Page 1

ÁËÀÃÎIJÉÍÈÉ ÁÀË

ÂÍÎ-2014 ÍÀ ×ÍÅÒÑß Ñ ÍÀ×ÍÅÒÑß ÀÍà ËÈÉÑÊÎà ΠÀÍÃËÈÉÑÊÎà ËÈÉÑÊÎÃÎ

2

ÏÀÌ'ßÒÀÒÈ ÑÂÎÞ ²ÑÒÎвÞ

3

ÓÇÍÀÒÜ ÍÎÂÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ? ÇÀÏÐÎÑÒÎ!

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№90 (1481)

15 5

ÌÈÍÈ-ÑÒÀÍÖÈß: ÂÑÅ, ÊÀÊ Â ÆÈÇÍÈ Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ ñ ïóòÿìè, ïåðååçäàìè è òîííåëÿìè, à åùå «êóñî÷åê» ãîðîäà ñ äîìàìè è ëþäüìè - òàêîé óäèâèòåëüíî êðàñî÷íûé è ïîäðîáíûé ìàêåò ñîçäàëè ó÷åíèêè Äíåïðîïåòðîâñêîé äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãè.

³âòîðîê ³âòîðîê,, 19 ëèñòîïàäà 201 20133 ð.

9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ Â²ÉÍÈ

Äβ×ÍÀ ÑÒÈÏÅÍÄ²ß Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³äïèñàâ Óêàç, ÿêèì ïîñòàíîâèâ ïðèçíà÷èòè äîâ³÷í³ äåðæàâí³ ñòèïåí䳿 14 ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é ó ïåð³îä Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Îäèí ³ç íèõ ²âàí Ñòåôàíîâè÷ Ïåíÿ, ³íâàë³ä ²² ãðóïè ÂÂÂ, ÿêèé íàðîäèâñÿ é ïðîæèâຠó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Ñüîãîäí³ ²âàí Ñòåôàíîâè÷ î÷îëþº ðàäó âåòåðàí³â 152-¿ ñòð³ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿ òà áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàíí³ ìîëîä³. ○

ÐÀÄÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ²Â

ÄÐÓÆͲ ²ÄÍÎÑÈÍÈ

8

«1000 è 1 ÷àéíèê» Ãèãèøè Ïà÷êîðèÿ Ñ ìýòðîì ãðóçèíñêîé êåðàìèêè Ãèãèøåé Ïà÷êîðèÿ ìû ïîçíàêîìèëèñü íà ñèìïîçèóìå êåðàìèñòîâ, êîòîðûé ïðîõîäèë â ßëòå. Ãèãèøà ïðèâëåê æóðíàëèñòîâ ñâîèì êîëîðèòíûì âíåøíèì âèäîì, óâåðåííîñòüþ è ñïîêîéñòâèåì. ß íå ñòàëà èñêëþ÷åíèåì è ïîäîøëà ê íåìó. Îí ðàññêàçàë, ÷òî åùå â äåòñòâå, â îòëè÷èå îò ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ, áðåäèâøèõ êîñìîíàâòèêîé, ìå÷òàë ñòàòü õóäîæíèêîì. Ïðèçíàëñÿ, ÷òî áîëüøå âñåãî ëþáèò äåëàòü ÷àéíèêè, íî äåíüãè çàðàáàòûâàåò íà çàêàçíûõ èçäåëèÿõ. Åùå ÿ óñëûøàëà îò ìàñòåðà ïî÷åìó îí íå ãîòîâèòñÿ ê âûñòàâêàì è êàê ïðÿìî âî âðåìÿ ñóïðû - ãðóçèíñêîãî çàñòîëüÿ - ïðîäàåò ñâîè êóâøèíû âìåñòå ñ âèíîì.

вÂͲ ÂѲ, ßÊ ÍÀ ϲÄÁ²Ð

Ó ÐÎѲ¯ ÑÒÂÎÐßÒÜ ÑÏÅÖÇÀÃ²Í ÁËÈÇÍÞʲ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Ó Ðîñ³¿ ñòâîðÿòü ñïåöçàã³í, äî ÿêîãî ââ³éäóòü ëèøå áëèçíþêè. Ïåðøó â ñâ³ò³ êîìàíäó ³ç òàêèõ áðàò³â ç³áðàëè ï³ä Ðîñòîâîì. Àâòîðè ïðîåêòó çàïåâíÿþòü: âîÿêàì êîìôîðòíî â³ä÷óâàòè ïîðó÷ äðóæíº, à òèì á³ëüøå - áðàòîâå ïëå÷å. Íåéìîâ³ðíèé çâ’ÿçîê, ÿêèé º ì³æ áëèçíþêàìè, íåàáèÿê äîïîìàãຠó ðîáîò³ ñïåöçàãîíó. Âò³ì, âèïðîáîâóâàòè áîºì áëèçíþê³â ïîêè ùî íå

áóäóòü - õëîïö³ ëèøå ðîçïî÷àëè íàâ÷àííÿ ó â³éñüêàõ ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ñàìà ³äåÿ ñòâîðèòè íîâó «çáðîþ» ïðîòè îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííîñò³, ÿê âîäèòüñÿ, âèíèêëà âèïàäêîâî. Ñïðàâà â òîìó, ùî ç ð³çíèöåþ ê³ëüêà ì³ñÿö³â íà ñëóæáó ó äîíñüêèé ñïåöíàç ïðèéøëî òðè ïàðè áëèçíþê³â. Óñ³, ÿê íà ï³äá³ð: êðàñåí³ òà êàíäèäàòè â ìàéñòðè ñïîðòó. Íå ñêîðèñòàòèñÿ òàêèì äèâíèì çá³ãîì îáñòàâèí áóëî á íåïðàâèëü-

íî - òàê ³ âèíèê çàã³í áëèçíþê³â. Äî ðå÷³, îäíà ïàðà õëîïö³â - âèñîòíèêè, äâ³ ³íø³, 21-ð³÷í³ Ïîê³äîâè òà 25-ð³÷í³ Ñåâðþêîâè, ïðèéøëè ó ñïåöíàç ³ç ïîçàâ³äîì÷î¿ îõîðîíè. Îñòàíí³ ÷åòâåðî íàâ³òü ³ìåíà ìàþòü îäíàêîâ³ - äâ³éêî Îëåêñàíäð³â òà ñò³ëüêè æ Ïàâë³â. Áàæàííÿ ïðàöþâàòè ó ñïåöï³äðîçä³ë³ âîíè ïîÿñíþþòü ïðîñòî: ó ïåâíèé ìîìåíò çàõîò³ëîñÿ âò³ëèòè â ðåàëüí³ñòü ñâîþ äèòÿ÷ó ìð³þ.

Áëèçíþêàì Ñåâðþêîâèì ïîùàñòèëî íå ç ïåðøîãî ðàçó: êîìàíäèð çàãîíó â³äìîâèâ ¿ì ÷åðåç íåäîñòàòíþ ô³çè÷íó ñèëó. Òåïåð õëîïö³ íàäîëóæóþòü âòðà÷åíå ùîäåííèìè âàæêèìè òðåíóâàííÿìè. ßê çàçíà÷ຠêîìàíäèð ÇÌÎÏ ÃÓ ÌÂÑ Ðîñ³¿ â ÐÎ Ñåðã³é Øèíàêîâ, áëèçíþêè ä³éñíî ïðàöþþòü çëàãîäæåí³øå, áî ñïèíàìè â³ä÷óâàþòü îäèí îäíîãî òà ãîòîâ³ çàõèùàòè íàïàðíèêà äî îñòàííüîãî.

9 Áåçêîøòîâí³ êóðñè: ñï³ëêóéòåñü óêðà¿íñüêîþ â³ëüíî

Ó Êèºâ³ â³äáóëîñü IV çàñ³äàííÿ Ðàäè Ïðåçèäåíò³â Óêðà¿íè òà Àçåðáàéäæàíó ï³ä ãîëîâóâàííÿì ³êòîðà ßíóêîâè÷à é ²ëüõàìà À볺âà. Ãëàâà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè íàãîëîñèâ, ùî íàøà êðà¿íà ö³íóº äðóæí³ â³äíîñèíè ç Àçåðáàéäæàíîì, éîãî äîïîìîãó ³ ï³äòðèìêó. ³í äîäàâ, ùî Àçåðáàéäæàí ñâîãî ÷àñó íàäàâ äîïîìîãó Óêðà¿í³ ó âèãëÿä³ ïîñòàâîê íàôòè. «Ôàêòè÷íî ìè òîä³ âðÿòóâàëè åíåðãåòèêó, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî», - çàçíà÷èâ ³êòîð ßíóêîâè÷. Ó ïðèñóòíîñò³ Ïðåçèäåíò³â Óêðà¿íè òà Àçåðáàéäæàíó òàêîæ ï³äïèñàíî äâîñòîðîíí³ äîêóìåíòè. ○

ÎÁÑßà ÒÎÂÀÐÎÎÁ²ÃÓ

ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ Ç ÐÎѲªÞ Óêðà¿íñüêà âëàäà ïîñò³éíî âåäå ïåðåãîâîðè ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ ùîäî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ïàä³ííÿ îáñÿã³â òîâàðîîá³ãó ì³æ êðà¿íàìè. Ïðî öå Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çàóâàæèâ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ïðàö³âíèêàìè Çàïîð³çüêîãî îáëàñíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó. Çà ñëîâàìè Ãëàâè äåðæàâè, ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íå çíèæåííÿ òîâàðîîá³ãó ç Ðîñ³ºþ - ìàéæå íà 25%. ○

ÂÈÏÐÀÂÄÀËÈ ÍÀIJ¯

ÏÅÐÅÊÎÍËÈÂÀ ÏÅÐÅÌÎÃÀ Çá³ðíà Óêðà¿íè ïåðåìîãëà Ôðàíö³þ ó ìàò÷³ ïëåéîôô êâàë³ô³êàö³éíîãî ðàóíäó ×åìï³îíàòó ñâ³òó 2014 ðîêó ç ðàõóíêîì 2:0. Ãðà â³äáóëàñÿ 15 ëèñòîïàäà íà ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé» ó Êèºâ³. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³ñëÿ ìàò÷ó îñîáèñòî ïðèâ³òàâ êîìàíäó ç ïåðåêîíëèâîþ ïåðåìîãîþ. «Ó íàïðóæåí³é áîðîòüá³ âè ïðîäåìîíñòðóâàëè âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, äîâåëè ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü òà âèïðàâäàëè íà䳿 ì³ëüéîí³â óáîë³âàëüíèê³â», - ñêàçàâ ³êòîð ßíóêîâè÷.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.11.2013 ð. ¹ 91 (1480) ○

ÄÎ 70-в××ß ÂÈÇÂÎËÅÍÍß ÎÁËÀÑÒ²

Çíàòè òà ïàì'ÿòàòè ñâîþ ³ñòîð³þ крок за кроком кувалася Велика Перемога і яку неймовірну ціну заплатили переможці за мирне сьогодення.

ÌÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

×ÅÌÏÈÎÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎÄÒÂÅÐ ÄÈËÈ ÇÂÀÍÈÅ ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ Äåéñòâóþùèé ÷åìïèîí ìèðà ïî øàõìàòàì æåíñêàÿ ñáîðíàÿ Óêðàèíû äîñðî÷íî âûèãðàëà ×åìïèîíàò Åâðîïû, êîòîðûé ïðîõîäèò â Âàðøàâå.  ïðåäïîñëåäíåì, âîñüìîì òóðå óêðàèíêè ïîáåäèëè ñáîðíóþ Àðìåíèè ñî ñ÷åòîì 3:1. Áëàãîäàðÿ ýòîé ïîáåäå ñïîðòñìåíêè ñòàëè íåäîñÿãàåìû äëÿ áëèæàéøèõ ïðåñëåäîâàòåëåé - ñáîðíûõ Ðîññèè è Ïîëüøè.

ÎÍ-ËÀÉÍ-ÁËÀÃ ÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÎÍ-ËÀÉÍ-ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÏÎÌÎÆÅÌ ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ Ïåðâàÿ óêðàèíñêàÿ áèðæà îíëàéí-áëàãîòâîðèòåëüíîñòè ubb.org.ua ñîáðàëà 1 ìëí. äîë. Çà ãîä áëàãîäàðÿ îáû÷íûì óêðàèíöàì óäàëîñü ñîáðàòü äåíüãè íà 161 ïðîåêò, èç êîòîðûõ 88 ðåàëèçîâàíû, à 73 - íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè âûïîëíåíèÿ. ×àùå âñåãî óêðàèíöû æåðòâóþò íà äåòåé è âçðîñëûõ ñ îíêîçàáîëåâàíèÿìè, ïðèþòû äëÿ æèâîòíûõ, ñîöèàëüíûå ïðîåêòû äëÿ èíâàëèäîâ è ïîêóïêó îáîðóäîâàíèÿ â áîëüíèöû. ○

ВІЧНІ ЦІННОСТІ

ÄÅÂÀÉÑÛ Â ÍÅÁÅ

ÎÒÌÅÍßÒ ÇÀÏÐÅÒ Åâðîñîþç íàìåðåí îòìåíèòü îäèí èõ îñíîâíûõ çàïðåòîâ äëÿ òåõ, êòî ëåòàåò ñàìîëåòàìè. Ê êîíöó íîÿáðÿ âñå ïàññàæèðû åâðîïåéñêèõ àâèàêîìïàíèé ïðè âçëåòå è ïîñàäêå ñàìîëåòà ñìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ òåëåôîíàìè, ïëååðàìè è ïëàíøåòàìè. Âìåñòå ñ òåì, âêëþ÷àòü áîëåå ãàáàðèòíûå ïîðòàòèâíûå ÏÊ âñå æå áóäåò çàïðåùåíî. ○

СУЧАСНИЙ МАЙДАНЧИК У навчально-виховному об’єднанні № 28 з’явився сучасний майданчик для гри в баскетбол і футбол. Тут установлено наливне гумове покриття, баскетбольні кільця і міні-футбольні ворота. «Наша мета - залучити

Ó ÊÍÈDz - ÏÎÍÀÄ 500 ÔÎÒÎ ÒÀ 100 ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â

ÍÎÂÎÑÒÈ

16 ëèñòîïàäà â³öåïðåì’ºð Îëåêñàíäð ³ëêóë â³äâ³äàâ Äí³ïðîïåòðîâñüê. Ïðîãðàìà ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè ïåðåäáà÷àëà ïðåçåíòàö³þ êíèãè, ïðèñâÿ÷åíî¿ 70-ð³÷÷þ ôîðñóâàííÿ Äí³ïðà ³ âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. ÒÒàêîæ àêîæ Îëåêñàíäð ³ëêóë âçÿâ ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ ïàì’ÿòíîãî çíàêà íà ÷åñòü Ãåðîÿ Ðàäÿí Ðàäÿí-ñüêîãî Ñîþçó ÌèõàéПам’ятний знак лася презентація книëà Ïàí³êà õè òà Ïàí³êàõè вирізаний у граніті г и - ф о т о л і т о п и с у íîâîãî áàñêåòáîëüскульптором Вален- «Повік Герой у народі íîãî ìàéäàí÷èêà

ÒÐ ÀÃÅÄÈß Â ÊÀÇÀÍÈ ÒÐÀÃÅÄÈß

ÂÅÐÑÈÈ ÊÐÓØÅÍÈß Îñíîâíûìè âåðñèÿìè êðóøåíèÿ ñàìîëåòà â Êàçàíè îñòàþòñÿ òåõíè÷åñêàÿ íåèñïðàâíîñòü è îøèáêà ïèëîòèðîâàíèÿ. Ðàíåå â Ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå ÐÔ ïî Òàòàðñòàíó ñîîáùèëè, ÷òî ðàññìàòðèâàåòñÿ åùå íåñêîëüêî âåðñèé ñëó÷èâøåãîñÿ. Ñðåäè ïðè÷èí êðóøåíèÿ íàçûâàþò êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, êà÷åñòâî òîïëèâà è òåðàêò. Íàéäåíû áîðòîâûå ñàìîïèñöû è ïðîâîäèòñÿ èõ ðàñøèôðîâêà. Òðàãåäèÿ óíåñëà æèçíè 50 ÷åëîâåê. Ñðåäè ïîãèáøèõ åñòü óêðàèíêà.

На житловому масиві Тополя відкрили пам’ятник Герою Радянського Союзу Михайлу Панікасі, котрий загинув у Сталінграді при підриві німецького танка. У заході взяли участь голова Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни, віце-прем’єр Олександр Вілкул, голова облради Євген Удод, народний депутат Іван Ступак, ветерани та мешканці міста. «Ми відкрили пам’ятник нашому земляку Михайлу Панікасі. Його подвиг - приклад безмежної відданості своїй землі, незламної сили духу. Такі приклади змушують націю об’єднатися навколо спільних вічних цінностей. Країна, у якої є такі герої як Михайло Панікаха, непереможна», - сказав Олександр Вілкул.

тиною Щедровою і встановлений на розі вул. Панікахи та Запорозького Шосе. Олександр Вілкул зазначив, що зведення та

не вмира, який поліг на березі Дніпра», приуроченої до 70-річчя Битви за Дніпро. Книга створена за ініціативи віце-пре-

м’єра Олександра Вілкула та за участю працівників історичного музею ім. Яворницького. Вона містить в собі понад 500 унікальних фото та 100 документів, які розкривають життя регіону в 1930-1950 рр. «Бути УНІКАЛЬНЕ патріотом - означає ВИДАННЯ любити рідну землю, Того ж дня в театрі знати історію і пам’яопери та балету відбу- тати її. У Битві за благоустрій пам’ятників героям війни, пошук і впорядкування військових поховань - це частина системної роботи щодо збереження правдивої історії про Велику Вітчизняну.

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóâñÿ Õ²² îáëàñíèé ôåñòèâàëü «Ñâ³òëî â³÷íîãî âîãíþ», ïðèóðî÷åíèé 70-ð³÷÷þ âèçâîëåííÿ îáëàñò³ â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â Захід, гостями якого стали 100 ветеранів Великої Вітчизняної війни, відвідав перший заступник голови ОДА Анатолій Крупський. Переможці фестивалю - молодь Дніпропетров-

Дніпро своє життя віддали понад 1 млн. осіб. Ми завжди пам’ятатимемо ці героїчні роки в історії нашого народу. Ми низько схиляємо голови перед ветеранами, які, пройшовши через усі жахи війни, не втратили сили духу», - сказав Олександр Вілкул. У книзі розповідається історія області, як

до занять спортом та здорового способу життя якомога більшу кількість дітей та молоді. Ще в 2010 році була ініційована регіональна програма з установки спортивних і дитячих майданчиків. І команда управлінців, яка працює в регіоні, успішно вирішує соціально важливі завдання, продовжує реалізацію розпочатих програм і виходить з новими ініціативами», - підкреслив Олександр Вілкул. Це вже 208-й спортивний майданчик, відкритий в області в 2013 році. Віце-прем’єрміністр зазначив, що тут в 2014-му відбудеться один з матчів Національного турніру шкільних баскетбольних команд, присвячених Євробаскету2015.

