Page 1

ØÊÎËÈ ÁÓ ÄÓÒÜ ÁÓÄÓÒÜ ²Ç ÒÅÏËÎÌ

ÂÀÑÈËÈÉ ÌÀÐÃÅËÎÂ ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ ¹1

13

21 3

ÍÓÆÍÎ ËÈ ÇÀÊÀËßÒÜÑß, ×ÒÎÁÛ ÎÊÓÍÓÒÜÑß?

ÑÈËÀ «ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊί» ÂÈØͲ

20

IT-ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÎÂ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Åæåãîäíî âûïóñêíèêè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ó÷èëèù ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìîé òðóäîóñòðîéñòâà. Ïðàâäà, ó âòîðûõ ýòîò âîïðîñ ðåøàåòñÿ áûñòðåå. Âåäü ïî çàêîíó ÏÒÓ îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü ñâîèì âûïóñêíèêàì ïåðâè÷íîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîãëàñíî ïîëó÷åííîé ñïåöèàëüíîñòè è óðîâíþ êâàëèôèêàöèè.

№03 (1496) ×åòâåð, 16 ñ³÷íÿ 201 20144 ð.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÇÀÂÄÀÍÍß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÊÐÀ¯ÍÈ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ îáãîâîðèâ ³ç â³öåïðåì’ºðîì Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì ïèòàííÿ ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè ó 2014 ðîö³. «Ïðåçèäåíò ïîñòàâèâ íàéñåðéîçí³ø³ çàâäàííÿ â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó. Öå ñòîñóºòüñÿ áóä³âíèöòâà ³ øê³ë, ³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â, ³ ë³êàðåíü», - ñêàçàâ â³öå-ïðåì’ºð ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç Ãëàâîþ äåðæàâè. Îëåêñàíäð ³ëêóë çàçíà÷èâ, ùî ³êòîð ßíóêîâè÷ ïîñòàâèâ îêðåìå çàâäàííÿ ùîäî ³íòåíñèô³êàö³¿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â äî ªâðîáàñêåòà-2015. ○

ÇÀ ÄÂÀ ̲ÑßÖ²

ÓÇÃÎÄÆÅÍÍß ÓÌÎÂ

Ëåîíèä Êàäåíþê: «Êîñìîñ íà÷èíàåòñÿ ñ ìå÷òû»

5

 1997 ãîäó íà àìåðèêàíñêîì êîñìè÷åñêîì êîðàáëå-øàòòëå «Êîëóìáèÿ» â êîñìîñå ïîáûâàë ïåðâûé è åäèíñòâåííûé ïðåäñòàâèòåëü íåçàâèñèìîé Óêðàèíû Ëåîíèä Êàäåíþê. Î òîì, ñ ÷åãî íà÷èíàëàñü äëÿ íåãî äîðîãà â êîñìîñ, êàê âñòðå÷àëè ïîñëå ïîëåòà íà Ðîäèíå, à òàêæå î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ îò Äíåïðîïåòðîâùèíû óðîæåíåö Áóêîâèíû, âîåííûé ëåò÷èê-èñïûòàòåëü 1-ãî êëàññà, ãåíåðàë-ìàéîð Âîîðóæåííûõ ñèë, Ãåðîé Óêðàèíû ðàññêàçàë êîððåñïîíäåíòó «Â³ñòåé».

ÍÀ «ÒÈ» Ç ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÎÞ

ÐÎÒÂÅÉËÅÐ ÐÎÇÂ’ßÇÓª ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÐÓÃÎÊËÀÑÍÈʲ îáäàðîâàíî¿ ñîáàêè é äàë³ ðîçâèâຠàðèôìåòè÷í³ Íà ³ííè÷÷èí³ â îäíîìó ç çä³áíîñò³ âèõîâàíöÿ. Óò³ì, ñ³ë æèâå ïåñ, ùî â쳺 çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, â³í ³ ðàõóâàòè. Ðîòâåéëåð Ëîðä ãàäêè íå ìàº, ÿê Ëîðäó äàñòü ôîðó áóäü-ÿêîìó âäàºòüñÿ ðàõóâàòè. Ìàòåäðóãîêëàñíèêó, àäæå ñàìå ìàòè÷í³ çä³áíîñò³ ó ñâîãî òàêîãî ð³âíÿ øê³ëüíî¿ óëþáëåíöÿ ÷îëîâ³ê ïîì³òèâ ïðîãðàìè ç ìàòåìàòèêè â³í ùå ï³âòîðà ðîêó òîìó. íàðàç³ äîñÿã. ×îòèðèëàïèé Ñïåðøó ïåñ øâèäêî òà ìîæå íå ëèøå äîäàâàòè, à ÷³òêî âèêîíóâàâ óñ³ é â³äí³ìàòè, ìíîæèòè òà êîìàíäè. Çà øìàòî÷îê ä³ëèòè. Äî òîãî æ, ðîáèòü ñèðó ÷è ñîñèñêó ðîòâåéëåð öå îäíî÷àñíî - ãðàþ÷èñü, áóâ ãîòîâèé íà áóäü-ÿêó ãàâ÷èê ðîçâ’ÿçóº ïðèêëàäè ³íòåëåêòóàëüíó ãðó. ³äòàê, íà òðè 䳿. Ãîñïîäàð ãîñïîäàð íàâ÷èâ ãàâ÷èêà ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ðàõóâàòè íà ïàëè÷êàõ. Çãîäîì çìàéñòðóâàâ ðàõ³âíèöþ ç ìåòàëåâèìè öèôðàìè. Ïîâîë³ ñïðàâà ä³éøëà äî òàáëèö³ ìíîæåííÿ. Òîìó íàðàç³ ïåñ ³ç àíàë³òè÷íèìè çä³áíîñòÿìè ëåãêî ä³ëèòü òà ìíîæèòü. Âëàñíèê Ëîðäà íå çóïèíÿºòüñÿ íà äîñÿãíóòîìó, ùîðàçó óñêëàäíþþ÷è çàâäàííÿ: äຠïðèêëàäè íà á³ëüøó êóëüê³ñòü ä³é, à ïåðåâ³ðÿº ÷îòèðèëàïîãî ó÷íÿ ³ óñíî, ³ â³çóàëüíî. Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, ùå

ìàëåíüêîãî ðîòâåéëåðà ¿ì ç äðóæèíîþ ïîäàðóâàâ ñèí. Ñïî÷àòêó æ³íêà íàïîëÿãàëà â³äìîâèòèñü â³ä äâîì³ñÿ÷íîãî öóöèêà, ïðîòå, ÷îëîâ³ê ñòàâ íà çàõèñò ìàéáóòíüîãî ëþáèòåëÿ ìàòåìàòèêè. Ãîñïîäàð Ëîðäà çáèðàºòüñÿ é äàë³ ðîçâèâàòè éîãî ìàòåìàòè÷í³ çä³áíîñò³. Ó ïëàíàõ - íàâ÷èòè ãàâ÷èêà ðîçâ’ÿçóâàòè ïðèêëàäè íà ÷îòèðè 䳿, àëå íå äëÿ êîíêóðñ³â ³ îë³ìï³àä, à äëÿ çàãàëüíîãî ðîçâèòêó ïñà.

24 De-Phazz: «Ïîñëå ãàñòðîëåé íåíàâèäèì äðóã äðóãà»

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ äîðó÷èâ ì³æâ³äîì÷³é ðîáî÷³é ãðóï³ ó äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê íàïðàöþâàòè ïåðåãîâîðí³ ïîçèö³¿ Óêðà¿íè ùîäî óìîâ ³ìïëåìåíòàö³¿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ òà ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç ªâðîïåéñüêèì ñîþçîì. Çà ñëîâàìè Ãëàâè Êàáì³íó, ïèòàííÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³ìïëåìåíòàö³¿ Óãîäè ìຠíàäçâè÷àéíî âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íàïîâíåííÿ áþäæåòó ³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó äåðæàâè ïîâ’ÿçàí³ ç íàøèìè åêîíîì³÷íèìè ³íòåðåñàìè íà ºâðîïåéñüêîìó íàïðÿìêó. ○

ÐÅÂÅÐÑͲ ÏÎÑÒÀÂÊÈ

ÓÃÎÄÀ - ÄÎ ÑËÎÂÀ××ÈÍÈ Óêðà¿íà ï³äïèñàëà óãîäó ùîäî ðåâåðñó ãàçó ³ ñïðÿìóâàëà ¿¿ äî Ñëîâà÷÷èíè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Åäóàðä Ñòàâèöüêèé. ßê ïîâ³äîìëÿëîñü ðàí³øå, ï³ñëÿ çíèæåííÿ ö³íè íà ðîñ³éñüêèé ãàç ³ç íîâîãî ðîêó, íàøà êðà¿íà ïðèïèíèëà ðåâåðñí³ ïîñòàâêè ãàçó ç ªâðîïè - ÷åðåç Ïîëüùó òà Óãîðùèíó. Çàðàç óðÿä Óêðà¿íè î÷³êóº ðåàêö³þ Ñëîâà÷÷èíè çà ïðîåêòîì óãîäè. ○

ÖȲËÜÍÅ ÆÈÒÒß

ÍÀÂ×ÀÒÜ ÏÐÎÔÅÑ²É Ïîíàä 21 òèñ. çâ³ëüíåíèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé íàâ÷àòü öèâ³ëüíèõ ïðîôåñ³é, ùî êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì íà ðèíêó ïðàö³. Óðÿä ñõâàëèâ â³äïîâ³äíó Êîíöåïö³þ Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñîö³àëüíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿. Ïðîãðàìó ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîíàòè óïðîäîâæ 2013-2017 ðîê³â. Äîñâ³ä àäàïòàö³¿ â³éñüêîâèõ ñâ³ä÷èòü, ùî çà ïîñëóãàìè ç ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ çâåðòàþòüñÿ áëèçüêî 70 â³äñîòê³â òèõ, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äíå ïðàâî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÇÀà ÎвÂÑß ÊÓÏÎË ÇÀÃÎвÂÑß

ÂÐßÒÓÂÀËÈ ÑÎÁÎÐ Ó ñåðåäó â Íîâîìîñêîâñüêó âîãíåáîðö³ âðÿòóâàëè â³ä ïîëóì’ÿ äåðåâ’ÿíèé ÑâÿòîÒðî¿öüêèé êàôåäðàëüíèé ñîáîð. Éîãî áóëî ïîáóäîâàíî áåç ºäèíîãî öâÿõà ó 1778 ðîö³. Óí³êàëüíà ñïîðóäà º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè. ²íôîðìàö³ÿ ïðî çàãîðÿííÿ íàä³éøëà íà 101 î 08.43. Çà ïîâ³äîìëåííÿì ÃÓ ÄÑÍÑ â îáëàñò³, íà ì³ñö³ ïðàöþâàëè 10 îäèíèöü òåõí³êè. Î 9.44 ïîæåæó ëîêàë³çóâàëè, à ñòàíîì íà 12.00 ¿¿ ë³êâ³äóâàëè. Âîãíåì ïîøêîäèëî îäèí ³ç êóïîë³â íà ïëîù³ 10 êâ. ì. Ïðè÷èíà çàãîðÿííÿ âñòàíîâëþºòüñÿ. Çàãèáëèõ òà ïîñòðàæäàëèõ íåìàº.

ÍÎÂÈÍÈ ÐÎÇÃÓ ÐÎÇÃÓËË ÑÒÈÕ²¯

ÏÎÂÅͲ ÍÀ Բ˲ÏϲÍÀÕ Íà Ô³ë³ïï³íàõ ÷åðåç ïîâåí³ ³ çñóâè åâàêóâàëè á³ëüø ÿê 200 òèñ. æèòåë³â, ê³ëüê³ñòü æåðòâ ÷åðåç ñòèõ³þ ñòàíîì íà ñåðåäó ñòàíîâèëà 22 îñîáè. Íà ï³âäí³ àðõ³ïåëàãó âæå äðóãèé òèæäåíü òðèâàþòü çëèâè. Äåñÿòêè îñ³á çíèêëè áåçâ³ñòè. Íàéêàòàñòðîô³÷í³øå ñòàíîâèùå ñêëàëîñÿ íà äðóãîìó çà âåëè÷èíîþ îñòðîâ³ àðõ³ïåëàãó - ̳íäàíàî ç íàñåëåííÿì 22 ìëí. îñ³á. ×åðåç äîù³ ç ã³ðñüêèõ ñõèë³â ïî÷àëè ñõîäèòè ãðÿçüîâ³ ñåë³ ³ çñóâè. Ñòèõ³ÿ çàâäàëà âåëè÷åçíèõ çáèòê³â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó ³ ñîö³àëüí³é ³íôðàñòðóêòóð³. ○

ÏÐÎÃÐ ÀÌÀ Â²Ä ÀÍÁ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

ÄÎÑÒÓÏ ÄÎ ÊÎÌÏ’ÞÒÅв Àãåíòñòâî íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ÑØÀ òàºìíî âñòàíîâèëî ñïåö³àëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ïðèáëèçíî íà 100 òèñ. êîìï’þòåð³â ïî âñüîìó ñâ³òîâ³. Âîíî äîçâîëÿº îòðèìóâàòè äîñòóï äî íèõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà åëåêòðîííà âåðñ³ÿ «ÍüþÉîðê Òàéìñ». Çà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè ãàçåò³ êîëèøí³ì ñï³âðîá³òíèêîì ÖÐÓ Åäâàðäîì Ñíîóäåíîì, à òàêîæ ³íôîðìàö³ºþ â³ä îô³ö³éíèõ îñ³á òà åêñïåðò³â, ÀÍÁ, çîêðåìà, âèêîðèñòîâóâàëî ïåâíó òåõíîëîã³þ, ùî äîçâîëÿº «çëàìàòè» íàâ³òü êîìï’þòåðè, íå ï³äêëþ÷åí³ äî ³íòåðíåòó. ○

ÁÀÂÀÐÑÜÊÀ Á²Á˲ÎÒÅÊÀ

̲ËÜÉÎÍ Ó «ÖÈÔв» Áàâàðñüêà á³áë³îòåêà îöèôðóâàëà ïîíàä ì³ëüéîí êíèã ³ ïðîïîíóº áåçêîøòîâíèé äîñòóï äî íàéá³ëüøîãî åëåêòðîííîãî ç³áðàííÿ â í³ìåöüêîìîâíîìó ïðîñòîð³. Ïîñëóãà äîñòóïíà êîðèñòóâà÷àì ìåðåæ³ ïî âñüîìó ñâ³òó. Ó ïåðøó ÷åðãó, éäåòüñÿ ïðî öèôðîâ³ êîﳿ âèäàíü XVII -XIX ñòîë³òü, íà ÿê³ íå ïîøèðþþòüñÿ îáìåæåííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ç àâòîðñüêèì ïðàâîì. Á³áë³îòåêà íàâ³òü ïðîâîäèòü ñïåöçàíÿòòÿ - áàæàþ÷³ íàâ÷àþòüñÿ íàâè÷îê êîðèñòóâàííÿ öèôðîâèìè êàòàëîãàìè òà âèäàííÿìè.

²ç 13 ñ³÷íÿ ðîçïî÷àëîñÿ ãîëîñóâàííÿ çà ëîãîòèï Çàÿâêè Ëüâîâà íà ïðàâî ïðîâåäåííÿ Çèìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð-2022. Ó ëèñòîïàä³ 2013 ðîêó Óêðà¿íà ïîäàëà äåêëàðàö³þ äî ̳æíàðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó ³ ðîçïî÷àëà ïåðøó â ñâî¿é ³ñòî𳿠Îë³ìï³éñüêó êàìïàí³þ

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÂÈÁ²Ð

Îáèðàºìî ëîãîòèï íà ïðàâî ïðîâåäåííÿ Îë³ìï³àäè Facebook віцепрем’єр, голова Оргкомітету з підготовки заявки на Зимову олімпіаду Олександр Вілкул. Голосування триватиме до 26 січня на спеціально створеному сайті www.

«Було б неправильно, якби логотип обирали в кабінетах. Тому ми хочемо зробити вибір максимально публічним. Я запрошую Вас взяти участь в інтернетголосуванні за офіційний логотип Заявки Львова на проведення Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор2022», - написав на своїй сторінці у

lviv2022. in.ua. Обраний логотип покажуть у Міжнародному олімпійському комітеті. Він засвідчить світові про Україну, унікальні Львів і Карпати з неповторними зимовими курортами. Варіанти логотипів були розроблені все-

світньо відомою американською дизайнерською компанією «North design», що працювала над логотипами заявок на право проведення багатьох чемпіонатів світу, олімпійських та паралімпійських ігор. Як зазначив Олександр Вілкул, мета-максимум – домогтися перемоги Львова над конкурентами і провести в 2022 році Зимові Ігри в Україні. «Ідея проведення

ÃÎËÎÑÓÂÀÍÍß ÒÐÈÂÀÒÈÌÅ ÄÎ 26 Ѳ×Íß

Олімпіади належить Президентові Віктору Януковичу. Перемога і проведення ігор - не просто чимось важливі, вони прискорять розвиток туристичного регіону. Ефект від цього імпульсу відчує на собі вся країна. Україна переможе у будь-якому разі!» - сказав віце-прем’єр.

ÂȯÇÍÀ ÍÀÐ ÀÄÀ ÍÀÐÀÄÀ

Òðèâຠîíîâëåííÿ Íîâîìîñêîâñüêà ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Öèìè äíÿìè ïåðøèé çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ïðîâ³â ðîáî÷ó âè¿çíó íàðàäó â Íîâîìîñêîâñüêó Íîâîìîñêîâñüêó.. Çîêðåìà, â³í çà çàâäàííÿì ãîëîâè ÎÄÀ ïåðåâ³ðèâ, íà ÿê³é ñòà䳿 ðîáîòè ùîäî ðåñòàâðàö³¿ ïàì’ÿòíèêà ÒÒàðàñîâ³ àðàñîâ³ Øåâ÷åíêó Øåâ÷åíêó,, ÿêèé áóëî ñïîðóäæåíî â 1965 ðîö³, òà îäíîéìåííî¿ âóëèö³ çàãàëîì. ÒÒàêîæ àêîæ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ïðîâ³â íàðàäó ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ äèòÿ÷îãî ñàäêà «×åáóðàøêà» кого поета і письменника, ка у Новомосковську розРЕСТАВРУЮТЬ ПАМ’ЯТНИК У зв’язку зі святкуванням 200-ї річниці з дня народження Кобзаря на Дніпропетровщині триває реконструкція та реставрація об’єктів, пов’язаних із іменем Тараса Шевченка. Протягом декількох тижнів поет проживав неподалік Катеринослава, і на сьогодні в області є понад 40 об’єктів, пов’язані з його іменем. Це - пам’ятники, пам’ятні знаки, паркові зони, споруди. «Цього року ми святкуємо ювілейну річницю з дня народження великого українсь-

світоча української культури Тараса Шевченка. Великий Кобзар відвідував територію Дніпропетровщини в 1843 році, про що неодноразово згадував у своїх віршах та поемах. Область гідно шанує пам’ять великого сина українського народу та активно готується до масштабного святкування», - зазначив Анатолій Крупський. Роботи із реставрації пам’ятни-

«×ÅÁÓÐÀØÊÓ» ²ÄÊÐÈÞÒÜ Ó ÖÜÎÌÓ ÐÎÖ²

почались нещодавно, але тривають у хорошому темпі. Найближчим часом замінять мраморні плити на постаменті, також ведеться ремонт дороги по однойменній вулиці.

ДРУГЕ ЖИТТЯ Дошкільний навчальний заклад «Чебурашка» у Новомосковську побудували ще у далекі 70-ті, а в роки незалежності його було закрито. Більше десятиріччя дитсадок використовувався не за призначенням, а черги дошкільнят у місті зростали. У 2013 році губернатор Дмитро Колєсніков спільно з місцевою владою прийняли рішення

²ÄÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ÂÓËÈÖÞ ²Ì. ØÅÂ×ÅÍÊÀ поновити роботу дитячого садка «Чебурашка». «Всі об’єкти соціальної сфери мають використовуватися за призначенням та для потреб людей. Тим більше, якщо це стосується наших дітей, їхнього виховання та розвитку. Ми повинні відновлювати роботу дитсадків та шкіл, які були занедбані у 90-ті роки», підкреслив Анатолій Крупський. Після відновлювальних робіт у дитсадку «Чебурашка» розташують 11 груп, його зможуть відвідувати 200 дітей. Опалення будівлі здійснюватиметься власною автономною котельнею. Відкрити дитсадок планують у вересні 2014 року, загальна ж вартість робіт з його реконструкції становить 11 млн. грн. Наразі вже виконані внутрішні будівельні демонтажні роботи, ведеться ремонт покрівлі, здійснюється перепланування приміщень усередині будівлі. Також розпочато заміну віконних блоків на металопластикові.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ñüîãîäí³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðèâຠîíîâëåííÿ êîòåëåíü øê³ë, äèòñàäê³â, ë³êàðåíü, æèòëîâèõ áóäèíê³â òà òåïëîìåðåæ. Íà íîâ³ ñèñòåìè îïàëåííÿ ïåðåõîäÿòü ö³ë³ ì³êðîðàéîíè òà ì³ñòà. Àäæå íàø ðåã³îí, ÿê ³ âñÿ Óêðà¿íà, ï³ä êåð³âíèöòâîì ÃÃëàâè ëàâè äåðæàâè âçÿâ êóðñ íà ìîäåðí³çàö³þ ÆÊà àê, ó 2013 ÆÊÃ.. ÒÒàê, ðîö³ âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é ïðèâåëî äî çíèæåííÿ ñïîæèâàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â íà 5% ВІДПОВІДАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО За дорученням губернатора Дмитра Колєснікова його перший заступник Анатолій Крупський разом з генеральним директором ДТЕК Павлоградвугілля Сергієм Вороніним відкрили дві нові модульні котельні у двох навчальних закладах Петропавлівського району - Петровській школі та Троїцькому НВК. Вони встановлені у рамках соціального партнерства ДТЕК і місцевої влади. На це виділили 745 тис. грн., з них 700 тис. кошти ДТЕК, ще 45 тис. зібрали місцеві жителі та фермери.

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ÏÐÎÅÊÒÈ

Äî øê³ë Ïåòðîïàâë³âñüêîãî ðàéîíó íàä³éøëî òåïëî

«Реалізація обласної програми модернізації комунальної теплоенергетики дає можливість фінансувати реконструкцію систем теплопостачання, котельного обладнання з різноманітних джерел. Завдяки цьому ще дві школи Дніпропетровщини ввійшли у 2014 рік з теплими класними кімнатами. А це означає, що діти навчатимуться в комфортних умовах. До того ж, модернізовані котельні значно заощадять енергоресурси шкіл, а отже, сіл та району», - наголосив Анатолій Крупський. «До цього в нас також була газифіко-

ектів великої програми соціального партнерства ДТЕК із Петропавлівським районом, - зазначив гендиректор ДТЕК Павлоградвугілля. - Відтепер 170 школярів здобуватимуть знання в теплих класах». У 2013 році на соціальний розвиток Петропавлівського району ДТЕК спрямував 3,3 млн. грн. Завдяки модернізації котелень цих двох шкіл району температура у класах підвищилась майже на 10 градусів. «Раніше ж у деяких кабінетах

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÄÎÇÂÎËߪ ÇÀÎÙÀÄÆÓÂÀÒÈ ÊÎØÒÈ вана котельня, адже в селі вже понад 20 років є «блакитне паливо». Проте через старі котли час від часу автоматика давала збої. Нині ми дуже раді, що в нас з’явилася модульна транспортабельна котельня», - розповіла директор Троїць- За словами Сергія кого НВК Надія Ду- Вороніна, акціонер ДТЕК Рінат Ахмеліна. тов надає пріоритет КОМФОРТНІ підвищенню якості УМОВИ й рівня життя в регіЕнергетична ком- онах присутності панія щорічно виді- підприємств. «Відляє кошти на со- криття нових моціальний розвиток дульних котелень – сіл та міст області. лише один із про-

²ÒÀÍÍß ÕÐÅÙÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄͪ

Dz ÑÂßÒÎÌ Î×ÈÙÅÍÍß! Äîðîã³ çåìëÿêè! Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç âåëèêèì õðèñòèÿíñüêèì ñâÿòîì - Õðåùåííÿì Ãîñïîäí³ì. Óïðîäîâæ â³ê³â öåé äåíü äëÿ êîæíî¿ â³ðóþ÷î¿ ëþäèíè º ñâÿòîì î÷èùåííÿ òà áëàãîäàò³. Âîíî îá’ºäíóº íàñ íàâêîëî òðàäèö³éíèõ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé òà â³÷íèõ ìîðàëüíèõ ³äåàë³â. Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðà òà áëàãîïîëó÷÷ÿ. Íåõàé ìèð òà çëàãîäà ïàíóþòü ó êîæí³é ðîäèí³, à îñâÿ÷åíà ó öåé äåíü âîäà äîäຠñèë ³ íàñíàãè äëÿ íîâèõ çâåðøåíü íà áëàãî ð³äíî¿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà Óêðà¿íè. Ç ïîâàãîþ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ÓÓêðà¿íè êðà¿íè Îëåêñàíäð ³ëêóë

ÌÈÐÓ ² ÇËÀÃÎÄÈ! Äîðîã³ çåìëÿêè! Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç âåëèêèì õðèñòèÿíñüêèì ñâÿòîì - Õðåùåííÿì Ãîñïîäí³ì! Ñâÿòî Âîäîõðåùà - äåíü ñâ³òëî¿ ðàäîñò³ òà äóõîâíîãî î÷èùåííÿ, ùî íåñå ñïîä³âàííÿ íà êðàùå ìàéáóòíº, à ïåðâ³ñíà ÷èñòîòà õðåùåíñüêî¿ âîäè ç³ ùèðîþ ìîëèòâîþ òà äîáðèìè ñïðàâàìè äàðóþòü áëàãîäàòü Ãîñïîäíþ ³ ñèëó. Ùèðî áàæàþ ó öåé äåíü äóøåâíî¿ òà ò³ëåñíî¿ ì³öíîñò³, íåâè÷åðïíî¿ åíåð㳿, íåçëàìíî¿ â³ðè, ìèðó ³ çëàãîäè, íîâèõ çâåðøåíü íà áëàãî óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ç ïîâàãîþ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ

ÑÏÎÆÈÂÀÍÍß ÅÍÅÐÃÎÐÅÑÓÐѲÂ

вона навіть не відповідала санітарним нормам. А вже цьогоріч у приміщенні школи, - каже учениця 9-го класу Петровської ЗОШ Каріна Русацька, - можна ходити навіть у блузці з коротким рукавом».

ÏÐÎÂÅËÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²Þ Ó 2013 ðîö³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðåêîíñòðóþâàëè òà ïîáóäóâàëè 18 êîòåëåíü. Òàêîæ óñòàíîâèëè 4 íîâ³ ìîäóëüí³ êîòåëüí³ ó øêîëàõ ͳêîïîëÿ, Àïîñòîë³âñüêîãî òà Ïåòðîïàâë³âñüêîãî ðàéîí³â. Çàì³íèëè çàñòàð³ë³ êîòëè ó êîòåëüíÿõ øê³ë Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî, Ïîêðîâñüêîãî òà Ìåæ³âñüêîãî ðàéîí³â. ßê íàãîëîøóº ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ, ÿê³ñí³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà óìîâè æèòòÿ - öå âàæëèâ³ ÷èííèêè ðîçâèòêó ðåã³îíó. ○

Òàðàñó Øåâ÷åíêî ïîñâÿùàþò ñïåêòàêëè è êíèãè Кобзаря. Актер и режиссер театра одного актера «Крик» Михаил Мельник выложил на своем сайте аудиозаписи произведений Шевченко в своем прочтении», - говорит директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий ОГА Наталья Першина. Кроме этого, Днепропетровский национальный исторический музей им. Яворницкого планирует выпустить книгу, которая будет посвящена нашим землякам - лауреатам Шевченковской премии архитекторам, музыкантам, актерам и даже орга-

ÍÎÂÈÍÈ

Ê 200-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ

Перед днем рождения Кобзаря в Украинском академическом музыкальнодраматическом театре им. Т. Шевченко пройдет ряд спектаклей по произведениям поэта, а в середине ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß марта стартует театральный фестиваль, участие в  2014 ãîäó â îáëàñòè ïðîéäåò ðÿä ìåðîïðèÿòèé котором примут 14 профессиональных театров Днеê 200-ëåòèþ ñî äíÿ пропетровщины. Зритеðîæäåíèÿ ÒÒàðàñà àðàñà Øåâлям покажут спектакли ÷åíêî. Ýòî áóäóò êàê «Назар Стодоля», «Его сиêîíêóðñû ðèñóíêîâ, ó÷åíè÷åñêèõ òâîð÷åñêèõ ятельство поэт», спектакль-концерт «Бал» и ðàáîò ðàáîò,, òàê è âûñòàâêè â многие другие. ìóçåÿõ , ïðåìüåðû ñïåêìóçåÿõ, «У нас также проходит òàêëåé , ïîñâÿùåííûõ òàêëåé, очень интересная акция, æèçíè è òâîð÷åñòâó которая началась еще в âåëèêîãî óêðàèíñêîãî 2013 году - чтение стихов ïîýòà

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ Â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè íàõîäÿòñÿ:

40 ïàìÿòíèêîâ è

ïàìÿòíûõ çíàêîâ, ïîñâÿùåííûõ Øåâ÷åíêî;

3 ïàðêà èì. Øåâ÷åíêî; 40 óëèö, íàçâàííûõ â ÷åñòü Êîáçàðÿ,

8 ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé. низаторам сельскохозяйственного производства. Предположительно презентация издания состоится в апреле.

ÏÓÍÊÒÈ ÎÁ²ÃвÂÓ

ÏÐÀÖÞÞÒÜ Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ Ó ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ îáëàñò³ ï³äãîòîâëåíî 191 ñòàö³îíàðíèé ïóíêò îá³ãð³âó. Ç íèõ óæå ïðàöþþòü 166. Ïóíêòè îá³ãð³âó äëÿ íàñåëåííÿ, çîêðåìà, äëÿ òèõ, õòî íå ìຠì³ñöÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, çà çàâäàííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà, ðîçãîðíóò³ ó çâ’ÿçêó ç³ çíèæåííÿì òåìïåðàòóðè òà ïîã³ðøåííÿì ïîãîäíèõ óìîâ. Âîíè ðîçòàøîâàí³ ïðè ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ, à òàêîæ óñòàíîâàõ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ³ êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Á³ëüø³ñòü ïóíêò³â îá³ãð³âó ïðàöþþòü ö³ëîäîáîâî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß ÄÌÈÒÐÈß ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ»

Íîâîãîäíèé ñþðïðèç äëÿ ìàëûøåé ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ýòî âðåìÿ ÷óäåñ è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé. Êàê ñòàòü âîëøåáíèêîì è ïîäàðèòü ìàëåíüêèì æèòåëÿì ñâîåãî ãîðîäà èëè ñåëà ñêàçêó? ÃÃäå äå èñêàòü ïîääà ðå÷ü èäåò î äåðæêó äåðæêó,, êîã êîãäà ÷óäå äëÿ äåòåé? ×èòàéòå îòâåòû íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû â íàøåé òðàäèöèîííîé ðóáðèêå

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐ ÀÙ² ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÈ ÊÐÀÙ²

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖ² - Ó ÑÏÈÑÊÓ Êîì³òåò ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè çà ï³äñóìêàìè îïèòóâàííÿ ñåðåä ñïîðòèâíèõ æóðíàë³ñò³â çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ Ç̲ âèçíà÷èâ äåñÿòü êðàùèõ ñïîðòñìåí³â-ñòóäåíò³â, ÿê³ óïðîäîâæ 2013 ðîêó óñï³øíî ïðåäñòàâèëè îñâ³òí³é ñïîðò íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. Äî ö³º¿ äåñÿòêè ââ³éøëè òðè æèòåë³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè: ÷åìï³îíêà ç àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ ÕÕV² Âñåñâ³òíüî¿ ë³òíüî¿ Óí³âåðñ³àäè-2013 Íàòàë³ÿ Äîâãîäüêî, ÷åìï³îí ç ïëàâàííÿ ÕÕV² Âñåñâ³òíüî¿ ë³òíüî¿ Óí³âåðñ³àäè-2013 Àíäð³é Ãîâîðîâ òà ÷åìï³îíêà ç ëåãêî¿ àòëåòèêè ÕÕV² Âñåñâ³òíüî¿ ë³òíüî¿ Óí³âåðñ³àäè - 2013 Àííà Ò³ò³ìåöü. ○

ПОДГОТОВКА К УТРЕННИКУ

ÏÐÎÔÅѲÉÍÀ ÎÑÂ²Ò ÎѲÒÀÀ

ÍÀà ËßÄβ ÐÐÀÄÈ ÀÄÈ ÍÀÃËßÄβ

Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà Äí³ïðîïåòðîâùèíè äëÿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â âèêîðèñòîâóâàòèìå Ïðèáàëò³éñüêèé äîñâ³ä íàãëÿäîâèõ ðàä. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü º îäí³ºþ ç ï'ÿòè ï³ëîòíèõ ðåã³îí³â ïðîåêòó European Training Foundation. Âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó Äí³ïðîïåòðîâùèíà, ³ííè÷÷èíà, Ñóìùèíà, Êè¿âùèíà òà Õìåëüíè÷÷èíà ðîçïî÷àëè ï³äãîòîâêó ðåã³îíàëüíèõ çâ³ò³â ùîäî âèêîðèñòàííÿ ìåòîäîëî㳿 Òóðèíñüêîãî ïðîöåñó. Îäíèì ³ç ðåã³îíàëüíèõ åòàï³â ïðîöåñó ñòàíå ñòâîðåííÿ íàãëÿäîâèõ ðàä, ÿê³ çàéìàòèìóòüñÿ âåäåííÿì ïðÿìîãî ä³àëîãó ì³æ ó÷íÿìè òà ìàéáóòí³ìè ðîáîòîäàâöÿìè. ϳä ÷àñ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè îòðèìàþòü çìîãó áåçêîøòîâíî ïðîéòè êîðîòêèé íàâ÷àëüíèé êóðñ, îðãàí³çîâàíèé ï³äïðèºìñòâîì. ○

ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÅÐÅÄ ØÊ ÎËßв ØÊÎËßвÂ

ÂÈÂ×ÀÞÒÜ ÅÊÎÍÎ̲ÊÓ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çà ï³äòðèìêè êåð³âíèêà ðåã³îíó Äìèòðà Êîëºñí³êîâà òðèâຠêîíêóðñ ïðîåêò³â «Åêîíîì³êà äëÿ ìåíå ³ ß â åêîíîì³ö³».  ³íòåëåêòóàëüíèõ çìàãàííÿõ áåðóòü ó÷àñòü ó÷í³ 9-11-õ êëàñ³â ðåã³îíó. Êîíêóðñ â³äáóâàºòüñÿ ó äâà åòàïè. Íà ² åòàï³ åêñïåðòíå æóð³ ðîçãëÿäàëî 17 ðîá³òðåôåðàò³â ó÷àñíèê³â. ijòÿì çàïðîïîíóâàëè ðîçðîáèòè ïðîåêòè, âèêîíàí³ íà ïðèêëàä³ áóäü-ÿêîãî ï³äïðèºìñòâà, ãàëóç³, ñåëèùà, ì³ñòà, ðåã³îíó àáî íàâ³òü êðà¿íè. ßê çàçíà÷èâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Äåì÷èê, äëÿ ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â öå ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü ïîòðåíóâàòè àíàë³òè÷íå ìèñëåííÿ.

В детском саду «Калинка», что находится в с. Широком Днепропетровской области, каждый Новый год стараются сделать детям настоящий праздник, с красивой живой елкой и Дедом Морозом. Если последнего обычно играют работники учреждения или кто-то из родителей деток, то лесную красавицу приходится покупать. Иногда выходили из ситуации: у кого-нибудь из родителей брали елку на время. В этом году родительский комитет детского сада решил поступить подругому: заменить настоящее дерево искусственным. Оно сможет послужить не один год и таким образом сэкономит средства. Но когда родители узнали его стоимость в магазине, поняли - самим не

справиться, нужна помощь. Ведь качественная искусственная елка больших размеров стоит недешево. Одна из мам - Ирина Редько предложила обратиться на «Горячую линию Дмитрия Колесникова» с просьбой выделить дополнительную материальную помощь для покупки главного новогоднего дерева.

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ: ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ:

ÈÐÈÍÀ ÐÅÄÜÊÎ, ìàìà âîñïèòàííèöû

äåòñàäà «Êàëèíêà»: - Î «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ÿ óçíàëà èç íîâîñòåé è îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå, ïîýòîìó ðåøèëè ïîïðîáîâàòü îáðàòèòüñÿ. Áóêâàëüíî â òå÷åíèå íåäåëè ïîñëå çâîíêà, êàê ðàç ê Íîâîãîäíåìó óòðåííèêó ê íàì â ñàäèê ïðèâåçëè åëêó. Äåòè áûëè â âîñòîðãå. Äà è ìû, ðîäèòåëè, êîãäà óâèäåëè, êàêàÿ îíà êðàñèâàÿ - âûñîêàÿ è ïûøíàÿ, ñàìè ðàäîâàëèñü, êàê äåòè. Ñïàñèáî áîëüøîå, ÷òî ïîìîãëè íàøåìó ñàäèêó.

НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК

пообещали быстро расВ Контакт-центре смотреть обращение роДмитрия Колесникова дителей. В течение недели Широковской райадминистрации поручили поспособствовать приобретению елки для детского садика «Калинка». В свою очередь, отдел образования района, на контроле которого нахо-

ÏÎÑËÅ ÇÂÎÍÊÀ ÍÀ «ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ ÄÌÈÒÐÈß ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ» ÄÅÒßÌ ÏÎÄÀÐÈËÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÅËÊÓ ÎÊÑÀÍÀ ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ

дился этот вопрос, смог привлечь к покупке новогодней красавицы спонсоров - местных предпринимателей, которые отозвались на просьбу родителей. В результате, 49 воспитанников «Калинки» получили настоящий новогодний подарок.

