Page 1

ÖÀÐÑÒÂÎ ÎÌвßÍÎà ΠÎÌвßÍÎÃΠ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

«ÊÍÈÆÍÛÉ ÏÐÈ×ÀË» ÍÀ ÄÍÅÏÐÅ

23

ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÜ

6

ÊÐ ÀÑÀÂÈÖÛ ×ÈÒ ÀËÈ ÑÒÈÕÈ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ ×ÈÒÀËÈ

7

9

ÏÅÐÂÛÉ ÐÐÀÇ ÀÇ -  ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ Ó÷åáà â ïåðâîì êëàññå - ñåðüåçíîå èñïûòàíèå íå òîëüêî äëÿ ñàìîãî ðåáåíêà, íî è äëÿ åãî ðîäèòåëåé. Êàê ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû, ïðåæäå âñåãî, ìàìà è ïàïà íîâîèñïå÷åííîãî øêîëüíèêà äîëæíû îðãàíèçîâàòü åãî äåíü è íå ïåðåãðóæàòü ñâîå ÷àäî ó÷åáîé è äîïîëíèòåëüíûìè çàíÿòèÿìè.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№68 (1459) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 03 âåðåñíÿ 201 20133 ð.

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÓÐÎÊ ÃÎÐÄÎÑÒ²

ÏÐÈÑÂß×ÓªÒÜÑß ØÅÂ×ÅÍÊβ Íàâ÷àëüíèé ð³ê Óêðà¿íà ðîçïî÷àëà Âñåóêðà¿íñüêèì Øåâ÷åíê³âñüêèì óðîêîì. Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ íàçâàâ éîãî «ïåðøèì óðîêîì ãîðäîñò³ çà âëàñíó äåðæàâó òà ñâ³é íàðîä». «Ãåí³àëüíèé ïîåò, ïèñüìåííèê, õóäîæíèê òà åòíîãðàô Øåâ÷åíêî - áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, îäèí ³ç äóõîâíèõ àòëàíò³â íàøî¿ äåðæàâè, âåëèêèé ïàòð³îò, ÿêèé ïðèñâÿòèâ óñå ñâîº æèòòÿ Óêðà¿í³. Öå - ëèøå ïî÷àòîê âàøîãî âåëèêîãî øëÿõó ï³çíàíü ð³äíî¿ çåìë³, ¿¿ ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè», - çàóâàæèâ Ãëàâà äåðæàâè. ○

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

²ÄÊÐÈÒÒß Ñ²ÒÓ

5

«Â ÄÍÓ èíîñòðàíöåâ ïðèâëåêàåò êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ»  åæåãîäíîì îáùåñòâåííî-ðåéòèíãîâîì êîíêóðñå «×åëîâåê ãîäà Ïðèäíåïðîâüÿ - 2012» â íîìèíàöèè «Ðåêòîð ãîäà» îäåðæàë ïîáåäó Íèêîëàé Ïîëÿêîâ. Îí óæå 15 ëåò âîçã ëàâëÿåò Äíåïðîïåòðîâñêèé íàöèîíàëüíûé âîçãëàâëÿåò óíèâåðñèòåò èì. Îëåñÿ ÃÃîí÷àðà. îí÷àðà. Âóç âõîäèò â ïåðâóþ äåñÿòêó íàöèîíàëüíîãî ðåéòèíãà è õîðîøî èçâåñòåí çà ïðåäåëàìè ÓÓêðàèíû. êðàèíû. Î ìåæäóíàðîäíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ÄÍÓ ñ Íèêîëàåì Ïîëÿêîâûì áåñåäîâàëà êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé».

ÊÓÒÎ×ÎÊ ÄËß ÎÄÍÎÑÅËÜÖ²Â

ÍÀ ̲ÑÖ² ÇÂÀËÈÙÀ - Ä²Ì ÄËß ÑÒÐÀÓѲ ² ËÅËÅÊÈ ãîñïîäàðÿ ñàäèáè). «Ñåëÿíè íàñò³ëüêè íå õîò³ëè ðîçëó÷àÓ ñåë³ Ìàêàð³â, ùî íà òèñÿ ç³ ñì³òíèêîì, ùî Êè¿âùèí³, ì³ñöåâèé æèòåëü ïàäàëè ï³ä êîëåñà ìàøèí, çàì³ñòü ñì³òíèêà çðîáèâ ÿê³ âèâîçèëè çâ³äñè ìîòëîõ», øèêàðíó ñàäèáó, ÿêà ñòàëà - êàæå â³í. íàéóëþáëåí³øèì ì³ñöåì Àëå êîëè ëþäè ïîáà÷èëè, íà â³äïî÷èíêó äëÿ éîãî îäíîùî ìîæíà ïåðåòâîðèòè ñåëüö³â. Òåïåð òóò áàâëÿòüñÿ çâè÷àéíå çâàëèùå, òî áóëè ä³òè òà âëàøòîâóþòü ï³êí³êè. âäÿ÷í³ âèãàäëèâîìó çåìëÿÑïî÷àòêó æ ìàêàð³âö³ íå êîâ³. õîò³ëè ï³äòðèìóâàòè íàì³ðè Òåïåð íà ì³ñö³, äå ðàí³øå ïàíà Êàçèìèðà (òàê çâàòè áóëî «öàðñòâî» ïîðîæí³õ ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ïëÿøîê, ãíèëèõ ïðîäóêò³â òà ðîç³ðâàíèõ ïàêåò³â, îáëàøòîâàíèé çàòèøíèé êóòî÷îê. Òóò æèâóòü äåêîðàòèâí³ ñâèí³, ïàðà àôðèêàíñüêèõ ñòðàóñ³â òà ëåëåêà Çþçÿ. Çþçþ ïðèâåçëè ñþäè ïîáèòèì ³ çàíåäáàíèì ³ç ÷àãàðíèê³â ³íøîãî ñåëà, à â ïàíà Êàçèìèðà â³í îêëèãàâ ³ ñòàâ óëþáëåíöåì ïóáë³êè. Ó ì³ñöåâ³é êîïàíö³ ïëàâຠðèáà, àëå âîíà ò³ëüêè äëÿ

ðîçâàãè - ¿¿ ëîâëÿòü ³ îäðàçó â³äïóñêàþòü. À çàäëÿ áåçïå÷íèõ çàáàâîê ä³òåé ïðîäàëè àãðåñèâíèõ â³ñëþê³â òà êîðîâó. Çàì³ñòü íèõ ç’ÿâèëèñÿ êà÷êè òà öåñàðêè. Íàðàç³ ó ïëàíàõ ãîñïîäàðÿ ñàäèáè Êàçèìèðà - êóïèòè ïîí³. ² õî÷à öå äîðîãî, ãðîø³ çà â³äâ³äèíè ñàäèáè ³ç îäíîñåëüö³â â³í áðàòè íå õî÷å.

15 Âîëîäèìèð Äâîðöîâ. «Âñå, ùî âì³þ, â³ääàþ íà ñëàâó áîêñó»

Ðåàë³çàö³ÿ Íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Â³äêðèòèé ñâ³ò» ³ç âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ - öå ÿê³ñíà îñâ³òà äëÿ âñ³õ øêîëÿð³â, ïåðåêîíàíèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷. Ïðîåêò äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè âñ³ øêîëè êðà¿íè ñó÷àñíèì êîìï’þòåðíèì îáëàäíàííÿì. «Îòðèìàííÿ ó÷íÿìè ïëàíøåò³â ñüîãîäí³ - öå ïåðøèé êðîê. Íàñòóïí³ êðîêè - ðîçøèðåííÿ çíàíü â ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³ÿõ», - ñêàçàâ Ïðåçèäåíò. Çà éîãî ñëîâàìè, öüîãî ðîêó ïðîåêòîì áóäå îõîïëåíî á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ øê³ë. Ïåðøèé åòàï óæå ðåàë³çóºòüñÿ ó 54 øêîëàõ â óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. ○

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻

ÏÎ×ÓÞÒÜ ÎѲÒßÍÈ Ó Ì³íîñâ³òè ðîçïî÷àëà ðîáîòó «ãàðÿ÷à òåëåôîííà ë³í³ÿ». Çà íåþ áàòüêè çìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî ÷èíîâíèê³â ³ç çàïèòàííÿìè ùîäî íàâ÷àííÿ ä³òåé ó øêîëàõ. Äëÿ ñêàðã òà ïðîïîçèö³é ³ñíóâàòèìóòü äâà íîìåðè òåëåôîíó - îêðåìî äëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â òà ñòàðøî¿ øêîëè. Óñ³ êîíòàêòè ìîæíà çíàéòè íà ñàéò³ ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè. ○

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÍÀ ÒÈÆÄÅÍÜ

زÑÒÜ ÇÀÊÎͲ Öüîãî òèæíÿ ïàðëàìåíò ðîçãëÿíå ø³ñòü ºâðî³íòåãðàö³éíèõ çàêîíîïðîåêò³â, çàÿâèâ ñï³êåð Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ðèáàê ï³ä ÷àñ ïîãîäæóâàëüíî¿ ðàäè. ³í ï³äêðåñëèâ, ùî ö³ çàêîíè íåîáõ³äí³ äëÿ ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç ªÑ íà ñàì³ò³ ó ³ëüíþñ³. Êð³ì òîãî, ñï³êåð ïîâ³äîìèâ, ùî óðÿä ïëàíóº ïîäàòè â ïàðëàìåíò äî 15 âåðåñíÿ ïðîåêò Äåðæàâíîãî áþäæåòó íà 2014 ð³ê.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÒÊÀ×, ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ, ÎËÅÍÈ ÒÊÀ ÒÊÀ××

ÂÑÒÓÏÈËÎ Â ÑÈËÓ

ÎÃÐ ÀÍÈ×ÅÍÈÅ «ÍÀËÈ×ÊÈ» ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Óêðàèíû ñ 1 ñåíòÿáðÿ çàïëàòèòü íàëè÷êîé â ñòðàíå ìîæíî íå áîëåå 150 òûñ. ãðí. Ðàñ÷åòû íà ñóììó, ñâûøå óñòàíîâëåííîé, ïðèäåòñÿ ñîâåðøàòü òîëüêî áåçíàëè÷íî, òî åñòü ïåðåâîäîì ñ îäíîãî ñ÷åòà íà äðóãîé. Ýòî êàñàåòñÿ ëèøü ôèçè÷åñêèõ ëèö. Îãðàíè÷åíèå íà äåíåæíûå îïåðàöèè äëÿ ïðåäïðèÿòèé â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ íå èçìåíèòñÿ - êàê è ðàíåå, áóäåò ñîñòàâëÿòü 10 òûñ. ãðí.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌßÑÎ ÈÇ ÁÅËÀÐÓÑÈ

ÇÀÏÐÅÒÈËÈ ÂÂÎÇ ×åðíèãîâñêàÿ è Æèòîìèðñêàÿ òàìîæíè Óêðàèíû çàïðåòèëè ââîçèòü ìÿñî èç Áåëàðóñè èç-çà ÷óìû ñâèíåé.  ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èäåò î æèâûõ ñâèíüÿõ è äðóãèõ æèâîòíûõ, ñâåæåé, îõëàæäåííîé èëè ìîðîæåíîé ñâèíèíå, ñúåäîáíûõ ñóáïðîäóêòàõ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, ñâèíåé, îâåö, êîç, êîíåé, îñëîâ, ìóëîâ.  òî æå âðåìÿ âåòî íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ñëèâî÷íîå ìàñëî, ñûðû, ÿéöà è íàòóðàëüíûé ìåä. ○

Öèìè äíÿìè â³öåïðåì’ºð-ì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ âðó÷èëè ñòóäåíòñüê³ êâèòêè ïåðøîêóðñíèêàì Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó ³ìåí³ Â. Ëàçàðÿíà. ³öå-ïðå쑺ð òàêîæ ïðèâ³òàâ ³ç Äíåì çíàíü ó÷í³â Íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî îá’ºäíàííÿ ¹28

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

ÓÐÎ×ÈÑÒ² ÇÀÕÎÄÈ

Ñó÷àñíà îñâ³òà - ãàðíå ìàéáóòíº

реалізації цих проектів після закінчення вишу», - відзначив Олександр Вілкул, Минулої суботи звертаючись до перпід час урочистостей з шокурсників. нагоди посвячення першокурсників у СВЯТКОВА студенти ДНУЗТ віце- ЛІНІЙКА Цього ж дня віцепрем’єр зазначив, що у цьому виші молодь прем’єр завітав на здобуває якісну освіту лінійку з нагоди Свята й опановує нові техно- першого дзвоника до логії. «Перед «Укрза- НВО №28 у Дніпропетлізницею» стоять зав- ровську. Перший урок дання збільшення для більш ніж тисячі швидкості і комфорт- учнів закладу почався майстер-класів ності пасажирських з перевезень, її інтегра- Петриківського розпиція в європейську су. Саме цьому виду транспортну систему. народного мистецтва І ви будете брати без- у школі відведено випосередню участь у ставкову залу, де пред-

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

ставлено кращі роботи учнів та народних майстрів, Петриківка є візитівкою навчально-виховного об’єднання. Як зазначив віцепрем’єр, Петриківський розпис - це

бренд Дніпропетровщини та України. «Нині у нас є всі можливості, аби навчати дітей петриківці уже із садочків та шкіл. Це дозволить сформувати міцний фундамент для подальшого

збереження та розвитку автентичних українських традицій», сказав він. «Новації 2013/14 навчального року, які ми впроваджуємо у школі, - це нові державні стандарти. Особливу увагу приділяємо роботі інформаційного центру та проекту організації харчування. Цього року в нашому закладі навчатимуться 1111 дітей, із них - 120 першокласники. В усіх учнів є можливість займатися спортом, наукою та виховуватися естетично», - розповіла Ніла Ломако, директор НВО №28.

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÁÀÍÊÍÎÒ ÁÀÍÊÍÎÒÀÀ

ÍÎÂÛÅ 100 ÄÎËËÀÐÎÂ Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ ñ 8 îêòÿáðÿ ââîäèò â îáðàùåíèå íîâóþ 100-äîëëàðîâóþ êóïþðó. Îíà ïîòåðÿëà áûâøèé êîãäà-òî òðàäèöèîííûì çåëåíûé öâåò è îáðåëà íîâûå ôîðìû çàùèòû. Òåïåðü íà íåé ïðåîáëàäàþò ñèíèé, ñåðûé, îðàíæåâûé îòòåíêè è èìåþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû, ïîâûøàþùèå åå çàùèòó. Íîâîââåäåíèÿ ïîâûñèëè ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà êóïþðû ñ 11 äî 14 öåíòîâ. Áàíêíîòû ñòàðîãî îáðàçöà îñòàíóòñÿ â îáðàùåíèè. ○

ÎÏÅÐ ÀÖÈß Â ÑÈÐÈÈ ÎÏÅÐÀÖÈß

ÌÎÁÈËÈÇÓÞÒ ÂÎÉÑÊÀ  îæèäàíèè àìåðèêàíñêîãî óäàðà ïî Ñèðèè ñòîðîíû âåäóò èíòåíñèâíóþ ïîäãîòîâêó.  Êðàñíîå ìîðå âûäâèíóëñÿ àìåðèêàíñêèé àòîìíûé àâèàíîñåö â ñîïðîâîæäåíèè ÷åòûðåõ ýñìèíöåâ è êðåéñåðà.  Ñðåäèçåìíîì ìîðå óæå íàõîäèòñÿ ãðóïïèðîâêà â ñîñòàâå ïÿòè ýñìèíöåâ ÑØÀ. À âëàñòè Ñèðèè ïåðåìåùàþò âîåííîñëóæàùèõ, àðòèëëåðèþ è ðàêåòíûå óñòàíîâêè â ðàéîíû ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

ÍÀ ÏÅÐØÎÌÓ ÓÐÎÖ² ÂÈÂ×ÀËÈ ÏÅÒÐÈʲÂÊÓ ÇÄÎÁÓÂÀÞ×È ÇÍÀÍÍß

Ïåðøîêóðñíèê³â ïîñâÿòèëè â ñòóäåíòè ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Äðóãîãî âåðåñíÿ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ³ç ïî÷àòêîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó ñòóäåíò³â Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó òó,, ñòóäåíò³â òà ñëóõà÷³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó äåðæóïðàâë³ííÿ За підсумками вступної кампанії-2013 Національний гірничий університет посів друге місце за рейтингом популярності в області. Завдяки створеній потужній навчальній базі у цьому виші навчаються близько 19 тис. студентів за 50 спеціальностями. У НГУ голова ОДА взяв участь в урочистому посвяченні у студенти. Під час свята відбулася церемонія передачі символіч-

ного ключа знань, а також символічного студентського квитка студентам-першокурсникам від ректора університету. Зі словами привітаннями до них звернулися викладачі та почесні гості. «Від сьогодні кожен із вас має поставити собі за мету - плідно і старанно навчатися, адже набуті вами

Також цього дня керівник регіону відвідав урочисті збори в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління. Цей вищий навчальний заклад готує кадри для органів державної влади та місцевого самоврядування. Випускники вишу завжди користувались стабільним попитом на ринку праці. Під час своєї промови губернатор підкреслив: «Держслужбовець - це людина, яка генерує ідеї. Завдяки вашим здобутим знанням, ми зможемо будувати майбутнє нашого регіону та нашої держави». Цей навчальний рік для Інституту держуправління ювілейний - 20 років з дня заснування. Наразі в облдержадміністрації, знання - це гарант щасли- РДА та виконавчих комітевого майбутнього!» - зазна- тах рад працюють 390 вичив Дмитро Колєсніков. пускників ДРІДУ НАДУ.

ÂÐÓ×ÈËÈ ÑÈÌÂÎ˲×ÍÓ «ÇÀ˲ÊÎÂÊÓ»


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÜ

Øêîëÿðàì ïîáàæàëè íå áîÿòèñÿ ìð³é

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÏÅÐØÈÉ ÄÇÂÎÍÈÊ ÏÐÎËÓÍÀ ÄËß ÏÎÍÀÄ 300 ÒÈÑ. IJÒÅÉ ÎÁËÀÑÒ²

Ïåðøîãî âåðåñíÿ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ â³äâ³äàâ ñâîþ ð³äíó øêîëó ¹ 55 ó Êðèâîìó Ðîç³. Òàì â³í ïðèâ³òàâ ïðèñóòí³õ ³ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó òà ïîáàæàâ øêîëÿðàì âèñîêèõ äîñÿãíåíü ó íàâ÷àíí³ Протягом останніх років криворізька загальноосвітня школа № 55 за рейтингом участі учнів у інтелектуальних конкурсах та заходах різних рівнів є лідером серед закладів освіти району. Також вона є опорною в районі із роботи з обдарованими учнями, із самоврядування дитячих об’єднань та

охорони здоров’я. Якісну освіту тут забезпечують 45 учителів. «Починаючи із сьогоднішнього дня, кожен школяр повинен поставити перед собою цілі: чому навчитися, що вивчити, чого досягти. І крок за кроком упродовж

ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ ãóáåðíàòî òîðð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ â³äâ³äàâ ñåëèùå Âàñèëüê³âêà. Êåð³âíèê îáëàñò³ óðî÷èñòî â³äêðèâ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ ¹3 òà ââ³â â åêñïëóàòàö³þ íîâèé ïîë³ãîí òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè»:

‰ 93% ä³òåé â³äïîâ³äíîãî â³êó îõîïëåí³

äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ, ç íèõ ä³òè 5-ð³÷íîãî â³êó ñòîâ³äñîòêîâî;

‰ 97% ó÷í³â ñòàðøî¿ øêîëè îõîïëåíî

ïðîô³ëüíîþ îñâ³òîþ;

‰ 70% - ïîçàøê³ëüíîþ.

ÑÏÐÈßÒËȲ ÓÌÎÂÈ

Íîâ³ îá’ºêòè Âàñèëüê³âêè

ДЛЯ УЧНІВ ТА ДОШКІЛЬНЯТ Васильківська загальноосвітня школа №3 була створена у 1967 році. Зі зменшенням чисельності школярів її вирішили реконструювати у навчально-виховний комплекс. На другому поверсі облаштували приміщення на дві групи для дошкільнят. Тепер разом із 208 школярами цей заклад відвідуватимуть 40 маленьких мешканців Васильківки віком від 3 до 6 років. Наприкінці липня губернатор Дмитро Колєсніков

навчального процесу йти до поставленої мети. Не бійтеся мріяти. Світ для вас відкритий. Головне вірити в себе і в свої сили», - наголосив Дмитро Колєсніков. Загалом цього року на Дніпропетровщині Перший дзвоник пролунав для понад 300 тисяч дітей, з них близько 30 тисяч - це першокласники, ще більше 20 тисяч учнів - випускники.