ϲÑÅÍÍÈÉ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ

Ìîëîäü øàíóº âåòåðàí³â щини з різних міст і районів області - привітали почесних гостей святковим концертом, квітами та подарунками. «Проведення таких заходів в області ще раз підкреслює, що справедлива історична правда і пошана героїчного минулого живе в серцях молодого по-

коління. Цього тижня губернатор Дмитро Колєсніков презентував громадськості регіональний проект «Голос ветерана». Його мета - записати на відео та об’єднати в потужну базу розповіді ветеранів про Вітчизняну війну. Це дозволить майбутнім поколінням вивчати правдиву

історію Великої Перемоги нашого народу з перших уст», - зазначив він. Такий захід проводять щороку. Його мета - відродження і популяризація патріотичної пісні, виявлення талановитої й обдарованої молоді, сприяння подальшому творчому розвитку молодих талантів.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

ÁËÀÃÎIJÉÍÈÉ ÁÀË

Òàíöþâàëè çàðàäè îñîáëèâèõ ä³òåé

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀËÓ×ÅÍÍß ²ÍÂÅÑÒÈÖ²É

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß Â ÊÈÒÀ¯

ÂÄÀËÎÑß Ç²ÁÐÀÒÈ ÌÀÉÆÅ 2,5 ÒÈÑ. ÃÐÍ. ровського обласного дитячого інтернату для дітей із особливими фізичними потребами. «Дуже важливо, що проведення подібного балу стає не лише розважальним заходом, а й

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Öèìè äíÿìè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà â³äáóâñÿ òðåò³é ùîð³÷íèé Ñòóäåíòñüêèé áàë. ÒÒðàäèö³éíî ðàäèö³éíî ÿñêðàâå ä³éñòâî ïðîâåëè ó a» êîíöåðò-õîë³ «Oper «Opera» Понад півтисячі гостей та учасників зібралися на благодійний бал, приурочений до Міжнародного дня студента. Як зазначив очільник області, святкування Дня студента на Дніпропетровщині стало вже доброю традицією. «Надзвичайно тішить, що у залі присутні представники молоді не лише з Дніпропетровська, а й усього регіону. Це підтверджує той факт, що наше юне покоління - одне з найактивніших молодіжних формацій», - наголосив губернатор у вітальній промові.

Цього року бал вирішили провести у форматі 20-х років. Гості та учасники намагалися витримати дрес-код та стилістику заходу. Впродовж вечора грала тематична музика, що тільки посилювала атмосферу початку XX століття. Молоді люди протягом місяця готували чотири яскраві танці: чарльстон, фокстрот, танго та вальс, які й подарували всім присутнім. Однією з важливих частин незабутнього дійства стало нагородження переможців благодійного аукціону. Організаторам вдалося зібрати 2 тис. 465 грн. Ця сума надійде на допомогу вихованцям Дніпропет-

надає реальну можливість допомогти дітям з особливими потребами», - зазначив голова обласної молодіжної ради при губернаторі Сергій Кривогуз.

ÑÒÓÄÅÍÒÈ Ï²ÄÃÎÒÓÂÀËÈ ×ÎÒÈÐÈ ÒÀÍÖ²

Готуючись до визначної події 2014 року, а саме: до відзначення 200-річчя Тараса Шевченка, в області планують відремонтувати

ÑÂßÒÎ Ó ÐÐÀÉÎÍÀÕ ÀÉÎÍÀÕ

²ÄÇÍÀ ×ÈËÈ 90-в××ß Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ îäðàçó äâà ðàéîíè Ñîô³¿âñüêèé òà Àïîñòîë³âñüêèé - â³äçíà÷èëè 90-ð³÷÷ÿ ç äíÿ çàñíóâàííÿ. Ç ö³º¿ íàãîäè â ðàéîííèõ öåíòðàõ â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè: äèòÿ÷³ òà ìîëîä³æí³ ñâÿòà, âèñòàâêè, âèñòóïè òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ðåã³îíó. Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ìåøêàíö³â Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó ïðèâ³òàâ éîãî çàñòóïíèê Ðîñòèñëàâ Áîòâ³íîâ. Ãó÷íèì ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì 90-é äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà÷èâ ³ Ñîô³¿âñüêèé ðàéîí. Íà óðî÷èñòîñòÿõ áóëî çà÷èòàíî â³òàëüíèé ëèñò ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà. ○

˲ÊÈ Â²Ä ÃÅÏÀ ÒÈÒÓ ÃÅÏÀÒÈÒÓ

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ

ÂÈIJËÈËÈ ÊÊÎØÒÈ ÎØÒÈ

Ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ íàðîäæåííÿ Êîáçàðÿ

пам’ятники, провести низку вистав та фестивалів, започаткувати цикл телепередач, а в навчальних закладах провести Єдиний урок, присвячений ювілею Кобзаря. «У 2014-му Україна має на високому рівні відсвяткувати 200річчя з дня народження Тараса Шевченка. Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час вручення Шевченківських премій минулого року. І Дніпропетровська обласна дер-

ÄÎ 200-в××ß ÏÎÅÒÀ

Íàïðèê³íö³ òèæíÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ïðîâ³â çàñ³äàííÿ Ãóìàí³òàðíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè. ϳä ÷àñ çàõîäó ãîâîðèëè ïðî ðîáîòó, ùî âåäåòüñÿ â ðåã³îí³ â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ñâÿòêóâàííÿ 200-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ïîåòà Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Ãóáåðíàòîð Äí³ïðîïåòðîâùèíè Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðåçåíòóº åêîíîì³÷íèé òà ³íâåñòèö³éíèé ïîòåíö³àë ðåã³îíó ó Êèòà¿. Äåëåãàö³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ³ç 18 äî 20 ëèñòîïàäà ïðîâîäèòü ì³æíàðîäíó âèñòàâêó-ïðåçåíòàö³þ â Ïîñîëüñòâ³ Óêðà¿íè ó Ïåê³í³. Âîíà â³äáóâàºòüñÿ â ðàìêàõ äîìîâëåíîñòåé, ùî äîñÿãíóò³ ï³ä ÷àñ Äðóãîãî çàñ³äàííÿ ñï³ëüíî¿ óêðà¿íñüêî-êèòàéñüêî¿ ï³äêîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. ϳä ÷àñ âèñòàâêè ïðåçåíòóâàëè Äí³ïðîïåòðîâñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî, à òàêîæ Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ ³ áðåíä «Ïåòðèê³âêà».

жавна адміністрація сьогодні проводить активну роботу з підготовки до святкування ювілею поета», - зазначив Анатолій Крупський. Для організації належного рівня підготовки губернатор Дмитро Колєсніков надав відповідні розпорядження, згідно з якими затверджено склад організаційного комітету, а всі міста і райони області підготували плани заходів відзначення ювілею.

ПЕРЕВИДАННЯ ТВОРІВ Також за дорученням керівника регіону цьогоріч оновили бази даних, що містять інформацію про стан об’єктів, пов’язаних з іменем поета. За словами Анатолія Крупського, сьогодні на території області є 36 пам’ятників Великому Кобзареві, на його честь установлені 4 пам’ятних знака, 3 населених пункти регіону носять ім’я Тараса Шевченка та 38 вулиць Дніпропетров-

щини названі іменем видатного українського поета. Бібліотеки області поповнюються новими перевиданнями творів Шевченка. У межах проекту електронної бібліотеки «Культура України» триває формування нових колекцій-персоналій, створених до 200річчя Кобзаря. Нагадаємо, колекція «Тарас Шевченко» містить чотири напрямки: «Твори Т.Г. Шевченка», «Документи про життя і творчість Т.Г.Шевченка», «Т.Г. Шевченко - в мистецтві» та «Статті». До участі у цьому проекті долучилася Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія.

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ õâîð³ íà õðîí³÷íó ôîðìó ãåïàòèòó Ñ ïî÷àëè îòðèìóâàòè áåçêîøòîâí³ ë³êè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ãîëîâíèé ïîçàøòàòíèé ñïåö³àë³ñò äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ Âàëåíòèíà Òêà÷åíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, çã³äíî ç îáëàñíîþ ïðîãðàìîþ «Çäîðîâ’ÿ íàö³¿» âèä³ëèëè ïîíàä 1 ìëí. ãðí. íà ïðèäáàííÿ ë³ê³â. ¯õ îòðèìóþòü ò³ëüêè ò³, õòî âíåñåíèé äî ðåºñòðó õâîðèõ íà õðîí³÷íó ôîðìó ãåïàòèòó Ñ ³ Â. ÎÁËÀÑÍÀ ÏÐÎÃÐ ÀÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈËÈ ²ÍÑÓ Ë²ÍÎÌ ²ÍÑÓ˲ÍÎÌ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîæèâàþòü 17,5 òèñ. ëþäåé, õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò ïåðøîãî òèïó. Ó ðàìêàõ îáëàñíî¿ ïðîãðàìè «Öóêðîâèé ä³àáåò», ùî ðåàë³çóºòüñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà, âñ³ âîíè çàáåçïå÷óþòüñÿ ³íñóë³íîì ó ïîâíîìó îáñÿç³. Íà ñüîãîäí³ ó ðåã³îí³ º ï³âð³÷íèé çàïàñ öüîãî ïðåïàðàòó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 СУСПІЛЬСТВО ○

ÏÅÐÈÍÀÒÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50

ÄÅÍÜ ÑÒÓÄÅÍÒÀ

ÂÅײÐÊÀ Ó ÒÐÀÌÂÀ¯ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íåçâè÷íî â³äçíà÷èëè Äåíü ñòóäåíòà - äëÿ âå÷³ðêè áóâ îðãàí³çîâàíèé òðàìâàé. ²ç 20.00 äî 23.00 â³í ðóõàâñÿ çà ìàðøðóòîì: «Çóïèíêà Öåíòðàëüíà - Âîêçàë - Çóïèíêà Öåíòðàëüíà». Íà êîæí³é çóïèíö³ ïàñàæèð³â ÷åêàëè ñþðïðèçè: âèñòóï ì³ì³â, fire show, ð³çíîìàí³òí³ êîíêóðñè. Ïðîòÿãîì óñ³º¿ ïîäîðîæ³ ñòóäåíò³â ðîçâàæàëè ä³äæå¿. ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

ÎÒÂÅÒßÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 21 íîÿáðÿ (÷åòâåðã) â 11.00 ⠫²ÑÒ²-ÖÅÍÒл ñîñòîèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ îòêàçà îò êóðåíèÿ. Òåìà: «Êóðåíèå: êàê ñïðàâèòüñÿ ñ ïàãóáíîé ïðèâû÷êîé?» Íà âîïðîñû äîçâîíèâøèõñÿ îòâåòÿò: ãëàâíûé âðà÷ îáëàñòíîãî öåíòðà çäîðîâüÿ Þðèé Àíàòîëüåâè÷ Êîðÿãèí, ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò ïî ïóëüìîíîëîãèè äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÎÃÀ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Êèðååâà. Âû ìîæåòå çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòàì ïî

òåëåôîíó (0562) 31-29-56 èëè ïðèñëàòü åãî íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó

visti-centr@i.ua.

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

×èì ïåðèíàòàëüí³ öåíòðè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä çâè÷àéíèõ ïîëîãîâèõ áóäèíê³â? Ó ïåðèíàòàëüíèõ öåíòðàõ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ òà íàðîäæóþòü æ³íêè ç³ ñêëàäíèì ïåðåá³ãîì âàã³òíîñò³, çàãðîçîþ âèêèäíÿ, ïàòîëî㳺þ ïëîäà, óñêëàäíåíèìè ïîëîãàìè. Òàêîæ òóò íà íàëåæíîìó ð³âí³ íàäàºòüñÿ äîïîìîãà íîâîíàðîäæåíèì, çîêðåìà, âèõîäæóâàííÿ, ³íòåíñèâíà òåðàï³ÿ òà ðåàá³ë³òàö³ÿ ä³òåé, ÿê³ ïåðåä÷àñíî íàðîäèëèñÿ (îñîáëèâî ä³òÿì ç ìàëîþ âàãîþ) àáî íàðîäèëèñÿ õâîðèìè. Äëÿ öüîãî â ïåðèíàòàëüíèõ öåíòðàõ º íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 â àêóøåðñòâ³ òà íåîíàòîëî㳿, âèñîêîòåõíîëîã³÷íå ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ òà ïðàöþþòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ìåäè÷í³ êàäðè. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ó ðàìêàõ Íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Íîâå æèòòÿ - íîâà ÿê³ñòü îõîðîíè ìàòåðèíñòâà òà äèòèíñòâà», ³í³ö³éîâàíîãî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ³êòîðîì ßíóêîâè÷åì, ñòâîðåíà êîìïëåêñíà ñèñòåìà ïåðèíàòàëüíî¿ äîïîìîãè. Âîíà âêëþ÷ຠâ ñåáå äâà ïåðèíàòàëüíèõ öåíòðè ó Êðèâîìó Ðîç³ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ïîòóæíó ìåðåæó ì³æðàéîííèõ ïîëîãîâèõ öåíòð³â, òðè íåîíàòàëüíèõ öåíòðè òà ñó÷àñí³ ðåàí³ìîá³ë³, ÿê³ äîçâîëÿþòü ïåðåâîçèòè íîâîíàðîäæåíèõ âàãîþ â³ä 500 ãðàì³â. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ëèøå çà 9 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó ó ïåðèíàòàëüíèõ öåíòðàõ íàðîäèëèñÿ ïîíàä 5 òèñ. ä³òåé. ○

Ïàðòíåðñòâî âëàäè òà ãðîìàäè

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÈÉ Ä²ÀËÎÃ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13 ëèñòîïàäà ó «Â³ñò³-öåíòð³» â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÎÄÀ ç ë³äåðàìè ñóñï³ëüíî¿ äóìêè êåð³âíèêàìè ãðîìàäñüêèõ ðàä ì³ñò ³ ðàéîí³â îáëàñò³ Представники Нікополя, Вільногірська, Верхньодніпровська, а також Криничанського та Солонянського районів обговорили з членами ради перспективи співробітництва. Голова громадської ради при ОДА Олексій Лазько за-

значив, що основна мета заходу - об’єднати міста і райони для створення ефективної системи комунікації між владою і

ÍÀ ÍÀÒÒ ÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Âî âðåìÿ ïðåññ-òóðà ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ ðóêîâîäèòåëè êîìèòåòîâ, ðàáîòàþùèõ â ñîñòàâå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, ðàññêàçàëè îá ó÷àñòèè îáùåñòâåííîñòè â æèçíè ðåãèîíà

громадськістю та для вибудовування конструктивного діалогу. Платформою для зворотного зв’язку, об’єднання ідей та

ÓÆÅ ª ÏÎÇÈÒÈÂͲ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÐÎÁÎÒÈ ÐÀÄÈ

ініціатив, запропонованих людьми, є сайт громадської ради при ОДА. З його допомогою громадяни мають можливість ефективно вирішувати нагальні питання за сприяння органів влади. На сьогодні вже є позитивні результати роботи ради: проведено конкурс «Барви українського прапора», відбувся флеш-моб у рамках Тижня єдності національних товариств, пройшов міжнаціональний шаховий турнір «Діалог», організовано вечір поезії «Літературна вітальня».

ÑÈÑÒÅÌÍÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß

Îáùåñòâåííîñòü àêòèâíî ó÷àñòâóåò â æèçíè ðåãèîíà

фильными министерствами. Павел Ломакин, возглавляющий комитет по вопросам экологии, аграрПо словам председате- ной политики и эффективля Общественного совета ного землепользования, при ОГА Алексея Лазько, между общественностью и властью отлично налажены системная коммуникация и диалог. При поддержке губернатора Дмитрия Колесникова совет участвует в заседаниях коллегий ОГА, Совета регионов, видеоконференциях с про-

 ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ 17 ÊÎÌÈÒÅÒÎÂ

отметил, что к работе комитета привлечены ученые, экологи, руководители предприятий, заинтересованные в сохранении окружающей среды. На страже интересов женщин любого возраста и национальности стоит комитет по вопросам гендерной политики, которым руководит Элла Сидоренко. «Мы сотрудничаем со службами занятости, соцзащиты, медиками», - сказала Сидоренко. Деятельность коми-

тета по социальным вопросам общественного совета, возглавляемого Ларисой Бабич, направлена на помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, инвалидам, пенсионерам и другим представителям социально незащищенных слоев населения. В целом, в структуре Общественного совета 17 профильных комитетов, активно содействующих развитию гражданского общества.

ÓÑϲØÍÅ ÆÈÒÒß

Íîâèé ñïîðòçàë ó Ïðèäí³ïðîâñüêó на житловому масиві Придніпровськ на Ó ìåøêàíö³â Äí³ïðî- вул. Електрична, 36. Як повідомив голова ïåòðîâñüêà ç’ÿâèВсеукраїнської ëàñü ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìóâàòè організації «Street WorkOut», голова ñåáå ó ãàðí³é міжнародного руху ô³çè÷í³é ôîðì³. Ó «Здоровий спосіб ì³ñò³ â ðàìêàõ ïðîãðàìè ãóáåðíàòî- життя» Денис Мінін, там проводитимуть ðà Äìèòðà Êîëºñí³безкоштовні заняття êîâà «Ì³öíå çäîðîâ’ÿ - óñï³øíå æèòòÿ» з єдиноборств, силової підготовки, парâ³äêðèâñÿ çàë äëÿ куру. Також можна áåçêîøòîâíèõ çàíÿòü ô³çêóëü òóðîþ буде відвідати секції ô³çêóëüòóðîþ з фітнесу та йоги. Новий спортив- Тренування триватиний зал знаходиться муть із 16.00 до 19.00 ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

чотири рази на тиждень: у вівторок, четвер, суботу та неділю. Денис Мінін також зазначив, що у найближчих планах організації - створення таких секцій на території всього Дніпропетровська, а згодом і по всій Україні. Нагадаємо, що Всеукраїнська організація «Street WorkОut» стала партнером губернаторської програми «Міцне здоров’я - успішне життя». Так,

ÇÀÍßÒÒß Ó ÑÅÊÖ²ßÕ ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ у червні цього року на Дніпропетровщині відбувся Міжнародний фестиваль здорового способу життя «WorkOut Fest-2013», що об’єднав учасників із 12 країн світу. Серед них - Великобританія, США, Казахстан, Ізраїль

та інші. Крім того, Денис Мінін та представники «Street WorkОut» у рамках губернаторської програми проводять лекції зі здорового способу життя «Формула успіху» у навчальних закладах Дніпропетровщини.


