Page 1

Ê ÏÀÖÈÅÍÒÓ - Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ È Â ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÈ ÌÈËÈÖÈÈ?

«Â²ÑÒ²»  ÃÃÎÑÒßÕ ÎÑÒßÕ Ó «ØÓÑÒÅÐ LIVE»

2

ϲÄÏÈÑÀËÈ ÌÅÌÎÐ ÀÍÄÓÌ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÐÎ ÑϲÂÏÐ ÀÖÞ ÑϲÂÏÐÀÖÞ

6 9

ÁÎËÜØÈÅ ÏÐÎÂÎÄÛ Â ÁÎËÜØÎÉ ÃÃÎÐÎÄ ÎÐÎÄ

11

16 ×ÅÐÂÍß - ÄÅÍÜ ÌÅÄÈ×ÍÎà ΠÏÐ ÀÖ²ÂÍÈÊÀ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

˳êàð³, ìåäñåñòðè, ôåëüäøåðè, ñàí³òàðè, ëàáîðàíòè - ïîãîäüòåñÿ, ëþäè, ÿê³ îáðàëè ìåäèöèíó ïðîôåñ³ºþ, âàðò³ íåàáèÿêî¿ ïîâàãè. Ïðî ïðîâ³äí³ ìåäè÷í³ çàêëàäè îáëàñò³ òà ïðî ¿õí³õ âèçíà÷íèõ ìåäïðàö³âíèê³â ó ñïåöâèïóñêó «Â³ñòåé»

№45 (1436) ×åòâåð, 13 ÷åðâíÿ 201 20133 ð.

1319 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

7

Þðèé Øåâ÷óê: «Ìû - è äóñò, è Äîáðûé Äåíü, Òîâàðèùè!»  îòëè÷èå îò ìîëäàâñêîé ïóáëèêè, êîòîðàÿ, ïî ñëîâàì Þðèÿ Øåâ÷óêà, óæå èçðÿäíî ïîäçàáûëà ÄÄÒ èç-çà âîñüìèëåòíåé «ðàçëóêè», äíåïðîïåòðîâ÷àíå âñåãäà ïîìíèëè î ÷åëîâåêå, êîòîðûé óæå áîëåå 30 ëåò ÿâëÿåòñÿ âëàñòèòåëåì äóì íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé - è ðîæäåííûõ â ÑÑÑÐ, è ïîÿâèâøèõñÿ íà ñâåò ïîñëå åãî ðàñïàäà. Ýòî ïîäòâåðäèë íåäàâíèé êîíöåðò Þðèÿ Øåâ÷óêà è åãî ìóçûêàíòîâ â íàøåì ãîðîäå… «Ïðîðåõ» â îãðîìíîì çàëå ÊÑÊ «Ìåòåîð» ïî÷òè íå îêàçàëîñü, à òå íåìíîãèå, ÷òî ðÿäîì ñî ñöåíîé (ãäå, êàê èçâåñòíî, ñàìûå äîðîãèå áèëåòû), òóò æå áûëè çàíÿòû çðèòåëÿìè. «Ñïîëçàéòå ñ âàøèõ òðèáóí ê íàì ïîáëèæå!» - ïåðâîå, ÷òî ñêàçàëà ëåãåíäà ðîêà ñâîèì ïîêëîííèêàì. È âñåì ñðàçó ñòàëî ÿñíî: ñëàâà íå èñïîðòèëà èõ êóìèðà. Ýòî áûëî ïîíÿòíî è â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè íàêàíóíå êîíöåðòà, ãäå êîððåñïîíäåíòû «Âiñòåé» ñóìåëè «ââåðíóòü» ïàðî÷êó ñâîèõ âîïðîñîâ.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 13.06 півн.cхід.

+25 +26 0С +19 +22 0С

Пт 14.06

+23 +28 0С

півн.cхід.

+21 +24 0С

Сб 15.06

+25 +30 0С

півн.cхід.

+19 +24 0С

Нд 16.06

+23 +30 0С

півн.

+19 +26 0С

Пн 17.06

+26 +30 0С

півн.захід.

+19 +24 0С

Вт 18.06

+24 +29 0С

півн.захід.

+19 +24 0С


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ

Îáëàñíà âëàäà òà ÄÒÅÊ ñòàëè ïàðòíåðàìè ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÅ

ÁÈËÅÒÛ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ ïîðó÷èë ìèíèñòðó èíôðàñòðóêòóðû Âëàäèìèðó Êîçàêó íàâåñòè ïîðÿäîê â ïðîäàæå æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ â þæíîì íàïðàâëåíèè è îðãàíèçîâàòü æåñòêóþ êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííóþ ðàáîòó ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. «Ëþäè æàëóþòñÿ, ÷òî áèëåòû íà ïîåçäà â þæíîì íàïðàâëåíèè íåâîçìîæíî êóïèòü.  òî æå âðåìÿ, ïî èõ ñëîâàì, ïîåçäà õîäÿò ïîëóïóñòûå. Åñëè ýòî òàê, òî ýòî çëîóïîòðåáëåíèå, èëè ñëóæåáíàÿ õàëàòíîñòü ðóêîâîäèòåëåé ìèíèñòåðñòâà», - ñêàçàë Ãëàâà Êàáìèíà.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÀß ÑÔÅÐ ÑÔÅÐÀÀ

²Ò È ÐÎÑÒ ÂÂÏ Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà Íèêîëàé Àçàðîâ óâåðåí, ÷òî ðàçâèòèå èííîâàöèîííûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, â ÷àñòíîñòè, ²Ò äàñò âîçìîæíîñòü çà êîðîòêèé ïåðèîä óâåëè÷èòü ÂÂÏ ñòðàíû. Îá ýòîì îí çàÿâèë âî âðåìÿ âñòðå÷è ñî ñïåöèàëèñòîì â îòðàñëè ²Ò Åãîðîì Àí÷èøêèíûì. Ïî ñëîâàì Ïðåìüåðà, êîëè÷åñòâî ñïåöèàëèñòîâ ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ âûðàñòåò â Óêðàèíå â 4 ðàçà. Ïî äàííûì Financial Times, Óêðàèíà â 2011 ãîäó çàðàáîòàëà íà ýêñïîðòå óñëóã IÒ-ñôåðû 1 ìëðä. äîëëàðîâ. ○

ÊÐÛÌ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÅÑÒÜ ÌÈËËÈÎÍ! Ïîòîê òóðèñòîâ â Êðûì â 2013 ãîäó óæå ïðåâûñèë ïîêàçàòåëè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà 2012 ãîäà íà 28%, ñîîáùèëà ãëàâà Ãîñàãåíòñòâà ïî âîïðîñàì òóðèçìà è êóðîðòîâ Åëåíà Øàïîâàëîâà. Ïî åå ñëîâàì, äèíàìèêà óâåëè÷åíèÿ ïîòîêà òóðèñòîâ â ÀÐÊ ïðîñëåæèâàåòñÿ åæåãîäíî.  ïðîøëîì ãîäó òîëüêî â îôèöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, êîòîðûå ðåãèñòðèðóþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, îòäîõíóëî áîëåå 7 ìèëëèîíîâ ãðàæäàí. Íàïîìíèì, ÷òî íà äíÿõ â Êðûìó áûë ïðèíÿò ìèëëèîííûé òóðèñò ýòîãî ãîäà. ○

ÓÊÐ ÀÈÍÑÊÈÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ

 ÑÏÈÑÊÅ ÞÍÅÑÊÎ Â õîäå ñåññèè, êîòîðàÿ ïðîéäåò â ýòîì ìåñÿöå â Êàìáîäæå, êîìèòåò Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ ðàññìîòðèò 32 êàíäèäàòóðû íà âêëþ÷åíèå â ñïèñîê Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ. Ñðåäè íèõ åñòü è äâà óêðàèíñêèõ êóëüòóðíûõ îáúåêòà. Ýòî äðåâíèé ãîðîä Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé è åãî õîðà, à òàêæå äåðåâÿííûå öåðêâè Êàðïàòñêîãî ðåãèîíà.

Ö³º¿ ñåðåäè ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ, ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä òà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ «ÄÒÅÊ» Ìàêñèì Ò³ì÷åíêî ï³äïèñàëè Ìåìîðàíäóì ïðî ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî ЗНАКОВА ПОДІЯ Меморандум передбачає, що в поточному році ДТЕК удвічі збільшить соціальні інвестиції в регіоні - із 13,8 млн. до 30,8 млн. грн. А в період до 2015 року компанія планує інвестувати у соціальний розвиток місцевих громад Дніпропетровщини 86 млн. грн. «Соціальна відповідальність бізнесу це світовий тренд, і сьогодні - вже й український. Початок цьому було закладено ініціативами Президента України щодо розширення можливостей державноприватного партнерства, - зазначив Дмитро Колєсніков. Підписання меморандуму з ДТЕК - це знакова подія для регіону. Об’єднавши зусилля, ми зможемо

вирішити найнагальніші соціальні питання швидше та ефективніше». Подія знакова ще й тому, що Меморандум про соціальне партнерство вперше в історії Дніпропетровщини підписується на рівні регіону. За словами голови облради Євгена Удода, обласна влада зацікавлена у співпраці з соціально відповідальним бізнесом і підтримує проекти, які приносять користь регіону та його мешканцям. Як повідомив Генеральний директор

ÊÎÌÏÀÍ²ß ÓIJײ ÇÁ²ËÜØÈÒÜ ÑÎÖ²ÀËÜͲ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯ ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó ñåðåäó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé çàõ³ä, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà. Íà ñâÿòî ç óñ³º¿ îáëàñò³ çàâ³òàëè ë³êàð³, ìåäñåñòðè, âèêëàäà÷³ òà ³íòåðíè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷î¿ àêàäå쳿, çàãàëîì ïîíàä 500 ëþäåé Під час урочистостей губернатор Дмитро Колєсніков привітав кращих працівників медичної галузі та відзначив медичні династії області. У вітальній промові губернатор сказав: «Саме вам люди довіряють

ДТЕК Максим Тімченко, у 2013 році компанія виділить на соціальне партнерство з областю майже стільки ж коштів, скільки за шість повирішення питання передніх років. поводження з тверНАЙБЛИЖЧІ дими побутовими ПРОЕКТИ відходами у регіоні. Згідно із меморанБагато позитивдумом, ДТЕК здій- них змін очікує на снюватиме соціальні Павлоград. У цьому інвестиції у п'ятьох місті буде сформонапрямках. Це: ваний індустріаль п і д в и щ е н н я ний парк для ствоенергоефективності, рення нових робо охорона здоро- чих місць. Також у в’я, рамках проектів з розвиток бізнес- енергоефективності середовища, тут проведуть ре розвиток со- конструкцію мереж ціально значущої зовнішнього освітінфраструктури, лення мікрорайону. підвищення ак- Крім того, у поточтивності громад. ному році розпочОдним із важли- нуть роботи із ревих проектів стане конструкції міської

̲ÑÒÀ ÎײÊÓÞÒÜ ÏÎÇÈÒÈÂͲ Ç̲ÍÈ лікарні № 9 та пологового будинку. У Першотравенську заплановано реконструкцію терапевтичного відділення та лікувальних корпусів міської лікарні. В Тернівці у восьми дитячих садках замінять старі вікна на нові енергозберігаючі тощо. Значну увагу в рамках соціальних проектів ДТЕК приділять будівництву та оновленню соціальної інфраструктури міст, в яких розміщені потужності компанії.

ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÑÂßÒÎ

Ìåäèêè ïîâåðòàþòü ëþäÿì íàä³þ

найдорожче - власне здоров’я та здоров’я своїх близьких, до вас за допомогою приходять у найтяжчі хвилини свого життя. Робота у галузі медицини ви-

магає не тільки першокласного професіоналізму, сучасних знань, відповідальності та високої самовіддачі, а й кращих людських якостей -

доброти та здатності співчувати чужій біді. Дякую вам - людям, які щодня, без перебільшення, здійснюють подвиг - рятують життя, і словом, і ділом повертають надію та вселяють віру у краще майбутнє». Також голова ОДА зачитав вітальну адресу від віце-прем’єра Олександра Вілкула. Слід зазначити, що в рамках модернізації охорони здоров’я на Дніпропетровщині закуповується сучасне медичне обладнання та новий автотранспорт. Тільки

за останні два роки область отримала 89 автомобілів «швидкої» та 386 легкових автівок для амбулаторій сімейної медицини. Для медиків підготували святковий концерт, а вони, в свою чергу, влаштували ярмарок виробів ручної роботи. На ньому вони продемонстрували свої вміння і таланти, зокрема, у таких видах творчості, як вишивання хрестиком, бісером та стрічками, а також володіння технікою декупажу.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÑϲÂÏÐÀÖ²

ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÈËÅÍÊÎ

ßñêðàâèìè êîëüîðàìè óêðà¿íñüêîãî ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó ðîçêâ³òíóòü íàéâ³äîì³ø³ êóëüòóðí³ ì³ñöÿ Ïàðèæà - ïàãîðá Ìîíìàðòð òà ìàéäàí÷èê á³ëÿ ïàëàöó Òðîêàäåðî. Ñàìå ó öèõ â³äîìèõ êóëüòóðíèõ ì³ñöÿõ Ôðàíö³¿ â ðàìêàõ ïðîìîòóðó «Ïåòðè «Ïåòðè-ê³âêè», ÿêèé ïðîõîäèòü çà ³í³ö³àòèâè â³öå-ïðåì’ºðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, â³äáóäóòüñÿ ìàéñòåð-êëàñè ç ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ

Ôðàíöóçè çìîæóòü íàâ÷èòèñü ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó

Ç ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ

Ç ÄÍÅÌ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀ!

ÇÄÎÐÎÂ'ß ÒÀ ÄÎÁÐÀ! ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ

ÄÌÈÒÐÎ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂ, ãîëîâà

Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ: - Ôðàíö³ÿ - íàä³éíèé ïàðòíåð Äí³ïðîïåòðîâùèíè â êóëüòóðí³é ñôåð³. Ò³ñí³ çâ’ÿçêè ï³äòðèìóþòü âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ö³º¿ êðà¿íè òà íàøî¿ îáëàñò³. Çîêðåìà, Ïðèäí³ïðîâñüêà äåðæàâíà àêàäåì³ÿ áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè ñï³âïðàöþº ç ˳îíñüêèì íàö³îíàëüíèì ³íñòèòóòîì ïðèêëàäíèõ íàóê.

французи змогли в штабквартирі ЮНЕСКО, де нещодавно розпочала роботу виставка-презентація «Петриківський розпис - колір традиції». В її відкритті взяли участь очільники нашого регіону: голова ОДА Дмитро Колєсніков та голова облради Євген Удод. Експозицію вже відвідали понад 200 представників дипломатичних кіл Європи та світу. Франція - це

²ÒÀÍÍß

Ознайомитись із унікальним явищем українського народного мистецтва

чергова європейська країна, яка знайомиться з українськими культурними надбаннями. Петриківський розпис уже було презентовано в Празі, на черзі - Вроцлав.

ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ Проте презентація «Петриківки» - це лише один із багатьох напрямків розвитку культурних та економіч-

них зв’язків між Дніпропетровщиною та Францією. Голова ОДА Дмитро Колєсніков упевнений, що співробітництво з французами сприятиме успіху нашого регіону. Сьогодні на область припало більше 6% загального товарообігу України з Францією. А за три місяці цього року зовнішньоторговельний обіг між нами збільшився майже на 85%. Про це губернатор повідомив у Парижі під час зустрічі з представниками об’єднання роботодавців Франції (MEDEF). «Сьогодні ми переживаємо період стрімкого, бурхливого розвитку економічних та культурних зв’язків між нашим регіоном і Французською Республікою. І я впевнений - ці темпи розвитку лише зростатимуть», - заявив він.

Дніпропетровщина поставляє до Франції вироби з чорних металів, овочі та електронні машини. В свою чергу, регіон закуповує в цієї країни фармацевтичну продукцію, машини, миючі засоби та різні промислові товари. Презентуючи інвестиційний потенціал Дніпропетровщини, Дмитро Колєсніков зазначив, що для будьякого інвестора важливі насамперед умови ведення бізнесу, лібералізація регуляторних процедур. «Дніпропетровській області є що запропонувати інвесторам у цій сфері», - зазначив він. Зокрема, він нагадав про створення на Дніпропетровщині регіонального інвестиційного агентства, яке супроводжує інвестиційні проекти на всіх етапах.

Ñïàñè æèçíü ðåáåíêà: ñäàé êðîâü ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÀÊÖÈÞ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÛ онов, студенты, активисты молодежных общественных организаций. В нынеш-

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ìåäèê³â ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. «Ñàìå âàì ëþäè äîâ³ðÿþòü íàéäîðîæ÷å - âëàñíå çäîðîâ’ÿ òà çäîðîâ’ÿ ñâî¿õ áëèçüêèõ, äî âàñ çà äîïîìîãîþ ïðèõîäÿòü ó íàéâàæ÷³ õâèëèíè ñâîãî æèòòÿ, - éäåòüñÿ â ïðèâ³òàíí³. - Òîìó ðîáîòà â ãàëóç³ ìåäèöèíè âèìàãຠïåðøîêëàñíîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó, ñó÷àñíèõ çíàíü, â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà âèñîêî¿ ñàìîâ³ääà÷³». Ãóáåðíàòîð ïîáàæàâ ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òåðï³ííÿ òà íàñíàãè ó ùîäåíí³é íåëåãê³é ðîáîò³.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÈÉ ÍÀÏÐßÌÎÊ

²ÍÄÓÑÒвÀËÜͲ ÏÀÐÊÈ Â îáëàñò³ àêòèâíî ñòâîðþþòüñÿ ³íäóñòð³àëüí³ ïàðêè. Âîíè ïðàöþâàòèìóòü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Ïàâëîãðàä³ òà Êðèâîìó Ðîç³. Öåé ïåðñïåêòèâíèé íàïðÿìîê ðîáîòè âåäå Äí³ïðîïåòðîâñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî. Íà íàðàä³, ïðèñâÿ÷åí³é ñòâîðåííþ ³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó â Êðèâáàñ³, îáãîâîðèëè êîíöåïö³þ ïðîåêòó. Çîêðåìà, ðîçãëÿíóëè âàð³àíòè ä³ëÿíîê, äå íàéêðàùå çàñíóâàòè ïàðê. ○

ÄÈÒß×ÈÉ ×ÅÌϲÎÍÀÒ

ØʲÐßÍÈÉ Ì’ß×

ÄÎÍÎÐÑÊÀß ÀÊÖÈß

В период с 2010 по 2012 год в акции приняли участие более 3,5 тыс. жителей области. Среди них - депутаты от Партии реги-

³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. «Âè ïðèñâÿòèëè ñåáå áëàãîðîäí³é ³ ãóìàíí³é ñïðàâ³ - îõîðîí³ çäîðîâ'ÿ ëþäåé, - ãîâîðèòüñÿ ó ïîçäîðîâëåíí³. - Âàøà ðîáîòà âèìàãຠâèñîêîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó, âåëèêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìèëîñåðäÿ, ëþäÿíîñò³ òà ñï³â÷óòòÿ äî ïàö³ºíò³â. Áàæàþ âàì òà âàøèì ñ³ì'ÿì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, íàòõíåííÿ â ðîáîò³, äîáðà òà óñï³õ³â íà áëàãî Äí³ïðîïåòðîâùèíè ³ Óêðà¿íè!».

ПРЕЗЕНТУВАЛИ РОЗПИС

Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå â ðàìêàõ àêöèè «Ñïàñè æèçíü ðåáåíêà», êîòîðàÿ ïðîõîäèò ïî èíèöèàòèâå Ïàðòèè ðåãèîíîâ è åå ìîëîäåæíîãî êðûëà «Ìîëîäûå ðåãèîíû», äîáðîâîëüöû èìåþò âîçìîæíîñòü ñäàòü êðîâü äëÿ îíêîáîëüíûõ äåòåé

нем году сдать кровь для нуждающихся малышей вызвались олимпийские чемпи-

онки Днепропетровщины. «Мы планируем привлечь к акции как можно больше молодежи, именитых спортсменов, которые личным примером готовы показать важность благородной миссии, что несет в себе донорство. Я призываю всех неравнодушных людей помочь нашим маленьким землякам в их нелегкой борьбе за жизнь», - говорит заместитель председателя Днепропетровской городской организации Партии регионов Ирина Зайцева.

Помочь онкобольным детям может каждый желающий. Для этого донору необходимо обратиться в Областную станцию или районное отделение переливания крови. «В Днепропетровске волонтеры могут сдать кровь с 10 по 14 июля с 8.00 до 13.00. При себе нужно иметь паспорт с наличием прописки в Днепропетровской области и ксерокопию идентификационного кода», отметил председатель молодежной организации «Молодые регионы» Александр Гордиенко.

Ó ðåã³îí³ â³äáóäåòüñÿ äèòÿ÷èé ÷åìï³îíàò ç ôóòáîëó «Øê³ðÿíèé ì’ÿ÷». Ó íüîìó â³çüìóòü ó÷àñòü â³ñ³ì êîìàíä ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Çìàãàííÿ òðèâàòèìóòü ³ç 20 äî 22 ÷åðâíÿ íà ñòàä³îí³ «Ìîëîä³æíèé ïàðê», ùî íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ ×åðâîíèé Êàì³íü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Íàøó îáëàñòü ïðåäñòàâëÿòèìå êîìàíäà «Ïàðóñ» ÇÎØ ¹54. Íàãàäàºìî, òîð³ê «Ïàðóñ» âèñòóïàâ íà âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ â Îäåñ³ ³ ïîñ³â 5-òå ì³ñöå.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

гê ðîáîòè «Ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ãóáåðíàòîðà. Äÿêóºìî çà äîâ³ðó, çåìëÿêè! Çà ð³ê ðîáîòè Êîíòàêò-öåíòðó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿» çàðåºñòðîâàíî á³ëüøå 48 òèñÿ÷ çâåðíåíü â³ä ãðîìàäÿí îáëàñò³ òà íàäàíî áëèçüêî 8 òèñÿ÷ êîíñóëüòàö³é. Òåëåôîííà ë³í³ÿ áóëà ñòâîðåíà ïåðåäóñ³ì äëÿ îïåðàòèâíî¿ äîïîìîãè ãðîìàäÿíàì ó âèð³øåíí³ íàãàëüíèõ ïèòàíü, äëÿ íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâíî-³íôîðìàö³éíî¿ äîïîìîãè, îñê³ëüêè òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè æèòåë³ ìàþòü ïðîáëåìó ³ íàâ³òü íå çíàþòü êóäè ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ, ùîá ¿¿ âèð³øèòè, ùî ïîÿñíþº âåëèêó ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü ìåøêàíö³â îáëàñò³ За рік роботи найбільша кількість звер нень зареєстрована з м. Дніпропетровська, Дніпродзержинська та Кривого Рогу (70%). Найчастіше громадян турбують питання ко мунального господарства, соціального за хисту населення, земельних відносин, те лефонізація та ін. Всі звернення одночасно вирішити неможливо, але нам є чим пиша тись: 65% з них було виконано у найко ротші терміни, 22% планується виконати до кінця року або вже внесено в план на на ступний рік, 13% звернень ще залишають ся на розгляді. Ми вдячні тим громадянам, які з розумінням ставляться до продовжен ня термінів щодо вирішення тих звернень, які неможливо вирішити одразу через відсутність фінансування або не внесених адрес до титульних списків.

НЕ РЕАГУЄ ЖЕК - ДЗВОНІТЬ ДО КОНТАКТ-ЦЕНТРУ

ʲËÜʲÑÒÜ ÇÂÅÐÍÅÍÜ ÇÀ Ð²Ê Ç ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÓ ÍÀ 10 ÒÈÑ. ÍÀÑÅËÅÍÍß

дян отримали допомогу на суму 207,8 тис. грн. У 111 зверненнях порушено питання забезпечення засобами реабілітації, з яких 10 звернень вирішено позитивно, всі інші знаходяться на стадії виконання, у зв'язку з тим, що засоби реабілітації ви готовляються для кожного інваліда осо бисто по окремим замовленням на підприємствахвиробниках з подальшою оплатою в рамках державної програми. При відсутності у заявника групи інвалідності забезпечення необхідними засобами реабілітації проводиться через пункт прокату, який діє при територіаль ному центрі соціального обслуговування.

За даними аналітичного відділу «га рячої лінії», за рік роботи надійшло май же 18,3 тис. звернень зі сфери житлово комунального господарства. Найбільше з питань ремонту будинків, квартир та відсутності послуг. Часто скаржаться на ненадання чи неякісне надання житлово комунальних послуг (35,6%). Зокрема, централізованого холодного та гарячого водопостачання (24,6%), послуг центра лізованого опалення (28,1%). Були скар ги і на роботу ліфтів (22%). При здійсненні зворотнього зв'язку усі громадяни дякують за допомогу та не МЕДРЕФОРМА байдужість до їх проблем. На жаль, ми ПОТРЕБУЄ не маємо змоги показати ту кількість по РОЗ'ЯСНЕНЬ дяк, теплих слів, які Ви нам залишаєте, Українці чекають від медичної ре але ми можемо з впевненістю сказати, що форми, яку запроваджують нині, пози Ваш дзвінок або лист вдячності для нас тивних зрушень. За рік роботи було зареє найвища нагорода, бо саме Ви оцінюєте стровано 1901 звернення на цю тематику. нашу роботу. Найчастіше заявники зверталися з про ханнями не припиняти роботу медичних ЛЮДЯНІСТЬ закладів або скаржились на неналежну ПЕРЕДУСІМ організацію прийому пацієнтів у лікар Також значна кількість звернень сто нях та поліклініках: великі черги до сується питань соціального захисту насе лікарів, порушення ними графіку прийо лення. За рік роботи «гарячої лінії губер му пацієнтів тощо. Кожен дзвінок на «Гарячу лінію» дає натора» до департаменту соціального за хисту населення Дніпропетровської обл можливість попередити або виправити держадміністрації було надіслано 2303 конкретну критичну ситуацію. Разом із тим, на значну частину звернень надана звернення. У 2012 році матеріальну допомогу, в підтримка шляхом надання пільгових ре тому числі і за зверненнями до контакт цептів, надання безкоштовно окремих центру за рахунок коштів обласного бюд видів ліків, проведення курсу лікування. жету надано 3,2 тис. громадян на суму 970 тис. грн. Вже у 2013 році 565 грома ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕ-

нення). Переважна кількість з них кон сультативного або роз'яснювального характеру, виконання судових рішень по соціальному захисту, оформлення перерахунків тощо. Кожному зверненню приділяється максимум уваги. У випадках, коли є змо га для громадянина надати додаткові до кументи, як підстави збільшення пенсії, надається допомога заявникам у витребу ванні необхідних документів та направля ються відповідні запити у різні інстанції.

ДОПОМОГА В ОТРИМАННІ АКТІВ НА ЗЕМЛЮ

Запитання у царині земельних відно син, що надходять на «гарячу лінію», за рік становили 2022 звернення. Найбіль ше людей непокоїло оформлення держав них актів на землю, переоформлення до кументів тощо. З метою ефективного реагування на факти, викладені у цих зверненнях Го ловне управління Держземагентства в області визначило 195 кадастрових но мерів. До кінця грудня 2012 року терито ріальні органи Головного управління ви дали 86 державних актів та підготували 12 витягів з Поземельної книги держав ної реєстрації прав. З 1 січня 2013 року запроваджено нову процедуру реєстрації земельних ділянок. Відтепер Держагентство земре сурсів реєструє земельну ділянку на ос нові присвоєного кадастрового номера, а фахівці Міністерства юстиції реєструють право власності на землю і видають відпо відне свідоцтво. Так, починаючи з 2013 року було за реєстровано та підготовлено Витяги з дер ЧЕННЯ ГРОМАДЯН жавного земельного кадастру для 57 гро Органи Пенсійного фонду постійно мадян, які звернулись на «гарячу лінію інформують мешканців області про всі Дмитра Колєснікова». зміни в пенсійному забезпеченні, про те серед актуальних НАЙВАЖЛИВІШИЙ питань, які підійма ються громадянами, ВИД ЗВ'ЯЗКУ Щодо відновлення телефонного є пенсійні (1093 звер

зв'язку та послуг проводового радіо мовлення надійшло 1181 звернення, з них 706 вирішено позитивно. У більшості випадків за наявності тех нічних можливостей і якщо не вини кає складності у проведенні ремонт них робіт, питання відновлення рад іомовлення вирішуються дуже опера тивно. На звернення стосовно відновлення телефонного зв'язку теж намагаються реагувати миттєво, оскільки основна кількість абонентів, які переймаються цими проблеми, люди поважного віку або ті, яким телефонний зв'язок життє

во необхідний, ураховуючи стан здоро в'я. Причиною відсутності послуги теле фонного зв'язку були викрадення зло вмисниками телефонного кабелю різного типу, що склало 40 % звернень, пошкод жень 60% звернень.

ОЩАДБАНК ПОВЕРТАЄ КОШТИ

ÏÐÎÁËÅÌͲ ÏÈÒÀÍÍß ÇÂÅÐÍÅÍÜ ÇÀ вÊ

Îáð³çêà àâàð³éíèõ äåðåâ çà àäðåñîþ: ïð. Ãåðî¿â, 11

За рік роботи «гарячої лінії» до філії Дніпропетровського об ласного управління АТ «Ощадбанк» надійшло 388 звернень громадян. Найактуальнішим було запитання щодо ком пенсаційних виплат (261 звернення). Надходили також і скарги на незадовіль ний рівень обслугову вання. З метою покра щення якості обслуго вування клієнтів та ліквідації черг у відділеннях банку, в 2012 році було додатко во введено 53 штатні одиниці операційнока сових працівників та

додатково відкрито 30 операційних вікон. Режим роботи відділень постійно пере глядається.

ДЯКУЄМО ЗА ДОВІРУ Найголовніше завдання контакт центру підвищення ефективності робо ти влади, надання кваліфікованої допо моги людям. Саме за допомогою таких ва желів ми покращуємо довіру людей до влади. Контактцентр це індикатор ро боти системи влади на всіх рівнях, це інструмент боротьби з корупцією та бю рократією.

Довіра мешканців регіону до гарячої лінії губернатора дуже висока. Вона вип равдовується реальними справами та ви соким відсотком вирішення питань. Нія кого формалізму. Ми вишукуємо рішен ня, захищаємо права Людини, допома гаємо у скрутних ситуаціях це головні принципи, за якими будується робота зі зверненнями громадян, які надходять на «Гарячу лінію». Важливо, що на «Гарячу лінію» від жителів регіону надходять і пропозиції щодо покращення благоустрою міст та рай онів. Ці пропозиції, а також ресурси для вирішення питань, з якими люди телефо нують на гарячу лінію губернатора, були враховані у місцевих планах розвитку те риторіальних громад на 2013 рік. Добре, що в нашій області є небайдужі громадя ни, які своїми ідеями допомагають існу ванню та розвитку нашого регіону. Ми по винні підтримувати найвищий рівень роз витку області і бути достойними почесно го звання регіонулідера в Україні. Кожен телефонний дзвінок окрема історія життя людини, і ми не можемо, просто не маємо права залишатися осто ронь.

Контактцентр «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова»


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

Ç ÏÅÐØÈÕ ÓÑÒ

«Ñåëî òðåáà ðÿòóâàòè - äàâàòè ëþäÿì ðîáîòó»

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÀÐÈÍÀ ÒÀÐÀÑÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÒÅÒßÍÈ ÊÐÅ̲ÍÑÜÊί

«ÒÅÕͲÊÀ ÁÅÇ ËÞÄÈÍÈ Í²×ÎÃÎ ÍÅ ÂÀÐÒÀ»

Çà â³äãóêàìè ëþäåé, ÿê³ ïîáóâàëè íà îñîáèñòîìó ïðèéîì³ ó ãîëîâè Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²ãîðÿ Ëèñóíöÿ, î÷³ëüíèê ðàéîíó â쳺 ³ âèñëóõàòè, ³ äîïîìîãòè. Ïðî òå, çàðàäè ÷îãî ïðàöþº, ïðî óñï³øíå âèð³øåííÿ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, àêòèâíó æèòòºâó ïîçèö³þ òà ÷îìó íà ñåëî âàðòî çàëó÷àòè ³íâåñòèö³¿, ²ãîð Ëèñóíåöü ðîçïîâ³â «Â³ñòÿì»

ÏÎIJËÈÑß ÊÐÎÂ’Þ

АВТОРИТЕТ ЗДОБУВАТИ НЕПРОСТО - Ігоре Петровичу, за фахом Ви інженер, багато років працювали на шахті «Степная», пройшли шлях від гірничого майстра до головного інженера. Мали справу з технікою, а тут уже який рік поспіль - люди, весь район та ще й переважно сільськогосподарський... - Техніка без людини нічого не варта, тож і раніше мав справу саме з людьми, а вже потім - з технікою. Сьогодні моя діяльність спрямована на те, щоб Петропавлівський район став кращим, щоб люди сприймали ініціативу влади, як можливість самим взяти участь у розбудові району. Петропавлівка зачекалась і кращих доріг, і зручних тротуарів, благоустрою прибудинкових ділянок. Кожен свій крок ми повинні звіряти з потребами людей, яких у районі чимало. Я вдячний громаді, депутатам, сільським, селищній раді, структурним підрозділам районної адміністрації, всім установам і організаціям - словом, усім тим, хто докладає зусиль для забезпечення нашої злагодженої роботи, підвищуючи тим самим авторитет районної влади. - Про які зусилля йдеться? - Тривалий час у районі повільно вирішувалось питання забезпечення населення питною водою. З приходом губернатора

«ÐÀÉÎÍ ÐÀÄÎ ÏÐÈÉÌÀª ²ÍÂÅÑÒÎÐÀ»

ÑÒÀÍÜ ÄÎÍÎÐÎÌ

«ÍÀÌÀÃÀÞÑÜ ÒÐÅÍÓÂÀÒÈÑß ÙÎÒÈÆÍß» Олександра Вілкула, держава виділила кошти для реконструкції Кохановського водозабору. Нам тоді вдалося не тільки значно поліпшити забезпечення питною водою будинків та квартир Петропавлівки та села Самарське, але й покращити її якість. Справа рушила з місця, і минулого року ця проблема стала вирішуватись у населених пунктах Васильківське та Брагинівка. Зокрема, минулоріч на будівництві об'єкта «Підвідний водогін до селища Васильківське» освоєно 400 тис. грн. Крім того, в план поточного року включено будівництво розвідних мереж у селищі Брагинівка. Допомогла й область. Так, уже з обласного бюджету 500 тис. грн. профінансовано для будівництва навчально-виховного комплексу в Троїцькому. Також на цей об'єкт з місцевого бюджету виділено 45 тис. грн. та 150 тис. грн. дали спонсори. З місцевого бюджету на реконструкцію котельні та газифікацію дитячого садка «Тополька», що в Петропавлівці, виділили 34,3 тис. грн. Отже, кілька конкретних прикладів свідчать, що районна влада дбає про інтереси своєї громади, вирішує нагальні питання, залучаючи кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та кошти ДТЕК «Павлоградвугілля».

тва, нових технологій. Підготовлена документація, наш проект уже підтримали в області. Залучення інвестицій, європейських грантів допоможе вирішити проблему фінансування цього проекСЕЛО ЧЕКАЄ ту. Район радо прийме ІНВЕСТОРА інвестора, бо село треба ря- Ігоре Петровичу, на- тувати - давати людям роповнення бюджету - не- боту. просте питання. Як його ТРИМАТИ вирішуєте? - Нашому району пощас- СЕБЕ У ФОРМІ - Ігоре Петровичу, митило, адже ми маємо такого партнера, як вугільна нулого року вам удалокомпанія ДТЕК. Це ся відремонтувати, а підприємство є бюджето- фактично повернути до утворюючим платником у життя спортивний та акрайоні (має питому вагу - товий зали Петропавлів-

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: ˆ 2010,14 ãðí. - ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â ðàéîí³;

ˆ 900,0 òèñ. ãðí. - áëàãîä³éí³ êîøòè, ñïðÿìîâàí³ íà êàï³òàëüí³ òà ïîòî÷í³ ðåìîíòè ïðèì³ùåíü áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ïðèäáàííÿ õàð÷óâàííÿ â øêîëàõ òà äèòñàäêàõ, ìåáë³â òà ³íâåíòàðþ; ˆ 1579,1 òèñ. ãðí. âèòðà÷åíî íà ïðîãðàìó

«Ðîçâèòîê îñâ³òè» ó Ïåòðîïàâë³âñüêîìó ðàéîí³ ìèíóëîãî ðîêó.

50% від власних річних надходжень району - податку з доходів фізичних осіб). До того ж, плата за землю минулого року в місцевому бюджеті сягала 14% від усіх надходжень. Загалом, якщо порівнювати 2011 та 2012 роки, темп зростання дохідної частини кошторису району складає 18,2%. Працюємо над наповненням бюджету і цього року... - Ви неодноразово наголошували, що одним із найважливіших завдань вважаєте залучення інвестицій. Що чекає ваш край найближчим часом? - Васильківка свого часу була відома птахофабрикою. Сьогодні ми маємо хороші шанси поновити роботу цього підприємства. Звичайно, з урахуванням сучасного рівня виробниц-

ської ЗОШ №2, облаштувати спортивний майданчик для гри в мініфутбол ДЮСШ. А ще Ви безпосередньо берете участь у спортивних змаганнях... - Активного способу життя я дотримуюсь протягом тривалих років. Заняття волейболом, футболом, міні-футболом - це прекрасна можливість тримати себе у формі. На жаль, зараз часу для занять спортом не так вже й багато, але все ж намагаюсь тренуватись щотижня, брати участь у командних змаганнях. - Власним прикладом надихаєте колег? А читачам «Вістей» що порадите? - Займатися спортом, вести активний спосіб життя. І не стояти осторонь проблем.

14 ÷åðâíÿ ùîðîêó â óñüîìó ñâ³ò³ â³äçíà÷àþòü Äåíü äîíîðà êðîâ³. ²ç 10 ÷åðâíÿ ³ äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ â îáëàñò³ òðèâàòèìå àêö³ÿ «Ðÿòóâàòè æèòòÿ - õîðîøà çâè÷êà! Ñòàíü äîíîðîì êðîâ³!» Êîæåí áàæàþ÷èé â³êîì â³ä 18 äî 60 ðîê³â, ÿêèé íå ìຠìåäè÷íèõ ïðîòèïîêàçàíü, ìîæå äîïîìîãòè õâîðèì ëþäÿì, çäàâøè âëàñíó êðîâ òà ¿¿ êîìïîíåíòè. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çâåðíóòèñü äî îáëàñíî¿ ñòàíö³¿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³. ○

вÇÍÎÁÀÐÂÍÈÉ ÏÀÐÀÄ

ÂÈØÈÂÀÍÊÎÂÀ ÕÎÄÀ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 14 ÷åðâíÿ â³äáóäåòüñÿ çàõ³ä ï³ä íàçâîþ «Âèøèâàíêîâèé âñåñâ³ò». Ëþäè çáåðóòüñÿ íà Ôåñòèâàëüíîìó ïðè÷àë³ ³ ïîïðÿìóþòü äî ïàì’ÿòíèêà Øåâ÷åíêîâ³. Äîðîãîþ ïëàíóþòü ñï³âàòè óêðà¿íñüê³ ï³ñí³. ßêùî íåìຠâèøèâàíêè, ìîæíà ïðèõîäèòè ó â³íî÷êàõ, ñòð³÷êàõ òà ó âñüîìó, ùî ñèìâîë³çóº Óêðà¿íó. Ãîëîâíå, ùîá íå áóëî æîäíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèìâîë³êè, òîìó ùî öÿ àêö³ÿ àïîë³òè÷íà. ○

ÐÈÍÎÊ ÏÐÀÖ²

ÂÀÓ×ÅÐ ÄËß ÁÅÇÐÎÁ²ÒÍÈÕ Îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ ïðîâ³â ³íôîðìàö³éíèé çàõ³ä «Âàó÷åð - 䳺âèé øëÿõ ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íà ðèíêó ïðàö³». Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü 150 îñ³á, ñåðåä íèõ áåçðîá³òí³, ÿê³ ïîòðåáóþòü ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ðîáîòîäàâö³ òà ïðåäñòàâíèêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ó÷àñíèê³â îçíàéîìèëè ç íîâèì ó çàêîíîäàâñòâ³ ùîäî ïðîõîäæåííÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ òèìè, êîìó çà 45. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì ãðîìàäÿí çàñòóïíèêîì ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Á³ëîóñîâèì À.Ë. ó Ïåòðèê³âñüêîìó ðàéîí³ 18.06.2013 ðîêó íå áóäå ïðîâîäèòèñü ÷åðåç éîãî çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04.06.2013 ¹ Ê-371/0/5-13. Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07.05.2013 ¹ 5459/0/1-13 äî ëèñòà Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè â³ä 26.04.2013 ¹ 1138/1/ 7.2-5 ùîäî ñïðèÿííÿ äîðîæí³ì îðãàí³çàö³ÿì îáëàñò³ ó çàáåçïå÷åíí³ çàõîä³â ç îáìåæåííÿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó ó ñïåêîòíó ïîãîäó (ïðîòÿãîì ë³òíüîãî ïåð³îäó), ³íôîðìóâàííÿ ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó òà íàñåëåííÿ ïðî ââåäåííÿ íà àâòîìîá³ëüíèõ äîðîãàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ îáëàñò³ îáìåæåííÿ ðóõó â³ä 8.00 äî 23.00 âåëèêîâàãîâîãî àâòîòðàíñïîðòó çàãàëüíîþ âàãîþ 24 ò ³ íàâàíòàæåííÿì íà â³ñü á³ëüø í³æ 7 ò ïðè ï³äâèùåíí³ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ ïîíàä +280Ñ. Çàõ³ä ñïðÿìîâàíèé íà çáåðåæåííÿ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã â³ä ïåðåä÷àñíèõ ðóéíóâàíü ó ïåð³îä òðèâàëî¿ ñïåêîòíî¿ ïîãîäè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÂÛÏÓÑÊ-2013

Áîëüøèå ïðîâîäû â áîëüøîé ãîðîä ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÛËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÑʲÔÑÜÊÈÉ ÑÒÅÏ Á³áë³îòå÷íî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð «Ñëîâî» ñï³ëüíî ç âåëîêëóáîì «Ïîäîðîæíèê» ³ ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ì³ñüêîìó ãîëîâ³ îðãàí³çóâàëè âåëîïðîá³ã «Ñê³ôñüêèé ñòåï». ̳ñöåâ³ òóðèñòè â³êîì â³ä 13 äî 60 ðîê³â ïîãîäèëèñü ïîäîëàòè ïîíàä 100 êì, ùîá ïîáóâàòè â ͳêîïîë³, ͳêîïîëüñüêîìó òà Àïîñòîë³âñüêîìó ðàéîíàõ. Ó÷àñíèêè âåëîïðîá³ãó, ÿê³ â³äâ³äàëè ³ñòîðè÷í³ ì³ñöÿ, ïîä³ëÿòüñÿ âðàæåííÿìè íà ñïåö³àëüíîìó ñàéò³.

