Page 1

ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß

ÄÈÀÃÍÎÇ «ÌÎÍÛ ËÈÇÛ»

18 2

 ßËÒÅ «ÇÀÏÛËÀËÈ» ÑÊÓ ËÜÏÒÓÐÛ ÑÊÓËÜÏÒÓÐÛ

10 20

ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ - ÇÀ 481 ÄÅÍÜ ÄÍÅÏÐÎÃÈÏÐÎØÀÕÒ - 85!

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ïðåäïðèÿòèå êàê Äíåïðîïåòðîâñêèé ôèëèàë ïðîåêòíîãî èíñòèòóòà «Ãèïðîøàõò» îáðàçîâàíî â 1928 ãîäó ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ.

№75 (1466) ×åòâåð, 26 âåðåñíÿ 201 20133 ð.

1215 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

7

«Â äæóíãëÿõ çàñíóòü î÷åíü ñëîæíî» Îäèí ñêàçî÷íûé ïåðñîíàæ ãîâîðèë: «Ñòîèòü ñòóïèòü íà äîðîãó, è åñëè äàøü âîëþ íîãàì, íåèçâåñòíî, êóäà òåáÿ çàíåñåò». Òàê ìîæíî ñêàçàòü è î Íàäåæäå Ïîìàðíàöêîé - èíñòðóêòîðå ïî ýêñòðåìàëüíîìó òóðèçìó «Ýêñòðèì-Ïàðòèè», ó êîòîðîé óâëå÷åíèå ïîõîäàìè ïåðåðîñëî â ðàáîòó è ñòèëü æèçíè. Çà ïëå÷àìè Íàäè - Êðûì, Êàðïàòû, Êàâêàç, Ãèìàëàè, Êîðäèëüåðû, Àíäû, áåñêîíå÷íûå ëåíòû äîðîã Èíäèè, Íåïàëà, Ïåðó, Òèáåòà, Ìàðîêêî, Ðîññèè è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí. Îíà ñïëàâëÿëàñü ïî êðèñòàëüíî ÷èñòûì ðåêàì Ñèáèðè, îùóòèëà âåëè÷èå òàéãè, âäûõàëà ñîëåíûé âîçäóõ îêåàíîâ. Æèòü â äîðîãå ñîâñåì íåñëîæíî, îñîáåííî, åñëè âñåãäà åñòü êóäà âîçâðàùàòüñÿ, - â ëþáèìóþ ñòðàíó, ê ëþáèìûì ìóæó è ñûíó. Íàêàíóíå Âñåìèðíîãî äíÿ òóðèçìà âïå÷àòëåíèÿ î ïóòåøåñòâèÿõ Íàäåæäû çàïèñàëà êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé».

ÏÎÃÎÄÀ Чт 26.09 півн.захід.

+14 +15 0С +11 +12 0С

Пт 27.09

+8 +12 0С

півн.захід.

+6 +8 0С

Сб 28.09

+8 +13 0С

захід.

+8 +9 0С

Нд 29.09

+9 +13 0С

захід.

+4 +9 0С

Пн 30.09

+6 +11 0С

півн.захід.

+6 +7 0С

Вт 01.10

+7 +11 0С

півн.захід.

+6 +7 0С


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

²ÒÀÍÍß!

ØÀÍÎÂÍÈÉ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅ ÌÀÐÒÈÍÎÂÈ×Ó! ØÀÍÎÂͲ ÏÐ ÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÄÏ «ÄͲÏÐÎIJÏÐÎØÀÕÒ»! Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç íàãîäè 85-¿ ð³÷íèö³ ñòâîðåííÿ âàøîãî ³íñòèòóòó! Íå îäíå ïîêîë³ííÿ ïðîåêòóâàëüíèê³â ³íñòèòóòó çàáåçïå÷óº ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ï³äïðèºìñòâà ã³ðíè÷îãî ñïðÿìóâàííÿ ÿê ó íàøîìó ðåã³îí³, òàê ³ ïî âñ³é Óêðà¿í³. Ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ âè çä³éñíèëè âàãîìèé âíåñîê ó ïåðåòâîðåííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè íà öåíòð ã³ðíè÷î¿ ïðîìèñëîâîñò³. Âàøå ï³äïðèºìñòâî â³äáóäîâóâàëî çðóéíîâàí³ ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè øàõòè. Âè ðîçâèâàëè Äîíåöüêèé, Êóçíåöüêèé âóã³ëüí³, Êðèâîð³çüêèé çàë³çîðóäíèé áàñåéíè, ñòâîðþâàëè ³íôðàñòðóêòóðó íîâèõ ï³äïðèºìñòâ òà ì³ñò. Ñüîãîäí³ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà Ôåäîðîâè÷à ßíóêîâè÷à ìè ðàçîì âèçíà÷àºìî çàâäàííÿ é ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ã³ðíè÷îãî êîìïëåêñó. Ìè ñòâîðþºìî ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà, ï³äïðèºìñòâà ³ äåðæàâè â ö³ëîìó. Óïåâíåíèé, ùî ³ íàäàë³ âàøà ñóìë³ííà ïðàöÿ ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó ã³ðíè÷î¿ ñïðàâè â ðåã³îí³. Äÿêóþ çà äîñÿãíóò³ óñï³õè â ãàëóç³ ïðîåêòóâàííÿ, ïðîôåñ³îíàë³çì, âèñîêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â. Ïðèéì³òü ùèð³ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ùåäðî¿ äîë³, íåâòîìíî¿ åíåð㳿 òà òâîð÷î¿ íàñíàãè. Íåõàé âàøå æèòòÿ áóäå ñïîâíåíå äîáðèìè ñïðàâàìè òà çäîáóòêàìè â ³ì'ÿ áëàãîïîëó÷÷ÿ ð³äíî¿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà âñ³º¿ Óêðà¿íè! Ç ïîâàãîþ, Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ä.Â.ÊÎ˪ÑͲÊΠ○

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

85-Ò 85-ÒÀÀ в×ÍÈÖß ÑÒÂÎÐÅÍÍß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÄÎ ÄÍß ÒÓÐÈÇÌÓ

ÓÑϲղ ÒÒÀÀ ÍÀÑÍÀÃÈ! Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³! Ùèðî â³òàºìî âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì Äíåì òóðèçìó â Óêðà¿í³. Òóðèñòè÷íà ãàëóçü º íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ äëÿ ðîçâèòêó íàøîãî ðåã³îíó. Ñïðèÿþ÷è ðîçâèòêîâ³ òóðèñòè÷íèõ ìàðøðóò³â, ñïîðòèâíîãî òà êðàºçíàâ÷îãî òóðèçìó, ãîòåëüíîãî á³çíåñó, ìè ñòâîðþºìî íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, çàëó÷àºìî ³íâåñòèö³¿, ï³äâèùóºìî äîáðîáóò ëþäåé. Áàæàºìî óñï³õ³â â óñ³õ ïî÷èíàííÿõ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿ òâîð÷î¿ íàñíàãè òà íîâèõ çâåðøåíü çàäëÿ ïðîöâ³òàííÿ îáëàñò³. Ç ïîâàãîþ, Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä

ÍÎÂÈÍÈ ÂÑÅѲÒͲ ²ÃÐÈ

Ó ÑÊËÀIJ ÇÁ²ÐÍί ²ç 18 äî 26 æîâòíÿ ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ (Ðîñ³ÿ) â³äáóäóòüñÿ ²² Âñåñâ³òí³ ³ãðè ç ºäèíîáîðñòâ. Äî çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ââ³éøëè ³ ï’ÿòåðî ñïîðòñìåí³â ³ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Âîíè ïðåäñòàâëÿòèìóòü íàøó êðà¿íó ó 5 âèäàõ ñïîðòó: òàéñüêèé áîêñ, áîêñ, ôåõòóâàííÿ, ê³êáîêñ³íã, ñóìî.

Öèìè äíÿìè ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ó ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî Êðèâîãî Ðîãó â³äêðèâ ñó÷àñíó ëàáîðàòîð³þ ç êîíòðîëþ ÿêîñò³ ë³ê³â òà ïåðåâ³ðèâ ãîòîâí³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466)

ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß

Ñó÷àñíà ëàáîðàòîð³ÿ òà ÍÂÊ äëÿ îñîáëèâèõ ä³òåé ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÂÈÕÎÂÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÃÎÒÎÂÈÉ ÄÎ ÇÈÌÈ

ПЕРЕВІРКА ЛІКІВ Криворізька лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції, що також є територіальним підрозділом Державної служби з лікарських засобів в області, працює з 1998-го. Два роки тому прийняли рішення про її вдосконалення і дооснащення. «Сучасне обладнання, яке встановлено у цій лабораторії, виводить на новий рівень проведення аналізу лікарських засобів у регіоні. Тепер якість препаратів в області контролюється за європейськими стандартами. За 8 місяців поточного року лабораторія провела близько 1300 аналізів лікарських препаратів. Кожний десятий засіб був вилучений як неякісний. Упевнений: з отриманням нового обладнання точність перевірок, а отже й захист наших громадян, покращаться», - наголосив під

час відкриття лабораторії Дмитро Колєсніков. Наразі завдяки новому обладнанню фахівці лабораторії можуть проводити фізико-хімічне обстеження ліків, а також визначати їхні якісний та кількісний склади методами, які раніше не могли застосовувати. «Особлива гордість нашої лабораторії хроматографи. Раніше для того, щоб провести хроматографічне дослідження препаратів, необхідно було транспортувати зразки до Києва», - зазначила за-

відуюча лабораторією Дарина Полозок.

ЄДИНИЙ У РЕГІОНІ Під час робочої поїздки до Кривого Рогу Дмитро Колєсніков також перевірив готовність НВК №278 до опалювального сезону. «Це єдиний у регіоні заклад, який займається дітьми з особ-

ливими потребами, тому й увага до нього особлива», - наголосив керівник регіону. Навчально-виховний комплекс запрацював зовсім нещодавно. Наразі тут навчають дітей з особли-

вими потребами, створюють для них соціальні й психологопедагогічні умови, здійснюють корекцію психологічних вад в умовах соціальної адаптації, усувають мовні патології та забезпечують комфортний перехід між дошкільною й початковою освітою. За словами директора НВК №278 Ірини Телєгіної, заклад повністю готовий до опалювального сезону та був одним із перших, що здав паспорт і акт готовності до осінньозимового періоду.

ÇÀ 8 ̲Ñßֲ ËÀÁÎÐÀÒÎÐ²ß ÏÐÎÂÅËÀ 1300 ÀÍÀ˲DzÂ

ѲÌÅÉÍÅ ÑÂßÒÎ

Ñïîðò ºäíຠòà çì³öíþº ðîäèíè ра Дмитра Колєснікова «Міцне здоров’я - успішне життя» ми й надалі підтримуватимемо розвиток масового спорту», - наголосив Анатолій Крупський.

ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Äî Äíÿ óñèíîâëåííÿ ó ñåë³ Ãðå÷àíå Ïåòðèê³âñüêîãî ðàéîíó â³äáóëîñÿ ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íå ñâÿòî «Ìàìà, òàòî, ÿ - ñïîðòèâíà ùàñëèâà ñ³ì’ÿ». Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü 150 âèõîâàíö³â ³ç 18 äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ КОЗАЦЬКІ РОЗВАГИ Свято відбулося на базі етнографічного хутора «Козацька Січ». Кожну родину козаки зустрічали хлібомсіллю. Потім вони ознайомили дітей з історією козацтва та запропонували випробувати себе у стрільбі з лука, пневматичної зброї

ГОТОВІ ДО ЗИМИ

і у спортивно-туристичних змаганнях. Вихованці ДБСТ з інтересом подивились кінну виставу та взяли участь у веселих розвагах. Привітати сім’ї зі святом приїхав перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій Крупський, який подарував їм туристичні палатки і спальні

мішки. Він зазначив, що такі заходи, як «Мама, тато, я - спортивна щаслива сім’я» сприяють заняттям фізичною культурою всією родиною. «Якщо займатись спортом разом усією сім’єю, це сприятиме не тільки поліпшенню здоров’я дитини, але й зміцненню родини. В рамках програми губернато-

Також під час поїздки до Петриківського району перший заступник губернатора перевірив готовність місцевих котелень, закладів освіти та багатоповерхових будинків до опалювального сезону. Зокрема, завітавши до дошкільного закладу №1 у Петриківці, він оглянув спортивну залу, спальню, їдальню та класні кімнати. За словами директора цього дитсадка Галини Кравець, у них завжди затишно і тепло. Цього року всі вікна замінили на пластикові, а також поновили дах. Отже, до зими готові.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

ÅÑÒ ÀÔÅÒ À ÒÐÈÂÀª ÅÑÒÀÔÅÒ ÀÔÅÒÀ

ну дату мітингом БЕЗСМЕРТНИЙ біля Братської могили та покладанням БАТАЛЬОН 20 вересня 1943 року від фашистських загарбників визволили Васильківщину. Потім крок за кроком - Синельникове (21 вересня), Новомосковськ (22 вересня) та Новомосковський район (22 вересня). Чимало радянських воїнів загинули в запеклих боях, сотні були скалічені та закатовані фашистськими загарбниками, полонені. Саме така ціна мирного неба над рідною землею. У Васильківці поблизу меморіалу Слави, у день 70-ї річниці визволення

квітів до меморіалу Слави. Також у місті відбулася літургія в усіх діючих храмах.

ÍÀ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ² ÇÁÈÐÀÞÒÜÑß ÑÎÒͲ ËÞÄÅÉ

Цього дня визволення від фашистських загарбників відзначили і Новомосковськ та Ново-

московський район. Місцеві мешканці вшанували пам’ять загиблих героїв та подякували ветера-

нам. У рамках марафону на Новомосковщині відкрили меморіальну дошку, присвячену визволителям міста. Ветеранів запросили на святковий концерт. Урочистою ходою пройшли дорослі й малі жителі Новомосковська до меморіалу Вічної Слави. 25 вересня 1943 року війська Степового фронту визволили Петриківщину від фашистських загарбників. У день 70річчя визволення жителі району зібралися вшанувати пам’ять про героїчні бої Великої Вітчизняної: поклали квіти до пам’ятника воїнам-визволителям і замислено завмерли на час Хвилини мовчання.

ÔÎÐÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÍÅÏÐÀ

Ïîäâèã, êîòîðûé æèâåò â ñåðäöàõ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ïàðëàìåíò ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå «Î ÷åñòâîâàíèè âîåííûõ ïîäâèãîâ âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè ïðè ôîðñèðîâàíèè ðåêè Äíåïð íà òåððèòîðèè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè». Ïðîåêò áûë âíåñåí íàðîäíûì äåïóòàòîì Èâàíîì Ñòóïàêîì Битва за Днепр - стратегическая операция второй половины 1943 года. С обеих сторон в сражении приняли участие до 4 млн. человек, а фронт растянулся на 750 км. В результате четырехмесячной операции Левобережная Украина была почти полностью

освобождена от фашистских захватчиков. В ее ходе значительные силы Красной Армии форсировали реку, создали несколько плацдармов на правом берегу, а также освободили Киев, Днепропетровск и другие города. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории. «Погибло очень много молодых людей из Днепропетровска. Их забрали на фронт, абсолютно неподготовленных, не умеющих воевать, поэтому форсирование Днепра для большинства из них стало первым и единственным боем. И наша задача - свято хра-

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÄÍÅÏÐ - ÎÄÍÎ ÈÇ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÑÐÀÆÅÍÈÉ Â ÈÑÒÎÐÈÈ нить память об этом подвиге», - отметил народный депутат Иван Ступак. Проектом постановления предлагается в 2013 году отметить 70-ю годовщину начала форсирования реки Днепр на территории Днепропетровской области. Кабмину, в частности, поручено в трехмесячный срок разработать План празднования, привлекая ветеранские, воинские и общественные организации, нардепов, а

ØÀÍÎÂͲ ÑϲÂÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÄÏ «ÄͲÏÐÎIJÏÐÎØÀÕÒ»!

зібралися сотні жителів селища та району. Вшановуючи визволителів, школярі пройшли «Безсмертним батальйоном» із портретами загиблих у роки Великої Вітчизняної. А спортсмени вшанували пам’ять про великий подвиг урочистим велопробігом.

Äí³ïðîïåòðîâùèíîþ êðîêóº ìàðàôîí «Ñëàâà âèçâîëèòåëÿì». Ìåøêàíö³ ì³ñò ³ ðàéîí³â îáëàñò³ ïðèãàäóþòü êîæíó ïåðåìîãó ïåðåìîãó,, á³é, ïîäâèã ïîäâèã.. Â³ä ³ìåí³ ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà éîãî çàñòóïíèêè ïðèâ³òàëè ìåøêàíö³â ì³ñò ³ ðàéîí³â ç 70-ð³÷÷ÿì КВІТИ ДО âèçâîëåííÿ â³ä МЕМОРІАЛІВ ôàøèñòñüêèõ çàãàðáСинельникове íèê³â відзначило знамен-

²ÒÀÍÍß!

̳ñòàìè ³ ðàéîíàìè êðîêóº ìàðàôîí ïàì’ÿò³ ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

также проинформировать ВР о результатах его реализации не позднее апреля 2014-го. В плане, в том числе поручено предусмотреть социальную рекламу и популяризацию бессмертного подвига бойцов Красной Армии, открытие выставок , памятных досок и мемориальных знаков участникам форсирования Днепра на территории Днепропетровской области.

Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç çíà÷óùîþ äàòîþ â ³ñòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî ïðîåêòíîãî ³íñòèòóòó ç ïðîåêòóâàííÿ âóã³ëüíèõ øàõò 85-ð³÷÷ÿì ³ç äíÿ çàñíóâàííÿ! Ñòâîðåíèé íà áàç³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ô³ë³¿ ïðîåêòíîãî ³íñòèòóòó «Ä³ïðîøàõò» (ì. Õàðüê³â), ³íñòèòóò çðîáèâ íåîö³íåííèé âíåñîê ó ðîçâèòîê âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ êðà¿íè. Ñüîãîäí³ êîëåêòèâ ÄÏ «Äí³ïðîä³ïðîøàõò» â àâàíãàðä³ ïðîåêòóâàëüíèê³â ãàëóç³, à ³íñòèòóò - ïðîâ³äíèé ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüêèé çàêëàä Óêðà¿íè. Äîñÿãíåííÿ ³íñòèòóòó øèðîêî â³äîì³ é àêòèâíî çàòðåáóâàí³ íå ò³ëüêè ó âóãëåäîáóâí³é ãàëóç³ Óêðà¿íè, àëå é ó êðà¿íàõ ÑÍÄ ³ äàëåêîãî çàðóá³ææÿ. Óïåâíåíèé, ùî ðîçðîáêè ÄÏ «Äí³ïðîä³ïðîøàõò» ³ íàäàë³ âèêîíóâàòèìóòüñÿ íà âèñîêîìó òåõí³÷íîìó ð³âí³, ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêîâ³ âóã³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, íàðîùóâàííþ ¿õíüî¿ ïîòóæíîñò³. Âàø 85-ð³÷íèé þâ³ëåé âèêëèêຠïî÷óòòÿ ãîðäîñò³ çà äîñÿãíóò³ óñï³õè ³ âñåëÿº íàä³þ íà íîâ³ çâåðøåííÿ. ³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàþ âàì óñï³õ³â, íîâèõ ðîçðîáîê, âèíàõîä³â, ïë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì. Ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñòðà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè ². Ïîïîâè÷ ○

Êîëëåêòèâ ÄÒÝÊ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ÃÏ «Äíåïðîãèïðîøàõò» ñ 85-ëåòíèì þáèëååì ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Çà ïðîäîëæèòåëüíûé ïåðèîä ðàáîòû ñïåöèàëèñòû èíñòèòóòà âíåñëè âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå óãîëüíîé îòðàñëè ñòðàíû. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ïðîôåññèîíàëèçìó è òðóäîëþáèþ, íàñòîé÷èâîñòè, öåëåóñòðåìëåííîñòè è ýðóäèöèè âàø êîëëåêòèâ çàâîåâàë ãëóáîêîå óâàæåíèå è äîâåðèå ëþäåé íå òîëüêî â Óêðàèíå, íî è äàëåêî çà åå ïðåäåëàìè. Ñòðàòåãè÷åñêèå ïëàíû ÄÒÝÊ ïî ðàçâèòèþ óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, íàðàùèâàíèþ èõ ìîùíîñòè âîïëîùàþòñÿ áëàãîäàðÿ ïëîäîòâîðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ãîðíÿêîâ è ïðîåêòèðîâùèêîâ ÃÏ «Äíåïðîãèïðîøàõò». Æåëàåì â äàëüíåéøåì áûòü àâàíãàðäîì â ïðîåêòèðîâàíèè óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðà è ñ÷àñòüÿ. Ñìèðíîâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷, äèðåêòîð ïî äîáû÷å óãëÿ ÄÒÝÊ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÅÒÅËÜÍÀ ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄͲ ÇÈÌÈ Ïåðøèé çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ïðîâ³â çàñ³äàííÿ ðåã³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. ¯¿ ó÷àñíèêè ïðîàíàë³çóâàëè ñòàí ãîòîâíîñò³ äî çèìè äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà ðåã³îíó òà ñîö³àëüíî âàæëèâèõ îá’ºêò³â. «Ìè ïîâèíí³ çðîáèòè òàê, ùîá ïîãîäà íå áóëà ðèçèêîì äëÿ ìåøêàíö³â îáëàñò³, ðîáîòè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ï³äïðèºìñòâ, ìàãàçèí³â, øê³ë òà ë³êàðåíü. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíà ðåòåëüíà ï³äãîòîâêà òà â³äïðàöüîâàíèé, íàëàãîäæåíèé ìåõàí³çì ä³é», - ñêàçàâ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466)

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß ÄÌÈÒÐÈß ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ»

È êðûøà íå ïðîòåêàåò ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÍÎÂÈÍÈ ÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀÑÈ

ÏÅÒÐÈʲÂÊÀ  «ÀÐÒÅÊÓ» Çà ³í³ö³àòèâè â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â ì³æíàðîäíîìó äèòÿ÷îìó öåíòð³ «Àðòåê» â³äáóëèñÿ Äí³ Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó. Ìàéñòðè ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè, à çà ñóì³ñíèöòâîì - ñòóäåíòè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî êîëåäæó òåõíîëî㳿 òà äèçàéíó ïðîâåëè äëÿ ä³òåé ñ³ì ìàéñòåðêëàñ³â. ¯õ íàâ÷èëè îñíîâ ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó íà ñêë³ òà ïàïåð³. Êð³ì òîãî, äëÿ ä³â÷àò ïðîâåëè ìàéñòåð-êëàñè ç ïëåò³ííÿ ê³ñ, áîä³-àðòà òà ìàí³êþðó ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíò³â ïåòðèê³âñüêîãî îðíàìåíòó. Äëÿ êåð³âíèê³â ãóðòê³â ÌÄÖ «Àðòåê» â³äêðèëè òâîð÷ó ëàáîðàòîð³þ, äå ìàéñòðè ìàëè çìîãó ïîä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì. Ïî çàâåðøåíí³ ìàéñòåð-êëàñ³â â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà «Äí³ Ïåòðèê³âêè â «Àðòåö³», äå ïðåäñòàâèëè êðàù³ ðîáîòè àðòåê³âö³â, ÿê³ âîíè ñòâîðèëè ñâî¿ìè ðóêàìè ï³ä êåð³âíèöòâîì ïåòðèê³âñüêèõ ìàéñòð³â. ○

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÈÉ ÑÅÇÎÍ

ÇÀËÓ×ÀÉÒÅÑß ÄÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ó âåðåñí³ - æîâòí³ ó êîíöåðòíî-òåàòðàëüíèé ñåçîí 2013-2014 ðîê³â ñâî¿ äâåð³ äëÿ ãëÿäà÷³â â³äêðèâàþòü 4 òåàòðè îáëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ òà 2 êîíöåðòíèõ çàêëàäè, 10 ì³ñüêèõ òåàòð³â òà 2 öèðêè. Êð³ì òîãî, òðèâàþòü áåçêîøòîâí³ â³äâ³äèíè âå÷³ðí³õ âèñòàâ ñòàðøîêëàñíèêàìè, ó÷íÿìè êîëåäæ³â, ä³òüìèñèðîòàìè òà ä³òüìè, ïîçáàâëåíèìè áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ïðàö³âíèêàìè áþäæåòíî¿ ñôåðè òà âåòåðàíàìè ÂÂÂ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. ○

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÇÐÓ×ÍÎÑÒ² - ÄÎ ÑÌÀÊÓ ²ç ãðóäíÿ 2012 ðîêó â îáëàñò³ 䳺 ºâðîïåéñüêà ïðàêòèêà ðåºñòðàö³¿ ìàëþê³â äî äèòñàäêà ÷åðåç ²íòåðíåò. Ó òàêèé ñïîñ³á áàòüêè îòðèìóþòü ìîæëèâ³ñòü çàâ÷àñíî ïîòóðáóâàòèñÿ ïðî ì³ñöå ó äîøê³ëüíîìó çàêëàä³, â³äñë³äêîâóâàòè ïðîñóâàííÿ ÷åðãè ó ðåæèì³ îíëàéí òà óíèêàòè ïîñò³éíèõ â³çèò³â äî êåð³âíèöòâà äèòñàäêà. Ïðîòÿãîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó åëåêòðîííèìè çðó÷íîñòÿìè ñêîðèñòàëèñÿ áàòüêè á³ëüø í³æ 39 òèñ. ä³òëàõ³â. Îòðèìàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ïðî äèòñàäêè ðåã³îíó ìîæíà íà ñàéò³ http://dnepredu.com.

 íàøå âðåìÿ êîíôëèêòû æèëüöîâ è ÆÝÊîâ ïî ïîâîäó ðåøåíèÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà êîììóíàëüíûõ ïðîáëåì - äîñòàòî÷íî ÷àñòîå ÿâëåíèå. Òàê óæ ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êàæäûé èç íàñ óâåðåí â òîì, ÷òî åãî ïðîáëåìà ãîðàçäî âàæíåå, íåæåëè îñòàëüíûå, è òðåáóåò íàèáîëåå áûñòðîãî ðåøåíèÿ. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, êàæäîå îáðàùåíèå êîììóíàëüùèêè ôèêñèðóþò è â ïîðÿäêå î÷åðåäè ïî ìåðå âîçìîæíîñòè ïûòàþòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó êàæäîãî äîìà

грибок. Однажды жительница одной из квартир. Татьяна Усманова прочитала в газете статью о «Горячей линии Дмитрия Колесникова». Женщина узнала, что многие люди обращались к губерна-

ЖЭКа №25 Сергея Черемашенцева, кровля в доме №9 требовала капитального ремонта. Его произвели тогда, когда из городского бюджета выделили средства. На данный момент на балансе

ÏÎÑËÅ ÇÂÎÍÊÀ ÍÀ «ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ» ÏÐÎÂÅËÈ ÐÅÌÎÍÒÛ

Жильцы дома № 49 Саксаганского района Кривого Рога стояли в очереди на капитальный ремонт крыши около 5 лет. В мае этого года ее починили. Но, спустя некоторое время, проблема воз-

никла снова. По словам Ирины Авраховой, проживающей в многоэтажке, во время дождей потолок снова начал протекать. Несколько раз женщина обращалась в ЖЭК, но безрезультатно. По словам Ирины Митрофановны, работники ЖЭКа утверждали, что ремонт был произведен и крыша в хорошем состоянии. Тогда соседка Ирины Митрофановны посоветовала ей позвонить на «Горячую линию Дмитрия Колесникова». Жалобы женщины выслушали и пообещали помочь. Как оказалось, коммунальщики действительно выполнили качественный ремонт кровли. По словам сотрудников ЖЭКа №35, из-за землетрясения, которое произошло в Кривом Роге этим летом, повредились межкапельные швы. Поэтому потолки снова стали протекать. Их текущий ремонт был выполнен согласно графику.

рівни, соціальні служби не відмовили, але грошей все одно не вистачало надто дорогі для жінки були будматеріали. Тому Валентина Грищенко звернулась на «Гарячу лінію Президента України» з прохан-

ням виділити їй ще додатково 300 грн. для ремонту помешкання. Незабаром після дзвінка на «Діалог з країною» заявниці надали матеріальну допомогу. Тепер у квартирі Валентини Володимирівни гарно й затишно.

ПОДСКАЗАЛА СТАТЬЯ Жильцам пятого этажа дома № 9, что на площади Дзержинского в Днепропетровске, дожди и оттепель в течение долгих 12 лет доставляли много хлопот. Они не один раз обращались в местный ЖЭК с просьбами, как можно быстрее провести капитальный ремонт крыши. Пока люди писали коллективные заявки, в их квартирах протекал и разрушался потолок, появился неприятный запах, а на стенах -

тору с просьбами посодействовать в решении разных проблем. Поэтому Татьяна Александровна тоже решила обратиться на «Горячую линию». «Мне пообещали, что уже через месяц крыша будет отремонтирована, говорит женщина. К моему удивлению, работы начались раньше заявленных сроков». По словам главного инженера

ÈÐÈÍÀ ÀÂÐ ÀÕÎÂÀ, ÀÂÐÀÕÎÂÀ, æèòåëüíèöà Êðèâîãî Ðîãà: - ß íåñêîëüêî ðàç îáðàùàëàñü â ÆÝÊ, íî òàì ãîâîðèëè, ÷òî êðûøà óæå îòðåìîíòèðîâàíà, ïðèåõàòü êî ìíå åùå ðàç îíè íå ìîãóò, íóæíî æäàòü î÷åðåäè. Ïîñëå çâîíêà íà «Ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ïðîáëåìà íàêîíåö-òî ðàçðåøèëàñü.

ÒÀ ÒÜßÍÀ ÓÑÌÀÍÎÂÀ, ÒÀÒÜßÍÀ æèòåëüíèöà Äíåïðîïåòðîâñêà: - Æèòü â òàêèõ óñëîâèÿõ áûëî íåâîçìîæíî, ñäåëàòü ðåìîíò ìû íå ìîãëè, âåäü îí ïðîäåðæàëñÿ áû äî ïåðâîãî äîæäÿ, à ïîñëå - âñå âûãëÿäåëî áû òàêæå. ЖЭКа 175 домов, из них 65% нуждаются в капитальном ремонте. Ежегодно в ноябре составляются списки «проблемных» домов, на ремонт которых выделяются средства. Иногда денег хватает, чтобы привести в порядок только несколько, поэтому по мере поступления средств ремонтные работы проводятся в порядке очереди. На сегодняшний день

ремонт крыши в доме на площади Дзержинского завершили, а жильцы благодарны за помощь.

ПОВЛИЯЛА СТИХИЯ

IJÀËÎÃ Ç ÊÐÀ¯ÍÎÞ

Äîïîìîãëè ç ðåìîíòîì Êîëè ó ëþòîìó öüîãî ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäÿíàìè â ðàìêàõ àêö³¿ «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ», ÷èìàëî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çâåðíóëèñÿ ç íàáîë³ëèì äî Ãëàâè äåðæàâè. Ëþäåé ïî÷óëè òà äîïîìîãëè

Мешканка Павлограда Валентина Грищенко - інвалід першої групи : у жінки немає обох ніг. Її квартиру 15 років не ремонтували. За цей час подерлися шпалери, вийшла з ладу електромережа. Грошей для того, щоб відре-

монтувати власними силами, не вистачало. Жінка накопичила певну суму та звернулась до соцслужб із проханням виділити матеріальну допомогу. Як інвалід, вона має таке право. За словами Валентини Володими-


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐ ÀÌÌÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Ìåòèíâåñò âëîæèë áîëåå 7,5 ìëí. ãðí. â äåòñêîå îçäîðîâëåíèå â Êðèâîì Ðîãå ÎÒÄÛÕ Â ËÀÃÅÐÅ ÏÐÎØÅË ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ

Áîëåå 2 òûñÿ÷ äåòåé ðàáîòíèêîâ ãîðíîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ÃÃðóïïû ðóïïû Ìåòèíâåñò - Ñåâåðíîãî, Öåíòðàëüíîãî, Èíãóëåöêîãî ÃÃÎÊîâ ÎÊîâ îòäîõíóëè ýòèì ëåòîì â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ íà áåðåãó Àçîâñêîãî ìîðÿ è â ìåæäóíàðîäíîì öåíòðå «Àðòåê». Íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå äåòñêîé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè êðèâîðîæñêèå ïðåäïðèÿòèÿ Ìåòèíâåñòà íàïðàâèëè áîëåå 7,5 ìëí. ãðí. Стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря «Приморский» и «Альбатрос» была льготной и составляла всего 10%, а это в среднем - 360 грн. Путевки в «Артек» и для родителей одаренных детей выдавали бесплатно. Родители с детьми также могли отдохнуть совместно на базах отдыха «Бригантина», «Стрелковое», «Горняк», «Майдан» и в различных санаториях. К началу летнего сезона предприятия Горнодобывающего дивизиона Группы Метинвест подгото-

вили лагеря и базы отдыха к приему отдыхающих - обновили некоторые помещения, благоустроили территорию. Северный ГОК выполнил реконструкцию пяти детских корпусов в ДОЛ «Приморский». Ингулецкий ГОК в этом году выполнил ремонт зданий и сооружений в ДУОО «Альбатрос». Всего на выполнение ремонтных работ в 2013 году ГОКи направили около 5 млн. грн. «Мы понимаем, насколько важно, чтобы летом дети смогли полноценно отдохнуть и оздоровиться на море. Поэтому ежегодно Мет-

инвест увеличивает объем финансирования детского оздоровления, улучшает бытовые условия в лагерях отдыха. Мы делаем все для того, чтобы дети качественно отдыхали и увлекательно проводили досуг, а их родители ощущали поддержку со стороны компании Метинвест», - отметил директор Горнодобывающего дивизиона Группы Метинвест Николай Ищенко. Позаботились взрослые и об организации увлекательного досуга для юных отдыхающих. Детский оздоровительный сезон 2013

Ó ÐÅÁßÒ ÎÑÒÀËÈÑÜ ßÐÊÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß Î ËÅÒÅ

года для детей работников криворожских ГОКов Метинвеста ознаменовался зарождением новой традиции - проведением проекта «День с Метинвестом» в рамках корпоративной программы «Территория детства». Проживая день с Метинвестом, дети в игровой форме знакомились с корпоративной и производственной культурой предприятий компании, спецификой рабочих профессий. Каждую смену молодые активисты предприятий Метинвеста организовывали насыщенную развлекательнопознавательную программу для детей разных возрастов. В память об этих мероприятиях у ребят остались яркие впечатления и ценные

подарки от Метинвеста. Как признались ребята, отдых в лагере прошел для них увлекательно и они уже мечтают, как следующим летом снова побывают на морском берегу в кругу новых и давно знакомых друзей. «В лагере «Приморский» я была уже не один раз. Здесь очень хорошо кормят и очень насыщенная развлекательная программа для детей. Каждый день у нас был расписан по минутам. Мы ходили на дискотеку, днем играли на пляже в спортивные игры, разучивали новые песни и танцы. Так что скучать не приходилось!», - рассказала Вероника Кравченко. «Мы весело проводили время. Кроме спортивных соревнований, которые я больше всего люблю, мне понравился «День с Метинвестом». К нам приезжали в гости ребята, они устраивали конкурсы и викторины для детей. Запомнился еще День Нептуна, когда все наряжались в костюмы морских жителей. Я жду опять лета, чтобы поехать с друзьями в лагерь», сказал Олег Нестеренко.

ÀÂÒÎËÞÁÈÒÅËÞ ÍÀ ÇÀ̲ÒÊÓ

Ðàäÿíñüê³ ïðàâà ìîæíà íå îáì³íþâàòè ÌÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Óêðà¿íñüê³ ïàðëàìåíòàð³ äîçâîëèëè íå îáì³íþâàòè ðàäÿíñüê³ âîä³éñüê³ ïðàâà íà íîâ³ ì³æíàðîäíîãî çðàçêà За відповідний законопроект проголосували 314 нардепутатів із мінімально необхідних 226. Згідно зі змістом документа, водійські посвідчення, видані в СРСР, можна обміняти на нові за бажанням власника і в випадках, передбачених діючим законодавством - наприклад, виїхати за кордон водій із правами радянського зразка не зможе.

Як повідомляють фахівці, на сьогоднішній день в Україні більше мільйона громадян користуються правами зразка СРСР, 80% з них пенсіонери. Державтоінспекція неодноразово закликала громадян обміняти старі водійські посвідчення на нові. Попередній закон, прийнятий у грудні 2012 року, передбачав їх обов’язковий обмін до 1 січня 2014-го. Як повідомив старший інспектор управління ДАІ в області Юрій Підопригора, нові посвідчення будуть видаватися строком на 30 років, а не на 50, як було раніше. Обмін прав

на українські міжнародного зразка відбуватиметься без перездачі водійських навичок. Для отримання нового документа автолюбителю потрібно надати до сервісного центру екзаменаційну карту, паспорт (з адресою місця проживання), меддовідку, ідентифікаційний код і власне посвідчення водія.

Íβ ÏÎѲÄ×ÅÍÍß ÂÈÄÀÂÀÒÈÌÓÒÜ ÍÀ 30 ÐÎʲÂ

ÍÎÂÈÍÈ ÊÎÍÊÓÐÑ Ë²ÊÀвÂ

ÑÒ ÀËÀ ÍÀÉÊÐ ÀÙÎÞ ÑÒÀËÀ ÍÀÉÊÐÀÙÎÞ Êðàùèì ñ³ìåéíèì ë³êàðåì Äí³ïðîïåòðîâñüêà ñòàëà ³êòîð³ÿ Êðèâîíîñ ³ç Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2. Âîíà âèáîðîëà ïåðåìîãó íà ì³ñüêîìó êîíêóðñ³ íà çâàííÿ êðàùîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ³ îòðèìàëà ó ïîäàðóíîê 1 òèñÿ÷ó ãðèâåíü òà åëåêòðîííèé ïëàíøåò. Öüîãîð³÷ ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü 12 ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. Óñ³ âîíè ñòàëè êðàùèìè íà â³äá³ðêîâèõ åòàïàõ ó öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Êîæíîãî êîíêóðñàíòà ñóää³ îö³íþâàëè çà â³äåîïðåçåíòàö³ºþ òà â³äïîâ³äÿìè íà çàïèòàííÿ ùîäî ñâ ìåäè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. ○

ÑÏÎÑÒÅвà ÀÞÒÜ ÇÐÎÑÒ ÀÍÍß ÑÏÎÑÒÅвÃÀÞÒÜ ÇÐÎÑÒÀÍÍß

ÇÀÕÂÎвËÈ ÍÀ Ãв Íà ñüîãîäí³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàõâîðþâàí³ñòü íà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ â³äïîâ³äຠñåçîííîìó ð³âíþ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ë³êàð-åï³äåì³îëîã Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæñàíåï³äñëóæáè Íàòàë³ÿ Ïîïîâà. «Ó ì³ñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ ðîñòó çàõâîðþâàíîñò³ íà Ãв. Çà îñòàíí³é òèæäåíü äî öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè çâåðíóëèñü áëèçüêî 4 òèñÿ÷ îñ³á ç îçíàêàìè Ãв, ³ç íèõ 66% - ä³òè äî 17 ðîê³â. Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì òèæíåì ê³ëüê³ñòü õâîðèõ çá³ëüøèëàñü íà 14 %», çàçíà÷èëà âîíà. ○

ÄÎ ÒÈÆÍß ÑÅÐÖß

ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÊÎÍÑÓ ËÜ ÊÎÍÑÓËÜ ËÜÒÒÀÖ²¯ Äî 29 âåðåñíÿ ìåøêàíö³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ìîæóòü áåçêîøòîâíî âèì³ðÿòè àðòåð³àëüíèé òèñê, ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç ë³êàðÿìè ³ îòðèìàòè ðåöåïòè íà ïðèäáàííÿ ë³ê³â äëÿ ã³ïåðòîí³ê³â ç³ çíèæêàìè. Äëÿ öüîãî ëþäÿì íå ïîòð³áíî â³äâ³äóâàòè ìåäçàêëàä, àäæå âñå öå ìîæíà çðîáèòè, â³äâ³äàâøè òîðãîâ³ öåíòðè ÷è àïòåêè. Òàêà àêö³ÿ òðèâຠçà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà â ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ñåðäöÿ. ÙÅÏËÅÍÍß Â²Ä ÃÐÈÏÓ

ÂÀÊÖÈÍÈ ÍÀIJÉÄÓÒÜ Ë³êàð ïåä³àòð-³ìóíîëîã Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ¹ 2 Îëåíà Ô³ë³íà ïîâ³äîìèëà, ùî âàêöèíè â³ä ãðèïó íàä³éäóòü ó äí³ïðîïåòðîâñüê³ àïòåêè íà ïî÷àòêó æîâòíÿ. Âîíà íàãàäàëà, ùî ó öåé ïåð³îä ïîòð³áíî ïî÷èíàòè ðîáèòè ùåïëåííÿ, îñê³ëüêè ³ìóí³òåò ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ ôîðìóºòüñÿ ïðîòÿãîì 21 äíÿ. Íà äàíèé ìîìåíò âàêöèíè â³ä ãðèïó ùå íå âñòèãëè íàä³éòè ó ïðîäàæ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òðèâàëîþ ïðîöåäóðîþ ñåðòèô³êàö³¿.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466)

ÂÀÆÍÛÉ ØÀÃ

Åâðîèíòåãðàöèÿ: êóäà, çà÷åì è ïî÷åìó? украинской сельскохозяйственной продукции вводится нулевая ставка пошлины с первого дня действия Соглашения.

×ÅÌϲÎÍÀ ÎÀ ×ÅÌϲÎÍÀÒÒ ÂÀÆÊ ÂÀÆÊÎÀ ÎÀÒÒËÅÒ²Â

ÂÈÁÎÐÎËÈ ÏÅÐÅÌÎÃÓ Óïåðøå çà îñòàíí³ 7 ðîê³â êîìàíäà ñïîðòñìåí³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïåðåìîãëà íà ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç âàæêî¿ àòëåòèêè ñåðåä þíàê³â äî 15 ðîê³â. ³í â³äáóâñÿ â Òåðíîïîë³ ³ ñòàâ çíàêîâèì äëÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Êîìàíäà ñïîðòñìåí³â íàøî¿ îáëàñò³ âèáîðîëà ² ì³ñöå.  çàïåêë³é áîðîòüá³ çìàãàëèñÿ 13 ñïîðòñìåí³â (2 ä³â÷èíè òà 11 þíàê³â). Ãóáåðíàòîð Äí³ïðîïåòðîâùèíè Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ÷åìï³îí³â ç ïåðåìîãîþ.

