Page 1

ϲÄÑÓÌÊÈ ÂÑÒÓÏÍί ÊÀÌÏÀͲ¯

ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ «ÏÐÎËÜÅÒÑß» ÇÂÅÇÄÎÏÀÄ

2

²ÄÊÐÈÒÎ ÏÎØÓÊÎÂÓ ÂÀÕÒÓ

4

ÂÈÇÍÀ ×ÈËÈÑß ÂÈÇÍÀ×ÈËÈÑß ²Ç ÏÅÐŲÇÍÈÊÀÌÈ

6

7

 ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ÇÀÏÐÅÒÈËÈ ÊÓÏÀÒÜÑß

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

 îáëàñòíîì öåíòðå ââåäåí âðåìåííûé çàïðåò íà êóïàíèå íà ïëÿæàõ. Âñåìó âèíîé êà÷åñòâî âîäû Äíåïðà. Íåäàâíî ñîòðóäíèêè ÑÝÑ ãîðîäà âûÿâèëè â íåé ïðåâûøåíèå äîïóñòèìûõ íîðì âðåäíûõ âåùåñòâ.

№62 (1453) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 13 ñåðïíÿ 201 20133 ð.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

ÏÐÅÌ’ªÐ ÏÎÏÅÐÅÄÈÂ

ÁÅÇ ÂÍÅÑÊ²Â Ó ÂÈØÀÕ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ ó «Ôåéñáóö³» çàÿâèâ ïðî àáñîëþòíó íåïðèïóñòèì³ñòü îáîâ’ÿçêîâèõ áëàãîä³éíèõ âíåñê³â ó âóçàõ. ³äïîâ³äí³ ðîçïîðÿäæåííÿ â³í äàñòü ì³í³ñòðó îñâ³òè ³ íàóêè. Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð ïîïåðåäèâ, ùî çà íàÿâíîñò³ òàêèõ ôàêò³â êåð³âíèê³â âèø³â áóäóòü çâ³ëüíÿòè â³ä çàéìàíî¿ ïîñàäè. Ïðåì’ºð çàêëèêàâ óñ³õ ñòóäåíò³â ïîâ³äîìëÿòè óðÿäó ïðî òàê³ âèïàäêè. Ìèêîëà Àçàðîâ òàêîæ â³äçíà÷èâ, ùî íàðåøò³ âåëèêà ðîáîòà, ïðîâåäåíà ç óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿, äàëà ãàðíèé ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò. ○

ÍÅÇÀÊÎÍÍÀ ̲ÃÐÀÖ²ß

ÏÎÒ²Ê ÎÁÌÅÆÅÍÎ

Äèàíà Àðáåíèíà: «Ãîëîñ êðà¿íè» îòíÿë ó ìåíÿ íåìàëî ñèë»

5

Âî âðåìÿ ìóçûêàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «The Best City .UA», êîòîðûé íåäàâíî ïðîøåë ïîä Äíåïðîïåòðîâñêîì, íà City.UA», åãî ãëàâíîé ñöåíå âûñòóïàëè êóëüòîâûå ãðóïïû èç Óêðàèíû, Ðîññèè, ñòðàí Åâðîïû. Áîëüøîé èíòåðåñ ó çðèòåëåé è æóðíàëèñòîâ âûçâàëè «Íî÷íûå Ñíàéïåðû». Ëèäåð ýòîé ðîññèéñêîé ðîê-ãðóïïû Äèàíà Àðáåíèíà âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè, íà êîòîðîé ïîáûâàëè è êîððåñïîíäåíòû «Â³ñòåé», ðàññêàçàëà î òîì, êàê îòïðàçäíîâàëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ è ÷òî ñëóøàþò åå äåòè.

ÑÅÐÂ²Ñ Ó Ë²ÒÀÊÓ

ÏÀÑÀÆÈÐÈ EMIRA TES ÏÐÈÉÌÀ ÒÈÌÓÒÜ ÄÓØ EMIRATES ÏÐÈÉÌÀÒÈÌÓÒÜ ï³äâèùåíîþ êîìôîðòí³ñòþ. Àâ³àêîìïàí³ÿ Emirates Çîêðåìà, êîæåí ê볺íò â³äêðèëà íîâèé ñåðâ³ñ äëÿ íîâîãî ë³òàêà ìàòèìå âëàñíå çàìîæíèõ ê볺íò³â. Òåïåð êóïå ³ç êð³ñëîì, ùî ðîçêëàòîâñòîñóìè çìîæóòü äàºòüñÿ â ë³æêî, à òàêîæ îðåíäóâàòè äëÿ âëàñíèõ ñòîëèêîì, ì³í³-áàðîì, ïîòðåá ö³ëèé ë³òàê. ñèä³ííÿì äëÿ ãîñòåé òà 32 ¿õ ðîçïîðÿäæåííÿ íàäàâà- äþéìîâèì òåëåâ³çîðîì. Äî òèìóòü îñîáëèâó ìîäèô³êà- òîãî æ, êàá³íêè îáëàäíàþòü ö³þ ëàéíåðà Airbus A319, ùî ðîçñóâíèìè äâåðèìà, çà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä áàçîâî¿ äîïîìîãîþ ÿêèõ áàæàþ÷³ ìîäåë³ çíà÷íî ìåíøîþ óñàì³òíèòèñÿ çìîæóòü ïàñàæèðîì³ñòê³ñòþ (19 â³äãîðîäèòèñÿ â³ä íàäîêó÷ëè÷îëîâ³ê çàì³ñòü 116) òà âèõ ñóñ³ä³â àáî ïîãîâîðèòè ïî ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ìîá³ëüíîìó òà çàéòè â ²íòåðíåò. Äî ðå÷³, çàçâè÷àé òàêà çàáàãàíêà ó ë³òàêó çàáîðîíåíà. Ó ñàëîí³ ñïåöâåðñ³¿ À319 º é âåëèêèé â³äñ³ê, ðîçðàõîâàíèé îäíî÷àñíî íà âñ³õ ïàñàæèð³â. Çàëåæíî â³ä ïðèìõ ê볺íò³â â³í âèêîíóâàòèìå ôóíêö³¿ áåíêåòíîãî çàëó, â³òàëüí³ àáî êàá³íåòó äëÿ ä³ëîâèõ ïåðåãîâîð³â. Óñ³ íåîáõ³äí³ òðàíñôîðìàö³¿ çàéìàòèìóòü ì³í³ìóì ÷àñó òà â³äáóâàòèìóòüñÿ íàâ³òü ï³ä ÷àñ ïîëüîòó. Çàïåâíÿþòü,

ùî íà áîðòó º âàííà ê³ìíàòà ç äóøåì. Íàãàäàºìî, ùî àâ³àêîìïàí³ÿ Emirates, ÿêà áàçóºòüñÿ â Äóáà¿, âõîäèòü äî íàéá³ëüøèõ àâ³àêîìïàí³é ñâ³òó.  ¿¿ àâ³àïàðêó âæå º ë³òàêè ç íåçâè÷íèì ³íòåð’ºðîì. Çîêðåìà, ó ðîçðàõîâàíîìó ìàéæå íà 500 îñ³á À380 ó ñàëîí³ åêîíîì-êëàñó âñòàíîâëåí³ 23-äþéìîâ³ åêðàíè òà âèñîêîòåõíîëîã³÷í³ ï³äñòàâêè ï³ä ñêëÿíêè, à â ñàëîí³ ïåðøîãî - º äóøîâà.

6 Çíàêè-«íåâèäèìêè». Íàø çåìëÿê ïîìîãàåò êîììóíàëüùèêàì

Äåðæàâíà ïðèêîðäîííà ñëóæáà Óêðà¿íè â³äçíà÷àº, ùî âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â âäàëîñÿ ñóòòºâî îáìåæèòè ïîò³ê íåëåãàëüíèõ ì³ãðàíò³â äî êðà¿í ªÑ. Âîäíî÷àñ öüîãîð³÷íà ñèòóàö³ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî òèñê íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â íà äåðæàâíèé êîðäîí íàøî¿ êðà¿íè íå çìåíøóºòüñÿ. Ëèøå îñòàíí³ì ÷àñîì ïðèêîðäîííèêè ê³ëüêà ðàç³â çàòðèìóâàëè îðãàí³çîâàí³ ãðóïè «øóêà÷³â êðàùî¿ äîë³». Äíÿìè ç ³í³ö³àòèâè Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè â³äáóäåòüñÿ ñï³ëüíà íàðàäà çà ó÷àñòþ ÑÁÓ, ÌÂÑ, ÄÌÑÓ òà ̳íîñâ³òè, íà ÿê³é, çîêðåìà, ïëàíóþòü ïðîàíàë³çóâàòè ì³ãðàö³éíó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³. ○

ÏÐÎÁËÅÌÈ ÓÑÓÍÓËÈ

ÇÀÊÎÐÄÎÍͲ ÏÀÑÏÎÐÒÈ Ïðîáëåì ³ç âèäà÷åþ çàêîðäîííèõ ïàñïîðò³â á³ëüøå íåìàº. Ïðî öå çàÿâèâ êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Ñåðã³é Ãóíüêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ñüîãîäí³ ñëóæáà ïðàöþº â øòàòíîìó ðåæèì³, ³ äîêóìåíò³â äðóêóºòüñÿ â äâà ðàçè á³ëüøå, í³æ ïîäàºòüñÿ çàÿâ. Êîæåí äåíü ó ðåã³îíè â³äâàíòàæóþòü 8 òèñ. ïàñïîðò³â, á³ëüøå 120 òèñ. äîêóìåíò³â ç ìîìåíòó çì³íè ï³äïðèºìñòâà äðóêó âæå íàäðóêîâàí³ ³ ðîçäàí³, çàçíà÷èâ Ñåðã³é Ãóíüêî. ○

Î˲ÌϲÀÄÀ  ÑÎײ

ÊÂÈÒÊÈ ÄËß ÓÊÐÀ¯Íֲ Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì óêðà¿íö³ çìîæóòü on-line êóïóâàòè êâèòêè íà Îë³ìï³àäó-2014. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ÍÎÊ. Ïîðòàë ïðîäàæó áóäå â³äêðèòèé çîâñ³ì ñêîðî. Ãðîìàäÿíè íàøî¿ êðà¿íè çìîæóòü çàõîäèòè íà ñàéò Ñî÷³-2014 ³ òóò êóïóâàòè ïåðåïóñòêè, ìèòòºâî îïëà÷óþ÷è çàìîâëåííÿ êàðòêîþ VISA. Çàðàç Îðãêîì³òåò Îë³ìï³àäè âèçíà÷àºòüñÿ ç³ ñòàðòîì äðóãî¿ ôàçè ïðîäàæó êâèòê³â. Çà ¿õí³ì ïðèïóùåííÿì, öå â³äáóäåòüñÿ íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÇÀÑÒÐßËÈ ÍÀ «ÊÀÍÀ ÒÊÅ» «ÊÀÍÀÒÊÅ»

ÝÂÀÊÓ ÀÖÈß ÒÓÐÈÑÒÎÂ ÝÂÀÊÓÀÖÈß Â âîñêðåñåíüå â Êðûìó óñïåøíî ýâàêóèðîâàëè 76 òóðèñòîâ èç âàãîíîâ êàíàòíîé äîðîãè Ìèñõîð - Àé-Ïåòðè. Ïîëîâèíà ëþäåé çàñòðÿëà â ðàéîíå íèæíåé ñòàíöèè ñ. Ìèñõîð, íà âûñîòå îêîëî 50 ìåòðîâ, à äðóãàÿ ïîëîâèíà - â ðàéîíå ïðèìûêàþùåé ê ïëàòî Àé-Ïåòðè íà âûñîòå îêîëî 140 ìåòðîâ. Ñïóñê ïîñòðàäàâøèõ âûïîëíÿëñÿ ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ìåð áåçîïàñíîñòè. Â ñðåäíåì îí çàíèìàë 7-10 ìèíóò.

Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè â³öå-ïðåì’ºðì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ó Ñîô³¿âñüêîìó ðàéîí³ óðî÷èñòî â³äêðèëè ïåðøó ì³æíàðîäíó Ïîøóêîâó Âàõòó «Ïàì’ÿòü æèâà». Âîíè âçÿëè ó÷àñòü ó ðîçêîïêàõ òà çàâ³òàëè äî òàáîðó ïîøóêîâö³â

13.08.2013 ð. ¹ 62 (1453)

Ï²Ä ×ÀÑ ÐÎÇÊÎÏÎÊ ÇÍÀÉØËÈ Í²ÌÅÖÜÊÓ ÊÀÑÊÓ

Під час урочистостей з нагоди відкриття Пошукової Вахти віцепрем'єр зазначив: «За оцінками істориків кожен другий військовослужбовець з України, призваний на фронти Великої Вітчизняної, поліг, захищаючи рідну землю. Загалом у запеклій боротьбі загинуло близько 30 млн. громадян

ÍÎÐÂÅÆ ÑÊÈÉ ÎÏÛÒ ÍÎÐÂÅÆÑÊÈÉ

ÈÇ ÏÐÅÌÜÅÐ ÀÊÑÈÑÒÛ ÏÐÅÌÜÅÐÀÀ -  ÒÒÀÊÑÈÑÒÛ Â Îñëî â ïðåääâåðèè ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ ïðåìüåð-ìèíèñòð Íîðâåãèè Éåíñ Ñòîëòåíáåðã îäèí äåíü ïðîâåë â êà÷åñòâå òàêñèñòà. Ïî åãî ñëîâàì, îí ñäåëàë ýòî, ÷òîáû ïîîáùàòüñÿ ñ íîðâåæöàìè è óñëûøàòü èõ ìíåíèå î ñèòóàöèè â ñòðàíå. Íî, íåñìîòðÿ íà óíèôîðìó è ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè, íåêîòîðûå ïàññàæèðû âñå æå óçíàëè â òàêñèñòå Éåíñà Ñòîëòåíáåðãà. ○

ПОВЕРНУТИ ІМЕНА

ѲÌ'¯ IJÇÍÀÞÒÜÑß ÏÐÎ ÄÎËÞ Ð²ÄÍÈÕ

ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÈ ÐÐÀÁÎÒÓ ÀÁÎÒÓ

³äêðèòî ïåðøó ì³æíàðîäíó Ïîøóêîâó Âàõòó

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÎÑÎËÜÑÒÂÀ

«ÏÀÌ’ßÒÜ ÆÈÂÀ»

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÑØÀ îòêðûâàåò ñâîè ïîñîëüñòâà â àðàáñêèõ ñòðàíàõ, ðàíåå çàêðûòûå èç ñîîáðàæåíèé áåçîïàñíîñòè. Ñâîþ ðàáîòó óæå âîçîáíîâèëè àìåðèêàíñêèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà â Àáó-Äàáè (ÎÀÝ), Òðèïîëè (Ëèâèÿ), Áàõðåéíå è êîíñóëüñòâî â Äóáàå (ÎÀÝ). Ïî-ïðåæíåìó íå ðàáîòàþò ïîñîëüñòâà è êîíñóëüñòâà ÑØÀ â Èîðäàíèè, Åãèïòå, Ñàóäîâñêîé Àðàâèè, Êàòàðå, Êóâåéòå, Îìàíå, Éåìåíå, Ñóäàíå, Ëèâèè, Áóðóíäè, Äæèáóòè, Ðóàíäå, à òàêæå íà Ìàäàãàñêàðå è Ìàâðèêèè.

