Page 1

ÍÅ ÓßÂËßÞ ÆÈÒÒß ÁÅÇ ÌÀËÞÂÀÍÍß

 ÎÁËÀÑÒ² ÐÎÇÏÎ×ÀËÈÑÜ ÆÍÈÂÀ

ÄÅÑßÒÎÊ ÌÀØÈÍ Ê ÏÎÄÚÅÇÄÓ ÇÀÏÐÎÑÒÎ!

3

10 9

 ÑÓÄ ÏÎ ÑÌÑ

23

ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯ 28 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà ïðèéíÿëà Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè - ïåðøó Êîíñòèòóö³þ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Öüîãî ðîêó íàøà êðà¿íà â³äçíà÷èòü âæå 17-òó ð³÷íèöþ çàãàëüíîäåðæàâíîãî ñâÿòà

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№49 (1440) ×åòâåð, 27 ÷åðâíÿ 201 20133 ð.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÓÏÐÎÙÅÍÈÅ ÓÑËÎÂÈÉ

ÇÀÊÎÍ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîäïèñàë Çàêîí, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò óïðîùåíèå óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà. Äîêóìåíò, â ÷àñòíîñòè, çàïðåùàåò êîíòðîëèðóþùèì îðãàíàì îñòàíàâëèâàòü äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé áåç ðåøåíèÿ ñóäà. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïðèíèìàòåëè îñâîáîæäàþòñÿ îò îáðåìåíèòåëüíîé ïðîöåäóðû îáæàëîâàíèÿ â ñóäàõ ðåøåíèé î íàëîæåíèè ñàíêöèé. Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó 1 èþëÿ. ○

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÏÀÑ

ÕÀÁ  ÓÊÐÀÈÍÅ Åâðîñîþç çàèíòåðåñîâàí â îáóñòðîéñòâå ãàçî-ýíåðãåòè÷åñêîãî õàáà â Óêðàèíå. Òî åñòü â òîì, ÷òîáû íà íàøåé òåððèòîðèè õðàíèëèñü ñòðàòåãè÷åñêèå çàïàñû ãàçà äëÿ åâðîïåéñêîãî ðûíêà è ðàçìåùàëèñü ìàíåâðåííûå ýíåðãåòè÷åñêèå ìîùíîñòè, çàÿâèë Ïðåìüåðìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî óêðàèíñêàÿ ÃÒÑ â êîìïëåêñå ñ ïîäçåìíûìè õðàíèëèùàìè ãàçà èìååò óíèêàëüíûå âîçìîæíîñòè.

ßí Òîìáèíñêè: «Áèçíåñ íàéäåò ñâîþ äîðîãó â ðåãèîíå»

5

Âî âðåìÿ âèçèòà íà Äíåïðîïåòðîâùèíó ïîñîë Åâðîïåéñêîãî ñîþçà â Óêðàèíå ßí Òîìáèíñêè ýêñêëþçèâíî «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ îò ïðåáûâàíèÿ â ðåãèîíå è ïåðñïåêòèâàõ ñîòðóäíè÷åñòâà îáëàñòè ñî ñòðàíàìè ÅÑ. Îáùàÿñü ñ íàøåé êîððåñïîíäåíòêîé, îí îòìåòèë, ÷òî ýòî áûëî åãî ïåðâîå äëèòåëüíîå èíòåðâüþ íà ðóññêîì ÿçûêå

ÏÎÃÎÄÀ Чт 27.06 півн.схід.

+32 +34 0С +23 +27 0С

Пт 28.06

+30 +33 0С

схід.

+23 +28 0С

Сб 29.06

+27 +31 0С

півд.схід.

+19 +23 0С

Нд 30.06

+25 +28 0С

півд.схід.

+19 +24 0С

Пн 01.07

+22 +27 0С

півн.схід.

+19 +21 0С

Вт 02.07

+23 +26 0С

півд.

+18 +21 0С

ÑÏÈÑÎÊ ÐÅÔÎÐÌ

ÑÎÃËÀÑÎÂÀËÈ Ñ ÅÂÐÎÑÎÞÇÎÌ 25 èþíÿ â Ëþêñåìáóðãå Ñîâåò ïî ñîòðóäíè÷åñòâó Óêðàèíû ñ Åâðîñîþçîì óòâåðäèë ïåðå÷åíü è ïëàí ïî âûïîëíåíèþ ïåðâîî÷åðåäíûõ ðåôîðì, êîòîðûå íóæíû äëÿ ñáëèæåíèÿ ñ Åâðîïîé, ïèøåò «ÊîììåðñàíòúÓêðàèíà». Ñîãëàñíî îáíîâëåííîìó äîêóìåíòó, áîëüøå âñåãî èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü òîðãîâëè è ýêñïîðòíûõ ïîøëèí íà ëåãêîâûå àâòîìîáèëè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ Â ÃÐÓÇÈÈ Âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòðû Óêðàèíû è Ãðóçèè Àëåêñàíäð Âèëêóë è Êàõà Êàëàäçå ïðîâåëè â Òáèëèñè 8-å çàñåäàíèå Ñîâìåñòíîé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé óêðàèíñêî-ãðóçèíñêîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Íà çàñåäàíèè áûëè ïîäïèñàíû Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ñòðàíàìè â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå Ìåìîðàíäóì îá àêòèâèçàöèè îòíîøåíèé â îáëàñòè èíâåñòèöèé. «Íàðàáîòêè Êîìèññèè äîëæíû âîïëîòèòüñÿ â êîíêðåòíûå ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû äëÿ Óêðàèíû è Ãðóçèè», - îòìåòèë Àëåêñàíäð Âèëêóë.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÓÊÐ ÀÈÍÑÊÈÅ ÑÀÌÎËÅÒÛ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ

ÏÐÅÄÑÒ ÀÂßÒ Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Àíòîíîâ» â ýòîì ãîäó ïðèìåò ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîì àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêîì ñàëîíå ÌÀÊÑ â Æóêîâñêîì (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Îá ýòîì ÓÍÈÀÍó ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé êîíñòðóêòîð ÃÏ «Àíòîíîâ» Äìèòðèé Êèâà. Îí îòìåòèë, ÷òî ïðåäïðèÿòèå ïëàíèðóåò ïîêàçàòü â Ðîññèè íîâûé Àí-70 è, âîçìîæíî, ïàññàæèðñêèé Àí-158. ÌÀÊÑ âõîäèò â ÷èñëî êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ àâèàôîðóìîâ.  ýòîì ãîäó ñàëîí áóäåò îòêðûò ñ 27 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ. ○

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440)

Âøàíóâàííÿ ãåðî¿â òà òóðáîòà ïðî äîáðîáóò ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë â³äâ³äàâ Êðèâèé гã гã.. ϳä ÷àñ â³çèòó äî ð³äíîãî ì³ñòà â³í ïåðåäàâ ìåäàëü «Çà áîåâûå çàñëóãè» ðîäèí³ çàãèáëîãî ñîëäàòà, âçÿâ ó÷àñòü ó çàõîäàõ ç íàãîäè Äíÿ ñêîðáîòè, ïåðåâ³ðèâ õ³ä ðåêîíñòðóêö³¿ ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó êîìïëåêñó,, à òàêîæ ïðîâ³â âè¿çí³ íàðàäè

ÍÀÃÎÐÎÄÓ ÍÀ ÑÌÎËÅÍÙÈͲ ÇÍÀÉØËÈ ÏÎØÓÊÎÂÖ²

ПОВЕРНЕННЯ МЕДАЛІ

ÐÎÁÎ×ÈÉ Â²ÇÈÒ

ÌÅÆÏÐ ÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÊÊÎÌÈÑÑÈß ÎÌÈÑÑÈß ÌÅÆÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÀß

У День скорботи та вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної віце-прем’єр передав медаль «За боевые заслуги» родині загиблого солдата Арсентія Івлєва, який з 1943 року вважався зниклим безвісти. Нагорода була знайдена

пошуковцями восени 2012 року під час розкопок на території Духовшинського району Смоленської області на місцях боїв 306-ї Рибшевської Стрілецької дивізії «Я дякую небайдужим до історії Вели-

кої Вітчизняної. Ця медаль стане нашою сімейною реліквією», сказала донька загиблого солдата Клавдія Ємчицька. Цього ж дня віцепрем'єр провів робочу нараду щодо ходу реконструкції меморі-

ального комплексу, який з’явиться у місті біля Монумента «Перемога» до 70-річчя битви за Дніпро.

МІСТО БЕЗ ОКОЛИЦЬ Олександр Вікул також провів виїзну робочу нараду на місці будівництва доступного житла у Кривому Розі. Новий будинок на вулиці Курчатова розрахований на 36

квартир різного типу. «Завдяки підтримці влади та в рамках державно-приватного партнерства за 20102012 роки 458 криворіжців: працівники п р о м и с л о в и х підприємств, лікарі, військові отримали можливість придбати власне житло. І держава надалі продовжуватиме реалізацію таких програм», - відзначив віце-прем’єр. Також цього дня Олександр Вілкул провів ще одну виїзну нараду щодо розвитку інфраструктури міста. Наразі у Кривому Розі у рамках проекту «Місто без околиць» триває будівництво залізничної станції «Роковата». Віце-прем’єр перевірив хід робіт з будівництва приміщення вокзалу та ремонту прилеглих територій. Ця станція є другою, після Головної пасажирської, на якій здійснюється посадка пасажирів із віддалених районів міста.

ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÏÀÌ’ßÒÜ

Ñâÿùåííèé ïîäâèã æèòèìå â â³êàõ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÑÒ ÀÍÄÀÐÒ ÑÒÀÍÄÀÐÒ

ÁÅÇ ËÈØÍÅÉ ÂÎÄÛ Óêðàèíöû ïåðåñòàíóò ïëàòèòü çà âîäó â êóðÿòèíå. Íîâûé ñòàíäàðò íà÷íåò äåéñòâîâàòü ñ 1 èþëÿ, ñîîáùèëè â Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Òåïåðü ïîñëå ðàçìîðîçêè ïòèöû âîäû â íåé äîëæíî áûòü íå áîëåå 4%. Òàêàÿ öèôðà - îáÿçàòåëüíà äëÿ ñòðàí ÅÑ. Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî íîâîââåäåíèå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì êàê Åâðîñîþçà, òàê è Ðîññèè. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ýêñïîðò óêðàèíñêîé ïðîäóêöèè. ○

ÊÈÒ ÀÉÑÊÈÅ ÊÊÎÑÌÎÍÀÂÒÛ ÎÑÌÎÍÀÂÒÛ ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ

ÂÅÐÍÓ ËÈÑÜ ÍÀ ÇÅÌËÞ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Êèòàéñêèé êîñìè÷åñêèé êîðàáëü «Øýíü÷æîó-10» ñ ýêèïàæåì èç òðåõ ÷åëîâåê ïðîâåë â êîñìîñå 15 ñóòîê è áëàãîïîëó÷íî âåðíóëñÿ íà Çåìëþ. Åãî ïîëåò ñòàë ñàìîé ïðîäîëæèòåëüíîé ïèëîòèðóåìîé ìèññèåé â èñòîðèè êîñìîíàâòèêè Êèòàÿ. Êàê ïåðåäàåò Áè-áè-ñè, â êîñìîñå «Øýíü÷æîó10» ñîñòûêîâàëñÿ ñ çàïóùåííûì ðàíåå ìîäóëåì, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

22 ÷åðâíÿ, ó Äåíü ïàì’ÿò³ òà âøàíóâàííÿ æåðòâ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè â Óêðà¿í³ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí ÓÓäîä äîä ïîêëàëè êâ³òè äî Ìîíóìåíòà ñëàâè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó Також у церемонії взяли участь міський голова Іван Куліченко, народні депутати, представники полі-

тичних партій, ветерани Великої Вітчизняної війни, громадськість та багато інших людей, які побажали вшанувати героїзм наших дідів і батьків.

«Чим далі відходить в історію день початку Великої Вітчизняної, тим яскравішою повинна бути пам’ять про нього. З особливою повагою звертаюся до ве-

теранів. Ваш Подвиг є священним для нашого народу. Він вписаний золотими літерами в історію Дніпропетровщини, України і всієї Європи. І для того, щоб літопис Великої Вітчизняної жив у віках, в області активно відновлюються пам’ятники, відкриваються музеї, відроджуються традиції», сказав губернатор Дмитро Колєсніков. За його дорученням у регіоні планується провести низку заходів із відзначення

пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни. Протягом 2013 року активізується робота волонтерських загонів, область візьме участь у Всеукраїнській військовопатріотичній спортивній грі «Зірниця». Цього ж дня о 4-й ранку керівник регіону став учасником громадської акції «Запали свічку пам’яті», яка об’єднала тисячі жителів регіону у прагненні віддати данину пам’яті про величний подвиг наших земляків.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

ÓÐÎ×ÈÑÒ² ÇÀÕÎÄÈ

Êîíñòèòóö³ÿ - ôóíäàìåíò ðîçâèòêó êðà¿íè ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè 17-¿ ð³÷íèö³ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ ÓÓêðà¿íè. êðà¿íè. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ æèòåë³â ðåã³îíó ç³ ñâÿòîì òà â³äçíà÷èâ íàãîðîäàìè ãðîìàäÿí, ÿê³ çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàøî¿ îáëàñò³ é óñ³º¿ êðà¿íè ДЕРЖАВА ВІДБУЛАСЬ Урочистості проходили в залі Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка. Тут зібралися представники обласної влади, народні депутати і мешканці регіону. Свято розпочалося виступом талановитої молоді та

привітанням голови ОДА Дмитра Колєснікова. «Прийняття Конституції 17 років тому стало свідченням того, що суверенна та самостійна держава Україна відбулась. Українська держава - наш спільний дім, а Конституція є фундаментом цього дому, підґрунтям розвитку країни, суспільства і людини. Під керівництвом Президента України

ÍÀز ÇÅÌËßÊÈ ÎÒÐÈÌÀËÈ Â²ÄÇÍÀÊÈ Віктора Януковича в державі повною мірою виконуються всі норми Конституції, забезпечується процес реформування ключових галузей економіки та визнання України як сучасної правової держави», - відзначив губернатор.

ВИМОГИ ЧАСУ Губернатор зазначив, що сьогодні в Україні відбувається процес модернізації конституційних засад життя суспільства. Указом Президента України було створено Конституційну асамблею, покликану уза-

гальнити досвід реалізації положень чинної Конституції України, розвинути і конкретизувати їх, використовуючи та впроваджуючи кращі конституційній практики Європи та світу. Під час урочистостей Дмитро Колєсніков вручив відзнаки тим, хто вніс свій вклад у розвиток Дніпропетровщини. Серед нагороджених були голови міст та райдержадміністрацій, заслужені будівельники, багатодітні матері, та інші наші земляки. Цього дня відзнаку Заслуженого журналіста України отримав головний редактор газети «Вісті Придніпров’я», голова Дніпропетровської обласної організації НСЖУ Олексій Ковальчук.

ÑÒÀÐÒÓÂÀËÈ ÆÍÈÂÀ

 îáëàñò³ ðîçïî÷àâñÿ çá³ð óðîæàþ Ó ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî Ìàã äàëèÌàãäàëèí³âñüêîãî ðàéîíó ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ äàâ ñòàðò çáèðàíí þ çáèðàííþ ðàíí³õ çåðíîâèõ êóëü òóð ³ ïðîâ³â êóëüòóð âè¿çíó êîëåã³þ, ïðèñâÿ÷åíó ïèòàííÿì ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ñòâîðåíí þ íàëåæñòâîðåííþ íèõ óìîâ äëÿ ñ³ëüãîñïïðàö³â ñ³ëüãîñïïðàö³â-íèê³â ПОЗИТИВНІ ЗДОБУТКИ На Дніпропетровщині розпочали повномасштабне збирання ранніх зернових культур. Аграрії Апостолівського, Криворізького, Нікопольського, Петропавлівського, Покровського та Томаківського районів уже збирають урожай. Минулого вівторка керівник області особисто дав старт початку збирання зернових у Магдалинівському

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: районі. Там він оглянув поля та зернозбиральну техніку, а також картоплеперероблюваний завод і овочесховище. «Одним із пріоритетів 2013 року, визначених Президентом України, є розвиток агропромислового комплексу. І Магдалинівка у цьому питанні має свої позитивні здобутки. Район демонструє сталу динаміку розвитку галузі АПК. Так, у 2013 році ви-

¾327 îäèíèöü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿

òåõí³êè âæå ïðèäáàëè öüîãîð³÷, ¾3,5 òèñ. êîìáàéí³â (36 íîâèõ) çàëó÷àòü äëÿ çáèðàííÿ âðîæàþ, ¾9 òèñ. òðàêòîð³â (154 íîâèõ) çàä³þòü ó çáèðàëüí³é êàìïàí³¿, ¾843,49 ãà ðàíí³õ çåðíîâèõ ï³äëÿãàþòü çáèðàííþ â ðåã³îí³. робництво валової продукції сільського господарства сільгосппідприємствами зросло майже на 2,3%», - зазначив Дмитро Колєсніков. Наразі вже скоше-

но 98,7 т ранніх зернових. Зібраний урожай лише з обкосів полів уже показав, що цьогорічна урожайність становить 28,7 ц/га, що вдвічі перевищує минулорічну.

ÍÎÂÈÍÈ

ÑËÎÂÀ ²ÒÀÍÍß

²Ç ÄÍÅÌ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯! Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ çåìëÿê³â ³ç Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. «Êîíñòèòóö³ÿ - öå íàéâàæëèâ³øà êíèãà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ÿêà ââ³áðàëà áàãàòèé ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä ³ ìóäð³ñòü ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü, - ³äåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³. - Âèêîíàííÿ ¿¿ çàñàä òà ïðèíöèï³â - öå ñâÿòèé îáîâ’ÿçîê êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè. Ó öåé äåíü áàæàþ êîæíîìó æèòåëþ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ ðàäîñò³». ○

ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÑÂßÒÎ

ÏÎ×ÀÒÎÊ ²ÑÒÎв¯ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â â îáëàñò³ ïðèâ³òàëî æèòåë³â ³ç âèçíà÷íèì äåðæàâíèì ñâÿòîì - Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ó ïîçäîðîâëåíí³ ãîâîðèòüñÿ: «Ó öåé äåíü ìè ñâÿòêóºìî ïî÷àòîê ³ñòî𳿠ñó÷àñíî¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Êîíñòèòóö³ÿ âèçíà÷èëà íàéö³íí³øèì - æèòòÿ ëþäèíè, ¿¿ çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íàäàëà êîæíîìó ãðîìàäÿíèíó ìîæëèâîñò³ äëÿ ñàìîîðãàí³çàö³¿, ñâîáîäó ñëîâà òà â³ðîñïîâ³äàííÿ. ² îáîâ’ÿçîê êîæíîãî óêðà¿íöÿ - ïîâàæàòè Êîíñòèòóö³þ òà äîòðèìóâàòèñü ¿¿ çàêîí³â». ○

Ó ØʲËÜÍÈÕ ÒÀÁÎÐÀÕ ГІДНІ УМОВИ

ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Нині на Дніпропетровщині створюються необхідні умови для розвитку сільського господарства. Як відзначив губернатор під час виїзної колегії ОДА, регіон має стовідсоткову забезпеченість пальним, мінеральними добривами, насінням та засобами захисту рослин. «Я впевнений, що цьогорічний валовий збір зерна дасть змогу забезпечити область продовольчим зерном, насіннєвим матеріалом, фуражем та розрахуватися за земельні паї», - сказав голова ОДА. У кампанії зі збирання врожаю 2013 року будуть задіяні більше 19 тис. сільг о с п працівників. Дмитро Колєсніков наголосив, що для людей необхідно створити гідні умови праці. Зокрема, йдеться про триразове харчування, забезпечення водою, спецодягом, засобами індивідуального захисту тощо.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÎ Ç ÏÐÎÔÅѲªÞ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³ä ïî÷àòêó ÷åðâíÿ ó øê³ëüíèõ òàáîðàõ îáëàñò³ ïðîâåäåíî 88 ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîä³â, ó ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå 4 òèñÿ÷ ä³òåé. dz ñâîºþ ïðîãðàìîþ ñïåö³àë³ñòè ç ïðîôîð³ºíòàö³¿ çàâ³òàëè äî øê³ëüíèõ òàáîð³â, ùîá ó ö³êàâ³é ³ãðîâ³é ôîðì³ ðîçïîâ³ñòè ïðî ðîá³òíè÷³ ïðîôåñ³¿. Îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ îðãàí³çîâóº òàê³ çàõîäè çà çàâäàííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà. ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÂÄÎÌÀ

ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß ÂÅÒÅÐÀͲ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ó ðàìêàõ òèæíÿ, ïðèñâÿ÷åíîãî Äíþ ñêîðáîòè ³ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè Óêðà¿íè, îáñòåæåíî áëèçüêî 16 òèñ. âåòåðàí³â, ³ç íèõ ïîíàä 4 òèñ. îãëÿíóëè âè¿çí³ áðèãàäè öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âäîìà. Ùå ïîíàä 300 âåòåðàí³â ïðîâ³äí³ ñïåö³àë³ñòè îáëàñíîãî ãîñï³òàëþ äëÿ ³íâàë³ä³â â³éíè, îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Ìå÷íèêîâà òà ñòîìàòîëîã³÷íî¿ ïîë³êë³í³êè îáñòåæèëè ï³ä ÷àñ âè¿çä³â äî íàéâ³ääàëåí³øèõ ñåëèù ðåã³îíó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

Îñíîâíà ìåòà âëàäè Ñîô³¿âùèíè äîâ³ðà òà äîáðîáóò ëþäåé Îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàëèøàºòüñÿ ñâîº÷àñíå ðåàãóâàííÿ íà ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ïîðóøåí³ ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí, âèÿâëåííÿ ïðè÷èí, ùî ïîðîäæóþòü ¿õ íàäõîäæåííÿ, óñóíåííÿ íàÿâíèõ ïîðóøåíü ³ íåäîë³ê³â ³ç çàÿâëåíèõ ïèòàíü òà âæèâàííÿ çàõîä³â ùîäî ïîäàëüøîãî óïåðåäæåííÿ ñêàðã, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ, ñâîáîä ëþäèíè é ãðîìàäÿíèíà, ÿê³ º ãîëîâíèìè îñíîâàìè äåìîêðàòè÷íî¿, ñîö³àëüíî-ïðàâîâî¿ äåðæàâè

УВАГА ДО ЗАЯВНИКА звернень із питань водопостачання та Увага до заявника це увага до конкретної людини, її потреб та за

питів. Саме забезпечення життєвих інтересів громадян є метою практич

ної роботи, яка здійснюється Со

фіївською адміністрацією при роз

гляді звернень. Не допускати тягани

ни, розглядати справи конкретно, до

помагати максимально, проявляти тактовність, повагу до людей, чітко організовувати прийом громадян

саме такі вимоги керівництво райдержадміністрації втілює в життя під час організації роботи зі звернен

нями громадян. Усього з початку року через «Кон

такт центр «Гаряча лінія Дмитра Ко

лєснікова» до райдержадміністрації надійшло 48 звернень. Особливо гострими для меш

канців району залишаються жит

враховуючи потреби населення райо

ну, вже почали роботи з ремонту во

догону в с. Кам'янка, с. Новоподільск, с. Жовтневе та планується здійснити низку масштабних робіт з реконст

рукції водопровідних мереж за раху

нок коштів державного та місцевого бюджетів. Завдяки тісній співпраці Контакт

центру та органів місцевого самовря

дування, відчуваються позитивні зміни у вирішенні питань мешканців району.

РЕФОРМУВАТИ З РОЗУМОМ У рамках реалізації пілотного про

екту щодо реформування системи охо

рони здоров'я КЗ «Софіївський ра

йонний центр первинної медико сані

тарної допомоги» отримав 60 одиниць

ÒÅÌÀÒÈÊÀ ÇÂÅÐÍÅÍÜ ÌÅØÊÀÍֲ ÑÎÔ²¯ÂÙ²ÍÈ

ÍÀÉ×ÀÑÒ²ØÅ ÇÂÅÐÒÀÞÒÜÑß ÏÅÍѲÎÍÅÐÈ лово комунальні питання. Це водопо

стачання, транспортне сполучення сіл, освітлення вулиць та інші. Більше половини цих звернень вирі

шено позитивно, на інші дано роз'яс

нення. Питання, що потребують три

валого терміну виконання, залиша

ються на контролі до їх остаточного вирішення. Беручи до уваги значну кількість

медичного обладнання та 6 авто

мобілів «Нива». У районі працює про

грама «Місцеві стимули для праців

ників медичної галузі Софіївського району на 2013 2017 роки». У І кварталі виділено кошти на за

безпечення населення доступними і якісними медичними засобами. Для людей, хворих на гіпертонію, за раху

нок коштів обласного бюджету виді

лено 109 тис. грн. Для забезпечення безкоштовними медикаментами пільгової категорії населення виділе

но кошти обласного бюджету в обсязі 10 тис. грн. З метою вирішення проблем, які турбують жителів району, проводить

ся моніторинг колективних звернень

громадян та звернень, які надхо

дять до органів влади вищого рів

ня, а також причин, що їх породжу

ють.

ДОПОМОГТИ КОЖНОМУ Особлива увага приділяється роз

гляду звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб, багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціально

го захисту. Аналіз статистичних даних свідчить, що найбільше звернень на

дійшло від пенсіонерів 34, від інвалідів Великої Вітчизняної війни 1, від членів багатодітних сімей, одино

ких матерів 3. Громадяни порушу

ють питання, що стосуються практич

но всіх сфер життя району, а не лише проблем особистого характеру. Для визначення обсягів капіталь

них ремонтів проведено 70 обстежень помешкань інвалідів війни та учас

ників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни, яким виповнилось 85 і більше років та мають право на проведення безоплатного капітально

го ремонту власних житлових бу

динків і квартир. Для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення прово

дилася роз'яснювальна робота щодо можливості використання субсидій на оплату житлово комунальних послуг. Станом на 01.04.2013 на обліку пере

бувають 870 одержувачів житлових субсидій, що на 129 осіб більше по

рівняно з минулим роком.

ДЯКУЮТЬ ЗА ПІДТРИМКУ Позитивно вирішуються й інші питання. У квітні 2013 року зверну

лась громадянка Н., інвалід ІІ групи, мешканка смт Софіївка, з проханням допомогти отримати путівку на оздо

ровлення після тяжкої хвороби. Зав

дяки оперативному реагуванню місце

вої влади заявниця отримала путівку в тому ж місяці. Вона була дуже вдяч

на за турботу та небайдужість до її про

блем. Після закінчення лікування прийшла до райдержадміністрації, щоб особисто подякувати за турботу голові РДА Валерію Мірошниченку та Контакт центру за вчасну допомогу.

З ТУРБОТОЮ ПРО ДІТЕЙ Влада вживає всіх заходів для створення комфортних умов перебу

вання дітей у закладах освіти, збере

ження та зміцнення їхнього здоров'я. В Софіївському районі відкрито два дитячі садочки «Берізка» в Софіївці та «Сонечко» в селі Петрове. Викона

но капітальні ремонти покрівель на

вчальних закладів, замінено віконні блоки на сучасні енергозберігаючі в загальноосвітніх школах. У цьому році планується реконструкція при

міщень під розташування навчально

виховного комплексу в Миколаїв

ській ЗОШ. Влада Софіївщини приділяє особ

ливу увагу розвитку спортивної інфраструктури, створенню спортив

них і дитячих майданчиків, комфорт

них місць для ігор та спорту на відкритому повітрі юного покоління жителів Софіївщини. Продовжується встановлення дитячих ігрових май

данчиків для дітей району, адже за

няття спортом та фізкультурою є важ

ливими умовами здоров'я і гармоній

ного розвитку дитини.

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ГРОМАДОЮ Розпорядженням голови райдерж

адміністрації затверджено порядок розгляду письмових звернень, прове

дення особистого прийому, виїзних

ÒÐÈÂÀª ÌÀÑØÒÀÁÍÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÂÎÄÎÏÐβÄÍÈÕ ÌÅÐÅÆ особистих прийомів громадян, пря

мих «гарячих» телефонних ліній та графік особистого прийому громадян у райдержадміністрації. При органі

зації спілкування з громадянами ке

рівництво району завжди дотримуєть

ся принципу відкритості та доступ

ності влади людям. Двічі на рік здійснюється комп

лексний аналіз роботи з розгляду та вирішення питань, порушених у звер

неннях громадян, результати якого обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації. Такий підхід дозволяє не лише цілеспрямовано та послідовно усувати недоліки та прора

хунки, але й вдосконалювати цей на

прямок роботи. В юридичному секторі райдержад

міністрації постійно надається безоп

латна консультативно правова допо

мога населенню. Всі звернення, які надходять до Софіївської райдержадміністрації, уважно розглядаються, викладені в них факти ретельно перевіряються, докладаються зусилля до вирішення проблем заявника в рамках чинного законодавства. Керівництво райдержадмініст

рації приділяє значну увагу посилен

ню контролю і підвищенню персо

нальної відповідальності кожного ви

конавця за своєчасне і безумовне ви

конання завдань, передбачених указа

ми і дорученнями Президента Украї

ни; постійно застосовуються нові фор

ми і методи здійснення контролю за їхнім виконанням. Завдяки тісній співпраці Контакт

центру «Гаряча лінія Дмитра Колєсні

кова» та влади Софіївщини відчува

ються значні позитивні зміни у вирі

шенні питань мешканців району, адже за кожною заявою конкретні обставини, чиясь доля, тому в рай

держадміністрації до вирішення будь

якого питання зі звернення громадян сумлінне і відповідальне ставлення.

ÃÐÀÔ²Ê

Голова райдержадміністрації Валерій Мірошниченко

ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí êåð³âíèêàìè


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ßí Òîìáèíñêè: «Áèçíåñ íàéäåò ñâîþ äîðîãó â ðåãèîíå» одного здания к другому. Но по пути в Днепропетровск видел интересные места, прекрасную природу, заметил, что у вас есть фантастические условия для сельского хозяйства. - Какие видите перспективы сотрудничества нашего региона и стран Евросоюза? - Страны ЕС уже

«ÁÅÇ ÄÎÂÅÐÈß ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÌÅÑÒÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒλ ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ИНВЕСТИЦИИ БЕЗ РИСКА - Господин Посол, Вам понравилось на Днепропетровщине? - Я еще мало что знаю о Днепропетровской области. И сейчас сложно сказать, насколько мне понравилось в регионе, потому что в основном я ездил от

инвестируют в регион. Мы начинаем сотрудничать с представителями европейского бизнеса в Днепропетровске. Следует отметить, что сегодня бизнес ищет возможности для своего развития в области. Поэтому необходимо создавать приемлемые условия и минимизировать вероятность риска. Днепропетровщина имеет потрясающий человеческий потенциал, все

«ÌÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÍÀ ËÞÄÅÉ Â ÂÛØÈÂÀÍÊÀÕ» ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÈËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ôðàíöóçüêà äåëåãàö³ÿ íà ÷îë³ ç Íàäçâè÷àéíèì òà Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì Ôðàíö³¿ â Óêðà¿í³ Àëåíîì Ðåì³ çàâ³òàëà äî íàøîãî ì³ñòà äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ ñèòóàö³ºþ ³ ïðîâåäåííÿì á³çíåñ-ïåðåãîâîð³â. Ç ³íîçåìíèìè ãîñòÿìè çóñòð³âñÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêà Äìèòðî Êîâàëüîâ Посол Франції Ален Ремі в Дніпропетровську вже вчетверте. З ним приїхали представники французьких підприємств та члени франко-української торгівельної палати, які готові розвивати свій бізнес у нашому регіоні. Ален Ремі відзначив, що така співпраця має великі перспективи, оскільки Дніпропетровщина є привабливим регіоном для ве-

необходимые современные технологии. Я считаю, что если создать хорошие условия, то бизнес найдет свою дорогу в регионе. - Нравится ли Вам Петриковская роспись? Как относитесь к тому, что ее планируют внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО? - Это чудесно, что у вас есть такое понятие, как Петриковская роспись. Сегодня в моде - этника. Порой она находится совсем рядом с нами. И хорошо, что мы видим ее в Украине. Мне нравится смотреть на людей в вышиванках. Это показывает, что у вас есть ваша культура.

«ХИМИЯ» ОБЩЕНИЯ - Господин Посол, недавно в Днепропетровске прошла Ассамблея европейских регионов. Насколько, на Ваш взгляд, важны подобные мероприятия? - Считаю, что такие мероприятия, как Ассамблея, помогают лучше узнать и объединить людей. В процессе общения возникает, так сказать, определенная «химия», после чего становится интересно работать вместе. Люди должны научиться доверять друг другу, ведь без этого не будет местных проектов.

«ÎÁËÀÑÒÜ ÈÌÅÅÒ ÏÎÒÐßÑÀÞÙÈÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË» - Какие реформы необходимо провести в Украине? - Все реформы известны. О них мы говорим в течение последних месяцев. Во-первых, это реформа избирательного права в Украине, которая предполагает законную демократию. Европейский союз - это союз, который устанавливает доверительные отношения и уделяет особое внимание общему пониманию ценностей. А демократия для каждого избирателя - это ценность. Концепция данной реформы - прозрачные и стабильные выборы. Вторая реформа тесно связана с первой. Это реформа юридической системы. Она включает в себя принципы невиновности, стабильности прав, независимости разных веток судебной власти, где у судьи, защиты и прокурора свои роли, которые нельзя смешивать. Украина не должна идти отдельно от ценностей, предусмотренных законодательством Европейского Союза.

̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÑϲÂÏÐ ÀÖß ÑϲÂÏÐÀÖß

Ôðàíöóç³â ö³êàâëÿòü ³íôðàñòðóêòóðí³ ïðîåêòè

дення бізнесу, а керівництво міста та області докладає чимало зусиль для залучення інвестицій. За його словами, на сьогодні представників французьких підприємств цікавлять різні проекти, зокрема інфраструктурні, як, на-

приклад, будівництво доріг та дніпропетровського метрополітену. Президент франко-української торгівельної палати Тома Моро послався на досвід компаній його країни, які вже працюють у місті та регіоні і роблять Дніпропетров-

ську хорошу рекламу. Так, успішно працює і розвивається завод з переробки насіння французької компанії Maisadour у Царичанському районі. Незабаром там розпочнеться будівництво другої черги лінії з обробки насіння, розвивається проект зрошуваного вирощування кукурудзи. Як запевнив іноземну делегацію перший заступник міського голови, Дніпропетровськ і надалі працюватиме над зміцненням міжнародних економічних зв'язків. «Наше місто має побратимські відносини з 14 містами різних країн. Сподіваюся, що цей список незабаром поповниться і французьким містом», - зазначив він.

²ÒÀªÌÎ! Â²Ä ÓÑÜÎÃÎ ÑÅÐÖß

Ç Þ²ËŪÌ! Äâ³ ï'ÿò³ðêè ïîñòàâèëî æèòòÿ íà÷àëüíèêîâ³ Äí³ïðîäçåðæèíñüêîãî ïîøòîâîãî â³ää³ëåííÿ ¹916 Ìàðèí³ Õîëîáóäüêî. 25 ÷åðâíÿ ¿¿ â³òàëè êîëåãè, äðóç³, áëèçüê³. Øàíîâíà Ìàðèíî Âàñèë³âíî, ïðèéì³òü ³ íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç þâ³ëåéíèì äíåì íàðîäæåííÿ. Çäîðîâ'ÿ òà ùàñòÿ, ëþáîâ³ òà çëàãîäè, â³ðíèõ äðóç³â òà áàãàòî-áàãàòî ñîíÿ÷íèõ äí³â! Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»

IJÀËÎà ²Ç ÊÐÀ¯ÍÎÞ Êîëè ó ëþòîìó öüîãî ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäÿíàìè â ðàìêàõ àêö³¿ «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ», ÷èìàëî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çâåðíóëèñÿ ç íàáîë³ëèì äî Ãëàâè äåðæàâè. Ëþäåé ïî÷óëè òà äîïîìîãëè.

ÇÍÎÂÓ Ñ²ÒËÎ ÍÀ ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎÌÓ Ìåøêàíåöü ïðîâ. Àðõ³òåêòóðíîãî, ùî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, çàòåëåôîíóâàâ íà «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ» ç ïðîõàííÿì â³äðåìîíòóâàòè îáëàäíàííÿ îïîð åëåêòðîîñâ³òëåíÿ, ïîíîâèòè îñâ³òëåííÿ òà ïîçàêðèâàòè â³äêðèò³ ëþêè. ×îëîâ³êîâ³ íàáðèäëî õîäèòè òåìíèìè âóëèöÿìè, äå íà êîæíîìó êðîö³ ï³äñòåðåãຠíåáåçïåêà - â³ä÷èíåí³ ëþêè. Ìàéæå îäðàçó Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ÌÂÊ â³äíîâèâ îñâ³òëåííÿ ïðîâóëêó, äå ìåøêຠÂàäèì Îëåêñàíäðîâè÷. Òðîõè çãîäîì ïîçàêðèâàëè ëþêè áåòîííèì ïîêðèòòÿì, ïðîòå äåÿê³ ç íèõ óæå çðóéíóâàëèñü, áî çíàõîäèëèñü íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³, äå ðóõàþòüñÿ âåëèêîãàáàðèòí³ ìàøèíè. Êðèõêèé áåòîí íå âèòðèìàâ íàâàíòàæåííÿ, òîìó öå ïîêðèòòÿ äîâåëîñÿ çàì³íèòè íà äåðåâ'ÿíå. Çàãàëîì ìåøêàíåöü ïðîâ. Àðõ³òåêòóðíîãî áà÷èòü ùå áàãàòî ïðîáëåì ó ðàéîí³, äå â³í ìåøêàº, òîìó â³í ³ íàäàë³ áóäå çâåðòàòèñÿ äî âëàäè çà äîïîìîãîþ.