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ÖÅÍÒÐ ÏÈÑÅÌÍÎÑÒ² Äî 1025-ð³÷÷ÿ ç äíÿ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ïðèóðî÷èëè â³äêðèòòÿ Öåíòðó ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³ ³ êóëüòóðè ó Ïåòðîïàâë³âñüêîìó ðàéîí³. Ç ö³º¿ íàãîäè âëàøòóâàëè ñâÿòî, íà ÿêå çàâ³òàâ õîð äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè. ijòè íàòõíåííî ñï³âàëè íàðîäí³ ï³ñí³. ̳ñöåâ³ á³áë³îòåêàð³ äî ö³º¿ ïî䳿 ï³äãîòóâàëè êíèæêîâó âèñòàâêó. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÞͲ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò ì³ñòà ç îïîðíèõ âèä³â ñïîðòó. Çà ³íôîðìàö³ºþ óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ìîëîä³ òà ñïîðòó ì³ñüêðàäè, ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 100 þíèõ ñïîðòñìåí³â â³êîì â³ä 5 äî 10 ðîê³â, óñ³ âîíè - âèõîâàíö³ øêîëè ç îïîðíèõ âèä³â ñïîðòó. Ó÷àñíèêè ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâî¿ âì³ííÿ òà íàâè÷êè ç ã³ìíàñòè÷íîãî áàãàòîáîðñòâà, à ñàìå: â³ëüíèõ âïðàâ, îïîðíèõ ñòðèáê³â, âïðàâ íà áðóñàõ òîùî. ○

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ÇIJÉÑÍÅÍÀ ÌÐ²ß Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê - áàæàíà ìð³ÿ âñ³º¿ ä³òâîðè Âèøí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. ² îñü âîíà íàðåøò³ çä³éñíèëàñÿ. ³äêðèòòÿ ìàéäàí÷èêà ó Âèøíåâîìó ïðèóðî÷èëè äî ñâÿòà - Äíÿ çàõèñòó ä³òåé. Î÷³ëüíèêè ðàéîíó ïðèâ³òàëè æèòåë³â Âèøíåâîãî ç³ ñâÿòîì, ïîáàæàëè, ùîá òàêèõ ìàéäàí÷èê³â óñòàíîâëþâàëè íà ñåë³ ÿêíàéá³ëüøå. Âîíè âðó÷èëè ïî÷åñí³ ãðàìîòè áóä³âåëüíèêàì, ñîëîäîù³ - ä³òÿì. Öóêåðêè òà ³ãðàøêè ïåðåäàëè òàêîæ âèõîâàíöÿì ì³ñöåâîãî äèòÿ÷îãî ñàäêà.

Îíè ñòîÿò ó ïîðîãà ðîäíîé øêîëû - íåìíîãî ñìóùåííûå îò âíèìàíèÿ ñîáðàâøèõñÿ ðÿäîì ðîäíûõ è äðóçåé. Ùåëêàþò ôîòîàïïàðàòû, ñíèìàþò âèäåî. Ñåãîäíÿ îíè - ãåðîè íå òîëüêî ðîäíîé øêîëû, íî è ðîäíîãî ñåëà. Äåâÿòü âûïóñêíèêîâ 2013 ãîäà Øåñòåðíÿíñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû: ñåìü îñëåïèòåëüíî êðàñèâûõ äåâ÷îíîê è äâîå ñåðüåçíûõ ñèìïàòè÷íûõ ðåáÿò ГОТОВИЛИСЬ С ЗИМЫ Шестерня - небольшое живописное село в Широковском районе, одно из старейших, основано еще в XVIII веке. Слева от главной дороги вьется река Ингулец, справа находится Степная Балка - уникальное природное образование. Местные жители гордятся своим селом, землей, которая дает щедрые урожаи, рабочими руками и надеются на хорошую, достойную смену. Выпускной вечер в селе это не просто торжественное вручение аттестатов, стандартные поздравления учителей, родителей. Это проводы в большую жизнь, праздник со слезами на глазах, с сожалением и надеждами. Выпускники Шестерни начали подготовку к торжеству за несколько месяцев до него, ведь в местном ДК, чтобы их поздравить, соберется, как минимум, половина поселка. Во время выпускной фотосессии девочки рассказывают: «Мы стали готовиться еще с зимы. Каждый день оставались после уроков в школе, чтобы разучить вальс. Конечно, со сценарием помогали преподаватели - наш классный руководитель Наталия Андреевна, первый учитель Светлана Ивановна и Татьяна Федоровна».

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ Девчонки вспоминают и о нарядах для выпускного: кому-то платье помогал выбирать брат, кто-то поменял один наряд на другой, а ктото выбирал всей семьей за два дня до торжества. Но, безусловно, все выглядят замечательно, без тени городского гламура. Девочки из школьниц превратились в настоящих принцесс, а

 ÑÅÍÒßÁÐÅ Â ØÊÎËÅ ÆÄÓÒ 12 ÏÅÐÂÎÊËÀØÅÊ

ÊÎÌÅÍÒÀÐÈÉ мальчики - в солидных джентльменов. Выпускники вспоминают школьную жизнь. «Раньше мальчиков было больше. До 9-го класса нас было 18, - рассказывают Светлана Махонько и Илона Бабенко, - не было проблем, кому нести сумку домой и за косички подергать. А потом, после девятого класса, половина одноклассников ушла. Женя и Олег не успевали всем уделять внимание. Большой класс, конечно, интереснее, но небольшой коллектив и маленькая школа - это дружная семья, где все друг друга знают, любят и ценят».

ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНОЙ И вот - последнее перед торжественным вечером напутствие учителей. Лепестки роз летят под ноги выпускникам, и они отправляются к местному ДК. За этим наблюдают односельчане, рядом идут родители и друзья. Выпускной вечер начинается. Все девять на сцене серьезные, сосредоточенные, волнующиеся. Директор школы вручает аттестаты. Звучат поздравления от представителей органов местного самоуправления, первой учительницы, с караваем выходят на сцену, чтобы благословить детей, родители. Медалистки выпуска2013 Светлана Махонько и Елизавета Кияшко передают горящий Факел знаний десятиклассникам. А потом выпускники поют, показывают сценки, выходят на флэшмоб. В конце вечера каждый из них принимает поздравления, к каждому выстраивается очередь желающих вручить букеты, конфеты. Их выпускной самый лучший - потом говорят они. Получилось все, что задума-

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÐÅÄÜÊÎ,

äèðåêòîð Øåñòåðíÿíñêîé øêîëû: - Ýòè ðåáÿòà î÷åíü äðóæíûå, îòâåòñòâåííûå, öåëåóñòðåìëåííûå. Îíè ÷àñòî âûñòóïàëè îðãàíèçàòîðàìè ðàçíûõ øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, îòëè÷àëèñü õîðîøåé óñïåâàåìîñòüþ. Íàäåþñü, ýòà èíèöèàòèâíîñòü ïîìîæåò èì â áóäóùåì.

ли. Такое не забудется. Как именно на территории Шесне забудется их школа в род- терни». ном селе.

ПРОЩАЙ, РОДНОЕ СЕЛО Спрашиваем о планах на будущее - выпускники говорят о поступлении в вузы. Инна хочет стать переводчиком, Света - учителем, Ирина - экономистом, одна Илона - следователем, другая - врачом, Женя хочет в будущем служить в МВД. И все, как один, говорят, что в родное село вряд ли вернутся. Хотя, может, и не стоит исключать этого. Для некоторых главное препятствие для возвращения - отсутствие работы в селе, для других - отсутствие перспективы карьерного роста, развития, и просто усталость от сельского образа жизни, тяжелого домашнего труда. Из года в год молодежи в селе становится меньше. Такого мнения глава сельсовета Шестерни Наталья Слюзко. «Школа, больница и агрофирма - единственные места, где может реализовать себя молодежь, - говорит она, - поэтому нежелание молодых людей возвращаться в село продиктовано отсутствием рабочих мест. Но надеемся, что ситуация может измениться. В области в 2013 году чешский инвестор, компания «Экотехника», собирается начать строительство трех солнечных электростанций стоимостью 40 млн. дол. Одна из них будет располагаться

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Директор школы Екатерина Редько тоже отмечает, что пока тех, кто возвращается в село после учебы в городе, очень мало. «Но в нашей школе почти все нынешние преподаватели бывшие выпускники, - рассказала она. - Сейчас у нас 91 ученик, в сентябре этого года ожидаем пополнение 12 первоклашек. Эта тенденция к увеличению численности учащихся появилась недавно». - Учитель с 20-летним стажем и мама выпускницы Любовь Махонько отмечает: «Наше село перспективное. Агрофирме «ООО Шестерня» нужны молодые кадры: бухгалтеры, агрономы, экономисты, юристы. Ее руководство создает все условия для молодых специалистов. Как и каждая мама, я хочу видеть свою дочь счастливой, преуспевающей, деловой леди. Но не исключаю, что она может вернуться после учебы жить и работать в родном селе». Нынешние выпускники надеются, что поступят в те вузы, которые выбрали, а если не смогут покорить столицу или областной центр, то найдут в мегаполисе интересную, достойно оплачиваемую работу. Надеемся, большой город оправдает их надежды.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

Þðèé Øåâ÷óê: Ìû - è äóñò, è Äîáðûé Äåíü, Òîâàðèùè! ДОБРЫЕ ВНУТРИ

ÞËÈß ÃÓÒØÀÁÅÑ, ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

«ЛЮСТРАЦИЮ Я БЫ УСТРОИЛ» - Юрий, судя по Вашей гражданской позиции, Вы тоже считаете, что поэт в России - больше чем поэт? - Я далеко не «солнце русской поэзии», однако к стихам отношусь очень серьезно. И еще более серьезно отношусь к своей Родине и не могу оставаться безразличным к ее судьбе. Сегодня нас, граждан России, пытаются загнать в прошлое, причем, не самое лучшее. Пятиться раком не есть хорошо… Потому я и настроен к нашей власти оппозиционно и марширую вместе с несогласными. А Путину я бы задал только один вопрос: когда он собирается на пенсию? - Нынешние гастроли ДДТ в Украине всколыхнули интерес к вам. На одном из украинских телеканалов даже демонстрировали кадры встречи творческой интеллигенции России с Владимиром Путиным, где вы сумели смутить президента… - Вы имеете в виду мои слова о том, что накануне встречи мне позвонили люди из окружения Путина и попросили не задавать неудобных вопросов? Я и сказал об этом Владимиру Владимировичу - но вот смутил ли? «Это провокация!» - помнится, сказал

«ÂÈÐÓÑ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ ÍÅ ÏÎÄÕÂÀ×Ó»

«ÌÅ×ÒÀÞ ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÑÂÎÞ ÑÒÐÀÍÓ» президент: то ли шутливо, то ли угрожающе… Знаете, меня иногда спрашивают: а почему бы мне не пойти в президенты? Сам себе я, конечно, этого вопроса не задавал и никогда не задам, так как хорошо знаю ответ. Я человек вспыльчивый, быстро завожусь. Никому ведь не нужны массовые расстрелы коррупционеров на Красной площади под горячую руку. Шутки шутками, но люстрацию я бы устроил. - «Предчувствие Гражданской войны» - так называется одна из ваших первых песен. Есть ли ныне это предчувствие? - Можно отвечу так: я все еще мечтаю изменить свою страну. К счастью, в этом стремлении я не одинок. Людей, которые хотят добра России, Украине очень много. И слава Богу! Но, может, хватит о политике? Ведь ДДТ никогда не была политической группой, хоть всегда оставалась верной своему долгу. Думаю, так будет всегда.

КОШМАР БАШКИРСКОГО КГБ - Известно, что группа ДДТ была создана в Уфе в 1980 году, но недолго «продержалась» в родном городе из-за честности своего творчества. - Вместе с Земфирой, которая тоже родом из Уфы, мы споем для города, 12 июня празднующего свой день рождения. Както я прочитал в какой-то публикации, что взявшая-

ся неизвестно откуда в Уфе группа ДДТ стала кошмаром для башкирских КГБ и партийцев. Действительно, для «руководящей и направляющей силы» наши песни вроде «Не стреляй!» воспринимались как занозы в одном месте. Мы были какими-то «не советскими». Группу запретили, и мы ушли в подполье, а потом уехали - брататься с рок-музыкантами в Свердловске, Москве, Санкт-Петербурге, бороться за мир и во всеуслышание презирать пошлость, меркантильность, ложь и предательство. Но Уфа в нашем отъезде вовсе не виновата… Как-то перед концертом в родном городе я сказал размашисто: «Все мои одноклассники идут на концерт бесплатно!» И у меня обнаружилось 640 товарищей по школьной парте… - Что это за аббревиатура такая - ДДТ? За годы существования группы официальная версия не изменилась? - А ее и не было - официальной. Пусть люди трактуют нас как Бог на душу положит. Мы - это и Дихлор Дифенил Трихлорэтан (или попросту - дуст, средство для борьбы с вредными насекомыми), и Дом Детского Творчества, и Добрый День, Товарищи!, и Дураки из Дома Техники. Моему сердцу мила одна из последних версий Дважды Два - Три. В общем, хоть горшком называйте, только в печь не сажайте.

- Известно, что вы даете немало благотворительных концертов. - Да и не только мы, а все братья-рокеры. Мы ведь очень добрые внутри… Не так давно ДДТ выступала для узников питерских «Крестов», участвовала в фестивале «Чертова дюжина». Собранные средства были направлены на нужды реабилитационного центра. А ныне мы хотим помочь киевской журналистке Елене Чекан. Еще в прошлом году она брала у нас интервью, и вот мы узнали: Лена тяжело больна. На операцию требуются сотни тысяч евро. Мы, конечно, не в состоянии собрать такую сумму. Однако чем можем, тем поможем. - Возможно, Вы потому не захотели оставаться в стороне, что Ваша жена умерла от онкологии, и Вы один воспитывали сына? - Знаете, я не хочу касаться этой темы. Я, действительно, воспитывал сына один. Петр нынче не мальчик, ему скоро тридцать. В свое время он мечтал о военной карьере, но не так давно изменил стиль жизни. Для особо любопытных скажу: у меня есть еще один сын, Федор, но он пока маленький и живет с мамой за границей.

«ß ÄÀËÅÊÎ ÍÅ «ÑÎËÍÖÅ ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÎÝÇÈÈ» - Юрий, Вас считают властителем дум, Ваше гражданское мужество вызывает уважение. Ощущаете ли собственную значимость? - Это что-то вроде звездной болезни? Нет, не болен и, думаю, никогда не подхвачу этот вирус. В детстве и отрочестве не думал, что стану петь, писать стихи. Я хотел быть профессиональным художником и почти стал им. И вдруг - прорезался голос и поперло стихами (простите за грубоватое слово, но за точность его ручаюсь). С тех пор и прет. И я безмерно счастлив от того, что люди выходят с моих концертов с выстраданным позитивом.

²ÒÀªÌÎ! Â²Ä ÓÑÜÎÃÎ ÑÅÐÖß

Ç Þ²ËŪÌ! Þâ³ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ ñâÿòêóâàëà 12 ÷åðâíÿ íà÷àëüíèê Ñîëîíÿíñüêîãî ïîøòîâîãî â³ää³ëåííÿ ¹ 410 Ãàëèíà Äåíèñåíêî. Äî âñ³õ â³òàíü íà Âàøó àäðåñó, øàíîâíà Ãàëèíî Ãðèãîð³âíî, õî÷åìî äîäàòè ³ íàø³ ïîáàæàííÿ çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ. Íåõàé ó Âàøîìó æèòò³ áóäå áàãàòî ñâ³òëèõ òà ðàä³ñíèõ äí³â! Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ»

ÍÎÂÈÍÈ Ë²Ê²ÄÓÂÀËÈ ÃÐÓÏÓ

ÒÎÐòÂÖ² ÇÁÐÎªÞ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÑÁÓ ë³êâ³äóâàëà îðãàí³çîâàíó çëî÷èííó ãðóïó òîðãîâö³â çáðîºþ. ϳâðîêó çëîâìèñíèêè êîíòðàáàíäíî ââîçèëè â Óêðà¿íó ³ç áëèæíüîãî çàðóá³ææÿ âîãíåïàëüíó çáðîþ. Óãðóïîâàííÿ ìàëî âëàñíó «ìàéñòåðíþ», îáëàäíàíó ó ïîìåøêàíí³ îäíîãî ç ä³ëê³â. Òóò ðåìîíòóâàëè òà ïåðåðîáëÿëè çáðîþ íà áîéîâó. Âíî÷³, ³ç 6 íà 7 ÷åðâíÿ îïåðàòèâíèêè çàòðèìàëè ï’ÿòüîõ àêòèâíèõ ÷ëåí³â ãðóïè. ϳä ÷àñ îáøóê³â ó àâòî òà ïîìåøêàííÿõ çàòðèìàíèõ âèÿâëåíî ÷èìàëèé «àðñåíàë». Òðèâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

ÏÎÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÏÅÐÅÌÎÆÖßÌÈ

ÇÌÀÃÀÍÍß ÐÎÇÓÌÍÈÊ²Â Ó Ëüâ³âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Ôðàíêà â³äáóâñÿ ²² åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñòóäåíòñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè äëÿ ñòóäåíò³â êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â òà ô³çèêîòåõí³÷íèõ ³íñòèòóò³â Óêðà¿íè.  çìàãàííÿõ ðîçóìíèê³â âçÿëè ó÷àñòü ³ ñòóäåíòè ìåõìàòó ÄÍÓ, ÿê³ é ïîñ³ëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. ○

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ Á²Á˲ÎÒÅÊÀ

²ÍÍÎÂÀÖ²ß Â²Ä «ÊȯÂÑÒÀÐÓ» «Êè¿âñòàð» ïðåäñòàâèâ åëåêòðîííó á³áë³îòåêó íà ôåñòèâàë³ «Êíèæêîâèé àðñåíàë2013». Çà äåâ’ÿòü äí³â ðîáîòè ó Êèºâ³ éîãî â³äâ³äàëè ïîíàä 50 òèñÿ÷ øàíóâàëüíèê³â ë³òåðàòóðè òà ìèñòåöòâà. Ñåðåä íîâèíîê ³ííîâàö³ÿ â³ä «Êè¿âñòàðó» - îíëàéí-á³áë³îòåêà «Ìàãàçèí ðîçóìíîãî êîíòåíòó» http:// smart.kyivstar .ua. Âñ³ áàæàþ÷³ ìîãëè smart.kyivstar.ua. ïðîòåñòóâàòè ïîñëóãó çà äîïîìîãîþ QRêîäó, îçíàéîìèòèñü ³ç êîíòåíòîì ÷åðåç ìîá³ëüíèé òåëåôîí, çàâàíòàæèòè áåçêîøòîâí³ êíèæêè òà ï³äêëþ÷èòè ïîñëóãó áåçêîøòîâíî íà òèæäåíü.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ

Äíåïð áóäåò âåñòè ñåáÿ ñïîêîéíî ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÄÈÒß׊̲ÑÒÅ×ÊÎ Ó Êðàñíîãâàðä³éñüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà â ðàìêàõ ïðîåêòó îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â «Äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî. Ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê» â³äêðèëè äâà íîâ³ ìàéäàí÷èêè.  óðî÷èñòîñòÿõ âçÿâ ó÷àñòü íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè ²ãîð Öèðê³í. Çà éîãî ñëîâàìè, öåé ïðîåêò íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðåàë³çóºòüñÿ âæå òðåò³é ð³ê. Çà öåé ÷àñ â îáëàñò³ âñòàíîâëåíî 955 äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ç íèõ 351- ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó.

ÍÎÂÈÍÈ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÃËÀÂÍÀß ÂÎÄÍÀß ÀÐÒÅÐÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍÅ ÓÃÐÎÇÀ

Ñåé÷àñ ó âñåõ íà ñëóõó ñîáûòèÿ â ×åõèè è ÃÃåðìàíèè. åðìàíèè. Åâðîïåéñêèå ãîðîäà îêàçàëèñü çàòîïëåííûìè, à èõ æèòåëåé ïðèøëîñü ýâàêóèðîцы Братьев Трофиâàòü. Áîëüøàÿ âîäà мовых) и Амур-Нижïëàâíî ïîäáèðàåòñÿ неднепровский. ê Âåíãðèè.  ñâåòå Тот факт, что подýòèõ ñîáûòèé íåäàâтопило набережную, íåå ïîäòîïëåíèå íà Эдуард Горбачев äíåïðîïåòðîâñêîé объясняет некачеíàáåðåæíîé âûçâàственной работой ëî îáåñïîêîåííîñòü коммунальников ó æèòåëåé ãîðîäà. плохо прочищены Ãîññëóæáà ïî ÷ðåçливневые стоки. На âû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ïîñïåøèëà ра подтоплений в го- ща после зимы даже ворит, что гораздо уровень воды в Днепóñïîêîèòü ãîðîæàí роде не было. Так что не набрали макси- опаснее мелкие ре ливни никак не

ÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜ ÃÐÎÌÀÄÈ

ЛИВНИ И МЕЛКИЕ РЕКИ

Îáðàëè íîâîãî ãîëîâó òà ñêëàä Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ͳêîïîëüñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³. Íà ³ì’ÿ ìåðà Ðóñëàíà Òîêàðÿ íàä³éøëî 27 çàÿâ â³ä í³êîïîëüö³â, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ ïðàöþâàòè íà êîðèñòü ãðîìàäè. Äî ñêëàäó ðàäè ïîòðàïèëè äåïóòàòè, ïðåäñòàâíèêè ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ïðîôñï³ëîê, áëàãîä³éíèõ ôîíä³â, êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â, îñâ³òÿíè, ïðàö³âíèêè êóëüòóðè, ìåäèöèíè òà Ïî÷åñí³ ãðîìàäÿíè ì³ñòà. ³äêðèòèì ãîëîñóâàííÿì ãîëîâîþ ðàäè îáðàëè Àíàòîë³ÿ Ãîíòàðåíêà.

По словам начальника управления организации мероприятий гражданской защиты ГУ ГСЧС Украины в области Эдуарда Горбачева, за десять лет его службы в ведомстве, «по вине» Днеп-

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÅÊÎËÎò×ÍÈÉ ÑÅ̲ÍÀÐ Íà áàç³ Öàðè÷àíñüêîãî àãðàðíîãî ïðîôåñ³éíîãî ë³öåþ ïðîâåëè çàñ³äàííÿ âèêëàäà÷³â á³îëî㳿 òà åêîëî㳿 ÏÒÍÇ îáëàñò³ íà òåìó: «Ðîçâèòîê åêîñîô³÷íîãî ìèñëåííÿ ó÷í³â. Ïðîáëåìè, çíàõ³äêè, ïåðñïåêòèâè». Âèêëàäà÷³â îçíàéîìèëè ç íîâèìè íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè ÌÎÍ Óêðà¿íè, îãîëîñèëè ðåçóëüòàòè îáëàñíîãî êîíêóðñó ñåðåä âèêëàäà÷³â åêîëî㳿. Òàêîæ íà ñåì³íàð³ ïðèä³ëèëè óâàãó ïðîáëåì³ ïåðåñèõàííÿ, çàìóëåííÿ òà çàñì³÷åííÿ ð³÷êè Îð³ëü. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÎËÎÄÎÙ² Â²Ä ÔÅÐÌÅв ˳òî - íàéâåñåë³øèé ³ íàéùàñëèâ³øèé ïåð³îä äëÿ êîæíîãî øêîëÿðà. Çàê³í÷èëèñü õâèëþâàííÿ çà óñï³õè â íàâ÷àíí³, ïîçàäó äåðæàâíà ï³äñóìêîâà àòåñòàö³ÿ ³ òåïåð ðàä³ñíî ìîæíà âèãóêíóòè: «Çäðàñòóé, ëþáå ë³òå÷êî!». Çà äîáðîþ òðàäèö³ºþ â Äåíü çàõèñòó ä³òåé äî øêîëÿð³â Îëåêñàíäð³âñüêîãî ÍÂÊ ïðè¿õàâ ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ãåííàä³é ×åðâàòþê ³ â³ä ³ìåí³ âñ³õ ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ïîäàðóâàâ ä³òÿì ñîëîäîù³ òà ìîðîçèâî.

ÍÀ ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ ÏËÎÕÎ ÏÐÎ×ÈÑÒÈËÈ «ËÈÂÍÅÂÊÓ»

главную водную артерию спасатели как непосредственную угрозу не рассматривают. «Днепр имеет большую пропускную способность, а наши водохранили-

мального запаса, хотя бы для того, чтобы потом весь год мы были с питьевой водой. Места в них еще достаточно», - отметил Эдуард Горбачев. Он го-

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÀ

ÝÄÓ ÀÐ Ä ÃÎÐÁÀ ×ÅÂ, íà÷àëüíèê ÝÄÓÀÐ ÀÐÄ ÃÎÐÁÀ×ÅÂ,

óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé çàùèòû ÃÓ ÃÃÑ×Ñ Ñ×Ñ ÓÓêðàèíû êðàèíû â îáëàñòè: - Íåáîëüøîå ïîäòîïëåíèå íèçèí áîëåå âåðîÿòíî â ïðèáðåæíîé ïîëîñå ìàëûõ è ñðåäíèõ ðåê, íàïðèìåð Ìîêðîé Ñóðû. À íà Âîë÷üåé ñäåëàíî ìíîãî, è óæå äâà ãîäà âåñíîé òàì íåò ïðîáëåì. Íî «õàðàêòåð» ýòîé ðå÷êè íåïðåäñêàçóåì, ïîýòîìó ìû åå âñå ðàâíî ñî ñ÷åòîâ íå ñíèìàåì.

реки, вроде Мокрой Суры, Самары или Волчьей. Подтопления по «их вине», прежде всего, стоит опасаться тем, чьи дачи расположены на берегах. Но все это может произойти лишь при условии, что в области выпадет большое количество осадков.

«НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ» РАЙОНЫ Сильные ливни также опасны районам Днепропетровска, находящимся в низинах - это Ленинский (по линии ули-

повлияли. По его словам, подразделения ГУ ГСНС постоянно находятся в готовности. И если служба получает предупреждение от Гидрометцентра, то мобилизируются дополнительные силы. Ливни и продолжительные дожди таят в себе не только угрозу подтопления, но и оползней. ГСНС следит за ситуацией и просит жителей в случае, если заметят вмятины на асфальте или что-либо подобное, - сразу сообщать на 101.

ÏÎÃÎÄͲ ÊÀÒÀÊ˲ÇÌÈ

Àêë³ìàòèçàö³ÿ: çâèêàºìî äî ñïåêè ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÈËÅÍÊÎ

Åêñòðåìàëüí³ çì³íè êë³ìàòó, ùî â³äáóâàþòüñÿ çàðàç íà ïëàíåò³, çìóøóþòü ëþäñòâî ó òîé ÷è ³íøèé ñïîñ³á àäàïòóâàòèñÿ äî íèõ. Çà ïðîãíîçàìè åêñïåðò³â íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè ïîñèëþâàòèìóòüñÿ. ßêùî íå ïîäáàòè ïðî àêë³ìàòèçàö³þ çàçäàëåã³äü, òî ëþäñüêèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ âòðàò íå óíèêíóòè В Україні кліматичні зміни очевидні: щороку захід країни потерпає від снігопадів та повеней, а південь - від спеки та посухи. Із 2011 року за дорученням Президен-

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÂÀÑÈËÜ ÃÐÈÍ×ÀÊ, çàñòóïíèê

íà÷àëüíèêà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó ç ã³äðîìåòåîðîëî㳿: - ×àñò³ òà òðèâàë³ ïîñóõè ó 2007, 2009, 2012 ðîêàõ çìóøóþòü ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â ïîäóìàòè, ùîá ïåðåéòè íà çðîøóâàíå çåìëåðîáñòâî. Çà ïîïåðåäí³ìè ïðîãíîçàìè, öüîãîð³÷íå ë³òî òàêîæ áóäå ñïåêîòíå ³ ïîñóøëèâå. Äîù³, ùî ïðîéøëè, çà ñâî¿ìè ïîêàçíèêàìè íå äîòÿãóâàëè íàâ³òü äî ïåðåäáà÷åíî¿ íîðìè.

та України Віктора Януковича ведеться робота над проектом Національного плану адаптації до зміни клімату. Серед його завдань - технічне переоснащення гідрометеорологічних станцій. За словами заступника начальника Дніпропетровського регіонального центру гідрометео-

рології Василя Гринчака, тим метеостанціям, що розташовані в області, не вистачає сучасних автоматичних приладів для більш точних спостережень. Адже від надійності наукових даних залежатиме точність прогнозів і подальші дії місцевих органів влади і відомств стосовно адаптації населення.

На Дніпропетровщині питання підготовки до кліматичних змін - першочергове. За спостереженнями метеорологів, із 1997 року в області фіксується підвищення температури повітря на 2 градуси, недостатня кількість опадів у літній період та збільшення їх у зимовий. Наш регіон

усе більше переходить від середнього клімату до клімату південних степів. Найгірші наслідки на далеке майбутнє - це спустелювання. Проте, метеорологи сподіваються, що завдяки спільним зусиллям, спрямованим на адаптацію до змін клімату, цього не станеться.


ЖИТТЯ КРАЇНИ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÄÅÏÓÒ ÄÅÏÓÒÀÀÒÛ «ÎÖÅÍÈËÈ» ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ «ÑÂÎÁÎÄÛ»

12 èþíÿ ÈÀ «Ìîñò-Äíåïð» ïðîâåëî ýêñïåðòíûé îïðîñ íà òåìó: «Êàê âû îöåíèâàåòå ïðåäëîæåíèå ÷ëåíîâ ÂÎ «Ñâîáîäà» èçúÿòü èç íîðìàòèâíîïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû òåðìèí «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà»

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 ãîñòÿõ ó «Øóñòåð LIVE»

Êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé» íà ïðîøëîé íåäåëå îòïðàâèëàñü â Êèåâ, ÷òîáû ïîó÷àñòâîâàòü â ïîïóëÿðíîé ïåðåäà÷å «Øóñòåð LIVE». Âî âðåìÿ ýôèðà ìû ñòàëè ñâèäåòåëÿìè áîëüøîãî ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ - ôóòáîëüíîé ïîáåäû Óêðàèíû íàä ×åðíîãîðèåé ñî ñ÷åòîì 0:4. Ýòî ëè íå ñîáûòèå, ýìîöèÿìè îò êîòîðîãî ñòîèò ïîäåëèòüñÿ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè...

„ ÂÀÄÈÌ ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ, íàðîäíûé äåïóòàò îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ:

- Ïðåäëàãàþ èçúÿòü èç óêðàèíñêîãî ïîëèòèêóìà ïîíÿòèå è òåðìèí ÂÎ «Ñâîáîäà». Êîíå÷íî, õî÷åòñÿ ïåðåïèñàòü Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó. Îñîáåííî òåì, êòî ïîìîãàë ïîëèöàÿì. Âåäü äëÿ íèõ ýòà âîéíà ïðîèãðàíà è òåïåðü èì õî÷åòñÿ ñíÿòü ñ ñåáÿ êëåéìî ïðåäàòåëåé.

„ ÏÅÒÐ ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ, ïåðâûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÓ ÊÏÓ,, íàðîäíûé äåïóòàò:

- Ýòî ñîâåðøåííî íåëîãè÷íî. ß áû ïîðåêîìåíäîâàë ÷ëåíàì ÂÎ «Ñâîáîäà» ñ òàêèìè çàÿâëåíèÿìè îáðàòèòüñÿ â áîëüíèöó, à íå â ïàðëàìåíò. „ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅËÈ×ÊÎ, ããëàâà ëàâà ñîâåòà ðåêòîðîâ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, ðåêòîð ÍÌåòÀÓ:

ПРИЕХАЛИ СНИМАТЬСЯ Раннее, солнечное утро пятницы, шумный киевский вокзал и мы, четыре гостя с Днепропетровщины, приехавшие на передачу «Шустер LIVE». А вот и наша провожатая - женщина с табличкой «Передача», приветливо машет рукой. Следуя ее указаниям, спускаемся в метро, едем в отель «Турист». В фойе уже собралась сотня гостей из других регионов Украины. Это те, кому посчастливилось быть в числе зрителей нынешней передачи. «Здесь вся страна» - отмечает с улыбкой наша провожатая. Аудитория пятничной программы «Шустер LIVE» на самом деле состоит из жителей всех областей. Среди них - учителя, шахтеры, экономисты, безработные, пенсионеры. Интересно, что молодежь в меньшинстве, в основном, в числе будущих зрителей - люди после сорока. Для каждого из них участие в передаче - особое событие. Во-первых, это возможность «поиграть лицом на камеру», во-вторых вблизи увидеть телевизионных звезд, известных политиков, спортсменов. Третий аспект - возможность в ходе интерактивного голосования высказать мнение по проблемной теме. Сразу по приезду в отель мы участвуем в социальных опросах. Они разные: за кого голосовали на президентских

ÀÓÄÈÒÎÐÈß ÑÒÓÄÈÈ «ØÓÑÒÅÐ LIVE» - ÎÁÛ×ÍÛÅ ÓÊÐÀÈÍÖÛ

Äåïóòàòû Âåðõîâíîé Ðàäû, ÷ëåíû ôðàêöèè «Âñåóêðàèíñêîå îáúåäèíåíèå «Ñâîáîäà» Èðèíà Ôàðèîí è Þðèé Ìèõàëü÷èøèí ïðåäëàãàþò ïàðëàìåíòó èçúÿòü èç íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû òåðìèí «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà». Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïðîåêòå ïîñòàíîâëåíèÿ ¹2231, çàðåãèñòðèðîâàííîì â Ðàäå 5 èþíÿ.

выборах, какую партию поддерживаете… Однако, главный на сегодняшний день отношение к решению Владимира Путина развестись с женой… «Та це ж його особиста справа!» - возмущается возле меня мужчина. «А нечего на всю страну кричать «развожусь», пиарится за счет жены», - энергично парирует его упитанная соседка. И я понимаю, что передача «Шустер LIVE» уже началась.

КОФЕ И ИНСТРУКТАЖ

СЛАВА ТЕБЕ, УКРАИНА! Пятнадцать минут до эфира, студия слепит яркими софитами, амфитеатром сияющих скамей. У каждого из нас - свое место, с четко определенной нумерацией. Ищу взглядом Савика Шустера, и с удивлением замечаю его неподалеку. Небольшой, подвижный человек в очках, за которыми отчего-то очень грустные глаза… Приметив ведущего, за автографом к нему попытались прорваться несколько фанатично настроенных зрителей. Но их тут же предупреждают: «До завершения передачи Савика лучше не беспокоить». Тема нашей передачи близка даже тому украинцу, который не любит футбол матч между сборными Украины и Черногории в Подгорице. Если наши победят - у команды появляется реальный шанс попасть на чемпионат мира в Бразилии. Напряжение в студии чувствуется уже вначале эфира. Отвечая на вопрос Савика, каков может быть результат игры, спикеры - Леонид Буряк, Владимир Мунтян, Игорь Мирошниченко, Владислав Ващук, Вадим Карасев - единодушно предсказывают команде победу. В студии идет горячее обсуждение возможностей украинской команды, ее минусов и плюсов. Новый гость эфира вице-президент УЕФА Григорий Суркис оживляет дискуссию, высказывая и свою надежду на победу.

Вечер пятницы, двухэтажный автобус вместимостью около сотни человек гудит ульем голосов. Каждый пассажир одет в лучшее из привезенного гардероба. С улыбкой, например, замечаю двух бабушек в вышиванках. Около часа ползем улицами Киева - всюду пробки, а ведь так хочется поскорее добраться до студии… И вот наконец-то синее стеклянное здание с вывеской «Шустер LIVE». Пассажиры спешно высыпают на улицу, живо фотографируются на фоне строения. Это огромная современная студия, вокруг которой раскинулся симпатичный парк. Заходим внутрь. Нас встречает охрана, проходим фэйсконтроль. Каждому выдают личный номер, потом следует кофе, инструктаж сотрудницы Валентины. Она сразу сообщает, что в студию нельзя заносить фотоаппараты, видеотехнику и телефоны. Для всего этого ЯРКАЯ ПОБЕДА предусмотрены специальИ все же в студии витает ные камеры хранения. На некое ощущение неувереннопередачу можно брать лишь сти в положительном для наводу, в бутылочке… шей команды результате

игры. Включается прямой эфир матча, съемка передачи временно прекращается, и мы можем свободно смотреть игру в студии или за кофе в комнате отдыха. Выбираю последнее. Проходя мимо комнаты, где отдельно от зрителей заседают спикеры и Савик Шустер, замечаю через стекло, что по их лицам пробегает волнение. Полчаса напряженной игры - и ни одного гола. Но сборная Украины все-таки вырывает свой шанс побороться за участие в ЧМ-2014 в Бразилии. Матч преподносит неожиданные результаты - подопечные Михаила Фоменко во втором тайме наголову разбивают соперника 0 : 4. На 52-й минуте счет открывает Гармаш. Чуть позже следует гол Коноплянки, который вызывает овации аудитории в студии. На 85-й минуте грядет чудо-гол Федецкого - с острого угла. И наконец четвертый, сокрушительный гол Безуса исключает всякие шансы Черногории отыграться. Вторая часть передачи начинается со всеобщего ликования зала: «Ук-ра-и-на! Ук-ра-и-на!» В этом ярко чувствуется любовь к своей стране, вера в ее спортсменов даже хочется плакать. Кто-то из гостей отмечает, что сегодня случился прорыв, и не только в спорте! И пусть будет так! Программа «Шустер LIVE» в это раз в самом деле объединила страну. Дальше последовали «фотосессии» со спикерами «Шустер LIVE». Вот только Савика Шустера почему-то нельзя фотографировать… Но может, в другой раз повезет…

- Ó ìåíÿ äàæå â ìûñëÿõ íå âîçíèêàåò, ÷òî ìîæíî óáðàòü òåðìèí «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà», âåäü ýòî æèçíü ïîêîëåíèé. Ýòî - íàøè äåäû, íàøè îòöû, íàøà èñòîðèÿ. Òàê ëåãêî ðàçäåëûâàòüñÿ ñ èñòîðèåé âíå çàâèñèìîñòè îò ïîëèòè÷åñêèõ ñèòóàöèé ïðîñòî íåëüçÿ.

„ ÅËÅÍÀ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ, ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ÂÐ ïî âîïðîñàì ñâîáîäû ñëîâà è èíôîðìàöèè:

- Êîãäà ïîäîáíûì îáðàçîì ïîñòóïàþò ñî ñâÿùåííûìè ïîíÿòèÿìè, âîçíèêàåò âîïðîñ: «À Îòå÷åñòâî ëè äëÿ íèõ Óêðàèíà?» Åñëè, èçúÿâ òåðìèí «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà», ÂÎ «Ñâîáîäà» õî÷åò îòêðåñòèòüñÿ îò èñòîðèè, çíà÷èò, îòêðåùèâàåòñÿ îò Óêðàèíû. „ ÎËÅÃ

ÖÀÐÅÂ,

íàðîäíûé äåïóòàò îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ:

- Äåïóòàòû îò ÂÎ «Ñâîáîäà» îòðàæàþò òî÷êó çðåíèÿ òîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ ïîääåðæèâàëà ôàøèñòîâ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Äëÿ íèõ ãåðîè - ýòî âîèíû ÑÑ Ãàëè÷èíà, à â òîé âîéíå èõ ãåðîè ïðîèãðàëè. „ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÌÎÒ ÌÎÌÎÒ,, íàðîäíûé äåïóòàò:

- Óâåðåí, ÷òî äåéñòâèÿ «Ñâîáîäû» - ïðîâîêàöèÿ, î êîòîðîé íå ñòîèò ìíîãî ãîâîðèòü. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà - ýòî ñóðîâàÿ, íî ãåðîè÷åñêàÿ è ñëàâíàÿ ñòðàíèöà íàøåé èñòîðèè, ñâÿòîå ïîíÿòèå äëÿ ìèëëèîíîâ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ÷üè îòöû è äåäû ïîáåäèëè ôàøèçì. „ ÌÈÕÀÈË ×Å×ÅÒÎÂ, íàðîäíûé äåïóòàò îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ:

- Ïðîãîëîñîâàòü çà èçúÿòèå òåðìèíà «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà» ìîãóò òîëüêî òå, êòî âòàïòûâàë ñâÿòûíþ - Çíàìÿ Ïîáåäû - íîãàìè â ãðÿçü, òå, êòî èçáèâàë 90-ëåòíèõ âåòåðàíîâ. Êàê ìîæíî âû÷åðêíóòü ñâÿòîå?! Åñëè áû íå áûëî Âåëèêîé Ïîáåäû, íå áûëî áû íè Óêðàèíû, íè óêðàèíöåâ!

