Page 1

ÊÀÆÄÛÉ ÌÎÆÅÒ ÑÒ ÑÒÀÀÒÜ ÑÒ ÀËÊÅÐÎÌ ÑÒÀËÊÅÐÎÌ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖ² ÎÁÈÐ ÀÞÒÜ ÎÁÈÐÀÞÒÜ ËÎà ÎÒÈÏ ËÎÃÎÒÈÏ

3

ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß ËÞÄÅÉ

12

ØÒÐÀÔÛ ÇÀ×ÒÓÒ ÀÂÒÎÌÀ ÒÈ×ÅÑÊÈ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ

20 12

ÏÅÐÅÄ ØÊÎËÎÉ - ÂÑÅ ÍÀ ÌÅÄÎÑÌÎÒÐ Äî ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ âñå øêîëüíèêè îáëàñòè äîëæíû ïðîéòè îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå. Êîìó íóæíî ïîñåòèòü òîëüêî ïåäèàòðà, à êîìó - «êîíñèëèóì» âðà÷åé, ðàññêàæóò â ïîëèêëèíèêå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.Ïðîõîäèòü ìåäîñìîòð äåòè îáÿçàòåëüíî äîëæíû â ïðèñóòñòâèè ðîäèòåëåé.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№57 (1448) ×åòâåð, 25 ëèïíÿ 201 20133 ð.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

Ç̲ÍÈ ÄÎ ÄÅÐÆÁÞÄÆÅÒÓ

ÊÎØÒÈ ÍÀ ÅÊÑÒÐÅÍÓ ÌÅÄÈÖÈÍÓ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³äïèñàâ Çàêîí ïðî çì³íè äî Äåðæáþäæåòó ùîäî åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Öèì äîêóìåíòîì çàïðîâàäæóºòüñÿ íîâà áþäæåòíà ïðîãðàìà, ùî ïåðåäáà÷ຠïðèäáàííÿ ìåäè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòó äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êðà¿íè. ÌÎÇó íà ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ 922 ìëí. ãðí. Êîøòè, ïåðåäáà÷åí³ çì³íàìè äî Äåðæáþäæåòó, äîçâîëÿòü çàêóïèòè ³ ïîñòàâèòè â ðåã³îíè á³ëüøå 1000 ñïåöàâòî äëÿ öåíòð³â åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô. ○

ÁÅÇÏÅÊÀ ÆÈÒÒß

ÏÅÐŲÐßÒÜ ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß Ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð Ñåðã³é Àðáóçîâ äîðó÷èâ ÌÎÇ òà Äåðæ³íñïåêö³¿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ïåðåâ³ðèòè ïðîäóêòè â ìåðåæàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. «Äî íåäîáðîñîâ³ñíèõ âèðîáíèê³â ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòè æîðñòê³ ñàíêö³¿ - àæ äî ïîçáàâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ë³öåíç³é», çàÿâèâ â³í ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ óðÿäó, ÿêå ïðîéøëî ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì.

Ñ ÷åãî íà÷èíàëîñü Êðåùåíèå Ðóñè

5

28 èþëÿ ïðàâîñëàâíûé ìèð îòïðàçäíóåò 1025-ëåòèå Êðåùåíèÿ Ðóñè Âåëèêèì êíÿçåì Âëàäèìèðîì. Ýòî ñîáûòèå èçìåíèëî æèçíü îáùåñòâà - ñïëîòèëî åãî, ñìÿã÷èëî íðàâû, ñïîñîáñòâîâàëî âîçíèêíîâåíèþ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè è ïîÿâëåíèþ ïèñüìåííîñòè. «Â³ñò³» â ñâîåì ïðîåêòå âñïîìíèëè î ãîñóäàðñòâàõ, ïåðâûìè ïðèíÿâøèìè õðèñòèàíñòâî, è î ëþäÿõ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì íîâàÿ âåðà îïðåäåëèëà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå Êèåâñêîé Ðóñè.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 25.07 захід.

+22 +25 0С +17 +21 0С

Пт 26.07

+21 +25 0С

півн. захід.

+17 +22 0С

Сб 27.07

+22 +26 0С

півн. захід.

+16 +20 0С

Нд 28.07

+21 +25 0С

півн. захід.

+16 +19 0С

Пн 29.07

+20 +26 0С

півн. захід.

+17 +21 0С

Вт 30.07

+22 +27 0С

півн. захід.

+17 +21 0С


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

ÑËÀÂÅÒÍÀ ÏÎIJß

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âåäåòüñÿ ï³äãîòîâêà äî íîâîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Äëÿ öüîãî çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ñòâîðåíî îáëàñíèé øòàá, ÿêèé êîîðäèíóº ðîáîòó â³äïîâ³äíèõ øòàá³â ó ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ ðåã³îíó. Çàðàç ãîòîâí³ñòü îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿, êîìóíàëüíî¿ òà æèòëîâî¿ ñôåð ñêëàäຠ60%. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó äåïàðòàìåíò³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áóä³âíèöòâà ÎÄÀ. ○

ѲÌÅÉÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Ó ðåã³îí³ ïðîòÿãîì 2,5 ðîê³â ê³ëüê³ñòü àìáóëàòîð³é ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè çá³ëüøèëàñü ìàéæå âòðè÷³ - ³ç 137 äî 396. Ëèøå â ïîòî÷íîìó ðîö³ ¿õ áóëî â³äêðèòî 10 - ó Êðèâîìó Ðîç³, ͳêîïîë³, Ìàðãàíö³, Âàñèëüê³âñüêîìó òà Ìåæ³âñüêîìó ðàéîíàõ. Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ Âàëåíòèíà óíçáóðã çàçíà÷èëà, ùî âñ³ àìáóëàòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâùèíè íà 100% îñíàùåí³ àâòîòðàíñïîðòîì òà çàáåçïå÷åí³ íåîáõ³äíèì ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèì îáëàäíàííÿì. Ëèøå â 2013 ðîö³ äëÿ ïðèäáàííÿ ìåäîáëàäíàííÿ ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â âèä³ëåíî 926,6 òèñ. ãðí. ○

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448)

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÀ ÁÓËÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÞ ÍÅÎÁÕ²ÄͲÑÒÞ

Глава держави підкреслює, що впровадження християнства виявилося не лише релігійним актом, але й державною, політичною і культурною необхідністю. Воно дало можливість Київській Русі увійти до країн християнської цивілізації, які становили тоді ще не розділений європейський світ. «Святкування 1025-річчя офіційного Хрещення Руси-

України - чудова нагода для регіональних влад максимально активізувати свою співпрацю з релігійними організаціями на ниві поновлення історичної справедливості щодо останніх, підготовки та реалізації спільних проектів, створення сприятливих умов для розгортання конфесіями своєї соціально значущої діяльності», - сказав Президент України.

РЕТЕЛЬНА ПІДГОТОВКА Губернатор Дмитро Колєсніков поставив завдання забезпечити в області найвищий рівень підготовки до святкування. На Дніпропетровщині вже пройшла низка заходів із нагоди 1025-річчя Хре-

щення Київської Русі. Зокрема, відбулось урочисте відкриття після завершення капітальної реконструкції Соборної площі СвятоТроїцького кафедрального собору в Дніпропетровську. Триває будівництво храму на честь Собо-

 ÎÁËÀÑÒ² ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÞÞÒÜ ÑÎÁÎÐͲ ÏËÎÙ²

ру Святого Іоанна Хрестителя. Його урочисте освячення заплановане на початок жовтня 2013 року. У вересні цього року в межах Дніпродзержинської єпархії Української Православної Церкви заплановано відкриття Соборної площі з архітектурно-скульптурною композицією «Голгофа», що стане складовою духовно-просвітницького комплексу. Крім того, в області проходять фестивалі духовних піснеспівів, презентації музично-культурологічних та реалізація соціальних проектів, організація виставок-ярмарків на духовну тематику.

ÌÀÑβ ÇÀÕÎÄÈ

ÇÁ²ËÜØÈËÎÑÜ ÓÒÐÈײ

ДОЛЕНОСНИЙ ВИБІР

ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÇÈÌÈ

ßê çàçíà÷èâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷, ñâÿòêóâàííÿ 1025-ð³÷÷ÿ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ìóñèòü ïðîéòè íå ëèøå ÿê ñâÿòî õðèñòèÿí, àëå é ÿê ñâÿòî òîðæåñòâà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, à òàêîæ ÿê çàïîðóêà óñï³øíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà

ÇòÄÍÎ Ç ÃÐÀÔ²ÊÎÌ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Ñâÿòî òîðæåñòâà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³

³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, ãîëîâà ÄÎÎ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ çåìëÿê³â ç âåëèêèì ñâÿòîì - 1025-ð³÷÷ÿì Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ³ Äíåì ïàì’ÿò³ ñâÿòîãî ð³âíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà. «Öå ñâÿòî º ñèìâîëîì ñîáîðíîñò³, ìîðàëüíîñò³, äóõîâíî¿ ºäíîñò³ òà òîëåðàíòíîñò³ óêðà¿íö³â», - éäåòüñÿ ó ïîçäîðîâëåíí³. ³öåïðåì’ºð íàãàäàâ, ùî íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çáåð³ãàþòüñÿ òà ðîçâèâàþòüñÿ òèñÿ÷îë³òí³ òðàäèö³¿ ïðàâîñëàâ’ÿ, â³äðîäæóþòüñÿ ðåë³ã³éí³ ïàì’ÿòêè, çâîäÿòüñÿ íîâ³ õðàìè.

ÄÎ 1025-в××ß ÕÐÅÙÅÍÍß ÊȯÂÑÜÊί ÐÓѲ

ÑËÎÂÀ ²ÒÀÍÍß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ßê â³äçíà÷àòèìå Äí³ïðîïåòðîâùèíà ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ äî 1025-ð³÷÷ÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³ ïðîéäå íèçêà çàõîä³â: àêö³¿ ñîö³àëüíîãî íàïðÿìêó, ñâÿòêîâ³ êîíöåðòè, òåàòðàë³çîâàí³ ñâÿòà, òåìàòè÷í³ âèñòàâêè òîùî

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻

ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç ÃÅÏÀÒÈÒÎÌ 26 ëèïíÿ ó ðàìêàõ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç ãåïàòèòîì ç 9.00 äî 18.00 ïðàöþâàòèìóòü äîäàòêîâ³ êàíàëè «ãàðÿ÷î¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿» ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè. Çàòåëåôîíóâàâøè çà íîìåðîì 0-800-801-333, óñ³ áàæàþ÷³ ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ãåïàòèò³â. Êâàë³ô³êîâàí³ êîíñóëüòàö³¿ íàäàâàòèìóòü ïðîâ³äí³ ³íôåêö³îí³ñòè êðà¿íè.

Хрещення Русі точка відліку, з якої розпочалась нова епоха духовного розвитку та становлення слов’янських народів. Писемність, освіта і культура отримали потужний імпульс. Вони стали тим фундаментом, на якому сьогодні ґрунтуються державність та соціум.

На честь свята в обласному центрі відбудуться такі заходи: ^ 27-28 липня в кожному місті і районі пройдуть святкові молебні; ^ 28 липня о 9.00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Дніпропетровську відбудуться святкові богослужіння;

історії християнства в Київській Русі та Україні. Крім того, в рамках підготовки до свята: 9 протягом року в навчальних закладах проходять тематичні бесіди, класні години, конкурси-захисти науково-дослідних робіт на тему: «Як була хрещена Київська Русь», конкурси малюнків з історії християнства; 9 у липні відбулась науково-практична конференція на тему: «Роль Хрещення Київської Русі у становÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ ленні державності», в якій взяли участь представники Дніпроãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: петровської єпархії - Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ïîñòàâèâ çàâäàííÿ УПЦ, науковці та науâ³äçíà÷èòè 1025-ð³÷÷ÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³ â êîæíîìó кові співробітники íàñåëåíîìó ïóíêò³ Óêðà¿íè. Çàðàç ïåðåä Äí³ïðîвишів, архітектори ïåòðîâùèíîþ ñòî¿òü ïèòàííÿ - íà âèñîêîìó ð³âí³ міста; â³äçíà÷èòè öå ñâÿòî, çðîáèòè ñâ³é âàãîìèé 9 на підприємствах, âíåñîê ó ðîçâèòîê äóõîâíîñò³ òà ïîøèðåííÿ â³ðè. в організаціях та уста êîæíîìó ì³ñò³ ³ ðàéîí³ ðåã³îíó ïðîéäóòü ìàñîâ³ новах пройшов Єдиçàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³ ñëàâåòí³é ïî䳿. ний день інформуван^ наприкінці міся- тематичні бесіди, ня населення, присвяця в бібліотеках облас- огляди літератури та чений 1025-річчю Хреного центру пройдуть виставки, присвячені щення.

ÄÌÈÒÐÎ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂ,


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

ÐÎÁÎ×À ÏίÇÄÊÀ

ϳäâèùóþ÷è ÿê³ñòü æèòòÿ ëþäåé ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Öèìè äíÿìè ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ çä³éñíèâ ðîáî÷ó ïî¿çäêó â Ïàâëîãðàä òà Þð³¿âñüêèé ðàéîí. Êåð³âíèê îáëàñò³ âçÿâ ó÷àñòü ó â³äêðèòò³ ïåðøî¿ ÷åðãè êàíàë³çàö³éíèõ î÷èñíèõ ñïîðóä ó Ïàâëîãðàä³, îçíàéîìèâñÿ ç ïðîöåñîì ôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíîãî ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà

ÂÅËÈÊÀ ÓÂÀÃÀ - ÔÎÐÌÓÂÀÍÍÞ ÐÅòÎÍÀËÜÍÈÕ ÇÀÏÀѲÂ

МАСШТАБНА РЕКОНСТРУКЦІЯ Уперше за 33 роки роботи очисних споруд Павлограда на них проводиться реконструкція. Вона включає масштабні будівельно-монтажні роботи, заміну старого радянського обладнання на нове, іноземне, що добре очищатиме стоки й зекономить електроенергію. Наразі вже завершено першу чергу робіт. Минулого вівторка Дмитро Колєсніков ознайомився із ходом робіт, здійснив пуск нового обладнання. Звертаючись до присутніх, голова обласної адміні-

страції зазначив: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд Павлограда - важлива подія не тільки для міста, але й для всієї Дніпропетровщини. Ми підвищимо комфорт життя людей, покращимо екологічну ситуацію в області до запуску об’єкта недоочищені стічні води міста могли потрапляти в Самару, Дніпро. Наразі цю проблему вирішено». Реконструкція відбувається в рамках Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України», що покликана підвищити якість питної води. Роботи у Павлограді триватимуть

 îáëãîñàäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã íà÷àëüíèêà ñëóæáû ïî äåëàì äåòåé Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Íèíû Òóòîâîé è ïñèõîëîãà äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà «Ïåðëèíà Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» Íàòàëèè Àâäååâîé. Íà áðèôèíãå ãîâîðèëè ïî ïîâîäó äàëüíåéøåé ñóäüáû ñåìåðûõ ïðèåìíûõ äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ðîäèòåëåé â ðåçóëü òàòå òðàãåäèè, ðåçóëüòàòå ñëó÷èâøåéñÿ â Öûáóëüêîâêå Öàðè÷àíñêîãî ðàéîíà

до 2015 року. Загальна їхня вартість - 49,6 млн. грн. Це спільні кошти державного та місцевого бюджетів.

ОБЛАСТЬ ІЗ ЗЕРНОМ «Не той хліб, що в полі, а той - що в коморі», - мудро зазначає

народне прислів’я. Велику увагу формуванню регіональних запасів зерна сьогодні приділяють на Дніпропетровщині. В рамках обласної програми формування регіональних ресурсів продовольчого зерна буде сформований запас у кількості 110 тис. тонн зерна. Наразі близько 370 тис. тонн пшениці з урожаю-2013 вже надійшли на зернові склади області, з них 34,2 тис. тонн поставлено до стабілізаційного фонду. Цьогоріч Дніпропетровщина має непо-

ганий урожай. 74,5 % пшениці, що надійшла до сертифікованих елеваторів області, відноситься до 1-4 класів (продовольча). Над їх збереженням працюють 54 сертифіковані склади потужністю 1,9 млн. тонн. Під час робочої поїздки губернатор ознайомився з роботою двох таких підприємств. Дмитро Колєсніков відвідав Павлоградський комбінат хлібопродуктів у селищі Варварівка Юр’ївського району, що входить до складу державної акціонерної компанії «Хліб України» та ТОВ «Павлоградзернопродукт». Він поспілкувався з працівниками, тутешніми фермерами та наголосив на першочерговості формування запасів. «Це - одне з найважливіших завдань Президента України. Формування запасів продовольчого зерна забезпечить стабільність цін на хліб на відповідному рівні протягом року», - зазначив Дмитро Колєсніков. За завданням керівника області роботи з формування регіонального стабілізаційного фонду завершать до кінця липня.

ÂÀÆËȲ ÏÈÒÀÍÍß

ϲÄÏÈÑÀͲ ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß Â³ä ïî÷àòêó ì³ñÿöÿ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ âèäàâ 66 ðîçïîðÿäæåíü ç îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ðîçâèòêó îáëàñò³ òà ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí. Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî âøàíóâàííÿ âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â òà ï³äãîòîâêó àãðîïðîìèñëîâèõ êîìïëåêñ³â äî çáèðàííÿ âðîæàþ çåðíîâèõ. Äëÿ âðåãóëþâàííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ÆÊà ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó òà ïåðåâ³ðêè îá´ðóíòîâàíîñò³ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÏβÙÅÍÍß Â îáëàñò³ âèïðîáóâàëè íîâó ñèñòåìó îïîâ³ùåííÿ íàñåëåííÿ. ²ííîâàö³ÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ïðè âèõîä³ ç ëàäó îäíîãî êàíàëó ïåðåäà÷³, éîãî ôóíêö³¿ àâòîìàòè÷íî âèêîíóº ³íøèé. Öå ãàðàíòóº áåçïåðåá³éíå ïåðåäàâàííÿ ñèãíàë³â, ùî ìîæóòü ïåðåäàâàòèñÿ áåç çàëó÷åííÿ ïðèéìàëüíèõ àíòåí. Öå äàñòü çìîãó òðàíñëþâàòè ïîâ³äîìëåííÿ íàâ³òü çà óìîâè ïåðåâàíòàæåíîñò³ ìåðåæ³. ○

делам детей. - Это люди, у которых оформлен весь пакет документов. Они прошли обязательный курс обучения и получили соответствующие рекомендации. Первое знакомство состоится в ближайшие дни. Очень важно, чтобы установился контакт: ведь без согласия детей их никому не отдадут».

×ÅÌϲÎÍÀÒ Ó «ÌÅÒÅÎв»

ÇÌÀà ÇÌÀÃÀÀÒÈÌÓÒÜÑß ÏÎ˲ÖÅÉÑÜʲ ³ä 10 äî 14 âåðåñíÿ íà «Ìåòåîð³» â³äáóäåòüñÿ XIV ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç ïëàâàííÿ ñåðåä ïîë³öåéñüêèõ. Ó íüîìó â³çüìóòü ó÷àñòü 136 ó÷àñíèê³â ³ç 16 êðà¿í ñâ³òó. Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ çàïëàíîâàíå íà 11 âåðåñíÿ. Êîæíó êîìàíäó ñóïðîâîäæóâàòèìå âîëîíòåð, ÿêèé âîëî䳺 àíãë³éñüêîþ àáî ìîâîþ êðà¿íè-ó÷àñíèêà. Äëÿ öüîãî 60 ñòóäåíò³â âæå ïî÷àëè äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ. ○

ÍÎÂÈÉ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ

Авдеева. - По заключению медиков, их психологическое состояние не вызывает опасений». Нина Тутова рассказала, что за годы жизни с приемными родителями дети сдружились и хотят остаться одной семьей, поэтому им подберут новых родителей. «Желающие уже есть, - подчеркнула начальник службы по

ÏÐÎÉØËÎ ÒÅÑÒÓÂÀÍÍß

ÓѲ ÍÀ ÒÐÅÍÓÂÀÍÍß

 îæèäàíèè íîâîé ñåìüè

ÍÎÂÈÍÈ

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÑÈÐÎÒÑÒÂÎÌ

По словам психолога Наталии Авдеевой, в настоящий момент дети находятся в «Перлині Придніпров'я». У них есть все необходимое, чтобы чувствовать себя комфортно. «Ребята очень доброжелательные, общительные. Они поддерживают друг друга, в хороших отношениях с другими детьми, - говорит Наталия

Ó Í³êîïîë³ ç’ÿâèâñÿ íîâèé ìàéäàí÷èê äëÿ òðåíóâàíü Workout Street. ³í ñòàâ óæå äðóãèì â ì³ñò³. Ñó÷àñíèé ìàéäàí÷èê îáëàøòîâàíèé ñïåö³àëüíî äëÿ òðåíóâàíü íà òóðí³êàõ òà áðóñàõ. Âóëè÷íèé ñïîðò Workout áàçóºòüñÿ íà âïðàâàõ ³ç âëàñíîþ âàãîþ. Îñíîâíèé àêöåíò ó òàêèõ çàíÿòòÿõ ðîáèòüñÿ íà ðîçâèòîê ñèëè ³ âèòðèâàëîñò³. Öüîãî ðîêó â îáëàñò³ çàïëàíîâàíî âñòàíîâèòè á³ëüøå 50 òàêèõ ìàéäàí÷èê³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448)

ÄÎ ÄÍß ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Òàëàíò îáîâ'ÿçêîâî ïðîá'ºòüñÿ ÑÅÐÃ²É ÕÎÐÎØÈËÎÂ

Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ëþäåé âïåâíåíà, ùî âèñîêå ìèñòåöòâî áåçïîâîðîòíî ïåðåáðàëîñÿ ó âåëèê³ ì³ñòà é ëèøå ÷àñ â³ä ÷àñó, íàâ³äóþ÷èñü ó ñ³ëüñüêó ì³ñöåâ³ñòü, ðàäóº ¿¿ æèòåë³â. Îäíàê, öå íå çîâñ³ì òàê. Ñàìîáóòí³ òâîð÷³ êîëåêòèâè º â áàãàòüîõ ñåëàõ ³ ñåëèùàõ êðà¿íè. Âàñèëüê³âùèíà íå âèíÿòîê

IJÀËÎÃ Ç ÊÐÀ¯ÍÎÞ

ÎÒÐÈÌÀËÈ ÄÎÒÀÖ²¯ ÍÀ ÕÓÄÎÁÓ Êîëè â ëþòîìó öüîãî ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäÿíàìè â ðàìêàõ àêö³¿ «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ», ÷èìàëî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çâåðíóëèñÿ ç íàáîë³ëèì äî Ãëàâè äåðæàâè. Ëþäåé ïî÷óëè òà äîïîìîãëè Âåëèêå ãîñïîäàðñòâî - öå çàâæäè áàãàòî êëîïîò³â. Òî ïèòàííÿ ç çåìåëüíèìè ïàÿìè òðåáà âèð³øèòè, òî ÿê³ñü äîêóìåíòè ïåðåîôîðìèòè. Îñü òàê ³ ó Òàì³ëè ßêîâëåâî¿, æèòåëüêè ñåëà ³òð³âêà Êðèíè÷àíñüêîãî ðàéîíó, íàçáèðàëîñü ÷èìàëî òóðáîò. Êîëè ïîìåð ÷îëîâ³ê, äîâåëîñÿ ñàì³é «òÿãòè» õàçÿéñòâî. Ñèí Òàì³ëè Ñòàí³ñëàâ³âíè äåðæèòü âåëèêó ðîãàòó õóäîáó ³ äîâãèé ÷àñ íå îòðèìóâàâ í³ÿêèõ äîòàö³é â³ä äåðæàâè. Òîìó, êîëè æ³íêà ïîáà÷èëà ïî òåëåâ³çîðó «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ», âèð³øèëà çâåðíóòèñü ïî äîïîìîãó äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à. Íåçàáàðîì óñ³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè âèïëà÷åí³. Ðîäèíà ßêîâëåâèõ îòðèìàëà äîòàö³¿ íà òåëÿò òà êîìïåíñàö³þ çà äî¿ëüíèé àïàðàò. Ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò íàäèõíóâ Òàì³ëó Ñòàí³ñëàâ³âíó çâåðòàòèñÿ íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» Ãëàâè äåðæàâè ³ ç ³íøèìè íåâèð³øåíèìè ïèòàííÿìè. Íàðàç³ æ³íêà çáèðຠäîêóìåíòè ³ â³ðèòü, ùî âëàäà äîïîìîæå ¿é îòðèìàòè äåðæàâíèé àêò íà çåìëþ.

ÍÎÂÈÍÈ Ó ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÓ

ÂÇÀªÌÎÂÈòÄÍÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ Ó ðàìêàõ ñï³ëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Ñîö³àëüí³ ãðàíòè ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè òà ïðîåêòó DESPRO» â³äáóëîñü ïåðøå Ðîáî÷å çàñ³äàííÿ Íàãëÿäîâîãî êîì³òåòó ïðîåêòó â îáëàñò³. Ó çàñ³äàíí³ âçÿëè ó÷àñòü ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä, äèðåêòîð ïðîåêòó Îêñàíà Ãàðíåöü òà ðîáî÷à ãðóïà. Ãîëîâíèé íàïðÿìîê ñï³âïðàö³ - çàáåçïå÷åííÿ ïèòíîþ âîäîþ ìåøêàíö³â ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³. ○

ÑÅѲÉÍÀ ÇÀËÀ

ÏÐÎÃÎËÎÑÓÂÀËÈ «ÇÀ» Ö³ëó íèçêó ïèòàíü îáãîâîðèëè äåïóòàòè íà çàñ³äàíí³ 37-¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè VI ñêëèêàííÿ. Áóëè âíåñåí³ çì³íè äî ð³øåíü ùîäî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà ³ ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 2013 ð. Íå çàëèøèëèñü ïîçà óâàãîþ äåïóòàò³â ðîçâèòîê ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, êîìóíàëüíà âëàñí³ñòü, çåìåëüí³ â³äíîñèíè, ³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ êàíàòíî¿ äîðîãè.

ЧИСТИЙ СПІВ Років тридцять тому жителі Миколаївки були в захопленні від виступу на обласному радіо двох своїх односельчанок - Катерини Хорошилової та Катерини Пономаренко. Журналісти з області завітали якось у село й записали чистий спів колгоспниць. Тоді ще музична освіта на селі не сприймалась як професія - у школах співи викладали вчителі «за сумісництвом». Але талант обов'язково проб'ється, покаже себе на повну силу. Особливо коли його розвивають досвідчені педагоги - знавці своєї справи. Васильківська районна музична школа, якій з набуттям Україною незалежності передали зручну будівлю колишнього райкому компартії, виховала чимало яскравих талантів. Деякі згодом закінчили Київську та Міланську консерваторії і зараз навчають музиці дітей у Чехії та Італії. Школою керує її ж випускник О. І. Безуглий, а колектив «Гармонія», який складається з педагогів, здобув звання народного. Тріо «Ук-

²ÊÒÎÐ ÄÅÐÕÎ, Â×ÈÒÅËÜ ²ÑÒÎв¯, ÞË²ß ÁÓÄÞÊ, Ó×ÅÍÈÖß 11-ÃÎ ÊËÀÑÓ ÇÅËÅÍÎÁÀËʲÂÑÜÊί ÑÇØ

раїнці» прославляє досягнення музичної школи на всеукраїнських фестивалях, отримуючи дипломи переможця. У 2012 році дипломантом міжнародного конкурсу «Чорнобильська палітра» стала Олеся Целуйко з класу образотворчого мистецтва. Музичну школу відвідують не лише діти з райцентру, але й з віддалених сіл району - Гришаїв, Добровілля, Дебальцевого, Великоолександрівки. У Манвелівку викладачі самі приїжджають навчати дітей.

турою виявляють жителі Великоолександрівки. Там цього року відбулося справжнє чарівне свято Івана Купали. До чудового вечірнього дійства готувались як викладачі музичної школи, так і сільські амато-

відзначити, що за підтримки районної та обласної влади громади Зеленогайської та Дебальцівської сільських рад здобули право брати участь у кількох програмах розвитку місцевого самоврядування. Виконуючи їх, у

ри. Незважаючи на те, що Великоолександрівський сільський будинок культури вкрай потребує капітального ремонту, його стан не став на заваді ініціативним людям, які люблять мистецтво й прагнуть долучити до нього односельців. Говорячи про сільські осередки культури, слід

своїх селах створили культурно-освітній та культурно-мистецький центри. Тепер сюди долучаються люди - молоді й у літах. А отже, жодне свято не обходиться без музики, співу й танців. Усе це наповнює відповідним зарядом позитивної енергії, додає впевненості у завтрашній день.

РІДНА КУЛЬТУРА У людей з'явилось бажання займатися прикладним мистецтвом завдяки тому, що відкрилися нові можливості, перспективи. Ще 20 років тому мешканці віддалених сіл і не мріяли про те, що їхні діти можуть здобути музичну або художню початкову освіту. Неабияку ініціативність та захоплення рідною куль-

²ÑÒÎÐ²ß ÐÎÄÓ

Çàñíîâíèêè Çåëåíî¿ Áàëêè

Çàâäÿêè êðàºçíàâ÷èì ïîøóêàì ç ³ñòî𳿠ñåëà Çåëåíà Áàëêà Øèðîê³âñüêîãî ðàéîíó, ÿê³ ïðîâîäÿòü ó÷í³ òà â÷èòåë³ øêîëè, ç'ÿñîâàíî, ùî ñåðåä éîãî ïåðøèõ ìåøêàíö³â áóâ äàâí³é ð³ä Êîíäðàòåíê³â У 1816 р. село Зелена Балка (Нестерівка) заснували вихідці з Полтавської губернії. Перші відомості про них датуються 1828 р. До переселення в наш край поручик Феодосій Нестеренко та його селяни проживали в

ÑÏÀÄÊΪÌÈÖß ÐÎÄÓ ÎËÅÍÀ ÁÓÐÄÈÊ

с. Плехів Оржицької волості Лубенського повіту Полтавської губернії. Серед переселенців були Семен, Микола та Михайло Кондратенки, які мали великі родини і на той час склали

більшість жителів села. При балці Зеленій, яка знаходилась в Олександрійському повіті Херсонської губернії, спільними зусиллями облаштували хутір Нестеренка та

першу вулицю села з 8 дворів. За архівними джерелами встановлено, що родина Семена Кондратенка козацького походження. Кондратенки згадуються у документах XVII-XVIII ст. Лубенського полку: у «Присязі цариці Анні Іванівні» за 1732 р. Лукомльської сотні с. Плехова поряд з

Нестеренками є Федір Кондратенко. За іншими джерелами стало відомо, що спадкоємицею роду є мешканка Зеленої Балки Олена Бурдик. Спільними зусиллями складено родовід Кондратенків з 1722 до 2013 рр. Він нараховує близько 200-х осіб, це - 10 поколінь, серед яких - учасники бойових дій, ветерани війни, лікарі, вчителі, правоохоронці, керівники різних рангів та прості працьовиті люди, які заслужили пошану своїх земляків.


НАШ ПРОЕКТ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

Ê 1025-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÑÎÁÛÒÈß

Ñ ÷åãî íà÷èíàëîñü Êðåùåíèå Ðóñè

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÏÅÐÂÛÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ =301 ãîä.

ÀÐÌÅÍÈß ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ

Первостепенную роль в этом важнейшем для армянского народа событии сыграли Григорий Просветитель Армении, ставший первым Католикосом Армянской Церкви (302-326 гг.), и царь Армении - Трдат III, правивший с 287 по 330 гг.

= 313 ãîä.

ÌÈËÀÍÑÊÈÉ ÝÄÈÊÒ ÔÎÐÌÀËÜÍÎ ÏÐÈÇÍÀË ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ ÊÀÊ ÎÄÍÓ ÈÇ ÐÅËÈÃÈÉ, ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÓÞ Â ÐÈÌÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Этому предшествовала эпоха религиозных брожений в греко-римском средиземноморье. Последователи христианства столкнулись с гонениями со стороны населения и властей, которые прекратились лишь при императоре Константине Великом. Именно он в 313 г. выпустил Эдикт веротерпимости, оградив христиан от преследований. Позже и сам принял христианство.

ãîä.. ÏÐÎÈÇÎØËÎ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÊÈÅÂÑÊÎÉ ÐÓÑÈ = 988 ãîä Введение христианства как государственной религии, осуществленное князем Владимиром Святославовичем, считается началом официальной истории Русской Церкви. Христианизация народов будущей Российской империи продолжалась в течение девяти веков.

ÏÅÐÂÛÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÅ КНЯГИНЯ ОЛЬГА ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Приняла христианство еще до Крещения Руси. Она правила Древнерусским государством после гибели мужа, Великого князя Киевского - Игоря Рюриковича, в 945 - 962 гг. Крестили Ольгу император Константин VII Багрянородный с патриархом Феофилактом, дав ей в честь царицы-матери императора имя Елена.

̳ñöåâà êîìàíäà ÔÊ «Òèòàí» ïðåäñòàâèëà Äí³ïðîïåòðîâùèíó íà âñåóêðà¿íñüêîìó òóðí³ð³ «Ôóòáîë ó êîæåí äâ³ð», ÿêèé â³äáóâñÿ íà áåðåç³ ×îðíîãî ìîðÿ â ì³ñò³ Ïðèìîðñüêó Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Õëîïö³ âèáîðîëè áðîíçó, ïîñòóïèâøèñü îäåñüê³é ÄÞÑØ «Ê³ë³ÿ» ³ êîìàíä³ ÔÊ «Êè¿â». À Ãåííàä³é Óéì³í ç Íîâîìîñêîâñüêà çäîáóâ çâàííÿ «Êðàùèé íàïàäàþ÷èé òóðí³ðó», çàáèâøè 10 ãîë³â. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ^^^^^ Вначале крестил своих сыновей и часть бояр, приказав уничтожить всех идолов. В назначенный день произошло массовое крещение киевлян у места впадения в Днепр реки Почайны. Вслед за Киевом христианство пришло в Чернигов, Новгород, Ростов, Владимир-Волынский, Полоцк, Туров, Тмутаракань, где были созданы епархии. Большинство населения приняло христианскую веру, хотя в Новгороде, Муроме и Ростове не обошлось без борьбы с язычниками - волхвами. Продолжателем апостольской миссии князя Владимира стал его сын - Великий князь Киевский Ярослав Мудрый.