під час виїзної наради на об’єкті реконструкції поставив завдання завершити всі ремонтні роботи до початку навчального року. Наразі доручення виконано - 1 вересня учні та дошкільнята пішли навчатися в новий НВК. «Ми відкриваємо і відроджуємо раніше закриті дитсадки, реконструюємо і

розширюємо вже діючі. Для того щоб зберегти малокомплектні школи, ми створюємо НВК з новими місцями для дошкільнят», - сказав Дмитро Колєсніков.

ПОЛІГОН ДЛЯ СМІТТЯ Цього ж дня голова ОДА відвідав полігон твердих

побутових відходів, будівництво якого розпочали у 2011 році. Наразі повністю завершені роботи І черги. ІІ чергу планують розпочати лише через 8 років. Поява нового полігону у Васильківці дозволить вирішити питання вивезення сміття для жителів та підприємств району. Як доповів губернатору директор підрядної організації Михайло Руссо, на полігоні реалізується метод «картового» складування твердих побутових відходів. Це забезпечує їхню ізоляцію та дотримання санітарних норм на полігоні, а також на прилеглих територіях. Щороку об’єкт зможе приймати на захоронення 5,1 тис. м куб. відходів. Його загальна кошторисна вартість - 16,2 млн. грн.

ßÑÊÐÀŠ˲ÒÎ

ϳäñóìêè îçäîðîâ÷î¿ êàìïàí³¿ ÌÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Ìèíóëîãî òèæíÿ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ï³äáèâ ï³äñóìêè ë³òíüî¿ îçäîðîâ÷î¿ êàìïàí³¿ 2013 ðîêó. Ïðîòÿãîì öèõ ë³òí³õ êàí³êóë îçäîðîâëåííÿì ³ â³äïî÷èíêîì îõîïèëè 246,5 òèñ. ä³òåé Äí³ïðîïåòðîâùèíè öå ïðèáëèçíî 89 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ Одним із головних завдань літньої кампанії було оздоровлення дітей, котрі потребують особливої

соціальної підтримки й уваги. Цього року в регіоні працювали 25 позаміських дитячих закладів та 977 - з денним перебуванням. Крім того, за межами нашої області змогли відпочити більше 117 тис. дітей. «Перед початком навчального року діти повинні були відпочити, набратися сил, адже від цього залежать їхні подальші успіхи у навчанні. І наша мета - створити необхідні умови для насиченого й корисного відпочинку», - відзначив Дмитро Колєсніков.

Особливістю оздоровчої літньої кампанії 2013 року стала програма губернатора за здоровий спосіб життя «Міцне здоров’я - успішне життя». У її рамках у дитячих таборах відбувався волонтерський тур. Майстри та кандидати у майстри спорту навчали дітей і підлітків комплексу фізичних вправ на брусах, змагались у естафетах, робили разом із дітьми зарядку та проводили майстер - класи з футбольного фрістайлу. Загалом волонтери відвідали 23 дитячі табори.

ÏÀÒвÎÒÈ×ÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÏÅÐÅÌÎÆֲ Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ íàãîðîäèâ ïàì’ÿòíèìè äèïëîìàìè òà ñåðòèô³êàòàìè 31 ïåðåìîæöÿ ôîòîêîíêóðñó «Áàðâè óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà», ùî ïðîâîäèâñÿ äî Äíÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà òà Äíÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ìåøêàíö³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè íàäñèëàëè ñâî¿ ñâ³òëèíè ç ïðàïîðîì íà îáëàñíèé ñàéò. Çàãàëîì ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 200 ìåøêàíö³â, ÿê³ íàä³ñëàëè ìàéæå 800 çí³ìê³â. ○

ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÑÂßÒÎ

ÏÐȲÒÀËÈ Ï²ÄÏÐȪÌֲ Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ï³äïðèºìö³â ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé â îáëàäì³í³ñòðàö³¿ â³í çàçíà÷èâ, ùî ñàìå â³ä ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó çàëåæèòü ðîçâèòîê åêîíîì³êè Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ñòâîðåííÿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ âèðîáíèöòâ. Ðåçóëüòàò òàêî¿ ðîáîòè: çá³ëüøåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ ï³äâèùåííÿ â³äðàõóâàíü äî áþäæåòó. ○

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÇÁ²ËÜØÈËÈ ÂÈÏËÀÒÈ Â Óêðà¿í³ çá³ëüøåíî ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ÿê³ ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü. ³ä 1 ëèïíÿ 2013 ðîêó ðîçì³ð äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ä³òåé-³íâàë³ä³â ùîì³ñÿöÿ ñêëàäຠ894 ãðí. ³äïîâ³äíî äî öüîãî, íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîâåäåíî ïåðåðàõóíîê äåðæàâíî¿ äîïîìîãè 288 ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä îï³êîþ. ³äòàê äëÿ 28 ä³òåé ðåã³îíó â³êîì äî 6 ðîê³â çàãàëüíà ñóìà âèïëàòè çá³ëüøèëàñÿ äî 2838 ãðí., äëÿ 260 ä³òåé â³êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â - äî 3314 ãðí. ○

ÑÂßÒÊÎÂÅ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ÕÐÀÌÓ Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä âçÿâ ó÷àñòü ó ñâÿòêîâîìó áîãîñëóæ³íí³ ó Ñâÿòî-Óñïåíñüêîìó õðàì³ ç íàãîäè äíÿ îñâÿ÷åííÿ òà çàñíóâàííÿ ïåðøîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó Êàòåðèíîñëàâà. Ñëóæáó ó â³äðåñòàâðîâàíîìó íèæíüîìó õðàì³ ïðàâèâ ìèòðîïîëèò Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ³ Ïàâëîãðàäñüêèé ²ðèíåé. ϳñëÿ çàâåðøåííÿ áîæåñòâåííî¿ ë³òóð㳿 òà ìîëåáíþ ªâãåí Óäîä âðó÷èâ ó ïîäàðóíîê íàñòîÿòåëþ Ñâÿòî-Óñïåíñüêîãî ñîáîðó ïðîòðåþ Òèìîô³þ Êó÷óêó äàðîõðàíèëüíèöþ - ñâÿùåííèé ïîñóä, â ÿêîìó çáåð³ãàþòüñÿ Ñâÿò³ äàðè Ò³ëî ³ Êðîâ Õðèñòîâ³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 СЬОГОДЕННЯ ○

ÍŲÄÊËÀÄÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Øàíîâí³ ìåøêàíö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³! Âè ìàºòå ïðàâî â³ëüíîãî âèáîðó ë³êàðÿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè - òåðàïåâòà, ïåä³àòðà àáî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Ñêîðèñòàéòåñÿ ñâî¿ì ïðàâîì! Äî 1 æîâòíÿ 2013 ðîêó çâåðí³òüñÿ äî ë³êàðÿ, ÿêîìó âè äîâ³ðÿºòå äáàòè ïðî âëàñíå çäîðîâ’ÿ òà çäîðîâ’ÿ ñâ ðîäèíè. ßê öå çðîáèòè: ­ Çâåðí³òüñÿ äî àìáóëàòî𳿠ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ (àáî ò³º¿, äå âè ðàí³øå îáñëóãîâóâàëèñÿ). ­ Îçíàéîìòåñÿ ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ë³êàð³â äëÿ âèáîðó áàæàíîãî ñïåö³àë³ñòà. ­ ßêùî âè áàæàºòå çì³íèòè ë³êàðÿ íà ³íøîãî, â³çüì³òü ó ïîïåðåäíüîãî â³äêð³ïíèé òàëîí. ­ Çâåðí³òüñÿ äî ë³êàðÿ, ÿêîãî âè îáðàëè. ­ Çàïîâí³ñòü ðåºñòðàö³éíó ôîðìó ïàö³ºíòà. ­ Ðåºñòðàö³éíèé ïåð³îä âñòàíîâëþºòüñÿ ç 1 äî 30 âåðåñíÿ êîæíîãî ðîêó. Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ - íà ñàéò³ www.adm.dp.gov.ua àáî çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» 0800507250. Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ○

Як повідомив губернатор Дмитро Колєсніков, успішна робота промислового сектора Дніпропетровщини створює фундамент для наповнення бюджетів усіх рівнів. За перше півріччя 2013 року область направила до загального фонду Державного бюджету України 9,2 млрд. грн.

ÑÊÎÐÈÑÒÀÉÒÅÑß ÏÐÀÂÎÌ

ПІДСУМКИ ПІВРІЧЧЯ

ÎÁÈÐÀªÌΠ˲ÊÀÐß

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

Íà 20 -é ñåñ³¿ Äí³ïðîïåò20-é ðîâñüêî¿ îáëðàäè äåïóòàòè ðîçã ëÿíóëè ïèòàííÿ ðîçãëÿíóëè âèêîíàííÿ áþäæåòó çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ öüîãî ðîêó ðîêó,, à òàêîæ ï³äãîòîâêè îñâ³òí³õ çàêëàä³â ðåã³îíó äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó é îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó

×è ìîæå ëþäèíà çà íåîáõ³äíîñò³ çâåðíóòèñÿ íå äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, íàïðèêëàä, êîëè âîíà ó ñïðàâàõ çíàõîäèòüñÿ â ³íøîìó ì³ñò³? ×è ìîæå öåé ôàõ³âåöü âèïèñàòè ë³êàðíÿíèé? K Ó òàêîìó âèïàäêó ïàö³ºíò ìîæå çâåðíóòèñÿ äî áóäü-ÿêîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåääîïîìîãè çä³éñíþºòüñÿ â àìáóëàòî𳿠ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè áåç ïîïåðåäíüîãî çàïèñó, ïîçà÷åðãîâî òà íåçàëåæíî â³ä òîãî, ïðèêð³ïëåíèé ïàö³ºíò äî öüîãî ìåäçàêëàäó ÷è í³. Ëèñòîê íåïðàöåçäàòíîñò³ âèäàºòüñÿ çà ì³ñöåì òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíòà (ç äîçâîëó ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ö³º¿ ìåäóñòàíîâè). ○

ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 0-800-50-72-50

Çá³ëüøàòü ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÑÅÑ²ß ÎÁËÐ ÀÄÈ ÎÁËÐÀÄÈ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÀÌÊÓ ÏβÄÎÌËߪ

ÏÈÒÀÍÍß ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²¯  Àíòèìîíîïîëüíîìó êîì³òåò³ Óêðà¿íè â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ êîì³òåò³â Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿. ϳä ÷àñ çàñ³äàííÿ ó÷àñíèêè ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ùîäî îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó ñïîæèâ÷îãî êðåäèòóâàííÿ, âäîñêîíàëåííÿ ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿. Òàêîæ ÷ëåíè êîì³òåò³â ï³äòðèìàëè çàêîíîïðîåêò «Ïðî äåðæàâíó äîïîìîãó ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ» äëÿ ðîçãëÿäó òà ïðèéíÿòòÿ ïàðëàìåíòîì.

 ÓÑ²Õ ÇÀÊËÀÄÀÕ ÎѲÒÈ ÂÈÊÎÍÀËÈ ÐÅÌÎÍÒÈ ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà øàõòåðîâ è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè âåäåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò â ÄÒÝÊ ØÓ Äíåïðîâñêîå íà áàçå øàõòû èìåíè Ñòàøêîâà ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ íîâûé âîäîîòëèâ. Ïðåäïðèÿòèå â ýòîò ïðîåêò èíâåñòèðîâàëî 3 ìëí. ãðí. Одной из приоритетных стратегий компании ДТЭК является улучшение условий труда и повышение уровня безопасности шахтеров. В связи с тем, что шахта им. Сташкова является одним из самых обильных по водопритоку угольных предприятий в Украине, здесь создали новый фланговый водоотлив, позволяющий контролировать водоприток в восточном крыле шахты. «Новый водоотлив горизонта 300 метров обеспечивает безаварийную работу всей шахты и в бу-

За підсумками першого півріччя поточного року обласний бюджет перевиконаний на 5,2%. За словами голови обласної ради Євгена Удода, це дасть можливість збільшити фінансування соціальної сфери. «Гроші, зароблені областю, спрямують на розвиток медичних установ, підтримку дитячих оздоровчих та реабілітаційних закладів, допомогу будинкам-інтернатам тощо», - зазначив він. Зокрема, 700 тис. грн. спрямують на придбання продуктів харчування для будинків-інтернатів, ще 600

тис. грн. - на медичне обслуговування і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ГОТОВІ ДО РОБОТИ У ході сесії також зазначили, що заклади освіти регіону повністю готові до роботи в осінньо-зимовий період. В усіх навчальних установах виконали поточні та капітальні ремонти систем енергозабезпечення, навчальних корпусів, харчоблоків, їдалень, покрівель, замінили вікна. Для підготовки закладів освіти до роботи в

ÎÁËÀÑÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ ÏÅÐÅÂÈÊÎÍÀÍÎ ÍÀ 5,2% осінньо-зимовий період витрачено 114,7 млн. грн. (в тому числі з державного бюджету - 44,1 млн. грн., з обласного - 11,2 млн. грн.). Особливу увагу голова облради Євген Удод приділив роботі зі збереження природних ресурсів. Зокрема, він зазначив, що у Межівському районі створили новий заказник «Сухарева балка» загальною площею 618,3 га.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÒÐÓ ÄÀ ÒÐÓÄÀ

Êàê íà øàõòàõ Çàïàäíîãî Äîíáàññà áîðþòñÿ ñ ïîäçåìíûìè âîäàìè

дущем позволит откачивать воду от восьми новых лав, в которых будут работать добычные участки. Этот объект будет действовать как минимум до 2027 года. Также очень важный положительный момент заключается в откачивании воды из магистральных вырабо-

ÍÎÂÛÉ ÂÎÄÎÎÒËÈ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÒ ÁÅÇÀÂÀÐÈÉÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ток, что позволяет содержать рельсовые пути в хорошем состоянии и, естественно, влияет на повышение уровня безопасности доставки рабочих и груза по

выработкам», - говорит директор ШУ Днепровское Виталий Мовчан. По словам начальника подготовительного участка №1 шахты им. Сташкова

Сергея Зайцева, внедрение дополнительного стационарного водоотлива высвободило проходчиков от откачки воды в забое с помощью участковых передвижных насосов, что отнимало много времени и сил. Руководство шахтоуправления в общении с журналистами отмечает важность инвестирования средств в охрану труда и технику безопасности, что в дальнейшем способствует стабильности в производстве. В подтверждение этому следует отметить бесперебойную и эффективную работу коллектива участка №5 шахты им. Сташкова, досрочно справившегося с выполнением годового плана. Они выдали нагора 386,7 тыс. тонн угля.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС - Николай Викторович, по каким критериям оценивали номинантов на звание «Ректор года»? - Оценивались качество образования, рейтинг университета, сотрудничество с научными организациями и промышленными предприятиями. Важную роль сыграло и сотрудничество с зарубежьем. ДНУ занимает третье место по количеству и качеству проектов Темпус, реализованных в содружестве с университетами Европы. Мы были одним из первых вузов Украины, принимавших участие в проектах Темпус. Сегодня мы уже выполнили шестнадцать проектов ЕС. - Расскажите подробнее о международном сотрудничестве… - В ДНУ получают магистерскую степень в сфере ракетнокосмической инженерии выпускники Евразийского национального университета им. Л.Гумилева (Казахстан). Еще в 2011-м в Астане при участии нашего вуза была создана международная кафедра космической техники и технологий. Также готовим магистров и для аэрокосмической отрасли Бразилии. Благодаря договору между нашим вузом и Федеральным университетом города Бразилиа ведется сотрудничество по нескольким направлениям, включая гуманитарное, организовано изучение португальского языка в ДНУ и истории Украины в Бразилии. Всего на 15 факультетах ДНУ реализуется около 100 договоров с университетами Европы, Америки, Азии. Можно говорить о каждом из них, как о примере взаимовыгодного сотрудничества. Например, недавно археологи ДНУ и Вроцлавского университета участвовали в первой международной украинско-польской археологической экспедиции по исследованию Старокодацкой и Богородицкой крепостей.

ÓÊÐÀÈÍCÊÎÏÎËÜÑÊÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÈÑÑËÅÄÎÂÀËÀ ÎÑÒÀÒÊÈ ÊÐÅÏÎÑÒÅÉ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Â ÄÍÓ èíîñòðàíöåâ ïðèâëåêàåò êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ»

- И каковы итоги этой экспедиции? - Десять участников экспедиции из Вроцлавского университета - пять студентов, три аспиранта и два профессора, и такой же состав с нашей стороны, в течение десяти дней исследовали остатки крепостей. Это хорошее начало. По результатам раскопок будет издан каталог экспонатов. В следующем году планируем продолжить поисковые работы не только на территории Украины, но и Польши. Мы очень благодарны областной власти за содействие в организации экспедиции. Глава облгосадминистрации Дмитрий Колесников и председатель облсовета Евгений Удод заверили, что и в следующем году мы можем рассчитывать на их поддержку.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОДНЕБЕСНОЙ - Из каких стран в ДНУ больше студентов, какие специальности пользуются спросом иностранцев? - По количеству лидируют студенты из Поднебесной - более 200 человек. Около 50 студентов - из Азербайджана. В рамках программ по культурному обмену у нас также получают образование молодые люди из Германии, Франции, Велико-

себя наилучшие качества других культур. Украинские студенты говорят, что иностранцы очень дружелюбны, уважительно относятся к педагогам. Учитель для них - это святое. Они осознают необходимость приобретения и накопления знаний. - А наши земляки учатся в Поднебесной? - Да, сейчас там обучаются около шестидесяти студентов. В основном, студенты-филологи едут совершенствовать знание китайского.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТАЖИРОВКИ - Николай Викторович, Вы бывали в Китае? Каким было первое впечатление? - В Китае был семь раз. Огромное впечатление произвело большое количество людей. Общеизвестно, что в КНР самая высокая плотность населения, однако увидеть это собственными глазами - совсем другое дело. На дорогах бесконечный поток автомобилей, мопедов, и особенно велосипедов. При этом, даже в Пекине нет пробок. На всех узловых пересечениях - многоуровневые эстакады. Хочу отметить, что к народному образованию в Китае относятся серьезно. - В завершение хотелось бы узнать о наиболее перспективном проекте международного сотрудничества в новом учебном году? - Перспективны научные стажировки наших сотрудников за рубежом - в США, Великобритании и Германии по таким направлениям, как химия, математика, физика. Уже несколько лет государство оказывает активную помощь нашим студентам в получении магистерских дипломов в ряде европейских стран. Благодаря правительственным грантам наши студенты могут учиться в лучших университетах Европы. Вернувшись в ДНУ, молодые люди продолжают обучение в аспирантуре, защищают диссертации. Мы прилагаем максимум усилий для приумножения научного потенциала университета, что, собственно, и привлекает как отечественных, так и заграничных абитуриентов.

