Page 1

ÍÀ Ë²Ñ ÍÀÏÀËÀ ÑÎÑÍÎÂÀ ÑÎÂÊÀ

ÂÇÐÎÑËÛÉ ÊËÓÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÕ «ÀÍÃÅËλ 8

3

STREET WORKOUT DzÁÐÀ ÍÀÉÄÓÆ×ÈÕ

6

ÍÎ×ÍÛÅ ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß ÒÎËÜÊÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ

9

×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ÏÀÐÎÕÎÄ «ËÅÍÈÍ»?

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

27 èþëÿ 1941 ã. «Ëåíèí» îòïðàâèëñÿ â ñâîé, êàê îêàçàëîñü, ïîñëåäíèé ðåéñ. Êîìôîðòàáåëüíîå ïî òåì âðåìåíàì ñóäíî áûëî ðàññ÷èòàíî íà ïåðåâîçêó 472 ïàññàæèðîâ è 400 ò ãðóçà.  óêàçàííûé äåíü íà áîðòó ïî îôèöèàëüíûì äàííûì íàõîäèëèñü 1500 ÷åëîâåê, íà ñàìîì æå äåëå èõ áûëî îêîëî 5000.

№50 (1441) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 02 ëèïíÿ 201 20133 ð.

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÎÐÓ×ÈË

ÑÎÁËÞÄÀÒÜ ÑÂÎÁÎÄÓ ÑËÎÂÀ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîäïèñàë ïîðó÷åíèå «Îá îáåñïå÷åíèè ñîáëþäåíèÿ çàêîíîâ ïî âîïðîñàì ñâîáîäû ñëîâà è íåäîïóùåíèè âìåøàòåëüñòâà â ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü æóðíàëèñòîâ». Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Âèòàëèé Çàõàð÷åíêî äîëæåí îáåñïå÷èâàòü îïåðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå íà íàðóøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîâ, à Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Âèêòîð Ïøîíêà - óñèëèòü íàäçîð çà èõ ñîáëþäåíèåì. ○

ÂÈÇÎÂÎÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ

«ØÅÍÃÅÍ» ÑÒÀË ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ

Èâàí Ãàíçåðà: «Íå õî÷åòñÿ ïèñàòü ðÿäîâûå ïåñíè»

5

Ïðîñòîé ïàðåíü èç óêðàèíñêîãî ñåëà Êàëèíîâî Õàðüêîâñêîé îáëàñòè Èâàí Ãàíçåðà èçâåñòåí áëàãîäàðÿ ïðîåêòó «Ãîëîñ ñòðàíû», ãäå îí ñòàë ïîáåäèòåëåì ïåðâîãî ñåçîíà. Èíòåðåñ ê ìóçûêå è îãðîìíûé òàëàíò ïîäàðèëè åìó âñåîáùåå ïðèçíàíèå è ëþáîâü ìíîãî÷èñëåííûõ ïîêëîííèêîâ. Ýêñêëþçèâíî «Â³ñòÿì» ïåâåö ðàññêàçàë î ïåðåìåíàõ â æèçíè, âîçíèêàþùèõ òðóäíîñòÿõ è î ñâîåì äåòñòâå.

ÎÑÎÁËÈŠ̲ÑÒÎ

ϲÄÒÂÅÐÄÆÅÍÎ ÒÓÐÈÑÒÀÌÈ: Ëܲ ÏÐÈÂÀÁËȲØÈÉ ÇÀ ËÎÍÄÎÍ Ãàìáóðã òà ëèòîâñüêèé ³ëüíþñ. Öüîãî ðîêó ÷èñåëüí³ñòü ìàíäð³âíèê³â äî Ó ðåéòèíãó òóðèñò³â, â³äãóêè çàõ³äíî¿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè ÿêèõ ç³áðàâ íåçàëåæíèé çðîñëà âäâ³÷³. Òàê, í³ìêåíÿ ì³æíàðîäíèé ñàéò ³ðòóàëü²ð³ñ Ãëÿéõìàí ìåøêຠó íèé òóðèñò, Ëüâ³â âèïåðåäèâ Ëüâîâ³ âæå ÷îòèðè ðîêè ³ â³ä àíãë³éñüêó òà ³òàë³éñüêó ³ìåí³ í³ìåöüêîãî óðÿäó ñòîëèö³ çàâäÿêè íèçüêèì äîïîìàãຠðåñòàâðóâàòè ö³íàì ³ áåçêîøòîâíîìó éîãî. «Êîëåãè ìåí³ çàçäðÿòü. ÿê³ñíîìó Wi-Fi íà êîæíîìó êðîö³. Êð³ì òîãî, ³íîçåìí³ ãîñò³ Ó öüîìó ì³ñò³ º îñîáëèâèé øàðì. Òóò º òå, ùî âòðàòèëè íàçâàëè ì³ñòî Ëåâà òàêèì, ³íø³ ºâðîïåéñüê³ ì³ñòà», êóäè òðåáà ¿õàòè íåãàéíî, ç³çíàºòüñÿ ôðàó ²ð³ñ. Âîíà «ïîñóíóâøè» íà äðóãå ³ òðåòº îñåëèëàñü ³ç ÷îëîâ³êîì ó ì³ñöÿ ó ÒÎÏ-10 í³ìåöüêèé ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

9

öåíòð³. Àëå ÷èìàëî ³íîçåìö³â îáèðàþòü äëÿ æèòòÿ Ëüâ³â ïîçà ñòàðèì ì³ñòîì, äå ³ êâàðòèðè äåøåâø³, ³ ñó÷àñí³ñòü âèò³ñíÿº ìèíóëå. «À ÿ ùîäíÿ ¿æäæó ìàðøðóòêîþ. Öå íåéìîâ³ðíî! ßê òóäè ìîæíà òàê íàáèâàòèñÿ? Öå àòðàêö³îí!», - ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè àìåðèêàíåöü Ìàéêë Áåòñ. Ïðîòå, ñàìå òðàíñïîðò òà äîðîãè òóðèñòè ç-çà êîðäîíó íàçâàëè ãîëîâíèìè ëüâ³âñüêèìè íåäîë³êàìè. À òàºìíèì êîçèðåì çàõ³äíî-

 íåáå «ñîáèðàëè» ôèãóðû

óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ º ñìàêîëèêè òà àâòåíòè÷í³ êíàéïè. Òàê, øîêîëàä - öå îäèí ³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ñèìâîë³â ì³ñòà, à íåäîðîãå ïèâî, ñìà÷íà ¿æà òà âèãàäëèâ³ ðåñòîðàòîðè ïðèâàáëþþòü ³íîçåìíèõ òóðèñò³â íàâ³òü íà ó¿ê-åíä. ̳ñüêà âëàäà, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîÿñíþº óñï³õ Ëüâîâà ö³ëèì íàáîðîì ïðèíàä: ¿æåþ, ö³íàìè, ôåñòèâàëÿìè òà àíãëîìîâíèìè âêàç³âíèêàìè íà êîæíîìó êðîö³.

Âñòóïèëî â ñèëó ñîãëàøåíèå îá óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæèìà ìåæäó Óêðàèíîé è Åâðîñîþçîì. Äîêóìåíò ñîäåðæèò èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ âûäà÷è è ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ âèç äëÿ îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí Óêðàèíû.  òîì ÷èñëå, ñìÿã÷àþòñÿ òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëåé ãðàæäàíñêèõ îðãàíèçàöèé, òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà, ñîïðîâîæäàþùåãî æóðíàëèñòîâ, âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ ìåæäóíàðîäíûé ãðóç. ○

ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

ÑÒÀÐÒ ÄËß ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒΠ ïîíåäåëüíèê â Óêðàèíå ñòàðòîâàëà âñòóïèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ. Ïîäàòü äîêóìåíòû àáèòóðèåíòû ìîãóò íà ïðîòÿæåíèè ìåñÿöà. Íàáîð òðàäèöèîííûé - çàÿâëåíèå, ðåçóëüòàòû òåñòîâ, àòòåñòàò, ïàñïîðò, ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà è øåñòü ôîòîãðàôèé. Êàê è â ïðîøëîì ãîäó, èñïûòàòü ñóäüáó ìîæíî îäíîâðåìåííî â íåñêîëüêèõ âóçàõ. Îäíàêî, ïðè óñëîâèè, ÷òî èõ êîëè÷åñòâî íå ïðåâûøàåò ïÿòè, à ñïåöèàëüíîñòåé â êàæäîì - íå áîëåå òðåõ. ○

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ÓÊÐÀÈÍÀ -  «ÑÊÎËÊÎÂλ Óêðàèíà íàïðàâèëà â Êîíñóëüòàòèâíûé íàó÷íûé è Èíäóñòðèàëüíûé ñîâåòû Ôîíäà «Ñêîëêîâî» òðåõ ñâîèõ ó÷åíûõ. Ýòî àêàäåìèêè Àíòîí Íàóìîâåö, Ìèõàèë Çãóðîâñêèé è Âëàäèìèð Ñåìèíîæåíêî. Íàïîìíèì, èííîâàöèîííûé öåíòð «Ñêîëêîâî» îðãàíèçîâàí â Ðîññèè â 2010 ãîäó. Åãî öåëü ñîçäàíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ íàóêîåìêèõ ðàçðàáîòîê ìèðîâîãî óðîâíÿ ïî ïÿòè ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì: ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü, ÿäåðíûå, êîñìè÷åñêèå, áèîìåäè÷åñêèå, à òàêæå ñòðàòåãè÷åñêèå êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441)

Ç̲ÍÈ Ó ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒ²

Ñïðîùåííÿ óìîâ âåäåííÿ á³çíåñó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

×ËÅÍÑÒÂÎ Â ªÑ

ÕÎÐÂÀ Ò²ß ÄÎ×ÅÊÀËÀÑÜ ÕÎÐÂÀÒ²ß Õîðâàò³ÿ ñòàëà 28-þ êðà¿íîþ ªâðîñîþçó. Îô³ö³éí³ ñâÿòêóâàííÿ ç íàãîäè âñòóïó â ªÑ ðîçïî÷àëèñü ó ñòîëèö³ - Çàãðåá³, à òàêîæ â Áðþññåë³ òà Ñòðàçáóðç³.  ªÑ â³äçíà÷èëè, ùî ïðèêëàä Õîâàðò³¿ ñâ³ä÷èòü - ºâðîïåéñüêà ïåðñïåêòèâà ðåàëüíà äëÿ òèõ êðà¿í, ÿê³ äîòðèìóþòüñÿ óìîâ ªâðîñîþçó òà ïðîâîäÿòü íåîáõ³äí³ ðåôîðìè.

ÍÎÂÈÍÈ ÑϲËÜÍÀ ÏÐ ÀÖß ÏÐÀÖß

ÏËÀÍÈ ÙÎÄÎ ÀÅÑ Óêðà¿íà òà Ðîñ³ÿ ïëàíóþòü ðàçîì áóäóâàòè ÀÅÑ ó òðåò³õ êðà¿íàõ, à òàêîæ äîñÿãëè äîìîâëåíîñòåé ùîäî ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ àòîìíèõ ñòàíö³é â Óãîðùèí³, Áîëãàð³¿, ²ðàí³. Ïðî öå çàÿâèâ ì³í³ñòð åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè Åäóàðä Ñòàâèöüêèé íà çóñòð³÷³ ç ãåíäèðåêòîðîì Äåðæêîðïîðàö³¿ «Ðîñàòîì» Ñåð㳺ì ʳð³ºíêîì. Ñòîðîíè çâåðíóëè îñîáëèâó óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü àêòèâ³çàö³¿ ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà åíåðãîáëîê³â ¹ 3 ³ ¹ 4 Õìåëüíèöüêî¿ ÀÅÑ, ³, â ïåðøó ÷åðãó, îðãàí³çàö³¿ éîãî ô³íàíñóâàííÿ. ○

ØÏÈÃÓÍÑÜʲ ÑÏÐ ÀÂÈ ÑÏÐÀÂÈ

ÑØÀ: ÁÅÇ ÊÎÌÅÍÒ Àв ÊÎÌÅÍÒÀв Ñïîëó÷åí³ Øòàòè â³äìîâèëèñü â³ä êîìåíòàð³â ªâðîñîþçó ùîäî ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîñëóõîâóâàííÿ ºâðîïåéñüêèõ ÷èíîâíèê³â àìåðèêàíñüêèìè ñïåöñëóæáàìè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â àïàðàò³ äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíî¿ ðîçâ³äêè. Òàì çàÿâèëè, ùî ðîçâ³äêà ÑØÀ çáèðຠòàêó æ ³íôîðìàö³þ, ÿê é ³íø³ êðà¿íè. Ðàí³øå í³ìåöüêå âèäàííÿ Der Spiegel îïóáë³êóâàëî äàí³, ùî àìåðèêàíñüê³ ñïåöñëóæáè âñòàíîâèëè «æó÷êè» â êàá³íåòàõ ïðåäñòàâíèê³â ªÑ ó ÑØÀ. ○

ÍÎÂÀ ÐÅÂÎËÞÖ²ß

ÍÀ ÏËÎÙ² ÒÀÕÐ²Ð Ó ªãèïò³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ íîâà ðåâîëþö³ÿ. Äåìîíñòðàíòè âèìàãàþòü â³äñòàâêè ïðåçèäåíòà Ìîõàììåäà Ìóðñ³. Éîãî çâèíóâà÷óþòü ó çðàä³ ³äåàë³â ðåâîëþö³¿ 2011 ð., ó áàæàíí³ ìîíîïîë³çóâàòè âëàäó òà ââåäåíí³ íîâèõ ðåë³ã³éíèõ çàáîðîí. Õâèëÿ ïðîòåñò³â óæå ïåðåòâîðèëàñÿ íà íàñèëëÿ. ϳä ÷àñ ç³òêíåíü 7 ëþäåé çàãèíóëè, 600 îòðèìàëè ïîðàíåííÿ. Ïðîòå áàãàòîòèñÿ÷í³ äåìîíñòðàö³¿ íà êà¿ðñüê³é ïëîù³ Òàõð³ð ³ ïåðåä ïðåçèäåíòñüêèì ïàëàöîì ïðîéøëè ìèðíî.

Ìèíóëîãî òèæíÿ Ïðåçèäåíò ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ï³äïèñàâ Çàêîí «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ùîäî óñóíåííÿ îáìåæåíü ó ïðîâàäæåíí³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³». Öåé äîêóìåíò çàïðîâàäæóº íîâèé ï³äõ³ä äî âæèòòÿ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè çàõîä³â ðåàãóâàííÿ äî ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ Із 1 липня 2013 року згідно з прийнятим Законом контролюючий орган не має права без рішення суду зупинити діяльність підприємства. Таким чином, підприємці будуть убезпечені від застосування до них неадекватних заходів. Також Законом

скасовується впровадження нового напряму експертизи проектів будівництва. Крім того, він покликаний спростити умови ведення бізнесу в Україні, сприяти поліпшенню підприємницького клімату та стимулювати залучення в економіку

розвитку підприємництва при Дніпропетровській ОДА Михайло Крапивко вважає, що підписаний Главою держави закон - це, по-перше, повернення до правової системи, а по-друге, зниження рівня корупції. «Згідно з даним Законом підприємство та його господарі тепер можуть не боятися приходу податкового інспектора і того, що на основі одного його розпорядження робота підприємства буде зупинена. Це, в першу чергу, знижує можливість корупції на рівні середнього менеджмента, але, водночас, масштабного економічного ефекту не внутрішніх та зовнішніх принесе», - прокоментував президент Асоціації інвестицій. Заступник голови коор- «Дніпровська банківська динаційної ради з питань спілка» Володимир Косюга.

вÂÅÍÜ ÊÎÐÓÏÖ²¯ ÌÀª ÇÍÈÇÈÒÈÑß

ÐÅÀ˲ÇÎÂÀͲ ÏÐÎÅÊÒÈ

Êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ æèòåë³â ñåëà ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

ϳä ÷àñ ðîáî÷îãî â³çèòó íà Êðèâîð³ææÿ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ â³äêðèâ ðåêîíñòðóéîâàíèé ñïîðòçàë ó øêîë³ ñ. Ãðóçüêå, ââ³â â åêñïëóàòàö³þ íîâèé âîäîã³í, ïåðåâ³ðèâ ðîáîòó öåíòðó çàéíÿòîñò³ òà ïðîâ³â íàðàäó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ìîëîä³ ïåðøèì ðîáî÷èì ì³ñöåì ВІДКРИЛИ СПОРТЗАЛ І ВОДОГІН У селі Грузьке за участі Дмитра Колєснікова відбулось урочисте відкриття спортзалу, на реконструкцію якого з державного та областного бюджету було виділено 783,121 тис. грн. За ці гроші виконали демонтажні та внутрішні оздоблювальні роботи, утеплили фасад, замінили вікна та двері на металопластикові, зробили водовідведення, пожежну сигналізацію, електроосвітлення та вентиляцію. Також здійснили заміну опалення приміщення, встановили обладнання для спортивної зали та облаштували прилеглу територію.

×ÈÑÒÀ ÂÎÄÀ ÖÅ ÒÅÆ ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß

ÑÒÀÁ²ËÜÍÅ ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß ÎÒÐÈÌÀËÈ ÏÎÍÀÄ 7,5 ÒÈÑ. ËÞÄÅÉ Під час церемонії відкриття очільник регіону підкреслив: «Розвиток спорту та популяризація здорового способу життя це одне з пріоритетних завдань обласної влади. Впевнений, що саме у цьому залі мешканці села будуть з дитинства привчатися, що спорт і фізичне виховання - це невід’ємна частина їхнього життя. Можливо, саме в цьому залі будуть виховуватись майбутні олімпійські чемпіони».