ÍÎÂÈÍÈ ÐÅÉÒÈÍà ÐÅòÎͲÂ

ÍÀÉÊÐÀÙ² ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ Äí³ïðîïåòðîâùèíà ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå ó ñôåð³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó çà ðåçóëüòàòàìè Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåéòèíãó ðåã³îí³â çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2013 ðîêó. Òàê ï³äñóìóâàëî ̳í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè Óêðà¿íè çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. «Äí³ïðîïåòðîâùèíà ñèñòåìíî ïðàöþº íàä ï³äâèùåííÿì ÿêîñò³ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, ðîçâèòêîì ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ òà àãðîôîðìóâàíü.  îáëàñò³ ïðîâîäèòüñÿ ìîäåðí³çàö³ÿ ìåòàëóðã³éíèõ òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèðîáíèöòâ. ² òàêèé ï³äõ³ä óæå äຠñâî¿ ðåçóëüòàòè», - ïðîêîìåíòóâàâ äîñÿãíåííÿ ðåã³îíó éîãî êåð³âíèê Äìèòðî Êîëºñí³êîâ. ○

ÐÎÁÎ×À ÇÓÑÒв×

ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ ÔÎÐÓÌ Ó õîä³ ðîáî÷îãî â³çèòó äî Êèºâà ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ïðîâ³â ðîáî÷ó çóñòð³÷ ³ç Ïîñëîì ªÑ â Óêðà¿í³ ßíîì Òîìá³íñüêèì. ªâãåí Óäîä ïðåçåíòóâàâ êîíöåïö³þ ïðîâåäåííÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ì³æíàðîäíîãî ìîëîä³æíîãî ôîðóìó «Ìîëîä³æíèé âåêòîð - ªâðîïà» òà îáãîâîðèâ ç ßíîì Òîìá³íñüêèì ïåðñïåêòèâó ñï³âïðàö³ â öüîìó íàïðÿìêó. Ôîðóì â³äáóäåòüñÿ íàâåñí³ 2014 ðîêó, â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äí³â ªâðîïè â Óêðà¿í³. ○

ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÀ ÑÏÀÐÒ ÀʲÀÄÀ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÑÏÀÐÒÀʲÀÄÀ

ÇÌÀà ÀËÈÑß ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÇÌÀÃÀËÈÑß Íà Âñåóêðà¿íñüê³é ñïàðòàê³àä³ ñåðåä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â êîìàíäà Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïîñ³ëà ²²² çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ïåðåìîæö³â ³ çàçíà÷èâ, ùî äóæå âàæëèâî, ùîá äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ ïîäàâàëè ïðèêëàä çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Çìàãàííÿ òðèâàëè â Àëóøò³, â íèõ âçÿëè ó÷àñòü 26 çá³ðíèõ êîìàíä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â. Çìàãàëèñÿ ÷èíîâíèêè ó òàêèõ âèäàõ ñïîðòó, ÿê âîëåéáîë, ôóòçàë, íàñò³ëüíèé òåí³ñ, øàøêè òà øàõè.

В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ ÎÊÑÀÍÀ ÑÀÌÎÉËÎÂÀ

Ëåéòìîòèâîì íûíåøíåãî ïîëèòè÷åñêîãî ñåçîíà ñòàëè äèñêóññèè âîêðóã åâðîèíòåãðàöèè. Íè îäíà èç ïîëèòè÷åñêèõ ñèë íå îñòàëàñü ðàâíîäóøíîé ê ýòîé òåìå. Äåéñòâèòåëüíî, ïîäïèñàíèå Ñîãëàøåíèÿ îá àññîöèàöèè ìåæäó Óêðàèíîé è ÅÑ âàæíåéøèé øàã äëÿ íàøåé ñòðàíû. Íî âñå æå: øàã êóäà? ×òî íàñ æäåò ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ñîãëàøåíèÿ? ПУТЬ НА СБЛИЖЕНИЕ С момента обретения нашим государством независимости в 1991 году Европейский союз и Украина динамично развивают отношения друг с другом. Но никогда мы еще не были так близко к Европе, как сейчас. Многие думают, что наилучшие перспективы для евроинтеграции были при прошлой власти - ведь это она декларировала, что готова идти этим путем. Но европейские политики были не уверены в способности украинской власти действиями до-

казывать свои декларации. В 2005 году еврокомиссар по внешним связям и политике европейского соседства Бенита ФеррероВальднер дипломатично заявила, что Украине стоит воздержаться от подачи заявки на вступление в ЕС, чтобы избежать отказа. Европейцы оказались правы - тогда Украина не только не шла европейским путем - ей едва удалось избежать дефолта, был риск потерять все экономические и социальные достижения. Европа наблюдала не просто за управленческим двоевластием тандема Ющенко - Тимошенко, а за безвластием в Украине. Уже в 2010 году Евросоюз изменил подход к нашей стране. В день инаугурации Президента Виктора Януковича в резолюции Европарламента прозвучало новое, то, чего раньше Украине не говорили: «Украина является европейским государством и в соответствии с Соглашением о Европейском союзе может поставить вопрос о членстве в ЕС». Именно с

 2010 ÃÎÄÓ ÅÂÐÎÑÎÞÇ ÈÇÌÅÍÈË ÏÎÄÕÎÄ Ê ÓÊÐÀÈÍÅ

этого момента вся государственная машина начала работать на сближение с ЕС. Одним из первых шагов было принятие инициированного Партией регионов закона об основах внутренней и внешней политики. В законе четко сказано: Украина движется по пути евроинтеграции с одновременным углублением отношений с Россией.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР И вот уже 28-29 ноября 2013 года на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе Европа настроена подписать Соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС. Даже самые яростные евроскептики представители Великобритании - заявили, что готовы поддержать стремления Украины. Еврокомиссар по вопросам расширения и европолитики соседства Штефан Фюле сказал, что он уверен в том, что Вильнюсский саммит станет местом подписания Соглашения об ассоциации с Украиной. Но что именно продемонстрировал Виктор Янукович такого, что не смогла предыдущая власть? Главная его заслуга в том, что он объединил все

усилия для достижения успеха в евроинтеграции. Слаженные действия его команды в подписании Плана действий Украина-ЕС, разработке карты сближения, принятии евроинтеграционных законов стали залогом планомерной, стабильной, успешной работы на пути в Европу. Соответственно, сегодня Евросоюз заинтересован в Украине как в надежном партнере и союзнике. 18 сентября Кабинет Министров одобрил проект соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое расширяет возможности для сотрудничества Украины и Евросоюза. Сферы сотрудничества затрагивают развитие политических, торговых, социальных, культурных связей и укрепление безопасности. Зона свободной торговли создаст практически такие же условия для торговли между Украиной и ЕС, как и те, что существуют внутри Евросоюза. Среди отраслей, которые больше всего выигрывают от подписания Соглашения, - сельское хозяйство. Около 383 млн. евро ежегодно будут экономить аграрии на отмене и уменьшении пошлин в ЕС. На 83%

Вместе с тем, экономические выгоды, которые получит наша страна, не ограничат политический суверенитет Украины. Мы будем иметь право вступить в ЕС - соглашение об ассоциации дает процессу вступления «зеленый свет». Но мы не обязаны этого делать. Решение может быть принято только на всеукраинском референдуме. Выполнение условий Соглашения - в интересах нашей страны. Среди условий нет ни дискриминационных положений, ни таких, которые бы обязывали Украину осуществлять что-то, не соответствующее нашим национальным интересам. Соглашение предусматривает модернизацию промышленности. Это нам нужно? Да. Улучшение условий ведения бизнеса? Чистая и безопасная окружающая среда? Развитие науки и технологий? - Да. А кто откажется от еще четырех дней отпуска? Даже такие маленькие, но важные для каждого гражданина Украины моменты заложены в Соглашении. Это же не просто документ, придуманный европейскими чиновниками. Это - документ, прописанный в тесном сотрудничестве с экспертами, экономистами, политиками Украины и ЕС, направленный на развитие нашей страны.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Ñîáñòâåííîå æèëüå - âñå áîëåå ðåàëüíî ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

Ñåãîäíÿ ïðèîáðåòåíèå ñîáñòâåííîãî æèëüÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ðåàëüíûì. Ãîñóäàðñòâî ïðåäëàãàåò ëüãîòíûå êðåäèòû è ôèíàíñîâóþ ïîìîùü ïðè ïîêóïêå êâàðòèð â äîìàõ, êîòîðûå ñòðîÿò ñïåöèàëüíî ïîä ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû В прошлом году на ж/м Левобережный-3 в област-

ном центре сдали в эксплуатацию новенькую пятиэтажку. 48 из 63 квартир в этом доме получили семьи в рамках Социальной Инициативы Президента «Доступное жилье». Совсем недавно в этом же районе начали строительство еще трех домов на 196 квартир. Их планируют сдать в III квартале следующего года. Но желающих приобрести жилье в этих новостройках немало уже сегодня. Ведь его стоимость самая низкая в городе - 4800 грн. за 1 кв.м. К тому же, в

рамках программы «Доступное жилье» украинские банки выдают семьям кредиты на 15 лет под 3% годовых. По словам директора Днепропетровского регионального управления «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Геннадия Шендрика, максимальная ставка этого кредита 16% годовых, из которых 13% компенсирует государство. Первый взнос за жилье составляет 20%. Если гра-

мотно посчитать, получается, что снимать двухкомнатную квартиру гораздо дороже, нежели выплачивать кредит за однокомнатную, но уже собственную. Строительство «Доступного жилья» в областном центре производят исключительно днепропетровские компании. Всего планируют возвести 16 многоэтажек. Возле домов в обязательном порядке устанавливают детские площадки, озеленяют и благоустраивают прилегающие территории.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Â äæóíãëÿõ çàñíóòü î÷åíü ñëîæíî» ËÞÄÌÈËÀ ÐÓÑÀÍÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÍÀÄÅÆÄÛ ÏÎÌÀÐÍÀÖÊÎÉ

ПЕРВЫЙ, НО НЕ ПОСЛЕДНИЙ - Надя, расскажи о своем первом походе, когда это было? - Еще в студенческие времена. Знакомые позвали меня в поход по Крыму. Я согласилась. Тогда у меня не было ни снаряжения, ни малейшего понятия, что нужно брать с собой, что надевать. Мне выдали какой-то ужасный спальник и дурацкий рюкзак-колобок. Туда я набрала всякого мусора вещей, которые совершенно бесполезны в походе. Было очень тяжело со всем этим грузом идти. Тогда шла и думала: «Ну, все! Это первый и последний раз!» Ныть, конечно, не собиралась, сама же согласилась. Но как-то получилось, что пошла во второй раз, и еще раз... Потом это стало моим хобби. Позже я решила заняться этим профессионально. - Говорят, путешествия меняют человека? - Да, но каждого по-разному. У меня был один знакомый, который пошел с нами в Тибет, можно сказать, случайно. Он занимал очень серьезную руководящую должность. А спустя два года, я узнала, что он бросил работу и стал заниматься творчеством. Говорит, что, благодаря тому путешествию, нашел свое призвание. - Какое было впечатление от Тибета? - Сначала показалось, что это дикое полупустынное место, энергетически очень сильное. Правда, сейчас там активно развивается туристическая инфраструктура. Но если отъехать от главной дороги на 20 км, то видно, что там живут

люди, оторванные от цивилизации. Особенно интересно наблюдать, как местные жители отправляются в паломничество в храмы. Их наряды поражают воображение. Когда на все это смотришь, начинаешь сомневаться - в каком тысячелетии на самом деле живешь.

 ÒÈÁÅÒÅ ÓÃÎÙÀËÈ ÑÎËÅÍÛÌ ×ÀÅÌ Ñ ÌßÑÎÌ

ÍÎÂÈÍÈ

²ÄÊÐÈÞÒÜ ÄÈÒÑÀÄÊÈ

проснувшись от криков обезьян-ревунов, увидела, как на мое окно с крыши спустился тарантул размером с яблоко. Потом мы поехали с палатками вверх по реке, разбили лагерь непосредственно в джунглях.

ÍÀÐßÄÛ ÒÈÁÅÒÖÅ ÏÎÐÀÆÀÞÒ куда?» Я отвечаю: «Из Украины». Тут одна женщина говорит: «А у меня бабушка была из Украины - из Чернигова» и начинает петь песню

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ: Ëþáèìàÿ êíèãà: Ã. Ìàðêåñ «Ëþáîâü âî âðåìÿ ÷óìû». Ëþáèìàÿ ìóçûêà: ôîëê, ðîê, äæàç. Ëþáèìûé àêòåð: Äæîííè Äåïï. Ëþáèìàÿ åäà: ñûðîåäåíèå.

Заснуть ночью было сложно - все вокруг ревет, кусты трещат. Когда выходишь в туалет с фонариком на тебя смотрят сотни светящихся глаз.

«НIЧ» ПО-АРмне запомнилась ГЕНТИНСКИ река Зун-Мурин в Бурятии. Мы по ней сплавлялись. Если хочешь пить - свесился с катамарана и попил, настолько чистая вода. - А как тебе джунгли? - О-о… (смеется). Это незабываемо. Поначалу было страшно, хотя мы ночевали в гостинице неподалеку от джунглей. Я была в небольшом шоке, когда утром,

ÄÎØʲËÜÍÀ ÎѲÒÀ

НАПИТЬСЯ ИЗ РЕКИ - Какие океаны видела? - Не видела только Северного Ледовитого. Возле любого океана очень здорово. Особенно мне нравится бродить в порту, когда корабли приходят с рыбной ловли, когда нет туристов, а вокруг горы рыбы, креветок. Но больше

- Путешествие по какой стране больше всего впечатлило? - Мне очень понравились Аргентина, Перу, Эквадор. Там все впечатляет - и природа, и местные жители. Они открытые, свободные, гордые, умеют жить и наслаждаться жизнью, с ними просто общаться. Помню, в Аргентине меня спросили: «А ты от-

«Ніч яка місячна». Это было так трогательно. Рассказала, что помнит, как бабушка ей в детстве эту колыбельную пела. - Тебя приглашали в гости местные жители? - Да, в Азии, например, местные очень часто зовут к себе. У них считается хорошим знаком, когда в дом приходит белый человек. Они верят, что у всех белых есть деньги, а значит энергетику денег они приносят с собой. - Какие национальные блюда запомнились? - Как-то в Марокко один дедушка нас позвал пить чай. Марокканский чай - это много мяты и сахара, а еще к нему - сладо-

 ÀÇÈÈ ÁÅËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ Â ÄÎÌÅ Ê ÄÅÍÜÃÀÌ

сти - что-то вроде пасты из разных видов орехов и меда. В Тибете меня угощали соленым чаем с маслом и высушенным мясом яка.

С «БАГАЖОМ» ЗНАНИЙ - Для тебя поход - это испытание себя или необходимость узнать чтото новое? - Я считаю, что идти в поход ради того, чтобы, как говорят, «напрячься» или испытать собственные физические возможности - это глупо. Путешествие для меня - элемент развития, возможность узнать что-то новое: людей, историю, культурные традиции. А если я это смогла донести до тех, кого веду в поход, и люди после этого изменились вообще здорово. - Что должен знать человек, который собирается в путешествие? - Прежде всего, нужно готовиться перед поездкой. Не просто правильно сложить рюкзак и взять необходимые вещи, а надо изучать условия той страны, куда ты едешь, традиции, маршруты. Немаловажным будет узнать особенности аклиматизации. Но главное помнить, что всегда необходимо быть благоразумным, чтобы иметь возможность путешествовать снова и снова.

Öüîãî ðîêó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äêðèëè 7 íîâèõ äèòñàäê³â, ñòâîðèëè 8 íàâ÷àëüíîâèõîâíèõ êîìïëåêñ³â òà 51 äîäàòêîâó ãðóïó ó âæå ä³þ÷èõ äèòÿ÷èõ ñàäêàõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ç êåð³âíèêàìè ì³ñò òà ðàéîí³â ðåã³îíó. Äî ê³íöÿ ðîêó â ì³ñòàõ òà ðàéîíàõ îáëàñò³ â³äêðèþòü ùå 7 äèòÿ÷èõ ñàäê³â, 10 ÍÂÊ òà ï’ÿòü äîäàòêîâèõ ãðóï. Íîâ³ äèòÿ÷³ ñàäêè ç’ÿâëÿòüñÿ ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, Íîâîìîñêîâñüêó, Âàñèëüê³âñüêîìó, Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó, ͳêîïîëüñüêîìó òà Ïàâëîãðàäñüêîìó ðàéîíàõ. ○

ÄΠв×ÍÈÖ² ÂÈÇÂÎËÅÍÍß

˲ÒÅÐÀÒÓÐÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ Äî 70-ð³÷÷ÿ âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â ó ðåã³îí³ òðèâຠë³òåðàòóðíèé êîíêóðñ ñåðåä øêîëÿð³â «Ðîçïîâ³ì ïðî ïîäâèã». ²í³ö³àòèâà éîãî ïðîâåäåííÿ íàëåæèòü âèäàòíîìó ïèñüìåííèêó Ìèõàéëó Ñåëåçíüîâó. Êîíêóðñ â³äçíà÷àºòüñÿ âæå 11-é ð³ê ïîñï³ëü. Çà 10 ðîê³â ó ë³òåðàòóðíîìó çìàãàíí³ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 2 òèñ. øêîëÿð³â îáëàñò³. Êîíêóðñ íå îáìåæóºòüñÿ â³éñüêîâîþ òåìàòèêîþ. Ó÷íÿì ïðîïîíóºòüñÿ ðîçïîâ³ñòè ïðî â³ääàí³ñòü ³ò÷èçí³ âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â, ìàòåð³âãåðî¿íü, çàñëóæåíèõ â÷èòåë³â, ë³êàð³â òîùî. ○

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

«ÓÐÎÊ ÊÀÇÊÈ» Ó ðàìêàõ äèòÿ÷îãî ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó «Ñâÿòî äèòÿ÷èõ ìð³é» ïðîâîäèòüñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé òâîð÷èé êîíêóðñ äëÿ ä³òåé «Óðîê êàçêè». Ïðîåêò, ó ïåðøó ÷åðãó, ñòâîðåíèé äëÿ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, ä³òåé³íâàë³ä³â òîùî. Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà ï³äòðèìêè Óïîâíîâàæåíîãî Ïðåçèäåíòà ç ïðàâ äèòèíè Þð³ÿ Ïàâëåíêà, ̳í³ñòåðñòâ îñâ³òè, êóëüòóðè òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. Áðàòè ó÷àñòü ó íüîìó ìîæóòü ä³òè â³êîì â³ä 6 äî 16 ðîê³â. Æàíðè êîíêóðñó - ð³çíîìàí³òí³ âèäè òâîð÷îñò³ ñöåí³÷íîãî òà äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà. Ðîáîòè ïðèéìàþòü äî 5 æîâòíÿ. ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜ ÍÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²Þ

IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑÅÐÖß Ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî äíÿ ñåðöÿ 27 âåðåñíÿ ç 10.00 ó êîíñóëüòàòèâí³é ïîë³êë³í³ö³ îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ âñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü îòðèìàòè íåîáõ³äíó êîíñóëüòàö³þ òà ïðîéòè ä³àãíîñòèêó ñåðöåâîñóäèííî¿ ñèñòåìè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466)

ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Êîãäà çàêîí÷èòñÿ äåôèöèò äåòñàäîâ? ÑÂÅÒËÀÍÀ ÌÀÍÜÊÎÂÑÊÀß

ÄËß ÇÐÓ ×ÍÎÑÒ² ÏÀÑÀÆÈв ÇÐÓ×ÍÎÑÒ²

ÍÎÂÈÉ ÂÎÊÇÀË Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîâåäóòü ðåêîíñòðóêö³þ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ²À «Íîâèé ì³ñò». Çã³äíî ç ïëàíîì ðåêîíñòðóêö³¿, â ì³ñò³ ç’ÿâèòüñÿ ïðèì³ñüêèé âîêçàë, ùî â³çüìå íà ñåáå ÷àñòèíó ïàñàæèðîïîòîêó, ðîçâàíòàæèâøè, òàêèì ÷èíîì, Öåíòðàëüíèé çàë³çíè÷íèé âîêçàë. Çâåäåííÿ íîâîáóäó çðó÷íå äëÿ æèòåë³â æ/ì ˳âîáåðåæíèé ³ æ/ì Ïåðåìîãà, òîìó ùî çíèêíå íåîáõ³äí³ñòü ðîáèòè «ãàê» äëÿ îá`¿çäó äî Öåíòðàëüíîãî âîêçàëó. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ïðîåêòó ñòàíîâèòü 350 ìëí. ãðí.

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА

ÍÎÂÈÍÈ ÄÈÒß×À ÇÀ˲ÇÍÈÖß

ÏÐÈÉÌÀËÈ Â²Ä²ÄÓÂÀ ײ ²Ä²ÄÓÂÀײ Óïðîäîâæ ë³òà òà ïåðøîãî ì³ñÿöÿ îñåí³ íà Çàïîð³çüê³é äèòÿ÷³é çàë³çíèö³ ïîáóâàëè ìàéæå 80 òèñÿ÷ â³äâ³äóâà÷³â, ç íèõ 16 òèñ. äîðîñëèõ òà ìàëèõ ïàñàæèð³â ïðî¿õàëè íåþ ó ïî¿çäàõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³. Òàêîæ öüîãî ðîêó ÇÄÇ âèïóñòèëà ó äîðîñëå æèòòÿ 137 ñâî¿õ âèõîâàíö³â, 90 ç ÿêèõ ñòàëè ñòóäåíòàìè Çàïîð³çüêèõ ïðîôåñ³éíîãî ë³öåþ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó òà ìåòàëóðã³éíîãî êîëåäæó, Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî êîëåäæó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. ○

Äåôèöèò ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ - îäíà èç ãëàâíûõ ïðîáëåì äëÿ ìîëîäûõ ðîäèòåëåé. Ïðèñòðîèòü â ñàä ðåáåíêà - äåëî íå òàêîå óæ è ïðîñòîå. Âîïðîñ èõ íåõâàòêè òÿíåòñÿ åùå ñ 90-õ ãîäîâ, êîãäà, ñ îäíîé ñòîðîíû, òîòàëüíî îñòàíàâëèâàëèñü ïðåäïðèÿòèÿ è âìåñòå ñ íèìè îáúåêòû ñîöèàëüíîé ñôåðû, à ñ äðóãîé садах стала остро ощу- чество работающих ïðîèçîøëî ïàäåíèå тима. Если в 2001 году садов увеличилось на ðîæäàåìîñòè в Украине родилось 1400 по сравнению с

ÏÐÎÂÅËÈ ÑÅ̲ÍÀÐ

ÍÀÂ×ÈÒÈ ÅÍÅÐà ÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ñåì³íàð ïðîåêòó «Åíåðãîåôåêòèâí³ øêîëè» äëÿ â÷èòåë³â 20 øê³ë. 56 âèêëàäà÷³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Ïàâëîãðàäà, Ïåðøîòðàâåíñüêà, Òåðí³âêè, Çåëåíîäîëüñüêà, Ïàâëîãðàäñüêîãî òà Ïåòðîïàâë³âñüêîãî ðàéîí³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, à òàêîæ Åíåðãîäàðà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ ïðîéøëè íàâ÷àííÿ ç ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ôàêóëüòàòèâíîãî êóðñó «Îñíîâè òåïëîïîñòà÷àííÿ òà òåïëîçáåðåæåííÿ».  ðàìêàõ ïðîåêòó ó÷í³ ñåðåäí³õ êëàñ³â íà ïðàêòèö³ îñâîþâàòèìóòü îñíîâè çáåðåæåííÿ òåïëà òà åíåð㳿. ijòè çìîæóòü â³äâ³äàòè åíåðãîãåíåðóþ÷³ ï³äïðèºìñòâà ÄÒÅÊ - Ïðèäí³ïðîâñüêó, Êðèâîð³çüêó ³ Çàïîð³çüêó ÒÅÖ òà îçíàéîìèòèñÿ ç òèì, ÿê âèðîáëÿºòüñÿ òåïëî ³ ÿê ìîæíà óíèêíóòè éîãî âòðàò.

Это привело к массовому закрытию и разрушению детсадов. Многие из них были переведены в коммерческую собственность и переоборудованы под офисы или фирмы. Зачастую, они были сданы в аренду на 100 лет, а потом просто приватизированы. В результате, количество дошкольных учреждений и мест в них значительно сократилось. Если в 1991 году в Украине еще насчитывалось 24 тысячи детских садов, то в 2004 году их было уже 14 тысяч. Однако в последние годы мы наблюдаем положительную динамику роста рождаемости, поэтому потребность в детских

ÁÀÇÀ ÄÀÍÍÛÕ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÄÅÒÅÉ ÓÑÏÅØÍÎ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ

376 тысяч детей, то в 2012-м - 520 тысяч. Увеличению рождаемости способствуют высокие выплаты помощи на детей. Согласно Социальным Инициативам Президента Украины Виктора Януковича, выплата при рождении первого ребенка выросла за последние три года в 2,5 раза - с 12 240 гривен в 2009 году до 30 960 гривен в 2013-м. Помощь на второго ребенка сегодня составляет 61 920 гривен, на третьего и каждого следующего - 123 840 гривен.

ЗАДАЧА МАКСИМУМ Детей рождается все больше, но увеличивается ли соответственно количество детских садов и мест в них? Хотя новые сады и открываются, но мест на всех не хватает. Статистика свидетельствует, что всего в Украине на 1 августа 2013-го насчитывалось 16 553 дошкольных учебных заведения разных типов и форм собственности. Коли-

ßÑÍÎÃÎÐ Î.Ã. , ÂÈÊËÀÄÀ× ÍÊÊÅÏ ²Ì. Ñ.Â.ËÈÒÂÈÍÅÍÊÀ

Ñòàëî âæå òðàäèö³ºþ, ùî Íîâîìîñêîâñüêèé êîîïåðàòèâíèé êîëåäæ åêîíîì³êè òà ïðàâà ³ì. Ñ.Â.Ëèòâèíåíêà ì³ñöåì äëÿ ñâÿòêóâàííÿ çíàìåííèõ äàò îáèðຠãîëîâíó ïëîùó ì³ñòà, òèì ñàìèì çàïðîøóþ÷è ïðèºäíàòèñü äî êðàñèâîãî ä³éñòâà âñ³õ ìåøêàíö³â 19 вересня 2013 року не стало винятком! На площі Леніна студенти навчального закладу подарували Новомосковську на День рідного міста щирі слова,

началом 2010 года, - в этих заведениях получают дошкольное образование около 1,5 миллиона детей. Увеличение количества детсадов происходит преимущественно за счет восстановления деятельности временно не работающих дошкольных учреждений и возвращения системе образования помещений детских садов, сдаваемых в аренду, или тех, что используются не по целевому назначению. Несмотря на это, количество мест в детских садах до сих пор остается недостаточным и почти четверть украинских детей не имеют возможности посещать дошкольные учреждения. Выполняя поручение Президента Украины Виктора Януковича, в этом году создадут дополнительно 60 тысяч мест, а до конца 2014 года планируется создать дополнительно 100 тысяч мест для детей-дошкольников. «Гарантированное место в детском саду каждому ребенку» -

 ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ ÑÎÇÄÀÄÓÒ 60 ÒÛÑ. ÌÅÑÒ одна из главных задач Социальных Инициатив Президента «Дети - будущее Украины». Это задача-максимум, выполнить которую страна сможет лет через пять, а пока мест в садиках хватает для 85% детей.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ Родители уже привыкли, что для получения места в детском саду в очередь следует записываться чуть ли не с момента рождения ребенка, а затем с помощью так называемых «благотворительных взносов» договариваться с руководством детсада. Чтобы как-то решить проблему очередей в детсады, правительство выступило с инициативой создания электронной базы данных регистрации детей в дошкольные учебные заведения, тестирование которой началось

²ÄÑÂßÒÊÓÂÀËÈ ÍÀ ÑËÀÂÓ

Äîáðà òðàäèö³ÿ чарівну пісню, запальний танець, море позитивних емоцій. На адресу коледжу прозвучали слова подяки за

еще в 2011 году. Сегодня такая система успешно действует уже в Киеве, Виннице, Днепропетровске и других городах. Предполагается, что к концу года единая электронная очередь заработает в 17 областях страны. Зарегистрировавшись, родители смогут записать своего ребенка одновременно в пять ближайших детских садов, а затем отслеживать, как продвигается очередь, просматривать информацию об их наполненности. Управление образования на основании поданных заявлений сможет более эффективно контролировать количество детей в очереди, прогнозировать наполняемость детсадов, планировать увеличение количества мест в дошкольных учреждениях. С появлением электронного сервиса уходит в прошлое такое явление как коррупция в системе дошкольного образования, ведь нет необходимости давать взятку, чтобы ребенка приняли в сад. Все прозрачно, легально, фиксировано и доступно любому. Сегодня детский сад - это не просто место, где дети играют. Теперь это дошкольное учебное заведение. В саду, как и в школе, дети учатся. Просто методы обучения соответствуют возрасту ребенка. Дошкольное учебное заведение первое звено образовательной системы, где ребенок учится общаться с другими детьми, готовится к школе, поэтому каждому ребенку в садике место должно быть гарантировано.

проведення заходу від мера міста С.А. Мороза. А єпископ Сімеон, керуючий Дніпропетровською та Криворізькою єпархіями, вручив директору коледжу, депутату міської ради Л.М.Піхотіній Благословєнну грамоту за духовне виховання молоді. Феєричним завершенням свята став флеш-моб, в якому взяли участь сто сорок студентів коледжанської родини в українських вишиванках разом із заступником директора з виховної роботи Ольгою Бут. Зі святом тебе, Новомосковськ! Мирного та творчого життя тобі, наш рідний край!


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

²ÇÈÒ²ÂÊÀ ÐÀÉÎÍÓ

ªÂÃÅÍ ÒÐÀÂÍÅÂÈÉ, ÔÎÒÎ ÃÀËÈÍÈ ÀÐÒÅÌ'ªÂί

Íåùîäàâíî â Ìåæ³âñüêîìó ðàéîí³ âòðåòº â³äáóâñÿ ì³æðåã³îíàëüíèé ìèñòåöüêèé ôåñòèâàëü õîðåîãðàô³¿, âîêàëó, äåêîðàòèâíî-óæèòêîâî¿ òâîð÷îñò³ «Ñòåïîâà Ïåðëèíà», ùî ïðîõîäèòü çà ï³äòðèìêè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ðàéðàäè. Öüîãî ðîêó â³í ïðèñâÿ÷åíèé 90-ð³÷÷þ Ìåæ³âñüêîãî ðàéîíó

ÍÎÂÎÑÒÈ «Ñòåïîâà Ïåðëèíà» ç³áðàëà òàëàíòè ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Ç'¯ÕÀËÈÑÜ 400 Ó×ÀÑÍÈʲ СТАВ ТРАДИЦІЙНИМ

ПІДТВЕРДИЛИ СТАТУС «Степова Перлина» має статус міжрегіонального фестивалю. Його мета - виявити та підтримати талановиту молодь, привернути увагу мешканців до української народної культури. Цього року на запрошення господарів завітали творчі аматорські колективи з сусідніх Покровського, Петропавлівського, Васильківського районів, із Донеччини - міст Красноармійська, Добропілля, Родинського тощо. Під час заходу свої таланти продемонстрували 400 учасників (танцювальні колективи, виконавці народних та популярних пісень), серед них 30 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Програма дійства, що тривала два дні, включала в себе виставку-ярма-

ÃÐÀÍ-Ïв Ç ÂÎÊÀËÓ ÎÒÐÈÌÀ ÄÌÈÒÐÎ ÌÀÊÀÐÀ

рок робіт народних майстрів: вишивки, різьби по дереву, живопису тощо, фестивальну програму та заключний гала-концерт.

ПОЧЕСНЕ ЖУРІ Більше сотні вокальних та хореографічних номерів представили учасники на огляд почесного журі. До речі, його складу могли б позаздрити багато учасників мистецьких заходів всеукраїнського та обласного рівнів, які щороку відбуваються на Дніпропетровщині. Оцінювали таланти заслужений працівник культури України, керівник відомого в регіоні та за його межами народного хору «Червона калина» Павло Роздайбіда, директор обласного центру «Зеленого туризму та народних ремесел Дніпропет-

ровщини» Лариса Філінова, директор Міжнародного фестивалю «Петриківський дивоцвіт» Віктор Абрамович, керівник зразкового ансамблю танцю «Натхнення» Михайло Морозов. Учасників та гостей фестивалю привітав голова Межівської райдержадміністрації Сергій Юрченко, який побажав успіхів усім учасникам, та висловив сподівання на подальший розвиток фестивального руху. Почесний гість свята, головний редактор газети «Вісті Придніпров’я», голова обласної організації Національної спілки журналістів України Олексій Ковальчук побажав усім гостям та учасникам, щоб в їхні родини надходили тільки хороші новини.

Цього року переможці в номінаціях вокал та хореографія були визначені одразу в п’яти вікових групах. Вони, крім нагород, отримали ще й заохочувальні призи. Щодо головних тріумфаторів фестивалю, то Гран-прі з вокалу одноголосно рішенням журі отримав Дмитро Макара (Райпільська сільрада, Межівський район). А ось Гран-прі серед танцювальних колективів виборов хореографічний колектив «Батерфляй» (м. Родинське, Донецька область). Організатори «Степової Перлини» переконані, що фестиваль уже став традиційним і посів гідне місце в культурному житті нашого регіону. «Я пам’ятаю, як у шкільні роки, під час масових заходів я дуже хвилювався. А тут діти досить спокійно та вільно тримались на сцені. Ми беремо участь і підтримуємо цей фестиваль уже другий рік поспіль. Я особисто отримую велике емоційне задоволення. Такі фестивалі треба підтримувати. Думаю, що згодом я запрошу друзів-підприємців, щоб і призовий фонд був серйознішим», - говорить один із меценатів фестивалю, директор зеленої садиби «Степова Перлина» Олександр Юхименко. Організатори небезпідставно сподіваються, що з року в рік «Степова Перлина» збиратиме все більше учасників та поціновувачів українського народного мистецтва.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÃÀÇÅÒÓ ÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÃÎÄ ÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com

ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÎÁÙÈÍ Â ãîðîäå ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáùèí «ªäèíà êðà¿íà - ìîÿ Óêðà¿íà». Îòêðûòèå ìåðîïðèÿòèÿ íà÷àëîñü ñ ïàðàäíîãî øåñòâèÿ ïðåäñòàâèòåëåé äèàñïîð.  íàðîäíûõ êîñòþìàõ ñ íàöèîíàëüíûìè ôëàãàìè ïðîøëè ãðóçèíû, ìîëäàâàíå, íåìöû, àçåðáàéäæàíöû, ïîëÿêè, àðìÿíå, åâðåè, ÷å÷åíöû, ðîññèÿíå è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé. Ïðàçäíèê ïðîäîëæèëñÿ êîíöåðòîì, ãäå àðòèñòû èñïîëíÿëè íàöèîíàëüíûå òàíöû è ïåñíè. À íåäàëåêî îò ñöåíû ðàçìåñòèëèñü ïàëàòêè ñ íàöèîíàëüíûìè êóõíÿìè. ○

ÍÈÊÎÏÎËÜ

ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ  Íèêîïîëü â Äåíü ãîðîäà, 28 ñåíòÿáðÿ, ïðèâåçóò ìîùè ñâÿòîãî Íèêèòû. Ìîùè ïðèåäóò ñ Êèïðà, ãäå îñòàíêè âåëèêîìó÷åíèêà õðàíÿòñÿ ñòàöèîíàðíî. Âñå ïðàâîñëàâíûå ãîðîæàíå ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êðåñòíîì õîäå îò ñîáîðà ê öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ãîðîäà, ìîëåáíå è îñâÿùåíèè ïàìÿòíîãî Êðåñòà â ÷åñòü 1025-ëåòèÿ Êðåùåíèÿ Ðóñè è ìåñòà ïîä ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà â ÷åñòü âåëèêîìó÷åíèêà Íèêèòû. ○

ÏÀÂËÎÃÐ ÀÄ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÄÎÑÓÃ Ñ ÊÍÈÆÊÎÉ 30 ñåíòÿáðÿ, â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ Âñåóêðàèíñêîãî äíÿ áèáëèîòåê, äëÿ ãîñòåé è æèòåëåé ãîðîäà îòêðîþòñÿ äâåðè âñåõ «èçá÷èòàëåí». Ëþáèòåëè êíèæíîãî äîñóãà ñìîãóò íå òîëüêî âçÿòü èíòåðåñóþùóþ èõ ëèòåðàòóðó, íî è ïîó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ è ïðåçåíòàöèÿõ. Ê ïðèìåðó, â ïîìåùåíèè Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè èì. Ã.Ï. Ñâåòëè÷íîé êíèãîìàíîâ æäåò ýêñêóðñèÿ «Íåèçâåñòíàÿ áèáëèîòåêà», áèáëèîðåñòîðàí, èíòåðíåò-ïðèêëþ÷åíèå «Áèáëèîòåêè ìèðà». ÌÀà ÄÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ ÌÀÃÄÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐ ÀÇÄÍÈÊ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â Ìàãäàëèíîâñêîì ðàéîíå â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Ìå÷òà» ñîñòîÿëñÿ ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê «Ñòàðòû íàäåæä», ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ ðàéîíà, è ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó «Ôóòáîë áåç ãðàíèö» ñðåäè ó÷àùèõñÿ Ìàãäàëèíîâñêîãî è Êîòîâñêîãî ó÷åáíî-ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ. Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ÃÓ ÌÂÄ Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. Äåòè ñîðåâíîâàëèñü â ýñòàôåòàõ, êîíêóðñå êàïèòàíîâ è ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà. Ïîáåäó îäåðæàëà êîìàíäà «Òîðíàäî» (Íîâîìîñêîâñêèé ÍÐÖ). Ïîñëå ñîñòîÿëîñü ñîðåâíîâàíèå ïî ìèíè-ôóòáîëó, ãäå ïîáåäèòåëåì áûëà ïðèçíàíà êîìàíäà «Ýêñòðåìàëû» (Êîòîâñêèé ÍÐÖ).


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

ÔÓÒÁÎË ÁÅÇ ÃÐ ÀÍÈÖ ÃÐÀÍÈÖ Â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîøëè îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó «Ôóòáîë áåç ãðàíèö».  ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 äåòåé. Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ÃÓ ÌÂÄ Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. Ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà Ïåðøîòðàâåíñêà «Øàõòåð». 2-å ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà «Íèêà» èç Íèêîïîëÿ, 3-å - êîìàíäà «Òèòàí» èç Âîëüíîãîðñêà. Âñå êîìàíäû ïîëó÷èëè â ïîäàðîê ôóòáîëüíûå ìÿ÷è. Ïðèçåðîâ íàãðàäèëè êóáêàìè è ìåäàëÿìè. ○

ÎÒÊÐÛËÈ ÖÅÍÒÐ

 Äíåïðîïåòðîâñêå îòêðûëñÿ öåíòð «ßìàìà!». Ýòî öåíòð ïîääåðæêè ìàòåðåé è áåðåìåííûõ, êîòîðûå èìåþò âûñîêèé ðèñê èíôèöèðîâàíèÿ ÂÈ×. Òàêæå áóäóò ïîìîãàòü æåíùèíàì îòêàçàòüñÿ îò íàðêîòèêîâ è íàéòè ðàáîòó, íàó÷àò ðîäèòåëüñòâó. Öåíòð «ß - ìàìà!» ñîçäàí áëàãîäàðÿ ãðàíòó, ïðåäîñòàâëåííîìó Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Íàäåæäà-Ïëþñ» ïðîåêòîì USAID «RESPOND». ○

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466)

Все началось 50 лет назад. Молодой офицер Виталий Тихий приехал в гости к своей сокурснице и попросил стать его женой. Каково же было удивление молодой девушки - до этой встречи они были едва знакомы. Почему она согласилась? Лариса и сейчас не сможет ответить. Наверное, это судьба. На следующий день их расписали, и Виталий сразу уехал. Молодой жене необходимо было еще закончить обучение в институте. Год они переписывались. Возможно, тогда и родилась их любовь, которую Тихие смогли сберечь на всю жизнь. Сразу после окончания учебы Лариса приехала к мужу. Больше

 ÄÎÌÅ ÂÑÅÃÄÀ ÇÂÓ×ÈÒ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÌÅÕ

Ñþáèëååì! они надолго никогда не расставались. Военный врач нес службу добросовестно. На севере, в Монголии, в Украине, в Польше. Пришлось многое пережить: и барак, и солдатскую тумбочку вместо детской кроватки… После рабочего дня дома офицера всегда ждала любящая и заботливая жена. Демобилизовался майор Виталий Петрович Тихий в Днепропетровске. Не обязательно быть депутатом для того, чтобы

приносить пользу обществу, можно просто хорошо выполнять свою работу. Виталий Петрович из военного переквалифицировался в педагога. Благодаря ему много медсестер получили необходимые знания за долгие годы работы Тихого в медучилище.

ПО СТОПАМ ОТЦА Быть женой военного это уже профессия, а Лариса Ивановна Тихая - провизор высшей категории один из самых уважаемых

сотрудников судмедэкспертизы. Она - образец профессионала и руководителя. В этой семье есть несколько правил: никогда не выяснять отношения при детях, всегда собираться вечером за семейным столом и во время ужина обсуждать прошедший день. Каждый находит время выслушать другого. В доме всегда звучит детский смех: не только внуков и правнуков, но и соседских детей. Виталий - необыкновенно добрый, уравновешенный и отзывчивый человек. Вкуснее, чем Лариса, не готовит никто, в доме всегда чистота и порядок. Их любви хватает на всех близких. Они воспитали двоих сыновей, которые пошли по стопам отца - один стал военным (служил на Дальнем Востоке), другой - врачом. Сегодня Лариса и Виталий уже нянчат внуков и правнуков. Я знаю: идеальные пары существуют! Золотая свадьба. ГОРЬКО!!!

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

Âîêðóã ñâåòà - çà 481 äåíü

ÎÁÓ×À ÎÁÓ×ÀÒÒ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÓ

ÑÓÏÐÓÃÈ ÂÎÑÏÈÒÀËÈ ÄÂÎÈÕ ÑÛÍÎÂÅÉ

ИЗ ВОЕННОГО В ПЕДАГОГИ

Ñ 20 îêòÿáðÿ Óêðàèíñêàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ ñêîðîñòíàÿ êîìïàíèÿ îòìåíèëà êóðñèðîâàíèå ïî òåððèòîðèè Ïðèäíåïðîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïîåçäà ¹ 152 êàòåãîðèè ÈÍÒÅÐÑÈÒÈ + (HYUNDAI) «Äíåïðîïåòðîâñê-Ñèìôåðîïîëü». Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ÏÆÄ. Îòìåíà ïðîèçâåäåíà â ñâÿçè ñ îïòèìèçàöèåé ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê è ñ óäëèíåíèåì êóðñèðîâàíèÿ ïîåçäà ¹ 90/89 «Äíåïðîïåòðîâñê - Ñèìôåðîïîëü» â Ñåâàñòîïîëü. Ïîåçä ¹152 íå áóäåò êóðñèðîâàòü äî ìîìåíòà ââåäåíèÿ íîâîãî ãðàôèêà äâèæåíèÿ ïîåçäîâ.