ÍÎÂÈÍÈ Ð²Ê ÐÎÁÎÒÈ

ÄÀÐÓÞÒÜ ÆÈÒÒß Ð³ê òîìó ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó ïåðèíàòàëüíîìó öåíòð³ â³äáóëèñÿ ïåðø³ ïîëîãè. ³äòîä³ â ìåäè÷íîìó çàêëàä³ çàâäÿêè ïðîôåñ³éí³é ðîáîò³ ë³êàð³â òà íàéñó÷àñí³øîìó ó ñâ³ò³ îáëàäíàííþ ç'ÿâèëèñü ³ùå 3775 ä³òåé, ³ç íèõ - 83 äâ³éí³ òà 3 òð³éí³. Êîæíîãî äíÿ òóò íàðîäæóþòüñÿ 10-15 íåìîâëÿò. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÎÄÀ ³êòîð³ÿ Ìèõàéëîâà çàçíà÷èëà, ùî â îáëàñò³ âæå çàâåðøåíî ñòâîðåííÿ êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè ïåðèíàòàëüíî¿ äîïîìîãè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440)

ÄÅÍÜÃÈ Â ÊÎÍÂÅÐÒÅ

«Òåíåâûì» çàðïëàòàì ñêàæóò «íåò»! ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Êàêèì îáðàçîì ìíîãèì óêðàèíöàì óäàåòñÿ ïðîæèòü íà îêëàä, êîòîðûé äàæå íå «äîòÿãèâàåò» äî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â 1134 ãðí., - âîïðîñ ðèòîðè÷åñêèé. Î÷åâèäíî, ÷òî è òå 20% íàñåëåíèÿ íàøåé ñòðàíû, êîòîðûå óìóäðÿþòñÿ ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÐÎÇÑ˲ÄÓÂÀÍÍß ïðîæèòü íà çàðïëàòó â ïîëòîðû òûñÿ÷è ãðèâåí, íà ñàìîì äåëå ïîëó÷àþò «íåäîñòàþùèå» äåíüãè â êîíâåðòå. Ýêñïåðòû ãîâîðÿò, ÷òî äîëÿ òåíåâûõ çàðïëàò ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ 40%, ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ Ö²ÍÍÎÑÒÅÉ ïðè÷åì íåëåãàëüíûå âûïëàòû ïðåâûøàþò îôèöèàëüíûå â Ñë³ä÷³ ÑÁÓ çàâåðøèëè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàíäâà-òðè ðàçà. Òî åñòü, â ïëàíå ðàáîòíèêîâ êîìïàíèè âðîäå íÿ çà ôàêòîì êîíòðàáàíäè êóëüòóðíèõ ö³ííîñ- áû íå æàäíè÷àþò. Îíè æàäíè÷àþò ïî îòíîøåíèþ ê áþäæåòó, òåé. Óñòàíîâëåíî, ùî 45-ð³÷íèé êðèâîðîæà÷òî ïîòîì âñå ðàâíî âûõîäèò áîêîì ïðîñòûì óêðàèíöàì íèí ñêóïîâóâàâ ó êîëåêö³îíåð³â òà «÷îðíèõ» Жительница Днепроàðõåîëîã³â îñîáëèâî ö³íí³ ïðåäìåòè ñòàðîâèпетровска Ирина Коваленíè, ðåàë³çóâàâ ¿õ ÷åðåç ²íòåðíåò òà â³äïðàâко на свое первое место раëÿâ çà êîðäîí ïîøòîþ ó êîíâåðòàõ ³ç âèãàäàботы устроилась сразу со íèìè ïð³çâèùàìè â³äïðàâíèêà. ϳä ÷àñ студенческой скамьи. Деîáøóêó â ÷îëîâ³êà âèÿâèëè òà âèëó÷èëè вушка была так рада, что ïîíàä 600 ïðåäìåò³â ôàëåðèñòèêè ³ íóì³çìàее взяли без опыта, и не òèêè.

ÍÎÂÈÍÈ ÐÅÑÒÐÓÊÒÓÐÈÇÀÖ²ß ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ îãîëîñèâ ïðî ïðèçíà÷åííÿ Êîìåðö³éíèì äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ Ôàä³ Õðàéáå. Íîâà óïðàâë³íñüêà ïîçèö³ÿ ïîêëèêàíà ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü óïðàâë³ííÿ ñèñòåìîþ ïðîäàæó êîìïàí³¿. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ Îëåêñàíäð Êèðè÷êî çàçíà÷èâ, ùî ââåäåííÿ íîâèõ ïîñàä - Êîìåðö³éíîãî òà Îïåðàö³éíîãî äèðåêòîð³â - ðåçóëüòàò ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ. ϳäñèëåííÿ êåð³âíèöòâà äîñâ³ä÷åíèìè ìåíåäæåðàìè çðîáèòü îïåðàö³éíå óïðàâë³ííÿ êîìïàí³ºþ á³ëüø åôåêòèâíèì ³ çáàëàíñîâàíèì. ○

ÂÈÑÒÀÂÊÀ ÃÐÀÔ²ÊÈ

ÌÀÅÑÒÐΠ˲Ͳ¯ Ó Õóäîæíüîìó ìóçå¿ â³äêðèëàñü âèñòàâêà ãðàô³êè äí³ïðîïåòðîâñüêîãî õóäîæíèêà Âàëåð³ÿ Ñàìîõâàëîâà. Íà í³é ïðåäñòàâëåí³ áëèçüêî 40 ãðàô³÷íèõ òâîð³â îñòàíí³õ ðîê³â. Ðîáîòè õóäîæíèêà ìîæíà âï³çíàòè çà õàðàêòåðíîþ ìàíåðîþ âèêîíàííÿ. ßêîþ á ãðàô³÷íîþ òåõí³êîþ íå ïðàöþâàâ ìàéñòåð (îë³âåöü, âóã³ëëÿ, àêâàðåëü), éîãî òâîðè âèêîíàí³ «íà îäíîìó ïîäèõó», «îäíèì ðîç÷åðêîì îë³âöÿ».

поинтересовалась формой оплаты труда. Как оказалось, официальный оклад у нее был всего 520 гривен (чуть больше минимальной зарплаты по состоянию на 2007 год), зато «в конверте» каждый месяц давали по 400 долларов. Так что перспективы молодую сотрудницу тревожили мало. До тех пор, пока не грянул кризис, и она вместе с половиной штата не оказалась на улице. В поисках хоть какойто материальной поддержки девушка пришла в центр занятости, где с учетом официальной зарплаты ей насчитали аж 300 грн. пособия. Почти полгода Ирина кусала локти и подрабатывала, где только могла. Зато вынесла урок: зарплата на ее следующих местах работы будет исключительно «белой». К сожалению, этот вывод приходит лишь после горького опы-

ÌÈÍÄÎÕÎÄÎÂ ÃÎÒÎÂÈÒ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ ÏÎ ÅÑÂ

ÊÎÌÏÀÍÈßÌ ÑÒÀÍÅÒ ËÅÃ×Å ÎÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ÒÐÓÄ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

та, и многие украинцы до сих пор согласны на оклады по принципу «ставка плюс конверт». По словам кадровых специалистов, почти 80% наших граждан готовы закрыть глаза на неофициальную зарплату. И действительно, не отказываться же по этой причине от рабочего места… Особенно сейчас, когда на рынке труда вакансий гораздо меньше, чем желающих на них попасть. Да и вряд ли есть смысл, как говорится, перебирать харчами. По данным Конфедерации свободных профсоюзов, сегодня теневые зарплаты платят 30-40% украинских предприятий. Можно винить работодателей, но, простите, зачем? Пока человек работает на конкретную фирму, она ему платит в общей сложности приличные деньги. Как правило, это порядка 1,3-1,5 тысячи гривен «по-белому» и 2-3 тысячи гривен в отдельном кабинете, в порядке живой очереди лично в руки. Работнику вполне хватает на хлеб с маслом, а по празд-

никам - и с колбасой. Само же предприятие экономит кучу средств на уплате высокого для нашей страны единого социального взноса (ЕСВ). Это налог, который работодатели обязаны каждый месяц отчислять в Пенсионный фонд за каждого нанятого сотрудника. Размер его составляет 34,7- 49,7%. Чем ниже зарплата, чем меньше сотрудников официально оформлены, - тем меньше работодателю платить. Такая простая математика. Днепропетровский предприниматель Андрей (который по понятным причинам попросил не называть его фамилию) признает, что официально платит своим трем рабочим куда меньше положенного. «Все они оформлены у меня на полставки и получают по 800 гривен, поэтому ЕСВ у меня получается вполне «подъемный», - говорит предприниматель. - Всю остальную зарплату, еще по четыре тысячи гривен, ребята получают просто на руки. Они довольны, ведь этот заработок выше среднего по Днепропетровску, а я на этом неплохо экономлю. Если бы платил им эти деньги официально, пришлось бы закрыть фирму». Расчеты Андрея применимы и к более крупным компаниям. Кстати, для них экономия на ЕСВ возрастает прямо пропорционально количеству наемных рабочих. Поэтому практика выплаты теневых зарплат не потеряет своей актуальности. По крайней мере, до тех пор, пока власть не снизит ставку единого социального взноса. «В наших экономических реалиях такие ставки для бизнеса непомерно тяжелы, - отмечают экс-

ÄÅËÎ ÆÈÇÍÈ

Äàëåêèå çâåçäû Âàñèëèÿ Áóäíèêà ÞËÈß ÃÎÃ×ßÍ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Âî âñå âðåìåíà ñóùåñòâîâàëè ãåðîè, ñïîñîáíûå òðóäèòüñÿ ðàäè òîãî, ÷òîáû äàëåêèå çâåçäû ñòàëè õîòü íåìíîãî áëèæå. Òàêèì ÷åëîâåêîì áûë Âàñèëèé Áóäíèê - ïàòðèàðõ îòå÷åñòâåííîãî ðàêåòîñòðîåíèÿ, îñíîâîïîëîæíèê ÊÁ «Þæíîå», Ãåðîé Ñîöòðóäà, êàâàëåð ìíîæåñòâà îðäåíîâ ÑÑÑÐ è Óêðàèíû, ó÷åíûé, óíèêàëüíûå ðàçðàáîòêè êîòîðîãî èñïîëüçóþò â ðàêåòîñòðîåíèè è ñåãîäíÿ 21 июня в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи ученые, ветераны КБ «Южное» презентовали книгу, написанную к столетию со дня рождения выдающегося конструктора - «Будник. Дело всей жизни». В ней собраны воспоминания коллег, соратников, родных о выдающемся ракетостро-

ителе, уникальные документы и фотографии. К работе над книгой авторский коллектив приступил год назад. Над ней трудились около 70 ветеранов КБ «Южное» во главе с Виктором Ткаченко и Анатолием Стеценко. Тираж книги - всего тысяча экземпляров, однако, ученые КБ

Ê ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ ÏÐÈÂËÅÊËÈ ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÎÂ перты. - Платить зарплату «в конвертах» перестанут только тогда, когда соцвзнос станет 15%». Больше никакой «борьбы» с нелегальными окладами не нужно: через два-три года после снижения ставки до этого уровня теневых зарплат в Украине почти не останется». Как только налог снизится в полтора-два раза (с нынешних в среднем от 40 до 15%), компаниям станет легче оплачивать труд своих работников. «Произойдет легализация заработных плат, - прогнозируют в Министерстве доходов и сборов. - Она позволит дополнительно получить более 20 миллиардов гривен поступлений». МДС уже готовит по этому вопросу законопроект. К его разработке привлекли не только экономистов, но и самих бизнесменов. Ведомство хочет принять документ до конца третьего квартала, чтобы компании на следующий маркетинговый год смогли заложить в свои бюджеты новые оклады для сотрудников. Важно, что в этом случае люди смогут рассчитывать на полный соцпакет - уходить на оплачиваемый больничный, получать полноценные отпускные, при увольнении - выходное пособие и пособие по безработице в полном размере. Однако все это возможно только после вывода зарплат «из тени».

«Южное» собираются сделать издание доступным в электронном формате для всех заинтересованных. Как рассказал помощник генерального конструктора - гендиректора КБ «Южное» Виктор Ткаченко, эта книга- для подрастающего поколения ракетостроителей, ее задача - вернуть уважение к инженерному труду.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÍÀÓÌ ÓÐÜÅÂ,

çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè: - Æàëü, ÷òî ìîëîäåæü ïî÷òè íè÷åãî íå çíàåò î Âàñèëèè Áóäíèêå. Èìåííî îí çàëîæèë ôóíäàìåíò ÊÁ «Þæíîå», ðàçðàáàòûâàë çíàìåíèòûé ýñêèç ðàêåòû Ð-13, êîòîðûé ïîçâîëèë ðóêîâîäñòâó ñòðàíû ïîâåðèòü â ïåðñïåêòèâû êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÛËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Áåëàðóññêèå ó÷àñòíèêè âñåìèðíî èçâåñòíîãî ðàëëè «Äàêàð» - ñïîðòèâíàÿ êîìàíäà «ÌÀÇÑÏÎÐÒàâòî» ïîñåòèëà Äíåïðîïåòðîâñê. Ñ íàøèì ãîðîäîì êîìàíäó ñâÿçûâàåò, ïðåæäå âñåãî, ñîòðóäíè÷åñòâî. Êîìïàíèÿ È ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ ïîääåðæèâàåò êîìàíäó «ÌÀÇÑÏÎÐÒàâòî» ñ 2010 ãîäà, êîãäà áûë âïåðâûå ñîáðàí åå ñïîðòèâíûé àâòîìîáèëü

ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ ÈÑÏÛÒÀÍÀ «ÄÀÊÀÐÎÌ»

ÓÑÏÅØÍÎÅ ÏÀÐÍÅÐÑÒÂÎ

Äíåïðîïåòðîâñê ïðèíèìàë ó÷àñòíèêîâ «Äàêàðà»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÍÄÐÅÉ ÁÈÁÈÊ,

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ Главная гордость беларусской команды - два ее автомобиля. Именно на них раллийщики приехали из Беларуси в наш город и представили огромные машины на выставке. МАЗовцы участвуют в ралли «Да-

кар» с 2010-го. В этом году команда добилась ощутимых результатов. В гонках по бездорожью «Шелковый путь. Серия Дакар» экипаж преодолел маршрут более чем в 8 тыс. км и занял 21-е место. Как заявил руководитель и штурман боевого экипажа Валерий Козловский, такое достижение для молодой команды - результат плодотворного сотрудничества между МАЗом

и заводами Интерпайп. Поэтому в рамках своего визита команда решила посетить трубные предприятия компании - Интерпайп НТЗ, Интерпайп Нико Тьюб и Интерпайп НМТЗ, на которых как раз и производится трубная продукция для автомобилей МАЗ.

УВИДЕТЬ ВООЧИЮ Интерпайп поставляет Минскому авто-

мобильному заводу бесшовные и сварные трубы, используемые для производства пассажирских автобусов и грузовых автомобилей, в том числе - раллийных. «МАЗ - один из наших ключевых партнеров в машиностроительном бизнесе. Мы не только поставляем трубную продукцию для автомобилей МАЗ, но и поддерживаем спортивную команду завода. Так, мы дважды были партнерами МАЗ в

äèðåêòîð ïî ïðîäàæàì ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî áèçíåñà ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ: - Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî íàøè ïàðòíåðû íàøëè âðåìÿ, ÷òîáû ïîñåòèòü çàâîäû êîìïàíèè. Òåïåðü ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèé ñìîãóò íàãëÿäíî óâèäåòü, êàê èñïîëüçóþòñÿ ðåçóëüòàòû èõ òðóäà.

ралли-рейде «Шелковый путь», а в 2012 году выступили партнерами ралли «Дакар», - говорит директор по продажам машиностроительного бизнеса ИНТЕРПАЙП Андрей Бибик. Работникам заводов показали два огромных красавцаМАЗа. Возле машин можно было не только сфотографироваться, но и посидеть в кабине, и даже прокатиться с ветерком.

ÏÐÎÒÈÂÎÀÂÀÐÈÉÍÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Ãëàâíîå - îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ÏÎËÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÎ ÏÐÅÑÑÑËÓÆÁÎÉ ÄÒÝÊ

ÄËß ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÏÎÆÀÐÀ ÏÎÍÀÄÎÁÈËÎÑÜ 1,5 ×ÀÑÀ

Íà ÄÒÝÊ Êðèâîðîæñêîé ÒÝÑ ïðîâåëè ïðîòèâîàâàðèéíóþ òðåíèðîâêó ñ ó÷àñòèåì ÷åòûðåõ ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé Äíåïðîïåòðîâñêà, Àïîñòîëîâî, Çåëåíîäîëüñêà è Êðèâîðîæñêîé òåïëîâîé ýëåêòðîñòàíöèè ОТРАБОТАННАЯ СХЕМА По учебной легенде причиной возгорания стал взрыв угольной пыли в пылесистеме. Пожар, возникший в бункере пыли, распространился на нескольких технологических участках. Площадь горения составила 100 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений работники ТЭС, в частно-

ÏÐÈ×ÈÍÎÉ «Ó×ÅÁÍÎÃλ ÂÎÇÃÎÐÀÍÈß ÑÒÀË ÂÇÐÛÂ

сти, персонал пожарной части и члены добровольной пожарной дружины, отработали схемы оповещения о чрезвычайной ситуации, выполнения эвакуационных мероприятий и навыки тушения огня. Для ликвидации пожара спасателям и оперативному персоналу предприятия понадобилось 1,5 часа. В процессе тренировки была условно восстановлена цепь событий, повлекших аварию на Углегорской ТЭС, которая стала серьезным уроком для энергетиков страны.

ОПРАВДАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В течение 2013 г. на всех ТЭС, входящих в состав ДТЭК, проводились мероприятия по усилению пожарной и техногенной безопасности, отработке алгоритмов реагирования на всевозможные чрезвычайные ситуации, была создана система кризисного реагирования. На эти цели компания направила 35 млн. грн. В производственных помещениях Запорожской, Приднепровской, Ладыжинской, Добротвор-

ской, Бурштынской, Зуевской, Луганской, Кураховской ТЭС были установлены современные автоматические системы пожарной сигнализации и раннего выявления чрезвычайных ситуаций. «Инвестиции в модернизацию ДТЭК Криворожской ТЭС по сравнению с прошлым годом вырастут до 373 млн. грн., что позволит улучшить работу станции, снизить аварийность. В промышленную безопасность станции в этом году будет инвестировано более 2 млн. грн., - отметил директор ДТЭК Криворожская ТЭС Сергей Дегтяренко. - Важно, чтобы жители Зеленодольска и области были уверены в нашей готовности к нештатным ситуациям».

ÍÎÂÈÍÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÉ ÌÀÒ×

ÏÅÐÅ̲à ÄÎÑÂ²Ä Ó ÑÊ «Ìåòåîð» çá³ðíà êîìàíäà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà çá³ðíà ìîëîä³æíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåëè âîëåéáîëüíèé ìàò÷. Ïåðåìîãëà çá³ðíà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ðàõóíêîì 3:0. Ñïîðòèâí³ ìàò÷³, â ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü äåðæñëóæáîâö³, - âàæëèâèé ïîçèòèâíèé ïðèêëàä äëÿ æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ó ñïîðò³, ÿê ³ â æèòò³, íàãîðîäó çà ïåðåìîãó îòðèìóº òîé, ó êîãî ñèëüí³øèé õàðàêòåð, ó êîãî ì³öí³øà âèòðèìêà, ó êîãî á³ëüøå íàâè÷îê. Êîìàíäó ìîëîä³æíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîãðàø ó ìàò÷³ íå çàñìóòèâ, âîíè ïîâí³ åíåð㳿 òà âäÿ÷í³ ñòàðøèì êîëåãàì çà çäîáóòèé äîñâ³ä. ○

ϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ

ÏÅÍѲÉÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ó ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³äáóëàñü íàðàäà ï³ä ãîëîâóâàííÿì íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Þð³ÿ Êîçàêà çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè îðãàí³â Ôîíäó îáëàñò³ ó ñ³÷í³-òðàâí³ 2013 ðîêó ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ïîêàçàâ, ùî ïðîòÿãîì 5 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó ïëàí íàäõîäæåííÿ âëàñíèõ êîøò³â âèêîíàíî íà 100,4%. Äî áþäæåòó Ôîíäó íàä³éøëî 6 ìëðä. 424 ìëí. ãðí.  îáëàñò³ çàáåçïå÷åí³ ñâîº÷àñíå ô³íàíñóâàííÿ òà âèïëàòà ïåíñ³é 1 ìëí. 17 òèñ. îñ³á. Ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³é çá³ëüøèâñÿ ³ç 1 565 ãðí. (íà 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó) äî 1575 ãðí. (íà 1 ÷åðâíÿ). ○

ÒÂÎÐײ ÄÎÐÎÁÊÈ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÐÓÊÎIJËËß 28 ÷åðâíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ïàðêó ³ìåí³ Øåâ÷åíêà íà öåíòðàëüí³é àëå¿ î 10-é ãîäèí³ ðîçïî÷íåòüñÿ ïåðøèé ôåñòèâàëü òâîð÷îñò³ ³ ðóêîä³ëëÿ. Íà íüîìó áëèçüêî 100 ìàéñòð³â ³ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè ïðåäñòàâëÿòü ñâî¿ òâîð÷³ äîðîáêè. Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîðà ôåñòèâàëþ Ëåñ³ Áîéêî, íà â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàòèìóòü ð³çíîìàí³òí³ ìàéñòåð-êëàñè â³ä íàðîäíèõ óì³ëüö³â òà áåçïðîãðàøí³ ëîòåðå¿.

Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè âèñëîâëþº ùèðå ñï³â÷óòòÿ êàíäèäàòó ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíòó, êåð³âíèêîâ³ íàïðÿìó ïñèõîëî㳿 Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Àëüôðåäà Íîáåëÿ Ãàëèí³ Àðêà䳿âí³ Ïàëüì, ¿¿ ð³äíèì òà áëèçüêèì ç ïðèâîäó òÿæêî¿ âòðàòè - ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ ìàòåð³

ÍÀIJ¯ ÂÀÑÈ˲ÂÍÈ.

Íàä³ÿ Âàñèë³âíà áóëà âåëèêîþ òðóä³âíèöåþ, ïðåêðàñíîþ ëþäèíîþ ³ äðóæèíîþ â³äîìîãî â íàø³é êðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè æóðíàë³ñòà é ïèñüìåííèêà Àðêàä³ÿ ßêîâè÷à Ïàëüìà, ³ì'ÿì ÿêîãî íàçâàíî îäíó ç íàéïðåñòèæí³øèõ æóðíàë³ñòñüêèõ ïðåì³é Äí³ïðîïåòðîâùèíè «Êðàùà ïóáë³öèñòè÷íà ðîáîòà ðîêó». Ñõèëÿºìî ãîëîâè. Ñâ³òëà ¿é ïàì'ÿòü ³ çåìëÿ ïóõîì. Ïðàâë³ííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÑÆÓ


8 ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

ÎÏÀÑÍÛÉ ÇÍÎÉ

Çà ëåñàìè ïðèñìîòðÿò ñ âûøåê ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Ñèíîïòèêè óòâåðæäàþò, ÷òî íàñ îæèäàåò çíîéíîå ëåòî - ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà áóäåò íà 3 ãðàäóñà âûøå íîðìû, à îñàäêè - ìåíüøå íà 25-30%. Íà òåððèòîðèè Äíåïðîïåòðîâùèíû îæèäàåòñÿ âûñîêàÿ, à ìåñòàìè ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêàÿ ïîæàðíàÿ îïàñíîñòü. À ýòî çíà÷èò, ÷òî íóæíî ïðèíÿòü âñå ìåðû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñâåñòè ê ìèíèìóìó âåðîÿòíîñòü ëåñíûõ ïîæàðîâ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР Как рассказал журналистам замначальника Днепропетровского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Величко, уже в этом году на

территории нашего региона были зафиксированы 20 низовых пожаров. По статистике, в 99% случаев причиной возгораний является человеческий фактор. «В области за последние 15 лет зафиксировано только четыре случая возгорания, причиной которых стала молния. Как ни парадоксально, все они произошли в Павлоградском районе», - говорит Валерий Величко. При обеспечении пожарной безопасности особое внимание уделяется хвойным зеленым насаждениям. На данный момент в лесах области уже установлены одиннадцать наблюдательных вышек, восемь из которых оборудованы системой видеонаблюдения. Они позволяют быстро обнаружить возгорание, даже если

где-то только идет дымок.

ВАЖНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В этом году сеть противопожарных вышек расширят - появятся четыре новых. На эти цели при поддержке губернатора и депутатов уже выделили средства согласно программе «Леса Днепропетровщины». Также в области возобновили работу вертолета, который летает над лесами только в том случае, если пожарная опасность достигает IV-V классов. Ранее эта практика на какое-то время была отложена по причине дороговизны топлива. Валерий Величко также отметил, что решение о закрытии лесов может быть принято в случае высокого класса пожарной опасности и безответ-

ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ ÏÎÇÂÎËßÅÒ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÒÜ ÄÀÆÅ ÍÀ ÄÛÌ ственного поведения людей в лесу. Кроме того, сейчас проводятся предупредительные мероприятия, информирование населения.

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÎÄÎÉ

Ñïàñåíèå óòîïàþùèõ - ÷üèõ ðóê äåëî? ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ñ îòêðûòèåì ïëÿæíîãî ñåçîíà óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà âîäå. Îá èõ ïðè÷èíàõ è îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè ëþäåé æóðíàëèñòàì ðàññêàçàëè çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû äåïàðòàìåíòà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, ãðàæäàíñêîé çàùèòû è îáîðîííîé ðàáîòû ÎÃÀ Ñåðãåé Îñòðîóõ è íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ ÃÒÓ Ã×ÑÏÑ â îáëàñòè Äìèòðèé Âäîâè÷åíêî По словам Сергея Остроуха, в области официально открыты 22 пляжа, непосредственно в Днепропетровске 3. Это пляжи на Монастырском острове, в парках им. Воронцова и «Приднепровском». Специалисты обследовали и очистили дно в расположении пляжей и мест отдыха, установили душевые кабинки, туалеты, фонтанчики с питьевой водой. Также определены границы заплыва, организованы медицинское обслуживание и дежурство спасателей. Например, на пляже

Монастырского острова круглосуточно дежурят четыре специально подготовленных человека. Дмитрий Вдовиченко обратил внимание на неутешительную статистику. С начала пляжного сезона 2013 года в области утонули 24 человека, четверо из них - дети. Основные причины трагедий - купание на «диких» пляжах с нарушением правил поведения на воде, а в случаях с детьми - невнимание родителей. В связи с этим повсеместно проводится информационно-разъяснительная работа, направленная на предупреждение несчастных случаев на воде. Эту же цель преследует и губернаторская программа «Отдыхай безопасно».


стр. 21

ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

№ 49 (1440)

27 червня 201 3 р. 2013


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

ÆÈÂÎÏÈÑ ÍÀ ÄÎÒÈÊ

«Íå óÿâëÿþ æèòòÿ áåç ìàëþâàííÿ»

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÓÌÀÍÑÜÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Óæå âäðóãå ó Êðèâîìó Ðîç³ åêñïîíóþòüñÿ ðîáîòè ìîëîäî¿ õóäîæíèö³, ðîäîì ³ç ñåëèùà ²ëàð³îíîâå Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîíó Þ볿 Äåì÷åíêî. Á³áë³îòåêà ¹17 ñòàëà îñåðåäêîì êóëüòóðè, äå, ç ³í³ö³àòèâè Öåíòðó òâîð÷îñò³ ³íâàë³ä³â ÃÎ «Ðàçîì», êðèâîð³æö³ ùå ðàç ìîæóòü ïîáà÷èòè äèâîâèæí³ êàðòèíè îáäàðîâàíî¿ õóäîæíèö³, íàïèñàí³ â æàíð³ äåêîðàòèâíîóæèòêîâîãî ìèñòåöòâà ПОДІБНО ДО БЕТХОВЕНА Втративши зір у 20 років, Юля, як і Бетховен, який творив свою геніальну музику абсолютно глухим, пише роботи наосліп. Із шести років Юля займається живописом. Після дев'ятого класу дівчина вступила до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, де успішно навчалася. На другому курсі коледжу її роботу, присвячену витонченому Петриківському розпису, визнали найкращою на міжнародному художньому конкурсі в Торонто (Канада). Були проведені її персональні виставки у Дніпропетровську та Києві. Талановиту дівчину нагороджували грантами із благодійного фонду Леоніда Кучми «Україна». Та після третього курсу сталося непоправне: через ускладнення цукрового діабету, на який Юля хворіла з дитинства, відмовили нирки, а потім поступово дівчина почала втрачати зір. Для молодої, талановитої та перспективної художниці це був жах. Але,

ÍÀ²ÒÜ ÕÂÎÐÎÞ ÞË²ß ÒÂÎÐÈÒÜ ÌÀËÅÍÜʲ ØÅÄÅÂÐÈ

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

Â×ÈËÈ ÃÐÎÞ

за підтримки рідних та друзів, Юля не скорилася долі. Перебуваючи на постійному лікуванні, вона відвідувала індивідуальні заняття у свого викладача з коледжу Віктора Матяша. Навіть після процедур Юля або малювала олівцем свої дивні квіти, або писала вірші. Вона продовжувала творити маленькі шедеври, в які вкладала всі надії, мрії та сподівання, наповнюючи їх різнобарвними кольорами, яких так часто не вистачає у реальному житті. З часом художниця призвичаїлася творити свої картини на полотні форматом 40х50: так краще дістатися рукою від одного до іншого полотна. Барвистий світ, створений уявою, Юля виплескувала на чорне тло полотна, аби всі пересвідчились у яскравості людського буття.

НЕ БЕЗ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ «Я не уявляю своє життя без малювання, - розповідала художниця автору цих рядків під час приїзду до Кривого Рогу навесні 2011 року. - Це для мене - як дихати. Часто в житті людей переважають темні кольори, але все ж воно - яскраве, різнокольорове, барвисте». Юлія Демченко потребувала комплексної пересадки нирки і підшлунко-

Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó òðåáà â÷èòè ä³òåé çìàëå÷êó. Òàê ââàæàþòü êåð³âíèêè Ïîêðîâñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè òà Ïîêðîâñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÄÀ². Ìèíóëîãî òèæíÿ ó öåíòðàëüíîìó ïàðêó ñåëèùà âîíè ïðîâåëè ìàñîâèé çàõ³ä äëÿ âèõîâàíö³â äèòñàäê³â òà ó÷í³â ìîëîäøèõ êëàñ³â ïîêðîâñüêèõ øê³ë.  ³ãðîâ³é ôîðì³ ä³òåé â÷èëè Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. Äëÿ íèõ ï³äãîòóâàëè ö³êàâèé ñöåíàð³é - ÷èòàëè ñêîðîìîâêè, â³ðøèêè íà çàäàíó òåìó, çàãàäóâàëè ä³òâîð³ çàãàäêè. ○

ÂÈÑÒÀÂÊÀ ÏÐÀÖÞª  ÊÐÈÂÎвÇÜÊ²É Á²Á˲ÎÒÅÖ² ¹ 17 вої залози. Такі операції проводять тільки в Німеччині, і коштують вони дуже дорого. Але, дякуючи добрим людям і, не в останню чергу, Центру творчості інвалідів громадської організації «Разом», фонду Леоніда Кучми «Україна», який виділив кошти на поїздку до Німеччини на медичну консультацію, та невідомому німецькому меценату, який сплатив понад 50 тисяч євро за складну операцію, Юлії пересадили нирку. Донором стала рідна мама дівчини. Після цього значно погіршилося здоров'я жінки. Тож організатори нинішньої виставки ще мають благородну мету: зібрати кошти від продажу представлених картин на лікування мами Юлії. Відновити зір художниці поки що не вдалося треба пройти реабілітацію. Не виключено, що за фінансової допомоги Києво-Печерської лаври, Юлії зможуть повернути зір в

Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. Філатова в Одесі. «Проте минулий рік для молодої художниці був знаковим, - розповідає Світлана Комарова, керівник Центру творчості інвалідів ГО «Разом». - Крім вдалої операції, Юлія знайшла своє кохання і вийшла заміж. Молодого чоловіка звати Віктором, він з родини поволзьких німців, які ще за часів колишнього Союзу перебралися до Німеччини. Зараз наша землячка живе у місті Штудгарті. Чоловік щодня возить свою кохану на процедури за 50 кілометрів від Штудгарта до Гейдельберга». Юля успішно опанувала розмовну німецьку мову, мріє працювати на телебаченні. А ще перед очима почали з'являтися проблиски. Художниця вірить у диво, яке допоможе відновити зір. Вона й надалі писатиме свої картини, в яких цвітуть петриківські квіти.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇÎËÎÒÎ ² ÁÐÎÍÇÀ Äí³ïðîïåòðîâñüê³ ìàéñòðè òàòàì³ çäîáóëè äâ³ íàãîðîäè íà ×åìï³îíàò³ ªâðîïè ³ç äçþäî ñåðåä âåòåðàí³â, ÿêèé ïðîõîäèâ ó Ïàðèæ³. Ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè íàéñèëüí³øèì ñòàâ òðåíåð ñïîðòèâíîãî êëóáó «Òàéôóí» ²ëëÿ ×èì÷èóð³. Ó öüîìó ðîö³ â³í áîðîâñÿ ó âàç³ äî 90 êã ³ îòðèìàâ çîëîòî. Ñåðåä ìîëîäèõ âåòåðàí³â áðîíçó ó âàç³ äî 73 êã çàâîþâàâ äí³ïðîïåòðîâåöü Ðåíàò ̳ðçà볺â. Çàãàëîì íàøà çá³ðíà ïðèâåçëà 11 íàãîðîä. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÑÂßÒÎ À²À ÒÎв À²ÀÒÎÐ²Â Ó ñåëèù³ Àâ³àòîðñüêå óðî÷èñòî â³äçíà÷èëè 70-òó ð³÷íèöþ â³ä äíÿ ñòâîðåííÿ 933-ãî âèíèùóâàëüíîãî àâ³àïîëêó, ÿêèé ïðîòÿãîì 50 ðîê³â äèñëîêóâàâñÿ â îáëàñíîìó öåíòð³. Íà ñâÿòî â³éñüêîâèõ àâ³àòîð³â ç³áðàëîñü áëèçüêî 500 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, âåòåðàí³â òà ãîñòåé ç Óêðà¿íè ³ êðà¿í áëèçüêîãî çàðóá³ææÿ. Þâ³ëÿð³â â³òàëè îäíîïîë÷àíè òà êîëèøí³ êåð³âíèêè. ○

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ßÐÌÀÐÎÊ ÒÐ ÀÄÈÖ²É ÒÐÀÄÈÖ²É Ì³æíàðîäíèé ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü «The Best City.UA» öüîãî ðîêó, êð³ì âèñòóï³â â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ ãóðò³â, ïðåäñòàâèòü íàðîäí³ ïðîìèñëè òà òðàäèö³¿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Çîêðåìà, ³ç 12 äî 14 ëèïíÿ â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ â³äáóäåòüñÿ ÿðìàðîê âèðîá³â Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó. Òàêîæ ö³êàâèíêîþ ñòàíå ìàñøòàáíà ðåêîíñòðóêö³ÿ «Õîòèíñüêî¿ áèòâè», ÿêó ïðåäñòàâëÿòü çàïîð³çüê³ êîçàêè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440)

 ÏÎÐßÄÊÅ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ À ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ

 ñóä âûçîâóò ÑÌÑêîé ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÊÐÈÌ

̲ÑÒÎ ÌÀÉÑÒÐ²Â Ó ëèïí³ ìàéñòðè ð³çíèõ ðåìåñåë ³ç êðà¿í ÑÍÄ òà ªâðîïè ç’¿äóòüñÿ äî Ñóäàêà íà âèñòàâêóÿðìàðîê «Ì³ñòî ìàéñòð³â». Íà òåðèòî𳿠Ãåíóåçüêî¿ ôîðòåö³ êîæåí ³ç æèòåë³â ì³ñòà ìàéñòð³â íàâ÷àòèìå âñ³õ áàæàþ÷èõ ñâ ñïðàâè. À öå ãîí÷àðñòâî, ëîçîïëåò³ííÿ, ôåõòóâàííÿ, êîâàëüñüêà ñïðàâà, ìàéñòåð-êëàñè íàðîäíèõ ðåìåñåë. Òàêîæ òóðèñòè çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó ðîçâàãàõ ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, êîíêóðñ³ êîñòþì³â òà â³äâ³äàòè âèñòàâêó îáëàäóíê³â òà çáðî¿.