Важливо, що реконструкція спортзалу дозволить проводити змагання міжшкільного та міжрайонного рівнів протягом цілого року. Жителі сіл Лозуватка та Мар’янівка у рамках проекту «Якісна вода» отримали новий водогін, протяжність якого понад 14 км. Під час введення його в експлуатацію губернатор сказав: «Якісне та стабільне водопостачан-

ня на селі - це одна із нагальних потреб. Дитячий садок, школа, амбулаторія, чиста вода - це перше, з чого складається поняття «якість життя».

РОБОТА ДЛЯ МОЛОДІ Крім того, у рамках робочого візиту Дмитро Колєсніков провів нараду в Кривому Розі щодо працевлаштування молоді, у ході якої він наголосив: «Забезпечення першим ро-

бочим місцем - це не просто питання працевлаштування. Це питання формування нового трудового покоління. Молодь - це наші послідовники. Ми просто не маємо права залишати їхнє професійне зростання без уваги влади». Також він підкреслив, що вирішити цю проблему в регіоні можна завдяки спільним зусиллям вузів, підприємств, компаній та влади. Перші готують конкурентоспроможних спеціалістів, останні сприяють ефективній взаємодії між вузами й підприємствами та створюють стимули для роботодавців на рівні країни. Як доповіла губернаторові директор обласного центру зайнятості Вікторія Кузнецова, протягом останніх 5 місяців на обліку перебували майже 33 тисячі людей віком до 35 років, з них працевлаштовано понад 8 тисяч осіб. Також 180 молодих людей віком до 35 років отримали одноразову допомогу по безробіттю, щоб займатись підприємницькою діяльністю.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÍÎÂÈÍÈ

Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ - øëÿõ äî óñï³õó ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ ÒÊÀ×,

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà â ðàìêàõ Äíÿ ìîëîä³ â³äáóâñÿ ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ «WorkOut FFest est 2013». Êåð³âíèê îáëàñò³ îñîáèñòî ïðèâ³òàâ ó÷àñíèê³â çàõîäó çàõîäó,, ï³ñëÿ ÷îãî çóñòð³âñÿ ç ë³äåðàìè ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà âçÿâ ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ ïðîãðàìè «Ì³öíå çäîðîâ’ÿ - óñï³øíå æèòòÿ»

ÇÀ ÇÍÀ×ÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ

ÄÅÐÆÀÂͲ ÍÀÃÎÐÎÄÈ

УСТАНОВИЛИ РЕКОРДИ Так, на Фестивальному причалі чимало молодих людей спостерігали за показовими виступами зірок стилю street workout, які з’їхались із 12 країн світу: США, Великобританії, Казахстану, Росії, Ізраїлю тощо. Під час свята здоров'я, спонсором якого стала компанія Інтерпайп, кожен бажаючий міг взяти участь у тренуваннях із бодібілдингу, єдиноборств, паркуру, фітнесу, йоги, пілатесу, сучасних танців та футбольного фристайлу на різноманітних спортивних майданчиках. Голова ОДА особисто відвідав різні локальні зони фестивалю і став свідком установлення світових рекордів із workout. «Здоровий спосіб життя - це і є та сфера, де

молодь може показати приклад усім поколінням. Якщо ви назавжди відмовитесь від шкідливих звичок, підтримуватимете себе у формі, то дуже скоро Україна стане країною здорових та успішних громадян. Займаючись

«WORKOUT FEST 2013» DzÁÐÀ ÑÏÎÐÒÑÌÅͲ ²Ç 12 ÊÐÀ¯Í ѲÒÓ спортом із семи років і до сьогодні, я переконався: - це працює!» - зазначив Дмитро Колєсніков.

Ó ÐÅòÎͲ ÐÎÇØÈÐßÒÜ ÌÅÐÅÆÓ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÌÀÉÄÀÍ×Èʲ ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

Êàá³íåò ̳í³ñòð³â ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ñòâîðèòè â îáëàñíîìó öåíòð³ ºäèíèé Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò óí³âåðñèòåò,, îá’ºäíàâøè òðè âóçè Аби роз’яснити ситуацію, до агроуніверситету приїхав перший заступник міністра освіти і науки Євген Суліма. У конференц-залі вишу на нього чекали студенти та викладачі - в усіх було чимало запитань. Перший заступник міністра пояснив, що навчальний заклад

ВИЗНАЧИЛИСЬ ІЗ ЦІЛЯМИ «WorkOut Fest 2013» став стартом нової регіональної програми «Міцне здоров’я - успішне життя». Подорожуючи теплоходом по Дніпру з членами молодіжних організацій, очільник регіону поділився своїм баченням розвитку спортивної інфраструктури в області, вислухав їхні пропозиції та відповів на запитання.

Дмитро Колєсніков зазначив, що Дніпропетровщина ставить перед собою амбітні цілі: запровадити нову модель поведінки громадян, і насамперед - молоді. Перш за все, вона передбачає відмову від шкідливих звичок, активні заняття фізичною культурою і спортом. «Президент України поставив чітке завдання: зробити здоровий спосіб життя соціальною цінністю для всіх жителів країни і передусім молодого покоління. Тому ми будемо пропагувати відповідальне ставлення до власного здоров’я та занять спортом серед молоді, за допомогою молоді і для молоді», - підкреслив Дмитро Колєсніков. Крім того, програмою передбачено розширення мережі спортивних майданчиків, проведення студентського конкурсу соціальної реклами здорового способу життя і туру, у рамках якого відбудуться показові виступи та інтерактивні тренування з різних видів спорту.

ÐÅÔÎÐÌÀ ÎѲÒÈ

Àãðîóí³âåðñèòåò ñòàíå ÷àñòèíîþ Åêîíîì³÷íîãî âóçó не буде ліквідовано, він стане частиною економічного університету. А реформа допоможе університетові вийти на новий рівень роботи. «Я гарантую збереження всіх досягнень, зроблених вами за довгі роки історії. В рамках одного навчального закладу будуть діяти усі напрямки, зокрема, й аграрний. Та-

кож у новому університеті з’явиться більше можливостей для розвитку аграрного напрямку, адже ми об’єднаємо зусилля двох економічних вузів та економічного сектора агроуніверситету», - зазначив Євген Суліма. За його словами, в рамках реорганізації в агроуніверситеті та в іншіх за-

кладах не скоротять жодну кафедру та спеціальність. Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету Міністрів у єдиний Дніпропетровський державний економічний університет об’єднають Аграрний університет, Академію митної служби України та Фінансову академію.

Ç íàãîäè Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çà çíà÷íèé îñîáèñòèé âíåñîê ó äåðæàâíå áóä³âíèöòâî, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé, íàóêîâî-òåõí³÷íèé, êóëüòóðíî-îñâ³òí³é ðîçâèòîê Óêðà¿íè, âàãîì³ òðóäîâ³ çäîáóòêè òà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ â³äçíà÷èâ äåâ'ÿòüîõ æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè âèñîêèìè äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè òà ïî÷åñíèìè çâàííÿìè. Êåð³âíèê îáëàñò³ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ çåìëÿê³â ³ç âèñîêèìè äîñÿãíåííÿìè. ○

ÏÀÌ’ßÒÍÈÉ ÇÍÀÊ

30-в××ß ÏÅÐÅÌÎÃÈ «ÄͲÏÐÀ» Äí³ïðîïåòðîâñüê³ äåïóòàòè íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ ä³ëÿíêè çåìë³, äå âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèê äî 30-ð³÷÷ÿ ïåðåìîãè êîìàíäè «Äí³ïðî» ó ÷åìï³îíàò³ ÑÐÑÐ ó 1983 ðîö³. Á³ëüø³ñòü æèòåë³â ì³ñòà ÷åðåç ³íòåðíåòãîëîñóâàííÿ îáðàëè ì³ñöåì óñòàíîâëåííÿ áóëüâàð Êó÷åðåâñüêîãî, ùî ïîáëèçó ñòàä³îíó «Àðåíà Äí³ïðî». Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ñêàçàâ, ùî ïàì’ÿòíèé çíàê ç’ÿâèòüñÿ äî ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó.  ðàìêàõ àêö³¿ «Äí³ïðî - ÷åìï³îí» ðîçïî÷àâñÿ êîíêóðñ íà êðàùèé åñê³ç ïàì’ÿòíèêà. Òàêîæ ïëàíóþòü çíÿòè äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì ïðî ëåãåíäàðíèé, äëÿ íàøî¿ êîìàíäè, ìàò÷ «Äí³ïðî - Ñïàðòàê». ○

ÑÓ×ÀÑͲ Ê˲ͲÊÈ

ÏÐÈßÇͲ ÄÎ ÌÎËÎIJ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ çàõîä³â Äèòÿ÷îãî ôîíäó ÎÎÍ (ÞͲÑÅÔ) ç óðÿäîì Óêðà¿íè ä³þòü «Êë³í³êè, ïðèÿçí³ äî ìîëîä³». Òóò áåçêîøòîâíî ³ êîíô³äåíö³éíî íàäàþòü ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íó, ïñèõîëîã³÷íó òà ñîö³àëüíó äîïîìîãó ëþäÿì â³êîì â³ä 14 äî 35 ðîê³â. Çà 6 ì³ñÿö³â 2013-ãî îòðèìàëè äîïîìîãó ïîíàä 6 òèñ. ïàö³ºíò³â, òîä³ ÿê çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó á³ëüøå 3 òèñ. îñ³á. ÑÂßÒÊβ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ²

ÄÎ ÄÍß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯ Äî 17-¿ ð³÷íèö³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â óñ³õ ì³ñòàõ òà ðàéîíàõ íàøî¿ îáëàñò³ ïðîéøëè ñâÿòêîâ³ óðî÷èñòîñò³. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëîñü ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà ìîëîäîìó Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó. Ó ñâÿòêóâàíí³ âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèêè îáëàñò³ ³ ì³ñòà. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé âèñòóïàëè ì³ñöåâ³ àíñàìáë³ òà ñï³âàêè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÍÎÂÈÍÈ

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñü äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50 Ùî òàêå ïåðèíàòàëüíà äîïîìîãà òà â ÿêèõ ìåäçàêëàäàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè âîíà íàäàºòüñÿ? Ñèñòåìà ïåðèíàòàëüíî¿ äîïîìîãè ïåðåäáà÷ຠâåäåííÿ âàã³òíîñò³ òà ïîëîã³â, îðãàí³çàö³þ äîïîìîãè íîâîíàðîäæåíèì, ó òîìó ÷èñë³: âèõîäæóâàííÿ, ³íòåíñèâíó òåðàï³þ òà ðåàá³ë³òàö³þ ä³òåé, ÿê³ ïåðåä÷àñíî íàðîäèëèñü (îñîáëèâî ä³òåé ç ìàëîþ âàãîþ) àáî íàðîäèëèñü õâîðèìè. Íàðàç³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âæå ñòâîðåíî êîìïëåêñíó ñèñòåìó ïåðèíàòàëüíî¿ äîïîìîãè.  îáëàñò³ ôóíêö³îíóþòü äâà ñó÷àñí³ ïåðèíàòàëüí³ öåíòðè - ó Êðèâîìó Ðîç³ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ³ç çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 7 òèñ. ïîëîã³â íà ð³ê, ïîòóæíà ìåðåæà ì³æðàéîííèõ ïîëîãîâèõ öåíòð³â, òðè íåîíàòàëüí³ öåíòðè. Òóò çîñåðåäæåí³ íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 â àêóøåðñòâ³ òà íåîíàòîëî㳿, âèñîêîòåõíîëîã³÷íå ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ òà ðîáîòà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ìåäè÷íèõ êàäð³â. Òàêèé êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äຠðåçóëüòàò: ò³ëüêè çà 5 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó â îáëàñò³ íà 11% çìåíøèâñÿ ïîêàçíèê ñìåðòíîñò³ ñåðåä ìàëþê³â (ó ïåðøèé ð³ê æèòòÿ), ìàéæå íà 10% çíèçèëàñÿ íåîíàòàëüíà ñìåðòí³ñòü (ó ïåðø³ 7 äí³â). ² öå íå ïðîñòî öèôðè - öå äåñÿòêè âðÿòîâàíèõ æèòò³â ÿê ä³òåé, òàê ³ ¿õí³õ ìàòåð³â. ○

Ïðè ïîääåðæêå êîìïàíèè ÄÒÝÊ â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ïàâëîãðàäà è Òåðíîâêè ïðîâîäèòñÿ ÷àñòè÷íàÿ òåïëîìîäåðíèçàöèÿ çäàíèé äåòñêèõ ñàäèêîâ, óñòàíîâëåíî áîëåå 1300 ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ îêîí

ÏÅÐÈÍÀÒÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

²ÄÄÀͲÑÒÜ ÑÏÐ À² ÑÏÐÀ²

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÃÃÎÐ ÎРIJÑÒÜ ÎÐIJÑÒÜ Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ³í³ö³þâàëî ââåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðå쳿 «Ìåäè÷íà ãîðä³ñòü íàö³¿». ¯¿ îñîáëèâ³ñòü ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ñàìå ïàö³ºíòè âèçíà÷àëè ñâî¿õ ãåðî¿â. dz âñ³º¿ êðà¿íè â³ä³áðàëè 10 ïðåòåíäåíò³â. Öå ìåäèêè, ÿê³ ñâî¿ìè â÷èíêàìè äîâåëè âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì òà â³ääàí³ñòü ñïðàâ³. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íåï³äðîáíó âäÿ÷í³ñòü ïàö³ºíò³â, óò³ëåíó â ïðå쳿 «Ìåäè÷íà ãîðä³ñòü íàö³¿», îòðèìàâ ãîëîâíèé ë³êàð Êðèâîð³çüêîãî ì³æîáëàñíîãî öåíòðó ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè òà ïðåíàòàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè Ìèêîëà Âåðîïîòâåëÿí. Ñâîþ âèíàãîðîäó ë³êàð îäåðæàâ çà âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ïðåíàòàëüíèõ òåõíîëîã³é òà ïðîâåäåííÿ óí³êàëüíèõ ñêëàäíèõ îïåðàö³é.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441)

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

Ñàäèê ñìîòðèò íà ìèð îáíîâëåííûì âçãëÿäîì ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÈÍÅÑÑÀ ËÛÑÅÍÊÎ,

ðóêîâîäèòåëü ñàäèêà «Äðóæáà»: - Íàøåìó ñàäó óæå 28 ëåò, ðåìîíò îêîí òðåáóåòñÿ äàâíî. Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî ïîïàëè â ïðîãðàììó êîìïàíèè ÄÒÝÊ. Äî íà÷àëà ñåíòÿáðÿ îæèäàåì ïîëíóþ çàìåíó ñòàðûõ, ïðèøåäøèõ â íåãîäíîñòü 122 îêîí. Ýòî íàñòîÿùåå ñîáûòèå äëÿ ñàäèêà! Äåòè, ðîäèòåëè ñ íåòåðïåíèåì æäóò åãî!

С КОМФОРТОМ И ЭКОНОМИЕЙ ДТЭК как социально ответственная компания выстраивает отношения с органами местного самоуправления в городах и районах присутствия на принципах открытости, диалога, взаимодействия и партнерства. Приоритетом для компании является поддержка проектов по: ˆ энергоэффективности в коммунальном секторе, ˆ здравоохранению, ˆ развитию бизнес-среды (созданию новых рабочих мест), ˆ поддержке социальной инфраструктуры, ˆ повышению социальной активности населения. За средства ДТЭК, выделенные в 2012 году (941 тыс. грн.), в 9 детских садах Павлограда выполнен энергоаудит, проектные и экспертные работы по частичной тепломодернизации зданий. В каждом из них установили автоматические регуляторы подачи теплоносителя, а в детском саду № 23 счетчик тепла. Направление «Энергоэффективность» реализуется на условиях софинансирования. Привлечены средства Северной Экологической Финансовой Корпорации НЕФКО (2, 7 млн. грн). Эти деньги направлены на замену окон в

павлоградских детских садиках №5, 31, 7, 6,2. Цель программы не только улучшение комфортности пребывания малышей в дошкольных учреждениях, но и экономия бюджетных средств на оплату энергоресурсов. Благодаря внедрению энергосберегающих технологий: установке современного оборудования автоматизированных теплопунктов, металлопластиковых окон со стеклопакетами, покрытых специальным нанесением, препятствующим потере тепла, по предварительным подсчетам, город сэкономит 911 тыс. грн.

ОКНА К ЮБИЛЕЮ Особенно желанными стали новые окна для павлоградского садика №16. В этом году учрежде-

ÃÎÐÎÄ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒ 911 ÒÛÑ. ÃÐÍ. нию исполнилось полсотни лет. За годы своего существования особых изменений здание не видело. И к юбилею великолепный подарок, которому рады и взрослые, и дети - новенькие, сияющие окна. Сегодня здание садика смотрит на мир обновленным взглядом. Вот и детишкам от новации радостно - старые окна было тяжело открывать, современные - можно легко поставить в режим проветривания, чтобы в комнатах было свежо. В этом году уже выполняются мероприятия по энергосбережению в детских дошкольных учреждениях и в г. Терновка. Сегодня в городе работают 8 детсадов, в которых воспитываются более 1 200 детей и работают 200 сотрудни-

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÅËÅÍÀ ØÓËÈÊÀ,

çàìåñòèòåëü ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ïàâëîãðàäà: -Ìû áëàãîäàðíû êîìïàíèè ÄÒÝÊ çà òî, ÷òî îíà èíâåñòèðóåò â íàèáîëåå âàæíûå ñôåðû æèçíè ãîðîäà. Òîëüêî â áëèæàéøèå òðè ãîäà â Ïàâëîãðàäå áóäåò ðåàëèçîâàíî 6 ìëí. ãðí. Ýòî âëîæåíèÿ â ìåäèöèíó: ðîäèëüíûé äîì, ãîðîäñêóþ áîëüíèöó ¹4, Öåíòð ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè. Ïðè ïîääåðæêå ÄÒÝÊ ïðîâåäåíà òåïëîìîäåðíèçàöèÿ øêîëû ¹19, ðåàëèçîâàí ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ áàññåéíà â äåòñêîì ñàäó ¹ 47. Âîò è îñòåêëåíèå îêîí â äåòñêèõ ñàäèêàõ, ðåøåíèå âîïðîñà èõ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè - ïåðâîñòåïåííî âàæíî äëÿ ãîðîäà, åãî æèòåëåé.