МИРСЬКІ СПРАВИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

ÂÈÂÀÒ, ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!

«Çîëîòîé êëþ÷èê» ïîêîðèë Åâðîïó

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Äíåïðîïåòðîâñêèé äåòñêèé ìóçûêàëüíûé òåàòð «Çîëîòîé êëþ÷èê» ñòàë ïîáåäèòåëåì Ìåæäóíàðîäíîãî ìîëîäåæíîãî ôåñòèâàëÿ «Îñåííÿÿ ñêàçêà». Ñâîèì ìàñòåðñòâîì þíûå àðòèñòû, âûñòóïèâøèå â ñòîëèöàõ ×åõèè, Ñëîâàêèè, Àâñòðèè è Ãåðìàíèè, çàâîåâàëè ñåðäöà ñóäåé è çðèòåëåé

ВСЕГДА ГОТОВЫ К поездкам за рубеж «ключикам» не привыкать. В их творческой копилке участие во многих европейских конкурсах и фестивалях. Театр хорошо известен в Украине и России: лучшее

 ßËÒÅ ÏÎÊÀÆÓÒ 14 ÑÏÅÊÒÀÊËÅÉ ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû óòâåðäèëî êàëåíäàðíûé ïëàí ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âíåøíåãî íåçàâèñèìîãî îöåíèâàíèÿ äëÿ ëèö, êîòîðûå èçúÿâèëè æåëàíèå ïîñòóïàòü â âóçû ñòðàíû â ñëåäóþùåì ãîäó Директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова сообщила, что вступительная кампания ВНО2014 не претерпела изменений, но отметила один важный пункт: «Перед тем, как регистрироваться на тестирование, мы советуем посетить приемные комиссии вузов, выбранных абитуриентами, и определиться с предметами, которые необходимо сдавать при поступлении на ту или иную специальность». Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 3 июня.

подтверждение тому - десятки побед и престижных наград. «Мы привыкли к тому, что, если уж приехали, то нужно хорошо выступить. Но, что за этим стоит… Самая большая «беда» всех детских коллективов - быстрорастущие дети, - говорит художественный руководитель театра Татьяна Егорова. - На фестивале «Осенняя сказка» мы должны были показать фрагменты из спектакля «Однажды в джунглях». Но наши старшенькие, на которых он был построен, ушли и младшим пришлось буквально за месяц разучить все роли. Поездка оказалась сложной. Представьте себе: семь выступлений в разных городах, переезды - это серьезный труд для малышей, но они прекрасно справились».

ÌÅIJÀ˲ÄÅÐ ÐÅòÎÍÓ

ϲÄÑÓÌÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ

Ê ÏÎÅÇÄÊÀÌ ÇÀ ÐÓÁÅÆ «ÊËÞ×ÈÊÀÌ» ÍÅ ÏÐÈÂÛÊÀÒÜ

Дети побывали в Братиславе, Вене, Теплице, Дрездене, Праге и Берлине. Одинаково успешно выступали как всем коллективом, так и с сольными номерами. «Участие в таком фестивале - большая ответственность. Почувствовать сцену можно было не более 5 минут, но в этом был и положительный момент. Дети не успевали понять, что начинается конкурсный показ и испугаться, рассказывает директор театра «Золотой ключик» Ирина Николаева. - Особенно нашим артистам понравились сцена и зрители в Праге. А в Русском доме в Берлине мы вообще почувствовали себя дома. В перерыве между концертами ездили на экскурсии. Особый восторг вызвало посе-

пе аквапарка в 70 км от Берлина - «Тропические острова». В общем, впечатлений хватит надолго. Хочу отметить, что театр получил приглашение выступить в Париже в зале на 2 тысячи человек. Мы бывали в этом зале в качестве зрителей, мечтали о выступлении и вот мечты сбылись». В ближайших планах «Золотого ключика» - открытие 16-го театрального сезона премьерным показом спектакля-победителя «Однажды в джунглях». Полным ходом идет работа над сценарием по сказке «Муха-цокотуха» в новой интерпретации. А в мае будущего года «ключики» покажут 14 спектаклей в Ялте, получив официальное предложение от директора знаменитого театра им. Чехова.

ÂÍÎ-2014 íà÷íåòñÿ ñ àíãëèéñêîãî ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÉ Š 3.06 - èíîñòðàííûé ÿçûê; Š 5.06 - 6.06 - óêðàèíñêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà; Š 10.06 - ðóññêèé ÿçûê; Š 12.06 - ìàòåìàòèêà; Š 14.06 - ãåîãðàôèÿ; Š 16.06 - áèîëîãèÿ; Š 18.06 - ôèçèêà; Š 20.06 - èñòîðèÿ Óêðàèíû; Š 23.06 - õèìèÿ; Š 25.06 - âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ; Š 27.06 - ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà. лее чем по четырем предметам, а среди иностранных языков можно выбрать только один», - подчеркнула Марина Горбенко-Хвастунова. Регистрация для участия в ВНО-2014 начнется 3 января и продлится до 5 марта. Как заявила эксперт, университе-

ты и академии Днепропетровска ожидают около 20 тыс. заявлений от абитуриентов. Пробное ВНО пройдет 22 и 29 марта, а зарегистрироваться на прохождение тестов можно будет до 30 ноября. На сегодняшний день такое желание уже изъявили более 3,5 тыс. человек.

²ÄÊÐÈËÀÑÜ ÂÈÑÒ ÀÂÊÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ

ПАРИЖ - АВАНСОМ щение крупнейшего в Евро-

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Первым тестированием станет иностранный язык: английский, немецкий, французский или испанский. Последним предметом, знания по которому проверят у будущих студентов, традиционно станет мировая литература. «Каждый участник оценивания будет иметь возможность сдавать тестирование не бо-

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ï³äáèëè ï³äñóìêè êîíêóðñó ñåðåä òåëåðàä³îêîìïàí³é îáëàñò³ «Ìåä³àë³äåð Äí³ïðîïåòðîâùèíè». Íà êîíêóðñ áóëî ïîäàíî 86 ðîá³ò ³ç 18 òåëåêàíàë³â òà 4 ðàä³îñòàíö³é ðåã³îíó. Çà ðåçóëüòàòàìè ³íòåðíåò-ãîëîñóâàííÿ òà âèñíîâêàìè åêñïåðòíî¿ ðàäè âèçíà÷åíî 16 ïðèçåð³â. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ æóðíàë³ñò³â ðåã³îíó ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì òà âðó÷èâ íàãîðîäè ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó.

ÊÐÈÌÑÜʲ ÌÈÒÒªÂÎÑÒ² Ó Õóäîæíüîìó ìóçå¿ â³äáóëîñü â³äêðèòòÿ âèñòàâêè òâîð³â çàñëóæåíîãî õóäîæíèêà Óêðà¿íè Ãðèãîð³ÿ ×åðíåòè - «Êðèìñüê³ ìèòòºâîñò³. 100 åòþä³â», ïðèñâÿ÷åíî¿ 65-ð³÷÷þ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ìèòöÿ. Íà âèñòàâö³ äåìîíñòðóâàòèìåòüñÿ îäíà ³ç ãðàíåé òâîð÷îñò³ Ãðèãîð³ÿ ×åðíåòè ïëåíåðíèé ïåéçàæíèé æèâîïèñ. Ùîðîêó õóäîæíèê ðàçîì ³ç êîëåãàìè òà ó÷íÿìè ìàíäðóº Óêðà¿íîþ, ïðàãíó÷è âèâ÷èòè òà ï³çíàòè ïðèðîäó ñâ Áàòüê³âùèíè, ³ âèñòàâêà ïðåäñòàâëÿº êðàºâèäè îäíîãî ç íàéãàðí³øèõ êóòî÷ê³â íàøî¿ êðà¿íè - Êðèìó. ○

ÍÀ ÑÂßÒÀ

ÄÎÄÀÒÊβ ÏίÇÄÈ Âðàõîâóþ÷è òðàäèö³éíèé ïîïèò ïàñàæèð³â íà ïîäîðîæ³ çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì ó ïåð³îä Íîâîð³÷íèõ òà гçäâÿíèõ ñâÿò, Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïðèçíà÷èëà 4 äîäàòêîâ³ ïî¿çäè: íà Êè¿âñüêîìó íàïðÿìêó: ¹579/580 Äí³ïðîïåòðîâñüê - Êè¿â, ¹282/ 281 ѳìôåðîïîëü - Êè¿â, ¹58/57 ѳìôåðîïîëü - Êè¿â, ¹518/517 ѳìôåðîïîëü Ëüâ³â. Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ³ íàäàë³ ïðèçíà÷àòèìå íà îêðåì³ äàòè ï³äâèùåíîãî ïàñàæèðñüêîãî ïîïèòó äîäàòêîâ³ ïî¿çäè íà ïîïóëÿðí³ íàïðÿìêè. ÒÐÈÂÀª ̲Ñß×ÍÈÊ

ÇÄÀÞÒÜ ÇÁÐÎÞ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òðèâຠ̳ñÿ÷íèê äîáðîâ³ëüíî¿ çäà÷³ çáðî¿. ßê ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè ÃÓ ÌÂÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, ó ðàìêàõ ì³ñÿ÷íèêà ìåøêàíö³ îáëàñò³ çäàëè 346 îäèíèöü çáðî¿ òà 153 áîºïðèïàñè. ³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çâ³ëüíåí³ 23 îñîáè. Ïî âñ³é çáðî¿ ïðîâîäèòüñÿ êðèì³íàëüíà åêñïåðòèçà, ï³ñëÿ ÷îãî á³ëüøó ¿¿ ÷àñòèíó çäàäóòü íà ïåðåïëàâêó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Áåçîïàñíîñòü òðóäà - çàáîòà î ëþäÿõ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÑϲÂÏÐÀÖß

ÇÓÑÒÐ²× ²Ç ÏÎÑËÎÌ Òðè òèñÿ÷³ ñòèïåíä³é äëÿ óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â âèä³ëèâ óðÿä Áðàçè볿 äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè «Íàóêà áåç êîðäîí³â». Óðÿäîâó ïðîãðàìó ñòóäåíòñüêî¿ ìîá³ëüíîñò³ ïðåäñòàâèâ ó ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè Áðàçèë³ÿ â Óêðà¿í³ Àíòîí³î Ôåðíàíäî Êðóç-äå-Ìåëëî. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó Ìèêîëîþ Ïîëÿêîâèì â³í îçíàéîìèâñÿ ç íàóêîâèì ïîòåíö³àëîì ³ ïèòàííÿì àêàäåì³÷íî¿ òà íàóêîâî¿ ñï³âïðàö³ ÄÍÓ ç óí³âåðñèòåòàìè ªâðîïè, À糿, Àìåðèêè.

ÍÎÂÈÍÈ ÎÍ-ËÀÉÍ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß

ÏÈÒÀÍÍß Ë²ÊÀÐÞ Íà ìåäè÷íîìó ñàéò³ dnipromed.com ðîçïî÷èíàþòüñÿ êîíñóëüòàö³¿ ãîëîâíîãî ïîçàøòàòíîãî ìàìîëîãà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ë³êàðÿ-îíêîëîãà âèùî¿ êàòåãî𳿠Ñåðã³ÿ Àçàòÿíà â ðàìêàõ îäíîéìåííî¿ ðóáðèêè íà ïîðòàë³. Äî 20 ëèñòîïàäà çàðåºñòðîâàí³ êîðèñòóâà÷³ ìîæóòü ñòàâèòè çàïèòàííÿ ë³êàðþ. Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ çàëèøàòèìåòüñÿ êîíô³äåíö³éíîþ. ○

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÌÓÇÈÊÀÍÒ²Â

ÎÒÐÈÌÀËÈ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ Òðè ìóçè÷í³ øêîëè Äí³ïðîïåòðîâñüêà - ¹6, 15 òà ìóçè÷íà øêîëà ïðè êîíñåðâàòî𳿠³ì. Ãëèíêè - îòðèìàëè íîâ³ ôîðòåï³àíî â³ä áëàãîä³éíîãî ôîíäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 1994-2005 ðîê³â Ëåîí³äà Êó÷ìè «Óêðà¿íà». ϳä ÷àñ çàõîäó þí³ âèõîâàíö³ øêîëè ïîäàðóâàëè ïî÷åñíèì ãîñòÿì ìóçè÷í³ ïîäàðóíêè. Òàêîæ äëÿ âñ³õ ïðèñóòí³õ âèñòóïèâ â³äîìèé ï³àí³ñò, ëàóðåàò ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â, õóäîæí³é êåð³âíèê êîíêóðñó þíèõ ï³àí³ñò³â ³ì. Â. Êðàéíºâà Îëåêñàíäð Ðîìàíîâñüêèé. ○

ÄÎ ÄÍß ÑÒÓÄÅÍÒÀ

ÂÐÓ×ÈËÈ ÏÎÄßÊÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ â³òàëè ñòóäåíò³â. Ïðèéîì â³äáóâñÿ ç íàãîäè Äíÿ ñòóäåíòà. Íà çàõ³ä çàïðîñèëè íàéàêòèâí³øèõ ñòóäåíò³â ì³ñòà, â³äì³ííèê³â òà ïåðåìîæö³â íàóêîâèõ ³ òâîð÷èõ êîíêóðñ³â, ë³äåð³â ñòóäåíòñüêîãî ðóõó. ¯õ â³ä ³ìåí³ ãîëîâè ì³ñüêðàäè ïðèâ³òàëà çàñòóïíèê ìåðà ²ðèíà Çàéöåâà ³ âðó÷èëà ãðàìîòè òà ïîäÿêè. ̳ñüêà âëàäà ï³äòðèìóº òàëàíîâèòó ñòóäåíòñüêó ìîëîäü ³ ñïåö³àëüíèìè ñòèïåíä³ÿìè. Äî Äíÿ ñòóäåíòà òàêó ³ìåííó ñòèïåíä³þ ì³ñüêî¿ ðàäè îòðèìàëè 51 ñòóäåíò.

Ðàáîòà øàõòåðà èç-çà ñâîåé ñëîæíîñòè òðåáóåò îò ÷åëîâåêà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îãðîìíîãî òåðïåíèÿ, ñèëû âîëè è âûäåðæêè, òàê êàê êàæäûé èõ ðàáî÷èé äåíü ñâÿçàí ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè. Ïîýòîìó ðóêîâîäñòâî ÄÒÝÊ ñòàâèò ïåðåä ñîáîé ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è - ìàêñèìàëüíî îáåçîïàñèòü è ñîçäàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ ýòîé òÿæåëîé îòðàñëè «ЛЕГКИЕ» ШАХТЫ Компания ДТЭК активно внедряет в угледобычу новые технологии и обновляет производство. В этом году на ШУ «Павлоградском» завершился проект по замене главных вентиляторов, который длился два года. «Предыдущие вентиляторы отработали больше 20 лет при нормативном сроке службы 14. Они были физически изношены и находились в аварийном состоянии, поэтому энергетическая компания выделила более 16 млн. грн. для замены старых вентиляторов и модернизации сопутствующего оборудования», - сообщил главный механик ДТЭК ШУ «Павлоградское» Юрий Панушко. Сегодня управление

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÍÀÒÎËÈÉ ×ÈÐÊÎÂ,

äèðåêòîð ïî ñåðâèñàì ÄÒÝÊ ØÓ «Ïàâëîãðàäñêîå»: - Ó íàñ ðàáîòàþò ïî÷òè 3650 ÷åëîâåê è âñå íàøè òðóæåíèêè äîñòîéíû òîãî, ÷òîáû èì áûëè ñîçäàíû õîðîøèå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû è îòäûõà.  2013 ãîäó íà ÎÒ è ÒÁ, óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà ØÓ «Ïàâëîãðàäñêîå» ÄÒÝÊ íàïðàâèëà áîëåå 27,3 ìëí. ãðí. Îáùèå èíâåñòèöèè ïî âñåé ÄÒÝÊ â îõðàíó òðóäà øàõòåðîâ â ýòîì ãîäó ñîñòàâÿò 612 ìëí. ãðí.

вентиляторами полностью автоматизировано, а новая техника дает возможность вмешаться в процесс при возникновении критической ситуации. В первую очередь главный вентилятор обеспечивает жизнедеятельность шахты в прямом и переносном смысле, а это - здоровье и безопасность людей. «Он подает необходимое количество воздуха,

чтобы шахта проветривалась, и люди дышали нормальным, а не загазованным воздухом. По мощности эта техника на 20% эффективней старой», - отметил главный механик. На сегодняшний день реализуется аналогичный проект по шахте «Терновская», вентиляторы которой, а также механическая и электрическая часть оборудования, находятся в неудовлетворительном состоянии. «Вентилятор - это самый большой потребитель электроэнергии на шахте, мы планируем установить вентиляторы немецкого производства, они будут не такие энергоемкие, что позволит уменьшить затраты», - подчеркнул Юрий Панушко.

Как отметил заместитель директора по сервисам ДТЭК ШУ «Павлоградское» Анатолий Чирков, главной ценностью компании являются люди. «В этом году на ОТ и ТБ, а также на улучшение условий труда ДТЭК инвестировала в ШУ «Павлоградское» более 27,3 млн. грн. По сравнению с прошлым годом, эти вложения позволили снизить процент травматизма на шахтоуправлении на 6,6%», - подчеркнул Анатолий Чирков. С момента ввода в эксплуатацию шахты «Терновская» на ней не проводилось капитальных ремонтов, но, благодаря усилиям ДТЭК, в этом году на реконструкцию и благоустройство было выделено более 2 млн. грн. «Отремонтированы бани, парилки, ведется ремонт так называемой чистой бани ВШТ. Люди должны после смены как-то отдохнуть и немного поправить свое здоровье. Для нас очень важно, с каким настроением сотрудник пришел на работу, с каким уходит, поэтому мы уделяем условиям труда особое внимание», - сказал Анатолий Чирков. Выделенные деньги пошли также на ремонт ламповой, были отремонтированы сатураторные, респираторные и приборные. И как сказала мастер ламповой шахты «Терновская» Ирина Мирошниченко: «Благодаря нашему руководству стало возможным осуществление такого грандиозного ремонта в помещении. Работать нам стало легче, ламповщицы сейчас не носят тяжелые лампы и самоспасатели, а только контролируют процесс, ведут учет и следят за исправностью приборов для шахтеров. Хочу поблагодарить всех за создание таких комфортных условий для работы!»