ÍÎÂÈÍÈ ËܲÂ

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊ ÊÍÈDz Ó ñâ³ò³ º áàãàòî ïàì’ÿòíèê³â Êíèç³, ïðîòå â Óêðà¿í³ - æîäíîãî. Ó Ëüâîâ³ âèð³øèëè âèïðàâèòè öþ ñèòóàö³þ. Âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ì³ñòà îãîëîñèëè êîíêóðñ íà íàéêðàùèé ïðîåêò ïàì’ÿòíèêà. Îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ïîñòàìåíò Êíèç³, ÿêèé óñòàíîâëÿòü íà òåðèòî𳿠Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, ñòàíå íå ëèøå îêðàñîþ ì³ñòà, àëå é çìîæå ùå ðàç íàãàäàòè ëþäÿì ïðî ÷óäîâ³ òà ñïîê³éí³ ãîäèíè, ïðîâåäåí³ ó ñï³ëêóâàíí³ ç êíèæêîþ. ○

 ÓÓêðàèíå êðàèíå ñòîðîíû ñóäåáíîãî ïðîöåññà òåïåðü ìîãóò ïîëó÷àòü óâåäîìëåíèå î çàñåäàíèè ïî ÑÌÑêå.  íà÷àëå èþíÿ óæå âñòóïèë â ñèëó ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèêàç ãîñóäàðñòâåííîé ñóäåáíîé àäìèíèñòðàöèè Óêðàèíû. Ïðàâäà, ïîêà ýòà óñëóãà âíåäðÿåòñÿ ëèøü â êà÷åñòâå ïèëîòíîãî ïðîåêòà Такая программа стартовала лишь в нескольких украинских судах - Печерском и Святошинском райсудах Киева, Автозаводском райсуде Кременчуга и в Аппеляционных судах Закарпатской и Днепропетровской областей. Как рассказал адвокат Артем Федоренко, получать судебные повестки через СМСки будут те стороны судебного процесса, которые сами пожелают этого

и персонально подадут в суд соответствующее заявление. Подобная мера предосторожности нужна для того, чтобы, например, исключить случаи, когда указывают неверный номер телефона. Пока судебная СМС-рассылка не пользуется спросом у украинцев. Как говорит Артем Федоренко, причин тому несколько. Во-первых, многие о новой услу-

ÎÄÅÑÀ

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÏÐÎÄÞÑÓÂÀÍÍß Ïðîäþñåð ê³íîåïîïå¿ ïðî Ãàð³ Ïîòòåðà Òàíÿ Ñåãà÷àí òà â³äîìèé àâñòð³éñüêèé ê³íîðåæèñåð Óëüð³õ Çàéäëü öüîãî ðîêó ñòàíóòü ëåêòîðàìè ˳òíüî¿ ê³íîøêîëè IV Îäåñüêîãî ì³æíàðîäíîãî ê³íîôåñòèâàëþ. Âîíè ïðîâåäóòü ìàéñòåð-êëàñ ñòóäåíòàì øêîëè ïðî ìèñòåöòâî ïðîäþñóâàííÿ. Íà Îäåñüêîìó ì³æíàðîäíîìó ê³íîôåñòèâàë³, ùî òðèâàòèìå ³ç 12 äî 20 ëèïíÿ, çà Çîëîòîãî Äþêà çìàãàòèìóòüñÿ 11 ô³ëüì³â. Æóð³ îáåðå ã³äíèõ ó êàòåãîð³ÿõ «Êðàùèé ô³ëüì», «Êðàùà ðåæèñóðà» òà «Êðàùà àêòîðñüêà ðîáîòà». ○

ËÓÖÜÊ

ÊÎÍÖÅÐÒ Ó ÒÐÎËÅÉÁÓѲ «Òðîëåéáóñ ³ìåí³ Öîÿ» ïðî¿õàâñÿ Ëóöüêîì. ϳä ÷àñ ðóõó ì³ñöåâ³ ìóçèêàíòè âèêîíóâàëè ï³ñí³ ëåãåíäàðíîãî ðîêåðà. Îðãàí³çàòîðè çàõîäó - ìîëîä³æíå îá’ºäíàííÿ «Êâàðòèðà FM» óæå âòðåòº òàêèì ÷èíîì â³äçíà÷ຠäåíü íàðîäæåííÿ â³äîìîãî ìóçèêàíòà. 21 ÷åðâíÿ ³êòîðó Öîþ âèïîâíèâñÿ á 51 ð³ê.

ÏÐÎÅÊÒ ÑÒÀÐÒÎÂÀË ËÈØÜ Â ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÀ

ÀÐÒÅÌ ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ, àäâîêàò þðèäè÷åñêîé êîìïàíèè «EXANTE»:

- Òåì, êòî ðåøèë ó÷àñòâîâàòü â ýêñïåðèìåíòå, ñòîèò ó÷åñòü, ÷òî ïðîãðàììà åùå íå îòðàáîòàíà íà ïðàêòèêå, ïîýòîìó ïðè åå ðåàëèçàöèè âîçìîæíû òðóäíîñòè. ×òîáû èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ, íå ñòîèò ïîëàãàòüñÿ íà ÑÌÑêó, íóæíî çâîíèòü â ñóä è óòî÷íÿòü äàòó çàñåäàíèÿ.

ге не знают, во-вторых, ряд технических недоработок усложняет ее внедрение. «В частности, общее количество символов СМС-повестки составляет от 214 до 823. Возникает вопрос о корректности ее доставки на мобильный. Также непонятно, каким образом защищена сторона в случае, если полный текст сообщения она не получит. Не до конца ясно и то, как решить проблему с документами, которые могут прилагаться к повестке», - отмечает адвокат.

ÑÓÌͲÂÍÀ ÅÊÎÍÎ̲ß

Îáåðåæíî - äåøåâèé ñìàðòôîí!

Óêðà¿íö³ ïîëþáëÿþòü äåøåâ³ òîâàðè. Òîìó, ìàáóòü, ó íàñ òàê ðîçâèíåí³ ìåðåæ³ ê³îñê³â, äå «âñå ïî 8 ãðèâåíü»: â³ä ïëàñòìàñîãî ÷àéíèêà äî ñìàðòôîíà. Ìè ëþáèìî äåøåâèé òðàíñïîðò ³ ãîòîâ³ çà 2 ãðèâí³ â³ääàòè ñâîº æèòòÿ ó ðóêè âîä³ÿ ìàðøðóòêè-ðîçâàëþõè. À ÿêùî ïîðÿä ñòîÿòèìå êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ ³ç ââ³÷ëèâèì âî䳺ì, àëå âàðò³ñòü ïðî¿çäó áóäå íà 50 êîï³éîê âèùà, ìè îáåðåìî ðîçâàëþõó. Àÿêæå, äåøåâøå! «Íàâ³ùî ïëàòèòè á³ëüøå?» ïåðåêîíóº íàñ ðåêëàìà âñþäè Якщо у ситуації з громадським транспортом чи електрочайником за десять гривень усе може обійтися (не всі ж маршрутки ламаються, не всі дешеві чайники б'ють електрострумом своїх «економних» власників), то у випадку зі смартфоном це, однозначно, програш і помилка. На перший погляд, смартфон відомого бренду і дешевий мало чим відрізняються. Ніби такий же сенсорний екран, ніби безліч омріяних новітніх функцій. Але, як кажуть, диявол ховається в деталях. Як розповів майстер одного з київських сервісних центрів Олег Іванченко, останнім часом його просто завалили замовленнями на ремонт дешевих смартфонів.

«З одного боку, - добре, люди купують дешевий китайський апарат, він у них ламається за тиждень, і вони біжать до мене. У мене є робота. Але багатьом таким замовникам я навіть відмовляю через те, що ці «горетелефони» не підлягають ремонту. Або ж такий ремонт обійдеться дорожче їхньої вартості. Це я кажу всім, хто обирає гаджет за ціною «сім копійок відро», - розповів Олег. За словами Олега, з апаратами від лідерів ринку проблем не виникає майже ніколи. Наприклад, людина ненароком упустила смартфон на тротуар екраном донизу. В такому випадку його гаджет гарантовано відремонтують у сервісному центрі, адже виробники з ре-

путацією думають не лише про продаж апарата, а й про його сервісне обслуговування. Мережі сервісних центрів, скажімо, компанії Samsung можна зустріти навіть у райцентрах України. Тож, навіщо платити більше? Відповідь: ви не знаєте, на чому зекономили виробники дешевого смартфона. Можливо, завдяки цій економії у вас просто буде поганий зв'язок, або не працюватиме екран чи глючитиме камера. А можливо, економія спричинить шкоду вашому здоров'ю через порушені горе-виробником екологічні стандарти. Використання сучасних безпечних технологій, перевірених науковими методами та тривалими тестуван-

нями, якісні матеріали, сервісне обслуговування, що справді вирішує ваші проблеми, - на всьому цьому виробники сучасної електроніки, які дорожать своїм ім'ям, не дозволяють собі економити. Думка про те, що, купуючи апарат солідного виробника, переплачуєте за бренд - це «гачок» рекламної кампанії дешевих апаратів від виробників, для яких репутація не має значення. Їхнє завдання - продати якомога більше пристроїв у країні, де люди вважають, що хороший товар може продаватися за копійки. А наше з вами завдання - не купитися на ці рекламні трюки. Поважайте себе. Ми не такі багаті, щоб купувати дешеві речі.


ТВПРОГРАМА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15, 23.20 Х/ф «Формула игры», 11 с. 07.15 Страна on line 07.20 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «Лев, который поет, у нас один», 1*2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.20 Без цензуры 09.45, 20.55 Официальная хроника 09.55 Главный аргумент 10.10 Школа юного суперагента 10.25 Пока родители спят 10.50 Фестиваль детского творчества «Мир модных детей» 11.25 Мир вокруг нас 11.40 Д/ф «На пороге истории. Миха* ил Грушевский» 12.30 Свет 12.50 Аудиенция. Страны от А до Я 13.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 13.20 Д/ф «Таинственный Сковорода» 14.00 Право на защиту 14.25 Темный силуэт 14.40 Окно в Америку 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.25 Жизнь на равных 15.40 Т/с «Дети белой богини» 19.05 Агро*News 19.20 Сельсовет 19.35 Последнее предупреждение 20.00 Концертная программа «Мело* дия двух сердец» 21.00 Итоги дня 21.30 Мастера юмора. «Волнуйтесь, пожалуйста». Тарапунька и Штепсель 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 00.15 От первого лица 01.45 О главном

ИНТЕР 05.25 Т/с «Счастливый билет» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН* ТЕРом» 09.10, 12.40 Т/с «Реквием для свиде теля» 13.45 «Судебные дела» 14.40 «Семейный суд» 15.35 «Жди меня» 18.10 Т/с «Земский доктор. Продол жение» 20.00, 03.35 «Подробности» 20.30 Т/с «Петрович» 22.30 Т/с «Жуков» 01.40 Х/ф «Кориолан» 04.05 Т/с «Семейный детектив»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00 «Днепр*футбол» 09.00 Т/с «Хиромант» 17.00 Т/с «Кодекс чести 2» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Ментовские войны 3» 21.00 «Новости 2+2» 21.25, 01.35 Х/ф «Глубоководная звезда 6» 23.25 Т/с «Секретные материалы 2» 03.05 Х/ф «Звезда шерифа» 03.55 Х/ф «Держись, казак!»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 06.40 Т/с «Светофор» 06.35, 07.10, 08.00 Подъем 07.30 Тележурнал «Пассаж» 08.30 Репортер 08.45 «Родительский клуб» 09.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 11.00, 16.45 Т/с «Папины дочки» 13.20, 14.30 Kids Time 13.25 М/с «Утиные истории» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.00, 21.30, 23.55 Новости 19.30 Т/с «Воронины» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 Ревизор*2 22.55 Т/с «Закрытая школа» 00.30 Т/с «Купидон» 01.20 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.15 Х/ф «Майский дождь» 12.15 «Не ври мне * 4» 13.20 «Русские семейные дра* мы» 14.25, 20.15 Т/с «Великолепный век. Роксолана 3» 17.10 Увлекательная мелодрама «Сыла. Возвращение домой» 22.30 «Деньги» 00.00 Х/ф «Борджиа» 00.50 Х/ф «Царство небесное»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.15 «Дети голубого дельфина» 07.45 Х/ф «Три плюс два» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 Х/ф «Танцор диско», 1, 2 с. 14.50 «Тайны мира с Анной Чапман» 16.10 «Позаочі» 16.55 «Люди» 17.15 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Живая тема» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «100 процентов» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10 Х/ф «Полицейская академия» 12.15, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 13.10, 20.05 Т/с «Брат за брата 2» 15.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 16.50 Х/ф «Путешествие 2: Таин ственный остров» 18.45 Факты. Вечер 23.05 Х/ф «Ромео должен умереть» 01.25 Х/ф «Типа крутой охранник»

TET Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Шоу Гарфилда» Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.50, 19.15 Богиня шопинга 17.10 У ТЕТа пара 18.00 4 свадьбы 19.50 Королева бала*3 21.05 Виталька 21.20 ТЕТ*Интернет 23.00 Дурнев+1 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Т/с «Ходячие мертвецы» 07.00 07.30 07.55 08.25 09.00 10.00 11.50 13.50

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.35, 11.15, 16.10 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Д/ф «Зоошоу», 1 с. 09.35 Х/ф «Сказка странствий» 11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 13.15 «Поговори обо мне. «Этому ре* бенку нужна семья» 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «Весна на Одере» 17.05 Смешные 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 18.55 Лечение алкоголизма и ожире* ния 19.45 Меморандум 20.00 Днепропетровщина презентует 21.00 Реалити*шоу «Oscar Models TV show» 21.30 Т/с «Из жизни капитана Чер няева» 23.00 Х/ф «О друзьях товарищах», 1 с.

5 КАНАЛ 14.10 «5 элемент» 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 15.15 «Мамина школа» 16.10 «Окно в Европу» 16.45 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 18.40, 00.00 «Киевское время» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время*Тайм»

22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 00.30 «Акцент»

НТН 06.45 08.00 08.40 09.10 11.40

Х/ф «Охота на единорога» «Агенты влияния» «Правда жизни» Х/ф «Джокер» Т/с «Остров ненужных лю дей» 15.00 Т/с «Врач» 18.30 «Реальные преступники» 19.00, 01.35 «Свідок» 19.30 Т/с «Хозяйка тайги» 21.30 Т/с «Тело как улика» 22.30 Т/с «CSI: Нью Йорк 7» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Русские сенсации» 11.05 «Ты не поверишь» 12.35 «До суда» 13.35, 02.25 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы». «Мокрое дело» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Кодекс чести 5». «Но вый» 20.25 Т/с «Семин. Возмездие» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район 2». «Защи та». «Справедливость» 00.35 Т/с «Братаны»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.15 Тайны советского кино 08.55 Х/ф «Белые волки» 10.35 Т/с «Сталин. LIVE» 12.25, 20.00 Т/с «Александровский сад» 14.35 Х/ф «Смертельная ошибка» 16.30 Х/ф «Даурия» 22.05 Х/ф «Ради нескольких стро чек...» 23.30 Х/ф «Секретный эшелон»

27 КАНАЛ 06.00 Снимала мама 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.25, 09.40, 11.25, 16.25, 18.25, 19.25, 22.55 «Днепровская не* деля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американский дракон» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40 «Истина где*то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 01.25 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор» 16.00 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.25 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Лист ожидания» 22.45 «Вечерний Ургант» 23.15 «Викинги» 00.10 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Военная разведка» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Глухарь» 09.20, 13.45, 17.20 Т/с «След» 10.00 Т/с «Моя большая семья» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток*шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Думай как женщина» 22.50 Х/ф «Как выйти замуж за три дня» 00.45 Х/ф «Лучше не бывает»

Сх. 03.51 Зах. 20.13 Трив. дня 16.22

Понеділок, 01 липня 06.00 «Чужие ошибки» 06.45, 15.55 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.10, 11.10 Звездная жизнь 12.05 Х/ф «Роза прощальных вет ров» 13.55, 14.55 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна*Новини» 20.05 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории*4» 22.25 «Детектор лжи * 2» 23.25 «Битва экстрасенсов» 01.25 Т/с «Доктор Хаус»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.20, 06.10 Teen Time 05.25 Т/с «Вперед к успеху» 06.15, 06.40 Т/с «Светофор» 06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Репортер 07.35, 08.35, 19.15, 00.15 Погода 09.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 11.00, 16.45 Т/с «Папины дочки» 13.20, 14.30 Kids Time 13.25 М/c «Утиные истории» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 21.00 Ревизор*2 22.55 Т/с «Закрытая школа» 00.30 Т/с «Купидон» 01.20 Т/с «Дружная семейка» 02.50, 03.40 Зона ночі 02.55 Українці. Віра

ТОНИС 06.00 Д/с «Самобытные культуры» 06.30, 08.30 «Мир за неделю» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Легенды Тауэра 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Три любви Евгения Евстигнеева 12.50 «Такова спортивная жизнь. Ла* риса Заспа» 13.35 «Будь в курсе!» 14.15 Д/с «Дневник большой кошки» 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 18.55, 21.30 «Погода» 16.00, 23.40 Д/с «Дикий молодняк» 16.40 «Цивилизация іncognta» 17.50 Секретные материалы 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Базилевич, 1 ч. 20.00 Великие сражения 21.35 Николай Еременко. Последний пылко влюбленный 22.40 Культурный шок 00.20 «Светские хроники» 00.45 Амурные мелодии

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.20 «Три сестры» 10.20 Х/ф «Оливер Твист» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00 «Пороблено в Україні» 15.15 Т/с «Маргоша» 16.15 «Вечерний квартал» 19.00 «Орел и Решка» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Х/ф «Прости, хочу на тебе же ниться» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.35, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля*антикри* зис» 06.50, 11.00, 16.25 «Загородный дом» 08.15, 18.55 «Киноистории нашего времени» 08.45, 11.10, 13.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10, 17.20, 17.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.45 М/ф «Лягушка путешествен ница», «В порту» 17.30 «Криминал» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 М/ф «Ну, погоди» 19.50 «Кинопроектор» 20.00 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Т/с «Ставка больше, чем жизнь»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Х/ф «Дикое сердце» 10.50 Семейный суд 11.35, 23.00 Легенды бандитской Одессы 12.20, 15.40 Д/с «Портреты дикой при* роды» 12.40 Формула любви. Гарик Сукачев 13.25, 23.25 Т/с «Самозванцы 2» 15.00 Судебные дела 16.00 Позаочі 16.45 Д/с «Голливудские пары» 17.35 Х/ф 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 19.10 Т/с «Тайный знак 3» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 21.15 Т/с «Люди и тени 1» 22.10 Т/с «Веревка из песка»

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном

08.00 Гран*при 08.30 Откровенно с Виталием Портни* ковым 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 18.00, 22.30 Время помнить 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 21.00, 02.00 Знак восклицания 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурма* кой 04.30 Х/ф «Соврала»

2+2 06.00 М/ф 08.00 Сумасшедшее видео по*украин* ски 09.00 Т/с «Хиромант» 17.00 Т/с «Кодекс чести 2» 19.00 Т/с «Ментовские войны 3» 21.00 «Новости 2+2» 21.25, 01.35 Х/ф «Глубоководная звезда 6» 23.25 Т/с «Секретные материалы 2» 03.05 Х/ф «Звезда шерифа» 03.55 Х/ф «Держись, казак!»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 07.30, 12.30 Авиакатастрофы вблизи 08.20, 13.20 Великие тираны 09.10, 14.10 Загадки планеты 10.00 Тайные знаки 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Полярный медведь 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Смерть в седле. Ипподром» 22.00 Д/ф «Тайны лагеря Бадабер. Афганский капкан» 00.30 Покер 01.20 Д/ф «Сверхъестественное. Рас* плата» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток*шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести*Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Агент» 22.35 Кузькина мать. Итоги. «Взорвать мирно. Атомный романтизм» 23.25 Т/с «Раскол» 00.30 «Вести+» 00.50 Х/ф «Сошедшие с небес» 02.20 Вести.ru 02.40 «Честный детектив»

НАШЕ КИНО 06.35, 12.35 Х/ф «Похищение «Са войи» 08.30, 14.30 Х/ф «Мелодия на два голоса», 2 с. 10.55, 16.55 Х/ф «Крепостная актри са» 18.35, 00.30 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 20.30 Х/ф «Преступление и наказа ние», 1 с. 22.30 Х/ф «Преступление и наказа ние», 2 с.

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «За* говор богов» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости* 24» 08.00 «Документальный проект»: «Гос* ти из космоса» 09.00 «Документальный проект»: «Последние из атлантов» 10.00 «Документальный проект»: «Подводные жители» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы* зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Военная тайна» 21.00 «Живая тема» 22.50 Т/с «Солдаты» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.45 Т/с «Туристы»

ТНТ 1 06.00 М/с «Озорные анимашки». «Заскок на потолок. Крутые сезари: начало» 06.25 М/с «Громокошки». «Виде ние» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом*2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Железный рыцарь» 13.00 «Универ» 13.30 Т/с «Универ. Новая общага»

Зах. 13.44 Сх. Остання чв. 30 червня 14.00, 19.30 Х/ф «СашаТаня» 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Реальные пацаны» 20.00 Х/ф «Месть пушистых» 23.30 Х/ф «Норвежский лес»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.00 М/ф 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 «Постскриптум» 10.00 Дом с историей. «Историческая библиотека» 10.25 «В центре событий» 11.15 М/ф «Соломенный бычок» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со* бытия 11.50 Х/ф «Сердца трех 2» 14.00 «Тайны нашего кино. «Сердца трех» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Х/ф «Милый, дорогой, люби мый, единственный...» 16.25 Д/ф «Олег Даль * между про* шлым и будущим» 18.15 «День города» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Садовые войны» 20.55 «История государства Россий* ского» 21.05, 00.50 Временно доступен 22.20 Без обмана. «С чем едят канце* рогены?» 23.00 «Хроники московского быта. Дама в автомобиле» 23.40 Д/ф «Федор Бондарчук. Я пере* стал быть хулиганом» 01.45 Х/ф «Джульбарс»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 06.30 08.00 09.00 10.10 11.00 12.00 13.00 14.00 15.30 17.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.05 00.40

Х/ф «Тамбу Ламбу» «Под знаком зодиака. Рак» «Песня*74» Муз/ф «А человек играет на трубе» «Иосиф Бродский. Поэт о по* этах» «Брейн*ринг» «Колба времени» «Поле чудес» «Юрий Бондарев. Встреча с чи* тателями» «Веселые ребята» «...До 16 и старше» Поет ансамбль «Здравствуй, пес* ня!». 1979 г. Т/ф «Зависть», 1 ч. «ВРЕМЯ» «Рожденные в СССР» «Здравствуй мир, здравствуй друг!» «Клуб кинопутешественников» «Будильник» Х/ф «Без году неделя»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре* бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «12 стульев», 1 с. 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Молли и мопс 1»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 11.00 Мотоспорт 09.45 Автоспорт 10.30, 11.30 Супербайк 12.00, 13.30, 20.30, 00.00 Велоспорт 13.15 Веложурнал 17.30, 19.00 Футбол 21.45 Вот это да!!! 22.00, 22.45 Про рестлинг 23.45 Конно*спортивный журнал 01.30 Конный спорт

XSPORT 06.30 Баскетбол. Чемпионат Европы 2013 г. Женщины. Матч за 3*е место 08.30 Баскетбол. Чемпионат Европы 2013 г. Женщины. Финал 10.30, 22.00 Легкая атлетика. Брилли* антовая лига. Бирмингем 12.30 Хsport полдень 13.30 Теннис. Уимблдон. День 7

СПОРТ 09.00, 14.00, 18.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер»

Іменинники дня: ІПАТІЙ, ЛЕОНТІЙ, ФЕОДУЛ, ЗОСИМ 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «Шахматное обозрение» 10.15 «Обратный отсчет» 12.05, 18.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Roosters» * «Sea Eagles» 14.15, 00.00 Легкая атлетика. Diamond League в Англии 16.30 «Из архива «Останкино». Худо* жественная гимнастика. Чемпи* онат мира * 1989 г. в Сараево 17.25, 21.40 «Железный фактор» 20.00 «Эхо» 22.15 Регбилиг. Европейская Суперли* га. «Huddersfield» * «Catalans»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут* бол NEWS 06.15 Чемпионат Германии. Итоги се* зона 07.45 Топ*матч 08.00, 18.30, 01.10 Металлург З * Днепр. Чемпионат Украины 10.20 Финал. Кубок Конфедераций 13.00 Futbol Mundial 13.40, 20.30 Райо Вальекано * Барсе* лона. Чемпионат Испании 15.55, 22.50 Шахтар * Кривбасс. Чем* пионат Украины 18.00 Голы сезона. Чемпионат Испа* нии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Дикая соба ка Динго» 03.35, 09.35, 15.35 М/с «Пришелец в капусте», №1. М/ф. «Синица» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 6 с. Сказки русских писателей. «Ваня Датский». М/ф «Лимпо по» 05.00, 11.00, 17.00 Вадик Кузнецов, Эдик Купоросов, Виталий Агар* ков, Таня Надемская, Олег Таба* ков, Ада Роговцева, Сергей Ни* коненко в фильме «Волны Чер* ного моря», 1975 г. * 1976 г., 1 с. «Белеет парус одинокий». М/ф «Сегодня день рождения» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 16.30 Тилли и друзья 06.50 Юки 07.00, 17.40 Фургончик Олли 07.40, 17.00, 19.30 Кайю 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки*чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина*бале* рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.10 Тимати и Анабель 12.50, 15.50 Капитан Фламинго 13.20 Усолапокот 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Финеас и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


12 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 02 липня ТВ

19.55 21.00 22.25 23.25 00.30 01.25

«Следствие ведут экстрасенсы» «Мистические истории*4» «Детектор лжи * 2» «Битва экстрасенсов» Т/с «Доктор Хаус» Х/ф «Щит и меч»

34 КАНАЛ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15, 23.20 Х/ф «Формула игры», 12 с. 07.15 Эра строительства 07.20 Страна on line 07.25 Эра бизнеса 07.35 Д/ф «Н.Олялин. Раненое серд* це», 1 ч. 08.15 Д/ф «Н.Олялин. Раненое серд* це», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.55 Официальная хроника 09.40 Шеф*повар страны 10.50 Х/ф «Частное лицо», 1 с. 12.10 Граница государства 12.30 Шаг к звездам 13.15, 18.45, 21.10 Деловой мир 13.30 Т/с «Жесткое правосудие» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Т/с «Дети белой богини» 19.10 Концертная программа «Украин* ская песня рока» 21.15 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 00.15 От первого лица 01.45 О главном

ИНТЕР 05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. Продолжение» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН* ТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Петрович» 11.10, 12.20, 04.10 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Давай поженимся!» 20.00, 03.25 «Подробности» 22.30 Т/с «Жуков» 01.40 Х/ф «Собственность дьявола»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Лучшие матчи ФК «Днепр» в Лиге Европы 11.50 «Сумасшедшее видео по*украин* ски» 14.00 «Облом UA» 15.00 Х/ф «Без срока давности» 17.00 Т/с «Кодекс чести 2» 19.00 Т/с «Ментовские войны 3» 21.25, 01.50 Х/ф «Обратный отсчет в море» 23.25 Х/ф «Осада» 03.20 Х/ф «Приятель покойника»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 06.40 Т/с «Светофор» 06.35, 07.40 Подъем 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.15 Но* вости 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25 Kids Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.35 «Мой малыш» 15.05 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.30 Т/с «Воронины» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 00.50 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.20 Т/с «Сыла. Возвращение до мой» 12.15 «Не ври мне * 4» 13.20 «Русские семейные драмы» 14.25, 20.15 Т/с «Великолепный век. Роксолана 3» 17.10 на «1+1». Увлекательная мело* драма «Сыла. Возвращение до* мой» 22.30 «Меняю жену * 7» 00.00 Х/ф «Борджиа» 01.10 Х/ф «Леди ястреб»

СТБ 06.05 «Чужие ошибки. Проклятье ди* кой орхидеи» 06.50, 15.55 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.15, 11.10 Звездная жизнь 12.10 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 14.00, 15.00 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна*Новини»

06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи* ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Дети голубого дельфина» 07.45, 16.10 «Живая тема» 08.45 «100 процентов» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Пища богов» 11.05, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Нам и не снилось». «Господство машин», 1, 3 с. 15.00 «Какие люди!» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Эликсир молодости» 19.30 «Смотреть всем!» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Битва цивилизаций». «НЛО. Особое досье» 00.55 «Битва цивилизаций». «Продел* ки смертных» 01.50 «Битва цивилизаций». «Великая тайна Ноя»

ICTV 06.35, 07.45 Деловые факты 06.45 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.50 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.50, 20.05 Т/с «Брат за брата 2» 18.45 Факты. Вечер 23.05 Х/ф «Слепая ярость» 00.50 Стоп*10 01.45 Х/ф «Токийский расклад»

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Даша следопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Шоу Гарфилда» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.50 Т/с «Беверли Хиллс 90210» 14.50, 19.15 Богиня шопинга 17.10 У ТЕТа пара 18.00 4 свадьбы 19.50 Веселые мамзели 20.15 Даешь, молодежь! 21.20 ТЕТ*Интернет 23.00 Шпиливили 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но* вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.05 Х/ф «Весна на Одере» 11.45, 16.00 М/ф 12.00, 17.00 Смешные 12.10 Х/ф «О друзьях товарищах», 1 с. 14.30 Х/ф «Сорок первый» 17.30 Арт*зона 18.55 Лечение алкоголизма и ожире* ния 19.00 Хата с краю 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Миниатюры в природе», 1 с. 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Из жизни капитана Чер няева» 23.00 Х/ф «О друзьях товарищах», 2 с. 00.10 Мир животных

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот*новости» 07.30 «Обрати внимание» 08.20 «Новости Киевщины» 08.40 «Трансмиссия*новости» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.15 «Драйв*новости» 17.25 «Особенный взгляд» 18.15, 22.45 «Хроника дня»

21.40 22.15 23.30 00.30

«Время*Тайм» «Агроконтроль» «CRIME NEWS» «Территория закона»

НТН 06.05 Х/ф «Берегите женщин» 08.30, 16.45, 19.00, 01.35 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 22.30 Т/с «CSI: Нью Йорк 7» 10.55, 23.30 Т/с «Менталист» 11.50 «Речовий доказ» 12.30 «Легенды уголовного розыска» 13.00, 19.30 Т/с «Хозяйка тайги» 14.50, 17.00 Т/с «Гражданин началь ник 2» 21.30 Т/с «Тело как улика» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.35 «До суда» 13.35, 02.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы». «Мсти тель» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Кодекс чести 5». «Уче ный» 20.25 Т/с «Семин. Возмездие» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район 2». «Дру жина». «Ловушка» 00.35 Т/с «Братаны»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 07.50 Тайны советского кино 08.30 Х/ф «Смертельная ошибка» 10.15 Т/с «Сталин. LIVE» 12.10, 20.00 Т/с «Александровский сад» 14.15 Х/ф «Северино» 16.00 Х/ф «Очи черные» 18.10 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 22.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 23.40 Х/ф «Пядь земли»

27 КАНАЛ 06.00 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.55 «Днепровская не* деля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американский дракон» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.15 «Европейские стандарты. Пре* одолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40 «Истина где*то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 01.25 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор» 16.00 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.25 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Лист ожидания» 22.45 «Вечерний Ургант» 23.15 «Викинги» 00.10 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Военная разведка. Запад ный фронт» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Глухарь» 09.20, 12.50, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00 Т/с «Моя большая семья» 11.50 Ток*шоу «Пусть говорят. Тест на ДНК» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток*шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Думай как женщина» 23.15 Т/с «Глухарь. Продолжение»

Сх. 03.51 Зах. 20.12 Трив. дня 16.21

НОВЫЙ 05.20, 06.10 Teen Time 05.25 Т/с «Вперед к успеху» 06.15, 06.40, 22.05 Т/с «Светофор» 06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер 07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/c «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 00.50 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка» 03.10 Українці Віра 04.05 С.Параджанов. Відкладена пре* м’єра 04.20 Жар*птиця 04.40 Кохання всього життя

ТОНИС 06.00 Д/с «Дикая Австралия» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей. «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Николай Еременко. Последний пылко влюбленный 12.30 «Ронин. С Дмитрием Выдриным» 13.15 Секретные материалы 14.00 Культурный шок 15.15, 18.55, 21.30 «Погода» 16.00, 23.50 Д/с «Дикий молодняк» 16.30 «Кумиры» 17.45 «Социальный статус: ваша пен* сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Базилевич, 2 ч. 21.35 Владимир Высоцкий. Я приду по ваши души! 22.40 Невероятно, не так ли? 00.20 Амурные мелодии 00.40 Х/ф «Океан мечты»

K1 07.00 «Мультфильмы» 08.50 «Добрый вечер, животные» 09.50, 14.50 Т/с «Маргоша» 10.50 «Три сестры» 11.50, 19.00 «Орел и Решка» 12.50, 18.00 «Званый ужин» 13.50, 23.00 Д/п «Звездные невесты» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Д/п «А я люблю женатого» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45 «Возвращение кота Сме* танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля*антикри* зис» 06.50, 11.20, 17.15 «Загородный дом» 08.15 «Киноистории нашего времени» Юргенс 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.20, 21.30 Т/с «Ставка боль ше, чем жизнь» 10.20, 11.35, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Трое из Простокваши но», «Шкатулка с секретом» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 М/ф «Ну, погоди» 18.55 «Архивы истории» 19.50 «Тайны прошлого», 1 с. 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10, 23.00 Легенды бандитского Ки* ева 09.35, 21.15 Т/с «Люди и тени 1» 10.30, 16.50 Семейный суд 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.40 Д/с «Портреты дикой при* роды» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.30 Т/с «Самозванцы 2» 14.15, 00.20 Формула любви. Дмитрий Харатьян 15.00 Судебные дела 16.00, 22.10 Т/с «Веревка из песка» 17.35 Давай поженимся! 19.10 Т/с «Тайный знак 3» 20.00 Подробности

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

Зах. 14 : 49 Сх. 00 : 05 Остання чв. 30 червня TBI

спутниковое ТВ

06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Се* годня» 08.30 Знак восклицания 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки животных 16.30 Здоровая жизнь 18.00, 22.30 Время помнить 21.00, 02.00 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурма* кой

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.50 Сумасшедшее видео по* украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Лучшие матчи ФК «Днепр» в Лиге Европы 14.00 «Облом UA» 15.00 Х/ф «Без срока давности» 17.00 Т/с «Кодекс Чести 2» 19.00 Т/с «Ментовские войны 3» 21.25, 01.50 Х/ф «Обратный отсчет в море» 23.25 Х/ф «Осада» 03.20 Х/ф «Приятель покойника»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 07.30, 12.30 Авиакатастрофы вблизи 08.20, 13.20 Великие тираны 09.10, 14.10 Загадки планеты 10.00 Тайные знаки 10.50, 19.30 В поисках приключе* ний 11.40, 22.50 Чудеса жизни 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические исто* рии 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Судьба камикадзе» 22.00 Д/ф «Люди дождя» 00.30 Пять лет на Марсе 01.20 Живая история 02.10 Гордость Украины 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток*шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести*Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Агент» 22.35, 02.25 «Обреченные на «Оскар» 23.25 Т/с «Раскол» 00.30 «Вести+» 00.50 Х/ф «Взять живым», 1 с.