ÇÄÎÁÓËÈ ÁÐÎÍÇÓ

ÑÈÌÂÎË ÁÀÒÜʲÂ

ÊÍßÃÈÍß ÎËÜÃÀ ÏÐÈÍßËÀ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ ÄÎ ÊÐÅÙÅÍÈß ÐÓÑÈ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ ^^^^ Создали славянскую азбуку, проповедовали христианство, первыми перевели богослужебные книги с греческого языка на славянский, заложив основу славянской письменности и литературы. Они были канонизированы и почитаются как святые на Востоке и Западе. В южнославянских странах деятельность Кирилла и Мефодия продолжили их ученики.

ПРЕПОДОБНЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ ^^^^^^^^^^^^^^^ Составил «Повесть временных лет» - историю становления Русской Церкви. Летопись сохранила для потомков рассказ о первом православном храме в Киеве. Преподобному Нестору мы обязаны и сведениями о первых митрополитах Русской Церкви. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм «Повести временных лет» ставят ее в один ряд с высочайшими творениями мировой письменности.

ÏÅÐÂÛÅ ÕÐÀÌÛ á После крещения киевлян, Великий князь «повелел рубить в Киеве церкви и ставить их по местам, где прежде стояли кумиры». Первой была маленькая деревянная церковь Святого Василия, построенная на месте «свержения» Перуна и других истуканов. Возможно, вначале она была придворной, в которой молился сам князь. á Вторую церковь, уже каменную, Владимир воздвиг во имя Пресвятой Богородицы на месте, «орошенном кровию первых христианских мучеников», принявших смерть во времена язычества. Церковь назвали Десятинной - по десятине, определенной на ее содержание. á Третий храм был построен в городке Василеве во имя Преображения Господня. Его возведение связано с набегом на городок печенегов. Не в силах противостоять им, Великий князь дал обет построить церковь, если опасность минует, и Бог услышал его молитву.

 óëþáëåíîìó ì³ñö³ â³äïî÷èíêó êðèâîð³æö³â - íåïîäàë³ê â³ä ì³ñüêî¿ ðàäè á³ëÿ êàñêàäíîãî ôîíòàíà - ç’ÿâèëàñÿ ñêóëüïòóðíà êîìïîçèö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà áàòüêàì. Ñïîðóäó «Çàâæäè ÷åêàºìî…», ÿêà âò³ëþº ðîäèííèé ñèìâîë áàòüêà é ìàòåð³, ñòâîðèâ â³äîìèé ñêóëüïòîð, ÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Òîêàð. ¯¿ â³äêðèòòÿ â³äáóëîñü ç ó÷àñòþ ì³ñüêîãî ãîëîâè Þð³ÿ ³ëêóëà, ãîë³â ðàéîííèõ ðàä òà æèòåë³â ì³ñòà. ○

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ ÄËß Ä²ÒÅÉ Âèâîä³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà òà Áëàãîä³éíèé ôîíä «Çà äîáðîáóò Âèâîä³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè» ïðîâåëè ñóáîòíèê ïî áëàãîóñòðîþ òåðèòî𳿠äëÿ âñòàíîâëåííÿ äèòÿ÷îãî ³ãðîâîãî ìàéäàí÷èêà. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü âñ³ íåáàéäóæ³ áàòüêè ä³òåé, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà ö³é òåðèòîð³¿, ïðàö³âíèêè ñ³ëüñüêî¿ ðàäè òà Áóäèíêó êóëüòóðè. Íàéìîëîäøèì òðóä³âíèêîì ñòàâ ó÷åíü 9-ãî êëàñó Îëåêñàíäð ×åðâîíèé.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ Þ²ËÅÉ Â³äçíà÷àþ÷è ñâîº 75-ð³÷÷ÿ, ²íòåðïàéï Äí³ïðîïåòðîâñüêèé Âòîðìåò çàïóñòèâ íåçâè÷àéíèé òâîð÷èé ïðîåêò - êîíêóðñ ñêóëüïòóð ³ç áðóõòó. Çà ì³ñÿöü òåðèòîð³þ ï³äïðèºìñòâà ïðèêðàñèëè 14 ìåòàëåâèõ øåäåâð³â. Òàêîæ íà ÷åñòü þâ³ëåþ ðîá³òíèêè âëàøòóâàëè øîó ã³äðàâë³÷íèõ ïåðåâàíòàæíèê³â. Íàðàç³ êîìïàí³ÿ ðîçøèðþº ìåðåæó áðóõòîçàãîò³âåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â ïî âñ³é Óêðà¿í³, ³íâåñòóº êîøòè ó ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ òà ïåðñîíàë. ○

ÑÏÐÈßÒËȲ ÓÌÎÂÈ

ÐÎÇÂÈÒÎÊ Á²ÇÍÅÑÓ Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó íà òåìó: «Ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó â ðåã³îí³» íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Âàäèì Êóñë³é ðîçïîâ³â ïðî òå, ùî çëèòòÿ ìèòíîãî òà ïîäàòêîâîãî àóäèòó - öå îïëîò íîâèõ âçàºìèí ì³æ á³çíåñîì òà âëàäîþ. Ñüîãîäí³ ñòâîðåíî ºäèíèé ñåðâ³ñíèé ïðîñò³ð ç óí³ô³êîâàíèìè ìåõàí³çìàìè òà ñòàíäàðòàìè äëÿ çðó÷íîñò³ ÿê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, òàê ³ ãðîìàäÿí. ○

ÇÀÉÍßÒ²ÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÍß

Ó ÏÎØÓÊÀÕ ÐÎÁÎÒÈ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó â³ä ïî÷àòêó ðîêó â ïîøóêàõ ðîáîòè äî ñëóæáè çàéíÿòîñò³ çâåðíóëèñÿ 3544 íåçàéíÿòèõ ãðîìàäÿí, à ç óðàõóâàííÿì ïåðåõ³äíîãî çàëèøêó íà îáë³êó ïåðåáóâàëè 5885 îñ³á. Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ - ÷åðâíÿ ïðàöåâëàøòóâàëè 2098 îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ 1039 áåçðîá³òíèõ, ùî íà 11 îñ³á á³ëüøå, í³æ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä 2012 ðîêó. 668 ëþäåé ïðîõîäèëè ïðîôíàâ÷àííÿ. Ñóìà âèïëà÷åíî¿ äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ ñòàíîâèòü 3,6 ìëí. ãðí. ○

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448)

Ìåòèíâåñò ñòèðàåò ãðàíèöû

²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÂÒÎÐÌÅÒ

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÓÂÀÃÀ - ÑÏÅÊÀ!

ÎÁÅÐÅÆÍÎ Ç ÂÎÃÍÅÌ ÃÓ ÄÑÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà ³íæåíåðíî-³íñïåêòîðñüêèé ñêëàä ÄÏÐ×-2 çàêëèêàþòü ãðîìàäÿí äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè. Çà ²² òà ²²² êâàðòàëè ïîòî÷íîãî ðîêó â ðåã³îí³ ñòàëîñÿ 430 ïîæåæ: 50% ³ç íèõ - ÷åðåç íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç âîãíåì, 30% ÷åðåç ïåðåãð³â åëåêòðîïðèëàä³â òà êîíäèö³îíåð³â. 20% - ñàìîçàéìàííÿ, à ñàìå: âñòàíîâëåííÿ ëþäüìè ëåãêîçàéìèñòèõ ðå÷îâèí íà ïîäâ³ð'¿ ï³ä ïåêó÷èì ñîíöåì.

киевского металлургического завода, «Азовстали» и меткомбината им. Ильича смогли поздравить друг друга в прямом эфире во время торжественных мероприятий, посвященных Дню металлурга и горняка. ТелеÊî Äíþ ðàáîòíèêà мост стер границы в сотìåòàëëóðãè÷åñêîé è ни километров, дал возãîðíîäîáûâàþùåé можность поделиться ïðîìûøëåííîñòè Ìåòèíâåñò îðãàíèçîâàë праздничным настроением с коллегами и поздраòåëåìîñò ñ ó÷àñòèåì вить их с профессиональðàáîòíèêîâ ÷åòûðåõ ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè. ным праздником. Но саÌåðîïðèÿòèå îáúåäèíè- мое главное - горняки и металлурги из разных гоëî ãîðíÿêîâ Êðèâîãî родов смогли почувствоÐîãà è ìåòàëëóðãîâ вать себя частью большой Åíàêèåâî è Ìàðèóïîëÿ семьи Метинвеста. Впервые работники Во время телемоста с Инуглецкого ГОКа, Ена- профессиональным празд-

ником работников поздравили директор Металлургического дивизиона Группы Метинвест, мэры Енакиево и Мариуполя, заслуженные работники и ветераны. От горняков Кривбасса металлургов поздравили директор Горнодобывающего дивизиона Группы Метинвест Николай Ищенко и председатель Ингулецкого райисполкома Евгений Рыжков. Особые слова поздравлений были переданы трудовому коллективу комбината «Азовсталь», который отпраздновал 80-летие со дня основания своего предприятия. Приветствуя металлургов Донбасса, дирек-

тор Горнодобывающего дивизиона Группы Метинвест подчеркнул объединяющую роль компании. «Нас разделяют расстояния, мы работаем на разных предприятиях, в разных городах, но мы одна семья - семья Метинвеста. Вертикальная интеграция нашей компании дает очень много преимуществ. Но я уверен, что самое главное преимущество - это почувствовать плечо друг друга, почувствовать ответственность каждого за общее дело, почувствовать себя членом одной большой команды Метинвеста», - отметил Николай Ищенко.

ÄÈÍÀÑÒÈÈ

«Çäåñü ìîé êîìáèíàò. Çäåñü ìîÿ ñåìüÿ!» 660 òðóäîâûõ ñåìåé è 14 òðóäîâûõ äèíàñòèé íàñ÷èòûâàåò Ñåâåðíûé êîìáèíàò ÃÃðóïïû ðóïïû Ìåòèíâåñò èíâåñò.. Íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ñìåíèëîñü çà åãî ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, íî íåèçìåííûì îñòàëàñü ïðåäàííîñòü êàæäîãî ñåâãîêîâöà ñâîåìó ðîäíîìó ïðåäïðèÿòèþ По случаю профессионального праздника горняков и металлургов во дворце культуры СевГОКа состоялось чествование славных трудовых семей и династий, на котором присутствовали почетные гости вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, народные депутаты Константин Павлов и Сергей Глазунов.

«Я уважаю людей труда и горжусь героическим трудом моих земляков, создавших славу Кривбассу. Историю предприятия пишет его коллектив. Для сохранения традиций и была создана книга «Трудовые семьи комбината». Каждая ее страница является примером для молодого поколения», - отметил Александр Вилкул.

Чествование началось с одной из самых многочисленных семей, в стаже которой около 870 лет - это семья Глазуновых. С 1961 года начинается их трудовая биография. От семейного дерева разрослось 5 могучих ветвей. На сцену были приглашены также главы семей Завертайло, Охинченко, Куц, Бондаренко, трудовой стаж которых более

600 лет. Им вручили памятные сувениры и цветы. «У нас сегодня двойной праздник. Мы чествуем горняков и металлургов нашего края, предприятия и одновременно трудовые семьи нашего коллектива. На протяжении 50-летней истории предприятия семьи крепли и приумножались. Сегодня в зале среди зрелых опытных специалистов и наше будущее молодежь, которая воспитана на патриотизме и преданности комбинату, компании, верности традициям», - обратился к присутствующим генеральный директор ПАО «СЕВГОК» Андрей Левицкий. Теплыми аплодисментами зал передал большое уважение легендарным личностям предприятия - первопроход-

цам, чей трудовой стаж на СевГОКе превышает 40 лет. На торжестве отметили также уникальные семейные пары, в которых каждый из супругов отработал на предприятии более 40 лет. Ценным подарком для каждой семьи и династии стала замечательная книга «Трудовые семьи комбината», созданная в результате кропотливого труда, филигранного исследования героических биографий многих поколений севгоковцев. Генеральный директор Андрей Левицкий поблагодарил за бесценный труд инициатора создания книги - заведующую музея трудовой славы комбината Софию Назирову, а также редакционную коллегию - Леонида Шитова, Светлану Романенко, Аллу Самусевич.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

ÄÅÒÑÊÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ïåðåä øêîëîé - âñå íà ìåäîñìîòð

ÍÎÂÈÍÈ

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÈ ÌÅÄÎÑÌÎÒÐÀ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÀ ÃÎÄ

Äî ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ âñå øêîëüíèêè îáëàñòè äîëæíû ïðîéòè îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå. Êîìó íóæíî ïîñåòèòü òîëüêî ïåäèàòðà, à êîìó - «êîíñèëèóì» âðà÷åé, ðàññêàæóò â ïîëèêëèíèêå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

òÑÒÜ ²ÍÒÅÐÏÀÉÏÓ

²ÇÈÒ ÊËÈ×ÊÀ Ìèíóëîãî òèæíÿ íîâèé åëåêòðîñòàëåïëàâèëüíèé êîìïëåêñ êîìïàí³¿ ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ â³äâ³äàâ çíàìåíèòèé óêðà¿íñüêèé áîêñåð Âîëîäèìèð Êëè÷êî. óñòü, çà éîãî ñëîâàìè, áóâ ïðèºìíî âðàæåíèé ºâðîïåéñüêîþ êóëüòóðîþ âèðîáíèöòâà. ×åìï³îí ñâ³òó ïðèâ³òàâ ìåòàëóðã³â ç ¿õí³ì ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì, ïðîâ³â àâòîãðàô- òà ôîòîñåñ³þ ³, â ñâîþ ÷åðãó, çäèâóâàâ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà ïðîñòîòîþ òà â³äêðèò³ñòþ.

К ВРАЧАМ С РОДИТЕЛЯМИ Проходить медосмотр школьники обязательно должны в присутствии родителей. Если это невозможно, то необходимо письменное согласие взрослых. Как говорит начальник отдела лечения и профилактической помощи детям и матерям Департамента охраны здоровья ОГА Наталья Шмалько, именно родителям дадут рекомендации по профилактике заболеваний. Кроме того, именно взрослые могут четко рассказать о каких-то особенностях, анамнезе имеющихся заболеваний или о том, что ребенок может скрыть или посчитать неважным. Для тех, кто до сентября пройти медосмотр не успеет, это можно сделать в сентябре-октябре - в школах будут работать бригады врачей. Присутствие родителей

ÂÎ ÂÐÅÌß ÂÈÇÈÒÀ Ê ÂÐÀ×Ó ÍÓÆÍÎ ÇÀÏÎËÍÈÒÜ ÎÏÐÎÑÍÈÊ или их письменное согласие в этом случае тоже обязательно.

ПО ВОЗРАСТАМ K В 6 лет детям необходимо пройти таких специалистов: врач-педиатр или семейный врач, детский хирург, ортопед-травматолог, стомато-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ:

ÍÀÒÀËÜß ØÌÀËÜÊÎ, íà÷àëüíèê îòäåëà

ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïîìîùè äåòÿì è ìàòåðÿì Äåïàðòàìåíòà îõðàíû çäîðîâüÿ ÎÃÀ: - Âî âðåìÿ îñìîòðà ïðîâîäèòñÿ ïðîáà Ðóôüå, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîé ðåáåíêà îïðåäåëÿþò â òó èëè èíóþ ãðóïïó ïî ôèçêóëüòóðå.

Æèòòÿ íå ñòî¿òü íà ì³ñö³, ³ òå, ùî â÷îðà áóëî â òðåíä³, ñüîãîäí³ âæå - â÷îðàøí³é äåíü. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ðèíêó ìîá³ëüíèõ åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â. ² ÿêùî, ñêàæ³ìî, äèçàéíåðè ÷àñ â³ä ÷àñó äîçâîëÿþòü ñîá³ ïîâåðíóòèñÿ â ìèíóëå, çðîáèâøè â 2013 ðîö³ ìîäíèì òå, ùî íîñèëè â 60-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ, òî ðîçðîáíèêè ñìàðòôîí³â ³ ïëàíøåò³â òàê â÷èíèòè íå ìîæóòü. ¯ì äîâîäèòüñÿ âäîñêîíàëþâàòè ïðèñòðî¿, çá³ëüøóþ÷è ê³ëüê³ñòü ôóíêö³é, ñïðîùóþ÷è ñïîæèâà÷åâ³ êîðèñòóâàííÿ. Îñòàííÿ òåíäåíö³ÿ ïðàãíåííÿ ñïîæèâà÷à äî âåëèêèõ åêðàí³â ñìàðòôîí³â, ïðèäàòíèõ äëÿ ðîáîòè: íàáîðó òåêñò³â, ïåðåãëÿäó â³äåî, ó÷àñò³ ó íàðàä³ ó â³äåîðåæèì³ ³ ò. ³í. Саме таку модель запропонувала споживачам компанія Samsung. Знайомтеся: Samsung Galaxy Mega 6.3 - новинка,

лог. Также нужно сдать анализ крови на гемоглобин. K С 8 до 10 лет достаточно пройти осмотр у педиатра или семейного врача. K В 11 лет школьники снова приходят к педиатру или семейному врачу, а также должны «увидеться» с детским хирургом, офтальмологом, стоматологом. Им также нужно сдать анализ крови на гемоглобин и уровень сахара в крови. K В 12-13 лет - нужно только к педиатру или семейному врачу. K В 14-15 лет необходимо прийти на прием к педиатру или семейному врачу, стоматологу, детскому гинекологу, эндокринологу, психологу (по показаниям), а также сделать флюорографию и сдать кровь на гемоглобин. K В 16-17 лет подросткам нужно «навестить» врача об-

щей практики, стоматолога, гинеколога и сделать снимок легких.

АНОНИМНАЯ АНКЕТА В ходе медосмотра родители также заполняют анонимную анкету, которая помогает выявить детей, употребляющих алкоголь или наркотики. По словам Натальи Шмалько, отдельные опросники предусмотрены для мам и пап 6-8-летних, и тех, чьим чадам от 9 до 16 лет. Вопросы анкеты, по словам специалиста, заставят родителей задуматься, правильно ли они ведут себя с ребенком. Благодаря этой работе, выявили и поставили на учет 480 детей, принимающих спиртное, и 252 ребенка, употребляющих наркотики. С детьми и их семьями работают психологи и наркологи.

ÔÓÊÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÌÎÄÅËÜ

Samsung Galaxy Mega 6.3: íîâ³ ìîæëèâîñò³ ïëàíøåòà

яка об'єднує в собі портативність смартфона і функціональність планшета! Фахівці компанії з'ясували, що семидюймовий планшет поміститься вже не в кожну сумочку, а п'ятидюймового смартфона недостатньо для повноцінної роботи з документами і мультимедіа, тому на ринок і виходить пристрій з оптимальним екраном,

який, при цьому, має потужний процесор і невелику вагу. Також розробники пропонують варіант смартфона на дві SIM-карти Samsung Galaxy Mega 5.8. Звичайно ж, обидва апарати мають переваги, які відрізняють Samsung від решти смартфонів: режим Multi Window, функції «Pop up play», «Air View», спеціальні функції камери

(«Звук і фото», «Безперервна зйомка», «Панорама»). Крім того, нині в моду знову входить читання, а людина з гаджетом-читалкою (рідером) здається навколишнім прогресивною і сучасною. Samsung Galaxy Mega 6.3 оптимально підходить для читання електронної книги. Не великий і не маленький, яскравий, швидкий, з потужним акумулятором - цей пристрій призначений для тих, хто цінує кожну мить свого життя. В одному апараті все: робота, відпочинок, нові знання і чудові плани на майбутнє такі ж, як смартфон (читай «планшет»). Все найкраще від смартфона і планшета у вашому Samsung Galaxy Mega 6.3.

ÎÁÅÐÅÆÍÎ ÍÀ ÂÎIJ

ÁÅÇÏÅ×ÍÅ ÊÓÏÀÍÍß Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ â îáëàñò³ òà ³íæåíåðíî-³íñïåêòîðñüêèé ñêëàä ÄÏÐ×-2 çàñòåð³ãàþòü: âë³òêó áóäüòå âêðàé îáåðåæí³ íà âîä³. Ñë³ä ïàì'ÿòàòè, ùî îñíîâíèìè óìîâàìè áåçïåêè, çîêðåìà, º ñóâîðå äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîâåä³íêè íà âîä³ ï³ä ÷àñ êóïàííÿ ³ êàòàííÿ íà ïëàâçàñîáàõ, ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà ä³òüìè. ³äïî÷èíîê íà âîä³ äîïóñêàºòüñÿ ò³ëüêè ó ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ òà îáëàäíàíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ. Áåçïå÷í³øå â³äïî÷èâàòè íà âîä³ ó ñâ³òëó ïîðó äîáè. ○

ÑÂßÒÎ Â ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÖ²

100-в×ÍÈÉ Þ²ËÅÉ Íåùîäàâíî ìåøêàíö³ ñìò Ïåòðîïàâë³âêè Âåêë³ Õàðèòîí³âí³ Ðó÷³é âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â. ²ç ö³º¿ íàãîäè òà ó ðàìêàõ âèêîíàííÿ çàâäàíü «Ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíèõ, ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é ³ ðåã³îíàëüíèõ ôîðì àäðåñíî¿ ï³äòðèìêè âåòåðàí³â â³éíè, ³íâàë³ä³â òà îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäñüêîñò³ ó Ïåòðîïàâë³âñüêîìó ðàéîí³ íà 2010-2014 ðîêè» þâ³ëÿðö³ âðó÷èëè ñåðòèô³êàò íà 1000 ãðèâåíü òà â³òàëüíèé ëèñò â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. ○

ÄÀËÜͪ ÑÏÎËÓ×ÅÍÍß

ÏÎÄÎÐÎÆÓÞ×È ÏÎÒßÃÀÌÈ Â³ä ïî÷àòêó ðîêó ïàñàæèðè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ îôîðìèëè áëèçüêî 4,5 ìëí. êâèòê³â ó äàëåêîìó ñïîëó÷åíí³, 313,1 òèñ. ç íèõ- ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò. Çà öåé ïåð³îä ÷åðåç êàñè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ êâèòêà ãðîìàäÿíè çàìîâèëè áëèçüêî 723,8 òèñ. ñêëÿíîê ÷àþ (ó ÷åðâí³ - ìàéæå 148 òèñÿ÷). Êð³ì òîãî, ç ïî÷àòêó 2013-ãî ìàã³ñòðàëëþ çä³éñíèâ ïîäîðîæ 181 ïàñàæèð ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448)

ÍÅ ÏÎÏÀÄÈÑÜ ÍÀ ÊÐÞ×ÎÊ

Ñåçîííàÿ ðàáîòà äîëæíà áûòü ëåãàëüíîé ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Îôîðìëÿÿñü íà ñåçîííóþ ðàáîòó, íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî íåëåãàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ìîæåò îáåðíóòüñÿ íàñòîÿùèì ðàáñòâîì

ѲÌÔÅÐÎÏÎËÜ

ѲÌÅÉÍÀ ÀÊÖ²ß Ó Äèòÿ÷îìó ïàðêó ѳìôåðîïîëÿ äî Äíÿ ñ³ì'¿ ïðàö³âíèêè ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè çà ï³äòðèìêè ̳í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ÀÐ Êðèì âëàøòóâàëè á³áë³îòå÷íó àêö³þ «×èòàºìî âñ³ºþ ðîäèíîþ!». Ìåòîþ çàõîäó º â³äðîäæåííÿ òðàäèö³¿ ñ³ìåéíîãî ÷èòàííÿ. Ó ïðîãðàì³ àêö³¿ áóëè ë³òåðàòóðí³ êîíêóðñè: «Òå, ùî íàéäîðîæ÷å ç äèòèíñòâà» òà «Ñ³ì'ÿ - íà÷àëî âñ³õ íà÷àë». Òàêîæ äî óâàãè áàòüê³â òà ä³òåé áóëà ïðåäñòàâëåíà âèñòàâêà «Ñâ³ò ñ³ìåéíèõ çàõîïëåíü».

ÍÎÂÈÍÈ ÄÎÍÅÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ

ÌÅÒÀËÅÂÀ ÊÍÈÃÀ Ó ñåë³ Øàë³âêà Äîáðîâîëüñüêîãî ðàéîíó â³äáóâñÿ 3-é êîâàëüñüêèé ôåñòèâàëü «Êîâàëüñüê³ æíèâà ó Äîáðîìó Ïîë³», íà ÿêîìó ìàéñòðè ì³ñöåâî¿ êóçí³ «Àêîðä» âèð³øèëè ïîäàðóâàòè øêîëÿðàì âåëè÷åçíó ìåòàëåâó êíèãó, ùî áóäå ñòîÿòè á³ëÿ âõîäó ó øê³ëüíèé äâ³ð. Íà ôåñòèâàëü ç'¿õàëèñü ìàéñòðè ã³ëü䳿 êîâàë³â Äîíáàñó, áàéêåðè òà âåëîñèïåäèñòè, ì³ñöåâ³ óì³ëüö³ âèøèâêè. ○

вÂÍÅ

ÑÅÐÅÄÍÜβ×ÍÀ ÁÈÒÂÀ  ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíîìó çàïîâ³äíèêó «Ïîëå Áåðåñòåöüêî¿ áèòâè», ùî á³ëÿ ñåëà Ïëÿøåâà Ðàäèâèë³âñüêîãî ðàéîíó гâíåíñüêî¿ îáëàñò³, âøàíóâàëè ó÷àñíèê³â áèòâè ï³ä Áåðåñòå÷êîì. Óïðîäîâæ äâîõ äí³â â³äáóâàëèñÿ ë³òóð㳿 çà çàãèáëèìè 352 ðîêè òîìó êîçàêàìè é ñåëÿíàìè. Òàêîæ ïðîâåëè ñëóæáó, íà ÿê³é áóëî ê³ëüêà òèñÿ÷ ëþäåé, ó òîìó ÷èñë³ ³ ïðåäñòàâíèêè ïîëüñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. ○

С наступлением летних каникул и отпусков многие ищут возможность подработать. Предложений хватает - вакансии предлагают в строительстве, сфере обслуживания, сельском хозяйстве. Летом предложение временных работ в Украине увеличивается в тричетыре раза, утверждают эксперты. При желании за три жарких месяца можно заработать от 5 до 15 тыс. грн., даже не выезжая за пределы страны. Но можно все это время потрудиться и за спасибо. Наши работодатели не упускают возможности нагреть руки на неопытных соискателях. Нынешним летом правила игры в сегменте временной занятости диктует работодатель. Причем зачастую эти правила граничат с бесправием для наемного персонала. «Предприниматели взяли курс на тотальную экономию, - констатирует директор одной из кадровых компаний Днепропетровска. - В крупных компаниях на временные вакансии берут преимущественно студентов, которых нетрудно оформить на бесплатную стажировку. Малый бизнес экономит по-своему: работников не оформляют вообще».

ËܲÂ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÔËÀÌÅÍÊΠ³äáóâñÿ IV ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìèñòåöòâà ôëàìåíêî «Fandango de Ucrania», â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü êîëåêòèâè ç Êèºâà, Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Ëüâîâà, Áåðäÿíñüêà, Õàðêîâà, Äîíåöüêà, Êðèìó, ̳íñüêà (Á³ëîðóñü) òà äâîº ã³òàðèñò³â ç Ðîñ³¿. Âîíè ïðîäåìîíñòðóâàëè 18 ð³çíèõ ñòèë³â ôëàìåíêî. Ó ðàìêàõ «Fandango de Ucrania» ïðîéøëè ìàéñòåð-êëàñè ³ äâà êîíöåðòè ó òåàòð³ ³ì. Ëåñÿ Êóðáàñà òà á³ëÿ Ìóçåþ ³äåé.

ÍÀ ÌÎËÎÄÅÆÜ ÑÏÈÑÛÂÀÞÒ ÍÅÄÎÑÒÀ×Ó È ËÈØÀÞÒ ×ÀÅÂÛÕ

По наблюдениям кадровиков, сегодня из-за большого количества соискателей объем нелегальных рабочих мест увеличился в разы. Бизнес прекрасно понимает: он найдет желающих, которым можно пообещать все что угодно. Особенно привлекательны в этом плане школьники и студенты, признаются сами предприниматели. «На молодежь можно списать недостачу в торговле, лишить чаевых в сфере обслуживания, а офисных работников оштрафовать на ползарплаты за какой-то несущественный просчет. Официально оформленный сотрудник устроит скандал, а нелегал молча проглотит наказание и завтра снова выйдет на работу», - на правах анонимности делится уловками владелица магазина, расположенного в центре Днепропетровска. Впрочем, нередко работодатели «кидают» даже взрослых людей. Плиточник Олег Семенков вспоминает, как месяц назад остался в столице без жилья и без денег. Прибывший из Кривого Рога этот строитель обычно ездил на заработки по всей стране по договорам подряда. «В тот раз мне позвонил знакомый и предложил сделать ремонт у одного олигарха без официального найма, - рассказывает Олег. - Не знаю, что меня заставило изменить своему правилу: не браться за нелегальные работы. Наверное, сумма денег, которую пообещал подрядчик. Подумалось, что такой большой человек не станет промышлять подобным, однако после трех недель каторжного труда нас с двумя напарниками просто выставили на улицу». За это время плиточник заработал всего две тысячи

гривен аванса, которые почти полностью ушли на еду. «На оставшиеся деньги пришлось посуточно снять квартиру», - жалуется Олег. Его напарники пытались добиться справедливости и даже ходили к юристу, но получили категоричный ответ: виноваты сами. Факт работы на конкретного человека без документов доказать невозможно, а слово строителя-нелегала в суде не имеет никакого веса даже против слов подрядчика, не говоря уже об олигархе. «Мы каждый год сталкиваемся со случаями такого рабского труда, комментирует партнер юридической компании TIC Юлия Шапочка. - Иногда даже с использованием малолетних детей на работе с тяжелыми условиями». Во избежание подобных ситуаций нашим гражданам в первую очередь надо искать работу с легальным трудоустройством, советует Шапочка. «Если работодатель все же отказывается подписывать контракт, необходимо зафиксировать фактическое исполнение работы при помощи свидетелей или расписки о получении денег. Только эти доказательства помогут человеку в суде при неисполнении работодателем своих обязательств», - акцентирует юрист. Совет, конечно же, ценный, однако сами работники говорят, что его легче дать, чем выполнить. Во-первых, заставить работодателя писать расписки не так просто, а во-вторых, никакие свидетели не помогут, когда работаешь в чужом городе, где у твоего работодателя все схвачено до мелочей. Студентка Ольга Василенко прошлым летом решила совместить отдых на море и подработку. Девуш-

ÂÌÅÑÒÎ 3 ÒÛÑ. ÃÐÍ. ÕÎÇßÈÍ ÊÀÔÅ ÇÀÏËÀÒÈË 1 ÒÛÑ. ка наобум приехала в Алушту, нашла дешевое жилье и буквально за день отыскала место официантки в прибрежном кафе. Месяц проработала посменно, а затем без предупреждения получила расчет. Вместо обещанных 3 тыс. грн. хозяин заведения заплатил ей тысячу. «Часть денег с меня вычли за опоздания, а часть - за разбитую посуду, хотя я за все время не уронила ни одного стакана, - говорит Ольга. - Кроме того, хозяин обвинил меня в том, что я скрывала от руководства чаевые и потому не заслуживаю полного оклада». Свидетелей того, что девушка на работе была исполнительной и аккуратной, у нее набралось много, но это не помогло. Владелец кафе пригрозил в случае скандала упрятать ее за решетку. Теперь девушка говорит, что нанимается даже на временную работу, только официально оформив документы. Даже если обещанная зарплата оказывается меньше, есть гарантия ее выплаты. В свою очередь налоговики постоянно убеждают предпринимателей в необходимости легального оформления сотрудников. Те из них, кто продолжает выплачивать «серые» зарплаты, при этом не отчисляя средства, например, в Пенсионный фонд, зачастую при налоговых проверках несут значительные убытки. А работники, которые по разным причинам согласились на нелегальное трудоустройство, нередко жалеют о таком опрометчивом шаге.

ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÍÀ ÏÎËÈÃÎÍÅ

Ó÷åíèÿ ïðîøëè óñïåøíî ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Âîåííîñëóæàùèå ðîòíîé òàêòè÷åñêîé ãðóïïû 17-é îòäåëüíîé ãâàðäåéñêîé Êðèâîðîæñêîé òàíêîâîé áðèãàäû óñïåøíî âûïîëíèëè ïîñòàâëåííûå ó÷åáíî-áîåâûå çàäà÷è В этом смогли убедиться представители Генштаба ВC Украины, которые проверяли боеспособность личного состава 17-й отдельной гвардейской тан-

ковой бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск, сообщает региональный медиа-центр Минобороны Украины. Военнослужащие, под общим руководством командира танкового батальона гвардии подполковника Александра Великодного, на боевой технике совершили марш на Криворожский общевойсковой полигон. Воины-гвардейцы выполнили практические стрельбы артиллерий-

ским выстрелом из вооружения танков, автоматов Калашникова, ручных пулеметов и снайперских винтовок. А также отработали вопросы по размещению подразделений на местности и стандартов РХБ

защиты, огневой и медицинской подготовки. Командир 17-й отдельной гвардейской танковой бригады гвардии полковник Александр Тарнавский высоко оценил действия своих подчиненных.