Çîëîòàÿ ñâàäüáà Òèõèõ

Ñåãîäíÿ ìíå õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î çàìå÷àòåëüíîé ñåìåéíîé ïàðå

HYUNDAI ÎÒÌÅÍÈËÈ

ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐ À ÏÀÐÀ

ÅËÅÍÀ ÒÈÕÀß

ÍÎÂÛÉ ÃÐ ÀÔÈÊ ÃÐÀÔÈÊ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ

ÁÅÑÏËÀ ÒÍÛÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ Ïî Äíåïðîïåòðîâñêó áóäóò åçäèòü áåñïëàòíûå ýêñêóðñèîííûå àâòîáóñû. Îðãàíèçàòîð ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ Ê12 Ñåðãåé Ãîëîâàöêèé ñîîáùèë, ÷òî â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî òóðèçìà ìîëîäåæíîå äâèæåíèå Ê12 ñîâìåñòíî ñ òóðèñòè÷åñêèì êëóáîì «ÊÎÒÝ» ðàçðàáàòûâàþò ìàðøðóò äëÿ áåñïëàòíûõ àâòîáóñíûõ ýêñêóðñèé ïî ãîðîäó. Îðãàíèçàòîðû ïîçèöèîíèðóþò Äíåïðîïåòðîâñê êàê ãîðîä ïðîìûøëåííîãî òóðèçìà. Ïîýòîìó è îáúåêòû äëÿ ýêñêóðñèé áóäóò ñîîòâåòñòâóþùèå. Ýòî «Èíòåðïàéï ñòàëü», àýðîêîñìè÷åñêèé öåíòð, â áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ ýêñêóðñèÿ íà çàâîä èì. Ïåòðîâñêîãî, à òàêæå íà øàõòû Ïàâëîãðàäà è Êðèâîãî Ðîãà.

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

×òîáû óâèäåòü ìèð ñ âûñîòû äâóõ êîëåñ è íàáðàòüñÿ îïûòà, ïóòåøåñòâåííèê èç Êóðñêà ÃÃåííàäèé åííàäèé Øàòîâ ïðîåõàë 5 êîíòèíåíòîâ íà ëþáèìîì áàéêå. À â Äíåïðîïåòðîâñê îí ïðèåõàë ñ ñîáñòâåííîé ôîòîâûñòàâêîé В БАГАЖЕ ГРЕХИ И МЫСЛИ Для кого-то путешествие - это отдых и приключения, а для кого-то - образ жизни. Философ (байкерское прозвище Шатова) шутит, что первую свою большую прогулку совершил еще в раннем детстве, ведь родился в поезде, ехавшем по Сибири. Когда мальчику исполнилось 8 лет, он построил плот и решил спуститься по Днестру к Черному морю. Тогда юный романтик сделал три круга по озеру, но разочаровался, не обнаружив секретной протоки. Но страсть к кочевому образу

жизни и исследованию мира не прошла. Кругосветное путешествие Геннадий начал в день своего 44летия. 25 июня 2009 года он стартовал в Кишиневе. Посетив 37 стран и проехав более 100 тыс. км за рулем любимого «Симбы» (именно так он называет свой мотоцикл), вернулся домой, спустя 481 день, - 18 октября следующего года. По словам байкера, помимо 70-киллограмового багажа, в который вошло все необходимое, он взял с собой «свои грехи и тяжкие мысли», чтобы было над чем работать. Дело в том, что основной сферой деятельности Геннадия Шатова

является глубинная психология. Вот и в кругосветку отправился за опытом, чтобы научиться выходить из сложных ситуаций, а потом и дру- привязав «Симбу» прямо к мачте. гим помогать. На долю путешеСЕРЬЕЗНЫЕ ственника неодноИСПЫТАНИЯ кратно выпадали сеПересекая океа- рьезные испытания. ны, байкер отправ- Однажды он повздолял мотоцикл на па- рил с чернокожими роме, сам же летел жителями Зимбабве, самолетом. Только в которые пытались Карибском море ре- продать ему кусок шил не разлучаться металла под видом со своим двухколес- килограмма золота, ным другом, и плыл и едва не лишился на обычной яхте, жизни. В серьезную

ÏÅÐÂÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÑÎÂÅÐØÈË Â ÐÀÍÍÅÌ ÄÅÒÑÒÂÅ передрягу байкер попал и в Австралии. О многих пережитых трудностях свидетельствуют шрамы на лице Философа. В Днепропетровск байкер приехал не просто так, а чтобы представить собственную фотовыставку, которая насчитывает 200 работ. Говорит, снимал все, что особенно вдохновляло.


МИРСЬКІ СПРАВИ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

«Ìû áóäåì æèòü ñ âàìè ïî çàêîíó», - çàÿâèëà ãðóïïà æèëüöîâ äîìà ¹ 116 ïî óë. Êàëèíîâîé â Äíåïðîïåòðîâñêå ðóêîâîäñòâó ñòðîèòåëüíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ñi÷eñëàâ-Æèòëîáóä». Îòâåòîì ñòàë ñóäåáíûé ïðèêàç ñ òðåáîâàíèåì óïëàòèòü äîëãè, êîòîðûõ íåò». Òàê íàïèñàëà ãðóïïà æèëüöîâ â ñâîåì ïèñüìå, êîòîðîå îíè ïðèñëàëè â ðåäàêöèþ «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ'ÿ». Äàëåå ïðèâîäèì òåêñò ïèñüìà

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ ÏÐÈÂÅËÀ Ê ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÓ ÎÑÌÄ

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Îíè õîòÿò æèòü ïî-äðóãîìó

ИСТОРИЯ НЕ УЧИТ Речь пойдет не о Фемиде - справедливой или несправедливой. Речь о страшной болезни нашего общества - правовом нигилизме, тотальном игнорировании правоустанавливающих и регламентирующих нашу жизнь и производственную деятельность документов. Что рано или поздно приводит к серьезным неприятностям и даже непоправимым трагедиям. Напомним историю, которая, к сожалению, порой не учит... 13 октября 2007 года в Днепропетровске из-за неисправности газораспределительного пункта произошел взрыв в жилом доме на улице Мандрыковской. Тогда погибли 23 человека. Трагедию признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня. На скамье подсудимых оказались трое сотрудников Днепрогаза, которых обвиняют в служебной халатности, повлекшей взрыв газа. Судебные разбирательства по факту взрыва продолжаются по сей день… Летом 2008-го на семинаре по особо актуальной теме: «Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности» с участием специалистов газовой отрасли Украины и России прошедшая дискуссия вполне логично сосредоточилась на причинах мандрыковской трагедии. Она более чем убедительно продемонстрировала ряд абсолютно очевидных для специалистов выводов. Главные из них заключаются в том, что в основе трагедии - всеобщее игнорирование правоустанавливающих и регламент-

ÆÈËÜÖÛ ÐÅØÈËÈ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÓÑËÓÃ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ных документов при обслуживании взрыво- и пожароопасных объектов, низкая эффективность работы государственных контрольных служб, сформировавших систему коллективной безответственности. К сожалению, из происшедшего так и не были сделаны правильные выводы. Подобная система сохраняется у нас и сегодня.

ДЕ-ФАКТО И ДЕ-ЮРЕ Что же изменилось с тех пор, рассмотрим на примере конфликта между эксплутационным предприятием «СiчеславЖитлобуд» и группы жильцов дома № 116 на ул. Калиновой. Начнем со справки. Строился дом за счет средств Молодежного фонда. Застройщик - фирма «Газотехмонтаж». Дом на Калиновой сдавался в эксплуатацию в 2008 году с большими нарушениями. Вероятнее всего, чтобы не выносить из избы сор многочисленных недоделок, фирма создала дочернее эксплуатационное предприятие «Сiчеслав-Житлобуд» для обслуживания построенного ею дома. Во время заселения в радостной суматохе жильцам предложили подписать договор с эксплуатационщиками. Его, к сожалению, мало кто дочитал до конца, будучи убежденными, что договор типовой. На деле же в договоре отсутствовали перечень дополнительных услуг, фиксированные на них тарифы и ответственность за их невыполнение. Столкнувшись с первыми проблемами, жильцы решили

отказаться от услуг предприятия и создали общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Началась проволочка по передаче необходимой документации ОСМД с параллельной оплатой услуг обоим предприятиям. Образовавшаяся задолженность у вновь созданного общества привела к его банкротству и вынужденному решению общего собрания о его ликвидации. Принято оно было в 2009 году, но по сей день так и не оформлено юридически. Как итог - уже три года Общество де-факто приказало долго жить, а де-юре существует. В результате «СiчеславЖитлобуд» получил формальное право отвечать на жалобы и официальные запросы контролирующих инстанций в духе: «в доме действует ОСМД, поэтому все претензии к нему». При этом продолжать исправно собирать проплаты за якобы оказанные им услуги, практически ни за что не неся юридической ответственности, игнорируя жалобы и обращения жильцов.

«ГАЗОВАЯ ЯГОДКА» А теперь обратимся к подвалу дома. Проникнуть сюда весьма не просто, поскольку непонятно по какому праву подвал был приватизирован, как цокольный этаж. А ведь здесь проходят коммуникации дома, которые должны обслуживать специалисты технических служб. Но и это лишь «цветочки», а теперь о «газовой ягодке» еще одной аналогии. Безусловно, этот высотный дом полностью электрифици-

рован. Из-за повышенной этажности газификация таких домов не производится. Но дело в том, что его приватизированный подвал граничит с газовым распределительным коллектором на соседние дома. Между ним и подвалом имеется технологическое сообщение. Соответственно, для контроля возможной загазованности здесь установлен газоанализирующий датчик. Если же владелец подвала или его съемщик по незнанию нарушит работу датчика, подвал в любой момент может превратиться в газовую бомбу. Вопрос риторический: кто сегодня (в условиях усложненного контроля за ситуацией в приватизированном подвале) сможет поручиться, что в случае возникшей в газовом коллекторе неисправности здесь не повторится мандрыковская трагедия?!

ÄÎÃÎÂÎÐ ÍÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÎÊÀÇÀËÑß ÍÅ ÒÈÏÎÂÛÌ Думается, пришло время вмешаться в конфликт городской или областной прокуратуре, чтобы найти ответы на этот и другие вопросы, связанные с эксплуатацией дома №116 по улице Калиновой, чтобы потом не делать этого по итогам, не дай Бог, непоправимого...

ОТ РЕДАКЦИИ «Вісті» связались с руководителем предприятия «Сiчеслав-Житлобуд» Николаем Кравцовым, чтобы узнать его мнение по поводу присланного нам письма. Он ситуацию не разъяснил, но сказал: «Для того чтобы понять, есть ли на самом деле проблема, нужно общаться не со мной, и даже не с несколькими жителями дома, а со всеми жильцами. Тогда и впечатление о происходящем в корне поменяется. Поезжайте и смотрите, что там и как. Если жители скажут, что все плохо, значит так и есть, если хорошо - значит хорошо, а любые комментарии с моей стороны никого не заинтересуют».

ÍÎÂÈÍÈ

ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÇÈÌÈ

ÂÈÊÎÍÀËÈ ÐÅÌÎÍÒÈ Ïðèäí³ïðîâñüê³ çàë³çíè÷íèêè ïî÷àëè çàçäàëåã³äü ãîòóâàòè êî볿 äëÿ áåçïå÷íîãî òà êîìôîðòíîãî ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä. Íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðîâåëè ðåìîíòí³ ðîáîòè íà 178 êì êî볿. Àáè ñí³ã íå ñòàâ íà çàâàä³ ðóõó ïî¿çä³â, ïðàö³âíèêè êîë³éíîãî ãîñïîäàðñòâà âæå ï³äãîòóâàëè 37 ñí³ãîïðèáèðàëüíèõ ìàøèí, ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ñòð³ëî÷íèõ ïåðåãîí³â îáëàäíàëè ïíåâìîîáäóâêîþ, à 225 - åëåêòðîîá³ãð³âîì. Çàãàëüíà âàðò³ñòü âèêîíàíèõ ðîá³ò ñêëàëà ïîíàä 269 ìëí. ãðí. ○

ÑÁÓ ÏβÄÎÌËߪ

ÇÀÒÐÈÌÀËÈ ÇÀ ÕÀÁÀÐ Ó Êðèâîìó Ðîç³ ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ âèêðèëè òà ïðèïèíèëè ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü ïîñàäîâî¿ îñîáè Êðèâîð³çüêî¿ ì³æðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿. Âñòàíîâëåíî, ùî æ³íêà, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âèìàãàëà 15 òèñ. ãðí. ó ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ çà ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò ïðè ïðîâåäåíí³ ïåðåâ³ðîê éîãî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ ñï³ëüíî ç³ ñë³ä÷èì ïðîêóðàòóðè òà ÓÂÁ óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè ñï³âðîá³òíèöþ ïîäàòêîâî¿ «íà ãàðÿ÷îìó» áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ õàáàðà. ¯é îãîëîøåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ÷. 4 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ○

ÏÐÎÒÈÄ²ß ÎÁÎÐÓÄÊÀÌ

ÍÅÇÀÊÎÍÍΠ²ÄØÊÎÄÓÂÀËÈ ÏÄ Çàâäÿêè ïðîâåäåíèì çàõîäàì ñï³âðîá³òíèêàìè ãîëîâíîãî îïåðàòèâíîãî â³ää³ëó ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñêó ̳íäîõîä³â â³ä ïî÷àòêó 2013 ðîêó âèÿâëåíî 14 ôàêò³â íåçàêîííî çàÿâëåíîãî íà â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ ç áþäæåòó íà çàãàëüíó ñóìó 12,254 ìëí. ãðí. Çà ðåçóëüòàòàìè â³äïðàöþâàííÿ ñóìí³âíèõ òà ô³êòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ óñòàíîâëåíî, ùî â íèõ â³äñóòí³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ùîäî ïîñòàâêè òîâàðó ÷åðåç â³äñóòí³ñòü òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, îñíîâíèõ çàñîá³â, ñêëàäñüêèõ àáî âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òîùî. Ðåçóëüòàòè â³äïðàöþâàííÿ òà ç³áðàí³ ìàòåð³àëè âðàõóâàëè ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ àêò³â ïåðåâ³ðîê, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ áóëè çìåíøåí³ ñóìè áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ìàþòü ïåâí³ îçíàêè ñóìí³âíîñò³ ÷è ô³êòèâíîñò³.


12 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

 ãîäû ïðîâîçã ëàøåíèÿ ïðîâîçãëàøåíèÿ êóðñà íà èíäóñòðèàëèçàöèþ ñòðàíû, 85 ëåò íàçàä, â 1928 ãîäó ïðåäïðèÿòèå áûëî îáðàçîâàíî êàê Äíåïðîïåòðîâñêèé ôèëèàë ïðîåêòíîãî èíñòèòóòà «Ã èïðîøàõò» (ã «Ãèïðîøàõò» (ã.. Õàðüêîâ) ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

ÏÐÎÉÄÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ

«Äíåïðîãèïðîøàõò»

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ Проектировщики организации разрабатывали проектную документацию, на основе которой в 1931 - 1935 гг. переоснащались новыми подъемными установками шахты трестов «Горловскуголь», «Калининуголь», «Орджоникидзеуголь», «Дзержинскуголь», «Красноармейскуголь». Решения по механизации производственных процессов были неотъемлемой частью при разработке проектов реконструкции и строительства новых шахт. С каждым годом повышался рост технического уровня проектировщиков. Работая проектировщиком, инженер изучал и применял самую передовую научно-техническую информацию. За разработку проектов восстановления разрушенных в период войны шахт Донбасса на высоком техническом уровне большая группа проектировщиков была награждена медалями «За восстановление шахт Донбасса» и грамотами Наркома угольной промышленности. В 1951 г., согласно Постановлению Совета Министров СССР, Днепропетровская проектная организация была преобразована в Днепропетровский государственный проектный институт по проектированию шахт - «Днепрогипрошахт». Его возглавил горный инженер А. Я. Калачников. Перед институтом стояла задача - создать проекты с техническими решениями, которые обеспечивали бы осуществление срочного строительства неглубоких шахт за небольшой отрезок времени. За два года по проектам института было построено 37 шахт общей мощностью 6,1 млн. т угля в год. В 60-е - 70-е годы в Украине интенсивно строились шахты. Специалисты института создавали проекты: шахт и обогати-

По проектам института на территории Донбасса, Сахалина, Сибири, Мангишлака, Кузбасса и Якутии построено, восстановлено и реконструировано 320 шахт, 27 карьеров, 20 обогатительных фабрик и 14 обогатительных установок. В 1986 г. произошла авария на ЧАЭС. Перед Минуглепромом стояла задача сооружения бетонной плиты-подушки под реактор разрушенного блока. Для ее решения были нужны высококвалифицированные проек-

лепроект». За период дея- нер», «Белозерская» и мнотельности объединения го других с приростом провыработана четкая систе- изводственной мощности. ма взаимного обмена информацией по направле- СОХРАНЕННЫЙ ОПЫТ ниям проектирования. После распада СССР БЕЗУСЛОВНЫЙ негативные процессы, коАВТОРИТЕТ торые происходили в страВ 1993 г. перед институ- не, нашли отражение в том была поставлена зада- работе нашего коллектича - проанализировать эко- ва: резко снизились объелогическое состояние бас- мы работ, а следовательно сейна рек Волчья, Самара и численность работнии, как следствие, влияния ков, что повлекло серьезна нижнюю часть бассейна ные финансовые проблереки Днепр. Комиссия в со- мы. Приходилось искать ставе представителей Ми- пути мотивации труда рового банка, Междуна- проектировщиков и т. д.

тировщики. С поставленной задачей успешно справились специалисты институтов «Днепрогипрошахт» и «Донгипрошахт». На основе полученного опыта при проектировании надвижки башенных копров Солигорского комбината проектировщики предложили сооружение объекта «Укрытие» («Саркофаг») смонтировать за разрушенным блоком, а потом надвинуть. Тогда из-за нестандартного подхода проект института не был принят, но сегодня в процессе решения вопроса о строительстве нового саркофага принят предложенный в 1986 г. подход. В 1988 г. на базе института «Днепрогипрошахт» создано проектно-научное объединение «Западуг-

родного центра развития и исследований, Американского агентства по охране окружающей среды, Американского агентства международного развития признала безусловный авторитет специалистов института «Днепрогипрошахт» в отношении качества исследований, глубокого всестороннего подхода к решению экологических проблем при эксплуатации угольных месторождений. Накопленные за многолетний период деятельности института знания и опыт пригодились при наращивании объемов проектирования. Пример тому - построенные и реконструированные шахты: «Украина», «Россия», «Краснолиманская», им. Г. М. Димитрова, «Селидовская» № 1 - 2, «Пио-

тельных фабрик, шахтерских поселков и городов в Центральном районе Донбасса, Красноармейском угольном регионе, Луганской области и Западном Донбассе. Институтом спроектированы шахтерские города с максимально комфортными условиями для жизни и работы - Родинское, Углегорск, Белозерск, Новогродовка, Димитров, Терновка, Першотравенск.

УДОСТОЕНЫ ГОСПРЕМИИ С 1969 по 1973 г. институт возглавлял Е. В. Стрельцов. В это время завершалось строительство шахты «Нагольчанская» № 1-2 в Луганской области, шахт «Юбилейная», «Благодатная» и «Самарская», а также продолжилось строительство четырех высокомеханизированных шахт в Западном Донбассе. Кроме того, велась коренная реконструкция шахт в Центральном районе Донбасса. Специалисты института, проектируя в самых сложных горногеологических условиях, успешно решали инженерные проблемы как в период строительства шахт, так и в период их эксплуатации. Всего в Западном Донбассе за период 1963 - 1982 гг. было введено в эксплуатацию 11 угольных предприятий. В 1975 г. по предложению Минуглепрома СССР за эффективное освоение нового угольного месторождения специалисты объединения «Павлоградуголь», комбината «Днепрошахтострой», ин-

ститута «Днепрогипрошахт» и Днепропетровского горного института были удостоены Государственной премии СССР.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ Коллектив института на каждом этапе развития угольной промышленности принимал непосредственное участие в научно- техническом прогрессе отрасли. За достигнутые успехи в проектировании предприятий по добыче и переработке угля и большой вклад в угольную промышленность страны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1978 г. институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Но самое главное, что в этот период удалось сохранить костяк специалистов института и перейти из кризисного состояния в относительно стабильное. Специалисты института всегда творчески относились к решению сложных технических проблем и с успехом их решали. Такое отношение сохранилось и сейчас. Государственное предприятие «Днепрогипрошахт» - институт комплексного проектирования: от инженерных изысканий до разработки принципиальных технологических и технических решений с выполнением полного необходимого объема проектно-сметной и конструкторской документации по проектируемым объектам. Оно разрабаты-


×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

Dz ÑÂßÒÎÌ! 13 ○

- 85 ëåò вает проекты угольных и других предприятий, связанных с ними инфраструктурой и объектами соцкультбыта. Кроме того, институт занимается проектами предприятий по добыче гипсового камня открытым и подземным способами. Институтом «Днепрогипрошахт» выполнено ТЭО и предложена технология разработки кемберлитовой трубки в условиях перехода от открытого способа добычи к подземному. Это решение по проекту института впервые в СНГ было реализовано при строительстве подземного рудника по добыче алмазосодержащих руд в Якутии (рудник «Интернациональный»). Для Турецкой Республики разработана концепция модернизации и объединения двух шахт - «Карадон» и «Килимли». Предмет особой гордости - концепция создания топливно-энергетического комплекса «Шахта-ТЭС», позволяющего основать современное, экологически чистое предприятие с возможностью переработки отходов производства и использования вторичных энергоресурсов. По заданию Минуглепрома Украины институтом была создана концепция строительства новых современных шахт на базе свободных геологических участков - «Успеновская», «Самарская-Капитальная», «Добропольская-Капитальная».

ЕДИНСТВЕННЫЕ В ОТРАСЛИ Институт «Днепрогипрошахт» остается единственным в отрасли по проектированию угольных предприятий в Центральном районе Донбасса, которые отличаются от других углепромышленных районов крутопадающим залеганием пластов с углами падения более 45о, опасных по внезапным выбросам угля и газа, горным ударам и высокой температурой горных пород. До настоящего времени институт сохранил потенциал и необходимую базу (кадровую, научную) для проектирования угольных предприятий в таких условиях. В современных условиях институт осуществляет

комплексное проектирование дальнейшего развития шахт в следующих объединениях: ПАО «ДТЭК «Павлоградуголь» - 10 шахт; ПАО ДТЭК «Добропольеуголь» - 5 шахт; ГП «Красноармейскуголь» - 3 шахты; ГП «Селидовуголь» - 2 шахты; Центральный район Донбасса в составе ГП «Артемуголь», ГП «Дзержинскуголь», ГП «Орджоникидзеуголь» - 15 шахт. В течение последних лет институтом также выполнен ряд работ по реструктуризации угольной промышленности Украины. На протяжении многих лет, выполняя функции флагманской проектной организации в угольной отрасли по определенным видам проектных работ, институт накопил большой объем инженерно-технической документации, в частности, по таким направлениям, как, например, шахта с крутопадающим залеганием пластов; крепление горных выработок в неустойчивых породах; закладка выработанного пространства для крутых пластов; система автоматизированного проектирования САПРуголь и другие.

ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Сегодня ГП «Днепрогипрошахт» тесно сотрудничает с ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», продолжая выполнять функции генерального проектировщика шахт Западного Донбасса. В последние годы, в связи с дальнейшим развитием данного региона и техническим переоснаще-

ла, содержащегося в шахтной воде. Уникальное решение дало возможность не только сэкономить топливо, необходимое для нагрева воды, но и значительно сократить выбросы шахтной котельной. В результате сотрудничества с НГУ в соответствии с программой ДТЭК в 2013 г. завершена разработка обоснования и проекно-сметной документации на строительство теплонасосной установки в условиях шахты им. Н. И. Сташкова, но с существенно расширенными функциональными возможностями. Для достижения высокого качества проектных работ продолжается тес-

нием шахт, ДТЭК стал крупнейшим заказчиком проектных работ института. С ростом добычи на шахтах (в перспективе до 17 млн. т угля в год) в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» активно ведется строительство новых объектов, а также осуществляется

на ближайшие 20 - 30 лет. Также институт принимает активное участие в решении вопросов повышения качества добываемого угля. Для ПСП «Шахта Самарская» выполнено ТЭО целесообразности внедрения механизированной пневматической выборки породы, в котором на основании проведенных исследований по экспериментальному обогащению на установке немецкой фирмы «Allair» ЧП «Бік» в г.Свердловске Луганской области и анализов проб угля, выполненных Углехимической лабораторией ДТЭК, определена технологическая схема и глубина обогащения угля. В результате

модернизация с заменой существующего стационарного оборудования по выполненным институтом рабочим проектам. В последние годы выполнены крупные проекты дальнейшего развития наиболее перспективных шахт: ПСП «Шахта им. Героев космоса» -вскрытие и подготовка блоков № 3 и № 3а; ПСП «Шахта Западно-Донбасская» - вскрытие и подготовка пластов угля в блоке № 2; ПСП «Шахта Днепровская» - проект дальнейшего развития; ПСП «Шахта Юбилейная» - проект строительства вентиляционной скважины № 3 с комплексом соответствующих зданий и сооружений, позволяющие названным шахтам развиваться (с приростом мощности), как минимум, еще

снижение зольности со- ная взаимосвязь институставило в среднем 9 - 10 %. та с научными и проектными организациями (НаИННОВАЦИОНциональный горный униНЫЕ ПРОЕКТЫ верситет, ИГТМ, СтроиНаряду с решениями тельная академия, Транспо перспективному разви- портная академия, ОАО тию шахт институт актив- институт «Днепрогипроно участвует в инноваци- транс», «ДнепрВНИПИонных проектах. В частно- энергопром», отраслевые сти, в рамках программы институты). по энергосбережению ГП Находясь в крупном «Днепрогипрошахт» со- промышленно-научном вместно с Национальным центре, ГП «Днепрогипрогорным университетом шахт» имеет возможность впервые в отрасли разра- пополнять кадровый соботали документацию на став за счет молодых спеопытно-промышленную циалистов - выпускников теплонасосную установку НГУ, Строительной и (ТНУ-800), которая была Транспортной академий. внедрена на ПСП «Шахта Следует отметить, что проБлагодатная» ПАО «ДТЭК фессия проектировщика Павлоградуголь». Данная особенная, так как ни одно установка позволила обес- учебное заведение не готопечить шахту горячей во- вит специалистов по продой путем утилизации ектированию. Знание, уменизкопотенциального теп- ние, опыт они получают

при общении с шахтостроителями, специалистами по эксплуатации, путем самообразования, поэтому подготовка квалифицированного инженера в нашей профессии занимает не менее 7 - 10 лет. Высокое качество проектов, сжатые сроки их разработки при реальной стоимости этих работ - основа конкурентоспособности на рынке проектных услуг.Только соблюдение строительных стандартов, норм и правил обеспечивает высокий технико-экономический уровень и надежную эксплуатацию объектов, высокую эффективность капитальных вложений, рациональное использование ресурсов. Проектирование - это динамичный, постоянно совершенствующийся процесс, требующий знаний, усилий, оригинальности мышления и быстроты принятия решений. За многие годы работы института появились настоящие специалисты, которые внесли весомый вклад в развитие отрасли и являются примером профессионального отношения к своему делу: В. Ф. Бутченко, Л. И. Бучарский, А. И. Варкин, Г. Т. Василенко, И. М. Ведмедев, Е. В. Волков, В. Н. Герасимович, Ю. А. Главин, Л. И. Гоголь, В. Г. Голубничий, А. Л. Гришин, Л. С. Громов, Ю. А. Громов, А. П. Гудаков, С. А. Дмитриенко, Л. А. Дудник, И. В. Жигалов, В. И. Загний, В. А. Зуев, С. А. Колижук, В. И. Костюк, К. Е. Леонов, Н. Г. Матюша, В. И. Могилевский, В. С. Мочков, В. Н. Недолужко, В. П. Никифоров, Л. А. Носков, А. Г. Пархоменко, В. К. Петренко, Г. С. Пиньковский, Т. И. Пирич, А. Г. Пона, В. А. Путря, А. И. Радич, Ю. Т. Разумный, Б. Л. Райхель, В. Д. Резун, И. А. Садовенко, А. А. Скляренко, В. И. Соболев, А. П. Степанюк, В. И. Стыцин, Л. В. Торгаев, Ю. С. Убей-Волк, С. А. Федор, Л. Д. Фокина, В. Г. Франк. Г. В. Холин, П. С. Чигринский и др.


14 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

Ñåêðåò íàøåãî óñïåõà Âß×ÅÑËÀ ÏÓÒÐß,

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó: Вырос я в шахтерской семье. Мой отец более 40 лет проработал в шахте бригадиром проходческой бригады. За свой труд он неоднократно был награжден высшими государственными наградами. Для меня он всегда был примером во всем. Поэтому свою будущую профессию я определил для себя с детства. После окончания школы, профессионально-технического училища, по специальности - подземный электрослесарь и трехлетней службы на флоте решил поступить в Днепропетровский горный институт (ныне НГУ). Получив образование в вузе, был распределен в ОАО «Павлоградуголь» на шахту им. Ленинского комсомола Украины (нынешняя «Западно-Донбасская»). Там работал на разных должностях: от горного мастера на добычном участке до начальника участка в проходке. В 1990-м перевелся в институт «Днепрогипрошахт». Здесь прошел путь от инженера третьей категории горного отдела до заместителя директора института по производству. Я люблю свою профессию. С удовольствием наблюдаю за тем, как реализуются в жизни технические решения, принятые в разработанных нами проектах, строятся новые горизонты, вскрываются новые угольные пласты, наращивается добыча реконструируемых шахт. Приятно видеть, как воплощается в жизнь наш труд. К слову, весь коллектив, который сейчас работает в институте «Днепрогипрошахт» - это те люди, которые любят свою профессию. Секрет нашего успеха - огромное желание заниматься любимым делом. Большое желание, можно сказать мечта,- запроектировать новую шахту и дождаться ее ввода в эксплуатацию, как делали мои предшественники.

ÎËÜÃ ÀÅÂÀ, ÎËÜÃÀÀ ÒÎÐÃ ÒÎÐÃÀÅÂÀ, âåäóùèé èíæåíåð ãîðíîãî îòäåëà:

Специалисты нашего отдела создают проекты для дальнейших разработок угольных пластов, по которым будет производиться доставка материалов и оборудования. Шахта - это сеть выработок. Мы просчитываем необходимые сечения горных выработок, разрабатываем схемы подготовки, просчитываем календарные планы отработки пластов. Работа довольно интересная, я отдала ей уже 15 лет. Но до сих пор помню 1998 год, когда только пришла в «Днепрогипрошахт» с дипломом маркшейдера, то есть узкого специалиста подземного дела. Уже здесь приобрела более широкую специальность - горняка. Очень приятно видеть результаты своего труда.

ÏÀÂÅË ÌÀÖÞÊ,

ãëàâíûé èíæåíåð ïðîåêòîâ èíñòèòóòà: Вся моя биография связана с шахтерским делом. Родился в шахтерском краю - в городе Торезе Донецкой области. После окончания школы поступил в техникум на специальность - подземная разработка. Профессию тоже выбрал неслучайно - пошел по стопам своих родителей и бабушки, которые работали в шахте. Так что можно сказать, что я потомственный шахтер. До того, как решил попробовать свои силы в Днепропетровском горном институте, некоторое время сам работал «под землей». А после учебы в вузе вернулся в г. Торез, и в 1997 году устроился работать на шахту «Прогресс». Через некоторое время снова переехал в Днепропетровск и пришел в горный отдел института «Днепрогипрошахт» инженером 2-й категории. В те годы институт переживал не самые легкие времена. Поэтому, проработав здесь около двух с половиной лет, - уехал в Россию. В родной отдел нашего проектного института вернулся только спустя 4 года. Вначале занимался проектированием шахт ОАО «Павлоградуголь» и Львовско-Волынского бассейна. В итоге приобрел опыт проектирования и стал руководителем группы по шахтам Центрального района Донбасса. В данный момент работаю главным инженером проектов по 27 шахтам, которые вошли в три объединения: ГП «Дзержинскуголь», ГП «Артемуголь» и ГП «Орджоникидзеуголь», т.е Центральный район Донбасса. Аналогов работы в таких сложных горно-геологических условиях в мире нет. Мы являемся генеральными проектировщиками по этому региону многие десятки лет. Моя задача - продолжить славу ЦРД как угольного региона.

ÌÀÐÈÍÀ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ,

èíæåíåð 2-é êàòåãîðèè îòäåëà ãîðíîé ìåõàíèêè è îáîðóäîâàíèÿ: В «Днепрогипрошахте» работаю относительно недавно - с августа 2005 года. Но мне здесь очень нравится, более опытные сотрудники всегда помогают. Видимо, эта деятельность мне была предназначена самой судьбой, ведь я выросла в семье шахтеров, знаю эту работу не понаслышке. Вся моя родня по сей день занимается горным делом в ДТЭК «Павлоградуголь». Брат работает непосредственно в шахте, мама - проектант в техническом отделе. Папа тоже долгое время работал под землей. Я же занимаюсь проектированием работы шахт на поверхности, конструкторскими технологиями и документацией, пытаюсь делать все, чтобы труд шахтеров был более безопасным и менее затратным.


×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

Dz ÑÂßÒÎÌ! 15 ○

- çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÀÃÍÈÉ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îòäåëà:

ËÞÁÎÂÜ ÐÀÊÀÅÂÀ,

âåäóùèé èíæåíåð ïî ñòàíäàðòèçàöèè, íîðìîêîíòðîëþ è ìåòðîëîãèè òåõíè÷åñêîãî îòäåëà:

Как говорится: век живи - век учись. Я работаю в «Днепрогипрошахте» уже 43 года, и постоянно учусь чему-то новому, сам издаю научные труды. Занимаюсь электроснабжением шахт - от целой системы до одного двигателя. В институт пришел еще в сентябре 1970 года. И, признаться, изначально мне не очень нравилась моя профессия. Но со временем втянулся, прошел путь от инженера до главного специалиста электротехнического отдела. В последнее время мы, в основном, занимаемся строительством новых линий электропередач и реконструкцией подстанций, следим за тем, чтобы предприятия получали надежное электропитание без ущерба для производства. Все проекты индивидуальные и очень интересные. Приятно, что на нашем предприятии остается костяк коллектива. И хотя я считаюсь здесь старожилом, мне комфортно работать с молодежью и хочется работать еще долго.

В «Днепрогипрошахте» прошла уже немалый и довольно интересный путь. Пришла сюда в мае 1978 года в отдел поверхностей обогащения. Затем 15 лет проработала в технолого-конструкторском отделе инженером. Позже появилась необходимость разрабатывать систему менеджмента качества. Меня пригласили в технический отдел, поскольку мой стаж позволял и, к тому же, на то время я уже владела компьютерными технологиями. Переводиться не очень-то хотелось, особенно держали дружный коллектив и теплая атмосфера. Но, посоветовавшись со своими сотрудниками, я все же немного сменила род деятельности. В новом отделе начала работать со стандартами и нормативной документацией. Помнится, в то время как раз все международные ГОСТы переводили в национальные. Поэтому пришлось довольно сложно - днем и ночью осваивала все государственные стандарты Украины. Кроме того, мне добавили организацию метрологического обследования наших измерительных приборов, которые используются при выполнении изыскательских работ. Но ничего, освоилась. Работа очень интересная, познавательная и динамичная. На данный момент занимаюсь метрологическим обслуживанием, нормоконтролем, вопросами по оформлению и выполнению чертежей, проверкой применения нормативной документации. Часто приходится писать статьи, отвечать на вопросы заказчиков. В связи с этим очень много читаю, изучаю техническую информацию. Сформировала собственное техническое видение.

ÑÒ ÀÍÈÑËÀÂ ÊÎËÈÆÓÊ, ÑÒÀÍÈÑËÀÂ

íà÷àëüíèê îòäåëà âûïóñêà ïðîåêòîâ: Свой трудовой путь в проектном институте «Днепрогипрошахт» я начал 42 года назад с должности водителя. В 1981 году, получив высшее образование, перешел в отдел выпуска проектов на должность старшего инженера, а затем и начальника отдела . Так что меня можно считать ветераном института. Сегодня в нашем отделе осваиваются новые технологии по оформлению, редактированию, печати и выпуску проектов - конечного результата работы целого института. Это кропотливое, ответственное задание на каждом этапе - от подготовки до выдачи готовой продукции. Поэтому его качественное выполнение зависит как от руководителя, так и от каждого сотрудника отдела .

ÌÀÊÑÈÌ ÃÅÐ ÀÑÈÌÎÂ, ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ,

ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ñòðîèòåëüíîãî îòäåëà: В нашем институте работает очень хороший коллектив, царит семейная атмосфера. В процессе работы, конечно, случается всякое, но главное, что меня здесь держит -нормальное человеческое отношение. В «Днепрогипрошахт» я пришел еще в студенческие годы, когда учился в строительной академии (ПГАСА). Преподаватель направила меня сюда собирать материалы для дипломной работы на тему «Шахтная поверхность». Параллельно со всеми перезнакомился и после окончания вуза попросился на должность архитектора 3-й категории в строительный отдел. Позже, в связи с тем, что заказов в сфере архитектуры стало значительно меньше, немного переучился и переквалифицировался на металлоконструкцию. Сейчас работаю с объектами промышленного строительства, занимаюсь проектированием металлических конструкций по шахтостроительству. Наш отдел выполняет заказы для Днепропетровской и Донецкой областей, в основном компании ДТЭК. Проводим ремонты и реконструкции уже существующих шахт, а также строим новые площадки, здания и сооружения. Больше всего нравится, когда в нештатных ситуациях приходится оперативно принимать нестандартные решения.

ÒÀ ÒÜßÍÀ ÏÎÏÎÂÀ, ÒÀÒÜßÍÀ

íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ, ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçà ÃÏ «Äíåïðîãèïðîøàõò»: Уже около 5 лет я - начальник отдела кадров в «Днепрогипрошахте». Но так было не всегда. Пришла в институт в 1979 году в геолого-маркшейдерский отдел на должность старшего инженера. Занималась инженерногеологическими изысканиями, а также выбором и отводом земельных участков для целей строительства в Западном, Красноармейско- Добропольском и Центральном районах Донбасса. Нет сегодня шахты в этом регионе, где бы я не внесла в ее развитие частицу своего труда и души. С 2003 года, наравне с основной работой, активно занимаюсь общественной, являюсь председателем первичной профсоюзной организации. Судя по отзывам сотрудников, у меня получается, и это очень приятно. Все вопросы мы решаем согласно коллективному договору. Для наших работников ежегодно организуются экскурсии по городам Украины, культпоходы в театры. Предоставляем возможность для отдыха и оздоровления наших сотрудников.Стараемся всячески поддерживать людей, при необходимости оказываем материальную помощь не только работающим, но и пенсионерам предприятия. Тесно сотрудничаем с Павлоградской территориальной организацией профсоюза работников угольной промышленности Украины.


№ 75 (1466)

26 вересня 201 3 р. 2013

ÏÐÎÃÍÎÇÈ ÔÀÕ²ÂÖ²Â

Çá³ëüøèòüñÿ âèðîáíèöòâî î볿 ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó íîâîìó 2013/14 ìàðêåòèíãîâîìó ñåçîí³, çà îö³íêàìè ôàõ³âö³â, âàëîâèé çá³ð íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêó ñòàíîâèòèìå 8,5 ìëí. òîíí, ùî íà 5,5 % á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî ñåçîíó «Очікувані обсяги олієсировини та наявні переробні потужності дозволять збільшити виробництво рослинних олій порівняно з минулим маркетинговим періодом на 1,3% (до 3,7 млн.

тонн), у тому числі соняшникової олії - до 3,6 млн. тонн», - зазначив директор департаменту розвитку реального сектора економіки Мінекономрозвитку Олег Пендзин. Відповідно до звітного балансу, в сезоні 2012/13 року загальний обсяг виробництва рослинних олій в Україні склав 3,6 млн. тонн, із нього 3,5 млн. тонн - соняшникової. Понад 90% внутрішнього обсягу виробництва рослинних олій було поставлено на зовнішні ринки.


№ 75 (1466)

26 вересня 201 3 р. 2013

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566.


18 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.09.2013 ð. ¹ 75(1466) ○

ÍÎÂÛÉ ÐÅÊÎÐÄ

 ßëòå «çàïûëàëè» ñêóëüïòóðû КАК ДРЕВНИЕ МАЯКИ

ÊÑÅÍÈß ÊÀØÈÐÈÍÀ, ßËÒ À, ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ», ßËÒÀ, ÔÎÒÎ ÈÂÀÍÀ ÊÀØÈÐÈÍÀ

ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË

ÎÒÊÐÛËÈ ÑÅÇÎÍ Â Äíåïðîïåòðîâñêîì ãîðîäñêîì òåàòðå êóêîë îòêðûëñÿ òåàòðàëüíûé ñåçîí. Ñòàðòîâàë îí ñïåêòàêëåì ïî ìîòèâàì óêðàèíñêîé ñêàçêè «Ëèñè÷êà-ñåñòðè÷êà è Âîëê-ïàíèáðàò». Äíåïðîïåòðîâñêèé ãîðîäñêîé Òåàòð êóêîë ðàáîòàåò ñ 2001 ãîäà. Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ òåàòð ìíîãîêðàòíî çàâîåâûâàë íàãðàäû, ñðåäè íèõ - Ãðàí-ïðè òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ Ïðèäíåïðîâüå - «Ñè÷åñëàâíà». Òàêæå äíåïðîïåòðîâñêèå êóêîëüíèêè ïîêàçûâàëè ñâîè ñïåêòàêëè íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå íà êóëüòóðîëîãè÷åñêîì ôåñòèâàëå «Çàïàäíûé âåòåð» âî Ôðàíöèè è Èòàëèè.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÀÌßÒÍÛÉ ÇÍÀÊ

ÑÊÎÐÎ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß 6 íîÿáðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå íà áóëüâàðå Êó÷åðåâñêîãî îôèöèàëüíî îòêðîþò ïàìÿòíûé çíàê «Äíåïð - ÷åìïèîí!». Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà Åâãåíèé Óäîä íà ñâîåé îôèöèàëüíîé ñòðàíèöå â Facebook. «Íà÷àëè óñòàíàâëèâàòü ïàìÿòíûé çíàê «Äíåïð ÷åìïèîí!» íà áóëüâàðå Êó÷åðåâñêîãî. Ýòî êîíå÷íî, åùå íå ñîáûòèå, îòêðûòèå ñîñòîèòñÿ 6 íîÿáðÿ. «Äíåïð» - ïî-íàñòîÿùåìó íàðîäíàÿ êîìàíäà. È ÿ, êàê è äåñÿòêè òûñÿ÷ åãî ôàíàòîâ, æäó îò «Äíåïðà» òîëüêî ïîáåä!», - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè. ○

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ

ÂÛÁÐÀËÈ ÌÈÑÑ Â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëñÿ Õ²²² îôèöèàëüíûé êîíêóðñ êðàñîòû è òàëàíòà «Ìèññ ñòóäåí÷åñòâî - 2013». Ïî èòîãàì ïîáåäó îäåðæàëà ñòóäåíòêà Äíåïðîïåòðîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà èì. Àêàäåìèêà Ëàçàðÿíà Àëåíà Äàíèëîâà. Ó÷àñòíèöû ñîðåâíîâàëèñü â êîíêóðñå «Èçâåñòíûå æåíùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà», ñïîðòèâíîì êîíêóðñå, òàêæå êðàñàâèö ïðîâåðèëè íà çíàíèå èñòîðèè ðîäíîãî ãîðîäà è ñòóäåí÷åñêèõ îáû÷àåâ Äíåïðîïåòðîâñêà. ○

По словам Александра Шеханина, общей темой симпозиума стали маяки: «Ведь наши скульптуры горят и напоминают древние маяки. По сути, маяками являлись костры». Фестиваль уже второй раз проходил в Ялте на «Маленькой ферме». Ее директор Роман Антоненко поделился впечатлениями: «Мы, как гостеприимные хозяева, принимали мастеров из разных стран, и в тоже время старались познакомить с гончарным искусством посетителей «Маленькой фермы». Каждый день утром и вечером один из керамистов проводил мастер-класс. Все желающие могли попробовать себя в качестве гончара, создать свой маленький шедевр под руководством опытного педагога».

