Page 1

ÂÅËÈÊÀß ÈÑÒÎÐÈß - ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«ªÂÐÎÁÀÑÊÅÒ-2015»: ÑÏÐÀÂÀ ×ÅÑÒ²

3

ÒÐÓÄÎÂÀ ÑËÀÂÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÃΠ̲ÑÒÀ

4 2

«ÏÅÒÐÈÊÎÂÊÀ» ÏÎËÓ×ÈËÀ ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÒ ÑÒÀÀÒÓÑ

5

ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀ ÒÜ? ÇÀÙÈÙÀÒÜ?

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№96 (1487) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 10 ãðóäíÿ 201 20133 ð.

Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà âñå ÷àñòè è ïîäðàçäåëåíèÿ ÂÑÓ áóäóò êîìïëåêòîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà êîíòðàêòíîé îñíîâå. Ñîõðàíèòñÿ ëèøü ïðèçûâ âî Âíóòðåííèå âîéñêà ÌÂÄ. Ïîýòàïíûé ïðîöåññ ïåðåõîäà ê ïðîôåññèîíàëüíîé àðìèè â Óêðàèíå äîëæåí çàâåðøèòüñÿ ê 2017-ìó. Êòî ìîæåò ñòàòü êîíòðàêòíèêîì è êàêèå óñëîâèÿ ñëóæáû ñåãîäíÿ ïðåäëàãàþò æåëàþùèì?

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

ÏËÎÙÀÄÊÀ ÄËß ÏÎÍÈÌÀÍÈß Ïåðâûé Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ëåîíèä Êðàâ÷óê îáðàòèëñÿ ê Ïðåçèäåíòó Óêðàèíû Âèêòîðó ßíóêîâè÷ó ñ ïðåäëîæåíèåì ïðîâåñòè îáùåíàöèîíàëüíûé «êðóãëûé ñòîë» äëÿ íàõîæäåíèÿ êîìïðîìèññà â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè è ïðèãëàñèòü ê ó÷àñòèþ â íåì ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè è îïïîçèöèè. Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîääåðæàë ýòó èíèöèàòèâó. Ïî åãî óáåæäåíèþ, òàêîé «êðóãëûé ñòîë» ìîæåò ñòàòü ïëîùàäêîé äëÿ ïîíèìàíèÿ. Íà âòîðíèê çàïëàíèðîâàíà âñòðå÷à ÷åòûðåõ ïðåçèäåíòîâ Óêðàèíû äëÿ îáñóæäåíèÿ âàæíåéøèõ âîïðîñîâ, ñòîÿùèõ ïåðåä ñòðàíîé. ○

ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ

89

Òåñò íà äîáðî: âðÿòóâàòè êîøåíÿ òà «îäÿãòè» ì³ñòî Óêðà¿íö³ - íåáàéäóæà íàö³ÿ. Êîëè ìîâà éäå ïðî ÷躿ñü ëèõî àáî çä³éñíåííÿ ìð³¿, çíàõîäÿòüñÿ ëþäè, ÿê³ íå çãîäí³, ùî «¿õíÿ õàòà ñêðàþ». Ñüîãîäí³ íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè âëàñíèìè ñèëàìè òà êîøòàìè âèð³øóþòü ïðîáëåìè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ðÿòóþòü òâàðèí, ïðèêðàøàþòü ì³ñòà, ï³äòðèìóþòü ñîö³àëüí³ ïðîåêòè òîùî. Äëÿ áàæàþ÷èõ âò³ëèòè ó æèòòÿ ñâî¿ äîáð³ íàì³ðè ³ñíóº ñïåö³àëüíèé ñàéò «Âåëèêà ³äåÿ». Éîãî çàñíîâíèöÿ ²ðèíà Ñîëîâåé ðîçì³ñòèëà òóò ïîíàä äâà äåñÿòêè ³äåé. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ óæå ðåàë³çóþòüñÿ â ð³çíèõ êóòî÷êàõ êðà¿íè. Íàïåðåäîäí³ Äíÿ áëàãîä³éíîñò³ «Â³ñò³» âèð³øèëè ðîçïîâ³ñòè ïðî äåÿê³ ç öèõ ïðîåêò³â.

ÎÒÇÛÂ×ÈÂÛÅ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

Ó ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÀ ÓÊÐÀËÈ ÈÍÄÅÉÊÓ È ÏÎÄÀÐÈËÈ ÎÁÅÄ ñàìîãî íåçàìåíèìîãî äëÿ íåãî ïðåäìåòà - êàðòî÷êè ñ Âå÷åðîì â Äåíü áëàãîäàðå- ìîëèòâîé, êîòîðóþ ìóæ÷èíà íèÿ æèòåëü ðàñïîëîæåííîãî õðàíèë â êîøåëüêå ñî äíÿ â øòàòå Êîííåêòèêóò ãîðîäà ïîõîðîí ìàòåðè. Áðèäæïîðò Äæèììè Ìàëëè- Ñîòðóäíèöà ñëóæáû ñïàñåãàí âîçâðàùàëñÿ äîìîé, íèÿ 911 áûëà òàê ðàñòðîãàíåñÿ â ïàêåòå èíäåéêó è íà èñòîðèåé ïîñòðàäàâøåãî, ïðèïðàâû ê íåé. Íåîæèäàí- ÷òî ïîäåëèëàñü åþ ñ êîëëåíî íà íåãî íàïàëè äâîå ãàìè. Èì òàêæå ñòàëî æàëêî çëîóìûøëåííèêîâ â ìàñêàõ Äæèìà - è ñïàñàòåëè è, ïðèãðîçèâ îðóæèåì, ïðèíÿëè ðåøåíèå ïîäàðèòü ïîòðåáîâàëè îòäàòü èì ìóæ÷èíå ïðàçäíèê. Âñåì ïòèöó, ñîäåðæèìîå ïàêåòîâ îòäåëîì îíè ñîáðàëè 25 è êîøåëåê. Êðîìå ïðàçäíè÷- äîëëàðîâ è êóïèëè Ìàëëèãàíîãî óæèíà Äæèììè ëèøèë- íó îáåä. Ëþáîïûòíî, ÷òî ñÿ ïî÷òè 100 äîëëàðîâ è îáåä ïîñòðàäàâøåìó ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

äîñòàâèë ïîëèöåéñêèé Äýíèåë Ìåíäåñ. Ïî åãî ñëîâàì, êîãäà Äæèì è åãî ãîñòü ïîëó÷èëè åäó, îíè âûãëÿäåëè êàê «ñ÷àñòëèâåéøèå ëþäè íà ïëàíåòå». Ñëó÷àé Ìàëëèãàíà - íå åäèíñòâåííûé, êîãäà âîðèøêè ïðåäïî÷èòàþò ìàòåðèàëüíûì öåííîñòÿì ÷òî-òî ñúåñòíîå. Òàê, íåäàâíî ó ôåðìåðà øòàòà Ìåðèëåíä ïðÿìî ñ îãîðîäà óêðàëè îãðîìíûé àðáóç. Ëþáèòåëè ñëàäêîé ÿãîäû ïðîñòî îáðåçàëè ñòåáåëü è óíåñëè òðîôåé.

Ïîëèöèÿ îöåíèëà íàíåñåííûé ôåðìåðó óùåðá â ïîëòîðû òûñÿ÷è äîëëàðîâ ñòîëüêî, ïî èõ ìíåíèþ, ñòîèë àðáóç. À íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðåäïðèèì÷èâûé àìåðèêàíåö, ïåðåîäåâøèñü â êîñòþì êîðîâû, ïîãðóçèë íà òåëåæêó 26 ãàëëîíîâ (ïî÷òè 100 ëèòðîâ) ìîëîêà, âûêàòèë åãî èç ìàãàçèíà, ïîñëå ÷åãî ñêðûëñÿ. Ëþáèòåëÿ ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ óäàëîñü îáíàðóæèòü ïî «ãîðÿ÷èì ñëåäàì». Ìîòèâû ïîñòóïêà îñòàëèñü íåèçâåñòíû.

16 ijëèìîñÿ «äîáðîì». ÒÒåðìîñ åðìîñ îáèðàºìî ïî çàïàõó

ÂÑÒÐÅ×À  ÑÎ×È Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ è Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ âñòðå÷è â Ñî÷è, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 6 äåêàáðÿ, îáãîâîðèëè øèðîêèé ñïåêòð äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.  ïåðâóþ î÷åðåäü îáñóäèëè âçàèìîäåéñòâèå â ýíåðãåòèêå, à òàêæå - â ïðîìûøëåííîñòè, âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëÿõ è ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñôåðå. Âîçìîæíîå ïðèñîåäèíåíèå Óêðàèíû ê Òàìîæåííîìó ñîþçó ãëàâû ãîñóäàðñòâ íå îáñóæäàëè. Íèêàêèå äîêóìåíòû ñòîðîíû â ýòîò ðàç íå ïîäïèñûâàëè. ○

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÏÀÐÒÍÅÐÛ Ðàñøèðåíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà ñ Êèòàåì ïðèîðèòåò âíåøíåé ïîëèòèêè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Îá ýòîì Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ñêàçàë âî âðåìÿ âñòðå÷è â Êèòàå ñ ïðåìüåðîì Ãîññîâåòà ÊÍÐ Ëè Êýöÿíîì. Òàêæå ðå÷ü øëà î ñîòðóäíè÷åñòâå â àâèàöèè, ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ñóäîñòðîåíèè, áàíêîâñêîé ñèñòåìå, ñîçäàíèè òåõíîïàðêîâ. Êðîìå òîãî, îáñóæäàëè âîïðîñû ðàçâèòèÿ Âåëèêîãî øåëêîâîãî ïóòè. ○

ÇÈÌÍÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

 ÓÊÐÀÈÍÅ ÕÎËÎÄÀÅÒ Â Óêðàèíå îæèäàåòñÿ ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû âîçäóõà äî 15 ãðàäóñîâ ìîðîçà. Òåêóùàÿ íåäåëÿ ïðèíåñåò çèìíèå õîëîäà è âåòåð. 10 äåêàáðÿ â áîëüøèíñòâå îáëàñòåé ïðîéäóò ñíåãîïàäû, îæèäàþòñÿ ìåòåëè è øòîðìîâîé âåòåð. 11 äåêàáðÿ îñàäêè ïðåêðàòÿòñÿ, íî ìîðîçû óñèëÿòñÿ íî÷üþ äî 3-10 ãðàäóñîâ, äíåì äî 2-7 ãðàäóñîâ.  ÷åòâåðã è ïÿòíèöó òåìïåðàòóðà âîçäóõà íî÷üþ áóäåò â ïðåäåëàõ 5-15 ìîðîçà, äíåì íå âûøå -3-8 ãðàäóñîâ. 14-15 äåêàáðÿ óäåðæèòñÿ õîëîäíàÿ ïîãîäà ñ íî÷íîé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà -4-11, äíåì -1-7 ãðàäóñîâ.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487)

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ

Íîâûé ôîðìàò ïîëèòè÷åñêîãî äèàëîãà ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÃÀÇ È ÒÅÏËÎ

ÏÅÐÅÁÎÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ Íåñìîòðÿ íà àêöèè ïðîòåñòà è áëîêèðîâàíèå ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà, â Óêðàèíå íå áóäåò íàáëþäàòüñÿ ïåðåáîåâ ñ ïîñòàâêîé ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è ãîðÿ÷åé âîäû â äîìà ãðàæäàí. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Ýäóàðä Ñòàâèöêèé âî âðåìÿ òåëåìàðàôîíà «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» â ýôèðå Ïåðâîãî Íàöèîíàëüíîãî. Îí òàêæå ïðîêîììåíòèðîâàë ñëóõè ïðî âîçìîæíîå ïîâûøåíèå òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ èç-çà òðåáîâàíèé ÌÂÔ. Ìèíèñòð ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîêà Óêðàèíà íå âíåäðèëà ñâîþ ýíåðãåòè÷åñêóþ ñòðàòåãèþ, â ýòîì íåò íèêàêîãî ñìûñëà.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÏÎÃÎÄÀ Â ÑØÀ

ÑÍÅÆÍÛÅ ÁÓÐÈ Èç-çà ìîùíûõ ñíåæíûõ áóðü â ÑØÀ ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîíåäåëüíèê ïîãèáëî íå ìåíüøå ïÿòè ÷åëîâåê.  ñòðàíå òàêæå îòìåíèëè áîëåå äâóõ òûñÿ÷ àâèàðåéñîâ. Íåïîãîäà åùå â âîñêðåñåíüå îáðóøèëàñü íà þæíûå è ñåâåðî-âîñòî÷íûå øòàòû. Ìíîãèå àâèàðåéñû - áîëåå òûñÿ÷è - áûëè îòìåíåíû â ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó Äàëëàñà (Òåõàñ). À â øòàòå Ïåíñèëüâàíèÿ ñèëüíûé ñíåãîïàä ñòàë ïðè÷èíîé ÄÒÏ ïðè ó÷àñòèè ïîëóñîòíè àâòîìîáèëåé. ○

ÐÎÑÏÓÑÊ ÏÀÐ ËÀÌÅÍÒ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ËÀÌÅÍÒÀÀ Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà Òàèëàíäà Éèíãëàê ×èíàâàò îáúÿâèëà î ðîñïóñêå ïàðëàìåíòà è íàçíà÷åíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ â òå÷åíèå 60 äíåé, ñîîáùàåò BBC.  Áàíãêîêå áîëüøå ìåñÿöà ïðîäîëæàþòñÿ àêöèè ïðîòåñòà îïïîçèöèè, òðåáóþùåé îòñòàâêè ïðàâèòåëüñòâà è ðîñïóñêà ïàðëàìåíòà. Ïîâîäîì äëÿ äåìîíñòðàöèé ïîñëóæèëà ïîïûòêà ïðàâÿùåé ïàðòèè ïðîâåñòè ÷åðåç ïàðëàìåíò çàêîí î âñåîáùåé àìíèñòèè. Îí ïîçâîëèë áû áûâøåìó ïðåìüåðìèíèñòðó ñòðàíû Òàêñèíó ×èíàâàòó âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó è â ïîëèòèêó. ○

ние на ситуацию в области. Один из основных итогов достижение договоренности о продолжении диалога между губернатором и руководителями политсил в формате «круглого стола». «Считаю, что мы заложили новый формат политического диалога в нашем регионе», - отметил Дмитрий Колесников. Губернатор также подчеркнул, что мирные акции - это неотъемлемая часть демократического развития общества, но призвал политсилы не поддаваться на провокации.

ПРИШЛИ К СОГЛАСИЮ

На встрече присутствовали Антонина Ульяхина (БЮТ-Батькивщина), Владимир Гноевой («Наша Украина»), Владислав Романов (партия «Демократы»), Александр Замковый (ВО «Свобода»), Сергей Храпов (КПУ), Владимир Таратушка («Украинская партия»), Анатолий Сокоринский («Украинская народная партия»), Наталья Гончаренко (Партия регионов) и первый заместитель председателя облсовета Анатолий Адамский. Главной темой стала текущая политическая сиСТРАТЕГИЯ туация в стране и ее влия-

НЕИЗМЕННА

ÏÐÎÒÅÑÒÛ Â ÒÀÈËÀÍÄÅ

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçâèòèå ðåãèîíà ñòàâèò íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ïîëèòè÷åñêîìó äèàëîãó, à ïàðòèè äîëæíû íàó÷èòüñÿ äîãîâàðèâàòüñÿ â èíòåðåñàõ îáùåñòâà, ñ÷èòàåò ãóáåðíàòîð Äìèòðèé Êîëåñíèêîâ.  ìèíóâøèé ÷åòâåðã îí âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáëàñòíûõ îðãàíèçàöèé ïîëèòïàðòèé Äíåïðîïåòðîâùèíû. Ó÷àñòíèêè ýòîé âñòðå÷è, íåñìîòðÿ íà èäåîëîãè÷åñêèå ðàçíîãëàñèÿ, ñîãëàñèëèñü ñ òåì, ÷òî âàæíåéøàÿ çàäà÷à ñåãîäíÿ - ñîõðàíåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè â îáëàñòè

ÇÀÔÈÊÑÈÐÎÂÀËÈ ßÏÎÍÖÛ

ÐÅÊÎÐÄ ÕÎËÎÄÀ  Àíòàðêòèäå çàôèêñèðîâàëè íîâûé ðåêîðä õîëîäà - ìèíóñ 91 ãðàäóñ ïî Öåëüñèþ. Òàêèå äàííûå ïîëó÷èëè íà ÿïîíñêîé èññëåäîâàòåëüñêîé ñòàíöèè «Êóïîë Ôóäçè». Ýòà òåìïåðàòóðà ñòàëà ñàìîé íèçêîé èç òåõ, êîòîðûå êîãäà-íèáóäü ôèêñèðîâàëèñü íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè. Òåïåðü «Êóïîë Ôóäçè» ñòàë íîâûì «ïîëþñîì õîëîäà». Ðàíüøå ýòîò òèòóë ïðèíàäëåæàë ðîññèéñêîé ñòàíöèè «Âîñòîê». Ïðåäûäóùèé ðåêîðä áûë ïîñòàâëåí åùå â êîíöå XX ñòîëåòèÿ è ñîñòàâëÿë ìèíóñ 89,2 ãðàäóñà ïî Öåëüñèþ.

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ ÄÎÃÎÂÀÐÈÂÀÒÜÑß

Украина продолжает двигаться путем евроинтеграции, и стратегия страны неизменна, отметил председатель ОГА. «Соглашение об Ассоциации с ЕС должно создать новые воз-

можности для украинской экономики, при этом не разрушив связи с традиционными рынками сбыта отечественной продукции. От этого зависят рабочие места сотен тысяч украинцев, возможность платить пенсии и социальные пособия», - отметил он. «Переговорный процесс об условиях Ассоциации продолжается. И его важная составляющая - стабильность общества, готовность политсил к конструктивному диалогу в интересах украинцев», - также подчеркнул Дмитрий Колесников. К конструктивному диалогу на всеукраинском уровне призвал и премьерминистр Николай Азаров. На своей странице в Фейсбук он написал: «Мы предложили диалог. Это единственный выход для всех, кто действительно думает о судьбе нашей страны, о наших людях. Этот диалог надо вести не только с теми, кто находится на Майдане, но и с теми, кто продолжает работать на заводах, предприятиях, на полях».

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ШАГ Депутат облсовета Владислав Романов отметил, что встреча с губернатором Дмитрием Ко-

ÇÀÄÀ×À ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ Â ÎÁËÀÑÒÈ лесниковым имела положительный результат. По его словам, на встрече говорили о том, чтобы ни в коем случае не дать возможности спровоцировать обострение ситуации. Кроме того, как отметил он, представители оппозиционных партий взяли на себя обязательства: на мирных акциях в поддержку евроинтеграции соблюдать соответствующий порядок и дисциплину. По словам политолога Виктора Пащенко, встреча губернатора с лидерами политсил, действующих в области, - положительный шаг при той конфронтации, которая сейчас существует в украинском обществе. «В свете событий последних дней конструктивный диалог, попытки договариваться это новое качество политики. И другого выхода, кроме диалога, в рамках легитимных, законных действий я сейчас не вижу», - говорит он.

ÁÓ Ä²ÂÍÈÖÒÂÎ ÒÐÈÂÀª ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ

«ªâðîáàñêåò-2015»: ñïðàâà ÷åñò³ ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Óë³òêó 2015 ðîêó Äí³ïðîïåòðîâùèíà ñòàíå ñïîðòèâíèì ñåðöåì ªâðîïè: Óêðà¿íà ïðèéìàòèìå ×åìï³îíàò ªâðîïè ç áàñêåòáîëó «ªâðîáàñêåò-2015»

Ï²Ä ×ÀÑ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯ ÇÀ̲ÍßÒÜ ÔÀÑÀÄ ² ÏÎÊвÂËÞ

У рамках підготовки до чемпіонату у Дніпропетровську будують нову сучасну спортивну арену, у Дніпродзержинську нову тренувальну базу, розпочато реконструкцію будівлі спортивного палацу «Метеор» у Дніпропетровську. Під час другого засідання обласного організаційного комітету губернатор Дмитро Колєсніков поставив завдання:

територій під вимоги FIBA. Буде збережена можливість проведення змагань, тренувань, концертів, театральних прем’єр, балету на льоду, виставок. Під час реконструкції замінять фасад та покрівлю комплексу, оздоблення внутрішніх стін, перекриття для збільшення навантаження та збільшать кількість глядацьких місць до 6 020.

завершити будівництво цих трьох основних спортивних об’єктів до кінця 2014-го. «Євробаскет» для нас - своєрідний «матч-реванш». Ми так і не стали містом, що приймало Чемпіонат Європи з футболу. Тому в 2015 році ми повинні показати всій Європі, всьому

спортивному співтовариству світу, що Дніпропетровськ спроможний проводити такі форуми на найвищому рівні», зазначив очільник області. Як доповів мер Дніпродзержинська Станіслав Сафронов, наразі вже підготовлено документацію

стадії «Проект», отримано експертний звіт щодо розгляду проектної документації; декларацію про початок виконання будівельних робіт. Триває й реконструкція СК «Метеор», що передбачає модернізацію будівлі та перепланування приміщень і прилеглих


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487) ○

ÐÎÁÎ×À ÏίÇÄÊÀ

Òðóäîâà ñëàâà ïðîìèñëîâîãî ì³ñòà ІНТЕРНАТ ДЛЯ ДІТЕЙ

ÌÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë ³ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ â³äâ³äàëè Êðèâèé гã гã,, äå ó ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè ïðèâ³òàëè ïðàö³âíèê³â ϳâí³÷íîãî ÃÃÇÊ, ÇÊ, êåð³âíèêàìè ÿêîãî âîíè êîëèñü áóëè é ñàì³, ç 50-ð³÷÷ÿì ï³äïðèºìñòâà. Öüîãî æ äíÿ êîìóíàëüíèêè ì³ñòà îòðèìàëè ñó÷àñíó ïðèáèðàëüíó òåõí³êó ЮВІЛЕЙ КОМБІНАТУ 6 грудня Північний гірничо-збагачувальний комбінат Кривого Рогу відсвяткував свій піввіковий ювілей. Під час урочистостей Олександр Вілкул нагородив відзнаками кращих працівників, які зробили вагомий внесок у розвиток підприємства. «Секрет успіху та розвитку Північного ГЗК - не тільки в техніці і оснащенні, але й у трудовому колективі. За 50 років тут утворилися 660 трудових сімей та 14 династій. Це люди, які присвятили життя рідному комбінату і в цих традиціях виховують своїх дітей і онуків», відзначив віце-

прем'єр. Губернатор Дмитро Колєсніков також зазначив: «Зараз на зовнішніх ринках склалася непроста ситуація - багато підприємств втратили ринки збуту, спостерігається стагнація економіки. Наші ж підприємства не просто тримаються, а модернізуються і розвиваються. Вони соціально орієнтовані, й це бачать наші громадяни». У рамках святкування 50-річчя комбінату Олександр Вілкул і Дмитро Колєсніков також відкрили Музей трудової слави підприємства, де зібрано експонати, що демонструють історію становлення й розвитку Північного ГЗК.