ТВПРОГРАМА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20 Новости 06.15 Д/ф «Битва на Стерлигском мос* ту» 07.15 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «В.Тихонов. Мгновения длинною в жизнь», 1*2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20 Без цензуры 10.00 Пусть Вам будет цветно! 11.15 Фольк*music 12.15, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.25 Т/с «Время собирать камни» 14.40 Право на защиту 15.00 Темный силуэт 15.10 Окно в Америку 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.35 Жизнь на равных 15.50 Т/с «Преступление со многими неизвестными» 18.05 Дневник Дефлимпиады 18.40 Экономическая перспектива 19.00 Агро*News 19.15 Последнее предупреждение 19.45 Фестиваль песни и юмора в Коб* лево 20.00 Взрослые игры 21.35 Полуфинал Национального от* бора на ДПКЕ* 2013 г. 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Колдунья», 11 с. 00.15 От первого лица 01.40 О главном

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35, 21.40 «Маски*шоу» 08.00 «Днепр*футбол» 09.00, 21.00 «ДжеДАИ» 10.00 Х/ф «Затерянный мир» 12.00 Т/с «По ту сторону волков2. Ключи от бездны» 17.00 Т/с «Кодекс чести4» 19.00 Т/с «Ментовские войны5» 22.05 Х/ф «Параграф 78» 00.40 Т/с «Секретные материалы2» 01.40 Х/ф «Экзистенция виртуаль ный шок» 03.10 Х/ф «Звезда шерифа»

11 КАНАЛ 06.20 Teen Time 06.25, 07.40 Аферисты 06.50 «Проте» 07.15 Тележурнал «Пассаж» 09.10 «Родительский клуб» 09.25 Х/ф «50 первых поцелуев» 11.20 Х/ф «Певец на свадьбе» 13.40, 14.40 Kids’ Time 13.45 М/с «Губка Боб» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 17.50 Т/с «Папины дочки» 19.00, 21.30, 01.30 Новости 19.30 Т/с «Воронины» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 Ревизор*2 23.25 Т/с «Закрытая школа»

1+1 07.05, 19.30 «ТСН» 07.40 «Экономическая правда» 08.00 «Личный счет» 08.05 Х/ф «Я буду жить» 10.25 Т/с «Cила. Возвращение до мой» 12.20 «Снимите это немедленно» 13.20 «Не ври мне * 4» 14.20 «Русские семейные драмы» 15.25 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cила. Возвращение до мой» 20.15 Т/с «Склифосовский» 22.20 «Деньги» 23.25 Х/ф «Борджиа 2» 00.30 Х/ф «Буря столетия»

СТБ 06.30, 15.55 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.45, 10.45, 22.25 Звездная жизнь 11.45 Х/ф «Ой, мамочки!» 13.55 «Народная медицина. История Всероссийского обмана» 18.00, 22.00 «Вікна*Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории*5» 23.30 «Битва экстрасенсов» 01.30 Т/с «Доктор Хаус»

Зах. 12.37 Сх. 22.37 Остання чв. 19:43

Іменинники дня: АФІНОГЕН, ПАВЛО, ВАЛЕНТИНА, ЮЛІЯ

34 КАНАЛ

НTН

TBI

TVCI

СПОРТ

06.00, 12.00, 15.30 М/ф 07.15 «Смотреть всем!» 08.15 «Тайны мира с Анной Чапман» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Медикус» 13.00, 13.50, 14.40 «Секретные терри* тории» 16.10 «Позаочі» 16.55 «Люди» 17.15 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Живая тема» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «100 процентов» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

06.35 Х/ф «Будни уголовного ро зыска» 08.05 «Агенты влияния» 09.00 «Правда жизни» 09.25 Х/ф «Чудеса в Решетове» 11.15 Т/с «Крутые повороты» 15.15 Т/с «Знахарь» 19.00, 01.30 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 21.30 Т/с «Тело как улика 2» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 7» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Декстер»

06.30 Голос верующего 07.00, 19.30 Сегодня о главном 08.00 Гран*при 08.30, 18.00, 03.00 Музыкальный ав* томат 09.30, 19.00, 22.00, 02.30 Частные новости 10.00 Откровенно с Виталием Портни* ковым 11.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Демонтаж мегаконструкций 18.30, 20.30, 22.30 «Сегодня» 21.00, 01.30 Знак восклицания 23.00 Х/ф «Владыка Андрей» 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 Дом с историей. «Политехничес* кий музей» 09.30, 01.55 Х/ф «Александр Пархо менко» 11.15 М/ф «Кукушка и скворец» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Приют комедиантов 13.20 «Тайны нашего кино. «Семь ста* риков и одна девушка» 13.50 Д/ф «Повелитель волков» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» 16.50 М/ф «Веселый огород» 18.15 «Хроники московского быта. Красная цена» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Белгородский стрелок» 20.55 История Государства Российско* го 21.05 Временно доступен 22.20 Без обмана. «Хитрая упаковка» 23.00 Д/ф «Евгений Весник. Все не как у людей» 23.40 «Pro жизнь» 00.40 Таланты и поклонники

09.00, 14.00, 18.00 Новости 09.15, 17.55 «Связь времен» 09.20, 14.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «Шахматное обозрение» 10.15 Футбол. 2*я Бундеслига. «Кай* зерслаутерн» * «Ингольштадт» 12.05, 18.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Tigers» * «Sea Eagles» 14.30 Пляжный волейбол. Grand Slam в США. Женщины. Мужчины. Финалы 16.40 «Танцевальные истории * 2013». 1, 0 ч. + 20.00 «Эхо» 21.40 «Железный фактор» 22.15 Теннис. Турнир ATP в Кицбюэле. Матч дня 00.15 Регбилиг. Challenge Cup. Полу* финал. «London Broncos» * «Wigan»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп*10 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.10 Чрезвычайные новости 10.20 Х/ф «Бэтмен и Робин» 13.00 Анекдоты по*украински 13.20, 22.05 Т/с «Прокурорская про верка» 14.45, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 16.40 Х/ф «Сквозные ранения» 18.45 Факты. Вечер 23.15 Х/ф «Убить Билла. Фильм пер вый» 01.35 Х/ф «Сильверадо»

ИНТЕР 05.30 Т/с «Я приду сама» 07.00 «Утро с ИНТЕРом» 09.00 Т/с «Попытка Веры» 13.15 «Судебные дела» 14.50 «Семейный суд» 15.50 «Жди меня» 18.00 Т/с «Вкус граната» 20.00, 03.30 «Подробности» 20.30 Т/с «И всетаки я люблю...» 23.35 Т/с «Обратная сторона луны» 01.45 Х/ф «Гавриил» 04.00 Х/ф «Любви целительная сила»

Сх. 04.21 Зах. 19.46 Трив. дня 15.25

Понеділок, 29 липня ТВ

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.20 И снова здравствуйте! 09.50 Чистосердечное признание 10.25 Александр Журбин. Мелодии на память 11.05 «Таинственная Россия: Удмурт* ская республика. С кем говорят шаманы?» 12.35 «До суда» 13.35, 03.25 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «По гребенные заживо» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Москва. Три вокзала3». «Гость с юга». «Неравная лю бовь» 20.25 Т/с «Патруль». «Сергеич». «Убить сестру» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «СОБР» 00.35 Т/с «Братаны2» 02.30 «Говорим и показываем» 04.25 Криминальная Россия

TET

ENTER

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.45 Т/с «Половинки» 14.10 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 15.00 Богиня шопинга 17.00 У ТЕТа пара 18.00 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ*Интернет 21.30 Большая разница 23.15 Дурнев+1 23.40 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Ходячие мертвецы3» 00.55 Х/ф «Исходный код»

05.45 Мультфильм СССР 07.35 Х/ф «Пена» 09.05 Д/ф «Тайны советского кино» 09.40 Т/с «Сталин. LIVE» 11.30, 20.10 Т/с «Охота на гения» 13.20 Х/ф «Анатомия любви» 14.55 Х/ф «Потоп» 22.00 Х/ф «Экипаж машины бое вой» 23.15 Х/ф «Крепость» 00.55 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина»

07.00 07.30 07.55 08.25

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.35 Поверь в себя 07.00, 10.45, 17.00 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Мир животных 09.30 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 11.35 Смешные 11.45 Х/ф «Портрет жены художни ка» 13.15 «Поговори обо мне. «Этому ре* бенку нужна семья» 13.30 Время советов 14.30, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо* на 15.25 Х/ф «Живые и мертвые», 1 с. 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 18.55 Лечение алкоголизма и ожире* ния 19.45 Меморандум 20.00 Днепропетровщина презентует 21.00 Реалити*шоу «Oscar Models TV show» 23.05 Х/ф «Закон», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.35, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.25 «Автопилот*новости» 07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.20 «Утро со звездой» 08.40 «Трансмиссия*новости» 09.15, 13.10, 14.10 «5 элемент» 10.10 «Большая политика» 11.15, 16.10 «Окно в Европу» 12.10 «Новостеметр» 15.15 «Мамина школа» 16.45 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время*Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Акцент»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.45 М/с «Маленькие Энштейны» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американский дракон. Джейк Лонг» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.15 «Университет сегодня» 19.30 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15, 01.35 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где*то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Проспект Бразилии» 15.10 «Я подаю на развод» 16.05 Т/с «Женский доктор» 17.00 Вечерние Новости 17.35 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 22.45 К 125*летию изобретателя теле* видения. «Зворыкин*Муромец»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Хранитель» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 14.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00 Т/с «Андрейка» 15.40 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток*шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 22.30 Х/ф «Царь скорпионов3: Кни га мертвых» 00.40 Х/ф «Дрожь земли2: Повтор ный удар»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.40, 06.20 Teen Time 05.45 Адское свидание 06.25, 07.40 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.30 Погода 09.25 Х/ф «50 первых поцелуев» 11.20 Х/ф «Певец на свадьбе» 13.40, 14.40 Kids Time 13.45 М/с «Губка Боб» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 17.50 Т/с «Папины дочки» 19.20 Т/с «Воронины» 21.00 Ревизор*2 23.25 Т/с «Закрытая школа» 01.35 Т/с «Купидон» 02.25, 03.15 Т/с «Дружная семейка» 03.10 «Служба розыска детей»

ТОНИС 06.00, 14.45 Д/с «Дикая Австралия» 06.30, 18.30 Мастер путешествий 07.00 «Утренний эспрессо» 08.30, 23.50 «Светские хроники» 09.00 Частная жизнь 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Берлускони. Досье 12.45 «Такова спортивная жизнь. Яна Шемякина» 13.20 «Будь в курсе!» 14.00 Д/с «Удивительные рассказы о животных» 16.00, 23.15 Д/с «Сто вопросов о жи* вотных» 16.35 «Цивилизация іncognta» 16.45, 21.05 «Погода» 17.50 Секретные материалы 18.55, 21.00 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Еле* на Ханга, 1 ч. 20.00 Великие сражения 21.10 Николь Кидман. Девочка из стра* ны Оз 22.15 Культурный шок 00.15 Амурные мелодии 00.30 Календарь Live

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.00 «Три сестры» 10.00 Х/ф «На этот раз» 11.55, 18.00 «Званый ужин» 12.55 Т/с «Маргоша» 14.00 «Рандеву» 15.15 «КВН» 19.00 «Орел и Решка» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Х/ф «Невеста с того света» 00.00 Х/ф «Сахар и перец»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.35, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабушка*анти* кризис» 06.50, 11.00, 16.25 «Загородный дом» 08.15, 18.55 «Киноистории нашего времени» г. Щербакова 08.45, 11.10, 13.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15 «Магия природы» 10.20, 12.10, 17.20, 17.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.45 М/ф «Осторожно, щука!» 17.30 «Криминал» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 М/ф «Обезьянки в опере, «Обезьянки и грабители» 19.50 «Архивы истории» 20.20 Х/ф «Первобытные инстинк ты Р.Бренсона» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 «Жизнь и призвание Ф.Херли» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10 Х/ф «Разорванный круг» 10.35, 16.45 Семейный суд 11.20 Страна смеется 11.35, 22.45 Легенды бандитской Одессы 12.00, 19.35 Код доступа 12.25, 15.40, 00.20 Д/с «Живое богат* ство Украины» 12.45, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Позаочі 14.10, 23.05 Д/с «Голливудские пары» 15.00, 00.40 Судебные дела 16.00 Формула любви. Яна Поплавская 17.30 Давай поженимся! 19.05 Проверено на себе 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 21.15 Т/с «Люди и тени2» 22.00 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 23.55 Феерия путешествий

2+2 06.00 М/ф 07.35, 21.40 «Маски*шоу» 08.00 Сумасшедшее видео по*украин* ски 09.00, 21.00 «ДжеДАИ» 10.00 Х/ф «Затерянный мир» 12.00 Т/с «По ту сторону волков2. Ключи от бездны» 17.00 Т/с «Кодекс чести4» 19.00 Т/с «Ментовские войны5» 22.05 Х/ф «Параграф 78» 00.40 Т/с «Секретные материалы2» 01.40 Х/ф «Экзистенция виртуаль ный шок» 03.10 Х/ф «Звезда шерифа»

MEGA 06.00, 05.10 Разрушители мифов 08.20 Идеальная катастрофа 09.10, 13.20 Жизнь после людей 10.00, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Проект «Земля» 12.30 За миг до катастрофы 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «С Земли до Луны» 22.00 Д/ф «Поворот рек. Остановить апокалипсис» 00.30 Покер 01.20 Сокровище.UA 02.10 Т/с «Виртуозы» 03.50 Смартшоу 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Земский доктор. Продол жение» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток*шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести*Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Х/ф «Белая гвардия» 21.45 Т/с «Склифосовский» 22.40 «Новая волна*2013» 00.30 Т/с «Раскол» 01.30 «Вести+» 01.50 Х/ф «Таможня»

НАШЕ КИНО 06.35, 12.35 Х/ф «Живет такой па рень» 08.30, 14.30 Х/ф «Застава Ильича (Мне двадцать лет)», 2 с. 11.45, 17.45 Х/ф «Медведь» 18.35, 00.35 Х/ф «Тихий Дон», 13 с.

REN TV 06.30 Д/ф «Тайны звездного спецназа» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости 24» 08.00 Д/ф «Секрет самурая» 09.00 Д/ф «Назло Бен Ладану» 10.00 Д/ф «Черная глубина» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы* зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Военная тайна» 21.00 «Живая тема» 22.50 Т/с «Солдаты3» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.45 Т/с «Фирменная история»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Озорные анимашки» «По безумной реке. Трампам пам, трампампам» 06.25 «Фриказоид!», 3 с. 06.50, 07.20, 13.00 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом*2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Константин» 13.30, 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Ре альные пацаны» 14.00, 19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 20.00 Х/ф «Призраки бывших подру жек» 23.30 Х/ф «Адское наследие»

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 06.50 08.00 09.00 10.40 11.00 12.00 13.00 14.05 15.10 16.30 17.00 17.50 18.40 20.00 21.00 22.00 23.00 23.40 00.30 01.30

Х/ф «Пари» «Под знаком зодиака. Лев» «Пестрый котел» Т/ф «Заседание парткома» Х/ф «До встречи, друг...» Х/ф «Актер Николай Черка сов» «Колба времени» «МузОбоз» «Театральные встречи» «Вас приглашает Вячеслав Мале* жик» Д/ф «Комсомольская площадь» «Новое поколение выбирает. Великолепная семерка» «Здоровье» Х/ф «Предел возможного», 1 с. «ВРЕМЯ» «Рожденные в СССР» Творческий вечер Игоря Круто* го Д/ф «Товарищ Фидель» «Вокзал мечты» Х/ф «Профессия следова тель», 4 с. Д/ф «Будем знакомы»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Макс Мински и я» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Добро пожаловать в Эдельвейс»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Мотоспорт 09.45, 11.00, 19.00, 01.45 Плавание 13.45 Прыжки на лыжах 15.00, 16.30, 21.00, 00.45 Футбол 18.30 Чемпионат мира по водным ви* дам спорта 23.00 Вот это да!!! 23.15, 23.45 Про рестлинг

XSPORT 06.00 06.20 06.40 07.00

Хоккейная академия Территория КХЛ. Клубы Жизнь. За кулисами Всемирные игры* 2013 г. Колум* бия. День 2. Обзор 08.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Чет* вертьфинал. Швейцария * Чехия 10.00, 16.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Женщины. Китай 11.00, 19.00 Спортивные танцы 12.00, 15.00, 20.00, 23.00 Всемирные игры* 2013 г. Колумбия. День 3 13.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Чет* вертьфинал. Финляндия * Слова* кия 17.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лондон. Первый день 21.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Мужчины. Китай 22.00 Легкая атлетика

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.55 Фут* бол NEWS 06.15 Буковина * Гелиос 08.00, 01.15 Рубин * Челси. Лига Евро* пы УЕФА 10.25, 18.20 Шахтер * Черноморец. Чемпионат Украины 12.30 Є. Левченко. «Один на один с Га* мулой» 13.00 Futbol Mundial 13.35, 20.25 Бавария * Валенсия. Лига Чемпионов УЕФА 15.55 Ворскла * Металлург Д. Чемпио* нат Украины 18.00 Голы сезона 22.50 Таврия * Говерла

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Старая кре пость». 1972 г. 1973 г., 1 с. «Комиссар Сергушин» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Самый ма ленький гном», х/ф «Не уле тай, землянин!» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы»,34 с. Сказки зарубежных писателей. «Великанэгоист», сборник мультфильмов 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Фантазе ры». 1965 г. Сборник мульт фильмов «Апельсин» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20, 19.30 Пингвины Ози Бу 07.20, 16.20 Тилли и друзья 07.50, 16.50 Кайю 08.20, 11.20, 14.50 Маша и Медведь 08.30 Baby TV 09.20, 19.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки*чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анджелина*балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.20 Усолапокот 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 17.40 Рори*гонщик 20.00 Ноксу и друзья

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


10 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 30 липня ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Но* вости 06.20 1025*летие Крещения Руси. Спецвыпуск 07.15 Эра строительства 07.20 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «Три жизни В.Сухорукова», 1 ч. 08.20 Д/ф «Три жизни В.Сухорукова», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.40 Шеф*повар страны 10.40 Пусть Вам будет цветно! 11.50 Граница государства 12.05, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.10 Т/с «Время собирать камни» 14.35 Д/ф «Коран: у истоков книги» 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.35 Дневник ДПКЕ* 2013 г. 15.45 Т/с «Преступление со многими неизвестными» 18.05 Дневник Дефлимпиады 18.40 Экономическая перспектива 19.10 Кривое зеркало 21.40 Юбилейная программа В.Било* ножко 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Колдунья», 12 с. 00.15 От первого лица 01.40 О главном

ИНТЕР 05.30, 18.00, 04.25 Т/с «Вкус грана та» 07.00 «Утро с ИНТЕРом» 09.00, 23.40 Т/с «Обратная сторона луны» 11.10 Д/с «Следствие вели... с Леони* дом Каневским» 13.05 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.40 «Давай поженимся в Украине» 16.40 Т/с «Наложница» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «И всетаки я люблю...» 01.50 Х/ф «Ни жив ни мертв2» 03.20 Д/с «Человечество: наша исто* рия»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35 «Маски*шоу» 08.00, 11.55 «Сумасшедшее видео по* украински» 09.00 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон по*нашему» 10.45 «ГАИ. Дорожные войны» 11.20 «Нереальные истории» 13.35 «Облом UA» 15.10 Х/ф «Без права на ошибку» 17.00 Т/с «Кодекс Чести4» 19.00 Т/с «Ментовские войны5» 20.45 Лига Чемпионов УЕФА. ПАОК (Греция) * Металлист (Украина). Прямая трансляция. 23.00 Про Лигу Чемпионов 00.00 Х/ф «Параграф 78» 02.20 Х/ф «Такая позняя, такая теп лая осень» 03.40 Х/ф «Шереметьево2»

11 КАНАЛ 06.20 Teen Time 06.25, 07.40 Аферисты 07.10, 08.50, 19.00, 21.30, 01.15 Но* вости 09.20 Х/ф «Дюплекс» 11.10, 17.55, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.40 Kids’ Time 13.45 М/с «Губка Боб» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.30 «Приемная депутата» 19.40 Т/с «Воронины» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.45 Т/с «Купидон»

1+1 07.40 «Экономическая правда» 08.00 «Личный счет» 08.05 «Полное перевоплощение. Дом за неделю * 3» 09.05 Х/ф «Немного не в себе» 10.10 «Шесть кадров» 10.25 Т/с «Cила. Возвращение до мой» 12.25 «Снимите это немедленно» 13.25 «Не ври мне * 4» 14.30 «Русские семейные драмы» 15.35 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.20 Х/ф «Cила. Возвращение до мой» 19.30 «ТСН» 20.15 Т/с «Склифосовский» 22.20 «Меняю жену * 6» 00.00 Х/ф «Борджиа 2» 01.05 Х/ф «Та, единственная»

Сх. 04.23 Зах. 19.45 Трив. дня 15.22

СТБ

НTН

TBI

06.45 Х/ф «Родня» 08.30, 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 11.50 «Речовий доказ» 12.30 «Легенды уголовного розыска» 13.00, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 14.50, 17.00 Т/с «Морпехи» 21.30 Т/с «Тело как улика 2» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 7» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Декстер»

06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.00 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 22.30, 01.00 «Се* годня» 08.30, 18.00, 00.00, 03.00 Музыкаль* ный автомат 09.30, 19.00, 22.00, 02.30 Частные новости 10.00 Знак восклицания 11.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Демонтаж мегаконструкций 16.45 Здоровая жизнь 21.00, 01.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 04.30 Х/ф «Пан Твардовский»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15, 19.30 «Смотреть всем!» 08.15 «Живая тема» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Пища богов» 11.05, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Нам и не снилось». «Коварство и любовь», 1, 3 с. 15.00 «Какие люди!» 16.10 «Позаочі» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Эликсир молодости» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Территория заблуждений» 01.40 «Секретные территории»

ICTV 06.35, 07.40 Деловые факты 06.50 Т/с «Такси» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.10 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по*украински 10.20, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.10, 22.05 Т/с «Прокурорская про верка» 14.30, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.15 Х/ф «Убить Билла». Фильм второй 01.50 Криминальный облом

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.45 Т/с «Половинки» 14.10 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 15.00 Богиня шопинга 17.00 У ТЕТа пара 18.00 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ*Интернет 21.30 Бойцовский клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Ходячие мертвецы3» 00.55 Х/ф «Экзамен»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Живые и мертвые», 1 с. 11.35 М/ф 11.50 Х/ф «Закон», 1 с. 13.00 Урок для родителей 14.30, 21.30 В гостях у Гордона 15.30 Х/ф «Живые и мертвые», 2 с. 17.30 Артзона 18.55 Лечение алкоголизма и ожире* ния 19.00 Хата скраю 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 О рыбалке всерьез 23.05 Х/ф «Закон», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот*новости» 07.30, 18.15, 22.45 «Хроника дня» 08.20 «Новости Киевщины» 08.40 «Трансмиссия*новости» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.15 «Драйв*новости» 17.25 «Особенный взгляд» 21.40 «Время*Тайм» 22.15 «Агроконтроль» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Территория закона»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Возвращение Синдбада» 12.35 «До суда» 13.35, 03.25 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «Смерть напрокат» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Москва. Три вокзала3». «Перелетная птица». «Случай ный свидетель» 20.25 Т/с «Патруль». «Знаки». «Француз» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «СОБР» 00.35 Т/с «Братаны2» 02.30 «Говорим и показываем» 04.25 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Мультфильм СССР 08.30 Х/ф «Нейлон 100%» 10.00 Д/ф «Тайны советского кино» 10.35 Т/с «Сталин. LIVE» 12.25, 20.00 Т/с «Охота на гения» 14.15 Х/ф «Фараон» 18.15 Х/ф «Анатомия любви» 21.50 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 23.25 Х/ф «Посейдон спешит на по мощь» 00.40 Х/ф «Экипаж машины бое вой»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.25, 09.40, 12.10, 16.25, 18.25, 20.25, 21.55 «Днепровская не* деля» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.30, 19.15 «Университет сегодня» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Крякбряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15, 01.25 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где*то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 23.50 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Проспект Бразилии» 15.10 «Я подаю на развод» 16.05 Т/с «Женский доктор» 17.00 Вечерние Новости 17.35, 00.25 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 22.45 Т/с «Защита»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Хранитель» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток*шоу «Пусть говорят. Моло* дая жена пожилого мужа» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток*шоу «Говорит Украина» 23.10 Т/с «Глухарь». Продолжение

НОВЫЙ 05.40, 06.20 Teen Time 05.45 Адское свидание 06.25, 07.40 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 09.20 Х/ф «Дюплекс» 11.10, 17.55, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.40, 14.45 Kids Time 13.45 М/с «Губка Боб» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.20 Т/с «Купидон» 02.05 Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00, 08.30 Д/с «Дикая Австралия» 06.30 Мастер путешествий 06.55, 18.55, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Николь Кидман. Девочка из стра* ны Оз 12.30 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 13.10 Секретные материалы 14.00, 22.45 Культурный шок 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 21.30 «Погода» 16.00, 23.45 Д/с «Сто вопросов о жи* вотных» 16.35 «Кумиры» 17.45 «Социальный статус: ваша пен* сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Еле* на Ханга, 2 ч. 21.25 «Социальная экономика» 21.35 Операция Ы и другие приключе* ния Леонида Гайдая 00.20 Амурные мелодии 00.30 Календарь Live

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.00 «Добрый вечер, животные» 10.00 «Три сестры» 11.35, 19.00 «Орел и решка» 12.35, 18.00 «Званый ужин» 13.35 Т/с «Маргоша» 14.35 «Рандеву» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Д/п «Заработать легко» 23.00 Д/п «Милый, я залетела» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45 «Возвращение кота Сме* танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабушка*анти* кризис» 06.50, 11.20, 17.15 «Загородный дом» 08.15, 18.55 «Киноистории нашего времени», Щербакова 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15 «Жизнь и призвание Ф.Херли» 10.20, 11.35, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Стойкий оловянный сол датик» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 М/ф «Футбольные звезды» 19.50 «Архивы истории» 20.20 Х/ф «Жизнь и призвание Ф.Херли» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Леди, которой не отка жешь» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро* зыска 09.40, 21.15 Т/с «Люди и тени2» 10.25, 16.45 Семейный суд 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.00, 19.35 Код доступа 12.25, 15.40, 00.20 Д/с «Живое богат* ство Украины» 12.45, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Позаочі 14.15, 23.15 Иллюзии современности 14.45, 23.55 Феерия путешествий 15.00, 00.40 Судебные дела 16.00, 22.00 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 17.30 Давай поженимся! 19.05 Проверено на себе 20.00 Подробности 23.40 Страна смеется

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

Зах. 13 : 41 Сх. 23 : 09 Очтання чв. 29 липня

06.35, 15.55 «Все буде добре!» 08.20, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.55, 11.00, 22.25 Звездная жизнь 11.55 Х/ф «Там, где живет любовь» 13.55 «Целители. История всероссий* ского обмана» 18.00, 22.00 «Вікна*Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 20.55 «Мистические истории*5» 23.25 «Битва экстрасенсов» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Х/ф «Сыщик без лицензии»

спутниковое ТВ

2+2 06.00 М/ф 07.35 «Маски*шоу» 08.00, 11.55 Сумасшедшее видео по* украински 09.00 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон по*нашему» 10.45 «ГАИ. Дорожные войны» 11.20 «Нереальные истории» 13.35 «Облом UA» 15.10 Х/ф «Без права на ошибку» 17.00 Т/с «Кодекс Чести4» 19.00 Т/с «Ментовские войны5» 20.45 Лига Чемпионов УЕФА. ПАОК (Греция) * Металлист (Украина). Прямая трансляция 23.00 Про Лигу Чемпионов 00.00 Х/ф «Параграф 78» 02.20 Х/ф «Такая позняя, такая теп лая осень» 03.40 Х/ф «Шереметьево2»

MEGA 06.00, 05.10 Разрушители мифов 08.20 За миг до катастрофы 09.10, 13.20 Жизнь после людей 10.00, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40 Проект «Земля» 12.30 Идеальная катастрофа 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Атака клонов» 22.00 Д/ф «С Земли до Луны» 22.50 Глазами пингвинов 00.30 Орбита: путешествие Земли 01.20 Сокровище.UA 02.10 Т/с «Виртуозы» 03.50 Смартшоу 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.45 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток*шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести*Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Х/ф «Белая гвардия» 22.40 «Битва за соль. Всемирная исто* рия» 23.35 Т/с «Раскол» 00.40 «Вести+» 00.55 Х/ф «Колье Шарлотты», 1 с. 02.20 «Третья война» подполковника Твардовского»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.35 Х/ф «Тихий Дон», 13 с. 18.35, 00.30 Х/ф «Медовый месяц» 20.30 Х/ф «Полет птицы» 22.50 Х/ф «Идеальное преступле ние»

REN TV 06.30 Д/ф «Чудо. Письмо к Богу» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости 24» 08.00 Д/ф «Антарктида. Ледяная Все* ленная» 09.00 Д/ф «Домашний демон» 10.00 Д/ф «Ручной разум» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Территория заблуждений » 21.00 «Пища богов» 22.50 Т/с «Солдаты3» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.45 Т/с «Фирменная история»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Озорные анимашки» 06.25 «Фриказоид!», 4 с. 06.50, 07.20, 12.30 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом*2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Призраки бывших подру жек» 13.00 «Универ» 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Реальные пацаны»

14.00, 19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 20.00 Х/ф «История Золушки» 23.30 Х/ф «Обвиняемая»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 «Энциклопедия» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 «Наши любимые животные» 09.30, 01.55 Х/ф «Антон Иванович сердится» 10.45 Без обмана. «Хитрая упаковка» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со* бытия 11.50 Надежда Бабкина в программе «Жена. История любви» 12.55 М/ф «Соломенный бычок» 13.05 «Тайны нашего кино. «Женить* ба Бальзаминова» 13.35, 21.05 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники 18.15 «Хроники московского быта. Диеты советского времени» 19.00 М/с «Волк Альберто» 19.05 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Доказательства вины. Красот* ки» 20.55 История Государства Российско* го 22.20 Д/ф «Наколоть судьбу» 22.55 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая женщи* на» 23.40 «Pro жизнь» 00.40 Таланты и поклонники. Борис Хмельницкий

НОСТАЛЬГИЯ 06.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 06.50 «МузОбоз» 07.55 «Театральные встречи» 09.00 «Вас приглашает Вячеслав Мале* жик» 10.30 Д/ф «Комсомольская площадь» 11.00 «Новое поколение выбирает. Великолепная семерка» 11.50 «Здоровье» 12.40 Х/ф «Предел возможного», 1 с. 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 16.00, 22.00 Творческий вечер Игоря Крутого 17.00 «Концерт Евгения Клячкина» 18.20 «Музыкальная мозаика» 18.40 Х/ф «Предел возможного», 2 с. 23.00 «Было ВРЕМЯ» 00.10 Х/ф «Пари» 00.50 «Под знаком зодиака. Лев»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре* бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Калифаист» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Женщина под дождем»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 11.00, 15.20, 19.00 Плавание 13.45 Футбол 15.15 Бизнес*класс 16.30, 17.00, 18.00, 21.15, 22.15, 22.45, 01.30 Чемпионат мира по водным видам спорта 23.45 Ралли 00.15 Автоспорт 00.45 Велоспорт 02.15 Мотоспорт

XSPORT 06.00 06.20 06.40 07.00

Хоккейная академия Территория КХЛ. Клубы Жизнь Всемирные игры* 2013 г. Колум* бия. День 3. Обзор 08.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Чет* вертьфинал. Финляндия * Слова* кия 10.00, 16.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Мужчины. Китай 11.00, 19.00 Спортивные танцы. Kyiv Open* 2007 г. 12.00, 15.00, 20.00, 23.00 Всемирные игры* 2013 г. Колумбия. День 4. Обзор 13.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Чет* вертьфинал. Канада * Швеция 14.40 Своя игра. Антон Бабчук 17.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лондон. Второй день 21.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Смешанная эстафета. Ки* тай 22.00 Экстремальный спорт

Іменинники дня: МАРИНА, МАГДАЛИНА, МАРГАРИТА, ЛЕОНІД СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов * 2012 г. /13. Мужчины. Плей* офф. «Зенит» * «Динамо» (Мос* ква). 1*й матч 11.30 Фигурное катание. «Medal winner open» 12.30 «Железный фактор» 13.30 «Эхо» 15.10 Родео. «Bull Riders» 16.10 Регбилиг. Австралийская лига. «Tigers» * «Sea Eagles» 18.20 Теннис. Турнир ATP в Кицбюэле. Матч дня 20.20 Пляжный волейбол. Мировой тур в Анапе. Женщины. Полуфи* налы 22.20 Легкая атлетика. Diamond League в Англии. День 2*й 00.30 Регбилиг. Challenge Cup. Полу* финал. «Hull FC» * «Warrington»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00 Фут* бол NEWS 06.15, 17.55 Ворскла * Металлург Д. Чемпионат Украины 08.00, 01.20 Спартак * Селтик. Лига Чемпионов УЕФА 10.35 Таврия * Говерла. Чемпионат Ук* раины 12.35 В. Грозный. «Один на один с Га* мулой» 13.20 Топ*матч 13.30 БАТЭ * Бавария. Лига Чемпионов УЕФА 16.00 Металлург З * Волинь. Чемпио* нат Украины 19.55 LIVE. Нордшелланд * Зенит. Лига Чемпионов УЕФА 22.00 Голы сезона. Чемпионат Испа* нии 22.55 Шахтер * Черноморец. Чемпио* нат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Старая кре пость», 1972 г. 1973 г., 2 с. «Комиссар Сергушин» 02.50, 08.50, 14.50 М/с «Самый ма ленький гном», №2. Сборник мультфильмов «В поисках Олуэн», «Игра закончена». М/ф «Честное крокодильс кое», м/ф «Гаврош» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 35 с. Сказки русских писателей. «Сердце храбреца» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Василиса Прекрасная», 1940 г. Мульт фильм «Муравьишкахвасту нишка» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20, 19.30 Пингвины Ози Бу 07.20, 16.20 Тилли и друзья 07.50, 16.50 Кайю 08.20, 11.20, 14.50 Маша и Медведь 08.30 Baby TV 09.20, 19.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки*чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анджелина*балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.20 Усолапокот 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 17.40 Рори*гонщик 20.00 Ноксу и друзья

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Крякбряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Землетрясение на Гаити. Хроника событий»


ТВПРОГРАМА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Но* вости 06.15 Д/ф «Пелопоннесская битва» 07.15 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «Л.Броневой. Формула очарования», 1 ч. 08.20 Д/ф «Л.Броневой. Формула оча* рования», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.40 Аудиенция. Страны от А до Я 10.30 Православная энциклопедия 11.00 Свет 11.20 Желаем счастья 11.50, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.00 Т/с «Время собирать камни» 14.15 Наш спорт. К 20*летию олимпий* ского дебюта Украины 14.45 Украинская песня 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.35 Дневник ДПКЕ* 2013 г. 15.45 Т/с «Преступление со многими неизвестными» 18.05 Дневник Дефлимпиады 18.40 Экономическая перспектива 19.10 Кривое зеркало 20.50 Мегалот 20.55 «Служба поиска детей» 21.40 Юбилейная программа В.Било* ножко 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Колдунья», 13 с. 00.15 От первого лица 01.40 О главном

ИНТЕР 05.55, 16.40 Т/с «Наложница» 07.00 «Утро с ИНТЕРом» 09.00, 23.40 Т/с «Обратная сторона луны» 11.10 Д/с «Следствие вели... с Леони* дом Каневским» 13.05 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 «Давай поженимся в Украине» 18.00, 04.25 Т/с «Вкус граната» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «И всетаки я люблю...» 01.50 Х/ф «Во имя справедливости» 03.15 Д/с «Человечество: наша исто* рия»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35, 21.40 «Маски*шоу» 08.00, 11.55 «Сумасшедшее видео по* украински» 09.00, 21.00 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон по*нашему» 10.45 «ГАИ. Дорожные войны» 11.20 «Нереальные истории» 13.35 «Облом UA» 15.00 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 17.00 Т/с «Кодекс Чести5» 19.00 Т/с «Ментовские войны5» 22.05, 01.45 Х/ф «Солдаты фортуны» 00.10 Х/ф «Озеро страха2» 03.20 Х/ф «Приятель покойника»

11 КАНАЛ 06.20 Teen Time 06.25, 07.40 Аферисты 07.10, 08.50, 19.00, 21.30, 01.15 Но* вости 09.20 Т/с «Счастливы вместе» 11.25, 18.00, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.40, 14.50 Kids’ Time 13.45 М/с «Губка Боб» 15.00 Т/с «Друзья» 16.00 Т/с «Кадетство» 19.30 Т/с «Воронины» 22.00 «Авторские путешествия» 22.15 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 «Oscar Models TV Show» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.45 Т/с «Купидон»

1+1 07.40 «Экономическая правда» 08.00 «Личный счет» 08.05 «Полное перевоплощение. Дом за неделю * 3» 09.05 Х/ф «Немного не в себе» 10.15 «Шесть кадров» 10.35 Т/с «Cила. Возвращение до мой» 12.30 «Снимите это немедленно» 13.30 «Не ври мне * 4» 14.35 «Русские семейные драмы» 15.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.20 Х/ф «Cила. Возвращение до мой» 19.30 «ТСН» 20.15 Т/с «Склифосовский» 22.20 «Территория обмана» 23.25 Х/ф «Борджиа 2» 00.35 Х/ф «Любители истории»

СТБ 06.25, 15.55 «Все буде добре!» 08.10, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.45, 10.45, 22.25 Звездная жизнь 11.45 Х/ф «Привет, киндер!»