ÂÛ ÁÎÈÒÅÑÜ ÁÎÈÒÅÑÜ ÑÀÕÀÐÍÎÃÎ ÑÀÕÀÐÍÎÃÎ ÄÈÀÁÅÒÀ? ÄÈÀÁÅÒÀ? ÂÛ Чувство страха сопровождает человека всю жизнь. В детстве это страх темноты, высоты, животных. С возрастом это страх одиночества, смерти, болезни… Мы боимся заболеть хрониче ским недугом, который может сделать нас бес помощными… САХАРНЫЙ ДИАБЕТ распро страненное заболевание, которое коварно тем, что развивается исподволь. В условиях недостат ка инсулина меняется обмен веществ человека, в крови постоянно наблюдается повышенное со держание глюкозы. При этом, как метастазы, поражаются все сосуды в человеческом организ ме. Процесс затрагивается сосуды сердца (разви вается дистрофия сердечной мышцы), сосуды ко нечностей, мозга, глаз. У человека, страдающе го любой формой сахарного диабета, склерози рование сосудов протекает в несколько раз быст рее, нежели у его ровесника с нормальным со держанием глюкозы в крови. И здесь на помощь приходит природамать. Нужно помнить, что есть растения, способствую щие восстановлению клеток поджелудочной же

лезы, вырабатывающих инсулин. Есть растения, защищающие сосуды от пагубного действия высо кого уровня сахара в крови. Есть растения, выво дящие из организма избыточное количество саха ра. На основе этих растений создаются лечебные чаи, таблетированные растительные препараты. Аюрведическая диетическая добавка «ДИАБЕКС» одно из самых известных и полезных средств. «ДИАБЕКС» состоит из растений и минера лов, эффективность которых доказана. Это рас тение Джимнема Сильвестра, которое растет в тро пических лесах Индии и используется аюрведи ческой медициной более тысячи лет. Джимнема Сильвестра эффективна для профилактики сахар ного диабета (особенно в пожилом возрасте), при начальных проявлениях сахарного диабета, при осложнениях сахарного диабета (атеросклероз, ди абетическая ангиопатия). Второй, не менее знаменитый компонент «ДИАБЕКСА» кора дерева Виджахо, активные вещества которого устраняют тягу к сладкому и снижают уровень сахара в крови. Кроме этого,

Виджахо обладает антисклеротическим действи ем, что очень полезно для диабетиков. И, наконец, только в «ДИАБЕКС» входит ра стение Арджуна, способное «питать» сердечную мышцу, регулировать сердечный ритм, снижать артериальное давление! На 1 месяц необходима 1 упаковка. Стоимость 1 упаковки «ДИАБЕКС» 121,00 грн.

При покупке 2 х упаковок «ДИАБЕКС» цена за 1 упаковку составит 95,00 грн. АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 10 ДЕКАБРЯ! НАШ САЙТ: www. biopart.ua. Обращайтесь в специализированный ФИТО магазин «БИОПАРТ» по адресу: г. Днепропет ровск, ул. Титова, 23 (вход с ул. Янгеля, останов ка кинотеатр «СПУТНИК»), тел.: 099 246 71 85; 097 653 86 23. Вы можете заказать «ДИАБЕКС» в отделе наложенного платежа по телефонам:

0629 57 76 67; 098 368 87 54; 066 811 27 93.

Стоимость оформления и отправки заказа 17,00 грн.

«ÁÈÎÏÀÐÒ» - ÝÒÎ ÊÎËËÅÊÒÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ È ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ. ÅÑËÈ ÂÛ ÈÌÅÅÒÅ ÑÐÅÄÍÅÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ,ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÃÎÒÎÂÛ Ê ÎÁÓ×ÅÍÈÞ, ÅÑËÈ ÂÀÌ ÍÓÆÍÀ ÑÒÀÁÈËÜÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ È ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ - ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ! ÌÛ ÈÙÅÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ. ÒÅË: (095)-838-13-47. Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà êàê ÁÀÄ. Ãèãèåí. çàêëþ÷åíèå ¹101003 îò 16.10.2012 ã.


ЖИТТЯ РЕГIОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Êîìïàíèÿ «ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ» îòìåòèëà Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ïðîâåäåíèåì êîíôåðåíöèè - «Âíåäðåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà». Íà áàçå ÏÀÎ «ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ ÍÒÇ» ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè, ÷òîáû îáñóäèòü îïûò âíåäðåíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé è âîçìîæíîñòè äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ

Ýíåðãîìåíåäæìåíò: öåëè, ïðèîðèòåòû, ðàçâèòèå

 ÏËÀÍÀÕ - ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÖÅÍÒÐΠÓ×ÅÒÀ ÝÍÅÐÃÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÑÅÀÐ̲ÉÑÜÊÈÉ ÊÊÎÍÊÓÐÑ ÎÍÊÓÐÑ

ÊÐ ÀÙÀ ÁÀ ÊÐÀÙÀ ÁÀÒÒÀÐÅß ÏÏÎ Íà áàç³ Íîâîìîñêîâñüêîãî çàãàëüíîâ³éñüêîâîãî ïîë³ãîíó, ùî íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³, â³äáóâñÿ çàêëþ÷íèé åòàï êîíêóðñó íà êðàùó áàòàðåþ ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑÓ. Ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ âçÿëè êðàù³ ï³äðîçä³ëè ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè. Ó÷àñíèêè Âñåàðì³éñüêîãî êîíêóðñó äåìîíñòðóâàëè ñâî¿ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ òà ïðàêòè÷íó ìàéñòåðí³ñòü. Ïåðåìîæöÿìè ñòàëè âî¿íè-çåí³òíèêè çåí³òíî¿ ðàêåòíî¿ áàòàðå¿ çåí³òíîãî ðàêåòíîãî ïîëêó îïåðàòèâíîãî êîìàíäóâàííÿ «Ï³âäåíü».

В ОСНОВЕ - ОПЫТ И ТЕХНОЛОГИИ По словам заместителя операционного директора по техническому развитию компании «ИНТЕРПАЙП» Евгения Дмитренко, в настоящий момент на энергоемкость продукции приходится значительная доля затрат. Чтобы работать максимально эффективно, сохранять конкурентоспособность на рынке, нужно определить направления реализации проектов, способствующих снижению энергоемкости. «Если раньше заводы занимались этим самостоятельно, то теперь будут созданы группы из представителей предприятий компании по направлениям, определенным на этой конференции, - подчеркнул Евгений Дмитренко. - Предложенные ими решения будут рассматривать на рабочих заседаниях. Через год станет понятно, насколько они эффективны в плане снижения энергоемкости. В реализацию проектов заложен принцип совместной работы с использованием имеющегося опыта и актуальных технологий».

Среди основных направлений энергоменеджмента переход цехов с централизованного отопления на автономное, модернизация системы горячего водоснабжения и создание центров учета энергопотребления.

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ходе конференции представители предприятий компании «ИНТЕРПАЙП» ознакомились с проектами, которые реализуются на ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ». В частности, главный инженер предприятия Сергей Беседнов обратил внимание на проект, реализация которого направлена на уход от централизованной подачи пара, вырабатываемого котельной теплосилового цеха, на индивидуальную подачу по каждому структурному подразделению, что позволит обеспечить их работу с меньшим количеством затрат. Его завершение планируется на 1-й квартал 2014 года. «На будущее мы очень серьезно думаем над проектами по сниже-

нию потребления газа, по нагревательным устройствам, эксплуатируемым в основных цехах. С учетом открытия 2-й кольцевой печи в трубопрокатном цехе №2 «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», прорабатываются варианты реализации аналогичных проектов в листопрокатном цехе нашего предприятия», - сказал Сергей Беседнов. Не скрывал заинтересованности в результатах работы коллег главный инженер «ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» Александр Бугаев. По его мнению, обмен информацией, касающейся энергоэффективности, крайне важен в плане принятия решений по организации работы завода, где в данный момент проводится децентрализация отопления с дальнейшим применением локальных источников обогрева.

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ Руководитель проектной группы ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» Петр Носик провел для участни-

ÒÐ ÀÃÅÄ²ß ÍÀ ÌÀÍÄÐÈʲÂÑÜÊ²É ÒÐÀÃÅIJß

ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÊÎÒÅËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÒ ÃÀÇ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ков конференции короткую экскурсию. Представители предприятий компании посетили трубопрокатный цех №3, в котором за полгода заменили старую систему освещения на новую. В результате потребление электроэнергии от освещения в цехе снизилось на 60 % с общим экономическим эффектом 300 тыс. долларов. Не меньше впечатлила автономная блочно-модульная котельная, монтаж которой завершается в колесопрокатном цехе. Ее эксплуатация позволит сократить объем потребления газа до 350 тыс. долларов в год. Также участники конференции осмотрели насосно-фильтровальную станцию. За счет качественной химической очистки снижен общий забор воды предприятием.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2014 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 * ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 42,66 грн.; 6 мес. - 83,67 грн.; 12 мес. - 166,14 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com * Цены указаны с учетом стоимости услуг «Укрпочты»

Îà ÎËÎØÅÍÍß ÂÈÐÎÊÓ ÎÃÎËÎØÅÍÍß Ðîçïî÷àòî îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïî êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ çà ôàêòîì âèáóõó íà âóë. Ìàíäðèê³âñüê³é, ó ðåçóëüòàò³ ÿêîãî çàãèíóëè 23 ëþäèíè. Ñóäîâèé ïðîöåñ ïî ñïðàâ³ òðèâàâ ìàéæå ø³ñòü ðîê³â. Äåðæàâíèé îáâèíóâà÷ íàïîë³ã íà ì³ð³ ïîêàðàííÿ, ïîâ'ÿçàí³é ³ç ïîçáàâëåííÿì âîë³, çîêðåìà: Ñîðîê³íó Ì. - 4,5 ðîêó ïîçáàâëåííÿ âîë³, Áà÷óð³íó Ñ. - 4 ðîêè, Ìóðç³íó Ì.- 4,5 ðîêó îáìåæåííÿ âîë³ ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè êåðóþ÷³ ïîñàäè íà ï³äïðèºìñòâàõ ãàçîçàáåçïå÷åííÿ ñòðîêîì íà 3 ðîêè. ○

ÀÊÖ²ß «ÄͲÏÐÎÎÁËÅÍÅÐà λ «ÄͲÏÐÎÎÁËÅÍÅÐÃλ

ÇÀÊÎÍÍÀ ÅÊÎÍÎÌ²ß ²ç 1 ëèñòîïàäà äî 1 ëþòîãî 2014 ðîêó ÄÒÅÊ «Äí³ïðîîáëåíåðãî» ïðîâîäèòü àêö³þ äëÿ æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Êðèâîãî Ðîãó, ͳêîïîëÿ òà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà. Ê볺íòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îáë³êó åëåêòðîåíåð㳿 ñó÷àñí³ áàãàòîòàðèôí³ ë³÷èëüíèêè, ìîæóòü ïåðåéòè íà ðîçðàõóíîê çà òàðèôàìè, äèôåðåíö³éîâàíèìè çà çîíàìè äîáè. Äëÿ ïåðåõîäó ñïîæèâà÷àì, åëåêòðîóñòàíîâêè ÿêèõ îáëàäíàí³ ÀÑÊÎÅ, íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî íàéáëèæ÷îãî öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â. Ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â öÿ ïîñëóãà íàäàâàòèìåòüñÿ áåç áóäü-ÿêèõ äîäàòêîâèõ âèòðàò ç áîêó ñïîæèâà÷à. ÐÎÁÎÒ ÐÎÁÎÒÀÀ ÄÑÍÑ

ϲÄà ÎÒÎÂÊÀ ÂÎËÎÍÒÅв ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîäîâæóºòüñÿ íàâ÷àëüíèé ð³ê ç ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ç ðÿòóâàëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. ³äïîâ³äíà ðîáîòà ïðîâîäèòüñÿ ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ãóáåðíàòîðà îáëàñò³ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà «Â³äïî÷èâàé áåçïå÷íî». Äî òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü çàïðîøåí³ ïîíàä 200 ïðåäñòàâíèê³â âîëîíòåðñüêèõ îðãàí³çàö³é îáëàñò³.


8 ÂÅËÈʲ ÑÒÀÂÊÈ ○

ÍÎÂÈÍÈ ÁÅÇÏÅÊÀ ÆÈÒÒß

ÁÅÐÅƲÒÜ Ä²ÒÅÉ Øàíîâí³ áàòüêè! Æèòòÿ òà çäîðîâ'ÿ ä³òåé öå íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü ó æèòò³. Íàâ÷èòè ìàëå÷ó áåçïå÷íî ïîâîäèòèñÿ âäîìà, íà âóëèö³, íà äîðîç³ - öå îáîâ'ÿçîê êîæíîãî äîðîñëîãî, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ïîðó÷. Çà 9 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó ï³ä êîëåñàìè òà â ñàëîíàõ àâòîìîá³ë³â çàãèíóëè 13 ä³òåé, íà âîäíèõ îá'ºêòàõ - 15, â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â - 5. Íà ïîæåæ³ çàãèíóëè 3 äèòèíè, ³ òðàâìóâàëèñÿ 11 íåïîâíîë³òí³õ. Á³äà, çàçâè÷àé, òðàïëÿºòüñÿ òîä³, êîëè ä³òè çàëèøàþòüñÿ íàîäèíö³ òàì, äå íà íà íèõ ÷åêຠíåáåçïåêà. Îçáðî¿òè ¿õ íåîáõ³äíèìè çíàííÿìè, ïîòð³áíèìè äëÿ ïîäàëüøî¿ áåçïå÷íî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, - âàæëèâå çàâäàííÿ êîæíî¿ äîðîñëî¿ ëþäèíè. ßêùî äèòèíà çàëèøàºòüñÿ ñàìà âäîìà, íàâ÷³òü ¿¿ îñíîâíèõ ïðàâèë áåçïåêè â ïîáóò³: 1. Íà âèäíîìó ì³ñö³ íàïèø³òü ïîòð³áí³ òåëåôîíè: âëàñíèé ìîá³ëüíèé, âàøî¿ ðîáîòè, ñëóæáè ïîðÿòóíêó - «101», ì³ë³ö³¿ «102», øâèäêî¿ äîïîìîãè - «103», ñóñ³ä³â. 2. Ïðèáåð³òü óñ³ ïðåäìåòè, ÿêèìè äèòèíà ìîæå ïîðàíèòèñÿ. 3. Ïåðåâ³ðòå, ÷è íå çàëèøèëè âè âêëþ÷åíèìè âîäó àáî ãàç, ÷è âèìêíóëè åëåêòðîíàãð³âàëüí³ ïðèëàäè. 4. Íå çàëèøàéòå íà âèäíèõ ì³ñöÿõ ï³ãóëêè òà ³íø³ ë³êè. 5. Ïðèáåð³òü ð³æó÷³ ïðåäìåòè, ñ³ðíèêè òà çàïàëüíè÷êè. 6. Íàâ÷³òü äèòèíó ïðàâèëüíî ïîâîäèòèñÿ ç òåëåâ³çîðîì, êîìï'þòåðîì òà åëåêòðî÷àéíèêîì. Çàçíà÷òå, ùî çà íàéìåíøèõ îçíàê íåñïðàâíîñò³ åëåêòðîïðèëàäó, íàïðèêëàä, ïîÿâ³ ³ñêîð, ñë³ä â³äðàçó æ ðîçïîâ³ñòè ïðî öå äîðîñëèì àáî çàòåëåôîíóâàòè ñóñ³äàì. 7. Ïîÿñí³òü, ùî ÷³ïàòè åëåêòðè÷í³ ðîçåòêè çàáîðîíåíî, à òèì á³ëüøå çàñîâóâàòè â íèõ ñòîðîíí³ ïðåäìåòè. Äèòèíà ïîâèííà ÷³òêî ðîçóì³òè çàõîäè áåçïåêè ç åëåêòðèêîþ, ³ íå òîðêàòèñÿ åëåêòðîïðèëàä³â ìîêðèìè ðóêàìè. 8. Ó æîäíîìó ðàç³ íå ìîæíà çàëèøàòè áåç íàãëÿäó äèòèíó äîøê³ëüíîãî â³êó. 9. Ïîñò³éíî íàãàäóéòå äèòèí³ ïðàâèëà áåçïåêè, âëàøòîâóéòå ìàëåíüê³ ³ñïèòè, îáãîâîðþéòå ïîìèëêè. Ïåðåòâîð³òü ïðîöåñ íàâ÷àííÿ íà çàõîïëèâó ãðó. Áàæàºìî, ùîá âàø³ ä³òè çàâæäè áóëè çäîðîâèìè é óñì³õíåíèìè òà ðàäóâàëè ñâî¿ìè óñï³õàìè. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«1000 è 1 ÷àéíèê» Ãèãèøè Ïà÷êîðèÿ А сейчас я уже старею и понимаю, что больше люблю вино, чем чай. Так что наС ТРЕТЬЕЙ чал делать винные ПОПЫТКИ сосуды. Наверное, - Гигиша, Вы уже 1001 сделаю. Побольше 30 лет делаете смотрим. керамические шедевры. А как впервые познакомились с керамикой? - Впервые - в раннем детстве. Как-то попала мне в руки глина, уж и не помню, кто ее дал. И мне понравилось лепить из нее, создавать что-то своими руками. Я часами мог сидеть, не отрываясь от занятия. Сколько себя помню, всегда хотел стать художником. Друзья мечтали быть космонавтами, моряками, пилотами, а я - художником. Это решение было твердое. И я от него не отрекся - поступил в Академию Художеств в Тбилиси, на отделение керамики. Правда, взяли меня туда только с третьей попытки. Пришлось потрудиться для исполнения желания. - Как приходит вдохновение, как выбираете тему для будущей работы? - Я просто сажусь за гончарный круг, и прямо здесь же рождается и тема, и вдохновение. А когда работаю на заказ, тогда все ясно - нужно сделать для кого-то кувшин или амфору… Это уже больше техника. - Часто работаете на заказ? - Да, часто. Нужно же как-то жить. Я вот люблю чайники делать. Но на одних чайниках семью не про- «ОГНЕННЫЕ кормишь. Нужно что-то СКУЛЬПТУРЫ» - Гигиша, в какой техпридумывать. Хотя вот я 30 нике Вы работаете? лет работал над проектом - В разных, они мне все «1000 и 1 чайник» по мотивам «Ночей Шахерезады». И интересны. Нравится узнасделал. Два года назад была вать что-то новое. Недавно, выставка всех моих чайни- познакомился с техникой ков. Ничего еще так дорого «Огненные скульптуры». Это когда делаешь топку, котоне продавал (смеется). - «Ночи Шахереза- рая одновременно является ды»… А над своими чай- пьедесталом, и на ней лениками Вы тоже ночью пишь работу. Потом оборачиваешь все это термоватой и работали? - Да, и ночью тоже. C дет- разводишь огонь, происходит ства не люблю много спать. обжиг. Фигура пылает, это Два часа ночью, а потом очень красиво. Еще я люблю еще час днем - и мне доста- возвращаться к старым темам: могу сделать то, что деточно. - Не жалко было рас- лал 10-20 лет назад. Вдохнуть ставаться с работами? новую жизнь в старую идею. - Продолжаете ли соСебе что-нибудь оставивершенствовать свое масли? - Ничего себе не оставил терство? - Да, каждый Божий день. и не жалею об этом. Пусть людям служат, радуют Стараюсь что-то придумать. кого-то. А я другие сделаю. Иногда попадается какойДа и, к тому же, мне все мои нибудь новый стек (нож для работы одинаково нравятся. резки и обработки глины Прим. авт.). И мне уже легче сделать то, что вчера еще не мог. Самое интересное, что никогда точно не знаешь, какой цвет изделия получится после обжига. Ведь если всего на 2-3 градуса температура в печи будет меньше, то цвет совершенно ÊÑÅÍÈß ÊÀØÈÐÈÍÀ, ßËÒÀ, ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ»