ков. Особой проблемой дошкольных учреждений является низкий температурный режим, который не соответствует санитарно-гигиеническим нормам организации учебно-воспитательного процесса. В течение 20132014 годов за средства Компании в восьми этих детских садиках окна будут заменены на энергосберегающие. На эти цели компания ДТЭК направила 2 млн. грн. В настоящее время уже заменены окна в детских садах «Радуга», «Родничок», «Рукавичка», начаты работы в «Звездном». Более подробно об опыте работы компании ДТЭК в рамках реализации программ корпоративной социальной ответственности в Западном Донбассе рассказал директор ДТЭК Шахтоуправление Терновское Василий Снигур: «Задача сделать города присутствия ДТЭК самыми комфортными для жизни поставлена Акционером компании Ринатом Ахметовым. Повышение качества жизни на территориях присутствия неотъемлемая составляющая устойчивого развития бизнеса ДТЭК».

По его словам, для ДТЭК важно, как организована жизнь сотрудников и их семей вне работы. Поэтому ремонтируются школы и садики, дворцы культуры и спорта, строятся детские площадки. Он отметил, что, помимо выполнения мероприятий по энергосбережению в детских дошкольных учреждениях, в Терновке реализуются программы в сфере здравоохранения, поддержки социальной инфраструктуры, развития малого и среднего бизнеса. Компания также стремится к повышению социальной активности местного населения, чтобы каждый мог принять участие в улучшении жизни в городе. В частности, ДТЭК финансирует конкурс «Город своими руками», в рамках которого общественные организации и активные граждане могут получить гранты на воплощение собственных социальных проектов. Инвестиции ДТЭК в проекты социального партнерства составили 63 млн. грн. в 2012 году (против 30 млн. грн. в 2011) и запланированы на уровне 120 млн. грн. в 2013-м. Общие инвестиции ДТЭК в устойчивое развитие (включая также промышленную безопасность, охрану окружающей среды, содержание объектов социальной сферы) в 2012 году составили 2,8 млрд. грн.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Èâàí Ãàíçåðà: «Íå õî÷åòñÿ ïèñàòü ðÿäîâûå ïåñíè» ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÒÊÀ×, ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊ Î ËÛÑÅÍÊÎ

ПРО ТОСКУ ЗА ДИАНОЙ - Иван, как начинался Ваш «звездный» путь? - Еще до проекта «Голос страны» я очень много пел. Сначала выступал у себя в школе, потом на районном и областном уровнях. Затем меня начали приглашать на свадьбы и другие мероприятия. Позже работал художественным руководителем. Так что я с музыкой по жизни. - Что, кроме популярности, дало Вам участие в проекте? - Знаете, сейчас в моей жизни многое изменилось. Во-первых, я переехал в столицу - ведь именно там происходит основное движение. Во-вторых, сбылась заветная детская мечта - посмотреть мир. Прошло почти два года после шоу, а у меня до сих пор не бывает такого дня, чтобы я никуда не ездил. Кроме того, «Голос» научил быть уверенным в себе, показал, что я значу в этом мире. Думаю, даже не сам проект, а люди, которые за меня голосовали, вселили силы, заставили не сдаваться, идти дальше и продолжать творить.

- Как работалось с Дианой Арбениной? - Диана - интересный и необычный человек. Она очень справедливая: всегда говорит только то, что думает. К сожалению, мы уже давно не виделись. Я очень скучаю по «Голосу страны», по всему, что там происходило, и, конечно же, по Диане.

- Иногда балуюсь - пишу сам. Правда, это случается крайне редко, но метко (улыбает-

ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÒÀÊÎÃÎ ÄÍß, ×ÒÎÁÛ ß ÍÈÊÓÄÀ ÍÅ ÅÇÄÈË

ся). К примеру, прошлой осенью вышел альбом под названием «Я не могу тебя терять». В нем - две композиции, созданные лично мною. Не хочется писать рядовые песни, которые потом остается лишь положить на полочку. Если я пойму, что песня может претендовать на чтото, буду усердно трудиться. Сейчас начал экспериментировать с джазовым стилем. - Дуэтным исполнением не думаете порадовать поклонников? - Очень хотелось бы спеть вместе с Александром Мали-

Äåíü ðîæäåíèÿ - 25 äåêàáðÿ 1987 ãîäà. Õîááè - êðîìå ìóçûêè, ôóòáîë. Ëþáèìûé ïðàçäíèê Íîâûé ãîä. Ìå÷òàåò â áó äóùåì - î áóäóùåì áîëüøîé ñåìüå è î äîìå çà ãîðîäîì. Ðàäè ñöåíû ãîòîâ íà âñå, êðîìå ïðåäàòåëüñòâà.

ÌÎÞ ÏÅÑÍÞ ÏÎÑÒÀÂÈËÈ ÑÅÁÅ ÍÀ ÃÓÄÎÊ 1,5 ÌËÍ. ×ÅËÎÂÅÊ ниным, Сергеем Трофимовым, Таисией Повалий. Сейчас я к этому иду. Одну из песен, которая называется «Весна похожа на тебя», мне написал автор, который пишет для Повалий.

ПРО ПЕРВЫЙ ОПЫТ - Иван, помните, каким Вы были в детстве?

- Маленьким мальчиком с аккордеоном. Я начинал как аккордеонист и впервые вышел на сцену, когда мне было 6 лет. Тогда даже выиграл что-то на районном конкурсе. Однажды, когда сидел в классе музыкальной школы и что-то напевал, меня услышала учительница. Послушала и говорит: «Так ты у нас еще и поешь, давай мы тебя заявим на детский конкурс, как вокалиста». С этого момента я начал петь. - Представьте себя через 10 лет. Чего хотите достичь за этот период? - Многие люди говорят, что у них есть мечта. Так вот у меня есть не мечта, а цель. Во-первых, я хочу сделать достойную программу, которую смогу представить во Дворце «Украина». А во-вторых, хочу написать такую песню, которая поможет мне взять Золотой граммофон.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com

ÍÎÂÈÍÈ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÈÂÀÍÀ ÃÀÍÇÅÐÛ:

ПРО ДУЭТ С ПОВАЛИЙ - С какими трудностями довелось столкнуться в начале музыкальной карьеры? - В нашей стране предвзято относятся к выпускникам различных проектов телевидения и радио. Только тогда, когда ты действительно создашь достойный продукт, который полюбят люди, тебя начнут нормально воспринимать. Вот мне, например, категорически говорили «нет» на радио до тех пор, пока мою песню «Я не могу тебя терять» не поставили себе на гудок 1,5 млн. человек. - А привлечь слушателей собственноручно написанными хитами не пробовали?

ÓÂÀÃÀ - ÐÀÉÎÍÀÌ

ÀÄÐÅÑÍÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ Îáëàñíà âëàäà ïðèä³ëÿº îñîáëèâó óâàãó àäðåñí³é ï³äòðèìö³ ì³ñò òà ðàéîí³â ðåã³îíó. Çîêðåìà, öüîãîð³÷ áþäæåò ðîçâèòêó Êðèâîð³çüêîãî ðàéîíó çá³ëüøåíî âòðè÷³ äî 38,5 ìëí. ãðí. À öå îçíà÷àº, ùî ùå á³ëüøå ïðîåêò³â ç ðîçâèòêó ðàéîíó áóäå ðåàë³çîâàíî. Ó ïëàíàõ - áóä³âíèöòâî âîäîâîäó «Ï³âí³÷íèé ÃÇÊ - âóë. ϳâí³÷íà» â ñ. Ñåð㳿âêà, ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ äèòñàäêà â ñåë. Ðàäóøíå, áàçè â³äïî÷èíêó «Çàòèøîê» ó ñ. Øèðîêå, ñòâîðåííÿ ÍÂÊ ó ñ. Çåëåíèé Ãàé òîùî. ○

ÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈ Â̲ÍÍß

²ÄÊÐÈÒÅ ÒÐÅÍÓÂÀÍÍß 28 ÷åðâíÿ íà òåðèòî𳿠³ííîâàö³éíîãî ìåòàëóðã³éíîãî çàâîäó ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÑÒÀËÜ ó÷àñíèêè ñïîðòèâíîãî ðóõó STREET WORKOUT ïðîâåëè â³äêðèòå òðåíóâàííÿ. Ñâî¿ âì³ííÿ ïðîäåìîíñòðóâàëè ï³âñîòí³ ñïîðòñìåí³â ç 12 êðà¿í ñâ³òó, âêëþ÷àþ÷è ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³þ, Àâñòðàë³þ, ²òàë³þ, ²ñïàí³þ, Ðîñ³þ, Êàçàõñòàí, ×åõ³þ òà Á³ëîðóñü. Ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî íà çîâí³øí³é ñòîÿíö³ ï³äïðèºìñòâà âñòàíîâèëè ìàéäàí÷èê workout ïëîùåþ áëèçüêî 25 ì2. Êð³ì òîãî, íàïåðåäîäí³ â öåíòð³ Íîâîìîñêîâñüêà â³äêðèëè ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê workout. Ïîäàðóíîê æèòåëÿì ì³ñòà çðîáèëà ñïîðòèâíà ôåäåðàö³ÿ STREET WORKOUT çà ï³äòðèìêè ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÍÒÇ. Íîâèé ìàéäàí÷èê workout ïëîùåþ 300 ì2 óñòàíîâëåíî â öåíòð³ ì³ñòà ïî âóë. Ðàäÿíñüê³é, 32. ÊÂÀ˲ԲÊÎÂÀͲ ÊÀÄÐÈ

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÄÅÐÆÑËÓÆÁÈ 18 ëèïíÿ âèïîâíþºòüñÿ äâà ðîêè ç ÷àñó óòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè - öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³þ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè, áåðå ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Íàöäåðæñëóæáîþ Óêðà¿íè ðîçðîáëåíî Äåðæàâíó ö³ëüîâó ïðîãðàìó ðîçâèòêó äåðæàâíî¿ ñëóæáè íà ïåð³îä äî 2016 ðîêó. Âîíà ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî êàäðîâîãî ñêëàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè øëÿõîì óïðîâàäæåííÿ íîâèõ ìåõàí³çì³â, ñòàíäàðò³â ³ ïðîöåäóð óïðàâë³ííÿ ëþäñüêèìè ðåñóðñàìè íà äåðæàâí³é ñëóæá³ òà ïîñèëåííÿ ³íñòèòóö³éíî¿ ñïðîìîæíîñò³ ó ö³é ñèñòåì³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ç Þ²ËŪÌ! Íà÷àëüíèê Íîâîìîñêîâñüêîãî ïîøòîâîãî â³ää³ëåííÿ, ùî â Îðëîâùèí³, Þë³ÿ Ïøåíè÷êà 3 ëèïíÿ ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é þâ³ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ. Ùàñòÿ òà ðàäîñò³ áàæàþòü Þ볿 Â’ÿ÷åñëàâ³âí³ êîëåãè, äðóç³, áëèçüê³. «Â³ñò³» ïðèºäíóþòüñÿ äî âñ³õ öèõ ïîáàæàíü òà çè÷àòü Âàì, øàíîâíà Þ볺 Â’ÿ÷åñëàâ³âíî, çäîðîâ’ÿ ³ áàãàòî-áàãàòî ùàñëèâèõ, ñîíÿ÷íèõ äí³â ó Âàøîìó æèòò³. Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ»

ÍÎÂÈÍÈ ÊȯÂ

Ó ÏÎØÓÊÀÕ ÑÊÀÐÁÓ

Íà òåðèòî𳿠êîçàöüêîãî ïîñåëåííÿ «Ìàìàºâà Ñëîáîäà» ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà â³äçíà÷àòèìóòü çà êîçàöüêèìè çâè÷àÿìè. Ïðîòå, íà äóìêó îðãàí³çàòîð³â, ãîëîâíîþ ïî䳺þ ñâÿòà áóäå êâåñò «Í³÷ ²âàíà Êóïàëà - ïîøóê êîçàöüêîãî ñêàðáó íà «Ìàìàºâ³é Ñëîáîä³». Ó÷àñòü ó çàõîä³ ìîæóòü áðàòè ò³ëüêè íåîäðóæåí³ ïàðè, ÿê³ øóêàòèìóòü ñêàðáè. Íàãàäàºìî, ùî çà ëåãåíäîþ ó 1756 ðîö³ êîçàêè çàõîâàëè äâ³ áî÷êè çîëîòèõ ìîíåò òà êîøòîâíîñòåé ó îçåð³ á³ëÿ ð³÷êè Ëèá³äü. ○

ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ

«ÊÓÁÎÊ ÊÐÈÌÓ - 2013» Çàâåðøèëàñü ÕÕ Ì³æíàðîäíà ïàðóñíà ðåãàòà êðåéñåðñüêèõ ÿõò, ïðèñâÿ÷åíà 68-é ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é ³ò÷èçíÿí³é â³éí³, 20-é ð³÷íèö³ óêðà¿íñüêîãî ôëîòó òà 230-é ð³÷íèö³ Ñåâàñòîïîëÿ. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü 117 ÿõòñìåí³â íà 22 ÿõòàõ. Ó÷àñíèê³â ïîä³ëèëè íà 5 ãðóï, âîíè ïðîéøëè çà ìàðøðóòîì Ñåâàñòîïîëü-Áàëàêëàâà-Ôåîäîñ³ÿ-Àðòåê-Ñåâàñòîïîëü, à öå á³ëüøå 250 ìîðñüêèõ ìèëü. ○

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441)

ÍÀÒÀË²ß Á²ËÎÂÈÖÜÊÀ, ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ»

Íåùîäàâíî äí³ïðîïåòðîâñüê³ ë³ñ³âíèêè ñêàðæèëèñÿ, ùî íà ë³ñ ï³ä Ïàâëîãðàäîì íàïàëà ñîñíîâà ñîâêà. Íàéã³ðøå, ùî ÷åðåç áëèçüê³ñòü íàñåëåíèõ ïóíêò³â õ³ì³êàòè ïðîòè øê³äíèêà çàñòîñîâóâàòè íå ìîæíà, à â³äïîâ³äíèõ á³îïðåïàðàò³â, çà ñëîâàìè ë³ñ³âíèê³â, íàðàç³ íåìàº. Íåâæå áåçâèõ³äü? Ìè âèð³øèëè ïîøóêàòè â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

НЕМАЄ ДОЗВОЛУ

Íà ë³ñ íàïàëà ñîñíîâà ñîâêà

Â²Ä ÓÑÜÎÃÎ ÑÅÐÖß

ÓÐßÒÓÂÀÒÈ ÏÐÈÐÎÄÓ

²ÒÀÍÍß

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

˲ÒÎ Ó «ÑÒÐÓÌÎ×ÊÓ» ˳òíº îçäîðîâëåííÿ ó äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ¹ 77 «Ñòðóìî÷îê» , ùî â ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, â ñàìîìó ðîçïàë³. Ñåðåä îñíîâíèõ êðèòåð³¿â îçäîðîâëåííÿ ä³òåé - ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ òà ãíó÷êèé ðåæèì ³ç ìàêñèìàëüíèì ïåðåáóâàííÿì ä³òåé íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ ³ àêòèâíèé â³äïî÷èíîê. Âèõîâàòåë³ âèêîðèñòîâóþòü óñ³ ìîæëèâîñò³ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. ˳òí³ ì³í³-çàíÿòòÿ âëàøòîâóþòü ó êóòî÷êàõ â³äïî÷èíêó: íà áåðåçîâèõ ïåíüêàõ àáî íà òðàâè÷ö³. Ìàëÿòà ïîëþáëÿþòü êàçêîòåðàï³þ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Êîëåêòèâ ÄÍÇ öüîãî ðîêó ñòâîðèâ êâ³òêîâ³ êîìïîçèö³¿ íà ìàéäàí÷èêó.

За словами начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Валерія Величка, біопрепарат таки є - лепідоцид, але на його використання немає відповідного дозволу. Тому лісівники звернулися до фахівців Держсанепідслужби за роз'ясненням, які препарати можна застосувати. Соснова совка в наших лісах рідкість, її осередок уперше за кілька десятиріч виявили торік і зробили відповідний проект на обробку лісу. Але на той час реєстр дозволених препаратів на 2013 рік, який складають у Міністерстві екології та природних ресурсів, уже був затверджений. Начальник управління з нагляду ГУ Держсанепідслужби по області Наталія Дзиґа повідомила, що на звернення лісівників щодо можливості використання пестициду на конкретній території надано відповідь: «Не представляється

 ÓÊÐÀ¯Í² - ÏÎÍÀÄ 900 ÂÈIJ ÑÎÂÎÊ

можливим». «А на лепідоциди теж розповсюджується дія санітарної зони, - пояснила Наталія Дмитрівна. - Ми запропонували лісовому управлінню звернутися до Держсанепідслужби України. Можливо, там порекомендують сучасні методи боротьби зі шкідником».