Радянського Союзу. Зараз в нашій країні відроджується військово -пошуковий рух. Це наш синівський обов’язок повернути історію в сім’ї, які досі чекають своїх солдатів з війни». Відкриття Пошукової Вахти відбулось на місці, де колись був хутір Високий. Нині там братська могила. У період від жовтня 1943 року до січня

1944-го тут загинуло близько 40 тисяч солдат і офіцерів Червоної Армії. Щоб повернути якомога більше імен загиблих, зараз на місці бойових дій проходить експедиція, в якій беруть участь члени історико-пошукової організації «Пошук-Дніпро», що входить до складу ВГО «Союз «Народна пам'ять», члени Асоціації пошукових загонів «Соболь» з Нижнього Тагіла та організація «Пошук-Кривий Ріг». За останні два роки «Союз «Народна пам’-

ять» провів понад 950 експедицій. «За цей час ми виявили останки 2000 загиблих, з яких вдалося ідентифікувати 175 чоловік. Також знайшли більше 50 сімей, які взнали про долю батька, діда, прадіда, яких вважали зниклими безвісти десятки років», - повідомив голова правління цієї Всеукраїнської громадської організації Ярослав Жилкін.

ТАБІР ПОШУКОВЦІВ До пошукових робіт долучився й Олек-

сандр Вілкул. Під час розкопок він знайшов кілька гільз та патронів, що залишила по собі війна, а також німецьку каску. Після цього він поїхав до табору пошуковців, де нині мешкають члени експедиції з України та Росії. «Вахти пам’яті це не лише об’єднання професійних пошуковців. До цієї благородної справи приєднуються діти і молодь. Це дуже важливо. Адже коли молода людина вивчає історію рідного народу не тільки з підручників, але й на місцях реальних боїв, у неї формується зовсім інше ставлення до історії та своєї країни. Коли вона своїми очима бачить гори гільз у розкопаному бліндажі або окопи, розуміє, що тут можливо її прадід до останньої краплі крові боровся з ворогами та в душі з’являється більш шанобливе ставлення до подій тих років», - відзначив віце-прем’єр.

ÊÐ ÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒ ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀÀ

ÏÎÄà ÎÒÎÂÊÀ «ÌÀÐÑÈÀÍ» ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Íà÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà â òå÷åíèå ñåìè ëåò 40 ñ÷àñòëèâ÷èêîâ, îòîáðàííûõ èç 100 òûñÿ÷ æåëàþùèõ íàâñåãäà ïîêèíóòü Çåìëþ, áóäóò ïðîõîäèòü ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó â ðàìêàõ ýêñïåäèöèè Mars One project. Ïðîåêò îáîéäåòñÿ ñîçäàòåëÿì ìèíèìóì â 6 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Ýòè ñðåäñòâà ÷àñòè÷íî îêóïÿòñÿ çà ñ÷åò ïðîäàæè ïðàâ íà òðàíñëÿöèþ ðåàëèòè-øîó î ïîäãîòîâêå ó÷àñòíèêîâ ýêñïåäèöèè, à òàêæå î ïðåáûâàíèè ëþäåé íà Êðàñíîé ïëàíåòå.

ÂÑÅÁ²×ÍÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ

 îáëàñò³ áîðþòüñÿ ç³ ÑͲÄîì ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë ï³ñëÿ ïîâíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äêðèâ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó «Îáëàñíèé öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì» Площа «Обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом» після реконструкції збільшена втричі. В її межах знаходяться відділення для амбулаторного лікування, цілодобовий стаціонар на 30 місць, а також про-

філактичні та методичні кабінети. Центр розрахований на 7 тис. відвідувань на рік. «За три останні роки на Дніпропетровщині відновлено та пе-

реоснащено 23 медичні заклади, а лікувальнопрофілактичні із початку 2010 року отримали обладнання на суму понад 350 млн. грн. Зокрема, після ре-

конструкції відкрито новий корпус Обласної дитячої клінічної лікарні, сучасні перинатальні центри: у Дніпропетровську та Кривому Розі - на 200 та

125 місць відповідно. Крім того, відновлено інфекційне відділення у Павлограді, що обслуговує весь Західний Донбас. Також в обласному центрі завершується будівництво одного з найважливіших об’єктів медичної галузі регіону - сучасного радіологічного центру. Уряд і надалі надаватиме підтримку у розвитку медицини Дніпропетровщини», зазначив Олександр Вілкул. Сума капремонтів та реконструкцій у 23 медзакладах області складає близько 320 млн. грн.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.08.2013 ð. ¹ 62 (1453) ○

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Àíàòîë³é Êðóï Êðóï-ñüêèé â³äâ³äàâ Âåðõíüîäí³ïðîâñüêèé ðàéîí. ÒÒàêîæ àêîæ â³í íà áàç³ Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó³íòåðíàòó ¹1 ïðîâ³â âè¿çíó íàðàäó ùîäî âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ï³äãîòîâêè ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó

ÊÎÌÔÎÐÒͲ ÓÌÎÂÈ

Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ãîòîâ³ äî çóñòð³÷³ ç ó÷íÿìè ÐÎÁÎÒÈ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎ ÇÀÂÅÐØÈÒÈ ÄÎ 31 ÑÅÐÏÍß

ІНТЕРНАТ ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ Під час наради Анатолій Крупський підкреслив: «Дуже важливо, щоб узимку дітям було тепло, і вони могли жити та навчатись в комфортних умовах. Задля цього тримаємо на контролі стан готовності інтернатних закладів до опалювального сезону». Також розглядалась впроваджена Президентом України програма Соціальних Ініціатив «Діти - майбутнє України», мета якої - забезпечення дітей необхідними умовами для всебічного розвитку. Ця тема особливо важлива для Верхньодніпровського дитячого будинку-інтернату

№1, де живуть 120 хлопчиків з помірною та глибокою розумовою відсталістю. Їхні вихователі пишаються тим, що частина дітей змогла оволодіти основами письма, читання, малювання та ліплення. А найбільшою гордістю закладу є дитячий театральний колектив «Капітошка», в репертуарі якого декілька казкових п’єс. Сьогодні в інтернатах регіону проводяться ремонти будівель, промивання системи теплопостачання, встановлення металопластикових вікон та дверей тощо.

РЕМОНТ У ШКОЛАХ Цього ж дня Анатолій Крупський побував у Ганнівському навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний зак-

лад» та у Новомиколаївській середній загальноосвітній школі №1. Ці заклади він перевірив на предмет підготовки до навчального року та до осінньо-зимового періоду. «Школярі Дніпропетровщини

незабаром повернуться за парти. Наше завдання - забезпечити дітей комфортними умовами для занять, щоб їм хотілося йти до школи, щоб у класах було затишно. Тому до 31 серпня необхідно завершити всі ремонтні роботи. Саме таке завдання ставить губернатор Дмитро Колєсніков», - повідомив перший заступник голови ОДА.

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÈвØÓªÌÎ ÏÐÎÁËÅÌÓ

ÂËÀØÒÓÞÒÜ ÄÎØʲËÜÍßÒ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ äî ê³íöÿ ðîêó îá³öÿþòü ñòâîðèòè ìàéæå 3 òèñÿ÷³ íîâèõ ì³ñöü ó äèòñàäêàõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè ÎÄÀ. ³ä ïî÷àòêó ðîêó â ðåã³îí³ ïîíîâèëè ðîáîòó 3 äèòÿ÷³ ñàäêè òà ñòâîðåíî 7 íîâèõ ãðóï. Óæå âäàëîñÿ â³äêðèòè 400 ì³ñöü. Äî ê³íöÿ ðîêó çàïðàöþþòü 10 ñàäê³â, 15 ÍÂÊ òà 40 ãðóï, äå áóäóòü âèõîâóâàòèñÿ ìàéæå 3 òèñÿ÷³ äîøê³ëüíÿò. ○

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎ˲ ÂËÀÄÈ

ÇÀÂÄÀÍÍß - ÂÈвØÈÒÈ 35 çâåðíåíü ëþäåé äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ» ëèøàþòüñÿ íà êîíòðîë³ îáëàñíî¿ âëàäè. Öå ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ÷è ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî ô³íàíñîâîãî ðåñóðñó. Çîêðåìà, ðåìîíò ë³ôò³â, ïîêð³âåëü, çàáåçïå÷åííÿ âîäî- òà ãàçîïîñòà÷àííÿì òîùî. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ïîñòàâèâ çàâäàííÿ êåð³âíèêàì ì³ñò ³ ðàéîí³â ïîñèëèòè ðîáîòó ùîäî öèõ ïèòàíü òà äî 1 âåðåñíÿ âèð³øèòè çâåðíåííÿ, ÿê³ äîñ³ íà êîíòðîë³. ○

ÏÈÒÀÍÍß ÒÀÐÈÔ²Â

ÇÀËÈØÀ ÒÜ ÁÅÇ ÇÌ²Í ÇÀËÈØÀÒÜ Òàðèôè íà âîäîïîñòà÷àííÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó äåïàðòàìåíò³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áóä³âíèöòâà ÎÄÀ. Ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà ïåðåâ³ðÿº åêîíîì³÷íó îá´ðóíòîâàí³ñòü òàðèô³â. Çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ðîáîòè, ð³øåííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â ìîæóòü áóòè ïåðåãëÿíóò³. Áåç çì³í òàðèôè çàëèøàòüñÿ ó Íîâîï³ëüñüê³é ñåëèùí³é ðàä³ (Êðèâîð³çüêèé ðàéîí), äå ì³ñöåâà âëàäà ¿õ ïåðåãëÿäàëà.

ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÑÂßÒÎ

Áóä³âåëüíèêàì º ùî â³äçíà÷àòè ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ â îáëàñíîìó öåíòð³ ïðîéøëè óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ áóä³âåëüíèêà. ³òàëè ëþäåé, õòî ùîäíÿ ðîáèòü ñâ³é âíåñîê ó ì³öíèé ôóíäàìåíò ðîçâèòêó ðåã³îíó òà êðà¿íè

функціональна арена до Євробаскету-2015. У рамках Соціальних Ініціатив Президента України Віктора Януковича,

ÂÇÈÌÊÓ Ä²ÒßÌ ÌÀª ÁÓÒÈ ÒÅÏËÎ

Будівельникам області є що відзначати та чим пишатися. Дніпропетровщина активно нарощує темпи будівництва. В регіоні реалізується чимало інфраструктурних проектів, серед яких об’їзна дорога, сучасний метрополітен та багато-

зокрема програми «Доступне житло» в області, відновлено спорудження житлових багатоквартирних будинків. Також з`яв-

ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÑÜʲ ÑÏÐ ÀÂÈ ÑÏÐÀÂÈ ляються нові виробничі та соціальні об’єкти, нарощуються комунальна та інженерно-транспортна інфраструктури. А попереду - реалізація масштабних програм соціального і доступного житлового будівництва, спорудження і реконструкція промислових об’єктів та інженерних мереж. Під час урочистостей міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник привітав будівельників області з професійним святом та нагородив кращих представників галузі почесними грамотами.

ÎÇÍÀÉÎÌËßÒÜ ²Ç ÐÅòÎÍÎÌ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ï³äòðèìêè ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåíà Óäîäà îáëàøòóâàâñÿ ì³æíàðîäíèé ë³òí³é óí³âåðñèòåò Àñîö³àö³¿ ãåíåðàëüíèõ øòàò³â ñòóäåíò³â ªâðîïè. Ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ïåðåáóâàííÿ â óí³âåðñèòåò³ 13 ñòóäåíò³â-³íîçåìö³â îçíàéîìëÿòü ç êóëüòóðîþ íàøîãî ì³ñòà é îáëàñò³. Ó ðàìêàõ òðåíóâàííÿ íà âîäíî-ñïîðòèâíîìó êîìá³íàò³ ñòóäåíòè ïîáóâàëè íà ãðåáíîìó êàíàë³, íà ÿêîìó òðåíóâàëèñÿ îë³ìï³éñüê³ ÷åìï³îíè, ³ â ñóïðîâîä³ òðåíåðñüêîãî êàòåðà çä³éñíèëè ïîäîðîæ íà ÷îâíàõ «Äðàêîí» Ìàíäðèê³âñüêîþ çàòîêîþ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÎÁÈÐÀªÌΠ˲ÊÀÐß

13.08.2013 ð. ¹ 62 (1453)

Такі цифри озвучили під час робочої наради, присвяченої цьогорічному вступу та підготовці до нового навчального року. Її провів у ДНУ ім. Гончара перший заступник губернатора Анатолій Крупський. Зокрема, чверть абітурієнтів цього

го типу. Майбутні студенти повинні бути впевнені у завтрашньому дні й мати змогу реалізувати себе», - зазначив перший заступник голови ОДА. Анатолій Крупський також планує особисто зустрітися зі студента-

ми й обговорити з ними питання щодо умов проживання у гуртожитках. Перші рейтингові списки рекомендованих до зарахування були оприлюднені 1 серпня. Із 5 серпня почалась «друга хвиля», коли були онов-

Êðåïêîå çäîðîâüå - óñïåøíàÿ æèçíü ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÎÏÅÐÀÖ²¯ ÁÅÇ ÐÎÇвDz Âîñåíè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó âïåðøå â Óêðà¿í³ ïî÷íóòü ðîáèòè âíóòð³øíüîî÷í³ îïåðàö³¿ áåç ðîçð³ç³â. Òàêèé ìåòîä âèêëþ÷ຠìåõàí³÷íå âòðó÷àííÿ ë³êàðÿ íà íàéðèçèêîâàí³øèõ åòàïàõ îïåðàö³¿ òà ãàðàíòóº âèñîêó òî÷í³ñòü, áåçïåêó. Öå ñòàíå ìîæëèâèì çàâäÿêè òîìó, ùî Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà îôòàëüìîëîã³÷íà ë³êàðíÿ îòðèìຠíàéñó÷àñí³øå îáëàäíàííÿ - ôåìòîñåêóíäíèé ëàçåð, ÿêèé â óñüîìó ñâ³ò³ çàñòîñîâóºòüñÿ ò³ëüêè 2 ðîêè. Ïðèëàä äîçâîëÿº îïåðóâàòè êàòàðàêòó, êîðîòêîçîð³ñòü, äàëåêîçîð³ñòü, àñòèãìàòèçì ³ ïðîâîäèòè ïåðåñàäêó ðîã³âêè áåç ðîçð³ç³â î÷åé, çàñòîñîâóþ÷è ëèøå íåâåëè÷ê³ ïðîêîëè. Îáëàäíàííÿ áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â Óêðà¿í³ âïåðøå. Ïðàâë³ííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëñïîæèâñï³ëêè, ïðåçèä³ÿ îáêîìó ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â ñïîæèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿ òà êîîïåðàòîðè îáëàñò³ ãëèáîêî ñóìóþòü ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ ÷ëåíà Ðàäè îáëñïîæèâñï³ëêè, ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Ï'ÿòèõàòñüêî¿ ðàéñïîæèâñï³ëêè

ÿêèé 34 ðîêè ñóìë³ííî ïðàöþâàâ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ñïîæèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿ Ï'ÿòèõàòñüêîãî ðàéîíó, òà âèñëîâëþþòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì, áëèçüêèì ïîê³éíîãî. Ñâ³òëà ïàì'ÿòü ïðî Ñòàí³ñëàâà Ïàâëîâè÷à íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ ó íàøèõ ñåðöÿõ.