,

„ ÀÍÄÐÅÉ ØÈÏÊÎ íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû:

- «Ñëàáîóìèå è îòâàãà» - ïîæàëóé, ñàìîå òî÷íîå îïðåäåëåíèå î÷åðåäíîãî äåìàðøà Ôàðèîí è Ìèõàëü÷èøèíà. Êàê âðà÷, ÿ íà÷èíàþ ïîäîçðåâàòü â èõ ïîâåäåíèè ñèìïòîìû òÿæåëîãî ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà. Íàëèöî àìíåçèÿ, âåäü ýòè «íàðîäíûå èçáðàííèêè» ñîâåðøåííî ïîòåðÿëè ïàìÿòü î âåëèêîì ïîäâèãå âåëèêîãî íàðîäà. Åùå åñòü ïîäîçðåíèå íà øèçîôðåíèþ, ïîòîìó ÷òî òàêîé ôååðè÷åñêèé áðåä ìîæåò âîçíèêíóòü òîëüêî â âîñïàëåííîì âîîáðàæåíèè. ÏÎ ÌÀ ÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÀÉÒ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÀÉÒÀÀ MOST-DNEPR.INFO


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÀ ÂËÀÑͲÑÒÜ

ÃвÇͲ «Ï²ÐÀÒÈ» Óêðà¿íà çàëèøàºòüñÿ ó ñïèñêó ñâ³òîâèõ ë³äåð³â ³íòåëåêòóàëüíîãî ï³ðàòñòâà. Îêð³ì òîãî, á³ëüø³ñòü õàêåð³â ñâ³òîâîãî ð³âíÿ º íàøèìè ñï³ââ³ò÷èçíèêàìè. Òàê³ âèñíîâêè îçâó÷èëè íà ïðîô³ëüíîìó ì³æíàðîäíîìó ôîðóì³, ùî íåùîäàâíî â³äáóâñÿ â Êèºâ³. Íàøà êðà¿íà òàêîæ îïèíèëàñü íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³ â ñâ³ò³ çà ê³ëüê³ñòþ âèõ³äíèõ ê³áåðàòàê. Âîäíî÷àñ, îô³ö³éíèé Êè¿â îá³öÿº ïîñèëèòè áîðîòüáó ³ç ï³ðàòñòâîì.

ÍÎÂÈÍÈ

ВИРАХОВУЄМО НОРМУ

«ÏÀIJÍÍß» SAMSUNG

Влітку ми все частіше замість калорійної їжі обираємо смачні помідорчики, ароматну суницю та духмяну зелень. Це і зрозуміло, адже пора свіжих ягід, фруктів та овочів так швидко спливає. Крім того, для гарного самопочуття спеціалісти радять вживати не менше 300-400 г фруктів та дві порції овочів на добу. Перевагу краще надавати тим, що вирощують у нашій місцевості.

«ÒÎÏÈÒÜ» ÑÌÀÐÒÔÎÍ Íåùîäàâíî JPMorgan Chase çíèçèâ ïðîãíîç ïî äîõîäàõ Samsung, ï³ñëÿ ÷îãî éîãî àêö³¿ âïàëè â ö³í³ íà òîðãàõ ó Ñåóë³, ïîêàçàâøè íàéã³ðøèé ðåçóëüòàò çà îñòàíí³ äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â. Ö³íí³ ïàïåðè ï³âäåííîêîðåéñüêî¿ êîìïàí³¿ âïàëè íà 5,5%. Ó JPMorgan ãîâîðÿòü, ùî ñèòóàö³þ ÷àñòêîâî ìîæå âðÿòóâàòè S4 Mini, àëå öåé àïàðàò ïîêè ùî íå âèéøîâ íà ìàñîâèé ðèíîê. Åêñïåðòè æ â³äçíà÷àþòü íåñïîä³âàíî íèçüêèé ïîïèò â ªâðîï³ íà ôëàãìàíñüêèé ñìàðòôîí Galaxy S4. ̳ñöåâ³ ñïîæèâà÷³ ââàæàþòü éîãî çàíàäòî äîðîãèì. ○

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÁÀÄÜÎЊ˲ÒÎ

ßê âòàìóâàòè ñïðàãó ó ñïåêó Вагому роль відіграє також і питний режим. Зазвичай, нормою для людини вважають не менше 2,5 л рідини на день. Але розрахувати правильну кількість випитих склянок - справа індивідуальна. Пам'ятайте, що в отриманий «літраж» входить уся рідина, спожита протягом доби, оскільки частина рідини в організм надходить із напоями, а частина - із твердою їжею.

УТАМОВУЄМО СПРАГУ Погодьтеся, не всім до смаку звичайна вода. Часто ми, окрім утамування спраги, хочемо отримати і задоволення від напою. Тому обираємо соки,

релом енергії та активності нашого мозку. Більшість споживачів, купуючи солодкі газовані напої, орієнтується на власний смак. Однак спеціалісти рекомендують обов'язково звертати увагу на етикетку - на ній має вказуватись склад напою відповідальні виробники зазначають на етикетці якомога повнішу інформацію.

ÀÐÒÅDzÀÍÑÜÊÀ ÂÎÄÀ - ÍÀÉÊÐÀÙÀ ÎÑÍÎÂÀ ÄËß ÑÎËÎÄÊί ÃÀÇÎÂÀÍί ÂÎÄÈ квас, солодку газовану воду за власним смаком. Остання є чи не найпопулярнішою влітку. І це недивно, адже солодка газова-

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÀ

ÎËÜÃ ÎËÜÃÀÀ ÁÀÐÍÀ,

äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ïðåâåíòèâíî¿ òà àíòèåéäæ³íã ìåäèöèíè: - Äæåðåëîì ã³äðàòàö³¿ îðãàí³çìó ìîæå áóòè íå ëèøå âîäà. Çîêðåìà, âñ³ íàïî¿ á³ëüøîþ ÷è ìåíøîþ ì³ðîþ âòàìîâóþòü ñïðàãó, àäæå âñ³ âîíè ì³ñòÿòü âîäó.

на вода чудово втамовує спрагу - вона на 90% складається з води. До речі, популярна Coca-Cola виготовлена на основі артезіанської води, яка є на сьогоднішній день найкращою для виробництва напоїв. Також ви, напевно, помічали, що цей напій чудово бадьорить. Усе завдяки тому, що до складу напою входить натуральний буряковий цукор, який є головним дже-

ТРЕНУЄМО М'ЯЗИ Окрім повноцінного харчування та дотримання питного режиму не зайвими будуть і фізичні навантаження. Готуючись до пляжного сезону, лежебоки починають випробовувати себе спортом. Але не забувайте, що щоденні 30-хвилинні навантаження вплинуть на організм краще, ніж нерегулярний вимотуючий біг. Тож будьте активні, частіше посміхайтеся і тоді літо зустрінете бадьорими!

ÄÀ² ïåðåâ³ðèëà íîìåðí³ çíàêè

Ãëîáàëüí³ ñëàíöåâ³ ðåñóðñè ìîæóòü çàáåçïå÷óâàòè ñâ³ò íàôòîþ äåñÿòü ç ïîëîâèíîþ ðîê³â. Òàê³ âèñíîâêè çðîáèëè ôàõ³âö³ Äåïàðòàìåíòó åíåðãåòèêè ÑØÀ. ³äîìñòâî îö³íèëî îáñÿã «òåõí³÷íî âèäîáóâíèõ» ñëàíöåâèõ ðåñóðñ³â ó 42 êðà¿íàõ ó 345 ìëðä. áàðåë³â. Íàðàç³ æ ñâ³òîâèé ïîïèò íà «÷îðíå çîëîòî» ñòàíîâèòü áëèçüêî 90 ìëí. áàðåë³â íà äåíü. Íàéá³ëüø³ ïîêëàäè ñëàíöåâî¿ íàôòè ìàþòü Ðîñ³ÿ, Êèòàé, Àðãåíòèíà ³ ˳â³ÿ. ○

ÏÐÎÂÅËÈ ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖ²Þ

ÄÅÑßÒÈв×ÍÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

ÑËÀÍÖÅÂÀ ÍÀÔÒÀ

˳òî ïðèíîñèòü ó íàøå æèòòÿ ÷èìàëî ïðèºìíîãî. Êîëè íàâêðóãè áó ÿþòü áóÿþòü çåëåí³ äåðåâà, à êâ³òè ñïîâíþþòü ïîâ³òðÿ í³æíèìè àðîìàòàìè, íà ïîâí³ ãðóäè âäèõàºìî ³ ìè. Ùîá íàéóëþáëåí³øà ïîðà ðîêó ïðèíåñëà ëèøå çà äîâîëåííÿ, çàäîâîëåííÿ, ñïåö³àë³ñòè ðàäÿòü äîòðèìóâàòèñÿ íåñêëàäíèõ ïðàâèë: ÷àñò³øå ãóëÿòè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, íå çàáóâàòè ïðî çáàëàíñîâàíå õàð÷óâàííÿ òà ïèòíèé ðåæèì

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÀÐÒÓÐ ÌÀ Ò²ªÍÊÎ ÌÀÒ²ªÍÊÎ

ÐÅÀËÜÍÀ ÍÀÓÊÀ

ÌÀÌÎÍÒÈ ÏÎÂÅÐÒ ÀÞÒÜÑß ÏÎÂÅÐÒÀÞÒÜÑß Ó÷åí³ ïåðåäáà÷àþòü â³äðîäæåííÿ ìàìîíò³â ÷åðåç 30-50 ðîê³â òà ïëàíóþòü ïîâåðíóòè ¿õ ó åêîñèñòåìó Ñèá³ðó. Äîñë³äíèêè ³ç êàíàäñüêîãî Óí³âåðñèòåòó Ìàêìàñòåðà ìàéæå çàâåðøèëè ðîáîòó ç³ ñòâîðåííÿ «ãåíåòè÷íî¿ êàðòè» ö³º¿ äî³ñòîðè÷íî¿ òâàðèíè. Äîñë³äíèê³â, çîêðåìà, ö³êàâèòü åâîëþö³éíà ³ñòîð³ÿ ìàìîíò³â òà ïðè÷èíè ¿õíüîãî âèìèðàííÿ á³ëüøå 10 òèñÿ÷ ðîê³â òîìó. ßêùî íàóêîâöÿì óäàñòüñÿ ðîç³áðàòèñÿ ³ç öèì, òî âîíè çìîæóòü ñïðîáóâàòè çóïèíèòè âèìèðàííÿ ñó÷àñíèõ òâàðèí.

Íà øëÿõàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïåðåâ³ðÿëè íîìåðè àâòî. ²ç 5 ïî 12 ÷åðâíÿ Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ ïðîâîäèëà îïåðàö³þ «Íîìåðíèé çíàê». Ìåòà çàõîäó - âèÿâëåííÿ àâòîìîá³ë³â áåç íîìåð³â òà àâòî, íà ÿêèõ âîíè íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì äåðæñòàíäàðòó За словами старшого інспектора відділу ДПС УДАІ ДУ МВС в області Максима Гапочки, Державтоінспеція вдалась до таких профілактичних заходів тому, що багато водіїв будь-якими способами навмисно намагаються ускладнити розпізнавання

ÂÎIJ¯ ×ÀÑÒÎ ÂÄÀÞÒÜÑß ÄÎ ÕÈÒÐÎÙ²Â

ÊÎÌÅÍÒÀÐ номерних знаків їхніх автомобілів. Інспектори за період операції зафіксували 331 випадок подібних порушень. Найбільше затримали тих, хто керував транспортними засобами без номерного знака взагалі та з номером, який не належить машині. Коли водії вдаються до всіляких хитрощів, аби замаскувати номер, це робить неможливим його розпізнавання спеціальними приладами

вимірювання швидкості («Трукам», «Візир», «Гарпун»). Як стверджують працівники Державтоінспекції, все це робиться для того, щоб уникнути адміністративної відповідальності. Проте саме такі дії і є правопорушенням, що передабачає покарання у вигляді штрафу від 170-255 грн., за повторне порушення - до 510 грн. або навіть вилучення авто на штрафмайданчик. Державтоінспек-

ÌÀÊÑÈÌ ÃÀÏÎ×ÊÀ, ñòàðøèé

³íñïåêòîð â³ää³ëó ÄÏÑ ÓÄÀ²: - Äëÿ òîãî ùîá çàìàñêóâàòè íîìåð, âî䳿 âñòàíîâëþþòü ñïåö³àëüí³ ñ³òêè, íàë³ïêè, çàêëåþþòü ë³òåðè òà íàâ³òü ôàðáóþòü «òàáëè÷êó» ëàêîì äëÿ âîëîññÿ. Ïðîòå òàê³ ä³¿ öå ïðàâîïîðóøåííÿ. Íîìåðíèé çíàê çàâæäè ïîâèíåí áóòè ÷èñòèì òà îñâ³òëåíèì äëÿ òîãî, ùîá ìîæíà áóëî éîãî âèçíà÷èòè ç â³äñòàí³ 20 ì.

ція нагадує, що номерний знак видається водієві державою, а тому існують відповідні правила його утримання. Передбачається, що «табличка» має бути закріплена на

автомобілі у спеціально визначеному для цього місці, номер не повинен закриватися будьякими предметами, або бути пофарбованим, забрудненим чи не освітленим.


МИРСЬКІ СПРАВИ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÎËÜà ÎËÜÃÀÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Äèñïåò÷åðñêèå ñëóæáû ïîäñòàíöèé «ñêîðîé ïîìîùè» è ðàíüøå ðàñïîëàãàëè ñïèñêàìè àäðåñîâ ïàöèåíòîâ, ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ äëÿ âûåçæàþùèõ íà âûçîâû ÷ëåíîâ áðèãàä. Ñëó÷àè íàïàäåíèÿ íà ìåäèêîâ â Çàïîðîæüå è Îäåññå çàñòàâèëè íå ïðîñòî óáåäèòüñÿ â àêòóàëüíîñòè íåôîðìàëüíûõ «÷åðíûõ ÷åðíûõ»» ñïèñêîâ, íî è âûñòðîèòü ñèñòåìó çàùèòû îò ïîäîáíûõ ïàöèåíòîâ

ÍÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÒÜ ÂÛÇÎÂ ÍÅËÜÇß

ÎÏÀÑÍÀß ÐÐÀÁÎÒ ÀÁÎÒ À ÀÁÎÒÀ

Ê ïàöèåíòó - ñ îðóæèåì è â ñîïðîâîæäåíèè ìèëèöèè? ТРЕВОЖНЫЕ «СКОРЫЕ»

НЕ СМОГЛИ ЗАЩИТИТЬСЯ Как рассказывает директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко, об убийстве фельдшера «скорой» психически больным пациентом он узнал тогда, когда организаторы национального чемпионата бригад экстренной помощи в Пуще-Водице награждали никопольских медиков за победу в одном из конкурсов. «За два дня до трагедии в Запорожье этот конкурс не казался столь актуальным, каким мог бы показаться ныне, - рассказывает Радий Анатольевич. - Бригады должны были продемонстрировать тактику своих действий при нападении на них человека

с топором. Никопольские медики потому были признаны победителями, что не только сумели противостоять безумцу, но и оказать помощь ребенку, притаившемуся под кроватью…» Увы - реальная ситуация стала словно бы слепком фантазии организаторов конкурса, только вместо топора в руках душевнобольного оказалась пешня, которой прорубывают лед рыбаки. Не ожидавшие нападения запорожские медики не смогли защитить себя от безумца. По словам Радия Шевченко, в странах Восточной Европы такие ситуации отработаны до автоматизма.

БРИГАДА КАК ОТРЯД Готовы ли наши медицинские бригады превращаться в боевые отряды при

ÑÎÇÄÀÍÈÅ «×ÅÐÍÛÕ» ÑÏÈÑÊΠÄÅËÎ ÍÅ ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

посещении пациентов, чье состояние может нести угрозу здоровью и жизни сотрудников «скорой»? Пожалуй, нет… Однако, по мнению Радия Шевченко, им стоит «навещать» таких пациентов в сопровождении милиционеров. А юрист Виталий Гурский полагает,

что медики могли бы рассчитывать на поддержку сотрудников вневедомственной охраны. Некоторые ее подразделения имеют право на ношение огнестрельного оружия. Такое разрешение, впрочем, могут получить сами врачи и фельдшеры.

Понятно, что медики, которые спешат на помощь, ни о каком нападении не думают если, конечно, их пациент не внесен в «опасный» список, который, по словам Радия Шевченко, очень скоро получит официальный статус. В его основу должна лечь электронная база данных пациентов. Ее сейчас активно составляют в центрах первичной медико-санитарной помощи, и насчитывает она уже более 2,5 миллиона человек. В помощь сотрудникам «скорой» создаются и «тревожные» кнопки - ими планируют оборудовать диспетчерские, автомобили, мобильные устройства врачей и фельдшеров. Но такие «кнопки», скорее всего, станут разве что психологической поддержкой медиков. Ведь в ожидании приезда правоохранителей они будут оставаться один на один с опасными пациентами. А игнорировать вызов к ним нельзя. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1119, к категории экстренных относятся и случаи психических расстройств, угрожающие жизни и здоровью как самого больного, так и окружающих его людей. И приехать к такому пациенту нужно в течение 10-20 минут.

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÑÒ ÀÒÜ ÒÎÂÀÐÎÌ… ÑÒÀ

Ñ ïàñïîðòîì íå ðàññòàâàéòåñü ной службы Украины в Днепропетровской области 1850 íàøèõ ñîîòå÷åñòâåí- Анатолий Бабец, если раньше пострадавшими в таких íèêîâ â ïðîøëîì ãîäó ïðèçíàíû ïîñòðàäàâøèìè делах были в основном женщины (90%), то в послеâ óãîëîâíûõ äåëàõ, âîçднее время растет количеáóæäåííûõ ïî ôàêòàì ство мужчин, оказавшихся òîðãîâëè ëþäüìè. Ýòà за границей на положении öèôðà îáíàðîäîâàíà íà едва ли не рабов. ñåìèíàðå ñîòðóäíèêîâ Что же нужно знать, чтоÃîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèбы не стать «товаром» в чуîííîé ñëóæáû ÓÓêðàèíû, êðàèíû, жой стране? По словам наïðîøåäøåì íåäàâíî â чальника миграционной Äíåïðîïåòðîâñêå службы области, выезжаюКак говорит начальник щие за рубеж люди должны Главного управления Госу- помнить, что бесплатный дарственной миграцион- сыр бывает только в мышеÎËÜà ÎËÜÃÀÀ ÏÅÐÎÂÀ

ÄÅÐÆÈÒÅ ÏÐÈ ÑÅÁÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ ÊÎÍÑÓËÜÑÒÂ È ÏÎÑÎËÜÑÒÂ ловке, и не обольщаться заоблачными заработками, предлагаемыми за обычный труд. «Ни в коем случае не отдавайте паспорт вашим, так сказать, работодателям. А для подстраховки держите при себе телефоны консульств или посольств», - советует Анатолий Бабец. География стран, в которых попадали в беду наши

соотечественники, достаточно обширна, однако, в основном, это государства Ближнего Востока, Турция. Не так давно правоохранители освободили из рабства трех украинок, которых обманом, через Европу, привезли в Турцию, чтобы получить максимальную выгоду от их красоты.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! УВАГА! Отримати безоплатну первинну правову допомо гу можливо щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00 у громадських приймальнях Головного уп равління юстиції у Дніпропетровській області за ад ресами: пр. К. Маркса, 21А, І поверх, каб. 102, тел. (0562) 385500 (приміщення ГУЮ у Дніпропет ровській області); вул. Ю. Савченка, 10, тел. (0562) 426775 (при міщення Обласної універсальної наукової бібліоте ки імені Первоучителів Слов'янських Кирила та Мефодія). Індустріальна районна у місті Дніпропетровську рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: (проспект Газети «Правда», 8, м. Дніпропетровськ, 49081) 1. Заступника голови районної у місті ради з пи тань діяльності виконавчих органів за напрямком роботи житловокомунального господарства та соціальноекономічного розвитку району; 2. Заступника голови районної у місті ради з пи тань діяльності виконавчих органів за напрямком роботи з питань надзвичайних ситуацій, цивільно го захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи. Вимоги до конкурсантів: повна вища освіта відповід ного професійного спрямування за освітньо кваліфі каційним рівнем магістра, спеціаліста, досконале во лодіння державною мовою, володіння навичками робо ти на комп'ютері на рівні досвідченого користувача, досвід роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування (державній службі) на керівних поса дах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на ке рівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років. 3. Спеціаліста І категорії служби у справах дітей. Вимоги до конкурсантів: базова вища освіта відпо відного професійного спрямування за освітньоквалі фікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Термін прийняття документів протягом 30 кален дарних днів з дня оголошення конкурсу. Телефон для довідок: 237076.


12 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÒÎ×ÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÊÎË²É ²ç ïî÷àòêó ðîêó êîë³éíèêè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ â³äðåìîíòóâàëè 157,5 êì êîë³é. Çîêðåìà, ó íàïðÿìêó Ëîçîâà-ѳìôåðîïîëü ìîäåðí³çîâàíî 38,4 êì äîðîãè, êàï³òàëüíî â³äðåìîíòîâàíî 14,5 êì. Êð³ì òîãî, âèêîíàëè ïîòî÷íèé ðåìîíò 64 êîìïëåêò³â ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â, à 5 êîìïëåêò³â çàì³íèëè íîâèìè íà çàë³çîáåòîííèõ áðóñàõ. Çàãàëüíà âàðò³ñòü âèêîíàíèõ ðîá³ò ñêëàëà ïîíàä 58 ìëí. ãðí.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ ÌÎÒÎÏÐÎÁÅÃ

«Âàðÿæñêèé ïóòü, èëè 1000 ëåò ñïóñòÿ» ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÇÓÁ×ÓÊ

Áàéêåðñêèé êëóá «Angels» âìåñòå ñ îòöîì Íèêîëàåì Íåñïðàâîé ÷ëåíîì ýòîãî êëóáà, âîçðîæäàþò èñòîðèþ. Ê 1025-ëåòèþ Êðåùåíèÿ Ðóñè îíè ïðèóðî÷èëè ìîòîïðîáåã ïîä íà íà-çâàíèåì «Âàðÿæñêèé ïóòü, èëè 1000 ëåò ñïóñòÿ». Îäíîé èç èäåé ïóòåøåñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ âîçâðàùåíèå ê íàøèì èñòîêàì Мотопробег, маршрут которого включает около 20 стран и более 30 городов, состоит из двух этапов. Первый стартовал 7 июня в семь часов утра. Ко второму байкеры еще готовятся, он начнется 13 июля с фестиваля «The Best City». Оба этапа имеют особенности.

ÁÀÉÊÅÐÛ ÏÎÑÅÒßÒ ÎÊÎËÎ 20 ÑÒÐÀÍ Так, например, байкеры, которые уже уехали, посетят уникальное мероприятие в

Риме, посвященное 110летию Harley Davidson. Мотоциклисты на втором этапе (принять участие в котором планирует и отец Николай) завершат свой путь в Киеве большим мотопробегом, посвященном Дню Крещения Руси. «Если провести параллели - на Руси все-

гда был в почете крестный ход, мотопробег тоже может быть своего рода неким крестным ходом. Более того, мы провезем две святыни. Вполне возможно, это будет частица Древа Господня и мощей св. Николая, с которыми мы будем заезжать в храмы», - говорит отец Николай. Инициатором идеи мотопробега клуб «Angels» стал неслучайно. Ведь в основе истории его возникновения лежат православные ценности. В 70-е годы парни, ездившие на мотоциклах, наклеивали на мотоциклетные шлемы иконы св. Николая, св. Сергия - это были их ангелы-хранители. Поэтому в байкерской среде их начали именовать «ангелами».

ÁÈÒÜ ÁÀÊËÓØÈ - ÍÅ ÄËß ÍÀÑ

Êàê çìåè ðåáÿò äî Êèòàÿ äîâåëè ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Åñëè âàø ðåáåíîê íå ïðåäñòàâëÿåò, ÷åì çàíÿòü ñåáÿ â ëåòíèå êàíèêóëû, íî õî÷åò ïðîâåñòè âðåìÿ ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ, îí ìîæåò îáðàòèòüñÿ â îáëàñòíîé Öåíòð íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Çäåñü åãî ìíîãîìó íàó÷àò ïðè÷åì áåñïëàòíî Как рассказывает директор Центра Людмила Волкова, разная направленность кружков предоставляет ребятам огромную свободу выбора. Хотите запускать ракеты в небо? Пожалуйста! Обеспечивать судам «семь футов под килем»? Запросто! К слову - это воспитанники областного Центра научно-технического творчества и информационных технологий недавно запус-

кали собственноручно изготовленные радиоуправляемые суда в фонтане возле днепропетровской мэрии, где прошло областное первенство по судомоделированию. Побывали юные изобретатели и в

ÇÀÏÓÑÊÀËÈ ÑÓÄÀ Â ÔÎÍÒÀÍÅ ÂÎÇËÅ ÌÝÐÈÈ

Китае, но там уже демонстрировали не модели авиалайнеров и ракет, а воздушных змеев - и, кстати, весьма успешно.

Так что Центр, где можно найти применение и научной мысли, и фантазии, и навыкам творить вещи своими руками, ждет вас. Учреждение, где можно поучиться созданию моделей, web-дизайну, астрономии, английскому языку расположено по адресу: ул. Ульянова, 4 и ежедневно в 10.00 распахивает двери будущим конструкторам и ученым. Телефон для справок: (0562) 370-19-30.

ÍÎÂÈÍÈ ßʲÑÍÅ ÏÎÊÐÈÒÒß

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎвà Öüîãîð³÷ «Óêðàâòîäîð» ïëàíóº ïîëàãîäèòè îñíîâí³ óêðà¿íñüê³ äîðîãè. Ùîïðàâäà, êàï³òàëüí³ñòü ¿õíüîãî ðåìîíòó çàëåæàòèìå â³ä íàäõîäæåííÿ êîøò³â. Çàãàëîì, íà ïîâíó ðåêîíñòðóêö³þ àâòîìàã³ñòðàëåé âèä³ëÿòü 18 ìëðä. ãðí. Ñåðåä òèõ, ùî ïîòðåáóþòü ðåìîíòó öüîãîð³÷, çîêðåìà, Äí³ïðîïåòðîâñüê Äîíåöüê - Ëóãàíñüê.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÎÑÎÁËÈÂÀ ÄÀÒÀ

гê íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³ ÄÌÈÒÐÎ ÄÂÈÃÓÍ

Äëÿ çàñëóæåíîãî ë³êàðÿ Óêðà¿íè, êàíäèäàòà ìåäè÷íèõ íàóê ³ äåïóòàòà îáëàñíî¿ ðàäè Ëþäìèëè ²âàí³âíè Ïàäàëêî Äåíü ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà - 2013 - ñïðàâä³ îñîáëèâèé! Àäæå â³í ñâÿòêóºòüñÿ ñàìå íàïåðåäîäí³ äíÿ â³äêðèòòÿ ÊÇ «ÄÎÏÖ ç³ ñòàö³îíàðîì» ÄÎл, Îáëàñíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó - çàêëàäó ²²² ð³âíÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè! Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà ìè çóñòð³ëèñü ³ç Ëþäìèëîþ ²âàí³âíîþ, ÿêà ³ç çàäîâîëåííÿì â³äïîâ³ëà íà çàïèòàííÿ ñïåö³àëüíî äëÿ ÷èòà÷³â ãàçåòè «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ». Ïîðèíàþ÷è ó ñïîãàäè, ùîá çãàäàòè ïî䳿 ìèíóëîãî ðîêó, ãîëîâíèé ë³êàð íå çàáóëà ³ ïðî ïëàíè íà ìàéáóòíº, ÿê³ íàâ³òü äëÿ ìåäè÷íîãî çàêëàäó îáëàñíîãî ð³âíÿ º äóæå àìá³òíèìè òà äàëåêîãëÿäíèìè… МАЄМО СПРАВУ З ПРОФЕСІОНАЛАМИ - Людмило Іванівно, сьогодні Обласний перинатальний центр провідний медичний заклад нашого регіону. З якими почуттями сьогодні пригадується переддень відкриття закладу у 2012 році? - Рік тому робота аж кипіла - так ми готувались до урочистого відкриття, яке відбулось 21 червня 2012 року за участі Прем'єр-міністра Миколи Азарова, Ірини Акімової та Олександра Вілкула. Мабуть, найперше, що хочеться зробити, - від імені всіх працівників перинатального центру подякувати цим людям, які, посідаючи керівні посади, не залишились байдужими до проблем матерів та дітей. Центр створювався на моїх очах і я бачила, які потужні сили представники влади залучили для того, щоб заклад відкрити якнайшвидше. Сьогодні по всій Україні виконується національна програма «Нове життя», завдяки якій уже відкрито 10 перинатальних центрів, 2 з яких знаходяться в нашій області. - Чи важко було Вам, як головному лікарю, на перших порах організовувати робочий процес? Адже така посада - це колосальна відповідальність. - Нинішній перинатальний центр колись був міським пологовим будинком N2, що мав гарну професійну основу. В ньому було зосереджено обласні служби, які надавали допомогу жінкам з усієї області - тут діяли Центр планування сім'ї і репродукції людини, Центр дитячої підліткової гінекології, Центр надання допомоги людям з обмеженими фізичними можливостями, Центр грудного догодовування, в яких працювало багато лікарів та медичних сестер першої та вищої категорій. Це була та основа, завдяки якій Обласний перинатальний центр швидко закріпив за собою статус

високопрофесійного закладу, і сьогодні, у разі потреби, пацієнтам області групи високого ризику є де народжувати. - Чи є якісь плани щодо майбутнього розвитку Обласного перинатального центру? - До 2015 року повинно завершитися добудовування неонатального блоку, що зробить центр абсолютно унікальним на всій території України з покращання допомоги новонародженим. Це дійсно грандіозна реконструкція, яка, сподіваюсь, відбудеться завдяки амбітності і рішучості керівників нашої області. Це люди нової формації, які мислять дуже прогресивно, і це мені справді імпонує. - Плануєте покращання телекомунікаційного забезпечення з лікувально-профілактичними закладами області? - Необхідно впроваджувати нові методи обстеження та лікування.

НАШЕ ЗАВДАННЯ - НАЙСКЛАДНІШЕ - Що сьогодні може запропонувати Обласний перинатальний центр своїм пацієнтам?

- Є кілька рівнів надання перинатальної допомоги. До нас потрапляють жінки, які належать до групи високого і середнього перинатального ризику, - тому боротьба за життя почалася з першого дня нашої роботи. Щирі слова подяки мушу сказати головному анестезіологу-реаніматологу області Олені Миколаївні Клигуненко, тому що наші пацієнти особливо потребують ретельного забезпечення інтенсивним лікуванням. У жінок високого перинатального ризику багато ускладнень хірургічного профілю, тому ми також працюємо у тандемі з головним хірургом Дніпропетровскьої області професором Яковом Соломоновичем Березницьким. Співпрацюємо ми і з професором-неонатологом Тетяною Миколаївною Мавропуло. Тобто, на забезпечення здоров'я наших пацієнтів працює велика команда професорів, фахівців найвищого рівня! А в організаційному плані департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, який очолює Гінзбург Валентина Григорівна - це

щоденна цілодобова підтримка. - Чи вдосконалюють працівники перинатального центру свою майстерність? Підвищують професійний рівень? - Аякже! З першого дня ми ведемо безперервну роботу в цьому напрямку разом із професором Ю.О. Дубоссарською, і я впевнена, що сьогодні ми тримаємо досить високу професійну планку. Завідувачі відділень, лікарі, заступники головного лікаря вчаться організації і управління охороною здоров'я. Управління ми вчимося на кафедрі у професора Валерії Микитівни Лєхан. Крім того, ми постійно цілодобово маємо зв'язок через скайп з іншими

Íàïåðåäîäí³ ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà Ëþäìèëà ²âàí³âíà Ïàäàëêî â³òຠâñ³õ êîëåã-ìåäèê³â òà ïðàö³âíèê³â Îáëàñíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó ³ âñ³º¿ îáëàñò³, áàæຠ¿ì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, äîâãîë³òòÿ, çëàãîäè ³ ìèðó â ðîäèíàõ. À òàêîæ ïðîôåñ³éíî¿ íàñíàãè ³ â³ðè ó âàæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü ëþäÿì íàøèõ çíàíü òà âì³ííÿ! лікарями області, консультуємо їх, але і самі консультуємось у київських фахівців. Вчимося у колег з Німеччини. Беремо участь у всіх професійних тренінгах як в Україні, так і за кордоном. - Людмило Іванівно, розкажіть, чи велике навантаження у фахівців перинатального центру сьогодні? - Протягом дня в нас трапляється більше 10

ÑÓ×ÀÑÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó Îáëàñíèé ïåðèíàòàëüíèé öåíòð áóâ óêîìïëåêòîâàíèé ìåäè÷íèì îáëàäíàííÿì íà çàãàëüíó ñóìó 24 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. 4,2 ì³ëüéîíè âèä³ëèâ Ôîíä ³êòîðà ϳí÷óêà «Êîëèñêè íà䳿», ùî äîçâîëèëî ïîñòàâèòè îáëàäíàííÿ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ ó â³ää³ëåííÿ ðåàí³ìàö³¿ é ³íòåíñèâíî¿ òåðàﳿ äëÿ íîâîíàðîäæåíèõ. Ñï³âïðàöÿ ç Ôîíäîì «Êîëèñêè íà䳿» òðèâຠ³ ñüîãîäí³. - Ñïîíñîðñüêà äîïîìîãà äຠìîæëèâ³ñòü íàøèì ôàõ³âöÿì íàâ÷àòèñü ³ ï³äâèùóâàòè ñâ³é ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü, - êàæå Ëþäìèëà ²âàí³âíà.

складних пологів, 25% з яких- оперативні. Ми лікуємо вагітних жінок, оперуємо гінекологічних хворих жінок і дівчаток. Безперечно, навантаження величезне. В нас чималий штат близько 560 працівників (з них 140 лікарів і 220 медичних сестер) і на кожного з них лягає значна відповідальність. Хотілося б, щоб було більше лікарів і медичних сестер з високою кваліфікацією, які могли б працювати у нашому колективі. Ми на передовій лінії завжди - така складна професія!

ПРОЖИТИ ЖИТТЯ ГІДНО - Як Вам вдається поєднувати адміністративну діяльність і лікарську практику? - Так, я - менеджер, вирішую всі складні проблеми життєзабезпечення закладу. Але щотижня в мене є кілька операцій, пологів, як планових, так і позапланових, треба бути в хорошій професійній формі і допомагати колегам. Незважаючи на те, що доводиться керувати таким великим колективом, я усвідомлюю своє покликання. І насамперед - я лікар, і маю допомагати людям жити. Нещодавно в школах був Останній дзвоник, і я, дивлячись на сьогоднішніх випускників, зрозуміла: якби повернути час назад, то я все одно хотіла б пройти тією дорогою, якою пройшла. Адже найголовніше завдання для мене - прожити життя, щоб допомагати хворим.

Îô³ö³éíèé ñàéò ÊÇ «ÄÎÏÖ ç³ ñòàö³îíàðîì» ÄÎл:

perinatalcenterdnepr .com dnepr.com


14 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ ìíîãîïðîôèëüíàÿ áîëüíèöà ¹9, â íàðîäå èìåíóåìàÿ «äåâÿòêîé», ñòîëü óñïåøíî è äîëãî ñòîèò íà ñòðàæå çäîðîâüÿ äíåïðîïåòðîâ÷àí, ÷òî åå õî÷åòñÿ íàçâàòü ôîðïîñòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ - è íå òîëüêî â Ëåâîé ÷àñòè Äíåïðîïåòðîâñêà. Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì âðà÷åé è ìåäñåñòåð, íàëè÷èå ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, óíèêàëüíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ïîäðàçäåëåíèé «äåâÿòêè», ïðèìåíÿåìûå çäåñü ïåðåäîâûå ìåòîäû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ, íàêîíåö, ñàìîå äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì - âñå ýòî è îïðåäåëèëî âåäóùåå ìåñòî ýòîãî ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ñèñòåìå ðåãèîíàëüíîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. ×åì æèâåò íûíå áîëüíèöà? Îá ýòîì ìû â êàíóí Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà è ïîãîâîðèëè ñ ãëàâíûì âðà÷îì «äåâÿòêè» Åëåíîé Ôèíêîâîé ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - Елена Петровна, два года назад, когда ваша больница праздновала 85летие, - праздновала красиво и душевно, в присутствии многочисленных друзей, - вы сказали в своей приветственной речи,

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

«Äåâÿòêà», íå áîÿùàÿñÿ ðåôîðì ÓÑÏÅÕ ËÅ×ÅÍÈß ÎÏÐÅÄÅËßÅÒ ÌÎÙÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÁÀÇÀ

Ñîâðåìåííàÿ ðåíòãåíóñòàíîâêà óñïåøíî ðàáîòàåò íà äèàãíîñòèêó ставило проявлять инициативу, развиваться, устремляться вперед семимильными шагами. И я с удовлетворением констатирую, что «девятка» проявила силу воли и характер в этот непростой период и сумела сохранить и своих специалистов, и те подразделения и участки, которые и помогли больнице обрасти

женный врач Украины - и его присвоение пришлось как раз на «эпоху перемен»… - Возможно, это и символично… Что касается «эпохи перемен», то мне приходится участвовать в процессе реформирования нашего здравоохранения не только в качестве главного врача Днепропетровской многопрофильной больницы №9, но и председателя комиссии Днепропетровского горсовета по здравоохранению. Так что ситуацией, в которой пребывает городское здравоохранение, владею достаточно хорошо и продолжаю оставаться при том мнении, что реформа отрасли назрела давно, что наше здра-

 ÁÎËÜÍÈÖÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÒÐÈ ÊÀÔÅÄÐÛ ÌÅÄÀÊÀÄÅÌÈÈ

Ñâÿòàÿ ñâÿòûõ - îïåðàöèîííàÿ что «девятка» не боится реформ… Действительность подтвердила те Ваши слова?.. - Не буду лукавить - пора реформирования оказалась едва ли не самым сложным периодом в жизни нашей больницы, за свою богатую историю знававшую разные времена… Что ж, наверное, есть истина в древнем изречении: не дай вам Бог жить в эпоху перемен… Однако у этих перемен - бурных, порой болезненных, чреватых возникновением самых разных вопросов и необходимостью найти ответы на них - ответы в пользу людей, которые десятилетиями пользовались нашими услугами, - есть и «оборотная сторона медали». Реформирование изгнало застой из здравоохранения, за-

Àíàëèç êðîâè - â ñ÷èòàííûå ìèíóòû огромным количеством пациентов - людей, находящих здесь ту медицинскую помощь, которую, возможно, они не смогли найти в других местах. - Не так давно Вы были удостоены звания Заслу-

воохранение давно требовало модернизации. И, думаю, что назначенная, пока еще в рамках пилотного проекта, нашей медицине серьезная терапия позволит родному здравоохранению почувствовать себя значительно лучше.

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ ПОТЕРЬ - Известно, что «девятка» вышла из периода реструктуризации почти без потерь. В ее составе остались и мощное консультативнодиагностическое отделение, и родильный дом… - Еще накануне реформирования мы приступили к активному укреплению амбулаторной службы больницы «узкими» специалистами, призванными работать на профилактику. Полагаю, что предупреждение заболеваний должно оставаться одной из главных задач и лечебных учреждений второго уровня, хотя в системе обновленного здравоохранения эта задача возлагается, главным образом, на институт семейных врачей. Потому мы включили в штат амбулаторной службы и кожвенеролога, и проктолога, и аллерголога, и хирурга-мамолога, и других специалистов. Однако какими бы благими намерениями ни руководствовались наши ведущие прием специалисты, о предупреждении и раннем выявлении заболеваний можно говорить только при использовании современного оборудования. И больница в течение последних нескольких лет оснащается им очень активно. - Вспоминается то же празднование юбилея «девятки», которое началось с осмотра рентгенологического комплекса стоимостью 800 тысяч гривен. С каким душевным подъемом заведующий рентгенологическим отделением Павел Дидух демонстрировал его мэру Днепропетровска Ивану Куличенко и другим гостям… - Да, тогда же Иван Куличенко заметил, что одна из са-

мых важных инвестиций в здравоохранение - это приобретение оборудования, направленного на профилактику. Ныне больница располагает двумя современными рентгенологическими комплексами, двумя мамографами, подаренными нашему лечебному учреждению еврейскими общинами Днепропетровска и Бостона, с которыми у «девятки» сложились давние дружеские отношения. Именно это партнерство позволило еще в 1997 году создать на базе женской консультации больницы центр патологии рака шейки матки имени Корки Рыбакофф. И результаты работы этого уникального подразделения не замедлили сказаться. Если до того у каждой третьей пациентки с такой патологией выявлялась запущенная стадия рака, то тотальный скрининг, который, правда, нам удалось организовать не сразу (потребовалось время на то, чтобы убедить женщин в необходимости регулярных визитов к нам), позволил выявлять заболевание «в зародыше» и вовремя направлять пациенток к онкологам. Задачу раннего выявления рака молочной железы и заболеваний, которые могут привести к возникновению злокачественных опухолей, успешно выполняет мамологическое отделение. На службе профилактики находится и ультразвуковое исследование, также представленное самым современным оборудованием. Им обеспечены и филиалы больницы, расположенные на улицах имени Софьи Ковалевской и Высоцкого, что на жилмассиве Фрунзенский. - Известно, что «девятка» мечтает о компьютерном томографе… - Я полагаю, что современное лечебное учреждение, к тому же имеющее статус многопрофильного, обязано предоставлять самый широкий спектр медицинских услуг. Так почему бы «девятке» не иметь в своем арсенале и компьютерный томограф, уж точно ставший бы очень востребованным? Под лежачий камень вода не течет… - и мы уже направили свою просьбу народному депутату по нашему округу Игорю Цыркину.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

 ìàå áîëüíèöà ïðèíèìàëà âðà÷åé èç Áîñòîíà В ДРУЗЬЯХ И ДЕЛАХ - Можете поправить меня, однако создается впечатление, что «девятка» как никакое другое лечебное учреждение умеет обретать друзей и партнеров, готовых помогать больнице развиваться, укреплять свою материальную базу… - Не хочу сравнивать нашу больницу с другими лечебными учреждениями, наверняка заслуживающими самого доброго к себе отношения и, значит, поддержки и государственных людей и благотворителей, однако, действительно, мы не вправе посетовать на отсутствие друзей и партнеров. Я не устаю повторять о том, что мы не смогли бы осваивать новые направления медицинской помощи, открывать новые подразделения без поддержки руководителей области и города, департамента здравоохранения… Не могу не отдать должное отваге и мужеству директора департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, руководителя с большой буквы, принявшей на себя всю ответственность за преобразования в региональном здравоохранении. Не могу не сказать и о роли в реформировании отрасли эксгубернатора Днепропетровщины, вице-премьер-министра Александра Вилкула, под руководством которого осуществляется реализация значительного числа государственных программ, направленных на охрану здоровья граждан Украины. Мы ощущаем поддержку и депутатов разных уровней, и наших верных друзей из Днепропетровской и Бостонской общин, партнерство с которыми позволяет говорить о выходе нашей больницы на международный уровень… То, как относятся наши партнеры к «девятке», я называю обереганием. Не будь их поддержки, неизвестно, как ощущала бы себя ныне наша больница, как развивалась и какой репутацией пользовалась у амурчан, жителей Днепропетровска и всей области. - Возможно, внимание к вашей больнице объясняется еще и тем, что очень мно-

гие влиятельные и известные в нашем регионе и стране люди появились на свет в роддоме «девятки»? - В нашем роддоме, которым руководит Наталья Трегуб, появился на свет и мэр Днепропетровска Иван Куличенко. Помните, как он сказал тогда на нашем празднике: «Спасибо, что помогли появиться на свет мне, моей младшей дочери, всей березановской родне»?.. Не скрою - приятно было слышать эти слова. А мы - и пусть мне будет позволено объединить этим местоимением всех сотрудников нашего роддома, работавших здесь в самое разное время, - помогли появиться на свет более 450 тысячам новорожденных. Половине Днепропетровска… Понятно, что ныне наш родильный дом даже отдаленно не напоминает то строгое и казенно-стерильное учреждение, чей облик и распорядок работы исключал праздничность, которым должно сопровождаться таинство рождения. Наш роддом сегодня - это 27 индивидуальных и семейных родильных залов, уютные палаты для родителей. Не случайно все большее число пап изъявляют желание принять участие в партнерских родах, ныне составляющих 90 процентов в структуре естественных.