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 08.30, 14.30 Х/ф «Преступление и наказание», 1 с. 10.30, 16.30 Х/ф «Преступление и наказание», 2 с. 18.30, 00.30 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 20.30 Х/ф «Друзья и годы», 2 с. 22.45 Х/ф «Разорванный круг»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Га* лактические разведчики» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости 24» 08.00 «Документальный проект»: «Бойцы Вселенной» 09.00 «Документальный проект»: «Космические спасатели» 10.00 «Документальный проект»: «Морские пришельцы» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы* зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Территория заблуждений с Иго* рем Прокопенко» 21.00 «Пища богов» 22.50 Т/с «Солдаты» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.45 Т/с «Туристы»

ТНТ 1 06.00 М/с «Озорные анимашки» 06.25 М/с «Громокошки». «Лес Мед жи Ор» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом 2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 «Месть пушистых». Семейная ко* медия. ОАЭ. США, 2010 г. 12.30, 13.00 «Универ»

Іменинники дня: ВАРЛАМ, ЗОСИМ, МАРІЯ, МЕФОДІЙ

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Реальные пацаны» 14.00, 19.30 Х/ф «СашаТаня» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 20.00 Х/ф «Кошки против собак» 21.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 23.30 Х/ф «Аферисты»

20.30 Регбилиг. Австралийская лига. «Roosters» * «Sea Eagles» 22.15 Теннис. «Уимблдон * 2013». Жен* щины. Одиночный четверть* финал 00.45 Регбилиг. Европейская Суперли* га. «Huddersfield» * «Catalans»

TVCI

06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут* бол NEWS 06.15 Чемпионат Англии. Итоги сезо* на 07.45 Самые смешные футбольные моменты 08.00, 18.30, 01.10 Атлетико * Реал. Чемпионат Испании 10.25 Зенит * Шахтер. Объединенный турнир 12.30 «Один на один с Гамулой». А. Федецкий 13.30 Топ*матч 13.40, 20.30 МЮ * Брага. Лига Чемпи* онов УЕФА 15.55, 22.50 Реал * Севилья. Чемпио* нат Испании 17.55 Д/с «Футбольные битвы»

06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 Д/ф «Москва Первопрестоль* ная» 09.35, 01.40 Х/ф «Подруги» 11.05 М/ф «Весёлый огород», «Три мешка хитростей» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со* бытия 11.50 Т/с «Смерть Таирова» 13.35, 00.50 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Леонид Ярмольник 18.15 «День города» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 Доказательства вины. «Господин отравитель» 20.55 «История государства Российс* кого» 21.05 Временно доступен 22.20 Х/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» 23.00 «Хроники московского быта. Синтетическое счастье» 23.40 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред* сказуемая роль.»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 07.00 «Поле чудес» 08.00 «Юрий Бондарев. Встреча с чи* тателями» 09.30 «Веселые ребята» 11.00 «...До 16 и старше» 12.00 Поет ансамбль «Здравствуй, пес* ня!». 1979 г. 12.30 Т/ф «Зависть», 1 ч. 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 16.00, 22.00 «Здравствуй мир, здрав* ствуй друг!» 17.00 Д/ф «Это была болезнь...» 18.00 «Сольный концерт Глории Гей* нер». 1979 г. 18.40 Т/ф «Зависть» 2 ч. 19.40 М/ф «Роковая любовь» 23.00 «Было ВРЕМЯ» 00.00 Х/ф «Тамбу Ламбу» 00.30 «Под знаком зодиака. Рак»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре* бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «12 стульев», 2 с. 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Молли и мопс 2»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Конный спорт 10.30, 11.45, 12.45, 18.00, 20.00, 20.45 Футбол 13.45 Конно*спортивный журнал 14.00 Вот это да!!! 15.00, 16.00, 23.00 Велоспорт 00.00 Ралли 00.30, 01.30, 02.00 Автоспорт

XSPORT 06.00 Теннис. Уимблдон. День 7 12.30 Хsport полдень 13.30, 21.00 Теннис. Уимблдон. День 8

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Теннис. «Уимблдон * 2013». Матч дня 11.55 «Гейм, сет и матч». Итоги дня на «Уимблдоне» 13.30 «Эхо» 15.05 Волейбол. Лига чемпионов * 2012 г. /13. Женщины. «Дина* мо» (Москва) * «Локомотив» (Баку) 18.20 Легкая атлетика. Diamond League в Англии

ФУТБОЛ

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Приключе ния Толи Клюквина» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Пришелец Ванюша», №2. «М/ф «Про Фому и про Ерему». «Иванко и вороний царь». «Музыкаль ные картинки». «Старик пере кати поле» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 7 с. Сказки русских писателей. «Храбрый заяц». «М/ф «Ста ринная баллада». «Орел и крот» 05.00, 11.00, 17.00 Вадик Кузнецов, Эдик Купоросов, Виталий Агар* ков, Таня Надемская, Олег Таба* ков, Ада Роговцева, Сергей Ни* коненко в фильме «Волны Чер* ного моря». 1975 г. * 1976 г, 2 с. «Белеет парус одинокий». М/ф «Дядя Степа» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 16.30 Тилли и друзья 06.30 Юки 06.40, 12.10 Пингвины Ози Бу 07.00, 17.40 Фургончик Олли 07.40, 17.00, 19.30 Кайю 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки*чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина*бале* рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.50, 15.50 Капитан Фламинго 13.20 Усолапокот 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Финеас и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ

16.15 17.25 18.15 21.40 22.15 23.30 00.30

«Драйв» «Арсенал» «Агроконтроль» «Время*Тайм» «Акцент» «CRIME NEWS» «Новости Киевщины»

УТ 1

34 КАНАЛ

NTN

06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20 Новости 06.15, 23.20 Х/ф «Стая» 1 с. 07.15 Страна on line 07.20 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «О.Аросева. Другая жизнь госпожи Моники» 1 * 2ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.15, 20.55 Официальная хроника 09.20 Наш спорт. К 20*летию олимпий* ского дебюта Украины 11.10 Х/ф «Частное лицо» 2 с. 12.30 Украинская песня 13.15, 18.45, 21.25 Деловой мир 13.25 Т/с «Жесткое правосудие» 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.00 ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ на тему: «Украинская трудовая миг* рация: состояние, проблемы и пути их решения» 18.00, 19.05, 01.45 О главном 19.30 Концертная программа «Вместе споем, друзья мои!». М.Грицкан 20.50 Мегалот 21.40 Концертная программа В.Попа* дюка 1 ч. 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 00.15 От первого лица

06.30, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи* ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Дети голубого дельфина» 07.45 «Битва цивилизаций». «НЛО. Особое досье» 08.45 «Репортерские истории» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Дело моей жизни» 10.00 «Эликсир молодости» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Смотреть всем!» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Военная тайна» 16.10 «Битва цивилизаций». «Продел* ки смертных» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Пища Богов» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». «Монополия» 01.50 Х/ф «Когда Солнце было Бо гом»

08.30, 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 22.30 Т/с «CSI: Нью Йорк 7» 10.55, 23.30 Т/с «Менталист» 11.50 «Речовий доказ» 12.30 «Легенды уголовного розыска» 13.00, 19.30 Т/с «Хозяйка тайги» 14.50, 17.00 Т/с «Гражданин началь ник 2» 21.30 Т/с «Тело как улика» 00.30 Т/с «Декстер»

ИНТЕР 05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. Продолжение» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН* ТЕРом» 09.10 Т/с «Петрович» 11.10, 12.20, 04.10 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Давай поженимся!» 20.00, 03.25 «Подробности» 20.30 Футбол. «Динамо» Киев * «Зе* нит» Санкт*Петербург 22.20 Т/с «Жуков» 01.30 Х/ф «Совокупность лжи»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Лучшие матчи ФК «Днепр» в Лиге Европы 11.50 «Сумасшедшее видео» 14.00 «Облом UA» 15.00 Х/ф «Двойной обгон» 17.00 Т/с «Кодекс Чести 3» 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Ментовские войны 3» 21.25, 01.30 Х/ф «Инопланетный апокалипсис» 23.30 Х/ф Т/ф «Апокалипсис» 03.05 Х/ф «Звезда шерифа» 04.05 Х/ф «Дальний выстрел»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 06.40 Т/с «Светофор» 06.40, 07.40 Подъем 07.10, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Аладдин» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.30 Т/с «Воронины» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Незабываемые путешествия» 22.15 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 «Oscar Models TV Show» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 00.50 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.20 Т/с «Сыла. Возвращение до мой» 12.15 «Не ври мне * 4» 13.20 «Русские семейные драмы» 14.25, 20.15 Т/с «Великолепный век. Роксолана 3» 17.10 на «1+1». Увлекательная мелод* рама «Сыла. Возвращение до* мой» 22.30 «Моя хата с краю» 00.00 Х/ф «Борджиа» 00.50 «Секс * миссия * 2» 01.55 Х/ф «Неуместный человек»

СТБ 06.20, 15.55 «Все буде добре!» 08.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.45, 10.45 Звездная жизнь 11.45 Х/ф «Под прицелом любви» 13.55, 14.55 «Правила жизни»

ICTV 06.35, 07.40 Деловые факты 06.45 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.50 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.45, 20.05 Т/с «Брат за брата 2» 18.45 Факты. Вечер 23.05 Х/ф «Миссия спасения» 00.50 Криминальный облом 01.45 Х/ф «Слепая ярость»

TET Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Шоу Гарфилда» Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.50, 19.15 Богиня шопинга 17.10 У ТЕТа пара 18.00 4 свадьбы 19.50 Веселые мамзели 20.15 Даешь Молодежь! 21.20 ТЕТ*Интернет 22.20 У ТЕТа в Интернете 23.00 Шпиливили 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Т/с «Ходячие мертвецы» 07.00 07.30 07.55 08.25 09.00 10.00 11.50 13.50

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но* вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Мир животных 10.20 Х/ф «Сорок первый» 11.45, 16.25 М/ф 12.10, 16.55 Смешные 12.20 Х/ф «О друзьях товарищах» 2 с. 14.30 Д/ф «Миниатюры в природе» 1 с. 15.00 Х/ф «Неподсуден» 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Миниатюры в природе» 2 с. 21.00 Истории с Бородой 21.30 Т/с «Из жизни капитана Чер няева» 23.05 Х/ф «Если бы я был начальни ком»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот*новости» 07.30 «Обрати внимани» 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.30 «Утро со звездой» 08.50 «Трансмиссия*новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня»

Сх. 03.52 Зах. 20.12 Трив. дня 16.20

Середа, 03 липня 18.00, 22.00 «Вікна*Новини» 20.05 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории*4» 22.25 «Детектор лжи * 2» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Х/ф «Щит и меч»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.35 «До суда» 13.35, 02.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Кодекс чести 5» 20.25 Т/с «Семин. Возмездие» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район 2» 00.35 Т/с «Братаны» 03.30 «Казнокрады» 04.25 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.05 Тайны советского кино 08.45 Х/ф «Северино» 10.20 Т/с «Сталин. LIVE» 12.10, 19.45 Т/с «Александровский сад» 14.20 Х/ф «Текумзе» 16.05 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе ды» 18.05 Х/ф «Сердце друга» 21.55 Х/ф «Дожить до рассвета» 23.25 Х/ф «Крысы или ночная ма фия»

27 КАНАЛ 06.00 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американський дракон» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.00 «Философия искусства» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40 «Истина где*то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор» 16.00 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.05 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Любовь с оружием» 22.25 «Вечерний Ургант» 23.00 «Викинги» 23.50 Ночные новости 01.05 «Андрей Соколов. Долгая доро* га в ЗАГС»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Военная разведка. Запад ный фронт» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 23.15 Т/с «Глухарь. Продолже ние» 09.20, 12.50, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00 Т/с «Моя большая семья» 11.50 Ток*шоу «Пусть говорят. Амери* канская дочь» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток*шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Думай как женщина»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.20, 06.10 Teen Time 05.25 Т/с «Вперед к успеху» 06.15, 06.40, 22.05 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер 07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/c «Аладдин» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 00.50 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка» 03.05 «Служба розыска детей» 03.10, 04.10 Зона ночі

ТОНИС 06.00, 13.10 Д/с «Дикая Австралия» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей. «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Владимир Высоцкий. Я приду по ваши души! 12.30 «Социальный статус: ваша пен* сия» 14.00, 22.40 Невероятно, не так ли? 15.15, 18.55, 21.30 «Погода» 16.00, 23.50 Д/с «Дикий молодняк» 17.50 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Петр Тодоровский, 1 ч. 21.35 Эммануил Виторган и Алла Бал* тер. По обе стороны жизни 00.54 Амурные мелодии

K1 07.00 «Мультфильмы» 08.50 «Добрый вечер, животные» 09.50, 14.50 Т/с «Маргоша» 10.50 «Три сестры» 11.50, 19.00 «Орел и Решка» 12.50, 18.00 «Званый ужин» 13.50 Д/п «А я люблю женатого» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Д/п «Даже звери умеют любить» 23.00 Д/п «Тело на заказ» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.25 «Возвращение кота Сме* танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабуля*антикри* зис» 06.50, 11.10, 17.25 «Загородный дом» 08.15 «Киноистории нашего времени» Юргенс 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.20, 21.30 Т/с «Ставка боль ше, чем жизнь» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 13.25 «Тайны прошлого», 1 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Пес в сапогах», «Осто рожно, обезьянки!» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 М/ф «Ну, погоди» 18.55 «Происхождение стиля», 1 с. 19.50 «Тайны прошлого», 2 с. 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН* ТЕРом 09.10 Легенды бандитского Киева 09.35 Т/с «Люди и тени 1» 10.30, 16.50 Семейный суд 11.15 Т/с «Обручальное кольцо» 12.20, 15.40 Д/с «Портреты дикой при* роды» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25 Т/с «Самозванцы 3» 15.00 Судебные дела 16.00, 22.15 Т/с «Веревка из песка» 17.35 Давай поженимся! 19.10 Т/с «Тайный знак 3» 20.00 Подробности 20.25 Футбол. «Динамо» (Киев) * «Зе* нит» (Санкт*Петербург) 23.10 Страна смеется 23.25 Т/с «Самозванцы 2»

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Се* годня» 08.30 Программа Тараса Чубая и Анд* рея Бондаря «Ч/Б»

Зах. 15.51 Сх. 00.34 Остання чв. 30 червня

09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки животных 18.00, 22.30 Время помнить 21.00, 02.00 Homo sapiens 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурма* кой 04.30 Х/ф «Шпион в маске»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.50 Сумасшедшее видео по* украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Лучшие матчи ФК «Днепр» в Лиге Европы 14.00 «Облом UA» 15.00 Х/ф «Двойной обгон» 17.00 Т/с «Кодекс чести 3» 19.00 Т/с «Ментовские войны 3» 21.25, 01.30 Х/ф «Инопланетный апокалипсис» 23.30 Т/ф «Апокалипсис» 03.05 Х/ф «Звезда шерифа» 04.05 Х/ф «Дальний выстрел»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 07.30, 12.30 Авиакатастрофы вблизи 08.20, 13.20 Великие тираны 09.10, 14.10 Загадки планеты 10.00 Тайные знаки 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Чудеса жизни 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Тайны лагеря Бадабер» 22.00 Д/ф «Судьба камикадзе» 00.30 Покер 01.20 Живая история 02.10 Гордость Украины 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток*шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья» 13.30, 16.10, 18.40 Вести*Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Агент» 22.35, 02.25 «Красная Мессалина. Декрет о сексе» 23.25 Т/с «Раскол» 00.30 «Вести+» 00.50 Х/ф «Взять живым», 2 с. 02.10 Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 08.30, 14.30 Х/ф «Друзья и годы», 2 с. 10.45, 16.45 Х/ф «Разорванный круг» 18.30, 00.30 Х/ф «Приказ: перейти границу» 20.30 Х/ф «И на камнях растут дере вья», 2 с. 22.55 Х/ф «Ксения, любимая жена Фёдора»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Морские дьяволы» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новос* ти 24» 08.00 «Живая тема» 09.00 «Пища богов» 10.00 «Смотреть всем!» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы* зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Нам и не снилось»: «Титаник». Секрет вечной жизни» 22.50 Т/с «Солдаты» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.45 Т/с «Туристы»

ТНТ 1 06.00 М/с «Озорные анимашки» 06.25 М/с «Громокошки» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом*2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Кошки против собак» 12.05, 21.30 «Камеди Клаб. Лучшее» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30, 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Ре альные пацаны» 14.00, 19.30 Х/ф «СашаТаня» 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 20.00 Х/ф «Кошки против собак: Месть Китти Галор» 23.30 «Сияние». Ужасы\мистика. США, 1980 г.

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.35, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.00 Д/ф «Москва Первопрестоль* ная» 09.25, 01.40 Х/ф «Пышка» 10.35 «Тайны нашего кино. «Любовь и голуби» 11.00 «Мозговой штурм. Центр подго* товки космонавтов» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со* бытия 11.50 Т/с «Смерть Таирова» 12.40 Д/ф «Самоцветы. Фабрика звезд Юрия Маликова» 13.35, 00.50 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Инно* кентий Смоктуновский 18.15 «День города» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 20.55 «История государства Россий* ского» 21.05 Временно доступен 22.20 «Русский вопрос» 23.00 «Хроники московского быта. Трубка счастья» 23.40 Д/ф «Мужское обаяние Олега Ефремова»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 Поет ансамбль «Здравствуй, пес* ня!». 1979 г. 06.30 Т/ф «Зависть», 1 ч. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Рожден* ные в СССР» 10.00, 16.00 «Здравствуй мир, здрав* ствуй друг!» 11.00 Д/ф «Это была болезнь...» 12.00 «Сольный концерт Глории Гей* нер». 1979 г. 12.40 Т/ф «Зависть», 2 ч. 13.40 М/ф «Роковая любовь» 17.00 «Человек и закон» 18.00 «Поет ВИА «Синяя птица». Кон* цертная программа. 1979 г. 18.25 «Сиди и смотри» 18.40 Х/ф «Арбатский мотив», 1 с. 22.00 «Алло, мы ищем таланты!» 23.00 «Брейн*ринг» 01.00 «Поле чудес»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре* бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «12 стульев», 3 с. 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Молли и мопс 3»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 01.35, 01.40 Бизнес*класс 09.35, 10.00 Автоспорт 10.30, 13.45, 15.00, 01.45 Велоспорт 11.45, 12.45, 18.45, 20.00, 20.45 Фут* бол 22.55 Event Discovery 23.00, 01.25 Избранное по средам 23.05, 00.05 Конный спорт 01.05 Новости конного спорта 01.10 Новости гольфа 01.15 Новости парусного спорта 01.20 Выбор Алексии 01.30 Направление * спорт

XSPORT 06.00 Теннис. Уимблдон. День 8 12.30 Хsport полдень 13.30, 21.00 Теннис. Уимблдон. День 9

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Теннис. «Уимблдон * 2013». Жен* щины. Одиночный четвертьфи* нал 11.55 «Гейм, сет и матч». Итоги дня на «Уимблдоне» 13.30 «Обратный отсчет» 15.30 Волейбол. Лига чемпионов * 2012 г. /13. Мужчины. «Динамо» (Москва) * «Фенербахче» 18.20, 01.30 «Королева на Плюсе» 19.10 Современное пятиборье. «Кубок Кремля». Женщины

Іменинники дня: МЕФОДІЙ, ГЛІБ, ГУРІЙ, ІННА, РИММА 20.15 Фигурное катание. «Stars on ice Japan» 21.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Roosters» * «Sea Eagles» 23.00 Теннис. «Уимблдон * 2013». Муж* чины. Одиночный четвертьфи* нал

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут* бол NEWS 06.15 Чемпионат Франции. Итоги сезо* на 07.45 Топ*матч 08.00 Черноморец * Таврия. Чемпио* нат Украины 10.25 Шахтёр * Спартак. Объединен* ный турнир 12.30, 21.30 Голы сезона. Чемпионат Испании 13.40 Металлург Д * Кривбасс. Чемпи* онат Украины 15.55, 22.50 Депортиво * Валенсия. Чемпионат Испании 17.55 Futbol Mundial 18.25 LIVE. Спартак * Шахтер. Объеди* ненный турнир 20.30 «Один на один с Гамулой». В. Езерский 01.10 Спартак * Шахтер. Объединен* ный турнир

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Завтра, тре тьего апреля...» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Ванюша и космический пират», №3. «М/ф «Солнечный каравай». «Про Буку». «Верное сред ство» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы». 8 с. Сказки русских писателей. «Бибигон». М/ф. «Опасная шалость» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Волны Чер ного моря». 1975 г. 1976 г. 3 с. «Белеет парус одинокий». Мультфильм «Приключения Мурзилки» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 16.30 Тилли и друзья 06.30 Юки 06.40, 12.10 Пингвины Ози Бу 07.00, 17.40 Фургончик Олли 07.40, 17.00, 19.30 Кайю 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки*чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина*бале* рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.50, 15.50 Капитан Фламинго 13.20 Усолапокот 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


14 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 04 липня ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15, 23.20 Х/ф «Стая», 2 с. 07.15 Эра строительства 07.20 Страна on*line 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «Н.Варлей. Без страховки», 1*2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.30, 20.55 Официальная хроника 09.40 Д/ф «Киевская древность» 10.15 Книга.ua 10.50 Х/ф «Частное лицо», 3 с. 12.20 Желаем счастья 12.45 «Секреты успеха» 13.15, 18.45, 21.20 Деловой мир 13.30 Т/с «Жесткое правосудие» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Т/с «Дети белой богини» 19.05, 01.45 О главном 19.30 Последнее предупреждение 19.55 Взрослые игры 21.30 Концерт В.Попадюка, 2 ч. 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги

ИНТЕР 05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. Продолжение» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН* ТЕРом» 09.10 Х/ф «В августе 44 го» 12.20, 04.45 Д/с «Следствие вели...» 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Давай поженимся!» 20.00, 03.25 «Подробности» 20.30 Т/с «Петрович» 22.30 Т/с «Жуков» 01.35 Х/ф «На крючке»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Лучшие матчи ФК «Днепр» 11.50 «Сумасшедшее видео по*украин* ски» 14.00 «Облом UA» 15.00 Х/ф «Перехват» 17.00 Т/с «Кодекс чести 3» 18.30 «Алеф * в наше время» 19.00 Т/с «Ментовские войны 3» 21.25 Х/ф «Кикбоксер» 23.25 Х/ф «Разведка 2023» 01.35 Х/ф Т/ф «Апокалипсис» 03.05 Х/ф «Ведьма»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 06.40, 22.05 Т/с «Светофор» 06.40, 07.40 Подъем 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.15 Но* вости 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.45 Т/с «Папины дочки» 13.25 Kids Time 13.30 М/с «Аладдин» 14.15 «36, 6» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.30 «Вечерний разговор» 20.00 Т/с «Воронины» 21.00 «Oscar Models TV Show» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 00.50 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.15 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.20 Т/с «Сыла» 12.15 «Не ври мне * 4» 13.20 «Русские семейные драмы» 14.25, 20.15 Т/с «Великолепный век. Роксолана 3» 17.10 Т/с «Сыла» 22.30 «Адская кухня*3» 00.30 Х/ф «Борджиа» 01.35 Х/ф «Командир эскадрильи»

14.00, 15.00 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна*Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории*4» 22.25 «Детектор лжи * 2» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 01.15 Х/ф «Щит и меч»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи* ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Дети голубого дельфина» 07.45 «Битва цивилизаций» 08.45 «Представьте себе» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Странное дело» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.50 «Секретные территории» 13.40 «Битва цивилизаций» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00, 16.10 «Битва цивилизаций» 17.00 «Открытый миру» 17.15 «Дураки, дороги, деньги» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Энциклопедия» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Какие люди!» 19.30 «Смотреть всем!» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Территория заблуждений» 01.40 «Битва цивилизаций»

ICTV 06.35, 07.45 Деловые факты 06.45 Т/с «Такси» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.50 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.50, 20.05 Т/с «Брат за брата 2» 18.45 Факты. Вечер 23.05 Х/ф «Миссия спасения 2» 00.50 Несекретные файлы 01.40 Х/ф «Миссия спасения»

TET Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Шоу Гарфилда» Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.50, 19.15 Богиня шопинга 17.10 У ТЕТа пара 18.00 4 свадьбы 19.50 Веселые мамзели 20.15 Даешь, молодежь! 21.20 ТЕТ*Интернет 23.00 Шпиливили 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Т/с «Ходячие мертвецы» 07.00 07.30 07.55 08.25 09.00 10.00 11.50 13.50

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но* вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.05 Х/ф «Неподсуден» 11.35, 17.00 Смешные 11.45 Х/ф «Если бы я был начальни ком» 13.00 Азбука здоровья 14.30 Д/ф «Миниатюры в природе» 15.00 Х/ф «Идиот, 1 ч. 16.25 М/ф 17.30 Правительство на связи с граж* данами 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Азбука выживания», 1, 2 с. 21.00 Перекресток 21.15 102 информ 21.35 Т/с «Из жизни капитана Чер няева» 23.00 Х/ф «А был ли Каротин?», 1 с.

СТБ

5 КАНАЛ

06.10 «Чужие ошибки. Змеиное про* клятье» 06.50, 15.55 «Все буде добре!» 08.50, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.20, 11.20 Звездная жизнь 12.15 Х/ф «Откуда берутся дети?»

06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот*новости» 07.30 «Обрати внимание» 08.20 «Драйв*новости» 08.30 «Утро со звездой»

4 è 18 èþëÿ

Сх. 03.53 Зах. 20.11 Трив. дня 16.18

08.40 «Трансмиссия*новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 19.30, 20.10, 21.10 «Время» 16.10, 00.30 «В кабинетах» 17.25 «Акцент» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время*Тайм» 22.10 «Реальный сектор» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS»

НТН 08.30, 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 22.30 Т/с «CSI: Нью Йорк 7» 10.55, 23.30 Т/с «Менталист» 11.50 «Речовий доказ» 12.30 «Легенды уголовного розыска» 13.00, 19.30 Т/с «Хозяйка тайги» 14.50, 17.00 Т/с «Гражданин началь ник 2» 21.30 Т/с «Тело как улика» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сего* дня» 09.25 Дачный ответ 10.30 И снова здравствуйте! 11.05 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.35 «До суда» 13.35, 02.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы». «Крова вые узы» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Кодекс чести 5». «Золо тая жила» 20.25 Т/с «Семин. Возмездие» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район 2». «Рас плата». «Побег» 00.35 Т/с «Братаны»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.40 Тайны советского кино 09.20 Х/ф «Текумзе» 10.55 Т/с «Сталин. LIVE» 12.45, 20.00 Т/с «Александровский сад» 14.45 Х/ф «Даки» 16.25 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 18.10 Х/ф «Весенний призыв» 22.10 Х/ф «Охранник для дочери (Сара)» 00.15 Х/ф «Ночной патруль»

27 КАНАЛ 06.00 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.25, 20.20, 22.55 «Днепровская не* деля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американський дракон» 16.30, 18.00 М/с «Дети супергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.25 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40 «Истина где*то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор» 16.00 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.05 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Любовь с оружием» 22.30 «Вечерний Ургант» 23.00 «Викинги»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Военная разведка» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 22.50 Т/с «Глухарь» 09.20, 12.50, 17.20 Т/с «След» 10.00 Т/с «Моя большая семья» 11.50 Ток*шоу «Пусть говорят» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток*шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Думай как женщина»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.20, 06.10 Teen Time 05.25 Т/с «Вперед к успеху» 06.15, 06.40, 22.05 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер 07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.45 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/c «Аладдин» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 00.50 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка» 03.05 «Служба розыска детей» 03.10, 04.05 Зона ночі 03.15 Українці. Надія 04.10 Райські сади гетьмана Сагайдач* ного

ТОНИС 06.00 Д/с «Дикая Австралия» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 08.55, 15.15, 18.55, 21.30 «Погода» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Эммануил Виторган и Алла Бал* тер. По обе стороны жизни 12.45 Секретные материалы 13.10 Д/c «Дикая Австралия» 14.00, 22.40 Невероятно, не так ли? 16.00 Д/c «Дикий молодняк» 17.45 «Социальный статус: ваши пра* ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Петр Тодоровский, 2 ч. 21.35 Валерий Золотухин. Очень лич* ное 23.50 Д/с «Дикий молодняк»

K1 07.00 «Мультфильмы» 08.50 «Добрый вечер, животные» 09.50, 14.50 Т/с «Маргоша» 10.50 «Три сестры» 11.50, 19.00 «Орел и Решка» 12.50, 18.00 «Званый ужин» 13.50 Д/п «Тело на заказ. Мужская версия» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Д/п «Любовь с иностранцем» 23.00 Д/п «Уйти в монастырь» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.25 «Возвращение кота Сме* танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабуля*антикри* зис» 06.50, 11.10, 17.25 «Загородный дом» 08.15 «Киноистории нашего времени» Юргенс 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.20, 21.30 Т/с «Ставка боль ше, чем жизнь» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 13.25 «Происхождение стиля», 1 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Гадкий утенок» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 М/ф «Ну, погоди» 18.55 «Происхождение стиля», 2 с. 19.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН* ТЕРом 09.10, 23.00 Легенды бандитского Ки* ева 09.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 10.30, 16.50 Семейный суд 11.10 Формула любви. Татьяна Крав* ченко 12.20, 15.40 Д/с «Портреты дикой при* роды» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.25 Т/с «Самозванцы 3» 15.00 Судебные дела 16.00, 22.10 Т/с «Веревка из песка» 17.35 Давай поженимся! 19.10 Т/с «Тайный знак 3» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 21.15 Т/с «Люди тени 1»

TBI 06.30 Голос верующего

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

Зах. 16.50 Сх. 01.07 Остання чв. 30 червня

07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Се* годня» 08.30 Homo sapiens 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки животных 16.30 Здоровая жизнь 18.00, 22.30 Время помнить 21.00, 02.00 Зеленая лампа 00.30, 03.30 Музыка с М. Бурмакой

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.50 Сумасшедшее видео по* украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Лучшие матчи ФК «Днепр» в Лиге Европы 14.00 «Облом UA» 15.00 Х/ф «Перехват» 17.00 Т/с «Кодекс чести 3» 19.00 Т/с «Ментовские войны 3» 21.25 Х/ф «Кикбоксер» 23.25 Х/ф «Разведка 2023 г.» 01.35 Т/ф «Апокалипсис» 03.05 Х/ф «Ведьма»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 07.30, 12.30 Авиакатастрофы вблизи 08.20, 13.20 Великие тираны 09.10, 14.10 Загадки планеты 10.00 Тайные знаки 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Чудеса жизни 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Люди дождя» 22.00 Д/ф «Осторожно! Ген скорпио* на» 00.30 Черная дыра: монстр галактики 01.20 Живая история 02.10 Гордость Украины 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток*шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести*Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Агент» 22.35, 02.25 «Заложницы. Маршаль* ские жены» 23.25 Т/с «Раскол» 00.30 «Вести+» 00.50 Х/ф «Взять живым», 3 с. 02.10 Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Приказ: перейти границу» 08.30, 14.30 Х/ф «И на камнях растут деревья», 2 с. 10.55, 16.55 Х/ф «Ксения, любимая жена Фёдора» 18.30, 00.30 Х/ф «Отцы и дети» 20.30 Х/ф «Афганский излом», 2 с. 22.45 Х/ф «Уникум»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «По звездному пути» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости * 24» 08.00 «Нам и не снилось»: «Титаник». Секрет вечной жизни» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы* зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 20.00 «Эликсир молодости» 21.00 «Какие люди!» 22.50 Т/с «Солдаты» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.45 «Чистая работа»

ТНТ 1 06.00 М/с «Озорные анимашки». «Рег тайм. Когда Рита встрети ла Ранта» 06.25 М/с «Громокошки». «Братья» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом*2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Кошки против собак: Месть Китти Галор» 12.05, 21.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30, 17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Ре альные пацаны» 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30 Х/ф «СашаТаня» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 20.00 Х/ф «Скуби Ду» 23.30 Х/ф «Скелеты в шкафу»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.35, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.00 Д/ф «Москва Первопрестоль* ная» 09.25 М/ф «Чудесный колоколь чик» 09.45, 01.40 Х/ф «Маскарад» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со* бытия 11.50 Лариса Голубкина в программе «Жена» 12.55 Д/ф «Любовь и глянец» 13.35, 00.50 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Стани* слав Любшин 18.15 «День города» 19.05 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 20.55 История государства Российско* го 21.05 Временно доступен 22.20 Х/ф «Тайны агента 007» 23.00 «Хроники московского быта. Сага о бигуди» 23.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста* юсь...»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Сольный концерт Глории Гей* нер». 1979 г. 06.40 Т/ф «Зависть», 2 ч. 07.40 М/ф «Роковая любовь» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Здравствуй мир, здравствуй друг!» 11.00 «Человек и закон» 12.00 «Поет ВИА «Синяя птица». Кон* цертная программа. 1979 г. 12.25 «Сиди и смотри» 12.40 Х/ф «Арбатский мотив», 1 с. 16.00 «Алло, мы ищем таланты!» 17.00 Х/ф «Посмотри в глаза мне...» 18.00 «Утренняя почта» 18.40 Х/ф «Арбатский мотив», 2 с. 22.00 «ТЕМА» 23.00 «...До 16 и старше» 00.00 Поет ансамбль «Здравствуй, пес* ня!». 1979 г. 00.30 Т/ф «Зависть», 1 ч.

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре* бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «12 стульев», 4 с. 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Золото* искатели»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Бизнес*класс 09.35 Конный спорт 10.30, 13.45, 15.45, 23.00 Велоспорт 11.45, 12.45, 19.00, 20.00, 00.30 Фут* бол 18.45 Веложурнал 21.00, 22.00 Боевые искусства 01.30 Вот это да!!!

XSPORT 06.00 Теннис. Уимблдон. День 9 12.30 Хsport полдень 13.30, 23.00 Теннис. Уимблдон. День 10 21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лозанна

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Теннис. «Уимблдон * 2013». Муж* чины. Одиночный четвертьфи* нал 11.55 «Гейм, сет и матч». Итоги дня на «Уимблдоне» 13.30, 20.00 «Королева на Плюсе» 14.20 Фрирайд. Проект «Ride the Planet * 2012». Лофотены 14.40 Фигурное катание. «Stars on ice Japan» 15.40 Волейбол. Лига чемпионов * 2012 г. /13. Женщины. «Уралоч* ка» * «Канн»

Іменинники дня: ТЕРЕНТІЙ, АРЧИЛ, ЮЛІЙ, ЮЛІАН 18.20 Современное пятиборье. «Кубок Кремля». Мужчины 19.25, 01.30 «Из архива Останкино». Шахматы. Передача «Два тайма матча реванша». 1996 г. 20.50 Легкая атлетика. Diamond League в Швейцарии 23.00 Теннис. «Уимблдон * 2013». Жен* щины. Одиночный полуфинал

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут* бол NEWS 06.15 Чемпионат Италии. Итоги сезо* на 07.30 Futbol Mundial 08.00, 01.10 Сосьедад * Атлетик. Чем* пионат Испании 10.25 Спартак * Шахтер. Объединен* ный турнир 12.30 «Один на один с Гамулой». В. Езерский 13.30 Самые смешные футбольные моменты 13.40, 20.30 Янг Бойз * Ливерпуль. Лига Европы УЕФА 15.55, 22.50 Говерла * Динамо. Чемпи* онат Украины 17.55 Голы сезона. Чемпионат Испа* нии 18.30 Зенит * Шахтер. Объединенный турнир

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Удивитель ная находка, или Самые обык новенные чудеса» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Ванюша и великан», №4. «М/ф «Весе лая карусель» №14. «Елочка для всех». «Коза №1». «Кот Базилио и мышонок Пик» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы». 9 с. Сказки русских писателей. «Кошкин дом» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Волны Чер* ного моря», 1975 г. * 1976 г., 4 с. «Белеет парус одинокий». М/ф «Лебеди Непрядвы». «Клоун» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 16.30 Тилли и друзья 06.30 Юки 06.40, 12.10 Пингвины Ози Бу 07.00, 17.40 Фургончик Олли 07.40, 17.00, 19.30 Кайю 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки*чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина*бале* рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.50, 15.50 Капитан Фламинго 13.20 Усолапокот 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15, 23.20 Х/ф «Стая», 3 с. 07.15 Страна on*line 07.20 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «А.Белявский. Личное дело Фокса», 1 ч. 08.15 Д/ф «А.Белявский. Личное дело Фокса», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.25 Официальная хроника 09.45 «Вера. Надежда. Любовь» 10.55 Х/ф «Матч состоится при лю бой погоде» 13.15, 18.45, 21.25 Деловой мир 13.35 Т/с «Жесткое правосудие» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Т/с «Дети белой богини» 19.05 «Предвечерье» 19.55, 21.40 Фольк*music 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 00.15 От первого лица 01.45 О главном

ИНТЕР 05.30 Т/с «Земский доктор». Про должение 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН* ТЕРом» 09.10 Т/с «Петрович» 11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Давай поженимся!» 18.10, 04.05 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 20.00, 03.25 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.40 Х/ф «Игры патриотов» 02.30 Д/ф «Астрология. Жертвы звезд* ной лжи»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Лучшие матчи ФК «Днепр» в Лиге Европы 11.50 «Сумасшедшее видео по*украин* ски» 13.50 Х/ф «Батальоны просят огня» 19.10 Х/ф «Черные береты» 21.00 Восточные единоборства. Буши* до 23.10 Х/ф «Кикбоксер» 01.10 «Профутбол» 02.25 Х/ф «Тайна Чингисхана» 03.50 Х/ф «Все побеждает любовь»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 06.40 Т/с «Светофор» 06.35 Подъем 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.15 Но* вости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Про кино» 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.45 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Аладдин» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.30 «Дачные затеи» 20.00 Т/с «Воронины» 21.00 «Променад» 22.00 «Лучшие» 22.30 «Днепровская лига КВН. 1/8 финала» 23.30 Т/с «Закрытая школа» 00.50 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.20 Т/с «Сыла. Возвращение до мой» 12.15 «Не ври мне * 4» 13.20 «Русские семейные драмы» 14.25 Т/с «Великолепный век. Рок солана 3» 17.10 Увлекательная мелодрама «Сыла. Возвращение домой» 20.15 «Вечерний Киев * 2013» 22.05 Х/ф «Младенец на прогул ке» 00.10 Х/ф «Желтый карлик»

СТБ 06.05 Х/ф «Берегите мужчин» 07.20, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.00 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды» 10.50 Х/ф «Дежурный ангел»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи* ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Дети голубого дельфина» 07.45 «Битва цивилизаций». «Любовь из Поднебесной» 08.45 «Представьте себе» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Дело моей жизни» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.05 «Званый ужин» 12.30, 14.15, 15.05 «Великие тай* ны» 16.10 «Какие люди!» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Совет безопасности» 17.45 «Приемная депутата» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Смотреть всем!» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Открытый миру» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Репортерские истории» 21.30 «МНС» 21.40 «Люди» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип*топ» 00.20, 01.10 «Великие тайны»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп*10 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 22.00 Т/с «Прокурорская про верка» 14.45, 20.05 Т/с «Брат за брата 2» 18.45 Факты. Вечер 23.10 Максимум в Украине 00.10 Х/ф «Список приговоренных» 01.50 Х/ф «Миссия спасения 2»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25 09.00 10.00 11.50 13.50 14.50 17.10 18.00 19.25 20.15 21.20 23.00 23.35 00.35

Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Шоу Гарфилда» Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» Богиня шопинга Досвидос 4 свадьбы Веселые мамзели Даешь Молодежь! ТЕТ*Интернет Шпиливили Т/с «Секс и город» Х/ф «Джиперс криперс»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но* вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Идиот. Настасья Филип повна», 1 ч. 11.00, 16.25 М/ф 11.30, 16.50 Смешные 11.40 Х/ф «А был ли Каротин?», 1 с. 13.00 Один день с..... 14.25 Д/ф «Азбука выживания», 1, 2 с. 15.05 Перекресток 15.20 Х/ф «Идиот. Настасья Филип повна», 2 ч. 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Азбука выживания», 3, 4 с. 21.00 «Спорт.Итоги» 21.30 Т/с «Из жизни капитана Чер няева» 23.00 Х/ф «А был ли Каротин?», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот*новости» 07.30 «Обрати внимание» 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.25 «Утро со звездой» 08.45 «Трансмиссия*новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль» 17.15 «Мотор*новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время*Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.30 «Хроника недели»

НТН 06.05 Х/ф «Приморский бульвар» 08.30, 16.45, 19.00 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 Т/с «CSI: Нью Йорк 7» 10.55 Т/с «Менталист» 11.50 «Речовий доказ» 12.30 «Легенды уголовного розыска» 13.00 Т/с «Хозяйка тайги» 14.50, 17.00 Т/с «Гражданин началь ник 3» 19.30 Т/с «Немец» 23.20 Х/ф «Без особых примет» 01.15 Х/ф «Ударная группа»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.25 «Первая передача». Автомо* бильная программа 11.00 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35 Обзор. Чрезвычайное происше* ствие 15.30 «Прокурорская проверка» 17.35 «Обзор. Чрезвычайное проис* шествие» 18.35 «Евгений Осин. Жизнь как пес* ня» 20.15 Т/с «Чужой район 2». «Кре дит». «Ранение». «Клеймо». «Подстава» 23.55 Т/с «Братаны» 01.50 Т/с «Лебединый рай». «Люби мый с неба». «Чудо». «Отец и дети». «Закрытая зона». «Война объявлена»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.55 Тайны советского кино 09.35 Х/ф «Даки» 11.15 Т/с «Сталин. LIVE» 13.05, 20.00 Т/с «Александровский сад» 15.15 Х/ф «Братья по крови» 16.55 Х/ф «Русское чудо» 18.25 Х/ф «Русский счет» 22.10 Х/ф «Непобедимый» 23.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»

27 КАНАЛ 06.00 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.25, 19.55, 22.55 «Днепровская не* деля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американский дракон» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты. Пре* одолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.40 «Истина где*то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 «Жди меня» 15.10 Т/с «Женский доктор» 16.00 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.40 «Человек и закон» 18.55 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Один в один!» На бис! 23.35 Д/ф «The Rolling Stones * Crossfire Hurricane» 01.35 Муз/ф «Спеши строить дом»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Военная разведка. Запад ный фронт» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 09.20, 12.50, 17.20, 21.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Моя большая семья» 11.50 Ток*шоу «Пусть говорят. Два отца одной дочери» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток*шоу «Говорит Украина» 23.20 Т/с «Телохранитель 3»

Сх. 03.54 Зах. 20.11 Трив. дня 16.17

П'ятниця, 05 липня 18.00, 22.00 «Вiкна*Новини» 20.05, 21.00 «Моя правда» 22.25, 23.25 Звездная жизнь 00.20 Х/ф «Откуда берутся дети?»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.20 «Служба розыска детей» 05.25, 06.10 Teen Time 05.30 Т/с «Вперед к успеху» 06.15, 06.40, 22.05 Т/с «Светофор» 06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер 07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.45 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/c «Аладдин» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 00.50 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка» 03.05 Зона ночі 03.10 Українці Любов 04.05, 04.55 Зона ночі. Культура 04.10 Бистроплинний сон

ТОНИС 06.00, 13.15 Д/с «Дикая Австралия» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 08.55, 15.15, 18.55, 21.30 «Пого* да» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Валерий Золотухин. Очень лич* ное 12.45 «Социальный статус: ваши пра* ва и льготы» 14.00, 22.40 Невероятно, не так ли? 16.00, 23.50 Д/с «Дикий молодняк» 17.50 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Петр Тодоровский, 3 ч. 21.35 Безумный гений Иннокентия Смоктуновского

K1 07.00 «Мультфильмы» 08.50 «Добрый вечер, животные» 09.50, 14.50 Т/с «Маргоша» 10.50 «Три сестры» 11.50 «Орел и Решка» 12.50, 18.00 «Званый ужин» 13.50 Д/п «Любовь с иностранцем» 15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00 «Рассмеши комика» 19.00 «КВН» 21.20 «Crimea Music fest»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.25 «Возвращение кота Сме* танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабуля*антикри* зис» 06.50, 11.10 «Загородный дом» 08.15 «Киноистории нашего времени» Юргенс 08.45, 11.25, 17.35, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.20, 21.30 Т/с «Ставка боль ше, чем жизнь» 10.20, 12.10, 16.45, 17.55 «Эксклюзив для семьи» 13.25 «Происхождение стиля», 2 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «Кинопроектор» 17.00 «Киноклуб «Покров» 18.05 «Криминал» 18.25 «Сокровища природы» 19.50 «Живописная планета» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН* ТЕРом 09.10 Феерия путешествий 09.30 Т/с «Люди тени 1» 10.25, 17.35 Д/с «Голливудские па* ры» 11.15 Т/с «Обручальное кольцо» 12.20 Вещественное доказатель* ство 12.50 Т/с «Ангел хранитель» 13.35, 00.40 Х/ф «Без сына не при ходи» 15.00 Позаочі 15.45 Страна смеется 16.00 Т/с «Веревка из песка» 16.50 Семейный суд 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 19.15 Д/с «Украина. Забытая исто* рия» 20.00 Подробности 20.30 Шустер Live

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Се* годня»

Зах. 17.43 Сх. 01.46 Остання чв. 30 червня

08.30, 21.00, 02.00 Музыка для взрос* лых 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки животных 18.00, 22.30 Время помнить 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурма* кой 04.30 Х/ф «Ада, это же неудобно»

13.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 14.00 Х/ф «СашаТаня» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.00 «Comedy Woman» 20.00 «Камеди Клаб» 21.00 «Comedy Баттл. Без границ», 12 с. 22.00 «Страна в Shope». Развлекатель* ная программа 00.00 Х/ф «Пальметто»

Іменинники дня: ОВСІЙ, ГАЛАКТІОН, ЗІНАЇДА, ЮЛІЯ 16.00 Пляжный волейбол. Чемпионат мира в Польше. Мужчины. 1/16 финала. Женщины. 1/4 фи* нала 21.00 Фигурное катание. «Stars on ice Japan» 21.55 Регбилиг. Европейская Суперли* га. «Warrington» * «Leeds». S 00.00 Теннис. «Уимблдон * 2013». Мужчины. Одиночный полуфи* нал

2+2

TVCI

ФУТБОЛ

06.00 М/ф 08.00, 11.50 Сумасшедшее видео по* украински 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Лучшие матчи ФК «Днепр» в Лиге Европы 13.50 Х/ф «Батальоны просят огня» 19.10 Х/ф «Черные береты» 21.00 Бойцовская пятница. Восточные единоборства. «Бушидо» 23.10 Х/ф «Кикбоксер» 01.10 «Профутбол» 02.25 Х/ф «Тайна Чингисхана» 03.50 Х/ф «Всё побеждает любовь»

06.00 «Настроение» 08.05 «АБВГДейка» 08.35, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 08.55 М/ф «Высокая горка» 09.15 Д/ф «Москва Первопрестоль* ная» 09.45, 01.35 Х/ф «Александр Не вский» 11.30, 14.30, 17.30, 22.10 События 11.55 Х/ф «Тимур и его команда» 13.10 «Приглашает Борис Ноткин» 13.35, 00.45 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05, 20.15 «Петровка, 38» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Влади* мир Хотиненко 17.00 «Осторожно, мошенники!» 18.15 «День города» 19.10 «Право голоса» 20.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 22.30 «Давно не виделись!» 00.00 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен* ная трагедия»

06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут* бол NEWS 06.15 Чемпионат Испании. Итоги сезо* на 07.30, 13.00 Д/с «Футбольные битвы» 08.00, 01.10 Говерла * Карпаты. Чем* пионат Украины 10.25 Финал. Кубок Конфедераций 13.40, 20.35 Валенсия * Атлетик. Чем* пионат Испании 15.55, 22.50 Металлург Д * Арсенал. Чемпионат Украины 17.55 Futbol Mundial 18.35 Шахтер * Спартак. Объединен* ный турнир

MEGA 06.00 Разрушители мифов 07.30, 12.30 Авиакатастрофы вблизи 08.20, 13.20 Великие тираны 09.10, 14.10 Загадки планеты 10.00 Тайные знаки 10.50 В поисках приключений 11.40 Чудеса жизни 15.00 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 19.30 Фантастические истории 17.20 Громкое дело 18.10 Д/ф «Осторожно! Ген скорпио* на» 22.00 Д/ф «Тайна гибели Титаника» 22.50 Д/ф «Русский Титаник. Дожить до рассвета» 23.40 Д/ф «Роковой круиз. Тайна ка* тастрофы на Волге» 00.30 Покер 01.20 Д/ф «Лунная гонка» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток*шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести*Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 «Юрмала». Фестиваль юмористи* ческих программ 21.40 Т/с «Земский доктор. Продол жение» 22.35 Х/ф «Примета на счастье» 00.40 Х/ф «Отчий дом» 02.30 Вести.ru. Пятница 03.00 «Вся Россия»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Отцы и дети» 08.30, 14.30 Х/ф «Афганский из лом», 2 с. 10.45, 16.45 Х/ф «Уникум» 18.30, 00.30 Х/ф «Русь изначаль ная», 2 с. 20.55 Муз/ф «Веселая хроника опас ного путешествия» 22.30 Х/ф «2 билета на дневной се анс»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Ве* ликая тайна Апокалипсиса» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости 24» 08.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 09.00 «Эликсир молодости» 10.00 «Какие люди!» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Тайные архи* текторы революций» 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 22.00 «Смотреть всем!» 23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани разумного» 01.00 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ 1 06.00 М/с «Озорные анимашки». «Кондитерская. Мама Бемби» 06.25 М/с «Громокошки». «Новые союзники» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вмес те» 08.00, 22.30, 23.30 «Дом*2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Скуби Ду» 12.00 «Камеди Клаб. Лучшее» 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Поет ВИА «Синяя птица». Кон* цертная программа., 1979 г. 06.25 «Сиди и смотри» 06.40 Х/ф «Арбатский мотив», 1 с. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Алло, мы ищем таланты!» 11.00 Х/ф «Посмотри в глаза мне...» 12.00 «Утренняя почта» 12.40 Х/ф «Арбатский мотив», 2 с. 16.00 «ТЕМА» 17.00 «Институт человека. О запрет* ном» 18.00 «Будильник» 18.40 Муз/ф «Али Баба и сорок раз бойников» 21.00 «Колба времени» 22.00 «Кинопанорама» 23.00 Д/ф «Это была болезнь...» 00.00 «Сольный концерт Глории Гей* нер», 1979 г. 00.40 Т/ф «Зависть», 2 ч. 01.40 М/ф «Роковая любовь»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре* бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Педагоги» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Боги речного мира»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Веложурнал 09.45, 13.45, 15.00, 00.15 Вело* спорт 10.45, 11.45, 12.45, 18.45 Футбол 19.30, 02.00 Евроспорт 20.00 Сильнейшие люди планеты 21.00 Бокс 00.00 Конноспортивный журнал

XSPORT 06.00 Теннис. Уимблдон. День 10 10.30 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лозанна 12.30 Хsport*полдень 13.30, 21.00 Теннис. Уимблдон. День 11

СПОРТ 09.00, 15.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 15.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болель* щика» 09.40 Теннис. «Уимблдон * 2013». Женщины. Одиночный полу* финал 12.00 Пляжный волейбол. Чемпионат мира в Польше. Женщины. 1/8 финала. Мужчины. 1/16 фи* нала 15.30 «Trans World Sport» представля* ет. «Спортивный глобус»

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Приключе ния в городе, которого нет» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Три лягу шонка», №1. М/ф «Кто полу чит ананас». «Мышонок и красное солнышко» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 10 с. Сказки русских писателей. «Тайна запечного сверчка». Сказки зарубежных писателей «Золоторогий олень» 05.00, 11.00, 17.00 Николай Стоцкий, Нина Ургант, Ольга Волкова, Ва* лерий Ивченко, Екатерина Голу* бева в фильме*сказке Надежды Кошеверовой «Сказка про влюб* ленного маляра», 1987 г. М/ф «Робинзон и самолет» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 16.30 Тилли и друзья 06.30 Юки 06.40, 12.10 Пингвины Ози Бу 07.00, 17.40 Фургончик Олли 07.40, 17.00, 19.30 Кайю 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки*чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина*бале* рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и Кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.50, 15.50 Капитан Фламинго 13.20 Усолапокот 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.00 Итоги 06.20, 23.10 Муз/ф «В.Добрынин. Биография в песнях» 08.10 Посвяти себя футболу! 08.25 Барышня и кулинар 09.05 Жизнь на равных 09.25 Православный вестник 09.55 Кто в доме хозяин? 10.20, 01.50 Х/ф «Проданный смех» 12.55 Театральные сезоны 13.55 В гостях у Д.Гордона 15.00 Аллея звезд 16.45 Star*шоу 18.10 Золотой гусь 18.40 Концерт А.Малинина 20.50 Мегалот 20.55 «Служба поиска детей» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Без цензуры 21.55, 01.40 Кабмин: событие недели 22.05 Украинская песня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 00.50 Клуб юмора

ИНТЕР 05.35 «Шустер Live» 09.30 «Все для мамы» 10.00 «Летняя кухня» 11.00 Т/с «Семейный детектив» 14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 18.00, 20.30 Т/с «Яблоневый сад» 20.00, 02.45 «Подробности» 22.30 Х/ф «Все возможно» 00.30 Х/ф «В августе 44 го» 03.15 Д/ф «Березка», или Капитализм из*под полы» 04.00 Х/ф «Игры патриотов»

9 КАНАЛ 06.00 08.00 10.00 10.50 11.00 12.00 14.00 16.00 22.00 23.50 01.45 03.00 04.05

Мультфильмы Т/с «Солдаты 14» Новости 9 канала Культурное меню «Код да Винчи, или Тайна без* закония» «В бой идут мужики» Т/с «Хиромант» Т/с «Хиромант. Линии судеб» Х/ф «Черные береты» Х/ф «Нашествие» «Профутбол» Х/ф «Иван и кобыла» Киногод. Х/ф «Мужские исто рии»

11 КАНАЛ 06.25 07.20 08.30 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 11.55 13.40 14.00 14.40 15.05 17.50 19.50 22.00 00.00 01.50

Аферисты Ревизор*2 «Лучшие» «Мой малыш» «Открывай!» «Перевоплощение» «Просто собака» «Интересное кино» «Дачные затеи» Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Воронины» Х/ф «Заколдованная Элла» Х/ф «Женщина кошка» Хто зверху*2 Х/ф «Положись на друзей» Т/с «Дружная семейка»

1+1 «Светская жизнь» «Кто там?» М/ф «Энгри Бердс» М/с «Прекрасный «принц» «Мир наизнанку * 2: Индия» «Адская кухня*3» «Шесть кадров» «Вечерний Киев * 2013» «Рассмеши комика * 3» «ТСН» «Гонки вокруг света: после финиша» 21.20 Х/ф «Человек в железной мас ке» 23.50 Х/ф «На секретной службе ее Величества» 08.00 09.00 10.00 10.05 12.10 13.15 15.30 16.30 18.30 19.30 20.00

СТБ 06.35, 00.35 Х/ф «Женитьба Бальза минова» 08.05 «Караоке на Майдане» 09.05 «Едим дома» 10.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели не» 14.00, 15.00 Звездная жизнь 16.00, 17.00 «Моя правда» 18.00 Х/ф «Была тебе люби мая» 21.55 Х/ф «Три полуграции»

34 КАНАЛ 06.15 06.45 07.00 07.10 07.15 07.30

М/ф «Детали» «Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Пастырские беседы» «Тайны мира с Анной Чап* ман» 08.30 «Чего хочет женщина» 09.00 «Автотема» 09.30 «Знай наших!»

15.30 17.30 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 00.00 01.45

«Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Медикус» «Тип*топ» «С легким паром!» «Люди» «Вне игры» «Нам и не снилось». «Миллион на выданье», 1, 3 с. Х/ф «Сокровища древнего храма», 1, 2 с. «Особенности местной рыбал* ки» «Седмица» «Respect» Х/ф «Поджигатель» «Детали. Итоги дня» Т/с «Взять Тарантину» «Территория заблуждений» «Живая тема»

ICTV 06.35 07.05 08.45 10.00 11.05 12.00 12.40 13.10 14.20 15.20 16.55 18.45 19.10 19.55 22.00 23.55

Козырная жизнь «Национальная безопасность» Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос За рулем Розыгрыш Замоченые Веселые истории Х/ф «Полицейская академия 3: Переподготовка» Х/ф «Полицейская акаде мия 4: Граждане в до зоре» Факты. Вечер Чрезвычайные новости Х/ф «Час пик» Х/ф «Час пик 2» Х/ф «3000 миль до Грейслэн да»

TET 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 10.40 11.10 13.00 15.50 17.05 19.00 20.55 22.00 23.00

Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Смешарики. Пин код» М/ф «Звездная битва: про странство и время» Т/с «Все женщины ведьмы» «Королева бала*3» Х/ф «Грязные танцы 2» Х/ф «Элвин и бурундуки» Виталька ТЕТ*Интернет Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 11.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини* ка 09.00 Время советов 10.05 Новости Кривого Рога 10.25 Х/ф «Идиот. Настасья Филип повна», 2 ч. 12.00 Х/ф «А был ли Каротин?», 2 с. 13.45 «Поговори обо мне. «Этому ре* бенку нужна семья» 14.00 Волшебное закулисье 14.45 М/ф «Дикие лебеди» 16.00 Стендап 16.30 Страна талантов 17.00 Д/ф «Азбука выживания», 3, 4 с. 17.40 Шлягер*парад 18.30 Реалити*шоу «Oscar Models TV show» 19.00 102*информ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с... 21.00 Х/ф «Лестница» 23.00 Грабли 23.15 Музыка 23.45 Х/ф «Слово для защиты»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25 «Тема недели» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55 «Погода» 07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.10, 00.30 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25 «Укравтоконтинент» 09.50 «Мотор*новости» 10.10 «Новостеметр» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот*тест» 12.15 «Обрати внимание» 13.10 «Вперед на Олимп!» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особенный взгляд» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты с Сергеем Дорофее* вым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер*класс с Наталкой Фицич»

Сх. 03.54 Зах. 20.10 Трив. дня 16.16

Субота, 06 липня 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.10 12.30 13.00

НТН 06.15 11.30 12.00 13.00 13.30 15.15 19.00 23.00

Х/ф «Секретный фарватер» «Речовий доказ» «Главный свидетель» «Случайный свидетель» Х/ф «Без особых примет» Т/с «Врач» Т/с «Тайны следствия» «Парк автомобильного перио* да» 23.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.15 Т/с «Закон и порядок»

НТВ МИР 06.15 «Женский взгляд» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Главная дорога 07.55 Их нравы 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Своя игра 13.10 «Наши» 14.00 «Возвращение Мухтара 2». «За тремя зайцами». «Родная кровь» 15.55 Александр Журбин. Мелодии на память 16.35 «Эксклюзив» 17.05 Следствие вели... 18.20 Т/с «Порох и дробь». «Смер тельная игра». «Затянувшая ся расплата» 22.00 Т/с «Стервы». «Конкурс кра соты». «Порностанок» 23.50 Ты не поверишь! 00.45 Т/с «Мент в законе 3». «При зрак прошлого» 02.40 Т/с «Лебединый рай». «Синяя папка». «Смерть Ромы». «Ночная охота». «Месть озе ра»

ENTER Советские мультфильмы Х/ф «Безумная Лори» Х/ф «Суперфантоцци» Х/ф «Игра в четыре руки» Х/ф «Жандарм из Сен Тропе» Х/ф «Жандарм в Нью Йорке» Х/ф «Жандарм женится» Х/ф «Жандарм на отдыхе» Х/ф «Жандарм и инопланетя не» 00.55 Х/ф «Жандарм и жандармет ки» 05.45 09.20 12.00 13.50 15.50 17.35 19.30 21.15 23.10

27 КАНАЛ 06.00, 22.30 Снимала мама 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.05 «Университет неделя» 10.30 М/с «Мистер Мейкер в горо де» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 Бернард 12.00 Ералаш 13.00 М/ф 15.30 Т/с «Американский дракон. Джейк Лонг» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 23.00 Телечат

ОРТ М 06.25 Х/ф «Расследование» 07.45 «Смешарики. Новые приключе* ния» 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.40 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «Другой Андрей Мягков» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.10 «Абракадабра» 14.05 Т/с «Наследство» 15.10 «Тамара Синявская. Свет моей любви» 16.15 «Угадай мелодию» 17.00 Вечерние Новости 17.15 «Форт Боярд» 18.55 «Невероятный Гудвин» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.05 «Две звезды» 00.15 Х/ф «Китайский сервиз»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10, 07.10 Т/с «Бигль» 07.00, 19.00 События 08.00, 09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Тайны звезд. Любовные тайны 11.00, 01.15 Х/ф «Так не бывает» 13.00, 19.20 Т/с «Сердце не камень» 21.20 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь» 23.20 Х/ф «Синяя борода»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.55 М/c «Мастер Менни» 06.25 Аферисты 07.20, 10.00 Ревизор*2 11.55 Уральские пельмени 13.40 Люди ХЭ 14.00 Нереальная история 14.40 Файна Юкрайна 15.05 Т/с «Воронины» 17.50 Х/ф «Заколдованная Элла» 19.50 Х/ф «Женщина кошка» 22.00 Хто зверху*2 00.00 Х/ф «Положись на друзей» 01.50 Т/с «Дружная семейка» 02.35, 03.30 Зона ночі 02.40 Семеренки 03.35 Під знаком біди 04.20 Воля відходить з боями 04.35, 05.35 Зона ночі. Культура 04.40 Мовчазне божество 04.50 Драма на дві дії

ТОНИС 06.00 Х/ф «Невероятное пари» 07.35 «Будь в курсе!» 08.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 08.25, 18.55, 21.05 «Погода» 09.00 Безумный гений Иннокентия Смоктуновского 10.00 «Светские хроники» 10.40 Х/ф «Украли зебру» 13.15 За семь морей 13.40 Невероятно, не так ли? 15.00 Д/с «Дневник большой кошки» 15.45, 00.15 Иконы животного мира 16.50 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.15 «Цивилизация іncognta» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Легенды Тауэра 20.00 Д/с «Жизнь с бабуинами» 21.10 Что я в жизни успел. Николай Расторгуев 22.10 Х/ф «Рухнувшие небеса»

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 10.00 Х/ф «Рожденный в песках» 11.00 М/ф «Покахонтас» 12.40 Х/ф «Мой пес Скип» 14.35 «Пороблено в Україні» 15.50 «Crimea Music fest» 19.45 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.15 Х/ф «Секс драйв»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05, 16.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа* нии» 08.05, 20.30 «Не первый взгляд» 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 10.50, 13.50 «Загородный дом» 10.40, 12.30 «Бабуля*антикризис» 10.55 «Неизвестная планета» 11.35 М/ф «Ну, погоди» 12.40 «Киноклуб «Покров». Малень* кое чудо» 13.20 М/ф «В некотором царстве...» 14.00, 22.45 «Ювелир» 18.35 Х/ф «Голливуд через объектив М.Гаррета» 20.00 «Большие путешествия» 20.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Золушка» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 09.25 Смартшоу 09.55 Д/с «Украина. Забытая история» 10.35 Феерия путешествий 11.00 Х/ф «Без сына не приходи» 12.20 Х/ф «Академия пана Кляксы» 14.55 Х/ф «Жених и невеста» 16.25, 23.25 Страна смеется 16.40, 23.40 Большой концерт на Ин* тере 18.40 Х/ф «Шуб Баба Люба» 20.00 Подробности 20.30 Х/ф «Дежа Вю» 22.15 Концерт Михаила Жванецкого

TBI 06.30 Благая весть с Риком Реннером 07.00 Сегодня о главном 08.00 «Сегодня» 08.30, 14.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 09.45 Здоровая жизнь 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 13.30 Шоу Фрая и Лори 15.00 Лекции и события 18.00, 02.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 19.00, 04.30 Музыка для взрослых 20.00 Зеленая лампа 21.00, 03.30 Знак восклицания 22.00 Гран*при

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

Зах. 18.31 Сх. 02.31 Остання чв. 30 червня

22.30 World Stories. Международные корреспонденты 23.00 Х/ф «Конформист» 01.30 Homo sapiens

2+2 06.00 М/ф 08.00 Т/с «Солдаты 14» 10.00 Сумасшедшее видео по*украин* ски 12.00 «В бой идут мужики» 14.00 Т/с «Хиромант» 16.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 22.00 Х/ф «Черные береты» 23.50 Х/ф «Нашествие» 01.45 «Профутбол» 03.00 Х/ф «Иван и кобыла»

MEGA Разрушители мифов Top Gear Школа выживания Карибские пираты Чудеса жизни Таинственная Аравия Д/ф «Тайна гибели Титаника» Д/ф «Русский Титаник. Дожить до рассвета» 18.00 Д/ф «Роковой круиз. Тайна ка* тастрофы на Волге» 19.00, 04.40 Мистическая Украина 20.00 Фантастические истории 23.00 Д/ф «Лунная гонка» 01.00 Борджиа: история клана 03.50 Сокровище.UA 05.20 Украина: забытая история 06.00 08.40 10.20 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Юрмала». Фестиваль юморис* тических программ 06.30, 07.15 Х/ф «Примета на счас тье» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 08.40 «Утренняя почта» 09.15 «Субботник» 10.15 «PROТУРИЗМ» 10.30 «Минутное дело». Развлекатель* ная программа 11.20 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 13.20 Вести*Москва 13.30 «Честный детектив» 13.55, 04.30 «Городок» 14.25 «Восход Победы. Курская буря» 15.20, 03.00 Х/ф «Богатая Ма ша», 1 с. 17.05 «Субботний вечер» 19.00 Вести в субботу 19.45 Х/ф «Полет бабочки» 23.30 Х/ф «С приветом, Козаностра» 01.15 Х/ф «Путь домой»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Русь изначаль ная», 2 с. 08.55, 14.55 Муз/ф «Веселая хрони ка опасного путешествия» 10.30, 16.30 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 18.30, 00.35 Х/ф «Когда деревья были большими» 20.05 «Плюс кино» 20.35 Х/ф «Шофер на один рейс», 2 с. 22.55 Х/ф «Сладкая женщина»

REN TV 08.40 «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 11.30 «Новости 24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Тайные архи* текторы революций» 17.00 «Репортерские истории». Спец* проект 18.00 Х/ф «День Д» 19.40 Х/ф «Русский спецназ» 21.30 Х/ф «ДМБ» 23.10 Т/с «ДМБ»

ТНТ 1 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.45 М/с «Монсуно» 08.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 08.45 «Страна играет в Квас*лото». Ло* терея 09.00 «Два с половиной повара». «Гру* зинская кухня». Программа 09.30 «Про декор». Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 Т/с «Деффчонки». «Добрый самаритянин» 11.30 Т/с «Деффчонки». «Епандос» 12.00 Т/с «Деффчонки». «Полтер гейст» 12.30 «Дурнушек.net». Программа 13.00 «Экстрасенсы ведут расследова* ние» Паранормальное шоу 14.00, 21.00 «Камеди Клаб» 15.00 «Comedy Баттл. Без границ», 11 с. 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф «СашаТаня» 17.30 «Comedy Woman» 18.30 «Comedy Club. Exclusive», 21 с. 19.00 Х/ф «Золотой компас» 22.00, 23.00 «Дом*2» 23.30 Х/ф «Беглец»

TVCI 06.00 «Музыкальная история» 07.20 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен* ная трагедия» 08.05 М/с «Золушка» 08.55 «АБВГДейка» 09.20 М/ф «Лиса строитель» 09.30 «Русский вопрос» 10.10 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. Бродский и Довлатов» 11.30, 17.30, 00.00 События 11.50 Дом с историей. «ВГИК» 12.15 М/ф «Сказка старого дуба» 12.25 «Сто вопросов взрослому» 13.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» 14.40 «Хроники московского быта. Дама в автомобиле» 15.20 Таланты и поклонники. Муслим Магомаев 16.35, 17.45, 00.15 Т/с «Конец света» 20.20 Д/ф «Андрей Краско. Я оста* юсь...» 21.00 «Постскриптум» 21.55 Татьяна Устинова в программе «Жена» 23.05 Д/ф «Самоцветы. Фабрика звезд Юрия Маликова»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Утренняя почта» 06.40 Х/ф «Арбатский мотив», 2 с. 08.00, 14.00 «ВРЕМЯ» 09.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «ТЕМА» 11.00 «Институт человека. О запрет* ном» 12.00 «Будильник» 12.40 Муз/ф «Али Баба и сорок раз бойников» 15.00 «Колба времени» 16.00 «Кинопанорама» 17.00 «Было ВРЕМЯ» 18.00 Х/ф «Цветик семицветик» 18.40 «Любовь Орлова» 19.30 «Хит*парад «Останкино» 21.00 Х/ф «Зодиак» 22.10 «Белые ночи» 23.00 «Человек и закон» 00.00 «Поет ВИА «Синяя птица». Кон* цертная программа, 1979 г. 00.25 «Сиди и смотри» 00.40 Х/ф «Арбатский мотив», 1 с.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали*гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Любовь не купишь» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Принцы воздуха» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, Х/ф «Красавица и Чудовище»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.45, 15.00, 01.00 Велоспорт 10.45, 11.45, 12.45, 18.30, 20.00, 20.45, 02.00 Футбол 23.00 Ралли*рейд 23.15 Конноспортивный журнал 23.30 Конный спорт

XSPORT 06.00 Теннис. Уимблдон. День 11 12.30 Хsport полдень 13.30, 23.00 Теннис. Уимблдон. День 12 16.00 Теннис. Уимблдон. День 12. Жен* щины. Финал 21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Париж

СПОРТ 09.00, 15.00, 01.50 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «Trans World Sport» представля* ет «Спортивный глобус» 10.10 «Из архива Останкино». Шахма* ты. Передача «Два тайма матча реванша», 1996 г. 10.45 Пляжный волейбол. Чемпионат мира в Польше. Мужчины. 1/ 8финала. Женщины. Полуфина* лы. В перерыве (13.45)* Ново* сти 15.15 Фрирайд. Проект «Ride the planet*2013». Эльбрус 15.45 Пляжный волейбол. Чемпионат мира в Польше. Мужчины. 1/ 4финала. Женщины. Матч за 3* е место. Финал. В перерыве (18.45)* Новости 20.00 «Из архива «Останкино». Пере* дача «Спорт и искусство»

Іменинники дня: АРТЕМ, ГЕРМАН, ГОРОПИНА 20.50 Легкая атлетика. Diamond League во Франции 23.00 Теннис. «Уимблдон * 2013». Жен* щины. Одиночный финал 01.00 «Королева на Плюсе»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут* бол NEWS 06.15 Голы сезона. Чемпионат Испа* нии 07.20, 21.00 Futbol Mundial 07.50 Самые смешные футбольные моменты 08.00 Бетис * Севилья. Чемпионат Ис* пании 10.25, 21.30 «Один на один с Гамулой». В. Езерский 11.25, 18.40 Топ*матч 11.40 Спартак * Шахтер. Объединен* ный турнир 13.40 Таврия * Динамо. Чемпионат Ук* раины 15.55, 22.50 Реал * Сосьедад. Чемпио* нат Испании 18.00 Д/с «Футбольные битвы» 18.45 LIVE. Шахтер * Зенит. Объеди* ненный турнир 01.10 Шахтёр * Зенит. Объединенный турнир

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Весенняя сказка» 03.20, 09.20, 15.20 М/с «Три лягу шонка», №2. М/ф. «Пес в са погах» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы». 11 с. Сказки русских писателей «Цветик семицветик». Рус ские народные сказки «Каша из топора» 05.00, 11.00, 17.00 Лена Шабалина, Алеша Поспелов, Сережа Алек* сеев, Галина Белозерова, Татья* на Решетникова, Светлана Сухо* вей в фильме «С кошки все и на* чалось...» 1982 г. «М/ф «Цвет* ное молоко». «Хитрые старуш* ки» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 16.30 Тилли и друзья 06.30 Юки 06.40, 12.10 Пингвины Ози Бу 07.00, 17.40 Фургончик Олли 07.40, 17.00, 19.30 Кайю 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 15.50, 17.30 Овечки*чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина*бале* рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и Кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.50 Капитан Фламинго 13.20 Усолапокот 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.00 Уоллес и Громит 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт*аттак 10.30 М/с «Мистер Мейкер в городе» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 07 липня ТВ УТ 1 06.05 Мир православия 06.35 Смех с доставкой на дом 07.05 Барышня и кулинар 07.35, 23.35 «Жена» 09.05 Путешествуй по миру с Ю.Акуни* ной 09.30 Околица 10.00 Шаг к звездам 10.55 Честь имею пригласить 11.50 Как Ваше здоровье? 12.50 Шеф*повар страны 13.40 Как это? 14.05 Рояль в кустах 14.35 Ближе к народу 15.05 Золотой гусь 15.35 В гостях у Д.Гордона 16.30 Караоке для взрослых 17.25 Не верь худому повару 17.55 Деловой мир. Неделя 18.35 Концертная программа «Я люб* лю тебя, Украина» 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.45 Концертная программа н.а. Ук* раины Н.Гнатюка 22.55 Тройка, Кено, Максима

ИНТЕР 06.00, 12.15, 04.45 Т/с «Семейный детектив» 07.35 Х/ф «Все возможно» 09.40 «Школа доктора Комаровского» 10.15 «Орел и Решка» 11.15 «Шалене весілля» 14.10 Т/с «Яблоневый сад» 18.05 Х/ф «Родной человек» 20.00, 00.20 «Подробности» 20.30 Футбол. «Динамо» Киев * «Спар* так» Москва 22.20 Х/ф «Вторжение» 00.55 Х/ф «Совсем другая жизнь»

9 КАНАЛ 06.00 08.00 10.00 10.55 11.00 11.30 11.45 12.00 16.00 20.00 22.00 00.05 01.45 02.00

Мультфильмы «Маски*шоу» «Днепр*футбол» Высокая косметология от «Тер* ритории красоты» «Алеф * в наше время» «Вояж» Дайджест Х/ф «Ученик Мерлина» Х/ф «Проклятие фараона Тута» Х/ф «Пророк» Х/ф «Плетеный человек» Х/ф «Гоблин» «Дорожные войны» Х/ф «Братство»

11 КАНАЛ 06.45 07.45 08.00 09.35 10.25 10.40 11.00 11.25 11.50 12.15 13.00 15.30 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 00.15

Аферисты Церковь Христова Уральские пельмени Хто зверху 2 «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «Свадебные хлопоты» «Дачные затеи» Педан*Притула Шоу Т/с «Воронины» Х/ф «Заколдованная Элла» «Oscar Models TV Show» «О рыбалке всерьез» «36, 6» «Проте» «Путь к успеху» «Новости недели» «Автострасти» «Интересное кино» «Перевоплощение» Х/ф «Кейт и Лео» Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны»

1+1 07.50 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото*забава» 10.00 М/ф «Винни Пух» 11.00 «Воскресенье с кварталом» 12.00 «Смакуем» 12.45, 13.55, 15.00, 16.10 Х/ф «Без следа» 17.20 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 19.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Служебный роман» 23.30 «Светская жизнь» 00.35 «Богатые тоже плачут» 01.35 Х/ф «Девятки»

СТБ 07.10 Х/ф «Весна на Заречной ули це» 09.00 «Едим дома» 10.05 «Караоке на Майдане» 11.05 Х/ф «Была тебе любимая» 15.05 «Мистические истории*4» 19.00 «Битва экстрасенсов» 20.00 Х/ф «Мама напрокат» 21.55 Х/ф «Посылка с Марса» 00.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

34 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.45 «Детали» 07.05 Х/ф «Семейное счастье»

08.40 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.20 15.00 16.00 16.55 17.50 18.45 19.40 20.30 21.00 00.10 01.50

«С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбал* ки» «Автотема» «Respect» «Седмица» «Чудо возможно» «Территория заблуждений» «Смотреть всем» «Тайны мира с Анной Чапман» «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». «Любовь и вой* на» «Странное дело» «Секретные территории» «Тип*топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» Т/с «Взять Тарантину» «Военная тайна» Х/ф «Сокровища древнего храма» 1, 2 с.