року скористалися системою «Електронний вступ» (36 тис. заяв). Порівняно з 2012-м цей показник збільшився втричі. «Метою вишів Дніпропетровщини є створення умов для молоді та підготовка професіоналів ново-

лені рейтингові списки. 8 серпня всі ВНЗ втретє оприлюднили рейтингові списки, а вже 11-го виші області мали видати накази про зарахування абітурієнтів на бюджет. Також з 11 серпня почалось зарахування абітурієнтів на контракт, яке триватиме до 25 числа цього місяця.

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÈÉ ÒÓÐ

Íβ ÌÎÆËÈÂÎÑÒ²

ÏÅÒÐÓز ÑÒÀͲÑËÀÂÀ ÏÀÂËÎÂÈ×À,

×ÂÅÐÒÜ ÀÁ²ÒÓвªÍҲ ÑÊÎÐÈÑÒÀËÈÑß «ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÌ ÂÑÒÓÏÎÌ»

Çà ðåçóëüòàòàìè âñòóïíî¿ êàìïàí³¿2013 äî âèø³â îáëàñò³ ²²²-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ íàä³éøëî 130 òèñÿ÷ çàÿâ â³ä àá³òóð³ºíò³â. Öå á³ëüøå, í³æ ìèíóëîð³÷íèé ïîêàçíèê íà 25%

×è ìîæóòü áàòüêè çà ñâî¿ì áàæàííÿì ïðèâîäèòè äèòèíó íå äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, à äî ïåä³àòðà? Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïåðâèííà ìåäè÷íà äîïîìîãà ä³òÿì íàäàºòüñÿ ÿê ë³êàðÿìè-ïåä³àòðàìè, òàê ³ ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè. Êîæíà ðîäèíà ìຠïðàâî â³ëüíîãî âèáîðó îáîõ ñïåö³àë³ñò³â. ¯õí³ îáîâ’ÿçêè â íàäàíí³ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì îäíàêîâ³. Ïðîòå ñ³ìåéíèé ë³êàð, çíàþ÷è ³ñòîð³þ õâîðîáè âñ³º¿ ðîäèíè, ìîæå êîìïëåêñíî îö³íèòè ñòàí çäîðîâ’ÿ õâîðîãî, à îòæå, â÷àñíî ä³àãíîñòóâàòè ÷è ïîïåðåäèòè çàõâîðþâàííÿ.Òàê ñàìî â³ëüíî êîæåí ìîæå îáèðàòè, çâåðíóòèñÿ äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ àáî æ, ÿêùî ëþäèíà ïåðåáóâຠíà äèñïàíñåðíîìó îáë³êó, îäðàçó äî âóçüêîïðîô³ëüíîãî ñïåö³àë³ñòà. ßêùî ëþäèíà íå ñòî¿òü ó äèñïàíñåðí³é ãðóï³ âóçüêîãî ñïåö³àë³ñòà òà çâåðòàºòüñÿ äî ë³êàðí³ ç ïîä³áíîþ ïðîáëåìîþ âïåðøå, áàæàíî ñïî÷àòêó ïðèéòè íà ïðèéîì äî ë³êàðÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè (ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, òåðàïåâòà, ïåä³àòðà). ϳñëÿ ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ â³í âèçíà÷èòü çàõâîðþâàííÿ òà ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ íàïðàâèòü ïàö³ºíòà ñàìå äî òîãî âóçüêîïðîô³ëüíîãî ñïåö³àë³ñòà, ÿêèé éîìó ïîòð³áåí. ˳êàðíÿíèé ëèñò âèïèñóº òîé ë³êàð, ÿêèé ë³êóº ïàö³ºíòà. ○

ÌÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50

Âñòóïíà êàìïàí³ÿ äîá³ãຠê³íöÿ

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÐÎÁÎ×À ÍÀÐÀÄÀ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

 ðàìêàõ ãóáåðíàòîðñêîé ïðîãðàììû «Êðåïêîå çäîðîâüå - óñïåøíàÿ æèçíü» â äåòñêèõ ëàãåðÿõ ïðîõîäèò âîëîíòåðñêèé òóð. Ïðèâèòü äåòÿì ëþáîâü ê ñïîðòó âûçâàëèñü ñåìü ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ Äíåïðîïåòðîâñêîãî èíñòèòóòà ôèçêóëüòóðû На прошлой неделе спортсмены побывали в Павлоградском Детям демонстрируют футбольный фристайл, зарядку, упражнения на брусьях, проводят эстафету и тому подобное. Спортсмены мастера и кандидаты в мастера спорта, чемпион Украины по футбольному фристайлу довольны своей работой. Они уверены, что молодое поколение последует их примеру. А юные отдыхающие охотно и с азартом участвуют в предложенных спортивных играх. Всего тур за здоровый образ жизни районе - в детских лагерях В каждом лагере волон- пройдет в 23 дет«Пролісок» и им. Сергея теры проводят уроки ских лагерях ДнеМаркова. здорового образа жизни. пропетровщины.

ÄÅÒÈ ÎÕÎÒÍÎ Ó×ÀÑÒÂÓÞÒ Â ÈÃÐÀÕ


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.08.2013 ð. ¹ 62 (1453) ○

ÈÕ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

Äèàíà Àðáåíèíà: «Ãîëîñ êðà¿íè» îòíÿë ó ìåíÿ íåìàëî ñèë» ÒÀÒÜßÍÀ ÑÈÄÅÍÊÎ

СВОЙ ПУТЬ - Диана, 11 июля у Вас был день рождения. Как отпраздновали? - Как и многие звезды, отметила его на сцене, давала в Питере трехчасовой концерт. - У вас немало концертов проходит в Украине. Почему выбираете для выступлений нашу страну? - Я много бывала в Украине, здесь мы записали некоторые альбомы. Но в последнее время не так часто прилетала к вам. Испытание под названием «Голос країни» отняло у меня немало сил. После него мне понадобилось полтора года, чтобы прийти в себя и вернуться со своим творчеством сюда. - Вы поддерживаете молодые таланты, это показало ваше участие в «Голосі країни». Что нужно для раскрытия одаренного исполнителя? - Думаю, что человек, обладающий голосом и харизмой, будет не только исполнять чужие песни, но и сам начнет

ÄÂÎÉÍßØÊÈÀÐÁÅÍÈÍÛ ÑÌÎÒÐßÒ ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÓËÜÒÈÊÈ

писать. Я на это ставлю, но не всегда так получается. Бог дает голос, но не дает слов. Это не плохо, ведь у каждого свой путь. Главное, не нужно надеяться на доброго дяденьку, надо хотеть что-то сказать. Нельзя быть рупором чужих идей. Мне очень обидно, что не вижу своих победителей «Голоса країни», мы потерялись, и сейчас я о них ничего не знаю.

«ÍÅ ÍÓÆÍÎ ÍÀÄÅßÒÜÑß ÍÀ ÄÎÁÐÎÃÎ ÄßÄÅÍÜÊÓ» символической. Не жалею, что согласилась на эксперимент. - Как дети переживают расставания? На каких мультфильмах воспитываются, что слушают? - Дети очень расстраиваются, когда я уезжаю, особенно Артем. Марта более сдержанная девочка, мне кажется, она сильнее, чем сын. Дети смотрят старые добрые советские мультфильмы, а слушают песни мамы (смеется).

звезды являются а к т и в н ы м и пользователями соцсетей. Есть ли у Вас персональные странички? - Да, страничка на Фейсбуке, но захожу туда очень редко. Если есть какая-то интересная информация, то сама могу ее выложить. А следить активно за тем, что обо мне пишут, у меня нет времени. - Творчество каких исполнителей Вам нравится, концерты каких групп посещаете с удовольствием? ПРАВИЛЬНОЕ - В апреле я спеНАЗВАНИЕ циально ездила по- Сейчас многие слушать британ-

скую группу Muse, их выступление впечатлило меня невероятно. Ребята очень сильно работают. - Говорят, что Вы активно занимаетесь благотворительностью. - Недавно мы давали концерт в помощь больной девочке. Но, в основном, это разовые акции. Я не располагаю временем, чтобы посвятить себя такому делу. Считаю, что лучше выделить определенную сумму денег и отдать нуждающимся. - Организаторы Ваших концертов поделились секретом, что можете отказаться от выступления, если название вашей группы будет указано неверно?

ÍÎÂÈÍÈ

ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÐÅòÎÍÓ

ÂØÀÍÓÂÀËÈ Ñ²ÐÊÀ Á³ëÿ ñåëà Êàïóë³âêà ͳêîïîëüñüêîãî ðàéîíó âøàíóâàëè ïàì’ÿòü êîøîâîãî îòàìàíà Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³ ²âàíà ѳðêà. Òðàäèö³éíî â³äáóëîñü óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ìîãèëè îòàìàíà, à íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ ïðîéøîâ îáëàñíèé ôåñòèâàëü êîçàöüêî¿ ï³ñí³, ìóçèêè, òàíöþ òà íàðîäíèõ ðåìåñåë «Çâ³äñè âîëÿ ðîçëèëàñÿ».  éîãî ðàìêàõ ó÷àñíèêè òà ãîñò³ çàõîäó ïîáà÷èëè âèñòóïè òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â, êîçàöüê³ çìàãàííÿ òà ñêóøòóâàëè ñïðàâæí³é êîçàöüêèé êóë³ø. ○

ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÈÉ ÑÅÇÎÍ

ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ÇÀÂÅÐØÓªÒÜÑß Äî ïî÷àòêó íîâîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó Äí³ïðîïåòðîâùèíà ãîòîâà á³ëüø í³æ íà 80%. Çîêðåìà, æèòëîâ³ áóäèíêè ãîòîâ³ íà 81%, çàêëàäè îñâ³òè - íà 87%, äîøê³ëüí³ çàêëàäè - íà 91%, çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ - íà 82%, êîòåëüí³ - íà 81%, òåïëîâ³ ìåðåæ³ - íà 83%. Âñ³ çàõîäè ïðîõîäÿòü çã³äíî ç ãðàô³êîì. Äî 1 âåðåñíÿ ìຠáóòè çàâåðøåíà âñÿ òåõí³÷íà ï³äãîòîâêà. ○

ÍÀ ÊÊÎÍÒÐÎ˲ ÎÍÒÐÎ˲ ÂËÀÄÈ

ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÈ ÑÊÎÐÎ×ÅÍÜ

«ÃËÓÏÎ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÈÑÀÒÜ ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÃÐÓÏÏÛ» - Да, это так. Я считаю глупо давать неправильное название. Кстати, когда мы включили в райдер этот пункт, ошибок стало намного меньше.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

«ÍÅËÜÇß ÁÛÒÜ ÐÓÏÎÐÎÌ ×ÓÆÈÕ ÈÄÅÉ»

МАМИНЫ ПЕСНИ - Есть секрет, как Вы готовитесь к выступлению? - Да нет никаких секретов. Не первый год замужем (смеется). Лучше всего походить по сцене, проникнутся атмосферой и творческим духом. - Вы недавно выпустили песню «Демоны». Не происходило чего-нибудь непредсказуемого во время съемок такого мистического музыкального произведения? - Я писала эту песню во время завершающего этапа «Голоса країни» и опоздала на самолет. Ничего из ряда вон выходящего не было, но для меня эта работа стала

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com

Çàâäÿêè âòðó÷àííþ îáëàñíî¿ âëàäè æîäåí ïðàö³âíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òðóáíîãî çàâîäó íå çàëèøèòüñÿ áåç ðîáîòè. Ùå â òðàâí³ áóëî îãîëîøåíî ïðî ïðèçóïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàâîäó òà ñêîðî÷åííÿ 2,4 òèñ. ïðàö³âíèê³â. Ó öüîìó çâ’ÿçêó ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â îñîáèñò³ çóñòð³÷³ ç êåð³âíèöòâîì ³ ïîñòàâèâ çàâäàííÿ - íå äîïóñòèòè ìàñîâèõ ñêîðî÷åíü. Çà éîãî äîðó÷åííÿì äî ðîçâ'ÿçàííÿ ïèòàííÿ àêòèâíî äîëó÷èëèñÿ ïðîô³ëüí³ óïðàâë³ííÿ òà ïðîôñï³ëêè. Íà ñüîãîäí³ ÷èñëî ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä ñêîðî÷åííÿ, çìåíøèëîñü ³ç 2400 îñ³á äî 197. ○

ÀÌÊÓ ÏβÄÎÌËߪ

ÏÅÐŲÐÊÈ ²ç 01.08.2013 äî 16.08.2013 ïðîâîäÿòüñÿ ïîçàïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «Äí³ïðîãàç» òà ÏÀÒ ç ãàçîïîñòà÷àííÿ ³ ãàçèô³êàö³¿ «Äí³ïðîïåòðîâñüêãàç» ùîäî äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿. Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äêëþ÷åííÿì îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ãàçîïîñòà÷àííÿ, ïðîñèìî ïîâ³äîìëÿòè òåðèòîð³àëüíîìó â³ää³ëåííþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð.ʳðîâà, 2, êàá. 254, òåë.745-40-44, e-mail: amc@dp.ukrtel.net.