34 КАНАЛ 06.30, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи* ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Смотреть всем!» 08.15 «Эликсир молодости» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Ты сможешь!» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55, 16.10 «Секретные территории» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Военная тайна» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Пища Богов» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Представьте себе» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 «Странное дело» 01.50 «Битва цивилизаций». «Чужая земля»

ICTV 06.25, 07.35 Деловые факты 06.35 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.10 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по*украински 10.20, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.05, 22.05 Т/с «Прокурорская про верка» 14.30, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.15 Х/ф «Безумный Макс» 01.10 Научите нас жить

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.45 Т/с «Половинки» 14.10 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 15.00 Богиня шопинга 17.00 У ТЕТа пара 18.00 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ*Интернет 21.30 Бойцовский клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 00.55 Х/ф «Планета идиотов»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но* вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Живые и мертвые» 2 с. 11.35, 15.45 М/ф 11.45, 16.50 Смешные 11.55 Х/ф «Закон» 2 с. 13.00 Разговор без нотаций 14.30, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо* на 15.30 Футбол региона 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Магия природы» 21.00 По ту сторону поля 23.05 Х/ф «Детский мир»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот*новости» 07.30, 08.15, 22.45 «Хроника дня» 07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По* года» 08.30 «Утро со звездой» 08.50 «Трансмиссия*новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль»

21.40 22.15 23.30 00.30

«Время*Тайм» «Акцент» «CRIME NEWS» «Новости Киевщины»

НТН 06.55 Х/ф «Ход конем» 08.30, 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 11.50 «Речовий доказ» 12.30 «Легенды уголовного розыска» 13.00, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 14.50, 17.00 Т/с «Морпехи» 21.30 Т/с «Тело как улика 2» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 7» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Возвращение Синдбада» 12.35 «До суда» 13.35, 03.25 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «Мерт вая петля» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Москва. Три вокзала3». «Негативные последствия». «Таможня дает добро» 20.25 Т/с «Патруль». «Трудный день». «Взятки» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «СОБР» 00.35 Т/с «Братаны2» 02.30 «Говорим и показываем» 04.25 Криминальная Россия

ENTER 05.45 09.25 10.55 11.30 13.20 15.10 20.15 22.00 23.50

Сх. 04.24 Зах. 19.43 Трив. дня 15.19

Середа, 31 липня 13.55 «Попса. История всероссийско* го обмана» 18.00, 22.00 «Вікна*Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории*5 с Пав* лом Костициним» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Х/ф «Сыщик без лицензии»

Мультфильм СССР Х/ф «Дети Дон Кихота» Д/ф «Тайны советского кино» Т/с «Сталин. LIVE» Т/с «Охота на гения» Х/ф «Потоп» Х/ф «Военнополевой роман» Т/с «Баязет» Х/ф «Чисто английское убий ство»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.25, 09.40, 12.10, 16.25, 18.25, 20.25, 21.55 «Днепровская не* деля» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.30, 19.15 «Университет сегодня» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Крякбряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15, 01.25 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где*то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 23.50 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Проспект Бразилии» 15.10 «Я подаю на развод» 16.05 Т/с «Женский доктор» 17.00 Вечерние Новости 17.35, 00.25 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 22.50 Т/с «Защита»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Хранитель» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий». Глава вторая 12.00 Ток*шоу «Пусть говорят. Вторая половина» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток*шоу «Говорит Украина» 23.10 Т/с «Глухарь». Продолжение

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.40, 06.20 Teen Time 05.45 Адское свидание 06.25, 07.40 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 09.20 Т/с «Счастливы вместе» 11.25, 18.00, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.40, 14.50 Kids Time 13.45 М/с «Губка Боб» 15.00 Т/с «Друзья» 16.00 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.20 Т/с «Купидон» 02.10, 03.00 Т/с «Дружная семейка» 02.55 «Служба розыска детей»

ТОНИС 06.00 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Операция Ы и другие приключе* ния Леонида Гайдая 12.45 «Социальный статус: ваша пен* сия» 13.20 «Цивилизация іncognta» 14.00, 22.45 Культурный шок 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «Сто вопросов о жи* вотных» 17.50 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Вла* димир Шаинский, 1 ч. 21.35 Майкл Джексон: служение 00.20 Амурные мелодии 00.30 Календарь Live

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.00 «Добрый вечер, животные» 10.00 «Три сестры» 11.35, 19.00 «Орел и Решка» 12.35, 18.00 «Званый ужин» 13.35 Т/с «Маргоша» 14.35 «Рандеву» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Д/п «Даже звери умеют любить» 23.00 Д/п «Тело на заказ» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45 «Возвращение кота Сме* танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабушка*анти* кризис» 06.50, 11.10, 17.25 «Загородный дом» 08.15, 18.55 «Киноистории нашего времени» Щербакова г. 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.20 Х/ф «Леди, которой не откажешь» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 М/ф «Василиса Прекрасная» 19.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 «Путешествуем по миру» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро* зыска 09.40, 21.15 Т/с «Люди и тени2» 10.25, 16.45 Семейный суд 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.00, 19.35 Код доступа 12.25, 15.45, 00.20 Д/с «Живое богат* ство Украины» 12.45, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Позаочі 14.15, 23.15 Иллюзии современности 14.40, 23.55 Феерия путешествий 15.05, 00.40 Судебные дела 16.05, 22.00 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 17.30 Давай поженимся! 19.05 Проверено на себе 20.00 Подробности 23.40 Страна смеется

Зах. 14.42 Сх. 23.46 Остання чв. 29 липня

Іменинники дня: ІВАН, ЕМІЛЬ, ОЛЬГА

TBI

TVCI

СПОРТ

06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.00 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 22.30 «Сегодня» 08.30, 18.00, 00.00, 03.00 Музыкаль* ный автомат 09.30, 19.00, 22.00, 02.30 Частные новости 10.00 Программа Тараса Чубая и Анд* рея Бондаря «Ч/Б» 11.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Демонтаж мегаконструкций 21.00, 01.30 Homo sapiens 04.30 Х/ф «Молодой лес»

06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.35, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 08.55 «Наши любимые животные» 09.30, 01.55 Х/ф «Окраина» 11.00 «Мозговой штурм. Эти заразные животные» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со* бытия 11.50 Татьяна Лазарева в программе «Жена» 12.55 Д/ф «Наколоть судьбу» 13.35, 21.05 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Борис Хмельницкий 18.15 «Хроники московского быта. «Байки из Мавзолея» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 20.55 История государства Российско* го 22.20 «Русский вопрос» 23.00 Д/ф «Николай Губенко Я прини* маю бой!» 23.40 «Pro жизнь» 00.40 Таланты и поклонники. Вера Ва* сильева

09.00, 13.00, 17.45 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов * 2012 г. /13. Женщины. Плей* офф. «Динамо» (Казань) * «Ра* бита». 1*й матч 12.15 «Trans World Sport» представля* ет. «Спортивный глобус» 13.15 Регбилиг. Challenge Cup. Полу* финал. «London Broncos» * «Wigan» 14.55, 21.30 «Из архива «Останкино». Фигурное катание. Чемпионат России * 1995 г. Женщины. Про* извольная программа 15.35 Легкая атлетика. Diamond League в Англии. День 1*й 18.00, 00.30 «Королева на Плюсе» 19.30 Пляжный волейбол. Мировой тур в Анапе. Женщины. Матч за 3*е место. Финал 22.10 Фрирайд. Проект «Ride the Planet * 2013». «Хибины» 22.30 Теннис. Турнир ATP в Кицбюэле. Матч дня

2+2 06.00 М/ф 07.35, 21.40 «Маски*шоу» 08.00, 11.55 Сумасшедшее видео 09.00, 21.00 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон по*нашему» 10.45 «ГАИ. Дорожные войны» 11.20 «Нереальные истории» 13.35 «Облом UA» 15.00 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 17.00 Т/с «Кодекс Чести5» 19.00 Т/с «Ментовские войны5» 22.05, 01.45 Х/ф «Солдаты форту ны» 00.10 Х/ф «Озеро страха2» 03.20 Х/ф «Приятель покойника»

MEGA 06.00, 05.10 Разрушители мифов 08.20, 12.30 Идеальная катастрофа 09.10, 13.20 Жизнь после людей 10.00, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Глазами Пингвинов 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Поворот рек. Остановить апокалипсис» 22.00 Д/ф «Убить товарища Сталина» 00.30 Покер 01.20 Сокровище.UA 02.10 Т/с «Борджиа: история клана» 03.50 Смартшоу 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.45 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток*шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести*Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Х/ф «Белая гвардия» 22.50 «Один в океане» 23.45 Т/с «Раскол» 00.45 «Вести+» 01.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с. 02.20 Кузькина мать. Итоги. «Атомная осень 57*го» 03.05 «Вся Россия»

НОСТАЛЬГИЯ 06.40 Х/ф «Предел возможного» 1 с. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Рожден* ные в СССР» 10.00, 16.00 Творческий вечер Игоря Крутого 11.00, 17.00 «Концерт Евгения Клячки* на» 12.20 «Музыкальная мозаика» 12.40 Х/ф «Предел возможного» 2 с. 18.10 Д/ф «Вороне где*то Бог...» 18.40 Х/ф «Предел возможного» 3 с. 22.00 «Программа «А» 23.00 Х/ф «Актер Николай Черка сов» 00.50 «МузОбоз» 01.55 «Театральные встречи»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре* бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Молли и мопс1» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Роджер Доджер»

НАШЕ КИНО

ЕВРОСПОРТ

06.30, 12.30 Х/ф «Медовый месяц» 08.30, 14.30 Х/ф «Полет птицы» 10.50, 16.50 Х/ф «Идеальное пре ступление» 18.30, 00.35 Х/ф «Карьера Димы Го рина» 20.30 Х/ф «Палач» 2 с. 23.10 Х/ф «Отцы и деды»

09.30 Мотоспорт 09.45, 11.00, 13.15, 19.00 Плавание 14.15, 15.15 Футбол 16.15, 17.00 Чемпионат мира по вод* ным видам спорта 21.15 Кампус 21.40 Направление * спорт 21.45, 00.55 Избранное по средам 21.50 Конный спорт 22.20 Новости конного спорта 22.25 Выбор Алексии 22.30, 23.30, 00.00 Гольф 00.15 Новости гольфа 00.20 Парусный спорт 00.50 Новости парусного спорта 01.00, 01.05 Бизнес*класс 01.10 Велоспорт 02.20 Вот это да!!!

REN TV 06.30 Д/ф «Зов толпы» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости 24» 08.00 «Живая тема» 09.00 «Пища богов» 10.00 «Смотреть всем!» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы* зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Нам и не снилось»: «Оружие Третьей мировой» 22.50 Т/с «Солдаты 3» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.45 Т/с «Фирменная история»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Озорные анимашки» 06.25 «Фриказоид!». 5 с. 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом 2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергероев» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30, 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Ре альные пацаны» 14.00, 19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 20.00 Х/ф «Бунтарка» 23.30 Х/ф «Блудная дочь»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00 Фут* бол NEWS 06.15 Шахтер * Черноморец. Чемпио* нат Украины 08.00, 01.20 Депортиво * Барселона. Чемпионат Испании 10.35, 16.00, 22.55 Нордшелланд * Зе* нит. Лига Чемпионов УЕФА 12.35 А. Воробей. «Один на один с Га* мулой» 13.05 Голы сезона. Чемпионат Испа* нии 13.30, 20.25 Лилль * Бавария. Лига Чемпионов УЕФА 18.00 Самые смешные футбольные моменты 18.20 Таврия * Говерла. Чемпионат Ук* раины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Старая кре пость»., 1972 г. 1973 г., 3 с. «Комиссар Сергушин» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Самый ма ленький гном», №3. Сборник мультфильмов «Часовые по лей», м/ф «Крылья дядюшки Марабу», м/ф «Веселая кару сель» №13 «Квартет» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 36 с. Сказки русских писателей. «Последний лепесток» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Включите северное сияние», 1972 г. М/ф «Обезьяна с острова Сару гасима» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20, 19.30 Пингвины Ози Бу 07.20, 16.20 Тилли и друзья 07.50, 16.50 Кайю 08.20, 11.20, 14.50 Маша и Медведь 08.30 Baby TV 09.20, 19.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки*чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анджелина*балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.20 Усолапокот 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 17.40 Рори*гонщик 20.00 Ноксу и друзья 00.00 Д/ф

XSPORT

ПЛЮСПЛЮС

Хоккейная академия Территория КХЛ. Клубы Жизнь Всемирные игры* 2013 г. Колум* бия. День 4. Обзор 08.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Чет* вертьфинал. Канада * Швеция 10.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Смешанная эстафета. Ки* тай 11.00, 19.00 Спортивные танцы. Kyiv Open* 2007 г. 12.00, 15.00, 20.00, 23.00 Всемирные игры* 2013 г. Колумбия. День 5. Обзор 13.00, 17.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Полуфинал. Финляндия * Шве* ция 16.00 Экстремальный спорт 21.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Женщины. Венгрия 22.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лондон. Первый день. Об* зор

07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Крякбряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама

06.00 06.20 06.40 07.00


12 ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ

Êàæäûé ìîæåò ñòàòü ñòàëêåðîì ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß ÌÅØÊÀÍÖ²Â

ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÎÑÁÁ ³ä ïî÷àòêó ðîêó ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñòâîðåíî 8 îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â. Çàãàëîì ó ì³ñò³ âæå º 239 ÎÑÁÁ. Ìåøêàíö³ ùå ï³âñîòí³ áóäèíê³â ïðàöþþòü íàä öèì ïèòàííÿì. Äëÿ ï³äòðèìêè ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ ùîðîêó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëÿºòüñÿ áëèçüêî 2 ìëí. ãðí. Êîøòè éäóòü íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò áóäèíê³â, äå âæå ñòâîðåí³ îá’ºäíàííÿ. Îòðèìàòè áóäü-ÿê³ êîíñóëüòàö³¿ ùîäî ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ ìîæíà çà òåëåôîíîì 745-18-69.

ÍÎÂÈÍÈ ßÊ ÍÎÂÅÍÜÊÀ

ÂÓËÈÖÞ Â²ÄÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ Â îáëàñíîìó öåíòð³ ïî÷àâñÿ ðåìîíò âóëèö³ Åëåêòðè÷íî¿. Íà ñüîãîäí³ òóò óêëàëè áëèçüêî 800 òîíí àñôàëüòó, ùå ïëàíóºòüñÿ óêëàñòè áëèçüêî 1 òèñ. òîíí. «Äîðîãó ðîáëÿòü ïî áåòîíí³é îñíîâ³ - íà íå¿ íàíîñÿòü òîíêèé øàð äëÿ âèð³âíþâàííÿ ïîêðèòòÿ, íà ÿêèé çâåðõó ïîêëàäóòü àñôàëüòîáåòîí. Òàêó òåõíîëîã³þ ìè âæå çàñòîñîâóâàëè, ðåçóëüòàòîì çàäîâîëåí³», - çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî. Ðåìîíò ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè äî ê³íöÿ òèæíÿ. ϳñëÿ öüîãî ïî÷íåòüñÿ ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ïî âóëèö³ Ãàâàíñüê³é äî âè¿çäó íà ϳâäåííèé ì³ñò. Íà ïîòî÷íèé ðåìîíò äîð³ã ó Ñàìàðñüêîìó ðàéîí³ âèä³ëåíî 5 ìëí.ãðí. ○

 Äíåïðîïåòðîâñêå ïîÿâèòñÿ àíîìàëüíàÿ çîíà. Ïðàâäà âñåãî íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. 27 èþëÿ íà Ïîáåäå, íà Ãðåáíîì êàíàëå, ïðîéäåò êâåñòîðèÿ ïî ìîòèâàì ôèëüìà Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî «Ñòàëêåð» БУКЛЕТ-СЕКРЕТ Непривычное нашему уху слово «квестория» означает сюжетно-детективную игру, которая обычно проходит в закрытом помещении. Игра «Город сталкеров» станет исключением и состоится на открытом воздухе. В ней планируют задействовать от 15 до 46 участников. Каждый получает буклет, где будут описаны его роль, характер и цели персонажа. Эти «подсказки» у всех будут разными.

«Смысл квестов - добиться максимального количества целей, которые у участников абсолютно разные. Достигнуть их можно путем общения персонажей, сбора информации и ее анализа, обмана и интриг. Никто не знает, что написано у вас в буклете, вы не знаете, что написано у других», - рассказал организатор квестории Филипп Игнатенко.

ТАЙНОЕ СОБЫТИЕ По сюжету действие происходит в наше время в небольшом городке Сибирске - его роль исполняет Гребной канал. О таком городе никто никогда не слышал, пока в нем не произошло аномальное событие. После этого туда

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÔÈËÈÏÏ ÈÃÍÀÒÅÍÊÎ,

îðãàíèçàòîð êâåñòîðèè: - Ýòî áóäòî âû ïðèíèìàåòå ó÷àñòèå â ôèëüìå. Ðàçâÿçêà ñþæåòà çàâèñèò îò äåéñòâèé êàæäîãî. Íè îäíà èãðà íå ïîõîæà íà ïðåäûäóùóþ, ïîòîìó ÷òî îäíó ðîëü äâà ðàçíûõ ÷åëîâåêà ñûãðàþò àáñîëþòíî ïî-ðàçíîìó.

ÏÎÁÓÒβ ÑÏÐÀÂÈ

ÇÀÁÎÐÃÓÂÀËÈ ÇÀ Ñ̲ÒÒß Ïîíàä 48 ìëí.ãðí. çàâèíèëè äí³ïðîïåòðîâö³ çà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Ðåãóëÿðíî ñïëà÷óþòü çà ïîñëóãè ò³ëüêè 50% ìåøêàíö³â êâàðòèð ³ 21% òèõ, õòî ïðîæèâຠó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³. Óòî÷íèòè ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ çà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ìîæíà â àáîíåíòñüêèõ ñëóæáàõ êîìïàí³é-ïåðåâ³çíèê³â ïîáóòîâèõ â³äõîä³â: ÒΠ«Ãð³íêî-Äí³ïðî» (çà òåë. 790-06-11 (12)), ÒÄ «Äí³ïðîêîìóíòðàíñ» (òåë. 776-57-71). ○

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÇÁÅÐÅÃËÈ ÌÀÉÍÎ

ÏÎÏÅÐÅÄÈËÈ ÊÐÀIJÆÊÈ Ìèíóëîãî òèæíÿ ïðàö³âíèêè âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ïîïåðåäèëè 8 ñïðîá âèêðàñòè ìàéíî òà âàíòàæ³ ï³äïðèºìñòâà. Çàòðèìàíî 9 çëîâìèñíèê³â. Âñ³ âîíè áóëè ïåðåäàí³ â ë³í³éí³ â³ää³ëè ñòàíö³é. Ñóìà ïîïåðåäæåíèõ âîõð³âöÿìè çáèòê³â çà òèæäåíü ñêëàëà 2 òèñ. ãðí.

Âîñåíè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêà ç’ÿâèòüñÿ îô³ö³éíèé ëîãîòèï. Äî îáðàííÿ éîãî êðàùîãî âàð³àíòà çàïðîøóþòü äîëó÷èòèñÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà. Ãîëîñóâàííÿ ïðîõîäèòèìå íà ì³ñüêèõ ñàéòàõ ç 22 ëèïíÿ ïî 5 ñåðïíÿ Як розповіла начальник управління міжнародних зв'язків міськради Ніна Чернишова, над брендом Дніпропетровська півроку ретельно працювали не тільки дизайнери, але й психологи. Вони розробили 12 варіантів логотипів, з яких експерти відібрали чотири кращі. Виконані в різному дизайнерському стилі, всі малюнки відображають голов-

СЫГРАТЬ ОДНАЖДЫ

съехались ученые со всего мира. В данной зоне есть артефакты, которые должен добыть сталкер. В игре есть роли ученых, местных жителей, военных (которые контролируют территорию, не пропуская туда сталкеров), убийц и самих сталкеров. Помимо того, что участники будут выполнять свои цели, им придется бегать, прыгать и избегать всевозможных ловушек. Игра продлится 5 часов.

Кому какая роль достанется, узнают только перед началом игры. Предварительно пройдет мини-кастинг, в соответствии с которым и распределят роли. По словам организатора, «Город сталкеров» - это не копия фильма или книги Стругацких, игра создана по мотивам этих произведений. «Второй раз человек не может участвовать в игре, потому что он в конце будет знать все развязки и секреты, и ему будет неинтересно. Один сюжет можно сыграть только один раз. Это как прочитанная книга или фильм», - говорит Филипп Игнатенко. Принять участие в квесте сравнительно просто достаточно зайти на сайт dnepr.questoria.ru и оформить заявку.

ÁÐÅÍÄ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

̳ñòÿíè îáèðàþòü ëîãîòèï

ну стратегію функціонування мегаполіса. Кольори, що застосовувалися під час створення лого, літери та знаки, яскраво передають «душу» Дніпропетровська, відповідають баченню його мешканців. При розробці бренда дизайнери вивчили результати попереднього опитування громадської думки. Виявилося, що біль-

шість дніпропетровців асоціюють місто саме з синім, зеленим, жовтим та червоним кольорами. Визначними ж місцями городяни вважають Набережну та ріку Дніпро. В основу обраних логотипів покладено розмаїтий політ фантазії. На них зображені літера Д, серце з двох кілець, місто, заколисане дніпровими хвилями-долонями, тощо. Кращий із чотирьох представлених логотипів згодом нанесуть на всю суве-

ÊÎËÜÎÐÈ ÏÅÐÅÄÀÞÒÜ «ÄÓØÓ» ̲ÑÒÀ нірну продукцію Дніпропетровська, він стане своєрідним гербом якості. На голосування потрапили і два слогани «Новий кож-

ного дня» та «На крок попереду». Наразі жодне місто області не має офіційно затвердженого бренда, тож Дніпропетровськ буде першим. До речі, в Україні з офіційними логотипами негусто - зараз їх мають лише три міста: Львів, Одеса та Чернігів.


стр. 13

№ 57 (1448)

25 липня 201 3 р. 2013

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÊÎÑÎÂÈÖ²

Îáëàñòü îòðèìàëà äîñòîéíèé óðîæàé ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çàâåðøóºòüñÿ çáèðàííÿ ðàíí³õ çåðíîâèõ êóëüòóð. Ïîð³âíÿíî ç ïîêàçíèêàìè ìèíóëîãî ðîêó öüîãîð³÷íèé óðîæàé çíà÷íî êðàùèé. Ïðî ðåçóëüòàòè êîñîâèö³ éøëîñÿ ó ïðîãðàì³ «Àãðàðíà Äí³ïðîïåòðîâùèíà» â åô³ð³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî òåëåêàíàëó Урожай-2013 в Україні стане рекордним, сягнувши 54 млн. тонн. Аграрії всіх областей докладають зусиль, аби перевершити показники 2011-го і закінчити збирання вчасно. Наразі середня врожайність у Дніпропетровському регіоні складає 25 центнерів з га, що більш ніж удвічі перевищує минулорічні цифри. Найкращі результати отрима-

ли Новомосковський та Покровський райони. «Жнива провели чітко в строк. Погодні умови сприяли хорошому дозріванню. Завдяки цьому Дніпропетровщина отримала достойний урожай більше 2 млн. тонн зерна», - зазначив директор департаменту агропромислово-

го комплексу та розвитку сільських територій ОДА Вадим Удовицький. Завдяки цьому область на 100% буде забезпечена продовольчим зерном наступного року. Одразу після жнив аграрії почнуть готуватися планують засіяти понад до посівної кампанії-2014. 681 тис. га озимих кульНа Дніпропетровщині тур.

ÑÅÐÅÄÍß ÂÐÎÆÀÉͲÑÒÜ Ó ÐÅòÎͲ - 25 Ö Ç ÃÀ


14 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 01 серпня ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Но" вости 06.15 Д/ф «Бородинская битва» 07.15 Эра строительства 07.20 Хочу все знать 07.30 Д/ф «Р.Паулс. Полюбите пиани" ста», 1"2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.40 Книга.ua 10.00 «Секреты успеха» 10.40 Пусть Вам будет цветно! 11.55 Т/с «Время собирать камни» 14.15 Наш спорт. К 20"летию олимпий" ского дебюта Украины 14.50 Шаг к звездам 15.40 Дневник ДПКЕ" 2013 г. 15.50 Т/с «Преступление со многими неизвестными» 18.05 Дневник Дефлимпиады 18.40 Экономическая перспектива 18.45 Последнее предупреждение 19.15 Фестиваль песни и юмора в Коб" лево 20.40, 21.25 Международный детский фестиваль «Изменим мир к луч" шему» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Колдунья», 14 с. 00.15 От первого лица 01.40 О главном

ИНТЕР 05.55, 16.40 Т/с «Наложница» 07.00 «Утро с ИНТЕРом» 09.00, 23.40 Т/с «Обратная сторона луны» 11.10 Д/с «Следствие вели... » 13.05 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 «Давай поженимся в Украине» 18.00, 04.25 Т/с «Вкус граната» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «И все таки я люблю...» 01.55 Х/ф «Убийца: дневник убийств» 03.15 Д/с «Человечество: наша исто" рия»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35, 21.40 «Маски"шоу» 08.00, 11.55 «Сумасшедшее видео по" украински» 09.00, 21.00 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон по"нашему» 10.45 «ГАИ. Дорожные войны» 11.20 «Нереальные истории» 13.35 «Облом UA» 15.10 Х/ф «Убийство свидетеля» 16.50 Т/с «Кодекс чести 5» 18.50 Х/ф «Ментовские войны». Эпилог 22.05, 01.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» 00.05 Х/ф «Буровая» 03.25 Х/ф «Иван Франко»

11 КАНАЛ 06.20 Teen Time 06.25, 07.40 Аферисты 07.10, 08.50, 19.00, 21.30, 01.15 Но" вости 09.20 Т/с «Счастливы вместе» 11.25, 18.00 Т/с «Папины дочки» 13.40, 14.50 Kids’ Time 13.45 М/с «Губка Боб» 15.00 Т/с «Друзья» 16.00 Т/с «Кадетство» 19.30 «Вечерний разговор» 20.00 Т/с «Воронины» 21.00 «Oscar Models TV Show» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.45 Т/с «Купидон»

1+1 07.40 «Экономическая правда» 08.00 «Полное перевоплощение. Дом за неделю " 3» 09.00 Х/ф «Немного не в себе» 10.10 «Шесть кадров» 10.35 Т/с «Cила. Возвращение до мой» 12.25 «Снимите это немедленно» 13.25 «Не ври мне " 4» 14.25 «Русские семейные драмы» 15.30 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.15 Х/ф «Cила. Возвращение до мой» 19.30 «ТСН» 20.15 Т/с «Склифосовский» 22.20 «На ножах» 23.30 Х/ф «Кровь тамплиеров»

Сх. 04.26 Зах. 19.42 Трив. дня 15.16

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

Зах. 15:37 Сх. Остання чв. 29 липня

СТБ

5 КАНАЛ

TBI

TVCI

06.30, 15.55 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50, 10.45, 22.25 Звездная жизнь 11.45 Х/ф «Молодая жена» 13.50 «Дети. История всероссийского обмана» 18.00, 22.00 «Вікна"Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории"5» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Х/ф «Сыщик без лицензии»

06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот"новости» 07.30, 22.45 «Хроника дня» 08.20 «Драйв"новости» 08.30 «Утро со звездой» 08.40 «Трансмиссия"новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.10, 00.30 «В кабинетах» 17.25 «Акцент» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время"Тайм» 22.10 «Реальный сектор» 23.30 «CRIME NEWS»

06.00, 18.00, 00.00, 03.00 Музыкаль" ный автомат 06.30 Голос верующего 07.00 Утренние курасаны 10.00 Homo sapiens 11.00, 13.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Демонтаж мегаконструкций 15.45 Мегаперевозки животных 16.45 Здоровая жизнь 18.30, 20.30, 22.30, 01.00 «Сегодня» 19.00, 22.00, 02.30 Частные новости 19.30, 23.00 Сегодня о главном 21.00, 01.30 Зеленая лампа 04.30 Х/ф «Луцина это девушка»

06.00 «Настроение» 08.05, 17.05 «Доктор И...» 08.30, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 08.55 «Наши любимые животные» 09.20, 01.55 Х/ф «Петр Первый», 1 с. 10.55 «Мозговой штурм. Как открыть планету» 11.25, 20.55 История Государства Рос" сийского 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со" бытия 11.50 Елена Санаева в программе «Жена. История любви» 13.00 «Энциклопедия» 13.05 «Тайны нашего кино. «Отпуск за свой счет» 13.35, 21.05 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Вера Ва" сильева 18.10 «Хроники московского быта. Рюмка от генсека» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.05 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 22.20 Д/ф «Повелитель волков» 23.00 Х/ф «Мэрилин Монро и ее по следняя любовь» 23.40 «Pro жизнь» 00.40 Таланты и поклонники. Дмитрий Харатьян

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Смотреть всем!» 08.15 «Пища Богов» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Секретные территории» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.50 «Битва цивилизаций» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Битва цивилизаций» 16.10 «Странное дело» 17.00 «Открытый миру» 17.15 «Дураки, дороги, деньги» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Энциклопедия» 18.15 «По закону чести» 18.30 «Какие люди!» 19.30 «Под защитой» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Нам и не снилось»

ICTV 06.40 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.10 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по"украински 10.20 Т/с «Улицы разбитых фона рей» 13.10, 22.05 Т/с «Прокурорская про верка» 14.35, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 16.35 Т/с «Агент национальной бе зопасности» 18.45 Факты. Вечер 23.05 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин дороги» 01.10 Несекретные файлы

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.45 Т/с «Половинки» 14.10 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 15.00 Богиня шопинга 17.00 У ТЕТа пара 18.00 4 свадьбы 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ"Интернет 21.30 Бойцовский клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 00.55 Х/ф «Выдуманная жизнь Эб ботов»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но" вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Энергомания 10.30, 16.05 М/ф 11.35, 17.00 Смешные 11.45 Х/ф «Детский мир» 13.00 Азбука здоровья 14.30, 21.35 В гостях у Дмитрия Гордо" на 15.35 Д/ф «Магия природы» 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Магия природы», 10 с. 21.00 Перекресток 21.15 102"информ 23.05 Х/ф «Было у отца три сына», 1 с.