ВИЗНАЧИТИ ШКІДНИКА Невже тільки «хімія» або незареєстрований лепідоцид здатні подолати лісового шкідника? «В Україні - понад 900 видів совок. Про масові спалахи соснової совки на Дніпропетровщині нам невідомо. Тому я сумніваюсь, що це саме соснова совка, - заявив кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології ДНУ ім. Олеся Гончара та кафедри садовопаркового і лісового господарства Дніпропетровського агроуніверситету Кирило Голобородько. - Найголовніше - визначити, що це за шкідник. Щодо лепідоциду - це загальна назва групи препаратів, яких понад сто. Звичайно, є й інші біологічні нешкідливі ме-

²ÒÀË²É ÁÀÉÌÀÒÎÂ, ãîëîâ-

íèé ë³ñíè÷èé Ïàâëîãðàäñüêîãî ë³ñãîñïó: - Îñåðåäîê ðîçïîâñþäæåííÿ øê³äíèêà ñêëàäຠ1040 ãåêòàð³â. Âùåíò ãóñ³íü ç'¿ëà ë³ñîâ³ íàñàäæåííÿ íà ïëîù³ áëèçüêî 200 ãåêòàð³â.

тоди боротьби проти соснової совки. Це можуть бути або грибкові, або бактеріальні комплекси. Лісівникам слід лише звернутися до науковців. Зокрема, в нашому університеті можемо знайти вихід і навіть розробити необхідні біологічні засоби».

ДОКИ ПРОЦЕС ТРИВАЄ Як роз'яснив Валерій Величко, відомство зверталось до спеціалістів Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства (ДСЛП) «Херсонлісозахист», які й проводять обробку проти різної лісової напасті. А визначав соснову совку і особисто тримав у руках гусінь головний лісопатолог ДСЛП Геннадій Вайсбурд. «Я

впевнений, що це соснова совка, - каже Геннадій Борисович. - Проти шкідника можемо використовувати лише розроблені препарати, дозволені держреєстром. А щоб препарат був занесений до цього списку, слід пройти чимало формальностей, це тривалий бюрократичний процес». Доки процес триває, ліс гине. І цього року щось робити проти шкідника вже немає сенсу: у червні гусінь спустилась у лісову підстилку, де перетворюється на лялечку. Як же збираються діяти лісівники наступного року? «Плануємо розселяти мурашок, залучати птахів. Розраховуємо й на природні фактори. Але цього недостатньо. Я весь Інтернет «перерив»: проти соснової совки допоможе тільки лепідоцид», упевнений головний лісничий Павлоградського лісгоспу Віталій Байматов. На допомогу науковців лісівники чомусь не сподіваються. Але ж, коли йдеться про загрозу винищення лісу, хіба не слід активніше бити на сполох і стукати у всі можливі двері?..

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÁÐÀÊÎÍÜÅÐÑÒÂÎÌ

Îïåðàöèÿ «Íåðåñò»: ñìàòûâàé óäî÷êè рыбинспекция и линейный отдел речпорта «ДнепропетÑ 1 àïðåëÿ ïî 10 ровск». За время ее èþíÿ ïðàâîîõðàíèòåëè Äíåïðîïåòðîâ- проведения правоохранители открыли 31 ùèíû ïðîâîäèëè уголовное производåæåãîäíóþ îïåðàство, 26 дел уже наöèþ «Íåðåñò». Öåëü ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ - правлены в суд. У ñîõðàíåíèå âîäíûõ браконьеров изъяли ðåñóðñîâ è ïðåñå÷å- 120 рыболовных сетей, общая длина коíèå áðàêîíüåðñòâà торых составила боíà ðåêàõ íàøåé лее 18 км, 3 «паука», îáëàñòè электроудочку и 19 В операции при- лодок. В период операняли участие все подразделения МВД, ции сотрудники рыбÎÊÑÀÍÀ ÎÍÈÙÅÍÊÎ

инспекции составили 72 админпротокола в отношении браконьеров, которые ловили рыбу запрещенными способами, и нанесли государству ущерб в сумме около 2 тыс. грн. Если же сумма ущерба была больше, сотрудники МВД начинали уголовное производство. Также правоохранители «прошлись» по рынкам, где в ходе рейдов состави-

ли 146 админпротоколов за незаконную торговлю рыбой. На рынках изымали сети и рыбу, которая не соответствовала санитарным нормам. Под «конфискацию», в основном, попадали караси, плотва и судак.

ÈÇÚßËÈ 120 ÐÛÁÎËÎÂÍÛÕ ÑÅÒÅÉ


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○

 ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÔÅÑÒÀ

ÍÎÂÈÍÈ

«THE BEST CITY.UA-2013» â ìåæäóíàðîäíîì òðåíäå ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÒÀÑÎÂ

Ñ 12 ïî 14 èþëÿ ïî èíèöèàòèâå Àëåêñàíäðà Âèëêóëà â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîèòñÿ âòîðîé ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «The Best City .UA». City.UA». Óñïåøíî äåáþòèðîâàâ â 2012 ãîäó, îí ïîëó÷èë î÷åíü òåïëûå îòêëèêè çðèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ è ïîïàë â äâàäöàòêó ëó÷øèõ â Åâðîïå. Êàê áóäåì ôåñòèâàëèòü â ýòîì ãîäó, «Â³ñòÿì» ðàññêàçàëè ïðåçèäåíò «The Best City .UA-2013» Êîíñòàíòèí City.UA-2013» Äóäêî è êðåàòèâíûé äèðåêòîð Îêñàíà Äóäêî

ËÓÃ ÀÍÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ ËÓÃÀÍÑÜÊÀ

ÁËÀà ÎIJÉÍÈÉ ÁÀÉÊ-ÏÀÐ ÀÄ ÁËÀÃÎIJÉÍÈÉ ÁÀÉÊ-ÏÀÐÀÄ Â Àë÷åâñüêó áàéêåðè ÷åðåç ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ îðãàí³çîâóþòü áàéê-ïàðàä ï³ä íàçâîþ «Ìîòîáëàãî-2013». Ìåòà çàõîäó çáèðàííÿ êîøò³â äëÿ ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó ä³òåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Òóò äîðîñë³ òà ä³òè çìîæóòü ïîçìàãàòèñÿ â êîíêóðñàõ, ïîäèâèòèñÿ íà ïîºäèíêè ëèöàð³â òà íà äèòÿ÷ó âåðñ³þ ãëàä³àòîðñüêèõ áî¿â. Íà ëþáèòåë³â ðîêó ÷åêàòèìå ðîê-êîíöåðò çà ó÷àñòþ àë÷åâñüêèõ ãóðò³â. ○

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА - Константин, Оксана, чем собираетесь удивлять публику в этот раз? Константин: - В этом году существенно расширена развлекательная программа фестиваля. Кроме концертов мировых и отечественных звезд, публику порадуют спортивные состязания, мастер-классы музыкантов и художников, неформальные встречи с артистами, байк-шоу, а также сценическая реконструкция казацкой битвы, которую представит запорожский театр «Спас». Особым событием станет ярмарка традиционной Петриковской росписи, которая, благодаря инициативе Александра Вилкула, становится одной из наиболее заметных визиток Днепропетровщины и Украины. Оксана: - Мы анонсировали, что на фестивале будут работать три сцены, но совсем недавно решили установить еще четвертую, танцевальную, на которой представят свои сеты диджеи. Программа фестиваля невероятно насыщенная, каждый день мы стартуем в 8 утра и веселимся до рассвета. Зрители увидят концерты около ста артистов из Европы, Украины и России. Хедлайнеры первого дня - британцы «Hurts»

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÁÓÄÅÒ ÕÎÄÈÒÜ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ ÂÑÅ ÒÐÈ ÄÍß

×ÅÐͲò на европейские фестивали, чтобы побывать на концертах самых популярных мировых звезд. Мечты меломанов каждое лето теперь сбываются на «The Best City.UA». Наш фестиваль - это не только концерты всемирно известных артистов, но и прежде всего невероятная атмосфера. Для молодых людей, ведущих активный образ жизни, «The Best City.UA» - это уникальная возможность лично познакомиться с украинскими и зарубежными меломанами, а также со своими кумирами. В этом году ПОДТВЕРДИТЬ мы презентуем проект ВЫСОКИЙ СТАТУС «Стань ближе к звезде», а - Каким международ- также проведем серию ным критериям уже со- встреч фанатов с хедлайответствует «The Best нерами фестиваля. City.UA» и над чем еще ПРЕЗЕНТАЦИОНстоит работать? К: - Глава организацион- НАЯ ПЛОЩАДКА ного комитета Александр РЕГИОНА - В фестивальные дни Вилкул поставил задачу Днепропетровск примет сделать этот фестиваль потысячи украинских и настоящему европейским: иностранных турисот музыкальной программы до инфраструктуры. В тов… К: - Мы тесно координинаших планах - вступление руем свои действия с власв Европейскую ассоциатями региона в реализацию фестивалей (European ции проектов фестиваля. Festival Association), чтобы Главой оргкомитета фестем самым подтвердить тиваля является Алеквысокий статус «The Best City.UA». Оргкомитет вни- сандр Вилкул. Вы понимамательно анализирует ра- ете, что означает поддержботу крупнейших между- ка такого человека. Сказал народных фестивалей, и - сделал. «The Best City.UA» станомогу вас заверить, что мы вится презентационной находимся в международплощадкой региона для ном тренде. украинских и иностранО: - «The Best City.UA» ных туристов. Ко всему дал новый импульс развипрочему, это единствентию фестивальной культуре в Украине. Теперь нет ный масштабный музынеобходимости собирать кальный фестиваль на югокипу справок, выстаивать востоке Украины, да еще и очереди в визовых центрах крупнейший международи покупать дорогие билеты ный фестиваль в стране. представят свою новую концертную программу, «Мумий Тролль» впервые сыграет на публике песни из своего будущего альбома, который презентуют только в августе во Владивостоке. И, конечно же, мы очень рады, что легенды мирового рока - «Scorpions» представят специальный фестивальный сет «Rock'N'Roll For Ever». Он включает в себя лучшие песни за сорокалетнюю историю группы. И это лишь малая часть того, чем мы собираемся впечатлять и радовать зрителей.

«ÑÒÀÐÒÓÅÌ Â 8 ÓÒÐÀ È ÂÅÑÅËÈÌÑß ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ» Прошлогодний дебют фестиваля «The Best City.UA» имел очень позитивные отклики прессы, артистов и меломанов. Вне всяческих сомнений, фестиваль явился катализатором в развитии музыкальной культуры не только региона, но и всей страны. Для Днепропетровска он еще и отличная имиджевая реклама региона. Венгерский «Sziget» стал одним из «локомотивов» туристической рекламы Венгрии, и наш фестиваль «The Best City.UA» также имеет колоссальный потенциал. Как минимум, для нескольких тысяч иностранных фанов, которые посетили в прошлом году наш фестиваль, Украина уже ассоциируется с «Best City.UA». В этом году мы еще увеличим численность людей, которые воспринимают нашу страну через музыку, что звучит на нашем фестивале. О: - Со своей стороны мы прилагаем усилия, чтобы сделать пребывание музыкальных туристов на фестивале комфортным, насыщенным, познавательным и, конечно же, безопасным. К услугам зрителей - палаточный городок и отели. Общественный транспорт из «Новоселицы» в Днепропетровск будет курсировать круглосуточно все три дня фестиваля.

ÔÎËÜÊËÎÐÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Ó ì³ñò³ â³äáóâñÿ V îáëàñíèé ôîëüêëîðíèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ³ì. Âàñèëÿ Ïîëåâèêà, â ÿêîìó çìàãàëèñü 29 êîëåêòèâ³â, à öå ìàéæå 400 ó÷àñíèê³â. ²ç ï³ñíÿìè òà ìóçèêàìè âèñòóïàëè íå ëèøå äîðîñë³, à é 5 äèòÿ÷èõ êîëåêòèâ³â. Ó÷àñíèê³â êîíêóðñó îö³íþâàëî æóð³, íà ÷îë³ ÿêîãî áóâ äèðåêòîð ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ì. Ðåâóöüêîãî. Òàêîæ çà òðàäèö³ºþ ôåñòèâàëþ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü Âàñèëÿ Ïîëåâèêà, âñå æèòòÿ ÿêîãî áóëî ïîâ’ÿçàíå ç ìóçèêîþ òà ï³ñíÿìè. ○

ÑÓÌÈ

ÏÀÐÊ ÌÈÑÒÅÖÒÂ Ó Ñóìàõ â³äêðèâñÿ ïàðê «Ïðîñò³ð Ïîêîðäîííÿ». Éîãî óí³êàëüí³ñòü ó òîìó, ùî ìèòö³ âò³ëþþòü ñâî¿ ôàíòà糿 ó ïîëîòíà ç äåðåâà, çåìë³ òà òðàâè. Çàâäÿêè öüîìó îá’ºêòó Ìèòðîï³ëëÿ ñòàíå òóðèñòè÷íèì öåíòðîì. 16 ðîê³â ïîñï³ëü õóäîæíèêè ëåíä-àðòó çáèðàëèñÿ ó Ìîêðèö³. Öüîãî ðîêó ìèòö³ ç Êèºâà, Ëüâîâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà òà Ñóì ïðè¿õàëè äî Ìèòðîï³ëëÿ. ²ÍÍÈÖß

ÑÂßÒÊÎÂÈÉ ÂÅËÎÏÐÎÁ²Ã Ó Â³ííèö³ â³äçíà÷èëè Òèæäåíü ñòàëî¿ åíåðãåòèêè âåëîïðîá³ãîì, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 130 âåëîñèïåäèñò³â. Âîíè ïðî¿õàëèñÿ ì³ñòîì ³ çóïèíèëèñÿ ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â, äå âëàøòóâàëè ñâÿòî. Îêð³ì ð³çíîìàí³òíèõ êîíêóðñ³â òà áåñ³ä ïðî àëüòåðíàòèâí³ äæåðåëà åíåð㳿, ìîæíà áóëî ñïðîáóâàòè çàêèï’ÿòèòè âîäó äëÿ ÷àþ àáî êàâè, ñêîðèñòàâøèñü âëàñíèì âåëîñèïåäîì. Äëÿ öüîãî ñòóäåíòè òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ðîçðîáèëè ñïåö³àëüíèé ïðèñòð³é. Òàêîæ ó ïàðêó ïðîâåëè ôåñòèâàëü â³òðÿê³â, ÿê³ ó÷í³ øê³ë âèãîòîâèëè ñàìîñò³éíî ³ç ï³äðó÷íèõ ìàòåð³àë³â.


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÉÑ

×òî ñêðûâàåò ïàðîõîä «Ëåíèí»? ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÀÍÄÐÅß ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ

ÎÄÅÑÀ

ϲÑÎ×Ͳ ÇÀÌÊÈ Â Îäåñ³ íà ïî÷àòêó ëèïíÿ â³äáóäåòüñÿ êîíêóðñ íà êðàùó ô³ãóðó ç ï³ñêó. Çàõ³ä òðèâàòèìå òðè äí³ íà ïëÿæàõ «Ëàíæåðîí», «Ëóçàí³âêà» òà íà òåðèòî𳿠êîìïëåêñó «Áóäèíîê Ñîíöÿ». Òåìàòèêà êîíêóðñó - «Ìîðñüêå öàðñòâî». ßê çàÿâëÿþòü îðãàí³çàòîðè, â³ê ó÷àñíèê³â íåîáìåæåíèé, ïðîòå â êîìàíä³ ïîâèííî áóòè íå á³ëüøå ÷îòèðüîõ îñ³á.