ДО ЗИМИ ГОТОВІ Під час робочої поїздки Олександр Вілкул передав криворізьким комунальникам 39 одиниць сучас-

ÇÀ 50 ÐÎʲ ÍÀ ÃÇÊ ÓÒÂÎÐÈËÈÑß 660 ÒÐÓÄÎÂÈÕ Ñ²ÌÅÉ

Того ж дня голова ОДА проінспектував якість обслуговування та лікування дітей з фізичними та розумовими вадами у Криворізькому дитячому будинку-інтернаті. Дмитро Колєсніков поспілкувався з персоналом та оглянув приміщення закладу: музичну залу, ігрові та спальні кімнати. Звертаючись до працівників інтернату він наголосив: «Ваша праця непроста, але дуже важлива. Ви даруєте лю-

ÍÎÂÈÍÈ ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ

ÍÀà ÎÐÎÄÈËÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅͲ ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ âèäàâ Óêàç «Ïðî â³äçíà÷åííÿ äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè», ÿêèì íàãîðîäæåíî 20 ñïîðòñìåí³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè - ïåðåìîæö³â ³ ïðèçåð³â ÕÕ²² ë³òí³õ Äåôë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2013 ðîêó â ì³ñò³ Ñîô³¿ òà 5 òðåíåð³â. Ãóáåðíàòîð Äí³ïðîïåòðîâùèíè Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ñïîðòñìåí³â ³ç ö³ºþ ïî䳺þ. «Ï³äíÿâøèñü íà âèñîêèé ï’ºäåñòàë, âè ïðèìíîæèëè ñëàâó Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà Óêðà¿íè. Âàøå ïàëêå ïðàãíåííÿ áîðîòèñü òà äîñÿãàòè ìåòè º ïðèêëàäîì ìóæíîñò³ é ñèëè äóõó äëÿ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â», - çàçíà÷èâ ãóáåðíàòîð. ○

ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜʲ ÇÌÀà ÀÍÍß ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÇÌÀÃÀÍÍß

ÏÅÐÅÌÎà ËÈ ÏÅÐÅÌÎÃËÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖ²

ної прибиральної та снігоочисної техніки. «Тепер ми забезпечили потреби міста в техніці на 100%. І завдання комунальних служб - аби ця техніка не стояла, а своєчасно виїжджала в разі погіршення погодних умов. Прибирала сніг, якісно посипала дороги, забезпечувала високий рівень благоустрою», - сказав віцепрем'єр.

Дніпропетровщина оновлює матеріально-технічну базу комунальних господарств. Раніше сучасні машини для прибирання вулиць отримали Павлоград та Дніпродзержинськ, минулого тижня - Кривий Ріг. Загалом цього року в області було закуплено 110 одиниць спецтехніки. Про це зазначив губернатор Дмитро Колєсніков.

бов, опіку, надію і віру в себе тим, хто потребує цього найбільше. Незважаючи ні на що, намагаєтеся запалити у своїх вихованцях іскру, розвинути їхні здібності, допомогти їм жити у суспільстві». У музичній залі керівник регіону подивився невеличкий уривок вистави, що її покажуть діти на новорічні свята.

ÂÈÇÍÀ ×ÍÀ ÄÀ ÂÈÇÍÀ×ÍÀ ÄÀÒÒÀ

³éñüêîâîñëóæáîâö³â ïðèâ³òàëè ç ð³÷íèöåþ ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Öüîãî ðîêó Çáðîéí³ cèëè Óêðà¿íè â³äçíà÷àþòü 22-ãó ð³÷íèöþ ç äíÿ ñâîãî çàñíóâàííÿ. Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà âåòåðàí³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç âèçíà÷íîþ äàòîþ Під час урочистостей Дмитро Колєсніков нагородив 16 зразкових військовослужбовців. «Я дякую всім військовослужбовцям, працівникам Збройних cил України та ветеранам служби за напо-

легливу працю і наснагу в благородній військовій справі», - зазначив голова облдержадміністрації. Він також нагадав, що цього

року Дніпропетровщина стала центром оперативного командування «Південь», якому підпорядковуються 11 областей Украї-

ни. «Це висока відповідальність і велика честь для нашого регіону, яку з гідністю несуть наші військовослужбовці», - сказав Дмитро Колєсніков. За його словами, сьогодні завдяки реформуванню армії та скасуванню загального призову на строкову службу у молодих людей з’явилася можливість свідомо, цілеспрямовано і добровільно будувати кар’єру в Збройних силах. «Наша мета - створення сучасної професійної, потужної, технічно оснащеної і мобільної армії, яка буде надійним гарантом безпеки нашої держави», - заявив очільник регіону.

Ó Ðåñïóáë³êàíñüêîìó ó÷èëèù³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òðèâàëè â³äêðèò³ Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè ñåðåä øêîëÿð³â, ïðèñâÿ÷åí³ ïàì’ÿò³ çàñëóæåíîãî òðåíåðà Óêðà¿íè Ñåðã³ÿ Îïåðàéëà. Çà íàãîðîäè çìàãàëèñÿ øê³ëüí³ êîìàíäè ç 23 îáëàñòåé Óêðà¿íè, à òàêîæ ³ç Êèºâà òà Ñåâàñòîïîëÿ. Ó çàãàëüíîêîìàíäíîìó çàë³êó ïåðåìîãëà çá³ðíà Äíiïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, íàáðàâøè 455 î÷îê. Ãóáåðíàòîð Äí³ïðîïåòðîâùèíè Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ïî÷èíàþ÷èõ ñïîðòñìåí³â ðåã³îíó ç ïåðåìîãîþ. ○

ÔÎÐÌÓ ËÀ ÓÑϲÕÓ ÔÎÐÌÓËÀ

ËÅÊÖ²¯ ÄËß ÑÒÓ ÄÅÍҲ ÑÒÓÄÅÍҲ ϳä ÷àñ òóðó «Ôîðìóëà óñï³õó» ëåêö³¿ ë³äåðà ̳æíàðîäíîãî ðóõó Street Workout Äåíèñà ̳í³íà â³äáóëèñÿ â ïîíàä 20 íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íàøî¿ îáëàñò³, â òîìó ÷èñë³ - â êîëåäæàõ òà ïðîôòåõó÷èëèùàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà é Êðèâîãî Ðîãó. Íà ëåêö³ÿõ ìîëîäü ä³çíàâàëàñü, ÿê ïîçáóòèñÿ øê³äëèâèõ çâè÷îê ³ ðîçïî÷àòè ðåãóëÿðí³ çàíÿòòÿ ñïîðòîì. Ó òóð³ âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå 5 òèñ. ñòóäåíò³â îáëàñò³. ѲÌÅÉͲ ˲ÊÀв

ÎÁÐ ÀËÈ ÊÐ ÀÙÈÕ ÎÁÐÀËÈ ÊÐÀÙÈÕ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ô³íàë ùîð³÷íîãî îáëàñíîãî êîíêóðñó íà çâàííÿ êðàùîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Ïåðåìîãëà â íüîìó Íàä³ÿ ̳³ ë³êàð Áîðîê³âñüêî¿ àìáóëàòî𳿠Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåääîïîìîãè. ϳä ÷àñ ô³íàëó îáëàñíîãî êîíêóðñó 9 ó÷àñíèê³â ç óñ³º¿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðåçåíòóâàëè ïðèñóòí³ì â³äåîðîëèê ïðî ñåáå, ñâîþ ïðîôåñ³þ òà ñâ³é ìåäçàêëàä, â³äïîâ³ëè íà åêçàìåíàö³éí³ á³ëåòè òà ïðîäåìîíñòðóâàëè ïðàêòè÷í³ çíàííÿ.


4 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

«ÏÅÒÐÈÊÎÂÊÅ» ÏÐÈÑÂÎÈËÈ ÑÒ ÑÒÀÀÒÓÑ ÈÀ «ÌÎÑÒ-ÄÍÅÏл ïðîâåëî ýêñïåðòíûé îïðîñ íà òåìó: «Êàêóþ ðîëü ñûãðàåò ïðèñâîåíèå Ïåòðèêîâêîé ðîñïèñè ñòàòóñà êóëüòóðíîãî íåìàòåðèàëüíîãî íàñëåäèÿ ÷åëîâå÷åñòâà â êóëüòóðíîé æèçíè Äíåïðîïåòðîâùèíû è Óêðàèíû?»

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

- Ïðèñâîåíèå Ïåòðèêîâêîé ðîñïèñè ñòàòóñà êóëüòóðíîãî íåìàòåðèàëüíîãî íàñëåäèÿ ÷åëîâå÷åñòâà - ýòî î÷åíü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Ýòî î÷åíü âàæíûé ñòàòóñ â ìàñøòàáàõ íå òîëüêî Óêðàèíû, íî è âñåé Åâðîïû. ß áû ïðèñâîèë Ïåòðèêîâêå åùå áîëåå âûñîêîå çâàíèå. Âåäü âñå, ÷òî áûëî ñäåëàíî ïåòðèêîâñêèìè ìàñòåðàìè, ïîëüçóåòñÿ îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó åâðîïåéöåâ. È î÷åíü õîðîøî, ÷òî íàõîäÿòñÿ òàêèå ëþäè, êîòîðûå óäåëÿþò ìíîãî âðåìåíè è ñèë ïðîäâèæåíèþ áðåíäà «Ïåòðèêîâêà». Íî ñàìîå ãëàâíîå - ýòî ïðèçíàíèå ÷åëîâå÷åñòâîì íàðîäíîãî èñêóññòâà óêðàèíñêîãî íàðîäà. „ ÍÈÊÎËÀÉ ÏÎËßÊÎÂ, ðåêòîð ÄÍÓ èì.Îëåñÿ Ãîí÷àðà:

- ß î÷åíü ðàä, ÷òî Ïåòðèêîâñêîé ðîñïèñè ïðèñâîèëè òàêîé ïî÷åòíûé ñòàòóñ. Âåäü «Ïåòðèêîâêà» - ýòî æåì÷óæèíà íàøåãî ðåãèîíà. Áåññïîðíî, ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ èìèäæà Äíåïðîïåòðîâùèíû è äàñò âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòü ãîñòåé èç Åâðîïû ñ íàøèìè äîñòèæåíèÿìè. „ ÒÀÒÜßÍÀ ØÀÏÀÐÅÍÊÎ, äèðåêòîð Äíåïðîïåòðîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ:

- Ýòî ñîáûòèå ìû æäàëè ïî÷òè äâà ãîäà. Äíåïðîïåòðîâñêèé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ëåòîì âûñòàâêè Ïåòðèêîâñêîé ðîñïèñè â øòàá-êâàðòèðå ÞÍÅÑÊÎ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî îãðîìíûé øàã äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè èñêóññòâà Ïåòðèêîâñêîé ðîñïèñè âî âñåì ìèðå. Òî, ÷òî «Ïåòðèêîâêà» óäîñòîèëàñü ñòàòóñà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, - ðåçóëüòàò òèòàíè÷åñêîãî òðóäà áîëüøîãî êîëëåêòèâà ëþäåé, ýòî áîëüøàÿ ïîáåäà. ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÀÉÒÀ MOST-DNEPR.INFO

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487)

Àëåêñàíäð Âèëêóë: «Ïåòðèêîâêà - ýòî äóøà Óêðàèíû. Ïåòðèêîâêà - ýòî åå ãîðäîñòü, åå íàöèîíàëüíûé áðåíä»

„ ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÄÎÄ, ãëàâà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëñîâåòà:

„ ÆÀÍ ÌÅËÜÍÈÊÎÂ, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Òåàòðà ðóññêîé äðàìû èì. Ãîðüêîãî, íàðîäíûé àðòèñò Óêðàèíû:

ÇÍÀÊÎÂÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

 ÿíâàðå 2013 ãîäà âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àëåêñàíäð Âèëêóë â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðåçåíòîâàë áðåíä «Ïåòðèêîâêà» è èíèöèèðîâàë íîìèíèðîâàíèå Ïåòðèêîâñêîé ðîñïèñè íà çâàíèå íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.

- Óâåðåííî øàãàòü â áóäóùåå íåâîçìîæíî, åñëè íå ïîìíèøü ñâîèõ êîðíåé. Ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü î÷åíü âàæíî. ÞÍÅÑÊÎ èãðàåò îãðîìíóþ ðîëü â ýòîì âîïðîñå, âåäü áëàãîäàðÿ èõ ðàáîòå ýòî íàïðàâëåíèå è ðàçâèâàåòñÿ. Ïðèÿòíî, ÷òî èñêóññòâî Ïåòðèêîâñêîé ðîñïèñè ñåãîäíÿ ïåðåæèâàåò òàêîé ðåíåññàíñ. Ïåòðèêîâêà óæå ñòàëà âèçèòíîé êàðòî÷êîé Óêðàèíû. Ýòî óñïåõ íå òîëüêî Äíåïðîïåòðîâùèíû, íî è âñåé Óêðàèíû.

ÞÍÅÑÊÎ âêëþ÷èë Ïåòðèêîâñêóþ ðîñïèñü ñ Äíåïðîïåòðîâùèíû â Ñïèñîê âñåìèðíîãî íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Âïåðâûå óêðàèíñêîå íàðîäíîå èñêóññòâî ïîëó÷èëî òàêîé ñòàòóñ. Âàæíîå äëÿ Óêðàèíû ðåøåíèå ïðèíÿòî âî âðåìÿ 8-é ñåñèè Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîãî êîìèòåòà ïî îõðàíå íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, êîòîðîå ïðîøëî â Áàêó (Àçåðáàéäæàí) ïðè ó÷àñòèè 600 ýêñïåðòîâ èç 95 ñòðàí ìèðà ВЫСОКИЙ СТАТУС Это достижение стало возможным благодаря трехлетним усилиям огромного количества неравнодушных людей, которых в 2010 году объединил вокруг проекта тогдашний губернатор Днепропетровщины Александр Вилкул. Став вице-премьер-министром, он продолжил эту кропотливую работу. В результате конструктивного диалога общества и государства к процессу были привлечены ряд государственных органов власти. «Эта победа - очень знаковое событие. Украину объединяют духовные и культурные ценности всех ее регионов. Это - результат масштабной работы. Более пятидесяти международных выставок, поддержка «Петриковки» внутри страны. Наше традиционное казацкое искусство, которому более пятисот лет, является важным элементом самоидентификации украинцев во всем мире. Нам есть, чем гордиться», - подчеркивает Александр Вилкул, который в течение трех

лет был руководителем этого проекта. Министр культуры Леонид Новохатько отметил, что Петриковская роспись - это первый украинский объект, который занесен в список нематериального культурного наследия человечества, и работа в этом направлении продолжится. «Межправительственному комитету по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО было подано три объекта от Украины Петриковская роспись, Косовская керамика и Сорочинская ярмарка. Но на этой сессии утвердили только один объект - Петриковскую роспись, которая полностью соответствует критериям ЮНЕСКО», - сказал Леонид Новохатько. За последние три года в ходе реализации проекта по продвижению Петриковского бренда за рубежом провели более 50 выставок Петриковской росписи во многих странах мира. В частности, Петриковская роспись презентовалась в посольствах Украины в странах Евросоюза, в Ев-

ропейском Парламенте в Брюсселе, в Музее современного искусства в Кувейте, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, а также в известной испанской культурнонаучной институции «Ateneo de Madrid», в университете Мадрида, в городах Барселона и Малага.

БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ При подготовке к восьмой сессии комитета Министерство культуры и Министерство иностранных дел Украины направили обращение в Чехию, Марокко, Бразилию, Китай, Египет, Японию, Грецию, Кыргызстан, Испанию, Латвию и другие страны с просьбой о поддержке украинского объекта «Петриковская роспись - декоративно-орнаментальная живопись XIX-XXI вв.» во время рассмотрения вопроса о его внесении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. «Петриковка» - это гордость и национальный бренд Украины. «Петриковка» - это душа Украины. В ней хранится знаменитое казацкое прошлое, которое органично дополняет бесценное культурное наследие человечества. Предоставление Петриковской росписи статуса нематериального культурного наследия человечества - это историческое событие для нашего государства. Это мощный стимул для укрепления международного имиджа Украины в мире как современного центра развития уникального самобытного искусства», -

сказал Александр Вилкул. Он отметил, что это событие станет наилучшей рекламой Украины и Днепропетровщины за границей. Что, в свою очередь, привлечет туристов со всего мира и инвесторов для развития туристической инфраструктуры нашей страны. «Петриковская роспись - визитная карточка Днепропетровщины и всей Украины. Мы не только храним эту традицию, мы максимально популяризируем «Петриковку» среди населения области, в Украине и за рубежом. Мы гордимся тем, что масштабная работа, которая проведена под руководством Александра Вилкула в течение трех лет заложила мощную основу исторической победы - предоставление Петриковской росписи статуса всемирного наследия ЮНЕСКО», - подчеркнул председатель Днепропетровского облсовета Евгений Удод.

ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ «Надо сделать все, чтобы знания, уникальный талант и профессионализм петриковских мастеров передавались будущим поколениям», - отметил Александр Вилкул. Для этого реализуются специальные образовательные программы в детских садах, школах и вузах Днепропетровской области. Введен единый региональный урок по обучению школьников азам росписи. В Днепропетровском училище культуры открыта специальная кафедра Петриковской росписи. Традиционным является международный фес-

тиваль-ярмарка «Петриківский дивоцвіт», в котором принимают участие мастера из Беларуси, России, Польши. В Книгу рекордов Украины вошел 120метровый Петриковский орнамент ручной работы. В создание этой росписи свой вклад внесли и признанные мастера кисти, и юные жители поселка, и европейские дипломаты. В этом году на Днепропетровщине презентовали логотип «Петриковка», который создан в ответ на многочисленные обращения местной общины для того, чтобы выделять работы, которые созданы именно в Петриковке. Логотип представляет собой цветок, выполненный полукруглыми мазками. Это известный всем элемент Петриковской росписи «луковица». В этом году на украинском международном фестивале TheBestCity, который признан одним из самых масштабных европейских фестивалей, организовали арт-территорию, посвященную «Петриковке». «Петриковскую роспись можно найти не только в Днепропетровском регионе. В Киеве на Андреевском спуске, во Львове или Харькове - везде есть сувениры или другие работы, выполненные в «петриковском» стиле. Сегодня «Петриковка» является неотъемлемой частью не только нашей истории, но и современности. И я с полной уверенностью могу сказать, что «Петриковка» заслужила всемирное признание», - подытожил Александр Вилкул.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487) ○

ÎÊÑÀÍÀ ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÄÀÐÜÈ ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà îñòàâèëà íåèçã ëàäèìûé ñëåä íåèçãëàäèìûé è ñòàëà òÿæåëåéøèì èñïûòàíèåì äëÿ ñîòåí òûñÿ÷ ëþäåé. Çàäà÷à íûíåøíåãî ïîêîëåíèÿ - âîñïèòàòü ó ìîëîäåæè ÷óâñòâî ããëóáîêîãî ëóáîêîãî óâàæåíèÿ ê ñâîåé èñòîðèè è ñîõðàíèòü ïàìÿòü î áåññìåðòíîì ïîäâèãå íàøåãî íàðîäà.  Äíåïðîïåòðîâñêîì ðåãèîíå âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ 5 декабря в «ВІСТІЦЕНТРІ» состоялась «прямая линия», посвященная вопросам современного военнопатриотического воспитания. На вопросы читателей отвечали председатель совета ветеранов Днепропетровской области Станислав Шевченко, представитель областной молодежной администрации, куратор проекта «Голос ветерана» София Пышнева, а также волонтеры Александра Нелюбина и Ксения Кауфман.

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß «Â²ÑÒÅÉ»

Âåëèêàÿ èñòîðèÿ - èç ïåðâûõ óñò

Как отметил Станислав Шевченко, сегодня в регионе ведется обширная работа по патриотическому воспитанию регулярно проходят встречи ветеранов со школьниками и студентами, возобновляется традиционная игра «Зарница», в школах работают музеи боевой славы, в которых экскурсоводы - школьники. Он также рассказал, что в ближайшее время выйдет книга «Трудовая слава Днепропетровщины», посвященная выдающимся людям

ÏÐÎÅÊÒ ÑÎÕÐÀÍÈÒ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÄËß ÏÎÒÎÌÊÎÂ

Волонтеры Алекнашего края - ветеранам, Героям Соцтру- сандра и Ксения, кода и героям Украи- торые уже записали видеоинтервью с нены. сколькими участни«ГОЛОС ками ВОВ, рассказаВЕТЕРАНА» ли о собственных Чтобы сохранить впечатлениях. По их для будущих поколе- словам, проект очень ний воспоминания интересен молодеветеранов ВОВ, жи- жи. Ветераны, в вущих на Днепро- свою очередь, рапетровщине, по ини- достно делятся своициативе губернатора ми воспоминаниями Дмитрия Колеснико- и всегда тепло прива был разработан нимают волонтеров. проект «Голос ветерана». По словам СТАТЬ председателя ОГА, ВОЛОНТЕРОМ «Голос ветерана» очень важно сохранить и донести сле- объединил студендующим поколени- тов шести вузов ям то, что помнят Днепропетровска. наши прославлен- Проект заинтересоные земляки. Плани- вал не только молоруется, что к октяб- дежь.Многие читарю 2014-го будет со- тели спрашивали, брано около 25 тысяч как можно принять участие в волонтерсрассказов.

кой работе. София Пышнева сообщила, что все желающие найдут необходимую информацию в группе «ВКонтакте», посвященную проекту «Голос ветерана», или посетив сайт проекта. Связаться с координаторами можно по email: golos. veterana1 @gmail.com. Для записи разрешается использовать любые устройства планшет, телефон, видеокамеру. Качество записи и монтажа не имеют особого значения, важно, что эти «живые интервью» помогут сохранить эмоции и воспоминания людей, прошедших сквозь страшные испытания войны.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÈIJËßÞÒÜ ÓÂÀÃÓ

ÏÀ ÒвÎÒÈ×ÍÅ ÂÈÕÎÂÀÍÍß ÏÀÒвÎÒÈ×ÍÅ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëÿþòü â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàííþ ìîëîä³. Êîìïëåêñ çàõîä³â ç ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ â ðåã³îí³ ðåàë³çóºòüñÿ â ðàìêàõ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ä³òè - ìàéáóòíº Óêðà¿íè». Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ðîñòèñëàâ Áîòâ³íîâ ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿. ³í çàçíà÷èâ, ùî â îáëàñò³ â ðàìêàõ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ ïðîâîäÿòü ð³çíîìàí³òí³ çàõîäè, â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïðàöþþòü ãóðòêè é ìóçå¿ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íî¿ ñëàâè. Öüîãî ðîêó â³äáóëàñÿ íèçêà ãðàíä³îçíèõ ïîä³é ³ç ðåçîíàíñîì íà âñþ êðà¿íó - öå àêö³ÿ «Áåçñìåðòíèé ïîëê», ìàðàôîí «Ñëàâà âèçâîëèòåëÿì». Çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ðåàë³çóºòüñÿ ïðîãðàìà «Ãîëîñ âåòåðàíà», â ðàìêàõ ÿêî¿ ìîëîäü çàïèñóº àóä³î- òà â³äåî³ñòî𳿠âåòåðàí³â. ³éñüêîâèé êîì³ñàð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ïîëêîâíèê Ñåðã³é Êàëàøíèêîâ çàçíà÷èâ, ùî â îáëàñò³ â³äì³ííî íàëàãîäæåíà ñï³âïðàöÿ ó â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàíí³ ìîëîä³ ç Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ. ○

Îà ËßÄ-Ê ÎÍÊÓÐÑ ÎÃËßÄ-Ê ËßÄ-ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÅÐÅÌÎà ÏÅÐÅÌÎÃÀÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂֲ ̳í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè ï³äáèëî ï³äñóìêè Âñåóêðà¿íñüêîãî îãëÿäóêîíêóðñó íà êðàùå ô³çè÷íå âèõîâàííÿ òà ñïîðò ñåðåä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè. Òðè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ âèáîðîëè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Çîêðåìà, ² ì³ñöå ïîñ³â Äí³ïðîïåòðîâñüêèé êîëåäæ òåõíîëîã³é òà äèçàéíó, ²² ì³ñöå - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òðàíñïîðòíî-åêîíîì³÷íîãî êîëåäæó, ²²² ì³ñöå âèáîðîâ Äí³ïðîäçåðæèíñüêèé ìåòàëóðã³éíèé êîëåäæ.

ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐ ÀÄÀ ÍÀÃÐÀÄÀ

Âûáåðóò ëó÷øåãî ìåäèêà ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß

Êîíêóðñ «Íàöèîíàëüíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïðåìèÿ» ïðîâîäèòñÿ â ÓÓêðàèíå êðàèíå ñ 2008 ãîäà. Åãî öåëü îïðåäåëèòü ëó÷øèõ âðà÷åé, ïðåïîäàâàòåëåé ìåäâóçîâ, à òàêæå ïðîôèëüíûå ó÷åáíûå è ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ Участвовать в конкурсе может врач любой специализации, младший медработник или больница. Единственное условие чтобы не возражал коллектив. «Конкурс дает шанс каждому заявить о своей работе и, тем самым, стать одним из участников реализации основной цели проекта - содействовать развитию медицинской отрасли», - говорит главврач

Днепропетровского областного центра здоровья Юрий Корягин. Отбор финалистов происходит в три этапа. В жюри - практикующие врачи, научные специалисты, имеющие постоянную клиническую практику, специалисты МЗ Украины.

листов в разных номинациях. «В этом году финалистов оказалось чуть больше - 110 человек из 17 областей Украины. В том числе 8 - из Днепропетровской области. В основном это представители детской городской больницы №3 и преподаватели нашей медакадемии», - говорит Юрий Корягин. Он также отметил, что представители нашего региона не раз становились лауреатами «Национальной медицинской премии». Узнать имя самого лучшего практикующего врача, преподавателя или номер лучшей больницы Украины можно будет в преддверии Дня медика в 2014 В результате, из всех году. Именно тогда пройподанных заявлений дет церемония награждежюри отбирает 100 фина- ния.

 ×ÈÑËÅ ÔÈÍÀËÈÑÒΠ- 8 ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÐÅÃÈÎÍÀ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

ÎÒÂÅÒßÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 12 äåêàáðÿ (÷åòâåðã) â 11.00 ⠫²ÑÒ²-ÖÅÍÒв» ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ». Òåìà: «Êàê çàùèòèòüñÿ îò íåêà÷åñòâåííûõ óñëóã è òîâàðîâ?» Íà âîïðîñû äîçâîíèâøèõñÿ îòâåòÿò: - íà÷àëüíèê Ãîñïîòðåáèíñïåêöèè â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Áåñåäà; - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ âíóòðåííåé òîðãîâëè Ãîñïîòðåáèíñïåêöèè â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Çîÿ Èâàíîâíà Áîðù; - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ Ëåùåíêî. Âû ìîæåòå çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòàì ïî

òåëåôîíó (0562) 31-29-56 èëè ïðèñëàòü åãî íà ýëåêòðîííóþ

ïî÷òó visti-centr@i.ua.


6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ÍÎÂÈÍÈ ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÏÐÈÉÎÌ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÊÅвÂÍÈÖÒÂÎÌ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ Ó ÃÐÓÄͲ 2013 ð. Íà âèêîíàííÿ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â.ßíóêîâè÷à ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñí³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ âïðîäîâæ ïîòî÷íîãî ïåð³îäó 2013 ðîêó îðãàí³çîâàíà ³ ïðîâåäåíà àêòèâíà ðîáîòà ùîäî ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ãðîìàäÿí íà çâåðíåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 40 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, âðåãóëüîâàíîãî Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí». Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü Ãëàâè äåðæàâè ùîäî ÿêîñò³ ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ òðèìຠöå ïèòàííÿ ï³ä ïîñò³éíèì îñîáèñòèì êîíòðîëåì. Ïåðø çà âñå öå ñòîñóºòüñÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåðòàþòüñÿ ³íâàë³äè òà ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, âåòåðàíè â³éíè òà ïðàö³, ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, æ³íêè, ÿêèì ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ Óêðà¿íè «Ìàòè-ãåðî¿íÿ», áàãàòîä³òí³ ñ³ì'¿, îäèíîê³ ìàòåð³ òà ³íø³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà ï³äòðèìêè. Ó ãðóäí³ îñîáèñò³ ïðèéîìè ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà òà éîãî çàñòóïíèê³â ïðîâîäÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî ãðàô³êà ç 10-¿ äî 13-¿ ãîäèíè â ðåã³îíàëüíîìó ³íôîðìàö³éíî-ðåñóðñíîìó öåíò𳠫³äêðèòà âëàäà», ùî íà ² ïîâåðñ³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ïð.ʳðîâà, 1. 02 грудня 16 грудня

КОЛЄСНІКОВ Д.В. голова облдержадміністрації

10 грудня 24 грудня

КРУПСЬКИЙ А.Ф. перший заступник голови облдержадміністрації (питання охорони здоров’я, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, освіти і науки, культури, туризму, національностей та релігій, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді) ПОДОПЛЄЛОВА Н.Л. заступник голови керівник апарату облдержадміністрації

06 грудня 20 грудня 12 грудня 26 грудня

05 грудня 19 грудня 03 грудня 17 грудня

11 грудня 25 грудня

БОТВІНОВ Р.Г. заступник голови облдержадміністрації (питання взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи, промисловості, екології та природних ресурсів) БУРІК О.С. заступник голови облдержадміністрації (питання житловокомунального господарства, будівництва, транспорту, зв’язку, архітектури) МОЛОКОВ С.В. заступник голови облдержадміністрації (питання економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності, інформаційних технологій та електронного урядування, соціального захисту населення, у справах дітей) НЕСТЕРЕНКО В.Г. заступник голови облдержадміністрації (питання агропромислового комплексу та розвитку сільських територій, харчової та переробної промисловості, земельних відносин)

Ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ï³äâèùåííÿ îïåðàòèâíîñò³ é åôåêòèâíîñò³ ¿õíüîãî ðîçãëÿäó, ïîëåãøåííÿ ¿õíüîãî ïîäàííÿ â îáëàñò³ çàñòîñîâóþòüñÿ ð³çí³ ôîðìè ïðèéîìó çâåðíåíü ç âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Òîæ ç óðàõóâàííÿì óñ³õ ïîòðåá ìåøêàíö³â â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ çâ'ÿçêó ãðîìàäÿí ³ç âëàäîþ º òàê³ ìîæëèâîñò³: 1. Íàä³ñëàòè çâåðíåííÿ ïîøòîþ íà àäðåñó: 49004, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. ʳðîâà,1. 2. Ñêîðèñòàòèñü ñêðèíüêîþ, âñòàíîâëåíîþ â õîë³ íà ² ïîâåðñ³ â áóä³âë³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. ʳðîâà,1). 3. Ïðèíåñòè îñîáèñòî â öåíòð «Â³äêðèòà âëàäà», ïð. ʳðîâà,1, 1-é êàá³íåò, ç 9.00 äî 18.00 (â ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 16.45). 4. Çàòåëåôîíóâàòè äî êîíòàêò-öåíòðó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà» çà íîìåðîì 0 800 505 600 ç ïîíåä³ëêà äî ï'ÿòíèö³ ç 9.00 äî 17.00. 5. Íàïèñàòè åëåêòðîííå çâåðíåííÿ íà ñàéò³ êîíòàêòöåíòðó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà» www.callcenter.dp.gov.ua ç ìîæëèâ³ñòþ äîäàòè ôîòî àáî â³äåîìàòåð³àëè (ö³ëîäîáîâî). 6. Îòðèìàòè áåçîïëàòíó ïåðâèííó ïðàâîâó äîïîìîãó â öåíò𳠫³äêðèòà âëàäà», ïð. ʳðîâà,1, 5-é êàá³íåò (â³âòîðîê òà ÷åòâåð ç 10.00 - 12.00 òà ç 14.00 - 16.00). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ ïîøòîþ òà íà îñîáèñòèõ ïðèéîìàõ: (056) 742-70-82; 742-85-32. ²íôîðìàö³ÿ ï³äãîòîâëåíà óïðàâë³ííÿì ïî ðîáîò³ ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí àïàðàòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487)

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÀÐÌÈß

Êòî õî÷åò Ðîäèíó çàùèùàòü? ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà âñå ÷àñòè è ïîäðàçäåëåíèÿ ÂÑÓ áóäóò êîìïëåêòîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà êîíòðàêòíîé îñíîâå. Ñîõðàíèòñÿ ëèøü ïðèçûâ âî Âíóòðåííèå âîéñêà ÌÂÄ. Ïîýòàïíûé æå ïðîöåññ ïåðåõîäà ê ïðîôåññèîíàëüíîé àðìèè â Óêðàèíå äîëæåí çàâåðøèòüñÿ ê 2017-ìó. Êòî æå ìîæåò ñòàòü êîíòðàêòíèêîì è êàêèå óñëîâèÿ ñëóæáû ñåãîäíÿ ïðåäëàãàþò æåëàþùèì? КОГО ВОЗЬМУТ? Как рассказал журналистам военный комиссар Днепропетровского областного военного комиссариата, полковник Сергей Калашников, пойти служить по контракту может любой молодой человек в возрасте от 18 до 40 лет, имеющий полное среднее образование и удовлетворительное здоровье. Претенденты должны пройти профессионально-психологический отбор, иметь хорошую физическую подго-

ÊÎÍÒÐÀÊÒ Ñ ÐßÄÎÂÛÌÈ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÞÒ ÍÀ ÒÐÈ ÃÎÄÀ

лет. Плюс ко всему, раз в год выделяется материальная помощь в размере месячного оклада. Сергей Калашников также добавил, что контракт о прохождении воинской службы с военнослужащими, принятыми на должности рядового состава, подписываетДЕНЕЖНЫЙ ся на 3 года, а на должноВОПРОС сти сержантского и стар«Первый вопрос, кото- шинского состава - на 5 рый нам задают, это де- лет. нежное обеспечение контрактников», - гово- ПРЕИМУЩЕСТВА рит Сергей Калашников. СЛУЖБЫ Что касается других По его словам, граждане, принятые на воинскую преимуществ контрактслужбу по контракту, ной армейской службы, обеспечиваются стабиль- то это: ным денежным содержаˆ бесплатное мединием - от 3 тыс. гривен и цинское обслуживание, более, в зависимости от ˆ ежегодная помощь должности и выслуги на оздоровление,

товку и соответствовать требованиям воинской службы. Защищать Родину на контрактной основе также могут женщины в возрасте от 18 до 40 лет, у которых нет офицерских званий, но есть соответствующее образование и спецподготовка.

ÑËÓÆÈÒÜ ÌÎÆÍÎ Ñ 18 ËÅÒ ˆ бесплатные обеды или денежная компенсация за них. Плюс ко всему контрактников обеспечат льготным отдыхом с семьей в санаториях Минобороны. Также положено обязательное госстрахование и служебное жилье. Они также могут без отрыва от воинской службы получить высшее образование в военных вузах. Тем, кто служит в армии по контракту, а также членам их семей также гарантируют социальную и правовую защиту.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª

Ñï³ëüí³ çàõîäè äâîõ äåðæàâíèõ ñòðóêòóð Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàðàäè ç ïèòàíü çàéíÿòîñò³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ äëÿ çàõèñòó òðóäîâèõ ïðàâ óêðà¿íö³â òà åôåêòèâíîãî îáñëóãîâóâàííÿ øóêà÷³â ðîáîòè ñëóæáà çàéíÿòîñò³ òà òåðèòîð³àëüíà Äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ç ïèòàíü ïðàö³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðîâåëà ñï³ëüí³ çàõîäè ùîäî íàëàãîäæåííÿ ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ На виконання рішення міністра Наталії Королевської, яке було прийнято на Всеукраїнській нараді з питань зайнятості, де взяли участь керівники усіх обласних структур Державної служби зайнятості та Державної інспекції України з питань праці, щодо максимального поглиблення співпраці між Державною службою зайнятості та Державною

інспекцією України з питань праці, Дніпропетровська обласна служба зайнятості провела низку заходів, затверджених планом спільних інформаційних заходів з питань праці щодо налагодження тісної співпраці. Протягом листопада 2013 року відповідно до затвердженого Спільного плану заходів з питань праці між Територіальною державною інспек-

цією з питань праці у Дніпропетровській області та обласним центром зайнятості проведено 34 різноманітних заходи, а саме: 2 ярмарки вакансій; 23 семінари з роботодавцями (в т.ч. наради з роботодавцями); 2 семінари з безробітними (в т.ч. виїзні семінари та акції для незайнятого населення); 3 дні відкритих дверей; 3 засідання робочих груп з питань легалізації; 1 «круглий стіл» з роботодавцями за участю соціальних партнерів; семінари щодо дотримання законодавства про працю та зайнятість, порядку реєстрації та зняття з обліку трудових договорів між фізичними особами-підприємцями та найманими працівниками. Теми зустрічей були різні: «Ле-

галізація зайнятості крок назустріч суспільству», «Підвищення заробітної плати найманим працівникам - крок до детінізації доходів», «Молодь на ринку праці», «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці». Загалом у заходах взяли участь 249 осіб (безробітних) та 210 роботодавців. Від 01.11.2013 р. до 25.11.2013 р. було зареєстровано 2497 трудових договорів між найманими працівниками та фізичними особами - підприємцями. Робота в цьому напряму спільно з Територіальною державною інспекцією з питань праці у Дніпропетровській області триватиме.


СУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487) ○

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ

Î òîì, êàê ñòàíîâÿòñÿ ñóäüÿìè, î ïîëíîìî÷èÿõ è îòâåòñòâåííîñòè ñóäåé íàêàíóíå èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñîôèåâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àíàòîëèåì Ïàòûíêîé ïîáåñåäîâàëà êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé»

ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÔÅÌÈÄÛ

Àíàòîëèé Ïàòûíêà: «Ñïðàâåäëèâîñòü - íàøå ðåìåñëî» «ÑÓÄÜß ÄÎËÆÅÍ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÂÀÒÜÑß ÒÎËÜÊÎ ÍÎÐÌÀÌÈ ÏÐÀÂÀ»

ПУТЬ К СУДЕЙСКОЙ МАНТИИ - Анатолий Гаврилович, согласно Конституции судьей может стать гражданин страны старше 25 лет, имеющий юридическое образование и опыт работы по специальности не менее трех лет. Но не очень ли это рано? - Я с вами согласен относительно минимального возраста, и его, кстати, не так давно повысили. Теперь нижняя планка - 30 лет. Я же стал судьей после двадцати лет работы в правоохранительных органах. Окончив Днепропетровскую среднюю специальную школу милиции, два года трудился инспектором в Новомосковском РОВД. Затем продолжил учебу в Киевской высшей школе МВД СССР. Почти полтора десятка лет был старшим инспектором в Софиевском РОВД, заместителем начальника отдела по оперативной работе, следователем. После избрания судьей, с 1998 по 2002 годы исполнял обязанности председателя райсуда, а с 2002-го - председатель суда. - Почему решили пойти на работу в правоохранительные органы? - После службы в армии, работая на предприятии в поселке Петриковка, я возглавлял добровольную народную дружину, контактировал с милицейскими службами. В результате получил от начальника Царичанского РОВД рекомендацию для гружает работу судов и оручебы в Школе милиции. ганов досудебного расследования. Он освобождает БЕЗ ПРАВА НА их от необходимости дважЭМОЦИИ ды собирать и изучать одни - С принятием нового и те же доказательства. УПК у судей появились - Служители закона дополнительные на- тоже люди, не исключегрузки… ны и ошибки в их рабо- Не вникая в подробно- те. Могут ли привлечь сти правовых норм УПК судью к ответственносУкраины, могу только кон- ти? статировать, что данный - Безусловно, судья, как Закон не загружает, а раз- и каждый человек, может допустить ошибку. Ее исправление осуществляет процедура пересмотра дела в апелляционном, кассационном порядке или по вновь открывшимся обстоятельствам. Ни один су-

дья не застрахован от ошибки. Другое дело, что судья при рассмотрении дела не имеет права на эмоции, он должен руководствоваться только нормами права, всегда быть готовым к нестандартным ситуациям и не бояться брать на себя ответственность, защищая права человека. Для того, чтобы было меньше ошибок, руководство Апелляционного суда Днепропетровской области, который возглавляет Наталья Деркач, систематически проводит семинары, тренинги, изучает положительный опыт работы судов. Как говорит Наталия Николаевна: справедливость наше ремесло. И я полностью разделяю это мнение. - Наталью Николаевну давно знаете?

«ÇÀÏÎÌÈÍÀÞ ÄÅËÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÈÍÎÑßÒ ÌÎÐÀËÜÍÎÅ ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍÈÅ»

«ÍÎÂÛÉ ÓÏÊ ÐÀÇÃÐÓÆÀÅÒ ÐÀÁÎÒÓ ÑÓÄλ

- С Натальей Николаевной я знаком с 1995 года. В то время она была заместителем председателя Дзержинского окружного суда Кривого Рога, в дальнейшем - его председателем. В округ входил и Софиевский район. Неоднократно приходилось принимать участие в коллегиальном рассмотрении дел с ее участием. Знаю Наталью Деркач как доброго и порядочного человека, грамотного, принципиального и справедливого судью, у которого мне приходилось многому учиться.

ГИПОДИНАМИЯ НЕ ПРОБЛЕМА - Помните Ваше первое дело в суде? - Это дело по установлению отцовства. С ним была большая сложность, так как в 1995 году еще не существовало практики экспертизы ДНК. - А какие случаи запоминаются больше других? - Те дела, которые приносят моральное удовлетворение. Но это возможно только в случае, когда все участники процесса делают шаги навстречу и приходят к взаимопониманию, поскольку ни один суд не может решить конфликт в душах людей без их доброй воли. К примеру, слушал я дело о разделе совместно нажитого имущества. Адвокаты не нагнетали ситуацию, правильно разъясняли ее. В итоге стороны пошли на уступки друг другу, и спор разрешился по обоюдному согласию. - Где, по статистике, больше разводов: в сельской местности или в городах? - В городах, поскольку там проживает большая часть населения. Если брать цифры по количеству исков на тысячу человек, то в Софиевском районе их пять. Около 20 процентов супругов примиряются в суде. - Анатолий Гаврилович, расскажите о своей семье. - У нас с женой двое детей - дочь и сын, у них уже свои семьи. Дочь - офицер милиции, работает в Кривом Роге, сын - юрисконсульт на предприятии. Есть двое внуков. Помогаем их воспитывать. - Вы часами изучаете дела, слушаете, пишите приговоры - это кабинетная работа. Как боретесь с гиподинамией? - Весной и летом каждое утро совершаю велосипедную прогулку до тридцати километров, а в осенне-зимний период три-четыре раза в неделю посещаю бассейн в Кривом Роге. Кроме того, у меня достаточно работы на небольшом огороде и в саду - обрезаю деревья, вскапываю грядки.

ÍÎÂÈÍÈ Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

²ÄÊÐÈËÈ ÃÐÓÏÓ Í³êîïîëüñüêà ì³ñüêà âëàäà ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè íàä ðîçøèðåííÿì ìåðåæ³ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó ï³ñëÿ çàêðèòòÿ ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó òà ïåðåïðîô³ëþâàííÿ éîãî â äîøê³ëüíèé çàêëàä óðî÷èñòî â³äêðèëè äèòÿ÷èé ñàäîê ¹ 56 «Ïîñì³øêà». Ç ïåðøîãî äíÿ äèòñàäîê â³äâ³äóâàëè 20 ìàëþê³â. Íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà â ì³ñò³ â³äáóëàñÿ ùå îäíà ðàä³ñíà ïîä³ÿ: 15 òðèð³÷íèõ í³êîïîëü÷àí òàêîæ ïî÷àëè â³äâ³äóâàòè öåé ñàäî÷îê.

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÍÎÂÎв×ÍÈÉ ÂÅËÎÏÐÎÁ²Ã Ó Êðèâîð³çüêîìó âåëîêëóá³ «Êîìàíäà Àäðåíàë³í» ïðàêòè÷íî äî áóäü-ÿêîãî ñâÿòà ãîòóþòüñÿ ïî-îñîáëèâîìó. Íàéáëèæ÷îþ ÿñêðàâîþ ïî䳺þ ñòàíå ïåðåäíîâîð³÷íà çóñòð³÷ âåëîñèïåäèñò³â. Ó âåëîêëóá³ âèð³øèëè ïðîâåñòè âåëîïðîá³ã ijä³â Ìîðîç³â. Éîãî çàïëàíîâàíî íà 29 ãðóäíÿ. Öüîãî äíÿ âåëîñèïåäèñòè ñòàðòóþòü â³ä ÒÖ «Àøàí» ³ ðóõàòèìóòüñÿ âóëèöÿìè ì³ñòà òà áóäóòü ðîçäàâàòè ñîëîäîù³ á³ëÿ ãîëîâíèõ ÿëèíîê Êðèâîãî Ðîãó íàéìåíøèì ìåøêàíöÿì. ○

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÑÏÅÖ²ÀËÜͲ ÍÀÂ×ÀÍÍß Ó ì³ñò³ â³äáóëèñÿ ïåðåâ³ðî÷í³ òàêòèêîñïåö³àëüí³ íàâ÷àííÿ ç îñîáîâèì ñêëàäîì 5-ãî äåðæàâíîãî ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíîãî çàãîíó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Ðÿòóâàëüíèêè â³äïðàöüîâóâàëè íàâè÷êè ç ë³êâ³äàö³¿ óìîâíî¿ àâà𳿠íà ñêëàä³ êèñëîòè ã³äðîìåòàëóðã³éíîãî çàâîäó ï³äïðèºìñòâà «Ñõ³äíèé ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèé êîìá³íàò». Çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ îñîáîâèé ñêëàä ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ÄÑÍÑ âèêîíàâ ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ. ○

ÌÀÐÃÀÍÅÖÜ

ÇÓÑÒÐ²× Ç ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÀÌÈ Çà ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî ãîëîâè Î. Á³äíÿêà â ðàìêàõ ì³æíàðîäíîãî ïðîåêòó «Íàóêà äâîõ íàðîä³â» ó Ìàðãàíö³ âïåðøå â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ïðåäñòàâíèê³â îáëàñíî¿ ïîëüñüêî¿ ãðîìàäè é Ëîäçèíñüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ç âèïóñêíèêàìè ì³ñöåâèõ øê³ë. Âèïóñêíèêàì ðîçïîâ³ëè ïðî ìîæëèâîñò³ íàâ÷àííÿ â îäíîìó ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ó Ïîëüù³ äåðæàâíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, îñîáëèâîñò³ âñòóïó òà ï³ëüãè äëÿ ñòóäåíò³â ç Óêðà¿íè. Òàêîæ ó Ìàðãàíö³ îðãàí³çóâàëè êóðñè ç âèâ÷åííÿ ïîëüñüêî¿ ìîâè, íà ÿêèõ âèêëàäàòèìå ãîëîâà ì³ñüêîãî îá’ºäíàííÿ ïîëÿê³â Íàòàë³ÿ Êóäðÿøîâà.