НЕ ПРОСТО ЖЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА - «Девятку» нередко называют женской больницей из-за ее специализации. Ведь в ее стенах работают роддом, два гинекологических отделения, отделение патологии беременных, женская консультация и многие другие подразделения, чья деятельность направлена на сохранение женского здоровья. А как Вы сами позиционируете свое лечебное учреждение? - Я отчасти согласна с этим почетным званием, однако считаю, что наша больница может поставить себе в заслугу и то, что готова оказывать круглосуточную неотложную помощь пациентам с самыми разными патологиями. Причем, не только в отделении реанимации, руководимом

Геннадием Маринохой, но и в других подразделениях больницы - в гинекологических отделениях, возглавляемых Сергеем Червоным и Еленой Пелиной, отделении патологии беременных, которым заведует Татьяна Ченкалова. К операционному столу в любое время суток готова стать заместитель главного врача по родовспоможению Ольга Колобова… Однако, говоря о не-

нет диабетической стопы, безусловная важность которых уже давно оценена нашими пациентами, страдающими сахарным диабетом. Специалистами «девятки» накоплен и опыт ведения будущих мамочек с сердечно-сосудистыми патологиями. В больнице работает и школа атеросклероза. - Не ошибусь, если предположу: успех лечения, во многом зависящий от правильно поставленного диагноза, определяют и сотрудники кафедр Днепропетровской медакадемии, работающих на базе вашей больницы?.. - Действительно, вклад сотрудников медицинской академии, участвующих и в диагностическом, и лечебном процессе, трудно переоценить. На базе нашей больницы работает кафедра акушерства и гинекологии, возглавляемая профессором Валентином Потаповым, кафедра госпитальной терапии и эндокринологии, которой руководит профессор Татьяна Перцева, и кафедра реанимации и интенсивной

ма и скептицизма, но глубокое знание вопроса и предложенные ребятам доверительность и откровенность в итоге сумели растопить пренебрежение к темам интимного порядка. Ребята поняли, насколько это важно, и стали относиться к таким занятиям очень ответственно. Ныне уже сложно и подсчитать, какое количество юношей и девушек (а занимаются они отдельно) прошли через нашу школу здоровья и обсудили самые разные темы, предложенные и заведующей женской консультацией Людмилой Гавриш, и Ольгой Колобовой, и врачом-гинекологом Ульяной Тереховой, и врачомурологом кандидатом медицинских наук Евгением Квятковским, и другими нашими специалистами. Системное образование подростков, организованное при поддержке отдела образования и других служб района, не замедлило сказаться на ситуации. Так, число родов и абортов среди несовершеннолетних в последнее время значительно сократилось.

 ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ Â ÐÎÄÄÎÌÅ «ÄÅÂßÒÊÈ» ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÍÀ ÑÂÅÒ 3,5 ÒÛÑß×È ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÕ

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð, ìàëûø! отложной помощи, я имею в виду не только оперативное вмешательство… Наш роддом, например, хоть и не может соперничать с перинатальными центрами в спасении недоношенных детей весом с полкилограмма (мы, понятно, и не ставим перед собой такой задачи), однако способен выхаживать новорожденных весом от 1200 граммов. Для этого у нас есть все необходимое оборудование. «Девятка» является единственным лечебным учреждением в области, где наблюдаются будущие мамочки с самыми разными эндокринными патологиями, в частности, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы. У специалистов нашей больницы, где, к слову, работает эндокринологическое отделение, возглавляемое главным эндокринологом Днепропетровска Ларисой Пастарус, наработан опыт ведения таких пациенток от женской консультации до родильного дома. На базе больницы работает и школа диабета, и каби-

терапии под руководством профессора Елены Клигуненко. И, пользуясь случаем, хочу выразить огромную признательность сотрудникам кафедр за плодотворное сотрудничество - сотрудничество, помогающее обретать здоровье, счастье материнства и даже спасающее жизни.

ВРАЧИ И «ЭТО» - Ваша больница известна в городе и области и своими уроками здоровья, предназначенными старшеклассникам амур-нижнеднепровских школ… - Очевидная неготовность подростков ко взрослой жизни, выражавшаяся в большом количестве беременностей и родов, побудила нас, медицинских работников «девятки», не просто задуматься о ликвидации пробела в половом воспитании наших детей, но и выработать систему в осуществлении этого актуального ликбеза. Так возникла школа здоровья, первые ученики которой беседы «про это» воспринимали с изрядной долей нигилиз-

- Удивительно, но мне приходилось слышать отзывы о «девятке» и как о культурном центре микрорайона… - Действительно, есть такое мнение… В нашу больницу приходят люди не только для того, чтобы обсудить свои болячки с врачами, но и поговорить о жизни, в том числе и друг с другом. Больница стала местом встреч, общения - это и дает основание называть ее культурным центром нашего микрорайона. К тому же, и сотрудники больницы не зацикливаются на выполнении своих профессиональных обязанностей, обладают самыми разными творческими талантами. У нас, например, очень интересно и ярко проходят праздники. А хор медсестричек, созданный при активном участии главной медсестры больницы Антонины Капустиной, очень любим коллективом больницы и известен на весь регион. - Елена Петровна, думается, Вам есть что сказать сотрудникам накануне вашего профессионального праздника… - Да, конечно. Я хочу пожелать коллегам неиссякаемой любви - к жизни, людям… Думаю, именно это чувство удерживает всех нас в профессии и помогает выстоять перед трудностями…


16 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÌÛ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÄÅÌ

Ïðîôåññèÿ âðà÷à - ñëóæåíèå ëþäÿì! ÁÎÐÈÑ ÁÐÎÍÅÂÎÉ

- Íåñòè äîáðî ëþäÿì - ýòî ìîé ãëàâíûé æèçíåííûé ïðèíöèï, êîòîðûé ïîìîãàåò æèòü â ãàðìîíèè ñ ñîáîé è ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, - ðàññêàçûâàåò Åëåíà Èâàíîâíà Ùåðáàêîâà - ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîãî ðîäèëüíîãî äîìà ¹1. Ïîîáùàâøèñü ñ ýòèì îïûòíûì ñïåöèàëèñòîì, ïîíèìàåøü, ÷òî ýòî íå ïðîñòî êðàñèâûé ëîçóíã.  ýòîì ïðèíöèïå - âåñü ñìûñë æèçíè. Äà è, ãîâîðÿ îòêðîâåííî, íåâîçìîæíî åæåäíåâíî çàíèìàòüñÿ òàêîé îòâåòñòâåííîé ðàáîòîé, åñëè íå âèäåòü â íåé ñâîåãî èñòèííîãî ïðèçâàíèÿ.  êàíóí Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà Åëåíà Èâàíîâíà ðàññêàçàëà íàì î òîì, ÷åì ñåãîäíÿ æèâåò ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì ¹1, ïîäåëèëàñü ïëàíàìè ðàçâèòèÿ…

ÌÀÉÁÓÒÍ²Ì ÌÀÌÀÌ

ÁÅÇÏÅÊÀ ÂÀòÒÍÈÕ Êîðîë³âñüêèé êîëåäæ àêóøåð³â òà ã³íåêîëîã³â Áðèòàí³¿ îïóáë³êóâàâ íîâ³ ðåêîìåíäàö³¿ ç áåçïåêè äëÿ âàã³òíèõ. Ƴíîê çàêëèêàþòü áóòè îáåðåæíèìè: óíèêàòè ¿æ³ òà íàïî¿â ó ïëàñòèêó ÷è â áëÿøàíêàõ, çìåíøèòè âèêîðèñòàííÿ çâîëîæóâà÷³â, ãåë³â äëÿ äóøó, ïàðôóì³â òà êîñìåòèêè, à òàêîæ íå êóïóâàòè ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ òà ãîäóâàííÿ ãðóäüìè íîâ³ ìåáë³, òêàíèíè, ñêîâîð³äêè, çàõèùåí³ â³ä ïðèãîðÿííÿ, òà íàâ³òü àâòîìîá³ë³.

ÍÎÂÈÍÈ

50 ЛЕТ ДЕРЖИМ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

ÁÅÐÅƲÒÜ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÍÅ ÉIJÒÜ ÍÀ ÏÅÍÑ²Þ Ó÷åí³ íå ðàäÿòü âèõîäèòè íà ïåíñ³þ. ßê ñòâåðäæóþòü ìåäèêè, öå íåãàòèâíî âïëèâຠíà ïñèõ³÷íå é ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. Âîíè ïîð³âíÿëè ñòàí çäîðîâ’ÿ ïåíñ³îíåð³â òà ëþäåé, ÿê³ ïðîäîâæèëè ïðàöþâàòè ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó. Çã³äíî ç äîñë³äæåííÿì, ï³ñëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ ñòàí çäîðîâ’ÿ äåùî ïîë³ïøóºòüñÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ïî÷èíàºòüñÿ çíà÷íå ïîã³ðøåííÿ. Çîêðåìà, âèõ³ä íà ïåíñ³þ çá³ëüøóº øàíñè çàõâîð³òè íà êë³í³÷íó äåïðåñ³þ íà 40%. ○

ÏÎÇÈÒÈÂͲ ÒÅÍÄÅÍÖ²¯

ÏÎÏÈÒ ÇÐÎÑÒ Àª ÇÐÎÑÒÀª  Óêðà¿í³ âñå ïîïóëÿðí³øèì ñòຠìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ. Òàê, òîð³ê 101 òèñ. ï³äïðèºìñòâ ðåàë³çóâàëè ïðàâî ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â íà ìåäñòðàõîâêó, ùî ìàéæå íà 47 % á³ëüøå, í³æ 2011 ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó Ñï³ëö³ ˳ãè ïðèâàòíîãî ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ïðèâàòíîãî ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ, çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, ïîòð³áíî âñòàíîâèòè ñòàíäàðòè ë³êóâàííÿ òà ðîçðàõóíîê âàðòîñò³ ìåäè÷íèõ ïîñëóã.

Под этими словами мог бы подписаться каждый сотрудник медицинского учреждения, ведь история городского родильного дома №1 или «роддома на Ленина», как часто называют его жители Днепропетровска, началась еще в 1962 году. Много лет подряд городской родильный дом №1 имел сложную специализацию - здесь выхаживали малышей, которые поторопились появиться на свет, специалисты принимали преждевременные роды. Новое время выдвигает новые требования, но роддом №1 продолжает соответствовать своей высокой профессиональной планке. Последние десять лет он аккредитован как «Больница, доброжелательная к ребенку». Этот статус невозможно было бы заслужить, если бы каждый сотрудник родильного дома не относился к своим обязанностям с особой ответственностью, ежедневно осознавая, что от его действий может зависеть человеческая жизнь.

ИСПОЛЬЗУЕМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Каким бы заслуженным не было медицинское учреждение, качественное обслуживание пациентов сегодня было бы невозможным без следования современным технологиям. И недаром городской родильный дом №1 не теряет своего авторитета - сейчас здесь используются новейшие методики - как авторские, так и хорошо проверенные, признанные во всем мире. - Благодаря тому, что в нашей стране сегодня дей-

ствует программа «Дети Украины», мы получали и получаем необходимые препараты, диагностическую аппаратуру, - говорит Елена Ивановна. С 2010 года в медицинском учреждении было открыто отделение выхаживания глубоко недоношенных детей методом «Мама-кенгуру». У нас есть возможность поместить маму и ребенка весом 1,5-2,5 кг в индивидуальную палату, где есть специальные кресла, необходимое оборудование, чтобы следить за состоянием здоровья ребенка. Ребенок находится у мамы на груди, согревается ее теплом, слышит биение ее сердца. Таким образом, сегодня, если в руки специалистов роддома №1 попадет ребенок с весом 500 граммов, то даже он будет иметь шансы на жизнь и полноценное здоровье. На помощь в таком случае готовы прийти акушеры-гинекологи, специалисты по патологии беременности, врачи-неонатологи. Также проводится работа с мамами, преждевременно родившими.

- Случается, что преждевременные роды могут нарушить психологическое состояние женщины, дать ей ощущение неполноценности, - делится тонкостями своей профессии Елена Ивановна.- Мы проводим специальную работу с молодыми мамами, нивелируем этот психологический дискомфорт. Все чаще, по статистике, случаются партнерские или семейные роды. Сегодня все 12 родильных залов индивидуальные, в которых роды могут проходить в присутствии мужа, мамы, сестры роженицы.

ПЕРСОНАЛ ПОВЫШАЕТ КВАЛИФИКАЦИЮ Городской родильный дом №1 принимал участие в проекте «Здоровье матери - здоровье ребенка», что дало возможность многим специалистам медицинского учреждения повысить квалификацию, научиться новым методикам работы, осмыслить новые подходы. Например, сего-

ÅÑÒÜ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ×ÒÎÁÛ ÑËÅÄÈÒÜ ÇÀ ÑÎÑÒÎßÍÈÅÌ ÇÄÎÐÎÂÜß ÐÅÁÅÍÊÀ дня акушерки имеют нужные навыки и опыт для того, чтобы принимать роды в вертикальном положении. Современные мамы могут участвовать в выборе «сценария родов» вместе со специалистами, и если все проходит успешно, то первые два часа после родов принадлежат исключительно маме и новорожденному малышу. В канун профессионального праздника Елена Ивановна Щербакова, главный врач Городского родильного дома №1, желает всем сотрудникам своего учреждения, а также всем коллегам глубоких знаний, бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. - Нелегким ежедневным трудом медицинские работники сохраняют самую большую ценность, дарованную нам, - жизнь и здоровье, - говорит Елена Ивановна. - Огромная благодарность и низкий поклон всем медработникам за их кропотливый труд и любовь к выбранной профессии.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÑËÓƲÍÍß ÍÀ ÁËÀÃÎ

ÊÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ñòàíö³ÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè» Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè»

ÍÎÂÈÍÈ

Ì.Î. ÑÒÅÁÅËÜÑÜÊÀ, ÃÎËÎÂÍÈÉ Ë²ÊÀÐ ÊÇ «ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÑØÌÄ» ÄÎл

Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè á³ëüøå 100 ðîê³â. Ó 1904 ðîö³ â Êàòåðèíîñëàâ³ áóëî îâàðèñòâî ñòâîðåíî ÒÒîâàðèñòâî øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Îñòàíí³ ðîêè ñòàíö³ÿ âõîäèëà äî ñêëàäó Êë³í³÷íîãî îá'ºäíàííÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Невід'ємною складовою позитивних змін у медичній галузі є реформування надання екстреної медичної допомоги. Із 1 січня 2012 р. станція функціонує як самостійний заклад та фінансується з обласного бюджету. Всього обслуговуються 1,2 млн. осіб, це - мешканці м. Дніпропетровська, Солонянського, Дніпропетровського та Синельниківського районів. Нині «швидка» оперативно здійснює майже 800 виїздів за добу. З метою подальшої модернізації надання екстреної допомоги проведено внутрішній аудит, вивчення досвіду роботи інших станцій, зокрема в м.Харкові. Підійти до реформи ми намагалися творчо і з урахуванням потреб населення: зберегли бригади спеціалізованої медичної допомоги - кардіологічної, неврологічної, психіатричної. Сьогодні всі виклики обслуговують 83 цілодобові бригади. Щоб бригади могли якомога швидше приїздити на виклики, створили 28 пунктів постійного базування, з них 12 - у сільській місцевості. Це дозволило скоротити радіус доїзду «швидкої» до пацієнта, відповідно зменшується час доїзду. На станції ШМД введено в дію систему супутникової навігації, всі автомобілі обладнано система-

ÏÎØÒ À, ÙÎ ÄÐ ÏÎØÒÀ, ÄÐÀÀÒÓª

ÑÒÐÅÑ Â²Ä EËÅÊÒÐÎÍÊÈ

ми GPS-контролю. В диспетчерській установлено комп'ютери, на моніторах можна простежити рух бригад ШМД містом, установлено комп'ютер для отримання викликів швидкої за sms-повідомленнями від хворих з вадами слуху та мови, всі бригади ШМД оснащено мобільними телефонами. Розпочато створення єдиного медичного простору, впроваджено принцип «екстратериторіальності», коли диспетчер може використати для порятунку пацієнта з одного району бригаду з іншого. У зв'язку з переходом на обласне фінансування значно поліпшилось медикаментозне забезпечення на 1 виклик - із 3 грн. до 25 грн. Сумки-укладки для лікарів швидкої допомоги повністю забезпечені всім необхідним відповідно до стандартів. Зокрема, аптечки «екстреної» містять дороговартісні тромболітики для ін'єкцій у разі інфаркту міокарда та інсульту. Парк автомобілів екстреної медичної допомоги потребує постійного оновлення. В 2012 році за кошти державного бюджету станція отримала 22 сучасні

автомобілі, в тому числі реанімобілі типу С, обладнані відповідно до європейських стандартів для надання медичної допомоги під час пересування санітарного транспорту. У нашій роботі без «людського фактора» не обійтися - є кадрові проблеми. Ми постійно працюємо над цим питанням і вже у 2013 році лави працівників поповнили 11 лікарів та 49 фельдшерів. Одне із головних завдань реформування служби - підвищення рівня професійності кадрів, які працюють у системі, аби жоден виклик не лишився поза увагою і кожному пацієнтові було надано максимально ефективну та оперативну допомогу. Саме тому на станції повний склад бригад проходить постійне удосконалення своїх знань та вмінь. Тільки в цьому році вже пройшли підготовку з питань першої медичної допомоги 320 водіїв. Наразі фельдшери навчаються в навчально-тренувальному центрі Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини. На виконання Національного проекту Президен-

та України Віктора Януковича «Вчасна допомога» та Закону України «Про екстрену медичну допомогу» за підтримки губернатора сьогодні в Дніпропетровську створюється обласна регіональна оперативно-диспетчерська служба. Вона дозволить більш оперативно визначати та спрямовувати бригади швидкої медичної допомоги для виконання виклику, коригувати маршрути, ефективно використовувати ресурс бригад за критеріями мінімального часу доставки пацієнта у лікувальний заклад з максимально можливим рівнем якості догоспітальної допомоги. Народна мудрість говорить: «Усі професії від людей. І тільки три від Бога судити, вчити та лікувати». Тому медик - це не робота, а служіння в ім'я та на благо Людини. Ми завжди це пам'ятаємо. Напередодні професійного свята - Дня медичного працівника - бажаємо нашим колегам здоров'я, гарного настрою і надії. Хай завжди Вас супроводжують невичерпне натхнення та життєрадісність.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (056) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com

Ïåðåâ³ðêà e-mail âèêëèêຠñòðåñ. Ó öüîìó âïåâíåíèé ïðîôåñîð Äæåêñîí ³ç áðèòàíñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ëàôáðî. ³í äîñë³äæóâàâ ñòàí 30 äåðæñëóæáîâö³â, êîòð³ ðåãóëÿðíî ïåðåâ³ðÿëè åëåêòðîííó ïîøòó íà ðîáîò³. Î÷åâèäíî, ùî ñïàì òà ëèñòè ç òåðì³íîâèìè äîðó÷åííÿìè ìîæóòü âèêëèêàòè ðîçäðàòîâàí³ñòü, à íåîáõ³äí³ñòü ïîñò³éíî ðåàãóâàòè íà ð³çí³ çàâäàííÿ ìຠíåãàòèâíèé âïëèâ íà îðãàí³çì. ßê íàñë³äîê, ìîæóòü ðîçâèíóòèñÿ ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü, ã³ïåðòîí³ÿ òà ³øåì³÷íà õâîðîáà ñåðöÿ. ○

Á²Ëß Â²ÊÍÀ

ѲÒËÎ ßÊ Ë²ÊÈ ßñêðàâå ñîíÿ÷íå ñâ³òëî ïîêðàùóº íàñòð³é, äîïîìàãຠâðåãóëþâàòè ñîí òà ðîáèòü ïðàöþ ïðîäóêòèâí³øîþ. Òîìó, ÿê ñòâåðäæóþòü â÷åí³, êðàùå ì³ñöå äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ - á³ëÿ â³êíà. Çà ñëîâàìè äîñë³äíèê³â Îêñôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó, âñÿ ñïðàâà â ñåðîòîí³í³ (ãîðìîí³ ùàñòÿ), ùî ïðîäóêóºòüñÿ â³ä ïåðåáóâàííÿ íà ñîíö³. Â÷åí³ êîíñòàòóþòü: ÷àñò³ ïåðåâòîìè íà ðîáîò³, íåóâàæí³ñòü òà ðîçëàäè ñíó íàé÷àñò³øå òðàïëÿþòüñÿ ñàìå ó òèõ, õòî ìàëî ÷àñó ïðîâîäèòü íà ñîíö³. ○

ÂÀÐÒÎ ÏÐÈÑËÓÕÀ ÒÈÑÜ ÏÐÈÑËÓÕÀÒÈÑÜ

ØʲÄËÈÂÀ Á²ËÈÇÍÀ Íåïðàâèëüíî ï³ä³áðàíèé áþñòãàëüòåð øêîäèòü çäîðîâ’þ, ïîâ³äîìëÿº Daily Mail. Çà äàíèìè ìåäèê³â, â³ñ³ì æ³íîê ç äåñÿòè íåäîîö³íþþòü øèðèíó ñïèíè òà ïåðåîö³íþþòü îá’ºì ãðóäåé. Äîñë³äæåííÿ äîâåëî, ùî æ³íêè, ÿê³ îáèðàþòü áþñòãàëüòåð íåïðàâèëüíîãî ðîçì³ðó, ñòðàæäàþòü íà âèêðèâëåííÿ õðåáòà òà òèñê íà øëóíîê. ×åðåç öå ïîðóøóºòüñÿ êðîâîîá³ã, äèõàííÿ, ç’ÿâëÿþòüñÿ ãîëîâíèé á³ëü òà äèñêîìôîðò ó ñïèí³. ○

ÏÎÇÁÀÂÑß Ì²ÃÐÅͲ

ÆÈÂÈ ÁÅÇ ÑÒÐÅѲ Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ í³ìåöüêèõ â÷åíèõ, ãîëîâíèé á³ëü íàé÷àñò³øå ñòຠïðîáëåìîþ äëÿ æèòåë³â ìåãàïîë³ñ³â. Òàê, ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ ñòðàæäàëè â³ä ì³ãðåíåé â ïåð³îä 1995-2009 ðîê³â äîð³âíþâàâ 60-63%. Íàéïîøèðåí³øîþ ïðè÷èíîþ ö³º¿ íåäóãè â÷åí³ íàçâàëè ñòðåñ. Êð³ì òîãî, âîíè ïîì³òèëè ö³êàâó îñîáëèâ³ñòü: ëþäè, ùî ìåøêàþòü ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, ìåíøå æàë³þòüñÿ íà ãîëîâíèé á³ëü. Ñàìå òîìó íàóêîâö³ ðàäÿòü ìàêñèìàëüíî óíèêàòè ñòðåñ³â òà á³ëüøå ÷àñó ïðîâîäèòè íà ïðèðîä³.


18 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹8 Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ áîëüíè÷íîãî ãîðîäêà íà óëèöå Êîñìè÷åñêîé. Âîçãëàâëÿåò ýòî ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå âðà÷-îðãàíèçàòîð çäðàâîîõðàíåíèÿ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè Îêñàíà Ëàìçà

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÄÎÐÎÂÜß

«Âîñüìåðêà», ïîìîãàþùàÿ äåðæàòü íîñ ïî âåòðó Íàñåëåíèå ãîðîäà ýòó áîëüíèöó çíàåò êàê ËÎÐ- è ããëàçíîé ëàçíîé öåíòðû, ããäå äå âðà÷åáíóþ ïîìîùü ìîæíî ïîëó÷èòü êðóã ëîñóêðóãëîñóòî÷íî. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, êðîìå ËÎÐ- è îôòàëüìîëîãèè, â áîëüíèöå îêàçûâàþò ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ ïàòîëîãèåé ÷åëþñòíî-ëèöåâîé îáëàñòè. ×åì æå ñåãîäíÿ «âîîðóæåíà» áîëüíèöà, êàê îùóùàþò ñåáÿ â íåé ïàöèåíòû - íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû êîððåñïîíäåíòó «Âiñòåé» îòâåòèë çàâåäóþùèé 2-ì ËÎÐ -îòäåëåíèåì äëÿ âçðîñëûõ, âðà÷-îòîëàðèíãîëîã âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè Âàëåíòèí Áîðîäóëÿ

РАЗДЕЛЯЙ И ИСЦЕЛЯЙ - Валентин Леонидович, Днепропетровская городская больница №8 является единственным лечебным учреждением в областном центре, где оказывают стационарную отоларингологическую помощь? - Стационарную ЛОР-помощь оказывают в области в лечебных учреждениях 2-го и 3-го уровней в городе Днепропетровске - это наша больница (2-й уровень) и ЛОР-отделение ОКБ им.Мечникова (3-й уровень). Лечебная стационарная ЛОР-помощь 2-го уровня направлена на лечение наиболее часто встречающихся ЛОР-заболеваний, в основном требующих хирургического вмешательства.

На третий уровень мы направляем пациентов с внутричерепными осложнениями и больных, требующих микрохирургических вмешательств на ухе. - Вы возглавляете отделение №2. Значит, есть и №1. Какая между ними разница? - До 2004 года и в нашем лечебном учреждении работало одно отделение, где получали лечение пациенты как с острой, так и хронической ЛОР-патологией. Учитывая необходимость повышения качества оказываемой помощи и улучшения условий пребывания в лечебном учреждении, администрацией больницы были внесены предложения по разделению потоков больных. Тогда и произошло разделение одного 80-коечного

отделения на два - ургентное и плановое. И ЛОР-отделение для больных, требующих неотложной помощи, стало отделением №1, а отделение для пациентов, требующих плановых (преимущественно хирургических) вмешательств - отделением №2. В отделении планового лечения активно применяются методы эндоскопического проведения хирургических вмешательств на ЛОР-органах. Внедрены и микрохирургические операции.

В ОПЕРАЦИОННУЮ? ДАВАЙТЕ ВСЕ ВЗВЕСИМ! - Как поступают в ваше отделение пациенты? - Часть из них приходит по направлению ЛОР-врачей консультативных поликлиник. Кроме того, я, как заведующий отделением, провожу консультативный прием по средам и понедельникам - с целью установления окончательного диагноза. На эти консультации, в последнее время, стали направлять пациентов и семейные врачи.

- А какие патологии встречаются ныне наиболее часто? - Это последствия травм и заболевания, «затрагивающие» нос и околоносовые пазухи, глотку, гортань. Мы оперируем три дня в неделю. За месяц в нашем отделении, рассчитанном на 30 коек, проходят около ста хирургических больных. - Значит ли это, что операции уже поставлены у вас на поток? - Не знаю, можно ли так сказать… Каждый случай индивидуален, однако и опыт наших хирургов обеспечивает их четкое проведение и предсказуемый исход. Многие операции проводятся на основе эндоскопических, малоинвазивных, щадящих методов, позволяющих пациентам быстро реабилитироваться после операций и приступить к трудовой деятельности. - Известно, как люди боятся операций - того же удаления гланд… - Эту операцию, как и многие другие, мы можем делать под общей анестезией, использова-

ние которой уже исключает те негативные эмоции, которые ранее были неизбежны… Современные препараты, опыт врачей нашей анестезиологической службы помогают хирургам отделения четко справиться с задачей и обеспечить пациентам самую качественную и, к тому же, без эмоциональных потрясений помощь. Больница уже имеет репутацию лечебного учреждения, где к пациентам относятся самым чутким образом. Чувствовать себя почти как дома помогает и уютная обстановка. Однако все же микроклимат создают люди - и я очень благодарен своим коллегам - врачам Павлу Гутникову, Илоне Уваровой, старшей медсестре Наталье Федорец, всему персоналу отделения за безупречную службу во имя здоровья наших земляков. - Напрашивается образ: вы помогаете людям держать нос по ветру - то есть, уверенно, уже здоровыми, идти по жизни… - Что ж, можно и так сказать…

Áîëüíèöà, â êîòîðîé äåòè íå áîÿòñÿ çóáíûõ âðà÷åé ×óòü áîëåå ãîäà íàçàä â Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå ¹8 áûëî ñîçäàíî ñòîìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå äëÿ äåòåé. ×åì áûëà âûçâàíà íåîáõîäèìîñòü ïîÿâëåíèÿ â ñòåíàõ ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, çàíèìàþùåãîñÿ îêàçàíèåì îôòàëüìîëîãè÷åñêîé è ËÎÐ-ïîìîùè, íîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, êàçàëîñü áû, íåñêîëüêî äèññîíèðóþùåãî ñî ñïåöèàëèçàöèåé áîëüíèöû? Êàêèå ïàòîëîãèè ëå÷àò çäåñü? Îá ýòîì êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé» ïîáåñåäîâàëà ñ çàâåäóþùèì îòäåëåíèåì, âðà÷îì-ñòîìàòîëîãîì, õèðóðãîì Ìèõàèëîì Ïèâîâàðîâûì СТАЦИОНАР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО - Михаил Юрьевич, горожане уже привыкли к тому, что в «восьмерку» надо идти, если у них возникли претензии к своему зрению или работе носа. И вдруг - детская стоматология… Чем можно объяснить создание это-

го отделения в Днепропетровской городской больнице №8? - Отделение было создано в марте прошлого года, и год его работы показал, что мы, наконец, решили проблему, которая все это время остро, словно зубная боль, кричала о себе. Проблема эта отсутствие стационара для детей с челюстно-лицевыми патологиями, невозможность оказать системную помощь страдающим ребятишкам в то время суток, когда закрыты стоматологические поликлиники, а также в выходные и праздничные дни. Отчасти эту задачу выполняли отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы имени Мечникова, возглавляемое Анатолием Семеновичем Комком, которого, наряду с Алексеем Анатольевичем Комком, я считаю своими учителями, а также отделение патологии головы и шеи Днепропетровской городской больницы №4. Однако это больницы, в которых нет круглосуточно дежурящих детских анестезиологов. В общем, в марте прошлого

года был, наконец, устранен этот пробел, и детская стоматологическая служба обрела стационар на 20 коек. - Кто стал инициатором создания отделения? - Отделение было организовано при активной поддержке заведующей кафедрой детской стоматологии Днепропетровской медицинской академии Илоны Васильевны Ковач и главного врача Днепропетровской городской больницы №8 Оксаны Евгеньевны Ламзы. Они убедили руководство департамента здравоохранения в целесообразности организации такого отделения в «восьмерке» именно потому, что там уже работали врачисмежники: отоларингологи и офтальмологи. Создание нового больничного подразделения, совпавшее с процессом всего реформирования регионального здравоохранения, потребовало больших усилий. Мы с врачом-стоматологом, хирургом высшей категории, доцентом кафедры детской стоматологии Андреем Юрьеви-

чем Макаревичем буквально дневали и ночевали здесь. Сначала в отделении было десять коек. Потом оно расширилось.

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЗ БОЛИ - И все же - почему именно «восьмерка»? - Открытие стоматологического отделения в больнице, ведающей заболеваниями, «территориально расположенными» в голове, стало вполне логичным шагом. Теперь наши сотрудники могут оказывать комплексную, системную помощь детям и, при необходимости, привлекать для консультаций и совместных оперативных вмешательств детских офтальмологов и ЛОР-врачей. - Создание отделения оправдало себя? - Безусловно. Мы решили задачу системного лечения детей с челюстнолицевыми патологиями. В отделении активно применяется общая анестезия, которая позволяет проводить санацию всей полости рта детям до пяти лет, а также с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и

соматическими патологиями. При местной анестезии это было бы невозможно: известно, какой ужас вызывает у детей предстоящее лечение и, тем более, удаление зубов. Общая анестезия полностью исключает фактор страха. Случается, процедура длится до четырех часов, но результат стоит такой длительной и кропотливой работы. Нам уже неоднократно приходилось слышать отзывы благодарных родителей, чьи дети после проведенного лечения буквально почувствовали вкус к жизни. - С какими патологиями госпитализируются в ваше отделение дети? - Ургентной госпита-

лизации подлежат дети и подростки до 18 лет с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области (остеомиелиты, абсцессы, фурункулы), заболеваниями слюнных желез, травматическими повреждениями, например, укусами, огнестрельными и термическими ранами. А плановая госпитализация распространяется на пациентов с доброкачественными новообразованиями, задержкой и неправильным прорезыванием зубов… Показаний, впрочем, предостаточно. Всю необходимую информацию по этому поводу можно получить по телефонам: (0562)6852-83, (0562)713-64-81.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

ÏÎÌÎÆÅÌ ÂÑÅÌ!

ÍÎÂÈÍÈ

 îáëàñòè - ëó÷øèå! ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕÈÍ

Êâàëèôèöèðîâàííàÿ ïîìîùü îôòàëüìîëîãà - íåçàìåíèìà. Èìåííî òàêóþ ïîìîùü ñîòíè ëþäåé íàõîäÿò â ÊÇ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ îôòàëüìîëîãè÷åñêàÿ áîëüíèöà». È ýòî - íå ñëó÷àéíî! Òàêèì âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì îáîðóäîâàíèåì, ðàçíîîáðàçèåì óñëóã è, ãëàâíîå, - âûñî÷àéøèì ïðîôåññèîíàëèçìîì ìåäèêîâ, ìîæåò ïîõâàñòàòü äàëåêî íå êàæäîå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå â íàøåé îáëàñòè. Î òîì, êàê ñåãîäíÿ ðàáîòàþò îôòàëüìîëîãè, íàì ðàññêàçàë äèðåêòîð - çàñëóæåííûé âðà÷ Óêðàèíû, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ Ñåðäþê

ÂÅÃÅÒÀвÀÍÑÜÊÀ IJªÒÀ

ÏÎÄÎÂÆÓª ÆÈÒÒß

ÁÎËÜÍÈÖÀ ÎÑÍÀÙÅÍÀ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

рии, квалифицированный

МЫ ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ средний и младший персоТак с чистой совестью могут заявить сотрудники Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы, и это будет совсем не пустым лозунгом! Уже сейчас здесь успешно лечат патологии, от которых отказываются многие офтальмологические клиники страны. - Диагностика и лечение многих патологий требует высокого уровня профессиональных знаний медперсонала, хорошей оснащенности медицинским оборудованием, строгого соблюдения алгоритма диагностики и лечения, а также большой затраты рабочего времени, - рассказывает Валерий Николаевич. - Я же, как руководитель, уверен в высокой квалификации наших сотрудников. Например, в первом офтальмологическом отделении больницы медицинскую помощь оказывают четыре врача высшей катего-

нал. Консультирует больных - профессор кафедры нервных и глазных болезней, доктор медицинских наук Василий Никитович Сакович. Стоит отметить, что в Днепропетровской областной клинической офтальмологической больнице бесплатную диагностику могут пройти все желающие. И работа, которая ведется ежедневно, действительно приносит свои плоды! В последние годы значительно снизился процент людей, которые выходят на инвалидность среди больных глаукомой в нашем регионе - и все это благодаря раннему выявлению и полноценному лечению этой страшной патологии!

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - И ЛЕЧИТ ПО-НОВОМУ! Сегодня в больнице находится оборудование действительно европейского уровня. Это позволяет медикам использовать методы ультразвукового исследова-

ÄÀÆÅ ÄËß ÑÀÌÎÃÎ ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ÏÀÖÈÅÍÒÀ ÑÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ËÅ×ÅÍÈß

ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÓ ÌÎÃÓÒ ÏÐÎÉÒÈ ÂÑÅ ÆÅËÀÞÙÈÅ ния глаза и придаточного аппарата, магниторезонансную и компьютерную томографию, термографию, а также метод тонкоигольной аспирационной биопсии. - Одно из структурных подразделений нашей больницы - отделение микрохирургии, - говорит Валерий Николаевич. - В отделении проводится хирургическое лечение катаракты, микрохирургия сетчатки, выполняются поэтапные реконструктивные операции при проникающих ранениях, лазерные операции на переднем и заднем отрезке глаза. Ровно три года назад в областной клинической офтальмологической больнице было открыто детское отделение, которое оснащено самым новым и высокотехнологичным оборудованием. Нормой считается, когда для каждого, даже самого маленького пациента, составляется индивидуальная программа лечения, независимо от возраста и

тяжести заболевания. Сегодня в детском офтальмологическом отделении работает принципиально новый комплекс «Амблиокор», в основе действия которого лежит метод видеокомпьютерного аутотренинга. Это значит, что пока маленький пациент смотрит мультфильм, прибор с помощью специальных датчиков снимает необходимую информацию о работе глаз. Действительно, больница идет в ногу со временем и держит на высоте поставленную планку!

РАБОТА НА ВСЕ 100% Валерий Николаевич с гордостью говорит о своем коллективе. - Уникальный сплав опыта практикующих докторов и энтузиазма талантливых выпускников Медицинской академии позволяет нам делать настоящие открытия в области офтальмологии, - говорит Валерий Сердюк. Наши специалисты регулярно выезжают в разные районы области, где проводят диагностику, организуют курсы повышения квалификации для местных специалистов, обучают пациентов, страдающих сахарным диабетом и глаукомой - ведь именно эти заболевания сегодня зачастую приводят к полной потере зрения. Валерий Николаевич считает, что переоснащение государственных клиник с ориентацией на мировые стандарты позволит создать такие медицинские центры, в которых доктора смогут помочь всем обратившимся, независимо от статуса или уровня материального достатка.

Ò³, õòî íå ¿ñòü ì’ÿñà, æèâóòü äîâøå. Ïðî öå éäåòüñÿ ó íîâîìó äîñë³äæåíí³, îïóáë³êîâàíîìó ó æóðíàë³ Àìåðèêàíñüêî¿ ìåäè÷íî¿ àñîö³àö³¿. Àâòîðè äîñë³äæåííÿ óïðîäîâæ øåñòè ðîê³â àíàë³çóâàëè äàí³ ïðî 73 òèñÿ÷³ îñ³á, ÷ëåí³â Àäâåíòèñòñüêî¿ öåðêâè ñüîìîãî äíÿ, ÿêà â³äîìà ñâîºþ ïðèõèëüí³ñòþ äî âåãåòàð³àíñüêî¿ ä³ºòè. Âèÿâèëîñü, ùî âåãåòàð³àíöÿì ìåíøå çàãðîæóþòü ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ, ä³àáåò òà íèðêîâà íåäîñòàòí³ñòü. ○

ÑÓÌÍÀ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

ÍÀÑ˲ÄÊÈ ÀÂÀв¯  ÿïîíñüê³é ïðåôåêòóð³ Ôóêóñ³ìà âèÿâèëè 12 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà ðàê ùèòîâèäíî¿ çàëîçè íåïîâíîë³òí³õ. ʳëüê³ñòü ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â çðîñëà â ÷îòèðè ðàçè ó ïîð³âíÿíí³ ç ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ â ëþòîìó öüîãî ðîêó. Á³ëüø³ñòü ÿïîíö³â ââàæàº, ùî öå íàñë³äêè àâà𳿠íà ÀÅÑ Ôóêóñ³ìà-1 ó 2011 ðîö³, ïðîòå åêñïåðòè ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ïðåôåêòóðè Ôóêóñ³ìà ñóìí³âàþòüñÿ â öüîìó. Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, ðàê ùèòîâèäíî¿ çàëîçè ó ä³òåé ï³ñëÿ àâà𳿠íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ ñòàâ âèÿâëÿòèñÿ ëèøå ÷åðåç 4-5 ðîê³â. ○

²ÄÊÐÈÒÒß Ó ÄÎÍÅÖÜÊÓ

ÍΊ²ÄIJËÅÍÍß Ó Äîíåöüêîìó îáëàñíîìó ïðîòèïóõëèííîìó öåíòð³ öüîãî òèæíÿ â³äêðèþòü ñó÷àñíå â³ää³ëåííÿ áðàõ³òåðàﳿ - ð³çíîâèäó ðàä³îòåðàﳿ. Âîíî ñòâîðåíå çà ñïðèÿííÿ ôîíäó гíàòà Àõìåòîâà «Ðîçâèòîê Óêðà¿íè». Íîâå â³ää³ëåííÿ - öå êîìïëåêñíî îñíàùåíèé áëîê ³ç äâîìà àïàðàòàìè áðàõ³òåðàﳿ òà íåîáõ³äíèì îáëàäíàííÿì. ˳êàð³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî â³ää³ëåííÿ äîçâîëèòü âèð³øèòè ÷èìàëî ïðîáëåì ë³êóâàííÿ ïóõëèí. ○

ÁËÀÃÎIJÉͲÑÒÜ

ÃÅÉÒÑ Ë²ÊÓÂÀÒÈÌÅ ªÑ òà Ôîíä Ãåéòñà ñï³âïðàöþâàòèìóòü ó áîðîòüá³ ç ²Ë/ÑͲÄîì, òóáåðêóëüîçîì, ìàëÿð³ºþ òà ³íøèìè çàõâîðþâàííÿìè, íà ÿê³ ñòðàæäàþòü ñüîãîäí³ ïîíàä 1 ìëðä. ëþäåé ó ñâ³ò³. ßê ïîâ³äîìëÿº ÓͲÀÍ, â³äïîâ³äíó óãîäó ï³äïèñàëè Á³ë Ãåéòñ òà êîì³ñàð ªÑ Ìåð Ãóãåãàí-Êó³í. Ïàðòíåðè äîìîâèëèñü ñï³ëüíî ³íâåñòóâàòè ïðèñêîðåííÿ ðîçðîáêè íåîáõ³äíèõ ë³ê³â, âàêöèí, à òàêîæ øóêàòè ìîæëèâîñò³ íàéøâèäøå ïåðåäàòè ¿õ òèì, õòî öüîãî íàéá³ëüøå ïîòðåáóº.