Íàñòîÿòåëü õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Èâåðñêàÿ», ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Íåñïðàâà è ðóêîâîäèòåëü êëóáà ïîäãîòîâêè ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ Dir-diving Àíäðåé Âîðîáüåâ ðàññêàçàëè æóðíàëèñòàì î íàìåðåíèè ñíÿòü äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì î «÷åðíîìîðñêîì Òèòàíèêå» - ïàðîõîäå «Ëåíèí»

ÎÑÎÁÎ ÑËÎÆÍÀß ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÄÀÉÂÅÐÀÌ

ÍÎÂÈÍÈ ÌÈÊÎËÀ¯Â

ÑÏÎÐÒÈÂÍÅ ÑÂßÒÎ Ç íàãîäè ̳æíàðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî äíÿ ó ñïîðòèâíîìó îçäîðîâ÷îìó òàáîð³ «Áðèãàíòèíà», ùî ó Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³, ïðîâåëè ôåñòèâàëü. Ó éîãî ðàìêàõ â³äáóëèñü âåñåë³ ñòàðòè, ñïîðòèâíà â³êòîðèíà òà êîíêóðñ ìàëþíê³â. Òàêîæ ó ãîñò³ äî ä³òåé çàâ³òàëè ñïîðòñìåíè-îë³ìï³éö³ Ìèêîëà¿âùèíè. Ìåøêàíö³â òàáîðó ðîçä³ëèëè íà òðè êîìàíäè - Ðîñ³¿, Óêðà¿íè òà çá³ðíó. Âñ³õ ó÷àñíèê³â íàãîðîäèëè ïàì’ÿòíèìè äèïëîìàìè, ìåäàëÿìè òà ïðèçàìè. ○

ÇÀÏÎвÆÆß

ÒÀÍÖ² Ó Ï²Í² Ó Çàïîð³ææ³ ç íàãîäè Äíÿ ìîëîä³ îðãàí³çóâàëè ôåñòèâàëü ìîëîä³ íà Æäàí³âñüêîìó ïëÿæ³, àïîãåºì ÿêîãî ñòàëà ï³ííà äèñêîòåêà. ʳëüêà ãîäèí ìîëîä³ ëþäè ³ ä³òè çìàãàëèñü ó ð³çíèõ êîíêóðñàõ, à òàêîæ ïëÿæíîìó ôóòáîë³. Íà Öåíòðàëüíîìó ïëÿæ³ âñòàíîâèëè íàäóâíå ïîëå, äå õëîïö³ ãàíÿëè ì’ÿ÷à. Íàéãîëîâí³øîþ ïî䳺þ ôåñòèâàëþ ñòàëà ï³ííà äèñêîòåêà. Õâèëèí çà äåñÿòü äî ¿¿ ïî÷àòêó ñòàâñÿ êóðéîç: ôóòáîëüíå ïîëå, äå âîíà ïîâèííà áóëà ïðîõîäèòè, çäóëîñÿ. Îäíàê öþ ïîìèëêó øâèäêî âèïðàâèëè. ○

×ÅÐͲÂÖ²

ÂÈÑÒÀÂÊÀ ×ÎÒÈÐÈËÀÏÈÕ Ó ×åðí³âöÿõ â³äáóëàñü ñåðòèô³êàòíà âèñòàâêà ñîáàê óñ³õ ïîð³ä ðàíãó ÑÀÑ «Áóêîâèíà-2013». Ìàëåíüêèé øï³ö, ðîçê³øí³ ÷àó-÷àó ñâ³òëèõ òà òåìíèõ êîëüîð³â, á³ëîñí³æíèé á³øîí ôð³çå, åêçîòè÷í³ êèòàéñüê³ õîõëàò³, âèøóêàí³ àíãë³éñüê³ ñåòòåðè, á³éö³âñüê³ ñòàôôîðäøèðñüê³ òåð’ºðè… ² öå äàëåêî íå âåñü ïåðåë³ê ÷îòèðèëàïèõ, ïðåäñòàâëåíèõ íà çàãàëüíèé âñåîãëÿä. Çàãàëîì íà âèñòàâö³ áóëî á³ëüøå 300 ñîáàê, ÿê³ áîðîëèñÿ çà òèòóë ÷åìï³îí³â Óêðà¿íè.

ным ограниченному кругу «ГОРЬКИЙ» лиц. Маяки, как и все нави- ЮБИЛЕЙ 27 июля 1941 г. «Ленин» гационные огни, были пере«В 2015 г. исполняется 75 отправился в свой, как ока- ведены на особый режим. лет со дня трагедии, в котозалось, последний рейс. рой погибло почти в три ПОД ГРИФОМ Комфортабельное по тем «СЕКРЕТНО» раза больше людей, чем на временам судно было рас… «Ленин» возглавил «Титанике», - говорит отец считано на перевозку 472 караван из нескольких ко- Николай. - Мы решили пропассажиров и 400 т груза. В раблей и шел в полной тем- вести собственное расслеуказанный день на борту по ноте на минимальной ско- дование и попытаться выофициальным данным нарости. Лоцман, недавний яснить, что же произошло, ходилось 1500 человек, на выпускник мореходки, вел почему затонул «Ленин». самом же деле их было окоего, не имея береговых ори- Но самое главное - это пало 5000. Капитан, несмотря ентиров, с неисправным мять о тех, чьи жизни унес на предупреждение боцмаоборудованием. В 23.33 в взрыв. Мы получили подна о перегрузке, учета пасрайоне мыса Сарыч в носо- держку со стороны Минисажиров не вел. Все помевой части «Ленина» раздал- стерства культуры России щения, коридоры, палубы ся взрыв. За 10 минут ко- в виде гранта на исследовабыли забиты людьми, в осрабль ушел на дно; спас- тельские работы. Ведем пеновном, одесситами. Стоит лись немногие и среди них реговоры с французской теупомянуть, что в начале - часть команды. Долгое лекомпанией, которая завойны на Черном море время информация об этой интересовалась нашим были выставлены минные трагедии была засекрече- проектом и готова его подзаграждения и введен осона. По сей день неизвестно, держать. Группа из США бый режим плавания, пречто послужило причиной намерена помочь технидусматривавший лоцманвзрыва - нападение вражес- кой. К сожалению, украинскую проводку. Корабли кой подлодки или «родная» ская сторона никакой инипроходили по специальмина. Высказывались циативы пока не проявляным фарватерам, известпредположения и о наме- ет». ренном уничтожении «черСъемки документальноморского Титаника»… ного фильма о «Ленине» Судебное разбирательство планируют начать в конце провели впопыхах. Воен- июля и завершить, наный трибунал приговорил сколько позволят погодлоцмана - лейтенанта Ива- ные условия, до октября. на Свистуна к расстрелу: По словам протоиерея, слелишь в 1992 г. он был реаби- дующий этап - монтаж. литирован. «Мы сотрудничаем с

ПЯТЬ ТЫСЯЧ НА БОРТУ

ÍÀ ÊÎÐÀÁËÅ ÎÒÊÀÇÀËÎ ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

известным российским режиссером-документалистом Валерием Бакировым. Сценарист Тамара Нестеренко - из Днепропетровска. Приоткрою тайну: по результатам нашей работы, возможно, будет снят многосерийный художественный фильм - идеей заинтересовались сразу несколько продюсеров», - подчеркнул отец Николай.

ГОТОВНОСТЬ № 1 Особо сложная работа предстоит дайверам. В прошлом году они совершили разведывательную серию погружений к месту залегания «черноморского Титаника». Корабль находится на глубине 96 м, кроме того, там сильное течение. «Мы очень тщательно готовимся: погружение на большую глубину с баллонами и технической аппаратурой могут выполнить единицы, рассказывает Андрей Воробьев. - Внешне «Ленин» действительно напоминает «Титаник» - это настоящий корабль-призрак. Рядом с ним выходит из строя электроника. Одному из дайверов пришлось спасаться «бегством» - отказали датчики. На корабле задраены все люки, иллюминаторы, видна большая пробоина: ее происхождение мы и хотим установить».

ÍÅÄÅÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

Íî÷íûå ðàçâëå÷åíèÿ - òîëüêî ñ ðîäèòåëÿìè общественной безопасности УМВС Украины на Приднепровской железной дороге Дмитрий Христофоров, 8 èþíÿ â Óêðàèíå âñòóïèë â ñèëó çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó äåòÿì äî наказание для детей за нарушение «комендантского часа» пока не пре16 ëåò çàïðåùåíî ñ 22.00 äî 6.00 дусмотрено. Их ожидает лишь íàõîäèòüñÿ â ðàçâëåêàòåëüíûõ объяснение с родителями и встреча çàâåäåíèÿõ èëè â çàâåäåíèÿõ îáùåïèòà áåç ðîäèòåëåé, îïåêóíîâ с психологом. А вот собственников общепита и развлекательных завеëèáî ïðåïîäàâàòåëåé дений за игнорирование закона приКак рассказал журналистам зам- влекут к административной ответначальника управления, начальник ственности. Им грозит штраф от 20 ÎÊÑÀÍÀ ÎÍÈÙÅÍÊÎ

до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (370-850 грн). Что касается объектов железнодорожного транспорта, то следить за выполнением закона здесь будут подразделения милиции железной дороги.

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ ÍÅ ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÎ


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○

ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ ÄÎÐÎÃ

Âçðîñëûé êëóá îòâåòñòâåííûõ «àíãåëîâ»

ÍÎÂÈÍÈ

ÞËÈß ÃÎÃ×ßÍ, ÔÎÒÎ Ñ ÑÀÉÒÀ ANGELS-MC.COM

 ñîçíàíèè ìíîãèõ èç íàñ åñòü ñòåðåîòèï: áàéêåðû äëèííîâîëîñûå, íåáðèòûå ìóæ÷èíû â ÷åðíûõ êîæàíûõ êóðòêàõ, êîòîðûå íîñÿòñÿ ïî óëèöàì ãîðîäà íà ìîòîöèêëàõ, íàãîíÿÿ íà âñåõ óæàñ. Äåéñòâèòåëüíî ëè îíè òàêèå? Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû æóðíàëèñòîâ îòâåòèë Àðòóð Áóäàãîâ, ïðåçèäåíò äíåïðîïåòðîâñêîãî êëóáà «Angels»

ПРИНЦИПСВОБОДА Поводом для встречи послужило ДТП, случившееся в Днепропетровске на ж/м Победа. Артур, которого собратья по клубу называют Дядя, объяснил, что участник той аварии не принадлежал к «ангельскому» братству. «То, что байкеры - это алкоголики, бандиты, хулиганы -миф, - говорит он. - В нашем клубе только ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÛËÅÍÊÎ

Ïàðàøþòíóþ àêðîáàòèêó ìîæíî íàçâàòü îäíèì èç ñàìûõ êðàñèâûõ è äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ âèäîâ ñïîðòà. Åæåãîäíî â Óêðàèíå ïðîõîäÿò ÷åìïèîíàòû è ðàçëè÷íûå òóðíèðû.  ÷àñòíîñòè, íåäàâíî â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê DZ Ìàéñêîå ïî ïàðàøþòíîé àêðîáàòèêå ñðåäè êîìàíä «ñêîðîñòíû «ñêîðîñòíûõõ äåñÿòîê» Организаторы называют прошедшие соревнования уникальными. Впервые на «скоростных десятках» удалось собрать такое большое количество участников.

ÇÀÕ²ÄÍÀ ÓÊÐ À¯ÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÎÕÎÐÎÍßÞÒÜÑß ÞÍÅÑÊÎ

адекватные, нормальные люди». Днепропетровскому байкерскому клубу уже 16 лет, сейчас в нем состоят 53 человека. К кандидату «в ангел ы » , прежде, чем официально принять его в свое сообщество, присматриваются три года. «Мы допускаем в клуб только с 25 лет, - говорит Артур Будагов. - Человек, который ездит на байке, должен быть достаточно взрослым, понимать, что он делает. Марка мотоцикла не имеет значения, ведь самый лучший, как говорится, тот, на котором ездит байкер». У «Ангелов» есть своя

Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ ÏÐÈÑÌÀÒÐÈÂÀÞÒÑß ÒÐÈ ÃÎÄÀ иерархия: президент, вицепрезидент, казначей. В то же время, как говорят сами члены клуба, они часто даже не знают, чем занимаются их собратья в жизни, для них это не важно, здесь все равны. «Основной принцип байкера - свобода. Мы его не нарушаем», - рассказали они.

ФИЗИКА И ЛИРИКА Основной способ отдыха в клубе - дальние поездки, путешествия. Так, «Ангелы» вскоре совместно с представителями православной церкви отправятся в тур «Варяжский путь», посвященный 1025-летию Крещения Руси. Представители сообщества также принимают активное участие в жизни города. С самого основания клуба они занима-

ются благотворительностью - помогают детдому №1. В мае 2011 года клуб открыл мотошколу, где желающие могут научиться ездить на мотоцикле. Главный принцип «Ангелов» - дисциплина. Они пропагандируют высокую культуру поведения на дорогах. «Часто молодежь садится на мощные мотоциклы, не понимая всей ответственности, - сказал Артур Будагов. - Байкер должен рассчитывать скорость, понимать траекторию движения, да и законы физики никто не отменял». Есть у «ангелов» дорог и свои проблемы. «Автомобилисты относятся к нам недоброжелательно: подрезают, нарушают правила движения. Я призываю и водителей авто, и мотоциклистов вести себя толерантно по отношению друг к другу. Байкер более незащищен на дороге. Недаром говорят, что «байк везет душу», - говорит член клуба Сергей Ярмолюк (Барик).

ÏÀÐÀØÞÒÍÀß ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ

 íåáå «ñîáèðàëè» ôèãóðû 5 команд (55 парашютистов) боролись за право называться лучшей. Принцип подобных соревнований заключается в умении команды из 10 человек собрать в свободном падении определенную фигуру за максимально короткое время и зафиксировать ее, как минимум,

на 3 секунды. Команда проходит 5-6 туров, и в каждом из них «составляет» новую, определяемую жеребьевкой, формацию. Это, безусловно, требует специальных навыков и интенсивных тренировок. По результатам со-

ревнований лучшей стала команда «Балашов Eleven», которая участвует в таких турнирах уже не первый год, имеет приличный опыт, а также строит амбициозные планы. Как рассказали организаторы, ее участники сейчас усиленно

Äåðåâ’ÿí³ öåðêâè Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè îäíîãîëîñíî áóëî âíåñåíî äî ñïèñêó âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ. Âñüîãî çàðàõîâàíî 8 öåðêîâ: ÷îòèðè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ é ïî äâ³ - â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é òà Çàêàðïàòñüê³é îáëàñòÿõ. ¯ì ïîíàä 300 ðîê³â. Íàéñòàðøîþ º öåðêâà dzñëàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà â ñ. Ïîòåëè÷³ Æîâê³âñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âùèíè. Öÿ ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè äàòóºòüñÿ 1502-1600 ðîêàìè. ○

²ÍÍÈÖß

ØÎÓ ÒÐÈÂÀª Íàéá³ëüøèé ñâ³òëîìóçè÷íèé ôîíòàí ó ³ííèö³ ïðåçåíòóâàâ íîâó ïðîãðàìó «Ëåáåäèíå îçåðî. Ôàíòàç³ÿ». Çà ñëîâàìè ðîçðîáíèê³â øîó, íàä ñòâîðåííÿì íîâî¿ ïðîãðàìè áëèçüêî òðüîõ ì³ñÿö³â ïðàöþâàëà êîìàíäà ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â ìóëüòèìåä³éíîãî ³ ìóçè÷íîãî ðèíêó. ²ç òðèãîäèííîãî êëàñè÷íîãî áàëåòó áóëî ñòâîðåíî 15-õâèëèííó ðàïñîä³þ äëÿ ìóçè÷íîãî ñóïðîâîäó øîó. Ó çàïèñ³ âçÿëè ó÷àñòü 75 ìóçèêàíò³â. ○

ÊȯÂ

ÄÓÁ ÏÅÐÓÍÀ Ó Ïèðîãîâî, â ìóçå¿ ïðîñòî íåáà â³äêðèþòü åêñïîçèö³þ «Äóá Ïåðóíà». ³äêðèòòÿ â³äáóäåòüñÿ 6 ëèïíÿ ³ ïðèóðî÷åíå âîíî äî ñâÿòà ²âàíà Êóïàëà. Äóáîâ³ - áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷ ðîê³â, ç ÿêèõ ïîíàä òèñÿ÷ó ðîê³â â³í ïðîëåæàâ ó ìóë³ ³ âîä³. ßê çàçíà÷èâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè ³ ïîáóòó Óêðà¿íè Äìèòðî Çàðóáà, öå - ºäèíèé â Óêðà¿í³ ñâÿùåííèé äóá, ÿêèé áóâ çíàéäåíèé ³ çáåð³ãñÿ äîíèí³. ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÒß

тренируются для того, чтобы принять участие в чемпионате России и приехать оттуда победителями. Также, помимо опытных команд, в «скоростных десятках» не побоялись показать себя и молодые. В ближайшее время соревнования продолжатся: планируется поставить 3 рекорда, собирая большие фигуры. В рамках подготовки к национальному рекорду с 12 по 14 июля пройдут соревнования «Большая формация «Sky Hopak». Их специальным гостем станет легендарный тренер-парашютист BJ Worth.

ÒÀÍÖÞÂÀËÜÍÈÉ ÐÅÊÎÐÄ Ó Êàëóø³ âñòàíîâèëè òàíöþâàëüíèé ðåêîðä. 507 òàíö³âíèöü â³êîì â³ä ÷îòèðüîõ äî 75 ðîê³â îäíî÷àñíî âèêîíàëè ê³ëüêà ñõ³äíèõ òàíö³â. Òàíöþâàëüíèé ìàðàôîí ïðîâåëè ó÷àñíèö³ Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó «Êóáîê Ïðèêàðïàòòÿ». Íà íüîãî ç’¿õàëèñÿ øêîëè ñõ³äíîãî òàíöþ ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. Ðåêîðä çàñâ³ä÷èëè ïðåäñòàâíèêè íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Êíèãà ðåêîðä³â Óêðà¿íè».