8 ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ ○

ÇÀÏÀËÞÞÒÜ ßËÈÍÊÈ Â³ä 14 ãðóäíÿ äî 19 ñ³÷íÿ 2014 ð. ó Ñåâàñòîïîë³ òðèâàòèìå òðàäèö³éíà ùîð³÷íà àêö³ÿ «Êîëè çàïàëþþòüñÿ ÿëèíêè» äëÿ ä³òåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè, ä³òåé ³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ òà áàãàòîä³òíèõ ðîäèí. Âîíà îõîïëþº òðè îñíîâí³ íîâîð³÷í³ ñâÿòà - Äåíü ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, Íîâèé ð³ê ³ гçäâî. Îðãàí³çàòîð, ³í³ö³àòîð ³ âèêîíàâåöü ö³º¿ àêö³¿ ÃÎ «Ïëàíåòà òâîð÷îñò³ «Ñàòóðí». Àêö³ÿ òðàäèö³éíî â³äáóâàòèìåòüñÿ çà ï³äòðèìêè áëàãîä³éíèê³â òà ìåöåíàò³â. ○

Ó Â³ííèö³ ìîëîä³ ó÷àñíèö³ Ïðîãðàìè îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó «Øëÿõîì ãàðìîí³¿ äî óñï³õó», ùî â³äáóâàºòüñÿ çà ñïðèÿííÿ Õìåëüíèöüêîãî îáëàñíîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Êàð³òàñ», ç³áðàëèñü íà òðåí³íãó «Àëõ³ì³ÿ ñï³ëêóâàííÿ». Íà òðåí³íãó ä³â÷àòà â÷èëèñü â³äâåðòî òà ùèðî âèñëîâëþâàòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ, ãîâîðèòè âïåâíåíî «Í³» ó â³äïîâ³äü íà ïðîïîçèö³¿, ùî íå âëàøòîâóþòü, ïðîòèñòîÿòè ìàí³ïóëþâàííþ, êîíñòðóêòèâíî âèñëîâëþâàòè êðèòèêó, ñëóõàòè é ÷óòè. Çàâäÿêè âïðàâàì, ðîëüîâèì ³ãðàì á³ëüø³ñòü æ³íîê çìîãëè â³ä÷óòè ñåáå ïî³íøîìó, ðîçêðèòè íîâ³ ãðàí³ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³. ○

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487) ○

ÊÀÇÊÈ Â²Ä ÌÀÃÄÀËÅÍÈ

Â×ÈËÈÑß ÊÀÇÀÒÈ «Í²»

ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×

²ÍÍÈÖß

Òåñò íà äîáðî: âðÿòóâàòè

ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÍÅ ÁÓÒÈ ÁÀÉÄÓÆÈÌ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Реалізуючи свою дитячу мрію, Діана Карпенко-Кантер видала книжку для малюків, в основу якої лягли справжні пригоди дівчинки Магдалени, яка подорожувала американськими континентами і збирала казки. Це видання унікальне тим, що створене самим життям. У 2010 році авторка разом зі своєю маленькою донькою Магдаленою вирушила у подорож через 12 країн і територій: США, Мексику, Гватемалу, Гондурас, Нікарагуа, Панаму, Карибські острови, Колумбію, Еквадор, Перу, Болівію та Аргентину. Набутим досвідом жінка виріши-

ла поділитись із малечею через захопливі оповідання та ілюстрації розповісти діточкам як влаштований цей світ. У книжковій історії Різдвяного ранку Магда

˲ÊÀв ÎÍËÀÉÍ

ÌÅÄÈʲ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈËÈ Ø²ÑÒÜÌÀ ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐÀÌÈ

Завдяки успішній реалізації проекту з сімейної медицини, який запровадили члени Центру розвитку громад «Перспектива», мешканці сіл Совєтського району Криму можуть проконсультуватися у свого сімейного лікаря онлайн, не витрачаючи часу та грошей на поїздку до районної поліклініки. Благодійники забезпечили шістьма комп'ютерами лікарів, аби вони могли складати бази даних щодо стану здоров'я пацієнтів, навчили основам роботи на ПК дванадцять медиків. Проект дав можливість медпрацівникові, який знаходиться в селі і проводить діагностику пацієнта, за допомогою інтернету вийти на зв'язок з профільним спеціалістом. Записатись на прийом до лікаря і дізнатись результати аналізів селяни тепер також можуть онлайн.

ÌÈÊ ÎËÀ ÌÈÊÎËÀ ÎËÀ¯¯ Â

ÁËÀà ÎIJÉÍÈÉ ÌÀÐ ÀÔÎÍ ÁËÀÃÎIJÉÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ Ó Ìèêîëàºâ³ ñòàðòóâàâ òðåò³é Íîâîð³÷íèé áëàãîä³éíèé ìàðàôîí ÐÓÑÀËó «Â³ðèìî â äèâî, òâîðèìî äèâî!» Öüîãîð³÷ â³í ñòàâ çàãàëüíîì³ñüêèì. Ìàðàôîíîâö³ âæå ïðîâåëè 19 ð³çíîìàí³òíèõ ìàéñòåð-êëàñ³â äëÿ á³ëüø í³æ 300 ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé-³íâàë³ä³â, à òàêîæ äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó é ïåíñ³îíåð³â. Òàêîæ ìîëîä³ ëþäè íàâ÷èëè âèõîâàíö³â øêîëè-³íòåðíàòó äëÿ ñëàáî÷óþ÷èõ ä³òåé âèãîòîâëÿòè ³ãðàøêè ç ï³äðó÷íèõ ìàòåð³àë³â.

просто виходить зі своєї хатки і йде в гості до мудрого дідуся, щоб послухати його казку. Там вона засинає. А прокидається вже на іншому континенті - у гігантському мегаполісі з

будинками, що сягають хмар, місті Нью-Йорку. Щоб знайти дорогу додому, вона вирушає на пошуки мудреців - казкарів. Йдучи через континенти, Магдалена отримує відповіді на свої дитячі, а часом й дорослі запитання, й слухає дивовижні історії мешканців різних країн. Аби «Казки народів світу, що збирає маленька Магдалена», побачила планета, українці зібрали майже 28 тис. грн. - небайдужих виявилось чимало. Ці кошти покрили витрати на редагування текстів, переклад казок та ілюстрації. А решту Діана заклала у бюджет на наступну експедицію Магдалени за казками в Азію.

ÒÎÂÒÐÈ ÁÅÇ Ñ̲ÒÒß Киянка Ольга Дробишева завжди обурювалася, коли під час відпочинку в чудовому місці натикалася на звалище зі скляних пляшок, поліетилену тощо. Тому вона вирішила зібрати кошти і встановити контейнери для роздільного збирання сміття у мальовничих куточках України, які кор и с т у ю т ь с я популярністю серед вітчизняних та закордонних туристів. Першим місцем, де вдалося реалізувати проект «Чисті перлини України», став національний

природний парк «Подільські Товтри» у Кам'янець-Подільському. Тут розташували контейнери та влаштували збирання твердих побутових відходів на постійній основі. Ран-

іше парк був дуже засміченим, ніхто не брався його прибирати. Сьогодні ж місцеві відповідальні служби забезпечують контроль за збереженням контейнерів в належному

стані, а також організовують вивезення сміття. Ольга показала хороший приклад турботи про чистоту навколишнього середовища і не збирається на цьому зупинятися. В май-

бутньому вона планує встановити контейнери на маршруті карпатського трамваю green train. com.ua, у Яремче та Білого озера у Рівненському заповіднику.


ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487) ○

êîøåíÿ òà «îäÿãòè» ì³ñòî

ÍÎÂÈÍÈ

ÍAND-MADE ÄËß ËÓÖÜÊÀ показати наскільки простими можуть бути позитивні зміни, вона вирішила прикрасити скульптури, парки, сквери та вулиці міста речами, виготовленими власноруч. Десятки людей плели гачками та спицями фрагменти великої «розмальовки», а навесні цього року їх повісили на дерева, стовпи, прикрасили лавочки й ліхтарі. Серед оздоблених об'єктів - і неформальний символ Луцька слоник, який щороку змінює колір, а також сквери, в яких часто відпочивають лучани. З вуличним в'язанням у місті стало тепліше та яскравіше. Своїм проектом Олена довела, що зміни відбуваються, якщо цього забажати. «Якщо ми можемо підготувати багато метрів плетених стрічок, десятки або й сотні невеликих елементів, що потребують чимало часу та мотивації, то пофар23-річна лучанка Олена Се- лізує свої ідеї у міському про- бувати паркан, навести лад у під'їзді чи поменюк, будучи творчою люди- сторі. Щоб додати рідному прибирати на подвір'ї ще простіше та швидною від природи, шукає та реа- Луцьку яскравого настрою та ше», - вважає дівчина.

ÑÏÎÐÒÇÀË ÍÀIJ¯ Завдяки допомозі всієї України Ніяз Ізмайлов, який народився з діагнозом ДЦП, а сьогодні є двократним чемпіоном Європи і чемпіоном світу з бодібілдингу та тренером міжнародного класу з фітнесу, відкрив власний спортзал у Джанкої. Мета - допомагати людям з обмеженими фізичними можливостями, котрі потребують реабілітації. Створивши проект «Надія потрібна усім», він зібрав 16,5 тис. грн. На ці кошти купили спортивне обладнання, зокрема два тренажери. Також в рамках проекту розробили тренувальні рекомендації, розширили аудиторію відвідувачів спортивної зали. Таким чином люди з обмеженими фізичними можливостями отримали надію на краще життя, потрапили у нове оточення і вже самі надихають інших людей.

ÂÎËÎÍÒÅР²ÄÂ²Ç ÏÓÕÍÀÑÒÈÊÀ Ó ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÓ Ê˲ͲÊÓ

ÄÐÓÃÅ ÆÈÒÒß ÌÀÊÑÀ У Києві недолугий господар викинув 4-місячне кошеня з балкону багатоповерхівки. Майже бездиханну тваринку підібрав волонтер Павло Гушель і відвіз її у ветеринарну клініку. У реанімації для котів за життя Макса - так назвали живий сіренький клубочок - боролися справжні професіонали. Цілодобово пухнастому пацієнтові робили крапельниці та уколи. Щодня кошеня відвідував його рятівник. Лікування коштувало недешево - на одні тільки крапельниці витрачали по тисячі гривень на день. Тому волонтери почали збирати гроші у соціальних мережах. Усім Києвом назбирали 7 тис. грн. і подарували кошеняті друге життя.

ϲÄ˲ÒÊÈ ÃÐÀÞÒÜ Ó ÍÀÑÒ²ËÜͲ ²ÃÐÈ ÇÀ̲ÑÒÜ ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐÍÈÕ Навчити дітей і молодь проводити час без комп'ютерних ігор вирішив Сергій Васильчук. Аби привернути увагу підлітків він організував клуб розвиваючих настільних ігор в Інкермані. Зібрав кошти, закупив необхідні матеріали і запросив туди усіх бажаючих. Реалізуючи цей проект, Сергій та його команда поставили за мету об'єднати молоде покоління, привити юнакам та дівчатам цінність живого спілкування, дружби, навчити долати перешкоди та випробування. Тепер юні мешканці Інкерману можуть самостійно організовувати турніри та будь-які інші заходи для розвитку. До того ж, відвідування клубу абсолютно безкоштовне.

ÃÐÀ ÏÎ-²ÍÊÅÐÌÀÍÑÜÊÈ

Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

²Ä²ÄÀËÈ ÖÅÍÒÐ Ó Ì³æíàðîäíèé äåíü ³íâàë³ä³â ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè çàâ³òàëè äî ͳêîïîëüñüêîãî íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó «Í³êà». ³äâ³äóþòü çàêëàä 119 ä³òåé ç âàäàìè çäîðîâ’ÿ â³êîì â³ä 7 äî 17 ðîê³â. Öüîãî ðîêó äëÿ ìàëå÷³ áóëè îðãàí³çîâàí³ ð³çíîìàí³òí³ ìàéñòåð-êëàñè. Çàõ³ä â³äâ³äàëà çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëàðèñà Äóêñîâà. Â³ä ³ìåí³ ìåðà Ðóñëàíà Òîêàðÿ âîíà ïîäàðóâàëà ä³òêàì ñîëîäîù³, ïîáàæàëà ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà â³ðè ó ñåáå. ○

ÎÐ ÄÆ ÎͲʲÄÇÅ ÎÐÄÆ ÄÆÎͲʲÄÇÅ

ÏÐ ÀÖÞÞÒÜ ÏÐÀÖÞÞÒÜ ÏÐ ÀÂÎÎ ÕÎÐÎÍÖ² ÏÐÀÂÎÎ ÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ² 4 ãðóäíÿ 2013 ðîêó áëèçüêî 18.15 íà îäí³é ç ãîëîâíèõ âóëèöü ì³ñòà Îðäæîí³ê³äçå ç âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ âáèòî äèðåêòîðà ÏÀÒ «Îðäæîí³ê³äçåâñüêèé ðóäîðåìîíòíèé çàâîä» - äåïóòàòà ì³ñüêðàäè.Íà ì³ñöå ïî䳿 âè¿æäæàëè êåð³âíèêè ïðîêóðàòóðè îáëàñò³, ïðîêóðîð ì³ñòà, ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿, ñë³ä÷îîïåðàòèâíà ãðóïà òà êðèì³íàë³ñòè. Äàíèé ôàêò âíåñåíî äî ºäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ïîïåðåäíüîþ êâàë³ô³êàö³ºþ óìèñíå âáèâñòâî. Ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîðó÷åíî ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ÌÂÑ â îáëàñò³. Ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî çä³éñíþº ïðîêóðàòóðà îáëàñò³. Ïðàâîîõîðîíö³ ðåòåëüíî îãëÿíóëè ì³ñöå ïî䳿 ³ç çàëó÷åííÿì ñëóæáîâî-ðîçøóêîâèõ ñîáàê, ïðèçíà÷èëè â³äïîâ³äí³ ñóäîâ³ åêñïåðòèçè. Ïåðåâ³ðÿþòü ê³ëüêà âåðñ³é, çîêðåìà, âáèâñòâî, ïîâ’ÿçàíå ç ïðîôä³ÿëüí³ñòþ, äåïóòàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïîòåðï³ëîãî òà îñîáèñòèõ ïðè÷èí.


10 СУСПІЛЬСТВО ○

ÊÎÍÑÓ ËÜ ÊÎÍÑÓËÜ ËÜÒÒÀÖ²ß ÇÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ

òàö³¿ ×è ìîæíà îòðèìàòè êîíñóëü êîíñóëüòàö³¿ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ çà òåëåôîíîì? Òàê. ѳìåéíèé ë³êàð, ÿêèé îáñëóãîâóº ðîäèíó óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó, âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ ñòàíó çäîðîâ’ÿ êîæíîãî ³ç ÷ëåí³â ñ³ì’¿, ìîæå êîíñóëüòóâàòè ñâî¿õ ïàö³ºíò³â çà òåëåôîíîì. ϳä ÷àñ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè ë³êàð âèçíà÷àº: ÷è äîñòàòíüî ïàö³ºíòó ïîðàäè ïî òåëåôîíó; ÷è ïîòð³áíî éîìó çâåðòàòèñÿ íà ïðèéîì äî àìáóëàòîð³¿; ÷è ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè ïàö³ºíòó â³çèò ë³êàðÿ, ìåäñåñòðè àáî ñîöïðàö³âíèêà; ìîæëèâî, ñë³ä ïðîâåñòè íåãàéíèé îãëÿä ïàö³ºíòà âäîìà àáî çàáåçïå÷èòè ïàö³ºíòîâ³ åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó, âèêëèêàâøè «øâèäêó». ˳êàð êîíñóëüòóº ïðèêð³ïëåíèõ çà íèì ëþäåé ó ðîáî÷èé ÷àñ, ï³ä ÷àñ âå÷³ðíüîãî ÷åðãóâàííÿ, à òàêîæ ï³ä ÷àñ ÷åðãóâàííÿ ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³. Íàãàäàºìî, ùî â ðàìêàõ ïðîãðàìè «ì³ñöåâèõ ñòèìóë³â», ë³êàð³ ïåðâèííî¿ ëàíêè Äí³ïðîïåòðîâùèíè çàáåçïå÷óþòüñÿ áåçêîøòîâíèì ìîá³ëüíèì çâ’ÿçêîì. ○

ÎÕÎÐÎÍÀ ÌÀòÑÒÐÀ˲

ÇÀÏÎÁ²ÃËÈ ÊÐÀIJÆÊÀÌ Çà ïåðøèé òèæäåíü çèìè ïðàö³âíèêè â³äîì÷î¿ âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ïîïåðåäèëè 4 êðàä³æêè, çà ÿê³ çàòðèìàëè ÷îòèðüîõ ãðîìàäÿí. Òàê, ï³ä ÷àñ îïåðàòèâíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â îïåðàòèâíà ãðóïà ñòð³ëåöüêî¿ êîìàíäè Âåðõ³âöåâå çàòðèìàëà íåïðàöþþ÷îãî ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé íàìàãàâñÿ âèêðàñòè òðàíñôîðìàòîð ³ç âõ³äíîãî ñâ³òëîôîðà. À îïåðàòèâíà ãðóïà ñòð³ëåöüêî¿ êîìàíäè Àéâàçîâñüêà çàïîá³ãëà êðàä³æö³ 150 êã âóã³ëëÿ, ñêèíóòîãî ç âàãîíà. ○

10 äåêàáðÿ ñâîé þáèëåé îòìå÷àåò ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê, óíèêàëüíûé âðà÷-óðîëîã ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹1, ìóäðûé ðóêîâîäèòåëü, âíåñøèé îãðîìíûé âêëàä â äåëî ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïàâëîãðàäà è âñåãî Çàïàäíîãî Äîíáàññà - Íèêîëàé Òèìîôååâè÷ Ìîæåéêî. Ñåãîäíÿ åìó - 80!

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487)

Íè÷òî íà çåìëå íå ïðîõîäèò áåññëåäíî

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÐÀÁÎÒÀ ÊÀÊ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÑϲÂÏÐÀÖß Ç ÐßÒÓÂÀËÜÍÈÊÀÌÈ

ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎËÎÍÒÅÐ²Â Ó Ïàâëîãðàä³ òðèâຠíàâ÷àëüíèé ð³ê ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ç ðÿòóâàëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ïàâëîãðàäñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÑÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Íàâ÷àííÿ äîáðîâîëüö³â, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ ñï³âïðàöþâàòè ç ðÿòóâàëüíèêàìè, ïðîâîäèòüñÿ áåçêîøòîâíî íà áàç³ êóðñ³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ³ç çàëó÷åííÿì ðÿòóâàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ÄÑÍÑ. ²ç íàñòàííÿì õîëîäíî¿ ïîðè ðîêó ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè ñï³ëüí³ ðåéäè ïî ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ïðèõèëüíèê³â çèìîâî¿ ðèáîëîâë³ ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ ¿õ ïðî íåáåçïåêó òàêîãî äîçâ³ëëÿ.

Вся его трудовая жизнь, а это 50 лет, связана с медициной, а значит, с людьми. Заведующий городским отделом здравоохранения, 22 года - главный врач городской больницы №1, врачуролог высшей квалификационной категории, награжденный орденами Знак Почета и Трудового Красного Знамени, знаком «Отличник здравоохранения», депутат городского совета семи созывов, человек большой души, доброго сердца и с золотыми руками хирурга. Тысячи людей обязаны своим здоровьем, жизнью этим рукам. Благодаря мудрому руководству и усилиям Николая Тимофеевича, были построены два поликлинических комплекса - в центре города и на поселке Шахтостроителей; городской родильный дом, который считается одним из лучших в области. И опять же, благодаря доктору Можейко, как главному врачу больницы, как депутату, был одобрен проект в Киеве на строительство новой больницы, в поселке 40 лет Октября. Николай Тимофеевич опытный и признанный уролог благодаря серьезной урологической практике. Студент медицинского института, практикующий врач-уролог, заведующий городским отделом здравоохранения, депутат горсо-

вета. Но ни одна из этих ипостасей, по его признанию, недорога ему так, как два слова - главный врач. 22 года в этой должности стали для него самыми счастливыми годы поисков и удачных решений вопросов, годы сотрудничества с единомышленниками, с людьми творческими, неустанными, такими как профессор урологии Алексей Владимирович Люлько (Днепропетровск), профессор травматологии и ортопедии ДГМА Александр Евгеньевич Лоскутов ( Днепропетровск) и многие другие. Следует отметить, что городская больница №1, которой руководил Николай Тимофеевич, на тот момент была ведущим лечебным учреждением города. Лучшие специалисты работали здесь, в первой… Больница была базовой для практики студентов Павлоградского и Днепропетровского медицинских училищ, студентов Днепропетровского медицинского института. Много хороших руководителей и профессионалов вышли из стен городской больницы №1, которой руководил доктор Можейко. Он умел растить кадры. В каждом со-

труднике видел «Божью искру» и умел разжечь из нее пламя. Много учеников, работающих с Николаем Тимофеевичем, и сейчас, считают его своим учителем и наставником, яркой личностью. Это заведующий отделением хирургии городской больницы №4, городской хирург Виктор Михайлович Браславец, это Юрий Александрович Медведев - отличный уролог поликлиники, это Виктор Григорьевич Зайченко - ведущий уролог ЦРБ, и Сергей Семенович Олейник - хирург, нынешний главврач больницы, и многие другие. Сейчас Николай Тимофеевич Можейко на заслуженном отдыхе. Он - прекрасный супруг, отец, дедушка. Надежный и преданный друг, из тех, кто ни-

ÄÅËÎ ÂÑÅÉ ÆÈÇÍÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÑÛÍ È ÂÍÓÊ когда друзей на злато не меняет. Его жена, Раиса Александровна, - опытный врач акушер-гинеколог, его надежда и опора, его земной компас. Сын Николая Тимофеевича - Александр, практикующий врач-уролог в ДИВЭТИНе в Днепропетровске. Внук Николая Тимофеевича - Алексей, тоже практикующий врач-уролог в областной клинической больнице им. Мечникова. Одним словом - династия урологов Можейко продолжается.

И сегодня, дорогой Николай Тимофеевич, в этот зимний день коллектив редакции газеты «Вісті Придніпров’я», руководство области, города, отдел здравоохранения, депутатский корпус, руководство и коллектив городской больницы № 1 искренне поздравляют Вас с жизненным юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долголетия, пусть судьба одаривает Вас заботой родных и близких. Будьте благословенны на этой земле!

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÎÏÛÒ

Ìàëåíüêèå ïîáåäû þíûõ ÷åìïèîíîâ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÒÀÐÊÎÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Þíûå äíåïðîïåòðîâñêèå ñïîðòñìåíû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ×åìïèîíàòå ìèðà ïî ïðûæêàì íà áàòóòå, êîòîðûé ïðîõîäèë â ñòîëèöå Áîëãàðèè ñ 9 ïî 17 íîÿáðÿ.  íåì ó÷àñòâîâàëè 1500 ÷åëîâåê èç 47 ñòðàí Нашу область на этих престижных состязаниях представляли двое мальчиков в возрастной группе 11-12 лет и две девочки той же возрастной категории. Всего в составе сборной Украины было 7 человек. На соревнования спортсмены поехали за свой счет.

Ребята впервые выступали на состязаниях подобного рода. Юные спортсмены волновались, но справились с задачей довольно хорошо. «Тренировки проходят в нашей школе в спортзале размером всего 54 кв. м. На соревнованиях дети увидели тренировочный зал во много раз больше. Участие в этом чемпи-

онате дало большой толчок для дальнейшего развития этого вида спорта в Днепропетровске», - отметил тренер ребят Александр Винокуров. Сейчас дети занимаются в бывшем детдоме, который в 1980-е переоборудовали в спортшколу. В одной из комнат убрали второй этаж, углубились в зем-

лю, чтобы сделать достаточную высоту для батутного зала. Сейчас этот вид спорта развивается, программа усложняется, но условия тренировок пока не позволяют спортсменам выполнять все необходимые трюки. «Мне понравилось принимать участие в этих соревнованиях. Там очень большой зал, и выступать было немного страшно», - отметила юная спортсменка Яна Кушнерева. А ее коллега по сборной София Моисеева рассказала, что на чемпионате заняла 34-е место. «Я первый раз принимаю участие в таких соревнованиях и считаю, что это очень хороший результат», поделилась впечатлениями девочка.