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» «Â²ÑÒÅÉ»

Äâóõñîòëåòèå Êîáçàðÿ

2014 ãîä îáúÿâëåí Ïðåçèäåíòîì ÓÓêðàèêðàèíû ÃÃîäîì îäîì ÒÒàðàñà àðàñà Øåâ÷åíêî. Âî âñåõ ðåãèîíàõ óæå íà÷àëè àêòèâíóþ ïîäãîòîâêó ê ïðàçäíîâàíèþ 200ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî óêðàèíñêîãî ïîýòà. Êàê ãîòîâÿòñÿ ê ýòîìó ñîáûòèþ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, â õîäå «ïðÿìîé ëèíèè» â «Â²ÑÒ²ÖÅÍÒв» ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà êóëü òóðû, òóðèçìà, êóëüòóðû, íàöèîíàëüíîñòåé è состоится ряд масш- ликому Кобзарю: инðåëèãèé îáëãîñàäìè- табных мероприятий формационные часы, íèñòðàöèè Åëåíà Áóö культурно-образова- тематические «круг-

рисунков, ученических творческих работ, воспитательные часы в учебных заведениях, литературные вечера «Великий Кобзарь» для одаренной молодежи, Международный фестиваль «Дзвени, бандуро!». В марте 2014 года также запланировано проведение альпиниады с восхождением на пик Шевченко (высота 4200 м) на Центральном Кавказе, где находится бюст великого украинского поэта. Он был По ее словам, в те- тельного и художе- лые столы», экспози- установлен в 1964 году. чение всего года на ственного направле- ции в музейных учК марту в регионе Днепропетровщине ний, посвященных Ве- реждениях, конкурсы планируют завер-

шить ремонтные и реставрационные работы, благоустройство объектов, связанных с именем Тараса Шевченко. Елена Буц отметила, что на территории региона находится 51 такой объект - 37 памятников, 3 памятных знака, 8 учреждений и 3 парковые зоны. Все материалы о подготовке мероприятий к знаменательной дате можно найти на специальной веб-странице сайта Днепропетровской облгосадминистрации.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

В СОСТОЯНИИ НЕВЕСОМОСТИ - Леонид Константинович, расскажите, как все начиналось? - Все началось с мечты. Я учился в третьем классе, когда первый человек полетел в космос. Детство моего поколения совпало с этим знаменательным событием. Тогда многие мечтали стать космонавтами. Среди таких мечтателей был и я. В 1971 году окончил Черниговское Высшее военное авиационное училище летчиков по специальности «Пилотирование и эксплуатация летательных аппаратов». После пяти лет работы летчикоминструктором меня отобрали в отряд советских космонавтов. Обучался в Центре подготовки имени Гагарина. Окончил Московский авиационный институт. Вскоре после обретения нашим государством независимости, в 1994 году президенты Украины и США Леонид Кучма и Билл Клинтон подписали соглашение о полете в космос украинского космонавта на борту американского шаттла. Узнав об этом из прессы, я написал заявление в Национальное космическое агентство Украины о желании принять участие в программе. В предварительном конкурсном отборе участвовали 28 человек. - Чем больше всего запомнился полет? - Космический полет это уникальное событие. Коротко ответить на вопрос невозможно. Я написал целую книгу под названием «Миссия - Космос», в которой подробно описал все, что предшествовало старту с мыса Канаверал и сам полет. Но самыми запоминающимися были состояние невесомости и вид Земли из космоса. Человеческий организм, попав в невесомость после земной гравитации, испытывает колоссальный стресс. Особенно сложными были первые двое суток. Глядя на себя в зеркало, видел, что лицо стало красным, на шее проступили вены. Но главным для меня было то, что я оставался полностью работоспособным. Процесс адаптации к невесомости и весь полет я перенес хорошо.

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ëåîíèä Êàäåíþê: «Êîñìîñ íà÷èíàåòñÿ ñ ìå÷òû» СВИДЕТЕЛИ «АРМАГЕДДОНА» - Как Вас встретила после полета Украина? - В аэропорту Борисполь, куда я прилетел из США, встретили красной ковровой дорожкой и оркестром. Это позволило глубже осознать, что я совершил что-то чрезвыч а й н о важное для своей страны. На торжественном вечере во дворце «Украина» Президент Леонид Кучма вручил мне орден «За мужество» и генеральские погоны, а в декабре 1999-го присвоили звание Герой Украины. - Когда Вы проходили годичную подготовку к полету в США, снимался фильм «Армагеддон». Он Вам понравился? - Однажды, прилетев на очередную тренировку перед стартом, мы стали свидетелями съемок. Наш корабль был живой декорацией в этом фильме. Актеры, которые играли роль космонавтов, активно общались с нами, присматривались к нашему поведению, привычкам. Думаю, что это помогло им лучше вжиться в роль. Тема фильма актуальна, поскольку вероятность столкновения Земли с астероидами существует. Однако мне не понравилось нереалистичное количество бессмысленных взрывов в фильме и полковник в папахе на российской орбитальной станции. Но взаимоотношения между российскими космонавтами и американскими астронавтами показаны как очень дружеские.

КРАСИВЫЙ ГОРОД - Расскажите, чем сейчас занимаетесь? - В 2006 году защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. Сейчас я вице-президент

«È ÊÈÒÀÉ, È ÐÎÑÑÈß ÈÌÅÞÒ ÑÂÎÈ ÀÌÁÈÖÈÈ Â ÎÑÂÎÅÍÈÈ ÊÎÑÌÎÑÀ»

«ÑÀÌÛÌ ÇÀÏÎÌÈÍÀÞÙÈÌÑß ÁÛË ÂÈÄ ÇÅÌËÈ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ» Николая Полякова. Помню наши с Николаем Викторовичем беседы, встречи со студентами физико-технического факультета. Будущие ракетчики просто «засыпали» меня вопросами. Приятно осознавать, что молодое поколение стремится связать свою жизнь с космической отраслью.

ДРУЖБА С ПОЛЬЗОЙ

«ÏÐÎÖÅÑÑ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ È ÏÎËÅÒ ÏÅÐÅÍÅÑ ÕÎÐÎØλ Аэрокосмического общества Украины, член коллегий Национального космического агентства Украины, молодежного аэрокосмического объединения «Сузір’я», почетный профессор нескольких вузов страны. Активно занимаюсь общественной деятельностью. - Леонид Константинович, поделитесь впечатлениями от Днепропетровска и предприятий космической промышленности? - Впервые в вашем городе побывал в 1998 году. Меня пригласили посетить КБ «Южное», где я познакомился с генеральным конструктором Станиславом Конюховым и директором «Южмаша», нынешним руководителем ГКАУ Юрием Алексеевым. Следующий раз приехал в Днепропетровск, спустя год. Леонид Кучма пригласил в Киев членов экипажа космического корабля «Колумбия». Такао Дои и Кевин Кригел прилетели со своими женами, а Калпана Чавла - с мужем. Все вместе мы посетили Днепропетровск. Город очень красив - широкая река, мосты через Днепр, набережная, зеленые острова… Позже приезжал по приглашению ректора ДНУ

- Как прокомментируете поездку генерального конструктора КБ «Южное» Александра Дегтярева с Президентом Украины Виктором Януковичем в Китай, а также приезд в Днепропетровск заместителя главы российского правительства Дмитрия Рогозина? - И Китай, и Россия страны с развитой космической индустрией. Каждая из них имеет свои амбиции в освоении космоса. Естественно, наши «космические» связи с ними должны укрепляться на взаимовыгодной основе. Что, собственно, и происходит.

ÁÅÃÀÞ 3-4 ÐÀÇÀ Â ÍÅÄÅËÞ ÏÎ 10 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ - В завершение интервью - традиционный вопрос: расскажите о Ваших увлечениях и о семье. - Я люблю читать. Бегаю 3-4 раза в неделю по 10 километров на протяжении многих лет. Жена Вера Юрьевна - переводчик. Свободно владеет английским языком. Младший сын Дмитрий с красным дипломом окончил юридический факультет КНУ, старший Владимир - авиационный инженер, трудится в Звездном городке, а Константин после окончания МАИ работает экономистом.

ÍÎÂÈÍÈ

Í²Ê ÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ Í²ÊÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ

ÏÎÏÅÐÅÄÈËÈ ÇÑÓ Äëÿ óêð³ïëåííÿ áóäèíêó ¹17 â ñåë³ Êàì’ÿíñüêå ͳêîïîëüñüêîãî ðàéîíó âæå çàêëàäåíî 57 âàïíî-öåìåíòíèõ ñâàé. Ñàìå ñò³ëüêè çàïëàíóâàëè çàêëàñòè â ôóíäàìåíò ï’ÿòèïîâåðõ³âêè äëÿ òîãî, ùîá çóïèíèòè ¿¿ çñóâ. Íà ñüîãîäí³ ðîáîòè ïî çàêëàäåííþ ñâàé âèêîíàí³. Íàãàäàºìî, ï³ñëÿ ï³äòîïëåííÿ 25 ëèñòîïàäà 2013 ð. ôóíäàìåíò áóäèíêó â ñåë³ Êàì’ÿíêà çàçíàâ çðóøåííÿ. Ãóáåðíàòîð Äí³ïðîïåòðîâùèíè Äìèòðî Êîëºñí³êîâ âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè âçÿâ ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà âèáîðó íàéá³ëüø îïòèìàëüíîãî ñïîñîáó óêð³ïëåííÿ ôóíäàìåíòó 5 ñ³÷íÿ ðîçïî÷àëèñÿ ðîáîòè ç ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÄÅÍÜ ÊÓ ËÜ ÒÓÐÈ ÊÓËÜ ËÜÒÓÐÈ Íà ï³äïðèºìñòâ³ Äí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ âèïðàâíî¿ êîëîí³¿ ¹ 34 ïðîâåëè Äåíü êóëüòóðè íà âèðîáíèöòâ³. Òàê³ çàõîäè â³äáóâàþòüñÿ â óñòàíîâ³ ïîñò³éíî. Íà äóìêó êåð³âíèöòâà, öå ñïðèÿº âèõîâàííþ â çàñóäæåíèõ íå ò³ëüêè íàâè÷îê ÿê³ñíî¿ ðîáîòè, àëå é â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîðó÷åíó ñïðàâó. Çà ðåçóëüòàòàìè Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ «100 êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè», ùî òðèâàâ óïðîäîâæ ìèíóëîãî ðîêó â óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, âèãîòîâëåí³ íà ï³äïðèºìñòâ³ óñòàíîâè ÷îëîâ³÷³ êîñòþìè äëÿ çàõèñòó â³ä çàãàëüíèõ âèðîáíè÷èõ çàáðóäíåíü ³ ìåõàí³÷íèõ âïëèâ³â îòðèìàëè ïî÷åñíèé äèïëîì. ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÇÀ ÒÐÈÌÀËÈ ÂÀÍÄÀ˲ ÇÀÒÐÈÌÀËÈ Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè ì³ñöåâèõ âàíäàë³â, ÿê³ çíÿëè ç ìîãèë ïîíàä 60 çàë³çíèõ êîíñòðóêö³é. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. ²íôîðìàö³ÿ ïðî êðàä³æêó íàä³éøëà â ì³ë³ö³þ â³ä êåð³âíèöòâà îäíîãî ç öâèíòàð³â Ñàêñàãàíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà. Ïðàâîîõîðîíö³ âèÿâèëè çðóéíîâàíèìè 60 ìîãèë. Äëÿ òîãî ùîá óï³éìàòè âàíäàë³â, ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ïðîâåëè íèçêó îïåðàòèâíî-ïîøóêîâèõ çàõîä³â. ϳä ÷àñ îäíîãî ç í³÷íèõ ÷åðãóâàíü íà öâèíòàð³ ¿ì âäàëîñÿ çàòðèìàòè òðüîõ ÷îëîâ³ê³â. Çëîâìèñíèêàìè âèÿâèëèñÿ ì³ñöåâ³ æèòåë³ 24-28 ðîê³â. Äâîº ç íèõ óæå áóëè ðàí³øå ñóäèì³ çà êðàä³æêè. Âîíè íå âñòèãëè çáóòè âèêðàäåíå, òîìó âñ³ âèëó÷åí³ êîíñòðóêö³¿ ïîâåðíóòü íà ì³ñöå.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÓÅÌÛÉ ÑÖÅÍÀÐÈÉ

Ìåòàìîðôîçû Ìàéäàíà: èãðà â åäèíñòâî ÈÃ ÎÐÜ ÑÓØÊÎ ÈÃÎÐÜ

ÌÅÒ ÀËÓÐÃ²ß ÐÅòÎÍÓ ÌÅÒÀËÓÐòß

ÇÁ²ËÜØÈËÈ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ Äí³ïðîïåòðîâùèíà çàê³í÷èëà 2013 ð³ê ç³ çá³ëüøåííÿì îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ñòàë³, ïðîêàòó, çàë³çíî¿ ðóäè, îáêîòèø³â òà àãëîìåðàòó. Çîêðåìà, îáñÿãè âèðîáíèöòâà ñòàë³ çá³ëüøèëèñÿ ìàéæå íà 6%. Òàê³ ï³äñóìêè ï³äáèòî çà îïåðàòèâíîþ ³íôîðìàö³ºþ âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêîãî îá’ºäíàííÿ ìåòàëóðã³éíèõ ï³äïðèºìñòâ «Ìåòàëóðãïðîì». ßê íàãîëîøóº ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ, íåçâàæàþ÷è íåëåãêèé ð³ê, Äí³ïðîïåòðîâùèíà íå ò³ëüêè óòðèìóº ñòàá³ëüí³ ïîêàçíèêè ç âèðîáíèöòâà îêðåìèõ âèä³â ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, à é ïðèìíîæóº ¿õ.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÏÐ À ÏÐÀÂ

ÏÎà ÀØÅÍÍß ÏÎÃÀØÅÍÍß ÇÀÁÎÐà ÎÂÀÍÎÑÒ² ÇÀÁÎÐÃÎÂÀÍÎÑÒ² Îðãàíàìè ïðîêóðàòóðè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ çàáåçïå÷åííþ ïðàâ ãðîìàäÿí íà îïëàòó ïðàö³. Çàâäÿêè âæèòèì çàõîäàì â³äñóòíÿ çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó 9 ì³ñòàõ òà 18 ðàéîíàõ îáëàñò³. Çàãàëüíèé ðîçì³ð çàáîðãîâàíîñò³ çìåíøèâñÿ íà 2,6 ìëí.ãðí. Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó ïðîêóðîðè ðîçïî÷àëè 52 êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿ, çà àêòàìè ïðîêóðîðñüêîãî ðåàãóâàííÿ â³äøêîäóâàëè 98,6 ìëí.ãðí. çàáîðãîâàíîñò³, äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî 19 ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ○

ÑÒ ÕÎËÎÄÆÅÍÜ ÑÒÀÀÒÈÑÒÈÊÀ ÏÅÐÅÎ ÏÅÐÅÎÕÎËÎÄÆÅÍÜ

ÇÂÅÐÍÓ ËÈÑÜ ÇÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎà ÎÞ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³ä æîâòíÿ 2013 ð. ç ïåðåîõîëîäæåííÿìè òà îáìîðîæåííÿìè äî ë³êàð³â çâåðíóëèñü ïîíàä 70 îñ³á. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé õ³ðóðã äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåêñàíäð Íîâ³êîâ. ³í íàãàäàâ, ùî ïåðøèìè îçíàêàìè ïåðåîõîëîäæåííÿ º âòîìà, ñîíëèâ³ñòü, çàïàìîðî÷åííÿ. Îëåêñàíäð Íîâ³êîâ òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî ïåðøó äîïîìîãó ó ðàç³ îáìîðîæåííÿ òà ïåðåîõîëîäæåííÿ ïîòåðï³ëîìó íàäàäóòü ó áóäü-ÿêîìó ìåäè÷íîìó çàêëàä³, ÿêùî æ òðàâìà ñåðéîçíà - íàïðàâëÿþòü ó ñïåö³àë³çîâàí³ ìåäè÷í³ çàêëàäè.

Âîïðîñ - êàê èäòè îïïîçèöèè íà ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû îäíîé êîëîííîé ñ ðåéòèíãîâûì êàíäèäàòîì èëè íåñêîëüêèìè îïïîçèöèîííûìè êîëîííàìè ñåé÷àñ ñàìûé äèñêóññèîííûé ЭЛИТА ИЛИ АНТИЭЛИТА? Сама же дискуссия вокруг него выражает интеллектуальную, концептуальную, мировоззренческую и политтехнологическую несостоятельность украинской оппозиции, увеличивая сумму разочарований в ней со стороны Майдана и других активных граждан. Однако, требование активистов Майдана - срочно определиться с единым кандидатом - тоже не поражает оригинальностью и добавляет взаимных обид и раздора. Очевидно, что эта тупиковая повестка дня говорит об абсурдности всей майдановской ситуации, поскольку раскрывает ее псевдоигру. Как оказалось, в дискуссии вокруг единого кандидата многие из оппозиционеров и околополитических активистов стремятся не систему изменить, а свое место в системе. Критерием здесь может служить способность того или иного политика к самоограничению, отказ от собственных амбиций ради общего дела. Поэтому оппозиция в целом, оказалось, является не контрэлитой, ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

 íûíåøíåì ãîäó îæèäàþòñÿ íîâîââåäåíèÿ â îñóùåñòâëåíèè ñîöèàëüíûõ âûïëàò.  ÷àñòíîñòè, ïëàíèðóþò óïðîñòèòü ïîðÿäîê âûïëàò ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà è ïåðåñìîòðåòü ðàñ÷åò äîõîäîâ ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì Как сообщила начальник управления обеспечения социальных гарантий департамента труда и социальной защиты

как она сама о себе думает, а одной из антиэлит. Способны ли такие оппозиционеры родить новую страну вопрос риторический.

БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ А между тем, проект «единый кандидат от оппозиции» уже сегодня демонстрирует свою несостоятельность. Во-первых, сами оппозиционеры, как всегда, не могут договориться. Яценюк сообщил, что оппозиция не будет выдвигать единого кандидата в президенты: «Поэтому выдвигаться будут - я, Кличко, Тягнибок, Тимошенко и другие». Кличко же, наоборот, заявил: «Я уверен в том, что мы сможем объединить наши усилия и, более того, уверен, что сможем выдвинуть единого кандидата не только во втором туре, о котором мы уже договорились, но уже и в первом». Очевидно, он имеет в виду самого себя, поскольку неоднократно заявлял о своих президентских амбициях. И как это понимать? Во-вторых, ситуацию обострил Общественный совет Майдана, когда предъя-

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÀÉÄÀÍÀ ÏÐÅÄÚßÂÈË ÎÏÏÎÇÈÖÈÈ ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ вил оппозиции ультиматум: или она выдвигает единого кандидата на президентских выборах и начинает действовать конструктивно, или все - 151 оппозиционный депутат должны сложить свои мандаты. «Мы понимаем аргументацию, что если выдвинуть единого кандидата от оппозиции, то существует опасность его отравления или чего-то другого. Но поверьте нам, есть механизмы, которые защищают от этого настолько, насколько это возможно», - заявил член Общественного совета Павел Жовниренко. Оппозиция на этот ультиматум отреагировала довольно прогнозируемо: «Провокация, это люди с Банковой!» Получается, кто платит, тот и музыку заказывает. И причем здесь народ, общественное мнение?

ХАОС И «БАТЬКИ МАХНО» Сегодня уже не только народ, но и активисты, эксперты, политологи и европарла-

ментарии совпадают в одном мнении - оппозиция теряет народное доверие, а нездоровая конкуренция между оппозиционными кандидатами деморализует настроение людей и экономику страны. По словам депутата Европарламента от Польши Кшиштофа Лисека, масштабный протест должны контролировать организаторы, которые, безусловно, несут ответственность за все, что происходит в его процессе. Европарламентарий считает, что неконтролируемые действия оппозиции «негативно отразятся на экономике страны, станут разрушительными как для экспорта, так и импорта Украины». Также «если представители оппозиции и неправительственных организаций захотят продемонстрировать свою силу, то им лучше делать это в цивилизованной форме», убежден Лисек. По мнению же известного украинского полито-

лога Владимира Цибулько, «противостояние в центре украинской столицы заходит в жесткий клинч, в нем все большую силу набирают явления партизанщины, которые непрогнозируемы и неконтролируемы. Гарантирует ли такое противостояние победу оппозиции? Никак. Такой хаос порождает большое количество местных «батек Махно».

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» Прогнозируемым сегодня является лишь то, что ближайшие президентские выборы пройдут в формате войны. Так что выборы 2004 года покажутся детской забавой. Ставка делается на тотальное обескровливание населения. Для оппозиции это будет формат «последнего боя». Вся аллегория майдановского абсурда проявилась в скульптуре французского автора Roti «Новая Украина», которая появилась 11 января неподалеку от стелы Независимости в Киеве. Эта скульптура из розового мрамора в виде лежащего в воде человека, из которой выглядывают только его лицо, руки и ноги. Эти части тела создают «круги на воде». Активисты спорят, что означает этот артобъект - «то ли символ спокойствия и равновесия, то ли это какойто узурпатор, который умер». А может, это Майдан, который умер? Вот вам и метаморфоза ...

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

×òî èçìåíèòñÿ â ýòîì ãîäó? населения ОГА Виктория Черныгина, на сегодняшний день задержек по соцвыплатам в регионе нет. Население получило все виды социальной помощи за январь в размере 203 млн. грн. «В целом, в 2013 году мы выплатили нашим получателям 2,5 млрд. грн. Как си-

туация сложится в этом году, станет известно после принятия бюджета. Ориентировочно планируем выделить 3 млрд. грн.», - сказала Виктория Черныгина. Также она отметила, что в феврале вступит в силу Закон об упрощении процедуры оформления пособия при рождении

ребенка. Согласно которому родителям необходимо будет предъявить минимум документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, заявление с указанием данных для регистрации места проживания. Кроме того, ожидаются изменения в расчете доходов ма-

лообеспеченных семей, в которых есть дети под опекой. Также на стадии рассмотрения вопрос о порядке назначения и отказа в получении помощи - как малообеспеченным тем семьям, где родители длительное время не работают и живут практически за счет государства.


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÊÎÒÅËÜÍÛÕ

ÍÎÂÈÍÈ

Íîâûå êîòëû ýêîíîìÿò ãàç ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÒÊÀ×, ÀÂÒÎÐÀÀ

ÍÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÞ ÏÎÒÐÀÒÈËÈ 2,9 ÌËÍ. ÃÐÍ.

 Äíåïðîïåòðîâñêå èäåò ðàáîòà ïî ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ.  ÷àñòíîñòè, íà ñàìîé êðóïíîé ãîðîäñêîé êîòåëüíîé ïî óëèöå Êîñìè÷åñêîé, 10, ðåêîíñòðóèðîâàëè êîòåë è óñòàíîâèëè àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì. Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü ýêîíîìèòü äî 450 òûñÿ÷ êóáîâ ãàçà â ãîä Новый котел ввели в эксплуатацию в начале отопительного сезона. В минувшую среду проверить его работу приехал мэр Днепропетровска Иван Куличенко. «Все котельные, построенные в 80-е

годы и раньше, - очень энергозатратны, поэтому подлежат модернизации. Мы проверили

показатели соответствия фактических расходов на эксплуатацию систем - проект-

ным, и убедились, что он окупаем меньше, чем за 2 года», - отметил городской голова. Замену горелок нового поколения, а также установку частотного регулирования насосов и вентиляторов провело КП «Днепропетровские городские тепловые сети». В целом, на реконструкцию котла предприятие потратило 2,9 млн. грн. из соб-

ственной прибыли. В ближайшее время планируют провести модернизацию котлов еще в трех котельных областного центра - на улицах Войцеховича, Батумской и Калиновой. На бюджетной сессии горсовета рассмотрят вопрос финансирования этих проектов. 50% стоимости работ планируют возместить из городского бюджета.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓ ÄÀ ÒÐÓÄÀ

IT-ñïåöèàëèñòû ïðîòèâ ïàðèêìàõåðîâ ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÐÎÑ ÍÀ ÁÈÎÒÅÕÍÎËÎÃÎÂ È ÈÍÆÅÍÅÐÎÂ

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀ ÒÅÍÄÅÍÖ²ß

ÇÍÈÇÈÂÑß ÏÎÊÀÇÍÈÊ Ìèíóëîð³÷ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà 30% çíèçèâñÿ ïîêàçíèê ïåðåðèâàííÿ âàã³òíîñò³. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Òàê, ó 2013 ðîö³ íà 1 òèñÿ÷ó æ³íîê ôåðòèëüíîãî â³êó ïðèïàäàëî áëèçüêî 5,5 àáîðò³â, ó 2012 ðîö³ öåé ïîêàçíèê áóâ 7,8. Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ï³äë³òêîâ³é âàã³òíîñò³ ã³íåêîëîãè ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó: âèñòóïàþòü ³ç ïðåçåíòàö³ÿìè òà ëåêö³ÿìè ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà íà áàòüê³âñüêèõ çáîðàõ. ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

̲ÑÒ À-ÏÎÁР̲ÑÒÀ-ÏÎÁÐ À-ÏÎÁÐÀÀÒÈÌÈ Ìèíóëîãî ðîêó ó Äí³ïðîïåòðîâñüêà ç’ÿâèëîñü äâà íîâèõ ì³ñòà-ïîáðàòèìè - öå óãîðñüêå ì³ñòî Ñîëíîê òà ãðóçèíñüêå ì³ñòî Çóãä³ä³. Öüîãî ðîêó ïëàíóþòü ïðîâåñòè ïåðåãîâîðè ùîäî ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî ïàðòíåðñòâî ç ëàòâ³éñüêèì ì³ñòîì ˳ºïຠòà ³çðà¿ëüñüêèì Òåëü-Àâ³âîì. Äëÿ íàëàãîäæåííÿ òà ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí òîãîð³÷ Äí³ïðîïåòðîâñüêó ì³ñüêó ðàäó â³äâ³äàëè 13 äåëåãàö³é äèïëîìàòè÷íîãî êîðïóñó, 15 ³íîçåìíèõ äåëåãàö³é òà 6 äåëåãàö³é ïðåäñòàâíèê³â ªÁÐÐ òà ªâðîïåéñüêîãî ²íâåñòèö³éíîãî Áàíêó. Íà ñüîãîäí³ Äí³ïðîïåòðîâñüê ìຠ16 ì³ñòïîáðàòèì³â. ○

ÏÐÈÏÈÑÍÀ ÊÀÌÏÀͲß

ÒÐÈÂÀ ÒÈÌÅ ÄÎ Ë²Ò ÒÐÈÂÀÒÈÌŠ˲ÒÀÀ чения специалистов. Ведь у них появляется возможность прохождения практиÅæåãîäíî âûïóñêíèêè ки на будущем месте рабоâûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåты. «Сегодня мы стараемся íèé è ïðîôåññèîíàëüíîоблегчить дальнейшую òåõíè÷åñêèõ ó÷èëèù судьбу выпускника. Потому ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìîé при вступлении в ПТУ предòðóäîóñòðîéñòâà. Ïðàâäà, ó лагаем заключить трехстоâòîðûõ ýòîò âîïðîñ ðåøà- ронний договор между ним, учебным заведением и предåòñÿ áûñòðåå. Âåäü ïî приятием, на которое после çàêîíó ÏÒÓ îáÿçàíû обучения юноша или девушïðåäîñòàâèòü ñâîèì ка пойдут работать. К сожаâûïóñêíèêàì ïåðâè÷íîå лению, не каждый работодаòðóäîóñòðîéñòâî, ñîã ëàñíî тель через два-три года гоñîãëàñíî ïîëó÷åííîé ñïåöèàëüíîñ- тов предоставить рабочее òè è óðîâíþ êâàëèôèêàöèè место. Проблема особенно распространена в сфере малого и среднего бизнеса. ТРЕХСТОРОННИЙ Как правило, на таких предДОГОВОР приятиях за короткий периПо итогам прошлого од времени происходит года из 13 тысяч выпускнимного структурных изменеков профессионально-технических училищ области, удалось трудоустроить 98%. Достигать таких результатов удается благодаря правовой базе Украины, которая способствует сотрудничеству ПТУ и потенциальных работодателей. Такое взаимодействие позитивно влияет и на сам процесс обуÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÒÐÓÄÍÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÐÀÁÎÒÎÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÍÅÇÀÙÈÙÅÍÍÛÕ

ний или же фирма просто прекращает свое существование. В плане гарантий на будущее они - не стабильны», - говорит директор учебно-методического центра профтехобразования в области Виктор Василиненко. В прошлом году была создана Федерация объединения работодателей Днепропетровщины. Она состоит из 20 крупнейших предприятий региона, которые сотрудничают с ПТУ: проводят декаду рабочих профессий, устраивают встречи и «круглые столы» с руководителями предприятий, которые на сегодня являются проблемными в процессах трудоустройства.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ По словам Виктора Василиненка, трудно обеспечить работой выпускников ПТУ, относящихся к категории социально незащищенных. По закону таким ребятам

необходимо предоставить не только рабочее место, но и социальное жилье. К сожалению, сегодня не все предприятия могут дать своим сотрудникам место в общежитии - в связи с этим возникает множество проблем. Также трудности есть при трудоустройстве выпускников профтехучилищ, выбравших не востребованные специальности на рынке труда. «Рабочие профессии нужно отбирать согласно тенденциям нынешнего времени. По итогам прошлого года у работодателей были востребованы специалисты IT-технологий, возросла потребность в инженерах обслуживания техники, а также специалистах в сфере биотехнологий. Молодые люди ошибаются, думая, что попрежнему нужны повары и парикмахеры», - отмечает методист учебно-методического центра профтехобразования в области Александр Надтока.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïî÷àëàñÿ ïðèïèñíà êàìïàí³ÿ þíàê³â 1997 ðîêó íàðîäæåííÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà ç âèõîâíî¿ ðîáîòè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ï³äïîëêîâíèê Ñåðã³é Ïîëóöèãàí. Çà éîãî ñëîâàìè, âîíà òðèâàòèìå äî ë³òà. Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïëàíóþòü ïðèïèñàòè ïîíàä 14 òèñ. îñ³á. Óñüîãî ïðèïèñí³ ðåñóðñè ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 130 òèñ. îñ³á. Êàìïàí³ÿ ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ ìîá³ë³çàö³éíîãî îáë³êó äåðæàâè ³ º îáîâ’ÿçêîâîþ. Ïðèïèñíå ïîñâ³ä÷åííÿ àáî â³éñüêîâèé êâèòîê íåîáõ³äí³ ïðè âñòóï³ äî âóçó, ïðàöåâëàøòóâàíí³ àáî ðåºñòðàö³¿. ÌÓÇÈ×ÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÂÈÇÍÀ ×ÈËÈ ÄÀ ÒÓ ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ ÄÀÒÓ Ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü The Bestcity.ua â 2014 ðîö³ â³äáóäåòüñÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Ôåñòèâàëü òðàäèö³éíî òðèâàòèìå 3 äí³ - 27, 28 é 29 ÷åðâíÿ. Ïðî öå íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook ïîâ³äîìèâ â³öåïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Îëåêñàíäð ³ëêóë. Òîð³ê ôåñòèâàëü â³äâ³äàëè ïîíàä 70 òèñ. îñ³á.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÒÀÐ ÀÑ ÏÐÎÖÅÍÊÎ ÒÀÐÀÑ

Íå äîñòèãíóâ íè åäèíîé èç ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ïðîâàëèâ îáúÿâëåííóþ âñåóêðàèíñêóþ çàáàñòîâêó êó,, îïïîçèöèÿ ñíîâà ïðèáåã ëà ê ñâîåìó ïðèáåãëà èçëþáëåííîìó àðãóìåíòó - ñèëîâûì ïðîâîêàöèÿì

Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ ÂÎÄÎ ÕÐÅÙÀ ÂÎÄÎÕÐÅÙÀ ͳêîïîëüñüê³ ðÿòóâàëüíèêè îáãîâîðèëè ç ïðåäñòàâíèêàìè äóõîâåíñòâà ïèòàííÿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Âîäîõðåùà. Âèçíà÷èëè ì³ñöÿ, äå â³äáóâàòèìóòüñÿ îáðÿäè ³ äå îðãàí³çóþòü ÷åðãóâàííÿ ðÿòóâàëüíèê³â òà ìåäèê³â. Ðÿòóâàëüíèêè ïðîâåëè ç ïðèñóòí³ìè ³íñòðóêòàæ ç Ïðàâèë ïîâîäæåííÿ íà âîä³ òà íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÑÊÎÐÈÑÒ ÀËÈÑÜ ÏÐ ÀÂÎÌ ÑÊÎÐÈÑÒÀËÈÑÜ ÏÐÀÂÎÌ Ê³ëüêà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ Êðèâîãî Ðîãó ñêîðèñòàëèñÿ ñâî¿ì ïðàâîì ³ ïîäàëè äî ì³ñüêðàäè çâåðíåííÿ ïðî íàäàííÿ ¿ì ïîäàòêîâî¿ ï³ëüãè. ̳ñöåâ³ äåïóòàòè ï³øëè íàçóñòð³÷ ³ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ÷àñòêîâî çâ³ëüíèòè â³ä ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó ÊÏ «Øâèäê³ñíèé òðàìâàé» , ÊÏ «Ì³ñüêèé òðîëåéáóñ» òà ÊÏ «Êðèâîð³æêíèãà » íà 99% â³ä ñóìè, ÿêà çàðàõîâóºòüñÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. Äàíå çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîäàòê³â ä³ÿòèìå ç 1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó äî 1 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó.Âèâ³ëüíåí³ êîøòè íàïðàâëÿòèìóòü íà âèðîáíè÷³ ïîòðåáè ï³äïðèºìñòâ. ○

ÏÀÂËÎÃÐ ÀÄ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÎÒÐÈÌÀËÈ ÂÓòËËß Çà îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³ 2013 ð. ÄÒÅÊ ïåðåäàâ ïîíàä 980 ò âóã³ëüíîãî êîíöåíòðàòó íà ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ñîö³àëüíî íåçàõèùåíîãî íàñåëåííÿ Ïàâëîãðàäà, Ïàâëîãðàäñüêîãî òà Ïåòðîïàâë³âñüêîãî ðàéîí³â. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïàëèâà ñêëàëà áëèçüêî 1 ìëí. ãðí. Ùîá ìåõàí³çì ïåðåäà÷³ âóã³ëëÿ áóâ â³äêðèòèì ³ ïðîçîðèì, ñòâîðèëè êîì³ñ³¿ ç ðîçãëÿäó çàÿâ íà çàáåçïå÷åííÿ âóã³ëëÿì â³ä æèòåë³â ³ îðãàí³çàö³é. ○

ÓÊËÀËÈ ØËÞÁ Ó Øèðîê³âñüêîìó âèïðàâíîìó öåíòð³ óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ (¹75) â³äáóëîñü âåñ³ëëÿ, ÿêå ñòàëî ïåðøèì â óñòàíîâàõ âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ðåã³îíó â³ä ïî÷àòêó 2014 ðîêó. Íà âåñ³ëüíèé ðóøíèê ñòàëè çàñóäæåíèé ³òàë³é òà éîãî íàðå÷åíà Àíàñòàñ³ÿ. Ó ìîëîäî¿ ñ³ì’¿ ÷èìàëî ïëàí³â íà ìàéáóòíº: çáóäóâàòè ä³ì, óëàøòóâàòèñü íà ïåðñïåêòèâíó ðîáîòó, íàðîäèòè òà âèðîñòèòè òð³éêî ä³òåé. ϳñëÿ îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè ìîëîäÿò ïðèâ³òàëè ¿õí³ äðóç³, çàïðîøåí³ ãîñò³ òà àäì³í³ñòðàö³ÿ âèïðàâíîãî öåíòðó. Çà ìèíóëèé ð³ê â óñòàíîâàõ âèêîíàííÿ ïîêàðàíü Äí³ïðîïåòðîâùèíè çàðåºñòðóâàëè ïîíàä 130 øëþá³â.

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

Âûçîâ óêðàèíñêîìó îáùåñòâó

И СНОВА В БОЙ! Как показали недавние события, благодатная почва для возникновения политического терроризма в Украине есть. Оппозиция постоянно провоцирует групповые экстремистские действия. Это ярко иллюстрирует штурм Киево-Святошинского районного суда 10 января. В этот день Киевский суд признал виновными так называемых «васильковских террористов» - членов ультраправой организации «Патриот Украины» Игоря Мосийчука, Владимира Шпару и Сергея Бевза в подготовке террористического акта и присудил им 6 лет лишения свободы. Вечером того же дня под стенами Киево-Святошинского суда и Святошинского райотдела милиции разгорелись нешуточные страсти. «Революционеры» решили, что люди осуждены несправедливо и в агрессивной форме потребовали их освободить. «Мирные» активисты «евромайдана» заблокировали автобусы с сотрудниками правоохранительных органов и начали бросать в сторону милиции, зда-

«ÌÈÐÍÛÉ ÏÐÎÒÅÑÒ»

ния суда и служебных автомобилей бутылки, камни, горящие предметы. Несмотря на требования правоохранителей прекратить нарушение общественного порядка, активисты продолжили провоцировать конфликт с сотрудниками милиции. И тут началась потасовка. В результате таких действий 20 работников «Беркута» получили различные травмы. Один из них госпитализирован с переломом ноги. Кроме того, повреждения получили служебные автомобили, здание суда. Судье во время зачитывания приговора по делу обвиняемых в подготовке теракта плеснули в лицо неизвестной жидкостью. Во время столкновений также пострадали активисты и некоторые оппозиционные политики - Эдуард Леонов, Юрий Бублик и Юрий Луценко. В отношении активистов открыто несколько

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ÑÁÓ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈËÀ ÒÅÐÀÊÒ ÍÀ ÑÒÀÄÈÈ ÅÃÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÎÑÏÎÐÅÍÎ Â ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÀ уголовных производств по фактам хулиганства, насилия в отношении работников правоохранительных органов и вмешательства в деятельность судебных органов.

ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ Уголовное дело, по которому осуждены «васильковские террористы», было возбуждено по факту подготовки к совершению террористического акта в августе 2011 года. Тогда радикальная группа планировала осуществить взрыв памятника Ленину в центре города Борисполь во время празднования Дня независимости. Службе безопасности Украины удалось предотвратить теракт на стадии его подготовки, что позволило избежать возможных человеческих жертв. У «васильковских террористов» изъяли самодельное взрывное устройство осколочного действия, начиненное гвоздями, болтами, металлическими предметами. По результатам эксперти-

зы, радиус поражения в результате взрыва устройства мог составить более 100 метров. От этого могли бы тогда пострадать люди как взрослые, так и дети. Кроме взрывного устройства, нашли огромное количество листовок с призывами к насильственному свержению конституционного строя. Также на изъятых электронных носителях информации находится видео, где показана отработка схем блокирования государственных учреждений, изготовления самодельных взрывных устройств.

В ЕВРОПЕ ПО-ДРУГОМУ Любое решение, вынесенное судом, может быть оспорено согласно процедуре и закону - именно так решаются аналогичные проблемы в Европе. Почему же те, кто поддерживает европейские ценности и европейский выбор Украины, идут на противостояние с правоохранителями?

Очевидно, что происходящее было провокацией, и очень странно, что активное участие в ней принял бывший министр внутренних дел Юрий Луценко - кто, как не он, должен понимать всю абсурдность происходящего. Люди, вышедшие в поддержку «васильковских террористов», должны понимать, что терроризм - чрезвычайно опасное явление в современном мире. В США, Европе, на Ближнем Востоке, в России от рук террористов погибли сотни тысяч людей. Нельзя допустить подобного в нашей стране.