ICTV 06.50 Квартирный вопрос 07.40 Анекдоты по*украински 08.15 Дача 09.20 Основной инстинкт 09.50 Розыгрыш 10.30 Легкие деньги 11.00 Козырная жизнь 11.30 Максимум в Украине 12.25 Научите нас жить! 14.20 Смотреть всем! 15.05 Х/ф «Полицейская академия» 16.45 Х/ф «Час пик» 18.45 Факты недели 19.30 Замоченые 20.55, 22.45 Х/ф «Час пик», 2 3 ч. 00.35 Т/с «Такси» 01.20 Х/ф «Список приговоренных»

TET 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 10.40 10.50 11.10 13.00 14.55 17.05 19.00 20.25 21.25 22.00 23.00

Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Смешарики. Пин код» М/ф «Сердитые птички» М/ф «Дюймовочка» Т/с «Все женщины ведьмы» Х/ф «Волшебная страна» Х/ф «Элвин и бурундуки» Королева бала*3 Веселые мамзели Виталька ТЕТ*Интернет Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 М/ф 07.00 «Новости. Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини* ка 09.00 Стендап 09.30 Мир животных 09.50 М/ф «Дикие лебеди» 10.45 Краеведческое путешествие 11.20 Х/ф «Лестница» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Зоо*шоу», 2 с. 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 Смешные 14.45 М/ф «Снежная королева» 15.50 Евровидение 2013 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Слово для защиты» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы 20.15 Днепропетровщина презентует 20.45 Истории с Бородой 21.15 Х/ф «Человек, который за крыл город» 22.45 Музыка 23.15 Концерт группы «Братья Кара* мазовы» 00.50 Сказки Николаевского зоопарка

5 КАНАЛ 06.30, 00.00 «Киевское время» 07.30 «180 градусов» 07.50, 20.35 «Хроника недели» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10 «Пространство идей» 09.35 «Окно в Америку» 10.10 «Мамина школа» 10.30 «Здоровые истории» 11.10 «Технопарк» 11.30 «Трансмиссия*тест» 12.10 «Жизнь интересна» 12.30 «Інтелект.ua» 13.15 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Акцент» 16.10 «Фактор безопасности» 17.30 «Новости Киевщины» 18.10 «Окно в Европу» 19.30 «Большая политика» 20.10 «Дорогие депутаты» 21.00 Итоги недели 21.40 «Время*Тайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 23.40 «Обрати внимание» 00.25 «Укравтоконтинент» 00.50 «Обзор прессы»

Сх. 03.55 Зах. 20.10 Трив. дня 16.15 НТН

06.15 Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация» 07.50 Т/с «Немец» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Разведка. Боевой дозор 12.00 «Агенты влияния» 12.55 Х/ф «Солнечный удар» 14.50 «Случайный свидетель» 15.10 Т/с «Тайны следствия» 19.00 Т/с «Остров ненужных лю дей» 23.00 Д/с «Побег. Реальные истории» 23.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.10 Х/ф «Ударная группа»

НТВ МИР 06.15 «Женский взгляд» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 Их нравы 08.25 «Академия красоты» с Ляйсан Утяшевой 09.20 «Едим дома!» 09.55 Юлия Высоцкая. «Кулинарные курсы» 10.25 Дачный ответ 11.25 Золотая пыль 12.25 Дорожный патруль 16.05 «Очная ставка» 17.05 Следствие вели... 18.25 Т/с «Порох и дробь». «Вендет та». «Снайпер» 22.05 Т/с «Стервы». «Темное дело». «Восточные сладости» 23.55 «ГРУ: Тайны военной разведки». 00.50 Т/с «Мент в законе 3» 02.45 «Кремлевские дети» 03.40 «Казнокрады» 04.40 «Достопримечательности»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 07.45 Х/ф «Жизнь господина де Фю неса» 08.35 Х/ф «Жандарм из Сен Тропе» 10.20 Х/ф «Жандарм в Нью Йорке» 12.15 Х/ф «Жандарм женится» 14.00 Х/ф «Жандарм на отдыхе» 15.55 Х/ф «Жандарм и инопланетя не» 17.40 Х/ф «Жандарм и жандармет ки» 19.25 Х/ф «Суперфантоцци» 21.15 Х/ф «Игра в четыре руки» 23.15 Х/ф «Придурки» 00.45 Х/ф «Между ангелом и бе сом»

27 КАНАЛ 06.00, 22.30 Снимала мама 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Энштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 10.30 М/с «Мистер Мейкер в горо де» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00, 20.00 М/ф 15.30 Х/ф «Ирландский везунчик» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30 «Голос Америки» 19.50 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.00 Телечат

ОРТ М 07.05 «Служу Отчизне!» 07.40 «Смешарики. ПИН*код» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.30 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.15 «Ералаш» 12.35 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 15.50 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт 17.50 «Вышка» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 «Универсальный артист» 22.50 «Дети Третьего рейха», 3 ф. 23.55 Х/ф «Перехват» 01.30 Муз/ф «На подмостках сцены»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 06.50, 19.00 События 07.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь» 09.00 Добро пожаловать. Филипп Кир* коров 10.00 Герои экрана. Мужчины и жен* щины 11.00 Т/с «Супруги» 14.00, 19.20 Т/с «Сердце не ка мень» 21.00, 22.00 Т/с «Интерны» 23.00 Comedy Woman 00.00 Comedy Club 01.00 Х/ф «Билли Мэдисон»

спутниковое ТВ НОВЫЙ М/c «Мастер Менни» Аферисты Церковь Христова Уральские пельмени Хто зверху*2 Педан*Притула Шоу Т/с «Воронины» Х/ф «Заколдованная Элла» Х/ф «Женщина кошка» Х/ф «Практическая магия» Х/ф «Кейт и Лео» Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны» 02.55 Т/с «Дружная семейка» 03.45 Зона ночі 03.50 Леопольд, або втеча від свобо* ди 04.15, 04.45 Зона ночі. Культура 04.20 Так ніхто не кохав 05.40 06.45 07.45 08.00 09.35 11.30 13.00 15.30 17.45 19.50 22.00 00.15

ТОНИС 06.00 Х/ф «Украли зебру» 07.35, 20.10 «Кумиры» 07.50, 20.00 «Цивилизация іncognta» 08.00 «Социальный пульс выход* ных» 09.00 Легенды Тауэра 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.10 Х/ф «Невероятное пари» 13.50 За семь морей 14.30 Арт*сити 15.15 Д/с «Удивительные рассказы о животных» 16.00, 23.15 Иконы животного мира 17.00 «Украина*Европа: маятник Фуко» 17.50 «Такова спортивная жизнь. Ро* ман Гонтюк» 18.30 «Мир за неделю» 18.55 «Погода» 19.00 Легенда о короле Артуре 20.40 «Светские хроники» 21.20 Х/ф «Жить» 00.20 Х/ф «Рухнувшие небеса»

K1 07.00 08.40 10.25 12.15 14.35 15.50 16.45 17.45 19.40 21.40 00.15

«Мультфильмы» М/ф «Покахонтас» Х/ф «Мой пёс Скип» Х/ф «Первая дочь» «Семейный пес» Д/п «Шикарная жизнь» Д/п «Красиво жить» «Вечерний квартал» Х/ф «Повелитель стихий» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Последний танец»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.55, 10.05, 11.30, 16.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40 Х/ф «Золушка» 08.30, 09.20, 10.15, 12.25, 17.05 «Эк* склюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 13.50 «Загородный дом» 09.10 «Мини*путешествия» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 «Старинные культуры» 12.40 «Киноклуб «Покров». Общая трапеза» 13.20 «Убийство Кеннеди» 14.00, 22.45 «Ювелир» 17.20 М/ф «Каникулы Бонифа ция» 18.00 Х/ф «Богатая невеста» 20.30 «Большие путешествия» 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 22.00 «Короткие встречи» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 09.30 Школа доктора Комаровского 10.05 Х/ф «Жених и невеста» 11.40 Орел и решка 12.25 Большой концерт на Интере 14.25 Х/ф «Шуб Баба Люба» 15.45 Х/ф «Дежа Вю» 17.30 Концерт Михаила Жванецкого 18.40, 00.35 Х/ф «Без видимых при чин» 20.00 Подробности 20.25 Футбол. «Динамо» (Киев) * «Спартак» (Москва) 22.15 Д/с «Украина. Забытая исто* рия» 23.00 Концерт группы «ТИК» 00.10 Феерия путешествий

TBI 07.00, 04.30 Музыка для взрослых 08.00, 18.00 Гран*при 08.30, 14.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 09.45 Здоровая жизнь 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 13.30 Шоу Фрая и Лори 15.00 Лекции и события

18.30 World Stories. Международные корреспонденты 19.00 Homo sapiens 20.00 Программа Тараса Чубая и Анд* рея Бондаря «Ч/Б» 21.00, 02.00 Откровенно с Виталием Портниковым 22.00, 03.00 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Пожары» 04.00 Музыка с Марией Бурмакой

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Маски*шоу» 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.00 Х/ф «Ученик Мерлина» 16.00 Х/ф «Проклятие фараона Тута» 20.00 Х/ф «Пророк» 22.00 Х/ф «Плетеный человек» 00.05 Х/ф «Гоблин» 01.45 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 02.00 Х/ф «Братство»

MEGA 06.00 08.40 10.20 11.10 12.00 13.00 15.00 17.00 20.00 23.00 01.00 03.50 04.40 05.20

Разрушители мифов Top Gear Школа выживания Правила выживания: авиаката* строфа Мир без нефти Таинственная Аравия Формула*1 В поисках приключений Сделано в СССР Д/ф «Заговор смертных» Борджиа: история клана Сокровище.UA Мистическая Украина Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Вся Россия» 05.15 Х/ф «Полет бабочки» 08.35 «Сам себе режиссер» 09.20, 13.20 Вести*Москва 10.00, 13.00 Вести 10.15 Смехопанорама 10.45 «В мире животных» 11.30 Х/ф «Аплодисменты, аплодис менты...» 13.30 «Черные дыры. Белые пятна» 14.15 «Нинель Мышкова. До и после «Гадюки» 15.05, 02.50 Х/ф «Богатая Маша», 2 с. 17.05 «Смеяться разрешается» 19.00 Вести недели 20.30 Х/ф «Петрович» 22.35 Х/ф «Отдаленные послед ствия» 00.45 «PROТУРИЗМ» 01.00 Х/ф «Карусель» 04.30 «Городок»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.35 Х/ф «Когда деревья были большими» 08.05 «Плюс кино» 08.35, 14.30 Х/ф «Шофёр на один рейс» 2 с. 10.55, 16.50 Х/ф «Сладкая женщина» 18.30, 00.30 Х/ф «Анна на шее» 20.30 Х/ф «Дамское танго» 22.30 Х/ф «Женитьба»

REN TV 06.25 11.45 13.20 15.10 23.15

Т/с «ДМБ» Х/ф «День Д» Х/ф «Русский спецназ» Т/с «Спецназ по русски 2» Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга судьбы» 00.50 Х/ф «Самка»

ТНТ 1 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.30 М/с «Монсуно» 07.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спортло* то» Лотерея 08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 08.45 «Первая Национальная лотерея» 09.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». Кулинарное шоу 09.30 «Фитнес» Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 Т/с «Деффчонки». «Альбина» 11.30 Т/с «Деффчонки». «Курорт ный роман» 12.00 «Перезагрузка» Программа 13.00 «Comedy Баттл». Новый сезон Юмористическая програм* ма 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 16.00 Х/ф «Золотой компас» 18.00 «Камеди Клаб. Лучшее» 18.30 «ТНТ. MIX», 15 с. 19.00 М/ф «Делай ноги 2» 21.00, 21.30 «Наша Russia» 22.00, 23.00 «Дом*2» 23.30 Х/ф «Ловец снов»

TVCI 06.00 07.25 08.40 09.05

Зах. 19.12 Сх. 03.21 Остання чв. 30 червня

Х/ф «Семеро смелых» Х/ф «Тимур и его команда» «Православная энциклопедия» Таланты и поклонники. Дмитрий Певцов

10.20 «Барышня и кулинар» 10.50 Х/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» 11.30, 23.50 События 11.45 «Дети нулевых» 12.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред* сказуемая роль.» 12.50 «Смех с доставкой на дом» 13.30 Х/ф «С любимыми не расста вайтесь!» 14.45 «Хроники московского быта. Трубка счастья» 15.25 Московская неделя 15.55 «Приглашает Борис Ноткин» 16.20 Д/ф «Поющий Лев у нас один» 16.50, 00.05 Приют комедиантов. Гастроли 18.20 Х/ф «Львиная доля» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 «От сердца к сердцу.» 01.35 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. Бродский и Довлатов»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Будильник» 06.40 Муз/ф «Али Баба и сорок раз бойников» 08.00 «ВРЕМЯ» 09.00 «Колба времени» 10.00 «Кинопанорама» 11.00 «Было ВРЕМЯ» 12.00 Х/ф «Цветик семицветик» 12.40 «Любовь Орлова» 13.30 «Хит*парад «Останкино» 15.00 Х/ф «Зодиак» 16.10 «Белые ночи» 17.00 «Антология юмора. Секрет акт* рисы» 18.00 «Рожденные в СССР» 19.00 «Алиса» 20.00 «Театральные встречи» 21.10 «Программа «А» 22.40 Д/ф «Один день одного года» 23.00 Х/ф «Посмотри в глаза мне...» 00.00 «Утренняя почта» 00.40 Х/ф «Арбатский мотив», 2 с.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали*гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Золотоискатели» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический фут бол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Их поменяли тела ми» 18.00 Т/с «Отчаянные родите ли» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Кодовое имя Чистильщик»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Вот это да!!! 09.45, 00.30 Ралли*рейд 10.00, 10.30 Австопорт 11.00, 17.30, 19.45, 20.45, 00.45 Фут* бол 12.15, 13.15, 23.00 Велоспорт 12.45 Автоспорт 00.15, 02.15 Мотоспорт

XSPORT 06.00 Теннис. Уимблдон. День 12 10.30 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Париж 12.30 Хsport полдень 13.30, 21.00 Теннис. Уимблдон. День 13 16.00 Теннис. Уимблдон. День 13. Муж* чины. Финал

СПОРТ 09.00, 12.45, 17.45 Новости 09.15, 17.40 «Связь времен» 09.20, 12.30 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Теннис. «Уимблдон * 2013». Женщины. Одиночный финал 11.40 «Королева на Плюсе» 13.00 Пляжный волейбол. Чемпионат мира в Польше. Мужчины. Полу* финалы 15.00, 22.20 Ралли * кросс. Этап чемпионата Европы в Швеции 17.00 «Из архива Останкино». Шахма* ты. Передача «Два тайма матча реванша», 1996 г. 18.00 Пляжный волейбол. Чемпионат мира в Польше. Мужчины. Матч за 3*е место. Финал

Іменинники дня: ІВАН, ПЕТРО, ЯКІВ, ЛОГВИН 20.00 «Шахматное обозрение» 20.35 Регбилиг. Европейская Суперли* га. «Warrington» * «Leeds». 00.20 Теннис. «Уимблдон * 2013». Мужчины. Одиночный финал

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут* бол NEWS 06.15, 10.55 Futbol Mundial 06.45 Самые смешные футбольные моменты 06.55 «Один на один с Гамулой». В. Езерский 07.45, 18.00 Топ*матч 07.55 Коэффициенты ФИФА/УЕФА 08.00, 01.10 «Таврия» * «Черноморец». Чемпионат Украины 10.25 Д/с «Футбольные битвы» 11.35 «Шахтер» * «Зенит». Объединен* ный турнир 13.40, 20.30 БАТЭ * Бавария. Лига Чем* пионов УЕФА 15.55, 22.50 Депортиво * Сарагоса. Чемпионат Испании 18.20 «Спартак» * «Шахтёр». Объеди* ненный турнир

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Трень брень» 03.35, 09.35, 15.35 М/с «Три лягу шонка», №3. М/ф. «Бегемо тик» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 12 с. Сказки русских писателей. «Волшебное кольцо». М/ф. «Песенка в лесу» 05.00, 11.00, 17.00 М/ф «Синяя пти ца», «М/ф «Как львенок и че репаха пели песню», «Тройная уха», «Веселая карусель», №28. «Олешка белые рож ки» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 16.30 Тилли и друзья 06.30 Юки 06.40, 12.10 Пингвины Ози Бу 07.00, 17.40 Фургончик Олли 07.40, 17.00, 19.30 Кайю 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки*чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина*бале* рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.50 Усолапокот 13.30 Уоллес и Громит 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 15.50 Капитан Фламинго 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукара чи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Энштей ны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 10.30 М/с «Мистер Мейкер в горо де» 11.00 М/с «Адибу в теле челове ка» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Х/ф «Ирландский везун чик» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Дети супергерои» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Кряк Бряк» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


18 ОГОЛОШЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

ÏÐÎÒÈÄ²ß ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÌÓ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÓ ÒÀ ÎÁ²Ã β ÎÁ²Ãβ ϲÄÀÊÖÈÇÍÈÕ ÒÎÂÀв ГВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Дніпропетровську ДПС протягом 2013 року проводило відпрацювання суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері реалізації підакцизної групи товарів. За результатами проведених заходів встановлено 3 фак ти порушення чинного податкового законодавства Украї ни. Зібрані матеріали внесено до Єдиного реєстру досудо вих розслідувань та розпочато кримінальні провадження, по одному з яких закінчено досудове слідство, матеріали направлено на розгляд до суду. Збитки державі за вищевказаним кримінальним про вадженням від незаконної діяльністю підприємств склали 36,3 млн.грн. Нині проводять заходи зі стягнення донарахованих сум податків до бюджету держави. Продам дом (свой) Диевка1 Район 35го магазина. Участок 4 сотки. Двор благоустроен. Капитальный гараж + хоз. постройка. Дом 110 м2, все удобства. Подвал в доме. Газовая система отопления. Металлопластико вые окна. Хорошее состояние. 65 тыс. USD (торг). Т. (067) 6645908; (099) 2326117; (050) 1348382.

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566.

Атанова Лариса Костянтинівна, останнє місце проживання: м. Дніпродзержинськ, бул. Героїв, 6, кв. 53, викликається у відкрите су дове засідання в якості відповіда ча на 09.00 18 липня 2013 року по справі за позовом Ковжижина Ва дима Анатолійовича до Атанової Лариси Костянтинівни про визнан ня договору купівліпродажу неру хомого майна дійсним. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуван ням судді Гнєзділова В.Є. у при міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Атанова Л.К. вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її не явки справу буде розглянуто за її відсутності.

акціонерного товариства «Всеук раїнський акціонерний банк» до Бондаренка Олега Миколайовича про стягнення заборгованості по кредитному договору. У судове за сідання викликається Бондаренко Олег Миколайович в якості відпо відача по справі. У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних по справі доказів.

Новомосковський міськрайон ний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 08.07.2013 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Новомос ковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. Но вомосковськ, пров. Артемівський, 8, каб. 1) під головуванням судді Березюк В.В. відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Межуєва Олександра Володими ровича про стягнення заборгова ності. В якості відповідача судом Вільногірський міський суд викликається Межуєв Олександр Дніпропетровської області по Володимирович, місце проживання відомляє, що 02.07.2013 р. о 13.00 якого суду невідомо. у приміщенні суду за адресою: м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14а, П’ятихатський районний суд каб. 2, відбудеться розгляд цивіль Дніпропетровської області викли ної справи за позовом Публічного кає відповідача Керімова Ельмара

ÌÀÒÈ ÁÎÐà ÏÅÐÅÄ ÄÅÐÆÀÂÎÞ ÑÜÎÃÎÄͲ ÑÎÐÎÌÍÎ ÒÀ ÍÅ ÏÎ-ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈ! Мати сьогодні борги перед державою платникам податків невигідно та соромно, бо наша держава будує демократичну європейську країну. Головне управління Міндоходів у Дніпро петровській області нагадує, що відповідно ст.87 Податково го кодексу України джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника по датків є будьякі власні кошти, в тому числі отримані від про дажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будьяке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених Кодексом, а також іншими законодавчими актами. Запрошуємо всіх до співпраці! Із податковим боргом потрібно боротись від цього виграє суб'єкт господарюван ня і виграє держава.

Інформація про тарифи на електроенергію ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на липень 2013 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на липень 2013 р. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на III квартал 2013 р. (постанова НKРЕ від 13.06.2013 №686)

1 клас

%

2,20

2 клас

%

7,23

коп/кВтгод

73,03

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на липень 2013 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

1 клас

коп/кВтгод

79,520

2 клас

коп/кВтгод

101,220

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 21.06.2013 № 733)

Величина показника

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами і доповненнями)

1 клас

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями)

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

31,808 119,280 40,488 151,830

1 клас

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

27,832 81,110 133,594

2 клас

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

35,427 103,244 170,050

2 клас

Період часу

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

у межах зон доби (з 22.00 до 4.00)

1 клас

коп/кВтгод

Величина показника 19,880

2 клас

коп/кВтгод

25,305

в інші години доби

1 клас

коп/кВтгод

79,52

2 клас

коп/кВтгод

101,220

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕ від 23.04.2012 р. № 497 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою НКРЕ від 13.09.2012 р. № 1183). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. Директор з фінансів та економіки ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

О. П. Франків

ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ÏÐÈÁÓÒʲ ÍÅÐÅÇÈÄÅÍҲ ²Ç ÄÆÅÐÅËÎÌ ¯ÕÍÜÎÃÎ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß Ç ÓÊÐÀ¯ÍÈ Розглядаючи порядок оподаткування прибутків нере зидентів із джерелом їхнього походження з України у ви гляді відсотків Міндоходів у листі від 01.04.2013 № 88/99 99220318 нагадало, що особа (податковий агент) має пра во самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фак тичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. Крім цього, Міндоходів роз'яснило, що підтвердження бенефіціарності отримувача доходів одна з умов застосу вання пільгової ставки або звільнення від податку на при буток нерезидентів. Наталія Марілова, начальник відділу ДПІ у Кіровському районі

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

Мамеда огли, 18.02.1970 р.н., урод женця Азербайджанської Респуб ліки, у судове засідання для роз гляду цивільної справи № 2/190/ 359/13 за позовом Керімової Люд мили Іванівни до Керімова Ельма ра Мамеда огли про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, яке відбудеться 04 липня 2013 р. о 15.00 у залі судових засідань 3, під головуванням судді Резніченка М.С. у приміщенні П'ятихатського ра йонного суду за адресою: м. П'яти хатки, вул. Шевченка, 114. У разі неявки відповідача у судове засі дання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Боженко Л.В.) викликає у судове засідання відповідачів Со боля Валерія Валерійовича та Со боль Людмилу Михайлівну по справі за позовом Скрипник Світла ни Михайлівни про визнання осіб такими, що втратили право на ко ристування житловим приміщен ням. Останнє місце проживання відповідачів: вул. Димитрова, 51, м. Павлоград, Дніпропетровська об ласть. Судове засідання призначе но на 23 серпня 2013 р. о 13.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. У разі

неявки відповідачів у судове засі дання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгляну та за їхньої відсутності. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз глядом цивільної справи за позов ною заявою Деревенця Віктора Ва лентиновича до Деревенець Світла ни Олександрівни, третя особа КП «Житлове господарство Самарсько го району», ДМР, Відділення грома дянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Самарського району м. Дніпропетровська викликає відповідача Деревенець Світлану Олександрівну у судове засідання, яке відбудеться 05 липня 2013 року о 13.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровсь ка за адресою: вул. Електрична, 1а, каб. 101. Явка суворо обов’яз кова. Красноармійський міськрайон ний суд Донецької області (м. Красноармійськ, вул. Горького, 20, тел./факс 8(06239)20265) по відомляє, про слухання цивільної справи за позовом Солтановської Ольги Рагільївни до Солтановсько го Євгенія Вікторовича (15.11.1970 р.н., мешкає: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 12/323, Жовтневий ра

ʲËÜʲÑÒÜ ÄβÄÎÊ ÇÌÅÍØÅÍÎ 27 березня 2013 року набрала чинності постанова Каб міну від 20.03.2013 № 169 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту населення», у цьому зв'язку Міндоходів у листі від 08.04.2013 № 487/7/99991817 зазначило, що цією постановою скасовується необхідність отримання громадя нами в податкових органах довідок про те, що особа не пе ребуває на обліку як фізична особа підприємець, та про відсутність даних про доходи цієї особи. Крім цього, розширюється інформаційний обмін між державними органами та передбачається використовувати: відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для підтвердження наявності (відсутності) державної реєстрації фізичної особи під приємця; відомості державного реєстру фізичних осіб платників податків для підтвердження відсутності даних про доходи особи. Алла Булава, начальник управління ДПІ у Кіровському районі

ÄβÐÀ ÃÐÎÌÀÄßÍ - ÏÅÐÅÄÓÌÎÂÀ ÄÎÁÐβËÜÍί ÑÏËÀÒÈ ÏÎÄÀÒʲ Один із головних орієнтирів роботи СДПІ ВПП у м. Дніпропетровську ДПС створення сприятливих умов для виконання платниками податкових зобов'язань. Фахівці інспекції добре розуміють проблеми, з якими сти каються платники податків, тому особливу увагу приділя ють масовороз'яснювальній роботі, щоб допомогти розі братись у досить складному податковому законодавстві, вчасно поінформувати щодо змін у ньому. Для платників податків при Міністерстві доходів та зборів України працює Інформаційнодовідковий департа мент, головне завдання якого надання відповідей на за питання платників податків з усіх регіонів України. Відповіді надають за багатоканальним телефонним номе ром 0800501007 (безкоштовно зі стаціонарних теле фонів), а також факсом та електронною поштою через ме режу Інтернет (IDD@MINRD.GOV.UA). Відповіді надають ся з 8.00 до 20.00 щодня, крім суботи та неділі. СДПІ ВПП у м. Дніпропетровську ДПС

²Ç ÄÐÓÃÎÃΠϲÂв××ß ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂÖ², ²ÄÏβÄÀËÜͲ ÇÀ ÐŪÑÒÐÀÖ²Þ ÞÐÈÄÈ×ÍÈÕ ÎѲÁ ² Ô²ÇÎѲÁ-ϲÄÏÐȪÌÖ²Â, ÁÓÄÓÒÜ Ï²ÄÊÎÐßÄÊÎÂÀͲ Ò²ËÜÊÈ ÓÊÐÄÅÐÆÐŪÑÒÐÓ Державна реєстраційна служба України реалізує пов новаження у чотирьох напря мах: реєстрація актів цивіль ного стану, державна реєст рація прав на нерухоме май но та їхнє обтяження, лега лізація об'єднань громадян, державна реєстрація друко ваних ЗМІ та інформ агентств. На сьогодні система держреєстрації перебуває у подвійному підпорядку ванні: місцевої влади (міськ виконкоми та райдержадмі ністрації) та Укрдержреєст ру. Реєстраційна служба від

повідає за роботу держреєст раторів, але не може на них впливати. Відповідно до Закону Ук раїни від 16.10.2012 р. №5461 VІ «Про внесення змін до дея ких законодавчих актів Украї ни щодо діяльності Міністер ства юстиції, Міністерства

культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовуєть ся та координується через відповідних міністрів, а та кож Державного космічного агентства» та пункту 8 «При кінцевих положень» Закону України від 06.12.2012 р. №551517 «Про Державний бюджет України на 2013 рік» із 01 липня 2013 року функції з державної реєстрації юри дичних осіб та фізичних осіб підприємців передаються ви конавчими комітетами міських рад міст обласного значення, районними держав

ними адміністраціями реєст раційним службам територі альних органів Міністерства юстиції України (у м. Дніпро петровську реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції). Реєстраційна служба Дні пропетровського міського уп равління юстиції розташова на за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Комсомольська, 56, 2 поверх. Контактний те лефон: 7780432. Графік ро боти: понеділок четвер від 09.00 до 18.00, п'ятниця від 09.00 до 16.45, обідня пе рерва від 13.00 до 13.45.


ОГОЛОШЕННЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

йон), про розірвання шлюбу, яке відбудеться о 09.00 15.07.2013 року (1й поверх, кабінет судді Пе леп Ю.К.). Відповідачу Солтановсь кому Є.В. необхідно прибути до суду на вказаний час для участі в розгляді справи по суті. У випадку неприбуття справа буде розгляну та за відсутності відповідача. Суд дя Пелеп Ю.К.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неявки відповідачів у судове засі дання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгляну та за їхньої відсутності. Покровський районний суд Дніпропетровської області викли кає Шрамка Володимира Олексі йовича у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 189/300/13ц (2/189/237/13) за позовом Спаської Алли Вікторі вни до Шрамка Володимира Олек сійовича про розірвання шлюбу, цивільна справа призначена до розгляду на 06.08.2013 року о 10 год. 15 хв. та відбудеться у при міщенні суду за адресою: смт По кровське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Карла Маркса, 134. У разі його не явки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наяв них матеріалів справи. Суддя По кровського районного суду Дніпро петровської області Лукінова К.С.

Нікопольський міськрайонний суд викликає Левченко Наталю Ми хайлівну, яка зареєстрована за ад ресою: Нікопольський район, с. Но вософіївка, вул. Фрунзе, 9, на 10 вересня 2013 р. о 9.00 у приміщен ня суду (м. Нікополь, вул. Шевчен ка, 201, зал 3, суддя Троян Н.А.) в якості відповідачки по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» про стягнення заборгова ності за кредитним договором. У разі неявки відповідачки у судове засідання та невиконання обов'яз ку повідомити суд про причини не явки справу буде розглянуто за її відсутності та постановлено рішен ня суду. У провадженні Красногвар дійського районного суду м. У провадженні Першотравенсь Дніпропетровська знаходиться кого міського суду Дніпропет цивільна справа № 204/3708/13 ровської області знаходяться ц, 2204/1631/13 за позовом Пуб цивільні справи за позовом Пла лічного акціонерного товариства кіди Лілії Іванівни до Зайцева Ан «Комерційний банк «ПриватБанк» дрія Анатолійовича про захист до Мойсеєва Юрія Харитоновича прав споживачів. Судовий розгляд про стягнення боргу кредитором справи призначено на 09.00 15 спадкодавця. Відповідач Мойсеєв липня 2013 року у приміщенні Юрій Харитонович викликається у Першотравенського міського суду судове засідання на 04 липня 2013 за адресою: м. Першотравенськ року о 08 год. 30 хв. у приміщен Дніпропетровської області, вул. ня Красногвардійського районно Леніна, 16. Суддя Кривошея С.С., го суду м. Дніпропетровська за ад тел. 8(05633)70501. Суд викли ресою: м. Дніпропетровськ, пр. кає в якості відповідача Зайцева Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слу Андрія Анатолійовича, який про хає суддя Токар Н.В. Після опуб живає за адресою: вул. Гагаріна, лікування об’яви в пресі відпові 35, кв. 15, м. Першотравенськ, дач вважається повідомленим про Дніпропетровська область. Явка час та місце розгляду справи. У до суду обов’язкова. У разі неяв разі неявки Мойсеєва Юрія Хари ки справа розглядатиметься за тоновича справу буде розглянуто наявними матеріалами в заочному за його відсутності. порядку. АмурНижньодніпровський ра Павлоградський міськрайонний йонний суд м. Дніпропетровська суд Дніпропетровської області повідомляє Ковалик Ольгу Михай (суддя Юдіна С.Г.) викликає в лівну, що 17.07.2013 року о 09.00 якості відповідачів Лаврентьєву відбудеться судове засідання по Ганну Анатоліївну, Лаврентьєва цивільній справі за позовом ПАТ Владислава Дмитровича за позовом «КБ «ПриватБанк» до Ковалик О.М. ПАТ «Комерційний банк «Надра» про стягнення заборгованості. Су про стягнення заборгованості. Ос дове засідання відбудеться у при таннє місце проживання відповіда міщенні суду за адресою: м. ча Лаврентьєвої Г.А.: вул. Нова, 5/ Дніпропетровськ, вул. Новосе 4, м. Павлоград, Дніпропетровська лівська, 9, каб. 16. У випадку вашої область. Останнє місце проживан неявки суд розгляне справу за ня відповідача Лаврентьєва В.Д.: вашої відсутності. При собі мати вул. Нова, 5/6, м. Павлоград, документ, що посвідчує особу. Дніпропетровська область. Судове засідання призначено на Заводський районний суд м. 31.07.2013 року о 09 год. 30 хв. за Дніпродзержинська викликає адресою: м. Павлоград, вул. Бражнік Ольгу Анатоліївну в

якості відповідача по цивільній справі № 415/4173/12, провад ження № 2/415/2962/12 за позо вом Прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська в інтересах Кабаненко Неоніли Пет рівни до Бражнік О.А., Бражник О.В. про усунення перешкод у ко ристувані квартирою, зняття з реє страції у судове засідання, яке відбудеться о 12.00 16 серпня 2013 року за адресою: вул. Губи, 2, м. Дніпродзержинськ, Заводсь кий районний суд, каб. 3. У разі неявки відповідача у судове засі дання справу буде розглянуто в заочному порядку. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ленець Віктора Михайловича в якості відповідача у судове засідання, яке відбудеться 04 липня 2013 року о 09.00 по цивільній справі № 2/205/ 2058/2013 за позовом Вольського С.М. до Ленця В.М., третя особа ГУДМСУ, про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням та знят тя з реєстраційного обліку, у при міщенні Ленінського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Ко робова, 6, каб. 223.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 04.06.2013 року були винесені заочні рішення по справі № 188/791/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Несен І.В. та Деріглазова В.В. про стягнення за боргованості, позовні вимоги за доволені, стягнуто солідарно з відповідачів на користь ПАТ «КБ «ПриватБанк» заборгованість у розмірі 207332,51 грн. за кредит ним договором, стягнуто з відпо відачів судові витрати; та справі № 188/801/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Артюхова В.Є. про стягнення заборгованості, позовні вимоги задоволені по вністю, стягнуто з відповідача за

боргованість у розмірі 54973,66 грн. за кредитним договором, стяг нути з відповідача судові витрати. Заяву про перегляд заочного рішен ня може бути подано відповідача ми до Петропавлівського районно го суду Дніпропетровської області протягом десяти днів з дня опублі кування оголошення. Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропетровської області в той же строк. Дніпропетровським районним су дом Дніпропетровської області (суддя Борисов С.А.) 16 травня 2013 року в заочному порядку було роз глянуто цивільну справу № 2175/ 822/13 за позовом Гусева Євгена Ва сильовича до Обслуговуючого коо перативу садового товариства «Ізумруд» про визнання недійсним рішення зборів членів кооперативу. Даним заочним рішенням позовні вимоги Гусева Є.В. задовольнити. Визнати недійсним рішення зборів уповноважених представників членів Обслуговуючого кооперати ву «Садівниче товариство «Ізумруд» від 26.06.2012 року про виключен ня Гусева Є.В. з членів кооперативу як прийняте неправомочним скла дом зборів. Стягти з Обслуговуючо го кооперативу «Садівниче товари ство «Ізумруд» на користь Гусева Євгена Васильовича судові витрати у розмірі 114 грн. 70 коп. Заочне рішення може бути переглянуто су дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою про тягом десяти днів з дня отримання його копії. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє Топчий Марію Трохимівну, що 11 червня 2013 року винесено заочне рішен ня за позовом Зікрач Анастасії Сер гіївни, Хаткевич Ганни Іванівни до Топчий Марії Трохимівни, 3я осо ба Криворізька універсальна то варна біржа, про визнання догово ру купівліпродажу дійсним та ви знання часток у спільній сумісній власності, яким позовні вимоги за доволені в повному обсязі.

Інспекція державного архітектурнобудівельного контролю у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 29а (5 поверх), тел. 8(056)7265426 оголошує відбір кандидатів на заміщення вакантної посади державного службовця: головного державного інспектора Нікопольського відділу контролю та державного нагляду. Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта відповідно го професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магі стра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом інших сферах економіки не менше 5 років. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, роз міру, умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном 8(056)7265426. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублі кування оголошення про проведення відбору кандидатів на заміщення ва кантних посад державних службовців.