ÍÎÂÈÍÈ

«Ê ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ Â ÊÈÒÀÅ ÎÒÍÎÑßÒÑß ÑÅÐÜÅÇÍλ британии, Бразилии, Канады, России и других стран. Наибольшей популярностью у иностранных студентов пользуются русский язык, изобразительное искусство, компьютерные системы и сети, биология и биотехнологии, прикладная математика. Также популярны международные экономические отношения, технологии и средства телекоммуникации, финансы, маркетинг, экология и охрана окружающей среды. - Расскажите подробнее о сотрудничестве ДНУ с китайскими вузами? - Ученые ДНУ взаимодействуют с коллегами из вузов и научных учреждений Китая с 1998 года. На сегодняшний день действуют семь договоров сотрудничества с этой страной. В основном к нам едут из Пекина, Хубея, Цзянси, Гунсу и Шансы. Мы высоко ценим наше партнерство, благодаря которому происходит обмен студентами и преподавателями. С 2000 года в ДНУ китайские студенты получили более 400 дипломов бакалавра и почти 300 - магистра. Налажена и обратная связь: преподаватели из Китая, которые работают в ДНУ по правительственным программам обмена, позволяют нашим студентам, изучающим китайскую филологию, учить язык под руководством квалифицированных филологов-носителей языка. Благодаря подобным программам, у нас преподают и филологи из Германии, Франции, Великобритании и других стран. - Скажите, пожалуйста, опираясь на собственные наблюдения: китайские студенты сильно отличаются от наших? - Конечно, есть отличия в менталитете, жизненных принципах и традициях. Но ведь в этом заключается одно из преимуществ международных программ - молодые люди, общаясь, могут вобрать в

ͲÊÎÏÎËÜ

ÔÎÐÌÀ ÄËß ØÊÎËßв ͳêîïîëüñüê³ ïåðøîêëàñíèêè çóñòð³ëè Äåíü çíàíü ó íîâ³é øê³ëüí³é ôîðì³. Çà ³í³ö³àòèâîþ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ðóñëàíà Òîêàðÿ òà çà ï³äòðèìêè ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ðåàë³çîâóºòüñÿ ïðîãðàìà «Øê³ëüíà ôîðìà äëÿ ïåðøîêëàñíèê³â». Öå ïåðøèé ³ ïîêè ºäèíèé ïîä³áíèé ïðîåêò, ùî ñòàðòóâàâ â Óêðà¿í³. Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷ຠçàáåçïå÷åííÿ ôîðìîþ âñ³õ áåç âèíÿòêó ïåðøîêëàñíèê³â ³ ä³òåé ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÏÐÈÂ²Ò ÀËÈ ÏÐȲÒÀËÈ ÏÅÐØÎÊËÀÑÍÈʲ Íà Ñâÿòî ïåðøîãî äçâîíèêà äî âèõîâàíö³â íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó «Ãîðëèöÿ» òà ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè-³íòåðíàòó, äå íàâ÷àþòüñÿ ä³òè ç âàäàìè çîðó, çàâ³òàëè ñï³âðîá³òíèêè ÓÑÁÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Øåôè ïîäàðóâàëè êîìï'þòåðíó òåõí³êó, íîâåíüê³ ïîðòôåë³ ç óñ³ì íåîáõ³äíèì 37 ïåðøîêëàñíèêàì. Äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ó øêîë³-³íòåðíàò³ áóëî â³äðåìîíòîâàíî ïîáóòîâ³ ïðèì³ùåííÿ òà ñõîäè. Ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ ðîáëÿòü óñå ìîæëèâå, ùîá ñòâîðèòè äëÿ ä³òåé ï³äøåôíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íàëåæí³ óìîâè äëÿ ïîâíîö³ííîãî íàâ÷àííÿ. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÊÎÍÊÓÐÑ ÐÎÄÈÍ Ó ì³ñò³ ïðîéøîâ êîíêóðñ «Çëàãîäà â ðîäèí³ áàãàòñòâî Óêðà¿íè». 7 ðîäèí ³ç ð³çíèõ ðàéîí³â Êðèâîãî Ðîãó ïîêàçóâàëè ñâî¿ âì³ííÿ ³ òàëàíòè. Ïðèºìíî çäèâóâàòè ñóää³â ³ ãëÿäà÷³â çìîãëè âñ³ ó÷àñíèêè, îäíàê íàéá³ëüøå ñâî¿ìè òàëàíòàìè âðàçèëà ðîäèíà ²ðèíè òà Àíàòîë³ÿ Ëåáåäèíñüêèõ. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëè Àíäð³é ³ Ãàííà Àíäð³ÿø, à áðîíçîâèìè ïðèçåðàìè êîíêóðñó ñòàëè Ìèêîëà ³ ͳíà Êóäðÿøîâè. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÎÑÂßÒÈËÈ Â ÑÒÓÄÅÍÒÈ Äí³ïðîïåòðîâñüêà äåðæàâíà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ïðèéíÿëà äî ëàâ ñòóäåíò³â 680 ïåðøîêóðñíèê³â. Ìàéáóòí³ ìåäèêè ïðîéøëè ïîñâÿòó â ñòóäåíòè. Ïðèâ³òàòè ¿õ ïðèéøëè áàòüêè, âèêëàäà÷³ é ïðîâ³äí³ ìåäèêè îáëàñò³, ïðåäñòàâíèêè ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÎÄÀ. Öüîãî ðîêó íà ñïåö³àëüíîñò³ «Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é äåðæàâí³é ìåäè÷í³é àêàäå쳿 áóâ îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ êîíêóðñ³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ МІСТА ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ

Ðåòðîàâòî è ìîòîöèêëû ïðîèçâåëè ôóðîð ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÒÜÅÂÀ

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÃÐÀÍÒ

ÐÅÀ˲ÇÓÂÀËÈ ÏÐÎÅÊÒ Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä çóñòð³âñÿ ç ìåøêàíöÿìè áóäèíêó ïî âóë. Êàëèíîâ³é, 70 ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Öåé áóäèíîê çà ï³äñóìêàìè îáëàñíîãî êîíêóðñó ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ îòðèìàâ ñîö³àëüíèé ãðàíò ãîëîâè îáëðàäè äëÿ ðåàë³çàö³¿ âëàñíîãî ïðîåêòó «Ãåðìåòè÷í³ øâè - òåïë³ ñò³íè». Íàðàç³ ïðîåêò ïîâí³ñòþ ðåàë³çîâàíèé ³ ëþäè ìîæóòü áóòè âïåâíåí³, ùî âçèìêó â ¿õíüîìó áóäèíêó áóäå òåïëî é çàòèøíî. Çàãàëüíà ñóìà ïðîåêòó ñêëàëà 65 òèñ. ãðí.

ÍÎÂÈÍÈ ÁÅÇÏÅÊÀ ÐÓÕÓ

ÍÀÍÅÑËÈ ÐÎÇ̲ÒÊÓ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàê³í÷èëèñÿ ðîáîòè ç íàíåñåííÿ äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè ³ âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ çíàê³â ïîáëèçó øê³ë. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äí³ïðîäîðñåðâ³ñ» óæå â³äíîâèëî 420 ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â, éîãî ðîá³òíèêè íàíåñëè ðîçì³òêó íà 48 ïåðåõîäàõ, äå º ñâ³òëîôîðè. Ïîáëèçó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â³äíîâèëè 76 äîðîæí³õ çíàê³â, à òàêîæ 57 «ëåæà÷èõ ïîë³öåéñüêèõ». Çàãàëîì â³äïîâ³äí³ ðîáîòè âèêîíàíî ïîáëèçó 154 øê³ë ì³ñòà. ○

ÇÀÐ ÀÄÈ Ä²ÒÅÉ ÇÀÐÀÄÈ

ÁËÀà ÎIJÉÍÈÉ ÌÀÐ ÀÔÎÍ ÁËÀÃÎIJÉÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó äî Äíÿ ì³ñòà ïðîâåäóòü äðóãèé áëàãîä³éíèé ìàðàôîí «Ïðîá³ã ³ç â³ðîþ â ñåðö³». Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ì³ñüêðàä³. Ïðîá³ã â³äáóäåòüñÿ 7 âåðåñíÿ íà íàáåðåæí³é â³ä Ôåñòèâàëüíîãî ïðè÷àëó äî ãîòåëþ «Äí³ïðîïåòðîâñüê». Îðãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü äîëó÷èòèñÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çðîáèòè ñèìâîë³÷íèé ãðîøîâèé âíåñîê ³ ïîäîëàòè ñèìâîë³÷íó äèñòàíö³þ. Êîøòè, ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ ìàðàôîíó, ñïðÿìóþòü äëÿ çàêóï³âë³ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ îäí³º¿ ç äèòÿ÷èõ ë³êàðåíü ì³ñòà. ○

ÎÍÎÂËÅÍÍß ÂÎÊÇÀ˲Â

ÏÐÎÂÅËÈ ÐÅÌÎÍÒÈ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ â³ä ïî÷àòêó ðîêó âèêîíàëà ðåìîíòè íà 109 âîêçàëàõ ³ ñòàíö³ÿõ ìàã³ñòðàë³. Çàãàëüíà ñóìà ðîá³ò ñêëàëà ïîíàä 5 ìëí. ãðí. Çîêðåìà, ïðîâåëè ðåìîíòè íà ñòàíö³ÿõ Ñèíåëüíèêîâå - ², Ïàâëîãðàä - ², Êðèâèé гã - Ãîëîâíèé, Òàâð³éñüê, Ïëîäîðîäíå, Ôåîäîñ³ÿ, Ãîðÿ¿íîâå, ªâïàòîð³ÿ-Êóðîðò, Îñòðÿêîâå. Äî ê³íöÿ ðîêó Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïëàíóº çäàòè â åêñïëóàòàö³þ ðåêîíñòðóéîâàíèé âîêçàë ñòàíö³¿ Ðîêóâàòà (ì. Êðèâèé гã), ïëîùà ÿêîãî çá³ëüøèòüñÿ ó 3,5 ðàçà.

Ïðåäñòàâèòåëè ÌîòîÑîþçà «ÊðàñÊîì» óñïåøíî çàâåðøèëè ñâîé ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé àíòèôàøèñòñêèé àâòîìîòîïðîáåã «Äíåïðîïåòðîâñê-Ñåâàñòîïîëü-Ñòàëèíãðàä» СТАРТОВАЛИ С ПЕСНЯМИ Автомотопробег был посвящен 70-летию Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге и освобождению Днепропетровска. Его участников проводили под «аккомпанемент» песен и напутственных слов. Колонна в составе 11 человек, четырех мотоциклов и двух «Волг» советского производства стартовала в Днепропетровске от памятника генералу Пушкину под знаменами Советской Украины, всех родов войск Советского Союза и символами Победы над фашистскими захватчиками. По словам одного из организаторов этого масштабного мероприятия, председателя ОО «Союз советских офицеров» Виктора Марченко, «краскомовцы» повезли с собой символический «вечный огонь», зажженный от огня у монумента Славы, чтобы передать его городам-героям Севастополю и Сталинграду. К ним присоединились и представи-

тели харьковского мото- общем, все построено на клуба «Ночные волки». энтузиазме. Спасибо ветеранам, которые снаряжали ЛЕГЕНДАРНЫЙ нас и собирали на бензин СЕВАСТОПОЛЬ буквально по копеечке». Первую остановку автоМотоциклисты посетимотоколонна сделала в За- ли музейный историко-мепорожье. Далее по марш- мориальный комплекс руту были Мелитополь, «35-я береговая батарея», Джанкой, Симферополь и где возложили цветы. Севастополь. Легендар- Здесь им вручили гильзу ный город-герой встретил от 76-миллиметрового снагостей с распростертыми ряда с землей - как символ объятиями. Тысячи лю- мужества защитников Седей, собравшиеся на пло- вастополя. Далее колонна, щади Нахимова, привет- возглавляемая лидером ствовали участников авто- российского мотоклуба мотопробега. Особый вос- «Ночные волки» Хирургом торг вызвало появление - Александром Залдостаноднепропетровцев на ретро- вым, отправилась в Волавтомобилях и мотоцик- гоград-Сталинград. лах. «По дороге они частенько ломались, - говорит ГОРОДАВиктор Марченко. - Нас ПОБРАТИМЫ Маршрут «Днепропетведь никто не спонсирует: сами находим запчасти, ровск-Севастополь-Старемонтируем, красим, в линград» был выбран не-

случайно. В Великую Отечественную им прошли солдаты и матросы, которые отстояли свою землю. Для них не было разницы между берегами Днепра, Малаховым и Мамаевым курганами. Торжества в Волгограде стали кульминацией международного антифашистского автомотопробега и собрали более 250 тыс. человек. В рамках проекта между Севастополем и Волгоградом был подписан Договор о городах-побратимах. В торжествах принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. «Громкую» точку в автомотопробеге поставил концерт с участием популярных групп, солистов, лазерное шоу и фейерверк. 27 августа днепропетровцы вернулись в родной город.

ÌÈÑÑ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÎ-2013

Êðàñàâèöû íà êàñòèíãå ÷èòàëè ñòèõè луке. Кроме того, от студенток требоваÍà ïðîøëîé íåäåëå â лось «презентовать» свой талант и расскаÄíåïðîïåòðîâñêå зать стих. Одни деïðîøåë êàñòèíã íà åæåãîäíûé êîíêóðñ вушки выучили стихи «Ìèññ ñòóäåí÷åñòâî- заранее, другие уже на сцене вспоминали 2013». Ïðîäåìîíто, что учили в ñòðèðîâàòü ÎÊÑÀÍÀ ÎÍÈÙÅÍÊÎ

÷ëåíàì æþðè ñâîþ êðàñîòó è òàëàíòû ïðèøëè áîëåå 35 ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà èç 7 âåäóùèõ âóçîâ ãîðîäà

Чтобы принять участие в кастинге, девушки должны были выполнить ряд условий, например, нарядиться в платье, не скрывающее ноги, и обувь на каб-

школе или просто рассказывали шуточные четверостишья. При этом, девизом кастинга оставалась импровизация. Участницы признались, что отбор испытал их нервы на

прочность, ведь нелегко оставаться уверенной, когда вокруг - десятки достойных соперниц. На вопрос: «Почему вы пришли на кастинг?» - девушки отвечали, что ими двигало желание получить новые эмоции, показать себя и почувствовать, что ты стоишь большего. Предварительно члены жюри отобрали для участия в конкурсе 12 девушек. На протяжении двух недель они будут заниматься хореографией и подготовкой к конкурсу. Как сооб-

щают организаторы, само состязание студенток-красавиц пройдет 14 сентября. Что же касается места его проведения, то организаторы приоткрыли занавес тайны и рассказали, что в этом году он состоится на Европейской площади. Ни одна из участниц, обещают организаторы, не останется без подарков от спонсоров. Но какой приз получит победительница, остается загадкой. Одно точно - избранная уйдет с короной.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÎÑÒÎÈÒÑß 14 ÑÅÍÒßÁÐß


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

ÇÅËÅÍÈÉ ÒÓÐÈÇÌ

ªÂÃÅÍ ÒÐÀÂÍÅÂÈÉ

Ïåðåñòóïàþ÷è ïîð³ã ñàäèáè «Ïåðëèíà ñòåïó», ùî â Ìåæ³âñüêîìó ðàéîí³ îáëàñò³, ìèìîâîë³ çóïèíÿºøñÿ, îçèðàþ÷èñü äîâêîëà. Ïîâ³òðÿ òóò ïðîñÿêëî àðîìàòîì ñâîáîäè, áåçòóðáîòíîñò³, ÿêèõîñü îñîáëèâî äóõìÿíèõ òðàâ. Òàêå â³ä÷óòòÿ, í³áè ïîòðàïèâ ó öàðñòâî çàòèøêó, ñïîêîþ, íåï³äðîáíî¿ àòìîñôåðè òàêîãî îìð³ÿíîãî â³äïî÷èíêó

Öàðñòâî îìð³ÿíîãî â³äïî÷èíêó

ÎÑÎÁËÈÂÎ ÐÀIJ ²ÄÏÎ×ÈÂÀËÜÍÈÊÀÌ ²Ç IJÒÜÌÈ ІЗ ГОРОДУ ДО СТОЛУ Йдучи своєрідним теренкуром по периметру господарства (площа приблизно 1га), не можна не звернути увагу на великий город і виноградник - усе доглянуте й охайне. Продукти, вирощені на городі, одразу прямують до столу: літньо-осінньої пори в свіжому вигляді, а взимку - соліннями, приготованими за народними рецептами: ті, хто любить смачно поїсти, не будуть розчаровані. Якщо ж комусь забажається покуховарити - до їхніх послуг гриль з невід'ємними атрибутами: ба-

раниною, свининою, овочами, зеленню, знову ж із власного подвір'я. Численні фруктові дерева запрошують зірвати соковиту абрикосу чи яблуко. Протягом прогулянки насолоджуєшся краєвидом тихого мальовничого Бика, що несе свої води аж до Самари. Річка протікає практично в межах садиби, за кількадесят метрів від головної будівлі. Поряд обладнаний невеличкий, затишний пляж, є катамаран, водяна карусель. Трохи поодаль, в очереті облаштовані місця для рибалок, збиті невеликі кладочки. Взагалі для них тут справжній рай.

ЗАПАМ'ЯТАЄТЬСЯ НАДОВГО Особливо раді в садибі відпочивальникам із дітьми, всіляко намагаються урізноманітнити їхнє дозвілля. Цього року господарі обладнали басейн, встановили сучасний дитячий майданчик. Комплекс для гостей - це комфортні номери з чудовими краєвидами, їдальня, зал для відпочинку, більярд тощо. Проте головне багатство «Перлини», звичайно ж, природа. Безперечно, тут можна не тільки просто відпочити, скуштувати смачні українські страви, але й відчути гостинність господарів і тишу сільської місцевості. Можна з упевненістю сказати: така відпустка запам'ятається надовго, тим більше, що подарує її рідна Дніпропетровщина!

ÍÎÂÈÍÈ

По словам ведущего научного сотрудника НИИ биологии ДНУ имени Олеся Гончара Бориса Барановского, настоящей сенсацией стало обнаружение нынешним летом на реке Северский Донец, что в Харьковской области, плантаций пистии - тропического растения, которое ранее можно было увидеть разве что в аквариумах. Этот представитель экзотической флоры поселился в открытом водоеме в наших широтах и, судя по всему, не

Äåïóòàòè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ êîìïàí³¿ «Þíàéòåä Áàñêåòáîë ²íâåñòìåíòñ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî áàñêåòáîëüíî¿ àðåíè äî ªâðîáàñêåòó-2015 òà çàòâåðäèëè ïðîåêò äåòàëüíîãî ïëàíóâàííÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿. ßê çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî, çäàòè ñïîðòèâíó àðåíó â åêñïëóàòàö³þ ïëàíóºòüñÿ â äðóãîìó êâàðòàë³ 2015 ðîêó. ×åìï³îíàò ªâðîïè ç áàñêåòáîëó ïðèéìàòèìóòü Êè¿â, Îäåñà, Äí³ïðîïåòðîâñüê, Ëüâ³â, Äîíåöüê òà Õàðê³â. ○

ÊÎÍÊÓÐÑ ÔÎÒÎÃÐ ÀÔ²É ÔÎÒÎÃÐÀÔ²É

ÑÒ ÀÐÒÓª ÃÃÎËÎÑÓÂÀÍÍß ÎËÎÑÓÂÀÍÍß ÑÒÀÐÒÓª 2 âåðåñíÿ ñòàðòóº ãîëîñóâàííÿ çà ôîòî, ùî ¿õ íàä³ñëàëè ãîðîäÿíè íà êîíêóðñ «²ñòîð³ÿ ì³ñòà â ñ³ìåéíèõ àðõ³âàõ». Ïåðåãëÿíóòè ñâ³òëèíè é ïðîãîëîñóâàòè çà êðàù³ ç íèõ ìîæíà áóäå íà ñàéò³ ³ñíèêà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (www. visnyk.dmr.org.ua) ³ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Âêîíòàêò³». Ãîëîñóâàííÿ òðèâàòèìå äî 8 âåðåñíÿ. Ôîòîãðàô³¿, ÿê³ íàáåðóòü íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â, áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ó âèñòàâö³, ïðèñâÿ÷åí³é Äíþ ì³ñòà. ○

ÀÐÒ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀ ÏÐÎÑÏÅÊÒ²

«ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ ÊÂÀÐÒ ÀË» ÊÂÀÐÒÀË» Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ó Äåíü ì³ñòà â³äáóäåòüñÿ òðàäèö³éíèé àðò-ôåñòèâàëü «Ìèñòåöüêèé êâàðòàë». ³í ïðàöþâàòèìå íà öåíòðàëüí³é àëå¿ ïðîñïåêòó Êàðëà Ìàðêñà. Íà àðòôåñòèâàëü ç’¿äóòüñÿ õóäîæíèêè, äèçàéíåðè, ìàéñòðè íàðîäíîãî ìèñòåöòâà, êíèæêîâ³ âèäàâíèöòâà, ôîëüêëîðí³ êîëåêòèâè. Âðàõîâóþ÷è, ùî 2013 ð³ê îãîëîøåíî Ðîêîì äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, ãîñòÿìè êâàðòàëó ñòàíóòü þí³ òàëàíòè - âèõîâàíö³ äèòÿ÷èõ ìóçè÷íèõ, õóäîæí³õ øê³ë, ñòóä³é îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.

×óæåçåìíûå ðàñòåíèÿ îêêóïèðóþò ðåêè Òî, ÷òî íàáëþäàþò â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷åíûå-áèîëîãè íà òåððèòîðèè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè è ïðèëåãàþùèõ ê íåé ðåãèîíîâ, ìîæíî äàæå íàçâàòü èíòåðâåíöèåé ÷óæåçåìíûõ ðàñòåíèé. «Ïðèøåëüöû» ÷óâñòâóþò ñåáÿ äîñòàòî÷íî êîìôîðòíî íà îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ. È ýòî íå ìîæåò íå âûçûâàòü òðåâîãó

ÁÓ Ä²ÂÍÈÖÒÂÎ ÀÐÅÍÈ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ

Ó×ÅÍÛÅ ÒÐÅÂÎÆÀÒÑß

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ϲÄà ÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ªÂÐÎÁÀÑÊÅÒÓ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ

ЗООПАРК ДЛЯ МАЛЕЧІ Вимощена бруківкою стежина запрошує на оглядини. Достатньо вийти на простір, щоб відкрити для себе чималеньке господарство садиби. Все стилізовано в дусі традиційного українського побуту, але з обов'язковою присутністю комфорту сьогодення. Та справжньою «фішкою» є понад 70 романівських овець, в'єтнамські поросята, різноманітна птиця. Господар Олександр Юхименко розповідає, з якою цікавістю «спілкуються» з домашніми тваринами мешканці міст. «Діти просто в захваті. Вівці, поросята, пернаті, фазани та кури - все викликає хвилю емоцій. Упевнений, у місті таке дозвілля практично неможливе. Погодувати тварин для наших гостей справжнє щастя, - продовжує він. - До послуг тих, хто полюбляє верхову їзду, коні Зірка, Гаспра, Даяна, для яких збудовано власну стайню. У кожної свій характер, вдача, але вони залюбки катають як дітей, так і дорослих. А який аромат свіжоскошеного сіна стоїть у сіннику - словами не передати! Тут же припарковано і фірмового воза «Перлини» - можна покататись і на ньому, адже коні без проблем йдуть в упряжці.

мерзнет здесь. Борис Барановский объясняет этот факт не потеплением климата, хотя и это обстоятельство, возможно, сыграло свою роль, а человеческим фактором. Именно он, нарушивший равновесие в природе и превративший ранее быстрые и чистые реки региона в стоячие водоемы, и создает условия, благоприятные для появления чужеземных, ранее не виданных здесь растений. К каким последствиям приведет эта интервенция? Об

этом можно только догадываться. «Пистия, например, мешает судоходству. Хорошо, что в среднем течении Северского Донца, где обосновались экзотические «пришельцы», судоходства нет. Однако, что будет, если растения переберутся и в русло Днепра - и постепенное превращение этой мощной реки в стоячий водоем, куда сбрасываются промышленные и бытовые стоки, дела-

ет эти опасения вполне реальными», - говорит Борис Барановский. Днепр уже почти взят в плен другим экзотическим растением - аморфой. Ее кусты буквально оккупировали берега реки. Понятно, что это не мешает судоходству, однако затрудняет доступ к воде.

ÄÎ ÄÍß Ì²ÑÒ Ì²ÑÒÀÀ

ÐÎÊÅÐÈ ÒÒÀÀ ÁÎÊÑÅÐÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 14 âåðåñíÿ â³äáóäåòüñÿ ì³ñüêèé ôåñòèâàëü «Äí³ïðî-ðîê» ³ I Âñåóêðà¿íñüêèé Beatbox battle. Ôåñòèâàëü ðîêâèêîíàâö³â ïðîõîäèòèìå íà òåðèòî𳿠ì³ñüêîãî ïàðêó ³ì. Âîðîíöîâà.  íüîìó â³çüìóòü ó÷àñòü êðàù³ ðîê-ãóðòè ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ ôåñòèâàëþ ïðàöþâàòèìå ôåñòèâàëüíå ì³ñòå÷êî. Òàêîæ ìîæíà áóäå â³äâ³äàòè âèñòàâêó ìîòîöèêë³â áàéê-êëóáó «Angels» òà êîêòåéëüíó âå÷³ðêó. Âñåóêðà¿íñüêèé Båàtbox battle ïðîéäå íà Ôåñòèâàëüíîìó ïðè÷àë³. Öÿ óí³êàëüíà ïîä³ÿ â³äáóäåòüñÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó âïåðøå ³ çáåðå á³òáîêñåð³â ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

 ðàìêàõ ýíåðãîñáåðåãàþùåãî ïðîåêòà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû Èâàíà Ñòóïàêà â 2012 ã. áûëî âûäåëåíî 650 òûñ. ãðí. Ýòî ïîçâîëèëî æèòåëÿì ñýêîíîìèòü òåïëà áîëåå ÷åì íà 20%.  ýòîì ãîäó ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ â øêîëàõ. Íûíå íà áàçå ÑØ ¹ 53 âíåäðÿþòñÿ ïðîåêòû «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Äíåïðîïåòðîâñêà» è USAID «Ðåôîðìà òåïëîîáåñïå÷åíèÿ â Óêðàèíå». Ñòîèìîñòü ïðîåêòà ñîñòàâëÿåò îêîëî 5 ìëí. ãðí.  íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïîëíåíû ðàáîòû ïî çàìåíå îêîí. Çàâåðøàþòñÿ ðàáîòû ïî óòåïëåíèþ ôàñàäà çäàíèÿ è ïî çàìåíå ëàìï íàêàëèâàíèÿ íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå. ○

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

Ïåðâûé ðàç - â ïåðâûé êëàññ

ÒÅÏËÎ Â ØÊÎËÀÕ

ÀÇÁÓÊÀ ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

ÝÍÅÐÃ ÎÑÁÅÐÅÃ ÀÞÙÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃ ÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Ó÷åáà â ïåðâîì êëàññå - ñåðüåçíîå èñïûòàíèå íå òîëüêî äëÿ ñàìîãî ðåáåíêà, íî è äëÿ åãî ðîäèòåëåé. Êàê ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû, ïðåæäå âñåãî ìàìà è ïàïà íîâîèñïå÷åííîãî øêîëüíèêà äîëæíû îðãàíèçîâàòü åãî äåíü è íå ïåðåãðóæàòü ÷àäî ó÷åáîé è äîïîëíèòåëüíûìè çàíÿòèÿìè

ÈÄÅÌ ÓÓ×ÈÒÜÑß ×ÈÒÜÑß ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÏÎÌÎà ËÈ Ñ ÏÎÄà ÎÒÎÂÊÎÉ ÏÎÌÎÃËÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÎÉ Äíåïðîïåòðîâñêèì øêîëüíèêàì èç «êðèçèñíûõ» ñåìåé ïîìîãëè ïîäãîòîâèòüñÿ ê øêîëå äåïóòàòû îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ.  ðàìêàõ íûíåøíåé àêöèè «Èäåì â øêîëó» àäðåñíóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè 2 òûñ. øêîëüíèêîâ.  òå÷åíèå àâãóñòà äåïóòàòû îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ, àêòèâèñòû ìåñòíûõ ïàðòîðãàíèçàöèé îêàçûâàëè ïîääåðæêó â ïðèîáðåòåíèè øêîëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé, ôîðìû è ñïîðòèíâåíòàðÿ. Íàêàíóíå 1 ñåíòÿáðÿ äåïóòàò îáëàñòíîãî ñîâåòà Âèêòîð Íàóìåíêî âðó÷èë ïîäàðêè è øêîëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè ìàëîîáåñïå÷åííîé ñåìüå ×åðíûõ. ○

ÇÀÏÓÑÊ ÐÐÀÊÅÒÛ ÀÊÅÒÛ

ÂÛÂÅËÈ ÍÀ ÎÐÁÈÒÓ 31 àâãóñòà ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð â 23 ÷. 5 ìèí. ïî êèåâñêîìó âðåìåíè ñîñòîÿëñÿ óñïåøíûé ïóñê ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Çåíèò3SLB» ñ êîñìè÷åñêèì àïïàðàòîì AMOS-4, ðàçðàáîòàííûì êîìïàíèåé Israel Aerospace Industries äëÿ êîìïàíèè Spacecom. Ñïóòíèê ìàññîé 4260 êã âûâåäåí íà îðáèòó ñ çàäàííîé òî÷íîñòüþ. AMOS-4 óêîìïëåêòîâàí íîâåéøèì îáîðóäîâàíèåì äëÿ ïîääåðæêè êàíàëîâ âûñîêîñêîðîñòíîãî èíòåðíåòà, òðàíñëÿöèè òåëåïðîãðàìì âûñîêîé ÷åòêîñòè, à òàêæå êàíàëîâ ñâÿçè è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè.  çîíå åãî ïîêðûòèÿ îêàæóòñÿ ñòðàíû áëèæíåâîñòî÷íîãî ðåãèîíà, à òàêæå Åâðîïà, Èíäèÿ è Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ, ñòðàíû Àôðèêè è ÷àñòü òåððèòîðèè Ðîññèè. ÐÍ «Çåíèò-3SLB» ñïðîåêòèðîâàíà ÊÁ «Þæíîå».

ËÀÐÈÑÀ ÍÀÐÈÆÍÀß, ДЕНЬ ПО РАСПИСАНИЮ

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Режим дня первоклассника, говорят специалисты, должен предусматривать четкое чередование определенных видов деятельности и отдыха. Прежде всего, это сон (не менее 10 часов), чтобы ребенок мог хорошенько отдохнуть. Второй немаловажный аспект - правильное питание. Что же нужно учесть родителям? e Перед уходом в школу малыша обязательно нужно накормить. eПервоклашка должен есть пять раз в день с промежутками не более чем четыре часа. В день ему нужно потреблять 2200 2400 ккал. А если ребенок еще будет посещать какието спортивные секции, дополнительно потребуются 300-400 ккал. e В рационе обязательно должны быть рыба, молоко, мясо и сладости. К слову, последние дадут энергию. В обязанность родителей также входит научить ребенка правильно сидеть за партой, чтобы в дальнейшем у него не было сколиоза.

Родители не должны забывать о психологической стороне вопроса. Поход в первый класс для ребенка стресс, и чтобы он преодолел его как можно скорее, не нужно сходу нагружать свое чадо еще и дополнительными занятиями, кружками и секциями. «Ребенку и так очень сложно перестроиться с детского сада или бабушек с дедушками на школу, где все абсолютно по-другому.

дического центра Лариса Нарижная. Кроме того, она отметила, что тем детям, которые не ходили в детсад или подготовительные группы, адаптироваться к школе будет сложнее, ведь они не привыкли жить по расписанию и часами быть отдельно от родителей. «Мы сталкивались даже с тем, что ребенок не хочет сам оставаться в классе, требует, чтобы рядом с ним сидели мама или бабушка тот, с кем он привык нахо-

ÂÅÑÎÌÛÉ ÂÎÏÐÎÑ Ïðàâèëüíûé ðàíåö äëÿ ïåðâîêëàøêè äîëæåí âåñèòü íå áîëåå 600 ãðàìì, íàïîëíåííûé æå êíèãàìè è òåòðàäêàìè - íå áîëüøå 2-2,5 êã. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû ó ïîðòôåëÿ áûëè æåñòêèå ñïèíêà è äíèùå, øèðîêèå ðåãóëèðóåìûå ëÿìêè. Кроме того, современные дети и так перегружены информацией, ведь имеют доступ не только к телевизору, но и к компьютеру. Поэтому не нужно грузить первоклассников английским, плаванием и другими курсами и кружками. Всему свое время», - говорит методист днепропетровского городского мето-

диться», - отметила методист.

БЕЗ «СТРАШИЛОК» Специалисты также не советуют пугать свое чадо фразами вроде «вот, ты пойдешь в школу, там тебя научат» или «там знаешь какая нагрузка». Так ребенок уже будет бояться переступить порог учебного за-

ÏÎÇÍÀÂÀß ÂÑÅËÅÍÍÓÞ

ìåòîäèñò äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà: - Äëÿ ïåðâîêëàøåê ñîñòàâëåíû ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûå íà òî, ÷òîáû â ïðîöåññå èãðîâîé äåÿòåëüíîñòè ðåáåíîê ïîçíàâàë ìèð.

ведения, еще даже не побывав там. Психологи и педагоги рекомендуют родителям говорить малышу, что в школе тот узнает много нового и обретет друзей. «Между 7-летним и 6летним ребенком большая пропасть. Первые к учебе относятся более серьезно, а вся деятельность шестилетки направлена на игру. Он, приходя в школу, пока не до конца осознает, что будет. Он идет туда играть, говорит методист днепропетровского городского методического центра. Помимо правильного психологического настроя, родители должны каждый день интересоваться делами ребенка. И не ругать, если у него не получается правильно писать цифры или буквы, а помогать ему, поддерживать.

Êîíêóðñ äëÿ Ýéíøòåéíîâ è «ïî÷åìó÷åê» ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Êî Äíþ ãîðîäà Äíåïðîïåòðîâñêèé ïëàíåòàðèé îðãàíèçîâàë êîíêóðñ «Âñåëåííàÿ: îáðàòíàÿ ñâÿçü» Горожанам предложили поставить лекторам вопросы, ответы на которые днепропетровцы получат 14 сентября в рамках специально подготовленной программы. Участников конкурса разделили на три группы: «маленькие «почемучки», «будущие Эйнштейны»

(дошколята и школьники разного возраста), «Звезды оптом и в розницу» (взрослые). Вопросы приходят по электронной почте. Как говорит директор планетария Юлия Зоц, на конкурс получено уже немало вопросов. Маленьких горожан чаще всего интересует происхождение «черных дыр», а взрослых - как можно «купить» звезду. Стартовал конкурс 19 августа, прием вопросов окончили 1 сентября. А со 2 по 13 сентября будут подводить итоги.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÎ-ÔÐ ÀÍÊ ÎÂÑÊ ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ ÀÍÊÎÂÑÊ

ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ Â ãîðîäå ïðîøåë ïåðâûé îáëàñòíîé ôåñòèâàëü ñâàäåáíûõ ìóçûêàíòîâ. Åãî öåëü - ïîïóëÿðèçèðîâàòü òâîð÷åñòâî òàêèõ èñïîëíèòåëåé. Ìåðîïðèÿòèå îáúåäèíèëî 20 êîëëåêòèâîâ ñî âñåõ ðàéîíîâ ÈâàíîÔðàíêîâñêà.  ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå øåñòâèå ìóçûêàíòîâ ïîä çâóêè Ñâàäåáíîãî ìàðøà. ○

ËÜÂÎÂ

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÏÐÎÃÍÎÇÛ ÑÈÍÎÏÒÈÊÎÂ

Âñòðåòèì îñåíü ñ òåïëîì è äîæäÿìè вит +17, тогда как норма +15,3. Осадки ожидаются на уровне 40 мм при норме Ñèíîïòèêè ãîâîðÿò, ÷òî - 37 мм. ñåíòÿáðü áóäåò òåïëûì è По словам замначальóìåðåííî äîæäëèâûì, à ника Днепропетровского ïåðâîãî çíà÷èòåëüíîãî регионального центра гидïîõîëîäàíèÿ æäóò â рометеорологии Василия ñåðåäèíå îêòÿáðÿ. ÌåòåîГринчака, первое значиðîëîãè òàêæå ïîäâåëè тельное похолодание можèòîãè óøåäøåãî ëåòà è но ожидать в середине окðàññêàçàëè, êîãäà áûë тября. ïîñòàâëåí «òåïëîâîé» Метеорологическая же ðåêîðä осень (переход среднесуточной температуры ниже ПОХОЛОДАЕТ +15) наступит в третьей В ОКТЯБРЕ декаде сентября. Говоря же По прогнозам синопти- об этом периоде года в цеков, среднесуточная тем- лом, синоптик отметил, пература в сентябре соста- что в сентябре - октябре температура воздуха в Украине будет немного выше климатических норм. ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

ÊÎÍÅÖ ÀÂÃÓÑÒÀ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎ ÏÐÎÕËÀÄÍÛÉ

году пришло на две недели раньше, чем обычно. И это уже стало характерно для наших климатических условий. На протяжении трех летних месяцев мы наблюдали периоды засухи и высокой температуры, которые чередовались с сильными дождями и ливнями», - отметил Василий Гринчак. По его словам, в самом начале лета температура была умеренной и составляла +32 градуса. Превышение же исторического максимума было зарегистрировано лишь 27 и 28 июня. 27-го среднесуточная температура составила +36 градусов, 28-го - +37. Эти показатели - абсолютный максимум для этих РАННЕЕ ЛЕТО Метеоролог также под- дней за всю историю навел итог прошедшему лет- блюдений, говорит Васинему сезону. «Лето в этом лий Гринчак. Впрочем,

ÐÅÊÎÐÄ ÆÀÐÛ ÏÐÈØÅËÑß ÍÀ ÊÎÍÅÖ ÈÞÍß весь июнь был очень жарким. Температура была на 2,5-3 градуса выше среднемесячной нормы, а осадков выпало всего 80% от нормы. Что касается последнего летнего месяца, то август был относительно нормальным. Вот только последняя его неделя выдалась нестандартно «холодной». «Каждое новое лето будет все более теплым и жарким. Глобальное потепление дает о себе знать», - отметил Василий Гринчак.

«Êíèæíûé ïðè÷àë»: óëè÷íàÿ áèáëèîòåêà  ñåðåäèíå àâãóñòà â Äíåïðîïåòðîâñêå íà Ôåñòèâàëüíîì ïðè÷àëå îòêðûëàñü ïåðâàÿ â ãîðîäå óëè÷íàÿ áèáëèîòåêà. «Êíèæíûé ïðè÷àë» èìåííî òàêîå íàçâàíèå ïîëó÷èë áåñïëàòíûé êèîñê - áóäåò îòêðûò êðóãëîñóòî÷íî ñåìü äíåé â íåäåëþ Уличные публичные библиотеки несколько лет назад появились в европейских городах и быстро завоевали популярность. Теперь это веяние добралось и до Украины. В

июне такая библиотека открылась в Киеве, а в августе - в Днепропетровске. Принцип работы «причала» прост: берешь почитать книгу, а взамен оставляешь свою, чтобы библиотека не опустела. Проект рассчитан как на детей, так и на взрослых. Его организаторам удалось собрать уже более 150 книг: это учебная и художественная литература, классика, фантастика. Кроме того, в библиотеке представлены

журналы и книги на английском и французском языках. Энтузиасты также планируют создать электронный учет «томов». Таким образом, человек с помощью Интернета сможет посмотреть, какие книги есть в библиотеке и заказать нужную. Организаторы надеются,

что со временем «Книжный причал» станет настоящим уличным культурным центром, и там будут проходить концерты, выставки, творческие встречи и театральные постановки. Цель же открытия улич-

ной библиотеки - напомнить горожанам, что, кроме всевозможных гаджетов, все еще существуют книги, в которых есть своя прелесть, и что их нужно уметь и читать, и хранить.

ÕÀÐÜÊÎÂ

ÊÀÏÑÓËÀ ÂÐÅÌÅÍÈ Â ãîðîäå ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê «Ëåòî äî ïîñëåäíåé êàïëè», â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðîâåëè êàðíàâàëüíûé ôëåøìîá. ×òîáû ïðèíÿòü â íåì ó÷àñòèå, ëþäÿì íóæíî áûëî ïðèéòè â ïàðê àòòðàêöèîíîâ â îáðàçå êàêîãî-íèáóäü èçâåñòíîãî ïåðñîíàæà. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ôëåøìîáà ïðîâåëè êîíêóðñ íà ëó÷øèé êàðíàâàëüíûé êîñòþì. Òàêæå â ýòîò äåíü ãîñòè ïàðêà ñîçäàëè ñâîþ «Êàïñóëó âðåìåíè», êîòîðóþ çàïîëíèëè ïîæåëàíèÿìè íà ñëåäóþùèé ãîä.

ÒÎÌÈÊ ÂÇÀÌÅÍ

ÎÊÑÀÍÀ ÎÍÈÙÅÍÊÎ

Âî Ëüâîâñêîì äâîðöå èñêóññòâ îòêðîåòñÿ âûñòàâêà ñîâðåìåííîãî ïîëüñêîãî èñêóññòâà Ðå, êîòîðóþ ïðåçåíòóåò ôåñòèâàëü ArtNastup. Â ýêñïîçèöèè, êðîìå ðàáîò íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ïîëüñêèõ õóäîæíèêîâ, áóäóò ïðåäñòàâëåíû è ðàáîòû äâóõ óêðàèíöåâ, ïðîèçâåäåíèÿ êîòîðûõ ïðèîáðåëè ïîëüñêèå êîëëåêöèîíåðû. Íà îòêðûòèè âûñòàâêè ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ òðèåíàëëå ñîâðåìåííîãî óêðàèíñêîãî èñêóññòâà ïîä íàçâàíèåì «Óêðàèíñêèé ñðåç. Ëèìàí».

ÁÓÊ ÎÂÅËÜ ÁÓÊÎÂÅËÜ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÀËÜÑÛ Íà ãîðíîëûæíîì êóðîðòå ïðîøåë ôåñòèâàëü ñàëüñû. Èíñòðóêòîðû ïðîâîäèëè òàíöåâàëüíûå ìàñòåð-êëàññû íå òîëüêî äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ, íî è äëÿ âñåõ æåëàþùèõ. Ôåñòèâàëü äëèëñÿ òðè äíÿ. Êàê ñîîáùèëè îðãàíèçàòîðû, ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü åãî åæåãîäíûì, à îñíîâíàÿ öåëü - ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåñ ñàëüñû óæå ýòîé îñåíüþ. ○

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ

ÌÀà ÀÇÈÍ ÄËß ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÕ

ÏÐÎÅÊÒ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÍ È ÍÀ ÄÅÒÅÉ, È ÍÀ ÂÇÐÎÑËÛÕ

 Äíåïðîïåòðîâñêå îòêðûëñÿ ïåðâûé â Óêðàèíå èíòåðíåò-ìàãàçèí äëÿ çàêëþ÷åííûõ. Òàêîå íîâîââåäåíèå ïîçâîëèò ðîäñòâåííèêàì îñóæäåííûõ, íå âûõîäÿ èç äîìà, ïåðåäàâàòü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè íà òåððèòîðèþ ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Òàêàÿ âîçìîæíîñòü íà äàííûé ìîìåíò åñòü ó ðîäíûõ è äðóçåé çàêëþ÷åííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ÑÈÇÎ ¹4 â Äíåïðîïåòðîâñêå è èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹26 â Æåëòûõ Âîäàõ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÀ ÐÀÕÓÍÊÎÂί ÏÀËÀÒÈ

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ԲͲÍÑÏÅÊÒÎÐÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ Ï²Ä ×ÀÑ ÐŲDz¯ ÊÂÏ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊί ̲ÑÜÊί ÐÀÄÈ «Ì²ÑÜÊÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÂÈßÂÈËÈ ÏÎÐÓØÅÍÜ ÍÀ 2,2 ÌËÍ. ÃÐÍ. Ôàõ³âö³ Äåðæô³í³íñïåêö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ï³ä ÷àñ ïëàíîâî¿ ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíîãî âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà Äí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ì³ñüêâîäîêàíàë» (äàë³ - ï³äïðèºìñòâî) çà ïåð³îä ç 01.06.2010 äî 31.12.2012 ð. âèÿâèëè ïîðóøåíü, ùî ïðèçâåëè äî âòðàò ô³íàíñîâèõ òà ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, íà ñóìó ìàéæå 2,2 ìëí. ãðí. ßê ç'ÿñóâàëîñü, ïîñàäîâ³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà çàâèùèëè ôàêòè÷í³ âèòðàòè íà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ íàñåëåííÿ çà ñ³÷åíü-òðàâåíü 2010 ðîêó, âíàñë³äîê ÷îãî çàéâî îòðèìàíî ïîíàä 1,4 ìëí. ãðí. áþäæåòíèõ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ð³çíèö³ ó òàðèôàõ. Òàêîæ ô³í³íñïåêòîðè âèÿâèëè ïîðóøåííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç îïëàòîþ ïðàö³, íà ñóìó ïîíàä 364 òèñ. ãðí, à ñàìå: îêðåìèì ïðàö³âíèêàì çàéâî íàðàõîâàíî òà âèïëà÷åíî äîïëàòè, íàäáàâêè òà ïðåì³ÿ. Íà íåçàêîííî âèïëà÷åíó çàðïëàòó íàðàõîâàíî òà ñïëà÷åíî ºäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê äî äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â íà ñóìó ìàéæå 100 òèñ. ãðí. Êð³ì òîãî, ï³äïðèºìñòâî çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â îïëàòèëî âèòðàòè ñòîðîíí³õ þðèäè÷íèõ îñ³á íà ñóìó ìàéæå 166 òèñ. ãðí., à òàêîæ ÷åðåç íåóêëàäåí³ ç îðåíäàðÿìè äîãîâîðè âëàñíèìè êîøòàìè îïëàòèëî âèòðàòè ç óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà. Ïîðÿä ³ç öèì, âñòàíîâëåíî çàéâå ïåðåðàõóâàííÿ ï³äðÿäíèì îðãàí³çàö³ÿì êîøò³â âíàñë³äîê çàâèùåííÿ íèìè îáñÿãó òà âàðòîñò³ ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà ñóìó ìàéæå 90 òèñ. ãðí. Çàâäÿêè çàõîäàì, ùî ¿õ âæèëè ô³í³íñïåêòîðè, â³äøêîäîâàíî ô³íàíñîâèõ ïîðóøåíü íà ñóìó ìàéæå 1,6 ìëí. ãðí. øëÿõîì çìåíøåííÿ ðîçì³ðó çàáîðãîâàíîñò³ ç ð³çíèö³ ó òàðèôàõ, ïåðåðàõóâàííÿ ï³äðÿäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà îðåíäàðÿìè ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Çà ðåçóëüòàòàìè ðåâ³ç³¿ íà ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà ñêëàäåíî 13 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ìàòåð³àëè ðåâ³ç³¿ ïåðåäàíî äî ïðîêóðàòóðè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Ïðåñ-ñëóæáà ÄÔ² â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

Çä³éñíåíèé Ðàõóíêîâîþ ïàëàòîþ àóäèò åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â çàïðîâàäæåíîãî ç 2012 ðîêó Äåðæàâíîãî ôîíäó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ïîêàçàâ, ùî ìèíóëî ãî ìèíóëîãî êó çà éîãî ðàõóíîê ó ðî ðîêó ïåðåâ³ðåíèõ ÀÐ Êðèì, 13 îáëàñòÿõ òà ì. Ñåâàñòîïîë³ ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ 208 ïóñêîâèõ îá'ºêò³â (àáî 56 % â³ä çàãàëüíî¿ 56% ê³ëüêîñò³ çàïëàíîâàíèõ), ùî äîçâîëèëî ï³äâèùèòè ð³âåíü íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã íàñåëåííþ

Ôîíä ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó íåâïåâíåí³ êðîêè ñòàíîâëåííÿ

коштами з боку розпоряд- центральним та місцевим субвенцій на соціально-екоників на місцях та неповне органам влади не вдалося номічний розвиток. перерахування органами повною мірою забезпечити Протягом першого року Державної казначейської у 2012 році головної мети, за- від свого заснування фонд служби коштів за окреми- ради якої фонд і було ство- не забезпечив інноваційних ми платіжними доручення- рено, а саме: надавати фі- напрямів розвитку, модерми призвело до неосвоєння нансову підтримку регіо- нізації виробничої, трансі повернення до бюджету в нам для формування на портної та інженерної кінці 2012 року майже 529 місцях «точок зростання». інфраструктур і, відповідмлн. гривень. Розпорядни- Механізми і напрями на- но, створення нових робоки коштів не дотрималися дання такої підтримки у чих місць, не став дієвим законодавства у сферах 2012 році переважно сприя- інструментом розширення держзакупівель та містобу- ли (і сприяють у 2013 році та- ареалів сталого економічдівної діяльності на суму кож) розв'язанню лише по- ного зростання регіонів та 240 млн. гривень. точних проблем і суттєво не вирішення системних пробАудитори також конста- відрізнялися від критеріїв лем соціально-економічноФінансові ресурси цієї бюджетної програми спря- тували, що відповідним надання регіонам окремих го розвитку територій. мовано на будівництво, ÄβÄÊÎÂÎ реконструкцію і ремонт більш як трьох тисяч об'єкÇà ³íôîðìàö³ºþ òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é òà тів соціальної інфраструкÇàïîð³çüê³é îáëàñòÿõ Êîëåã³ÿ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè 21 òðàâíÿ 2013 ðîêó ðîçãëÿíóëà ðåçóëüòàтури, в основному у сфері òè ïåðåâ³ðêè âèêîðèñòàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ôîíäó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, âèä³ëåíèõ культури, освіти, охорони Äí³ïðîïåòðîâñüê³é òà Çàïîð³çüê³é îáëàñòÿì òà çðîáèëà âèñíîâîê, ùî äåðæàâíèì àäì³í³ñòздоров'я, спорту та окремі ðàö³ÿì îáîõ îáëàñòåé, à òàêîæ ðîçïîðÿäíèêàì ³ îäåðæóâà÷àì âêàçàíèõ êîøò³â íå âäàëîñÿ в галузі житлово-комунальïîâíîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷èòè â 2012 ðîö³ íàëåæíå óïðàâë³ííÿ íèìè, ¿õ çàêîííå ³ åôåêòèâíå ного господарства і трансâèêîðèñòàííÿ òà äîñÿãíåííÿ ìåòè ùîäî ââåäåííÿ ïóñêîâèõ îá'ºêò³â â åêñïëóàòàö³þ. порту. ßê íàñë³äîê, ó 2012 ðîö³ íå âèêîíàíî çàïëàíîâàíèõ îáñÿã³â ðîá³ò ³ íå çàâåðøåíî áóä³âíèöòОднак із відкритих у 2012 році асигнувань у âà, ðåêîíñòðóêö³¿ ³ êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ - 18-òè âèçíà÷åíèõ сумі 1,5 млрд. грн. освоєïóñêîâèìè îá'ºêò³â (50% â³ä ê³ëüêîñò³), ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ - 16 (57,1%), ê³ëüê³ñòü îá'ºêò³â но лише мільярд. У переíåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà çðîñëà â³äïîâ³äíî íà 18 ³ 14 îäèíèöü. Íå âèêîðèñòàíî òà вірених 15 регіонах не виïîâåðíåíî äî äåðæàâíîãî áþäæåòó 31,8 ìëí. ãðèâåíü. Çîêðåìà, ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é конано робіт у заплановаîáëàñò³ äîâãîòðèâàëà ï³äãîòîâêà çàìîâíèêàìè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, çâîë³êàííÿ ç них обсягах та не введено ïðîâåäåííÿì êîíêóðñíèõ ïðîöåäóð òà óêëàäàííÿì äîãîâîð³â ç ï³äðÿäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, в експлуатацію 159 пуско¿õíÿ íåñïðîìîæí³ñòü âèêîíàòè çàïëàíîâàíèé îáñÿã ðîá³ò áåç ïîïåðåäíüîãî ô³íàíñóâàííÿ вих об'єктів (43%). ñïðè÷èíèëè íåâèêîðèñòàííÿ òà ïîâåðíåííÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó 15,7 ìëí. ãðèâåíü. Ó Окремі місцеві органи Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ âíàñë³äîê öüîãî, à òàêîæ ó çâ'ÿçêó ³ç âêëþ÷åííÿì íàïðèê³íö³ ðîêó äî влади, а також розпорядники коштів не дотримувалиïåðåë³êó íîâèõ îá'ºêò³â, ÷åðåç ùî ðîáîòè íà íèõ òàê ³ íå ðîçïî÷àëèñÿ, ïîâåðíåíî äî ся вимог законодавства äåðæàâíîãî áþäæåòó 16,1 ìëí. ãðèâåíü. щодо концентрації коштів ²íøîþ ïðè÷èíîþ íåâèêîðèñòàííÿ òà ïîâåðíåííÿ êîøò³â Ôîíäó â îáñÿãàõ 30,7 ìëí. ãðí. на пріоритетних інвестиційó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà 8,5 ìëí. ãðí. ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ º íåïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äних програмах (проектах) і íèõ ïëàòåæ³â îðãàíàìè Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè çà ïëàò³æíèìè äîêóìåíòàìè заходах регіонального розðîçïîðÿäíèê³â òà îäåðæóâà÷³â êîøò³â çà âèêîíàííÿ ðîá³ò. витку, а також щодо максиÊð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè àóäèòîðàìè âñòàíîâëåí³ ôàêòè ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà ó мального фінансування ñôåð³ áóä³âíèöòâà òà äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íà ñóìó об'єктів як пускових, так і з 55,8 ìëí. ãðí., ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ - 8,0 ìëí. ãðí., ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåíàëåæíèé êîíòðîëü високим ступенем будіç áîêó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é çà äîòðèìàííÿì âèçíà÷åíèìè íèìè ðîçïîðÿäíèêàìè вельної готовності та із заáþäæåòíèõ êîøò³â âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. твердженою будівельнотехнічною документацією. Îòæå, çà âèñíîâêàìè àóäèòîð³â, ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè îáîõ îáëàñòåé íå ñêîðèñòàëèñÿ óñ³ìà Виявилася і недостатня праìîæëèâîñòÿìè íàäàíî¿ â 2012 ðîö³ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïîêðàùåííÿ вова урегульованість викоíàäàííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ристання коштів фонду. òà îñâ³òè. Неналежне управління

Ñóïðîâîäæåííÿ âåëèêèõ ïëàòíèê³â - Скільки таких підприємств у нашому регіоні? - Таких платників у Спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками у м. Дніпропетровську Міндоходів - 260, із них 231 - це підприємства, їхні філії та 29 банківських і небанківських фінансово-кредитних установ. - Говорять: «Великі платники - великі надходження до бюджету». Чи правильне таке твердження? - За статистикою Міндо-

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459)

ÊÎËÅÃ²ß ÐÀÕÓÍÊÎÂί ÏÀËÀÒÈ

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÄΠ²ÄÎÌÀ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ̳íäîõîä³â Áîðèñ Ñèäîðîâ ðîçïîâ³â ються органами Міндо- ходів, великі платники фонду державного бюдже- Із повним переліком «Â³ñòÿì» ïðî îñîáëèâîñò³ ходів, за такий самий пері- податків формують 60% ту 5867,1 млн. грн., до підприємств, які увійшли од перевищує 12 млн. грн. доходів держбюджету Ук- місцевого бюджету на- до цієї категорії, можна íàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â - Які підприємства належать до категорії великих платників податків? - Відповідно до положень чинного законодавства, великими платниками податків є юридичні особи, у яких: обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн. грн.; загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролю-

раїни. За перше півріччя поточного року великими платниками податків сплачено до державного бюджету 97 млрд. грн. Усього до Державного бюджету України надійшло 160,9 млрд. грн. - Які надходження забезпечують великі платники Дніпропетровського регіону? - Від початку року ними сплачено до Зведеного бюджету майже 6,6 млрд. грн. За січень-липень 2013 р. великі платники податків, що перебувають на обліку в СДПІ, перерахували до загального

дійшло 722,7 млн. грн. У липні 2013 р. від великих підприємств до скарбниці держави перераховано 863,8 млн. грн., а міська казна поповнилась на 92,5 млн. грн. Основними джерелами наповнення бюджетів залишаються такі платежі, як податок на прибуток підприємств 513,0 млн. грн., податок на додану вартість - 322,9 млн. грн., акцизний податок - 15,6 млн. грн., податок з доходів фізичних осіб - 71,4 млн. грн. - Де можна побачити список підприємств великих платників?

ознайомитись на веб-порталі Міндоходів України в розділі «Реєстри». - Чи впроваджуються пілотні проекти по даній категорії платників? - Великі платники наразі тестують «Електронний кабінет платника податків». Це новий сервіс Міндоходів, що розпочав роботу в тестовому режимі. Першими ознайомитись із можливостями сервісу можуть великі платники податків. У подальшому він буде доступним для всіх категорій платників. «Електронний кабі-

нет» - це персональне автоматизоване робоче місце платника, на якому він може працювати з будьякого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, після авторизації. Перевагою нового сервісу є подання податкової звітності в режимі реального часу. Платник одразу буде бачити, як показники його звітності вплинули на стан його розрахунків з бюджетом. У подальшому можливості «Електронного кабінету» будуть розширюватися. Так, наприклад, платники зможуть переглядати документи, видані органами Міндоходів, формувати і заповнювати платіжні документи для сплати податків, розраховувати пеню, подавати заяви на реєстрацію платниками окремих податків, отримувати консультаційні послуги тощо.


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

ÇÀÏÈÒÀÍÍß - ²ÄÏβÄÜ

Êîíñóëüòóþòü ôàõ³âö³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ÍÀÒÀË²ß ÊÎÐͲÉ×ÓÊ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

ßÊÙÎ ÂÈ ÏÐÀÖÞÂÀËÈ ÍÀ ÊÐÀÉÍ²É Ï²ÂÍÎײ Згідно зі статтею 1 Тимчасового угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, в галузі пенсійного забезпечення громадяни договірних Сторін, які пропрацювали не менше 15 календарних років в районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до них, незалежно від місця їхнього постійного проживання на території обох держав, мають право на пенсію за віком: - чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, - жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років. Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», який набрав чинності з 1 січня 2004 року, передбачено, що тимчасово, до прийняття відповідного Закону, період роботи до 1 січня 1991 року в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу СРСР, а також на острові Шпіцберген, зараховується в порядку і на умовах, передбачених законодавством, яке діяло до 1 січня 1991 року. Пільгове обчислення стажу працівникам, які працювали в районах Крайньої Півночі або в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, було передбачено Порядком надання пільг особам, які працюють у районах Крайньої Півночі або в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, які були встановлені Указами Президії Верховної Ради СРСР від 10.02.60 «Про приведення в порядок пільг для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі або в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі» і від 26.09.67 «Про розширення пільг для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі або в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі», а також Інструкцією про порядок надання пільг, затверджених постановою Держкомпраці і Президії ВЦРПС від 16.12.67 № 520/П-28. Згідно із п.110 Положення про порядок призначення та виплати державних пенсій, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 03.08.72, пільги при обчисленні стажу надавалися працівникам, які переводилися, направлялися або запрошувалися на роботу в райони Крайньої Півночі і місцевості, прирівняні до районів

Крайньої Півночі, з інших місцевостей за умови, якщо ці працівники уклали трудові договори про роботу в цих місцевостях на строк не менше трьох років, а на островах Північного Льодовитого океану - на два роки. Пільгове обчислення стажу роботи (до 01.01.1991) проводиться на підставі документів (трудової книжки, копії трудового договору, довідок та інших документів), які підтверджують право на ті пільги, які були встановлені для працюючих в районах Крайньої Півночі або в місцевостях, прирівняних до цих районів. До інших документів можуть належати будь-які документи, які підтверджують висновок термінових трудових договорів на період роботи на Крайній Півночі або в місцевості, прирівняній до районів Крайньої Півночі. Це підтверджується і прийнятим 26 липня 2006 р. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яким також передбачено, що пільгове обчислення стажу цієї категорії осіб проводиться на підставі трудової книжки або письмового трудового договору, або довідки, де зазначено період роботи в районах Крайньої Півночі або в місцевостях, прирівняних до них, а також право на користування пільгами, передбаченими зазначеними вище нормативно-правовими актами. Отже, законодавство вимагає офіційного підтвердження наявності строкової трудової угоди.

ßÊÙÎ ÂÈ ÑÒÓÄÅÍÒ ² ÎÒÐÈÌÓªÒÅ ÏÅÍÑ²Þ ÏÎ ÂÒÐÀÒ² ÃÎÄÓÂÀËÜÍÈÊÀ - Моїй доньці 19 років, вона студентка, отримує пенсію по втраті годувальника. Вона хоче вийти заміж, народити дитину і продовжити навчання. Чи буде вона після цього отримувати пенсію? - Відповідно до статті 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію в разі втрати годувальника, зокрема, мають дітистуденти до закінчення навчального закладу, але не більше, ніж до виповнення їм 23-річного віку. Члени сім'ї померлого годувальника вважаються такими, що були на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом для існування. Отже при виконанні всіх умов пенсія в разі втрати годувальника за померлого батька доньці-студентці, яка вийшла заміж, виплачуватиметься й надалі.