31 èþëÿ è 15 àâãóñòà

НТН 06.35 Х/ф «Застава в горах» 08.30, 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 11.50 «Речовий доказ» 12.30 «Легенды уголовного розыска» 13.00, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 14.50, 17.00 Т/с «Отстегните ремни» 21.30 Т/с «Тело как улика 2» 22.30 Т/с «CSI: Нью Йорк 7» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВ МИР 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Чудо техники» 11.00 Т/с «Возвращение Синдбада» 12.35 «До суда» 13.35, 03.25 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30 Т/с «Знаки судьбы 2» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Москва. Три вокзала 3» 20.25 Т/с «Патруль» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «СОБР» 00.30 Т/с «Братаны 2» 02.30 «Говорим и показываем» 04.25 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Мультфильм СССР 06.55 Х/ф «Назначение» 08.30 Д/ф «Тайны советского кино» 09.05 Т/с «Сталин. LIVE» 10.55, 20.15 Т/с «Баязет» 12.45 Х/ф «Пан Володыевский» 18.20 Х/ф «Ты у меня одна» 22.05 Х/ф «Тихое следствие» 23.20 Х/ф «Круг» 00.50 Х/ф «Чисто английское убий ство»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунглях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.30, 19.15 «Университет сегодня» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 М/с «Прикольные фантазеры» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Кряк бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40, 17.20 «Истина где"то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Проспект Бразилии» 15.10 «Я подаю на развод» 16.05 Т/с «Женский доктор» 17.00 Вечерние Новости 17.35, 00.50 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 22.45 Т/с «Защита»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Хранитель» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий». Глава вторая 12.00 Ток"шоу «Пусть говорят» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток"шоу «Говорит Украина» 23.10 Т/с «Глухарь». Продолжение

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.40, 06.20 Teen Time 05.45 Адское свидание 06.25, 07.40 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 09.20 Т/с «Счастливы вместе» 11.25, 18.00, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.40, 14.50 Kids Time 13.45 М/с «Губка Боб» 15.00 Т/с «Друзья» 16.00 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.20 Т/с «Купидон» 02.10, 03.00 Т/с «Дружная семейка» 02.55 «Служба розыска детей»

ТОНИС 06.00 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Майкл Джексон: служение 12.45 Секретные материалы 13.10 «Дневник для родителей» 14.00, 22.45 Культурный шок 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «Сто вопросов о жи" вотных» 17.45 «Социальный статус: ваши пра" ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Вла" димир Шаинский, 2 ч. 21.35 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Еще раз про любовь 00.20 Амурные мелодии 00.30 Календарь Live

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.00 «Добрый вечер, животные» 10.00 «Три сестры» 11.35, 19.00 «Орел и Решка» 12.35, 18.00 «Званый ужин» 13.35 Т/с «Маргоша» 14.35 «Рандеву» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Д/п «На грани нервного срыва» 23.00 Д/п «Мужчина и способы его дрессировки» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45 «Возвращение кота Сме" танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабушка"анти" кризис» 06.50, 11.10, 17.25 «Загородный дом» 08.15, 18.55 «Киноистории нашего времени» 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.20 «Путешествуем по миру» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Гадкий утенок» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 М/ф «Два билета в Индию» 19.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Взаимовыручка семьи Клинтонов» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро" зыска 09.40 Т/с «Люди и тени 2» 10.25, 16.45 Семейный суд 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.00, 19.35 Код доступа 12.25, 15.40, 00.20 Д/с «Живое богат" ство Украины» 12.45, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Позаочі 14.10, 23.15 Иллюзии современности 14.40, 23.55 Феерия путешествий 15.00, 00.40 Судебные дела 16.00, 22.00 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 17.30 Давай поженимся! 19.05 Проверено на себе 20.00 Подробности 21.15 Т/с «Люди тени 2» 23.40 Страна смеется

2+2 06.00 М/ф 07.35, 21.40 «Маски"шоу» 08.00, 11.55 Сумасшедшее видео по" украински 09.00, 21.00 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон по"нашему» 10.45 «ГАИ. Дорожные войны» 11.20 «Нереальные истории» 13.35 «Облом UA» 15.10 Х/ф «Убийство свидетеля» 16.50 Т/с «Кодекс чести 5» 18.50 Х/ф «Ментовские войны. Эпи лог» 22.05, 01.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» 00.05 Х/ф «Буровая» 03.25 Х/ф «Иван Франко»

MEGA 06.00, 05.10 Разрушители мифов 08.20, 12.30 Идеальная катастрофа 09.10, 13.20 Жизнь после людей 10.00, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Глазами Пингвинов 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Убить товарища Сталина» 22.00 Д/ф «Великая депрессия» 00.30 Орбита: путешествие Земли 01.20 Сокровище.UA 02.10 Т/с «Борджиа: история клана» 03.50 Смартшоу 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.00, 21.55 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток"шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести"Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Х/ф «Белая гвардия» 22.55 «Битва за «Салют». Космический детектив» 23.50 Т/с «Раскол» 00.50 «Вести+» 01.05 Х/ф «Колье Шарлотты», 3 с. 02.20 «За победу " расстрел? Правда о матче смерти»

НАШЕ КИНО 06.35, 12.35 Х/ф «Карьера Димы Го рина» 08.30, 14.30 Х/ф «Палач», 2 с. 11.10, 17.10 Х/ф «Отцы и деды» 18.35, 00.30 Х/ф «Мама вышла за муж» 20.30 Х/ф «Живой труп», 2 с. 22.55 Х/ф «Смотри в оба!»

REN TV 06.30 Д/ф «Подземные жители» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости 24» 08.00 «Нам и не снилось»: «Оружие Третьей мировой» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы" зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 20.00 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир молодости» 21.00 «Какие люди!» 22.50 Т/с «Солдаты 3» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.40 «Чистая работа»

«ТНТ 1» 06.00 М/с «Озорные анимашки» «Невтерпеж. Сэр Яксолот» 06.25 «Фриказоид!», 6 с. 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом 2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Бунтарка» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СА ШАТАНЯ» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 20.00 Х/ф «Она мужчина» 23.30 Х/ф «В любви и войне»

НОСТАЛЬГИЯ 06.20 «Музыкальная мозаика» 06.40 Х/ф «Предел возможного», 2 с. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 Творческий вечер Игоря Круто" го 11.00 «Концерт Евгения Клячкина» 12.10 Д/ф «Вороне где"то Бог...» 12.40 Х/ф «Предел возможного», 3 с. 16.00, 22.00 «Программа «А» 17.00 «От всей души. Юбилейные встречи» 18.10 Д/ф «Обязательная программа» 18.40 Х/ф «Предел возможного», 4 с. 23.00 «Новое поколение выбирает. Великолепная семерка». Детс" кая телевикторина. Ведущий " Л. Агранович. 1991 г. 23.50 «Здоровье» 00.40 Х/ф «Предел возможного», 1 с.

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре" бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Молли и мопс 2» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Уикэнд у Берни " 1»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Стрельба из лука 10.00, 11.00, 17.45, 19.00, 23.45, 02.00 Плавание 13.45, 14.45 Чемпионат мира по вод" ным видам спорта 15.45, 16.45, 21.30 Футбол 01.00 Велоспорт

XSPORT 06.00 06.20 06.40 07.00

Хоккейная академия Территория КХЛ. Клубы Жизнь Всемирные игры" 2013 г. Колум" бия. День 5. Обзор 08.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Полуфи" нал. Финляндия " Швеция 10.00, 16.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Женщины. Венгрия 11.00, 19.00 Спортивные танцы. Kyiv Open" 2007 г. 12.00, 15.00, 20.00, 23.00 Всемирные игры" 2013 г. Колумбия. День 6. Обзор 13.00, 17.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Полуфинал. Швейцария " США 21.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Мужчины. Венгрия 22.00 Наша рыбалка. Чехонь

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов " 2012 г. /13. Мужчины. Плей" офф. «Мачерата» " «Кунео». 1"й матч 11.10, 22.20 «Королева на Плюсе»

Іменинники дня: МОКРИНА, СТЕПАН, СЕРАФИМ, РОМАН 13.15 Регбилиг. Challenge Cup. Полу" финал. «Hull FC» " «Warrington» 14.55 Ралли"кросс. Этап чемпионата Европы в Англии 15.50 Легкая атлетика. Diamond League в Англии. День 2"й 18.20 Теннис. Турнир ATP в Кицбюэле. Четвертьфинал 20.20 Пляжный волейбол. Мировой тур в Анапе. Мужчины. Полуфи" налы 00.00 Тхэквондо. Чемпионат мира в Мексике. Женщины " 67 кг. Муж" чины " 68 кг. Полуфиналы и фи" налы 01.30 «Из архива «Останкино». Праз" дник Севера. 1985 г. Ведущий " Георгий Сурков

ФУТБОЛ 06.25, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00 Фут" бол NEWS 06.40, 12.35 И. Блохина. «Один на один с Гамулой» 07.10 Голы сезона. Чемпионат Испа" нии 08.00 Интер " Аталанта. Чемпионат Италии 10.35 Металлург З " Волинь. Чемпио" нат Украины 13.05 Топ"матч 13.20 Самые смешные футбольные моменты 13.30 Валенсия " Бавария. Лига Чем" пионов УЕФА 16.00 Шахтер " Черноморец. Чемпио" нат Украины 18.10, 21.15 Футбол LIVE 19.10 LIVE. Матч. Лига Европы УЕФА 22.00 Futbol Mundial 22.55 Ворскла " Металлург Д. Чемпио" нат Украины 01.20 Матч. Лига Европы УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Старая кре пость», 1972 г. 1973 г., 4 с. «Дом с привидениями» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Самый ма ленький гном», №4. Сборник мультфильмов «Еще раз про квартет» м/ф «Богатырская каша» м/ф «Жил у бабушки козел» м/ф «Петя и волк» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 37 с. Сказки зарубежных писателей. «Золушка». Сборник мульт фильмов «Как щенок учился плавать», м/ф «Просто так» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Единица «с обманом», 1983 г. Мульт фильм «Жил был пес» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20, 19.30 Пингвины Ози Бу 07.20, 15.50 Тилли и друзья 07.50, 13.20, 17.40 Вик: маленький викинг 08.20, 11.20, 14.50, 20.50 Маша и Медведь 08.30 Baby TV 09.20, 19.20 Веселые цифры 09.30, 17.00 Овечки"чемпионы 09.40, 12.00, 16.40 Алекс 09.50, 19.10 What’s the Big Idea? 10.00, 18.40 Анджелина"балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Кайю 17.10 Рори"гонщик 20.00 Ноксу и друзья 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Кряк бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Природные катаклизмы»


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.25 Но" вости 06.15 Д/ф «Битва в лесу Белла» 07.15 Хочу все знать 07.30 Д/ф «Г.Чухрай. Незаконченная война», 1 ч. 08.20 Д/ф «Г.Чухрай. Незаконченная война», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.35 «Вера. Надежда. Любовь» 10.35 Пусть Вам будет цветно! 11.45 Т/с «Время собирать камни» 14.10 Х/ф «Новый Гулливер» 15.35 Дневник ДПКЕ"2013 г. 15.40 Т/с «Преступление со многими неизвестными» 18.05 Дневник Дефлимпиады 18.40 Экономическая перспектива 18.50 «Предвечерье» 19.50 Приветствие от дуэта «Кролики» 21.15 Финал Национального отбора на ДПКЕ" 2013 г. 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Х/ф «Колдунья», 15 с. 00.15 От первого лица 00.50 Клуб юмора 01.20 Тройка, Кено, Секунда удачи 01.45 О главном

ИНТЕР 05.55, 16.40 Т/с «Наложница» 07.00 «Утро с ИНТЕРом» 09.00, 22.35 Т/с «Обратная сторона луны» 11.10 Д/с «Следствие вели... с Леони" дом Каневским» 13.05 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.40 «Давай поженимся в Украине» 18.00, 04.50 Т/с «Вкус граната» 20.00, 03.40 «Подробности» 20.30 Т/с «И все таки я люблю...» 01.40 Х/ф «Плоть от плоти» 04.10 Д/с «Человечество: наша исто" рия»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35 «Маски"шоу» 08.00, 11.55 «Сумасшедшее видео по" украински» 09.00 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон по"нашему» 10.45 «ГАИ. Дорожные войны» 11.20 «Нереальные истории» 13.35 «Облом UA» 15.10 Х/ф «Житие Александра Невского» 17.00 Х/ф «Человек с бульвара Ка пуцинов» 19.00 Х/ф «Белая медведица» 21.00 Восточные единоборства. Буши" до 23.10 Т/с «Короли побега» 01.50 «Профутбол» 03.05 Т/ф «Якутовичи» 03.55 Т/ф «Досье художника» 04.30 Т/ф «Возвращение в отчий дом»

11 КАНАЛ 06.20 Teen Time 06.25 Аферисты 07.10, 08.50, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Интересное кино» 09.20 Т/с «Счастливы вместе» 11.30, 18.00, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.40, 14.50 Kids’ Time 13.45 М/с «Губка Боб» 15.00 Т/с «Друзья» 16.00 Т/с «Кадетство» 19.30 «Дачные затеи» 20.00 Т/с «Воронины» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.20 Т/с «Купидон»

1+1 07.40 «Экономическая правда» 08.00 «Полное перевоплощение. Дом за неделю " 3» 09.00 Х/ф «Немного не в себе» 10.10 «Шесть кадров» 10.25 Т/с «Cила. Возвращение до мой» 12.20 «Снимите это немедленно» 13.25 «Не ври мне " 4» 14.30 «Русские семейные драмы» 15.35 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.20 Х/ф «Cила. Возвращение до мой» 19.30 «ТСН» 20.15 «Вечерний Киев» 22.15 Х/ф «Горячие головы» 00.05 Х/ф «Криминальная фишка Генри»

СТБ

НТН 07.00 Х/ф «Берем все на себя» 08.30, 16.45, 19.00 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 11.50 «Речовий доказ» 12.30 «Легенды уголовного розыска» 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 14.50, 17.00 Т/с «Отстегните ремни» 19.30 Т/с «Русский перевод» 23.40 Х/ф «ДМБ 2» 01.10 Х/ф «Двойник»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Смотреть всем!» 08.15 «Какие люди!» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Ты сможешь!» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30, 14.15 «Странное дело» 13.20, 15.05, 16.10, 00.20, 01.10 «Секретные территории» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Совет безопасности» 17.45 «Приемная депутата» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Открытый миру» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Под защитой» 21.20 «МНС» 21.30 «Люди» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип"топ»

ICTV 06.45 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп"10 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.10 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по"украински 10.25, 16.35 Т/с «Агент националь ной безопасности» 13.15, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.40, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.30 Максимум в Украине 00.00 Х/ф «Безумный Макс 3: Под куполом грома»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.45 Т/с «Половинки» 14.10 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 15.00 Богиня шопинга 17.00 Досвидос 17.35 Виталька 17.55 4 свадьбы 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ"Интернет 21.30 Бойцовский клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Х/ф «Очень страшное кино 2»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но" вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Фабрика идей 10.30, 16.00 М/ф 11.35, 16.50 Смешные 11.45 Х/ф «Было у отца три сына», 1 с. 13.00 Один день с..... 14.30, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо" на 15.15, 20.00 Д/ф «Магия природы» 15.45 Перекресток 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 19.45 Меморандум 21.00 «Спорт. Итоги» 23.05 Х/ф «Было у отца три сына», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот"новости» 07.30, 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.25 «Утро со звездой» 08.45 «Трансмиссия"новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль» 17.15 «Мотор"новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время"Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.30 «Хроника недели»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.25 Чистосердечное признание 11.00 Т/с «Возвращение Синдбада» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы 2». «Роко вой сводник» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.35 Т/с «Москва. Три вокзала 3». «Третий лишний». «Сын» 20.30 Т/с «Патруль». «Сутенер». «Скинхеды» 22.20 Т/с «Братаны 3» 02.00 «Таблетка от старости». Проект 03.05 Т/с «Полный вперед!»

ENTER 05.45 Мультфильм СССР 07.05 Х/ф «Если бы я был начальни ком» 08.45 Д/ф «Тайны советского кино» 09.20 Т/с «Сталин. LIVE» 11.10, 20.10 Т/с «Баязет» 13.00 Х/ф «Ты у меня одна» 14.40 Х/ф «Пан Володыевский» 22.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.25, 09.40, 12.10, 16.25, 17.25, 18.25, 21.55 «Днепровская не" деля» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.30 «Университет сегодня» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Кряк бряк» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты. Пре" одолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40, 17.20 «Истина где"то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Проспект Бразилии» 15.10 «Жди меня» 16.05 Т/с «Женский доктор» 17.00 Вечерние Новости 17.35 «Человек и закон» 18.50 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Один в один!» На бис! 23.50 «U2: С небес на землю» 01.25 Х/ф «Страховой агент»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Хранитель» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 17.20, 20.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Пятницкий». Глава вторая 12.00 Ток"шоу «Пусть говорят. В объя" тиях тещи» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток"шоу «Говорит Украина» 20.50 Т/с «След. Запас прочности» 21.55 Т/с «След. Игра в кости» 23.00 Т/с «Телохранитель 4»

Сх. 04.27 Зах. 19.40 Трив. дня 15.13

П'ятниця, 02 серпня 06.00 «Чужие ошибки. Двойная игра» 06.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 08.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 11.00 Х/ф «Если наступит завтра» 18.00, 22.00 «Вікна"Новини» 19.55, 20.55 «Моя правда» 22.25, 23.25 Звездная жизнь 00.20 Х/ф «Молодая жена»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.35 «Служба розыска детей» 05.40, 06.20 Teen Time 05.45 Адское свидание 06.25, 07.40 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 09.20 Т/с «Счастливы вместе» 11.30, 18.00, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.40, 14.50 Kids Time 13.45 М/с «Губка Боб» 15.00 Т/с «Друзья» 16.00 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.20 Т/с «Купидон» 02.10 Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00, 13.20 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Еще раз про любовь 12.45 «Социальный статус: ваши пра" ва и льготы» 14.00, 22.45 Культурный шок 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «Сто вопросов о жи" вотных» 17.50 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Александр Ширвиндт, 1 ч. 21.35 Барак Обама. История президен" та 00.20 Амурные мелодии 00.30 Календарь Live

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.00 «Добрый вечер, животные» 10.00 «Три сестры» 11.35 «Орел и решка» 12.35, 18.00 «Званый ужин» 13.35 Т/с «Маргоша» 14.35 «Рандеву» 15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.40 «Рассмеши комика» 19.00 «КВН» 22.40 «Crimea Music Fest»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.25 «Возвращение кота Сме" танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабушка"анти" кризис» 06.50, 11.10 «Загородный дом» 08.15, 18.55 «Киноистории нашего времени» 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.20 Х/ф «Взаимовыручка семьи Клинтонов» 10.20, 12.10, 16.45, 17.55 «Эксклюзив для семьи» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «Кинопроектор» 17.00 «Киноклуб «Покров»: «Сокрови" ща царицы Елены» 18.05 «Криминал» 18.25 М/ф «Маша и медведь» 19.50 «Старинные культуры» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Т/с «Семья» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10, 14.45 Феерия путешествий 09.40 Т/с «Люди тени 2» 10.25, 17.30, 21.55 Д/с «Голливудские пары» 11.15 Т/с «Обручальное кольцо» 12.00, 15.45, 23.40 Страна смеется 12.15, 22.45 Вещественное доказа" тельство 12.45 Т/с «Ангел хранитель» 13.30, 23.55 Позаочі 14.20, 23.15 Иллюзии современности 15.05, 00.45 Судебные дела 16.00 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 16.45 Семейный суд 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 19.10 Д/с «Украина. Забытая история» 20.00 Подробности 20.30 Х/ф «Железное поле»

TBI 06.00, 18.00, 00.00, 03.00 Музыкаль" ный автомат 06.30 Голос верующего 07.00 Утренние круасаны 10.00, 21.00, 01.30 Музыка для взрос" лых 11.00, 13.30, 17.00 Вокруг света

Зах. 00.29 Сх. 16.27 Остання чв. 29 липня

11.30 Ювелирочка 14.30 Демонтаж мегаконструкций 15.45 Мегаперевозки животных 18.30, 20.30, 22.30, 01.00 «Сегодня» 19.00, 22.00, 02.30 Частные новости 19.30, 23.00 Сегодня о главном 04.30 Х/ф «Профессор Вилчур»

2+2 06.00 М/ф 07.35 «Маски"шоу» 08.00, 11.55 Сумасшедшее видео 09.00 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон по"нашему» 10.45 «ГАИ. Дорожные войны» 11.20 «Нереальные истории» 13.35 «Облом UA» 15.10 Х/ф «Житие Александра Невского» 17.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу цинов» 19.00 Х/ф «Белая медведица» 21.00 Бойцовская пятница. Восточные единоборства. «Бушидо» 23.10 Т/с «Короли побега» 01.50 «Профутбол» 03.05 Т/ф «Якутовичи» 03.55 Т/ф «Досье художника» 04.30 Т/ф «Возвращение в отчий дом»

MEGA 06.00, 05.10 Разрушители мифов 08.20, 12.30 Идеальная катастрофа 09.10, 13.20 Жизнь после людей 10.00, 14.10 Загадки планеты 10.50 В поисках приключений 11.40 Глазами Пингвинов 15.00 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 19.30 Фантастические истории 17.20 Громкое дело 18.10 Д/ф «Великая депрессия» 22.00 Д/ф «По ту сторону жизни и смерти. Ад» 22.50 Д/ф «По ту сторону жизни и смерти. Рай» 23.40 Д/ф «Трианон. Шифровка с того света» 00.30 Покер 01.20 Сокровище.UA 02.10 Т/с «Борджиа: история клана» 03.50 Смарт"шоу 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.00, 21.40 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток"шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести"Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30 «Прямой эфир» 19.50 «Кривое зеркало» 22.40 Х/ф «Последняя жертва» 00.35 Х/ф «Прощание славянки» 02.20 Х/ф «Комиссар»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Мама вышла за муж» 08.30, 14.30 Х/ф «Живой труп», 2 с. 10.55, 16.55 Х/ф «Смотри в оба!» 18.30, 00.30 Х/ф «Лес» 20.30 Х/ф «Государственный пре ступник» 22.30 Х/ф «Фуэте»

REN TV 06.30 Д/ф «Вселенная после 2012» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости 24» 08.00, 19.00 «Тайны мира с Анной Чап" ман» 09.00 «Эликсир молодости» 10.00 «Какие люди!» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 22.00 «Смотреть всем!» 23.00 Х/ф «Не брать живым» 01.10 Т/с «Сверхъестественное»

«ТНТ 1» 06.00 М/с «Озорные анимашки». «Рискуя жизнью. Попалась. Ловкие затеи» 06.25 «Фриказоид!», 7 с. 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.30, 23.30 «Дом 2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Она мужчина» 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ» 13.30, 14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.00 «Comedy Woman» 20.00 «Камеди Клаб» 21.00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч" шее», 3 с. 22.00 «Страна в Shope». Развлекатель" ная программа 00.00 Х/ф «Другой мир»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15 «АБВГДейка» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 «Наши любимые животные» 09.30, 01.45 Х/ф «Петр Первый», 2 с. 11.05 М/ф «Сармико» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «Таинственный остров» 13.15 М/ф «Чудо мельница» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05, 20.15 «Петровка, 38» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Дмитрий Харатьян 17.00 «Осторожно, мошенники!» 18.15 «Хроники московского быта. Гра" дус таланта» 18.55 М/с «Волк Альберто» 19.05 «Право голоса» 19.55 История Государства Российско" го 20.30 «Тайны нашего кино. «Семь ста" риков и одна девушка» 20.55 Х/ф «Сильва», 1 2с. 01.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не как у людей»

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 Д/ф «Вороне где"то Бог...» 06.40 Х/ф «Предел возможного», 3 с. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00, 16.00 «Программа «А» 11.00, 17.00 «От всей души. Юбилей" ные встречи» 12.10 Д/ф «Обязательная программа» 12.40 Х/ф «Предел возможного», 4 с. 18.05 «Утренняя почта» 18.40 Х/ф «Предел возможного», 5 с. 21.00 «Колба времени» 22.00 «Взгляд» 23.00 «Концерт Евгения Клячкина» 00.20 «Музыкальная мозаика» 00.40 Х/ф «Предел возможного», 2 с.

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре" бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Молли и мопс 3» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Уикенд у Берни 2»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 11.00, 15.00, 18.30, 19.00, 00.45 Плавание 13.45 Футбол 16.30, 17.30, 23.15 Чемпионат мира по водным видам спорта 21.30 Прыжки на лыжах 22.15 Сильнейшие люди планеты 00.30 Sports excellence 01.30 Велоспорт

XSPORT 06.00 06.20 06.40 07.00

Хоккейная академия Территория КХЛ. Клубы Жизнь Всемирные игры" 2013 г. Колум" бия. День 6. Обзор 08.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Полуфи" нал. Швейцария " США 10.00, 16.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Мужчины. Венгрия 11.00, 19.00 Спортивные танцы. Kyiv Open" 2008 г. 12.00, 15.00, 20.00, 23.00 Всемирные игры" 2013 г. Колумбия. 13.00, 17.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Матч за 3"е место. Финляндия " США 21.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Смешанная эстафета. 22.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лондон. Второй день.

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов " 2012 г. /13. Женщины. Плей" офф. «Рабита» " «Динамо» (Ка" зань). Ответный матч

Іменинники дня: ІЛЛЯ, ОПАНАС, ІОНА, СЕВАСТЯН, ІВОН 11.40 «Adrenalin Games " 2013» 13.30 Регбилиг. Австралийская лига. «Tigers» " «Sea Eagles» 15.15 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия» (Дор.) " «Бавария» 17.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в Анапе. Мужчины. Матч за 3"е место 18.20 Теннис. Турнир ATP в Кицбюэле. Полуфинал 20.20 Пляжный волейбол. Мировой тур в Анапе. Мужчины. Финал 21.25, 01.30 «Trans World Sport» пред" ставляет. «Спортивный глобус» 21.55 Регбилиг. Европейская Суперли" га. «Wigan» " «Hull KR». S 00.00 Тхэквондо. Чемпионат мира в Мексике. Женщины " 57 кг. Муж" чины " 63 кг. Полуфиналы и фи" налы

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.40 Фут" бол NEWS 06.15 Таврия " Говерла. Чемпионат Ук" раины 08.00 Боруссия Д " Малага. Лига Чем" пионов УЕФА 10.35, 23.40 Матч. Лига Европы УЕФА 12.35, 16.00, 19.00, 22.00 Футбол LIVE 13.20 Топ"матч 13.30 Бавария " БАТЭ. Лига Чемпионов УЕФА 16.55 LIVE. Нива (Т) " Нафтовик. FAVBET Лига 1 19.55 LIVE. Ильичевец " Карпаты. Чем" пионат Украины 23.00 Futbol Mundial 01.55 Нива (Т) " Нафтовик. FAVBET Лига

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Старая кре пость», 1972 г. 1973 г., 5 с. «Дом с привидениями» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Трое из Про стоквашино», 1, 6 ф. 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 38 с. Сказки русских писателей. «Три толстяка» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Принц и ни щий», 1972 г. М/ф «Коротыш ка Зеленые штанишки» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20, 19.30 Пингвины Ози Бу 07.20, 15.50 Тилли и друзья 07.50, 13.20, 17.40 Вик: маленький викинг 08.20, 11.20, 14.50 Маша и Медведь 08.30 Baby TV 09.20, 19.20 Веселые цифры 09.30, 17.00 Овечки"чемпионы 09.40, 12.00, 16.40 Алекс 09.50, 19.10 What’s the Big Idea? 10.00, 18.40 Анджелина"балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Кайю 17.10 Рори"гонщик 20.00 Ноксу и друзья 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Цунами в Японии. Как это было?»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ 1 06.00 Итоги 06.20, 23.10 Муз/ф «Ищи Ветрова» 07.50 Посвяти себя футболу! 08.15 Олимпийский вызов 08.30 Барышня и кулинар 09.05 Жизнь на равных 09.20 Православный вестник 09.50 Кто в доме хозяин? 10.15 Х/ф «Новый Гулливер» 11.35 Чудеса Украины. Аккерман 12.05 Театральные сезоны. Дайджест 12.55 Star"шоу 13.55 В гостях у Д.Гордона 14.55 Золотой гусь 15.25, 19.05 Кривое зеркало 17.00 Дневник Дефлимпиады 17.15 Мировой рекорд украинской пес" ни 20.50 Мегалот 20.55 «Служба поиска детей» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Без цензуры 21.55 Украинская песня 00.40 Клуб юмора 01.40 Аудиенция. Страны от А до Я

ИНТЕР 06.20 Т/с «Наложница» 07.40 Х/ф «Американская дочь» 09.30 «Все для мамы» 10.00 «Летняя кухня» 11.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 13.05 Т/с «Семейный детектив» 14.00, 02.35 Т/с «Моя новая жизнь» 18.00, 20.30 Т/с «Петр Первый. Заве щание» 20.00, 02.05 «Подробности» 22.30 Т/с «Жена Сталина»

9 КАНАЛ 06.00 08.00 09.00 11.00 13.05 19.20 21.30 01.10 02.35

Мультфильмы «Маски"шоу» Т/с «Солдаты 14» «В бой идут мужики» Т/с «Мужская работа» ЧУ 3 Тур. Волынь " Днепр Х/ф «Храброе сердце» Х/ф «Одной крови» Х/ф «Какие же мы были моло дые» 04.00 Т/ф «Две жизни Соломии» 04.30 Т/ф «Братья Кричевские. Воз вращение»

11 КАНАЛ 06.25 07.20 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 11.55 13.40 14.00 14.40 15.05 17.50 19.45 22.00 23.55

Аферисты Ревизор"2 «Мой малыш» «Открывай!» «Перевоплощение» «Просто собака» «Интересное кино» «Дачные затеи» Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Воронины» Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» Х/ф «Мачо и Ботан» Хто зверху?" 2 Х/ф «Зак и Мири снимают пор но» 01.55 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.15, 19.30 «ТСН» 08.00 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.00 М/ф «Энгри бердс» 10.05 Х/ф «Как Майк» 12.05 «Мир наизнанку " 2: Индия» 13.15 Х/ф «Старые псы» 15.10 «Шесть кадров» 16.25 «Вечерний Киев " 2013» 18.30 «Рассмеши комика " 3» 20.00 «Операция красота» 21.45 Х/ф «Любовь во времена холеры» 00.25 Х/ф «Из России с любовью»

34 КАНАЛ 06.15 06.45 07.15 07.30 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.10 12.30 13.00 15.40 17.55 18.30 19.00 20.30 20.50 00.10

М/ф «Детали» «Пастырские беседы» «Тайны мира с Анной Чапман» «Чего хочет женщина» «Под защитой» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Медикус» «Тип"топ» «С легким паром!» «Люди» «Вне игры» «Нам и не снилось» Х/ф «Гуру» Д/ф «На небе Рай, на земле " Со" ловки и Валдай» «Respect» Х/ф «Незваный друг» «Детали. Итоги дня» Т/с «Энигма» «Великие тайны»

ICTV 06.25 Козырная жизнь 06.55 Т/с «Морские дьяволы» 08.50 Звезда YouTube 10.00 Дача 11.05 Квартирный вопрос 12.05 М/ф «Ронал варвар» 14.00 Мульт личности 14.20, 19.55 Т/с «Снайперы. Любовь под прицелом» 18.45 Факты. Вечер 19.00 Чрезвычайные новости 00.10 Х/ф «Девять ярдов»

TET 07.10 08.00 08.35 08.50 09.00 09.40 11.00 11.40 13.20 16.05 17.20 19.15

Твинисы Телепузики Лентяево М/с «Смешарики. Пин код» Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Фиксики» М/ф «Гадкий утенок и я» Т/с «Все женщины ведьмы» Королева бала"3 Х/ф «Шпион по соседству» Х/ф «Охотники за привиде ниями 2» 21.20 Виталька 23.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3»

51 КАНАЛ 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 10.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.00 Новости Кривого Рога 10.15 «Поговори обо мне» 11.30 Д/ф «Магия природы» 12.00 По ту сторону поля 12.35 Х/ф «Было у отца три сына», 2 с. 13.45 Смешные 14.00 Волшебное закулисье 14.45 М/ф «Подводные береты» 16.00 Стендап 16.30 Страна талантов 17.00 Х/ф «Пилоты» 18.30 Реалити"шоу»Oscar Models TV show» 19.00 102"информ 19.15 «Новости. Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с... 21.05 Х/ф «Выкуп» 22.45 Д/ф «Тайны прошлого» 23.15 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25 «Тема недели» 07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.15 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25 «Укравтоконтинент» 09.50 «Мотор"новости» 10.10 «Новостеметр» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот"тест» 13.10 «Вперед на Олимп!» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особенный взгляд» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты с Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер"класс»

НТН 06.25 Х/ф «Мерседес» уходит от по гони» 07.40 Т/с «Откройте, милиция!» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00 «Случайный свидетель» 13.30 Х/ф «ДМБ 2» 15.00 Т/с «Крутые повороты» 19.00 Т/с «Тайны следствия 2» 23.00 «Парк автомобильного периода» 23.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.15 Т/с «Закон и порядок»

НТВ МИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Главная дорога 07.55 Их нравы 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Своя игра 13.10 «Наши» 14.00 «Возвращение Мухтара"2» 15.55 Мелодии на память 16.35 И снова здравствуйте! 17.05 Следствие вели... 18.25 Т/с «УГРО 3» 22.05 Т/с «Стервы» 23.55 Т/с «Москва. Центральный ок руг 3». «Команда» 01.50 «Наказание. Русская тюрьма вче" ра и сегодня» 02.25 Т/с «Полный вперед!»