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487) ○

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÔÎÍÄ ²ÍÔÎÐÌÓª

Ïåðåðàõóíêè ïåíñ³é ²ÄÏβÄÍÎ ÄÎ ÇÀÊÎÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ «ÏÐÎ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀ 2013 вʻ Ç 01.12.2013 ÐÎÊÓ

ÍÀÒÀË²ß ÊÎÐͲÉ×ÓÊ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

Çã³äíî ³ç ïðèéíÿòèì Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2013 ð³ê» ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü, ³ç 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ñêëàäຠ949 ãðí. (äî 01.12.2013 - 894 ãðí.) Відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому розмір мінімальної пенсії збільшився на 55 грн. Перерахунки провадяться в автоматизованому режимі, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, зокрема: - непрацюючим пенсіонерам, в яких основний розмір пенсії (без урахування надбавок та доплат) було встановлено на рівні розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. - непрацюючим шахтарям, які відпрацювали Ò.Ã. Á²ËÎÓÑ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÅÍѲÉÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ñòàá³ëüíîñò³ âèïëàò ³ íåäîïóùåííÿ ïîðóøåííÿ ñòðîê³â âèïëàòè âñòàíîâëåíî òà çàô³êñîâàíî ÷³òê³ òåðì³íè âèïëàòè ïåíñ³é Для своєчасного отримання пенсійних виплат Пенсійний фонд України забезпечує оптимальний розподіл місячної суми виплати за календарними датами виплатного періоду. Пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа міся-

на підземних роботах більше 15 років (чоловіки) та більше 7,5 років (жінки), мінімальний розмір пенсії встановлюється в розмірі 2847,00 грн. (на рівні трьох прожиткових мінімумів), тобто збільшення пенсії склало 165 грн.; - пенсіонерам, в яких основний розмір пенсії (без урахування надбавок та доплат) встановлено на рівні, що перевищує мінімальний, доплату за понаднормативний стаж буде обчислено, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму. Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, провадиться перерахунок мінімальних розмірів пенсій, доплат, підвищень, додаткової пенсії, компенсаційних виплат призначених відповідно до чинного законодавства, а саме: - пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги», - мінімального розміру пенсії по втраті годувальника, який з 01.12.2013 р. складати на 1 непрацездатного члена сім'ї - 949 грн., на 2 непрацездатних членів сім'ї 1138,80 грн., на 3 й більше непрацездатних членів сім'ї - 1423,50 грн., - підвищень, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту»

інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, сім'ям померлих інвалідів війни, сім'ям загиблих військовослужбовців, - підвищень дітям війни. Розмір підвищення з 01.12.2013 р. складає 66,43 грн. (7% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), - мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їхніх сімей, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», - надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», - додаткової пенсії за шкоду, завдану здоров'ю, та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», - державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, - щомісячна доплата до пенсій по втраті годувальника членам сім'ї шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.

Âèïëàòà ïåíñ³é ця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством. Виплата пенсії може проводитись підприємствами поштового зв’язку або банківськими установами. Пенсіонери, які отримують підвищення до пенсії за нормами Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захис-

ту» (інвалідам війни, учасникам бойових дій, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих), мають право першочергової виплати пенсії, дата виплати встановлена з 4 до 10 числа. Друга черга: особи, які перебувають на повному державному утриманні. Третя черга: пенсіонери, які мають підвищення учасникам війни та відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань». Четверта черга: одержувачі пенсій у зв’язку із втратою годувальника.

Перерахунок надбавки, передбаченої Законом України «Про донорство крові та її компонентів» провадиться, виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 1 грудня 2013 року - 1176,00 грн.

ÇÂÅÐÒÀªÌÎ ÓÂÀÃÓ! Відповідно до змін, внесених до статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», працюючим пенсіонерам розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону, не перераховується у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому, якщо розмір пенсійної виплати для працюючих пенсіонерів з урахуванням перерахованих надбавок, підвищень, додаткових пенсій, компенсаційних виплат, індексації, цільової грошової допомоги, інших доплат, в тому числі доплати до попереднього розміру та без урахування пенсії за особливі заслуги, менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається розмір щомісячної адресної допомоги в сумі, що не вистачає до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. П’ята черга: дітиінваліди, інваліди першої, другої, третьої груп інвалідності. Шоста черга: особи, які одержують пенсії за особливі заслуги перед Україною. Сьома черга: особи, які одержують підвищення громадянам, які необгрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, та членам їхніх сімей, яких було примусово переселено, та пенсіонери, яким призначено підвищення як дітям війни. Восьма черга: усі інші категорії одержувачів пенсій, які не працюють. Дев’ята черга: працюючі одержувачі пенсій.

ÍÎÂÈÍÈ ÄÎ ÓÂÀÃÈ!

ÎÔÎÐÌËÅÍÍß Ï²ËÜÃÈ ÙÎÄÎ ÑÏËÀÒÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàãàäóº, ùî â³ä ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó çâ³ëüíÿþòüñÿ: ³íâàë³äè ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóï; ïåíñ³îíåðè (çà â³êîì); âåòåðàíè â³éíè òà îñîáè, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õíüîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», ô³çè÷í³ îñîáè, âèçíàí³ çàêîíîì îñîáàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè. Çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïîøèðþºòüñÿ íà îäíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Ô³çè÷íà îñîáà äëÿ îòðèìàííÿ ï³ëüãè ùîäî ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó ìຠïîäàòè äî êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàÿâó ïðî íàäàííÿ ï³ëüãè òà äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî òàêî¿ îñîáè íà ï³ëüãó (ïàñïîðò, ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ òîùî). ○

вÅËÒÎÐÀÌ ÍÀ ÇÀ̲ÒÊÓ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàãàäóº, ùî ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ïîñåðåäíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ'ÿçàíó ç íàäàííÿì ïîñëóã ç îðåíäè íåðóõîìîñò³ (ð³åëòîðè) íåçàëåæíî â³ä òîãî óêëàäàëèñÿ ÷è íå óêëàäàëèñÿ ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ äîãîâîðè ïðî îðåíäó íåðóõîìîñò³, çà ÿêèìè îäí³ºþ ç³ ñòîð³í º ô³çè÷í³ îñîáè, çîáîâ'ÿçàí³ íàäñèëàòè ïðî óêëàäåí³ çà ¿õí³ì ïîñåðåäíèöòâîì öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ äîãîâîðè (óãîäè) ïðî îðåíäó íåðóõîìîñò³ äî êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó çà ì³ñöåì ñâ ðåºñòðàö³¿. ○

Íβ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ-ÐÎÇÄвÁͲ Ö²ÍÈ ÍÀ ÒÞÒÞÍβ ÂÈÐÎÁÈ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàãàäóº ïðî ââåäåííÿ ç ëèñòîïàäà 2013 ðîêó íîâèõ ìàêñèìàëüíî-ðîçäð³áíèõ ö³í íà òþòþíîâ³ âèðîáè. Îçíàéîìèòèñÿ ç äåòàëüíèì ïåðåë³êîì íîâèõ ö³í ìîæíà íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â ðîçä³ë³ «Ïåðåë³êè» çà àäðåñîþ: http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/pereliki-/53949.html. ○

ÇÀÏÈÒÈ ÄÎ ÏÓÁ˲×Íί ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà Îëåêñàíäðà Ìîðîçà äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ ó â³äïîâ³äü íà ³íôîðìàö³éíèé çàïèò. Ïîðÿäîê íàäàííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ âñòàíîâëåíî Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿». Ïóáë³÷íîþ º â³äîáðàæåíà òà çàäîêóìåíòîâàíà áóäüÿêèìè çàñîáàìè òà íà áóäü-ÿêèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³ÿ, ùî áóëà îòðèìàíà àáî ñòâîðåíà â ïðîöåñ³ âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, àáî ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ñóá'ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü. Çàïèò â³ä îñ³á íà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ñêëàäàºòüñÿ ó äîâ³ëüí³é ôîðì³. Ïðè öüîìó ïîâèííî áóòè âêàçàíî: ³ì'ÿ òà ïð³çâèùå çàïèòóâà÷à, ïîøòîâà àäðåñà àáî àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíó, ÿêùî òàêèé º; îïèñ ³íôîðìàö³¿, ÿêó çàïèòóâà÷ õîò³â áè îòðèìàòè (âèä, íàçâó, ðåêâ³çèòè ÷è çì³ñò äîêóìåíòà, ùîäî ÿêîãî çðîáëåíî çàïèò); ï³äïèñ ³ äàòó. Çàïèòè ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ â óñí³é, ïèñüìîâ³é ÷è ³íø³é ôîðì³ (ïîøòîþ, ôàêñîì, òåëåôîíîì, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ) íà âèá³ð çàïèòóâà÷à. ³äïîâ³äü íà ³íôîðìàö³éíèé çàïèò ìîæå áóòè íàäàíà íå ï³çí³øå ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ çàïèòó. Ó ðàç³, ÿêùî çàïèò ñòîñóºòüñÿ âåëèêîãî îá³ãó ³íôîðìàö³¿ àáî ïîòðåáóº ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ ñåðåä çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ äàíèõ, ñòðîê ðîçãëÿäó çàïèòó ìîæå áóòè ïîäîâæåíî äî 20 ðîáî÷èõ äí³â ç îá´ðóíòóâàííÿì òàêîãî ïîäîâæåííÿ. Äîâ³äêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî ïîðÿäêó îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîíí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 374-70-91.


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÎÂÛÅ È Á/Ó ÍÀ MAN, MERCEDES, VVOL OL OLVVO, SCANIA, DAF DAF,, IVECO, RENAUL RENAULTT È ÄÐ ÄÐ.. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ Ê ÏÐÈÖÅÏÀÌ È ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏÀÌ. ÒÅËÅÔÎÍ (067) 636-44-90. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця: головного спеціалістаюрисконсульта відділу захисту майнових інтересів держави з питань оренди 1 посада; Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта юридична за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом. Володіння комп'ютером. головного спеціаліста відділу обліку орендної плати та умов до говорів оренди 1 посада; Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професійно го спрямування за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа ліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Володіння комп'ютером. провідного спеціаліста відділу обліку орендної плати та умов договорів оренди 1 посада; Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професій ного спрямування за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра, спе ціаліста. Стаж роботи за фахом. Володіння комп'ютером. Документи подають протягом 30 днів з дня опублікування оголо шення. За довідками звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Цент ральна, 6, кім. 34, тел.7441194. Дніпропетровський обласний центр зайнятості розгляне пропозиції щодо оренди нежитлового приміщення під офіс на 2014 рік у центральній частині м. Дніпропетровська загальною площею 11001300 м кв. Вимоги до приміщення: транспортна доступність з безкоштовною стоянкою для автотранспорту, ремонт в приміщенні та наявність пандусу для осіб з обме женими фізичними можливостями, кабінетна система (обладнана офісними меблями), телефонний зв'язок з можливістю встановлення мініАТС, наявність комунікацій та локальної мережі. Письмові пропозиції надсилати на адресу: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 2, або факс: 7403033. Марецька 0.І., Педенко М.Г., Пе денко М.В., Шарий І.П., Бушуєв В.І., Фірсова О.І., Бекетова Г.П., Ковтун В.Ф., Бігун З.О., Муха Р.В. повідомляють про свій вихід із чис ла учасників та припинення член ства у ТОВ агрофірма «Геоцентр» (ЄДРПОУ 25523578). ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! УВАГА! Для отримання безоплатної первин ної правової допомоги Ви можете звер нутися: до громадської приймальні, створе ної при Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області, яка знахо диться за адресою: пр. К. Маркса, 21а, І поверх, каб. 102, тел. (0562) 385500 (приміщення Головного управління юстиції), графік роботи: щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00; до офісу з надання безоплатної пер винної правової допомоги, який знахо диться за адресою: вул. Ю. Савченка, 10, тел. (0562) 426775 (приміщення Обласної універсальної наукової бібліо теки імені Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія), графік роботи: щосереди з 14.00 до 17.00. У офісі до помога надається читачам вищевказа ної бібліотеки.

УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку. Претенденти на посаду повинні мати вищу освіту за освітньоквалі фікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді про відного спеціаліста не менше одно го року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше трьох років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр держав ного управління. Претенденти на вищевказану вакантну посаду по винні володіти державною мовою та мати досвід роботи на комп’ютері. Документи для участі у конкурсі приймають протягом 30 календар них днів від дня опублікування ого лошення. Звертатись за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, кім. 230. Контактний тел. 7428642.

Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад, а саме: заступника начальника управління начальника відділу проходжен ня служби у податковій міліції та інспекції з особового складу управ ління персоналу; старшого державного ревізораінспектора відділу контролю за дек ларуванням податку на додану вартість управління оподаткуван ня та контролю об`єктів і операцій; головного спеціаліста сектора зв`язку адміністративногосподар ського управління; головного спеціаліста відділу проходження державної служби уп равління персоналу (строковий трудовий договір); головного спеціаліста відділу фінансовоекономічної роботи та бух галтерського обліку (строковий трудовий договір). Для участі у конкурсі допускаються особи, які не досягли граничного віку перебування на державній службі (65 років), та мають повну вищу освіту за фахом фінансовоекономічного, юридич ного спрямування, і стаж роботи за фахом не менше 3х років для замі щення вакантної посади заступника начальника управління начальни ка відділу; мають повну вищу або базову вищу освіту за фахом фінансовоеконо мічного, юридичного, технічного спрямування та без вимог до стажу ро боти за фахом для заміщення вакантних посад старшого державного реві зораінспектора та головного спеціаліста. Термін прийняття документів для участі у конкурсі 30 календарних днів з дня публікації оголошення. Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов`язків, роз міру та умов оплати праці за відповідною посадою можна отримати в уп равлінні персоналу ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за адре сою: вул.Сімферопольська, 17 а, тел. 3743151.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області повідомляє, що о 09 год. 30 хв. 17 грудня 2013 року в залі 3 буде розглядатись адміністративна справа № 184/2470/13а, 2а/184/ 36/13 за позовом ПАТ «ОГЗК» до Нікопольської райдержадмініст рації про скасування розпоряд ження № 283–р від 29.07.2002 р. У судове засідання викликаються треті особи: Доруда Любов Олек сандрівна, Александрова Зінаїда Миколаївна, Александров Олексій Іванович, Артисюк Микола Пар фентійович, Бельмасова Наталя Іванівна, Бігунов Олександр Олек сійович, Бігунова Віра Михайлів на, Біла Пелагея Федорівна, Бог дан Юрій Володимирович, Бонда ренко Галина Федорівна, Борищук Олександр Олександрович, Буран Павло Гаврилович, Валькова Ніна Гармидонівна, Варварова Анаста сія Терентіївна, Васенько Катери на Андріївна, Величко Людмила Василівна, Величко Марія Михай лівна, Войпан Ілля Андрійович, Гаврилов Григорій Ігнатович, Гав рилова Олександра Георгіївна, Гаджало Лідія Петрівна, Гаджало Ніна Миколаївна, Гадібірова Надія Серафимівна, Гажемон Лариса Дмитрівна, Галич Іван Мефодійо вич, Галич Катерина Олексіївна, Гармаш Віра Іванівна, Гнатюк Во лодимир Григорович, Гнатюк Тетя на Михайлівна,Голишнікова Ольга Іллівна, Гончарова Мирослава Іва нівна, Гордієнко Ганна Тимофіївна, Горун Людмила Миколаївна, Горюк Іван Кирилович, Горюк Марія Пав лівна, Горюк Олена Іванівна, Гри боніс ЄвгеніяОлександрівна, Гри боніс Любов Трохимівна, Грибоніс Надія Семенівна, Грицюк Леонід Петрович, Грицюк Ольга Кузьмів на, Грицюк Сергій Петрович, Гурко Володимир Андрійович, Давидова Ганна Григорівна, Димська Єфімія Петрівна, Димченко Марія Олек сіївна, Димченко Надія Омелянів на, Дитинюк Андрій Арсентійович, Діденко Марія Георгіївна, Мураш ко Василь Іванович, Мурашко Лілія Андріївна, Мурашко Юлія Анатоліївна, Набока Іван Климо вич, Набока Надія Федосіївна, На ливайко Поліна Степанівна, На рижна Валентина Вікторівна, На уменко Геннадій Михайлович, Най мовець Надія Миколаївна, Наумо вець Тамара Іванівна, Недобер Ольга Йосипівна, Несен Любов Йо сипівна, Нехода Любов Володими рівна, Нехода Олександр Вікторо вич, Нікітін Анатолій Петрович, Носик Надія Григорівна, Нутріков Олександр Григорович, Нутрікова Єва Іванівна, Овдієнко Валентина Митрофанівна, Овдієнко Григорій Михайлович, Окаринський Олег Іванович, Омеляненко Іван Анато лійович, Омеляненко Ольга Іванів на, Оніщук Неллі Федорівна, Пан філов Григорій Федорович, Пан ченко Анатолій Олександрович, Парасочка Валентина Олексіївна, Парасочка Віра Миколаївна, Пара сочка Олександр Семенович, Пара сочка Семен Семенович, Пелих Ва лентина Іванівна, Пелих Валенти на Яківна, Петлинська Марія Лав рентіївна, Петлінська Ніна Андрі ївна, Петлінський Володимир Пет рович, Пилипенко Володимир Ми китович, Пилипенко Марія Костян тинівна, Пилипенко Марія Олексі ївна, Пилипенко Петро Микитович, Піщанська Ніна Олександрівна, Погасій Валентина Федорівна, По гасій Олександра Никифорівна, Поліщук Ганна Романівна, Потома ка Людмила Василівна, Потомака Федір Романович, Пугач Любов Іллівна, Пьосов Андрій Васильо вич, Пьосов Василь Вікторович, Пьосова Валентина Миколаївна, Демиденко Ганна Степанівна, Де миденко Лідія Федосіївна, Деми денко Микола Степанович, Деми денко Пелагея Іванівна, Дєнєжна Ольга Софронівна, Дєнєжний Кле ментій Антонович, Димарчук Ана стасія Арсентіївна, Димарчук Ва лентина Яковлівна, Димарчук Іван Антонович, Димарчук Іван Івано вич, Димарчук Іван Петрович, Ди марчук Марія Кирилівна, Димар чук Олександр Олексійович,Ди марчук Тетяна Семенівна, Діордієв Володимир Іванович, Добро вольчька Поліна Кирилівна, Дов

гушин Володимир Миколайович, Доруда Василь Семенович, Дору да Віра Миколаївна, Доруда Ганна Григорівна, Доруда Іван Афана сійович, Доруда Іван Іванович, Доруда Леоніда Миколаївна, Дору да Лідія Данилівна, Доруда Любов Дмитрівна, Доруда Микола Івано вич, Доруда Микола Опанасович, Доруда Ніна Іванівна, Доруда Ніна Семенівна, Думанська Надія Іллівна, Думанська Софія Олексі ївна, Євдомаха Іван Костянтино вич, Євдомаха Надія Йосипівна, Євтушенко Валентин Миколайо вич, Євтушенко Ганна Миронівна, Євтушенко Дмитро Миколайович, Євтушенко Клавдія Михайлівна, Євтушенко Ніна Антонівна, Євту шенко Ніна Олександрівна, Євту шенко Парасковія Ларіонівна, Єфименко Ганна Дмитрівна, Єфи менко Зінаїда Костянтинівна, Же лезнева Надія Денисівна, Жур Ніна Григорівна, Жур Ніна Павлів на, Жур Тетяна Антонівна, Жура вель Іван Стефанович, Журавель Ніна Пимонівна, Забродська Надія Степанівна, Циганок Ніна Григо рівна, Циганок Тетяна Митрофанів на, Циганок Тетяна Митрофанів на, Чабаненко Наталя Петрівна, Чабаненко Ніна Іванівна, Чаба ненко Христина Андріївна, Чепа Тетяна Михайлівна, Чепінський Олександр Григорович, Чмара Євдокія Федорівна, Чмара Зінаїда Максимівна, Чмара Марія Данилів на, Чмара Ніна Іванівна, Чмара Те тяна Семенівна, Чупалова Марія Микитівна, Шамрай Володимир Володимирович, Швидка Віра Іва нівна, Швидка Любов Костянтинівна, Швидкий Іван Петрович, Шевчен ко Валентина Григорівна, Шевчен ко Клавдія Марківна, Шевченко Олександр Григорович, Шегда Ми кола Михайлович, Шегда Тетяна Петрівна, Шипша Іван Іванович, Шипша Олександр Іванович, Ши ряєва Пелагія Іванівна, Шиханцо ва Надія Петрівна, Шпонька Марія Іванівна, Шпонька Микола Заха рович, Шпонька Ніна Дмитрівна, Шпонька Олена Миколаївна, Шпонька Тетяна Григорівна, Шпонька Тетяна Іванівна, Шулим Лариса Анатоліївна, Шулим Ми хайло Сергійович, Шулим Михай ло Якович, Шулим Сергій Івано вич, Шуляк Євдокія Афанасіївна, Шуляк Іван Прокопович, Шуляк Парасковія Антонівна, Юхименко Василь Антонович, Юхименко Ган на Василівна, Юхименко Геннадій Іванович, Юхименко Іван Никифо рович, Юхименко Майя Іванівна, Юхименко Мотрона Антонівна, Юхименко Світлана Вацлавівна, Юхименко Юрій Олександрович, Явтушенко Ганна Романівна, Дору да Іван Іванович, Утюж Марія Іва нівна, Марченко Любов Михайлів на, Недоступ Олена Анатоліївна, Білик Катерина Іванівна, Плавшу да Іван Леонтійович, Мельник Віра Петрівна, Рабинюк Катерина Олексіївна, Кошкарьова Наталія Вікторівна, Сокур Іван Савич, За рубіна Тетяна Іванівна, Доруда Микола Калинович, Сахарчук Гри горій Васильович, Котик Катери на Миколаївна, Пустовойтова Ірина Володимирівна, Бодань Людмила Григорівна, Рикун Іван Петрович, Копельчук Ганна Михай лівна, Глазунова Валентина Іванівна, Погребняк Марфа Олексіївна, Кра вець Микола Никанорович, Гонча ров Олександр Сергійович, Гузь Катерина Андріївна, Сокрут Андрій Андрійович, Качко Антоніна Пет рівна, Лупіна Володимир Івано вич, Супрунчук Віктор Петрович, Полозок Катерина Іванівна, Пере хрест Анастасія Павлівна, Гришко Іван Мефодійович, Івченко Олена Борисівна, Бодня Тетяна Федорів на, Парандій Марія Дем’янівна, Петренко Надія Миколаївна, Ру денко Наталя Іванівна, Савош Вар вара Терентіївна, Тіщенко Володи мир Валентинович, Тіщенко Ва лентин Кузьмич, Андріанова Таїсія Макарівна, Храмцов Петро Івано вич, Палагін Олександр Іванович, Фещенко Анатолій Якович, Спа сенко Клавдія Яківна, Фещенко Микола Якович, Колієва Тетяна Анатоліївна, Мельникова Октябри на Євгенівна, Малешко Олексій Олексійович, Гнатюк Любов Васи лівна, Шутько Григорій Семенович, Алексєєнко Світлана Яківна, Біло шапка Марія Іванівна, Білошапка

Олексій Іванович, Варванець Ва силь Петрович, Галян Марія Васи лівна, Гамзіна Меланія Савелівна, Гнатюк Олексій Васильович, Го лишнікова Ганна Іванівна, Гусєв Іван Петрович, Гусєв Сергій Мико лайович, Гусєва Валентина Андрі ївна, Гусєва Любов Яківна, Дов гань Олена Михайлівна, Довгань Степан Онуфрійович, Драган Гали на Іванівна, Дробот Аксенія Пили півна, Железняк Ганна Андріївна, Зеленська Валентина Якимівна, Зикін Микола Михайлович, Зикіна Тамара Іванівна, Зіма Юрій Петро вич, Іванов Юрій Іванович, Івано ва Парасковія Петрівна, Калепко Віктор Григорович, Коцюбинський Володимир Миколайович, Лібусь Йосип Петрович, Лібусь Онісія Іллівна, Малахова Ганна Фадеївна, Марченко Марія Андріївна, Мацо ла Анастасія Кіндратівна, Мацола Андрій Іванович, Медведьов Іван Олексійович, Мішков Іван Васильо вич, Мішкова Галина Павлівна, Мо розовський Анатолій Адольфович, Морозовський Олександр Анатол ійович, Мосійчук Віра Павлівна, Мосійчук Ганна Панфілівна, Мос ійчук Надія Антонівна, Мосійчук Олександр Антонович, Паляниця Петро Каленикович, Першин Віктор Іванович, Погребняк Марія Фадеївна, Погребняк Олександр Олексійович, Полянська Лідія Олексіївна, Полянський Петро Павлович, Помаранцева Олена Григорівна, Пугач Устина Авксен тіївна, Рябошапка Сергій Андрійо вич, Довгань Ганна Федосіївна, До калов Іван Антонович, Докалова Ганна Семенівна, Донець Лілія Іва нівна, Донець Ніна Григорівна, Доценко Зінаїда Дорофіївна, Дра пенко Любов Семенівна, Дробот Валентина Іванівна, Дрок Борис Павлович, Дрок Віра Іванівна, Дрок Володимир Павлович, Друга льов Анатолій Миколайович, Ду бина Ніна Миколаївна, Дубинович Наталя Іванівна, Дудка Валентина Іванівна, Дятлова Фросина Федо рівна, Євенко Іван Петрович, Жеб рицька Валентина Антонівна, Жусь Григорій Герасимович, Жусь Ната ля Дмитрівна, Жусь Олена Дмитрів на, Задесенець Варвара Федорів на, Зиков Сергій Георгійович, Зла манюк Адам Романович, Зламанюк Варвара Павлівна, Зламанюк Надія Іванівна, Зламанюк Надія Федорівна, Іванова Ганна Проко півна, Івахненко Марія Петрівна, Ігнатова Ольга Семенівна, Кабер нюк Зінаїда Олександрівна, Каги тіна Галина Олексіївна, Калугіна Раїса Михайлівна, Камінський Ми кола Сергійович, Капітанова Мар гарита Леонідівна, Карпюк Галина Іванівна, Клименко Тетяна Михай лівна, Кліншпон Ніна Іванівна, Ко валь Марія Кузьмівна, Ковальов Олег Васильович, Ковальова Оле на Михайлівна, Ковбаса Марія Ми китівна, Ковбель Олена Іванівна, Казаков Микола Іванович, Конд ратенко Валентина Павлівна, Кон дратенко Віктор Михайлович, Кон дратюк Галина Яковлівна, Корой Поліна Григорівна, Корх Володи мир Трохимович, Корх Лідія Іса ківна, Косінов Єгор Миколайович, Косінова Раїса Василівна, Кочій Володимир Петрович, Кравець Марія Никифорівна, Криворучко Надія Павлівна, Кривохатько Олександра Іванівна, Кривохать ко Ольга Іллівна, Кривошей Семен Степанович, Радок Євдокія Олек сіївна, Розварюк Валентина Воло димирівна, Розварюк Микола Ми колайович, Розварюк Микола Юхимович, Романенко Володимир Якимович, Романенко Сергій Во лодимирович, Роща Марія Іванів на, Рябоконєв Іван Тихонович, Са кара Надія Михайлівна, Самойлич Адам Юрійович, Самойлич Тетяна Йосипівна, Самойлич Микола Ми хайлович, Семенюк Євдокія Іванів на, Сєніна Пелагія Устинівна, Си доренко Григорій Тихонович, Си доренко Ольга Якомівна, Сидорен ко Тетяна Петрівна, Синицька Лю бов Іововна, Снарська Лідія Сте панівна, Снарський Микола Дмит рович, Собакарь Микола Іванович, Сокур Валентина Павлівна, Соло довник Павло Іларіонович, Соло ха Віра Адамівна, Сорока Володи мир Аркадійович, Степанова Ган на Олексіївна, Степанченко Мико ла Лаврентійович, Строгова Надія Йосипівна, Сухина Наталя Василів

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487) ○

на, Сушко Ганна Пантеліївна, Суш ко Павло Іванович, Татарчук Еду ард Іванович, Твердохлібова Лідія Іванівна, Терещенко Володимира Миронівна, Терьошина Інна Воло димирівна, Тимошенко Анатолій Миколайович, Тітов Віктор Мико лайович, Тітов Микола Олександ рович, Тітова Парасковія Омеля нівна, Тітова Світлана Вікторівна, Тіщенко Віктор Кузьмич, Ткач Євге нія Анатоліївна, Ткач Петро Мико лайович, Трасковський Микола Іванович, Трофимовська Анна Ми ронівна, Углянська Наталія Олек сандрівна, Фесенко Григорій Ми хайлович, Фесенко Любов Федо рівна, Фесенко Олена Дмитрівна, Фесенко Сергій Григорович, Філіпенко Василь Васильович, Фініковський Віктор Михайлович, Фініковська Лідія Андріївна, Хай новська Марія Василівна, Холод ний Михайло Силович, Майстрен ко Василь Андрійович, Макаренко Віра Олександрівна, Макаренко Григорій Андрійович, Завгородній Сергій Миколайович, Зарар Марія Іларіонівна, Затокова Зінаїда Гри горівна, Зволь Григорій Маркович, Зволь Тетяна Андріївна, Зеленська Любов Григорівна, Зеленська Ме ланія Павлівна, Зеленський Віктор Григорович, Зеленський Григорій Олександрович, Зеленський Олек сандр Вікторович, Іваніс Надія Миколаївна, Іваніс Олек сандр Іванович, Іванов Микола Афанасійович, Ігнатюк Олександр Іванович, Ігнатюк Тетяна Митро фанівна, Казаков Іван Єгорович, Калашник Людмила Миколаївна, Капінус Вікторія Миколаївна, Ка пінус Олександр Анатолійович, Капленко Ніна Павлівна, Картава Андрій Антонович, Картава Гри горій Антонович, Кваде Раїса Олександрівна, Кваша Віра Терен тіївна, Кекух Віра Іванівна, Кекух Килина Михайлівна, Кириченко Олена Василівна, Кислицина Ган на Василівна, Кібовська Любов Євдокимівна, Кісліцин Петро Де м’янович, Кобякова Валентина Іванівна, Коваленко Євдокія Фе досіівна, Коваленко Ніна Якимів на, Ковальов Анатолій Васильо вич, Ковальов Володимир Мико лайович, Ковальов Євгеній Лавро вич, Ковальов Микола Михайло вич, Ковальова Клавдія Семенівна, Ковальова Любов Василівна, Ко вальова Ніна Степанівна, Ковчи шин Олександр Сергійович, Ков чишина Лідія Федорівна, Козін Микола Миколайович, Козіна На талія Іллівна, Комарова Софія Ус тимівна, Компанієць Ліана Павлів на, Кондрат Василь Миронович, Кормакова Тетяна Афанасіївна, Костюк Аделя Касянівна, Крутік Зінаїда Прокопівна, Крячкова Со фія Тимофіївна, Крячок Олена Іва нівна, Кузьмінчук Валентина Сте панівна, Культенко Катерина Фео досіївна, Кучер Анатолій Васильо вич, Кучер Микола Васильович, Кушнір Любов Олексіївна, Лаху ров Іван Мефодійович, Явтушен ко Марія Василівна, Явтушенко Яків Якович, Ярьоменко Альона Григорівна, Ячина Марія Олексіїв на, Лопаха Ніна Григорівна, Слюдєєв Віктор Іванович, Глиняна Ніна Володимирівна, Максименко Олена Іванівна, Шулим Стефанія Йосипівна, Кучер Сергій Васильо вич, Довбешко Валентина Іванів на, Насонова Ганна Сергіївна, Ма жара Володимир Юхимович, Куді нов Володимир Аркадійович, Во ловик Тетяна Миколаївна, Марчен ко Анастасія Дмитрівна, Оникієн ко Віталій Володимирович, Галай да Віктор Васильович, Галайда Олександр Васильович, Галайда Василь Васильович, Шипша Вален тина Вікторівна, Кухтін Галина Іва нівна, Гаврильціва Ганна Яковлів на, Місяць Мотрона Яковлівна, Ко вальов Сергій Євгенійович, Бліщак Григорій Іванович, Галайда Ганна Іванівна, Шулим Анатолій Андрійо вич, Шулим Віктор Андрійович, Мостова Валентина Анатоліївна, Барабаш Лідія Степанівна, Без смертний Микола Петрович, Ска кун Олександр Васильович, Рева Ольга Григорівна, Марченко Олек сандра Петрівна, Варванец Михай ло Іванович, Ананьєв Віктор Пав лович, Шпонька Василь Іванович, Дудка Антоніна Іванівна, Ясинська Віра Валентинівна, Вовк Микола Андрійович, Журавель Микола


ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487) ○

Андрійович, Бондарь Надія Раді онівна, Жур Михайло Петрович, Жур Олег Михайлович, Гаврилюк Людмила Никодимівна, Меріда Ганна Михайлівна, Адамов Віталій Гургенович, Андронкін Анатолій Вікторович, Баюшта Іван Устимо вич, Богданов Анатолій Дмитро вич, Бокій Володимир Федорович, Бородавка Анатолій Степанович, Буряк Анастасія Макарівна, Ве личко Надія Григорівна, Волкова Наталя Анатоліївна, Воронов Ле онід Олексійович, Гладишева Ма рія Фролівна, Казанок Валентина Федорівна, Зубань Галина Василів на, Бабенко Іван Макарович, Павлось Лариса Анатоліївна, Ни китюк Надія Іванівна, Григорьєва Євдокія Федорівна, Обдар Раїса Іванівна, Люта Олена Аркадіївна, Бражуненко Наталя Олександрів на, Шип Валентина Антонівна, Чмара Ольга Іваніна, Безрідна Ва лентина Петрівна, Шипша Катери на Іванівна, Жук Валентина Пет рівна, Максименко Григорій Яко вич, Фоменок Любов Христофорів на, Макаренко Фріда Григорівна, Відяєва Надія Олександрівна, Ба бак Микола Михайлович, Чевель ча Анастасія Іларіонівна, Андру щенко Анастасія Іванівна, Голов ко Марія Григорівна, Грекало Мар гарита Володимирівна, Демничен ко Анатолій Григорович, Дробот Віра Іванівна, Дрога Віталій Ва сильович, Загуба Петро Петрович, Кириленко Віктор Лукич, Макси мюк Галина Віталіївна, Мішкова Наталя Василівна, Остромецька Людмила Василівна, Петровець Володимир Миколайович, Прус Марія Трохимівна, Романовський Іван Митрофанович, Рухайло Ва силь Васильович, Рябошапка Олександра Яковлівна, Савчук Людмила Миколаївна, Соколова Ніна Іванівна, Стаценко Костянтин Володимирович, Єфименко Євгеній Федорович, Каплун Надія Павлівна, Панченко Іван Васильо вич, Міщенко Василь Васильович, Степаненко Іван Миколайович, Пікалова Ольга Іванівна, Лопатін Семен Варфоломійович, Безрідна Людмила Антонівна, Персистий Анатолій Федорович, Димченко Уляна Григорівна, Богуславська Таїсія Василівна, Нідобер Марія Микитівна, Бережна Віра Михай лівна, Кричун Георгій Андрійович, Марченко Іван Васильович, Пан ченко Анастасія Хомівна, Тирса Володимир Устинович, Мазур Оль га Миколаївна, Салогуб Ганна Іва нівна, Савош Людмила Іванівна, Савош Ніна Андріївна, Савош Сергій Федосович, Сахарчук Лідія Олександрівна, Совяненко Ніна Іванівна, Томілов Іван Григорович, Томілова Любов Костянтинівна, Федоренко Василь Олексійович, Хорьков Іван Павлович, Хорькова Клавдія Тимофіївна, Чепа Ганна Степанівна, Чепа Федір Федоро вич, Шальнєва Раїса Федосіівна, Швець Галина Петрівна, Шелудя ков Іван Фруменович, Шидловсь ка Ніна Василівна, Шимонек Ган на Іванівна, Шимонек Ганна Йоси півна, Шимонек Марта Йосипівна, Шимонек Олена Василівна, Шимо нек Сергій Степанович, Шимонек Ярослав Йосипович, Щербюк Вар вара Карпівна, Щербюк Володи мир Михайлович, Піскунов Олек сандр Леонідович, Алєксєєнко Надія Кіндратівна, Русова Людми ла Костянтинівна, Мішкова Євге нія Федорівна, Дашевський Ге оргій Іванович, Шимонек Віктор Ростиславович, Микитенко Олена Михайлівна, Михайлик Любов Іва нівна, Михайлюк Юрій Фролович, Мищенко Валентина Йосипівна, Мищенко Олександра Олексіївна, Могир Василь Васильович, Могир Катерина Іванівна, Мокрянська Ірина Юріївна, Мокрянська Ніна Кіндратівна, Мокрянський Ана толій Станіславович, Мокрянський Анатолій Цезарович, Молошна Людмила Григорівна, Моргун Ма рія Петрівна, Моргун Микола Сте фанович, Москальов Юрій Івано вич, Мостова Тетяна Михайлівна, Мостовий Віктор Михайлович, Мо торіна Ганна Іванівна, Мугир Оль га Луківна, Муляр Микола Сергійо вич, Муляр Ольга Іванівна, Нанке вич Валентина Федорівна, На уменко Олександр Михайлович, Невтира Микола Леонідович, Не крашевич Петро Григорович, Не

стеров Петро Петрович, Обдимко Володимир Володимирович, Опа насенко Валентина Григорівна, Крикун Олександр Олександрович, Круковець Пилип Сильвестрович, Круковець Харитина, Кувшинов Андрій Миколайович, Кулакова Віра Василівна, Кулішова Ольга Никифорівна, Лариненко Євгенія Василівна, Лаврушко Іван Івано вич, Лаврушко Ніна Петрівна, Ла гун Марія Іванівна, Латковська Ан тоніна Федосіївна, Лебідь Віктор Михайлович, Лебідь Раїса Павлів на, Начатой Олег Леонідович, Не стеренко Віра Миколаївна, Олунін Валерій Станіславович, Онопченко Галина Степанівна, Парамонова Світлана Іванівна, Перехрест Ми кола Трохимович, Піков Ігор Олек сандрович, Плаксіна Алла Дмитрів на, Проніна Людмила Володими рівна, Пушкарьова Тетяна Вікто рівна, Самойлова Людмила Василів на, Свірідюк Олександр Васильо вич, Семенюк Геннадій Олександ рович, Снисара Раїса Іллівна, Сте панченко Василь Миколайович, Степура Іван Давидович, Титар Людмила Михайлівна, Титов Кос тянтин Володимирович, Рева Ган на Григорівна, Рева Ганна Проко півна, Рева Григорій Гаврилович, Рева Олександр Олександрович, Рева Олександр Федорович, Рева Сергій Григорович, Рельке Олек сандр Федорович, Рибальченко Меланія Микитівна, Риженко Андрій Леонідович, Риженко Ле онід Григорович, Риженко Надія Петрівна, Рикова Віра Володими рівна, Тітова Варвара Яківна, Тіту ченко Олександра Феофанівна, Ткач Олексій Олексійович, Толку нова Ніна Дмитрівна, Усова Клав дія Сидорівна, Уткін Віктор Мико лайович, Уткін Олександр Мико лайович, Уткіна Ганна Іванівна, Макаренко Григорій Григорович, Макаренко Лідія Андріївна, Мала цай Василь Іванович, Малацай Віра Іванівна, Малацай Григорій Григорович, Малацай Ксенія Федо рівна, Малацай Марія Іванівна, Ма лацай Марія Максимівна, Малой ван Любов Петрівна, Маланєва Лю бов Василівна, Мартинюк Олек сандр Юрійович, Мартинюк Олек сандра Іванівна, Мартинюк Юрій Степанович, Марченко Алла Мико лаївна, Марченко Варвара Федо рівна, Марченко Віра Максимівна, Марченко Володимир Анатолійо вич, Марченко Ганна Дем’янівна, Марченко Ганна Федорівна, Мар ченко Марія Сергіївна, Марченко Микола Васильович, Марченко Ми кола Петрович, Марченко Петро Михайлович, Марченко Тетяна Ва силівна, Матюк Василь Степанович, Матюк Марія Костянтинівна, Матюк Пелагея Яковлівна, Медведєва Ка терина Григорівна, Мельник Ми хайло Дмитрович, Плескогуз Сергій Олексійович, Плескогуз Юрій Олексійович, Полукарова Марія Фомівна, Поляков Олек сандр Васильович, Полянська Ган на Іларіонівна, Присоха Ганна Афанасіївна, Присоха Ганна Про копівна, Присоха Матрона Михай лівна, Присоха Клавдія Василівна, Приходько Марія Іванівна, Соло довнік Віктор Іванович, Сполни цький Іван Дмитрович, Сполницький Іван Іванович, Срібний Сергій Ва сильович, Степаненко Віра Олексі ївна, Супрунчук Мальвіна Валенти нівна, Сурган Алевтіна Василівна, Сурган Сергій Григорович, Сухоіва ненко Зінаїда Іванівна, Сухоіва ненко Олександр Миколайович, Хмара Віктор Олексійович, Фролов Петро Павлович, Лебідь Алла Євстафіївна, Ліновецька Ганна Дмитрівна, Ліновецька Ганна Пи липівна, Ліновецький Василь Пав лович, Ліновецький Віктор Павло вич, Ліхотоп Любов Михайлівна, Ложкова Ніна Леонідівна, Лопіно ва Парасковія Зіновіївна, Луже цька Любов Василівна, Лучко Во лодимир Васильович, Любашев ська Марія Іванівна, Любченко Ма рія Пантеліївна, Мазур Євгенія Ва силівна, Косенко Любов Андріїв на, Ладан Катерина Іванівна, Лат ковський Анатолій Іванович, Ли сенко Олена Михайлівна, Лізогуб Тіна Петрівна, Лінкевич Ніна Олек сандрівна, Ложкова Ганна Проко півна, Луценко Віталій Володими рович, Майстренко Лідія Акимівна, Маринченко Галина Василівна, Ме зенок Олена Володимирівна, Мезе

нок Сергій Іванович, Михайловсь ка Олександра Лукічна, Москален ко Галина Миколаївна, Персиста Тетяна Кіндратівна, Петренко Іван Макарович, Петренко Марина Іва нівна, Пилипенко Володимир Во лодимирович, Пилипенко Володи мир Петрович, Пилипенко Ганна Аксентіївна, Пилипенко Катерина Іванівна, Пилипенко Марія Петрі вна, Пилипенко Олександр Афана сійович, Пилипенко Світлана Ни кифорівна, Плескогуз Марія Мико лаївна, Плескогуз Олександр Гри горович, Талізіна Надія Федорів на, Таран Дмитро Костянтинович, Таран Надія Дмитрівна, Таран Полі на Сергіївна, Тараненко Василь Се менович, Теребейкін Олександр Олександрович, Терентьева Ганна Василівна, Терерюк Григорій Яко вич, Тирса Лариса Анатоліївна, Тирса Марія Захарова, Титаренко Надія Никанорівна, Хвостик Ана стасія Денисівна, Глущенко Ми хайло Іванович, Голеніщева Євдо кія Олександрівна, Гончарова Ма рія Миколаївна, Григориця Вален тина Миколаївна, Добридень Тетя на Андріївна, Докіна Ганна Лук’я нівна, Дорошенко Олександр Геор гійович, Євтушенко Юлія Петрівна, Єрохіна Тетяна Нифантіївна, Жмурська Ольга Миколаївна, Жу кова Варвара Хомівна, Жукова Ганна Юріївна, Завгородній Вален тин Володимирович, Закорецька Євгенія Василівна, Зламанюк Оле на Григорівна, Іванов Дмитро Во лодимирович, Іванова Ніна Спирі жонівна, Іващенко Микола Григо рович, Ісакова Надія Гаврилівна, Карапуз Віра Олексіївна, Клещен ко Іван Тимофійович, Ковальов Микола Васильович, Король Сергій Олександрович, Микитенко Микола Олексійович, Шут Тамара Анатоліївна, Якушевич Людмила Зигмундівна, Панченко Тамара Петрівна, Папіш Ганна Степанівна, Парно Ніна Никифорівна, Парно Парасковія Савівна, Патракей Во лодимир Миколайович, Пацо Люд мила Максимівна, Пашко Віктор Олексійович, Персиста Ганна Афа насіївна, Романов Олександр Іва нович, Ротштейн Ганна Іванівна, Рухайло Ніна Данилівна, Савянен ко Ніна Григорівна, Сарана Марія Петрівна, Сахарова Клавдія Іларі онівна, Прокопець Валентина Ко стянтинівна, Сергєєв Сергій Васи льович, Сергєєва Гераіда Олексан дрівна, Середа Василь Никифоро вич, Серпокрил Валентина Григо рівна, Серпокрил Катерина Сер гіївна, Серпокрил Марфа Олексан дрівна, Сизько Вадим Валентино вич, Цибуленко Олександр Мико лайович, Циганок Ганна Іванівна, Хмара Володимир Володимиро вич, Горобей Марія Григорівна, Вернидуб Любов Олександрівна, Макаренко Фріда Григорівна, Бельмасов Володимир Іванович, Махно Антоніна Іванівна, Варва рова Ольга Іванівна, Соляник Ле онід Леонідович, Лелікова Марія Григорівна, Леонова Ольга Юхим івна, Лещенко Віктор Петрович, Лисенко Надія Денисівна, Лукаш Микола Іванович, Люта Надія Фе дорівна, Лютий Єгор Васильович, Фурсова Валентина Вікторівна, Мазурок Олександр Анатолійович, Максимюк Любов Іванівна, Мале тич Олена Василівна, Мандик Клавдія Євменівна, Маркотенко Маргарита Вікторівна, Мартинюк Володимир Михайлович, Марти нов Михайло Павлович, Тіщенко Анатолій Валентинович, Третьяков Анатолій Степанович, Устинкіна Марія Федорівна, Ушенко Галина Миколаївна, Фещенко Любов Гле бівна, Фризюк Галина Олексіївна, Фурса Олена Михайлівна, Цнобі ладзе Тетяна Іванівна, Чабан Ок сана Григорівна, Чабан Олег Ана толійович, Чуприніна Любов Ва силівна, Шпонько Михайло Омеля нович, Шуляк Іван Семенович, Синкова Марія Савівна, Сілакова Марія Афанасіївна, Сірпокрил Па расковія Федорівна, Скиба Ана толій Васильович, Скиба Ганна Олексіївна, Скиба Любов Миколаї вна, Скиба Микола Васильович, Скиба Сергій Миколайович, Скок Андрій Андрійович, Сліпощон Ан тоніна Гордіївна, Сліпощон Тетяна Василівна, Смазна Лідія Лук’янів на, Смазна Надія Яківна, Хмара Олексій Леонідович, Опанасенко Василь Васильович, Опанасенко

Марія Матвіївна, Опанасенко Ніна Василівна, Опанасенко Ольга Сте панівна, Опанасенко Тетяна Мико лаївна, Орлова Ганна Романівна, Осадча Валентина Григорівна, Осадчий Микола Михайлович, Осін ня Катерина Афанасіївна, Охромій Іван Павлович, Охромій Олена Павлівна, Панченко Ганна Микитів на, Панченко Ганна Микитівна, Марченко Олександр Васильович, Марченко Ольга Петрівна, Марчен ко Тамара Миколаївна, Матюк Віра Григорівна, Матюшенко Анатолій Пилипович, Матюшик Юрій Олек сандрович, Медведєв Олексій Ми колайович, Мезенок Тетяна Степа нівна, Меронюк Олена Анатоліїв на, Мещеряков Григорій Іванович, Мещерякова Наталя Іванівна, Ми роненко Лідія Миколаївна, Момот Ніна Арсентіївна, Морозов Олек сандр Володимирович, Морозова Надія Василівна, Морозова Ольга Сергіївна, Морозова Світлана Олександрівна, Приходько Федір Тихонович, Прокопенко Антоніна Тихонівна, Прокопенко Марія Пав лівна, Радченко Ганна Іванівна, Ребров Сергій Миколайович, Реб рова Віра Миколаївна, Реброва Га лина Миколаївна, Рева Андрій Гри горович, Рева Ганна Федорівна, Смазна Олена Михайлівна, Смазна Тетяна Валентинівна, Смазний Во лодимир Олексійович, Смазний Олександр Олексійович, Смазний Олексій Яковлевич, Смазний Сергій Олексійович, Снітко Степан Пилипович, Сокур Ганна Федорів на, Уткіна Олександра Ігнатівна, Фоменок Віра Павлівна, Фролов Павло Петрович по справі. У разі їхньої неявки у судове засідання справа буде розглядатись за їхньої відсутності на підставі ч. 4 ст 128 КАС України. Адреса суду: 53300, Дніпропетровська область, м. Ор джонікідзе, вул. Петровського, 37. Суддя Орджонікідзевського міського суду В.В. Чаплицький.

«ПРИВАТБАНК» до Карчави Олек сандра Юрійовича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч не рішення.

Романенко Оксані Леонідівні з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 10.00 до АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9491/13ц, 2/199/ 3374/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Романенко Ок сани Леонідівни про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч не рішення.

Корж Ользі Вікторівні з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року об 11 год. 20 хв. до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9794/13ц, 2/199/3467/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» до Корж Ольги Вікторівни про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено заочне рішення.

Ткаченку Євгену Васильовичу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року об 11.00 до АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9808/13ц, 2/199/ 3481/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Ткаченка Євге на Васильовича про стягнення за боргованості. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення.

Амур%Нижньодніпровському відділу Державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, ПАТ «Ерсте Банк» з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 10 год. 40 хв. до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпро петровська за адресою: вул. Но воселівська, 9, каб. 9, як відпові дачам по цивільній справі за по зовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до АмурНижньодніпровського відділу Державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, ПАТ «Ерсте Банк», третя особа Кача лов Віталій Валерійович, про звільнення майна зпід арешту. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постановле но заочне рішення. Клюєвському Анатолію Анатолі% йовичу з’явитись у судове засі дання 11 грудня 2013 року о 10 год. 20 хв. до АмурНижньодніп ровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новосе лівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9926/ 13ц, 2/199/3523/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Клюєв ського Анатолія Анатолійовича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено заочне рішення.

Кофман Ірині Валеріївні з’яви тись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/6790/13ц, 2/199/2611/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» до Кофман Ірини Валерії вни про стягнення заборгова ності. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Лісеєвій Анжелі Тадеушівні з’я витись у судове засідання 11 груд ня 2013 року о 10.00 до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9799/13ц, 2/199/3472/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» до Лісеєвої Анжели Тадеу шівни про стягнення заборгова ності. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та по становлено заочне рішення.

Тубальцевій Олені Вадимівні з’я витись у судове засідання 11 груд ня 2013 року о 09 год. 10 хв. до АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/6277/13ц, 2/199/ 2474/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Тубальцевої Олени Вадимівни про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч Лушпаєву Сергію Євгеновичу з’я не рішення. витись у судове засідання 11 груд ня 2013 року о 09.00 до Амур Карчаві Олександру Юрійовичу Нижньодніпровського райсуду м. з’явитись у судове засідання 11 Дніпропетровська за адресою: грудня 2013 року о 10 год. 30 хв. вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як до АмурНижньодніпровського відповідачу по цивільній справі райсуду м. Дніпропетровська за № 199/10274/13ц за позовом ПАТ адресою: вул. Новоселівська, 9, «КБ «ПРИВАТБАНК» до Лушпаєва каб. 9, як відповідачу по цивільній Сергія Євгеновича про стягнення справі № 199/7551/13ц, 2/199/ заборгованості. У разі неявки 2808/13 за позовом ПАТ «КБ відповідача у судове засідання

справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч не рішення. Максимовій Анні Олександрівні з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 10 год. 40 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9808/13ц, 2/199/ 3481/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Максимової Анни Олександрівни про стягнен ня заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч не рішення. Мухіну Андрію Геннадійовичу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 10 год. 10 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9496/13ц, 2/199/ 3377/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Мухіна Андрія Геннадійовича про стягнення за боргованості. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Логовому Юрію Олексійовичу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 09 год. 50 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/6685/13ц, 2/199/ 2581/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Логового Юрія Олексійовича про стягнення за боргованості. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Лукомець Наталії Миронівні з’я витись у судове засідання 11 груд ня 2013 року о 09.00 до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/6674/13ц, 2/199/2571/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» до Лукомець Наталії Миро нівни про стягнення заборгова ності. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та по становлено заочне рішення. Мунтян Галії Мухсинівні з’яви тись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 09 год. 50 хв. до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9808/13ц, 2/199/3481/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» до Мунтян Галії Мухсинів ни про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судо ве засідання справа буде розгля нута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та по становлено заочне рішення. Овчаренку Сергію Олександро% вичу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 09 год. 40 хв. до АмурНижньодніпровсько го райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/6680/13ц за позо вом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Овчаренка Сергія Олександровича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено заочне рішення. Пономаренку Олександру Олек% сандровичу з’явитись у судове за сідання 11 грудня 2013 року об 11.00 до АмурНижньодніпровсь кого райсуду м. Дніпропетровсь


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ка за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9803/13 ц, 2/199/3476/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Понома ренка Олександра Олександрови ча про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судо ве засідання справа буде розгля нута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та по становлено заочне рішення.

позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Яншиної Євгенії Василівни про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наяв них матеріалів та постановлено заочне рішення. Чудовській Оксані Володи% мирівні з’явитись у судове засі дання 11 грудня 2013 року о 10 год. 40 хв. до АмурНижньодніп ровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новосе лівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/7304/ 13ц, 2/199/2748/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Чу довської Оксани Володимирівни про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено заочне рішення.

Злидню Дмитру Валентиновичу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року об 11.00 до АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10556/13ц за по зовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Злидня Дмитра Валентиновича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено ПП «Баядера», Шевченку Віталію Вікторовичу, АмурНижньодніп заочне рішення. ровському відділу Державної ви Животовському Юрію Олександ% конавчої служби Дніпропетровсь ровичу з’явитись у судове засі кого міського управління юстиції дання 11 грудня 2013 року о 09 з’явитись у судове засідання 11 год. 10 хв. до АмурНижньодніп грудня 2013 року о 10 год. 20 хв. ровського райсуду м. Дніпропет до АмурНижньодніпровського ровська за адресою: вул. Новосе райсуду м. Дніпропетровська за лівська, 9, каб. 9, як відповідачу адресою: вул. Новоселівська, 9, по цивільній справі № 199/6686/ каб. 9, як відповідачам по 13ц, 2/199/2582/13 за позовом цивільній справі за позовом ПАТ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Живо «КБ «ПРИВАТБАНК» до ПП «Бая товського Юрія Олександровича дера», Шевченка Віталія Вікторо про стягнення заборгованості. У вича, АмурНижньодніпровського разі неявки відповідача у судове відділу Державної виконавчої засідання справа буде розглянута служби Дніпропетровського за його відсутності на підставі на міського управління юстиції про явних матеріалів та постановлено звільнення майна зпід арешту. У разі неявки відповідачів у судове заочне рішення. засідання справа буде розглянута Домрачовій Наталії Іванівні з’я за їхньої відсутності на підставі витись у судове засідання 11 груд наявних матеріалів та постановле ня 2013 року об 11 год. 50 хв. до но заочне рішення. АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за адре Мортюку Олександру Васильо% сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, вичу з’явитись у судове засідан як відповідачу по цивільній ня 11 грудня 2013 року о 10 год. справі № 199/10734/13ц за по 20 хв. до АмурНижньодніпровсь зовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до кого райсуду м. Дніпропетровсь Домрачової Наталії Іванівни про ка за адресою: вул. Новоселівсь стягнення заборгованості. У разі ка, 9, каб. 9, як відповідачу по неявки відповідача у судове засі цивільній справі № 199/7464/13 дання справа буде розглянута за ц, 2/199/2783/13 за позовом ПАТ його відсутності на підставі наяв «КБ «ПРИВАТБАНК» до Мортюка них матеріалів та постановлено Олександра Васильовича про стяг нення заборгованості. У разі не заочне рішення. явки відповідача у судове засідан Дмитренко Катерині Вікторівні ня справа буде розглянута за його з’явитись у судове засідання 11 відсутності на підставі наявних грудня 2013 року об 11 год. 20 хв. матеріалів та постановлено заоч до АмурНижньодніпровського не рішення. райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, Ревякіній Наталії Олексіївні з’я каб. 9, як відповідачу по цивільній витись у судове засідання 11 груд справі № 199/10406/13ц за по ня 2013 року о 09 год. 10 хв. до зовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до АмурНижньодніпровського рай Дмитренко Катерини Вікторівни суду м. Дніпропетровська за адре про стягнення заборгованості. У сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, разі неявки відповідача у судове як відповідачу по цивільній засідання справа буде розглянута справі № 199/6691/13ц, 2/199/ за його відсутності на підставі на 2586/13 за позовом ПАТ «КБ явних матеріалів та постановлено «ПРИВАТБАНК» до Ревякіної На талії Олексіївни про стягнення за заочне рішення. боргованості. У разі неявки відпо ПАТ «ВАТ «ВіЕйБанк», ВАТ «Плюс відача у судове засідання справа Банк», Дзюбі Олександру Мико буде розглянута за його відсут лайовичу з’явитись у судове засі ності на підставі наявних матері дання 11 грудня 2013 року о 10 алів та постановлено заочне год. 50 хв. до АмурНижньодніп рішення. ровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новосе Сидоренку Олегу Ігоровичу з’я лівська, 9, каб. 9, як відповідачам витись у судове засідання 11 груд по цивільній справі за позовом ня 2013 року о 10 год. 10 хв. до ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до ПАТ АмурНижньодніпровського рай «ВАТ «ВіЕйБанк», ВАТ «Плюс суду м. Дніпропетровська за адре Банк», Дзюби Олександра Мико сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, лайовича, третя особа Амур як відповідачу по цивільній Нижньодніпровський відділ Дер справі № 199/9671/13ц, 2/199/ жавної виконавчої служби 3428/13 за позовом ПАТ «КБ Дніпропетровського міського уп «ПРИВАТБАНК» до Сидоренка Оле равління юстиції, про звільнення га Ігоровича про стягнення забор майна зпід арешту. У разі неявки гованості. У разі неявки відпові відповідачів у судове засідання дача у судове засідання справа справа буде розглянута за їхньої буде розглянута за його відсут відсутності на підставі наявних ності на підставі наявних матері матеріалів та постановлено заоч алів та постановлено заочне не рішення. рішення. Яншиній Євгенії Василівні з’яви тись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 10 год. 40 хв. до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9796/13ц, 2/199/3469/13 за

Сімонову Дмитру Валентинови% чу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 10 год. 30 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/7313/13ц, 2/199/

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

2750/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Сімонова Дмит ра Валентиновича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч не рішення. Соболенку В’ячеславу Григоро% вичу з’явитись у судове засідан ня 11 грудня 2013 року о 09 год. 20 хв. до АмурНижньодніпровсь кого райсуду м. Дніпропетровсь ка за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10280/ 13ц за позовом ПАТ «КБ «ПРИ ВАТБАНК» до Соболенка В’ячесла ва Григоровича про стягнення за боргованості. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Спасскину Миколі Федоровичу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року об 11 год. 20 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9812/13ц, 2/199/ 3483/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Спасскина Ми коли Федоровича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч не рішення. Федотову Євгенію Васильовичу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 10.00 до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9650/13ц, 2/199/3422/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Федотова Євгенія Васильовича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено заочне рішення. Циссу Олексію Георгійовичу з’я витись у судове засідання 11 груд ня 2013 року о 09 год. 50 хв. до АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/7791/13ц, 2/199/ 2863/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Цисса Олексія Георгійовича про стягнення за боргованості. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Чередніченку Юрію Олександ% ровичу з’явитись у судове засі дання 11 грудня 2013 року о 10.00 до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9802/13ц, 2/199/ 3475/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Чередніченка Юрія Олександровича про стяг нення заборгованості. У разі не явки відповідача у судове засідан ня справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч не рішення. Шевченко Світлані Миколаївні з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 10 год. 20 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9656/13ц, 2/199/ 3424/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Шевченко Світлани Миколаївни про стягнен ня заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних

матеріалів та постановлено заоч каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9923/13ц, 2/199/ не рішення. 3520/13 за позовом ПАТ «КБ Шушуєвському Артуру Олексан% «ПРИВАТБАНК» до Сарібекяна дровичу з’явитись у судове засі Тіграна Отариновича про стягнен дання 11 грудня 2013 року о 10 ня заборгованості. У разі неявки год. 50 хв. до АмурНижньодніп відповідача у судове засідання ровського райсуду м. Дніпропет справа буде розглянута за його ровська за адресою: вул. Новосе відсутності на підставі наявних лівська, 9, каб. 9, як відповідачу матеріалів та постановлено заоч по цивільній справі № 199/9672/ не рішення. 13ц, 2/199/3429/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Шу Кравченко Вікторії Олек% шуєвського Артура Олександрови сандрівні з’явитись у судове засі ча про стягнення заборгованості. дання 11 грудня 2013 року об 11 У разі неявки відповідача у судо год. 30 хв. до АмурНижньодніп ве засідання справа буде розгля ровського райсуду м. Дніпропет нута за його відсутності на ровська за адресою: вул. Новосе підставі наявних матеріалів та по лівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10270/ становлено заочне рішення. 13ц за позовом ПАТ «КБ «ПРИ Мішурі Олені Петрівні з’явитись ВАТБАНК» до Кравченко Вікторії у судове засідання 11 грудня 2013 Олександрівни про стягнення за року о 09 год. 30 хв. до АмурНиж боргованості. У разі неявки відпо ньодніпровського райсуду м. відача у судове засідання справа Дніпропетровська за адресою: буде розглянута за його відсут вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як ності на підставі наявних матері відповідачу по цивільній справі № алів та постановлено заочне 199/5306/13ц, 2/199/2313/13 за рішення. позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Мішури Олени Петрівни про Кузьменко Інні Миколаївні з’я стягнення заборгованості. У разі витись у судове засідання 11 груд неявки відповідача у судове засі ня 2013 року о 09 год. 20 хв. до дання справа буде розглянута за АмурНижньодніпровського рай його відсутності на підставі наяв суду м. Дніпропетровська за адре них матеріалів та постановлено сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній заочне рішення. справі № 199/7334/13ц, 2/199/ Можаровій Ірині Олексіївні з’я 2751/13 за позовом ПАТ «КБ витись у судове засідання 11 груд «ПРИВАТБАНК» до Кузьменко Інни ня 2013 року о 10 год. 30 хв. до Миколаївни про стягнення забор АмурНижньодніпровського рай гованості. У разі неявки відпові суду м. Дніпропетровська за адре дача у судове засідання справа сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, буде розглянута за його відсут як відповідачу по цивільній ності на підставі наявних матері справі № 199/9927/13ц, 2/199/ алів та постановлено заочне 3523/13 за позовом ПАТ «КБ рішення. «ПРИВАТБАНК» до Можарової Ірини Олексіївни про стягнення Кузьменко Лідії Андріївні з’яви заборгованості. У разі неявки тись у судове засідання 11 грудня відповідача у судове засідання 2013 року о 10 год. 30 хв. до Амур справа буде розглянута за його Нижньодніпровського райсуду м. відсутності на підставі наявних Дніпропетровська за адресою: матеріалів та постановлено заоч вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як не рішення. відповідачу по цивільній справі № 199/9805/13ц, 2/199/3478/13 за Морозову Олександру Іванови% позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» чу з’явитись у судове засідання 11 до Кузьменко Лідії Андріївни про грудня 2013 року о 09.00 до Амур стягнення заборгованості. У разі Нижньодніпровського райсуду м. неявки відповідача у судове засі Дніпропетровська за адресою: дання справа буде розглянута за вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як його відсутності на підставі наяв відповідачу по цивільній справі № них матеріалів та постановлено 199/6335/13ц за позовом ПАТ заочне рішення. «КБ «ПРИВАТБАНК» до Морозова Олександра Івановича про стяг Амур%Нижньодніпровський нення заборгованості. У разі не відділ Державної виконавчої явки відповідача у судове засідан служби Дніпропетровського ня справа буде розглянута за його міського управління юстиції, ТОВ відсутності на підставі наявних «ЕОС Фінанс Україна» з’явитись у матеріалів та постановлено заоч судове засідання 11 грудня 2013 не рішення. року о 09 год. 50 хв. до АмурНиж ньодніпровського райсуду м. Петрів В’ячеславу Володимиро% Дніпропетровська за адресою: вичу з»явитись у судове засідан вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як ня 11 грудня 2013 року о 09 год. відповідачам по цивільній справі 30 хв. до АмурНижньодніпровсь за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ кого райсуду м. Дніпропетровсь БАНК» до АмурНижньодніп ка за адресою: вул. Новоселівсь ровського відділу Державної ви ка, 9, каб. 9, як відповідачу по конавчої служби Дніпропетровсь цивільній справі № 199/6689/13 кого міського управління юстиції, ц за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ ТОВ «ЕОС Фінанс Україна», третя БАНК» до Петрів В’ячеслава Воло особа Лінник Володимир Олек димировича про стягнення забор сандрович, про звільнення майна гованості. У разі неявки відпові зпід арешту. У разі неявки відпо дача у судове засідання справа відачів у судове засідання спра буде розглянута за його відсут ва буде розглянута за їхньої ності на підставі наявних матері відсутності на підставі наявних алів та постановлено заочне матеріалів та постановлено заоч рішення. не рішення. Сенцю Миколі Петровичу з’яви тись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 09.00 до АмурНиж ньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/6688/13ц, 2/199/2583/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Сенця Миколи Петровича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наяв них матеріалів та постановлено заочне рішення. Сарібекяну Тіграну Отариновичу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 10 год. 50 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9,

Манякіну Костянтину Володи% мировичу, ВАТ «Морський транс портний банк» з’явитись у судо ве засідання 11 грудня 2013 року о 10 год. 50 хв. до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачам по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» до Манякіна Костянтина Володимировича, ВАТ «Морський транспортний банк», третя особа АмурНижньодніпровський відділ Державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, про звільнення майна зпід арешту. У разі неявки відповідачів у судо ве засідання справа буде роз глянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення.

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487) ○

Амур%Нижньодніпровському відділу Державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, Дніпропетровській філії ПАТ «Київ стар», Пікаловій Ользі Василівні з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 10 год. 50 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачам цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПРИ ВАТБАНК» до АмурНижньодніп ровського відділу Державної ви конавчої служби Дніпропетровсь кого міського управління юстиції, Дніпропетровської філії ПАТ «Киї встар», Пікалової Ольги Василів ни, третя особа Пікалов Юрій Лео нідович, про звільнення майна зпід арешту. У разі неявки відпо відачів судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсут ності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Редько Ніні Григорівні з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 09 год. 10 хв. до АмурНиж ньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10276/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Редько Ніни Григорівни про стягнення за боргованості. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Нестеренку Максиму Миколайо% вичу з’явитись у судове засідан ня 11 грудня 2013 року о 12.00 до АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10278/13ц за по зовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Нестеренка Максима Миколайови ча про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судо ве засідання справа буде розгля нута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішен ня. Амур%Нижньодніпровському відділу Державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, Ба рінову Сергію Степановичу, ВАТ «Морський транспортний банк» з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 09.00 до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачам по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» до АмурНижньодніп ровського відділу Державної ви конавчої служби Дніпропетровсь кого міського управління юстиції, Барінова Сергія Степановича, ВАТ «Морський транспортний банк» третя особа Мірошниченко Віктор Миколайович, про звільнення майна зпід арешту. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постановле но заочне рішення. Березану Юрію Володимирови% чу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року об 11 год. 40 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10736/13ц за по зовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Березана Юрія Володимировича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено заочне рішення. Борцову Дмитру Сергійовичу з’я витись у судове засідання 11 груд ня 2013 року о 09 год. 40 хв. до АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9,


ОГОЛОШЕННЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.12.2013 ð. ¹ 96 (1487) ○

як відповідачу по цивільній справі № 199/10285/13ц за по зовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Борцова Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наяв них матеріалів та постановлено заочне рішення. Борщ Оксані Анатоліївні з’яви тись у судове засідання 11 грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10286/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Борщ Ок сани Анатоліївни про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч не рішення. Булахову Андрію Миколайовичу з’явитись у судове засідання 11 грудня 2013 року об 11 год. 10 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10738/13ц за по зовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Булахова Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено заочне рішення. Володіну Олександру Володи% мировичу з’явитись у судове засі дання 11 грудня 2013 року о 10.00 до АмурНижньодніпровсь кого райсуду м. Дніпропетровсь ка за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/9800/13 ц, 2/199/3474/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Володіна Олександра Володимировича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наяв них матеріалів та постановлено заочне рішення.

