Page 1

ÐÅòÎÍ ÏÐÅÇÅÍÒÓÂÀËÈ Â ÏÅʲͲ

ÊÀÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ ÆÅÐÒÂÎÉ ÔÀËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒ×ÈÊÀ

19

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÆÅÍÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ!

2

12

ÓËÛÁÊÈ+ÑÎËÍÖÅ=ÐÎÄÎÑ

14

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÄËß ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Â Äíåïðîïåòðîâñêå ÃÀÈ ñîâìåñòíî ñ âðà÷àìè «ñêîðîé» è ìåäñåñòðàìè èç Êðàñíîãî Êðåñòà îáó÷àëè âîäèòåëåé îñíîâíûì ïðèåìàì ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â àâòîàâàðèÿõ.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№91 (1482) ×åòâåð, 21 ëèñòîïàäà 201 20133 ð.

14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÍÀ ÂÛÑØÅÌ ÓÐÎÂÍÅ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÑÀÌÌÈÒÓ Âî âòîðíèê Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âñòðåòèëñÿ ñ åâðîêîìèññàðîì ïî âîïðîñàì ðàñøèðåíèÿ è åâðîïåéñêîé ïîëèòèêè ñîñåäñòâà Øòåôàíîì Ôþëå. À íàêàíóíå ñîñòîÿëñÿ òåëåôîííûé ðàçãîâîð Ãëàâû Óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâà ñ ïðåçèäåíòîì Ïîëüøè Áðîíèñëàâîì Êîìàðîâñêèì. Îíè îáñóäèëè ðàçâèòèå äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé è âîïðîñû ïîäãîòîâêè ê ñàììèòó «Âîñòî÷íîãî ïàðòíåðñòâà» â Âèëüíþñå. ○

ÓÕÎÄ ÇÀ ÐÅÁÅÍÊÎÌ

ÎÒÏÓÑÊ - Â ÑÒÀÆ

13

Àèäà Íèêîëàé÷óê: «Õ-ôàêòîð» ñäåëàë ìåíÿ ñèëüíåå»

«Õðóñòàëüíûé ãîëîñ», «Èíòåðíåò-ñåíñàöèÿ» - êàê òîëüêî íå íàçûâàþò ïîáåäèòåëüíèöó òðåòüåãî ñåçîíà âîêàëüíîãî òàëàíò-øîó «Õ-ôàêòîð» Àèäó Íèêîëàé÷óê, çàâîåâàâøóþ ëþáîâü ïîêëîííèêîâ â Óêðàèíå è çà åå ïðåäåëàìè. Ïîñëå ïðîåêòà ïåâèöà àêòèâíî çàíÿëàñü òâîð÷åñòâîì. Óæå ýòîé îñåíüþ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëñÿ åå ïåðâûé ñîëüíûé êîíöåðò, íà êîòîðîì äåâóøêà ïðåäñòàâèëà ñîáñòâåííûå ïåñíè. Íàêàíóíå âûñòóïëåíèÿ Àèäà ïîáûâàëà â ãîñòÿõ ó «Â³ñòåé», ðàññêàçàëà î ñâîèõ ïåðâûõ øàãàõ â ìèðå øîó-áèçíåñà, à òàêæå î òîì, ïî÷åìó ó íåå äîìà öåëàÿ êîëëåêöèÿ êèñòî÷åê, ìåëêîâ è êðàñîê.

ÂÅËÈÊÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ

230-ʲËÎÃÐÀÌÎÂÎÃÎ ÔÐÀÍÖÓÇÀ ÍÅ ÏÓÑÒÈËÈ Ó ÏÎÒßà òðàíñïîðòóâàòè àí³ ë³òàêîì, àí³ êðó¿çíèì ëàéíåÍåùîäàâíî ïðèêðèé ðîì, àí³ ïîòÿãîì. Îô³ö³éíà âèïàäîê ñï³òêàâ 22-ð³÷íîãî ïðè÷èíà â³äìîâè çàë³çíè÷ôðàíöóçà Êåâ³íà Øåíå. íèê³â - íåñïðîìîæí³ñòü Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê íàëÿêàâ ïîäáàòè ïðî òàêó âåëèêó ïðåäñòàâíèê³â çàë³çíèö³, ëþäèíó â åêñòðåíèõ àâ³à- òà ñóäíîïëàâíèõ ñèòóàö³ÿõ. «Óðàõîâóþ÷è êîìïàí³é ñâî¿ìè ãàáàðèòà- íàäì³ðíó âàãó, ìè íå ìè. 230-ê³ëîãðàìîâîìó çìîæåìî íàëåæíî òîâñòóíó, ùî, íàïåâíî, çâèê ï³êëóâàòèñÿ ïðî íüîãî â äî ãàñòðîíîì³÷íèõ çàäîâî- ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, àáî ëåíü, â³äìîâèëè ó ïåðåâå- ïåðåì³ñòèòè êóäèñü ï³ä ÷àñ çåíí³ îäðàçó òðüîìà åêñòðåíî¿ ñèòóàö³¿», øëÿõàìè. Éîãî íå çàõîò³ëè çàçíà÷èëè íà ìàã³ñòðàë³. ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Ñõîæ³ «â³äìàçêè» âèñëîâèëè ³ ïðåäñòàâíèêè àâ³àêîìïàí³¿, ÿêîþ õîò³â ñêîðèñòàòèñÿ õëîï÷èíà, òà êðó¿çíîãî ëàéíåðà. Ðàí³øå çàõ³äí³ Ç̲ ïîâ³äîìëÿëè, ùî íåùàñíèé ôðàíöóç ðàçîì ç³ ñâîºþ ñ³ì’ºþ á³ëüøå òèæíÿ íå ì³ã âè¿õàòè ç àìåðèêàíñüêîãî ×èêàãî, êóäè ïðè¿çäèâ ë³êóâàòèñÿ â³ä ãîðìîíàëüíîãî ðîçëàäó. Òîä³ ïðåäñòàâíèêè àâ³àêîìïàí³¿ «British Airways» çàÿâèëè, ùî ó íèõ «íåìàº

ìîæëèâîñò³ áåçïå÷íî ðîçì³ñòèòè öüîãî ïàñàæèðà íà æîäíîìó ç åêñïëóàòîâàíèõ ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí». ϳñëÿ öüîãî ñ³ì’ÿ Êåâ³íà ñïðîáóâàëà ïîêèíóòè òåðèòîð³þ ÑØÀ âîäîþ, îäíàê âëàñíèêè ëàéíåðà òàêîæ â³äìîâèëè ÷îëîâ³êîâ³ ÷åðåç çàéâó âàãó. Ó ðåçóëüòàò³, îäíà ç àâ³àêîìïàí³é âñå æ äîïðàâèëà ãîðå-ìàíäð³âíèêà äî Ëîíäîíà, çâ³äêè â³í ìຠä³ñòàòèñÿ áàòüê³âùèíè.

32 Àðòåì Ñåìåíîâ ïðèìåðèë îáðàç ñèëüíîé æåíùèíû

Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà çàêîí î çà÷èñëåíèè òðåõëåòíåãî îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â ñòðàõîâîé ñòàæ. «Çàêîí ïîçâîëèò âî âðåìÿ ðàñ÷åòà «áîëüíè÷íûõ» âûïëàò çà÷èñëÿòü ïåðèîä íàõîæäåíèÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â ñòðàõîâîé ñòàæ. Òàêèì îáðàçîì, æåíùèíû, êîòîðûå âîñïèòûâàþò ìàëåíüêèõ äåòåé, ïîëó÷èëè åùå îäíó ãàðàíòèþ ñîöèàëüíîé çàùèòû, ñêàçàëà ìèíèñòð ñîöïîëèòèêè Íàòàëüÿ Êîðîëåâñêàÿ. Ýòî âàæíûé øàã, ïîñêîëüêó åæåãîäíî â òàêîé îòïóñê èäóò ïî÷òè 500 òûñÿ÷ óêðàèíîê, à èõ ñòðàõîâîé ñòàæ, äî ïðèíÿòèÿ ýòîãî ðåøåíèÿ, èñêóññòâåííî çàíèæàëñÿ». ○

ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÏÈÐÀÌÈÄÛ Äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè çà ïðèíÿòèå â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêòà «Î çàïðåòå ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä â Óêðàèíå». Äîêóìåíò âïåðâûå äàåò îïðåäåëåíèå íå òîëüêî êëàññè÷åñêèì ïèðàìèäàì, íî è âèðòóàëüíûì, íà÷àâøèì àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ â èíòåðíåòå. Çàêîí ïðåäëàãàåò âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óãîëîâíûé Êîäåêñ, êîòîðûå ââîäÿò ðàçëè÷íûå ñàíêöèè â çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè ïðåñòóïëåíèÿ. Íàêàçàíèÿ ìîãóò áûòü â âèäå øòðàôà, îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû äî òðåõ ëåò èëè òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ äî ïÿòè ëåò. ○

ÂÛÑÒÀÂÊÀ Â ÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍÅ

ÃËÀÂÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ Óêðàèíà ïîëó÷èëà ãëàâíóþ íàãðàäó íà Ìåæäóíàðîäíîé îáðàçîâàòåëüíîé âûñòàâêå â Òóðêìåíèñòàíå. Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ïîñåòèòåëåé ïîëüçîâàëàñü èíòåðàêòèâíàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ âèêòîðèíà «Ìèññèÿ ñòóäåíò: êòî õî÷åò ó÷èòüñÿ â Óêðàèíå?» Øêîëüíèêè è ñòóäåíòû ñ óäîâîëüñòâèåì óçíàâàëè î íîâûõ ôàêòàõ è ïåðñïåêòèâàõ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ â íàøåé ñòðàíå. Îðãàíèçàòîðû ïðèçíàëè óêðàèíñêóþ ýêñïîçèöèþ ñàìîé ëó÷øåé ïî äèçàéíó, ôîðìå ïîäà÷å èíôîðìàöèè è ìàñøòàáíîñòè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482)

̲ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÑϲÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ

Ðåã³îí ïðåçåíòóâàëè â Ïåê³í³ ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

ÊÈÅÂ-ÌÎÑÊÂÀ

ÏÓÑÒßÒ ÝÊÑÏÐÅÑÑ Ìåæäó Êèåâîì è Ìîñêâîé ê êîíöó 2014 ãîäà çàïóñòÿò ñêîðîñòíîé ïîåçä. Îá ýòîì çàÿâèë ãåíäèðåêòîð ÎÀÎ «Ôåäåðàëüíàÿ ïàññàæèðñêàÿ êîìïàíèÿ ÐÆÄ» Ìèõàèë Àêóëîâ. Ñòîëèöû Óêðàèíû è Ðîññèè ñîåäèíÿò äâå ïàðû ïîåçäîâ â ñóòêè ñî âðåìåíåì â ïóòè íå áîëåå 7 ÷àñîâ. Ïîåçä íà òåððèòîðèè ÐÔ áóäåò èìåòü îäíó ïðîìåæóòî÷íóþ îñòàíîâêó - â Áðÿíñêå. ×òî æå êàñàåòñÿ îñòàíîâîê ó íàñ, ýòîò âîïðîñ ðåøèò óêðàèíñêàÿ ñòîðîíà. Ñêîðîñòíîé ïîåçä áóäåò ñîñòîÿòü èç êîìôîðòàáåëüíûõ âàãîíîâ, ïðîèçâåäåííûõ èñïàíñêîé êîìïàíèåé.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐ ÀÂÈËÀ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ ÏÐÀÂÈËÀ

ØÒÐÀÔÛ ÂÎÇÐÀÑÒÓÒ Âî âòîðíèê óêðàèíñêèå ïàðëàìåíòàðèè ïîâûñèëè øòðàôû çà óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî çà åçäó ïîäøîôå ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü îò 200 äî 350 íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí (îò 3400 äî 5950 ãðí.). Çà ýòî òàêæå ìîæåò ãðîçèòü ëèøåíèå ïðàâ íà ñðîê îò 1 äî 2 ëåò, ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò (îò 7 äî 10 ñóòîê). Ñåãîäíÿ ðàçìåð øòðàôà ñîñòàâëÿåò 25503400 ãðí. ○

ÓÑÈËÈËÈ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

ÍÅÇÀÊÎÍÍÀß ÄÎÁÛ×À Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà çà îñíîâó çàêîíîïðîåêò íàñ÷åò óñèëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà íåçàêîííóþ äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, íåçàêîííàÿ äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â êðóïíîì ðàçìåðå èëè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ îáùåãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ áóäåò íàêàçûâàòüñÿ øòðàôîì íà ñóììó îò 1,5 òûñ. äî 2 òûñ. íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí (îò 25,5 äî 34 òûñ. ãðí.), îãðàíè÷åíèåì ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 5 ëåò. ○

ÄÎà ÎÂÎÐÈËÈÑÜ ÑÎÒÐÓ ÄÍÈ×À ÒÜ ÄÎÃÎÂÎÐÈËÈÑÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×À ÄÍÈ×ÀÒÜ

 ÊÐÛÌ - ÈÇ ÊÀËÈÔÎÐÍÈÈ Àâòîíîìíàÿ Ðåñïóáëèêà Êðûì è àìåðèêàíñêàÿ Êàëèôîðíèÿ ïëàíèðóþò ðàçâèâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî â ýêîíîìè÷åñêîé, òîðãîâîé è ãóìàíèòàðíîé ñôåðàõ. Äîãîâîðåííîñòü îá ýòîì áûëà äîñòèãíóòà â õîäå âèçèòà â ÑØÀ íàøåé äåëåãàöèè. Òàê, íàïðèìåð, ñòîðîíû ðåøèëè ðàçâèâàòü âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó âóçàìè àâòîíîìèè è øòàòà, à òàêæå ïðèâëåêàòü â Êðûì òóðèñòîâ èç Êàëèôîðíèè.

ÑϲÂÏÐÀÖß ÌÀª ÁÓÒÈ ÂÈòÄÍÎÞ ÄËß ÎÁÎÕ ÊÐÀ¯Í

Ãîëîâà ÎÄÀ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðåäñòàâèâ á³çíåñ-ñï³ëüíîò³ Êèòàþ ³íâåñòèö³éí³ ìîæëèâîñò³ íàøîãî ðåã³îíó ðåã³îíó.. Öå áóëà ïåðøà ìàñøòàáíà ïðåçåíòàö³ÿ ðåã³îíó â ö³é êðà¿í³ çà ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ ÓÓêðà¿êðà¿íè. ÃÃóáåðíàòîð óáåðíàòîð òàêîæ ïîñï³ëêóâàâñÿ ç êèòàéñüêèìè ³íâåñòîðàìè òà ï³äïðèºìöÿìè

ду не лише розповіли про історію виникнення та розвиток цього виду художнього промислу, а й ознайомили з його зразками та організували майстер-клас зі створення яскравих малюнків. «Дніпро-

ПЕРШИЙ КРОК Під час презентації економічного потенціалу області губернатор представив потенційним китайським діловим партнерам чотири інвестпроекти: створення логістичного центру на базі аеропорту в Кривому Розі; проекти з будівництва індустріальних парків на трьох майданчиках; будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів та проект зі створення виробничо-логістичного центру «Південне поле». «Ми впевнені в тому, що головне -

закласти в наші відносини виняткову взаємовигідність. Наші проекти повинні бути вигідні як Китаю, так і Україні, Дніпропетровщині. Ми розуміємо, що не влада робить бізнес, бізнес роблять бізнесмени, а я бачу своїм завданням дати поштовх, а бізнес між собою точно домовиться», - зазначив губернатор. Презентацію Дмитро Колєсніков назвав першим кроком у діловому партнерстві сторін і додав, що якщо воно буде вдалим і продук-

Ó ÊÈÒÀ¯ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ×ÎÒÈÐÈ ²ÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒÈ ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ïðîâ³â îô³ö³éíó çóñòð³÷ ³ç Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì ÑØÀ â Óêðà¿í³ Äæåôôð³ Ïàéºòòîì. ϳä ÷àñ çàõîäó ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïîäàëüøó ñï³âïðàöþ Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà ÑØÀ ³ ïåðñïåêòèâè éìîâ³ðíîãî ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç ªÑ У рамках свого робочого візиту до України Джеффрі Пайєтт зустрівся з керівництвом Дніпропетровщини. Також він відвідає підприємства, які виготовляють та імпор-

тивним, то будуть зроблені й наступні. На сьогодні Китай посідає друге місце в списку торговельних партнерів регіону. За словами губернатора, за останній рік на Дніпропетровщині досягнуто значного прогресу в налагодженні співробітництва з китайськими інвесторами та партнерами у торговельно-економічній сфері. Зокрема, у аграрному секторі мова йде про створення агропромислового циклу з глибокої переробки агросировини та випуску готової продукції на території області. «Ми готові експортувати цю продукцію або до Китаю,

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ

ÄÌÈÒÐÎ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂ, ãîëîâà ÎÄÀ:

- Ñüîãîäí³ Äí³ïðîïåòðîâùèíà ìຠíàì³ð íå ò³ëüêè ðîçøèðèòè àñîðòèìåíò ïîñòàâîê äî Êèòàþ, çàëó÷èòè ³íø³ ãàëóç³ åêîíîì³êè ó òîâàðîîá³ã ç îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ åêîíîì³ê ñâ³òó, àëå é îòðèìàòè êèòàéñüê³ ³íâåñòèö³¿ ó ðîçâèòîê ðåã³îíó. або в інші країни. Але виробництво готового продукту буде на нашій території»,підкреслив голова ОДА.

ВИСТАВКА ПЕТРИКІВКИ У ході візиту до КНР делегація Дніпропетровщини провела міжнародну виставку-презентацію Петриківського розпису. Гостям захо-

петровщина відома у всьому світі передусім як регіон високорозвиненої та металургійної промисловості. «Ми також є найбільшим у Східній Європі центром ракетно-космічного виробництва. Але водночас - це земля, яка дала світові шедевр народного мистецтва», - наголосив Дмитро Колєсніков.

ÐÎÁÎ×ÈÉ Â²ÇÈÒ

Íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ îáëàñò³

тують свою продукцію до США, поспілкується з підприємцями нашого регіону, аби дізнатися їхню думку щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. «Я все ще сподіваюся, що Україна ук-

ладе угоду про асоціацію з Євросоюзом, адже підписання цього документа надає багато можливостей для вашої країни. І особливо доречним воно буде для такого регіону, як Дніпропетровщи-

на, де дуже потужна промисловість, розвинутий аграрний сектор. Також укладення угоди дозволить Україні розширити економічну базу, покращити сферу охорони здоров’я, створити нові робочі

місця для громадян», - висловив свою думку Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні. Крім того, у Джеффрі Пайєтта буде можливість перевірити, як на території регіону реалізуються програми та проекти співпраці. «З нашого боку створюються умови для сприятливого клімату в зовнішньоторгових та інших відносинах із США. Сподіваємося на подальшу нашу співпрацю», - зазначив перший заступник голови ОДА Анатолій Крупський.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ

Òóðáîòà ïðî ä³òåé - òóðáîòà ïðî ìàéáóòíº ÌÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÎÅÊÒ ÓÃ ÎÄÈ ÓÃÎÄÈ

²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ â³äâ³äຠç ðîáî÷èì â³çèòîì ì. Áàíãàëîð (²íä³ÿ) ³ ïðåçåíòóº á³çíåñ-êîëàì òà ïðåäñòàâíèêàì äèïëîìàòè÷íîãî êîðïóñó åêîíîì³÷íèé òà ³íâåñòèö³éíèé ïîòåíö³àë Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. ϳä ÷àñ ðîáî÷îãî â³çèòó êåð³âíèê ðåã³îíó îáãîâîðèòü ç ãóáåðíàòîðîì øòàòó Êàðíàòàêà ïðîåêò Óãîäè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ ðåã³îíàìè.

Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà éîãî çàñòóïíèê Âàäèì Íåñòåðåíêî â³äâ³äàâ Ìàãäàëèí³âñüêèé ðàéîí òà ïåðåâ³ðèâ õ³ä ðåêîíñòðóêö³¿ øêîëè ³ íàâ÷àëüíîâèõîâíîãî êîìïëåêñó, à òàêîæ çóñòð³âñÿ ç âèõîâàíöÿìè Êîò³âñüêîãî íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó

ÂÈвØÓÞÒÜ ÏÈÒÀÍÍß

ÏÐÈÉÎÌ ÃÐÎÌÀÄßÍ

ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ Головна мета, яка стоїть сьогодні перед обласною владою - забезпечення гідного рівня життя населення. «Реконструкція навчальновиховних комплексів - це важливий складник реалізації цього завдання. Адже виховання молодого покоління - запорука майбутнього розвитку регіону та краї-

ÌÀËÅÍÜÊÈÌ ÌÅØÊÀÍÖßÌ ÑÒÂÎÐÞÞÒÜ ÍÀËÅÆͲ ÓÌÎÂÈ

ни», - підкреслив заступник губернатора Вадим Нестеренко. На даний момент у навчально-виховному комплексі, що в селі Першотравенка, виконано 85% будівельних робіт. Тут укладено керамічну плитку в вестибюлі й санвузлах, замінені вікна на металопластикові, виконано заміну каналізації, водопостачання тощо. А на будівельному майданчику реконструкції лівого крила школи в с. Котовка роботи тривають у хорошому темпі. Після закінчення цих робіт учителі та учні от-

римають сучасний спорт- натора Дмитра Колєснікова зал, нову їдальню та за- на Дніпропетровщині створюються необхідні умови тишні приміщення. для розвитку дітей з особлиПОВНОЦІННЕ вими потребами. І саме центЖИТТЯ ри як Котівський дають таку Наразі у Котівському можливість навіть тим, хто навчально-реабілітаційно- раніше і не сподівався на му центрі навчаються 148 повноцінне життя», - зазнадітей. Це діти-сироти, діти- чив Вадим Нестеренко. Реаінваліди, з багатодітних білітаційні заняття у центрі сімей та позбавлені батьків- можуть відвідувати й ті діти, ської уваги і піклування. котрі проживають у сім’ях і «Кожна дитина повинна ходять до звичайних намати можливість отримати вчальних закладів, але з деосвіту, розвинути свої яких причин мають психічні здібності, реалізувати себе у проблеми чи відстають у нажитті. За завданням губер- вчанні.

̲ÆÍÀÐÎÄͲ ÇÂ’ßÇÊÈ

Ëèòîâñüêå êîíñóëüñòâî ÷åêຠãîñòåé ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Öèìè äíÿìè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ Ïî÷åñíîãî êîíñóëüñòâà Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Ó öåðåìîí³¿ âçÿëè ó÷àñòü Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ Ïÿòðàñ Âàéòºêóíàñ, çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ðîñòèñëàâ Áîòâ³íîâ, êåð³âíèêè ì³ñòà, ïðåäñòàâíèêè Ëèòîâñüêî¿ ä³àñïîðè На сьогодні це вже сьоме консульство Литви в Україні. Подібні працюють у Сімферополі, Одесі, Львові, Житомирі, Херсоні та Ужго-

роді. Серед їхніх першочергових завдань: захист інтересів громадян Литви, зміцнення економічного співробітництва між пред-

ставниками нашого регіону та бізнесменами Литовської Республіки, ознайомлення українців із культурою і традиціями литовців. Почесним консулом Литовської Республіки у Дніпропетровську призначено Віталія Півняка. Загалом Дніпропетровщина має багаторічні зв’язки з Литвою. Між Національним гірничим та Вільнюським технологічним університетами активно діє

ÓÊÐÀ¯Íֲ ÎÇÍÀÉÎÌËßÒÜ ²Ç ÒÐÀÄÈÖ²ßÌÈ ËÈÒÎÂֲ програма обміну студентами, а в обласному центрі вже 11 років працює Литовський культурно-діловий центр «Гинтарас».

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÈÉ Ñ²Ò

Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê ³ç Хід прийняття святині від грецької делегації ìîíàñòèðÿ Êñåíîобговорили під час роôîíò ñâÿòî¿ ãîðè бочої наради за участю Àôîí ïðèâåçóòü îäíó першого заступника ç íàéá³ëüøèõ ñâÿгубернатора Анатолія òèíü ïðàâîñëàâíîãî Крупського. «Губернаñâ³òó - ÷åñíó äåñíèöþ тор Дмитро Колєсніков ñâÿòîãî âåëèêîìó÷å- приділяє увагу íèêà Ãåîðã³ÿ Ïîá³äî- підтримці та розвитку духовності на Дніпроíîñöÿ петровщині, тому У нашому місті спільне завдання вламощі перебуватимуть ди, церкви та суспільіз 21 до 26 листопада у ства - відзначити цю

подію на високому рівні», - зазначив Анатолій Крупський. Напередодні зустрічі грецької делегації митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней взяв участь у пресконференції, на якій розповів про заходи щодо перебування десниці у нашому місті. За ініціативи Президента України Віктора Януковича святиня прибула до

ÍÀ ÏÅÐØÎÌÓ Ì²ÑÖ² Çà ðåéòèíãîì ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè, Äí³ïðîïåòðîâùèíà òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü ïîñ³äຠïåðøå ì³ñöå çà àêòèâí³ñòþ ä³òåé ó Âñåóêðà¿íñüêèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ çàõîäàõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè. Öüîãî ðîêó ïåðåìîæöÿìè Âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â ³ çìàãàíü ñòàëè 215 âèõîâàíö³â ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðåã³îíó. Çàãàëîì ïðîâåäåíî á³ëüøå òèñÿ÷³ ð³çíèõ ìàñîâèõ çàõîä³â, â ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 246 òèñ. ó÷í³â. ○

ÐÎÇØÈÐÅÍÍß ÌÅÐÅƲ

ÎѲÒÀ ÄËß ÄÎØʲËÜÍßÒ

Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÌÎÙ² ÏÅÐÅÁÓÂÀÒÈÌÓÒÜ ²Ç 21 ÄÎ 26 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ нашої держави з благословення Святійшого Патріарха Константинополя і Нового Риму Варфоломія та Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира.

ÐÅÉÒÈÍà ̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÀ

Äî ì³ñòà ïðèâåçóòü ñâÿò³ ìîù³ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ïðîâ³â ïðèéîì ãðîìàäÿí. Äî íüîãî çâåðíóëîñÿ 40 çàÿâíèê³â. Ìåøêàíö³â ðåã³îíó òóðáóâàëè ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, æèòëîâî¿ ïîë³òèêè, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. «Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ äîòðèìóºòüñÿ ïðèíöèïó, ùî íåìຠíåçíà÷íèõ ïðîáëåì. Êîæíå ç íèõ çàñëóãîâóº íà óâàãó ³ ìຠáóòè ðîçãëÿíóòî â íàéêîðîòø³ òåðì³íè», - çàçíà÷èâ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé.

Після Дніпропетровщини мощі направлять до Білої Церкви, Житомирської, Львівської областей та Київського СвятоПреображенського собору.

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âåäåòüñÿ ñèñòåìíà ðîáîòà ç ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ñüîãîäí³ ïîçàøê³ëüíîþ îñâ³òîþ îõîïëåíî 195 òèñ. ä³òåé. Öå ñòàíîâèòü 66%. ³ä ïî÷àòêó ðîêó â ðåã³îí³ â³äêðèòî 6 íîâèõ ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ïåðøèé çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Àíàòîë³é Êðóïñüêèé. Òàêîæ â³í ïîñòàâèâ çàâäàííÿ êåð³âíèêàì ì³ñò ³ ðàéîí³â: ïðîâåñòè ìîí³òîðèíã ìàòåð³àëüíîòåõí³÷íîãî ñòàíó ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â, îíîâèòè ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð, çàáåçïå÷èòè ìóçè÷íèìè ³íñòðóìåíòàìè, äîñë³äíèöüêèìè ìàòåð³àëàìè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482)

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß ÄÌÈÒÐÈß ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ»

 Ïîäãîðîäíîì ñíîâà èãðàþò è ïîþò ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Êàê èçâåñòíî, äåòè - ýòî íàøå áóäóùåå. Ìû ñòàðàåìñÿ äåëàòü âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè ïîëó÷àëè ñàìîå ëó÷øåå. Íî ñàìîå ãëàâíîå - ÷òîáû þíîå ïîêîëåíèå ìîãëî ïîëó÷àòü êà÷åñòâåííîå è äîñòóïíîå îáðàçîâàíèå. Ñåãîäíÿ äîñòèæåíèå ýòîé öåëè ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïðèîðèòåòîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âèêòîðà ßíóêîâè÷à. Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïîä ðóêîâîäñòâîì ãóáåðíàòîðà Äìèòотказался от учебы, выðèÿ Êîëåñíèêîâà ñîçäàþò- городном, который разме- РЕШИЛИ нуждены были возвращался в классах учебноПРОБЛЕМУ ñÿ óñëîâèÿ äëÿ âñåñòîðîíвоспитательного комплекíåãî ðàçâèòèÿ äåòåé Как пояснили в УВК щаться домой к восьми ве-

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÀÑÏÎÐÒÈÇÀÖ²ß ÇÀÑÓ ÄÆÅÍÈÕ ÇÀÑÓÄÆÅÍÈÕ

ÎÒÐÈÌÀËÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðèâຠðîáîòà ç ïàñïîðòèçàö³¿ çàñóäæåíèõ. Òàê, ó 2013 ðîö³, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì, ïàñïîðòè îòðèìàëè óäâ³÷³ á³ëüøå ëþäåé. Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ íàðàäè ï³ä ãîëîâóâàííÿì çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ðîñòèñëàâà Áîòâ³íîâà. ßê äîïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ²ãîð Ëüîâî÷ê³í, íà ñüîãîäí³ â îáëàñò³ âåäåòüñÿ ñèñòåìíà ðîáîòà ç ïàñïîðòèçàö³¿ çàñóäæåíèõ. Ëèøå ç ïî÷àòêó 2013 ðîêó áóëî âèäàíî 512 ïàñïîðò³â. Ïëàíóºòüñÿ, ùî äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó áóäå âèäàíî ùå 161 äîêóìåíò.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

В Подгородном, что в Днепропетровском районе, уже много лет подряд несколько десятков детей посещали филиал «Днепропетровской районной школы эстетического воспитания». Там преподаватели обучали их вокалу и игре на фортепиано. Талантливые ученики делали успехи: они все чаще становились призерами районных конкурсов. В начале нового учебного года воспитанников огорчили новостью о том, что филиал школы в Под-

Ð²Ê ÐÅÀ˲ÇÀÖ²¯ Çà ð³ê ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíîãî ïðîåêòó «Íàóêà äâîõ íàðîä³â» äî ïîëüñüêèõ âèø³â áóëè çàðàõîâàí³ 40 âèïóñêíèê³â óêðà¿íñüêèõ øê³ë òà êîëåäæ³â. Ãîëîâíèìè ïåðåâàãàìè ïðîåêòó «Íàóêà äâîõ íàðîä³â» äëÿ óêðà¿íñüêèõ àá³òóð³ºíò³â º çàðàõóâàííÿ äî ïîëüñüêèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà ñïðîùåíèìè óìîâàìè òà çíà÷í³ çíèæêè â îïëàò³ çà íàâ÷àííÿ. Íàðàç³ â³í îð³ºíòîâàíèé íà âèïóñêíèê³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë òà êîëåäæ³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè, àëå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ òàêîæ çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â âèø³â ðåã³îíó. ○

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÑÒ ÑÒÀÀÒÈÑÒÈÊÀ

ÏÎÒÐÅÁÓÞÒÜ ²ÍÑÓ Ë²ÍÓ ²ÍÑÓ˲ÍÓ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïîíàä 16 òèñ. ïàö³ºíò³â ïîòðåáóþòü ³íñóë³íó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïîçàøòàòíèé ñïåö³àë³ñò ç äèòÿ÷î¿ åíäîêðèíîëî㳿 äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Ëîãâ³íîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ç 2006 ðîêó ê³ëüê³ñòü ä³òåé, õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò ïåðøîãî òèïó, çðîñëà ç 333 äî 685 îñ³á. Ùîäî äîðîñëèõ ïàö³ºíò³â, òî â îáëàñò³ 16 òèñ. ëþäåé ïîòðåáóþòü ùîäåííèõ áàãàòîðàçîâèõ ³í’ºêö³é ³íñóë³íó. Âñ³ âîíè çàáåçïå÷óþòüñÿ ïðåïàðàòîì áåçêîøòîâíî ³ ïîâíîþ ì³ðîþ.

са (УВК) №1, прекращает свою работу, и они больше не смогут там заниматься. Родители учеников требовали объяснений, ведь многие дети занимались давно и не желали прекращать свое обучение. «Моя дочь в школе эстетического воспитания занимается 6 лет. За эти годы филиал переезжал довольно часто. Мы не придавали этому значения и не вникали в причины смены адреса, потому что он все равно оставался в Подгородном. Но, когда сложилась такая ситуация, родители решили взять ситуацию в свои руки», - рассказывает мать двоих учеников филиала школы эстетического воспитания Татьяна Кеардан.

ÐÀÁÎÒÓ ÔÈËÈÀËÀ ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÈ ÏÎÑËÅ ÇÂÎÍÊÀ ÍÀ «ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ ÄÌÈÒÐÈß ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ»

№1, поскольку школа эстетического воспитания не продлевала арендный договор на 2013/14 учебный год, руководство УВК приняло решение занять помещение филиала. Кроме того, на тот момент в УВК №1 возникла необходимость оборудования рабо-

чера. Чтобы вернуть филиал в Подгородное, сформировался родительский актив. Родители обратились к местной власти, написали письмо с просьбой решить их вопрос в департамент культуры Днепропетровской райгосадминистра-

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÒÀÒÜßÍÀ ÊÅÀÐÄÀÍ,

ìàìà äâîèõ âîñïèòàííèêîâ øêîëû ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ: - Ìû òàê ðàäû, ÷òî íàøó ïðîáëåìó ðåøèëè. Êîãäà ôèëèàë øêîëû ðàçìåñòèëè â ÑÎØ ¹2, ñòàëî óäîáíåå. Âåäü áîëüøèíñòâî ó÷åíèêîâ ó÷àòñÿ èìåííî òàì. Òåïåðü èì ãîðàçäî ïðîùå ïîñåùàòü çàíÿòèÿ. È íàì, ðîäèòåëÿì, ñïîêîéíåå.

чего кабинета для школьного психолога. Поскольку других помещений в учебном заведении не было, воспитанники филиала школы эстетического воспитания встали перед необходимостью самостоятельно добираться до пгт Юбилейное, в котором находится сама школа, и продолжать обучение там. Родители, которые не имели возможности возить детей в пгт Юбилейное, отказались от занятий музыкой и не стали бороться за возвращение филиала в Подгородное. Те, кто не

ции, а также по совету знакомых обратились на «Горячую линию Дмитрия Колесникова». Вопрос пообещали взять под контроль и найти выход из создавшейся ситуации. Вскоре учеников и родителей обрадовали новостью о том, что для филиала школы нашли помещение. Теперь он располагается на базе СОШ №2. Со школой был подписан договор аренды двух классов, туда же перевезли музыкальные инструменты. С 1 ноября юные музыканты Подгородного уже занимаются именно там.

IJÀËÎÃ Ç ÊÐÀ¯ÍÎÞ

Îòðèìàëà ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó Êîëè ó ëþòîìó öüîãî ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäÿíàìè â ðàìêàõ àêö³¿ «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ», ÷èìàëî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çâåðíóëèñÿ ç íàáîë³ëèì äî Ãëàâè äåðæàâè. Ëþäåé ïî÷óëè òà äîïîìîãëè Життєві обставини хмельничанки Тетяни Рибак складалися так, що вона рано осиротіла. У дитинстві нею опікувалася бабуся,

згодом дівчинку забрали до інтернату. Досягнувши повноліття, Тетяна Валеріївна не знала куди подітися. Вона потрапила під вплив поганої компанії. Це спілкування закінчилося майже восьмирічним ув'язненням. Після звільнення деякий час жінка жила у рідному Хмельницькому, працювала швачкою, потім переїхала до Дніпропетровська. Проте в жодному з міст жити їй було ніде. Одного разу по

телевізору вона побачила анонс «гарячої лінії» Президента України і вирішила звернутися за допомогою в отриманні помешкання. Майже рік вирішувалося питання жінки, адже треба було привести до належного стану деякі документи. Після цього їй виділили кімнату в гуртожитку одного з новомосковських технікумів. Наразі Тетяна Рибак вдячна за надану їй допомогу.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÞͲ ÒÀËÀÍÒÈ

Àíàñòàñ³ÿ Êèðè÷åíêî: «Ïðî êîõàííÿ÷êî-ç³òõàííÿ÷êî íå ïèøó»

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Íåùîäàâíî ó äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îäèíàäöÿòèêëàñíèö³ Àíàñòàñ³¿ Êèðè÷åíêî âèéøëà ïåðøà îô³ö³éíà çá³ðêà «Àâòîïîðòðåò ÷àñó», êóäè ââ³éøëè â³ðø³, íàïèñàí³ çà îñòàíí³ ÷îòèðè ðîêè. Íàñòÿ - ÷ëåí Ñîþçó îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ Óêðà¿íè, ïðîòå ïîâ’ÿçóâàòè ñâîº æèòòÿ ç ô³ëîëî㳺þ ä³â÷èíà íå áàæàº, áî ¿¿ á³ëüøå âàáëÿòü ñôåðè òóðèçìó, ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí òà êóëüòóðîëî㳿. Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç «Â³ñòÿìè», øêîëÿðêà ðîçïîâ³ëà ïðî ñâî¿ çàõîïëåííÿ, ïðî óëþáëåíèõ ïîåò³â òà ñâîþ òâîð÷³ñòü ВІРШІ ДО МАЛЮНКІВ - Насте, чи давно ти пишеш вірші, що тебе надихнуло на творчість? - Перші спроби були ще у другому класі. Пам’ятаю, перед зимовими канікулами нам дали домашнє завдання: написати про очікуßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

19 ëèñòîïàäà â³äáóëîñü óðî÷èñòå ñâÿòêóâàííÿ 55-ð³÷÷ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî òåëåáà÷åííÿ Зі святом ювілярів привітав голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України Олексій Ковальчук. Він наголосив: «Відзначу, що більшість відомих дніпропетровських журналістів є учнями школи обласного телебачення і радіо, і саме тут вони пройшли професійну підготовку. В тому числі і я, чим дуже пишаюсь. І зараз на об-

вання свята. Я була дуже щаслива, коли написала 4 рядки першого віршика. Згодом сама собі робила книжечки, куди занотовувала свою поезію. Потім на уроках образотворчого мистецтва до кожного свого малюнка писала по декілька віршованих рядків. Батьки підтримували мене від самого початку, але серйозно стали сприймати моє захоплення лише у 56-х класах. Ще більше мене надихнуло запрошення Малої академії наук взяти участь у конкурсі. Ризикнувши, я посіла ІІІ місце, проте найціннішим для мене був відгук члена журі Лесі Несторівни Степовички. Вона дала мені зрозуміти, що обраний мною шлях правильний. - Чи є в тебе улюблені поети, на яких хотілося б рівнятися? - Так, я дуже люблю читати як прозу, так і поезію, проте останню більше. Мої улюблені поети - Ліна Костенко і Тарас Шевченко. Коли я читаю вірші Ліни Василівни, то в мене складається враження, що писалося про мене, її поезії дуже близькі мені. Іноді люди, прочитавши мої вірші, цікавляться, чи подобається мені Костенко, бо манера написання дуже схожа. Проте, я не копіюю її стиль. А Шевченко деякий час надихав мене на громадянську лірику: були в мене

такі пориви писати про Україну, про її долю. Взагалі «Кобзар» подобається мені ще з дитинства, бо там гарні ілюстрації. Згодом, подорослішавши, стала цікавитись творами поета. Навіть був такий час, коли по кілька разів на тиждень читала «Катерину» та «Наймичку».

ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА - Крім громадянської лірики, про що ще пишеш? - Тематика віршів різна. У моїй творчості період громадянської лірики вже давно минув, зараз більше філософської. Багато пишу про осінь: вона в мене є в усіх її проявах. Не в моєму стилі писати про коханнячко-зітханнячко, де все солодко і прекрасно, адже насправді це не завжди так. - Чому вирішила обрати саме жанр філософської лірики? - Це пов’язано з переломними періодами у моєму житті - переїзд до нового помешкання, всілякі проблеми, пов’язані з цим, зокрема, перехід до нової школи. Адже я боялася, що в класі можуть не сприйняти нову людину. Крім того, мені довелося рано подорослішати, цьому сприяли життєві обставини: деякий час я жила окремо від батьків разом із бабусею.

ОЛІМПІАДИ ТА ТЕАТРИ - Як до твоєї творчості ставляться однолітки?

ÍÎÂÈÍÈ

«ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÍÀÄÈÕÀ ÏÈÑÀÒÈ Ó ÆÀÍв ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊί ˲ÐÈÊÈ» ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Ó Ì²ÑÒ² - Зараз я навчаются у новому колективі, однокласники просять дати почитати вірші, чекають нових. Вони завжди підтримують та телефонують, коли я їду на олімпіади, в яких беру участь майже щосуботи. Судячи з їхнього ставлення, здається: те, що я роблю, вони сприймають у світлому, навіть позитивному плані. - Чи маєш ще якісь захоплення? - Багато читаю - це найбільша моя пристрасть. Раніше ходила до музичної школи - клас фортепіано, але зараз, у зв’язку з переїздом, підготовкою до ЗНО, участю в олімпіадах не встигаю. Грала 4 роки, вдома навіть інструмент є. На даний момент він перетворився на кнопочку для сумління. Неприємно розуміти, що ти щось можеш, але не вистачає часу це зробити. Також майже кожні вихідні відвідую театр. Навіть є така ідея - спочатку переглянути всі вистави театру ім. Т. Шевченка, а потім інших. Проте не дуже в цьому впевнена, адже українська драма подобається більше.

ÓÐÎ×ÈÑÒÅ ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß

Íà îáëàñí³é ñòó䳿 ÒÁ ïðàöþþòü ñïðàâæí³ ïðîôåñ³îíàëè

×ÈÌÀËÎ ÆÓÐÍÀ˲ÑҲ Ó×Ͳ ØÊÎËÈ ÄÎÄÒÐÊ

ласній студії телебачення працюють справжні професіонали своєї справи». На заході були присутні керівники телерадіокомпанії, які працюють від днів її існування, а також кілька поколінь журналістів, котрі пройшли професійний шлях на ДОДТРК. Почесними грамотами Національної спілки журналістів України нагороджено ведучого програм обласного радіо Володимира

Пасічника і заступника директора творчого об’єднання культурних та розважальних програм телебачення Людмилу Леонову. Грамоти обласної організації НСЖУ отримали головний випусковий дирекції планування та випуску програм телебачення ДОДТРК Світлана Дядіщева і режисер другої категорії групи режисерів телебачення Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії Наталія Олійник.