ENTER 05.45 08.25 09.40 02.35

Сх. 04.29 Зах. 19.39 Трив. дня 15.49

Субота, 03 серпня 06.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 07.45 «Караоке на Майдане» 08.40 «Едим дома» 09.50, 00.25 Х/ф «Три плюс два» 11.45 Х/ф «Синьор Робинзон» 14.00, 15.00 Звездная жизнь 15.55, 16.55 «Моя правда» 18.00 Х/ф «Полет бабочки» 22.05 Х/ф «Ангел пролетел»

Мультфильм СССР Х/ф «Визит дамы» Х/ф «Рожденная революцией» Х/ф «Абориген»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунглях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.45 М/с «Маленькие Энштейны» 10.00 «Университет неделя» 10.15 «Европейские стандарты» 10.30 М/с «Мистер Мейкер в городе» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 М/ф 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба»

ОРТ М 06.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.40 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «600 секунд» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.10 «Абракадабра» 14.05 Т/с «Наследство» 15.15 «Ивар Калныньш» 16.20 «Угадай мелодию» 17.00 Вечерние новости 17.15 «Форт Боярд» 18.50 «Валентина Леонтьева» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.10 «КВН» 23.55 Т/с «Элементарно»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 07.10 Т/с «Бигль» 07.00, 19.00 События 07.50, 09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Тайны звезд 11.00 Х/ф «Свой чужой» 13.00, 16.45, 19.20 Т/с «Ребенок по полам» 22.25 Х/ф «Превратности судьбы» 00.25 Т/с «Хранитель»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.05 М/с «Финес и Ферб» 06.25 Аферисты 07.20, 10.00 Ревизор"2 11.55 Уральские пельмени 13.40 Люди ХЭ 14.00 Нереальная история 14.40 Файна Юкрайна 15.05 Т/с «Воронины» 17.50 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 19.45 Х/ф «Мачо и Ботан» 22.00 Хто зверху?"2 23.55 Х/ф «Зак и Мири снимают пор но» 01.55 Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00 Х/ф «Клад» 07.35 «Будь в курсе!» 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 09.00 Барак Обама. История президен" та 10.00 «Светские хроники» 10.40 Х/ф «Залив счастья» 13.15 За семь морей 13.40 Культурный шок 15.05 Д/с «Удивительные рассказы о животных» 15.45, 00.50 Д/с «Лес Джимми» 16.50 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.15 «Цивилизация іncognta» 18.30 «Социальный пульс выходных» 18.55, 21.05 «Погода» 19.00 Частная жизнь 20.00 Д/с «Обитатели глубин» 21.10 Д/ф 22.50 Х/ф «Список контактов»

K1 07.00, 10.20 «Мультфильмы» 08.15 М/с «Анималия» 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 11.25 М/ф «Робин Гуд» 13.00 Х/ф «Квинтет» 14.45 «Рассмеши комика» 15.45 «Пороблено в Україні» 17.00 «Crimea Music Fest» 19.50 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Секс Гуру»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05, 16.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа" нии» 08.05, 20.30 «Не первый взгляд» 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 10.50, 13.50 «Загородный дом» 10.40 «Все о еде» 10.55 «Магия природы» 11.35 М/ф «Сказка о золотом петуш ке», «Стойкий оловянный сол датик» 12.30 «Бабушка"антикризис» 12.40 «Киноклуб «Покров»: «Господин премьер"министр», 1, 2 с. 13.35 М/ф «Пятачок» 14.00, 22.45 «Ювелир» 18.00 Х/ф «Взаимовыручка семьи Клинтонов» 19.00 «Неизвестная планета» 19.30 Х/ф «Первобытные инстинк ты Р.Бренсона» 20.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Жители дома Винздо ров» 22.00 «Путешествуем по миру» 22.35 «Кинопроектор» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.15 Концерт памяти Николая Мозго" вого 09.30 Смартшоу 10.00 Д/с «Украина. Забытая история» 10.45, 23.10 Летняя кухня 11.30 Т/с «Кантор» 12.20 Х/ф «Вертикаль» 13.35 Х/ф «Меж высоких хлебов» 14.50 Большой концерт на Интере 16.50, 23.00 Страна смеется 17.05 Д/ф «Рок шестидесятых» 17.45, 23.55 Легенды уголовного ро" зыска 18.15, 00.25 Агенты влияния 19.00 Футбол. Чемпионат Украины 21.00 Подробности 21.30 Х/ф «Поезд до Бруклина»

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

Зах. 17.11 Сх. 01.17 Остання чв. 29 липня

13.30 Шоу Фрая и Лори 15.00 Третий звонок 18.00, 02.00 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 19.00 Музыка для взрослых 20.00 Зеленая лампа 21.00, 03.00 Знак восклицания 22.00 Гран"При 22.30 World Stories. Международные корреспонденты 23.00 Х/ф «Последний урок» 01.00 Homo sapiens

2+2 06.00 08.00 09.00 11.00 13.05 19.20 21.30 01.10 02.35

М/ф «Маски"шоу» Т/с «Солдаты 14» «В бой идут мужики» Т/с «Мужская работа» ЧУ 3 Тур. Волынь " Днепр Х/ф «Храброе сердце» Х/ф «Одной крови» Х/ф «Какие же мы были мо лодые» 04.00 Т/ф «Две жизни Соломии» 04.30 Т/ф «Братья Кричевские. Воз вращение»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 08.40 Top Gear 10.20 Машины: как это работает 11.10, 22.00 История мира 13.00 Проект «Земля» 16.00 Д/ф «По ту сторону жизни и смерти. Ад» 17.00 Д/ф «По ту сторону жизни и смерти. Рай» 18.00 Д/ф «Трианон. Шифровка с того света» 19.00 Фантастические истории 00.00 Современные чудеса 01.00 т/с Бенито Муссолини 05.30 Смартшоу

11.45 Дом с историей. «Малый театр» 12.10 «Сто вопросов взрослому» 12.50 М/ф «Золотая антилопа», «Полкан и Шавка» 13.25 Х/ф «Сильва», 1, 2 с. 15.45 «Тайны нашего кино. «Мимино» 16.10, 17.45 Таланты и поклонники. Михаил Ширвиндт 19.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 19.25, 01.45 Х/ф «Государственный преступник» 21.20 Ирина Слуцкая в программе «Жена. История любви» 22.25 «Давно не виделись!» 23.55 Д/ф «Мужчина и женщина. По" чувствуйте разницу» 01.10 Клуб юмора

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 Д/ф «Обязательная программа» 06.40 Х/ф «Предел возможного», 4 с. 08.00, 14.00 «ВРЕМЯ» 09.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Программа «А» 11.00 «От всей души. Юбилейные встречи» 12.05 «Утренняя почта» 12.40 Х/ф «Предел возможного», 5 с. 15.00 «Колба времени» 16.00 «Взгляд» 17.00 «Было ВРЕМЯ» 18.00 Д/ф «Наша биография» 19.00 «Вокруг смеха» 20.30 «Бомонд» 21.00 Х/ф «Мама Ануш» 22.20 Д/ф «У микрофона Юрий Леви" тан» 23.00 «Концерт Евгения Клячкина» 00.10 Д/ф «Вороне где"то Бог...» 00.40 Х/ф «Предел возможного», 3 с.

РТР «ПЛАНЕТА»

ГУМОР

05.00 «Кривое зеркало» 06.30, 07.15 Х/ф «Последняя жерт ва» 07.00, 10.00, 13.00, 19.00 Вести 08.25 М/ф 08.40 «Утренняя почта» 09.15 «Субботник» 10.15 «Страна птиц». «Шикотанские вороны» 11.05 Х/ф «Школьный вальс» 13.20 Вести"Москва 13.30 «Вся Россия» 13.45 «Честный детектив» 14.15 «Марина Голуб. Не привыкай к дождю...» 15.15, 02.50 Х/ф «Темные воды», 1 с. 17.05, 00.55 «Субботний вечер» 19.30 Х/ф «Нелюбимая» 23.05 Х/ф «Любовь по расписанию» 04.20 «Городок»

05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали"гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Калиф аист» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Золотая молодежь» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Х/ф «Большой кайф»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Лес» 08.30, 14.30 Х/ф «Государственный преступник» 10.30, 16.30 Х/ф «Фуэте» 18.30, 00.30 Х/ф «Уходя уходи» 20.30 Х/ф «Досье человека в «мер седесе», 2 с. 22.50 Х/ф «Небесный тихоход»

REN TV 08.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 11.30 «Новости 24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.00 Концерт Михаила Задорнова 20.15 «Вечерний Квартал» 01.40 Х/ф «Слуга государев»

«ТНТ 1» 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.50 М/с «Монсуно» 08.15 М/с «Пингвины из «Мадагас кара» 08.45 «Страна играет в Квас лото» Ло" терея 09.00 «Два с половиной повара». Про" грамма 09.30 «Про декор». Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 «Дурнушек.net». Программа 11.30 Т/с «Деффчонки» 13.00 «Comedy Woman» 14.00 «Камеди Клаб» 15.00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч" шее», 2 с. 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 19.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 21.20 «Камеди Клаб. Лучшее» 22.00, 23.00 «Дом"2» 23.30 Х/ф «Другой мир 2: Эволю ция»

TBI

TVCI

06.00, 10.05, 16.45, 04.00 Музыкаль" ный автомат 06.30 Благая весть с Риком Реннером 07.00 Сегодня о главном 08.00 «Сегодня» 08.30, 14.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 09.45 Здоровая жизнь 11.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка

06.00 Х/ф «Праздник Святого Йор гена» 07.20 М/с «Воин Рэдволла» 08.20 «АБВГДейка» 08.50 Д/ф «Николай Губенко: Я при" нимаю бой!» 09.30 «Русский вопрос» 10.10 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведицы» 11.30, 17.30, 21.00 События

ЕВРОСПОРТ 09.30, 11.00, 16.00, 18.30, 19.00, 00.30 Плавание 14.00, 21.30 Прыжки на лыжах 14.45 Футбол 17.30, 22.15, 23.15, 02.30 Чемпионат мира по водным видам спорта 01.25 Sports excellence 01.30 Велоспорт

XSPORT 06.00 Наш рибалка. Щука 07.00 Наша рыбалка. Чехонь 08.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Матч за 3"е место. Финляндия " США 10.00, 16.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Смешанная эстафе" та. Венгрия 11.00, 19.00 Спортивные танцы. Kyiv Open" 2008 г. 12.00, 15.00, 20.00 Всемирные игры" 2013 г. Колумбия. День 8. Обзор 13.00, 17.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Финал. Швейцария " Швеция 21.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал. Женщины. Ниж" ний Новгород 22.00 Бокс. Лучшие бои UBP. Вячеслав Сенченко " Юрий Нужненко

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «Trans World Sport» представля" ет. «Спортивный глобус» 10.10, 22.10 Регбилиг. Европейская Суперлига. «Wigan» " «Hull KR» 12.00 Ралли"кросс. Этап чемпионата Европы в Англии 13.30 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в США. Мужчины. Женщины 16.25 Фестиваль спортивного танца «Танцевальные истории " 2013». 2, 0 ч. + 18.20 Теннис. Турнир ATP в Кицбюэле. Финал

Іменинники дня: ІВАН, СЕМЕН, ОНУФРІЙ, ОНИСИМ 20.20 «Из архива «Останкино». Олим" пийские игры " 1976 г. в Инсб" руке. Хоккей. СССР " Чехослова" кия 00.00 Легкая атлетика. Diamond League в Англии

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 12.35, 15.30, 00.15 Футбол NEWS 06.15 В. Евтушенко. «Один на один с Гамулой» 07.10 Топ"матч 07.20 Futbol Mundial 08.00 Нива (Т) " Нафтовик. FAVBET Лига 1 10.35 Ильичевец " Карпаты. Чемпио" нат Украины 13.00 Матч. Лига Европы УЕФА 15.00, 15.55, 18.30, 21.00, 23.30 Фут" бол LIVE 16.25 LIVE. Говерла " Металлург (З). Чемпионат Украины 18.55 LIVE. Заря " Металлист. Чемпио" нат Украины 21.25 LIVE. Севастополь " Таврия. Чем" пионат Украины 00.25 LIVE. Крузейро " Коритиба. Чем" пионат Бразилии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Старая кре пость». 1972 г. 1973 г., 6 с. «Город у моря» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Каникулы в Простоквашино», 2, 6 ф. Сбор ник мультфильмов «Про вер блюжонка», м/ф «Ивануш ко», м/ф «Алим и его ослик» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 39 с. Сказки русских писателей. «Горный мастер» Русские на родные сказки. «Лиса и заяц» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Аленький цветочек». 1977 г. Коме дия Виталия Мельникова и М. Шамковича «Барбос в гос тях у Бобика» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20, 19.30 Пингвины Ози Бу 07.20, 15.50 Тилли и друзья 07.50, 13.20, 17.40 Вик: маленький викинг 08.20, 11.20, 14.50, 20.50 Маша и Медведь 08.30 Baby TV 09.20, 19.20 Веселые цифры 09.30, 17.00 Овечки"чемпионы 09.40, 12.00, 16.40 Алекс 09.50, 19.10 What’s the Big Idea? 10.00, 18.40 Анджелина"балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Кайю 17.10 Рори"гонщик 20.00 Ноксу и друзья 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 Арт аттак 10.30 М/с «Мистер Мейкер в городе» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Кряк бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Цунами: поиски и спасе" ние»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 04 серпня ТВ УТ 1 06.05 Мир православия 06.35 Смех с доставкой на дом 07.05 Барышня и кулинар 07.35, 23.25 «Жена» 09.05 Шеф"повар страны 09.55 Околица 10.35 Путешествуй по миру с Ю.Акуни" ной 11.00 Шаг к звездам 12.00 Честь имею пригласить 12.55 Чудеса Украины. Алупка 13.15 Как Ваше здоровье? 14.05 Ближе к народу 14.40 Как это? 15.05 Рояль в кустах 15.35 Золотой гусь 16.00 «Караоке для взрослых» 16.45 Не верь худому повару 17.15 Дневник Дефлимпиады 17.40 В гостях у Д.Гордона 18.40 Кривое зеркало 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Главный аргумент 21.35 Мастера юмора. В.Данилец и В.Моисеенко 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.10 Олимпийский вызов 00.40 Клуб юмора 01.40 Star"шоу

ИНТЕР 05.55 Т/с «Жена Сталина» 09.25 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Орел и решка» 11.00 «Шалене весілля» 12.00, 04.55 Т/с «Семейный детек тив» 14.00 Х/ф «Любовь и голуби» 16.10 Х/ф «Реальный папа» 18.05 Х/ф «Дружба особого назначе ния» 20.00, 02.10 «Подробности» 20.25 Х/ф «Соловей разбойник» 22.20 Х/ф «Духless» 00.25 Х/ф «Честь Самурая» 02.35 Д/с «Человечество: наша исто" рия» 03.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»

9 КАНАЛ 06.00, 05.00 Мультфильмы 08.00 «Маски"шоу» 09.55 Высокая косметология от «Тер" ритории красоты» 10.00 «Днепр"футбол» 11.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.55 Т/с «Приключения Мерлина» 14.55 Х/ф «Возвращение в затерян ный мир» 16.50 ЧУ, 3 Тур. Арсенал " Ворскла 19.00 Х/ф «Красный рассвет» 21.30 «Профутбол» 23.00 Х/ф «Белая медведица» 01.00 Х/ф «Кулак ярости» 02.40 Х/ф «Черная Рада»

11 КАНАЛ 06.45 07.45 08.00 09.35 10.25 10.40 11.00 11.25 11.50 12.20 13.00 15.35 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 00.00 01.55

Аферисты Церковь Христова Уральские пельмени Хто зверху?"2 «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «Свадебные хлопоты» «Дачные затеи» Педан"Притула Шоу Т/с «Воронины» Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв» «Oscar Models TV Show» «О рыбалке всерьез» «Интересное кино» «Проте» «Явления природы» «Новости недели» «Инновации» «Рестораны мира» «Перевоплощение» Большие чувства Х/ф «Свадебная лихорадка» Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.50 08.10 09.00 10.00

М/ф «Ремонт +» «Лото"Забава» М/ф «Чебурашка. Чебурашка идет в школу. Шапокляк» 11.00 «Воскресенье с Кварталом» 12.00 «Смакуем» 12.40 «Шесть кадров» 13.05, 14.05 Х/ф «Без следа» 15.05 Х/ф «Железнодорожный ро манс» 17.30, 20.00 Х/ф «Будет светлым день» 19.30 «ТСН» 22.00 «Светская жизнь» 23.05 «Богатые тоже плачут» 00.05 «Путин, Россия и Запад»

СТБ 06.45 08.45 09.50 10.50

Х/ф «Полицейские и воры» «Едим дома» «Караоке на майдані» Х/ф «Полет бабочки»

15.00 «Мистические истории"5 с Пав" лом Костициним» 19.00 «Ванга возвращается! Секрет" ный архив прорицательницы» 19.55 Х/ф «Путешествие во влюб ленность» 22.10 Х/ф «Мы странно встрети лись» 00.00 Х/ф «Синьор Робинзон»

34 КАНАЛ 06.15 06.45 07.05 08.40 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.15 14.50 16.30 18.15 19.10 19.40 20.30 21.00 23.30 00.25

М/ф «Детали» Х/ф «Незваный друг» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Странное дело» «Respect» Д/ф «На небе Рай, на земле " Соловки и Валдай» «Чудо возможно» «Михаил Задорнов. Нас не оциф" руешь!» «Территория заблуждений» «Военная тайна» «Секретные территории» «Смотреть всем!» «Тип"топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» Т/с «Энигма» «Тайны мира с Анной Чапман» Х/ф «Гуру»

ICTV 06.45 07.35 07.55 09.05 11.00 11.30 12.10 12.30 14.55 16.45 18.45 19.00 20.15

Квартирный вопрос Анекдоты по"украински Дача М/ф «Ронал варвар» Козырная жизнь Максимум в Украине Мульт личности Х/ф «Двойной КОПец» Х/ф «Подстава» Х/ф «Девять ярдов» Факты. Вечер Замоченые Х/ф «Искусство войны 3: Воз мездие» 22.05 Х/ф «После заката» 00.05 Т/с «Такси» 01.25 Х/ф «Расплата»

TET 07.10 08.00 08.35 08.50 09.00 09.40 11.00 11.40 11.50 13.50 15.40

Твинисы Телепузики Лентяево М/с «Смешарики. Пин код» Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Фиксики» М/ф «Сердитые птички» Х/ф «Шпион по соседству» Т/с «Все женщины ведьмы» Х/ф «Охотники за привидени ями 2» 17.45, 20.15 4 свадьбы 19.00 Королева бала"3 21.35 Виталька 23.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10, 14.45 М/ф 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини" ка 09.00 Стендап 09.30 М/ф «Подводные береты» 10.45 Краеведческое путешествие 11.15 Д/ф «Тайны прошлого» 11.45 Х/ф «Пилоты» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Мир животных» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне. «Этому ре" бенку нужна семья» 15.00 Х/ф «Внимание, черепаха!» 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Выкуп» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с Андреем Шип" ко 20.15 Днепропетровщина презентует 20.45 Истории с Бородой 21.15 Х/ф «Везучая» 22.45 Музыка 23.15 Х/ф «БОМЖ»

5 КАНАЛ 06.30, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.55 «Погода» 07.30 «180 градусов» 07.50, 20.35, 23.40 «Хроника недели» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10 «Пространство идей» 09.35 «Окно в Америку» 10.10 «Мамина школа» 10.30 «Здоровые истории» 11.10 «Технопарк» 11.30 «Трансмиссия"тест» 12.10 «Жизнь интересна» 12.30 «Інтелект.ua» 13.15 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Акцент» 16.10 «Фактор безопасности»

Сх. 04.30 Зах. 19.37 Трив. дня 15.07

17.25 «Палата» 17.35 «Новости Киевщины» 18.10, 21.10 «Окно в Европу» 19.30 «Большая политика» 20.10 «Дорогие депутаты» 21.40 «Время"Тайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 00.25 «Укравтоконтинент» 00.50 «Обзор прессы»

НТН 07.05 Т/с «Русский перевод» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Снайперы. Невидимое оружие 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Х/ф «Расплата за любовь» 14.55 Т/с «Тайны следствия 2» 19.00 Т/с «Знахарь» 23.00 «Крутые 90"е» 00.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.50 Х/ф «Двойник»

НТВ МИР 06.00 «Песня для вашего столика» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 Их нравы 08.25 «Академия красоты» с Ляйсан Утяшевой 09.20 Едим дома! 09.55 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой 10.25 Дачный ответ 11.25 Золотая пыль 12.20 Т/с «Глухарь». Продолжение. «Пропасть». «Один три семь». «Холодная война». «За что?» «На крючке» 17.00 «Очная ставка» 18.25 Т/с «УГРО 3». «Кредит дове рия» 22.10 Т/с «Стервы». «Лифт». «Под мена» 00.00 Т/с «Москва. Центральный ок руг 3». «Помогите, пох...» 01.55 «Кремлевские дети» 02.50 Х/ф «Шпильки» 04.50 «Достопримечательности»

ENTER 05.45 Мультфильм СССР 09.00 Х/ф «Рожденная революци ей» 00.30 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 05.35 Саундтреки

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 Арт аттак 10.30 М/с «Мистер Мейкер в горо де» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 М/ф 15.30 Х/ф «Позволь ему засиять» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Кряк бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТ М 06.55 «Служу Отчизне!» 07.45 «Смешарики. ПИН"код» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.30 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.15 «Ивар Калныньш. Роман с ак" центом» 12.20 Муз/ф «Сильва» 15.20 «КВН» 17.45 «Вышка». Выбор профессиона" лов 20.00 «Время» 20.15 «Универсальный артист» 22.10 Х/ф «Сердце на ладони» 01.15 Х/ф «Случай из газетной прак тики»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.40 06.45 07.45 08.00 09.35 11.30 13.00 15.35 17.30 20.00 22.00 00.00 01.55

М/с «Финес и Ферб» Аферисты Церковь Христова Уральские пельмени Хто зверху?"2 Педан"Притула Шоу Т/с «Воронины» Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» Х/ф «Мачо и Ботан» Х/ф «Удачи Чак!» Большие чувства Х/ф «Свадебная лихорадка» Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00 Х/ф «Залив счастья» 07.35, 20.15 «Кумиры» 07.50, 20.00 «Цивилизация іncognta» 08.00 «Социальный пульс выходных» 09.00, 19.00 Частная жизнь 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.10 Х/ф «Клад» 13.30 За семь морей 14.40 Мастер путешествий 15.10 Д/с «Удивительные рассказы о животных» 15.50, 23.05 Д/с «Лес Джимми» 17.00 «Украина"Европа: маятник Фуко» 17.50 «Такова спортивная жизнь. Анна Бессонова» 18.30 «Мир за неделю» 18.55 «Погода» 20.40 «Светские хроники» 21.20 Х/ф «Крестный отец итальян ского квартала» 00.05 Х/ф «Список контактов»

K1 07.00 09.15 10.45 12.20 14.15 15.50 17.45 19.35 21.40 00.20

«Мультфильмы» М/ф «Робин Гуд» Х/ф «Квинтет» Х/ф «Без их согласия» «Добрый вечер, животные» Х/ф «Садовник» «Вечерний квартал» «Доброе утро» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Поцелуйчик»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.30, 09.10, 10.05, 12.00, 16.25 «Возвращение кота Сме" танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40 «Магия природы» 08.30, 09.20, 10.15, 12.25, 17.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 13.50 «Загородный дом» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 «Дайвинг» 12.40 «Киноклуб «Покров»: «Госпо" дин премьер"министр», 3, 4 с. 13.35 М/ф «Волк и семеро козлят» 14.00, 22.45 «Ювелир» 17.20 М/ф «Капитан Врунгель» 19.25 Х/ф «Наследство Кеннеди» 20.30 «Старинные культуры» 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 22.00 «Короткие встречи» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00 Т/с «Кантор» 07.55, 23.25 Х/ф «Вертикаль» 09.05 Феерия путешествий 09.30 Школа доктора Комаровского 10.05 Все для мамы 10.35 Орел и решка 11.20 Большой концерт на Интере 13.25 Д/ф «Рок шестидесятых» 14.05 Х/ф «Железное поле» 15.25 Х/ф «Поезд до Бруклина» 16.55 Х/ф «Меж высоких хлебов» 18.15 Страна смеется 18.30, 00.40 Легенды уголовного ро" зыска 19.00 Футбол. Чемпионат Украины. «Шахтер» " «Динамо» 21.00 Подробности 21.25 Концерт группы «Форум» 22.35 Д/с «Украина. Забытая исто" рия»

КАНАЛ «УКРАИНА»

TBI

06.45, 18.40 События 07.10 Х/ф «Свой чужой» 09.00 Добро пожаловать. Анна Семе" нович 10.00 Герои экрана. Бой"бабы 11.00 Х/ф «Превратности судьбы» 13.00, 15.50 Т/с «Ребенок пополам» 19.00 Футбол. Премьер Лига Украины. «Шахтер» (Донецк) " «Динамо» (Киев) 21.00, 22.00 Т/с «Интерны» 22.30 Comedy Woman 23.30 Великий футбол 01.15 Т/с «Телохранитель 4»

06.00, 10.05, 16.45, 04.00 Музыкаль" ный автомат 07.00 Музыка для взрослых 08.00, 18.00 Гран"при 08.30, 14.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 09.45 Здоровая жизнь 11.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 13.30 Шоу Фрая и Лори 15.00 Третий звонок 18.30 World Stories. Международные корреспонденты 19.00 Homo sapiens

Зах. 17.48 Сх. 02.11 Остання чв. 29 липня

20.00 Программа Тараса Чубая и Анд" рея Бондаря «Ч/Б» 21.00, 02.00 Откровенно с Виталием Портниковым 22.00, 03.00 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Мечты о Калифорнии»

2+2 06.00, 05.00 М/ф 08.00 «Маски"шоу» 09.55 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.55 Т/с «Приключения Мерлина» 14.55 Х/ф «Возвращение в затерян ный мир» 16.50 ЧУ, 3 Тур. Арсенал " Ворскла 19.00 Х/ф «Красный рассвет» 21.30 «Профутбол» 23.00 Х/ф «Белая медведица» 01.00 Х/ф «Кулак ярости» 02.40 Х/ф «Черная Рада»

18.35, 01.25 Х/ф «Единожды со лгав...» 20.05 Временно доступен 21.20 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха» 22.35 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведицы»

05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова че репах» 08.30 «Хали"гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Сильная личность из 2 А» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Орел или решка» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Х/ф «Роджер Доджер»

НАШЕ КИНО

ЕВРОСПОРТ

REN TV 06.40 12.00 15.15 23.00 00.50

«Вечерний Квартал» Концерт Михаила Задорнова Т/с «План «Б» Х/ф «В движении» Фэнтази «Цветок дьявола»

«ТНТ 1» 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.30 М/с «Монсуно» 07.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спорт" лото +» Лотерея 08.20 М/с «Пингвины из «Мадагас кара» 08.45 «Первая Национальная лоте" рея» 09.00 «Два с половиной повара. От" крытая кухня» " «Америка». Ку" линарное шоу 09.30 «Фитнес» Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 Т/с «Деффчонки» «Учитель года» 11.30 Т/с «Деффчонки» «Сопли» 12.00 «Перезагрузка». Программа 13.00 «Камеди Клаб. Лучшее» 13.40 Х/ф «Интервью с вампиром» 16.00 Х/ф «Три дня на побег» 18.30 «ТНТ. MIX», 19 с. 19.00, 20.00, 21.00 «Comedy Woman» 22.00, 23.00 «Дом"2» 23.30 Д/ф «Дом. История путеше" ствия»

TVCI 06.00 07.15 07.55 09.25 09.50 10.10

Х/ф «Моя любовь» М/с «Воин Рэдволла» Х/ф «Таинственный остров» «Православная энциклопедия» М/ф «Волшебный клад» Х/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» 11.00 «Барышня и кулинар» 11.30, 14.30, 21.00 События 11.45 «Кольская сверхглубокая» 12.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая женщи" на» 12.55 Х/ф «Отчий дом» 14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 15.10 Д/ф «Мужчина и женщина. По" чувствуйте разницу» 16.25, 23.55 Приют комедиантов 17.55 Д/ф «Арно Бабаджанян. Солн" цем опьяненный»

Іменинники дня: МАРІЯ, МАГДАЛИНА, ФОКА, КОРНИЛІЙ 21.35 Регбилиг. Европейская Супер" лига. «Wigan» " «Hull KR» 23.20 Фигурное катание. «Medal winner open» 00.25 Фестиваль спортивного танца «Танцевальные истории " 2013». 2, 0 ч. +

ФУТБОЛ

РТР «ПЛАНЕТА»

06.30, 12.30 Х/ф «Уходя уходи» 08.30, 14.30 Х/ф «Досье человека в «мерседесе», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Небесный тихо ход» 18.30, 00.30 Х/ф «Случайный вальс» 20.30 Х/ф «Мертвый сезон», 2 с. 22.50 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

06.00, 07.50, 10.00, 12.10, 15.40, 00.55 Футбол NEWS 06.15 Голы сезона. Чемпионат Испа" нии 07.00 А. Грановский. «Один на один с Гамулой» 08.00 Заря " Металлист. Чемпионат Ук" раины 10.20, 18.00, 21.05 Футбол LIVE 11.00, 14.30 Барселона " Чемпіон!. Чемпионат Испании 12.05 Топ"матч 12.30 Севастополь " Таврия. Чемпио" нат Украины 15.55 LIVE. Наполи " Порту. Emirates Cup 18.55 LIVE. Шахтер " Динамо. Чемпи" онат Украины 21.20 «Великий футбол» 22.50 Черноморец " Металлург (Д). Чемпионат Украины 01.15 Шахтер " Динамо. Чемпионат Украины

04.50 Х/ф «Нелюбимая» 08.00 «Пряничный домик» 08.35 «Сам себе режиссер» 09.20, 13.20 Вести"Москва 10.00, 13.00, 19.00 Вести 10.15 Смехопанорама 10.45 «В мире животных» 11.15 М/ф 11.25 Х/ф «Усатый нянь» 13.30 Свидетели. «Александра Пахму" това. Отвечу за каждую ноту» 15.15, 03.05 Х/ф «Темные воды», 2 с. 17.05, 01.20 «Смеяться разрешается» 19.30 Х/ф «Мамина любовь» 21.20 Х/ф «Нарочно не придума ешь» 23.25 Х/ф «Пара гнедых»

MEGA

НОСТАЛЬГИЯ 06.05 «Утренняя почта» 06.40 Х/ф «Предел возможного», 5 с. 08.00 «ВРЕМЯ» 09.00 «Колба времени» 10.00 «Взгляд» 11.00 «Было ВРЕМЯ» 12.00 Д/ф «Наша биография» 13.00 «Вокруг смеха» 14.30 «Бомонд» 15.00 Х/ф «Мама Ануш» 16.20 Д/ф «У микрофона Юрий Леви" тан» 17.00 «Такие разные клоуны» 18.00 «Рожденные в СССР» 19.00 Т/ф «Иван Федорович Шпонька и его бабушка» 20.00 «Кабачок «13 стульев» 21.10 Творческий вечер Гелены Вели" кановой в театре Эстрады. 1991 г. 22.25 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» 23.00 «От всей души. Юбилейные встречи» 00.10 Д/ф «Обязательная программа» 00.40 Х/ф «Предел возможного», 4 с.

06.00 Разрушители мифов 08.40 Top Gear 10.20 Машины: как это работает 11.10, 22.00 История мира 13.00 Проект «Земля» 16.00 В поисках приключений 19.00 Громкое дело 00.00 Современные чудеса 01.00 Т/с «Дневник Сталина» 03.50 Гордость Украины 04.40 Мистическая Украина 05.20 Украина: забытая история

ГУМОР

09.30, 11.00, 16.30, 18.30, 19.00, 23.15 Плавание 13.30, 14.00, 17.30, 00.45, 01.30 Су" пербайк 15.00, 21.30, 22.00 Автоспорт 15.30, 23.00, 02.15 Мотоспорт 00.40 Sports excellence

XSPORT 06.00 Всемирные игры" 2013 г. Ко" лумбия. День 8. Обзор 07.00 Бокс. Лучшие бои UBP. Вяче" слав Сенченко " Юрий Нужнен" ко 10.00, 16.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал. Женщины. Нижний Новгород 11.00 Спортивные танцы. Kyiv Open" 2008 г. 12.00, 15.00, 20.00 Всемирные игры" 2013 г. Колумбия. День 9. Об" зор 13.00 Легкая атлетика. Бриллианто" вая лига. Лондон. Второй день 17.00 Спидвей 21.00 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал. Мужчины. Ниж" ний Новгород 22.00 Хоккей. Чемпионат мира 2013 г. Лучшие матчи турнира. Фи" нал. Швейцария " Швеция

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болель" щика» 09.40 «Из архива «Останкино». Олим" пийские игры " 1976 г. в Инсб" руке. Хоккей. СССР " Чехослова" кия 11.30, 20.00 «Королева на Плюсе» 13.15 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в США. Смешанная эстафета 14.05 Легкая атлетика. Diamond League в Англии 16.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Tigers» " «Sea Eagles» 18.25 «Шахматное обозрение» 19.00 Ралли"кросс. Этап чемпионата Европы в Англии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Старая кре пость», 1972 г. 1973 г., 7 с. «Город у моря» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Зима в Про стоквашино», 3, 6 ф. Сборник мультфильмов «Сказка ска зок», м/ф «Голубой метеорит» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 40 с. Сказки зарубежных пи сателей. «Кот в сапогах». Сказки народов мира. «Соло менный бычок» 05.00, 11.00, 17.00 Сказки Андерсе" на. «Снежная королева». Мульт" фильм «Остров ошибок» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20, 19.30 Пингвины Ози Бу 07.20, 15.50 Тилли и друзья 07.50, 13.20, 17.40 Вик: маленький викинг 08.20, 11.20, 14.50 Маша и Медведь 08.30 Baby TV 09.20, 19.20 Веселые цифры 09.30, 17.00 Овечки"чемпионы 09.40, 12.00, 16.40 Алекс 09.50, 19.10 What’s the Big Idea? 10.00, 18.40 Анджелина"балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Кайю 17.10 Рори"гонщик 20.00 Ноксу и друзья 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 09.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» 10.10 Арт аттак 10.30 М/с «Мистер Мейкер в горо де» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Х/ф «Позволь ему засиять» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Кряк бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Цунами: год спустя»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


18 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 01 серпня 2013 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201, під головуванням судді Кобеляцької Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 19 липня 2013 р. за № 24/1798 Шаховал І.О. слухається цивільна справа № 182/6312/13ц, провад Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ Ð-628/0/3-07 ження № 2/0182/2972/2013 за по Іванюк Олени Олександрівни Керуючись Законом Ук голови облдержадміністрації ровській області 28 грудня тамент культури, туризму, зовом до Алексійчик Наталі Олександрів раїни «Про місцеві державні від 27 грудня 2007 року 2007 року за № 52/1475. національностей та релігій ни, 3я особа Нікопольський адміністрації», з метою при № Р628/0/307 «Про засну 2. Це розпорядження на облдержадміністрації, конт міськрайонний центр зайнятості, ведення нормативноправо вання регіональних стипендій бирає чинності з дня його оп роль на першого заступника про розірвання трудового договору. вих актів у відповідність до провідним діячам культури і рилюднення в друкованих за голови облдержадміністрації Відповідачці Алексійчик Наталі Олександрівні необхідно з'явитись вимог чинного законодавства мистецтв Дніпропетровської собах масової інформації. Крупського А.Ф. Голова у судове засідання на вказаний час.

ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 11.07.2013 ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-546/0/3-13

України: області» (із змінами), зареєст 3. Координацію роботи 1. Визнати таким, що втра роване в Головному уп щодо виконання цього розпо тило чинність, розпорядження равлінні юстиції у Дніпропет рядження покласти на депар

облдержадміністрації Д.В.КОЛЄСНІКОВ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 11.07.2013 ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-544/0/3-13 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 19 липня 2013 р. за № 25/1799

Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ùîð³÷íó îáëàñíó ïåäàãîã³÷íó ïðåì³þ Керуючись законами Ук раїни «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 389 17/VІ «Про регіональну цільову соціальну програму «Освіта Дніпропетровщини на 2013 2015 роки» (зі зміна ми та доповненнями), з метою поліпшення навчальнови ховної роботи у закладах ос віти області, підвищення пре стижу педагогічної праці, піднесення ролі та авторитету

педагогів у суспільстві, мо рального заохочення та мате ріальної підтримки праців ників, які здійснюють ваго мий внесок у розвиток осві тянської галузі Дніпропет ровської області: 1. Затвердити Положення про щорічну обласну педаго гічну премію (додається). 2. Визначити директора де партаменту освіти і науки обл держадміністрації Демчика О.І. відповідальним за освоєн ня коштів обласного бюджету в

частині фінансування обласних педагогічних премій. 3. Це розпорядження на бирає чинності з дня його оп рилюднення в друкованих за собах масової інформації. 4. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряд ження голови облдержадмі ністрації від 18 вересня 2012 року № Р648/0/312 «Про затвердження Положення про обласну педагогічну пре мію кращим педагогічним працівникам», зареєстроване

в Головному управлінні юс тиції у Дніпропетровській об ласті 21 вересня 2012 року за № 36/1770. 5. Координацію роботи щодо виконання цього розпо рядження покласти на депар тамент освіти і науки обл держадміністрації, контроль на першого заступника го лови облдержадміністрації Крупського А.Ф. Голова облдержадміністрації Д.В.КОЛЄСНІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 11.07.2013 № Р)544/0/3)13 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 19 липня 2013 р. за № 25/1799

ÏÎËÎÆÅÍÍß ïðî ùîð³÷íó îáëàñíó ïåäàãîã³÷íó ïðåì³þ І. Загальні питання 1.1. Цим Положенням регламентується порядок призначення та виплати що річної обласної педагогічної премії (далі Премія). 1.2. Премією нагороджу ються за вагомий внесок у розвиток освітньої галузі Дніпропетровщини, впровад ження передових освітніх технологій у навчання та ви ховання учнів і вихованців, досягнення високих резуль татів у педагогічній праці. 1.3. Премією можуть бути нагороджені педа гогічні та науковопеда гогічні працівники дошкіль них, середніх, позашкільних навчальних закладів, а та кож професійнотехнічних навчальних закладів і уста нов, які здійснюють їхнє на уковометодичне забезпечен ня, навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реа білітації, закладів після дипломної освіти. 1.4. З метою розгляду та відбору кандидатур для наго родження Премією розпо рядженням голови облдерж адміністрації створюється комісія з присудження що річної обласної педагогічної премії (далі Комісія). Персональний склад Комісії затверджується роз порядженням голови облас ної державної адміністрації. 1.5. Пропозиції щодо претендентів на отримання Премії надають вчена рада Дніпропетровського обласно го інституту післядипломної педагогічної освіти, навчаль нометодична рада Навчаль нометодичного центру про фесійнотехнічної освіти у Дніпропетровській області,

департамент освіти і науки облдержадміністрації, відділи і управління освіти райдержадміністрацій, вико навчих комітетів міських рад. ІІ. Призначення Премії 2.1. Для призначення Премії вчена рада Дніпропет ровського обласного інститу ту післядипломної педагогіч ної освіти, навчальномето дична рада Навчальномето дичного центру професійно технічної освіти у Дніпропет ровській області, департа мент освіти і науки облдерж адміністрації, відділи та уп равління освіти райдержад міністрацій, виконавчих комітетів міських рад у термін до 01 вересня подають Комісії такі документи: клопотання про присуд ження Премії; характеристику претен дента на здобуття премії; копію паспорта претен дента; копію документа, в яко му зазначається реєстрацій ний номер облікової картки платника податків претен дента; витяг з протоколу засі дання вченої ради Дніпропет ровського обласного інститу ту післядипломної педагогіч ної освіти, навчальномето дичної ради Навчальномето дичного центру професійно технічної освіти у Дніпропет ровській області, на якому було прийнято рішення про висунення претендента для призначення Премії; матеріали, що підтверд жують досягнення претенден та у професійній діяльності. Особи, які через свої релігійні або інші переконан ня відмовляються від прий

няття реєстраційного номе ра облікової картки платни ка податків та офіційно по відомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті, на розгляд Комісії подають копію сторінки паспорта з відповідною відміткою. Під час відбору претен дентів та обрання кандидатів для присудження Премії об робка персональних даних здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 2.2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві тре тини її складу. Комісія на своїх засіданнях розглядає подані документи кандидатів та у разі потреби залучає до їх розгляду відповідних фахівців. 2.3. Комісія за результа тами розгляду поданих їй до кументів у термін до 15 ве ресня приймає рішення про висунення кандидатур для присудження Премії. Рішен ня Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. При обранні кандидатів для присудження Премії вра ховуються особливі успіхи у здійсненні навчання і вихо вання учнів, спрямовані на забезпечення доступності ос віти, розробленні та впровад женні нових технологій, оновленні змісту і методич ного забезпечення навчаль ного процесу, які сприяють підвищенню якості освіти і виховання; участь у розробці підручників, навчальних по сібників, засобів навчання; досягнуті успіхи в навчанні обдарованих дітей, інші ре зультати педагогічної діяль

ності, що суттєво впливають на розв'язання проблем нав чання і виховання учнів ської молоді. Особи, яким Премія вже була присуджена, на здобуття її повторно не висуваються. 2.4. Присудження Премії здійснюється розпоряджен ням голови облдержадмініст рації. 2.5. Премію вручає голо ва обласної державної адмі ністрації або за дорученням голови обласної державної адміністрації його заступ ник, з нагоди відзначення Дня працівників освіти, в урочистій обстановці. ІІІ. Розмір та виплата Премій 3.1. Кількість та розмір Премії визначаються Комі сією у межах асигнувань, що передбачені загальним фон дом обласного бюджету на зазначені цілі. 3.2. Виплата Премій здійснюється з обласного бюджету відповідно до регіо нальної цільової соціальної програми «Освіта Дніпропет ровщини на 2013 2015 роки», затвердженої рішен ням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 38917/ VІ (зі змінами та доповнен нями), в межах коштів, затверджених в обласному бюджеті на відповідний рік на вказані цілі. Оподаткування коштів проводиться в поряд ку, визначеному чинним за конодавством України. Заступник голови ) керівник апарату облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації О.І.ДЕМЧИК

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неяв ки до суду справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних по справі доказів.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет ровськ, вул. Паторжинського, 18а, каб. 24, повідомляє Баденка Влади слава Анатолійовича про судове зас ідання по справі № 201/5405/13ц за позовом Сінцова Сергія Володими ровича до Шейченка Дмитра Анато лійовича, Баденка Владислава Олек сандровича про визнання не дійсним договору та витребування Тернівський районний суд м. Кри майна з чужого незаконного воло вого Рогу викликає Кучерявенка діння, яке призначено на 06 верес Дмитра Михайловича у судове засі ня 2013 року о 12.00. дання як відповідача по справі за позовом Кучерявенко Інни Юріївни до Кучерявенка Дмитра Михайлови ВільногірськиЙ міський суд ча про стягнення аліментів, яке при Дніпропетровської області викли значено на 02.08.2013 року об 11 кає у судове засідання, яке відбу год. 30 хв. за адресою: м. Кривий деться 31 липня 2013 року о 14.00 Ріг, вул. Уфимського, 23, каб. 9, зал в залі суду по вул. Октябрьській, 4. У разі неявки справа буде роз 14а м. Вільногірська Дніпропет глянута за відсутності відповідача. ровської області, в якості відпові дача Сивоху Олександра Олександ П'ятихатський районний суд ровича, 13.01.1965 р.н., зареєстро Дніпропетровської області викли ваного по вул. Л. Толстого, 1, кв. 16 кає у судове засідання відповідача в м. Дніпропетровську, по цивільній Шорудило Тамару Федорівну за по справі № 174/423/13ц, 2/174/316/ зовом Шорудила Володимира Мико 2013 за позовом Сивохи Таміли Ва лайовича до Шорудило Тамари Фе леріївни до Сивохи Олександра дорівни про розірвання шлюбу. Су Олександровича про стягнення алі дове засідання відбудеться о 08 год. ментів на утримання дитини та на ут 30 хв. 06.08.2013 року у приміщенні римання матері дитини до досягнен П'ятихатського районного суду ня дитиною 3х років. У випадку не Дніпропетровської області за адре явки відповідача у судове засідан сою: вул. Шевченка, 114, м. П'яти ня без поважної причини, непові хатки, П'ятихатський район, Дніпро домлення про причини неявки або, петровська область, зал 2. Явка до якщо причина неявки буде визнана суду обов'язкова. Роз'яснюємо, що неповажною, судове засідання відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї відбудеться за відсутності відпові ни з опублікуванням оголошення дача з заочним розглядом справи. про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце роз Красногвардійський районний суд гляду справи. І в разі неявки відпо м. Дніпропетровська повідомляє, що відача у судове засідання справа у провадженні суду знаходиться ци буде розглянута за наявними мате вільна справа за позовом Даниль ченко Ольги Семенівни до Дзюби ріалами за його відсутності. Вікторії Володимирівни, третя осо АмурНижньодніпровський рай ба Третя Дніпропетровська дер онний суд м. Дніпропетровська по жавна нотаріальна контора, про відомляє Іваницю Артема Сергійо стягнення боргу. Відповідачка Дзю вича, що 07.08.2013 року о 09.00 ба Вікторія Володимирівна викли відбудеться судове засідання по кається у судове засідання на 11 цивільній справі за позовом Іваниці вересня 2013 року о 08 год. 30 хв. у Ю.В. до Іваниці А.С., третя особа приміщення Красногвардійського Управлінняслужба у справах дітей суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш Ленінської районної у місті ради, кіна, 77б, каб. 2. Після опубліку про позбавлення батьківських прав. вання об’яви в пресі відповідачка Судове засідання відбудеться у при вважається повідомленою про час міщенні суду за адресою: м. Дніпро та місце розгляду справи. У разі не петровськ, вул. Новоселівська, 9, явки Дзюби В.В. справу буде роз каб. 16. У випадку вашої неявки суд глянуто за її відсутності. розгляне справу за вашої відсут ності. При собі мати документ, що Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що розгляд посвідчує особу. цивільної справи за позовом Хари Синельниківський міськрайонний тоненко Любові Василівни до Єпу суд Дніпропетровської області ви рової Тетяни Василівни, третя осо кликає Шестаковську Юлію Володи ба Жовтневий районний відділ в м. Кривому Розі Головного управлін мирівну в якості відповідача по ня Державної міграційної служби цивільній справі № 191/1806/13ц України в Дніпропетровській об за позовного заявою ДМП ВКГ ласті, про усунення перешкод у ко «ДніпроЗахідний Донбас» до Шес ристуванні власністю та зняття її з таковської Ю.В. про стягнення за реєстраційного обліку, призначено боргованості у відкрите судове за на 10 год. 30 хв. 29 липня 2013 р. в сідання, яке відбудеться 31 липня залі 205 Жовтневого районного суду 2013 року о 08 год. 30 хв. за адре м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри сою: Дніпропетровська область, м. вий Ріг, вул. Невська, 3 (суддя Синельникове, вул. Чехова, 1, під го Чайкін І.Б). На підставі ч. 9 ст. 74 ловуванням судді Бондаренка Г.В. У ЦПК України після опублікування разі неявки відповідача у судове за оголошення в пресі відповідач вва сідання справа буде розглянута за жається повідомленим про час та його відсутності на підставі наявних місце розгляду справи. У разі неяв по справі доказів та винесено за ки відповідача до залу суду без по очне рішення. важних причин справа буде роз глянута за його відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за Жовтневий районний суд м. адресою: 49101, м. Дніпропет Дніпропетровська повідомляє Тем ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, ви нікова Олексія Валерійовича, що кликає як позивача Коряку Лідію судом у судовому засіданні о Володимирівну по цивільній справі 09 год. 15 хв. 31 липня 2013 р. за позовом Коряки Лідії Володими буде розглядатись цивільна спра рівни до Різник Валентини Мико ва № 201/7123/13ц за позовною лаївни, третя особа Косенко Ната заявою Коляди Ганни Олександрі лія Валеріївна, про визнання дого вни до Темнікова Олексія Валері вору купівліпродажу квартири не йовича про розірвання шлюбу дійсним у судове засідання, яке (суддя Демидова С.О.). Вам необ відбудеться 12 вересня 2013 року о хідно з'явитись у зазначений час 12.00. У випадку неявки відпові у Жовтневий районний суд м. дача справу буде розглянуто за його Дніпропетровська, вул. Патор відсутності. жинського, 18а, каб. 18, для участі у розгляді цивільної спра Жовтневий районний суд м. Кри ви особисто або направити до суду вого Рогу повідомляє, що 30 серпня свого представника з належно 2013 року о 09 год. 30 хв. в залі су оформленою довіреністю. дових засідань 310, буде слухатись цивільна справа за позовом Публі АмурНижньодніпровський рай чного акціонерного товариства «Ко онний суд м. Дніпропетровська по мерційний банк «ПриватБанк» до відомляє Коренєву Ганну Сергіївну, Павленка Володимира Володимиро що 08.08.2013 року о 09 год. 45 хв. вича про стягнення заборгованості. відбудеться судове засідання по


ОГОЛОШЕННЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

цивільній справі за позовом Коре нєва О.В. до Коренєвої Г.С. про ро зірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Но воселівська, 9, каб. 16. У випадку вашої неявки суд розгляне справу за вашої відсутності. При собі мати до кумент, що посвідчує особу. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться ци вільна справа № 185/6329/13ц за позовом Татаринцевої Любові Ми колаївни до Бабешко Ніни Анато ліївни про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням. Відпо відач Бабешко Ніна Анатоліївна викликається у судове засідання на 15 серпня 2013 року о 09.00 у при міщення Павлоградського міськ районного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Дніпровська, 135, каб. 305. Справу слухає суддя Бол дирева У.М. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважаєть ся повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Ба бешко Ніни Анатоліївни справу буде розглянуто за її відсутності.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

 Приватний нотаріус Дацко Віктор Ярославович, про визнання дого вору купівліпродажу дійсним, встановленая факту належності майна на праві спільної власності та визнання права власності на майно, яке відбудеться 21 серпня 2013 року о 10 год. 30 хв. у при міщенні Довгинцівського районно го суду м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бороди ча, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут ності з постановленням заочного рішення.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз глядом цивільної справи за позо вом Подчасової Тетяни Володими рівни до Пуліна Михайла Микола йовича, третя особа Кіровський районний відділ Головного управ ління міграційної служби України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням шляхом зняття з реєстрації викликає відповідача Пуліна Михайла Мико лайовича у судове засідання, яке відбудеться 09.09.2013 року о 12.00 у приміщенні Кіровського районного суду м. Дніпропет У провадженні Красногвардійсь ровська (пр. Пушкіна, 29, суддя Ка кого районного суду м. Дніпропет зак С.Ю., каб. 6). У випадку неяв ровська знаходиться цивільна ки відповідача справу буде роз справа за позовом Шевченко Оль глянуто за його відсутності. ги Анатоліївни до Артьомової Юлії Сергіївни про усунення перешкод у Синельниківський міськрайон здійсненні права власності шляхом ний суд Дніпропетровської об визнання особи такою, що втрати ласті повідомляє, що 01 серпня ла право на користування житло 2013 року о 09 год. 30 хв. відбу вим приміщенням. Відповідач Ар деться розгляд цивільної справи № тьомова Ю.С. викликається у судо 191/2087/13ц за позовом Дубов ве засідання на 07 серпня 2013 цевої Вікторії Сергіївни до Дубов року о 09 год. 30 хв. у приміщення цева Валерія Олександровича про Красногвардійського районного стягнення аліментів. У судове за суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш сідання викликається відповідач кіна, 77б, каб. 3. Після опубліку Дубовцев Валерій Олександрович, вання об’яви в пресі відповідач адреса: м. Дніпропетровськ, вул. вважається повідомленим про час Янтарна, 81а, кв. 7. У разі вашої та місце розгляду справи. У разі не неявки у судове засідання справа явки Артьомової Ю.С. справу буде буде розглядатись за вашої відсут розглянуто за її відсутності. ності і на підставі наявних доказів по справі. Адреса суду: Дніпропет Жовтневий районний суд м. Кри ровська область, м. Синельникове, вого Рогу повідомляє, що 28 серп вул. Чехова, 1. ня 2013 року о 13 год. 30 хв. в залі судових засідань 310 буде слуха Новомосковський міськрайон тись цивільна справа за позовом ний суд Дніпропетровської об Харитонової Ірини Анатоліївни до ласті викликає у судове засідання Харитонова Ярослава Олеговича, Курінну Галину Василівну як відпо третя особа Жовтневий РВ у м. відача по цивільній справі № 183/ Кривому Розі ГУ ДМС України в 635/13ц за позовом Публічного Дніпропетровській області, про акціонерного товариства «Комер визнання особи такою, що втрати ційний банк «ПриватБанк» до Ку ла право на користування житло рінної Галини Василівни про стяг вим приміщенням. У разі неявки нення заборгованості, яке відбу відповідача у судове засідання без деться 25.09.2013 року о 13 год. поважної причини та неповідом 30 хв. під головуванням судді Го лення про причину неявки до суду родецького Д.І. у приміщенні суду справа буде розглянута за його за адресою: Дніпропетровська об відсутності на підставі наявних по ласть, м. Новомосковськ, пров. Ар справі доказів. темівський, 8. Викликається Білик Олександр Васильович як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Шинкевича Миколи Анатолійовича до Білика Олександ ра Васильовича, Довгинцівської районної у місті ради, третя особа

Чорний Ю.П. викликається в якості відповідача по цивільній справі № 175/1145/13ц за позо вом Фізичної особипідприємця Кривсуна Семена Вікторовича до Чорного Юрія Петровича про стяг нення коштів у відкрите судове за сідання, яке відбудеться 05.09.2013 р. о 14.00 у приміщенні Дніпропет ровського районного суду Дніпро петровської області (каб. 8, вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, Дніпро петровський район, Дніпропет ровська область). Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 02 серпня 2013 року о 12.00 у приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 Срочно куплю 1комнатную квар тиру. У хозяев! Для себя! Рассмот рю варианты в разных районах го рода. Заранее спасибо хорошим лю дям за звонок! Посредникам не бес покоить! Телефоны: 095 409 87 47 (МТС), 093 757 54 74 (Лайф).

онного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Першот равнева, 12, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Довго рученко Валентини Михайлівни до Мішалової Вікторії Олександрівни, Мішалова Віталія Володимировича, третя особа Орган опіки та піклу вання Виконкому Центрально Міської районної у місті ради, про позбавлення батьківських прав, встановлення опіки над малолітньої дитиною та стягнення аліментів на її утримання. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Міша лова Вікторія Олександрівна вва Дзержинський районний суд м. жається повідомленою про час та Кривого Рогу повідомляє, що 23 місце розгляду справи. У разі її не серпня 2013 року об 11.00 в залі су явки або її представника справу буде дових засідань 305 за адресою: м. розглянуто за їхньої відсутності. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудуть ся судові засідання по цивільній справі за позовом Синичена Рома на Івановича до Анохіної Валенти 18 червня 2013 року Амур ни Іванівни про стягнення боргу за Нижньодніпровський районний росписками. Явка відповідача Ано суд м. Дніпропетровська, розглянув хіної Валентини Іванівни ши у відкритому судовому засіданні 08.10.1948 р.н., яка мешкає за ад в залі суду в місті Дніпропетровськ ресою: 50103, м. Кривий Ріг, вул. цивільну справу за позовом Самкі Пам’яті Героїв, 3/2, обов’язкова, з ної Світлани Юріївни до Приватного наданням раніше неподаних до акціонерного товариства «ГМКУк казів. У разі неявки відповідача у раїни» про розірвання договору судове засідання без поважних при пайового будівництва та стягнення чин та неповідомлення ним про суми, вирішив: позов Самкіної причини неявки суд вирішить спра Світлани Юріївни до Приватного ак ву з винесенням заочного рішення ціонерного товариства «ГМКУкраї за його відсутності. ни» про розірвання договору пайо вого будівництва задовольнити в Жовтневий районний суд м. Кри повному обсязі. Розірвати договір вого Рогу повідомляє про розгляд від 13 серпня 2008 року за № 02 цивільної справи за позовом ПАТ пайового будівництва квартири № «ДТЕК Дніпрообленерго» до Каль 54 в багатоквартирному житловому чик Наталі Олександрівни про будинку з вбудованим магазином відшкодування заборгованості. продовольчих товарів по вулиці Розгляд справи призначено на 29 Білостоцького в районі будинку № липня 2013 року о 10.00 у залі суду 50 у місті Дніпропетровську за ра 103. Явка відповідачки Кальчик хунок коштів фізичної особи, який Наталі Олександрівни обов’язкова. був укладений між Самкіною Світла У разі неявки у судове засідання ною Юріївною та Закритим акціо відповідачки справа буде розгляну нерним товариством «ГМКУкраїна». та за її відсутності. Стягти з відповідача Приватного ак ціонерного товариства «ГМКУкраї Тернівський районний суд м. Кри ни» (р/р 2600630235296 в філії вого Рогу викликає Шапошнікова «ДЦВ Промінвестбанк» м. Дніпро Володимира Володимировича у су петровськ, МФО 305437, ЄДРПОУ дове засідання як відповідача по 33563742) на користь позивача Сам справі за позовом ПАТ «ДТЕК кіної Світлани Юріївни (ідентифіка «Дніпрообленерго» до Шапошніко ційний номер 2806909560) за дого ва Володимира Володимировича вором № 02 від 13 серпня 2008 року про відшкодування заборгованості, пайового будівництва квартири №54 яке призначено на 13.08.2013 року в багатоквартирному житловому бу о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, динку з вбудованим магазином про вул. Ухтомського, 23, каб. 9, зал 4. У довольчих товарів по вулиці Білос разі неявки справа буде розглянута тоцького в районі будинку № 50 у за відсутності відповідача. місті Дніпропетровську за рахунок коштів фізичної особи пайовий Павлоградський міськрайонний внесок у розмірі 246389 (двісті со суд Дніпропетровської області (суд рок шість тисяч триста вісімдесят дя Бабій С.О.) викликає у судове за дев’ять) грн. 50 коп., пеню у розмірі сідання відповідачів Гудошника Во 200266 (двісті тисяч двісті шістде лодимира Афанасійовича (вул. Ма сят шість) грн. 82 коп., а всього линовського, 3а, кв. 31, м. Павло 446656 (чотириста сорок шість ти град); Сикорського Миколу Олек сяч шістсот п’ятдесят шість) грн. 32 сандровича (вул. Ватутіна, 18, кв. коп. Стягти з відповідача Приватно 30, м. Павлоград); Синицю Юрія го акціонерного товариства «ГМК Олександровича (вул. Полтавська, України» (р/р 2600630235296 в 79, кв. 48, м. Павлоград); Лічинкіну філії «ДЦВ Промінвестбанк» м. Ніну Миколаївну; Лічинкіна Олега Дніпропетровськ, МФО 305437, Володимировича; Лічинкіну Єлиза ЄДРПОУ 33563742) на користь пози вету Володимирівну (вул. Інтерна вача Самкіної Світлани Юріївни ціональна, 67а, кв. 63); Тихоніну (ідентифікаційний номер Ніну Андріївну (вул. Верстакобуді 2806909560) судові витрати у ви вників, 12, кв. 17, м. Павлоград); Го гляді сплаченого судового збору у кова Анатолія Мироновича (вул. сумі 3441 (три тисячі чотириста со Іскрівська, 13, кв. 48, м. Павло рок одна) грн. 00 коп. Заочне рішен град); Пісанку Миколу Дмитровича ня може бути переглянуто судом, що (вул. Дніпровська, 16, кв. 31, м. його ухвалив, за письмовою заявою Павлоград) по справі за позовом відповідача, поданою протягом де Комунального підприємства «Пав сяти днів з дня отримання його лоградтеплоенерго» про стягнення копії. боргу за спожиту теплову енергію. Судове засідання призначено на 31 Нікопольський міськрайонний липня 2013 р. о 10.00 за адресою: суд повідомляє, що за головуван м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, ням судді КобеляцькоїШаховал каб. 301. У разі неявки відповідачів І.О. 08 липня 2013 року у при у судове засідання справа, згідно з міщенні суду в м. Нікополі по вул. вимогами ЦПК України, може бути Шевченка, 201, слухалась цивільна розглянута за їхньої відсутності. справа за позовом Хонелідзе Марії Емзарівни до Осоліхіної Ірини ЦентральноМіський районний суд Олексіївни про виселення. По м. Кривого Рогу повідомляє, що 31 відомляємо відповідача Осоліхіна липня 2013 року о 10 год. 30 хв. в І.О. про внесення заочного рішен залі суду 8 ЦентральноМіського рай ня. під головуванням судді Кобеляць коїШаховал І.О. слухається цивіль на справа № 182/6075/13ц, про вадження № 2/0182/2889/13ц за позовом Малярчука Павла Вячесла вовича до Територіальної громади Нікопольського виконкому, третя особа Тімошин Юрій Володимиро вич, про визнання права власності на 1/2 частину домоволодіння, роз ташованого за адресою: Дніпропет ровська область, м. Нікополь, вул. Херсонська, 60/1. Третій особі Тімо шину Юрію Володимировичу необ хідно з'явитись у судове засідання на вказаний час.

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 810)55)66, (067) 340)55)66.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Товарна біржа «Альянс» оголошує проведення аукціону з продажу май на ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14313332). Лот 1 Обладнання у кілті 3 од., розташоване за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Будівельників, 34, а саме: кранбалки інв. №15224675, 15224674, вібраційний стенд Вус70/200 інв. №16250244, початкова вартість лота 46000,00 грн., з урах. ПДВ. Переможець аукціону спла чує вартість послуг з незалежної оцінки майна та вартість опублікування інформації про аукціон. Аукціон відбудеться 06.08.2013 р. на ТБ «Аль янс» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, 16, об 11.00. Заявки приймаються за місцезнаходженням біржі. З майном можна ознайомитись з понеділка до п'ятниці, з 9.00 до 15.00, за місцем його зна ходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17,00 грн., та гарантійний внесок 10% від початкової вартості майна на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26508000110684 в Укрексімбанку, МФО 305675). Кінцевий строк прийняття заявок 02.08.13 р. до 16.00. Телефон організатора аукціону (056) 7215920. Товарна біржа «Альянс» оголошує проведення аукціону з продажу май на ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14313332). Лот 1 Обладнання у кілті 2 од., розташоване за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Будівельників, 34, а саме: термобарокамера Ктбв8000/2 інв. № 16250235 та холодильна установка Фдс20М інв. № 16250256, по чаткова вартість лота 40000,00 грн., з урах. ПДВ. Переможець аукціо ну сплачує вартість послуг з незалежної оцінки майна та вартість опублі кування інформації про аукціон. Аукціон відбудеться 06.08.2013 р. на ТБ «Альянс» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, 16, о 12.00. Заявки приймаються за місцезнаходженням біржі. З майном мож на ознайомитись з понеділка до п'ятниці, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. вне сок у розмірі 17,00 грн., та гарантійний внесок 10% від початкової вар тості майна на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26508000110684 в Укрексімбанку, МФО 305675). Кінцевий строк прий няття заявок 02.08.13 р. до 16.00. Телефон організатора аукціону (056) 7215920. Товарна біржа «Альянс» оголошує проведення аукціону з продажу майна ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14313332). Лот 1 Майно у кількості 311 од. (джерела живлення, частотоміри, осцилографи, вольтметри тощо), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Буді вельників, 34, початкова вартість лота 40000,00 грн., з урах. ПДВ. Лот 2 Майно у кількості 59 од. (генератор, джерела живлення, вольтметри, часто томіри, осцилографи тощо) розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, початкова вартість лота 8000,00 грн., з урах. ПДВ. Пе реможець аукціону сплачує вартість послуг з незалежної оцінки майна та вартість опублікування інформації про аукціон. Аукціон відбудеться 06.08.2013 р. на ТБ «Альянс» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмель ницького, 16, о 13.00. Заявки приймаються за місцезнаходженням біржі. З майном можна ознайомитись з понеділка до п'ятниці, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17,00 грн., та гарантійний внесок 10% від початкової вар тості майна на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26508000110684 в Укрексімбанку, МФО 305675). Кінцевий строк прийняття заявок 02.08.13 р. до 16.00. Телефон організатора аукціону (056) 7215920.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÌÎÁ²ËÜÍÈÉ ÎÔ²Ñ Ôàõ³âö³ ðîáî÷î¿ ãðóïè ìîá³ëüíîãî ñîö³àëüíîãî îô³ñó â³äïîâ³ëè íà çàïèòàííÿ ãðîìàäÿí ñåëèùà Õðèñòîôîð³âêà Êðèâîð³çüêîãî ðàéîíó. Îñíîâíèì ñâî¿ì çàâäàííÿì âîíè âáà÷àþòü çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ, ïîêðàùåííÿ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, íàäàííÿ ï³äòðèìêè òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôîðìîâàíîñò³ ãðîìàäÿí çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

ÍÀÏÐßÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ

ÇÀÕÈÑÒ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²¯ ϳä ÷àñ ñåì³íàðó-íàðàäè «Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé ç ïèòàíü çàõèñòó êîíêóðåíö³¿», ùî â³äáóâñÿ ó âèêîíêîì³ Äí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðåäñòàâíèêè îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè îêðåñëèëè îñíîâí³ íàïðÿìè ñâ ðîáîòè. Îñîáëèâà óâàãà - äî ïîñòà÷àëüíèê³â åëåêòðîåíåð㳿 é ãàçó, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ðèíêó ðèòóàëüíèõ ïîñëóã òà ðåàë³çàö³¿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â. Òàêîæ ïðèñóòí³õ îçíàéîìèëè ³ç òèïîâèìè ïîðóøåííÿìè ó æèòëîâî-êîìóíàëüí³é ñôåð³. ○

ÊÎÌÔÎÐÒͲ ÓÌÎÂÈ

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ ÇÀ˲ÇÍÈ×ÍÈʲ 2377 áðèãàä ³ç Ïðèäí³ïðîâñüêî¿, Äîíåöüêî¿ òà ϳâäåííî¿ çàë³çíèöü ïîáóâàëè ó Áóäèíêó â³äïî÷èíêó ëîêîìîòèâíèõ áðèãàä íà ñòàíö³¿ Íèæíüîäí³ïðîâñüê-Âóçîë ç ÷àñó éîãî â³äêðèòòÿ. Áóäèíîê îñíàùåíèé óñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ êîìôîðòíîãî ïåðåáóâàííÿ â íüîìó. Ìຠ2 ïîâåðõè ç äâî- òà òðèì³ñíèìè ñïàëüíèìè ê³ìíàòàìè ³ îäíî÷àñíî ìîæå ïðèéíÿòè 26 ëîêîìîòèâíèõ áðèãàä. ○

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448)

18 èþëÿ â àêòîâîì çàëå Ä íåïðîïåòðîâñêîãî Äîìà ñîþçîâ ñîñòîÿëàñü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ íà òåìó: «Íàðîäîâëàñòèå â Óêðàèíå ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ», îðãàíèçîâàííàÿ îáùåñòâåííûì äâèæåíèåì «Óêðàèíñêèé âûáîð».  äèñêóññèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå àêòèâèñòû äâèæåíèÿ «Óêðàèíñêèé âûáîð», ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé ðåãèîíà, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè Äíåïðîïåòðîâùèíû, ó÷åíûå-ïðàêòèêè, ïðàâîâåäû, þðèñòû, íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû

Êîìó óïðàâëÿòü ñòðàíîé

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀÐÎÄÍÀß ÄÈÑÊÓÑÑÈß

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ

ÏÐÈÉÎÌ ÃÐÎÌÀÄßÍ

ÇÍÈÙÅÍÍß ÂÈÁÓÕ²ÂÎÊ

ÍÅÁÅÇÏÅ×Ͳ «ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ» Äåðæàâíèé ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíèé çàã³í ÃÓ ÄÑÍÑ âèêîíóº ðîáîòó ïî çíåøêîäæåííþ òà çíèùåííþ âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â ÷àñ³â Ïåðøî¿ òà Äðóãî¿ ñâ³òîâèõ â³éí. Ñïåö³àë³ñòè ââàæàþòü, ùî íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ çíàõîäèòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí, çîêðåìà 100 òèñ. àâ³àáîìá. Ãîëîâíîþ íåáåçïåêîþ â òàêèõ «ïîäàðóíêàõ» º ïðèñòðî¿ ³í³ö³þâàííÿ âèáóõó îñíîâíî¿ ìàñè âèáóõ³âêè áîºïðèïàñó.

Открывая конференцию, руководитель днепропетровской инициативной группы «Украинского выбора» Сергей Шапран зачитал обращение лидера общественного движения Виктора Медведчука, в котором тот делал акцент на актуальности и общественной значимости проблемы реализации украинским народом своих законных прав на непосредственное управление государственными делами. «Нас объединяет не идеология, а отношение к власти. «Украинский выбор» выступает за то, чтобы каждый гражданин нашей страны чувствовал себя над властью. Мы должны донести до людей мысль о том, что они могут активно участвовать в управлении страной и показать конкретный механизм выполнения этого права. Именно поэтому уделяем большое внимание как пропаганде идей народовластия, так и

«ÌÛ - Â ÎÏÏÎÇÈÖÈÈ Ê ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ»

законодательной базе всеукраинского и местных референдумов по народной инициативе. Благодаря референдумам, украинский народ сможет решать вопросы вступления в Таможенный союз, федеративного устройства Украины, формировать новую архитектуру власти и осуществлять народный контроль за деятельностью должностных лиц».