ÓÂÀÃÀ! Ó ÏÐÎÅÊÒ² «ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂͲ ÏÎÑËÓÃÈ: ÑÏÐÎÙÅÍÈÉ ÄÎÑÒÓÏ ×ÅÐÅÇ ÏÎØÒÓ» ²ÄÒÅÏÅÐ ÏÎÑËÓÃÈ ÄÅÐÆÀÂÍί ÐŪÑÒÐÀÖ²ÉÍί ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Майже рік тому в 6 відділеннях поштового зв'язку Дніпропетровської області почав діяти спільний пілотний проект облдержадміністрації та УДППЗ «Укрпошта» «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». Мета проекту - створення для клієнтів найбільш оптимальних умов доступу до адміністративних послуг з максимальною прозорістю і легкістю отримання результату. Кожен бажаючий мав змогу відправити заяву та пакет документів (через поштове відділення або вдома через листоношу) для отримання: рішення про присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна; ордера на видалення зелених насаджень; акта обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень; посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї, учасника війни, інваліда війни, ветерана праці, дитини війни тощо та інших документів. Багато мешканців області успішно скористалися зручними послугами. Особливого попиту набули такі адміністративні послуги соціаль-

ної спрямованості, як оформлення субсидії та довідки про розмір доходів (пенсії). Із початку запровадження проекту відбулося багато змін. Зараз у проекті задіяно всі поштові відділення Дніпропетровської області, а сам проект став всеукраїнським. З метою задоволення потреб наших клієнтів, перелік видів адміністративних послуг, що надаються через пошту, постійно розширюється. Так, з липня 2013 року до вже існуючих 22 видів було додано ще 11 видів адміністративних послуг, що характеризуються саме соціальною спрямованістю. Зокрема, призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу; грошової компенсації інвалідам війни замість путівки на санаторно-курортне лікування; компенсації на ремонт, бензин і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування; інші грошові допомоги та компенсації (від-

повідно до затвердженого переліку видів послуг); надання довідки про перебування на пенсійному обліку. Від 15 серпня 2013 року перелік послуг знову розширено. Віднині клієнти Укрпошти можуть відправляти та отримувати документи більш ніж із 50 видів адміністративних послуг. Підтримуючи соціальну складову проекту, були запроваджені такі послуги департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, як-от надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам; призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; інші грошові допомоги та компенсації. Відтепер нові послуги будуть дуже корисними для осіб, які планують займатися підприємницькою діяльністю, вже нею займаються або хочуть припинити таку діяльність. У рамках проекту існує можливість відправлення та отримання документів із послуг Державної реєстраційної служби України: державна

реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; державна реєстрація юридичної особи; державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем; інші послуги Реєстраційної служби. Важливо, що в рамках цього проекту за бажанням клієнта до нього додому може прийти листоноша та прийняти поштове відправлення із заявою та пакетом необхідних документів, а потім, доставити лист з відповіддю адресату. Шановні клієнти! Ви зможете отримати необхідний вам документ швидко, комфортно та без черг. Знайте, що поштовики завжди з радістю чекають вас у відділеннях поштового зв'язку, а листоноші невтомно крокують до ваших домівок. Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

ÍÎÂÈÍÈ

ØÀÍÎÂͲ ÏÅÍѲÎÍÅÐÈ! Ç óñ³õ ïèòàíü ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ çâåðòàéòåñü çà òåëåôîíàìè «ãàðÿ÷èõ ë³í³é», ùî ïðàöþþòü ³ç 8.00 äî 18.00, êð³ì âèõ³äíèõ

ÍÎÌÅÐÈ ÒÅËÅÔÎͲ «ÃÀÐß×ÈÕ Ë²Í²É Ë²Í²É»»  ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÕ ÏÅÍѲÉÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÄÎ ÓÂÀÃÈ!

ÁÅÐÅƲÌΠ˲Ñ! ˳ñ ó æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó â³ä³ãðຠíåàáèÿêó ðîëü. À ö³íà éîãî, ñàìå äëÿ íàøî¿ êðà¿íè, º îñîáëèâîþ, îñê³ëüêè Óêðà¿íà ââàæàºòüñÿ ìîëîäîþ äåðæàâîþ. Òîìó íàøå ñòàâëåííÿ äî ë³ñó ïîâèííî áóòè îñîáëèâî áåðåæëèâèì. Àëå ñàìå áåçãîñïîäàðñüêà ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàâäຠë³ñàì çíà÷íî¿ øêîäè. Òà íàéá³ëüøèé âîðîã ë³ñó - öå âîãîíü. Çàëèøåí³ íåçàãàøåíèìè âîãíèùà ï³ñëÿ ï³êí³ê³â ñ³ðíèêè é íåäîïàëêè - òàê³ ïëà÷åâí³ íàñë³äêè «êóëüòóðíîãî äîçâ³ëëÿ». Çà ë³÷åí³ õâèëèíè âîãîíü ìîæå çíèùèòè àáî ïîøêîäèòè íàñàäæåííÿ, ÿê³ âèðîùóâàëè äåñÿòèð³÷÷ÿ. 2 ÄÏÐ× 8 ÄÏÐÇ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàãàäóº: éäó÷è íà â³äïî÷èíîê äî ë³ñó, âñ³ ïîâèíí³ çàâæäè ïàì'ÿòàòè, ùî ë³ñ - íå ëèøå äðóã ëþäèíè, àëå é äðóãèé ä³ì. Òîìó òàì íåîáõ³äíî ï³äòðèìóâàòè ÷èñòîòó òà ïîðÿäîê, ÿê ó âëàñí³é îñåë³. Çíàéòå, ùî ç îäíîãî äåðåâà ìîæíà âèãîòîâèòè ì³ëüéîí ñ³ðíèê³â, à îäèí ñ³ðíèê ìîæå çíèùèòè ì³ëüéîí äåðåâ. Ç ïîâàãîþ, ³íæåíåðíî-³íñïåêòîðñüêèé ñêëàä 2 ÄÏÐ× 8 ÄÏÐÇ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâüê³é îáëàñò³ ○

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

²ÄÏβÄÍÎ ÄÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ

ÍÎÂÈÍÈ

̲ÍÄÎÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÇÀÏÈÒÓÂÀËÈ - ²ÄÏβÄÀªÌÎ " ×è âòðà÷àºòüñÿ ñòàòóñ ïëàòíèêà ÔÑÏ, ÿêùî ñ³ëüãîñïïðîäóêö³ÿ âèðîùåíà ³ç çàëó÷åííÿì òåõí³êè òà ïðàö³âíèê³â ñòîðîíí³õ îðãàí³çàö³é? Š Çàëó÷åííÿ òåõí³êè òà ïðàö³âíèê³â ñòîðîíí³õ îðãàí³çàö³é äëÿ âèêîíàííÿ ñ³ëüãîñïðîá³ò í³ÿê íå âïëèâຠíà ïëàòíèêà ÔÑÏ, ÿêùî íèì âèòðèìàíî âñ³ âèìîãè, íåîáõ³äí³ äëÿ íàáóòòÿ ³ ï³äòâåðäæåííÿ ñòàòóñó ïëàòíèêà ÔÑÏ, à ñàìå: - þðîñîáà çàéìàºòüñÿ âèðîáíèöòâîì ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ òà/àáî ðîçâåäåííÿì, âèðîùóâàííÿì òà âèëîâîì ðèáè ó âíóòð³øí³õ âîäîéìàõ (îçåðàõ, ñòàâêàõ òà âîäîñõîâèùàõ) òà ¿¿ ïåðåðîáêîþ íà âëàñíèõ ÷è îðåíäîâàíèõ ïîòóæíîñòÿõ, ó òîìó ÷èñë³ âëàñíîâèðîáëåíî¿ ñèðîâèíè íà äàâàëüíèöüêèõ óìîâàõ, òà çä³éñíþº îïåðàö³¿ ç ¿¿ ïîñòà÷àííÿ; - ó íàÿâíîñò³ çíàõîäèòüñÿ îá'ºêò îïîäàòêóâàííÿ, çîêðåìà, ïëîù³ ñ³ëüãîñïóã³äü (ð³ëë³, ñ³íîæàòåé, ïàñîâèù òà áàãàòîð³÷íèõ íàñàäæåíü), òà/àáî çåìë³ âîäíîãî ôîíäó (âíóòð³øí³õ âîäîéì, îçåð, ñòàâê³â, âîäîñõîâèù); - ÷àñòêà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðîâèðîáíèöòâà çà ïîïåðåäí³é ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ð³ê ïåðåâèùóº 75%. " ×è ìîæíà ïëàòíèêó ïîäàòêó íà ïðèáóòîê âèçíàâàòè âèòðàòè çà âíåñåíèìè äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè (äàë³ - ÒÌÖ) ó ðàç³ ¿õ ïîäàëüøîãî ïðîäàæó? Š Ïîäàòêîâèé êîäåêñ íå ì³ñòèòü ïðÿìî¿ íîðìè ùîäî öüîãî. ßêùî ïëàòíèê ïîäàòêó íà ïðèáóòîê îòðèìàâ ïðÿìó ³íâåñòèö³þ ó âèãëÿä³ ÒÌÖ, òî â ðàç³ ¿õ ïîäàëüøîãî ïðîäàæó (âèêîðèñòàííÿ â ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³) òàêèé ïëàòíèê ìຠïðàâî íà âèçíàííÿ âèòðàò çà ö³ºþ îïåðàö³ºþ. ijéñíî, çã³äíî ç³ ñò. 86 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó, ÒÌÖ ìîæóòü áóòè âêëàäàìè ó÷àñíèê³â òà çàñíîâíèê³â ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà. Ö³ âêëàäè âèçíàþòüñÿ àêòèâàìè ñòâîðåíîãî ï³äïðèºìñòâà. À â ðàç³ ðåàë³çàö³¿ òàêèõ àêòèâ³â âàðò³ñòü, çà ÿêîþ âîíè áóëè âèçíàí³ àêòèâîì, âêëþ÷àºòüñÿ äî ñêëàäó âèòðàò, îñê³ëüêè âîíà ôîðìóº ñîá³âàðò³ñòü öèõ àêòèâ³â çã³äíî ç ï. 138.8 ÏÊÓ. Äî ñêëàäó äîõîäó çà äàòîþ ïåðåõîäó ïîêóïöåâ³ ïðàâà âëàñíîñò³ íà òàê³ àêòèâè âêëþ÷àºòüñÿ âàðò³ñòü, çà ÿêîþ âîíè ïðîäàþòüñÿ, ç óðàõóâàííÿì âèìîã ï. 153.2 ÏÊÓ. Ïðåñ-ñëóæáà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

Àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó òà îñîáëèâîñòåé ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü» ¹ 1952-IV â³ä 01.07.2004 ð., äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî îáîâ'ÿçêîâå. Çàçíà÷àºìî, ùî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, âõîäÿòü äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿ Отже, з метою проведення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку, особа подає органові державної реєстрації заяву про державну реєстрацію прав, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст (Наказ № 595/5 від 17.04.2012 р.), а також документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита (у разі, коли заінтересована особа відповідно до закону звільнена від сплати державного мита, плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита та документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, не подаються). Разом із заявою особа подає органові державної реєстрації певний перелік документів. Орган державної реєстрації прав, державні реєстратори зобов'язані надати до відома заявників інформацію про необхідний перелік документів для здійснення державної реєстрації прав. Перелік документів для здійснення державної реєстрації прав визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (№703 від 22.06. 2011 р.). За фактом прийняття документів, державний реєстратор здійснює їх перевірку та проводить реєстрацію заяви в Державному реєстрі прав, а саме в базі даних заяв та запитів. Наступним етапом є встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень. Результатом проведених дій є прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації. Після прийняття рішення, державний реєстратор видає документ, що підтверджує проведення державної реє-

страції об'єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності та витяг про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно), відмову у її проведенні чи зупинення розгляду заяви або державної реєстрації прав. Необхідно зазначити, що проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки зумовлюється наявністю певного переліку особливостей. Серед таких можна виділити проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності. Рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність або користування (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) приймається без здійснення державної реєстрації права держави чи територіальної громади на такі земельні ділянки, крім випадків, коли право власності на земельні ділянки державної або комунальної власності вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У разі продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах державна реєстрація права держави чи територіальної громади на них здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним кодексом України, документації із землеустрою, за якою здійснюється їх формування, до проведення таких земельних торгів. Державна реєстрація права держави чи територіальної громади на земельні ділянки, які сформовані із земель державної чи комунальної власності, здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним кодексом України, до-

кументації із землеустрою, за якою здійснено таке формування, одночасно із державною реєстрацією похідного речового права на такі земельні ділянки (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), (сервітут), крім випадків, коли рішенням відповідного органу про затвердження документації із землеустрою передбачено здійснення державної реєстрації переходу права власності на земельні ділянки. При поновленні або внесенні змін до договорів суперфіцію, емфітевзису, сервітуту, оренди земельних ділянок державної чи комунальної власності, право держави чи територіальної громади, на які не зареєстровано відповідно до Закону, державна реєстрація права власності здійснюється одночасно з державною реєстрацією права користування (сервітут), права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови земельної ділянки (суперфіцій), права оренди земельної ділянки. При наданні у постійне користування земельних ділянок державної чи комунальної власності, право держави чи територіальної громади, на які не зареєстровано відповідно до Закону, державна реєстрація права власності здійснюється одночасно з державною реєстрацією права постійного користування такими земельними ділянками. Зазначаємо, що певними особливостями характеризується порядок проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та їх обтяжень на підставі документів, за якими перехід права власності на нерухоме майно розпочався, проте відповідно до законодавства, яке діяло до 01.01.2013 року, не завершена процедура його оформлення чи реєстрації. Відповідно до ч. 1 ст. 125 Земельного кодексу України, у редакції, що діяла до 01.05.2009 року (далі - Кодекс), право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником, або користувачем документа, що по-

свідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації. Водночас, право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою до 01.01.2013 року посвідчувалось державним актом (ч. 1 ст. 126 Кодексу). Пунктом 4.2 Тимчасового порядку ведення Державного реєстру земель, затвердженого наказом Держкомзему України 02.07.2003 № 174, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 25.07.2003 за № 641/ 7962 (втратив чинність на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства від 07.07.2012 №408), державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, договору оренди землі здійснювалась шляхом внесення записів реєстрації до книги реєстрації. Відповідно до п.3 розділу II Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» державна реєстрація права власності, права користування (сервітут) земельними ділянками, право постійного користування земельними ділянками, договір оренди земельних ділянок; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій) проводилась територіальними органами земельних ресурсів до 01.01.2013 року. За таких умов цивільно-правовий договір щодо земельної ділянки, в якому зазначалось, що право власності виникає з моменту отримання або реєстрації державного акта, свідоцтво про право на спадщину на земельну ділянку, рішення суду про визнання права власності на земельну ділянку тощо, у разі неодержання власником державного акта про право власності на земельну ділянку до 01.01.2013 року є підставою для проведення державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.


ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Сіри ка Василя Петровича до Сірика Олександра Васильовича, треті осо би Жовтневий РВ у м. Кривий Ріг ГУДМС України в Дніпропетровській області, Сірик Світлана Михайлівна, Сірик Євгеній Васильович, про виз нання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстра ційного обліку, призначено на 13 год. 30 хв. 11 вересня 2013 року в залі 205 Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3 (суддя Чайкін І.Б). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки відповідача до зали суду без по важних причин справа буде розгля нута за його відсутності.

ликає Маляревську Ларису Вале ріївну, Маляревську Катерину Юрі ївну як відповідачів по цивільній справі № 200/6578/13ц за позовом Реви Юрія Миколайовича до Маля ревської Лариси Валеріївни, Маля ревської Катерини Юріївни, третя особа Комунальне підприємство «Житловоексплуатаційне під приємство № 1» Дніпропетровської міської ради, про визнання осіб та кими, що втратили право на корис тування житлом, у судове засідан ня, яке відбудеться о 10.00 09 ве ресня 2013 року.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викликає Симоненка Едуарда Олександровича, який мешкає: вул. Ів. Кадомцевої, 32, смт Петропавлівка, по цивільній справі за позовом АТ «Дельта Банк» до Симоненка Е.О. про стягнення за боргованості за кредитним догово ром. Судове засідання відбудеться 16.09.2013 р. о 10.00 за адресою: Дніпропетровська область, смт Пет ропавлівка, вул. Радянська, 74а. У У провадженні Алуштинського разі неявки справу буде розглянуто міського суду Автономної Республі за вашої відсутності за наявними по ки Крим (адреса: 98500, АРК, м. Алуш справі доказами. та, вул. Леніна, 23) знаходиться ци вільна справа за позовом Трахта Олек Криничанський районний суд сандра Яковича до Товариства з об Дніпропетровської області повідом меженою відповідальністю «Дельмар ляє, що 09 вересня 2013 р. о 10.00 Дівелопмент» (м. Дніпропетровськ, у приміщенні Криничанського ра ЄДРПОУ 36574186) про визнання пра йонного суду Дніпропетровської об ва власності на приміщення офісно ласті за адресою: с. Кринички готельного комплексу. Алуштинський Дніпропетровської області, вул. Ви міський суд АРК інформує відповіда конкомівська, 17, відбудеться судо ча по справі про необхідність явки у ве засідання по цивільній справі за судове засідання, яке відбудеться 10 позовом АТ «Ощадбанк» в особі вересня 2013 року о 13.00 у при філії Дніпропетровського облас міщенні суду за адресою: м. Алушта, ного управління до Гончара Ігоря вул. Леніна, 23, під головуванням Івановича про звернення стягнен ня на заставлене майно. Явка у су судді Гордейчик Т.В. дове засідання відповідача Гонча Бабушкінський районний суд м. ра І.І. обов’язкова. У разі неявки Дніпропетровська, розташований за зазначеної особи у судове засідан адресою: 49000, м. Дніпропет ня без поважних причин справу ровськ, пр. Карла Маркса, 57, вик буде розглянуто за її відсутності.

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. Ліквідатор Комунального підприємства «Кривбассвітло» (код ЄДРПОУ 03341612) оголошує про проведення аукціону з продажу такого майна банкрута: Лот № 1. Складові частини а/м ГАЗ 5201 реєс. №АЕ1510АХ, початкова вартість 950,00 грн. без урах. ПДВ. Лот №2. Складові частини а/м ГАЗ 5204 реєс.№АЕ9735АТ, початкова вартість 670,00 грн. без урах. ПДВ. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 6. Проводить аукціон Товарна біржа «Альянс». Аукціон відбудеться 16.09.2013р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське Шосе, 8, прим.1 об 12.30. Заявки приймаються за місцем проведення торгів. З май ном можна ознайомитися з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ПАТ «КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання зая вок за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контактний телефон: (0564) 710065.

Ліквідатор Комунального житлового підприємства №22 (код ЄДРПОУ 25522633) оголошує про проведення аукціону з продажу такого майна банкрута: Лот № 1. Складові частини КТЗ ЛИАЗ 10042 реєс. №36477АА, початкова вартість 4850,00 грн. без урах. ПДВ. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 46. Проводить аукціон Товарна біржа «Аль янс». Аукціон відбудеться 16.09.2013р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське Шосе, 8, прим.1 о 12.00. Заявки приймають ся за місцем проведення торгів. З майном можна ознайомитися з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходжен ня. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ПАТ «КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання заявок за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контактний телефон: (0564) 710065.

Петриківський районний суд Дніпропетровської області викли кає відповідача Юрка Андрія Воло димировича, який проживає за ад ресою: вул. Леніна, 35а, смт Пет риківка, Дніпропетровська область, у судове засідання по цивільній справі № 187/915/13ц, провад ження № 2/0187/291/13 за позовом Публічного акціонерного товари ства «Дельта Банк» до Юрка Андрія Володимировича про стягнення за боргованості за кредитним догово ром на 01 жовтня 2013 року о 09.00 за адресою: вул. Леваневського, 19, смт Петриківка, Петриківський ра йон, Дніпропетровська область. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по відомленим про день, час та місце розгляду справи. І в разі неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності на підставі на явних у ній даних чи доказів.

зовну заяву Виконавчого комітету Павлоградської міської ради до Бєляєвої Олени Вікторівни, Бєляєва Віталія Вікторовича про втрату пра ва на користування житловим при міщенням задоволено. Визнано Бєляєву Олену Вікторівну, 13.01.1965 року народження; Бєляє ва Віталія Вікторовича, 12.05.1986 року народження, такими, що втра тили право на користування житло вим приміщенням квартирою № 15 у будинку № 30 по вул. Заводська м. Павлоград, Дніпропетровська об ласть. Стягнуто солідарно з Бєляє вої Олени Вікторівни, Бєляєва Віта лія Вікторовича на користь Вико навчого комітету Павлоградської міської ради судові витрати по справі у сумі 114 (сто чотирнад цять) грн. 70 коп. Рішення може бути оскаржено в апеляційному по рядку до Апеляційного суду Дніпро петровської області через Павло градський міськрайонний суд Дніпропетровської області шляхом подачі в 10денний строк з дня про голошення апеляційної скарги, а особи, які не були присутні при його оголошенні, можуть подати апеля ційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішен ня. Заочне рішення суду може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Сніса ревського Володимира Вікторовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/2627/ 2013 за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» до Снісаревського В.В. про стягнення заборгованості за кре дитним договором, яке відбудеться 10 вересня 2013 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Ко робова, 6, каб. 221. Наслідки неяв ки передбачені ст. 169 ЦПК Украї Довгинцівський районний суд м. ни. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті повідомляє, що 11.06.2013 року Криворізький районний суд відбулось слухання по цивільній Дніпропетровської області по справі за № 211/1847/13ц за позо відомляє, що 11 вересня 2013 року вом Публічного акціонерного то о 10.00 відбудеться судове засі вариства «Комерційний банк дання по цивільній справі за позо «ПриватБанк» до Корольової Тетя вом Публічного акціонерного това ни Григорівни про стягнення за риства «ДТЕК Дніпрообленерго» до боргованості за договором креди Кушніренко Віри Володимирівни ту. По справі 11.06.2013 року ви про стягнення заборгованості за несено заочне рішення, позов за спожиту електричну енергію (спра доволено. ва № 177/1886/13ц). У цьому зв’язку Криворізький районний Довгинцівський районний суд м. суд Дніпропетровської області Кривого Рогу Дніпропетровської об просить з’явитись у судове засідан ласті повідомляє, що 12.08.2013 ня відповідача по справі Кушні року відбулось слухання по ренко Віру Володимирівну на 10.00 цивільній справі за № 211/836/13ц 11 вересня 2013 року за адресою: за позовом Публічного акціонерно м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а, каб. го товариства «Комерційний банк 2. У випадку вашої неявки цивіль «ПриватБанк» до Соловєй Тетяни на справа буде розглядатись за Миколаївни про стягнення заборго вашої відсутності з постановлен ваності за договором кредиту. По ням заочного рішення. справі 12.08.2013 року винесено заочне рішення, позов задоволено.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 20.08.2013 р. було ви несено заочне рішення по справі № 185/5315/13ц за позовною зая вою Виконавчого комітету Павло градської міської ради до Бєляєвої О.В., Бєляєва В.В. про втрату права на користування житловим при міщенням, відповідно до якого по

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті повідомляє, що 12.04.2013 року відбулось слухання по цивільній справі за № 211/730/13ц за позовом Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Мірошніченка Максима Володимировича про стяг нення заборгованості за договором кредиту. По справі 12.04.2013 року

ПАТ «Дніпрометиз», яке розташоване за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Газети «Правда», 20, оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство виробляє метизні вироби для промисловості та будів ництва. Потенційні викиди забруднюючих речовин складають 8,960 т/рік (у т.ч. оксиди азоту, оксид вуглецю, тверді суспендовані речо вини, масло мінеральне, ксилол, водень хлористий, заліза оксид, марганець та його з'єднання та інші). Потенційні викиди парнико вих газів складають 2508,591 т/рік. За результатами розрахунку розсіювання вміст забруднюючих речовин на межі санітарнозахис ної зони не перевищує нормативів гранично допустимих концент рацій. Зацікавлені особи протягом місяцю з дня публікації можуть направляти свої зауваження та пропозиції до Індустріального рай виконкому міста Дніпропетровська (пр. Газети «Правда», 8).

винесено заочне рішення, позов за року відбулось слухання по цивільній справі за № 211/2350/13 доволено. ц за позовом Публічного акціонер Довгинцівський районний суд м. ного товариства «Комерційний банк Кривого Рогу Дніпропетровської об «ПриватБанк» до Соколова Євгена ласті повідомляє, що 26.03.2013 Юрійовича про стягнення заборго року відбулось слухання по ваності за договором кредиту. По цивільній справі за № 211/334/13ц справі 12.08.2013 року винесено за позовом Публічного акціонерно заочне рішення, позов задоволено. го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Спасьонової Тетя Довгинцівський районний суд м. ни Петрівни про стягнення забор Кривого Рогу Дніпропетровської об гованості за договором кредиту. По ласті повідомляє, що 12.08.2013 року справі 26.03.2013 року винесено відбулось слухання по цивільній заочне рішення, позов задоволено. справі за № 211/2192/13ц за позо вом Публічного акціонерного това Довгинцівський районний суд м. риства «Комерційний банк «При Кривого Рогу Дніпропетровської ватБанк» до Дойбан Світлани Мико області повідомляє, що 20.02.2013 лаївни про стягнення заборгова року відбулось слухання по ності за договором кредиту. По цивільній справі за № 411/9979/12 справі 12.08.2013 року винесено за позовом Публічного акціонерно заочне рішення, позов задоволено. го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Філімонової Елли Довгинцівський районний суд м. Миколаївни про стягнення заборго Кривого Рогу Дніпропетровської ваності за договором кредиту. По області повідомляє, що 10.01.2013 справі 20.02.2013 року винесено року було винесено заочне рішен заочне рішення, позов задоволено. ня по цивільній справі № 411/9873/ 12 за позовом Публічного акціонер Довгинцівський районний суд м. ного товариства «Комерційний банк Кривого Рогу Дніпропетровської «ПриватБанк» до Мешковця Олек області повідомляє, що 09.08.2011 сандра Євгеновича про стягнення року відбулось слухання по заборгованості за кредитним дого цивільній справі за № 2153/11 за вором. Даним рішенням було задо позовом Публічного акціонерного волено позовні вимоги Публічного товариства «Комерційний банк акціонерного товариства «Комер «ПриватБанк» до Маркаряна Арсе ційний банк «ПриватБанк». З пов на Альбертовича про стягнення за ним текстом відповідач Мешковець боргованості за договором креди Олександр Євгенович може ознай ту. По справі 09.08.2011 року вине омитись, звернувшись до канцелярії сено заочне рішення, позов задово Довгинцівського районного суду м. лено. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської Довгинцівський районний суд м. області повідомляє, що 24.05.2011 Кривого Рогу Дніпропетровської року відбулось слухання по області повідомляє, що 04.12.2012 цивільній справі за № 2137/11 за року було винесено заочне рішен позовом Публічного акціонерного ня по цивільній справі № 411/8146/ товариства «Комерційний банк 12 за позовом Публічного акціонер «ПриватБанк» до Пранцана Артура ного товариства «Комерційний банк Едуардовича про стягнення забор «ПриватБанк» до Соверткова Вікто гованості за договором кредиту. По ра Леонідовича про стягнення за справі 24.05.2011 року винесено боргованості за кредитним догово заочне рішення, позов задоволено. ром. Даним рішенням було задово лено позовні вимоги Публічного ак Довгинцівський районний суд м. ціонерного товариства «Комерцій Кривого Рогу Дніпропетровської об ний банк «ПриватБанк». З повним ласті повідомляє, що 12.08.2013 року текстом відповідач Совертков відбулось слухання по цивільній Віктор Леонідович може ознайоми справі за № 211/2668/13ц за позо тись, звернувшись до канцелярії вом Публічного акціонерного това Довгинцівського районного суду м. риства «Комерційний банк «При Кривого Рогу Дніпропетровської ватБанк» до Шишкової Ольги Олек області. сандрівни про стягнення заборго ваності за договором кредиту. По Довгинцівський районний суд м. справі 12.08.2013 року винесено Кривого Рогу Дніпропетровської заочне рішення, позов задоволено. області повідомляє, що 24.12.2012 року було винесено заочне рішен Довгинцівський районний суд м. ня по цивільній справі № 411/8151/ Кривого Рогу Дніпропетровської об 12 за позовом Публічного акціонер ласті повідомляє, що 12.08.2013 року ного товариства «Комерційний банк відбулось слухання по цивільній «ПриватБанк» до Андрієнка Воло справі за № 211/2348/13ц за позо димира Васильовича про стягнення вом Публічного акціонерного това заборгованості за кредитним дого риства «Комерційний банк «При вором. Даним рішенням було задо ватБанк» до Старцева Олександра волено позовні вимоги Публічного Павловича про стягнення заборго акціонерного товариства «Комер ваності за договором кредиту. По ційний банк «ПриватБанк». З пов справі 12.08.2013 року винесено ним текстом відповідач Андрієнко заочне рішення, позов задоволено. Володимир Васильович може оз найомитись, звернувшись до канце Довгинцівський районний суд м. лярії Довгинцівського районного Кривого Рогу Дніпропетровської суду м. Кривого Рогу Дніпропет області повідомляє, що 12.08.2013 ровської області. У зв'язку з крадіжкою вважати недійсними із 28.08.2013: пас порт та посвідчення водія на ім'я Сємілєт Володимира Івановича, технічний паспорт автомобіля ЗАЗ Ланос Пікап білий, печатку ТОВ КФ «Слов`янська».

У районі пр. Героїв було загублено тимчасове посвідчення № 325 на ім'я Данилка Андрія Вікторовича. Прохання повернути за винагороду. Звертатись за тел. 0632340661.

Департамент промисловості облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 2 посади головного спеціаліста відділу машинобудування; 2 посади головного спеціаліста відділу хімічної промисловості; головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення, органі заційної та кадрової роботи. Вимоги до претендентів: вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спе ціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спе ціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років; бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр дер жавного управління. Претенденти на посади головного спеціаліста відділу машинобудуван ня та відділу хімічної промисловості повинні мати досвід роботи на підприємствах машинобудування та хімічної промисловості, володіти державною мовою та навичками роботи на комп'ютері. Претендент на посаду головного спеціаліста відділу фінансового за безпечення, організаційної та кадрової роботи повинен мати досвід ро боти з бухгалтерського обліку, володіти державною мовою та навичка ми роботи на комп'ютері. До заяви додаються документи відповідно до вимог чинного законо давства протягом 30 календарних днів з дня опублікування об'яви. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, кім. 208. Контактний телефон: 7428728.

Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Чорна О.С. сповіщає про відкриття спадкової справи після смерті ПРИЛИПЕНКА ВАДИМА ДМИТРОВИЧА, який помер 22 березня 2013 року. Спадкоємців просимо звертатись за адре сою: м. Кривий Ріг Дніпропетровської об ласті, вул. Димитрова, 32/4, тел. 717788.

П'ята Дніпропетровська Дер жавна нотаріальна контора (вул. Шмідта, 43а, тел. 4233 40) повідомляє, що відкрилась спадщина після смерті 19.02.2013 Волошиної Клавдії Миколаївни, яка мешкала та була зареєстрована у м. Дніп ськ, вул. Г. Сталінграда, 22а, кв.38. Просимо звернутися до нот контори осіб, які мають родинні відносини з померлою, або за повіт, посвідчений від імені спадкодавця, для оформлення спадщини у місячний термін.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 СУСПІЛЬСТВО ○

ÎÃÎËÎØÅÍÍß Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Департамент взаємодії з правоохоронними органами, цивіль. ного захисту та оборонної роботи Дніпропетровської облдерж. адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань дотримання прав і свобод громадян управління взаємодії з правоохоронними органами департаменту. Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати повну вищу освіту за освітньо"кваліфікаційним рівнем ма" гістра, спеціаліста, стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах еко" номіки не менше 3 років. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 ка" лендарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном 732"49"06. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації . будівля ковбасного цеху.пункту по переробці м'яса (літ. А.1), площею 210, 2 кв.м, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт Радушне, вул. Зоологічна, 25, що знаходиться на балансі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 24432974, Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг», за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Орджоні" кідзе, 1. Назва об'єкта: будівля ковбасного цеху"пункту по переробці м'яса (літ.А"1), площею 210, 2 кв.м. Адреса: 530851, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт Радуш" не, вул. Зоологічна, 25. Відомості про об'єкт об'єкти нерухомості в складі: " окремо розташована в комплексі будівель " будівля ковбасного цеху"пункту по переробці м'яса (літ.А"1), введена в експлуатацію в 1992 році, площею 210,2 кв.м; " огорожа (літ. №1). Ціна продажу об'єкта, без ПДВ. 60 857,00 грн., ПДВ.12 171,40 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ . 73 028,40 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта " здійснити заходи щодо збереження на" вколишнього середовища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм; подальше відчуження об'єкта приватизації можливе лише за умови збере" ження для нового власника зобов'язань, визначених договором купівлі"прода" жу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт" роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об'єкта новий власник об'єкта приватизації зобо" в'язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; здійснення розрахунку за об'єкт привати" зації грошовими коштами. Грошові кошти на участь в аукціоні "7302,84 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіо" нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при роз" рахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет" ровській області. Аукціон відбудеться об 11.00 27 вересня 2013 року на Українській універ. сальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 26, каб.14, тел. 370.46.88, 785.29.61. Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв " 23 вересня 2013 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об'єкта " за тел.: (0562) 742"85"19, 742"89"48. Ознайомитися з об'єктом можливо в робочі дні за місцем його розташування. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації . комплексу будівель та споруд складу готової продукції, в складі 9 одиниць, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 118, що знаходиться на балансі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 24432974, Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Орджоні" кідзе, 1. Назва об'єкта: комплекс будівель та споруд складу готової продукції, у складі 9 одиниць. Адреса: 50095, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 118. Відомості про об'єкт " комплекс будівель та споруд складу готової продукції, в складі 9 одиниць: " будівля картоплесховища на 500 т (літ. А"1), введена в експлуатацію у 1956 р., площею 877,5 кв.м; " будівля картоплесховища на 1000 т (літ. Б"1, Б"2), введена в експлуатацію у 1960 р., площею 909,1 кв.м; " будівля овочесховища на 250 т (літ. В), введена в експлуатацію у 1956 р., площею 544,3 кв.м; " будівлі прохідної будки (літ. Г), введена в експлуатацію у 1956 р., площею 8,0 кв.м; " будівля вагової будки (літ. Д), введена в експлуатацію у 1956 р., площею приміщень 30,6 кв.м; " огорожа (літ. №1); " майданчик (літ. І); " внутрішньодворові електромережі та освітлення; " зовнішній водопровід. Ціна продажу об'єкта, без ПДВ. 1 340 968,00 грн., ПДВ.268 193,60 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ.1 609 161,60 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта " здійснити заходи щодо збереження на" вколишнього середовища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм; подальше відчуження об'єкта приватизації можливе лише за умови збе" реження для нового власника зобов'язань, визначених договором купівлі"про" дажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі по" дальшого відчуження приватизованого об'єкта новий власник об'єкта прива" тизації зобов'язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права влас" ності на об'єкт приватизації подати державному органу приватизації копії до" кументів, що підтверджують його право власності; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами. Грошові кошти на участь в аукціоні "160 916,16 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регі" ональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна Украї" ни по Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться о 10.00 27 вересня 2013 року на Українській універ. сальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.26, каб.14, (тел. 370.46.88, 785.29.61). Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв " 23 вересня 2013 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об'єкта " за тел.(0562) 742"85"19, 742"89"48. Ознайомитися з об'єктом можливо в робочі дні за місцем його розташування.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

ÇÂÅÐͲÒÜ ÓÂÀÃÓ

Êîæíîìó ñïîæèâà÷åâ³ - çàõèùåí³ ïðàâà ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ïèòàííÿ ùîäî çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â êîíòðîëþº ãóáåðíàòîð, áî ñàìå âîíè º ñóòòºâîþ ÷àñòèíîþ çâåðíåíü ãðîìàäÿí îáëàñò³ íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà» ВИЗНАЧИЛИСЬ ІЗ НАПРЯМКАМИ У планах Інспекції з питань захисту прав споживачів у Дніпропетровській області - підписання меморандумів про співпрацю з облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування області та наполеглива робота з їх реалізації. Це сприятиме створенню скоординованої системи захисту прав споживачів. Держспоживінспекція України визначила пріоритетні напрямки діяльності відповідних територіальних органів, а саме - підвищення ефективності: Š рівня захисту прав та інтересів споживачів, у т.ч. у сфері реклами; Š функціонування системи державного ринкового нагляду в межах визначеної компетенції; Š функціонування Інспекції з питань захисту прав споживачів у Дніпропетровській області; Š претензійної та правової роботи в частині подання до суду позовів щодо захисту прав споживачів;

Š забезпечення відкритості у діяльності Інспекції з питань захисту прав споживачів.

НЕ ЗАВЖДИ ЗА СТАНДАРТОМ Сьогодні практично всю продовольчу продукцію виготовляють не за держстандартами, а за технічними умовами. При цьому законодавчо зазначено, що показники її якості та безпеки мають бути не гіршими. Ефективним шляхом встановлення цих показників є проведення комплексних досліджень у акредитованих лабораторіях. Інспекція розпочала черговий етап добору відповідних зразків у ІІІ кварталі 2013 р. На

ÍÀÉ×ÀÑÒ²ØÅ ÑÊÀÐÆÀÒÜÑß ÍÀ ßʲÑÒÜ ÏÎÑËÓà жаль, і сьогодні є факти реалізації продукції за відсутності необхідних документів, з вичерпаним терміном придатності; факти порушення встановлених правил щодо окремих видів продукції. Якість товарів зазвичай підтверджують документи, надані власними лабораторіями виробників.

«ПІДКАЗКИ» ВІД ГРОМАДЯН Широку можливість вивчення стану справ на споживчому ринку непродовольчих товарів та послуг надають звернення громадян. Майже третина з них стосується неналежної якості складної побутової техніки, мобільних теле-

ÏÐÎÄÎÂÎËÜײ ÒÎÂÀÐÈ - Ï²Ä ÎÑÎÁËÈÂÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

фонів та ноутбуків. Особливо страждають мешканці сільської місцевості. Через відсутність необхідної кількості гарантійних майстерень та віддаленість усунення недоліків придбаних товарів перетворюється на гостру проблему. Найбільша ж кількість звернень стосується неякісного надання послуг з виготовлення та встановлення ПВХ-конструкцій, дерев'яних або металевих дверей та корпусних меблів. Кожен споживач повинен неухильно відстоювати свої права і пам'ятати: грамотно підготувати необхідні документи допоможуть спеціалісти Інспекції з питань захисту прав споживачів у Дніпропетровській області за телефоном «гарячої лінії» (056) 744-08-62.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: 1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) «Â²ÑÒ² 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» 12 мес. - 155,22 грн. ÍÀ 2013 ÃÎÄ 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß! taninapochta13@gmail.com


СПОРТ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.09.2013 ð. ¹ 68 (1459) ○

ÒÐÅÍÅÐ-ËÅÃÅÍÄÀ

«Âñå, ùî âì³þ, â³ääàþ íà ñëàâó áîêñó» Íåùîäàâíî â Êðèâîìó Ðîç³ ïîáóâàëà äåëåãàö³ÿ ç äåâ'ÿòè áîêñåð³â, ÿê³, ïî ñóò³, ñêëàäàþòü îñíîâó çá³ðíî¿ êîìàíäè Êàçàõñòàíó. Î÷îëþâàâ ¿¿ òðåíåð-êîíñóëüòàíò, ëþäèíà-ëåãåíäà ó ñâ³ò³ áîêñó Âîëîäèìèð Äâîðöîâ. Ó 90-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ â³í ñòîÿâ á³ëÿ âèòîê³â ïåðøèõ âåëèêèõ ïåðåìîã óêðà¿íñüêèõ áîêñåð³â íà ì³æíàðîäí³é àðåí³, ãîòóâàâ íàøèõ íàéñèëüí³øèõ ìàéñòð³â øê³ðÿíî¿ ðóêàâè÷êè äî ÷åìï³îíàò³â ªâðîïè, ñâ³òó òà Îë³ìï³àäè. Êîðåñïîíäåíòîâ³ «Â³ñòåé» âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñü ³ç çàñëóæåíèì òðåíåðîì Óêðà¿íè

- Володимире Леонідовичу, як сталося, що колишній головний тренер України з боксу зараз тренує збірну Казахстану? - Маю Вас виправити. Я треную не казахстанську збірну, а тільки філію Кизилординської області. Хоча мене часом запрошують до збірної цієї країни. Півроку тому федерація боксу Кизилординської області запропонувала мені хороший контракт. Створили всі належні умови - винайняли квартиру, закріпили за мною автомобіль, дали хорошу зарплату. Я займаюся своєю улюбленою справою. Все, що я вмію, віддаю на славу цього виду спорту. - Чим відрізняється казахський бокс від нашого? - Казахський бокс, як і український, є лідером у світі, має добрі давні традиції. Основою, я думаю, є радянська школа з цього виду спорту. Звідти, мабуть, вийшли майже всі національні школи колишнього Союзу. Одним із головних критеріїв казахського боксу є клас та майстерність. Мабуть, ці риси характерні і для українських майстрів шкіряної рукавички. Проте казахські боксери вихо-

Íà òðåíåðñüêèõ ïîñàäàõ Âîëîäèìèð Äâîðöîâ ïðàöþº âæå á³ëüøå òðèäöÿòè ðîê³â. Â³í º ìàéñòðîì ñïîðòó ÑÐÑÐ ç áîêñó.  19901992 ðîêàõ áóâ òðåíåðîì çá³ðíî¿ Ñîþçó, ó 19931997 ðîêàõ ñòàðøèì òðåíåðîì çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Ïî¿çäèâ ïî ñâ³òó. Ïðàöþâàâ ó Êèòà¿, Àâñòðà볿, ²ðàí³, íèí³ æ òðåíóº êàçàõñüêèõ áîêñåð³â.

вані на своїх традиціях, у них свій менталітет, свої поняття, своя індивідуальність.

СПОРТ НОМЕР ОДИН - У 2009-му криворізькі боксери БК «Лідер» зустрічалися на ринзі з іранцями. Тренером їхньої національної збірної тоді були Ви. Як Вам з ними працювалося? - В Ірані бокс не є лідируючим видом спорту. Хлопці спортивні, швидкі, прудкі, але не завжди бойовиті, не завжди з інтелектом боксерським. Хоч є окремі спортсмени - не «подаруночки». Можуть нав'язати бій, але виграти його не зможуть. Мабуть, духу боксерського не вистачає. - Це не порівняти з Казахстаном? - Ясна річ. У Казахстані в цьому плані перспективніше, там дуже міцні команди. У цій країні працювати престижно, тут цінують тренерів. А це щось та значить! А в Ірані все завуальовано. До речі, в Казахстані бокс фактично є спортом №1. Це може підтвердити старший тренер нашої команди Жаміль Джусупов. До речі, керівник Кизилординської області також є майстром спорту із

боксу. Так що ми отримуємо всебічну підтримку як на рівні області, так і на рівні республіки. - Бокс дійсно настільки популярний у цій країні? - Уявіть собі, в такому місті, як Шимкент, боксом захоплюються близько 20 тисяч юнаків, працюють 240 тренерів. Кизилорда трохи менше місто. Тут працюють 40 тренерів із боксу, кожен отримує зарплату. Відділення з цього виду спорту створенні навіть у віддалених аулах і поселеннях. Отож у нас є з кого вибирати. Керівництво країни піклується про спортсменів.

ЧЕМПІОНСЬКІ АМБІЦІЇ - Ви були наставником Володимира Кличка, коли він виборов олімпійське золото для України в Атланті в 1996 році? - Так. Володя Кличко прийшов у збірну ще у 17 років. Я тоді працював старшим тренером нашої «молодіжки». Він при мені став чемпіоном Європи серед юніорів, фіналістом чемпіонату світу з боксу

серед молоді. Потім ми разом перейшли до дорослого боксу. Кличко став фіналістом чемпіонату світу. А після Ігор у Атланті увійшов в історію вітчизняного спорту, виборовши олімпійське золото у суперважкій вазі. Брати Клички - виховані та честолюбні. Такими й повинні бути чемпіони. - На жаль, нашим спортсменам часом бракує уваги з боку влади… - Я хотів би вас попросити приділяти більше уваги боксу, криворізькому клубу «Лідер» та його президенту Сергієві Асауленку. Наприклад, він склав шикарний план проведення поєдинку між нашими боксерами. І це не перше його починання. - Ви вже вчетверте в Кривому Розі. Які враження від міста? - Я дійсно четвертий раз у Кривому Розі, вашому чудовому, хлібосольному місті. І дуже радий цьому. Така зустріч бійців на ринзі корисна і вам, і нам. Ми, до речі, її розглядаємо як підготовку до Чемпіонату Казахстану з боксу. І, звісно, націлюємося на майбутню Олімпіаду в Ріо -де-Жанейро.

òÄÍÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

²ç ªâðîïè - ç íàãîðîäàìè ÍÀ ×ÅÌϲÎÍÀÒ² ªÂÐÎÏÈ Ç ÂÎÄÍÎËÈÆÍÎÃÎ ÑÏÎÐÒÓ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜʲ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÈ ÏÎѲËÈ ÄÐÓÃÅ ÊÎÌÀÍÄÍŠ̲ÑÖÅ ÌÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Протягом п'яти днів найкращі воднолижники Старого Світу виборювали місце на п'єдесталі. У змаганнях взяли участь спортсмени з більш ніж 20 країн. Честь нашої країни відстоювали вихованці дніпропетровської школи водно-

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÉÎÃÎ ØËßÕ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÓÌÀÍÑÜÊÈÉ

КЛАС ТА МАЙСТЕРНІСТЬ

лижного спорту. На турнірі, що проходив у Франції, юні дніпропетровці вкотре довели, що є кістяком збірної України, і можуть на рівних змагатися з більш іменитими спортсменами з усієї Європи. У дисципліні «фігурне катання» серед юнаків до 14 років чемпіоном став Олек-

сандр Самойлов. Серед дівчат у тій же віковій категорії золото у «фігурах» виборола Ольга Івлюшкіна. Срібло дісталось також нашій спортсменці - Станіславі Просвєтовій. У віковій категорії до 17 років у дисципліні «фігурне катання» бронзу здобула Ганна Піроженко. Зараз наші тріумфа-

ÍÀز ÂÎÄÍÎËÈÆÍÈÊÈ ÄÎÂÅËÈ ÊËÀÑ тори готуються до чемпіонату Європи з електротяги, який відбудеться в Польщі 4 - 7 вересня.

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ËÈÃ ËÈÃÀÀ

ÏÎÁÅÄÀ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ×åìïèîí ìèðà ïî ïðûæêàì â âûñîòó, óêðàèíåö Áîãäàí Áîíäàðåíêî ñòàë ïîáåäèòåëåì «Áðèëëèàíòîâîé ëèãè» - ïðåñòèæíîé êîììåð÷åñêîé ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ñåðèè. Íàø ñîîòå÷åñòâåííèê âûèãðàë ôèíàëüíûé ýòàï ëèãè â øâåéöàðñêîì Öþðèõå, ñ ïåðâîé ïîïûòêè âçÿâ âûñîòó 2,33 ì. À âîò ðåêîðäíûå 2,46 ì âíîâü íå ïîêîðèëèñü óêðàèíöó. ○

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÑÅÐÅÁÐÎ ÇÅÌËßÊÀ Íåäàâíî â ñòîëèöå Ðóìûíèè ïðîøåë ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî òõåêâîíäî ñðåäè êàäåòîâ.  ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 390 áîéöîâ èç 40 ñòðàí. Óêðàèíñêèå ñïîðòñìåíû ïðèâåçëè èç Áóõàðåñòà îäíó çîëîòóþ è îäíó ñåðåáðÿíóþ íàãðàäû. Ïðèÿòíî, ÷òî îäíà èç ìåäàëåé áûëà çàâîåâàíà íàøèì çåìëÿêîì, äíåïðîäçåðæèíöåì Ñòàíèñëàâîì Ðîäèêîì. Íà ïóòè ê ôèíàëó îí îäîëåë áîéöîâ èç Áîñíèè è Ãåðöîãîâèíû, Àçåðáàéäæàíà è Ïîëüøè. Îñòàíîâèòü íàøåãî ñïîðòñìåíà íà ïóòè ê çîëîòó óäàëîñü ëèøü òõåêâîíäèñòó èç Ðîññèè. ○

ÕÓ ÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÄÎÌÀØÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÒ Â îáùåì ìåäàëüíîì çà÷åòå 32-ãî ×åìïèîíàòà ìèðà ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå, êîòîðûé ïðîõîäèë â Êèåâå, Óêðàèíà çàíÿëà âòîðîå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî. Íà ïåðâîì ðàñïîëîæèëàñü Ðîññèÿ, íà òðåòüåì - Áåëàðóñü. Íàïîìíèì, ÷òî â ðàìêàõ äîìàøíåãî ÷åìïèîíàòà óêðàèíêà Àííà Ðèçàòäèíîâà ñòàëà ÷åìïèîíêîé ìèðà ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå â óïðàæíåíèè ñ îáðó÷åì. Íà åå ñ÷åòó òàêæå äâà ñåðåáðà. ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO

ËÓ×ØÈÉ - ÊËÈ×ÊÎ Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ áîêñà (WBO) íà êîíãðåññå â Áóäàïåøòå ïðèçíàëà ÷åìïèîíà ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå óêðàèíöà Âëàäèìèðà Êëè÷êî ëó÷øèì áîêñåðîì 2013 ãîäà. Ìëàäøèé èç áðàòüåâ ÿâëÿåòñÿ ÷åìïèîíîì ìèðà â ñóïåðòÿæåëîé âåñîâîé êàòåãîðèè ïî âåðñèÿì WBA, WBO, IBF è IBO. 5 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå ñîñòîèòñÿ òèòóëüíûé ïîåäèíîê ìåæäó Âëàäèìèðîì Êëè÷êî è ðåãóëÿðíûì ÷åìïèîíîì WBA Àëåêñàíäðîì Ïîâåòêèíûì.


ВІВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ № 68 (1459)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Îöåò âèêîðèñòîâóºìî óí³âåðñàëüíî Äîáðîãî äíÿ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, Ãëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. ×àñòî çäàºòüñÿ, ùî íàì â³äîìî âñå ïðî òîé ÷è ³íøèé ïðîäóêò. Ñêàæ³ìî, îöåò ìè äîäàºìî ÿê ïðèïðàâó äî îñåëåäöþ ÷è ïåëüìåí³â. Àëå ìàëî õòî çíàº, ùî ç éîãî äîïîìîãîþ òàêîæ ìîæíà îñâ³æèòè çåëåíü òà ïîâåðíóòè ÿñêðàâ³ñòü ìåáëÿì. Ñüîãîäí³ ïîãîâîðèìî ïðî òå, ÿê âèêîðèñòîâóâàòè îöåò ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ…

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

×ÓÄÍÀß ÑÒÐÀÆÀ «Â ñòàðîäàâíèå âðåìåíà, êîãäà íå áûëî îáÿçàòåëüíîé âîèíñêîé ïîâèííîñòè, à âîèíîâ äîëæíû áûëè äîñòàâëÿòü áîÿðå èç ñâîèõ âîò÷èí ïî ìåðå íàäîáíîñòè, ñòðàæà îáûêíîâåííî íàáèðàëàñü èç ëþäåé, ó êîòîðûõ íå áûëî íè êîëà, íè äâîðà. Âîîðóæàëàñü ýòà ñòðàæà ÷åì ïîïàëî, ÷òî âàëÿëîñü â êëàäîâûõ áîÿðèíà êàê óæå íå íóæíîå ê óïîòðåáëåíèþ. È ñòðàííî èíîé ðàç áûëî âèäåòü ó îêîëèö áîãàòîé áîÿðñêîé âîò÷èíû îõðàíèòåëåé ïîêîÿ è èìóùåñòâà áîÿðèíà, îäåòûõ â ðâàíûå ëàïòè, â çàïëàòàííûé çèïóí, íî â ìåäíûõ áëåñòÿùèõ äîñïåõàõ, ñ øëåìîì íà ãîëîâå è ñ òÿæåëîâåñíûì êîïüåì â ðóêàõ, èëè ìîëîäîãî ïàðíÿ, âîîðóæåííîãî îäíèì íîæîì. Êàê ìîãëà ïðîòèâèòüñÿ òàêàÿ ñòðàæà ðàçáîéíèêàì, ðûñêàâøèì ïî ïîëÿì è ëåñàì? Íî ñòðàæà ñóùåñòâîâàëà, è âñå áûëè äîâîëüíû è ñïîêîéíû, çíàÿ, ÷òî òàì ãäå-òî, íà îêðàèíå ñåëà, ñòîÿò, îáåðåãàÿ ñàðàè è àìáàðû, âîîðóæåííûå ñòðàæíèêè è íå äàäóò â îáèäó ñâîåãî ïîâåëèòåëÿ. È íå äàâàëè. Êàê íè ïëîõà áûëà ñòðàæà, à çà äîáðîãî ãîñïîäèíà ñòîÿëà ãðóäüþ è ÷àñòî åñëè íå ñïàñàëà, òî ïðåäóïðåæäàëà îá îïàñíîñòè», - óçíàëè åêàòåðèíîñëàâöû ñî ñòðàíèö ñòîëè÷íîãî æóðíàëà «Ðîäèíà» 2 ñåíòÿáðÿ 1901 ãîäà. Ïðåññó ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Наша читачка з Павлограда Ірина Миколенко пише: «На ювілей чоловіка вирішила приготувати його улюблену рибну страву. Доки впоралася з усім, прийшли гості. Я швидко вбралас я ,

причепурилася, але раптом зрозуміла, що руки досі пахнуть рибою». Ані ароматне мило, ані миючі засоби не допомагали. Тому жінка скористалася порадою подруги: у 2 л води розчинила одну столову ложку оцту й ретельно вимила руки - неприємний запах зник за лічені хвилини. Віднедавна господиня дізналася ще кілька корисних способів використання оцту, якими і поділилася з нами.

...ÏÎÐÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒÀ×À Отже, оцет у господарстві незамінний:

для того, щоб на вареній картоплі не з'являлися сині плями, додайте у воду, в якій вона готується, трохи оцту; аби освіжити зелень, яка зів'яла, покладіть її на годину в холодну воду зі столовою ложкою оцту; щоб усунути специфічний запах хліба у шафі, регулярно провітрюйте її, а стінки витирайте ганчіркою, змоченою оцтом; щоб до оселі крізь відчинені вікна не залітали мухи, змажте оцтом віконні рами; губка, що втратила свою еластичність, стане як нова, якщо її на кілька годин покласти в оцтовий розчин, а потім прополоскати у теплій воді;

чорнила, що загусли, знову стануть придатними для використання, якщо у пляшечку додати кілька крапель оцту. повернути втрачену яскравість меблям та килимам можна, якщо вибити їх через тканину, змоченою розчином з 1 ст. л. оцту та 1 л води. якщо новенький гніт змочити в оцті, просушити, а після цього вставити у лампу, він горітиме без кіптяви.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Ìóæèêà àðåñòîâàëè ïî îáâèíåíèþ â ïðîäàæå ñàìîãîíà. Åãî àäâîêàò, îáðàùàÿñü ê ñóäó ïðèñÿæíûõ: - Ãîñïîäà, íó âû ñàìè

ïîñìîòðèòå âíèìàòåëüíî íà ìîåãî ïîäçàùèòíîãî. Åñëè áû ó íåãî áûë ñàìîãîí, ðàçâå áû îí åãî êîìóíèáóäü ïðîäàë? Îáâèíÿåìûé áûë îïðàâäàí.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 03.09 Ср 04.09 Чт 05.09

+19 +24 0С +10 +14 0С +14 +17 0С +12 +13 0С +14 +17 0С +11 +12 0С

захід. 26 м/с півн. 24 м/с півн.захід. 35 м/с

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êóñîê æàðåíîé ãîâÿäèíû èç õðåáòîâîé ÷àñòè òóøè èëè âûðåçêè. 8. «Ñåðäöå» àòîìíîé ñòàíöèè. 9. Íåáîëüøàÿ êíèãà. 10. Ñïåøêà â ðàáîòå èç-çà íåõâàòêè âðåìåíè. 11. Äàâíî ìèíóâøåå âðåìÿ. 15. ßäîâèòîå âåùåñòâî. 22. Ðàçëè÷íûå äîáàâêè ê ìÿñíûì è ðûáíûì áëþäàì. 23. Íåáîëüøàÿ êîðçèíêà. 24. Òî æå, ÷òî ãëàç. 25. Íà Êàâêàçå ðîä ïëàùà èç îâå÷üåãî âîéëîêà. 26. Ñîñòîÿíèå íàïðÿæåíèÿ, âîçíèêàþùåå ïîä âëèÿíèåì ñèëüíûõ âîçäåéñòâèé. 28. Ïîâåðíó âîëøåáíûé êðóã, è ìåíÿ óñëûøèò äðóã. 29. Êàïèòàëüíûé âèòîê. 31. Åäà, êóøàíüå. 34. Âûðàæåíèå ñêîðáè ïî óìåðøåìó, æåðòâàì áåäñòâèÿ è ò.ï. 36. Çâåçäíàÿ ñèñèòåìà. 40. Ñèìâîë èñêóññòâà (ïåðåíîñí.). 41. Óðîâåíü àêòèâíîñòè, áîäðîñòè, íàñòðîåíèÿ. 43. Äåòàëü ðåàêòèâíîãî äâèãàòåëÿ. 44. Ñáîðíèê ñëîâ ñ ïîÿñíåíèåì, ïåðåâîäîì. 45. ×àñòü ñïåêòàêëÿ. 47. Ñì. ôîòî. 49. Ïóðãà. 51. Ïîòàñîâêà íà òàòàìè. 52. Ðîò, ãóáû (óñòàð.). 53. Ïîäâèæíûé ÷åëîâåê, íåïîñåäà. 54. Ñòîëÿðíûé èíñòðóìåíò. Ïî âåðòèêàëè: 1. Âèä ãîëîâîëîìêè. 2. Âèä äâåðíîé ðó÷êè. 3. Òî, ÷òî íåëüçÿ íàäåòü ÷åðåç ãîëîâó. 4. Óñòíîå âûðàæåíèå. 5. Òåàòðàëüíàÿ îñâåòèòåëüíàÿ àïïàðàòóðà. 6. Ñèëüíàÿ áóðÿ íà ìîðå. 7. Îäíà èç äðåâíåéøèõ óëèö Ìîñêâû, ïîëó÷èâøàÿ ñâîå íàçâàíèå åùå â XV âåêå. 12. Ñì. ôîòî. 13. Ëþáîâíîå ñâèäàíèå, ïî-ôðàíöóçñêè áóêâàëüíî «ïðèõîäèòå». 14. Îïóõîëü, íåíîðìàëüíîå óâåëè÷åíèå â êàêîé-íèáóäü ÷àñòè ðàñòåíèÿ, æèâîòíîãî îðãàíèçìà. 16. Áëàãîóñòðîåííûé äîì ãîðîäñêîãî òèïà. 17. Ïåðåäîâîé âîåííûé íàáëþäàòåëüíûé ñòîðîæåâîé ïîñò. 18. Êîíåö (àíò.). 19. Ó÷àñòîê ïèùåâàðèòåëüíîãî êàíàëà ÷åëîâåêà. 20. Æåíñêîå êóõîííîå «îðóæèå». 21. Ïîìîñò äëÿ ñîâåðøåíèÿ êàçíè. 27. Ðåáåíîê, ëèøåííûé ðîäèòåëåé. 30. ... ìàñëîì íå òóøàò (ïîñë.). 32. Ïàðàäíàÿ ãîñòèíàÿ, ïðèåìíûé çàë. 33. Ïðîöåññ êàðìàííîé ÷èñòêè. 34. Ïåíüêîâûé èëè ñòàëüíîé ãèáêèé êàíàò. 35. Òåëåôîííîå ïðèâåòñòâèå. 37. Ðûæàÿ çèìíÿÿ ðûáà÷êà (ñêàçî÷í.). 38. Ëàêîìñòâî äëÿ ñîáàêè. 39. Âíåçàïíîå ÷óâñòâî ñòðàõà. 42. Ïóøêà. 46 46. Âûäåëåííàÿ äîëÿ, ÷àñòü, íîðìà ÷åãî-ëèáî. 48. Âèä ïèñüìåííîãî ñòîëà. 50. Æàíð â «êîðîòêèõ øòàíèøêàõ». 52. Áàíçàé ïî-ðóññêè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1457 Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Àïîñòðîô. 6. Òðàãåäèÿ. 7. Äèëèæàíñ. 13. Òîì. 15. Áàáêèíà. 16. Çåðêàëî. 17. Ðîäñòâî. 18. Ëîñüîí. 21. Ðàíà. 23. Öàðü. 25. Ïîýò. 27. Óñû. 28. Àïðåëü. 29. Ìàðø.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ïî âåðòèêàëè: 2. Ïàðòèÿ. 3. Ñóãëèíîê. 4. Ðàäæà. 5. Ôàÿíñ. 8. 11. Ëàäîíü. 12. Óçåë. 13. Òðîñ. Íàáîð. 9. Îáèäà. 10. ×èñòêà. 11 14. Ìàéîð. 19. Îõîòà. 20. Íàâûê. 22. Àáàê. 23. Öèðê. 24. Ðîëü. 26. Òóø.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 02.09.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1354368

1459 (1)  
1459 (1)  
Advertisement