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 14.06.2013 ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-494/0/3-13 Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ¹ Ð-15/0/3-11 òà íîðìàòèâíîïðàâîâîãî àêòà, ùî íèì çàòâåðäæåíèé Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 19 ÷åðâíÿ 2013 ð. çà ¹ 23/1797 Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», â³äïîâ³äíî äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ Ð-830/0/3-12 «Ïðî ñòðóêòóðó îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ íîðìàòèâíîïðàâîâèõ àêò³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè: 1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ¹ Ð-15/0/3-11 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàäàííÿ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ», çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 18 ëþòîãî 2011 ðîêó çà ¹4/1620, òàê³ çì³íè: 1) ïóíêò 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: «2. Äåïàðòàìåíòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ñ³ì'¿ òà ìîëîä³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ïîãîäæåííÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàíü, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðèìêó áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé òà âèð³øåííÿ ¿õ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ ïðîáëåì, ç óðàõóâàííÿì íàÿâíî¿ áàçè íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ñ³ìåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäí³é æèòòºâ³é ñèòóàö³¿, çã³äíî ç âèìîãàìè Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî öèì ðîçïîðÿäæåííÿì»; 2) ïóíêò 5 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: «5. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìîëîêîâà Ñ.Â.» 2. Âíåñòè äî Ïîðÿäêó íàäàííÿ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ¹ Ð-15/0/3-11, çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 18 ëþòîãî 2011 ðîêó çà ¹ 4/1620, òàê³ çì³íè: 1) àáçàö òðåò³é ïóíêòó 2.3 ãëàâè 2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: «êîï³ÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà ç â³äì³òêîþ ïðî â³äìîâó â³ä ïðèéíÿòòÿ òàêîãî íîìåðà»; 2) ãëàâó 2 äîïîâíèòè ïóíêòîì 2.7 òàêîãî çì³ñòó: «2.7. Îáðîáêà ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»; 3) àáçàö äðóãèé ïóíêòó 3.3. ãëàâè 3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: «Â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 165.1.1. ïóíêòó 165.1. ñòàòò³ 165 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè äîïîìîãà íå ï³äëÿãຠîïîäàòêóâàííþ òà ïåðåðàõîâóºòüñÿ íà îñîáèñòèé ðàõóíîê çàÿâíèêà ÷åðåç ïîøòîâå â³ää³ëåííÿ, à ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ - ÷åðåç â³ää³ë áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿»; 4) ó ïóíêò³ 3.4. ãëàâè 3 ñëîâà «Äåðæàâíèì êàçíà÷åéñòâîì Óêðà¿íè» çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåðæàâíîþ êàçíà÷åéñüêîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè»; 5) ó òåêñò³ Ïîðÿäêó ñëîâà «ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿» â óñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè â³äïîâ³äíî ñëîâàìè «äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ. 3. Ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 4. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìîëîêîâà Ñ.Â. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ä.Â.ÊÎ˪ÑͲÊÎÂ

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÒÀÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒ ÀÕ ÇÀà ÀËÜÍÎà ΠÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎà ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ) Загальні положення Керуючись законами України «Про місцеві дер жавні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з пере везення пасажирів на авто бусному маршруті загально го користування» (зі змінами і доповненнями), наказами Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження Порядку ви значення класу комфорт ності автобусів, сфери їхньо го використання за видами сполучень та режимами руху», від 07 травня 2010 року №278 «Про затверд ження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту», роз порядженнями голови обл держадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/ 0/312 «Про затвердження Умов конкурсу на переве зення пасажирів на між міських та приміських авто бусних маршрутах загаль ного користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути)», від 25 червня 2013 року № Р504/0/313 «Про проведення конкурсу з пере везення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах за гального користування, які не виходять за межі тери торії Дніпропетровської об ласті (внутрішньообласні маршрути) у серпні 2013 року», організатор переве зень Дніпропетровська обл держадміністрація оголошує конкурс з перевезення паса жирів на міжміських та при міських автобусних маршру тах загального користуван ня, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі конкурс). Організатором конкурсу є Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Організатором прове дення конкурсу є управління інфраструктури Дніпропет ровської облдержадмініст рації. Робочим органом є дер жавне підприємство «Адмі ністративногосподарське підприємство». Порядковий номер, ос новні характеристики кож ного об'єкта конкурсу виз начені розпорядженнями голови облдержадмініст рації від 25 червня 2013 року № Р504/0/313, інформація щодо схеми руху, найменування кінце вих зупинок, інших особли востей здійснення паса жирських перевезень міститься в паспортах мар шрутів, ознайомитись з яки ми можна у організатора проведення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224). Умови конкурсу зат верджені розпорядженням голови облдержадміні страції від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312, яке оп рилюднено в обласній сус пільнополітичній газеті «Вісті Придніпров'я» від 04.09.2012 № 69 (1358) та розміщено офіційному веб сайті Дніпропетровської об ласної державної адміні страції в мережі Інтернет (www.adm.dp.gov.ua). Конкурс є відкритим для всіх претендентів та відбу вається відповідно до Закону України «Про автомобіль ний транспорт», розпоряд ження голови облдержадмі ністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312, у по рядку, встановленому поста новою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081. Порядок одержання не обхідної інформації про об'єкт конкурсу Ознайомитись з характе ристикою кожного об'єкта конкурсу також можна на офіційному вебсайті Дні пропетровської обласної дер жавної адміністрації в ме режі Інтернет (www.adm. dp.gov.ua) або в організатора

конкурсу управлінні інфра структури Дніпропетров ської облдержадміністрації (м. Дніпропетровськ, пр. Кі рова, 2, каб. № 224). Найменування органі зації, режим її роботи та ад реса, за якою подаються до кументи для участі у кон курсі та кінцевий строк їх прийняття Для участі у конкурсі пе ревізникпретендент подає організатору проведення конкурсу (м. Дніпропет ровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224) окремо на кожний об'єкт конкурсу відповідну заяву за формою, визначе ною постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, і такі документи: нотаріально завірену копію ліцензії на право на дання послуг із перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізникпретендент бере участь на кількох об'єктах конкурсу); перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусно му маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиро місткості (з відміткою «з місцем водія/без місця во дія»), VINкоду транспорт ного засобу, державного но мерного знака, року випуску транспортного засобу; копії ліцензійних кар ток на кожний автобус, який пропонується до використан ня на автобусному маршруті; документ, що підтверд жує внесення плати за участь у конкурсі, із зазна ченням дати проведення конкурсу; копії свідоцтв про реє страцію транспортних за собів або тимчасових реєст раційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті; копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови її проведення); перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеже

ними фізичними можливо стями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова ін формація про їх відсут ність; анкету перевізника претендента за формою, ви значеною постановою Кабі нету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081; копії штатного розпи су, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум ут риманого з них податку (фор ма N 1ДФ) за останні повні два квартали. Документи для участі в конкурсі пронумеровують ся, прошиваються, підпису ються уповноваженою осо бою перевізникапретенден та та скріплюються печат кою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. Документи для участі в конкурсі подаються пере візникомпретендентом у двох закритих конвертах (пакетах). Конверт (пакет) з по значкою №1, який містить документи для участі в кон курсі, відкривається органі затором конкурсу наступно го дня після закінчення стро ку їх прийняття. Конверт (пакет) з по значкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт кон курсу подає документи пере візникпретендент, від кривається під час засідання конкурсного комітету. У разі подання пере візникомпретендентом до кументів для участі в кількох конкурсах, що про водяться на одному засі данні, ним робиться одна кова відмітка на конвертах №1 і №2, які стосуються од ного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити при належність їх один одному. Подані на конкурс доку менти реєструються органі затором або робочим органом у журналі обліку. Докумен ти, подані несвоєчасно, не

реєструються і повертаються автомобільному перевізни кові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в кон курсі. Плата за участь у кон курсі вноситься перевізни компретендентом на раху нок робочого органу у розмірі 100,00 грн. (у т.ч. ПДВ 16,67 грн.) за один обо ротний рейс на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального ко ристування, які не виходять за межі території Дніпропет ровської області (внут рішньообласні маршрути), кількість яких визначена об'єктом конкурсу, але не більш ніж 5000,00 грн. (у т.ч. ПДВ 833,33 грн.) за участь на одному об'єкті кон курсу. Плата за участь в кон курсі перераховується за реквізитами: отримувач Державне підприємство «Ад міністративногосподарське підприємство», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунковий рахунок №26002211431 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, в пла тіжному документі вказати дату проведення конкурсу. Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети пере візникапретендента можна отримати за адресою: м. Дні пропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224. Телефони для довідок: (056) 7428773, 7428323. Документи подаються щоденно з 10.00 до 17.00, крім святкових та вихідних днів. Кінцевий строк прий няття документів 11 липня 2013 року до 17.00. Документи, які на дійшли до організатора про ведення конкурсу після вста новленого строку, не розгля даються. Місце, дата та час по чатку проведення засідання конкурсного комітету Початок проведення конкурсу 02 серпня 2013 року о 10.00. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, каб. № 322.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÃÎËÎÂÈ ÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐ ÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐ ÀÖ²¯ ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 25.06.2013 ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-504/0/3-13

ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÒÀÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒ ÀÕ ÇÀà ÀËÜÍÎà ΠÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎà ÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ) Ó ÑÅÐÏͲ 2013 ÐÎÊÓ Керуючись законами України «Про місцеві дер жавні адміністрації», «Про автомобільний транс порт», постановою Кабіне ту Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Поряд ку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті за гального користування» (зі змінами і доповненнями), наказами Міністерства транспорту та зв'язку Ук раїни від 12 квітня 2007 року №285 «Про затверд ження Порядку визначен ня класу комфортності ав тобусів, сфери їхнього ви користання за видами спо лучень та режимами руху», зареєстрованого в Мі ні стерстві юстиції України 14 травня 2007 року за №499/13766 (зі змінами і доповненнями), від 07

травня 2010 року №278 «Про затвердження Поряд ку розроблення та затверд ження паспорта автобусно го маршруту», зареєстрова ного в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за №408/17703 (зі змінами і доповненнями), розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312 «Про зат вердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та при міських автобусних марш рутах загального користу вання, які не виходять за межі території Дніпропет ровської області (внутріш ньообласні маршрути)», зареєстрованих у Головно му управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769, з метою залу

чення на конкурсних заса дах автомобільних пере візників для роботи на міжміських та приміських автобусних маршрутах за гального користування, які не виходять за межі те риторії Дніпропетровської області (внутрішньооб ласні маршрути): 1. Провести у серпні 2013 року конкурс з переве зення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах за гального користування, які не виходять за межі тери торії Дніпропетровської об ласті (внутрішньообласні маршрути). 2. Визначити об'єкти конкурсу з перевезення па сажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального ко ристування, які не вихо дять за межі території

Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути), згідно з додатком. 3. Управлінню інфра структури облдержадміні страції забезпечити: 1) оприлюднення оголо шення про проведення кон курсу з перевезення паса жирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального ко ристування, які не вихо дять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути), та розміщення його на офіційному вебсайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до розпоряджен ня голови облдержадмініст рації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312 «Про затвердження умов конкур су на перевезення паса жирів на міжміських та

приміських автобусних маршрутах загального ко ристування, які не вихо дять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути)», зареєстрованого в Головному управлінні юс тиції у Дніпропетровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769; 2) проведення конкурсу згідно з чинним законодав ством України. 4. Координацію роботи щодо виконання цього роз порядження покласти на управління інфраструктури облдержадміністрації, контроль на заступника го лови облдержадміністрації згідно з розподілом функ ціональних повноважень. Голова облдержадміністрації Д. В. КОЛЄСНІКОВ


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○

Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 25.06.2013 № Р-504/0/3-13

ÎÁ'ªÊÒÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÒÀÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒ ÀÕ ÇÀà ÀËÜÍÎà ΠÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎà ÀËÜÍÎÃÎ ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ)


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○


13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○

Ïðèì³òêà: íà ì³æì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ðåêîìåíäîâàíà ê³ëüê³ñòü ç³ðî÷îê çà ïàðàìåòðàìè êîìôîðòíîñò³ íå ìåíøå «*» (îäí³º¿ ç³ðî÷êè); ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ñõåìè ðóõó, íàéìåíóâàííÿ ê³íöåâèõ çóïèíîê, ³íøèõ îñîáëèâîñòåé çä³éñíåííÿ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ì³ñòèòüñÿ â ïàñïîðòàõ ìàðøðóò³â. Çàñòóïíèê ãîëîâè - êåð³âíèê àïàðàòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Í. Ë. ÏÎÄÎÏ˪ËÎÂÀ Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ³íôðàñòðóêòóðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â. Á. ÞØÊÎ

ÍÎÂÈÍÈ

ÊÎÐÈÑÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Äî óâàãè ï³äïðèºìö³â

ÍÀÒÀË²ß ÊÎÐͲÉ×ÓÊ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

 Я підприємець із 1998го. У серпні мені виповниться 56 років. Які документи необхідно надати для призначення пенсії за віком? Чи включається до стажу період, коли я працюва ла підприємцем? Статтею 26 Закону Украї ни «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван ня» передбачено, що особи ма ють право на призначення пенсії за віком після досягнен ня 60 років та наявності стра хового стажу не менше 15 років. До досягнення віку, вста новленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком у 56 років мають жінки, які народилися з 1 квітня 1957 року до 30 верес ня 1957 року. Згідно з Порядком подан ня та оформлення документів для призначення (перерахун ку) пенсій відповідно до Зако ну України «Про загальнообо в'язкове державне пенсійне страхування», затвердженому постановою правління Пенсій ного фонду України від 25.11.2005 № 221 та зареєст рованому в Міністерстві юс тиції України 27.12.2005 за № 1566/11846, заява про при значення пенсії непрацюючим громадянам подається заяв ником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіре ності, посвідченої нотаріаль но, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєст рації), або законним пред ставником відповідно до зако

нодавства за місцем проживан ня (реєстрації) заявника. Для призначення пенсії за віком необхідно надати такі документи: 1. Заяву встановленої фор ми. 2. Паспорт (оригінал та ксе рокопію). 3. Ідентифікаційний код (оригінал та ксерокопію). 4. Трудову книжку (оригі нал та ксерокопію). 5. Довідку про заробітну плату за будьякі 60 календар них місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 незалеж но від перерв за умови підтвер дження довідки про заробітну плату первинними документа ми (за бажанням). 6. Диплом та інші докумен ти, що підтверджують періоди навчання за спеціальністю (у разі необхідності). 8. Довідку з райвійськкома ту про службу в Армії (в разі не обхідності). 9. Дві фотокартки розміром 4х6. Відповідно до підпункту «б» пункту 7 зазначеного Порядку період здійснення фізичною особою підприємницької діяль ності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 підтверджується спеціальним торговим патентом або свідоц твом про сплату єдиного подат ку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибутко вого податку з громадян, або до відкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоні фікованого обліку. Враховуючи вищезазначе не, після досягнення Вами пен сійного віку та за наявності встановленого законодавством необхідного стажу роботи, Вам необхідно звернутися до управ ління Пенсійного фонду за місцем проживання (реєст рації), надавши при цьому пов ний пакет документів, необ хідних для призначення пенсії за віком. При призначенні пенсії органи Пенсійного фонду Ук раїни керуються нормами чин ного пенсійного законодавства на день звернення за пенсією. Я пенсіонерінвалід і підприємець на загальній сис темі оподаткування. Сплачую

єдиний внесок в межах макси мального розміру доходу. Чи маю я право на перерахування пенсії? Чи збільшиться розмір моєї пенсії, якщо останні три роки в річних звітах зазначено щомісячний дохід, на який на раховується єдиий внесок? Пунктом 4 статті 42 Зако ну України «Про загальнообо в'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працю вати, перерахунок пенсії про водиться з урахуванням не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (по переднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної пла ти (доходу), з якої обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводить ся із заробітної плати за періо ди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цьо го Закону, із застосуванням показника середньої заробіт ної плати (доходу), який вра ховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. У разі якщо застрахована особа після призначення (пере рахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводить ся не раніше, ніж через два роки після призначення (попе реднього перерахунку) з ура хуванням страхового стажу після її призначення (поперед нього перерахунку) та заробіт ної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. Обчислення страхового стажу, який дає право на пере рахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не ра ніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (по переднього перерахунку) пенсії. Відповідно до статті 24 За кону України «Про загально обов'язкове державне пенсій не страхування» страховий стаж період (строк), протя гом якого особа підлягає за гальнообов'язковому держав ному пенсійному страхуванню

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ ÇÀ ÍÅÏÎÄÀÍÍß Ç²ÒÍÎÑÒ² та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний стра ховий внесок. Страховий стаж обчислюєть ся територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоні фікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персо ніфікованого обліку на підставі документів та в порядку, визна ченому законодавством, що дія ло до набрання чинності цим За коном. Страховий стаж обчислюєть ся в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язково му державному пенсійному стра хуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'яз кового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць, за умови, що сума спла чених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімаль ний страховий внесок, цей пері од зараховується до страхового стажу як повний місяць за умо ви здійснення в порядку, визна ченому правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума спла чених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. У разі, якщо зазначену до плату не було здійснено, до страхового стажу зараховуєть ся період, визначений за кож ний місяць сплати страхових внесків за формулою: ТП = СВ : В, де: ТП тривалість періоду, що зараховується до страхо вого стажу та визначається в місяцях; СВ сума фактично спла чених страхових внесків за відповідний місяць; В мінімальний страховий внесок за відповідний місяць. Враховуючи зазначене, при перерахунку пенсії відповідно до ст.42 Закону, страховий стаж буде враховано на підставі да них про сплату страхових внесків, у цьому зв'язку збільшиться розмір пенсії.

²ç 01.07.2013 ð. íàáèðຠ÷èííîñò³ ï. 17.9 ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 06.07.95 ð. ¹ 265/95-ÂÐ «Ïðî çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ó ñôåð³ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã» (äàë³ - Çàêîí ïðî ÐÐÎ). Íîðìàìè öüîãî ïóíêòó ïåðåäáà÷åíî, ùî äî ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ çä³éñíþþòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿, çà íåïîäàííÿ äî ̳íäîõîä³â Óêðà¿íè çâ³òíîñò³, ïîâ'ÿçàíî¿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ÐÐÎ, ðîçðàõóíêîâèõ êíèæîê òà êîï³é ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â ³ ô³ñêàëüíèõ çâ³òíèõ ÷åê³â ç ÐÐÎ äðîòîâèìè àáî áåçäðîòîâèìè êàíàëàìè çâ'ÿçêó ó ðàç³ îáîâ'ÿçêîâîñò³ ¿¿ ïîäàííÿ çàñòîñîâóâàòèìóòüñÿ ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿ ó ðîçì³ð³ äåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí (170 ãðí.). ÑÄϲ ÂÏÏ ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÄÏÑ ○

ϲÄÑÓÌÊÈ ÄÅÊËÀÐÀÖ²ÉÍί ÊÀÌÏÀͲ¯ Çà ï³äñóìêàìè äåêëàðàö³éíî¿ êàìïàí³¿ ìåøêàíö³ ʳðîâñüêîãî ðàéîíó ïîäàëè 338 äåêëàðàö³é. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ áðèô³íãó çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ²ãîð Ñàõàíîâ. Ïðèºìíî, ùî ïîäàòêîâà ³ ïðàâîâà ñâ³äîì³ñòü íàøèõ ãðîìàäÿí çðîñòàº, - çàóâàæèâ ²ãîð Âàëåð³éîâè÷. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè äåêëàðàö³éíî¿ êàìïàí³¿. Íà 01.05.2013 ïîäàíî 338 äåêëàðàö³é ïðî ìàéíîâèé ñòàí òà äîõîäè. Çàäåêëàðîâàíî äîõîä³â ó ðîçì³ð³ 49073,6 òèñ. ãðí., ñàìîñò³éíî íàðàõîâàíèõ ïîäàòêîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ó ñóì³ 1328,2 òèñ. ãðí. Ïîäàíî 50 äåêëàðàö³é íà îòðèìàííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè, ñóìà äî ïîâåðíåííÿ ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ñêëàëà 63,2 òèñ. ãðí. Á³ëüø³ñòü òàêèõ äåêëàðàíò³â îïëà÷óº íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ, ìຠ³ïîòå÷í³ êðåäèòè òîùî. Íà áðèô³íãó òàêîæ îáãîâîðþâàëèñÿ ïîòåíö³éí³ çàêîíîäàâ÷³ ³í³ö³àòèâè, ÿê³ ìàþòü âäîñêîíàëèòè àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â, ä³ÿëüí³ñòü îíîâëåíîãî ñåðâ³ñó ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â òà çáîð³â «Ïóëüñ», ñòâîðåíîãî ç ìåòîþ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ó ðîáîò³ ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè òà ìèòíèö³. Íàòàë³ÿ Ãîðÿíà ○

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÅÐÅË²Ê ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ ÃÐÎÌÀÄßÍ Ó ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ßÊÈÕ Â²ÄÌÎÂËÅÍÎ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ÒÐÀÂͲ 2013 ÐÎÊÓ 1. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòîäàâö³â àâòîìîá³ëüíî¿ ãàëóç³. ß.Â. ͳêîëåíêî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ëåãàë³çàö³¿ îá'ºäíàíü íðîìàäÿí òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ОГОЛОШЕННЯ ○

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. Інформація Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропет ровській області про результати продажу шляхом викупу об'єкта групи «Д». Об'єкт незавершеного будівницт ва «9поверховий житловий буди нок разом із земельною ділянкою», на якій він розташований та знахо диться за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. К. Лібкнехта, 85, роз мір земельної ділянки 0,1602 га. Приватизовано шляхом викупу по купцем юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аук ціоні, за 4 295 514,80 грн., у тому числі ПДВ 715 919,13 грн.

У зв'язку з втратою вважа ти недійсними студентські квитки Дніпропетровського гуманітарного університету на ім'я Панкова Вадима Вла диславовича та Смірнова Дмитра Андрійовича. Вважати недійсними: 1. Свідоцтво про реєстрацію ви пуску акцій СР ЗАТ «Дніпровець» №162/04/1/00 від 27.12.2000 р. 2. Виписку НДУ з реєстру кодів цінних паперів СР ЗАТ «Дніпро вець» UA 4000012140 від 25.05.2007 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДАЖ МАЙНА

ТБ «ЕнВі Капітал» 22.07.2013 року о 10.00 годині проводить аук ціон з продажу майна ВАТ «Дніпропетровський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 00443246), а саме: Лот №1. Комплекс колишніх очисних споруд у складі: нежитлові будівлі (11 шт.), споруди і передавальні пристрої (24 шт.), обладнання (7 шт.), розташований на земельній ділянці площею 4,2 га за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Моло догвардійська, 32. Початкова вартість лота №1 332941,56 грн., без ПДВ. Гарантійний внесок 10% від початкової вартості лота. Реєст раційний збір за участь в аукціоні 200 грн., без ПДВ. Внески сплачу ються на р/р ТБ «ЕнВі Капітал» (отримувач ТБ «ЕнВі Капітал», р/р 26000060805776 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299, код ЄДРПОУ 37901179). Ознайомлення з майном та строк подання заявок про участь в аукці оні до 12.00 19.07.2013р. Аукціон відбудеться за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Куйбишева, буд. 2. Телефон для довідок (092) 2585810. Відокремлений структурний підрозділ «Вагонне депо НижньодніпровськВузол», що виконує деповський, капітальний та поточний ремонти вантажних вагонів, а та кож їхнє технічне обслуговування на шляху прямування, повідомляє про намір отри мати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з поста новою КМУ від 13.02.02 № 302 для своїх промислових майданчиків, а саме: ВСП «Вагонне депо НижньодніпровськВузол» (основна дільниця) (49022, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 1д) обсяг викидів складає 15,345 т/рік (крім того, важкі метали та парникові гази 1592,17 т/рік), від пересувних джерел 14,72 т/рік; Пункт технічного обслуговування вагонів НижньодніпровськВузол (парк «Л») (49022, м. Дніпропетровськ, вул. Магаданська, 57к) обсяг викидів складає 0,014 т/ рік; Пункт технічного обслуговування вагонів НижньодніпровськВузол (парк «Є») (49022, м. Дніпропетровськ, вул. Масивна, 73б) обсяг викидів складає 0,051 т/рік (крім того, важкі метали та парникові гази 18,5 т/рік); Пункт технічного обслуговування вагонів Синельникове2 (52500, м. Синель никове2, вул. Ульянових, 16а) обсяг викидів складає 0,0138 т/рік (крім того, важкі метали та парникові гази 4,89 т/рік); Механізований пункт поточного ремонту вагонів з відчепленням Синельнико ве1 (52500, м. Синельникове1, вул. Гоголя, 19а) обсяг викидів складає 0,04 т/ рік (крім того, важкі метали та парникові гази 5,58 т/рік); Пункт технічного обслуговування вагонів Новомосковськ (51200, м. Новомос ковськ, вул. Ковальова, 3) обсяг викидів складає 0,106 т/рік (крім того, важкі метали та парникові гази 25,17 т/рік), від пересувних 0,08 т/рік. Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають технологічному регла менту і проектним показникам, згідно з вимогами природоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи з зауваженнями та пропозиціями мо жуть звернутися в місячний термін за адресою: вул. 40 років Жовтня, 14, м. Синельникове, 52500, Міська рада, т. 43561 вул. Радянська,14, м. Новомосковськ, 51200, Міська рада, т. 380022 ,вул. К.Маркса, 75, м. Дніпропетровськ, 49000, Міська рада, т.7442500.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Шевченко Валентину Михайлів ну в якості позивача та Мельник Лесю Михайлівну, КП «ДМБТІ», Дніпропетровьску регіональну філію ДП «Центр державного земельного кадастру» в якості відповідачів у судове засідання, яке відбудеться 04 липня 2013 року о 12.00 по цивільній справі № 2/205/717/2013 за позовом Шевченко В.М. до Хрестьян О.О., Мельник Л.М., ДМР, КП «ДМБТІ», третя особа Дніпропетровьска філія ДП «Центр державного земельного кадастру при Дер жавному комітеті України по зе мельних ресурсах», про скасу вання арешту у приміщенні Ле нінського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коро бова, 6, каб. 223. Тернівський районним суд м. Кривого Рогу викликає Матві єнко Ларису Юріївну у судове засідання як відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Матвієнко Лариси Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке призначено на 30.05.2013 року о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 9, зал 4. У разі неявки справа буде роз

глянута за відсутності відпові Олександр Анатолійович за по дача. зовом ПАТ «Державний ощад ний банк України» в особі філії Ленінський районний суд м. Дніпропетровське обласне уп Дніпропетровська викликає равління АТ «Ощадбанк», про Рибалка Андрія Вікторовича як стягнення заборгованості ви відповідача у судове засідання кликається у судове засідання по цивільній справі № 2205/ на 10 год. 30 хв. 11 липня 2013 2351/13 за позовною заявою року до залу 2 Центрально Публічного акціонерного това Міського районного суду м. Кри риства «Ерсте Банк» до Рибал вого Рогу за адресою: м. Кривий ки Андрія Вікторовича про стяг Ріг, вул. Першотравнева, 12 нення заборгованості за кре (суддя Бондарєва О.І.). На дитним договором, яке відбу підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України деться 22 липня 2013 року о 10 після опублікування оголошен год. 30 хв. у приміщенні суду за ня в пресі відповідач Шам О.А. адресою: 49128, м. Дніпропет вважається повідомленим про ровськ, вул. Коробова, 6, каб. час та місце розгляду справи. У 224. Наслідки неявки передба разі його неявки до залу судово чені ст. 169 ЦПК України. го засідання справа буде розгля нута за його відсутності, заочно. Карпов В.С. викликається в якості відповідача по справі № Самарський районний суд м. 175/1984/13 за заявою представ Дніпропетровська викликає ника ВАТ «Національна акціонер Мережко Харитину Петрівну у на страхова компанія «Оранта» в судове засідання, яке відбудеть особі Дніпропетровської обласної ся 02 липня 2013 року о 13.00 дирекції ВАТ «НАСК «Оранта» про по цивільній справі № 2/206/ поворот виконання судового 875/13 за позовом Мороза Во рішення у відкрите судове засі лодимира Володимировича до дання, яке відбудеться 05.07.2013 Мережко Харитини Петрівни р. о 10.00 у приміщенні Дніпро про визнання права власності петровського районного суду на нерухоме майно в порядку Дніпропетровської області (каб. набувальної давності. Явка обо 8, вул. Теплична, 7, сел. Ювілей в'язкова (каб. 108). не, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область). ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○

що 18.06.2013 року було вине сено заочне рішення по цивільній справі № 211/2674/ 13ц за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Вовк Марини Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Даним рішенням були задоволені по зовні вимоги Публічного акціо нерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк». З пов ним текстом відповідач Вовк Марина Володимирівна може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу.

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області повідомляє, що 18.06.2013 року було вине сено заочне рішення по цивільній справі № 211/2662/ 13ц за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Трутеніна Володимира Анато лійовича про стягнення забор гованості за кредитним догово ром. Даним рішенням були за доволені позовні вимоги Пуб лічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «При ватБанк». З повним текстом відповідач Трутенін Володимир Анатолійович може ознайоми ЦентральноМіський район Довгинцівський районний суд тись, звернувшись до канцелярії ний суд м. Кривого Рогу по м. Кривого Рогу Дніпропет Довгинцівського районного відомляє, що відповідач Шам ровської області повідомляє, суду м. Кривого Рогу.

ÑÏÐÀÂÈ ÐÅÊËÀÌͲ

Íàé÷àñò³øå «ï³àðÿòü» ð³çí³ ïîñëóãè ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÈËÅÍÊÎ

Ðèíîê ðåêëàìè ùîðîêó ïðèñòîñîâóºòüñÿ äî íîâèõ òåõíîëîã³é ³ áåðå ¿õ íà îçáðîºííÿ ó áèòâ³ çà çàìîâíèêà. Ïðîòå, ÿê ãîâîðèòü ñòàòèñòèêà, ñòàð³ ïåðåâ³ðåí³ ìåòîäè êîðèñòóþòüñÿ á³ëüøèì ïîïèòîì, í³æ íîâ³. Ïðî îñíîâí³ ïîêàçíèêè ðåêëàìíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçïîâ³ëè ñïåö³àë³ñòè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî виконували роботи з розміщення óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè На Дніпропетровщині щороку зменшується кількість підприємств, що надають рекламні послуги. У 2012-му рекламну діяльність в області здійснювали 132 підприємства. Більшість із них працюють у Дніпропетровську. За статистичними даними, найбільші суми були отримані від реклами непродовольчих товарів вітчизняного виробництва - 98 млн. грн. Проте найчастіше в області та місті рекламували різноманітні послуги. За минулий рік уклали 11,7 тис. таких угод, що складає 56% від загальної кількості. Як зазначають в управлінні статистики, дохід рекламістів, незважаючи на змешення кількості агенцій, зріс. Найбільша його частка - 76% припала на спеціалізовані рекламні агенства, що

та розповсюдження реклами. Щодо вибору рекламних носіїв, яким надають перевагу рекламодавці, першість тут уже кілька років утримує зовнішня реклама - на бордах, сіті-лайтах тощо. Така тенденція притаманна тільки нашому регіону, зазначає начальник відділу обстеження підприємств сфери послуг і статистики науки та інновацій держуправління статистики Дніпропетровської області Лілія Єрошева. За минулий рік кількість угод із використання зовнішніх рекламних носіїв склала 36,2%. Хоча загалом по Україні рекламодавці більше звертаються до Інтернету, смс-інформування тощо. Також серед лідерів розміщення реклами в Дніпропетровському регіоні - друковані засоби масової інформації (27%) та радіо (13%).

ÏÎÍÀÄ 36% ÐÅÊËÀÌÎÄÀÂֲ ÎÁÈÐÀÞÒÜ ÇÎÂͲØÍÞ ÐÅÊËÀÌÓ

ÍÎÂÈÍÈ ÍÀÐÀÕÓÂÀÍÍß ªÄÈÍÎÃÎ ÂÍÅÑÊÓ ×àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çá³ð òà îáë³ê ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ» âèçíà÷åíî, ùî ºäèíèé âíåñîê íàðàõîâóºòüñÿ: äëÿ ïëàòíèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1 (êð³ì àáçàöó ñüîìîãî), 2, 3, 6, 7 ³ 8 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 4 öüîãî Çàêîíó, - íà ñóìó íàðàõîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà âèäàìè âèïëàò, ÿê³ âêëþ÷àþòü îñíîâíó òà äîäàòêîâó çàðîá³òíó ïëàòó, ³íø³ çàîõî÷óâàëüí³ òà êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè, ó òîìó ÷èñë³ â íàòóðàëüí³é ôîðì³, ùî âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïëàòó ïðàö³», òà ñóìó âèíàãîðîäè ô³çè÷íèì îñîáàì çà âèêîíàííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã) çà öèâ³ëüíîïðàâîâèìè äîãîâîðàìè. Îá÷èñëåííÿ ºäèíîãî âíåñêó çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ áóõãàëòåðñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïðîâàäèòüñÿ íàðàõóâàííÿ (îá÷èñëåííÿ) àáî ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàðàõóâàííÿ (îá÷èñëåííÿ) âèïëàò (äîõîäó), íà ÿê³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Çàêîíó íàðàõîâóºòüñÿ ºäèíèé âíåñîê. Çàñòîñóâàííÿ ï³äâèùóâàëüíîãî êîåô³ö³ºíòà Çàêîíîì íå ïåðåäáà÷åíå. Ïîðÿä ³ç öèì çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 8 Çàêîíó ºäèíèé âíåñîê íå âõîäèòü äî ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ. Ïîäàòêîâå çàêîíîäàâñòâî íå ðåãóëþº ïîðÿäîê íàðàõóâàííÿ, îá÷èñëåííÿ ³ ñïëàòè ºäèíîãî âíåñêó. Âîäíî÷àñ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïëàòó ïðàö³» çä³éñíþþòü ̳í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè òà îðãàíè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè.


КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.07.2013 ð. ¹ 50 (1441) ○

²ÃÐÈ ÏÎÇÀ ÇÀÊÎÍÎÌ

Ìàëåíüêèé «Âåãàñ» ³ âåëèê³ íåïðèºìíîñò³ 203-2) Кримінального Кодексу України. Невстановлені наразі організатори нелегального казино поки уникли кримінальної відповідальності. Але при цьому вони втратили «засоби виробництва»: всі 8 комп’ютерів із системними блоками та 10 ігрових автоматів, встановлених у «Вегасі», правоохоронці вилучили та конфіскували.

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ Ê²ÐÎÂÑÜÊί ÐÀÉÎÍÍί ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

 Óêðà¿í³ âæå ê³ëüêà ðîê³â çàáîðîíåíî çàéìàòèñü ³ãîðíèì á³çíåñîì. Ïîøòîâõîì äî ïðèéíÿòòÿ ïàðëàìåíòîì â³äïîâ³äíîãî çàêîíó ñòàëà æàõëèâà ïîæåæà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â òðàâí³ 2009-ãî. Òîä³ â çàë³ ³ãðîâèõ àâòîìàò³â íà ïðîñïåêò³ Ãàãàð³íà çàãèíóëî ñåìåðî ëþäåé. Íàïåâíå, ïðî öå çíàëà ³ 25-ð³÷íà æèòåëüêà îáëàñíîãî öåíòðó Îêñàíà, êîëè òîð³ê øóêàëà ñîá³ ðîáîòó НЕДОВГІ СУМНІВИ Одна з газетних об’яв про запрошення на місце оператора інтернет-клубу підозри у дівчини не викликала, адже такі заклади ніхто в країні не забороняв. Зателефонувавши за вказаним номером, Оксана дізналася, що все-таки мова йде про ігрові автомати. Однак думки про майбутній заробіток переважили побоювання про нелегальність робочого місця. «А може, все обійдеться», подумала дівчина й прийняла рішення. Домовленість із роботодавцем Анжелою була усною, жодних трудових угод та письмових зобов’язань. Оксана мала працювати в залі протягом доби, потім два вихідні, і так далі за графіком. Плата за робочу зміну складала

ÄÎ «²ÍÒÅÐÍÅÒÊËÓÁÓ» ÇÀ²ÒÀËÈ ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ²

ÏÐÎÒÈ Ä²Â×ÈÍÈ ÏÎÐÓØÈËÈ ÊÐÈ̲ÍÀËÜÍÓ ÑÏÐÀÂÓ «ВИГРАЛА» ШТРАФ

150 грн. Щоправда, новій працівниці не пояснили одну важливу деталь гроші вона могла отримати лише в кінці місяця.