матеріалів та постановлено заоч повідомляє відповідача Гуртово не рішення. го Сергія Анатолійовича, 29 ве ресня 1972 р.н., місце проживан Дувановій Ірині Віталіївні з’яви ня: м. Нікополь, вул. Жуковсько тись у судове засідання 11 грудня го, 103, кв. 29, по цивільній 2013 року о 10 год. 10 хв. до Амур справі №182/9095/13ц про слу Нижньодніпровського райсуду м. хання справи за позовом ПАТ Дніпропетровська за адресою: «ПриватБанк» до Гуртового Сер вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як гія Анатолійовича про стягнення відповідачу по цивільній справі № заборгованості. Справа призна 199/9926/13ц, 2/199/3523/13 за чена до слухання на 10 год. 30 хв. позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» 17 грудня 2013 року під голову до Дуванової Ірини Віталіївни про ванням судді Шестакової З.С. У стягнення заборгованості. У разі разі неявки відповідача справа неявки відповідача у судове засі буде розглянута за його відсут дання справа буде розглянута за ності на підставі тих доказів, які його відсутності на підставі наяв є в матеріалах справи. них матеріалів та постановлено заочне рішення. Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області Павлоградський міськрайон% (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) ний суд Дніпропетровської об повідомляє відповідача Назаро ласті (суддя Юдіна С.Г.) викликає ва Павла Олександровича, 05 в якості відповідача Польну Ва січня 1978 р.н., місце проживан лентину Василівну за позовом КП ня: м. Нікополь, вул. Шевченка, «Павлоградтеплоенерго» про 160, кв. 53, по цивільній справі стягнення боргу за спожиту теп 182/9019/13ц про слухання лову енергію. Останнє місце про справи за позовом ПАТ «Приват живання відповідача Польної Банк» до Назарова Павла Олек В.В.: вул. Радянська, 80/38, м. сандровича про стягнення забор Павлоград, Дніпропетровська об гованості. Справа призначена до ласть. Судове засідання призна слухання на 12 год. 30 хв. 16 чено на 12.12.2013 року об грудня 2013 року під головуван 11.00 за адресою: м. Павлоград, ням судді Шестакової З.С. У разі вул. Дніпровська, 135, каб. 205. неявки відповідача справа буде У разі неявки відповідача у судо розглянута за його відсутності на ве засідання справа, згідно з ви підставі тих доказів, які є в мате могами ЦПК України, може бути ріалах справи. розглянуто за його відсутності. Коваль М.В. викликається в якості відповідача по цивільній У провадженні Красногвар% справі № 175/4299/13ц за позо дійського районного суду м. вом Коваля Руслана Сергійовича Дніпропетровська знаходиться до Коваль Марини Володимирів цивільна справа за позовом ни про розірвання шлюбу у Бєлова Олександра Борисовича відкрите судове засідання, яке до Бєлової Оксани Володимирів відбудеться 11.12.2013 р. об 11 ни про розірвання шлюбу. Відпо год. 30 хв. у приміщенні Дніпро відач Бєлова О.В. викликається у петровського районного суду судове засідання на 17 грудня Дніпропетровської області (каб. 2013 року о 09 год. 30 хв. у при 8, вул. Теплична, 7, сел. Ювілей міщення Красногвардійського не, Дніпропетровський район, районного суду: м. Дніпропет Дніпропетровська область). ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опублікування об’яви в Індустріальний районний суд пресі відповідач вважається по м. Дніпропетровська, розташова відомленим про час та місце роз ний за адресою: 49074, м. гляду справи. У разі неявки Бєло Дніпропетровськ, пр. ім. Газети вої О.В. справу буде розглянуто «Правда», 84 (суддя Слюсар Л.П., за її відсутності. каб. 108) викликає у судове засі дання, яке відбудеться о 16.00 Ленінський районний суд м. 13 грудня 2013 року як відпові Дніпропетровська викликає Ко дача Балабана Олександра Васи менданчик Вікторію Сергіївну, льовича по цивільній справі за 1984 р.н., у судове засідання як позовом Публічного акціонерно відповідача по цивільній справі го товариства «Комерційний банк № 2/205/4188/2013 р. за позо «ПриватБанк» до Балабана Олек вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ко сандра Васильовича про стягнен менданчик Вікторії Сергіївни про ня заборгованості. Вам необхід стягнення заборгованості, яке но з’явитись до суду в зазначений відбудеться 26 грудня 2013 р. о час або в разі неможливості при 15.00 у приміщенні суду за адре бути, сповістити суд про причи сою: 49128, м. Дніпропетровськ, ни неявки та можливість розгля ж/м Червоний Камінь, вул. Ко ду справи за вашої відсутності. робова, 6, каб. 225. Наслідки не При собі необхідно мати до явки передбачені ст. 169 ЦПК Ук кументи, що посвідчують особу раїни. (паспорт).

Волоконському Олегу Борисо% вичу з’явитись у судове засідан ня 11 грудня 2013 року о 09 год. 20 хв. до АмурНижньодніпровсь кого райсуду м. Дніпропетровсь ка за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/6335/13 ц, 2/199/2497/13 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Воло конського Олега Борисовича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наяв них матеріалів та постановлено Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Куб заочне рішення. ця Сергія Леонідовича, 1973 р.н., Волошиній Анжелі Іванівні з’я у судове засідання як відповіда витись у судове засідання 11 груд ча по цивільній справі № 2/205/ ня 2013 року о 10 год. 10 хв. до 4183/2013 р. за позовом ПАТ «КБ АмурНижньодніпровського рай «ПриватБанк» до Кубця Сергія суду м. Дніпропетровська за адре Леонідовича про стягнення за сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, боргованості, яке відбудеться 26 як відповідачу по цивільній грудня 2013 р. о 15.00 у при справі № 199/9925/13ц, 2/199/ міщенні суду за адресою: 49128, 3522/13 за позовом ПАТ «КБ м. Дніпропетровськ, ж/м Черво «ПРИВАТБАНК» до Волошиної Ан ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. жели Іванівни про стягнення за 225. Наслідки неявки передба боргованості. У разі неявки відпо чені ст. 169 ЦПК України. відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут Ленінський районний суд м. ності на підставі наявних матері Дніпропетровська викликає Чалу алів та постановлено заочне Аллу Василівну, 1970 р.н., у су рішення. дове засідання як відповідача по цивільній справі № 2/205/3843/ Горьовому Олегу Миколайовичу 2013 р. за позовом ПАТ «КБ «При з’явитись у судове засідання 11 ватБанк» до Чалої Алли Василів грудня 2013 року о 09 год. 40 хв. ни про стягнення заборгованості до АмурНижньодніпровського за кредитним договором, яке райсуду м. Дніпропетровська за відбудеться 26 грудня 2013 р. о адресою: вул. Новоселівська, 9, 15.00 у приміщенні суду за адре каб. 9, як відповідачу по цивільній сою: 49128, м. Дніпропетровськ, справі № 199/7555/13ц, 2/199/ ж/м Червоний Камінь, вул. Ко 2812/13 за позовом ПАТ «КБ робова, 6, каб. 225. Наслідки не «ПРИВАТБАНК» до Горьового Оле явки передбачені ст. 169 ЦПК Ук га Миколайовича про стягнення раїни. заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання Нікопольський міськрайонний справа буде розглянута за його суд Дніпропетровської області відсутності на підставі наявних (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201)

Синельниківський міськрайон% ний суд Дніпропетровської об ласті викликає Баскову Таїсію Олексіївну в якості відповідача по цивільній справі № 191/3297/ 13ц за позовною заявою Публіч ного акціонерного товариства «КБ «ПРИВАТБАНК» до Баскової Таїсії Олексіївни про стягнення заборгованості у відкрите судо ве засідання, яке відбудеться 12 грудня 2013 року о 09 год. 20 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, за головуванням судді Бондаренко Г.В. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено заочне рішення. Синельниківський міськрайон% ний суд Дніпропетровської об ласті викликає Шавкуна Андрія Григоровича в якості відповіда ча по цивільній справі № 191/ 3403/13ц за позовною заявою Публічного акціонерного товари ства, «КБ «ПРИВАТБАНК» до Шавкуна Андрія Григоровича про стягнен ня заборгованості у відкрите су дове засідання, яке відбудеться 12 грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровсь ка область, м. Синельникове, вул.

Чехова, 1, за головуванням судді Бондаренко Г.В. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено за очне рішення. Синельниківський міськрайон% ний суд Дніпропетровської об ласті викликає Олефіренко Аллу Василівну в якості відповідача по цивільній справі № 191/4437/ 13ц за позовною заявою Публіч ного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до Олефіренко Алли Василівни про стягнення заборгованості у відкрите судо ве засідання, яке відбудеться 23 грудня 2013 року о 10.00 за ад ресою: Дніпропетровська об ласть, м. Синельникове, вул. Че хова, 1, за головуванням судді Бондаренко Г.В. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено за очне рішення.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Жалніна Андрія Юрійовича, що судом у судовому засіданні о 10 год. 20 хв. 12 грудня 2013 р. буде розглядатись цивільна справа № 203/5498/13ц за по зовною заявою ПАТ «КБ «При ватБанк» до Жалніна Андрія Юрійовича про стягнення забор гованості за кредитним догово ром (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’явитись у зазначе ний час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи осо бисто або направити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухвален ням заочного рішення. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Морданя Петра Федоровича, що судом у судовому засіданні о 09 год. 40 хв. 12 грудня 2013 р. буде розглядатись цивільна справа № 203/5495/13ц за позовною за явою ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Морданя Петра Федоровича про стягнення заборгованості за кре дитним договором (суддя Катол ікян М.О.). Вам необхідно з’яви тись у зазначений час у Кіровсь кий районний суд м. Дніпропет ровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з на лежно оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде роз глянуто за вашої відсутності з ух валенням заочного рішення.

Синельниківський міськрайон% ний суд Дніпропетровської об ласті викликає Рогача Олексан дра Вікторовича в якості відпо відача по цивільній справі № 191/4438/13ц за позовною заявою Публічного акціонерно го товариства «КБ «ПРИВАТБАНК» до Рогача Олександра Вікторо вича про стягнення заборгова ності у відкрите судове засідан ня, яке відбудеться 23 грудня 2013 року о 10 год. 20 хв. за ад ресою: Дніпропетровська об ласть, м. Синельникове, вул. Че хова, 1, за головуванням судді Бондаренко Г.В. У разі неявки відповідача у судове засідання ЗАОЧНІ РІШЕННЯ справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних Петропавлівський районний по справі доказів та винесено суд Дніпропетровської області повідомляє, що 21.10.2013 року заочне рішення. суддею Курочкіною О.М. було ви Бабушкінський районний суд м. несено заочне рішення по Дніпропетровська, розташований цивільній справі № 188/1370/13 за адресою: 49000, м. Дніпропет ц, провадження 2/188/582/2013 ровськ, пр. Карла Маркса, 57, ви за позовом Якуби Віти Вікторів кликає Антохіну Тетяну Анатолії ни до Якуби Сергія Миколайови вну як відповідача по цивільній ча про розірвання шлюбу, яким справі № 200/12442/13ц за по позовні вимоги позивача Якуби зовом Публічного акціонерного В.В. до Якуби С.М. про розірван товариства «ВТБ Банк» до Антохі ня шлюбу були задоволені в по ної Тетяни Анатоліївни про стяг вному обсязі. При публікації ого нення заборгованості у судове лошення Якуба Сергій Микола засідання, яке відбудеться о йович вважається належно по відомленим про заочне рішення 10.00 17 грудня 2013 року. суду. Копію заочного рішення Ісаєву Володимиру Володими% можна отримати у приміщенні ровичу з’явитись у судове засі Петропавлівського районного дання 13 грудня 2013 року о 09 суду за адресою: смт Петропавлів год. 30 хв. до АмурНижньодні ка Дніпропетровської області, вул. провського райсуду м. Дніпро Радянська, 74а, кабінет канце петровська за адресою: вул. Но лярії суду. воселівська, 9, каб. 9, як відпо відачу по цивільній справі № 4.11.2013 р. у Дзержинському 199/7396/13, 2/199/2759/13 за районному суді м. Кривого Рогу позовом Суганяки Сергія Мико відбулось слухання цивільної лайовича до Ісаєва Володимира справи за позовом Костенко Лю Володимировича про стягнення бові Миколаївни до Кардіс Лари боргу. У разі неявки відповіда си Михайлівни, третя особа ча у судове засідання справа Дзержинський районний відділ в буде розглянута за його відсут м. Кривий Ріг Головного ності на підставі наявних мате управління Державної міграцій ріалів та постановлено заочне ної служби України у Дніпрпет ровській області, про визнання рішення.

особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Позов задоволено. Суддя Сільченко В.Є. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 25 липня 2013 року було ви несено рішення по цивільній справі за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Комер ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Авешнікова Віктора Івановича про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення. Суд позовні вимоги позивача ви рішив задовольнити. Звернути стягнення на предмет іпотеки, а саме: нерухоме майно будинок загальною площею 50,20 кв.м, житловою площею 40,60 кв.м, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Чаплинсь ка, будинок 35, шляхом продажу вказаного предмету іпотеки (на підставі договору іпотеки № DNHDGK0000000080 від 04.04.2008 р.) Публічним акціо нерним товариством «Комерцій ний банк «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набе режна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) з укладенням від імені відповідача договору купівлі продажу будьяким способом з іншою особою покупцем, з от риманням витягу з державного реєстру речових прав на нерухо ме майно, з реєстрацією правочи ну купівліпродажу предмету іпо теки у державному реєстрі речо вих прав на нерухоме майно. З проведенням дій щодо коригу вання технічної документації відповідно до поточного стану нерухомості, її перепланування та перебудови, з проведенням дій щодо оформлення та з отриман ня дублікатів правовстановлюю чих документів на нерухомість у відповідних установах, підприєм ствах або організаціях незалеж но від форм власності та підпо рядкування, з можливістю здійснення ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» всіх передбачених нор мавноправовими актами держа ви дій, необхідних для продажу предмету іпотеки. Виселити Авешкіна Віктора Івановича та інших осіб, які зареєстровані та/ або проживають у будинку, роз ташованому за адресою: Дніпро петровська область, м. Дніпро петровськ, вул. Чаплинська, буди нок 35, зі зняттям з реєстрацій ного обліку у територіальному органі Державної міграційної служби України, до повноважень якого входять питання громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, компетенція яко го територіально поширюється на адресу вказаного будинку. Стягти з Авешнікова Віктора Іва новича, 25.02.1978 року народ ження, ІПН 2852509010 на користь Публічного акціонерно го товариства «Комерцій ний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДПРОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО № 305299) витрати по сплаті су дового збору в сумі 3441 грн.


ВІВТОРОК, 10 ГРУДНЯ 2013 РОКУ № 96 (1487)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Òåðìîñ îáèðàºìî ïî çàïàõó Äîáðîãî äíÿ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, Ãëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Íåâäîâç³ íà íàñ ÷åêຠòèæäåíü íîâîð³÷íèõ âèõ³äíèõ. À ùî ìîæå áóòè êðàùå, í³æ âè¿õàòè ç äðóçÿìè íà çèìîâèé ï³êí³ê? Ñâ³æå ïîâ³òðÿ, àêòèâí³ ³ãðè òà ñìà÷íèé øàøëèê íåîäì³ííî çàëèøàòü ëèøå ïðèºìí³ ñïîãàäè. À ç³ãð³òèñÿ âñ³ì äîïîìîæå òðàâ'ÿíèé ÷àé, çàçäàëåã³äü íàëèòèé ó òåðìîñ. Àëå ÿê ïðàâèëüíî îáðàòè òåïëî³çîëÿö³éíèé ïîñóä, ùîá ³ íå ïðîò³êàâ ³ íàï³é ó íüîìó äîâãî çàëèøàâñÿ òåïëèì? Ñüîãîäí³ ìîâà ï³äå ñàìå ïðî öå

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ...

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÏÅÉÒÅ ×ÀÉ «ÖÀÐÑÊÀß ÐÎÇÀ»! «Öàðñêàÿ ðîçà» - ñàìûé çíàìåíèòûé êèòàéñêèé ÷àé «Íåí÷àî». Îí î÷åíü âêóñåí, àðîìàòè÷åí, êàê öâåòîê, è ýêîíîìè÷åí, èìåÿ ïðåêðàñíûé êîëåð. «Öàðñêàÿ ðîçà» êàê âûñøèé ñîðò ÷àÿ, ÷èñòûé è âïîëíå ñîçðåâøèé, áëàãîòâîðíî äåéñòâóåò íà íåðâû, ïî÷åìó îí îñîáåííî õîðîø äëÿ åæåäíåâíîãî óïîòðåáëåíèÿ. «Öàðñêàÿ ðîçà» äëÿ áîãàòûõ è áåäíûõ, ïîòîìó ÷òî ïî öåíå äîñòóïåí êàæäîìó, à ïî êà÷åñòâó ðàâåí ñàìûì äîðîãèì ñîðòàì ÷àÿ. «Öàðñêàÿ ðîçà» äëÿ áóôåòîâ, òðàêòèðîâ è ÷àéíûõ ëàâîê, êîòîðûå æåëàþò òîðãîâàòü îòìåííî õîðîøèì ÷àåì. Æåëàÿ, ÷òîáû ïî âñåé Ðîññèè óïîòðåáëÿëè òîëüêî ëó÷øèé ñîðò ÷àÿ, ìû ðåøèëè ñäåëàòü ÷àé «Öàðñêàÿ ðîçà» äîñòóïíûì êàæäîìó êàê ïî öåíå, òàê è ïî óñëîâèÿì âûïèñêè. Åãî ìîæíî âûïèñàòü èñêëþ÷èòåëüíî èç ñêëàäîâ ìîñêîâñêîãî êóïöà È. Å. Äóáèíèíà. Ðîçíè÷íàÿ öåíà 2 ðóáëÿ çà ôóíò, à îïòîâàÿ 1 ðóáëü 60 êîïååê. Ïðè âûïèñêå îò 3 ôóíòîâ ÷àé âûñûëàåòñÿ ïî îïòîâîé öåíå çà ñ÷åò ïîêóïàòåëÿ», ïðî÷èòàëè åêàòåðèíîñëàâöû íà ñòðàíèöàõ ñòîëè÷íîãî æóðíàëà «Ðîäèíà» 2 äåêàáðÿ 1901 ãîäà. Ïðåññó ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Наша постійна читачка Катерина з Томаківки перед зимою купила собі термос для чаю. Дівчину привабила невисока ціна та яскравий колір виробу. Але в перший же день користу-

вання покупкою Катерина була розчарована. Термос зовсім не тримав тепла - через три години напій став холодним. Засмучена дівчина повернула теплоізоляційний посуд у магазин. До вибору наступного поставилася вже серьозні-

ше, попередньо запитавши більш досвідчених подруг. Їхні поради допомогли дівчини обрати дійсно якісний термос. Тож ними Катерина поділилася з нами.

...ÏÎÐÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒÀ×À Щоб не пошкодувати про придбання, пам'ятайте: Спершу треба визначитися з об'є- кова - найлегша, але вона добре вбирає мом посуду. Чим він більший, тим запахи. краще термос триматиме тепло. Але Перед покупкою обов'язково візміть треба зважати, що сосуд треба запов- термос у руки та потрясіть. Якщо почуєнювати повністю, інакше напій охо- те брязкотіння - колба погано закріплена або взагалі зламана. лоджуватиметься. Колба може бути пластикова, Понюхайте колбу. Якщо відчуваєсталева чи скляна: те неприємний запах, скоріш за все, її остання легко б'ється, проте най- виготовлено з неякісного матеріалу. краще зберігає тепло. Однак, все одно Зазвичай, сторонні «аромати» не витакий термос рекомендують викорис- вітрюються, тож купувати такий тертовувати для домашніх потреб; мос не варто. сталева колПеревірте кришку на герметичба дозволяє ність. Закрийте термос і подивіться, теплу зберіга- наскільки щільно вона прилягає. Якщо тися протягом є хоч маленький просвіт - виріб пропуст р и в а л о г о катиме тепло, і напій швидко охолоне. часу, але вона Детальніше можна перевірити терважка і її мос вже вдома. Налийте в нього окріп та складніше залиште на декілька годин - колба не має нагрітися. Якщо вона стала теплою - в мити; пласти- термоса погана теплопровідність.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ - Äÿäÿ Èçÿ, - ãîâîðèò Ñåìî÷êà, - áîëüøîå ñïàñèáî çà òó òðóáó, êîòîðóþ âû ìíå ïîäàðèëè. Òàêîé äîðîãîé ïîäàðîê! - Äà, åðóíäà! ×òî òàì äîðîãîãî? 60 êîïååê. - Íî çàòî ìàìà è ïàïà êàæäûé âå÷åð äàþò ìíå ðóáëü, ÷òîáû ÿ íå äóäåë.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 10.12 Ср 11.12 Чт 12.12

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Âîåííîñëóæàùèé, ïðîòèðàþùèé øòàíû. 7. «Ýêâàòîð» ðàáî÷åé íåäåëè. 8. Ïòàõà ñ çèìíèì èìåíåì. 9. Òðîéíàÿ ìåðà äëÿ âðàíüÿ. 11. Òåòåðåâèíàÿ ñåðåíàäà. 14. Ãîðå÷ü íà äíå äóøè. 18. Äîìàøíÿÿ «çà÷èñòêà». 19. Ñóäîðîæíûé êóñî÷åê ïëà÷à. 21. Ïåðåâåäèòå ñ áþðîêðàòè÷åñêîãî ÿçûêà: «Èíôîðìàöèÿ, íåàäåêâàòíî îòðàæàþùàÿ ôàêòû». 22. Íå âïîëíå ïî÷åòíûé ýñêîðò. 25. «Áðèëëèàíòîâûé âåíîê». 26. «Îñòåêëåíåâøàÿ» æèâîïèñü. 27. Ïîñèíåâøàÿ ìàëèíà. 28. Ìàãàçèííûé ÷åêèñò. Ïî âåðòèêàëè: 1. Çîîëîã-ñêàçî÷íèê, «ñêðåñòèâøèé» ïîíè ñ âåðáëþäîì. 2. «Åñëè ÷åëîâåê ..., òî ýòî íàäîëãî!» 4. Ïëîõîé ïëÿñóí, êîòîðîìó ÷òî-òî ìåøàåò. 5. Ñîâñåì ñïîêîéíûé ãîðîä. ☺ ☺ ☺ 6. ×àøå÷íî-òàðåëî÷íàÿ «ñåìüÿ». Ñòàðøèíà îáõîäèò ñòðîé 10. Ìåñòî ïîä Ìîñêâîé, íàøåäøåå ñâîå íîâîáðàíöåâ. ìåñòî â èñòîðèè Ôðàíöèè. 12. Ïåðåñòðå- Òàê, ó òåáÿ êàêîå îáðàçîâà- ëî÷íûé ôèëüì. 13. Çåëåíàÿ ãàçèðîâêà. íèå? 15. ×åëîâåê â èçíîøåííîé îäåæäå, â ëîõìîòüÿõ. 16. Çàäà÷êà ïî âûâåäåíèþ - Ñåìü êëàññîâ! èêñà íà ÷èñòóþ âîäó. 17. «Äâîéíÿ» îò - Õîðîøî! ñóäîâåðôè. 20. Òî, íà ÷òî äîëæíà - Ó òåáÿ? ïîçâîíèòü äåâî÷êà-òèíåéäæåð (ïåñåí.). - ÌÃÓ! 23. Åå ëó÷øå ïðîãëîòèòü, ÷åì èç-çà íåå - ×åãî ìû÷èøü, ÷èòàòü óìååøü? âîäó âîçèòü. 24. Îò íåãî ìîæåò çàáîëåòü è ÷åëîâåê, è êîìïüþòåð. 10 13 16 9 10 8

8 0С 11 0С 10 0С 7 0С 4 0С 7 0С

півн. 58 м/с півн.захід. 12 м/с півн.схід. 12 м/с

1

2

3

4

5

6

7 8 9

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19

20 21

22

23

24 25

26 27 28

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1485

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ãðèìì. 7. Óêðàèíêà. 8. Àâàíñ. 9. Îôèöèàíò. 10. Òîâàð. 14. Êîðìà. 17. Ïèñüìåöî. 18. Ñóìêà. 19. Ñòðîéáàò. 20. Èêîòà. 23. Êèîñê. 27. Óáèéñòâî. 28. Êàãîð. 29. Îáó÷åíèå. 30. Î÷íèê.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ãâàëò. 2. Èñàåâ. 3. Ìóñîð. 4. Àðìèÿ. 5. Ìèìèíî. 6. Ýêîíîì. 11. Î÷èñòêè. 12. Àëüôîíñ. 13. Ðåãáè. 14. Êîñòè. 15. Ðîìåî. 16. Àíàïà. 21. Êîñòåð. 22. Òàâðèÿ. 23. Êàêàî. 24. Îáãîí. 25. Êóðîê. 26. Ìèíóñ.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 09.12.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1354396

1487