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М. Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

86Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН РЕПЕРТУАР с 29 по 30 июня 2013 года 29 суббота 17.00 СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ Суперкомедия. Р. Куни 2 ч. 25 мин. 30 воскресенье 17.00 ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ, ИЛИ УЖИН ПОФРАЦУЗСКИ Суперкомедия. М. Камолетти 2 ч. 30 мин. Художественный руководитель театра

Жан Мельников, народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Касса работает с 9.30 до 19.00; тел. 7784869. Админ. тел.: 313891; 7784857; 3717033.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440)

ËÅÒÍÈÉ ÇÍÎÉ

ÍÎÂÈÍÈ

Êàê óáåðå÷ü ñåáÿ îò òåïëîâûõ óäàðîâ? ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Ñîãëàñíî ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ ëåòíÿÿ òåìïåðàòóðà ïðåâûñèò îòìåòêó 30 0Ñ - ýòî ïîâûñèò ðèñê òåïëîâûõ óäàðîâ, îñîáåííî ñðåäè òåõ, êòî ê íèì ïðåäðàñïîëîæåí

Íβ ÒÅÕÍÎËÎò¯

3D-ÊÀÐÒÀ ÌÎÇÊÓ Í³ìåöüê³ òà êàíàäñüê³ â÷åí³ ï³äãîòóâàëè ïîâíó òðèì³ðíó êàðòó ëþäñüêîãî ìîçêó. Çàâäÿêè âèñîê³é ÿêîñò³ çîáðàæåííÿ íà í³é ìîæíà ïîáà÷èòè íåðâîâ³ êë³òèíè. Ìîçîê ñïî÷àòêó ðîçð³çàþòü íà 7,4 òèñ. øàð³â çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî ³íñòðóìåíòà ì³êðîàòîìà. Ïîò³ì êë³òèíè îáðîáëÿþòü ñïåö³àëüíèì ðîç÷èíîì, ùî ðîáèòü ¿õ á³ëüø ïîì³òíèìè äëÿ ëþäñüêîãî îêà òà êîìï’þòåðíèõ àëãîðèòì³â. ○

ÇÀÕÈÑÒ Â²Ä ÃÐÈÏÓ

ÂÀÊÖÈÍÀ ßÊ ÏËÀÑÒÈÐ Ãðóïà â÷åíèõ ç ßïîí³¿ çàÿâèëà ïðî ðîçðîáêó âàêöèíè ïðîòè ãðèïó ó âèãëÿä³ ïëàñòèðó. Íàë³ïêà êðóãëî¿ ôîðìè ìຠ250 ì³êðîãîëîê, ó êîæí³é ç ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ ã³àëóðîíîâà êèñëîòà òà ñïðåñîâàíèé êîìïîíåíò âàêöèíè. Äàíèé ñïîñ³á ³ìóí³çàö³¿, çà ñëîâàìè íàóêîâö³â, º àáñîëþòíî áåçáîë³ñíèì, òîìó ùî äîâæèíà ì³êðîãîëîê íå ïåðåâèùóþ 0,8 ìì. Íà äàíèé ÷àñ ïðîâåäåí³ êë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà 20 ïàö³ºíòàõ. Åôåêòèâí³ñòü âàêöèíè òàêà æ, ÿê ³ â³ä çâè÷àéíî¿. ○

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÂÈÍÀÕ²Ä

ÌÐÒ Â²Ä ØÊÎËßÐÀ Ó÷åíü Ìàëî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè Ñåðã³é Äèâÿí³í ðîçðîáèâ çðó÷íèé òà äîñòóïíèé ñïîñ³á ä³àãíîñòèêè õðåáòà. Âèíàõ³ä ÿâëÿº ñîáîþ áàíäàæ, ùî íàêëàäàºòüñÿ íà ò³ëî ïàö³ºíòà. ijàãíîñòèêà òðèâຠê³ëüêà õâèëèí ³, çà ñëîâàìè âèíàõ³äíèêà, äåøåâà - àïàðàò êîøòóâàòèìå áëèçüêî 500 ãðí. Ïðîöåäóðà íå ìຠïðîòèïîêàçàíü ³ ï³ä³éäå íàâ³òü ä³òÿì. Øêîëÿð ïëàíóº çàïàòåíòóâàòè ñâ³é âèíàõ³ä. Ïðèñòðîºì óæå çàö³êàâèëàñü â³äîìà í³ìåöüêà êîìïàí³ÿ, ùî çàéìàºòüñÿ âèãîòîâëåííÿì ìåäè÷íî¿ àïàðàòóðè. ○

Ö²ÊÀ² ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß

ÍÅÁÅÇÏÅ×Ͳ ÍÀÏί Íàçâàíà ï’ÿò³ðêà íàéíåáåçïå÷í³øèõ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Äîñë³äæåííÿ ïðîâåëè ñï³âðîá³òíèêè Ìåäè÷íî¿ øêîëè Óí³âåðñèòåòó ²íä³àíè.  íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 50 îñ³á. Íàéíåáåçïå÷í³øèìè âèÿâèëèñÿ ïèâî, ñëàáîàëêîãîëüí³ íàïî¿, êîêòåéë³, øàìïàíñüêå òà ë³êåðè. Âîíè âèêëèêàþòü øâèäêå çâèêàííÿ òà íåáåçïå÷í³ äëÿ çäîðîâ’ÿ, áî, âæèâàþ÷è ¿õ, ëþäèíà íå êîíòðîëþº ê³ëüê³ñòü âèïèòîãî.

В ГРУППЕ РИСКА Перегрев организма, или тепловой удар, возникает в результате длительного воздействия высокой температуры окружающей среды: нарушается теплоотдача, которая осуществляется за счет потоотделения. Считается, что им наиболее подвержены люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами дыхательной системы. Также в группе риска те, кто по профессии вынужден находиться в помещениях с повышенной температурой, например, металлурги и кузнецы. Сюда же можно отнести дачников, которые копают, сажают и полят в полуденный зной, а также людей, игнорирующих головные уборы. Кроме того, получить солнечный «хук» рискуют любители утолять жажду пивом и другими видами алкоголя. Но это вовсе не значит, что потребление жидкости летом нужно ограничить. Наоборот, поддержание водного баланса организма на определенном уровне помогает легче перенести мучительную жару. Следует помнить: у каждого человека своя норма, зависящая от пола, массы тела, вида деятельности и ежедневной активности. Также не только полезно, но и вкусно утолять жажду квасом, соком и другими напитками. Но,

Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðîáëåì çäîðîâ’ÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè ë³êàð³ ââàæàþòü îæèð³ííÿ. Åêñïåðòè êàæóòü, ùî íàäì³ðíà âàãà ñòàëà ãëîáàëüíîþ ïðîáëåìîþ ÷åðåç çðîñòàííÿ ð³âíÿ æèòòÿ íàñåëåííÿ òà íåðàö³îíàëüíå õàð÷óâàííÿ ç³ çá³ëüøåííÿì ðàô³íîâàíèõ ïðîäóêò³â Але, навіть за умови споживання лише корисних продуктів, ризик ожиріння все одно є, зазначають медики. Так, в Україні, за да-

лучше всего в этом случае подойдет вода.

ПОКОЙ ПОСТРАДАВШЕМУ Признаки перегрева организма имеют несколько стадий: X Тепловое переутомление. Оно проявляется: ˆ чувством апатии; ˆ сонливостью; ˆ нежеланием что-либо делать. Это естественная реакция организма, который стремится ограничить физическую активность, чтобы снизить теплоотдачу. YПризнаки наступления второй стадии: • учащенное сердцебиение;

• тошнота; • головокружение; • кратковременная потеря сознания. • влажная и покрасневшая кожа; • высокая температура тела; • у гипертоников - кратковременное повышение артериального давления; • понижение диастолического давления. Z Нарушение сознания: наиболее опасная стадия. Признаки: Ê коматозное состояние, ведущее к потере сознания; Ê сухая и горячая кожа. В отличие от третьей стадии, где необходимо

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÞÐÈÉ ÊÎÐßÃÈÍ, ãëàâíûé âðà÷

Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà çäîðîâüÿ: - Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ïèâî - äîñòàòî÷íî êàëîðèéíûé íàïèòîê - íà 100 ã ïðèõîäèòñÿ ïðèìåðíî 40 êÊàë. Êàê ïðàâèëî, â æàðó íåêîòîðûå ëþäè íå îãðàíè÷èâàþòñÿ îäíîé áóòûëêîé. Ó êðåïêîãî àëêîãîëÿ êàëîðèéíîñòü åùå âûøå, ïîýòîìó, óïîòðåáëÿÿ åãî, ÷åëîâåê àâòîìàòè÷åñêè ïîïàäàåò â çîíó ðèñêà. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî 40% êàëîðèé èç ïîòðåáëÿåìîé ïèùè èäóò íà ïîääåðæàíèå òåìïåðàòóðû òåëà. Èìåííî ïîýòîìó â æàðó íå ðåêîìåíäóåòñÿ åñòü òÿæåëóþ è æèðíóþ ïèùó, à òàêæå çëîóïîòðåáëÿòü àëêîãîëåì.

ËÞÁÈÒÅËÈ ÏÈÂÀ ÐÈÑÊÓÞÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ «ÕÓÊ» вмешательство медиков, при проявлении первых двух любой человек может оказать первую помощь пострадавшему. Для этого нужно максимально быстро перенести жертву теплового удара в прохладное помещение или в тень, обеспечить покой, расстегнуть на человеке одежду, а тело сбрызнуть холодной водой или положить компресс на лоб и затылок. При потере сознания, для нормализации кровообращения головного мозга нужно из горизонтального положения приподнять ноги пострадавшего. Официальной статистики пострадавших от тепловых ударов нет. Но по неофициальным данным, за медицинской помощью в летний сезон обращаются около 100 человек.

Á'ÞÒÜ ÍÀ ÑÏÎËÎÕ

Ùî á ç'¿ñòè, ùîá ñõóäíóòè? ними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше половини населення страждає від зайвої ваги. Якщо ви серед тих, хто бажає схуднути, запам’ятайте, що навіть корисна їжа може спричинити ожиріння. Дієтологи склали список із п'яти продуктів, вживання яких може додати кілограмів. Найперший у цьо-

му списку - хліб. Чим більше ви його їсте, тим більше відкладається на сідницях. На другому місці фруктові йогурти. Добавки, що у них є, викликають залежність. Проте, це не стосується натурального йогурта, якого людина вживає значно менше. Третє місце посідають сухі сніданки, що, як правило, складаються із зернових продуктів. Учені

з'ясували: якщо їсти їх прямо з упаковки, не додаючи молоко чи йогурт, то кількість спожитих калорій значно зросте. Білий рис - четвертий у списку «корисних-некорисних» харчів. У ньому немає клітковини, - а саме вона відповідає за почуття насиченості. А от коричневий рис у цьому плані безпечний.

ßÊ Ó ÍÈÕ? Íàéíèæ÷èé ïîêàçíèê íàäì³ðíî¿ âàãè ó Øâåéöà𳿠- 53,3%. Òóò ëèøå 44,3% ãðîìàäÿí ñòðàæäàþòü â³ä îæèð³ííÿ. Ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü òîâñòóí³â ñåðåä íàñåëåííÿ â Íàóðó. Òóò â³ä çàéâî¿ âàãè ñòðàæäàþòü 92,8% ìåøêàíö³â. Домашній сир замикає список. Спеціалісти радять поводитися з ним обережно, навіть якщо його жирність не перевищує 1%.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ïî èíèöèàòèâå îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Óêðàèíñêèé âûáîð» 21 èþíÿ â Äîíåöêå ñîñòîÿëñÿ «êðóãëûé ñòîë», òåìà êîòîðîãî: «Òàìîæåííûé ñîþç è Çîíà ñâîáîäíîé òîðãîâëè ñ Åâðîïîé: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû äëÿ Óêðàèíû».  õîäå îáñóæäåíèÿ ó÷åíûå è ýêîíîìèñòû ñäåëàëè ïðîãíîçû ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé ìåæäó ñòðàíàìè ÒÑ

IJËβ ÎײÊÓÂÀÍÍß Ñóòòºâî ïîêðàùèëèñÿ ìàêðîåêîíîì³÷í³ òà ä³ëîâ³ î÷³êóâàííÿ êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè. ²íäåêñ ä³ëîâèõ î÷³êóâàíü çð³ñ äî 118,7%, äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ïîïåðåäí³é - 114,3%.  îïèòóâàíí³ áðàëè ó÷àñòü á³ëüøå òèñÿ÷³ ï³äïðèºìñòâ ç óñ³õ ðåã³îí³â êðà¿íè. Çâ³ò «Ä³ëîâ³ î÷³êóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè» ìîæíà ïåðåãëÿíóòè íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÍÁÓ.

ÑÊËÀÄÀÞÒÜ ÏÐÎÒÎÊÎËÈ

ÏÎÐÓØÍÈÊÈ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÞ Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü íà ïîðóøíèê³â ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñêëàäåíî 116 ïðîòîêîë³â. Íàéá³ëüøå ïðîòîêîë³â ñêëàäåíî çà ðîçêëåþâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïðîäóêö³¿ ó íåïðèçíà÷åíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ íà ôàñàäàõ áóä³âåëü, ïàâ³ëüéîíàõ, á³ëÿ çóïèíîê òðàíñïîðòó, åëåêòðîîïîðàõ, äåðåâàõ, ïàðêàíàõ òîùî. Íà ñüîãîäí³ øòðàô çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ñêëàäຠâ³ä 340 äî 1700 ãðèâåíü. Ùîäî öèõ ïèòàíü ìîæíà çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó: âóë. ×åðâîíà, 22-à. ○

ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÐÈÍÎÊ

ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜʲ ÇÎÁÎÂ’ßÇÀÍÍß Ðîçïî÷àëàñü âèïëàòà äîõîäó çà ïåðøèì êóïîíîì êàçíà÷åéñüêèõ çîáîâ’ÿçàíü ñå𳿠«À». Óñüîãî ¿õ áóëî ðîçì³ùåíî íà ñóìó 100 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ, ñòðîê îá³ãó - 24 ì³ñÿö³, íîì³íàëüíà âàðò³ñòü - 500 äîëàð³â. Âèïëàòà äîõîäó çä³éñíþºòüñÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè â óñòàíîâàõ ÏÀÒ «Îùàäáàíê Óêðà¿íè». Íàðàç³ òðèâຠðîçì³ùåííÿ êàçíà÷åéñüêèõ çîáîâ’ÿçàíü ñå𳿠«Á», äîõ³äí³ñòü - 8%, ðîçì³ð äîõîäó 20 äîëàð³â. ○

ÍÀØŠʲÍÎ

ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ ÍÀ ÍÀÃÎÐÎÄÓ Ô³ëüì Ìèðîñëàâà Ñëàáîøïèöüêîãî «ßäåðí³ â³äõîäè» ââ³éøîâ äî ÷èñëà íîì³íàíò³â íà ïðèç ªâðîïåéñüêî¿ Ê³íîàêàäå쳿 ÿê êðàùèé êîðîòêîìåòðàæíèé ô³ëüì 2013 ðîêó. Öå ïåðøèé â ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî ê³íî ô³ëüì, íîì³íîâàíèé íà öþ íàãîðîäó. Äî öüîãî æîäíà óêðà¿íñüêà ñòð³÷êà íå âõîäèëà äî ÷èñëà ïðåòåíäåíò³â. Çíÿòèé ó ×îðíîáèë³ 24-õâèëèííèé ô³ëüì Ñëàáîøïèöüêîãî âèñóíóòèé ó íîì³íàíòè íà ê³íîôåñòèâàë³ â Ãð³ìñòàä³ (Íîðâåã³ÿ).

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440)

Âèêòîð Ìåäâåä÷óê: «Âûáîð äîëæåí ñäåëàòü íàðîä» ÄËß ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÒÑ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ ÌÅÍßÒÜ ÍÅ ÏÐÈÄÅÒÑß

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÍÎÂÈÍÈ

ÇÀ «ÊÐÓÃËÛÌ ÑÒÎËÎÌ»

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ

ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß ÊÅвÂÍÈʲÂ

В дискуссии приняли участие: доктор юридических наук, профессор, лидер Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук; доктор экономических наук, профессор, академик РАН, советник президента РФ Сергей Глазьев; доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец. А также представители ведущих научных учреждений Украины, России и Беларуси, руководящих органов Таможенного союза и Евразийского банка развития, независимые эксперты в области экономики и прогнозирования, руководители крупных предприятий Донбасса, представители общественных организаций и СМИ. Открывая заседание, Виктор Медведчук сделал акцент на важности донесения общественным

 ÐÀÌÊÀÕ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÅÄÈÍÀß ÖÅÍÀ ÍÀ ÃÀÇ

выступлении подчеркнул необходимость выбора Украиной цивилизованного пути в качестве равноправного партнера в экономических мировых образованиях. «Нужно отметить, что Таможенный союз не диктует политических условий, дает Украине равные права и возможности влиять на политику внутри объединения. Подписывая же Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина не только в одностороннем порядке принимает на себя жесткие обязательства выполнять правила ЕС, она должна выполнять еще и политические требования Евросоюза, практически ничего не получая взамен». Директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец аргументированно обосновал точку зрения в отношении выгод от сотрудничества с ТС: их для Украины значительно больше, чем рисков. «Один из примеров - это то, что в рамках ТС действует единая цена на газ в пределах 165 долларов за 1000 кубометров. Также хочу отметить, что НАЦИОНАЛЬНЫЕ наиболее динамично разИНТЕРЕСЫ вивающиеся, реальные Советник Президента рынки сбыта для украинРФ Сергей Глазьев в своем ских металлургов, аграридвижением «Украинский выбор» объективной информации до граждан с целью помочь людям определиться. «И власть, и оппозиция утверждают, что для страны нет альтернативы подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Политики делают все, чтобы в ноябре 2013 года этот документ, полный текст которого только 19 июня опубликовали на сайте Верховной Рады, был подписан. Экономисты уже дали первые оценки Соглашению. Они подтвердили риски для АПК, металлургии и украинского бизнеса в целом, о которых мы говорили ранее», - подчеркнул Виктор Медведчук. «Хочу также отметить, что нет никаких законодательных препятствий для вступления Украины в Таможенный союз. Чтобы стать полноправным членом объединения, Украине не требуется менять Конституцию и принимать дополнительные законы. В законодательной базе страны уже есть все необходимое для вступления в ТС», - добавил лидер «Украинского выбора».

ев, авиа- и судостроителей, предприятий космической отрасли находятся на востоке». Арсен Клинчаев, депутат Луганского областного совета, отметил, что такие мероприятия как «круглый стол» в Донецке, организованный «Украинским выбором», несут правду украинцам о том, что страну ждет, если в ноябре 2013 года будет подписано Соглашение об ассоциации с ЕС.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В перерыве между утренним и вечерним заседаниями «круглого стола» Виктор Медведчук презентовал участникам дискуссии и представителям СМИ свою книгу - «Гражданское общество: Украинский выбор» и провел пресс-конференцию. «Выбор должен сделать народ. Мы твердо убеждены и будем настаивать на реализации конституционного права граждан Украины», - подчеркнул лидер Всеукраинского общественного движения. В завершении «круглого стола» его участники сошлись на мысли, что вступление Украины в ТС и ЕЭП, восстановление и развитие экономических связей со странами ТС позволит уже в ближайшее время обеспечить высокие темпы роста экономики и поднять уровень жизни людей в Украине, их социальную обеспеченность.

 ÐÀÌÊÀÕ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ

«Ìàìà + ß» îòîáðàë ôèíàëèñòîâ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïðîøëè îòáîðî÷íûå òóðû VII áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Ìàìà + ß».  ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà âïåðâûå îòïðàâèëèñü â îáëàñòü ê ïðèåìíûì ñåìüÿì, äàáû ïîîáùàòüñÿ ñ äåòüìè è âðó÷èòü èì ïîäàðêè

Команда фестиваля посетила семь городов: Кривой Рог, Желтые Воды, Павлоград, Днепродзержинск, Никополь, Першотравенск и Днепропетровск. Детям из приемных семей предоставили возможность проявить себя творчески, а также побороться за шанс выступить на сцене VII благотвори-

тельного фестиваля «Мама + Я». Все участники получили подарки и гуманитарную помощь. В отборочных турах приняли участие 30 приемных семей и 38 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 412 детей. На суд жюри представили 71 номер художественной самодеятель-

ности, из которых 29 получили право участвовать в гала-концерте. Дети радовали вокально-хореографическими композициями, удивляли акробатическими и юмористическими номерами, восхищали игрой на музыкальных инструментах. А для тех, кто не смог поучаствовать в

ÂÍÈÌÀÍÈÞ Ó×ÀÑÒÍÈÊΠÄëÿ ó÷àñòèÿ â çàêëþ÷èòåëüíîì îòáîðî÷íîì òóðå ñâÿæèòåñü ñ îðãàíèçàòîðàìè ôåñòèâàëÿ «Ìàìà + ß» ïî òåëåôîíó:

(056) 789-25-25. майских отборочных турах, такая возможность представится 17 августа. Именно в этот день пройдет заключительный «кастинг» фестиваля.


ЖИТТЯБУТТЯ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÕÎÁÁÈ

Äåñÿòîê ìàøèí ê ïîäúåçäó - çàïðîñòî!

ÍÎÂÈÍÈ

ÎËÅÃ ÔÐÎËÎÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

22-ëåòíèé äíåïðîïåòðîâåö Åâãåíèé Áåëîóñ çàïðîñòî ìîæåò ïîäîãíàòü ê ñâîåìó äîìó íå îäíó, à ñ äåñÿòîê ëåãêîâóøåê. Ïðàâäà, ìàëåíüêèõ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÇÓÑÒвײ Ç ÕÅÄËÀÉÍÅÐ ÀÌÈ ÕÅÄËÀÉÍÅÐÀÌÈ Çóñòð³÷³ ãëÿäà÷³â ³ç õåäëàéíåðàìè ôåñòèâàëþ ñòàþòü òðàäèö³ºþ «The Best City.UA», ùî òðèâàòèìå ç 12 äî 14 ëèïíÿ ó Íîâîñåëèö³. ßê ³ ìèíóëîãî ðîêó, öüîãî ðàçó àðòèñòè ãîëîâíî¿ ñöåíè ïðîâåäóòü çàêðèò³ çóñòð³÷³ ç ïðèõèëüíèêàìè. Íà ñöåí³ «Emotion Stage» â³äáóäóòüñÿ ìàéñòåðêëàñè ïîïóëÿðíèõ ìóçèêàíò³â ³ íåôîðìàëüíå ñï³ëêóâàííÿ ç ãëÿäà÷àìè. Ïðîïóñê çà ëàøòóíêè ôåñòèâàëþ îòðèìàþòü íàéàêòèâí³ø³ â³äâ³äóâà÷³ ôåñòó.

АВТОМОБИЛЬ НА ЛАДОНИ Как правило, любители миниатюрных авто предпочитают собирать модели, выполненные в масштабе 1:43. Женя объяснил, что практически все такие автомобильчики помещаются на ладони, что делает их «ручными», а потому особенно привлекательными. Эти машинки напоминают игрушки. Но это только внешнее сходство. На самом деле модели - точная копия своих массивных оригиналов. Многие из них давным-давно предприятия не производят. Зато модели ушедших в небытие легковушек, микроавтобусов и грузовиков сегодня с удовольствием приобретают коллекционеры. «Посмотрите, какая прелесть! - восторженно отзывается собеседник о своей модельке. - Проработаны мельчайшие детали: фары, остекление, антенны, а на спидометре можно даже увидеть, с какой скоростью ехал этот автомобиль». В свое время советские автозаводы штамповали как большие авто, так и маленькие, - коллекционные. Последним присваивали соответствующие номера, под которыми они значились в каталогах. Такие номерные модели наиболее ценные, поскольку сделаны очень качественно и аккуратно, но самое главное - с каждым годом их становится все меньше и меньше. И номер-

ÌÈÍÈÀÒÞÐÍÛÉ ÏÀÐÊÈÍà ÐÀÇÌÅÑÒÈËÑß Â ÏÐÈÕÎÆÅÉ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ëܲ Любопытно, что теперь ная «копейка» стоит дороже современной представи- модели этих (и многих других) знаменитых советских тельской иномарки! автораритетов выпускают «ЧАЙКИ» китайцы. Кстати, в коллекДЛЯ ВИПОВ ции моего собеседника име«Чайки» Газ-13 - самые ется модель той самой беклассные советские маши- лой «Чайки» Валентины Тены, в которых воплотились решковой. Впрочем, заводнаиболее передовые техно- чики Поднебесной не осталогии своего времени, - кон- новились на достигнутом и статирует Евгений Белоус.- в 2008 году выпустили позоЭто самый мощный двига- лоченную «Чайку», стоимостель в линейке автомобилей тью около 2 тысяч долларов. Горьковского автозавода. Этих дорогих машинок сдеКоробка-автомат, что по тем лали лишь около 350. И повременам большая ред- тому сегодня о таком экспокость. Именно «Чайка» счи- нате Жене остается только талась самой престижной мечтать. маркой и, без сомнения, это самый роскошный «члено- ГАРАЖ воз» нашего недавнего про- ДЛЯ МОДЕЛЕЙ Машины, как и люди, шлого». Сегодня такие машины нуждаются в жилье. В очетоже очень ценятся и стоят видности этого утвержде100-200 тысяч долларов. За- ния, впрочем, никто не сометим, что с 1959 по 1981 год мневается. Многие помнят выпущено менее 3200 авто- фильм Эльдара Рязанова мобилей этой модели, кото- «Гараж», в котором данная рая, в отличие от многих со- тема раскрыта на все сто. А ветских легковушек, не ко- попробуй найти жилье для пировала знаменитые зару- сотен, пусть и миниатюрбежные автобренды. На ных, авто! Но днепропетров«Чайках» разъезжали самые ский коллекционер блестязнаменитые люди СССР: ще справился с задачей. «Я решил сделать дома первый космонавт мира Юрий Гагарин и первая жен- своеобразный миниатюрщина, покорившая космос, ный паркинг, - рассказываВалентина Терешкова. При- ет собеседник.- Нашел его чем, если Гагарин ездил на описание и построил в приобычной черной «Чайке», хожей. Теперь у каждой мото Терешковой, как даме, дели есть свое законное меспредоставили белый авто- то». Ну а сам Евгений Беломобиль.

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐÛ ÑÎÁÈÐÀÞÒ ÌÎÄÅËÈ Â ÌÀÑØÒÀÁÅ 1:43 ус мне показался современным Гулливером, собравшим для лилипутов превосходный автопарк. Примечательно, что большинство машин в нем представительского класса. Так что едва ли не каждый маленький житель этой воображаемой страны наверняка почувствовал бы себя VIP-персоной. А для Жени такой персоной является его супруга студентка Национального горного университета Маша, с которой они любят разбираться в моделях спецтехники. А что - Маше, как будущему геологу, такие практические занятия, быть может, и пригодятся. Впрочем, к другим экспонатам коллекции у нее отношение неоднозначное. «Когда вытирала пыль с этих моделек, муж устроил такую истерику, что мне показалось - они ему дороже меня, - улыбается Маша.- Но если коллекция Жени будет расти такими же темпами, то лет через двадцать ее можно продать и взамен купить квартиру где-нибудь на Кипре». Возможно, когда-нибудь так и случится…

ÍÀز ÒÀËÀÍÒÈ

Ðàêåòà ç ðóê çë³òຠó õìàðè

Ó 2012 ðîö³ þí³ ðàêåòîàâ³àìîäåë³ñòè Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïîñ³ëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó â Áîëãà𳿠òà ìàëè â³äì³íí³ ðåçóëüòàòè íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó2010. Îò ³ öüîãîð³÷ âîíè âæå ãîòîâ³ äî ó÷àñò³ ó íîâèõ Вихованці Дніпро- го центру науковоçìàãàííÿõ петровського обласно- технічної творчості

та інформатизації учнівської молоді - гідні супротивники іноземним ракетоавіамоделістам. Хлопці майже всі деталі виготовляють власноруч. Це вимагає від них не лише знань про технологію складання та фарбування, а й вміння працювати на верстатах.

Крім того, діти можуть займатися картингом, радіокерованими моделями, ракето- та авіамоделюванням, створювати кордові моделі літаків. Результати свідчать: упродовж п'яти років хлопці гідно представляють Україну на міжнародному рівні.

ÔËÅØÌÎÁ ÄËß ÊÎ ÕÀÍί ÊÎÕÀÍί Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè ëüâ³â’ÿíèí îñâ³ä÷èâñÿ êîõàí³é ïðÿì³ñ³íüêî ó öåíòð³ ì³ñòà íåïîäàë³ê â³ä ïàì’ÿòíèêà Øåâ÷åíêó. Éîìó äîïîìàãàëè õëîïö³ òà ä³â÷àòà, ÿê³ ïðîãóëþâàëèñÿ ïîðó÷, òðèìàþ÷è â ðóêàõ ïëàêàòè òà áóêåòè êâ³ò³â. Ïîáà÷èâøè ä³â÷èíó, âîíè øâèäêî âèøèêóâàëèñü, ï³äíÿâøè ïëàêàòè ç ë³òåðàìè, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ç’ÿâèâñÿ íàïèñ: «²ðî, âèõîäü çà ìåíå çàì³æ». ijâ÷èíà â³äìîâèòè íå çìîãëà. ○

ßËÒ ßËÒÀÀ

ÂÓ ËÈ×ÍÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÂÓËÈ×ÍÅ Ó Äåíü ìîëîä³ íà ßëòèíñüê³é íàáåðåæí³é â³äáóäåòüñÿ ô³íàë êîíêóðñó-ôåñòèâàë³â «Yalta street art». Ìåòîþ çàõîäó º ïîïóëÿðèçàö³ÿ ìèñòåöòâà ãðàô³ò³. Ô³íàë³ñòè ôåñòèâàëþ íà ñïåö³àëüíî âñòàíîâëåíèõ ïîëîòíàõ óïðîäîâæ òðüîõ ãîäèí ìàëþâàòèìóòü íà òåìó: «ßëòà òà âñå, ùî ç íåþ ïîâ’ÿçàíå». Êð³ì òîãî, âèñòóïàòèìóòü áðåéê-äàíñåðè, ðîê-ãðóïè, áîéîâå ìèñòåöòâî êàïîåéðà, â³äáóäåòüñÿ ç’¿çä áàéêåð³â òîùî. Çàõ³ä çàê³í÷èòüñÿ âèñòóïàìè ä³-äæå¿â òà äèñêîòåêîþ. ÊȯÂ

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÊÀÐ ËÑÎÍ ÊÀÐËÑÎÍ Íà òðîºùåíñüê³é áàãàòîïîâåðõ³âö³ ó ñòîëèö³ ç’ÿâèëèñÿ õàòèíà òà íåâåëè÷êèé äâ³ð ³ç êâ³òàìè. Íà÷àëüíèê äîìîâîãî ÆÊà çàïåâíÿº, ùî öÿ áóä³âëÿ í³ÿê íå øêîäèòü áóäèíêó. Íàâïàêè, õëîïåöü, ÿêèé â³äâàæèâñÿ íà öåé êðîê, ïîïåðåäíüî â³äðåìîíòóâàâ ïîêð³âëþ çà ñâ³é êîøò, àáè çãîäîì ïîñòàâèòè òàì õàòèíó. Ïðèêëàä ïîä³áíîãî áóä³âíèöòâà äåðåâ’ÿíèõ ïîìåøêàíü íà äàõó ìîæíà ïîáà÷èòè â ²ñïàí³¿.


×èòàéòå íà ñàéò³:

24 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440)

ÎÑÒ ÀÍÍ²É ÊÎÍÖÅÐÒ «ÊÎÐÎËß» ÎÑÒÀÍÍ²É 26 ÷åðâíÿ 1977 ðîêó àìåðèêàíñüêèé ñï³âàê òà àêòîð Åëâ³ñ Ïðåñë³ äàâ ñâ³é îñòàíí³é êîíöåðò â ²íä³àíàïîë³ñ³. Ìåíø í³æ çà äâà ì³ñÿö³ «Êîðîëü ðîê-í-ðîëó», âèïèâøè ïîäâ³éíó äîçó çàñïîê³éëèâîãî, çàñíóâ íàçàâæäè. Ñüîãîäí³ éîãî é äîñ³ ââàæàþòü îäíèì ³ç íàéóñï³øí³øèõ ìóçèêàíò³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, íà ðàõóíêó ÿêîãî ÷èìàëî íåïåðåâåðøåíèõ ðåêîðä³â ó öàðèí³ çâóêîçàïèñó. Çà æèòòÿ Åëâ³ñ ñòàâ íàñò³ëüêè ïîïóëÿðíèì, ùî á³ëüø³ñòü ëþäåé íàçèâàþòü éîãî ïðîñòî «Åëâ³ñ» àáî «Êîðîëü ðîê-í-ðîëó». Ìàºòîê ñï³âàêà - Ãðåéñëåíä º äðóãèì â Àìåðèö³ ï³ñëÿ Á³ëîãî äîìó ì³ñöåì çà â³äâ³äóâàííÿì (600 òèñ. îñ³á çà ð³ê). À ê³ëüê³ñòü ïðîäàíèõ ó ñâ³ò³ ïëàò³âîê ìóçèêàíòà äàâíî ïåðåâèùèëà ì³ëüÿðä. ○

ØÅÂ×ÅÍÊÎ Ó ÂÀØÈÍÃÒÎͲ 27 ÷åðâíÿ 1964 ðîêó ó Âàøèíãòîí³ óðî÷èñòî â³äêðèëè áðîíçîâèé ïàì'ÿòíèê óêðà¿íñüêîìó ïèñüìåííèêó Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó, ÿêèé ³ ñüîãîäí³ ðîçòàøîâàíèé ó ðàéîí³ ïëîù³ Äþïîí-ñåðêë. Ñòð³÷êó á³ëÿ ñåìèìåòðîâîãî 45- òîííîãî Êîáçàðÿ óðî÷èñòî ïåðåð³çàâ åêñ-ïðåçèäåíò ÑØÀ Äóàéò Ä. Åéçåíõàóåð. Ïîäèâèòèñÿ íà ïîåòà ó áðîíç³ ó òîé äåíü çàâ³òàëî ïîíàä 100 òèñ. îñ³á, ñåðåä ÿêèõ, êð³ì óðÿäîâö³â ÑØÀ, áóëè é äåëåãàòè ç Êàíàäè, Àðãåíòèíè, Áðàçè볿, Âåëèêîáðèòàí³¿, ͳìå÷÷èíè, Ôðàíö³¿ òà ³íøèõ äåðæàâ, óêðà¿íñüê³ ä³àñïîðè â ÿêèõ íàé÷èñëåíí³ø³. ³äêðèâàþ÷è ìîíóìåíò, Ïðåçèäåíò ÑØÀ çàçíà÷èâ: «Â³í çàïàëèòü òóò íîâèé ñâ³òîâèé ðóõ, íåâïèííèé ðóõ äî íåçàëåæíîñò³ é âîë³ âñ³õ íàðîä³â ³ âñ³õ ïîíåâîëåíèõ íàö³é ó ñâ³ò³». ○

Êóïö³âñüêà ã³ëêà Ìèíàê³âñüêîãî ðîäó тора розпорядника Зінгера. Місцеві старожили ще й досі розповідають, що спочатку залізниця мала проходити саме через цю місцину. Навіть проклали рейки, почали проводити станцію. Та староогрінські купці збунтувалися, підкупили

ÌÈÊÎËÀ ÄÎËÃÎÂ

ÏÎÄÎÐÎÆ Ó ÌÈÍÓËÅ

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

ÍÀÉÄÎÐÎÆ×ÈÉ Á²É ÁÅÇ ÂÓÕÀ 28 ÷åðâíÿ 1997 ðîêó â³äáóâñÿ ñëàâíîçâ³ñíèé á³é ì³æ åêñ-÷åìï³îíîì ç áîêñó Ìàéêîì Òàéñîíîì òà Åâàíäåðîì Õîë³ô³ëäîì. Íà òîé ìîìåíò öå áóëà íàéäîðîæ÷à áîêñåðñüêà ñóòè÷êà: ó ïåðøèé äåíü ïðîäàëè âñ³ 16 òèñ. êâèòê³â. Ïåðøèé ðàóíä ïðîéøîâ ó áîêñåð³â íà ð³âíèõ. Ó äðóãîìó - Õîë³ô³ëä ïî÷àâ àòàêóâàòè Òàéñîíà, çàâäàþ÷è éîìó óäàð³â ó ïîòèëèöþ òà â'ÿæó÷è ðóêè. Òðåò³é ðàóíä ðîçïî÷àâñÿ ç àòàêè Ìàéêà, ÿêèé ìàéæå íå ïðîïóñêàâ óäàð³â. Çà 30 ñåêóíä äî ê³íöÿ, â³í ðîçëþòèâñÿ òà ç á³ëüøîþ ñèëîþ íàêèíóâñÿ íà Õîë³ô³ëäà, ÿêèé óäàðèâ éîãî ãîëîâîþ ó áðîâó. Ó â³äïîâ³äü Òàéñîí â³äêóñèâ ñóïåðíèêó ÷àñòèíó ïðàâî¿ âóøíî¿ ðàêîâèíè.  ðåçóëüòàò³ áîêñåðà äèñêâàë³ô³êóâàëè òà îøòðàôóâàëè íà 3 ìëí. äîëàð³â, à á³é íàçâàëè «Ïî䳺þ ðîêó».

Êîëè ðîçïî÷àâ äîñë³äæóâàòè ð³ä Ìèíàê³â - ìàòåðèí ìàòåðèí-ñüêó ë³í³þ, íåàáèÿê çà³íòðèãóâàëà ñ³ìåéíà ðåë³êâ³ÿ - ñòàðèííå ôîòî, çðîáëåíå 1910 ðîêó é íàäðóêîâàíå ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³. Âèâ÷åííÿ éîãî ï³äøòîâõíóëî äî «ïîäîðîæ³ ó ìèíóëå» Êàòåðèíîñëàâà, ÿêà áóëà äóæå ö³êàâîþ ПОГЛЯД НА «ПЕРШИЙ КАТЕРИНОСЛАВ» На чорно-білій світлині бачимо майже всю родину мого прадіда, Івана І(Є)горовича Минакова разом з його французькими гостями: п'ятеро чоловіків, одна пані та супровідник у вишиванці. Цілком вірогідно, що це - ділові люди зі спільного російсько-французького підприємства Гантке (нині - завод ім. К. Лібкнехта). Можливо, вони приїздили просто погостювати? Адже недалеко була мальовнича затока Самари. Її береги сповивали старовинні дубові гаї, якими й володів мій родич. Не виключено, що іноземці завітали «по справі» для закупівлі лісу. Раніше населений пункт у цій місцевості називав-

ÑÒÀÐÀ ÎÃвÍÜ ÌÀËÀ ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÓ Ì²ÑÒÅ×ÊÀ

ÍÀ ×ÎÐÍÎ-Á²Ë²É ѲÒËÈͲ - ÌÀÉÆÅ ÂÑß ÐÎÄÈÍÀ ÏÐÀIJÄÀ вич був небагатим лісопромисловцем мав лісові угіддя на хуторі Золотому. Відомо, що одружився зі значно молодшою за себе жінкою, Євдокією, мешканкою козацької слободи Новоселиця. Було у них сім синів і дві доньки. Всі діти, як і батько, займалися полюванням на власних угіддях, що розляглися від хутора до колишньої Богородицької фортеці (нині - селище Шевченкове). Прихід радянської влади родина не сприйняла. Старший син Івана, Сергій, із 1918 року воював у загоні відомого петлюрівського отамана Федора Сторубеля, - того самого, що 1917 року перед представниками різних верств населення у Новомосковську проголошував дерУ РЕВОЛЮЦІЙ- жавну самостійність України. Коли черНОМУ ЖЕРЛІ Та повернемося воні розпорошили до Минаків. Мій загін Сторубеля, прадід Іван І(Є)горо- Сергій перейшов до ся Золотий хутір, пізніше, із прокладанням залізниці, село Олександрівка, а за радянських часів - селище Самарівка. Напевно, що з підвищення, на якому він розташовувався, французи роздивлялися місцину, на якій 1776 року заклали фундамент «першого Катеринослава». Та згодом імператриця Катерина ІІ вирішила реалізувати свої масштабні «прожекти» в іншому місці. Однак землі 1-го Катеринослава - Новомосковська не пустували. У 1789 році тут заснували німецьку колонію Йозефтсаль (місцеві козаки прозвали її Йосипівкою). 1914 року тут уже мешкали понад 1000 німців-колоністів. Сьогодні ж про колонію нагадують лише поодинокі могили.