ВІЗИТ МІЛІЦІЇ Так дівчина потрапила до приміщення під назвою «Вегас». Тут стояли 8 комп’ютерів та 10 ігрових автоматів. Кілька годин простажувавшись з напарницею, Оксана зрозуміла, як треба обслуговувати відвідувачів зали, які робили ставки в азартних іграх. Нелегальний ігорний заклад користувався популярністю серед жителів прилеглого мікрорайону. Кілька робочих змін нової

працівниці були спокійні. Але, вочевидь, Оксані не судилося отримати тут першу зарплату. Одного вечора до «інтернет-клубу» зайшли працівники міліції. Оксана саме намагалася віддати виграш одній з відвідувачок 100 грн. Жоден гравець цього вечора у підпільному казино нічого не отримав. Натомість, відвідувачам довелося давати свідчення правоохоронцям. А оператор «інтернет-клубу» потрапила у більш серйозну історію. Проти неї порушено кримінальну справу за заняття забороненим ігорним бізнесом (ч. 1. ст.

Взагалі у світі легальний ігорний бізнес - це великий ризик для гравців і менший для його власників. В Україні азартні ігри поза законом тривають. «Під роздачу» потрапляють і прості виконавці. Кримінальне звинувачення колишньому оператору нелегального залу ігрових автоматів Оксані, затверджене прокуратурою Кіровського району Дніпропетровська, направлено на розгляд до суду. Як повідомив «Вістям» старший прокурор Олег Комнатний, обвинуваченій ув’язнення не загрожує, але санкція статті Кримінального Кодексу передбачає покарання - чималий штраф від 170 тис. грн. до 680 тис. грн.

ÍÅ ÄÇÂÎÍÈ

«Æàðò³âíèêè» â³äïîâ³ëè ïåðåä çàêîíîì ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çà íåïðàâäèâ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ì³íóâàííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî äâîõ îñ³á Наприкінці березня у Дніпропетровську невідомий зателефонував на «103» і повідомив, що за півгодини підірве житловий будинок на одному з проспектів міста. На щастя, інформація про закладену вибухівку не підтвердилася. Аноніма у лічені години встановили і

затримали співробітники СБУ спільно з міліцією. «Жартівником» виявився 40-річний непрацюючий мешканець того ж будинку. Повідомлення про вибух нетверезий чоловік зробив з ху-

ліганських мотивів. Амур-Нижньодніпровський райсуд Дніпропетровська визнав правопорушника винним та призначив покарання три роки позбавлення волі умовно. Інший жартівник

10 червня «мінував» церкву у Дніпродзержинську. Цого дня о 23.11 год. до чергової частини служби порятунку «112» надійшов дзвінок від невідомого. Він повідомив, що у храмі на лівому березі міста закладено пластикову вибухівку. За годину він зателефонував знов, а ще через три хвилини - втретє. Правоохоронці та рятувальники миттєво відреагували на повідомлення. Прилеглу до церкви територію ретельно перевірили, але жодних вибухових пристроїв не виявили.

Того ж дня співробітники СБУ із правоохоронцями встановили та затримали «мінера». Це був 31річний мешканець міста, якого вже притягували до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Громадянин визнав провину та пояснив, що здійснив анонімні дзвінки у стані алкогольного сп'яніння хотів перевірити реакцію влади на такі повідомлення. Стосовно чоловіка розпочато кримінальне провадження, наразі він під вартою.

ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÃÓ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒ², ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒ², ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÌÈÒÍÈÖ², ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

ÍÎÂÈÍÈ

²ÄÁÓËÀÑÜ ÏÅÐŲÐÊÀ

ÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ Íà âèìîãó ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿä â îáëàñò³ ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ ïåðåâ³ðèâ åêñïëóàòàö³þ áóä³âåëü òà ñïîðóä 40 ðåã³îíàëüíèõ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó ä³òåé. Ôàõ³âö³ âèÿâèëè 346 ïîðóøåíü, ³ç íèõ 71 - ùîäî îðãàí³çàö³¿ áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³þ áóä³âåëü òà ñïîðóä, 32 - ç ïèòàíü óòðèìàííÿ ó áåçïå÷íîìó ñòàí³ ñïîðòèâíèõ òà äèòìàéäàí÷èê³â. Äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóëè 33 ïîñàäîâèõ îñ³á. ○

ÇÂÈ×ÀÉͲ ÃÅÐί

ÂÐßÒÓÂÀËÈ ËÞÄÅÉ Âíî÷³ ó ñóáîòó íà÷àëüíèê ñåêòîðà â³ää³ëó ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêóïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ Äìèòðî Ñâåðäëîâ ïîâåðòàâñÿ ïî âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà íà àâòî ç í³÷íî¿ ïåðåâ³ðêè. ³í ïîáà÷èâ ïåðåõîæîãî, ÿêèé æåñòàìè ïðîõàâ çóïèíèòèñÿ, ³ ç'ÿñóâàâ, ùî ãîðèòü áóäèíîê. Çàòåëåôîíóâàâøè äî ÄÑÍÑ òà ì³ë³ö³¿, ÷îëîâ³êè çàéøëè äî ïàëàþ÷îãî òà çàäèìëåíîãî áóäèíêó ³ âèâåëè çâ³äòè æ³íêó, òðüîõ ä³òî÷îê òà áàáóñþ. Ïðîíèêíóòè äî êâàðòèðè, ùî ãîð³ëà, íå âäàëîñÿ. Âîãîíü çàãàñèëè ïîæåæíèêè. Íà æàëü, òðîº ëþäåé çàãèíóëè. ○

ÍÅ ÏÐÎÉØÎÂ ÌÈÒÍÈÖÞ

ÑÒÀÐÎÂÈÍÍÈÉ «ZINGER» Ìèòíèêè îáëàñò³ âèëó÷èëè ó ãðîìàäÿíêè Àâñò𳿠íåçàäåêëàðîâàíó øâåéíó ìàøèíêó, ùî ìîæå ñòàíîâèòè êóëüòóðíó òà ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü. Ƴíêà âèë³òàëà äî ³äíÿ, òà ïðè ïðîõîäæåíí³ ìèòíîãî êîíòðîëþ ïðîñë³äóâàëà «çåëåíèì êîðèäîðîì». Ó õîä³ ìèòíîãî îãëÿäó ó ¿¿ âàë³ç³ âèÿâèëè øâåéíó ìàøèíêó «Zinger» ³ç ñòàðîâèííèìè êëåéìàìè. Âëàñíèöÿ ðàðèòåòó çàïåâíèëà, ùî éîãî ¿é ïîäàðóâàëè ðîäè÷³, òîìó ð³ê âèïóñêó òà âàðò³ñòü - íåâ³äîì³. Ïðî òå, ùî òàê³ ðå÷³ íåîáõ³äíî äåêëàðóâàòè - íå çíàëà. ÐÎÇÃͲÂÀÂÑß ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ

ÑÒвËß ×ÅÐÅÇ ÑÎÁÀÊÓ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ÷îëîâ³ê, ïðèéøîâøè äîäîìó íàï³äïèòêó, âëàøòóâàâ ñêàíäàë äðóæèí³ ³ äîðîñëîìó ñèíîâ³ ç ïðèâîäó ë³êóâàííÿ ïñà. ϳñëÿ öüîãî â³í çãàäàâ ïðî ïðèõîâàíèé ó âáèðàëüí³ ðåâîëüâåð. Ïåðøèì ãîñïîäàðþ ïîïàâñÿ ïåñ - ñîáàö³ ãîñïîäàð âèñòð³ëèâ ó òóëóá. Ïîò³ì «ìåñíèê» ñòð³ëÿâ ó ñèíà, ïîðàíèâøè õëîïöÿ ó ë³âó ðóêó òà ïðàâå ñòåãíî. Çãîäîì â³í çàéøîâ äî ê³ìíàòè, äå áóëà äðóæèíà, òà ïîö³ëèâ ¿é ó ë³âå ñòåãíî. Ñèí ³ äðóæèíà çìîãëè â³ä³áðàòè ðåâîëüâåð, ³ ÷îëîâ³ê âò³ê. Íàðàç³ éîãî çàòðèìàëè.


ВІВТОРОК, 2 ЛИПНЯ 2013 РОКУ № 50 (1441)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Îäÿã ñóøèìî ó çàò³íêó ³òàþ âàñ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, Ãëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Ó êîæíî¿ ãîñïîäèí³ - ñâî¿ ñåêðåòè ïðàííÿ, ùî äîçâîëÿþòü ðå÷àì äîâøå ìàòè ãàðíèé âèãëÿä òà ôîðìó. Ïðîòå, ìè ÷àñòî àáèÿê òà áóäü-äå ñóøèìî ñâî¿ ñóêîíüêè ³ øòàíö³. ßê ðåçóëüòàò - îäÿã ïåðåñèõຠòà ïîãàíî ïðàñóºòüñÿ. Ñüîãîäí³ ìîâà éòèìå ïðî òå, äå êðàùå ðîçâ³øóâàòè ñâî¿ ðå÷³ òà íàñê³ëüêè áåçïå÷íå ìàøèííå ñóø³ííÿ

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ... ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÍÎ×Ü ÍÀ ÈÂÀÍÀ ÊÓÏÀËÓ «Òîëüêî â ãëóøè ìàëîðîññèéñêèõ ñòåïåé îñòàëñÿ ñòàðèííûé îáû÷àé ñïðàâëÿòü íî÷ü íà Èâàíà Êóïàëó, ñîõðàíèëñÿ âî âñåé åãî áûòîâîé ÷èñòîòå ñòàðèííûõ ïðåäàíèé. Íî÷ü íà Èâàíà Êóïàëó çíàþò âñå, çíàþò, êàêèì òàèíñòâåííûì ïîêðîâîì ïðèêðûòà îíà, êàêèå ñòðàøíûå ñîáûòèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ýòó íî÷ü. Âåäüìû ñëåòàþòñÿ íà Ëûñóþ ãîðó, ïàïîðîòíèê ðàñöâåòàåò ñâîèì åäèíñòâåííûì, ãîðÿùèì âî òüìå, öâåòêîì, êîòîðûé îáåðåãàåò íå÷èñòàÿ ñèëà. Ñ÷àñòëèâ òîò, êòî ñîðâåò ýòîò öâåòîê è, íè ðàçó íå îãëÿíóâøèñü, óíåñåò äîìîé, íî ãîðå òîìó, êòî õîòü ðàç ïîëþáîïûòñòâóåò è îãëÿíåòñÿ - ãèáåëü åãî íåèçáåæíà. Òàê ãîâîðÿò íàðîäíû ëåãåíäû, íî ëåãåíäû íå åñòü ïðàâäà; îäíàêî ïîâåðüÿ ýòè âñåëÿþò â äóøó ïðîñòîãî íàðîäà óæàñ ê íî÷è íà Èâàíà Êóïàëó...  Ìàëîðîññèè ñîõðàíèëñÿ îáû÷àé êàòàòü ñ ãîðû çàææåííîå êîëåñî; ñ êðèêîì áåæèò çà íèì ìîëîäåæü è ñìîòðèò, êàê îíî êàòèòñÿ, êàêîé îãîíü îò íåãî. Åñëè îãîíü âûñîê è êîëåñî êàòèòñÿ ðîâíî, òî è õëåá áóäåò ðîâåí è âûñîê, ñèëüíûé îãîíü - çíà÷èò, õîðîøèé óðîæàé, ïîòóõíåò ñðàçó êîëåñî â âîäå - çíà÷èò, îñåíü áóäåò ÷åðíàÿ, òî åñòü áåç ñíåãà», - ïðî÷èòàëè åêàòåðèíîñëàâöû â ïèòåðñêîì æóðíàëå «Ðîäèíà» 24 èþíÿ 1901 ãîäà. Ïðåññó ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Наша читачка дніпропетровчанка Людмила Володимирівна отримала від сина на

день народження чудовий подарунок пральну машинку. Функції апарату вражали. Особливо подобалося, що вона висушувала випрані речі. Вперше спробувавши, господиня була розчарована результатом: улюблена трикотажна кофтинка після сушіння розтягнулася, повідпадали стра-

зи від доньчиної блузки. Довелося, як завжди, розвішувати речі на сонці. А для цього, зазначає Людмила Володимирівна, слід пам'ятати кілька простих правил.

...ÏÎÐÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒÀ×À Отже, якщо ви вивішуєте білизну та одяг на свіжому повітрі, пам’ятайте: краще сушити речі у затінку. ти не можна сушити на мотузці, Якщо це неможливо, одяг потрібно тільки на горизонтальній поверхні або вивернути - так кольори довше зали- у спеціальній сітці для сушіння; шаться яскравими; мереживо краще позбавляти во не рекомендується сушити одяг логи у складеній у кілька разів сухій на вулиці у вітряну погоду: тканина тканині упродовж півгодини, а потім від цього стає крихкою та швидко одразу попрасувати. рветься; Якщо ж ви все-таки вирішили ви знімати білизну краще трохи во- сушити речі в пральній машинці, палогою - так буде легше її прасувати; м’ятайте, що цей процес не повинен сорочки та блузки сушіть, тривати довше, ніж 30 хвилин. У тапідвісивши за низ, - так вони менше кий спосіб не рекомендується висувитягуються. Якщо одяг синтетич- шувати речі з трикотажу та лайкри, ний, защіпніть на ньому всі гудзики, тонкі тканини, пуховики, ковдри, вовщоб уникнути деформації; няні речі, одяг із аплікаціями чи стра речі з трикотажу, светри, жаке- зами.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, ñêàæ³ìî, áîðùó, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ - Ïàïà, à ÷åì îòëè÷àþòñÿ óì è õèòðîñòü? - Óì ïîçâîëÿåò ðåøàòü ñëîæíûå ïðîáëåìû, à õèòðîñòü ïîçâîëÿåò èõ îáõîäèòü.

- À ÷òî ïîëåçíåé? - Ïîëåçíåé âñåãî - èíòåëëåêò. Îí ïîçâîëÿåò âûáèðàòü, ÷òî ëó÷øå: ðåøàòü, îáõîäèòü, èëè íå ëåçòü íå â ñâîå äåëî.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 02.07 Ср 03.07 Чт 04.07

+24 +27 0С +18 +21 0С +22 +28 0С +19 +21 0С +23 +33 0С +20 +25 0С

півн. 46 м/с півн.захід. 12 м/с схід. 45 м/с

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Âîäèëà ïàðîâîçà. 5. Âîåííàÿ ïðîôåññèÿ. 6. Ñòîëèöà Ïàðàãâàÿ. 7. Îäåæäà äëÿ íîã. 10. Îáðàùåíèå ê ñòàðøèì â Ñð. Àçèè. 12. Äëèííûå áàøìàêè äëÿ ñíåãà. 13. Ìåæäó ôëåéòîé è ôàãîòîì. 14. Âåðõíèé ñëîé çåìëè. 18. Âàëþòà Àôãàíèñòàíà. 21. Ñì. ôîòî. 22. «Âåëèêîëåïíûé ...», ì/ô. 23. Æèâîòíîå, ëåãêî ìåíÿþùåå îêðàñêó. 24. ... ñèë. 25. Åäèíèöà äîçû ãàììà-èçëó÷åíèÿ. Ïî âåðòèêàëè: 1. Êðóïíûé ôåîäàë. 2. ßùè÷åê. 3. Êóïàåòñÿ íàãèøîì. 4. Ðîìàí Ôåíèìîðà Êóïåðà. 7. Áóðóíäóêè ... è Äåéë. 8. Óçêàÿ ïîëîñêà ñâåòà. 9. Îòâåò æàáû íà âàø âîïðîñ. 10. Áóêâà àðàáñêîé àçáóêè. 11. Ýîëîâà ... 12. Æåíùèíà â Àíãëèè. 15. «Ïðèðó÷åíèå» òà÷êè. 16. Âîñêëèöàíèå. 17. Îáðàç. 18. Äèêèé ãîðíûé áàðàí. 19. Øóì ìíîãèõ ãîëîñîâ. 20. Äàíü ñî ñâîèõ ãðàæäàí. 22. Ïèîíåðñêèé áóäèëüíèê. Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1439 Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ìàêñèìóì. 6. Ìîíîïëàí. 7. Äåòåêòîð. 13. Áèñ. 15. Âçìîðüå. 16. Ïîëåñüå. 17. Ñàíäâè÷. 18. Äåêàäà. 21. Àëîý. 23. Ìîçã. 25. Ìîñò. 27. Þòà. 28. Þáèëÿð. 29. Ïàðê.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ïî âåðòèêàëè: 2. Àïîãåé. 3. Ñëîæåíèå. 4. Ìîëîò. 5. Ìèíåð. 8. Îòâåñ. 9. Ñìåíà. 10. Áðåâíî. 11. Æåì÷óã. 12. Ñïàä. 13. Áëèê. 14. Ññóäà. 19. Åãîçà. 20. Àëìàç. 22. Ýòþä. 23. Ìàèñ. 24. Çàÿö. 26. Òþê.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 01.07.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1354350

1441  
1441  
Advertisement