíåò ðàáîòàåò ñ 8.00 äî 17.00 6 äíåé â íåäåëþ. Êîíñóëüòàöèè òàêæå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.: 099-417-89-92, 068-796-18-90, ñ 8.00 äî 18.00.

проблема, ведущая в тупик. Подростку необходимо помочь избавиться от нее. По словам специалистов, такие юноши и девушки остаются на обочине жизни, не имея никаких перспектив к нормальной жизни. Поэтому в наркологических консультативных кабинетах будет проводиться работа с трудными подростками и их родителями во всех районах Днепропетровска.

ГЛАВНОЕ - ВЗАИМОПОНИМАНИЕ «Кабинет по работе с трудными подростками и их родителями можно посетить по адресу: ул. Краснопольская, 6 б. Работа проводится анонимно. Не нужно предоставлять паспорт, необходимо только имя ребенка-пациента», - говорит врач-нарколог областного наркологического диспансера Артур Осиян. Но нужно помнить, что работа по преодолению подросткового алкоголиз-

ÄËß ÄÅÒÅÉ ÂÀÆÍÀ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ма и наркомании должна быть комплексной. Открытие кабинетов не разрешит существующую проблему. Необходима помощь школ и других учебных заведений. Взаимопонимание между родителями и подростком - главный ключ к разрешению зависимости. «Мама с папой должны помогать своим детям, которые уже стали на «кривую дорожку», не дистанцироваться от их проблем. Откровенный разговор между подростком и его родными - первый шаг к преодолению алкогольной и наркотической зависимости», отметила психолог областного наркологического диспансера Марина Дейкун. Алкоголизм, наркомания - острейшая социальная проблема общества. Именно поэтому возвращение «заблудших» подростков к нормальной жизни - тернистый, но такой необходимый путь ее преодоления.

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈ

Õðîíèêà áîåâ çà Äíåïðîïåòðîâùèíó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

 2013-2014 ãã ãã.. îáëàñòü ïðàçäíóåò 70-ëåòèå îñâîáîæäåíèÿ îò íåìåöêîôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.  ñâÿçè ñ ýòèì ìû âñïîìèíàåì õðîíèêó òåõ äàëåêèõ äíåé. Ñåãîäíÿ ðå÷ü ïîéäåò î ïãò Øèðîêîå  16 августа 1941 года. Гитлеровские войска захватили Широкое. Они грабили колхозы и жителей поселка, забирали хлеб, скот, птицу.  Декабрь 1942 года. Коммунисты во главе с Г. М. Седневым создали объединенный партизанский отряд, в состав которого во-

шли семь партизанских групп Широковского района Днепропетровской области, две - Казанковского и три - Владимировского районов Николаевской области. Всего насчитывалось 129 партизан. Отряд совершил ряд диверсий на предприятиях, обслуживавших оккупантов, разгромил вражеские гарнизоны в селах Троицко-Сафоново, Николаевке, Александродаре (ныне Рахмановка) и других населенных пунктах.  1 октября 1943 года. В районе Широкого высадилась десантная группа бойцов Красной Армии во главе с коммунистом П. К. Дремлю-

гой. Совместно с ней партизаны провели много боевых операций.  24-25 октября 1943 года. Группа партизан в составе 26 человек и шесть парашютистов совершили нападение на вражеский гарнизон в Рахмановке. В результате двухдневного боя уничтожили 75 гитлеровцев, 5 автомашин, захватили трофеи - 2 автомашины, 2 пулемета, 46 винтовок, много боеприпасов.  29 февраля 1944 года. После ожесточенных боев подразделения 35-й и 57-й стрелковых дивизий 3-го Украинского фронта освободили Широкое от немецко-фашистских захватчиков.


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507) ○

ÈÍÄÈÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ñþðïðèç îò áàéêåðîâ

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ

ÌÈËÈÖÈß - Ñ ÍÀÐÎÄÎÌ

РАЗРУШИТЬ СТЕРЕОТИПЫ

ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

Ãîíêè íà âûñîêîé ñêîðîñòè, íåïðåâçîéäåííûå öèðêîâûå òðþêè, çàæèãàòåëüíûå èíäèéñêèå òàíöû…Âñå ýòî åñòü â íîâîì áîëëèâóäñêîì ôèëüìå Âèäæàé Êðèøíû À÷àðèè «Áàéêåðû-3», äîïðåìüåðíûé ïîêàç êîòîðîãî ñîñòîÿëñÿ â äíåïðîïåòðîâñêîì êèíîòåàòðå «Ïðàâäà-êèíî»

ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ Ñ ÑÀÉÒ A.UA ÑÀÉÒÀÀ GAZET GAZETA.UA

15 ôåâðàëÿ ìîëîäàÿ ïàðà èç Äíåïðîïåòðîâñêà ïîâåí÷àëàñü â ïðîðóáè. ÒÒàê àê «ìîëîäîæåíû», êîòîðûå íà ñàìîì äåëå âìåñòå æèâóò óæå ìíîãî ëåò ëåò,, ðåøèëè îòìåòèòü Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà На экстремальное бракосочетание в зимней реке решились двое горожан Павел Щенятский и Рита Шульц. «Морж»молодожен отметил, что благодаря венчанию в проруби он снова влюбился в свою жену. «Я был очень удивлен, что она согласилась, потому что для нее это первое «погружение», а для меня - нет. Мы проживаем в граж-

Главные роли исполнили звезды Болливуда Аамир Кхан, Катрина Кэйф, Удай Чопра и Абхишек Баччан - продолжатель известной кинематографической династии. Собравшиеся в кинотеатре почитатели индийского кино полакомились вегетарианскими сладостями, обменялись впечатлениями о

предыдущих частях фильма и в предвкушении новой яркой истории отправились в кинозал. Там, по традиции, яблоку негде было упасть. И неудивительно, ведь фильм, собравший в мировом прокате более 80 миллионов долларов, явно заслуживает внимания. Кассовые сборы «Байкеров» продолжают расти. Перед показом картины директор кинотеатра Виктория Хотянова сообщила, что «Правда-кино» эксклюзивно в Днепропетровске представляет фильмы кинокомпаний Болливуда. «Допремьерный показ «Байкеры-3» открывает новый проект, цель которого - разрушить стереотипы в отношении индийского кино и показать, что в современном Болливуде снимают фильмы в лучших традициях мирового жанрового кинематографа», - говорит Хотянова.

 ÊÈÍÎÇÀËÅ ßÁËÎÊÓ ÁÛËÎ ÍÅÃÄÅ ÓÏÀÑÒÜ ЦИРКАЧ-ВИРТУОЗ «Байкеры-3» - третья картина взрывоопасной франшизы, действие которой на этот раз переносится в Чикаго. По сюжету, обаятельный и элегантный циркач Сахир обводит вокруг пальца местную полицию, опустошая хранилища банков и виртуозно исчезая с места преступления на своем байке. Он оставляет послание на хинди, которое становится поводом пригласить для раскрытия дела двух опытных полицейских из Индии - Джая и Али… Зачем понадобилось артисту цирка грабить банки, выбрасывая деньги на улицы бурлящего города, и в чем секрет его неуловимости - станет большим сюрпризом для зрителей.

Ëþáâè âñå ïðîðóáè ïîêîðíû ÓÇÀÌÈ ÁÐÀÊÀ ÌÎËÎÄÎÆÅÍΠÑÂßÇÀË ÍÅÏÒÓÍ

медведь» Алина Левицкая говорит, что первое венчание в проруби в Днепропетровске состоялось еще в 2004 году, а, начиная с 2005-го, такое экстремальное венчание стало традицией. За 10 лет таким образом скрепи-

ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ

ÏÎÌÎà ÀÞÒ ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÏÐ ÀÂÎÎ ÕÐ ÀÍÈÒÅËßÌ ÏÐÀÂÎÎ ÀÂÎÎÕÐ ÕÐÀÍÈÒÅËßÌ Â ñâÿçè ñî ñëîæíîé ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêîé â Äíåïðîäçåðæèíñêå è ïîâûøåííîé êðèìèíîãåííîé ñèòóàöèåé, ãîðîæàíå íà÷àëè ñàìîñòîÿòåëüíî îðãàíèçîâûâàòüñÿ â îòðÿäû ïî íåñåíèþ äåæóðñòâ è ñîõðàíåíèþ ïðàâîïîðÿäêà. Íà áàçå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé «Äîðîæíûé ãðàæäàíñêèé êîíòðîëü» è «Ñàìîçàùèòà ïðåäïðèíèìàòåëåé» áûëè ñîçäàíû 10 ìîáèëüíûõ ãðóïï. Îá ýòîì ñîîáùèëè â îòäåëå ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ Äíåïðîäçåðæèíñêîãî ÃÓÂÄ. Ìîáèëüíûå ãðóïïû ñîâìåñòíî ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè íà÷àëè êðóãëîñóòî÷íîå ïàòðóëèðîâàíèå óëèö ãîðîäà. ○

ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ

ÒÐ ÀÌÂÀÉÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÒÐÀÌÂÀÉÍÀß

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÂÅÍ×ÀÍÈÅ

данском браке 5 лет, но вскоре собираемся узаконить наши отношения. В нашей семье культивируется здоровый образ жизни», - рассказал Павел Щенятский. Председатель федерации зимнего плавания «Белый

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìèëèöèÿ - ñ íàðîäîì. Îá ýòîì ñîîáùèë íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè ïàðòèé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé ðåãèîíà íà÷àëüíèê ÃÓÌÂÄ â îáëàñòè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ìèëèöèè Âèêòîð Áàáåíêî. Îí ñêàçàë, ÷òî âñå ñîòðóäíèêè ìèëèöèè âåðíóëèñü èç Êèåâà è íàõîäÿòñÿ â ìåñòàõ ïîñòîÿííîé äèñëîêàöèè. Ðóêîâîäñòâî è ëè÷íûé ñîñòàâ ÃÓÌÂÄ â îáëàñòè ïðèçíàåò ëåãèòèìíîñòü íîâîé âëàñòè è áóäåò âûïîëíÿòü ñâîè ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

ли узы брака девять пар. Павел Щенятский и Рита Шульц стали десятой, юбилейной парой, причем Рита окунулась впервые. Специально для необычной церемонии на Монастырском острове любители зимнего плавания прорубили лунку в форме сердца. Венчание оказалось вдвойне необычным. Узами брака Павла и Риту связал не священник, а «настоящий» Нептун! После

небольшой церемонии молодоженам пришлось, по традиции, три раза окунуться в ледяную воду. Вместо шампанского на берегу Павла и Риту ждали бокалы с горячим чаем, так как «моржи» выступают против алкоголя. Мама и свекровь помогли невесте быстренько одеться, и она поторопилась покинуть пляж, ведь на церемонию венчания ей пришлось ненадолго сбежать с работы.

Íàêàíóíå 70-é ãîäîâùèíû îñâîáîæäåíèÿ Êðèâîãî Ðîãà îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ áûëà îðãàíèçîâàíà è ïðîâåäåíà òðàìâàéíàÿ ýêñêóðñèÿ «Î ëþäÿõ è áîëüøîé ðóäå». Ïîäîáíîå ìåðîïðèÿòèå â Èíãóëåöêîì ðàéîíå ïðîâîäèëîñü âïåðâûå. Ýêñêóðñèþ ïîäãîòîâèëè è ïðîâåëè ó÷åíèöû 9-ãî êëàññà Êðèâîðîæñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 82 Îêñàíà Çóáðèé è Åëåíà Êóçüìè÷åâà. Îáúåêòàìè ýêñêóðñèîííîãî ìàðøðóòà áûëè êàê êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è èñòîðè÷åñêèå ìåñòà. ○

ÑÒ ÑÒÀÀÒÈÑÒÈÊÀ ÏβÄÎÌËߪ

ÂÈËΠÐÈÁÈ Ó 2013ð. ï³äïðèºìñòâàìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè - ï³äïðèºìöÿìè, ÿê³ çä³éñíþâàëè ðèáîãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, âèëîâëåíî òà äîáóòî 2164 ò ðèáè òà ³íøèõ âîäíèõ æèâèõ ðåñóðñ³â, ùî íà 2% ìåíøå, í³æ ó 2012 ð. Íàéá³ëüøå çàéìàëèñÿ âèëîâîì ðèáè òà äîáóâàííÿì ³íøèõ âîäíèõ æèâèõ ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêà (39%) òà ͳêîïîëüñüêîãî ðàéîíó (6,3%). Íàéïîøèðåí³øèìè ð³çíîâèäàìè º òîâñòîëîáèê, òþëüêà, ëÿù, êîðîï, âîáëà,òàðàíü. Òàêîæ áóëî âèëîâëåíî 30 ò ñóäàêà, 18 ò ñàçàíà, 15 ò ñîìà, 4 ò ùóêè òà 1,5 ò ðàê³â.


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ÓÏÐ ÀÂ˲ÍÍß ÑÒ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÑÒÀÀÒÈÑÒÈÊÈ ÏβÄÎÌËߪ

ÏÐÈÉÍßËÈ Â ÅÊÑÏËÓ ÅÊÑÏËÓÀÀÒÀÖ²Þ Óïðîäîâæ 2013 ð. íà òåðèòî𳿠îáëàñò³ ïðèéíÿòî â åêñïëóàòàö³þ æèòëîâ³ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 305,5 òèñ.ì2. Öå íà 14,3% á³ëüøå, í³æ ó 2012 ð. Çíà÷íó ÷àñòèíó îáëàñíîãî îáñÿãó (45,6%) ñêëàëè ñïîðóäæåí³ ðàí³øå áåç íàëåæíèõ äîçâîë³â íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïðèâàòí³ æèòëîâ³ áóäèíêè ñàäèáíîãî òèïó, ââåäåííÿ ÿêèõ áóëî îôîðìëåíî â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷èõ â Óêðà¿í³ Ïîðÿäê³â ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ òàêèõ áóäèíê³â. Ó çàãàëüíîäåðæàâíîìó îáñÿç³ æèòëà ïèòîìà âàãà Äí³ïðîïåòðîâùèíè ñòàíîâèëà 2,7%, ³ çà öèì ïîêàçíèêîì âîíà ïîñ³ëà 13-òå ì³ñöå ñåðåä ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ó ðîçðàõóíêó íà 10000 ìåøêàíö³â îáëàñò³ ïîáóäîâàíî 926,8 ì2 çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâèõ áóä³âåëü (ó 2012 ð. - 807,2 ì2). Á³ëüø³ñòü æèòëîâèõ ïîìåøêàíü (80,6% çàãàëüíîãî îáñÿãó) ââåäåíî ³íäèâ³äóàëüíèìè çàáóäîâíèêàìè. Çðîñòàííÿ îáñÿã³â æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà â³äáóëîñÿ ó øåñòè ì³ñòàõ òà 12 ðàéîíàõ îáëàñò³. Íàéá³ëüøå æèòëà (40,2%) ïîáóäóâàëè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðàéîí³ (22,2%). Óïðîäîâæ ðîêó ïðèéíÿòî â åêñïëóàòàö³þ 2167 êâàðòèð. Ñåðåäí³é ¿¿ ðîçì³ð ñòàíîâèâ 140,9 ì2 çàãàëüíî¿ ïëîù³. Ñåðåä çáóäîâàíèõ ïåðåâàæàþòü òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507) ○

ÌÎËÎIJ ÒÒÀ À ÒÂÎÐײ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß Ï²ËÜà ÎÂÈʲ ϲËÜÃÎÂÈʲÂ

²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍß ÂÈÒÐ ÂÈÒÐÀÀÒ Ìèíóëîãî ðîêó Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ â äàëüíîìó òà ïðèì³ñüêîìó ñïîëó÷åííÿõ ïåðåâåçëà 10 ìëí. 105,4 òèñ. ïàñàæèð³â ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 149 ìëí. ãðí. Ç Äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ï³äïðèºìñòâó áóëî â³äøêîäîâàíî ëèøå 41,7 ìëí. ãðí. Ñåðåä ï³ëüãîâèê³â, ÿê³ òîãîð³÷ ñêîðèñòàëèñÿ ïîñëóãàìè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ó äàëüíîìó òà ïðèì³ñüêîìó ñïîëó÷åííÿõ, òðåòèíó ñòàíîâèëè ä³òè â³ä 6 äî 14 ðîê³â, à òàêîæ ñòóäåíòè âèø³â òà ó÷í³ ÏÒÓ. Òîð³ê ï³äïðèºìñòâó íå â³äøêîäóâàëè çà òàê³ ïåðåâåçåííÿ ïîíàä 30 ìëí. ãðí.