20 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ÍÎÂÈÍÈ ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÀIJÑÒÜ Ä²ÒÂÎв

ͲÊÎÏÎËÜ

Äëÿ 12 ñ³ìåé, â ÿêèõ âèõîâóþòüñÿ ïðèéîìí³ ä³òè, ó Ïàëàö³ óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàøòóâàëè ñâÿòî. Îðãàí³çàòîðîì çàõîäó âèñòóïèâ ì³ñüêèé Öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé ³ ìîëîä³. Ó ðàìêàõ ñâÿòà Ïî÷åñíîãî çâàííÿ «Ìàòè-ãåðî¿íÿ» óäîñòîºí³ 9 í³êîïîëü÷àíîê, ÿê³ âèõîâóþòü 5 ³ á³ëüøå ä³òåé. ○

ÒÎ×ÊÀ ÎÒÑ×ÅÒÀ

20 ëåò ñ ìîáèëüíûì â êàðìàíå

 íûíåøíåå âðåìÿ ìîáèëüíûì òåëåôîíîì íèêîãî íå óäèâèøü. Íî ïàðó äåñÿòêîâ ëåò íàçàä òàêîå óñòðîéñòâî áûëî îãðîìíîé ðåäêîñòüþ è ðîñêîøüþ äëÿ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.  ýòîì ãîäó Óêðàèíà ïðàçäíóåò íåáîëüøîé þáèëåé - 20 ëåò ìîáèëüíîé ñâÿçè â ñòðàíå СТАРТ ДАЛ ПРЕЗИДЕНТ

ÄÅÍÜ Ñ²Ì'¯

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

Ó ðàéîí³ â³äêðèëè ìàéäàí÷èêè äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî òà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó. Òàêîæ íà áàç³ Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹2 ïðîéøëî óðî÷èñòå ñâÿòî ç íàãîäè âðó÷åííÿ ñòèïåíä³é îáäàðîâàíèì ä³òÿì. ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

Украина стала одной из первых стран СНГ, где появилась мобильная связь. 20 лет назад на Киевской телебашне установили базовую станцию. 1 июля 1993 года состоялась первая беседа по мобильному телефону. Президент Украины Леонид Кравчук позвонил послу Украины в Германии Ивану Пискову. Он автоматически стал абонентом № 1

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇÀÕÈÑÒ ÏÐÀ ²ç ïî÷àòêó ðîêó çà íåÿê³ñí³ òîâàðè òà ïîñëóãè ìåøêàíöÿì ì³ñòà ïîâåðíóëè ïîíàä 11 òèñ. ãðí. Òàê, çà ï'ÿòü ì³ñÿö³â äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ì³ñüêðàäè íàä³éøëî 117 ïèñüìîâèõ çâåðíåíü. Íàé÷àñò³øå ñêàðæèëèñÿ íà ïîáóòîâó òåõí³êó, îäÿã òà âçóòòÿ.

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ ÅÑÒÜ Ó 89% ÓÊÐÀÈÍÖÅÂ

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

 ÃÎÐÀÕ È ÍÀ ÌÎÐÅ ¾Ñàìàÿ âûñîêàÿ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ â Óêðàèíå óñòàíîâëåíà íà ãîðå Ðîìàí-Êîø â Êðûìó íà âûñîòå 1500 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. ¾Ñàìûé âûñîêîãîðíûé 3G-èíòåðíåò ðàáîòàåò â Êàðïàòàõ, íà ãîðå ßâîðíèê, íà âûñîòå 1017 ìåòðîâ. ¾Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü âûøëà â îòêðûòîå ìîðå. Ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå óñòàíîâëåíî íà ãàçîäîáûâàþùåé ïëàòôîðìå «Àðõàíãåëüñêàÿ», â 54 êì îò çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Êðûìà.

ÏÅÐÂÛÌ ÀÁÎÍÅÍÒÎÌ ÑÒÀË ËÅÎÍÈÄ ÊÐÀÂ×ÓÊ оператора мобильной связи. С того момента в стране началась так называемая «мобильная эра».

КИЛОГРАММОВЫЕ АППАРАТЫ Первые мобильники были громоздкими и тяжелыми устройствами. Они весили около 1 кг и стоили 1-2 тыс. долларов. К слову, перечень предоставляемых ими возмож-

Сдам помещение под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566.

ностей не впечатлял. Благо, время на месте не стоит. Современные смартфоны весят не более 100 г, а купить их можно примерно за 100 долларов. Для сравнения: когда мобильная связь только зарождалась, абоненты тратили на звонки более 200 долларов в месяц. «Мобильным пионером» в Украине была

компания UМС (нынешняя МТС). Ее история начинается с ноября 1992 года. В первый год использования мобильной связи абонентами UМС стали 2800 украинцев, которых обслуживали 48 работников. Сегодня або-

нентов - в 10 тыс. раз больше - около 21 млн., а обслуживает их персонал из 3,5 тыс. человек. Согласно проведенным исследованиям, сейчас мобилки есть у 89% украинцев. При этом каждый девятый житель нашей страны пользуется двумя-тремя мобильными телефонами.


ТВПРОГРАМА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.25 Новости 06.15, 00.20 Х/ф «Формула игры», 3 с. 07.15 Страна on line 07.20 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «Е.Меньшов. Ослепительный миг», 1 ч. 08.15 Д/ф «Е.Меньшов. Ослепительный миг», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.40 Без цензуры 10.15 Право на защиту 10.35 Т/с «Роксолана» 12.40, 18.40, 21.25 Деловой мир 12.50 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 14.40 Окно в Америку 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.30 Жизнь на равных 15.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 18.55 Агро-News 19.05 Сельсовет 19.20 Последнее предупреждение 19.45 «О жизни» 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.35 И.Попович «Трембитарь украинской души», 1 ч. 21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Таити - Нигерия 00.00 Итоги

ИНТЕР 06.10 «Орел и Решка. Курортный сезон» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 12.20 Т/с «Не жалею, не зову, не плачу» 13.30 «Судебные дела» 14.40 «Семейный суд» 15.40 «Жди меня» 18.10 Т/с «Земский доктор. Продол жение» 19.00 Т/с «Женский доктор 2» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Петрович» 22.30 Т/с «Однажды в Ростове» 01.20 Профилактика

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.55 «Сумасшедшее видео по-украински» 08.00 «Днепр-футбол» 09.00 Т/с «Солдаты 13» 10.35 Т/с «Господа офицеры» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Ментовские войны» 21.00 «Новости 2+2» 21.25 Х/ф «Бельфегор. Призрак Лувра» 23.25 Т/с «Секретные материалы 2» 00.25 Х/ф «Акулы» 02.25 Х/ф «Черная долина» 03.55 Х/ф «Иван и кобыла»

11 КАНАЛ 06.45, 07.40 Подъем 06.50 Пираньи 07.00 «Проте» 07.20 Тележурнал «Пассаж» 08.30 Репортер 08.45 «Родительский клуб» 09.00 Х/ф «Стиратель» 11.15, 16.55 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.30 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.00, 21.30, 00.00 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 19.55 Т/с «Воронины» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 Ревизор-2 22.55 Т/с «Светофор» 00.20 Т/с «Милые обманщицы» 01.15 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.15, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономические события» 10.00 «Шесть кадров» 10.15 «100 000 за правду» 11.20, 12.30 «Не ври мне - 4» 13.40, 14.45 «Русские семейные драмы» 15.50 «Красавица за двенадцать часов» 17.35 Х/ф «Билет на Вегас» 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Деньги» 23.50 Х/ф «Деньги на двоих»

СТБ 06.30, 15.55 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 16.10 М/ф 06.45 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.15 «Разбудильник - будильник» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Представьте себе!» 13.00 «Города-герои». «Сталинград» 13.50 Х/ф «Матч состоится в любую погоду», 1, 2 с. 16.50 «Люди» 17.30 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Живая тема» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «100 процентов» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20, 01.05 Чрезвычайные новости 10.10 Х/ф «Стритрейсеры» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.50, 20.05 Т/с «Чужой район 2» 16.45 Х/ф «Хоттабыч» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Свобода слова

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Ералаш 09.10 Т/с «Ранетки» 10.10, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 12.00 Т/с «Говорящая с призраками» 13.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.00, 19.10 Богиня шопинга 16.15 Т/с «Рыжая» 17.20 У ТЕТа пара 19.50 Королева бала-3 21.10 Виталька 22.00 ТЕТ-Интернет 23.00 Дурнев+1 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.35, 11.10, 16.00 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Д/ф «Тайны подводного мира» 09.35 Х/ф «Москва любовь моя» 11.25 Х/ф «Фантастические миры Уэллса», 2 с. 12.55 Пенсионный фонд информирует 13.15 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни кова» 17.00 Смешные 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 18.55 Лечение алкоголизма и ожирения 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Дикие порядки» 20.30 Источник здоровья 21.00 Реалити-шоу «Oscar Models TV show» 21.30 Муз/ф 23.00 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.35, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.25 «Автопилот-новости» 08.20 «Утро со звездой» 08.40 «Трансмиссия-новости» 09.15, 13.10, 14.10 «5 элемент» 10.10 «Большая политика» 11.15 Итоги недели 12.10 «Новостеметр» 15.15 «Мамина школа» 16.10 «Окно в Европу» 16.45 «Мотор»

17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время-Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS»

НТН 07.05 08.30 09.25 11.15

Х/ф «Контрудар» «Агенты влияния» Х/ф «Любить по русски 2» Т/с «Остров ненужных лю дей» 15.00 Т/с «Веское основание для убийства» 18.30 Д/с «Реальные преступники» 19.00, 01.35 «Свідок» 19.30 Т/с «Меч» 21.30 Т/с «CSI: Лас Вегас 12» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Русские сенсации» 11.05 «Ты не поверишь» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16.40 Х/ф «Из жизни капитана Чер няева». «На кону жизнь», 1 с. 18.30, 02.30 «Прокурорская проверка» 19.35, 03.40 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Крапленый» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район». 00.35 Т/с «Семин»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.15 Х/ф «Двенадцать месяцев» 10.55 Т/с «Дети Арбата» 12.45, 20.00 Т/с «Главный калибр» 14.35 Х/ф «Жизнь и необыкновен ные приключения Робинзона Крузо» 16.20 Х/ф «Олеся» 18.00 Х/ф «Большая семья» 21.50 Х/ф «Генерал» 23.50 Х/ф «Колье Шарлотты»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00 «Идеальный дом» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.00 «Кекс в большом городе» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Выбор народа» 19.45 «Что? Где? Почем?» 20.00 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.30 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор 2» 16.05 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.45, 00.30 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Пандора» 22.45 «Вечерний Ургант» 23.15 «Познер» 00.15 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Глухарь» 09.20, 13.50, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00 Т/с «Испытание верностью» 15.20 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток-шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Цезарь» 23.15 Х/ф «Во имя короля» 01.35 Х/ф «Молчун»

Сх. 03.46 Зах. 20.12 Трив. дня 16.26

Понеділок, 17 червня 09.55 Х/ф «Ванечка» 12.05 «Один за всех» 13.55 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Заклятые друзья» 22.25 «Детектор лжи» 23.30 «Битва экстрасенсов» 01.30 Т/с «Доктор Хаус»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.55 Т/с «Светофор» 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.50, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.00 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.15 Погода 09.00 Х/ф «Стиратель» 11.15, 16.55 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.30 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.55 Т/с «Воронины» 21.00 Ревизор-2 00.20 Т/с «Милые обманщицы» 01.15 Т/с «Дружная семейка» 02.50 «Служба розыска детей» 02.55, 03.55 Зона ночі 03.00 Медицина Київської Русі 03.10 Слово і зілля 03.25 Світ Юрія Дрогобича 03.40 Університети милосердя 04.00 Хто гоїв рани козакам? 04.15 Рідні стіни 04.30 Зона ночі Культура 04.35 Мовчазне божество 04.45 Шануйте майстрів замолоду

20.00 20.30 21.15 22.10

Подробности Т/с «Обручальное кольцо» Т/с «Под полярной звездой» Т/с «Темный инстинкт»

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00 Гран-при 08.30 Откровенно с Виталием Портниковым 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Авиакатастрофы 18.00, 22.30 Время помнить 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 21.00, 02.00 Знак восклицания 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурмакой 04.30 Х/ф «Девушки из Новолипок»

ТОНИС

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.40, 12.30 Охота на рыбу-меч 07.30 Жестокие правители 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50 Планета людей 11.40 Тамплиеры: последняя битва 13.20 Первые изобретатели 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Биополе. Невидимая сила» 22.00 Д/ф «Убийство Романовых. Последний аргумент» 22.50 Океаны 00.30 Покер 01.20 Д/ф «Человек после апокалипсиса» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

07.00 «Мультфильмы»(1) 09.15 «Три сестры» 10.15 Х/ф «Слава» 12.15, 18.00 «Званый ужин» 13.10 «Пороблено в Україні» 14.30 «КВН» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 19.00 «Орел и Решка» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 22.00 М/ф «Лесная братва» 23.40 Х/ф «100 девчонок и одна в лифте»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.30, 10.35, 11.35, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля-антикризис» 06.50, 11.00, 16.25 «Загородный дом» 07.00 «Мини-путешествия» 07.10 «Короткие встречи» 08.15 «Киноистории нашего времени» В.Михайлов 08.45, 11.10, 13.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10, 17.20, 17.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.45 М/ф «Дудочка и кувшинчик», «Сказка о рыбаке и рыбке» 17.30 «Криминал» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 «Неизвестная планета» 19.50 «Кинопроектор» 20.00 Д/ф «Убийство Кеннеди» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Х/ф «Цветы луговые» 10.30 Феерия путешествий 10.55, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.35 Легенды бандитской Одессы 12.20, 15.30, 00.25 Д/с «Портреты дикой природы» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 22.55 Т/с «Мужчина и женщи на в интерьере эпохи 2» 14.50, 00.45 Судебные дела 15.50 Позаочі 16.45 Д/с «Голливудские пары» 19.05 Т/с «Тайный знак 2»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 «Искатели» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток-шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести-Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжается» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Королева бандитов» 21.40 Т/с «Самара» 22.35, 02.25 «Драма на Памире. Приказано покорить» 23.30 Т/с «Достоевский» 00.40 «Вести+» 00.55 Х/ф «Золотая мина», 1 с. 02.10 Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Клуб женщин», 2 с. 09.00, 15.00 Х/ф «Опасный возраст» 10.30, 16.30 Х/ф «Разные судьбы» 18.30, 00.30 Х/ф «Хроника пикирую щего бомбардировщика» 20.30 Х/ф «Поздние свидания» 22.30 Х/ф «Вооружен и очень опа сен»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Битва за Марс» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «24» 08.00 «Документальный проект»: «Девы Древней Руси» 10.00 «Документальный проект»: «Планета обезьяны» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вызов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Военная тайна» 21.00 «Живая тема» 22.50, 01.45 Х/ф «Подъем с глуби ны» 00.50 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ 1 06.00 М/с «Код Лиоко» «Дежавю»

Зах. Сх. 12.55 Перша чв. 16 червня

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 11.20, 14.20 «Энциклопедия» 08.20, 16.50 «Доктор И...» 08.45, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.10 «Постскриптум» 10.00 Дом с историей. «Биологический музей им.К.А.Тимирязева» 10.30 «В центре событий» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События 11.50 Т/с «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Приют комедиантов 17.20, 21.50 «История государства Российского» 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 19.00 М/ф «Лиса строитель» 19.10 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Дура Lex» 21.05 Т/с «Генеральская внучка» 22.20 Без обмана. «Чинить или выбросить?» 23.00 Д/ф «Монолог Татьяны Дорониной» 23.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти» 00.50 Временно доступен 01.40 «Хроники московского быта. Курортные романы»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 07.40 09.00 10.20 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.15 16.20 17.00 17.30 17.50

«КВН» «Суббота есть суббота...» Х/ф «Про кота...» «Пока все дома» «Встречи в субботний вечер» Д/ф «Наша молодежь» «Колба времени» Х/ф «Встречи» «Голубой огонек» «Музыкальный лифт» Д/ф «Мадонны ХХ века» «Зов джунглей» «Маленький концерт» Д/ф «Встречи с Михаилом Светловым» 18.30 Х/ф «Поздний ребенок» 19.40, 01.45 М/ф «Приключения ка питана Врунгеля» 20.00 «Время» 21.00 «Рождённые в СССР» 22.00 «Городская фантазия» 23.00 «Умелые руки» 23.30 «Утренняя почта» 00.05 «Внимание, тигры!» 00.30 Т/ф «Случай в гостинице»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Постскриптум: твой кот мертв» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Еще одна пятница»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Мотоспорт 09.45, 12.30, 14.30, 17.30, 00.30 Снукер 13.30 Автоспорт 13.45, 18.30, 19.45 Теннис 21.00, 23.45, 02.00 Австопорт 21.30 Легкая атлетика 21.45 Вот это да!!! 22.00, 22.45 Про рестлинг 00.15 Конно-спортивный журнал

СПОРТ 09.00, 14.00, 18.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 14.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика»

Іменинники дня: СОФІЯ, ЮЛІАН, МИТРОФАН, СЕВЕРИН, ВАВИЛ

06.30 Т/с «Юная Лига Справедливо сти» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 М/с «Кунг фу Панда: Удиви тельные легенды» «Месть носорогов» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин терны» 10.00 Х/ф «Погоня» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.15, 23.15 «Дом-2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Рублев ка» 20.00 Х/ф «SuperПерцы» 23.45 Х/ф «Падший»

2+2 06.00 М/ф 07.55 Сумасшедшее видео по-украински 08.35 Т/с «Солдаты 13» 10.35 Т/с «Господа офицеры» 19.00 Т/с «Ментовские войны» 21.00 «Новости 2+2» 21.25 Х/ф «Бельфегор. Призрак Лув ра» 23.25 Т/с «Секретные материалы 2» 00.25 Х/ф «Акулы» 02.25 Х/ф «Черная долина» 03.55 Х/ф «Иван и кобыла»

06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30 «Мир за неделю» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Профилактика 14.30 Удивительные рассказы о животных 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Светские хроники» 16.00, 23.50 Дикий молодняк 16.50 «Алло, доктор!» 17.45 Секретные материалы 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Сергей Никитин, 1 ч. 20.00 Великие сражения 21.35 Крутой маршрут Василия Аксенова 22.40 Культурный шок

K1

09.40 Ралли-кросс. Этап чемпионата Европы в Норвегии 11.40 Фрирайд. Проект «Ride the planet-2013». Эльбрус 12.05, 18.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Broncos» - «Tigers» 14.30 Гольф. «US Open» 17.30, 21.40 «Железный фактор» 20.00 «Эхо» 22.10 Шахматы. Мемориал Михаила Таля 22.40 Легкая атлетика. Diamond League в Норвегии 00.50 «Гандбол-Mundial-2013»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 00.30 Футбол NEWS 06.15 Германия - Россия. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО- 2013 г. 07.25 Украина - Нидерланды. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО2013 г. 08.30, 14.45 «Один на один с Гамулой». В. Лютый 09.25, 12.30 Самые смешные футбольные моменты 09.30, 16.00, 21.30 Д/с «Футбольные битвы» 10.25, 16.35 Бразилия - Франция. Товарищеский матч 12.45 1/2 финала. ЕВРО 2013 г. (U21) 18.30 Топ матч 18.50, 00.00 Futbol Mundial 19.20 Молдова - Польша. Отбор к ЧМ2014 г. 22.00 Португалия - Россия. Отбор к ЧМ2014 г. 00.50 Италия - Украина. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО- 2013 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Сын полка» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Боцман и попугай», 1 вып. М/ф «Про Си дорова Вову». «Слон и Моська», «Вожак» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из Могикан», 18 с. Сказки рус ских писателей. «Как один му жик двух генералов прокор мил». Мультфильм «Как несли стол» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Фантазии Веснухина», 1976 г. 1 с. Мульт фильм «Крепыш» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Спящей Красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки-чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина-балерина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити-Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»


22 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 18 червня ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15, 23.20 Х/ф «Формула игры», 4 с. 07.15 Эра строительства 07.20 Страна on line 07.25 Эра бизнеса 07.35 Д/ф «Его Превосходительство Ю.Соломин», 1 ч. 08.15 Д/ф «Его Превосходительство Ю.Соломин», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.30, 20.55 Официальная хроника 09.50 Шеф-повар страны 10.50 Т/с «Роксолана» 12.50, 18.55, 21.10 Деловой мир 12.55 Свет 13.15 Т/с «Кайфовые ребята» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Д/ф «Контингент. Эфиопия или смерть», 4 ф. 16.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 18.45 Мир спорта 19.10, 01.45 О главном 19.45 «О жизни» 21.15 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 00.20 Х/ф «Формула игры», 5 с.

ИНТЕР 04.50, 22.30 Т/с «Однажды в Росто ве» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Петрович» 11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели...» 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00 «Давай поженимся!» 18.10 Т/с «Земский доктор. Продол жение» 19.00, 04.10 Т/с «Женский доктор 2» 20.00, 01.20 «Подробности» 01.50 Х/ф «Незваные» 03.10 Д/ф «Целители. Расплата за невежество»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты 13» 11.25 «Сумасшедшее видео по-украински» 14.00 «Облом UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Чемпионов 17.00 Т/с «Кодекс Чести» 18.50 Приемная народного депутата 19.00 Т/с «Ментовские войны» 21.25 Х/ф «Огненный шторм» 23.25 Т/с «Секретные материалы 2» 00.25 Х/ф «Круг боли» 02.05 Х/ф «Фучжоу» 03.35 Х/ф «Проект «Альфа»

11 КАНАЛ 06.45, 07.40 Подъем 06.50, 19.30 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.35 «Мой малыш» 15.05 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.55 Т/с «Воронины» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.00 Т/с «Светофор» 00.35 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.15, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономические события» 10.00 «Шесть кадров» 10.10 «100 000 за правду» 11.15, 12.25 «Не ври мне - 4» 13.35, 14.40 «Русские семейные драмы» 15.45 «Красавица за двенадцать часов» 17.10, 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Меняю жену - 7» 00.05 Х/ф «Объект моего увлече ния»

СТБ 06.20, 15.55 «Все буде добре!» 08.10, 18.20 «Невероятная правда о звездах»

09.50 Звездная жизнь 10.50 Х/ф «Zolushka.ru» 12.55 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.05 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Заклятые друзья» 22.25 «Детектор лжи» 23.25 «Битва экстрасенсов» 00.30 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста»

10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.15 «Драйв-новости» 17.25 «Особенный взгляд» 18.15, 22.45 «Хроника дня» 21.40 «Время-Тайм» 22.15 «Агроконтроль» 23.30 «CRIME NEWS»

34 КАНАЛ

06.50 Т/с «Веское основание для убийства» 08.30, 16.45, 19.00, 01.40 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «Речовий доказ» 10.30 Т/с «Говорит полиция!» 13.00, 19.30 Т/с «Меч» 14.50, 17.00 Т/с «Защита Кра сина 3» 21.30 Т/с «CSI: Лас Вегас 12» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник - будильник» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Пища Богов» 11.05, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Дорогая, мы теряем наших детей» 13.20 «Нам и не снилось». «Звезды на службе», 1, 3 с. 16.10 «Живая тема» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Эликсир молодости» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 00.55 «Территория заблуждений»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.35 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.35, 20.05 Т/с «Чужой район 2» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Бэтмен» 01.25 Стоп-10

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Ералаш 09.10 Т/с «Ранетки» 10.10, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 12.00 Т/с «Говорящая с призраками» 13.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.00, 19.10 Богиня шопинга 16.15 Т/с «Рыжая» 17.20 У ТЕТа пара 19.50 Одна за всех 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ-Интернет 23.00 Шпиливили 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Корпус генерала Шубни кова» 11.25, 16.20 М/ф 12.00, 17.00 Смешные 12.15 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 1 с. 14.30, 20.00 Д/ф «Дикие порядки» 15.00 Х/ф «Особо важное зада ние», 1 с. 16.10 Источник здоровья 17.30 Артзона 18.55 Лечение алкоголизма и ожирения 19.00 Хата с краю 19.45 Меморандум 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Д/ф «Враг у ворот» 23.00 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот-новости» 07.30 «Обрати внимани» 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.20, 00.30 «Новости Киевщины» 08.40 «Трансмиссия-новости» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент»

НТН

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16.40 Х/ф «Из жизни капитана Чер няева». «На кону жизнь», 2 с. 18.30, 02.30 «Прокурорская проверка» 19.35, 03.40 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Крапленый» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район». 00.35 Т/с «Семин»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.40 Х/ф «Жизнь и необыкновен ные приключения Робинзона Крузо» 11.25 Т/с «Дети Арбата» 13.15, 20.05 Т/с «Главный калибр» 15.05 Х/ф «Приключения Тома Сойе ра» 16.30 Х/ф «Генерал» 18.30 Х/ф «Долгая дорога к себе» 21.55 Х/ф «Колье Шарлотты» 00.45 Х/ф «Партизанская искра»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 20.10 «Выбор народа» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 «Free Time» 19.55 «Полезные новости» 20.15 «Европейские стандарты. Преодолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.05 «Кекс в большом городе»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.30 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор 2» 16.05 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.45, 00.30 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Пандора» 22.45 «Вечерний Ургант» 23.15 «На ночь глядя» 00.15 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 23.15 Т/с «Глухарь» 09.20, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Цезарь» 12.00 Ток-шоу «Пусть говорят. Поздние роды» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток-шоу «Говорит Украина»

Сх. 03.46 Зах. 20.12 Трив. дня 16.26

НОВЫЙ 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.50, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Погода 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.55 Т/с «Воронины» 00.35 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Дружная семейка» 03.05, 04.00 Зона ночі 03.10 Українці Віра 04.05 Він врятував нас від чуми 04.15 Найкращі... Серед повитух 04.30 Зона ночі Культура 04.35 Кохання всього життя 04.50 Я кличу тебе

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Крутой маршрут Василия Аксенова 12.40 Секретные материалы 14.00, 22.40 Культурный шок 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Цивилизация ncognta» 15.45 «Кумиры» 16.00, 23.50 Дикий молодняк 17.45 «Социальный статус: ваша пенсия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Сергей Никитин, 2 ч. 21.35 Виктор Павлов. Судьба меня хранить устала

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.00 «Три сестры» 10.00 «Семейный пёс» 11.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05, 19.00 «Орел и Решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00, 22.00 Д/с «Война полов» 15.00 Т/с «Маргоша» 16.00 «Реальная любовь» 17.00 «Большая разница» 21.00 «Рассмеши комика» 00.00 Х/ф «Дневники няни»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.30, 10.35, 11.00, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля-антикризис» 06.50, 11.20, 17.15 «Загородный дом» 07.00 «Школа выживания» 08.15 «Киноистории нашего времени» В.Михайлов 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 11.35, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 11.45, 18.25 «Неизвестная планета» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Цветик семицветик», «Храбрый Пак», «Таежная сказка» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 19.50 «Здоровье» 20.10 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.55 Легенды бандитского Киева 09.35, 21.15 Т/с «Под полярной звез дой» 10.30, 17.40 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.50 Д/с «Портреты дикой природы» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.20 Т/с «Мужчина и женщи на в интерьере эпохи 2» 14.10, 00.00 Судебные дела 15.30, 00.40 Феерия путешествий 16.10, 22.10 Т/с «Темный инстинкт» 16.55 Семейный суд 19.05 Т/с «Тайный знак 2» 20.00 Подробности

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

Зах. 00.14 Сх. 14.07 Перша чв. 16 червня TBI

спутниковое ТВ

06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 08.30 Знак восклицания 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Авиакатастрофы 16.30 Здоровая жизнь 18.00, 22.30 Время помнить 21.00, 02.00 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурмакой 04.30 Х/ф «Додек на фронте»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео поукраински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты 13» 14.00 «Облом UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Чемпионов 17.00 Т/с «Кодекс Чести» 19.00 Т/с «Ментовские войны» 21.25 Х/ф «Огненный шторм» 23.25 Т/с «Секретные материалы 2» 00.25 Х/ф «Круг боли» 02.05 Х/ф «Фучжоу» 03.35 Х/ф «Проект «Альфа»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.40, 12.30 Охота на рыбу-меч 07.30 Первые изобретатели 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50 Планета людей 11.40 Сальвадор Дали 13.20 Жестокие правители 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Убийство Романовых. Последний аргумент» 22.00 Д/ф «Родовое проклятие Ганди» 22.50 Океаны 00.30 Первые олимпийцы 01.20 Живая история 02.10 Сокровище.UA 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток-шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья» 13.30, 16.10, 18.40 Вести-Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжается» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Королева бандитов» 22.35 «Специальный корреспондент» 23.35 Т/с «Достоевский» 00.45 «Вести+» 01.00 Х/ф «Золотая мина», 2 с. 02.20 Вести.ru 02.35 «Городок» 03.05 «Вся Россия»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Хроника пикирую щего бомбардировщика» 08.30, 14.30 Х/ф «Поздние свида ния» 10.30, 16.30 Х/ф «Вооружен и очень опасен» 18.30, 00.30 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 20.30 Х/ф «Единожды солгав...» 22.30 Х/ф «Царевич Алексей»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Сойти с орбиты» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «24» 08.00 «Документальный проект»: «Тень подводных королей» 09.00 «Документальный проект»: «Звездолет для фараона» 10.00 «Документальный проект»: «Пирамиды. Воронка времени» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вызов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 21.00 «Пища богов» 22.50, 01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 00.45 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ 1 06.00 М/с «Код Лиоко» «Идеальная фигура» 06.30 М/с «Громокошки»

06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 М/с «Кунг фу Панда: Удиви тельные легенды» «Возвра щение совы!» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин терны» 10.00 Х/ф «Анализируй это» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.05, 23.05 «Дом-2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Рублев ка» 19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Квартир ный вопрос» 20.00 Х/ф «Белые цыпочки» 23.35 Х/ф «Мистер Няня»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05 М/ф 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05, 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 Д/ф «Москва Первопрестольная» 10.15, 16.10, 00.50 Т/с «Пуля ду ра 5. Изумрудное дело аген та» 11.00 «Мозговой штурм. Человек и его предки» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События 11.50 Т/с «Женская логика 5» 13.35, 01.40 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 21.05 Т/с «Генеральская внуч ка» 17.20, 21.50 «История государства Российского» 19.00 М/ф «На лесной эстраде» 19.10 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Доказательства вины. Семейные скелеты» 22.20 Х/ф «Кремль 53. План внут реннего удара» 23.00 Д/ф «Александр Барыкин. Недоигранный концерт» 23.40 Д/ф «Шаг навстречу жизни»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 07.00 08.00 09.15 10.20 11.00 11.30 11.50

«Рожденные в СССР» Х/ф «Встречи» «Голубой огонек» «Музыкальный лифт» Д/ф «Мадонны ХХ века» «Зов джунглей» «Маленький концерт» Д/ф «Встречи с Михаилом Светловым» 12.30 Х/ф «Поздний ребенок» 13.40, 19.40 М/ф «Приключения ка питана Врунгеля» 14.00, 20.00 «Время» 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 16.00 «Городская фантазия» 17.00 Д/ф «Великие дела» 17.30 «Эхом нашей юности была» 18.20 Т/ф «Сердце не камень», 1 ч. 22.00 «Любовь останется». Поет Мария Пахоменко. 1975 г. 23.00 «Было Время» 00.00 «КВН» 01.40 «Суббота есть суббота...»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Принц и я: Королевская свадьба» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Вне игры»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30, 14.30, 17.30, 20.00 Снукер 13.30 Теннис 14.15, 00.15 Конно-спортивный журнал 18.30 Прыжки в воду 21.00, 23.45, 01.30 Австопорт 21.30 Бокс 23.30, 02.15 Вот это да!!! 00.30 Автоспорт 02.00 Мотоспорт

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 20.20 Шахматы. Мемориал Михаила Таля 10.15 Волейбол. Лига чемпионов 2012 г. /13. Женщины. «Динамо» (Казань) - «Томис»

Іменинники дня: ЛЕОНІД, ІГОР, ФЕДІР, КОСТЯНТИН, ДОРОФІЙ 12.10 «Железный фактор» 13.15 «Эхо» 14.55, 22.40 Современное пятиборье. «Кубок Кремля». Женщины 16.15 Гандбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Мужчины. Австрия - Россия 18.20 Пляжный волейбол. Grand Slam в Голландии. Мужчины. Полуфиналы 20.55 Регбилиг. Австралийская лига. «Broncos» - «Tigers» 00.00 Баскетбол. Чемпионат Испании. Финал. 4-й матч

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.55 Футбол NEWS 06.15, 22.50 Румыния - Украина. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО2013 г. 07.30 Топ-матч 07.45, 21.20 Самые смешные футбольные моменты 08.00 Молдова - Польша. Отбор к ЧМ2014 г. 10.25 Португалия - Россия. Отбор к ЧМ2014 г. 12.30, 21.30 «Один на один с Гамулой». В. Лютый 13.30 Дания - Армения. Отбор к ЧМ2014 г. 16.00 Futbol Mundial 16.40 1/2 финала. ЕВРО 2013 г. (U21) 18.45 LIVE. Финал. ЕВРО 2013 г. (U21) 00.00 Д/с «Футбольные битвы» 00.35 Лучшие моменты. ЕВРО 2013 г. (U21) 01.20 Украина - Нидерланды. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО2013 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Если это слу чится с тобой» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Боцман и попугай». 2 вып. М/ф «Чудес ница», «Петер веселый об манщик», «Журавлик» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из Могикан». 19 с. Сказки рус ских писателей. «Фока на все руки дока», Мультфильм «Я вспоминаю» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Фантазии Веснухина». 1976 г., 2 с. м/ф «Скорая помощь», «Пе сочные часы» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Спящей Красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки-чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина-балерина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити-Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»


ТВПРОГРАМА 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20 Новости 06.15 Х/ф «Формула игры», 5 с. 07.15 Страна on line 07.20 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «Е.Герасимов. Привычка быть героем», 1 ч. 08.15 Д/ф «Е.Герасимов. Привычка быть героем», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.15, 20.55 Официальная хроника 09.30 Правительство на связи с гражданами 10.15 Шаг к звездам 10.55 Т/с «Роксолана» 12.55, 18.55, 21.25 Деловой мир 13.05 Темный силуэт 13.15 Т/с «Кайфовые ребята» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.40 Книга.ua 16.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 18.45 Мир спорта 19.10 О главном 19.45 «О жизни» 20.50 Мегалот 21.35 Концертная программа И.Поповича «Трембитарь украинской души», 2 ч. 21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Бразилия - Мексика 00.00 Итоги 00.15 От первого лица 00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия - Япония

ИНТЕР 04.50, 22.30 Т/с «Однажды в Росто ве» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Петрович» 11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00 «Давай поженимся!» 18.10 Т/с «Земский доктор. Продол жение» 19.00, 04.10 Т/с «Женский доктор 2» 20.00 «Подробности» 01.20 Подробности 01.50 Х/ф «Особое мнение»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты 13» 11.25 «Сумасшедшее видео по-украински» 14.00 «Облом UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Чемпионов 17.00 Т/с «Кодекс Чести» 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.25 Х/ф «Акула юрского периода» 23.25 Т/с «Секретные материалы 2» 00.25 Х/ф «Темный волк» 02.25 Х/ф «Иван и кобыла»

11 КАНАЛ 06.45, 07.40 Подъем 06.50 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.30 «Два берега» 19.55 Т/с «Воронины» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Незабываемые путешествия» 22.15 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 «Oscar Models TV Show» 23.05 Т/с «Светофор» 00.35 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.15, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономические события» 10.00 «Шесть кадров» 10.15 «100 000 за правду» 11.20, 12.30 «Не ври мне - 4» 13.40, 14.45 «Русские семейные драмы» 15.50 «Красавица за двенадцать часов» 17.10, 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Территория обмана -2» 23.50 «Секс - миссия - 2» 00.55 Х/ф «Разводы по француз ски»

06.20, 15.55 «Все буде добре!» 08.10, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.45, 10.50 Звездная жизнь 11.55 Х/ф «Мой принц» 13.55 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.05 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Заклятые друзья» 22.25 «Детектор лжи» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Х/ф «Три дня в Москве»

34 КАНАЛ 06.30, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник - будильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Дело моей жизни» 10.00 «Эликсир молодости» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Смотреть всем!» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Территория заблуждений» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Пища богов» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 «Нам и не снилось». «Звезды на службе», 1, 3 с.

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время-Тайм» 22.15 «Акцент» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Территория закона»

НТН 06.50 Т/с «Веское основание для убийства» 08.30, 16.45, 19.00, 01.35 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «Правда жизни» 10.30 «Случайный свидетель» 11.00 Т/с «Говорит полиция!» 12.50, 19.30 Т/с «Меч» 14.50, 17.00 Т/с «Защита Кра сина 3» 21.30 Т/с «CSI: Лас Вегас 12» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16.40 Х/ф «Из жизни капитана Чер няева». «На кону жизнь», 3 с. 18.30, 02.30 «Прокурорская проверка» 19.35, 03.40 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Крапленый» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район». 00.35 Т/с «Месть»

ICTV

ENTER

06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.50, 20.05 Т/с «Чужой район 2» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Бэтмен возвращается» 01.25 Криминальный облом 01.55 Х/ф «Бэтмен»

05.45 Советские мультфильмы 10.15, 15.15 Х/ф «Приключения Тома Сойера» 11.35 Т/с «Дети Арбата» 13.25, 20.00 Т/с «Главный калибр» 16.35 Х/ф «Кадкина всякий знает» 18.05 Х/ф «Все решает мгновение» 21.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 00.30 Х/ф «Хочу верить»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Ералаш 09.10 Т/с «Ранетки» 10.10, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 12.00 Т/с «Говорящая с призраками» 13.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.00, 19.10 Богиня шопинга 16.15 Т/с «Рыжая» 17.20 У ТЕТа пара 19.50 Одна за всех 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ-Интернет 23.00 Шпиливили 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 21.30 Д/ф «Враг у ворот» 10.45 Х/ф «Особо важное задание», 1 с. 11.55, 16.15 М/ф 12.10, 16.55 Смешные 12.20 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 2 с. 14.30, 20.00 Д/ф «Дикие порядки» 15.00 Х/ф «Особо важное задание», 2 с. 17.05 Хата с краю 17.30 Снято 19.45 Меморандум 20.30 Источник здоровья 21.00 Истории с Бородой 23.05 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 3 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот-новости» 07.30 «Обрати внимание» 07.55, 09.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.30 «Утро со звездой» 08.50 «Трансмиссия-новости»

Сх. 03.46 Зах. 20.13 Трив. дня 16.27

Середа, 19 червня СТБ

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.55 «Днепровская неделя» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Выбор народа» 19.45 «Что? Где? Почем?» 20.00 «Философия искусства» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.00 «Идеальный дом»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.30 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор 2» 16.05 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.45, 00.30 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Пандора» 22.45 «Вечерний Ургант» 23.15 «Свобода и справедливость» 00.15 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 23.15 Т/с «Глухарь» 09.20, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Цезарь» 12.00 Ток-шоу «Пусть говорят. Попасть в точку» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток-шоу «Говорит Украина»

НОВЫЙ 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.50, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.55 Т/с «Воронины» 00.35 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка» 03.05 «Служба розыска детей» 03.10, 04.10 Зона ночі 03.15 Середньовіччя зачинається о 18.00 03.25 Я, милістю Божою, пан возний

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Виктор Павлов. Судьба меня хранить устала 12.40 «Социальный статус» 14.00, 22.40 Культурный шок 15.30 «Ронин с Дмитрием Выдриным» 16.00, 23.50 Дикий молодняк 17.45 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Александра Пахмутова, 1 ч. 21.35 Александр Михайлов. Надо оставаться мужиком

K1 07.00 «Мультфильмы»(1) 09.00 «Три сестры» 10.00, 15.00 Т/с «Маргоша» 11.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05, 19.00 «Орел и Решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00, 22.00 Д/с «Война полов» 16.00 «Реальная любовь» 17.00 «Большая разница» 21.00 «Рассмеши комика» 00.00 Х/ф «Гриффин и Феникс: На краю счастья»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 07.35, 10.35, 11.00, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабуля-антикризис» 06.50, 11.10, 17.25 «Загородный дом» 07.15, 12.25, 19.50 «Здоровье» 08.15 «Киноистории нашего времени» В.Михайлов 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 11.45 «Неизвестная планета» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Сердца храбреца», «Сказ ка старого дуба» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 Д/ф «Леди, которой не откажешь» 20.10 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.50 Легенды бандитского Киева 09.35, 21.15 Т/с «Под полярной звез дой» 10.30, 17.40 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.50 Д/с «Портреты дикой природы» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.15 Т/с «Мужчина и женщи на в интерьере эпохи 2» 14.10, 00.00 Судебные дела 15.30, 00.40 Феерия путешествий 16.10, 22.05 Т/с «Темный инстинкт» 16.55 Семейный суд 19.05 Т/с «Тайный знак 2» 20.00 Подробности

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00 «Сегодня» 08.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Авиакатастрофы 18.00, 22.30 Время помнить 21.00, 02.00 Homo sapiens 00.30, 03.30Музыка с Марией Бурмакой 04.30 Х/ф «Забытая мелодия»

Зах. 00.42 Сх. 15.22 Перша чв. 16 червня

2+2

спутниковое ТВ

06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео поукраински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты 13» 14.00 «Облом UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Чемпионов 17.00 Т/с «Кодекс Чести» 19.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.25 Х/ф «Акула юрского периода» 23.25 Т/с «Секретные материалы 2» 00.25 Х/ф «Темный волк» 02.25 Х/ф «Иван и кобыла» 03.30 Х/ф «Черная долина»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.40, 12.30 Охота на рыбу-меч 07.30, 13.20 Жестокие правители 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50, 22.50 Океаны 11.40 Карибские пираты 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Родовое проклятие Ганди» 22.00 Д/ф «Русские во Французском легионе» 00.30 Покер 01.20 Живая история 02.10 Сокровище.UA 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток-шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести-Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжается» 15.00 Т/с «Тайны института благород ных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.20 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Королева бандитов» 22.35, 02.30 «Валерий Золотухин. Я никогда ничего не просил» 23.30 Т/с «Достоевский» 00.40 «Вести+» 00.55 Х/ф «Палач», 1 с. 02.15 Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» 08.30, 14.30 Х/ф «Единожды со лгав...» 10.30, 16.30 Х/ф «Царевич Алексей» 18.30, 00.30 Х/ф «Взорванный ад» 20.30 Х/ф «Король Лир», 2 с. 22.50 Х/ф «Я служу на границе»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «НЛО. Секретные файлы» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «24» 08.00 «Живая тема» 09.00 «Пища богов» 10.00 «Смотреть всем!» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Нам и не снилось» 22.50, 01.40 Х/ф «Сукияки Вестерн Джанго» 00.50 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ 1 06.00 М/с «Код Лиоко» 06.30 М/с «Громокошки» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 М/с «Кунг фу Панда: Удиви тельные легенды» «Загляде ние» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер ны» 10.00 Х/ф «Белые цыпочки» 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны»

13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Квартир ный вопрос» 19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Соседка» 20.00 Х/ф «Большой папа» 23.30 Х/ф «Симона»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05 М/ф 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05, 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 Д/ф «Москва Первопрестольная» 10.15, 16.10, 00.50 Т/с «Пуля дура 5. Изумрудное дело агента» 11.00 «Мозговой штурм» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Наталья Касперская в программе «Жена. История любви» 12.55 «Тайны нашего кино» 13.25, 19.00 М/ф «Таежная сказка» 13.35, 01.40 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 21.05 Т/с «Генеральская внуч ка» 17.20, 21.50 «История государства Российского» 19.10 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Линия защиты» 22.20 «Русский вопрос» 23.00 Д/ф «Клара, которая всегда в пути» 23.40 Д/ф «Смерть с дымком», 1 ч.