ÁÓ ÄIJÉÑÜÊÀ ÊÓ ËÜ ÒÓÐ ÁÓÄIJÉÑÜÊÀ ÊÓËÜ ËÜÒÓÐ ÒÓÐÀÀ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ìóçå¿ ³ì. Ä. ßâîðíèöüêîãî ñòàðòóâàëè Äí³ áóää³éñüêî¿ êóëüòóðè . Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, âåëèêà ïðîãðàìà ôåñòèâàëþ îõîïëþº íàéð³çíîìàí³òí³ø³ àñïåêòè äàâíüî¿ áóää³éñüêî¿ êóëüòóðè . Ó ïðîãðàì³ - îíîâëåíà åêñïîçèö³ÿ âèñòàâêè «Ñêàðá Òèáåòó», ëåêö³¿ ç òðàäèö³éíî¿ òèáåòñüêî¿ ìåäèöèíè, ðîçïîâ³ä³ òà ñëàéä-øîó ïðî ïîäîðîæ³ â áóää³éñüêèé Òèáåò òà ²íä³þ, à òàêîæ ïðàêòè÷íèé êóðñ ³ç òèáåòñüêî¿ êàë³ãðàô³¿ òà ìàéñòåð-êëàñè ç ìåäèòàö³¿. ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÒÓÐͲÐ

DzÁÐÀËÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ²Â Ó òåí³ñíîìó êëóá³ «Ìåãàðîí» â³äáóâñÿ V²I ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè «Ñîë³äàðí³ñòü». Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ ó ñïðàâàõ ìîëîä³ òà ñïîðòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Ìîëäîâè, Ïîëüù³, Áîëãàð³¿, Ëàò⳿, Ñåð᳿, Ãðåö³¿, Ðóìóí³¿, Ôðàíö³¿, ³ðìåí³¿, Êàíàäè òà ³íøèõ. Îðãàí³çóâàëè òóðí³ð ̳æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä «Ñîë³äàðí³ñòü» ñï³ëüíî ç êëóáîì ñïîðòèâíî¿ áîðîòüáè «Âåäì³äü». ○

ÄÎ ÄÍß Ä²ÀÁÅÒÓ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÇÀÕ²Ä 23 ëèñòîïàäà â Ïàëàö³ ñòóäåíò³â â³äáóäåòüñÿ Âñåñâ³òí³é äåíü ä³àáåòó. ßê ïîâ³äîìèëà ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ äîïîìîãè ä³òÿì ç öóêðîâèì ä³àáåòîì «Ä³àëîã» ²ëîíà ²âàíöîâà, â éîãî ðàìêàõ çàïëàíîâàí³ ìàñîâ³ ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüí³ çàõîäè, à òàêîæ áåçêîøòîâíå âèì³ðþâàííÿ ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³. Ôàõ³âö³ ðîçêàæóòü, ÿê ïðè ä³àáåò³ äðóãîãî òèïó ìîæíà ïîâíîö³ííî òà ÿê³ñíî æèòè. ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

ÎÒÂÅÒßÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 21 íîÿáðÿ (÷åòâåðã) â 11.00 ⠫²ÑÒ²-ÖÅÍÒл ñîñòîèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ îòêàçà îò êóðåíèÿ. ÒÒåìà: åìà: «Êóðåíèå: êàê ñïðàâèò âèòüüñÿ ñ ïàãóáíîé ïðèâû÷êîé?» Íà âîïðîñû äîçâîíèâøèõñÿ îòâåòÿò: ãëàâíûé âðà÷ îáëàñòíîãî öåíòðà çäîðîâüÿ Þðèé Àíàòîëüåâè÷ Êîðÿãèí, ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò ïî ïóëüìîíîëîãèè äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÎÃÀ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Êèðååâà. Âû ìîæåòå çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòàì

ïî òåëåôîíó (0562) 31-29-56 èëè ïðèñëàòü åãî íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó

visti-centr@i.ua.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÎÄÀÐÅÍÍÀß ÑÒÐÀÍÀ

Óêðàèíà - öåíòð äåòñêèõ òàëàíòîâ ÎÊÑÀÍÀ ÁÎÉÊÎ

ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÀ ÏÎIJß

ÂÈÁÓÕ ÃÀÇÓ 19 ëèñòîïàäà ñòàâñÿ âèáóõ ïîáóòîâîãî ãàçó â äâîïîâåðõîâîìó æèòëîâîìó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó ïî âóëèö³ Êîìñîìîëüñüê³é ó Ïåðøîòðàâåíñüêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³.  êâàðòèð³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ñòàâñÿ âèáóõ ãàçîïîâ³òðÿíî¿ ñóì³ø³ ïîáóòîâîãî ãàçó áåç ïîäàëüøîãî çàãîðÿííÿ. Âèáóõîì ÷àñòêîâî çðóéíîâàíî äåðåâ’ÿíå ïåðåêðèòòÿ ì³æ ïåðøèì ³ äðóãèì ïîâåðõàìè íà ïëîù³ 25 êâ. ì, íà âíóòð³øí³õ, ì³æêâàðòèðíèõ ñò³íàõ óòâîðèëèñÿ òð³ùèíè, ï’ÿòü ìåøêàíö³â ïîøêîäæåíèõ êâàðòèð ïîòðåáóþòü òèì÷àñîâîãî â³äñåëåííÿ. Ðÿòóâàëüíèêè ç ïîøêîäæåíèõ êâàðòèð âèâåëè ø³ñòü îñ³á. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, ñïðè÷èíèëà âèáóõ ãàçîâà ïëèòà, íà ÿê³é áóëà âêëþ÷åíà êîíôîðêà.

ÍÎÂÈÍÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÌÀòÑÒÐÀ˲

ÏÎ˲ÏØÈËÈ ÓÌÎÂÈ Íà ïîêðàùàííÿ ñàí³òàðíî-ïîáóòîâèõ óìîâ ïðèäí³ïðîâñüêèõ çàë³çíè÷íèê³â öüîãî ðîêó âèòðà÷åíî ïîíàä 11,4 ìëí. ãðí. ³ä ïî÷àòêó ðîêó âèêîíàëè êàï³òàëüíèé òà ïîòî÷í³ ðåìîíòè ó ñàí³òàðíî-ïîáóòîâèõ êîðïóñàõ ó Êðèâîð³çüêîìó ëîêîìîòèâíîìó äåïî, à òàêîæ â îêðåìèõ ïðèì³ùåííÿõ ÷èñëåííèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ìàã³ñòðàë³. Îíîâèëè ãàðäåðîáí³, äóøîâ³ é òóàëåòí³ ê³ìíàòè, ïóíêòè îá³ãð³âó òîùî. ○

ÏÎÐÓØÈËÈ ÇÀÊ ÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎ

ÀÍÒÈÊÎÍÊÓÐÅÍÒͲ IJ¯ Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ðåêîìåíäóâàëî ÒΠ«Ãð³íêî-Äí³ïðî» ïðèïèíèòè 䳿, ùî ì³ñòÿòü îçíàêè ïîðóøåííÿ êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà. ÒΠ«Ãð³íêî-Äí³ïðî» íå äîòðèìóâàëîñÿ ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, çîêðåìà ñêëàäîâ³ âèòðàò òàðèôó ó ïðîöåíòíîìó â³äíîøåíí³ äî ðîçì³ðó ñîá³âàðòîñò³ ïîñëóã ïåðåâèùóâàëè ð³âåíü, îáìåæåíèé âèìîãàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. ÒΠ«Ãð³íêî-Äí³ïðî» ðåêîìåíäóâàëè âæèòè çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà óñóíåííÿ óìîâ, ùî ñïðèÿþòü â÷èíåííþ ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿, øëÿõîì äîòðèìàííÿ Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.

ÍÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÌ ÎËÈÌÏÅ ÇÀÃÎÐÀÞÒÑß ÍÎÂÛÅ ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ

2013 ãîä Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïðîâîçãëàñèë Ãîäîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Ýòî ñòàëî òîë÷êîì äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû âíåøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîääåðæêè òâîð÷åñêèõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ, ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé óêðàèíñêèõ òàëàíòîâ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Мы живем во время образовательных реформ, которые заключаются в переориентации образования на раскрытие личности, развитие ее креативности. Ведь неталантливых детей нет, есть только взрослые, не способные раскрыть талант. Именно поэтому каждый ребенок, независимо от места жительства - в столице или в отдаленном поселке - должен иметь равные возможности для развития своих талантов. Дети - будущее нашей страны, и поэтому государство обязано заботиться об их всестороннем развитии и творческой, интеллектуальной самореализации. Для поддержки одаренной молодежи в 1977 году был создан Всемирный Совет для Одаренных и Талантливых Детей (WCGTC). В Украине идея создания организации, которая защищала бы интересы одаренной и талантливой молодежи, возникла в 1999 году. Но только в 2005-м она реализовалась в создании «Союза одаренной молодежи». Сегодня при поддержке государства

 ÏÓÙÅ ÂÎÄÈÖÅ ÎÒÊÐÎÞÒ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÉ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÅÂÐÎÏÅ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Öèìè äíÿìè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó æóðíàë³ñòêà òà íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó ñó ñó-ñï³ëüíèõ äîñë³äæåíü ²ðèíà Ðåâà ïðåçåíòóâàëà êíèæêó «Ïî òîé á³ê ñåáå» Це видання розкриває тему соціально-психологічних та культурних наслідків Голодомору і сталінських репресій, що негативно вплинули на психологічний порт-

Союз защищает интересы одаренной молодежи. Для этого проводят различные творческие конкурсы, спортивные соревнования, реализуют интеллектуальные проекты.

КЛУБЫ, СЕКЦИИ, КРУЖКИ Сегодня достаточно активно расширяется сеть внешкольных учреждений - клубов, секций, кружков, музыкальных и спортивных школ. В них каждый ребенок проявляет свой талант, показывает, на что способен. В таких творческих условиях педагоги раскрывают креативность каждой личности и ее одаренность. Но так было не всегда. Еще три года назад всего 25% украинских детей занимались во внешкольных учреждениях. Не все желающие могли посещать творческие кружки, спортивные секции, поскольку достаточно много государственных внешкольных заведений закрывали из-за недостатка финансирования. Частные же школы не всегда по карману родителям. Сейчас ситуация постепенно меняется. И это подтверждается увеличением государственных заведений детского творчества до 2100. Всего сейчас функционируют 81600 кружков, в которых занимаются почти 2 миллиона украинских детей. То есть за три года в два раза больше детей получили возможность развивать свои таланты. В Социальных Ини-

ной Европе комплекс, где и дети, и педагоги смогут осваивать современные научные технологии, работать с новейшим оборудованием. Уже около 20 стран выразили заинтересованность в обучении детей и педагогов в Украине после открытия объекта.

 ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÎ 15 ÂÑÅÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ ËÅÒÍÈÕ ØÊÎË циативах Президента Украины Виктора Януковича «Дети - будущее Украины» предусмотрено, что к 2015 году 2,5 миллиона детей будут заниматься в различных центрах, кружках, секциях, а это уже 70%.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ В 2013 году начала реализовываться мощная президентская программа для талантливых детей «Интеллектуальное будущее Украины» на базе специального центра Малой академии наук Украины. Летом этого года организовано 15 всеукраинских летних школ на базе лучших научных украинских центров с привлечением известных ученых. Сегодня Малая академия наук строит масштабный учебнонаучный комплекс - Международный центр детского научного творчества в ПущеВодице под Киевом. Сюда будут приезжать делегации школьников и педагогов из Украины и других стран, которые станут учиться по специальным программам по разным направлениям. Это будет крупнейший в Восточ-

ПИЛОТНАЯ ВЕРСИЯ Продолжается создание пилотной версии проекта «ЕвроМАН» - учебно-исследовательской информационно-телекоммуникационной сети учащейся молодежи Европы. По словам Генерального директора Европейской организации ядерных исследований (CERN) Рольфа Хойера, ни одна страна, с которой сотрудничает CERN, не проводит таких широкомасштабных мероприятий в сфере популяризации науки среди детей и молодежи, как Украина. Поэтому для изучения этого опыта открыта международная конференция по методам привлечения детей к научной деятельности. На каждом шагу мы встречаемся с детскими талантами, и благодаря тому, что государство организовывает различные фестивали и конкурсы, на творческом Олимпе загораются новые звездочки. Среди этих мероприятий особым является фестиваль «Талантливые дети Украины», который раскрывает талант детей-сирот, детей из неблагополучных и неполных семей. Также интересны: международный конкурс-фестиваль детского творчества «Все мы дети твои, Украина», первый Международный фестивальконкурс детской и юношеской хореографии «Падиюн-ЕвроДанс».

ÍÀÑ˲ÄÊÈ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ

Ïàì'ÿòü, ùî æèâå ó äóøàõ рет сучасних українців. В історії будь-якої держави існують ситуації, що впливають на майбутнє нації. Для українців подібною подією став Голодомор. Психологічний стрес і досі живе в душах нащадків свідків, жертв тієї трагедії. У своїй науковопопулярній книжці дніпропетровчанка

Ірина Рева дослідила масштаби змін, що відбулися внаслідок трагедії 1932-33 років в українському суспільстві. Зокрема, зміни менталітету наших співвітчизників, громадянської позиції, самооцінки серед селян. Дослідження довели, що психологічні якості людей, які в дитячому віці пережили катування голодом, кар-

динально відрізняються від характеристик громадян, які не мали такого досвіду. Так, постраждалі від геноциду менше, ніж їхні однолітки, вірили в ефективність власних дій. Ці люди ставили перед собою простіші завдання, а їхнє відчуття самореалізованості було значно нижчим. При цьому вони виявляли більшу тривожність,

частіше страждали від депресій та мали більше психосоматичних захворювань. Ірина Рева впевнена, що деякі з цих рис відобразилися й на сучасному поколінні. Зокрема, це простежується у низькій самооцінці, яка й заважає опікуватися власним здоров’ям, відстоювати громадянські права, позицію тощо.


СУМНА РІЧНИЦЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÑÏÎÃÀÄÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊÀ

Áîðèñ Ìàòþùåíêî: «Ìåòà ãîëîäîìîð³â ïðèäóøåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà» ÍÀÒÀË²ß Á²ËÎÂÈÖÜÊÀ, ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ»

Äî 80-ë³òòÿ Ãîëîäîìîðó-33 äí³ïðîïåòðîâñüêèé æóðíàë³ñò, êðàºçíàâåöü òà ïèñüìåííèê Áîðèñ Ìàòþùåíêî ï³äãîòóâàâ íîâó, äîïîâíåíó ðåäàêö³þ ñâ äîêóìåíòàëüíî¿ êíèãè «Ó æîðíàõ ãîëîäîìîð³â. Õðîí³êè», ÿêà ùå ÷åêຠíà äðóê. Ó âèäàíí³ éäåòüñÿ ïðî øòó÷í³ ãîëîäîìîðè, îðãàí³çîâàí³ á³ëüøîâèêàìè ó 1921/23, 1932/33 òà 1946/47 ðîêàõ ІЗ ЧЕРНІГІВЩИНИ ДО ДНІПРА - Борисе Олександровичу, що саме спонукало Вас до написання «Жорен»? - Як і мільйони людей в Україні, мене і мою родину зачепили голодомори. Але підштовхнуло взятися за перо …святкування 70-річчя Дніпропетровської області у 2002 році. У місцевій пресі тоді з'явилися багато публікацій на захист колишнього першого секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У Менделя Хатаєвича, який був одним із винищувачів українського селянства. Це мене обурило. - У книзі Ви наводите і власні спогади... - Я ріс на Чернігівщині, у глухому лісовому хуторі Купченки. У воєнні й повоєнні сорокові страшенно бідували! Одного разу дядьки згадали, що раніше пережили голод ще жахливіший. Я почав цікавитися цим. Але дорослі від розмови ухилялися (за такі спогади могли і строк дати). Та я запам'ятав, що у тридцяті роки був голод. Коли наш хутір почали заганяти у колгосп, мої дід Сіліверст Васильович Купченко та бабуся Феодосія Федорівна, тікаючи від розкуркулювання, приїхали у Дніпропетровськ до своїх синів - Степана та Михайла, які після строкової служби у Червоній Армії залишилися у місті й стали тут жити та працювати. Дід влаштувався на вагоноремонтний завод (ВРЗ), там видавали продуктові пайки. Працювала на ВРЗ і моя, нині вже покійна, матуся Параска Сіліверстівна. По дорозі на роботу та зі зміни вона тоді надивилася жахіть і згадувала у 1954 році (читає з книжки - Прим.авт.): «…попід муром обабіч стежки лежали покотом прямо на сирій землі опухлі селяни. І просили не хліба, а солі. Візьмеш з дому, сипнеш у долоню, так нарве свіжої травички довкола себе, скільки рукою дістане, вмокає у жменю і їсть. Та тут же,

«ÑÅËßÍÈ ÏÐÎÑÈËÈ ÍÅ Õ˲ÁÀ, À ÑÎ˲»

бувало, на твоїх очах і помирає в страшних корчах...». Батько мого друга - Михайло Васильович Литвиненко - розповідав мені, як весною 1933 року командування Чорноморського флоту відзначило його десятиденною відпусткою додому. У село Чаплинка Петриківського району він добирався пішки, навпростець степами. Ось що побачив за два дні по дорозі (читає уривок з книги - Прим.авт.): «Обабіч степових шляхів лежали роздуті трупи селян, які шукали порятунку, а знаходили смерть у степу просто неба. Моторошні жахіття траплялися моряку і в селах. Хати, куди він заходив, щоб переночувати чи попросити води, стояли пустками з мерцями, або й зі ще напівживими істотами, котрі благали у нього що-небудь поїсти».

ЖОРСТОКІ РОКИ - Голодомор 33-го року був наймасштабніший? - У двадцяті роки голод теж був жорстокий, від нього загинули десь від 5 до 7 мільйонів осіб. Радянська влада тоді ще свою статистику не приховувала. Організовувався цей голод як допомога голодуючим Поволжя. Допомога була потрібна, але ж не ціною життя мільйонів обібраних українців. У виморені штучним голодом українські села організовано привозили переселенців із постійно голодної Росії. Найбільше голодували найхлібородніші південні й східні степові області України, де лютували продзагони. На Україну ще 1919-го наклали набагато більші «норми» реквізиції продовольства, ніж на внутрішні губернії Росії. Таке здирництво не могло обійтися без рішучого спротиву селянства. Розпорошені по Україні по-

встанські загони об'єдналися в чималі селянські армії під орудою Симона Петлюри, Нестора Махна, Григор'єва, Зеленого та інших. На тих територіях, де жили українці, влаштовувалися голодомори, бо там селяни різко виступали проти комунізації. Отже, в 1920-ті роки (як і в 1930-ті ) метою навмисних голодоморів було придушення українського селянства, повстанського руху в Україні і прагнення будь-якою ціною втримати більшовицьку владу. - А в сорокові голод був спричинений наслідками війни? - Повоєнний голодомор є одним із найутаємничених злочинів радянської влади. Так, і воєнна розруха, і посуха далися взнаки. Та якби сталінський режим був людянішим, голоду не було б. Урожаю тоді вистачило б, щоб не виморювати людей. Але із СРСР багато зерна вивозилося за кордон. Московське керівництво вирішило будь-що продемонструвати достаток та щедрість щойно силоміць залученим до «соціалістичного табору» країнам. А жителів України залишили пухнути й помирати від голоду. Тоді як у «закрома Родины» зсипали близько 10 мільйонів тонн хліба, у 1946-1947 роках від голоду в Україні померло десь близько 2,8 мільйона людей!

ЗВИНУВАЧЕНО У ГЕНОЦИДІ - Чимало уваги в книзі Ви приділяєте фігурі Менделя Хатаєвича, якого в 1935 році нагородили орденом Леніна, а 1937-го розстріляли як ворога народу. Показова доля. - За оцінкою англійського дослідника Роберта Конквеста, Хатаєвич на Дніпропетровщині залишив по собі чи не найвищу в Україні гекатомбу з сотень тисяч жертв. Наприкінці 2008 року

«Ó ÂΪÍͲ É ÏÎÂΪÍͲ ÑÎÐÎÊβ ÑÒÐÀØÅÍÍÎ Á²ÄÓÂÀËÈ» розслідуванням Голодомору-33 зайнялося Головне слідче управління СБУ. А згодом була порушена кримінальна справа проти генерального секретаря ЦК ВКП(б) Йосипа Сталіна, голови Ради народних комісарів СРСР В'ячеслава Молотова, секретарів ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича і Павла Постишева, генерального-першого секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора, голови Ради народних комісарів УРСР Уласа Чубаря, другого секретаря ЦК КП(б)У і першого секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У Менделя Хатаєвича. За документально підтвердженими ознаками скоєного злочину їх було звинувачено у геноциді - навмисному знищенні мільйонів українців. - А Григорій Петровський? Його теж називають організатором голодомору. - І небезпідставно! Документів і свідчень удосталь. Після Жовтневого перевороту він став першим очільником щойно створюваного комісаріату внутрішніх справ і мав безпосереднє відношення до влаштування кривавого терору і голодоморів. - Та Дніпропетровськ і досі носить його ім'я. - Я живу на вулиці імені Косіора. Розповідаю сусідам, хто це такий. А вони ніби й не хочуть знати нічого, бездумно підписують звернення комуністів до міськради проти перейменування вулиці…

ÍÎÂÈÍÈ ÀÌÊÓ ÏβÄÎÌËߪ

ϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ Óïðîäîâæ 10 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðîâîäèëî ðîáîòó ç âèêîíàííÿ Íàö³îíàëüíîãî ïëàíó ä³é íà 2013 ð³ê ³ç âïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì íà 2010-2014 ðîêè, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Çà äîðó÷åííÿì Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, â³ää³ëåííÿ çä³éñíþº äîñë³äæåííÿ íà ðèíêàõ: ðåàë³çàö³¿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â; ï³äêëþ÷åííÿ îá’ºêò³â äî ìåðåæ åëåêòðî-, ãàçî-, òåïëî-, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ; çáîðó, âèâåçåííÿ, ïåðåðîáëåííÿ òà çàõîðîíåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Òàêîæ â³ää³ëåííÿ ïðîâîäèëî ðîáîòó ³ç çàïîá³ãàííÿ, âèÿâëåííÿ òà ïðèïèíåííÿ ïîðóøåíü êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà, íàñàìïåðåä íà ñîö³àëüíîîð³ºíòîâàíèõ òîâàðíèõ ðèíêàõ: æèòëîâîêîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà; ïîñëóã ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåð㳿; ïîñëóã ïîñòà÷àííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó. Çà 10 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó òåðèòîð³àëüíèì â³ää³ëåííÿì ïðèïèíåíî 262 ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿, ùî â 1,1 ðàçó á³ëüøå àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó ìèíóëîãî ðîêó. Íàéá³ëüøå ïîðóøåíü ïðèïèíåíî íà ðèíêàõ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã - 71 âèïàäîê ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿. Ïðîòÿãîì 10 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó ïðèïèíåíî 13 ïîðóøåíü òà 18 ä³é çà îçíàêàìè ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿. Òàêîæ â³ä ïî÷àòêó ðîêó òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ ïðèïèíèëî 78 ïîðóøåíü, çà ÿêèìè âèçíàíî çìîâè ó÷àñíèê³â òîðã³â. Äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî 15 ó÷àñíèê³â íà çàãàëüíó ñóìó 504,840 òèñ.ãðí. ○

ÏÀÐÊ ÅËÅÊÒÐÎÏίÇIJÂ

ÏÎÒÐÅÁÓª ÎÍÎÂËÅÍÍß Ïàðê ïðèì³ñüêèõ åëåêòðîïî¿çä³â Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ ìàã³ñòðàë³ çàñòàð³â ³ ïîòðåáóº òåðì³íîâîãî îíîâëåííÿ. ²ç íàÿâíèõ 314 åëåêòðîñåêö³é âè÷åðïàëè 28-ð³÷íèé íîðìàòèâíèé òåðì³í ñëóæáè 65%, 85% ñåêö³é åêñïëóàòóþòüñÿ ïîíàä ï³âñòîë³òòÿ - öå åëåêòðîñåêö³¿ ñåð³é ÅÐ1 ³ ÅÐ2, ïîáóäîâàí³ â 50-60-õ ðîêàõ XX ñò. ×åðåç íåìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøî¿ áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ öüîãî ðîêó äîâåëîñÿ âèêëþ÷èòè ç ³íâåíòàðíîãî ïàðêó äâà åëåêòðîïî¿çäè, àáî 18 âàãîí³â. Ліквідатор Комунального житлового підприємства № 28 (код ЄДРПОУ 33355997) оголошує про проведення аукці" ону з продажу такого майна банкрута: Лот №1. Причеп тракторний самоск. 2ПТС"4,реєст.№ Т0039ДН, початк. вартістю " 2200,00 грн. без урах. ПДВ. Лот №2. Причеп тракторний самоск. 2ПТС"4М,реєст.№ Т0038ДН, початк. вартістю " 2000,00 грн. без урах. ПДВ. Лот №3 Трактор ЮМЗ"6 АКЛ ,реєст.№ Т9329ДП, початк. вартістю " 3900,00 грн. без урах. ПДВ. Лот №4. Трактор ЮМЗ"6 АКЛ, реєст. № Т9348ДП, початк. вартістю " 4100,00 грн. без урах. ПДВ. Лот №5 Трактор Т"25ФМ, реєст.№ Т9349ДП , початк. вар" тістю " 4800,00 грн. без урах. ПДВ. Лот №6. Трактор ЮМЗ"6 АКЛ екск. ЕО2621В ,реєст.№ Т9350ДП, початк. вартістю " 5100,00 грн. без урах. ПДВ. Лот №7 а/м AVIA A31 спец.вантажний"С, реєст.№ АЕ8084АЕ, початк. вар" тістю " 30000,00 грн. без урах. ПДВ. Лот №8 а/м ГАЗ 31105, реєст.№ АЕ8086АЕ, початк. вартістю " 5300,00 грн. без урах. ПДВ. Лот №9. Навантажувач"екскав. ПЕА" 1.0, реєст.№ Т9331ДП (розукомплект.) початк. вартістю " 1100,00 грн. без урах. ПДВ. Майно розташоване за адре" сою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Остапа Вишні, 6"А. Проводить аукціон Товарна біржа «Альянс». Аукціон відбудеться 03.12.2013р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8, прим.1 об 12.30. Заяв" ки приймають за місцем проведення торгів. З майном мож" на ознайомитися з понеділка до п'ятниці, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропет" ровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання заявок " за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контакт" ний телефон: (0564) 710065.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

ÍÀ ÏÎÐßÄÊÓ ÄÅÍÍÎÌÓ Ç²ÐÊÀ ÂËÀÑÍÈʲ ÆÈÒËÎÂί ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÎÄÀÒÊβ ÁÎÐÃÈ ÏÎÃÀÑÈËÈ 5 ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲ Óñüîãî çà 10 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ ïîäàòêîâîãî áîðãó â³ä âåëèêèõ ïëàòíèê³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè íàä³éøëî 26,8 ìëí.ãðí. (ç íèõ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó 23,1 ìëí.ãðí.), ó òîìó ÷èñë³ çà ðàõóíîê ñïèñàííÿ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â - 0,8 ìëí.ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ïîâí³ñòþ ïîãàøåíî ïîäàòêîâèé áîðã ïî 5 ï³äïðèºìñòâàõ íà çàãàëüíó ñóìó 7,8 ìëí.ãðí., ³ ÷àñòêîâî çìåíøåíà àáñîëþòíà ñóìà ïîäàòêîâîãî áîðãó ïî 1 ï³äïðèºìñòâó íà ñóìó 224,9 òèñ. ãðí. Çà æîâòåíü ï.ð. ïîäàòêîâèé áîðã çìåíøèâñÿ íà 2,9 ìëí.ãðí. àáî 9,3 â³äñîòêà. ÑÄϲ ç îáñëóãîâóâàííÿ âåëèêèõ ïëàòíèê³â ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÌÃÓ Ì³íäîõîä³â ○

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482)

ÏÀÂÅË ÃÎÐÁÀÍÜ

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çàïðîøóº âëàñíèê³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ äî 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó äî òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â ̳íäîõîä³â çà ì³ñöåì ïðîïèñêè, ùîá ó öåíòðàõ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïðîâåñòè çâ³ðêó äàíèõ ïðî ìàéíî, ÿêå ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ãðîìàäÿí, ç ÿêî¿ ó íàñòóïíîìó ðîö³ ñïëà÷óâàòèìåòüñÿ ïîäàòîê. Äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ çâ³ðêè: - îðèã³íàëè äîêóìåíò³â ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³; - äîêóìåíòè, ùî âèçíà÷àþòü ïëîùó æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ (òåõí³÷íèé ïàñïîðò); - äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü îñîáó (ïàñïîðò, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè). ○

Íàêàíóíå Âèëüíþññêîãî ñàììèòà

̲ÍÄÎÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÂÛÂÎÄÛ È ÏÐÎÃÍÎÇÛ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ÏβÄÎÌËߪ

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÒÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒÂ, ÓÑÒÀÍÎÂ, ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÎÁËÀÑÒ²! Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàêàçîì â³ä 25.10.2013 ¹ 464/05-07, çàðåºñòðîâàíèì ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 28 æîâòíÿ 2013 ðîêó çà ¹ 33/1807, çàòâåðäæåíî Ïîðÿäîê ïîäàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî ðàéîííèõ òà ì³ñüêðàéîííèõ óïðàâë³íü þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà ïðîâåäåííÿ ¿õíüî¿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿. Äåòàëüí³øå ç òåêñòîì óêàçàíèõ íàêàçó òà Ïîðÿäêó ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ www.obljust.dp.ua. ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! УВАГА! Для отримання безкоштовної первинної право вої допомоги Ви можете звернутися: до громадської приймальні, створеної при Го ловному управлінні юстиції у Дніпропет ровській області, яка знаходиться за адресою: пр. К. Маркса, 21А, І поверх, каб. 102, тел. (0562) 385500 (приміщення Головного управ ління юстиції), графік роботи: щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00; до офісу з надання безоплатної первинної пра вової допомоги, який знаходиться за адресою: вул. Ю. Савченка, 10, тел. (0562) 426775 (при міщення Обласної універсальної наукової бібліо теки імені Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія), графік роботи: щосереди з 14.00 до 17.00. У офісі допомога надається читачам ви щевказаної бібліотеки.

Àâòîðèòåòíàÿ áðèòàíñêàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ ãðóïïà «ÅÑÀ» ïîäñ÷èòàëà, ÷òî â ýòîì ãîäó òåìïû ðîñòà çàðïëàò â Óêðàèíå ñàìûå âûñîêèå â Åâðîïå. Ìîë, õîðîøèé âíóòðåííèé ñïðîñ îáåñïå÷èâàåò ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ðîñòà ÂÂÏ, óêðàèíñêàÿ ýêîíîìèêà ïîñòåïåííî âûõîäèò èç òåíè, çàðïëàòû ïåðåñòàþò ïëàòèòü â êîíâåðòàõ, à áþäæåòíàÿ ñôåðà, íåñìîòðÿ íà ìèðîâîé êðèçèñ, ôèíàíñèðóåòñÿ íà äîëæíîì óðîâíå БРИТАНЦЫ ПОДСЧИТАЛИ Если бы подобное заявление сделал Премьер-министр Николай Азаров (а он делал это неоднократно), то на заявление, пожалуй, мало кто обратил бы внимание. Но - британцы! Их-то отнюдь не заподозришь в том, что они «подыгрывают» действующей власти... Сонмы экспертов и пропагандистов в отечественных и зарубежных СМИ уже так долго и упорно приучают нас к мысли, что украинская экономика худшая в Европе, что она в «прединфарктном» состоянии, что без денег МВФ или России нам не выжить, что надо скорее определяться со своим «геополитическим выбором» и т.д., и т.п. - что трезвый и спокойный голос Главы украинского правительства напоминает голос библейского пророка, кричащего в пустыне. Вот почему на фоне неслыханной истерии о «близкой экономической катастрофе», «дефолте», «пустой казне» объективные (потому что сделаны независимыми британскими экспертами!) выводы производят эффект грома среди ясного неба или же - яркого солнца, выглянувшего из-за черных грозовых туч.

трудностей. Однако, как справедливо констатируют те же британцы, это вопросы совсем другого происхождения, чем, скажем, глубокие внутренние экономические и социальные проблемы странчленов ЕС. А вдруг действительно прав Николай Азаров и британская «ЕСА», а не многочисленные псевдопророки и оракулы, которые своим громким улюлюканьем загоняют Украину, как того волка на охоте среди красных флажков? А вдруг и правда, жизнь после Вильнюса не закончится?! Ничего там не подпишем, а катастрофы все равно не будет? И небеса не упадут на землю? И зарплаты украинцев будут продолжать расти быстрее всех в Европе?

ÅÂÐÎÏÀ ÍÀÑÒÐÎÅÍÀ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎ

Экономически и социально Украина достаточно крепко стоит на ногах, и поэтому политически не прогибается под сокрушительным внешним давлеДИАЛОГ нием, имея достаточно НА РАВНЫХ сил, чтобы на равных весА что, если действитель- ти диалог с «сильными но все не так плохо? Конеч- мира сего». но, у нас много проблем и

АССОЦИАЦИЯ ИЛИ КАПИТУЛЯЦИЯ?

ÓÊÐÀÈÍÀ ÊÐÅÏÊÎ ÑÒÎÈÒ ÍÀ ÍÎÃÀÕ

Подписание соглашения в Вильнюсе покажет, что с позицией Украины считаются. Тем более, что

Европа настроена положительно. Представитель европейского комиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле Питер Стано недавно заявил: «Европейский союз полностью привержен к подписанию в Вильнюсе Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, при наличии решительных действий и ощутимого прогресса в выполнении критериев, заложенных в декабрьских выводах Совета ЕС относительно Украины». Также он отметил, что Европейская комиссия приняла к сведению заявление миссии Пэта Кокса и Александра Квасьневского о возможности решения Украиной остающихся проблем для подписания ассоциации с ЕС. Если говорить честно, то под «проблемами» европейцы подразумевают вопрос Тимошенко. Питер Стано отметил необходимость принятия украинской стороной «решительного шага по решению проблемы экс-премьера Юлии Тимошенко». Проблема в том, что изначально уголовное дело перетащили в политическую плоскость. Нужно ли Украине идти на уступки в этом вопросе? Выпустив Тимошенко, Президент Украины в Вильнюсе будет подписывать не соглашение об ассоциации, а соглашение о... капитуляции Украины. И наоборот, подписание Со-

ÅÂÐÎÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ ÍÀØÅÉ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ глашения в Вильнюсе, когда Тимошенко будет находиться в харьковской больнице, засвидетельствует нашу способность настаивать на своем, не жертвовать собственными интересами. Покажет неоспоримую победу Украины.

НЕЗАВИСИМО ОТ СЦЕНАРИЯ Очевидно, эта простая логика понятна Тимошенко, которая не раз хвалилась своей прозорливостью и государственной мудростью. Так что, ей и карты в руки! Подставь плечо украинской власти в самый ответственный исторический момент заявлением о том, что тебе и в Украине хорошо! Независимо от развертывания того или иного сценария евроинтеграционных событий, уже понятно, что Украина на карте мира - независимый игрок, с которым следует считаться. Неподписание Соглашения в Вильнюсе отнюдь не означает катастрофы для нас, поражения для Запада, победы для России. Оно означает лишь рутинный технический перенос «даты подписания», потому что евроинтеграционный курс Украины остается приоритетом внешней политики.

ÍÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

Îáëýíåðãî ïîâûñèò êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Ñ ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ÄÒÝÊ «Äíåïðîîáëýíåðãî» âìåñòå ñ åùå âîñüìüþ îáëýíåðãî Óêðàèíû ïëàíèðóåò ïåðåéòè íà ðàáîòó â óñëîâèÿõ ìåòîäèêè ñòèìóëèðóþùåãî òàðèôîîáðàçîâàíèÿ Новая система регулирования будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль, а это позитивно скажется и на потребителях - уменьшатся перебои с поставкой электро-

энергии, а ремонтные бригады будут приезжать быстрее. «Существующий уровень инвестиций позволяет ДТЭК «Днепрооблэнерго» заменять оборудование, находящееся в аварийном состоянии, но не позволяет в полном объеме поддерживать техническое состояние электрических сетей, а также не способствует их дальнейшему развитию и обеспечению надежности электроснабжения. Переход на стимулирующий тариф - это шанс повысить эффективность работы и обновить основные фонды», - говорит директор

по финансам ПАО «ДТЭК «Днепрооблэнерго» Елена Франкив. Переход на новую систему тарифообразования выгоден государству и потребителям, которые смогут получать более надежные и качественные услуги. «У нас появится полнофункциональный Call-центр, и потребителю уже не нужно будет идти в Окно справок, тратить на это свое время, оставлять заявки», - говорит директор по техническому обеспечению продаж ПАО «ДТЭК «Днепрооблэнерго» Юрий Паршин.


ЖИТТЯ МІСТА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÇÀÂÅÐØÅÍÀ

Áàññåéí «Ìåòàëëà» áóäåò ñ òåïëîì ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÃÎÄÓ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ ÊÐÎÂËÞ

 Äíåïðîïåòðîâñêå çàâåðøèëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ìåòàëë», ÷òî íà Ñòîëåòîâà, 19-à. Òåïåðü â çäåøíèõ äóøåâûõ è áàññåéíå áóäåò ãîðÿ÷àÿ âîäà, à âîçäóõ â ïîìåùåíèè ïðîãðåò äî íóæíîé òåìïåðàòóðû

ли обогревать только ванны бассейна. Температура в помещении была гораздо ниже, чем в бассейне. Из-за этого на стенках и окнах образовывался вредный

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ До недавнего времени подачу горячей воды и тепла для спорткомплекса осуществлял завод им. Карла Либкнехта. Обогревалось помещение благодаря мартеновскому производству предприятия. После того, как мартен закрыли, город мог потерять один из самых недорогих для посещения бассейнов. Чтобы этого не случилось, было принято решение реконструировать систему отопления и горячего водоснабжения «Металла». Для этого проложили новую воздушную теплотрассу и установили два дополнительных теплообменника для подогрева воды в бассейне. «После закрытия мартеновского производства на заводе

ÈÂÀÍ ÊÓËÈ×ÅÍÊÎ, ãîðîäñêîé ãîëîâà Äíåïðîïåòðîâñêà: - Ìû ñíÿëè ïðîáëåìó îòñóòñòâèÿ îòîïëåíèÿ â ýòîé ÷àñòè Äíåïðîïåòðîâñêà. Îáåñïå÷èëè òåïëîì áàññåéí è îñòàâèëè ðåçåðâ è âûïóñêè, ÷òîáû ïîäêëþ÷èòü ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ ïîëèêëèíèêó. им. Карла Либкнехта, которое было источником подачи тепла в бассейн спортивного комплекса «Металл», жилье и общежитие по улице Столетова, приняли решение проложить новую теплотрассу. В прошлом году от существующих сетей Приднепровской ТЭС смонтировали 600 м трассы, переключив на нее жилье и общежитие. В этом году проложили еще 850 погонных метров, и завершили работы по обеспечению теплом плавательного бассейна», - отметил городской голова Днепропетровска Иван Куличенко.

СОХРАНИЛИ ОБЪЕКТ Работы выполнили за счет четырех днепропетровских предприятий, занимающихся теплоснабжением города. А в следующем году в спорткомплексе за средства городской казны отремонтируют кровлю и систему вентиляции, заверил мэр.

ÍÎÂÈÍÈ

ÐÎÁÎ×À ÍÀÐÀÄÀ

ÎÃËßÍÓËÈ ÒÅÕͲÊÓ Íà áóëüâàð³ Çîðÿíèé, á³ëÿ ñêâåðó ³ìåí³ 40-ð³÷÷ÿ âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, â³äáóëàñü âè¿çíà ðîáî÷à íàðàäà ì³ñüêîãî ãîëîâè ²âàíà Êóë³÷åíêà ùîäî ï³äãîòîâêè ïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè äî ðîáîòè ó çèìîâèé ïåð³îä. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Íà îãëÿä âèèñòàâèëè 157 îäèíèöü òåõí³êè, ùî áóäå çàä³ÿíà ó ïðèáèðàíí³ ì³ñüêèõ äîð³ã âçèìêó. Ñåðåä íèõ - òðàêòîðè, àâòîêðàíè, ñí³ãîïðèáèðàëüíà òåõí³êà, áóëüäîçåðè, àâòîãðåéäåðè òîùî. ○

²ÍÊËÞÇÈÂÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß

²ÄÊÐÈËÈ ÊËÀÑÈ

Таким образом, городской власти удалось сохранить бассейн для более чем 600 детей, пенсионеров и других категорий населения, которые занимаются плаванием на базе «Металла». «За счет мартена это был самый теплый бассейн в городе. Мы работали и летом, и зимой. Когда нас отключили, мы вынуждено ста-

конденсат. Сейчас температура воды и воздуха в помещении практически одинаковы, стены потихоньку сохнут», - говорит директор КП СОК «Металл» Валерий Деньгин. Он также отметил, что благодаря системе отопления горячая вода в душевых будет постоянно, а не по времени, как раньше.

Î×ÈÙÅÍÈÅ È ÂÎÇÐÀÑÒ Грустно замечать, как стареют наши родите ли… Невольно задаешься вопросом, возможно ли замед лить бег времени, остановить образование новой мор щины и новой болезни?Как помочь сохранить актив ность тела и ясность ума до последних дней? Ежедневно в специализированный магазин «БИО ПАРТ» обращаются люди с просьбой помочь избавить ся от таких недугов, как остеохондроз, артрит , ате росклероз, гипертоническая болезнь и многих других «болезней цивилизации». Научные исследования пос ледних лет говорят о том, что основной причиной возникновения этих болезней является зашлакован ность , происходит «старение» клетки. В таких слу чаях мы рекомендуем комплекс по очистке организ ма. Очищенный кишечник обеспечивает нормальную работу эндокринной системы, в «чистом» кишечни ке синтезируются витамины и биологически актив ные вещества, важные в защите сосудов от образова ния жировых бляшек! Первый этап очистки применение растительных шротов, которые снимут со стенок кишечника кило граммы накопившихся и слежавшихся отходов. Эти яды всасывались в кровь и постоянно отравляли нас. Пришло время от них избавиться. Самым именитым из шротов является «Шрот с чистотелом». Кроме тык венной клетчатки в этот препарат входят гриб чага, трава маклеи, трава чистотела и бархат амурский. ЧИСТОТЕЛ само название «чистотел» понимают

как растение, «способное очищать тело», это относится не только к коже, но и ко всем другим поверхностям че ловеческого тела, включая глазные, носоглотку, внут реннюю поверхность всего желудочнокишечного трак та,мочевыводящие пути. Особенно хорошо чистотел очи щает желчные пути и печеночные протоки. Еще одно свой ство чистотела способность задерживать рост злокаче ственных опухолей широко известно в фитотерапии. При меняют чистотел и как глистогонное средство. ЧАГА второй знаменитый компонент «Шрота с чистотелом». Содержит полифенолы,смолы, агарцино вую и чаговую кислоты, которые обладают выраженным противоопухолевым действием. Эти и другие активные вещества чаги гонят мочу и слабят, нормализуют дея тельность желудочнокишечного тракта. Второй этап очистки это важный этап. Нужны средства, которые сделают очистку более глубокой.Они содержат лекарственные растения.Знакомьтесь «ДЕ НОКСИНАЛ». Произведен в Чехии, на фармпредпри ятии «ВОЛМАРК», пользуется заслуженным спросом среди европейского потребителя. Особенно в нем нуж даются люди, «поедающие» много «химических» фармпрепаратов,антибиотики, люди пожилого возра ста, страдающие атеросклерозом,высоким уровнем хо лестерина крови,ослабленным пищеварением,запора ми,плохо переносящие жирную,сладкую, «тяжелую» пищу. Состав «ДЕНОКСИНАЛА» идеально подходит для

глубокой и комплексной очистки организма от шлаков: z ХЛОРЕЛЛА одноклеточная пресноводная во доросль способна адсорбировать и нейтрализовать ток сические вещества, улучшает моторику кишечника; zЧЕСНОК,ЛОПУХ БОЛЬШОЙ,ОДУВАНЧИК,РАС ТОРОПША стимулируют выделение пищеварительных соков, регулируют уровень сахара крови,холестерина кро ви. Устраняют вздутие кишечника, обладают противогни лостным действием, глистогонным эффектом. 1 и 2 этапы очистки лучше проводить одновременно! Специальные цены для препаратов по очистке: 1 упаковка «ДЕНОКСИНАЛ» 60 табл. 81,00 грн. (вместо 135,00 грн.). 40%. На курс требуется 12 упа ковки. 1 упаковка «ШРОТ С ЧИСТОТЕЛОМ» 14,00 грн. (вместо 28,00 грн.) 50%. На курс требуется 2 упки. АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ С 4 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ!

Количество товара ограничено! Полную информацию получите на сайте www.biopart.ua. Обращайтесь в специализированный ФИТОмага зины «БИОПАРТ» по адресу: г. Днепропетровск,ул. Титова, 23 (ВХОД с ул. Янгеля, ост. ктр «СПУТНИК») 0992467185; 0976538623. Вы можете заказать препараты в отделе наложен ного платежа по телефонам: 0629577667; 098368 8754; 0668112793. Стоимость оформления и отправки заказа 17,00 грн.

«ÁÈÎÏÀÐÒ» - ÝÒÎ ÊÎËËÅÊÒÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ È ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ. ÅÑËÈ ÂÛ ÈÌÅÅÒÅ ÑÐÅÄÍÅÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ,ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÃÎÒÎÂÛ Ê ÎÁÓ×ÅÍÈÞ, ÅÑËÈ ÂÀÌ ÍÓÆÍÀ ÑÒÀÁÈËÜÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ È ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ - ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ! ÌÛ ÈÙÅÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ. ÒÅË: (095)-838-13-47. Íå ÿâëÿåòñÿ ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâîì. Äèåòè÷åñêàÿ äîáàâêà. ¹ ãèãèåí.âèñíîâêà 51640.

Ó 19 íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³äêðèëè êëàñè ç ³íêëþçèâíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ.  íèõ ó 31 êëàñ³ íàâ÷àþòüñÿ ³ ä³òè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ îñâ³òè òà íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Êð³ì òîãî, ó ì³ñò³ º ñïåö³àëüíà ñåðåäíÿ çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà äëÿ ä³òåé ç íàñë³äêàìè ïîë³î쳺ë³òó òà äèòÿ÷èì öåðåáðàëüíèì ïàðàë³÷åì, íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð «Íàä³ÿ» òà 58 äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìïåíñóþ÷îãî òà êîìá³íîâàíîãî òèï³â. ○

ÑÒ ÑÒÀÀÒÈÑÒÈ×Ͳ ÄÀͲ

×ÈÑÅËÜͲÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÍß ×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ñòàíîì íà 1 æîâòíÿ ñêëàëà 3296000 æèòåë³â. Çà ñ³÷åíü - âåðåñåíü âîíà ñêîðîòèëàñÿ íà 11,8 òèñ.îñ³á. Çàãàëüíå çìåíøåííÿ íàñåëåííÿ â³äáóëîñÿ çà ðàõóíîê éîãî ïðèðîäíîãî òà ì³ãðàö³éíîãî ñêîðî÷åííÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Ç ïî÷àòêó ðîêó â îáëàñò³ çàðåºñòðóâàëè 26,5 òèñ. íîâîíàðîäæåíèõ, òîä³ ÿê ïîìåðëèõ ìåøêàíö³â áóëî â 1,4 ðàçó á³ëüøå - 38 òèñ. îñ³á. ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀ ÑÅÑ²ß Â³ä 17 äî 21 ëèñòîïàäà ó Ïàëàö³ ñòóäåíò³â ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà òðèâàâ XVI ôåñòèâàëü «Òåàòðàëüíà ñåñ³ÿ».  íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 12 ñòóäåíòñüêèõ òåàòðàëüíèõ êîëåêòèâ³â ³ç øåñòè ì³ñò Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿. Çàõ³ä ïðèñâÿòèëè ̳æíàðîäíîìó äíþ ñòóäåíòà. Íà ñüîãîäí³ ôåñòèâàëþ âèïîâíèëîñÿ âæå 14 ðîê³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÀß ÂÑÏÛØÊÀ

ÇÀÁÎËÅËÈ ×ÅÐÅÇ ÏÐÎÄÓÊÒÛ Â ßëòå - âñïûøêà çàáîëåâàíèé îñòðîé êèøå÷íîé èíôåêöèåé. Íà ìèíóâøåé íåäåëå â èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû N1 ãîðîäà ßëòà ïîñòóïèëè 40 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äåòè. Ïî ñëîâàì ìåäèêîâ, ïðåäïîëîæèòåëüíûì èñòî÷íèêîì çàáîëåâàíèÿ ìîãëè ñòàòü íåêà÷åñòâåííûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì â ãîðîäå ëîêàëèçîâàíû ñòèõèéíûå òîðãîâûå òî÷êè, ãäå ìîãëà áûòü ïðèîáðåòåíà ïðîäóêöèÿ.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÀ

ÏÎËÓ×ÈËÈ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Ëàáîðàòîðèÿ ïî äèàãíîñòèêå òóáåðêóëåçà ÖÐÁ ã.Ñåëèäîâî Äîíåöêîé îáëàñòè ïîëó÷èëà íîâåéøåå ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå. Îòäåëåíèå îñíàùåíî çà ñðåäñòâà Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà Ðèíàòà Àõìåòîâà.  áîëüíèöå óñòàíîâëåíî ëàáîðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êà÷åñòâåííîé äèàãíîñòèêè: ìèêðîñêîï, àêâàäèñòèëëÿòîð, ñòåðèëèçàòîð, òåðìîêîíòåéíåðû è ò.ä. Òàêæå çàêóïëåíû ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû. ○

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÄËß ÂÎÇ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÏÎÂÒÎÐÍÎ

Áðèòàíñêàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Pace-4Life» ïðåäëîæèëà ÂÎÇ ïîâòîðíî èñïîëüçîâàòü ñåðäå÷íûå èìïëàíòàòû-ðèòìîâîäèòåëè, èçâëåêàÿ èõ èç òåë óìåðøèõ. Àïïàðàòû èñïîëüçóþò ýëåêòðè÷åñêèå èìïóëüñû äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ðèòìà ñåðäöåáèåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåòñÿ ñíèçèòü öåíó íà ýòè óñòðîéñòâà äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí.

КОЛЕНИ БОЛЯТ ЧТО ДЕЛАТЬ? «Здоров будешь все добудешь»

НАКОЛЕННИКИ С БИОФОТОНАМИ помогают при: воспалительных процессах в коленных суставах (артрит, бурсит, артроз); восстановление после пере несенных травм, переломов, оперативных вмеша тельств; варикозном расширении вен, при болях, отечностях и выкручиваниях колен. Здравствуйте, читатели! Меня зовут Елена Николаев на, мне 63 года. Хочу вынести бла годарность своей соседке Галине Васи льевне, которая дала мне подсказку о существовании наколенников, избавля ющих от болей в коленях, благодаря которым я избавилась от таких болезней, как варикозное расширение вен, быст рая усталость и отечность колен, пре кратились ночные боли в коленях. Я не была у врачей уже целый год! Дорогие мои, огром ное вам спасибо за такую разработку наколенников, ко торые не только при этом лечат, не разрушая организм изнутри, но еще и экономят деньги на постоянные похо ды в аптеку. Я себя чувствую, как 30летняя, быстро хожу в гору и не вспоминаю про боль! Окружающие счита ют, что я посвежела, но главное для меня вернулись дви жения. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НОГ ИСПОЛЬЗУЮТ ТАКЖЕ: ГЕТРЫ, НАЛОДЫЖНИКИ,НОСКИ.

Остановите боль, звоните прямо сейчас: т.: 0506437533, 0980301555, 0662255368. Так же можно прислать свой заказ по адресу: Харьковская обл., г.Балаклея, а\я 31, «Путь к здоровью», 64207 (ука зав четко объем колена). Цена наколенников: 480 грн + 30 грн пересылка. При заказе других изделий, цену уточ няйте у консультантов.

Áàæàºòå âèãëÿäàòè ñòèëüíî, òîæ çàâæäè âáèðàºòåñÿ ìîäíî? Òà ÷è áóäü-ÿêèé îäÿã áåçïå÷íèé äëÿ çäîðîâ’ÿ? Íà æàëü, ñó÷àñí³ äèçàéíåðè íå çàâæäè çâàæàþòü íà òå, ÷è íå çàâäàþòü øêîäè ¿õí³ âèðîáè. Òîìó «æåðòâ» ìîäè ç ðîêàìè âñå á³ëüøàº. ßê ³ õâîðèõ íà äîâîë³ ðîçïîâñþäæåíå ñüîãîäí³ çàõâîðþâàííÿ - ﳺëîíåôðèò. Ñåðåä îñíîâíèõ ôàêòîð³â éîãî âèíèêíåííÿ - ïåðåîõîëîäæåííÿ îðãàí³çìó òà íåäîòðèìàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482)

«ÌÎÄÍÀ» ÕÂÎÐÎÁÀ

Îáåðåæåíî: îãîëåí³ ïîïåðåêè!

Пієлонефрит - запалення ниркової тканини, викликане бактеріями, що найчастіше виникає після переохолодження. До речі, у 70% випадків від підступного недуга потерпають дівчата і жінки. У хлопців він зазвичай проявляється ускладненням урологічних хвороб або абсцесів різних органів. Та сучасні дизайнери пропонують оголяти жинавіть у холодні сезони воти та попереки. Тож нинішні модники, серед яких чимало українських ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ дівчат, дуже ризикують , здоров’ям, одягаючи коçàâ³äóþ÷à ì³ñüêèì ротенькі курточки та íåôðîëîã³÷íèì öåíòшубки, джинси з низькою ðîì ÃÌÊÁ ¹ 4: посадкою та міні- Ñåðåä óñ³õ íåäóã íèðîê спідниці. Медики попереджа60-65% ñêëàäàþòü ють: уже при 12-15 градуâèïàäêè çàõâîðþâàííÿ сах тепла виникає переíà ﳺëîíåôðèò. Ó 40% охолодження внутрішніх õâîðèõ â³í ïðîò³êຠорганів, що може призвесáåçñèìïòîìíî. Äî ðå÷³, ти до пієлонефриту, цисâ³ä çàïàëåííÿ íèðêîâî¿ титу, радикуліту і запаòêàíèíè æ³íêè ïîòåðïàлення придатків. Останнє þòü ó 6-8 ðàç³â ÷àñò³øå, захворювання, до речі, í³æ ÷îëîâ³êè. Ïåðåäóñ³ì, вірний шлях до безпліддя öå çóìîâëåíî àíàòîì³÷та ускладнень під час поíèìè îñîáëèâîñòÿìè логів. Не дивно, що деякі європейські гінекологи íàøîãî ò³ëà. переконані: «Моду на ко-

ÎËÅÍÀ ÒÓÐÅÍÊÎ

ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ  ªâðîï³ áëèçüêî 10-12% íàñåëåííÿ ìàþòü ïàòîëîã³÷í³ çì³íè îðãàí³â ñå÷îâèä³ëüíî¿ ñèñòåìè. Ö³ õâîðîáè îáóìîâëåí³ íåãàòèâíèìè ôàêòîðàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, íàðêîìàí³ºþ, êóð³ííÿì, ÷àñòèì âèêîðèñòàííÿì ìåäïðåïàðàò³â. Ïðàêòè÷íî áóäü-ÿê³ õâîðîáè íèðîê óñêëàäíþþòüñÿ ãîñòðîþ íèðêîâîþ íåäîñòàòí³ñòþ.

Ó 70% ÂÈÏÀÄʲ ÕÂÎвÞÒÜ Æ²ÍÊÈ ÑÈÌÏÒÎÌÈ Ï²ªËÎÍÅÔÐÈÒÓ:

€ ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà äî 39-40 ãðàäóñ³â, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïåð³îäè÷íèìè îñòóäàìè; € âàæêèé çàãàëüíèé ñòàí, íóäîòà ³ ñëàáê³ñòü; € áë³ä³ñòü øê³ðíèõ ïîêðèâ³â; € ÷àñòå ñå÷îâèïóñêàííÿ (íîðìà - 5-7 ðàç³â çà äåíü); € êàëàìóòíà ñå÷à, íåð³äêî ç äîì³øêàìè êðîâ³; € áîë³ â ïîïåðåêó.

роткі кофтинки та штанці з заниженою талією вигадали в Китаї, щоб контролювати народжуваність». Так це чи ні, але й українські дівчата й хлопці заради стильного вигляду йдуть на великі жертви. Але не зайвим буде пам’ятати, що пієлонефрит захворювання підступне. Різкий біль, що виникає в ділянці попереку, на по-

чатковому етапі минає доволі швидко. Тому більшість людей вважають, що приводів звертатися до лікаря немає. Ось така неуважність і призводить до того, що хвороба набуває хронічної стадії. Якщо не бажаєте у майбутньому проходити курс лікування - не жартуйте з холодом. Одягайтеся модно, але з комфортом!


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ

Æóðíàë³ñòè çóñòð³ëèñü ³ç ïîøòîâèêàìè

ÍÎÂÈÍÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ òà çâ'ÿçêó ͳêîïîëüñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Íàö³îíàëüíîãî ñîþçó æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè îðãàí³çóâàëà çóñòð³÷ ïðåäñòàâíèê³â Ç̲ ì³ñò ͳêîïîëÿ, Ìàðãàíöÿ, Îðäæîí³ê³äçå, Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó òà êåð³âíèöòâà öåíòðó ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ¹6 ͳêîïîëüñüêîãî â³ää³ëåííÿ «Óêðïîøòè».  çàõîä³ òàêîæ óçÿâ ó÷àñòü ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíîãî ñîþçó æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè Îëåêñ³é Êîâàëü÷óê ПИТАННЯ ДОСТАВКИ Питання, винесені на порядок денний, стосувалися підвищення тарифів за доставку періодичних друкованих ЗМІ, якості обслуговування населення працівниками «Укрпошти» та перспективи оновлення поштових скриньок у Нікополі та Нікопольському районі, Марганці, Орджонікідзе та Томаківському районі Дніпропетровської області. Представники районних та міських друкованих видань висловили свою стур-

ͲÊÎÏÎËÜ

²ÄÊÐÈËÈ ÊÎÒÅËÜÍÞ Ó äèòÿ÷îìó ñàäêó ¹7 «Áàðâ³íîê» â³äêðèëè íîâó ìîäóëüíó êîòåëüíþ. Ðàí³øå öåé çàêëàä îïàëþâàâñÿ âóã³ëëÿì. ³äòåïåð 140 ä³òîê, ÿê³ â³äâ³äóþòü äîøê³ëüíèé çàêëàä, çìîæóòü ïåðåáóâàòè â á³ëüø êîìôîðòíèõ óìîâàõ. Áóä³âíèöòâî íîâî¿ ìîäóëüíî¿ ïðîâîäèëîñü çà ðàõóíîê ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì. ̳ñüêèé ãîëîâà Ðóñëàí Òîêàð â³äâ³äàâ äèòñàäîê, íîâó êîòåëüíþ òà äèòÿ÷³ ãðóïè. Çàãàëîì î÷³ëüíèê çàëèøèâñÿ çàäîâîëåíèé ðîáîòàìè. бованість щодо неякісної доставки поштовиками газет, що, в першу чергу, викликано відсутністю у багатьох будинках абонентських поштових скриньок. До того ж, «Укрпошта» на 45% збільшила вартість доставки, при цьому не підвищуючи якість роботи.

ВИРІШИТИ СПІЛЬНО Своє ставлення до даних питань висловив голова ДОО НСЖУ Олексій Ковальчук: «Ми розуміємо кадрові та фінансові проблеми відділень «Укрпош-

ти», але, незважаючи на це, поштовики повинні приділяти значно більше уваги виконанню своєї роботи. До того ж, завдяки Програмі розвитку поштового зв'язку Дніпропетровської області у 2008-2013 роках у Дніпропетровську та Кривому Розі за рахунок обласного бюджету вже оновлені поштові скриньки і є надія, що це чекає й інші міста області. Відносно офіційної позиції Національної спілки союзу журналістів України щодо підвищення «Укрпоштою» тарифів на доставку Прем'єр-

Оголошення орендодавця Державного підприємства «Наукововиробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України» про намір передати в оренду окреме індивідуально визначене майно, що перебуває у державній власності № п/п

1

2

Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ,назва юридична адреса, контактний телефон) 03374617,Державне підприємство «Наукововиробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України»,52052, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Горького,вул.Наукова,8, (056)749 50 89 03374617,Державне підприємство «Наукововиробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України»,52052, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Горького,вул.Наукова,8, (056)749 50 89

Назва об’єкта оренди

П/автомат ПДГ зварювальний; Верстат 2118 А№778; Верстат 3б 631; Верстат КА-280 автогаража; Верстат токарний автогаража; Візок

Блок-пост; Блок-пост; Цех переробки і сушіння зерна

Оціночна вартість, грн.

1439,55 4500,00 3982,57 24300,00 17100,00 216,00

8988,98 8988,98 195601,28

Місцезнаходж ення

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н,с. Горького,вул. Академіка Іванова,18

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н,с. Горького,вул. Леніна,11

Максимальн о можливий строк оренди

Мета використання

До 21.11.2013р. включно

Використання за цільовим призначенням

До 21.11.2013р. включно

Використання за цільовим призначенням

Заяви про оренду кожного із зазначених об'єктів приймають протягом десяти робочих днів після опублікуван ня оголошення за адресою: 52052, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Горького, вул. Нау кова, 8, Державне підприємство «Наукововиробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аг рарних наук України», конт. тел. (056) 749 5089. Заяви подають в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місце знаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 ч. 4. ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Арбітражний керуючий, ліквідатор ДП «НВД АФ «Наукова» НААН» Рева М.О.

Сдам помещения под офисы, магазин.

Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Телефоны: (050) 8105566, (067) 3405566.

«ÓÊÐÏÎØÒÀ» ÇÁ²ËÜØÈËÀ ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÂÈÄÀÍÜ міністру України та голові Антимонопольного комітету вже надійшли офіційні листи від НСЖУ з проханням не допустити цього. Впевнений, що дане питання успішно вирішиться спільними зусиллями газетярів, НСЖУ, поштовиків, а також влади».

ÌÀÃÄÀËÈͲÂÊÀ

ÏÐÎÂÅËÈ ÍÀÂ×ÀÍÍß Íà ï³äïðèºìñòâ³ «Ìàãäàëèí³âñüêèé ìàñëîçàâîä» ðÿòóâàëüíèêè ïðîâåëè íàâ÷àííÿ ç ãàñ³ííÿ ïîæåæ³ ç âèòîêîì àì³àêó. Äëÿ ë³êâ³äàö³¿ óìîâíî¿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ çàä³ÿëè ðÿòóâàëüíèê³â 40-¿ äåðæàâíî¿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ÃÓ ÄÑÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ðàéîíó, ñëóæáó îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ïðåäñòàâíèê³â ñàíñòàíö³¿. ϳä ÷àñ íàâ÷àííÿ ðÿòóâàëüíèêè ïðîâåëè ïîøóê òà åâàêóàö³þ ëþäåé íà ï³äïðèºìñòâ³. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, óìîâíà ïîæåæà íà ï³äïðèºìñòâ³ âèíèêëà ó êîìïðåñîðíîìó â³ää³ëåíí³ çàâîäó.


12 ÍÀÂÊÎËΠѲÒÓ ○

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÏÅÐÅÄÈËÈ ÊÐÀIJÆÊÈ

Çà ìèíóëèé òèæäåíü ïðàö³âíèêè â³äîì÷î¿ âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ñï³ëüíî ç òðàíñïîðòíîþ ì³ë³ö³ºþ ïîïåðåäèëè 10 êðàä³æîê âàíòàæ³â òà ìàéíà ï³äïðèºìñòâà, çà ÿê³ çàòðèìàëè 11 ÷îëîâ³ê. Òàê îïåðàòèâíà ãðóïà ñòð³ëåöüêî¿ êîìàíäè Ìåë³òîïîëü íà ñòàíö³¿ Òàâð³éñüê ïîïåðåäèëà êðàä³æêó 52 êã âóã³ëëÿ, ñêèíóòîãî ç âàãîíà ïî¿çäà. À íà ñòàíö³¿ Çàïîð³ææÿ-Âàíòàæíå îïåðàòèâíà ãðóïà ñòð³ëåöüêî¿ êîìàíäè Çàïîð³ææÿ-˳âå ïîïåðåäèëà êðàä³æêó äåòàëåé âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿. ○

ÌÀÐÈÍÀ ÏÐÀÍÍÈÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÌÀòÑÒÐÀ˲

Ñòîëüêî âïå÷àòëåíèé, êàê îò ãðå÷åñêîãî Ðîäîñà, ÿ íå ïîëó÷àëà íè îò îäíîé ñòðàíû, ãäå ïîáûâàëà. Ãðåêè - î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíûé íàðîä, à æèòåëè «îñòðîâà áîãà Ãåëèîñà» âåðÿò, ÷òî ïîêà ñèÿþò óëûáêè íà ëèöàõ æèòåëåé è ãîñòåé îñòðîâà, èõ áóäåò ðàäîâàòü ñîëíöå è ñîïðîâîæäàòü óäà÷à

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÅ×ÒÛ

Óëûáêè + Ñîëíöå = Ðîäîñ

ÎÐÅÍÄÀ IJËßÍÎÊ

ÂÍÅÑÒÈ Ç̲ÍÈ Äî ñåðåäèíè ãðóäíÿ íåîáõ³äíî âíåñòè çì³íè äî ä³þ÷èõ äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ç òàêèì çàêëèêîì ï³ä ÷àñ áðèô³íãó çâåðíóëàñü äî îðåíäàð³â êåð³âíèê â³ää³ëó äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí óïðàâë³ííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè ˳íà Ñëàêâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî äåïàðòàìåíòó êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ òà ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ: ïðîñï. Êàðëà Ìàðêñà, 75à, êàá³íåò 50, àáî æ çà òåëåôîíîì 744-86-75. ○

ПОЦЕЛУЙ НА ПАМЯТЬ

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯

ÏÐÎÂÅËÈ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²¯

Öèìè äíÿìè ó àêòîâ³é çàë³ Ïàâëîãðàäñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÑÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ âîëîíòåðñüêèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà. Ïðåäñòàâíèêè âîëîíòåð³â ðîçïîâ³äàëè ïðî ³ñòîð³þ òà ìåòó ¿õíüîãî ñòâîðåííÿ, çâ³òóâàëè ïðî ï³äñóìêè ðîáîòè, à òàêîæ ðîçïîâ³ëè ïðî ôîðìóâàííÿ äîáðîâ³ëüíèõ çàãîí³â ç ìåòîþ íàäàííÿ äîïîìîãè íàñåëåííþ ì³ñòà òà ðàéîíó. Äîáðîâîëüö³ íàâîäèëè ïðèêëàäè êîðèñíèõ ñïðàâ, ÿê³ ¿ì óæå äîâåëîñÿ ðåàë³çóâàòè, òà íàãîëîñèëè íà ãîòîâíîñò³ äîïîìàãàòè ðÿòóâàëüíèêàì ó ¿õí³é ä³ÿëüíîñò³.

Эллада и эллины - именно так величают греки свою солнечную страну и себя. Поэтому это название по праву считается официальным, а слова грек и Греция, которые имеют латинское происхождение, используются только при общении с иностранцами. С первых минут пребывания на Родосе, который формой, кстати, напоминает дельфина, я окунулась в прозрачный и сладкий воздух. Солнце здесь светит более 300 дней в году, поэтому этот уголок земли по праву может считаться райским. Родос омывает сразу два моря: Эгейское - с запада, Средиземное - с востока. Не нужно быть дипломированным географом, чтобы отличить бурное, переменчивое первое от лазурного, величавого второго. С обзорной площадки на мысе Прасониси можно увидеть незабываемое зрелище: как два моря, слегка каса-

ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ 300 ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ ÄÍÅÉ Â ÃÎÄÓ

ÇÄÅÑÜ ÈÑÏÎËÍßÞÒÑß ÆÅËÀÍÈß ясь волнами, сливаются в «поцелуе» - именно так здешние гиды называют это удивительное явление. А греки утверждают, что здесь исполняются желания. Кто хотя бы раз наблюдал за подобным, полюбит Ро- может воспользоваться местдос всем сердцем, и неведомая ным «такси» - милыми осликасила будет тянуть вернуться ми. сюда снова.

ВЕЛИЧИЕ ЛИНДОСА Акрополь Линдоса - второй по величине и значимости в Греции. Благодаря ему, сам городок, население которого на сегодня составляет около 900 жителей, сохранил статус города и по сей день. Визуально Линдос - это холм, где располагается храм Афины Линдийской, акрополь, рыцарский замок, а ниже - чистенькие белые домики города. Подъем к храму довольно экстремальный: скользкие дороги, множество ступенек и обрывы, обрывы, обрывы. Но красота античности и шикарная панорама с холма стоят затраченных усилий! Кто же подниматься вверх не любит,

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ

«Родосские Помпеи» - еще одна диковинка острова, которую стоит увидеть. Это археологический заповедник Камирос - древний город, который выкопали из-под земли. Его раскопки продолжаются и сегодня. Здесь можно прогуляться улочками города, заглянуть в крохотные домики, состоящие из двух, а то и одной комнаты - древние греки большую часть времени проводили на улице, поэтому и не заморачивались масштабным строительством. На Родосе можно увидеть не только античные, но и христианские святыни. Право-

славные храмы впечатляют своей умиротворенностью. Главная достопримечательность острова - монастырь св. Марии Цамбики. Его основали благодаря иконе, которая загадочным образом попала сюда с Крита. Родосцы несколько раз возвращали ее законным владельцам - критянам, но она вновь и вновь оказывалась на Родосе. После чего решили, что святыня выбрала себе новое место пребывания, и основали на холме часовню, а ниже - монастырь. Ну а коротко, Родос - это современная и античная жизнь в одном флаконе, где легенды, переплетаясь с реальностью, заставляют поверить, что титаны и боги Олимпа действительно когда-то ступали на эту землю.

ÌÅÑÒÍÎÅ «ÒÀÊÑÈ» ÌÈËÛÅ ÎÑËÈÊÈ


ÂÅËÈʲ ÑÒÀÂÊÈ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

СЕКРЕТ В ЖЕЛАНИИ - Аида, помните первые шаги на своем творческом пути? - Желание петь у меня появилось еще в детстве. Любовь к музыке привила учительница - руководитель школьного хора. Она часто занималась со мной отдельно и ставила солисткой. Говорила моим родителям: «Аиду нужно дальше вести по этому пути». Затем я пыталась заниматься в музыкальной школе, но через полгода ушла. Во время учебы в училище была в группе бэк-вокалисткой. Коллектив просуществовал менее 4-х лет, ребята разбежались - каждый в своем направлении. На этом все и закончилось. Спустя годы, решила попробовать свои силы на «Х-факторе». - Говорят, что «Х-фактор» меняет жизни. Чему Вас научил этот проект? - Я часто говорю об этом шоу, ведь без него не было бы меня такой, какая я сегодня. Все трудности, с которыми пришлось столкнуться на проекте, теперь вспоминаются, как нечто хорошее. «Х-фактор» закаляет характер, он сделал меня сильнее и опытнее. - Победа в талантшоу была для Вас неожиданной или нет? - Когда нас осталось всего трое, появились мысли, что

«ÏÎËÓ×ÀÞ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ ÎÒ ÑÖÅÍÛ»

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Àèäà Íèêîëàé÷óê: «Õ-ôàêòîð» ñäåëàë ìåíÿ ñèëüíåå»

все возможно. Но я до последнего не хотела настраиваться на то, что могу победить, чтобы потом не было больно. Оставила эмоции до того времени, когда откроют конверт с именем победителя. - Как считаете, в чем секрет Вашего успеха? - У меня было огромное желание пройти весь этот путь. Когда дошла до пятого эфира, поняла, что получаю большое удо-

вольствие, находясь на сцене. Эмоции, которые дарят зрители, их горящие глаза и аплодисменты заряжают особой энергией, и хочется повторить все снова.

В ШОУБИЗНЕСЕ КОМФОРТНО

занимались все это время? - Активно работала над сольной программой. Постоянные репетиции, концерты, гастроли, интервью, посещение различных мероприятий - все это присутствует в моей жизни. Сейчас записываем песни для альбома, который выпустим 1 декабря. Недавно презентовали второй клип на песню «Не обещай». - Какие первые впечатления от работы в шоу-бизнесе? - Чувствую себя довольно комфортно. Иногда возникает непонимание некоторых вещей: почему нужно делать так, а не иначе. Но в целом все нормально - учусь, стараюсь идти дальше. - С кем-то из участников «Х-фактора» поддерживаете дружеские отношения? - К сожалению, нет. Только периодически созваниваемся, переписываемся в Интернете.

ВЕСЕЛАЯ И БЕЗБАШЕННАЯ

- Знаю, что Вы еще и рисуете. Хотелось бы развивать- После оконча- ся дальше? - Желание есть и ния проекта прошел почти год. Чем идей много, но каж-

«ÏÐÎÅÊÒ ÇÀÊÀËßÅÒ ÕÀÐÀÊÒÅл дый раз, когда сажусь рисовать, понимаю, что нет вдохновения. Постоянно покупаю себе карандашики, альбомчики, мелки, краски. Дома уже собралась коллекция кисточек. Недавно даже холсты купила. Надеюсь, в будущем все это пригодится. - Вашему сыну 11 лет. Кто кого воспитывает? - У Максима есть попытки воспитывать меня, но тщетные, ведь у него всетаки больше «косяков» (улыбается). Поэтому пока сына воспитываю я. - Аида, Вы родом из Одессы - города, который славится юмором. Вообще позитивный человек по жизни? - Как и у любого человека, у меня может испортиться настроение в силу определенных обстоятельств. Но в основном я всегда веселая, порой даже безбашенная. Когда привыкаю к людям и впускаю их в свою жизнь, могу раскрыться по полной программе.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2014 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 *ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 42,66 грн. 6 мес. - 83,67 грн. 12 мес. - 166,14 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (056) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com * Цены указаны с учетом стоимости услуг «Укрпочты»

ÍÎÂÎÑÒÈ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÀÈÄÛ ÍÈÊÎËÀÉ×ÓÊ: Õîááè: ìîòîöèêëû. Ëþáèìîå áëþäî: áàêëàæàííàÿ èêðà. Ëþáèìûå èñïîëíèòåëè: Adele, Beyonce, Muse, Hurts. Ìå÷òà: ðåàëèçîâàòüñÿ, ÷òîáû áûëî ÷òî âñïîìíèòü è ðàññêàçàòü äåòÿì.

ÄÈÑÊÓÑÑÈß ÏÎ BEST CITY

ÎÁÑÓÆÄÀÞÒ ÄÀÒÓ Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ The Best City.ua âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àëåêñàíäð Âèëêóë, Êîíñòàíòèí Äóäêî è ãëàâà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëñîâåòà Åâãåíèé Óäîä íà÷àëè äèñêóññèþ îòíîñèòåëüíî ìåñòà è äàòû ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ â 2014 ãîäó. Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî èç ñîîáùåíèÿ, îïóáëèêîâàííîãî íà îôèöèàëüíîé ñòðàíèöå Àëåêñàíäðà Âèëêóëà â Facebook. Àëåêñàíäð Âèëêóë ïðîñèò ïîñåòèòåëåé ñâîåé ñòðàíèöû âûñêàçàòü ëè÷íîå ìíåíèå îòíîñèòåëüíî äàòû ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ. ○

ÐÎÊ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÑÎÁÅÐÓÒ ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈß Â Äíåïðîïåòðîâñêå âïåðâûå ñîñòîèòñÿ ðîê-ôåñòèâàëü «Õâîñòî-ðîê» â ïîëüçó ïðèþòîâ äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ. Êàê ñîîáùèëè îðãàíèçàòîðû, â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðîéäóò äâà êîíöåðòà. 26 íîÿáðÿ â êëóáå «Ìàñòåðøìèäò» âûñòóïÿò ÷åòûðå äíåïðîïåòðîâñêèå ðîê-ãðóïïû, 1 äåêàáðÿ â êëóáå «Çàëàòàííûé áàðàáàí» - øåñòü êîëëåêòèâîâ.  «Ìàñòåðøìèäòå» âõîä áóäåò ñòîèòü 20 ãðí.; â «Çàëàòàííîì áàðàáàíå» îí áóäåò âîîáùå ñâîáîäíûì.  îáîèõ êëóáàõ ïîñòàâÿò ÿùè÷êè äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ. Òàêæå â «Çàëàòàííîì áàðàáàíå» ñîñòîÿòñÿ hand-made - ÿðìàðêà, ôîòîâûñòàâêà æèâîòíûõ, êîòîðûõ ìîæíî âçÿòü â ïðèþòàõ, è ôîòîñåññèÿ ñ ñàìèìè æèâîòíûìè. ○

ÂÑÅÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÒÓÐÍÈÐ

ÑÒÀËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ Ó÷åíèêè Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî ëèöåÿ-èíòåðíàòà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè Âñåóêðàèíñêîãî òóðíèðà þíûõ ìàòåìàòèêîâ. Òóðíèð ñîñòîÿëñÿ â Ñèìôåðîïîëå 28 îêòÿáðÿ - 2 íîÿáðÿ. Ýòî óæå âòîðàÿ ïîáåäà íàøèõ ëèöåèñòîâ. Îñîáåííîñòüþ òóðíèðà ñòàëî òî, ÷òî îí áûë ïîõîæ íà íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ. Íà íåì øëè íàñòîÿùèå íàó÷íûå äåáàòû. ○

ÏÓØÈÑÒÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÎÖÅÍÈÂÀËÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ Â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëàñü áîëüøàÿ âûñòàâêà êîøåê, ãðûçóíîâ è çàéöåîáðàçíûõ.  ìåðîïðèÿòèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íå òîëüêî êîøêè, íî è êðûñû, çàéöû è ìîðñêèå ñâèíêè. Îðãàíèçàòîðû ïðèãîòîâèëè äëÿ õîçÿåâ äîìàøíèõ ëþáèìöåâ êîíêóðñû, à ëó÷øèõ æèâîòíûõ îòìåòèëè íàãðàäàìè. Ãðûçóíîâ è êðîëèêîâ íà âûñòàâêå ñóäèë ýêñïåðò èç Ãîëëàíäèè. Ýêñïåðòèçà ïðîõîäèëà ïî åâðîïåéñêîé ñèñòåìå.


14 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÍÎÂÈÍÈ

Êàê íå ñòàòü æåðòâîé ôàëüøèâîìîíåò÷èêà ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÏÎØÓÊÈ ÒÐÈÂÀÞÒÜ

ÇÀËÓ×ÈËÈ ÂÎËÎÍÒÅв Äî ïîøóêîâî¿ îïåðàö³¿ çíèêëèõ ðèáàëîê çàëó÷åíî ìàéæå 30 âîëîíòåð³â. ¯õ ïëàíóºòüñÿ çàä³ÿòè äî ïðîâåäåííÿ íàçåìíèõ ïîøóêîâèõ çàõîä³â. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ï³äðîçä³ëàìè ÄÑÍÑ Óêðà¿íè, ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè òà ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè ïðîâîäèëèñÿ ïîøóêè òðüîõ ðèáàëîê, ÿê³ 14 ëèñòîïàäà âèéøëè íà ðèáîëîâëþ òà íå ïîâåðíóëèñÿ äî ì³ñöÿ áàçóâàííÿ. 15 ëèñòîïàäà á³ëÿ ñ. Âîëîñüêå, íà â³äñòàí³ 150 ì â³ä áåðåãà, çíàéøëè ò³ëî îäíîãî ðèáàëêè, çàïëóòàíå ó ðèáîëîâíó ñ³òêó. Äîëÿ äâîõ ³íøèõ ÷îëîâ³ê³â çàëèøàºòüñÿ íåâ³äîìîþ, ïîøóêîâ³ ðîáîòè òðèâàþòü. ○

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÍÀ ÇÂ’ßÇÊÓ Ó ïðîêóðàòóð³ ×åðâîíîãâàðä³éñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà äëÿ ï³äïðèºìñòâ, íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, 䳺 òåëåôîí «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿»: (056) 770-09-48. Çà íèì ìîæíà çâåðòàòèñÿ â ðîáî÷³ äí³ ç 9.00 äî 18.00 ³ ïîâ³äîìëÿòè ïðî ôàêòè ïîðóøåííÿ ïðàâ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãîñïîäàðþþ÷èõ ñóá’ºêò³â, ïðî íåçàêîííå âòðó÷àííÿ â ¿õíþ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, òèñê ç áîêó îðãàí³â äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. ○

ÐÎÇÏÎ×ÀËÈ ÐÎÇÑ˲ÄÓÂÀÍÍß

Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, äîñòóïíîñòü ñîâðåìåííîãî ïîëèãðàôè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â Óêðàèíå ïðèâåëà ê ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîääåëêîé äåíåæíûõ çíàêîâ. Çà÷àñòóþ èõ óæå íå ðèñóþò, à êñåðÿò è ïå÷àòàþò íà ïðèíòåðå За такое «творчество» УК предусмотрено наказание: от 3 лет за одну фальшивку и до 12 лет, если их сумма более 6800 грн. В Днепропетровской области правоохранительные органы успешно раскрывают большинство случаев сбыта поддельных денег. Помогают им в этом высокий уровень защиты в торговых центрах и сами жители, которые стали более внимательными и осторожными.

СБЫТ ВАЛЮТЫ В этом году в Верхнеднепровском районе был задержан житель Запорожской области, который ввез на территорию нашего региона фальшивые 1900 долларов и пытался их сбыть. По словам старшего оперуполномоченного по особо

ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÅ ÄÒÏ Ïðîêóðàòóðîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÄÒÏ çà ó÷àñòþ ïðàö³âíèêà ì³ë³ö³¿. 15 ëèñòîïàäà â Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, ïî ìîñòîâîìó ïåðåõîäó ÷åðåç ð.Äí³ïðî, àâòîìîá³ëü «ÂÀÇ-2107» ï³ä êåðóâàííÿì ïðàö³âíèêà Äí³ïðîäçåðæèíñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ ñêî¿â íà¿çä íà íåâñòàíîâëåíîãî ï³øîõîäà, ÿêèé ïåðåòèíàâ ïðî¿æäæó ÷àñòèíó â íåâñòàíîâëåíîìó äëÿ ïåðåõîäó ì³ñö³. ϳøîõ³ä â³ä îòðèìàíèõ òðàâì çàãèíóâ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ åêñïåðòèçè, âîä³é íà ìîìåíò ñêîºííÿ ÄÒÏ áóâ òâåðåçèé. Òîãî æ äíÿ â³äîìîñò³ ïðî ÄÒÏ âíåñåíî äî ªÐÄÐ çà ÷. 2 ñò. 286 ÊÊÓ.

×ÀÙÅ ÂÑÅÃÎ ÏÎÄÄÅËÛÂÀÞÒ ÊÐÓÏÍÛÅ ÊÓÏÞÐÛ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: Â ýòîì ãîäó èçúÿëè ôàëüøèâûå äåíüãè:

99 êóïþð íîìèíàëîì 500 ãðí., БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

важным поручениям УБЭП ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, подполковника милиции Александра Калюжного, мошенник просил разменять валюту на гривну не по курсу, а в «пользу» того, кто соглашался на аферу. Мотивировал тем, что опаздывает и не успевает зайти в «обменник». Правоохранитель отмечает, что среди подделок чаще встречаются 500, 200 и 100-гривневые купюры. Их мошенники легко сбывают на рынках, совершая мелкие покупки, и, таким образом, взамен получая подлинные купюры. «Изготовление и сбыт - дело тонкое, возиться с номиналами в 10-20 грн. - невыгодно и хлопотно», - рассказывает Александр Калюжный.

Как отмечают специалисты, от фальшивых крупных купюр чаще всего избавляются в селах, рассчитываясь за сельскохозяйственную продукцию. Мошенники считают, что в провинции людям сложнее отличить подлинник от подделки. К тому же, сегодня любители легкой наживы совершенствуют свои таланты с помощью компьютерной техники. «С каждым годом уровень «мастерства» мошенников растет. Они имитируют, а некоторые даже вклеивают защитную полосу на купюре. Также с помощью цветных карандашей и ручек умельцы учатся наносить портрет, который виден только на свет», - делится своими наблюдениями Александр Калюжный. Правоохранитель советует, прежде всего, обра-

913 êóïþð ïî 200 ãðí., 949 êóïþð ïî 100 ãðí., 910 êóïþð ïî 50 ãðí., 919 êóïþð ïî 100 äîëëàðîâ.

щать внимание на четкость надписей на купюре, ведь они являются первыми индикаторами ее подлинности. Портреты, которые на фальшивке могут быть смазанными, должны насторожить человека и заставить задуматься: стоит ли брать эти деньги или лучше отказаться от них. В городе фальшивомонетчиков надо опасаться в общественном транспорте, на стихийных рынках и в ларьках, где по каким-то причинам не установлены приборы для проверки денег. В случае же выявления сомнительных банкнот, пострадавший должен обязательно обратиться с заявлением в банки и в правоохранительные органы.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ

Ìàñòåð-êëàññ äëÿ âîäèòåëåé ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 Äíåïðîïåòðîâñêå ÃÀÈ ñîâìåñòíî ñ âðà÷àìè «ñêîðîé» è ìåäñåñòðàìè èç Êðàñíîãî Êðåñòà îáó÷àëè âîäèòåëåé îñíîâíûì ïðèåìàì ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â àâòîàâàðèÿõ Подобная акция проходила впервые и была приурочена к Всемирному дню памяти жертв дорожнотранспортных аварий. Останавливали всех - от легковушек до маршруток. Часто водители ссылались на занятость и отказывались от мастерклассов. Потрениро-

ваться делать массаж сердца или укол могли и все желающие пешеходы. «Не зря у медиков есть такое понятие, как «золотой час». Ведь если пострадавшему в аварии правильно оказать по-

мощь в течение первого часа, это может спасти ему жизнь», говорит начальник отдела профилактической ра-

боты управления ГАИ ГУ МВД Украины в области Владимир Лебедев. Он отметил, что по данным ВОЗ, Украина относится к самым опасным на континенте странам для водителей. Риск попасть в аварию на наших дорогах в 5-6 раз больше, чем в странах Европейского союза. Всего же за 11 месяцев этого года на дорогах страны в ДТП погибли более 3,5 тыс. человек. Свыше 30 тыс. получили травмы. В среднем же за сутки на автодорогах Украины в дорожнотранспортных происшествиях погибают 12 человек и травмируются более 100.


№ 91 (1482)

21 листопада 201 3 р. 2013

Ï˲ÄÍÀ ÏÐÀÖß

Äëÿ õë³áîðîá³â êîæåí ð³ê - îñîáëèâèé

ÂÀËÎÂÈÉ ÇÁ²Ð ÇÅÐÍÎÂÈÕ Ó ÐÀÉÎͲ 141,3 ÒÈÑ. ÒÎÍÍ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÀÒÀ˲¯ ßʲÂÅÖÜ

Äîáðîáóò ëþäèíè, ðîäèíè òà äåðæàâè ãîëîâíà ìåòà íåâòîìíèõ ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Êðàùå ñâ³ä÷åííÿ öüîãî - ¿õí³ çäîáóòêè. Ïðî óñï³õè, ÿêèõ äîñÿãàþòü ñïðàâæí³ òðóäàð³, «Â³ñòÿì» ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó Òåòÿíà Òêà÷ ПЕРЕВІРКУ ВИТРИМАЛИ Тетяна Ткач наголошує: щороку безліч факторів випробовують хліборобів на професіоналізм та витримку. Не

ÒÂÀÐÈÍÍÈÊÈ ÇÁ²ËÜØÈËÈ ÏÎÃÎ˲Â'ß

став винятком і 2013-й. Та це не завадило їм досягти високих показників. Валовий збір зернових культур склав 141,3 тис. т за середньої врожайності 36 ц/га. Зокрема, врожайність озимої пшениці становила 39 ц/га, кукурудзи - 36 ц/га. Також зібрали 41,5 тис. т соняшнику із урожайністю 17,9 ц/га. Аграрії району здали 4088 т зерна (102% ) до Регіонального стабілізаційного фонду та 5000 т - до аграрного фонду. Серед господарств-передовиків ТОВ «АФ «Дзержинець», директор Анатолій Єщенко; СПП «Чумаки», директор Дмитро Омельченко; ДП «ДГ «Дніпро», директор Сергій Хоріш-

ко; ФГ «Вперед - Агро», голова Анатолій Река; ТОВ «Ранет», директор Анатолій Гречина. Вдало завершився комплекс осінньо-польових робіт. Під урожай 2014 року озимими культурами засіяно 22,3 тис. га: з них на зерно - 19,8 тис га.

ГІДНІ ПОКАЗНИКИ За твердженням Тетяни Ткач, гідних показників досягли й тваринники району. Наразі поголів'я великої рогатої худоби складає 7,9 тис. голів, у т.ч. корів 3,6 тис. голів, що відповідно на 11 та 23% перевищує минулорічні показники. Порівняно з минулими роками, збільшились по-

голів'я свиней, птиці, виробництво молока, м'яса та яєць, що є результатом наполегливої праці й втіленням в районі інноваційних програм розвитку молочного скотарства, свинарства та птахівництва. Одними з кращих у галузі тваринництва є: молочно-виробничий комплекс «Єкатеринославський» ТОВ АТП «Ювілейне», директор Ярослав Ляпін; ТОВ «Деміс-Агро», директор Лілія Губська; ПП «Сігма», генеральний директор Санасар Куюмчан; ТОВ «АФ «Дніпропетровська», директор Валерій Вакух. Побажаємо трудівникам села міцного здоров'я, сімейної злагоди і людської вдячності!


16 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

Âñå, âñå, âñå äëÿ çåðíîòîêà Производство зерна в сельском хозяйстве завершается послеуборочной обработкой, которая включает его очистку и сушку. Это один из самых трудоемких процессов его производства. Поэтому работникам сель ского хозяйства необходимо так организовать поточную обработку зерновой части урожая, чтобы резко по высить производительность труда при выполнении данных работ. В хозяйствах все большее распростране ние получает поточный метод послеуборочной обработки зерна, который осуществляется на механизиро ванных зерноочистительных и зерноочистительносушильных пунктах, агрегатах и комплексах. Эти пункты представляют собой индустриальные предприятия нового типа в сельском хозяйстве. В их состав входит зерноочистительное, сушильное, погрузочноразгрузочное, транспортное и другое осна щение для выполнения всех операций, связанных с очисткой, сортировкой, сушкой и хранением зерна. Поточный метод его послеуборочной обработки определяет главное направление в создании зерноочис тительных машин.

:


17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

Ïåðñïåêòèâû ñîçäàíèÿ îðåõîâûõ ñàäîâ â Óêðàèíå Ãðåöêèé îðåõ - îäíà èç íàèáîëåå öåííûõ äðåâåñíûõ ïîðîä. Ïî êîìïëåêñó ïîëîæèòåëüíûõ ñâîéñòâ îí ïî÷òè íå èìååò ñåáå ðàâíûõ â ðàñòèòåëüíîì ìèðå. Ðàñòåò ãðåöêèé îðåõ áûñòðî, ïëîäîíîñèò ùåäðî è äëèòåëüíîå âðåìÿ. Ïëîäû ãðåöêîãî îðåõà íåçàìåíèìû ïðè çäîðîâîì ïèòàíèè. Âûðàùèâàÿ ýòó êóëüòóðó, âû óêðåïèòå çäîðîâüå è îáåñïå÷èòå îðãàíèçì âûñîêîêà÷åñòâåííîé, ïîëíîöåííîé ïèùåé В ядрах ореха содержатся 59-77% жиров, 10-22% белка, 6-16% углеводов, минеральные соли, микроэлементы, марганец, медь, йод, кобальт, никель и практически весь набор существующих витаминов. По наличии жира и витамина С плоды не имеют себе равных. Имея мощную и глубоко проникающую корневую систему, грецкий орех сравнительно нетребователен к условиям произрастания, что позволяет успешно выращивать его на относительно бедных и эрозированных землях, широко использовать для посадки на склонах, вокруг производственных и других построек, при создании зеленых зон вокруг городов, парков, скверов, а также как сопутствующую культуру в садо- и полезащитных насаждениях. Деревья грецкого ореха в благоприятных почвенно-климатических условиях очень долговечны и достигают больших размеров, возраста 100 лет и более, высотой 15-16 м, что считается обычным явлением. Создание промышленных ореховых садов в Украине - реальная действительность. Практически в каждой области имеются десятки тысяч га земли, неудобий, пригодных для посадки орехового сада. Сегодня эти наделы «гуляют», но даже арендная плата за эту землю существенно пополнит бюджет. Все эти задачи решаются только при наличии качественного посадочного материала, то есть привитых саженцев грецкого ореха. Вегетативное размножение пока является единственно возможным путем сохранения и закрепления у многих растений, в том числе и большинства плодовых культур, тех ценных сортовых свойств, которые накапливались и отбирались человеком в процессе многовековой культуры. До недавнего времени основным способом вегетативного размножения была окулировка в питомнике. В последние годы в ряде стран разработана новая технология промышленного производства привитых сажен-

цев грецкого ореха способом настольной прививки в зимнее время, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с окулировкой в питомнике и призвана, в первую очередь, резко увеличить производство сортовых саженцев. В отличие от окулировки, настольная прививка производится в контролируемых условиях температуры и влажности, что обеспечивает высокий процент приживаемости, значительно большую производительность. Основная задача выращивания большого количества привитого посадочного материала лучших форм решена в Николаевской области Вознесенского района в с. Тимирязевка. ООО «Тимирязевское» посадило питомник и создало мастерскую по прививке саженцев ореха, получен полный пакет разрешительных документов, лицензии и т.д. Все работы по прививке саженцев грецкого ореха защищены международными патентами. На сегодняшний день в питомнике имеется большое количество однолетних и двухлетних привитых саженцев грецкого ореха. Научное сопровождение осуществляют Приднестровская опытная станция садоводства Буковинского института АПК, Никитский ботанический сад г. Ялта. Только привитые саженцы грецкого ореха районированных сортов сохраняют производственно-биологические свойства и качество материнского растения, гарантированное качество и количество плодов. Разработан, запатентован и внедрен способ прививки саженцев грецкого ореха. Применение современного оборудования, технология настольной прививки, с использованием камер подгонки, камер тепловой стратификации с последующей закалкой позволило добиться приживаемости 80-82% от количества привитых саженцев. Две камеры стратификации, объемом более 600 м куб., позволяют прививать необходимое количество саженцев. Особенностью метода является высокий процент приживаемости, который достигается высокой точностью поддержания температуры, влажности и удалением паров углекислого газа. Предлагаемый метод прививки в комплексе с оборудованием позволяет производить до 300 000 саженцев в сезон. Сегодня ООО «Тимирязевское» представляет полный комплекс услуг. Вы сможете купить привитые сортовые са-

женцы грецкого ореха высокого качества, внесенные в Госреестр Украины, узнать, как посадить ореховый сад. Мы можем посадить ваш ореховый сад, оказать помощь в оформлении документации на него, оказывать сопровождение в развитии сада в течение пяти лет. Влияние внешних условий на рост и плодоношение грецкого ореха DТребования к свету. По сведениям ученых, долго наблюдавших за развитием ореха, грецкий орех является одной из самых светолюбивых культур и может продуктивно плодоносить при хорошем освещении кроны. При незначительном затемнении деревьев, вызванном загущенными посадками или отсутствием обрезки, растут только верхушки побегов, в результате образуется крона с оголенными ветками и слаборазвитыми листьями. Урожай с таких деревьев небольшой и формируется на периферии кроны. Рекомендуемая схема посадки 8х8м, с обязательной подрезкой, крона должна иметь 3-4 яруса. DТребования к почве и рельефу. Грецкий орех хорошо произрастает практически на всех видах рельефа и разновидностях почвы. Медленно растут, подмерзают и непро-

дуктивны деревья только в глубоких балках, на заболоченных, слабодренированных и сильно смытых почвах. Наиболее продуктивно растет орех на черноземах, лессовидных глубоких почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. DТребования к влаге. Наличие у грецкого ореха мощной, глубоко проникающей корневой системы до 30 м обеспечивает использование влаги с более глубоких горизонтов почвы, среднее потребление влаги в год не менее 1000 мм по осадкам в данном регионе. Грецкий орех - влаголюбивая культура. При активном поливе дает рост до 2 м в год, что очень важно в первые годы после посадки. Регулярный полив позволяет получить первый урожай на 4-й год и полное плодоношение - на 8-й год. На 4-й год после посадки саженца - от 8-10 кг на одно дерево. На 8-й год - полное плодоношение, минимум 25 кг одного дерева. Особенно большая потребность во влаге наблюдается в первые 1-1,5 месяца вегетации, (май-июнь), когда формируется урожай, интенсивно проходят ростовые процессы. DТребования к теплу и зимостойкость. Анализируя

литературные данные по определению оптимальных условий роста и плодоношения грецкого ореха, можно сделать выводы, что эта культура относится к теплолюбивым и может произрастать в тех районах, где сумма активных температур выше +10 оС. В мае- июне практически во всех регионах температура значительно выше. Исследования ученых показывают, что зимостойкость грецкого ореха повышают высокий уровень агротехники, достаточная влагообеспеченность. Насаждения грецкого ореха закладываются по предварительно разработанным проектам, в которых предусматривается выполнение всего комплекса агротехнических требований, обеспечивающих высокую продуктивность. С уважением, Директор ООО «Тимирязевское» Черняков А. В.

Âñþ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà ñàéòå: or eh.od.ua oreh.od.ua Òåë.: (0482) 34-60-85, (0482) 34-66-15, (067) 480-41-97.

ÑÎÐÒÀ ÃÐÅÖÊÎÃÎ ÎÐÅÕÀ, ÑÎÇÄÀÍÍÛÅ ÍÀ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÑÊÎÉ ÎÏÛÒÍÎÉ ÑÒÀÍÖÈÈ, È ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ Ê ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ


18 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÂÈÇÍÀ×Ͳ ÄÀÒÈ

ÍÎÂÈÍÈ

Ïîäâ³éíå ñâÿòî â Àïîñòîë³âñüêîìó ðàéîí³ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Íåùîäàâíî ìåøêàíö³ Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó â³äñâÿòêóâàëè 90-ð³÷÷ÿ ç äíÿ éîãî óòâîðåííÿ. Äî çàõîäó ãîòóâàëèñü çàçäàëåã³äü óñ³ºþ ãðîìàäîþ ³ ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ ñêàçàòè, ùî âîíî âäàëîñÿ. Þâ³ëåé ðàéîíó ñï³âïàâ ³ç Äíåì ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Òîæ ñâÿòî ñòàëî ïîäâ³éíèì

ÑÎËÎÍÅ

ÒÈÆÄÅÍÜ ÇÍÀÍÜ Ó Ñîëîíÿíñüêîìó ðàéîí³ ôàõ³âö³ Äåðæñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ðàìêàõ Òèæíÿ çíàíü ç îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ïðîâåëè óðîêè áåçïåêè. Öèìè äíÿìè ñï³âðîá³òíèê³â ÄÑÍÑ ðîçïîâ³ëè ó÷íÿì Ñîëîíÿíñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹1 ïðî îñîáëèâîñò³ ¿õíüî¿ ðîáîòè òà ïðî íàñë³äêè íåîáåðåæíîãî ïîâîäæåííÿ ç âîãíåì òà òåõí³êîþ. Àáè ä³òÿì ö³êàâî áóëî âèâ÷àòè äàí³ ïðàâèëà, ðÿòóâàëüíèêè ï³äãîòóâàëè äëÿ íèõ â³êòîðèíó ³ ïðîâåëè êîíêóðñè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÇÌÀÃÀËÈÑß ÊÎÌÀÍÄÈ Íà áàç³ ÑÊ «Ïðîìåòåé» øêîëÿð³ çìàãàëèñÿ ó ô³íàë³ ñïîðòèâíî-ìàñîâîãî çàõîäó «Çäîðîâ'ÿ íàö³¿», ïðîâåäåíîãî Äí³ïðîäçåðæèíñüêèì öåíòðîì «Ñïîðò äëÿ âñ³õ». Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè â òðè åòàïè, â ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 4 òèñ. ä³òëàõ³â â³êîì â³ä 9 äî 11 ðîê³â. Óñ³õ ïðèçåð³â íàãîðîäèëè ïàì'ÿòíèìè ìåäàëÿìè, ãðàìîòàìè òà ïîäàðóíêàìè. À êîìàíäà ã³ìíà糿 ¹ 11, ÿê ïåðåìîæåöü, îòðèìàëà â³ä öåíòðó ô³çè÷íîãî çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ «Ñïîðò äëÿ âñ³õ» ùå é êóáîê. ○

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊ

ÄÈÒß×ÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ Ó Âåðõíüîäí³ïðîâñüêó â³äáóâñÿ ðàéîííèé åòàï Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî ìàðàôîíó äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ «Ä³òè ºäíàþòü Óêðà¿íó!» â íîì³íàö³¿ «Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî». Äî ó÷àñò³ çàïðîñèëè äèòÿ÷³ àìàòîðñüê³ êîëåêòèâè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó òà îêðåìèõ âèêîíàâö³â ð³çíèõ ìóçè÷íèõ æàíð³â. Óñ³ âèñòóïè áóëè ÿñêðàâèìè. Çà ï³äñóìêàìè êîíêóðñó, íàéêðàù³ êîëåêòèâè íàãîðîäèëè ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СІЛЬРАД Свято розпочалось від самого ранку відкриттям сільськогосподарського ярмарку, організатором якого стали працівники управління агропромислового розвитку райдержадміністрації на чолі з керівником О. Горбуновим. У ньому взяли участь кращі сільгоспвиробники району: ПВФ «Агроцентр», ТОВ «Авіас-2000», ТОВ «Зеленодольський хлібокомбінат», м’ясокомбінат «Ятрань», ПП «Остапенко». Також на стадіоні імені С.Кірова відбулись спортивні змагання - зональний турнір із футболу(закриття сезону) серед учнів спортивних секцій сіл: Мар’янське, Велика Костромка та Апостолового. Малечу ж розважали біля Апостолівської міської ради різноманітними конкурсами, вікторинами, піснями та солодощами. На центральній площі районного центру дві міські та десять сільських рад розмістили свої павільйони з презентаціями, що ілюстрували «родзинки» кожної сільради. Всі гості могли побачити виступи творчих колективів, виставки робіт декоративно-

ужиткового мистецтва та скуштувати українські народні страви. Керівники району відвідували кожен павільйон, де їх тепло зустрічали з короваями та піснями господарі - сільські голови та господині - секретарі сільських рад. Усіх присутніх на святі порадував виступ військового духового оркестру з Новомосковська.

НАГОРОДИЛИ НАЙКРАЩИХ Святкування продовжилось урочистостями та концертною програмою в районному Будинку культури «Сучасник», куди з’їхались почесні гості, серед яких: заступник голови Дніпропет-

ÄÎ ÄÍß Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ ²ÄÊÐÈËÈ ßÐÌÀÐÎÊ

ровської облдержадміністрації Ростислав Ботвінов, представники облради, депутати, колишні голови сільських рад, ветерани, почесні громадяни району, священнослужителі. Ростислав Ботвінов привітав усіх мешканців від імені віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула та губернатора Дмитра Колєснікова і побажав зростання потенціалу та значущості району. Заступник губернатора взяв участь у церемонії нагородження кращих представників громадськості краю. Апостолівський район завжди славився працелюбними, талановитими та успішними людьми, тому

ÃÎÑÒÅÉ Â²ÒÀËÈ ÊÎÐÎÂÀßÌÈ ÒÀ ϲÑÍßÌÈ й нагороджуваних було аж 60 осіб. Після офіційних урочистостей своїми виступами гостей порадували вихованці зразкового хореографічного колективу «Зернятко», танцювальний колектив «Янголи», чоловічий вокальний ансамбль «Срібні дзвони» та інші творчі колективи. По закінченню концертної програми на сцену вивезли великий святковий торт, а ввечері на небі розквітнув святковий феєрверк.


ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ

ÍÎÂÈÍÈ

Îñòîðîæíî, æåíñêàÿ ðàáîòà!

ÄÎÍÅÖÜÊ

ÍÀÉÄÎÐÎÆ×À ÊÀÑÊÀ

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Íàéäîðîæ÷ó êàñêó â Óêðà¿í³ â³äëèëà äîíåöüêà ìàéñòðèíÿ. Âèòâ³ð þâåë³ðíîãî ìèñòåöòâà îô³ö³éíî ïîñ³â âàãîìå ì³ñöå â íàö³îíàëüí³é êíèç³ ðåêîðä³â. Éîãî âàðò³ñòü - ïîíàä 340 òèñ. ãðí. Çðîáëåíà êàñêà çà ìàñøòàáàìè âèðîáó îäèí äî îäíîãî, ç ëàòóí³, ñð³áëà, ÷îðíèõ ä³àìàíò³â òà àíòðàöèòó. Àâòîð Òåòÿíà Êàëþæíà. Âîíà îçäîáèëà ñâ³é âèòâ³ð 15 áàðåëüºôàìè, íà ÿêèõ çîáðàæåíî ð³çí³ åòàïè ðîçâèòêó øàõòàðñüêî¿ ñïðàâè. Íà êàñö³ òàêîæ ïîì³ùåíî ìîëèòâó ñâÿò³é Âàðâàð³ òà íàïèñ àíãë³éñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ: «Íå ìàøèíè çä³éñíþþòü ãåðî¿÷í³ ïîäâèãè, à ëþäè».

Ñîâðåìåííûå æåíùèíû ïðèâûêëè íå òîëüêî êîíÿ íà ñêàêó îñòàíàâëèâàòü è áåç ñòóêà âõîäèòü â ãîðÿùèå èçáû, íî è ðàáîòàòü íàðàâíå ñ ìóæ÷èíàìè. Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå, íàïðèìåð, ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ïðåêðàñíîãî ïîëà íå ÷óæäû íè ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, íè õèìè÷åñêàÿ îòðàñëè ïðîèçâîäñòâà. Ìàëî òîãî, âî âðåäíûõ óñëîâèÿõ ñåãîäíÿ ðàáîòàþò áîëåå 220 òûñÿ÷ æèòåëåé îáëàñòè, ñâûøå 25% èç íèõ - æåíùèíû

ÊȯÂ

ШИРОКИЙ СПЕКТР

ÊÀÐÒÀ Ç ÑÈÐÓ

Сегодня спектр профессий для прекрасной половины человечества довольно широкий. А к отраслям с опасными для здоровья факторами и наибольшим количеством работников-женщин, в первую очередь, можно отнести сельское хозяйство. «Например, трудясь на птицефабриках, женщины постоянно вдыхают пыль неорганического, органического и биологического происхождения, что, понятно, вредит женскому здоровью. Кроме того, новые концентрированные корма, в которые добавляют всевозможные витамины, антибиотики, антиоксиданты, изменили качество воздействия пыли. Все эти вещества снижают защитную функцию слизистой оболочки бронхов и приводят к развитию хронических заболеваний дыхательных путей», - говорит заведующая отделением профпатологии област-

Êàðòó Óêðà¿íè âèð³çàëè ç ïîøåõîíñüêîãî ñèðó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè îðãàí³çàòîðè ² Íàö³îíàëüíîãî ñâÿòà ñèðó. Ïîä³áíîãî ä³éñòâà â íàø³é êðà¿í³ ùå íå áóëî. Çà ðîçì³ðîì êàðòà - 3 ì, à âàãîþ - 90 êã. ßê çàïåâíèëè îðãàí³çàòîðè, òàêà êàðòà - öå ö³êàâî, íåçâè÷íî ³ ñìà÷íî.

ÏÐÎÔÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÐÀÇÂÈÂÀÞÒÑß ×ÅÐÅÇ 10 ËÅÒ

ной клинической больницы им. Мечникова Светлана Харьковская. С органической пылью жительницы области также сталкиваются на мукомольных, крупяных, сахарных комбинатах и крахмало-паточном заводе. Опасна и медицинская сфера. Так, фармацевты работают с органическими

которые встречаются в резиновой, лакокрасочной, электрохимической и мебельной промышленностях, а также при работе в химчистках, вызывают патологии неврологической и гематологической систем, токсическое поражение печени. Такие «женские» профессии, как маляры, шту-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß, çàâåäóþùàÿ

îòäåëåíèåì ïðîôïàòîëîãèè îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû èì. Ìå÷íèêîâà: - Åñëè ñðàâíèâàòü íàøó è åâðîïåéñêóþ ñòàòèñòèêó, òî óêðàèíñêèå ïîêàçàòåëè ëó÷øå. Ê ïðèìåðó, ñðåäíååâðîïåéñêèé óðîâåíü ïðîôçàáîëåâàíèé ðàâåí 30 ñëó÷àÿì íà 100 òûñÿ÷ ðàáîòàþùèõ, â Óêðàèíå æå îí ÷óòü áîëüøå 13 - íà òî æå ñàìîå êîëè÷åñòâî òðóäÿùèõñÿ. Ïî äàííûì ïðîøëîãî ãîäà, â Äíåïðîïåòðîâñêå íà ïðåäïðèÿòèÿõ âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà áîëåå 10 ëåò ðàáîòàþò ñâûøå 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

частицами, а врачи и медсестры контактируют с патогенными микроорганизмами, что увеличивает шансы профзаболеваний.

катуры, каменщики провоцируют развитие нейросенсорной тугоухости, пневмокониоза, аллергических альвеолитов, дефартроза и хронических раНЕ ДЛЯ ДАМ Постоянный контакт со дикулопатий. До сих пор труд дам исспиртом, фенолом, углеводородом и сероуглеродом, пользуется в угольной про-

ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÛËÜ - ÎÏÀÑÍÀ ÄËß ÁÐÎÍÕΠмышленности. Работая кочегарами, машинистами конвейеров, маркшейдерами, прекрасная половина человечества зарабатывает патологии органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. По словам специалистов, профзаболевания развиваются через 10 лет беспрерывного контакта с вредными факторами и считаются таковыми, если наступает полная или частичная потеря трудоспособности. «Украинская законодательная база для работающих во вредных условиях предусматривает ряд льгот. Но, к сожалению, зачастую работодатели занижают показатели вредных факторов. Тем самым, лишая своих сотрудников государственных привилегий», - отмечает Светлана Харьковская.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÒÓÐÍ²Ð Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ Õ Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç âàæêî¿ àòëåòèêè ïàì’ÿò³ Ñóëòàíà Ðàõìàíîâà òà éîãî òðåíåðà Åäóàðäà Áðîâêà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæ̳᳠í³ñòåðñòâà ìîëîä³ òà ñïîðòó. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ìàéæå 100 ñïîðòñìåí³â ç óñ³õ ðåã³îí³â êðà¿íè. Íàãàäàºìî, Ñóëòàí Ðàõìàíîâ - îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí ç âàæêî¿ àòëåòèêè â ñóïåðâàæê³é âàç³. ○

ÎÄÅÑÀ

ÔÓÒÁÎËÜÍÈÉ ÑÊÂÅÐ Ó ñòîëèö³ ãóìîðó äî ë³òà 2014-ãî ç’ÿâèòüñÿ ñêâåð ôóòáîëó ³ ñòåëà âîëîäàðÿì «Çîëîòîãî ì’ÿ÷à». Îäíà ò³ëüêè ñòåëà çà ïðèáëèçíèìè ï³äðàõóíêàìè îá³éäåòüñÿ ì³ñòó â 100 òèñ. ãðí. Çà ñëîâàìè çàñíîâíèêà Îäåñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êëóá ëþáèòåë³â ôóòáîëó» Åììàíó¿ëà Ãàíåâà, ñêâåð ðîçòàøóþòü íà ïðèëåãë³é òåðèòî𳿠äî áóä³âåëüíîãî ðèíêó «Ñåëÿíêà». Ó öåíòð³ áóäå ñòåëà, íà ÿê³é ïîçàäó âñòàíîâëÿòü áàðåëüºôè òðüîõ óêðà¿íñüêèõ ôóòáîë³ñò³â - âîëîäàð³â «Çîëîòîãî ì’ÿ÷à», à ïîïåðåäó âèêàðáóþòü ³ìåíà âñ³õ éîãî âëàñíèê³â.

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

ÌÀÐÑÅËÜ

ÒÀÑß

ÂÅÑÒÀ

×ÓÄÀ

ËÎËÀ

ÌÀÉÊ

Марсель, кот с непростой судьбой. У мальчика не полностью работает одна лапка последствие жестокос ти людей. Здоров, привит, кастриро ван. Наталья, тел. (097)9237743.

Тася, 1,5 мес., очень похожа на так сеныша. Будет среднего размера, полностью рыжая. Очень активная. Тел.: (067)7964962, (099)35983 82, Света.

Метис золотистого ретривера Веста, молодая девочка, очень активная, проявляет охранные качества. Отда ется с условием проживания в доме. Тел. (067)7678760.

Красивая и ласковая девочка ищет свою семью, 9 мес. Стерилизована, привита, обработана от паразитов. Мелкосредняя. Хорошо охраняет. Тел. (095)02092051, Настя.

Девочка до года, покладистая и по слушная! Ласковая к людям, кон тактная со всеми животными. Стери лизована, привита. Нет задней лап ки. Тел. (067)6207901.

Майку около 1,5 года, он особенный в ДТП потерял лапу, крупный, просто красавец. По размерам пре вышает овчарку, внушительный ох ранник. Тел. (067)7678760.


20 ʲÍÎ-ÄÈÂÀ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

ÎÒËÈ×ÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

Ìûøè, êîòîðûå æèâóò âìåñòå ñ íàìè ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

18 íîÿáðÿ ñàìûé çíàìåíèòûé â ìèðå ìûøîíîê Ìèêêè Ìàóñ îòìåòèë ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ.  ýòîì ãîäó óøàñòîìó ñòóêíóëî 85. Ïî èðîíèè ñóäüáû, ñîçäàòåëü Ìèêêè - ÓÓîëò îëò Äèñíåé - î÷åíü áîÿëñÿ ìûøåé, íî èìåííî ýòîò ïåðñîíàæ ïðèíåñ åìó ïîïóëÿðíîñòü è â äàëüíåéøåì ñòàë ñèìâîëîì îäíîèìåííîé êîìïàíèè. È ñåãîäíÿ ìàëåíüêèå ãðûçóíû îñòàþòñÿ îäíèìè èç ëþáèìûõ ïåðñîíàæåé ó ìóëüòèïëèêàòîðîâ. «Â³ñò³» ðåøèëè âñïîìíèòü ñàìûõ çíàìåíèòûõ ðèñîâàííûõ ñîáðàòüåâ Ìèêêè è èõ íàïàðíèêîâ, ïîïóëÿðíîñòü êîòîðûõ îáîøëà âåñü ìèð

ÇÎËÎÒÀ ßËÈÍÊÀ

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ Ì²Êʲ ÌÀÓÑÓ

« ËÅÎÏÎËÜÄ - ÏÎÄËÛÉ ÒÐÓÑ

ßïîíñüê³ þâåë³ðè íà ÷åñòü äíÿ íàðîäæåííÿ íàéâ³äîì³øîãî ãåðîÿ Äèñíå¿âñüêèõ ìóëüòô³ëüì³â ̳êê³ Ìàóñà - âèãîòîâèëè 43-ê³ëîãðàìîâó ð³çäâÿíó ÿëèíêó ç ÷èñòîãî çîëîòà. Âàðò³ñòü 2,5-ìåòðîâî¿ êðàñóí³ îö³íþþòü ìàéæå ó 5 ìëí. äîëàð³â. Íà ñâÿòêîâîìó äåðåâ³ çîáðàæåí³ Ì³êê³ ³ ̳íí³ Ìàóñ, ³íí³-Ïóõ, Äàìáî, Ñò³÷ òà ³íø³ ìóëüòÿøí³ ãåðî¿.

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÎËÎÕÀÒÀ ÒÐÀÄÈÖ²ß

ÁÎÐÎÄÀÒ² ÊÐÀÑÓͲ Õóäîæíèê Àäàì Åëë³ñ âèð³øèâ äîìàëþâàòè âñ³ì ãåðî¿íÿì äèñíå¿âñüêèõ ìóëüòèê³â áîðîäè. Çà éîãî òâåðäæåííÿì, ìàëþíêè ïðèóðî÷åí³ â³äîì³é òðàäèö³¿ íå ãîëèòèñÿ â ëèñòîïàä³. Ñïî÷àòêó áîðîäàòîþ ñòàëà Áåëëü ³ç «Êðàñóí³ ³ ×óäîâèñüêà». ²ëþñòðàö³þ ç íåþ Åëë³ñ âèêîíàâ äëÿ ñòàòò³ ïðî 17 ïðè÷èí â³äïóñòèòè áîðîäó. ϳçí³øå âîëîññÿì íà îáëè÷÷³ îáçàâåëèñÿ ³ ðóñàëîíüêà Àð³åëü, Ìóëàí, Æàñì³í, Ïîïåëþøêà.

ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ È ÇËÎÄÅÈ ° «Великий мышиный сыщик» студии Диснея увидел свет в 1986 году. Главные персонажи Бэзил и доктор Доусон - прообразы Шерлока Холмса и доктора Ватсона - расследовали преступления и боролись против главного мышиного злодея профессора Ретигана, то есть Мориарти. Норка Бэзила находится в доме на Бейкер-стрит, 221-Б. Когда показывают домик мышонка-сыщика, видно, что над ним в окне «человеческий» Шерлок Холмс играет на скрипке. Примечательно, что развязка мультфильма была снята при помощи компьютерной анимации. Сейчас она кажется довольно топорной, но для конца 90-х это был прорыв.

ÌÈÑÑÈß - ÂÛÏÎËÍÈÌÀ

В мультфильме «Спасатели», который вышел на экраны в 1977 году, рассказывается про целый мышиный мир - точь-в-точь как у людей. На отважных мышек - мисс Бьянку и Бернарда - возложена ответственная миссия по спасению маленькой сиротки, которую похитила коварная Мадам Медуза. «Спасатели» был признан самым кассовым рисованным фильмом 1970-х. 250 человек, в том числе 40 аниматоров, на протяжении 4 лет создали для него около 330 тыс. рисунков. Мультфильм стал последней работой так называемых «новых стариков» (этим прозвищем Дисней окрестил команду своих режиссеров и художников, которую подготовил лично) и последней работой компании «Walt Disney», сделанной в технике «Техниколор».

ÄÆÈÍÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÀÑÏÅÐÀ

°

Ðåæèñåð Ðåí Âåé÷ìàí ïðåäñòàâèâ íà ðîçñóä ãðîìàäñüêîñò³ êîðîòêîìåòðàæêó «The Omen Chronicles». ²ñòîð³ÿ â ñòð³÷ö³ ðîçãîðòàºòüñÿ ÷åðåç 15 ðîê³â ï³ñëÿ ïîä³é êíèãè «Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Ñìåðòåëüí³ ðåë³ê⳿». Ó ô³ëüì³ â³äáóâàºòüñÿ ñóòè÷êà ì³æ ëþäèíîþ, ÿêà ìຠçàõèñòèòè ìîãóòí³é àðòåôàêò, ³ ãðóïîþ ïîãàíö³â, ÿê³ ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ïîñë³äîâíèêàìè Ëîðäà Âîëäåìîðòà. Ðåæèñåð ðîçïîâ³â, ùî ñòâîðþâàâ êîðîòêîìåòðàæêó 8 ì³ñÿö³â, õî÷à íà çéîìêè ðîáî÷îãî ìàòåð³àëó âèòðàòèâ ëèøå äâà äí³.

Диснеевский приключенческий мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» сняли в 1988 году. Главные герои - два бурундука, мыши Рокфор и Гайка, муха Вжик. Кстати, имя Рокфора, большого любителя сыра, в оригинале звучит как Monterey Jack, что означает сорт американского полутвердого сыра. При переводе на русский, Монтирей заменили на более известный тогда в СССР французский сорт сыра Рокфор, а мультяшного персонажа окрестили просто Роки. Не каждому известно, но имена героев в разных странах звучат по-разному: оригинальные - они носят в США, России, Великобритании, Чехии. В то время как в Германии мультсериал называется «Chip und Chap», в Нидерландах - «Knabbel en Babbel», во Франции - «Tic et Tac», в Испании «Chip y Chop», в Бразилии - «Tico e Teco».

°

ÊÎÐÎÒÊÎ ÏÐÎ ÃÀÐв

серого - Мотя. Кстати, Леопольда в разные годы озвучивали Андрей Миронов, Геннадий Хазанов и Александр Калягин. Серии мультика часто пародируют советские фильмы. Например, в «Поликлинике кота Леопольда» присутствует ссылка на фильм «Операция Ы»: белый грызун планирует усыпить с помощью хлороформа кота, однако засыпает его серый товарищ.

ÊÍÀÁÁÅË È ÁÀÁÁÅË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ °

ÏÎÒ²ØÈ ÔÀͲÂ

«Ребята, давайте жить дружно!» - именно этой фразой заканчивалась каждая серия советского мультсериала с «добрым сердцем» «Кот Леопольд». Существует версия, согласно которой, главного героя - кота-интеллигента - назвали в честь Леопольда Кудасова, полковника-белогвардейца из «Неуловимых мстителей». У мучителей кота тоже есть свои имена: белого зовут Митя, а

Персонажи мультфильма «Том и Джерри» на 12 лет младше Микки. Первая серия вышла на экраны в 1940 году. Изначально кота звали Джаспер, а мышонка Джинкс, но уже во второй серии им присвоили нынешние имена. Мультфильм подвергался цензуре из-за хозяйки кота по прозвищу Мамочка Два Тапочка. Изначально она была негритянкой. В 1954 году, когда расовая дискриминация стала считаться антиконституционной, Мамочка стала ирландкой, а ее пятки и руки, попадающие в кадр, перекрасили в белый цвет. А вот лицо хозяйки Тома видно только в одной серии, и то его показали лишь по требованию юных зрителей.


ТВПРОГРАМА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 23.00, 01.00 Итоги 06.25 Доброе утро, Украина! 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.35 Хочу все знать 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.50 Политтеатр 10.10 Без цензуры 10.35, 16.40 Т/с «Тайна старого мос та» 11.25 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 17.40, 21.30 Деловой мир 12.25 Шеф1повар страны 13.15 Свет 13.35 Аудиенция. Страны от А до Я 14.10 Право на защиту 14.30 Темный силуэт 14.40 Окно в Америку 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 Жизнь на равных 15.45 Православная энциклопедия 16.10 «Секреты успеха» 18.05 Агро1News 18.40 Финансовая перспектива 18.50 Сельсовет 19.10 Фестиваль песни в Коблево 19.30 ДПКЕ1 2013 г. Жеребьевка 20.05 Концертная программа 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.40 Мир спорта 21.45 Вопросительный знак 21.55 Концертная программа 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.15 Фестиваль юмора «Умора» 01.20 О главном

ИНТЕР 05.25 Х/ф «Любить порусски3. Гу бернатор» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 12.20 Т/с «Тест на любовь» 13.25 «Судебные дела» 14.35 «Семейный суд» 15.40 «Жди меня» 18.00, 04.40 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пасечник» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Жить дальше» 23.35 Т/с «Кулинар» 00.35 Х/ф «Милые кости» 03.00 Х/ф «Дела семейные»

9 КАНАЛ 06.00 07.15 08.00 09.00 11.00 18.00 18.50 19.00 21.00 21.25 22.00

Мультфильмы Т/с «Следаки» «Днепр1футбол» Х/ф «Белая медведица» Премьера. Т/с «Гончие4» Новости 9 канала Культурное меню Т/с «Линейный отдел» «Новости 2+2» «ДжеДАИ» Х/ф «Крепкий орешек3: Воз мездие» 00.30 Х/ф «Смертельный рой» 02.05 Х/ф «Приятель покойника» 03.45 Х/ф «Звезда шерифа». Часть 1

11 КАНАЛ 06.15, 13.25 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.40 М/с «Губка Боб» 07.00 «Новости недели» 07.35 Подъем 08.35 «Родительский клуб» 09.00 Х/ф «Сказки на ночь» 10.55, 17.55, 22.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 21.30, 00.20 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Т/с «Молодежка» 21.00 «Дело вкуса» 23.00 Пой, если сможешь 00.50 Т/с «Дневники вампира2» 01.35 Т/с «Третья планета от солнца»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.45 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 «Шесть кадров» 09.55, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 11.50 «Русские семейные драмы» 12.55 Х/ф «Испанский вояж Степа ныча» 14.40 Х/ф «Тайский вояж Степаныча» 20.15, 21.20 Х/ф «Цена жизни» 22.25 «Деньги» 00.00 Х/ф «Шпион, выйди вон»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.30 М/ф 06.45 «PostSсriptum» 07.15 «Тип1топ» 08.00 «С легким паром!» 08.25 «Чего хочет женщина» 08.55 «Жить будете!» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Дни, которые изменили мир», 4 с. 13.00 «Любовь до нашей эры» 14.40 «Заговор богов» 16.05 Т/с «Полный вперед!» 17.00 «Люди» 17.30 «В гостях у Дуняши» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.00 «Детали» 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Индекс опасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «В дороге. Дневник» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.10, 07.25 Деловые факты 06.15 Экономический интерес 06.20 Т/с «Такси» 06.45 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.00 Анекдоты по1украински 10.10, 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 11.40, 13.00 Т/с «Литейный» 14.00 «Спасти или уничтожить» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Департамент» 23.25 Свобода слова 01.30 Х/ф «Сорокопятка»

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Лалалупсы» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55, 21.05 Страна У 11.00, 00.30 Одна за всех 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Любовь из будущего 13.55 Богиня шопинга 16.00 Т/с «Братья» 18.00 ТЕТки и шмотки 19.00 Моду народу 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 22.10 Виталька 23.10 Дурнев+1 23.50 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.35, 12.00, 16.00 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Поверь в себя 09.30 Х/ф «Закон» 13.00 Пенсионный фонд информиру1 ет 13.30 Время советов 14.35 Х/ф «Выстрел в спину» 16.10 Д/ф «Вкусы культур» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.00 Днепропетровщина презентует 21.00 «Oscar Models TV show» 21.30 В гостях у Дмитрия Гордона 23.05 Х/ф «Мираж», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес1время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55 Хроника недели 07.15, 08.15, 08.35, 11.35 Тема/Хро1 ника недели 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот1новости 07.45, 18.20, 23.40 Время спорта 08.45 Трансмиссия1новости 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.35 Большая политика 11.15, 20.00 Время. Итоги дня 12.35 Новинометр 15.35 Новости Киевщины 16.35 Машина времени 17.35, 00.35 В кабинетах

18.35 Территория закона 19.00 Время новостей, 1 блок 19.20 Время новостей, 2 блок 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 21.40 Время1Тайм 22.10 Налоговый дневник 23.25 CRIME NEWS

спутниковое ТВ

НТН 07.00 «Агенты влияния» 08.00 «Правда жизни» 08.30 «Легенды шансона» 09.30 Д/с «Юга. Несоветский Союз» 10.30 Т/с «Дальнобойщики 2» 14.45 Т/с «Пандора» 19.00, 21.45 «Свідок» 19.30 Т/с «Гаишники» 22.00 Т/с «Вспомнить будущее» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Т/с «Закон и порядок» 01.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Мелодии на память 09.05 «Ты не поверишь» 10.00 «ДНК» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Бомбила. Продолжение» 23.35 Х/ф «Страшные лейтенанты» 03.30 И снова здравствуйте!

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.30 Х/ф «Сердца четырех ч/б» 11.15, 16.15 Х/ф «Шутка за шуткой» 12.15, 22.40 Т/с «Сезон охоты1» 14.25 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 17.15 Х/ф «Прятки» 19.10 Х/ф «Ангелы смерти» 21.00 Х/ф «Неизвестные страницы из жизни разведчика» 23.45 Т/с «Сезон охоты2» 00.50 Х/ф «Комбаты»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00 М/ф 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния ВинниПуха» 10.05 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.30 Мистер Мейкер 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45 «Истина где1то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.30 «Понять. Простить» 14.10 «Они и мы» 15.05 «В наше время» 16.00 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.00 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Убить Сталина» 22.45 «Вечерний Ургант» 23.15 Ночные новости 23.25 «Познер»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10 Т/с «Сводная сестра» 13.10 Люблю! Жду! 14.10, 17.20, 22.30 Т/с «След» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток1шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 22.00 События дня 23.20 Х/ф «Ультиматум Борна» 01.40 Х/ф «Моя жизнь в Айдлвайл де»

НОВЫЙ 05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Экстремальные дома 05.35 Дома мажоров 06.15, 13.25 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.40 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 00.35 Погода 09.00 Х/ф «Сказки на ночь» 10.55, 17.55, 22.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.30 Репортер 19.15 Абзац! 20.00 Т/с «Молодежка» 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Пой, если сможешь 00.40 Т/с «Дневники вампира2» 01.35 Т/с «Третья планета от солнца» 02.50 «Служба розыска детей» 02.55, 03.55 Зона ночі 03.00 Медицина Київської Русі 03.10 Слово і зілля 03.25 Світ Юрія Дрогобича 03.40 Університети милосердя 04.00 Хто гоїв рани козакам? 04.15 Рідні стіни

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Ро1 ман Гонтюк» 06.30, 08.30 «Мир за неделю» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 ПРОФИЛАКТИКА 14.30 «Модные истории с Оксаной Новицкой» 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 23.45 Д/с «Удивительные обита1 тели сада» 16.40 «Цивилизация іncognita» 16.50 «Алло, доктор!» 17.50 «Алло, адвокат!» 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ан1 дрей Мягков, 1 ч. 20.00 Слепая любовь 21.35 Алексей Герман. Трудности пере1 вода 22.45 Люди1феномены 00.30 Т/с «Эскортагентство»

K1 07.30 09.45 11.50 13.15 15.45 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.25

Сх. 07.28 Зах. 16.01 Трив. дня 08.33

Понеділок, 25 листопада 06.40, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 08.05 «Танцуют все!16» 12.40 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна1Новини» 20.15 «Куб 1 4» 22.25 «Детектор лжи 1 4» 23.35 «Один за всех» 01.05 Х/ф «Семь Я»

М/ф Х/ф «Спеши любить» «Пороблено в Україні» «КВН» «Вечерний квартал» «Званый ужин» «Орел и Решка» Т/с «Моя прекрасная няня» «Рассмеши комика» «Леся Здеся» Х/ф «Час расплаты»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 07.50, 08.45, 12.00, 13.05 «Ба1 буля1антикризис» 06.40, 08.25, 12.35 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.00, 12.45, 17.15 «Погода» 08.50 Х/ф «История Марты Стюарт» 10.30 «Под знаком Нобеля» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 16.20, 20.40 «Архивы истории» 16.50 «Криминал» 17.30 Х/ф «Леди Л» 19.15 Х/ф «Матьимачеха» 19.35 Х/ф «Жизнь и смерть Питера Селлерса» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Все они смеялись» 22.25 «Трудности перевода»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН1 ТЕРом 09.10, 22.40 Легенды уголовного ро1 зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 23.10 «Соседи» 12.50 Х/ф «Между первой и второй» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.05 Орел и решка 15.50, 00.20 Д/с «Жизнь среди жизни» 17.45, 23.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 21.15 Т/с «Однажды будет любовь» 22.05 Д/с «В поисках истины»

Зах. 12.12 Сх. 23.32 Остання чв. 21.28

TBI

TVCI

06.00, 14.00 Откровенно с Виталием Портниковым 07.00 Утренние курасаны 10.00 DOUBLE ЯТЬ 10.30, 12.30, 16.30, 19.30 TBiNews 11.00 Страна Боксеров 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се1 годня» 12.20, 15.30, 19.50 Арт дозор 12.25, 15.35, 19.45 Базар_ІТ 12.45 Утренние курасаны. Лучшее! 13.00 Aрт City 13.30, 16.00, 03.00 Особое мнение 17.00 Вокруг света 19.00 Спорт 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Знак восклицания 01.00, 03.30 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.15 «Фактор жизни» 08.40, 17.50 М/с «Гладиаторы» 09.05 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 09.20 «Постскриптум» 10.10, 23.35 Д/ф «Прогулки с Батало1 вым» 10.35 «В центре событий» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 12.40 Д/с «Выжить в дикой природе» 13.35 Д/ф «Бегство из рая» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Петровка, 38» 15.20 Х/ф «Поздние свидания» 16.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезучее счастье» 18.15 М/ф «Сказка о царевиче и трех лекарях» 18.25 Т/с «Самара» 19.10 «Право голоса» 20.15 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен1 ная трагедия» 21.05 Т/с «Зоя» 22.20 Без обмана. «Кто делает еду?» 22.55 Д/с «Династия. Самозванцы» 00.35 Временно доступен 01.25 Т/с «Цепь»

2+2 06.00 07.15 09.00 11.00 19.00 21.00 21.25 22.00

М/ф Т/с «Следаки» Х/ф «Белая медведица» Т/с «Гончие4» Т/с «Линейный отдел» «Новости 2+2» «ДжеДАИ» Х/ф «Крепкий орешек3: Воз мездие» 00.30 Х/ф «Смертельный рой» 02.05 Х/ф «Приятель покойника» 03.45 Х/ф «Звезда шерифа. Часть 1»

MEGA 06.00 Камень за 400 миллионов 06.40, 11.00 Загадки планеты 07.30, 12.00 Смертельная встреча 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 05.10 В поисках приключений 10.00 Аферисты против туристов 13.00 Потерянная фреска да Винчи 15.00, 18.50 Таинственная Россия 16.00 Подделанная история 17.00, 19.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «На качелях власти. Пропав1 шие жены» 20.40 Д/ф «Сонька Золотая Ручка. Ко1 нец легенды» 21.40 Д/ф «Маскарад» 22.30 Пустыни: жизнь на грани 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Покер 01.20 Громкое дело

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «1000 мелочей». Ток1шоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 15.15, 17.40 Вести1Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05 «Искатели» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Пилот международных авиалиний» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Русская наследница» 20.55 Т/с «Шерлок Холмс» 22.45 «Под властью мусора» 23.40 Т/с «Детективное агентство «Иван да Марья» 00.35 Х/ф «Женщины» 02.25 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.40 Х/ф «Ференц Лист («Гре зы любви»)», 2 с. 10.05, 16.15 Х/ф «Букет мимозы и другие цветы» 11.30 Х/ф «Продление рода» 13.00 «Плюс кино» 17.35, 23.30 Х/ф «Чужие письма» 19.30, 01.30 Х/ф «Люди и звери», 1 с. 21.30 Х/ф «Люди и звери», 2 с.

REN TV 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный вы1 зов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.30 «Новости 24» 07.00 Д/ф «Оружие Третьей мировой» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Военная тайна» 22.10, 01.10 Т/с «Последняя минута»

ТНТ1 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «Дом12» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова1 ние» Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Танго втроем» 11.30, 12.00 «Универ» 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни вер. Новая общага» 13.00, 18.30 Т/с «НЕZЛОБ» 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Интерны» 19.00 Х/ф «Из 13 в 30» 22.00 «ДОМ12» 22.30 Х/ф «Сириана»

Іменинники дня: ІВАН, НИЛ

14.30, 19.00 Регбилиг. Чемпионат мира в Англии. Полуфинал. 16.15, 01.55 «Железный фактор» 17.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» (Фр.) 1 «Шальке» 20.50 «Вкус победы» 21.45 «Сочи12014» 22.55 «Обратный отсчет» 00.40 «Евролига c Гомельским»

ФУТБОЛ

НОСТАЛЬГИЯ

06.00, 07.50, 10.00, 15.35, 00.35 Фут1 бол NEWS 06.15 Futbol Mundial 06.45 Самые смешные футбольные моменты 06.55 «Один на один с Гамулой». А. Мостовой, 1 ч. 08.00 Ворскла 1 Черноморец. Чемпи1 онат Украины 10.15, 16.55 «Великий футбол» 12.00 Шахтер 1 Севастополь. Чемпио1 нат Украины 14.00, 00.00 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 14.40 Севилья 1 Бетис. Чемпионат Ис1 пании 18.25 Чемпионат Италии. Обзор тура 19.20, 00.55 Чемпионат Испании. Об1 зор тура 20.30 «Европейский weekend» 21.55 LIVE. Вест Бромвич 1 Астон Вил1 ла. Чемпионат Англии

«Вечер памяти Высоцкого» Х/ф «Прощальные гастроли» «Вечерние мелодии» «Программа «А» «Колба времени» «Эти невероятные музыканты» «Музыка и мы» Т/ф «Птичий полет» «...До 16 и старше» Д/ф «Ностальгия по Ташкенту» Х/ф «Два дня в начале декаб ря» 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 20.00 «Рожденные в СССР» 21.00 Творческий вечер композитора А. Пахмутовой 22.00 «С судьбою о судьбе...» 22.45 «Эстрадный вернисаж» 23.40 Т/ф «Когдато в Калифорнии»

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Приключе ния Толи Клюквина» 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Свирепый Бамбр», 1 ф. Сборник мульт фильмов «Переменка №2», «Крылья дядюшки Марабу», «Часовые полей» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 8 с. Легенды и мифы Древней Греции «Фаэ тон сын солнца» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Капля в море», 1973 г. мультфильм. «Синдбадмореход» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

06.15 08.00 09.10 10.00 11.00 12.05 13.10 14.20 16.00 16.50 17.40

ДЕТСКИЙ МИР

ГУМОР

ПИКСЕЛЬ

05.00 Х/ф «Длинный уикэнд» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Взять Тарантину» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Смени лицо» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Братьясоперники» 19.35 Мама хохотала/На флешке 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»

06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина1балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки1чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.30, 18.00, 20.15, 01.30 Прыжки на лыжах с трамплина 10.30, 15.00, 19.30, 00.45 Биатлон: Кубок мира 11.30 Фигурное катание: Гран1При. Кубок России 16.00 Керлинг: Чемпионат Европы 18.30, 23.45 Футбол: Евроголы 21.45 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 22.00, 22.30 Про рестлинг 23.30 Конный спорт: Скачки

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 09.00 Биатлон. Кубок мира 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 14.50, 15.40 Cliff Diving 16.30 Дзюдо. Международный турнир. Донецк 17.25 Хоккей. КХЛ. Атлант 1 Локомотив 20.00 Бойцовский клуб 21.00 Olympic Bloggers 22.00 Мифы древних кельтов 23.00 Загадка острова каннибалов

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.30 Новости 08.15, 16.50, 01.45 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 16.55, 01.50 «Байки старого болельщика» 08.40 Шахматы. Матч за звание чемпи1 она мира. В.Ананд 1 М.Карлсен. 09.15 Американский футбол. Чемпио1 нат NFL. 12.30 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Трентино» 1 «Лати1 на»

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики: Пинкод» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния ВинниПуха» 10.05 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.30 Мистер Мейкер 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 13.30 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


22 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 26 листопада СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 23.00, 01.00 Итоги 06.25 Доброе утро, Украина! 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.15, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.35 Хочу все знать 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.55 Официальная хроника 09.40, 15.55 Т/с «Тайна старого мос та» 10.30 Т/с «Монте Кристо» 11.20 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 18.35, 21.30 Деловой мир 12.20 Вопросительный знак, повтор 12.30 Рояль в кустах 13.00 Как это? 13.25 Х/ф «Брызги шампанского» 15.15 Euronews 15.20 Кто в доме хозяин? 15.40 Деловой мир. Агросектор 16.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» 18.50 Финансовая перспектива 19.00 Последнее предупреждение 19.25, 21.40 Концерт «Мелодия двух сердец» 21.40 Мир спорта 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.25 На слуху 23.50 От первого лица

ИНТЕР 05.25, 19.05 Т/с «Пасечник» 06.10, 23.20 Т/с «Кулинар» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН1 ТЕРом» 09.10 Т/с «Жить дальше» 12.30 Д/с «Следствие вели...» 13.25, 03.15 «Судебные дела» 15.10 «Семейный суд» 16.10 «Давай поженимся в Украине» 17.10 Т/с «Домработница» 18.00, 04.40 «Касается каждого» 20.00, 01.55 «Подробности» 20.30 Т/с «Майор полиции» 00.25 Х/ф «Ночной рейс»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.15 Т/с «Следаки» 08.00, 17.45 Новости 9 канала 08.50, 18.35 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда Че» 11.30 Х/ф «800 лье вниз по Амазон ке» 13.25 Д/п «Заговор кукловодов» 14.45 Д/п «Совершенно секретно» 15.45 Д/п «Из всех орудий» 16.40 Х/ф «Отражение» 18.45 Лига чемпионов УЕФА. Зенит 1 Атлетико. Прямая трансляция 21.25 Лига чемпионов УЕФА. Боруссия 1 Наполи. Прямая трансляция 23.45 Про Лигу чемпионов + обзор иг1 рового дня 01.00 Лига чемпионов УЕФА. Аякс 1 Барселона 02.40 Х/ф «Москальволшебник» 04.00 Х/ф «Звезда шерифа». Часть 2

11 КАНАЛ 06.15 Teen Time 06.20, 13.25 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но1 вости 07.35 Подъем 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 17.55 Т/с «Воронины» 13.25 Kids Time 14.30 «Мой малыш» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.30 «36, 6» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.00 Найти крайнего 00.40 Т/с «Дневники вампира2» 01.20 Т/с «Третья планета от солнца»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 11.15 «Русские семейные драмы» 12.20, 13.30 Х/ф «Костоправ» 14.35, 15.40, 20.15, 21.20 Х/ф «Цена жизни» 22.30 «Меняю жену 1 8» 00.15 Х/ф «Не говори никому»

07.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.20 Х/ф «Мечты из пластилина» 11.20 Х/ф «Zolushka. ru» 13.50 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна1Новини» 20.00, 22.25 «Спасите нашу семью 1 2»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.55, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 Т/с «Взять Тарантину» 08.45 «Секретные территории» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Чистая работа» 11.00, 21.00 «Званый ужин» 12.30 «Живая тема» 13.20 «Обители зла 1 колыбели силы» 14.10 «Рожденные стать звездами» 15.00 «Возврату не подлежат» 15.50 «Здравствуй, это Я!» 16.10 Т/с «Полный вперед!» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «В гостях у Дуняши» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре». Прямой эфир 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.50 «МНС» 22.00 «Сердце Украины, 1 с.» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 01.40 «Представьте себе»

ICTV 06.25, 07.35 Деловые факты 06.30 Экономический интерес 06.35 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45, 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 08.45, 12.45 «Факты» 10.15, 13.00 Анекдоты по1украински 10.20, 16.35 Т/с «Литейный» 13.05, 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 14.35, 20.10 Т/с «Департамент» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Х/ф «Белый тигр» 01.40 Провокатор

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Лалалупсы» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55, 21.05 Страна У 11.00, 00.30 Одна за всех 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Любовь из будущего 13.55 Богиня шопинга 16.00 Т/с «Братья» 18.00 ТЕТки и шмотки 19.00 Моду народу 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 22.10 Виталька 23.25 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но1 вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Урок для родителей 10.45, 15.45 М/ф 11.50 Х/ф «Мираж», 1 с. 13.00 Правительство на связи с граж1 данами 14.35, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо1 на 15.25 ПрофStyle 17.30 Артзона 19.00 Хата с краю 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 О рыбалке всерьез 23.05 Х/ф «Мираж», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Вре1 мя. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес1время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прес1 сы 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50, 23.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот1новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10 Погода на курортах 08.45 Трансмиссия1новости 09.35, 15.35 Машина времени 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 20.00 Вре1 мя. Итоги дня

12.15 Время. Итоги 13.10 Налоговый дневник 13.35, 14.35 5 элемент 16.10 Трансмиссия 17.15 Драйв1новости 17.35 Особый взгляд 18.35 Дорогие депутаты 19.00 Время новостей, 1 1 2 блоки 21.40 Время1Тайм 22.10 Агроконтроль

НТН 06.45 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Гаишники» 14.40, 17.00 Т/с «Паутина 5» 16.45, 19.00, 21.45 «Свідок» 22.00 Т/с «Вспомнить будущее» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Т/с «Закон и порядок» 01.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.25 Русская начинка 10.00 Т/с «Захватчики» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.35, 01.55 «Прокурорская провер1 ка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с «Пятницкий» 21.35 «Сегодня. Итоги» 22.00 Т/с «Бомбила. Продолжение» 23.55 Х/ф «Дэн»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.45 Х/ф «Прятки» 11.40, 16.40 Х/ф «Шутка за шуткой» 12.40 Т/с «Сезон охоты1» 13.45, 22.45 Т/с «Сезон охоты2» 14.50 Х/ф «Портрет с дождем» 17.40 Х/ф «Поездка в Висбаден» 19.20 Х/ф «Прощай, шпана замоск ворецкая...» 21.15 Х/ф «Особо опасные» 00.55 Х/ф «Неизвестные страницы из жизни разведчика»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10, 06.15 Teen Time 05.15 Дома мажоров 06.20, 13.25 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 00.25 Погода 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 17.55, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.20 Репортер 19.15 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Найти крайнего 00.30 Т/с «Дневники вампира2» 01.20 Т/с «Третья планета от солнца»

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Еле1 на Витриченко» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Слепая любовь 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Алексей Герман. Трудности пере1 вода 12.45 «Алло, адвокат!» 13.10 «Ронин» с Дмитрием Выдриным 14.00 Люди1феномены 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 23.45 Д/с «Удивительные обита1 тели сада» 17.45 «Социальный статус: ваша пен1 сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 Гибель адмиралов 21.35 Любовь на всю жизнь 22.45 Кого ударит молния 00.30 Т/с «Эскортагентство»

27 КАНАЛ

K1 07.30 М/ф 10.00 Х/ф «Единственная» 12.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 14.50, 19.00 «Орел и Решка» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Большая разница» 23.00 «Хи и Ха» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ОРТ М

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30, 15.25 Чистосердечное призна1 ние 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.20, 22.30 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий» 12.00 Ток1шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток1шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 00.15 Т/с «Мент в законе6»

Сх. 07.30 Зах. 16.01 Трив. дня 08.31

06.00, 09.30, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешари ки» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.40, 21.15 М/с «ВинниПух» 10.05 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.30 «Free Time» 20.00 «Все грани высшего» 20.15 М/с «Чип и Дейл» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45 «Истина где1то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.30 «Понять. Простить» 14.10 «Они и мы» 15.05 «В наше время» 16.00 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.05 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Убить Сталина» 22.45 «Вечерний Ургант» 23.15 Ночные новости 23.25 «В одном шаге от Третьей миро1 вой», 1 ф.

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 07.50, 08.45, 12.00, 13.05 «Ба1 буля1антикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.00, 17.15 «Погода» 08.50, 19.35 Х/ф «Жизнь и смерть Питера Селлерса» 10.00 «Происхождение стиля» 10.30, 16.50 «Под знаком Нобеля» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 12.30, 19.15 «Здоровье» 16.20, 20.40 «Архивы истории» 17.30, 21.15 Х/ф «Все они смеялись» 18.35 «Принц Уильям: судьба» 21.05 «На сон грядущий» 22.25 «Трудности перевода» 00.00 «Три цвета времени» 00.30 «Имею честь пригласить»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН1 ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро1 зыска 09.50, 16.15, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.35, 17.45, 23.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.05, 22.00 Д/с «В поисках истины» 15.45 Д/с «Жизнь среди жизни» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 00.25 Феерия путешествий

TBI 06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня»

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

Зах. 12.36 Сх. Остання чв. 25 листопада

07.00 Утренние курасаны 10.00 Aрт City 10.30, 12.30, 16.30, 19.10 TBiNews 11.00 Спорт 11.30 Автомандры 12.20, 15.30 Арт1дозор 12.25, 15.35, 19.25 Базар_ІТ 12.45 Утренние курасаны. Лучшее! 13.00 DOUBLE ЯТЬ 13.30, 16.00, 19.30, 03.00 Особое мне1 ние 14.00 Знак восклицания 17.00 Вокруг света 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00, 04.30 Музыка для взрос1 лых 01.00, 03.30 Музыкальный автомат

2+2 06.00 М/ф 07.15 Т/с «Следаки» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда ЧЕ» 11.30 Х/ф «800 лье вниз по Амазон ке» 13.25 Д/п «Заговор кукловодов» 14.45 Д/п «Совершенно секретно» 15.45 Д/п «Из всех орудий» 16.40 Х/ф «Отражение» 18.45 Лига чемпионов УЕФА. Зенит 1 Атлетико. Прямая трансляция 21.25 Лига чемпионов УЕФА. Боруссия 1 Наполи. Прямая трансляция 23.45 Про Лигу чемпионов + обзор иг1 рового дня 01.00 Лига чемпионов УЕФА. Аякс 1 Барселона 02.40 Х/ф «Москальволшебник» 04.00 Х/ф «Звезда шерифа». Часть 2

MEGA 06.00 Потерянная фреска да Винчи 06.40, 11.00 Загадки планеты 07.30, 12.00 Смертельная встреча 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 05.10 В поисках приключений 10.00 Аферисты против туристов 13.00 Тайны фараонов: ДНК 15.00, 18.50 Таинственная Россия 16.00 Громкое дело 17.00, 19.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «Загадочная смерть в Кан1 нах. Савва Морозов» 20.40 Д/ф «Щелоков» 21.40 Д/ф «Найти и обезвредить. Кро1 ты» 22.30 Пустыни: жизнь на грани 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Покер 01.20 Чрезвычайные истории

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «1000 мелочей». Ток1шоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 15.15, 17.40 Вести1Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05, 23.50 Т/с «Детективное агент ство «Иван да Марья» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Пилот международных авиалиний» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Русская наследница» 20.55 Т/с «Шерлок Холмс» 22.45 «Специальный корреспондент» 00.40 «Тайны Первой мировой войны: Голгофа Российской империи» 01.35 Х/ф «Двое в новом доме»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Люди и звери», 1 с. 09.30, 15.30 Х/ф «Люди и звери», 2 с. 11.30 Х/ф «Чужие письма» 17.30, 23.35 Х/ф «Путешествие в сча стливую Аравию» 18.55 «Плюс кино» 19.30, 01.30 Х/ф «Фантазии Фарять ева», 2 с. 22.05 «Музыкальная история»

REN TV 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный вы1 зов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.30 «Новости 24» 07.00 Д/ф «Звезды на службе» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Территория заблуждений с Иго1 рем Прокопенко» 20.30 «Пища богов» 22.10, 00.50 Х/ф «Идеальный мир»

ТНТ1 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «Дом12» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова1 ние» Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Из 13 в 30» 11.30, 12.00 «Универ» 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни вер. Новая общага» 13.00, 18.30 Т/с «НЕZЛОБ» 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф «Реальные пацаны» 19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»

22.00 «Дом12» 22.30 Х/ф «100 миллионов евро» 00.20 Х/ф «Тайные агенты»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Гладиаторы» 09.05, 18.25 Т/с «Самара» 09.50 «Мозговой штурм. Будущее без антибиотиков?» 10.15, 23.35 Д/ф «Прогулки с Батало1 вым» 10.40, 21.05 Т/с «Зоя» 11.35, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со1 бытия 12.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 12.50 Д/с «Выжить в дикой природе» 13.40, 00.35 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Большая вода Амура» 15.20 Т/с «Золотая теща» 16.10 Д/с «Династия. Самозванцы» 16.50, 20.55 М/с «Волк Альберто» 18.10 М/ф «Кот Базилио и Мышонок Пик» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Истории спасения» 22.20 Д/ф «Удар властью. Галина Ста1 ровойтова» 22.55 Д/с «Династия. Жизнь за царя» 01.20 Т/с «Цепь»

НОСТАЛЬГИЯ 06.05 07.10 08.20 10.00 10.50 11.40

«Эти невероятные музыканты» «Музыка и мы» Т/ф «Птичий полет» «...До 16 и старше» Д/ф «Ностальгия по Ташкенту» Х/ф «Два дня в начале декаб ря» 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 15.00, 21.00 Творческий вечер компо1 зитора А. Пахмутовой 16.00 «Элита страны Советов» 16.50 Муз/ф «Золотая пластинка2» 17.30 Т/ф «Человек со стороны», 1 ч. 18.45 «Спокойной ночи, малыши» «Урок фантазии» 22.00 «Было ВРЕМЯ» 23.00 «Кабачок 13 стульев» 00.15 «Вечер памяти Высоцкого»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Взять Тарантину» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Братьясоперники» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Цветы любви» 19.35 Мамахохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Х/ф «Бунтующая юность»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Футбол: Евроголы 10.30, 16.00, 19.00 Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира 11.30, 13.00, 20.00, 01.45 Биатлон: Кубок мира 12.45 Конный спорт: Скачки 14.00 Керлинг: Чемпионат Европы 16.45 Футбол: Селтик (Шотландия) 1 Милан 21.00 Бокс 23.00 Автогонки: Супертрофео Лам1 боргини 1 Обзор сезона 23.30 Мотоспорт 23.45 Чемпионат ФИА Гранд Туризм: Серия Blancpain Endurance Баку 00.45 Ралли: ERC 1 Обзор сезона

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30, 22.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.00 Мифы древних кельтов 16.00 Загадка острова каннибалов 17.00 Olympic Bloggers 17.25 Хоккей. КХЛ. Спартак 1 Трактор 18.50 Хоккей. КХЛ. Донбасс 1 Метал1 лург (Магнитогорск) 22.00 Арктика 1 школа выживания

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.45 Новости 08.15, 17.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35 «Байки старого болельщика» 08.40 «Железный фактор» 09.15 Американский футбол. Чемпио1 нат NFL. «Washington» 1 «San Francisco» 12.30 Тяжелая атлетика. Кубок Прези1 дента России. Женщины 1 75 кг. Мужчины 1 94 кг 14.30 Родео. «Bull Riders» 15.00 «Сочи12014» 16.10 «Евролига c Гомельским»

Іменинники дня: ГЕРМАН, НІКИФОР, АНТОН 17.20 «Trans World Sport» представля1 ет. «Спортивный глобус» 17.50 «Sochi1Плюс». Сноубординг. Этап Кубка мира в Новой Зелан1 дии. Женщины. Слоупстайл 18.20 Шахматы. Матч за звание чемпи1 она мира. В.Ананд 1 М.Карлсен. 18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Црвена Звезда»1 «Динамо» (Москва) 21.00 Фрирайд. Проект «Ride the Planet 1 2012». Архыз 21.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Безье»1 «Омичка» 23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Арсе1 нал» 1 «Марсель»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 00.30 Футбол NEWS 06.15, 10.30, 16.05 «Европейский weekend» 07.40 Самые смешные футбольные моменты 08.00 Вест Бромвич 1 Астон Вилла. Чемпионат Англии 12.00, 13.00, 18.00, 19.00 «Ліга чем1 піонів: зворотній відлік» 12.30 LIVE. Пресс1конференция М. Луческу. Лига чемпионов УЕФА 13.15 «Великий футбол» 15.00, 20.50 Журнал. Лига чемпионов УЕФА 17.45 Топ1матч 18.30 LIVE. Пресс1конференция Я. Ар1 расате. Лига чемпионов УЕФА 19.55 Чемпионат Италии. Обзор тура 21.30 Байер 1 МЮ (сезон 2001/2002 г.) Лига чемпионов 23.55 Д/с «Back in the USSR». «Черно1 морец» 00.50 Ворскла 1 Черноморец. Чемпи1 онат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 1 с. 02.15, 08.15, 14.15 М/с «По следам Бамбра», 2 ф. Сборник мульт фильмов: «Кукареку!», «Терехина таратайка», «Мой друг зонтик» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 9 с. Легенды и мифы Древней Греции «Воз вращение с Олимпа». Сказки народов мира «Соломенный бычок» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Зловредное воскресенье», 1985 г. «Сбор ник мультфильмов. «Кавар дак». «Мяч» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина1балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки1чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики: пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния ВинниПуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»


ТВПРОГРАМА 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 23.00, 01.00 Итоги 06.25 Доброе утро, Украина! 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.15, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.35 Хочу все знать 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.25 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.55 Официальная хроника 09.30 Правительство на связи с обще1 ственностью 10.00 Прямое включение из Кабинета Министров Украины 10.15 Т/с «Монте Кристо» 11.10 Не верь худому повару 11.40 Книга.ua 12.10, 18.00, 21.30 Деловой мир 12.35 Х/ф «Они шли на Восток» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.45 Дневник ДПКЕ1 2013 г. 16.05, 21.55 Украинская песня 16.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» 18.40 Финансовая перспектива 18.50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду1 альная гонка (жен) 20.50 Мегалот 21.40 Мир спорта 21.45 Шаги на Запад 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.25 На слуху

ИНТЕР 05.25, 19.05 Т/с «Пасечник» 06.10, 23.20 Т/с «Кулинар» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН1 ТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Майор полиции» 12.25 Д/с «Следствие вели... » 13.25 «Судебные дела» 15.10 «Семейный суд» 16.10 «Давай поженимся в Украине» 17.10 Т/с «Домработница» 18.00, 04.40 «Касается каждого» 20.00, 02.25 «Подробности» 00.25 Х/ф «Наперекор судьбе» 02.55 Д/ф «Михаил Булгаков. Прокля1 тие Мастера»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.15 Т/с «Следаки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда Че» 11.30 Х/ф «Арктический взрыв» 13.30 Д/п «Заговор кукловодов. Коль1 ца судьбы» 14.50 Д/п «Совершенно секретно: Пос1 ледняя тайна киллера» 15.50 Д/п «Из всех орудий» 16.45 Х/ф «Эйр Америка» 18.50 Культурное меню 19.00 Премьера. Т/с «Линейный от дел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Поймать и убить» 00.05 Х/ф «Тепловой удар» 01.45 Х/ф «Тегеран 43»

11 КАНАЛ 06.15 Teen Time 06.20, 13.20 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.40 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.00 Но1 вости 07.45 «Respect TV» 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 10.55, 17.55 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.30 Абзац! 21.00 «Автострасти» 22.00 «Инновации» 22.10 «Мой новый DRESSCODE» 22.35 «Oscar Models TV Show» 23.05 Т/с «Светофор» 00.30 Т/с «Дневники вампира2» 01.10 Т/с «Третья планета от солнца»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 11.15 «Русские семейные драмы» 12.20, 13.25 Х/ф «Костоправ» 14.35, 15.40, 20.15, 21.20 Х/ф «Цена жизни»

СТБ 06.25, 15.55 «Все буде добре!» 08.10, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50 «Моя правда» 10.50 «Спасите нашу семью 1 2» 13.50 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна1Новини» 20.00, 22.40 «МастерШеф 1 3»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 Т/с «Взять Тарантину» 08.45 «Секретные территории» 09.35 «Эпикриз» 10.00 «Сердце Украины», 1 с. 11.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Великие тайны» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 14.55 «Странное дело» 15.55 «У меня теперь семья!» 16.10 Т/с «Полный вперед!» 17.00 «НАШ САД» 17.30 «В гостях у Дуняши» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре». Прямой эфир 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 22.00 «Сердце Украины, 2 с.» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 «Битва за Землю» 01.50 «Поймать пришельца»

ICTV 06.35, 07.40 Деловые факты 06.40 Экономический интерес 06.45 Т/с «Такси» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.15, 13.00 Анекдоты по1украински 10.20, 16.35 Т/с «Литейный» 13.05, 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 14.25, 20.10 Т/с «Департамент» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Х/ф «Шесть пуль» 01.55 Криминальный облом

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Лалалупсы» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55, 21.05 Страна У 11.00, 00.30 Одна за всех 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Любовь из будущего 13.55 Богиня шопинга 16.00 Т/с «Братья» 18.00 ТЕТки и шмотки 19.00 Моду народу 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 22.10 Виталька 23.25 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но1 вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Разговор без нотаций 10.45, 16.00 М/ф 11.40 Х/ф «Мираж», 2 с. 13.00 Энергомания 14.35, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо1 на 15.30 Футбол региона 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Вкусы культур» 21.00 По ту сторону поля 23.00 Х/ф «Мираж», 3 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес1время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прес1 сы 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 16.35, 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.45, 23.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот1новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта

07.55, 09.10, 13.10 Погода на курор1 тах 08.45 Трансмиссия1новости 09.35, 13.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15 Вре1 мя. Итоги дня 14.35 Машина времени 15.35 Дорогие депутати 17.35 Арсенал 18.35 Агроконтроль 19.00 Время новостей, 1 1 2 блок 20.00 Время. Итоги дня 21.40 Время1Тайм 22.10 Акцент 23.25 CRIME NEWS 00.35 Новости киевщины

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Гаишники» 14.40, 17.00 Т/с «Паутина 5» 16.45, 19.00, 21.45 «Свідок» 22.00 Т/с «Вспомнить будущее» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Т/с «Закон и порядок» 01.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.30 «Поедем, поедим!» 10.00 Т/с «Захватчики» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.35, 01.45 «Прокурорская провер ка» 18.45, 02.55 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с «Пятницкий» 20.35, 22.00 Т/с «Бомбила» 21.35 «Сегодня. Итоги» 23.50 Х/ф «По праву»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 11.25, 18.15 Х/ф «Шутка за шуткой» 12.25, 22.25 Т/с «Сезон охоты2» 14.35 Х/ф «Сибирский цирюльник» 19.15 Х/ф «Сердца четырех ч/б» 20.50 Х/ф «Мятежный «Орион» 00.35 Х/ф «Депрессия»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.40, 21.15 М/с «Винни Пух» 10.05 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.30 «Философия искусства» 20.00 М/с «Чип и Дейл» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45 «Истина где1то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.30 «Понять. Простить» 14.10 «Они и мы» 15.05 «В наше время» 16.00 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.00 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Убить Сталина» 22.45 «Вечерний Ургант»

Сх. 07.31 Зах. 16.00 Трив. дня 08.29

Середа, 27 листопада 22.30 «Территория обмана» 00.05 «Тачки 1 2» 00.30 Х/ф «Огонь из преисподней»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10, 06.15 Teen Time 05.15 Дома мажоров 06.20, 13.20 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.40 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 00.15 Погода 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 10.55, 17.55, 22.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.10 Репортер 19.15 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.05 Т/с «Светофор» 00.20 Т/с «Дневники вампира2» 01.10 Т/с «Третья планета от солнца» 02.50 «Служба розыска детей» 02.55, 03.50 Зона ночі

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Сер1 гей Бубка» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Гибель адмиралов 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Любовь на всю жизнь 12.45 «Социальный статус: Ваша пен1 сия» 13.15 «Цивилизация іncognita» 14.00 Кого ударит молния 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 23.45 Д/с «Удивительные обита1 тели сада» 17.50 «Алло, адвокат!» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ни1 кас Сафронов 20.00 Подвиг Гастелло. Правда и вы1 мысел 21.35 Мой сын 1 Андрей Краско 22.45 НЛО. Очевидцы 00.30 Т/с «Эскортагентство»

14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.05, 22.00 Д/с «В поисках истины» 15.50 Д/с «Жизнь среди жизни» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 00.25 Феерия путешествий

TBI 06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 07.00 Утренние курасаны 10.00 Частные новости 10.30, 12.30, 16.30, 19.10 TBiNews 11.00, 17.00 Вокруг света 12.20, 15.30 Арт дозор 12.25, 15.35, 19.25 Базар_ІТ 12.45 Утренние круасаны. Лучшее! 13.00 World Stories. Международные корреспонденты 13.30, 16.00, 19.30, 03.00 Особое мнение 14.00, 04.30 Музыка для взрослых 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Homo sapiens 01.00, 03.30 Музыкальный автомат

2+2 06.00 М/ф 07.15 Т/с «Следаки» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда Че» 11.30 Х/ф «Арктический взрыв» 13.30 д/п «Заговор кукловодов. Коль1 ца судьбы» 14.50 Д/п «Совершенно секретно: Последняя тайна киллера» 15.50 д/п «Из всех орудий» 16.45 Х/ф «Эйр Америка» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Поймать и убить» 00.05 Х/ф «Тепловой удар» 01.45 Х/ф «Тегеран 43»

MEGA 06.00 Мексика: наркокартели 06.40, 11.00 Загадки планеты 07.30, 12.00 Смертельная встреча 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 05.10 В поисках приключений 10.00 Аферисты против туристов 13.00 Камень за 400 миллионов 15.00, 18.50 Таинственная Россия 16.00 Громкое дело 17.00, 19.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «Кузькина мать». Итоги 20.40 Д/ф «Берия» 22.30 Пустыни: жизнь на грани 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Покер 01.20 Шпионы и предатели

K1

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «1000 мелочей». Ток1шоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 15.15, 17.40 Вести1Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05, 23.40 Т/с «Детективное аген тство «Иван да Марья» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Пилот международных авиалиний» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Русская наследница» 20.55 Т/с «Шерлок Холмс» 22.45 «Когда наступит голод» 00.35 Х/ф «Сладкая женщина»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ»

КАНАЛ «УКРАИНА»

ИНТЕРПЛЮС

06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30, 15.25 Чистосердечное призна1 ние 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.20, 21.00, 23.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий» 12.00 Ток1шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток1шоу «Говорит Украина» 21.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. «Шахтер» 1 «Сосьедад» 00.30 Т/с «Мент в законе6»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН1 ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро1 зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосе рия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 17.45, 23.40 Т/с «Обреченная стать звездой»

Зах. 12.59 Сх. 00.37 Остання чв. 25 листопада

07.30 М/ф 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 14.50, 19.00 «Орел и Решка» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Большая разница» 23.00 «Хи и Ха» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 06.00, 07.00, 08.30, 14.45, 15.55 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Три цвета времени» 08.00, 16.20, 20.40 «Архивы истории» 09.15 Х/ф «Жизнь и смерть Питера Селлерса» 10.25 «Происхождение стиля» 11.00 «Ювелир» 12.00, 16.50, 22.00 «Под знаком Но1 беля» 12.30 «Преступление и наказание, 1, 2 ч 13.15 «Короткие встречи» 13.35, 23.45 «Кинопроектор» 13.45 «Преступление и наказание» 14.30 «Отражение: неведомая класси1 ка» 15.00 «Принц Уильям: судьба» 17.15 «Погода» 17.20 «Эксклюзив для семьи» 17.30 «Все о пище» 18.00 «Преступление и наказание, 1, 2 ч 18.45 Архивы истории 19.15 «Здоровье» 19.35 Х/ф «Орел или решка» 21.05 «На сон грядущий» 22.30 «Трудности перевода» 23.05 «Преступление и наказание» 00.00 «Ее величественность 1 Елизаве1 та 11»

НАШЕ КИНО 07.00 «Плюс кино» 07.35, 13.30 Х/ф «Фантазии Фарять ева», 2 с. 10.10, 16.05 «Музыкальная история» 11.40 Х/ф «Путешествие в счастли вую Аравию» 17.35, 23.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 19.05, 01.00 Х/ф «Желаю вам...» 19.35, 01.30 Х/ф «Челюскинцы» 21.50 Х/ф «Меня это не касается...»

REN TV 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный вы1 зов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.30 «Новости 24» 07.00 Д/ф «Битва за нефть» 09.00 «Смотреть всем!» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Реликвия из аббатства» 22.10, 00.50 Х/ф «Секреты ЛосАнд желеса»

ТНТ1 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «Дом12» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова1 ние» Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 11.30, 12.00 «Универ» 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Но вая общага» 13.00, 18.30 Т/с «НЕZЛОБ»

19.00 Х/ф «Невеста с того света» 22.00 «Дом12» 22.30 Х/ф «Американская девствен ница» 00.15 Х/ф «Тайные агенты»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Гладиаторы» 09.05, 18.25 Т/с «Самара» 09.50 «Мозговой штурм» 10.15, 23.35 Д/ф «Прогулки с Батало1 вым» 10.40, 21.05 Т/с «Зоя» 11.35, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со1 бытия 12.00 «Личное дело капитана Рюми1 на». 7, 8 с. Заключительные 13.40, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Т/с «Золотая теща» 16.10 Д/с «Династия. Жизнь за царя» 16.50, 21.00 М/с «Волк Альберто» 18.10 М/ф «Как бабочка изучала жизнь» 19.10 «Право голоса» 20.20, 00.25 «Петровка, 38» 20.35 «Линия защиты» 22.20 «Русский вопрос» 22.55 Д/с «Династия. Алексеичи» 01.25 Т/с «Цепь»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 08.00, 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 09.00, 15.00, 21.00 Творческий вечер композитора А. Пахмутовой 10.00 «Элита страны Советов» 10.50 Муз/ф «Золотая пластинка2» 11.30 Т/ф «Человек со стороны», 1 ч. 12.45 «Спокойной ночи, малыши» «Урок фантазии» 16.00 «Час избирателя», 1993 г. 17.00 «Возможно все» 17.40 Т/ф «Человек со стороны», 2 ч. 18.40 «Поэт Станислав Красовицкий читает свои стихи», 2005 г., 1 ч. 22.00 «Программа «А» 23.00 «Рожденные в СССР» 00.05 «Эти невероятные музыканты» 01.10 «Музыка и мы»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Бунтующая юность» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Взять Тарантину» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Цветы любви» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Квартирант» 19.35 Мамахохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Х/ф «Герой семьи»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Мотоспорт 09.45, 02.00 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 10.00, 15.00, 18.00, 23.35 Биатлон: Кубок мира 11.00, 16.00 Керлинг: Чемпионат Евро1 пы 13.00 Футбол: Селтик (Шотландия) 1 Милан 14.00, 20.00 Прыжки на лыжах с трам1 плина: Кубок мира 21.00, 21.10, 22.00 ALL SPORTS: Из1 бранное по средам 21.05 Конный спорт: Новости конного спорта 21.15 Гольф: Показательное выступле1 ние 21.45 Гольф: Гольф Клуб 21.50 Парусный спорт: Яхт клуб 21.55 ALL SPORTS: Лучшее за месяц 22.10 Фигурное катание: Гран1При Ку1 бок России 1 Показательные вы1 ступления 01.00 ALL SPORTS: Спортивный курорт

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30, 15.00 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.50 Арктика 1 школа выживания 16.20 Хоккей. КХЛ. Донбасс 1 Метал1 лург (Магнитогорск) 18.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд (Швеция). Индивидуальная гон1 ка. Женщины 20.00 Бойцовский клуб 22.00, 23.00 Наука спорта

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.45 Новости 08.15, 17.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20 «Байки старого болельщи1 ка»

Іменинники дня: ПИЛИП, ГРИГОРІЙ, ФЕДОРА, УСТИМ 08.40 Шахматы. Матч за звание чемпи1 она мира. В.Ананд 1 М.Карлсен 09.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Црвена Звезда»1 «Динамо» (Москва) 11.00 «Сочи12014» 12.30 Тяжелая атлетика. Кубок Прези1 дента России. Женщины + 75 кг Мужчины 105 кг, + 105 кг 16.00 «Sochi1Плюс». Сноубординг. Этап Кубка мира в Новой Зелан1 дии. Женщины. Мужчины. Хаф1 пайп 17.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Безье»1 «Омичка» 19.25 «Sochi1Плюс». Прыжки с трамп1 лина. Этап Кубка мира в Герма1 нии. День 11й 21.25 Волейбол. Чемпионат Италии. «Пьяченца» 1 «Кунео» 23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шах1 тер» 1 «Реал Сосьедад»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.45, 17.30, 00.45 Футбол NEWS 06.15 Обзор вторника. Лига Чемпио1 нов УЕФА 07.40, 11.00 Топ1матч 08.00 Байер 1 МЮ (сезон 2001 г. / 2002 г.) Лига Чемпионов 10.20, 14.00, 17.00, 17.55 «Ліга Чем1 піонів: зворотній відлік» 11.15 Наилучшие моменты матчей. Лига Чемпионов УЕФА 13.25 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 14.55 LIVE. U119. Шахтер 1 Сосьедад. Лига Чемпионов УЕФА 18.45 LIVE. ЦСКА 1 Бавария. Лига Чем1 пионов УЕФА 21.00, 22.35, 23.45 «Ніч Ліги Чемпі1 онів: головний матч» 21.40, 22.50 LIVE. Наилучшие момен1 ты матчей. Лига Чемпионов УЕФА 01.00 Обзор среды. Лига Чемпионов УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 2 с. 02.20, 08.20, 14.20 М/с «Ловушка для Бамбра», 3, 0 ф. Мульт фильм «В поисках Олуэн» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 10 с. Легенды и мифы Древней Греции. «Ге ракл у Адмета». сказки зару бежных писателей. «Бестол ковый Вомбат» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Вкус хал вы», 1975 г. мультфильм. «По хитители красок» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина1балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки1чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики: Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Винни Пух» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама


24 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 28 листопада 22.30 «Иллюзия безопасности» 00.05 Х/ф «У моря»

СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 23.00, 01.00 Итоги 06.25 Доброе утро, Украина! 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.15, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.35 Хочу все знать 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35, 16.00 Т/с «Тайна старого мос та» 10.20 Т/с «Монте Кристо» 11.25 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 18.00, 21.30 Деловой мир 12.15 Д/ф «Академик Борис Патон» 12.40 Х/ф «Иди и смотри» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.40 Дневник ДПКЕ1 2013 г. 16.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 18.40 Финансовая перспектива 18.50 Последнее предупреждение 19.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду1 альная гонка (муж). 20.55 Официальная хроника 21.40 «Предвечерье» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.25 На слуху 23.50 От первого лица

ИНТЕР 05.25, 19.05 Т/с «Пасечник» 06.10, 22.25 Т/с «Кулинар» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН1 ТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Майор полиции» 12.25, 03.55 Д/с «Следствие вели... » 13.25 «Судебные дела» 15.10 «Семейный суд» 16.10 «Давай поженимся в Украине» 17.10 Т/с «Домработница» 18.00, 04.35 «Касается каждого» 20.00, 02.15 «Подробности» 00.30 Х/ф «Шоу Трумана»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.15 Т/с «Следаки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда Че» 11.30 Х/ф «Ужас: торнадо в Нью Йорке» 13.30 Д/п «Заговор кукловодов. Кто спасет Землю?» 14.50 Д/п «Совершенно секретно: Чи1 сто футбольное убийство» 15.45 Д/п «Из всех орудий» 16.45 Х/ф «Настоящая МакКой» 18.30 «Алеф 1 в наше время» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Лига Европы УЕФА. Днепр 1 Пан1 дурий. Прямая трансляция 00.00 Про Лигу Европы + обзор игро1 вого дня 01.20 Лига Европы УЕФА. Свонси 1 Ва1 ленсия 03.00 Х/ф «Тегеран43» 04.15 Х/ф «Тайна Чингисхана»

11 КАНАЛ 06.15 Teen Time 06.20, 13.25 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.55 Но1 вости 07.30 «Променад» 08.00 «Рестораны мира» 09.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 17.55, 22.30 Т/с «Воронины» 13.25 Kids Time 14.30 «36, 6» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.30 «Respect TV» 20.00 «Лучшие» 20.30 «Первое впечатление. Италия» 21.00 «Oscar Models TV Show» 22.00 «Васильевский остров» 23.05 Т/с «Светофор» 00.25 Т/с «Дневники вампира2» 01.10 Т/с «Третья планета от солнца»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 11.20 «Русские семейные драмы» 12.25, 13.30 Х/ф «История летчика» 14.30, 15.40, 20.15, 21.20 Х/ф «Цена жизни»

07.30, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 08.55 Х/ф «Мой принц» 11.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 13.50 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна1Новини» 20.00, 22.40 «Зважені та щасливі 1 3» 01.10 Х/ф «Яды, или Всемирная ис тория отравлений»

34 КАНАЛ 06.00, 12.25, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 Т/с «Взять Тарантину» 08.45 «Секретные территории» 09.35 «У меня теперь семья!» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Сердце Украины», 2 с. 11.00 «Званый ужин» 12.00, 16.00, 20.00, 21.30 «Вне игры+. LIVE» 12.50 «Хранители Вселенной» 13.40 «Раса бессмертных» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Живая тема» 16.15 Т/с «Полный вперед!» 17.05 «Открытый миру» 17.20 «По закону чести с Иваном Сту1 паком» 17.35 «В гостях у Дуняши» 17.50, 18.15, 19.10 «Сегодня вечером в Днепре». Прямой эфир 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 22.00 «Сердце Украины», 3 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Наш сад» 00.00 «Дом на краю Галактики» 00.55 «Тень Апокалипсиса»

ICTV 06.25, 07.35 Деловые факты 06.30 Экономический интерес 06.35 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Стоп110 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.15, 13.00 Анекдоты по1украински 10.20, 16.35 Т/с «Литейный» 13.05, 22.20 Т/с «Прокурорская про верка» 14.30 Т/с «Департамент» 18.45 Факты. Вечер 20.10 «Департамент». Детективный телесеріал. Финал 23.30 Х/ф «Уличный боец» 01.40 Криминальный облом

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Лалалупсы» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55, 21.05 Страна У 11.00, 00.30 Одна за всех 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Любовь из будущего 13.55 Богиня шопинга 16.00 Т/с «Братья» 18.00 ТЕТки и шмотки 19.00 Моду народу 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 22.10 Виталька 23.25 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но1 вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15, 20.00 Д/ф «Вкусы культур» 10.45, 16.00 М/ф 11.45 Х/ф «Мираж», 3 с. 13.00 Азбука здоровья 14.35, 21.35 В гостях у Дмитрия Гордо1 на 15.30 Налоговый монитор 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 21.00 Перекресток 21.15 1021информ 23.00 Х/ф «Сорок первый»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес1время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прес1 сы 07.00, 08.00, 18.00, 22.00, 23.00 Вре1 мя новостей 07.15, 08.15, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот1новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.35 Драйв1новости

08.45 Трансмиссия1новости 10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00 Вре1 мя. Итоги дня 16.35 Жизнь интересна 17.35 Акцент 18.35 Лесной патруль 19.00 Время новостей, 112 блок 21.40 Время1Тайм 22.10 Реальный сектор 23.25 CRIME NEWS 00.35 В кабинетах

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Гаишники» 14.40, 17.00 Т/с «Паутина 6» 16.45, 19.00, 21.45 «Свідок» 22.00 Т/с «Вспомнить будущее» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Т/с «Закон и порядок» 01.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.30 «Медицинские тайны» 10.00 Т/с «Захватчики» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30 «Суд присяжных. Окончатель1 ный вердикт» 15.40 «Дело врачей» 17.35, 02.00 «Прокурорская провер1 ка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с «Пятницкий» 20.35, 22.00 Т/с «Бомбила». Продол жение. 21.35 «Сегодня. Итоги» 23.55 Т/с «Опасная связь»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.45 Х/ф «Назначение» 11.30, 16.30 Х/ф «Шутка за шут кой» 12.30 Т/с «Сезон охоты2» 14.40 Х/ф «Ангелы смерти» 17.30 Х/ф «Портрет с дождем» 19.20 Т/с «Синдикат2»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.50, 09.25, 11.55, 13.55, 16.25, 17.55, 19.55 «Днепровская не1 деля» 09.40, 21.15 М/с «Винни Пух» 10.05 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеп па» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.30 «Кем быть?» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45 «Истина где1то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.30 «Понять. Простить» 14.10 «Они и мы» 15.05 «В наше время» 16.00 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.00 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Убить Сталина» 22.45 «Вечерний Ургант»»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30, 15.25 Чистосердечное призна1 ние 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.20, 22.30 Т/с «След» 10.00 Т/с «Пятницкий» 12.00 Ток1шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток1шоу «Говорит Украина» 19.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Генк» 1 «Динамо» (Киев) 22.00 События дня 00.15 Т/с «Мент в законе6»

Сх. 07.32 Зах. 15.59 Трив. дня 08.27

НОВЫЙ 05.10, 06.15 Teen Time 05.15 Дома мажоров 06.20, 13.25 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 00.10 Погода 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 17.55, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.05 Репортер 19.15 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.05 Т/с «Светофор» 00.15 Т/с «Дневники вампира2» 01.10 Т/с «Третья планета от солнца» 02.45 «Служба розыска детей»

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. На1 талия Добрынская» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Подвиг Гастелло. Правда и вы1 мысел 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Мой сын 1 Андрей Краско 12.45 «Алло, адвокат!» 13.10 «Украина1Европа: маятник Фуко» 14.00 НЛО. Очевидцы 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 23.45 Д/с «Удивительные обита1 тели сада» 17.45 «Социальный статус: ваши пра1 ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ни1 колай Расторгуев, 1 ч. 20.00 Бегство из рая 21.35 Железный Гармаш и его малень1 кие слабости 22.45 Иногда они возвращаются 00.30 Т/с «Эскортагентство»

K1 07.30 М/ф 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 14.50, 19.00 «Орел и Решка» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Большая разница» 23.00 «Хи и Ха» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Бабуля1 антикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30 «Здоровье» 08.00, 16.50 «Погода» 08.50, 19.35 Х/ф «Орел или решка» 10.00 «Все о пище» 10.30 «Под знаком Нобеля» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 16.20, 18.40 «Архивы истории» 17.00 «Не первый взгляд» 17.30 «Ее величественность 1 Елизаве1 та 11» 19.15 «Именно сегодня» 20.40 «Мир цветов» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Хорошая женщина» 00.00 Х/ф «Такая поздняя, такая теп лая осень»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН1 ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро1 зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосе рия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 17.45, 23.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.05, 22.00 Д/с «В поисках истины» 15.50 Д/с «Жизнь среди жизни» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 00.25 Феерия путешествий

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

Зах. 13.24 Сх. 01.45 Остання чв. 25 листопада

TBI

спутниковое ТВ

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 07.00 Утренние курасаны 10.00 ЖИВЯком 10.30, 12.30, 16.30, 19.10 TBiNews 11.00 Девять месяцев 12.20, 15.30 Арт1дозор 12.25, 15.35, 19.25 Базар_ІТ 12.45 Утренние круасаны. Лучшее! 13.00 Частные новости 13.30, 16.00, 19.30, 03.00 Особое мне1 ние 14.00 Homo sapiens 17.00 Вокруг света 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Зеленая лампа 01.00, 03.30 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 07.15 Т/с «Следаки» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда ЧЕ» 11.30 Х/ф «Ужас: Торнадо в Нью Йорке» 13.30 д/п «Заговор кукловодов. Кто спасет Землю?» 14.50 Д/п «Совершенно секретно: Чи1 сто футбольное убийство» 15.45 д/п «Из всех орудий» 16.45 Х/ф «Настоящая МакКой» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Лига Европы УЕФА. Днепр 1 Пан1 дурий. Прямая трансляция 00.00 Про Лигу Европы + обзор игро1 вого дня 01.20 Лига Европы УЕФА. Свонси 1 Ва1 ленсия 03.00 Х/ф «Тегеран43» 04.15 Х/ф «Тайна Чингисхана». Часть 1.

MEGA 06.00 Тайны фараонов: ДНК 06.40, 11.00 Загадки планеты 07.30, 12.00 Смертельная встреча 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 05.10 В поисках приключений 10.00 Аферисты против туристов 13.00 Сокровище да Винчи 15.00, 18.50 Таинственная Россия 16.00, 01.20 Громкое дело 17.00, 19.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «Старший сын Сталина» 20.40 Д/ф «Кузькина мать. Царь1бом1 ба» 21.40 Д/ф «Кузькина мать. Итоги» 22.30 Пустыни: жизнь на грани 23.30 Загадки вселенной 00.30 Скрытая истина

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «1000 мелочей». Ток1шоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 15.15, 17.40 Вести1Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05, 00.20 Т/с «Детективное агент ство «Иван да Марья» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Остров ненужных людей» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Русская наследница» 20.55 Т/с «Шерлок Холмс» 22.45 «Поединок» 01.10 Х/ф «Мой папа идеалист»

НАШЕ КИНО 07.00 Х/ф «Желаю вам...» 07.30, 13.35 Х/ф «Челюскинцы», 2 с. 09.50, 15.55 Х/ф «Меня это не каса ется...» 11.30 Х/ф «Я тебя никогда не забу ду» 13.00 «Плюс кино» 17.35, 23.30 Х/ф «Открытая книга», 1 с. «Молодость» 19.30, 01.30 Х/ф «Открытая книга», 2 с. «Призвание» 21.30 Х/ф «Впервые замужем»

REN TV 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный вы1 зов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.30 «Новости 24» 07.00 «Реликвия из аббатства» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Великие тайны. Храмы богов» 19.30 «Эликсир молодости» 20.30 «Какие люди!» 22.10, 01.20 Х/ф «Не говори ни сло ва» 00.20 «Чистая работа»

ТНТ1 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.05 «Дом12» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова1 ние». Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Невеста с того света» 11.30, 12.00 «Универ»

12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Но вая общага» 13.00, 18.00, 18.30 Т/с «НЕZЛОБ» 13.30 Т/с «Деффчонки» 19.00 Х/ф «МонтеКарло» 22.05 «Дом12» 22.35 Х/ф «Мир, я тебя люблю» 00.15 «СуперИнтуиция»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.35, 17.50 М/с «Гладиаторы» 09.00, 18.25 Т/с «Самара» 09.45 «Барышня и кулинар» 10.10, 23.35 Д/ф «Прогулки с Батало1 вым» 10.35, 21.05 Т/с «Зоя» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со1 бытия 11.50 М/ф «Волшебные очки» 12.00 Лариса Луппиан в программе «Жена. История любви» 13.10 Д/ф «За спиной была Москва» 13.40, 00.35 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Т/с «Золотая теща» 16.05 Д/с «Династия. Алексеичи» 16.45, 20.55 М/с «Волк Альберто» 18.10 М/ф «Несмышленый воро бей» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 22.20 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» 22.55 Д/с «Династия. Чего хочет жен1 щина?» 01.20 Т/с «Цепь»

НОСТАЛЬГИЯ 06.45 «Спокойной ночи, малыши» «Урок фантазии» 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 08.00, 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 09.00, 15.00 Творческий вечер компо1 зитора А. Пахмутовой 10.00 «Час избирателя». Передача с участием Г. Зюганова, В. Жири1 новского и А. Кашпировского. 1993 г. 11.00 «Возможно все» 11.40 Т/ф «Человек со стороны», 2 ч. 12.40 «Поэт Станислав Красовицкий читает свои стихи», 2005 г., 1 ч. 16.00 «Театр + TV» 17.05 «Маленький концерт» 17.30 Х/ф «Почти смешная исто рия», 1 с. 18.40 «Поэт Станислав Красовицкий читает свои стихи», 2005 г., 2 ч. 21.00 «Взгляд» 22.00 «...До 16 и старше» 22.50 Д/ф «Ностальгия по Ташкенту» 23.40 Х/ф «Два дня в начале декаб ря»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Герой семьи» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Взять Тарантину» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Квартирант» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Плюшевый синдром» 19.35 Мамахохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Х/ф «Колледж»

ЕВРОСПОРТ 09.30 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 10.00 Керлинг: Чемпионат Европы 12.00, 15.30, 20.00, 01.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира 13.00, 14.00, 17.15, 18.00, 00.15 Би1 атлон: Кубок мира 15.00 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гран1при Алмата 1 HS 140 21.00 Зимние виды спорта: Ски1пасс 21.15 Боевые искусства 22.15 Боевые искусства: Бойцовский клуб

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд (Швеция). Индивидуальная гон1 ка. Женщины 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 14.55 Хоккей. КХЛ. Барыс 1 Лев 17.20 Наука спорта 18.00, 22.30 Биатлон. Кубок мира. Эс1 терсунд (Швеция). Индивиду1 альная гонка. Мужчины 19.00 Хоккей. КХЛ. Донбасс 1 Нефте1 химик (в перерыве 1 Биатлон и Новости) 21.20 Гандбол. Лига чемпионов. Муж1 чины. Мотор (Украина) 1 Рейн1 Неккар Льовен 23.50 Наша рыбалка

Іменинники дня: ДАРИНА,ВАРВАРА, ДМИТРО СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.55 Новости 08.15 «Связь времен» 08.20, 11.45 «Личный тренер» 08.35 «Байки старого болельщика» 08.40 Американский футбол. Чемпи1 онат NFL. 11.25 Фрирайд. Проект «Ride the planet12012». Гудаури 12.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ман. Сити» 1 «Виктория» 14.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ан1 дерлехт» 1 «Бенфика» 16.20 «Шесть на шесть» 17.15 «Sochi1Плюс». Прыжки с трам1 плина. Этап Кубка мира в Герма1 нии. День 21й 19.15 Родео. «Bull Riders» 19.50 Футбол. Лига Европы. «Генк» 1 «Динамо» (Киев) 21.55 Футбол. Лига Европы. «Уиган» 1 «Зюлте1Варегем» 00.00 Футбол. Лига Европы. «Кубань» 1 «Санкт1Галлен»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.50, 01.00 Футбол NEWS 06.15, 14.50, 16.00 Обзор среды. Лига Чемпионов УЕФА 08.00 Шахтер (Д) 1 Сосьедад. Лига Чемпионов УЕФА 10.35 Наилучшие моменты матчей. Лига Чемпионов УЕФА 12.45 ЦСКА 1 Бавария. Лига Чемпио1 нов УЕФА 16.50 LIVE. Шахтер (К) 1 ПАОК. Лига Европы УЕФА 19.00, 00.00 «Шлях до Турина» 19.50 LIVE. Генк 1 Динамо (К). Лига Европы УЕФА 21.55 LIVE. Черноморец 1 Динамо (З). Лига Европы УЕФА 01.25 Генк 1 Динамо (К). Лига Европы УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 3 с. 02.20, 08.20, 14.20 М/с «Пришелец в капусте», №1. Мультфильм «Девочка в цирке» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 11 с. Легенды и мифы Древней Греции «Арго навты». Сказки зарубежных писателей «Горшочек каши» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Фрак для шалопая», 1979 г., мульт фильм «Фунтик и огурцы» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина1балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки1чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешари ки.Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама


ТВПРОГРАМА 25

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 23.00, 01.00 Итоги 06.25 Доброе утро, Украина! 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.15, 07.05, 08.05 Спорт 06.35 Хочу все знать 06.45, 08.20 Гость студии 07.20, 07.40 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 07.45 Тема дня 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35, 16.20 Т/с «Тайна старого мос та» 10.20 Т/с «МонтеКристо» 11.20 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 18.50, 21.30 Деловой мир 12.15 «Вера. Надежда. Любовь» 13.05 Украинского рода 13.25 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.20 Дневник ДПКЕ1 2013 г. 15.40 Шаг к звездам 17.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 18.40 Финансовая перспектива 19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт (жен.) 21.40 Без цензуры 22.05 Фольк1music 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.20 На слуху

34 КАНАЛ 06.00, 16.20 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 Т/с «Взять Тарантину» 08.45 «Секретные территории» 09.35 «Жизненное пространство» 09.55 «Чудеса цивилизации» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Сердце Украины», 3 с. 13.00 «Обманутые наукой» 15.30 «Эликсир молодости» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «В гостях у Дуняши» 17.30 «Приемная депутата» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре». Прямой эфир 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Индекс опасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Открытый миру» 21.15 «100 процентов» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип1топ» 00.20 Х/ф «Кафе «Шницель Пара диз»

ICTV

05.20 Т/с «Кулинар» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН1 ТЕРом» 09.10 Т/с «Майор полиции» 11.10, 12.20, 03.50 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.20 «Судебные дела» 15.10 «Семейный суд» 16.10 «Давай поженимся в Украине» 17.10 Т/с «Домработница» 18.05 Х/ф «Любить нельзя забыть» 20.00, 02.45 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.40 Х/ф «Джейн Эйр»

06.15, 07.30 Деловые факты 06.25 Экономический интерес 06.30 Т/с «Такси» 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Звезда YouTube 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.15, 13.00 Анекдоты по1украински 10.20, 16.35 Т/с «Литейный» 13.05, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.30 Т/с «Департамент» 18.45 Факты. Вечер 20.00 Машина времени. Телепорт1шоу 23.05 Максимум в Украине 23.35 Х/ф «Двойной удар» 01.55 Х/ф «Погром в понедельник вечером»

9 КАНАЛ

TET

ИНТЕР

06.00 Мультфильмы 07.15 Т/с «Следаки» 08.00, 17.55 Новости 9 канала 08.50, 18.45 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда ЧЕ» 11.30 Х/ф «Не отступать и не сдавать ся» 13.30 «Новое Сумасшедшее видео по1 украински» 15.30 «Облом UA. Новый сезон» 16.50 Х/ф «Десант» 18.55 Баскетбол. «Евролига». Буди1 вельник (Украина) 1 ЦСКА (Рос1 сия). Прямая трансляция 21.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 23.15 Х/ф «Защитник» 01.05 Х/ф «Рептизавр» 02.20 Х/ф «Вперед за сокровищами гетьмана!» 03.45 Х/ф «Тайна Чингисхана». Часть 2

11 КАНАЛ 06.15 Teen Time 06.20, 13.25 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.50 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.55 Но1 вости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Лучшие» 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 17.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.30 «Дачные затеи» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Днепровская лига КВН. 1/4 финала» 23.30 «Первое впечатление. Италия» 00.25 Т/с «Дневники вампира2» 01.10 Т/с «Третья планета от Солнца»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 11.25 «Русские семейные драмы» 12.30, 13.30, 01.10 Х/ф «История летчика» 14.35, 15.40 Х/ф «Цена жизни» 20.15 «Вечерний Киев 1 2013» 22.15 «Супергерои» 23.20 Х/ф «Что творят мужчины»

07.00 Твинисы 07.30 М/с «Лалалупсы» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55 Страна У 11.00, 00.30 Одна за всех 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Любовь из будущего 13.55 Богиня шопинга 16.00 Т/с «Братья» 18.00 ТЕТки и шмотки 19.00 Икона стиля 20.15 Х/ф «102 далматинца» 22.20 Виталька 23.20 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но1 вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15, 20.00 Д/ф «Вкусы культур» 10.45, 15.45 М/ф 11.30 Х/ф «Сорок первый» 13.00 Один день с..... 14.35, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо1 на 15.30 Перекресток 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. «Итоги» 23.00 Х/ф «Человек с аккордеоном»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 00.15 Биз1 нес1время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 22.00 Вре1 мя новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.40 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50 По1 года в Украине 07.40 Автопилот1новости 07.45, 18.20, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия1новости 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Лесной патруль 17.35 Не первый взгляд 18.35 Реальный сектор

19.00 21.40 22.10 00.35

Время новостей, 112 блок Время1Тайм Особый взгляд Тема/Хроника недели

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Улицы разбитых фона рей» 12.30 Т/с «Гаишники» 14.35, 17.00 Т/с «Паутина 6» 16.45, 19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф «Оперативная разработ ка» 21.30 Х/ф «Миссия невыполнима 3» 00.10 Х/ф «600 кг золота» 01.55 Т/с «Следствие ведет Да Вин чи»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Очная ставка» 09.25 Спасатели 10.00 Т/с «Захватчики» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с «Пятницкий» 23.15 Х/ф «Конец света» 00.55 «Школа злословия» 01.45 Т/с «Мангуст2»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.10 Х/ф «Сказка странствий» 11.10, 15.25 Х/ф «Шутка за шуткой» 12.10 Х/ф «Поездка в Висбаден» 13.40 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» 16.25 Х/ф «Сибирский цирюль ник» 20.05 Х/ф «Загадка Эндхауза» 21.50 Т/с «Синдикат2»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.05 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.30 «Невзрослые новости» 19.50 «Приемная народного депутата» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты. Пре1 одолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45 «Истина где1то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.10 «Они и мы» 15.05 «В наше время» 16.00 «Жди меня» 17.00 Вечерние новости 17.40 «Человек и закон» 18.55 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Универсальный артист» 22.30 «Вечерний Ургант» 23.05 К юбилею Бориса Гребенщико1 ва. «Огонь Вавилона» 00.45 «Хью Лори: Вниз по реке» 01.40 Х/ф «Асса»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30, 15.25 Чистосердечное призна1 ние 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.20 Т/с «След» 10.00, 21.00, 22.30 Т/с «Пятниц кий» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток1шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 23.30 Х/ф «Моя фамилия Ши лов» 01.30 Т/с «Форсмажоры2»

Сх. 07.34 Зах. 15.58 Трив. дня 08.24

П'ятниця, 29 листопада 07.10, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 08.45, 15.55 Х/ф «Только ты» 14.55 «Званый ужин 1 2» 18.00, 22.00 «Вiкна1Новини» 20.00 «Танцуют все!16» 22.40 «Танцуют все!16». Итоги 23.35 «Куб 1 4» 01.05 Х/ф «К Черному морю»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10 «Служба розыска детей» 05.15, 06.15 Teen Time 05.20 Дома мажоров 06.20, 13.25 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.50 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 00.10 Погода 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 17.55, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.05 Репортер 19.15 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.05 Т/с «Светофор» 00.15 Т/с «Дневники вампира2» 01.10 Т/с «Третья планета от солнца»

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Нина Уманец» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Бегство из рая 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Железный Гармаш и его малень1 кие слабости 12.45 «Социальный статус: ваши пра1 ва и льготы» 13.20 «Цивилизация іncognita» 14.00 Иногда они возвращаются 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 23.45 Д/с «Удивительные обита1 тели сада» 17.50 «Алло, адвокат!» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 В бой идут одни девушки 21.35 Спецрасследование. Учитель под прицелом 22.45 Рабы суеверий 00.30 Т/с «Эскортагентство»

K1 07.30 М/ф 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 14.50, 19.00 «Орел и Решка» 15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 22.40 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 20.00 «КВН» 23.40 «Хи и Ха» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.10, 14.00, 16.40 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Три цвета времени» 07.55, 10.45, 13.15, 14.30 «Короткие встречи» 08.20 Х/ф «Цыганка Аза» 09.50, 21.00 «Погода» 10.00, 20.15 «Преступление и наказа1 ние» 11.00, 23.00 «Ювелир» 12.00 «Под знаком Нобеля» 12.30 «Преступление и наказание» 13.40 Х/ф «Матьмачеха» 14.55 «Трудности перевода» 15.25 «Архивы истории» 16.00 «Культурное пространство» 17.00 «Не первый взгляд» 17.20 «Эксклюзив для семьи» 17.30 «Обитатели дома Винздоров» 18.25 Х/ф «Хорошая женщина» 20.00, 22.50 «Кинопроектор» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Такая поздняя, такая теп лая осень»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН1 ТЕРом 09.10 Вещественное доказательство 09.50, 16.20, 00.45 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосе рия» 12.20 Т/с «Однажды будет любовь» 13.05 Т/с «Милицейская академия» 13.30 Т/с «Обреченная стать звез дой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.05 Д/с «В поисках истины» 15.50 Д/с «Жизнь среди жизни» 17.45 Орел и решка 19.15 Д/с «Мистическая Украина» 20.00 Подробности 20.30 «Шустер Live»

TBI 06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Се1 годня»

Зах. 13.51 Сх. 02.55 Остання чв. 25 листопада

07.00, 12.45 Утренние круасаны. Луч1 шее! 10.00 Автомандры 10.30, 12.30, 16.30, 19.30 TBiNews 11.00, 17.00 Вокруг света 12.20, 15.30, 19.50 Арт дозор 12.25, 15.35, 19.45 Базар_ІТ 13.00 ЖИВЯком 13.30, 16.00, 03.00 Особое мнение 14.00, 00.00 Третий звонок 19.00 Спорт 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Знак восклицания 01.00, 03.30 Музыкальный автомат

2+2 06.00 М/ф 07.15, 08.15 Т/с «Следаки» 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда Че» 11.30 Х/ф «Не отступать и не сдавать ся» 13.30 Сумасшедшее видео по1украин1 ски 15.30 «Облом UA. Новый сезон» 16.50 Х/ф «Десант» 18.55 Баскетбол. «Евролига». Буди1 вельник (Украина) 1 ЦСКА (Рос1 сия). Прямая трансляция 21.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 23.15 Х/ф «Защитник» 01.05 Х/ф «Рептизавр» 02.20 Х/ф «Вперед за сокровищами гетьмана!» 03.45 Х/ф «Тайна Чингисхана». Часть 2

MEGA 06.00 Крест в искусстве 06.40, 11.00 Загадки планеты 07.30, 12.00 Смертельная встреча 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 05.10 В поисках приключений 10.00 Аферисты против туристов 13.00 Мексика: наркокартели 15.00, 18.50 Таинственная Россия 16.00 Громкое дело 17.00 В поисках истины. 18.00 Д/ф «Сталинские Соколы. Кры1 латый штрафбат» 19.40 Подделанная история 20.40 Д/ф «Покушение на Гитлера» 22.30 Д/ф «Старший сын Сталина» 23.30 Д/ф «Прах Третьего Рейха» 00.00 Д/ф «Маэстро» 00.30 Покер 01.20 Чрезвычайные истории

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «Вся Россия» 09.45 «1000 мелочей». Ток1шоу 10.20 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.15 Дневник Сочи 2014 г. 12.30, 15.15, 17.40 Вести1Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05 Т/с «Детективное агентство «Иван да Марья» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Остров ненужных людей» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» 21.50 «Живой звук» 23.20 Х/ф «Охота на пиранью» 01.45 Х/ф «Шаг навстречу»

19.00 «Камеди Клаб» 20.00 «Comedy Баттл. Без границ», 28 с. 21.00 «ХБ», 4 с. 18+ 22.30 «Дом12» 23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.35, 17.50 М/с «Гладиаторы» 09.00 Т/с «Самара» 09.45 «Приглашает Борис Ноткин» 10.10, 00.00 Д/ф «Прогулки с Батало1 вым» 10.35 Т/с «Зоя» 11.30, 14.30, 17.30, 22.05 События 11.50 «АБВГДейка» 12.15 Х/ф «Честное волшебное» 13.20 М/ф «Гусилебеди» 13.40, 00.50 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Т/с «Золотая теща» 16.05 Д/с «Династия. Чего хочет жен1 щина?» 16.45 М/с «Волк Альберто» 18.10 Д/ф «Золото: обман высшей пробы» 18.40 «Тайны нашего кино. «Мимино» 19.10 «Право голоса» 20.15 Т/с «Конец света» 00.25 «Спешите видеть!» 01.35 Д/ф «За спиной была Москва»

НОСТАЛЬГИЯ 06.40 «Поэт Станислав Красовицкий читает свои стихи». 2005 г. 1 ч. 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 08.00, 14.00 «Рожденные в СССР» 09.00 Творческий вечер композитора А. Пахмутовой 10.00 «Театр + TV» 11.05 «Маленький концерт» 11.30 Х/ф «Почти смешная исто рия», 1 с. 12.40 «Поэт Станислав Красовицкий читает свои стихи», 2005 г., 2 ч. 15.00 «Взгляд» 17.00 «Телемемуары» 17.30 Х/ф «Почти смешная исто рия», 2 с. 20.00 «Колба времени» 21.00 «Кинопанорама» 22.00 «Элита страны Советов» 22.50 Муз/ф «Золотая пластинка2» 23.30 Т/ф «Человек со стороны», 1 ч. 00.45 «Спокойной ночи, малыши» «Урок фантазии»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Колледж» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Взять Тарантину» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Плюшевый синдром» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Авида» 19.35 Мамахохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Х/ф «Большие приключения в Африке»

НАШЕ КИНО

ЕВРОСПОРТ

07.30, 13.30 Х/ф «Открытая книга», 2 с. «Призвание» 09.30, 15.30 Х/ф «Впервые заму жем» 11.30 Х/ф «Открытая книга», 1 с. «Молодость» 17.30, 23.30 Х/ф «Не ставьте Лешему капканы...» 18.55 «Плюс кино» 19.30, 01.30 Х/ф «Небесные ласточ ки», 2 с. 21.45 Х/ф «Одиножды один» 00.50 Х/ф «Ванька»

09.30, 12.00, 17.00, 21.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира 10.30, 11.15, 18.45, 00.00 Биатлон. Кубок мира 13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 15.15, 22.30 Керлинг. Чемпионат Евро1 пы 20.00, 01.30 Горные лыж. Кубок мира 21.15 Зимние виды спорта. Ски1пасс 01.00 Конный спорт. Скачки 01.15 Мотоспорт

REN TV 06.00, 10.00 «Экстренный вызов» 06.30, 10.30, 17.00 «Новости 24» 07.00 «Великие тайны. Храмы богов» 08.00 «Эликсир молодости» 09.00 «Представьте себе» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 18.30 «Странное дело» 19.30 «Секретные территории» 20.30 «Смотреть всем!» 22.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди»

ТНТ1 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.30 «Дом12» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова1 ние». Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «МонтеКарло» 12.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ» 12.30, 13.00 Т/с «НЕZЛОБ» 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая об щага» 18.00 «Comedy Woman»

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд (Швеция). Индивидуальная гон1 ка. Мужчины 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.00 Наука спорта 15.50 Гандбол. Лига чемпионов. Муж1 чины. Мотор (Украина) 1 Рейн1 Неккар Льовен 16.50 Хоккей. КХЛ. Донбасс 1 Нефте1 химик 18.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд (Швеция). Спринт. Женщины 20.00 Хоккей. НХЛ. Бостон 1 Рейнд1 жерс. (в перерыве Новости) 22.30 Этот безумный спорт 23.00 Самое вызывающее видео 23.50 Бойцовский клуб

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.20 Новости 08.15, 17.15, 01.35 «Связь времен» 08.20, 17.30 Футбол. Лига Европы. «Генк» 1 «Динамо» (Киев)

Іменинники дня: МАРІЯ, ЄФРОСИНІЯ, СЕМЕН 10.10 Футбол. Лига Европы. «Уиган» 1 «Зюлте1Варегем» 12.15 «Шесть на шесть» 12.50 «Сочи12014» 13.55, 01.45 «Sochi1Плюс». Конько1 бежный спорт. Этап Кубка мира в Казахстане 17.20, 01.40 «Байки старого болельщи1 ка» 19.30 «Sochi1Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в США. Женщины. Скоростной спуск 21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монтепаски» 1 «Бавария» 23.05 «Trans World Sport» представля1 ет «Спортивный глобус» 23.35 «Обратный отсчет»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 23.25, 01.35 Футбол NEWS 06.15 Чемпионат Испании. Обзор тура 07.20 Д/с «Back in the USSR». «Черно1 морец» 08.00, 16.00 Черноморец 1 Динамо (З). Лига Европы УЕФА 10.30 Генк 1 Динамо (К). Лига Европы УЕФА 12.30 Шахтер (К) 1 ПАОК. Лига Европы УЕФА 14.30 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 18.00, 21.00 Футбол LIVE 18.55 LIVE. Металлург (Д) 1 Ворскла. Чемпионат Украины 21.25 LIVE. Вольфсбург 1 Гамбург. Чем1 пионат Германии 23.55 Чемпионат Испании. Предисло1 вие к туру 00.30 Чемпионат Италии. Предисло1 вие к туру 01.05 Futbol Mundial 01.50 Металлург (Д) 1 Ворскла. Чемпи1 онат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Каштанка» 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Пришелец Ванюша», №2. «Сборник мультфильмов «Человек, ко торый умел творить чудеса», «Великанэгоист», «Честное крокодильское», «Веселая карусель». 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 12 с. Легенды и мифы Древней Греции «Про метей». Мультфильм «Золотой цыпленок» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Летающий корабль», 1960 г. Мультфильм «Каникулы Бонифация» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина1балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки1чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Каспер: школа страха 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики: Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама


26 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Итоги 06.20 Концерт «Мы 1 дети твои, Украи1 на!» 08.15 Олимпийский вызов 08.30 Барышня и кулинар 09.05 Жизнь на равных 09.15 Армия 09.30 Православный вестник 09.55 Мгновения жизни 10.55 Взрослые игры 12.10 Х/ф «Горячий снег» 14.00 Театральные сезоны. Тадей Едер 14.55 В гостях у Д.Гордона 16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт (муж) 17.45 Украинский акцент 18.05 Слово регионам 18.20 Золотой гусь 18.50 Детское «Евровидение». 19.25 Дневник ДПКЕ1 2013 г. 20.00 Финал детского «Евровидение 2013» 22.10, 01.25 Итоги дня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.10 Концерт «Мы едины», 1 ч.

ИНТЕР 05.15 «Шустер Live» 09.00 «Все для мамы» 10.00 Д/ф «Владимир Меньшов. Ре1 жиссер своего времени» 11.00 Х/ф «Любовь и голуби» 13.10 Х/ф «Любить нельзя забыть» 15.10 Международный фестиваль юмора «Юрмала12012» 18.00, 20.30 Т/с «Птица в клетке» 20.00 «Подробности» 22.30 «Большая Разница по1украин1 ски» 23.30 Х/ф «Дом на краю» 01.25 Х/ф «Настоятель2» 03.20 Х/ф «Яды, или Всемирная ис тория отравлений»

9 КАНАЛ 06.00 07.00 08.55 10.00 10.50 11.00 19.00 20.45 00.00 02.10

Мультфильмы Д/п «Элита ВДВ» Х/ф «Десант» Новости 9 канала Культурное меню Премьера. Т/с «Гончие5» Х/ф «Сорок» Х/ф «Крепкий орешек4» Х/ф «Новая земля» Х/ф «Черная Рада»

11 КАНАЛ 06.10 Ревизор 07.10 Война миров. Ревизор против Шефа 09.00 «Мой малыш» 09.30 «Променад» 10.00 «Перевоплощение» 10.50 «Просто собака» 11.20 «Respect TV» 11.50 «Дачные затеи» 12.15 Шурочка 13.05 Рыжие 14.05 Взрослые, как дети 15.05 Уже который день 16.10 О чем говорят животные 17.35 Т/с «Воронины» 18.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 19.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 22.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 00.45 Х/ф «Мисс Никто»

1+1 08.15, 19.30 «ТСН» 09.00 «Кто там?» 10.00 М/ф «Злые птички» 10.05 М/ф «Винни Пух» 10.25 «Светская жизнь» 11.30 «Четыре свадьбы11» 12.40 «Моя исповедь» 1 «А.Пугачева» 14.00 «Меняю жену18» 15.30 М/ф «Маша и медведь» 15.50 М/ф «Ну, погоди!» 16.20 «Вечерний Киев12013» 18.30 «Рассмеши комика14» 20.00, 01.55 Х/ф «Высоцкий. Спаси бо, что живой» 00.15 Х/ф «Во власти тигра»

СТБ 06.55 «Караоке на майдані» 07.50 «Едим дома» 09.00 «Все буде смачно!»

34 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.45 «Детали» 07.00 «Детали. Спорт» 07.15 «Погляд» 07.45 «Пастырские беседы» 08.00 «У камина» 08.30 «Чего хочет женщина» 09.00 «Автотема» 09.30 «Знай наших!» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Наш сад» 10.30, 19.40 «Представьте себе» 11.00 «Тип1топ» 11.45 «С легким паром!» 12.10 «Люди» 12.30 «Чистая работа» 13.20 «Михаил Задорнов. История не для всех» 15.10 Х/ф «Спасаем папу» 16.40 «Живая тема» 17.30 «Особенности местной рыбал1 ки» 18.00 «Седмица» 18.30 «Странное дело» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.50 Х/ф «Плюшевый синдром» 22.30 «Хранители Вселенной» 23.20 «Раса бессмертных» 00.10 «Лунные дорожки» 01.00 Х/ф «Брат и сестра»

ICTV 06.25 08.25 09.35 10.05 11.00 11.35 12.20 14.25 18.45 19.00 20.00 22.05

Х/ф «Уличный боец» Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос За рулем ПуТевая страна Х/ф «V Центурия» Т/с «Под ливнем пуль» Факты. Вечер Чрезвычайные новости Х/ф «Сволочи» Х/ф «Ворошиловский стре лок» 00.10 Х/ф «Параграф78»

TET 07.30 07.55 08.30 09.00 09.40 10.05 10.40 12.00 15.55 18.00 20.00 21.05 22.10 00.20

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/ф «Астерикс из Галии» Т/с «Ксена принцессавоин» Х/ф «101 далматинец» Х/ф «102 далматинца» Страна У Т/с «Восьмидесятые» Большая разница Х/ф «Катакомбы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 11.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини1 ка 09.00 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.05 Новости Кривого Рога 10.40 В гостях у Дмитрия Гордона 12.00 По ту сторону поля 12.30 Х/ф «Человек с аккордео ном» 14.00 Волшебное закулисье 14.50 М/ф «Маугли» 16.00 Стендап 16.30 Страна талантов 17.00 Д/ф «Магия природы», 15 с. 17.30 Проекты и реалии 18.30 «Oscar Models TV show» 19.00 1021информ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с... 21.00 Dance мастер 21.15 Х/ф «Марс» 23.15 Музыка 23.45 Шлягер1парад «Для тебя, «люби1 мая» 00.40 Х/ф «По щучьему веленью»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 18.10, 00.00 Местное время 06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20 Время спорта 06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20, 22.00 Тема/Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Время новостей 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15 Биз1 нес1время 07.35 180 градусов 08.10, 13.25, 16.10, 17.25, 00.55 По1 года на курортах 09.10 Мотор 09.35 Укравтоконтинент 10.35 Новинометр 11.10 Трансмиссия 11.35 Автопилот1тест 11.45, 23.35 История успеха 12.35 Интелект.ua

13.10 Драйв 13.35 Вперед, на Олимп! 14.35 Игра судьбы 15.35 Кино с Яниной Соколовой 16.35 Арсенал 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.35 Машина времени 20.35 Кабинеты 21.10, 00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку 22.35 Мастер1класс с Натальей Фицич

НТН 08.15 Т/с «Улицы разбитых фона рей» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00 «Случайный свидетель» 13.30 «Правда жизни. Профессия та1 мада» 14.00 «Легенды шансона» 14.55 Х/ф «Оперативная разработ ка» 16.45 Х/ф «Миссия невыполнима 3» 19.00 Т/с «Тайны следствия 6» 23.00 «Побег. Реальные истории» 23.30 Х/ф «Паранормальное явле ние 2»

НТВМИР 05.35 «НТВ утром». «Проверено» 06.00, 08.00, 11.00 «Сегодня» 06.20 Смотр 06.55 Главная дорога 07.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.25 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.30 «Я худею» 12.35 Александр Журбин. Мелодии на память 13.15 Т/с «Возвращение Мухтара2» 15.15 «Наши» 16.05 Следствие вели... 17.00 «Центральное телевидение» 17.50 «Новые русские сенсации» 18.45 Ты не поверишь! 19.40 «Остров» 21.10 Т/с «Знаки судьбы3» 23.00 «ДНК» 23.55 «Луч Света» 00.30 «Егор 360» 01.00 Обзор. Чрезвычайное происше1 ствие 01.35 Т/с «Карусель»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» 11.50 Х/ф «Три плюс два» 13.35 Х/ф «Подкидыш», ч/б 15.05 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 16.30 Х/ф «Человек с бульвара Ка пуцинов» 18.25 Д/ф «Пестрая лента. Человек с бульвара Капуцинов» 19.20 Х/ф «12 стульев» 00.55 Х/ф «Нейлон 100%»

27 КАНАЛ 06.00, 10.15, 13.30 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 М/с «Лалалупсы» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.20 «Невзрослые новости» 09.40 Умелец Менни 10.05 «Университет неделя» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТМ 06.40 «Играй, гармонь любимая!» 07.25 «Смешарики» 07.55 «Умницы и умники» 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «Валерий Меладзе. Никто не ви1 новат» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.25 «Ледниковый период» 15.45 Т/с «Вепрь» 17.00 Вечерние новости 17.15 «Свадебный переполох» 18.05 «Угадай мелодию» 18.40 «Минута славы 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.10 «Успеть до полуночи» 22.50 Х/ф «Мимино» 00.40 Х/ф «Нежданный гость»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 19.00 События 07.10 Х/ф «Он, я и его друзья» 09.20, 10.00 Т/с «Интерны» 11.00 1 за 100 часов 12.00 Т/с «Адвокат» 15.00 Х/ф «Карусель» 17.00, 19.20 Т/с «Костер на снегу» 21.20 Т/с «Любовь из пробирки» 23.30 Х/ф «Королева льда» 01.30 Кто достоин большего?

Сх. 07.36 Зах. 15.58 Трив. дня 08.22

Субота, 30 листопада 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.10 «Национальное талант1шоу «Танцуют все!16» 14.10 «Зважені та щасливі 1 3» 19.00 «Х1Фактор 1 4» 21.50 «Тайны Х1Фактора» 22.50 «Х1Фактор 1 4». Итоги

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.25 Украина чудес 06.10 Ревизор 07.10 Война миров. Ревизор против Шефа 11.00 Уральские пельмени 12.05 Шурочка 13.05 Рыжие 14.05 Взрослые, как дети 15.05 Уже который день 16.10 О чем говорят животные 17.35 Т/с «Воронины» 18.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 19.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 22.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 00.45 Х/ф «Мисс Никто» 02.20, 03.20 Зона ночи

ТОНИС 06.00 Х/ф «Страх высоты» 07.35 «Будь в курсе!» 08.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 В бой идут одни девушки 10.00 «Светские хроники» 10.55 Х/ф «Калина красная» 13.45 За семь морей 14.05 Рабы суеверий 15.25 Тайны 16.15, 23.15 Д/с «Беби1бум в зоопар1 ке» 16.50 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.15 «Цивилизация іncognita» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Великие династии: Долгоруковы 20.05 Сверхчеловеки 21.10 Х/ф «Анна» 00.00 «Выходной, после полуночи» 00.45 Х/ф «Пансионат года»

K1 07.30, 10.20 М/ф 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 11.30 М/ф «Котыаристократы» 13.00 Х/ф «Приключения поварен ка» 14.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 16.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.40 «Большая разница» 19.45 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Женюсь на первой встречной»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00 «Возвращение кота Сме1 танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа1 нии» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05, 13.25 «Загородный дом» 10.40 «Именно сегодня» 11.00 «Магия природы» 11.25 «Сад, огород» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «Бабуля1антикризис» 12.35 М/ф «Трое из Простокваши но», «Сказка о золотом петуш ке» 15.55 «Киноклуб «Покров «Красота Богом созданного мира», 1 с. 16.35 М/ф «Про Сидорова Вову» 16.50 Т/с «Приключения молодого Индианы Джонса», 21 с. «Скандал 1920го» 18.30 «Обитатели дома Винздоров» 19.20 Х/ф «Гуляка» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Гений, два земляка и пте нец» 22.20 «Не первый взгляд» 00.50 «Телечат»

2+2 06.00 07.00 08.55 11.00 19.00 20.45 00.00 02.10

М/ф Д/п «Элита ВДВ» Х/ф «Десант» Т/с «Гончие5» Х/ф «Сорок» Х/ф «Крепкий орешек4» Х/ф «Новая земля» Х/ф «Черная Рада»

06.00 06.40 09.10 11.00 13.00 16.00 20.00

Сокровище да Винчи Планета динозавров Разрушители мифов Top Gear Пустыни: жизнь на грани Рождение континентов Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Москву» Д/ф «Сталинские соколы. Кры1 латый штрафбат» Д/ф «Прах третьего Рейха» Д/ф «Маэстро» Война внутри нас Современные чудеса Последний из тамплиеров Смарт1шоу Мистическая Украина Следователи и экстра1 сенсы

MEGA

22.00 22.30 23.00 00.00 01.00 03.00 03.30 04.10

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 Х/ф «Северное сияние» 05.35, 06.15 Х/ф «Там, где есть счас тье для меня» 06.00, 09.00, 12.00 Вести 07.45 «Планета собак» 08.15 «Субботник» 09.10, 12.20 Вести1Москва 09.25 «Городок» 09.55, 00.50 Х/ф «Человек с другой стороны» 12.30 «Вся Россия» 12.45 «Честный детектив» 13.15 Х/ф «Черная метка» 16.55 «Субботний вечер» 18.00 Вести в субботу 18.45 «Танцы со звездами». Сезон 1 2013 г. 21.20 Х/ф «Мамина любовь» 23.15 Х/ф «Все не случайно» 02.35 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 06.50, 12.50 Х/ф «Ванька» 07.30, 13.30 Х/ф «Небесные ласточ ки», 2 с. 09.45, 15.45 Х/ф «Одиножды один» 11.30 Х/ф «Не ставьте Лешему кап каны...» 17.30, 23.30 «Веселые ребята» 19.30, 01.30 Х/ф «Достояние респуб лики», 2 с. 21.50 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»

REN TV 07.40 «Чистая работа» 08.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 10.30 «Новости 24» 11.00 «Военная тайна» 14.00 «Секретные территории» 15.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16.00 «Представьте себе» 17.00 «Неделя с Марианной Макси1 мовской» 18.15, 00.20 Х/ф «Сволочи» 20.15 Т/с «Последний бронепоезд»

ТНТ1

09.30 Смартшоу 10.00 Д/с «Мистическая Украина» 10.45, 21.20 Осенняя кухня 11.30 Х/ф «Муж посла», 5, 6 с. 14.45, 23.45 Х/ф «Трест, который лопнул» 18.00, 22.05 Легенды уголовного ро1 зыска 18.30 Х/ф «Миллион в брачной кор зине» 20.00 Подробности 20.30 Большая разница по1украински 22.35 Х/ф «Только в мюзикхолле»

06.05 М/с «Бен 10» 06.30 М/с «СканТуГоу» 07.00, 21.20 «Дом12» 08.00 «Два с половиной повара». Про1 грамма 08.30 «Про декор». Программа 09.00 Школа ремонта 10.00 «Дурнушек.net». Программа 10.30 «Битва экстрасенсов» 12.00 «Comedy Woman» 13.00 «Камеди Клаб» 14.00 «Comedy Баттл. Без границ», 27 с. 15.00 «STAND UP», 9 с. 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «НЕZЛОБ» 18.00 Х/ф «Властелин колец: Брат ство Кольца» 22.20 «Дом12» 22.50 Х/ф «Девушка, которая игра ла с огнем»

TBI

TVCI

06.00 «Сегодня» 07.00, 00.40, 03.00 Музыкальный ав1 томат 08.00 Вокруг света 09.00, 16.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 10.00, 21.00 TBiNews

06.00, 00.45 Классика мирового кино. «Тарзан» 07.15 М/с «Робин Гуд» 08.25 «АБВГДейка» 08.55, 23.25 Д/ф «Они сражались за Родину» 09.55 «Русский вопрос»

ИНТЕРПЛЮС

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

Зах. 14.22 Сх. 04.08 Остання чв. 25 листопада

10.15, 17.00 Базар_ІТ 10.30, 19.30 Частные новости 11.00 Девять месяцев 12.00, 20.00 Страна Боксеров 13.00, 02.00 Третий звонок 14.00 Знак восклицания 15.00 Стоп1кадр 17.30 Автомандры 18.00 ЖИВЯком 18.30 World Stories. Международные корреспонденты 19.00 DOUBLE ЯТЬ 21.30 Спорт 22.00, 04.30 Музыка для взрослых 23.00 Х/ф «Генрих IV»

21.00

10.35, 16.35 Д/с «Выжить в дикой при1 роде» 11.30, 17.30, 00.30 События 11.45 «Сто вопросов взрослому» 12.20 М/ф «Тайна страны Земляни ки» 12.40 Д/ф «Лунатики. Тайная жи1 знь» 13.20 Т/с «Конец света» 15.05 «Браво, артист!» Анатолий Папа1 нов 17.45 Т/с «Такова жизнь» 19.30 «Давно не виделись!» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Приют комедиантов. «Путь к сла1 ве»