6 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.08.2013 ð. ¹ 62 (1453) ○

ÌÀÐØÐÓÒÊÈ ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó âèçíà÷èëè ïåðåâ³çíèê³â ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ ÄÎ ØÊÎËÈ

Ó 64 ÌÀÐØÐÓҲ Ç'ßÂÈËÈÑÜ «ÃÎÑÏÎÄÀв»

ÒÐÈÂÀª ÌÅÄÎÃËßÄ Íà ñüîãîäí³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó îáîâ’ÿçêîâèé ìåäè÷íèé îãëÿä ïðîéøëè ïîíàä 64 òèñÿ÷³ øêîëÿð³â, öå ìàéæå 81%. Ïðî ùî ïîâ³äîìèëè â ì³ñüêðàä³. Ç öüîãî ðîêó äëÿ òèõ, õòî íå ïðîéøîâ ìåäîãëÿä äî âåðåñíÿ, áóäå ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè öå ó ïðèì³ùåííÿõ øê³ë ó íàâ÷àëüíèé ïåð³îä. ˳êàð³ õîäèòèìóòü äî øê³ë çã³äíî ç ãðàô³êîì òà îãëÿäàòèìóòü ä³òåé. Îãëÿä ïðîâîäèòèìåòüñÿ ó ïðèñóòíîñò³ áàòüê³â ÷è îï³êóí³â àáî çà ¿õíüîþ ïèñüìîâîþ çãîäîþ.

ТИМЧАСОВІ ДОГОВОРИ

ÍÎÂÈÍÈ

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

²ÄÐÅÌÎÍÒÓÂÀËÈ ÁÓÄÈÍÊÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîâåëè ïîòî÷íèé ðåìîíò ó 75 æèòëîâèõ áóäèíêàõ, êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàëè 38. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çîêðåìà, ó 32 æèòëîâèõ áóäèíêàõ â³äðåìîíòîâàíî ïîêð³âëþ, â 21 - ñàí³òàðíî-òåõí³÷í³ ñèñòåìè, â 49 - â³äíîâëåíî ðîáîòó ë³ôò³â, ó 6 áóäèíêàõ îáëàøòîâàíî ôàñàäè, ó 3 ïîëàãîäæåí³ âíóòð³øíüîáóäèíêîâ³ åëåêòðîìåðåæ³. Êàï³òàëüíèé ³ ïîòî÷íèé ðåìîíòè âèêîíàíî íà ñóìó ïîíàä 7,5 ìëí. ãðí. ○

ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²Þ

ÅËÅÊÒÐÎ˲Ͳ¯ ÑÕÎÂÀÞÒÜ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàì³íÿòü ïîâ³òðÿí³ åëåêòðîë³í³¿ ï³äçåìíèìè. Êîìïàí³ÿ «ÄÒÅÊ «Äí³ïðîîáëåíåðãî» çàì³íþº òðàñè ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é íà êàáåëü, çøèòèé ç ïîë³åòèëåíó. Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïî÷íåòüñÿ â³ä ï³äñòàíö³¿ «Ë³âîáåðåæíà-1» íà Äîíåöüêîìó øîñå ç âèõîäîì íà ïðîñïåêò Ìèðó. Äîâæèíà êàáåëþ ñêëàäå ïîíàä 2 êì. Öå áóäå áåçïå÷íî äëÿ ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà äîçâîëèòü ÿê³ñíî îáñëóãîâóâàòè ñïîæèâà÷³â. ÄÒÅÊ «Äí³ïðîîáëåíåðãî» ³íâåñòóº â ïðîåêò ìàéæå 27 ìëí. ãðí. ○

ÄÅÍÜ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³ ñòàðòóº òðåò³é ùîð³÷íèé ôåñòèâàëü åëåêòðîííî¿ ìóçèêè «Àòìîñôåðà». ³í çáåðå ïîíàä 40 ìóçèêàíò³â. Íà òðüîõ ñöåíàõ óâå÷åð³ âèñòóïàòèìóòü â³äîì³ ä³äæå¿ - DUBERMAN, NPHONIX, MAYS òà ³íø³. Óäåíü ôåñòèâàëü áóäå ñïîðòèâíèì: â³äáóäóòüñÿ âîäÿíà áèòâà, ÷åìï³îíàò ³ç áðåéê-äàíñó, à òàêîæ øîó ð³çíèõ åêñòðåìàëüíèõ ñïîðòñìåí³â.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

 îáëàñíîìó öåíòð³ îãîëîñèëè ðåçóëüòàòè êîíêóðñó ç îðãàí³çàö³¿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ

За результатами конкурсу визначили переможців на 57 об'єктах, які включають 64 маршрути. Серед переможців є автотранспортні підприємства, які раніше не працювали у Дніпропетровську. Це «Інтерспецмаркет», ПЕРЕВІРИЛИ АВТОПАРКИ «Північтранс», «АвтоПід час тендеру члени промінь» та «Зігфрід-М». Протягом 30 днів з моконкурсної комісії створили дві робочі групи. Ті менту набрання чинності досконально перевірили підприємства, що надіслали свої заявки щодо дотримання умов конкурсу і відповідність документів.

рішення конкурсного комітету з обраними укладуть договори на перевезення пасажирів на тих маршрутах, на яких вони, власне, і перемогли. Підприємства-переможці запропонували транспорт виключно для перевезення пасажирів. Це - автобуси середньої та великої місткості типу «Богдан», «МАН» і «Мерседес».

Проте ще не визначено переможців на 47 об'єктах (чи 55 маршрутах). За словами директора департаменту транспорту та зв'язку міськради Валентина Мовчана, основними причинами цього є невідповідність транспорту до вимог до пасажирських перевезень, надання неповної чи недостовірної інформації про автопарки. Переобладнані мікроавтобуси не допускали до участі у конкурсі, хоч вони мали ліцензійну картку на діяльність. На «нічиїх» маршрутах працюватимуть ті перевізники, з якими укладуть тимчасові договори до проведення наступного конкурсу.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: Íà 103 îá'ºêòàõ ïðîõîäèâ òåíäåð, 119 ìàðøðóò³â çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ âîíè îõîïëþþòü.

27 àâòîòðàíñïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ ïîäàëè çàÿâêè íà êîíêóðñ,

Ç ÎÁÐÀÍÈÌÈ ÓÊËÀÄÓÒÜ ÄÎÃÎÂÎÐÈ

13 ³ç íèõ íå äîïóñòèëè äî ó÷àñò³ ó

òåíäåð³.

ÇÍÀÊÈ-«ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»

Íàø çåìëÿê ïîìîãàåò êîììóíàëüùèêàì ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Äíåïðîïåòðîâñêèé àêòèâèñò Èãîðü Êàëàøíèêîâ ðåøèë ïîìî÷ü êîììóíàëüùèêàì, î÷èùàÿ äîðîæíûå çíàêè îò çàêðûâàþùèõ èõ âåòîê. Ýòèì îí çàíèìàåòñÿ â ñâîáîäíîå âðåìÿ Несколько лет назад днепропетровец столкнулся со «спрятанным» в гуще деревьев дорожным знаком, и решил собственноручно освободить его из «зеленого» плена. Он решил не надеяться на помощь коммунальщиков, поскольку авария может случиться в любой момент. Поэтому спиливать ветки активист взялся сам.

Сегодня Игорь Калашников облагородил маршрут своего ежедневного перемещения из дома на работу, а заодно и помог другим горожанам. В этом году, благодаря усилиям нашего земляка, были очищены 5 дорожных знаков, нарисован один пешеходный переход и выкрашен в желтый цвет один бордюр.

Впрочем, мест, которые нуждаются во внимании, множество. Как говорит Игорь, к примеру, на углу улиц Херсонской и Ульяновской водителям практически не виден знак «Главная дорога». А на перекрестке улиц Чернышевского и Олеся Гончара есть знак указывающий на одностороннее движение, но большинство автолюбителей не подозревают о его существовании. Игорь Калашников говорит, что он не призыва- проблемы. Он занимается ет создавать организацию этим из личных побуждепо устранению данной ний и в свободное время.

ÃÎÐÎÆÀÍÈÍ «ÎÒÊÐÛË» 5 ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÇÍÀÊÎÂ


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.08.2013 ð. ¹ 62 (1453) ○

ÏËßÆÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

 Äíåïðîïåòðîâñêå çàïðåòèëè êóïàòüñÿ

ÍÎÂÈÍÈ

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

 îáëàñòíîì öåíòðå ââåäåí âðåìåííûé çàïðåò íà êóïàíèå íà ïëÿæàõ. Âñåìó âèíîé êà÷åñòâî âîäû Äíåïðà. Íåäàâíî ñîòðóäíèêè ÑÝÑ ãîðîäà âûÿâèëè â íåé ïðåâûøåíèå äîïóñòèìûõ íîðì âðåäíûõ âåùåñòâ

ÀÌÊÓ ÏβÄÎÌËߪ

ÍÅ×ÅÑÍÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²ß

ОТВЕТА НЕТ В этом году в Днепропетровске официально принимают отдыхающих три пляжа, имеющих паспорта: на Монастырском острове, в Воронцовском парке и парке Станиславского. Для любителей плескаться, не выезжая из города, - они как оазис в пустыне: чистый песок, кабинки для переодевания, оборудованные туалеты. Но после недавних проб воды, взятых СЭС у берега, ни один из трех не оказался пригодным для купания. Причина - выявленное в Днепре недопустимое содержание вредных веществ. Специалисты предполагают, что на качество воды могли повлиять:  ее цветение,  гниющие водоросли,  стоки, сливающиеся в реку, в том числе и дождевые. О том, что купаться на пляжах нельзя, отдыхающих предупреждают установленные таблички. Кроме того, сотрудники служ-

40% ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÕ ÑËÓ×ÀÅ - ÈÇ-ÇÀ ÊÓÏÀÍÈß Â ÍÅÒÐÅÇÂÎÌ ÂÈÄÅ ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

ся - пляжи откроют. А пока отдыхающие могут принимать лишь солнечные ванны. Это и здоровье укрепит, и жизнь сбережет. Ведь по статистике ГСЧС области, с 1 января 2013 года на воде погибли 82 человека. Больше всего - в Днепропетровске. Примечательно, что ни один чрезвычайный случай не произошел на территории официального пляжа. Так, купание «дикарями» летом этого года на Днепропетровщине унесло жизнь 65 человек. 40% случаев произошло из-за употребления алкоголя и купания в нетрезвом виде.

ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÄÛ ÌÎÃËÈ ÏÎÂËÈßÒÜ ÖÂÅÒÅÍÈÅ È ÂÎÄÎÐÎÑËÈ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 179 ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà è ïëÿæåé ñåé÷àñ íàñ÷èòûâàåòñÿ â îáëàñòè,

ÊÀÊ ÒÎËÜÊÎ ÑÈÒÓÀÖÈß ÈÇÌÅÍÈÒÑß ÏËßÆÈ ÎÒÊÐÎÞÒ

22 ïëÿæà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàíû è ïàñïîðòèçèðîâàíû,

12 èç íèõ - êîììóíàëüíûå,

10 - èñïîëüçóþòñÿ â

çàãîðîäíûõ ìåñòàõ îòäûõà. бы спасения, продолжающие дежурить и во время запрета, советуют завсегдатаям воздержаться от погружения в воду.

ПЛЯЖИ ОТКРОЮТ Ситуация, конечно, не радужная, но в ближайшее время эксперты обещают, что она может измениться к лучшему. Как только качество воды нормализует-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÉÄÓÊ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ×Ñ è ãðàæäàíñêîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà: - Ìû ïîêà íå ðåêîìåíäóåì êóïàòüñÿ, òàê êàê âîäà àêâàòîðèè Äíåïðà âîçëå Äíåïðîïåòðîâñêà ãðÿçíàÿ, à åå êîìïîíåíòû ïî íåêîòîðûì âåùåñòâàì ïðåâûøàþò íîðìàòèâû. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íà åå ñîñòàâ ìîãëè ïîâëèÿòü ïîâåðõíîñòíûå ñòîêè, êîòîðûå ïîïàëè â ðåêó â ðåçóëüòàòå ïðîøåäøèõ äîæäåé. Íî íå ñòîèò ïàíèêîâàòü: â âîäå íå âûÿâëåíî âðåäîíîñíûõ ïàëî÷åê-âîçáóäèòåëåé îïàñíûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.

ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ

Íàä ãîðîäîì «ïðîëüåòñÿ» çâåçäîïàä той днепропетровцы могли сразу же после захода солнца, а пик «звездного дождя» у нас пришелся на время с 21.00 до 24.00. По словам астрономов, в эту ночь за час можно было увидеть порядка 100-120 падающих «звезд». Это очень яркие голубые

Для того, чтобы стать свидетелем звездопада, специальные приборы не понадобятся. Лучше просто выехать из города, чтобы не мешал светопоток от зданий. При «просмотре» астрономы советуют ориентироваться на Полярную звезду.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÇÀÊÐÈÞÒÜ ËÞÊÈ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó âèð³øóºòüñÿ ïðîáëåìà â³äêðèòèõ ëþê³â. Ðîáî÷à ãðóïà, ñòâîðåíà çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè, çà ÷åðâåíüëèïåíü çíàéøëà 209 â³äêðèòèõ êîëîäÿç³â òà ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é. Íà ñüîãîäí³ çàë³çîáåòîííèìè ïëèòàìè çàêðèòî 1602 îãëÿäîâèõ êîëîäÿç³â. Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè áóëî âèð³øåíî âèä³ëèòè êîøòè äëÿ ïðèäáàííÿ ëþê³â òà äîùîïðèéìàëüíèõ ðåø³òîê - 2,7 ìëí. ãðí. Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áóä³âíèöòâà ì³ñüêðàäè îòðèìàâ ïåðøó ïàðò³þ êðèøîê îãëÿäîâèõ êîëîäÿç³â - 330 îäèíèöü. ○

Àñòðîíîìû ãîâîðÿò, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî àâãóñòà äíåïðîïåòðîâöû ñìîãóò íåâîîðóæåííûì циалисты, - в ночь с метеоры, движущиеся по ãëàçîì íàáëþäàòü 12 на 13 августа. Насла- небу из созвездия Персея со çâåçäîïàä диться неземной красо- скоростью 60 км в секунду. Прохождение метеорного потока, который в народе называют звездопадом, началось еще 25 июля. Но наиболее впечатляющим это зрелище будет именно в августе. Лучшие условия для наблюдения, говорят спе-

Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ðåêîìåíäóâàëî ÒΠ«Äí³ïðîïåòðîâñüêèé êîìá³íàò õàð÷îâèõ êîíöåíòðàò³â» ïðèïèíèòè ïîøèðþâàòè íåòî÷í³ â³äîìîñò³ ùîäî âëàñòèâîñòåé òîâàðó. Íà óïàêîâêàõ ¿õíüî¿ ïðîäóêö³¿ çàçíà÷àëîñü: «Êàøà ãðå÷íåâàÿ, íå òðåáóþùàÿ âàðêè» ÒÌ «Ëþáàøà» òà ÒÌ «Çëàêîâî» «ñ ãðèáàìè». Àëå ïðîäóêò çàì³ñòü ãðèá³â ì³ñòèòü ñìàêîâîàðîìàòè÷íó ñóì³ø «Ãðèáè øìàòî÷êàìè». Îòæå, òîâàðèñòâî ìîãëî íåçàêîííî ìàòè ïåðåâàãè ñåðåä êîíêóðåíò³â ó ïîðóøåííÿ ïðàâèë, òîðãîâèõ òà ³íøèõ ÷åñíèõ çâè÷à¿â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÌÎËÎIJ Íà áàç³ Ïàâëîãðàäñüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè â³äêðèòî êàá³íåò ìåäèêîñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ï³äë³òêàì «Êë³í³êà, äðóæíÿ äî ìîëîä³». Òåïåð â îáëàñò³ ôóíêö³îíóþòü 7 òàêèõ êàá³íåò³â òà 3 â³ää³ëåííÿ. Ìèíóëîãî ðîêó ¿õ â³äâ³äàëè ïîíàä 7 òèñ. ëþäåé, à çà ï³âðîêó íèí³øíüîãî - ïîíàä 6 òèñ. ßê ïîâ³äîìèëà äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ Âàëåíòèíà óíçáóðã, äî ê³íöÿ ðîêó ñïåö³àë³çîâàí³ êàá³íåòè ç’ÿâëÿòüñÿ ùå íà áàç³ 5 ìåäçàêëàä³â ðåã³îíó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ОГОЛОШЕННЯ ○

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Чорна О.С. сповіщає про відкриття спадкової справи після смерті Щербатюк Валентини Пили півни, що померла 17 червня 2013 року. Спадкоємців прохання звертатися за адресою: м. Кривий Ріг Дніпропетровсь кої області, вул. Димитрова, 32/4, тел. 717788.

Управління ветеринарної медицини в м. Дніпропетров ську оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: головного спеціаліста лікаря ветеринарної медицини державного ветеринарного інспектора 1 од. Для участі у конкурсі запрошу ються особи, які мають повну вищу освіту відповідного профе сійного спрямування за освітньо кваліфікаційним рівнем магіст ра, спеціаліста. За додатковою інфрмацією звертатись за телефоном (0562) 325813.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця: провідного спеціалістаюрискон сульта відділу правового забезпечен ня роботи Регіонального відділення. Вимоги до учасників конкурсу: осві та вища юридична за освітньоквалі фікаційним рівнем магістра, спеціа ліста. Стаж роботи за фахом. Володін ня персональним комп'ютером. Документи подаються протягом 30 днів з дня опублікування оголошення. За довідками звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомоль ська, 58, кім. 205, тел.7428761.

ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд містобудівної документації Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні Новоолек сандрівської сільської ради, за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Сурська,74, оприлюдне но проект «Детальний план частини території кварталу по вул. Яблунева с. Новоолександрівка Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області щодо розміщення земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови». Проект розроблено на підставі рішення Новоолександрівської сільської ради від 17 квітня 2013 р. «Про планування частини кварталу території с. Новоолександрівка по вул. Яблу нева». Головною метою проекту є розміщення на вільній території кварталу обмеженого вул. Яблуневою, вул. Осіння, вул. Покровська та Запорізьким шосе в с. Новоолександрів ка 21 ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських бу дівель та споруд зі зміною цільового призначення. Основні положення проекту та детальний план представлені для ознайомлення в робочі дні з 07.08.2013 до 07.09.2013 року, з 10.00 до 16.00. Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі (повинні містити обґрунтуван ня з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та пра вил) на адресу Новоолександрівської сільської ради, з зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом, до 08.09.2013 року. Розгляд наданих пропозицій закінчується 09.09.2013 року. Телефон для довідок (0562) 7123386.

Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровська шоста ди станція сигналізації та зв'язку» (49600, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 108) займається забезпеченням безперебійної роботи при строїв зв'язку і СЦБ, у встановлених межах повідомляє про намір отри мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з постановою КМУ від 13.02.02 №302. Основними забруднюючими речо винами є: оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, речовини у виг ляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, залізо та його сполуки, манган. Загальна кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складає 0,006 т/рік, від пересувних 2,659 т/рік. Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають технологіч ному регламенту і проектним показникам, згідно з вимогами природо охоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи з зауваженнями та пропозиці ями можуть звернутися в місячний термін за адресою: проспект К.Марк са,75, м. Дніпропетровськ, 49000, міська рада, т.7442500 Товарна біржа «Альянс» оголошує про проведення аукціону з прода жу майна ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14313332). Лот 1 Обладнання у кілті 3 од., розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, а саме: кранбалки інв. №15224675, 15224674, вібраційний стенд Вус70/200 інв. №16250244, початкова вартість лота 46000,00 грн., з урах. ПДВ. Переможець аукціону сплачує вартість послуг із незалежної оцінки май на та вартість публікації інформації про аукціон. Аукціон відбудеться 27.08.2013 р. на ТБ «Альянс» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, 16, об 11.00. Заявки приймаються за місцезнаход женням біржі. З майном можна ознайомитись з понеділка до п'ятниці, з 9.00 до 15.00, за місцем його знаходження. Для подання заявки учас ник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17,00 грн. та гарантій ний внесок 10% від початкової вартості майна на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26508000110684 в Укрексімбанку, МФО 305675). Кінцевий строк приймання заявок 23.08.13 р. до 16.00. Кон тактний телефон організатора аукціону: (056) 7215920. Арбітражний керуючий, ліквідатор підприємствабанкрута ТОВ «Айс берг» (код ЄДРПОУ 30597627) Лукашук Микола Васильович, що діє на підставі постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 29.06.2011 р. по справі № Б34/27910 та ухвали Господарського суду Дніпропетровської області по справі № Б34/27910 від 30.07.2013 року, керуючись ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності бор жника або визнання його банкрутом» оголошує конкурс з відбору органі затора проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «Айсберг», що підлягає продажу відповідно до Закону України «Про віднов лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011р. №4212VІ. УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ НЕОБХІДНО НАДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відо мостей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування, іден тифікаційний код, місце знаходження фізичної особипідприємця або юри дичної особи, організаційноправова форма, номер телефону та інші засоби зв'язку, а також прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер об лікової картки платника податків особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори); виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, відпо відно до яких заявник має право проводити аукціони; докази, що підтверджують технічні можливості заявника для забезпе чення продажу майна шляхом проведення аукціону; докази, що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років; професійне резюме претендентам на участь у конкурсі на визначення організатора аукціону; пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону. Конкурс відбудеться о 10.00 06.09.2013 р. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 56/1. Заяви про участь у конкурсі направляти за поштовою адресою: 50051, м. КривийРіг, а/с 2558, до 28 серпня 2013 року. Довідки за тел. (056) 4040398. Email: nbankr@gmail.com

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Вільногірський міський суд Дніпро петровської області повідомляє, що 10.09.2013 р. о 10.00 за адресою: м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14а, каб. 2, відбудеться розгляд цивільної спра ви за позовом Овчаренко Ольги Анд ріївни до Харук Жанни Вікторівни про стягнення аліментів. У судове засідан ня викликається Харук Жанна Вікто рівна як відповідач по справі. У разі неявки справа розглядатиметься за відсутності відповідача на підставі наявних по справі доказів. Межівський районний суд Дніпро петровської області викликає Синьо гіна Миколу Миколайовича, місце проживання невідомо, останнє відо ме місце проживання: с. Богданівка Межівського району Дніпропетровсь кої області, вул. Пушкіна, 36, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «При ватБанк» про стягнення заборгова ності. Розгляд справи відбудеться 14.10.2013 року о 10 год. 30 хв. у при міщенні Межівського районного суду Дніпропетровської області. У разі не явки відповідача справа буде розгля датись без його участі. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Якімащенка Юрія Вікторовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 22052573/13 за позовною зая вою ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Якіма щенка Юрія Вікторовича про стягнен ня заборгованості за кредитним до говором, яке відбудеться 14 жовтня 2013 року о 15 год. 45 хв. у при міщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 224. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. Межівський районний суд Дніпро петровської області викликає Керімо ва Муршуда Боюккішійовича, мешкан ця с. Славне Межівського району Дніпропетровської області, вул. Кол госпна, 3, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» про стягнення заборгованості. Розгляд справи відбудеться 20.08.2013 року о 10.00 у приміщенні Межівського ра йонного суду Дніпропетровської об ласті. У разі неявки відповідача спра ва буде розглядатись без його участі. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Якубовського Олега Олександровича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/2028/2013 за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» про стяг нення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 29 серпня 2013 року о 09.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропет ровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпо відачі Нижник Ольга Григорівна, Лав риненко Дмитро Віталійович, Нижник Владислав Вікторович по цивільній справі № 216/3718/13ц за позовом КП «ЖЕО № 20» до Нижник Ольги Гри горівни, Лавриненка Дмитра Віталі йовича, Нижника Владислава Вікторо вича про визнання наймачів такими, що втратили право на користування житловим приміщенням, викликають ся у судове засідання на 21 серпня 2013 року о 10.00 у приміщення Цент ральноМіського суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер шотравнева, 12, зал 7 (суддя Черкасен ко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо шення в пресі відповідачі Нижник Ольга Григорівна, Лавриненко Дмитро

Віталійович, Нижник Владислав Вікто рович вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі їхньої неявки до залу судових засідань справа буде розглянута за їхньої відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпо відачі Власова В.М., Власов Р.О., Вла сова О.М. по цивільній справі за по зовом КП «ЖЕО № 20» про визнання наймачів такими, що втратили право на користування житловим приміщен ням, викликаються у судове засідан ня на 09.00 20 серпня 2013 року до залу 3 ЦентральноМіського районно го суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Філатов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відповідачі Власова В.М., Власов Р.О., Власова О.М. вважаються повідомле ними про час та місце розгляду спра ви. У разі їхньої неявки до залу судо вих засідань справа буде розглянута за їхньої відсутності заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпо відач Великодний К.І. по цивільній справі за позовом ПАТ «Криворіж індустрбуд», третя особа Стародубець М.І. про відшкодування шкоди, завда ної ДТП, викликається у судове засі дання на 09.00 21 серпня 2013 року до залу 3 ЦентральноМіського район ного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Філатов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відповідач Ве ликодний К.І. вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі його неявки до залу судових засідань справа буде розглянута за його відсутності заочно. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті викликає Новікова Сергія Анато лійовича, 22.12.1977 р.н., як відпові дача до зали суду на слухання цивіль ної справи № 211/3574/13ц за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Райффайзен Банк Аваль» до Но вікова Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредит ним договором, яке відбудеться 21.08.2013 року о 14.00 у приміщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 37. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Матвієнко Ларису Юріївну у судове засідання як відпо відача по справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Дель та Банк» до Матвієнко Лариси Юріїв ни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке призначе но на 24.09.2013 року о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух томського, 23, каб. 9, зал 4. У разі не явки справа буде розглянута за відсут ності відповідача. П'ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання відповідача Петюренка Михайла Миколайовича, 20.04.1981 р.н., по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Петюренка Михайла Миколайовича про стягнення заборгованості. Судо ве засідання відбудеться о 10 год. 30 хв. 20 серпня 2013 року у приміщенні П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області за адре сою: 52100, вул. Шевченка, 114, зал 4, м. П'ятихатки, П'ятихатський район, Дніпропетровська область (суддя Лег кошерст Ю.В.). Явка до суду обов'яз кова. Роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублі

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: начальник відділу екологічної безпеки управління природних ресурсів та еко логічної безпеки 1 посада; головний спеціаліст відділу екологічної безпеки управління природних ресурсів та екологічної безпеки 4 посади; головний спеціаліст відділу природних ресурсів управління природних ресурсів та екологічної безпеки 2 посади; головний спеціаліст відділу земельних відносин, біорізноманіття та містобу дівної діяльності управління водних ресурсів, земельних відносин та природно заповідної справи 1 посада; головний спеціаліст сектора екологічного моніторингу управління атмосфер ного повітря, екологічного моніторингу та природоохоронних програм 1 посада. Вимоги до претендентів: вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років; бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного уп равління. Претенденти на посаду повиннні мати досвід роботи в сфері екології, володіти державною мовою та навиками роботи на комп'ютері. До заяви додаються документи відповідно до вимог чинного законодавства про тягом 30 календарних днів з дня опублікування об'яви. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 69, кім. 101. Контактний телефон: 464161.