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 Х/ф «Поздний ребенок» 07.40, 13.40, 19.40 М/ф «Приключе ния капитана Врунгеля» 08.00, 14.00, 20.00 «Время» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Городская фантазия» 11.00 Д/ф «Великие дела» 11.30 «Эхом нашей юности была» 12.20 Т/ф «Сердце не камень», 1 ч. 16.00 «Любовь останется». Поет Мария Пахоменко. 1975 г. 17.00 «Незабываемые встречи» 18.00 «Бомонд» 18.20 Т/ф «Сердце не камень», 2 ч. 22.00 «Вспоминая войну» 23.00 «Встречи в субботний вечер» 23.30 Д/ф «Наша молодежь» 00.00 «Рожденные в СССР» 01.00 Х/ф «Встречи»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Водитель» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища острова черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Раздвоение личности»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Мотоспорт 09.45, 12.30, 15.00, 01.00 Снукер 13.00 Теннис 17.30, 18.00, 18.30 Прыжки в воду 20.00, 22.10 Избранное по средам 20.05, 21.05 Конный спорт 22.35 Новости конного спорта 21.40 Гольф 21.55 Новости гольфа 22.00 Выбор месяца 22.05 Новости парусного спорта 22.20, 22.25 Бизнес-класс 22.30, 23.00 Австопорт

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 20.20, 21.10 Шахматы. Мемориал Михаила Таля 10.15 Волейбол. Лига чемпионов - 2012

Іменинники дня: СУСАННА, ФЕКЛА, ВІССАРІОН, ІЛАРІОН г. /13. Мужчины. «Хипо Тироль» «Зенит» 11.45 Родео. «Bull Riders» 13.15 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Чеховские медведи» - «Университет». 2-й матч 15.00, 23.45 Современное пятиборье. «Кубок Кремля». Мужчины 16.20 Фрирайд. Проект «Ride the Planet - 2012». Архыз 16.40 «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» 17.10, 20.55, 01.10 «Королева на Плюсе» 18.20 Пляжный волейбол. Grand Slam в Голландии. Женщины 21.45 Ралли-кросс. Этап чемпионата Европы в Норвегии

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.45 Футбол NEWS 06.15 Италия - Украина. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО- 2013 г. 07.30, 18.45 Д/с «Футбольные битвы» 08.00, 20.20 Бразилия - Франция. Товарищеский матч 10.25, 16.15 Финал. ЕВРО 2013 г. (U21) 13.05 Futbol Mundial 13.35, 00.55 Португалия - Россия. Отбор 16.00 Топ-матч 19.20 «Один на один с Гамулой» 22.50 Дания - Армения. Отбор

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Шаг с кры ши» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Боцман и по пугай». 3 вып. Мультфильм «Ге нерал Топтыгин» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из Могикан», 20 с. 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Савраска». 1989 г. м/ф «Дядя Степа мили ционер» «Недоразумение» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Спящей Красавице»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки-чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина-балерина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити-Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазеры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама


24 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 20 червня СТБ

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20 Новости 06.15 Х/ф «Формула игры», 6 с. 07.15 Эра строительства 07.20 Страна on-line 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «В.Глаголева. Наперекор судьбе», 1 ч. 08.15 Д/ф «В.Глаголева. Наперекор судьбе», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.30, 20.55 Официальная хроника 09.50 Православная энциклопедия 10.30 Т/с «Царевна» 12.55, 18.40, 21.25 Деловой мир 13.20 Т/с «Кайфовые ребята» 15.10 Деловой мир. Агросектор 15.15 Украинская песня 15.55 Т/с «Передел» 18.55 О главном 19.20 Последнее предупреждение 19.45 «О жизни» 21.35 Концертная программа И.Поповича «Трембитарь украинской души», 3 ч. 21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - Таити 00.00 Итоги 00.15 От первого лица 00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия - Уругвай

ИНТЕР 04.50, 22.30 Т/с «Однажды в Росто ве» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Петрович» 11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... « 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00 «Давай поженимся!» 18.10 Т/с «Земский доктор». Про должение 19.00, 04.00 Т/с «Женский доктор 2» 20.00 «Подробности» 01.20 Х/ф «Час расплаты»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00, 02.40 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты 13» 11.25 «Сумасшедшее видео по-украински» 14.00 «Облом UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Чемпионов 17.00 Т/с «Кодекс чести» 18.30 «Алеф - в наше время» 19.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.25 Х/ф «Серые» 23.40 Т/с «Секретные материалы 2» 00.40 Х/ф «Пожиратель грехов»

11 КАНАЛ 06.45, 07.40 Подъем 06.50 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.45 Т/с «Папины дочки» 13.25 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.15 «36, 6» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.30 «Вечерний разговор» 19.55 Т/с «Воронины» 21.00 «Oscar Models TV Show» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Т/с «Светофор» 00.30 Т/с «Купидон» 01.30 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 19.30, 00.15 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.15, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономические события» 10.00 «Шесть кадров» 10.10 «Сто тысяч за правду» 11.15, 12.25 «Не ври мне - 4» 13.35, 14.40 «Русские семейные драмы» 15.45 «Красавица за 12 часов» 17.10, 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Адская кухня-3» 00.30 Х/ф «Доверие»

06.35, 15.55 «Все буде добре!» 08.35, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.00, 11.00 Звездная жизнь 12.05 Х/ф «Мечты из пластилина» 13.55 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Заклятые друзья» 22.25 «Детектор лжи» 23.25 «Битва экстрасенсов» 00.30 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 06.30, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник - будильник» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Странное дело» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.50 «Секретные территории» 13.40 «Битва цивилизаций» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Битва цивилизаций» 16.10 «Битва цивилизаций» 17.00 «Открытый миру» 17.15 «Дураки, дороги, деньги» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Энциклопедия» 18.15 «Дальние родственники» 18.30, 00.55 «Какие люди!» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Представьте себе!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.45 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.50 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.45, 20.05 Т/с «Чужой район 2» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Ералаш 09.10 Т/с «Ранетки» 10.10, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 12.00 Т/с «Говорящая с призраками» 13.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210» 14.00, 19.10 Богиня шопинга 16.15 Т/с «Рыжая» 17.20 У ТЕТа пара 19.50 Одна за всех 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ-Интернет 23.00 Шпиливили 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 ПРОФИЛАКТИКА 16.00 Что отмечаем 16.05, 21.35 Д/ф «Враг у ворот» 16.45 М/ф 17.00 Смешные 17.30 Правительство на связи с гражданами 18.55 Источник здоровья 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Оружие животных» 21.00 Перекресток 21.15 102-информ 23.05 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 4 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот-новости» 07.30 «Обрати внимание»

08.20 «Драйв-новости» 08.30 «Утро со звездой» 08.40 «Трансмиссия-новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.10 «В кабинетах» 17.25 «Акцент» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время-Тайм» 22.10 «Реальный сектор» 22.45 «Хроника дня»

НТН 06.40 Х/ф «Совсем пропащий» 08.30, 16.45, 19.00, 01.35 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 Д/с «Тайны криминального мира» 10.30 «Случайный свидетель» 11.00 Т/с «Говорит полиция!» 12.50, 19.30 Т/с «Меч» 14.50, 17.00 Т/с «Защита Красина 3» 21.30 Т/с «CSI: Лас Вегас 12» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.05 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16.40 Х/ф «Из жизни капитана Чер няева» 18.30, 02.30 «Прокурорская проверка» 19.35, 03.40 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Крапленый» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район» 00.35 Т/с «Месть»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.15, 15.10 Х/ф «Приключения Тома Сойера» 11.30 Т/с «Дети Арбата» 13.20, 19.50 Т/с «Главный калибр» 16.25 Х/ф «Детский мир» 17.55 Х/ф «Белая птица с черной от метиной» 21.40 Х/ф «Колье Шарлотты» 23.05 Х/ф «Выстрел в спину» 00.45 Х/ф «Миллионы Ферфакса»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25 «Выбор народа» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова 19.30 «Под напряжением» 20.00 «Идеальный дом» 20.25 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.35 М/с «Чудеса на виражах»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.30 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор 2» 16.05 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.45 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Пандора» 22.45 «Вечерний Ургант» 23.15 «Жизнь под каблуком» 00.15 Ночные новости 00.30 Открытие 35-го МКФ

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 23.15 Т/с «Глухарь» 09.20, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Цезарь» 12.00 Ток-шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток-шоу «Говорит Украина» 01.50 Т/с «Событие»

Сх. 03.46 Зах. 20.13 Трив. дня 16.27

НОВЫЙ 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.50, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Погода 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.45 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.55 Т/с «Воронины» 00.30 Т/с «Купидон» 01.30 Т/с «Дружная семейка» 03.05 «Служба розыска детей» 03.10, 04.10 Зона ночі 03.15 Видряпатися на попа 03.25 Бий, хто цнотливий 03.40 Втрачені права 03.55 Магдебурзькі хроніки 04.15 Георгій Нарбут. Живі картини 04.35 Зона ночі. Культура 04.40 Обожнювана

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Александр Михайлов. Надо оставаться мужиком 12.45 Секретные материалы 14.00, 22.40 Культурный шок 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Дневник для родителей» 16.00, 23.50 Дикий молодняк 17.45 «Социальный статус: ваши права и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Александра Пахмутова, 2 ч. 21.35 Владислав Дворжецкий. Неприкаянный

K1 07.00 «Мультфильмы»(1) 09.00 «Три сестры» 10.00, 15.00 Т/с «Маргоша» 11.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05, 19.00 «Орел и решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00, 22.00 Д/с «Война полов» 16.00 «Реальная любовь» 17.00 «Большая разница» 21.00 «Рассмеши комика» 00.00 Х/ф «Наркоз»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля-антикризис» 06.50, 11.10, 17.25 «Загородный дом» 07.15, 12.25 «Здоровье» 07.35 М/ф «Сердца храбреца», «Сказка старого дуба» 08.15 «Киноистории нашего времени» Г.Щербакова 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 11.45 «Неизвестная планета» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Полет на Луну» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 Д/ф «Наследство Кеннеди» 19.50 «Кинопроектор» 20.00 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.55 Легенды бандитского Киева 09.35, 21.15 Т/с «Под полярной звез дой» 10.30, 17.40 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.50 Д/с «Портреты дикой природы» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.20 Т/с «Мужчина и женщи на в интерьере эпохи 2» 14.10, 00.00 Судебные дела 15.30, 00.40 Феерия путешествий 16.10, 22.10 Т/с «Темный инстинкт»

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

Зах. 01.15 Сх. 16.38 Перша чв. 16 червня

16.55 Семейный суд 19.05 Т/с «Тайный знак 2» 20.00 Подробности

спутниковое ТВ

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 08.30 Homo sapiens 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Авиакатастрофы 16.30 Здоровая жизнь 18.00, 22.30 Время помнить 21.00, 02.00 Гран-При 21.30 World Stories. Международные корреспонденты 00.30, 02.30, 03.30 Музыка с Марией Бурмакой 04.30 Х/ф «Знахарь»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео поукраински 09.00, 21.00, 02.40 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты 13» 14.00 «Облом UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Чемпионов 17.00 Т/с «Кодекс Чести» 19.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.25 Х/ф «Серые» 23.40 Т/с «Секретные материалы 2» 00.40 Х/ф «Пожиратель грехов» 03.05 Х/ф «Ведьма»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.40, 12.30 Охота на рыбу-меч 07.30, 13.20 Жестокие правители 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50, 22.50 Океаны 11.40 Первые олимпийцы 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Русские во Французском легионе» 22.00 Д/ф «Трианон. Шифровка с того света» 00.30 Карибские пираты 01.20 Живая история 02.10 Сокровище.UA 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток-шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести-Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжается» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Королева бандитов» 22.35 «Поединок» 00.10 Т/с «Достоевский» 01.20 «Вести+» 01.35 Х/ф «Палач», 2 с. 03.10 Вести.ru 03.50 «Вся Россия»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Взорванный ад» 08.30, 14.30 Х/ф «Король Лир», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Я служу на грани це» 18.30, 00.30 Х/ф «Два бойца» 20.30 Х/ф «Говорит Москва» 22.30 Х/ф «Ярославна, королева Франции»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Тайны подводных цивилизаций» 07.30, 11.30, 18.30 «24» 08.00 «Нам и не снилось»: «Господство машин» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вызов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 20.00 «Эликсир молодости» 21.00 «Какие люди!» 22.30 «Что случилось? с Михаилом Осокиным» 22.50 Х/ф «Формула любви для уз ников брака» 01.00 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ 1 06.00 М/с «Код Лиоко» «Франц Хоппер»

06.30 М/с «Громокошки» «Явление Рамлака» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 М/с «Кунг фу Панда: Удиви тельные легенды» «Герой родного города» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин терны» 10.00 Х/ф «Большой папа» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Соседка» 19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Таня офи циант» 20.00 Х/ф «Такси 2» 21.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 23.30 Х/ф «Бунраку»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05, 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 Д/ф «Москва Первопрестольная» 10.15, 16.10, 00.50 Т/с «Пуля дура 5. Изумрудное дело агента» 11.00 «Барышня и кулинар» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События 11.50 Ирина Прохорова в программе «Жена. История любви» 12.55 «Тайны нашего кино. «За витриной универмага» 13.25, 18.55 М/ф «Соломенный бы чок» 13.35, 01.40 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 21.05 Т/с «Генеральская внуч ка» 17.20, 21.50 «История государства Российского» 19.10 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Осторожно, мошенники!» 22.20 Д/ф «Черная кровь» 23.00 Д/ф «Сказка о Золушке, или Фемина Cовьетика» 23.40 Д/ф «Смерть с дымком», 2 ч.

НОСТАЛЬГИЯ 06.20 Т/ф «Сердце не камень», 1 ч. 07.40, 13.40, 01.40 М/ф «Приключе ния капитана Врунгеля» 08.00, 14.00, 20.00 «Время» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Любовь останется». Поет Мария Пахоменко. 1975 г. 11.00 «Незабываемые встречи». Воспоминания о В.И. Ленине старейших членов партии. Ведущие В. Леонтьева, А. Задачин, 1960 г. 12.00 «Бомонд» 12.20 Т/ф «Сердце не камень», 2 ч. 16.00, 22.00 «Вспоминая войну» 17.00 «В нашем доме» 17.50 Муз/ф «Песня бойцу» 18.35 Х/ф «Илга Иволга» 19.40 Д/ф «Пятиборец» 23.00 «Зов джунглей» 23.30 «Маленький концерт» 23.50 Д/ф «Встречи с Михаилом Светловым» 00.30 Х/ф «Поздний ребенок»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Пикник» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Гринберг»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30, 15.00, 02.00 Снукер 13.00 Теннис 17.30, 18.00, 18.30 Прыжки в воду 19.30 Кампус 20.00, 22.00, 23.00 Австопорт 01.00 Конный спорт

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Шахматы. Мемориал Михаила Таля 10.15 Волейбол. Лига чемпионов 2012 г. /13. Женщины. «Уралочка» - «Волеро» 11.45, 17.10 «Королева на Плюсе»

Іменинники дня: МАРІЯ, АВАЛЕРІЯ, ЗІНАЇДА, КАЛЕРІЯ 12.30 «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» 13.30 «Из архива «Останкино». Легкая атлетика. Чемпионат мира - 1993 г. в Штутгарте 14.50 Фрирайд. Проект «Ride the planet-2012». Гудаури 15.10 Ралли-кросс. Этап чемпионата Европы в Норвегии 18.20 Пляжный волейбол. Grand Slam в Голландии. Женщины. Мужчины. Матчи за 3-е место 20.20 Легкая атлетика. Diamond League в Норвегии 22.30 «Обратный отсчет» 00.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Broncos» - «Tigers»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.55 Футбол NEWS 06.15 Россия - Португалия. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО- 2013 г. 07.30 Белоруссия - Германия. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО2013 г. 08.45 Украина - Нидерланды. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО2013 г. 10.25, 19.25 Дания - Армения. Отбор к ЧМ- 2014 г. 12.30, 16.00, 00.00 «Один на один с Гамулой». В. Бессонов 13.25 Италия - Украина. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО- 2013 г. 14.40, 21.25 Futbol Mundial 15.10, 22.00 Д/с «Футбольные битвы» 17.00 Самые смешные футбольные моменты 17.15 Португалия - Россия. Отбор к ЧМ2014 г. 22.55 Бразилия - Франция. Товарищеский матч 01.15 Португалия - Белоруссия. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО2013 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Муз/ф «Царевич Проша» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Боцман и попугай», 4 вып. М/ф «Медве жонок и тот, кто живет в реч ке», «Принцесса и Людоед» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из Могикан». 21 с. Сказки рус ских писателей, «Каштанка» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «В одно пре красное детство» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Спящей Красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки-чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина-балерина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити-Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Ку карачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»


ТВПРОГРАМА 25

×èòàéòå íà ñàéò³:

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ 1

34 КАНАЛ

06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15, 00.20 Х/ф «Формула игры», 7 с. 07.15 Страна on-line 07.30 Эра бизнеса 07.35 Д/ф «В.Цой. Вот такое кино» 1 , 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.30 Официальная хроника 09.45 «Вера. Надежда. Любовь» 10.45 Т/с «Царевна» 12.45, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.50 Т/с «Кайфовые ребята» 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.10 Т/с «Передел» 19.05 «Предвечерье» 20.00 Взрослые игры 21.40 Фольк-music 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.20 Х/ф «Формула игры», 6 с. 01.45 О главном

06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник - будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Дело моей жизни» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.05 «Званый ужин» 12.30 «Битва цивилизаций». «Проделки смертных» 14.15 «Битва цивилизаций». «Звездолет для фараона» 15.05 «Битва цивилизаций». «Пирамиды. Воронка времени» 16.10 «Какие люди!» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Совет безопасности» 17.45 «Приемная депутата» 18.15 Д/ф «Стратегия Победы». «Накануне» 19.30 «Смотреть всем!» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Открытый миру» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Репортерские истории» 21.30 «МНС» 21.40 «Люди» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип-топ» 00.20, 01.10 «Секретные территории»

ИНТЕР 04.50 Т/с «Однажды в Ростове» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10 Т/с «Петрович» 11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... » 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00 «Давай поженимся!» 18.10 Т/с «Земский доктор. Продол жение» 19.00, 03.50 Т/с «Женский доктор 2» 20.00, 03.20 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.40 Х/ф «Железная хватка» 02.30 Д/ф «Характер и болезни. Кто кого?»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты 13» 11.25, 19.00 «Сумасшедшее видео поукраински» 14.00 «Облом UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги чемпионов 17.00 Т/с «Кодекс Чести» 21.00 Х/ф «Эйр Америка» 23.10 Х/ф «Серые» 01.35 «Брест. Крепостные герои» 02.35 «Блокада Ленинграда» 04.00 Х/ф «Мать Мария» 05.30 Х/ф «Бой местного назначе ния»

11 КАНАЛ 06.45 Подъем 06.50 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Про кино» 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.30 «Дачные затеи» 19.55 Т/с «Воронины» 21.00 «Променад» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 «Лучшие» 23.00 Т/с «Светофор» 00.25 Х/ф «Хранители сокровищ»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.15, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономические события» 10.00 «Шесть кадров» 10.10 «Сто тысяч за правду» 11.15, 12.25 «Не ври мне - 4» 13.35, 14.40 «Русские семейные драмы» 15.45 «Красавица за двенадцать часов» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 20.15 Шоу «Вечерний Киев-2013» 22.05 Х/ф «На море» 00.10 Х/ф «Параграф 78»

ICTV 06.30, 07.35 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп-10 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.50 Т/с «Чужой район 2» 18.45 Факты. Вечер 20.05 Т/с «Брат за брата 2» 23.00 Максимум в Украине 00.00 Х/ф «Бэтмен. Начало»

07.30 «Обрати внимание» 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.25 «Утро со звездой» 08.45 «Трансмиссия-новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль» 17.15 «Мотор-новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время-Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45 «Хроника недели» 00.30 «Машина времени»

НТН 07.00 Х/ф «Кадриль» 08.30, 16.45, 19.00 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 12.45 Т/с «Меч» 14.40, 17.00 Т/с «Если небо мол чит...» 19.30 Т/с «Охота на гауляйтера» 23.30 Х/ф «День Победы» 01.10 Х/ф «Чистильщик»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.25 Спасатели 11.00 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных» 16.40 «Джуна. Моя исповедь» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.45 «Говорим и показываем» 20.40 Т/с «Крапленый» 00.30 Т/с «Месть» 02.25 «Школа злословия»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.15 Х/ф «Приключения Тома Сойе ра» 11.30 Т/с «Дети Арбата» 13.20, 19.45 Т/с «Главный калибр» 15.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 16.45 Х/ф «Рок н ролл для прин цесс» 21.35 Х/ф «Говорит Москва» 23.25 Х/ф «Миссия в Кабуле»

TET

27 КАНАЛ

Твинисы М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Ералаш 09.10 Т/с «Ранетки» 10.10, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 12.00 Т/с «Говорящая с призраками» 13.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.00 Богиня шопинга 16.15 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 19.10 Одна за всех 20.50 Виталька 22.00 У ТЕТа в Интернете 23.00 Шпиливили 23.35 Т/с «Секс и город» 00.00 Х/ф «Крик 4»

06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.55 «Днепровская неделя» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты. Преодолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах»

07.00 07.30 07.55 08.25

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 21.30 Д/ф «Враг у ворот» 10.40 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса» 13.00 Один день с ….. 14.30 Д/ф «Оружие животных» 15.00 Перекресток 15.15 Х/ф «Иваново детство» 16.35 М/ф 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Подземной цитадели гарнизон» 21.00 «Спорт. «Итоги» 22.15 Источник здоровья 23.05 Х/ф «Я сделал все, что мог»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот-новости»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор 2» 16.05 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.45 «Человек и закон» 18.55 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Один в один». На бис! 23.35 Х/ф «Жених напрокат» 01.35 Х/ф «Мышеловка»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Глухарь» 09.20, 13.00, 17.20, 20.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Цезарь» 12.00 Ток-шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток-шоу «Говорит Украина» 22.15 Т/с «Телохранитель 2» 01.45 Т/с «Событие»

Сх. 03.46 Зах. 20.13 Трив. дня 16.27

П'ятниця, 21 червня 07.05 Х/ф «Женская логика» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.20 «Невероятная правда о звездах» 20.00, 21.00 «Моя правда» 22.25, 23.20 Звездная жизнь 00.15 Х/ф «Мечты из пластилина»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.00 «Служба розыска детей» 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.50, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.00 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.20 Погода 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.55 Т/с «Воронины» 00.25 Х/ф «Хранители сокровищ» 02.10 Зона ночі 02.15 Пристрасті навколо символіки 02.30 Митрополит Дмитро Могила 03.00 Геній сміху 03.15, 04.10 Зона ночі. Культура 03.20 Бистроплинний сон 04.00 Вір мені

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Владислав Дворжецкий. Неприкаянный 12.45 «Социальный статус: ваши права и льготы» 14.00, 22.40 Культурный шок 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Будь в курсе!» 16.00, 23.50 Дикий молодняк 17.45 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Александра Пахмутова, 3 ч. 21.35 Король Шотландии 07.00 «Мультфильмы» 09.00 «Три сестры» 10.00, 15.00 Т/с «Маргоша» 11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05 «Орел и решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00 Д/с «Война полов» 16.00 «Реальная любовь» 17.00 «Большая разница» 19.00 «КВН» 21.10 «Рассмеши комика» 22.10 «Пороблено в Україні» 23.30 Х/ф «Одержимость»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 12.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля-антикризис» 06.50, 11.10 «Загородный дом» 07.15 «Короткие встречи» 07.35 М/ф «Цветик семицветик», «Храбрый Пак», «Таежная сказка» 08.15 «Киноистории нашего времени» Г.Щербакова 08.45, 11.25, 17.35, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10, 16.45, 17.55 «Эксклюзив для семьи» 11.45 «Неизвестная планета» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25, 19.50 «Кинопроектор» 17.00 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Надежда» 18.05 «Криминал» 18.25 Д/ф «Древние культуры» 20.00 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10, 15.40 Феерия путешествий 09.30 Т/с «Под полярной звездой» 10.25, 17.35 Д/с «Голливудские пары» 11.15 Т/с «Обручальное кольцо» 12.20 Вещественное доказательство 12.50, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.35, 00.35 Х/ф «Поживем уви дим» 14.50 Позаочі 16.05 Т/с «Темный инстинкт» 16.50 Семейный суд 19.10 Д/с «Теория заговора» 20.00 Подробности 20.30 Шустер Live

TBI 06.30 Голос верующего

Зах. 01.56 Сх. 17.52 Перша чв. 16 червня

07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 08.30 Гран-при 09.00 Шоу Фрая и Лори 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Авиакатастрофы 18.00 Время помнить 21.00, 02.00 Музыка для взрослых 22.30, 03.30 Музыка с Марией Бурмакой 00.30 Зеленая лампа 04.30 Х/ф «Ложь Кристины»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25, 19.00 Сумасшедшее видео по-украински 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты 13» 14.00 «Облом UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги чемпионов 17.00 Т/с «Кодекс Чести» 21.00 Х/ф «Эйр Америка» 23.10 Х/ф «Серые» 01.35 «Брест. Крепостные герои» 02.35 «Блокада Ленинграда» 04.00 Х/ф «Мать Мария» 05.30 Х/ф «Бой местного назначе ния»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.40, 12.30 Охота на рыбу-меч 07.30, 13.20 Жестокие правители 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00 В поисках приключений 10.50 Океаны 11.40 Иисус. Потерянные годы 15.00 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 19.30 Фантастические истории 17.20 Громкое дело 18.10 Д/ф «Трианон. Шифровка с того света» 22.00 Д/ф «Тайны советского дефицита» 00.30 Украина: забытая история 01.20 Сокровище.UA 02.20 Д/ф «Молодая Гвардия» 03.20 Д/ф «Майор Вихрь. Правдивая история» 04.20 Д/ф «Черная пехота. День Победы» 05.10 Д/ф «Служу Советскому Союзу? Перебежчики»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.30 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток-шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести-Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжается» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30 «Прямой эфир» 19.50 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ 22.20 Ирина Пегова, Даниил Спиваковский, Галина Петрова, Леонид Громов и Олеся Жураковская в лирической комедии «Люблю, потому что люблю». 2012 г. 00.15 Х/ф «Удиви меня» 02.00 Вести.ru. Пятница 02.30 Х/ф «Добровольцы»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Два бойца» 08.30, 14.30 Х/ф «Говорит Москва» 10.30, 16.30 Х/ф «Ярославна, коро лева Франции» 18.30, 00.30 Х/ф «Парень из нашего города» 20.30 Х/ф «...А зори здесь тихие», 2 с. 23.40 Х/ф «Жеребенок»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «В поисках новой земли» 07.30, 11.30, 18.30 «24» 08.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 09.00 «Эликсир молодости» 10.00 «Какие люди!» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Монополия» 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 22.00 «Смотреть всем!» 23.00 Х/ф «После прочтения сжечь» 00.50 Х/ф «Возвращение мушкете ров»

ТНТ 1 06.00 М/с «Код Лиоко» «Контакт» 06.30 М/с «Громокошки» «Песнь петоларов» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 М/с «Кунг фу Панда: Удиви тельные легенды» «День по единка» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин терны» 10.00 Х/ф «Такси 2» 11.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.30, 23.30 «Дом-2» 16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Таня офи циант» 19.00 «Comedy Woman» 20.00 «Камеди Клаб» 21.00 «Comedy Баттл. Без границ», 10 с. 22.00 «ХБ», 9 с. 00.00 Х/ф «Перелом»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.45, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 Д/ф «Москва Первопрестольная» 10.15, 16.10, 00.50 Т/с «Пуля дура 5. Изумрудное дело агента» 11.00 «Приглашает Борис Ноткин» 11.30, 14.30, 17.30 События 11.50 Х/ф «Джульбарс» 13.00 М/ф «Валидуб», «Три мешка хитростей» 13.35, 01.40 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05, 20.15 «Петровка, 38» 15.20 Т/с «Генеральская внучка» 17.20 «История государства Российского» 18.15 «Хроники московского быта. Курортные романы» 19.10 «Право голоса» 20.35 Х/ф «Завтра была война» 22.00 «Мужская работа» 22.25 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа...» 00.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Бомонд» 06.20 Т/ф «Сердце не камень», 2 ч. 07.40, 01.40 М/ф «Приключения ка питана Врунгеля» 08.00, 14.00, 20.00 «Время» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00, 16.00 «Вспоминая войну» 11.00 «В нашем доме» 11.50 Муз/ф «Песня бойцу» 12.35 Х/ф «Илга Иволга» 13.40 Д/ф «Пятиборец» 17.00 «Под знаком «Пи» 18.10 Д/ф «Прыжок» 18.30 Т/ф «Зима тревоги нашей» 21.00 «Колба времени» 22.00 «Кинопанорама» 23.00 Д/ф «Великие дела» 23.30 «Эхом нашей юности была» 00.20 Т/ф «Сердце не камень», 1 ч.

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Макс Мински и я» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Трикси»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30, 14.30, 17.30, 01.00 Снукер 13.30 Теннис 18.00, 20.00, 21.00 Футбол 23.00 Конноспортивный журнал 23.15 Легкая атлетика 23.30 Австопорт 00.00 Сильнейшие люди планеты

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00, 01.30 Новости 09.15, 18.15, 01.45 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35, 01.50 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва) «Скра» 12.05 Фигурное катание. «Stars on Ice Canada» 13.30 «Обратный отсчет» 15.20 Легкая атлетика. Diamond League в Норвегии

Іменинники дня: ЗОСИМ, ФЕДІР, МАРТА, ЄФРЕМ 17.30, 00.00 «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» 18.20 Пляжный волейбол. Grand Slam в Голландии. Женщины. Мужчины. Финалы 20.20, 00.30 «Первая пятерка» 21.20 Шахматы. Мемориал Михаила Таля 21.55 Регбилиг. Европейская Суперлига. «Castleford» - «Hull FC» 01.55 Баскетбол. Евролига - 2012 г. / 13. Мужчины. «Бешикташ» «Барселона»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.05 Футбол NEWS 06.15 Белоруссия - Германия. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО- 2013 г. 07.30, 21.55 Futbol Mundial 08.00 Португалия - Россия. Отбор к ЧМ2014 г. 10.22 Молдова - Польша. Отбор к ЧМ2014 г. 12.35, 01.20 Бразилия - Франция. Товарищеский матч 14.40, 20.55 «Один на один с Гамулой». В. Бессонов 16.00 Дания - Армения. Отбор к ЧМ2014 г. 18.10 LIVE. Португалия - Испания. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО2013 г. 19.25 LIVE. Франция - Швейцария. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО2013 г. 20.45 Топ-матч 22.50 Голы сезона. Чемпионат Испании

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Пятнадца тая весна» 03.30, 09.30, 15.30 М/с «Боцман и попугай», 5 вып. Мультфильм «Очень старая сказка» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из Могикан», 22 с. Сказки рус ских писателей, «Седой мед ведь». Мультфильм «Дело по ручается детективу Тедди. Кос мическая загадка» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «На златом крыльце сидели...», 1986 г. Мультфильм «Сокровища зато нувших кораблей» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Спящей Красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки-чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина-балерина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и Кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити-Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Ку карачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»


26 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.00 06.20 08.00 08.20 09.05 09.20 09.35 10.10 13.55 14.55 16.00 16.30 18.05 19.40 20.30 20.40 20.50 20.55 21.00 21.20 21.55 00.05 01.20 01.25

Итоги Х/ф «Сын полка» Посвяти себя футболу! Д/ф «...На Его территории» Жизнь на равных Армия Православный вестник Х/ф «Бронзовая птица» Театральные сезоны В гостях у Д.Гордона Золотой гусь Концертная программа ко Дню Матери Фестиваль песни в Коблево Украинская песня Слово регионам Кабмин: событие недели Мегалот «Служба поиска детей» Итоги дня Без цензуры Футбол. Кубок Конфедераций. Италия - Бразилия Д/ф «Великие битвы. Блицкриг» Суперлото, Тройка, Кено Футбол. Кубок Конфедераций. Япония - Мексика

ИНТЕР 06.00 «Шустер Live» 09.50 Х/ф «Москва слезам не верит» 12.50 Концерт «Победа. Одна на всех» 16.00 Х/ф «Любовь по расписанию» 17.50, 20.30, 03.10 Т/с «Единствен ный мой грех» 20.00, 02.40 «Подробности» 22.40 Концерт «Праздник со слезами на глазах» 01.50 Д/ф «Афон: достучаться до небес» 05.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским»

9 КАНАЛ 06.00, 22.00 Х/ф «Бой местного на значения» 07.10 Х/ф «Фронт без флангов» 10.00 Новости 9 канала 10.50 Культурное меню 11.00 Дублирует А.Белявский 12.00 Х/ф «Фронт за линией фрон та» 14.35 Х/ф «Фронт в тылу врага» 17.55, 00.05 Х/ф «Сталинград» 03.25 «Профутбол» 04.40 Мультфильмы

11 КАНАЛ 07.20 08.30 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 11.55 13.35 15.05 17.05 18.50 21.10 23.50 01.50

Ревизор-2 «Лучшие» «Мой малыш» «Два берега» «Перевоплощение» «Просто собака» «Интересное кино» «Дачные затеи» М/Ф «Каникулы Гуфи» Х/ф «Приключения Зака и Коди» Х/ф «Остров Ним» Х/ф «Вид сверху лучше» Х/ф «Сумерки» Х/ф «Сумерки.Сага.Новолу ние» Х/ф «Откровения юной неве сты» Т/с «Дружная семейка»

1+1 08.25, 19.30 «ТСН» 09.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 20.00 «Большие гонки» 21.30 Х/ф «Центурион» 23.30 Х/ф «Живи и дай умереть» 01.55 Х/ф «Параграф 78»

СТБ 06.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 07.25, 23.55 Х/ф «В бой идут одни «старики» 09.10 «Едим дома» 10.15 Х/ф «Сокровища древнего храма» 13.05, 14.00, 14.55 Звездная жизнь 16.00, 16.55 «Моя правда» 18.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 21.45 Х/ф «Солнцеворот»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.00 07.10 07.15 07.45

М/ф «Детали» «Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы»

17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.30 20.50 22.40 00.20

«Репортерские истории» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Люди» «Тип-топ» Х/ф «Вызываем огонь на себя», 1, 4 с. Д/ф «Молодая гвардия. Счетчик смерти» «Седмица» «Respect» «Особенности местной рыбалки» «Города-герои». «Брестская крепость» «Детали. Итоги дня» «Территория заблуждений» «Битва цивилизаций». «Девы Древней Руси» «Битва цивилизаций». «Любить по-пролетарски»

ICTV 06.10 07.10 07.40 10.00 11.05 12.00 12.30 14.20 18.45 19.00 20.55 00.00 01.00

Світанок Козырная жизнь Х/ф «Высота 89» Дача Квартирный вопрос За рулем Несекретные файлы «В июне 41-го». Мини-сериал Факты. Вечер Научите нас жить! Х/ф «Темный рыцарь» Замоченые Х/ф «Бэтмен. Начало»

07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 11.00

Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» М/ф «Большое космическое приключение» Т/с «Все женщины ведьмы» Х/ф «Страшно красив» Х/ф «Дети шпионов 4: Арма геддон» Х/ф «Терминатор 2: Судный день» Т/с «Ходячие мертвецы»

TET

11.25 13.15 16.15 18.05 20.00 23.00

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.»Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Источник здоровья 09.15 Д/ф «Враг у ворот» 10.00 Минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне 10.01 Новости Кривого Рога 10.20 Х/ф «Иваново детство» 11.55 Д/ф «Подземной цитадели гарнизон» 12.25 Х/ф «Я сделал все, что мог» 13.45 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 14.00 Волшебное закулисье 14.45 Х/ф «До свидания, мальчики» 16.00 Стендап 16.30 Страна талантов 17.00 Х/ф «Человек с аккордео ном» 18.30 Реалити-шоу «Oscar Models TV show» 19.00 102-информ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с … 21.00 Х/ф «Сталинград» 00.15 Музыка 00.45 Страницы истории

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25 «Тема недели» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40 «Погода» 07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.10 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25, 00.30 «Автоконтинент» 09.50 «Мотор-новости» 10.10 «Новостеметр» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот-тест» 12.15 «Обрати внимани» 13.10 «Вперед на Олимп!» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха»

20 èþíÿ è 4 èþëÿ

14.25 15.15 16.15 17.25 18.15 19.30 20.10 21.10 21.40 22.00 22.30 00.55

«Игра судьбы» «Кино с Яниной Соколовой» «Арсенал» «Феерия путешествий» «Особенный взгляд» «Машина времени» «Портреты с Сергеем Дорофеевым» «Большая политика» «Окно в Америку» «В кабинетах» «Мастер-класс с Наталкой Фицич» «Обзор прессы»

НТН 07.15 11.30 12.00 13.00 13.50 15.20 19.00 23.00 23.30 01.15

Сх. 03.47 Зах. 20.13 Трив. дня 16.26

Субота, 22 червня 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45

Т/с «Если небо молчит...» «Речовий доказ» «Главный свидетель» «Святые и праведники ХХ века». Алексей Глаголев. Истории киевской оккупации Х/ф «День Победы» Т/с «Доктор Тырса» Т/с «Тайны следствия» «Парк автомобильного периода» Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» Х/ф «Иосиф из Назарета»

НТВ МИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Смотр 07.55 Главная дорога 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Своя игра 13.10 «Наши» 14.00 «Возвращение Мухтара-2». «Внимание, черепаха!» «Счастье, уплывшее из рук» 15.55 Следствие вели... 16.50 Александр Журбин. Мелодии на память 17.30 «Луч Света» 18.25 Т/с «Порох и дробь». «Блуд ный сын». «Серая мышь» 22.10 «Русские сенсации» 23.10 «Ты не поверишь» 00.05 Т/с «Мент в законе 5». «Про давцы бессмертия» 02.00 «Реакция Вассермана» 02.35 Т/с «Место под солнцем»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.30 Х/ф «Юнга Северного флота» 10.15 Х/ф «22 июня ровно в 4 часа...» 12.25 Х/ф «Говорит Москва» 14.15 Х/ф «Завтра была война» 15.50 Х/ф «Подвиг Одессы» 18.35 Х/ф «Время выбрало нас»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00, 22.30 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30, 21.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 «Невзрослые новости» 09.50, 18.45 «Полезные новости» 10.05 «Университет неделя» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Маленькая принцесса» 15.30 Т/с «Американский дракон. Джейк Лонг» 16.30 М/с «Дети супергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 «Идеальный дом» 18.00 «Кекс в большом городе» 18.25 «Выбор народа» 18.30 «Что? Где? Почем?» 19.00 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Тимон и Пумба»

ОРТ М 06.35 «Играй, гармонь любимая!» 07.20 «Смешарики. Новые приключения» 07.35 «Умницы и умники». Финал 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00, 14.00 Новости 09.15 Великая война 10.15, 11.15 Х/ф «Крепость» 14.15 Х/ф «Перед рассветом» 15.45, 17.15 Х/ф «В июне 41 го» 17.00 Вечерние Новости 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.10 Что? Где? Когда? 23.15 «Городские пижоны». Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно» 00.10 Дневник 35-го Московского международного кинофестиваля 00.20 Х/ф «Шальная баба» 01.50 Х/ф «Шумный день»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 07.10, 11.00 Т/с «Военная раз ведка: Первый удар» 07.00, 19.00 События 14.00, 17.00, 19.20 Т/с «Зоннентау» 21.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 23.30 Х/ф «Трио» 01.35 Т/с «Телохранитель 2»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.05 Х/ф «Непокоренный» 07.20, 10.00 Ревизор-2 11.55 М/ф «Каникулы Гуфи» 13.35 Х/ф «Приключения Зака и Коди» 15.05 Х/ф «Остров Ним» 17.05 Х/ф «Вид сверху лучше» 18.50 Х/ф «Сумерки» 21.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу ние» 23.50 Х/ф «Откровения юной неве сты» 01.50 Т/с «Дружная семейка» 02.35, 03.40 Зона ночі 02.40 Тб про ТБ 03.10 Десята муза в Україні 03.45 Розквіт українського кіно 04.50 Зона ночі. Культура 04.55 Невгамовний Пантелеймон 05.15 Я на світі такий один 05.30 POETA MAXIMUS

ТОНИС 06.00 Х/ф «Расписание на завтра» 07.40 Духовная жизнь с животными 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 09.00 Король Шотландии 10.00 «Светские хроники» 10.40 Х/ф «Кое что из губернской жизни» 13.30 За семь морей 14.00, 18.15 «Цивилизация ncognta» 14.15 Д/с 15.10 Удивительные рассказы о животных 15.50, 22.50 Игры животного разума 16.55 «Ронин. С Дмитрием Выдриным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.30 «Социальный пульс выходных» 18.55, 20.50 «Погода» 19.00 Тайны древних империй 20.00 История проклятого рода 20.55 Х/ф «Злоключения Альфре да» 00.00 Х/ф «Несколько дней в сен тябре»

K1 07.00, 10.00 «Мультфильмы» 08.00 М/с «Розовая пантера и дру зья» 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 11.20 М/ф «Тарзан» 12.50 Х/ф «В поисках сокровищ Там плиеров» 14.35 Т/с «Попытка Веры» 18.50 Х/ф «Изгой» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.10 Х/ф «Семнадцатилетние»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05, 11.35, 16.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компании» 08.05 Д/ф «Древние культуры» 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 10.50, 13.55 «Загородный дом» 10.40, 12.20 «Бабуля-антикризис» 10.55 «Тайны прошлого» 12.30 «Мини-путешествия» 12.40 «Киноклуб «Покров». Апостол любви», 1 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 17.00 Х/ф «Жди меня» 18.30 Т/с «Эпоха чести» 20.30 «Не первый взгляд» 20.50 «Архивы истории». Люди того поколения 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Д/ф «Леди, которой не откажешь» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 09.25 Смартшоу 09.55 Д/с «Теория заговора» 10.45 Д/ф «Проклятие скифских курганов» 11.35 Х/ф «Поживем увидим» 12.50, 22.15 Х/ф «Долгий путь в ла биринте» 16.05 Концерт «Победа. Одна на всех» 18.35 Х/ф «Вторжение» 20.00 Подробности 20.30 Х/ф «Варварины свадьбы»

TBI 06.30 Благая весть с Риком Реннером 07.00 Сегодня о главном 08.00, 21.00 Я там был не по собственному желанию 09.45 Здоровая жизнь 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 13.30 Время помнить 14.00, 01.30 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 15.00 Лекции и события

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

Зах. 02.47 Сх. 19.00 Перша чв. 16 червня

18.00, 03.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 19.00, 02.30 Homo sapiens 20.00 Гран-При 20.30 World Stories. Международные корреспонденты 23.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00, 22.00 Х/ф «Бой местного на значения» 07.10 Х/ф «Фронт без флангов» 10.50 Х/ф «Фронт за линией фрон та» 14.35 Х/ф «Фронт в тылу врага» 17.55, 00.05 Х/ф «Сталинград» 03.25 «Профутбол» 04.40 М/ф

MEGA 06.00 Сокровище.UA 06.40 Неизвестные битвы 10.10 Машины: как это работает 12.00 Иисус. Потерянные годы 13.00 Океаны 16.00 Д/ф «Город, который предали» 17.00, 05.20 Украина: забытая история 17.50 Д/ф «Доктор Хайм» 18.50 Д/ф «Молодая Гвардия» 19.50 Д/ф «Майор Вихрь. Правдивая история» 20.50 Д/ф «Чёрная пехота. День Победы» 21.40 Д/ф «Служу Советскому Союзу? Перебежчики» 22.30 Д/ф «Телевиденье для Гитлера. Неудавшийся эксперимент» 23.20 Д/ф «Список Маргариты» 00.10 Д/ф «Последняя тайна Второй мировой войны» 01.00 Пираты: потерянное сокровище 04.20 Смартшоу 04.40 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ 06.20 Ирина Пегова, Даниил Спиваковский, Галина Петрова, Леонид Громов и Олеся Жураковская в лирической комедии «Люблю, потому что люблю». 2012 г. 07.00, 10.00, 13.00 Вести 07.15 Ирина Пегова, Даниил Спиваковский, Галина Петрова, Леонид Громов и Олеся Жураковская в лирической комедии «Люблю, потому что люблю». Продолжение 08.25 М/ф 08.40 «Утренняя почта» 09.15 «Субботник» 10.15 «PROТУРИЗМ» 10.30 «Минутное дело». Развлекательная программа 11.20, 01.35 Х/ф «Вылет задержива ется» 13.20 Вести-Москва 13.30 «Честный детектив» 13.55 Х/ф «Жажда» 17.15, 03.00 «Субботний вечер» 19.00 Вести в субботу 19.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 23.30 Х/ф «Сердце без замка»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Парень из нашего города» 08.30, 14.30 Х/ф «...А зори здесь ти хие» 2 с. 11.40, 17.40 Х/ф «Жеребёнок» 18.30, 00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 20.10 «Плюс кино» 20.40 Х/ф «Зося» 22.30 Х/ф «Солдаты»

REN TV 08.45 «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 11.30 «24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Монополия» 17.00 «Представьте себе» 17.30 «Репортерские истории» 18.00 «Неделя» 19.00, 00.45 Концерт Михаила Задорнова 21.15 Т/с «Краповый берет»

ТНТ 1 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.45 М/с «Монсуно» 08.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 08.45 «Страна играет в Квас лото» Лотерея 09.00 «Два с половиной повара» Программа 09.30 «Фитнес»- «Стрипдэнс». Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 «Дурнушек.net». Программа 11.30 «Холостяк», 14 с. 13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» Паранормальное шоу 14.00, 21.00 «Камеди Клаб» 15.00 «Comedy Баттл. Без границ», 9 с.