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÃÈÃÈØÈ ÏÀ×ÊÎÐÈß: Ëþáèìîå ìåñòî îòäûõà: ìàñòåðñêàÿ. Ëþáèìîå áëþäî: ìÿñî âî âñåõ âèäàõ. Ëþáèìàÿ ìóçûêà: áëþç è äæàç. Ëþáèìàÿ êíèãà: êíèãè Ãðèíïèñ î æèâîòíûõ. Õîááè: âûðàùèâàòü êàêòóñû. к ней относятся как к живому организму. - То есть лепить из глины - это занятие для спокойного человека? - Человек может быть и беспокойный, но он становится спокойным, когда работает с глиной. Лепка успокаивает даже самых «сумасшедших». Ведь это долгий и кропотливый процесс. Сначала делаешь работу, потом ждешь завтрашнего дня, чтобы изделие почистить, послезавтра можно что-то исправить, потом 4 дня сушишь, потом обжигаешь первый раз, глазируешь, об-

«ËÅÏÊÀ ÓÑÏÎÊÀÈÂÀÅÒ ÄÀÆÅ ÑÀÌÛÕ «ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÕ»

«ÏÐÎÄÀÅÌ ÑÎÑÓÄÛ ÏÐßÌÎ Ñ ÂÈÍÎÌ»

«C ÄÅÒÑÒÂÀ ÍÅ ËÞÁËÞ ÌÍÎÃÎ ÑÏÀÒÜ»

другой проявляется. Так что как ребенок радуешься, когда достаешь работу из печи. - А если из печи вынимаешь, и не получилось? - Самое главное - это знать, как лечить испорченную вещь. Это профессионализм. Можно еще раз согреть, наложить еще слой глазури и так далее. А если, например трещина образовалась и никак ее уже не исправить, то я просто дарю такую работу. И человек говорит: «Ничего страшного, это красиво. Поставлю около камина». Все довольны и никто, кроме нас двоих, не знает о каком-то недочете.

«ÁÎËÜØÅ ËÞÁËÞ ÂÈÍÎ, ×ÅÌ ×ÀÉ» СУПРА ПО-ГРУЗИНСКИ - Какие человеческие качества, в первую очередь, нужны керамисту? - Когда работаешь с глиной, нужно быть спокойным, надо отдыхать, не нервничать. Ведь это все действует на глину. Керамисты не зря

жигаешь второй раз… Глина успокаивает и учит верить в будущее. Верить, что оно настанет (улыбается). На самую маленькую работу нужна неделя. - Как готовитесь к своим будущим выставкам? - Не надо мне готовиться. У меня уйма работ. Поставлю старые и новые. И продам все за один вечер. Знаете как? Я делаю «супра». «Супра» по-грузински застолье. Прямо в галерее, в центре города, застилаем скатертью 15-метровый стол, готовим шашлык и ставим мои работы. Наливаем в чайники чай, в сосуды вино - и прямо с вином все это продается. Знаете, я единственный человек в Грузии, который продает 1 литр вина за 200 долларов. Мне как-то раз друзья принесли вино. Очень дорогое, наверное, долларов 15 за литр. И я поспорил, что продам его еще дороже. Продал за 200 долларов (смеется). - Вы нашли оригинальный подход. - Да, нужно что-то придумывать, чтобы завораживало, запоминалось. Потому что заходят люди в галерею, посмотрят: «Да, керамика… Хорошо…» И уходят. Что-то еще должно быть. Должна играть замечательная музыка, люди должны чувствовать атмосферу праздника, гостеприимства. Тогда и вещь для них становится ценной. Она несет в себе их положительные эмоции. Напоминает о хорошем дне…


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

ÄÅÒÑÊÀß ÌÅ×ÒÀ

Ìèíè-ñòàíöèÿ: âñå, êàê â æèçíè ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÍÎÂÈÍÈ ÎÐÄÆÎͲʲÄÇÅ

ÍÀÂ×ÀËÈ ÄÎØʲËÜÍßÒ Â Îðäæîí³ê³äçå ðÿòóâàëüíèêè ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè âîëîíòåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ â ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ Òèæíÿ çíàíü ³ç îñíîâ áåçïå÷íî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ çàâ³òàëè äî äîøê³ëüíÿò ÄÍÇ ¹18 «Áàðâ³íîê». Ñï³âðîá³òíèêè ÄÑÍÑ íàãàäàëè ä³òÿì Ïðàâèëà ïîâåä³íêè â ïîáóò³, îçíàéîìèëè ¿õ ³ç íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè íàäçâè÷àéíèìè ñèòóàö³ÿìè, ÿê³ ìîæóòü ñòàòèñÿ, ÿêùî íå ïðèñëóõàòèñÿ äî ïîðàä äîðîñëèõ. Íàéö³êàâ³øèì äëÿ õëîïö³â òà ä³â÷àò âèÿâèâñÿ ïîêàç àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî íåîäíîðàçîâî ðÿòóâàëè ëþäñüêå æèòòÿ.

Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ ñ ïóòÿìè, ïåðååçäàìè è òîííåëÿìè, à åùå «êóñî÷åê» ãîðîäà ñ äîìàìè è ëþäüìè òàêîé óäèâèòåëüíî êðàñî÷íûé è ïîäðîáíûé ìàêåò ñîçäàëè ó÷åíèêè Äíåïðîïåòðîâñêîé äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãè

ÌÀÊÅÒ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÉ ÏÎÅÇÄÀ ÁÅÃÀÞÒ ÏÎ ÏÓÒßÌ

ÏÅÒÐÈʲÂÊÀ

ÐÎÇÃËßÍÓËÈ ÏÈÒÀÍÍß

ÇÄÅÑÜ ÅÑÒÜ È ÇÀÂÎÄÈÊ, È ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ Мини-дорога не только вполне реалистична, она еще и работающая - поезда бодро бегают по пу- ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ тям. Все здесь как настоящее, правда, уменьшенное в 80 раз. íà÷àëüíèê äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãè: На площади разме- - Ìàêåò ÿâëÿåòñÿ íàó÷íûì ïîñîáèåì. Îí ром 3,5 на 1,6 метра ïîìîæåò ðàñøèðèòü áàçîâûå çíàíèÿ þíûõ также расположи- æåëåçíîäîðîæíèêîâ. Çäåñü òî÷íî ïåðåäàíî лись городская рату- êàæäîå ïðîèçâîäñòâåííîå è ñòàíöèîííîå ша, церквушка, пло- ïîìåùåíèÿ, êîììóíèêàöèè, ïîäâèæíîé щадь. Есть здесь и за- ñîñòàâ, ïóòè, ñòðåëî÷íûå ïåðåâîäû, ïåðååçäû водик, и пожарная è òóííåëè. часть, и цветущие деМакет не является ревья. На станции рядные горожане, а трудятся рабочие, по на лугу пасутся коро- копией ни одной реальной станции в Укулицам гуляют на- вы...

ÐÎÌÀÍ ÊÓÐÈËÅÍÊÎ,

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó âñ³õ áàæàþ÷èõ áóäóòü áåçêîøòîâíî â÷èòè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Àêö³ÿ «Íàâ÷è äðóãà ðîçìîâëÿòè óêðà¿íñüêîþ» ñòàðòóâàëà òîð³ê ó ñòîëèö³ é íà ñüîãîäí³ îõîïëþº 13 ì³ñò êðà¿íè До неї вже долучилися більш ніж 500 осіб, у тому числі відомі українці Сергій Жадан, Оксана Забужко, Марія Матіос. Особливого поширення акція набула в східних, центральних та південних регіонах, де ро-

раине. Мало того, его «городская» часть больше напоминает уютные немецкие или польские улочки. По словам начальника Днепропетровской детской железной дороги Романа Куриленко, это такая себе станция-мечта, воплощение фантазии и надежд юных железнодорожников. Часть элементов купили готовыми, например, локомотивы с вагончиками, автомобили и некоторые здания. Но нема-

ло сделано руками ребят. Вместе с руководителем кружка моделирования, преподавателем курса локомотивного хозяйства Малой Приднепровской Александром Бойко дети и создали «мини-чудо». Находится вся эта красота в здании детской железной дороги. Увидеть ее желающие смогут в начале января, во время зимних каникул, когда на ДЖД возобновится курсирование поездов.

ßÊÙÎ ÁÀÆÀªÒÅ

Ñï³ëêóéòåñü óêðà¿íñüêîþ â³ëüíî сійськомовне населення переважає. «Часто люди кажуть, що вони люблять нашу мову, але не спілкуються нею, бо немає з ким. Наша мета - згуртувати однодумців, які хочуть читати і розмовляти українською. Це будуть не просто лекції, як в університетах. Це будуть цікаві ігри, тренінги. Двійок не ставитимуть, але домашнє завдання буде», - го-

ворить координатор проекту «Навчи друга розмовляти українською» Владислав Харьківський. Викладатиме рідну мову студентка ДНУ ім. О. Гончара Юлія Лаптєва - переможниця всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Вікових обмежень немає. За словами координаторів, до них телефонують люди від 13 до 60 років.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÂËÀÄÈÑËÀ ÕÀÐÜʲÂÑÜÊÈÉ, êîîðäèíàòîð ïðîåêòó: - Ïåðøå çàíÿòòÿ ïëàíóºòüñÿ âñòóïíå, äå ìè ïîçíàéîìèìîñÿ, ïîñëóõàºìî, äëÿ ÷îãî öå ïîòð³áíî ëþäÿì, äëÿ ÷îãî âîíè ïðèéøëè ³ ùî ìàþòü íà ìåò³. Ìîæëèâî, ñôîðìóºìî îêðåì³ ãðóïè - äëÿ òèõ, õòî õî÷å íàâ÷èòèñÿ ïðàâèëüíî ïèñàòè ÷è ò³ëüêè ðîçìîâëÿòè. Заняття проходитимуть раз на тиждень. Перше відбудеться 27 листопада у мистецькому центрі «Арт-Вертеп». Вза-

галі курс розраховано на 36 академгодин. Записатися на урок можна за телефоном (093)268-12-49.

Ãîëîâà Ïåòðèê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Ìóõà ñï³ëüíî ç ãîëîâîþ ðàéîííî¿ ðàäè Íàòà볺þ Êîâàëåíêî çóñòð³âñÿ ç ÷ëåíàìè ãðîìàäñüêî¿ ðàäè. Âîíè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ñï³âïðàö³ ùîäî ðîçâèòêó ðàéîíó. Çîêðåìà, ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âåòåðàí³â òà âèõîâàííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ. ×ëåíè ðàäè òàêîæ ðîçãëÿíóëè ðîçøèðåííÿ òîðãîâåëüíîãî ìàéäàí÷èêà çåðíîïðîäóêò³â Ïåòðèê³âñüêîãî öåíòðàëüíîãî ðèíêó. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÂÅÁÑÀÉÒ ÄËß ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒ²Â Ó Êðèâîìó Ðîç³ â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà. ßê ïîâ³äîìèëè â ²íñòèòóò³ ðîçâèòêó ì³ñòà, öüîãî ðàçó ìîâà éøëà ïðî ñòâîðåííÿ âåáðåñóðñà «ÂåëîÐÀÉä», âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó ì³ñöü òà âóëèöü, äå ìîæëèâå îáëàøòóâàííÿ âåëîäîð³æîê ³ âåëîñìóã, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ ì³ñöü òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ âåëîñèïåä³â. Íà çóñòð³÷³ òàêîæ éøëîñÿ ³ ïðî ñòâîðåííÿ âåëîøêîëè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

міщенні Ленінського районного повідомленим про день, час та суду м. Дніпропетровська за адре місце розгляду справи. Суддя Куд Покровський районний суд сою: м. Дніпропетровськ, вул. Ко рявцева Т.О. Дніпропетровської області вик робова, 6, каб. 223. Ленінський районний суд м. ликає Фісака Євгенія Вікторовича у судове засідання як відповідача Довгинцівський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ар по справі за позовом ТОВ «ОТП Фак Кривого Рогу Дніпропетровської датьєву Неллю Сергіївну, орієнто торинг Україна» про стягнення за області викликає Філонцева Віта вана адреса реєстрації станом на боргованості за кредитними зобо лія Олександровича, 25.06.1982 12.02.1970 р.: м. Дніпропетровськ, в’язаннями, яка призначена до роз р.н., як відповідача до зали суду на вул. Виборгська, 3, у судове засі гляду на 21.11.2013 року о 14.00 слухання цивільної справи № 211/ дання як відповідача по цивільній та відбудеться у приміщенні суду за 5300/13ц за позовом Публічного справі № 2/205/3694/13 за позо адресою: смт Покровське По акціонерного товариства «Комер вом Рибак Лариси Василівни, Ри кровського району Дніпропет ційний банк «ПриватБанк» до бака Дмитра Васильовича до Ар ровської області, вул. Карла Марк Філонцева Віталія Олександрови датьєвої Неллі Сергіївни, треті осо са, 134. У разі його неявки справа ча про стягнення заборгованості, би Комунальне підприємство буде розглянута за його відсутності яке відбудеться 04.12.2013 року о «Дніпропетровське міжміське на підставі наявних матеріалів 09.00 у приміщенні Довгинців бюро технічної інвентаризації» справи. Суддя Покровського ра ського районного суду м. Кривого Дніпропетровської обласної ради, йонного суду Дніпропетровської Рогу Дніпропетровської області за Карлов Олександр Сергійович, про адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лео припинення права власності та області Пустовар О.С. ніда Бородича, 3, каб. 37. У разі визнання права власності за набу Ленінський районний суд м. неявки справа буде розглянута за вальною давністю, яке відбудеть ся 21.11.2013 року об 11.00 у при Дніпропетровська викликає Де вашої відсутності. міщенні суду за адресою: 49128, м. нісова Миколу Івановича в якості Кашицькому Ігорю Зіновійови" Дніпропетровськ, ж/м Червоний відповідача у судове засідання, яке відбудеться 26 листопада 2013 чу, 26.08.1965 р.н., з’явитись у су Камінь, вул. Коробова, 6, зал судо року о 16.00 по цивільній справі дове засідання 26.11.13 р. о 16 вих засідань 116. № 2/205/3158/2013 за позовом год. 20 хв. до АмурНижньодніп Султан О.В. до Денісова М.І. про ровського райсуду м. Дніпропет Кіровський районний суд м. виселення та зобов’язання вчини ровська за адресою: вул. Новосе Дніпропетровська, розташований ти певні дії у приміщенні Ленін лівська, 9, каб. 9, як відповідачу за адресою: м. Дніпропетровськ, ського районного суду м. Дніпро по цивільній справі № 199/7372/ пр. Пушкіна, 29, викликає Заносієн петровська за адресою: м. 13ц за позовом ПУАТ «ФІДОКОМ ка Олексія Леонідовича по Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, БАНК» до Кашицького Ігоря Зіно цивільній справі № 203/6325/13 за війовича про стягнення кредитної позовом Публічного акціонерного каб. 223. заборгованості. У разі неявки товариства «Комерційний банк Криничанський районний суд відповідача у судове засідання «ПриватБанк» до Заносієнка Олек повідомляє, що в провадженні суду справа буде розглянута за його сія Леонідовича про стягнення за знаходиться цивільна справа за відсутності на підставі наявних боргованості у судове засідання, позовом Публічного акціонерного матеріалів та постановлено заоч яке відбудеться о 10 год. 20 хв. 20 листопада 2013 р. У випадку неяв товариства «Комерційний банк не рішення. ки відповідача справу буде розгля «ПриватБанк» до Душки Альони У провадженні Павлоградсько" нуто в заочному порядку. Миколаївни про стягнення забор гованості за кредитним договором. го міськрайонного суду Дніпро Розгляд справи відбудеться 21 ли петровської області знаходиться Кіровський районний суд м. стопада 2013 року о 10.00 в залі цивільна справа № 185/9373/13ц Дніпропетровська, розташований суду Криничанського районного за позовом ТОВ «Кредитні ініціа за адресою: м. Дніпропетровськ, суду за адресою: с. Кринички Кри тиви» до Зюбанова Олександра пр. Пушкіна, 29, викликає Журав ничанського району Дніпропет Вікторовича про стягнення боргу. льова Миколу Вікторовича по ровської області, вул. Виконкомів Відповідач Зюбанов Олександр цивільній справі № 203/6327/13ц ська, 17. У разі неявки відповідач Вікторович викликається у судове за позовом Публічного акціонер ки справа буде розглянута за її засідання на 20.11.2013 року о 10 ного товариства «Комерційний год. 30 хв. у приміщення Павло банк «ПриватБанк» до Журавльо відсутності. градського міськрайонного суду ва Миколи Вікторовича про стяг Павлоградський міськрайонний Дніпропетровської області: нення заборгованості у судове за суд Дніпропетровської області Дніпропетровська область, м. Пав сідання, яке відбудеться о 10.00 20 (суддя Бабій С.О.) викликає у су лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. листопада 2013 р. У випадку неяв дове засідання відповідачів Това 407. Суддя Шаповалова І.С. Після ки відповідача справу буде розгля риство з обмеженою відповідаль опублікування об’яви в пресі нуто в заочному порядку. ністю «Стройпромбізнес2006» відповідач вважається повідомле (вул. Підгірна, 14/9, м. Павлоград, ним про дату, час та місце розгля Кіровський районний суд м. Дніпропетровська область); ду справи. У разі неявки Зюбано Дніпропетровська, розташований Спільник Тетяну Василівну (вул. ва Олександра Вікторовича спра за адресою: 49000, м. Дніпропет Полтавська, 71, кв. 46, м. Павло ву буде розглянуто за його відсут ровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Сухоцького Ігоря Альбертовича в град, Дніпропетровська область); ності. якості відповідача по цивільній Спільника Олександра Андрійови ча (вул. Підгірна, 14, кв. 9, м. Пав Амур"Нижньодніпровський ра" справі № 203/6516/13ц, провад лоград, Дніпропетровська об йонний суд м. Дніпропетровська ження № 2/0203/2193/2013 за по ласть); Панченко Олену Олександ повідомляє Сіроштана Олексія Ми зовом Публічного акціонерного то рівну (вул. Підгірна, 14, кв. 9, м. колайовича, що 11.12.2013 року о вариства «Комерційний банк Павлоград, Дніпропетровська об 14.00 відбудеться судове засідан «ПриватБанк» до Сухоцького Ігоря ласть). Судове засідання призначе ня по цивільній справі за позовом Альбертовича про стягнення за но на 20 листопада 2013 року о Публічного акціонерного товари боргованості за кредитним догово 13.00 за адресою: м. Павлоград, ства «ІМЕКСБАНК» до Сіроштана ром, яке відбудеться о 15 год. вул. Дніпровська, 135, каб. 301. У Олексія Миколайовича про стяг 30 хв. 22 листопада 2013 року. разі неявки відповідача у судове нення заборгованості. Судове за засідання справа, згідно з вимога сідання відбудеться у приміщенні Кіровський районний суд м. ми ЦПК України, може бути роз суду за адресою: м. Дніпропет Дніпропетровська повідомляє ровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. Жака Едуарда Олександровича, що глянута за його відсутності. 16. У випадку вашої неявки суд судом у судовому засіданні о 08 Ленінський районний суд м. розгляне справу за вашої відсут год. 40 хв. 09 грудня 2013 р. буде Дніпропетровська викликає Яхна ності. При собі мати документ, що розглядатись цивільна справа № 203/5546/13ц за позовною за Олега Євгенійовича в якості відпо посвідчує особу. явою Публічного акціонерного то відача у судове засідання, яке відбудеться 22 листопада 2013 Бабушкінський районний суд м. вариства «Акціонерний банк року о 12 год. 30 хв. по цивільній Дніпропетровська (м. Дніпро «Південний» до Жака Едуарда справі № 2/205/3294/2013 за по петровськ, пр. Карла Маркса, 57, Олександровича, третя особа То зовом Шупарського А.А. до Яхна каб. 309) викликає Пугачову вариство з обмеженою відпові О.Є. про стягнення боргу у при (Єлецьку) Наталію Анатоліївну у дальністю «Дніпровська будівель судове засідання 29.11.2013 року на компанія», про стягнення забор о 14 год. 30 хв. в якості відповіда гованості за кредитним договором Територіальна державна ча по цивільній справі за позовом (суддя Католікян М.О.). Вам необ інспекція з питань праці у ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Пугачо хідно з’явитись у зазначений час у Дніпропетровській області вої (Єлецької) Наталії Анатоліївни Кіровський районний суд м. оголошує конкурс на заміщення про стягнення заборгованості. З Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, посад головних державних опублікуванням цього оголошення каб. 9, для участі у розгляді ци інспекторів праці. Вимоги до кандидатів: відповідачка Пугачова (Єлецька) вільної справи особисто або на громадянство України, повна Наталія Анатоліївна вважається правити до суду свого представни вища освіта правознавство або належно повідомленою про день, ка з належно оформленою довіре економіка, знання української час та місце розгляду справи. Суд ністю. У разі неявки справу буде мови, вміння працювати на комп’ дя Кудрявцева Т.О. розглянуто за вашої відсутності з ютері, бажано досвід роботи на дер ухваленням заочного рішення. жавній службі, або в органах місцевого самоврядування, не мен Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет Амур"Нижньодніпровський ра" ше як три роки. Документи приймають упро ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. йонний суд м. Дніпропетровська довж 30 днів з дня опублікування 309) викликає Ткача Вадима Васи повідомляє Баташова Дениса Ана оголошення про конкурс за адре льовича у судове засідання толійовича, що 05.12.2013 року о сою: м. Дніпропетровськ, вул. На 29.11.2013 року о 14 год. 30 хв. в 14 год. 10 хв. відбудеться судове бережна Леніна, 17/424. якості відповідача по цивільній засідання по цивільній справі за Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, до заяви про участь у справі за позовом ПАТ «КБ «При позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до конкурсі додають документи відпо ватБанк» до Ткача Вадима Васильо Баташова Д.А. про стягнення за відно до п. 13 Постанови КМ Украї вича про стягнення заборгова боргованості. Судове засідання ності. З опублікуванням цього ого відбудеться у приміщенні суду за ни від 15 лютого 2002 р. № 169. Додаткова інформація за теле лошення відповідач Ткач Вадим адресою: м. Дніпропетровськ, вул. фоном 7785337. Васильович вважається належно Новоселівська, 9, каб. 16. У випад