ВАЖНОСТЬ РЕФЕРЕНДУМА Далее слово взял заместитель главы общественного движения «Украинский выбор», директор Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство», кандидат юридических наук, профессор Василий Нимченко: «Наше движение не ставит цель - быть в оппозиции к власти. Мы не политическая партия. Мы в оппозиции к безответственности, незаконной и антиконституционной деятельности чиновников. Единственное, что у нас осталось, - это земля, которую хотят сделать товаром. Народ должен сам управ-

лять землей. Хотя по действующей Конституции, народ, как суверен власти, имеет учредительную, первичную власть, однако в действительности получается наоборот. Также для сохранения целостности нашего государства существует система федеративного устройства, которая даст возможность людям реализовать свое суверенное право управлять государственными делами. В основе реформы должен лежать бюджетный федерализм, благодаря которому налоги будут оставаться на местах, а не полностью идти в центр и там перераспределяться». Василий Нимченко подчеркнул, что миссия «Украинского выбора» состоит в осуществлении просветительской деятельности и отметил важность развития гражданского общества в Украине.

ИСТОЧНИК ВЛАСТИ Депутат Луганского областного совета, глава Земельного союза защиты селян «Доля» Владимир Живага отметил, что страна и общество нуждаются в ка-

«ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÍÓÆÄÀÅÒÑß Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÅÐÅÌÅÍÀÕ» чественных переменах, которые может обеспечить активное участие широких масс населения не только в избирательных процессах, но и в процедурах повседневного осуществления общественного государства. А заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и международного права Харьковского национального университета им. Г. Сковороды, кандидат исторических наук, доцент Владимир Горбань процитировал пятую статью Конституции Украины, в которой говорится, что носителем суверенитета и единственным источником власти в государстве является народ. «Но это теория, а фактического суверенитета нет, - заявил Горбань. Власть действует как бы от имени народа, но не спрашивая его мнения».

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈÅ ÎÒ ÌÂÄ

Îïëà÷åííûé øòðàô çà÷òóò àâòîìàòè÷åñêè ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÌÂÄ Óêðàèíû èçìåíèëî ïðîöåäóðó óïëàòû øòðàôîâ çà íàðóøåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 16 èþëÿ âñòóïèë â ñèëó ñîîòâåòñòâóþдень загружается в но предоставлять коùèé ïðèêàç Теперь информация об оплаченных штрафах за нарушение ПДД каждый

автоматическую систему «Управления финансами МВД Украины». Отныне горе-водителям не нуж-

пию квитанции в подразделение ГАИ. «Стоит обратить внимание нарушителей на то, что для точ-

ного внесения данных в систему необходимо правильно заполнить квитанцию. В реквизите кассового документа необходимо без ошибок указать серию и номер протокола об административном правонарушении», - рассказал начальник отдела административноштрафной практики управления ГАИ в ГУ

МВД Украины в области, подполковник милиции Максим Мостовой. В работе новой системы возможны ошибки. Поэтому проштрафившимся будет не лишним позвонить в отделение автоинспекции по месту жительства и удостовериться в наличии платежа в автоматизированной базе ГАИ.


ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

Äðóãîé ñóäüáû ñåáå íå ïðåäñòàâëÿþ 22 èþëÿ ëåãåíäàðíîé Ìèðåé Ìàòüå èñïîëíèëîñü 65. Ýòà ìàëåíüêàÿ, õðóïêàÿ æåíùèíà ïîêîðèëà ñàìûå ïðåñòèæíûå êîíöåðòíûå çàëû ìèðà, ñòàëà ñèìâîëîì öåëîé ýïîõè è âèçèòíîé êàðòî÷êîé Ôðàíöèè В ШКОЛЕ БОЛЬШЕ ДВОЙКИ НЕ ПОЛУЧАЛА

ВТОРИЛА ОТЦУ, ТОЧНО КАНАРЕЙКА Мирей пела с детства, часто - вместе с отцом, страстным любителем оперы. «Как только раздавалось папино пение, я вторила ему, точно канарейка», - вспоминает Матье. В 1962 г. она решила поучаствовать в конкурсе, проходившем в родном Авиньоне, но не получила даже утешительного

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ ÃÈÁÅËÜ ÏÎÝÒÀ 27 èþëÿ 1841 ãîäà ó ïîäíîæüÿ ãîðû Ìàøóê áëèç Ïÿòèãîðñêà íà äóýëè ñ Íèêîëàåì Ìàðòûíîâûì ïîãèá ðóññêèé ïîýò Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ.  äåíü ïîåäèíêà Ëåðìîíòîâ ñ äðóçüÿìè óñòðîèë âåñåëûé ïèêíèê â Øîòëàíäêå, ÷òî íåïîäàëåêó îò Ïÿòèãîðñêà. À â 7 ÷àñîâ âå÷åðà òîãî æå äíÿ ó ïîäíîæèÿ ãîðû Ìàøóê ñîñòîÿëàñü äóýëü. Ëåðìîíòîâ òî ëè îòêàçàëñÿ ñòðåëÿòü, òî ëè âûñòðåëèë â âîçäóõ. À ïåðâûé è åäèíñòâåííûé âûñòðåë Ìàðòûíîâà îêàçàëñÿ äëÿ ïîýòà ñìåðòåëüíûì.

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Мирей Матье родилась в бедной семье каменщика и была старшей из 14 детей. Семья прозябала в холодном бараке и только после рождения восьмого ребенка перебралась в пятикомнатную муниципальную квартиру с неведомой до сих пор роскошью - ванной комнатой. В школе Мирей больше двойки не получала. От рождения была левшой, поэтому все попытки заставить ее писать правой рукой заканчивались неудачей. В отместку учителя безжалостно били девочку линейкой по пальцам. От страха и боли она запиналась на каждом слове и скоро превратилась в изгоя. На нее перестали обращать внимание - о какой учебе могла идти речь? Неудивительно, что в 13 лет Мирей бросила школу и поступила на фабрику по изготовлению конвертов. Позже она не раз с горечью скажет: «Мне повезло родиться настолько бедной, что не оставалось ничего иного, кроме, как научиться много и хорошо работать».

ÏÅÐÂÀß «ÌÈÑÑ ÌÈл

ÏÅÐÂÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ ÂÛØËÀ ÌÈËËÈÎÍÍÛÌ ÒÈÐÀÆÎÌ

ÄËß ÐÎÄÍÛÕ ÎÍÀ - ÌÈÌÈ Äëÿ áëèçêèõ äðóçåé è ðîäíûõ Ìèðåé Ìàòüå ïðîñòî Ìèìè. Ïðè ðîñòå 1,53 ñì îíà âåñèò 45 êã. Ïåâèöà îáîæàåò ëîøàäåé, ïîëåâûå öâåòû, êðàñèâûå òóôëè è ðûáíûå áëþäà. приза. Мирей не сдалась, спустя два года стала победительницей и отправилась в Париж для участия в телешоу. Подготовка к нему заняла около полугода, но после того как Мирей Матье появилась на телеэкране и спела несколько песен, о ее голосе заговорила вся Франция. Уже на следующий день после первого триумфа знаменитый импресарио Джонни Старк подписал контракт с ее отцом. Спустя месяц юная певица предстала перед зрителями «Олимпии», самой престижной эстрадной площадки Франции.

КАКАЯ ГАДОСТЬ ЭТИ СПЛЕТНИ! C этого момента для Матье началась по-настоящему профессиональная работа. Ее учили вокалу, нотной грамоте, умению держаться на сцене, правильной речи и этикету. Своего менеджера Джонни Старка Мирей называла «папа Джо»: он в полном смысле слова заменил ей отца. «Старк был моим добрым ангелом, вспоминает певица. - Срывал шипы с роз, которые доставались мне как знак признания. Какие только слухи не распускали злые языки после его смерти! Дескать, мы были с ним любовниками и у меня есть от него ребенок, которого я от всех тщательно скрываю. Какая гадость эти сплетни…» В 1966 г. миллионным тиражом вышла первая пластинка Мирей Матье «Мое кредо». «Новая Пиаф», твердили критики и зрители, но она никогда

ÍÀ ÌÓÆÀ È ÄÅÒÅÉ ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

и никого не хотела копировать. И сегодня этому «кредо» в ее работе подчиняется все, вплоть до образа француженки, которая одевается исключительно у Лакруа. Во время бесконечных турне Матье не позволяет себе расслабиться. Учит песни на языках стран, в которых выступает, и по-разному выражает уважение к зрителям. Например, после одного из концертов в Москве увезла в Париж подаренную охапку роз. В виде икебаны цветы до сих пор стоят в ее комнате.

ЕЕ ДОМ ЕЕ КРЕПОСТЬ Мирей терпеть не может магазины и толпу: из дома в фешенебельном парижском пригороде Нейи выходит очень редко. Певица с удовольствием рассказывает о многочисленных родственниках, но при этом - ни слова о своей личной жизни. Известно, что в 1983 г. Матье отвергла известного французского промышленника, который потребовал, чтобы она перестала петь. Недавно появились сообщения о том, что «авиньонская дева» нашла себе достойную пару в лице знаменитого визажиста Оливье Эшодмезона. Казалось бы, на этот раз обручального кольца не избежать, но, увы… По словам Мирей, профессия не оставила ей времени для мужа и детей. Но на вопрос, какую жизнь она предпочла бы, не будучи певицей, отвечает: «Другой судьбы себе не представляю».

29 èþëÿ 1951 ãîäà â Ëîíäîíå âïåðâûå ïðîøåë êîíêóðñ êðàñîòû «Ìèññ Ìèð». Åãî ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàëà 22-ëåòíÿÿ øâåäêà Êåðñòèí Õîêàíñîí. Ñòàðåéøèé èç íûíå ñóùåñòâóþùèõ êîíêóðñîâ áûë çàäóìàí êàê ðàçîâîå ìåðîïðèÿòèå. Çà òðè íåäåëè äî ýòîãî â Ïàðèæå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè æåíñêèé êóïàëüíèê «áèêèíè». Ýòèì ðåçîíàíñîì âîñïîëüçîâàëñÿ àíãëè÷àíèí Ýðèê Ìîðëè, îðãàíèçóÿ ñîáñòâåííûé «Êîíêóðñ áèêèíè», êîòîðûé æóðíàëèñòû ñðàçó æå íàçâàëè «Ìèññ Ìèð». Èç 26 êîíêóðñàíòîê òîëüêî ïÿòåðî áûëè èíîñòðàíêàìè. ○

ÇÀÐÛ×ÀË ÊÈÍÎËÅ 31 èþëÿ 1928 ãîäà íà çàñòàâêå êèíîñòóäèè Metro Goldwyn Mayer âïåðâûå ïîÿâèëñÿ ðû÷àùèé ëåâ. Ýòî áûë ïåðâûé çâóêîâîé ôèëüì ñòóäèè ïîä íàçâàíèåì «Áåëûå òåíè þæíûõ ìîðåé». Èíòåðåñíî, ÷òî ðûê öàðÿ çâåðåé áûë ñàìûì äëèííûì çâóêîì â ôèëüìå, òàê êàê â íåì ïðîèçíåñëè ëèøü îäíî ñëîâî - «Ïðèâåò!» Ëüâà çâàëè Äæåêè, íà ýòîì êèíîïîñòó â çàñòàâêå îí ñìåíèë «íåìîãî» ïðåäøåñòâåííèêà Ñëåòñà. Èíòåðåñíî, ÷òî ïåðâîå âðåìÿ äëÿ îçâó÷êè çâåðÿ â ìîìåíò ïîêàçà ëîãî â çàëå âêëþ÷àëè ôîíîãðàô.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1446

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448)


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

25.07.2013 ð. ¹ 57 (1448) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò áàëîâàòü ñâîèõ ÷èòàòåëåé âêóñíûìè, ëåãêèìè è îðèãèíàëüíûìè â ïðèãîòîâëåíèè ðåöåïòàìè

Êóøàòü ïîäàíî!

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÑÀËÀÒ «ÔÓÒÁÎË» ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: × консервированный тунец в масле (или сайра, горбуша) - 2 баночки по 180 г ×картофель отварной - 400 г ×помидоры - 350 г ×яйца - 2 шт. × лук-порей - 1 стебель (или 2 репчатые луковицы) ×соль, майонез

ÑÏÓÑÊÀËÈ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ-ÂÅÐÕÎËÀÇ ÄËß ÓÊÐÀØÅÍÈß: ×белок трех яиц ×маслины ×зелень

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Рыбу размять вилкой (масло слить). o Помидоры и картофель нарезать кубиками. p Яйца натереть на крупной терке. q Лук-порей нарезать полукольцами (репчатый мелко покрошить). rСмешать рыбу, картофель, по-

мидоры, яйца, лук, немного посолить, заправить майонезом. s Выложить салат горкой. t Белки натереть на мелкой терке (желтки можно добавить в салат), маслины мелко покрошить. u Выложить маслины в виде пятиугольников (можно из маслин вырезать полоски, выложить их в

форме пятиугольников, и заполнить мелко нарезанными маслинами), остальное пространство заполнить белками. v Зелень мелко нарезать и выложить вокруг мяча.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ßÁËÎÊÈ, ÇÀÏÅ×ÅÍÍÛÅ ÏÎÄ ØÒÐÅÉÇÅËÅÌ (ÊÐÎØÊÎÉ) Вкуснейший десерт! Яблоки становятся мягкими и невероятно ароматными, а штрейзель - хрустящий, с золотистой корочкой.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ ÍÀ 4-6 ÏÎÐÖÈÉ: ×яблоки - 500 г ØÒÐÅÉÇÅËÜ: ×сок половинки лимона ×сахар - 100 г ×корица ×мука - 100-150 г ×миндальные лепестки (или любые ×сливочное масло - 100 г молотые орехи)

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Готовим штрейзель. Смешиваем сахар и муку. o Добавляем масло, разминаем, чтобы получилась крошка.

ем мелкими кубиками, добавляем сок лимона, корицу, перемешиваем. q На дно неболь-

^ Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïå÷åíûå ÿáëîêè íå ïîòðåñêàëèñü, èõ íàäî íàêîëîòü â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ, à â ñêîâîðîäó íàëèòü íåìíîãî âîäû. ßáëîêè êèñëûõ ñîðòîâ íåëüçÿ äîëãî äåðæàòü â äóõîâêå - îíè ïðåâðàùàþòñÿ â ïþðå. ^ Íàðåçàííûå äëÿ ñàëàòà ÿáëîêè íå ïîòåìíåþò, åñëè ïîëîæèòü èõ íà íåñêîëüêî ìèíóò â ñëåãêà ïîäñîëåííóþ âîäó. ^ Ïðè âàðêå ñâåæèõ îâîùåé è ìîëîäîãî êàðòîôåëÿ âñåãäà îïóñêàéòå èõ â êèïÿùóþ âîäó. ^ ×òîáû âàðåíûå îâîùè ëåã÷å î÷èñòèëèñü, ñðàçó ïîñëå âàðêè îáäàéòå èõ õîëîäíîé âîäîé. ^ Ìàñëî â æàðêóþ ïîãîäó íå òàåò, åñëè ìàñëåíêó îáåðíóòü â ñàëôåòêó, ñìî÷åííóþ â ñîëåíîé âîäå.

кладываем яблоки, а на них - штрейзель. r Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запека-

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ ìîëüþ Èçâåñòíî î÷åíü ìíîãî ðàçíîâèäíîñòåé ìîëè: ïëàòÿíàÿ, êîâðîâàÿ, øóáíàÿ, ìåáåëüíàÿ. Åñòü ìîëü, ïèòàþùàÿñÿ ìóêîé, êðóïîé, ñóõîôðóêòàìè, çåðíîì, è äàæå, ïîåäàþùàÿ ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè. Åñëè â äîìå ïîÿâèëàñü õîòÿ áû îäíà ëåòàþùàÿ áàáî÷êà ìîëè, ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîðà íà÷èíàòü ñ íåé ðåøèòåëüíóþ áîðüáó Сами бабочки моли не так страшны (у них нет рта, поэтому съесть они ничего не смогут). Главные вредители - их гусеницы. Именно они портят ваши вещи и именно с ними надо бороться. Моль не портит вещи, которые часто носят. Вывод: систематически убирать квартиру, чистить ковры и мебель, просушивать и чистить вещи. Яйца моли не переносят высоких температур (+43 градуса в течение получаса убивает их). Для них также губительны яркий солнечный свет и свежий воздух. Поэтому перед тем как укладывать зимние вещи на хранение, их нужно хорошо вычистить, высушить, прогладить утюгом или подержать несколько часов на солнце.

1 2

Íåîáû÷íàÿ êðàæà íåäàâíî ïðîèçîøëà â Êèñåëåâñêå Êèðîâñêîé îáëàñòè Ðîññèè. Çäåñü ìóæ÷èíà çàáðàëñÿ â ìàãàçèí è ïîõèòèë 101 ñòàêàí÷èê ïëîìáèðà. Î ïðîïàæå õîëîäíîãî ëàêîìñòâà â ïîëèöèþ çàÿâèëà ñîòðóäíèöà òîðãîâîé òî÷êè. Ïîõèòèòåëü ðàíåå íåñóäèìûé ìåñòíûé æèòåëü, âûíåñ ïëîìáèð â ñâîåé ìàéêå. Ñâîé ïîñòóïîê ñèáèðÿê ïîçæå îáúÿñíèë òåì, ÷òî åìó ïðîñòî «çàõîòåëîñü õîëîäåíüêîãî». Ïðàâäà, çà÷åì îí âçÿë òàê ìíîãî, íå ñîîáùàåòñÿ. ○

ÅÕÀË Ê ÌÀÌÅ Íà Âèííè÷èíå ÷åòûðåõëåòíèé ìàëûø ïðîåõàë 3,5 êèëîìåòðà ïî òðàññå íà äåòñêîì ÷åòûðåõêîëåñíîì âåëîñèïåäå.  îïàñíîå ïóòåøåñòâèå Âëàäèê, ãîñòèâøèé ó áàáóøêè, ïóñòèëñÿ, ÷òîáû óâèäåòü ìàìó, ïî êîòîðîé î÷åíü ñîñêó÷èëñÿ. Ìàëûø íàïðàâèëñÿ ïî òðàññå èç ãîðîäà Êîçÿòèí â Êèåâ, ïèøåò «Ñåãîäíÿ». Îñòàíîâèë ìàëü÷óãàíà âåòåðàí ÃÀÈ Ïåòð Âàùóê. Ìóæ÷èíà åõàë íà ÀÇÑ è óâèäåë ìàëûøà íà âåëîñèïåäèêå, åäóùåãî ìèìî ì÷àùèõñÿ ôóð. Ïåòð âìåñòå ñ ìèëèöèåé âåðíóë ìàëü÷èøêó ðîäíûì. ○

ØÎÒËÀÍÄÑÊÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ

3

4 5

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÀËÛØÀ

Гусеницы моли выносят охлаждение до 0 градусов, но погибают при температуре -10. После проветривания шерстяных вещей при низкой температуре в течение 5-10 часов от моли ничего не останется. Гусеницы моли могут прогрызать синтетические ткани и полиэтиленовые пакеты на пути к пище. Чтобы избежать подобного, примерно раз в месяц распаковывайте вещи и осматривайте их. Чтобы моль не заводилась на кухне, храните крупы и макароны в герметических контейнерах. Антимольные препараты - наши помощники и явные враги моли. Средствами в виде таблеток, блоков и аэрозолей можно обработать закрытые места - хранилища одежды. А препаратами контактного действия - ковры, мягкую мебель.

ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎÐÎÆÅÍÎÃÎ

цвета (около 25-30 ми- ками. Подавать можнут). но теплым или холодs Готовый десерт ным. посыпаем миндальПриятного ными лепестками аппетита!

ÂÇßË ÕÎËÎÄÍÅÍÜÊÎÅ

p Яблоки нареза- ших формочек вы- ем до золотистого или молотыми ореш-

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

Ñòðàííûé ñïîñîá óëó÷øèòü ñèãíàë èçîáðåë ïåíñèîíåð èç ñåëà Áëàãîâåùåíêà, ÷òî â Çàïîðîæñêîé îáëàñòè. ×òîáû ïîçâîíèòü, 68-ëåòíèé äåäóøêà âñêàðàáêàëñÿ íà âûøêó ìîáèëüíîé ñâÿçè âûñîòîé 30 ìåòðîâ. À âîò ñëåçòü îòòóäà ñàìîñòîÿòåëüíî âåðõîëàç íå ñìîã. Èñïóãàííûå ñîñåäè ïîçâîíèëè ñïàñàòåëÿì. Ñîòðóäíèêè ÃÑ×Ñ ñíÿëè ïåíñèîíåðà ñ ïîìîùüþ âåðåâêè. Îêàçàëîñü, ÷òî ìóæ÷èíà áûë íåòðåçâ, è êàê ïîïàë íà âûøêó, íå ïîìíèò.

ÄÐÅÂÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ Íåäàëåêî îò çàìêà Êðàòåñ â Øîòëàíäèè íàøëè ñàìûé äðåâíèé â ìèðå êàëåíäàðü, ñîîáùàåò ÂÂÑ. Îñòàòêàì ñîîðóæåíèÿ îêîëî 10 òûñ. ëåò. Òàêèì îáðàçîì, ýòîò êàëåíäàðü äðåâíåå, ÷åì íàéäåííûé â Ìåñîïîòàìèè è äî ñèõ ïîð ñ÷èòàâøèéñÿ ñàìûì «ñòàðûì». Ñåé÷àñ îò øîòëàíäñêîãî îñòàëèñü òîëüêî ÿìû, â êîòîðûå ðàíüøå áûëè âêîïàíû äåðåâÿííûå ñòîëáû. Ñäåëàòü îòêðûòèå óäàëîñü áëàãîäàðÿ àýðîôîòîñúåìêå, êîòîðóþ ïðîâåëè åùå â 2004 ãîäó.


ЧЕТВЕР, 25 ЛИПНЯ 2013 РОКУ № 57 (1448)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Àëåíà Ëàïòåâà: «Ïîäíÿëà ñåáÿ íà ðóêàõ íà 8 ýòàæåé» ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Òîò, êòî «ðûë êîïûòîì çåìëþ», ìîæåò ðàäîâàòüñÿ - íåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ çàìûñëîâ. Ñòàðàéòåñü áûòü â öåíòðå ñîáûòèé, ãäå ÷òî-òî ìåíÿåòñÿ è âàì ýòî èíòåðåñíî.  ëè÷íîé æèçíè âåäèòå ñåáÿ ìóäðî, ïðåä÷óâñòâóÿ ïîäâîäíûå êàìíè. ТЕЛЕЦ Òîðîïèòåñü âîïëîùàòü â æèçíü òâîð÷åñêèå èäåè!  äåëîâîé æèçíè ñäåëàéòå óïîð íà ðàñøèðåíèå êðóãà ñâÿçåé. Íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ íàãðóçêó, íå îòêàçûâàéòåñü îò ïðèãëàøåíèé, êîìàíäèðîâîê, êîíôåðåíöèé è òðåíèíãîâ. Îðèåíòèðóéòåñü íà íîâîå; â íåì äàëüíåéøåå ðàçâèòèå âàøèõ ïëàíîâ. БЛИЗНЕЦЫ Ýòà íåäåëÿ íà ïåðâûé ïëàí âûâîäèò ôèíàíñîâóþ òåìó. Ïîâûøåííûå òðàòû çàñòàâÿò çàäóìàòüñÿ î äîõîäàõ. Ìåðêóðèé óæå â ïðÿìîì õîäó, è ó âàñ ïîÿâèòñÿ áîëüøå íîâûõ èäåé è ëþäåé, ãîòîâûõ ê ñîòðóäíè÷åñòâó. Íà âûõîäíûå ïëàíèðóéòå îòäûõ, ãäå ìîæíî çàáûòü î çàáîòàõ. РАК Ó ýòîé íåäåëè áîëüøîé ïîòåíöèàë. Ïîäóìàéòå, ÷òî âû ïëàíèðîâàëè íà íûíåøíèé ãîä è íå ïðèøëî ëè âðåìÿ âïëîòíóþ ýòèì çàíÿòüñÿ. Îñâàèâàéòå íîâóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè, íà÷èíàéòå ïðîöåññ îáó÷åíèÿ èëè ïîåäüòå îòäîõíóòü ïîäàëüøå îò äîìà. Âàì íå óäàñòñÿ óåäèíèòüñÿ, ïîýòîìó ñîçíàòåëüíî âûáèðàéòå êðóã îáùåíèÿ, íî íå äàâàéòå íèêîìó çàãëÿíóòü â ñâîè ïëàíû è íàêîïëåíèÿ. ЛЕВ Ïîðà ñäåëàòü ÷òî-òî çíà÷èòåëüíîå. ×òîòî â âàøåé æèçíè ìîæåò ðàçðóøèòüñÿ, îáñòîÿòåëüñòâà ïîòðåáóþò áîëüøèõ óñèëèé. Ïðèäåðæèâàéòåñü ñòàðûõ ïðèâû÷åê, òðàäèöèé ñâîåé ñåìüè. Íå èäèòå íàïðîëîì, äàéòå âûãîâîðèòüñÿ îêðóæàþùèì, íî ñàìè íå äåëèòåñü ñîêðîâåííûì, íå äåìîíñòðèðóéòå ñâîþ óÿçâèìîñòü.  âûõîäíûå ïîñòàâüòå íà ïåðâîå ìåñòî ðàáîòó, íà âòîðîå îòäûõ. ДЕВА Âû ìîæåòå ïðîÿâèòü ðåäêîñòíûé êðåàòèâ â ïðåîäîëåíèè ïðîáëåì, íî íå ñòîèò óñëîæíÿòü æèçíü ïî ñâîåé èíèöèàòèâå. Êîëëåêòèâû è êîìïàíèè áóäóò èãðàòü áîëüøóþ ðîëü â âàøåé æèçíè. Äðóçüÿ ïîäêèíóò íîâûå èäåè è èíòåðåñû, è ñ ýòîé ñòîðîíû ìîæíî æäàòü ðàçíîãî ðîäà ïîëåçíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Íî äåðæèòå ïðè ñåáå óñïåõè è íåóäà÷è ëè÷íîé æèçíè.

ВЕСЫ Îäíà èç ëó÷øèõ íåäåëü ëåòà, îáåùàþùàÿ âåçåíèå áåç îñîáûõ óñèëèé. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ðîäíûì è áëèçêèì, êîòîðûì ñåé÷àñ íóæíû âàøè çíàíèÿ è ïîìîùü. Âñå, ÷òî ïðîñ÷èòàíî è îáäóìàíî, áóäåò ïðîäâèãàòüñÿ óñïåøíî. Íå äàéòå âòÿíóòü ñåáÿ â ïóñòîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå è íåíóæíûå òðàòû. СКОРПИОН Äåëîâàÿ æèçíü çàòìèò íà ýòîé íåäåëå ëåòíèå óäîâîëüñòâèÿ. Åñëè êàêèå-òî ìåðîïðèÿòèÿ âû îòêëàäûâàëè, òåïåðü äëÿ íèõ îòêðûâàåòñÿ çåëåíûé ñâåò. Ñôîðìóëèðóéòå íîâûå çàäà÷è. Åñëè â âàøåé æèçíè ñëèøêîì ìíîãî îáðåìåíèòåëüíûõ è ïóñòûõ äåë, ðåøèòå, îò ÷åãî ïîðà îòêàçàòüñÿ. Ðàçíîîáðàçüòå îáùåíèå. Âûõîäíûå ãîòîâüòåñü ïðîâåñòè àêòèâíî. СТРЕЛЕЦ Óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ ðåøåíèÿ þðèäè÷åñêèõ âîïðîñîâ, ó÷åáû, äàëüíèõ ïîåçäîê, êîíòàêòîâ ñ èíîñòðàíöàìè êàê â äåëîâîì, òàê è ëè÷íîì ïëàíå. Íà÷àòûå äåëà ïîëó÷àò áåñïðåïÿòñòâåííûé õîä. Åäèíñòâåííîé ïðîáëåìîé áóäåò âûáîð èç âñåõ âîçìîæíîñòåé íàèáîëåå æèçíåñïîñîáíûõ.  âûõîäíûå âàì ïî äóøå áóäóò ñîðåâíîâàíèÿ è ìàñøòàáíûå çðåëèùà. КОЗЕРОГ Âåíåðà â çíàêå Äåâû îáåùàåò Êîçåðîãàì ïîëåçíûå è ïðèÿòíûå çíàêîìñòâà âäàëè îò äîìà, îñîáåííî â ñèòóàöèÿõ, ãäå âû ïîâûøàåòå êâàëèôèêàöèþ èëè ïðèîáùàåòåñü ê öåííîñòÿì äðóãîé êóëüòóðû. Âàøà èíèöèàòèâà äàñò ñàìûå âûñîêèå ðåçóëüòàòû âî âñåì, ÷òî ñâÿçàíî ñ ôèíàíñîâûìè ñõåìàìè. ВОДОЛЕЙ Ñðàçó â íåñêîëüêèõ àñïåêòàõ æèçíè âû ïî÷óâñòâóåòå îáëåã÷åíèå.  ïåðâóþ î÷åðåäü, óëó÷øèòñÿ ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, ïîâûñèòñÿ îáùàÿ ýôôåêòèâíîñòü. Âûáèðàéòå íîâûå öåëè è ñîçäàâàéòå âîêðóã íèõ àòìîñôåðó çàèíòåðåñîâàííîñòè. Çàíèìàéòåñü äåëàìè, îò êîòîðûõ âû ìíîãîãî æäåòå. РЫБЫ Ïðåêðàñíàÿ íåäåëÿ äëÿ ïëàíîâ, ñâÿçàííûõ ñ ëþáîâüþ, òâîð÷åñòâîì, ïîèñêîì íîâîãî è ñîðåâíîâàíèé.  òîæå âðåìÿ êî âñåìó íóæíî ïîäõîäèòü âäóì÷èâî è êðîïîòëèâî, èíà÷å âàøó äåÿòåëüíîñòü ìîãóò çàáðàêîâàòü. Ïîäõîäÿùèé ìîìåíò çàïèñàòüñÿ â êëóá ïî èíòåðåñàì, ñìåíèòü êðóã îáùåíèÿ.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ âíåøíèå ýôôåêòû ìåíåå âàæíû, ÷åì ñóòü ïåðåìåí.

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÛ ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÎÉ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ ÑÒÁ

Âñÿ ñòðàíà íàáëþäàëà çà òåì, êàê ó÷àñòíèöà ïðîåêòà òåëåêàíàëà ÑÒÁ «Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³» Àëåíà Ëàïòåâà ïðåîäîëåâàëà îäíî èñïûòàíèå çà äðóãèì.  èòîãå îíà ïîêàçàëà áëåñòÿùèé ðåçóëüòàò, ïîõóäåâ íà 45 êã. Ýêñêëþçèâíî «Â³ñòÿì» Àëåíà ðàññêàçàëà, ïî÷åìó íå ìîãëà ïîäíÿòüñÿ ïî âåðåâî÷íîé ëåñòíèöå è ïî÷åìó îíà òåïåðü íå åçäèò íà ìàðøðóòêàõ ПОВЕРИЛА В ЧУДО - Алена, Вам понравилось участвовать в проекте? - Было очень интересно. Я до сих пор не понимаю, за какие заслуги мне подарили такой шанс. Когда заполняла анкету, просто поверила в чудо - и оно произошло. Конечно, в лагере было довольно тяжело, там я прошла определенный жизненный тренинг, но игра стоила свеч.

«ÂÅÐÅÂÊÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌß ÊÀ×ÀËÀÑÜ, À ÍÎÃÈ ÒÐßÑËÈÑÜ»

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

- Что стало самым сложным на шоу? - Тяжелее всего было бороться с самой собой. Мне по жизни нелегко себя мотивировать. Но проект показал, что я в силах изменить ситуацию. Каждый день, участвуя в конкурсах, преодолевала свои страхи и лень. - А какие испытания запомнились больше всего? - Конкурс на 15-й неделе. По условиям мы поднимались на высоту восьмиэтажного дома по веревочной лестнице с деревянными перекладинами. И это при том, что я очень боюсь высоты. Веревка все время качалась, ноги тряслись, поэтому практически подняла себя на руках. Пожалуй, именно этот момент запомнился больше всего.

ГОРДОСТЬ МУЖА - Когда начали набирать вес и почему решили худеть? - Я с раннего детства была полной. В садике самая большая, в школе и в институте - толще всех остальных. Естественно, появились комплексы. К тому же, муж у меня атлетического телосложения. Рядом с ним смотрелась, как бабушка. Захотелось ему соответствовать.

- Теперь он, наверное, гордится Вами? - Конечно. Ему очень приятно, что у него такая жена. Ощущаю себя королевой (улыбается). - Раньше как-то боролись с лишним весом? - Впервые приняла решение похудеть, когда мне было 25 лет. Но способ выбрала неправильный таблетки. Сбросила тогда 45 кг, но вскоре все вернулось на круги своя. На проекте я узнала: для того, чтобы правильно похудеть, прежде всего нужно правильно питаться.

«ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀËÀ ÑÒÐÀÕ È ËÅÍÜ» - То есть, сейчас придерживаетесь диеты? - Позволяю себе абсолютно все, но в пределах разумного. Конечно, не объедаюсь булочками и не пью газированные напитки. В чай и кофе не кладу сахар, а хлеб ем только зерновой, потому что привыкла к этому на проекте. К счастью, в наше время индустрия правильного питания вошла в моду и сейчас производят много специальных экопродуктов.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ Òðåòèé ñåçîí øîó «Çâàæåíi ³ ùàñëèâi» ñòàðòóåò íà ÑÒÁ óæå â àâãóñòå. - Алена, а со спортом дружите? - Стараюсь поддерживать форму: время от времени хожу в спортзал, порой даже бегаю. Вместо того, чтобы проехаться на маршрутке, иду пешком. Одним словом, всеми силами борюсь с тем, чтобы не набрать вес.

ВЗВЕШЕННАЯ И СЧАСТЛИВАЯ - Алена, поменялось ли еще что-то в Вашей жизни после «Зважених...», кроме внешности? - Внутри появилась какая-то легкость. Если раньше ощущала себя 60-летней бабушкой, то сейчас чувствую, будто мне не больше 20-ти. - Можете назвать себя счастливым человеком? - Безусловно. Лишний вес все-таки отягощал мою жизнь. А сейчас появилось больше радостных моментов. Когда-то я вообще не ходила по магазинам одежды, потому что не могла ничего подобрать. Теперь же получаю огромное удовольствие от шоппинга.

Номер підписано до друку 24.07.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354357

1448  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you