Äóøà êîçàöüêà ñï³âຠÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó öåíòð³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü êîçàöüêî¿ ï³ñí³ ³ òàíöþ «² äîêàæåìî óñ³ì, ùî ìè, áðàòòÿ, êîçàöüêîãî ðîäó». Ïîä³þ ïðèñâÿòèëè 400-ð³÷÷þ ãåòüìàíñòâà Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî òà Äíþ çàõèñíèêà ³ò÷èçíè. Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ ãîñòÿì ïðåäñòàâèëè âèñòàâêó ðîá³ò ó÷í³â ÄÐÖÏÒÎ òà ïðèãîñòèëè êîçàöüêèì êóë³øåì

ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ На вулиці ще прохолодно, похмуро, у фойє ж обласного центру професійнотехнічної освіти, навпаки, - сонячно та весняно. Тут лунає рідна українська мелодія, буяє виставка творчих та технічних робіт учнів. Серед най- цікавіших - приклади малярно-декоративного оформлення інтер’єрів. Тут є справжні художні дива. Учениця першого курсу з фаху «Дизайнер-оформлювач» Анна Комкова завдяки штукатурці та пензлю буквально на очах створила чудовий фантасмагоричний осінній пейзаж. Дівчина переконана, що розписані подібним чином стіни огорнуть господарів приміщення родинним теплом, додадуть хаті українського колориту. Діяла й виставкапродаж кулінарних виробів майбутніх ку-

харів-кондитерів. Тут для всіх бажаючих дівчата та хлопці, які обрали професію повара, проводили майстер-класи. Зокрема, вони розповідали, як треба готувати та потім прикрашати вироби з тіста.

Ще у 2000 році тут створили підрозділ «Половицька січ». Згодом до цього патріотичного осередку приєдналися інші навчальні заклади. Наразі ж в освітянському козацькому русі їх задіяно понад 30. До молоді приєдналися ще й дорослі козацькі ДУХ підрозділи, створили ВОЛЬНОСТІ «Січеславський округ І все ж, справжніми козацтва запорізького». господарями свята ста- Тож недивно, що хлопли козаки. Їх було чимало: зовсім молоді та чоловіки поважного віку. Але всіх об’єднувала любов до рідного краю, захоплення його історією. Вже не вперше та невипадково козацькі свята проводять у регіональному центрі професійно-технічної освіти. Річ у тім, що в закладі опікуються не лише вихованням майбутнього професіоналаробітника, а й вчать молодь любити рідний край. Адже саме з ДРЦПТО почався розвиток козацького руху в галузі освіти області.

ці та дівчата, які навчаються в ДРЦПТО, відчувають себе козаками. За бажанням, їх приймають до лав козацтва, навчають усього, що повинен знати запорізький воїн. А, крім того, співати пісень,

адже саме у козацькій мелодії збережений дух волі. Вінцем фестивалю став концерт пісні та танцю. У ньому взяли участь не лише учні ДРЦПТО, а й вихованці молодших класів загальноосвітніх шкіл - загалом, кілька десятків учасників та творчих колективів. Перемогу здобули дніпропетровські середні школи № 61 та № 40, Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту. Вітаємо всіх нащадків козаків!

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÊÎÌÅÍÒÀÐ

²ÊÒÎÐ ÊÐÈÂÎÇÓÁ, äèðåêòîð

Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè: - «Ïîëîâèöüêà ñ³÷» îá’ºäíóº ïîíàä 5 òèñ. êîçà÷àò. Öå ³ õëîïö³, ³ ä³â÷àòà. Ãîëîâíà ìåòà íàøîãî êîçàöüêîãî îñåðåäêó - ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ ìîëîä³. Õî÷åìî íàâ÷èòè ¿õ íå ëèøå îñíîâ íàóê ÷è ñïåö³àëüíîñò³, à é ïîäàðóâàòè ëþáîâ äî óêðà¿íñüêîãî, âñåá³÷íî ðîçâèíóòè!


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507) ○

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Îãðàäèòü ñåáÿ è ñâîå èìóùåñòâî îò íå÷èñòûõ íà ðóêó ëþäåé ìîæíî ïîðàçíîìó ðàçíîìó.. Ê ñðåäñòâàì çàùèòû îòíîñÿòñÿ è òðåâîæíûå êíîïêè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî áûñòðî è áåñøóìíî âûçâàòü íàðÿä ìèëèöèè äëÿ çàäåðæàíèÿ ïðåñòóïíèêà. Òàêèå ìåðû áåçîïàñíîñòè ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþòñÿ â ñóïåðìàðêåòàõ è áàíêàõ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ Â ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

 ìàãàçèíàõ âîðóþò êîñìåòèêó è þâåëèðêó

ÇÀ 1,5 ÌÅÑßÖÀ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈËÈ 10 ÊÐÀÆ

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÎËÅÁÅÍÜ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ

«ЛОВУШКИ» ДЛЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ На сегодняшний день существуют различные способы использования тревожной кнопки. Так, она может быть стационарной или в виде брелка. Также в некоторых магазинах владельцы, без ведома персонала, крепят ее к товару, который может заинтересовать потенциального преступника. Как только его убирают с положенного места, на пульт госслужбы охраны поступает сигнал, и наряд выезжает на задержание. В банках тоже можно попасться в такую «ловушку», схватив муляжную пачку банкнот, оснащенную подобным механизмом. Есть и другие приспособления, о

ÇÀÐ ÀÄÈ ÌÈÐÓ ÒÒÀÀ ÇËÀÃ ÎÄÈ ÇÀÐÀÄÈ ÇËÀÃÎÄÈ

которых правоохранители предпочитают молчать, чтобы не раскрывать все карты.

ДНЕВНЫЕ КРАЖИ «В последнее время в магазинах Днепропетровска наблюдается незначительный всплеск дневных краж. В основном, воруют ювелирные изделия, продукты питания, ликеро-водочные изделия. Но чаще всего из магазинов исчезает дорогая косметика. К примеру, 11 февраля в одном из супермаркетов задержали женщину, которая пыталась унести духи и косметику на сумму 500 грн., спрятав в карманы. Администратор заметил это с помощью системы видеонаблюдения, и тревожной кнопкой вызвал наряд для задержания злоумышленницы», рассказал заместитель центра технической охраны УГСО при ГУ МВД Украины в области, подполковник милиции Виталий Шитов.

ÎÏÛÒÍÛÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÛ ÂÎÐÀ ÂÈÄßÒ ÑÐÀÇÓ По его словам, администраторы крупных супермаркетов с опытом работы от одного года по поведению покупателя могут почти безошибочно определить потенциального воришку. Они внимательно наблюдают за такими клиентами с помощью видеокамер. А если догадки подтверждаются, жмут тревожную кнопку.

ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ «На сегодняшний день в Днепропетровске 1823 объекта и еще порядка одной тысячи по области оснащены тревожными кнопками. С их помощью с начала года в нашем го-

роде совершили около 40 вызовов, из них только 10 оказались реальными, остальные - ложные», - говорит Виталий Шитов. Правоохранительные органы с пониманием относятся к сотрудникам супермаркетов, вызывающим наряд с помощью тревожной кнопки даже в тех случаях, когда он не нужен. Среди таких людей проводится разъяснительная работа. Но если ложные вызовы с одного и того же объекта становятся систематическим явлением, торговой точке выставляют штраф.

ÒÐÅÂÎÆÍÛÅ ÊÍÎÏÊÈ ÊÐÅÏßÒ ÍÀ ÁÀÍÊÍÎÒÛ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÑÒßÇÀÍÈÅ

Øóòêè ýêñïðîìòîì - êðåàòèâíî è âåñåëî ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Äíåïðîïåòðîâñêå â ÷åòâåðòûé ðàç ñîñòîÿëîñü þìîðèñòè÷åñêîå èìïðîâèçàöèîííîå øîó «Y OUR - ÌÎÅ». Âî âðåìÿ «YOUR ýòîãî íåîáû÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ ãîñòè ìîã ëè íå òîëüêî ââîëþ íàñìåìîãëè ÿòüñÿ, íî è êóëü òóðíî îòäîõíóòü êóëüòóðíî С восьми вечера и до глубокой ночи члены команд КВН «Друзья», «Теория лжи», «Тома», «Доктор Хаус» развлекали шутками гостей шоу «YOUR - МОЕ». Сначала они демонстрировали всем присутствующим свои визитки, которые подготовили еще до мероприятия. Потом

получали различные задания от организаторов и прямо на глазах у уже разогретой «домашним заданием» комиков публики придумывали шутки, миниатюры и стендапы. «Шутки экспромтом - это интересно и весело. К нам всегда приходят много людей: одни, чтобы приятно провести время, другие - побороться за призовой фонд, который в этот раз составил 2 тысячи гривен», - рассказала организатор шоу Владислава Скотарь. Кроме того, по словам Владиславы, все команды-участники получили призы. Организаторы, благода- телей, среди которых весь вечер раря поддержке партнеров и спонсо- зыгрывались различные бонусы и ров, не обделили вниманием и зри- напитки.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÈ ÂÈÇÈÒÊÈ ÇÀÐÀÍÅÅ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó Ñâÿòî-Òðî¿öüêîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³ â³äáóëîñü áîãîñëóæ³ííÿ, íà ÿêîìó â³ðóþ÷³ ìîëèëèñÿ ïðî ïðèïèíåííÿ áðàòñüêîãî êðîâîïðîëèòòÿ. Ñëóæáó ïðîâ³â ìèòðîïîëèò Äí³ïðîïåòðîâñüêèé òà Ïàâëîãðàäñüêèé ²ðèíåé. «Ìîëèòèâè â³äáóâàþòüñÿ â óñ³õ ïðèõîäàõ òà ìîíàñòèðÿõ. Ìè ñë³çíî ìîëèìî Áîãà ïðî ïîñëàííÿ íàøîìó íàðîäó ìèðó òà áëàãîñëîâåííÿ, - ñêàçàâ âëàäèêà. - Ìè ïðîñèìî ç³ âñ³ºþ öåðêâîþ, ùîá Áîã äàâ ëþäÿì ìóæí³ñòü âèñòîÿòè, íå ïðîëèâàþ÷è êðîâ³ ñâî¿õ áðàò³â - öå ñòðàøíèé ãð³õ. Óñ³ ïèòàííÿ òà ïðîáëåìè ìîæíà âèð³øèòè ìèðíèì øëÿõîì. Ñïîä³âàºìîñÿ, Ãîñïîäü ïî÷óº íàñ». ○

ÀÊÖ²ß ÄËß ÂÊËÀÄÍÈʲÂ

²ÄÑÎÒÊÈ ÍÅ ÂÒÐ ÂÒÐÀÀÒßÒÜ «ÏðèâàòÁàíê» â³òຠìèð â Óêðà¿í³ òà îãîëîøóº ïðî ïî÷àòîê àêö³¿ äëÿ âêëàäíèê³â, ÿê³ ÷åðåç ïîë³òè÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü ó êðà¿í³ äîñòðîêîâî ðîç³ðâàëè äåïîçèòè. ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ «ÏðèâàòÁàíêó» Îëåêñàäð Äóá³ëåò, âêëàäíèêè, ÿê³ ç 19 ñ³÷íÿ äî 21 ëþòîãî äîñòðîêîâî çàáðàëè ãðîø³ ç äåïîçèò³â, ìîæóòü â³äíîâèòè äîãîâîðè áåç âòðàòè â³äñîòê³â. Àêö³ÿ ïî÷àëàñÿ 24 ëþòîãî òà òðèâàòèìå äî 7 áåðåçíÿ. Ê볺íòè ìîæóòü çâåðíóòèñÿ â áóäü-ÿêå â³ää³ëåííÿ «ÏðèâàòÁàíêó» òà â³äíîâèòè ñâî¿ äîãîâîðè. Ïîñëóãà áåçêîøòîâíà, æîäíèõ äîäàòêîâèõ êîì³ñ³é òà óìîâ íåìàº.Ò³, õòî âñòèã âèòðàòèòè ãðîø³, ìîæóòü ïîâåðíóòè íà äåïîçèò ÷àñòèíó âñå îäíî çàëèøàòüñÿ ó âèãðàø³, óíèêíóâøè ïîâíî¿ âòðàòè â³äñîòê³â çà âêëàäîì. Ñï³âðîá³òíèêè áàíêó ñï³â÷óâàþòü óñ³ì ïîñòðàæäàëèì ³ òóæàòü çà çàãèáëèìè ï³ä ÷àñ ñèëîâèõ ïðîòèñòîÿíü. «ÏðèâàòÁàíê» â³òຠìèðíó Óêðà¿íó. ○

ÌÅÐÅÆÀ ÁÀÍÊ ÎÌÀ Ҳ ÁÀÍÊÎÌÀ ÎÌÀÒ²Â

²ÄÍÎÂÈËÈ ÎÁÑËÓà ÎÂÓÂÀÍÍß ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß «ÏðèâàòÁàíê» â³äíîâèâ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàò³æíèõ êàðòîê óñ³õ óêðà¿íñüêèõ ³ çàêîðäîííèõ áàíê³â ó ìåðåæ³ áàíêîìàò³â. ßê ïîâ³äîìèëè â áàíêó, òèì÷àñîâ³ îáìåæåííÿ íà îòðèìàííÿ ãîò³âêè çà ÷óæèìè êàðòêàìè áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç âåëè÷åçíèì íàâàíòàæåííÿì íà ïðîöåñèíãîâèé öåíòð ó ïåð³îä àæ³îòàæó íà ãîò³âêó 20-21 ëþòîãî, ³ ¿õ áóëî ñêàñîâàíî áàíêîì ï³ñëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿. Ñüîãîäí³ íàéá³ëüøà â Óêðà¿í³ áàíêîìàòíà ìåðåæà «ÏðèâàòÁàíêó» ïðàöþº â ñòàá³ëüíîìó ðåæèì³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ОГОЛОШЕННЯ ○

ги Трохимівни про стягнення за боргованості, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 14 березня 2014 року. Синельниківський міськрайон У випадку неявки відповідача ний суд Дніпропетровської об справу буде розглянуто в заочно ласті викликає Максимович Ольгу му порядку. Володимирівну, Каліневича Олек сандра Миколайовича в якості П'ятихатський районний суд відповідачів по цивільній справі Дніпропетровської області вик № 191/3438/13ц за позовною за ликає у судове засідання відпові явою Публічного акціонерного то дача Подобру Наталію Костянти вариства «Комерційний банк нівну, 05.09.1982 р.н., по «Надра» до Максимович Ольги Во цивільній справі за позовом ПАТ лодимирівни, Каліневича Олек «КБ «ПриватБанк» до Подобри сандра Миколайовича про стяг Наталії Костянтинівни про стяг нення заборгованості за кредит нення заборгованості за кредит ним договором у відкрите судове ним договором. Судове засідання засідання, яке відбудеться 03 бе відбудеться о 09 год. 30 хв. 05 резня 2014 року о 13 год. 50 хв. березня 2014 року у приміщенні за адресою: Дніпропетровська об П'ятихатського районного суду ласть, м. Синельникове, вул. Чехо Дніпропетровської області за ад ва, 1, за головуванням судді Бон ресою: 52100, м. П'ятихатки П'я даренко Г.В. У разі неявки відпо тихатського району Дніпропет відача у судове засідання справа ровської області, вул. Шевченка, буде розглянута за його відсут 114, зал 2 (суддя Митошоп В.М.). ності на підставі наявних по Явка до суду обов'язкова. Роз'яс справі доказів та винесено заоч нюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням не рішення. оголошення про виклик відпові Самарський районний суд м. дач вважається повідомленим про Дніпропетровська в зв’язку з час та місце розгляду справи. І в розглядом цивільної справи разі неявки відповідача у судове № 206/143/14ц за позовною зая засідання справа буде розгляну вою Сабірової Марії Олександрів та за наявними матеріалами за ни до Аннєнко Тетяни Василівни, вашої відсутності. Медведевої Антоніни Юріївни, третя особа Дніпропетровське П'ятихатський районний суд міське управління УМВС України в Дніпропетровської області вик Дніпропетровській області, про ликає у судове засідання відпові усунення перешкод у користуванні дача Панасенко Яну Віталіївну, домоволодінням викликає в якості 04.12.1980 р.н., по цивільній відповідачів Аннєнко Тетяну Васи справі за позовом ПАТ «КБ «При лівну, Медведеву Антоніну Юріїв ватБанк» до Панасенко Яни Віта ну у судове засідання, яке відбу ліївни про стягнення заборгова деться 05 березня 2014 року об ності за кредитним договором. 11.00 у приміщенні Самарського Судове засідання відбудеться о 08 районного суду м. Дніпропет год. 30 хв. 05 березня 2014 року ровська, суддя Сухоруков А.О. у приміщенні П'ятихатського райо (вул. Електрична, 1а, каб. 216). нного суду Дніпропетровської об Явка суворо обов’язкова. У випад ласті за адресою: 52100, м. П'яти ку неявки по справі буде ухвале хатки П'ятихатського району Дніпропетровської області, вул. но заочне рішення. Шевченка, 114, зал 2 (суддя Ми Довгинцівський районний суд тошоп В.М.). Явка до суду обов'яз викликає Никифорову Олену Ва кова. Роз'яснюємо, що відповідно лентинівну як відповідача до зали до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опуб суду на слухання цивільної спра лікуванням оголошення про вик ви за позовом Публічного акціо лик відповідач вважається по нерного товариства «Банк «Фінан відомленим про час та місце роз си та Кредит» до Никифорової гляду справи. І в разі неявки Олени Валентинівни про стягнен відповідача у судове засідання ня заборгованості, що виникла справа буде розглянута за наяв внаслідок порушення зобов’язань ними матеріалами за вашої відсут за договором про відкриття кре ності. дитної лінії у формі овердрафту, яке відбудеться 25 лютого 2014 Бабушкінський районний суд м. року об 11 год. 30 хв. у при Дніпропетровська (м. Дніпро міщенні Довгинцівського район петровськ, пр. Карла Маркса, 57, ного суду м. Кривого Рогу Дніпро каб. 309) викликає Лисоконя петровської області за адресою: м. Олександра Володимировича у Кривий Ріг, вул. Леоніда Бороди судове засідання 27 лютого 2014 ча, 3, каб. 6. У разі неявки справа року о 10 год. 45 хв. в якості буде розглянута за вашої відсут відповідача по цивільній справі ності з постановленням заочного за позовом Філіппова Дмитра Геннадійовича до Лисоконя Олек рішення. сандра Володимировича про усу Кіровський районний суд м. нення перешкод у здійсненні Дніпропетровська, розташований права на користування та розпо за адресою: 49000, м. Дніпропет рядження майном. З опубліку ровськ, вул. Пушкіна, 29, викликає ванням цього оголошення відпо Малу Ольгу Трохимівну по відач Лисоконь Олександр Воло цивільній справі № 203/6986/13ц димирович вважається належно за позовом Публічного акціо повідомленим про день, час та нерного товариства «Комерційний місце розгляду справ. Суддя Куд банк «ПриватБанк» до Малої Оль рявцева Т.О.

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

Відкрита ліквідаційна процедура То вариства з обмеженою відповідальніс тю «МСВ УКРБУД», код ЄДРПОУ 34682925, м. Дніпропетровськ, вул. Че люскіна, буд. 5, кв. 34. Ліквідатором призначений Северин Ілля Сергійович, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро петровськ, вул. Челюскіна, буд. 5, кв. 34. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Постановою НБУ від 12.02.2014 №62 ліквідатором ТОВ «Діалогбанк» з 12.02.2014 призначено службовця НБУ Івченко Т. В. Фактичне місцезнаход ження ліквідаційної комісії: м. Дніпро петровськ, вул. Малиновського, 66. Відправлення поштової кореспонденції та прийом ліквідатора за попереднім за писом по т. (056) 3755814 щочетверга з 10.00 до 12.00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 13.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ко валя Сергія Івановича в якості відповідача, позивача за зустріч ним позовом, у судове засідання, яке відбудеться 10 березня 2014 року об 11.00 по цивільній справі № 2/205/291/2014 за по зовом Олійник Н.В. до Коваль С.І. про визнання квартири спільним сумісним майном подружжя, ви знання права власності на части ну квартири, у приміщенні Ленін ського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 223. Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 06 бе резня 2014 року о 13 год. 30 хв. у залі судових засідань 310 буде слухатись цивільна справа за по зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЛІЯ ЕКСПО» до Калінича Ігоря Андрійовича про стягнення боргу за контрак том про довірче розміщення коштів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних по справі доказів. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ста хурського Ігоря Володимировича, останнім відомим місцем прожи вання якого є: кв. № 52 у б. № 88 по пр. Кірова у м. Дніпропет ровську, як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Чер нявського В.С., Чернявської Л.М. та Стахурського І.В. про стягнен ня заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться об 11.00 14 березня 2014 року у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57. Явка до суду обо в’язкова. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсут ності. Відповідачі зобов’язані по відомити суд про причини неявки. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області вик ликає Коновалова Сергія Михай ловича, 12 вересня 1982 р.н., який проживає за адресою: Дніпропет ровська область, м. Жовті Води, вул. Шевченка, 14, кв. 16, у відкри те судове засідання в якості відпо відача для участі у цивільній справі за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Ко новалова Сергія Михайловича про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 08 год. 15 хв. 25 лютого 2014 року під головуван ням судді Завізіон Т.В. у при міщенні Жовтоводського місько го суду за адресою: м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129, зал судо вих засідань 1.

1

Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ, назва юридична адреса, контактний телефон)

Назва об’єкта оренди

03374617, Державне Автомобіль КАМАЗ підприємство «Науково 4310, тип виробнича дослідна агрофірма «Наукова» автопаливозаправник, Національної академії реєстраційний номер 1233ЯАА, рік аграрних наук України», 52052, Дніпропетровська випуску 1988, свідоцтво про область, Дніпропетровський реєстрацію ЯАС район, с. Горького, вул.. №113976 Наукова, 8, (056) 749 50 89

Оціночна вартість, грн.

36 706,00

Місцезнаходження

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський рн., с. Горького, вул. Академіка Іванова, 18.

Максимально можливий строк оренди

До 12.06.2014р. включно

Мета використання

Використання за цільовим призначенням

Заяви про оренду кожного із зазначених об'єктів приймають протягом десяти робочих днів після опубліку вання оголошення за адресою: 52052, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Горького, вул. Наукова, 8, Державне підприємство «Наукововиробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України», конт. тел. (056) 749 50 89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місце знаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 ч. 4. ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

опіки та піклування в особі Служ би у справах дітей Дніпропет ровської районної державної ад міністрації, про позбавлення бать ківських прав у відкрите судове засідання, яке відбудеться 05.03.2014 р. о 12.00 у при міщенні Дніпропетровського райо нного суду Дніпропетровської об ласті (каб. 8, вул. Теплична, 7, Бабушкінський районний суд м. сел. Ювілейне, Дніпропетров Дніпропетровська (м. Дніпропет ський район, Дніпропетровська ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. область). 309) викликає Новиченка Дмитра Анатолійовича у судове засідання Непранова Олена Вікторівна 18 березня 2014 року о 14.00 в викликається на 13.00 25 лютого якості відповідача по цивільній 2014 року у судове засідання в справі за позовом ПАТ «КБ «При якості відповідача до Верхньо ватБанк» до Новиченка Д.А. про дніпровського районного суду стягнення заборгованості. З опуб Дніпропетровської області, м. лікуванням цього оголошення Верхньодніпровськ, вул. Пет відповідач Новиченко Дмитро ровського, 47, по цивільній справі Анатолійович вважається належ за позовом Публічного акціонер но повідомленим про день, час та ного товариства «УкрСиббанк» місце розгляду справ. Суддя Куд про стягнення заборгованості за рявцева Т.О. договором про надання спожив чого кредиту, процентів, нарахо Бабушкінський районний суд м. ваних за користування кредитом, Дніпропетровська (м. Дніпропет та пені. Суддя Шевченко О.Ю. Ос ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. таннє відоме зареєстроване місце 309) викликає Каібова Руслана проживання відповідача Непра Тагіровича у судове засідання 18 нової Олени Вікторівни: м. березня 2014 року о 14 год. 25 хв. Дніпропетровськ Дніпропетров в якості відповідача по цивільній ської області, вул. Набережна Пе справі за позовом ПАТ «КБ «При ремоги, 44/1. ватБанк» до Каібова Р.Т. про стяг нення заборгованості. З опубліку У провадженні Павлоградсько ванням цього оголошення відпо го міськрайонного суду Дніпро відач Каібов Руслан Тагірович вва петровської області знаходиться жається належно повідомленим цивільна справа № 185/719/14ц про день, час та місце розгляду за позовом Баклан Віри Петрівни справ. Суддя Кудрявцева Т.О. до Баклана Олександра Володими ровича про стягнення аліментів. Бабушкінський районний суд м. Відповідач Баклан Олександр Во Дніпропетровська (м. Дніпро лодимирович викликається у су петровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Марченка дове засідання на 28.02.2014 Олександра Миколайовича у су року о 08 год. 30 хв. у приміщен дове засідання 18 березня 2014 ня Павлоградського міськрайон року о 13 год. 15 хв. в якості ного суду Дніпропетровської об відповідача по цивільній справі ласті: Дніпропетровська область, за позовом ПАТ «КБ «Приват м. Павлоград, вул. Дніпровська, Банк» до Марченка О.М. про стяг 135, каб. 407. Суддя Шаповалова нення заборгованості. З опублі І.С. Після опублікування об’яви в куванням цього оголошення пресі відповідач вважається по відповідач Марченко Олександр відомленим про дату, час та місце Миколайович вважається належ розгляду справи. У разі неявки но повідомленим про день, час та Баклана Олександра Володимиро місце розгляду справ. Суддя Куд вича справу буде розглянуто за його відсутності. рявцева Т.О. відповідача Волошиної Віти Ва силівни у судове засідання спра ву буде розглянуто за наявними матеріалами та винесено рішен ня суду на підставі наданих суду доказів. Адреса суду: 52005, Дніпропетровська область, смт Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 13.

У провадженні Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «АКТАБАНК» до Геращенка Олек сандра Володимировича про ро зірвання кредитного договору та стягнення заборгованості за кре дитом. Відповідач Геращенко О.В. викликається у судове засідання, яке призначено на 14 березня 2014 року о 10.00 у приміщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опуб лікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Геращенка Р.В. спра Дніпропетровський районний ву буде розглянуто за його відсут суд Дніпропетровської області ності. повідомляє, що 12 березня 2014 року о 14 год. 30 хв. відбудеться Погребняк Олег Миколайович розгляд цивільної справи № 2 викликається в якості відповіда 175/6183/13ц за позовом Чума ча по цивільній справі № 175/ ківської сільської ради Дніпро 214/14ц за позовною заявою петровського району до Волоши Поляха Василя Васильовича до ної Віти Василівни, третя особа Погребняка Олега Миколайовича, Служба у справах дітей Дніпро треті особи Орган опіки та піклу петровської районної державної вання Підгородненської міської адміністрації про позбавлення ради Дніпропетровського району батьківських прав. У разі неявки Дніпропетровської області, Орган

Оголошення орендодавця # Державного підприємства «Науково#виробнича дослідна агрофірма «Наукова «Національної академії аграрних наук України» про намір передати в оренду окреме індивідуально визначене майно, що перебуває у державній власності п/п

Приватний нотаріус Криворізько го міського нотаріального округу Дніпропетровської області Пере копська Ірина Степанівна повідом ляє про відкриття спадщини після Кальченка Сергія Володимировича, який помер 25 жовтня 2013 року. Тел. (056) 4040999.

Приватний нотаріус Криво різького міського нотаріаль ного округу Кузнецова Олена Сергіївна сповіщає про від криту спадкову справу після смерті КОМЛЕВОЇ ВАЛЕН ТИНИ ЮЛЬЯНІВНИ, 14 ли стопада 1959 року народжен ня, яка померла 07 жовтня 2013 року. До спадкоємців прохання звертатися за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Блюхера, 1 44, тел.(0564) 716770.

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507) ○

АмурНижньодніпровський ра йонний суд м. Дніпропетровська повідомляє Бойка Сергія Олек сандровича, що 26.02.2014 року о 14 год. 50 хв. відбудеться судо ве засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Бойка С.О. про стягнення за боргованості. Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 16. У випад ку вашої неявки суд розгляне справу за вашої відсутності. При собі мати документ, який по свідчує особу.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська 20 грудня 2011 року в заочному по рядку було розглянуто цивільну справу № 26932011 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Шутенка Олек сандра Павловича про стягнення заборгованості за кредитним до говором. Стягти із Шутенка Олек сандра Павловича на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» р/р 29092829003111, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 в рахунок стягнення боргу 15051 грн. 69 коп. Стягти з Шутенка Олександра Павловича на користь Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк», р/р 64993919400001, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 су дові витрати по справі в сумі 270 грн. 52 коп. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 18.02.2014 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/367/14ц за позо вом Сиротченка Сергія Леонідови ча до Складаної Любові Миколаїв ни, Складаного Максима Валерійо вича, Складаної Любові Миколаїв ни, яка діє в інтересах неповно літньої Складаної Ганни Валеріїв ни, третя особа Криворізька уні версальна товарна біржа, про ви знання договору купівліпродажу дійсним. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги Сирот ченка Сергія Леонідовича. З пов ним текстом відповідачі Складана Любов Миколаївна, Складаний Максим Валерійович, Складана Любов Миколаївна, яка діє в інте ресах неповнолітньої Складаної Ганни Валеріївни, можуть ознайо митись, звернувшись до канце лярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області.

П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання відпові дача Ігнатенкова Станіслава Олек сандровича, 10 січня 1951 р.н., уродженця м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області, по цивільній справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європей ська агенція з повернення боргів» до Ігнатенкова Станіслава Олек сандровича про стягнення забор гованості за кредитним догово ром. Судове засідання відбудеть ся о 10.00 28 лютого 2014 року у приміщенні П'ятихатського район ного суду Дніпропетровської об ласті під головуванням судді Лег кошерст Ю.В. за адресою: 52100, м. П'ятихатки Дніпропетровської області, вул. Шевченка, 114, зал судових засідань 4. Явка до суду обов'язкова. Роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни з опублікуванням оголошен ня про виклик відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за наявними матеріалами за його відсутності.

03.02.2014 року Довгинців ським районним судом м. Криво го Рогу Дніпропетровської об ласті прийнято заочне рішення по цивільній справі № 211/7338/13ц за позовом Зубач Ірини Віталіїв ни до Зубача Олега Анатолійови ча, третьої особи Довгинцівсько го РВ м. Кривого Рогу Головного управління міграційної служби України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням, яким позов задоволено, зняти з реєст рації Зубача Олега Анатолійовича, 06.05.1963 р.н.

Управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця: головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та масових заходів управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської облдержадміністрації на період відпу стки по догляду за дитиною основно го працівника. Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фа хом в інших сферах не менше 3 років, бажано мати післядипломну освіту у сфері державного управління, володі ти державною мовою та мати досвід ро боти на комп'ютері. Документи для участі в конкурсі приймають протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошен ня за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, кім.634, довідки за телефонами: 7428671, 7427064.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропет# ровська обласна державна адміністра# ція оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в управлінні персоналу апарату облдержадміністрації на 2 посади головного спеціаліста відділу нагород, у тому числі одна на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу. Претенденти на посади повинні бути громадянами України, мати вищу освіту відповідного професійного спря мування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж ро боти за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах не менше 5 років, післядиплом ну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Документи для участі у конкурсі приймають протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошен ня за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довід ки за тел.: 7428160.


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507) ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

²íôîðìàö³ÿ ïðî âèêîíàííÿ îáëàñíîãî áþäæåòó çà 2013 ð³ê ÄÅÏÀÐÒ ÀÌÅÍÒ Ô²ÍÀÍѲ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÎÁËÄÅÐ ÆÀÄ̲ͲÑÒÐ ÀÖ²¯ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐ ÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 80 Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ï³äãîòîâëåíî çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ îáëàñíîãî áþäæåòó çà 2013 ð³ê У 2013 році в області збережено відповідність динаміки надходжень до бюджету та економічних показників. Зокрема, до загального та спеціального фондів обласного бюджету надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 3758,9 млн. грн., що перевищує рівень надходжень 2012 року на 136,8 млн. грн. або на 3,8 відсотка. Надходження до загального фонду обласного бюджету склали 3403,0 млн. грн. і збільшилися, порівняно з 2012 роком, на 172,4 млн. грн., або на 5,3 відсотка. Перевищення показників 2012 року досягнуто по основних податках: - з податку на доходи фізичних осіб - на 3,7 відсотка (до 2820,8 млн. грн.); - з плати за користування надрами - на 22,8 відсотка (до 389,2 млн. грн.); - зі збору за спеціальне використання води - на 17,6 відсотка (до 121,3 млн. грн.). Надходження до спеціального фонду за 2013 рік склали 355,9 млн. грн., із них: - екологічний податок 74,6 млн. грн.; - збір за першу реєстрацію транспортного засобу 9,0 млн. грн.; - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 5,0 млн. грн. Власні надходження бюджетних установ за 2013-й склали 263,3 млн. грн. Фактичний рівень виконання доходів, отримання середньострокової та короткотермінових позик з єдиного казначейського рахунку дозволили проводити своєчасне фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету відповідно до розпису видатків обласного бюджету з урахуванням їхніх пропозицій та зареєстрованих територіальними управліннями Державної казначейської служби в Дніпропетровській області фінансових зобов'язань. Видатки загального фонду обласного бюджету за 2013 рік освоєні в обсязі 7 699,7 млн. грн. Власні видатки загального фонду обласного бюджету виконані в сумі 4049,8 млн. грн., що на 269,4 млн. грн. (на 7,1 відсотка) більше, ніж у 2012 році. Видатки по галузях соціально-культурної сфери, питома вага яких складає 98,9 відсотка загального обсягу видатків, становили 4006,6 млн. грн. По основних галузях виконання склало:

охорона здоров'я - 2836,4 млн. грн., порівняно з 2012 роком, видатки збільшилися на 169,6 млн. грн. (на 6,4 відсотка); освіта - 849,3 млн. грн., збільшення проти 2012 року 43,2 млн. грн. (5,4 відсотка); соціальний захист та соціальне забезпечення - 194,0 млн. грн., порівняно з 2012 роком, видатки збільшилися на 44,8 млн. грн. (30,0 відсотка). Соціально захищені видатки профінансовані з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету та освоєні у сумі 3510,1 млн. грн., у тому числі оплата праці з нарахуваннями - 2438,8 млн. грн., медикаменти - 318,1 млн. грн., харчування - 162, 0 млн. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 412,1 млн. грн., поточні трансферти населенню - 179,1 млн. грн., підготовка кадрів вищих навчальних закладів - 218,9 млн. грн. Також фінансовий ресурс обласного бюджету спрямовувався на соціально значущі напрямки, у тому числі на забезпечення виконання регіональних програм, реалізацію соціальних проектів, таких як вшанування ветеранів війни та праці, оздоровлення дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання допомоги незахищеним верствам населення тощо. Так, у рамках виконання Програми забезпечення державних соціальних гарантій та регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян на 2010 - 2014 роки передплачено періодичні видання для ветеранів війни та інвалідів на суму 7, 1 млн. грн., що дало можливість розширити їхній доступ до отримання інформації через пресу. Для відзначення 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та проведення урочистих заходів з нагоди відзначення форсування р. Дніпро з обласного бюджету виділено кошти в сумі 0,9 млн. грн., у тому числі надано одноразову натуральну допомогу учасникам бойових дій під час форсування р. Дніпро на суму 0,8 млн. грн. Не залишилися без уваги літні люди, яким виповнилося 100 і більше років. У 2013 році виплачено стипендії 135 таким громадянам у загальній сумі 1, 4 млн. грн. У минулому році в оздоровчих закладах Чорного та Азовського морів оздоровлено 936 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На вказані цілі спрямовано 2, 5 млн. грн. Крім того, на оздоровлення 2 809 дітей у дитячому оздоровчому центрі соціальної реабілітації санаторного типу «Перлина Придніпров'я» спрямовано 13, 2 млн. грн. На виконання заходів регіональних програм по галузі «Охорона здоров'я» у минулому році освоєно 128,8 млн. грн., що

дало можливість закупити в повному обсязі препарати інсуліну, здійснити заходи із забезпечення лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю, з пересадженими органами та іншими захворюваннями тощо. По галузі «Освіта» для підвищення якості надання освітніх послуг за рахунок обласного бюджету для загальноосвітніх шкіл міст і районів області придбались підручники та навчально-методична література на загальну суму 0,7 млн. грн. Для вдосконалення інформаційно-навчального процесу навчальних закладів освіти міст і районів області на оснащення програмними засобами, мультимедійним обладнанням, інтерактивними дошками спрямовано майже 1,0 млн. грн., на комп'ютеризацію навчальних закладів - 0,5 млн. грн. У минулому році за рахунок коштів обласного бюджету продовжували проводитися роботи з поліпшення матеріально-технічної бази бюджетних установ. Зокрема, введені в експлуатацію І черга будівництва радіологічного корпусу на вул. Космічній у м. Дніпропетровську (142,9 млн. грн.) та після виконання капітальних ремонтів - будівля Дніпропетровського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом (9,8 млн. грн.). На виконання проекту «Вчасна допомога» в області створюється Єдина регіональна оперативно-диспетчерська служба швидкої медичної допомоги. Завершено ремонтнобудівельні роботи з реконструкції будівлі загальною вартістю 12,5 млн. грн. З метою покращання матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування на капітальні видатки спрямовано коштів у загальній сумі 7,2 млн. грн. Як і в попередні роки, протягом 2013 року бюджетам міст і районів передано суттєвий ресурс з обласного бюджету. Так, кошти в сумі 5,0 млн. грн. направлені на облаштування спортивних, спортивно-дитячих майданчиків, що дало можливість придбати та установити в містах та районах області 74 майданчики. На укомплектування обладнанням медичних кабінетів у 874 загальноосвітніх навчальних закладах виділені кошти у сумі 8,0 млн. грн. Уперше на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих дітей з обласного бюджету виділено 4, 2 млн. грн. За рахунок цих коштів було придбано 1 565 путівок в оздоровчі табори на узбережжі Чорного та Азовського морів та в позаміські табори.

Допомагає обласний бюджет і у збереженні пам'яток Великої Вітчизняної війни, які знаходяться на території міст і районів області. Для цього у 2013 році виділено 1,1 млн. грн., за рахунок яких забезпечено проведення капітальних та поточних ремонтів пам'яток у 15 сільських районах. На умовах співфінансування робіт за рахунок коштів обласного, районних та бюджетів місцевого самоврядування продовжувались роботи по модернізації світлофорних об'єктів, їх облаштуванню приладами звукового супроводження та зворотного відліку часу. Також продовжувались роботи із створення навчальновиховних комплексів (12 комплексів) та дитячих навчальних закладів (3 заклади). Введено в експлуатацію 4 дошкільні освітні заклади у місті Павлограді, Апостолівському, Васильківському та Криворізькому районах, що дало можливість збільшити місця для виховання підростаючого покоління на 8 груп загалом, в яких будуть розміщені 165 місць для дітей. За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на виконання першочергових природоохоронних заходів на території населених пунктів області освоєно 58,7 млн. грн. Крім того, на виконання заходів програми охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області на 2005 - 2015 роки, з метою утримання в належному санітарному стані населених пунктів області за рахунок об'єднання ресурсу обласного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування закуплено 110 одиниць спеціальної техніки на загальну суму 89,7 млн грн. З метою поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг комунальної власності з обласного дорожнього фонду на ремонт доріг виділено 13,6 млн. грн. За рахунок об'єднання коштів державного та місцевих бюджетів: введено в експлуатацію навчально-виховний комплекс «Комунальний дитячий дошкільний заклад «Дитячий садок «Сонечко» в с. Керносівка Новомосковського району (кількість дітей від 3 до 6 років, що проживають на території сільської ради, складає 67 осіб); завершено будівельні роботи другого етапу капітального ремонту глядацьких трибун з підтрибунними приміщеннями та покрівлі спортивного залу ДЮСШ № 3 у м. Кривий Ріг (можливість одночасного тренування більше 120 осіб та потужністю глядацьких трибун стадіону 3800 місць); введено в експлуатацію після реконструкції приміщення спортивної зали адміністративної будівлі Грузької сільської ради (створено ком-

фортні умови щодо якіснішого фізичного виховання та покращання здоров'я дітей сільської ради на 70 чоловік); завершено І чергу реконструкції загальноосвітньої школи № 7 у м. Синельниковому під навчально-виховний комплекс (додатково будуть відкриті 2 групи по 20 місць); введено в експлуатацію існуючу будівлю дитячого садка «Малятко» в с. Мар'янське Апостолівського району на 4 групи по 20 місць кожна та реконструйовану топкову з будівництвом підвідного газопроводу та встановленими в ній 2-ма новими котлами фірми «Рівіотерм» потужністю 92 кВт кожен; капітально відремонтовано дитячий садок «Червона калина» в смт Черкаське Новомосковського району (розрахований на 140 дітей, відкрито 6 груп: 2 - ясельного віку та 4 дошкільного віку). У цілому за 2013 рік до обласного бюджету надійшли субвенції з Державного бюджету на загальну суму 3 620,2 млн. грн., у тому числі на фінансування державних програм соціального захисту населення 3 202,0 млн. грн., що складає 88,4 відсотка загального обсягу отриманих з Державного бюджету субвенцій, з них на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 2 539,0 млн. грн., що на 370,5 млн. грн., або на 17,1 відсотка більше, ніж у 2012 році. На видатки системи охорони здоров'я у 2013 році надійшло субвенцій з Державного бюджету в загальній сумі 47,1 млн. грн. Протягом звітного року на рахунки обласного бюджету отримано субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 42,9 млн. грн., на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, - 15,5 млн. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, забезпечено проведення розрахунків з підприємствами житлово-комунального господарства та теплоенергетики на загальну суму 302,7 млн. грн.


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507) ○

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀ ÒÅËÈ ÃÃÎÐÎÄÀ ÎÐÎÄÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ! ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ ÏÀÎ «ÄÒÝÊ ÄÍÅÏÐÎÎÁËÝÍÅÐÃλ ÑÎÎÁÙÀÅÒ, ×ÒÎ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÌÀÐÒÀ 2014 ÃÎÄÀ ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜÑß ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÏËÀÍÎÂÎÌÓ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÅÒÅÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈß È ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ Â ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÑÐÎÊÈ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ: №

Наименование района работ

1

Жовтневый

413

6, 8, 4

2

Жовтневый

418

9, 10, 6

3

Жовтневый

Номер ТП

310

Место выполнения работ Наименование улиц

Номер РБ

110, А1

4

Жовтневый

469

3, 2

5

646

1, А6

6

Жовтневый Жовтневый

744

11, 12

7

Жовтневый

747

2, 3, 6

8

Жовтневый

342

9

Жовтневый

584

10

Жовтневый

606

11

Жовтневый

698

12

Бабушкинский

527

13

Бабушкинский

463

14

Бабушкинский

528

15

16

Бабушкинский

Бабушкинский

311

18

РБ1,7

А 13,14,15,16 1, 2, 3

ул. Перекопской победы, 4391, 64118 ул. Сурская, 71143, 72128 ул. Моцарта ул. Серпухова ул. Ленская ул. Ангарская ул. Отрадная ул. Филатова ул. Макаренко ул. Говорова ул. Солидарная ул. Тычины ул. Печерская Патриотическая ул. Константиновская

РБ1,2,5

3, 7

РБ1,2,5

А6

1014,1621,А1 А9,А15

212

с 1 по 10

ул. Погребняка, 22А, 22 ул. Жуковского, 4, 4А ул. Шевченко, 9, 11 ул. Мироненко, 111 ул. Ботаническая, 13, 13а, 10, 17 ул. Глазунова, 315, 422 ул. Маневровая, 127 ул. Достоевского, 129, 222 ул. Кишеневская, 430, 179 ул. Арсеничева, 145, 246 ул. Ласточкина, 1557, 2886 ул. Бронетанковая, 335 ул. Полковая, 23 ул. Арсеничева, 7 Светофор ул. Ласточкина, 13 кв.1/2 ул. Алупкинская, 17, 28 ул. Лучевая, 210 спуск Лоцманский, 4, 6, 12 пр. Карла Маркса, 23, 25, 27 ул. Жуковского, 41, 43А, 45 ул. Клары Цеткин, 2640 ул. Остапа Вишни, 131, 244 ул. Летчиков, 131, 240 ул. Зои Космодемьянской, 424, 721 ул. Винницкая, 129 ул. Танкистов, 140 ул. Черняховская, 139, 448 ул. Розы Люксембург, 19Б, 19В, 9, 11 пер. Летчиков, 17 пер. Тупик Красной Балки, 1123, 610 ул. Танкистов, 29 ул. Розы Люксембург, 12 (киоск) ул. Лизы Чайкиной, 915, 622 ул. Аксакова ул. Радио пер. Радио ул. Гордачи ул. Мильмана, 89147, 156230 ул. Байкова, 90164, 81113 пер. Ракетный ул. Верхоянская ул. Дружинников пр. Гагарина, 97, 99

Дата выполнения работ с 11 по 20 с 21 по 30

4

20

ул. Карла Либкнехта, 55А, 46 ул. Шпиндяка, 30, 42 ул. Перекопской победы, 141, 264 ул. Сурская, 2769, 3070 ул. Мартовская ул. Мехлиса ул. Астраханская ул. НовиковаПрибоя ул. Монтажная ул. Днепровская ул. Старова ул. Привольная ул. Эстонская

ул. Рыбинская, 280, 102 ул. Ярославская, 175, 274 ул. Козакова, 5173 ул. Толстого, 2230 ул. Толстого, 19 ул. Болгарская, 14, 11А, 11/1115, 13, 13А/2 ул. Болгарская, 20 ул. Динамо, 264, 171 ул. Генерала Пушкина, 183 ул. Великолуцкая, 15 пер. Рыбинский, 115, 220 ул. Динамо, 27А, 16/2 ул. Болгарская, 16 магазин ул. Ярославсккая, 3А Областной врачебно физкультурный диспансер ул. Чкалова, 1820 ул. Короленко, 1416, 2335 пр. Кирова, 10/12 ул. Свердлова, 35, 1830 пр. Кирова, 42А, 42 ул. Вакуленчука, 933, ул. Нахимова, 4351 ул. Вакуленчука, 2, 2А, 2Б, 2В, 4А

10

6, 11

пр. Кирова, 21

10, 11,12

22

Кировский

85

ул. Юия Савченко, 6А

12, 13, 14

Красногвардейский

2642

10, 11

Красногвардейский

2004

4, 16

Красногвардейский

2641

1, 6, 9

30

Красногвардейский

814

5

31

32

33

34

35

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

ж/м Приднепровск

49

47

50

48

1016

1, 2, 4

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 4

1002

19

41

ж/м Приднепровск

1043

13

ж/м Приднепровск

ТП1003

Ленинский

361

21, 24, 25, 26, 27, 28

Ленинский

362

ул. Героев Сталинграда, 20, 20А, 20Б, 20В, 22, 22А, 24, 24А ул. Плеханова, 34, 36 ул. Ленинградская, 6 ул. Пастера, 16 ул. Юрия Савченко, 3, 16, 24 ул. Пушкина, 3547 ул. Крошки, 148 ул. Измайловская, 143 ул. Робочая, 24А (блок 13, 14) ул. Арбатская, 335, 432 ул. Колхозная балка, 14А, 17А ул. Поточная, 3А, 5А, 9А, 9Б ул. Поточная, 67Д ПАО "Днепропетровск авто" автосервис; ЧП Мельников С.Г. маслоцех; пер. Ранковый, 216, 137

111

1, 2

ул. Можайского, 88 пер. Больничный, 145, 246 ул. Коммунаровская, 56120, 85 Служба юстиции Днепропетровской области; ФЛП Ковбаса Т.В. киоск ул. Водосточная, 127, 1834 ул. Водосточная, 12 ФЛП Педенко С.В. киоск ул. Макиевская, 1333, 2440 ФЛП Горобець А.Н. мастерская

1, 2, 3

ул. Фронтовая, 185, 14 42, 78124 ул.Коммунаровская, 246258

24, 25

пер.Неманский, 113, 224 ул. Коллективная, 135, 242 ул. Коммунаровская, 204258, 258а, 256а, 209 253 пер.Тюменский, 131, 238 пер. Зенитный, 115, 212 ул. Весенняя, 1109, 498 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ул. Фронтовая, 280, 185 пер. Фронтовой 280, 185 ул. Ватутина, 4953, 5866 пер.1й Курсовой, 121а, 420/2 ул. Можайского, 121, 236 ул. Приовражная. 2, 4, 6 ул. Коммунаровская, 255 базова станция "Лайф"

26 49

Ленинский

823

1

50

Ленинский

941

6

51

Ленинский

944

1, 2, 3, 4

52

Ленинский

5065

1, 2, 3

53

Ленинский

805

1, 2, 3, 4

19 27

5

26

ул. Доменная, 171, 470 ООО "СП В.М.С." офис ФЛП Мироненко А.И. магазин ул. Изюмская, 82, 84, 90, 94 ул. Манесмановская, 1569, 2068 ул. Силовая, 175, 278 ул. Пятилетки, 20 ул. Баллистическая, 715, 2632 туп. Чухновского, 39 ул. Бассейная, 85, 87 ул. Амбулаторная, 315, 444

26

19

662

24

54

27

4

55

56

Ленинский

Ленинский

Ленинский

945

366

7

1, 5

1, 2, 3, 6

1, 2, 3

1720

ул. Мицкевича, 325, 222 ул. Костюшко, 125, 228 ул. Нежинская, 341, 236 ул. Омская, 13, 15 ул. Братьев Трофимовых, 265, 265А ул. Вильямса, 90 пер. Пролетарский, 135, 2б26 ул. Пролетарская, 1165а ул. Приовражная, 110 ул. Возрождения, 138 ул. 30й Иркутской дивизии, 3745 ул. Коллективная, 42Г ГК "Южный" ул. Коллективная, 43А ФЛП Поляков В.Ф. СТО пер. Февральский, 13, 430 ул. Февральская, 4678, 5175 ул. Дунайская, 143, 248 ул. Марка Озерного, 48, 8а, 3755 ул. 9го Мая, 157, 250 ул. Охотничья, 19а45, 1842 ФЛП Мерлич А.В. торговый павильон ул. Спокойная, 80 ПАО "Днепрогаз" катодная станция Вет. личебница, гаражный кооператив ул. Герцена, 424, 1а23 ул. Петра Сиротина,42А, 44, 46, 50,6070,78,51 115 ул. Петра Сиротина, 75Б, ФЛП Проценко И.Н. киоск ул. Модеста, 2 ул. Десняка, 1 ул. Геологическая, 2А ул. Десантная, 3640, 5872 ул. Красина, 1, 3 ФЛП Сидоренко Т.Я. магазин пер. Вагнера, 222, 121 ПАО "Днепрогаз" катодная станция ул. Десантная, 123, 2а34, 42, 56

3

3

37

5

5

6

6

11

ул. Шушенская, 22 ул. Подгорная, 1826, 2949 ул. Республиканская, 2 ул. Дальнеуральская, 125, 440 пер. Дальнеуральский, 4, 25 ул. Сусанина, 117, 824 пер. Сусанина, 111, 414 ул. Гурзуфская, 1А, 1Б ул. Богуна, 422 ул. Партсъезда, 125, 224 ул. Проезжая, 2а ООО "Горный" магазин №143 ул. Мукачевская, 67 СОШ №92

11

ул. Жигулевская, 236, 137 ул. Юпитерная, 119, 216 ул. Пороховая, 177, 264 ПАО "Днерогаз" катодная станция ул. Ильюшина, 153, 244 ул. Митищенская, 139, 234 ул. Цветочная, 125, 242 ул. Комиссаровская, 2 ООО "Алкмена" противооползневые мероприятия ул. Комиссаровская, 62 ФЛП Волобуева В.Г. офис пер. Комиссаровский, 1117, 294 ул. Солнечная, 17, 222 ул. Энтузиастов, 137, 230

11

ул. Могилевская, 1236, 1337 управление Кинофикации; ул. Гомельская, 21, 25А ул. Щепкина, 3662 ул. Челябинская, 15, 2, 4 пер. Альпийський, 129, 418 ул. Братьев Миллеровых, 9, 1214, 14Б

21

2428

4

Ленинский

21

13

4

47

365

12

3

1, 2, 3

Ленинский

11

ул. Армавирская, 125, 236 ул. Азовская, 2, 812 гаражный кооператив "Азовец" ул. Конструктивная, 121, 220 ул. Ташкентская, 15, 210 ул. Киевская, 4468 ФЛП Яблонский Е.Л. киоск ООО "К" магазин ул. Тенистая, 15, 28 ул. Сыровца, 3745, 4050, 51

939

48

ул. Водопьянова, 373, 274 ул. Калининградская, 123, 218 ул. Керченская, 119, 220 ул. Батайская, 131, 226 ул. Баллистическая, 16 ООО "Идеал" магазин ул. Пятилетки, 131, 234 ул. Содружества, 123, 228 ул. Баллистическая, 222 ул. Амбулаторная, 1 КУ "Днепропетровский центр первичной медико санитарной помощи №7" Амбулатория №6; мастерские СЗОШ №65 ул. Амбулаторная, 2 СЗОШ №65

ул. Чаплинская, 81137, 90136, 142, 139201, 3886 ул. Каширская, 1, 35, 1418 пер. Дербентский ул. Белокамянная, 4862, 5365 ул. Дубининская, 5989, 2236, 4260, 63

ул. Ватутина, 111; 2 ФЛП Опекун Н.Л. киоск ул. Ватутина, 1А ФЛП Кулинкин П.Б. торговый павильон ул. Ватутина, 5Г, гаражный кооператив "Гарант" ул. Ватутина, 2А ООО Автосервис "Гвоздик" СТО ул. Ватутина, 2М ГК "Метро" пер. Красноармейский, 115, 222 пер. Красноармейский,2440, 5494, 4775, 91 111 49А ФЛП Бараненко Г.В. выставочный салон по продаже памятников ГК "Коммунар" ул. Красноармейская, 49А ФЛП Григорян В.А. СТО; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. БратьевТрофимовых, 112Б, 126, 134, 133 9, 10, 11, 12 175, 181, 181А, 183, 185, 187, 179, 52А; ул. БратьевТрофимовых, 46 ООО "Секрет Спецсервис" автостоянка ул. БратьевТрофимовых, 54Б ФЛП Авраменко М.Ф. автостоянка ул. Бр.Трофимовых, 56 ЧП "Камелия" автостоянка" ЧП Комский Л.М. цех ФЛП Мандзюк В.Д. магазин ООО "АЛЬМАТЕЯ ОЙЛ" АЗС14 КП ДТПЦ "Зодчий" магазин №2 Гаражный кооператив "Парус" ул. Метростроевская, 14Б ФЛП Ковальчук Н.И. ул. Метростроевская, 21А ЧПКП "Майорика" кафе, автостоянка

Ленинский

20

6

ул. Дежнева, 120146, 5779 ул. Нагатинская, 119 ул. Песчанная, 110 ул. Путевая, 37 ул. Берсеневская ул. Космонавта Волкова,16, 18, 20, 2426 ул. Таманская, 1, 1А,1Б ул. Станиславского, 1315 ул. Кольская, 39 ул. 60летия Октября, 26 Школа №11, д/с №145

1, 2, 3, 5

5

ул. Домодедовская, 20128 ул. Подгорная, 44123 ул. Маршала Гречко, 1А72 ул. Чаплинская, 106Б261 ул. Полевая, 162 ул. Каширская 126 ул. Жовтневая, 228 ул. Берсеневская, 1280, 113 ул. Панфиловцев, 2 ул. Кольская, 2В, 2Ж ул. Зеленоградская, 8593 ул. Кантемировская, 4, 6, 8 ул. Космонавта Волкова, 1014 ул. Станиславского, 15 ул. 60летия Октября, 15

46

18

7

ул.Маршала Гречко, 43119, 76106 ул. Чаплинская,218290, 265387 ул. Полевая 64118,2179 ул. Зеленоградская ул. Крейсера Авроры ул. Прибрежная

пер. Народный, 116, 217 церковь ФЛП Лысак О.И. магазин "Красная школа" ул. Народная, 137, 238 ул. Марка Озерного, 57 ул. Чугуевська, 1458, 1557 ПАО "Днепрогаз" катодная станция

6

25

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

39

10

ул. Виборгская, 3050, 53109 пер. Выборгский, 119, 414, 59А65А ул. Давыдова, 28; пер. Давыдова, 282, 1113 туп. Давыдова, 151, 2444 туп. Давыдова, 27 ФЛП Бегагаян В.А. помещение пер. Орловский, 2, 2А, 4А, 4, 7, 9 ул. Бобруйская, 131, 232 ул. Авиационная, 19, 21 ул. Липецкая, 129, 432

ул. Чухновского, 2А116, 1119 ФЛП Овчаренко О.С. магазин ЧАО "Киевстар" ДФ базовая станция ул. Липецкая, 3234, 34А ул. Давыдова, 1А, 1Б, 1В, 816, 20, 4650, 80 82, 1147 ул. Вахрушева, 1, 3 ул. Водопьянова, 1 туп. Бассейный, 115, 230, 2125 ул. Бассейная, 187, 276 ПАО "Днепрогаз" катодная станция ул. Бобруйская, 34 ул. Галелея, 28, 9, 9А, 11

Ленинский

17, 18, 19, 20, 21

2, 4, 7

28

ж/м Приднепровск

11

144

27

40

45

650

29

18

11,12,13,14

768

1, 2, 8

1007

5

Кировский

74

ж/м Приднепровск

44

Кировский

100

39

ул.

Кировский

Кировский

15

3, 4, 5, 6, 7

21

Кировский

1018

25

20

26

ж/м Приднепровск

43

17,18,19

19

25

38

42

26, 16

2, 6, 1

18

18

3, 4,15

1, 2, 6

1026

17

464

689

ж/м Приднепровск

13

467

693

37

11

Кировский

Кировский

15

12

Кировский

Кировский

1019

4

17

24

ж/м Приднепровск

3

18

23

36

11 14


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507) ○

57

58

59

Ленинский

Ленинский

Ленинский

956

1, 2, 3, 4, 6

1

1, 2

2307

2332

1, 2, 7, 8

64

65

66

67

68

69

70

Ленинский

Ленинский

Ленинский

Ленинский

Ленинский

Ленинский

Ленинский

28

ул. Рудничная, 220, 1, 3, 731 Садовое товарищество "Радуга2" ул. Братская, 4565, 4656 Садовое товарищество "Восход" ул. Братская, 62Д Садовое товарищество "Солнечный2" ул. Братская, 63 Садовое товарищество "Лесная красавица" ул.Братская, 89 Садовое товарищество "Дружба"; пер. Манежный, 135, 218 пер. Львовский, 71А Садовое товарищество "Березка" ул. Андрейченко, 1466, 5985 пер. Покровский, 19, 216 ул. Белая балка, 19, 252 ул. Вагнера, 1658, 2363

3

3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14

пер. Ревина, 1860 пер. Кривой, 123, 236, 4066, 4149 ул. Нарвская ул. Авроры, 2, 15А, 2131 ул. Доблестная, 91137 ул. Доблестная, 196А Гаращенко И.В. Киоск ул. Доблесная, 158 СОШ №103, котельная ЧАО "Киевстар " ДФ базовая станция ул. Нарвская, 171 Храм

ул. Щепкина, 68, 715 ГКП "ДГТС" котельная ЧП Салогуб О.А. магазин ООО "ГранТехсервис" помещение пер. Железнодорожный, 915, 1214 ул. Железнодорожная, 327, 24 гаражи АК "Дорожник" ул. Тесная, 234, 733 пр. Калинина, 4, 1026, 4042 ГП "Днепроблагростандарт" офис" пр. Калинина, 19 ООО ПСФ "Стройкомплекс " LTD пр. Калинина, 22 ЧП "Явир2000" офисное 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, помещение КП "Днепротеплоэнерго" котельная 9, 10 ЧП "Автобогатырь" Ц автомагазин ООО фирма "Тоника" пр. Калинина, 32 ООО "Тримоб" филиал "Утел" базовая станция ПАО "Днепрометрострой" административно бытовое помещение пр. Калинина, 40 ФЛП Курило Б.В. глазной кабинет ФЛП Чернов А.И. офисное помещение пр. Калинина, 42 ООО "ПКП "Ремстрой" ФЛП Рублевская А.В. магазин ООО "Вайрас Плюс" офис ГКП "ДГТС" котельная

966

824

965

2316

38

40

17 20

19

2, 4

Ленинский

45

1, 2, 4

Ленинский

46

ул. Орловская, 17, 17А, 22, 24, 24А ФЛП Оборнев Д.Г. н/ж помещение ул.Орловская, 20 ПАО "Днепрогаз" катодная станция котельная ЧП Корнилов автостоянка ул. Бр.Миллеровых, 1632 ул. Гомельская, 1424, 2945 ул. Виборгская, 2329, 1824, 24А ФЛП Ли И.П. киоск ГКП "Днепропетроские тепловые сети" котельная ул.Выборгская, 26 ФЛП Рагимов Н.Р. торговый павильон "Радуга"

73

Ленинский

367

1, 2, 4

ул. Охотничья, 119, 216 пер. Боткинский, 119, 210 ул. Февральская, 149, 242 ул. Веселая, 119, 218 пер. Донбасский, 131, 230 ул. Марка Озерного, 135, 216 ул. Рудная, 1947, 2856 ул. Вильямса, 112116а, 147165 ул. Вильямса, 118 ФЛП Кокоша А.С. киоск ул. Спокойная, 159, 282 туп. Железнодорожный, 125, 220

74

Ленинский

51

1, 2, 3, 5, 6

ул. Новоорловская, 2б, 2В ЧП "ТРК РалендаД" лифты ООО "Глобальные телекоммуникационные системы" ул. Орловская, 36а АТС52

75

Ленинский

944

1, 2, 3, 4

76

АНД

1339

2,5,10,11

77

АНД

1423

РБ1

78

АНД

1515

2,4

79

АНД

1340

1,3,9,10

80

АНД

1341

1,2,3,4,6,7,8

21

18

пер. Февральский, 13, 430 ул. Февральская, 4678, 5175 ул. Дунайская, 143, 248 ул. Марка Озерного, 48, 8а, 3755 ул. 9го Мая, 157, 250 ул. Охотничья, 19а45, 1842 ФЛП Мерлич А.В. торговый павильон ул. Спокойная, 80 ПАО "Днепрогаз" катодная станция ул. Янтарная, 42 ул. Онежская, 2158/55195 ул. Солончаковая, 90140,147223 ул. Дмитровградская, 218 ул. Солончаковая, 183,163181,139 145,159,101133 ул. Скоростная, 147,246 ул. Янтарная, 40

81

АНД

1343

2,4,5,7

ул. Янтарная, 32,34 ул. Универсальная, 27 ул. Универсальная, 1,5,7, 9,11

82

АНД

1344

1,3,4,7

ул. Универсальная, 13,15,17,19

83

АНД

1031

6,8

84

АНД

1886

3

85

АНД

1521

1,2,3,5

86 87

АНД АНД

1510 1593

1 1,3,4

88

АНД

1417

8

89

Индустриальный

1358

4,5,8,12

90

Индустриальный

1587

1,2,4,9,10,11

91

Индустриальный

1864

1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11,12,14,15

19

410

11 1124 13

14

ул. Онежская, 209299,174244,225227 ул. 230й Стрелковой девизии, 1А43, 842 ул. Радистов, 721 ул. Трамвайная, 1218, 2226, 28 ул. Лавровая, 37,210А ул. Красноармейская, 315, 216 ул. Баглея, 113, 214 ул. Светлая, 123, 226 ул. Леси Украинки, 125, 226 ул. Проскуровская, 119, 218 пер. Проскуровский, 2, 15 ул. Осенняя, 9,11,13 ул. Гули Королёвой, 14А

24 25

18

12

ул. Холодильная, 67,69,75,79

18

ул. Березинская, 18, 20, 24, 28, 34, 36, 40

19

ул. Холодильная, 48,12/1 ул. Вологодская, 105а155,120132 ул. Одесская, 28 ул. Смольная, 46,79,15 ул. Дальневосточная, 129143 ул. Майская, 19,4,6,10

11

4,7

ул. Каневская, 1729, 1460/1,3 8/1, 40/1, ул. 113,210 Знаменская, 2836 ул. Полтавская, 1519,79 ул. Кожемяки, 4337, 3022

12

4,8

ул. Хабаровская, 2426, 2838, 4046, 4854,60 ул. Калиновая, 3262 ул. Лисичанская, 331,238 ул. Серебрянная, 131,232 ул. С.Ковалевской, 1747, 2474 ул. Вяземская, 741, 2, 2а38 ул. Вологодская, 19, 210

13,14

1,2,3,4

ул. Выставочная, 137/232 ул. Гречихина, 129/240 ул. Днепрогесса, 2129/2232,9,11,13,13А ул. Кокчетавская, 4254 ул. ПортАртурская, 133/230 пер. 1й ПортАртурский, 111/212 пер. 2й ПортАртурский, 410/17

27

10

1421

1459

25

5

Индустриальный

Индустриальный

17

96

Самарский

1113

А1,2

97

Самарский

1154

1,2,3,4

ул. Июльская, 35,48,717,1028 ул. Соловьиная, 77161,66144 ул. Живописная, 112156,65103,105107,158 178

26

98

Самарский

1327

1,2,3,4

ул. Памирская, 1022 ул. Александрийская, 22 ул. Аграрная, 46

27

24

1117

93

95

6

ул. Каспийская, 115,416 ул. Стрелочная, 614,1317 ул. Шлюзовая, 212,567,5258,5355 ул. Межевая, 230 ул. Водопроводная, 7577,46 ул. Шефская, 66120,122138,59119,127151 пер. Шефский, 214,1921

ул. Холодильная, 915/2, 7, 35 ул. Воронежская, 113, 820, 15, 17, 2224 ул. Байкальская, 35, 16А22, 20 ул. Дальневосточная, 2644,4668,7797, 103А127 ул. Сакко, 1838, 1939, 4163, 4062 ул. Радищева, 2347, 3656, 4975, 5880

4

2,3,4

1456

46

1424

Индустриальный

27

Индустриальный

94

25

92

20

24

пер. Орловский, 8 ФЛП Гинова Л.Б. офис ул.Орловская, 8, 8а ЧП "ТРК РаледаД" ул. Орловская, 3561 ЧАО "Киевстар" ДФ КП "Теплоэнерго" котельная Днепропетровский центр медикосанитарной помощи №7 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ФЛП Лысенко А.В. киоск ул. Авиационная, 41 Центр занятости ул. Авиационная, 38б ул.Авиационная, 37 дет.комбинат №237 ул. Авиационная, 39 ЧАО "СИЭСТИ ИНВЕСТ" базовая станция ФЛП Комашка А.И. офисное помещение ул. Карбышева, 127, 228

17

пер. Минеральный, 113, 26 ул. Минеральная, 234, 149 садовое общество "Коммунальник" садовое общество "Фантазия" ул. Степная, 717 пер. Красный, 39 ул. Ромодановская, 15, 214

ул. Бабушкина, 5864, 70 ЧП "ТОМА" пекарня ЧП Пичко В.Г. офис ул. Бабушкина, 68А ООО "Кадр1" ремонтная база ЧП Федоришин Б.И. склады ул. Бабушкина, 68 ЧФ "Смеричка" киоск ЧП Шеремет пр.Калинина, 35А Райотдел УСБ Украины пр.Калина, 35 ЧП Гордиенко Е.И. магазин павильон "Авто" пр. Калинина, 4145 ГП "Украинский государственный центр радиочастот" офис ГКП "Днепропетровские тепловые сети" котельная пр.Калинина, 47 ЧАО "МТС УКРАИНА" ул. Выборгская, 3, 4, 4А, 7

17

18

2

72

3, 4, 5

пр. Калинина, 953 ООО "Лика" автомагазин ЧП "Явир2000" ЧП Онипченко Н.В. магазин ЧП Могилевский С.В. сервисный центр ГКП "Днепропетровские тепловые сети" котельная ЧП Петренко В.В. магазин ЧП Кармалова О.А. магазин ООО "Перша Фортеця" магазин ЧП Покуса Г.Ф. парикмахерская ЧП Заенчик Е.Л. нежилое помещение ЧП Поликарпов Н.Ю. магазин ЧП Казанов В.В. киоск Красногвардейский районный совет ЧП Полуектова Т.Г. выставочный зал ЧП Бондарь С.Ю. магазин ул. Бабушкина, 2632 ЧП Ковтуненко Н.В. киоск по ремонту обуви Территориальный центр социального обслуживания ул. Бабушкина, 28 КП "Днепротеплоэнерго" котельная ул. Бабушкина, 42 ГКП "Днепропетровские тепловые сети" котельная ул. Бабушкина, 48 филиал ГСБ Украины Правобережное отд. №6719 ул. Бабушкина, 54 ООО "МВВ" мастерская по пошиву обуви

12

ул. Лысенко, 327, 1018 ул. Лысенко, 3х ФЛП Ясногор Н.Ф. ул. Вільямса, 167 ул. Коммунаровская, 282292, 319343 ул. Коммунаровская, 268 ПАО "Днепрогаз" катодная станция ул. Алчевская, 224 ПАО "Днепрогаз" катодная станция ул. Новостепная, 119, 224 ул. Трехгорная, 127, 232 ул. Приазовская, 135, 232 ул. Автобусная, 135, 242 ул. Волдайская, 2941, 3670

1, 2

12

1, 2, 3

пер. Казахский, 347 ул. Доблесная, 218, 232/1 лодочная станция;

71

ул. Авроры, 2163, 28 64 ул. Ровная, 115, 218 ул. Назарова, 117, 212

1, 3, 5, 6, 7, 8

11 14, 18

13

Ленинский

2323

ул. Болятко, 145, 246 ул. Широкая степь, 245 пер. Батальонній, 2636, 159

61

Ленинский

13

1, 4

63

пер. Придорожный, 234, 787 ул. Доблестная, 1078А ФЛП Виноградчая О.Ю. киоск ул. Братская, 123, 226 пер. Братский, 149, 272 ул. Днепрельстановская, 254264 ул. Нарвская, 145, 250

951

820

1, 2

Ленинский

Ленинский

ул. Геологическая, 230; ул. Червоногорская, 115, 216; ул. Красина, 321, 830; ул. Глебова, 181, 252; ул. Модеста, 15, 16а; ул. Десняка, 143, 256;

60

62

3

ÏÀÎ «ÄÒÝÊ Ä íåïðîîáëýíåðãî» ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ çà íåó äîáñòâà, ñâÿçàííûå ñ âðåìåííûì Äíåïðîîáëýíåðãî» íåóäîáñòâà, îãðàíè÷åíèåì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Ïðîñèì îáåñïå÷èòü äîñòóï äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ðàáîò.. Ïî âîïðîñàì îòêëþ÷åíèé îáðàùàéòåñü ê äèñïåò÷åðàì ïî òåëåôîíàì: 373-44-92, 373-45-25, 373-42-17, 373-44-71, 373-44-72, 373-44-52.

̲ÍÄÎ ÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª ̲ÍÄÎÕÎIJÂ

Ðîçïî÷àâ ðîáîòó íîâèé ñåðâ³ñ - Åëåêòðîííèé êàá³íåò ïëàòíèêà ïîäàòê³â На веб-порталі Міністерства доходів і зборів розпочав роботу новий он-лайновий сервіс - Електронний кабінет платника податків, за допомогою якого відтепер можна формувати податкову звітність. Відтепер кожний платник має змогу облаштувати своє персональне автоматизоване

робоче місце, в якому фіксуватиметься вся інформація про його розрахунки з бюджетом. Працювати в кабінеті можна з будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет. Як зазначають фахівці Міндоходів, новий сервіс зорієнтований на зручність та допомогу платнику податків у формуванні його подат-

кових звітів та своєчасній сплаті коштів до бюджету. Так, у своєму Електронному кабінеті платник зможе підготувати, заповнити і надіслати звітність в електронному вигляді та одразу ж отримати квитанцію про її прийняття (або неприйняття). Для зручності, податкова звітність подаватиметься

одним пакетом, тобто декларація з усіма додатками. На кожен прийнятий пакет документів надсилатиметься одна квитанція про прийняття декларації. Крім того, можливості сервісу дозволяють платникам переглядати свої дані про стан розрахунків з бюджетом на конкретну дату та прогноз щодо платежів до

кінця поточного року. Про граничні терміни подання документів та сплати податків нагадає «Календар платника», в якому автоматично кольором позначаються подані документи та ті, терміни яких наближаються. Ввійти до Електронного кабінету можна за адресою kpp.minrd.gov.ua або за гіперпосиланням

«Електронний кабінет платника податків» на порталі Міндоходів шляхом авторизації за допомогою електронного цифрового підпису. У разі відсутності такого ключа, отримати його можна безкоштовно в пунктах реєстрації акредитованого Центру сертифікації електронних ключів Міндоходів.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 СУСПІЛЬСТВО ○

ÍÎÂÈÍÈ ÃÐÀÔ²Ê ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ íà ² ï³âð³÷÷ÿ 2014 ðîêó (çàòâåðäæåíèé íàêàçîì ÃÃîëîâíîãî îëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 24.01.2014 ¹ 56/8) Ñåë³âàíîâà Ëþäìèëà ªâãåí³âíà, íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

26 ëþòîãî 2014 ðîêó

Ñòàðîäóá Íàòàë³ÿ ³êòîð³âíà, íà÷àëüíèê ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

17 áåðåçíÿ 2014 ðîêó

Êóí³öèíà Ìàðèíà Ìèêîëà¿âíà, â. î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó íîòàð³àòó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

25 áåðåçíÿ 2014 ðîêó

Ëÿøåíêî Àëüîíà ³òà볿âíà, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ñëóæáè íà÷àëüíèê â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

27 áåðåçíÿ 2014 ðîêó

Çàõàðîâà Îëüãà Âàëåð³¿âíà, ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

07 êâ³òíÿ 2014 ðîêó

Çàêëåöüêà Òàìàðà Ðîáåðò³âíà, â. î. çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ñëóæáè íà÷àëüíèê â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 29 òðàâíÿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè 2014 ðîêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Ï'ÿòíèöüêèé Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 16 ÷åðâíÿ äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè 2014 ðîêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Ïðèì³òêà: ïðÿìèé òåëåôîí «ãàðÿ÷î¿» ë³í³¿: 789-06-37, ÷àñ ïðîâåäåííÿ - ç 10.00 äî 12.00. ○

ÌÈÊÎËÀ ÁªÑªÄÀ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÄÅÐÆÑÏÎÆȲÍÑÏÅÊÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÑÄϲ Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÂÅËÈÊÈÕ ÏËÀ ÒÍÈÊ²Â Ó Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÌÃÓ ÏËÀÒÍÈʲ ̲ÍÄÎ ÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª ̲ÍÄÎÕÎIJÂ

ÏÐÎ ÏÐÀÂÎ ÓÇÃÎÄÆÅÍÍß Ö²Í Ó ÊÎÍÒÐÎËÜÎÂÀÍÈÕ ÎÏÅÐÀÖ²ßÕ ÄËß ÂÅËÈÊÈÕ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀ Òʲ ÏÎÄÀÒʲ Íàãàäóºìî, ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ íîðì ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî òðàíñôåðòíîãî ö³íîóòâîðåííÿ âåëèê³ ïëàòíèêè ïîäàòê³â ìàþòü ïðàâî òà ìîæëèâ³ñòü óçãîäèòè ö³íè ó êîíòðîëüîâàíèõ îïåðàö³ÿõ øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ç ̳íäîõîä³â. Ïîðÿäîê óçãîäæåííÿ ö³í ó êîíòðîëüîâàíèõ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ îïåðàö³ÿõ, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî óêëàäàþòüñÿ äîãîâîðè, ùî ìàþòü äâîñòîðîíí³é àáî áàãàòîñòîðîíí³é õàðàêòåð, äëÿ ö³ëåé òðàíñôåðòíîãî ö³íîóòâîðåííÿ çàòâåðäæåíî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17.10.2013 ¹ 764. 26.02.2014  ÃÎËÎÂÍÎÌÓ ÓÏÐÀÂ˲ÍͲ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ²ÄÁÓÄÅÒÜÑß ÏÐßÌÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÀ «ÃÀÐß×À» ˲Ͳß. Ç 10.00 ÄÎ 12.00 ÍÀ ÇÀÏÈÒÀÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ Â²ÄÏβÄÀÒÈÌÅ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÑÅ˲ÂÀÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ªÂÃÅͲÂÍÀ, ÒÅË. (056) 789 06 37.

²íñïåêö³ÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çàáåçïå÷óº íàëåæí³ óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ îáëàñò³ òà âèêîíàííÿ ðåã³îíàëüíî¿ Ïðîãðàìè çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íà 2011 - 2015 ðîêè

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507)

ϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ Ó 2013 ÐÎÖ²

Ãîëîâíå çàâäàííÿ - çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â

СТАТИСТИКА ЗВЕРНЕНЬ Основна увага співробітників Інспекції минулого року приділялась аналітиці, моніторингу стану споживчого ринку, проведенню експертиз, комплексних перевірок, внесенню конкретних пропозицій для усунення порушень. Минулого року до Інспекції надійшло майже 2,5 тис. звернень споживачів. В основному, громадяни нарікали на якість продовольчих та непродовольчих товарів (33%), на неякісні платні послуги (58,2%). Предметом більшості отриманих звернень є недотримання строків виконання робіт з боку виконавців, гарантійних зобов'язань за договорами, невідповідність якості, комплектації, розмірів виробів, обумовлених безпосередньо перед укладанням договору.

ПЕРЕВІРИЛИ ТОВАРИ За допомогою Інспекції споживачам області повернули 608,4 тис. грн. за придбані ними неякісні товари і послуги і провели обмін товарів на загальну суму 84,5 тис. грн. З метою попередження порушень прав споживачів спеціалісти Інспекції провели 2048 перевірок. Зокрема, вони перевірили якість і безпеку товарів (робіт, послуг)

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ó 2013 ÐÎÖ² ÍÀIJÉØËÎ 2,5 ÒÈÑ. ÇÂÅÐÍÅÍÜ ÑÏÎÆÈÂÀײ на загальну суму майже 30 млн. грн. Найбільш ефективним шляхом установлення показників якості та безпеки харчової продукції є проведення лабораторних досліджень. З цією метою фахівцями Інспекції були відібрані зразки зі 110 партій товарів, у кількох торговельних мережах Дніпропетровської області.

За результатами лабораторного дослідження спеціалісти забракували 32 партії продукції. Серед неякісних товарів виявились рибні консерви, крупа, борошно, яловий фарш, ковбаса та морозиво. В цілому, порушення вимог чинного законодавства виявлені в роботі майже 70 % перевірених підприємств. Забраковано та знято з реалізації продукції на загальну суму понад 7,3 млн. грн. За допущені порушення Інспекція застосувала адміністративні та господарські штрафи на суму майже 34 млн. грн. і винесла майже 2 тисячі приписів про усунення порушень вимог чинного законодавства. Сьогодні Інспекція з питань захисту споживачів визначила нові актуальні напрямки роботи. Це

ÃÐÎÌÀÄßÍÀÌ ÏÎÂÅÐÍÓËÈ 608,4 ÒÈÑ. ÃÐÍ. ÇÀ ÍÅßʲÑͲ ÒÎÂÀÐÈ боротьба з контрафактними, контрабандними та фальсифікованими товарами. Від цих негативних явищ страждають не тільки споживачі, а й держава загалом. Напередодні Всесвітнього дня прав споживача, бажаємо всім споживачам наполегливості у відстоюванні своїх прав, міцного здоров'я, злагоди і благополуччя, та хочемо запевнити, що Інспекція і надалі використовуватиме надані їй повноваження для підвищення якості життя громадян Дніпропетровської області.

̲ÍÄÎÕÎIJ ÐÎÇ'ßÑÍÞª

ÏËÀÒÀ ÇÀ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß ÍÀÄÐÀÌÈ Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що у 2014 році порядок подання Податкового розрахунку з плати за користування надрами та терміни сплати податкових зобов'язань не змінились. Податковий розрахунок з плати за користування надрами слід подати протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу зі сплатою податкових зобов'язань не пізніше, ніж протягом наступних 10 календарних днів. Нагадуємо, що оподатковується обсяг видобутої корисної копалини та застосо-

вуються два механізми обчислення вартості видобутої корисної копалини для всіх, крім вуглеводневих, видів корисних копалин. Терміни подачі податкової декларації за користування надрами для видобування корисних копалин у 2014 році: - за I квартал п. р.: 12 травня 2014 року; - за II квартал п. р.: 11 серпня 2014 року; - за III квартал п. р.: 10 листопада 2014 року; - за IV квартал п. р.: 9 лютого 2015 року.

Ç̲ÍÈ Â ÏÎÐßÄÊÓ ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ÒÀ ÂÅÄÅÍÍß ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÎÂÈÕ ÊÍÈÆÎÊ, ÊÍÈà ÎÐÎ Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що Міністерство доходів і зборів України наказом від 24.12.2013 №844 затвердило наказ «Про внесення змін до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій».

Наказом, зокрема, внесено такі зміни: - суб'єкт господарювання повинен забезпечити використання книги обліку розрахункових операцій у тій господарській одиниці, що зазначена на титульній сторінці книги при її реєстрації/перереєстрації, або з

тим РРО, до якого така книга зареєстрована; - змінено форми книги обліку розрахункових операцій на РРО та книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю. З наказом Міністерства доходів і зборів України від

24.12.2013 №844 «Про внесення змін до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій» можна ознайомитись за посиланням minrd.gov.ua/ zakonodavstvo/podatkovez a k o n o d av s t v o / n a k a z i / 63058.html.


СУСПІЛЬСТВО 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.02.2014 ð. ¹ 14 (1507) ○

ÒßÆÅËÛÅ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß

×òî â ïàìÿòè ìîåé…

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÄÀÍÈÈË ÐÎÌÀÍÎÂ È ÌÀÐÈß ×ÅÐÍÛÕ, Ó×ÅÍÈÊÈ 8-Á ÊËÀÑÑÀ ØÊÎËÛ ¹80

×àñòî ó÷åíèêè íàøåé øêîëû çàáåãàþò â øêîëüíûé ìóçåé íà ïåðåìåíêå. «À ðàññêàæèòå åùå î âîéíå, - ïðîñÿò îíè ó÷èòåëÿ óêðàèíñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà Þëèþ Äàíèëîâíó Êîíäðàòþê. - Ñêîëüêî ëåò âàì òîã äà áûëî? Âñåãî ÷åòûðå ãîäèêà? È Âû âñå ïîìíèòå?» - óäèâëÿþòñÿ ðåáÿòà. òîãäà «Ïîìíþ. Òå ñîáûòèÿ ãëóáîêî âðåçàëèñü â ïàìÿòü, ýòî íåâîçìîæíî çàáûòü», îòâå÷àåò èì ó÷èòåëü è íà÷èíàåò ðàññêàçûâàòü ñíîâà

ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ

ÄÎËÃ ÎÆÄÀÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ

ÆÈÒÅËÈ ÑÐÈÁÍÎÃÎ ÏÅËÈ, ÏÎÊÀ ÍÅ ÐÓÕÍÓËÀ ÊÐÛØÀ

zПРО БЕССОННИЦУ Часто, ночами я, маленькая, не могла уснуть: гул самолетов, грохот танков, стрельба… Мы находились на оккупированной фашистами территории в селе Охиньки Черниговской области. Дом наш был расположен недалеко от дороги, поэтому слышали грохот проезжающих машин. В маленькой головке роились мысли: как было хорошо, когда не было войны. В нашей семье было четыре девочки - я самая младшая. Старший братик Женя ушел на фронт. Он погиб, когда ему было всего лишь 19. Папу на фронт не взяли: ему было уже за 50 и больное сердце.

zПРО ОСВОБОЖДЕНИЕ

zПРО ЛИТЕРАТУРУ Мои родители - учителя, поэтому у нас дома была большая библиотека. Политическую литературу папа закопал, осталась художественная, методическая и учебники. Однажды к нам в дом пришел немецкий офицер с двумя солдатами. Обошел все комнаты и, увидев книги, стал что-то кричать, хватал их, рвал и бросал на пол. Пошматовал большое предвоенное издание «Кобзаря» Т.Г. Шевченко. Увидев там иллюстрацию писателя к поэме «Катерина», начал тыкать в нее пальцем и орать: «Юда! Юда!». Мама была учителем русского языка, но, окончив гимназию, свободно владела французским и немецким. Потом она нам рассказала, что говорила немцам: «Мы с мужем учителя, поэтому у нас много книг. Мои родители тоже были педагогами, и их книги здесь. А это - портрет Пушкина. Он - всему миру известен. Неужели

ÑÒÀÐØÈÉ ÁÐÀÒÈÊ ÏÎÃÈÁ Â 19 ËÅÒ

«ËÞÄÈ! ß ËÞÁÈË ÂÀÑ. ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ» не знаете? Мы ваших писателей знаем, любим, читаем. Вот Гете, вот Гейне...»

zПРО ПРЕДАТЕЛЬСТВО Но далеко не все заканчивалось благополучно в нашем оккупированном фашистами селе. Как-то сюда с разведывательной целью проник наш односельчанин, 15-летний Гриша Отроша. Его заметила одна женщина и выдала врагам. Отец Гриши, Афанасий Иванович, иногда заходил к нам о чемто потолковать с папой. Хорошо помню: чернявый, темноволосый был. И вдруг приходит - волосы совсем седые. Оказывается, на допрос Гриши полицаи привели его родителей и при них зверски пытали их сына. Очевидно, фашисты надеялись, что родители не смогут выдержать страданий своего ребенка и попросят его во всем признаться. Но мальчик молчал. Через несколько дней жестоких пыток фашисты повесили Гришу. Сердце матери не вынесло страданий - вскоре она умерла.

zПРО ПОТРЯСЕНИЕ Еще эпизод с войны, который не могу забыть. Однажды мама ушла за водой. Колодец был через два двора от нас. Вскоре вернулась с пустым ведром и вся в слезах. Оказывается, фашисты собрали у колодца семьи, из которых кто-то ушел в партизаны. Там были старики, женщины, дети. Удар прикладом по голове - и в колодец. Трехлетнего мальчика гитлеровец схватил за ножку, размахнулся, со всей силы головкой об сруб - и туда же. Мама рыдала, когда говорила об этом.

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÓÞ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÓ ÏÀÏÀ ÇÀÊÎÏÀË Я с той давней военной поры не могу говорить быстро, а если нервничаю - немного заикаюсь. Это тоже следствие военного времени. Меня учили говорить медленно, растягивая слова, а еще поощряли пение. Постепенно, уже после освобождения, речь стала налаживаться.

Осенью 43-го фашисты отступали. На освобожденных территориях возрождалась жизнь. Вновь открывались школы. Не знаю, как передать то чувство радости и безграничной любви к тем, кто нас освободил. Утром, после первой за войну тихой и спокойной ночи, мы с соседкой Люсей вышли на улицу. Какая ужасающая картина предстала перед нашими глазами! Ночью, когда горела школа и находящийся рядом с ней клуб, мы слышали только грохот падающих камней, досок. На том месте остался лишь фундамент, кучи обгоревших кирпичей и какой-то обугленный хлам. Дальше по улице несколько сгоревших хат - одни дымоходы торчат… После первой послевоенной учительской районной конференции родители вернулись молчаливые, угрюмые. Оказывается, по ее окончании педагогам организовали поездку в небольшой городок Срибне. Там во время оккупации фашисты живьем сожгли людей. Собрали в школе заложников (из семей которых ушли в партизаны подростки, молодые девушки, старики), держали их без воды и пищи три дня. Потом облили школу бензином и подожгли. А люди пели «Интернационал» до тех пор, пока не рухнула крыша. Думая обо всем пережитом, вспоминаю слова чешского антифашиста, участника Пражского подполья Юлиуса Фучика, написанные им в фашистском застенке перед казнью: «Люди! Я любил вас. Будьте бдительны».

Íåäàâíî â ÄÊ èì. Êèðîâà ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò ãðóïïû «×åðíûé êîôå». Îí äëèëñÿ ïî÷òè äâà ÷àñà. Çà ýòî âðåìÿ çàïîðîæñêèå ïîêëîííèêè ãðóïïû óñëûøàëè ñàìûå èçâåñòíûå õèòû êîëëåêòèâà, òàêèå êàê «Âëàäèìèðñêàÿ Ðóñü», «Âîëüíîìó-âîëÿ», «Ïåðåñòóïè ïîðîã», «Ñâåòëûé ìåòàëë», «Ëåäè îñåíü» è äðóãèå. Ñëóøàòåëÿì òàê ïîíðàâèëîñü, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ïðîãðàììû ìóçûêàíòàì ïðèøëîñü òðèæäû âûõîäèòü ñ ïåñíåé íà «áèñ». ○

ÎÄÅÑÑÀ

ÏÐÅÌÈÈ - ÄËß ËÓ×ØÈÕ Ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà íà Îäåññêîé æåëåçíîé äîðîãå îïðåäåëèëè ïîáåäèòåëåé ñðåäè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è êîëëåêòèâîâ: áðèãàä, ñìåí è ó÷àñòêîâ. Ïîáåäèòåëÿì, çàíÿâøèì ïðèçîâûå ìåñòà, îðãàíèçàòîðû ïîîáåùàëè âûïëàòèòü äåíåæíûå ïðåìèè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â äîðîæíîì ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå æåëåçíîäîðîæíèêè ñî âñåé Óêðàèíû. ○

×ÅÐÊÀÑÑÛ

×ÅÌÏÈÎÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÒ ÏÎ ÑÊÀËÎËÀÇÀÍÈÞ Øåñòîé ãîä ïîäðÿä â ×åðêàññàõ ïðîõîäèò ÷åìïèîíàò ãîðîäà ïî ñêàëîëàçàíèþ «Boulderfest».  ýòîò ðàç â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìîëîäûõ ëþäåé â âîçðàñòå îò 10 äî 30 ëåò, êîòîðûì äîâåëîñü ïðåîäîëåòü 26 ðàçíîîáðàçíûõ èìïðîâèçèðîâàííûõ ïðåãðàä. Êðîìå òîãî, ñàìûå ñìåëûå ñîðåâíîâàëèñü â îòäåëüíîì ïîäâèäå ñêàëîëàçàíèÿ - áîóëäåðèíãå. Ýòî ðàçíîâèäíîñòü ñïîðòèâíîãî ñêàëîëàçàíèÿ, ãäå ÷åëîâåê ïðåîäîëåâàåò ñåðèþ êîðîòêèõ, íî ñëîæíûõ òðàñ áåç èñïîëüçîâàíèÿ âåðåâîê, êàðàáèíîâ è äðóãèõ ñòðàõîâî÷íûõ ïðèñïîñîáëåíèé. ÊÎÊÒÅÁÅËÜ

ËÅÒÍßß ÏÐÎÏÈÑÊÀ  Êîêòåáåëå íà ïåðèîä êóðîðòíîãî ñåçîíà ìîæíî ïîëó÷èòü «ïàñïîðò êîêòåáåëüöà», êîòîðûé ïîçâîëèò ñâîåìó îáëàäàòåëþ ïîñåùàòü ðÿä çàâåäåíèé ïîñåëêà ñî ñêèäêîé. Ëåòíåé ïðîïèñêîé ìîæíî îáçàâåñòèñü ñ 25 ïî 27 ôåâðàëÿ âî âðåìÿ XXIII Ìåæäóíàðîäíîé òóðèñòè÷åñêîé ÿðìàðêè «Êðûì. Êóðîðòû. Òóðèçì. 2014». Îíà ñîñòîèòñÿ â ãîñòèíè÷íîì êîìïëåêñå «ßëòà-Èíòóðèñò».


ВІВТОРОК, 25 ЛЮТОГО 2014 РОКУ № 14 (1507)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Ïðàñêó â³ä÷èùàºìî îöòîì Äîáðîãî äíÿ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, ÃÃëàô³ðà ëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Çàâäÿêè ðåêëàì³, òåïåð êîæåí çíàº, ùî âîäîïðîâ³äíà âîäà æîðñòêà. ×àñîì â³ä íå¿ â ïðàñêàõ òà íà ³íøèõ ïðèëàäàõ óòâîðþºòüñÿ íàêèï. ²íîä³, àáè ïîçáóòèñÿ éîãî, ãîñïîäèí³ êóïóþòü ñïåö³àëüí³ çàñîáè. Àëå ùî ðîáèòè, êîëè ÷àñó îáìàëü, à ïðîáëåìó ïîòð³áíî âèð³øóâàòè íåãàéíî? Ñüîãîäí³ ìè ïîãîâîðèìî ïðî òå, ÿê íàðîäíèìè çàñîáàìè âèäàëèòè íàêèï ³ç ïðàñêè òà î÷èñòèòè ¿¿ ï³äîøâó

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ...

ÞÁÈËÅÉ ØÅÂ×ÅÍÊÎ «25-ãî ôåâðàëÿ ñåãî ãîäà, â äåíü 100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ* íàðîäíîãî ïîýòà Ò. Ã. Øåâ÷åíêî â çàëå Àíãëèéñêîãî êëóáà ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå. I îò äåëåíèå: îòäåëåíèå: 1. Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïðîô. À. Ì. Òåðïèãîðüåâà. 2. Ðå÷ü ïðîô. Ä. È. Ýâîðíèöêîãî** - Øåâ÷åíêî íàðîäíûé ïîýò. 3. Äîêëàä Í. Â. Áûêîâà - Âåëèêèé ïîýò íàðîäíîé ÷åëîâå÷íîñòè. II îò äåëåíèå: îòäåëåíèå: 1. ×òåíèå ïðèâåòñòâèé è âîçëîæåíèå âåíêîâ ê áþñòó ïîýòà. 2. «Çàïîâ³ò» è «Æàë³áíèé ìàðø» èñïîëíèò õîð ïîä óïðàâëåíèåì Â. Å. Ïåòðóøåâñêîãî. 3. «×åðíåöü è Ä. Îñíîâüÿíåíêî» Øåâ÷åíêî ïðî÷òóò Ã. Ë. Äåíèñåíêî è Ì. Ê. Åìåö. Âõîä áåñïëàòíûé ïî áèëåòàì, âûäàâàåìûì ñ 21 ôåâðàëÿ â àóäèòîðèè íàó÷íîãî îáùåñòâà è ïðàâëåíèÿ «Ïðîñâ³òà», - ñîîáùèë Þáèëåéíûé Øåâ÷åíêîâñêèé êîìèòåò ñî ñòðàíèö ãàçåòû «Þæíàÿ Çàðÿ» 23 ôåâðàëÿ 1914 ãîäà. * ïî ñòàðîìó ñòèëþ ** ñòàðîå íàïèñàíèå ôàìèëèè ßâîðíèöêèé

Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Наша постійна читачка Ганна з Софіївки напередодні дня народження придбала білу сукню та вирішила одразу ж попрасувати її. Але лишень праска торкнулась речі, на білій тканині виникли жовтувато-брудні плями, а з праски посипався бруд, що скидався на чорний

пісок. Підошва приладу одразу стала брудною. Ганну дуже засмутило, що вона не лише зіпсувала нову сукню, а ще й, можливо зламала праску. Дівчина вирішила пошукати розради в Інтернеті, але порад знайшла так багато, що не знала, яка саме виявиться більш дієвою. А часу було обмаль. Тому Ганна зателефонувала

...ÏÎÐ ÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒ ...ÏÎÐÀÄÀ ×ÈÒÀÀ×À Аби видалити накип, потрібно: Насипати на аркуш щільного паперу сіль. Добре нагріти праску та водити нею по кристаликах, допоки підошва не стане чистою. На жаль, цей спосіб не підходить для прасок із тефлоновим покриттям. Загорнути парафінову свічку в цупку бавовняну тканину. Розігріти праску та поводити по ній свічкою. Але будьте обережні: коли парафін почне плавитися, потрібно нахилити робочу поверхню праски так, аби гаряча рідина стікала на підставлений піддон. Це особливо важливо, якщо праска оснащена функцією пари і має отвори. Якщо парафін потра-

найліпшій подрузі з проханням позичити їй якусь святкову сукню. Крім того, дівчина дізналася ще й кілька корисних порад, як відчистити прилад від накипу.

пить у них, то під час прасування може витекти і забруднити ваші речі. Після очищення не забудьте видалити залишки парафіну. Змочити в оцті ватний тампон або ганчірку та протерти нею брудні місця на підошві приладу. При цьому праска має бути холодна. Також можна поставити праску на змочену в оцті тканину і залишити на кілька годин. Після чого витерти її шорсткою ганчіркою. Замість оцту можна використати перекис водню. Аби видалити накип із середини приладу, у склянці теплої води розведіть 25 г лимонної кислоти, залийте розчин у резервуар праски та, натиснувши кнопку подачі пари, проведіть очистку. Після цього промийте «нутрощі» праски чистою водою. Якщо отвори для випуску пари забилися, введіть у них за допомогою шприца розчин лимонної кислоти, після чого промийте праску.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒ ÄÎ ÕÍÈ ÎÒÄÎ ÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ - Ñ ÷åì ó òåáÿ áóëî÷êà? - Ñ ìîèì áóäóùèì ëèøíèì âåñîì. ☺ ☺ ☺ Ê äîêòîðó íà ïðèåì çàõîäèò ïüÿíûé áîëüíîé. Äîêòîð,

ðàçâåðíóâøèñü è èñïîäëîáüÿ âçãëÿíóâ íà ïàöèåíòà: - Î..., åùå îäèí ëþáèòåëü âûïèòü. - Îáèæàåòå, äîêòîð. Ïðîôåññèîíàë!

ÏÎÃÎÄÀ Вт 25.02 Ср 26.02 Чт 27.02

+2 0 2 2 0 1

0

+4 С +2 0С +4 0С 0 0С +2 0С +1 0С

схід. 47 м/с схід. 25 м/с схід. 13 м/с

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êîëè÷åñòâî ïîñëå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. 8. Ïðåçèäåíò, îïðàâäûâàâøèéñÿ ïî «äåëó Ìîíèêè Ëåâèíñêè» . 9. Áåçîðóæíûé áîðåö çà ìèð. 10. Ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, íà êîòîðîì â ïåñíå ïèëèêàë êóçíå÷èê. 11. Ðàñïëàòà îòöàçàî÷íèêà. 12. Ñêàçî÷íûé ýêñïëóàòàòîð êóêîë. 18. Ìàòðîñ-äåáþòàíò. 19. Îí, êàê ïðàâèëî, çàìîðñêèé è íà áåëîì êîíå. 20. Ãðîçà ðàñõèòèòåëÿ. 21. Ôðàíöóçñêèé «ïîöåëóé» , çàïå÷àòëåííûé â ïèðîæíîì. 23. Ñîëäàòñêàÿ çàæèãàëêà èç ñêàçêè Àíäåðñåíà. 24. Íèêîòèíîâûé îãàðîê. 27. Êàêîé ìåõàíèçì ðåêëàìèðîâàë Àðõèìåä, êîãäà ãðîçèëñÿ ïåðåâåðíóòü âñþ Çåìëþ? 28. «Çàáîéíàÿ» íàñòîëüíàÿ èãðà. 29. ×åïóõà, êîòîðóþ ìîæíî íåñòè. 30. Ãóëÿêà â ãîëîâå øàëîïàÿ. 31. Æåíñêèå ãîëîâíûå «íàâîðîòû». 32. Åäèíèöà èçìåðåíèÿ çàãðåáàííîñòè. 33. Îôèñíûé ðàáîòÿãà. Ïî âåðòèêàëè: 1. «×åëþñòè» çâåðîëîâà. 2. Ëèòåðàòóðíûé ãåðîé, îò óìà êîòîðîãî îäíî ãîðå. 3. Ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷êà äëÿ àðòèñòà. 4. Êîëëåêòèâíûé ïîäðûâ ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà. 5. Öàðåâíà-Íåñìåÿíà ïî ñâîåé ñóòè. 6. Áîëåçíü îò ìîðîæåíîãî. 7.  ñåðèàëå «Íàøà Russia» øóòÿò, ÷òî â ïåðåâîäå ñ òàäæèêñêîãî åå íàçâàíèå îçíà÷àåò «ðåçèíîâûé ãîðîä» . 12. Êâàäðàòèê èç ñîëäàòèêîâ. 13. Óñêîðåíèå íà «âòîðîì äûõàíèè» . 14. Äèàëîã áðàòêîâ. 15. Ïëàâëåíûé «çàêóñîí» , îòäóøèíà äëÿ ëþáèòåëåé âûïèòü â «àíòèñàíèòàðíîé îáñòàíîâêå» . 16. Ïåùåðíûé îáæîðà. 17 17. Âàêöèíà îò êîìïüþòåðíîé çàðàçû. 21. Ôàìèëèÿ áåëîãî ãðèáà. 22. Áåñïîðî÷íûé «ôîêóñ» îò ñâÿòîé Äåâû Ìàðèè. 24. Ñâå÷íîé «ïåíåê» . 25. Áèäå ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòðóåé. 26. «Áåäíàÿ çâåðþøêà» Àëåíû Ñâèðèäîâîé.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1505 Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êîìïðîìèññ. 9. Òðîôåé. 10. Îáîñòðåíèå. 11. Ïàñòîð. 12. Îòêëîíåíèå. 13. Íàðêîç. 16. Êàðàñü. 19. Îëîâî. 20. Áèñåð. 21. Íàñêîê. 22. Ìàêåò. 23. Ãîëèê. 24. Ðåëüåô. 25. Íåòòî. 26. Ìàíîê. 27. Ëó÷èíà. 28. Çåëüå. 29. Äèåòà. 30. Ðæàíêà.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті«. Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Ïî âåðòèêàëè: 2. Îðáèòà. 3. Ïèñêëÿ. 4. Îãðàíêà. 5. Èçíàíêà. 6. Ñòåïåíü. 7. Êîíñåðâèðîâàíèå. 8. Íåïîêîëåáèìîñòü. 14. Êîììóíèçì. 15. Òîëêàòåëü. 16. Êîíòðîëåð. 17. Ðóñàëî÷êà. 18. Ñòîëåòíèê. Номер підписано до друку 24.02.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1454314

1507  
Advertisement