НОСТАЛЬГИЯ 06.40 «Поэт Станислав Красовицкий читает свои стихи». 2005 г. 2 ч. 07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 08.00 «Рожденные в СССР» 09.00 «Взгляд» 11.00 «Телемемуары» 11.30 Х/ф «Почти смешная исто рия», 2 с. 14.00 «Колба времени» 15.00 «Кинопанорама» 16.00 «Было ВРЕМЯ» 16.55 Х/ф «Общая стена» 17.15 «Новости поп1музыки» 18.25 «Под знаком зодиака. Стрелец» 20.00 Х/ф «Однажды в декабре» 21.15 «Зима 1 зима» 22.00 «Час избирателя». Передача с участием Г. Зюганова, В. Жири1 новского и А. Кашпировского. 1993 г. 23.00 «Возможно все» 23.40 Т/ф «Человек со стороны», 2 ч. 00.40 «Поэт Станислав Красовицкий читает свои стихи», 2005 г. 1 ч.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Колледж» 06.30, 11.50, 19.10 «Осторожно, мо1 дерн!» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 12.30, 15.00, 15.40 «Минутка для ребенка» 08.20, 18.35 «Искусство есть» 09.00, 20.10 «Профессиональные игры» 09.30 Х/ф «Агент 117: Шпионское гнездо» 11.30, 15.15 «Добрый день, садитесь» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Большие приключения в Африке» 18.00 «33 квадратных метра» 19.50 «Звездные посиделки» 21.00 Х/ф «Неудачники»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 14.00, 14.15 Лыжное двоебо1 рье. Кубок мира 10.30, 12.15 Лыжные гонки. Кубок мира 15.15 Санный спорт. Кубок мира 16.00, 02.15 Биатлон. Кубок мира 17.45 Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира 19.45 Автогонки: Чемпионат мира по эндуранс Бахрейн 21.00, 22.30 Горные лыжи. Кубок мира 23.00 Конный спорт.Стокгольм 00.00 Конный спорт. Скачки 00.15 Керлинг. Чемпионат Европы

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 08.00, 22.30 Бокс. Андре Уорд 1 Эдвин Родригес 10.30 Бойцовский клуб 11.30 Cliff Diving 12.30, 13.00 Новости 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 13.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд (Швеция). Спринт. Женщины 15.00 Хоккей. КХЛ. Северсталь 1 Дина1 мо (Москва) 16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд (Швеция). Спринт. Мужчины 17.40 Регби. Чемпионат мира. Финал 19.40 Армрестлинг. Кубок мира. Польша. Права рука

СПОРТ 08.00, 12.00, 16.25 Новости 08.15, 16.40 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 16.45 «Байки старого болельщи1 ка» 08.40 «Trans World Sport» представля1 ет. «Спортивный глобус» 09.15 Американский футбол. Чемпио1 нат NFL. «Dallas» 1 «Oakland» 12.30 Родео. «Bull Riders» 13.25 «Sochi1Плюс». Конькобежный спорт. Этап Кубка мира в Казах1 стане 16.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эльче» 1 «Атлетико» 18.55 «Шесть на шесть»

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, НИКОН, ЛАЗАР, МИХАЙЛО 19.30 «Sochi1Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в США. Женщины. Супергигант 20.55 «Sochi1Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Кана1 де. Мужчины. Скоростной спуск 22.10 Регбилиг. Чемпионат мира в Ан1 глии. Финал 00.00 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Мачерата» 1 «Моде1 на»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.10, 21.45, 01.00 Футбол NEWS 06.15 Чемпионат Италии. Предисло1 вие к туру 06.45 Futbol Mundial 07.20 Чемпионат Испании. Предисло1 вие к туру 08.00 Металлург (Д) 1 Ворскла. Чемпи1 онат Украины 10.25 «Один на один с Гамулой». А. Мостовой, 2 ч. 11.25 Чемпионат Англии. Предисловие к туру 12.00 Топ1матч 12.20 Шахтер (Д) 1 Сосьедад. Лига Чем1 пионов УЕФА 14.30, 15.30, 18.00, 20.30 Футбол LIVE 15.55 LIVE. Говерла 1 Таврия. Чемпио1 нат Украины 18.25 LIVE. Ильичевец 1 Металлист. Чемпионат Украины 20.55 LIVE. Реал 1 Вальядолид. Чемпи1 онат Испании 22.55 LIVE. Эспаньол 1 Сосьедад. Чем1 пионат Испании 01.25 Говерла 1 Таврия. Чемпионат Ук1 раины

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Марьяис кусница» 02.15, 08.15, 14.15 М/с «Ванюша и космический пират», №3. мультфильм «Остров оши бок» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 13 с. Легенды и мифы Древней Греции «Лаби ринт. Подвиги Тесея». Мульт фильм «Трубка и медведь» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Эта тревож ная зима», 1975 г., русские на родные сказки «Петушокзо лотой гребешок» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина1балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки1чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Каспер: школа страха 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30 Шоу Даффи Дака 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Лалалупсы» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40 Умелец Менни 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 13.30 Мультфильм 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 27

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 01 грудня ТВ УТ1 07.05 07.30 09.00 09.50 10.15 10.40 11.30 12.25 13.30 13.55 15.55 16.55 17.50 18.40 19.20 20.30 20.40 20.50 21.00 21.55 22.15 22.55 23.00 23.35

Барышня и кулинар «Жена» Шеф1повар страны Окраина «Путешествуй по свету» Как Ваше здоровье? Шаг к звездам Биатлон. Кубок мира. Гонка пре1 следование (жен.) Золотой гусь Баскетбол. Чемпионат Украины. Суперлига Биатлон. Кубок мира. Гонка пре1 следование (муж.) Караоке для взрослых Честь имею пригласить Деловой мир. Неделя Вечер памяти Назария Яремчу1 ка Мы хотим, чтобы вы знали Главный аргумент Официальная хроника Итоги дня Политтеатр Концерт «Здрастуй, родное село» Тройка, Кено, Максима Эра бизнеса. Итоги Олимпийский вызов

ИНТЕР 04.55 «Большая Разница по1украин1 ски» 05.40 Х/ф «Любовь и голуби» 07.30 Международный фестиваль юмора «Юрмала12012» 09.25 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 11.00 «Осенняя кухня» 12.00 Т/с «Школа для толстушек» 16.05 Х/ф «Лесное озеро» 18.00 Шоу «Одна семья» 20.00 «Подробности недели» 21.00 Т/с «Диван для одинокого мужчины» 01.00 Х/ф «... В стиле джаз» 02.30 Подробности недели 03.15 Д/ф «Владимир Меньшов. Ре1 жиссер своего времени» 03.55 Х/ф «Настоятель2»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. 1 2014 г. 08.00 «Маски1шоу» 10.00 «Днепр1футбол» 11.00 «Алеф 1 в наше время» 11.30 «Вояж» 11.45 «Территория красоты» 11.50 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.00 Т/с «Приключения Мерлина» 15.20 Про Лигу Чемпионов. Дайджест 16.10 Про Лигу Европы. Дайджест 16.50 ЧУ 18 Тур. Волынь 1 Металлург1З 19.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «Защитник» 01.05 Х/ф «Хищник Юрского перио да» 02.25 Х/ф «Яма» 03.50 Х/ф «Дальний выстрел»

11 КАНАЛ 08.00 09.40 10.10 10.30 11.00 11.20 11.45 12.10 15.00 16.45 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50 23.10

Х/ф «Отрывки» Тележурнал «Пассаж» «Родительский клуб» «Просто собака» «Картины мира» «Дачные затеи» Безумный автостоп Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» М/ф «Три богатыря на дальних берегах» Т/с «Кухня» «Oscar Models TV Show» «Вечерний разговор» «36, 6» «Интересное кино» «Новости недели» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Х/ф «Шопокоп» Х/ф «Тачка 19»

1+1

5 КАНАЛ

07.50 М/ф 08.25, 19.30 «ТСН» 09.00 «Лото1Забава» 10.00 «Смакуем» 10.40 Х/ф «Соседи» 20.15 «Битва хоров» 22.15 «Светская жизнь» 23.20 Что? Где? Когда? 00.25 Х/ф «Альманах украинских короткометражных фильмов»

06.30, 07.30, 18.40, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.10 Бизнес1время 06.45, 00.00 Местное время 06.55, 10.50, 11.50, 13.50, 14.50, 18.10, 19.20, 20.20 Тема/Хро1 ника недели 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Время новостей 07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20 Вре1 мя спорта 07.15, 12.10, 14.10, 19.25, 23.55 По1 года в Украине 07.35 180 градусов 08.35 Феерия путешествий 09.10, 19.35 Большая политика 09.35 Окно в Америку 10.15 Здоровые истории 11.15 Трансмиссия1тест 11.35 Технопарк 12.35 Жизнь интересна 13.35 Мотор 14.35 Игра судьбы 15.35 Машина времени 16.35 Фактор Безопасности 17.35 Новости Киевщины 20.35 Дорогие депутаты 21.00 Итоги недели 21.40 Время1Тайм 22.00 Территория закона 22.35 Кино с Яниной Соколовой

СТБ 07.05 «Едим дома» 08.30, 11.00 «МастерШеф 1 3» 09.00 «Все буде смачно!» 10.00 «Караоке на Майдане» 14.45 «Х1Фактор 1 4» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.15 «Один за всех» 22.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.15 07.45 08.40 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 10.50 11.30 12.00 12.30 13.00 15.10 19.00 19.40 20.30 21.00 22.50

М/ф «Детали» «Погляд» «Смотреть всем!» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Представьте себе» «По закону чести с Иваном Сту1 паком» «Автотема» «100 процентов» «Седмица» Х/ф «Завтрак на Плутоне» «Михаил Задорнов. Россия1Ро1 дина хрена» «В монголию на двух колесах» «Тип1топ» «PostSсriptum» Х/ф «Катись» «Военная тайна»

ICTV 06.50 07.40 08.00 08.45 11.00 11.45 12.10 14.10 16.40 18.45 19.55 20.30 20.50 23.00

Квартирный вопрос Анекдоты по1украински Дача Х/ф «Двойной удар» Козырная жизнь Так$i «Машина времени» Х/ф «V Центурия» Х/ф «Ворошиловский стре лок» Факты недели Наша Russia ПуТевая страна Х/ф «Бригада. Наследник» Х/ф «Сволочи»

TET 07.30 07.55 08.30 09.00 09.40 10.05 10.40 11.30 13.25 15.30 17.40 18.45 19.50 20.55 22.00 00.00

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» М/ф «Шевели ластами, Сем ми2» Х/ф «101 далматинец» Х/ф «Школа супергероев» Даешь, молодежь! Страна У Виталька Т/с «Восьмидесятые» Остановите, я влюбилась! Х/ф «Индиго»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 М/ф 06.30 Фабрика идей 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини1 ка 09.00 Стендап 09.45 Проекты и реалии 10.45 Краеведческое путешествие 11.20 М/ф «Маугли» 12.50 Д/ф «Вкусы культур» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Магия природы» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.50 Х/ф «Домовик и кружевница» 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Охота на лис» 19.15 Испробуй на себе 19.45 «Будьте здоровы» 20.45 Истории с Бородой 21.10 Х/ф «Поворот»

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ провідного спеціаліста відділу загальної середньої освіти управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту за освітньоква ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посадах спеціаліста I або II категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років, достатній рівень володіння державною мовою, практикою за стосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, основ ними принципами роботи на комп'ютері. Особи, які бажають брати участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копію доку ментів про освіту, декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї родини за формою, затвердженою Міністерством фінансів. Термін подання документів на конкурс 30 днів від дня опубліку вання оголошення. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, кімната 211, тел. 7708216.

НТН 07.30 11.30 12.00 13.00 15.00 19.00 23.20

Т/с «Тайны следствия 6» «Легенды уголовного розыска» «Агенты влияния» Х/ф «Хорошие и плохие» Т/с «Дальнобойщики» Т/с «Пандора» Д/с «Тайны советского дефици1 та» 00.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8»

НТВМИР 05.10 «Женский взгляд» 06.00, 08.00, 11.00 «Сегодня» 06.20 М/с 06.50, 03.50 Их нравы 07.25 «Первая передача» 08.20 Едим дома! 08.55 «Чудо техники» 09.25 Дачный ответ 10.25 Золотая пыль 11.25 Своя игра 12.15 Спасатели 12.35 Следствие вели... 13.30 Т/с «Глухарь» 15.25 «Очная ставка» 16.25 «Чрезвычайное происшествие» 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 17.50 Х/ф «Гончие: Хорошие парни» 21.25 Т/с «Знаки судьбы3» 23.15 «Железный еврей Сталина» 00.20 «Судебный детектив» 01.30 Х/ф «Глинка»

ENTER 05.45 10.00 11.35 17.20 19.20 20.40 22.25 23.45

Сх. 07.37 Зах. 15.57 Трив. дня 08.20

Советские мультфильмы Х/ф «Назначение» Х/ф «12 стульев» Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» Х/ф «Подкидыш. ч/б» Х/ф «Три плюс два» Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» Х/ф «Человек с бульвара Ка пуцинов»

27 КАНАЛ 07.00 08.00 08.30 09.00

М/с «Лалалупсы» М/с «Дружба это чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40 Умелец Менни 10.00 «Калейдоскоп секретов» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 07.40 «Смешарики. ПИН1код» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.35 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.15 К 4001летию царской династии. «Романовы» 12.25 Х/ф «Школьный вальс» 14.25 «Ералаш» 15.00 К 351летию «АиФ» 16.45 «Ледниковый период» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 «Повтори!» Пародийное шоу 23.30 Х/ф «Жестокий романс»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.40 События 07.00 Х/ф «Карусель» 09.00 Мир на вкус 10.00, 11.00 Тайны звезд 12.00 Т/с «Костер на снегу» 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Интер ны» 19.00 События недели 20.00 Как две капли 23.30 Великий футбол

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.15 06.45 07.45 08.00 09.40 11.25 12.10

Украина чудес Ревизор Церковь Христова Х/ф «Отрывки» Пой, если сможешь Безумный автостоп Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 15.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 16.45 Т/с «Кухня» 19.30 Война миров. Ревизор против Шефа 21.20 Х/ф «Шопокоп» 23.10 Х/ф «Тачка19» 01.00 Х/ф «Бесконечный мир» 02.45, 03.45 Зона ночи 02.50 Благословляю і молюся 03.15 Митрополит Дмитро Могила 03.50 Вище неба 04.20 Зона ночі. Культура 04.25 Микола Лисенко

ТОНИС 06.00 Х/ф «Калина красная» 07.35, 20.10 «Кумиры» 07.50, 20.00 «Цивилизация іncognita» 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 Сверхчеловеки 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.20 Х/ф «Страх высоты» 13.35 За семь морей 14.45, 00.20 Д/с «Дикая Аравия» 15.50 «Мелодия двух сердец», 1 с. 17.15 Д/с «Суровая планета» 17.50 «Модные истории с Оксаной Но1 вицкой» 18.30 «Мир за неделю» 19.00 Великие династии: Строгановы 20.40 «Светские хроники» 21.10 Зов крови 22.10 Х/ф «Нежность»

K1 07.30, 10.00 М/ф 08.30 М/ф «Котыаристократы» 10.50 Х/ф «Первая дочь» 13.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45 «КВН» 17.10 «Вечерний квартал» 19.00 Х/ф «Железный человек2» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Падший2»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05 «Возвращение кота Сме1 танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа1 нии» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05, 10.40, 13.25 «Загородный дом» 10.45, 12.30 «Бабуля1антикризис» 10.55 «Магия природы» 11.20 «Сад, огород» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.35 М/ф «Приключения Васи Ку ролесова», «Петя и волк», «Одна лошадка белая» 15.55 «Киноклуб «Покров «Красота Богом созданного мира», 2 с. 16.40 М/ф «Колобок» 16.55 Т/с «Приключения молодого Индианы Джонса», 22 с. «Бе зумие Голливуда» 18.35 М/ф «Ну, погоди!» 19.00 «Мир цветов» 19.20 Х/ф «Женщина на воскресе нье» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Гений, два земляка и пте нец» 22.20 «Не первый взгляд» 00.00 «Короткие встречи» 00.15 «Под знаком Нобеля» 00.50 Преступление и наказание, 1, 2 ч.

ИНТЕРПЛЮС 09.30 10.05 10.40 11.25 12.10 15.25

Школа доктора Комаровского Все для мамы Орел и решка. Назад в СССР Большая разница по1украински Х/ф «Трест, который лопнул» Х/ф «Миллион в брачной кор зине» 17.00, 23.10 Концерт Михаила Поплав1 ского «Я 1 украинец» 18.55 Х/ф «Только в мюзикхолле» 20.00 Подробности недели 20.45 Х/ф «Темная ночь» 22.25 Д/с «Мистическая Украина»

TBI 06.00, 03.00 Музыкальный автомат 08.00, 04.30 Музыка для взрослых 09.00, 16.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 10.00 Девять месяцев 11.00 ЖИВЯком 11.30, 18.30 Aрт City 12.00 Х/ф «Генрих IV»

Зах. 05.22 Сх. 14.59 Остання чв. 25 листопада

13.40 Частные новости 14.10 Базар_ІТ 14.40 TBiNews 15.00 Homo sapiens 17.00 Третий звонок 18.00 DOUBLE ЯТЬ 19.00, 01.00 Откровенно с Виталием Портниковым 20.00 Стоп1кадр 21.00 Знак восклицания 22.00, 02.00 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Другая сторона постели»

15.00 «Приглашает Борис Ноткин» 15.25 «Хроники московского быта. «Звезду на нары» 16.05 М/ф «Чудесный колоколь чик» 17.15 Т/с «Такова жизнь» 18.50 Концерт, посвященный Дню су1 дебного пристава 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Т/с «Пулядура 2. Агент поч ти не виден»

2+2

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 М/ф 07.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. 1 2014 г. 08.00 «Маски1шоу» 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.00 Т/с «Приключения Мерлина» 15.20 Про Лигу Чемпионов. Дайджест 16.10 Про Лигу Европы. Дайджест 16.50 ЧУ 18 Тур. Волынь 1 Металлург З 19.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «Защитник» 01.05 Х/ф «Хищник Юрского перио да» 02.25 Х/ф «Яма» 03.50 Х/ф «Дальний выстрел»

07.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 08.00 «Колба времени» 09.00 «Кинопанорама» 10.00 «Было ВРЕМЯ» 10.55 Х/ф «Общая стена» 11.15 «Новости поп1музыки» 12.25 «Под знаком зодиака. Стрелец» 14.00 Х/ф «Однажды в декабре» 15.15 «Зима 1 зима» 16.00 «Вечерние мелодии» 17.00 «Рожденные в СССР» 18.00 «Вокруг смеха» 19.00 «Пополам» 20.30 Что? Где? Когда? 22.00 «Театр + TV» 23.05 «Маленький концерт» 23.30 Х/ф «Почти смешная исто рия», 1 с. 00.40 «Поэт Станислав Красовицкий читает свои стихи», 2005 г., 2 ч.

MEGA 06.00 09.10 11.00 13.00 16.00 19.00 23.00 00.00 01.00 03.00 03.30 04.10

Рождение континентов Разрушители мифов Top Gear Пустыни: жизнь на грани В поисках приключений Д/ф «СССР. Крушение» Война внутри нас Современные чудеса Последний из тамплиеров Смарт1шоу Мистическая Украина Следователи и экстрасенсы

РТР «ПЛАНЕТА» 03.45 Х/ф «Нечаянная радость» 06.55 «Сам себе режиссер» 07.40 «Утренняя почта» 08.20 Вести1Москва 09.00, 12.00 Вести 09.15 Смехопанорама 09.45 «В мире животных» 10.25 Х/ф «Моя улица» 12.20 Х/ф «Мамина любовь» 14.15 Х/ф «Последняя жертва» 16.05, 01.25 «Смеяться разрешается» 18.00 Вести недели 19.30 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 21.35 «Воскресный вечер с Владими1 ром Соловьевым» 23.20 Х/ф «Отчим» 03.00 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Достояние респуб лики», 2 с. 09.50, 15.50 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 11.30 «Веселые ребята» 17.30, 23.30 Х/ф «...А зори здесь ти хие», 2 с. 20.40 Х/ф «Медведь» 21.30 Х/ф «Фонтан»

REN TV 06.15 Т/с «Знахарь: Охота без пра вил» 21.15 «Репортерские истории» 21.45 «Неделя с Марианной Максимов1 ской» 23.00 «Смотреть всем!» 00.30 Х/ф «Каменная башка»

ТНТ1 06.00 М/с «Слагтерра»«Рассвет сла гов» 06.30 М/с «Черепашкининдзя» «Решающее сражение. Часть 2 06.55 «Первая Национальная лотерея» 07.00, 21.00 «Дом12» 08.00 «Два с половиной повара. От1 крытая кухня». Кулинарное шоу 08.30 «Фитнес». Программа 09.00 Школа ремонта 10.00 «Перезагрузка». Программа 11.10 Х/ф «Властелин колец: Брат ство Кольца» 14.35 Х/ф «Темный рыцарь» 17.30 «ТНТ. MIX», 35 с. 18.00 «Битва экстрасенсов» 19.30 «STAND UP», 11 с. 20.30 «Наша Russia» 22.00 «Дом12» 22.30 Х/ф «Девушка, которая взры вала воздушные замки»

TVCI 06.00, 01.10 Классика мирового кино. «Сестра его дворецкого» 07.25 М/ф «Братья Лю» 07.55 Х/ф «Честное волшебное» 09.05 «Православная энциклопедия» 09.30 «Барышня и кулинар» 09.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас1 ла любовь» 10.35, 16.25 Д/с «Выжить в дикой при1 роде» 11.30, 00.55 События 11.45 «Дефиле по1русски» 12.10 «Смех с доставкой на дом» 13.00 Х/ф «Подсудимый» 14.30 Московская неделя

ГУМОР 05.00 Х/ф «Герой семьи» 06.30, 11.50, 19.10 «Осторожно, мо1 дерн!» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 12.30, 15.00, 15.40 «Минутка для ребенка» 08.20, 18.35 «Искусство есть» 09.00, 20.10 «Профессиональные игры» 09.30 Х/ф «Большие приключения в Африке» 11.30, 15.15 «Добрый день, садитесь» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Спросить разрешение детей!» 18.00 «33 квадратных метра» 19.50 «Звездные посиделки» 21.00 Х/ф «Красотки»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира 10.15, 15.15 Лыжное двоеборье. Ку1 бок мира 11.15, 13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 12.00, 14.15, 01.00 Биатлон. Кубок мира 14.00 Зимние виды спорта. Ски1пасс 16.15, 23.00 Снукер. Чемпионат Вели1 кобритании 18.30, 20.00, 21.15 Горные лыжи. Ку1 бок мира 22.55 Зимние виды спорта

XSPORT 06.00, 21.00 Наша рыбалка 08.00, 22.30 Бокс. Лучшие бои UBP. Исмаил Силлах 1 Константин Пи1 тернов 08.40 Армрестлинг. Кубок мира. Польша. Права рука 11.30 Cliff Diving 12.10 Новости 12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд (Швеция). Гонка преследования 13.20 Этот безумный спорт 13.50 Самое вызывающее видео 14.20, 20.10 Биатлон. Кубок мира. Эс1 терсунд (Швеция). Гонка пресле1 дования. Мужчины 15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Муж1 чины. Киль 1 Висла (Польша) 16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Рига) 1 Атлант 19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд (Швеция). Гонка преследования. Женщины

СПОРТ 08.00, 16.10, 00.45 Новости 08.15, 01.00 «Связь времен» 08.20 «Личный тренер» 08.35, 01.05 «Байки старого болельщи1 ка» 08.40 Регбилиг. Чемпионат мира в Анг1 лии. Финал 10.25 «Trans World Sport» представля1 ет. «Спортивный глобус» 10.55, 01.10 «Sochi1Плюс». Конько1 бежный спорт. Этап Кубка мира в Казахстане 14.25 «Сочи12014» 15.35 «Шахматное обозрение» 16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер» 1 «Айнтрахт» (Фр.)

Іменинники дня: ПЛАТОН, РОМАН

18.30 «Sochi1Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в США. Женщины. Гигантский слалом. 11я попытка 19.55 «Sochi1Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Кана1 де. Мужчины. Супергигант 21.10 Фрирайд. Проект «Ride the Planet 1 2012». Червиния 21.30 «Sochi1Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в США. Женщины. Гигантский слалом. 21я попытка 22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Летувос Ритас» 1 «Локомотив»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 12.35, 16.45, 21.05, 00.35 Футбол NEWS 06.15 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 07.20, 11.35 Futbol Mundial 08.00 Ильичевец 1 Металлист. Чемпи1 онат Украины 10.20 Д/с «Back in the USSR». «Днепр» 11.00, 20.25, 00.00 Журнал. Лига Чем1 пионов УЕФА 12.00, 12.55, 15.30 Футбол LIVE 13.25 LIVE. Заря 1 Днепр. Чемпионат Украины 15.55 LIVE. Аталанта 1 Рома. Чемпио1 нат Италии 18.05 LIVE. Ман Сити 1 Суонси. Чемпи1 онат Англии 20.10 Топ1матч 21.20 «Великий футбол» 22.55 LIVE. Атлетик 1 Барселона. Чем1 пионат Испании 00.55 Заря 1 Днепр. Чемпионат Украи1 ны

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Мио, мой Мио» 02.35, 08.35, 14.35 М/с «Ванюша и великан», №4. Мультфильм. «Гномы и горный король» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 14 с. Легенды и мифы Древней Греции, «Пер сей». Мультфильм «Дудочка и кувшинчик» 04.00, 10.00, 16.00 М/ф «Синяя пти ца». «Сборник мультфильмов. «Миллион в мешке». «Как Ежик и Медвежонок встреча ли Новый год» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина1балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки1чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Каспер: школа страха 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Шоу Даффи Дака 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.10 Усолапокот 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Лалалупсы» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40 Умелец Менни 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 13.30 Мультфильм 15.00 М/с «Крякбряк» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com


28 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Єропкіна Ольга Миколаївна, Єроп кіна Людмила Ігорівна, останнє місце проживання: м. Дніпродзер жинськ, бул. Будівельників, 26, кв. 17, викликаються у відкрите судове за сідання в якості відповідачів на 09.00 11 грудня 2013 року по справі Ралдугіної Вікторії Георгіївни до Єропкіної Ольги Миколаївни, Єропкі ної Людмили Ігорівни про визнання договору купівліпродажу нерухомо го майна дійсним та визнання права власності. Відкрите судове засідан ня по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Гнєзділо ва В.Є. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинсь ка за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідачі Єропкіна О.М., Єропкіна Л.І. вважаються повідомле ними про час та місце розгляду спра ви. У разі їхньої неявки справу буде розглянуто за їхньої відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Слобд ченка Сергія Григоровича у відкрите судове засідання, яке відбудеться 26 листопада 2013 року о 09 год. 30 хв. по цивільній справі № 2/205/3198/ 2013 за позовом Комунального підприємства «Жилсервіс5» Дніпро петровської міської ради до Слобд ченка Сергія Григоровича, третя осо ба Ленінський РВ ДМУ ГУ ДМС Ук раїни в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втра тила право на користування житло вим приміщенням, у приміщенні Ле нінського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Коробова, 6, каб. 223. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Врона А.О) викликає у судове засідання відповідача Бондаренко Світлану Віталіївну, Бондаренко Вікторію Олегівну по справі за позо вом Комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» про стяг нення боргу за спожиту теплову енергію. Останнє місце проживання відповідача: вул. Войнової, 16/55, м. Павлоград, Дніпропетровська об ласть. Судове засідання призначено на 25 листопада 2013 р. о 09.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі не явки відповідача у судове засідан ня справа, згідно з вимогами ЦПК Ук раїни, може бути розглянута за його відсутності. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться цивіль на справа № 185/10706/13ц за по зовом Комарницького Омельяна Оме льяновича до Комарницької Людми ли Володимирівни про втрату права. Відповідач Комарницька Людмила Володимирівна викликається у судо ве засідання на 22.11.2013 року о 09.00 у приміщення Павлоградсько го міськрайонного суду Дніпропет ровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407. Суддя Шаповалова І.С. Після опублікуван ня об’яви в пресі відповідач вва жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі не явки Комарницької Людмили Воло димирівни справу буде розглянуто за її відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Кри вошею Любов Михайлівну у судове засідання, яке відбудеться 26 листо пада 2013 року об 11.00 по цивільній справі за позовом Компанії «Хагворт Менеджмент Лімітед» до Криво шеї Л.М., Дніпропетровської міської ради, Тарасової І.О., третя особа Реєстраційна служба Дніпропет ровського МУЮ; за участю прокуро

ра прокуратури Дніпропетровської області, про звернення стягнення на предмет іпотеки. Справа буде роз глядатись під головуванням судді Бібіка М.М. У випадку неявки відпо відача у судове засідання він вва жається належно повідомленим про місце, день та час його проведення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Лукі ну Анжелу Олександрівну у судове засідання, яке відбудеться 26 листо пада 2013 року о 16 год. 30 хв. по цивільній справі за позовом Компанії «Хагворт Менеджмент Лімітед» до Лукіної А.О., Дніпропетровської міської ради, Тарасової І.О., третя особа Реєстраційна служба Дніпро петровського МУЮ; за участю проку рора прокуратури Дніпропетровської області, про звернення стягнення на предмет іпотеки. Справа буде роз глядатись під головуванням судді Бібіка М.М. У випадку неявки відпо відача у судове засідання він вва жається належно повідомленим про місце, день та час його проведення. Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 11 грудня 2013 р. о 10 год. 30 хв. у залі суду 304 за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде розглядатись ци вільна справа за позовом Лабяка Юрія Володимировича до Лабяк Світлани Леонідівни про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням. Останнє місцезнаходження відповідача: м. Кривий Ріг, мн 4й Зарічний, 29/72. У разі неявки відпо відача до суду у зазначений день справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі документів. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Носен ка Едуарда Сергійовича в якості відповідача у судове засідання, яке відбудеться 29 листопада 2013 року о 12.00 по цивільній справі № 2/205/ 3150/2013 за позовом Скоробогать ко Ю.В. до Носенка Е.С. про усунен ня перешкод у користуванні власні стю у приміщенні Ленінського ра йонного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 223. Камінній Ользі Володимирівні з’я витись у судове засідання 04 грудня 2013 року о 14.00 до АмурНижньод ніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселі вська, 9, каб. 9, як відповідачці по цивільній справі № 199/7344/13, 2/ 199/2752/13 за позовом Самарської Валентини Андріївни та Самарсько го Артема Анатолійовича про відшко дування шкоди внаслідок ДТП. У разі неявки відповідача у судове засідан ня справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних ма теріалів та постановлено заочне рішення. Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 11 грудня 2013 року о 10.00 в залі судових зас ідань 310 буде слухатись цивільна справа Єрмошиного Юрія Петровича, Єрмошиної Людмили Костянтинівни до Тверденко Тетяни Юріївни, Твер денко Ольги Валеріївни про визнан ня права власності на майно в поряд ку набувальної давнини. У разі не явки відповідачів у судове засідан ня без поважної причини та непові домлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних по справі доказів. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться цивіль на справа № 185/9704/13ц за позо вом Крисанова Євгена Олександро вича, Крисанової Людмили Миколаїв ни до Вітер Наталі Геннадіївни, Віте ра Володимира Івановича, Вітер Елео нори Володимирівни про усунення

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÎÂÛÅ È Á/Ó ÍÀ MAN, MERCEDES, VVOL OL OLVVO, SCANIA, DAF DAF,, IVECO, RENAUL RENAULTT È ÄÐ ÄÐ.. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ Ê ÏÐÈÖÅÏÀÌ È ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏÀÌ. ÒÅËÅÔÎÍ (067) 636-44-90.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

перешкод у здійсненні права влас ності. Відповідачі Вітер Наталя Ген надіївна, Вітер Володимир Іванович, Вітер Елеонора Володимирівна ви кликаються у судове засідання на 25.11.2013 року о 08 год. 15 хв. у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407. Суддя Шаповалова І.С. Після опублікуван ня об’яви в пресі відповідачі вважа ються повідомленими про дату, час та місце розгляду справи. У разі не явки Вітер Наталі Геннадіївни, Віте ра Володимира Івановича, Вітер Елеонори Володимирівни справу буде розглянуто за їхньої відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Фісен ка Олександра Сергійовича в якості відповідача у судове засідання, яке відбудеться 28 листопада 2013 року о 10 год. 30 хв. по цивільній справі № 2/205/3570/2013 за позовом Фісенко Т.С. до Фісенка О.С. про ви знання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Зобов’язати вчинити певні дії у приміщенні Ленінського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 223. Грибанову Євгену Анатолійовичу з’явитись у судове засідання 03 груд ня 2013 року о 16 год. 30 хв. до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відпові дачу по цивільній справі № 199/ 7063/13ц, 2/199/2666/13 за позо вом Яцути Ігоря Олександровича до Грибанова Євгена Анатолійовича про стягнення боргу. У разі неявки відповідача у судове засідання спра ва буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом Дніпропетровської міської ради до Назарова Дмитра Юрі йовича, третя особа Інспекція дер жавного архітектурнобудівельного контролю у Дніпропетровській об ласті, про знесення самочинного бу дівництва. Відповідач Назаров Д.Ю. викликається у судове засідання на 26 листопада 2013 року о 10.00 у приміщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опублікування об’яви в пресі відпо відач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Назарова Д.Ю. справу буде розглянуто за його відсутності. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання Петру шевську Тетяну Василівну як відпов ідача по цивільній справі №183/ 3221/13ц за позовом Пашковського Юрія Володимировича до Петру шевської Тетяни Василівни про розі рвання договору оренди, зобов’язан ня повернути орендоване майно та сплату заборгованості за орендну плату, яке відбудеться 05.12.2013 року о 16.00 під головуванням судді Городецького Д.І. у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Новомосковськ, пров. Арте мівський, 8. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Довга ля Артема Олександровича та Янчен ка Володимира Олександровича у якості відповідачів у судове засідан ня, яке відбудеться 29 листопада 2013 року о 09 год. 30 хв. по цивільній справі № 2/205/3097/2013 за позовом КП «Жилсервіс5» ДМР до Довгаля А.О. та Янченка В.О. про ви знання осіб такими, що втратили пра во на користування житловим при міщенням, у приміщенні Ленінсько го районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Коробова, 6, каб. 223. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва № 204/7974/13ц, 2204/2785/13 за позовом Чуях Надії Григорівни до Чуяха Олександра Леонідовича про розірвання шлюбу. Відповідач Чуях Олександр Леонідович викликається у судове засідання на 03 грудня 2013 року о 08 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим

про час та місце розгляду справи. У разі неявки Чуяха Олександра Леоні довича справу буде розглянуто за його відсутності. П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання відповідача Маренка Олександра Олексійовича, 16.02.1987 р.н., по цивільній справі за позовом Жук Лідії Василівни до Маренка Олександра Олексійовича про стягнення аліментів на утриман ня малолітньої дитини. Судове засі дання відбудеться о 08 год. 30 хв. 26 листопада 2013 року у приміщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області за адре сою: 52100, вул. Шевченка, 114, зал 2, м. П’ятихатки, П’ятихатський район, Дніпропетровська область (суд дя Митошоп В.М.). Явка до суду обо в’язкова. Роз’яснюємо, що відповід но до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опуб лікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами за вашої відсутності. АмурНижньодніпровський район ний суд м. Дніпропетровська по відомляє Тоцького Євгена Олександ ровича, Тоцьку Вікторію Леонідовну, що 02.12.2013 року о 16 год. 45 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Ситник Н.В. до Ніколаєвої Л.Є., Тоцького Є.О., Тоцької В.Л. про зняття з реєстрації. Судове засідання відбудеться у при міщенні суду за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 16. У випадку вашої неявки суд роз гляне справу за вашої відсутності. При собі мати документ, що по свідчує особу. П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання відповідача Іваницю Альону Олександрівну, 23 грудня 1985 р.н., по цивільній справі за позовом Волощенко Світлани Ва силівни до Іваниці Альони Олександ рівни про стягнення аліментів на утримання дитини. Судове засідання відбудеться о 10 год. 30 хв. 03 груд ня 2013 року у приміщенні П’яти хатського районного суду Дніпропет ровської області за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, зал 4, м. П’яти хатки, Дніпропетровська область, (суддя Легкошерст Ю.В.). Явка до суду обов'язкова. Роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї ни з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по відомленим про час та місце розгля ду справи. І в разі неявки відповіда ча у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами за вашої відсутності. Жовтневий районний суд повідом ляє, що о 10 год. 30 хв. 16 січня 2014 року в залі 307 Жовтневого район ного суду м. Кривого Рогу, розташо ваного за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, відбудеться роз гляд справи за позовом Дубачинсь кої Ірини Василівни в інтересах неповнолітніх Дубачинської Олександ ри Володимирівни, Мельникова Во лодимира Ігоровича до Дубачинської Тетяни Володимирівни, третя особа Служба у справах дітей виконкому Жовтневої районної у місті ради, про позбавлення батьківських прав та встановлення опіки. Явка відповіда ча Дубачинської Тетяни Володими рівни обов’язкова. У разі її неявки судом буде постановлено на розгляд питання про заочний розгляд спра ви за відсутності відповідача. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Кова льова Олександра Олександровича в якості відповідача по цивільній справі № 201/13264/13ц, провад ження 2/201/3667/2013 за позовом Михайленко Валентини Миколаївни в інтересах дитини Ковальової Ана стасії Олександрівни до Ковальова Олександра Олександровича, третя особа Орган опіки та піклування Жовтневої районної у м. Дніпропет ровську ради, про стягнення алі ментів та позбавлення батьківських прав, у судове засідання, яке відбу деться о 10.00 11 грудня 2013 року за адресою: вул. Паторжинського, 18а, м. Дніпропетровськ, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, каб. 7. У випадку неявки відповіда ча у судове засідання справу буде розглянуто в заочному порядку. У провадженні Жовтневого район ного суду м. Кривого Рогу знахо диться цивільна справа за позовом Соляник Ніни Михайлівни до Соляник

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

Жанни Михайлівни, третя особа Криворізьке міське управління УМВС України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користу ванні власне належним майном квартирою. Відповідно до вимог ст. 75 ЦПК України Жовтневий районний суд повідомляє, що об 11 год. 30 хв. 23 грудня 2013 року в залі 307 Жовт невого районного суду м. Кривого Рогу, розташованого за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, відбудеться розгляд справи за позо вом Соляник Ніни Михайлівни до Со ляник Жанни Михайлівни, третя осо ба Криворізьке міське управління УМВС України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у ко ристуванні власне належним майном квартирою. Явка відповідача Соля ник Жанни Михайлівни обов’язкова. У разі її неявки судом буде постанов лено на розгляд питання про заочний розгляд справи за відсутності відпо відача. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ткачен ко Тетяну Вікторівну, Ткаченка Федо ра Вікторовича як відповідачів у су дове засідання по цивільній справі № 2/205/3450/2013 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ткаченко Т.В., Тка ченка Ф.В. про стягнення заборгова ності за кредитним договором, яке відбудеться 21 листопада 2013 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК Ук раїни. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Чернову Тамару Іванів ну, Чернова Сергія Васильовича по цивільній справі за позовом Шеніної Людмили Миколаївни до Чернової Тамари Іванівни, Чернова Сергія Ва сильовича, третя особа П’ята Дніпропетровська державна нотарі альна контора, про визнання права власності у судове засідання, яке відбудеться 19 грудня 2013 року о 10.00. У випадку неявки відповіда ча справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва № 204/7095/13ц, 2/204/2555/13 за позовом Публічного акціонерно го товариства «Банк Кредит Дніпро» до Шиловського Олександра Петро вича про стягнення заборгованості за договором про надання овердраф ту. Відповідач Шиловський Олек сандр Петрович викликається у судо ве засідання на 28 листопада 2013 року о 08 год. 50 хв. у приміщення Кравногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Шиловського Олек сандра Петровича справу буде розг лянуто за його відсутності. Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 09 грудня 2013 р. о 10 год. 40 хв. у залі суду 304 за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде розглядатись ци вільна справа за позовом Передерія Сергія Васильовича до Гостєвої Тетя ни Вікторівни, 3ті особи Гостєва Ольга Іванівна, Некрасова Ганна Се менівна, ОСББ «Цереус4», про ви значення порядку на користування квартирою. (Останнє місцезнаход ження відповідача та 3х осіб: м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 29а/ 12). У разі неявки відповідача до суду у зазначений день, справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доку ментів. Сезько Федора Яківна та Тополен ко Олена Микитівна викликаються на 10.00 03 грудня 2013 року у судо ве засідання в якості відповідачів до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровсько го, 47, по цивільній справі за позо вом Товариства з обмеженою відпо відальністю «Нива2000» до Береж ної Марії Яківни, Коржева Віталія Ва сильовича, Семенюк Анастасії Фео фанівни, Тети Олексія Миколайови ча, Демченко Тамари Василівни, Гулої Надії Степанівни, Сезько Федори Яків ни та Тополенко Олени Микитівни про визнання права власності на нерухо ме майно за набувальною давністю. Суддя Петрюк Т.М. Останнє відоме місце проживання відповідачів:

Сезько Федори Яківни та Тополенко Олени Микитівни: с. Полівське Верх ньодніпровського району Дніпро петровської області. Кириленко Надії Олександрівні з’я витись у судове засідання 10 грудня 2013 року о 10.00 до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселів ська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/6446/13ц, 2/199/2533/13 за позовом Гріншпу на Вадима Федоровича до Кирилен ко Надії Олександрівни про виселен ня. У разі неявки відповідача у судо ве засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наяв них матеріалів та постановлено за очне рішення. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ткачен ко Тетяну Вікторівну, Ткаченка Дени са Федоровича в якості відповідачів у судове засідання, яке відбудеться 27 листопада 2013 року о 09 год. 30 хв. по цивільній справі № 2/205/ 3104/2013 за позовом Ядерного Ген надія Миколайовича до Ткаченко Те тяни Вікторівни в інтересах непов нолітнього Ткаченка Дениса Федоро вича, треті особи Ленінський РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області та Ко мунальне підприємство «Дніпропет ровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради, про усунення пере шкод у користуванні власністю шля хом зняття з реєстрації у приміщенні Ленінського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 223. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Новіко ва Миколу Петровича, Мезинову Ка рину Олександрівну, МоисеєвуОме л’яненко Римму Павлівну в якості відповідачів по цивільній справа № 201/10794/13ц, провадження 2/ 201/3075/2013 за позовом Карапиш Олени Миколаївни до Новікова Ми коли Петровича, Мезинової Карини Олександрівни, МоисеєвоїОмел’я ненко Римми Павлівни, третя особа Головне управління Державної міграційної служби України у Дніпро петровській області, про усунення перешкод у судове засідання, яке відбудеться о 10.00 04 грудня 2013 року за адресою: вул. Паторжинсь кого, 18а, м. Дніпропетровськ, Жовт невий районний суд м. Дніпропет ровська, каб. 7. У випадку неявки відповідача у судове засідання спра ву буде розглянуто в заочному поряд ку. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Лізякі на Дениса Олександровича як відпо відача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/3611/13 за позовом Лізякіної Юлії Юріївни до Лізякіна Дениса Олександровича, Сектора громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінсько го РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпро петровській області про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням та зняття з реєстраційного об ліку, яке відбудеться 11 грудня 2013 року о 09.00 у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 211. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва № 204/7253/13ц, 2/204/2599/13 за позовом Інспекції державного ар хітектурнобудівельного контролю у Дніпропетровській області до Наза ренка Дмитра Юрійовича про зобов’ язання знести самочинно збудовані споруди. Відповідач Назаренко Дмитро Юрійович викликається у су дове засідання на 27 листопада 2013 року о 08 год. 40 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Назаренка Дмитра Юрі йовича справу буде розглянуто за його відсутності. Вільногірський міський суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання, яке відбу деться 05 грудня 2013 року о 15 год. 30 хв. в залі суду по вул. Октябрській, 14а м. Вільногірська Дніпропет ровської області, в якості відпові дачів Пильова Дениса Віталійовича, 27.09.1989 р.н., зареєстрованого по вул. Леніна, 47б, кв. 5, м.Вільно


ОГОЛОШЕННЯ 29

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

гірськ, Дніпропетровська область; та Пильова Артура Віталійовича, 24.02.1991 р.н., зареєстрованого по вул. Леніна, 47б, кв. 5, м. Вільногірськ, Дніпропетровська об ласть, по цивільній справі № 174/41/ 13ц, 2/174/171/2013 за позовом Пильова Віталія Миколайовича до Пильова Дениса Віталійовича, Пильо ва Артура Віталійовича про визнан ня осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщен ням квартирою, треті особи по справі Пильова Олена Олександрів на, КП «Жилсервіс» Вільногірської міської ради. У випадку неявки відповідачів у судове засідання без поважної причини, неповідомлення про причини неявки, або якщо при чина неявки буде визнана неповаж ною, судове засідання відбудеться за відсутності відповідачів із заочним розглядом справи. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розгля дом цивільної справи № 2/206/93/13 за позовною заявою Білого Сергія Гри горовича до Куприченка Сергія Ана толійовича, третя особа Дніпропет ровська міська рада, про розірвання попереднього договору купівліпро дажу та стягнення матеріальної шко ди викликає близьких родичів та спадкоємців Куприченка Сергія Ана толійовича, померлого 03 лютого 2013 року, у судове засідання, яке відбу деться 28 листопада 2013 року о 10.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська, суддя Сухо руков А.О. (вул. Електрична, 1а, каб. 216). Явка суворо обов’язкова. У ви падку неявки по справі буде ухвале но заочне рішення. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз глядом цивільної справи за позовом Аббасова Гасима Мірзаджана огли до Виконкому Самарської районної в м. Дніпропетровську ради, Туманенка Віталія Володимировича, третя осо ба Комунальне підприємство «Жит лове господарство Самарського ра йону», про визнання права на корис тування житловим приміщенням, ви знання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, викликає у судове за сідання Туманенка Віталія Володи мировича в якості відповідача, яке відбудеться 26 листопада 2013 року о 14.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Електрична, 1а, каб. 304. У разі не явки відповідача у судове засідання буде винесено заочне рішення. Явка суворо обов’язкова. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Дорошен ка Дмитра Андрійовича по цивільній справі № 203/6583/13 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Дорошенка Дмитра Андрійовича про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться о 15 год. 20 хв. 26 листопада 2013 р. У випад ку неявки відповідача справу буде розглянуто в заочному порядку. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Нова ка Сергія Михайловича, що судом у судовому засіданні о 12 год. 20 хв. 02 грудня 2013 р. буде розглядатись цивільна справа № 203/5131/13ц за позовною заявою Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Новака Сер гія Михайловича про стягнення за боргованості за кредитним догово ром (суддя Католікян М.О.). Вам не обхідно з’явитись у зазначений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивіль ної справи особисто або направити до суду свого представника з належ но оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заоч ного рішення. У провадженні Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна спра ва за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Машталір Зої Олек сіївни про стягнення заборгованості. Відповідач Машталір Зоя Олексіївна, останнє відоме місце проживання: с. Шевченківка Магдалинівського ра йону Дніпропетровської області ви кликається у судове засідання 25 ли стопада 2013 р. о 09.00 у приміщен ня Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області: Дніпро петровська область, Магдалинівсь

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

кий район, смт Магдалинівка, пров. Жовтневий, 6. Суддя Ковальчук Т.А. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача Машталір Зої Олексіївни справу буде розглянуто за її відсутності. Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області викли кає як відповідача у судове засідан ня Коростильову Олену Леонідівну, місце реєстрації: вул. Вишнева, 63, с. Першотравенка, Магдалинівський район, Дніпропетровська область, по цивільній справі № 179/1637/13, провадження № 2/179/583/13 за по зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ко ростильової Олени Леонідівни про стягнення заборгованості, яке відбу деться 03 грудня 2013 р. об 11.00 за адресою: смт Магдалинівка Магдали нівського району Дніпропетровської області, пров. Жовтневий, 6, суддя Д.І. Новік. Роз’яснюю, що в разі не явки у судове засідання без поваж них причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних по справі даних. Гуль Олексій Михайлович викли кається до Апостолівського районно го суду Дніпропетровської області на 09.00 22.11.2013 року, розташова ного за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73, зал суду 2, в якості відпо відача по цивільній справі за позо вом Гуль Людмили Іванівни до Гуля Олексія Михайловича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням, внаслідок того, що тривалий час був відсутній. До Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу викликається Дем ниченко В’ячеслав Андрійович, 13.02.1984 р.н., як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Мазур Тетяни Савівни до Дем ниченка В’ячеслава Андрійовича, тре тя особа Товарна біржа «Новый Век», про визнання дійсним договору купівліпродажу, яке відбудеться 02 грудня 2013 року о 12.00 у при міщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровсь кої області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з постановленням заочного рішення. Тітову Артему Олександровичу з’я витись у судове засідання 05 грудня 2013 року о 12.00 до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселів ська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/3662/13ц, 2/199/1931/13 за позовом Гуза Ана толія Святославовича до Тітова Ар тема Олександровича про відшкоду вання шкоди. У разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та поста новлено заочне рішення. У приміщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу (вул. Леоніда Бородича, 3) 10 груд ня 2013 року о 14.00 відбудеться слу хання цивільної справи за позовом Ададімової Олени Володимирівни до Плішко Варвари Андріївни про усу нення перешкод у користуванні квартирою та визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. У судове за сідання викликається Плішко Варва ра Андріївна, 10.07.1981 р.н., ос таннє місце реєстрації: м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, 76/1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Плішко Варвара Андріїв на вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі не явки справа буде розглянута за її відсутності. Тернівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає Огнєвого Воло димира Петровича у судове засідан ня як відповідача по справі за позо вом Андросова Станіслава Володи мировича до Огнєвого Володимира Петровича про стягнення матеріаль ної та моральної шкоди, завданої злочином, яке призначено на 26.12.2013 року о 15 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомсь кого, 23, каб. 9, зал 4. У разі неявки справа буде розглянута за відсут ності відповідача. АмурНижньодніпровський район ний суд м. Дніпропетровська по відомляє Рєпяхова Романа Миколайо вича, Рєпяхову Олену Василівну, що 18.12.2013 року о 16 год. 40 хв.

відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом По хил Н.Є. до Рєпяхова Р.М., Репяхової О.В., треті особи КЖЕП № 23, ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, про визнання осіб такими, що втра тили право на користування житло вим приміщенням та зняття з реєст рації. Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 16. У випадку вашої неяв ки суд розгляне справу за вашої відсутності. При собі мати документ, що посвідчує особу. У провадженні Павлоградського міськрайснного суду Дніпропет ровської області знаходиться цивіль на справа № 185/10024/13ц за позо вом Нестеренко Євгенії Олександрів ни до Нестеренко Марини Анатоліїв ни про визнання особи такою, що втратила право на користування жит лом та зняття з реєстрації. Відповідач Нестеренко Марина Анатоліївна ви кликається у судове засідання на 02 грудня 2013 року об 11.00 у при міщення Павлоградського міськра йонного суду Дніпропетровської об ласті: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 307. Справу слухає суддя Болдирє ва У.М. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Нестеренко Марини Анатоліївни справу буде розглянуто за її відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Сіренка Анато лія Олександровича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/3577/13 за позовом Сіренко Юлії Ігорівни до Сіренка Анатолія Олександровича про розірвання шлю бу, яке відбудеться 02 грудня 2013 року о 09.00 у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ко робова, 6, каб. 211. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, викликає Дуд ника Максима Олександровича як відповідача по цивільній справі № 200/8716/13ц за позовом Публічно го акціонерного товариства «Ерсте Банк» до Дудника Максима Олександ ровича про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове за сідання, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 25 листопада 2013 року. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва № 204/7113/13ц, 2/204/2557/13 за позовом Лобанова Ігоря Юрійови ча до Приватного підприємства «Ета лон2007», третя особа Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, про припинення державної реєстрації юридичної особи. Відпо відач Приватне підприємство «Ета лон2007» викликається у судове за сідання на 27 листопада 2013 року о 08 год. 50 хв. у приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Приватного підприєм ства «Еталон2007» справу буде роз глянуто за його відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу викликає Білоус Ва лентину Іванівну у судове засідання як відповідача по справі за позовом Комунального підприємства «Житло воексплуатаційна організація № 20» до Білоус Валентини Іванівни про визнання наймача таким, що втратив право на користування житловим при міщенням, яке відбудеться 05.12.2013 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 1. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. У провадженні Ленінського район ного суду м. Дніпропетровська зна ходиться цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Свіжинсь кого Олександра Євгеновича про стяг нення заборгованості. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідача по справі Свіжинського Олександра Євгеновича про необхідність явки у судове засі дання, яке відбудеться 18 грудня 2013 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Остапенко. Першотравенський міський суд Дніпропетровської області викли кає Єрушнікова Володимира В’яче

славовича у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 186/2020/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення забор гованості, яка призначена до розгля ду на 26 листопада 2013 року о 09.00 та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Першотравенськ, вул. Лені на, 16. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних ма теріалів справи. Справу слухає суд дя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Криво шея С.С. Першотравенський міський суд Дніпропетровської області викли кає Ільківа Олександра Сергійовича у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 186/2018/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості, яка при значена до розгляду на 26 листопа да 2013 року о 09.00 та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Пер шотравенськ, вул. Леніна, 16. У разі неявки відповідача справу буде роз глянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів справи. Справу слухає суддя Першотравенсь кого міського суду Дніпропетровсь кої області Кривошея С.С.

цивільній справі за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпродзержинського району елект ричних мереж про стягнення дона рахування за актом про порушення ПКЕЕн. Суддя Заводського районного суду м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Нельга Д.В. викликає у судове засідання, призначене на 10 грудня 2013 року о 16.00 у приміщенні За водського районного суду м. Дніпрод зержинська за адресою: вул. Губи, 5, каб. 16 (тел. 32150) Яроша Дмитра Вікторовича, 03.05.1988 р.н., в якості відповідача по цивільній справі за по зовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпродзержинського району електричних мереж про відшкодуван ня збитків. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Тецьку Ірину Станіславівну як відповідача у попереднє судове засідання по цивільній справі № 2/205/3965/2013 за позо вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Тець кої І.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу деться 27 листопада 2013 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні суду за адре сою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неяв ки передбачені ст. 169 ЦПК України.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровськ (м. Дніпропет ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 309) викликає Лесняка Олега Дмитровича у судове засдання 09 грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. в якості відпові дача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Лесня ка О.Д. про стягнення заборгова ності. З опублікуванням цього оголо шення відповідач Лесняк Олег Дмит рович вважається належно повідом леним про день, час та місце розгля ду справи. Суддя Кудрявцева Т. О.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Челю бова Заура Ахмед огли як відповіда ча у попереднє судове засідання по цивільній справі № 2/205/3786/2013 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Челюбова З.А. про стягнення забор гованості за кредитним договором, яке відбудеться 27 листопада 2013 року о 09.00 у приміщенні суду за ад ресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК Ук раїни.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровськ (м. Дніпропет ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 309) викликає Черкасова Дмитра Євгені йовича у судове засдання 09 грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Черкасова Д.Є. про стягнення забор гованості. З опублікуванням цього оголошення відповідач Черкасов Дмитро Євгенійович вважається на лежно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудряв цева Т.О.

ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Тарасенко Світлана Мико лаївна по цивільній справі № 216/ 4401/13ц за позовом Шапран Окса ни Анатоліївни до Тарасенко Світлані Миколаївні про стягнення боргу за угодою викликається у судове засі дання на 22 листопада 2013 року о 10.00 у приміщення Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 4 (суддя Ма зурчак В.М.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Тара сенко Світлана Миколаївна вважаєть ся повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до зали судового засідання справа буде розглянута за її відсутності.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровськ (м. Дніпропет ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 309) викликає Пекеля Олега Юрійовича у судове засдання 09 грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Пекеля О.Ю. про стягнення заборгованості. З опублікуванням цього оголошення відповідач Пекель Олег Юрійович вважається належно повідомленим про день, час та місце розгляду спра ви. Суддя Кудрявцева Т.О. Тернівський міський суд Дніпро петровської області викликає до суду як відповідача Цибіногіна Оле га Геннадійовича (місце проживан ня: м. Тернівка Дніпропетровської області, бул. Героїв Космосу, 1, кв. 46, індекс 51500) по цивільній справі № 194/1912/13ц за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Цибіногіна Олега Геннадійовича про стягнення заборгованості за кредит ним договором. Судове засідання відбудеться 16 грудня 2013 року о 10 год. 10 хв. у приміщенні Тернівсько го міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а. Тернівський міський суд Дніпропетровської об ласті пропонує Цибіногіну Олегу Ген надійовичу надати письмові пояс нення, заперечення та всі наявні у нього докази по справі. У разі неяв ки у судове засідання відповідача справа буде розглянута за його відсутності за наявними по справі доказами. Суд роз’яснює відповіда чу, що в разі неможливості бути при сутнім у судовому засідання, він зо бов’язаний повідомити суд про при чини неявки у судове засідання. Суддя Заводського районного суду м. Дніпропетровська Дніпропет ровської області Нельга Д.В. викли кає у судове засідання, призначене на 27 листопада 2013 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Заводського ра йонного суду м. Дніпродзержинська за адресою: вул. Губи, 5, каб. 16 (тел. 32150): Акопяна Армена Аркаді йовича в якості відповідача по

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 22 жовтня 2013 року о 09.00 у приміщенні суду в м. Ніко полі по вул. Шевченка, 201, під голо вуванням судді КобеляцькоїШахо вал І.О. розглянуто цивільну справу № 182/5987/13ц, провадження № 2/ 0182/2859/2013 за позовом Доро шенко Нінелі Олексіївни до Доро шенка Євгена Леонідовича про усу нення від права на спадок. Заочними рішеннями Тернівський міський суд Дніпропетровської об ласті розглянув цивільні справи за позовами ПАТ «ДТЕК Дніпрообленер го» про стягнення збитків з: справа № 194/1038/13ц, Горожанкіна Л.А.; справа № 194/1040/13ц, Гаврилен ко П.І.; справа № 194/1034/13ц, Звягінцев О.М.; справа № 194/1037/ 13ц, Коваль С.О.; справа № 194/ 1277/13ц, Красильнікова А.В.; спра ва № 194/1284/13ц, Власов С.М.; справа № 194/1282/13ц, Шулепова Л.Г.; справа № 194/1285/13ц, Кот руци Н.М.; справа № 194/1276/13ц, Довженок В.В.; справа № 194/1280/ 13, Ковальова Н.Г.; справа № 194/ 1279/13ц, Махоніна Н.П.; справа № 194/1283/13ц, Аненкова Н.В., Поно марьов Р.О; справа № 194/1278/13 ц, Котенко, Селезньова; справа № 194/1281/13ц, Філатов О.М.; справа № 194/179/13ц, Дьякова Н.В.; спра ва № 194/435/13ц, Аненкова Н.В.; справа № 194/1039/13ц, Філатова Н.М.; справа № 194/1848/13ц, Кур банов І.А.; справа № 194/1854/13 ц, Степанов В.В.; справа № 194/1853 13ц, Хижа Л.Й.; справа № 194/1851 13ц, Бондаренко В.О.; справа № 194/185213ц, Романцова М.В.; справам 194/1564/13ц, Котенко А.П.; справа 194/1563/13ц, Морозов О.А., Махоніна Н.П. Відповідачам ро з’яснюється, що заочні рішення мо жуть бути переглянуті судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо

відачів. Заява про перегляд заочно го рішення може бути подана за ад ресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а, протягом 10 днів з дня опублі кування даного оголошення. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться ци вільна справа № 204/6303/2013ц, про вадження № 2/204/2329/2013 за по зовом Грачевського Володимира Олек сійовича до Пилипенка Володимира Миколайовича про стягнення боргу. Відповідно до ухваленого заочного рішення позовні вимоги Грачевсько го Володимира Олексійовича були за доволені частково. Повний текст рішення відповідач Пилипенко Воло димир Миколайович може отримати в цивільній канцелярії Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б (каб. 8). 11 листопада 2013 року Централь ноМіським районним судом м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Білого Анатолія Макаровича до Швачова Валерія Олександровича про розі рвання договору, стягнення збитків та неустойки, згідно з яким розірва но договір про надання юридичних послуг фахівцем в галузі права № 121/ 2012, укладений між Білим Анатолієм Макаровичем та Швачовим Валерієм Олександровичем, стягнуто зі Швачо ва Валерія Олександровича на ко ристь Білого Анатолія Макаровича суму сплачених коштів за надання послуг у розмірі 800 (вісімсот) грн., стягнуто зі Швачова Валерія Олек сандровича на користь Білого Анато лія Макаровича суму неустойки у розмірі 8760 (вісім тисяч сімсот шістдесят) грн., стягнуто з Швачова Валерія Олександровича на користь держави судовий збір у розмірі 229 грн. 40 коп. Томаківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що судом у судовому засі данні 06 листопада 2013 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 195/328/13ц за позовом Науменка Леоніда Микола йовича до Литкіна Андрія Володими ровича про стягнення заборгованості за договором позики, яким позов за доволено та судом вирішено: стягти з Литкіна Андрія Володимировича на користь Науменка Леоніда Микола йовича грошовий борг в сумі 50000 грн., 500 грн. судових витрат по сплаті судового збору та 150 грн. за послуги за оголошення про виклик до суду. Заочне рішення може бути пе реглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача у разі незгоди з ним протягом 10 днів з дня отримання його копії. З повним тек стом рішення відповідач може оз найомитись, звернувшись до канце лярії Томаківського районного суду Дніпропетровської області за адре сою: смт Томаківка Дніпропетровсь кої області, вул. Леніна, 28. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Шпортько Світлану Вікторівну, що Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська (суддя Демидо ва С.О.) у судовому засіданні 21 жовт ня 2013 року винесено заочне рішен ня по цивільній справі №201/6600/ 13ц, 2/201/2016/2013 за позовною заявою Шпортька Валерія Сергійови ча до Шпортько Світлани Вікторівни, треті особи Орган опіки та піклу вання Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради, Орган опіки та піклування Бабушкінської район ної у м. Дніпропетровську ради, про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та її вихованні, яким по зовні вимоги Шпортька Валерія Сер гійовича до Шпортько Світлани Вікторівни, треті особи Орган опі ки та піклування Жовтневої район ної у м. Дніпропетровську ради, Орган опіки та піклування Бабушкін ської районної у м. Дніпропетровсь ку ради, про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та її вихованні задоволені частково. Зобов’язано Шпортько Світлану Вікторівну усуну ти перешкоди Шпортьку Валерію Сергійовичу у спілкуванні з його си ном Шпортьком Микитою Валерійо вичем, 08 вересня 2006 року народ ження. Визначено спосіб участі Шпортька Валерія Сергійовича у спілкуванні та вихованні його сина Шпортька Микити Валерійовича, 08 вересня 2006 року народження си стематичні побачення з сином з 18.00 п’ятниці до 18.00 год. суботи. Рішення суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 223 ЦПК України.


×èòàéòå íà ñàéò³:

30 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1480

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482)


ВІДПОЧИНЬ! 31

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.11.2013 ð. ¹ 91 (1482) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò áàëîâàòü ÷èòàòåëåé âêóñíûìè è îðèãèíàëüíûìè áëþäàìè. Ñåãîäíÿ íà ñòîëå - ñïàãåòòè ñ ôàðøåì è ñëîåíûé ðóëåò ñ ÿáëîêàìè

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: aспагетти (лучше брать из твердых сортов

пшеницы) - 400 г aфарш (любой по вкусу) - 400 г aпомидоры - 250 г aморковь - 250 г aлук - 150 г aрастительное масло aсоль, перец

t Спагетти отварить до готовности. u Добавить спагетти к фаршу, хорошо перемешать.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: aслоеное тесто (дрожжевое или aсахар - 100 г пресное) - 500 г aсливочное масло- 1 ст. л. aяблоки - 500 г aкорица - 1 ч.л. или по вкусу aминдаль (или любые орехи по

вкусу) - 50 г

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: потушить яблоки в течеr Тесто раскатать, выложить начинку и сверние 5-7 минут. q Добавить сахар, кори- нуть рулет. цу, орехи, перемешать и s Противень застелить бумагой для выпечки или тушить 2-3 минуты. Приятного аппетита!

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Õðàíèòü ñåëüäü (ñîëåíóþ è ìàðèíîâàííóþ) ðåêîìåíäóåòñÿ â òåìíîì õîëîäíîì ìåñòå. Ïîä äåéñòâèåì ñâåòà, âëàãè è âîçäóõà æèð ñåëüäè ïðèîáðåòàåò ïðîãîðêëûé âêóñ. ×òîáû ñûð ìåíüøå âûñûõàë, äåðæèòå åãî çàâåðíóòûì â ÷èñòóþ, ñìî÷åííóþ â ñîëåíîé âîäå ñàëôåòêó, êîòîðóþ óâëàæíÿéòå íå ðåæå ðàçà â ñóòêè. Åñëè îëèâêîâîå èëè ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî ñòàëî ìóòíûì èëè ïðèîáðåëî íåïðèÿòíûé çàïàõ, íóæíî ïîëîæèòü â íåãî ïîâàðåííóþ ñîëü èç ðàñ÷åòà 1 ÷. ë. íà 1 ë ìàñëà. ×åðåç òðè äíÿ ñëåäóåò ïåðåëèòü åãî â äðóãîé ñîñóä íà äíå ïåðâîãî îñòàíåòñÿ ìóòíûé îñàäîê ñ ñîëüþ. Çåëåíûå îãóðöû ìîæíî ñîõðàíèòü ñâåæèìè íåñêîëüêî äíåé, åñëè äåðæàòü èõ íà 3/4 â âîäå, õâîñòèêàìè âíèç. Âîäó ñëåäóåò ìåíÿòü åæåäíåâíî.

 äîìå êàæäîãî ÷åëîâåêà, çàíèìàþùåãîñÿ ñïîðòîì, ñîáëþäàþùåãî îïðåäåëåííóþ äèåòó èëè ïðîñòî ñëåäÿùåãî çà ñâîèì çäîðîâüåì, îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü íàïîëüíûå âåñû. Êîíå÷íî æå, â ñîâðåìåííîì ìèðå ýëåêòðîííûå âåñû ïîëüçóþòñÿ áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ, íåæåëè ìåõàíè÷åñêèå. Îíè áîëåå óäîáíû â èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ïîâûøåííóþ òî÷íîñòü èçìåðåíèé è ðàçëè÷íûå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè

ÊÐÈËÀÒÈÉ ÇËÎIJÉ

В начинку можно добавить сухофрукты по вкусу. Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

Ðåôå Òóìà çìóñèëà ñâî¿õ ä³òåé ïîâ³ðèòè, ùî ¿õí³ ³ãðàøêè îæèâàþòü âíî÷³. Ƴíêà çðîáèëà ç ðåãóëÿðíèõ ïðèãîä ïëàñòèêîâèõ äèíîçàâð³â àðò-ïðîåêò. Òàêèì ÷èíîì âîíà âèð³øèëà â³äâîë³êòè ìàëå÷ó â³ä ³ãðîâèõ ïðèñòàâîê, ïëàíøåò³â òà ³íøî¿ ñó÷àñíî¿ åëåêòðîí³êè. Êîæíî¿ íî÷³ âèíàõ³äëèâà ìàòóñÿ ñòâîðþº íîâó ³íñòàëÿö³þ, ï³äòðèìóþ÷è ³ëþç³þ, í³áè ³ãðàøêîâ³ ô³ãóðêè ð³çêî çàâìåðëè â ïðîöåñ³ áóðõëèâèõ âåñåëîù³â. Äåíü ó äåíü äèíîçàâðè òî âëàøòóþòü ïîãðîì íà êóõí³, òî êàðàîêå-âå÷³ðêó ïîñåðåä ê³ìíàòè. Ñâî¿ ðîáîòè Ðåôå ïóáë³êóº íà ñòîð³íö³ â Facebook, äå ¿¿ ïðèõèëüíèêàìè ñòàëè âæå 192 òèñÿ÷³ þçåð³â.

ÐÓËÅÒ ÈÇ ÑËÎÅÍÎÃÎ ÒÅÑÒÀ À-Ëß ØÒÐÓÄÅËÜ

n Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать кубиками. o Орехи измельчить. p На сливочном масле

ÎÆÈÂÈËÀ ²ÃÐÀØÊÈ

Часто после приготовления котлет или тефтелей остается небольшое количество фарша. Из него можно приготовить замечательное блюдо - вкусное и сытное.

рить лук, добавить морковь - немно-

ÌÀÒÓÑß-ÂÈÍÀÕ²ÄÍÈÖß

ÑÏÀÃÅÒÒÈ Ñ ÔÀÐØÅÌ

го обжарить. n Лук мелко нарезать. o Помидоры нарезать кубиками. r Положить помидоры, жарить p Морковь натереть на средней 5 минут. терке. s Добавить фарш, посолить, поq На растительном масле обжа- перчить, жарить до готовности.

Ö²ÊÀÂÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

смазать маслом и выложить рулет. Поставить его в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать в течение 30-35 минут.

Ó Áðèòàí³¿ ëåá³äü íàìàãàâñÿ ïîãðàáóâàòè íåâåëè÷êó êðàìíè÷êó. Ïòàõ çàéøîâ äî çàëè òà ñïðîáóâàâ ïîöóïèòè ïàêåòèêè ç ÷³ïñàìè, à êîëè éîìó öå íå âäàëîñÿ - âçÿâñÿ çà øîêîëàä. Î÷åâèäö³ ãîâîðÿòü, ùî íåçâè÷àéíèé çëîä³é ìåøêຠíà ð³÷ö³, ÿêà ïðîò³êຠíåïîäàë³ê. Ëåá³äü òàê íàëÿêàâ ïðîäàâ÷èíþ, ùî ¿é äîâåëîñÿ çàáàðèêàäóâàòè ïðèëàâîê ñò³ëüöÿìè, àáè ïòàõ íå ïîêëàâ îêî íà êàñó ñóïåðìàðêåòó. Íà ùàñòÿ, îäèí ³ç ïîêóïö³â äîïîì³ã âèð³øèòè ñêëàäíó ñèòóàö³þ òà ïðîãíàâ íåî÷³êóâàíîãî ãîñòÿ äî ð³÷êè. ○

ÍÀÄÈÕÍÓËÈ ÑÒÓÄÅÍÒÈ

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê âûáðàòü íàïîëüíûå âåñû?

и оснащена особыми механизмами, позволяющими выравнивать прибор на неровном полу. + Электронные весы в металлическом корпусе прослужат гораздо дольше тех, корпус которых выполнен из пластмассы. Также большой популярностью пользуются модели из прочного стекла с прорезиненныОказывается, вы- ми подставками для ног. брать электронные измерители веса вовсе несложно. Главное, отправляясь в магазин, помнить несколько несложных правил: + Выбирайте весы, имеющие рифленую или шероховатую поверхность площадки для лучшей устойчивости или повторяющие форму ступней. + Убедитесь, что понравившаяся модель достаточно устойчива

ËÅÁ²ÄÜ-ËÀÑÓÍ

+ Прежде чем приобрести понравившиеся весы, проверьте их на точность. Для этого измерьте свой вес с помощью нескольких моделей различных фирм. Если показатели совпадут, смело покупайте выбранную вами. + Для людей с плохим зрением идеальным вариантом являются весы с большим цифровым дисплеем. Некоторые модели оснащены беспроводным монитором, который можно установить на любую высоту. + Если вы внимательно следите за своей фигурой, отдайте предпочтение электронным весам, имеющим функцию контроля за весом. Такая модель сообщит даже о незначительных изменениях массы вашего тела.

ÍÀÉÁ²ËÜØÈÉ Í²Æ Øâåäñüêèé ñòîëÿð çðîáèâ íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ í³æ äëÿ ìàñëà. Äî íåçâè÷íîãî â÷èíêó éîãî ñïîíóêàëè ñòóäåíòè. Ìàéñòåð, ÿêèé çà ñâîº æèòòÿ âèðîáèâ òèñÿ÷³ çâè÷àéíèõ íîæ³â, ïðîñòî çàõîò³â äîâåñòè ìîëîä³, ùî òåæ ìîæå áóòè îðèã³íàëüíèì. Êîëè ÷îëîâ³ê ïðàöþâàâ çà âåðñòàòîì, âåñü ÷àñ óñì³õàâñÿ ñàì äî ñåáå, áî âïåðøå â æèòò³ ðîáèâ ùîñü íåçâè÷íå. Òå, ùî éîãî âèð³á çàíåñëè äî Êíèãè ðåêîðä³â óííåññà, ñòîëÿð ââàæຠäîäàòêîâèì íå ëèøå ïðîôåñ³éíèì, à é îñîáèñòèì áîíóñîì. ○

ÏÈËÎÑÎÑ-ÇËÎ×ÈÍÅÖÜ

ÂÈÑÌÎÊÒÀËÈ ÃÐÎز Êóðéîçíèé ³íöèäåíò ñòàâñÿ â ³òàë³éñüêîìó ì³ñò³ Ñîëåðíî. Íåâ³äîì³ çëîâìèñíèêè ïîãðàáóâàëè ì³ñöåâó çàïðàâíó ñòàíö³þ, â áóêâàëüíîìó ðîçóì³íí³ âèñìîêòàâøè ç íå¿ âñ³ ãðîø³. Çíàðÿääÿì çëî÷èíó ñòàâ ïèëîñîñ, ï³çí³øå çàëèøåíèé áàíäèòàìè íåäàëåêî â³ä çàïðàâêè. Âèíàõ³äëèâ³ ïîðóøíèêè çàêîíó ïðîáèëè êîðïóñ îäíîãî ç àâòîìàò³â ³ç ïðèéîìó ãðîøåé, à ïîò³ì âñóíóëè âñåðåäèíó çâè÷àéíèé ïîáóòîâèé ïèëîñîñ. Çáèòîê, íàíåñåíèé ó òàêèé êðåàòèâíèé ñïîñ³á, ñêëàâ áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷ ºâðî.


ЧЕТВЕР, 21 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ № 91 (1482)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Àðòåì Ñåìåíîâ: «Èíòåðåñíî ïðèìåðèòü îáðàç ñèëüíîé æåíùèíû» ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÀÐÒÅÌÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íà ýòîé íåäåëå âû ñ ëåãêîñòüþ âîçüìåòåñü çà ðåøåíèå çàäà÷, êîòîðûå âñå âðåìÿ îòêëàäûâàëèñü. Îñîáåííî õîðîøî çàíèìàòüñÿ ìåëêèìè äåëàìè. Ýôôåêòèâíîñòü çàâèñèò îò íàñòðîåíèÿ, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü ñîçäàòü äðóæåëþáíóþ îáñòàíîâêó â îêðóæåíèè. Âûõîäíûå - ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ âñòðå÷ è ñâèäàíèé. ТЕЛЕЦ Â íà÷àëå íåäåëè îáñóæäàéòå ñ ïàðòíåðàìè íîâûå âàðèàíòû äåÿòåëüíîñòè. Ìîæåò ñëîæèòüñÿ èíòåðåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Áóäüòå íà ñâÿçè ñ òåìè, êòî ïîñòàâëÿåò âàì èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ è èäåè. Áëèçêèå áóäóò íóæäàòüñÿ â âàñ. Ãîòîâüòå âêóñíóþ åäó, óñòðàèâàéòå ñåìåéíûå âå÷åðà. БЛИЗНЕЦЫ Íåäåëÿ îáåùàåò óäà÷ó ïðåäïðèíèìàòåëÿì, êîíñóëüòàíòàì, êîòîðûå ðàáîòàþò íåïîñðåäñòâåííî ñ ëþäüìè. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïîåçäîê, îáìåíà îïûòîì. Êîëëåêòèâíûå èíòåðåñû ïîòðåáóþò îò âàñ áîëüøîé îòäà÷è. Íîâîñòè è ïðåäëîæåíèÿ íóæíî àíàëèçèðîâàòü ñðàçó, íå îòêëàäûâàÿ.  âûõîäíûå æåëàòåëüíî ñîâìåñòèòü ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ñ îáùåíèåì. РАК Ó Ðàêîâ íà ýòó íåäåëþ áîëüøèå ïëàíû, íî íåîæèäàííî ìîãóò çàóïðÿìèòüñÿ ïàðòíåðû. Ðàññ÷èòûâàéòå íà ñâîè ñèëû è ñðåäñòâà - è âû ïðîäâèíåòåñü äàëåêî âïåðåä. Óäà÷à ìîæåò ïðèéòè ñ íåîæèäàííîé ñòîðîíû. Íà âàñ áóäóò ðàáîòàòü ñèìïàòèè è ðàñïîëîæåíèå ëþäåé, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê òîìó, ÷òî âàñ èíòåðåñóåò. ЛЕВ Ëüâû íà ýòîé íåäåëå îùóòÿò ñìåíó ýíåðãåòèêè è íàñòðîåíèÿ. Âàøè ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðñïåêòèâû ïîëó÷àþò äâèæåíèå, íî íå îáÿçàòåëüíî â ëó÷øóþ ñòîðîíó. «Âñåì ñåñòðàì ïî ñåðüãàì». Åñëè íå íàäåëàëè ñåðüåçíûõ îøèáîê, òî ñëîæíîñòè íå ïîìåøàþò è äàæå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü óñïåøíîìó ïðîäâèæåíèþ äåë. ДЕВА  íà÷àëå íåäåëè âàì ïðåäñòîèò ðàçäàâàòü ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû è ïîìîãàòü ðåøàòü ïðîáëåìû. Íèêòî ëó÷øå âàñ íå ñóìååò íàëàäèòü äåÿòåëüíîñòü â óñëîâèÿõ íåðàçáåðèõè è ïîòîêà íîâîñòåé. Êàêèì-òî îáðàçîì âàñ îòìåòÿò è íàãðàäÿò. Åñëè ïðèãëàñÿò íà ðàáîòó, ýòî áóäåò ñâîåâðåìåííî. Ñîãëàøàéòåñü è íà ïîäðàáîòêó. Ñî ñðåäû ïî ïÿòíèöó â êîëëåêòèâíûõ äåëàõ ñëåäèòå çà íàñòðîåíèåì êîëëåã. Ñóááîòà - îòëè÷íûé äåíü äëÿ ñâåòñêîé æèçíè.

«ÂÑÅ ÌÎÈ ÓÂËÅ×ÅÍÈß ÑÂßÇÀÍÛ Ñ ÌÓÇÛÊÎÉ»

×åòûðå ãîäà íàçàä âñÿ ñòðàíà ñëåäèëà, êàê êðèâîðîæàíèí ñ íåîáû÷íûìè âîêàëüíûìè äàííûìè ó÷àñòâóåò â ïðîåêòå «Óêðà¿íà ìຠòàëàíò». ВЕСЫ Â øîó îí äîøåë äî ôèíàëà,  íà÷àëå íåäåëè çàíÿë âòîðîå ìåñòî è ïîëó÷èë óìåíèå ïðîèçâåñòè ñïåöèàëüíûé ãðàíò íà âïå÷àòëåíèå ïîìîæåò ïðîäâèíóòü äåëà â îôèöèàëü- ðàçâèòèå ñâîåãî òàëàíòà. Ñåãîäíÿ Àðòåì Ñåìåíîâ íûõ èíñòàíöèÿõ. Âàñ æäåò ìíîãî ðàáîòû, íî â îñòàëüíîì ãîòîâèòñÿ åõàòü âî Âñåóêëó÷øå îãðàäèòü ñåáÿ îò ðàèíñêèé ãàñòðîëüíûé òóð. ëèøíèõ ñâÿçåé, ÷òîáû óñïåòü Íàêàíóíå ïîåçäêè ïåâåö ñäåëàòü âñå çàäóìàííîå. Åñëè ýêñêëþçèâíî ðàññêàçàë âàì íóæíî íà ÷òî-òî ðåøèòü«Â³ñòÿì» î òîì, êàê ñûñÿ, íå îòêëàäûâàéòå, èíà÷å êàêèå-òî øàíñû èñ÷åçíóò ãðàë ðîëü Åëåíû Ïðåíàâñåãäà. êðàñíîé, î ñâîåé âîêàëüСКОРПИОН íîé øêîëå è î ïðåäñòîÿ íà÷àëå íåäåëè ùåé ïðåçåíòàöèè ìóçûìóæ÷èíàì, îäíîêàëüíîãî òåàòðà çíà÷íî, áóäåò âåçòè áîëüøå, îñîáåííî, åñëè îíè ñ êåì-òî ñîðåâíóþòñÿ. Äëÿ æåíùèí ñèòóàöèè òîæå ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ïîçèòèâíî, íî ïîêà íà óðîâíå îáåùàíèé è ïðèÿòíûõ íîâîñòåé.  ñóááîòó õîðîøî ðåøàòü âîïðîñû êàðüåðû â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå. СТРЕЛЕЦ Ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü áóäóò èäòè â ïàðå, ïîìîãàÿ âàì ðåøàòü ãëîáàëüíûå âîïðîñû. Îáñóæäàéòå ñâîè èäåè ñ òåìè, êòî îáëàäàåò âîçìîæíîñòÿìè èõ ïðîäâèæåíèÿ. Óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ çíàêîìñòâ, ñîâåùàíèé, ïîåçäîê.  âûõîäíûå äóøà ïðîñèò ïðàçäíèêà. Äðóçüÿ áóäóò íà ñâÿçè. КОЗЕРОГ Ñåé÷àñ âàì íóæíî ïîëíîñòüþ ïîãðóçèòüñÿ â äåëî, êîòîðîå ïî ìàñøòàáàì áîëüøå, ÷åì âàøè ëè÷íûå èíòåðåñû.  íà÷àëå íåäåëè â âàøåé æèçíè ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå ëþäè ñ èäåÿìè è ïðåäëîæåíèÿìè. Åñëè ýòî òî, ÷òî âàì èíòåðåñíî, ñðàçó ðåøàéòå âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà.  ÷åòâåðã ñäåëàéòå ÷òî-òî ïðèÿòíîå äëÿ áëèçêèõ, ÷òîáû îíè ïî÷óâñòîâàëè, ÷òî öåííîñòè ñåìüè äëÿ âàñ íà ïåðâîì ìåñòå. ВОДОЛЕЙ Íåäåëÿ ïðåäîñòàâèò øèðîêîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ ìàíåâðîâ. Îáÿçàòåëüíî íàñòðîéòåñü ñäåëàòü ÷òî-òî èç òðóäíî ïîäúåìíûõ äåë.  ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê áóäüòå â äîñòóïå äëÿ íîâîé èíôîðìàöèè. Ìîãóò ïîñòóïèòü èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ. Ñî ñðåäû ïî ïÿòíèöó îñòàâëÿéòå áîëüøå âðåìåíè äëÿ äîìàøíèõ äåë. РЫБЫ Íåäåëÿ óäà÷íàÿ äëÿ ëþáûõ îáíîâëåíèé, êîòîðûå âàì ñåé÷àñ õî÷åòñÿ îñóùåñòâèòü, íà÷èíàÿ îò ñìåíû äåÿòåëüíîñòè è çàêàí÷èâàÿ ëè÷íûì èìèäæåì. Îñîáåííî ñèëüíîé ïîçèöèÿ äëÿ ñòàðòà áóäåò â íà÷àëå íåäåëè. Ñî ñðåäû ïî ïÿòíèöó ìîæíî çàòåÿòü áîëüøîå äåëî â äîìå ðåìîíò, ïåðåñòàíîâêó ìåáåëè. ×åòâåðã - óäà÷íûé äåíü äëÿ ïîêóïêè áûòîâîé òåõíèêè. Ðàçâëå÷åíèÿ è âñòðå÷è ïëàíèðóéòå íà âûõîäíûå.

ву, а вот вам стыдно будет возвращаться домой». - Кто привил Вам любовь к итальянской опере? - Любовь Юрьевна Казарновская - по-настоящему великий человек. Рад, что мне выпала честь быть ее учеником. Она меня одарила бесценными знаниями. Когда не мог определиться со стилем пения, дала один совет: «Пой то и так, как чувствуешь, и никогда не ошибешься!».

ГЛАВНАЯ РОЛЬ - Артем, расскажите о первом выступлении в образе женщины. - В студенческие годы я играл в местном театре оперетты. Пришел туда петь в хоре, потом стал актером. Естественно, первые роли были немногословны, по типу: «Кушать подано!», но со временем количество слов увеличилось. Однажды режиссер решил поставить спектакль «Елена Прекрасная». Именно мне в голову пришла идея - сыграть в нем главную роль! Конечно, все восприняли ее в штыки, но режиссер рискнул. И не зря, ведь, увидев афишу «Елена Прекрасная играет Артем Семенов», заинтригованный народ шел толпой. Конечно, такое событие для Кривого Рога было неслыханным (улыбается).

«ÒÐÀÂÅÑÒÈ ÑÏÎÑÎÁ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÌÈÐÎÌ È ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÀÌÈ»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕАТРА

Чему учите детей и, каково это - быть учителем? - Сейчас у меня занимаются 8 детей, которым я преподаю классический вокал, итальянскую оперную школу, а также эстрадное пение. Для меня это непривычно и ново. Несмотря на то, что времени на сон почти не остается - от процесса получаю удовольствие. Правда, обидно, когда ученик приходит неподготовленным. К примеру, разучиваем мы произведение Верди, а ребенку лень узнать: кто это, откуда, о чем его ария? В таких случаях стараюсь объяснить детям, что занимаются они только для себя и моделирую такую ситуИТАЛЬЯНСКАЯ ацию: «Представьте, что ОПЕРА приехали на какой-ни- Полгода назад Вы будь конкурс и опозориоткрыли вокальную лись, потому что когда-то школу, где преподаете. ленились. Я это пережи- Почему решили выйти на сцену в платье? - Для меня жанр травести был неким способом борьбы с миром и его стереотипами. Помните, в Шекспировском театре все роли, включая женские, играли мужчины? Тогда это считалось нормальным, сейчас - почему-то вызывает негодование. Тем более, благодаря такому перевоплощению я могу продемонстрировать свой вокальный диапазон (мужской тенор и женское сопрано, Прим. автора). К тому же, на тот момент мне, как актеру, было интересно примерить образ сильной женщины.

ÞÌÎÐ

ÏÎÃÎÄÀ

☺ ☺ ☺ Èäåò àðàá ïî ïóñòûíå, æàæäà ìó÷àåò. Âäðóã âèäèò ñòîèò ëàðåê, â îêîøêå åâðåé. Àðàá îáðàùàåòñÿ ê íåìó: - Áóäü ÷åëîâåêîì, äàé âîäû íàïèòüñÿ. - Âîäû íåò, íî ìîãó ïðîäàòü òåáå êðàñèâûé ãàëñòóê. - Çà÷åì ìíå ãàëñòóê â ïóñòûíå? Âîäû ëó÷øå äàé!

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

- Артем, есть ли у Вас какие-то увлечения? - Все они связаны с музыкой. К примеру, в следующем году, 21 февраля состоится презентация моего музыкального театра «Galart». Такого в Украине не делал еще никто: мы переиграли отрывки из реквиемов Моцарта, Верди, Генделя и других гениальных композиторов в жанре симфо-рок. Хочется вернуть актуальность этой потрясающей музыке, дать ей второе дыхание. - Соблюдаете ли какие-то правила, чтобы голос все время был «в форме»? - Несколько раз в неделю занимаюсь с концертмейстером. Голосовые связки - это те же мышцы, их нужно постоянно держать в тонусе. Стараюсь не пить холодного, зимой обязательно ношу шарф, в общем, делаю то же, что и многие вокалисты. Кроме того, совершенствуюсь: беру уроки сольфеджио и игры на фортепиано.

- Äà íåò ó ìåíÿ âîäû! Íî â êèëîìåòðå îòñþäà åñòü ðåñòîðàí, èì âëàäååò ìîé áðàò. Ñòóïàé òóäà, îí òåáå äàñò âîäû. ×åðåç ÷àñ ïðèïîëçàåò àðàá ñ âûñóíóòûì ÿçûêîì. - Äàâàé ñâîé ãàëñòóê! - À ÷òî òàêîå? - Òâîé áðàò ìåíÿ áåç ãàëñòóêà â ðåñòîðàí íå ïóñêàåò!

Чт 21.11 Пт 22.11 Сб 23.11 Нд 24.11 Пн 25.11 Вт 26.11

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

+6 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +4 +7 +4 +3 +1

+10 0С +4 0С +9 0С +5 0С +7 0С +5 0С +6 0С +5 0С +9 0С +5 0С +6 0С +3 0С

півд.схід. 24 м/с схід. 34 м/с схід. 23 м/с півд.схід. 12 м/с півн.захід. 34 м/с півн. 34 м/с

Номер підписано до друку 20.11.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354391

1482  
1482  
Advertisement