ку вашої неявки суд розгляне спра року за позовом ПАТ «КБ «Приват ву за вашої відсутності. При собі Банк» до Малого приватного мати документ, що посвідчує особу. підприємства «СМУ31», Кучєєва Сергія Дмитровича, Науменка Оле Красногвардійський районний га Миколайовича про стягнення за суд м. Дніпропетровська по боргованості. Відповідач Наумен відомляє, що у провадженні суду ко Олег Миколайович викликаєть знаходиться цивільна справа за ся у судове засідання на 21 листо позовом ПАТ «ПриватБанк» до пада 2013 року о 09 год. 30 хв. у Мітюкової Любові Іванівни про приміщення Павлоградського стягнення боргу. Відповідачка міськрайонного суду Дніпропет Мітюкова Любов Іванівна викли ровської області: Дніпропетров кається у судове засідання на 29 ська область, м. Павлоград, вул. листопада 2013 року о 10.00 у при Дніпровська, 135, каб. 409. Суддя міщення Красногвардійського Перекопський М.М. Після опублі суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кування об’яви в пресі відповідач кіна, 77б, каб. 2. Після опубліку вважається повідомленим про час вання об’яви в пресі відповідачка та місце розгляду справи. У разі вважається повідомленою про час неявки Науменка Олега Миколайо та місце розгляду справи. У разі вича справу буде розглянуто за неявки Мітюкової Любові Іванівни його відсутності. справу буде розглянуто за її відсут ності. Синельниківський міськрайон" ний суд Дніпропетровської об" Дніпропетровський районний ласті викликає Бреєра Ігоря Пет суд Дніпропетровської області ровича в якості відповідача по (суддя Озерянська Ж.М.) по цивільній справі № 191/3244/13ц цивільній справі № 2175/3684/ за позовною заявою Публічного 13ц за позовом ПАТ «КБ «Приват акціонерного товариства «КБ Банк» до Ящишина І.Г. про стяг «ПриватБанк» до Бреєра Ігоря нення заборгованості за кредит Петровича про стягнення заборго ним договором викликає у судове ваності у відкрите судове засідан засідання в якості відповідача ня, яке відбудеться 25 листопада Ящишина Ігоря Григоровича на 25 2013 року о 09 год. 40 хв. за адре грудня 2013 року о 12 год. 30 хв. сою: Дніпропетровська область, м. Судове засідання буде проходити Синельникове, вул. Чехова, 1, за го за адресою: Дніпропетровська об ловуванням судді Бондаренко Г.В. ласть, Дніпропетровський район, У разі неявки відповідача у судове сел. Ювілейне, вул. Теплична 7, засідання справа буде розглянута каб. 5. Просимо на даний час з’я за його відсутності на підставі на витись до суду особисто або напра явних по справі доказів та винесе вити свого представника. При собі но заочне рішення. необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а Синельниківський міськрайон" представникам належно оформ ний суд Дніпропетровської об" лені довіреності. ласті викликає Курдакова Юрія Апеляційний суд Дніпропет" Вікторовича в якості відповідача ровської області повідомляє по цивільній справі № 191/3490/ відповідача Артемова Олега Анато 13ц за позовною заявою Публіч лійовича, що розгляд справи за ного акціонерного товариства «КБ апеляційною скаргою Артемова «ПриватБанк» до Курдакова Юрія Олега Анатолійовича на заочне Вікторовича про стягнення забор рішення Кіровського районного гованості у відкрите судове засі суду м. Дніпропетровська від 31 дання, яке відбудеться 25 листопа липня 2013 року за позовом Пуб да 2013 року о 09 год. 20 хв. за ад лічного акціонерного товариства ресою: Дніпропетровська область, «Державний ощадний банк Украї м. Синельникове, вул. Чехова, 1, за ни» до Артемова Олега Анатолійо головуванням судді Бондаренко вича про стягнення заборгованості Г.В. У разі неявки відповідача у відкладено на 05 грудня 2013 року судове засідання справа буде роз о 15.00. У разі неявки позивача та глянута за його відсутності на відповідача у судове засідання підставі наявних по справі доказів справа буде розглянута за їхньої та винесено заочне рішення. відсутності. Синельниківський міськрайон" Кіровський районний суд м. ний суд Дніпропетровської об" Дніпропетровська повідомляє Те ласті викликає Карнаушко Наталію рещенко Наталію Михайлівну, що о Борисівну в якості відповідача по 08 год. 40 хв. 03 грудня 2013 р. цивільній справі № 191/2559/13ц буде розглядатись цивільна спра за позовною заявою Публічного ва № 203/5815/2013ц за позовом акціонерного товариства «КБ ПАТ «Родовід Банк» до Терещенко «ПриватБанк» до Карнаушко На Наталії Михайлівни про звернення талії Борисівні про стягнення за стягнення на предмет іпотеки (суд боргованості у відкрите судове за дя Католікян М.О.). Вам необхідно сідання, яке відбудеться 25 листо з’явитись у зазначений час у пада 2013 року о 09.00 за адресою: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська область, м. Си Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, нельникове, вул. Чехова, 1, за го каб. 9, для участі у розгляді ци ловуванням судді Бондаренко Г.В. вільної справи особисто або на У разі неявки відповідача у судове правити до суду свого представни засідання справа буде розглянута ка з належно оформленою довіре за його відсутності на підставі на ністю. У разі неявки справу буде явних по справі доказів та винесе розглянуто за вашої відсутності з но заочне рішення. ухваленням заочного рішення. Широківський районний суд Амур"Нижньодніпровський ра" Дніпропетровської області вик йонний суд м. Дніпропетровська ликає відповідача Намикіна Олек повідомляє, що у провадженні суду сандра Олександровича в суд по перебуває цивільна справа цивільній справі за позовом Пуб № 199/9469/13ц за позовом ПАТ лічного акціонерного товариства «Родовід Банк» до Ряпасова Дмит «ДельтаБанк» до Намикіна Олек ра В’ячеславовича про стягнення сандра Олександровича про стяг заборгованості. Відповідач Ряпа нення заборгованості за кредит сов Дмитро В'ячеславович викли ним договором. Судове засідання кається у судове засідання, яке відбудеться о 09.00 21 листопада відбудеться 19.12.2013 р. о 10.00 2013 року. Адреса суду: смт Широ за адресою: м. Дніпропетровськ, ке Широківського району Дніпро вул. Новоселівська, 9, зал судових петровської області: вул. Леніна, засідань 2, каб. 2. Після опубліку 86. Явка до суду обов’язкова. У вання оголошення в пресі відпові разі неявки у судове засідання дач вважається повідомленим про справа буде розглянута без вашої час та місце розгляду справи. За участі. умови неявки відповідача Ряпасо ва Дмитра В’ячеславовича та непо Широківський районний суд відомлення ним про причини неяв Дніпропетровської області вик ки справу буде розглянуто за його ликає відповідача Жадана Сергія відсутності на підставі наявних у Михайловича в суд по цивільній ній даних чи доказів (постановле справі за позовом Публічного ак но заочне рішення). ціонерного товариства «Дельта Банк» до Жадана Сергія Михайло У провадженні Павлоградсько" вича про стягнення заборгованості го міськрайонного суду Дніпро за кредитним договором. Судове петровської області знаходиться засідання відбудеться о 09 год. 30 цивільна справа № 185/10206/13 хв. 21 листопада 2013 року. Адре

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

са суду: смт Широке Широківсько го району Дніпропетровської об ласті: вул. Леніна, 86. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки у судо ве засідання справа буде розгляну та без вашої участі. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає Семенова Генна дія Володимировича, 08.11.1974 р.н., як відповідача до зали суду на слухання цивільної справи № 211/ 3851/13ц за позовом Кредитної спілки «Аккорд» до Семенова Ген надія Володимировича про стяг нення заборгованості за кредит ним договором, яке відбудеться 28.11.2013 року о 10 год. 10 хв. у приміщенні Довгинцівського райо нного суду м. Кривого Рогу Дніпро петровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бороди ча, 3, каб. 37. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут ності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської об" ласті (суддя Бойко О.М.) 30 жовт ня 2013 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 175/4849/13ц за позовом Бо біка Миколи Миколайовича до Бобіка Юрія Миколайовича, третя особа Головне управління Дер жавної міграційної служби Дніпропетровської області, про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житло вим приміщенням та усунення пе решкод у користуванні власністю шляхом зняття з реєстраційного обліку. Даним заочним рішенням позовні вимоги були задоволені у повному обсязі та визнано Бобі ка Юрія Миколайовича, 07.04.1968 року народження, та ким, що втратив право на корис тування житловим приміщенням у домоволодінні по вул. Петров ського, № 10 у с. Зелений Гай, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область. Зобо в’язано Відділ громадянства, реє страції і міграції фізичних осіб Дніпропетровського РВ ГУ МВС Ук раїни в Дніпропетровській області зняти з реєстраційного обліку в будинку № 10 по вул. Петровсько го в с. Зелений Гай, Дніпропет ровський район, Дніпропетров ська область, шляхом зняття з реєстраційного обліку Бобіка Юрія Миколайовича, 07.04.1968 року народження. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 25.10.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/4746/13ц за позо вом Фурсенко Надії Петрівни до Фурсенка Сергія Вікторовича, Фурсенка Владислава Сергійо вича, Фурсенка Олександра Сер гійовича; 3тя особа Довгинців ський РВ у м. Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання осіб такими, що втратили право на користуван ня житловим приміщенням. Даним рішенням були задоволені по зовні вимоги позивача Фурсенко Надії Петрівни, з повним текстом відповідачі Фурсенко Сергій Вікторович, Фурсенко Владислав Сергійович, Фурсенко Олександр Сергійович можуть ознайомитись, звернувшись до канцелярії Дов гинцівського районного суду м. Кривого Рогу, яка знаходиться за адресою: Україна, Дніпропет ровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бородича, 3, каб. 39. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 19.03.2013 року було винесено за очне рішення по цивільній справі № 211/346/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ліфінцова Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги ПАТ «КБ «ПриватБанк». З повним текстом відповідач Ліфінцов Олександр Миколайович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Бородича, 3, м. Кри вий Ріг.


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 04.11.2013 ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-935/0/3-13 Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ñåðïíÿ 2007 ðîêó ¹ Ð-343/0/3-07 Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 13 ëèñòîïàäà 2013 ð. çà ¹ 35/1809 держадміністрації від 17 серпня 2007 року № Р-343/ 0/3-07 «Про затвердження Положення про управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської обласної державної адміністрації», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській об-

ласті 28 серпня 2007 року за № 27/1450 (зі змінами). 2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих засобах масової інформації. 3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління прото-

кольних та масових заходів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, контроль на заступника голови керівника апарату облдержадміністрації Подоплєлову Н.Л. Голова облдержадміністрації Д.В.КОЛЄСНІКОВ

ÔÎÍÄ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ²ÍÔÎÐÌÓª

Ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â çà 9 ì³ñÿö³â Â.Â.ÆÅ˪ÇÍßÊ, ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÂÈÊÎÍÀÂ×ί ÄÈÐÅÊÖ²¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÍÎÃΠ²ÄIJËÅÍÍß ÔÎÍÄÓ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß Ç ÒÈÌ×ÀÑÎÂί ÂÒÐÀÒÈ ÏÐÀÖÅÇÄÀÒÍÎÑÒ²

Âèêîíàâ÷à äèðåêö³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ (äàë³ - Ôîíä, ÔÑÑ ç ÒÂÏ, â³ää³ëåííÿ Ôîíäó) ³íôîðìóº ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â Ôîíäó çà 9 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó çà íàïðÿìêàìè ô³íàíñóâàííÿ òà âèìîãàìè, ïåðåäáà÷åíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 18.01.2001 ðîêó ¹2240-²²² «Ïðî çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ó çâ'ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³ òà âèòðàòàìè, çóìîâëåíèìè ïîõîâàííÿì» Головне завдання обласного відділення Фонду - це своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у Фонді особам, яке необхідно проводити протягом 10 робочих днів від дати надання страхувальниками заяви-розрахунка до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, виконується робочими органами відділення Фонду, фінансування на виплати допомог здійснюється у терміни, передбачені законодавством, за винятком випадків, що не залежали від Фонду. За 9 місяців 2013 року надходження (доходи) бюджету відділення Фонду склали 21,9 млн. грн. (115,7% до плану), а витратна частина - 687,1 млн. грн., що до запланованого рівня складає 92,2%. До бюджету обласного відділення Фонду від розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в звітному періоді надійшло 744,3 млн. грн. У цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками, пе-

редбаченими законодавством, по Дніпропетровському обласному відділенню Фонду за 9 місяців 2013 року склали (тис. грн.):

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог у сумі 2512 тис. грн., що дещо більше, ніж за 9 місяців 2012 року (2510 тис. грн.). За 9 місяців 2013 року путівки (14545 шт. на 86 млн. грн.) до санаторнокурортних закладів України видавалися в установленому порядку, в тому числі до реабілітаційних відділень санаторіїв безкоштовно видано 1241 путівку на суму 9 млн. грн. Виконавчою дирекцією ФСС з ТВП (м.Київ) проведено додаткову закупівлю путівок у санаторії на вересень-грудень поточного року, в тому числі, для Дніпро-

Показники виконання бюджету 1 ДОХОДИ (тис. грн.) • надходження від часткової сплати вартості за путівки на санкурлікування • інші надходження ВИТРАТИ (тис .грн.) • на виплату допомог, усього в тому числі: по тимчасовій непрацездатності по вагітності та пологах на поховання • оздоровчі заходи (путівки в санаторії та реабілітаційні відділення санаторнокурортних закладів; часткове фінансування санаторіїв профілакторіїв підприємств і вищих навчальних закладів освіти, дитячо юнацьких спортивних шкіл та дитячих закладів оздоровлення) • організаційноуправлінські заходи • витрати по виконанню обов'язків страховика • інші витрати

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги - 541 млн. грн. (або 78,8%), серед них - виплати по тимчасовій непрацездатності (387 млн. грн.), що складає 56,3% до загальних витрат (687 млн. грн.) та 71,5% до виплат на допомоги. На виплату допомоги по вагітності та пологах у поточному році спрямовано 152 млн. грн. (на 10 млн. грн. більше, ніж за 9 місяців 2012 року), що зумовлено зростанням за 9 місяців 2013 року середнього денного розміру допомоги.