16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» «Рублев ка» 16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Квартир ный вопрос» 17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» «Соседка» 17.30 «Comedy Woman» 18.30 «Comedy Club. Exclusive». 19 с. 19.00, 23.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 22.00, 23.00 «Дом-2»

TVCI 06.00 Х/ф «Она защищает Родину» 07.15 М/с «Золушка» 08.00 «АБВГДейка» 08.25 Х/ф «Завтра была война» 09.50 «Русский вопрос» 10.35 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 11.30, 17.25, 23.50 События 11.45 Дом с историей. «Уголок дедушки Дурова» 12.10 «Сто вопросов взрослому» 12.50 М/ф «Мойдодыр», «Полкан и Шавка» 13.15 Д/ф «Чёрная кровь» 13.55 Х/ф «22 июня ровно в 4 часа...» 15.25 Таланты и поклонники. Анатолий Папанов 16.30 «Хотят ли русские войны». Концертная программа Рената Ибрагимова, 1 ч. 17.40 «Хотят ли русские войны». Концертная программа Рената Ибрагимова, 2 ч. 18.20 Х/ф «Днепровский рубеж» 20.30 Д/ф «Великие праздники. Троица» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Екатерина Рождественская в программе «Жена. История любви» 23.05 «Хроники московского быта. «Горько!» 00.05 «Хотят ли русские войны». Концертная программа Рената Ибрагимова, 1, 2 ч. 01.35 Д/ф «Три поляка, грузин и Шарик из Сибири»

НОСТАЛЬГИЯ 06.35 Х/ф «Илга Иволга» 07.40 Д/ф «Пятиборец» 08.00, 14.00 «Время» 09.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Вспоминая войну» 11.00 «Под знаком «Пи» 12.10 Д/ф «Прыжок» 12.30 Т/ф «Зима тревоги нашей» 15.00 «Колба времени» 16.00 «Кинопанорама» 17.00 «Было Время» Гости программы: В. Пономарева, Г. Сукачев, М. Бергер. 2009 г. 18.00 «Минута молчания». Передача памяти павших за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 1965 г. 18.25 Муз/ф «Адрес: театр» 19.50 «Номер один - Далида» 21.00 Х/ф «Встреча перед разлукой» 22.25 «Автограф по субботам» 23.00 «Незабываемые встречи». Воспоминания о В.И. Ленине старейших членов партии. Ведущие В. Леонтьева, А. Задачин., 1960 г. 00.00 «Бомонд» 00.20 Т/ф «Сердце не камень», 2 ч. 01.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали-гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Если верить Лопотухи ну», 1 с. 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «12 стульев», 1 с. 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Богач»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Вот это да!!! 10.00, 11.00, 15.15, 15.45 Австопорт 12.00, 14.15 Футбол 13.00 Автоспорт 14.00 Легкая атлетика

СПОРТ 09.00, 13.00, 17.55 Новости 09.15 «Связь времен»

Іменинники дня: КИРИЛО, ОЛЕКСАНДР, МАР'ЯНА, ФЕКЛА 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 12.30 «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» 10.10 Шахматы. Мемориал Михаила Таля 10.45, 16.00 Регбилиг. Европейская Суперлига. «Castleford» - «Hull FC» 13.30 Волейбол. Кубок ЕКВ - 2012 г. / 13. Мужчины. Финал. «Халкбанк» - «Андреоли». Ответный матч 18.10 «Из архива «Останкино». Легкая атлетика. Чемпионат мира - 1993 г. в Штутгарте 19.30 Пляжный волейбол. Grand Slam в Италии. Женщины. Полуфиналы 21.30 Теннис. «В преддверии Уимблдона». 2012 г. Финал. Р. Федерер Э. Маррей 01.30 «Первая пятерка»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.20 Футбол NEWS 06.15 Futbol Mundial 06.45, 16.00, 01.35 Франция - Швейцария. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО- 2013 г. 08.00 Дания - Армения. Отбор к ЧМ2014 г. 10.25, 22.50 Португалия - Испания. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО2013 г. 11.40, 17.15, 20.45 Голы сезона. Чемпионат Испании 12.55 Боруссия Д - Бавария. Финал. Лига Чемпионов УЕФА 18.00 «Один на один с Гамулой». В. Бессонов 18.55 LIVE. Испания - Франция. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО- 2013 г. 20.10 Топ матч 20.25 Португалия - Россия. Отбор к ЧМ2014 г. 00.00 Испания - Франция. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО- 2013 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Капитан Со ври голова», 1 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Необыкно венный матч», 1 ф. М/ф «Ве сенняя сказка» «Жу жу жу» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из Могикан», 23 с. Сказки рус ских писателей, «Серая Шей ка», Мультфильм «Змей на чердаке» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Лесные ка чели». 1975 г. М/ф «Башмач ки», «Самый дорогой рису нок», «Веревочка» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Спящей Красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 16.30 Ныряй, Олли, ныряй! 07.30, 13.00 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Зубабу 09.30 Приключения Кимми 10.00, 22.00 М/ф 11.30 Манон 14.00 Маленькая Русалочка 15.00, 20.20 Тилли и друзья 18.00 Гардероб Хлои 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Маленькая принцесса» 13.00, 22.30 Мультфильм 15.30 Т/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 16.30 М/с «Дети супергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.30 Д/ф «Древние открытия»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 27

×èòàéòå íà ñàéò³:

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 23 червня ТВ УТ 1 06.05 Мир православия 06.45 Барышня и кулинар 07.15 «Жена» 08.35, 00.35 Олимпийский вызов 09.00 ТРАНСЛЯЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 11.50 Околица 12.20 Шаг к звездам 13.15 Честь имею пригласить 14.10 Шеф-повар страны 15.10 Рояль в кустах 15.35 Не верь худому повару 16.05 Как Ваше здоровье? 16.55 Золотой гусь 17.25 Караоке для взрослых 18.25 Деловой мир. Неделя 19.00 Фестиваль «Ступеньки к небу» 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги недели 21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия - Испания 00.00 Эра бизнеса. Итоги 01.20 Тройка, Кено, Максима 01.25 Футбол. Кубок Конфедераций. Уругвай - Таити

ИНТЕР 06.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 09.20 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Орел и Решка» 11.00 Т/с «Семейный детектив» 13.50 Х/ф «Любовь по расписанию» 15.50, 01.00 Х/ф «Примета на счас тье» 17.50, 21.00, 03.50 Т/с «Единствен ный мой грех» 20.00, 02.40 «Подробности недели» 23.10 Х/ф «Арифметика подлости»

9 КАНАЛ 06.15 Мультфильмы 10.00 «Днепр-футбол» 10.55 Высокая косметология от «Территории красоты» 11.00 «Алеф - в наше время» 11.30 «Вояж» 11.45 Дайджест 12.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.00 Х/ф «Кинг Конг» 15.55 Х/ф «Звездные врата. Ковчег Истины» 18.00 Х/ф «Звездные врата. Конти нуум» 20.00 Х/ф «Десять заповедей» 23.50 Х/ф «Мать Мария» 01.35 «Новости 2+2»

11 КАНАЛ 06.50 07.45 08.00 09.40 10.25 10.40 11.00 11.25 11.50 12.15 13.05 16.05 17.10 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 00.05

Аферисты Церковь Христова М/Ф «Беда муравьиная» Хто зверху?-2 «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «Свадебные хлопоты» «Дачные затеи» Педан-Притула-Шоу Т/с «Воронины» Ред Бул Флюгтаг «Про кино» «Oscar Models TV Show» «О рыбалке всерьез» «36, 6» «Проте» «Путь к успеху» «Новости недели» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Х/ф «Дурман любви» Х/ф «Джо против Вулкана»

1+1 07.50 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото-Забава» 10.15, 10.40 М/с «Человек паук» 11.00 «Воскресенье с Кварталом» 12.00 «Смакуем» 12.35 «Шесть кадров» 13.15 «Семейные мелодрамы - 3» 14.20, 22.25 «Светская жизнь» 15.25 «Вечерний Киев 2013» 17.25 Х/ф «На море» 19.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Любовь и голуби» 23.30 «Богатые тоже плачут» 00.30 Х/ф «В джазе только девуш ки»

СТБ 06.05 М/ф 07.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

09.10 10.15 11.15 15.05 19.00 20.00 21.55 23.55

«Едим дома» «Караоке на Майдане» Т/с «Заклятые друзья» Х/ф «Обучаю игре на гитаре» «Битва экстрасенсов» «Один за всех» Х/ф «Никогда не забуду тебя» Х/ф «Сокровища древнего храма»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.05 07.40 08.40 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 11.00

М/ф «Детали» «Погляд» «Города-герои» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» 11.30 «Автотема» 12.00 «Respect» 12.30 «Седмица» 13.00 «Чудо возможно» 13.20, 14.15, 15.10, 16.05 «Битва цивилизаций» 17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.55 «Странное дело» 18.50 «Секретные территории» 19.40 «Тип-топ» 20.30 «PostSсriptum» 21.00 Т/с «Знахарь» 00.15 «Военная тайна»

ICTV 06.55 07.45 08.20 09.30 09.55 10.30 11.00 11.30 12.25 14.25 15.25 18.45 19.30 20.35 23.10 00.05

Квартирный вопрос Анекдоты по-украински Дача Основной инстинкт Мульт личности Легкие деньги Козырная жизнь Максимум в Украине Научите нас жить! Смотреть всем! Х/ф «Темный рыцарь» Факты недели Замоченые Х/ф «Железный рыцарь» Т/с «Такси» Х/ф «Высота 89»

07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 10.40 11.20 11.40

Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Смешарики. Пин код» М/ф «Сердитые птички» Х/ф «Дети шпионов 4: Арма геддон» Т/с «Все женщины ведьмы» Одна за всех Х/ф «Ромео + Джульетта» Королева бала-3 БарДак-3 ТЕТ-Интернет Х/ф «Терминатор 2»

TET

13.35 15.35 16.35 19.00 20.20 22.00 23.00

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10, 12.45, 14.15, 16.15 М/ф 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Стендап 09.25 Х/ф «До свидания, мальчики» 10.50 Краеведческое путешествие 11.20 Х/ф «Человек с аккордеоном» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Тайны подводного мира» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.45 Х/ф «Фантастические миры Уэллса», 3 с. 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Мы веселы, счастливы, талантливы» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с А.Шипко 20.15 Истории с Бородой 20.45 Грабли 21.10 Х/ф «Назначение» 22.45 Музыка 23.15 Х/ф «Волшебник страны грез»

5 КАНАЛ 06.30, 00.00 «Киевское время» 07.30 «180 градусов» 07.50, 20.10, 00.30 «Хроника недели» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10 «Пространство идей» 09.35 «Окно в Америку» 10.10 «Мамина школа» 10.30 «Здоровые истории» 11.10 «Технопарк» 11.30 «Трансмиссия-тест»

12.10 12.30 13.15 14.20 15.15 16.10 17.15 17.30 18.10 19.30 21.00 21.40 22.00 22.35 23.40 00.55

«Жизнь интересна» «Інтелект.ua» «Мотор» «Игра судьбы» «Акцент» «Фактор безопасности» «Палата» «Новости киевщины» «Окно в Европу» «Большая политика» Итоги недели «Время-Тайм» «Территория закона» «Кино с Яниной Соколовой» «Обрати внимание» «Обзор прессы»

НТН 06.00 06.30 07.55 11.30 12.00 12.30 13.25 15.20 19.00

«Приказано сохранить!» Х/ф «...по прозвищу «Зверь» Т/с «Охота на гауляйтера» «Легенды уголовного розыска» «Агенты влияния» «Святые и праведники ХХ века» Х/ф «Любить по русски 3» Т/с «Тайны следствия» Т/с «Остров ненужных лю дей» 23.00 Д/с «Тайны криминального мира» 23.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.10 Х/ф «Апостол Фома»

НТВ МИР 06.15 «Женский взгляд» 07.00, 09.00, 12.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 «Академия красоты» с Ляйсан Утяшевой 08.20 Их нравы 09.25 09.25 09.25 «Первая передача» 09.55 Едим дома! 10.25 «Чудо техники» 11.00 Дачный ответ 12.30 Дорожный патруль 16.20 «Очная ставка» 17.20 Золотая пыль 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.40 «Центральное телевидение» 20.35 «Железные леди» 21.25 Х/ф «Седьмая жертва» 23.20 Чрезвычайное происшествие. 23.55 Т/с «Мент в законе 5» 01.50 «Кремлевские дети»

ENTER 05.45 08.30 09.50 16.45 18.40 20.35 23.20 00.55

Советские мультфильмы Х/ф «Транти ванти» Х/ф «Время выбрало нас» Х/ф «Порох» Х/ф «Ты должен жить» Х/ф «Подвиг Одессы» Х/ф «Завтра была война» Х/ф «Карусель»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.00 «Альфа и Омега» 09.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.00 «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Идеальный дом» 15.30 Х/ф «Как стать принцессой» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 19.50 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.00 «Кекс в большом городе» 20.25 «Выбор народа» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама

ОРТ М 07.10 «Служу Отчизне!» 07.45 «Смешарики. ПИН-код» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Непутевые заметки» 09.35 «Пока все дома» 10.30 «Фазенда» 11.15 «Ералаш» 12.20 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 16.30 КВН 18.00 «Универсальный артист» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 «Вышка» 23.05 «Дети Третьего Рейха», 1 ф. 00.15 Х/ф «Воры в законе» 01.45 Х/ф «Сапоги всмятку»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 06.50 07.10 09.00

Серебряный апельсин События Самый умный Добро пожаловать. Олеся Судзиловская 10.00 Герои экрана. Герои войны 11.00 Т/с «Супруги» 13.00, 15.00, 20.00 Т/с «Русская на следница» 19.00 События недели 21.00, 22.00 Т/с «Интерны» 23.00 Comedy Woman 00.00 Comedy Club 01.00 Х/ф «Клевый парень»

Сх. 03.47 Зах. 20.13 Трив. дня 16.26

15.15 Х/ф «Вторжение» 16.40 Х/ф «Варварины свадьбы» 18.25, 23.40 Х/ф «Путешествие мис сис Шелтон» 20.00 Подробности недели 20.50 Х/ф «Пропавшая экспеди ция»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.45 06.50 07.45 08.00 09.40 11.20 13.05 16.05 17.10

М/с «Мастер Менни» Аферисты Церковь Христова М/ф «Беда муравьиная» Хто зверху?-2 Педан-Притула-Шоу Т/с «Воронины» Ред Бул Флюгтаг Х/ф «Сумерки. Сага. За тмение» 19.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас свет» 22.00 Х/ф «Дурман любви» 00.05 Х/ф «Джо против Вулкана» 02.10 Т/с «Дружная семейка» 02.55, 03.30 Зона ночі 03.00 Подорож у втрачене минуле 03.35 Земці 03.45 Чи повернеться лікар? 04.00 Благодійна медицина 04.15 Памятай про життя 04.30, 05.00 Зона ночі. Культура 04.35 Легендарне парі 04.45 Німфея кандіда

ТОНИС 06.00 Х/ф «Кое что из губернской жизни» 07.40 Удивительные рассказы о животных 08.00 «Социальный пульс выходных» 09.00, 19.00 Тайны древних империй 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 Д/с 11.00 Х/ф «Расписание на завтра» 13.55 За семь морей 14.30 Арт-сити 15.20 Дневник большой кошки 16.00 «Такие знакомые мелодии...» 17.00 «Украина-Европа: маятник Фуко» 17.45 «Такова спортивная жизнь. Иван Богдан» 18.30 «Мир за неделю» 18.55 «Погода» 20.00 «Цивилизация ncognta» 20.15 «Кумиры» 20.45 «Светские хроники» 21.20 Анна Герман. Вопреки судьбе 22.15 Х/ф «Несколько дней в сен тябре» 00.40 Иконы животного мира

K1 07.00 «Мультфильмы» 08.15 М/ф «Тарзан» 09.45 Х/ф «В поисках сокровищ Тамплиеров» 11.20 Х/ф «Изгой» 14.10 «Семейный пес» 15.25 «Дом на зависть всем» 16.20 «Рассмеши комика» 17.20 «Вечерний квартал» 19.15 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.10 Х/ф «Волшебная страна»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 10.05, 11.55, 17.20 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 08.05 Д/ф «Древние культуры» 08.30, 09.20, 10.15, 12.25, 17.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 13.50 «Загородный дом» 09.10 «Мини-путешествия» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 Д/ф «Наследство Кеннеди» 12.40 «Киноклуб «Покров». Апостол любви», 2 с. 13.40 «Бабуля-антикризис» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «Флешмоб» 18.30 Т/с «Эпоха чести» 19.30 Д/ф «Путешествуем по свету» 20.30 «Тайны прошлого» 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 22.00 «Короткие встречи» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 09.15 Страна смеется 09.30 Школа доктора Комаровского 10.10 Формула любви. Мария Аронова 10.55, 22.55 Вкусное свидание 11.40 Орел и решка 12.25 Легенды Великой Отечественной 12.45 Концерт «Победа. Одна на всех»

Зах. 03.49 Сх. 19.58 Повний міс 13.32

TBI 07.00, 19.00, 04.30 Музыка для взрослых 08.00, 10.30, 17.00 Вокруг света 08.30, 13.30 Шоу Фрая и Лори 09.00 Звериная работа 09.45 Здоровая жизнь 11.30 Ювелирочка 14.00, 01.30 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 15.00 Лекции и события 18.30 World Stories. Международные корреспонденты 20.00 Знак восклицания 21.00, 03.30 Откровенно с Виталием Портниковым 22.00, 02.30 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Хребет дьявола»

2+2 06.15 М/ф 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.00 Х/ф «Кинг Конг» 15.55 Х/ф «Звёздные врата: Ковчег Истины» 18.00 Х/ф «Звёздные врата: Конти нуум» 20.00 Х/ф «Десять заповедей» 23.50 Х/ф «Мать Мария» 01.35 «Новости 2+2» 02.00 Х/ф «Вишнёвые ночи» 03.25 Х/ф «Аве Мария»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 08.30 Школа выживания 10.10 Машины: как это работает 12.00 Крест в исскустве 13.00 Океаны 16.00 В поисках приключений 19.00, 04.40 Мистическая Украина 20.00 Д/ф «Тайны советского дефицита» 23.00 Д/ф «Кухня» 01.00 Пираты: потерянное сокровище 04.20 Смартшоу 05.20 Украина: забытая история

12.30 13.25 14.05 16.00 18.30 19.00

«Перезагрузка» Программа «Камеди Клаб. Лучшее» Х/ф «Сделка с дьяволом» Х/ф «На крючке» «ТНТ. MIX», 13 с. «Экстрасенсы ведут расследование» Паранормальное шоу 20.00 «Холостяк», 15 с. 22.00, 23.00 «Дом-2» 23.30 Х/ф «Нечто»

TVCI 06.00 Х/ф «Парень из нашего горо да» 07.25 М/ф «Веселый огород» 07.35 Х/ф «Джульбарс» 08.50 «Православная энциклопедия» 09.15 Таланты и поклонники. Анатолий Папанов 10.20 «Барышня и кулинар» 10.50 Д/ф «Три поляка, грузин и Шарик из Сибири» 11.30, 00.05 События 11.45 «Договорняк дороже денег» 12.10 Д/ф «Великие праздники. Троица» 12.40 «Смех с доставкой на дом» 13.10, 01.50 Х/ф «На кого бог по шлёт» 14.25 «Хроники московского быта. Курортные романы» 15.20 Московская неделя 15.50 «Приглашает Борис Ноткин» 16.15 Х/ф «Сердца трех» 18.00 «Тайны нашего кино. «Сердца трёх» 18.25 Х/ф «На семи ветрах» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Приют комедиантов 23.20 «Хроники московского быта. Градус таланта» 00.20 «Рок над Волгой» 2013 г.

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 06.30 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00

РТР «ПЛАНЕТА» 04.50 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 08.00 «Пряничный домик» 08.35 «Сам себе режиссер» 09.20, 13.20 Вести-Москва 10.00, 13.00 Вести 10.15 Смехопанорама 10.45 «В мире животных» 11.15 Х/ф «Дама с собачкой» 13.30 «Черные дыры. Белые пятна» 14.15 Свидетели. «Четыре жизни Юлиана Панича» 15.15 Х/ф «Южный календарь» 17.05, 02.20 «Смеяться разрешается» 19.00 Вести недели 20.30 Х/ф «Ночная фиалка» 22.25 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 00.10 «PROТУРИЗМ» 00.30 Х/ф «Сюрприз» 03.55 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 08.10 «Плюс кино» 08.40, 14.30 Х/ф «Зося» 10.30, 16.30 Х/ф «Солдаты» 18.30, 00.30 Х/ф «Мужской разго вор» 20.30 Х/ф «Порожний рейс» 22.30 Х/ф «Сирано де Бержерак»

REN TV 06.15 Т/с «Военная разведка. Запад ный фронт» 14.30 Т/с «Военная разведка. Пер вый удар» 22.45 «Неделя» 23.50 «Репортерские истории» 00.20 Х/ф «Роковое число 23»

ТНТ 1 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.30 М/с «Монсуно» 07.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спортлото +». Лотереи 08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 08.45 «Первая Национальная лотерея» 09.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». Кулинарное шоу 09.30 «Про декор». Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 Т/с «Деффчонки» «Совет с того света» 11.30 Т/с «Деффчонки» «Мемуа ры» 12.00 Т/с «Деффчонки» «Идеаль ная подруга»

12.25 13.50 15.00 16.25 17.00 18.00 19.00 20.00 21.30 23.00 23.50 00.35 01.40

Д/ф «Прыжок» Т/ф «Зима тревоги нашей» «Время» «Колба времени» «Кинопанорама» «Было Время» Гости программы: В. Пономарева, Г. Сукачев, М. Бергер. 2009 г. «Минута молчания». Передача памяти павших за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 1965 г. Муз/ф «Адрес: театр» «Номер один - Далида» Х/ф «Встреча перед разлу кой» «Автограф по субботам» Киноконцерт «Рожденные в СССР» Муз/ф «Вместе с Дунаевским» «Вас приглашает Михаил Жванецкий» «Возьмемся за руки, друзья!» «В нашем доме» Муз/ф «Песня бойцу» Х/ф «Илга Иволга» Д/ф «Пятиборец»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали-гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Если верить Лопотухи ну», 2 с. 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «12 стульев», 2 с. 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Красивая женщина»

ЕВРОСПОРТ 04.00, 10.00, 10.30, 16.15 Автоспорт 16.30 Легкая атлетика 20.00, 21.00 Футбол 23.00 Снукер 01.30, 02.15 Мотоспорт 01.45 Автоспорт

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер»

Іменинники дня: АНТОНІНА, ОЛЕКСАНДР, ВАСИЛЬ, ІВАН, ФЕОФАН 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Легкая атлетика. Diamond League в США 11.50, 23.35 Родео. «Bull Riders» 13.15 Теннис. «В преддверии Уимблдона». 2012 г. Финал. С. Вильямс А. Радванска 16.00 Пляжный волейбол. Grand Slam в Италии. Мужчины. Полуфиналы 18.20 Фрирайд. Проект «Ride the planet-2013». Эльбрус 18.45 Пляжный волейбол. Grand Slam в Италии. Женщины. Мужчины. Матчи за 3-е место. Финалы 23.00 Шахматы. Мемориал Михаила Таля 00.35 Фигурное катание. «Stars on Ice Canada» 01.35 «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.20 Футбол NEWS 06.15, 10.55, 01.35 Испания - Франция. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО- 2013 г. 07.30, 14.25 Португалия - Испания. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО2013 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Капитан Со ври голова», 2 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Старые зна комые». 2 ф. М/ф «Слоненок и письмо» «Если падают звез ды» «Тяв и Гав» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из Могикан», 24 с. Сказки рус ских писателей. «Таракани ще». Мультфильм «Рыцарский роман» 05.00, 11.00, 17.00 М/ф «Левша». м/ф «Только не сейчас», «Уве личительное стекло» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Спящей Красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки-чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина-балерина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и Кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити-Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чу до» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Х/ф «Как стать принцессой» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»

Продам дом (свой) Диевка 1 Район 35го магазина. Участок 4 сотки. Двор бла гоустроен. Капитальный гараж + хоз. постройка. Дом 110 м2, все удобства. Подвал в доме. Газовая система отопления. Металлопластиковые окна. Хо рошее состояние. 65 тыс. USD (торг). Т. (067) 664 59 08; (099) 23 26 117; (050) 134 83 82.


28 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 19 червня 2013 року о 13:00 год. у залі судового засідання № 305 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24,відбудуться судові за сідання по цивільній справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європей ська агенція з повернення боргів» до Куща Івана Вікторовича про стягнення заборгованості. Явка відповідача Куща Івана Вікторовича, 09.02.1982 року на родження, який мешкає за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Домобудів ників, 614, кв. 935 обов'язкова з надан ням раніше не поданих доказів. У разі неявки відповідачів в судове засідан ня без поважних причина неповідом лення ними про причину неявки, суд ви рішить справу з винесенням заочного рішення за їхньою відсутністю. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа № 204/ 3470/13ц, 2/204/1569/13 за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровських міських електрич них мереж до Покулітої Надії Іванівни про відшкодування збитків. Відповідач Покуліта Надія Іванівна викликається у судове засідання на 20 червня 2013 року о 08 год. 45 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Покулітої Надії Іванівни справу буде розглянуто за її відсут ності. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа № 204/ 3468/13ц, 2/204/1567/13 за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровських міських електрич них мереж до Герасимова Віталія Олек сандровича про відшкодування збитків. Відповідач Герасимов Віталій Олександрович викликається у судове засідання на 20 червня 2013 року о 08 год. 40 хв. у приміщення Красногвар дійського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м.Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, спра ву слухає суддя Токар Н.В. Після опуб лікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Герасимова Віталія Олександровича справу буде розглянуто за його відсут ності. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа № 204/ 3618/13ц, 2/204/1594/13 за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровських міських електрич них мереж до Лисова Вадима Володи мировича про відшкодування збитків. Відповідач Лисов Вадим Володимиро вич викликається у судове засідання на 26 червня 2013 року о 08 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійського райо нного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м.Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Лисова Вадима Воло димировича справу буде розглянуто за його відсутності. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи № 2/206/562/13 за по зовною заявою Юрченко Валентини Ти мофіївни, Юрченка Юрія Івановича, Юрченко Людмили Анатоліївни, Мамон тової Марини Юріївни до Юрченко Оль ги Іванівни, Юрченка Ігоря Віталійо ПРаТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп», код ЄДРПОУ 24175269 просить вважати не! дійсними такі страхові поліси: ОСЦПВ АЕ/0441105!0441107, 2276960!2276969; АВ/1878078! 1878095, 1993057!1993059.

вича, третя особа КП «Житлове гос подарство Самарського району» Дніпропетровської міської ради, про визнання осіб такими, що втратили пра во на користування житловим при міщенням, викликає в якості відпові дачів Юрченко Ольгу Іванівну, Юрчен ка Ігоря Віталійовича у судове засідан ня, яке відбудеться 26 червня 2013 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Са марського районного суду м. Дніпро петровська, вул. Електрична, 1а, каб. 216. Явка суворо обов’язкова. У випад ку неявки по справі буде ухвалено за очне рішення. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Меркулову Тетя ну Костянтинівну як відповідача у су дове засідання по цивільній справі № 2/205/2308/13 за позовом Меркуло ва Миколи Івановича до Меркулової Те тяни Костянтинівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 25 червня 2013 року о 09.00 у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коро бова, 6, каб. 219. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська викликає Туз Світла ну Дмитрівну і ТузХарет Аллу Іванівну в якості відповідачів у судове засідан ня по цивільній справі за позовом Туз Пелагеї Петрівни до них про визнання права власності на житлову квартиру, яке відбудеться 18.06.2013 р. о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84. У разі не явки відповідачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлен ня суду про причини неявки справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних доказів. При публі кації оголошення про виклик до суду відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Головіна Лариса Вікторівна по цивільній справі за позовом ПАТ «Дер жавний ощадний банк України» в особі філії Дніпропетровське обласне уп равління АТ «Ощадбанк», про стягнен ня заборгованості викликається у судо ве засідання на 09.00 09 липня 2013 року до залу 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав нева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Головіна Л.В. вважається повідомленою про час та місце розгля ду справи. У разі її неявки до залу су дового засідання справа буде розгля нута за її відсутності заочно. У приміщенні Інгулецького районно го суду м. Кривого Рогу (вул. Груні Ро манової, 6а) 18 червня 2013 року о 17.00 відбудеться слухання цивільної справи за позовом Толмачової Оксани Вікторівни до Толмачова Валерія Ми хайловича, третя особа Інгулецький відділ Державної реєстрації актів ци вільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області, про визнання шлюбу недійсним. У су дове засідання викликається Толмачов Валерій Михайлович, 16.08.1983 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 17/5. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Толмачов Валерій Ми хайлович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Арделяна Олексія Івановича в якості відповідача у судо ве засідання, яке відбудеться 25 черв ня 2013 року о 10 год. 30 хв. по цивільній справі № 2/205/1674/2013 за позовом Молчанова З.П. до Арделя на О.І. про визнання особи такою, що втратила право на користування жит лом, у приміщенні Ленінського район ного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коро бова, 6, каб. 223. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Терехову Любов Іванівну, Терехова Євгена Олексійови ча, Шавлову Нону Василівну як відпові

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

дачів у судове засідання по цивільній справі № 2/205/1178/13 за позовом Чорномаза Олександра Миколайовича до Терехової Любові Іванівни, Терехо ва Євгена Олексійовича, Шавлової Нони Василівни, третя особа Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада, про припинення права власності, зміни ідеальних часток власників, яке відбу деться 27 червня 2013 року о 10.00 у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 219. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 27 червня 2013 року о 12 год. 30 хв. відбудеться розгляд цивільної справи № 2175/1405/13 за позовом Ткаченко Алли Миколаївни до Тарані ченка Юрія Володимировича про стяг нення аліментів на утримання дитини. У разі неявки відповідача Тараніченка Юрія Володимировича у судове засі дання справу буде розглянуто за наяв ними матеріалами та винесено рішен ня суду на підставі наданих суду до казів. Адреса суду: 52005, Дніпропет ровська область, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 13. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа № 204/ 2796/13ц, 2/204/1402/13 за позовом Федоренка Олега Ігоровича до Найден ко Тетяни Володимирівни про стягнен ня грошових коштів за договором по зики. Відповідач Найденко Тетяна Во лодимирівна викликається у судове за сідання на 17 червня 2013 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвар дійського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, спра ву слухає суддя Токар Н.В. Після опуб лікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Найденко Тетяни Володимирівни спра ву буде розглянуто за її відсутності. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціо нерного товариства «Терра Банк» до Шаніної Любові Анатоліївни про стяг нення заборгованості за кредитним до говором призначено на 10.00 на 04 липня 2013 р. в залі 205 Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3 (суддя Чайкін І.Б). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпові дача до залу суду без поважних причин справа буде розглянута за його відсут ності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Ігнатенко Вікторію Іванівну у судове засідання 14 червня 2013 року о 13.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Ігнатенко В.І. про стягнен ня заборгованості. З опублікуванням цього оголошення відповідачка Ігна тенко Вікторія Іванівна вважається на лежно повідомленою про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудряв цева Т.О. Заводський районний суд м. Дніпро дзержинська викликає Проскурову Богдану Ярославівну у судове засідан ня як відповідача по справі за позовом Литвинової Антоніни Пантелеймонівни до Проскурової Богдани Ярославівни про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом припинення права на користування, зняття з реєстраційного обліку та виселення, яке відбудеться 04.07.2013 р. о 09.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ, який по свідчує особу. У разі неявки у судове засідання Проскурової Богдани Яро славівни без поважної причини та не повідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за її відсутності на підставі наявних по справі доказів. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бо женко Л.В.) викликає у судове засідан

ня відповідача Хоменка Володимира Андрійовича по справі за позовом Ви конавчого комітету Павлоградської міської ради Дніпропетровської об ласті про втрату права на користуван ня житловим приміщенням. Останнє місце проживання відповідача: вул. Паркова, 10/15, м. Павлоград, Дніпро петровська область. Судове засідання призначено на 27 червня 2013 р. об 11.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. У разі не явки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК Украї ни, може бути розглянута за його відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що у провадженні суду знаходиться цивіль на справа № 204/1129/2013ц, (про вадження № 2/204/930/2013 року) за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Азаренка Ігоря Івановича про стягнення заборгованості. Відповідач Азаренко Ігор Іванович викликається у судове засідання, яке відбудеться 20 червня 2013 року о 15 год. 15 хв. у при міщення Красногвардійського район ного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опублікування об’ яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Азаренка Ігоря Івановича справу буде розглянуто за його відсутності. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області викликає до суду як відповідача Латишева Віктора Вікторо вича (Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 17/10) по цивільній справі № 194/807/13ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Латишева Віктора Вікторови ча про стягнення заборгованості. Судо ве засідання відбудеться о 10.00 27 червня 2013 року у приміщенні Тернів ського міського суду за адресою: 51500, м. Тернівка Дніпропетровської області, вул. Лермонтова, 15а. Тернів ський міський суд пропонує Латишеву В.В. надати письмові пояснення, запе речення та всі наявні у нього докази по справі. У разі неявки справа розгляда тиметься за наявними матеріалами за відсутності відповідача. Суд роз`яснює відповідачу, що в разі неможливості бути присутнім у судовому засіданні, він зобов’язаний повідомити суд про причини неявки у судове засідання. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Нізік О.В. знаходиться ци вільна справа № 204/2397/13ц за по зовом Могилевської Ніни Вікторівни до Кунгурцева Андрія Валерійовича, тре тя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красногвардійського РВ ДМУ УМВС Ук раїни в Дніпропетровській області, про зняття з реєстраційного обліку. Відпо відач Кунгурцев Андрій Валерійович викликається у судове засідання на 27 червня 2013 року об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 22. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Кунгурцева Андрія Валерійовича справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позо вом Товариства з обмеженою відпові дальністю «Кредекс Фінанс» до Лєєпа Віталія Івановича, Лєєпи Наталії Сер гіївни про стягнення заборгованості. Відповідачі Лєєпа В.І., Лєєпа Н.С. вик ликаються у судове засідання на 21 червня 2013 року об 11 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 3. Після опублі кування об’яви в пресі відповідачі вва жаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки Лєєпа В.І. та Лєєпа Н.С. справу буде розглянуто за їхньої відсутності. Самарський районний суд м. Дніпро петровська викликає Височину Вікто

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

рію Володимирівну, Височина Олексан дра Віталійовича у судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2013 року о 10 год. 25 хв. по цивільній справі № 206/3045/13 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «Надра» до Височиної Вікторії Володимирівни, Височина Олександра Віталійовича про стягнен ня заборгованості. Явка обов'язкова (каб. 108). АмурНижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє ПАТ «ГМКУкраїна», що 18.06.2013 року о 14.00 відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Самкі ної С.Ю. до ПАТ «ГМКУкраїна» про ро зірвання договору. Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Новосе лівська, 9, каб. 16. У випадку вашої не явки суд розгляне справу за вашої відсутності. При собі мати документ , що посвідчує особу. Широківський районний суд Дніпро петровської області викликає як відповідача Волкову Надію Миколаїв ну, 27.09.1980 р.н., яка проживала в с. Ганнівка Широківського району Дніпропетровської області, вул. Лені на, 5, за позовом Виконавчого коміте ту Шестірнянської сільської ради Ши роківського району Дніпропетровської області про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів на утриман ня дитини. Справу призначено до роз гляду на 23.07.2013 року о 15.00 у при міщенні Широківського районного суду Дніпропетровської області (смт Широ ке Широківського району Дніпропет ровської області, вул. Леніна, 86). У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглядатись без його участі за наявними по справі до казами. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Радченко Олену Анд ріївну у судове засідання як відповіда ча по справі за позовом Державного вищого навчального закладу «Криво різький національний університет» до Радченко Олени Андріївни про стягнен ня заборгованості, яке відбудеться 31.07.2013 року о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтом ського, 23, зал 2. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відпо відача. У провадженні Дзержинського райо нного суду м. Кривого Рогу знахо диться цивільна справа № 408/7409/12 за позовом Акімової Любові Василівни, Акімова Сергія Вікторовича до Бойко Віти Іванівни, Акімової Юлії Сергіївни про усунення перешкод у користуванні власністю та позбавлення права на ко ристування житловим приміщенням. Відповідно до вимог ст. 75 ЦПК Украї ни Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє Бойко Віту Іванівну, 1972 року народження; Акі мову Юлію Сергіївну, 1994 року народ ження, що 04 червня 2013 року вине сено заочне рішення за позовом Акімо вої Любові Василівни, Акімова Сергія Вікторовича до Бойко Віти Іванівни, Акімової Юлії Сергіївни про усунення перешкод у користуванні власністю та позбавлення права на користування житловим приміщенням. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи № 2/206/772/13 за по зовною заявою Публічного акціонерно го товариства «АкцентБанк» до Черед ник Зінаїди Михайлівни про стягнення заборгованості викликає в якості відповідача Чередник Зінаїду Михай лівну у судове засідання, яке відбудеть ся 20 червня 2013 року о 14.00 у при міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська (вул. Електрична, 1а, каб. 108). Явка суворо обов'язко ва. У випадку неявки по справі буде ух валено заочне рішення. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове за сідання в якості відповідача Карпова Валерія Валентиновича по цивільній справі за позовом Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Карпова Валерія Ва лентиновича про стягнення заборгова

,

ності. Останнє відоме місцепроживан ня Карпова Валерія Валентиновича: м. Марганець Дніпропетровської області, вул. Капітана Білогуня, 36. Розгляд справи призначено на 16 червня 2013 року о 13 год. 30 хв. у приміщенні Мар ганецького міського суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Марга нець Дніпропетровської області, вул. Радянська, 72а. У разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглядатись за його відсутності за на явними доказами. У разі неявки у су дове засідання відповідач повинен по відомити суд про причини неявки. Гончарук Володимир Володимирович викликається до Апостолівського районного суду Дніпропетровської об ласті на 10.00 27.06.2013 року, роз ташованого за адресою: м. Апостоло ве, вул. Леніна, 73, зал суду 2, в якості відповідача по цивільній справі за по зовом Апостолівської районної дер жавної адміністрації в інтересах мало літньої дитини Гончарука Девіда Воло димировича до Гончарук Ірини Мико лаївни, Гончарука Володимира Володи мировича про позбавленая батьків ських прав та стягнення аліментів. До Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу викликається Біленко Олена Вікторівна, 14.11.1990 р.н., як відповідач до зали суду на слухання ци вільної справи за позовом Біленка Віктора Олексійовича до Біленко Оле ни Вікторівни, третя особа Комуналь не підприємство «Житловоексплуата ційна організація № 45», про визнання особи такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням, яке відбудеться 27 червня 2013 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Довгинців ського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з по становленням заочного рішення. В Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська 01 липня 2013 року об 11.00 відбудеться розгляд цивільної справи № 2/202/198/2013 за позовною заявою Публічного акціонерного това риства «Райффайзен Банк Аваль» до Пінчук Наталії Володимирівни, третя особа Пінчук Віталій Олексійович, Грузіна Ганна Володимирівна в своїх інтересах та в інтересах малолітньої особи Грузіна Давида Сергійовича, Сектор громадянства, реєстрації і міграції осіб Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській об ласті, Орган опіки та піклування Інду стріальної районної у місті Дніпропет ровську ради, про звернення стягнен ня на предмет застави. Явка до суду відповідача обов’язкова. У разі неяв ки справа буде розглянута в порядку ст. 169 ЦПК України. Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу викликається Хуснулін Ільдар Рафатович, 16.08.1963 р.н., як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Книги Людмили Олексіївни до Хуснуліна Ільдара Рафатовича про стягнення алі ментів на утримання неповнолітньої дитини, яке відбудеться 21 червня 2013 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Дов гинцівського районного суду м. Криво го Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8. У разі неявки спра ва буде розглянута за вашої відсут ності з постановленням заочного рішення. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області викликає Тихоненка Віктора Миколайо вича, 06.06.1961 р.н., як відповідача до зали суду на слухання цивільної справи № 211/2855/2013ц за позовом Водолаги Олени Лук’янівни до Тихонен ка Віктора Миколайовича про визнан ня особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та усунення перешкод у праві користу вання приватною власністю, яке відбу деться 05.07.2013 року о 10 год. 40 хв. у приміщенні Довгинцівського район ного суду м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 37.