НЕ ПРОСТО ТЕНДЕНЦИЯ Инцидент у КиевоСвятошинского суда в очередной раз подтвердил, что основное ядро «евромайдана» радикально настроенные люди, готовые на любые насильственные действия. Сегодня мы должны очень серьезно задуматься над тем, что происходит и куда несет подобное радикальное течение. Неужели мы хотим, чтобы эти отряды штурмовиков пришли к власти? Чтобы те, кто сегодня устраивают «факельные марши», отстаивают откровенно расистские и ксенофобские взгляды, правили нашей страной? Страшно. Ведь если раньше такое поведение было всего лишь тенденцией некоторых маргиналов, то сегодня - это откровенный вызов нашему обществу!

ÇÀÊÎ ÕÀͲ  ÑËÎÂÎ ÇÀÊÎÕÀͲ

Øåâ÷åíêà ïåðåêëàäóòü 12-ìà ìîâàìè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Íà áàç³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà ïðîâîäèòüñÿ â³äêðèòèé êîíêóðñ íà êðàùèé ïåðåêëàä ïîå糿 Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ïîä³ÿ ïðèñâÿ÷åíà 200-ð³÷÷þ ç äíÿ íàðîäæåííÿ ïîåòà У ньому беруть участь студенти ДНУ, які навчаються на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства (ФУІФМ) та молодь з інших вишів. Змагання відбуваються в два етапи. Спершу учасни-

ки подають свої переклади. З-поміж 20 поезій, відібраних співробітниками університету, їхню творчість оцінюватиме кафедральне журі. Після цього найкращі роботи потраплять до рук членів офіційного журі конкурсу, які відберуть лауреатів та переможців. До участі у змаганні знавців слова приймаються поетичні переклади будь-якою з 12 мов, що вивчають у ДНУ. Основними критеріями оцінювання робіт є: 3 адекватне вираження ідейно-емоційного змісту, пафосу, спектрів ліричних переживань поезій Шевченка;

3 хороша передача поетики віршів тощо. Усі переклади, висунуті на другий етап конкурсу, опублікують окремим виданням, робоча назва якого наразі «Спільною мовою». Примірники планують розповсюдити у бібліотеки міста, а, можливо, й України. Книжку оздоблять ілюстраціями до творів Шевченка, які підготують студенти кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ФУІФМ ДНУ. По закінченню конкурсу кращих авторів перекладів нагородять дипломами та грошовими преміями. Наразі на розгляд журі вже подано понад 100 робіт.


ТВПРОГРАМА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.20 М/ф 06.30 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.30 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.55 Политтеатр 10.25, 17.05 Т/с «Тайна старого моста» 11.25 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 18.55, 21.30 Деловой мир 12.30 Право на защиту 12.50 Темный силуэт 13.10 Т/с «Вечный зов» 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Книга.ua 16.15 Взрослые игры 18.05 Агро5News 18.40 Финансовая перспектива 19.25 Рождественский вертеп в гостях у И.Поповича 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.40 Вопросительный знак 21.50 Концертная программа 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.10 Х/ф «За счастьем»

ИНТЕР 05.30 Х/ф «Ночная фиалка» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 12.20 Т/с «Клубничный рай» 13.30 «Судебные дела» 14.30 «Семейный суд» 15.30 «Жди меня» 18.05 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Второе дыхание» 23.40, 04.45 Т/с «Женщины на грани» 01.35 Т/с «Своя правда» 02.15 Х/ф «Обратный путь» 03.55 Подробности

9 КАНАЛ 06.00 07.30 08.00 09.30 11.20 18.00 18.50 19.00 20.00 20.30 21.00 21.20 23.20 01.00 02.20 03.40

Мультфильмы Т/с «Следаки» «Днепр5футбол» Х/ф «Взорванный ад» Т/с «По горячим следам» Новости 9 канала Культурное меню Т/с «Линейный отдел» «Облом UA. Новый сезон» «Новое Сумасшедшее видео» «ДжеДАИ» Х/ф «Неуправляемый» Х/ф «Буровая» Х/ф «Носители» Х/ф «Четыре листа фанеры» Х/ф «Иду к тебе»

11 КАНАЛ 06.15, 06.55 Kids’ Time 06.20, 12.20 М/с «Губка Боб» 07.00 «Новости недели» 07.45 «Родительский клуб» 08.00 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 14.50 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 18.00, 22.40 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 01.30 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Ревизор 22.00 «MEDICUS» 23.40 Х/ф «Эквилибриум»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.05 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05, 17.10 Х/ф «Аси» 10.50 Х/ф «Полярный рейс» 12.35 Х/ф «Степные дети» 20.15 Х/ф «Шерлок 2. Рейхенбахс кий водопад» 22.00 «Деньги» 23.20 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 01.20 «Их нравы»

СТБ 06.00 «Чужие ошибки. Наследство па5 талогоанатома» 06.45, 15.55 «Все буде добре!» 08.35, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.05 Х/ф «Блеф» 12.00 Х/ф «Осенний вальс» 14.05 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 18.00, 22.00 «Вікна5Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 22.25 «Танцуют все!56»

ICTV 06.20 Т/с «Такси» 06.40 Т/с «Леся+Рома» 07.20, 09.15, 13.00 Т/с «Морской пат руль2» 08.45, 12.45 «Факты» 18.45 Факты. Вечер 19.20 Чрезвычайные новости 20.05 Т/с «Шеф2» 22.00 Т/с «Прокурорская проверка» 23.10 Свобода слова 01.05 Х/ф «Прошивка»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 09.00 Ералаш 09.50, 20.55 Страна У 10.50 Одна за всех 12.15 Т/с «Ксена принцессавоин» 14.00, 19.00 Моду народу 15.50 Я права 16.45 Королева бала 17.55 От босячки до леди 19.55 Т/с «Два отца и два сына» 21.55 6 кадров 23.15 Дурнев+1 23.50 Т/с «Секс и город» 00.25 БарДак

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.50, 11.30, 16.15 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Поверь в себя 09.30 Х/ф «Легенды острова Двид» 11.50 Х/ф «Позови меня в даль свет лую» 13.30 Время советов 14.30 В гостях у Гордона 15.30 К слову о вещах 15.45 Сказки Николаевского зоопарка 17.00 Родник здоровья 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Ди@блог 17.45 Про кохання 18.00 Усмiхновини 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 «Oscar Models TV show» 21.30 Т/с «Ястреб» 23.00 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес5время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55 Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 11.35 Тема/Хрони5 ка недели 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот5новости 07.45, 18.20, 23.40 Время спорта 08.45 Трансмиссия5новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.35 Большая политика 11.15, 20.00 Время. Итоги дня 12.35 Новинометр 15.35 Новости Киевщины 16.35 Машина времени 17.35, 00.35 В кабинетах 18.35 Территория закона 19.00 Время новостей 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 21.40 Время5Тайм 22.10 Налоговый дневник 23.25 CRIME NEWS

НТН 08.35 09.20 11.25 14.45

«Агенты влияния» Х/ф «Сайдстеп» Т/с «Двое из ларца» Т/с «Выхожу тебя искать 2»

19.00, 21.40 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 22.00 Т/с «Меченый» 23.00 Т/с «Рэй Донован» 00.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.50 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.40 Т/с «Тело как улика 2»

НТВМИР 06.10 Т/с «Рублевка.LIVE» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Мелодии на память 09.10 Ты не поверишь! 10.05 «Дело темное» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.30 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.40 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Хмуров» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Человек ниоткуда» 23.40 Т/с «Брат за брата2»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.40 Х/ф «Отряд Трубачева сражает ся» 11.20, 16.20 Х/ф «Шутка за шуткой» 12.15 Т/с «Застывшие депеши» 13.55 Х/ф «Анна Каренина» 17.15 Х/ф «Запасной игрок» 18.40 Х/ф «С любимыми не расста вайтесь» 19.55 Т/с «Желанная» 21.40 Х/ф «Семнадцатый трансатлан тический» 23.15 Х/ф «Таможня» 00.35 Х/ф «Тайна «черных дроздов»

27 КАНАЛ 06.00, 13.50 М/ф 06.30 М/с «Раймонд» 07.00 «Кулинарное путешествие» 6 с. 07.30 «Собственными глазами», 1 с. 08.00 Х/ф «Последнее лето детства», 1 с. 09.10 «Год в истории» 1922 г. 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30, 14.50 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Оливия» 13.20 М/с «В дорогу с Нодди» 15.20 Ералаш 15.50, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.00 «Фри5тайм» 17.30 Х/ф «Образцовый отец» 19.15 «Университет сегодня» 19.20 Тайны 20.00 Х/ф «Змеиный источник»

ОРТМ 07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости 07.15 «Доброе утро» 07.50 «Доброго здоровьица!» 08.35 «Жить здорово!» 09.45 «Истина где5то рядом» 10.15 «Контрольная закупка» 10.50 «Модный приговор» 12.00 Другие новости 12.20 «Понять. Простить» 13.15 «Время обедать!» 14.00 «Они и мы» 15.00 «В наше время» 16.00 Вечерние новости 16.40, 00.05 «Наедине со всеми» 17.45, 01.05 «Давай поженимся!» 19.00 «Время» 19.30 «Пусть говорят» 20.40, 21.40 Т/с «Идеальный брак» 21.30 Ночные новости 23.00 «Познер»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10 Т/с «Сила Веры» 13.10 Люблю! Жду! 14.10, 17.25, 22.30 Т/с «След» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Сашка» 19.20 Ток5шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Кордон следователя Саве льева» 22.00 События дня 23.20 Х/ф «Водный мир»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.20, 12.15 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10 «Ради жизни» 07.15 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо5центр» 09.00, 16.00 Т/с «Четыре танкиста и собака» 10.00, 15.30 «Отдел кадров» 10.30 Т/с «Любовь и золото» 13.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 17.00 «Титаны бизнеса» 19.00 «Народная думка» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Загадочные миры» 21.00 Х/ф «Джокер» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Х/ф «Поварвор»

Сх. 07.48 Зах. 16.30 Трив. дня 08.42

Понеділок, 20 січня 06.00 «Космические истории» 06.45 «Жить будете!» 07.10 «PostSсriptum» 07.40 М/ф 08.00, 08.50, 09.40 «Странное дело» 10.30 «Приключения в зоопарке», 11 с. 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Профессиональные игры» 12.30 «Египетский бог Осирис и его цар5 ство», 2 с. 13.00 «Подводный разум» 13.50 «Стражи глубин» 14.40 «По секрету звезд» 15.30 «Хранители Вселенной» 16.20 «Раса бессмертных» 17.00 «Люди» 17.30 М/ф «Гадкий утенок» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре». Прямой эфир 18.00 «Детали» 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Индекс опасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Преступление и наказание» 21.30 «В дороге. Дневник» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 Т/с «Легенда о Тампуке»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 06.10, 05.15 Teen Time 06.15, 06.55 Kids Time 06.20, 12.20 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35 Подъем 08.00 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 14.50 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 18.00, 22.40 Т/с «Воронины» 19.00, 01.40 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Ревизор 23.40 Х/ф «Эквилибриум» 01.50 Х/ф «Адвокат дьявола» 04.00 «Служба розыска детей» 04.05 Зона ночі 04.10 Подорож у втрачене минуле 04.35 Моє серце ножами проймає

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Иван Богдан» 06.30, 08.30 «Мир за неделю» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 По следам морских сражений 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Брюс Ли. Бессмертие Дракона 12.45 «Будь в курсе!» 13.25 «Модные истории с Оксаной Но5 вицкой» 14.00 Д/с «Суровая планета» 14.35 «Дневник для родителей» 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Дикие звезды 16.40 «Цивилизация іncognita» 17.50 «Алло, адвокат!» 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 Самолеты 5ой мировой войны 21.35 Александр Розенбаум. Мой уди5 вительный сон... 22.45 НЛО: факты и фальсификация 00.30 Х/ф «Скандал»

K1 07.30 М/ф 09.55 Х/ф «Они поменялись места ми» 11.45 Х/ф «Приключения поварен ка» 13.20 «КВН5 2013» 16.10 «Вечерний квартал» 18.00 «Званый ужин» 19.00 «Орел и решка» 20.00 Т/с «Кто в доме хозяин» 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Х/ф «Знакомство с родителя ми» 00.10 «Леся Здеся» 00.50 Х/ф «Больше чем секс»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00 «Возвращение кота Сме5 танкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 13.05 «Бабуля5антикризис» 06.40, 12.35 «Загородный дом» 06.50, 12.25 «Сад, огород» 08.50 Х/ф «Найдешь друга, найдешь и сокровища» 10.30, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.00 М/ф «Раз горох, два горох...» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 12.45 «Погода» 13.15 М/ф «Пятачок» 15.55 М/ф «Сказка о попе и о работ нике его Балде» 16.50 «Криминал» 17.30 Х/ф «Бассейн смерти» 19.35 Х/ф «Приключения молодого Индианы Джонса «Покорите ли пустыни» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Милашка Рита» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН5 ТЕРом 09.10, 22.50 Легенды уголовного ро5 зыска 09.50, 16.20, 00.45 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 23.20 «Соседи» 12.45 Бенефис «Кроликов» 30 лет юмора 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.25 Орел и решка 16.10, 00.35 Игра судьбы 17.45, 23.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 21.20 Т/с «Однажды будет любовь» 22.05 Д/с «В поисках истины»

Зах. 09.10 Сх. 21.18 Повний міс. 16 січня

TBI

TVCI

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00 Девять месяцев 11.00, 12.40, 14.30, 16.30, 17.40, 19.10 TBiNews 11.30 DOUBLE ЯТЬ 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се5 годня» 12.30, 14.45 Арт дозор 12.35, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.00 Aрт5City 13.30, 16.00, 17.10, 02.45 Особое мне5 ние 14.00 Автомандры 17.00 Обзор блогов 19.30 Спорт 22.00, 02.00 Знак восклицания 01.00, 03.15 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.05 М/ф «Морозикиморозы» 08.20 «Фактор жизни» 08.45, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.10 «Постскриптум» 10.00 М/ф «Играй, моя дудочка» 10.10, 23.35 Д/ф «Дом на Набереж5 ной» 10.35 «В центре событий» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со5 бытия 11.50 Т/с «Аляска Кид» 13.35 М/ф «Гришкины крашенки», «Сказка о белой льдинке» 13.50 «Добро пожаловать домой!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05, 20.15 «Петровка, 38» 15.20 Х/ф «Банкрот» 16.50 Д/ф «Пять историй про любовь» 18.10, 00.35 Х/ф «Жизнь как жизнь. Увидеть тебя» 19.10, 01.20 «Право голоса» 20.30 «Героин» 20.55 М/с «Волк Альберто» 21.15 Д/ф «Русские богачи» 22.20 Без обмана. «Битва на овощеба5 зе» 23.00 Д/ф «Елена Сафонова. В поис5 ках любви»

2+2 06.00 07.30 09.30 11.20 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.20 23.20 01.00 02.20 03.40

М/ф Т/с «Следаки» Х/ф «Взорванный Ад» Т/с «По горячим следам» «Новости 2+2» Т/с «Линейный отдел» «Облом UA. Новый сезон» «Новое Сумасшедшее видео» «ДжеДАИ» Х/ф «Неуправляемый» Х/ф «Буровая» Х/ф «Носители» Х/ф «Четыре листа фанеры» Х/ф «Иду к тебе»

MEGA 06.00 Д/ф «Трофейные немцы» 06.30, 23.30 Загадки вселенной 07.30, 12.30 Жертвы природы 08.30, 13.30 Тайны Третьего Рейха 09.30, 18.30 Искатели 10.30 Тайные знаки 11.30, 15.30 В поисках приключений 14.30, 21.30 Современные чудеса 16.30 Д/ф «Болезни еды» 17.30 В поисках истины 19.30 Д/ф «Лаборатория древних бо5 гов» 20.30 Д/ф «Как Левша истребитель подковал» 22.30 Удивительная Лужица 00.30 Покер 01.20 Катастрофы века

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30, 12.30, 15.15, 17.40 Вести5Мос5 ква 09.50 «Старатели морских глубин. Най5 ти затонувшие миллиарды» 10.50 «О самом главном» 12.50 Вести. Дежурная часть 13.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 14.00 «Искатели» 15.35 «Особый случай» 16.30 Т/с «Шеф полиции» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Две зимы и три лета» 21.50 Т/с «Тайны следствия» 22.45 «Кто заплатил Ленину? Тайна века» 23.40 Т/с «МУР» 00.30 «Девчата» 01.05 Х/ф «Сватовство гусара» 02.25 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Карнавал», 2 с. 10.05, 16.05 Х/ф «Таможня» 11.30 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую...» 17.30, 23.30 Х/ф «Крепостная актри са» 19.30, 01.30 Х/ф «И на камнях растут деревья», 2 с. 21.55 Х/ф «Я служу на границе»

REN TV 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30, 21.00 «Новости 24» 07.00 «Территория заблуждений с Иго5 рем Прокопенко» 09.00 «Пища богов» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Военная тайна» 21.30, 00.40 Х/ф «Медальон» 23.20 «Смотреть всем!»

ДОМАШНИЙ 06.00 «Полезное утро» 06.40 «По делам несовершеннолет5 них» 08.40 Д/ф «Детки» 09.10 Х/ф «Три товарища», 4 с. 12.55 «Коллекция заблуждений» 13.25 Х/ф «Оттепель» 15.00 «Игры судьбы» 16.00, 01.10 Т/с «Помнить все» 16.50, 21.00 «Одна за всех» 17.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 20.10 Д/ф «Звездные истории» 21.30 Х/ф «Кризис Веры» 23.25 Т/с «Комиссар Рекс»

Іменинники дня: РОМАН, АНДРІЙ, ЛІДІЯ, ДОМІНІКІЯ, ІВАН, МАРІЯ 17.25 «Железный фактор» 18.00 «История белых олимпиад». Санкт5Мориц. 1948 г. 18.35 «Шесть на шесть» 19.10, 21.25 Гандбол. Чемпионат Евро5 пы в Дании. Мужчины. Основной раунд 21.00 «Trans World Sport» представля5 ет. «Спортивный глобус» 23.15 Теннис. Australian Open 5 2014 г.

FUTBOL1 06.00 Милан 5 Верона. Чемпионат Ита5 лии 08.00 Атлетико 5 Севилья. Чемпионат Испании 10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS 10.25 Челси 5 МЮ. Чемпионат Англии 12.30 «Один на один с Гамулой». Ю. Мороз 13.35 Португеза 5 Коринтианс. Чемпи5 онат Бразилии 16.00 Предисловие к ЧМ5 2002 г. 16.25 Бразилия 5 Турция. ЧМ5 2002 г. 18.35 Германия 5 США. ЧМ5 2002 г. 20.45 Чемпионат Испании. Обзор тура 21.55 LIVE. Вест Бромвич 5 Эвертон. Чемпионат Англии 00.00 Чемпионат Франции. Обзор тура 01.05 Чемпионат Италии. Обзор тура 01.50 Дженоа 5 Интер

НОСТАЛЬГИЯ

ДЕТСКИЙ МИР

«Голубой огонек» «Где бы ни работать...» «Пока все дома» «И никуда уже не деться...» «Колба времени» «Счастливый случай» «Новости поп5музыки» «Мастера искусств» «... До 16 и старше» Т/ф «Абсолютная защита» «Маленький концерт» Т/ф «Десять дней, которые потрясли мир» 19.00, 01.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 20.00 «Рожденные в СССР» 21.00 «Музыкальный ринг» 22.00 «Еловая субмарина» 23.30 Т/ф «Комедия ошибок», 2 с. 00.40 Д/ф «Кукольный театр»

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Шутите?» 02.25, 08.25, 14.25 М/с «Доктор Ай болит», 1 ф. «Доктор Айбо лит и его звери». Мультфильм «Золоченые лбы» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Гладиато ры». 6 с. Сказки зарубежных писателей «Приключения ба рона Мюнхаузена». Мульт фильм «Маленький Мук» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Волны Чер ного моря». Мультфильм «Про бегемота, который боялся прививок» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Золушка» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

07.20 08.00 09.25 10.00 11.00 12.00 13.00 14.40 16.00 16.45 17.20 17.35

ГУМОР 05.00 «Школа злословия» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми5 нутка для ребенка» 08.00 Т/с «Взять Тарантину!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан5 ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КендиКенди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд5 рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Чамскраббер» 18.00 Т/с «Не ссорьтесь, девушки!» 21.00 Х/ф «Сломанные цветы»

ЕВРОСПОРТ 04.00, 11.30, 11.45, 17.45, 19.15, 22.00, 01.30, 02.00 Теннис 15.30 Шары 19.45, 01.00 Футбол 20.00, 01.15 Вот это да!!! 20.15 Фигурное катание

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 12.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 12.45 Спортивные обзоры 07.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.00 Воины ниндзя 11.00 Снукер. Премьер5лига. Мерфи 5 Бинэм 13.00 Вездесущая камера 13.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 5 Донбасс 16.30 Биатлон. Кубок мира. Этап 6. Антхольц5Антерсельва. Гонка преследования. Мужчины 17.30 Биатлон. Кубок мира. Этап 6. Антхольц5Антерсельва. Гонка преследования. Женщины 18.30 Бойцовский клуб 20.00 Хоккей. НХЛ. Айлендерс 5 Фила5 дельфия. (в перерыве Новости та Новости ХК Донбасс) 22.30 Жизнь на пределе 23.00 Снукер. Премьер5лига. Джон Хиггинс 5 Марк Аллен

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00 Новости 08.15, 17.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20 «Байки старого болель5 щика» 08.40 Шахматы. Супертурнир в Вейк5 ан5Зее 09.15 Американский футбол. Чемпио5 нат NFL. Финал конференции AFC 12.30 «Sochi5Плюс». Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Польше. Муж5 чины. 15 км. Масс5старт 13.20 «Sochi5Плюс». Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Польше. Жен5 щины. 10 км. Масс5старт 14.00 «Sochi5Плюс». Сноубординг. Этап Кубка мира в Словении. Параллельный гигантский сла5 лом 16.00 Теннис. «Гейм, сет и матч». Итоги дня на Australian Open

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки5чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые мишки: Стра5 на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40 Друзья с джунглей 13.30, 18.50 Лев Леон 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30, 23.00 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 12.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.10 М/с «Смешарики: Пинкод» 08.00, 18.10 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 12.30, 14.50 М/с «Смурфики» 13.20 М/с «В дорогу с Нодди» 13.50 Мультфильм 15.20 Ералаш 15.50, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 18.30 М/с «Русалочка» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Аладдин» 20.00 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


10 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 21 січня 21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 22.25 «Танцуют все!56» 01.50 Х/ф «Общая терапия 2»

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.20 М/ф 06.30 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.30 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30, 17.15 Т/с «Тайна старого моста» 10.35 Т/с «Монте Кристо» 11.40 Свет 12.10, 18.55, 21.30 Деловой мир 12.25 Граница государства 12.45 Шеф5повар страны 13.45 Т/с «Вечный зов» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Как это? 16.00 Х/ф «Берег», 1 с. 18.40 Финансовая перспектива 19.20, 21.45 Рождественский вертеп в гостях у И.Поповича 20.55 Официальная хроника 23.00 Итоги 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.10 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью»

ИНТЕР 05.30, 23.40, 04.45 Т/с «Женщины на грани» 06.15, 19.00 Т/с «Пока станица спит» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 12.20, 20.30 Т/с «Второе дыха ние» 13.00 Д/с «Следствие вели...» 14.00 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» 18.05 «Касается каждого» 20.00, 04.15 «Подробности» 01.35 Т/с «Своя правда» 02.15 Х/ф «Бездна»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.20 Т/с «Следаки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.20 Х/ф «Блокада. Часть 1» 11.25 Х/ф «Огарева 6» 13.15 «Последние из Атлантов» 14.10 «Аномальные зоны» 15.10 «Погоня за скоростью» 16.00 «Тяжелый танк КВ52» 16.15 «Пикирующий бомбардировщик ПС52» 16.25 «Пистолет5пулемет Шпагина» 16.40 Х/ф «Конец императора Тайги» 18.50 Приемная народного депутата 19.00 Т/с «Линейный отдел» 20.00 «Облом UA. Новый сезон» 20.30 «Новое Сумасшедшее видео» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Загнанный» 23.20 Х/ф «МегаПитон против Гато роида» 01.00 Х/ф «Земля вампиров» 02.25 Х/ф «Захар Беркут»

11 КАНАЛ 06.15, 06.55 Kids’ Time 06.20, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Туризм» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00, 15.55 Т/с «Папины дочки» 14.25 «Мой малыш» 14.55 Т/с «Друзья» 18.00, 20.35 Т/с «Воронины» 19.30 «36, 6» 20.00 Т/с «Супер Макс» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 01.45 Х/ф «Блэйд»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 «Шесть кадров» 09.55, 17.10 Х/ф «Аси» 11.55, 12.55 Х/ф «Next» 13.55 «Русские семейные драмы» 14.55, 15.50 Х/ф «Пончик Люся» 20.15 Х/ф «Шерлок 3: Пустой ката фалк» 22.00 «Меняю жену 5 5» 23.30 Х/ф «Викинги» 00.25 «Их нравы»

СТБ 06.20 «Чужие ошибки» 07.05, 15.55 «Все буде добре!» 08.55, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.25 Х/ф «Укрощение строптивого» 12.15 Х/ф «Женский день» 14.00 Х/ф «Там, где живет любовь» 18.00, 22.00 «Вікна5Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Жить будете!» 07.40, 16.50 М/ф 08.00 «Специальный проект» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Чудо5люди» 10.30 «Приключения в зоопарке», 11 с. 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Профессиональные игры» 12.30, 13.20, 14.10 «Странное дело» 15.50, 21.30 «Здравствуй, это Я!» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.10 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре». Прямой эфир 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Открытый миру» 21.50 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Смотреть всем!» 00.15 Т/с «Легенда о Тампуке»

ICTV 06.50 Т/с «Такси» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45, 09.15 Чрезвычайные новости 08.45, 12.45 «Факты» 10.10, 16.45 Т/с «Литейный» 12.10, 13.00, 22.00 Т/с «Прокурор ская проверка» 14.45, 20.05 Т/с «Шеф2» 18.45 Факты. Вечер 00.10 Х/ф «Пристрели их!» 01.50 «Грозовые ворота». 1 с.

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 09.00 Ералаш 09.50, 19.55 Страна У 10.50, 00.25 Одна за всех 12.15 Т/с «Ксена принцессавоин» 14.00, 19.00 Моду народу 15.50 Я права 16.45 Королева бала 17.55 От босячки до леди 21.55 6 кадров 23.25 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.05, 14.30 В гостях у Гордона 07.00, 17.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15, 16.15 М/ф 11.15 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить», 1 с. 12.30 Усатые хвостатые 12.45 К слову о вещах 13.00 Азбука здоровья 15.30 Коммуналка 15.45 Футбол региона 17.00 Родник здоровья 17.30 Артзона 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Где5то на земле» 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 23.00 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Вре5 мя. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес5время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот5новости 07.45, 18.20, 23.40 Время спорта 08.45 Трансмиссия5новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 20.00 Вре5 мя. Итоги дня 12.15 Время. Итоги 13.10 Налоговый дневник 15.35 Машина времени 16.10 Трансмиссия 17.15 Драйв5новости 17.35 Особый взгляд 18.35 Дорогие депутаты 19.00 Время новостей 21.40 Время5Тайм 22.10 Агроконтроль 23.25 CRIME NEWS 00.35 Территория закона

НТН 06.05 08.30 09.00 10.00 11.50 12.50,

Х/ф «Золотая мина» Утренний «Свідок» «Засуди меня» «До суда» Т/с «Детективы» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 14.50, 17.00 Т/с «Наружное наблюде ние»

16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Меченый» 23.00 Т/с «Рэй Донован» 00.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.50 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.40 Т/с «Тело как улика 2»

НТВМИР 06.10 Т/с «Рублевка.LIVE» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.30 Русская начинка 10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9». «Проходная пешка» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Хмуров» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Человек ниоткуда» 23.30 Т/с «Брат за брата2» 03.25 Их нравы

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.05 Х/ф «Снежная королева» 11.30, 15.45 Х/ф «Шутка за шуткой» 12.25 Т/с «Клон» 14.05, 19.55 Т/с «Желанная» 16.40 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 18.35 Х/ф «Странная женщина» 21.35 Х/ф «Гангстеры в океане» 23.55 Х/ф «Запасной игрок»

27 КАНАЛ 06.00, 13.50 М/ф 06.30 М/с «Скала Фреглов» 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Кулинарное путешествие» 7 с. 07.30 «Собственными глазами», 2 с. 08.00 Х/ф «Последнее лето детства», 2 с. 09.10 «Год в истории» 1926 г. 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30, 14.50 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Оливия» 13.20 М/с «В дорогу с Нодди» 15.20 Ералаш 15.50, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.00 «Рукоделие для детей», 1 с. 17.30 Х/ф «Капитан Хорнблауэр. Вер ность» 19.20 «Образование» 20.00 Х/ф «Ограбление поанглийс ки»

ОРТМ 07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости 07.15 «Доброе утро» 07.50 «Доброго здоровьица!» 08.35 «Жить здорово!» 09.45 «Истина где5то рядом» 10.15 «Контрольная закупка» 10.50 «Модный приговор» 12.00 Другие новости 12.20 «Понять. Простить» 13.15 «Время обедать!» 14.00 «Они и мы» 15.00 «В наше время» 16.00 Вечерние новости 16.40, 00.05 «Наедине со всеми» 17.45, 01.05 «Давай поженимся!» 19.00 «Время» 19.30 «Пусть говорят» 20.40, 21.40 Т/с «Идеальный брак» 21.30 Ночные новости 23.00 «Кружево соблазна»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Окончательный вердикт 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Кордон следовате ля Савельева» 12.05 Ток5шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Сашка» 19.20 Ток5шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 23.20 Т/с «ОСА» 01.30 Х/ф «Водный мир»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.20, 12.15 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10 «Ради жизни» 07.15 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо5центр» 09.00, 16.00 Т/с «Четыре танкиста и собака» 10.00, 15.30 «Отдел кадров» 10.30 Т/с «Любовь и золото» 13.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 17.00 «Титаны бизнеса» 19.00 «Народная думка» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Загадочные миры» 21.00 Х/ф «Пиры Валтасаара, или Ночь со Сталиным» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Х/ф «Джокер» 01.30 «Великие махинаторы»

Сх. 07.47 Зах. 16.32 Трив. дня 08.45

НОВЫЙ 06.15, 06.55 Kids Time 06.20, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35 Подъем 08.00 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00, 15.55 Т/с «Папины дочки» 14.55 Т/с «Друзья» 18.00, 20.35 Т/с «Воронины» 19.00, 01.25 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Супер Макс» 22.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 01.35 Х/ф «Блэйд» 03.30, 04.25 Зона ночі 03.35 Загублений рай 04.30 Чемпіон чемпіонів

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Ва5 лерий Борзов» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Самолеты 5ой мировой войны 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Александр Розенбаум. Мой уди5 вительный сон... 12.45 «Алло, адвокат!» 13.10 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 14.00, 22.45 НЛО: факты и фальсифи5 кация 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Дикие звезды 17.45 «Социальный статус: ваша пен5 сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 Преступление века 21.35 Дочка матери. Кристина Орба5 кайте 00.30 Х/ф «Философия будуара Мар киза де Сада»

K1 07.30 М/ф 09.50 Х/ф «Приключения поварен ка» 11.20 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.10 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.00 «Орел и решка» 16.00, 20.00 Т/с «Кто в доме хозяин» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Большая разница» 23.00 «УсоЛапоХвост» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 00.50 «Ночная жизнь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 13.05 «Бабуля5антикризис» 06.40 «Загородный дом» 06.50, 12.25 «Сад, огород» 08.50 Х/ф «Приключения молодого Индианы Джонса». «Покори тели пустыни» 10.40, 19.05 «Popurri» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.00 М/ф «Лиса Патрикеевна» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 13.15 М/ф «МухаЦокотуха» 16.20 «Магия природы» 16.55 Программа «Архивы истории» 17.30 Х/ф «Милашка Рита» 19.15 «Здоровье» 19.35 Х/ф «Приключения молодого Индианы Джонса» «Соперни ки» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Августовская рапсодия» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН5 ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро5 зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 17.45, 23.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.15, 22.00 Д/с «В поисках истины» 16.00, 00.30 Д/с «Портреты дикой при5 роды» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00 Знак восклицания 11.00, 12.40, 14.30, 16.30, 17.40, 19.10 TBiNews 11.30 Aрт5City 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се5 годня» 12.30, 14.45 Арт дозор 12.35, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.00 DOUBLE ЯТЬ 13.30, 16.00, 17.10, 19.30, 02.45 Осо5 бое мнение 14.00 Спорт 17.00 Обзор блогов 22.00, 02.00, 04.30 Музыка для взрос5 лых 01.00, 03.15 Музыкальный автомат

2+2 06.00 07.20 09.20 11.25 13.15 14.10 15.10 16.00 16.15 16.25 16.40 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.20 23.20 01.00 02.25

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

Зах. 09.33 Сх. 22.23 Повний міс. 16 січня TBI

спутниковое ТВ

М/ф Т/с «Следаки» Х/ф «Блокада». Часть 1 Х/ф «Огарева 6» «Последние из Атлантов» «Аномальные зоны» «Погоня за скоростью» «Тяжелый танк КВ52» «Пикирующий бомбардировщик ПС52» «Пистолет5пулемет Шпагина» Х/ф «Конец императора Тайги» «Новости 2+2» Т/с «Линейный отдел» «Облом UA. Новый сезон» «Новое Сумасшедшее видео» «ДжеДАИ» Х/ф «Загнанный» Х/ф «МегаПитон против Гато роида» Х/ф «Земля вампиров» Х/ф «Захар Беркут»

MEGA 06.00 Д/ф «Ошибка экипажа, или Пос5 ледний рейс в Калькутту» 06.30, 23.30 Загадки вселенной 07.30, 12.30 Жертвы природы 08.30, 13.30 Тайны Третьего Рейха 09.30, 18.30 Искатели 10.30 Тайные знаки 11.30, 15.30 В поисках приключений 14.30, 21.30 Современные чудеса 16.30 Д/ф «Заложники вселенной» 17.30 В поисках истины 19.30 Д/ф «Братья по космосу» 20.30 Д/ф «Кто живет на Луне?» 22.30 Невероятная Австралия 01.20 Легенды бандитской Одессы

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30, 12.30, 15.15, 17.40 Вести5 Москва 09.50 «Пропавшая субмарина. Траге5 дия К5129» 10.50 «О самом главном» 12.50 Вести. Дежурная часть 13.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 14.00 Т/с «Кукушка» 15.35 «Особый случай» 16.30 Т/с «Шеф полиции» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Две зимы и три лета» 21.50 Т/с «Тайны следствия» 22.45 «Специальный корреспондент» 23.50 Т/с «МУР» 00.45 «Честный детектив» 01.10 Х/ф «Веселая хроника опасно го путешествия»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «И на камнях растут деревья», 2 с. 09.55, 15.55 Х/ф «Я служу на грани це» 11.30 Х/ф «Крепостная актриса» 17.30, 23.40 Х/ф «Дорогой мой чело век» 19.30, 01.30 Х/ф «Последняя осень», 2 с. 22.20 Муз/ф «Аплодисменты, апло дисменты...»

REN TV 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24» 07.00, 18.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 09.00, 20.00 «Пища богов» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 21.30, 00.15 Х/ф «Старый Новый год» 23.45 «Смотреть всем!»

ДОМАШНИЙ 06.00 «Полезное утро» 06.40 «По делам несовершеннолет5 них» 08.40 Д/ф «Детки» 09.10 Х/ф «Самая красивая», 4 с. 12.40 «Коллекция заблуждений» 13.10 Х/ф «Грехи наши» 15.00 «Игры судьбы»

16.00, 01.10 Т/с «Помнить все» 16.50, 21.00 «Одна за всех» 17.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 20.10 Д/ф «Звездные истории» 21.30 Х/ф «Дачница» 23.25 Т/с «Комиссар Рекс»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 М/ф «Рукавичка» 08.20, 17.00 «Доктор И...» 08.45, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.10, 15.20 Д/ф «Русские богачи» 09.55 «Тайны нашего кино. «Женить5 ба Бальзаминова» 10.20 Д/ф «Дом на набережной» 10.45 Х/ф «Жизнь как жизнь. Уви деть тебя» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.45 Со5 бытия 11.50 Т/с «Аляска Кид» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.00 М/ф «Рождественская сказ ка», «Тигренок в чайнике» 16.20 Д/ф «Елена Сафонова. В поис5 ках любви» 18.15, 01.15 Х/ф «Жизнь как жизнь. Цена любви» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Истории спасения» 20.55 М/с «Волк Альберто» 21.15 Д/ф «Спорт как бизнес» 22.20 Х/ф «Смерть Ленина. Настоя щее «Дело врачей» 23.00 Х/ф «Ленин в Октябре»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Счастливый случай» 07.00 «Новости поп5музыки» 08.40 «Мастера искусств» 10.00 «... До 16 и старше» 10.45 Т/ф «Абсолютная защита» 11.20 «Маленький концерт» 11.35, 18.00 Т/ф «Десять дней, кото рые потрясли мир» 13.00, 19.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 15.00, 21.00 «Музыкальный ринг» 16.00 «Споемте, друзья!» 17.25 Д/ф «Что такое каратэ?» 22.00 «СевАлогия» 23.20 «КВН» 01.20 «Голубой огонек»

ГУМОР 05.00 «Школа злословия» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Ми5 нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Не ссорьтесь, де вушки!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан5 ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КендиКенди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд5 рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Щелкни пальцем только раз» 21.00 Х/ф«Фантоцци в раю»

ЕВРОСПОРТ 04.00, 08.15, 10.15, 10.30, 14.15, 19.15, 19.45, 00.15, 01.30, 02.00 Теннис 15.30 Шары 00.00 GTA

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 21.30 Но5 вости 06.15, 06.45, 07.15 Спортивные обзо5 ры 07.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.00 Вездесущая камера 11.00 Снукер. Премьер5лига. Джон Хиггинс 5 Марк Аллен 12.45 Новости ХК Донбасс 13.00 Crashed Ice 14.00 Биатлон. Кубок мира. Этап 6. Антхольц5Антерсельва. Эстафе5 та. Мужчины 15.30 Биатлон. Кубок мира. Этап 6. Антхольц5Антерсельва. Эстафе5 та. Женщины 17.00, 23.00 Снукер. Премьер5лига. Марк Аллен 5 Питер Эбдон 18.30 Бойцовский клуб 20.00 Бокс. Келл Брук 5 Вячеслав Сен5 ченко 21.50 Охота в Новом свете

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00 Новости 08.15, 17.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20 «Байки старого болельщи5 ка» 08.40 Гандбол. Чемпионат Европы в Дании. Мужчины. Основной ра5 унд. 10.30 «Сочи52014» 11.40 Фрирайд. Проект «Ride the Planet 5 2013».Грузия. «Белая вода» 12.30 «Железный фактор»

Іменинники дня: ІВАН, ОПАНАС 13.00 «Евролига c Гомельским» 14.00, 17.25 «Trans World Sport» пред5 ставляет. «Спортивный глобус» 14.30 «История белых олимпиад». Кортина5д’Ампеццо 1956 г. 16.00 Теннис. «Гейм, сет и матч». Итоги дня на Australian Open 17.50 «Sochi5Плюс». Сноубординг. Этап Кубка мира в Канаде. 18.55 Гандбол. Чемпионат Европы в Дании. Мужчины. Основной ра5 унд 20.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей5офф. «Зенит» 5 «Берлин». Ответный матч 23.15 Теннис. Australian Open 5 2014 г.

FUTBOL1 06.00 «Европейский weekend» 07.30 Futbol Mundial 08.00 Ювентус 5 Сампдория. Чемпио5 нат Италии 10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Вест Бромвич 5 Эвертон. Чемпи5 онат Англии 12.30, 00.00 Чемпионат Испании. Об5 зор тура 13.35 Бетис 5 Реал. Чемпионат Испа5 нии 16.00 Сенегал 5 Франция. ЧМ5 2002 г. 18.00 Бразилия 5 Бельгия. 1/8 финала ЧМ5 2002 г. 20.00 Чемпионат Италии. Обзор тура 20.55 Чемпионат Англии. Обзор тура 21.55 LIVE. Рома 5 Ювентус. 1/4 фина5 ла. Кубок Италии 01.00 Атлетико 5 Севилья. Чемпионат Испании

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Осторожно Василек!» 02.10, 08.10, 14.10 М/с «Доктор Ай болит», 2 ф. «Бармалей и морские пираты». Сборник м/ ф «Мишказадира», «Как вер блюжонок и ослик в школу ходили», «Одна лошадка бе лая», «Золотой цыпленок» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Гладиато ры». 7 с. Сказки зарубежных писателей «Халифаист». 16+ Сказки народов мира «Под ружка» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Волны Чер ного моря». 1975 г. 1976 г. 2 с. «Белеет парус одинокий». Сборник м/ф. «Кот Котофее вич». «Следопыт» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Золушка» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки5чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые мишки: Стра5 на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40 Друзья с джунглей. Весе5 лые новости 13.30, 18.50 Лев Леон 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30, 23.00 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 12.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.10 М/с «Смешарики: Пинкод» 08.00, 18.10 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 12.30, 14.50 М/с «Смурфики» 13.20 М/с «В дорогу с Нодди» 13.50 Мультфильм 15.20 Ералаш 15.50, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 18.30 М/с «Русалочка» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Аладдин» 20.00 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


ТВПРОГРАМА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.20 М/ф 06.30 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.25 Страна on line 07.30 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Д/ф «Символы нашей свободы» 10.00 Прямое включение из Кабинета Министров Украины 10.20 Т/с «МонтеКристо» 11.20 Пусть Вам будет красочно! 12.05, 18.55, 21.30 Деловой мир 12.25 Рояль в кустах 12.45 Вопросительный знак 12.55 Д/ф «Таинственный город Гелон» 13.40 Т/с «Вечный зов» 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.50 Х/ф «Берег», 2 с. 17.05 Х/ф «Майор Вихор», 1 с. 18.40 Финансовая перспектива 19.20, 01.40 О главном 19.40 Концерт памяти Р.Кириченко 20.50 Мегалот 20.55 Официальная хроника 21.40 Концерт памяти Р.Кириченко 22.25 Фестиваль песни в Коблево 23.00 Итоги 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

ИНТЕР 05.30, 23.40, 04.45 Т/с «Женщины на грани» 06.15, 19.00 Т/с «Пока станица спит» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 12.20, 20.30 Т/с «Второе дыха ние» 13.00 Д/с «Следствие вели... » 14.00 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 Т/с «Гражданка начальница». Продолжение 18.05 «Касается каждого» 20.00, 04.05 «Подробности» 01.35 Т/с «Своя правда» 02.15 Х/ф «Столкновение с бездной»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.20 Т/с «Следаки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.20 Х/ф «Блокада» Часть 2 11.00 Х/ф «Конец императора Тайги» 12.55 «Подводные жители» 13.50 «Тайные сообщества» 14.50 «Погоня за скоростью» 15.40 «Винтовка Мосина» 15.55 «Тяжелый танк ИС52» 16.10 «Многоцелевой самолет ПО52» 16.25 «Система залпового огня Катю5 ша» 16.40 Х/ф «Наградить посмертно» 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Линейный отдел» 20.00 «Облом UA. Новый сезон» 20.30 «Новое Сумасшедшее видео» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Наемник» 23.20 Х/ф «Афганские рыцари» 01.10 Х/ф «МегаПитон против Гато роида» 02.35 Х/ф «Гетьманские клейноды»

11 КАНАЛ 06.15, 06.55 Kids’ Time 06.20, 13.15 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.45 «Крым. Прогулка налегке» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Папины дочки» 18.00, 20.35 Т/с «Воронины» 19.30 «Sport Open Tour» 20.00 Т/с «Супер Макс» 22.00 «Инновации» 22.10 «Мой новый DRESSCODE» 22.35 «Oscar time» 23.00 Х/ф «Блэйд» 01.25 Х/ф «Блэйд2»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.05 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 «Шесть кадров» 09.55, 17.10 Х/ф «Аси» 11.55, 12.55 Х/ф «Next» 13.55 «Русские семейные драмы» 14.55, 15.50 Х/ф «Пончик Люся» 20.15 Х/ф «Шерлок 3: Признаки тре тьего» 22.00 «Иллюзия безопасности» 23.20 Х/ф «Викинги» 00.15 «Их нравы»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Индекс опасности» 07.40, 17.20 М/ф 08.00, 08.45 «Секретные территории» 09.35 «Эпикриз» 10.00 «Чудо5люди» 10.30 «Приключения в зоопарке», 13 с. 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Профессиональные игры» 12.30 «В дороге. Дневник» 13.00 «Великие тайны» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00, 15.40 «Специальный проект» 17.40 «У меня теперь семья!» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре». Прямой эфир 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Смотреть всем!» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Анализ крови» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 Т/с «Легенда о Тампуке» 01.50 «Лунные дорожки»

10.00 «До суда» 11.50 Т/с «Детективы» 12.50, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 14.50, 17.00 Т/с «Наружное наблюде ние» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Меченый» 23.00 Т/с «Рэй Донован» 00.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.50 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.40 Т/с «Девять»

НТВМИР 06.10 Т/с «Рублевка.LIVE» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.25 «Поедем, поедим!» 09.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9». «Райская птица» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.30 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.40 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Хмуров» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Человек ниоткуда» 23.35 Т/с «Брат за брата2» 03.30 «И снова здравствуйте»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.15 Х/ф «Эта веселая планета» 11.50, 16.05 Х/ф «Шутка за шуткой» 12.45 Т/с «Клон» 14.25, 19.40 Т/с «Желанная» 17.00 Х/ф «Менялы» 18.30 Х/ф «Год собаки» 21.20 Х/ф «Тачанка с юга» 22.45 Х/ф «Тайна «черных дроздов» 00.25 Х/ф «Левша»

ICTV

27 КАНАЛ

06.50 Т/с «Такси» 07.15 Т/с «Леся+Рома» 07.50 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Литейный» 12.20, 13.00, 22.00 Т/с «Прокурор ская проверка» 14.55, 20.05 Т/с «Шеф2» 18.45 Факты. Вечер 00.15 Х/ф «Мой дом моя крепость»

06.00, 13.50 М/ф 06.30 М/с «Скала Фреглов» 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Кулинарное путешествие» 8 с. 07.30 «Собственными глазами», 3 с. 08.00 Х/ф «Последнее лето детства», 3 с. 09.10 «Год в истории» 1929 г. 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30, 14.50 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Оливия» 13.20 М/с «В дорогу с Нодди» 15.20 Ералаш 15.50, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.00 «Рукоделие для детей», 2 с. 17.30 Х/ф «Клуб» 19.20 «Философия искусства» 20.00 Х/ф «Киносвидание»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 09.00 Ералаш 09.50, 20.55 Страна У 10.50, 00.25 Одна за всех 12.15 Т/с «Ксена принцессавоин» 14.00, 19.00 Моду народу 15.50 Я права 16.45 Королева бала 17.55 От босячки до леди 19.55 Т/с «Два отца и два сына» 21.55 6 кадров 23.25 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.05, 14.30 В гостях у Гордона 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Коммуналка 10.15 Урок для родителей 10.45, 16.15 М/ф 11.45 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить», 2 с. 13.00, 20.00 Д/ф «Где5то на земле» 15.30 К слову о вещах 15.45 Сказки Николаевского зоопарка 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Усмiх5новини 18.05 Родник здоровья 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 20.30 Медицина нового тысячелетия 21.00 «Кино, «кино» 21.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 23.00 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить», 3 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес5время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 16.35, 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот5новости 07.45, 18.20, 23.40 Время спорта 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курортах 08.45 Трансмиссия5новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15 Вре5 мя. Итоги дня 15.35 Дорогие депутати 17.35 Арсенал 18.35 Агроконтроль 19.00 Время новостей 20.00 Время. Итоги дня 21.40 Время5Тайм 22.10 Акцент 23.25 CRIME NEWS

НТН 06.10 Х/ф «Досье человека в «Мер седесе» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Засуди меня»

Сх. 07.46 Зах. 16.33 Трив. дня 08.47

Середа, 22 січня 06.40 «Чужие ошибки. Где мои дети?» 07.35, 15.55 «Все буде добре!» 09.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.50 Х/ф «Бархатные ручки» 12.50 Х/ф «Тебе, настоящему» 18.00, 22.00 «Вікна5Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 22.25 «Танцуют все!56»

ОРТМ 07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости 07.15 «Доброе утро» 07.50 «Доброго здоровьица!» 08.35 «Жить здорово!» 09.45 «Истина где5то рядом» 10.15 «Контрольная закупка» 10.50 «Модный приговор» 12.00 Другие новости 12.20 «Понять. Простить» 13.15 «Время обедать!» 14.00 «Они и мы» 15.00 «В наше время» 16.00 Вечерние новости 16.40, 00.05 «Наедине со всеми» 17.45, 01.05 «Давай поженимся!» 19.00 «Время» 19.30 «Пусть говорят» 20.35, 21.40 Т/с «Идеальный брак» 21.30 Ночные новости 23.00 «Политика»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Окончательный вердикт 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Кордон следовате ля Савельева» 12.05 Ток5шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Сашка» 19.20 Ток5шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 23.20 Т/с «ОСА» 01.30 Х/ф «Запах женщины»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.20, 12.10 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10 «Ради жизни» 07.15 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо5центр» 09.00, 16.00 Т/с «Четыре танкиста и собака» 10.00, 15.30 «Отдел кадров» 10.30 Х/ф «Калина красная» 12.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 17.00 «Титаны бизнеса» 19.00 «Народная думка» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Загадочные миры» 21.00 Х/ф «Аферисты» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Х/ф «Смени лицо» 01.30 «Великие махинаторы»

НОВЫЙ 06.10, 05.10 Teen Time 06.15, 06.55 Kids Time 06.20, 13.15 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35 Подъем 07.30, 19.55, 01.10 Погода 08.00 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Папины дочки» 18.00, 20.35 Т/с «Воронины» 19.00, 01.05 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Супер Макс» 22.40 Х/ф «Блэйд» 01.15 Х/ф «Блэйд2» 03.00 «Служба розыска детей» 03.05, 03.50 Зона ночі 03.10 Зірка Вавілова 03.55 Чорний колір порятунку 04.20 Моя адреса 5 Соловки. Не вдар5 те жінку навіть квіткою

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Сер5 гей Бубка» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Преступление века 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Дочка матери. Кристина Орба5 кайте 12.45 «Социальный статус: ваша пен5 сия» 13.30 «Цивилизация іncognita» 14.00, 22.45 НЛО: факты и фальсифи5 кация 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Дикие звезды 17.50 «Алло, адвокат!» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Костя Цзю. Быть первым 00.30 Х/ф «Правила секса»

K1 07.30 М/ф 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.25 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.00 «Орел и решка» 16.00, 20.00 Т/с «Кто в доме хозяин» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Большая разница» 23.00 «УсоЛапоХвост» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 00.50 «Ночная жизнь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 15.55 «Возвраще5 ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 12.00, 13.05 «Бабуля5антикри5 зис» 06.40 «Загородный дом» 06.50, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30, 19.15 «Здоровье» 08.00, 16.50 «Погода» 08.50 Х/ф «Приключения молодого Индианы Джонса». «Соперни ки» 10.40 М/ф «Премудрый пескарь» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 13.15 М/ф «Про Сидорова Вову» 16.20 «Магия природы» 16.55 «Архивы истории» 17.30 Х/ф «Августовская рапсодия» 19.35 Х/ф «Приключения молодого Индианы Джонса». «Облики зла» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Счастливчик Люк» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН5 ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро5 зыска 09.50, 16.15, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 17.45, 23.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.00 Д/с «В поисках истины» 15.55, 00.25 Д/с «Портреты дикой при5 роды» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00, 04.30 Музыка для взрослых 11.00, 12.40, 14.30, 16.30, 17.40, 19.10 TBiNews 11.30 Частные новости 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се5 годня» 12.30, 14.45 Арт5дозор 12.35, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.00 World Stories 13.30, 16.00, 17.10, 19.30, 02.45 Осо5 бое мнение 14.00 ЖИВЯком 17.00 Обзор блогов 22.00, 02.00 Homo sapiens 01.00, 03.15 Музыкальный автомат

2+2 06.00 07.20 09.20 11.00 12.55 13.50 14.50 15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.20 23.20 01.10 02.35

Зах. 09.56 Сх.23.30 Повний міс. 16 січня

TBI

спутниковое ТВ

М/ф Т/с «Следаки» Х/ф «Блокада» Часть2 Х/ф «Конец императора Тай ги» «Подводные жители» «Тайные сообщества» «Погоня за скоростью» «Винтовка Мосина» «Тяжелый танк ИС52» «Многоцелевой самолет ПО52» «Система залпового огня Катю5 ша» Х/ф «Наградить посмертно» «Новости 2+2» Т/с «Линейный отдел» «Облом UA. Новый сезон» «Новое Сумасшедшее видео» «ДжеДАИ» Х/ф «Наемник» Х/ф «Афганские рыцари» Х/ф «МегаПитон против Гато роида» Х/ф «Гетьманские клейноды»

MEGA 06.00 Д/ф «Космические каскадеры. С риском для жизни» 06.30, 23.30 Загадки Вселенной 07.30, 12.30 Жертвы природы 08.30, 13.30 Тайны Третьего Рейха 09.30, 18.30 Искатели 10.30 Тайные знаки 11.30, 15.30 В поисках приключений 14.30, 21.30 Современные чудеса 16.30 Д/ф «Лаборатория древних бо5 гов» 17.30 В поисках истины 19.30 Д/ф «Первые НЛО» 20.30 Д/ф «Ошибка экипажа или Пос5 ледний рейс в Калькутту» 22.30 Невероятная Австралия 00.30 Покер 01.20 Известное будущее 04.00 Неизвестное будущее

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30, 12.30, 15.15 Вести5Москва 09.50 «Кто не пускает нас на Марс?» 10.50 «О самом главном» 12.50 Вести. Дежурная часть 13.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 14.00 Т/с «Кукушка» 15.35 «Особый случай» 16.30 Т/с «Шеф полиции» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Две зимы и три лета» 21.50 Т/с «Тайны следствия» 22.45 «Мы отточили им клинки. Дра5 ма военспецов» 23.40 Т/с «МУР» 01.05 Х/ф «31 июня», 1 с. 02.20 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Последняя осень», 2 с. 10.20, 16.20 Муз/ф «Аплодисменты, аплодисменты...» 11.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 17.45, 23.30 Х/ф «Дела давно минув ших дней...» 19.30, 01.30 Х/ф «Царевич Алексей» 21.30 Х/ф «Дорога на Рюбецаль»

REN TV 06.00, 10.00, 17.00 «Информацион5 ная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30, 21.00 «Новости 24» 07.00 «Территория заблуждений» 09.00 «Пища богов» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Вам и не снилось» 21.30, 00.30 Х/ф «От заката до рас света» 23.30 «Смотреть всем!»

ДОМАШНИЙ 06.00 «Полезное утро» 06.40 «По делам несовершеннолет5 них» 08.40 Д/ф «Детки» 09.10 Х/ф «Самая красивая2», 4 с. 12.40 «Коллекция заблуждений» 13.10 Х/ф «Вопреки здравому смыс лу»

Іменинники дня: ГРИГОРIЙ, ЄВГЕН, ВАСИЛИНА, ДОМНА, ЮЛІАН, СИДІР, АНТОН

15.00 «Игры судьбы» 16.00, 01.10 Т/с «Помнить все» 16.50, 21.00 «Одна за всех» 17.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 20.10 Д/ф «Звездные истории» 21.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, четыре, пять» 23.20 Т/с «Комиссар Рекс»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.20, 17.00 «Доктор И...» 08.45, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.10, 15.20 Д/ф «Спорт как бизнес» 09.50 «Тайны нашего кино. «Неулови5 мые мстители» 10.20, 23.35 Д/ф «Дом на набереж5 ной» 10.45 Х/ф «Жизнь как жизнь. Цена любви» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «Тимур и его команда» 13.05 «АБВГДейка» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.00 М/ф «Цветок папоротника» 16.20 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной улице» 18.10, 00.40 Х/ф «Жизнь как жизнь. Случайная встреча» 19.10, 01.20 «Право голоса» 20.15, 00.25 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 20.55 М/с «Волк Альберто» 21.15 Д/ф «В погоне за короной» 22.20 «Русский вопрос» 23.00 Д/ф «Пять историй про любовь»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 19.00 «Прошедшее ВРЕ5 МЯ» 08.00, 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 09.00, 15.00 «Музыкальный ринг» 10.00 «Споемте, друзья!» 11.25 Д/ф «Что такое каратэ?» 12.00 Т/ф «Десять дней, которые потрясли мир» 16.00 «Под знаком «Пи» 17.00 Муз/ф «Поет вокальноинст рументальный ансамбль «Пламя» 17.30 Х/ф «Дождь в чужом городе», 1 с. 21.00 Муз/ф «Песня84», 1 ч. 22.00 «И никуда уже не деться...» 23.00 «Рожденные в СССР» 00.00 «Счастливый случай» 01.00 «Новости поп5музыки»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Счастливый рейс» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми5 нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Не ссорьтесь, де вушки!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40 «Комедианты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КендиКенди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд5 рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Развод и семеро детей» 21.00 Х/ф «Джим с Пиккадилли»

ЕВРОСПОРТ 04.00, 08.15, 10.15, 10.30, 13.00, 19.15, 23.05, 00.00 Теннис 10.00 GTA 15.30 Шары 19.45 Вот это да!!! 20.00 Кампус 20.30, 22.50 Избранное по средам 20.35 Конный спорт 21.05 Новости конного спорта 21.10, 22.10 Гольф 22.40 Новости гольфа 22.45 Новости парусного спорта 22.55 Спортивное путешествие 23.00 Спорт и Ко

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 11.50, 21.30 Но5 вости 06.15, 06.45, 07.15 Спортивные обзо5 ры 07.30 Бокс. Лучшие бои UBP 09.00 Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Пары 11.10 Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Церемо5 ния открытия 12.00 Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Мужчины. Короткая программа 16.10 Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Спортив5 ные танцы. Короткий танец 17.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) 5 ЦСКА 19.50 Хоккей. КХЛ. Витязь 5 Динамо (Рига) 21.50 Дан5тест 23.00 Снукер. Премьер5лига. Нил Ро5 бертсон 5 Шон Мерфи

СПОРТ 08.00, 12.00, 16.40 Новости 08.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35 «Байки старого болельщика»

08.40 Гандбол. Чемпионат Европы в Дании. Мужчины 10.30 «Trans World Sport» представля5 ет. «Спортивный глобус» 11.00 «История белых олимпиад». Скво5Вэлли. 1960 г. 12.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей5офф. «Зенит» 5 «Берлин». Ответный матч 15.00 «Железный фактор» 15.35 «Sochi5Плюс». Сноубординг. Этап Кубка мира в Канаде. Хаф5 пайп 16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей5офф. «Белого5 рье» 5 «Будванска Ривьера» 19.00 «Снежный мир» 19.30 Теннис. «Гейм, сет и матч». Итоги дня на Australian Open 20.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Плей5офф. «Динамо» (Казань) 5 «Динамо» (Москва) 23.00 Теннис. Australian Open 5 2014 г.

FUTBOL1 06.00, 21.30 Чемпионат Франции. Об5 зор тура 07.00 Чемпионат Испании. Обзор тура 08.00 Ливерпуль 5 Астон Вилла. Чем5 пионат Англии 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30, 01.00 Рома 5 Ювентус. 1/4 фи5 нала. Кубок Италии 12.30 «Европейский weekend» 14.05 Чемпионат Бразилии. Обзор 14.45 Чемпионат Италии. Обзор тура 15.55 Корея 5 Италия. 1/8 финала ЧМ5 2002 г. 18.50 Швеция 5 Сенегал. 1/8 финала ЧМ5 2002 г. 21.20 Топ5матч 22.55 Челси 5 МЮ. Чемпионат Англии

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Полет в страну чудовищ» 02.10, 08.10, 14.10 М/с «Доктор Ай болит» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Гладиато ры». 8 с. Сказки зарубежных писателей «Замок лгунов». Мультфильм «Догониветер» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Волны Чер ного моря». Сборник м/ф «Огневушкапоскакушка», «Переменка №5» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Золушка» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки5чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые мишки: Стра5 на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40 Друзья с джунглей. Весе5 лые новости 13.30, 18.50 Лев Леон 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30, 23.00 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 12.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.10 М/с «Смешарики: Пинкод» 08.00, 18.10 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 12.30, 14.50 М/с «Смурфики» 13.20 М/с «В дорогу с Нодди» 13.50 Мультфильм 15.20 Ералаш 15.50, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 18.30 М/с «Русалочка» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Аладдин» 20.00 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


стр.12

№ 03 (1496)

16 січня 201 4 р. 2014

ËÞÄÈ ÏÐÀÖ²

ÎÑÎÁËÈÂÀ ÄβÐÀ - ÔÀÕ²ÂÖßÌ

À çîð³ òóò òèõ³

ÌÈÊÎËÀ ϲÑÒÓÍÎÂ, ÇÀÑËÓÆÅÍÈÉ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÃÎËÎÂÀ ÑÅÊÖ²¯ ѲËÜÑÜÊÈÕ ÂÅÒÅÐÀÍÑÜÊÈÕ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÎÁËÀÑÍί ÐÀÄÈ ÂÅÒÅÐÀͲ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ìîâà éòèìå ïðî ëþäèíó ëþäèíó,, ÿêà âæå 25 ðîê³â î÷îëþº ÒΠ«Àãðîô³ðìà «Êîò³âêà» Ìàã äàëèí³âñüêîãî Ìàãäàëèí³âñüêîãî ðàéîíó ðàéîíó.. Öå - Ìèêîëà Äðîá³òüêî, õë³áîðîá ç âåëèêî¿ ë³òåðè БЛАГОДАТНІ ЗЕМЛІ За багато років на посаді начальника обласного управління сільського господарства області, куди тільки доля мене не закидала, в тому числі й на Магдалинівські благодатні землі. Першим я відвідував колгосп ордена Леніна «За мир», де багато років головував Федір Дудко Герой Соціалістичної Праці. Другим у програмі вивчення стану виробництва сільського господарства району був колгосп ім.Суворова, очолюваний теж Героєм Соціалістичної Праці Миколою Шкуліпою. Третім був колгосп імені

Котовського, що у селі Котівка - благословенному краї Дніпропетровщини, де нерідко відпочивали керівники району і області. Господар, Микола Дробітько, інформував їх про темпи робіт, але ніколи ні про що не просив, покладаючись лише на своїх фахівців. Він вправно використав реформування аграрного сектора на початку 90-х років. За підтримки односельців, погодився ввійти на рівних умовах в альянс агрооб`єднання «Агро-

Овен» під керівництвом Віктора Заворотнього.

ВАГОМІ РЕЗУЛЬТАТИ Заворотній запропонував колективу господарства, яке стало називатись ТОВ «Агрофірма «Котівка», спеціалізуватись на вирощуванні картоплі - культури досить трудомісткої. Як на мене, господарства, керівники яких зберегли інфраструктуру, спеціалістів, упроваджують інноваційні технології та ввійшли до великих

агрооб'єднань, мають хороші перспективи. Приклад тому - ТОВ «Агрофірма «Котівка». У складних умовах цього року колектив на чолі з Миколою Дробітьком отримав з одного гектара 62,3 ц зерна озимих, 80 ц кукурудзи, 30 ц соняшнику, 368 ц картоплі. Також вироблено 2500 т свинини, на утриманні - 12 тис. голів молодняка. Під урожай 2014 року завезено 500 т цінних добрив, які внесуть під оранку на площі, де висіватимуть картоплю і кукурудзу. В хорошому стані 557 га засіяних озимих. Взагалі, господарство протягом 5 років отримує фантастичні врожаї. Тож я вважаю, що директор ТОВ «Агрофірма «Котівка» Микола Дробітько гідний Золотої Зірки Героя України. Це може стати стимулом для більш плідної праці хліборобів, управлінців та науковців, для зменшення в 3-4 рази вартості продуктів харчування на наших ринках.

ÇÀѲßͲ ÎÇÈ̲  ÃÀÐÍÎÌÓ ÑÒÀͲ

Сдам помещения

под офисы, магазин. Удобная погрузка выгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Телефоны:

(050) 8105566, (067) 3405566.


ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

вÄÍÈÌ ÊÐ ÀªÌ ÊÐÀªÌ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Ñòàðîäàâíÿ òðàäèö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ îðíàìåíòèêè âèíèêëà áàãàòî ñîòåíü ðîê³â òîìó é øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ â ïîáóò³ ðîäèí çàïîð³çüêèõ êîçàê³â. Ñüîãîäí³ äàâí³é ðîçïèñ äîáðå çáåð³ãñÿ â ñåëèù³ Ïåòðèê³âêà. ̳ñöåâ³ õóäîæíèêè â³ðÿòü, ùî â ¿õí³õ âèðîáàõ çîñåðåäæåíà äóõîâíà ñèëà âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ДОНЕЧКА, МОВ КВІТОЧКА Як із цим не погодитися, коли з робіт сучасних петриківських майстрів до українців промовляють старовинні легенди. Одна з них яскраво розкриває історію «петриківської вишні», у якій прихована справжня

ВИШНЯ НАД МОГИЛОЮ

ÄÅÐÅÂÖÅ ÂÈÐÎÑËÎ ÃÀÐÍÅ, ÌÎÂ ÎÊÑÀÍÀ

Настав час - закохалася Оксана. Обрала найкращого з хлопців, молодого козака Ярему, сміливого, гарного зовні та душею. Міцно покохали хлопець із дівчиною одне одного, мов однією душею були. Батько вже й до весілля почав готуватися, та тут завадило страшне лихо. Якось на село напали кримчаки. Палили хати, вбивали та захоплювали людей в ясир. Ярема не ховався - муж-

19 ñ³÷íÿ íà òåðèòî𳿠êîëèøíüîãî êîçàöüêîãî ì³ñòå÷êà Ñòàðà Ñàìàðü (íèí³ ñåëèùå Øåâ÷åíêî), â³äáóäåòüñÿ ñâÿòî Âîäîõðåùà çà ñòàðèìè çàïîð³çüêèìè òðàäèö³ÿìè. Âçÿòè ó÷àñòü çàïðîøóþòü óñ³õ áàæàþ÷èõ! Íà âàñ ÷åêàº: îñâÿ÷åííÿ ð³êè Ñàìàðè, êóïàííÿ, âåñåë³ êîçàöüê³ ãóëÿííÿ, íàðîäí³ òàíö³ òà ñìà÷í³ ñòðàâè. ßê ä³ñòàòèñÿ: ¿õàòè â³ä âóë. Ãîïíåð (êîëèøíÿ ôàáðèêà Âîëîäàðêà) ìàðøðóòêîþ ¹ 98, çóïèíêà - «ïåðåä Ïîøòîþ», éòè 5 õâèëèí ÷åðåç ë³ñ, ó á³ê Ñàìàðè. Ïî÷àòîê ñâÿòà î 09.00.

ньо бився з ворогом. Ось і Оксана кинулася з вилами на загарбників. Не пощадили молодих недруги. Тож, коли бойовище скінчилося, петриківчани побачили страшну картину: Оксана та Ярема лежали поряд неживі. Нічого не лишалося батькові, як покласти в одну домовину свою надію та діточок, щоб хоча б на тім світі вони були разом. А на могилі на честь дівчини та хлопця люди посадили звичайну вишню. Тільки на диво те деревце виросло гарне, мов Оксана, та міцне і витривале до життєвих випробувань, як парубок Ярема. Навесні вишня так рясно вкрилася квітами, що від тої краси у петриківчан серце мліло. Згодом люди почали всією Петриківкою розсаджувати пагони від диво-дерева. Із тих часів усі місцеві села рясно квітнуть петриківськими вишнями. А петриківські художники часто зображують їх на своїх полотнах, хатинках та дерев’яних виробах. Бо ж силу любові українців нікому не здолати!

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÐÈØÅËÑß ÍÀ ÔÀÇÓ ÍÎÂÎËÓÍÈß

 íà÷àëå ÿíâàðÿ îäíó èç ïëàíåò ìîæíî áûëî ïðèíÿòü çà çâåçäó çâåçäó.. À íà ïðîòÿæåíèè 2014-ãî íàñ îæèäàþò äâà ëóííûõ çàòìåíèÿ

ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜ ÍÀ ÂÎÄÎ ÕÐÅÙÅ ÂÎÄÎÕÐÅÙÅ

ÎÄÍÅ ËÈØÈËÎÑß ÊÎÇÀÊÓ - ÌÀËÅÍÜÊÀ ÄÎÍÅ×ÊÀ

Þïèòåð çàñèÿåò êàê çâåçäà

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÍÅÁÎ ÏÎÊÀÆÅÒ

Накануне Рождества любители изучать ночное небо смогли увидеть новую яркую «звезду». Но на самом деле так «засияла» планета Юпитер, которая вместе с Землей располагалась по одну сторону от Солн-

ÍÎÂÈÍÈ

Ñèëà «ïåòðèê³âñüêî¿ âèøí³» життєва драма. Ось і засновник фабрики Петриківського розпису Федір Панко присвятив низку робіт цьому переказу. На одній із картин художник зобразив сивочолого козака, який грає на бандурі. Це запорізький лицар Остап. Він мав нелегку долю: за молодості брав участь у численних військових походах, нещадно бив гнобителів свого народу та майже не бачив рідної домівки, коханої дружини. Коли одного разу повернувся додому, мов ножем ударила в серце страшна звістка - померла кохана дружина. Одне лишилося в житті козаку - маленька донечка, Оксана. Аби виховати її, батько полишив Січ: більше не брав шлюб, жив заради дитини, плекав надію на те, що вона буде щасливою. Оксана видалася гарною, доброю серцем, розумною та працьовитою: всю роботу переробить та ще й хату і піч дивними візерунками розмалює. Зобразить вишневі квіти, кетяги калини - і зовсім ясно стає на душі у батька. «Ось-ось уже й хлопця знайде собі… - було міркує старий. - Обвінчаю та й будуть жити разом. Я поряд мешкатиму, онуків виховуватиму! А як буде онучок - повезу на Січ, з товариством познайомлю».

ца. «Это небесное явление называют противостоянием Юпитера. С 4 января можно наблюдать за этим событием в планетарии. Приглашаем всех желающих к нам присоединиться», - говорит ведущий астроном Днеп-

ропетровского планетария Тамара Выхрестюк. Кроме того, по ее словам, в 2014-м землян также ожидают одно частичное и три полных затмения - два лунных, одно солнечное. «Первое затмение - лунное - произойдет 15 апреля. Его смогут наблюдать в Северной и Южной Америке, и частично - в Антарктиде. 29 апреля отметится кольцеобразным солнечным затмением. Его можно увидеть в Восточной Сибири, Индонезии, Австралии. 8 октября

будет полное лунное затмение, спустя 2 недели - частичное солнечное. Ни одного из них в нашей стране нельзя увидеть», - рассказала Тамара Выхрестюк. Она также отметила, что встреча Нового года пришлась на фазу новолуния. Считается, что молодая растущая Луна благотворно влияет на все наши начинания, а значит, это подходящее время для осуществления всех планов и загадывания новогодних желаний.


14 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 23 січня ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.20 М/ф 06.30 Доброе утро, Украина! 06.35, 07.35 Обзор прессы 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.30 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30, 16.00 Т/с «Тайна старого мос та» 10.30 Т/с «МонтеКристо» 11.30 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 18.55, 21.30 Деловой мир 12.25 Шаг к звездам 13.15 Не верь худому повару 13.45 Т/с «Вечный зов» 15.10 Euronews 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.30 «Секреты успеха» 17.00 Х/ф «Майор Вихор», 2 с. 18.40 Финансовая перспектива 19.20, 01.40 О главном 19.40 «Музыка нас связала» 20.55 Официальная хроника 21.40 «Предвечерье» 23.00 Итоги 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»

ИНТЕР 05.30, 23.40, 04.45 Т/с «Женщины на грани» 06.15, 19.00 Т/с «Пока станица спит» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 12.20, 20.30 Т/с «Второе ды хание» 13.00 Д/с «Следствие вели... » 14.00 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 Т/с «Гражданка начальница». Продолжение 18.05 «Касается каждого» 20.00, 04.10 «Подробности» 01.35 Т/с «Своя правда» 02.15 Х/ф «Цена страха»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.20 Т/с «Следаки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.20 Х/ф «Блокад». Часть 3 11.15 Х/ф «Наградить посмертно» 12.55 «Морские пришельцы» 13.55 «Биология жизни» 14.55 «Погоня за скоростью» 15.50 «Средний танк Т?34» 16.05 «Ближний бомбардировщик СУ?2» 16.15 «Тяжелая самоходная установка СУ?152а» 16.25 Х/ф «Торпедоносцы» 18.30 «Алеф ? в наше время» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 20.00 «Облом UA. Новый сезон» 20.30 «Новое Сумасшедшее видео» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Братья Гримм» 23.35 Х/ф «Наемник» 01.20 Х/ф «Афганские рыцари» 02.55 Х/ф «Двойник»

11 КАНАЛ 06.20, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Променад» 08.00 «Рестораны мира» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00, 15.55 Т/с «Папины дочки» 14.25 «36, 6» 14.55 Т/с «Друзья» 18.00, 20.35 Т/с «Воронины» 19.30 Абзац! 20.00 Т/с «Супер Макс» 21.00 «Oscar time» 22.00 «Васильевский остров» 22.40 Х/ф «Блэйд 2» 01.15 Х/ф «Блэйд 3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.10 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 «Шесть кадров» 09.55, 17.10 Х/ф «Аси» 11.55, 12.55 Х/ф «Next 2 » 13.55 «Русские семейные драмы» 14.55, 15.50 Х/ф «Пончик Люся» 20.15 Х/ф «Шерлок 3: Его послед няя клятва» 22.00 Д/ф «Цыганская кровь» 23.25 Х/ф «Викинги» 00.20 «Их нравы»

СТБ 07.00, 15.55 «Все буде добре!» 08.50, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.20 Звездная жизнь 11.15 Х/ф «Узник замка Иф»

18.00, 22.00 «Вікна?Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 22.25 «Танцуют все!?6»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15, 19.30 «Погляд» 07.40, 12.25, 15.50 М/ф 08.00, 08.45 «Секретные территории» 09.35 «У меня теперь семья!» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Чудо?люди» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Профессиональные игры» 12.50 «Планета обезьяны» 13.40 «Проделки смертных» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Живая тема» 16.10 «Звездолет для фараона» 17.00 «Открытый миру» 17.20, 00.00 «Смотреть всем!» 17.30 «Чудо возможно» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.45 «Репортерские истории» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «По закону чести» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Анализ крови» 00.15 Т/с «Легенда о Тампуке»

ICTV 06.50 Т/с «Такси» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Литейный» 12.15, 13.00, 22.00 Т/с «Прокурор ская проверка» 14.55, 20.05 Т/с «Шеф 2» 18.45 Факты. Вечер 00.10 «Двое»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 09.00 Ералаш 09.40, 20.55 Страна У 10.40, 00.25 Одна за всех 12.05 Т/с «Ксена принцесса воин» 13.50, 19.00 Моду народу 15.40 Я права 16.35 Королева бала 17.45 От босячки до леди 19.55 Т/с «Два отца и два сына» 21.55 6 кадров 23.25 Т/с «Секс и город»

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

Зах. 10.22 Сх. Повний міс. 16 січня

TBI

TVCI

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00 Homo sapiens 11.00, 12.40, 14.30, 16.30, 17.40, 19.10 TBiNews 11.30 ЖИВЯком 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 12.30, 14.45 Арт?дозор 12.35, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.00 Частные новости 13.30, 16.00, 17.10, 19.30, 02.45 Осо? бое мнение 14.00 DOUBLE ЯТЬ 17.00 Обзор блогов 22.00, 02.00 Стоп?кадр 01.00, 03.15 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.20, 17.00 «Доктор И...» 08.45, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.10, 15.20 Д/ф «В погоне за коро? ной» 09.55 «Барышня и кулинар» 10.20, 23.35 Д/ф «Дом на Набереж? ной» 10.45 Х/ф «Жизнь как жизнь. Слу чайная встреча» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со? бытия 11.50 Мария Голубкина в программе «Жена. История любви» 13.00 «Тайны нашего кино. «Вий» 13.25 М/ф «Чудо мороз» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.00 М/ф «Тайна страны Земляни ки» 16.25 Д/ф «Наталья Крачковская. Сле? за за кадром» 18.10, 00.35 Х/ф «Жизнь как жизнь. Чистые помыслы» 19.10, 01.20 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 20.55 М/с «Волк Альберто» 21.15 Д/ф «Воры и сокровища» 22.20 «Мосфильм. Фабрика советских грез», 1 ф. 23.00 «Мосфильм. Фабрика советских грез», 2 ф.

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.15 Х/ф «Там, на неведомых до рожках» 12.05, 16.20 Х/ф «Шутка за шуткой» 13.00 Т/с «Клон» 14.40, 19.45 Т/с «Желанная» 17.15 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 18.35 Х/ф «Романс о влюбленных» 21.35 Х/ф «Один из нас» 23.20 Х/ф «И ты увидишь небо» 00.30 Х/ф «Когда я стану велика ном»

27 КАНАЛ 06.00, 13.50 М/ф 06.30 М/с «Скала Фреглов» 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Пицепаломничество Джеймса и Тома», 1 с. 07.30 «Собственными глазами», 4 с. 08.00 Х/ф «Про Красную Шапочку», 1 с. 09.10 «Год в истории», 1931 г. 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.00 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30, 14.50 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Оливия» 13.20 М/с «В дорогу с Нодди» 15.20 Ералаш 15.50, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.00 «Под напряжением» 17.30 Х/ф «Абонемент» 19.20 Тайны 20.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь»

ОРТ М

НТН

НТВ МИР

07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости 07.15 «Доброе утро» 07.50 «Доброго здоровьица!» 08.35 «Жить здорово!» 09.45 «Истина где?то рядом» 10.15 «Контрольная закупка» 10.50 «Модный приговор» 12.00 Другие новости 12.20 «Понять. Простить» 13.15 «Время обедать!» 14.00 «Они и мы» 15.00 «В наше время» 16.00 Вечерние новости 16.40, 00.05 «Наедине со всеми» 17.45, 01.05 «Давай поженимся!» 19.00 «Время» 19.30 «Пусть говорят» 20.40, 21.40 Т/с «Идеальный брак» 21.30 Ночные новости 23.00 «На ночь глядя»

08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Засуди меня» 10.00 «До суда» 11.50 Т/с «Детективы» 12.50, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 14.50, 17.00 Т/с «Лектор» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Меченый» 23.00 Т/с «Рэй Донован» 00.00 Т/с «CSI: Нью Йорк» 00.50 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.40 Т/с «Девять»

06.10 Т/с «Рублевка.LIVE» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.25 «Медицинские тайны» 10.00 Т/с «Улицы разбитых фона рей 9». «Напарник» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.30 «Прокурорская провер? ка» 18.35, 02.40 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Хмуров» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Человек ниоткуда» 23.35 Т/с «Брат за брата 2» 03.30 «И снова здравствуйте»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ

Сх. 07.45 Зах. 16.35 Трив. дня 08.50

06.05 В гостях у Гордона 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 ПРОФИЛАКТИКА 16.00 Что отмечаем 16.15, 20.00 Д/ф «Где?то на земле» 16.45 М/ф 17.30 Истории с Бородой 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 20.30 Родник здоровья 21.00 Снято 21.15 102 информ 21.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 23.00 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить», 4 с. 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес?время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот?новости 07.45, 18.20, 23.40 Время спорта 08.35 Драйв?новости 08.45 Трансмиссия?новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00 Вре? мя. Итоги дня 16.35 Жизнь интересна 17.35 Акцент 18.35 Лесной патруль 19.00 Время новостей 21.40 Время?Тайм 22.10 Реальный сектор 23.25 CRIME NEWS 00.35 В кабинетах

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Окончательный вердикт 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.25 Т/с «След» 10.00, 20.00, 22.30 Т/с «Кордон сле дователя Савельева» 12.05 Ток?шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Сашка» 19.20 Ток?шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 00.35 Т/с «ОСА» 01.35 Х/ф «У зеркала два лица»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.20, 12.00 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10 «Ради жизни» 07.15 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо?центр» 09.00, 16.00 Т/с «Четыре танкиста и собака» 10.00, 15.30 «Отдел кадров» 10.30 Х/ф «Пиры Валтасаара, или Ночь со Сталиным» 12.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 17.00 «Титаны бизнеса» 19.00 «Народная думка» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Загадочные миры» 21.00 Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Х/ф «Битва в Сиэтле» 01.30 «Великие махинаторы»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 06.10, 05.10 Teen Time 06.15, 06.55 Kids Time 06.20, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35 Подъем 07.30, 19.55, 01.00 Погода 08.00 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00, 15.55 Т/с «Папины дочки» 14.55 Т/с «Друзья» 18.00, 20.35 Т/с «Воронины» 19.00, 00.55 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Супер Макс» 22.40 Х/ф «Блэйд 2» 01.05 Х/ф «Блэйд 3» 02.50, 05.05 «Служба розыска детей» 02.55, 03.50 Зона ночі 03.00 Де ти, Україно? 03.55 Моя адреса ? Соловки. Навіщо перекладати Вергілія 04.15 Жар?птиця 04.35, 05.00 Зона ночі. Культура 04.40 Усмішник 05.15 Адское свидание

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Еле? на Витриченко» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Преступление века 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Костя Цзю. Быть первым 12.45 «Алло, адвокат!» 13.20 «Украина?Европа: маятник Фуко» 14.00, 22.45 НЛО: факты и фальсифи? кация 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Дикие звезды 17.45 «Социальный статус: ваши пра? ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Бывшие жены 00.45 Х/ф «Сладкий трепет»

K1 07.30 М/ф 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.25 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.00 «Орел и решка» 16.00, 20.00 Т/с «Кто в доме хозяин» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Большая разница» 23.00 «УсоЛапоХвост» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 00.50 «Ночная жизнь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 15.55 «Возвраще? ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Бабуля? антикризис» 06.40, 08.30 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30 «Здоровье» 08.00, 16.50 «Погода» 08.50 Х/ф «Приключения молодого Индианы Джонса». «Облики зла» 10.30 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 13.15 М/ф «Терем теремок» 16.55 «Архивы истории» 17.30 Х/ф «Счастливчик Люк» 19.05 «Мир путешествий» 19.30 Х/ф «Приключения молодого Индианы Джонса». «Сокрови ще Павлиньего Глаза» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Боги речного мира» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН? ТЕРом 09.10, 22.50 Легенды уголовного ро? зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.20 «Соседи» 13.30, 17.45, 23.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.15, 22.00 Д/с «В поисках истины» 16.00, 00.30 Д/с «Портреты дикой при? роды» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине

2+2 06.00 07.20 09.20 11.15 12.55 13.55 14.55 15.50 16.05 16.15 16.25 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.20 23.35 01.20 02.55

М/ф Т/с «Следаки» Х/ф «Блокада. Часть 3» Х/ф «Наградить посмертно» «Морские пришельцы» «Биология жизни» «Погоня за скоростью» «Средний танк Т?34» «Ближний бомбардировщик СУ?2» «Тяжелая самоходная установка СУ?152а» Х/ф «Торпедоносцы» «Новости 2+2» Т/с «Линейный отдел» «Облом UA. Новый сезон» «Новое Сумасшедшее видео» «ДжеДАИ» Х/ф «Братья Гримм» Х/ф «Наемник» Х/ф «Афганские рыцари» Х/ф «Двойник»

MEGA 06.00 Д/ф «Кто живет на Луне?» 06.30, 23.30 Загадки вселенной 07.30, 12.30 Жертвы природы 08.30, 13.30 Тайны Третьего Рейха 09.30, 18.30 Искатели 10.30 Тайные знаки 11.30, 15.30 В поисках приключений 14.30, 21.30 Современные чудеса 16.30 Д/ф «Братья по космосу» 17.30 В поисках истины 19.30 Д/ф «Пришельцы из прошлого» 20.30 Д/ф «Космические каскадеры. С риском для жизни» 22.30 Невероятная Австралия 01.20 Опасные британцы

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30, 12.30, 15.15, 17.40 Вести? Москва 09.50 «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия Берегового» 10.50 «О самом главном» 12.50 Вести. Дежурная часть 13.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 14.00 Т/с «Кукушка» 15.35 «Особый случай» 16.30 Т/с «Шеф полиции» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Две зимы и три лета» 21.50 Т/с «Тайны следствия» 22.45 «Поединок» 00.20 Т/с «МУР» 01.10 Х/ф «31 июня», 2 с.

НОСТАЛЬГИЯ 06.00, 23.35 Т/ф «Десять дней, кото рые потрясли мир» 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Прошед? шее ВРЕМЯ» 08.00, 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 09.00 «Музыкальный ринг» 10.00 «Под знаком «Пи» 11.00 Муз/ф «Поет вокально инст рументальный ансамбль «Пламя» 11.30 Х/ф «Дождь в чужом городе», 1 с. 15.00 Муз/ф «Песня 84», 1 ч. 16.00 «Ельцин в Японии» 16.55 «Утренняя почта» 17.30 Х/ф «Дождь в чужом городе», 2 с. 18.40 «Торговый ряд» 21.00 Муз/ф «Песня 84», 2 ч. 22.00 «... До 16 и старше» 22.45 Т/ф «Абсолютная защита» 23.20 «Маленький концерт»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Сорочинская ярмарка» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми? нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Не ссорьтесь, де вушки!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан? ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «Кенди Кенди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд? рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Раскаяние» 21.00 Х/ф«Великолепная четверка»

НАШЕ КИНО

ЕВРОСПОРТ

07.30, 13.30 Х/ф «Царевич Алексей» 09.30, 15.30 Х/ф «Дорога на Рюбе цаль» 11.30 Х/ф «Дела давно минувших дней...» 17.30, 23.35 Х/ф «Бакенбарды» 19.30, 01.30 Х/ф «Молодая гвардия», 2 с. 22.20 Х/ф «По данным уголовного розыска...»

04.30, 08.15, 10.15, 10.30, 13.00, 19.15, 19.45, 22.00, 00.00, 00.30 Теннис 15.30 Скипасс 15.45 Шары 00.25 Спорт и Ко

REN TV 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30, 21.00 «Новости 24» 07.00 «Вам и не снилось» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Великие тайны океана» 21.30, 00.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 23.20 «Смотреть всем!»

ДОМАШНИЙ 06.00 «Полезное утро» 06.40 «По делам несовершеннолет? них» 08.40 Д/ф «Детки» 09.10 Х/ф «Жена Сталина», 4 с. 12.45 «Коллекция заблуждений» 13.15 Х/ф «Арфа для любимой» 15.00 «Игры судьбы» 16.00, 01.10 Т/с «Помнить все» 16.50, 21.00 «Одна за всех» 17.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 20.10 Д/ф «Звездные истории» 21.30 «Неадекватные люди», Комедия, Россия, 2010 г. 23.20 Т/с «Комиссар Рекс»

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15 Спортивные обзо? ры 07.30 Бокс. Лучшие бои UBP 08.40 Снукер. Премьер?лига. Нил Ро? бертсон ? Шон Мерфи 10.10 Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Женщи? ны. Короткая программа, (в пе? рерыве Новости) 13.55 Хоккей. КХЛ. Металлург (Ново? кузнецк) ? Металлург (Магнито? горск), (в перерыве Новости) 16.30 Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Спортив? ные танцы. Произвольный танец 18.50 Хоккей. КХЛ. Донбасс ? СКА 21.50 Наша рыбалка 23.00 Снукер. Премьер?лига. Стюарт Бинэм ? Дин

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00 Новости 08.15, 17.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20 «Байки старого болельщи? ка» 08.40, 12.30 «Снежный мир» 09.05 Гандбол. Чемпионат Европы в Дании. Мужчины 11.00, 20.30 «История белых олимпи? ад», Инсбрук, 1964 г.

Іменинники дня: ПЕТРО, ПИЛИП, АНТОНІНА, ПАХОМ, ЗАХАР, ПАНТЕЛІЙ 12.55 «Обратный отсчет» 14.40 «Sochi?Плюс». Сноубординг. Этап Кубка мира в Швейцарии. Бордеркросс 16.00 Теннис. «Гейм, сет и матч». Ито? ги дня на Australian Open 17.25 «Шесть на шесть» 18.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Плей?офф. «Омич? ка» ? «Конельяно». Ответный матч 21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» ? «Уникаха» 23.35 Теннис. Australian Open ? 2014 г. Женщины. Одиночные полу? финал

FUTBOL1 06.00 Суонси ? Тоттенхэм. Чемпионат Англии 08.00 Леванте ? Барселона. Чемпио? нат Испании 10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS. LIVE 10.30, 18.55 Милан/Специя ? Удинезе. 1/4 финала. Кубок Италии 12.30 Чемпионат Франции. Обзор тура 13.35 Рома ? Ювентус. 1/4 финала. Кубок Италии 15.55 Бразилия ? Германия. Финал ЧМ? 2002 г. 18.15, 00.00 Мировая игра 21.00 Footbrazil 21.40 Визитка: Эвертон. Чемпионат Англии 21.55 LIVE. Катанья/Сиена ? Фиорен? тина. Кубок Италии 00.40 Ливерпуль ? Астон Вилла. Чем? пионат Англии

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Маленький боец» 02.20, 08.20, 14.20 М/с «Доктор Ай болит», 4 ф. «Коварный план Бармалея». Мультфильм «Винтик и Шпунтик веселые мастера» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Гладиато ры». 9 с. Сказки зарубежных писателей «Тайна страны Зем ляники». Сказки русских пи сателей «Дедушка Мазай и зайцы» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Волны Чер ного моря», 1976 гг. 4 с. «Бе леет парус одинокий». Сбор ник м/ф «Самый, самый, са мый, самый», «Дом, который построили все» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Золушка» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки?чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые мишки: Стра? на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40 Друзья с джунглей. Весе? лые новости 13.30, 18.50 Лев Леон 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30, 23.00 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 12.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.10 М/с «Смешари ки: Пин код» 08.00, 18.10 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нетландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 12.30, 14.50 М/с «Смурфики» 13.20 М/с «В дорогу с Нодди» 13.50 Мультфильм 15.20 Ералаш 15.50, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 18.30 М/с «Русалочка» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Аладдин» 20.00 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.20 М/ф 06.30 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.25, 07.40 Страна on?line 07.30 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30, 15.50 Т/с «Тайна старого мос та» 10.30 Т/с «МонтеКристо» 11.30 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 18.55, 21.30 Деловой мир 12.25 «Вера. Надежда. Любовь» 13.25 Украинского рода 13.45 Т/с «Вечный зов» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Кто в доме хозяин? 16.50 Х/ф «Майор Вихор», 3 с. 18.35 Финансовая перспектива 19.20 Фестиваль юмора «Умора» 20.55 Официальная хроника 21.40 Фольк?music 23.00 Итоги 23.20 На слуху 23.45 От первого лица 00.10 Х/ф «Блондинка за углом» 01.20 Новости повтор 01.40 «Национальная двадцатка»

ИНТЕР 05.30 Т/с «Женщины на грани» 06.15, 19.00 Т/с «Пока станица спит» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН? ТЕРом» 09.10, 12.20 Т/с «Второе дыхание» 13.00, 04.50 Д/с «Следствие вели...» 14.00 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55, 18.05 Т/с «Гражданка началь ница». Продолжение 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Земляк» 02.10 Х/ф «Леди исчезает» 03.35 Д/ф «Высоцкий. Вот и сбывает? ся все, что пророчится...» 04.20 Подробности

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.20 Т/с «Следаки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.20 Х/ф «Блокада». Часть 4 10.35 Х/ф «Торпедоносцы» 12.50 «Маски?шоу» 14.50 «Облом UA. Новый сезон» 16.20 Х/ф «Мужество под огнем» 19.00 Х/ф «Братья Гримм» 21.15 Х/ф «Близкие враги» 23.00 Х/ф «Фар Край» 01.00 Х/ф «Поезд дальше не идет» 02.15 Х/ф «Богдан Зиновий Хмель ницкий»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 06.55 Kids’ Time 06.20, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.40 Но? вости 07.30 «Мой малыш» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00, 18.00, 20.35 Т/с «Воронины» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Папины дочки» 19.30 «MEDICUS» 20.00 Т/с «Супер Макс» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Лучшие» 22.40 Х/ф «Блэйд 3» 01.10 Х/ф «13 призвидений»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 «Шесть кадров» 09.55, 17.10 Х/ф «Аси» 11.55, 12.55 Х/ф «Next 2 (Следую щий 2)» 13.55 «Русские семейные драмы» 14.55, 15.50 Х/ф «Пончик Люся» 20.15 «Вечерний Киев» 22.10 Х/ф «Даю год» 00.05 Х/ф «Викинги» 00.55 «Их нравы»

СТБ 07.20 Х/ф «Кардиограмма любви» 09.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.45 Х/ф «Скарлетт» 18.00, 22.00 «Вiкна?Новини» 20.00, 22.25«Танцуют все!?6» 00.00 Х/ф «Общая терапия 2»

ICTV 06.50 Т/с «Такси» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.50 Стоп?10 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Литейный» 12.15, 13.00, 22.00 Т/с «Прокурор ская проверка» 14.50, 20.05 Т/с «Шеф 2» 18.45 Факты. Вечер 00.10 Х/ф «Родственник»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 09.00 Ералаш 09.50 Страна У 10.50, 00.25 Одна за всех 12.15 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.00 Моду народу 15.50 Я права 16.45 Королева бала 17.55 От босячки до леди 19.00 Икона стиля 20.10 Х/ф «Гарфилд» 21.40 6 кадров 22.25 Смешнее, чем кролики 23.25 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.05 Под открытым небом 06.20, 10.15, 16.00 М/ф 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 18.00 Усмiхновини 10.45 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить» 13.00, 20.00 Д/ф «Где?то на земле» 14.30 В гостях у Гордона 15.30 Знай наших 15.45 К слову о вещах 17.00 Приемная депутата 17.30 Валянки 18.05 Родник здоровья 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 23.00 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить» 5 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 00.15 Биз? нес?время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 Вре? мя новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.40 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот?новости 07.45, 18.20, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия?новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Лесной патруль 17.35 Не первый взгляд 18.35 Реальный сектор 19.00 Время новостей 21.40 Время?Тайм 22.10 Особый взгляд 00.35 Тема/Хроника недели

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 12.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 14.50, 17.00 Т/с «Лектор» 16.45 Свідок

19.00 19.30 22.00 00.10

«Свідок» Х/ф «Консервы» Х/ф «Шестой день» Х/ф «Телохранитель»

НТВ МИР 06.10 Т/с «Рублевка.LIVE» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Очная ставка» 09.25 Спасатели 09.55 Т/с «Улицы разбитых фона рей 9». «Адреналин» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.40 Х/ф «Ванечка» 21.45 «Жизнь как песня: Стас Пьеха» 22.55 Т/с «Брат за брата 2» 00.50 «Школа злословия» 01.35 Т/с «Таксистка 4»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.20 Х/ф «Сильная личность со 2 «А» 11.30, 15.45 Х/ф «Шутка за шуткой» 12.25 Т/с «Клон» 16.40 Х/ф «Левша» 18.15 Х/ф «Когда я стану велика ном» 19.45 Т/с «Желанная» 21.25 Х/ф «Ловкач и Хиппоза» 22.50 Х/ф «Аллегро с огнем» 00.20 Х/ф «Год собаки»

27 КАНАЛ 06.00, 13.50 М/ф 06.30 М/с «Скала Фреглов» 07.00 «Университет сегодня» 07.05 «Пицепаломничество Джеймса и Тома», 2 с. 07.30 «Собственными глазами», 5 с. 08.00 Х/ф «Про Красную Шапочку», 2 с. 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.00 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30, 14.50 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Оливия» 13.20 М/с «В дорогу с Нодди» 15.20 Ералаш 15.50, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.00 «Невзрослые новости» 17.30 Х/ф «Клуб похитителей» 19.15 «Университет. Неделя» 19.30 «Европейские стандарты» 19.50 Приемная народного депутата 20.00 Х/ф «Одноклассницы»

ОРТ М 07.00, 10.00, 13.00 Новости 07.15 «Доброе утро» 07.50 «Доброго здоровьица!» 08.35 «Жить здорово!» 09.45 «Истина где?то рядом» 10.15 «Контрольная закупка» 10.50 «Модный приговор» 12.00 Другие новости 12.20 «Понять. Простить» 13.15 «Время обедать!» 14.00 «Они и мы» 15.00 «В наше время» 16.00 Вечерние новости 16.40 «Жди меня» 17.45 «Человек и закон» 19.00 «Время» 19.30 «Поле чудес» 20.40 Новый год на Первом 23.05 Х/ф «Охотник» 01.00 Х/ф «Гонка с преследовани ем»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Окончательный вердикт 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 14.10, 17.20, 22.30 Т/с «След» 10.00 Т/с «Кордон следователя Са вельева» 16.00 Критическая точка 19.20 Ток?шоу «Говорит Украина» 21.00 История криминалистики 22.00 События дня 23.20 Т/с «ОСА» 01.30 Х/ф «Внезапная смерть»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.20 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10 «Ради жизни» 07.15 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо?центр» 09.00, 16.00 Т/с «Четыре танкиста и собака» 10.00, 15.30 «Отдел кадров» 10.30 Х/ф «Аферисты» 11.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 17.00 «Титаны бизнеса» 19.00 «Народная думка» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Загадочные миры» 21.00 Х/ф «Катись!» 00.00 Х/ф «Долина цветов»

Сх. 07.44 Зах. 16.37 Трив. дня 08.53

П'ятниця, 24 січня 06.00 «Космические истории. Архи? текторы древних планет» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Погляд» 07.40, 16.20 М/ф 08.00, 08.50 «Секретные территории» 09.40 «Открытый миру» 10.00 «Чудо?люди» 10.30 «Эпикриз» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Профессиональные игры» 12.30, 17.15 «Смотреть всем!» 13.00 «Обманутые наукой» 15.30 «Эликсир молодости» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.30 «Приемная депутата» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Индекс опасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «100 процентов» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Анализ крови» 00.00 «Преступление и наказание» 00.20 Х/ф «Перевал»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 06.10 Teen Time 06.15, 06.55 Kids Time 06.20, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35 Подъем 07.30, 19.55, 00.55 Погода 08.00 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 10.00, 18.00, 20.35 Т/с «Воронины» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Папины дочки» 19.00, 00.50 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Супер Макс» 22.40 Х/ф «Блэйд 3» 01.00 Х/ф «13 привидений» 02.30 Т/с «Пан Ам» 03.05, 04.15, 05.05 Зона ночі 03.10 Зима надії 03.35 Драма на дві дії 04.20 Під знаком біди 05.10 Драй Хмара. Останні сторінки 05.35 Зоря вечірняя 05.45 Зона ночі. Культура 05.50 Іван Франко

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Инна Бочарова» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Преступление века 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Бывшие жены 12.45 «Социальный статус: ваши пра? ва и льготы» 13.30 «Цивилизация іncognita» 14.00 НЛО: факты и фальсификация 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Дикие звезды 17.50 «Алло, адвокат!» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Белка, Стрелка и другие... 22.45 Правдивые истории 00.30 «Выходной, после полуночи»

K1 07.30 М/ф 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.25 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.00 «Орел и решка» 16.00 Т/с «Кто в доме хозяин» 17.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 20.00 «КВН? 2013» 23.40 «УсоЛапоХвост» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 00.50 «Ночная жизнь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Бабуля? антикризис» 06.40, 08.30 «Загородный дом» 06.50, 08.35 «Сад, огород» 08.25, 12.30, 17.00 «Popurri» 08.50 Х/ф «Приключения молодого Индианы Джонса». «Сокрови ще Павлиньего Глаза» 10.35 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 12.40 М/ф «Федорино горе» 13.15 М/ф «Жил был Пес» 16.25 «Киноклуб «Покров. «Этот хруп? кий чарующий мир» 17.05 М/ф «Ивашка из дворца пио неров» 17.30 Х/ф «Боги речного мира» 19.05 Х/ф «Девять королев» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН? ТЕРом 09.10 Вещественное доказательство 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20 Т/с «Однажды будет любовь» 13.05 Т/с «Милицейская академия» 13.30 Т/с «Обреченная стать звез дой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.15 Д/с «В поисках истины» 16.00 Игра судьбы 17.45 Орел и решка 19.15 Касается каждого 20.00 Подробности 20.30 Новогодний Голубой огонек на Шаболовке

Зах. 00.38 Сх. 10.52 Остання чв. 07.20

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, МАРКО, ПАВЛО, МАКАР, ФЕОФАН, АНАТОЛІЙ

TBI

TVCI

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны. Лучшее! 10.00, 00.00 Третий звонок 11.00, 12.40, 14.30, 16.30, 17.40 TBiNews 11.30 Автомандры 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 12.30, 14.45 Арт дозор 12.35, 14.50 Базар_ІТ 13.00 ЖИВЯком 13.30, 16.00, 17.10, 02.45 Особое мнение 14.00 Частные новости 17.00 Обзор блогов 19.00 Геофактор 19.35 Спорт 22.00, 02.00 Знак восклицания 01.00 Улицы красных фонарей 01.30, 03.15 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.10 М/ф «Волшебные очки» 08.20, 17.00 «Доктор И...» 08.45, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.10, 15.20 Д/ф «Воры и сокровища» 09.55 «Приглашает Борис Ноткин» 10.20 Д/ф «Дом на Набережной» 10.45 Х/ф «Жизнь как жизнь. Чис тые помыслы» 11.30, 14.30, 17.30, 23.15 События 11.50 Х/ф «Золотая цепь» 13.15 М/ф «Рождественская сказ ка», «Тигренок в чайнике» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.00 М/ф «Чудо мороз», «Не умойка» 16.20 Д/ф «Автограф для Леонида Ку? равлева» 18.15 Д/ф «Самоцветы. Фабрика звезд Юрия Маликова» 19.10, 01.35 «Право голоса» 20.20 Индийское кино. «Робот» 01.10 «Спешите видеть!»

15.00 «Sochi?Плюс». Фристайл. Этап Кубка мира в Канаде. Могул 16.30 Теннис. «Гейм, сет и матч». Ито? ги дня на Australian Open 17.20, 21.15 «Trans World Sport» пред? ставляет. «Спортивный глобус» 17.50 Шахматы. Супертурнир в Вейк?ан?Зее 18.25 «История белых олимпиад». Инсбрук. 1964 г. 19.25 Гандбол. Чемпионат Европы в Дании. Мужчины. Полуфинал 21.45 Теннис. Australian Open ? 2014 г. Мужчины. Одиночный полу? финал

2+2 06.00 07.20 09.20 10.35 12.50 14.50 16.20 18.30 19.00 21.15 23.00 01.00 02.15

М/ф Т/с «Следаки» Х/ф «Блокада». Часть 4 Х/ф «Торпедоносцы» «Маски?шоу» «Облом UA. Новый сезон» Х/ф «Мужество под огнем» «Новости 2+2» Х/ф «Братья Гримм» Х/ф «Близкие враги» Х/ф «Фар Край» Х/ф «Поезд дальше не идет» Х/ф «Богдан Зиновий Хмель ницкий»

MEGA 06.00 Д/ф «Яков Блюмкин» 06.30, 23.30 Загадки вселенной 07.30, 12.30 Жертвы природы 08.30, 13.30 Тайны Третьего Рейха 09.30 Искатели 10.30 Тайные знаки 11.30, 15.30 В поисках приключений 14.30, 21.30 Современные чудеса 16.30 Д/ф «Первые НЛО» 17.30 В поисках истины 18.30 Наука.ua 19.30 Д/ф «Заложники Вселенной» 20.30 Д/ф «Мой отец ? академик Са? харов» 22.30 Невероятная Австралия 01.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30, 12.30, 15.15, 17.40 Вести? Москва 09.50 «Вся Россия» 10.00 «Убийцы из космоса» 11.00 «О самом главном» 12.15 Дневник Сочи, 2014 г. 12.50 Вести. Дежурная часть 13.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 14.00 Т/с «Кукушка» 15.35 «Особый случай» 16.30 «Смеяться разрешается» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Две зимы и три лета» 21.50 «Живой звук» 23.30 Х/ф «Дуэнья» 01.15 Х/ф «Преступная страсть»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Молодая гвар дия», 2 с. 10.20, 16.20 Х/ф «По данным уго ловного розыска...» 11.35 Х/ф «Бакенбарды» 17.35, 23.30 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 19.05, 01.05 Х/ф «ежик» 19.30, 01.30 Х/ф «Вольный ветер», 2 с. 21.45 Х/ф «Пираты ХХ века»

REN TV 06.00, 10.00, 17.00 «Информацион? ная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24» 07.00 «Великие тайны океана» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.00 «Странное дело» 20.00 «Секретные территории» 21.00 «Смотреть всем!» 22.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 00.10 Х/ф «Огненный дождь»

ДОМАШНИЙ 06.00 «Полезное утро» 06.40 «Тайны еды» 06.55 «Дело Астахова» 07.55 Х/ф «От любви до кохання» 16.00 Д/ф «Звездные истории» 17.00 Х/ф «Тариф на прошлое», 4 с. 20.50, 21.00 «Одна за всех» 21.30 Х/ф «Хлоя» 23.20 Т/с «Комиссар Рекс»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Прошед? шее ВРЕМЯ» 08.00, 14.00 «Рожденные в СССР» 09.00 Муз/ф «Песня 84», 1 ч. 10.00 «Ельцин в Японии» 10.55 «Утренняя почта» 11.30 Х/ф «Дождь в чужом горо де», 2 с. 12.40 «Торговый ряд» 15.00 Муз/ф «Песня 84», 2 ч. 16.00 «Еловая субмарина» 17.10 Муз/ф «20 минут с «Песняра ми» 17.35 Муз/ф «А ну ка, дедушки!» 20.00 «Колба времени» 21.00 «Кинопанорама» 22.00 «Споемте, друзья!» 23.25 Д/ф «Что такое каратэ?» 00.00 Т/ф «Десять дней, которые потрясли мир»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Музыкальная история» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Не ссорьтесь, де вушки!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комеди? анты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «Кенди Кенди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд? рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Крестные отцы» 21.00 Х/ф«Большие приключения в Африке»

ЕВРОСПОРТ 07.00, 08.45, 10.15, 10.30, 13.00, 19.15, 21.00, 22.00, 00.00, 01.45 Теннис 13.45, 19.45 Скипасс 14.00, 20.00, 00.30 Прыжки на лыжах 15.00, 15.45 Горные лыжи 16.45 Шары 01.30 GTA

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 11.20, 21.30 Но? вости 06.15, 06.45, 07.15 Спортивные обзо? ры 07.30 Бокс. Лучшие бои UBP 08.40 Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Пары. Произвольная программа 11.30 Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Мужчи? ны. Произвольная программа. (в перерыве Новости) 16.00 Снукер. Премьер?лига. Стюарт Бинэм ? Дин 17.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) ? Динамо (Рига) 20.00 Этот безумный спорт 20.30 Самое вызывающее видео 21.50 Бойцовский клуб 23.00 Снукер. Премьер?лига. Джадд Трамп ? Питер Эбдон

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 00.45 Новости 08.15, 17.15, 01.00 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 01.05 «Байки старого болель? щика» 08.40, 01.10 Волейбол. Лига чемпио? нов. Женщины. Плей?офф. «Омичка» ? «Конельяно». Ответ? ный матч 11.10 Родео. «Bull Riders» 12.30 «Шесть на шесть» 13.00 «Вкус победы» с Еленой Демен? тьевой 13.45 «Sochi?Плюс». Сноубординг. Этап Кубка мира в Канаде. Бор? деркросс

FUTBOL1 06.00 Ман Сити ? Кардифф. Чемпио? нат Англии 08.00 Бетис ? Реал. Чемпионат Испа? нии 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Катанья/Сиена ? Фиорентина. Кубок Италии 12.30 Мировая игра 13.00 Челси ? МЮ. Чемпионат Англии 15.00, 20.35 Futbol Mundial 16.00 Предисловие к ЧМ? 2006 г. 16.20 Хорватия ? Австралия. ЧМ? 2006 г. 18.30 Чехия ? Гана. ЧМ? 2006 г. 21.00 Чемпионат Испании. Предисло? вие к туру 21.40 LIVE. Арсенал ? Ковентри Сити. Кубок Англии 23.55 Чемпионат Италии. Предисло? вие к туру 00.35 Боруссия (М) ? Бавария. Чемпи? онат Германии

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Три толстя ка» 02.30, 08.30, 14.30 М/с «Доктор Ай болит», 5 ф. «Айболит спе шит на помощь». Сборник м/ф «Времена года», «Пря мое попадание» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Гладиато ры», 10 с. Сказки зарубежных писателей «Кот в сапогах». Сборник м/ф «Воробьишко», «Ладушки, ладушки» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Подарок черного колдуна». 1978 г. Мультфильм «Серый волк энд Красная шапочка» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Золушка» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки?чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые мишки: Стра? на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40 Друзья с джунглей. Весе? лые новости 13.30, 18.50 Лев Леон 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30, 23.00 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 12.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.10 М/с «Смешари ки: Пин код» 08.00, 18.10 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 12.30, 14.50 М/с «Смурфики» 13.20 М/с «В дорогу с Нодди» 13.50 Мультфильм 15.20 Ералаш 15.50, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 18.30 М/с «Русалочка» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Аладдин» 20.00 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.00 Итоги 06.15 Х/ф «Блондинка за углом» 07.50, 00.50 Смех с доставкой на дом 08.30 Барышня и кулинар 09.10 Армия 09.20 Православный вестник 09.45 Мгновения жизни 10.50 Х/ф «Нормандия Неман» 13.00 Театральные сезоны 13.55 Баскетбол. Чемпионат Украины. Суперлига 16.10 В гостях у Д.Гордона 17.10 Украинский акцент 17.30 Золотой гусь 17.55 Концертная программа «Новый год на Первом» 20.45 Слово регионам 20.55 Мегалот 21.00, 01.20 Итоги дня 21.35 Без цензуры 22.00 Украинская песня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.10 Гранд?шоу М.Поплавского «Об? реченный на любовь» 01.45 «Потомки» с Н.Рибчинской и К.Гнатенко

ИНТЕР 06.15 07.00 08.55 09.45 11.45

Т/с «Пока станица спит» Х/ф «Не может быть» «Школа доктора Комаровского» Х/ф «Жизнь после жизни» Х/ф «Самая обаятельная и при влекательная» 13.15 «Международный фестиваль юмора «Юрмала» 16.00 Х/ф «Мамина любовь» 18.00, 20.30 Т/с «Я буду ждать тебя всегда» 20.00 «Подробности» 22.30 Т/с «Цветы зла» 02.00 Подробности 02.30 Т/с «Земляк» 04.45 Д/ф «Высоцкий. Последний год»

9 КАНАЛ 06.00 07.30 10.15 11.00 11.10 22.00

Мультфильмы Х/ф «Сыщик» Новости 9 канала Культурное меню Т/с «Боец» Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация» 23.50 Х/ф «Устрашающая западня» 01.30 Х/ф «Мужество под огнем» 03.20 Х/ф «Бравые парни»

11 КАНАЛ 06.45 08.10 08.30 09.00 09.30 10.00 10.50 11.20 11.40 12.10 14.10 18.00 20.10 22.50 00.45 01.50

М/с «Джуманджи» М/с «Том и Джерри» «Лучшие» «Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» «Sport Open Tour» «MEDICUS» Уральские пельмени Т/с «Воронины» М/Ф «Приключения Тинтина» Х/ф «Парк Юрского периода» Х/ф «13 привидений» Уже который день Х/ф «Корабль призрак»

1+1 07.00 «Кто там?» 08.05, 08.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 08.55 М/ф «Злые птички» 09.05 «Маша и медведь» 09.25, 10.45 Х/ф «Сваты» 12.05, 13.20 Х/ф «Сваты 2» 14.30 «Новогодний Вечерний квартал» 18.30 «Рассмеши комика ? 4» 19.30 «ТСН» 20.00 «Вечерний квартал» 22.10 Х/ф «Трое и снежинка» 00.25 Х/ф «Во имя короля»

СТБ 06.55 07.50 09.00 09.50 10.15 12.30 16.05 18.00 21.45 23.50 01.40

«Караоке на майдані» «Едим дома» «Все буде смачно!» «ВусоЛапоХвіст» Х/ф «Бинго Бонго» «Танцуют все!?6» Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Х/ф «Бабье лето» Х/ф «Не торопи любовь» Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Х/ф «Кардиограмма любви»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории. Смерть по знаку Зодиака» 06.45 «Детали» 07.15 «Погляд» 07.45 «Пастырские беседы» 08.00 «Чудо?люди» 08.30 «Чего хочет женщина» 09.00 М/ф «Дикие лебеди» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Чистая работа» 10.50 «Смотреть всем!» 11.00 «Info ? Шок» 11.45 «С легким паром!» 12.10 «Люди»

ICTV 06.50 08.00 08.30 08.55 10.00 10.40 11.05 18.45 19.00 19.55 23.50

Замоченые Легкие деньги Розыграш Звезда YouTube Дача Так$и Т/с «Встречное течение» Факты. Вечер Чрезвычайные новости «Привет от «Катюши» «Грозовые ворота»

TET 07.30 07.55 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пин код» Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 10.55 М/с «Микрополис» 12.15 Осторожно, дети! 13.15 Т/с «Ксена принцесса воин» 16.55, 00.45 Х/ф «Деревенщина из Беверли Хиллз» 18.45 Х/ф «Гарфилд» 20.05 Т/с «Два отца и два сына» 21.05 6 кадров 22.05 РайЦентр 23.00 Х/ф «Детские игры»

51 КАНАЛ 06.05, 07.30, 12.00 М/ф 06.15 Инновации 06.30 Губерния 07.00 Новости 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини? ка 09.00 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 «Поговори обо мне» 10.30 Азбука здоровья 11.00 В гостях у Гордона 12.30 Родник здоровья 12.45 Х/ф «ТАСС уполномочен зая вить» 5 с. 14.00 Д/ф «Где?то на земле» 14.45 Х/ф «Снежная королева», 1 с. 16.20 Медицина нового тысячелетия 16.30 Стендап 17.00 Волшебное закулисье 17.30, 23.45 Д/ф «Дублирует Алек? сандр Белявский», 1 с. 18.30 Д/ф «Стародавние культуры» 19.00 Меморандум 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 102?информ 20.00 «Oscar Models TV show» 20.45 Про кохання 21.00 Dance мастер 21.15 Х/ф «Нежность» 23.15 Музыка 00.45 Концерт Петра Налича

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 18.10, 00.00 Местное время 06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20 Время спорта 06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20, 22.00 Тема/Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Время новостей 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15 Биз? нес?время 07.35 180 градусов 08.35 Не первый взгляд 09.10 Мотор 09.35 Укравтоконтинент 10.35 Новинометр 11.10 Трансмиссия 11.35 Автопилот?тест 11.45, 23.35 История успеха 12.35 Интелект.ua 13.10 Драйв 13.35 Вперед, на Олимп! 14.35 Игра судьбы 15.35 Кино с Яниной Соколовой 16.35 Арсенал 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.35 Машина времени 20.35 Кабинеты 21.10, 00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку 22.35 Мастер?класс с Натальей Фицич

НТН 07.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель»

Сх. 07.42 Зах. 16.38 Трив. дня 08.56

Субота, 25 січня 12.30 «Вне игры» 13.00 М/ф 13.20 «Михаил Задорнов. История не для всех» 15.10 Х/ф «Спасаем папу» 16.40 «Живая тема» 17.30 «Анализ крови» 18.00 «Седмица» 18.30 «Секретные территории» 19.40 «Представьте себе» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.50 Х/ф «Плюшевый синдром» 22.30 «Затерянный мир» 23.20 «Битва древних королей» 00.10 «Любить по?пролетарски» 01.00 Х/ф «Кафе «Шницель пара диз»

13.00 13.45 14.15 14.45 16.50 19.00 23.00

«Случайный свидетель» «Правда жизни. Профессии» «Братан?ботан» Х/ф «Суррогатная мать 2» Х/ф «Шестой день» Т/с «Тайны следствия 10» Т/с «Висяки»

НТВ МИР 05.10 «Женский взгляд» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 Смотр 06.55 Главная дорога 07.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.25 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.25 Мелодии на память 12.05 Т/с «Адвокат» 14.25 Очная ставка 15.30 «Наши» 16.20 Обзор. Чрезвычайное происше? ствие 17.00 «Центральное телевидение» 17.50 «Новые русские сенсации» 18.45 Ты не поверишь! 19.40 Х/ф «Волчий остров» 21.35 Т/с «Ржавчина». «Пост» 23.30 «ДНК» 00.25 «Судебный детектив» 01.35 Т/с «Таксистка 4»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.00 Х/ф «Там, на неведомых до рожках» 11.35 Х/ф «Шутка за шуткой» 12.30 Т/с «Профессия следова тель» 17.15 Т/с «Сезон охоты» 21.50 Т/с «Сезон охоты 2»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00 М/ф 06.30 М/с «Скала Фреглов» 07.00 «Университет. неделя» 07.15 Х/ф «Водитель автобуса», 1 с. 08.20 «Год в истории», 1933 г. 08.30 «Невзрослые новости» 09.00 «Пицепаломничество Джеймса и Тома», 3 с. 09.30 «Наш мир», 1 с. 10.00 М/с «Оливия» 10.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00, 17.10 М/с «Смешарики. Пин код» 11.30, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Дружба это чудо» 12.30 М/с «Смурфики» 14.20 Ералаш 15.30 М/с «Собака.com» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 18.00 Х/ф «Городской пейзаж» 19.30 Тайны 20.00 «Опаленные властью». «Лубян? ский марш. Л.П.Берия» 21.00 М/с «Чудеса на виражах»

ОРТ М 06.00 «Играй, гармонь любимая!» 06.40 «Смешарики. Новые приключе? ния» 06.50 «Умницы и умники» 07.45 «Слово пастыря» 08.00, 10.00 Новости 08.15 «Смак» 08.55 «Леонид Ярмольник. «Я ? счаст? ливчик!» 10.15 «Идеальный ремонт» 11.25 «Ледниковый период». Финал 14.45 К юбилею актера. «Голливуд? ские грезы Родиона Нахапето? ва» 16.00 Вечерние новости 16.15 «Угадай мелодию» 17.00 «Минута славы. Дорога на Олимп!» Финал 19.00 «Время» 19.20 Ко дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея» 21.15 Х/ф «Где то» 23.15 Х/ф «Мир Кормана» 01.00 Х/ф «Кто стучится в дверь ко мне...»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 19.00 События 07.10, 08.10 Т/с «Интерны» 10.00 Один за сто часов 11.00 Т/с «Счастье есть» 15.00, 19.20 Т/с «Дорога в пустоту» 21.30 Х/ф «Географ глобус пропил» 00.15 Х/ф «Свои дети»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.40 «Новости» 07.10 «Ради жизни» 07.15, 12.30 «Мультитряндия» 08.15, 20.30 «Мамы на подиуме» 08.45 Т/с «Отчаянные родители» 11.15, 20.10 «Интересное кино» 11.35 «Кухня на шпильках» 12.00 «Женские откровения» 13.00 Х/ф «Тайна двух океанов» 1, 2 с. 15.30 «Генетическая рулетка» 16.00 «Заграница» 16.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 18.00 «Свои» 18.30 Т/с «Дочь генерала Татьяна» 21.00 Х/ф «Игры мотыльков» 22.45 «Дикий мир с Тимофеем Баже? новым» 23.10 Х/ф «Подсолнухи» 01.00 Х/ф «Катись!»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 06.45, 05.35 М/с «Джуманджи» 08.10 М/с «Том и Джерри» 10.00 Файна Юкрайна 12.00 Уральские пельмени 14.10 Т/с «Воронины» 18.00 М/ф «Приключения Тинтина» 20.10 Х/ф «Парк Юрского периода» 22.50 Х/ф «13 привидений» 00.45 Уже который день 01.50 Х/ф «Корабль призрак» 03.15, 04.15 Зона ночи 03.20 Благословляю і молюся 03.45 Митрополит Дмитро Могила 04.20 Вище неба

ТОНИС 06.00 Х/ф «Последнее метро» 07.35 «Будь в курсе!» 08.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 09.00 Преступление века 10.00 «Светские хроники» 10.55 Х/ф «Игра в шиндай» 13.30 За семь морей 14.00 Правдивые истории 15.15, 00.00 «Мелодия двух сердец», 3 ч. 16.50 «Ронин с Дмитрием Выдриным» 17.35 «Алло, адвокат!» 18.15 «Цивилизация іncognita» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 По следам морских сражений 20.00 Амазония: рыбы?монстры 21.00 Романс Колчака 22.00 Х/ф «Ярость»

K1 07.30 М/ф 08.45 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 09.40 М/ф «Барби: Сказочная стра на» 11.00 Х/ф «Чита Герлз в Испании» 13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 15.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 16.50 Х/ф «Свадьба» 18.50 «Большая разница» 19.50 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.15 Х/ф «Унесенные»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05 «Возвращение кота Сме? танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа? нии» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.05 «Загородный дом» 10.40 М/ф «Кот в сапогах», «Чебу рашка» 11.20, 22.40 «Popurri» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «Бабуля?антикризис» 12.35 М/ф «Дюймовочка», «Вовка в тридевятом царстве» 15.55 «Киноклуб «Покров» Старец Па? исий» 17.25 М/ф «Гадкий утенок» 17.55 Т/с «Дело о «Мертвых душах» 19.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Городские подробности» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 08.10 Д/с «Портреты дикой природы» 08.35 Т/с «Кантор» 09.25 Шаг к звездам 10.10 Смартшоу 10.35 Д/с «Мистическая Украина» 11.20, 22.10 Зимняя кухня 12.05 Новогодний Голубой огонек на Шаболовке 16.00, 22.55 Д/ф «Игрушки славы. Хроники детей звезд» 16.55, 23.55 Легенды уголовного ро? зыска 17.30, 00.30 Агенты влияния 18.15 Т/с «Женская логика» 20.00 Подробности 20.30 Гранд ?шоу Михаила Поплавско? го в Кремле

TBI 06.00, 21.00 Сегодня о главном 07.00, 01.15, 03.15 Музыкальный ав? томат 07.30, 17.00 Авиакатастрофы: причи? ны и следствия 08.30, 10.25, 20.35 TBiNews 09.00, 16.00 Природные чудеса Амери? ки 09.30 80 островов вокруг света 10.00 Спорт 11.00 Девять месяцев 12.00 Стоп?кадр 13.00 World Stories 13.30 Автомандры 14.00 Знак восклицания 15.00, 22.00 Страна Боксеров 16.30 Д 80 ф. островов вокруг света 18.00 DOUBLE ЯТЬ

Зах. 01.48 Сх. 11.27 Остання чв. 24 січня

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

23.25 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» 00.20 Х/ф «Парень из нашего горо да» 01.45 Д/ф «Николай Крючков. Парень из нашего города»

2+2

06.40 «Торговый ряд» 07.00, 13.00, 01.00 «Прошедшее ВРЕ? МЯ» 08.00 «Рожденные в СССР» 09.00 Муз/ф «Песня 84», 2 ч. 10.00 «Еловая субмарина» 11.10 Муз/ф «20 минут с «Песняра ми» 11.35 Муз/ф «А ну ка, дедушки!» 14.00 «Колба времени» 15.00 «Кинопанорама» 16.00 «СевАлогия» 16.55 «Теледискотека» 17.35 «Вокруг смеха» 19.00 «Шесть песен на бис» 19.45 М/ф «Записки пирата» 20.00 Х/ф «The Beatles: Help!» 21.35 «Ваш кумир» 22.00 «Под знаком «Пи» 23.00 Муз/ф «Поет вокально инст рументальный ансамбль «Пламя» 23.30 Х/ф «Дождь в чужом городе», 1 с.

М/ф Х/ф «Сыщик» Т/с «Боец» Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация» 23.50 Х/ф «Устрашающая западня» 01.30 Х/ф «Мужество под огнем» 03.20 Х/ф «Бравые парни»

MEGA 06.00 В поисках истины 08.00 Враг в вашем доме 09.50, 21.30 Аферисты против турис? тов 12.30 Невероятная Австралия 15.30 Уничтожение бен Ладена 17.30 Д/ф «Война в Крыму, все в дыму» 00.30 Война внутри нас 02.10 Легенды живых мертвецов 03.40 Конкистадоры

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 Х/ф «Гувернантка» 05.35, 06.15 Х/ф «Преступная страсть» 06.00, 09.00, 12.00 Вести 07.45 «Планета собак» 08.15 «Субботник» 09.10, 12.20 Вести?Москва 09.25 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол? жается» 10.35 Х/ф «Где вы, рыцари?» 12.30 «Честный детектив» 13.00 «Городок» 13.25 «Субботний вечер» 15.40 «Кривое зеркало» 18.00 Вести в субботу 18.45 Х/ф «Незабудки» 22.40 Х/ф «Майский дождь» 00.20 Х/ф «Жених» 02.05 «Кто не пускает нас на Марс?» 02.55 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 07.00, 13.00 Х/ф «ежик» 07.30, 13.30 Х/ф «Вольный ветер», 2 с. 09.45, 15.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 11.30 Х/ф «Женя, Женечка и «катю ша» 17.30, 23.30 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 18.55 «Плюс кино» 19.30, 01.30 Х/ф «Герой нашего вре мени («Бэла»)» 21.30 Х/ф «Герой нашего времени («Максим Максимыч», «Та мань»)» 22.55 Х/ф «Прозрачное солнце осе ни»

REN TV 10.30 11.00 14.00 15.00 16.00 17.00

«Новости 24» «Военная тайна» «Странное дело» «Секретные территории» «Тайны мира с Анной Чапман» «Неделя с Марианной Макси? мовской» 18.15 Концерт Михаила Задорнова 20.15, 00.40 Т/с «На безымянной высоте» 00.10 «Смотреть всем!»

ДОМАШНИЙ 06.00 «Полезное утро» 06.30 «Тайны еды» 06.45, 00.35 Х/ф «Аббатство Даун тон» 10.10 «Бери и ешь» 10.40 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 12.40, 23.35 Д/ф «Звездные истории» 13.40 Х/ф «Женская интуиция» 16.00 Т/с «Отчаянные домохозяй ки» 16.50, 21.00 «Одна за всех» 17.00 Т/с «Великолепный век» 18.55 Х/ф «Про любоff» 21.30 Х/ф «8 женщин»

TVCI 06.00 07.20 08.30 09.05 09.30 10.10

Х/ф «Дети капитана Гранта» М/с «Робин Гуд» «АБВГДейка» «Православная энциклопедия» «Русский вопрос» «Мосфильм. Фабрика советских грез», 1 ф. 10.50 «Мосфильм. Фабрика советских грез», 2 ф. 11.30, 14.30, 00.05 События 11.45 «Сто вопросов взрослому» 12.20 М/ф «Играй, моя дудочка» 12.35 «Хроники московского быта. Молодой муж» 13.15 Х/ф «Вертикаль» 14.45 Таланты и поклонники. Влади? мир Высоцкий 16.00 М/ф «Почему у елочки колю чие иголочки», «Настоящий медвежонок» 16.15 Х/ф «Золотая цепь» 17.45 Т/с «Аляска Кид» 19.25 «Давно не виделись!» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Приют комедиантов. «С днем рождения, «Мосфильм!»

Іменинники дня: ФЕДОТ, ФЕОДОСІЙ,МИХАЙЛО, СТЕПАН, ФЕДІР, ТЕРЕНТІЙ

18.30 Частные новости 19.00 Вулканы мира 20.00 Геофактор 23.00 Х/ф «Анна Николь» 00.45, 02.45 Улицы красных фонарей 02.00 Третий звонок 04.30 Музыка для взрослых 06.00 07.30 10.15 22.00

НОСТАЛЬГИЯ

ГУМОР 05.00 Х/ф «Антон Иванович сердит ся» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Братья соперники» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Великолепная четвер ка» 21.00 Х/ф«Герои семьи»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.15, 10.30, 18.30, 20.00, 21.15, 22.45, 00.15 Теннис 12.30 Горные лыжи 13.45, 15.00, 20.15 Прыжки на лыжах 16.15 Дзюдо 17.00 Шары 00.30 Боевые искусства

XSPORT 06.00, 07.00 Наша рыбалка 08.00, 21.30 Бокс. Крис Арреола ? Сэт Митчелл 10.30 Дан?тест 11.00 ЙОЙ 11.30 Воины ниндзя 12.30 Новости 12.45 Спортивные обзоры 13.00 Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Женщи? ны. Произвольная программа 16.00 Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Показа? тельные выступления 16.50 Хоккей. КХЛ. Донбасс ? Север? сталь 19.20 Хоккей. КХЛ. Медвешчак ? Локо? мотив

СПОРТ 08.00, 12.25, 17.25, 00.30 Новости 08.15, 17.40, 00.45 «Связь времен» 08.20, 12.35 «Личный тренер» 08.35, 17.45, 00.50 «Байки старого болельщика» 08.40 Шахматы. Супертурнир в Вейк? ан?Зее 09.15, 01.25 «Sochi?Плюс». Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира в Японии 11.10 «Sochi?Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Герма? нии. Женщины 12.50, 19.00 «История белых олимпи? ад». «Наш золотой хоккейный век». Гренобль. 1968 г. 1, 0 ч. 13.45 «Sochi?Плюс». Лыжное двоебо? рье. Этап Кубка мира в Германии. Прыжки с трамплина 15.00, 00.55 «Trans World Sport» пред? ставляет. «Спортивный глобус» 15.30 Теннис. «Гейм, сет и матч». Итоги дня на Australian Open 16.00 «Sochi?Плюс». Лыжное двоебо? рье. Этап Кубка мира в Германии. Эстафета 4х5 км 17.50 «Сочи?2014»

19.55 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины 22.00 Теннис. Australian Open ? 2014 г. Женщины. Одиночный финал

FUTBOL1 06.00 Арсенал ? Ковентри Сити. Кубок Англии 08.00 Futbol Mundial 08.35, 18.30 Чемпионат Италии. Пре? дисловие к туру 09.05 Визитка: Арсенал. Чемпионат Англии 09.25 Чемпионат Испании. Предисло? вие к туру 10.00, 16.00, 23.00 Футбол NEWS. LIVE 10.20 «Один на один с Гамулой». Р. Худ? жамов 11.10 Мир Премьер Лиги 11.40 Предисловие к матчам сборной Украины. ЧМ? 2006 г. 11.50 Саудовская Аравия ? Украина. ЧМ? 2006 г. 13.55 Испания ? Франция. 1/8 финала ЧМ? 2006 г. 16.25 LIVE. Боруссия (Д) ? Аугсбург. Чемпионат Германии 18.55 LIVE. Наполи ? Кьево. Чемпио? нат Италии 20.55 LIVE. Валенсия ? Эспаньол. Чем? пионат Испании 23.30 Реал ? Гранада. Чемпионат Испа? нии 01.30 Топ?матч 01.45 Боруссия (Д) ? Аугсбург. Чемпи? онат Германии

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «До первой крови» 02.25, 08.25, 14.25 М/с «Доктор Ай болит» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Гладиато ры», 11 с. Сказки зарубежных писателей «Мальчик из Неапо ля». Сказки народов мира «Ро сомаха и лисица» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Каждый охотник желает знать...», 1985 г. Сборник м/ф 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Золушка» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки?чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые мишки: Стра? на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40 Друзья с джунглей. Весе? лые новости 13.30, 18.50 Лев Леон 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30, 23.00 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 10.00 М/с «Оливия» 07.30, 10.30 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.10 М/с «Смешарики: Пин код» 08.00 М/с «Трактор Том» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 11.30, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.10 М/с «Дружба это чудо» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.20 Ералаш 15.30 М/с «Собака.com» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 18.30 М/с «Русалочка» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Аладдин» 20.00 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 М/с «Чудеса на виражах»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 26 січня ТВ УТ 1 06.05 Мир православия 06.35, 00.50 Смех с доставкой на дом 07.05 Барышня и кулинар 07.30, 23.35 «Жена» 09.00 Шеф?повар страны 09.55 Окраина 10.30 Путешествуй по свету с Ю.Аку? ниной 10.55 Шаг к звездам 11.50 Караоке для взрослых 12.40 Как Ваше здоровье? 13.40 Ближе к народу 14.20 В гостях у Д.Гордона 15.10 Золотой гусь 15.45 Деловой мир. Неделя 16.15 Поет Оксана Пекун 18.45 Украинская песня года 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 22.00 Политтеат 22.20 Фестиваль песни в Коблево 23.00 Эра бизнеса. Итоги

ИНТЕР 05.50 Х/ф «Мамина любовь» 07.20 «Международный фестиваль юмора «Юрмала» 09.30 «Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь» 09.55 «Орел и Решка. Назад в СССР» 10.55 Т/с «Я буду ждать тебя всегда» 14.55 Т/с «Рябины гроздья алые» 18.40 Х/ф «Слепое счастье», 1 с. 20.00, 04.30 «Подробности недели» 21.00 Х/ф «Слепое счастье», 2 с. 23.25 Х/ф «Расплата за любовь» 01.20 Д/ф «Я ? Талызина» 02.15 Т/с «Земляк»

9 КАНАЛ 06.00 07.00 10.00 11.00 11.30 11.50 13.50 19.20 21.00 23.00 00.40 02.05 03.45

Мультфильмы «Маски?шоу» «Днепр?футбол» «Алеф ? в наше время» «Вояж» Т/с «Охотники за древностя ми» Х/ф «Вокруг света за 80 дней» Х/ф «Близкие враги» «Короли ринга». WBO бокс: бой за звание чемпиона Мира. Май? ки Гарсия ? Хуан Карлос Бургос Х/ф «Битва за Лос Анджелес» Х/ф «Фар Край» Х/ф «Убийство в зимней Ялте» Х/ф «Бравые парни»

11 КАНАЛ 07.45 08.00 10.00 10.30 10.50 11.15 11.40 12.00 14.10 16.25 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50

Церковь Христова М/с «Том и Джерри» Тележурнал «Пассаж» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «По закону чести» Х/ф «Три мушкетера» М/Ф «Приключения Тинтина» Х/ф «Парк Юрского периода» «Oscar time» «Вечерний разговор» «36, 6» «Про кино» «Новости недели» «Крым. Прогулка налегке» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Х/ф «Парк Юрского периода 3» 23.30 Х/ф «Корабль призрак» 01.20 Уже который день

1+1 07.40 М/ф 08.10, 08.35 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 09.00 «Лото?Забава» 10.00, 19.30 «ТСН» 10.35 «Меняю жену ? 5» 11.50 «Маша и медведь» 12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 15.45 Х/ф «Темные воды» 20.15 Х/ф «Любовь и голуби» 22.20 «Светская жизнь» 23.20 Х/ф «Калейдоскоп любви» 01.15 Х/ф «Под солнцем сатаны»

СТБ 06.15 07.50 09.00 09.50 10.45 11.45 15.15 19.00 20.00 22.05 23.55

Х/ф «Опасно для жизни!» «Едим дома» «Все буде вкусно!» «Караоке на Майдане» Звездная жизнь Х/ф «Позднее раскаяние» Х/ф «Бабье лето» «Следствие ведут экстрасенсы» Х/ф «Время счастья» Х/ф «Время счастья 2» Х/ф «Интердевочка»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45 «Детали» 07.15 «Индекс опасности» 07.50 «Мистические истории» 08.40, 19.40 «С легким паром!» 09.00 «У меня теперь семья!»

09.15 «Открытый миру» 09.30 «Люди» 10.00 М/ф «Заколдованный маль чик» 10.50 «По закону чести» 11.00 «Чудо?люди» 11.40 «Секретные территории» 12.30 «Седмица» 13.00 «Чудо возможно» 13.15 Х/ф «Поминая Неда» 14.40 «Специальный проект» 16.10 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.10 «Михаил Задорнов. Реформа НЕОбразования» 20.00 «Анализ крови» 20.30 «PostSсriptum» 21.00 Х/ф «Счастливое семейство» 22.40 «Военная тайна» 01.10 Х/ф «Наживка»

ICTV 07.00 07.30 07.50 08.45 09.50 10.20 11.05 18.45 19.40 21.30 23.40

Дача Мульт личности Смотреть всем! Звезда YouTube Козырная жизнь Вам и не снилось! Т/с «Лесник» Факты недели Х/ф «День «Д» Х/ф «Путь» «Привет от «Катюши»

TET 07.30 07.55 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пин код» Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 11.00 М/ф «Школа монстров: Отче го монстры влюбляются?» 11.55 Осторожно, дети! 12.20 Х/ф «В поисках Санта Лапуса» 14.15, 00.45 Х/ф «Она мужчина» 16.20 Страна У 18.15 Виталька 20.05 Т/с «Два отца и два сына» 22.05 РайЦентр 23.00 Х/ф «Обезьянья кость»

51 КАНАЛ 06.10 Живая традиция 06.30, 09.30, 13.00, 16.15 М/ф 06.45 Знай наших 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 Аграрная Днепропетровщина 08.00 Новости Кривого Рога 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини? ка 09.00 Стендап 10.30, 18.45 Д/ф «Стародавние куль? туры» 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Снежная королева», 1 с. 13.45 Не хлебом единым 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне» 14.45 Х/ф «Снежная королева», 2 с. 17.00 Артзона 17.30, 23.45 Д/ф «Дублирует Алек? сандр Белявский», 2 с. 19.15 Ди@блог 19.30 Снято 19.45 Будьте здоровы 20.15 Валянки 20.45 Истории с Бородой 21.15 Х/ф «Завещание профессора Доуэля» 22.45 The X TV show 23.15 Музыка 00.50 Концерт Павла Зиброва

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.40, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.10 Бизнес?время 06.45, 00.00 Местное время 06.55, 10.50, 11.50, 13.50, 14.50, 18.10, 19.20, 20.20 Тема/Хро? ника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Время новостей 07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20 Вре? мя спорта 07.35 180 градусов 08.35 Феерия путешествий 09.10, 19.35 Большая политика 09.35 Окно в Америку 10.15 Здоровые истории 11.15 Трансмиссия?тест 11.35 Технопарк 12.35 Жизнь интересна 13.35 Мотор 14.35 Игра судьбы 15.35 Машина времени 16.35 Фактор Безопасности 17.10 Палата 17.35 Новости Киевщины 20.35 Дорогие депутаты 21.00 Итоги недели 21.40 Время?Тайм 22.00 Территория закона 22.35 Кино с Яниной Соколовой 23.35 Миграционный вектор 00.35 Укравтоконтинент

Сх. 07.41 Зах. 16.40 Трив. дня 08.59 НТН

07.55 Т/с «Тайны следствия 10» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Банда Болотного духа 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Х/ф «Консервы» 15.15 Т/с «Двое из ларца 2» 19.00 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 23.15 «Жестокий спорт» Нокаут 00.10 Т/с «NCIS: охота на убийцу 9»

НТВ МИР 05.10 «Женский взгляд» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 М/с 06.50 Их нравы 07.25 «Первая передача» 08.20 Едим дома! 08.55 «Чудо техники» 09.25 Дачный ответ 10.25 Золотая пыль 11.25 Своя игра 12.10 Спасатели 12.15 Х/ф «Мастер» 14.25 Очная ставка 15.25 Следствие вели... 16.20 Чрезвычайное происшествие 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 17.50 Х/ф «Мститель» 21.25 Т/с «Ржавчина». «Лекарство от денег» 23.15 «Исповедь. Александр Буйнов» 00.15 Т/с «Таксистка 4»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.00 Х/ф «Сильная личность со 2 «А» 11.10 Х/ф «Шутка за шуткой» 12.05 Т/с «Сезон охоты» 16.40 Т/с «Сезон охоты 2» 21.15 Т/с «Профессия следова тель»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00 М/ф 06.30 М/с «Скала Фреглов» 07.00 Х/ф «Водитель автобуса», 2 с. 08.10 «Год в истории», 1939 г. 08.30 Телемарафон «Калейдоскоп сек? ретов» 09.30 «Альфа и Омега» 10.00 М/с «Оливия» 10.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00, 17.10 М/с «Смешарики. Пин код» 11.30, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Дружба это чудо» 12.30 М/с «Смурфики» 14.20 Ералаш 15.30 М/с «Собака.com» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 18.00 Х/ф «Ван Гог не виноват» 19.30 «Своим трудом» 20.00 «Опаленные властью». «Загадка Ю.В.Андропова» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Телечат

ОРТ М 06.15 «Армейский магазин» 06.40 «Смешарики. ПИН?код» 06.55 «Здоровье» 08.00, 10.00 Новости 08.10 «Непутевые заметки» 08.30 «Пока все дома» 09.25 «Фазенда» 10.15 «Сочи. Между прошлым и буду? щим» 11.30 «Ералаш» 12.00 К 90?летию киностудии. «Мос? фильм. Рождение легенды» 14.05 Х/ф «Верные друзья» 16.10 «Кубок профессионалов» 19.00 Воскресное «Время» 20.00 «Повтори!» Пародийное шоу. Финал 22.40 Х/ф «О любви» 01.05 Х/ф «Две стрелы. Детектив каменного века»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00 События 07.20 Х/ф «Вилла раздора, или Танец солнечного затмения» 09.00, 10.00 Тайны звезд 11.00 Т/с «Чужие мечты» 15.00, 20.00 Т/с «Дорога в пустоту» 19.00 События недели 22.00, 23.00 Т/с «Интерны» 00.00 Comedy Woman 01.00 Comedy Club 01.50 Х/ф «Невеста и предрассудки»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «В здоровом теле» 06.40 «Ради жизни» 06.45, 12.30 «Мультитряндия» 08.15, 21.30 «Мамы на подиуме» 08.45 Т/с «Отчаянные родители» 11.15, 15.00 «Интересное кино» 11.35 «Кухня на шпильках» 12.00 «Женские откровения» 13.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 14.30 «Как я заработал свои милли? оны» 15.20 Х/ф «Игры мотыльков» 17.00 «Музыкальный коктейль» 17.30 Т/с «Дочь генерала Татьяна» 19.15 «Новости. Итоги» 19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» 22.00 Х/ф «Киднеппинг» 23.50 Х/ф «Рай для лжеца» 01.30 Х/ф «Долина цветов»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 07.45 08.00 10.00 12.00 14.10 16.25 19.10

Церковь Христова М/с «Том и Джерри» Файна Юкрайна Х/ф «Три мушкетера» М/ф «Приключения Тинтина» Х/ф «Парк Юрского периода» Х/ф «Парк Юрского периода 2» 21.35 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 23.30 Х/ф «Корабль призрак» 01.20 Уже который день 02.25 Х/ф «Законы привлекатель ности» 03.45, 04.45 Зона ночи 03.50 Семеренки 04.50 Перетворення 05.05, 05.25 Зона ночі. Культура 05.10 Майстер музи

ТОНИС 06.00 Х/ф «Игра в шиндай» 07.35, 20.15 «Кумиры» 07.50, 20.00 «Цивилизация іncognita» 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 По следам морских сражений 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.15 Х/ф «Последнее метро» 14.40 За семь морей 15.50 Д/с «Суровая планета» 16.15, 00.00 «Мелодия двух сердец», 4 ч. 17.50 «Модные истории с Оксаной Но? вицкой» 18.30 «Мир за неделю» 19.00 Великие строения древности 20.40 «Светские хроники» 21.00 Мохаммед Али ? великий 22.10 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс»

K1 07.30 М/ф 08.30 М/ф «Барби: Сказочная стра на» 09.45 Х/ф «Чита Герлз в Индии» 11.15 Х/ф «Двое: я и моя тень» 13.10 Х/ф «Свадьба» 15.00 «КВН? 2013» 17.20 «Вечерний квартал» 19.10 Х/ф «Знакомство с Факерами» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.15 Х/ф «Будь моим парнем на пять минут»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05 «Возвращение кота Сме? танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа? нии» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05 «Загородный дом» 10.40 «Popurri» 10.45 М/ф «Зима в Простокваши но», «Каникулы в Простоква шино» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «Бабуля?антикризис» 12.35 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу рашка», «Шапокляк» 15.55 «Киноклуб «Покров» Царь бол? гарский» 16.40 «Мир путешествий» 17.10 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся» 17.55 Т/с «Дело о «Мертвых душах» 19.30, 21.15 Х/ф «Городские подроб ности» 21.05 «На сон грядущий» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 09.10 Игра судьбы 09.25 Шаг к звездам 10.05 Неотложная помощь с доктором Комаровским 10.30 Орел и решка. Назад в СССР 11.30 Т/с «Женская логика» 13.10 Гранд ?шоу Михаила Поплавско? го в Кремле 14.55 Новогодний Голубой огонек на Шабаловке 20.00 Подробности недели 20.45 Концерт «Лучшие песни ? 2008» 22.50 Д/с «Мистическая Украина» 23.40 Концерт «Лучшие песни ?2009»

TBI 06.00, 01.15, 03.15 Музыкальный ав? томат 06.30, 04.30 Музыка для взрослых 07.30, 17.00 Авиакатастрофы: причи? ны и следствия 08.30 ЖИВЯком 09.00, 16.00 80 островов вокруг света 10.00 Девять месяцев 11.00, 12.35, 21.00 TBiNews 11.30, 18.30 Aрт?City 12.00 Геофактор 13.00 Вулканы мира 14.00 DOUBLE ЯТЬ 14.30 Частные новости 15.00 Третий звонок

Зах. 02.57 Сх. 12.10 Остання чв. 24 січня

18.00 World Stories. Международные корреспонденты 19.00 Знак восклицания 20.00 Стоп?кадр 21.30 Особое мнение 22.00, 02.00 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Большое алиби» 00.45, 02.45 Улицы красных фонарей

2+2 06.00 М/ф 07.00 «Маски?шоу» 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.50 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 19.20 Х/ф «Близкие враги» 21.00 «Короли ринга». WBO бокс: бой за звание чемпиона Мира. Май? ки Гарсия ? Хуан Карлос Бургос 23.00 Х/ф «Битва за Лос Анджелес» 00.40 Х/ф «Фар Край» 02.05 Х/ф «Убийство в зимней Ялте» 03.45 Х/ф «Бравые парни»

MEGA 06.00 Уничтожение Бен Ладена 08.00 Враг в вашем доме 09.50, 21.30 Аферисты против турис? тов 12.30 Невероятная Австралия 14.30 Гималаи 15.30 В поисках приключений 18.30 Секретные истории 00.30 Война внутри нас 02.10 Легенды живых мертвецов 04.20 Конкистадоры

РТР «ПЛАНЕТА» 03.45 Х/ф «Незабудки» 06.55 «Сам себе режиссер» 07.40 «Утренняя почта» 08.20 Вести?Москва 09.00, 12.00 Вести 09.15 Смехопанорама 09.45 «В мире животных» 10.35 Х/ф «Вальс» 12.20 «Вся Россия» 12.35 Х/ф «Майский дождь» 14.20 Х/ф «Букет» 16.20, 01.25 «Смеяться разрешается» 18.00 Вести недели 19.30 Х/ф «Под прицелом любви» 21.50 «Воскресный вечер с Владими? ром Соловьевым» 23.40 Х/ф «Осенний лист» 02.45 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 06.55 «Плюс кино» 07.30, 13.30 Х/ф «Герой нашего вре мени («Бэла»)» 09.30, 15.30 Х/ф «Герой нашего вре мени («Максим Максимыч», «Тамань»)» 10.55, 16.55 Х/ф «Прозрачное солн це осени» 11.30 Х/ф «О тех, кого помню и люб лю» 17.30, 23.30 Х/ф «Ксения, любимая жена Федора» 19.30, 01.30 Х/ф «Соломенная шляп ка», 2 с. 21.45 Х/ф «Каин XVIII»

REN TV 06.30 Т/с «Дальнобойщики» 21.30 «Репортерские истории» 22.00 «Неделя с Марианной Максимов? ской» 23.15 «Смотреть всем!» 00.20 «Представьте себе» 00.45 Х/ф «Супермен 4: В поисках мира»

ДОМАШНИЙ 06.00 «Полезное утро» 06.30, 00.30 Х/ф «Аббатство Даун тон» 09.45 «Свадьба с приданым» 12.10 Х/ф «Тариф на прошлое» 16.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16.50, 21.00 «Одна за всех» 17.00 Х/ф «Королек птичка пев чая» 19.10 Х/ф «Дракула» 21.30 Х/ф «Давайте потанцуем» 23.30 Д/ф «Звездные истории»

TVCI 06.00 Х/ф «Парень из нашего горо да» 07.20 «Тайны нашего кино. «Неулови? мые мстители» 07.50 Х/ф «Золотая цепь» 09.15 М/ф «Морозики морозы», «Растрепанный воробей» 09.45 «Барышня и кулинар» 10.10 «Добро пожаловать домой!» 10.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» 11.30, 00.25 События 11.45 «Злоба дня» 12.10, 00.40 Индийское кино. «Робот» 15.10 Московская неделя 15.40 «Приглашает Борис Ноткин» 16.10 Муз/ф «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях» 17.15 «Тайны нашего кино. «Родня» 17.40 Т/с «Аляска Кид» 19.25 «Хроники московского быта. Мо? лодой муж» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Х/ф «Вертикаль» 23.05 Муз/ф «Александр Малинин. Голос души»

Іменинники дня: ТЕТЯНА, ПЕТРО, САВА, МАРТИН, МАКАР, ЄВПРАКСІЯ

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 01.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 08.00 «Колба времени» 09.00 «Кинопанорама» 10.00 «СевАлогия» 10.55 «Теледискотека» 11.35 «Вокруг смеха» 13.00 «Шесть песен на бис» 13.45 М/ф «Записки пирата» 14.00 Х/ф «The Beatles: Help!» 15.35 «Ваш кумир» 16.00 «Не оставляй меня, любовь». Юбилейная программа Валенти? ны Толкуновой с участием И. Кобзона, Л. Лещенко, К. Но? виковой. 1992 г. 17.00 «Рожденные в СССР» 18.00 «Москва ? Космос ? Калифор? ния» 19.00 «Кальвар?шоу» 19.45 М/ф «Про Матвея Кузьмича» 20.00 Что? Где? Когда? 21.05 Т/ф «С Луны свалился» 22.00 «Ельцин в Японии» 22.55 «Утренняя почта» 23.30 Х/ф «Дождь в чужом городе», 2 с. 00.40 «Торговый ряд»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифо ровичем» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Человек кадиллак» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 «Братство головы», 2005 г. Вели? кобритания, реж. К.Фултон, Л.Пепе 21.00 Х/ф «Грязная любовь»

ЕВРОСПОРТ 08.00, 09.45, 10.15, 10.30, 18.30, 20.00, 22.45, 00.15, 01.35 Тен? нис 13.30, 14.15, 14.30 Горные лыжи 15.15 Лыжное двоеборье 16.15, 01.30 Зимний уикенд 16.20, 16.30 Шары 20.15 Вот это да!!! 20.30 Конный спорт 21.30, 00.30 Прыжки на лыжах

XSPORT 07.00, 22.30 Бокс. Ламонт Питерсон ? Дьерри Жан 09.00 Лыжный марафон. «Марчалон? га». Италия. 70 км 12.30 Новости 12.45 Спортивные обзоры 13.00 Теннис. Журнал WTA 13.30 ЙОЙ 14.00 Crashed Ice 14.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс ? Динамо (Рига) 17.20 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) ? Лев 19.30 Этот безумный спорт 20.00 Самое вызывающее видео 21.00 Наша рыбалка

СПОРТ 08.00, 11.30, 17.00, 01.00 Новости 08.15, 17.15, 01.15 «Связь времен» 08.20 «Личный тренер» 08.35, 17.20, 01.20 «Байки старого болельщика» 08.40 «Вкус победы» 09.25, 01.25 «Sochi?Плюс» 11.45 «Sochi?Плюс». Лыжное двоебо? рье. Этап Кубка мира в Германии. Прыжки с трамплина 12.55 «Sochi?Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Герма? нии. Женщины. Супергигант 14.10, 19.00 «История белых олимпи? ад». «Наш золотой хоккейный век». Гренобль. 1968 г. 2, 0 ч. 15.15 «Sochi?Плюс». Лыжное двоебо? рье. Этап Кубка мира в Германии. Гонка 10 км 16.20 Теннис. «Гейм, сет и матч». Итоги дня на Australian Open 17.25 Шахматы. Супертурнир в Вейк? ан?Зее 18.00 Фигурное катание. «Stars on Ice Canada»

19.55 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины 22.00 Теннис. Australian Open ? 2014 г. Мужчины. Одиночный финал

FUTBOL1 06.00 Лацио ? Ювентус. Чемпионат Италии 08.00 Валенсия ? Эспаньол. Чемпионат Испании 10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Аргентина ? Мексика. 1/8 фина? ла ЧМ? 2006 г. 13.00 Визитка: Норвич. Чемпионат Англии 13.25 LIVE. Верона ? Рома. Чемпионат Италии 15.55 LIVE. Кальяри ? Милан. Чемпио? нат Италии 18.00 Визитка: МЮ. Чемпионат Англии 18.25 LIVE. Гамбург ? Шальке. Чемпи? онат Германии 20.30 Визитка: Кардифф Сити. Чемпи? онат Англии 20.50 Мир Премьер Лиги 21.20 Смешинки 21.25 Futbol Mundial 21.55 LIVE. Барселона ? Малага. Чем? пионат Испании 00.00 Челси ? Сток Сити. Чемпионат Англии

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Новые при ключения капитана Врунгеля» 02.20, 08.20, 14.20 М/с «Доктор Ай болит», 7 ф. «Спасибо, док тор!». Сборник м/ф «Незнай ка учится», «Рассеянный Джо ванни» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Гладиато ры», 12 с. Сказки зарубежных писателей «Капризная прин цесса» 04.00, 10.00, 16.00 М/ф «Краса не наглядная». Сборник м/ф «Чиполлино», «Мышонок и кошка» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Золушка» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки?чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые мишки: Стра? на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40 Друзья с джунглей. Весе? лые новости 13.30, 18.50 Лев Леон 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30, 23.00 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 10.00 М/с «Оливия» 07.30, 10.30 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.10 М/с «Смешарики: Пин код» 08.00 М/с «Трактор Том» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Генри Обнимонстр» 11.30, 17.40 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.10 М/с «Дружба это чудо» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.20 Ералаш 15.30 М/с «Собака.com» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 18.30 М/с «Русалочка» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Аладдин» 20.00 М/с «Гуфи и его команда» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.20 Снимала мама


18 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

ÃÐÀÔ²Ê îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà 2014 ð³ê

ÃÐÀÔ²Ê ðîáîòè òåëåôîííèõ «ãàðÿ÷èõ» ë³í³é óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà 2014 ð³ê

ÏÎÄÀÍÍß Ç²ÒÍÎÑÒ²  ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÌÓ ÂÈÃËßIJ ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська нагадує, що всі суб'єкти господарювання та громадяни можуть по давати звітність засобами електронного зв'язку в елект ронній формі. Для користування такою послугою необхід но лише безкоштовно отримати в органах Міндоходів елект ронний ключ цифрового підпису, відповідне програмне забезпечення та укласти договір про визнання електронних документів. Електронна форма звіту формується з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, розташовано го на вебпорталі Міністерства доходів і зборів України за адресою: http://minrd.gov.ua/elektronnazvitnist/platnikam podatrivproele/povidomlennyaplatnikampod/112281.html. Алла Булава, начальник управління ДО УВАГИ АДВОКАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Відповідно до рішення Ради адвокатів Дніпропетровської області від 14.01.2014 р. та рішення Ради адвокатів України №256 від 17.12.2013 р. Рада адвокатів Дніпропетровської області повідомляє, що загальні збори адвокатів, які підтвердили свій статус у ЄДРАУ, станом на 17.12.2013 р. з питань обран ня делегатів на конференцію адвокатів Дніпропетровської області відбудуть ся 4 лютого 2014 року. Для адвокатів: Апостолівського району м. Апостолове, вул. Леніна, 31, оф. 19; Верхньодніпровського району м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, буд. 56; Дніпропетровського району смт Ювілейне, вул. Теплична, 7; Криворізького району с. Вільне, вул. Дружби, буд. 14; Криничанського району смт Кринички, вул. Зарічна, 14а; Магдалинівського району смт Магдалинівка, вул. Комарова, 51/13; Межівського району смт Межова, вул. Карла Маркса, буд. 16; Новомосковського району м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7, райдерж адміністрація, 2й поверх, актовий зал; Петриківського району смт Петриківка, вул. Центральна, 1, оф. 1; Покровського району смт Покровське, вул. 40 років Жовтня, 36; П'ятихатського району м. П'ятихатки, вул. Мамона, буд. 127; Солонянського району смт Солоне, вул. Гагаріна, 24/1; Софіївського району смт Софіївка, вул. Карпенка, 5; Томаківського району смт Томаківка, вул. Амбулаторна, 2; Царичанського району смт Царичанка, вул. Кірова, 87а/16; Широківського району смт Широке, вул. Леніна, буд. 121, кім. 3; міста Вільногірськ м. Вільногірськ, вул. Олійника, 1; міста Дніпродзержинськ м. Дніпродзержинськ, пл. Гагаріна, 3а, театр ім. Лесі Українки; міста Дніпропетровськ м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 166 (Палац куль тури машинобудівників, великий зал); міста Жовті Води м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16; міста Кривий Ріг м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 11 (готель «Сакса гань»); міста Марганець м. Марганець, вул. Радянська, буд. 66; міста Нікополь м. Нікополь, пр. Трубників, 87а (приміщення Ніко польського факультету Одеської національної юридичної академії, 2й по верх, актовий зал); міста Новомосковськ м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7, райдержад міністрація, 2й поверх, актовий зал; міста Орджонікідзе м. Орджонікідзе, вул. Петровського, 50/1; міста Павлоград вул. Дніпровська, 133/83; міста Першотравенськ м. Першотравенськ, вул. Комсомольська, 65/51; міста Синельникове м. Синельникове, вул. Богми, буд. 1; міста Тернівка м. Тернівка, вул. Курська, 12. Початок усіх зборів о 10.00, реєстрація адвокатів починається о 9.00 та за кінчується о 9.50. Голова Ради адвокатів Дніпропетровської області Ю.В. Сиротенко

Довгинцівський районний суд викликає Огли Олену Володими рівну як відповідача до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленер го» до Огли Олени Володимирівни про відшкодування заборгованості за спожиту, але необліковану електричну енергію, яке відбудеть ся 23 січня 2014 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Довгинцівсь кого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лео ніда Бородича, 3, каб. 6. У разі не явки справа буде розглянута за вашої відсутності з постановлен ням заочного рішення. Довгинцівський районний суд викликає Луценка Сергія Вікторо вича як відповідача до зали суду на слухання цивільної справи за по зовом Публічного акціонерного то вариства «ДТЕК Дніпрообленерго» до Луценка Сергія Вікторовича про відшкодування заборгованості за спожиту, але необліковану елект ричну енергію, яке відбудеться 23 січня 2014 року об 11 год. 45 хв. у приміщенні Довгинцівського ра йонного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 6. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з постановленням заоч ного рішення. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84/102, суддя Зосимен ко С.Г.) викликає у судове засідан ня, яке відбудеться 30 січня 2014 року о 09 год. 30 хв. громадянку Кишинську Оксану Анатоліївну по цивільній справі за позовною зая вою КП «Жилсервіс5» Дніпропет ровської міської ради до Кишинсь кої Олени Анатоліївни, Скрипник Лариси Анатоліївни, Скрипника Ва лерія Миколайовича, Скрипника Сергія Валерійовича, Скрипника Олександра Валерійовича, третя особа Індустріальний районний відділ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням та усу нення перешкод у користуванні шляхом виселення. У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причини неявки справу буде вирішено на підставі наявних даних і постановлено заочне рішення.

Єрмоленко Тетяна Вікторівна вик ликається у судове засідання на 9 год. 10 хв. 22 січня 2014 року у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області: Дніпропет ровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 409. Суддя Перекопський М.М. Після опублі кування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справа буде розглянуто за його відсутності. Зубач Віктор Лукашевич викли кається на 15.00 16 січня 2014 року у судове засідання в якості відпо відача до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетропет роської області м. Верхньодніп ровськ, вул. Петровського, 47, по цивільній справі за позовом Зубач Ольги Володимирівни про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон непов нолітньої дитини без згоди батька. Суддя Шевченко О.Ю. Останнє відо ме зареєстроване місце проживан ня відповідача Зубача Віктора Лу кашевича: м. Верхньодніпровськ Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, вул. Петровського, 62/2. У провадженні Першотравенсь! кого міського суду Дніпропет ровської області знаходяться цивільні справи за позовом Мань шин Олега Валерійовича до Мань шин Оксани Олександрівни про зменшення розміру аліментів на ут римання дитини. Судовий розгляд справи призначено на 10.00 03 лю того 2014 року у приміщенні Пер шотравенського міського суду за адресою: м. Першотравенськ Дніпропетровської області, вул. Леніна, 16. Суддя Кривошея С.С., тел. 8 (05633) 70501. Суд викли кає в якості відповідача Маньшин Оксану Олександрівну, яка прожи ває за адресою: вул. Чайковсько го, 19, кв. 22, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа розглядатиметься за наяв ними матеріалами в заочному по рядку. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, ви кликає Дудніка Артема Володими ровича як відповідача по цивільній справі № 200/14461/13ц за позо вом Дудніка Віталія Володимиро вича до Дудніка Артема Володими ровича, третя особа Сектор гро мадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Бабушкінського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропет ровській області, про позбавлення особи права на користування жит ловим приміщенням та про зняття з реєстрації з місця проживання особи, у судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 27 січня 2014 року.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться ци вільна справа № 185/11337/13ц за позовом Публічного акціонерно го товариства «Дельта Банк» до Єрмоленко Тетяни Вікторівни про стягнення заборгованості за кре дитним договором. Відповідач Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 17 лютого 2014 р. о 09.00 в залі судо Ліквідаційна комісія АКЦІО вих засідань 104 за адресою: м. НЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИ ТОГО ТИПУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеть ФОНД «ПРИВАТПРОМІНВЕСТ» ся судове засідання по цивільній (місцезнаходження: 49027, м. Дні справі за позовом Кононенко Юлії пропетровськ, вул. Набережна Геннадіївни до Кононенка Максима В.І. Леніна, буд. 53, код ЄДРПОУ Вікторовича, 3я особа Відділ опі 21913940) повідомляє, що 9 груд ки та піклування в особі виконко ня 2013 р. позачерговими загаль му Дзержинської районної ради м. ними зборами акціонерів (заснов Кривого Рогу , прокурор Дзер ників) прийнято рішення про при жинського району м. Кривого Рогу пинення діяльності шляхом лік про позбавлення батьківських відації. Заяви з вимогами креди торів приймаються з 19 грудня прав. Явка у судове засідання відповідача Кононенка Максима 2013 р. протягом двох місяців. Голова ліквідаційної комісії Вікторовича обов’язкова. У разі Н. М. Рогожина неявки зазначеної особи у судове

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

ËÎËÀ

ÊÀÐÅÍÈÍÀ

ÌÓ Ëß ÌÓËß

Âåñòà - ìåòèñ ëàáðàäîðà, îêîëî 2-õ ëåò, êðóïíàÿ. Î÷åíü èãðèâàÿ, ïðåäàííàÿ è ëàñêîâàÿ ñîáàêà. Îòäàåòñÿ íå â áóäêó. 067 76 78 760, Þëÿ.

Ëîëà - îñîáåííàÿ ñîáà÷êà áåç çàäíåé ëàïêè. Åé îêîëî 1 ãîäà, î÷åíü ïðèÿòíàÿ, àêòèâíàÿ äåâî÷êà. Ðàçìåðîì ñî ñïàíèýëÿ, ëþáèò ïðîãóëêè. 067 620 79 01, 067 76 78 760

Îêîëî 3-õ ëåò. Î÷åíü ïóøèñòàÿ è êðàñèâàÿ ñîáàêà. Õàðàêòåð ó Êàðåíèíû î÷åíü ñïîêîéíûé è ëàñêîâûé. Ðàçìåðîì ñîáàêà ñ îâ÷àðêó. (066) 710-06-33 (Îëüãà), (093) 742-08-60, Âàëåðèÿ.

Ìóëÿ - ìåëêî ñðåäíåãî ðàçìåðà, îêîëî 2-õ ëåò. Ïîäîéäåò êàê çâîíî÷åê âî äâîð, ïðèó÷åíà ê öåïè. 067-262-13-16

засідання без поважних причин Кіровський районний суд м. справу буде розглянуто за його Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропет відсутності. ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, Воронянський Сергій Володими! викликає як відповідача Мостово рович викликається до Апостолів го Олександра Миколайовича по ського районного суду Дніпропет цивільній справі за позовом Мос ровської області на 09.00 22.01. тового Юрія Миколайовича до Мо 2014 року, розташованого за ад стового Олександра Миколайовича, ресою: м. Апостолове, вул. Лені третя особа П’ята Дніпропет на, 73, зал суду 2, в якості відпо ровська державна нотаріальна відача по цивільній справі за по контора, про визнання права влас зовом Публічного акціонерного ності у судове засідання, яке відбу товариства «Комерційний банк деться 20 січня 2014 року о 09 год. «ПриватБанк», представник пози 30 хв. У випадку неявки відповіда вача Андреєва Наталія Анатолії ча справу буде розглянуто за його вна до Воронянського Сергія Во відсутності. лодимировича про стягнення за Самарський районний суд м. боргованості. Дніпропетровська в зв’язку з роз Лешко Віктор Павлович викли глядом цивільної справи за позов кається до Апостолівського район ною заявою Скнари Юрія Євгенови ного суду Дніпропетровської об ча до Баглая Олександра Володи ласті на 10 год. 30 хв. 22.01.2014 мировича, треті особи Самарський року, розташованого за адресою: районний відділ в місті Дніпропет м. Апостолове, вул. Леніна, 73, зал ровськ Головного управління ДМС суду 2, в якості відповідача по України в Дніпропетровській об цивільній справі за позовом Пуб ласті, Баглай Володимир Олександ лічного акціонерного товариства рович, про втрату права на корис «Комерційний банк «ПриватБанк», тування житловим приміщенням та представник позивача Андреєва зняття з реєстрації викликає відпо Наталія Анатоліївна до Лешка відача Баглая Олександра Володи Віктора Павловича про стягнення мировича у судове засідання, яке відбудеться 31 січня 2014 року о заборгованості. 09.00 у приміщенні Самарського Николюк Віталій Вікторович ви районного суду м. Дніпропетровсь кликається до Апостолівського ра ка за адресою: вул. Електрична, йонного суду Дніпропетровської 1а, каб. 101. Явка суворо обов’яз області на 09.00 22.01.2014 року, кова. розташованого за адресою: м. Апо столове, вул. Леніна, 73, зал суду 2, Синельниківський міськрайон! в якості відповідача по цивільній ний суд Дніпропетровської області справі за позовом Публічного ак повідомляє, що 20 лютого 2014 ціонерного товариства «Комерцій року о 08.00 відбудеться розгляд ци ний банк «ПриватБанк», представ вільної справи № 191/5522/13ц за ник позивача Андреєва Наталія позовом Каверіна Миколи Іванови Анатоліївна до Николюка Віталія ча до Каверіної Катерини Анато Вікторовича про стягнення забор ліївни про розірвання шлюбу. У су дове засідання викликається гованості. відповідач Каверіна Катерина Ана Бокий Євген Тимофійович викли толіївна, 30.03.1978 р.н., яка про кається до Апостолівського район живає за адресою: Дніпропет ного суду Дніпропетровської об ровська область, Синельниківський ласті на 09 год. 30 хв. 22.01.2014 район, с. Новоолександрівка. У року, розташованого за адресою: разі вашої неявки у судове засідан м. Апостолове, вул. Леніна, 73, зал ня справа буде розглянута за вашої суду 2, в якості відповідача по відсутності і на підставі наявних цивільній справі за позовом Пуб доказів по справі. Адреса суду: лічного акціонерного товариства Дніпропетровська область, м. Си «Комерційний банк «ПриватБанк», нельникове, вул. Чехова, 1. представник позивача Андреєва Наталія Анатоліївна до Бокия Євге У провадженні Павлоградського на Тимофійовича про стягнення за міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться ци боргованості. вільна справа № 185/11618/13ц Кондрашов Владислав Олександ! за позовом Самборської Юлії Мико рович викликається до Апостолів лаївни до Павлоградської держав ського районного суду Дніпропет ної нотаріальної контори, Сам ровської області на 09 год. 30 хв. борського Михайла Івановича про 22.01.2014 року, розташованого за визнання права власності на неру адресою: м. Апостолове, вул. Лені хоме майно у порядку спадкуван на, 73, зал суду 2, в якості відпові ня. Відповідач Самборський Ми дача по цивільній справі за позо хайло Іванович викликається у су вом Публічного акціонерного това дове засідання на 27 січня 2014 риства «Комерційний банк «При року об 11.00, яке відбудеться у ватБанк», представник позивача приміщенні Павлоградського Андреєва Наталія Анатоліївна до міськрайонного суду Дніпропет Кондрашова Владислава Олександ ровської області за адресою: ровича про стягнення заборгова Дніпропетровська область, м. Пав лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. ності. 303. Справу слухає суддя Головін Грибанову Євгену Анатолійови! В.О. чу з’явитись у судове засідання 03 лютого 2014 року о 12 год. 30 хв. Центрально!Міський районний до АмурНижньодніпровського суд м. Кривого Рогу викликає Сах райсуду м. Дніпропетровська за но Вікторію Юріївну у судове засі адресою: вул. Новоселівська, 9, дання як відповідача по справі за каб. 9, як відповідачу по цивільній позовом Сахна Олександра Васи справі № 199/7063/13ц, 2/199/ льовича до Сахно Вікторії Юріївни, 2666/13 за позовом Яцути Ігоря третя особа Відділ громадянства, Олександровича до Грибанова міграції та реєстрації фізичних осіб Євгена Анатолійовича про стяг ЦентральноМіського РВ КМУ УМВД нення боргу. У разі неявки відпо України в Дніпропетровській об відача у судове засідання справа ласті, про визнання осіб такими, що буде розглянута за його відсут втратили право на користування ності на підставі наявних матері житловим приміщенням та зняття з алів та постановлено заочне реєстрації, яке відбудеться 27.01.2014 року о 09 год. 30 хв. за рішення.

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

ÂÅÑÒ ÂÅÑÒÀÀ

ÌÀÉÊ Ìàéêó îêîëî 1,5 ãîäà, îí îñîáåííûé - â ÄÒÏ ïîòåðÿë ëàïó. Ïî ðàçìåðàì ïðåâûøàåò îâ÷àðêó, âíóøèòåëüíûé îõðàííèê. 093-742-08-60

ÍÎ×ÊÀ Íî÷êà - ìåëêîãî ðàç ìåðà, îêîëî 1,5 ãîäà. Õîðîøàÿ, íåæíàÿ ñîáà÷êà. Ìàëåíüêàÿ, äà óäàëåíüêàÿ - ïûòàåòñÿ ñòðîèòü ñîáàê çíà÷èòåëüíî áîëåå êðóïíûõ. 093-742--08-60


ОГОЛОШЕННЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер шотравнева, 12, зал 1. У разі неяв ки справа буде розглянута за відсутності відповідача. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає як відпові дача Сопову Інну Олексіївну, зареє стровану по вул. Будьонного, 2/69 в м. Кривому Розі, у судове засідан ня на 10.00 11 лютого 2014 р., зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за позовом Сопова Миколи Івановича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Томаківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє про слухання цивільної справи № 195/388/13ц за позовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» м. Дніпропетровськ до Сав чука Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кре дитним договором та судових ви трат. До суду на слухання справи запрошується в якості відповідача Савчук Сергій Олександрович, 15.01.1977 року народження, ос таннє відоме місце проживання: 53500, смт Томаківка Томаківсько го району Дніпропетровської об ласті, вул. Комарова, 2, кв. 6. Слу хання справи відбудеться 27.01.2014 року о 09.00 за адре сою: 53500, смт Томаківка Томаків ського району Дніпропетровської області, вул. Леніна, 28. У випадку неявки відповідача у зазначене місце та час вищевказана справа буде розглянута без вашої участі на підставі наявних по справі доказів та буде ухвалено заочне рішення. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає Зубача Олега Ана толійовича, 06.05.1963 р.н., як відповідача до зали суду на слухан ня цивільної справи № 211/7338/ 13ц за позовом Зубач Ірини Віта ліївни до Зубача Олега Анатолійо вича, третя особа Головне управ ління ДМС Дніпропетровської об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням, яке відбудеться 03.02.2014 року о 10 год. 20 хв. у приміщенні Довгинців ського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лео ніда Бородича, 3, каб. 37. У разі не явки справа буде розглянута за вашої відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Приватне підприємство «ЕКОБУДСЕРВІС» по цивільній справі за позовом Сте ценко Алли Миколаївни до Приват ного підприємства «ЕКОБУД СЕРВІС» про стягнення суми у судо ве засідання, яке відбудеться 29 січня 2014 року об 11.00. У випад ку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська Нізік О.В. знахо диться цивільна справа № 204/ 7346/13ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Приват Банк» до Загібайла Дмитра Генна дійовича про стягнення заборгова ності. Відповідач Загібайло Дмит ро Геннадійович викликається у су дове засідання на 23 січня 2014 року о 15 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, приміщення Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська, каб. 22. Після опубліку вання об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Загібайла Дмитра Геннадій овича справа буде розглянута за його відсутності. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська Нізік О.В. знахо диться цивільна справа № 204/ 7351/13ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Приват Банк» до Баранова Євгена Віталій овича про стягнення заборгова ності. Відповідач Баранов Євген Віталійович викликається у судове

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

про захист прав власності, усунен ня перешкод у здійсненні права на користування та розпорядження житловим приміщенням шляхом зняття з реєстраційного обліку, яке відбудеться 05.02.2014 р. о 09.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки у судове засідання Сло бодяна Аліма Вацлавовича без по важної причини та неповідомлен ня про причини неявки до суду Марганецький міський суд справа може бути розглянута за Дніпропетровської області викли його відсутності на підставі наяв кає у судове засідання в якості них по справі доказів. відповідача Грєсюка Андрія Віта лійовича по цивільній справі за по зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Грєсюка Андрія Віталійовича про Красногвардійський районний стягнення заборгованості. Останнє суд м. Дніпропетровська повідом місце реєстрації Грєсюка Андрія ляє, що 27 листопада 2013 року су Віталійовича: 53400, Дніпропет дом винесено заочне рішення по ровська область, м. Марганець, вул. цивільній справі № 204/7113/13ц, Лермонтова, 12/38. Розгляд спра 2/204/2557/13 за позовом Лоба ви призначено на 11 лютого 2014 нова Ігоря Юрійовича до приват року о 15 год. 30 хв. у приміщенні ного підприємства «Еталон2007», Марганецького міського суду третя особа Виконавчий комітет Дніпропетровської області за ад Дніпропетровської міської ради, ресою: Дніпропетровська область, про припинення державної реєст м. Марганець, вул. Радянська, 72а. рації юридичної особи, яким позов У разі неявки відповідача у судове задоволено частково: скасовано засідання він повинен повідомити державну реєстрацію приватного суд про причини неявки. В ішному підприємства «Еталон2007» іден випадку справа буде розглянута без тифікаційний код 34409527, його участі за наявними доказами місцезнаходження юридичної осо по справі. би: м. Дніпропетровськ, вул. Чиче ріна, 30, кв. 3. Заяву про перегляд Бабушкінський районний суд м. заочного рішення може бути пода Дніпропетровська (м. Дніпропет но відповідачем до Красногвар ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. дійського районного суду м. Дні 309) викликає Трошина Сергія пропетровська за адресою: м. Дні Олександровича у судове заслання пропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, 31.01.2014 року о 08 год. 30 хв. в протягом десяти днів з дня опублі якості відповідача по цивільній кування даного оголошення, рі справі за позовом Трошиної О.О. до шення може бути оскаржено до Трошина С.О. про розірвання шлю Апеляційного суду Дніпропет бу. 3 опублікуванням цього оголо ровської області в той же строк. шення відповідач Трошин Сергій Олександрович вважається належ Самарський районний суд м. но повідомленим про день, час та Дніпропетровська повідомляє, що місце розгляду справи. Суддя Куд 25 січня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за по рявцева Т.О. зовом Публічного акціонерного то Довгинцівський районний суд вариства «Український комуналь викликає Гацького Івана Миколай ний банк» до Терлецької Світлани овича як відповідача до зали суду Геннадіївни про стягнення забор на слухання цивільної справи за гованості. Суд позовні вимоги по позовом Гацької Людмили Павлів зивача вирішив задовольнити. ни до Гацького Івана Миколайови Стягти з Терлецької Світлани Генна ча, третя особа Довгинцівський діївни, 17 грудня 1980 року народ відділ у м. Кривий Ріг Головного уп ження (інн 2957112544) на ко равління Державної міграційної ристь Публічного акціонерного то служби України в Дніпропет вариства «Український комуналь ровській області, про визнання ний банк» заборгованість за кре особи такою, що втратила право на дитним договором № 224/080301 користування житловим приміщен від 17 квітня 2008 року (р/р ням, яке відбудеться 27 січня 2014 29097121019, МФО 304988, іденти року о 12.00 у приміщенні Довгин фікаційний код за ЄДРПОУ цівського районного суду м. Криво 24191588) у розмірі 49405,74 грн., го Рогу Дніпропетровської області зокрема: сума основного боргу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лео 13750 грн., відсотки та комісія за ніда Бородича, 3, каб. 6. У разі не користування кредитом 26956,13 явки справа буде розглянута за грн., пеня 8699,61 грн., а також вашої відсутності з постановлен судовий збір у розмірі 494,06 грн. ням заочного рішення. Дзержинський районний суд м. Інгулецький районний суд м. Кри Кривого Рогу повідомляє, що 17 вого Рогу Дніпропетровської об жовтня 2013 року було винесено ласті викликає у судове засідання заочне рішення по цивільній справ Горбатенко Надію Андріївну, Мері за позовом Бердичевської Ганни шана Вішана Янушевича, останнє Алімовни до Лев Ірини Юріївни, відоме місце реєстрації за адресою: Рубанової Владислави Олександ Дніпропетровська область, м. Кри рівни, Федоренкової Марини Воло вий Ріг, вул. Аврори, 120, як відпо димирівни про усунення перешкод відачів по справі за позовом Мері у користуванні власністю, шляхом шан Олени Володимирівни в інте зняття з реєстрації, згідно з яким ресах неповнолітнього Мерішана вирішено: усунути перешкоди Бер Михайла Вішановича, 2001 р.н., до дичевській Ганні Алімовні у корис Горбатенко Надії Андріївни, Мері туванні та розпорядженні належ шана Вішана Янушевича про поз ною їй на праві власності кварти бавлення батьківських прав та стяг рою № 1 у будинку № 12, розташо нення аліментів. Судове засідання ваному за адресою: м. Кривий Ріг, відбудеться 22 січня 2014 року о 09 вул. Революційна, шляхом визнан год. 40 хв. за адресою: Дніпропет ня Лев Ірини Юріївни, 1979 року ровська область, м. Кривий Ріг, вул. народження; Рубанової Владисла Груні Романової, 6а, каб. 9, суддя ви Олександрівни, 1998 року на Мазуренко В.В. На підставі ч. 9 ст. родження; Федоренкової Марини 74 ЦПК України після опублікуван Володимирівни, 1974 року народ ня оголошення в пресі відповідачі ження, такими, що втратили право Горбатенко Надія Андріївна, Мері на користування квартирою № 1 у шан Вішан Янушевич вважаються будинку № 12, вул. Революційна, м. повідомленими про час та місце Кривий Ріг. розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за їхньої Томаківський районний суд Дніпропетровської області по відсутності. відомляє Стукан Ірину Сергіївну, Заводський районний суд м. що судом у судовому засіданні Дніпродзержинська викликає Сло 13.01.2014 року було ухвалено за бодяна Аліма Вацлавовича у судо очне рішення по цивільній справі ве засідання як відповідача по № 195/388/13ц, провадження № справі за позовом Ковальковської 2/195/22/14 за позовом Публіч Євгенії Василівни, Ковальковсько ного акціонерного товариства го Віктора Олександровича, Ко «Комерційний банк «ПриватБанк» вальковської Лесі Олександрівни м. Дніпропетровськ до Стукан до Слободяна Аліма Вацлавовича Ірини Сергіївни про стягнення за засідання на 23 січня 2014 року об 11 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, приміщення Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська, каб. 22. Після опубліку вання об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Баранова Євгена Віталійо вича справу буде розглянуто за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

боргованості за кредитним дого вором і судових витрат, яким по зов задоволено та судом виріше но: стягти з Стукан Ірини Сергіїв ни (04.12.1985 року народження, яка проживає в смт Томаківка То маківського району Дніпропет ровської області, вул. Леніна, 95) на користь Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (адреса місцезнаходження: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, рахунок № 29092829003111, код ЄДРПОУ 14360570, МФО № 305299) забор гованість за кредитним договором DNYJRX15180155 від 21.12.2007 року у сумі 24171,14 (двадцять чо тири тисячі сто сімдесят одна) грн. 14 коп. Стягти зі Стукан Ірини Сер гіївни на користь Публічного акц іонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, рахунок № 64993919100001, код ЄДРПОУ 14360570, МФО № 305299) поне сені судові витрати зі сплати судо вого збору у розмірі 241,71 грн. Заочне рішення може бути пере глянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача у разі незгоди з ним протягом 10 днів з дня отримання його копії. З повним текстом рішення відпові дач може ознайомитись, зверну шись до канцелярії Томаківського районного суду Дніпропетровсь кої області за адресою: смт Тома ківка Дніпропетровської області, вул. Леніна, 28. Жовтневий районний суд, розта шований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинсь кого, 18а, каб. 7, повідомляє Ко вальова Олександра Олександро вича як відповідача, що 11 листо пада 2013 року по цивільній справі № 201/13264/13ц, провадження 2/201/3667/2013 за позовом Ми хайленко Валентини Миколаївни в інтересах дитини Ковальової Ана стасії Олександрівни до Ковальова Олександра Олександровича, третя особа Орган опіки та піклування Жовтневої районної у м. Дніпро петровську ради, про стягнення аліментів та позбавлення батьків ських прав постановлено заочне рішення, яким позовні вимоги Ми хайленко Валентини Миколаївни задоволені в повному обсязі. Заоч не рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмо вою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отри мання його копії. Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 19 грудня 2013 року під головуванням судді Кобе ляцькоїШаховал І.О. розглянуто цивільну справу № 182/7091/13ц, провадження № 2/0182/3234/ 2013 за позовом Ботнарюка Євге нія Валеріановича до Ботнарюк Світлани Олексіївни про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням та зняття її з реєстраційного обліку, винесено заочне рішення. Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 11 січня 2014 року о 09.00 під головуванням судді КобеляцькоїШаховал І.О. розглянуто цивільну справу № 182/ 11456/13ц, провадження № 2/ 0182/4763/2013 за позовом Дья ченка Анатолія Івановича до Дья ченко Ірини Анатоліївни про ви знання особи такою, що втратила право на користування житлом, ви несено заочне рішення. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що у провадженні суду знахо диться цивільна справа № 204/ 8351/2013ц, провадження № 2/ 204/2877/2013 за позовом Ляйс нер Вікторії Володимирівни до Ляйснера Уве про розірвання шлюбу. Відповідно до ухваленого заочного рішення позовні вимоги Ляйснер Вікторії Володимирівни до Ляйснера Уве були задово лені. Повний текст рішення відпо відач Ляйснер Уве може отримати в цивільній канцелярії Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б (каб. 8).

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÒÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒÂ, ÓÑÒÀÍÎÂ, ÎÐà ÀͲÇÀÖ²É ÎÁËÀÑÒ² ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області наказом від 24.12.2013 за № 608/7, зареєстрова ним в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 25.12.2013 за № 46/1820, затверджені Зміни до Порядку подання нормативноправових актів на держав ну реєстрацію до Головного управління юстиції у Дніпро петровській області та проведення їх державної реєст рації. Також наказом від 24.12.2013 за № 607/7, зареє строваним в Головному управлінні юстиції у Дніпропет ровській області 25.12.2013 за № 45/1819, затверджені Зміни до Порядку подання нормативноправових актів на державну реєстрацію до районних та міськрайонних уп равлінь юстиції у Дніпропетровській області та проведен ня їх державної реєстрації. Детальніше з текстом вказаних наказів та Порядків можна ознайомитись на офіційному вебсайті Головного управління юстиції www.obljust.dp.ua. Колектив працівників Головного управління Держав ної казначейської служби України у Дніпропетровській області висловлює глибоке співчуття завідувачу само стійного сектора режимносекретної роботи Монахову Євгену Юрійовичу з приводу смерті матері МОНАХОВОЇ ВАЛЕНТИНИ ВАСИЛІВНИ.


20 ÒÀªÌÍÈÖ² ²ÑÒÎв¯ ○

13 ÐÎʲ ÁÅÇ ÀËÊÎÃÎËÞ

16 ñ³÷íÿ 1920 ðîêó â ÑØÀ íàáóâ ÷èííîñò³ «ñóõèé çàêîí». Ñåðåä àìåðèêàíö³â àíòèàëêîãîëüí³ çàõîäè áóëè âêðàé íåïîïóëÿðí³. Äî òîãî æ, âîíè ñóòòºâî çàøêîäèëè íàö³îíàëüí³é åêîíîì³ö³ òà ñïðîâîêóâàëè çðîñòàííÿ îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííîñò³. Ó øòàò³ Íüþ-Éîðê íåâèêîíàííÿ çàêîíó ñêëàäàëî 95%, à ó Ñàí-Ôðàíöèñêî - 85%. Íàòîì³ñòü Êàíçàñ òà Þòà ââàæàëèñÿ ë³äåðàìè «çàêîíîñëóõíÿíîñò³». Òàì çàô³êñóâàëè ëèøå 5% íåñâ³äîìèõ ãðîìàäÿí. ϳä òèñêîì ãðîìàäñüêîñò³ ó ãðóäí³ 1933 ðîêó ïðèéíÿëè Äâàäöÿòü ïåðøó ïîïðàâêó äî Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ, ùî â³äì³íèëà çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé «ñóõèé çàêîí». ○

ÏÅÐØÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ 17 ñ³÷íÿ 1805 ðîêó áóâ ï³äïèñàíèé Íàéâèùèé Óêàç ïðî â³äêðèòòÿ â Õàðêîâ³ ²ìïåðàòîðñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ùî ñüîãîäí³ â³äîìèé ÿê Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Â. Í. Êàðàç³íà. Ïåðøèì ïîïå÷èòåëåì âèøó ñòàâ ïîëÿê, ãðàô Ñåâåðèí Ïîòîöüêèé. ³í æå ïîâí³ñòþ ï³ä³áðàâ ïðîôåñîðñüêèé ñêëàä äëÿ óí³âåðñèòåòó. Ñòðóêòóðà óí³âåðñèòåòó ì³ñòèëà â òîìó ÷èñë³ «â³ää³ëåííÿ ô³çè÷íèõ ³ ìàòåìàòè÷íèõ íàóê». Äâîìà ðîêàìè ï³çí³øå ñòâîðèëè çîîëîã³÷íèé êàá³íåò, íèí³ Ìóçåé ïðèðîäè óí³âåðñèòåòó.  ð³ê â³äêðèòòÿ â óí³âåðñèòåò³ íàâ÷àëèñÿ ëèøå 57 îñ³á, à â 1835-ìó - óæå 263. Óïðîäîâæ ïåðøèõ ñòà ðîê³â á³ëüøó ÷àñòèíó âèïóñêíèê³â ñòàíîâèëè þðèñòè ³ ë³êàð³. ○

ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜʲ ÄÎÌÎÂËÅÍÎÑÒ²

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

ËÅÃÅÍÄÀ ÂÄÂ

ÄÅÍÜ Ó ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

18 ñ³÷íÿ 1654 ðîêó Ïåðåÿñëàâñüêà Ðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ùîäî ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî Ðîñ³¿. Çã³äíî ç Ïåðåÿñëàâñüêèìè äîìîâëåíîñòÿìè ì³æ ãåòüìàíîì Áîãäàíîì Õìåëüíèöüêèì ³ öàðñüêèì óðÿäîì óêëàäåíî âîºííîïîë³òè÷íèé ñîþç äâîõ äåðæàâ - Óêðà¿íè òà Ìîñêî⳿. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ Ðàäè ïðåäñòàâíèêè ìîñêîâñüêîãî ïîñîëüñòâà ïîáóâàëè ó 117 ì³ñòàõ ³ ì³ñòå÷êàõ Óêðà¿íè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðèñÿãè â³ä íàñåëåííÿ íà â³ðí³ñòü öàðåâ³. Çà ¿õí³ìè äàíèìè ¿¿ ñêëàëè 122 542 îñîáè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. ³äìîâèëèñü ï³äòðèìàòè Ïåðåÿñëàâñüêó óãîäó é ïðèñÿãàòè ìîñêîâñüêîìó öàðþ ÷èìàëî ïðåäñòàâíèê³â êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè, ñåðåä íèõ: ïîëêîâíèêè ²âàí Áîãóí, Îñèï Ãëóõ, Ãðèãîð³é Ãóëÿíèöüêèé, ²âàí ѳðêî, Ïåòðî Äîðîøåíêî, äåÿê³ ì³ñòà, çîêðåìà ×îðíîáèëü, à òàêîæ óêðà¿íñüêå äóõîâåíñòâî íà ÷îë³ ç ìèòðîïîëèòîì Ñ. Êîñ³âèì. Íå ïðèñÿãàëà ³ Çàïîð³çüêà ѳ÷.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Âàñèëèé Ìàðãåëîâ - äåñàíòíèê ¹1 ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

9 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ íàøåãî çåìëÿêà - ëåãåíäàðíîãî êîìàíäóþùåãî ÂÄÂ Âàñèëèÿ Ìàðãåëîâà. Îí îëèöåòâîðÿë öåëóþ ýïîõó â èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ Âîçäóøíîäåñàíòíûõ âîéñê. Ñ åãî èìåíåì ñâÿçàíû èõ àâòîðèòåò è ïîïóëÿðíîñòü â ñòðàíàõ áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ВОЙСКА ДЯДИ ВАСИ Вклад Маргелова в формирование воздушнодесантных войск нашел отражение в шуточной расшифровке аббревиатуры ВДВ - «Войска Дяди Васи». В романе Николая Иванова «Операцию «Шторм» начать раньше...» есть такие строки: «ВДВ - это вообще-то не Воздушно-десантные войска. Это - Войска Дяди Васи. Имеется в виду их командующий - генерал армии Василий Филиппович Маргелов. О нем ходило при жизни и ходит сейчас множество легенд - реальных, додуманных и просто придуманных, которые, в свою очередь, очень даже могли бы быть».

СПРАВЕДЛИВЫЙ БАТЯ Для десантников Василий Филиппович был Батей - справедливым командиром, не дающим в обиду своих и не прощающим предательство. Его так впервые назвали еще на фронте, а было тогда Бате всего 33 года. Он не любил, если ктонибудь из его подчиненных на вопрос о том или ином солдате брался за список личного состава. Говорил: «Товарищ командир! Александр Суворов знал всех солдат своего полка не только по фамилии, но и по имени. Через много лет он узнавал и называл имена солдат, служивших с ним. При бумажном знании подчиненных невозможно предугадать, как поведут они себя во время боя!»

ОДИН ПАТРОН Когда Маргелову исполнилось всего 12 лет, отец научил его стрелять из ружья. Отправляя сына на охоту, Филипп Иванович выдавал ему один патрон. Условие было жесткое - заряд должен достичь цели, другого патрона не будет. Васи-

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ-ÇÀ ÓÃËÀ - ÂÛÑØÅÅ ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÅ

ÁÈÎÃÐ ÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐ ÀÂÊÀ ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ ^ Ðîäèëñÿ 27 äåêàáðÿ 1908 ãîäà (9 ÿíâàðÿ 1909 ãîäà ïî íîâîìó ñòèëþ) â Åêàòåðèíîñëàâå â ñåìüå âûõîäöåâ èç Áåëîðóññèè. ^  1954-1959 è 1961-1971 ãîäàõ áûë ñîâåòñêèì âîåíà÷àëüíèêîì, êîìàíäîâàë Âîçäóøíî-äåñàíòíûìè âîéñêàìè ÑÑÑÐ. ^ Óøåë èç æèçíè 4 ìàðòà 1990 ãîäà (Ìîñêâà), ïðîæèâ 81 ãîä.

санта и один - совместно с БМД. Только Анатолий не стал военным, выбрал путь ученого.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

Неизменный юмор Василия Филипповича, соединенный с собственным виделий свято соблюдал наказ вой - часто оказывался в са- нием ситуации, воспринине возвращаться без охотни- мой гуще событий. мался не иначе как «рукочьего трофея, но, случалось, водство к действию». И сечто приходил он с винова- СЫНОВЬЯтым выражением лица - без ВОЕННЫЕ Маргелов был женат дичи, так и не истратив вытрижды и воспитал пятерых данного патрона. сыновей. Все они имеют прямое отношение к армии. Старший Геннадий - генерал-майор, командовал мо-

Ó ÌÀÐÃÅËÎÂÀ ÁÎÃÀÒÀß ÔÐÎÍÒÎÂÀß ÁÈÎÃÐÀÔÈß

ÂÎÑÏÈÒÀË ÏßÒÅÐÛÕ ÑÛÍÎÂÅÉ

В БОЮ НА ПЕРЕДОВОЙ У Василия Филипповича - богатая фронтовая биография. К началу ВОВ за плечами у майора было участие в освобождении Западной Белоруссии и Западной Украины, затем - война с Финляндией. Командуя лыжным батальоном, всегда берег своих людей. Даже ранения не могли заставить комбата покинуть поле боя и оставить своих лыжников-десантников. Путь к вершинам карьеры пролегал через траншеи и окопы. В бою он всегда находился на передо-

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ D Áûâøèé ìîðñêîé

ïåõîòèíåö ãåíåðàë Âàñèëèé Ìàðãåëîâ ââåë äëÿ âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê òåëüíÿøêè. D Çà âðåìÿ ñëóæáû â ÂÄ ñîâåðøèë áîëåå 60 ïðûæêîâ. Ïîñëåäíèé èç íèõ - â 65-ëåòíåì âîçðàñòå. D Äî àðìèè ðàáîòàë ãðóç÷èêîì, êîæåâíèêîì, ÷åðíîðàáî÷èì è ïëîòíèêîì. тострелковой дивизией, был первым заместителем командующего общевойсковой армии. Виталий - профессиональный разведчик, генерал-полковник. Василий - майор в отставке. Его близнец Александр - офицер ВДВ, на счету которого 145 прыжков с парашютом, мировой рекорд по десантированию вместе с боевой техникой: совершил два полета внутри боевой машины де-

годня не исчезла актуальность его высказываний: «Не мозоль глаза начальству», «Любая кривая короче прямой, ведущей к начальнику», «Мало свершить великое дело, нужно о нем толково доложить».

«РУМЫНСКИЙ БАРДАК» Самым страшным ругательством из уст Василия Филипповича считалась фраза «Румынский бардак». Пошло это с 1944 года, когда при освобождении Румынии в Маргелова выстрелили изза угла, ранив в щеку, и он, признающий только открытый бой, посчитал это высшим оскорблением. С тех пор, если при проверке какого-нибудь полка он бросал эту фразу, командир в тот же день ложился в госпиталь (для увольнения в запас) заслужить прощение было практически невозможно.


ЖИТТЯБУТТЯ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÅ ÒÐ ÀÄÈÖÈÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Íóæíî ëè çàêàëÿòüñÿ, ÷òîáû îêóíóòüñÿ?

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Îñòàëèñü ñ÷èòàííûå äíè äî îäíîãî èç ñàìûõ äðåâíèõ õðèñòèàíñêèõ ïðàçäíèêîâ - Êðåùåíèÿ ÃÃîñïîäíÿ. îñïîäíÿ. Ìíîãèå ïðàâîñëàâíûå õîòÿò îêóíóòüñÿ â èîðäàíü, âîäà â êîòîðûîé â ýòîò äåíü ñ÷èòàåòñÿ ñâÿùåííîé. Íî íåìíîãèå çàäóìûâàþòñÿ íàä òåì, ÷òî ïîäîáíûå äåéñòâèÿ ìîãóò íå òîëüêî íàâðåäèòü çäîðîâüþ, íî è áûòü îïàñíûìè

ÏÅÐÅÏËÓÒ ÀËÈ ÑÅÇÎÍÈ ÏÅÐÅÏËÓÒÀËÈ

ÐÎÇʲÒËÈ ÏÐÎ˲ÑÊÈ Ó ñ³÷í³ Ìèêèòñüêèé áîòàí³÷íèé ñàä ó ßëò³ ðàäóº íå ò³ëüêè â³äâ³äóâà÷³â, àëå ³ éîãî ñï³âðîá³òíèê³â: òàì öâ³òóòü ðîñëèíè, é íàâ³òü ò³, ùî ïåðåáóâàþòü ïðîñòî íåáà. ßê êàæóòü ïðàö³âíèêè, ïðîë³ñêè ðîçêâ³òëè âæå â ãðóäí³. Ñüîãîäí³ â³äâ³äóâà÷³ ìèëóþòüñÿ ðîçê³øíèìè áàðâèñòèìè ïåëþñòêàìè íàðöèñ³â òà ³ðèñ³â. Íåéìîâ³ðíî, àëå íàâ³òü íà äåðåâàõ ïåðñèêà òà àëè÷³ íàáðÿêëè áðóíüêè.

ЗДОРОВЫЙ СТРЕСС Бытует мнение, что если 19 января окунуться в святую иордань, то весь год будешь здоровым. Специалисты утверждают, что это не совсем так. Оздоровительными подобные действия будут только в том случае, если до погружения в холодную воду человек хотя бы Îïàñíî îêóíàòüñÿ â êðåùåíñêóþ èîðäàíü: год закалялся, так как пра¾â íåóñòàíîâëåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ, ãäå ìîæíî òðàâìèвославная традиция в значительной мере перекликаðîâàòüñÿ; ется с закаливанием и мор¾ñàìîñòîÿòåëüíî, âåäü ìîæåò ñõâàòèòü ñóäîðîãà; жеванием. Правда, по сло¾âûïèâ ñïèðòíîå, òàê êàê ïîä âîçäåéñòâèåì àëêîãîëÿ вам врачей, ныряние в поïåðåîõëàæäåíèå íàñòóïàåò áûñòðåå; лынью зимой - это опреде¾ïëîòíî ïîåâ - çà ñ÷åò öåíòðàëèçàöèè êðîâîîáðàùåíèÿ ленный полезный стресс âîçìîæíû áîëåå òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ ïîñëå ïîãðóæåíèÿ â для здорового организма. õîëîäíóþ âîäó. Именно он и способствует мобилизации всех защитсобны спровоцировать приных реакций: вызывает ряд ПОЧТИ ЛОТЕРЕЯ биохимических и физико«Стоит отметить, что ступ. А у людей, которые химических изменений, ко- людям, у которых есть ка- имеют аллергию на холод, торые активизируют обмен- кие-либо медицинские про- не исключено проявление крапивницы. Также зимние ные процессы. тивопоказания, лучше отканыряния опасны судорогазаться от мысли погружеми, они могут возникнуть у ния в воду посреди зимы. любого человека, как подгоВедь для тех, у кого есть хро- товленного к таким проценические заболевания сер- дурам, так и нет», - расскадечно-сосудистой системы, зал главный врач Днепропороки сердца, гипертони- петровского областного ческая и ишемическая бо- центра здоровья Юрий Колезни, погружение может рягин. стать фатальным. У эпилепПо его словам, для лютиков такие действия спо- дей неподготовленных ны-

ÍÀ ÍÀÒÒÀË²ß Ê²ÑÒвÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ìåøêàíö³ Ïîêðîâñüêîãî ðàéîíó âåñåëî òà àêòèâíî â³äçíà÷èëè Íîâîð³÷í³ òà гçäâÿí³ ñâÿòà. Ó ñåëèù³ Ïîêðîâñüêå á³ëÿ ÿëèíêè â³äáóâñÿ гçäâÿíèé ôåñòèâàëü «Äàðóé ë³òà ùàñëè⳿ íàø³é ñëàâí³é ÓÓêêðà¿í³» Незважаючи на зимову прохолодну погоду, настрій у присутніх був чудовий і по-справжньому святковий. Душу зігрівали веселі й запальні пісні, що лунали у виконанні фольклорних і дитячих колективів району. Малюки та дорослі кружляли у хороводах разом із Дідом Морозом і Снігуронькою. Всіх бажаючих пригощали смачною кутею. Народні умільці Покров-

ряние в крещенскую иордань - своего рода «лотерея», ведь неизвестно, как на такой стресс отреагирует организм. Потому он советует делать все быстро, пребы-

ÍÛÐßÍÈÅ ÌÎÁÈËÈÇÓÅÒ ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÐÅÀÊÖÈÈ вать в воде считанные секунды, а после выхода из полыньи, в тот момент, когда еще не ощущается температура воздуха, одеться. В противном случае, процедура чревата переохлаждением.

Ó Ïîêðîâñüêîìó âåñåëèëèñÿ íà гçäâÿíîìó ôåñòèâàë³

ручних матеріалів, ляльки-мотанки, пап’є-маше, вироби з бісеру тощо. На літературній галявині, організованій працівниками районної бібліотеки, кожен міг на-

ÍÀÉÁ²ËÜØÈÉ 3D ÌÀËÞÍÎÊ

ÍÀÐÎÄͲ ÃÓ ËßÍÍß ÃÓËßÍÍß

щини розгорнули виставку своїх виробів. Тож усі мали змогу помилуватися неповторними витворами мистецтва, серед яких були вишивка, ляльки, виготовлені з під-

ÐÅÊ ÎÐ À¯ÍÈ ÐÅÊÎÐ ÎÐÄÄ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÁÓ ÄÜ ÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ ÁÓÄÜ ÄÜÒÅ

ÏÐÈ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÎÒÊÀÆÈÒÅÑÜ ÎÒ ÊÓÏÀÍÈß

писати власне новорічне побажання, взяти участь у вікторині та ще й отримати за це невеличкий приз. З новорічними та різдвяними побажаннями до всіх присут-

ніх звернулися голова райдержадміністрації О. Кузьменко, Покровський селищний голова С. Спажева та інші керівники району. На Різдвяному фестивалі покровчан та гостей звеселяли піснями, танцями, колядками й щедрівками артисти Олександрівського сільського будинку культури, ансамбль «Пролісок», учасники вертепу Покровської гімназії, художні колективи Покровського ліцею, інструментальне тріо дитячої музичної школи, вокальний ансамбль Покровського СБК № 2 та ансамбль «Калинонька».

Íàö³îíàëüíèé ðåºñòð ðåêîðä³â Óêðà¿íè îô³ö³éíî ï³äòâåðäèâ íîâèé ðåêîðä íàéá³ëüøîãî â Óêðà¿í³ 3D ìàëþíêà íà ãîðèçîíòàëüí³é ïîâåðõí³ ïëîùåþ 457, 5 êâ. ì. Óñòàíîâèâ ðåêîðä óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Alex Maksiov. Çà ñëîâàìè àâòîðà, íà ðåêîðäíîìó 3D ìàëþíêó çîáðàæåí³ ³ãðàøêè, ùî ñèìâîë³çóþòü íîâîð³÷íó òåìàòèêó: ÿëèíêè, ñèíè÷êà, ³ãðàøêîâà êîíÿ÷êà òà ³íø³. Íà ñòâîðåííÿ çîáðàæåííÿ âèòðà÷åíî 30-35 ë³òð³â àêðèëîâî¿ ôàðáè. Ðîáîòà íàä ìàëþíêîì òðèâàëà 8 äí³â. ○

ÍÅÇÂÈ×ÀÉÍÀ ÀÊÖ²ß

Ó ÌÅÒÐÎ - ÁÅÇ ØÒ ÀͲ ØÒÀÍ²Â Ó ñòîëèö³ âïåðøå â³äáóëàñÿ àêö³ÿ «Â ìåòðî áåç øòàí³â». ϳâñîòí³ íàï³âãîëèõ êèÿí ¿çäèëè â ï³äçåìö³ ïîðÿä ³ç ïàñàæèðàìè, âäÿãíóòèìè ïî-çèìîâîìó. Ìåòà íåçâè÷íî¿ àêö³¿ - äîäàòè òðîõè ëåãêîñò³, æàðò³âëèâîñò³ ó íàøå æèòòÿ. Àêö³ÿ áóëà çàïëàíîâàíà ïîíàä ï³âðîêó òîìó. Çóñòð³âøèñü ó ñêâåð³ á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Çîëîò³ âîðîòà», ê³ëüêà äåñÿòê³â ëþäåé (ïåðåâàæíî ìîëîäü), çíÿâøè øòàíè ³ çàëèøèâøèñü ó ñï³äí³é á³ëèçí³, ¿õàëè äàë³ ñòàíö³ÿìè çåëåíî¿ ã³ëêè ìåòðîïîë³òåíó. Ó÷àñíèêè ïðî¿æäæàëè ïî îäí³é çóïèíö³ ³ ïåðåñ³äàëè â íàñòóïíèé ïîòÿã, ùîá çì³íèòè á³ëüøå âàãîí³â ³ ùîá á³ëüøå ëþäåé ìîãëè ¿õ ïîáà÷èëè ó òàêîìó íåçâè÷íîìó âèãëÿä³. ̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÊÊÎÍÊÓÐÑ ÎÍÊÓÐÑ

ÑÒ À ÏÐÈÇÅÐÎÌ ÑÒÀ Óêðà¿íñüêèé â’ÿçåíü Ìèõàéëî Ñåðåäà ïîñ³â 3-òº ì³ñöå íà V Þâ³ëåéíîìó ̳æíàðîäíîìó «Êîíêóðñ³ áåç ìåæ» - çìàãàíí³ õóäîæíèê³âïðîôåñ³îíàë³â òà àìàòîð³â. Ó Âîëíîâàõñüê³é âèïðàâí³é êîëîí³¿ óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â Äîíåöüê³é îáëàñò³ (¹120) â³äáóëîñÿ íàãîðîäæåííÿ çàñóäæåíîãî. «Ì³æíàðîäíèé «Êîíêóðñ áåç ìåæ» - öå øèðîêîìàñøòàáíèé, ïîñò³éíî ä³þ÷èé ïðîåêò ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ áëàãîä³éíèõ ïðîåêò³â ̳æíàðîäíî¿ Àñîö³àö³¿ ÞÍÅÑÊÎ. ³í ïðîâîäèòüñÿ ùîð³÷íî áåç â³êîâèõ ³ íàö³îíàëüíèõ îáìåæåíü, ó÷àñòü ó íüîìó äëÿ âñ³õ êîíêóðñàíò³â áåçêîøòîâíà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐ Ä ¹ 1494 ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Òîð÷àùèå âîëîñû Äîìàøíèé áûê

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

16.01.2014 ð. ¹ 03 (1496) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò áàëîâàòü ÷èòàòåëåé âêóñíûìè è îðèãèíàëüíûìè ðåöåïòàìè. Ïîïðîáóéòå ïðèãîòîâèòü ñàëàò ñ ïå÷åíüþ, ìàðèíîâàííûìè îãóðöàìè, ñûðîì è òâîðîæíóþ çàïåêàíêó ñ ÿãîäàìè. Ýòè áëþäà íå òîëüêî ëåãêè â ïðèãîòîâëåíèè, íî è íåîáû÷àéíî ïîëåçíû

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Êóøàòü ïîäàíî!

Ö²ÊÀÂÎ

ÒÂÎÐÎÆÍÀß ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ Ñ ßà ÎÄÀÌÈ (ÁÅÇ ÌÓÊÈ) ßÃÎÄÀÌÈ Нежная полезная запеканка. Ягоды можно использовать любые, по вкусу. Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ÔÀÍÀÌ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

«Ñ²ÌÏÑÎÍÈ»  ÊÓÁÈÊÀÕ

]творог (любой жирности) - 500 г ]свежая или замороженная ягода - 300 г ]яйца - 2 шт. ]сахар - 150 г ]манка - 100 г ]сметана - 200 г

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: nЯйца перемешать с сахаром. qМассу выложить в смазанные маслом формочки. oДобавить творог, перемешать. rПоставить в разогретую до 180 градусов pДобавить сметану, манку, ягоду, хородуховку и выпекать в течение 30-35 минут. шо перемешать.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÑÀËÀ ÑÀËÀÒÒ Ñ ÏÅ×ÅÍÜÞ, ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÛÌÈ ÎÃÓÐÖÀÌÈ È ÑÛÐÎÌ Вместо помидоров черри и перепелиных яиц можно использовать обычные помидоры и куриные яйца. Их надо нарезать кубиками и смешать с остальными ингредиентами. Из указанного количества ингредиентов получается 4-5 порций.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

]помидоры черри - 4 шт. ] говяжья печень (или кури- ]перепелиные яйца - 10 шт. ]сметана ная) - 300 г ]зелень по вкусу ]сыр - 150 г ]маринованные огурцы - 150 г ]соль, перец

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: qЗелень мелко нарезать. s Заправить сметаной. nПечень отварить до o Остудить, нарезать готовности (варить около кубиками. rСмешать печень, огур- При подаче выложить раз25-30 минут после закипаpОгурцы и сыр наре- цы, сыр, зелень. Немного резанные на две части черзать кубиками. посолить, поперчить. ри и перепелиные яйца. ния). Приятного аппетита!

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Ðåï÷àòûé ëóê ëó÷øå ñîõðàíÿåòñÿ â «âåíêàõ» èëè ñåòêå, ïîäâåøåííûõ â ñóõîì ïðîâåòðèâàåìîì ìåñòå. Ëèìîíû ìîæíî õîðîøî è äîëãî õðàíèòü â áàíêå, íà äíî êîòîðîé íàñûïàí íåáîëüøîé ñëîé ïîâàðåííîé ñîëè. Ïåðåä òóøåíèåì ìÿñî íóæíî ñíà÷àëà îáæàðèòü, òîãäà îíî îñòàíåòñÿ ñî÷íûì. Ïåðåâîðà÷èâàéòå ìÿñî àêêóðàòíî, åñëè ïðîòêíóòü åãî âèëêîé, òî âûòå÷åò ñîê. Ïðè áûñòðîé âàðêå ÿèö â êèïÿùåé âîäå áåëîê áûâàåò áîëåå òâåðäûì, à æåëòîê áîëåå æèäêèì, ïðè çàìåäëåííîé âàðêå æåëòîê ïîëó÷àåòñÿ áîëåå òâåðäûì, à áåëîê æèäêèì. Íàäðåçàííàÿ êîëáàñà íå çàñîõíåò, åñëè ñìàçàòü åå æèðîì.

Êàê ìûòü ìÿñîðóáêó

+ Сразу же после того, как закон-

чите работу с мясорубкой, разберите ее на детали. Делайте это очень осторожно, чтобы не порезаться об острые ножи, входящие в конструкцию прибора. + Хорошенечко очистите все элементы мясорубки от оставшихся на них продуктов. Используйте для этого щетку с жесткой щетиной, предназначенную специально для удаления с деталей бытовых приборов различных загрязнений. + Мойте мясорубку в теплой воде. Намыльте губку или мягкую тряпочку, приготовленную для мытья прибора. Используйте для этого мыло без красителей и каких-либо ароматических добавок. Труднодоступные места деталей очищайте с помощью

ÏÐ ÀÂÎ ÍÀ ÂÈÁ²Ð ÏÐÀÂÎ

ÏÐÈÑßà ÏÐÈÑßÃÀÀ Ï²Ä ÄÐÓØËßÊÎÌ Àìåðèêàíåöü Êð³ñòîôåð Øåôôåð ñêëàâ ïðèñÿãó äëÿ âñòóïó ó ðàäó íåâåëèêîãî àìåðèêàíñüêîãî ì³ñòå÷êà Ïîìôðåò ç äðóøëÿêîì íà ãîëîâ³. Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, â³í íàä³â éîãî, ùîá çàÿâèòè ïðî ñâîº ïðàâî íà âèá³ð â³ðîñïîâ³äàííÿ. Øåôôåð º ÷ëåíîì ïàðîä³éíî¿ öåðêâè ˳òàþ÷îãî ìàêàðîííîãî ìîíñòðà (ïàñòàôàð³àíöåì). ßê íà öå â³äðåàãóâàëà ì³ñüêà âëàäà òà êîëåãè ïîë³òèêà, íå óòî÷íþºòüñÿ. ○

ÏίÇÄÊÀ ÍÀϲÄÏÈÒÊÓ

²Ç ÏÀÁÓ - ÍÀ ²ÃÐ ÀØÖ² ²ÃÐÀØÖ²

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Ìÿñîðóáêà - îäèí èç ïîëåçíåéøèõ êóõîííûõ ïðèáîðîâ â àðñåíàëå ñîâðåìåííîé õîçÿéêè. Ñ åå ïîìîùüþ ëåãêî ðàçìåëü÷àòü áîëüøèå êóñêè ìÿñà, ðûáû è îâîùåé, ïðåâðàùàÿ èõ â ôàðø. Ñðîê ñëóæáû êà÷åñòâåííîé ìÿñîðóáêè ïîðîé èñ÷èñëÿåòñÿ ãîäàìè, åñòåñòâåííî, ïðè óñëîâèè, ÷òî õîçÿéêà õîðîøî çà íåé óõàæèâàåò óõàæèâàåò,, â òîì ÷èñëå è ïðàâèëüíî åå ìîåò

Lego âèïóñòèòü ïåðøèé îô³ö³éíèé íàá³ð «Ñ³ìïñîí³â». Êîìïàí³ÿ óêëàëà óãîäó ïðî ïàðòíåðñòâî ³ç 20th Century Fox Consumer Products ³ îòðèìàëà ïðàâî íà âèïóñê ³ãðàøîê ³ç ãåðîÿìè ïîïóëÿðíîãî àìåðèêàíñüêîãî ìóëüòñåð³àëó. Ó ïåðøîìó íàáîð³ ïëàíóºòüñÿ â³äòâîðèòè áóäèíîê ñ³ì’¿ ѳìïñîí³â, à òàêîæ Ãîìåðà, Ìàðäæ, Áàðòà, ˳ñè, Ìåãã³ òà ¿õíüîãî ñóñ³äà Íåäà Ôëàíäåðñà. Ïðèäáàòè ñëàâíîçâ³ñíå ñ³ìåéñòâî ìîæíà áóäå âæå ó ëþòîìó çà ñóòî «ñèìâîë³÷íó» ñóìó - 200 äîëàð³â. Çàóâàæèìî, ùî öüîãîð³÷ «Ñ³ìïñîíè» â³äçíà÷àòèìóòü ñâ³é 25-ð³÷íèé þâ³ëåé.

жесткой кисточки или ненужной зубной щетки. + Тщательно сполосните все элементы мясорубки в чистой теплой воде и обдайте их крутым кипятком. Затем выложите детали в пластмассовую миску и оставьте их в ней на некоторое время, чтобы вода с них полностью стекла. + Далее вытрите все составляющие части мясорубки хлопчатобумажным полотенцем и выложите их на чистую сухую поверхность до полного высыхания. Это необходимо для того, чтобы детали прибора не заржавели. + Соберите мясорубку и уберите ее в сухое место. Для хранения прибора используйте отдельный, желательно холщовый, мешочек.

Æèòåëÿ áðèòàíñüêîãî ì³ñòà Ñòîê-îí-Òðåíò îøòðàôóâàëè íà 500 ôóíò³â (áëèçüêî 820 äîëàð³â) òà íà ð³ê ïîçáàâèëè ïðàâ âîä³ÿ çà êåðóâàííÿ ³ãðàøêîâèì ôóðãîíîì ó íåòâåðåçîìó ñòàí³. 43-ð³÷íîãî ñëþñàðÿ гî Áåðäìîðà çóïèíèëà ïîë³ö³ÿ, êîëè â³í ¿õàâ ç ïàáó íà ñàìîðîáíîìó åëåêòðè÷íîìó Volkswagen. Ïðè öüîìó â³äñòàíü â³ä ïàáó äî áóäèíêó ÷îëîâ³êà ñòàíîâèëà âñüîãî áëèçüêî ï’ÿòèñîò ìåòð³â. Ñï³âðîá³òíèêè ïîë³ö³¿ âñòàíîâèëè, ùî ê³ëüê³ñòü âèïèòîãî âî䳺ì àëêîãîëþ ìàéæå âòðè÷³ ïåðåâèùóâàëà äîïóñòèìó íîðìó. Íà äóìêó áðèòàíöÿ, âèðîê âèÿâèâñÿ «äîñèòü ñóâîðèì». ○

ÇͲÌÊÈ Ç ÊÊÎÑÌÎÑÓ ÎÑÌÎÑÓ

«ÐÓÊÀ ÁÎà À» Â²Ä NASA ÁÎÃÀ» Êîñì³÷íà îáñåðâàòîð³ÿ NASA NuSTAR ç äîïîìîãîþ ðåíòãåí³âñüêèõ ïðîìåí³â çíÿëà îñòàíêè ìåðòâî¿ ç³ðêè, ùî íàãàäóþòü êèñòü ðóêè. ¯¿ â³äðàçó æ íàçâàëè «ðóêîþ Áîãà». Íà çí³ìêó çîáðàæåíèé ìàòåð³àë, ùî âèâ³ëüíèâñÿ ï³ä ÷àñ âèáóõó ç³ðêè. Îäíà ç íàéá³ëüøèõ çàãàäîê öüîãî îá’ºêòà ïîëÿãຠâ òîìó, ÷è âçàºìîä³þòü ÷àñòêè ïóëüñàðà - ìåðòâî¿ ç³ðêè ç ìàòåð³àëîì òàêèì ÷èíîì, ùî â³í ñòຠñõîæèì íà ðóêó, àáî æ ìàòåð³ÿ ñàìà ìຠòàêó ôîðìó.


ЧЕТВЕР, 16 СІЧНЯ 2014 РОКУ № 03 (1496)

ÔÀÊÒ ÔÀÊÒ,, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

De-Phazz: «Â êîíöå êàæäîãî êîíöåðòíîãî òóðà ìû íåíàâèäèì äðóã äðóãà» ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ñòðàñòü áóäåò ðóêîâîäèòü âñåìè âàøèìè ïîñòóïêàìè. ×åì ñèëüíåå æåëàíèå, òåì ìåíüøå øàíñîâ íà óñïåõ â íà÷àëå íåäåëè. Ïîäîæäèòå äî ñðåäû, ïîäãîòîâüòå àðãóìåíòû, ñðåäñòâà, ñîáåðèòåñü ñ ñèëàìè - è íàïðàâüòå ñâîè äåéñòâèÿ òî÷íî â öåëü. Åñëè íàïðÿæåíèå ñêîíöåíòðèðîâàëîñü â ñåìüå, íå çàòåâàéòå ðàçáîðîê. ТЕЛЕЦ Äðóçüÿ è âîçëþáëåííûå, îò êîòîðûõ äàâíî íå áûëî íîâîñòåé, ìîãóò íàïîìíèòü î ñåáå. Âçâîëíîâàâ âàøè ýìîöèè è âîîáðàæåíèå, Âû ìîæåòå óäîâëåòâîðèòü ñâîå ñàìîëþáèå, ïîëó÷èâ ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî íå âñå ÷óâñòâà óãàñëè, íî ïðîãíîç äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ îòíîøåíèé âðÿä ëè ìîæíî íàçâàòü ñ÷àñòëèâûì.  âûõîäíûå ïîçàáîòüòåñü î çäîðîâüå. БЛИЗНЕЦЫ Ëþáàÿ âîçìîæíîñòü ñíÿòüñÿ ñ ÿêîðÿ âàìè ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåò èñïîëüçîâàíà. Åñëè îñòàíåòåñü íà ìåñòå, èíòåðåñû ñîñðåäîòî÷àòñÿ â Èíòåðíåòå. Âû ïëîäîòâîðíî ïîîáùàåòåñü è ìîæåòå çàâÿçàòü íîâûå çíàêîìñòâà. Íå äðàìàòèçèðóéòå ïðîèñõîäÿùåå. Ìíîãîå èç òîãî, ÷òî âàì ïðåïîäíåñóò, íà ïîâåðêó íå áóäåò ñòîèòü ïåðåæèâàíèé. РАК Íàñòðîåíèå áóäåò ðóêîâîäèòü âàøèìè äåéñòâèÿìè - ÷åì çàíÿòüñÿ, ñ êåì âñòðåòèòüñÿ è î ÷åì ïîãîâîðèòü. Íåäåëÿ îáåñïå÷èò íóæíûé òîíóñ, íà êîòîðîì âû ëåãêî ñïðàâèòåñü ñ ãðóäîé çàäà÷, ïðîÿâèòåñü â ñîâåùàíèÿõ, áëåñíåòå ýðóäèöèåé.  âûõîäíûå ïîáàëóéòå ñåáÿ ÷åì-òî èçûñêàííûì. ЛЕВ Áîëüøèå ñòðàñòè ðàçãîðÿòñÿ ïî ìåñòó ðàáîòû. Íà âàñ ìîãóò âçâàëèòü ÷óæóþ íàãðóçêó. Âûñøèì ïèëîòàæåì áóäåò ó÷åñòü èíòåðåñû âñåõ ñòîðîí è ïðîäâèíóòü ñâîè. Âûñîêî áóäåò öåíèòüñÿ äîâåðèå, ñòàáèëüíîñòü, âçàèìîâûðó÷êà. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê òîìó, êàê âåäóò ñåáÿ ëþäè è ÷òî îíè ãîâîðÿò. ДЕВА Ó âàñ åñòü õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü ðàçâèòü òåìó, êîòîðîé âû äàëè õîä íà ïðîøëîé íåäåëå. Îáîñòðÿåòñÿ ÷óòüå â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ. Ýòî çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ, ÷òîáû ïðîùàòü è íàäåÿòüñÿ íà ïðîùåíèå. Íå ïåðåãðóæàéòå ñåáÿ ðàáîòîé. Íà ýòîé íåäåëå âàì áóäåò óäàâàòüñÿ âñå, ÷òî òðåáóåò ñìåêàëêè è òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà.

«ÂÏÅÐÂÛÅ ÓÂÈÄÅËÀ ÄÅËÜÔÈÍΠ ×ÅÐÍÎÌ ÌÎÐÅ»

Íåäàâíî Äíåïðîïåòðîâñê ïîñåòèëà íåìåöêàÿ äæàçîâàÿ ãðóïïà ВЕСЫ «De-Phazz». Åå ó÷àñòíèêè Ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò ìíîãî ïîëåçíî- - Ïýò è Êàðë íåîäíîêðàòãî, åñëè ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è íî âûñòóïàëè íà äåéñòâîâàòü íà òðåçâóþ ôåñòèâàëå «Äæàç ãîëîâó, áåç ëèøíèõ ýìîöèé è Êîêòåáåëü». âîîäóøåâëåíèÿ. Êðèçèñó Ñåãîäíÿ ðåáÿòà áóäóò ïîäâåðæåíû ñâÿçè, ãäå ðàáîòàþò íàä íàêîïèëèñü ïðåòåíçèè, ñîâìåñòíûìè îñîáåííî ìàòåðèàëüíîãî õàðàêòåðà. Âàì áóäåò óäàâàòü- ïðîåêòàìè ñ ñÿ âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ òâîð÷å- óêðàèíñêèìè ñòâîì. èñïîëíèòåëÿСКОРПИОН ìè è ãðóïïàÓ âàñ áóäåò ìè, òàêèìè äîñòàòî÷íî ýíòóçèàçìà è âîîäóøåâëåíèÿ, êàê ÃÃàéòàíà, àéòàíà, ÷òîáû ïðîäåëàòü áîëüøóþ Äæàìàëà, ðàáîòó, íî ìîãóò íå ñêëàäû«ÄàõàÁðàõà» âàòüñÿ îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè. Ïàðòíåðû, êîëëåãè è ðîäñòâåííèêè áóäóò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñîáñòâåííûìè èíòåðåñàìè, è íà èõ èñêðåííîñòü ëó÷øå íå ðàññ÷èòûâàòü. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ ïîòðåáóåò îò âàñ ïðåäïðèèì÷èâîñòè â ðåøåíèè ìàòåðèàëüíûõ âîïðîñîâ. Íåîæèäàííûå íîâîñòè èëè âñïûøêà èíòóèöèè çàñòàâÿò áðîñèòü âñå ñèëû íà íîâûé îáúåêò, ïðîâåñòè ñîâåùàíèå, ïîäòÿíóòü «ðåçåðâû». Ëó÷øèå äíè äëÿ âàñ - âòîðíèê è ñðåäà. Ïðèäåðæèâàéòåñü çîëîòîé ñåðåäèíû â îòíîøåíèè ê ïðîèñõîäÿùåìó. КОЗЕРОГ Íàáèðàéòåñü òåðïåíèÿ! Åñëè âû äîëãîå âðåìÿ ñäåðæèâàëè ýìîöèè, ëþáàÿ ïðîâîêàöèÿ ìîæåò âûçâàòü âçðûâ íåãîäîâàíèÿ.  âàøèõ ðóêàõ ñõîäÿòñÿ íèòè ìíîãèõ ñèòóàöèé, è åñòåñòâåííûì áóäåò æåëàíèå óäîâëåòâîðèòü ñâîè àìáèöèè. Áóäüòå îñòîðîæíû, åñëè ðåøàþòñÿ ôèíàíñîâûå âîïðîñû. Ïîñâÿòèòå âûõîäíûå ïîõîäàì â ãîñòè, êóëüòóðíûì ìåðîïðèÿòèÿì. ВОДОЛЕЙ Â âàøåé æèçíè ñåé÷àñ ìíîãîå ïðîèñõîäèò çà ïðåäåëàìè âèäèìîñòè. Òàéíûå ñâÿçè, ïåðåãîâîðû çà çàêðûòûìè äâåðÿìè, ïðîòåêöèÿ èãðàþò áîëüøóþ ðîëü â ïëàíàõ íà òåêóùèé ãîä. Âàøè ðåøåíèÿ è íàìåðåíèÿ ìîãóò áûòü íåîæèäàííûìè, íî íóæíî âûæäàòü íåêîòîðîå âðåìÿ, ïðåæäå ÷åì âûíåñòè èõ íà ñóä îêðóæàþùèõ.  ÿíâàðå âàì íóæíî îáåñïå÷èòü ñåáå çàäåë ðàáîòû è íà ôåâðàëü. РЫБЫ Âàøà ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü ïîëó÷àåò ñèëüíûé èìïóëüñ íà ýòîé íåäåëå. Àòìîñôåðà îáùåíèÿ áóäåò äàëåêà îò êîìôîðòíîé, íî ëó÷øèå èäåè âñåãäà ðîæäàþòñÿ íà ãðåáíå âîëíû. Âîçìîæåí íîâûé âèòîê â îòëîæåííûõ ïëàíàõ. Âàñ âçâîëíóþò íîâîñòè îò òåõ, êòî íàõîäèòñÿ âäàëè îò âàñ. Ìîæåò íàïîìíèòü î ñåáå êòîòî èç «áûâøèõ».

ЛЮБОВЬ К УКРАИНЕ - Приходилось ли вам случайно слышать свои песни? Где это было? Pat: - Хороший вопрос. Мы были не готовы к нему, потому что привыкли отвечать на более стандартные: «Как вы встретились?», «Что обозначает название группы?» Karl: - Знаю! Это было в самолете, когда летел швейцарскими авиалиниями в Москву. У нас была посадка в Женеве. Все вышли, а я ждал новых пассажиров, находился где-то между сном и реальностью. И мне показалось, что где-то рядом слышу музыку «DePhazz». Проснувшись, сказал стюардессе, что это я пою. Она ответила, что такого не может быть: пассажир экономкласса не может петь по радио. Пришлось объяснять ей, что люблю путешествовать инкогнито. - Вы не первый раз

приезжаете в Украину, отличается ли наша публика от российской? К.: - Должен признаться, что влюблен в Украину. Наверное, нигде не встретишь таких людей, как у вас. Да, мы должны одинаково относиться к нашим слушателям во всех странах. Но, например, москвичи - высокомерны, там я себя чувствую не так хорошо, как в Украине. Здесь теплая атмосфера, ощущение дома. Но, вместе с тем, должен признаться, что недавно у нас состоялось одно из лучших выступлений в Москве. Когда ехали в Белокаменную, думал, что на концерте будут одни снобы, которые скажут: «Ой, «DePhazz», сколько можно?» Получилось наоборот: в конце выступления люди аплодировали стоя. Я стоял на сцене и думал:

ÞÌÎÐ

МЯЧ - МОЙ ДРУГ - Почти каждый год группа участвует в «Koktebel Jazz Festival». Какие впечатления оставляет фестиваль? Р.: - Должна признаться, мне очень нравится «Джаз Коктебель». На фестивале всегда приятная атмосфера. И именно в Черном море я впервые увидела дельфинов. Но мы так громко кричали, что напугали их, и они сразу же уплыли. - Будучи в Севастополе, группа посвятила песню ФК «Севастополь». Как вы узнали о проигрыше команды? Р.: - Наш продюсер футбольный фанат, поэтому любая информация об этом виде спорта ему интересна. Когда проходил тот матч, мы находились в Севастополе. Проигрыш

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ

Ó÷èòåëüíèöà çíàêîìèòñÿ ñ ó÷åíèêàìè: - Ìàëü÷èê, êàê òåáÿ çîâóò? - Ôåäÿ. - À êòî òâîé ïàïà? - Îí íà ìÿñîêîìáèíàòå ðàáîòàåò, äèðåêòîð! - Ñàäèñü, Ôåäÿ, íà ïåðâóþ ïàðòó! - À òåáÿ êàê? - äðóãîãî ñïðàøèâàåò. - Âàñÿ. - À òâîé ïàïà ãäå? - Íà ëèêåðî- âîäî÷íîì, äèðåêòîð! - Ñàäèñü è òû íà ïåðâóþ ïàðòó.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«Неужели это Москва? Спасибо вам!»

команды был трагедией не только для города, но и для нас. Мы решили поддержать всех своей песней «Мяч - мой друг», тем более, она у нас уже была готова. Сейчас эта история обросла какими-то легендами. К.: - В Москве на пресс-конференции один журналист спросил: почему мы написали песню для команды Севастополя, а не Москвы. Тогда я ответил: «Начните проигрывать мы напишем песню и для вас». - Группе уже более 20 лет. Не надоели ли вы друг другу за это время? К.: - У меня был такой период, когда после каждого концертного тура я собирался уходить из группы. Однажды ко мне подошел продюсер и сказал, что я должен понять, что «De-Phazz» - это не моя жена. Эти слова повлияли на меня, изменили отношение к группе. Но все равно в конце каждого концертного тура мы с Пэт ненавидим друг друга. Нам еще повезло, что живем в разных концах Германии, поэтому встречаемся только в аэропорту перед вылетом. Но наша ситуация значительно лучше, чем у других групп, существующих более одного десятка лет. Ведь есть такие, где участники общаются только с помощью юристов.

- À òåáÿ êàê? - òðåòüåãî ñïðàøèâàåò. - Âàíÿ. - À òâîé ïàïà ãäå? -  ÔÑÁ. - ?!!.. Òàê!.. Âû äâîå ïåðåñÿäüòå íà âòîðóþ ïàðòó, à òû ñàäèñü íà ïåðâóþ. Íó, à ÷òî îí òàì äåëàåò? - Íå çíàþ, â÷åðà çàáðàëè. ☺ ☺ ☺ - Àëå, ìàì, òóò ïàïà êîôå ðàçëèë íà áåëîå ïîëîòåíöå! Çàìî÷èòü åãî? - Îòöà íå òðîãàé... à ïîëîòåíöå â ìàøèíêó áðîñü!

Чт 16.01

3 5 0С 3 0 0С

півд.захід. 45 м/с

Пт 17.01

4 2 0С 3 2 0С

півн.захід. 12 м/с

Сб 18.01

3 2 0С 3 2 0С

схід. 34 м/с

Нд 19.01

6 5 0С 13 8 0С

півн. 23 м/с

Пн 20.01

11 3 0С 6 4 0С

схід. 54 м/с

Вт 21.01

6 3 0С 5 4 0С

півн.схід. 45 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 15.01.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1454303

1496  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you