План

Факт

2 18945 16144

3 21910 16734

% виконання 4 115,7 103,7

2801 745269 593419

5176 687090 541098

184,8 92,2 91,2

440541 150193 2685

386870 151716 2512

87,8 101,0 93,5

128920

123606

95,9

22550 142 238

21679 109 597

96,1 76,8 250,8

петровської області - 9030 путівок (56,4 млн. грн.), в зв'язку з чим просимо голів комісій із соціального страхування підприємств, установ, організацій звертатися в районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції із заявками на додаткові путівки та інформувати про це застрахованих осіб. За 9 місяців 2013 року обласним відділенням Фонду на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв (лікування, харчування, культобслуговування та інші витрати, передбачені нормативними актами Фонду) в

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства України: 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обл-

7 таких оздоровниць промислових підприємств та в 11 вищих навчальних закладів області спрямовано 7,1 млн. грн., профілактичне лікування в цих оздоровницях отримали 2391 працюючий та 3355 студентів. Обласне відділення Фонду безпосередньо фінансувало заробітну плату працівників 40 дитячоюнацьких спортивних шкіл, в яких різними видами спорту займалися та покращувало своє здоров'я 8242 дитини, задля цього спрямовано 11,8 млн. грн. Обласне відділення Фонду через його виконавчі дирекції як пріоритетний напрямок діяльності провело відповідну організаційну роботу з оздоровлення влітку поточного року 22751 дитини шкільного віку (від 6 до 18 років) коштом Фонду (18,7 млн. грн.), що на 2078 дітей більше, ніж влітку 2012 року (20673 дитини). Крім цього, в осінньозимовий період 2013 року коштом Фонду (2667 тис. грн.) буде додатково оздоровлено в дитячому санаторно-оздоровчому центрі «Дружба» (м.Євпаторія, Автономна республіка Крим) ще 500 дітей працівників області. Путівки до дитячої оздоровниці згідно з рішенням правління Дніпропетровського обласного відділення Фонду буде придбано за повну вартість з видачею застрахованим у Фонді особам за 10 відсотків їхньої вартості. Крім зазначених вище соціальних послуг, у грудні поточного року, традиційно, для дітей (віком до 14 років) застрахованих осіб за кошти Фонду буде видано 349 тисяч дитячих новорічних подарунків вартістю до 25 гривень кожний.

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: головного спеціаліста відділу фінан сового забезпечення та масових заходів управління протокольних та масових заходів на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника; головного спеціаліста відділу прото кольних заходів та церемоніалу управ ління протокольних та масових заходів на період відпустки по догляду за дити ною основного працівника. Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем ма гістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді про відного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років, бажано мати післядип ломну освіту у сфері державного управ ління, володіти державною мовою та мати досвід роботи на комп'ютері. Документи для участі в конкурсі приймають протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, кім.634, довідки за телефонами 7428671, 7427064.

Запрошуємо на роботу! ПоштамтЦентр поштового зв'язку №1 Дніпропетровсь кої дирекції УДППЗ «Укр пошта» запрошує на постійну роботу кіоскерів, листо нош, операторів поштового зв'язку. Ми пропонуємо офі ційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, можливості професійного зростання. Якщо Ви прагне те впевненості у завтрашньо му дні, бажаєте працювати в доброзичливому колективі, зробити кар'єру у надійному державному підприємстві ми чекаємо саме на вас! Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса,62, відділ кадрів, тел. 7444053, 3749692.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на визначення організатора аукціону Замовник ліквідатор Державного підприємства Міністерства оборони України «Дніпррембудсервіс» (юридична адреса: 49000, м. Дніпропет ровськ, прт Праці, 2; код ЄДРПОУ 22996170) Євстаф'єва Вікторія Вікто рівна, яка діє на підставі постанови господарського суду Дніпропетровсь кої області від 24.02.2013 р. у справі № Б26/11808 про банкрутство ДП МОУ «Дніпррембудсервіс» повідомляє про оголошення конкурсу на визначення кандидатури організатора аукціону для організації проведен ня аукціону під час провадження у даній справі про банкрутство. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам: бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом поряд ку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону; наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років; наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна бор жника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу); пропозиція щодо суми винагороди за проведення аукціону. Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно борж ника, кредиторів та замовника аукціону. Заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур орга нізаторів аукціону до встановлених вимог, приймаються за поштовою ад ресою: 49023, м. Дніпропетровськ, а/с 1523. Контактні телефони для до відок: (067)9472240; (095)6901087. Кінцевий термін прийняття від кан дидатур організаторів аукціону заяв та документів, що підтверджують їх відповідність до встановлених вимог 28.11.2013 р. Інформація про продаж на аукціоні об'єкта незавершеного будівництва «16поверховий житловий будинок» Назва об'єкта: «16 поверховий житловий будинок». Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Лівобе режний мікрорайон №3. Відомості про об'єкт приватизації об'єкт являє собою недобудований 16поверхо вий монолітний житловий будинок з вбудованим спортивним клубом на 1 поверсі (згідно з проектом). Роботи по будівництву об'єкта розпочато у 1989 році, у 1994 році будів ництво зупинено, консервування об'єкта не відбувалось. Збудовані цокольний поверх та 15 типових поверхів, на 16му поверсі частково виконані зовнішні та внутрішні стіни, перекриття немає. Прибудинкова територія не огороджена, благоустрій прибудинко вої території не здійснювався. Будівельна готовність об'єкта незавершеного будівниц тва 50%. Відомості про земельну ділянку: Розмір земельної ділянки: 0,1218 га. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Лівобережний мікрорайон №3. Кадастровий номер: 1210400000:01:011:0150. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: фактичне розміщення незавершеного будівництва 16повер хового будинку. Початкова ціна продажу об'єкта приватизації, без урахування ПДВ 1 366 278,00 грн., ПДВ 273 255,60 грн. Початкова ціна продажу об'єкта приватизації, з урахуванням ПДВ 1 639 533,60 грн. Грошові кошти у розмірі 163953,36 грн., що становить 10% від початкової ціни про дажу об'єкта, вносяться на р/р № 37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Умови продажу зазначеного об'єкта: покупцю завершити будівництво об'єкта та ввести його в експлуатацію за призна ченням протягом 5 років з моменту підписання акта прийманняпередачі об'єкта при ватизації; покупцю здійснити заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпе чити дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови та подальшого вве дення в експлуатацію об'єкта приватизації; покупцю здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об'єкта приватизації, в установленому законом порядку; подальше відчуження об'єкта, на якій розташований цей об'єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об'єкта незавершеного будівництва зобов'я зань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їхнім виконанням, у порядку, що затверд жується Фондом державного майна України; у разі подальшого відчуження приватизованого об'єкта новий власник об'єкта при ватизації зобов'язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; після набуття права власності на об'єкт приватизації, питання користування зе мельною ділянкою покупець вирішує самостійно згідно з діючим законодавством України. Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розра хунку за придбаний об'єкт вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпро петровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України в Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться о 10.00 в 13 грудня 2013 року на Дніпропетровській філії №04 ПП «Фірма «СОМГІЗ» за адресою: 49081, м.Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21к, кімн. 405, конт. тел. 0989731608. Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду державного май на України у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Цент ральна, 6, кім. 36. Кінцевий термін прийняття заяв 09 грудня 2013 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел.: (056) 7441141, 7441142. Ознайомитися з об'єктом аукціону можна в робочі дні за місцем його розташування.


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀ ÒÅËÈ ÃÃÎÐÎÄÀ ÎÐÎÄÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ! ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ ÏÀÎ «ÄÒÝÊ ÄÍÅÏÐÎÎÁËÝÍÅÐÃλ ÑÎÎÁÙÀÅÒ, ×ÒÎ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÄÅÊÀÁÐß 2013 ÃÎÄÀ ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜÑß ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÏËÀÍÎÂÎÌÓ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÅÒÅÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈß È ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ Â ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÑÐÎÊÈ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

ÏÀÎ «ÄÒÝÊ Ä íåïðîîáëýíåðãî» ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ çà íåóäîáñòâà, ñâÿçàííûå ñ âðåìåííûì Äíåïðîîáëýíåðãî» îãðàíè÷åíèåì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Ïðîñèì îáåñïå÷èòü äîñòóï äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò. Ïî âîïðîñàì îòêëþ÷åíèé îáðàùàéòåñü ê äèñïåò÷åðàì ïî òåëåôîíàì: 373-44-92, 373-45-25, 373-42-17, 373-44-71, 373-44-72, 373-44-52.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÅÀ˲ÇÀÖ²ß ÁÅÇÕÀÇßÉÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ Â²Ä ÃÓ Ì²ÍÄÎÕÎÄ²Â Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

ÒÅÀÒÐ ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÁÛË Î×ÅÍÜ ÏÎÏÓËßÐÅÍ

ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ îãîëîøóº êîíêóðñ ç âèçíà÷åííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ó 2014 ðîö³ ìîæóòü çä³éñíþâàòè ðåàë³çàö³þ áåçõàçÿéíîãî ìàéíà òà ìàéíà, ùî ïåðåõîäèòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè (äàë³ - ªäèíèé ðåºñòð). Äî ªäèíîãî ðåºñòðó âêëþ÷àþòüñÿ ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ùî º þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ³ çä³éñíþþòü ðåàë³çàö³þ ìàéíà øëÿõîì ïðîâåäåííÿ á³ðæîâèõ òîðã³â (àóêö³îí³â) àáî ÷åðåç ðîçäð³áíó òîðãîâåëüíó ìåðåæó. Çàÿâè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ îðãàíîì äîõîä³â ³ çáîð³â (Äϲ) çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèêà ïîäàòê³â (ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ). ²íôîðìàö³þ ïðî äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äíî ïîäàòè íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â - dp.minrd.gov.ua ○

Äíåïðîïåòðîâñê: æèçíü â îêêóïàöèè

̲ÍÄÎÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481)

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ÏβÄÎÌËߪ

ÇÀ 10 ̲Ñßֲ ÏÎÒÎ×ÍÎÃÎ ÐÎÊÓ Â²Ä ÂÅËÈÊÈÕ ÏËÀÒÍÈʲ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ ÍÀIJÉØËÎ 4,66 ìëðä.ãðí. ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÏÐÈÁÓÒÎÊ Ïëàòíèêè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îáë³êó â Ñïåö³àë³çîâàí³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ ç îáñëóãîâóâàííÿ âåëèêèõ ïëàòíèê³â ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÌÃÓ Ì³íäîõîä³â Óêðà¿íè ó ñ³÷í³ æîâòí³ 2013 ðîêó ñïëàòèëè 4,66 ìëðä.ãðí. ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, ùî, ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó, á³ëüøå íà 0,81 ìëðä.ãðí., àáî íà 21 %. Çðîñòàííÿ íàäõîäæåíü òàêîæ â³äáóëîñü ³ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Çà 10 ì³ñÿö³â 2013 ð. íàä³éøëî 2,88 ìëðä. ãðí. âêàçàíîãî ïîäàòêó, ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïîêàçíèêîì ìèíóëîãî ðîêó, á³ëüøå íà 0,25 ìëðä. ãðí., àáî íà 9,5 %. ÑÄϲ ç îáñëóãîâóâàííÿ âåëèêèõ ïëàòíèê³â â ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÌÃÓ Ì³íäîõîä³â ГУЮ у Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: головного спеціаліста відділ правової роботи, освіти та кодифікації (1 одиниця), та головного спеціалі ста відділу представництва інтересів в судах та міжнародного співробітництва (1 одиниця). Вимоги до кандидатів: повна вища юридична освіта: спеціаліст, магістр; знання української мови, стаж ро боти за напрямком права не менше 3 х років. За довідками звертатись до ГУЮ у Дніпропетровській області з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 21 а, тел.: (0562) 31 46 53, 39 85 89. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ провідного спеціаліста відділу кадрового та організаційнодокументального забезпечення управління фінансового, організаційнодокументального та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж ро боти за фахом на державній службі на посадах спеціаліста I або II категорії не мен ше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років, достатній рівень володіння державною мовою, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, основними принципами роботи на ком п'ютері. Особи, які бажають брати участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копію документів про освіту, дек ларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї родини за формою, затвердженою міністерством фінансів. Термін подання документів на конкурс 30 днів від дня опублікування оголошення. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, кімната 211, тел. 770 82 16.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ провідного спеціаліста відділу науки та вищої освіти управління науки, вищої та професійнотехнічної освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж ро боти за фахом на державній службі на посадах спеціаліста I або II категорії не мен ше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років, достатній рівень володіння державною мовою, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, основними принципами роботи на комп'ютері. Особи, які бажають брати участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: осо бовий листок обліку кадрів, автобіографію, копію документів про освіту, деклара цію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї роди ни за формою, затвердженою Міністерством фінансів. Термін подання документів на конкурс 30 днів від дня опублікування оголошення. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, кімната 211, тел. 770 82 16.

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Íà ãðàíèöó îáëàñòè íåìöû âûøëè 13 àâãóñòà 1941 ãîäà. À âî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ óæå áûëà îêêóïèðîâàíà âñÿ òåððèòîðèÿ Äíåïðîïåòðîâùèíû ЭВАКУАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 8 августа 1941 года началась эвакуация. За 10 дней вывезли практически все материальные ценности: оборудование заводов и институтов, экспонаты музеев - всего 99 тыс. вагонов. Население практически все осталось на местах. «Эвакуировали в основном лишь специалистов заводов, учебных и научных заведений, которые были необходимы для налаживания быстрой работы в тылу. Тем, кто мог уехать самостоятельно, не разрешали покидать регион - оставляли работать на заводах. Позже эвакуироваться стало невозможно: начались постоянные бомбежки, которые разрушили железную дорогу», - рассказывает старший научный сотрудник отдела «История Украины 1917-1945 годов» Днепропетровского национального Исторического музея им. Д. И. Яворницкого Валентина Сацута.

ЗАХВАТ ГОРОДА Захватив город, нацисты сразу наладили работу предприятий легкой и пищевой промышленности. Заработала макаронная, кондитерская фабрики,

ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÌÅÍßËÈ ÑÂÎÈ ÂÅÙÈ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÛ

вино-водочный завод нужно было кормить многочисленную немецкую армию. Работающее население получало талоны на продукты и паек хлеба. Те, кто не работал, покупали еду на рыках - Троицком, Озерке. Через какое-то время немцы постановили, что торговец на базаре должен иметь спецразрешение. Селянам его не давали, и со временем торговля прекратилась. Горожане ездили по селам и меняли свои вещи - отрезы ткани, одежду - на продукты.

МУЗЕЙ ДЛЯ КОМИССАРА Немецкие офицеры поселились в нагорной части города. Сегодня это территория от Исторического музея до улицы Баррикадной. Здание нынешнего исторического музея на время стало резиденцией штат-комиссара Клостермана. Отопление и электричество были только в тех домах, где жили немцы. Все остальные здания отрезали от воды и тепла. Фашисты так мерзли во время нашей зимы, что обязали жителей города отдать все свои теплые вещи. В 1942 году немцы, используя военнопленных, начали восстанавливать железнодорожные мосты. Заработал трамвай. Его маршрут проходил от цен-

ÏÅÐÅÄ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ ÒÐÀÌÂÀÉ ÂÎÇÈË ÒÎËÜÊÎ ÍÅÌÖÅÂ

трального универмага до вокзала. Пользоваться общественным транспортом могло и мирное население, но в определенные дни. Перед рождественскими праздниками, когда многие офицеры ехали в Германию, он работал гие нацисты его нарушали и ходили в театр вместолько для немцев. те с украинцами. «МИРНЫЙ» ТЕАТР Также выступала каРаботал Музыкально- пелла бандуристов - они драматический театр давали концерты в селах. им. Шевченко. Он был очень популярен как сре- ОБЪЕДИНЕНИЕ ди местного населения, ВУЗОВ Работали и учебные затак и среди немцев. «Это было единствен- ведения. В первую оченое место, где люди могли редь ДИИТ: нужны были почувствовать себя, как в специалисты на железную мирное время и отдохнуть дорогу. На базе четырех душой. Многие немецкие вузов - Строительной, Меофицеры жаловались таллургической акадештат-комиссару на то, что мий, Горного и Химикоим не хватает билетов. технологического университетов создали Политехнический институт. Продолжали обучение в землеустроительном и железнодорожном техникумах, фельшерско-акушерской школе. Также во время оккуКлостерман дал распоря- пации выходила «Днепрожение, чтобы для фашис- петровская газета». Печатов всегда оставляли опре- талась она на украинском деленное количество би- языке и в основном пропалетов», - говорит Валенти- гандировала успехи нена Сацута. И хотя, по ее мецкой армии на фронте. словам, действовало поло- «В 1942 году в газете начажение, что немецкий сол- ли давать статьи об истодат не может принимать рии края, писали о Яворучастие ни в каких меро- ницком, запорожцах, Шевприятиях совместно со сла- ченко», - рассказывает Вавянским населением, мно- лентина Сацута.