ОГОЛОШЕННЯ 29

×èòàéòå íà ñàéò³:

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. Данченку Костянтину Григоровичу з’я витись у судове засідання 02 липня 2013 року о 14.00 до АмурНижньодні провського райсуду м. Дніпропетровсь ка за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 401/11943/12 (401/4779/12) за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Дан ченка Костянтина Григоровича про стягнення боргу. У разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та поста новлено заочне рішення. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 27 червня 2013 року о 12.00 в залі судових засі дань 206 за адресою: пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі Плетньової Ганни Пав лівни до Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» в особі Криворізької філії Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» (третя особа Ступак І.М.), про стягнення збитків та моральної шкоди внаслідок порушення умов договору. У разі неяв ки відповідача, третьої особи у судове засідання без поважних причин та не повідомлення ними про причини неяв ки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення за їхньої відсутності. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове за сідання в якості відповідача Самодуро ва Олексія Івановича по цивільній справі за позовом Сотника Віктора Ана толійовича до Самодурова Олексія Іва новича про відшкодування шкоди, зав даної злочином. Останнє місце прожи вання Самодурова Олексія Івановича: 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Київська, 149, кв. 58. Розгляд справи призначено на 17 черв ня 2013 року о 08 год. 10 хв. у при міщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець, Дніпропетровська об ласть, вул. Радянська, 72а. У разі не явки відповідача у судове засідання він повинен повідомити суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде розглядатись без його участі за наяв ними доказами по справі.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ 20 травня 2013 року Центрально Міським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області вине сено заочне рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціо нерного товариства «Державний ощад ний банк України» в його особі ТВБВ I типу філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» до Рибікова Семена Григоровича, Рибікової Людми ли Миколаївни про стягнення заборго ваності за кредитним договором, згідно з яким вирішено: стягти з Рибікова Се мена Григоровича, інд. 2354613954; Ри бікової Людмили Миколаївни, інд. 2185608520 у солідарному порядку на користь Публічного акціонерного това риства «Державний ощадний банк Ук раїни» заборгованість за кредитним до говором № КРФ021/07 від 08.02.2007 року, яка станом на 04.01.2013 року становить: суму нарахованих відсотків 47373 (сорок сім тисяч триста сімде сят три) грн. 00 коп.; судовий збір 473 (чотириста сімдесят три) грн. 73 коп. Заочними рішеннями Тернівський міський суд Дніпропетровської об ласті розглянув цивільні справи за по зовами ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» про стягнення збитків з Ковальова Р.В. № 429/2952/12; Щербак К.В. № 429/ 2949/12; Ковальової Н.Г. № 194/260/ 13ц; Чупікової Є.В. № 440/3007/13; Крутікової Н.О., Дубровіної № 194/ 261/13ц; Гавриленко П.І. № 194/180/ 13ц; Самофалкіної В.П. № 194/184/13 ц; Павлова І.М. № 194/181/13ц; Сав ченко І.М. № 194/183/13ц; Філатової Н.М. № 194/178/13ц; Горожанкіної Л.А. № 194/182/13ц; Котенко А.П. № 194/259/13ц; Ковальової Н.Г. № 440/ 3006/12; Восковат О.В. № 194/434/13 ц; Гавриленко П.І. № 194/433/13ц; Ко валь С.О. № 194/437/13ц; Красильні кової А.В., Дьякової Н.В.; Ковальова Р.В. № 194/439/13ц; Павлова І.М. № 194/604/13ц; Філатової Н.М. № 194/ 600/13ц; Лашта Р.В. № 194/440/13ц; Красильнікової А.В., Дьякової Н.В. № 194/432/13ц; Коваль С.О. № 194/437/ 13ц; Ковальова Н.Г. № 194/441/13ц; Ковальова Р.В № 194/597/13ц; Котен ка А.П., Селезньова О.В. № 194/436/13 ц; Плісік В.Г. № 194/443/13ц; Савчен ко А.О. № 194/438/13ц; Аненкової Н.В. № 194/599/13ц; Котенко А.П., Се лезньова О.В. № 194/603/13ц; Анен кової Н.В. № 194/435/13ц; Ковальової Н.В. № 194/598/13ц; Хохлова В.О. № 194/601/13ц; Шулепової Л.Г. № 194/ 602/13ц. Відповідачам роз“яснюється, що заочні рішення можуть бути пере

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

глянуті судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідачів. Заява про перегляд заочного рішення може бути подана за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а, протягом 10 днів з дня опублікування даного ого лошення. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 10 травня 2012 року судом винесено за очне рішення по цивільній справі № 419/1717/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської обласної дирекції до Резницького Ан тона Борисовича про стягнення забор гованості за кредитним договором, яким позов задоволено та стягнуто з Резницького Антона Борисовича на ко ристь Публічного акціонерного товари ства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської обласної дирекції «АТ «Райффайзен Банк Аваль» забор гованість за кредитним договором № 014/3169/147283/73 від 10 квітня 2008 року у сумі 220907 (двісті двад цять тисяч дев’ятсот сім) грн. 89 коп. Стягнуто з Резницького Антона Борисо вича на користь Публічного акціонер ного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської об ласної дирекції «АТ «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) грн. 00 коп. та витрати на інформаційнотехнічне забезпечен ня розгляду справи у сумі 120 (сто двадцять) грн., а разом 1820 (одна ти сяча вісімсот двадцять) грн. 00 коп. За яву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, протягом десяти днів з дня опубліку вання даного оголошення. Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропропетровської області в той же строк. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 10 червня 2013 року судом винесено за очне рішення по цивільній справі № 204/1002/13ц, 2/204/883/13 за позо вом Публічного акціонерного товари ства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровських міських електрич них мереж до Смирницького Владисла ва Володимировича про відшкодуван ня збитків, яким позов задоволено: стягнуто зі Смирницького Владислава Володимировича на користь Публічно го акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпропет ровських міських електричних мереж вартість спричинених збитків у розмірі 862,40 грн., що утворилася у результаті розрахунків за актом № 023631 (пері од розрахунку з 29.09.2009 по 24.02.2010), на рахунок зі спеціальним режимом використання № 260393021240 в ОПЕРО філії Дніпро петровського обласного управління ВАТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 305482, ЄДРПОУ 00130777; стягнуто зі Смирницького Владислава Володими ровича на користь Публічного акціо нерного товариства «ДТЕК Дніпрообле нерго» в особі Дніпропетровських міських електричних мереж судові вит рати зі сплати судового збору у розмірі 229,40 грн. на рахунок № 26009996107820, ПАТ «ПУМБ», код бан ку (МФО) 334851, ЄДРПОУ 0013077. За яву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 77

б, протягом десяти днів з дня опублі кування даного оголошення. Рішення може бути оскаржено в Апеляційному суді Дніпропетровської області в той же строк.

та зняти з реєстраційного обліку Камін ського Володимира Віталійовича, 28 грудня 1974 року народження, за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Єлова, бу динок № 6, квартира № 2.

Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 20.02.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 206/522/13ц (2/206/233/13) за позовом Чистикова Андрія Леонідовича до Федорової Марини Олександрівни про стягнення заборгованості за договором позики, 3% річних, в якому позовні вимоги за довольнити. Суд вирішив: стягти з Федорової Марини Олександрівни, 04.01.1987 року народження, ІПН 3178014624, зареєстрована: м. Дніпропетровськ, вул. Роторна, буд. 25, кв. 49, на користь Чистикова Андрія Леонідовича борг за договором по зики в розмірі 5015 грн. 93 коп. та судовий збір у розмірі 229 грн. 40 коп.

Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 3.05.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 436/2602/12 за по зовом Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» до Фесенко Елли Євгенівни про стягнення заборгованості, в якому по зовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «При ватБанк» задовольнити. Суд вирішив: стягти з Фесенко Елли Євгенівни, 16 вересня 1966 року народження, на ко ристь Публічного акціонерного товари ства КБ «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором № 20052811/ 357 від 28 листопада 2005 року у розмірі 92809,92 грн. Стягти з Фесен ко Елли Євгенівни, 16 вересня 1966 року народження, на користь Публічно го акціонерного товариства КБ «При ватБанк» судовий збір у розмірі 928,10 грн.

Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 22.05.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 206/2092/13ц (2/ 206/550/13) за позовом Боклан Надії Полікарпівни, Боклан Наталії Дмитрівни до Камінського Володимира Віталійови ча, третя особа Дніпропетровське міське управління УМВС України в Дніпропетровській області, про визнан ня особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Суд вирішив: визнати Камінського Воло димира Віталійовича, 28 грудня 1974 року народження, таким, що втратив право на користування житловим при міщенням: квартирою № 2, будинку № 6 по вулиці Єловій у м. Дніпропетровську

Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 21.09.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21318/11 за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Алексеєнко Антоніни Василівни про звернення стягнення, в якому позовні вимоги Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» задовольнити. Суд вирішив: пе редати в заклад ПАТ «КБ «ПриватБанк» шляхом вилучення з Алексеєнко Анто ніни Василівни належне їй на праві

власності заставлене майно авто мобіль марки Міtsubishi, модель: Lаnсеr, рік випуску: 2006, тип ТЗ: лег ковийседанВ, № кузова/шасі: JMBSNCS3А7U004108, реєстраційний номер: АЕ0262ВС. В рахунок погашен ня заборгованості за кредитним дого вором № DNLOAК00106130 від 26 ве ресня 2006 року в розмірі 19630,32 до ларів США звернути стягнення на пред мет застави, а саме: автомобіль марки Міtsubishi, модель: Lаnсеr, рік випуску: 2006, тип ТЗ: легковийседанВ, № ку зова/шасі: JMBSNCS3А7U004108, реє страційний номер: АЕ0262ВС, що нале жить на праві власності Алексеєнко Ан тоніні Василівні шляхом продажу вка заного автомобіля ПАТ «КБ «Приват Банк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) з укладенням від імені Алек сеєнко Антоніни Василівни договору купівліпродажу будьяким способом з іншою особою покупцем, зі зняттям вказаного автомобіля з обліку в орга нах ДАІ України, а також наданням ПАТ «КБ «ПриватБанк» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу. Стягти з Алексеєнко Антоніни Василів ни на користь Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» судові витрати зі сплати судового збору у сумі 196,30 грн. та витрати на інформаційнотехнічне за безпечення розгляду справи у розмірі 120,00 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 21.09.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21320/11 за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Тихонюка Євгена Сергійовича про

звернення стягнення, в якому позовні вимоги Публічного акціонерного това риства комерційний банк «Приват Банк» задовольнити. Суд вирішив: пе редати в заклад ПАТ «КБ «ПриватБанк» шляхом вилучення у Тихонюка Євгена Сергійовича належне йому на праві власності заставлене майно легковий автомобіль марки Nissan, модель: Sentra, рік випуску: 2004, тип ТЗ: легковий седан, № кузова/шасі: ЗN1СВ51D14L472807, реєстраційний номер: АЕ9695ВМ. В рахунок погашен ня заборгованості за кредитним дого вором № DNКМАЕ00000009 від 17 лип ня 2007 року в розмірі 6198,96 доларів США звернути стягнення на предмет за стави, а саме: легковий автомобіль марки Nissan, модель: Sentra, рік випус ку: 2004, тип ТЗ: легковий седан, номер кузова/шасі: ЗN1СВ51D14L472807, реє страційний номер: АЕ9695ВМ, що нале жить на праві власності Тихонюку Євгену Сергійовичу шляхом продажу вказаного автомобіля ПАТ «КБ «Приват банк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) з укладенням від імені Тихонюка Євгена Сергійовича договору купівліпродажу будьяким способом з іншою особою покупцем, зі зняттям вказаного автомобіля з обліку в орга нах ДАІ України, а також наданням ПАТ «КБ «ПриватБанк» всіх повнова жень, необхідних для здійснення про дажу. Стягти з Тихонюка Євгена Сергійовича на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» судові витрати зі сплати судового збору у сумі 494,06 грн. та витрати на інформаційнотех нічне забезпечення розгляду справи у розмірі 120,00 грн.

Õóäååì ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ ляющим, а также витаминам В1, В2, Р, Е и А, «Фибрент плюс йод» не только действенное «оружие» в борьбе с лишними кило! граммами, но и надежный помощник при различных аллергиях, нервном истощении и стрессах. Он укрепляет иммунную систе! му, полезен для кишечника, поджелудочной железы, почек, пе! чени. «Вот уже четвертый месяц принимаем «Фибрент плюс йод» всей семьей: мы с мужем, дочь и 14летняя внучка. Дочь похудела на 6 килограммов, у меня нормализовалось давление, а «старика моего» перестала мучить изжога. Меньше теперь и внучка боле ет. Знакомый врач говорит, что иммунитет у нее повысился. А все благодаря «Фибрент плюс йод». Ирина, Львов, 63 года, пенсионерка. P.S. Врач тоже уже две недели «Фибрент плюс йод» упот ребляет. Говорит, сбросила чуть больше четырех килограммов». Благодаря естественным составляющим «Фибрент плюс йод» поглощает и выводит из организма все плохое, взамен пополняя его полезными микроэлементами и витаминами. Эта пищевая до! бавка проверена временем и людьми. Убедитесь лично в действен! ности «Фибрент плюс йод», приобретя упаковку всего за 20 грн. в ближайшей аптеке или заказав ее по почте или Интернету. Нач! ните уже сейчас худеть с пользой для здоро! вья и прекрасного самочувствия вместе с В отличие от таблеток и других диетических средств «Фиб «Фибрент плюс йод»! рент плюс йод» не содержит искусственно синтезированных ве! Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: ществ, а только растения, семена и сок, которые употребляли еще наши предки. Богатые клетчаткой отруби улучшают работу же! (067) 352-15-95, (050) 373-50-91, лудочно!кишечного тракта и создают ощущение сытости. Лами! (067) 198-39-59. нария, что содержится в «Фибрент плюс йод» в достаточно ред! Fibrent.te.ua кой форме йода, ! нормализует работу щитовидной железы, от которой зависит гормональное состояние организма. Семена льна Перед применением ознакомьтесь с инструк! уменьшают количество холестерина в крови. Расторопша и сок цией и проконсультируйтесь с врачом. свеклы столовой стимулируют деятельность печени и желчевы! Сертификат качества № UA 1.041.Х00910911 водящих путей, улучшают обмен веществ. Каолин нейтрализует токсины и очищает организм от шлаков. Благодаря этим состав! Инсульт, сахарный диабет, артрит, гипертония... Такими мо! гут быть последствия лишнего веса. И это в лучшем случае. В худ! шем ! онкологические заболевания. Именно ожирение медики считают эпидемией XXI века и называют минимум три основных причины его возникновения: гормональные сбои, нарушения про! цесса пищеварения и обмена веществ. «Фибрент плюс йод» ! уни! кальная стопроцентная естественная пищевая добавка, которая противодействует и способствует вашему похудению. Сколько помню себя, всегда пыталась похудеть. Какими дие тами только не мучила себя, какие препараты не пробовала все напрасно. Сброшенные килограммы возвращались и еще набира лись новые. Год назад медики предупредили: если не похудею, то не смогу стать матерью. Это известие окончательно выбило меня из колеи. Интерес к жизни пропал. Из депрессии вывела подруга. Однажды она принесла «Фиб рент плюс йод» и приказала по столовой ложке трижды в день принимать его за тридцать минут до еды. Я прислушалась к ней и... за несколько дней сбросила почти 3 килограмма, а за месяц 8. И это без жестких диет, постоянного чувства голода и чрезмер ных физических нагрузок! Спасибо препарату «Фибрент плюс йод»! Худеть с ним легко, приятно, а главное полезно! Галина, Тернополь, 32 года, экономист.


×èòàéòå íà ñàéò³:

30 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1434

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436) ○


ВІДПОЧИНЬ! 31

×èòàéòå íà ñàéò³:

13.06.2013 ð. ¹ 45 (1436)

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ ðåöåïòîâ áëþä, êîòîðûå ðàçíîîáðàçÿò âàø ñòîë

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

ÏÈÐÎÆÊÈ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ËÅÒÍÈÅ» ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

ÍÀ×ÈÍÊÀ Ñ ËÓÊÎÌ

Тесто: Ñâàðåííûå âêðóòóþ ÿéöà íàòåðåòü íà êðóïíóþ кефир - 500 мл òåðêó, ñîåäèíèòü ñ ëóêîì, ïîñîëèòü è ïîïåðсухие дрожжи - 7 г ÷èòü. Äîáàâèòü éîãóðò è ïåðåìåøàòü. сахар - 1 ст. л. соль - 1 ч. л. оливковое масло - 2 ст. л. яйца - 2 шт. оливковое масло - 3 ст. л. соль, перец - по вкусу. мука - 700 г Начинка луковая: Начинка шпинатная: зеленый лук шпинат - 1 кг (мелко нарелук-латук (нарезать коль- зать) - 200 г цами) - 1-2 белых части яйца - 4 шт. творог - 150 г густой йогурт - 100 г густой йогурт - 100 г соль, перец - по вкусу укроп - 2 ст. л. растительное масло для жарки. Øïèíàò è ëóê-

ÇÀÁÎÒÀ Î ÅÄÅ

ÂÛÁÐÎÑÈË - ØÒÐÀÔ!

ÍÀ×ÈÍÊÀ ÈÇ ØÏÈÍÀÒÀ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Тесто: теплый кефир, оливковое масло, яйца, соль, сахар и дрожжи соединить и хорошо размешать. Добавить муку и замесить некрутое мягкое тесто. o Сделать из тес-

та шарик. Обмазать его слегка маслом и положить в миску. Сверху накрыть другой миской большего диаметра. Получается как бы парник для теста. p Поставить в

теплое место на 30 минут. q Разделить тесто на порции и, распластав на столе, смазанном растительным маслом, наполнить начинкой. Защипнуть и тонко рас-

ïîðåé ïîìåñòèòü â êàñòðþëþ ñ íåïðèãîðàþùèì äíîì. Òóøèòü äî ïîëíîãî èñïàðåíèÿ æèäêîñòè. Çàòåì äîáàâèòü îëèâêîâîå ìàñëî è òóøèòü åùå 3-4 ìèíóòû, îñòóäèòü. Äîáàâèòü òâîðîã, ñîëü, ïåðåö, éîãóðò, óêðîï. Õîðîøî ïåðåìåøàòü.

катать, придав форму «лаптя». r Жарить в хорошо нагретом масле. s Откинуть на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÁÀÊËÀÆÀÍÛ, ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÛÅ Â ÒÎÌÀÒÍÎÌ ÑÎÓÑÅ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: баклажан - 1 шт. зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик) - 2 ст. л. помидор - 2 шт. чеснок - 1 зубчик

кунжутное или тыквенное масло - 1 ч. л. бальзамический уксус - 1 ч.л. мед - 1/2 ч. л. карри - 1/2 ч. л. сок половины лимона.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: Готовить это блюдо лучше за час-два до подачи. (получится вкусный томатный соус), залить баклажаn Баклажаны (обязательно свежие, летние) нарезать ны, хорошенько перемешать и оставить на час-два-три на кружочки, очень тонко - по 0,5-1 см. Наколоть вил- в холодильнике! кой. p По желанию, всю эту вкуснятину можно запечь! Приятного аппетита! o Все остальные составляющие взбить в блендере

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

B Ðåäüêà ïîòåðÿåò åäêèé âêóñ è

íåïðèÿòíûé çàïàõ,åñëè íàðåçàòü åå ëîìòèêàìè è íåñêîëüêî ðàç ïðîìûòü õîëîäíîé âîäîé. B Ñâàðåííûé â êîæóðå êàðòîôåëü íóæíî ñðàçó îáëèòü õîëîäíîé âîäîé - òàê åãî ëåã÷å áóäåò î÷èñòèòü. B ×òîáû êàðòîôåëü ïîëó÷èëñÿ âêóñíåå,âî âðåìÿ âàðêè ê íåìó íàäî äîáàâèòü 1-2 çóáêà ÷åñíîêà, ëóêîâèöó èëè 12 ëèñòèêà ëàâðîâîãî ëèñòà. B Øêóðêà æàðåíîãî ãóñÿ, óòêè èëè ïîðîñåíêà ñòàíåò õðóñòÿùåé, åñëè ïåðåä êîíöîì æàðêè ïîëèòü åå õîëîäíîé âîäîé. B Îáæàðåííóþ íàêàíóíå êóðèöó, óòêó ïðè ðàçîãðåâàíèè ìîæíî ïîëèòü ñìåòàíîé áëàãîäàðÿ ýòîìó ìÿñî ïîëó÷èòñÿ ñî÷íûì.

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê óòîëèòü æàæäó Äàæå â 30-ãðàäóñíóþ æàðó íàì ïðèõîäèòñÿ ïðîâîäèòü íåìàëî âðåìåíè íà óëèöå è â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå. ×åì æå óòîëèòü æàæäó â çíîéíîì ìåãàïîëèñå?

+ Как это сделать?

Прежде всего, пить не менее 2,5-3 литров жидкости в день. При этом надо воздержаться от очень холодной воды. Лучше в сильную жару употреблять теплые напитки и принимать только теплый душ. водосодержащие фрукты и особенно Нужно максимально сократить овощи - помидоры и огурцы. потребление сладких газированных + Что пить нельзя? Забудьте про кофе и черный чай: напитков. Лучше перейти на негазион тоже содержит кофеин, который рованные - с пониженным содержатолько убыстряет обезвоживание. нием сахара: морсы, свежевыжатые Откажитесь от алкоголя. Он моменсоки, травяные чаи и кефир. Хоротально «высушит» организм и, к тому ший вариант - минеральная вода же, увеличит теплоотдачу - вы не желательно, со щелочным составом. только не утолите жажду, но ещу и пеВнимательно читайте этикетку - сорегреетесь. И как бы вам того не хотедержание солей не должно превылось, не пейте ледяную воду: есть риск шать 2-3 грамма на литр. Обратите внимание и на то, что простудиться, а любые болезни в вы едите. Утолить жажду помогут жару переносятся намного тяжелее.

+ Что надо пить?

 Áðèòàíèè ïðåäëàãàþò øòðàôîâàòü çà âûáðîøåííóþ åäó. Àâòîðû äàííîé èíèöèàòèâû îáúÿñíÿþò, ÷òî áîëåå áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðîäóêòàì ïèòàíèÿ ïîìîæåò ñîêðàòèòü ðàñõîäû â ïðîäîâîëüñòâåííîì ñåêòîðå.  íàñòîÿùèé ìîìåíò ñðåäíÿÿ áðèòàíñêàÿ ñåìüÿ âûáðàñûâàåò îêîëî 20% ïîêóïàåìûõ åþ ïðîäóêòîâ è íàïèòêîâ. Èíòåðåñíûì êàæåòñÿ è ïðåäëîæåíèå î ðàçðàáîòêå ìåõàíèçìà äëÿ ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ «óäàëåííîé» åäû. ○

ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ

«ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÍÈÖÀ» Íîâûé óñòàâ Ëåéïöèãñêîãî óíèâåðñèòåòà â Ãåðìàíèè óòâåðäèë îáîçíà÷åíèå âñåõ ñîòðóäíèêîâ è ñòóäåíòîâ â æåíñêîì ðîäå. Íîâîââåäåíèå çàêðåïëÿåò îáðàùåíèå «ãîñïîäèí ïðåïîäàâàòåëüíèöà» è äðóãèå ïîäîáíûå âûðàæåíèÿ. Èäåÿ îñòàâèòü òîëüêî æåíñêèé âàðèàíò îáðàùåíèÿ ïðèíàäëåæèò ïðîôåññîðó ôèçèêè Éîçåôó Êýñó. Òàêèì îáðàçîì, â óñòàâå îòìå÷àåòñÿ ðîëü æåíùèí â ó÷åáíîì çàâåäåíèè, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò 60 % ó÷àùèõñÿ è 40 % íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ. ○

ÇÀÄÅÐÆÀËÈ Â ÊÎËÎÍÈÈ

«ÏÎÄÑÓÍÓËÈ» ÊÎØÊÅ Â ðîññèéñêîé ðåñïóáëèêå Êîìè â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹ 1 Ñûêòûâêàðà çàäåðæàëè êîøêó, íà ñïèíå êîòîðîé ñ ïîìîùüþ ñêîò÷à áûëè çàêðåïëåíû äâà ñâåðòêà.  íèõ îáíàðóæèëè äâà ñîòîâûõ òåëåôîíà ñ àêêóìóëÿòîðíûìè áàòàðåÿìè è ïåðåõîäíûå óíèâåðñàëüíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ çàðÿäíûõ óñòðîéñòâ. ○

Ó×ÅÍÈÊÈ ÓÂÅÐÅÍÛ

ÑÛÐ Ñ ÄÅÐÅÂÀ Ïî÷òè òðåòü ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ â Áðèòàíèè ïîëàãàþò, ÷òî ñûð ðàñòåò íà äåðåâüÿõ, ñëåäóåò èç îïðîñà Áðèòàíñêîãî ôîíäà ïèòàíèÿ. Ó÷àñòíèêàìè èññëåäîâàíèÿ ñòàëè 27500 øêîëüíèêîâ. Ìíåíèå î ðàñòèòåëüíîì ïðîèñõîæäåíèè ñûðà âûðàçèëè 29 % ó÷åíèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. 18 % óâåðåíû, ÷òî êðàáîâûå ïàëî÷êè äåëàþòñÿ èç êóðèöû. Êàæäûé äåñÿòûé ñ÷èòàåò, ÷òî ïîìèäîðû ðàñòóò ïîä çåìëåé.


ЧЕТВЕР, 13 ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ № 45 (1436)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Áðàòè Êàïðàíîâè: «Êîëè ñòຠíåñèëà, ïëèâåìî «äî á³ñà íà ðîãè» ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè, âèäàâö³ òà ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³ ³òàë³é ³ Äìèòðî ÃÎÐÎÑÊÎÏ Êàïðàíîâè - «äåòîíàòîðè» ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüОВЕН ВЕСЫ ñòâà. Âñå, ùî âîíè Óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðîáëÿòü, âèêëèêຠêîììåðöèè è áîëüøèõ ñåìåéíûõ òîðãîâëè. Åñëè âû çàíèìàåòåñü íåàáèÿêèé äèñîíàíñ. ìåðîïðèÿòèé è ñïëî÷åíèÿ ñåìüè âîêðóã îáùåé äåÿòåëü- ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì, âàøà Õòîñü çíຠòà ïîëþáëÿº äåÿòåëüíîñòü äîñòèãíåò ïèêà. íîñòè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ ¿õíþ òâîð÷³ñòü, ³íø³ íå Íà÷íèòå íåäåëþ ñ ïðîÿâëåíèÿ ðîçóì³þòü òà çàñóäæóðîìàíòè÷åñêîãî ñâèäàíèÿ, èíèöèàòèâû. Ðåøàÿ ïðîáëåìû, ïåðåïèñêè è íîâûõ çíàþòü, àëå ôàêò çàëèíåîæèäàííûì îáðàçîì âû êîìñòâ. Îòäûõ äîñòàâèò øàºòüñÿ ôàêòîì - áàéäóíàéäåòå îáùèå èíòåðåñû ñ óäîâîëüñòâèå, åñëè âû æèõ äî áëèçíþ÷îãî ïðèäóìàåòå, êàê åãî ñäåëàòü è îêðóæàþùèìè. ïðèÿòíûì, è ïîëåçíûì. СКОРПИОН òàíäåìà íåìàº. ÅêñêëþÂàøè èíòåðåñû áóäóò çèâíî «Â³ñòÿì» áðàòèТЕЛЕЦ ñîñðåäîòî÷åíû Âû ïðîñòî ëó÷èòåñü âäàëè îò äîìà. Õîðîøàÿ íåäåëÿ áåøêåòíèêè ðîçïîâ³ëè, ýíåðãèåé è ÿê ïèøóòü ðàçîì òà ÷è äëÿ íà÷àëà îòïóñêà. Ïÿòíèöà èñêëþ÷èòåëüíî ïðèòÿãàòåëüâ³ðÿòü ó ì³ñòèêó óäà÷íûé äåíü äëÿ êàðüåðíûõ íû äëÿ ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. Íî òàêîå ñîñòîÿíèå ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ïîâûøåííûì áåñïîêîéñòâîì. Ïÿòíèöà - óäà÷íûé äåíü äëÿ ïîêóïîê, íî íå ïåðåóñåðäñòâóéòå ñ òðàòàìè. Âûõîäíûå õîðîøè äëÿ äîìàøíèõ ðàáîò. БЛИЗНЕЦЫ Åñëè â âûõîäíûå æèçíü ïîñòàâèëà âàì ñëîæíóþ çàäà÷ó, â ïîíåäåëüíèê ìîæåò ïðèéòè íåîæèäàííîå ðåøåíèå. Âàøè äåëà ïîëó÷àò íåîáõîäèìóþ ïîäïèòêó çà ñ÷åò âíèìàíèÿ, à ìîæåò, è íîâûõ ïàðòíåðîâ. Äëÿ ëè÷íûõ äåë è ñâèäàíèé ëó÷øèì äíåì áóäåò ïÿòíèöà. РАК Âû ìîæåòå ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó äîìîì è èíòåðåñàìè. Ñëåäèòå, ÷òîáû âàñ íå ðàñêðóòèëè íà áîëüøèå ðàñõîäû. Âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ äåíüãàìè, âû ìîæåòå óäà÷íî ðåøèòü â ïÿòíèöó. Âûõîäíûå îáåùàþò ìíîãî âïå÷àòëåíèé è ðàçãîâîðîâ. ЛЕВ Íà âàøè äîõîäû ìîãóò âëèÿòü ñêðûòûå ôàêòîðû. Ñëåäèòå çà òåì, ÷òî âàì ãîâîðÿò, íî íå ìåíüøå çà òåì, ÷òî ïûòàþòñÿ óìàë÷èâàòü. Ñ ïÿòíèöû íàñòóïàåò áëàãîäàòíîå âðåìÿ äëÿ îòïóñêà. Õîðîøî ïëàíèðîâàòü îáùåíèå ñ åäèíîìûøëåííèêàìè. ДЕВА Èñïîëüçóéòå áëèæàéøèå äâå íåäåëè íà âñå ñòî. Ïëàíèðóéòå íà ýòî âðåìÿ êàðüåðíûå ïåðåìåíû, ðåøåíèå âîïðîñîâ â ðàçëè÷íûõ èíñòàíöèÿõ. Âàø òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë ìîæåò ðàñêðûòüñÿ â ëþáîé îáëàñòè è ñàìûì íåîæèäàííûì îáðàçîì. Íî ó÷òèòå, ÷òî êîíêóðåíòû òîæå íå äðåìëþò.

ïåðåìåí è ñîáûòèé â ëè÷íîé æèçíè.  âûõîäíûå äðóçüÿ íå äàäóò âàì óåäèíèòüñÿ, íî ÷òî-òî ïîëåçíîå äëÿ çäîðîâüÿ ñäåëàéòå îáÿçàòåëüíî. СТРЕЛЕЦ Ó âàñ åñòü øàíñ îñóùåñòâèòü óäà÷íóþ ñäåëêó.  ñðåäó è ÷åòâåðã ëó÷øå íå èìåòü äåëà ñ ÷óæèìè äåíüãàìè. Áåðåãèòå ëè÷íûå îòíîøåíèÿ îò âëèÿíèÿ èçâíå è íå äîïóñêàéòå îøèáîê. Èõ áóäåò òðóäíî èñïðàâèòü. Ñàìîå âàæíîå è ïðèÿòíîå îñóùåñòâèòå â ïÿòíèöó, íå îòêëàäûâàÿ íà âûõîäíûå. КОЗЕРОГ Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îçíàìåíîâàòüñÿ âàæíîé âñòðå÷åé, êîòîðàÿ èçìåíèò õîä âàøèõ ìûñëåé. Âû äîñòèãíåòå áîëüøåãî óñïåõà, äåéñòâóÿ íå â îäèíî÷êó, à èñïîëüçóÿ ñâÿçè è êîíòàêòû, íåîæèäàííûå â òîì ÷èñëå. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ íàâåäåíèÿ ìîñòîâ è îáúåäèíåíèÿ èíòåðåñîâ. ВОДОЛЕЙ Âàì ïðåäñòîèò ïðèáàâèòü òåìï â ðàáîòå, ÷òîáû óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî âû äâèæåòåñü ïðàâèëüíûì êóðñîì. Æèçíü ïîñòàâèò íåîæèäàííóþ çàäà÷ó èëè óâåëè÷èò íàãðóçêó, ê ÷åìó ëó÷øå îòíåñòèñü ìóäðî è íàéòè ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû ïåðåìåí. РЫБЫ Ó âàñ åñòü øàíñ ñäåëàòü êðàñèâûé õîä â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Ýòà íåäåëÿ áóäåò òàêæå îòìå÷åíà âîîäóøåâëåíèåì â ðàáîòå. Íî âû ìîæåòå ïåðåóñåðäñòâîâàòü, åñëè ðåøèòå âûðâàòüñÿ íà ñâîáîäó èç êëåòêè, â êîòîðóþ ñàìè ñåáÿ ïîñàäèëè ðàíüøå.  âûõîäíûå ïóñêàéòå ýíåðãèþ â äåëî, à íå â ðàçãîâîðû.

ПРО СТИЛЬ НАПИСАННЯ - Пане Дмитре, пане Віталію, завжди хотіла дізнатися: як ви пишете разом? Один продовжує думки іншого? Д.: - Ні, ну тоді б виходило щось на зразок листа дяді Федора батькам з мультфільму «Канікули у Простоквашино» (усміхається). Взагалі, перед процесом написання ми завжди обговорюємо всі творчі деталі, вимальовуємо характер героя, сюжетні лінії - і лише потім сідаємо набирати текст. - Дехто вважає, що письменникові, щоб не повторювати чужих думок, не варто багато читати. Як думаєте ви? В., Д.: - Ми читаємо дуже багато - іноді п’ять книжок одночасно. Звісно, рівнятися із старшим братом, який знає близько 17

«²ÍÎIJ ×ÈÒÀªÌÎ ÎÄÍÎ×ÀÑÍÎ Ï’ßÒÜ ÊÍÈÆÎÊ»

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

іноземних мов, не можемо, але самі добре читаємо англійською, польською, ну, звісно, українською й російською. Але є улюблені книжки та автори, яких хочеться перечитувати. Це й «Історія українського письменства» Сергія Єфремова, і «Все королівське військо» Роберта Пенна Воррена, і твори Агати Крісті та Левка Лук’яненка.

ПРО АСТРАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК - Ви вірите в містичний зв’язок між близнюками? В.: - Одного разу сталося таке: ми вперше в житті одночасно вийшли на сусідні килими на змаганнях з боротьби. Тільки розпочався поєдинок, як раптом почув крик і побачив Дмитра, який лежав зі зламаною рукою. Я всіх порозштовхував. Дісталося на горіхи і судді - він отримав від мене ляпаса. Взагалі, фізично не дуже відчув, що сталася біда, але знав головне - потрібно терміново допомагати брату. Д.: - А ось реальне фізіологічне відчуття у цьому сенсі було у наших дружин, також близнючок. Інна, дружина Віталія, ось-ось мала народити в Москві, а я зі своєю Світланою поїхав у цей час в Очаків. І раптом зранку моя дружина не може піднятися з ліжка: лежить, немов мертва. Наша мама, лікар, припустила: то, напевно, Інна вже народжує! Мобільних телефонів тоді не було. Ми побігли на пошту, зателефонували Віталію. Він підтвердив: «Так, Інну забрали до пологового залу». Коли, врешті-решт, все скінчилося, Світлана, як i не було нiчого, встала з ліжка абсолютно здорова. Ось такий астральний зв’язок у близнюків на

ÎÄÐÓÆÈËÈÑß ²Ç ÁËÈÇÍÞ×ÊÀÌÈ відстані півтисячі кіло- Тобто, вже 25 років ви - нерозлийвода? метрів... В.: - Сьогодні мешкаємо ПРО СПІЛЬНЕ однією великою родиною у ЖИТТЯ власному будинку. Вгорі - Ви знайшли дру- дві спальні, між ними жин-близнюків випад- ванна й загальна гардеробково? на - немає різниці, хто що Д.: - Ми задалися ме- сьогодні одягне - усе тою й шукали саме дівчат- спільне. Розділення на близнючок. Це було, ска- пари в нашій сім’ї відбужу я вам, непросто. Спо- вається так - двоє жінок і чатку зустрічалися з близ- двоє чоловіків. Такого нючками в Очакові, але немає: твої діти, мої діти там усе переплуталося. і я, і Діма - батьки для всіх На другій спробі виріши- дітей, а дружини наші ли взяти все під свій чоло- мами для всіх. вічий контроль: кинули - Ви весь час удвох. на пальцях - де чия, і ко- Не набридаєте один оджен «окуповував» свою ному? половинку, щоб не пере- На жаль, тих моплутати. Наші майбутні ментів, коли ми можемо дружини приїхали після займатися тільки один одзакінчення школи в ним, не так багато. Щоб Москві відпочивати в побути вдвох на самоті, Очаків. Ми познайомили- купили невеличку яхту й ся на пляжі, а через рік - коли вже несила, сідаємо одружилися. Нам було по й пливемо «до біса на 20 років, їм - по 17. роги».

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Îòåö ãîâîðèò äî÷åðè: - Âûõîäè çàìóæ çà Ôèìó. Îí òåáÿ äåéñòâèòåëüíî ëþáèò. - Ïî÷åìó òû òàê äóìàåøü? - Âîò óæå ãîä ÿ çàíèìàþ ó íåãî äåíüãè, à îí ê íàì âñå õîäèò è õîäèò. ☺ ☺ ☺ - À ÷òî òû ñ êóðîðòà òàêîé áåëûé ïðèåõàë?! -  ãîñòèíèöå âàé-ôàé áûë, à íà ïëÿæå íå áûëî... ☺ ☺ ☺ - Ýõ, ñóäüáà, ñóäüáà! À Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

ïîäàðè ìíå õîðîøåãî, óìíîãî è êðàñèâîãî. ×òîáû ëþáèë áåç ïàìÿòè, ÷òîáû çâåçäû ìíå ñ íåáà äîñòàâàë, ÷òîáû îáíèìàë êðåïêîêðåïêî... - Ïî âàøåìó çàïðîñó íè÷åãî íå íàéäåíî... ☺ ☺ ☺ Ðàçãîâàðèâàþò äâà ñòàðûõ åâðåÿ. Îäèí ãîâîðèò: - Òû ïðåäñòàâëÿåøü, ÿ â÷åðà âñòðåòèë ñâîåãî ñûíà, êîòîðîãî íå âèäåë 30 ëåò! - È êàê æå òû åãî óçíàë? - Ïî ïàëüòî.

Номер підписано до друку 12.06.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354345

1436