кування оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідача у судове за сідання справа буде розглянута за на явними матеріалами за його відсут ності. П'ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання відповідача Головка Ва лентина Миколайовича, 28.12.1969 р.н., по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Головка Валентина Миколайовича про стягнення заборгованості. Судове за сідання відбудеться о 08 год. 30 хв. 20 серпня 2013 року у приміщенні П'я тихатського районного суду Дніпро петровської області за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, зал 4, м. П'ятихатки, П'ятихатський район, Дніпропетровська область (суддя Лег кошерст Ю.В.). Явка до суду обов'яз кова. Роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі кування оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідача у судове за сідання справа буде розглянута за на явними матеріалами за його відсут ності. П'ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання відповідача Кривохать ка Олександра Ігоровича, 17.04.1986 р.н., по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Кривохатька Олександра Ігоровича про стягнення заборгованості. Судо ве засідання відбудеться о 09 год. 30 хв. 20 серпня 2013 року у приміщенні П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області за адре сою: 52100, вул. Шевченка, 114, зал 4, м. П'ятихатки, П'ятихатський район, Дніпропетровська область (суддя Лег кошерст Ю.В.). Явка до суду обов'яз кова. Роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі кування оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідача у судове зас ідання справа буде розглянута за на явними матеріалами за його відсут ності. До Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області викли кається Куліш Андрій Миколайович в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» про стягнення боргу за кре дитним договором. Судове засідання відбудеться 03.09.2013 року о 10.00 за адресою: смт Юр’ївка Дніпропет ровської області, вул. Леніна, 89. У разі неявки відповідача у судове за сідання останнє буде проведено за його відсутності. Копії позовної зая ви та доданих до неї матеріалів відпо відач може отримати у приміщенні суду. П'ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання відповідачів по справі Волошина Олександра Миколайовича, Волошину Ірину Іванівну за позовом КБ «ПриватБанк» до Волошина Олек сандра Миколайовича, Волошиної Ірини Іванівни про стягнення забор гованості. Судове засідання відбу деться о 09 год. 30 хв. 19 серпня 2013 року у приміщенні П'ятихатського ра йонного суду Дніпропетровської об ласті за адресою: 52100, вул. Шевчен ка, 114, зал 1, м. П'ятихатки, П'яти хатський район, Дніпропетровська об ласть (суддя Семенников О.Ю.). Явка до суду обов'язкова. Роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублікування оголошення про виклик відповідач вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розгля нута за наявними матеріалами за їхньої відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Золотухіна Олександра Володимировича, що су дом у судовому засіданні о 09 год. 40 хв. 14 серпня 2013 р. буде розгляда тись цивільна справа № 203/2946/13ц за позовною заявою Публічного акці онерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Золотухіна Олександра Володимировича про стягнення заборгованості за кредит ним договором (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’явитись у за значений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді ци вільної справи особисто або направи ти до суду свого представника з на

13.08.2013 ð. ¹ 62 (1453) ○

лежно оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заоч ного рішення. У провадженні Криничанського ра йонного суду знаходиться цивільна справа № 2/178/333/13 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особі Тільно го Євгена Васильовича до Перекопсь кої Антоніни Володимирівни про стяг нення заборгованості по кредитному договору. Судовий розгляд призначе но на 16 серпня 2013 року о 10.00 у приміщенні Криничанського районно го суду Дніпропетровської області. Суд викликає в якості відповідача Пере копську Антоніну Володимирівну. Явка у судове засідання обов'язкова. У разі неявки справа розглядатиметь ся за наявними матеріалами в заочно му порядку. Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області: 53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, викли кає у судове засідання в якості відпо відача Федоренка Олексія Григорови ча, 18.04.1977 р.н., по цивільній справі № 182/3816/13ц, проваджен ня 2/0182/2318/2013 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Федоренка Олек сія Григоровича про стягнення забор гованості. Судове засідання відбу деться 26.09.2013 року о 09.00. Ос таннє відоме місце реєстрації відпов ідача: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. В.Усова, 14, кв. 77. У разі неявки відповідача справа буде розглянута без його участі.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Ресенчука Юрія Олександровича, що Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська (суддя Демидова С.О.) у судовому за сіданні 29 липня 2013 року винесено заочне рішення по цивільній справі № 201/7005/13ц, 2/201/2113/2013 за позовною заявою Морозюк Марії Сер гіївни до Ресенчука Юрія Олександро вича, третя особа Орган опіки та піклування Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради, про позбав лення батьківських прав та стягнення аліментів на неповнолітню дитину. Криворізький районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 22 липня 2013 року Криворізьким район ним судом винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Соло щенка Сергія Геннадійовича до Усіка Олега Федоровича, третя особа Го ловне управління Державної мігра ційної служби України в Дніпропет ровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням, яким позов задоволено в повному обсязі. Заява про перегляд цього рішення може бути подана відповідачем Усі ком Олегом Федоровичем у Криворізь кий районний суд Дніпропетровської області (50002, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а) протягом 10 днів з дня от римання копії рішення. Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня його проголошення. Осо би, які брали участь по справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення можуть подати апеляційну скаргу про тягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. 09 липня 2013 року Жовтневим ра йонним судом було винесено заочне рішення, яким суд вирішив: позов Се лезня Олександра Леонідовича до Се лезень Ірини Олександрівни, Жовтне вого районного відділу в м. Дніпропет ровську Головного управління Держав ної міграційної служби України в Дніпропетровській області про усунен ня перешкод у володінні, розпоряд женні та користуванні будинком шля хом зняття особи з реєстрації задо вольнити. 1. Усунути Селезню Олександ ру Леонідовичу перешкоди у користу ванні домоволодінням № 302 по вулиці Мандриківській в м. Дніпропетровську, шляхом зняття Селезень Ірини Олек сандрівни з реєстраційного обліку за вказаною адресою. 2.Зобов’язати Жовтневий районний відділ в м. Дніпропетровську Головного управлін ня Державної міграційної служби Ук раїни в Дніпропетровській області зня ти Селезень Ірину Олександрівну з реє страційного обліку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 302. 3. Стягти з Селезень Ірини Олек сандрівни на користь Селезня Олексан дра Леонідовича витрати, пов’язані з поданням позовної заяви, а саме: су довий збір у сумі 114,70 грн. (сто чо тирнадцять) грн. 70 коп. Рішення суду набирає законної сили в порядку, пе редбаченому ст. 223 ЦПК України.


9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.08.2013 ð. ¹ 62 (1453) ○

ÏÎÄÁÀÉ ÏÐÎ ÌÀÉÁÓÒͪ

Ƴíêàì - ïðî íþàíñè Çàêîíó Óêðà¿íè «ÏÐÎ ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í ÄÎ ÄÅßÊÈÕ ÇÀÊÎͲ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÙÎÄÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÒÀ ²ÍÄÅÊÑÀÖ²¯ ÏÅÍѲ¯» ÎËÅÍÀ ÄÈÁ×ÅÍÊÎ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

²ç 1 ëèïíÿ 2013 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî ïðèçíà÷åííÿ òà ³íäåêñàö³¿ ïåíñ³¿», çã³äíî ç ÿêèì â³äïóñòêà ïî âàã³òíîñò³ òà ïîëîãàõ âêëþ÷àºòüñÿ äî ñòðàõîâîãî ñòàæó, ïðè öüîìó ðîáîòîäàâåöü ïîâèíåí ñïëàòèòè çà ïðàö³âíèöþ ºäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê 33,2% â³ä âèïëàòè ïî âàã³òíîñò³. ² ùå 2% â³ä îäåðæàíèõ ãðîøåé ïëàòèòèìå ñàìà æ³íêà Звертаємо увагу, що відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами не слід плутати з відпусткою по догляду за дитиною до 3-х років. Адже тривалість та сутність цих відпусток різна. Так відпустка по вагітності та пологах триває 70 календарних днів до пологів та 56 - після. І в разі ускладнених пологів чи при народженні двох й більше дітей післяпологова відпустка збільшується до 70 днів. Відпустка по догляду за дитиною триває три роки. Матеріальна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами нараховується в розмірі 100% від середньої заробітної плати та виплачується за місцем роботи. Підставою для призначення такої матеріальної допомоги є виданий в установленому порядку листок непрацездатності. До цього часу відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами не була включена до бази

нарахування єдиного внеску та відповідно не зараховувалася до страхового стажу жінки. До страхового стажу зараховувався лише період перебування у відпустці по догляду за дитиною. Якщо жінка народжує кількох дітей, то може втратити від 4-х місяців до 1-го року й більше страхового стажу. В умовах пенсійної реформи, коли законодавчо змінено критерії призначення пенсій за віком, зокрема жінкам збільшено необхідний страховий стаж із 20 до 30 років, іноді для призначення пенсії додаткові місяці страхового стажу будуть актуальними.

Що стосується негативного ставлення роботодавців до даного Закону, то, на жаль, на сьогодні і без введення даного виду фінансового навантаження на роботодавців, багато випадків, коли працівники отримують офіційну зарплату на рівні або меншу від мінімальну, а решту зарплати - у «конверті». Таким чином роботодавці порушують права і гарантії своїх працівників на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, які надані громадянам Конституцією України.

ÑϲËÜÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ²Ç ÂÈßÂËÅÍÍß Ï²ÄÏÐȪÌÑÒÂ, ÙÎ ÏÎÐÓØÓÞÒÜ ÇÀÊÎÍ ÏÐÎ ÎÏËÀÒÓ ÏÐÀÖ², ÒÐÈÂÀÒÈÌÅ

На жаль, Фонд не в змозі сам розв'язати цю проблему, тому співпрацює з органами Державної інспекції по праці, правоохоронними органами, податковими органами, органами місцевого самоврядування. З питання виплати заробітної плати в мінімальному розмірі та меншої від встановленої законодавством мінімальної зарплати спеціалісти управлінь Фонду співпрацюють з профспілками: надсилають листи керівникам підприємств, на яких є первинні профспілкові організації. Спільна робота органів Пенсійного фонду із соціальними партнерами з виявлення підприємств, що порушують закон про оплату праці, триватиме. Проте й самі працівники повинні усвідомлювати вимоги чинного законодавства та дбати про своє майбутнє. Необхідно вже зараз відстоювати свої конституційні права - вимагати від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин та сплати внесків до Пенсійного фонду України з усієї суми отриманого заробітку. А роботодавцям слід пам'ятати, що будь-яке порушення трудового законодавства з їхнього боку може бути оскаржено в загальному порядку поданням заяви про порушення до органів Державної інспекції України з питань праці.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÃÐÎØÎÂÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ² ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²¯ ²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖßÌ ÒÀ ¯ÕÍ²Ì Ñ²Ì'ßÌ ÍÅ ÎÏÎÄÀÒÊÎÂÓÞÒÜÑß Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè äî çàãàëüíîãî ì³ñÿ÷íîãî (ð³÷íîãî) îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ïëàòíèêà íå âêëþ÷àþòüñÿ äîõîäè, îòðèìàí³ ó âèãëÿä³ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ÷ëåíàì ñ³ìåé â³éñüêîâîñëóæáîâö³â àáî îñ³á íà÷àëüíèöüêîãî òà ðÿäîâîãî ñêëàäó îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, îðãàí³â ³ ï³äðîçä³ë³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, Äåðæàâíî¿ êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñïåö³àëüíîãî çâ'ÿçêó òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè, ÿê³ çíèêëè áåçâ³ñòè àáî ïîìåðëè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â. Êð³ì òîãî, äî çàãàëüíîãî îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ íå âêëþ÷àºòüñÿ ãðîøîâà êîìïåíñàö³ÿ, âèïëà÷åíà çà îðåíäó æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ. Òàêîæ íå îïîäàòêîâóºòüñÿ ñóìà ãðîøîâîãî àáî ìàéíîâîãî óòðèìàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ñòðîêîâî¿ ñëóæáè. Âîäíî÷àñ äîõîäè, ÿê³ âèïëà÷óþòüñÿ ïëàòíèêó ç ³íøèõ ï³äñòàâ, âêëþ÷àþòüñÿ äî çàãàëüíîãî ì³ñÿ÷íîãî îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ïëàòíèêà é îïîäàòêîâóþòüñÿ çà ñòàâêîþ 15% (17%) ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á. ³êòîð Øòåïà, íà÷àëüíèê â³ää³ëó Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³

ÇÐÓ×ÍÀ ÏÎÑËÓÃÀ

Êîæåí ãðîìàäÿíèí ìຠíåâ³ä'ºìíå ïðàâî íà âèá³ð ñïîñîáó îòðèìàííÿ ïåíñ³é òà ñîö³àëüíèõ äîïîìîã ßê äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèðåêö³ÿ Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó «Óêðïîøòà» âèêîíóº äóæå âàæëèâó ñóñï³ëüíó ì³ñ³þ - âèïëàòà òà äîñòàâêà ïåíñ³é, ñîö³àëüíèõ äîïîìîã ïåíñ³îíåðàì, ³íâàë³äàì, ³íøèì ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ Виплата та доставка пенсій та соціальної допомоги здійснюється УДППЗ «Укрпошта» виключно на підставі та у відповідності до законодавства України. Зокрема, цю сферу регулюють Закони України «Про поштовий зв'язок», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Шановні пенсіонери і гроНаші переваги: " Додаткові послуги. Лис- яких випадках взагалі унемож" Легкість оформлення. тоноші не тільки принесуть і ви- ливлює отримання інвалідами та мадяни! Щоб одержувати пенсію/соціальну допомогу через об'єкти поштового зв'язку, необхідно просто написати заяву до органів Пенсійного фонду/Фонду соціального страхування і виказати своє бажання отримувати виплати на пошті. " Зручність отримання. При отриманні пенсії/соціальної допомоги через пошту, людина може займатися власними справами, адже пенсію у визначений день принесе листоноша. За бажанням можна отримати пенсію у відділенні поштового зв'язку. " Гарантія доставки. УДППЗ «Укрпошта» має можливість здійснювати виплату та доставку пенсії/соціальної допомоги в усіх населених пунктах держави, в тому числі в найвіддаленіших. За будь-якої погоди, часу та відстані людина гарантовано отримує належні їй кошти. Особливо це зручно для літніх, одиноких людей, інвалідів та людей з обмеженими можливостями.

платять пенсію/соціальну допомогу, але й нададуть додаткові поштові послуги: приймуть комунальні платежі, заберуть листа для відправлення, оформлять передплату, принесуть улюблену газету, доставлять товари широкого вжитку (пральний порошок, мило, канцтовари тощо). У рамках спільного проекту Дніпропетровської облдержадміністрації та УДППЗ «Укрпошта» «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту» вдома через листоношу можна надіслати поштовим відправленням заяву та пакет документів на отримання адміністративних послуг. Зокрема, на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, довідки про отримання доходів (пенсії) тощо. На жаль, недостатня поінформованість громадян про їхнє право вибору способу отримання пенсії/соціальної допомоги завдає їм багато незручностей. А в де-

одинокими літніми людьми своїх законних виплат особисто. Цій негативній ситуації сприяє активне пропонування людині, що оформлює пенсію/соціальну допомогу, отримувати виплати тільки через банки, не доводячи до відома право вибору отримувати свої гроші вдома через листоношу. Як свідчить практика, люди з обмеженими можливостями стикаються з великими незручностями при отриманні виплат через банківські установи та банкомати: ÍОбмежена кількість або взагалі відсутність банківських установ/банкоматів у населених пунктах. ÍНе завжди наявність грошей, різного роду поломки банкоматів тощо. ÍНеможливість самостійно зняти гроші через хворобу, внаслідок чого людині приходиться звертатися до родичів чи сторонніх осіб, що може спричинити непередбачувані негативні наслідки.

Пам'ятайте: Ви маєте невід'ємне право на вибір способу отримання пенсій та соціальних допомог. Лише Ваше рішення є визначальним та остаточним. І це рішення захищено законодавством України. Спосіб отримання платежу Ви зазначаєте у заяві на виплату пенсії або соціальної допомоги. У разі, коли пенсію/соціальну допомогу отримують в банку і виявлено бажання повернутися до послуг пошти, кожен має законне право перевестися на обслуговування у поштовому відділенні. Для цього Вам необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду/Фонду соціального страхування за місцем проживання та подати заяву щодо переведення нарахування платежів для одержання у відділенні поштового зв'язку з доставкою додому. Знайте, що поштовики завжди з радістю чекають Вас у відділеннях поштового зв'язку, а листоноші невтомно крокують до Ваших домівок.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 СУСПІЛЬСТВО ○

ÍÎÂÈÍÈ ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÐŲDzÉÍί ÐÎÁÎÒÈ ÇÀ ² ϲÂв××ß 2013 ÐÎÊÓ Íà ñüîãîäí³ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ãîëîâíèì ïð³îðèòåòîì ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ º çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì áþäæåòíèõ êîøò³â, çáåðåæåííÿì äåðæàâíîãî ìàéíà, ïðàâèëüí³ñòþ âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ³ äîñòîâ³ðí³ñòþ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ó ï³äêîíòðîëüíèõ óñòàíîâàõ. Ó ² ï³âð³÷÷³ 2013 ðîêó Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ îá'ºäíàíîþ äåðæàâíîþ ô³íàíñîâîþ ³íñïåêö³ºþ ïðîâåäåíî 3 êîíòðîëüíèõ çàõîäè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ âñòàíîâëåíî ïîðóøåíü ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè âñüîãî íà 786,94 òèñ. ãðèâåíü, ³ç íèõ, ùî ïðèçâåëè äî âòðàò ô³íàíñîâèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, íà çàãàëüíó ñóìó 601,57 òèñ. ãðèâåíü. Çà ðåçóëüòàòàìè ðåâ³ç³¿ ñêëàäåíî 40 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðèòÿãíóòî 38 ïîñàäîâèõ îñ³á äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñò. 164-2 ÊÓïÀÏ íà çàãàëüíó ñóìó 3,4 òèñ. ãðèâåíü òà ñïðÿìîâàíî äî ñóäó 2 ïðîòîêîëè, ñêëàäåí³ çà ñò. 164-12 ÊÓïÀÏ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà 01.08.2013 ðîêó â³äøêîäîâàíî âòðàò ô³íàíñîâèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â ëèøå íà ñóìó 174,46 òèñ. ãðèâåíü. Òîáòî, ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ñóòòºâèõ ïðîáëåì ùîäî çàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ òà ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, áî ó çàçíà÷åíîìó ïåð³îä³ íà îá'ºêòàõ êîíòðîëþ âèÿâëåíî çíà÷í³ ô³íàíñîâ³ ïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî, â Äåðæàâí³é ô³íàíñîâ³é ³íñïåêö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñò³ 䳺 òåëåôîí äîâ³ðè. Ãðîìàäÿíè, ÿê³ ìàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ ïîðóøåííÿ, äîïóùåí³ îá'ºêòàìè êîíòðîëþ, ìîæóòü çâåðòàòèñÿ çà íîìåðîì: (0562) 374-74-62. Наказом Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укр пошта» від 5 серпня 2013 року №315 прийнято рішен ня про реорганізацію Зонального вузла оброблення пошти (код ЄДРПОУ 25771603, 49999, м. Дніпропет ровськ, вул. Привокзальна,11) шляхом утворення цеху оброблення пошти в складі Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Правонаступником зобов'язань та прав Зонального вузла оброблення пошти визначено Дніпропетровську дирекцію УДППЗ «Укрпошта». Заяви з вимогами кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня публікації оголошення за адресою: 49999, м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 11. 5 серпня 2013 року прийнято рішення про ліквідацію первинної профспілкової організації «Зональний вузол об роблення пошти» (код ЄДРПОУ 34682658, 49999, м. Дні пропетровськ, вул. Привокзальна, 11) у зв'язку із реор ганізацією Зонального вузла оброблення пошти Дніпро петровської дирекції УДППЗ «Укрпошта» в цех оброблен ня пошти у складі Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Заяви з вимогами кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня публікації оголошення за адресою: 49999, м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна,11. ДП «Дніпростандартметрологія» повідомляє, що у зв’язку з втратою повірочних тавр: 1. каучукове квартальне (індивідуальне) за № 112, яке містить: рік застосування 13; квартал 3; шифр територіального органу ПЧ; індивідуальний знак повірника горизонтально розташо вана прописна літера латинського алфавіту t; 2. сталеве індивідуальне за № 60, яке містять: рік застосування 13; шифр територіального органу ПЧ; індивідуальний знак повірника вертикально розташована перевернута на 180° велика літера російського алфавіту Ч; 3. сталева річна плашка (індивідуальна) за № 78, яка містить: рік застосування 13; шифр територіального органу ПЧ; індивідуальний знак повірника горизонтально розташо вана велика літера російського алфавіту А. Результати повірки засобів вимірювальної техніки, оформ лені за допомогою цих тавр, після 30 липня 2013 року вважа ти недійсними.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.08.2013 ð. ¹ 62 (1453)

ÊÎ ÄÍÞ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ

«ß óâåðåí, ÷òî ìû ïðèíÿëè ïðàâèëüíîå ðåøåíèå» ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

Äíåïðîïåòðîâåö Âèêòîð Âåðåòåííèêîâ - îäèí èç òåõ äåïóòàòîâ, êîòîðûå â 1991 ãîäó â ñåññèîííîì çàëå Âåðõîâíîé Ðàäû ñäåëàëè âûáîð, ïðîãîëîñîâàâ çà íåçàâèñèìîñòü Óêðàèíû. Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä îí ðàññêàçàë â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» î òîì ïàìÿòíîì äíå ЧЕРЕЗ КОРИДОР МИЛИЦИИ - Виктор Александрович, вспомните, как голосовали за независимость Украины. - Мы шли к этому моменту чуть больше года. Привыкли к тому, что был один огромный Союз, и вдруг Украина отделится. Я не спал ночами, переживал, думал: какое же решение принять? Прошло время, я созрел, чтобы правильно проголосовать, и отдал свой голос за независимую Украину. Из 450 депутатов 339 проголосовали за независимость. Сейчас эти фамилии высечены в центральном холле ВР. - Вы сомневались? - Было много «за» и

«ÇÀ» ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÈ 339 ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

«против». Занимаясь литературной деятельностью, я изучал историю времен Богдана Хмельницкого, Ивана Сирко по летописям Самуила Величко, Самовидца. Я понимал, как важна независимость для Украины. - А что Вы больше всего запомнили в том августовском Киеве? - Народ на улицах города, толпы возле здания Верховной Рады. В дни перед принятием независимости депутатам, чтобы попасть в здание, нужно было пройти через коридор из милиционеров в шлемах и со щитами. Но толпы норовили, преодолев два ряда милиции, ударить народного избранника пустой пластиковой бутылкой по голове. Причем, люди не разбирались: будешь ты голосовать за независимость или нет.

«ß ÏÎÍÈÌÀË, ÊÀÊ ÂÀÆÍÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÄËß ÓÊÐÀÈÍÛ»

ле того, как вопрос о независимости поставили на голосование? - На табло высветилось: «За - 339». Все дружно поднялись, аплодировали. Было ощущение всеобщего подъема. После того, как проголосовали, мы даже прекратили заседание ВР. Все разошлись отмечать этот большой праздник. - Оправдались ли Ваши надежды, связанные с независимостью Украины? - Надежды были большие, но вот насколько они оправдались… Главное, что мы вывели украинский народ из военных действий. Тогда шла война в Чечне, и если бы Украина оставалась в составе «О РЕШЕНИИ СССР, ей пришлось НЕ ЖАЛЕЮ» бы принимать в ней - Виктор Алек- участие. О своем высандрович, что Вы боре я не жалею. И почувствовали пос- сейчас уверен, что мы

приняли правильное решение. - Как празднуете День Независимости? - 22 августа у меня день рождения. Так что День рождения и День Независимости празднуем совместно, они стали для меня единым праздником.

ОТ МОНТАЖНИКА ДО ДЕПУТАТА - Виктор Александрович, расскажите, как Вы стали народным депутатом. - В 1988 году я написал статью в газету «Правда» «Тень бюрократа». В ней шла речь о том, что бюрократическая система Советского Союза, при которой все забирают в Москву, а потом оттуда распределяют, приведет к краху. За нее меня хотели исключить из партии.

Я был директором завода, а исключение из партии тогда было равнозначно снятию с должности. Уже началось голосование на бюро обкома партии, люди стали поднимать руки, и вдруг кто-то из зала спросил: «А в какой газете опубликовали эти ма-

«ÁÛËÎ ÎÙÓÙÅÍÈÅ ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ ÏÎÄÚÅÌÀ» териалы?» И тут все поняли, что статью-то напечатали в газете «Правда» - органе ЦК КПСС. Руки тут же опустились, и мне объявили строгий выговор. Работая в центральных газетах Киева и Москвы, я своими статьями «прокладывал» себе путь в Верховную Раду.

²Ç ÏÅÐØÈÕ ÓÑÒ

×îìó âîíè ãîëîñóâàëè «çà» ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

«ÏÐÀÃÍÅÍÍß ÄÎ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÍÎÐÌÀËÜÍÅ ÁÀÆÀÍÍß»

Äÿêèé ÷àñ òîìó «Â³ñò³ ³ñò³»» îïèòàëè íàøèõ â³äîìèõ çåìëÿê³â, äåïóòàò³â ïåðøîãî ñêëèêàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèðà Ïàâëîâà òà Ìèêîëó Îìåëü÷åíêà, ÿê³ ãîëîñóâàëè çà ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³. Âîíè ðîçïîâ³ëè íàøîìó êîðåñïîíäåíòîâ³, ÷îìó âîíè òîä³ ñêàçàëè «òàê òàê»» ³ ÷èì ¿ì çàïàì'ÿòàâñÿ òîé äåíü Володимир Павлов: - У світі близько 15 тисяч етносів, і це нормально, що кожен прагне до незалежності. До того ж, велика країна, частиною якої ми були на момент го-

день панувало піднесення, всі були веселі, у передчутті чогось визначного. Микола Омельченко: - Прагнення народу до незалежності - цілком нормальне бажання. День голосування запам'ятався мені повним безладом. Великого оптимізму щодо незалежзалежності. Майже всі де- ності у депутатів я не припутати тоді голосували гадую. Відчувався навіть «за». страх перед незрозумілим У залі голосувань у той майбутнім.

ÌÀÉÆÅ ÂѲ ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÑÊÀÇÀËÈ «ÒÀÊ» лосування, вже розвалилась і демонструвала повну некерованість. Єдиним виходом було здобуття не-


СУСПІЛЬСТВО 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.08.2013 ð. ¹ 62 (1453) ○

ÏÅÐز  ÊÐÀ¯Í²

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÌÓÇÅÞ

ÍÎÂÀ ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÇÌÅÍØÓª ÐÈÇÈÊ ÓÑÊËÀÄÍÅÍÜ ризик для життя і здоров'я пацієнта при хірургічних втручаннях. Інновація має численні плюси: 3 зменшується ризик ускладнень, пов'язаних з алергіч-

ними та гемотрансфузійними реакціями, 3 краще працює імунна система. Крім того, значно знижується ризик зараження пацієнта небезпечними інфекці-

ями: ВІЛ/СНІД, гепатит тощо. Наразі в Дніпропетровську за безкровною методикою вже прооперовано понад 30 пацієнтів. Усі почуваються добре.

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÍÑÆÓ îòêðûòà âûñòàâêà ðàáîò èçâåñòíîãî æóðíàëèñòà, ôîòîãðàôà, õóäîæíèêà Þðèÿ Ñåðàäñêîãî, êîòîðûå îí ïîñâÿòèë ñîáûòèÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Последующие четыре года он шел фронтовыми дорогами, горел в танке, был ранен, но ни разу не изменил присяге. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождении Варшавы и Праги, взятии Берлина. О войне и своих подвигах, отмеченных высокими наградами, говорить не любил. В конце 60-х Юрий Зиновьевич появился в редакции «Днепровской правды». До этого успел поработать архи-

тектором, помощником председателя совнархоза и советником строительной делегации в Китае. Сам Мао Цзе Дун вручил ему орден Дружбы народов. По словам ветерана журналистики Владимира Асаева, коллектив редакции принял новичка настороженно: с таких высот - и в фотокорреспонденты. Вскоре настороженность сменилась признанием профессионализма. В жизни Юрий Се-

Íàö³îíàëüíèé ìåìîð³àëüíèé ë³òåðàòóðíèé ìóçåé Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè ïëàíóþòü ðåêîíñòðóþâàòè. Çîêðåìà, â³äáóäóþòü àëüòàíêó, î÷èñòÿòü ñòàâîê, â³äíîâëÿòü îãîðîæó äîâêîëà ìóçåþ ³ îñâ³òëåííÿ â ïàðêó. Òàêîæ òóò ïîáóäóþòü êîòåëüíó ³ ñèñòåìó âîäîïîñòà÷àííÿ, ïðèäáàþòü òðàêòîð ³ ãàçîíîêîñàðêè. Ùå îäíà íåãàéíà ñïðàâà - êîíñåðâàö³ÿ äóáà Ñêîâîðîäè. ○

ÊȯÂ

Íβ ÑÎÖÀÏÒÅÊÈ Âëàäà ñòîëèö³ ïëàíóº çá³ëüøèòè â ì³ñò³ ê³ëüê³ñòü ñîö³àëüíèõ àïòåê, äå àáñîëþòíî âñ³ âëàñíèêè êàðòîê êèÿíèíà çìîæóòü ïðèäáàòè áóäü-ÿê³ ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè ç³ çíèæêîþ â³ä 10% äî 40%. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äêðèþòü äåñÿòü òàêèõ àïòåê, à äî ê³íöÿ ðîêó ¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñòå äî òðèäöÿòè. ○

ËܲÂ

ÑÒÀÐÎÂÈÍÍÀ ÏÈÑÀÍÊÀ

Î ÂÎÉÍÅ ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÍÅ ËÞÁÈË радский был очень скромным человеком. Даже когда нуждался в помощи, не ходил по кабинетам, напоминая о своих заслугах. Таким и остался в памяти тех, кто его знал - уважительным и всеми уважаемым.