Íîâûé ðåêîðä ÓÓêðàèíû êðàèíû çàôèêñèðîâàëè íà ñèìïîçèóìå êåðàìèñòîâ, êîòîðûé ïðîõîäèë â ßëòå. Äåñÿòü äíåé ìàñòåðà èç ÓÓêðàèíû, êðàèíû, Áåëàðóñè, Ìîëäîâû è ÃÃðóçèè ðóçèè ðàáîòàëè íàä êåðàìè÷åñêèìè ôèãóðàìè. Èòîãîì ñòàë ìàñøòàáíûé îáæèã â òåõíèêå «Îãíåííàÿ ñêóëüïòóðà». Èìåííî ýòî è îòìåòèëà êîìèññèÿ Êíèãè ðåêîðäîâ ÓÓêðàèíû êðàèíû РОДОМ ИЗ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ Скульптуры высотой 1,5 метра возводили прямо на кирпичных подиумахтопках, затем оборачивали термоватой и разводили огонь. Пламя полыхало в топке и внутри самой фигуры, нагревая ее до температуры свыше 1000 градусов. И вот наступал долгожданный момент - фигуру освобождали от «ватного одеяния» и зрители могли видеть светящееся изнутри изваяние. Удивительное и завораживающее действо собрало множество зрителей. «Это сложная техника. Она требует четкого соблюдения технологий, объяснил один из организаторов мероприятия Александр Шеханин. Само направление «Огненные скульптуры» появилось несколько десятков лет назад в Северной Европе и сейчас там широко распространено. А в Украине ее начали использовать известные керамисты Андрей Собянин и Вячеслав Виньковский, которые участвуют в симпозиуме».

ÔÈÃÓÐÛ ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀËÈ ÒÅÐÌÎÂÀÒÎÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÅÕÀÍÈÍ, îäèí èç

îðãàíèçàòîðîâ ôåñòèâàëÿ: - Êåðàìèêà - î÷åíü øèðîêèé âèä èñêóññòâà. Çäåñü åñòü ìåñòî è äëÿ ãðàôèêà, è äëÿ æèâîïèñöà.  êåðàìèêå áîãàòûé ñïåêòð ôàêòóð, öâåòà, ëèíèé, îáúåìà. Íî â òîæå âðåìÿ ýòî âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé âèä òâîð÷åñòâà. Äàæå íåáîëüøàÿ îïëîøíîñòü òóò æå ïðèâîäèò ê áðàêó. Òàê ÷òî êåðàìèêîé çàíèìàþòñÿ ëþäè óâëå÷åííûå è òåðïåëèâûå.

ÂÅËÈʲ ÑÏÐÀÂÈ

ÐÀÄÈ ÄÅÒÅÉ

ÈÇÌÅÍÈËÈ ÐÅØÅÍÈÅ Ñ íà÷àëà ãîäà â Äíåïðîïåòðîâñêå 24 ðîæåíèöû èç 28, êîòîðûå õîòåëè îñòàâèòü ðåáåíêà, èçìåíèëè ñâîå ðåøåíèå. Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà. Ñ êàæäîé èç æåíùèí ðàáîòàëè ñïåöèàëèñòû öåíòðîâ ñîöèàëüíûõ ñëóæá ñåìüè, äåòåé è ìîëîäåæè. Îíè ïîìîãàëè ìàòåðÿì ðàçîáðàòüñÿ ñ ñóùåñòâóþùèìè ïðîáëåìàìè, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè áðàëè èõ ïîä ñîöèàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå. Äëÿ áóäóùèõ ìàì îðãàíèçîâàëè 193 ãðóïïîâûå êîíñóëüòàöèè. Òàêèå çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà áàçå æåíñêèõ êîíñóëüòàöèé è ðîäèëüíûõ äîìîâ.

²äå¿ äëÿ íåáàéäóæèõ óêðà¿íö³â ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Óêðà¿íö³ íå øêîäóþòü ãðîøåé íà äîáð³ ñïðàâè.  öüîìó ïåðåêîíóº óñï³õ ñàéòà «Âåëèêà ³äåÿ», çàñíîâíèöÿ ÿêîãî ²ðèíà Ñîëîâåé ñï³ëüíî ç êîìàíäîþ îäíîäóìö³â äîïîìîãàþòü ëþäÿì óò³ëþâàòè ¿õí³ ì𳿠â æèòòÿ «Ми розміщуємо ідеї, які належать до категорії соціального підприємництва», - розповіла наша

співвітчизниця. Головне - придумати щось дійсно корисне. І тоді у вашу «віртуальну скриньку» стануть надходили справжні гроші, передає ТСН. Так, завдяки «ідейному» сайту Ніяз Ізмайлов, який народився з діагнозом ДЦП, зміг

ÇÀÂÄßÊÈ ÑÀÉÒÓ Ìв¯ ÑÒÀÞÒÜ ÐÅÀËÜͲÑÒÞ

створити власний спортзал та зараз допомагає людям ставати впевненішими в собі. А Павло Гушель зібрав 7 тис. грн. на порятунок кошеняти, якого господар викинув з вікна багатоповерхівки. «Найбільші суми надходили від тих, хто не ставив жодних запитань. Люди, які дійсно за щось переживають, роблять добрі вчинки дуже швидко», - розповіла одна з учасниць проекту Ольга Дробишева. За допомогою небайдужих дівчина зібрала гроші на кон-

тейнери для сміття, щоб врятувати від гір бруду заповідник Подільські Товтри. А Сергій Васильчук зміг отримати кошти на відкриття клубу настільних ігор для дітей. Добрі ідеї користуються популярністю серед українців, які хочуть зробити свою країну кращою. За весь час інсування проекту на сайті було розміщено вже понад двадцять мрій. Більшість із них зібрали необхідні кошти, і вже реалізуються у різних куточках України.


ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

ÑÎÁÛÒÈÅ ÃÃÎÄÀ ÎÄÀ

Îòäûõ â çíàìåíèòîé ñòðàíå êîíüÿêîâ Êîêòåáåëü èçäàâíà ìàíèò ê ñåáå âñåõ òåõ, êîìó áëèçîê äóõ ìóçûêè è ïîýçèè. Îñåíüþ çäåñü ïðîõîäèò ñàìûé çíà÷èìûé â Âîñòî÷íîé Åâðîïå ôåñòèâàëü - «Äæàç Êîêòåáåëü». ÒÒðàäèöèðàäèöèîííî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ïàðòíåðîì åãî îñòàåòñÿ ÒÌ «Êîêòåáåëü». Êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé» ïðî÷óâñòâîâàëà ñèëó âëèÿíèÿ óäèâèòåëüòóðíîãî íîãî êóëü êóëüòóðíîãî ñîáûòèÿ ДЖАЗОВОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

ÍÎÂÈÍÈ

Êîêòåáåëü - ýòî ìîðå è äæàç! ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

ÊÓÁÈÍÖÛ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÎ ÈÑÏÎËÍÈËÈ «×ÅÐÂÎÍÓ ÐÓÒÓ»

ÕÅÐÑÎÍ

²ÄÊÐÈËÈ ÂÅËÎÄÎвÆÊÓ Ó Õåðñîí³ ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà â ì³ñò³ âåëîäîð³æêà. Ïðîòÿæí³ñòü ¿¿ âñüîãî áëèçüêî 1,5 êì, àëå é öå ì³ñüê³ âåëîñèïåäèñòè ââàæàþòü ñâîºþ ïåðåìîãîþ. Àäæå äîñ³ ó ì³ñò³ ìîæíà áóëî ¿çäèòè, ëèøå ìàíåâðóþ÷è ì³æ àâòî òà ï³øîõîäàìè. Ïåðøà òðàñà ïðîëÿãëà ÷åðåç ì³ñüêèé ïàðê, àëå âåëîàêòèâ³ñòè íå âòðà÷àþòü íà䳿, ùî íåçàáàðîì ì³ñöå äëÿ íèõ ç’ÿâèòüñÿ é íà øîñå òà ó ñïàëüíèõ ì³êðîðàéîíàõ.

ативных кофточек. Всего один яркий аксесуар, юбка-килт, открытая душа - и ты уже настоящий джазмен.

УНИКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Каждый «Джаз Коктебель» дарит свои Коктебель - самый незабываемые воспотаинственный и пре- минания. Вот и в красный уголок Кры- этом году долма. Ранней осенью особенно чудесно море, переливы красок на окрестных холмах и мысах. А как величественны скалы древнего вулкана Кара-Даг! Побывать здесь в сентябре - настоящее счастье. Особенно в дни, когда проходит «Джаз Коктебель». В этом году курортный поселок уже в 11-й раз принимает фестиваль. Его мелодии удивительно созвучны здешним краям, ритму жизни отдыхающих. Неслучайно ежегодно на Koktebel Jazz Festival из Украины и зарубежья съезжаются десят- гожданное музыкальки тысяч человек, в их ное событие порадовачисле - сотни музы- ло гостей настоящим кантов. Эта энергич- фейерверком встреч. ная, бушующая, твор- В течение четырех ческая толпа живет дней на трех сценах единой, особой жиз- фестиваля выступили нью. До глубокой более 70 музыкальных ночи слушает музы- коллективов из Украику, поет, танцует, ны, стран СНГ, Азии и влюбляется, разочаро- Европы. Среди звезд вывается и вновь - первых дней особо завлюбляется. Поддать- помнился популярся чудодейственному ный российский труфестивальному возду- бач, ведущий артист ху просто: минута- лейба Butman Musik другая и, согретый Вадим Эйленкриг. Потеплым морским сол- корило и выступление нышком, еще вчера одного из самых извескучный офисный ра- стных и успешных ботник превращается джазменов мира, пов веселого панка или томственного музыбеспечного хиппи. канта Эрика Трюффа и Благо, что на набереж- его QUARTEТ. Среди ной продается масса прочих открытий - соразличных стильных временный британвещичек: шапочек, ский джаз: восхитибраслетов, колец, кре- тельная семерка юных

«HARDKISS» ÇÀÂÎÐÎÆÈËÈ ÃÎËÎÑÎÌ È ÏËÀÑÒÈÊÎÉ

Вокалистка Юлия Санина и трое ребят-музыкантов смотрелись ничуть не хуже заморских гостей. Юля заворожила публику голосом, пластикой и уникальным костюмом, напоминающим крылья птицы. А один из музыкантов, облаченный в жутковатую маску, выгодно дополнил мистичекий эффект.

ОТ БАХА ДО ФОКСТРОТА экспериментаторов «Submotion Orchestra», всемирно известный инструментальный коллектив из Лондона «RedSnapper», а также участники инди-рок-группы «British Sea Power».

фы фанатам. И только позже стало известно, что встреча Патрика со зрителем могла не состояться: багаж группы опаздывал на концерт из-за авиаперевозчика.

БРИТАНСКИЙ ОРФЕЙ

«ЧЕРВОНА РУТА» ПО-КУБИНСКИ

Вот и любимец Леди Гаги, музыкальный гений, композитор Патрик Вольф не заставил зрителей скучать. Симпатичный курчавый парень скромно и со вкусом представил на суд публики свой акустический альбом «Sundark and Riverlight». Арфа и белый рояль, чувственное исполнение создали поистине романтическую атмосферу - в воздухе витали феромоны любви. Патрик оказался не только талантливым, но и открытым для общения. Во время выступления он посылал публике приветствия, а после - фотографировался и давал автогра-

Талантливый кубинский джазовый скрипач Омар Пуэнте и его музыканты не только подарили массу зажигательных танцевальных мелодий, но и навсегда пленили сердца публики, оригинально исполнив знаменитую «Червону руту». Кубинцы играли, а отдыхающие хором пели, неоднократно вызывая артистов на бис. Пуэнте не отказывал фанатам и так эмоционально играл на скрипке, что под конец концерта порвал струны! Не подкачали и украинские исполнители. На главной сцене эффектно выступила группа «HARDKISS».

ÊȯÂ

ÑÎÇÄÀÍÛ ÄÐÓà ÄËß ÄÐÓà ÄÐÓÃÀÀ Íàòóðàëüíûå êîíüÿêè è âèíà «Êîêòåáåëü» è õîðîøèé äæàç íå òîëüêî áëèçêè ïî íàñòðîåíèþ, ýìîöèÿì, ñîñòîÿíèþ äóøè, îíè äîïîëíÿþò äðóã äðóãà, à èç ñî÷åòàíèÿ òðàäèöèé è èìïðîâèçàöèè ðîæäàåòñÿ íàñòîÿùåå èñêóññòâî.

На Волошинской сцене царила более камерная, но не менее эмоциональная и яркая атмосфера . В первый день украинский артист Виктор Павлик подарил зрителям встречу с блюзом, свингом, самбой и босса-новой. Замечательный джаз предложила отдыхающим екатеринбургская группа «ТРИО ГУРЧИКА». Ребята стали настоящим открытием фестиваля! Они щедро, но со вкусом включили в свои песни цитаты из кинофильмов об агенте 007, восхитили джазовыми стилизациями Баха и Рахманинова, босса-новой, искрометным фокстротом. Да, фестиваль «Джаз Коктебель2013» - это музыка, под ритмы которой так хочется жить и любить! Неслучайно в Коктебеле по-настоящему испытываешь самые яркие и незабываемые эмоции, ощущаешь всю полноту жизни и понимаешь - Счастье есть!

ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²Þ Ó ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³ âèêîíàþòü êîìïëåêñíó çàì³íó 125 âàãîí³â ðóõîìîãî ñêëàäó. Íà ìîäåðí³çàö³þ ñïðÿìóþòü êîøòè, îòðèìàí³ â ðàìêàõ ʳîòñüêîãî ïðîòîêîëó. Äëÿ öüîãî, çà ñëîâàì ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà, çíàäîáèòüñÿ 1 ìëðä.ãðí. Ùå ê³ëüêà íîâèõ ðóõîìèõ ñêëàä³â Êè¿â îòðèìຠâ ðàìêàõ ïðîãðàìè ç ªÁÐÐ. À äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó â êè¿âñüêîìó ìåòðî îíîâëÿòü 11 åñêàëàòîð³â. ○

ÎÄÅÑÀ

Ç̲ÍÈ ÊÎ˲РÇíàìåíèòèé îäåñüêèé Êóÿëüíèê ðàïòîâî ñòàâ ÷åðâîíèì ÷åðåç â³äìèðàííÿ ì³êðîôëîðè ³ ìàñîâî¿ çàãèáåë³ âîäîðîñòåé, ùî ì³ñòÿòü ÷åðâîíèé ï³ãìåíò, êàæóòü ãåîëîãè. Ôàõ³âö³ çàïåâíÿþòü, ùî öå òèì÷àñîâå ÿâèùå, ïîâ’ÿçàíå ç ï³äâèùåííÿì êîíöåíòðàö³¿ ñîëåé ó ëèìàí³. ̳ñöåâà âëàäà ðîçö³íþº ÷åðâîí³ñòü ÿê ôàêò ïîçèòèâíèé. Çà ñëîâàìè ÷èíîâíèê³â, âîäîðîñò³ öâ³òóòü â³ä òîãî, ùî ëèìàí íå ñòàâ ñîëîí³øèì, à, íàâïàêè, ñòàâ ïð³ñíèì ï³ñëÿ äîù³â, à îòæå, º íàä³ÿ íà éîãî ïîðÿòóíîê. ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ

ÍÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ Õåðñîíåñ «Òàâð³éñüêèé» îô³ö³éíî íàáóâ ñòàòóñó Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ. ³äïîâ³äíèé ñåðòèô³êàò ïðåäñòàâíèêè îðãàí³çàö³¿ ïåðåäàëè çàïîâ³äíèêîâ³ ï³ä ÷àñ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿. Öüîìó ïåðåäóâàëà ìàñøòàáíà ï³äãîòîâêà çà ó÷àñòþ ì³ñöåâî¿ êîìàíäè òà ôàõ³âö³â ïðîåêò³â ªÑ «Äîñë³äæåííÿ äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â Êðèìó». Ïîä³áíèé êðîê ÞÍÅÑÊÎ âèìàãàòèìå â³äïîâ³äíî¿ îï³êè íàä ïàì’ÿòêîþ, ùî º çàâäàííÿì öåíòðàëüíî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿ âëàäè â Óêðà¿í³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ͲÌÅÖÜʲ ÒÐÀÄÈÖ²¯

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466)

ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ

Âæèòüñÿ â ðîëü ãåíèÿ

²ÄÃÓËßËÈ «ÎÊÒÎÁÅÐÔÅÑÒ»

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Îäåñà êîï³þº í³ìåöüê³ òðàäèö³¿. Ìåøêàíö³ ì³ñòà äíåïðîïåòðîâñêîì êèíîòåàòðå «Ïðàâäàâ³äãóëÿëè âëàñíèé «Îêòîáåðôåñò» ç ë³òðàìè êèíî» ñîñòîÿëàñü ïèâà òà ñìàæåíèìè ñîñèñêàìè. Çîêðåìà, îäåñèòè âèïèëè ï³âòîðè òèñÿ÷³ ë³òð³â ïèâà, õî÷à ïðåìüåðà ôèëüìà î çàðàäè õì³ëüíî¿ íàñîëîäè ¿ì äîâåëîñÿ âèñòîÿòè ÷åëîâåêå, ïðèçûâàâøåì âåñü ìèð äóìàòü âåëèê³ ÷åðãè òà âèêëàñòè 60 ãðèâåíü çà ë³òð èíà÷å - îñíîâàòåëå íàïîþ. Ó ì³ñò³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî çàõ³ä ñòàíå êîìïàíèè Apple Ñòèâå äîáðîþ òðàäèö³ºþ. Äæîáñå. Ñïåöèàëüíûì ãîñòåì ïðåìüåðû ñòàë óêðàèíñêèé ìèëëèàðäåð, âåí÷óðíûé èíâåñòîð, îñíîâàòåëü ÂÈÐÓØÈÂ Ó ÏÎÕ²Ä ïåðâîãî â Óêðàèíå ïðîåêòà èíòåðàêòèâíîÑÂßÙÅÍÈÊ ÍÀ ÊÎÐÀÁ˲ ãî òåëåâèäåíèÿ ÀíäÓ ïîõ³ä íà ôðåãàò³ ³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ cèë ðåé Êîëîäþê. Îí Óêðà¿íè «Ãåòüìàí Ñàãàéäà÷íèé» âèðóøèâ äóáëèðîâàë îäíîãî èç ñâÿùåíèê Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ îñíîâíûõ ïåðñîíàæåé öåðêâè ³ºðåé Ìèêîëàé. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ - Äæåôà Ðàñêèíà, íà÷àëüíèê ïðåñ-öåíòðó Êîìàíäóâàííÿ ÂÌÑ èíèöèàòîðà ïðîåêòà кино», посмотрели Óêðà¿íè êàï³òàí 1-ãî ðàíãó Îëåã ×óáóê. Çà Macintosh биографическую драéîãî ñëîâàìè, â ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ÂÌÑ му режиссера Джоöå ïåðøèé âèïàäîê, êîëè ó äîâãî÷àñíèé шуа Майкла Штерна ПРЕВРАЩЕНИЕ ïîõ³ä (ïëàíóºòüñÿ, ùî â³í òðèâàòèìå 162 «Джобс. Империя соХИППИ äîáè) ðàçîì ç åê³ïàæåì âèðóøèâ ñâÿùåблазна». В ней показа«Он был молод, краíèê. Ñâî¿ì ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì сив и чертовски талан- но превращение главîòåöü Ìèêîëàé ââàæຠïàñòèðñüêó îï³êó тлив. Начав с нуля, он ного героя из своеíàä îñîáîâèì ñêëàäîì êîðàáëÿ. Íàãàäàºсмог построить миро- нравного хиппи в соучìî, ôðåãàò «Ãåòüìàí Ñàãàéäà÷íèé» â³çüìå вую империю соблазна. редителя одной из саó÷àñòü ó îïåðàö³ÿõ ïðîòè ñîìàë³éñüêèõ О нем грезили женщи- мых прогрессивных ï³ðàò³â. ны. Ему завидовали компаний в мире. В

ÍÎÂÈÍÈ

ÐÅÊÎÐÄ Ëܲ’ßÍÈÍÀ

ÒßÃÍÓ ÇÓÁÀÌÈ Ðåêîðä çóáàìè âñòàíîâèâ ëüâ³â’ÿíèí Îëåã Ñêàâèø.  ßëò³ ÷îëîâ³ê ïîòÿãíóâ ùåëåïàìè ïëàâêðàí. Òÿãàòè ïëàâçàñîáè çóáàìè â³í ïî÷àâ ìèíóëîãî ë³òà, êîëè â³äïî÷èâàâ ó Êðèìó. Òðåíóâàâñÿ íà ëåãêèõ ÿõòàõ, à ïîò³ì ïåðåéøîâ íà âàæ÷³ ñóäíà. Åê³ïàæ âåëè÷åçíîãî ïëàâêðàíó â óñï³õ ³äå¿ íå â³ðèâ. Àäæå ïðèøâàðòîâóº òàêå ñóäíî ö³ëà êîìàíäà. Ìàøèíó, ÿêà â³ääàëèëàñÿ â³ä áåðåãà íà 9,5 ìåòðà, Îëåã çà ê³ëüêà õâèëèí ïðèòÿãíóâ äî ïðè÷àëó. Äîñÿãíåííÿ çàô³êñóâàëè â Êíèç³ ðåêîðä³â Óêðà¿íè. ○

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÊÐÀÑÓÍß

ÂÐÀÇÈËÀ ÒÀËÀÍÒÀÌÈ Ïðåäñòàâíèöÿ Óêðà¿íè Ãàííà Çàÿ÷ê³âñüêà íà Âñåñâ³òíüîìó êîíêóðñ³ «Ì³ñ ñâ³òó2013» óâ³éøëà â äåñÿòêó ïåðåìîæíèöü ó ðàìêàõ çìàãàííÿ êðàñóíü êîíêóðñó «Òîïìîäåëü». Ðàí³øå Çàÿ÷ê³âñüêà ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå ó êîíêóðñ³ òàëàíò³â «Óêðà¿íñüêà êðàñóíÿ», âèêîíàâøè ï³ñíþ óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè çà âëàñíèì àâòîðñòâîì. ijâ÷èíà íåùîäàâíî îòðèìàëà ÷åðâîíèé äèïëîì áàêàëàâðà ç ³êîíîïèñó. Çàãàëüíèé ô³íàë «Ì³ñ ñâ³òó2013», â ÿêîìó öüîãî ðàçó â³çüìóòü ó÷àñòü êðàñóí³ ç³ 130 êðà¿í, â³äáóäåòüñÿ íà Áàë³ 28 âåðåñíÿ.

мужчины. Он соблазнил миллионы. Его звали Стив Джобс», - так звучит аннотация к фильму. Гости, собравшиеся в кинотеатре «Правда-

ÂÍÅØÍÅÅ ÑÕÎÄÑÒÂÎ ÊÀÒ×ÅÐÀ È ÄÆÎÁÑÀ ÏÎÐÀÇÈÒÅËÜÍÎ

молодости Стивен Пол Джобс путешествовал по Индии в поисках просветления и духовного наставника. С юных лет он стремился к совершенству, постепенно становясь заядлым перфекционистом. Джобс маниакально хотел контролировать производство своей продукции - от микросхемы до корпуса. А его знаменитое «поле искажения

реальности» заставляло людей достигать успехов, о которых те даже не мечтали.

СПРЯТАТЬ НЕДОСТАТКИ Гости премьеры также смогли увидеть трансляцию пресс-конференции Эштона Катчера - голливудского актера, исполняющего роль Стива Джобса. Катчер рассказал о том, как сложно было сыграть человека, которым он восхищается. Актеру хотелось бы спрятать все недостатки, показать только достоинства своего героя, но это был бы уже не Стив Джобс. Также Катчер признался, что потратил много времени, перечитывая книги о Джобсе и просматривая документальные

ственного рынка инфильмы о нем, чтобы формационных технологий. лучше войти в роль. Впрочем, как выяснилось, фильм понравился не всем. Особенно много претензий к выбранной сюжетной линии было у тех, кто тщательно следил за биографией гения, прочитал семьсотстраничную книгу Уолтера Айзексона. Однако почти все зрители сошлись во мнении - внешнее сходство Эштона Катчера и Стива Джобса поразительно. В рамках премьеры состоялась презентация проектов участников Форума венчурного бизнеса в Украине - наиболее успешных представителей отече-

ÓÃÀÄÀÉ ÁÎËÅÇÍÜ

«Ìîíà Ëèçà». Äèàãíîç - îæèðåíèå ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

 òåðàïåâòè÷åñêîì êîðïóñå Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹2 îòêðûëàñü íåîáû÷íàÿ êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ. Íà ñòåíàõ - ðåïðîäóêöèè ïðîèçâåäåíèé èçâåñòíûõ õóäîæíèêîâ è ôîòîãðàôèè ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Ðÿäîì ñ íèìè - îïèñàíèå ñèìïòîìîâ áîëåçíåé, êîòîðûå ìåäèêè óâèäåëè ó òîãî èëè èíîãî ïåðñîíàæà КАРТИНА В ПОМОЩЬ «Мы учим студентов смотреть на картины глазами доктора, подмечать симптомы, необходимые для постановки диагноза. Конечно, невозможно определить болезнь только по изображению на полотне. Но наличие внешних симптомов позволяет сократить время для правильного врачебного заключения», - говорит ассис-

тент кафедры внутренней медицины Алексей Кравченко. Идея создания галереи принадлежит специалистам кафедры пропедевтики внутренней медицины - студентов здесь обучают основам диагностики и частной патологии. Преподаватели уверены: ставить диагнозы по картинам гораздо увлекательнее, чем просто изучать предмет по учебникам. Узнать о болезнях, изображенных на холсте, приходят как студенты, так и пациенты больницы и их родственники.

БОЛЕЗНИ ДЖОКОНДЫ В галерее собрано более 200 копий работ Питера Рубенса, Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи, Сальвадора Дали, фотографии Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и многих других. «С врачебной точки зрения на кисти правой руки «Мона Лизы» можна заметить липому, а возле угла глаза - ксантелазму (небольшую бляшку, возвыщающуюся над кожей). Специалист

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÒÀÒÜßÍÀ ÕÎÌÀÇÞÊ, çàâêàôåäð û ïðîïåäåâ çàâêàôåäðû ïðîïåäåâ--

òèêè âíóòðåííåé ìåäèöèíû Äíåïðîïåòðîâñêîé ìåäàêàäåìèè: - Íà êàðòèíå Ñàëüâàäîðà Äàëè «Ïûëàþùèé æèðàô» ìû âèäèì ÷åëîâåêà, â îáëàñòè ãðóäè è áåäðà êîòîðîãî îòêðûòû ÿùè÷êè. Àâòîð ïðåäëàãàåò íàì çàãëÿíóòü â íèõ. Ñ ìåäèöèíñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ýòè ÿùèêè ñèìâîëèçèðóþò îñòðûé êîðîíàðíûé ñèíäðîì, ïðîáëåìû ñ ñîñóäàìè è íèæíèìè êîíå÷íîñòÿìè.

должен сразу же понять: у девушки повышено количество жира в крови, что влияет на липидный обмен и может вызывать поражение сосудов, сердечно-сосудистой системы», - говорит Алексей Кравченко. По словам медика, на картинах известных мастеров также прослеживаются симптомы инсульта, подагры, ожирения, менопаузы и депрессии. Увидеть и попробовать диагностировать недуг может каждый желающий. Д в е р и картинной галереи открыты ежедневно с 8.00 до 15.00.


ТВПРОГРАМА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15 Кривое зеркало 07.25 Эра бизнеса 07.35 Д/ф «А.Збруев. НеБольшая перемена», 1 - 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.50, 20.55 Официальная хроника 10.05 Т/с «Тайна старого моста» 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.25 Без цензуры 12.50 Околица 13.15 Главный аргумент 13.25 Кабмин: событие недели 13.45 Контрольная работа 14.10 Право на защиту 14.30 Темный силуэт 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 Жизнь на равных 15.30 Аудиенция. Страны от А до Я 16.00 Фольк-music 17.15 Спецпроект ко Дню усыновления 18.35 Финансовая перспектива 19.05 Последнее предупреждение 19.25 Агро-News 19.40 Сельсовет 19.55 Взрослые игры 21.00 Итоги дня 21.45 Бенефис Н.Шелепницкой 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Х/ф «Бомж», 1 с. 00.35 На слуху

ИНТЕР 05.00 Т/с «Я подарю себе чудо» 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10 Т/с «Шулер» 11.15, 12.20 Т/с «Следствие вели... » 13.30 «Судебные дела» 14.35 «Семейный суд» 15.40 «Жди меня» 18.00 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Дельта» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Дурная кровь» 22.30 Т/с «Бездна» 00.40 Х/ф «Миссия невыполнима» 02.25 Д/ф «Лайма - на латышском счастье» 03.30 Т/с «Два мгновения любви»

9 КАНАЛ 06.00 06.50 07.45 08.45 16.50 19.00 21.00 21.25 22.00 00.30 02.10 03.40

Мультфильмы Х/ф «Разжалованный» «Днепр-футбол» Т/с «Я телохранитель» ЧУ 11 Тур. Арсенал - Севастополь Т/с «Меч» «Новости 2+2» «ДжеДАИ» Х/ф «И целого мира мало» Х/ф «Чужой против хищника» Х/ф «Карпатское золото» Х/ф «Тайна Чингисхана»

11 КАНАЛ 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00 «Проте» 08.35 «Родительский клуб» 09.00 Х/ф «Троя» 12.10, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.30 Kids’ Time 14.50 Т/с «Друзья» 16.00 Шкаф 16.55, 00.35 Т/с «Бальзаковский воз раст» 19.00, 21.30, 00.05 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 21.00 «Дело вкуса» 22.00 Пой, если сможешь 23.25 Т/с «Светофор» 01.10 Т/с «Иствик»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 Т/с «Сыла. Возвращение до мой» 11.00 Х/ф «Его любовь» 15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cыла. Возвращение до мой» 20.15 Т/с «Любовь и наказание» 22.15 «Деньги» 23.40 Х/ф «Порок на экспорт» 01.40 Т/с «Любовь и наказание»

СТБ 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.40, 10.40 Звездная жизнь 11.40 «Один за всех» 12.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 15.00 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.10 «Куб - 4» 22.25 «Детектор лжи - 4» 23.35 «Следствие ведут экстрасенсы» 00.35 Т/с «Доктор Хаус» 01.35 Х/ф «Служили два товарища»

ICTV 06.15, 07.25 Деловые факты 06.20 Экономический интерес 06.30 Т/с «Такси» 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10 Анекдоты по-украински 10.25 Главная программа 12.05, 13.00 Т/с «Небо в огне» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 22.10 Четвертая башня 23.10 Свобода слова 01.10 Х/ф «Профессионал»

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Шоу Гарфилда» 09.00, 16.00 Т/с «Маленькие тайны» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.50 Горячие мамочки 13.55 Богиня шопинга 18.00 Любовь из будущего 19.00 Моду народу 20.00 Виталька 22.00 У ТЕТа в Интернете 22.30 Руссо туристо 23.00 Дурнев+1 23.40 Т/с «Секс и город» 00.20 Чертовки в юбках 00.45 Теория измены

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.35 Поверь в себя 07.00, 11.30, 17.00 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Урок для родителей 09.30 Х/ф «Мама» 11.00 Д/ф «Магия природы» 12.00 Д/ф «Элвис Пресли» 13.00 Пенсионный фонд информирует 13.30 Время советов 14.30 В гостях у Дмитрия Гордона 15.30 Т/ф «Спас под березами» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.00 Днепропетровщина презентует 21.00 «Oscar Models TV show» 21.30 Т/с «Спас под березами» 23.05 Х/ф «Долгая дорога в дю нах», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.10, 00.00 Местное время 06.45, 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.20, 22.00, 23.00 Время новостей 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес-время 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 07.40 Автопилот-новости 08.45 Трансмиссия-новости 09.35, 16.35 Машина времени 10.35, 17.35, 00.35 В кабинетах 11.35 Дорогие депутаты 12.35 Новостеметр 13.35, 14.35 5 элемент 15.35 Новости Киевщины 18.35 Территория закона 20.00 Время. Итоги дня 21.40 Время-Тайм 22.10 Налоговый дневник 23.25 CRIME NEWS

Сх. 05.56 Зах. 17.38 Трив. дня 11.42

Понеділок, 30 вересня 06.00, 12.00, 15.30 М/ф 06.45 «PostSсriptum» 07.15 «Разбудильник - будильник» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Медикус» 13.00 «Спецпроект» 14.40 «Верное средство» 16.10 «Формула любви» 16.55 «Люди» 17.15 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.15 «Жить будете!» 18.30 «Представьте себе» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Ты сможешь!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

Зах. 00.50 Сх. 15.19 Остання чв. 27 вересня

НТН

TBI

TVCI

Х/ф «Одиночное плавание» «Агенты влияния» «Лохотрон» Х/ф «Без особых примет» Т/с «Мамочка, я киллера люб лю» 15.40 Т/с «По горячим следам 2» 19.00, 01.20 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 21.30 Т/с «Элементарно» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 9» 23.30 Т/с «Менталист 5» 00.30 Т/с «Закон и порядок» 01.50 «Речовий доказ»

06.00, 14.00 Откровенно с Виталием Портниковым 07.00 Утренние курасаны 10.00 Автомандры 10.30, 12.40, 15.45, 01.00, 03.30 Музыкальный автомат 11.00, 17.00 Вокруг света 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 12.10, 15.15 Парламентский контроль 12.20, 15.25, 19.35 Арт дозор 12.25, 15.30, 19.30 Базар_ІТ 13.00 Aрт City 13.30, 16.30, 19.00, 03.00 Особое мнение 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Знак восклицания 04.30 Х/ф «Галка»

06.00 «Настроение» 08.15 «Фактор жизни» 08.40, 17.50 М/с «Золушка» 09.05 «Постскриптум» 10.00 «Тайны нашего кино. «Спортлото-82» 10.25 «В центре событий» 11.15 М/ф «Веселый огород» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 11.50 Т/с «Александровский сад 2» 12.35 Д/с «Живущие рядом с нами» 13.25 М/ф «Музыкальные сказки» 13.35 Д/ф «Русское чтиво» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05, 20.20 «Петровка, 38» 15.20, 23.40 «Понять. Простить» 15.45 М/ф «Волшебные очки» 15.55 Х/ф «Чужая родня» 18.10 Т/с «Морской патруль 2» 19.10 «Право голоса» 20.35 «Обман зрения» 21.00 М/с «Волк Альберто» 21.10 Т/с «Атлантида» 22.20 Без обмана. «Ремонт или жизнь?» 00.40 Временно доступен 01.30 Т/с «Генеральская внучка»

07.15 08.50 09.30 10.00 11.50

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Мелодии на память 10.05 Ты не поверишь! 11.00 «ДНК» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.30, 02.25 «Прокурорская проверка» 19.35, 03.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Москва. Три вокзала6» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Ментовские войны6» 00.35 Т/с «Зверобой3» 04.30 «Лихие 90-е»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.05 Х/ф «Улица, полна неожидан ностей» 10.25, 11.20 Т/с «Уокер, техасский рейнджер» 12.15, 20.40 Т/с «Зверобой» 14.05 Х/ф «Его звали Роберт» 15.35 Х/ф «Школьный вальс» 17.25 Х/ф «Преферанс по пятницам» 19.10 Х/ф «Особо опасные» 22.30 Х/ф «Каир2» вызывает «Аль фу» 00.05 Х/ф «Майор Вихрь»

27 КАНАЛ 06.00, 21.30 Снимала мама 07.00, 11.30 М/с «Пчела Майя» 07.15, 11.00 М/с «Оливия» 07.45, 21.10 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазеры» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.00 «Сказка с папой» 12.10 М/с «Петро и Степан» 12.20 М/с «Бернард» 12.30, 18.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Огги и кукарачи» 13.30 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40, 14.55 «Истина где-то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.10 Т/с «Домработница» 14.15 «След» 15.10, 23.20 Т/с «Ясмин» 16.05 «В наше время» 17.00 Вечерние Новости 17.45, 00.40 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Разведчицы» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.10 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Преступление будет рас крыто» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10 Т/с «А снег кружит» 13.00 Люблю! Чекаю! 14.00, 17.20 Т/с «След» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй!» 19.20 Ток-шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Береговая охрана» 22.50 Х/ф «Форсаж5» 01.25 Х/ф «Девять ярдов2»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.30, 06.10 Teen Time 05.35 Адское свидание 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 09.00 Х/ф «Троя» 12.10, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.30 Kids Time 14.50 Т/с «Друзья» 16.00 Шкаф 16.55, 00.15 Т/с «Бальзаковский воз раст» 19.00, 00.05 Репортер 19.15 Абзац! 21.00 Т/с «Последний из Магикян» 22.00 Пой, если сможешь 23.25 Т/с «Светофор» 01.10 Т/с «Иствик» 02.05 Т/с «Грань» 02.45 «Служба розыска детей» 02.50, 03.50 Зона ночі 02.55 Драй Хмара. Останні сторінки 03.20 Мольфар 03.55 Розквіт українського кіно 04.55 Зона ночі. Культура 05.00 Мовчазне божество 05.10 Жар-птиця

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30 «Мир за неделю» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Генералы 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Спецрасследование. Учитель под прицелом 12.45 «Такова спортивная жизнь. Елена Садовничая» 13.25 «Будь в курсе!» 14.00 Д/с «Самобытные культуры» 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «60 самых смертоносных животных» 16.40 «Цивилизация іncognta» 17.50 «Алло, адвокат!» 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Михаил Жванецкий, 1 ч. 20.00 Великие сражения 21.35 Родовое проклятие Надежды Кадышевой 22.45 Зов крови 00.30 Т/с «Эскорт агентство»

K1 07.30 10.50 12.50 13.50 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

«Мультфильмы» Х/ф «Школа выживания» «Безумная свадьба» «КВН» «Вечерний квартал» «Званый ужин» «Орел и Решка» Т/с «Моя прекрасная няня» «Рассмеши комика» Х/ф «Поймай меня, если смо жешь» 00.55 Х/ф «Телеведущий»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 07.50, 08.45, 12.00, 13.15 «Бабуся-антикризис» 06.40, 08.25, 12.35 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.50 Х/ф «Всегда готовы» 10.30, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 15.55 М/ф «Каникулы Бонифация» 16.50 «Криминал» 17.30 Х/ф «Найдешь друга, найдешь и сокровища» 19.10 «Архивы истории» 19.35 Х/ф «Золотая чаша» 20.40 «Старинные культуры» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Последняя воля» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного розыска 09.45, 16.15, 00.50 Судебные дела 10.30, 16.55 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20 Формула любви. Михаил Шуфутинский 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 00.05 Телефон доверия 14.20 «Жизнь как жизнь» 15.00, 23.45 Д/с «Живое богатство Украины» 15.20 Орлел и решка 17.40 Давай поженимся! 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 21.15 Т/с «Однажды будет любовь» 22.00 Т/с «Ясмин»

2+2 06.00 06.50 08.45 16.50 19.00 21.00 21.25 22.00 00.30 02.10 03.40

М/ф Х/ф «Разжалованный» Т/с «Я телохранитель» ЧУ 11 Тур. Арсенал - Севастополь Т/с «Меч» «Новости 2+2» «ДжеДАИ» Х/ф «И целого мира мало» Х/ф «Чужой против хищника» Х/ф «Карпатское золото» Х/ф «Тайна Чингисхана»

MEGA 06.00 Пищевые технологии 06.40 Машины: как это работает 07.30, 11.00 Убийственные инстинкты 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 13.00 История мира 10.10, 05.30 В поисках приключений 12.00, 23.30 Загадки Вселенной 15.00, 18.50 Странное дело 16.00, 19.40 Громкое дело 17.00, 20.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «В целях справедливости. Подводник Грищенко» 21.40 Д/ф «Космонавт Нелюбов» 22.30 Глазами пингвинов 00.30 Покер 01.20 Гордость Украины 02.10 Т/с «4исла» 02.50 Бандитская Одесса 03.40 Мистическая Украина 04.20 Намедни 05.00 Сделано в СССР

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток-шоу 11.15 «О самом главном» 12.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 13.30, 16.10, 18.40 Вести-Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 «Особый случай» 15.00, 16.35 Т/с «Путейцы2» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Простая жизнь» 21.40 Т/с «Право на правду» 22.45 «Наша армия. Внезапная проверка» 23.40 Т/с «Вольф Мессинг: Видев ший сквозь время» 00.40 «Девчата» 01.15 Х/ф «Обрыв», 1 с. 03.00 «Вся Россия»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 08.30, 14.30 Х/ф «Странные мужчи ны Семеновой Екатерины», 2 с. 11.00, 17.00 Х/ф «Зося» 18.30, 00.30 Х/ф «Сентиментальный роман» 20.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 22.30 Х/ф «Говорит Москва»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00, 22.50 «Экстренный вызов» 07.30, 11.30, 18.00 «Новости 24» 08.00 Д/ф «Секретное оружие вашего дома» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Военная тайна» 21.30 «Живая тема» 23.10, 01.50 Х/ф «Волкодав»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Планета Шина» 06.30 М/с «Черепашкининдзя» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.25, 23.25 «Дом-2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30 «Интерны. Полное обследование» 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Реальные пацаны» 19.30 «Студия 17». 1 с. 20.30 Х/ф «Отвези меня домой» 23.55 Х/ф «Мистер Вудкок»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 Х/ф «История одного подза тыльника» 06.50 «Под знаком зодиака. Весы» 09.00 Х/ф «Голубой карбункул» 10.15 «Встречи для вас» 11.00 «Песня остается с человеком: «Нежность» 12.00 «Колба времени» 13.00 «50/50» 13.50 «Первый всесоюзный конкурс красоты» 15.10 «Чешме-87» 16.00 «Пока все дома» 16.30 Т/ф «Дом окнами в поле» 17.00 «Детский час» 18.10 «Посмотри-послушай» 18.40 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь» 20.00 «ВРЕМЯ» 21.00 «Рожденные в СССР» 22.00 Благотворительный концерт 23.05 «Вираж-1» 00.10 «Будильник» 00.40 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь». Глава пятая: «Тучи»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 05.30 Х/ф «Джоан Луй» 07.10, 12.40, 15.20, 19.00 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.00 Т/с «Таксистка» 08.40 Movie Box/Мама хохотала 08.55 «Добрый день, садитесь» 09.10, 19.10 «Искусство есть» 09.50 Х/ф «Их поменяли телами» 12.00, 19.50 «Осторожно, модерн!» 12.30, 15.00 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.45 Х/ф «Реальные девушки» 17.45 Movie Box/На флешке 20.20 Мама хохотала/На флешке 20.45 «33 квадратных метра» 21.20 Х/ф «Трикси»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Мотоспорт 09.45, 13.45, 19.15, 23.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гран-при - HS 94 10.45, 15.45 Супербайк: Чемпионат мира 11.45, 16.45 Спидвей: Чемпионат Европы 14.45, 01.15 Марафон: Берлин 18.30, 00.30 Футбол: Евроголы 20.45 Дартс: Мировая серия 21.45, 02.15 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 22.00, 22.30 Про рестлинг

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15 Спортивные обзоры 07.30, 22.20 Теннис. Открытый чемпионат Китая. Женщины. День 1 18.00 Стрельба из лука. Кубок мира. Финал. Париж. Обзор 18.45 Хоккей. КХЛ. Донбасс - Авангард 21.50 Olympic Bloggers

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 17.50 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35, 17.55 «Байки старого болельщика» 09.40, 22.15 Американский футбол. Чемпионат NFL. «Minnesota» «Pittsburgh»

Іменинники дня: ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ, СОФІЯ 12.25 «Шахматное обозрение» 13.30 Шорт-трек. Этап Кубка мира в Китае 16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Эльче» 18.15 Регбилиг. Австралийская лига. Предварительный финал 20.00 «Эхо» 21.40 «Железный фактор» 01.00 Парусный спорт. Регата «Nord Stream Race»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.35, 00.35 Футбол NEWS 06.15 Futbol Mundial 06.45 Самые смешные футбольные моменты 06.55 «Один на один с Гамулой». Е. Селезнев 08.00 Реал - Атлетико. Чемпионат Испании 10.15, 16.50 «Великий футбол» 12.00 Ворскла - Динамо. Чемпионат Украины 14.00, 00.00 Журнал. Лига лемпионов УЕФА 14.35 Металлург (Д) - Шахтер. Чемпионат Украины 18.25 Чемпионат Италии. Обзор тура 19.20, 00.55 Чемпионат Испании. Обзор тура 20.30, 01.55 «Европейский weekend» 21.55 LIVE. Эвертон - Ньюкасл. Чемпионат Англии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Птицы над городом» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Наш друг Пишичитай», 1 вып, м/ф «По чта» «Веселая карусель» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Магия». 17 с. Русские народные сказки. «Межа» м/ф «Желтый слон», «На воде» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Шапка Мо номаха». 1982 г. , М/ф «Спут ница королевы» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Покахон тас» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина-балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки-чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.30 Миа и я 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Гардероб Хлои 20.20 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 11.30 М/с «Пчела Майя 3D» 07.15, 11.00 М/с «Оливия» 07.45, 21.10 М/с «Смешарики: Пин код» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.00, 21.00 Сказка с папой 12.10 М/с «Петро и Степан» 12.20 М/с «Бернард» 12.30, 18.00 М/с «Смурфики» 13.00, 23.45 М/с «Огги и кукарачи» 13.30 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Циповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.30 Снимала мама 22.45 М/с «Время приключений»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


22 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 01 жовтня СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.15 Кривое зеркало 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on line 07.30 Эра бизнеса 07.35 Д/ф «Н.Варлей. Без страховки», 1 ч. 08.20 Д/ф «Н.Варлей. Без страховки», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20, 15.30 Т/с «Тайна старого моста» 10.05, 17.20 Т/с «Монте Кристо» 11.10 Хай Вам буде кольорово! 12.10, 18.50, 21.30 Деловой мир 12.25 Т/с «Освобождение» 13.55 Шеф-повар страны 14.45 Граница государства 15.10 Euronews 15.15 Деловой мир. Агросектор 18.40 Финансовая перспектива 19.10, 01.40 О главном 19.30 Формула защиты 19.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 20.40 Фестиваль песни в Коблево 20.55 Официальная хроника 21.40 Мир спорта 21.45 Концерт «С вами Я... Михаил Грицкан» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Х/ф «Бомж», 2 с. 00.35 На слуху

ИНТЕР 05.00, 22.30 Т/с «Бездна» 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35«Утро с ИНТЕРом» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 09.10, 20.30 Т/с «Дурная кровь» 11.15, 12.20, 03.35 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.25 «Судебные дела» 14.55 «Семейный суд» 15.50 «Давай поженимся в Украине» 16.50 Т/с «Ясмин» 18.00, 04.15 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Дельта» 20.00 «Подробности» 00.40 Х/ф «Миссия невыполнима2» 02.35 Д/ф «Странное дело. Околдованные Вселенной»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.00 Х/ф «Фанат2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 «ДжеДАИ» 10.00 «Сумасшедшее видео» 12.15 «Облом UA» 13.50 Х/ф «Горячий снег» 16.00 Д/п «Броня России. 3 серия» 16.50, 19.00 Т/с «Меч» 21.25 Лига чемпионов УЕФА. Селтик Барселона. Прямая трансляция 23.45 Про Лигу чемпионов + обзор игрового дня 01.00 Лига чемпионов УЕФА. Аякс - Милан 02.40 Х/ф «Все побеждает любовь»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Два берега» 08.00 «Инновации» 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.20 Kids’ Time 14.30 «Мой малыш» 15.00 Т/с «Друзья» 15.50 Шкаф 16.50, 00.25 Т/с «Бальзаковский воз раст» 19.30 «36, 6» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.15 Т/с «Светофор» 01.05 Т/с «Иствик» 01.55 Т/с «Грань3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 Т/с «Сыла. Возвращение до мой» 11.05 Х/ф «Карамель» 13.05 Х/ф «Анжелика и султан» 15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cыла. Возвращение до мой» 20.15 Т/с «Любовь и наказание» 22.15 «Миллионер. Жизнь сначала» «Калетник» 23.45 Х/ф «Игра без правил» 01.50 Т/с «Любовь и наказание»

06.15, 16.00 «Все буде добре!» 08.00, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50 Х/ф «Удача напрокат» 11.45 Х/ф «Золушка из Запрудья» 13.55 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.00, 22.25 «Спасите нашу семью - 2» 23.25 «Дорогая, мы убиваем детей»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Разбудильник - будильник» 09.15, 21.40 «Ты сможешь!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Пища богов» 11.05, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 13.20 «Представьте себе» 14.10 «Секреты древних красавиц» 15.00 «Верное средство» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Жить будете!» 18.30 «Странное дело» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Территория заблуждений» 01.10 «Секретные территории»

ICTV 06.15, 07.35 Деловые факты 06.20 Экономический интерес 06.30 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.45, 09.15 Чрезвычайные новости 08.45, 12.45 «Факты» 10.10, 13.00 Анекдоты по-украински 10.30, 16.40 Т/с «Литейный» 13.10, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.35, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.20 Х/ф «Робокоп» 01.25 Научите нас жить

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Шоу Гарфилда» 09.00, 16.00 Т/с «Маленькие тайны» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.50 Горячие мамочки 13.55 Богиня шопинга 18.00 Любовь из будущего 19.00 Моду народу 20.00 Виталька 22.00 У ТЕТа в Интернете 22.30 Руссо туристо 23.15 Т/с «Секс и город» 00.20 Чертовки в юбках 00.45 Теория измены

51 КАНАЛ 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.05, 14.30 В гостях у Дмитрия Гордона 11.00, 15.25 М/ф 11.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 1 с. 13.00 Правительство на связи с гражданами 16.15, 21.30 Т/с «Спас под березами» 17.30 Артзона 18.55 Лечение алкоголизма и ожирения 19.00 Хата с краю 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 О рыбалке всерьез 23.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес-время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот-новости 08.45 Трансмиссия-новости 09.35, 15.35 Машина времени 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 13.10 Налоговый дневник 13.35, 14.35 5 элемент

16.10 17.15 17.35 18.35 21.40 22.10 23.25 00.35

Трансмиссия Драйв-новости Особый взгляд Дорогие депутаты Время-Тайм Агроконтроль CRIME NEWS Территория закона

НТН 06.45 Х/ф «Чужая игра» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 09.55 «До суда» 11.50 Т/с «Детективы» 12.50, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 14.50, 17.00 Т/с «УГРО 2» 16.45, 19.00, 01.25 «Свідок» 21.30 Т/с «Элементарно» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 9» 23.30 Т/с «Менталист 5» 00.30 Т/с «Закон и порядок» 01.55 «Речовий доказ»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Демоны» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16.40 «Дело врачей» 18.50, 02.35 «Прокурорская проверка» 20.00, 03.45 «Говорим и показываем» 20.55 Т/с «Москва. Три вокзала6» 22.50 Т/с «Ментовские войны6» 00.45 Т/с «Зверобой3» 04.40 Дикий мир

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.00 Х/ф «В Москве проездом» 10.25, 11.20 Т/с «Уокер, техасский рейнджер» 12.15, 21.00 Т/с «Зверобой» 14.05 Х/ф «Соль земли» 19.15 Х/ф «Презумпция невиновно сти» 22.40 Х/ф «Майор Вихрь»

27 КАНАЛ 06.00, 21.30 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.00 М/с «Оливия» 07.45, 21.10 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазеры» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.30 М/с «Пчела Майя» 11.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.00 «Сказка с папой» 12.10 М/с «Петро и Степан» 12.20 М/с «Бернард» 12.30, 18.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Огги и кукарачи» 13.30 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.30 «Free Time» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40, 14.55 «Истина где-то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.10 Т/с «Домработница» 14.15 «След» 15.10, 23.20 Т/с «Ясмин» 16.05 «В наше время» 17.00 Вечерние новости 17.45, 00.40 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Разведчицы» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.10 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Преступление будет рас крыто» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00 Т/с «Условия контракта» 12.00 Ток-шоу «Пусть говорят» 14.45 Окончательный вердикт 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй!» 19.20 Ток-шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Береговая охрана» 23.20 Т/с «Мент в законе4» 01.20 Х/ф «Форсаж5»

Сх. 05.58 Зах. 17.36 Трив. дня 11.38

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.30, 06.10 Teen Time 05.35 Адское свидание 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.30 Kids Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Шкаф 16.50, 00.05 Т/с «Бальзаковский воз раст» 19.00, 23.55 Репортер 19.15 Абзац! 21.00 Т/с «Последний из Магикян» 22.00 Найти Крайнего 23.15 Т/с «Светофор» 01.05 Т/с «Иствик» 01.55 Т/с «Грань3» 02.35, 03.40 Зона ночі 02.40 Зима надії 03.05 Асканія-Нова. Про що кличуть журавлі... 03.45 Становлення українського німого кіно

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Родовое проклятие Надежды Кадышевой 12.45 «Алло, адвокат!» 13.25 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 14.00 Зов крови 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.45 «Социальный статус: ваша пенсия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Михаил Жванецкий, 2 ч. 21.35 Ромео и Джульетты наших дней 22.45 Продавцы чудес 00.30 Т/с «Эскорт агентство»

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Золушка» 09.05, 18.10 Т/с «Морской патруль 2» 09.55 «Мозговой штурм. Предсказать катастрофу» 10.20 М/ф «Тайна страны Земляни ки» 10.40, 21.10 Т/с «Атлантида» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 11.50 Т/с «Александровский сад 2» 12.35 Д/с «Живущие рядом с нами» 13.25 М/ф «Водопровод на огород» 13.35, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 23.40 «Понять. Простить» 15.45 Т/с «Управа» 16.10 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне Бог сойти с ума» 16.50 М/ф «Девочка и зайцы» 19.10 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Истории спасения» 21.00 М/с «Волк Альберто» 22.20 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!» 23.00 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» 01.30 Т/с «Генеральская внучка»

2+2 06.00 М/ф 07.00 Х/ф «Фанат2» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 «ДжеДАИ» 10.00 Сумасшедшее видео 12.15 «Облом UA» 13.50 Х/ф «Горячий снег» 16.00 Д/п «Броня России. 3 серия» 16.50 Т/с «Меч» 21.25 Лига чемпионов УЕФА. Селтик Барселона. Прямая трансляция 23.45 Про Лигу Чемпионов + обзор игрового дня 01.00 Лига чемпионов УЕФА. Аякс Милан 02.40 Х/ф «Все побеждает любовь»

MEGA 06.00 Пищевые технологии 06.40 Машины: как это работает 07.30, 11.00 Убийственные инстинкты 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 13.00 История мира 10.10, 05.30 В поисках приключений 12.00, 23.30 Загадки Вселенной 15.00, 18.50 Странное дело 16.00, 19.40 Громкое дело 17.00, 20.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «Космонавт Нелюбов» 21.40 Д/ф «В космос из соцлагеря. Украденная слава» 22.30 Неизвестный Китай 00.30 Взгляд Луиса Терокса 01.20 Гордость Украины 02.10 Т/с «4исла» 02.50 Бандитская Одесса 03.40 Мистическая Украина 04.20 Намедни 05.00 Сделано в СССР

РТР «ПЛАНЕТА»

ИНТЕРПЛЮС

TBI

05.00 «Утро России» 09.05, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток-шоу 11.15 «О самом главном» 12.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 13.30, 16.10, 18.40 Вести-Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 «Особый случай» 15.00, 16.35 Т/с «Путейцы2» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Простая жизнь» 21.40 Т/с «Право на правду» 22.45 «Специальный корреспондент» 23.50 Т/с «Вольф Мессинг: Видев ший сквозь время» 00.45 «Честный детектив» 01.20 Х/ф «Обрыв», 2 с. 03.00 «Вся Россия»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного розыска 09.45, 16.10, 00.50 Судебные дела 10.30, 16.55 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 00.05 Телефон доверия 14.20 «Жизнь как жизнь» 15.00, 23.45 Д/с «Живое богатство Украины» 15.20 Орел и решка 17.40 Давай поженимся! 19.15 Т/с «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 22.00 Т/с «Ясмин»

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 07.00 Утренние курасаны 10.00 Aрт City 10.30, 12.40, 15.45, 01.00, 03.30 Музыкальный автомат 11.00, 17.00 Вокруг света 12.10, 15.15 Парламентский контроль 12.20, 15.25, 19.35 Арт дозор 12.25, 15.30, 19.30 Базар_ІТ 13.00 Автомандры 13.30, 16.30, 19.00 Особое мнение 14.00 Знак восклицания 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 04.30 Музыка для взрослых

K1

«КИЕВСКАЯ РУСЬ»

Зах. 15.45 Сх. 01.54 Остання чв. 27 вересня

07.30 «Мультфильмы» 10.00, 23.00, 00.50 Т/с «Все женщи ны ведьмы» 11.50, 19.00 «Орел и Решка» 12.50 Т/с «Маргоша» 13.50 «Шопинг монстры» 14.50 «Специя» 16.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Хи и Ха» 22.35 «Три сестры» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 06.00, 07.00, 08.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 07.50, 08.45, 12.00, 13.15 «Бабуся-антикризис» 06.40, 08.25, 12.35 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.00, 17.15 «Погода» 08.50, 19.35 Х/ф «Золотая чаша» 10.00 «Старинные культуры» 10.30, 16.20, 22.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 15.55 М/ф «Приключения барона Мюнхаузена» 16.50 «Не первый взгляд» 17.30 Х/ф «Последняя воля» 19.15 «Здоровье» 20.40 «Тайны прошлого» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Борсаллино» 00.50 «Телечат»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Сентиментальный роман» 08.30, 14.30 Х/ф «Из жизни началь ника уголовного розыска» 10.30, 16.30 Х/ф «Говорит Москва» 18.30, 00.30 Х/ф «Женитьба» 20.30 Х/ф «Король Лир», 2 с. 22.50 Х/ф «Идеальное преступле ние»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00 «Экстренный вызов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «Новости 24» 08.00 Д/ф «Фальшивый рай» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Территория заблуждений» 21.30 «Пища богов» 23.10 Х/ф «Подземелье драконов» 01.10 Т/с «Сверхъестественное»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Планета Шина» 06.30 М/с «Черепашкининдзя» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.25, 23.25 «Дом-2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Отвези меня домой» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Ре альные пацаны» 14.00 «Студия 17». 1 с. 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.30 «Студия 17». 2 с. 20.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» 23.55 Х/ф «Аферисты»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 07.00 «50/50» 07.50 «Первый Всесоюзный конкурс красоты» 09.10 «Чешме-87» 10.00 «Пока все дома» 10.30 Т/ф «Дом, окнами в поле» 11.00 «Детский час» 12.10 «Посмотри-послушай» 12.40 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь». Глава шестая: «След ствие» 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 16.00, 22.00 Благотворительный концерт 17.05 «Элита страны Советов» 18.05 «Темп» 18.40 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь». Глава седьмая: «Гос ти» 23.00 «Было ВРЕМЯ» 00.00 Х/ф «История одного подза тыльника» 00.50 «Под знаком зодиака. Весы»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 05.30 Х/ф «Бинго Бонго» 07.10, 12.40, 15.20, 19.00 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.00 Т/с «Таксистка» 08.40 Movie Box/Мама хохотала 08.55 «Добрый день, садитесь» 09.10, 19.10 «Искусство есть» 09.50 Х/ф «Трикси» 12.00, 19.50 «Осторожно, модерн!» 12.30, 15.00 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.45 Х/ф «Их поменяли телами» 17.45 Movie Box/На флешке 20.20 Мама хохотала/На флешке 20.45 «33 квадратных метра» 21.20 Х/ф «Суперстар»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.45, 20.00 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 09.45 Пляжный футбол: Кубок мира 11.45, 16.00 Футбол: Евроголы 12.30, 18.30 Марафон: Берлин 14.00 Спидвей: Чемпионат Европы 16.45 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гран-при - HS 94 21.00 Бокс: Чемпионат мира по версии IBF 22.00 Бокс 00.05, 02.15 Авто и мотоспорт 00.15 Ралли: За кулисами ERC 00.45 Автогонки: Мировая серия Рено Франция - Обзор 01.15 Супербайк: Чемпионат мира 02.00 Мотоспорт

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15 Спортивные обзоры 07.30, 21.00, 21.50 Теннис. Открытый чемпионат Китая. Женщины. День 2 16.00 Olympic Bloggers 16.30 Хоккей. КХЛ. Донбасс - Авангард 18.25 Хоккей. КХЛ. Торпедо - СКА. (в перерыве Olympic Bloggers) 23.30 Экстремальный спорт

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщика» 09.40 Американский футбол. Чемпионат NFL. «New Orleans» - «Miami» 12.25 «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» 13.30 «Железный фактор» 14.00 «Эхо»

Іменинники дня: СОФІЯ, АРІАДНА, ІРИНА 15.40, 20.55 «Шесть на шесть». На чемпионате Европы по волейболу среди мужчин 16.15 Баскетбол. Кубок А.Я. Гомельского. Полуфинал. «Маккаби» «Локомотив» 18.25 Шорт-трек. Этап Кубка мира в Китае. День 1-й 21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - «Милан» 23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» - «Барселона»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 00.45 Футбол NEWS 06.15, 10.30, 16.00 «Европейский weekend» 07.30 Самые смешные футбольные моменты 08.00 Эвертон - Ньюкасл. Чемпионат Англии 12.00, 13.00, 19.30, 20.30 «Ліга чемпіонів: зворотний відлік» 12.30 LIVE. Пресс-конференция М. Луческу. Лига Чемпионов УЕФА 13.15 «Великий футбол» 15.00, 20.55 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 17.30 Реал - Атлетико. Чемпионат Испании 20.00 LIVE. Пресс-конференция Д. Мойес. Лига Чемпионов УЕФА 21.30 Шахтер - Арсенал. Лига Чемпионов сезон 2000 г. / 2001 г. 23.55 Чемпионат Италии. Обзор тура 01.00 Ворскла - Динамо. Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Руки вверх!» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Наш друг Пишичитай», 2 вып., м/ф «Карпуша», «Сочинение про дедушку», «Веселая кару сель»№25.«Солдатскаясказка» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Магия», 18 с., Русские народные сказки «Шут Балакирев», м/ф «Бар малей» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Под знаком Однорогой коровы». 1986 г. м/ф «Камаринская». «Мета морфоза» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Покахон тас» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина-балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки-чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.30 Миа и я 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Гардероб Хлои 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 11.30 М/с «Пчела Майя 3D» 07.15, 11.00 М/с «Оливия» 07.45, 21.10 М/с «Смешарики: Пин код» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.00, 21.00 Сказка с папой 12.10 М/с «Петро и Степан» 12.20 М/с «Бернард» 12.30, 18.00 М/с «Смурфики» 13.00, 23.45 М/с «Огги и кукарачи» 13.30 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Циповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.30 Снимала мама 22.45 М/с «Время приключений»


ТВПРОГРАМА 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15 Кривое зеркало 07.20 Страна on line 07.25 Эра бизнеса 07.35 Д/ф «А.Самохина. Одиночество королевы», 1 - 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.55 Официальная хроника 09.30 Правительство на связи с гражданами 10.00 Вступительное слово Премьерминистра Украины на заседании правительства 10.15, 17.20 Т/с «Монте Кристо» 11.05 Хай Вам буде кольорово! 12.10, 18.50, 21.30 Деловой мир 12.25 Формула защиты 12.35 Т/с «Освобождение» 14.10 Свет 14.30 Рояль в кустах 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.40 Шаг к звездам 16.35 Т/с «Тайна старого моста» 18.40 Финансовая перспектива 19.10, 01.40 О главном 19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 20.30, 21.45 Фестиваль песни в Коблево 20.50 Мегалот 21.40 Мир спорта 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Х/ф «Бомж», 3 с. 00.35 На слуху

ИНТЕР 05.00, 22.30 Т/с «Бездна» 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 09.10, 20.30 Т/с «Дурная кровь» 11.15, 12.20, 03.35 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.25 «Судебные дела» 14.55 «Семейный суд» 15.50 «Давай поженимся в Украине» 16.50 Т/с «Ясмин» 18.00, 04.15 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Дельта» 20.00 «Подробности» 00.40 Х/ф «Миссия невыполнима3» 02.35 Д/ф «Странное дело. Плохие соседи»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.25 Х/ф «Горячий снег» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.25 «ДжеДАИ» 10.00 Лига Чемпионов УЕФА. Аякс Милан 12.00 «Сумасшедшее видео» 12.15 «Облом UA» 13.45 Х/ф «Взбесившийся автобус» 16.00 Д/п «Броня России». 4 серия 16.50, 19.00 Т/с «Меч» 18.50 Культурное меню 22.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 00.10 Х/ф «Монстр ледяных дорог» 02.00 Х/ф «Иван и кобыла» 03.05 Х/ф «Тайна Чингисхана»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.30 Kids’ Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.55 Шкаф 16.50, 00.40 Т/с «Бальзаковский воз раст» 19.30 Абзац! 21.00 «Автострасти» 22.00 «Персона» 22.40 «Oscar Models TV Show» 23.05 Т/с «Светофор» 01.20 Т/с «Иствик»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 Т/с «Сыла. Возвращение до мой» 11.00 Х/ф «Карамель» 13.00 «Не ври мне - 4» 14.00 «Русские семейные драмы» 15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cыла. Возвращение до мой» 20.15 Т/с «Любовь и наказание» 22.15 «Территория обмана» 23.40 «Тачки -2» 00.25 Х/ф «Транзит»

06.00 «Чужие ошибки» 06.40, 16.00 «Все буде добре!» 08.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.00 Звездная жизнь 10.55 «Спасите нашу семью - 2» 13.55 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.00, 22.40 «МастерШеф - 3» 00.55 Т/с «Доктор Хаус» 01.50 Х/ф «Ты иногда вспоминай»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Разбудильник - будильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Дело моей жизни» 10.00 «Живая тема» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Странное дело» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Военная тайна» 15.45 «Детская «Новая волна» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Жить будете!» 18.30 «Пища богов» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 «Повелительницы тьмы»

ICTV 06.25, 07.35 Деловые факты 06.30 Экономический интерес 06.40 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Четвертая башня 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по-украински 10.30, 16.40 Т/с «Литейный» 13.15, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.40, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.20 Х/ф «Робокоп2» 01.45 Криминальный облом

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Шоу Гарфилда» 09.00, 16.00 Т/с «Маленькие тайны» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.50 Горячие мамочки 13.55 Богиня шопинга 18.00 Любовь из будущего 19.00 Моду народу 20.00 Виталька 22.00 У ТЕТа в Интернете 22.30 Руссо туристо 23.15 Т/с «Секс и город» 00.20 Чертовки в юбках 00.45 Теория измены

51 КАНАЛ 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 14.30 В гостях у Гордона 11.00, 16.00 М/ф 11.45 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 2 с. 13.00 Энергомания 15.30 Футбол региона 16.15, 21.30 Т/с «Спас под березами» 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Вкусы культур» 21.00 По ту сторону поля 23.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 3 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес-время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 22.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот-новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия-новости 09.35, 13.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 14.35 Машина времени 15.35 Пространство идей

16.35 17.35 18.35 21.40 22.10 23.25 00.35

Сх. 06.00 Зах. 17.34 Трив. дня 11.34

Середа, 02 жовтня СТБ

Экспаты Арсенал Агроконтроль Время-Тайм Акцент CRIME NEWS Новости Киевщины

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 14.50, 17.00 Т/с «УГРО 2» 16.45, 19.00, 01.25 «Свідок» 21.30 Т/с «Элементарно» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 9» 23.30 Т/с «Забытые» 00.30 Т/с «Закон и порядок» 01.55 «Речовий доказ»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.00 Т/с «Демоны» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.30 «Прокурорская проверка» 19.35, 03.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Москва. Три вокзала6» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Ментовские войны6» 00.35 Т/с «Зверобой3» 04.30 «Лихие 90-е»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.50 Х/ф «Его звали Роберт» 10.30, 11.25 Т/с «Уокер, техасский рейнджер» 12.20, 21.00 Т/с «Зверобой» 14.10 Х/ф «Соль земли» 19.20 Х/ф «Двойной обгон» 22.40 Х/ф «Майор Вихрь»

27 КАНАЛ 06.00, 21.30 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.00 М/с «Оливия» 07.45, 21.10 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.30 М/с «Пчела Майя» 11.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.00 «Сказка с папой» 12.10 М/с «Петро и Степан» 12.20 М/с «Бернард» 12.30, 18.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Огги и кукарачи» 13.30 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.30 «Дочки-матери» 20.00 «Философия искусства» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40, 14.55 «Истина где-то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.10 Т/с «Домработница» 14.15 «След» 15.10, 23.20 Т/с «Ясмин» 16.05 «В наше время» 17.00 Вечерние Новости 17.45, 00.40 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Разведчицы» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.10 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Преступление будет рас крыто» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.20, 21.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Условия контракта» 12.00 «Пусть говорят» 14.45 Окончательный вердикт 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая исто рия» 19.20 Ток-шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Береговая охрана» 21.30 Футбол. Лига Чемпионов «Шахтер» - «Манчестер Юнайтед» 23.50 Т/с «Мент в законе4»

НОВЫЙ 05.30, 06.10 Teen Time 05.35 Адское свидание 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.30 Kids Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.55 Шкаф 16.50, 00.20 Т/с «Бальзаковский воз раст» 19.00, 00.10 Репортер 19.15 Абзац! 21.00 Т/с «Последний из Магикян» 22.00 Т/с «Светофор» 01.20 Т/с «Иствик» 02.05 Т/с «Грань3» 02.50 «Служба розыска детей» 02.55, 03.55 Зона ночі 03.00 Леопольд, або Втеча від свободи 03.25 Дві Долі 04.00 Медицина Київської Русі 04.15 Слово і зілля 04.30 Світ Юрія Дрогобича 04.45 Університети милосердя

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Ромео и Джульетты наших дней 12.45 «Социальный статус: ваша пенсия» 13.15 «Цивилизация іncognta» 14.00 Продавцы чудес 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 16.10, 23.45 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.50 «Алло, адвокат!» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Митяев 21.35 Анатолий Папанов. Обратная сторона славы 22.45 Буран. Созвездие Волка 00.30 Т/с «Эскорт агентство»

K1 07.30 «Мультфильмы» 10.00, 23.00, 00.50 Т/с «Все женщи ны ведьмы» 11.50, 19.00 «Орел и решка» 12.50 Т/с «Маргоша» 13.50 «Шопинг-монстры» 14.50 «Специя» 16.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Хи и Ха» 22.35 «Три сестры» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.15 «Бабусяантикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30 «Здоровье» 08.50 Х/ф «Золотая чаша» 10.00, 18.35 «Происхождение стиля» 10.30, 16.20, 22.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 15.55 М/ф «Про Сидорова Вову», «Раз горох, два горох...» 16.50 «Не первый взгляд» 17.30, 21.15 Х/ф «Борсаллино» 19.05 «Архивы истории» 19.35 Х/ф «На пляже» 20.40 «Мир цветов» 21.05 «На сон грядущий» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного розыска 09.50, 16.15, 00.50 Судебные дела 10.30, 16.55 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосе рия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 00.05 Телефон доверия 14.20 «Жизнь как жизнь» 15.00, 23.45 Д/с «Живое богатство Украины» 15.20 Орел и решка 17.40 Давай поженимся! 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 22.00 Т/с «Ясмин»

Зах. 16.09 Сх. 03.00 Остання чв. 27 вересня

TBI

спутниковое ТВ

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 07.00 Утренние круасаны 10.00 Частные новости 10.30, 12.40, 15.45, 01.00, 03.30 Музыкальный автомат 11.00, 17.00 Вокруг света 12.10, 15.15 Парламентский контроль 12.20, 15.25, 19.35 Арт дозор 12.25, 15.30, 19.30 Базар_ІТ 13.00 World Stories 13.30, 16.30, 19.00, 03.00 Особое мнение 14.00 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Homo sapiens 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 06.25 Х/ф «Горячий снег» 08.35 Про Лигу Чемпионов. Дайджест 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.25 «ДжеДАИ» 10.00 Лига Чемпионов УЕФА. Аякс Милан 12.00 Сумасшедшее видео 12.15 «Облом UA» 13.45 Х/ф «Взбесившийся автобус» 16.00 Д/п «Броня России. 4 серия» 16.50 Т/с «Меч» 22.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 00.10 Х/ф «Ужас ледяных дорог» 02.00 Х/ф «Иван и кобыла» 03.05 Х/ф «Тайна Чингисхана»

MEGA 06.00 Пере-изобретатели 06.40 Приключения за границей 07.30, 11.00 Убийственные инстинкты 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 13.00 История мира 10.10, 05.30 В поисках приключений 12.00, 23.30 Загадки Вселенной 15.00, 18.50 Странное дело 16.00, 19.40 Громкое дело 17.00, 20.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «Космические разведчики» 21.40 Д/ф «Кто живет на Луне?» 22.30 Неизвестный Китай 00.30 Покер 01.20 Гордость Украины 02.10 Т/с «4исла» 02.50 Бандитская Одесса 03.40 Мистическая Украина 04.20 Намедни 05.00 Сделано в СССР

РТР «ПЛАНЕТА»

18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.30 «Студия 17», 3 с. 20.00 Х/ф «Американский пирог: свадьба» 23.30 Х/ф «Море Солтона»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Золушка» 09.00, 18.10 Т/с «Морской патруль 2» 09.55 «Мозговой штурм. Человек и его предки» 10.20 М/ф «Валидуб» 10.40, 21.10 Т/с «Атлантида» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 11.50 Т/с «Александровский сад 2» 13.25 М/ф «Неумойка» 13.35, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 23.40 «Понять. Простить» 15.45 Т/с «Управа» 16.10 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» 16.50 М/ф «Солнечный каравай» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.35 «Линия защиты» 21.00 М/с «Волк Альберто» 22.20 «Русский вопрос» 23.00 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 01.30 Т/с «Генеральская внучка»

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 «Посмотри-послушай» 06.40 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Рожденные в СССР» 10.00, 16.00 Благотворительный концерт 11.05 «Элита страны Советов» 12.05 «Темп» 12.40 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь» 17.00 «Музыка в эфире» 18.30 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь» 22.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 23.00 «Песня остается с человеком: «Нежность» 01.00 «50/50» 01.50 «Первый всесоюзный конкурс красоты»

ГУМОР

05.00 «Утро России» 09.05, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток-шоу 11.15 «О самом главном» 12.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 13.30, 16.10, 18.40 Вести-Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 «Особый случай» 15.00, 16.35 Т/с «Путейцы2» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Простая жизнь» 21.40 Т/с «Право на правду» 22.45 «Вода. Новое измерение» 23.55 Т/с «Вольф Мессинг: Видев ший сквозь время» 01.55 Х/ф «Милый, дорогой, люби мый, единственный:»

05.00 «Бодрое утро» 05.30 Х/ф «Он хуже меня» 07.10, 12.40, 15.20, 19.00 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.00 Т/с «Таксистка» 08.40 Movie Box/Мама хохотала 08.55 «Добрый день, садитесь» 09.10, 19.10 «Искусство есть» 09.50 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» 12.00, 19.50 «Осторожно, модерн!» 12.30, 15.00 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.45 Х/ф «Спросить разрешение детей» 17.45 Movie Box/На флешке 20.20 Мама хохотала/На флешке 20.45 «33 квадратных метра» 21.20 Х/ф»Холостяк»

НАШЕ КИНО

09.30, 09.45 Авто и мотоспорт 10.00 Автогонки: Мировая серия Рено Франция — Обзор 10.30, 22.00 Пляжный футбол: Кубок мира 11.30, 21.00 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 12.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гран-при Хакуба HS 131 13.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гран-при Алмата HS 140 14.30, 19.00, 01.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гран-при HS 94 15.45 Футбол: Манчестер Юнайтед (Англия) - Байер Леверкузен 16.45, 00.30 Футбол: Манчестер Сити (Англия) - Бавария Мюнхен 22.45, 00.25 ALL SPORTS: Избранное по средам 22.50 Конный спорт: Новости конного спорта 22.55 ALL SPORTS 23.00, 23.30 Гольф: Европейский тур 23.45 Гольф: Гольф Клуб 23.50 Парусный спорт: регата Rolex Farr 40 Worlds 00.20 Парусный спорт: Яхт клуб

06.30, 12.30 Х/ф «Женитьба» 08.30, 14.30 Х/ф «Король Лир», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Идеальное пре ступление» 18.30, 00.30 Муз/ф «Аплодисменты, аплодисменты...» 19.55, 01.55 Х/ф «Нам не дано пре дугадать...» 20.30 Х/ф «Похищение «Савойи» 22.30 Х/ф «Мужской разговор»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00 «Экстренный вызов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «Новости 24» 08.00 «Документальный спецпроект»: «Лунная гонка» 10.00 «Смотреть всем!» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Нам и не снилось» 23.10, 01.40 Х/ф «Подземелье дра конов 3: Книга заклинаний» 00.50 Т/с «Сверхъестественное»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Планета Шина» 06.30 М/с «Черепашкининдзя» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом-2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Девичник в Вегасе» 13.00 «Универ» 13.30, 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Ре альные пацаны» 14.00 «Студия 17». 2 с. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага»

ЕВРОСПОРТ

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15 Спортивные обзоры 07.30, 21.00, 21.50 Теннис. Открытый чемпионат Китая. Женщины. День 3 16.00 Хоккей. НХЛ. Чикаго - Вашингтон 18.15, 22.50 Хоккей. КХЛ. Донбасс Автомобилист

Іменинники дня: ДАВИД, ТРОХИМ, ОЛЕКСІЙ СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщика» 09.40 «Шесть на шесть» 10.15 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» - «Шальке» 12.15, 21.00 «Trans World Sport» 13.15 Парусный спорт. Регата «Nord Stream Race» 14.15 Баскетбол. Кубок А.Я.Гомельского. Полуфинал. ЦСКА - «Панатинаикос» 16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Стяуа» - «Челси» 18.25 Шорт-трек. Этап Кубка мира в Китае. День 2-й 21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - «Галатасарай» 23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» - «Ман. Юнайтед»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.45, 17.30, 01.00 Футбол NEWS 06.15 Обзор вторника. Лига Чемпионов УЕФА 07.40, 11.00 Топ-матч 08.00 Шахтер - Арсенал. Лига Чемпионов сезон 2000 г. / 2001 г. 10.20, 14.00, 17.00, 17.55 «Ліга Чемпіонів: зворотний відлік» 11.15 Наилучшие моменты матчей. Лига Чемпионов УЕФА 13.25 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 14.55 LIVE. U-19. Шахтер - МЮ. Лига Чемпионов УЕФА 18.45 LIVE. ЦСКА - Виктория. Лига Чемпионов УЕФА 21.00, 22.35, 23.50 «Ніч Ліги Чемпіонів: головний матч» 21.40, 22.50 LIVE. Наилучшие моменты матчей. Лига Чемпионов УЕФА 01.15 Обзор среды. Лига Чемпионов УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Лиловый шар» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Наш друг Пишичитай», 3 вып. М/ф «Дет ский альбом». «Сказка про доброго носорога» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Магия», 19 с. Русские народные сказки. «Чудесный колокольчик», «Котенок» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Сын полка». 1981 г. 1 с. м/ф «Машенька и медведь» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Покахон тас» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина-балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки-чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.30 Миа и я 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Гардероб Хлои 20.20 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 11.30 М/с «Пчела Майя 3D» 07.15, 11.00 М/с «Оливия» 07.45, 21.10 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.00, 21.00 Сказка с папой 12.10 М/с «Петро и Степан» 12.20 М/с «Бернард» 12.30, 18.00 М/с «Смурфики» 13.00, 23.45 М/с «Огги и кукарачи» 13.30 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Циповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.30 Снимала мама 22.45 М/с «Время приключений»


24 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 03 жовтня ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15 Кривое зеркало 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on line 07.30 Эра бизнеса 07.35 Д/ф «Е.Весник. Все не так, как у людей», 1 -2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 16.35 Т/с «Тайна старого мос та» 10.10, 17.20 Т/с «Монте Кристо» 11.00 Хай Вам буде кольорово! 12.10, 18.50, 21.30 Деловой мир 12.25 Т/с «Освобождение» 14.40 Книга.ua 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 Украинская песня 16.10 Д/ф «Жизнь по протоколу» 18.40 Финансовая перспектива 19.10 Последнее предупреждение 19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 20.30, 21.45 Фестиваль песни в Коблево 20.55 Официальная хроника 21.40 Мир спорта 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Х/ф «Бомж», 4 с. 00.35 На слуху

ИНТЕР 05.00, 22.30 Т/с «Бездна» 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 09.10, 20.30 Т/с «Дурная кровь» 11.15, 12.20, 03.30 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.25 «Судебные дела» 14.55 «Семейный суд» 15.50 «Давай поженимся в Украине» 16.50 Т/с «Ясмин» 18.00, 04.10 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Дельта» 20.00 «Подробности» 00.40 Х/ф «Миссия невыполнима4: Протокол фантом» 02.45 Д/ф «Странное дело. Смертельная маска»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.20 Х/ф «Взбесившийся автобус» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.25 «ДжеДАИ» 10.00 «Сумасшедшее видео 12.15 «Облом UA» 13.55 Х/ф «Двойной обгон» 16.00 Д/п «Броня России. 5 серия» 16.50, 19.00 Т/с «Меч» 18.30 «Алеф - в наше время» 20.00 Т/с «Линейный отдел» 22.00 Лига Европы УЕФА. Днепр - Фиорентина. Прямая трансляция 00.00 Про Лигу Европы + обзор игрового дня 01.20 Лига Европы УЕФА. Кубань - Валенсия 03.00 Х/ф «Венчание со смертью»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.05 Новости 07.30 «Променад» 08.00 «Незабываемые путешествия» 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.20 Kids’ Time 14.30 «36, 6» 15.00 Т/с «Друзья» 15.50 Шкаф 16.50, 00.35 Т/с «Бальзаковский воз раст» 19.30 Абзац! 21.00 «Oscar Models TV Show» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Т/с «Светофор» 01.20 Т/с «Иствик»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 Т/с «Сыла. Возвращение до мой» 11.00 Х/ф «Карамель» 13.00 «Не ври мне - 4» 14.00 «Русские семейные драмы» 15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cыла. Возвращение до мой» 20.15 Т/с «1+1» чувственная ме лодрама «Любовь и наказа ние» 22.15 «Любовь без границ» 00.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай»

Сх. 06.01 Зах. 17.32 Трив. дня 12.23

СТБ

НТН

TBI

08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 14.55, 17.00 Т/с «УГРО 3» 16.45, 19.00, 01.25 «Свідок» 21.30 Т/с «Элементарно» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 9» 23.30 Т/с «Забытые» 00.30 Т/с «Закон и порядок» 01.55 «Речовий доказ»

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 07.00 Утренние круасаны 10.00 ЖИВЯком 10.30, 12.40, 15.45, 01.00, 03.30 Музыкальный автомат 11.00, 17.00 Вокруг света 12.10, 15.15 Парламентский контроль 12.20, 15.25, 19.35 Арт дозор 12.25, 15.30, 19.30 Базар_ІТ 13.00 Частные новости 13.30, 16.30, 19.00, 03.00 Особое мнение 14.00 Homo sapiens 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Зеленая лампа 04.30 Музыка для взрослых

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.00 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Разбудильник - будильник» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Пища богов» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.40 «Повелительницы тьмы» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.45 «Детская «Новая волна» 17.00 «Открытый миру» 17.15 «Энциклопедия» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Совет безопасности» 18.15 «Жить будете!» 18.30 «Живая тема» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45 «Детали. Экономика» 21.00 «Болевая точка» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Наш сад» 00.00 «И Бог создал женщину...»

ICTV 06.25, 07.35 Деловые факты 06.30 Экономический интерес 06.40 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по-украински 10.30, 16.40 Т/с «Литейный» 13.15, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.40, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.20 Х/ф «Робокоп3» 01.35 Криминальный облом

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Шоу Гарфилда» 09.00, 16.00 Т/с «Маленькие тайны» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.50 Горячие мамочки 13.55 Богиня шопинга 18.00 Любовь из будущего 19.00 Моду народу 20.00 Виталька 22.00 У ТЕТа в Интернете 22.30 Руссо туристо 23.15 Т/с «Секс и город» 00.20 Чертовки в юбках 00.45 Теория измены

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.05, 14.30 В гостях у Гордона 11.00, 16.00 М/ф 11.45 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 3 с. 13.00 Азбука здоровья 15.25 Налоговый монитор 15.35 Д/ф «Вкусы культур» 16.15, 21.35 Т/с «Спас под березами» 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Тайны прошлого» 21.00 Перекресток 21.15 102-информ 23.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 4 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес-время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 22.00 Время новостей 07.15, 08.15, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот-новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.35 Драйв-новости 08.45 Трансмиссия-новости 10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Жизнь интересна 17.35 Акцент 18.35 Лесной патруль 21.40 Время-Тайм 22.10 Реальный сектор 23.25 CRIME NEWS 00.35 В кабинетах

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.00 Т/с «Демоны» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.50, 03.05 «Прокурорская проверка» 20.00, 04.10 «Говорим и показываем» 20.55 Т/с «Москва. Три вокзала6» 22.55 «Сегодня. Итоги» 23.20 Т/с «Ментовские войны6» 01.15 Т/с «Зверобой3»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.50 Х/ф «Сегодня новый аттрак цион» 11.40, 12.35 Т/с «Уокер, техасский рейнджер» 13.30, 21.15 Т/с «Зверобой» 15.20 Х/ф «Рафферти» 19.25 Х/ф «Тайна «черных дроздов» 23.05 Х/ф «Майор Вихрь» 00.35 Х/ф «Комбаты»

27 КАНАЛ 06.00, 21.30 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.00 М/с «Оливия» 07.45, 21.10 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.30 М/с «Пчела Майя» 11.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.00 «Сказка с папой» 12.10 М/с «Петро и Степан» 12.20 М/с «Бернард» 12.30, 18.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Огги и кукарачи» 13.20 «Дочки-матери» 13.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.30 «Под напряжением» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 23.00 Телечат

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40, 14.55 «Истина где-то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 Т/с «Домработница» 14.15 «След» 15.10, 23.50 Т/с «Ясмин» 16.05 «В наше время» 17.00 Вечерние Новости 17.45, 00.40 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Разведчицы» 22.40 «1993. Осень в огне» 23.40 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Преступление будет рас крыто» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Условия контракта» 12.00 Ток-шоу «Пусть говорят» 14.45 Окончательный вердикт 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток-шоу «Говорит Украина» 19.50 Футбол. Лига Европы «Рапид» «Динамо Киев» 23.20 Т/с «Мент в законе4»

НОВЫЙ 05.30, 06.10 Teen Time 05.35 Адское свидание 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.30 Kids Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Шкаф 16.50, 00.15 Т/с «Бальзаковский воз раст» 19.00, 00.05 Репортер 19.15 Абзац! 21.00 Т/с «Последний из Магикян» 22.00 Т/с «Светофор» 01.20 Т/с «Иствик» 02.05 Т/с «Грань3» 02.50 «Служба розыска детей» 02.55, 03.50 Зона ночі 03.00 Семеренки 03.55 Хто гоїв рани козакам? 04.10 Козаччина Руїна 04.20 Там на горі січ іде

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Анатолий Папанов. Оборотная сторона славы 12.45 «Алло, адвокат!» 13.15 «Дневник для родителей» 14.00 Буран. Созвездие Волка 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.45 «Социальный статус: ваши права и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Валерий Кур, 1 ч. 20.00 Бегство из рая 21.35 Роман на съемочной площадке 22.45 Дети-экстрасенсы 00.30 Т/с «Эскорт агентство»

K1 07.30 «Мультфильмы» 10.00, 23.00, 00.50 Т/с «Все женщи ны ведьмы» 11.50, 19.00 «Орел и решка» 12.50 Т/с «Маргоша» 13.50 «Шопинг-монстры» 14.50 «Специя» 16.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Хи и Ха» 22.35 «Три сестры» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 07.50, 08.45, 12.00, 13.15 «Бабуся-антикризис» 06.40, 08.25, 12.35 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.00, 17.15 «Погода» 08.50, 19.35 Х/ф «На пляже» 10.00, 18.35 «Происхождение стиля» 10.30, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 15.55 М/ф «Привет Мартышке», «Мы с Шерлоком Холмсом» 16.50 «Не первый взгляд» 17.30 Х/ф «Борсаллино» 19.05 «Архивы истории» 20.40 «Мир цветов» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Два миссионера» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного розыска 09.45, 16.15, 00.50 Судебные дела 10.30, 16.55 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосе рия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 00.05 Телефон доверия 14.20 «Жизнь как жизнь» 15.00, 23.45 Д/с «Живое богатство Украины» 15.25 Орел и решка 17.40 Давай поженимся! 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 22.00 Т/с «Ясмин»

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

Зах. 04:07 Сх. 16:33 Остання чв. 27 вересня

06.40, 16.00 «Все буде добре!» 08.35, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 13.55 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.00, 22.40 «Зважені та щасливі - 3» 00.45 Т/с «Доктор Хаус» 01.35 Х/ф «Я шагаю по Москве»

спутниковое ТВ

2+2 06.00 М/ф 06.20 Х/ф «Взбесившийся автобус» 08.35 Про Лигу Чемпионов. Дайджест 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.25 «ДжеДАИ» 10.00 Сумасшедшее видео по-украински 12.15 «Облом UA» 13.55 Х/ф «Двойной обгон» 16.00 Д/п «Броня России». 5 серия 16.50 Т/с «Меч» 20.00 Т/с «Линейный отдел» 22.00 Лига Европы УЕФА. Днепр - Фиорентина. Прямая трансляция 00.00 Про Лигу Европы + обзор игрового дня 01.20 Лига Европы УЕФА. Кубань - Валенсия 03.00 Х/ф «Венчание со смертью»

MEGA 06.00 Пере-изобретатели 06.40 Приключения за границей 07.30, 11.00 Убийственные инстинкты 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 13.00 История мира 10.10, 05.30 В поисках приключений 12.00, 23.30 Загадки Вселенной 15.00, 18.50 Странное дело 16.00, 19.40 Громкое дело 17.00, 20.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «В космос из соцлагеря. Украденная слава» 21.40 Д/ф «Космические разведчики» 22.30 Неизвестный Китай 00.30 Мегатюрьмы Майами 02.10 Т/с «4исла» 02.50 Бандитский Киев 03.40 Мистическая Украина 04.20 Намедни 05.00 Сделано в СССР

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток-шоу 11.15 «О самом главном» 12.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 13.30, 16.10, 18.40 Вести-Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 «Особый случай» 15.00, 16.35 Т/с «Путейцы2» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Простая жизнь» 21.40 Т/с «Право на правду» 22.40 «Поединок» 00.10 «Единая Германия. За кулисами триумфа» 01.15 Х/ф «Личное дело судьи Ива новой»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Муз/ф «Аплодисменты, аплодисменты...» 07.55, 13.55 Х/ф «Нам не дано пре дугадать...» 08.30, 14.30 Х/ф «Похищение «Са войи» 10.30, 16.30 Х/ф «Мужской разго вор» 18.30, 00.30 Х/ф «Французский вальс» 20.30 Х/ф «Юность Петра», 2 с. 22.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00, 22.50 «Экстренный вызов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «Новости 24» 08.00 «Нам и не снилось» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Документальный спецпроект»: «Кто правит миром?» 21.30 «Какие люди!» 23.10, 01.40 Х/ф «Мармадюк» 00.50 «Чистая работа»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Планета Шина» 06.30 М/с «Черепашкининдзя» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом-2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Американский пирог: свадьба»

12.30, 13.00 «Универ» 13.30, 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Ре альные пацаны» 14.00 «Студия 17». 3 с. 14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Таня офи циант» 15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» «Снова бе ременна» 15.30 Х/ф «САШАТАНЯ»«Психолог» 16.00 Х/ф «САШАТАНЯ»«Долбоя щер» 16.30 Х/ф «САШАТАНЯ»«Отцовские гены» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.30 «Студия 17». 4 с. 20.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 23.30 Х/ф «Контакт»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Золушка» 09.05, 18.10 Т/с «Морской патруль 2» 09.55 «Барышня и кулинар» 10.20 М/ф «Высокая горка» 10.40, 21.10 Т/с «Атлантида» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 11.50 Приют комедиантов 13.20 М/ф «Растрепанный воробей» 13.35, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 23.40 «Понять. Простить» 15.45 Т/с «Управа» 16.10 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 16.50 М/ф «Счастливый принц» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.35 «Осторожно, мошенники!» 21.00 М/с «Волк Альберто» 22.20 Х/ф «Чекистские игры» 23.00 Д/ф «Евгений Весник. Все не как у людей» 01.30 Т/с «Генеральская внучка»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Темп» 06.40 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь». Глава седьмая: «Гос ти» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 Благотворительный концерт 11.00 «Музыка в эфире» 12.30 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь». Глава восьмая: «Па мять» 16.00, 22.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 17.00 «Человек и закон» 18.00 «Мелодии и ритмы» 18.40 Х/ф «Осенняя история», 1 с. 23.00 «Детский час» 00.10 «Посмотри-послушай» 00.40 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь». Глава шестая: «След ствие»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 05.30 Х/ф «Спросить разрешение детей» 07.10, 12.40, 15.20, 19.00 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.00 Т/с «Таксистка» 08.40 Movie Box/Мама хохотала 08.55 «Добрый день, садитесь» 09.10, 19.10 «Искусство есть» 09.50 Х/ф «Принцы воздуха» 12.00, 19.50 «Осторожно, модерн!» 12.30, 15.00 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.45 Х/ф «Бендслем» 17.45 Movie Box/На флешке 20.20 Мама хохотала/На флешке 20.45 «33 квадратных метра» 21.20 Х/ф»Идеал»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Стрельба из лука: Кубок мира 10.00, 14.00, 19.15, 00.00 Футбол: Манчестер Сити (Англия) — Бавария Мюнхен 11.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гран-при Хакуба HS 131 12.15 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гран-при Алмата - HS 140 13.00, 15.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гран-при HS 94 16.30, 20.15, 23.00, 01.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гранпри Клигенталь - HS 140 18.15 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 21.00 Боевые искусства: Суперкомбат Новые герои - GP4 22.00 Боевые искусства

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15 Спортивные обзоры 07.30, 21.00, 21.50 Теннис. Открытый чемпионат Китая. Женщины. День 4 15.55 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск) - Трактор 18.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) Локомотив 23.30 Наша рыбалка

Іменинники дня: МИХАЙЛО, КИРИЛО, ЗЕНОН, АРХИП СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 17.50 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35, 17.55 «Байки старого болельщика» 09.40 Футбол. Лига чемпионов. «Андерлехт» - «Олимпиакос» 11.40 Фрирайд. Проект «Ride the Planet - 2013». «Хибины» 12.00 Родео. «Bull Riders» 13.15 Американский футбол. Чемпионат NFL. «New Orleans» «Miami» 16.00 Баскетбол. Кубок А.Я.Гомельского. Матч за 3-е место 18.15 Теннис. Турнир ATP в Пекине. Матч дня 19.50 Футбол. Лига Европы. «Севилья» - «Фрайбург» 21.55 Футбол. Лига Европы. «Уиган» «Марибор» 00.00 Футбол. Лига Европы. «Кубань» - «Валенсия»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 20.45, 01.00 Футбол NEWS 06.15, 12.50, 16.00 Обзор среды. Лига Чемпионов УЕФА 07.40 Топ-матч 08.00 Байер - Сосьедад. Лига Чемпионов УЕФА 10.35 Наилучшие моменты матчей. Лига Чемпионов УЕФА 13.35 Шахтер - МЮ. Лига Чемпионов УЕФА 17.45 Д/с «Футбол - моя професія. Режисер трансляцій» 18.30, 00.00 «Путь в Турин» 19.50 LIVE. Рапид - Динамо (К). Лига Европы УЕФА 21.55 LIVE. Черноморец - ПСВ. Лига Европы УЕФА 01.20 Рапид - Динамо (К). Лига Европы УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Честное волшебное» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Возвраще ние блудного попугая», 1, 6 вып. м/ф «Покровапокро веньки». «Легенда о пламен ном сердце». «Так держать» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Магия». 20 с. Русские народные сказки. «В некотором царстве...» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Сын пол ка». 1981 г. 2 с. м/ф «Вася и динозавр» «Зайказазнайка» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Покахон тас» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина-балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки-чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.30 Миа и я 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Гардероб Хлои 20.20 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 11.30 М/с «Пчела Майя 3D» 07.15, 11.00 М/с «Оливия» 07.45, 21.10 М/с «Смешарики: Пин код» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.00, 21.00 Сказка с папой 12.10 М/с «Петро и Степан» 12.20 М/с «Бернард» 12.30, 18.00 М/с «Смурфики» 13.00, 23.45 М/с «Огги и кукарачи» 13.30 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Циповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.30 Снимала мама 22.45 М/с «Время приключений»


ТВПРОГРАМА 25

×èòàéòå íà ñàéò³:

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20 Новости 06.15 Кривое зеркало 07.20 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 07.45 Хочу все знать 08.20 Эксклюзивное интервью 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 16.35 Т/с «Тайна старого мос та» 10.10, 17.20 Т/с «Монте Кристо» 11.00 Хай Вам буде кольорово! 12.10, 18.45, 21.30 Деловой мир 12.25 Т/с «Освобождение» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.35 «Вера. Надежда. Любовь» 18.35 Финансовая перспектива 19.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 19.55 «Предвечерье» 21.40 Фольк-music 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.50 Х/ф «Бомж», 5 с.

ИНТЕР 05.00 Т/с «Бездна» 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 09.10 Т/с «Дурная кровь» 11.15, 12.20, 03.50 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.25 «Судебные дела» 14.55 «Семейный суд» 15.50 «Давай поженимся в Украине» 16.45 Т/с «Домработница» 18.00 Х/ф «Ванька» 20.00, 02.25 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.40 Х/ф «Дом для двоих»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.30 Х/ф «Двойной обгон» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.25 «ДжеДАИ» 10.00 «Сумасшедшее видео по-украински» 12.15 «Облом UA» 13.55 Х/ф «Первая конная» 16.55 Т/с «Меч» 19.00 Х/ф «Американбой» 21.20 «Бушидо» 23.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 01.10 Х/ф «Изпод земли» 02.50 Х/ф «Аве Мария»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Школьные истории» 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.30 Kids’ Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Шкаф 16.45, 00.40 Т/с «Бальзаковский воз раст» 19.30 «Дачные затеи» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 Т/с «Светофор» 01.25 Т/с «Иствик»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 Т/с «Сыла» 11.00 Х/ф «Карамель» 13.00 «Не ври мне - 4» 14.00 «Русские семейные драмы» 15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cыла» 20.15 «Сказочная Русь» 21.00 «Хочу в ВИАгру» 23.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 00.55 Х/ф «Дом дураков»

СТБ 06.10 Х/ф «Не могу сказать «про щай» 07.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.10, 16.00 Х/ф «Женщина желает знать»

16.35 17.35 18.35 21.40 22.10 00.35

Лесной патруль Не первый взгляд Реальный сектор Время-Тайм Особый взгляд Тема/Хроника недели

34 КАНАЛ

НТН

06.00, 12.00 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник - будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Дело моей жизни» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.20 «И Бог создал женщину...». «Женщина. Восьмое чудо света» 13.10 «И Бог создал женщину...». «Изменившая мир» 14.50 «Повелительницы тьмы». «Тень черных крыльев» 15.45 «Детская «Новая волна» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Репортерские истории» 17.45 «Приемная депутата» 18.15 «Жить будете!» 18.30 «Секреты древних красавиц» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Открытый миру» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Секретные территории» 21.50 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип-топ» 00.20 Т/с «Полнолуние»

08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Возвращение Турецкого» 12.45 Т/с «Улицы разбитых фона рей» 14.50, 17.00 Т/с «УГРО 3» 16.45, 19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 22.20 Х/ф «Маршбросок» 00.30 Х/ф «Катала» 01.55 Х/ф «Ни жив ни мертв 2»

ICTV 06.10, 07.30 Деловые факты 06.15 Экономический интерес 06.25 Т/с «Такси» 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Звезда YouTube 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по-украински 10.30, 16.40 Т/с «Литейный» 13.15, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.40, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.35 Максимум в Украине 00.00 Х/ф «Сталь» 01.55 Т/с «Погоня»

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Шоу Гарфилда» 09.00, 16.00 Т/с «Маленькие тайны» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.50 Горячие мамочки 13.55 Богиня шопинга 18.15 Моду народу 19.00 Икона стиля 20.15 Х/ф «Выкрутасы» 22.30 Руссо туристо 23.15 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.40 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 14.30 В гостях у Дмитрия Гордона 11.15 М/ф 11.45 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 4 с. 13.00 Один день с..... 15.15, 20.00 Д/ф «Тайны прошлого» 15.45 Перекресток 16.10, 21.30 Т/с «Спас под березами» 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. «Итоги» 23.00 Футбол. «Чемпионат Украины, 2 лига. «Сталь» (Днепродзержинск) - «Славутич» (Черкассы)

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 00.15 Бизнес-время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 22.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.40 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот-новости 07.45, 18.20, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курортах 08.45 Трансмиссия-новости 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.25 Спасатели 11.00 Т/с «Демоны» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.45 «Говорим и показываем» 20.40 Х/ф «Белый дом, черный дым» 22.40 «Ты суперстар. Бенефис: Юрий Айзеншпис» 00.30 Т/с «Зверобой3» 02.20 «Школа злословия» 03.10 Т/с «Морские дьяволы4»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.35 Х/ф «Смотри в оба!» 11.10, 12.05 Т/с «Уокер, техасский рейнджер» 13.00, 21.05 Т/с «Зверобой» 14.40 Х/ф «Русское чудо» 16.15 Х/ф «Русский счет» 17.40 Х/ф «Исчезновение» 19.30 Х/ф «Поезд вне расписания» 22.55 Х/ф «Комбаты»

27 КАНАЛ 06.00, 21.30 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.00 М/с «Оливия» 07.45, 21.10 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Маленькие Энштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.30 М/с «Пчела Майя» 11.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.00 «Сказка с папой» 12.10 М/с «Петро и Степан» 12.20 М/с «Бернард» 12.30, 18.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Огги и кукарачи» 13.30 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.30 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты» 20.30 М/с «Чип и Дейл» 21.00 Сказка с папой

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40, 14.55 «Истина где-то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 Т/с «Домработница» 14.15 «След» 15.10 «За и против» 16.05 «Жди меня» 17.00 Вечерние Новости 17.45 «Человек и закон» 18.55 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Вышка» 22.50 «Вечерний Ургант» 23.45 Х/ф «Драйв» 01.30 Х/ф «Валентина»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Преступление будет рас крыто» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00 Т/с «Условия контракта» 14.45 Окончательный вердикт 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток-шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Береговая охрана» 23.20 Т/с «Ментовские войны 7»

Сх. 06.03 Зах. 17.30 Трив. дня 11.27

П'ятниця, 04 жовтня 15.00 «Званый ужин» 18.00 «Вiкна-Новини» 20.00, 22.40 «Танцуют все!-6» 22.00 «Вікна-Новини» 00.10 «Куб-4» 01.50 Х/ф «Белорусский вокзал»

TBI

НОВЫЙ 05.25 «Служба розыска детей» 05.30, 06.10 Teen Time 05.35 Адское свидание 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 00.15 Погода 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.30 Kids Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Шкаф 16.45, 00.20 Т/с «Бальзаковский воз раст» 19.00, 00.10 Репортер 19.15 Абзац! 21.00 Т/с «Последний из Магикян» 22.00 Т/с «Светофор» 01.25 Т/с «Иствик» 02.10 Т/с «Грань3» 02.50, 03.50 Зона ночи 02.55 Подорож у втрачене минуле 03.25 Портрет, написаний глибиною 03.55 Моя адреса - Соловки. Тягар мовчання 04.15 POETA MAXIMUS 04.30 Зона ночі. Культура 04.35 Майстер музи 04.45 Упертий українець

ТОНИС 06.00, 13.15 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Бегство из рая 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Роман на съемочной площадке 12.45 «Социальный статус: ваши права и льготы» 14.00 Дети-экстрасенсы 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.50 «Алло, адвокат!» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Валерий Кур, 2 ч. 20.00 Подвиг Гастелло. Правда и вымысел 21.35 Любовные треугольники 22.45 Сверхчеловеки 00.30 Т/с «Эскортагентство»

K1 07.30 «Мультфильмы» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50, 19.00 «Орел и решка» 12.50, 00.50 Т/с «Маргоша» 13.50 «Шопинг-монстры» 14.50 «Специя» 16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 20.00 «КВН» 22.40 «Три сестры» 23.00 «Лямур Тужур» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 07.50, 08.45, 12.00, 13.15 «Бабуся-антикризис» 06.40, 08.25, 12.35 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.00, 17.15 «Погода» 08.50 Х/ф «На пляже» 10.00 «Все о пище» 10.30, 15.55 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 16.25 «Киноклуб «Покров»: «Достоевская девочка» 17.30 Х/ф «Два миссионера» 19.05 Х/ф «Последний из собачьего племени» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Одинокая женщина же лает познакомиться» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Вещественное доказательство 09.45, 16.15, 00.45 Судебные дела 10.30, 16.55 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосе рия» 12.20 Т/с «Однажды будет любовь» 13.05 Т/с «Милицейская академия» 13.35 Формула любви. Александр Серов 14.15 «Жизнь как жизнь» 15.00 Феерия путешествий 15.20 Шеф-повар 15.30 Орел и решка 17.40 Давай поженимся! 19.15 Д/с «Украина. Забытая история»

06.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 07.00 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 08.00, 10.30, 12.40, 15.45, 01.00, 03.30 Музыкальный автомат 09.30 Автомандры 10.00 Частные новости 11.00, 17.00 Вокруг света 12.10, 15.15 Парламентский контроль 12.20, 15.25, 19.35 Арт дозор 12.25, 15.30, 19.30 Базар_ІТ 13.00 ЖИВЯком 13.30, 16.30, 19.00, 03.00 Особое мнение 14.00 Третий звонок 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00, 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 06.30 08.15 09.00 09.25 10.00 12.15 13.55 16.55 18.00 19.00 21.20 23.00 01.10 02.50

Зах. 16.58 Сх. 05.17 Остання чв. 27 вересня

20.00 Подробности 20.30 «Шустер Live»

спутниковое ТВ

М/ф Х/ф «Двойной обгон» Про Лигу Европы. Дайджест «Новости 2+2» «ДжеДАИ» Сумасшедшее видео по-украински «Облом UA» Х/ф «Первая конная» Т/с «Меч» Т/с «Линейный отдел» Х/ф «Американбой» Бойцовская пятница. Восточные единоборства. «Бушидо» Х/ф «Орел девятого легиона» Х/ф «Изпод земли» Х/ф «Аве Мария»

MEGA 06.00 Пере-изобретатели 06.40 Приключения за границей 07.30, 11.00 Убийственные инстинкты 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 13.00 История мира 10.10, 05.30 В поисках приключений 12.00 Загадки Вселенной 15.00, 18.50 Странное дело 16.00, 19.40 Громкое дело 17.00, 20.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «Кто живет на Луне?» 21.40 Д/ф «Дуэль разведок. Россия Германия» 00.30 Покер 01.20 Гордость Украины 02.10 Т/с «4исла» 02.50 Бандитский Киев 03.40 Мистическая Украина 04.20 Намедни 05.00 Сделано в СССР

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «Вся Россия» 10.45 «1000 мелочей». Ток-шоу 11.20 «О самом главном» 12.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 13.15 Дневник Сочи, 2014 г. 13.30, 16.10, 18.40 Вести-Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 «Особый случай» 15.00, 16.35 Т/с «Путейцы2» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Х/ф «Подари мне немного теп ла» 21.40 Х/ф «Крепкий брак» 23.30 Х/ф «Дочь баяниста» 01.20 Х/ф «Прости»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Французский вальс» 08.30, 14.30 Х/ф «Юность Петра», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Бармен из «Золо того якоря» 18.30, 00.30 Х/ф «Антон Иванович сердится» 19.55, 01.55 Х/ф «Свояки» 20.30 Х/ф «В начале славных дел», 2 с. 22.50 Х/ф «О тех, кого помню и люб лю»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00 «Экстренный вызов» 07.30, 11.30, 18.00 «Новости 24» 08.00 «Документальный спецпроект»: «Кто правит миром?» 10.00 «Представьте себе» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Странное дело» 20.30 «Секретные территории» 21.30 «Смотреть всем!» 23.00 Х/ф «Девять ярдов» 00.50 Х/ф «Первобытное зло»

ТНТ1 06.00 М/с «Планета Шина» 06.30 М/с «Черепашкининдзя» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.30, 23.30 «Дом-2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Поцелуй на удачу» 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ» 13.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 14.00 «Студия 17», 4 с. 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.00 «Comedy Woman» 20.00 «Камеди Клаб в Юрмале», 6 с. 21.00 «Comedy Баттл. Без границ», 20 с. 22.00 «ХБ», 15 с. 23.55 Х/ф «Убить миссис Тингл»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05 М/ф «Тигренок в чайнике» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Золушка» 09.05 Т/с «Морской патруль 2» 09.55 «Приглашает Борис Ноткин» 10.20 М/ф «Сармико» 10.40 Т/с «Атлантида» 11.30, 14.30, 17.30, 22.40 События 11.50 «АБВГДейка» 12.15 Х/ф «Русалочка» 13.35, 00.35 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 23.40 «Понять. Простить» 15.45 Т/с «Управа» 16.10 Д/ф «Евгений Весник. Все не как у людей» 16.50 М/ф «Золотой цыпленок» 18.10, 00.10 «Тайны нашего кино. «Усатый нянь» 18.40 «Спешите видеть!» 19.10 «Право голоса» 20.20 Т/с «Курортный роман» 23.05 Д/ф «Инна Чурикова. Божья печать» 01.25 Д/ф «Самоцветы. Фабрика звезд Юрия Маликова»

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь». Глава восьмая «Па мять» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00, 16.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 11.00 «Человек и закон» 12.00 «Мелодии и ритмы» 12.40 Х/ф «Осенняя история», 1 с. 17.00 Д/ф «Ближний круг Андрея Кончаловского» 17.50 «Утренняя почта» 18.30 Х/ф «Осенняя история», 2 с. 21.00 «Колба времени» 22.00 «Кинопанорама» 23.00 «Элита страны Советов» 00.00 «Темп» 00.35 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь». Глава седьмая «Гости»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 05.30 Х/ф «Холостяк» 07.10, 12.40, 15.20, 19.00 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.00 Т/с «Таксистка» 08.40 Movie Box/Мама хохотала 08.55 «Добрый день, садитесь» 09.10, 19.10 «Искусство есть» 09.50 Х/ф «Человеккадиллак» 12.00, 19.50 «Осторожно, модерн!» 12.30, 15.00 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.45 Х/ф «Шары гнева» 17.45 Movie Box/На флешке 20.20 Мама хохотала/На флешке 20.45 «33 квадратных метра» 21.20 Х/ф»Жизнь как катастрофа»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Летний Гран-при Клигенталь HS 140 10.30, 00.45 Снукер: Европейский тур 22.30 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 23.30 Авто и мотоспорт 23.45 Боулинг: США

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15 Спортивные обзоры 07.30 Теннис. Открытый чемпионат Китая. Женщины. Четвертьфиналы 15.30 Хоккей. КХЛ. Донбасс - Автомобилист 17.30, 22.50 Теннис. Открытый чемпионат Китая. Женщины. Четвертьфинал 19.30 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск) - Трактор 21.50 Этот безумный спорт

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщика» 09.40 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» - «Лацио» 11.40 Фрирайд. Проект «Ride the

Іменинники дня: АНДРІЙ, КІНДРАТ, ДМИТРО Planet - 2013». Южные Альпы. «Белая вода» 12.00 «На все времена». Легкая атлетика. Чемпионат мира - 1987 г. в Риме 13.30 «На все времена». «Музыка венского льда» 14.20 Футбол. Лига Европы. «Бордо» «Маккаби» (Тель-Авив) 16.10 Баскетбол. Кубок А.Я.Гомельского. Финал 18.30, 01.30 «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» 19.00 Теннис. Турнир ATP в Пекине. Четвертьфинал 21.00 Футбол. Лига Европы. «Рапид» «Динамо» (Киев) 22.50 Американский футбол. Чемпионат NFL. «New Orleans» - «Miami»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 00.15 Футбол NEWS 06.15 Чемпионат Италии. Обзор тура 06.55 Чемпионат Испании. Обзор тура 08.00 Черноморец - ПСВ. Лига Европы УЕФА 10.30, 00.35 Шахтер - МЮ. Лига Чемпионов УЕФА 12.30 Рапид - Динамо (К). Лига Европы УЕФА 14.30 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 16.00, 19.00, 21.30 Футбол LIVE 16.55 LIVE. Александрия - Нива (Т). Чемпионат Украины. FAVBET. Лига 1 19.25 LIVE. Таврия - Ворскла. Чемпионат Украины 22.00 Чемпионат Италии. Предисловие к туру 23.00 Чемпионат Испании. Предисловие к туру 23.35 Futbol Mundial

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Маленький беглец» 03.45, 09.45, 15.45 М/с «Возвраще ние блудного попугая» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Магия», 21 с. Русские народные сказ ки, «Как грибы с горохом вое вали» м/ф «Новичок» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Там, на не ведомых дорожках...», 1982 г. м/ф «Буквы из ящика ради ста» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Покахон тас» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина-балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки-чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.30 Миа и я 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Гардероб Хлои 20.20 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 11.30 М/с «Пчела Майя 3D» 07.15, 11.00 М/с «Оливия» 07.45, 21.10 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.00, 21.00 Сказка с папой 12.10 М/с «Петро и Степан» 12.20 М/с «Бернард» 12.30, 18.00 М/с «Смурфики» 13.00, 23.45 М/с «Огги и кукарачи» 13.30 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Циповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.30 Снимала мама 22.45 М/с «Время приключений»


26 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 06.20 08.15 08.30 09.00 09.10 09.40 10.05 10.35 11.30 12.30 14.15 14.40 16.45

Итоги Концерт Г.Кричевского Олимпийский вызов Барышня и кулинар Жизнь на равных Православный вестник Кто в доме хозяин? Не верь худому повару В гостях у Д.Гордона Театральные сезоны Кривое зеркало Золотой гусь Фестиваль песни в Коблево Концертная программа к Дню учителя 18.25 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. «Шахтер» (Донецк) - «Арсенал» (Киев) 19.25 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 20.35 Слово регионам 20.45 Кабмин: событие недели 20.55 Мегалот 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Без цензуры 21.55 Украинская песня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.10 Концерт М.Поплавского 01.45 Хит-парад

ИНТЕР 06.05 «Шустер Live» 10.00, 00.30 Д/ф «Кличко. Украинская мечта» 11.00 Х/ф «Ванька» 12.55 Х/ф «Ася» 14.55 «Международный фестиваль юмора «Юрмала» 16.50 Т/с «Брак по завещанию3» 20.00 «Подробности» 20.30 «В. Кличко - А. Поветкин. Бокс на Интере» 01.15 Т/с «Кремень» 04.20 Д/с «Следствие вели... »

9 КАНАЛ 06.00 07.00 10.00 10.50 11.00 18.00 20.15 23.00

Мультфильмы Х/ф «Первая конная» Новости 9 канала Культурное меню Т/с «Я телохранитель» Х/ф «Скорость» Х/ф «Умри, но не сейчас» Х/ф «Универсальный солдат 4» 01.30 Х/ф «Планета динозавров» 02.55 Х/ф «В той области небес»

11 КАНАЛ 06.25, 07.20 Кухня для двоих 08.10 МясорУПка 09.00 «Мой малыш» 09.30 «Променад» 10.00 «Перевоплощение» 10.40 «Просто собака» 11.00 «Интересное кино» 11.30 «Дачные затеи» 12.00 Рыжие 13.00 Найди Крайнего 14.15 Взрослые, как дети 15.20 Т/с «Воронины» 18.00 М/Ф «Валл-И» 20.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 22.40 Х/ф «Убить Билла» 00.50 Х/ф «Помутнение»

1+1 08.00 09.00 10.00 10.05 11.10 12.45 14.15 15.50 16.30 18.30 19.30 20.00 22.10 00.05 01.50

«Светская жизнь» «Кто там?» М/ф «Энгри бердс» «Мир наизнанку - 2: Индия» «Четыре свадьбы - 1» «Операция «Красота» «Меняю жену - 5» «Сказочная Русь» «Хочу в ВИАгру» «Рассмеши комика - 4» «ТСН» Х/ф «Люди в черном» Х/ф «Люди в черном2» Х/ф «Время ведьм» Х/ф «Очень опасная штучка»

СТБ 06.30 Х/ф «Варвара краса длинная коса» 08.00 «Караоке на Майдане» 09.00 «Едим дома» 10.40 «Зважені та щасливі - 3» 15.10 «Танцуют все!-6» 19.00 «Х-Фактор - 4» 21.45 Х/ф «Москва слезам не верит» 00.50 «Детектор лжи - 4» 01.55 Х/ф «Вам и не снилось»

34 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.45 «Детали»

«Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Ты сможешь!» «Здравствуй, это Я!» «Наш сад» «Медикус» «Тип-топ» «С легким паром!» «Люди» «Вне игры» Т/с «Завещание Ленина» «Военная тайна» «Живая тема» «Седмица» «Respect» «Смотреть всем!» «Детали. Итоги дня» Т/с «Таксистка» «Территория заблуждений» Т/с «Секретные поручения»

06.05 06.35 08.30 09.40 10.20 11.25 11.45 12.05 12.30 18.45 19.00 20.00 22.00 00.00 01.55

Козырная жизнь Т/с «Морские дьяволы» Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос За рулем НепуТевая страна Наша Russia Т/с «Небо в огне» Факты. Вечер Чрезвычайные новости Х/ф «Судья Дредд» Х/ф «Судья Дредд 3D» Х/ф «Вавилон н.э.» Х/ф «10 000 лет до н.э»

07.10 07.35 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 11.00 12.40 14.05 15.55 17.55 20.00 22.00 23.00

М/с «Эскимоска» Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Фиксики» М/ф «Незнайка на Луне» Осторожно, дети! М/ф «Диномама» Х/ф «Джордж из джунглей» Х/ф «Выкрутасы» Виталька Южное Бутово Т/с «Американская история ужасов: Лечебница»

ICTV

TET

09.10 Мотор 09.35 Укравтоконтинент 10.35 Новинометр 11.10 Трансмиссия 11.35 Автопилот-тест 11.45, 23.35 История успеха 12.35 Интелект.ua 13.10 Драйв 13.35 Вперед, на Олимп! 14.35 Игра судьбы 15.35 Кино с Яниной Соколовой 16.35 Арсенал 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.35 Машина времени 20.35 Кабинеты 21.10, 00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку 22.00 Экспаты 22.35 Мастер-класс с Натальей Фицич

НТН 08.00 11.30 12.00 13.00 13.40 14.10 18.00 19.00 23.00 23.25 01.10

Т/с «Возвращение Турецкого» «Речовий доказ» «Главный свидетель» «Случайный свидетель» «Правда жизни. Профессиональные байки спасателей» Т/с «Дальнобойщики» «Легенды шансона» Т/с «Тайны следствия 9» «Тайны криминального мира». Громоотвод Т/с «Криминалисты» Т/с «Закон и порядок»

ТОНИС 06.00 Х/ф «Калина красная» 07.35 «Будь в курсе!» 08.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 08.25, 18.55, 21.00 «Погода» 09.00 Подвиг Гастелло. Правда и вымысел 10.00 «Светские хроники» 10.55 Х/ф «Страх высоты» 13.30 За семь морей 14.00 Сверхчеловеки 15.00 Д/с «Дикая Аравия» 16.00, 00.15 Д/с «Рожденные убивать» 16.50 «Ронин с Дмитрием Выдриным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.15 «Цивилизация іncognta» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Генералы 20.00 Промышленная революция 21.05 Тихие зори Бориса Васильева 22.05 Х/ф «Сердца мужчин»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.00 Х/ф «В поисках капитана Гран та» 19.10 Х/ф «Десять негритят» 21.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»

27 КАНАЛ 06.00, 21.30 Снимала мама 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30, 11.00 М/с «Оливия» 07.45 М/с «Бернард» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.20 «Невзрослые новости» 09.45 Арт аттак 10.05 Университет неделя 10.15, 13.00 М/ф 11.30 М/с «Пчела Майя» 11.45, 18.00 М/с «Смурфики» 12.10 Ералаш 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 М/с «Черный плащ» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТМ 06.45 «Играй, гармонь любимая!» 07.30 «Смешарики. Новые приключения» 07.55 «Умницы и умники» 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! Королевна!!!» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.25 «Ледниковый период» 15.35 Т/с «Робинзон» 17.00 Вечерние Новости 17.15 «Робинзон». Продолжение 18.05 «Угадай мелодию» 18.40 «Минута славы» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.10 Х/ф «Ширлимырли» 00.55 Х/ф «От зимы до зимы»

КАНАЛ «УКРАИНА» 10 îêòÿáðÿ è 24 îêòÿáðÿ

НОВЫЙ 04.55 М/с «Рога и копыта» 06.25, 07.20 Кухня для двоих 08.10 МясорУПка 09.10 Уральские пельмени 10.50 Шурочка 12.00 Рыжие 13.00 Найди Крайнего 14.15 Взрослые, как дети 15.20 Т/с «Воронины» 18.00 М/ф «ВаллИ» 20.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 22.40 Х/ф «Убить Билла» 00.50 Х/ф «Помутнение» 02.40, 03.30, 04.25 Зона ночі 02.45 Українці - Надія 03.35 Моя адреса - Соловки. Навіщо перекладати Вергілія 03.55 Червона Земля (Terra Vermelha) 04.30 Моя адреса - Соловки. Не вдарте жінку навіть квіткою 04.50, 05.35 Зона ночі. Культура 04.55 Легендарне парі 05.05 Софія - дитя кохання 05.20 Таємниця кохання. Олександрія

НТВМИР

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ

спутниковое ТВ

07.00, 09.00, 12.00 «Сегодня» 07.20 Смотр 07.55 Главная дорога 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.30 «Я худею» 13.35 Александр Журбин. Мелодии на память 14.15 «Возвращение Мухтара-2». 16.15 «Наши» 17.05 Следствие вели... 18.00 «Центральное телевидение» 18.50 Т/с «Карпов» 20.45 «Остров» 22.15 Ты не поверишь! 23.10 «ДНК» 00.05 Т/с «Еще не вечер» 02.00 «Егор 360» 02.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 03.00 Т/с «Морские дьяволы4»

06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 17.00 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги» 08.45, 14.35 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.05 Новости Кривого Рога 10.15 «Этому ребенку нужна семья» 10.30 В гостях у Дмитрия Гордона 11.30 Д/ф «Тайны прошлого» 12.00 По ту сторону поля 12.30 Футбол. «Чемпионат Украины, 2 лига. «Сталь» (Днепродзержинск) - «Славутич» (Черкассы)» 14.10 Волшебное закулисье 14.45 Х/ф «Рокнролл для прин цесс», 1 с. 16.00 Стендап 16.30 Страна талантов 17.30 Круглый стол 18.30 «Oscar Models TV show» 19.00 102-информ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с... 21.00 Dance-мастер 21.20 Х/ф «Я Вам больше не верю» 23.15 Музыка 23.45 Школьные истории 00.40 Х/ф «Сохранить город» 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 18.10, 00.00 Местное время 06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20 Время спорта 06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20 Тема/Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Время новостей 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15 Бизнес-время 07.35 180 градусов 08.35 Не первый взгляд

Сх. 06.04 Зах. 17.27 Трив. дня 11.23

Субота, 05 жовтня 07.00 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.10 12.30 13.00 15.30 17.10 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 23.20 01.00

06.10, 01.50 Т/с «Береговая охрана» 07.00, 19.00 События 07.10 Х/ф «Лжец, лжец» 08.55, 09.20 Т/с «Интерны» 11.00 1 за 100 часов 12.00, 15.00 Т/с «Условия контрак та2» 16.25, 19.20 Т/с «Третья мировая» 21.20 Х/ф «45 секунд» 23.25 Х/ф «Леший2»

K1 07.30 «Мультфильмы» 09.00 М/с «Розовая пантера и дру зья» 10.25 М/ф «Рога и копыта» 12.10 Х/ф «Ведьмыблизняшки» 14.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 15.50 «Безумная свадьба» 16.45 «Специя» 17.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 19.35 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Поцелуйчик»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компании» 08.05 «Не первый взгляд» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05, 10.40, 13.25 «Загородный дом» 10.45, 12.30 «Бабуся-антикризис» 10.55 «Магия природы» 11.20 «Сад, огород» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.35 М/ф «Ну, погоди!», «Чебу рашка» 15.55 «Киноклуб «Покров»: «Учитель покаяния», 1 с. 17.00 Т/с «Приключения молодого Индианы Джонса», 5 с. «Путь к просветлению» 18.35 Х/ф «Последний из собачьего племени» 19.35 Х/ф «Одинокая женщина же лает познакомиться» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Глупая привычка» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 09.30 Смарт-шоу 10.00 Д/с «Украина. Забытая история» 10.45, 22.20 Летняя кухня 11.30 Х/ф «Свои дети» 13.05 Х/ф «Букет мимозы и другие цветы» 14.15 Х/ф «Отец» 15.35 Х/ф «Наследница Ники» 16.55, 00.00 Легенды уголовного розыска 17.25, 00.30 Агенты влияния 18.10 Х/ф «Встречная полоса», 1, 2 с. 20.00 Подробности 20.30 Х/ф «Встречная полоса», 3, 4 с. 23.05 Бокс. Макс Бурсак - Принц Аррон

TBI 06.00 «Сегодня» 07.00 Homo sapiens

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

Зах. 17.25 Сх. 06.28 Новий міс. 02.34

08.00, 01.00, 04.00 Музыкальный автомат 09.00, 16.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 10.00, 17.00 Вокруг света 11.00, 19.30 Частные новости 11.30, 19.00 Автомандры 12.00 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба» 14.00 Знак восклицания 15.00, 23.00 Музыка для взрослых 18.00 ЖИВЯком 18.30 World Stories. Международные корреспонденты 20.00 Х/ф «Отвязные каникулы» 22.00, 02.00 Третий звонок 00.00 Программа «Ч/Б»

2+2 06.00 07.00 11.00 18.00 20.15 23.00

М/ф Х/ф «Первая конная» Т/с «Я телохранитель» Х/ф «Скорость» Х/ф «Умри, но не сейчас» Х/ф «Универсальный солдат 4» 01.30 Х/ф «Планета динозавров» 02.55 Х/ф «В той области небес»

MEGA 06.00 07.30 09.00 11.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 01.00 03.00 03.30 04.20

Д/ф «Лунная гонка» Враг в вашем доме Приключения за границей Top Gear Неизвестный Китай В поисках истины Странное дело Д/ф «Битва за воду» Современные чудеса Мафия: история Бонанно Смарт-шоу Мистическая Украина Намедни

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 Х/ф «Дочь баяниста» 06.25, 07.15 Х/ф «Крепкий брак» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 08.30 М/ф 08.45 «Планета собак» 09.15 «Субботник» 10.10, 13.20 Вести-Москва 10.25 «Городок» 10.55 М/ф «Маша и медведь» 11.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен», 1 с. 13.35 «Честный детектив» 14.10 «Танковый биатлон» 15.15 Х/ф «Подари мне немного тепла» 17.05, 02.55 Х/ф «Судьба Марии» 19.00 Вести в субботу 19.45 «Танцы со Звездами». Сезон 2013 г. 23.10 Х/ф «Любовь на два полюса» 01.00 Х/ф «Клинч»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Антон Иванович сердится» 07.55, 13.55 Х/ф «Свояки» 08.30, 14.30 Х/ф «В начале славных дел», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 18.30, 00.30 Х/ф «Таможня» 19.55 «Плюс кино» 20.30 Муз/ф «Руанская дева по про звищу Пышка» 22.30 Х/ф «ВолгаВолга» 01.55 Х/ф «Переход товарища Чка лова через Северный полюс»

REN TV 08.15 «100 процентов» 08.45 «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 11.30 «Новости 24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.00, 17.30 «Представьте себе» 18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 19.00 Концерт Михаила Задорнова 21.00 Т/с «NEXT» 00.50 Х/ф «Супертеща для неудач ника»

ТНТ1 06.00 Т/с «Счастливы вместе» 06.40 М/с «Слагтерра» 07.05 М/с «Бен 10» 07.30 М/с «СканТуГоу» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом-2» 09.00 «Два с половиной повара». Программа 09.30 «Про декор». Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 «Дурнушек.net» Программа 11.30 «Битва экстрасенсов» 13.00 «Comedy Woman» 14.00 «Камеди Клаб в Юрмале». 5 с. 15.00 «Comedy Баттл. Без границ». 19 с. 16.00 «STAND UP», 1 с. 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 19.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ ский камень» 23.30 Х/ф «Оправданная жесто кость»

Іменинники дня: МАКАР, ІОНА, ФЕДІР TVCI

06.00 Х/ф «Учитель» 07.40 М/с «Робин Гуд» 08.25 «АБВГДейка» 08.55, 19.10 «Тайны нашего кино. «По семейным обстоятельствам» 09.20 Д/ф «Инна Чурикова. Божья печать» 10.00 «Русский вопрос» 10.40, 16.30 Д/с «Анималия» 11.30, 17.20, 00.45 События 11.45 «Сто вопросов взрослому» 12.20, 23.00 Х/ф «Доживем до поне дельника» 14.00 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 14.15 Т/с «Курортный роман» 17.35 Т/с «Александровский сад 2» 19.35 «Открой мне дверь». Концерт группы «Руки Вверх!» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Елена Коренева в программе «Жена. История любви» 01.00 Д/ф «Тайны двойников»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Мелодии и ритмы» 06.40 Х/ф «Осенняя история», 1 с. 08.00, 14.00 «ВРЕМЯ» 09.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 11.00 Д/ф «Ближний круг Андрея Кончаловского» 11.50 «Утренняя почта» 12.30 Х/ф «Осенняя история», 2 с. 15.00 «Колба времени» 16.00 «Кинопанорама» 17.00 «Было ВРЕМЯ» 18.00 «Международный конкурс близнецов» 19.40 «Билет в первый ряд» 21.00 Х/ф «Никудышная» 22.30 «Автограф по субботам» 23.00 «Музыка в эфире» 00.30 Т/ф «Такая короткая долгая жизнь». Глава восьмая: «Па мять»

ГУМОР 05.00, 10.50 «33 квадратных метра» 06.00, 12.20, 19.00 «Осторожно, модерн!» 06.30 «Бодрое утро» 07.00, 07.35, 08.30, 12.35, 15.15, 18.45 «Минутка для ребенка» 07.25 Movie Box/Мама хохотала 08.00, 15.00, 18.30 «Добрый день, садитесь» 08.15, 15.50 «Звездные посиделки» 09.00 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» 11.25, 18.00 «Искусство есть» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Диско» 19.35 «Мама хохотала» 20.15 Хи-хи-хит-парад/Sketch Box 20.45 Х/ф «Муравьи под юбкой»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.30, 00.45 Снукер: Европейский тур 22.45, 23.45 Боевые искусства

XSPORT 07.00, 21.00 Бокс. Флойд Мейвезер Сауль Альварес 09.00 Этот безумный спорт 10.00 Теннис. Открытый чемпионат Китая. Женщины. Полуфиналы 14.00 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск) - Трактор 15.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) Спартак 18.20 Церемония передачи огня организаторам ОИ- 2014 г. в Сочи 19.20 Теннис. Открытый чемпионат Китая. Женщины. Полуфинал

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.25 Новости 09.15, 18.40 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 18.45 «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» 10.10 Фрирайд. Проект «Ride the Planet - 2012». Зима 11.15 «Обратный отсчет» 13.30 Парусный спорт. Регата «Nord Stream Race» 14.25 «На все времена». Хоккей. Чемпионат мира- 1967 г. в Вене. СССР - Канада 16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мен.) - «Боруссия» (Дор.) 19.20 Шахматы. Суперфинал чемпионата России в Нижнем Новгороде 19.55 Регбилиг. Европейская Суперлига. Финал

22.00 Теннис. Турнир ATP в Пекине. Полуфинал. 00.00 Шорт-трек. Этап Кубка мира в Корее

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 12.35, 16.45, 21.45, 01.00 Футбол NEWS 06.15 Чемпионат Италии. Предисловие к туру 06.45 Futbol Mundial 07.20 Чемпионат Испании. Предисловие к туру 08.00 Таврия - Ворскла. Чемпионат Украины 10.25 «Один на один с Гамулой». Д. Михайленко 11.30 Чемпионат Англии. Предисловие к туру 12.00, 12.55, 15.30, 18.00, 20.30 Футбол LIVE 13.25 LIVE. Говерла - Заря. Чемпионат Украины 15.55 LIVE. Металлург (З) - Карпаты. Чемпионат Украины 18.25 LIVE. Шахтер - Арсенал. Чемпионат Украины 20.55 LIVE. Леванте - Реал. Чемпионат Испании 22.55 LIVE. Барселона - Вальядолид. Чемпионат Испании 01.25 Говерла - Арсенал. Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Веселые истории» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Возвраще ние блудного попугая», 3, 6 вып., М/ф «Легенды перуанс ких индейцев» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Магия». 22 с. Русские народные сказки. «Волшебная птица», «Как прекрасно светит сегодня луна», «Бегемотик» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Все дело в брате». 1976 г. м/ф «Бедоку ры», «Все для всех» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Покахон тас» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина-балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки-чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20, 16.00 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.30 Шоу Даффи Дака 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Гардероб Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.30 Миа и я 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 11.30 М/с «Пчела Майя 3D» 07.15, 11.00 М/с «Оливия» 07.45 М/с «Бернард» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт-Атак 10.05 Учимся рисовать 11.45, 18.00 М/с «Смурфики» 12.10 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Циповиль» 19.00 М/с «Черный плащ» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00, 23.45 М/с «Огги и кукарачи» 21.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 21.30 Снимала мама 22.45 Д/ф «Время приключений»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 27

×èòàéòå íà ñàéò³:

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 06 жовтня ТВ УТ1 06.05 Мир православия 06.35 Кривое зеркало 07.05 Барышня и кулинар 07.30, 23.55 «Жена» 09.05 Шеф-повар страны 09.55 Околица 10.30 Путешествуй по свету с Ю.Акуниной 10.55 Ближе к народу 11.25 Как Ваше здоровье? 12.15 Шаг к звездам 13.05 Честь имею пригласить 13.55 Золотой гусь 14.20 В гостях у Д.Гордона 15.10 Караоке для взрослых 16.05 Деловой мир. Неделя 16.40 Концерт памяти М.Воронина 19.20, 21.55 К 30-летию дуэта «Свитязь». Концертная программа 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Олимпийский вызов 01.20 Итоги недели

ИНТЕР 05.45 «В. Кличко - А. Поветкин. Бокс на Интере» 09.25 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Орел и Решка. Назад в СССР» 11.00 «Осенняя кухня» 12.00 Х/ф «Самая красивая» 14.40 Т/с «Брак по завещанию3: Танцы на углях» 20.00, 04.05 «Подробности недели с Е. Киселевым» 21.30 Т/с «Кремень2» 01.45 Д/ф «Исповедь палача»

9 КАНАЛ 06.00 08.00 10.00 11.00 11.30 11.45 13.00 13.40 16.25 16.50 19.15 21.30 23.15 01.30

Мультфильмы «Маски-шоу» «Днепр-футбол» «Алеф - в наше время» «Вояж» Т/с «Охотники за древностя ми» Т/с «Приключения Мерлина» Х/ф «Умри, но не сейчас» Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. - 2013 г. ЧУ 12 Тур. Динамо - Металлург Д ЧУ 12 Тур. Днепр - Металлист «Профутбол» Х/ф «Скорость» Х/ф «Они среди нас»

11 КАНАЛ 06.45 07.45 08.00 09.25 09.45 10.10 10.30 10.55 11.20 11.45 12.55 14.20 15.25 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50 22.30 22.45 00.40

Кухня для двоих Церковь Христова Уральские пельмени Тележурнал «Пассаж» «Открывай!» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «Дачные затеи» Пой, если сможешь Мачо не плачут Безумный автостоп М/Ф «Валл-И» «Oscar Models TV Show» «Вечерний разговор» «36, 6» «Проте» «Явления природы» «Новости недели» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Персона» «Про кино» Х/ф «Парк Юрского периода» Х/ф «Запутанная история»

1+1 07.50 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото-Забава» 10.00 «Воскресенье с Кварталом --2» 11.00 «Смакуем» 11.40 Х/ф «Люди в черном» 13.45 Х/ф «Люди в черном2» 15.30 «Большой пекарский турнир» 17.15, 20.15 Х/ф «Легенды о Круге» 19.30 «ТСН» 22.15 «Светская жизнь» 23.20 Что? Где? Когда? 00.25 Х/ф «Кровавый судья»

СТБ 06.05 07.20 09.05 10.15 11.15 15.55 19.00 21.00 22.15 00.10

М/ф Х/ф «Вам и не снилось» «Едим дома» «Караоке на Майдані» «МастерШеф - 3» «Х-Фактор - 4» «Битва экстрасенсов» «Один за всех» Х/ф «Любовь на два полюса» Х/ф «Не могу сказать «про щай»

34 КАНАЛ 06.20 М/ф 06.45 «Детали»

07.15 07.45 08.40 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 10.50

«Погляд» «Секреты древних красавиц» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «По закону чести с Иваном Ступаком» 11.00 «Особенности местной рыбалки» 11.30 «Автотема» 12.00 «Respect» 12.30 «Седмица» 13.00 «Чудо возможно» 13.15, 01.50 Т/с «Завещание Лени на» 15.40 «Секретные территории» 16.30 «Спецпроект». «Роковая любовь» 18.10 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.10 «100 процентов» 19.40 «Тип-топ» 20.30 Информационное обозрение «PostSсriptum» 21.00 Т/с «Таксистка» 23.15 «Всемирный обман». «Прирожденные аферисты» 00.05 «Всемирный обман». «Индустрия денег» 01.00 «Всемирный обман». «Продавцы воздуха»

ICTV 06.10 07.15 08.10 08.30 09.10 11.00 11.30 12.10 12.35 15.05 17.05 18.45 19.55 20.40 21.00 22.25 00.20

Світанок Квартирный вопрос Анекдоты по-украински Дача Х/ф «Первый удар» Козырная жизнь Максимум в Украине Такси Х/ф «Разрушитель» Х/ф «Судья Дредд» Х/ф «Вавилон н.э.» Факты недели Наша Russia НепуТевая страна Главная программа Х/ф «Судья Дредд 3D» Х/ф «10 000 лет до н.э»

07.25 07.35 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 10.55 12.45 14.45 15.45 16.45 18.00 20.00 22.00 23.00

М/с «Эскимоска» Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Фиксики» М/ф «Диномама» Х/ф Одна за всех Моду народу Икона стиля Остановитесь, я влюбилась! Виталька Южное Бутово Т/с «Американская история ужасов: Лечебница»

TET

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10, 09.30, 12.45, 14.45 М/ф 06.30 Фабрика идей 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45 Путешествия кота Финика 09.00 Стендап 09.45 Круглый стол 10.45 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Рокнролл для прин цесс», 1 с. 13.00 «Хозяин на земле. «Владимир Корсун» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Магия природы» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне» 15.15 Х/ф «Рокнролл для прин цесс», 2 с. 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.35 Х/ф «Я Вам больше не верю» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с А. Шипко 20.15 Днепропетровщина презентует 20.45 Истории с Бородой 21.15 Х/ф «Пена» 22.45 Музыка 23.15 Концерт «Школьные истории» 00.10 Х/ф «СЭР»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 18.40, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.10 Бизнес-время 06.45, 00.00 Местное время 06.55, 10.50, 11.50, 13.50, 14.50, 19.20, 20.20 Тема/Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Время новостей 07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20 Время спорта 07.35 180 градусов 08.35 Феерия путешествий 09.10 Пространство идей 09.35 Окно в Америку

10.15 11.15 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.10 19.35 20.35 21.00 21.40 22.00 22.35 23.35 00.35

Здоровые истории Трансмиссия-тест Технопарк Жизнь интересна Мотор Игра судьбы Машина времени Фактор Безопасности Новости Киевщины Окно в Европу Большая политика Дорогие депутаты Итоги недели Время-Тайм Территория закона Кино с Яниной Соколовой Миграционный сектор Укравтоконтинент

НТН 06.30 09.20 11.30 12.00 13.00 14.00 15.05 19.00 22.45 23.45

Х/ф «Днепровский рубеж» Х/ф «Маршбросок» «Легенды уголовного розыска» «Агенты влияния» «Жестокий спорт». Бокс «Телеклиника Доктора Болена» Т/с «Тайны следствия 9» Т/с «Белые волки» «Крутые 90-е» Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.30 Х/ф «Ни жив ни мертв 2»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Превед Кросавчег» 07.50 Их нравы 08.25 «Первая передача» 09.20 Едим дома! 09.55 «Чудо техники» 10.25 Дачный ответ 11.25 Золотая пыль 12.25 Т/с «Глухарь» 17.00 «Очная ставка» 18.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 18.50 «Карпов. Пятницкий. - Послесловие» 19.45 Х/ф «Кома» 23.25 «Враги народа» 00.15 Т/с «Еще не вечер». «За все заплачено» 02.10 «Луч Света» 02.40 Чрезвычайное происшествие 03.20 «Кремлевские дети» 04.15 «Дикий Мир. Экспедиция Тимофея Баженова»

ENTER 05.45 10.15 12.55 15.30

Советские мультфильмы Х/ф «Жили три холостяка» Х/ф «Десять негритят» Х/ф «В поисках капитана Гран та» 00.40 Х/ф «Застава Ильича (Мне двадцать лет)»

27 КАНАЛ 06.00, 21.30 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя» 07.15 М/с «Оливия» 07.45 М/с «Бернард» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт аттак 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 12.00 «Новости DW» 12.30 «Дочки-матери» 13.00 М/ф 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Смурфики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 07.00 «Армейский магазин» 07.35 «Смешарики. Пин-код» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.30 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.15 «Свадебный переполох» 12.10 Х/ф «Неподдающиеся» 13.50 «Муслим Магомаев. Сердце на снегу» 16.50 «Ледниковый период» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 «ДОстояние РЕспублики: Давид Тухманов» 23.15 Х/ф «Тегеран43»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.50 События 07.10 Т/с «Третья мировая» 09.00 Мир на вкус 10.00, 11.00 Тайны звезд 12.00 Т/с «Преступление будет рас крыто» 14.00 Т/с «Условия контракта2» 18.00 Кто достоин большего? 19.00 События недели 20.00 Как две капли 23.00 Т/с «Интерны» 23.30 Великий футбол 01.15 Т/с «Ментовские войны 7»

Сх. 06.06 Зах. 17.25 Трив. дня 11.19

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.40 06.45 07.45 08.00 09.25 11.10 12.55 14.20 15.25 17.40 20.05

М/с «Рога и копыта» Кухня для двоих Церковь Христова Уральские пельмени М/ф «Сезон охоты» Пой, если сможешь Мачо не плачут Безумный автостоп М/ф «ВаллИ» Х/ф «Парк Юрского периода» Х/ф «Парк Юрского перио да2» 22.45 Х/ф «Парк Юрского перио да3» 00.40 Х/ф «Запутанная история» 02.35, 03.30 Зона ночі 02.40 Загублений рай 03.35 Вище неба 04.05 Сонячна людина 04.15 Врятований любов’ю 04.30, 05.20 Зона ночі Культура 04.35 Бистроплинний сон

ТОНИС 06.00 Х/ф «Страх высоты» 07.35, 20.15 «Кумиры» 07.50, 20.00 «Цивилизация іncognta» 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 «Генералы» 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.15 Х/ф «Калина красная» 13.45 За семь морей 15.00 Д/с «Дикая Аравия» 16.00, 00.30 Д/с «Рожденные убивать» 16.50 Д/с «Самобытные культуры» 17.50 «Такова спортивная жизнь. Валерий Гончаров» 18.30 «Мир за неделю» 19.00 Генералы 20.40 «Светские хроники» 21.10 Гадание. 12 способов узнать судьбу 22.15 Х/ф «Ловитор»

K1 07.30 08.20 10.10 12.00 13.45 16.40 18.40

«Мультфильмы» М/ф «Рога и копыта» Х/ф «Ведьмыблизняшки» Т/с «Моя прекрасная няня» «КВН» «Вечерний квартал» Х/ф «Гарри Поттер и Философ ский камень» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Школа Рока»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компании» 08.05 «Не первый взгляд» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05, 10.40, 13.25 «Загородный дом» 10.45, 12.30 «Бабуся-антикризис» 10.55 «Магия природы» 11.20 «Сад, огород» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.35 М/ф «Ну, погоди!», «БабаЯга против» 15.55 «Киноклуб «Покров»: «Учитель покаяния», 2 с. 17.00 Т/с «Приключения молодого Индианы Джонса», 6 с. «Ве сенние каникулы» 18.35 Х/ф «Последний из собачьего племени» 19.30 Х/ф «Глупая привычка» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Сплошные неприятнос ти» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 08.10 Х/ф «Наследница Ники» 09.30 Школа доктора Комаровского 10.10 Все для мамы 10.45 Орел и решка. Назад в СССР 11.30 Х/ф «Встречная полоса» 15.00, 21.30 Х/ф «Рагин» 16.35 Х/ф «Свои дети» 18.05, 23.50 Легенды уголовного розыска 18.40 Х/ф «Отец» 20.00 Подробности недели с Евгением Киселевым 23.05 Д/с «Украина. Забытая история» 00.20 Феерия путешествий 00.45 Д/ф «Отцы и дети. «Черная слава»

TBI 06.00, 08.00, 01.00, 04.00 Музыкальный автомат 07.00 Музыка для взрослых 09.00, 16.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 10.00 Вокруг света

10.30 ЖИВЯком 11.00 Частные новости 11.30, 18.30 Aрт City 12.00 Х/ф «Отвязные каникулы» 14.00 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 15.00 Homo sapiens 17.00 Третий звонок 18.00 World Stories. Международные корреспонденты 19.00, 23.00 Откровенно с Виталием Портниковым 20.00 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба» 22.00, 02.00 Зеленая лампа 00.00 Знак восклицания

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Маски-шоу» 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.00 Т/с «Приключения Мерлина» 13.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16.25 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. - 2013 г. 16.50 ЧУ 12 Тур. Динамо - Металлург Д 19.15 ЧУ 12 Тур. Днепр - Металлист 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «Скорость» 01.30 Х/ф «Они среди нас» 02.55 Х/ф «Четыре листа фанеры»

MEGA 06.00 07.30 09.00 11.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 01.00 03.00 03.30 04.20

Зах. 17.56 Сх. 07.41 Новий міс. 05 жовтня

Д/ф «Битва за воду» Враг в вашем доме Формула-1 Top Gear Неизвестный Китай В поисках приключений Д/ф «Дуэль разведок. Россия Германия» Д/ф «Лунная гонка» Современные чудеса Мафия: история Бонанно Смартшоу Мистическая Украина Намедни

РТР «ПЛАНЕТА» 04.45 Х/ф «Повезет в любви» 07.55 «Сам себе режиссер» 08.40 «Утренняя почта» 09.20 Вести-Москва 10.00, 13.00 Вести 10.15 Смехопанорама 10.45 «В мире животных» 11.20 М/ф «Маша и медведь» 11.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен», 2 с. 13.20 Х/ф «Деревенская история» 17.10 «Смеяться разрешается» 19.00 Вести недели 20.30 «Наш выход!» 22.15 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 00.00 Х/ф «Мама напрокат» 01.50 Х/ф «Влюблен и безоружен» 03.35 «Комната смеха» 04.20 «Городок»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Таможня» 07.55 «Плюс кино» 08.30, 14.30 Муз/ф «Руанская дева по прозвищу Пышка» 10.30, 16.30 Х/ф «ВолгаВолга» 13.55 Х/ф «Переход товарища Чка лова через Северный полюс» 18.30, 00.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте» 20.30 Х/ф «2 билета на дневной се анс» 22.30 Х/ф «Печкилавочки»

REN TV 06.00 Х/ф «Супертеща для неудачни ка» 07.50 Т/с «NEXT» 11.40 Т/с «NEXT2» 22.15 «Репортерские истории» 22.45 «Неделя с Марианной Максимовской» 23.50 «Смотреть всем!» 01.20 Х/ф «Белый слон»

ТНТ1 06.00 Т/с «Счастливы вместе» 06.35 М/с «Слагтерра» 07.00 «Первая Национальная лотерея» 07.20 М/с «Черепашкининдзя» 07.50 «Спортлото 5 из 49». Лотерея 07.55 «Спортлото +» Лотерея 08.00, 22.00, 23.00 «Дом-2» 09.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». Кулинарное шоу 09.30 «Фитнес». Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 Х/ф «САШАТАНЯ» «Самый бо гатый внук» 11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Ремонт» 12.00 «Перезагрузка». Программа 13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ ский камень» 16.00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно мов» 17.50 «Камеди Клаб. Лучшее» 18.30 «ТНТ. MIX», 28 с. 19.00 «Битва экстрасенсов» 20.30 «STAND UP», 3 с. 21.30 «Наша Russia» 23.30 Х/ф «Сириана»

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.40 15.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.20

Х/ф «Осенняя история», 2 с. «ВРЕМЯ» «Колба времени» «Кинопанорама» «Было ВРЕМЯ» «Международный конкурс близнецов» «Билет в первый ряд» Х/ф «Никудышная» «Автограф по субботам» Т/ф «Волшебный фонарь» «Рожденные в СССР» «Мюнхгаузен-клуб» «После спектакля» «Программа «А»

ГУМОР 05.00, 10.50 «33 квадратных метра» 06.00, 12.20, 19.00 «Осторожно, модерн!» 06.30 «Бодрое утро» 07.00, 07.35, 08.30, 12.35, 15.15, 18.45 «Минутка для ребенка» 07.25 Movie Box/Мама хохотала 08.00, 15.00, 18.30 «Добрый день, садитесь» 08.15, 15.50 «Звездные посиделки» 09.00 Х/ф «Бендслем» 11.25, 18.00 «Искусство есть» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Принцы воздуха» 19.35 «Мама хохотала» 20.15 Хи-хи-хит-парад/Sketch Box 20.45 Х/ф «Завтрак на Плутоне»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 18.15, 21.00 Снукер: Европейский тур 12.30, 14.00 Автогонки: Кубок Европы в классе Туринг 13.00, 20.00 Супербайк: Чемпионат мира 14.30 Суперспорт: Чемпионат мира 15.30 Автогонки: Auto GP 16.30, 01.15 Велоспорт: Тур Ломбардии 23.00 Бокс 01.00 Мотоспорт

XSPORT 08.00, 23.00 Бокс. Мигель Котто - Делвин Родригес 09.00 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) Спартак 11.00 Теннис. Открытый чемпионат Китая. Женщины. Полуфинал 12.30, 13.00 Новости 12.50 Спортивные обзоры 13.20 Стендовая стрельба. Кубок мира. Лима. Обзор 13.50, 19.00 Хоккей. КХЛ. Автомобилист - Донбасс 16.30, 21.00 Теннис. Открытый чемпионат Китая. Женщины. Финал

СПОРТ 09.00, 13.15, 16.10, 01.40 Новости 09.15, 01.55 «Связь времен» 09.20, 13.30 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 20.25 Шахматы. Суперфинал чемпионата России в Нижнем Новгороде 10.15 «Из архива НТВ-Плюс». «Самый сильный человек» на Багамских островах. Финал 11.15 Регбилиг. Австралийская лига. Grand Final 13.45, 21.00 «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» 14.15 «На все времена». Хоккей. Чем-

Іменинники дня: АНДРІЙ, ПЕТРО, ІВАН

TVCI 06.00 «Музыкальная история» 07.20 М/ф «Золотая антилопа» 07.50 Х/ф «Русалочка» 09.05 «Православная энциклопедия» 09.35 Х/ф «Чекистские игры» 10.15 «Барышня и кулинар» 10.40, 16.40 Д/с «Анималия» 11.30, 00.50 События 11.45 «Грузчики» из МУРа» 12.10 «Смех с доставкой на дом» 12.45 Х/ф «Разные судьбы» 14.25 Д/ф «Однострастники» 15.05 Московская неделя 15.35 «Приглашает Борис Ноткин» 16.00 «Хроники московского быта. Последний полет» 17.35 Т/с «Александровский сад 2» 19.10 Д/ф «Самоцветы. Фабрика звезд Юрия Маликова» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Т/с «Генеральская внучка» 01.05 «Тайны нашего кино. «Спортлото-82» 01.30 Д/ф «Как приручить голод»

16.25 18.25 21.40 23.40

пионат мира- 1967 г. в Вене. СССР - ЧССР Футбол. Чемпионат Германии. «Нюрнберг» - «Гамбург» Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Айнтрахт» (Фр.) Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Фиорентина» Теннис. Турнир ATP в Пекине. Финал

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.20, 18.20, 19.45, 00.35 Футбол NEWS 06.15 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 07.20 Futbol Mundial 08.00 Шахтер - Арсенал. Чемпионат Украины 10.20 Д/ф «Кубок мира - 2010: СМИ в центре внимания» 11.55, 00.00 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 12.30 Мир Премьер Лиг 12.55 LIVE. Атлетико - Сельта. Чемпионат Испании 15.00, 15.35, 18.00, 18.35, 21.05 Футбол LIVE 15.55 LIVE. Севастополь - Ильичевец. Чемпионат Украины 18.55 LIVE. Черноморец - Волынь. Чемпионат Украины 21.20 «Великий футбол» 22.55 LIVE. Марсель - ПСЖ. Чемпионат Франции 00.55 Севастополь - Ильичевец. Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Утро попу гая Кеши» м/ф «Волшебная палочка» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Магия», 23 с. Русские народные сказки. «Чудомельница», м/ф «Вол чок» «Хитрая ворона» 05.00, 11.00, 17.00 Сказки народов мира. «Лапландские сказки» м/ ф «Праздник» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Покахон тас» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина-балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки-чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Шоу Даффи Дака 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.30 Миа и я 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.10 Усолапокот 18.40 Гардероб Хлои 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 11.30 М/с «Пчела Майя 3D» 07.15, 11.00 М/с «Оливия» 07.45 М/с «Бернард» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт Атак 10.05 Учимся рисовать 11.45, 18.00 М/с «Смурфики» 12.10 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Циповиль» 19.00 М/с «Черный плащ» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00, 23.45 М/с «Огги и кукарачи» 21.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 21.30 Снимала мама 22.45 Д/ф «Время приключений»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com


28 ОГОЛОШЕННЯ ○

ко Л.В.) викликає в судове засідання відпо відача Фабриченка Олега Григоровича по справі за позовом Орлова Анатолія Єгоро вича про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житловим при міщенням, внаслідок того, що тривалий час була відсутня. Останнє місце проживання відповідача: вул. Миру, 1/2, с. Карабинівка, Дніпропетровська область. Судове засідан ня призначено на 07 жовтня 2013 р. о 13.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровсь ка, 135, каб. 203. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимога ми ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області, розташований за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Пет ровського, 47, викликає у судове засідання в якості відповідача Длужневську Валенти ну Василівну по цивільній справі за позо вом Длужневської Надії Антонівни до Длуж невської Валентини Василівни, третя осо ба, що не заявляє самостійних вимог, Дер жавна міграційна служба України в Дніпро петровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням. Судове засі дання відбудеться 02.10.2013 року о 10.00. Суддя Петрюк Т.М., зал судових за сідань 3. Останнє відоме місце реєстрації відповідача Длужневської Валентини Ва силівни: сел. Дніпровське Верхньодніп ровського району Дніпропетровської об ласті, вул. Мирна, 17. У випадку неявки відповідача Длужневської Валентини Ва силівни у судове засідання справа буде розглянута без її участі та по справі буде постановлено заочне рішення.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 30 вересня 2013 року о 10 год. 30 хв. відбудеться розгляд цивіль ної справи за позовом Міцкевича Дмитра Юрійовича до Треска Костянтина Олександ ровича про стягнення боргу за розпискою. У судове засідання викликається відповідач Треско Костянтин Олександрович, який меш кає: м. Кривий Ріг, вул. Рязанова, 19/8. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки у судове засідання відповідача слухання справи відбудеться за його відсутності. Адреса суду: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, каб. 302.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Божен

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Дніпропетровський районний суд Дніпро петровської області (суддя Озерянська Ж.М.) по цивільній справі № 2175/3418/13 за позовом Сендецької З.П. до фізичної осо би підприємця Єршова І.Ю. про захист прав споживачів викликає у судове засідання в якості відповідача Єршова Івана Юрійовича на 10 жовтня 2013 року о 09 год. 30 хв. Су дове засідання буде проходити за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровсь кий район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 5. Просимо на даний час з’явитись до суду особисто або направити свого представ ника. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а пред ставникам належно оформлені довіреності. Покровський районний суд Дніпропет ровської області викликає Кривогуза Анд рія Григоровича у судове засідання як відпо відача по справі за позовом Служби у спра вах дітей Покровської райдержадміністрації в інтересах неповнолітньої Кривогуз Аліни Андріївни про позбавлення батьківських прав, яка призначена до розгляду на 28.10.2013 року о 09 год 30 хв. та відбудеть ся у приміщенні суду за адресою: смт По кровське Покровського району Дніпропет ровської області, вул. Карла Маркса, 134. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матері алів справи. Суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Пустовар О.С. Кіровський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє Бобильову Оксану Ми колаївну, що судом у судовому засіданні о 12.00 01 жовтня 2013 р. буде розглядатись цивільна справа № 203/2687/13ц за позов ною заявою Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Надра» до Гад жиєвої Світлани Петрівни, Гаджиєва Мубарі за Масима огли, Бобильової Оксани Миколаїв ни про стягнення заборгованості за кредит ним договором (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровсь ка, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розг ляді цивільної справи особисто або напра вити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення. У провадженні Криничанського районно го суду знаходиться цивільна справа № 2/ 178/338/13, 178/1052/13ц за позовом ПАТ «Дніпропетровськгаз» в особі ДУЕГГ ПАТ «Дніпропетровськгаз» до Ватрала Федора Фе доровича про стягнення збитків, завданих незаконним споживанням природного газу. Судовий розгляд призначено на 09 жовтня 2013 року о 09.00 у приміщенні Криничансь кого районного суду Дніпропетровської об ласті за адресою: вул. Виконкомівська, 17, с. Кринички, Криничанський район, Дніпропет ровська область. Явка учасника процесу обо в’язкова. У разі неявки справа розглядати меться без його присутності.

Інформація про тарифи на електроенергію ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на жовтень 2013 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на жовтень 2013 р. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на IV квартал 2013 р. (постанова НKРЕ від 13.06.2013 №686)

1 клас

%

2,42

2 клас

%

8,31

коп/кВтгод

75,074

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на жовтень 2013 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

1 клас

коп/кВтгод

81,110

2 клас

коп/кВтгод

103,240

Єдині роздрібні тарифи на е/е (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 20.09.2013 № 1264)

Величина показника

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами і доповненнями)

1 клас

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями)

Період часу

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

32,444 121,665

2 клас

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

41,296 154,860

1 клас

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

28,389 82,732 136,265

2 клас

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

36,134 105,305 173,443

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

у межах зон доби (з 18.00 до 6.00)

1 клас

коп/кВтгод

20,278

2 клас

коп/кВтгод

25,810

1 клас

коп/кВтгод

81,11

2 клас

коп/кВтгод

103,240

в інші години доби

Величина показника

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕ від 23.04.2012 р. № 497 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою НКРЕ від 13.09.2012 р. № 1183). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. Директор з фінансів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

О. П. Франків

Кіровський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє Вінерта Олега Геннадій овича, що судом у судовому засіданні о 10.00 04 жовтня 2013 р. буде розглядатись цивіль на справа № 203/2981/13ц за позовною за явою Вінерта Павла Олеговича до Вінерта Олега Геннадійовича про стягнення аліментів (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’я витись у зазначений час у Кіровський ра йонний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкі на, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду сво го представника з належно оформленою до віреністю. У разі неявки справу буде розгля нуто за вашої відсутності з ухваленням за очного рішення. Викликається Смиш Зоя Семенівна до Дов гинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8, як відповідач до зали суду на слухання ци вільної справи № 211/1354/13ц за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Криворізьких міських електричних мереж до Смиш Зої Се менівни про відшкодування заборгованості за спожиту, але необліковану електричну енергію, внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення, яке відбудеться 30 вересня 2013 року о 10 год. 45 хв. У разі неявки ци вільна справа № 211/1354/13ц буде роз глянута за вашої відсутності з постановлен ням заочного рішення. Викликається Збарацький Анатолій Дмит рович до Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Боро дича, 3, каб. 8, як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи № 211/1339/13ц за позовом Публічного акціонерного товари ства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Кри ворізьких міських електричних мереж до Зба рацького Анатолія Дмитровича про відшко дування заборгованості за спожиту, але нео бліковану електричну енергію, внаслідок по рушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення за ак том від 09.02.2010 року, яке відбудеться 30 вересня 2013 року о 10 год. 30 хв., та на слу хання цивільної справи № 211/3425/13ц за позовом Публічного акціонерного товари ства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Криво різьких міських електричних мереж до Зба рацького Анатолія Дмитровича про відшко дування заборгованості за спожиту, але не обліковану електричну енергію, внаслідок по рушення споживачем Правил користування

електричною енергією для населення за ак том від 03.06.2010 року, яке відбудеться 30 вересня 2013 року о 10.00. У разі неявки цивільні справи № 211/1339/13ц та № 211/ 3425/13ц будуть розглянуті за вашої відсут ності з постановленням заочного рішення. Олексієнко Ірині Іванівні з’явитись у су дове засідання 21 жовтня 2013 року о 10 год. 30 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/6642/13ц, 2/ 199/2564/13 за позовом Іщенка Павла Пав ловича до Олексієнко Ірини Іванівни, третя особа АмурНижньодніпровський районний відділ у м. Дніпропетровську Головного уп равління Державної міграційної служби Ук раїни в Дніпропетровській області, про знан ня особи такою, що втратила право на корис туванням житловим приміщенням. У разі не явки відповідача у судове засідання спра ва буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановле но заочне рішення. Коршунова Юлія Володимирівна викли кається до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області на 11.00 14.10.2013 року, розташованого за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73, зал суду 2, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Лабецької Наталії Олександрівни до Коршунової Юлії Володимирівни про визнан ня особи такою, що втратила право на корис тування житловим приміщенням. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 28.10.2013 року о 09.00 в залі судових засідань 208 за адресою: вул. Невська, 3, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Джепко Яни Ва леріївни до Чугунова Романа Олександрови ча про розірвання шлюбу. Явка відповідача Чугунова Романа Олександровича обов’язко ва, з наданням раніше неподаних доказів. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ними про причини неявки суд вирішить спра ву з винесенням заочного рішення. Жовтневий районний суд повідомляє, що о 15.00 10 жовтня 2013 року в залі 307 Жовт невого районного суду м. Кривого Рогу, роз ташованого за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, відбудеться розгляд справи за позовом Лі Ірини Олексіївни до Буда Во лодимира Васильовича, треті особи на боці позивача Лі Ілона Олександрівна, Лі Алєн Олександрович, третя особа Відділ грома дянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Жовтневого РВ КМУ УМВС України у Дніпро петровській області, про виключення майна зі спільного сумісного майна подружжя та визнання права особистої приватної влас ності на 1/3 частину квартири, зняття з реє страції та усунення перешкод у користуванні особистою власністю. Явка відповідача Буда Володимира Васильовича обов’язкова. У разі його неявки судом буде постановлено на роз гляд питання про заочний розгляд справи за відсутності відповідача. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська викликає Рогозу Віталія Віталійови ча як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/2461/13 за позо вом Бертова Валерія Миколайовича до Ро гози Віталія Віталійовича про стягнення бор гу за договором позики, яке відбудеться 11 жовтня 2013 року о 09 год. 30 хв. у при міщенні суду за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Коробова, 6, каб. 219. Жовтневий районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє Ізместьєва Руслана Юр ійовича, що судом у судовому засіданні в залі суду 19 о 10 год. 20 хв. 27 вересня 2013 року буде розглядатись цивільна справа № 201/ 9759/13ц за позовом Ізместьєвої Марини Юріївни до Ізместьєва Руслана Юрійовича про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщенням. У разі неявки Ізместьєва Р.Ю. у судове засі дання зазначену справу буде розглянуто в за очному порядку (суддя Черновськой Г.В.). Викликаються Сімонович Лариса Володи мирівна, Сімонович Аліна Володимирівна, Сімонович Давид Володимирович як відпо відачі до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Дядюшкіної Ірини Мико лаївни до Сімонович Аліни Володимирівни, Сімоновича Давида Володимировича, третя особа Криворізька філія Універсальної то варної біржі «Нерухомість Н», про визнання договору купівліпродажу дійсним, яке відбудеться 07 жовтня 2013 року о 09 год. 30 хв. у примішенні Довгинцівського район ного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровсь кої області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з постановленням заочного рішення. У провадженні Красногвардійського рай онного суду м. Дніпропетровська знаходить ся цивільна справа № 204/4658/13ц, 2204/ 1916/13 за позовом Виконавчого комітету Красногвардійської районної у місті Дніпро петровську ради до Мажари Миколи Несто ровича, треті особи Комунальне підприєм ство «Житлове господарство Красногвар дійського району» Дніпропетровської міської ради, Державна міграційна служба Красно гвардійського РВ ДМУ УВС України в Дніпро петровській області, Закупа Євген Валерійо вич, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням та зняття з реєстрації. Відповідач Ма

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

жара Микола Несторович викликається у су дове засідання на 04 жовтня 2013 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійсь кого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Мажа ри Миколи Несторовича справу буде розгля нуто за його відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпро петровська (м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марк са, 57, каб. 309) викликає Уделова Олексія Ростиславовича у судове засідання на 10.10.2013 року о 09.00 в якості відповіда ча по цивільній справі за позовом Черкасо вої Т.І. до Уделова О.Р. про стягнення алі ментів. 3 опублікуванням цього оголошення відповідач Уделов Олексій Ростиславович вважається належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудряв цева Т.О. Криворізький районний суд Дніпропет ровської області повідомляє, що 10 жовтня 2013 року о 08 год. 30 хв. відбудеться судо ве засідання по цивільній справі за позо вом Синельник Олени Петрівни до Скринні ка Сергія Петровича про визнання особи та кою, що втратила право на користування житловим приміщенням. У цьому зв’язку Криворізький районний суд Дніпропетровсь кої області просить з’явитись у судове засі дання відповідача по справі Скринніка Сер гія Петровича, 11.11.1971 р.н., о 08 год. 30 хв. 10 жовтня 2013 року за адресою: м. Кри вий Ріг, пр. Миру, 5а, каб. 9. У випадку вашої неявки цивільна справа буде розглядатись за вашої відсутності з постановленням заочно го рішення. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська викликає Юрченка Миколу Михайло вича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2205/1371/13 за позов ною заявою Івлєва Андрія Євгенійовича до Пелагіна Юрія Володимировича та Юрченка Миколи Михайловича про визнання право чину удаваним, визнання договорів позики дійсним та недійсним, яке відбудеться 07 жовтня 2013 року о 14 год. 15 хв. у при міщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпро петровськ, вул. Коробова, 6, каб. 224. На слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК Ук раїни. Покровський районний суд Дніпропет ровської області викликає Гаврилюка Євге нія Вікторовича у судове засідання як відпо відача по справі за позовом Муравйової Людмили Вікторівни про позбавлення бать ківських прав, яке призначено до розгляду на 21 жовтня 2013 року о 09.00 та відбудеть ся у приміщенні суду за адресою: смт По кровське Покровського району Дніпропет ровської області, вул. Карла Маркса, 134. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матері алів справи. Суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Пустовар О.С. Баглійським районним судом м. Дніпро дзержинська 01 жовтня 2013 року об 11.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Кредитної спілки «Християнська Фортеця» до Голобородька Олега Юрійовича, Токового Во лодимира Михайловича, Горової Ольги Мико лаївни про стягнення боргу за договором по зики та сплату відсотків за прострочення грошового забов’язання. У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої відсутності. Судове засідання відбу деться під головуванням судді Подобєд О.К. у приміщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Товстик Л.Г., Товстик П.І. викликаються в якості відповідачів по цивільній справі № 175/2604/13ц за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровсь ких районних електричних мереж до Товстик Людмили Григорівни, Товстика Павла Івано вича про відшкодування шкоди у відкрите судове засідання, яке відбудеться 28.10.2013 р. о 10.00 у приміщенні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області (каб. 8, вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, Дніпропетровський район, Дніпропетровсь ка область). Кузнєцов В.О. викликається в якості відповідача по цивільній справі № 175/ 2601/13ц за позовом ПАТ «ДРЕМ Дніпро обленерго» в особі Дніпропетровських рай онних електричних мереж до Кузнєцова Во лодимира Олексійовича про відшкодуван ня шкоди у відкрите судове засідання, яке відбудеться 28.10.2013 р. об 11.00 у при міщенні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області (каб. 8, вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, Дніпропет ровський район, Дніпропетровська об ласть). Бабушкінський районний суд м. Дніпропет ровська (м. Дніпропетровськ, пр. Карла Мар кса, 57, каб. 309) викликає Халявку Олександ ра Петровича у судове засідання 22.10.2013 року о 13.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом Зленко Г.А. до Халявки О.П. про стягнення коштів. З опуб лікуванням цього оголошення відповідач Халявка Олександр Петрович вважається на лежно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О.

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає у судо ве засідання в якості відповідача Максим чук Людмилу Іванівну, 26 серпня 1973 р.н., по цивільній справі № 191/3646/13ц за по зовом Максимчук Алли Іванівни до Максим чук Людмили Іванівни, третя особа Орган опіки та піклування Синельниківського міськвиконкому, про позбавлення батьківсь ких прав та стягнення аліментів. Судове зас ідання відбудеться 18.10.2013 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Синельниківського міськрайонного суду за адресою: м. Синель никове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відпов ідача у судове засідання без поважних при чин справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних по справі доказів. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає у судо ве засідання в якості відповідача Самойлен ка Андрія Івановича, 27 лютого 1981 р.н., по цивільній справі № 191/3717/13ц за позо вом Полікевич Наталії Іванівни до Самойлен ка Андрія Івановича про стягнення аліментів на утримання дитини. Судове засідання відбудеться 10.10.2013 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Синельниківського міськрайон ного суду за адресою: м. Синельникове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідача у судо ве засідання без поважних причин справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 17.10.2013 року о 13.00 в залі судових засідань 208 за адресою: вул. Невська, 3, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Фадєєвої Тетя ни Іванівни до Фадєєва Юрія Григоровича, третя особа ЖБК «Домобудівельник2», про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Явка відповідача Фадєєва Юрія Григоровича обо в’язкова, з наданням раніше неподаних до казів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та непові домлення ним про причини неявки суд вирі шить справу з винесенням заочного рішен ня. Баглійським районним судом м. Дніпрод зержинська 01 жовтня 2013 року об 11.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Горової Ольги Миколаївни до Голобородька Олега Юрійовича про стягнення аліментів. У разі неявки відповідача справу буде розгля нуто за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді Подобєд О.К. у приміщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровсь кої області за адресою: м. Дніпродзер жинськ, пр. Конституції, 64. Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає у судо ве засідання Шевцову Анну Вікторівну, 29.01.1991 р.н., останнє відоме місце про живання та місце реєстрації якої: Дніпропет ровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кімівська, 54, кв. 8, як відповідача по цивільній справі за позовом Шевцової В.В. до Шевцової А.В. про усунення порушень прав власника та зняття з реєстрації. Судове засідання відбудеться 07 жовтня 2013 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 2, суддя Соловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпові дач Шевцова А.В. вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі не явки справа буде розглянута за її відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє Антипова Юрія Мико лайовича, що судом у судовому засіданні о 08 год. 40 хв. 30 вересня 2013 р. буде роз глядатись цивільна справа № 203/2796/13ц за позовною заявою ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Антипова Юрія Миколайовича про стяг нення заборгованості за кредитним догово ром (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Кіровський ра йонний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкі на, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформле ною довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухвален ням заочного рішення. Кіровський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє Тахтеріна Вадима Яко вича, що судом у судовому засіданні об 11 год. 40 хв. 01 жовтня 2013 р. буде розгляда тись цивільна справа № 203/3068/13ц за позовною заявою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» до Тахтеріна Вадима Яковича, третя особа Авілкіна Яна Іванівна, про стягнення стра хового відшкодування в порядку регресу (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’я витись у зазначений час у Кіровський ра йонний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкі на, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду сво го представника з належно оформленою до віреністю. У разі неявки справу буде роз глянуто за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення. Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає у судо ве засідання Лєщенко Тамару Василівну, ос таннє відоме місце реєстрації за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Наливайка, 15/4, як відповідача по справі за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленер го» в особі Криворізьких міських електрич них мереж до Лєщенко Тамари Василівни про


ОГОЛОШЕННЯ 29

×èòàéòå íà ñàéò³:

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

відшкодування заборгованості за спожиту, але необліковану електричну енергію. Судо ве засідання відбудеться 01 жовтня 2013 року о 09 год. 15 хв. за адресою: Дніпропет ровська область, м. Кривий Ріг, вул. Груні Ро манової, 6а, каб. 9, суддя Мазуренко В.В. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб лікування оголошення в пресі відповідач Лєщенко Тамара Василівна вважається по відомленою про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки справа буде розглянута за її відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 03 жовтня 2013 року о 09.00 в залі судових засідань 305 за адре сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» до Кабаченка Олександра Володимировича, Шадріна Юрія Германовича, Данилової Тетя ни Іванівни, Шишко Людмили Яківни про відшкодування заборгованості за спожиту, але необліковану електроенергію. Явка відповідачів Кабаченка Олександра Володи мировича, Шадріна Юрія Германовича, Дани лової Тетяни Іванівни, Шишко Людмили Яківни обов’язкова з наданням раніше не поданих доказів. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ними про причини неявки суд розгляне справу з винесенням заочного рішення за їхньої відсутності. Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає у судо ве засідання Поліщук Тамару Олексіївну, ос таннє відоме місце реєстрації за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кімівська, 41/2, як відповідача по справі за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Криворізьких міських електричних ме реж до Поліщук Тамари Олексіївни про відшкодування заборгованості за спожиту, але необліковану електричну енергію. Судо ве засідання відбудеться 01 жовтня 2013 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 9, суддя Мазуренко В.В. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Поліщук Та мара Олексіївна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі не явки справа буде розглянута за її відсутності. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає Огинську Валентину Степанівну та Огинсько го Леоніда Леонідовича, 1988 р.н., 07.10.2013 року о 16.00 (каб. 24) по справі за № 211/5315/13ц за позовом Кривошеї Алли Григорівни до Огинської Валентини Степанівни, Огинського Леоніда Леонідови ча про визнання договору купівліпродажу дійсним. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Євдокимову Інну Юріївну у судове засідання як відповідача по справі за позо вом Меджлум'яна Джанібека Єрвандовича до Євдокимової Інни Юріївни про стягнення боргу та договором позики, яке відбудеться 17.10.2013 року о 09 год. 15 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, зал 2. У разі неявки справа буде розглянута за відсут ності відповідача.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 13.08.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/4100/13ц за позовом Матвієн ко Тетяни Олександрівни, Матвієнко Ірини Олександрівни, Матвієнка Михайла Олексан дровича, 3я особа КП «ЖЕО № 45», про ви знання особи такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги Матвієнко Тетяни Олександрівни, Матвієнко Ірини Олександрівни, Матвієнка Михайла Олександровича. З повним текстом відпові

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

дач Матвієнко Олександр Федорович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Криво го Рогу за адресою: 50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 3. АмурНижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 03 лип ня 2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2/199/2186/13 за по зовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Кордіної Тетя ни Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким позовні вимоги позивача задоволені і стягнуто з Кордіної Те тяни Іванівни на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» суму заборгованості за кредит ним договором № 014/138380/3173/73 від 17 жовтня 2007 року у розмірі 1454220 грн. 79 коп., а також понесені витрати по справі у розмірі 3441 грн. оо коп., а всього 1457661,79 (один мільйон чотириста п’ятде сят сім тисяч шістсот шістдесят одна) грн. 79 коп. АмурНижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 01 лип ня 2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 199/4284/13ц за по зовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Петрушко Люд мили Михайлівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором, яким позовні вимоги позивача задоволені і стягнуто з Пет рушко Людмили Михайлівни на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» суму заборгова ності за кредитним договором № 014/ 109578/3177/74 від 29.08.2006 року у розмірі 113416 (сто тринадцять тисяч чоти риста шістнадцять) грн. 28 коп., а також по несені витрати по справі у розмірі 114550 (сто чотирнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) грн. 44 коп. Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська 25 червня 2012 року в за очному порядку було розглянуто цивільну справу № 2419/1702/12, 419/3076/12 за позовною заявою Публічного акціонерно го товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Ізанова Фархада Алігушад огли про стяг нення заборгованості. Позовні вимоги Пуб лічного акціонерного товариства «Райф файзен Банк Аваль» до Ізанова Фархада Алі гушад огли про стягнення заборгованості за кредитним договором були задоволені. Стягти з Ізанова Фархада Алігушад огли, 18.02.1962 р.н., на користь Публічного ак ціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» заборгованість за кредитним дого вором № 014/131163/3174/82 від 06 черв ня 2007 року у сумі 84642 (вісімдесят чо тири тисячі шістсот сорок дві) грн. 19 коп., судові витрати 966 (дев’ятсот шістдесят шість) грн. 42 коп., а всього – 85609 (вісімдесят п’ять тисяч шістсот дев’ять) грн. 19 коп. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 20 верес ня 2013 року судом винесено заочне рішен ня по цивільній справі № 204/2631/13ц, 2/204/1366/13 за позовом Публічного ак ціонерного товариства «АльфаБанк» до Полтавця Олексія Леонідовича, Полтавець Ганни Павлівни, Давидова Андрія Валенти новича про стягнення заборгованості, яким позов задоволено: стягнуто солідарно з Полтавця Олексія Леонідовича (ідентифі каційний номер 2713701854), Полтавець Ганни Павлівни (ідентифікаційний номер 3014905122), Давидова Андрія Валентино вича (ідентифікаційний номер 2849113532) на користь Публічного акціонерного това риства «АльфаБанк», 01025, м.Київ, вули ця Десятинна, 4/6, п/р № 37398000000002, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, забор гованість у розмірі 1122941 (один мільйон сто двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок одна) грн. 03 коп., з яких: 836708 (вісімсот тридцять шість тисяч сімсот вісім) грн. 26 коп. заборгованість за кредитом; 236368

Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі м. Дніпропетровська оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: / начальника юридичного відділу. Вимоги до кандидатів: Стаж роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше п’яти років. У конкурсі можуть брати участь громадяни України з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямком юрист. Повинен знати основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, володіти державною мовою. Документи приймаються протягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ім. В.І.Леніна, 17, офіс 731, кімната 3. За довідками про умови конкурсу та додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за тел. 7265731.

(двісті тридцять шість тисяч триста шістде сят вісім) грн. 23 коп. заборгованість за відсотками; 49864 (сорок дев’ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) грн. 54 коп. пеня; стягнуто з Полтавець Ганни Павлівни (ідентифікаційний номер 3014905122) на користь Публічного акціонерного товари ства «АльфаБанк», 01025, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, п/р № 37398000000002, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, пеню у розмірі 5614 (п’ять тисяч шістсот чотирнад цять) грн. 71 коп.; стягнуто з Давидова Ан дрія Валентиновича (ідентифікаційний но мер 2849113532) на користь Публічного ак ціонерного товариства «АльфаБанк», 01025, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, п/р № 37398000000002, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, пеню у розмірі 5614 (п'ять тисяч шістсот чотирнадцять) грн. 71 коп.; стягнуто солідарно з Полтавця Олек сія Леонідовича (ідентифікаційний номер 2713701854), Полтавець Ганни Павлівни (ідентифікаційний номер 3014905122), Да видова Андрія Валентиновича (ідентифіка ційний номер 2849113532) на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Альфа Банк», 01025, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, витрати по сплаті судового збору у розмірі 3219 (три тисячі двісті дев'ятнадцять) грн. 00 коп. Заяву про перегляд заочного рішен ня може бути подано відповідачами до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро петровськ, проспект Пушкіна, буд. 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути ос каржено до Апеляційного суду Дніпропет ровської області в той же строк. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 16.09.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/4802/13 ц за позовом Чобану Костянтина Миколайо вича, Чобану Світлани Миколаївни, Чобану Олександра Миколайовича, Головатої Альо ни Миколаївни, Чобану Олександра Миколай овича в інтересах свого неповнолітнього сина Чобану Кіріла Олександровича, Чобану Костянтина Миколайовича до Перекрест Євдокії Василівни, третя особа Комунальне підприємство «Житловоексплуатаційна організація № 45», про визнання особи та кою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги Чобану Ко стянтина Миколайовича, Чобану Світлани Ми колаївни, Чобану Олександра Миколайовича, Головатої Альони Миколаївни, Чобану Олек сандра Миколайовича в інтересах свого не повнолітнього сина Чобану Кіріла Олексан дровича, Чобану Костянтина Миколайовича. З повним текстом відповідач Перекрест Євдо кія Василівна може ознайомитись, звернув шись до канцелярії Довгинцівського район ного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровсь кої області. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровсь ка повідомляє Шевчука Віталія Олександро вича, Шанько Олену Олександрівну, що Жовт невим районним судом м. Дніпропетровська (суддя Демидова С.О.) у судовому засіданні 23 вересня 2013 року винесено заочне рішен ня по цивільній справі № 201/7544/13ц, 2/ 201/2273/2013 за позовною заявою Шевчук Тамари Павлівни до Шевчука Віталія Олександ ровича, Шанько Олени Олександрівни, третя особа Орган опіки та піклування в особі уп равління Служби у справах дітей Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради, про поз бавлення батьківських прав, яким позовні ви моги Шевчук Тамари Павлівни про позбавлен ня батьківських прав задоволені. Позбавле но Шевчука Віталія Олександровича та Шань ко Олену Олександрівну батьківських прав відносно їхньої доньки Шевчук Валерії Віта ліївни. Стягнуто з Шевчука Віталія Олександ ровича та Шанько Олени Олександрівни на користь Шевчук Тамари Павлівни судові ви трати у вигляді судового збору в розмірі 114

грн. 70 коп. Рішення суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 223 ЦПК України. Самарський районний м. Дніпропетровсь ка повідомляє, що 09 вересня 2013 року було ухвалено заочне рішення, згідно з яким Ган жу Людмилу Євгенівну, 16.12.1989 року на родження, визнано такою, що втратила пра во на користування житловим приміщенням по вулиці Новаторській, буд. 14 у м. Дніпро петровську, що є підставою для зняття її з реєстраційного обліку за даною адресою. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 12.09.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/4800/13ц за позовом Суліма Лідії Єрофіївни, Омельчен ка Петра Петровича, Омельченко Наталії Ми колаївни до Авдєєва Дмитра Олексійовича, третя особа Товариство з обмеженою відпо відальністю «Комбінат благоустрою», про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщенням. Даним рішенням були задоволені позовні ви моги Суліма Лідії Єрофіївни, Омельченка Пет ра Петровича, Омельченко Наталії Миколаї вни. З повним текстом відповідач Авдеєв Дмитро Олексійович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівсько го районного суду м. Кривого Рогу Дніпро петровської області. Самарський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 14 травня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товари ства «Ерсте Банк» до Кас'янової Людмили Дмитрівни про стгнення заборгованості за кредитним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Кас'янової Людмили Дмитрівни (і.н. 2212627381) на користь Публічного акціо нерного товариства «Ерсте Банк» (03056, м. Київ, вул. Польова, 24, літера Д, код ЄДРПОУ 34001693) заборгованість за кредитним до говором № 014/ZAZUG5/3/001 від 12 січня 2012 року станом на 21.01.2013 року в сумі 22225,55 грн., яка складається з заборгова ності за кредитом 17848,04 грн., відсотків на фактичне користуванні кредитними кош тами 4065,35 грн., неустойки у вигляді пені за прострочення сплати тіла кредиту у розмірі 132,65 грн., пені за прострочення сплати по відсотка у розмірі 179,51 грн., а також судовий збір 229,40 грн., загалом 22454 (двадцять дві тисячі чотириста п'ят десят чотири) грн. 95 коп. Петропавлівський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 18.09.2013 року суддею Курочкіною О.М. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 188/1300/13ц, провадження 2/ 188/559/2013 за позовом Колеснік Єлизаве ти Сергіївни до Шкварі Сергія Анатолійови ча про стягнення коштів на користь матері дитини на період догляду за нею, яким по зовні вимоги позивача Колеснік Є.С. до Шкварі С.А. про стягнення аліментів на її утримання у розмірі 1/4 частини усіх видів доходу до виповнення сином Данілом три річного віку були задоволені в повному об сязі. При публікації оголошення Шкваря Сергій Анатолійович вважається належно повідомленим про заочне рішення суду. Ко пію заочного рішення можна отримати у при міщенні Петропавлівського районного суду за адресою: смт Петропавлівка Дніпропет ровської області, вул. Радянська, 74а, кабі нет канцелярії суду.

Громадська організація «Історико-пошукова організація «Пошук-Дніпро» сповіщає про втрату Статуту своєї організації. Втрачений Статут вважати недійсним.

Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади головного спеціаліста житлового відділу Самарської районної у місті Дніпропетровську ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років, достатній рівень володіння комп’ютерною технікою та державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20-річчя Перемоги, буд. 51, кім. 228. Довідки за тел.: 728-49-17, 728-20-78.

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної і оборонної роботи Самарської районної у місті Дніпропетровську ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років, достатній рівень володіння комп’ютерною технікою та державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20-річчя Перемоги, буд.51, кім.228. Довідки за тел.: 728-49-17, 728-20-78. ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 1. Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екологія України». Поштова та електронна адреса: 49026, м. Дніпропетровськ, вул. Решетилівська, 10!а. 2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Ук! раїна, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Криворізьке шосе, 32. 3. Характеристика діяльності об'єкта: збір та тимчасове розміщен! ня промислових відходів (I!IV класу небезпеки). 4. Соціально-економічна необхідність планувальної діяльності: потре! ба в організованому зборі та утилізації відходів (I!IV класу небезпеки). 5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації: земельних - відсутня; сировинних - 5545 т/рік відходів (I!IV класу небезпеки); енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) - відсутня; водних ! відсутня; трудових ! відсутня. 6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) - не потребує. 7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами - відсутні. 8. Необхідна екологічно-інженерна підготовка та захист території за варіантами - відсутня. 9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє природне середовище: на повітряне середовище відсутній. Згідно з ДСанПін 2.2.7.029!99 всі відходи зберігатимуться в герметичній тарі; на водне середовище відсутній; на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти відсутній; на грунт відсутній; на соціальне довкілля - організований збір та тимчасове розміщення промислових відходів (I!IV класу небезпеки) дозволить покращити ситуацію з утил! ізацією відходів в даному регіоні. Рівень соціального ризику планової діяль! ності прийнятний; навколишнє техногенне середовище рівень ризику пла! нової діяльності на техногенне середовище прийнятний. 10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного поховання. Відходи в процесі ек! сплуатації будуть утилізовані ! відповідно до законодавства України. 11. Обсяг виконання ОВНС відповідно до вимог ДБН А.2.2!1!2003 зі змінами. 12. Участь громадськості - публікація в засобах масової інформації заяви про наміри. Для ознайомлення з матеріалами ОВНС громадськість може звертатися до ТОВ «Екологія України» за адресою: 49026, м. Дніпропетровськ, вул. Решетилівська, 10-а. Протягом 30 днів після опублікування заяви про наміри громадськість може надсилати зауваження та пропозиції до відділу екології Дніпропетровської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса,75, к.602, тел. (056) 744-25-00.

Ректорат, профсоюзный комитет и комитет молодежи Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры с глубоким прискорбием сообщают о скоропостижной смерти проректора по научно-педагогической деятельности и учебно-воспитательной работе, заслуженного работника образования Украины, академика Академии строительства Украины, академического Советника Приднепровского центра Международной инженерной академии, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой технологии строительных материалов, изделий и конструкций ПРИХОДЬКО АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА. Выражаем искренние соболезнования близким и родным. Ректорат, профком, комитет молодежи, кафедра технологии строительных материалов, изделий и конструкций

ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

«ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

ÑÀËÜÂÀ

ËÀÄÀ

ÂÅÑÒÀ

×ÓÄÀ

ÏÅÒÐÓØÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÙÅÍÊÈ

Сальва - молодая собака, среднего размера. Стерилизована, привита, активно проявляет охранные качества. Тел.: (097) 507-92-99, (063) 966-20-66.

Лада, 1,5 года (стерилизована, привита)- умная, любознательная собака, ищет понимающего хозяина. Тел.: (067) 262-13-16, (095) 470-8853

Метис золотистого ретривера - Веста, молодая девочка, очень активная, проявляет охранные качества. Отдается с условием проживания в доме. Тел. (067) 76-78-760.

Красивая и ласковая девочка ищет свою семью! 9мес., стерилизована, привита, обработана от паразитов. среднего размера. Хорошо охраняет. Тел. (095)020-92-51, Настя.

Петруша - очень умный кобель, 1 год. Размер до колена, хвост купирован. Преданный друг с охранными качествами. Отдаем в хорошие руки. Тел. (063) 44-333-22.

Солнечные принцессы ищут дом! Им около 1 мес., будут средними, разнообразного окраса. Очень серьезные охранницы. Тел.: (050) 575-45-45, (098) 370-59-83.


×èòàéòå íà ñàéò³:

30 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1464

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466)


ВІДПОЧИНЬ! 31

×èòàéòå íà ñàéò³:

26.09.2013 ð. ¹ 75 (1466) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò äåëèòüñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè âêóñíûìè è ïîëåçíûìè ðåöåïòàìè, êîòîðûå ê òîìó æå íå òðåáóþò áîëüøèõ ôèíàíñîâûõ è âðåìåííûõ çàòðàò

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Ö²ÊÀÂÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

ÑÀËÀÒ Ñ ÃÐÈÁÀÌÈ, ÁËÈÍ×ÈÊÀÌÈ È ËÓÊÎÌ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: hяйцо - 5 шт. hмаринованные шампиньоны - 200 г hлук репчатый - 200 г hмайонез hсоль, перец hрастительное масло

ÑÓÌ×ÀÑÒÈÉ ÇËÎIJÉ

ÏÎÏÀÂÑß ÍÀ ÊÐÀIJÆÖ²

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Яйца (каждое отдельно) взбить. q Сложить их в стопочку и нареt Смешать блинчики, гриo Вылить на сковороду, смазан- зать соломкой. ную растительным маслом, пожаr Лук также нарезать соломкой бы, лук. и обжарить на растительном масле рить до золотистого цвета. u Посолить, поперчить, p Перевернуть, пожарить с дру- до золотистого цвета. гой стороны. Таким образом испечь s Каждый грибок разрезать на з а п р а в и т ь четыре части.

5 блинчиков.

майонезом.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÒÛÊÂÅÍÍÛÅ ÊÅÊÑÛ

Ó ÷åñüêîìó ì³ñò³ Ïëüçåíü êåíãóðó ïîãðàáóâàâ ìàãàçèí. Òâàðèíà âòåêëà â³ä ãîñïîäàðÿ, ³ äîêè ïîë³öåéñüê³ íàìàãàëèñü óï³éìàòè á³äîëàõó, òîé ïîäàâñÿ äî ïðîäóêòîâî¿ êðàìíè÷êè. Òàì, âëàñíå êàæó÷è, ñóì÷àñòèé ïîòðàïèâ äî ðóê ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê çëîä³é. Êåíãóðó íàïîâíþâàâ ñóìêó ð³çíèìè òîâàðàìè, çîêðåìà éîãóðòîì, ñèðîì, ÿéöÿìè òà êóðêîþ. Öå íå ïåðøèé âèïàäîê, êîëè ÷åñüê³é ïîë³ö³¿ äîâîäèòüñÿ ïîëþâàòè íà öüîãî êåíãóðó-êëåïòîìàíà. Óïåðøå â³í óò³ê ê³ëüêîìà äíÿìè ðàí³øå òà ñõîâàâñÿ â ë³ñ³. ○

Мягкие, нежные, ароматные кексы. Из указанного количества ингредиентов получается около 20 штук.

ÏÎ ÆÅËÀÍÈÞ:

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

hпомадка или глазурь hшоколад hтыквенные семечки

hтыква (очищенная) - 300 г hсливочное масло - 150 г hсахар - 150 г hяйцо - 3 шт. hлимон - 1 шт. hразрыхлитель - 2 ч. л. (или гашеная сода - 1 ч. л.) hмука - 200-250 г

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Тыкву натереть на средней терке. Если сока получится много, его надо слить. o С лимона снять цедру, выжать сок (всего необходимо

около 50 мл лимонного сока). p Масло растереть с сахаром. q Добавить яйца, лимонный сок, цедру, тыкву, перемешать.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Åñëè ìåëêèå êóáèêè õëåáà âûñóøèòü â äóõîâêå íà ìåäëåííîì îãíå, à çàòåì óæå ñóõèå - îáèëüíî îïðûñíóòü õîëîäíîé âîäîé è ïîäðóìÿíèòü ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå, îíè ñòàíóò îñîáåííî âêóñíûìè è ðàññûï÷àòûìè. Êðóïó íåëüçÿ äîëãî õðàíèòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Æèðû, ÷òî ñîäåðæàòñÿ â íåé, íà÷èíàþò ãîð÷èòü è âêóñ êðóïû, ïèòàòåëüíûå êà÷åñòâà ñíèæàþòñÿ. Àïåëüñèíû èëè ëèìîíû äîëãî îñòàþòñÿ ñâåæèìè, åñëè èõ ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ïîëîæèòü â öåëëîôàíîâûé ìåøî÷åê èëè çàêðûòóþ ïîñóäó è õðàíèòü â ïðîõëàäíîì ìåñòå. Åñëè ïîëîæèòü ëîìòèê ìîðêîâè èëè ëèìîíà ïîä êðûøêó áàíî÷êè ñ ãîð÷èöåé èëè íà ñðåç êîëáàñû, îáà ïðîäóêòà íàäîëãî ñîõðàíÿò ñâîþ ñâåæåñòü.

r Добавить разрыхлитель и муку, замесить не очень густое тесто. s Подготовленной массой заполнить формочки (теста выкладывать не-

много - около 2-3 см от высоты формочки). t Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 25-30 минут.

u Готовые кексы можно покрыть глазурью или растопленным шоколадом и посыпать тыквенными семечками. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê âûáðàòü ìàõðîâîå ïîëîòåíöå Ñåãîäíÿ íà ðûíêå ïðåäñòàâëåíî ãðîìàäíîå êîëè÷åñòâî âñåâîçìîæíûõ ïîëîòåíåö. Ïðè÷åì, ñ ìàõðîâûìè êàæäûé èç íàñ ñòàëêèâàåòñÿ åæåäíåâíî. Êàê æå ïðàâèëüíî âûáðàòü ýòîò ïðåäìåò ëè÷íîé ãèãèåíû, ÷òîáû åãî èñïîëüçîâàíèå áûëî ïðèÿòíûì äëÿ òåëà è óäîáíûì ПЛОТНОСТЬ От этого показателя больше всего зависит способность полотенца впитывать воду. Плотность махровой ткани не должна быть слишком высокой или низкой. Если она не указана на этикетке, определить ее можно, прикинув массу полотенца. НаНезависимо от того, где изготов- пример, полотенце 140х70 см с оптилен текстиль для дома, существует мальной плотностью ткани ряд критериев, по которым можно 500 г/кв.м должно весить около 0,5 кг. подобрать качественное и практичТИП ПРЯЖИ ное полотенце. Не секрет, что мягкость махровой ВЫСОТА ВОРСА ткани зависит от материала. СамыЭтот параметр определяется дли- ми наилучшими сегодня считаются ной петель ворса, создающего ткань. бамбуковые полотенца. На втором Наиболее подходящей является вы- месте стоят изделия из натуральносота 5 мм. Если она будет больше, то го хлопка. Добавление синтетики попосле первой же стирки петли утра- вышает мягкость и долговечность тят свою форму под действием соб- изделия, но уменьшает способность ственной тяжести. впитывания влаги.

ÂÈÃÐÀÂ ² ÇÀÁÓÂ

ÐÎÇØÓÊÓÞÒÜ Ì²ËÜÉÎÍÅÐÀ Ìåøêàíåöü ²ñïàí³¿ çàáóâ íà êàñ³ âèãðàøíèé ëîòåðåéíèé êâèòîê, çà ÿêèì ìîæíà îòðèìàòè 4,7 ìëí. ºâðî. ̳ñüêèé ãîëîâà ì³ñòà ËàÊîðóíü¿, äå ³ áóâ çíàéäåíèé ùàñëèâèé òàëîí, Êàðëîñ Íåãðåéðà çàçíà÷èâ, ùî ñòàíå ïåðøèì ìåðîì, ÿêèé øóêຠì³ëüéîíåðà «íå äëÿ òîãî, ùîá ïîïðîñèòè ó íüîãî ãðîøåé, à äëÿ òîãî, ùîá ¿õ â³ääàòè». Âñ³ ïðåòåíäåíòè, ÿê³ ïðèéäóòü çà âèãðàøåì, ïðîéäóòü ïðîöåäóðó äîïèòó, â õîä³ ÿêî¿ âñòàíîâëÿòü âëàñíèêà ïðèçó. ßêùî æ ùàñëèâ÷èê íå ç’ÿâèòüñÿ, òî ãðîø³ çàëèøóòüñÿ ëþäèí³, ÿêà çíàéøëà êâèòîê. ○

ÊÐÎÊÎÄÈËß×Å ËÈÕÎ

ÐÅÏÒÈ˲¯ ÍÀ ÂÓËÈÖßÕ Ó ïîñòðàæäàëèõ â³ä ïîâåí³ ìåêñèêàíñüêèõ ì³ñòàõ ç’ÿâèëèñÿ êðîêîäèëè. Õèæàê³â ìîæíà ïîáà÷èòè ïðîñòî íà ï³äòîïëåíèõ âóëèöÿõ. Ðÿòóâàëüíèêè ïî÷àëè â³äëîâëþâàòè ðåïòèë³é. À ì³ñöåâèõ æèòåë³â ïîïðîñèëè áóòè âêðàé îáåðåæíèìè, àäæå êðîêîäèëè íàïàäàþòü íà ëþäåé. Òèì ÷àñîì, ìåòåîðîëîãè ïîïåðåäæóþòü ïðî íîâ³ çëèâè â ðàéîí³ êóðîðòó Àêàïóëüêî. Íèí³øí³ ïîâåí³ íàéá³ëüø³ çà îñòàíí³ ï³âñòîë³òòÿ. ○

ÐÅÖÅÏÒ ÄËß ÃÓÐÌÀͲÂ

ÏÈÂÎ + ØÎÊÎËÀÄ Â ²òà볿 âèðîáíèê øîêîëàäó ³ ïèâíà êîìïàí³ÿ ðàçîì ñòâîðèëè ïåðøå ó ñâ³ò³ ïèâî, ÿêå ìîæíà ìàçàòè íà õë³á. Âåðøêîâî-ñîëîäêó ïèâíó ïàñòó âèïóñêàþòü ó äâîõ âàð³àíòàõ: ñâ³òëà - ì’ÿêà íà ñìàê òà á³ëüø íàñè÷åíà - òåìíà. Ö³êàâî, ùî ¿ñò³âíå ïèâî ç’ÿâèëîñÿ ÷åðåç æàðò. Ìîâëÿâ, ÿêùî òðóíîê ìîæíà ïèòè, òî ÷îìó íå ìîæíà éîãî ¿ñòè? À äàë³ çà ñïðàâó âçÿëèñÿ õ³ì³êè, ÿê³ åêñïåðèìåíòóâàëè ³ç ðåöåïòàìè. Âëàñíå, ñàìå òàê ³ ç’ÿâèâñÿ ãåí³àëüíèé øåäåâð äëÿ ëþáèòåë³â õì³ëüíîãî íàïîþ.


ЧЕТВЕР, 26 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ № 75 (1466)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ ÊÑÅÍÈß ÈÏÀ ÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÈÏÀÒÜÅÂÀ, ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Âàì ïðèäåòñÿ ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü â íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèÿõ. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ çíàêîìñòâà, ó÷åáû, ïîåçäêè.  ïÿòíèöó è ñóááîòó ìîæíî óäà÷íî ðåøèòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ æèëüåì, ïåðååçäîì. Ïîäõîäÿùèé ìîìåíò äëÿ êðóïíîãî ïðèîáðåòåíèÿ.  âûõîäíûå ó êîãî-òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñòðàñòíûé ðîìàí. ТЕЛЕЦ Íà ýòîé íåäåëå äóìàéòå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, î çàðàáîòêå. Âàøå ÷óòüå âûãîäû ïîìîæåò ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå è óáåäèòü äðóãèõ. Âàì ïðåäñòîÿò âàæíûå ñîáûòèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ â ñåìüå. Ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íåîæèäàííûå ãîñòè.  âîñêðåñåíüå óñòðîéòå ïðàçäíèê äëÿ áëèçêèõ è áóäüòå âåëèêîäóøíû. БЛИЗНЕЦЫ Âðåìÿ îöåíèâàòü äîñòèæåíèÿ è îáñóæäàòü ñ ïàðòíåðàìè îñòàâøèåñÿ íà ýòîò ãîä çàäà÷è. Âû áóäåòå àêòèâíî ïðîÿâëÿòü çàáîòó îá îáùåì äåëå è êîëëåãàõ, ÷åì ñíèñêàåòå ìíîãî ñèìïàòèé è áëàãîäàðíîñòè.  ïÿòíèöó è ñóááîòó âîçìîæíû âàæíûå ñîáûòèÿ è íîâûå ïåðñïåêòèâû â æèçíè áëèçêèõ. РАК Íà ýòîé íåäåëå õîðîøî çàâåðøàòü è íà÷èíàòü íîâûå äåëà, ïîäïèñûâàòü êîíòðàêòû è äðóãèå âàæíûå áóìàãè.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ìîæíî âûñòðàèâàòü ñ ïàðòíåðîì ñõåìó îáùåãî áóäóùåãî. Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ ñâàòîâñòâà, çíàêîìñòâ, îáðåòåíèÿ íîâîãî êðóãà îáùåíèÿ.  âûõîäíûå âû ìîæåòå èñïûòûâàòü ñèëüíûå êîëåáàíèÿ - îò ðàäîñòè ê òðåâîæíûì ïðåä÷óâñòâèÿì. ЛЕВ Âàì íóæíî òùàòåëüíî ñîáëþäàòü ïðàâèëà è èíñòðóêöèè, à â îòíîøåíèÿõ - ïðèíÿòûå ðèòóàëû, ÷òîáû íå íàðâàòüñÿ íà ïðîâåðêè è ïðåòåíçèè. Îáàÿíèå è äîáðîæåëàòåëüíîñòü ñäåëàþò âàñ æåëàííûì ãîñòåì è ñîáåñåäíèêîì. Íå ïðîïóñòèòå óäà÷íîå ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ, ïðèìèòå ïðåäëîæåíèå, íà÷íèòå íîâîå äåëî.  âîñêðåñåíüå äîáàâüòå ñâîåé æèçíè êðàñîê, íàéäèòå, ÷åì óäèâèòü îêðóæàþùèõ. ДЕВА Íîâûé ðàçâîðîò ñîáûòèé ïîòðåáóåò àêòèâíîé ïîçèöèè, ëåãêîñòè â îáùåíèè.  ïîíåäåëüíèê óäà÷íî ñëîæèòñÿ äàëüíÿÿ ïîåçäêà, êîìàíäèðîâêà. Ñî âòîðíèêà ïî ÷åòâåðã - óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ ïîäà÷è ðåçþìå, ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, îôîðìëåíèÿ íà ðàáîòó.  âûõîäíûå áóäóò èñïûòûâàòü òå, êòî âàñ ëþáÿò.

ВЕСЫ Âåçåíèå è íåâåçåíèå áóäóò èäòè ðÿäîì. Ðàáîòàéòå íà ïåðñïåêòèâó, íå ñòàðàéòåñü âåçäå ïðîèçâîäèòü âïå÷àòëåíèå. Íå ñèäèòå íà îäíîì ìåñòå.  ñîöèàëüíîì ïðîñòðàíñòâå âàì îòêðîþòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè, âû ñìîæåòå îáðåñòè åäèíîìûøëåííèêîâ.  âûõîäíûå äàéòå ýíåðãèè âûõîä â ñïîðòå èëè òâîð÷åñòâå. СКОРПИОН Âàøå âëèÿíèå íà îêðóæàþùèõ óñèëèâàåòñÿ. Âû ñòàíîâèòåñü îáúåêòîì ïîâûøåííîãî èíòåðåñà äëÿ ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, èíòðèã è çàâèñòè äëÿ ñâîåãî. Æèçíü ïðèîòêðîåò âàì çàâåñû íàä òàéíàìè è ñâåäåò ñ íóæíûìè ëþäüìè. Âñþ íåäåëþ, êðîìå âûõîäíûõ, ìîæíî óñïåøíî ðåøàòü ôèíàíñîâûå âîïðîñû. СТРЕЛЕЦ Âû áóäåòå îïòèìèñòè÷íû è ãîòîâû ê áîëüøèì ñâåðøåíèÿì, è ó âàñ ìîæåò ìíîãîå ïîëó÷èòüñÿ. Âåëèêà âåðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ âûãîäíîãî ïðåäëîæåíèÿ, êðóïíîãî äåíåæíîãî ïîñòóïëåíèÿ, ïîáåäû â êîíêóðñå.  ëè÷íîé æèçíè íå íàãíåòàéòå ýìîöèè, íå ôëèðòóéòå íà ñòîðîíå. КОЗЕРОГ Äîñòèãíóòîå íàêàíóíå âçàèìîïîíèìàíèå â ïîíåäåëüíèê æåëàòåëüíî çàêðåïèòü ýíåðãè÷íûì äåéñòâèåì èëè ìàòåðèàëüíûì çíàêîì âíèìàíèÿ. Ñî âòîðíèêà ïî ÷åòâåðã ìåëî÷è æèçíè áóäóò êàòàëèçàòîðîì êðóïíûõ ïåðåìåí. Ñòàðàéòåñü áûòü â êóðñå íîâîñòåé. Îäíàêî ìîãóò âîçíèêíóòü è ðàçíîãëàñèÿ â îòíîøåíèÿõ, åñëè êàæäûé òÿíåò îäåÿëî íà ñåáÿ. Äàéòå äðóãèì áîëüøå èíèöèàòèâû. ВОДОЛЕЙ Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ êîìàíäèðîâîê è ïóòåøåñòâèé. Âñòðå÷è ñ íà÷àëüñòâîì ïðîéäóò â ïîçèòèâíîì êëþ÷å.  ïÿòíèöó è ñóááîòó âàø êðåàòèâ ïðîÿâèòñÿ â äîìàøíåì ïðîñòðàíñòâå. Êðóïíûå ïîêóïêè ñåáÿ îïðàâäàþò. Ìîæíî ðåøàòü âîïðîñû ïåðååçäà, ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè. Ñ áëèçêèìè ïî ìåëî÷àì ïðîÿâëÿéòå óñòóï÷èâîñòü. РЫБЫ Ýòà íåäåëÿ â ïëàíå ãîäà âûâîäèò âàñ íà ïèê âîçìîæíîñòåé. Ïðèíèìàéòå ó÷àñòèå âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå îáíîâëÿþò âàøè ïåðñïåêòèâû. Âåçåíèå çàìåòíî óñèëèòñÿ âäàëè îò äîìà. Ïîçàáîòüòåñü î çäîðîâüå ýòî ìîæåò áûòü íîâûé ðàñïîðÿäîê äíÿ.  âûõîäíûå åñòü ðèñê ïîòðàòèòü êðóïíóþ ñóììó íà óäîâîëüñòâèÿ.

Ðîäèñü Ñåðãåé Êîìàðîâ íåñêîëüêèìè âåêàìè ðàíåå, îí îáÿçàòåëüíî ñòàë áû çíàìåíèòûì îðóæåéíèêîì, ê êîòîðîìó âûñòðàèâàëàñü äëèííàÿ î÷åðåäü èç æåëàþùèõ çàêàçàòü ìå÷è. È ðàâíîãî åãî îðóæèþ, ïîæàëóé, íå íàøëîñü áû âî âñåì ìèðå. Âïðî÷åì, è íûíåøíåå âðåìÿ ïîçâîëÿåò åìó ðåàëèçîâàòü ñâîå óìåíèå â èçãîòîâëåíèè êëèíêîâîãî îðóæèÿ. Ýòî ïðîäåìîíñòðèðîâàëà âûñòàâêà Ñåðãåÿ Êîìàðîâà â Àðò-öåíòðå «Âåðòåï». Çäåñü êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé» è çàäàëà åìó íåñêîëüêî âîïðîñîâ КОМУ - РЕКС, А КОМУ - КОВКА - Сергей, у Вас редкое по нашему времени увлечение. И, можно сказать, не совсем мирное, благожелательное. - Думаю, вы не правы. Ведь с таким оружием в руках отстаивались и свобода родной страны, и честь прекрасной дамы, и собственная. А это вечные категории, достойные того, чтобы перед ними преклонить колени. - Один известный персонаж призывал перековать мечи на орала. Вы же куете «наоборот». Как началось увлечение кузнечным делом и, в частности, изготовление клинкового оружия? - Все началось с того, что я пришел на завод имени Коминтерна, в ремонтно-механический цех. В его состав входила кузница. Я был поражен тем, как

«ÇÀ ÏÅÐÂÛÉ «ÁËÈÍ» ÌÍÅ ÍÅ ÑÒÛÄÍλ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ñåðãåé Êîìàðîâ êóåò òîëüêî ñïðàâåäëèâûå ìå÷è под руками бесформенная раскаленная масса металла превращается в листок. Тогда по телевизору крутили австрийский многосерийный фильм

«Комиссар Рекс», и я буквально прилипал к экрану. Мне были интересны не перипетии сюжетной линии, а фон, на котором происходили события. Почти в каждой серии за спинами героев мелькали кованые изделия: решетки на окнах, ограждения, ворота.

ЗДРАВСТВУЙ, ОРУЖИЕ! - А как Вы пришли к оружию? - Как-то мы приехали в Судак. У подножия Генуэзской крепости проходили два фестиваля - рыцарский и кузнечный. Забыв о море, я наблюдал и за поединками реконструкторов, и за работой кузнецов. Оружие рыцарей, выполненное с помощью ковки, заворожило меня. Стал задавать «умные» вопросы кузнецу из Фастова Александру Ходаковскому. Но уже первые несколько минут беседы с ним заставили буквально закрыть рот. Мой собеседник заговорил о дамаске, о сварке стали кузнечным способом - темах, совершенно мне неведомых. Узнав, что в Днепропетровске тоже есть реконструкторы, по приезде домой я вышел с ними на

связь и сказал, что хотел бы изготовлять для них оружие. Предложение вызвало интерес, и в итоге я стал членом команды «Дикие лебеди».

НЕ ВОИН, НО МАСТЕР - И Вы стали участвовать в сражениях и поединках? - Я стал не воином, а мастером-оружейником. Познакомился с мечами так близко, что можно сказать - изнутри. Впрочем, это не означает, что я не умею фехтовать. Изготовлять оружие и не знать, как им пользоваться, - нонсенс. - Каким был Ваш первый меч? - Это был короткий скифский меч «акинак». «Железяка, конечно, неплохая, в чем-то даже интересная, - сказали мне на турнире ребята. - Но мечом это не назовешь». Ныне этот «интересный кусок железяки» хранится дома в качестве «первого блина», за который, невзи-

рая ни на что, мне не стыдно. - Следующий «блин» оказался более похожим на меч? - Я извлек урок из своего первого неудачного опыта. Ныне, прежде чем приступить к изготовлению очередного оружия, я скрупулезно и досконально изучаю его предназначение. Исходя из этого, определяюсь с параметрами, формой, в частности, центром тяжести, весом. Оружие не должно быть тяжелым, чтобы не утомлялась рука, но и не быть чересчур легким - иначе противник легко выбьет его. - Недавно Вы вернулись из Франции, где проходил Чемпионат мира по реконструкции исторического боя. - Возвращение в Средневековье оставило неизгладимое впечатление. Спасибо моей семье, которая позволяет мне несколько раз в году отлучаться из дома на такие исторические фестивали.

ÞÌÎÐ Ïüÿíûé ìóæèê ïîäîáðàë êîòà è ïðèõîäèò äîìîé. Îòêðûâàåò æåíà. Ìóæèê ãîâîðèò: - À ýòî îáåçüÿíà èç äæóíãëåé. - Íó êàêàÿ æå ýòî îáåçüÿíà, - ñ óëûáêîé ãîâîðèò æåíà, ýòî êîò. - Íå ìåøàé. ß ñ êîòîì ðàçãîâàðèâàþ. ☺ ☺ ☺ - Ïîéäåøü ñ íàìè íà ðûáàëêó? - Äà ÿ íå óìåþ… - À òóò íå÷åãî óìåòü, íàëèâàé è ïåé. Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

- À óäî÷êó áðàòü? - Íå íàäî, åùå ïîòåðÿåøü! ☺ ☺ ☺ Íà ëàâî÷êå ïîä ÷àñàìè ñèäèò ìîëîäîé ïàðåíü è íåðâíî ïîãëÿäûâàåò íà ñâîè íàðó÷íûå ÷àñû. Ê íåìó ïîäñàæèâàåòñÿ äðóãîé, äîñòàåò òåðìîñ, áóòåðáðîäû è ñïðàøèâàåò: -  ïåðâûé ðàç íà ñâèäàíèè? Åäîé äàæå íå çàïàññÿ... ☺ ☺ ☺ - Òû êîãäà-íèáóäü ãîâîðèë æåíùèíå, ÷òî î íåé äóìàåøü? - Äà. Õî÷åøü, øðàì ïîêàæó?

Номер підписано до друку 25.09.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354375

1466  
Advertisement