 ÃÀÇÅÒÅ ÏÈÑÀËÈ Î ßÂÎÐÍÈÖÊÎÌ È ÇÀÏÎÐÎÆÖÀÕ


ЖИТТЯБУТТЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.11.2013 ð. ¹ 90 (1481) ○

Îñåíüþ ó êàðìàííûõ âîðîâ çàêàí÷èâàåòñÿ «ìåðòâûé ñåçîí» è íà÷èíàåòñÿ «ãîðÿ÷àÿ ïîðà», êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ äî íà÷àëà ëåòà, ãîâîðÿò ïðàâîîõðàíèòåëè.  ðàñêðûòèè òàêèõ ïðåñòóïëåíèé ãëàâíîå äëÿ ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè - ýòî ïîéìàòü ïðåñòóïíèêà ñ ïîëè÷íûì. Î êàðìàííèêàõ è îá èõ ìåòîäàõ «ðàáîòû» ðàññêàçàë íà÷àëüíèê îïåðàòèâíî-ïîèñêîâîãî ñåêòîðà óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÄÃÓ ÃÓ ÓÌÂÄ Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Íîâèêîâ «ЭЛИТА» ОБМЕЛЬЧАЛА Когда речь заходит о карманниках, то в памяти обычно всплывает хрестоматийный образ «щипача» Кирпича из фильма «Место встречи изменить нельзя». А еще замечательная реплика Станислава Садальского: «Кафелек, кафелек - какой кафелек?!». В Советском Союзе «щипачи» в криминальной среде пользовались большим авторитетом. С тех пор и сложилось мнение, что карманники - элита преступного мира, люди, которые всю жизнь оттачивают свое мастерство и легко выходят сухими из воды. Возможно, во времена Глеба Жеглова и Володи Шарапова так и было. Но сейчас, по словам правоохранителей, эта «элита» обмельчала. Как рассказал начальник оперативно-поискового сектора уголовного розыска ДГУ ГУ УМВД Украины в области Дмитрий Новиков, сей-

 Äíåïðîïåòðîâñêå ïîÿâèëñÿ ñàéò ñî ñõåìîé íîâîé ìàðøðóòíîé ñåòè ãîðîäà. À çíà÷èò çíà÷èò,, êàæäûé æåëàþùèé òåïåðü ìîæåò ëåãêî è áåççàòðàòíî óçíàòü êóäà è êàê èäåò ëþáîé ìàðøðóò С 1 ноября в областном центре многие маршрутки двинулись по новому пути. В результате, садясь в привычный для себя транспорт, кто-то из горожан вместо центра отправлялся прямиком на Тополя, а кто-то оказывался на набережной, пытаясь попасть на пр.К.Маркса.

ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ

ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÎÂÈÊÎÂ, íà÷àëüíèê îïåðàòèâíî-ïîèñêîâîãî ñåêòîðà óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÄÃÓ ÃÓ ÓÌÂÄ Óêðàèíû â îáëàñòè: - ×òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò êàðìàííûõ êðàæ, íå ñëåäóåò õðàíèòü â áóìàæíèêå âñå ñâîè êðåäèòêè, äîêóìåíòû è êëþ÷è. Íàõîäÿñü â ìàãàçèíå èëè òðàíñïîðòå, òàêæå íå ñòîèò äåìîíñòðèðîâàòü êîøåëåê è ìåñòî, êóäà âû åãî êëàäåòå.

«ХЛЕБНЫЕ» МЕСТА Как сообщил эксперт, самыми распространенными местами карманных краж в Днепропетровске являются рынки, особенно «Озерка», торговые центры, общественный транспорт и остановки. Так, например, перемещаясь по торговым рядам,

НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ Как же не стать легкой добычей для карманников? Правоохранители, в частности, советуют: ˆ Не класть деньги в наружный или задний карманы. Это воры называют не иначе, как «подарком». ˆ Обращать внимание на толчки или прикосновения в транспорте. Карманники обычно выбирают в жертву человека с рассеянным вниманием. ˆ В последнее время «щипачи» предпочитают воровать мобильные. Поэтому лучше спрятать телефон во внутренний карман или держать его в руках.

Óçíàòü íîâûé ìàðøðóò? Çàïðîñòî! ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀØÌÀÊÎÂ: - Îò ãîðîæàí ÿ óñëûøàë, ÷òî ãîðîäñêèå ìàðøðóòû ïîìåíÿþòñÿ, è ëþäè íå çíàþò, íà êàêîé ìàðøðóòêå òåïåðü åçäèòü. Óæå ãîòîâûå êàðòû áûëè íåðàáîòîñïîñîáíûìè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ïëàíøåòàõ èëè ñìàðòôîíàõ. Ïîýòîìó ìû ñïðîåêòèðîâàëè è çàïðîãðàììèðîâàëè íàø ñàéò.

старые-новые номера маршрутов, карту транспортной сети. Руководитель группы этих «других» Алексей Башмаков в свое время также стал «жертвой

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ÆÎÂÒͲ 2013 ÐÎÊÓ 1. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 01.10.2013 ¹ 418/05-07/734/0/21213 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ¹ 1167/701 òà íîðìàòèâíîïðàâîâîãî àêòà, ùî íèì çàòâåðäæåíèé», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 23.10.2013 çà ¹ 31/1805. 2. Íàêàç äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ó íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08.10.2013 ¹ 753/0/ 212-13 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî îáëàñíîãî êîíêóðñó «Ñòóäåíò ðîêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 25.10.2013 çà ¹ 32/1806. 3. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 25.10.2013 ¹ 464/05-07 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïîäàííÿ íîðìàòèâíîïðàâîâèõ àêò³â íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî ðàéîííèõ òà ì³ñüêðàéîííèõ óïðàâë³íü þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà ïðîâåäåííÿ ¿õ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 28.10.2013 çà ¹ 33/1807. 4. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 25.10.2013 ¹ 464/05-07 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïîäàííÿ íîðìàòèâíîïðàâîâèõ àêò³â íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà ïðîâåäåííÿ ¿õ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 28.10.2013 çà ¹ 34/1808. Â.². Ñåìåí÷óê, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÓÆÃÎÐÎÄ

ÑÀÉÒ ÎÒ ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ

И вот, пока одни жители возмущались неудобствами и путаницей, другие взяли и создали проект MTaxi, где буквально «по полочкам» разложили

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

карманники наблюдают, откуда люди достают деньги. При этом они могут играть роль покупателя, подходить сзади, интересоваться товаром. Кражи в транспорте обусловлены тем, что в нем - большое скопление людей и ценностей. А постоянное движение дает «щипачам» возможность быстро скрыться или замаскироваться под пассажира, говорит Дмитрий Новиков. Также эксперт добавил, что карманнику необходимо всего несколько секунд, чтобы оценить содержимое кошелька и наметить свою жертву.

ÍÎÂÈÍÈ

Íåâèäèìûé «ñïåöíàç» êðèìèíàëüíîãî ìèðà

час карманными кражами, в основном, занимаются лица, употребляющие наркотики, или же ранее судимые. «Сегодня наиболее распространенными из корыстных преступлений являются кражи. Причем, карманные среди них занимают около 10%. Добычей являются мобильные телефоны, кошельки и личные ценности граждан, которые потом можно легко сбыть случайному прохожему или в ломбард», - отметил он.

нововведений» - возвращаясь домой, перепутал маршрутки. После чего и возникла идея создать полезный сайт mtaxi.dp.ua. На страничке представлен список городских маршру-

тов, траектория их движения, транспорт, на который можно пересесть по пути. Также на карте видно, где вы находитесь сейчас, и как выбрать подходящее маршрутное такси.

ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÎÁÀÊ Ïåðøèé â Óêðà¿í³ öåíòð äëÿ ï³äãîòîâêè ñîáàêïîâîäèð³â â³äêðèþòü â Óæãîðîä³. ʳíîëîãè ç Óãîðùèíè òà Ðóìóí³¿ âæå òðåíóþòü ñîáàê, ÿêèõ ï³ñëÿ Íîâîãî ðîêó ïåðåäàäóòü â Óêðà¿íó. À ïîêè ùî ïðè¿çäÿòü ç íèìè â Óæãîðîä, ùîá ÷îòèðèëàï³ ïîì³÷íèêè çâèêàëè äî íîâèõ ãîñïîäàð³â, ì³ñòà ³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Äîñâ³ä óãîðñüêèõ êîëåã óêðà¿íñüê³ ê³íîëîãè ïåðåéìàòèìóòü çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè áëàãîä³éíèê³â.  Óæãîðîä³ ùîðîêó çìîæóòü íàâ÷àòè áëèçüêî äåñÿòêà ñîáàê-ïîâîäèð³â.


ВІВТОРОК, 19 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ № 90 (1481)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Ïëÿìè â³äòèðàºìî «êàïðîíêàìè» Äîáðîãî äíÿ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, Ãëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Ïîãîäüòåñÿ, ìî¿ ëþá³, ùî íèí³ äåçîäîðàíò ñòàâ íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ íàøîãî ùîäåííîãî äîãëÿäó. Àñîðòèìåíò çàõèñíèê³â â³ä ïîòó òà íåïðèºìíîãî çàïàõó íà ïîëèöÿõ êðàìíèöü ïðîñòî âðàæàº. Àëå ³íêîëè, â³ä âì³ñòó ôëàêîí÷èê³â äåçîäîðàíò³â ñòðàæäຠíàø îäÿã: ç’ÿâëÿþòüñÿ íåïðèºìí³ æîâò³ ÷è á³ë³ ñë³äè. ³ä³ïðàòè ¿õ - ö³ëà ìîðîêà. Òîìó áàãàòî ãîñïîäèíü ïðîñòî â³äêëàäàþòü çàïëÿìîâàí³ ðå÷³ ïîäàë³ ó øàôó àáî îäÿãàþòü ëèøå âäîìà. Ñüîãîäí³ ìè ç’ÿñóºìî, ÿê âèäàëèòè òàê³ ñïåöèô³÷í³ ïëÿìè

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÒßÆÅËÎÅ ÓÒÐÎ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ «Ìíîãèå, âåðîÿòíî, íå çíàþò è íå ïîäîçðåâàþò, ñêîëüêî ïðåäñòîèò ðàáîòû ïîëèöåéñêèì ÷èíàì, â îñîáåííîñòè óòðîì. Òåëåôîí íåóìîë÷íî çâîíèò, ìàññà äâîðíèêîâ æäóò î÷åðåäè ñ ïðîïèñêîé ïàñïîðòîâ, äåñÿòêè ëèö âñåâîçìîæíûõ ïðîôåññèé ïðèøëè çà ñïðàâêàìè, çà îòñðî÷êàìè, ãîðîäîâîé ïðèíåñ ðàññûëüíóþ êíèãó, â êîòîðîé çàïèñàíû çàõâà÷åííûå çà íî÷ü ïîäâûïèâøèå è ïîïàâøèåñÿ â ÷åìíèáóäü ñóáúåêòû. Âñåõ íóæíî óäîâëåòâîðèòü, âåçäå ïîñïåòü, âñåì îòâåòèòü, íèêîãî íå çàäåðæàòü è â òî æå âðåìÿ êîãîíèáóäü íå îáèäåòü. Íåðâû ðàñøàòàíû, â ãîëîâå äåæóðíûõ ÷èíîâ êàêîé-òî øóì, ãàì, îò ñîòíè ãîëîñîâ, íåñóùèõñÿ èç-çà ðåøåòêè, îãðàæäàþùåé ïîëèöåéñêèõ îò òîëïû. Ñêîëüêî ëèö ïðîìåëüêíåò ïåðåä ãëàçàìè äåæóðÿùåãî: è ëîõìàòûõ, è ñòðèæåíûõ, è áîðîäàòûõ, è áðèòûõ, ñåðìÿæíèêîâ è ôðàíòîâ, - è âñå ýòî â ñàìûé ðàííèé ÷àñ óòðà. Õîðîøî åùå, ÷òî äíåì, ïîñëå 12 ÷àñîâ, ñóòîëîêà â óïðàâëåíèè ñòèõàåò, è ïîëèöåéñêèå ÷èíû ìîãóò ñâîáîäíî âçäîõíóòü. Êàíöåëÿðèè ïóñòåþò. Ïðèñòàâà è îêîëîòî÷íûå ðàñïðÿìëÿþò çàòåêøèå ÷ëåíû è òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû íà äðóãîé äåíü óòðîì æå ñíîâà ïðèíÿòüñÿ çà ðàáîòó, îòâåòñòâåííóþ, ñïåøíóþ. È òàê èçî äíÿ â äåíü», ñîîáùèë î íåëåãêîì òðóäå ïîëèöåéñêèõ ñòîëè÷íûé æóðíàë «Ðîäèíà» 11 íîÿáðÿ 1901 ãîäà. Ïðåññó ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ... Наша постійна читачка Віра з Дніпродзержинська зробила собі подарунок на день народження: придбала маленьку чорну сукню. Проте вдягнути коштовну річ вдалося лише раз: наступ-

ного дня дівчина поміти- тих плям від антила на ній білі сліди від де- перспирантів. зодоранту у проймі. Скільки разів Віра прала сукню - не злічити, плями не зникали. Дівчина вже хотіла заховати її поглибше у шухляду, але більш досвідчена подруга порадила їй декілька способів видалення білих та жов-

...ÏÎÐÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒÀ×À Отже, щоб речі довше служили вам вірою і правдою, не забувайте, перш за все, правильно користуватися захисниками від поту: Скажімо, аерозолі треба наносити на шкіру з відстані 15-18 см, зачекати кілька хвилин і лише потім одягатися, після використання кулькового дезодоранта також не варто натя-

гати речі одразу, краще хвилини через три, кремовий, гельовий чи твердий дезодорант повністю висихає хвилини за чотири. Якщо неприємність все ж таки сталася, не засмучуйтеся, а: замочіть одяг на годину у розчині солі та води (1 жменя на літр), а потім виперіть, як зазвичай, у пральній машинці; приготуйте з харчової соди та води густу суміш і нанесіть її на годину на пляму. Після цього виперіть. Замість соди, до речі, також можна використати аспірин;

змочіть слід від дезодоранту денатурованим спиртом або горілкою та залишіть на 60 хвилин. Після добре прополощіть; гарним «плямовбивцею» зарекомендував себе відомий засіб для миття посуду «Fairy». Нанесіть його на пляму, потріть щіткою, після чого замочіть річ у пральному порошку та залишіть на деякий час; якщо пляма ще зовсім свіжа, не поспішайте одразу ж прати річ, а спробуйте потерти її капроновою панчохою.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ Âñòðå÷àþòñÿ äâà äðóãà: - ß âñå áðîñèë! È ïèòü, è êóðèòü, è æåíó! - À æåíó-òî çà÷åì? - Äà íå çàñëóæèëà òàêîãî ñ÷àñòüÿ! ☺ ☺ ☺ - ×åì çàêîí÷èëàñü âàøà ññîðà ñ æåíîé?

- Ïðèïîëçëà êî ìíå íà êîëåíÿõ! - È ÷òî ñêàçàëà? - Âûëåçàé èç-ïîä êðîâàòè, ÿ óñïîêîèëàñü! ☺ ☺ ☺ - Òû êîãäà-íèáóäü ãîâîðèë æåíùèíå, ÷òî î íåé äóìàåøü? - Äà. Õî÷åøü, øðàì ïîêàæó?

ÏÎÃÎÄÀ Вт 19.11 Ср 20.11 Чт 21.11

+1 1 0 +3 +5 +4

+4 0С +1 0С +7 0С +4 0С +11 0С +6 0С

півд.схід. 34 м/с півд.схід. 34 м/с півд.схід. 23 м/с

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Èñêóññòâî òàê äåëèòü ïèðîã, ÷òîáû êàæäûé âåðèë, áóäòî èìåííî îí - èìåíèííèê. 9. «Ñóâåíèð», äîáûòûé «ñ áîåì». 10. «Îáðàùåíèå» õðîíè÷åñêîé áîëåçíè ê ñâîåìó õîçÿèíó çà òàáëåòêîé. 11. Äóõîâíûé ñàí Øëàãà. 12. Îáðóñåâøàÿ àíîìàëèÿ. 13. Ñðåäñòâî, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî âðà÷ èçáàâëÿåòñÿ îò ñîâåòîâ áîëüíîãî ïðè îïåðàöèè. 16. Íà òî è ùóêà, ÷òîáû îí íå äðåìàë. 19. Ìàòåðèàë äëÿ ñòîéêèõ ñîëäàòèêîâ. 20. ×òî íå ìå÷óò ïåðåä ñâèíüÿìè? 21. Êàâàëåðèéñêàÿ âíåçàïíîñòü. 22. Ìîäåëü, íî íå ìàíåêåíùèöà è íå íàòóðùèöà. 23. Âåíèê â ñòèëå íþ. 24. Âñå çåìíûå ìîðùèíû âìåñòå âçÿòûå. 25. Íåçàòàðåííûé âåñ. 26. Îõîòíè÷üÿ ñâèñòóëüêà. 27. Êîðîòêîæèâóùèé èçîòîï áåðåçû, ïîëó÷àåìûé ïðè ïîïûòêå ðàñùåïèòü ïîëåíî. 28. Ïðèâîðîòíûé íàïèòîê. 29. Ïîñò äëÿ íåâåðóþùèõ. 30. Ïòèöà ñ «õîõîòëèâûì» èìåíåì. Ïî âåðòèêàëè: 2. «Êîëåÿ» ïëàíåòû. 3. Íûòèê ñ òîíêèì ãîëîñîì. 4. ×òî ïðåâðàùàåò àëìàç â áðèëëèàíò? 5. Íåêàçèñòîå, íà ÷åì âñå äåðæèòñÿ. 6. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ, ïðèçíàê ó÷åíîñòè. 7. «Çàìóðîâûâàíèå» îâîùåé â áàíêå. 8. Äîñòîèíñòâî ìîíóìåíòà, èñïîëüçóåìîå ïðèæèçíåííî. 14. ×åé ïðèçðàê áðîäèë ïî Åâðîïå? 15. Ñïîðòñìåí«ÿäåðùèê». 16. «Ñïàñàë, ñïàñàë Äåä Ìàçàé çàéöåâ, ïîêà ... íå âûãíàë» (øóòêà). 17. Ãåðîþ ýòîé ñêàçêè ïîâåçëî âñòðåòèòü âîïëîùåííóþ ìå÷òó áîëüøèíñòâà ìóæ÷èí íåìóþ äåâóøêó, íî îí íå îöåíèë ñâîåãî ñ÷àñòüÿ ïî äîñòîèíñòâó. 18. «Âåêîâîå» àëîý.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15

16

17

19

18 20

21 22

23 24

25

26 27

28

29 30

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1479

Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. Çóáîñêàë. 9. Ãîìîððà. 10. Õîòòàáû÷. 11. Îïòîâèê. 12. Íàðêîëîã. 13. Ãîðîäîâîé. 17. Ñàìîãîíîâàðåíèå. 21. Îòùåïåíåö. 22. Ñòàðîñòü. 23. Ëîâåëàñ. 24. ×èòàòåëü. 25. Ãåðîäîò. 26. Àâòîñòîï.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êîìïðîìàò. 2. Êîëîâîðîò. 3. Îðíèòîëîã. 5. Óðîæàé. 6. Îïòèêà. 7. Êîáûëà. 8. Ëà÷óãà. 12. Íîâîñòü. 14. Êàìåíîòåñ. 15. Æåðåáåíîê. 16. Ëèòåðàòîð. 18. Îñå÷êà. 19. Ïàøòåò. 20. Ïîðòîñ. 21. Îòåëëî.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 18.11.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1354390

1481 (1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you