ÑËÅÒ ÁÀÉÊÅÐÎÂ

Îòòÿíóëèñü íà Àçîâñêîì ïîáåðåæüå

ÁÀËÀÌÓÒÛ ÇÍÀÞÒ ÒÎËÊ Â ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈßÕ

ÕÀÐʲÂ

Ôîòîãðàô, æóðíàëèñò, ôðîíòîâèê

Байкеры разных клубов Украины, России и Беларуси два дня и две ночи сотрясали побережье Азовского моря в лучших традициях полного позитива. Купались

ÍÎÂÈÍÈ

 ÏÀÌßÒÜ Î ÊÎËËÅÃÅ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Êîëåêòèâè ãîëîâíîãî òà 46 óïðàâë³íü Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³òàþòü ç Äíåì íàðîäæåííÿ êîëèøíüîãî ãîëîâó óïðàâë³ííÿ Ãàëèíó ²âàí³âíó Áóëàâêó. Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàòõíåííÿ â ðîáîò³ íà áëàãî Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà äîáðîãî ³ äîâãîãî æèòòºâîãî øëÿõó!

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ âïåðøå â Óêðà¿í³ ïî÷àëè ïðîâîäèòè îïåðàö³¿ íà ñåðö³ ³ âåëèêèõ ñóäèíàõ áåç çàñòîñóâàííÿ äîíîðñüêî¿ êðîâ³

В июле Юрию Зиновьевичу, прошедшему нелегкий жизненный путь, исполнилось бы 90 лет. В наследство потомкам он оставил дневники, рисунки, фоторепортажи, множество публикаций и добрую память о себе. … Серадскому было 18, когда началась война.

Â²Ä ÓÑÜÎÃÎ ÑÅÐÖß

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

норської. Але з початку нинішнього року в Дніпропетровському обласному центрі кардіології та кардіохірургії вперше застосували метод безкровних операцій на серці та великих судинах із використанням штучного кровообігу. Ця методика дозволила повністю відмовитися від застосування донорської крові та її компонентів. Її обмежене використання, перш за все, дозволяє зменшити

²ÒÀªÌÎ

Êàðä³îõ³ðóðãè ðÿòóþòü ñåðöÿ На сьогодні хвороби серця є однією з найбільш актуальних медико-соціальних проблем сучасної медицини. Так, недуги, зумовлені наслідками ішемії, залишаються основною причиною смертності населення в світі. В Україні, скажімо, вона в рази перевищила аналогічний показник країн Євросоюзу. Зазвичай, операції на серці проводяться зі значною втратою крові та застосуванням до-

тая супервечеринка с разнообразными конкурсами и участием нашей любимой группы Red Wolf. Жаль только, что время пролетело очень быстро хочется продолжения! Подробный фотоотчет в ближайшее время будет опубликован на сайте balamutbrothers.com. Спасибо всем гостям слета - продолжение следует! Баламуты знают толк в и развлекались в замеча- кровищ», проехали ко- развлечениях! тельном кирилловском лонной по Федотовой В следующем году все аквапарке «Остров Со- косе, и конечно же - кру- будет еще лучше!

Ëüâ³âñüê³ àðõåîëîãè çíàéøëè ó öåíòð³ ì³ñòà íåäàëåêî â³ä çíàìåíèòî¿ Ðàòóø³ ñòàðîâèííó ïèñàíêó. Çíàõ³äêà äàòóºòüñÿ XV-XVI ñò., ¿¿ âèÿâèëè ó âîäîçá³ðíèêó íà ãëèáèí³ 5,5 ìåòðà. Ïðàö³âíèêè ì³ñöåâîãî íàóêîâî-äîñë³äíèöüêîãî öåíòðó çàçíà÷àþòü, ùî ïèñàíêà âèêîíàíà íà øêàðàëóï³ ãóñèíîãî ÿéöÿ ³ çáåðåãëàñÿ äåñü íà 80-90%. Ó÷åí³ ïðèïóñêàþòü, ùî öÿ ïèñàíêà íàé³ìîâ³ðí³øå º íàéäàâí³øîþ íå ëèøå ó Ëüâîâ³, àëå é â Óêðà¿í³. Íåçàáàðîì ¿¿ ïåðåäàäóòü îäíîìó ç ìóçå¿â. ○

вÂÍÅ

ÏÐÎÁ²Ã ËÅÃÊÎÀÒËÅÒ²Â Ó ì³ñò³ ïðîéøîâ XVI òðàäèö³éíèé ëåãêîàòëåòè÷íèé ïðîá³ã «Ñèëüí³ äóõîì-2013». Ìåòà çàõîäó - ïðîïàãóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà ïîïóëÿðèçàö³ÿ ðóõëèâèõ âèä³â ñïîðòó. Ñåðåä ó÷àñíèê³â ç³áðàëèñü ëþäè ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè гâíåíñüêî¿, Âîëèíñüêî¿, Ëüâ³âñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñòåé, à òàêîæ ëåãêîàòëåòè ç Ïîëüù³ òà Á³ëîðóñ³. Çàãàëîì ¿õ áóëî ìàéæå ñîòíÿ.


ВІВТОРОК, 13 СЕРПНЯ 2013 РОКУ № 62 (1453)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

ϳäïàëèíè âèäàëÿºìî öèáóëåþ ³òàþ âàñ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, Ãëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Ó ùîäåííèõ äîìàøí³õ ñïðàâàõ ³íîä³ òðàïëÿºòüñÿ òàê: ïðî ùîñü çàäóìàºøñÿ é íå ïîì³òèø, ÿê ç³ïñóºø ðîáîòó ðîáîòó.. Íå ïåðåæèâàéòå, àäæå é äîñâ³ä÷åí³ ãîñïîäèí³ ìîæóòü ñõèáèòè. Àëå âèõ³ä ìîæíà çíàéòè é íàâ³òü ó òèõ ñèòóàö³ÿõ, ÿê³ íà ïåðøèé ïîã ëÿä çäàþòüñÿ íåïîïðàâíèïîãëÿä ìè. Ñêàæ³ìî, ÿêùî ï³ä ÷àñ ïðàñóâàííÿ íà âàø³é óëþáëåí³é ñóêí³ çàëèøèëèñÿ ñë³äè â³ä ïðàñêè, º ÷èìàëî ñïîñîá³â âèäàëèòè ï³äïàëèíè

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ…

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÂÅÐÕÍÅÄÍÅÏÐÎÂÑÊÀ «Áëàãîäàðÿ þæíî-ðóññêîé âûñòàâêå* ñíîøåíèÿ íàøåãî ãîðîäà ñ Åêàòåðèíîñëàâîì â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñäåëàëèñü î÷åíü îæèâëåííûìè. Åæåäíåâíî, à îñîáåííî ïî ïðàçäíèêàì, òàêàÿ ìàññà ïàññàæèðîâ, ÷òî íà ïàðîõîäàõ ïîëîæèòåëüíî íå õâàòàåò ìåñò. ×àùå è áîëüøå âñåãî åäóò ïàðîõîäîì, êðåéñèðóþùèì òîëüêî ìåæäó Âåðõíåäíåïðîâñêîì è Åêàòåðèíîñëàâîì, ñ çàõîäîì íà ñòàíöèþ Êàìåíñêîå. Ïàðîõîä ýòîò, íàçûâàåìûé «Êàçàê», äî òîãî ìàë, ÷òî íà íåì áóêâàëüíî íå òîëüêî ñèäåòü íåãäå, íî è ñòîÿòü. Ìàëåíüêèå êàþòû I è II êëàññîâ ïåðåïîëíåíû ïàññàæèðàìè, î òðåòüåì æå êëàññå è ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ òàì ñèäÿò è íà ïîëó, è íà ñòîëàõ, ëåæàò ïîä ñêàìüÿìè, âûõîäÿò íà îáøèâêó. Êàçàëîñü, ÷òî îáùåñòâî ïàðîõîäñòâà ëåãêî ìîãëî áû óñòðàíèòü òàêîå íåóäîáñòâî, çàìåíèâ êðåéñèðóþùèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïàðîõîä «Êàçàê» áîëüøèì è áîëåå óäîáíûì. Íî îáùåñòâî, íåñìîòðÿ íà íåäîâîëüñòâî ïàññàæèðîâ, êàæåòñÿ, è íå ïîìûøëÿåò îá ýòîì», - âîçìóùàëñÿ íåêèé È. Ã. íà ñòðàíèöàõ åêàòåðèíîñëàâñêîé ãàçåòû «Þæíàÿ Çàðÿ» 12 àâãóñòà 1910 ãîäà. *Ëåòîì 1910 ãîäà â íàøåì ãîðîäå, íà òåððèòîðèè íûíåøíåãî ïàðêà èì. Ãëîáû, ïðîõîäèëà ìàñøòàáíàÿ þæíî-ðóññêàÿ îáëàñòíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ, ïðîìûøëåííàÿ è êóñòàðíàÿ âûñòàâêà.

Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Наша читачка Наталія Олексієнко з смт Чаплине Васильківського району ніколи не поспішає викидати зіпсовані речі. На її думку, виправити можна все. Одного разу, прасуючи одяг дочки, жінка задивилася цікаву програму по телевізору і не помітила, як підсмалила сорочку. Хороша, майже нова річ - стало шкода, і господиня спробувала видалити жовту пляму. Для цього вона скористалася звичайною цибулею. Своїм секретом та ще кількома порадами Наталія поділилася і з нами:

...ÏÎÐÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒÀ×À Отже, для видалення підпалин з одягу існує кілька способів:

~ Розріжте цибулину середніх розмірів навпіл і протріть пляму. Одразу після цього нанесіть на підпалене місце водний розчин миючого засобу можна використати будь-який рідкий засіб для делікатного прання). Потім прополощіть одяг у прохолодній, чистій воді. Якщо при цьому тканина змінила колір, змочіть колишню пляму від праски оцтом, розведеним водою. ~ Намочіть підпалене місце лимонним соком, а зверху посипте цукровою пудрою. Почекайте, поки все висохне, а потім виперіть речі в холодній воді. ~ Також можна використати перекис водню або кухонну сіль. Їх потрібно просто нанести на пляму, після чого виставити одяг на сонце. Потім,

звісно, сполоснути у прохолодній воді. ~ Намочіть ватку оцтом і протріть пляму, а потім пропрасуйте річ через тканину розігрітою праскою. ~ Щоб вивести пляму з шовку, приготуйте «кашку» з харчової соди і води. Нанесіть її на підпалину від праски й зачекайте поки висохне. Залишки соди зчистіть щіткою. ~ Підпалене місце на лляних та бавовняних речах замочіть у кислому молоці, навпіл розведеному водою.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ - Áîëüíîé, êàê âû çàñûïàåòå? - Êàê, òîëüêî äî òðåõ!!! - Õîðîøî. Ñ÷èòàþ äî òðåõ è - Íó... èíîãäà äî ïîë÷åòçàñûïàþ. âåðòîãî.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 13.08 Ср 14.08 Чт 15.08

+33 +34 0С +21 +25 0С +27 +33 0С +21 +25 0С +28 +33 0С +19 +25 0С

півн.схід 12 м/с півн.схід 12 м/с півн.захід. 16 м/с

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Îñîáûé ñòîë â ìàãàçèíå. 6. Öåëüíîñòü, ñïëî÷åííîñòü. 7. Ñïóòíèê ïî íåâîëå. 8. Äåðåâåíñêèé ìàãàçèí. 11. Ðåëüåô çåìíîé ïîâåðõíîñòè, îáùèé âèä è õàðàêòåð ìåñòíîñòè. 14. Öâåòíîå êîðîìûñëî â íåáå. 15. Ïðûãó÷àÿ âåðåâêà. 16. «Êòî ... ïîñàäèò, òîò ÷åëîâåêó äðóã», - ñëîâî. 17 17. Êóäà óõîäÿò ãîñóäàðñòâåííûå ìóæè, êîãäà ãîñóäàðñòâî ïîäàåò íà ðàçâîä ñ íèìè? 21. Õàðàêòåð, ñêëàä ÷åëîâåêà. 22. Äåëàåò èç ãëèíû ïîëåçíóþ äîìàøíþþ óòâàðü. 23. Çèìíèå îáèëüíûå îñàäêè. Ïî âåðòèêàëè: 2. Ðàäèîïðèåìíèê â îäíîì êîðïóñå ñ ïðîèãðûâàòåëåì ãðàìïëàñòèíîê. 3. Ñïåöèàëèñò ïî âûðàùèâàíèþ ëüíà. 4. Îñîáûì îáðàçîì ïðèãîòîâëåííàÿ ñâèíèíà. 5. Ñì. ôîòî. 8. Ôèçè÷åñêàÿ èëè íðàâñòâåííàÿ áîëü. 9. Ãëàâåíñòâóþùåå ïîëîæåíèå. 10. Îáðàçíîå âûðàæåíèå. 11. Àòðèáóò íàñòîÿùåãî êîâáîÿ. 12. Î÷åíü òîíêèé ìîìåíò. 13. Ïåðïåíäèêóëÿðíàÿ ðåëüñó äîñêà. 18. Ãîñóäàðåâî êðåñëî. 19. Ïðîáîèíà â äíèùå ñóäíà. 20. Ãóñòîé ïóøîê íà ëèöåâîé ñòîðîíå íåêîòîðûõ òêàíåé. Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1451 Ïî ãîðèçîíòàëè: 2. Ëîäæèÿ. 5. Îêî. 6. Ãëÿíåö. 7. ÍËÎ. 8. Êåêñ. 9. Ñòîïà. 16. Ïðÿëêà. 17. Àêñàêàë. 18. Ýïèçîä. 19. Ëèìîíàä. 23. Ó÷åáíèê. 26. Ìàãèñòð. 27. Àáîíåíò. 28. Àðàïíèê.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïîäíîñ. 2. Ëîãîâî. 3. Äîÿðêà. 4. Èùåéêà. 10. Òàêñè. 11. Ïëàòî. 12. Êðóïüå. 13. Áëóçîí. 14. Áàðäàê. 15. Ïàïà. 19. Ëÿìêà. 20. Ìàãìà. 21. Íåñóí. 22. Äóðàê. 24. Áàíò. 25. Èííà.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 12.08.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1354362

1453  
1453  
Advertisement