Page 1

ÂÛÐÎÑËÀ ÍÎÐÌÀ, ÍÎ ÍÅ ÒÒÀÐÈÔ ÀÐÈÔ

ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÀÌÁÐÎÇÈÞ

3

ÄÅÍÜ ÓÊÐ ÀÈÍÑÊÈÕ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ ÌÈÐÎÒÂÎÐÖÅÂ

8

ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ÍÀ ÄÅÑßÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÉ...

9 14

ËÎÂÈÑÜ ÐÛÁÊÀ ÁÎËÜØÀß È ÌÀËÅÍÜÊÀß!

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Åæåãîäíî ðûáîëîâû è ýêñïåðòû îòìå÷àþò óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ðûáû â Äíåïðå. Ïî èõ ìíåíèþ, åñëè ñèòóàöèÿ íå èçìåíèòñÿ, òî ÷åðåç 5-10 ëåò ðûáû â ðåêå íå áóäåò âîîáùå. Ãëàâíûå ïðè÷èíû ýòîãî áðàêîíüåðñòâî è çàãðÿçíåíèå âîäû ôîñôàòàìè.

№54 (1445) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 16 ëèïíÿ 201 20133 ð.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ ÑÂßÒÎ

²ÒÀÍÍß ÔÐÀÍÖÓÇÀÌ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðèâ³òàâ ïðåçèäåíòà Ôðàíö³¿ Ôðàíñóà Îëëàíäà ³ç ãîëîâíèì íàö³îíàëüíèì ñâÿòîì - Äíåì âçÿòòÿ Áàñòè볿. Ãëàâà äåðæàâè â³äçíà÷èâ, ùî íàøà êðà¿íà íàëàøòîâàíà íà ïîãëèáëåííÿ â³äíîñèí ³ç Ôðàíö³ºþ ³ àêòèâíèé ðîçâèòîê âçàºìîâèã³äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. «Ñïîä³âàþñü íà ïîäàëüøó ï³äòðèìêó Ôðàíöóçüêî¿ Ðåñïóáë³êè â ºâðî³íòåãðàö³éíèõ ïðàãíåííÿõ Óêðà¿íè», çîêðåìà, éäåòüñÿ ó â³òàëüí³é àäðåñ³. ○

ÄÅÐÆÀÂÀ ÄÎÏÎÌÎÆÅ

ÀÃÐÎÏÐÎÅÊÒÈ ÄËß ÎÁËÀÑÒÅÉ

«The Best City.UA»: òðè äíÿ äðàéâà

45

Íà ýòèõ âûõîäíûõ â Äíåïðîïåòðîâñêå îòãðåìåë îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ ìóçûêàëüíûõ ôåñòèâàëåé Óêðàèíû è Åâðîïû «The Best City .UA». Ýòîãî ñîáûòèÿ æäàëè íå òîëüêî æèòåëè îáëàñòè, íî è âñåé ñòðàíû. Õîðîøî City.UA». çàðåêîìåíäîâàâøèé ñåáÿ â ïðîøëîì ãîäó ôåñòèâàëü ñòàë ìåêêîé äëÿ òåõ, êòî íå ïðîñòî ëþáèò ðîê-ìóçûêó ðîê-ìóçûêó,, à æèâåò ðîê-í-ðîëëîì. Ñðåäè íèõ áûëè è ìû - æóðíàëèñòû «Â³ñòåé».

«ÇÂÅÐÑÊÀß» ÐÀÁÎÒÀ

ÁÎÁÐÛ ÄÎÁÐÛ: ÑÎÎÐÓ ÄÈËÈ ÏËÎÒÈÍÓ ÂÌÅÑÒÎ ×ÈÍÎÂÍÈÊΠÑÎÎÐÓÄÈËÈ íèåì âîäîåìîâ, ññûëàÿñü íà ñêóäîñòü áþäæåòà. Äîñòîâåðíî íåèçâåñòíî, Òàê ýòî èëè èíà÷å, íî ïî ïî÷åìó èìåííî ýòó äåðåîñåíè áîáðû, «çàñó÷èâ âåíüêó â Ñâåðäëîâñêîé ðóêàâà», äðóæíî ïðèíÿëèñü îáëàñòè âûáðàëè… áîáðû, çà ñòðîèòåëüñòâî ïëîòèíû íà ÷òîáû ïîìî÷ü åå æèòåëÿì. ñåëüñêîì ïðóäó, âïðî÷åì, Âîçìîæíî, ïîòîìó, ÷òî ýòîò ñèëüíî íå «àôèøèðóÿ» ñâîþ íàñåëåííûé ïóíêò íàçûâàáëàãîòâîðèòåëüíóþ ìèññèþ. åòñÿ Áîáðîâêà. À âîçìîæíî, Çèìîé ñòðîéêà áûëà çàêîíïîòîìó, ÷òî ýòèì òðóäîëþáè- ñåðâèðîâàíà, íó à ïî âåñíå âûì è, êàê âûÿñíèëîñü, âîçîáíîâèëàñü ñ íîâîé âåñüìà îòçûâ÷èâûì çâåñèëîé. Îáíàðóæèâ íîâûé ðóøêàì íàäîåëî íàáëþäàòü âîäíûé îáúåêò, ñïàñøèé çà òåì, êàê ìåñòíûå âëàñòè ñåëî îò äåôèöèòà âîäû, íè÷åãî íå äåëàþò ñ îáìåëå- æèòåëè, ãîâîðÿò, äàæå ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

âîçíàìåðèëèñü áûëî ïîñòàâèòü ïàìÿòíèê ÷åòûðåõëàïûì òðóæåíèêàì. Âïðî÷åì, äî äåëà òàê è íå äîøëî. Äîâîëüíû è ìåñòíûå âëàñòè, âåäü áîáðû, ñ÷èòàé, ñäåëàëè çà íèõ âñþ ðàáîòó. Âïðî÷åì, ÷èíîâíèêè íà ïåðâûõ ïîðàõ äàæå íà÷àëè êðóòèòü íîñîì: äåñêàòü, áîáðîâîå ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå ìîæåò îêàçàòüñÿ íå î÷åíü êà÷åñòâåííûì, ïîòîìó åãî ëó÷øå ðàçðóøèòü, à êîãäà â áþäæåòå ïîÿâÿòñÿ äåíüãè, ïîñòðîèòü «ïî-÷åëîâå÷åñêè».

Ïîòîì, îäíàêî, îò ýòîãî íàìåðåíèÿ îòêàçàëèñü è äàæå ðåøèëè âîçâåñòè ó íàïîëíåííîãî âîäîé ïðóäà ñòàíöèþ äëÿ çàïðàâêè ïîæàðíûõ ìàøèí. Çíàìåíèòûé ïðóä íûíå ñëóæèò ðåçåðâóàðîì äëÿ òóøåíèÿ ëåñíûõ è áûòîâûõ ïîæàðîâ è ñòàë ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà æèòåëåé, êîòîðûå, ïðèõîäÿ ñþäà êóïàòüñÿ è óäèòü ðûáó, äóìàþò î áîáðàõ ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè.

6 Âëàäèìèð Ñèäîðåíêî: «Ìû âûïîëíèëè íàøó ìèññèþ»

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó êîæí³é îáëàñò³ Óêðà¿íè áóäóòü ðîçðîáëåí³ òà ïî÷íóòü ðåàë³çîâóâàòè ïî 2-3 àãðîïðîåêòè. Ùîá âîíè áóëè âèã³äí³ ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàì, äåðæàâà íàäàñòü äåøåâ³ êðåäèòè àáî áóäå êîìïåíñóâàòè â³äñîòêè ïî íèõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Ìèêîëà Ïðèñÿæíþê. Òàêîæ â³í íàãàäàâ, ùî Êàáì³í ³í³ö³þâàâ ïðèéíÿòòÿ Äåðæïðîãðàìè àêòèâ³çàö³¿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè íà 2013-2014 ðîêè, ÿêà, ó òîìó ÷èñë³, ïîêëèêàíà ñòèìóëþâàòè àãðàðíèé ñåêòîð. ○

ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÎ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

Õ²Ì²ß ÁÅÇ ÔÎÑÔÀҲ  Óêðà¿í³ çðîáèëè ÷åðãîâó ñïðîáó çàáîðîíèòè âèïóñê ôîñôàòîâì³ñíèõ çàñîá³â ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿, ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå òà çäîðîâ’ÿ ëþäåé. Ïðî öå ïèøå «Êîìåðñàíò-Óêðà¿íà». 11 ëèïíÿ ó ÂÐ áóâ çàðåºñòðîâàíèé â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò. Àâòîðè-íàðäåïè ïîñèëàþòüñÿ íà äîñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. ßê çàçíà÷àºòüñÿ, ùîäíÿ ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ òàêèõ ìèþ÷èõ çàñîá³â ó íàâêîëèøíº äîâê³ëëÿ, çîêðåìà, ïîòðàïëÿþòü 70-75 òîíí ôîñôàò³â. ○

ÏÐÈÕ²Ä EMIRA TES EMIRATES

ÐÅÉÑÈ ÄÎ ÄÓÁÀÞ Ïî÷èíàþ÷è ³ç 16 ñ³÷íÿ íàñòóïíîãî ðîêó, îäíà ç íàéá³ëüøèõ ì³æíàðîäíèõ àâ³àêîìïàí³é Emirates âèêîíóâàòèìå ðåéñè Êè¿â-Äóáàé-Êè¿â ó «Áîðèñï³ëü». Ðåéñè çä³éñíþâàòèìóòü ùîäíÿ ë³òàêàìè Airbus À340-500 ç òðèêëàñîâèì êîìïîíóâàííÿì ñàëîíó. Òàê, ðåéñ ÅÊ171 Äóáàé-Êè¿â â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ î 17.15 ³ ïðèáóâàòèìå äî «Áîðèñïîëÿ» î 20.35 òîãî æ äíÿ. Çâîðîòíèé ðåéñ Êè¿â-Äóáàé â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ î 21.10 ³ ïðèáóâàòèìå â Äóáàé â 4.55 íàñòóïíîãî äíÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÄÀÐ'ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎвÂ

ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÑÒ ÀÍÖÈß ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈß

ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÎÎ «Ãåëèîñ Ýíåðäæè» çàâåðøèëî ñòðîèòåëüñòâî íàçåìíîé ñåòåâîé ñîëíå÷íîé ýëåêòðîñòàíöèè óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòüþ 3,993 ÌÂò â ñåëå Ðàä÷à Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáëàñòè. Ýòî óæå âòîðàÿ ïðîìûøëåííàÿ ÑÝÑ â ðåãèîíå. Ïî äàííûì ÍÊÐÝ, íà íà÷àëî èþëÿ òåêóùåãî ãîäà 96 êîìïàíèé ýêñïëóàòèðîâàëè áîëåå 140 ýëåêòðîñòàíöèé íà âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêàõ ýíåðãèè, â òîì ÷èñëå 52 ôîòîýëåêòðè÷åñêèå óñòàíîâêè.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ËÀÁÎÐ ËÀÁÎÐÀÀÒÎÐÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÏÐÎÂÅÐßÒ ÍÀ ÃÌÎ Â Óêðàèíå ñîçäàäóò ñåòü èñïûòàòåëüíûõ ëàáîðàòîðèé, â êîòîðûõ áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ñîäåðæàíèå ÃÌÎ â ïðîäóêòàõ. Òàêîå ïîñòàíîâëåíèå ïðèíÿë Êàáìèí.  ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìîæíî áóäåò âûÿâèòü, åñòü ëè ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûå îðãàíèçìû â çåðíå, ñåìåíàõ, ïëîäîâî-îâîùíîé è ïèùåâîé ïðîäóêöèè, ëåêàðñòâåííûõ è âåòåðèíàðíûõ ïðåïàðàòàõ, âèíîìàòåðèàëàõ, òàáàêå, ïîñàäî÷íîì ìàòåðèàëå, êîðìàõ è êîðìîâûõ äîáàâêàõ, à òàêæå êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ. ○

ÆÅÍÙÈÍÀ-ÏÎÑÎË

ÈÇ ÊËÀÍÀ ÊÅÍÍÅÄÈ Äî÷ü Äæîíà Êåííåäè Êýðîëàéí ñòàíåò ïåðâîé æåíùèíîé-ïîñëîì ÑØÀ â Òîêèî. Âûáîð íà äîëæíîñòü ïîñëà ïðåäñòàâèòåëüíèöû òàêîé èçâåñòíîé ñåìüè, ïèøóò ÿïîíñêèå ÑÌÈ, áóäåò óêàçûâàòü íà òî, ÷òî Áàðàê Îáàìà ñ÷èòàåò âàæíûìè îòíîøåíèÿ ñ ýòîé ñòðàíîé. Èíòåðåñíî, ÷òî Êýðîëàéí íèêîãäà íå çàíèìàëà ïîëèòè÷åñêèõ äîëæíîñòåé è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåçèäåíòîì Áèáëèîòåêè èìåíè Äæîíà Êåííåäè. ○

ϳä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â îáëàñò³ â³öåïðåì'ºð-ì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë âçÿâ ó÷àñòü ó íàðàä³ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì, î÷îëèâ ì³æíàðîäíèé áàéêïàðàä òà â³äâ³äàâ Ñâÿòî-Ò ðî¿öüêèé Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé êàôåäðàëüíèé ñîáîð

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

ÐÈÒÌ ÆÈÒÒß

Ñï³ëüí³ ä³¿ òà ñï³ëüí³ çàõîïëåííÿ  ÓÑ²Õ ÐÅòÎÍÀÕ ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ ØÒÀÁͲ ÍÀÂ×ÀÍÍß По обіді байкери вирушили від причалу до Свято-Троїцького кафедрального собору, де до них приєднались мер міста Іван Куліченко та голова обласної ради Євген Удод. Після

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ Під час наради щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації в пожежнонебезпечний період літа та профілактики загибелі людей на воді віце-прем'єр зазначив, що в усіх регіонах проведуть спільні штабні навчання оперативних сил Держслужби з надзвичайних ситуацій, військових, правоохоронних органів, Держлісагентства та місцевих органів влади. «Ситуація складна, тож потрібно вжити всіх необхідних заходів», таке завдання поставив Олександр Вілкул керівникам регіонів. Загалом, для протидії можливим пожежам в Україні до найвищого стану готовності приведено понад 50 тис. чоловік особового складу Міжвідомчого угруповання сил, більше 10 тис. одиниць спецтехніки та 7 вертольотів. Губерна-

тор Дмитро Колєсніков звернув увагу на те, що робота служби з надзвичайних ситуацій проводиться на належному рівні й знаходиться під контролем влади. ПАРАД БАЙКЕРІВ 12 липня у Дніпропетровську на Фестивальному причалі відбувся зліт байкерів за участю понад тисячу мотоциклістів з 8 країн світу та 10 регіонів України. Вони приїхали на другий міжнародний музичний фестиваль «The Best City». До його відкриття святкова колона байкерів, очолювана віце-прем’єрміністром Олександром Вілкулом та губернатором Дмитром Колєсніковим, «про-

гуркотіла» головними вулицями міста. Олександр Вілкул розповів журналістам, що захоплюється мотоциклами більше 25 років. За цей час він проїхав понад 300 тис. км і половину з них - разом із дружиною.

«Байк-шоу в рамках фестивалю «The Best City» - хороша традиція. Я впевнений, що вона зміцниться і стане однією з тих незабутніх подій, які будуть візитною карткою Дніпропетровщини», - сказав Дмитро Колєсніков.

того, як на подвір’я винесли мощі святих, усі охочі змогли прикластися до них. Потім мотоциклісти «осідлали» своїх залізних коней і поїхали у заміський парк «Новоселиця», де відбувся фестиваль «The Best City».

ÎÑÎÁËȲ IJÒÈ

ÍÎÁÅËÅÂÑÊÀß ÏÐÅÌÈß

ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÑÍÎ ÑÍÎÓÓÄÅÍÀ ×ëåí Êîðîëåâñêîé àêàäåìèè íàóê Øâåöèè ïðîôåññîð ñîöèîëîãèè óíèâåðñèòåòà Óìåî Ñòåôàí Ñâàëëôîðñ ïðåäëàãàåò íîìèíèðîâàòü ýêñ-ñîòðóäíèêà ÖÐÓ Ýäâàðäà Ñíîóäåíà íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ìèðà. Ïî åãî ìíåíèþ, Ñíîóäåí äîñòîèí ýòîãî ïðàâà çà åãî «ãåðîè÷åñêèå óñèëèÿ» ïî ðàçîáëà÷åíèþ øïèîíñêîé äåÿòåëüíîñòè Àãåíòñòâà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ÑØÀ.  ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ Íîáåëåâñêîé ïðåìèè, ýêññîòðóäíèê ÖÐÓ ñòàíåò ñàìûì ìîëîäûì åå îáëàäàòåëåì çà âñþ èñòîðèþ.

Âàäè çäîðîâ’ÿ - íå âèðîê ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÈËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ðîäèíè ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ â³äâ³äàâ âèõîâàíö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî áóäèíêó äèòèíè. ÒÒóò óò ïåðåáóâàþòü ä³òè-ñèðîòè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè На Дніпропетровщині функціонують три спеціалізовані будинки дитини. Співробітники цих закладів виконують дуже важливу роботу - не тільки виховують, лікують, проводять реабілітацію дітей-сиріт з особливими потребами, а ще й дбають про те, аби якомога більше малюків знайшли родину. Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини може похвалитися хорошими результатами такої

праці. За півроку вже 28 вихованців будинку знайшли своїх батьків: 10 малят всиновили, 6 - взяли під опіку, ще 6 влаштували в прийомні родини, 5 повернули до біологічних батьків, ще одна дитина виховується в дитбудинку сімейного типу. На думку голови ОДА Дмитра Колєснікова, ставлення до дітейсиріт є показником соціально-психологічного здоров’я

ÇÀ ϲÂÐÎÊÓ Â ÐÅòÎͲ ÂÑÈÍÎÂÈËÈ 74 ÄÈÒÈÍÈ суспільства. «Те, що жителі Дніпропетровщини всиновлюють не тільки здорових дітей, а й малюків з особливими потребами, свідчить про їхню гуманність та високі моральні якості», підкреслив він.

За словами головного лікаря спеціалізованого дитбудинку Анжели Чучви, наразі в закладі перебувають 90 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це малюки з порушенням нервової системи, вродженими вадами розвитку, ВІЛінфіковані діти. Всі вони потребують не лише спеціалізованої медичної допомоги, а й соціально-педагогічної підтримки. Спеціалісти закладу успішно впроваджують методику «Тандем-партнерство», що передбачає одночасні заняття з дитиною одразу кількох спеціалістів. Найбільша нагорода для працівників - це бачити, як малечу забирають додому батьки. Адже любов тата і мами та турбота спеціалістів доводять: вади здоров’я - це не вирок.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

ÎËÜÃ ÎËÜÃÀÀ ÏÅÐÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Âðÿä ëè ñòîèò õàðàêòåðèçîâàòü àðèôìåòè÷åñêèìè êàòåãîðèÿìè ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðîõîäÿò íà Äíåïðîïåòðîâùèíå â ÷åñòü 1025-ëåòèÿ êðåùåíèÿ Êèåâñêîé Ðóñè. Èõ - ñîòíè. Ãîðàçäî âàæíåå íå êîëè÷åñòâî ýòèõ ìåðîïðèÿòèé, à èõ ñóòü, ðàñêðûâàþùàÿ ñîñòîÿíèå äóõà íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûé ïîìîãàåò êðåïèòü èìåííî âåðà - íå íàðî÷èòàÿ, à èñêðåííÿÿ, ïðîíåñåííàÿ ñêâîçü âåêà Об этом и говорил на торжественном открытии в Кривом Роге памятника святым великомученикам криворожской земли, Онуфрию и Порфирию, вице-премьер-министр Александр Вилкул. Скульптурная композиция архиепископу Онуфрию и епископу Порфирию была установлена на площади перед Спасо-Преображенским

Ê 1025-ËÅÒÈÞ ÊÐÅÙÅÍÈß ÊÈÅÂÑÊÎÉ ÐÓÑÈ

Ïîêðîâèòåëåé êðèâîðîæàí âîïëîòèëè â áðîíçå

кафедральным собором и открыта в присутствии огромного числа горожан. На церемонию прибыл и управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний. Он передал Божье благословение Предстоятеля УПЦ Бла-

ÑÊÓËÜÏÒÓÐÍÓÞ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÞ ÎÒÊÐÛËÈ Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ ÃÎÐÎÆÀÍ женнейшего Владимира и освятил памятник, инициатива создания которого принадлежит управляющему Криворож-

ской епархии - архиепископу Криворожскому и Никопольскому Ефрему. Автор скульптурной композиции

Владимир Токарь рассказывает, что процесс создания памятника, пусть и не простой, протекал плодотворно и был ознаменован большим числом Богознаковых явлений. В результате святые Онуфрий и Порфирий, принявшие мученическую смерть в 30-х, безбожных, годах прошлого столетия, но не отрекшиеся от веры и ставшие нравственными и духовными ориентирами, нашли воплощение в бронзе за рекордно короткий срок. «Мы сверяем свои поступки по этим великим личностям», - сказал Александр Вилкул, принявший из рук митрополита Бориспольского Антония орден Николая Чудотворца.

ÂÎÇÄÀËÈ ÄÎËÆÍÎÅ

Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè

ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ На церемонии открытия присутствовали первый командир миротворцев, полковник запаса Владимир Сидоренко, командир 6-го гвардейского армейского ордена Красного Знамени корпуса генерал-лейтенант Руслан Хомчак, народ-

ный депутат Иван Ступак, военнослужащие. Теперь Аллею Славы гвардейцев украшает памятный знак миротворцам 240-го отдельного специального батальона, сформированного в области в 1992 г. на базе соединений и частей 6й гвардейской танковой армии. «Миротворцы - настоящие герои нашего времени. Их чествование -

ÓÊÐÀÈÍÀ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÀ  20 ÌÈÐÎÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÎÏÅÐÀÖÈßÕ мощный стимул в воспитании молодежи на принципах служения высшим человеческим ценностям», - подчеркнул губернатор Дмитрий Колесников. Он также отметил, что через год в Днепропетровске появится первый в стране памятник украинским миротворцам.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ На торжественном собрании руководитель области поздравил участников миротворческих операций с праздником. «Сегодня особенный день для нашего региона и для всей страны. Впервые на государ-

ственном уровне мы чествуем мужество и отвагу миротворцев, отдаем дань памяти погибшим. Для Днепропетровщины День украинских миротворцев это больше, чем просто праздничная дата. Именно с нашей области началась история участия независимой Украины в миротворческих операциях под эгидой ООН и других международных организаций. Я желаю нашим миротворцам мира, счастья, добра и крепкого здоровья», - сказал Дмитрий Колесников. Участники мероприятия почтили Минутой молчания память погибших при выполнении заданий земляков. После чего Дмитрий Колесников наградил военнослужащих грамотами и нагрудными знаками за вклад в развитие региона.

ÍÎÂÈÍÈ ÖÅÍÒÐÈ ÌÀ ÒÅв ÒÒÀÀ ÄÈÒÈÍÈ ÌÀÒÅв

ÇÁÅÐÅÃÒÈ Ñ²Ì’Þ Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â íàðàäó, íà ÿê³é îáãîâîðèëè ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ îäí³º¿ ç íîâèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ öåíòð³â ìàòåð³ òà äèòèíè. Çàâäàííÿ öåíòð³â - ñîö³àëüíî òà ïñèõîëîã³÷íî ï³äòðèìàòè æ³íîê, ÿê³ ÷åðåç ñêëàäí³ æèòòºâ³ ñèòóàö³¿ ìàþòü íàì³ð â³äìîâèòèñü â³ä ñâî¿õ íîâîíàðîäæåíèõ ä³òåé. Çà ñëîâàìè ãóáåðíàòîðà, â îáëàñò³ ðîçðîáëÿºòüñÿ ñèñòåìà óñòàíîâ, ùî äîçâîëÿº çàëèøèòè ä³òåé â ñ³ì’¿. Çîêðåìà, çóñèëëÿìè áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Íàä³ÿ ³ æèòëî äëÿ ä³òåé» òà ôîíäó гíàòà Àõìåòîâà «Ðîçâèòîê Óêðà¿íè» ó ïàðòíåðñòâ³ ç îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ðàéîííèé äèòÿ÷èé áóäèíîê «Ðîäèíà» áóäå ïåðåïðîô³ëüîâàíèé ó öåíòð ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè êðèçîâèõ ñ³ìåé. ○

²Ç ÐÅÇÅÐÂÍÎà ÐÅÇÅÐÂÍÎÃÎÎ ÔÎÍÄÓ

˲ʲÄÀÖ²ß ÍÀÑ˲Äʲ 29 ÷åðâíÿ áóðåâ³é çàâäàâ çíà÷íî¿ øêîäè Êðèâîìó Ðîãó. Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ç ðåã³îíàëüíîãî ðåçåðâíîãî ôîíäó âèä³ëåíî áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â áóð³ ó Æîâòíåâîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Ó ì³êðîðàéîí³ Çàð³÷íèé óæå ïðî÷èùåíî ëèâíåâ³ êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè ó 26 áóäèíêàõ. ³ä íàíåñåíîãî ñì³òòÿ òà ã³ëîê ïðèáðàíî äàõè 156 áóäèíê³â. Ó ðàéîí³ ÊÐÅÑ â³äíîâèëè îñâ³òëåííÿ ó áóäèíêàõ, çð³çàëè òà ïðèáðàëè äåðåâà. Ó ðàéîí³ «Ñóõà Áàëêà» 129-ãî êâàðòàëó - ïðèáðàíî àâàð³éí³ ä³ëÿíêè ç øèôåðíî¿ ïîêð³âë³ òà öåãëè, â³äíîâëåíî çì³ùåí³ ëèñòè øèôåðó. ○

ÍÀ ÍÀÒÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÒÊÀ×, ÀÂÒÎÐÎÂ

Ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ óêðàèíñêèõ ìèðîòâîðöåâ, êîòîðûé íàøà ñòðàíà â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò âïåðâûå, ãóáåðíàòîð Äìèòðèé Êîëåñíèêîâ îòêðûë ïàìÿòíûé çíàê â ÷åñòü âîåííîñëóæàùèõ íàøåãî ïåðâîãî ìèðîòâîð÷åñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè, ïðîøåäøåì â îáëãîñàäìèíèñòðàöèè

ÇÁÈÐ ÀÍÍß ÓÐÎÆÀÞ ÒÐÈÂÀª ÇÁÈÐÀÍÍß

ÏÎÍÀÄ ÄÂÎ ÄÂÎÕÕ Ì²ËÜÉÎͲ Àãðà𳿠Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç³áðàëè âæå ïîíàä 2 ìëí. òîíí ðàíí³õ çåðíîâèõ êóëüòóð ç ïëîù³ áëèçüêî 728 òèñ. ãà. Âèêîíàíî 87% â³ä çàãàëüíîãî îá’ºìó ðîá³ò. Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ç ì³ñüêèìè ãîëîâàìè òà ãîëîâàìè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, ÿêó ïðîâ³â ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ. «Æíèâà ùå íå çàâåðøèëèñÿ, àëå âæå ç³áðàíà ê³ëüê³ñòü ðàíí³õ çåðíîâèõ êóëüòóð ñâ³ä÷èòü: îòðèìàíèé óðîæàé äîçâîëèòü íà 100% ãàðàíòóâàòè ïðîäîâîëü÷ó áåçïåêó ìåøêàíö³â ðåã³îíó íàñòóïíîãî ðîêó», - çàçíà÷èëà â.î. äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó îáëàñò³ Ãàëèíà Þð÷åíêî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ФЕСТИВАЛЬ РОКУ ○

ÆÈÒËÎ ÄËß ÌÅÄÈÊ²Â Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ íà ôåñòèâàëå:

4 ñöåíû ðàáîòàëè, 120 ãðóïï-ó÷àñòíèêîâ

âûñòóïàëè, 1540 ìîòîöèêëèñòîâ ó÷àñòâîâàëè â ìîòîïðîáåãå (óñòàíîâëåí ðåêîðä Óêðàèíû).

Ó Íîâîìîñêîâñüê³é öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³ ùîì³ñÿöÿ âèïèñóþòü áëèçüêî 250 ðåöåïò³â íà ïðèäáàííÿ ë³ê³â äëÿ ã³ïåðòîí³ê³â çà çíèæåíèìè ö³íàìè. Çàâäÿêè öüîìó, ëþäè îòðèìóþòü â àïòåêàõ â³äïîâ³äí³ ïðåïàðàòè ç³ çíèæêîþ 15-70%, çàëåæíî â³ä âèðîáíèêà. гçíèöþ æ ó ö³í³ àïòåêàì êîìïåíñóº äåðæàâà. Äëÿ òîãî ùîá ïàö³ºíò ì³ã êóïóâàòè äàí³ ë³êàðñüê³ çàñîáè çà äîñòóïíèìè ö³íàìè, â³í ïîâèíåí çâåðíóòèñÿ äî ñâ àìáóëàòî𳿠ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ³ îòðèìàòè ðåöåïò. ○

Участники мероприятия начали съезжаться в Новоселицу в пятницу утром. Атмосфера «Лучшего города» располагала к общению и отдыху, а теплая солнечная погода подарила воз-

ÇÍÈÆÅͲ Ö²ÍÈ

УКРАИНСКИЙ КОЛОРИТ

˲ÊÈ ÄËß Ã²ÏÅÐÒÎͲʲÂ

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÛËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ËÞÄÌÈËÛ ÊÎÏÛËÅÍÊÎ, ÒÊÀ×, ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

×è çàáåçïå÷óþòü ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â îáëàñò³ æèòëîì? K Ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³é äëÿ ìåäïðàö³âíèê³â, çà âèçíà÷åííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à, º îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè. Äëÿ çàîõî÷åííÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â äî ðîáîòè òà ï³äâèùåííÿ ¿õíüîãî ð³âíÿ æèòòÿ â óñ³õ ì³ñòàõ òà ðàéîíàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ä³þòü ïðîãðàìè ì³ñöåâèõ ñòèìóë³â. Âîíè ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ìåäèê³â ñîö³àëüíèìè ãàðàíò³ÿìè: ãðîøîâèìè íàäáàâêàìè äî çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ìîá³ëüíèì çâ’ÿçêîì, êîìï’þòåðíîþ òåõí³êîþ òîùî. Çàáåçïå÷åííÿ ìåäèê³â ðåã³îíó æèòëîì º îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ òàêèõ ïðîãðàì. Íàðàç³ 15 ìåäèê³â îáëàñò³, â òîìó ÷èñë³ 8 ïðàö³âíèê³â ïåðâèííî¿ ëàíêè, âæå îòðèìàëè æèòëî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Êðèâîìó Ðîç³, Ïàâëîãðàä³, à òàêîæ ó Íîâîìîñêîâñüêîìó, Êðèíè÷àíñüêîìó òà Âàñèëüê³âñüêîìó ðàéîíàõ. Ïëàíóºòüñÿ, ùî äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ñëóæáîâå æèòëî îòðèìàþòü ùå 75 ìåäèê³â ðåã³îíó, ç íèõ 46 - ñ³ìåéí³ ë³êàð³. Çàãàëîì óïðîäîâæ 2010-2012 ðîê³â æèòëî îòðèìàëè 213 ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â îáëàñò³. ○

«The Best City.UA»: òðè äíÿ äðàéâà

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÄÈÒß×ÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

ÄÐÓÃÀ Ç̲ÍÀ Á³ëüøå 600 ä³òåé ïðàö³âíèê³â Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ çà¿õàëè íà äðóãó çì³íó äëÿ â³äïî÷èíêó ó â³äîì÷èõ çàêëàäàõ îçäîðîâëåííÿ. Çîêðåìà, 406 ä³òëàõ³â óæå íàáèðàþòüñÿ ñèë ó ïàíñ³îíàò³ ³ì. Þ. Ãàãàð³íà, à 260 - ó «Àéâàçîâñüêîìó». Òàêîæ öüîãî ðîêó äëÿ ä³òåé çàë³çíè÷íèê³â â³äêðèò³ òàáîðè «Þíèé ëîêîìîòèâåöü» (ñ.Âåëèêèé Ëóã), «Ìàÿê» ³ «Ñîê³ë» (Àðàáàòñüêà ñòð³ëêà). Äëÿ â³äïî÷èâàëüíèê³â ñòâîðåí³ âñ³ íàëåæí³ óìîâè.

можность купаться и загорать. Организаторы фестиваля позаботились о комфортном и веселом времяпровождении каждого «жителя» Best City - здесь были удобные палатки, вкусная еда, всевозможные аттракционы. «Город» наполняла не только музыка, но и украинский колорит - создали арт-территорию, посвященную Петриковской росписи. Каждый желающий также смог посетить выставки, ярмарки, принять участие в мастерклассах по рисованию, гончарству, обменяться фотоработами на «Сушке». Интересные возможности открыл фестиваль для иногородних визитеров. Каждый, кто получил статус «почетного гостя», смог бесплатно посетить днепропетровские музеи и прокатиться на трамвае по центру города.

ГИГАНТСКАЯ МОТОКОЛОННА В три часа дня внимание всех присутствующих на фестивале привлекла огромная колонна байкеров. Более тысячи мотоциклистов из восьми стран во главе с Александром Вилкулом стартовали на Фестивальном причале в Днепропетровске и приехали в Новоселицу открывать международный фест. К слову, байкеры установили новый рекорд Украины по количеству мотоциклистов, участвующих в одной колонне. «Железные кони» подъехали к пресс-центру, где организаторы «The Best City.UA» Александр Вил-

кул и Константин Дудко, солист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка рассказали о программе фестиваля. Особое внимание они уделили хедлайнерам и молодым исполнителям - для последних была отведена отдельная сцена. Начинающие группы из Украины, России, Беларуси и других стран играли каж-

ций, где проводились занятия по йоге и танцам. Но больше всего народа, конечно же, собрала главная площадка фестиваля. Именно здесь выступали легенды мирового и отечественного рока.

ший город» не только порадовать слушателей своими старыми и новыми хитами, но и поиграть в футбол. Вторыми на сцену вышли музыканты ВВ, а следом за ними - гости из России «Ночные Снайперы». Солист50 ЧАСОВ - РАДИ ка группы Диана АрбеГРУППЫ нина оказалась очень обМузыкальную часть щительной и дружелюбпервого дня открывали ной, с легкостью спустилась со сцены поближе к ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ народу, дабы пожать своим поклонникам руки. ñîëèñò ãðóïïû «Äåëüôèí»: Еще больше эмоций вызва- Óêðàèíà - î÷åíü äîáðàÿ è ïðèÿòíàÿ ñòðàíà. Çäåñü ïðèâåòли Guano Apes. Ради этих ëèâûå ëþäè. À ôåñòèâàëü «The Best City.UA» ïî îðãàíèçàрокеров на фестиваль приöèè ìíå íðàâèòñÿ áîëüøå, ÷åì ðîññèéñêîå «Íàøåñòâèå». ехала интернациональная ëèäåð ãðóïïû «Âîïëè Âèäîïëÿкоманда преданных фанаñîâà»: тов: Юля из Украины, Кристина из России, Лиззи из - Óêðàèíöû óâàæàþò ðîê-í-ðîëë è óìåþò åãî èãðàòü. Польши, Китти из Венгрии Ïðèÿòíî, ÷òî ìû ó÷àñòâóåì â òàêîì ãðàíäèîçíîì ñîáûòèè, и Пеззи из Австрии. «Я наêàê «The Best City.UA» â Äíåïðîïåòðîâñêå. слаждалась каждым моñîëèñò ãðóïïû «Ìóìèé ментом феста, - говорит Òðîëëü»: Китти. - Здесь я действи- Ðàäè òàêèõ ôåñòèâàëåé, êàê «The Best City.UA», ñòîèò тельно чувствовала себя в èãðàòü â ðîê-ãðóïïå! безопасности. Очень здорово, что фестиваль проходил возле реки. Можно дый день с 10 утра до позд- Фоззи и Фагот из ТНМК. было искупаться в такой него вечера. Кроме того, ра- Они приехажаркий день. ботала сцена эмо- ли в «Луч-

ÀÍÄÐÅÉ ËÛÑÈÊÎÂ, ÎËÅÃ ÑÊÐÈÏÊÀ,

ÈËÜß ËÀÃÓÒÅÍÊÎ,

GUANO APES ÏÎÄÀÐÈËÈ ÂÅÍÎ×ÅÊ, À HURTS - ÔËÀà ÓÊÐÀÈÍÛ


ФЕСТИВАЛЬ РОКУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

²ÒÀªÌÎ! Â²Ä ÓÑÜÎà ÓÑÜÎÃÎÎ ÑÅÐÖß

ÏÎÇÄÎÐÎÂËߪÌÎ

«ÃÎÐÎÄÎÊ» ÒÐÈ ÄÍß ÍÀÏÎËÍßËÀ ÌÓÇÛÊÀ «БИТВА» В НОВОСЕЛИЦЕ

Все было как нельзя лучше организовано. Я рада, что смогла познакомиться с украинцами. Вы очень добрые, гостеприимные и открытые». Пеззи проехала 50 часов на автобусе для того, чтобы увидеть любимую группу. На счету фанатки уже 74 шоу GA. А Юля отметила, что прошедший в этом году фестиваль намного превосходит предыдущий: «Это было потрясающе! Намного круче, нежели в прошлом году, за что ог-

SCORPIONS ÈÑÏÎËÍÈËÈ ÑÂÎÈ ÕÈÒÛ ромное спасибо организаторам, волонтерам, стюардам. Приветливые, позитивные и вежливые люди помогали создавать незабываемую, теплую атмосферу наравне с выступающими коллективами. Даже мои иностранные друзья пытались петь на украинском и прыгали вместе со всеми под заводные композиции наших замечательных групп! Концерт GA оставил наилучшие впечатления. Было видно, что ребята в прекрасном настроении. Спасибо всем, кто создал это волшебство». Завершали вечер британцы - Hurts. Их всемирно известный хит «Stay» подпевали всем стадионом. Иностранные музыканты не остались без подарков. Сандра из Guano Apes увезла с собой украинский венок, а солист Hurts - флаг Украины.

«ЗАГС» В ПАЛАТКЕ Второй день в Новоселице был немного прохладнее, но не менее жарким эмоционально. С утра продолжились развлечения. Проходя улочками «городка», можно было увидеть, как кто-то играет в твистер или поет песни под гитару. Свою долю романтики вносил свадебный марш, доносящийся из палатки бракосочетаний. Каждый желающий мог создать best family на фестивале. И первой такой парой стали Иванка из Ивано-Франковска и Владимир из Луганской области. На главной сцене продолжились выступления звезд. Потанцевать под песни Lumiere не помешал даже проливной дождь. Солнце выглянуло вместе с выходом Kozak System. А настоящая жара наступила, когда на площадку вышли группы Би-2, «Ленинград» и «Мумий Тролль». Не осталось ни

В третий день запорожский театр «Спас» представил для гостей фестиваля сценическую реконструкцию битвы казаков. Каждый присутствующий здесь смог ощутить боевой дух. В битве приняли участие настоящие казацкие âèöå«чайки» и 200 участников из ïðåìüåð-ìèíèñòð, Украины и Польши. При ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèэтом были задействованы òåòà «The Best City .UA»: City.UA»: 16 лошадей, 25 орудий и отряд лучников. - Áåñò Ñèòè - ýòî ëó÷øèé А на главную сцену Best ãîðîä ðîê-í-ðîëëà ïîä City в этот день поднялись îòêðûòûì íåáîì. Íà Мотор’ролла, итальянцы ôåñòèâàëü ïðèåõàëè Lacuna Coil, Сплин, Enter äåñÿòêè òûñÿ÷ çðèòåëåé èç Shikari. И наконец свои âñåõ îáëàñòåé íàøåé хиты исполнили легендарñòðàíû, è êàæäûé ïðèâåç ñ ные Scorpions. ñîáîé ÷àñòè÷êó òîãî ãîðîäà, Многие рок-музыканты êîòîðûé îí ëþáèò. À ýòî не раз утверждали, что çíà÷èò - «The Best City.UA» Днепропетровск - самый íàïîëíåí ëþáîâüþ. Ýòî рок-н-ролльный город Укëþáîâü ê ìóçûêå, ê ñâîåìó раины. С этим нельзя не соãîðîäó è ê Óêðàèíå. Òàêæå гласиться для того, чтобы ïðèåõàëî ìíîãî ãîñòåé èç принять участие в органиäðóãèõ ñòðàí. È ýòî åùå ðàç зации такого масштабного ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî феста, нужно не просто люëþáîâü è ìóçûêà íå èìåþò бить рок-музыку, а жить ãðàíèö. рок-н-роллом. И неважно, кто ты - вице-премьер-миодного человека, который нистр, знаменитый рок-мубы не подпевал давно по- зыкант или простой волонлюбившиеся песни россий- тер. ских рокеров.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈËÊÓË,

Öèìè äíÿìè ñâî¿ þâ³ëåéí³ äí³ íàðîäæåííÿ ñâÿòêóþòü ÷îòèðè ïðåêðàñí³ æ³íêè íà÷àëüíèê ïîøòîâîãî â³ää³ëåííÿ ñ. Áîðîâê³âêè, ùî ó Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, Îêñàíà Ãîﳺíêî, íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ ç ñ. ³ëüíîãî, ùî ó Ñèíåëüíèê³âñüêîìó ðàéîí³, Ëþáîâ Áó÷íåâà òà íà÷àëüíèêè â³ää³ëåíü ç Ï’ÿòèõàòñüêîãî ðàéîíó - Îëåíà Ïîíîìàðåíêî ç ñ. Ëîçóâàòêà òà Ñâ³òëàíà ªâ÷åíêî ç ñ. Êîìóíàð³âêà. Øàíîâí³ ïàí³! Ïðèéì³òü ³ íàø³ íàéùèð³ø³ ïîáàæàííÿ çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ, çàëèøàéòåñü òàêèìè æ â³ääàíèìè ñâî¿é íåëåãê³é ñïðàâ³. Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ»

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎ ÑÒÎвÍÊÀÕ ÏÀÌ’ßÒ²

²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ Äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðè¿õàëà ³íòåðàêòèâíà âèñòàâêà «Ëþäè - ̳ñòà - Ñîë³äàðí³ñòü Ìàéáóòíº», ÿêó áóëî ñòâîðåíî â 2011 ðîö³ äî 25-¿ ð³÷íèö³ ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ̳æíàðîäíèì ïðîñâ³òíèöüêèì öåíòðîì Äîðòìóíäà (ͳìå÷÷èíà). Âîíà âæå åêñïîíóâàëàñü ó 50 ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè òà äåÿêèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Äî ó÷àñò³ ó ðîáîò³ âèñòàâêè çàïðîøóâàëè ë³êâ³äàòîð³â ç Óêðà¿íè òà Á³ëîðóñ³. Åêñïîçèö³þ ïîä³ëåíî íà äâ³ ÷àñòèíè: ³íôîðìàö³éíó òà ôîòîãðàô³÷íó. «Ëþäè - ̳ñòà - Ñîë³äàðí³ñòü - Ìàéáóòíº» íà ïðîõàííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ ïåðåäàíî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñí³é îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ³íâàë³ä³â «Ñîþç ×îðíîáèëü Óêðà¿íè». Òàêîæ âèñòàâêó äîïîâíèëè åêñïîçèö³ºþ «×îðíîáèëüö³ î÷èìà õóäîæíèê³â Ïåòðèê³âêè».

ÄÎ ÏÅÐØί в×ÍÈÖ²

ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÖÅÍÒÐ Äî ïåðøî¿ ð³÷íèö³ íàâ÷àëüíà áàçà öåíòðó IQ 267 ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ Í²ÊÎ Ò’ÞÁ â³äêðèëà ïðàêòè÷íèé ìàéäàí÷èê, çàâäÿêè ÿêîìó çàíÿòòÿ ïðîõîäÿòü â óìîâàõ, ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíèõ äî âèðîáíè÷èõ. Íîâèé ìàéäàí÷èê óêîìïëåêòîâàíèé ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì äëÿ ï'ÿòè êëàñ³â-ìàéñòåðåíü. Íàïðèêëàä, äëÿ ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ñòðîïàëüíèê³â ³ ìàøèí³ñò³â º êðàí-áàëêà ç ðàä³îóïðàâë³ííÿì. Óñüîãî â öåíòð³ â÷àòü 62 ïðîôåñ³é. Ò³ëüêè çà îäèí ð³ê ðîáîòè òóò çäîáóëè çíàííÿ çà ôàõîì ïðèáëèçíî 1,5 òèñÿ÷³ ñï³âðîá³òíèê³â ï³äïðèºìñòâà òà ñòóäåíò³â í³êîïîëüñüêèõ âóç³â. Òàêîæ IQ 267 çàïî÷àòêóâàâ 12 ïðîãðàì äëÿ ðîçâèòêó ïîòåíö³àëó ïåðñîíàëó ð³çíèõ ð³âí³â òà â³äêðèâ ñó÷àñíó á³áë³îòåêó, â àðõ³â³ ÿêî¿ á³ëüøå 30 òèñÿ÷ ïðîô³ëüíèõ âèäàíü.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÑÅÐÅÄÎÊ ÊÓ ËÜ ÒÓÐÈ ÊÓËÜ ËÜÒÓÐÈ Ãîëîâà ÐÄÀ Àíäð³é Ëåîíîâ ó õîä³ ïî¿çäêè äî Êàì’ÿíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè â³äâ³äàâ ñîö³àëüíî çíà÷óù³ îá’ºêòè: ñ³ëüñüêó á³áë³îòåêó òà áóäèíîê êóëüòóðè. ³í îãëÿíóâ ìóçåéí³ åêñïîíàòè ³ñòî𳿠êðàþ: êóòî÷îê óêðà¿íñüêîãî äåðæàâîòâîðåííÿ, êóòî÷îê, äå ïðåäñòàâëåíî çáðîþ ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿, ñòàðîâèíí³ ïðåäìåòè óêðà¿íñüêîãî ïîáóòó, êóòî÷îê «Ñåëî â ì³í³àòþð³», à òàêîæ ³íø³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè.

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

15 èþëÿ íàøà ñòðàíà âïåðâûå îòìåòèëà Äåíü óêðàèíñêèõ ìèðîòâîðöåâ ñâîé, íàöèîíàëüíûé. «Âiñòè» óæå ïóáëèêîâàëè èíòåðâüþ ñ Âëàäèìèðîì Ñèäîðåíêî, êîìàíäèðîì ïåðâîãî â íàøåé ñòðàíå ïîäðàçäåëåíèÿ «ãîëóáûõ êàñîê», ïðèóðî÷èâ åãî ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ìèðîòâîðöà. ×òî æ, ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê òåõ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êòî ãîòîâ ïðîòèâîñòîÿòü êîíôëèêòàì â ñàìûõ «ãîðÿ÷èõ» òî÷êàõ ïëàíåòû, ÿâëÿåòñÿ âåñêèì ïîâîäîì åùå ðàç âñïîìíèòü î òîì, êàê ýòî áûëî…

Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÄÎØÊÀ ÏÎØÀÍÈ Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 17-¿ ð³÷íèö³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â ͳêîïîë³ â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ì³ñüêî¿ Äîøêè ïîøàíè. Íà í³é - 60 ñâ³òëèí êðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ïðîôåñ³é. Òåïåð öå îäèí ³ç âèä³â çàîõî÷åííÿ êðàùèõ ïðàö³âíèê³â òà òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê â åêîíîì³÷íèé, ñîö³àëüíèé, êóëüòóðíèé ðîçâèòîê ì³ñòà. ○

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

Çäåñü áàçèðîâàëñÿ ïåðâûé óêðàèíñêèé ìèðîòâîð÷åñêèé áàòàëüîí

КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ

СПУСТЯ ГОДЫ

Íåùîäàâíî íà áàç³ îçäîðîâ÷îãî òàáîðó «Äðóæáà» â³äáóëèñÿ çîíàëüí³ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ ñåðåä ïðàö³âíèê³â îñâ³òè îáëàñò³, ÿê³ îðãàí³çóâàëè îáëàñíèé òà ðàéîííèé êîì³òåòè ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè. Ñïîðòñìåíè-îñâ³òÿíè ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâî¿ âì³ííÿ ó òàêèõ âèäàõ ñïîðòó ÿê ì³í³ôóòáîë, âîëåéáîë, øàøêè, øàõè òà íàñò³ëüíèé òåí³ñ. Ïåðåìîæö³ çìàãàíü îòðèìàëè ïàì’ÿòí³ ãðàìîòè òà äèïëîìè. ○

Âëàäèìèð Ñèäîðåíêî: «Ìû âûïîëíèëè íàøó ìèññèþ»

ÇÌÀà ÀËÈÑß ÒÒÀÀ ÇÌÀÃÀËÈÑß Â²ÄÏÎ×ÈÂÀËÈ

Вся служба Владимира Сидоренко была подготовкой к войне… Родившись в маленьком городке на Алтае, он окончил Свердлов-

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÅÐÂÛÅ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÌÈÐÎÒÂÎÐÖÛ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÀÏÎÑÒÎ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ØÀÕÎÂÈÉ ÒÓÐͲРÍà ñòàä³îí³ «Ä³áðîâà» â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé øàõîâèé òóðí³ð, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü â³ñ³ì øàõ³ñò³â. Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â Ðîìàí Êóöåíêî, íàáðàâøè 6,5 î÷êà. Äðóãå - ç ñóìîþ â 6,0 î÷êà - ïîñ³â Ãðèãîð³é Äàâèäåíêî. Ó îñòàííüîìó òóð³ âèð³øóâàëàñü äîëÿ òðåòüî¿ ñõîäèíêè ïîøàíè, íà ÿêó ïðåòåíäóâàëè äâà øàõ³ñòè - Àíäð³é ßùåíêî òà Âàëåíòèí Êîâàëåíêî. Ïåðåìîãó çäîáóâ îñòàíí³é. Ïðèçåðè òóðí³ðó áóëè íàãîðîäæåí³ ãðàìîòàìè Öàðè÷àíñüêîãî ÔÑÒ «Êîëîñ».

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÏÐÈÁÛËÎ Â ÑÀÐÀÅÂÎ 30 ÈÞËß 1992 ÃÎÄÀ

 Ñàðàåâî íå áûëî îòäåëüíûõ îôèöåðñêîé è ñîëäàòñêîé ñòîëîâûõ ское суворовское и Омское военное училища, Академию им. Фрунзе в Москве. До назначения в Украину служил в разведывательных подразделениях в Венгрии и Белоруссии. Возможно, именно зарубежный опыт воинской службы и побудил высшее военное руководство нашей страны назначить полковника Сидоренко на должность командира первого украинского миротворческого батальона, направляемого в раздираемую гражданской войной Югославию. А то, что это - война, стало ясно почти сразу после того, как сформированный за 24 дня батальон в составе 400 «голубых касок» 30 июля 1992 года прибыл в Сараево. Уже на следующий день от осколков сербской мины погиб командир расчета станции артиллерийской инстру-

ÁÀÒÀËÜÎÍ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀËÈ ÇÀ 24 ÄÍß ментальной разведки старший лейтенант Сергей Тапиха и тяжелые ранения получили все шесть человек личного состава его расчета…

ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМИ Уже в самом начале подготовки к миротворческой миссии в Югославии у Владимира Сидоренко возникла масса вопросов. Какую задачу должен выполнять его батальон в стране, население которой начало уничтожать друг друга? Кого от кого предстоит защищать? И еще он спрашивал себя и сослуживцев: с какими люд-

скими потерями сопряжена миротворческая деятельность подразделений ООН в зонах конфликтов? Ведь с выходом приказа возглавить первое в независимой Украине миротворческое подразделение полковник Владимир Сидоренко принял на себя ответственность за 400 солдат и офицеров, которые обязательно должны были вернуться живыми… Ему говорили: «голубые каски» не понесли еще ни одной потери. Это была дезинформация, и гибель Сергея Тапихи подтвердила это. А вскоре пуля мусульманского снайпера, цинично обстрелявшего позицию нашего батальона, оборвала жизнь воевавшего в Афганистане прапорщика Виктора Салохина. «Я в жесткой форме поговорил с начальником штаба Вооруженных сил Боснии и Герцеговины и дал понять, что если еще в зоне дислокации нашего батальона обнаружится их снайпер, мои бойцы снимут его. Ультиматум возымел действие», - рассказывал Владимир Сидоренко.

Были и еще жертвы… 10 октября на противотанковой мине подорвался наш БТР. Погиб пулеметчик Александр Марченко и трое бойцов получили тяжелые ранения. Двоим в военном госпитале во Франкфурте-на-Майне ампутировали ноги. Много позже, на торжествах в Днепропетровске по случаю празднования 20-летия миротворческой деятельности ООН, полковник в отставке Владимир Сидоренко встретил этих ребят и увидел, что тяжелые ранения не помешали им обрести семейное счастье, состояться как личностям и профессионалам. Полковник еще раз понял, что он, первый командир украинских миротворцев, с честью выполнивших задачи, поставленные командованием войск ООН, вряд ли вправе упрекнуть себя за чтолибо… Это же могут сказать о себе полковники Браилян, Кива, Трясак, капитаны Маркин, Счастливенко и другие. «К несчастью, без жертв не обошлось. Но наш батальон стал буфером между сербами и мусульманами, присутствие украинских «голубых касок» являлось сдерживающим фактором между противоборствующими сторонами. Мы выполнили нашу миссию», - говорит Владимир Сидоренко.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÏÐÈÐÎÄÓ

Ëîâèñü ðûáêà áîëüøàÿ è ìàëåíüêàÿ!

ÍÎÂÈÍÈ

ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÛËÅÍÊÎ

Åæåãîäíî ðûáîëîâû è ýêñïåðòû îòìå÷àþò óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ðûáû â Äíåïðå. Ïî èõ ìíåíèþ, åñëè ñèòóàöèÿ íå èçìåíèòñÿ, òî ÷åðåç 5-10 ëåò ðûáû â ðåêå íå áóäåò âîîáùå. Ãëàâí ûå ïðè÷èÃëàâíûå íû - áðàêîíüåðñòâî è çàãðÿçíåíèå âîäû ôîñôàòàìè

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

²ÇÈÒ ÂÅËÎÌÀÍÄвÂÍÈÊÀ

ЭКЗОТИКА В ДНЕПРЕ

Ó ðàìêàõ ñâ âåëîïîäîðîæ³ 48-ð³÷íèé ñïîðòñìåí ³êòîð Ëîçîâèê ³ç Ñåâàñòîïîëÿ â³äâ³äàâ Ïåòðèê³âêó. Ïðàö³âíèêè Öåíòðó íàðîäíèõ ðåìåñåë Ïåòðèê³âùèíè îçíàéîìèëè âåëîñèïåäèñòà ç ³ñòîð³ºþ ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó. ϳñëÿ ÷îãî ìàíäð³âíèê ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ïðåñîþ òà íàêëå¿â ëîãîòèï Ïåòðèê³âêè íà ðàìó ñâîãî âåëîñèïåäà.

Осетр, стерлядь, рыбец, черноморская селедка - эти виды уже можно вычеркнуть из природного ареала Днепра. Рыболовы их встречают не чаще, чем раз в полгода. Зато теперь есть солнечный окунь, который наносит огромный вред местным водоемам и реке - уничтожает отложенную икру и малька. По словам президента общественной организации «Рыболовный клуб «Цвет» Игоря Аленина, появление в днепропетровских озерах и реках этой аквариумной рыбки, похожей на амазонскую пиранью, спровоцировано человеком, а размножению способствовал подходящий жаркий климат нашего региона. По его словам, рыбка небольшая - с ладонь взрослого человека, и вкусная.

которых специалистов, может приводить к мутациям. Рыбакам уже попадалась прозрачная плотва, окунь с огромными зубами и измененной формой головы. Беспокоит появление судака и окуня, зараженных гельминтами. Поэтому лучше улов подвергать тщательной термообработке. Также рыболовы не рекомендуют варить уху из крупных придонных рыб и употреблять в пищу их печень. Именно там накапливаются все вредные вещества. Как утверждает Игорь Аленин, иногда рыба моРЕЧНАЯ «АКУЛА» жет быть опасной не только на тарелке. По его мнеЗагрязненность воды нию, любители подводной фосфатами, по мнению неохоты на сома «воспитывают» в нем речную «акулу». Рыбаки в последнее время отмечают агрессивность этой рыбы. Как минимум 5 человек в облас-

ÃÝÑ ÌÅØÀÞÒ ÍÅÐÅÑÒÓ

ти подвергались атакам с ее стороны.

БРАКОНЬЕРЫ И ГЭС Коллосальный урон реке наносят и браконьеры. За этот год уже возбуждены более 20 уголовных дел, касающихся незаконного вылова. Наихудший вариант - ловля во время нереста и мелкой сеткой, куда попадают не-

ÐÛÁÀ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÎÏÀÑÍÎÉ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÒÀÐÅËÊÅ большие особи и мальки. Не лучшим образом сказываются на нересте рыбы каскады ГЭС на Днепре и малых реках области. Некоторые из элек-

 ÄÍÅÏÐÅ ÂÛËÀÂËÈÂÀÞÒ ÌÓÒÀÍÒΠтростанций давно заброшены и затрудняют движение рыбы. Решение проблемы увеличения рыбных запасов эксперты видят не только в соблюдении экологических норм предприятиями региона, но и в: Æ информационной пропаганде, направленной против браконьерских выловов; Æ надлежащем выполнении Программы развития рыбного хозяйства области; Æ дополнительном финансировании и поддержке рыбных хозяйств региона. Все же наполнить реку рыбой гораздо полезнее, чем наполнять ее отходами.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÐÅÍÓÂÀÍÍß ÄËß ÂÑ²Õ Â îáëàñíîìó öåíòð³ ñòàðòóâàâ áëàãîä³éíèé ïðîåêò «Æèâè çäîðîâî», â ðàìêàõ ÿêîãî ïðîâîäÿòüñÿ áåçêîøòîâí³ òðåíóâàííÿ äëÿ ãîðîäÿí. Çàíÿòòÿ ç éîãè, ï³ëàòåñó, áîéîâèõ ìèñòåöòâ ïðîõîäÿòü íà øê³ëüíèõ ñòàä³îíàõ, ñïîðòìàéäàí÷èêàõ, ó ì³ñüêèõ ïàðêàõ òà íà òåðèòîð³ÿõ ë³êàðåíü. Òðåíóþòü äí³ïðîïåòðîâö³â ïðåäñòàâíèêè ôåäåðàö³¿ ô³òíåñó òà éîãè, òðåíåðè Àêàäå쳿 áîéîâèõ ìèñòåöòâ, à òàêîæ ³íñòðóêòîðè ô³òíåñ-öåíòð³â. ○

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÂÈÑÎʲ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ

ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÀß ÌÅÐÀ Ñïîðòñìåíè êëóáó «Âîñòîê» çìàãàëèñü ó ïîºäèíêàõ íà Êóáîê Ñâ³òó ç áîéîâèõ ºäèíîáîðñòâ ÌÌÀ â ðàìêàõ V ̳æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ ç áîéîâèõ ìèñòåöòâ World Cup Junior Fighter ³ ïîêàçàëè âèñîê³ ðåçóëüòàòè. Ó çìàãàííÿõ ç âèäó «ñåëô-ôàéò» 1-å òà 4-å ì³ñöÿ ó ñâî¿õ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ ïîñ³ëè æèòåë³ Ïåðøîòðàâåíñüêà Äàâèä Ãðàøîâ òà Îëåêñàíäð ͳêåëü. Äðóãå ì³ñöå çäîáóëà Îëåêñàíäðà Ëàçàðåíêî ç Ïåòðîïàâë³âêè.

Îïåðàöèÿ «Ñòåðèëèçàöèÿ» ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ñ 24 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà ïî ïðèãëàøåíèþ ÄÃÎÎÇÆ «Âåðíîñòü Âåðíîñòü»» è ïðè ïîääåðæêå ãîðîäñêèõ âëàñòåé Åâðîïåéñêîå îáùåñòâî çàùèòû æèâîòíûõ European Society for the Protection of Animals and Nature (ETN) ïðîâåäåò â Äíåïðîïåòðîâñêå ìàñøòàáíóþ àêöèþ ïî áåñïëàòíîé ñòåðèëèçàöèè áåçäîìíûõ æèâîòíûõ Это - один из самых эффективных и гуманных способов сокращения численности четвероногих бомжей на городских улицах. К тому же, стерилизация на 50% снижает риск развития онкологических заболеваний, что не может не заинтересовать владельцев домашних мурок и барбосов. Их любимцы также могут быть прооперированы бесплатно. Предусмотрено использование технологий,

соответствующих общепринятым мировым стандартам и позволяющих за 14 «акционных» дней стерилизовать до 600 животных.

В рамках обмена опытом участниками акции станут врачи ветеринарных клиник Днепропетровска. К слову, все кошки и собаки, которые по-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÂÑÅÕ Àêöèÿ ïî ñòåðèëèçàöèè æèâîòíûõ ïðîéäåò íà áàçå ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé êëèíèêè ïî àäðåñó: óë. Âèëüÿìñà, 94. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó

097-151-55-30 èëè íà ôîðóìå vernost.dp.ua.

ÎÏÅÐÀÖÈß ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ ÁÅÑÏËÀÒÍÛ падут на прием к ветеринарам, будут привиты от бешенства. Стоит упомянуть и то, что результаты реализации подобных программ положительно оценены уже в нескольких городах Украины.


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÀÏÎÑÒÎ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀ ÅÑÒÀÔÅÒÀ Ó öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé «Íàä³ÿ» â³äáóëàñü åñòàôåòà ç åëåìåíòàìè ñïîðòèâíèõ ³ãîð, ïðèñâÿ÷åíà òèæíþ ô³çêóëüòóðè òà çäîðîâîìó ñïîñîáó æèòòÿ. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü êîìàíäè «Áîìáà» òà «Íîí-ñòîï». Êîæíà ñêëàäàëàñÿ ç 9 ÷îëîâ³ê â³êîì â³ä 12 äî 16 ðîê³â. Çà ðåçóëüòàòàìè ³ãîð «Ì'ÿ÷ ó ê³ëüöå», «Áàñêåòáîëüíèé ñëàëîì», «Øàéáó!», «Õòî øâèäøå?», «Ïàðí³ ãîíêè», «Êàðàêàòèöÿ», «Ðîçñèïàâ - çáåðè», «Ñ³ðíèêîâèé òóðí³ð» ïåðåìîãëà êîìàíäà «Íîí-ñòîï». Íàéàêòèâí³øèõ ó÷àñíèê³â íàãîðîäèëè ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè.

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÓËÜÒÓÐͲ ÇÀÕÎÄÈ Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Ïîêðîâñüê³é ÐÄÀ ÷ëåíè â³ää³ëó êóëüòóðè, òóðèçìó, íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é ïðåäñòàâèëè çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî â³äçíà÷åííÿ 1025-ð³÷÷ÿ õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Òàêîæ ñâîþ ðîáîòó ðîçïî÷àëà êíèæêîâî-³ëþñòðàòèâíà âèñòàâêà «Çàãðàþòü äçâîíè, â³äêðèþòüñÿ âðàòà», ÿêó ï³äãîòóâàëè ïðàö³âíèêè á³áë³îòåêè. À âåòåðàí æóðíàë³ñòèêè Âîëîäèìèð Ïðîöàí ðîçïîâ³â ïðî ³ñòîð³þ öåðêîâ Ïîêðîâñüêîãî ðàéîíó. ○

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

ÂÎÄÀ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

Âûðîñëà íîðìà, íî íå òàðèô ÎÁÚÅÌ 9,97 Ì3 ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ Ñ 5 ÌÀÐÒÀ

ПРАВО НА ВЫБОР

ÍÎÂÈÍÈ

Êàê ýòî íè ñòðàííî íà ïåðâûé âçãëÿä, íî ñèòóàöèÿ â íåáåñíîé êàíöåëÿðèè íåáåçðàçëè÷íà íå òîëüêî òðóæåíèêàì çåìëè, íî è ñîòðóäíèêàì ïðåäïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ âîäîîáåñïå÷åíèåì. Òàê, íîðìà íà ïîëèâ, óñòàíîâëåííàÿ æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòîðà è äåéñòâóþùàÿ ñ 15 àïðåëÿ ïî 15 ñåíòÿáðÿ, êîððåêòèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà âûïàâøèõ îñàäêîâ

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÌÀÃÀÍÍß Ç ÔÓÒÁÎËÓ Öàðè÷àíñüê³ âåòåðàíè ôóòáîëó ïîñ³ëè äðóãå ì³ñöå íà ô³íàëüíèõ çìàãàííÿõ ç ì³í³ôóòáîëó. ²ãðè ïðîâîäèëèñü ó Íîâîìîñêîâñüêîìó ðàéîí³ ì³æ êîìàíäàìè âåòåðàí³â ñ³ëüñüêèõ ³ ñåëèùíèõ ðàä òà êîëåêòèâ³â ÀÏÊ Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Îñîáëèâî â³äçíà÷èëèñÿ, çàáèâøè ïåðåìîæí³ ãîëè, Ðóñëàí Ìèòüêî, Ñåðã³é Øàð³âñüêèé òà êàï³òàí êîìàíäè Àíàòîë³é Êîëÿäåíêî. Ïåðåìîãà ä³ñòàëàñÿ Âàñèëüê³âñüêîìó ðàéîíó. Íà òðåò³é ïîçèö³¿ - ôóòáîë³ñòè Ñîô³¿âùèíè.

Как говорит начальник управления «Водосбыт» КП «Днепроводоканал» Людмила Тонкопий, предприятие имеет договор с городской метеослужбой, информирующей «Днепроводоканал» о количестве выпавших осадков за каждый предыдущий месяц. И если «отчетный период» был ознаменован редкими дождичками или засухой, норма на полив увеличивается. В среднем же она составляет ныне 8 литров на квадратный метр открытого грунта. Но, понятно, что этой цифрой руководствуются только те домовладельцы, кто не имеет водосчетчиков. А таких становится все меньше. Ныне 80% жителей частного сектора имеют водомеры. Похоже, контролировать и платить за реально исполь-

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÇ ÒÀÐÈÔ ÌÅÍßËÑß Â ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ

зуемое количество воды все же выгоднее, чем за норму, зачастую не достигаемую, в частности, тем домовладельцам, которые живут на возвышенности и до которых вода просто не доходит. По словам Людмилы Тонкопий, такие хозяева устанавливают водомеры и без рекомендаций «Днепроводоканала». А вот домовладельцы, которые не испытывают недостатка в поливочной воде, обзаводиться приборами учета медлят. «Таким хозяевам мы выдаем предписания, настаивая на необходимости установки водомеров, - говорит Людмила Тонкопий. - Закон Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» предусматривает наше право на такие требования».

ПОМОЖЕТ ВОДОМЕР Ныне стоимость кубометра воды, поставляемой «Днепроводоканалом», составляет 3,38 грн. Тариф установлен Национальной комиссией по регулированию в сфере коммунальных услуг

в 2009 году и после этого несколько раз корректировался - понятно, в сторо-

ну увеличения. Последняя корректировка случилась в прошлом году. А вот норма потребления воды в неизменном виде продержалась значительно дольше. В 2004 году исполком Днепропетровского горсовета своим решением установил ее в объеме 9,12 м3 на человека (5,93 м3 - холодная вода и 3,19 м3 - на подогрев). Как говорит Людмила Тонкопий, понимание того, что норма устарела, заставили «Днепроводоканал» обратиться в департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета инициировать ее пересмотр. В результате была разработана новая норма 9,97 м3 (6,47 м3 - холодная вода и 3,5 м3 - на подогрев). Новая норма вступила в

силу с 5 марта нынешнего года, в результате чего оплата за потребленную воду увеличилась в среднем на 4,58 грн. на каждого члена семьи. «Именно этим и объясняется увеличение платежей за воду, которое заставило горожан говорить о повышении тарифов. Повторяю последний раз корректировка тарифа происходила в прошлом году», - замечает по этому поводу Людмила Тонкопий. Изменения никоим образом не коснулись клиентов «Днепроводоканала», которые оплачивают услугу по счетчику. И, похоже, новая норма заставит значительную часть граждан, не установивших водомеры, поторопиться сделать это.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

×ÒÎ ÏÎÑÅÅØÜ, ÒÎ È ÏÎÆÍÅØÜ

Ïîòîìó ÷òî íà äåñÿòü âàêàíñèé…

ÍÎÂÈÍÈ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Óêðàèíå íå õâàòàåò àãðîíîìîâ. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøåë Èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð Ìåæäóíàðîäíîãî êàäðîâîãî ïîðòàëà HeadHunter .ua. HeadHunter.ua. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä íà êàæäûå 10 âàêàíñèé â ýòîé ñôåðå ïðåòåíäîâàëè 20 ñîèñêàòåëåé, òî â íûíåøíåì ãîäó òàêîâûõ òîëüêî ñåìü

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÄÆÈÍÑÜÊ

ÐÅÌÎÍÒ ÂÓËÈÖ²

МОЛОДО - ЗЕЛЕНО Между тем, даже явная нехватка специалистов в агрономической сфере не мешает работодателям смягчить требования к претендентам на рабочие места. Как рассказывает региональный директор HH.ua Анна Присич, почти половина работодателей желает заполучить специалистов со стажем работы не менее трех лет. И понятно, что новоиспеченные, еще с «горячими» дипломами, выпускники вузов вряд ли имеют реальную возможность получить места в таких компаниях. Впрочем, не все так плохо. Согласно исследованиям HH.ua, 40% работодателей готовы принимать на работу специалистов, чей стаж превышает только год. По мнению Анны Присич, такой опыт соискатели должностей в агропромышленной сфере могут получить, еще учась в вузе - например, на летних каникулах. «Полагаю, что для любой компании в это горячее время нелишними окажутся

старательные молодые люди, имеющие шанс зарекомендовать себя с самой лучшей стороны и в дальнейшем претендовать на должность в компании», - считает региональный директор HH.ua.

Я Б В АГРАРИИ ПОШЕЛ В чем же причина дефицита агрономов в нашей стране? Пожалуй, однозначным ответом на этот вопрос не обойтись. Ситуацию можно объяснить и позицией тех же самых взыскательных работодателей, стремящихся заполучить уже готовых агрономов. Безусловно, плохую службу агропромышленному сектору сослужили и особенности вступительной кампании, разрешающие подавать документы на 15(!) специальностей. По мнению Анны Присич, именно стремление абитуриентов любой ценой попасть на бюджет - возможно, в ущерб своим пред-

80% ÐÅÇÞÌÅ Â ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÔÅÐÅ ÏÎÄÀÞÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Íåäàâíî â Íàöèîíàëüíîì ãîðíîì óíèâåðñèòåòå òîðæåñòâåííî îòêðûëè êàôåäðó ÄÒÝÊ «Äîáû÷è è îáîãàùåíèÿ óãëÿ óãëÿ»». Îíà ïîÿâèëàñü â ðàìêàõ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòî ïðîåêòîââ óíèâåðñèòåòà è ïðåäïðèÿòèé ÄÒÝÊ Частная энергетическая компания не только инициировала, но и инвестировала более 150 тысяч гривен в оборудование и оснащение кафедры. Такое научно-техническое сотрудничество прежде всего позволит усилить подготовку специалистов горного дела, обеспечить необходимые условия для производственной практики и последующего

почтениям и интересам - уже привело к обилию случайных людей в вузах, не имеющих ни малейшей склонности к «выбранной» специальности. В результате, по его окончании, молодые люди ищут себя в других сферах, по их мнению, более престижных, чем сельскохозяйственное производство. «Нужна профориентация еще со школьной скамьи!» - убеждены люди, Украины может достигать тане безразличные к судьбе отече- ких высот, которые дадут фору ственного сельского хозяйства. даже финансовой сфере. В топ5 вакансий прошлого года, поЗАРПЛАТА пали должности менеджера по НЕИЗВЕСТНА продажам, дендролога, котоНаполнению специалиста- рым работодатели обещали плами агрономического сектора тить от 40 тысяч гривен. Понятмешает и закрытость данных, но, что большинству наших агкасающихся размеров зарплат. рономов, в том числе и с немаКак показало исследование лым опытом работы, о такой HH.ua, только 4% работодате- зарплате приходится только лей готовы открыто говорить о мечтать. Однако хорошо уже то, том, сколько намерены платить что есть к чему стремиться. соискателям вакантных должИ еще - судя по тому, что 80% ностей. Впрочем, такая закры- соискателей агрономических тость свойственна и многим должностей - представители другим сегментам рынка труда. сильного пола, растениеводство Размеры зарплат указывают в нашей стране - пока еще не лишь 15% всех работодателей, женское дело. Не исключено, тогда как в России, например, что так считают и работодатели, эта цифра достигает 40%. хотя новый закон о занятости Между тем, заработная пла- стоит на страже соблюдения та в агрономическом сегменте полового равенства.

ÏÎËÎÂÈÍÀ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ ÈÙÓÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ Ñ ÎÏÛÒÎÌ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

 ÍÃÓ îòêðûëè êàôåäðó ÄÒÝÊ трудоустройства студентов. «Сегодня компания ДТЭК от наших выпускников в первую очередь требует знания специализированного иностранного языка. В этом году кафедра университета впервые выпустила 20 студентов, в совершенстве владеющих английским на техническом уровне. Они уже прошли стажировку в Австрии. Сейчас готовятся перенимать опыт коллег в Фрайбургской горной академии. После чего получат три диплома: магистра НГУ, Фрайбург-

ской горной академии и Австрийского университета», - говорит заведующий кафедры «Подземная разработка месторождений» НГУ, заведующий кафедры ДТЭК Владимир Бондаренко. Напомним, что компания ДТЭК в рамках проекта «Взаимодействие с вузами» подписала договор о сотрудничестве с НГУ еще в 2010 году. После чего в университете начала свое обучение первая «Группа ДТЭК». Также стоит отметить, что ком-

ÏÎÑËÅ ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÈ ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÏÎËÓ×ÀÒ ÒÐÈ ÄÈÏËÎÌÀ пания сотрудничает еще с тремя вузами Украины - Киевским политехническим институтом, Донецким национальным техническим университетом и Львовским политехом.

Ó ì³ñò³ â³äðåìîíòóþòü âóëèöþ Ñèðîâöÿ - â³ä Êîìñîìîëüñüêîãî ïðîñïåêòó äî ïëîù³ Ëåí³íà.  êîìïëåêñ ðîá³ò âõîäèòü ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíèõ êîë³é, êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîëîòíà òà òðîòóàð³â, ëèâíåâî¿ êàíàë³çàö³¿ òà çàì³íà îñâ³òëåííÿ. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò ñêëàäຠïîíàä 60 ìëí. ãðí. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÏÀÐÊÎÂÀ Á²Á˲ÎÒÅÊÀ Ó ì³ñò³ ç’ÿâèòüñÿ îðèã³íàëüíà «÷èòàëüíÿ» - ïåðøà ïàðêîâà á³áë³îòåêà. Âîíà ðîçì³ñòèòüñÿ â ïàðêó ³ì. ãàçåòè «Ïðàâäà». Îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî äëÿ ãîðîäÿí öå áóäå ãàðíà ìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè ÷àñ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ ç êíèãîþ. Âîíè çàêëèêàþòü óñ³õ íåáàéäóæèõ ïåðåäàòè ïðî÷èòàíó ë³òåðàòóðó àäì³í³ñòðàö³¿ ïàðêó ³ ñôîðìóâàòè ôîíä. ○

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÓÁÎÊ Ç Ôв-ÔÀÉÒÓ Ó Öàðè÷àíö³ ïðîâåëè 2-é Êóáîê Ïðèîð³ëëÿ ç ôð³-ôàéòó. Çìàãàëèñÿ ø³ñòü êîìàíä ç ó÷àñíèêàìè â³êîì â³ä 10 ðîê³â. Ïåðåìîãà ä³ñòàëàñÿ äí³ïðîïåòðîâöÿì, äðóãó ñõîäèíêó ïîøàíè çäîáóëè öàðè÷àíè, òðåòþ - äí³ïðîäçåðæèíö³. ÀÏÎÑÒÎ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÀÒÜ Ë²ÊÀÌÈ Íà çàñ³äàíí³ ðàéîííî¿ ðàäè âåòåðàí³â âèð³øåíî âæèòè çàõîä³â ùîäî ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó âåòåðàí³â. Òàêîæ áóëî ïîðóøåíî ïèòàííÿ îñîáèñòîãî êîíòðîëþ ë³êàð³â çà çàáåçïå÷åííÿì âåòåðàí³â ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè, ñëóõîâèìè àïàðàòàìè òîùî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÎÃÎËÎØÅÍÍß РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації / комплексу будівель та споруд складу готової продукції, в складі 9 одиниць, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 118, що знаходиться на балансі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 24432974, Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1. Назва об'єкта: комплекс будівель та споруд складу готової продукції, у складі 9 одиниць. Адреса: 50095, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 118. Відомості про об'єкт " комплекс будівель та споруд складу готової продукції, в складі 9 одиниць: " будівля картоплесховища на 500т (літ. А"1), введена в експлуатацію у 1956р., площею 877,5 кв.м; " будівля картоплесховища на 1000т (літ. Б"1, Б"2), введена в експлуатацію у 1960р., площею 909,1 кв.м; " будівля овочесховища на 250т (літ. В), введена в експлуатацію у 1956р., площею 544,3 кв.м; " будівля прохідної будки (літ. Г), введена в експлуатацію у 1956р., площею 8,0 кв.м; " будівля вагової будки (літ. Д), введена в експлуатацію у 1956р., площею при" міщень 30,6 кв.м; " огорожа (літ. №1); " майданчик (літ. І); " внутрішньодворові електромережі та освітлення; " зовнішній водопровід. Ціна продажу об'єкта без ПДВ/ 1 340 968,00 грн., ПДВ/268 193,60 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ/1 609 161,60 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта " здійснити заходи щодо збереження навко" лишнього середовища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм; подальше відчуження об'єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов'язань, визначених договором купівлі"продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизова" ного об'єкта новий власник об'єкта приватизації зобов'язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами. Грошові кошти на участь в аукціоні "160 916,16 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональ" ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розра" хунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУД" КСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональ" ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться о 10"00 09 серпня 2013 року на Українській універсальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.26, каб.14, (тел. 370"46"88, 785"29"61). Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного май" на України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ком" сомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв " 05 серпня 2013 року до 17"00. Додаткова інформація про продаж об'єкта " за тел. 742"85"19, 742"89"48. Оз" найомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації / будівля ковбасного цеху/пункту по переробці м'яса (літ. А/1) площею 210, 2 кв.м, розташованої за адресою: Дніпропетров/ ська область, Криворізький район, смт Радушне, вул. Зоологічна, 25, що знаходиться на балансі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 24432974, Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікі" дзе, 1. Назва об'єкта: будівля ковбасного цеху"пункту по переробці м'яса (літ.А"1) площею 210, 2 кв.м. Адреса: 530851, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт Радуш" не, вул. Зоологічна, 25. Відомості про об'єкт " об'єкти нерухомості в складі: " окремо розташована в комплексі будівель " будівля ковбасного цеху"пункту по переробці м'яса (літ.А"1), введена в експлуатацію у 1992 році, площею 210,2 кв.м; " огорожа (літ. №1). Ціна продажу об'єкта без ПДВ/ 60 857,00 грн., ПДВ/12 171,40 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ/ 73 028,40 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта " здійснити заходи щодо збереження нав" колишнього середовища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм; подальше відчуження об'єкта приватизації можливе лише за умови збере" ження для нового власника зобов'язань, визначених договором купівлі"прода" жу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт" роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об'єкта новий власник об'єкта приватизації зобо" в'язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; здійснення розрахунку за об'єкт привати" зації грошовими коштами. Грошові кошти на участь в аукціоні "7302,84 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіо" нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при роз" рахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет" ровській області. Аукціон відбудеться об 11.00 09 серпня 2013 р. на Українській універсальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.26, каб.14, (тел.: 370/46/88, 785/29/61). Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв " 05 серпня 2013 року до 17"00. Додаткова інформація про продаж об'єкта " за тел.: 742"85" 19, 742"89"48. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розта" шування. Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: / головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління фінансового забезпечення, організаційної та кадрової роботи / 2 посади; / головного спеціаліста відділу організаційної та кадрової роботи управління фінансового забезпечення, організаційної та кадрової роботи / 2 посади. Вимоги до претендентів: " вища освіта за освітньо"кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; " стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років; " бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного уп" равління. Претендент на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку уп" равління фінансового забезпечення, організаційної та кадрової роботи повинен мати досвід роботи в економічній сфері, володіти державною мовою та навичками роботи на комп'ютері. Претендент на посаду головного спеціаліста відділу організаційної та кадрової роботи управління фінансового забезпечення, організаційної та кадрової роботи повинен мати досвід роботи у сфері правознавства, володіти державною мовою та навичками роботи на комп'ютері. До заяви додаються документи відповідно до вимог чинного законодавства про" тягом 30 календарних днів з дня опублікування об'яви. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 69, кім. 101. Контактний телефон: 46"41"61.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç æóðíàë³ñòàìè «Â³ñòåé» ãîëîâà Ìàãäàëèí³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Ñàâºëüºâ ðîçïîâ³â ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ïðîòÿãîì 100 äí³â ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ

ÎÑÍÎÂͲ ÇÓÑÈËËß - ÍÀ ÅÊÎÍÎ̲×ÍÅ ÇÐÎÑÒÀÍÍß

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

ÌÀÃÄÀËÈͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ïîâåðíóòè äîâ³ðó äî âëàäè

ПРАЦЮВАТИ Є НАД ЧИМ - Володимире Івановичу, чи можете Ви назвати здобутки, а також проблеми у своїй роботі за минулий час? - Робота на посаді голови РДА в деяких аспектах для мене нова: інші специфіка, люди. Але я професійно зростав з багатьма магдалинівцями, тому район і традиції краю мені знайомі та близькі. Кадровий потенціал у районі дуже потужний: хочу подякувати всім за спільну роботу. За три місяці ще зарано робити висновки, підсумовувати результати, але визначити тенденції, які накреслилися у соціально-економічному розвитку району, - цілком. Упродовж 2012 р. основні зусилля спрямовували на економічне зростання господарського комплексу, збільшення надходжень до бюджету, розвиток соціальної сфери. За рейтинговою оцінкою у 2012 р. район посів 18-те місце серед районів області. Проте, незважаючи на позитивні зрушення, залишаються проблеми, що стримують подальше економічне зростання. Їм приділяється відповідна увага.

- Чи усвідомлюєте Ви всю міру відповідальності, яка лягла на Ваші плечі? - Звісно ж, усвідомлюю, але в мене немає показника максимуму, якого можна досягти і зупинитися, бо є чимало роботи у багатьох сферах та напрямках. Перш за все, необхідно повернути довіру громадян до влади. Питання взаєморозуміння населення і влади стоїть дуже гостро, і не лише у Магдалинівському районі.

В ІНВЕСТИЦІЯХ ПЕРСПЕКТИВИ - Наскільки важливим і перспективним, на Ваш погляд, є залучення інвестицій? Які інвестиційні проекти реалізуються?

ÇÁ²ËÜØÓªÒÜÑß ÎÁÑßà ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÏÎÑËÓà - Наш район дотаційний. Коштів вистачає на виплату зарплати працівникам бюджетної сфери, оплату енергоносіїв, соціальну допомогу. Тому найголовнішим у своїй роботі вбачаю залучення як вітчизняних, так й іноземних інвестицій у район. З метою забезпечення розвитку інфраструктури, вирішення основних соціальних проблем, наші громади беруть участь у програмі спільного проек-

ту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Наприклад, за мікропроектом Дмухайлівської сільської ради «Енергозберігаючі заходи в ДНЗ с.Дмухайлівка (капітальний ремонт), заміна вікон та дверей» замінено 39 вікон та 7 дверей у дошкільному навчальному закладі, проведено штукатурні роботи на суму 96,689 тис. грн. - Володимире Івановичу, питання зайнятості залишається болючим для населення… - Це так. Наш район переважно аграрний і відносна нестабільність цього сектора суттєво впливає на ринок праці. У 2013 р. він зазнав змін на краще: стабілізується чисельність найманих працівників, збільшуються обсяг та ефективність соціальних послуг, що надаються населенню і роботодавцям центром зайнятості. Від початку року знизився рівень зареєстрованого безробіття до 1,8%. За звітний період створено 70 робочих місць. Працевлаштовано 214 осіб. На виплату допомоги по безробіттю в період професійної підготовки витрачено 2 млн. 4 тис. 900 грн. - Яка ситуація з пенсійним забезпеченням? - Від початку року до ПФУ в районі надійшло коштів на суму 42 млн. 856 тис. - 101,5% від запланованого. Забезпеченість власними коштами складає 68,2%. У районі - 9465 пенсіонерів. Пенсії виплачуються регулярно і в повному обсязі.

ͲÊÎÏÎËÜÑÜÊÅ ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÍß

Ñîëÿíà ê³ìíàòà ó «Æóðàâëèêó»

хіт, бронхіальна астма, алергія, ГРВІ. В яслах-садку санаторного типу «ЖуÓ æèòò³ äèòÿ÷îãî ñàäêà «Æóðàâëèê» ñòàëàñÿ çíà÷íà равлик» функціонують 5 ïîä³ÿ - äëÿ éîãî âèõîâàíö³â â³äêðèëè íîâó ñîëÿíó груп, у них виховуються ê³ìíàòó 110 дітей, які мають ранні прояви туберкульозної інСоляну кімнату від- лактики і лікування та- фекції, малі і згасаючі крили з метою профі- ких захворювань, як брон- форми туберкульозу. ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

IJÒßÌ Ë²ÊÓÂÀÒÈÌÓÒÜ ÁÐÎÍÕ²ÒÈ ² ÀËÅÐÃ²Þ Тому будівництво соляної кімнати було необхідним. Як зазначив міський голова Руслан Токар, на її встановлення з місцевого бюджету витратили 15 тис.грн. Це незначні кошти, але завдяки соляній кімнаті діти зможуть пройти необхідний курс лікування захворювань. Директор дитячого садка Ніна Оселедчик підкреслила, що подібної сучасної соляної кімнати немає в жодному дошкільному закладі міста, і її відкриття дасть змогу лікувати дітей, а також знизити показники захворюваності. Адже здорова дитина - запорука щасливої родини.


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

Ó ÈÑÒÎÊÎÂ

Êàôåäðà àêóøåðñòâà, ãèíåêîëîãèè è ïåðèíàòîëîãèè: ñ ÷åãî âñå íà÷èíàëîñü ÇÈÍÀÈÄÀ ÄÓÁÎÑÑÀÐÑÊÀß, ÏÅÐÂÀß ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß ÊÀÔÅÄÐÎÉ ÀÊÓØÅÐÑÒÂÀ, ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈÈ È ÏÅÐÈÍÀÒÎËÎÃÈÈ ÔÏÎ ÄÌÀ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

 îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ öåíòðîâ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè äåòåé ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè. Çäåñü èì âîçâðàùàþò çäîðîâüå è ïîìîãàþò àäàïòèðîâàòüñÿ â îáùåñòâå

ÍÎÂÈÍÈ Ì²ÍÄÎÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª

×È ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍ Î Â²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎ ÇÀ ÍÅÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓÂÀ ÍÍß ÍΠÈÕ ÍÅÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓÂÀÍÍß ÍÎÂÈÕ ÊÀÑΠÈÕ ÀÏÀÐÀÒ ²Â ÊÀÑÎÂÈÕ ÀÏÀÐÀҲ ²Â??

²ÍÔÎÐÌÓª ÑÄϲ ÏÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍÞ ÂÅËÈÊÈÕ ÏËÀÒÍÈÊ²Â Ó Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ Ì²ÆÐÅòÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ì²ÍÄÎÕÎIJÂ

ПЕРВЫЕ В СССР

ÑÎÇÄÀÍÀ ÌÎÙÍÀß ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÁÀÇÀ

Із 1 січня 2013 року стає обов'язковим подання звітності з вико" ристанням реєстраторів розрахункових операцій до органів держав" ної податкової служби в електронному вигляді. Причому зазначена норма не вводить додаткових обов'язків, а лише змінює старий по" рядок подачі звітності. Так, замість подання звітності на папері раз на місяць, передбачене подання в електронному вигляді дротовими та бездротовими каналами зв'язку. Відповідальність за неподання в електронному вигляді звітності про використання РРО передбачена від 1 липня 2013 року. Корис" тувачам РРО найближчим часом слід звертатись до центрів спе" ціального обслуговування для придбання або РРО нового поколін" ня, або встановлення відповідних модемів на РРО, які вже є, для виконання вимог законодавства. Податкова служба забезпечить прийняття звітності з 01.01.2013 при наявності у суб'єктів госпо" дарювання нового РРО.

Êàê ðàçâèâàåòñÿ ìàëûø â ëîíå ìàòåðèíñêîãî îðãàíèçìà, òàê è Äíå Äíå-ïðîïåòðîâñêèé îáëàñòíîé ïåðèíàòàëüíûé öåíòð âûðîñ íà áàçå ãîðîäñêîãî êëèíè÷åñêîãî ðîääîìà ¹2. Ñîâñåì íåäàâíî Öåíòðó èñïîëíèëñÿ îäèí ãîä

В 1989 году ему предшествовало создание первой в СССР кафедры перинатологии. Тогда у ее истоков стояли: член-корреспондент НАН и АМН Украины, бывшая в то время ректором Днепропетровского медицинского института, профессор Л. Усенко, бывший министр здравоохранения СССР, академик Е.Чазов, бывший министр здравоохранения Украины, профессор А. Романенко. В 1991 году был создан филиал кафедры в Кривом Роге на базе межобластного регионального медикогенетического центра в родильном доме №1, а с 1994-го - в Днепропетровском родильном доме №1 и на базе городского клинического объединения скорой медпомощи. С 1996 года кафедра не только готовит специалистов в области акушерства и гинекологии, но и принимает участие в усовершенствовании знаний врачей общей практики - семейной медицины. В 1994 году были созданы циклы по неотложным состояниям, валеологии и

народной медицине. В 1995 году - по эндоскопической микрохирургии в гинекологии. В 2000 году - цикл по «Репродуктивному здоровью и контрацепции». За эти годы была создана мощная материальнотехническая база не только кафедры, но и бывшего 2-го роддома. Дело в том, что многие сотрудники нашего мединститута были медицинскими консультантами крупных промышленных заводов и комбинатов. Последние оказывали нам помощь в приобретении высококачественного и дорогого оборудования.

цины, в соавторстве изданы 5 учебников, 11 монографий, 1100 учебно-методических пособий для интернов и врачей, свыше 700 печатных работ, защищены 21 кандидатская и одна докторская диссертации (кстати, кандидатскую диссертацию выполнила на кафедре главный врач перинатального центра). Наши научные достижения были представлены на 37 международных и более чем 50 государственных симпозиумах. Направление кафедры разработка и научное обоснование тактики ведения пациенток с нарушениями ВЫСОКИЕ репродуктивной функции. ДОСТИЖЕНИЯ С 2002 года инновационЗа годы работы кафед- ные научные исследовары свою врачебную квали- ния выполняются за счет фикацию здесь повысили бюджетных ассигнований. более 3500 врачей со всей Украины. Первый учебник ПОМОГЛИ по перинатологии был из- ТЫСЯЧАМ Память хранит имена дан в 1999 году. Его авторы: бывший главный аку- всех сотрудников кафедры шер-гинеколог Украины - людей, которые творили Б.М. Венцковский, нынеш- медицинскую историю не ний министр здравоохра- только нашего региона, но нения Украины Р.В. Бога- и всей страны, и даже за ее рубежами. Но время не стотырева и я. Созданы электронные ит на месте. Наше будущее варианты лекций по наи- - это умная и перспективболее актуальным пробле- ная молодежь, чье желамам перинатальной меди- ние развиваться и учиться

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÎÒÐÈÌÓÂÀײ ÃÓÌÀͲÒÀÐÍί ÄÎÏÎÌÎÃÈ

«ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ ÇÀ ÓÌÍÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ» новому может послужить для других примером профессионального достоинства и чести. Поэтому я счастлива, что моя дочь, защитив докторскую диссертацию, вот уже два года возглавляет кафедру акушерства, гинекологии и перинатологии факультета последипломного обучения Днепропетровской медакадемии, что находится на базе областного перинатального центра. Благодаря активной поддержке ректора медицинской академии академика Г. Дзяка, кафедра участвует в дистанционном обучении врачей Украины, оn-line конференциях и различных симпозиумах. Сотрудники кафедры помогли тысячам семей обрести счастье материнства. Я благодарна дружному коллективу перинатального центра и всем, кто был с нами эти быстрокрылые 24 года.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

Áîëüíîé ðåáåíîê - íå ïðèãîâîð

ров воплощаются Социальные Инициативы Президента Украины «Дети - будущее Украины». По ее словам, в реабилитации нуждаются 11,5 тыс. маленьких инвалидов, проживающих в области и состоящих на учете. «Для каждого ребенНачальник отдела ле- ка разрабатывается индивичебно-профилактической помощи детям и матерям Департамента здравоохранения облгосадминистрации Наталия Шмалько отметила, что в работе цент-

дуальная программа. В зависимости от медицинских показаний в ней на два года расписаны все этапы реабилитации. Это помогает определить, где именно ее проводить», - говорит Наталия Шмалько. В сентябре 2012 г. в специализированные центры

 ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÊÐÀÒÈËÎÑÜ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÁÐÎØÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ

на 250 коек были перепрофилированы два Дома ребенка. На базе еще четырех созданы отделения ранней медико-социальной реабилитации детей. Благодаря этому, в области почти в 4 раза сократилось количество больных детей, брошенных в роддомах. Их мамы изменили решение, осознав, что больной ребенок - не приговор, и сегодня они не останутся наедине со своими проблемами.

Постановою КМУ від 13.05.2013 № 383 внесено зміни до По" рядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гу" манітарної допомоги. Відповідно до вищезазначеної постанови отримувачі гуманітарної допомоги щомісячно до 5 числа подають звіт про наявність та роз" поділ гуманітарної допомоги в іноземній валюті до повного викорис" тання суми отриманої гуманітарної допомоги територіальному орга" ну Міндоходів за місцем знаходження, де перебувають на обліку.

ÏÐÎ ÑÏËÀÒÓ ÃÐÎØÎÂÎÃÎ ÇÎÁÎÂ'ßÇÀÍÍß При сплаті грошового зобов'язання, визначеного територіаль" ними підпрозділами Міністерства доходів і зборів України за ре" зультатами камеральної перевірки, в платіжному документі на переказ коштів в полі «Призначення платежу» слід вказувати код виду сплати «131».

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÃÐÀÔ²Ê ïðîâåäåííÿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ íà II ï³âð³÷÷ÿ 2013 ðîêó (çàòâåðäæåíèé íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 27.06.2013 çà ¹ 478/05-08) Кармазін Вячеслав Якович, 03 липня 2013 року начальник Головного управління юстиції Стародуб Наталія Вікторівна, 08 серпня 2013 року начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції Рябчій Ярослав Михайлович, 22 серпня 2013 року заступник начальника служби " начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції Щебликіна Наталія Михайлівна, 11 вересня 2013 року заступник начальника Головного управління юстиції П'ятницький Андрій Васильович, 16 жовтня 2013 року начальник управління державної виконавчої служби Ляшенко Альона Віталіївна, 28 жовтня 2013 року заступник начальника служби " начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції Віхров Сергій Володимирович, 19 листопада 2013 року начальник відділу нотаріату Захарова Ольга Валеріївна, 09 грудня 2013 року перший заступник начальника Головного управління юстиції Примітка: телефон «гарячої» лінії: 789"06"37, години проведення " від 10.00 до 12.00.


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

̲ÍÄÎÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÍÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈͲ ÐÀÐÈÒÅÒÍÀ ØÂÀÖÜÊÀ ÌÀØÈÍÊÀ ÇÀ̲ÑÒÜ Â²ÄÍß ÍÀÏÐÀÂÈËÀÑß ÍÀ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÓ Îõîðîíà êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé íàøî¿ äåðæàâè îäèí ç îñíîâíèõ îáîâ'ÿçê³â ñï³âðîá³òíèê³â ìèòíèõ ïîñò³â ̳íäîõîä³â. Ëèøå òèæäåíü òîìó ó äí³ïðîïåòðîâ÷àíêè, ÿêà âèë³òàëà ðåéñîì äî Ìîñêâè, ïðàö³âíèêè ìèòíîãî ïîñòó «Äí³ïðîïåòðîâñüê - àåðîïîðò» âèëó÷èëè ñòîëîâèé ñåðâ³ç ³ç æîâòî-á³ëîãî ìåòàëó ç îçíàêàìè ñòàðîâèíè, à âæå 25 ÷åðâíÿ íà ìèòíîìó ïîñòó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àåðîïîðòó çàòðèìàëè ãðîìàäÿíêó ³äíÿ, ÿêà, âèë³òàþ÷è äî ñâ êðà¿íè, ïðèõîïèëà ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà øâàöüêó ìàøèíêó â³äîìî¿ ô³ðìè «Ç³íãåð», ùî ïîòðàïèëà íà Óêðà¿íó ùå íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ïðè ìèòíîìó îãëÿä³ â³äðàçó çâåðíóëè óâàãó íà ðàðèòåòíó ð³÷, ÿêà, êð³ì îçíàê ñòàðîâèíè, ìຠ³ êëåéìî âèðîáíèêà, çíàõîäèòüñÿ â îðèã³íàëüíîìó äåðåâ'ÿíîìó ÷îõë³. ϳä ÷àñ äîïèòó ãðîìàäÿíêà ³äíÿ ïîÿñíèëà, ùî ñòàðîâèííó ð³÷ ¿é ïîäàðóâàëè ðîäè÷³, ÿê³ æèâóòü â Óêðà¿í³. ͳ ðîêó âèïóñêó øâàöüêî¿ ìàøèíêè, í³ ¿¿ âàðòîñò³ ³íîçåìíà ãðîìàäÿíêà íå çíàëà. Òå, ùî ïîä³áí³ ðå÷³ íåîáõ³äíî äåêëàðóâàòè, - âîíà íàâ³òü íå çäîãàäóâàëàñü. Òîæ ìèòíèêè, ïîÿñíèâøè ïðàâèëà ïåðåòèíó êîðäîíó ñòàðîâèííèõ ðå÷åé, âèëó÷èëè ðàðèòåòíó ð³÷ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ³, ÿêùî âîíà ³ áóäå â³äïðàâëåíà äî ³äíÿ, òî ëèøå çà ïðàâèëàìè, âñòàíîâëåíèìè Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. ○

ÑÃÍÈ Â Ã. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ÌÃÓÌ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀËÎà ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÍÀ×ÈÑËßÒÜÑß È ÓÏËÀ×ÈÂÀÒÜÑß ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ Â 2013 ãîäó ÍÅ ÁÓÄÅÒ Âåðõîâíàÿ Ðàäà 4 èþëÿ ïðèíÿëà âî âòîðîì ÷òåíèè è â öåëîì çàêîíîïðîåêò ¹2405 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñò.265 Íàëîãîâîãî êîäåêñà îòíîñèòåëüíî îáúåêòîâ æèëîé íåäâèæèìîñòè», êîòîðûì ôèçè÷åñêèå ëèöà îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû â 2013 ãîäó íàëîãà íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, îòëè÷íîå îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ôèçè÷åñêèå ëèöà, óæå óïëàòèâøèå íàëîã íà íåäâèæèìîñòü, ìîãóò ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà îá îòñðî÷êå åãî óïëàòû íà 2014 ãîä âåðíóòü ýòè ñðåäñòâà ïî ïîäàííîìó â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ñîîòâåòñòâóþùåìó çàÿâëåíèþ. Òàêæå óïëà÷åííûå ñðåäñòâà â òåêóùåì ãîäó ìîãóò áûòü çà÷èñëåíû äëÿ óïëàòû íàëîãà â 2014 ãîäó. ○

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÎ ÇÂÅÄÅÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÓ ÇÀ ÏÅÐØŠϲÂв××ß 2013 ð. ÍÀIJÉØËÎ 5,6 ìëðä. ãðí. Íà äàíèé ÷àñ ÑÄϲ ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÌÃÓÌ îáñëóãîâóº 260 ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ç ÿêèõ 231 ï³äïðèºìñòâî òà 29 áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ. Çà ñ³÷åíü-÷åðâåíü ïîòî÷íîãî ðîêó ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îáë³êó â ³íñïåêö³¿, ñïëà÷åíî äî áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â 5,6 ìëðä. ãðí. ïîäàòê³â ³ çáîð³â. Çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü â³äáóëîñÿ ïî òàêèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè: áàíê³âñüê³ óñòàíîâè - íà 165,9 ìëí. ãðí. àáî íà 73,9%, òîðã³âëÿ - íà 73,3 ìëí. ãðí. àáî íà 21,4%, òðàíñïîðò ³ çâ'ÿçîê - íà 46,2 ìëí. ãðí. àáî íà 31,5%. ˳äåðàìè ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó º ï³äïðèºìñòâà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó (çàáåçïå÷åíî 2,3 ìëðä. ãðí.) ³ òîðã³âë³ (379 ìëí. ãðí.).

²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà äîâ³äêà ÏÐΠϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ Ç² ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÇÀ ² ϲÂв××ß 2013 ÐÎÊÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ï²ÄÃÎÒÎÂËÅÍÀ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÏÎ ÐÎÁÎÒ² Dz ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÀÏÀÐÀÒÓ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ï³äáèò³ ï³äñóìêè ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2013 ðîêó. Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó äî îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëè 4205 çâåðíåíü, ùî íà 21,2% ìåíøå ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó (² ï³âð³÷÷ÿ 2012 ðîêó 5334 çâåðíåííÿ) З Адміністрації Президента України отримано 951 звернення мешканців області проти 1028 за аналогічний період минулого року. Із Кабінету Міністрів України надійшли 395 звернень проти 305 у минулому році; із Верховної Ради України - 76 звернень проти 91; міністерств - 95 проти 90. Безпосередньо від громадян та інших установ і організацій отримали 2688 звернень. Громадяни порушили 4568 питань, головні з яких: комунального господарства - 1296 звернень (28,4% від загальної кількості питань); соціального захисту - 1045 звернень (22,9%); аграрної політики і земельних відносин - 397 звернень (8,7%); житлової політики - 392 звернення (8,6%); охорони здоров'я - 244 звернення (5,3%). Питання економічної, цінової політики становлять 4,0%; праці і заробітної плати - 3,5%; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 3,5%; транспорту і зв'язку - 3,0%; освіти, наукової діяльності - 2,4%; сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту 1,1%; культури та культурної спадщини - 1,0%; фінансової, податкової, митної політики - 0,9%; екології та природних ресурсів - 0,7%; діяльності органів місцевого самоврядування - 0,3%; промислової політики - 0,2%; діяльності місцевих органів виконавчої влади - 0,2%; діяльності об'єднань громадян, релігії - 0,2%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася кількість звернень з питань освіти, наукової діяльності на 9,1%; діяльності об'єднань громадян, релігії на 28,6%. Зменшилась, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість

звернень з питань діяльності органів місцевого самоврядування - на 53,3%; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - на 33,9%; екології та природних ресурсів - на 25,0%; соціального захисту - на 28,6%; охорони здоров'я - на 26,1%; транспорту і зв'язку - на 24,5%; комунального господарства - на 21,6%; діяльності місцевих органів виконавчої влади - на 21,4%; житлової політики - на 14,6%; сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту - на 14,3%; праці і заробітної плати - на 8,1%; аграрної політики і земельних відносин - на 3,2%; фінансової, податкової, митної політики - на 17,6%. Відповідно до запровадженого класифікатора звернення розподіляються так: за формою надходження: поштою - 1572 звернення; на особистому прийомі - 889; через органи влади 1517; через засоби масової інформації - 21; від інших органів, установ, організацій - 191; через уповноважену особу - 15. - за ознакою надходження: первинні - 3574; дублетні - 82; неодноразові - 431; масові - 74; повторні - 44; - за видами: пропозиції (зауваження) - 25; заяви (клопотання) - 4118; скарги - 62; - за статтю авторів звернень: чоловіча - 1512, жіноча - 2612, не визначено - 81; - за типом: телеграми 19, листи - 3297, усні - 889; - за суб'єктом: індивідуальні - 3719, колективні - 438, анонімні - 48. Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів (39,6% від загальної кількості). Крім того, частка звернень від робітників становить 2,3%, працівників бюджетної сфери - 1,3%, підприємців 0,9%, безробітних - 0,9%, селян - 0,7%, учнів та студентів - 0,4%, державних службовців - 0,2%, військовослужбовців - 0,1%. Під особистим контролем керівництва облдержадміністрації знаходяться звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України та жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». Розглянуто 48 звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни (у тому числі на особистих прийомах - 7); 25 звернень

жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» (у тому числі на особистих прийомах - 13); 2 звернення Героїв Соціалістичної Праці (у тому числі на особистих прийомах - 1). Звернень від Героїв України, Героїв Радянського Союзу не надходило. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, учасники бойових дій, члени багатодітних сімей, одинокі матері, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Від громадян зазначених категорій отримано 1085 звернень, або 25,8% від загальної кількості. З метою підтримки 994 сімей громадян зазначених категорій за рахунок обласного бюджету виділено 350,2 тис. грн. для надання одноразової матеріальної допомоги. Керівництвом облдержадміністрації, згідно із затвердженими графіками, здійснено 124 особистих прийоми громадян, у тому числі 61 - виїзний, під час яких розглянуто 889 звернень (або 21,1% від загальної кількості). Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість таких звернень зменшилася на 33,6% (І півріччя 2012 року - 1338 звернень). Забезпечено діяльність бюджетної установи «Дніпропетровський обласний контактний центр». Протягом І півріччя 2013 року обласним контактним центром опрацьовано 8753 звернення з державної установи «Урядовий контактний центр», що на 27,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (І півріччя 2012 року - 6873 звернення). У рамках телевізійного проекту «Діалог з країною» на розгляд до Дніпропетровського обласного контактного центру надійшло 389 звернень. Основні питання, з яких громадяни зверталися в рамках проекту, стосувались: комунального господарства - 126 звернень (32,4%); соціального захисту - 78 (20,1%); охорони здоров'я - 42 (10,8%); житлової політики - 42 (10,8%). Крім того, з питань праці та заробітної плати отримано 25 звернень (6,4%); аграрної політики і земельних відносин - 21 (5,4%); освіти - 16 (4,1%); транспорту і зв'язку

- 10 (2,6%); забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 5 (1,3%); інших - 24 (6,2%). На багатоканальну телефонну лінію «Контактцентр «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова» (0-800-505-600) надійшло 19330 звернень громадян. Найбільше їх турбували питання комунального господарства - 37,4% від загальної кількості звернень, а також благоустрою територій - 12,5%, соціального захисту населення 4,8%, функціонування мереж зв'язку - 4,5%, земельних відносин - 4,4%. Щодо комунального господарства громадяни найчастіше звертались з питань: ремонту будинків та квартир 13,5%, функціонування ліфтів - 10,4%, обслуговування прибудинкових територій - 9,4%, ремонту внутрішньобудинкових систем 7,2% та інші. Запроваджено прийом звернень громадян через веб-портал контакт-центру (www.callcenter.dp.gov.ua), де мешканці області мають можливість у зручний для них час залишити своє електронне звернення до голови облдержадміністрації. Працівниками контакт-центру здійснюється зворотний зв'язок з громадянами, які звернулися на «гарячу лінію», що підвищує ефективність роботи виконавців. Проводиться щоденний моніторинг звернень, які надійшли до контакт-центру, що дає можливість проаналізувати їх для виявлення питань, актуальних для громадян міст і районів області, та забезпечувати їхнє оперативне вирішення. Робота зі зверненнями громадян в облдержадміністрації є одним із пріоритетних напрямів, тому постійно вживаються заходи, спрямовані на застосування нових підходів до її організації. Забезпечено всебічну діяльність регіонального інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада», розташованого за адресою: пр.Кірова, 1, складовими якого є: центр прийому громадян, офіс адміністративних послуг, сектор забезпечення доступу до публічної інформації, центр надання безоплатної первинної правової допомоги, веб-портал «Відкрита влада». Заходи, вжиті облдержадміністрацією, спрямовані на впровадження нових форм спілкування влади і громадян, досягнення прозорості дій, ефективну взаємодію з громадськістю.


ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

Відокремлений структурний підрозділ «Дистанція колії Нижньодніп ровськВУЗОЛ» ДП «Придніпровська залізниця» (49022, м. Дніпропет ровськ, вул. Молодогвардійська, 81б) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, згідно з постановою КМУ від 13.02.02 № 302. Основними забруднюючими речовинами, які викидаються джерелами від виробничої діяльності підприємства, є: тверді речовини, оксиди азо! ту, сірки діоксин, залізо, манган, ксилол, НМЛОС ! кількість викидів складає 2,687 (крім того, 108,89 т/рік важкі метали та парникові гази; 28,819 т/рік ! від пересувних джерел). Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають технологіч! ному регламенту і проектним показникам, згідно з вимогами природо! охоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи з зауваженнями та пропози! ціями можуть звернутися в місячний термін за адресою: Самарська ра! йонна у м. Дніпропетровську рада. 49127, вул. 20 років Перемоги, 51, тел. 728!20!78.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! УВАГА! Для отримання безоплатної первинної правової допомоги Ви можете звернутися: ! до громадської приймальні, створеної при Головному уп! равлінні юстиції у Дніпропетровській області, яка знаходиться за адресою: пр. К. Маркса, 21!А, І поверх, каб. 102, тел. (0562) 38! 55!00 (приміщення Головного управління юстиції), графік робо! ти: щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00; ! до Офісу з надання безоплатної первинної правової допомоги, який знаходиться за адресою: вул. Ю. Савченка, 10, тел. (0562) 42!67!75 (приміщення Обласної універсальної наукової бібліоте! ки імені Первоучителів слов'янських Кирила та Мефодія), графік роботи: щосереди з 14 00 до 17 00. Інформація Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропет ровській області про результати продажу об'єкта групи «А». Частина залізничної колії №50 у складі: частина колії №1А (від ОП СП187 до воріт Павлоградської філії СТ «Славсант»), колія №2 (від ОП СП1 до упору), частина колії №3 (від ОП СП2 до воріт ТОВ фірма «Юста»), ко! лія №4 (від ОП СП187 до упору), яка розташована за адресою: Дніпропет! ровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, 15, що знаходиться на ба! лансі ПАТ завод «Павлоградхім! маш». Об'єкт приватизовано юри! дичною особою за 1 139 996,40 грн., у т. ч. ПДВ !189 999,40 грн.

Інформація Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропет ровській області про результати продажу об'єкта групи «А». Частина залізничної колії №50 у складі: частина колії №3 від в'їзних воріт ТОВ фірма «Юста» до упору, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Пав! лоград, вул. Харківська, 15, що знаходиться на балансі ПАТ завод «Павлоградхіммаш». Об'єкт при! ватизовано юридичною особою за 53 962,80 грн., у т. ч. ПДВ ! 8 993,80 грн. Об'єкт продано покуп! цеві, як єдиному учаснику, що по! дав заяву на участь в аукціоні.

КУПУЙТЕ КВИТКИ НА ПОШТІ ТА ПОДОРОЖУЙТЕ З КОМФОРТОМ! Літо ! пора відпусток. У цей час хочеться поїхати у подорож, відвіда! ти улюблені куточки країни або відкрити для себе нові цікаві місця. Плануючи свою мандрівку, хочеться заздалегідь купити квитки на потяг, автобус або літак, але, щоб доїхати до вокзалу, аеропорту чи цент! рального автовокзалу часто немає часу. Сьогодні у цьому вже немає потреби. Придбати квиток Ви можете у найближчому відділенні поштового зв’язку. Оператор оформить квиток за лічені хвилини! У відділенні поштово! го зв’язку Вам видадуть документ, в якому зазначені всі необхідні рекві! зити. Це так званий «квиток з відкладеним друком», оригінал якого мож! на перед відправленням роздрукувати поза чергою та без доплати, звер! нувшись до каси вокзалу, чи автовокзалу (наявність паспорта). Квитки на автобуси через відділення поштового зв’язку продаються до обласних центрів, на рейси, які ідуть із центральних обласних авто! вокзалів. При цьому купувати проїзні документи можна і у зворотному напрямку, що значно спростить поїздку. Дана послуга доступна як для мешканців міст, так і сільської місце! вості. Купуючи квитки на транспорт через відділення поштового зв’язку, Ви економите свої сили та час! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» Фінінспектори Дніпропетровщини під час ревізії Регіонального відділення Фонду державного майна України виявили порушень на 655 тис. грн. Фахівці Держфінінспекції в Дніпропетровській області під час планової ревізії фінансово!господарської діяльності Регіонального відділення Фон! ду державного майна України по Дніпропетровській області (далі ! Регіо! нальне відділення) виявили порушень, що призвели до збитків, на суму майже 655 тис. грн. Контрольний захід охопив період з 01.01.2010 по 01.02.2013. Зокрема, встановлено зайво нараховані та виплачені премії працівни! кам без відповідних документів на 380 тис. грн. Як наслідок, зайво спла! чено внесків до державних цільових фондів на суму майже 138 тис. грн., що призвело до збитків. Також установлено зайві нарахування та виплати індексації грошових доходів населення на суму понад 26 тис. грн. унаслідок невірних роз! рахунків, що призвело до зайвого перерахування внесків до Пенсійного фонду на суму понад 9 тис. грн. Крім того, Регіональним відділенням за рахунок коштів Держбюджету були оплачені комунальні послуги за завищеними цінами, чим завдано збитків установі на суму 102 тис. грн. Керівнику об'єкта контролю направлено обов'язкові вимоги щодо усу! нення виявлених порушень. Застосовано фінансову санкцію у вигляді зу! пинення операцій з бюджетними коштами. Матеріали ревізії передані до ГУМВС України в Дніпропетровській об! ласті. Пресслужба Держфінінспекції в Дніпропетровській області

Дніпропетровської області за адре сою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, Ленінський районний суд м. каб. 209. Справу слухає суддя Кру Дніпропетровська викликає Са говий О.О. занського Юрія Анатолійовича, 1979 р.н., у судове засідання як Петриківський районний суд відповідача по цивільній справі Дніпропетровської області викли № 2/205/1539/2013 р. за позовом кає відповідача Рогова Романа ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Сазан Юрійовича, який проживає за ад ського Юрія Анатолійовича про ресою: вул. Шевченка, 163, с. Ло звернення стягнення на майно, яке бойківка, Петриківський район, відбудеться 08 серпня 2013 р. о 09 Дніпропетровська область, у судо год. 30 хв. у приміщенні суду за ад ве засідання по цивільній справі ресою: 49128, м. Дніпропетровськ, № 187/632/13ц, провадження ж/м Червоний Камінь, вул. Коро № 2/0187/241/13 за позовом Пуб бова, 6, каб. 225. Наслідки неявки лічного акціонерного товариства передбачені ст. 169 ЦПК України. «Банк Кредит Дніпро» до Рогова Романа Юрійовича про стягнення У Баглійському районному суді м. заборгованості за кредитним дого Дніпродзержинська Дніпропет вором на 29 липня 2013 року о ровської області 25 липня 2013 09.00 за адресою: вул. Леванев року об 11.00 буде слухатись ци ського, 19, смт Петриківка, Петри вільна справа за позовом Публіч ківський район, Дніпропетровська ного акціонерного товариства область. З опублікуванням оголо «Дніпроазот» до Гладуна Андрія шення про виклик відповідач вва Анатоліевича про визнання особи жається повідомленим про день, такою, що втратила право на кори час та місце розгляду справи. І в стування житловим приміщенням разі неявки до суду справа може та зняття з реєстраційного обліку. бути розглянута за його відсутності Відповідач неодноразово повідом на підставі наявних у ній даних чи лявся про слухання справи, але не доказів. з’являвся у судове засідання на вказану дату та час. Адреса відпо Сивиньских Тетяні Василівні з’я відача: м. Дніпродзержинськ, пр. витись у судове засідання 18 лип Конституції, 11, гуртожиток № 1. ня 2013 року об 11.00 до Амур Явка відповідача у судове засідан Нижньодніпровського райсуду м. ня обов’язкова. Після опублікуван Дніпропетровська за адресою: вул. ня оголошення в пресі відповідач Новоселівська, 9, каб. 9, як відпові Гладун Андрій Анатоліевич вва дачу по цивільній справі № 199/ жається належно повідомленим 6290/13ц, 2/199/2479/13 за по про час та місце розгляду справи. зовом Іванова Юрія Миколайови У разі неявки відповідача справу ча до Сивиньских Тетяни Василів буде розглянуто за його відсут ни, третя особа АмурНижньодніп ності. Судове засідання відбудеть ровський районний відділ у ся під головуванням судді В.О. Сав м. Дніпропетровську Головного уп ченко у приміщенні Баглійського равління державної міграційної районного суду м. Дніпродзер служби та Житловобудівельний жинська Дніпропетровської об кооператив № 342, про усунення ласті за адресою: м. Дніпродзер перешкод у користуванні власніс жинськ, пр. Конституції, 64. тю. У разі неявки відповідача у су дове засідання справа буде розгля Павлоградський міськрайонний нута за його відсутності на підставі суд Дніпропетровської області наявних матеріалів та постановле (суддя Бабій С.О.) викликає у судо но заочне рішення. ве засідання відповідача Іванчен ка Анатолія Олександровича по Індустріальний районний суд м. справі за позовом Публічного акці Дніпропетровська (адреса: м. онерного товариства «ДТЕК Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Дніпрооблнерго» про відшкоду «Правда», 94/115, суддя Мороз вання збитків. Останнє місце про В.П.) викликає у судове засідання, живання відповідача: вул. Перемо яке відбудеться 22 липня 2013 року ги, 13/1, с. Троїцьке, Дніпропет о 16.00 громадянина Бондаренка ровська область. Судове засідання Анатолія Володимировича по призначено на 16 липня 2013 р. о цивільній справі за позовною зая 10.00 за адресою: м. Павлоград, вою Селютіної Людмили Моїсеєвни вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У про визнання особи такою, що разі неявки відповідача у судове втратила право на користування засідання справа, згідно з вимога житловим приміщенням та зняття з ми ЦПК України, може бути роз реєстраційного обліку. У разі неяв ки та невиконання обов’язку по глянута за його відсутності. відомити суд про причини неявки У провадженні Павлоградського справу буде вирішено на підставі міськрайонного суду Дніпропет наявних даних і поставлено ровської області знаходиться ци заочне рішення. вільна справа за позовною заявою ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» в Жовтневий районний суд м. Кри особі Павлоградського району вого Рогу повідомляє, що розгляд електричних мереж до Залістка цивільної справи за позовом Пуб Олени Володимирівни про відшко лічного акціонерного товариства дування збитків. Відповідач Залі «Астра банк» до Задояна Андрія стка Олена Володимирівна викли Петровича, Задоян Наталії Олександ кається у судове засідання на 08 рівни про стягнення кредитної за серпня 2013 року о 08.00, яке боргованості та пені за простро відбудеться у приміщенні Павло чення виконання зобов’язання градського міськрайонного суду призначено на 11.00 05 серпня

Даним заочним рішенням позов Аббасової Полефат Сейдіяр Кизи до Аббасова Мовледдіна про розірван ня шлюбу задовольнити повністю. Шлюб, зареєстрований між Аббасо вим Мовледдіном та Аббасовою Полефат Сейдіяр кизи, зареєстро ваний 08 квітня 1986 року Кобер Зейзитською сільською радою Ше кинського району, Азербайджан, актовий запис № 46 розірвати. Після розірвання шлюбу залишити прізвище позивачці Аббасова Жовтневий районний суд м. Кри П.С.к., відповідачу Аббасов М. вого Рогу повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Пуб П’ятихатський районний суд лічного акціонерного товариства Дніпропетровської області по «Комерційний банк «Акцентбанк» відомляє, що 04 липня 2013 р. ви до Березюк Вікторії Анатоліївни несено заочне рішення по про стягнення заборгованості, при цивільній справі № 190/840/13ц, значено на 13 год. 30 хв. 31 липня провадження № 2/190/335/13 за 2013 р. у залі 205 Жовтневого ра позовом Публічного акціонерного йонного суду м. Кривого Рогу за ад товариства «Дельта банк» до Стад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, ник Тамари Миколаївни про стяг 3 (суддя Чайкін І.Б.). На підставі нення заборгованості за кредитним ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб договором, яким позов задоволено лікування оголошення в пресі та стягнуто із Стадник Тамари Ми відповідач вважається повідомле колаївни на користь Публічного ак ним про час та місце розгляду ціонерного товариства «Дельта справи. У разі неявки відповідача банк» 2498 грн. в рахунок відшко до зали суду без поважних причин дування заборгованості за кредит справа 6уде розглянута за його ним договором, а також 229,40 грн. сплаченого судового збору. Заоч відсутності. не рішення може бути оскаржено в Дніпропетровський районний апеляційному порядку до Апеля суд Дніпропетровської області ційного суду Дніпропетровської об викликає Гусейнова Фархада Бах ласті через суд першої інстанції (м. тияровича та Мойсеєнка Віталія П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) Олексійовича як відповідачів у су протягом 10 днів з дня опубліку дове засідання по цивільній справі вання даного оголошення. за позовом Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк Дніпропетровським районним «Надра» про стягнення заборгова судом Дніпропетровської області ності за кредитним договором на (суддя Бойко О.М.) 27 червня 2013 14 год. 30 хв. 26 липня 2013 року року було розглянуто цивільну за адресою: Дніпропетровський справу № 2175/1405/13 за позо район, сел. Ювілейне, вул. Теплич вом Ткаченко Алли Миколаївни до на, 7, каб. 12. У разі неявки у судо Тараніченка Юрія Володимировича ве засідання Гусейнова Фархада про стягнення аліментів на утри Бахтияровича та Мойсеєнка Віталія мання дитини. Позовні вимоги Тка Олексійовича розгляд справи ченко Алли Миколаївни до Тарані відбудеться за їхньої відсутності. ченка Юрія Володимировича про стягнення аліментів на утримання Дніпропетровський окружний дитини задовольнити. Стягти з адміністративний суд повідомляє Тараніченка Юрія Володимировича, фізичну особу підприємця Ка 21 серпня 1974 року народження, луцьку Олену Володимирівну, що аліменти у розмірі 400 грн. щомі 18 липня 2013 року о 08 год. 30 хв. сячно, але не менш ніж 30% від у приміщенні Дніпропетровського прожиткового мінімуму, на користь окружного адміністративного суду Ткаченко Алли Миколаївни, 30 лип 1980 року народження, на утри за адресою: 49089, м. Дніпропет ня малолітнього сина Тарані ровськ, вул. Академіка Янгеля, 4, мання ченка Сергія Юрійовича, 06 січня зала 19, відбудеться розгляд подан 2003 року народження, починаючи ня державного виконавця Жовтне стягнення з 26 березня 2013 року і вого відділу державної виконавчої до досягнення дитиною повноліт служби Криворізького міського уп тя. Стягти з Тараніченка Юрія Во равління юстиції Маляренко А.В. лодимировича, 21 серпня 1974 про розшук боржника по виконан року народження, на користь дер ню рішення по адміністративній жави судовий збір у розмірі 229,40 справі № 325вр/2а/8971/09/0470 грн. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 367 за позовом Північної міжрайонної ЦПК України допускається негайне державної податкової інспекції у м. виконання рішення в частині стяг Кривому Розі до фізичної особи нення аліментів у межах суми пла підприємця Калуцької Олени Воло тежу за один місяць. Рішення може димирівни про стягнення грошових бути оскаржено в апеляційному по коштів. рядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Дніпропетровський районний суд Дзержинський районний суд м. шляхом подачі в десятиденний Кривого Рогу повідомляє, що 01 строк з дня проголошення рішення липня 2013 р. суддею Літвіненко апеляційної скарги. Заочне рішен Н.А. було винесено заочне рішен ня може бути переглянуто судом, ня по цивільній справі № 210/ що його ухвалив, за письмовою за 2044/13 за позовом Аббасової По явою відповідача, поданою протя лефат Сейдіяр Кизи до Аббасова гом 10 діб з моменту його отриман Мовледина про розірвання шлюбу. ня.

Сдам помещения под офисы, магазин.

В связи с утерей, считать недействительной, принадлежащую Лихошерстному Сергею Александровичу, лицензионную карточку № АА 776467 на автомобиль SETRA S 312 HD № АЕ 48 65 АА к лицензии АГ 592838, срок действия 09.11.2011!неограниченный. В связи с утерей, считать недействительным, принадлежащее ООО «АТП 11231», Уведомление №389 от 20.01.2012 г. на автомобиль Богдан А 091 № ВН 24 75 АА к лицензии АВ 550709, срок действия 11.08.2010 ! не! ограниченный.

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

Удобная погрузка!выгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566.

Оголошення орендодавця ДП «УКРДІПРОМЕЗ» про намір передати

в оренду окреме індивідуально визначене майно, що перебуває у державній власності.

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголо! шення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 17, каб. 203, ДП «УКРДІПРОМЕЗ», конт.тел.: (056)756!28!25. Заяви подаються в окремому конверті з написом: «Заява про оренду» із зазначенням най! менування та місцезнаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 ч.4 ст.9 Закону України «Про оренду дер! жавного та комунального майна».

Розшукується ШКРИБТІЕНКО ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА, спадкоємець помер! лої 02 листопада 2012 року АНІСЬКІНОЇ ЛІДІЇ ІВАНІВНИ, 30 жовтня 1926 р.н. Звертатися до приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Болозенко Т.О. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, буд. 29 або за тел.: (0564) 260838, 428604.

Загублене Посвідчення по! мічника!консультанта депута! та Кіровської районної у місті Дніпропетровську ради № 006/2 видане 01.07.2011 року на ім’я Лізогуба Михайла Геор! гійовича, вважати недійсним. Утерян паспорт на имя Кор! неева Евгения Вячеславовича, 2 декабря 1994 года рождения, выдан Никопольским РОВД Днепропетровской области. Документ считать недействи! тельным.

2013 р. в залі 205 Жовтневого ра йонного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нев ська, 3 (суддя Чайкін І.Б). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відпо відача до зали суду без поважних причин справа буде розглянута за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Повідомлення про завершення процедури громадських слухань та оприлюднення розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження Детального плану території по вул. Волошкова, 1, с. Волоське, Волоської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області щодо розміщення автономного комплексу енергозабезпечення Відповідно до ст.ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяль! ності» та «Порядку розроблення містобудівної документації», затвердженого на! казом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово!комунального господарства України від 16.11.2011р. № 290 Дніпропетровською райдержадміні! страцією було проведено громадські слухання щодо врахування громадських інте! ресів у проекті містобудівної документації ! «Детальний план території по вул. Во! лошкова,1, с. Волоське, Волоської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області щодо розміщення автономного комплексу енергозабез! печення». Для ознайомлення з намірами подальшої забудови та матеріалами проекту в приміщені сектора містобудування та архітектури Дніпропетровської райдержад! міністрації за адресою: Дніпропетровський район, смт Ювілейне, вул. Фрунзе, 18, були представлені матеріали проекту та розміщено повідомлення про розгляд містобудівної документації в газеті «Вісті Придніпров'я» за №39 (1430) від 23.05.2013р. В ході громадських слухань щодо ознайомлення громадськості Дніпропетров! ського району та міста Дніпропетровська з намірами забудови зазначеної території, не було зареєстровано звернень та пропозицій щодо рішень проекту. Громадські слухання по проекту вважаються завершеними та розглянутими громадськістю без зауважень. Розпорядженням голови Дніпропетровської районної державної адміністрації від 12.07.2013 року № 302!р «Про затвердження містобудівної документації», було затверджено проект «Детальний план території по вул. Волошкова,1, с. Волоське, Волоської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області щодо розміщення автономного комплексу енергозабезпечення».


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ʲÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÖÇ Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÐÎ Íβ ÑÒÈÌÓËÈ ÄËß ÐÎÁÎÒÎÄÀÂֲ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ» â³ä 05.07.2012 ¹5067 - VI (äàë³ Çàêîí), ùî íàáðàâ ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó, çàïðîâàäæåí³ íîâ³ ñòèìóëè äëÿ ï³äïðèºìñòâ ùîäî ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ. Ñòàòòÿìè 24, 26, 27 Çàêîíó ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿ ó ðîçì³ð³ ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ äëÿ ðîáîòîäàâö³â, ùî ñòâîðþþòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà ïðàöåâëàøòîâóþòü íà íèõ áåçðîá³òíèõ. ªäèíèé âíåñîê äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà âñòàíîâëþºòüñÿ ó â³äñîòêàõ â³äïîâ³äíî äî êëàñ³â ïðîôåñ³éíîãî ðèçèêó âèðîáíèöòâà, äî ÿêèõ â³äíåñåíî ïëàòíèê³â ºäèíîãî âíåñêó, ç óðàõóâàííÿì âèä³â ¿õíüî¿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 24 Çàêîíó, ðîáîòîäàâöþ, ÿêèé ïðîòÿãîì 12 êàëåíäàðíèõ ì³ñÿö³â çàáåçïå÷óâàâ ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ïðàöåâëàøòîâóâàâ íà íèõ ïðàö³âíèê³â, ùîì³ñÿ÷íî çä³éñíþâàâ ¿ì âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíøå, í³æ òðè ì³í³ìàëüí³ çàðîá³òí³ ïëàòè, ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 12 êàëåíäàðíèõ ì³ñÿö³â çä³éñíþºòüñÿ êîìïåíñàö³ÿ çà ðàõóíîê êîøò³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, ó ðîçì³ð³ 50 â³äñîòê³â â³ä ñóìè íàðàõîâàíîãî ºäèíîãî âíåñêó íà â³äïîâ³äíó îñîáó çà ì³ñÿöü, çà ÿêèé â³í ñïëà÷åíèé. Îäíàê ó ðàç³ çìåíøåííÿ øòàòíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â òà ôîíäó îïëàòè ïðàö³ ðîáîòîäàâåöü âòðà÷ຠïðàâî íà îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿. Ïîðÿäîê â³äøêîäóâàííÿ çàòâåðäæåíèé Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹153 â³ä 13 áåðåçíÿ 2013 ðîêó. Ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿ â³ä Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ó 2014 ðîö³. Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 26 Çàêîíó ïåðåäáà÷åíî ñòèìóëþâàííÿ ðîáîòîäàâö³â äî ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ íà íèõ áåçðîá³òíèõ ãðîìàäÿí, íåäîñòàòíüî êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ íà ðèíêó ïðàö³ (÷.1 ñò.14 Çàêîíó), øëÿõîì âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ ðîáîòîäàâöþ â ðîçì³ð³ ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ çà â³äïîâ³äíó îñîáó. Êîìïåíñàö³ÿ âèïëà÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ Ôîíäó çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ, êîøò³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè àáî Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â. Ïðàâî íà êîìïåíñàö³þ ìàþòü ðîáîòîäàâö³, ó ÿêèõ â³äñóòíÿ çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ òà/àáî ñòðàõîâèõ âíåñê³â íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ òà ÿêèõ íå âèçíàíî áàíêðóòîì àáî ñòîñîâíî íèõ íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî. Êîìïåíñàö³ÿ íàäàºòüñÿ çà óìîâè, ùî ïðàö³âíèêà íå áóäå çâ³ëüíåíî ç ³í³ö³àòèâè ðîáîòîäàâöÿ àáî çà çãîäîþ ñòîð³í äî çàê³í÷åííÿ äâîð³÷íîãî ñòðîêó ç äíÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ó âèïàäêó çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèêà ç ³í³ö³àòèâè ðîáîòîäàâöÿ àáî çà çãîäîþ ñòîð³í äî çàê³í÷åííÿ äâîð³÷íîãî ñòðîêó ðîáîòîäàâåöü ïîâåðòຠîòðèìàí³ êîøòè ó ïîâíîìó îáñÿç³ àáî íà öå ðîáî÷å ì³ñöå ó ìåæàõ äâîð³÷íîãî ñòðîêó ïðàöåâëàøòîâóºòüñÿ ³íøèé áåçðîá³òíèé. Êîìïåíñàö³ÿ âèïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ç äíÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ îñîáè. Çà ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 27 ñóá'ºêò ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà (øòàòíà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â äî 50 îñ³á òà ð³÷íèé îá³ã êîøò³â äî 10 ì³ëüéîí³â ºâðî), ùî ïðîòÿãîì ðîêó ñòâîðþº íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ â ïð³îðèòåòíèõ âèäàõ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïðàöåâëàøòîâóº íà íèõ áåçðîá³òíèõ íå ìåíø í³æ íà 2 ðîêè òàêîæ ìຠïðàâî íà îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿ ôàêòè÷íèõ âèòðàò ó ðîçì³ð³ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ç äíÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ îñîáè. Ïîðÿäîê êîìïåíñàö³¿ ðîáîòîäàâöÿì âèòðàò ó ðîçì³ð³ ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ çàòâåðäæåíî Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹347 â³ä 15.04.2013. Çà äîâ³äêàìè òà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ñâåðäëîâà, 26, òà çà òåëåôîíàìè: (0562)32-24-04, (0562)32-24-05.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

«ÌÎÈ ÃÎÄÀ - ÌÎÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂλ

Àííà, ñîçèäàòåëüíèöà íîâîãî ìèðà работу учетчицы. «Мы жили в палатке, которая отапливалась буржуйкой. Чтобы погреться и высушиться у печи, выстраивалась очередь. До меня она почему-то никогда не доходила - наверное потому, что я была маленькой и слабой. Поэтому я постоянно ходила в мокрой фуфайке», - вспоминает Анна Прокопьевна.

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

8 èþëÿ æèòåëüíèöå ïîñåëêà Òàðîìñêîå Àííå Ùåðáàíåíêî èñïîëíèëîñü 90 ëåò. Íàêàíóíå þáèëåÿ îíà íàïèñàëà âîñïîìèíàíèÿ î ñâîåé æèçíè. Íåñêîëüêî ñòðàíè÷åê â øêîëüíîé òåòðàäè, êîòîðûå ìîãëè áû ëå÷ü â îñíîâó ãðàíäèîçíîãî ðîìàíà î ñóäüáå ïðîñòîé êðåñòüÿíêè, ñëèâøåéñÿ ñ ñóäüáîé ðîäíîé ñòðàíû

ФАШИСТСКИЙ «УРОК» НЕ ПОШЕЛ ВПРОК

ПОСЛЕДНЯЯ К БУРЖУЙКЕ Анна всегда была, как былинка. Возможно, именно это и позволило ей не сломаться в житейских бурях. Выстояла она и перед страшным голодом, который забрал в мир иной всю семью Щербаненко: родителей, трех сестер и двух братьев. Впрочем, позже Анна поняла: отец умер не от голода, а от горя. Он был крепким хозяином - середняком, как тогда говорили, но его заклеймили кулаком и отобрали почти все, оставив разве что жизнь.

ÁÛËÀ ÑÂßÇÍÎÉ Â ÎÒÐßÄÅ ×ÀÁÀÍÅÍÊÎ ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

Ïðèáëèæàåòñÿ àâãóñò, à âìåñòå ñ íèì - ñåçîí öâåòåíèÿ îäíîãî èç ñàìûõ êîâàðíûõ ðàñòåíèé - àìáðîçèè. Î òîì, êàê íà Äíåïðîïåòðîâùèíå áîðþòñÿ ñ ýòèì ñîðíÿêîì, ðàññêàçàëè ãîñóäàðñòâåííûé ôèòîñàíèòàðíûé èíñïåêòîð îáëàñòè Îëüãà Êóðèëîâà è äîêòîð Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè íàóê ýêîëîãèè è áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè Ãåíðèõ Àíäðååâ В Украине борьба с амброзией продолжается более 50 лет. За последние два года благодаря выполнению специальных программ и контролю областной власти в Днепропетровском регионе распростра-

ÏÎÁÅÄÓ ÂÑÒÐÅÒÈËÀ Â ÊÈÅÂÅ Но такая, обреченная на лишения жизнь оказалась отцу Анны не нужна… Когда воспитывающаяся в детском доме девчушка подросла, некто строивший светлое будущее, подкорректировал биографию сироты, и вмиг ставшая взрослее на год Анна отправилась на юг строить железную дорогу МоскваСимферополь. Она была бедовой девушкой, но уж очень хрупкой - словно подросток. Потому Анну приставили все-таки не к тачке, а к документации, предложив

Когда началась война и местные патриоты ушли в новомосковские леса, чтобы оттуда делать вылазки и бить врага, Анна стала связной в отряде Павла Чабаненко, позже казненного фашистами. Анна сполна насмотрелась на смерть… Она никогда не забудет, как однажды оккупанты согнали всех жителей Васильевки в центр села и показательно повесили девушку с табличкой «Партизанка» на груди. Но это не устрашило Анну. Комсомолка и патриотка, она считала унизительным подчиниться захватчикам. А вот угона в Германию избежать не удалось… Анна работала на военном заводе в самом логове врага - Берлине. Не миновала ее и участь узницы концлагеря. Когда великое освобождение докатилось до Германии и Анна вышла на свободу, вместе с несколькими узниками она пешком отправилась домой, в Украину, не со-

мневаясь, что дойдет. Победу встретила в Киеве. А потом заплакала от счастья. Прошагавшей пол-Европы, ей ничего не стоило добраться до Новомосковщины. Но вернулись не все.

ВЕК ЖИВИ… За одного из вернувшихся парней Анна вышла замуж, но семейная жизнь не сложилась. Самостоятельная, с чувством собственного достоинства, знающая себе цену (Анна тогда уже окончила курсы трактористов и работала на тяжелой технике), она оставила несерьезного мужа и уехала в Таромское. Здесь и нашла свое женское счастье - познакомилась с фронтовиком Петром Дмитренко, с которым 38 лет прожила душа в душу. Петр Савич ушел из жизни лет девять назад. По праздникам она надевает военные награды мужа, а таромчане удивляются жизненной силе этой женщины и желают ей дожить до ста лет и более. Тот приписанный ей годок Анна вернула назад дескать, чужого богатства ей не надо, хватает и своего. А богатство это уже измеряется 90 годами. Мы поздравляем Анну Прокопьевну с замечательным юбилеем и желаем нашей стойкой землячке по-прежнему призревать время и по-прежнему любить мир, который Анна многие годы пыталась перестроить.

ÀËËÅÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÇÎÍ

Ïîáåäèòü àìáðîçèþ: êîñèòü è âûðûâàòü нение этого аллергена значительно сократилось. Полностью избавиться от карантинного сорняка возможно только тогда, когда каждый будет ответственен за его уничтожение на своей территории, будь то частный сектор или огромные коммунальные хозяйства. Самый дешевый и надежный способ

борьбы с амброзией вырвать ее с корнем. Но в городских условиях, когда местность достаточно велика, это сделать практически невозможно. В таком случае эффективным будет скашивание. И сжигание сорняков в специально отведенных местах. Кроме того, растения можно обрабатывать пестицидами и агрохимикатами, а зе-

ÑÎÐÍßÊÈ ÎÁÐÀÁÎÒÀËÈ ÍÀ 189 ÒÛÑ. ÃÀ

мельные участки засевать газонными травами. В этом году в области таким образом сорняки обработали на 189 тыс. га. На свыше 30 тыс. га их скосили. Экоинспекторы постоянно ведут плановые обследования. Согласно действующему распоряжению, граждан, которые не борются с амброзией на своих тер-

 ÃÎÐÎÄÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÅÅ ÂÑÅÃÎ ÑÊÀØÈÂÀÍÈÅ риториях, облагают штрафом в размере от 51 до 68 грн. Больше всего жалоб обычно поступают от жителей Днепродзержинска и Кривого Рога.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.07.2013 ð. ¹ 54 (1445) ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÕÎÁÁÈ

Äåâóøêà-îãîíü ñîáèðàåò ñïè÷êè ÑÅÐÃÅÉ ÔÐÎËÎÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

КОЛЛЕКЦИЯ ГЕРОСТРАТА

ВЕЧЕРА СО СПИЧКАМИ

Кажется, что такое зажигательное хобби Ирине «подсказала» сама судьба. Еще бы! В детстве о непоседливой и дотошной девочке говорили, что она не живет, а горит. Чем только не увлекалась суперактивная школьница: плавала, бегала, занималась тхеквандо, играла в КВН. Но учеба, впрочем, всегда оставалась на первом плане, что подтверждает золотая медаль школьной выпускницы. С такой активной жизненной позицией - прямая дорога в журналисты. И огонь-девушка пошла по ней. В Днепропетровском национальном университете Ирина увлеклась коллекционированием. Начала с марок, но подруга обиделась: «Я уже марки собираю!» Потом были зажигалки, но и это хобби было занято. «Придумала тоже! Я раньше тебя начала, так что займись чем-то другим», - настоятельно посоветовала Ирине вторая подруга. Будущая филуменистка (так называют коллекционеров спичек и спичечных коробков) пробовала собирать ручки, но потом, по доброте душевной, раздарила несколько десятков экспонатов несостоявшейся коллекции. «На третьем курсе журфака мне подарили красивую сувенирную коробку спичек, - рас-

Первые спички - просто отвратительного качества, потому и зажигаются они с огромным трудом. Быть может, это специальные «детские» спички, чтобы малыши не устроили пожар? Но есть спички, которым не страшны ни сильный ветер, ни дождь. «Такие спички придумали для охотников и туристов, - отмечает Ирины Павлык. - Конечно, если коробок бросить в воду, то разжечь костер ими не удастся. Но обычная сырость - не помеха. Им даже ливень нипочем». Муж Ирины - Саша продемонстрировал, насколько хороши такие спички в деле. Вот уж, действительно, вечный огонь! Можно ли спички давать детям? Разумеется, вместе с коробком - ни в коем случае. Зато их можно использовать как счетные палочки, а еще существует множество головоломок, над которыми полезно подумать вместе с детьми. Часто по вечерам Ирина и Александр Павлык, вместе с сыновьями, Андреем и Ярославом решают такие логические задачи. В семье подобные вечера так и называют: вечера со спичками. Ну а мне изо всей обширной коллекции Ирины больше всего понравился коробок английских спичек с изображением восхитительной леди Дианы и блистательного принца Чарльза. Леди Ди просто светится от радости, ее спутник также кажется невероятно счастливым. Любовь вспыхнула в их сердцах подобно спичке. И чувство это продолжает гореть на картинке, как и 20 лет назад.

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

Êîëè÷åñòâî äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé â Äíåïðîïåòðîâñêå óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì äíåì. Ñîòðóäíèêè ÃÀÈ è Ãîñàâòîèíñïåêöèè ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû, íî, ñëåäóåò íå çàáûâàòü, ÷òî áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, çàâèñèò îò òåõ, êòî çà ðóëåì

ÍÎÂÈÍÈ

 ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß ÊÎÐÎÁÎÊ ÑÒÎÈË 1 ÊÎÏÅÉÊÓ

Ñïè÷êàìè èç êîëëåêöèè íàøåé çåìëÿ÷êè Èðèíû Ïàâëûê ìîæíî ïîäæå÷ü íå òîëüêî õðàì Àðòåìèäû, à âñþ âñåëåííóþ

ÏÅÐÂÛÅ ÑÏÈ×ÊÈ ÇÀÆÈÃÀËÈÑÜ Ñ ÒÐÓÄÎÌ

ÄÐÓÇÜß ÇÍÀÞÒ ÊÀÊÎÉ ÑÓÂÅÍÈÐ ÏÐÈÂÅÇÒÈ сказывает Ирина Павлык, - делать нечего - пришлось собирать спички. Теперь в моей коллекции - более 800 спичечных коробков почти изо всех стран мира. Это хобби нравится и моему мужу, который постоянно пополняет коллекцию. Все друзья-приятели знают, что именно привозить нам в качестве сувениров».

УЧЕБА ПО ЭТИКЕТКАМ В недавнем прошлом этикетки на спичечных коробках действительно были источником знаний. Они рассказывали о сокровищах Эрмитажа и Третьяковки, информировали о новинках науки и техники, представляли редких животных и растений. «У меня есть серия «Искусство народов Закавказья», - отмечает днепропетровская филуменистка. - Так что я чуть-чуть

имею представление о нем. О чем только не сообщали спичечные этикетки прошлого. Например, о продукции Харьковского тракторного завода. Специально никогда бы не заинтересовалась этой темой. А так, попутно, почему бы и нет?» По спичкам, которым более 150 лет, вообще можно учить историю. Но, кроме всего прочего, они были еще и своеобразным мерилом стабильности. Ведь в советское время коробок спичек стоил, по минимуму, 1 копейка. Символично, что с распадом «нерушимого Союза» спички моментально стали проблемным товаром. Непонимание руководителями предприятий условий работы в рыночной экономике привело сначала к кризису перепроизводства, а затем - к массовому банкротству фабрик. И это тоже страница нашей истории.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

Ëèõà÷åñòâî ñòîèò æèçíè

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: çà 5 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà ïðîèçîøëî:

9 23 ÄÒÏ, 9 2 ÷åëîâåêà ïîãèáëè, 9 26 áûëè òðàâìèðîâàíû; çà 24 äíÿ èþíÿ ñëó÷èëîñü:

Проблема несчастных случаев и аварий на дорогах была актуальной всегда, но с приходом лета обрела более масштабный характер, особенно это касается мототранспорта. На сегодняшний день Госавтоинспекцией составлено более 1900 административных протоколов за различные нарушения Пра- равление без мотошлемов. Для того чтобы авто- и мотовил дорожного движения мотоциклистами. Среди них - вожде- гонщики Днепропетровска имение в нетрезвом состоянии и уп- ли возможность безопасно реа-

9 16 ÄÒÏ, 9 4 ÷åëîâåêà ïîãèáëè, 9 14 òðàâìèðîâàíû.

Ó×ÀÑÒÈËÈÑÜ ÄÒÏ Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒΠлизовать свой потенциал, этим летом в городе планируют провести учебно-тренировочные сборы и соревнования «Гонки на

ускорение». Сотрудники ГАИ надеются таким образом снизить случаи лихачества на 6070%. Также они призывают всех водителей соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми. Любители быстрой езды должны помнить, что по их неосторожности могут пострадать не только они сами, но и окружающие люди.

×ÅÐͲÂÖ²

ÑÎÁÀÊÀÏÀÐÊÓÐÙÈÊ Ó ×åðí³âöÿõ æèâå ñîáàêà, ÿêèé çàéìàºòüñÿ ïàðêóðîì. Ñòàôôîðäøèðñüêèé òåð’ºð Òðåò çàâäÿêè ñâîºìó íåçâè÷íîìó âì³ííþ ñòàâ ñïðàâæíüîþ ç³ðêîþ ñâ³òîâîãî ìàñøòàáó. Éîãî ÷àñòî ïîêàçóþòü ïî òåëåáà÷åííþ â ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Íåùîäàâíî â³í çíÿâñÿ ó ðîñ³éñüêîìó ô³ëüì³ «Äàâàé ïîë³òàºìî». Ãîñïîäàðåâ³ Òðåòà òåëåôîíóþòü ³ç Ëàò⳿, Øâåéöàð³¿, Àâñòð³¿, ÑØÀ ç ïðîïîçèö³ÿìè çíÿòè ïñà ó ðåêëàì³. Ïðîòå çàðàç ñîáàêàïàðêóðùèê çáèðàºòüñÿ â òóðíå ì³ñòàìè Óêðà¿íè äëÿ ìàéñòåð-êëàñ³â. ○

ËܲÂ

˲ÒÅÐÀÒÓÐÍÎÌÓÇÈ×ÍÀ ÌÀÍÄвÂÊÀ ²ç 19 äî 28 ëèïíÿ íà Ëüâ³âùèí³ ïðîéäå ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ «Ôðàíêî. ̳ñ³ÿ», â ðàìêàõ ÿêîãî â³äáóäóòüñÿ ë³òåðàòóðíå ³ ìóçè÷íå ä³éñòâî. ²ç 21 äî 26 ëèïíÿ ôåñò ìàíäðóâàòèìå ãàëèöüêèìè ì³ñòå÷êàìè ³ â³äâ³äຠ³ñòîðè÷í³ ì³ñöÿ. Ó «Ôðàíêî. ̳ñ³ÿ» â³çüìóòü ó÷àñòü ïîíàä ï³âñîòí³ ãóðò³â ³ç áàãàòüîõ êðà¿í, ïîíàä 40 ïèñüìåííèê³â, äåê³ëüêà òåàòð³â ³ ê³ëüêàíàäöÿòü ìèòö³â. ○

ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÃÎËÓÁÖ²Â Ó ñåë³ ×åòôàëà, ùî íà Çàêàðïàòò³, äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü âëàøòîâóþòü êóë³íàðíå ñâÿòî, ãîëîâíîþ ñòðàâîþ ÿêîãî º ãîëóáö³. Ó ïðîãðàìó ôåñòèâàëþ, êð³ì äåãóñòàö³é, âõîäÿòü óðîêè ÷àðäàøó òà êîíêóðñè êóë³íàð³â. Íà Çàêàðïàòò³ ö³é ñòðàâ³ ïðèä³ëÿþòü áàãàòî óâàãè. Çîêðåìà, ââàæàºòüñÿ, ùî ò³ëüêè ãîëóáåöü ç ì³çèíåöü º íàéñìà÷í³øèì, ³ ÿêùî ä³â÷èíà â쳺 òàêèé êðóòèòè, òî âîíà áóäå ñïðàâæíüîþ ãîñïîäèíåþ.


ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2013 РОКУ № 54 (1445)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Ðîñëèíè ë³êóºìî ñ³ðíèêàìè ³òàþ âàñ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, Ãëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Ò³, õòî íå óÿâëÿº ñâ³é ä³ì ÷è êâàðòèðó áåç ðîñëèí, äîáðå çíàþòü, ùî íàø³ õàòí³ óëþáëåíö³ ìîæóòü ñòðàæäàòè â³ä áàãàòüîõ íåïðèºìíîñòåé. ²íîä³ íå äîïîìàãຠíàâ³òü ðåòåëüíèé äîãëÿä çà íèìè. À áóâຠïðîñòî íåçðîçóì³ëî, ÷îìó ðîñëèíà ïî÷èíຠõâîð³òè òà â’ÿíóòè! Ñïîê³éíî! Á³ãòè çà õ³ì³ºþ äî ìàãàçèíó íå òðåáà. Äåÿêèìè ñåêðåòàìè äîìàøíüîãî åêîëîã³÷íîãî ë³êóâàííÿ ðîñëèí ç íàìè ïîä³ëèëàñÿ íàøà ÷èòà÷êà Ìàðèíà ç Ñèíåëüíèêîâîãî

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ...

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

Одного разу подруга Марини звернулася до неї за порадою. Її камелії та азалії вкрив павутинний кліщик, а в інших горщиках з квітами завівся грибок та появився мох. На допомогу прийшла Марина, яка добре знається на догляді за рослинами. Павутинного кліщика вивели за допомогою розпилювача, по-

ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß È ÊÐÀÑÎÒÛ «Îðãàíè÷åñêèé æåëåçî-ìàðãàíöåâûé àëüáóìèíàò «Ãåìàòîãåí Ãåðòåëÿ». Áîãàòûé æåëåçîì ïðåïàðàò êðîâè, ñîäåðæàùèé æåëåçî â îðãàíè÷åñêîì ñîåäèíåíèè, ïðåäñòàâëÿåòñÿ óêðåïëÿþùèì ñðåäñòâîì äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ, áûñòðî âîçáóæäàåò àïïåòèò è ñïîñîáñòâóåò ïèòàíèþ. Ãåìàòîãåí Ãåðòåëÿ ïðîäàåòñÿ â àïòåêàõ â æèäêîì è ñóõîì âèäå, ïðåäïî÷òåíèå, îäíàêî, ñëåäóåò äàòü æèäêîìó êàê ëåã÷å ïåðåâàðèâàåìîìó îðãàíèçìîì, à ñóõîé óïîòðåáëÿòü òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, åñëè æèäêèé ïî÷åìó-ëèáî ïîêàæåòñÿ íåóäîáíûì. Ïðåäîñòåðåãàòüñÿ îò ïîääåëîê. Êðàñêà äëÿ âîëîñ Â. Ãåíà â Âåíå èç ãðåöêèõ îðåõîâ. Áåçâðåäíîå ñðåäñòâî äëÿ áûñòðîãî îêðàøèâàíèÿ âîëîñ è áîðîäû â ÷åðíûé, ðóñûé, òåìíî- è ñâåòëî-êàøòàíîâûé öâåò. Öåíà çà ôëàêîí 3 ðóáëÿ ñ ïåðåñûëêîþ. Ãëàâíûé ñêëàä äëÿ Ðîññèè ó Â. Àóðèõ, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ëèãîâñêàÿ óëèöà, 44», - ïðî÷èòàëè åêàòåðèíîñëàâöû íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå ñòîëè÷íîãî æóðíàëà «Ðîäèíà» 8 èþëÿ 1901 ãîäà. Ïðåññó ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ліетиленового пакету та звичайної води. Читачка радить просто добре збризнути рослини і герметично запакувати їх. Висока вологість призупине розмноження шкідників, і вони загинуть.

...ÏÎÐÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒÀ×À Пропонуємо ще кілька порад для вашого міні-саду:

якщо в грунті завелись крихітні комахи, втикніть три сірники, головками донизу, і шкідники його залишать; грибок, мох та вапно, що часто накопичуються усередині квіткових горщиків, можна видалити за допомогою уксусної есенції та щітки; білі плями на листках від жорсткої води зникнуть, якщо на ніч у воду для поливання помістити льняний мішечок із торфом; від тлі можна позбутися, якщо протерти листя мильною вологою ганчіркою, залишити на ніч, після чого змити рослину під душем;

кавова гуща, додана у грунт, зробить його пухким та одночасно знизить кислотність; відвар з цибулі покращить імунітет рослини. Треба лише збризнути її цією настоянкою; після того як зварили картоплю, не поспішайте виливати воду - це прекрасне добриво для квітів, якщо, звісно, вода не солона.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ Äî÷ü ó÷èòñÿ íà ïîâàðà. Ìàòü: - À âàì ðàçðåøàþò åñòü òî, ÷òî âû ïðèãîòîâèëè? Äî÷ü (ñêâîçü ñëåçû): - Íàñ çàñòàâëÿþò... ☺ ☺ ☺ - Êàê òû íå óñòàåøü ëåæàòü êðóãëûå ñóòêè? - ß ïåðåâîðà÷èâàþñü.

☺ ☺ ☺ Ñèäèò ìóæèê â ðåñòîðàíå, êóðèò. Ñ ñîñåäíåãî ñòîëèêà ê íåìó îáðàùàåòñÿ äàìà: - Èçâèíèòå, íå ìîãëè áû âû ïåðåñòàòü êóðèòü. Âàøà ñèãàðåòà ìåíÿ î÷åíü ðàçäðàæàåò! Ìóæèê, çàòÿãèâàÿñü: - À ìåíÿ âîîáùå óáèâàåò...

ÏÎÃÎÄÀ Вт 16.07 Ср 17.07 Чт 18.07

+25 +18 +23 +18 +23 +17

+27 0С +22 0С +28 0С +23 0С +28 0С +22 0С

півн.захід. 34 м/с півн.захід. 24 м/с півн. 23 м/с

Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Ïðåäìåò ðåëèãèîçíîãî ïîêëîíåíèÿ. 6. Íîñèìîå íà øåå þâåëèðíîå èçäåëèå â ôîðìå ïëîñêîãî îâàëüíîãî ôóòëÿð÷èêà. 7. Ïîìåùåíèå äëÿ êîðîâ. 10. Ïîìåùåíèå äëÿ êèíî- èëè ôîòîñúåìêè. 14. Îãðàíè÷èòåëü. 15. Êðàòêàÿ ïðèâåòñòâåííàÿ ðå÷ü. 18. Ïðîìåæóòîê âðåìåíè, â òå÷åíèè êîòîðîãî ó÷åíèêè çàíèìàþòñÿ ó÷åáíûì ïðåäìåòîì. 21. Îíî ïîçâîëÿåò âèäåòü ñêâîçü ñòåíó. 23. ×èíîâíèê, çàíèìàþùèé âûñîêîå ïîëîæåíèå â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè. 24. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå â ñóä î çàùèòå ãðàæäàíñêèõ ïðàâ. 26. Ïòè÷èé ñèìâîë óãðþìîñòè. 27.  äðåâíåðóññêîì ñ÷åòå ëåîäð, à â ñîâðåìåííîì - ? 29. Èçîáðàæåíèå, îáðàç. 30. Ïëîõàÿ ëîøàäü. 31. Êâàøåíîå òîïëåíîå ìîëîêî. Ïî âåðòèêàëè: 1. Óäàð, âûñòðåë ìèìî öåëè. 2. Ðàçíîâèäíîñòü ïîñóäû. 3. Êàìåííûé óòåñ. 4. Ðàññòîÿíèå â ãðàäóñàõ îò ëèíèè ýêâàòîðà. 8. Ñîîðóæåíèå äëÿ ñáðîñà ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà ñ âûñîòû ñòðîÿùåãîñÿ îáúåêòà. 9. È ðèòîðè÷åñêèé, è êàâåðçíûé. 10. «Ìîòîð» íà ñóäíå, èñïîëüçóþùèé âåòåð. 11. Öâåòî÷íûé ãîðøîê. 12.  íåì - ÷åì äàëüøå, òåì áîëüøå äðîâ. 13. Ñèíîíèì ãëàçà. 16. Çàêðûòîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå. 17. Âèä õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêè ìåòàëëà. 19. Ñòåïåíü ðàçâèòèÿ, âåëè÷èíà, ìàñøòàá êàêîãî-íèáóäü ÿâëåíèÿ. 20. Ïðèåì â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå. 21. Èçîëèðîâàííàÿ ÷àñòü ñïåöèàëüíîãî ïîìåùåíèÿ íà êîðàáëå. 22. 2:2 â ôóòáîëüíîì ìàò÷å. 25. Ñì. ôîòî. 28. Ëè÷íîå íàçâàíèå ÷åëîâåêà, äàâàåìîå ïðè ðîæäåíèè, ÷àñòî âîîáùå ëè÷íîå íàçâàíèå æèâîãî ñóùåñòâà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1443 Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êóðñ. 6. Ïðîåì. 7. Áàðñåòêà. 8. Ñàíêöèè. 10. Îáìàí. 14. Èñïóã. 16. Ñóïðóãà. 17. Òóíäðà. 20. Õóëà. 22. Íîñ. 23. Îâàë. 25. Ñåêòàíò. 26. Ðîêîò. 28. Íàáåã. 29. Ðåàêòîð.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ïî âåðòèêàëè: 2. Óðíà. 3. Ñïèñîê. 4. Ðîñòáèô. 5. Àìáàð. 7. Áàñòèîí. 9. Íàïèòîê. 11. Áàðàõëî. 12. Àíãåë. 13. Ðóêàâ. 15. Ãåí. 18. Óñòüå. 19. Ðîòîð. 21. Àêòåð. 22. Íåãà. 24. Àðáà. 27. Êàò.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 15.07.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1354354

1445  
1445  
Advertisement