Денікіна, де його полонили червоні у битві під станцією Синельникове. Молодший син Микола потрапив під мобілізацію врангелівців, але мати Євдокія врятувала його - забрала із загону (мабуть, викупила). Білогвардійці віддали хлопця матері та спершу всипали йому добряче шампалів «на згадку». Наймолодшого брата Петра не милувала доля. Колишнього морського офіцера царського флоту в 1938 році заарештували та розстріляли перед Великою Вітчизняною війною.

СТАРА ОГРІНЬ - МІСТО? До 1917 року мій прапрадід І(Є)гор із другим сином Яковом переїхали жити на Стару Огрінь (Ігрень), де була у них ділянка землі з млином, тартак (пилорама), пором тощо. Цікавлячись їхнім життям, я довідався, що до Жовтневого перевороту Стара Огрінь мала інфраструктуру невеличкого містечка. Тут були: православна церква св. Миколая, синагога, поліційний околодок, пожежна команда, аптека, пекарня, кон-

керівництво й укладання рейок припинили. Натомість магістраль перепланували на 90 градусів і пустили на Ксенівку, що, безумовно, вплинуло на долю Старої Огріні.

ПРАПРАДІД БУВ МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ Багато історичних фактів розкрито під час вивчення життя мого двоюрідного прапрадіда, рідного брата І(Є)гора Минакова, Дея (Тадея), що був купцем першої гільдії (себто мав статки не менше 50 тис. рублів). 1864 року його обрали до міської думи «гласним», а у 1865-му - міським головою на 1866-1868 роки. 1873 року Указом сенату Дея Михайловича та трьох його синів визнано почесними громадянами міста Катеринослава. От і 21 грудня 1870 року головою першої пореформеної Катеринославської думи був обраний саме Дей Минаков. Тож, вивчаючи свій родовід, можна довідатися чимало цікавого про історію рідного міста, розкрити потаємні сторінки його життя.


СПОРТ 25

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

×ÅÌÏÈÎÍÑÊÀß ÄÈÍÀÑÒÈß

Åâãåíèÿ Êàçáåêîâà: «Ìîè ãëàâíûå ñîïåðíèöû - òðàññà è ÿ ñàìà» ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÅÂÃÅÍÈÈ ÊÀÇÁÅÊÎÂÎÉ

ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ ÑÅÐÜÅÇÍÎ ÇÀÍÈÌÀÅÒÑß ÑÏÎÐÒÎÌ Ñ 8 ËÅÒ

Åâãåíèþ Êàçáåêîâó, ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü âîñõîäÿùåé çâåçäîé îòå÷åñòâåííîãî ñêàëîëàçàíèÿ. Íà íåäàâíåì ÷åìïèîíàòå Óêðàèíû, ïðîøåäøåì â Äíåïðîïåòðîâñêå, îíà ñòàëà ÷åìïèîíêîé â ñîðåâíîâàíèÿõ íà ñëîæíîñòü. «Âiñò³» ðàññïðîñèëè þíóþ äíåïðîïåòðîâ÷àíêó è åå òðåíåðà è îòöà Ñåðèêà, ãäå ñèëüíåå êðóæèòñÿ ãîëîâà - íà 40-ìåòðîâîé âûñîòå èëè ïüåäåñòàëå ïî÷åòà, è êàêèå âåðøèíû îíè íàìåðåíû åùå ïîêîðèòü ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНИ… - Серик, с недавних пор Вы не выступаете в чемпионатах и посвятили себя сугубо тренерской работе. Однако многие помнят о Ваших успехах в большом спорте. Серик: - Я - обладатель Кубка мира 1999 года в соревнованиях по болдерингу и сложности, призер чемпионатов мира. Однако более именитая спортсменка все же - моя жена и мама Евгении, мастер спорта международного класса Наталья Перлова. - Похоже, путь Евгении в большой спорт был предопределен? С.: - Думаю, что Вы правы. Мы часто брали с собой Евгению на соревнования. Вспоминаю, как она засы-

пала на лавочке, когда, случалось, затягивалась церемония награждения. Осваивать скалодром Евгения начала лет с четырех, а серьезно тренироваться - с восьми.

УВИДЕТЬ ПАРИЖ И ПОБЕДИТЬ - Евгения, к 16 Вы уже достигли замечательных результатов. Евгения: - Спасибо за высокую оценку, но серьезность наших намерений заставляет надеяться, что главные победы еще впереди. Основные соревнования этого года - чемпионат Европы во Франции, который пройдет в июле. Очень хочется выступить там успешно.

- Вы будете одной из самых молодых спортсменок на этих взрослых соревнованиях… Е.: - Я была самой молодой участницей чемпионата Украины в Днепропетровске. Однако в мировом скалолазании немало талантливых спортсменок моего возраста. С.: - В последнее время этот вид спорта значительно помолодел. Ныне на скалодромах мира нечасто можно встретить 45-летних «аксакалов», как было раньше. Хотя возрастных ограничений, по крайней мере, верхней планки в этом виде спорта нет. На взрослые чемпионаты допускаются спортсмены, которым на год проведе-

«ÒÐÅÍÈÐÓÞÑÜ ÏÎ ÏßÒÜ ×ÀÑλ

ния первенства исполняется 16 лет. Потому раньше Евгения принимала участие только в детских и молодежных соревнованиях разного уровня. В 2010 году на молодеж-

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÊÀ ÌÅ×ÒÀÅÒ ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ ÍÀ ÈÍßÇ ном чемпионате мира в шотландском Эдинбурге победила в своей возрастной категории. Спустя год, стала серебряным призером на таком первенстве. А вот в прошлом году выступила не совсем удачно.

ВЕРТИКАЛЬ С УГЛУБЛЕННЫМ АНГЛИЙСКИМ - Евгения, а кто ваши главные соперницы? Е.: - Это трасса и я сама… Ну, а самая сильная спортсменка в скалолазании в Украине - одесситка Ольга Шалагина. Высокие результаты традиционно показывают австрийские, французские спортсменки. В общем, соперничество во Франции будет очень жестким. - Как готовитесь к европейскому первенству? Е.: - Так же, как и к другим соревнованиям. Тренируюсь по пять часов пять-шесть дней в неделю. Это обычный режим моих тренировок.

- А каким представляется Вам Ваше будущее? Е.: - Конечно, я не буду выступать всю жизнь - когда-нибудь придется уйти из спорта. Потому планирую получить два высших образования. Через год, по окончании школы, буду поступать в Днепропетровский институт физической культуры и спорта. Потом, позже, хочу пойти на факультет иностранных языков. Я с шести лет изучаю английский, мечтаю выучить французский язык. Возможно, моя жизнь вне спорта и будет связана с иностранными языками, хотя, конечно, загадывать рано.

ТАКИХ НЕ БЕРУТ В СКАЛОЛАЗЫ - Серик, чтобы достичь успехов в скалолазании, надо родиться без страха высоты? Или это чувство преодолимо? С.: - Боязнь высоты присуща многим людям. Нельзя сказать, что покорители вертикальных трасс безучастно относятся к пропасти под собой. И я на первых порах испытывал достаточно неприятные ощущения, когда с вершины скалодромов (а они, как правило, достигают высоты 40 м, но могут быть и выше) имел неосторожность кидать взгляды вниз… Те, кого этот страх парализует, сами не идут в скалолазы. Впрочем, есть и упорные ребята, готовые бороться со своими фобиями. Именно целеустремленные и настойчивые добиваются успехов в скалолазании. Это универсальный вид спорта, развивающий силу, ловкость, выносливость, гибкость. Потому я приглашаю детей старше пяти лет на новый скалодром. Будем покорять вместе недоступные вершины.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ

ÀÍ×ÅËÎÒÒÈ -  «ÐÅÀËÅ» Áûâøèé òðåíåð ÏÑÆ, «×åëñè» è «Ìèëàíà» Êàðëî Àí÷åëîòòè 25 èþíÿ áûë îôèöèàëüíî íàçíà÷åí íàñòàâíèêîì ìàäðèäñêîãî «Ðåàëà». Êàê ñîîáùàåò ñàéò êîìàíäû, êîíòðàêò ñ èòàëüÿíöåì ïîäïèñàí íà òðè ãîäà. Ïî äîãîâîðåííîñòè, çà äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå êîíòðàêòà êëóá ÏÑÆ äîëæåí ïîëó÷èòü 4 ìèëëèîíà åâðî, ñîîáùàåò èñïàíñêàÿ ïðåññà. Íàïîìíèì, ÷òî çà ñâîþ òðåíåðñêóþ êàðüåðó èòàëüÿíñêèé íàñòàâíèê äâàæäû âûèãðûâàë Ëèãó ÷åìïèîíîâ. ○

ÄÅÍÜÃÈ ÌÅÑÑÈ

ÓÏËÀ ÒÈË ÍÀËÎÃÈ ÓÏËÀÒÈË Ôîðâàðä ñáîðíîé Àðãåíòèíû è êàòàëîíñêîé «Áàðñåëîíû» Ëèîíåëü Ìåññè äîáðîâîëüíî çàïëàòèë 10 ìèëëèîíîâ åâðî íàëîãîâîé ñëóæáå Èñïàíèè. Ïî äàííûì ìåñòíûõ ÑÌÈ, àðãåíòèíñêèé íàïàäàþùèé îñòàëñÿ äîëæåí íàëîãîâèêàì åùå 4,1 ìèëëèîíà åâðî. Ôóòáîëèñòà îáâèíèëè â íåóïëàòå íàëîãîâ â ïåðèîä ñ 2007 ïî 2009 ãîä. Ýòà íîâîñòü øîêèðîâàëà 26-ëåòíåãî ôîðâàðäà. ○

ÐÅØÅÍÈÅ ÓÅÔÀ

ÈÑÊËÞ×ÈËÈ ÈÇ ÅÂÐÎÊÓÁÊΠÊîíòðîëüíî-äèñöèïëèíàðíàÿ èíñòàíöèÿ ÓÅÔÀ îãëàñèëà ðåøåíèÿ ïî èòîãàì äèñöèïëèíàðíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ â îòíîøåíèè äâóõ òóðåöêèõ êëóáîâ - «Ôåíåðáàõ÷å» è «Áåøèêòàøà», à òàêæå ðóìûíñêîãî «Ñòÿóà». Òàê, «Áåøèêòàø îòñòðàíåí îò ó÷àñòèÿ â ðîçûãðûøå Ëèãè Åâðîïû ÓÅÔÀ-2013/14. À Ôåíåðáàõ÷å - îò òðåõ ñëåäóþùèõ òóðíèðîâ ÓÅÔÀ, â êîòîðûõ îí ìîã áû ïðèíÿòü ó÷àñòèå, âêëþ÷àÿ ðîçûãðûø Ëèãè ÷åìïèîíîâ 2013/14. Íàêàçàíèå íà òðåòèé ñåçîí âûíåñåíî óñëîâíî, ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì â ïÿòü ëåò. ÒÐÀÃÅÄÈß Â ÏÓÑÒÛÍÅ

ÏÎÃÈÁ ÍÅÑÒÅÐ×ÓÊ 24 èþíÿ ïîãèá îñíîâàòåëü è ïèëîò êîìàíäû ðàëëè-ðåéäîâ Sixt Ukraine Âàäèì Íåñòåð÷óê. Óêðàèíñêèé ãîíùèê ãîòîâèëñÿ ê î÷åðåäíûì ñîðåâíîâàíèÿì â ïóñòûíå ÎÀÝ. Âî âðåìÿ òðåíèðîâêè àâòîìîáèëü êîìàíäû çàñòðÿë â ïåñ÷àíîé ëîâóøêå è ñëîìàëñÿ. Íåñòåð÷óê ïîøåë ê áëèæàéøåé òðàññå çà ïîìîùüþ, îñòàâèâ âîçëå àâòî íàïàðíèêà. Ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà, ïîëó÷èâøàÿ êîîðäèíàòû ãîíùèêà, ïîñïåøèëà íà ïîìîùü, íî Âàäèìà íàøëè óæå áåç ñîçíàíèÿ. Åãî íàïàðíèêà óäàëîñü ñïàñòè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, Íåñòåð÷óê óìåð îò òåïëîâîãî óäàðà è îáåçâîæèâàíèÿ îðãàíèçìà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

26 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1438

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440)


ВІДПОЧИНЬ! 27

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ ðåöåïòîâ áëþä, êîòîðûå ðàçíîîáðàçÿò âàø ñòîë

ных цветов и желательно правильной формы (так удобней фаршировать и резать) - 3-5 шт. ×плавленые сырки (твердые) 3-4 шт. ×сливочное масло - 50 г ×майонез - 1-2 ст. л. ×чеснок - 2-3 зубчика ×соль по вкусу.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

t Охлажденные перцы нарезать острым ножом на кружочки, толщиной примерно полсантиметра, и красиво разместить на блюде. u Можно оформить веточками зелени - петрушки или укропа.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÑÀËÀÒ «ËÅÑÍÀß ÏÎËßÍÀ» ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ×куриное филе - 200 г ×помидоры черри или обычные (в зави×сыр твердый или плавленый - симости от того, какие вы взяли яйца) 100г 3 шт. ×огурец - 1-2 шт. ×майонез × яйца перепелиные или ×зелень - перья лука, петрушка, укроп. куриные - 3-5 шт.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

n Первый слой куриное филе отварное, майонезная сетка. o Второй слой тертый свежий огу-

рец, майонез. p Третий слой тертый сыр, снова майонезная сеточка. q Четвертый слой - измельченная зелень. r Теперь приступаем к мухоморчи-

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

Êóõîííûå òðÿïêè è ïîëîòåíöà

îòñòèðàþòñÿ íàìíîãî áûñòðåå,åñëè ïåðåä ñòèðêîé çàìî÷èòü èõ â òåïëîé âîäå ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñòîëîâîãî óêñóñà. Ïîæåëòåâøóþ ýìàëèðîâàííóþ âàííó ðåêîìåíäóåòñÿ ÷èñòèòü ñîëüþ ñ óêñóñîì. Ïðîòèðàòü çåðêàëà ìîæíî âàòîé, ñìî÷åííîé â îäåêîëîíå èëè ñïèðòå (âîäêå). Ìîæíî èñïîëüçîâàòü õîëîäíóþ âîäó ñ ïðèìåñüþ áåëüåâîé ñèíüêè - ýòî ïðèäàñò çåðêàëó ïðèÿòíûé áëåñê. Äëÿ òîé æå öåëè ïîäîéäåò ðàçáàâëåííûé íàñòîé ÷àÿ. Ìåëîì,ðàñòâîðåííûì â âîäå,ìîþò êàôåëü íà êóõíå è â âàííîé. Ïðîòåðòàÿ çàòåì ñóõîé òðÿïêîé ïëèòêà õîðîøî áëåñòèò,à ïàçû ìåæäó ñòûêàìè ñòàíîâÿòñÿ áåëûìè.

помидоров черри. Если же поляна большая, то можно изготовить «размер XXL» из куриных яиц и крупных помидоров. Чтобы шляпки не съезжали, можно закрепить их на зубочистках - только предупредите гостей,

что грибочки с сюрпризом. Установив грибочки на «поляне», ставим белые крапинки майонезом. s Оригинальный, яркий, летний салат готов! Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê âûáðàòü âåëîñèïåä Ëåòîì õî÷åòñÿ áîëüøå áûâàòü íà ñâåæåì âîçäóõå. È âåëîñèïåä ïîäõîäèò äëÿ ýòîãî êàê íåëüçÿ ëó÷øå. Íî ê åãî ïîêóïêå ñëåäóåò îòíåñòèñü îòâåòñòâåííî Прежде всего, определитесь, для чего вам нужен велосипед. Если хотите с друзьями ездить в уникальные походы по окрестным лесам и полям, то ваш выбор - горный велосипед. Если мечтаете добираться на работу бесплатно, подойдет шоссейный велосипед. А если вы любитель экстрима - велосипеды BMX. Горный велосипед. Предназначается для езды по пересеченной местности. При выборе такого стального коня уделяйте повышенное внимание надежности крепления всех узлов, деталей, тормозной системы, жесткости рамы и амортизаторов (они обеспечивают свободный ход колес). Главным же в выборе любого велосипеда является рама. Учтите, что ее размер обяза-

1

тельно будет в дюймах и варьируется в зависимости от вашего роста. Второй по важности момент - седло. Покупая велосипед в магазине, напомните продавцу, чтобы он отрегулировал седло под особенности вашего тела. Шоссейный велосипед. Этот вид железного друга незаменим, если вы любите скорость. Легкий, компактный, удобный. Предназначен для преодоления солидных расстояний по асфальтированной дороге. В магазине, при покупке, учитывайте, что при сидении в седле нога должна быть не до конца выпрямлена (та, на которую идет опора). Велосипед ВМХ. Молодежный вид. Предназначен для исполнения трюков, прыжков, всевозможных велосипедных фокусов. Конечно, такой велосипед должен быть чрезвычайно прочным. Ведь на первых порах от падений вы никуда не денетесь, а вместе с вами будет падать и ваш стальной товарищ.

2

3

Ó Ï²Ð’¯, ÀËÅ ÍÅ ÊÓÐÊÀ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ×болгарский сладкий перец раз-

кам. Ножки грибов делаем из отварных яиц, срезав верхушку, чтобы «шляпка» держалась. Для шляпок разрезаем помидорчики пополам. Очень симпатично выглядят миниатюрные мухоморчики из перепелиных яиц и

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÅ ÂÁÐÀÍÍß

ÏÅÐÅÖ, ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÑÛÐÊÀÌÈ

q Перец помыть и очистить от хвостиков и сердцевинок. r Затем наполнить перчики сырковой массой, «утаптывая» поплотнее, чтобы кончики не остались пустыми. s Нафаршированный перец поставить на час в холодильник, чтобы начинка охладилась.

Ö²ÊÀÂÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

n Плавленые сырки натереть на крупной терке, а очищенные зубчики чеснока - на мелкой. o Размять тертые сырки в миске вилкой с добавлением майонеза, размягченного заранее сливочного масла и тертого чеснока. p Тщательно перемешать.

Ó êèòàéñüêîìó ì³ñò³ Íÿíüöçèíü ïðåäñòàâèëè ìîäåëü åêñêëþçèâíî¿ âåñ³ëüíî¿ ñóêí³ ç ïàâèíîãî ï³ð’ÿ. Íàä óí³êàëüíèì âáðàííÿì ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ïðàöþâàëè â³ñ³ì ìàéñòð³â. Ñóêíþ, ùî ïîøèòà ç ïàð÷³, ïðèêðàøàþòü ïîíàä 2 òèñ. ï³ð’¿í ³ç õâîñò³â ïàâè÷³â òà 60 íåôðèò³â. Âàðò³ñòü âåñ³ëüíîãî âáðàííÿ òàêîæ åêñêëþçèâíà - 1,5 ìëí. äîëàð³â. Çàóâàæèìî, ùî â ñåðåäíüîìó ï³ä ÷àñ ùîð³÷íîãî ëèíÿííÿ ñàìåöü-ïàâè÷ ñêèäຠáëèçüêî 200 ï³ð’¿í. Îòæå, âèðîáíèêè «îáñêóáëè» ïîíàä 10 ïòàõ³â çà ð³ê. ○

²ÄÏÓÑÒÊÀ ÏÎ-ÑÎÁÀ×ÎÌÓ

ÌÀͲÊÞÐ ×ÎÒÈÐÈËÀÏÈÌ Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ äëÿ ðîçáåùåíèõ ïñ³â òà ¿õí³õ çàìîæíèõ ãîñïîäàð³â ïðîïîíóþòü òóðèñòè÷í³ ïóò³âêè âàðò³ñòþ 74 òèñ. äîë. Çà öþ ñóìó îá³öÿþòü ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³ êëàñó ëþêñ, ñòðàâè â³ä øåô-êóõàðÿ, ïðîá³æêè ³ç ÷ëåíîì îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ Âåëèêîáðèòàí³¿ òà ñïà-ïðîöåäóðè. Êð³ì òîãî, ñïåö³àëüíî äëÿ ïñ³â - ìàñàæ, ìàí³êþð ³ ïåäèêþð, à äëÿ ¿õí³õ ãîñïîäàð³â - ñåàíñè àðîìàòåðàﳿ, â³çèò äî ïñèõ³àòðà òà ïåðåãëÿä ô³ëüì³â ïðî ñîáàê. ○

ÄÅÔ²ÖÈÒÍÈÉ ÑÏÈÑÎÊ

ÒÓÀËÅÒÍÈÉ ÏÀϲРÇÀ ÍÀ²ÃÀÒÎÐÎÌ Ó Âåíåñóåë³ ñòâîðèëè äîäàòîê, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìåøêàíö³ ä³çíàþòüñÿ, äå ìîæíà ïðèäáàòè äåô³öèòí³ òîâàðè, çîêðåìà, çàñîáè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè òà ïðîäóêòè. ³í ïðàöþº çà ïðèíöèïîì êðàóäñîðñèíãó: êîðèñòóâà÷, ÿêèé âèÿâèâ ìàãàçèí ³ç îìð³ÿíèì äåô³öèòîì, ïîçíà÷ຠéîãî íà êàðò³. Òàêèì ÷èíîì, ³íø³ ïîêóïö³ ìîæóòü ä³çíàòèñÿ, äå ³ çà ÿêîþ ö³íîþ ìîæíà ïðèäáàòè òîé ÷è ³íøèé êðàì. Äî ðå÷³, ñåðåä íàéçàòðåáóâàí³øîãî - òóàëåòíèé ïàï³ð ³ áîðîøíî. ³ä âåíåñóåëüö³â óæå íàä³éøëè ïðîïîçèö³¿ âêëþ÷èòè äî äåô³öèòíîãî ñïèñêó êóðêó, âåðøêîâå ìàñëî òà ìèëî. ○

ÇÀÏÀËÜÍÀ IJªÒÀ

ÁÅÍÇÈÍ ÐßÒÓª Â²Ä ÁÎËÞ Êèòàºöü ×åí Äåöçþíü óæå 42 ðîêè ñèäèòü íà äîñèòü íåçâè÷í³é 䳺ò³. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ÷îëîâ³ê âèïèâຠ3-3,5 ë áåíçèíó, ñòâåðäæóþ÷è, ùî â³í äîïîìàãຠéîìó âïîðàòèñÿ ç áîëåì. Öÿ äèâíà çâè÷êà ç’ÿâèëàñü ó ×åíà òîä³, êîëè éîãî òóðáóâàëè ñèëüíèé êàøåëü ³ á³ëü ó ãðóäÿõ. ˳êè íå äàâàëè ïîëåãøåííÿ, ³ òîä³ ÷îëîâ³ê çâåðíóâñÿ äî íàðîäíèõ ìåòîä³â. Çà îñòàíí³ 40 ðîê³â ×åí âèïèâ ïðèáëèçíî 1,5 òîííè áåíçèíó.


ЧЕТВЕР, 27 ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ № 49 (1440)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ïðîíÿ òà Ãîëîõâàñòèé óæå â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÒÅÒßÍÀ ѲÄÅÍÊÎ

Ñåêðåò ïîïóëÿðíîñò³ ï'ºñè «Çà äâîìà çàéöÿìè» Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî âæå òðåòº ñòîë³òòÿ íàìàãàþòüñÿ ðîçãàäàòè ³ òåàòðàëüí³ êðèòèêè, ³ ÷èñëåíí³ ãëÿäà÷³. Ìàéæå êîæåí óêðà¿íñüêèé òåàòð ìຠó ñâîºìó ðåïåðòóàð³ âëàñíó ³íòåðïðåòàö³þ ö³º¿ ñëàâíîçâ³ñíî¿ ï'ºñè. Îñü ³ äí³ïðîïåòðîâö³ ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ìàòèìóòü íàãîäó ïîáà÷èòè ïîñòàíîâêó êîìå䳿 «Çà äâîìà çàéöÿìè» ó âèêîíàíí³ àêòîð³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåàòðó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Íàïåðåäîäí³ ïðåì'ºðè ãîëîâíèé ðåæèñåð òåàòðó, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Àíàòîë³é Êàíöåäàéëî åêñêëþçèâíî ðîçïîâ³â «Â³ñòÿì» ïðî ðîáîòó íàä ïîñòàíîâêîþ, àêòîð³â ³ ñó÷àñí³ ³íòåðïðåòàö³¿ êëàñè÷íîãî òâîðó

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ïðèøëî âðåìÿ, êîãäà âû ìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå ïåðåäûøêó. Íèêóäà íå ñëåäóåò òîðîïèòüñÿ, íè÷åãî íîâîãî íå íà÷èíàòü, à ïðîñòî îñòàâàòüñÿ â ðàìêàõ ñòàðûõ äåë. Âñå ðåøåíèÿ îáñóæäàéòå ñ ïàðòíåðàìè. ТЕЛЕЦ Âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà çàñòàâÿò âàñ ïðèîñòàíîâèòü ãîíêó â äåëàõ è îáåñïå÷àò âûíóæäåííûé îòäûõ. Âîñïîëüçóéòåñü øàíñîì íàâåðñòàòü óïóùåííîå â óâëå÷åíèÿõ, äëÿ êîòîðûõ â ñïåøêå íå õâàòàëî âðåìåíè. Çàéìèòåñü ðóêîäåëèåì, óêðàøàéòå ñâîé äîì. БЛИЗНЕЦЫ Ìåðêóðèé ñ ýòîé íåäåëè äâèæåòñÿ ðåòðîãðàäíî, îãðàíè÷èâàÿ ýêñïàíñèþ â äåëàõ.  òå÷åíèå áëèæàéøåãî ìåñÿöà íå ñëåäóåò çàêëþ÷àòü íîâûõ ñäåëîê, ïðîâîäèòü ôèíàíñîâûå îïåðàöèè è äåëàòü êðóïíûå ïðèîáðåòåíèÿ.  ñðåäó âîçìîæíû ñþðïðèçû èç ðàçðÿäà ïðèÿòíûõ, âñòðå÷è è ðàçâëå÷åíèÿ. РАК Íå òàêàÿ ïðîñòàÿ íåäåëÿ, õîòÿ íàñòðîåíèå áóäåò æèçíåðàäîñòíûì. Áîëüøå ïîâåçåò òåì, êòî ìîæåò âçÿòü îòïóñê. Íå ñòîèò íà÷èíàòü îñîáî âàæíûõ äåë, èíà÷å ñòîëêíåòåñü ñ òðóäíîïðåîäîëèìûìè ïðåïÿòñòâèÿìè. Õîðîøèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ðàñøèðåíèÿ äåë è ñîòðóäíè÷åñòâà. ЛЕВ Íå ïûòàéòåñü óñïåâàòü ñëèøêîì ìíîãî, ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ñàìîì âàæíîì. Ýòà íåäåëÿ òðåáóåò óåäèíåíèÿ, ïåðåîñìûñëåíèÿ ñâîèõ äîñòèæåíèé è êîððåêòèðîâêè ïëàíîâ. Ðàññëàáüòåñü è äàéòå ñèòóàöèÿì âûðîâíÿòüñÿ áåç âàøåãî âìåøàòåëüñòâà. ДЕВА Åñëè âû ñâÿçûâàëè îñîáûå íàäåæäû ñ êàêîé-òî âñòðå÷åé, êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè îòäûõîì, âàøè ïëàíû ìîãóò èçìåíèòüñÿ. Íå çàìàõèâàéòåñü íà ìíîãîå, íî îòñëåæèâàéòå òî, ÷òî ñïîíòàííî âîçâðàùàåòñÿ â âàøó æèçíü. Âîçìîæíî, äëÿ ÷åãî-òî òåïåðü ñëîæàòñÿ ïîäõîäÿùèå óñëîâèÿ.

ВЕСЫ Íà ðàáîòå âû ìîæåòå îùóùàòü çàñòîé, ñëàáóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïàðòíåðîâ, îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâ. Çàòî ñôåðà îáùåíèÿ ñêîìïåíñèðóåò âàì òÿãîòû ðàáî÷èõ áóäíåé.  íûíåøíèõ îòíîøåíèÿõ ïðîèçîéäåò íåîæèäàííûé ïåðåâîðîò - è âû ïðèìåòå ðåøåíèå, êîòîðîå âñå âðåìÿ îòêëàäûâàëè. СКОРПИОН Âàì ìîæåò áûòü äàí åùå îäèí øàíñ âîïëîòèòü äàâíþþ ìå÷òó, ñäåëàòü ðåøèòåëüíûé øàã èëè ñîãëàñèòüñÿ íà ÷üå-òî ïîâòîðíîå ïðåäëîæåíèå.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ëó÷øå íå ñòðîèòü çàìêè èç ïåñêà, õîòÿ ñîáëàçí áóäåò âåëèê. Ýòî çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ äëÿ òâîð÷åñòâà, ó÷åáû è ïîåçäîê. СТРЕЛЕЦ Íà ýòîé íåäåëå îáðàùàéòå âíèìàíèå íà íîâîñòè, èçìåíåíèÿ â ñâîåì îêðóæåíèè, íàñòðîé ïàðòíåðîâ. Íåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé â äåëàõ, óæå íà÷àòûõ. Âàì òîëüêî ñëåäóåò âñå ïëàíèðîâàòü ñ çàïàñîì âðåìåíè è áîëåå òùàòåëüíî îáñóæäàòü ñ ïàðòíåðàìè äåòàëè îáùèõ ïëàíîâ. КОЗЕРОГ Ïîëîñà íàïðÿæåííîé ðàáîòû ïîçàäè è âàì ìîæíî âçÿòü ïåðåäûøêó.  äåëàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ ýòîé íåäåëè âû áóäåòå óäà÷ëèâû êàê íèêàêîé äðóãîé çíàê Çîäèàêà.  âûõîäíûå êîíòðîëèðóéòå âñïëåñêè ýíåðãèè. ВОДОЛЕЙ Ñî ñðåäû æäèòå ñïàäà àêòèâíîñòè. Ó÷èòûâàéòå èíòåðåñû äðóãèõ ëþäåé, îêàçûâàéòå ïîìîùü, âûðàæàéòå ñî÷óâñòâèå - è ïîëó÷èòå ìîùíóþ ïîääåðæêó â ñâîèõ äåëàõ. РЫБЫ Ðåòðîãðàäíîå äâèæåíèå Ìåðêóðèÿ âíåñåò â ñèòóàöèè ìíîãî õàîñà è çàäåðæåê, íî äëÿ âàñ ýòî âðåìÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ íà ðåäêîñòü óäà÷íûì. Ñòàðàéòåñü áûòü â öåíòðå ñîáûòèé. Åñëè çàçåâàåòåñü, èç ðóê ìîæåò óïëûòü ÷òî-òî ñóùåñòâåííîå.  äåëàõ ëþáâè âû áóäåòå èñêóñíû è ïðåäóñìîòðèòåëüíû è ìíîãîãî ìîæåòå äîáèòüñÿ.

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ БУЛА ЗАВЖДИ - Анатолію Івановичу, чому Ви звернули увагу саме на комедію «За двома зайцями»? Вважаєте, що настав час і для дніпропетровського глядача? - Комедія «За двома зайцями», ілюстрація давнього і добре відомого прислів'я, яскраво розкриває наш менталітет і... сучасні проблеми. Так, не дивуйтесь, саме сучасні. Адже яка головна проблема п'єси? Проблема вибору: чим вибрати - серцем чи розумом, душею чи головою? І це питання актуальне не лише для Голо-

ÊÎËÈ ÍÀ ÐÅÏÅÒÈÖ²¯ «ÂÈÏÀÄÀª» ÐÎËÜ, ÍÀ Íů ÏÎÒвÁÍΠѲÑÒÈ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

29, 30 ÷åðâíÿ, 11 ëèïíÿ - ïðåì'ºðà ìóçè÷íî¿ êîìå䳿

«Çà äâîìà çàéöÿìè» ó Äí³ïðîïåòðîâ-

ñüêîìó òåàòð³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà òåëåôîíàìè: (056)-744-

11-27, 744-52-35.

хвастого - головного героя комедії, а й для кожного з нас, адже вибір ми робимо щодня. А проблема «сліпої» батьківської любові? Проня так і крутить старими Сірками, а що з того виходить? Хвилювало це і в XIX, і в XXI століттях. Ми хочемо не тільки повеселити глядача, а й розкрити ті проблеми, які актуальні для кожного донині. П'єса значно глибша. Вона цікава у всі часи. - Взяти всім відомий твір і поставити виставу,

яка б полонила публіку і при цьому не була б схожою на жодну іншу - це найскладніше для Вас, як режисера, завдання? - Не думаю, що дніпропетровці бачили десять чи більше вистав на основі цієї п'єси, а порівнювати з кіно чи мюзиклом немає сенсу. Для мене важлива щирість акторів, наша майстерність, за допомогою якої ми будемо спілкуватися з глядачем у залі. Я хочу, щоб ми разом посміялись і поплакали. Високу оцінку можна отримати тільки тоді, коли відбудеться цей діалог між акторами і глядачами, тільки тоді театр живий, а глядач - задоволений.

І ЩОБ НІХТО НЕ ЗДОГАДАВСЯ - Які Ви ставите вимоги перед акторами? - Роль Голохвастого зіграють два актори - Владислав Олійник та Сергій Винокуров. Тетяна Башкатова та Світлана Сушко вийдуть на сцену в образі Проні. Щодо вимог, то головне, щоб глядач не знав, що буде через хвилину, чим закінчиться вистава. У мистецтві важливіше здогадуватися, ніж точно

знати. Тому актори повинні саме так зіграти. - Як Ви ставитесь до сучасних інтерпретацій цього класичного твору? - Сучасні постановки досить часто є спробою заробити гроші. Мені шкода глядача, якому нав'язують низьку шкалу цінностей. Є люди, які обирають матеріальний зиск, для мене важливіше - це зв'язок із глядачем. Сучасні мюзикли дуже рідко це передають. - Чула, що в театрі є певні забобони, які допомагають зіграти успішно роль... - Серед режисерів, наскільки мені відомо, ніяких ритуалів не існує. А от у акторів заведено: якщо під час репетиції «випадає» роль з рук, то на неї необхідно сісти. Правда це чи ні, але актори цього дотримуються. - За жанром - це музична комедія. Яку музику почують дніпропетровці? - Не будемо розкривати всі таємниці, але музику підбирали відому. Якщо твір класичний, то музика не обов'язково повинна бути теж класичною. Приходьте, почуєте і побачите.

ÞÌÎÐ Æåëåçíîäîðîæíèöà ñïðàøèâàåò ó áåãóùåãî çà ïîåçäîì è ðàçìàõèâàþùåãî ðóêàìè ìóæèêà: - Ìóæ÷èíà, Âû ÷òî, íà ïîåçä îïîçäàëè? - Íåò, ÿ åãî ñ âîêçàëà âûãîíÿþ! ☺ ☺ ☺  êàôå ïîóæèíàëè: ó÷àñòêîâûé, îìîíîâåö è ãàèøíèê. Îôèöèàíò, âûïèñûâàÿ ñ÷åò, ðàññóæäàåò: - Ó÷àñòêîâûé íàø, êàôå íà åãî ó÷àñòêå, ìàëî ëè ÷òî, ñäåëàþ ñêèäêó 20%. Îìîíîâåö òîæå ëèõîé ïàðåíü - âäðóã ïðèéäåòñÿ îáðàòèòüñÿ, ñäåëàþ ñêèäêó 50%. ß æå âîäèòåëü, èíîãäà íàðóøàþ ÏÄÄ, áûâàåò, Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

âûïèâøè åäó äîìîé, íå áóäó áðàòü ñ ãàèøíèêà çà óæèí. Ó÷àñòêîâûé è îìîíîâåö ðàññ÷èòûâàþòñÿ è óõîäÿò, à ãàèøíèê ñèäèò. Ïðîõîäèò 10-15 ìèíóò, îôèöèàíò îáðàùàåòñÿ ê ãàèøíèêó: - À Âû çíàåòå, çà Âàñ ðàñïëàòèëèñü! Ãàèøíèê: - Çíàþ. ß ñäà÷ó æäó! ☺ ☺ ☺ - Äàâàé, Ëþñÿ, ïîêà! - Íî ÿ ðàññ÷èòûâàëà, ÷òî òû ìåíÿ ïðîâîäèøü! - Òû, Ëþñÿ, ïî îáðàçîâàíèþ ãóìàíèòàðèé, ÷òî ëè? - Äà. - ß è âèæó, ÷òî ðàññ÷èòûâàòü - ýòî íå òâîå...

Номер підписано до друку 26.06.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354349

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement