Page 1

ÍÎÂÛÌ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌ ÍÎÂÓÞ ÓÏÀÊÎÂÊÓ

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÆÈÒÜ Â ËÞÁßÙÅÉ ÑÅÌÜÅ

3

 ÃÎÐÎÄÀÕ «ÏÎÑÅËÈËÀÑÜ» ÆÀÐÀ

13

ÁÅÇ ÂÎÄÈ ÍÅÌÀª ÆÈÒÒß!

12

11

ÎÍÈ ÑÒÀËÈ ÏÅÐÂÛÌÈ ÓÊÐ ÀÈÍÑÊÈÌÈ ÌÈÐÎÒÂÎÐÖÀÌÈ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÌÈ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

 1992 ãîäó ïåðâûé â íàøåé ñòðàíå ìèðîòâîð÷åñêèé áàòàëüîí îòïðàâèëñÿ â Þãîñëàâèþ. Êîìàíäîâàòü óêðàèíñêèìè «ãîëóáûìè êàñêàìè» ïîðó÷èëè ïîëêîâíèêó Âëàäèìèðó Ñèäîðåíêî. Íàêàíóíå Äíÿ ìèðîòâîðöà îí ýêñêëþçèâíî ðàññêàçàë «Âiñòÿì» î òîì, êàê íàøè ñîëäàòû è îôèöåðû ïîñòèãàëè îïûò ìèðîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

№41 (1432) ×åòâåð, 30 òðàâíÿ 201 20133 ð.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

²Ç ÏÅÐØÈÕ ÓÑÒ

ÂÈÇÈÒ Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ îñóùåñòâèë ðàáî÷èé âèçèò â Àñòàíó, ãäå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîâåòà - âûñøåãî îðãàíà Òàìîæåííîãî ñîþçà è ÅÝÏ. Âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ Ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí Íóðñóëòàíîì Íàçàðáàåâûì Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðîñò ýêîíîìèêè â íàøèõ ñòðàíàõ âîçìîæåí ïðè âíåäðåíèè íîâûõ òåõíîëîãèé â ïðîèçâîäñòâî è ìîäåðíèçàöèè ïðîìûøëåííîñòè. ○

ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÌÀß ÖÅËÜ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÓÐÈÇÌÀ Óêðàèíå ïðèøëî âðåìÿ ñèñòåìíî è êîìïëåêñíî âçÿòüñÿ çà ðàçâèòèå òóðèçìà. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåìüåðìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â ñòðàíàõ ÅÑ òóðèçì ôîðìèðóåò 8% òåêóùåãî ÂÂÏ, à êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò â èíäóñòðèè òóðèçìà ñîñòàâëÿåò îêîëî 12% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ. Íà ýòî äîëæíà îðèåíòèðîâàòüñÿ è Óêðàèíà. Ïîñëå Åâðî-2012 - ýòî îñóùåñòâèìàÿ öåëü, ñ÷èòàåò Ïðåìüåð.

2

Äí³ïðîïåòðîâùèíà - ðåã³îí âåëèêèõ ìîæëèâîñòåé

˳äåðñòâî Äí³ïðîïåòðîâùèíè ìຠñòâîðþâàòè ìîæëèâîñò³ äëÿ êîæíîãî, õòî òóò íàðîäèâñÿ, õòî òóò æèâå, ïðàöþº, íàâ÷àºòüñÿ. Òàêå áà÷åííÿ ðîçâèòêó íàøî¿ îáëàñò³ ÿê ðåã³îíó ìîæëèâîñòåé ï³ä ÷àñ ïðåñêîíôåðåíö³¿ ïðåçåíòóâàâ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ. Ãîëîâà ÎÄÀ òàêîæ â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â.

21 Êðèâîðîæñêèå òîëñòóøêè: êðàñîòû ìíîãî íå áûâàåò

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ

ÍÀ×ÈÍÀÞÒÑß ÒÅÑÒÛ Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âíåøíåãî íåçàâèñèìîãî îöåíèâàíèÿ â 2013 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàëèñü ïî÷òè 322,5 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî íà 6,5 òûñ. ìåíüøå, ÷åì â 2012-ì. Îñíîâíàÿ ñåññèÿ ÂÍÎ ïðîéäåò ñ 3 ïî 27 èþíÿ. Àáèòóðèåíòû, êîòîðûå íå ñìîãëè ïî îïðåäåëåííûì ïðè÷èíàì â íåé ó÷àñòâîâàòü, ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíî ïðîéòè òåñòû. Äîïîëíèòåëüíàÿ ñåññèÿ ñ 4 ïî 11 èþëÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432)

²Ç ÏÅÐØÈÕ ÓÑÒ

Äí³ïðîïåòðîâùèíà - ðåã³îí âåëèêèõ ìîæëèâîñòåé ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

УНІКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Íβ ÏÐÀÂÀ

² Ç ×²ÏÎÌ, ² ÁÅÇ ²ç 28 òðàâíÿ ÄÀ² ïî÷àëà âèäàâàòè ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ ç ³íôîðìàö³éíèì ÷³ïîì, íà ÿêèé ìîæíà âíîñèòè á³îìåòðè÷í³ äàí³ âëàñíèêà. Ñïî÷àòêó òàê³ äîêóìåíòè âèäàâàòèìóòüñÿ â Êèºâ³, à ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ñèñòåìà çàïðàöþº â óñ³é Óêðà¿í³. Âàðò³ñòü íîâèõ ïîñâ³ä÷åíü ç ÷³ïîì - 247,8 ãðèâí³, áåç ÷³ïà 198 ãðèâåíü. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íîâ³ ïðàâà íå áóäóòü îáîâ’ÿçêîâèìè. Âîä³é ñàì îáèðàòèìå, ùî éîìó çðó÷íî.

ÍÎÂÈÍÈ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

ÄÎ ÂÓÇÓ Â ÆÎÂÒͲ? ̳í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà íàóêè ï³äòðèìàëî ³í³ö³àòèâó êðèìñüêîãî óðÿäó ³ äîçâîëèëî óêðà¿íñüêèì âóçàì ñàìîñò³éíî âñòàíîâëþâàòè òåðì³í ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ïðîòå òàê³ ä³¿ ñë³ä óçãîäæóâàòè ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî ðîêó ãîëîâà Ðàäè ì³í³ñòð³â Êðèìó Àíàòîë³é Ìîãèëüîâ çàïðîïîíóâàâ ïåðåíåñòè ïî÷àòîê íàâ÷àëüíîãî ðîêó äëÿ ñòóäåíò³â óêðà¿íñüêèõ âóç³â íà æîâòåíü. ○

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÄÎÐÎÃÈ

ÇÀÖ²ÊÀÂÈËÈ ÒÓÐÖ²Þ Òóðå÷÷èíà òà Óêðà¿íà çàö³êàâëåí³ â çì³öíåíí³ òà ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèí. Çîêðåìà - â ðîçâèòêó áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ - à ñàìå: â áóä³âíèöòâ³ äîð³ã. Òàêîæ òóðåöüêó ñòîðîíó äóæå âàáèòü ñï³âïðàöÿ ó òàêèõ ñôåðàõ, ÿê áóä³âíèöòâî çàë³çíèöü ³ ë³òàêîáóäóâàííÿ. Ó òîðã³âë³ ç ö³ºþ êðà¿íîþ Óêðà¿íà òðàäèö³éíî ìຠîäíå ç íàéá³ëüø âàãîìèõ ïîçèòèâíèõ ñàëüäî.  2012 ðîö³ âîíî ñêëàëî 1,73 ìëðä. äîë.

Участь у брифінгу губернатора взяли представники національних та регіональних ЗМІ. Спілкування голови ОДА і журналістів було жвавим та предметним, а коло питань досить широким. Як зазначив Дмитро Колєсніков, у нашій області вже закладена основа для системного розвитку - впроваджені принципи стратегічного планування та проектного підходу. І це дало суттєві результати. Дніпропетровщина досягла зростання промислового виробництва, нових форматів у медицині та освіті. «Сьогодні ми повинні ставити перед собою нові цілі, бути не просто регіоном-лідером, але й регіоном можливостей», - підкреслив голова ОДА. Губернатор вважає, що у інвесторів повинні бути кращі умови для створення нових виробництв і нових робочих місць, у молоді - для отримання освіти, професійної підготовки та працевлаштування з гідною зарплатою, у дітей більше можливостей для розвитку, отримання якісної освіти, доступу до найсучасніших наукових знань і технологій. Кожна людина повинна мати роботу з гідною зарплатою, яка б відповідала її кваліфікації і життєвим планам. «Нам слід зміцнити статус Дніпропетровщини як всеукраїнської кузні кадрів - для бізнесу, науки і держуправління. Ми повинні активно використовувати унікальний економічний потенціал регіону - єдиного в Україні, де потужні всі галузі економіки від металургії та хімії до науки й туризму», - зазначив Дмитро Колєсніков.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

1 ÄÎÐÎÆÍß ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ: будівництво об’їзної дороги; початок будівництва пішохідних переходів закритого типу в Дніпропетровську по проспекту ім. Газети «Правда»; ремонт загалом у регіоні 2 млн. м2 доріг.

2 ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÌÅÒÐÎÏÎ˲ÒÅÍÓ:

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íà 2013 ð³ê ïðîãíîçóþòü: íà 3,5 % - ð³ñò îáñÿã³â ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà (ïðè öüîìó, â ðÿä³ ãàëóçåé - áóä³âíèöòâ³, õ³ì³÷í³é òà ëåãê³é ïðîìèñëîâîñò³ - òåìïè çðîñòàííÿ áóäóòü ùå âèùèìè); íà 15 % - çðîñòàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè - äî 3886 ãðí. (ñüîãîäí³ ñåðåäíÿ çàðïëàòà - 3292 ãðí.); 70 òèñ. íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü (íàãàäàºìî, ùî íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çà îñòàíí³ òðè ðîêè ñòâîðåíî ïîíàä 200 òèñ. íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü); ó 2 ðàçè çá³ëüøåííÿ ñóìè çàëó÷åíèõ â ÀÏÊ ³íâåñòèö³é (öå áëèçüêî 800 ìëí. ãðí.) ТУРБОТА ПРО ЧИСТЕ

початок роботи цього ДОВКІЛЛЯ року з прокладання нових туДля потужного промислонелів Дніпропетровського метвого регіону першочерговим рополітену після завершення завданням залишається зменетапу технічного тендеру. шення навантаження на доÎÁ'ªÊÒÈ ÑÎÖÑÔÅÐÈ ÒÀ ÆÊÃ: вколишнє середовище. Одоснащення сучасним об- ним з найважливіших напрямків роботи регіональної ладнанням лікарень; відкриття більше 30 ди- влади Дмитро Колєсніков витячих садочків, завдяки чому значив реалізацію екологічще 2,5 тисячі дітей зможуть от- них програм. Серед пріоритетних проектів - реконструкція римати дошкільну освіту; початок ремонту Завод- Аульського водоводу та Караського районного терцентру чунівського водопровідного соціального обслуговування комплексу. Також продовпенсіонерів у Дніпродзер- жать встановлення систем доочищення води в дитячих саджинську; продовження рестав- ках, школах та лікарнях. У поточному році відноврації Троїцького собору в Нолять роботу з поліпшення ековомосковську; ПРІОРИТЕТИ ТА логічної ситуації річок регіореконструкція водопроКЛЮЧОВІ ПРОЕКТИ ну, зокрема, Орелі. З цією мевідних мереж у м. СинельниГубернатор визначив пріотою з держбюджету плануєтьковому. ритети у роботі обласної влася виділити 4,4 млн. грн. ÅÊÎËÎò×Ͳ ÏÈÒÀÍÍß: ди та виділив ключові проекти, які будуть реалізовуватись продовження найважли- СПОРТ ЯК СТИМУЛ РОЗБУДОВИ на Дніпропетровщині, в тому вішої для країни і регіону проОбласть наразі по праву числі - за державної підтрим- грами з утилізації твердого може вважатися кузнею ки. В першу чергу, це - еко- ракетного палива. спортивних кадрів, адже наші логічні програми, програма ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÑÏÎÐÒÓ: земляки досягли вражаючих «Доступне житло», підготовка початок будівництва успіхів на лондонських Олімдо чемпіонату ЄвробаскетЛьодової арени в Дніпродзер- піаді та Паралімпіаді, пре2015. жинську - вже третьої в регі- стижних міжнародних змаКрім того, керівник регіону оні. ганнях. Регіон має потужну звернув увагу на такі напрям«Кожен проект, кожна про- спортивну інфраструктуру, ки та об'єкти: грама, кожне рішення органу яка постійно розширюється. влади або місцевого самовря- Ще одним значним стимулом дування на Дніпропетров- для розвитку області стане щині буде оцінюватися мною участь у проведенні Євробасз точки зору того, які нові кету-2015. До чемпіонату у можливості воно створює для Дніпропетровську зведуть сулюдей», - наголосив Дмитро часну багатофункціональну арену, зал якої за потребою Колєсніков.

3

4

5

 ÎÁËÀÑÒ² ÇÀÊËÀÄÅÍÀ ÎÑÍÎÂÀ ÄËß ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

ÐÅòÎÍ ÌÀª ÏÎÒÓÆÍÓ ÑÏÎÐÒÈÂÍÓ ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÓ можна буде трансформувати під змагання більш ніж зі 100 видів спорту Це один із перших об’єктів в Україні, будівництво якого розпочато у рамках підготовки до чемпіонату. Минулого тижня Президент України Віктор Янукович, віце-прем’єр Олександр Вілкул та губернатор Дмитро Колєсніков заклали у фундамент арени капсулу з посланням нащадкам. До Євробаскету-2015 також зведуть тренувальну базу в Дніпродзержинську, отримає нове життя Палац спорту «Метеор» в обласному центрі. Ще один важливий проект будівництво нових терміналів та злітно-посадочної смуги Дніпропетровського аеропорту. Як зазначив Дмитро Колєсніков, роботи з підготовки до Євробаскету-2015, будівництво спорткомплексів та поява інфраструктури для тренувань і змагань дозволять створити близько 16,5 тис. робочих місць. Губернатор наголосив, що тільки у розвиток спортивної інфраструктури області залучать понад 650 млн. грн. інвестицій. Ще близько 2 млрд. грн. планується інвестувати у розвиток аеропорту, будівництво доріг тощо.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

ÎËÜÃ ÎËÜÃÀÀ ÏÅÐÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Åùå äâà ãîäà íàçàä â äåòñêèõ äîìàõ îáëàñòè íàõîäèëèñü áîëåå 2300 ðåáÿò ðåáÿò,, ëèøåííûõ ðîäèòåëü ðîäèòåëü-ñêîãî òåïëà. Íûíå â ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ 900 äåòåé. È, ñóäÿ ïî òåìïàì ðåàëèçàöèè â íàøåì ðåãèîíå ïðîãðàììû «Ðîäèíà äëÿ äèòèíè», ê êîíöó ãîäà èõ ÷èñëåííîñòü çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòñÿ. Êàê ñ÷èòàåò ãóáåðíàòîð Äìèòðèé Êîëåñíèêîâ Êîëåñíèêîâ,, - íàïîëîâèíó НАСТОЯЩИЕ РОДИТЕЛИ Дмитрий Колесников, в среду открывший три новых детских дома семейного типа в Марганце, подчеркнул: «Главный индикатор того, что Социальные Инициативы Президента Украины эффективно реализуются на Днепропетровщине, - это улыбки детей. Сегодня еще 21 ребенку мы подарили счастье

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

Ñ÷àñòüå æèòü â ëþáÿùåé ñåìüå

жить в любви и уюте. А это означает, что наш регион и вся Украина стали счастливее…» Что ж, наверное, так оно и есть. Наша страна стала счастливее от того, что у 21 социального сироты появились новые родители - Наталья и Александр Пирог, Татьяна и Дмитрий Савины, Елена и Юрий Бараник. Елена рассказывала, что

больше всего на свете ее приемный сын Саша хотел наесться, а еще - подрасти. До того как ребенок обрел новых маму и папу, врачи уверяли:

мальчик навсегда останется маленьким, возможно, из-за длительного голодания… И его новым родителям удалось доказать ошибоч-

тальные воспитываются в семьях. Этот положительный факт может поставить себе в заслугу и благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Именно благодаря его поддержке три марганцевские семьи, в которых воспитываются и милые «пирожки» (а именно так называют себя шутливо дети Натальи и Александра Пирог), и вдруг выросший Саша, и уже дважды побывавшая в «Артеке» певунья Алина, и другие ребята, отпраздновали новоселье в красивых

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÈÂ²Ò ÀÍÍß ÃÓÁÅÐÍÀ ÒÎÐ ÏÐȲÒÀÍÍß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÒÎÐÀÀ

ÄÅÍÜ ÌÈÐÎÒÂÎÐֲ Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ìèðîòâîðö³â, âåòåðàí³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ç ̳æíàðîäíèì äíåì ìèðîòâîðö³â ÎÎÍ. Ãîëîâà ÎÄÀ çàçíà÷èâ, ùî âæå 21 ð³ê íàø³ ìèðîòâîðö³ ã³äíî âèêîíóþòü ñâ³é îáîâ’ÿçîê ó íàéâ³ääàëåí³øèõ êóòî÷êàõ ñâ³òó. Ñàìå íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ áóâ ñôîðìîâàíèé ïåðøèé â ³ñòî𳿠íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ìèðîòâîð÷èé áàòàëüéîí. «Âè º ïðèêëàäîì â³äâàãè, ñàìîâ³ääàíîñò³, ÷åñò³ òà ã³äíîñò³», çîêðåìà éäåòüñÿ ó â³òàíí³. ○

ÂÈIJËÈËÈ ÊÊÎØÒÈ ÎØÒÈ

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß ÒÒÀÀ ²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é âèä³ëåíî ïîíàä 80 ìëí. ãðí. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ïîâ³äîìèâ ãîëîâà ÎÄÀ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ. ³í íàãîëîñèâ, ùî öüîãî ë³òà îçäîðîâëåííÿì òà â³äïî÷èíêîì áóäóòü çàáåçïå÷åí³ 87% ä³òåé â³êîì â³ä 7 äî 17 ðîê³â, ó òîìó ÷èñë³ 100% ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, òà 70% ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè.

ÒÐÈ ÑÅÌÜÈ ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ ÍÎÂÎÑÅËÜÅ

ÏίÄÓÒÜ Ó «ÏÅÐËÈÍÓ» ность врачебного просторных домах. Как рассказал дирекпрогноза. тор фонда «Развитие МИЛЛИОН Украины» Анатолий ДЛЯ БЫВШИХ Заболотный, вместе с СИРОТ губернатором навесКак говорит на- тивший воспитанничальник службы по ков семейных детделам детей Марган- ских домов, на эти ца Виктория Долго- цели было направлерук, из 157 ребят, ко- но более 1 миллиона торые находятся на гривен. Масштабную учете в службе, толь- поддержку фонда ко четверо остаются уже ощутил на Днежить в интернатских пропетровщине 21 сеучреждениях. Ос- мейный детский дом.

ÍÀÃÎÐÎÄÀ ÒÀËÀÍÒÀÌ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ äî Äíÿ çàõèñòó ä³òåé 30 êðàùèõ âèõîâàíö³â àíñàìáëþ «Ñóç³ð’ÿ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ», ÿê³ ñòàëè ëàóðåàòàìè Ïåðøî¿ ïðå쳿 ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó-ôåñòèâàëþ «Îñ³ííÿ êàçêà - 2012» (×åõ³ÿ), îòðèìàëè â³ä îáëàñíî¿ âëàäè ÷óäîâèé ïîäàðóíîê. Öå ïóò³âêè â äí³ïðîïåòðîâñüêèé «Àðòåê» «Ïåðëèíó Ïðèäí³ïðîâ’ÿ». «Óñï³õ íàøîãî ðåã³îíó â òîìó, ùî ìè çíàºìî: êîæíà äèòèíà òàëàíîâèòà - íåîáõ³äíî ïðîñòî äàòè ìîæëèâ³ñòü òàëàíòó ðîçêðèòèñÿ. ² Äí³ïðîïåòðîâùèíà ñòâîðþº òàêi ìîæëèâîñò³», - çàçíà÷èâ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ. ○

Â²Ä ÒÎÂÀÐÎÂÈÐÎÁÍÈÊÀ

ÏÅÐز ÊÐÎÊÈ

ßÐÌÀÐÎÊ ÂÈÕ²ÄÍÎÃÎ ÄÍß

̳íäîõîä³â - ÿê³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ìèíóëîãî â³âòîðêà â îáëàñò³ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ «êðóã ëîãî ñòîëó» ç «êðóãëîãî ïèòàíü ïðåçåíòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â ÓÓêðà¿íè êðà¿íè òà éîãî òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Участь у заході взяли співробітники міністерства, представники громадських організацій, бізнесу та інвесторів. Під час засідання в.о. началь-

ника ГУ Міндоходів в області Вадим Куслій обговорив із присутніми нюанси об’єднання податкової та митної служби у єдине міністерство доходів та зборів, що є важливою інституційною реформою, яка цілком відповідає світовим і, в першу чергу, європейським трендам. Уперше за роки незалежності нашої держави у складі центральних органів виконавчої влади з’явилось відомство, яке на собі несе всю повноту

ϲÄÏÐȪÌÖ² ÒÀ ²ÍÂÅÑÒÎÐÈ ÌÀÞÒÜ ªÄÈÍÎÃÎ ÀÄÐÅÑÀÒÀ відповідальності за поповнення держбюджету. Вітчизняні підприємці та іноземні інвестори відтепер мають єдиного адресата, який на державному рівні стежить за створенням конкуренції, помірко-

ваним оподаткуванням, якісним сервісом в адмініструванні обов’язкових платежів.

ßê ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ÀÏÊ òà ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òåðèòîð³é Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ Âàäèì Óäîâèöüêèé, ùîñóáîòè òà íåä³ë³ â ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ îáëàñò³ íà òåðèòî𳿠ì³ñöåâèõ ðèíê³â ïðîâîäÿòüñÿ ÿðìàðêè âèõ³äíîãî äíÿ. ѳëüãîñïòîâàðîâèðîáíèêè ïðîïîíóþòü ïîêóïöÿì ïðîäóêö³þ âàðò³ñòþ íà 10-15% íèæ÷å, í³æ ñåðåäíüîðèíêîâà. Íàðàç³ ó ðåã³îí³ ùîâèõ³äíèõ ïðîâîäèòüñÿ áëèçüêî 70 ÿðìàðê³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

Ìåõàí³çì ðåàãóâàííÿ âëàäè íà çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ïîñòàâëåíî íà ÿê³ñíî âèùèé ð³âåíü Ïðèíöèïè â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³ âëàäè âèìàãàþòü óñòàíîâëåííÿ íîâèõ ñòàíäàðò³â ó ðîáîò³ ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí. Çàâäÿêè âïðîâàäæåííþ ðîáîòè áàãàòîêàíàëüíî¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿ «Êîíòàêò-öåíòð «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿» êîæåí ìåøêàíåöü Þð'¿âñüêîãî ðàéîíó îòðèìàâ ìîæëèâ³ñòü, ìèíàþ÷è ïàïåðîâó òÿãàíèíó, áåçïîñåðåäíüî çâåðíóòèñÿ äî âëàäè ³ç ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè, â³äãóêàìè òà ïðîïîçèö³ÿìè ³ áóòè âïåâíåíèì, ùî ¿õ íå çàëèøàòü áåç ðîçãëÿäó, à â³äðåàãóþòü îïåðàòèâíî òà åôåêòèâíî ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ З початку року на «Гарячу лінію гу бернатора» від громадян району надійшло 20 звернень. Серед порушених питань: проблеми транспорту і зв'язку, аграрної політики та земельних відносин, соцза хисту, податкової політики, комуналь ного господарства та заробітної плати.

інвалідів, ветеранів війни, багатодіт них сімей, одиноких матерів та пенсіо нерів для вирішення питань викорис товуються всі можливості. Так, для за безпечення ветеранів війни безкоштов ними ліками з районного бюджету ви ділено 6 тис. грн. Крім того, в уп равлінні праці та соцзахисту населення РДА такі категорії громадян стоять у

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: ÑÒÀÒÈÑÒÈ×Ͳ ÄÀͲ ÇÂÅÐÍÅÍÜ ÃÐÎÌÀÄßÍ Ó 2013 ÐÎÖ²:

1 січня 2013 року в Україні набу ли чинності два законодавчі акти, що впроваджують істотні нововведення у правове регулювання відносин щодо земельної та неземельної нерухомості: Закон України «Про державну реєст рацію речових прав на нерухоме май но та їх обтяжень» та Закон України «Про державний кадастр». Введено в дію нові правила та процедури оформ лення прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно. Відповідно збільшилась кількість звернень гро мадян з питань оформлення права власності на земельні ділянки, отри мання державних актів, реєстрацію договорів оренди. На всі такі звернен ня надаються детальні роз'яснення.

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ - СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

ходів із благоустрою території. Зокре ма, завдяки спільним діям облдержад міністрації, РДА та райради: реалізовано 3 проекти, які спря мовані на забезпечення безперебійної ро боти каналізаційної та зливної мереж; проведено капремонт приміщен ня дитсадка в селі Чернявщина; здійснено реконструкцію сіль ського Будинку культури в селі Чаплин ка; відремонтовано будівлю сільсько го Будинку культури в селі Жемчужне; завершено роботи із реконст рукції пам'ятника радянським воїнам у селі Шандрівка; проведено поточний ремонт доріг площею 474 кв. м; придбано та встановлено 3 ди тячі спортивні майданчики на території Вербуватівської, Жемчужненської і Олександрівської сільрад. На контролі голови РДА залишаєть

ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРУКА ЗДОРОВ'Я

ЯКІСНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Особлива увага приділяється також ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО

екологічному стану території. Цьогоріч у рамках Всеукраїнської акції «За чис те довкілля» вже впорядковано 29,5 га територій парків, скверів, прибудин кових територій. Висаджено 123 дере

черзі на санаторнокурортне лікування, безкоштовне отримання інвалідних візків та милиць. Також їм виплачуєть ся одноразова грошова допомога, суб сидії готівкою.

ЩОДЕННІ КЛОПОТИ ЗАДЛЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ МЕШКАНЦІВ Для вирішення проблем, з якими громадяни зверталися на «Гарячу лінію Дмитра Колєснікова», з місцевого бюд жету у 2012 році було виділено 36 тис. грн. Так, завдяки оперативно му реагуванню місцевої влади на звер нення, в смт Юр'ївка відремонтовано 100 кв. м покрівлі багатоквартирного будинку, а в селі Бразолове відновлено водопостачання. Із метою створення належних умов для проживання мешканців, райдерж адміністрація розробила комплекс за

Одним із питань, що періодично надходять до Контактцентру, є при своєння почесного звання України «Матигероїня» та виплата одноразової матеріальної допомоги. На сьогодні в Юр'ївському районі цей статус отрима ла 81 жінка. У квітні 2013 року до губернатора щодо виплати коштів за підміну тимча сово відсутнього працівника звернулась громадянка Б. Запит вирішено позитив но доплату нарахували та виплатили. Під час розгляду звернень найменш соціально захищених верств населення:

«ÃÀÐßײ ÒÅËÅÔÎÍÈ» ÄËß ÐÅÀÃÓÂÀÍÍß ÍÀ ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ

Ó ÏÐÈØʲËÜÍÈÕ ÒÀÁÎÐÀÕ ÎÇÄÎÐÎÂËßÒÜ 460 IJÒËÀÕ²Â

ва та 75 кущів, створено 0,3 га нових квітників, ліквідовано 8 стихійних сміттєзвалищ, прибрано 1 км берегів та понад 37 км автомобільних шляхів, відремонтовано понад 1тис. кв. м до рожнього покриття. На виконання Програми соціально економічного розвитку району в 2013 році планується: реконструкція систем опален ня з використанням електродних котлів у Чернявщинському та Чорноглазів ському сільських клубах, Чорноглазів ському ФАПі; капремонт системи опалення та фасаду будівлі районного Будинку культури; реконструкція понад 4 км водо провідних мереж у смт Юр'ївка; капремонт Варварівської СЗШ; завершення реконструкції ка ся вирішення звернення громадян щодо налізаційних мереж, каналізаційно газифікації вулиці Дем'яна Ситника, насосної станції та очисних споруд у се лищі Юр'ївка. що в селищі Юр'ївка.

ÃÐÀÔ²Ê ÏÐÈÉÎÌÓ ÃÐÎÌÀÄßÍ

Дніпропетровщина один із чотирьох пілотних регіонів з реалізації реформи охорони здоров'я. Так, за останній час проведена масштабна робота з поліпшен ня якості медичного обслуговування на селення та умов праці медпрацівників. У районі хворих приймають у трьох фельд шерськоакушерських пунктах, 12 фельд шерських пунктах, у 5 амбулаторіях ЗПСМ та в поліклінічному відділенні КЗ «Юр'ївська центральна районна лікарня» Дніпропетровської облради». Із 1 червня 2012 року в Україні стар тував пілотний проект із запровадження державного регулювання цін на медика менти для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Майже за рік лікарі закладів загальної практики сімейної медицини виписали 1590 рецептів, за якими здійснили часткове відшкодування вар тості лікарських засобів.

ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА У ЄДИНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ У районі впроваджено проект «Створення єдиного освітнього про стору в області». Також реорганізова но Олександрівську СЗШ у НВК «Школадитсадок», при якому відкрито одну дошкільну групу. У двох закладах освіти встановлено фільтри доочищення води, у планах на 2013 рік установити для малечі ще дві такі системи. Виснажливе навчання потребує якісного літнього оздоровлення. Так, цьогоріч при загальноосвітніх на вчальних закладах із 27 травня до 13 червня діятимуть 13 пришкільних оз доровчих таборів із денним перебуван ням. У них заплановано оздоровити 460 учнів. Підбиваючи підсумки взаємодії райдержадміністрації з Контактцент ром, можна з упевненістю зробити вис новок, що впроваджена система є дієвою, оперативною та потрібною. Ме ханізм реагування влади на звернення громадян поставлено на інший, якісно вищий рівень. Налагодження ефектив ного діалогу між владою та громад ськістю і розвиток основного комуніка ційного центру Дніпропетровщини три ватиме і надалі. Юрій Самоїщенко, голова Юр'ївської райдержадміністрації


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«ÂÎÉÍÀ, ÊÀÊ ÐÅÍÒÃÅÍ, ÏÎÊÀÇÀËÀ: ÊÀÊÎÉ ÒÛ ÅÑÒÜ»

КОМАНДИРОВ- ровск, где вступил в КА В ЮГОСЛА- должность заместителя начальника ВИЮ - Владимир Владимирович, смею предположить, что Вы, советский, а потом и украинский офицер, до командировки в Югославию постигали «науку воевать» только теоретически. - Думаю, что с этим можно согласиться… Окончив Свердловское суворовское и Омское общевойсковое училища, военную академию имени Фрунзе, командовав разведывательными подразделениями самого разного уровня, я готовил себя и своих подчиненных к возможной войне. Тогда думалось: она вероятна между социалистическим и капиталистическим лагерями. Никто и предположить не мог, что война вспыхнет в дружественной нам стране, население которой начнет убивать друг друга. Впрочем, когда это случилось, социалистического братства, державшегося на «великом и могучем Советском Союзе», уже не существовало. - Как происходило Ваше назначение на должность командира батальона? - В 1986 году я с семьей прибыл из Венгрии в Днепропет-

ÁÀÒÀËÜÎÍ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀËÈ ÇÀ 24 ÄÍß

разведки 6-й Гвардейской танковой армии. Здесь и застал развал СССР. Я принял присягу на верность укра-

ÂÎÅÍÍÛÉ ÎÏÛÒ «ÀÔÃÀÍÖÅ» ÍÅ ÑÒÀË ÁÐÎÍÅÉ инскому народу и остался в армии - уже не советской. В июне 1992 года меня, работавшего в расположении 93-й Гвардейской дивизии, попросили связаться с начштаба 6-й армии. «Знаешь, что в Югославии идет война?» - спросил меня начальник штаба генерал Адибеков. Конечно, я знал об этом… «Правительство нашей страны приняло решение об отправке в место конфликта украинского миротворческого батальона, и военный совет армии уже одобрил твою кандидатуру», - услышал я. На формирование батальона, численностью 400 человек, и всю подготовку отводилось 24 дня - чрезвычайно короткий срок. В состав батальона вошли и кадровые военнослужащие, и солдаты срочной службы. Мог бы сказать «необстрелянные», да мало кто даже из профессиональных военных имел практический опыт ведения боевых действий. Разве что «афганцы». Но и их военный опыт не

стал броней. Так, от пули снайпера-мусульманина погиб воевавший в Афганистане прапорщик Виктор Салохин. Я в жесткой форме разговаривал с начальником штаба Вооруженных сил Боснии и Герцеговины и дал понять, что если еще в зоне дислокации нашего батальона обнаружится их снайпер, мои бойцы «снимут» его. - В батальоне были еще потери? - Да, это так. Мы прибыли в Сараево и разместились в казармах маршала Тито 29 июля. А уже 30 июля попал под артиллерийский и минометный обстрел расчет станции артиллерийской инструментальной разведки старшего лейтенанта Сергея Тапихи. Ребята укрылись в блиндаже, однако осколки легшей на бруствер у входа мины отрекошетили от металлического листа и попали в блиндаж. Все семеро наших ребят получили ранения… Сергей Та-

УЧИЛИСЬ ПОД ПУЛЯМИ - Вы никогда не упрекали себя в том, что не смогли уберечь тех, кто не вернулся из Югославии? - Когда я узнал о назначении на должность командира миротворческого батальона, первое, что сделал, - попытался выяснить: какие потери несут «голубые каски» в зонах конфликтов. Мне сказали: за все время миротворческой миссии ООН не погиб ни один солдат… То, что это -

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÀÒÀËÜÈ ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÎÉ

пиха умер в госпитале немецкого города Франкфуртна-Майне. Остальных ребят удалось спасти и поставить на ноги. Через неделю, во время обстрела территории нашей миссии, ранили восемь человек. А 10 октября наш бронетранспортер подорвался на противотанковых минах. Погиб пулеметчик Александр Марченко и трое наших солдат получили тяжелые ранения. Двум из них ампутировали в госпитале ноги. В прошлом году отмечали 20-летие миротворческой деятельности Украины. На торжество в Днепропетровскую облгосадминистрацию со всех уголков страны приехали более 70 человек, входивших в состав первого украинского миротворческого батальона. Встреча была очень душевной. Особую радость мне доставило понимание того, что, получившие тяжелые ранения на югославской войне, мои бойцы не потерялись в этой жизни.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Îíè ñòàëè ïåðâûìè óêðàèíñêèìè ìèðîòâîðöàìè Åäâà îáðåòÿ íåçàâèñèìîñòü è ñòðåìÿñü ñòàòü ïîëíîöåííûì ÷ëåíîì ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà, Óêðàèíà ðåøèëà, ÷òî íå âïðàâå îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòîâ â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ». Òàêîé «òî÷êîé» â 1992 ãîäó áûëà Þãîñëàâèÿ, êóäà è îòïðàâèëñÿ ïåðâûé â íàøåé ñòðàíå ìèðîòâîð÷åñêèé áàòàëüîí. Êîìàíäîâàòü óêðàèíñêèìè «ãîëóáûìè êàñêàìè» ïîðó÷èëè çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà ðàçâåäêè äèñëîöèðîâàííîé íà Äíåïðîïåòðîâùèíå 6-é Ãâàðäåéñêîé òàíêîâîé àðìèè ïîëêîâíèêó Âëàäèìèðó Ñèäîðåíêî. Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ìèðîòâîðöà êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé» ðàññïðîñèëà åãî î òîì, êàê íàøè ñîëäàòû è îôèöåðû ïîñòèãàëè îïûò ìèðîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è óäàëîñü ëè èì ñïðàâèòüñÿ ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé

брехня, я понял уже через день после нашего прибытия в Югославию. Да, нашему батальону учиться пришлось под пулями и снарядами. И я могу твердо сказать, что не прятался за чужими спинами и сделал все возможное для того, чтобы батальон вернулся домой с минимальными потерями. Думаю, это могли сказать о себе и мои офицеры - подполковники Сергей Браилян, Иван Кива, Николай Трясак, капитаны Маркин, Счастливенко и другие. Война, как рентген, тут же показала: какой ты есть. Что ж, в батальоне оказались и чересчур «осторожные» офицеры, однако, я не осуждаю их, так как не имею на это право. Каждый человек в боевой обстановке проявляет себя по-разному.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА - Как думаете, украинские миротворцы выполнили поставленную задачу? - Признаюсь: все время подготовки к югославской миссии я не представлял, какую задачу мы должны решать в стране, объятой гражданской войной? Кого от кого защищать? Ответы на эти вопросы пришли уже в Сараево - разрушенном войной прекрасном городе, столице Зимней Олимпиады-84. Мы, украинские миротворцы, с гордостью надевшие неведомые нашей армии до того голубые каски, были тогда в Сараево единственным подразделением ООН. Батальон с честью выполнил все задачи, поставленные командованием войск ООН, часто являлся сдерживающим фактором между воюющими сторонами в этой бессмысленной и страшной войне. Мы выполняли те задачи, которые не могли решить другие контингенты.

ÙÎÄÎ ÑÈÒÓÀÖ²¯ ÍÀ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Ó Ñ²×Ͳ-ʲÒͲ 2013 ÐÎÊÓ Íà îáë³êó â ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ 2013 ðîêó ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ ñòàíîâèëà 54,5 òèñ. îñ³á, ùî íà 16,3% á³ëüøå, í³æ ó â³äïîâ³äíîìó ïåð³îä³ òîð³ê. ×èñåëüí³ñòü îñ³á, îõîïëåíèõ àêòèâíèìè çàõîäàìè ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ (ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïðîôíàâ÷àííÿ òà ãðîìàäñüê³ ðîáîòè), â ö³ëîìó ïî îáëàñò³ ñêëàäຠ25,9 òèñ. îñ³á áåçðîá³òíèõ.  Ïðàöåâëàøòîâàíî áåçðîá³òíèõ ó ñ³÷í³êâ³òí³ 2013 ðîêó çà íàïðàâëåííÿì öåíòð³â çàéíÿòîñò³ ìàéæå 18,4 òèñ. îñ³á, öåé ïîêàçíèê çàëèøèâñÿ íà ð³âí³ ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ 2012 ðîêó. гâåíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ ñêëàâ 28,2%.  Ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ çà íàïðàâëåííÿì ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ïðîõîäèëè ìàéæå 6 òèñÿ÷ áåçðîá³òíèõ ãðîìàäÿí. гâåíü îõîïëåííÿ áåçðîá³òíèõ ïðîôåñ³éíèì íàâ÷àííÿì ñêëàâ 10,9%.  Çà ï³äòðèìêè ñëóæáè çàéíÿòîñò³ îðãàí³çó âàëè âëàñíó ñïðàâó ÿê ñóá'ºêòè ï³äïðèºìçóâàëè íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 135 áåçðîá³òíèõ, ÿê³ îäåðæàëè îäíîðàçîâó äîïîìîãó ïî áåçðîá³òòþ äëÿ çàíÿòòÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.  Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ 2013 ðîêó 1540 áåçðîá³òíèõ âçÿëè ó÷àñòü â îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ òà òèì÷àñîâèõ ðîáîòàõ. Ó áàç³ âàêàíñ³é ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ñòàíîì íà 1 òðàâíÿ 2013ð. íàðàõîâóâàëîñü ìàéæå 8 òèñÿ÷ â³ëüíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ùî íà ð³âí³ â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó ìèíóëîãî ðîêó. Íàéá³ëüøèé ïîïèò ðîáîòîäàâö³â ñïîñòåð³ãàâñÿ íà êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ç ³íñòðóìåíòîì (ìàéæå êîæíà ï'ÿòà âàêàíñ³ÿ), ïðîôåñ³îíàë³â òà ðîá³òíèê³â ç îáñëóãîâóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà êîíòðîëþâàííÿ çà ðîáîòîþ òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, ñêëàäàííÿ óñòàòêóâàííÿ òà ìàøèí. Ó ñåðåäíüîìó ïî îáëàñò³ íà 10 â³ëüíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ïðåòåíäóâàëè 43 îñîáè. Ñòàíîì íà 1 òðàâíÿ 2013 ðîêó ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ ñòàíîâèëà 34,1 òèñ. îñ³á, ç ÿêèõ á³ëüø í³æ ïîëîâèíó ñêëàäàëè æ³íêè (59,1%), 42,7% - ìîëîäü â³êîì äî 35 ðîê³â, êîæåí òðåò³é - îñîáè, ÿê³ ìàþòü äîäàòêîâ³ ãàðàíò³¿ ùîäî ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³. Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ðîçì³ð äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ ó êâ³òí³ 2013 ðîêó ñêëàâ 1233,72 ãðí. ïðîòè 1081,5 ãðí. ó êâ³òí³ 2012 ðîêó. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³

ÍÎÂÈÍÈ ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÄËß ÂѲÕ

ÇÂÅÄÓÒÜ ÒÐÅÍÓÂÀËÜÍÓ ÁÀÇÓ Íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà çàòâåðäèëà äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿, ïðèëåãëî¿ äî âóëèö³ Ùåðáèöüêîãî, ïðîñïåêòó Êîíñòèòóö³¿ òà âóëèö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿. гøåííÿ ïðèéíÿòî ç ìåòîþ ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà áàñêåòáîëüíîãî òðåíóâàëüíîãî êîìïëåêñó ó ì³ñò³. Êð³ì òîãî, íàäàíî äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ³ç â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà òðåíóâàëüíî¿ áàçè ç áàñêåòáîëó ïî âóë. Ùåðáèöüêîãî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ Ïðåäñåäàòåëü ÄÎÎ ÏÐ Àëåêñàíäð Âèëêóë ïîçäðàâèë êàíäèäàòà îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ Îêñàíó Ãîëîëîáîâó ñ ïîáåäîé íà ïðîìåæóòî÷íûõ âûáîðàõ äåïóòàòà â Äíåïðîïåòðîâñêèé ãîðñîâåò, êîòîðûå ñîñòîÿëèñü 26 ìàÿ ïî îäíîìàíäàòíîìó ìàæîðèòàðíîìó îêðóãó ¹54 (Æîâòíåâûé ðàéîí). Ñîãëàñíî äàííûì Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîðîäñêîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, Îêñàíà Ãîëîëîáîâà íàáðàëà 70,83 % ãîëîñîâ. ○

ÖÅÍÒÐ ÄËß ÑËÎÂ'ßÍ

ÏΪÄÍÀËÈ ÏÈÑÅÌͲÑÒÞ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é öåíòðàëüí³é ì³ñüê³é á³áë³îòåö³ â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ Öåíòðó ñëîâ'ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³ é êóëüòóðè «Ó ñëîâ'ÿíñüê³é ºäíîñò³ - ïåðñïåêòèâà ìàéáóòíüîãî». Ó éîãî ðåñóðñ³ âæå º ïîíàä 30 òèñ. êíèã ñëîâ'ÿíñüêèìè ìîâàìè: á³ëîðóñüêîþ, áîëãàðñüêîþ, ìàêåäîíñüêîþ, ðóñèíñüêîþ, ñòàðîñëîâ'ÿíñüêîþ òà ³íøèìè. ²ç íàãîäè â³äêðèòòÿ Öåíòðó ïðàöþâàòèìå âèñòàâêà ë³òåðàòóðè «Ïðàâ÷èòåë³ ñëîâ'ÿíñüê³ Êèðèëî òà Ìåôîä³é». ○

ÁËÀÃÎIJÉÍÀ ÀÊÖ²ß

ÏÎÊÀÒÀËÈ ÑÈÐ²Ò Íà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é äèòÿ÷³é çàë³çíèö³ òðèâຠáëàãîä³éíà àêö³ÿ - áåçêîøòîâíå ïåðåâåçåííÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ä³òåé. Öèìè äíÿìè â ãîñò³ äî þíèõ çàë³çíè÷íèê³â Ìàëî¿ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàâ³òàëà ìàëå÷à ³ç ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ¹ 3. Âèõîâàíö³ ìàã³ñòðàë³ ï³äãîòóâàëè äëÿ íèõ ö³êàâ³ ðîçïîâ³ä³ ïðî ñâîþ ðîáîòó òà ô³ëüì ïðî ð³äíó çàë³çíèöþ. Òàêîæ âîíè ïðîâåëè ïðîô³ëàêòè÷í³ áåñ³äè ïðî ïðàâèëà áåçïå÷íîãî ïîâîäæåííÿ íà çàë³çíè÷íèõ îá'ºêòàõ ³ áåçêîøòîâíî ïîêàòàëè ãîñòåé íà ïî¿çä³. ○

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432)

Âîçäóøíûå øàðû îòïóñòÿò â íåáî

ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

²ÄÊÐÈÒÒß ÂÈÑÒÀÂÊÈ

ÎÑßßͲ ÑÎÍÖÅÌ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ìóçå¿ «Ë³òåðàòóðíå Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ âèñòàâêè «Ñîíÿ÷íà ïàë³òðà». 13 þíèõ õóäîæíèê³â - âèõîâàíö³â äèòÿ÷î¿ õóäîæíüî¿ øêîëè ¹1 - ïðåäñòàâèëè áëèçüêî 60 ðîá³ò. ¯õí³ êàðòèíè âèêîíàí³ ð³çíèìè ãðàô³÷íèìè òà æèâîïèñíèìè òåõí³êàìè. Ðîäçèíêîþ åêñïîçèö³¿ ñòàâ âèñòóï âèõîâàíö³â äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹ 1.

ÎËÜÃÀ ÑÈÌÅÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÊËÓÁÀ KA KAVV A

30 ìàÿ, â ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòû äåòåé, â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîèòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé çàïóñê ãåëèåâûõ øàðèêîâ â ïîääåðæêó îíêîáîëüíûõ äåòåé. Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ, êàê è â ïðîøëîì ãîäó, ñòàëè Êëóá àêòèâíîãî îòäûõà KA VA è âîëîíKAV òåðû îáëàñòíîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû На собранные во время мероприятия средства купят необходимые препараты для лечения. В празднике примут участие и маленькие пациенты больницы, которые вместе со всеми выйдут на улицу, чтобы запустить в небо шарики со своими

мечтами. Ну а тем деткам, которые по каким-то причинам не смогут покинуть палаты, перед торжеством подарят шары для поддержания настроения. В прошлом году во время такой же акции запустили 535 шариков. Тогда удалось вы-

ручить 6355 гривен - эту сумму потратили на покупку необходимых препаратов для лечения онкобольных деток. В этом году KAVA планирует собрать еще больше людей и запустить уже тысячу шариков. К тому же, приветствуются любые пожертвования - игруш-

ки, книги и прочие вещи, которые порадуют детей. В день запуска во дворе больницы всех неравнодушных будут ожидать волонтеры в желтых футболках (к ним можно обращаться с любыми вопросами) и аниматоры, которые сдела-

ют праздник еще лучше. На месте также будут висеть указатели, чтобы никто из желающих поучаствовать не прошел мимо. Горожан приглашают присоединиться к акции в 18.00 во дворе Областной детской клинической больницы, возле административного корпуса (ул. Космическая, 13, напротив входа в «Лавину»). Запуск состоится в 19.15! Цена одного шарика - минимум 10 гривен, по желанию можно заплатить больше. На месте также будут специальные опломбированные кэш-боксы, куда можно опустить пожертвования для детей. Все средства - подотчетны.

DzÐÎ×ÊÈ ÏÐÈÎвËËß

ßê íà ³ìåíèíè «Äî-ì³-ñîëüêè»... ÊÎËÅÊÒÈ DzÁÐÀ ×ÈÌÀËÎ ÞÍÈÕ ÒÀËÀÍÒ²Â

ËÞÄÌÈËÀ ÒÈÒÀÐÅÂÀ

Âîêàëüíî-åñòðàäíîìó ãóðòó «Äî-ì³-ñîëüêà», ÿêèé 䳺 ó Öàðè÷àíñüêîìó ðàéîííîìó Áóäèíêó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ï³ä êåð³âíèöòâîì Îêñàíè Ðîìàøêî, âèïîâíèëîñü 10 ðîê³â. Æîäíå ñâÿòî, æîäåí êîíöåðò ó ðàéîí³ íå îáõîäÿòüñÿ áåç ó÷àñò³ öüîãî ÷óäîâîãî ï³ñåííîãî êîëåêòèâó. Ç íàãîäè þâ³ëåþ â³äáóâñÿ òâîð÷èé âå÷³ð, ï³ä ÷àñ ÿêîãî óñ³ íàñîëîäèëèñÿ ñï³âîì é àðòèñòèçìîì ç³ðî÷îê-äîì³ñîëüîê, óêîòðå ïåðåêîíóþ÷èñü: ÿê³ æ òàëàíîâèò³ ä³òè íà Ïðèîð³ëë³! ЮВІЛЕЙНИЙ ВЕЧІР Вокально-естрадний гурт районного Будинку дитячої та юнацької творчості був створений, коли сюди прийшла працювати Оксана Ромашко, яка й стала його керівником. Приорільці знають її як чудову співачку, незмінну ведучу всіх районних урочистостей і концертів. А ще вона - прекрасний педагог. На її адресу звучало багато щирих і вдячних слів, було вручено чимало квітів і заслужених нагород - грамот, зокрема, від методиста районного методкабінету Людмили Сураєвої, директора районного БК Наталії Ключенкової, педагогів Царичанської ЗОШ I-III ступенів на чолі з директором школи

Людмилою Сіданченко, батьків вихованців гуртка, а також колег. А яку насолоду подарували всім, хто прийшов на ювілейний вечір «До-місольки», її учасники. Це й солістки-зірочки Софійка Белькевич та Тетянка Зеленська, й найменші вихованці Оксани Олексіївни Віка Білецька та Мілана Уразко й трішки старші Саша Чередніченко, Настя Губенко та Юля Колодяжна, й чудовий дует Юлі Єршової та Павлика Чернявського. У ювілейний вечір радувало глядачів нове сузір’я зірочок «Міні-тріо» - Каріна Котенко, Софійка Белькевич та Діана Колісниченко; шоу-квартет «Лайм» Каріна Чернова, Юлія Кравченко, Анастасія Севастьянова та Анна

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐòªÍÊÎ, äèðåêòîð Мовчан. А ще - вже досить відомий і навіть на обласній сцені дует Крістіни Ключенкової та Олени Майної - випускниць вокальноестрадного гуртка.

СВЯТО ІЗ ТОРТОМ А як щиро й захоплено вітали друзів своїми «Матрьошками» дружний танцювальний колектив «Натхнення» під керівництвом Людмили Попової, а також дует у складі Володі Макатухи та Олі Тимошенко (керівник Володимир Макатуха-старший), «Куплети Курочкіна», які виконував Володя, а Олечка йому підтанцьовувала, додали гарного

ðàéîííîãî Áóäèíêó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³: - ßê â³äîìî, 2013-é ð³ê Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè îãîëîñèâ Ðîêîì äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, à òîìó ïðîâîäèòèìóòüñÿ ð³çí³ ôåñòèâàë³, êîíêóðñè, îãëÿäè. Íåäàâíî ìè ïîâåðíóëèñÿ ³ç çîíàëüíîãî îãëÿäó äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, ùî ïðîõîäèâ ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó. Íàø³ þí³ îáäàðóâàííÿ íå ïðîñòî âçÿëè â íüîìó ó÷àñòü, à é ñòàëè äèïëîìàíòàìè îáëàñíîãî îãëÿäó õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ øê³ë ³ ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â. Ñåðåä íèõ ³ âèõîâàíö³ Îêñàíè Ðîìàøêî - Ñîô³éêà Áåëüêåâè÷, Êàð³íà Êîòåíêî òà ijàíà Êîë³ñíè÷åíêî.

настрою не лише іменинникам. Заключними акордами справжнього зорепаду дитячих талантів стали не лише пісні «Не уроните шарик» і «Дети солнца», які виконали всі учасники ансамблю «До-мі-солька», а й привітання директора районного Бу-

динку дитячої та юнацької творчості Валентини Сергієнко. Був і торт із десятьма свічками, який розрізали Оксана Ромашко зі своїми вихованцями. Свято в «До-місольки» скінчилося, але творче життя цього яскравого колективу триватиме. Хай воно буде щасливе!


ТВПРОГРАМА 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 08.00,18.20, 01.20 Новости 06.15, 07.15 Хозяин в доме 06.20, 07.20 Страна on line 06.30 Х/ф «Управа», 53 с. 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «М.Голуб. Я не пойду», 1 ч. 08.15 Д/ф «М.Голуб. Я не пойду», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.40 Без цензуры 10.05 Аудиенция. Страны от А до Я 10.25 Книга.ua 10.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12.20 Право на защиту 12.40, 18.40, 21.25 Деловой мир 12.45 Как это? 13.10 Украинская песня 13.50 Х/ф «Аленький цветочек» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Жизнь на равных 15.50 Темный силуэт 16.00 Окно в Америку 16.20 Т/с «Четыре танкиста и соба ка» 18.55 Агро<News 19.05 Сельсовет 19.25 Последнее предупреждение 19.45 «О жизни» 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.40 Концертная программа Н.Гнатю< ка 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Генеральская внучка», 9 с. 00.15 От первого лица 01.40 О главном

ИНТЕР 05.30 Т/с «Ночная фиалка» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 12.20 Т/с «Любовь как не счастный случай» 13.20 «Судебные дела» 15.20 «Семейный суд» 16.20 «Жди меня» 18.10, 04.10 Т/с «Женский доктор2» 20.00, 02.10 «Подробности» 20.30 Т/с «Пираньи» 22.20 Т/с «Улицы разбитых фона рей12» 02.40 Д/с «История Мира»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00 «Днепр<футбол» 09.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 11.25 «Сумасшедшее видео по<украин< ски» 12.45 Х/ф «Цепная реакция» 14.50 Х/ф «Скалолаз» 17.00, 23.25 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Сармат» 21.00 «Новости 2+2» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 01.25 Х/ф «Вулкан» 02.55 «Дорожние войны» 03.05 Х/ф «Ведьма»

11 КАНАЛ 06.40, 07.40 Подъем 06.45 Пираньи 07.00 «Проте» 07.20 Тележурнал «Пассаж» 08.30 Репортер 08.45 «Родительский клуб» 09.00 Х/ф «Первая дочь» 11.05, 18.00, 19.55 Т/с «Воронины» 13.15, 14.25 Kids’ Time 13.20 М/с «Утиные истории» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 16.55 Т/с «Счастливы вместе» 19.00, 21.30, 23.55 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 Ревизор<2 22.50 Т/с «Светофор» 00.15 Т/с «Милые обманщицы» 01.10 Т/с «Дружная семейка» 01.55 Т/с «Вероника Марс3»

1+1 07.30, 08.15, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 08.05 «Экономические события» 10.00 «Бернард» 10.40 «Секретные материалы шоу<биз< неса». «Братское сердце» 11.45, 12.50 «Не ври мне < 4» 13.55, 14.50 «Красавица за двенадцать часов» 15.45 «100 000 за правду» 17.15 Х/ф «Назад к счастью» 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Деньги» 23.50 Х/ф «Орел Девятого легиона»

СТБ 06.10 «Чужие ошибки. О чем молчала деревня»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 06.45 «PostSсriptum» 07.15 «Разбудильник < будильник» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Медикус» 13.00 «Города<герои». «Москва» 13.50 «Михаил Задорнов. Будь готов» 15.20 Х/ф «Следствием установле но» 16.50 «Люди» 17.30 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Странное дело» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Столичные тайны» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.20, 07.30 Деловые факты 06.30 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20, 01.00 Чрезвычайные новости 10.10 Х/ф «Человек президента» 12.00, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.55, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 15.05, 20.05 Т/с «Чужой район2» 17.00 Х/ф «Недосягаемый» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Свобода слова 01.55 Т/с «Жены футболистов»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.00, 19.10 Богиня шопинга 15.15 Т/с «Студенты» 16.20 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 19.50, 23.25 Даешь, молодежь! 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ<Интернет 22.25 Шпиливили 23.00 Дурнев+1 00.00 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.35, 11.00, 15.10 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Д/ф «Тайны подводного мира» 09.30 Х/ф «Дети моей сестры 2» 11.30 Х/ф «Мусорщик» 12.55 Пенсионный фонд информиру< ет 13.15 «Поговори обо мне. «Этому ре< бенку нужна семья» 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «22 июня ровно в 4 часа...» 17.00 Смешные 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Мир путешествий» 21.00 Реалити<шоу «Oscar Models TV show» 21.30 Т/с «УГРО2» 23.00 Х/ф «Васса», 1 с. 00.15 Мир животных

5 КАНАЛ 06.30 14.00 ПРОФИЛАКТИКА! 14.00 «Программа передач» 14.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По< года» 14.20 «5 элемент» 15.15 «Мамина школа» 16.10 «Окно в Европу» 16.45 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона»

18.40, 00.00 «Киевское время» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время<Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 00.30 «Кабинеты»

НТН 06.30 Х/ф «Черный принц» 08.10 «Агенты влияния» 08.50 Х/ф «Тревожное воскресе нье» 10.30 Т/с «Доктор Тырса» 14.20 Т/с «Остров ненужных лю дей» 18.30 Д/с «Реальные преступники» 19.00, 01.25 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фона рей10» 21.30 Т/с «NCIS: Охота на убийцу» 22.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 12» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 А. Журбин. Мелодии на память 10.05 «Русские сенсации» 11.05 «Ты не поверишь» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных» 16.40 Т/с «Версия3» 18.30 «Прокурорская проверка» 19.35, 03.40 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник». «Цейтнот» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район» 00.35 Т/с «Вернуть на доследова ние»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.30 Х/ф «Друг мой Колька» 12.10 Т/с «Расписание судеб» 14.00, 20.00 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 15.50 Х/ф «Приключения Электро ника» 17.20 Х/ф «Я вас дождусь» 18.35 Х/ф «Эффект Ромашкина» 21.50 Х/ф «Кодекс молчания» 00.40 Х/ф «Провал операции «Боль шая медведица»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00 «Идеальный дом» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.00 «Кекс в большом городе» 09.30 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Выбор народа» 19.45 «Что? Где? Почем?» 20.00 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.25 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16.10 «Я подаю на развод» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.30 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Защита свидетелей» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.10 «Познер» 00.15 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Лучший повар на селе < 2 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.00 Х/ф «Только любовь» 11.50 Ток<шоу «Пусть говорят» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Ковбои» 23.20 Х/ф «Бесславные ублюдки»

Сх. 03.50 Зах. 20.02 Трив. дня 16.12

Понеділок, 03 червня 06.55, 15.55 «Все буде добре!» 08.50, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.15 Звездная жизнь 11.10 «Один за всех» 13.05 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Маша Пирогова народ ный юрист» 22.25 «Детектор лжи < 3» 00.20 «Куб» 01.20 «Битва экстрасенсов»

22.45 Х/ф «Интимная жизнь Севасть яна Бахова» 00.05 Страна смеется

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.50 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.45, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.10 Погода 09.00 Х/ф «Первая дочь» 11.05, 18.00, 19.55 Т/с «Воронины» 13.15, 14.25 Kids’ Time 13.20 М/с «Утиные истории» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 16.55 Т/с «Счастливы вместе» 21.00 Ревизор<2 00.15 Т/с «Милые обманщицы» 01.10 Т/с «Дружная семейка» 01.55 Т/с «Вероника Марс3» 02.40 «Служба розыска детей» 02.45, 03.40 Зона ночі 02.50 Загублений рай

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30 «Мир за неделю» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Фрэнк Герли: Искусство фотогра< фии 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Николь Кидман. Девочка из стра< ны Оз 12.45 Жертвоприношение. Жизнь и смерть македонского царя Фи< липпа 14.00 Такова спортивная жизнь. Ири< на Мерлени 14.40 Удивительные рассказы о живот< ных 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Светские хроники» 16.00, 23.50 Дикая Австралия 17.45 Секретные материалы 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Вя< чеслав Малежик, 1 ч. 20.00 Великие сражения 21.35 Фредерик Шопен 22.40 Культурный шок

K1 07.00 «Мультфильмы» 08.25 Х/ф «Волшебная страна» 10.20 Х/ф «Я ненавижу день Свято го Валентина» 12.05, 18.00 «Званый ужин» 13.05 «Пороблено в Україні» 14.35 «КВН» 17.00 «Большая разница» 19.00 «Орел и решка» 20.00 «Лямур Тужур» 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 М/ф «Кот в сапогах» 23.40 Х/ф «Король вечеринок»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 08.05, 10.35, 11.35, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля<антикри< зис» 06.50, 11.00, 16.25 «Загородный дом» 07.00 «Мини<путешествия» 07.10 «Короткие встречи» 07.30 «Паркур» 08.45, 11.10, 13.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 18.25, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 10.20, 12.10, 17.20, 17.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.45 М/ф «Сказка в рыбаке и рыб ке» 17.30 «Криминал» 18.00 «Наедине со всеми» 19.50 «Великие путешествия», 1 с. 20.20 «Архивы истории» 20.50 «Жители дома «Винздоров», 1 с. 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН< ТЕРом 09.10 Х/ф «Куда он денется» 10.40 Шеф<повар 10.55, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.35 Легенды бандитской Одессы 12.20, 15.40, 00.25 Д/с «Портреты ди< кой природы» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Х/ф «Птицы небесные» 15.00, 00.45 Судебные дела 16.00 Позаочі 16.45 Д/с «Голливудские пары» 19.10 Т/с «Тайный знак 1» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 21.15 Т/с «Счастье ты мое» 22.00 Т/с «Ключи от бездны»

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 00.00 Клипы с Марией Бурмакой 08.00 Гран<при 08.30 Откровенно с Виталием Портни< ковым 09.30, 22.00, 03.30 Частные новости 10.00, 19.00, 21.00, 23.30, 02.30 Знак восклицания 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 18.00 Правдивые истории. Парк Юрс< кого периода, 2 с. 18.30, 20.30, 23.00, 02.00 «Сегодня» 19.30, 01.00 Сегодня о главном 22.30 Правдивые истории. Челюсти, 1 с. 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Страхи»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по< украински 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.45 Х/ф «Цепная реакция» 14.50 Х/ф «Скалолаз» 17.00, 23.25 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4» 19.00 Т/с «Сармат» 21.00 «Новости 2+2» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 01.25 Х/ф «Вулкан» 02.55 Сильный аргумент. «Дорожние войны»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.40, 12.30 Мегакатастрофы 07.30, 13.20 Тайны Америки 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50 Земля: Взгляд вблизи 11.40 Привидения Черного моря 15.00, 23.40 Земля: Эволюция планеты 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Смерть Комсомольца» 22.00 Д/ф «Гибель адмиралов. Тайна одной катастрофы» 22.50 Жизнь 00.30 Покер 01.20 Живая история 02.10 Гордость Украины 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 «Искатели» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток<шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья» 13.30, 16.10, 18.40 Вести<Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает< ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.30 Вести<спорт 16.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.40 Т/с «Семейный детектив» 19.50 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Лекарство против страха» 22.40 Т/с «Загадка для Веры» 23.40 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий 00.30 Т/с «Отцы и дети» 01.25 «Девчата» 02.00 «Вести+» 02.20 Х/ф «Россия молодая», 6 с.

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 08.00, 14.00 Х/ф «Наш папа майо нез» 08.30, 14.30 Х/ф «У озера», 1 с. 10.30, 16.30 Х/ф «У озера», 2 с. 18.30, 00.30 Х/ф «Добровольцы» 20.30 Х/ф «Чужая родня» 22.30 Х/ф «Ася»

Зах. 14.46 Сх. 01.08 Остання чв. 31 травня 06.30 М/с «Бен10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 Т/с «Юная Лига справедливо сти» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин терны» 10.00 Х/ф «300 спартанцев» 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом<2» 16.00, 16.30, 19.00 Т/с «Универ. Но вая общага» 19.30 Х/ф «СашаТаня» 20.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 21.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 23.30 Х/ф «SuperПерцы»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05, 19.00 М/ф «Лев и заяц» 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Мартин Воитель» 09.05 «Постскриптум» 10.00 Дом с историей. «Армянское по< сольство» 10.25 «В центре событий» 11.15 М/ф «Веселый огород» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со< бытия 11.50 Т/с «Женская логика» 13.35 Х/ф «Мэрилин Монро и ее пос ледняя любовь» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Х/ф «Центровой из поднебе сья» 17.20, 21.50 «История государства Российского» 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Экзоты» 20.55 М/ф «Волк Альберто» 21.05 Т/с «Генеральская внучка» 22.20 Без обмана. «Кто «обул» наших женщин» 23.00 Д/ф «Хочу быть звездой» 23.40 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 00.50 Временно доступен 01.50 Д/ф «Дома и домушники»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 Х/ф «Струны для гавайской гитары» 06.30 «Аншлаг? Аншлаг!» 07.45 «Звуковая дорожка» 09.00 Х/ф «Поцелуй» 10.05 «Автограф по субботам» 10.35 Х/ф «По улицам старым, запо ведным» 11.00 «Золотой шлягер» 12.00 «Колба времени» 13.00 «Ленинград<Лондон». Телемост 14.00 «Голубой огонек» 15.20 «СССР<Канада». Телерепортаж о хоккейном матче. 1963 г. 17.00 «...До 16 и старше» 17.45 Муз/ф «Песни А. Островского поет Э. Хиль» 18.20 Т/ф «Этот фантастический мир» 19.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 1 с. 20.00 «ВРЕМЯ» 21.00 «Рожденные в СССР» 22.00 «Взрослые и дети» 23.05 «Международная панорама» 00.00 «Будильник» 00.30 Х/ф «Пока не выпал снег...»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре< бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Их поменяли телами» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Кодовое имя Чистиль щик»

REN TV

ЕВРОСПОРТ

06.30 «Белоснежка: Месть гномов» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «24» 09.00 Х/ф «Искатели потерянного города» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы< зов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Военная тайна» 21.00 «Живая тема» 22.50 Х/ф «Шесть пуль» 01.00 Т/с «Настоящее правосудие: Призрак»

09.30 Мотоспорт 09.45, 10.00, 11.30, 12.00, 22.00, 00.30, 02.00 Теннис 22.30 Велоспорт 23.30 Вот это да!!! 23.45 Про рестлинг 00.15 Конноспортивный журнал

ТНТ1 06.00 М/с «Код Лиоко». «Марабун та»

ХОККЕЙ 06.00 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Ак Барс < Динамо (Москва) 08.00 Наша история 08.20, 17.30 Академия 08.30, 17.40, 23.40 КХЛ. Лучшие мат< чи ХК «Донбасс». Донбасс < Ди< намо (Минск) 10.30, 15.30, 19.40, 21.40 НХЛ. Плей< офф. Полуфинал 12.30 Хоккейный полдень 13.10 За кулисами. Клюшка

Іменинники дня: КОСТЯНТИН, ОЛЕНА, МИХАЙЛО, ЯРОСЛАВ 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. СКА < Салават Юлаев

СПОРТ 09.00, 14.00, 18.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 14.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «Шахматное обозрение» 10.15 Баскетбол. Чемпионат Испании. Полуфинал. 2<й матч 12.05, 18.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Broncos» < «Warriors» 14.30 Гандбол. Лига чемпионов. Муж< чины. «Финал четырех» в Герма< нии. Финал 16.15 «Обратный отсчет» 20.00 «Эхо» 21.40 «Железный фактор» 22.10 Пляжный волейбол. Финал Куб< ка мира в Бразилии. Женщины. Полуфиналы 00.10 Легкая атлетика. Diamond League в США

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут< бол NEWS 06.15, 22.50 Севилья < Валенсия. Чем< пионат Испании 08.10, 12.10 «Один на один с Гамулой». Ш. Варга 09.00, 15.10, 21.55 Futbol Mundial 09.30 Д/с «Футбольные битвы» 10.20 Реал < Осасуна. Чемпионат Испа< нии 13.00 ЦСКА < Анжи. Финал. Кубок Рос< сии 15.55 Ирландия < Грузия. Товарище< ский матч 17.55 Топ<матч 18.10 Голы сезона. Чемпионат Англии 19.20, 01.05 Чемпионат Испании. Об< зор тура 20.30 «Європейський weekend»

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «На задней парте», 1, 12 вып. Мультфильм «Хвосты» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из могикан», 4 с. Русские на родные сказки 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «По секрету всему свету». 1976 г. 1 с. М/ф «Как казаки в хоккей играли» «Ладушки, ладушки» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина<бале< рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.10, 23.30 Огги и Кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40, 16.30 Тикити<Так 13.10, 15.30 Капитан Фламинго 13.40 Маленький Астронавтик 14.00 Три мушкетера 14.50 Малыши<герои 16.10 Животные<жестянки 16.20 Клампики 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Ку карачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.00 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Рейс 447»


8 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 04 червня 22.25 23.20 00.20 01.20

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.30, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15 Хозяин в доме 06.20, 07.20 Страна on line 06.30 Х/ф «Управа», 54 с. 07.15 Эра строительства 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «В.Граматиков. В действии», 1 ч. 08.15 Д/ф «В.Граматиков. В действии», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.30, 20.55 Официальная хроника 09.35 Шеф<повар страны 10.25 Т/с «Роксолана» 12.45, 18.55, 21.10 Деловой мир 13.00 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 Т/с «Четыре танкиста и соба ка» 18.45 Мир спорта 19.10, 01.45 О главном 19.45 «О жизни» 21.15 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Генеральская внучка», 10 с. 00.15 От первого лица

ИНТЕР 05.30, 20.30 Т/с «Пираньи» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН< ТЕРом» 09.10, 12.20, 22.20 Т/с «Улицы раз битых фонарей12» 12.30 Д/с «Следствие вели... с Леони< дом Каневским» 13.30 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00 Т/с «Анечка» 18.10, 04.10 Т/с «Женский доктор2» 20.00, 02.10 «Подробности» 02.40 Д/с «История Мира»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 11.25 «Сумасшедшее видео по<украин< ски» 14.00 «Облом UA» 15.00 Премьера. Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.20 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 18.50 Приемная народного депутата 19.00 Т/с «Сармат» 21.25 Х/ф «Глубинные чудовища» 01.20 Х/ф «Торнадо»

11 КАНАЛ 06.40, 07.40 Подъем 06.45, 19.30 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но< вости 09.00, 16.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.35 «Мой малыш» 15.05 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.00 Т/с «Светофор» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.30 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.30, 08.15, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.00, 09.00, 19.30, 23.45 «ТСН» 08.05 «Экономические события» 10.00 «Бернард» 10.40, 01.55 «Секретные материалы шоу<бизнеса». «Звезда в пода< рок» 11.45, 12.50 «Не ври мне < 4» 13.55, 14.50 «Красавица за двенадцать часов» 15.45 «100 000 за правду» 17.10, 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Меняю жену < 7» 00.00 Х/ф «Игра смерти»

СТБ 06.20, 15.55 «Все буде добре!» 08.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.40 Звездная жизнь 11.45 Х/ф «Мама поневоле» 14.10 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 20.55 Т/с «Маша Пирогова народ ный юрист»

«Детектор лжи» «Куб» Т/с «Доктор Хаус» Х/ф «31 июня»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи< ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник < будильник» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Пища богов» 11.05, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Дорогая, мы теряем наших де< тей» 13.20 «Нам и не снилось». «Рожден< ные верой», 1, 3 с. 16.10 «Позаочі» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30, 00.55 «Странное дело» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 01.50 «Секретные территории»

ICTV 06.35, 07.45 Деловые факты 06.45 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.50 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.40 Т/с «Дальнобойщики» 12.25, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.25, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.45, 20.05 Т/с «Чужой район2» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Анаконда» 00.45 Стоп<10 01.40 Х/ф «Недосягаемый»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.00, 19.10 Богиня шопинга 15.15 Т/с «Студенты» 16.20 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 19.50, 23.25 Даешь, молодежь! 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ<Интернет 22.25 Шпиливили 23.00 Слишком грубо для Ю<туб’а 00.00 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но< вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «22 июня ровно в 4 часа...» 11.40, 16.35 М/ф 11.50, 17.00 Смешные 12.00, 00.15 Мир животных 12.20 Х/ф «Васса», 1 с. 14.30, 20.00 Д/ф «Мир путешествий» 15.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 1 с. 17.30 Артзона 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.00 Хата скраю 19.45 Меморандум 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «УГРО2» 23.00 Х/ф «Васса», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот<новости» 07.30 «Обрати внимание» 08.20, 00.30 «Новости Киевщины» 08.40 «Трансмиссия<новости» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.15 «Драйв<новости» 17.25 «Особенный взгляд» 18.15, 22.45 «Хроника дня» 21.40 «Время<Тайм» 22.15 «Агроконтроль» 23.30 «CRIME NEWS»

Х/ф «В двух шагах от «Рая» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» «Речовий доказ» Т/с «Вернуть на доследова ние» 12.20 Т/с «Говорит полиция!» 14.50, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 16.45, 19.00, 01.35 «Свідок» 17.00 Т/с «Защита Красина» 21.30 Т/с «NCIS: Охота на убийцу» 22.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 12» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет спустя». «Любовный тре угольник» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончатель< ный вердикт» 16.40 Т/с «Версия3». Фильм пер вый «Ударом на удар» 18.30, 02.30 «Прокурорская провер< ка» 19.35, 03.40 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник». «Призраки» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район» 00.35 Т/с «Вернуть на доследова ние»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.20, 15.20 Х/ф «Приключения Электроника» 11.40 Т/с «Расписание судеб» 13.30, 20.10 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 16.35 Х/ф «Двое и одна» 18.15 Х/ф «Паспорт» 22.00 Х/ф «Провал операции «Боль шая медведица» 23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 20.10 «Выбор народа» 07.30, 09.25, 11.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.55 «Днепровская не< деля» 07.35 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 «Free Time» 19.55 «Полезные новости» 20.15 «Европейские стандарты. Пре< одолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.05 «Кекс в большом городе»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.25 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16.00 «Я подаю на развод» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.30 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Защита свидетелей» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «На ночь глядя» 00.15 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.00 Т/с «Красавица» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят. Поли< цейская машина» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Ковбои» 23.20 Т/с «Глухарь» 01.15 Т/с «Гримм». Второй сезон

Сх. 03.50 Зах. 20.03 Трив. дня 16.13

НТН 06.50 08.30 09.00 10.00 10.30

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.45, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Погода 09.00, 16.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «Кухня2» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.30 Т/с «Дружная семейка» 02.15 Т/с «Вероника Марс3» 02.55, 03.45 Зона ночі 03.00 Зірка Вавілова

10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 16.30 Здоровая жизнь 18.00 Правдивые истории. Челюсти, 1 с. 19.30, 01.00 Сегодня о главном 21.00, 02.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 22.30 Правдивые истории. Челюсти, 2 с. 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом

2+2

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Фредерик Шопен 12.45 Секретные материалы 14.00, 22.40 Культурный шок 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Цивилизация ncognta» 15.45 «Кумиры» 16.00, 23.50 Дикая Австралия 17.45 «Социальный статус: ваша пен< сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Вя< чеслав Малежик, 2 ч. 21.35 Виктор Степанов. Приговор Ер< мака

06.00 Разрушители мифов 06.40, 12.30 Мегакатастрофы 07.30, 13.20 Тайны Америки 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50, 22.50 Жизнь 11.40 Трагедия «Курска» 15.00, 23.40 Земля: Эволюция планеты 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Роковой круиз. Тайна ка< тастрофы на Волге» 22.00 Д/ф «Смерть Комсомольца» 00.30 Привидения Черного моря 01.20 Живая история 02.10 Гордость Украины 03.00 Смарт<шоу 03.30 Т/с «Шпионы»

K1

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 08.05, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45 «Возвращение кота Сме< танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля<антикри< зис» 06.50, 11.20, 17.15 «Загородный дом» 07.00 «Школа выживания» 07.30 «Жители дома «Винздоров», 1 с. 08.45, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 18.25, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 10.20, 11.35, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 13.15 «Неизвестная планета» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Каштанка» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 19.25 «Великие путешествия», 2 с. 19.50 «Здоровье» 20.10 «Мини<путешествия» 20.20 «Архивы истории» 20.50 «Жители дома «Винздоров», 2 с. 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН< ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды бандитского Ки< ева 09.40, 21.15 Т/с «Счастье ты мое» 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.45 Д/с «Портреты дикой природы» 12.40, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.15 Т/с «Муж посла» 14.55, 00.50 Феерия путешествий 15.05 Судебные дела 16.05, 22.00 Т/с «Ключи от бездны» 16.50 Семейный суд 19.05 Т/с «Тайный знак 1» 20.00 Подробности

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 00.00 Клипы с Марией Бурмакой 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 02.00 «Се< годня» 08.30, 10.00, 19.00, 23.30 Знак вос< клицания 09.30, 22.00, 03.30 Частные новости

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

Зах. 15:53 Сх. 01.33 Остання чв. 31 травня

06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по< украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 14.00 «Облом UA» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.20 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 19.00 Т/с «Сармат» 21.25 Х/ф «Глубинные чудовища» 01.20 Х/ф «Торнадо» 03.00 Сильный аргумент. «Дорожние войны»

07.00 «Мультфильмы» 09.50 «Юмор на К1» 12.05, 19.00 «Орел и решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00, 22.00 Д/с «Война полов» 15.00 Д/п «Богатые и одинокие» 16.00 «Лямур Тужур» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 23.00 Д/п «Бьет < значит любит» 00.00 Х/ф «РоБиГуд»

MEGA

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 00.40 Т/с «Отцы и дети» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток<шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести<Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает< ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.30 Вести<спорт 16.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.40 Т/с «Семейный детектив» 19.50 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Лекарство против страха» 22.40 Т/с «Загадка для Веры» 23.40 «Специальный корреспондент» 01.35 «Вести+» 01.55 «Честный детектив» 02.20 Х/ф «Россия молодая», 7 с. 03.55 Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Добровольцы» 08.30, 14.30 Х/ф «Чужая родня» 10.30, 16.30 Х/ф «Ася» 18.30, 00.30 Х/ф «Встретимся в мет ро», 2 с. 20.45 Х/ф «Перикола» 22.30 Х/ф «Планета бурь»

REN TV 06.30 «Документальный проект». «За< говор павших» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «24» 08.00 «Документальный проект». «Тай< ны НАСА» 09.00 «Документальный проект». «Игры богов» 10.00 «Документальный проект». «Подземные марсиане» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы< зов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 21.00 «Пища богов» 22.50 Х/ф «Дрейф» 00.40 Т/с «Настоящее правосудие: Призрак»

ТНТ1 06.00 М/с «Код Лиоко». «Общие ин тересы» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 Т/с «Юная Лига справедливо сти» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер ны» 10.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 11.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны»

13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом<2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 16.30, 19.30 Х/ф «СашаТаня» 20.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 23.30 Х/ф «Коммандо из пригорода»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05, 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 «Московские иностранцы. «Мюр и Мерилиз. ЦУМ» 10.15, 16.05, 00.50 Т/с «Пулядура 3. Агент для наследницы» 11.00 «Мозговой штурм. Как использо< вать вирусы» 11.30, 22.00, 00.20 События 11.50 Т/с «Женская логика 2» 13.35, 01.35 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 21.05 Т/с «Генеральская внуч ка» 17.20, 21.50 «История Государства Российского» 19.00 М/ф «Полкан и Шавка» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Доказательства вины. Материн< ский инстинкт» 20.55 М/ф «Волк Альберто» 22.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят» 22.55 Х/ф «Несостоявшиеся генсе ки» 23.40 Д/ф «Просто Клара Лучко»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 07.00 08.00 09.20

«Рожденные в СССР» «Ленинград<Лондон». Телемост «Голубой огонек» «СССР<Канада». Телерепортаж о хоккейном матче. 1963 г. 11.00 «...До 16 и старше» 11.45 Муз/ф «Песни А. Островского поет Э. Хиль» 12.20 Т/ф «Этот фантастический мир» 13.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 1 с. 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 16.00 «Взрослые и дети» 17.05 «Здоровье» 18.00 Муз/ф «Ленинградские аква рели» 18.35 Т/ф «Цитата», 1 ч. 19.30 Д/ф «Акваланг и ласты» 19.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 2 с. 22.00 «Споемте, друзья». Концертная программа с участием И. Корне< люка, А. Шаганова, Н. Сенчуко< вой и других, 1991 г., 1 ч. 23.00 «Было ВРЕМЯ» 00.00 Х/ф «Струны для гавайской гитары» 00.30 «Аншлаг? Аншлаг!» 01.45 «Звуковая дорожка»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре< бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Диско» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Доро га на греческую свадьбу»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.30, 14.30, 15.00, 21.00, 22.30, 01.45 Теннис 12.30, 21.30 Велоспорт 00.00, 00.15, 00.45 Автоспорт 01.15, 01.30 Мотоспорт 01.40 Спортивный журнал 02.15 Вот это да!!!

ХОККЕЙ 06.00 КХЛ. Лучшие матчи сезона. СКА < Салават Юлаев 08.00 Наша история 08.20, 17.30 Академия 08.30, 17.40 КХЛ. Лучшие матчи ХК «Донбасс». Витязь < Донбасс 10.30, 15.30, 19.40, 22.00 НХЛ. Плей< офф. Полуфинал 12.30 Хоккейный полдень 13.10 За кулисами. Летняя подготовка 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Трак< тор < Лев 21.40 Своя игра. Максим Афиногенов

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00, 01.50 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Томис» < «Динамо» (Казань)

Іменинники дня: СОФІЯ, ІВАН, ВОЛОДИМИР 11.05 Гандбол. Лига чемпионов. Муж< чины. «Финал четырех» в Герма< нии. Полуфинал. «Виве Тарги» < «Барселона» 13.15 «Эхо» 14.55 Легкая атлетика. Diamond League в США 17.10 Гольф. «Volvo World Match Play Championship 2013» 18.20 Гандбол. Обзор «Финала четы< рех» в Германии 18.50 Пляжный волейбол. Финал Куб< ка мира в Бразилии. Женщины. Матч за 3<е место. Финал 20.50 Гандбол. Лига чемпионов. Муж< чины. «Финал четырех» в Герма< нии. Полуфинал. «Киль» < «Гам< бург» 22.35 Современное пятиборье. Финал Кубка мира в Нижнем Новгоро< де. Женщины 00.05 Баскетбол. Чемпионат Испании. Полуфинал. 3<й матч

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут< бол NEWS 06.15, 10.25, 16.00 «Європейський weekend» 07.50 Топ<матч 08.00, 12.30 Ирландия < Грузия. Това< рищеский матч 12.00, 17.30, 21.00 Futbol Mundial 14.30 Чемпионат Испании. Обзор тура 18.00, 20.30 Футбол LIVE 18.25 LIVE. Украина (U21) < Словения (U21). Турнир В.В. Лобановско< го 21.30 Голы сезона. Чемпионат Англии 22.50 Реал < Осасуна. Чемпионат Испа< нии 01.05 Украина (U21) < Словения (U21). Турнир В.В. Лобановского

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Я купил папу» 03.20, 09.20, 15.20 М/с «На задней парте», 2, 12 вып. Мультфиль мы «Упрямое тесто» «Неумой ка» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из могикан», 5 с. Русские на родные сказки «Чудомельни ца». Сказки народов мира «Лисичка со скалочкой» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «По секрету всему свету» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина<бале< рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.10, 23.30 Огги и Кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40, 16.30 Тикити<Так 13.10, 15.30 Капитан Фламинго 13.40 Маленький Астронавтик 14.00 Очаровательная балерина 14.50 Малыши<герои 16.10 Животные<жестянки 16.20 Клампики 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Ку карачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.00 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Цунами.Видеохроника»


ТВПРОГРАМА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.30, 18.20, 01.20 Новости 06.15, 07.15 Хозяин в доме 06.20, 07.20 Страна on line 06.30 Х/ф «Управа», 55 с. 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «И.Кваша. Против течения», 1 ч. 08.15 Д/ф «И.Кваша. Против течения», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.15, 20.55 Официальная хроника 09.20 Граница государства 09.35 Правительство на связи с граж< данами 10.25 Т/с «Роксолана» 12.20, 18.55, 21.20 Деловой мир 12.45 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.00 ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ 18.00, 01.45 О главном 18.45 Мир спорта 19.10 Концертная программа Н.Гнатю< ка «Время рекой плывет» 19.45 «О жизни» 20.50 Мегалот 21.30 «Предвечерье» 22.25 Свет 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Генеральская внучка», 11 с. 00.15 От первого лица

ИНТЕР 05.30, 20.30 Т/с «Пираньи» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Но< вости 07.10, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 12.20, 22.20 Т/с «Улицы раз битых фонарей12» 12.30 Д/с «Следствие вели... » 13.30 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00 Т/с «Анечка» 18.10, 04.10 Т/с «Женский доктор2» 20.00, 02.10 «Подробности» 02.40 Д/с «История Мира»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 11.25 «Сумасшедшее видео по<украин< ски» 14.00 «Облом. UA» 15.00 Премьера. Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.15 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Сармат» 21.25 Х/ф «Высота» 01.15 Х/ф «Лавовый шторм» 02.55 «Дорожние войны»

11 КАНАЛ 06.40, 07.40 Подъем 06.45 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но< вости 09.00, 16.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.55 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.30 «Два берега» 21.00 «Автострасти» 22.00, 23.05 Т/с «Светофор» 22.40 «Oscar Models TV Show» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.30, 08.15, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.00, 09.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 08.05 «Экономические события» 10.00 «Бернард» 10.40 «Секретные материалы шоу<биз< неса». «Веселые гастроли» 13.55, 14.50 «Красавица за двенадцать часов» 15.45 «100 000 за правду» 17.10, 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Территория обмана <2» 23.50 «Секс < миссия < 2»

СТБ 06.00 «Чужие ошибки. Грехи матерей» 06.40, 15.55 «Все буде добре!» 08.40, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.05, 11.05 Звездная жизнь 12.05 Х/ф «Оазис любви» 14.05 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 20.55 Т/с «Маша Пирогова народ ный юрист»

«Детектор лжи» «Куб» Т/с «Доктор Хаус» Х/ф «По главной улице с ор кестром»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи< ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник < будильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Дело моей жизни» 10.00 «Обманутые наукой» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Смотреть всем!» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Территория заблуждений» 16.10 «Секретные территории» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Столичные тайны» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Странное дело» 19.30 «Представьте себе!» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром» 01.00 «Нам и не снилось». «Рожден< ные верой», 1, 3 с.

ICTV 06.25, 07.35 Деловые факты 06.35 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.40 Т/с «Дальнобойщики» 12.25, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.25, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.45, 20.05 Т/с «Чужой район2» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Анаконда2: Охота за проклятой орхидеей» 00.50 Криминальный облом 01.45 Х/ф «Двойное видение»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.00, 19.10 Богиня шопинга 15.15 Т/с «Студенты» 16.20 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 19.50, 23.25 Даешь, молодежь! 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ<Интернет 22.25 Шпиливили 23.00 Слишком грубо для Ю<туб’а 00.00 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 1 с. 11.35, 16.20 М/ф 12.10, 16.55 Смешные 12.00 Мир животных 12.20 Х/ф «Васса», 2 с. 14.30, 20.00 Д/ф «Мир путешествий» 15.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 2 с. 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 19.45 Меморандум 21.00 Истории с Бородой 21.30 Т/с «УГРО2» 23.05 Х/ф «Черный треугольник»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот<новости» 07.30 «Обрати внимание» 08.15 «Процесс» 08.30 «Утро со звездой» 08.50 «Трансмиссия<новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время<Тайм» 22.15 «Акцент» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Территория закона»

Сх. 03.49 Зах. 20.04 Трив. дня 16.15

Середа, 05 червня 22.25 23.20 00.20 01.15

Х/ф «Поезд вне расписания» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» «Правда жизни» Т/с «Вернуть на доследова ние» 12.20 Т/с «Говорит полиция!» 14.55, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 17.00 Т/с «Защита Красина» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 22.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 12» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет спустя». «Дурная компа ния» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончатель< ный вердикт» 16.40 Т/с «Версия3». Фильм пер вый «Ударом на удар» 18.30, 02.30 «Прокурорская провер< ка» 19.35, 03.40 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник» «Лесные бра тья» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район» 00.35 Т/с «Вернуть на доследова ние». Дело 15. «Железное алиби»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.20, 15.15 Х/ф «Приключения Электроника» 11.35 Т/с «Расписание судеб» 12.30 Т/с «Дети Арбата» 13.25, 20.00 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 16.30 Х/ф «Француз» 18.10 Х/ф «Ангелы смерти» 21.50 Х/ф «Это мы, Господи» 23.05 Х/ф «Кодекс молчания»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Выбор народа» 19.45 «Что? Где? Почем?» 20.00 «Философия искусства» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.00 «Идеальный дом» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.25 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16.00 «Я подаю на развод» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.30 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Защита свидетелей» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «Свобода и справедливость» 00.15 Ночные новости

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.45, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Погода 09.00, 16.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.55 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «Кухня2» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Дружная семейка» 02.15 Т/с «Вероника Марс 3» 02.55 «Служба розыска детей»

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Со< циальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Виктор Степанов. Приговор Ер< мака 12.45 «Социальный статус: ваша пен< сия» 14.00, 22.40 Культурный шок 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Ронин. С Дмитрием Выдриным» 16.00, 23.50 Дикая Австралия 17.45 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Вя< чеслав Малежик, 3 ч. 21.35 Барак Обама. История президен< та

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.40 «Юмор на К1» 11.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05, 19.00 «Орел и решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00, 22.00 Д/с «Война полов» 15.00 Д/п «Бьет < значит любит» 16.00 «Королева декора» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 23.00 Д/п «Заставить любить» 00.00 Х/ф «Феномен»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля<антикри< зис» 06.50, 11.10, 17.25 «Загородный дом» 07.15, 12.25, 19.50 «Здоровье» 07.35, 20.50 «Жители дома «Винздо< ров», 2 с. 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 18.25, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 13.15 «Неизвестная планета» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Аленький цветочек» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 20.10 «Мини<путешествия» 20.20 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕРПЛЮС

КАНАЛ «УКРАИНА»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.45 Легенды бандитского Киева 09.40, 21.15 Т/с «Счастье ты мое» 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.45 Д/с «Портреты дикой при< роды» 12.40, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.10 Т/с «Муж посла» 15.05 Судебные дела 16.05, 22.00 Т/с «Ключи от бездны» 16.50 Семейный суд 19.05 Т/с «Тайный знак 1» 20.00 Подробности 00.50 Феерия путешествий

06.10 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.00 Т/с «Красавица» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят. Красо< та требует жертв?» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Ковбои» 23.20 Т/с «Глухарь» 01.15 Т/с «Гримм. Второй сезон»

06.30 Голос верующего 07.00, 00.00 Клипы с Марией Бурмакой 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 02.00 «Се< годня» 08.30 Программа «Ч/Б» 09.30, 22.00, 03.30 Частные новости 10.00, 19.00, 23.30 Знак восклицания 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 18.00 Правдивые истории 19.30, 01.00 Сегодня о главном 21.00, 02.30 Homo sapiens

TBI

Зах. 16.57 Сх. 02.00 Остання чв. 31 травня

22.30 Правдивые истории. Титаник 1 с. 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Ядвига»

НТН 07.00 08.30 09.00 10.00 10.30

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по< украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 14.00 «Облом. UA» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.15 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 19.00 Т/с «Сармат» 21.25 Х/ф «Высота» 01.15 Х/ф «Лавовый шторм»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.40, 12.30 Мегакатастрофы 07.30, 13.20 Тайны Америки 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50, 22.50 Жизнь 11.40 Ледянная гостиница 15.00, 23.40 Земля: Эволюция планеты 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Гибель адмиралов. Тайна одной катастрофы» 22.00 Д/ф «Роковой круиз. Тайна ка< тастрофы на Волге» 00.30 Покер 01.20 Живая история 02.10 Гордость Украины 03.00 Смарт<шоу 03.30 Т/с «Шпионы»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 00.30 Т/с «Отцы и дети» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток<шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести<Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжа< ется» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.30 Вести<спорт 16.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.40 Т/с «Семейный детектив» 19.50 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Лекарство против страха» 22.40 Т/с «Загадка для Веры» 23.40 «Другая реальность». Фильм Аркадия Мамонтова 01.25 «Вести+» 01.40 «Городок» 02.10 Х/ф «Россия молодая», 8 с.

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Встретимся в мет ро», 2 с. 08.45, 14.45 Х/ф «Перикола» 10.30, 16.30 Х/ф «Планета бурь» 18.30, 00.30 Х/ф «Следопыт» 20.30 Х/ф «Женщины» 22.30 Х/ф «Тартюф»

REN TV 06.30 Д/ф «В подвалах времен» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «24» 08.00 «Живая тема» 09.00 «Пища богов» 10.00 «Смотреть всем!» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы< зов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Нам и не снилось». «Звезды на службе» 22.50 Х/ф «Деньги решают все» 00.40 Т/с «Настоящее правосудие: Призрак»

ТНТ1 06.00 М/с «Код Лиоко». «Искуше ние» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 Т/с «Юная Лига справедливо сти» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин терны» 10.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом<2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 16.30, 19.30 Х/ф «СашаТаня» 20.00 Х/ф «Марс атакует!» 23.30 Х/ф «Деннисмучитель2»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05, 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново»

09.50 «Московские иностранцы. А. Ге< деке» 10.15, 16.05, 00.50 Т/с «Пулядура 3. Агент для наследницы» 11.00 «Мозговой штурм. Как лечить рак» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со< бытия 11.50 Татьяна Буланова в программе «Жена. История любви» 13.05 «Тайны нашего кино. «Гардема< рины, вперед!» 13.35, 01.35 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 21.05 Т/с «Генеральская внуч ка» 17.20, 21.50 «История Государства Российского» 19.00 М/ф «Машенькин концерт» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 20.55 М/ф «Волк Альберто» 22.20 «Русский вопрос» 23.00 «Хроники московского быта. Красным по голубому» 23.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского эк< рана»

НОСТАЛЬГИЯ 06.20 Т/ф «Этот фантастический мир» 07.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 1 с. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Взрослые и дети» 11.05 «Здоровье» 12.00 Муз/ф «Ленинградские аква рели» 12.35 Т/ф «Цитата», 1 ч. 13.30 Д/ф «Акваланг и ласты» 13.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 2 с. 16.00 «Споемте, друзья». Концертная программа с участием И. Корне< люка, А. Шаганова, Н. Сенчуко< вой и других. 1991 г., 1 ч. 17.00 Д/ф «Арам Хачатурян» 18.00 «50/50» 18.35 Т/ф «Цитата», 2 ч. 19.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 3 с. 22.00 «Споемте, друзья». Концертная программа с участием И. Корне< люка, А. Шаганова, Н. Сенчуко< вой и других, 1991 г., 2 ч. 23.00 «Золотой шлягер» 00.00 «Рожденные в СССР» 01.00 «Ленинград<Лондон». Телемост

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре< бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Богач» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Рудо и Курси»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Стрельба из лука 10.00, 12.30, 21.30 Велоспорт 10.45, 01.55 Спортивный журнал 11.00, 11.30, 13.30, 14.30, 15.00, 21.00, 02.00 Теннис 22.30, 01.35 Избранное по средам 22.35 Конный спорт 23.35 Новости конного спорта 23.40, 00.40, 01.10 Гольф 01.25 Новости гольфа 01.30 Новости парусного спорта 01.40 Вот это да!!!

ХОККЕЙ 06.00 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Трак< тор < Лев 08.00 Наша история 08.20, 17.30 Академия 08.30, 17.40, 23.40 КХЛ. Лучшие мат< чи ХК «Донбасс». Авангард < Донбасс 10.30, 15.30, 19.40, 21.40 НХЛ. Плей< офф. Полуфинал 12.30 Хоккейный полдень 13.10 За кулисами. Коньки 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Ди< намо (Москва) < Салават Юлаев

СПОРТ 09.00, 12.45, 18.05 Новости 09.15, 18.20 «Связь времен» 09.20, 12.30 «Личный тренер» 09.35, 18.25 «Байки старого болельщи< ка» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов < 2012 г. /13. Мужчины. «Жихос< трой» < «Локомотив» 11.10 Гольф. «Volvo World Match Play Championship 2013» 12.00 Гандбол. Обзор «Финала четы< рех» в Германии 13.00 Регбилиг. State of Origin. Новый

Іменинники дня: ЄФРОСИНІЯ, ЛЕОНТІЙ, МИКИТА, ПАЇСІЙ Южный Уэльс < Квинсленд. 1<й матч 15.00 Гольф. «Ryder Cup < 2012». День 1<й 18.30 «Королева на Плюсе» 19.20 Гандбол. Лига чемпионов. Муж< чины. «Финал четырех» в Герма< нии. Полуфинал. «Виве Тарги» < «Барселона» 21.05 Пляжный волейбол. Финал Куб< ка мира в Бразилии. Мужчины. Полуфиналы 23.00 Современное пятиборье. Финал Кубка мира в Нижнем Новгоро< де. Мужчины 00.30 Баскетбол. Чемпионат Испании. Полуфинал. 3<й матч

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.15, 01.00 Фут< бол NEWS 06.15, 12.40 Голы сезона. Чемпионат Англии 07.20 Самые смешные футбольные моменты 07.30 Futbol Mundial 08.00, 13.40 Украина (U21) < Словения (U21). Турнир В.В. Лобановского 10.25 ЦСКА < Анжи. Финал. Кубок Рос< сии 16.00, 23.30 Чемпионат Испании. Об< зор тура 17.00 «Один на один с Гамулой». М. Обрадович 18.00, 20.45 Футбол LIVE 18.25 LIVE. Финал (U21). Турнир В.В. Лобановского 21.25 LIVE. Англия < Италия. ЕВРО< 2013 г. (U21) 00.35 Лучшие моменты. ЕВРО<2013 г. (U21) 01.15 Финал (U21). Турнир В.В. Лоба< новского

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Огненный стрелок» 03.20, 09.20, 15.20 М/с «На задней парте», 3, 12 вып. «Сказки для больших и маленьких» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из могикан», 6 с. Русские на родные сказки 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Что у Сень ки было», 1984 г. Сказки рус ских писателей «Приключе ния кузнеца Вакулы» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина<бале< рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.10, 23.30 Огги и Кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40, 16.30 Тикити<Так 13.10, 15.30 Капитан Фламинго 13.40 Маленький Астронавтик 14.00 Король джунглей 14.50 Малыши<герои 16.10 Животные<жестянки 16.20 Клампики 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30 М/с «Огги и Кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.00 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Климатические измене< ния»


10 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 06 червня ТВ

19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Маша Пирогова народ ный юрист» 22.25 «Детектор лжи» 23.20 «Куб» 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Х/ф «Человек ниоткуда»

УТ1

34 КАНАЛ

06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20 Новости 06.15 Хозяин в доме 06.20, 07.20 Страна on line 06.30 Х/ф «Управа», 56 с. 07.15 Эра строительства 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «О.Остроумова», 1, 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.55 Официальная хроника 09.30 Т/с «Роксолана» 12.45, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.50 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 14.45 Euronews 15.10 Деловой мир. Агросектор 15.20 Т/с «Четыре танкиста и соба ка» 19.00, 01.45 О главном 19.25 Последнее предупреждение 19.45 «О жизни» 21.35 Славянский базар в Витебске 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Генеральская внучка» 00.15 От первого лица

06.30, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи< ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник < будильник» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Загадки вселенной» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.50, 13.40, 18.30 «Странное дело» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Загадки вселенной». 17.00 «Открытый миру» 17.15 «Дураки, дороги, деньги» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Энциклопедия» 18.15 «Дальние родственники» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Представьте себе!» 00.00, 00.55, 01.50 «Космические ис< тории»

ИНТЕР 05.30, 20.30 Т/с «Пираньи» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Но< вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН< ТЕРом» 09.10, 12.20, 22.20 Т/с «Улицы раз битых фонарей12» 12.30 Д/с «Следствие вели... » 13.30 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00 Т/с «Анечка» 18.10, 04.10 Т/с «Женский доктор2» 20.00, 02.10 «Подробности» 02.40 Д/с «История мира»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 11.25 «Сумасшедшее видео по<украин< ски» 14.00 «Облом. UA» 15.00 Премьера. Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.20 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 18.30 «Алеф < в наше время» 19.00 Т/с «Сармат» 21.25 Х/ф «Вымирающий» 01.20 Х/ф «Жажда» 02.50 «Дорожние войны»

11 КАНАЛ 06.40, 07.40 Подъем 06.45 Пираньи 07.00, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 09.00, 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.50, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.15 «36, 6» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.30 «Вечерний разговор» 21.00 «Oscar Models TV Show» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Т/с «Светофор» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.30, 08.15, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.00, 09.00, 19.30, 00.15 «ТСН» 08.05 «Экономические события» 10.00 «Бернард» 10.40 «Секретные материалы шоу<биз< неса». «Родом из сети» 11.45, 12.50 «Не ври мне < 4» 13.55, 14.50 «Красавица за двенадцать часов» 15.45 «100 000 за правду» 17.10, 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Адская кухня<3» 00.30 Х/ф «Сумасшедший медовый месяц»

СТБ 06.30, 15.55 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50 Звездная жизнь 10.55 Х/ф «Приказано женить» 13.00 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.45 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.35 Т/с «Дальнобойщики» 12.25, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.20, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.40, 20.05 Т/с «Чужой район2» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Анаконда3» 00.50 Несекретные файлы 01.50 Х/ф «Третье измерение ада»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.00, 19.10 Богиня шопинга 15.15 Т/с «Студенты» 16.20 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 19.50, 23.25 Даешь, молодежь! 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ<Интернет 22.25 Шпиливили 23.00 Слишком грубо для Ю<туб’а 00.00 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 2 с. 10.20, 16.25 М/ф 11.40, 17.00 Смешные 11.50 Х/ф «Черный треугольник» 13.00 Азбука здоровья 14.30, 20.00 Д/ф «Мир путешествий» 15.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 3 с. 17.30 Правительство на связи с граж< данами 19.45 Меморандум 21.00 Перекресток 21.15 102<информ 21.30 Т/с «УГРО2» 23.05 Х/ф «Черный треугольник»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот<новости» 07.30 «Обрати вниманиу» 08.20 «Драйв<новости» 08.30 «Утро со звездой» 08.40 «Трансмиссия<новости»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.10 «В кабинетах» 17.25 «Акцент» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время<Тайм» 22.10 «Реальный сектор» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Новостеметр»

НТН 06.45 08.30 09.00 10.00

Х/ф «Размах крыльев» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» Д/с «Тайны криминального мира» 10.30 Т/с «Вернуть на доследова ние» 12.20 Т/с «Говорит полиция!» 15.00, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 16.45, 19.00, 01.35 «Свідок» 17.00 Т/с «Защита Красина» 21.30 Т/с «NCIS: Охота на убийцу» 22.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 12» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.05 Т/с «Дальнобойщики» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных» 16.40 Т/с «Версия3» 18.30, 02.25 «Прокурорская провер< ка» 19.35, 03.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник». «Мститель» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Х/ф «Чужой район» 00.30 Т/с «Вернуть на доследова ние»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.15 Х/ф «Приключения Электро ника» 11.30 Т/с «Дети Арбата» 13.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 15.10 Х/ф «МоскваКассиопея» 16.40 Х/ф «Ветер странствий» 18.25 Х/ф «Выстрел» 20.00 Т/с «СБУ. Спецоперация» 21.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 23.30 Х/ф «Непобедимый» 00.45 Х/ф «Разорванный круг»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25 «Выбор народа» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова» 19.30 «Под напряжением» 20.00 «Идеальный дом» 20.25 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.35 М/с «Чудеса на виражах» 22.00 «Кекс в большом городе»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.25 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16.00 «Я подаю на развод» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.30 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Защита свидетелей» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «Политика»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.00 Т/с «Красавица» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Ковбои» 23.20 Т/с «Глухарь»

Сх. 03.49 Зах. 20.05 Трив. дня 16.16

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.45, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Погода 09.00, 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.50, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «Кухня2» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Дружная семейка» 02.10 Т/с «Вероника Марс3» 02.55 «Служба розыска детей» 03.00, 03.55 Зона ночі

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Барак Обама. История президен< та 12.45 Секретные материалы 14.00, 22.40 Культурный шок 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Дневник для родителей» 16.00, 23.50 Дикая Австралия 17.45 «Социальный статус: ваши пра< ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Вла< димир Молчанов, 1 ч. 21.35 Одинокий отец желает познако< миться

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.40 «Юмор на К1» 11.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05, 19.00 «Орел и решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00, 22.00 Д/с «Война полов» 15.00 Д/п «Заставить любить» 16.00 «Королева декора» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 23.00 Д/п «Как вырастить гения» 00.00 Х/ф «Неуязвимый»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля<антикри< зис» 06.50, 11.10, 17.15 «Загородный дом» 07.15, 12.25 «Здоровье» 07.35 «Жители дома «Винздоров», 3 с. 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 18.25, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Серая шейка», «Таежная сказка» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 19.50 Х/ф «Леди, которой не отка жешь» 20.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН< ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды бандитского Ки< ева 09.35, 21.15 Т/с «Счастье ты мое» 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.50 Д/с «Портреты дикой при< роды» 12.40, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.10 Т/с «Муж посла» 15.10 Судебные дела 16.10, 22.00 Т/с «Ключи от бездны» 16.50 Семейный суд 19.05 Т/с «Тайный знак 1» 20.00 Подробности

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 00.00, 03.00 Клипы с Марией Бурмакой 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 02.00 «Се< годня» 08.30 Homo sapiens 09.30, 22.00, 03.30 Частные новости 10.00, 19.00, 23.30 Знак восклицания 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

Зах. 17.58 Сх. 02.31 Остання чв. 31 травня

16.30 Здоровая жизнь 18.00 Правдивые истории. Титаник, 1 с. 19.30, 01.00 Сегодня о главном 21.00, 02.30 Гран<при 21.30 Спорт на ТВІ 22.30 Правдивые истории. Титаник, 2 с. 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Ада, это же неудобно»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по< украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 14.00 «Облом UA» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.20 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4» 19.00 Т/с «Сармат» 21.25 Х/ф «Вымирающий» 01.20 Х/ф «Жажда» 02.50 Сильный аргумент. «Дорожние войны» 03.25 Х/ф «Каменная душа»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.40, 12.30 Мегакатастрофы 07.30, 13.20 Тайны Америки 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50, 22.50 Жизнь 11.40 Самые скоростные супергорки 15.00, 23.40 Земля: эволюция планеты 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Комсомолец. 20 лет спус< тя» 22.00 Д/ф «Тайна трех океанов. В по< гоне за призраком» 00.30 Ледянная гостиница 01.20 Живая история 02.10 Гордость Украины 03.00 Смарт<шоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 01.15 Т/с «Отцы и дети» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток<шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести<Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает< ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.30 Вести<спорт 16.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.40 Т/с «Семейный детектив» 19.50 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Лекарство против страха» 22.40 Т/с «Загадка для Веры» 23.40 «Поединок» 02.05 «Вести+» 02.25 Х/ф «Россия молодая», 9 с. 03.55 Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Следопыт» 08.30, 14.30 Х/ф «Женщины» 10.30, 16.30 Х/ф «Тартюф» 18.30, 00.30 Муз/ф «Пиковая дама» 20.30 Х/ф «Бакенбарды» 22.30 Х/ф «Убегающий август»

REN TV 06.30 «Документальный проект». «Шпионы дальних миров» 07.30, 11.30, 18.30 «24» 08.00 «Нам и не снилось». «Звезды на службе» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы< зов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Обманутые наукой» 20.00 «Дорогая, мы теряем наших де< тей» 21.00 «Какие люди!» 22.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным 22.50 Х/ф «Корабльпризрак» 00.40 Т/с «Настоящее правосудие: Призрак»

ТНТ1 06.00 М/с «Код Лиоко». «Дурной оборот» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 Т/с «Юная Лига справедливо сти» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер ны» 10.00 Х/ф «Марс атакует!» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом<2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага»

16.30, 19.30 Х/ф «СашаТаня» 20.00 Х/ф «Дети шпионов». Часть третья. В трех измерениях» 21.30 «Камеди Клаб. Лучшее» 23.30 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка американской девочки»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05, 18.15 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 «Московские иностранцы. Р. Клейн» 10.20, 16.05, 00.50 Т/с «Пулядура 3. Агент для наследницы» 11.00 «Барышня и кулинар» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со< бытия 11.50 Алика Смехова в программе «Жена» 13.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб ке» 13.35, 01.35 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 21.05 Т/с «Генеральская внуч ка» 17.20, 21.50 «История Государства Российского» 19.00 М/ф «Чужой голос» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 20.55 М/ф «Волк Альберто» 22.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело» 23.40 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце»

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 Т/ф «Цитата», 1 ч. 07.30 Д/ф «Акваланг и ласты» 07.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 2 с. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Споемте, друзья». Концертная программа с участием И. Корне< люка, А. Шаганова, Н. Сенчуко< вой и других, 1991 г., 1 ч. 11.00 Д/ф «Арам Хачатурян» 12.00 «50/50» 12.35 Т/ф «Цитата», 2 ч. 13.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 3 с. 16.00 «Споемте, друзья». Концертная программа с участием И. Корне< люка, А. Шаганова, Н. Сенчуко< вой и других, 1991 г., 2 ч. 17.00 Д/ф «Кубинские портреты» 18.10 Х/ф «Путешествие с песен кой» 18.40 Х/ф «Бумбараш», 1 с. 19.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 4 с. 22.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 23.00 «...До 16 и старше» 23.45 Муз/ф «Песни А. Островского поет Э. Хиль» 00.20 Т/ф «Этот фантастический мир» 01.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 1 с.

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре< бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Постскриптум: Твой кот мертв» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Трикси»

Іменинники дня: СУСАННА, СТЕФАН, КАЛЕНИК, МЕЛЕНТІЙ 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов < 2012 г. /13. Женщины. «Волеро» < «Уралочка». 12.00 «Королева на Плюсе» 13.30 Гольф. «Ryder Cup < 2012». День 2<й 18.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж< чины. «Финал четырех» в Герма< нии. Финал 20.00 Гольф. «Volvo World Match Play Championship 2013» 20.50 Легкая атлетика. Diamond League в Италии 23.00 Пляжный волейбол. Финал Куб< ка мира в Бразилии. Мужчины. Матч за 3<е место. Финал 01.00 Современное пятиборье. Финал Кубка мира в Нижнем Новгоро< де. Смешанная эстафета

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.20, 01.00 Фут< бол NEWS 06.15, 21.10 Чемпионат Испании. Об< зор тура 07.15, 12.40, 18.00, 22.40 «Один на один с Гамулой». М. Обрадович 08.00, 16.00 Англия < Италия. ЕВРО< 2013 г. (U21) 10.25 Финал (U21). Турнир В.В. Лоба< новского 13.40 Реал < Осасуна. Чемпионат Испа< нии 18.55 LIVE. Испания < Россия. ЕВРО< 2013 г. (U21) 21.00 Топ<матч 23.30 Голы сезона. Чемпионат Англии 00.35 Лучшие моменты. ЕВРО<2013 г. (U21) 01.15 Испания < Россия. ЕВРО<2013 г. (U21)

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Остров со кровищ» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «На задней парте», 4, 12 вып. Мультфильм «Как казаки олимпийцами ста ли» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из могикан», 7 с. Русские на родные сказки «В некотором царстве...» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Не болит голова у дятла», 1974 г. Сказ ки народов мира «Мышь и верблюд» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина<бале< рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.10, 23.30 Огги и Кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40, 16.30 Тикити<Так 13.10, 15.30 Капитан Фламинго 13.40 Маленький Астронавтик 14.00 Принцесса Анастасия 14.50 Малыши<герои 16.10 Животные<жестянки 16.20 Клампики 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон

ЕВРОСПОРТ

ПЛЮСПЛЮС

09.30 Мотоспорт 09.45, 10.15 Автоспорт 10.45 Конный спорт 10.45, 22.45, 01.55 Спортивный жур< нал 11.45, 12.15, 16.00, 20.00, 23.00, 02.00 Теннис 13.15, 14.00, 20.30 Велоспорт 21.00 Боевые искусства

07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Ку карачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.00 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «В поисках Титаника»

ХОККЕЙ 06.00 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Ди< намо (Москва) < Салават Юлаев 08.00 Наша история 08.20, 17.30 Академия 08.30, 17.40, 23.40 КХЛ. Лучшие мат< чи ХК «Донбасс». Донбасс < Ав< томобилист 10.30, 15.30, 19.40, 21.40 НХЛ. Плей< офф. Полуфинал 12.30 Хоккейный полдень 13.10 За кулисами. Питание 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. СКА < Ак Барс

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер»


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

ÏÅÐÅÆÈÒÜ «ÏÅÊËλ

ÍÎÂÈÍÈ

 ãîðîäàõ «ïîñåëèëàñü» æàðà

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÇÀÕÈÑÒÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌ Ìèíóëîãî òèæíÿ íà òåðèòî𳿠Öåíòðó äîçâ³ëëÿ «Ìèð» â³äáóëàñü âóëè÷íà àêö³ÿ ï³ä íàçâîþ «Çàõèñòè ñåáå ñàì». Ïðèóðî÷èëè çàõ³ä äåêàäíèêó ïëàíóâàííÿ ñ³ì'¿ òà ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ'ÿ. Óïðîäîâæ àêö³¿ âîëîíòåðè òà ïðàö³âíèêè ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ðîçïîâ³äàëè ìåøêàíöÿì ïðî çíà÷åííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ðîçäàâàëè ëèñò³âêè ³ áóêëåòè, ïîÿñíþâàëè, ÿê çàõèñòèòèñÿ â³ä ²˳íôåêö³é, íàðêîìàí³¿, òóáåðêóëüîçó òà çàõâîðþâàíü, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì.

ÎËÜÃÀ ÑÈÌÅÍÅÍÊÎ

 ïîñëåäíèå ãîäû ëåòî èñïûòûâàåò íàñ íàñòîÿùèì çíîåì. Òÿæåëåå âñåãî ïðèõîäèòñÿ æèòåëÿì êðóïíûõ ãîðîäîâ - àñôàëüò è êàìåííûå äîìà «âïèòûâàþò» òåïëî è ëþäÿì ïðîñòî íåêóäà ñïðÿòàòüñÿ, êðîìå êîíäèöèîíèðóåìûõ ïîìåùåíèé Как рассказала днепропетровским журналистам доктор биологических наук, профессор Валентина Ляшенко, по данным ВОЗ, глобальное потепление в мегаполисах связано, в первую очередь, с деятельностью человека. На городской климат сильно влияет строительство многоэтажек. Так, например, за последние полвека средняя годовая температура в селах и пригородах практически не изменилась, в то время как в городах она выросла на 0,2-0,6 градуса. Как же пережить «пек-

ÍÀ ÊËÈÌÀÒ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ ÂËÈßÞÒ ÌÍÎÃÎÝÒÀÆÊÈ

ло» в мегаполисе? Для этого, советуют специалисты, нужно выполнять простые правила: + Не стоит находиться под открытым солнцем в пик жары, то есть с 12.00 до 17.00. + Если нужно выйти на улицу в это время, то дети, пожилые люди, сердечники и те, кто страдает сосудистыми патологиями, обязательно должны носить головные уборы. + Что касается кондиционируемых помещений, то стоит помнить, что разница уличной и комнатной температур должна быть не больше 8-10 градусов. + В жаркий период нужно пить как можно больше воды. Специалис-

ты также советуют отказаться от газировки и сладких напитков, чая, кофе и всего, что содержит кофеин. Владельцам животных советуют выгуливать своих питомцев рано утром и вечером после захода солнца, желательно вблизи водоемов или в парках. Можно смачивать их шерсть, особенно наружную сторону ушей и лапы. Автомобилистам же не советуют бросать авто на солнце, особенно, если внутри есть вещи, чувствительные к температуре (например, зажигалки, аэрозоли и прочее). Перед поездкой нужно проверять уровень охлаждающей жидкости в бачке.


12 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

²ÍÂÅÑÒÓÞÒÜ Ó ÑÎÖÏÐÎÅÊÒÈ

ÍÅ ËÎÂÈ ÃÀÂ

ÎÁÅÐÅÆÍÎ ÍÀ ÊÎ˲ßÕ

Çà 4 ì³ñÿö³ 2013 ðîêó íà çàë³çíè÷íèõ êîë³ÿõ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ñòàëîñü äâà ÄÒÏ, â ÿêèõ, íà ùàñòÿ, í³õòî íå ïîñòðàæäàâ. Çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó íà çàë³çíèö³ â³äáóëîñÿ òðè ÄÒÏ, â ÿêèõ òðàâìóâàëàñü îäíà ëþäèíà. Âñ³ äîðîæíüîòðàíñïîðòí³ ïðèãîäè º íàñë³äêîì íåóâàæíîñò³ âî䳿â. Çàë³çíè÷íèêè ïðîõàþòü êåðìóâàëüíèê³â àâòîòðàíñïîðòó íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñü Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, çîêðåìà, ïåðåòèíó çàë³çíè÷íèõ ïåðå¿çä³â. ○

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Íåçâàæàþ÷è íà êðèçó, â 2012 ðîö³ íàéá³ëüøà óêðà¿íñüêà ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâà ãðóïà ÑÊÌ çá³ëüøèëà ³íâåñòèö³¿ â ìîäåðí³çàö³þ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé òà ñîö³àëüí³ ïðîåêòè - ³ç 2,5 äî 3 ìëðä. äîëàð³â. Êð³ì òîãî, êîìïàí³ÿ ³ íàäàë³ ïëàíóº ³íâåñòèö³¿ ó ìîäåðí³çàö³þ âèðîáíèöòâà, ðîçâèòîê íîâèõ íàïðÿì³â á³çíåñó òà ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ïðîåêò³â. Îñíîâíèé àêòèâ ÑÊÌ, ùî ïðèíîñèòü á³ëüøó ÷àñòèíó ïðèáóòêó, - ãðóïà Ìåò³íâåñò, íà âäîñêîíàëåííÿ ï³äïðèºìñòâ ÿêîãî òîð³ê áóëî íàäàíî 765 ìëí. äîëàð³â. Çîêðåìà, êîìïàí³ÿ çàïóñòèëà óñòàíîâêó ïðèãîòóâàííÿ òà âäóâàííÿ ïèëîâóã³ëüíîãî ïàëèâà ó äîìåíí³ ïå÷³ íà ÌÌÊ ³ì. ²ëë³÷à òà ïî÷àëà ¿¿ áóä³âíèöòâî íà ªíà곺âñüêîìó ìåòçàâîä³. Òàêîæ ï³äâèùåíà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ÑÊÌ çàñâ³ä÷èëà ïðî ñòðàòåã³þ çàáåçïå÷åííÿ ï³äïðèºìñòâ ãðóïè ãàçîì âëàñíîãî âèäîáóòêó. ○

Íîâûì ïðîäóêòàì - íîâóþ óïàêîâêó

ÇÁ²ËÜØÈËÈ ÏÎÒÓÆÍÎÑÒ²

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Áëàãîäàðÿ ðàçðàáîòêå íîâûõ ðåöåïòóð è âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ÏÀÎ «Êîìáèíàò «Ïðèäíåïðîâñêèé» ÒÌ «Çëàãîäà» ïîñòîÿííî áàëóåò ëþáèòåëåé âêóñíîñòåé íîâûì àññîðòèìåíòîì è â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè ИННОВАЦИИ - В ДЕЛО 23 мая 2013 г. на предприятии состоялась торжественная церемония запуска первой в Украине линии итальянского производства «Galdi», предназначенной для разлива новой серии кисломолочной продукции ТМ «Злагода» в удобную, привлекающую внимание потребителей упаковку «мини-даймонд». Это разработанный специалистами компании «Elopak» экологически чистый бумажный пюр-пак с пятой гранью и крышкой. На церемонии запуска присутствовали президент ПАО «Комбинат «Приднепровский» ТМ «Злагода» Виктор Веретенников, учредитель, генеральный директор компании «Galdi» Галдино Кандиотто, генеральный директор компании «Elopak» СНГ Павел Вылегжанин, региональный директор «Elopak» Украина Анна Яворская и другие партнеры комбината. Новая упаковка соответствует современным тенденциям «потребления на ходу», удобна в использовании, как взрослыми, так и детьми, - на работе, занятиях спортом, в институте и школе. «Мини-даймонд» прекрасно сохраняет все полезные свойства свежих молочных продуктов до момента потребления. Позволяет разделить их по

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÍÎÂÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ËÈÍÈß

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ãëàâ òðåõ Ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé - «GALDI», «Elopak», «Çëàãîäà»

 2012-2013 ÃÃ. ÂÛÏÓÙÅÍÎ 18 ÂÈÄΠÍÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ассортиментной линейке, состоящей из разных объемов - 250, 330 и 500 мл. Оборудование, предоставленное компанией «Galdi», изготовлено по новейшим технологиям и является наиболее производительным в этом сегменте рынка: в течение часа продукцией заполняется до 6 тысяч упаковок. По словам президента ПАО «Комбинат «Приднепровский» ТМ «Злагода» Виктора Веретенникова, запуск новой линии, взаимовыгодное трехстороннее партнерство гарантируют комбинату дальнейшее развитие, расширение ассортимента и укрепление конкурентоспособной позиции на рынке.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО В 2012-2013 гг. специалисты комбината совместно с НИИ пищевых технологий и Национальным медицинским университетом им. Богомольца разработали для ТМ «Злагода» новую серию кисломолочных продуктов, включающую четыре вида

бифидойогурта и четыре - закваски. В бифидойогуртах удачно сочетаются вкус и польза. Уникальность этих продуктов - в балансе питательных веществ. В их составе - высококачественное молоко, витамины, натуральные злаки (овес, пшеница и ячмень), фруктовые наполнители (яблоко и клубника), бифидобактерии, помогающие организму усваивать питательные вещества и витамины. В линейке представлен и натуральный «Бифидойогурт», не содержащий наполнителей: у него свой легкий, неповторимый вкус. Кисломолочный напиток «Закваска» вырабатывается из высококачественного пастеризованного молока путем его сквашивания закваской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых бактерий, способствующих укреплению кишечного иммунитета. Количество этих бактерий в «Закваске» в 10 раз больше, чем в других кисломолочных продуктах, что делает ее незаменимой в рационе людей, предпочитающих здоровый образ жизни. Потребителям предлагается как натуральная «Закваска», так и с наполнителями - «Персик-маракуйя», «Малина-клубника» и «Лесные ягоды».

ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÂÈвØÈËÈ

ÃÐÎز ÍÀ ËÞÊÈ Öèìè äíÿìè Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ì³ñüêðàäà íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ âíåñëà çì³íè äî Ïðîãðàìè áëàãîóñòðîþ. Íèìè ïåðåäáà÷åíî âèä³ëåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â íà ïðèäáàííÿ ëþê³â òà äîùåïðèéìàëüíèõ ðåø³òîê. Öüîãîð³÷ âèäàòêè áþäæåòó íà ö³ ö³ë³ ñêëàäàòèìóòü 2,7 ìëí. ãðí.

Òîðæåñòâåííûé ïóñê ëèíèè «GALDI» ïî ïðîèçâîäñòâó êèñëîìîëî÷íîé ïðîäóêöèè íà «Çëàãîäå»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÌÈÐÎÑËÀÂÀ ÒÀÒÎÌÈÐ, äèðåêòîð

ïî ïðîäàæàì ÎÎÎ Àãðàíà Ôðóò Óêðàèíà: - Ìû ïîñòàâëÿåì êîìáèíàòó îäèí èç êëþ÷åâûõ êîìïîíåíòîâ éîãóðòà - ôðóêòîâûé íàïîëíèòåëü. Ýòîò ïðîäóêò ïîëó÷àåòñÿ ïóòåì ïåðåðàáîòêè ñâåæèõ èëè çàìîðîæåííûõ ôðóêòîâ, êîíöåíòðèðîâàííûõ ñîêîâ è äðóãèõ íàòóðàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ. Âñå îíè îäîáðåíû Ìèíçäðàâîì Óêðàèíû è ñåðòèôèöèðîâàíû.

СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Представляя технологические и продуктовые новинки, Виктор Веретенников подчеркнул приверженность основной стратегии предприятия производство вкусных и полезных для здоровья продуктов питания. «В сутки «Злагода» перерабатывает 250 т молока. Новые продукты «раскрутились» за месяц, в то время, как на это уходит, как правило, полгода - год. С вводом технологической линии «Galdi» комбинат понес существенные затраты, но мы уверены, что они окупятся, - говорит Виктор Александрович. - Хотел бы обратить внимание на то, что в 2012 -2013 гг. комбинат выпустил 18 видов новой продукции, но цены для потребителей остались на прежнем уровне». К последним разработкам относится детское молоко нового поколения «Вита-лакт», кефирчики с фруктовыми наполнителями, а также йогурт без сахара. Такие продукты для детей производит единственное на Украине предприятие ТМ «Злагода». Вообще, детскому питанию уделяется особое внимание. Решением Кабинета Министров Украины «Злагоде» дано право на его выпуск и в этом комбинат уверенно сохраняет лидирующие позиции.


ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

ÂÎÄÍÈÉ ÁÀËÀÍÑ

Áåç âîäè íåìຠæèòòÿ!

ÍÎÂÈÍÈ

ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕ²Í

Êîæåí ç íàñ ðîçó쳺, íàñê³ëüêè âàæëèâó ðîëü ó íàøîìó æèòò³ â³ä³ãðຠâîäà. ² äëÿ òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè ïîòðåáè íàñåëåííÿ ó âîä³ íåîáõ³äíî¿ ÿêîñò³ òà ê³ëüêîñò³, ïðàöþº îêðåìà ãàëóçü åêîíîì³êè, ïðî ÿêó ìè ñüîãîäí³ ðîçêàæåìî íàøèì ÷èòà÷àì. Òèì á³ëüøå, ùî ïðèâ³ä äëÿ öüîãî º ÿêíàéêðàùèé - Äåíü ïðàö³âíèê³â âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà! Ïðî òå, ÷èì æèâóòü âîäîãîñïîäàðíèêè íàøî¿ îáëàñò³ ñüîãîäí³ íàì ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð Äîáðèí³í - íà÷àëüíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â У НАС Є ВЕЛИКИЙ ПОТЕНЦІАЛ! Водогосподарський комплекс регіону складають Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, регіональний проектно-вишукувальний інститут «Дніпродіпроводгосп», Публічне акціонерне товариство «Дніпроводбуд», Нікопольське та Дніпродзержинське регіональні управління водних ресурсів, а також управління каналу Дніпро-Донбас. Управління таким великим комплексом було б неможливе без самовідданої праці цілої команди фахівців, що є справжніми професіоналами своєї справи. Володимир Добринін підкреслює, що сьогодні область володіє потужним водогосподарським потенціалом численними водосховищами, каналами, зрошувальними системами, мережами сільгоспводопостачання та відповідними експлуатаційними базами.

НІ КРОКУ НАЗАД! Саме це гасло сьогодні можуть сміливо взяти на озброєння водогосподарники Дніпропетровщини. Губернатор області Дмитро Колєсніков і голова облради Євген Удод приділяють постійну увагу розвитку водогосподарського комплексу нашого регіону. Особливо вони контролюють вживання заходів щодо забезпечення стабільності екосистеми регіону та екологічно безпечних умов життєдіяльності населення. До речі, варто зазначити, що розвиток водогосподарського комплексу регіону відбувається згідно з Регіональною програмою, яку було розроблено за дорученням облдержадміністрації і затверджено облрадою у 2003 році. У роботі над програмою були задіяні фахівці районних держадміністрацій, управління екології та природних ресурсів області, обласної санітарно-епідеміологічної служби, управління гірничо-металургійної промисловості та житловокомунального господарства облдержадміністрації.

ГОТОВІ ДО БОРОТЬБИ Одне з найважливіших завдань, яке стоїть перед водогосподарниками регіону - втілення у життя заходів для захисту території від

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ʲÒÍÅ ÃÎÄÈÍÍÈÊ Ó ì³ñò³ çíîâó ðîçêâ³òíóâ ñëàâíîçâ³ñíèé ãîäèííèê. Íà îçåëåíåíí³ îêðàñè Êðèâîãî Ðîãó êîìóíàëüíèêè ïðàöþâàëè 2 äí³ òà âèñàäèëè 28 òèñ. ð³çíîìàí³òíèõ âèä³â ôëîðè. ̳ñüêîìó æ áþäæåòó «÷àñîì³ð» êîøòóâàâ 180 òèñ. ãðí. Ö³êàâî, àëå ùîðîêó êâ³òêîâà êîìïîçèö³ÿ ãîäèííèêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäíüî¿, à ê³ëüê³ñòü ðîñëèí ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÀÁÀͲ - ÍÀ ÂÎËÞ

підтоплень. Наразі в Дніпропетровському обласному управлінні водних ресурсів створено інформаційно-наглядову вертикаль від Кризового центру до об'єкта включно. Така співпраця дає можливість зібрати об'єктивну інформацію щодо водогосподарської ситуації в регіоні. Щоденно здійснюється моніторинг та взаємообмін інформацією щодо підтоплення житлових будинків та присадибних ділянок на території області, а також було налагоджено взаємодію з Дніпровським басейновим управлінням водних ресурсів та його підрозділами, водогосподарськими організаціями суміжних областей. Сьогодні взято під контроль місця можливого виникнення заторних явищ, уточнено перелік мостів та інших водозахисних споруд, що потребують захисту. У межах Регіональної програми розвитку водного госпо-

дарства проводиться цілеспрямована робота по виконанню природоохоронних заходів. За час дії програми (з 2004 року) за рахунок усіх джерел фінансування виконано природоохоронних заходів на суму майже 200 мільйонів гривень, побудовано 130 км колекторно-дренажних мереж, розчищено близько 65 км русел річок і 15 га озер, захищено від підтоплення понад 2,5 тис. га території сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Варто зазначити, що за цей час покращили умови проживання близько 90 тисячам мешканців у 70 населених пунктах області.

відновлення систем зрошувального землеробства у Дніпропетровській області на 2013-2021 рр.», згідно з якою передбачено відновлення зрошення на площі 140 тисяч гектарів. Завдяки стовідсотковому виконанню завдання з підготовки меліоративних систем до роботи у 2013 році в області уже на початку травня подана вода на зрошення. Загалом для поливу сільськогосподарських культур подано 38,5 млн. куб. метрів води, а вартість послуг з подачі води збільшилась до 23 мільйонів гривень.

НЕОБХІДНІСТЬ ЗРОШЕННЯ - ПОЗА СУМНІВОМ

Керівництво водогосподарського комплексу регіону цінує високий професіоналізм усього колективу. «Люди - це головна цінність облводресурсів, - говорить начальник Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів Володимир Добринін. - Саме завдяки нашим фахівцям ми впевнено можемо сказати, що Дніпропетровщина посідає одне з провідних місць у галузі водного господарства регіону». З нагоди професійного свята Володимир Григорович щиро бажає всім колегам і працівникам водогосподарського комплексу міцного здоров'я, стабільності, процвітання і, безперечно, сімейного благополуччя. Сподіваємось, що це свято додасть оптимізму і міцної віри у необхідність своєї справи!

Також в області сьогодні велику увагу приділяють відновленню внутрішньогосподарських меліоративних фондів. Було прийнято «Програму

НАШІ ЛЮДИ - ТО НАШ ГОЛОВНИЙ СКАРБ!

Ó ñåë³ Êî÷åðåæêè çíàõîäèòüñÿ íåçâè÷àéíèé êîìïëåêñ, äå óòðèìóþòü ìàòî÷íå ïîãîë³â'ÿ äèêèõ òâàðèí. Íà ä³ëÿíö³, ïëîùåþ 30 ãà, âèðîùóþòü êàáàí³â, ìóôëîí³â òà ëàíåé. À ïîðó÷ ³ç íèìè - ó ñïåö³àëüíèõ âîëüºðàõ - ðîçâîäÿòü ôàçàí³â. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñîþç ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê ùîðîêó ïîïîâíþº ïîïóëÿö³þ öèõ òâàðèí ó äèê³é ïðèðîä³ ³ âèïóñêຠìîëîäíÿê ó Êî÷åðåçüê³ óã³ääÿ. Òàê, ëèøå ó òðàâí³ ç êîìïëåêñó âèïóùåíî ïîãîë³â'ÿ êàáàí³â òà 150 ôàçàí³â. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÒÅÏÅÐ ª ÐÎÄÈÍÀ Ïîäðóææÿ Ãîäüêî ³ç Äìèòð³âêè âçÿëî íà âèõîâàííÿ äâîõ õëîïö³â - 14-ð³÷íîãî Îëåãà ³ 15-ð³÷íîãî Ìàêñèìà. ͳíà òà Ìèêîëà ïåðåêîíàí³: ÷óæèõ ä³òåé íå áóâàº, à ñâîº ð³øåííÿ ïîÿñíþþòü òèì, ùî âëàñí³ ä³òè âæå äîðîñë³ ³ ìåøêàþòü îêðåìî, ³ òåïåð ó ¿õíüîìó ÷èìàëîìó áóäèíêó ð³äêî ëóíຠñì³õ. ×îëîâ³ê òà äðóæèíà õî÷óòü âçÿòè íà âèõîâàííÿ ùå ä³òëàõ³â, à â ìàéáóòíüîìó ïëàíóþòü ñòâîðèòè áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó.


14 ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ ○

ÏÎËÞÁËßÞÒÜ ÅËÅÊÒÐÈ×ÊÈ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ïðèäí³ïðîâñüêà ìàã³ñòðàëü íàðîùóº ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ïðèì³ñüêèìè ïî¿çäàìè. Òàê, ç ïî÷àòêó ðîêó ïîñëóãàìè ï³äïðèºìñòâà ÿê ïåðåâ³çíèêà ó ïðèì³ñüêîìó ñïîëó÷åíí³ ñêîðèñòàëèñü ìàéæå 2 ìëí. ï³ëüãîâèê³â, ùî íà 179 òèñ. îñ³á á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. ○

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

Âåëîñèïåäèñòîâ ñòàíîâèòñÿ áîëüøå

ÏÅÐÅÂÎÇßÒÜ Ï²ËÜÃÎÂÈʲÂ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÄÂÓÊÎËÅÑÍÛÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÑÒÎвÍÊÈ ²ÑÒÎв¯

25 ìàÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîáðàëèñü ýíòóçèàñòû ñî âñåé îáëàñòè. Îíè îòìå÷àëè åæåãîäíûé Âñåóêðàèíñêèé ïðàçäíèê «Âåëîäåíü», êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ ñ 2004-ãî. Ó÷àñòèå âî âïå÷àòëÿþùåì âåëîïðîáåãå ïðèíÿëà è êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé»

Празднование «Велодня2013» началось на площади Ленина, где все желающие участвовали в соревнованиях по «фигурному» вождению двуколесного транспорта и в традиционной лотерее. Далее колонна из около двух тысяч участников в сопровождении ГАИ и милиционеров на велосипедах проехала по центральным улицам города до Тоннельной балки. Для сравнения - «Велодень-

ÇÃÀÄÀËÈ ÆÅÐÒ ÐÅÏÐÅÑ²É Öèìè äíÿìè ó äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ÍÂÊ ¹12 â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ «êðóãëîãî ñòîëó» äî Äíÿ ïàì'ÿò³ æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é. Ó÷àñòü ó íüîìó âçÿëè ó÷í³ 10-11-õ êëàñ³â, ó÷èòåë³ ³ñòîð³¿, áàòüêè. ϳä ÷àñ çàõîäó ïðåçåíòóâàëè êîëåêòèâíèé ó÷í³âñüêèé ïðîåêò-äîïîâ³äü «Òðàã³÷í³ ñòîð³íêè íàøî¿ ³ñòîð³¿. Öå íå ïîâèííî ïîâòîðèòèñÿ…». Ñåðåä çàïðîøåíèõ áóëè é äí³ïðîïåòðîâö³, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó.

2004» собрал всего около трехсот человек. В балке состоялись соревнования по кросс-кантри. Здесь также провели конкурс на лучший «велообраз». Всеобщее внимание привлекли участница, облачившаяся в костюм Пчелки, и девушка в вышиванке - ее велошлем и руль украшали живые цветы. Парень же в шлеме с ирокезом, как у римских воителей, объявил себя всадником, «видоизменившимся» за последние три тысячи лет. Под конец мероприятия сгустились тучи, и хлынул ливень. Но это не помешало велосипедистам завершить состязание. Под навес, обустроенный на случай дождя, участники возвращались мокрыми, грязными, некоторые - с пробитыми велошинами, но лица их светились от радости. Пока опытные спортсмены преодоле-

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Öèìè äíÿìè çà ó÷àñò³ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÑÆÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ñåì³íàðòðåí³íã «Ðîëü Ç̲ ó çàõèñò³ ïðàâ ä³òåé». ϳä ÷àñ çàõîäó, çîêðåìà, éøëîñÿ ïðî ïðîåêò «Äîáðå âäîìà» Щороку близько 8 тисяч дітей опиняються у дитбудинках через позбавлення їхніх батьків батьківських прав. На

ÏÐÎØÅË ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ËÓ×ØÈÉ «ÂÅËÎÎÁÐÀÇ» вали трассу, остальные участвовали в увлекательных конкурсах и викторинах. Победители соревнований были награждены кубками, медалями и денежными призами. За праздник велосипедисты области благодарят вицепремьера Александра Вилкула, Днепропетровский горсовет, Федерацию велоспорта Днепропетровска и Днепропетровскую ассоциацию экстремальных видов спорта.

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

ijòÿì äîáðå âäîìà цю проблему звернули увагу організатори проекту «Добре вдома». «У наступному році ми плануємо відкрити на території Дніпропетровського району Центр соціальної підтримки дітей та сімей - комплекс сімейно-орієнтованих послуг на рівні громади. Подібний є на Київщині у

Макарівському районі», - розповів заступник директора ПБО «Надія і житло дітей» в Україні Дмитро Чуприна. За півтора року роботи цього Центру 10 дітей повернулися в рідні сім’ї, 8 мам після виходу із закладу продовжують проживати разом зі своїми дітьми.


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20 Новости 06.15 Хозяин в доме 06.20, 07.15 Страна on line 06.30 Х/ф «Управа», 57 с. 07.30 Эра бизнеса 07.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.30 Официальная хроника 09.35 Ближе к народу 10.05 «Вера. Надежда. Любовь» 09.55 Т/с «Роксолана» 12.45, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.55 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 14.45 Euronews 15.10 Деловой мир. Агросектор 15.15 Т/с «Четыре танкиста и соба ка» 19.05 Взрослые игры 20.00 Славянский базар в Витебске 21.40 Фольк4music 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Генеральская внучка» 00.15 От первого лица 01.45 О главном

ИНТЕР 05.30 Т/с «Пираньи» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН4 ТЕРом» 09.10, 12.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей12» 13.30 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00 Т/с «Анечка» 18.10 Т/с «Женский доктор2» 20.00, 02.50 «Подробности» 20.30, 23.20 «Шустер Live» 21.30 «Футбол. Сборная Черногории 4 сборная Украины» 00.40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 03.20 Д/с «История мира»

9 КАНАЛ 06.00, 04.30 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 11.25 «Сумасшедшее видео по4украин4 ски» 13.50 «Облом UA» 14.50 Премьера. Т/с «Солдаты13» 16.50, 00.55 Х/ф «День денег» 19.00 Т/с «Сармат» 23.00 Х/ф «Последний уикэнд» 02.50 Х/ф «Приятель покойника»

11 КАНАЛ 06.40 Подъем 06.45 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Про кино» 09.00, 16.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.30 «Дачные затеи» 21.00 «Променад» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 Т/с «Светофор» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.30, 08.15, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 08.05 «Экономические события» 10.00 «Бернард» 10.40 «Секретные материалы шоу4биз4 неса». «В постели с шутником» 11.45, 12.50 «Не ври мне 4 4» 13.55, 14.50 «Красавица за двенадцать часов» 15.45 «100 000 за правду» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 20.15 «Вечерний Киев 2013» 22.05 Х/ф «Няньки» 00.05 Х/ф «Война»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи4 ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник 4 будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Дело моей жизни» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.05 «Званый ужин» 12.30 «Загадки вселенной». 15.05 «Тайны мира с Анной Чапман» 16.10, 18.30 «Странное дело» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30, 18.15 «Совет безопасности» 17.45 «Приемная депутата» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Открытый миру» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «100 процентов» 21.30 «МНС» 21.40 «Люди» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип4топ» 00.20 «День «Военной тайны»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.45 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп410 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.35 Т/с «Дальнобойщики» 12.25, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.20, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.40, 20.05 Т/с «Чужой район2» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Анаконда4: Кровавый след» 00.45 Провокатор 01.35 Х/ф «Анаконда3»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.00 Богиня шопинга 15.15 Т/с «Студенты» 16.20 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 19.10 Одна за всех 19.50, 23.25 Даешь, молодежь! 20.50 Виталька 22.00 У ТЕТа в Интернете 23.00 Слишком грубо для Ю4туб’а 00.00 Х/ф «Девушка из прогноза по годы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но4 вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 3 с. 11.25, 16.25 М/ф 11.45 Х/ф «Черный треугольник», 2 с. 13.00 Один день с..... 14.30, 20.00 Д/ф «Мир путешествий» 15.00 Перекресток 15.15 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 4 с. 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 19.45 Меморандум 21.00 «Спорт. Итоги» 21.30 Т/с «УГРО2» 23.05 Х/ф «Черный треугольник», 3 с.

5 КАНАЛ

06.30 Х/ф «Оазис любви» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50, 22.25, 23.20 Звездная жизнь 10.55 Х/ф «И падает снег»

06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот4новости» 07.30 «Обрати внимание» 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.15 «Процесс» 08.25 «Утро со звездой» 08.45 «Трансмиссия4новости»

У мальовничій частині с. Хащове Новомосковського району продається земельна ділянка 0,25 га. Довідка за тел. 0936283580.

У престижній частині с. Орловщина Ново московського району продається земельна ділянка 0,18 га. Довідка за тел. 0936283581.

СТБ

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль» 17.15 «Мотор4новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время4Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45 «Хроника недели» 00.30 «Машина времени»

НТН 06.50 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Человек войны» 14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 16.45, 19.00 «Свідок» 17.00 Т/с «Защита Красина» 19.30 Т/с «По ту сторону волков» 23.30 Х/ф «Ответь мне» 01.20 Х/ф «Гадюки»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.25 Спасатели 11.00 Т/с «Дальнобойщики» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончатель4 ный вердикт» 16.40 «Таинственная Россия: Архан4 гельская область. Зло из парал4 лельного мира?» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.45 «Говорим и показываем» 20.40 Т/с «Лесник» «Выстрел». «За поведник» 00.25 Х/ф «Беглецы» 02.15 «Школа злословия» 03.00 Т/с «Москва»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.10 Х/ф «МоскваКассиопея» 10.40 Т/с «Дети Арбата» 12.30, 19.50 Т/с «СБУ. Спецопера ция» 14.20 Х/ф «Отроки во вселенной» 16.00 Х/ф «Печкилавочки» 17.45 Х/ф «Барышня крестьянка» 21.40 Х/ф «Взбесившийся автобус» 23.45 Х/ф «Фанат»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты. Пре4 одолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16.00 «Жди меня» 17.00 Вечерние Новости 17.40 «Человек и закон» 18.55 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Две звезды». Постскриптум 22.45 Х/ф «Человек, который лю бил оставаться собой» 00.50 Х/ф «Происшествие в Утино озерске»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.00, 17.20, 20.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Красавица» 12.00 Ток4шоу «Пусть говорят. 15.35, 01.30 Чистосердечное призна4 ние 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток4шоу «Говорит Украина» 22.15 Т/с «Телохранитель 2»

Сх. 03.48 Зах. 20.06 Трив. дня 16.18

П'ятниця, 07 червня 18.10, 22.00 «Вiкна4Новини» 19.55, 20.55 «Моя правда» 00.20 Х/ф «Приказано женить»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.00 «Служба розыска детей» 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.45, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Погода 09.00, 16.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «Кухня2» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Дружная семейка» 02.10 Т/с «Вероника Марс3» 02.50, 03.50 Зона ночі 02.55 Благословляю і молюся

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Одинокий отец желает познако4 миться 12.45 «Социальный статус: ваши пра4 ва и льготы» 14.00, 22.40 Культурный шок 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Будь в курсе!» 16.00, 23.50 Дикая Австралия 17.45 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Никола Тесла

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.40 «Юмор на К1» 11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05 «Орел и решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00 Д/с «Война полов» 15.00 Д/п «Как вырастить гения» 16.00 «Королева декора» 17.00, 21.15 «Рассмеши комика» 19.00 «КВН» 22.15 «Пороблено в Україні» 23.50 Х/ф «Водная жизнь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.35, 10.35, 11.00, 11.45 «Возвращение кота Сме4 танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля4антикри4 зис» 06.50, 11.10 «Загородный дом» 07.15 «Короткие встречи» 07.35 «Сокровища природы» 08.05 «Наедине со всеми» 08.45, 11.25, 17.35, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 18.25, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 10.20, 12.10, 16.45, 17.55 «Эксклюзив для семьи» 12.25, 19.50 «Мини4путешествия» 12.35 М/ф «Снегурочка» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «Кинопроектор» 17.00 «Киноклуб «Покров». Д/ф «Этот хрупкий чарующий мир» 18.05 «Криминал» 19.55 «Архивы истории» 20.20 «Путешествуем по свету» 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН4 ТЕРом 09.10 10 правил успеха 09.35 Т/с «Счастье ты мое» 10.25, 17.30 Д/с «Голливудские пары» 11.15 Т/с «Обручальное кольцо» 12.20, 23.50 Вещественное доказа4 тельство 12.50 Т/с «Ангел хранитель» 13.35, 00.45 Х/ф «У матросов нет вопросов» 15.05 Позаочі 15.45 Страна смеется 16.00 Т/с «Ключи от бездны» 16.45 Семейный суд 18.25 Т/с «Ангелхранитель» 19.10 Д/с «Теория заговора» 20.00 Подробности 20.30 Х/ф «Трест, который лопнул» 00.20 Феерия путешествий

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 22.30, 00.00 Клипы с Марией Бурмакой 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 02.00 «Се4 годня» 08.30 Гран4при

Зах. 18.55 Сх. 03.06 Остання чв. 31 травня

09.00 Спорт на ТВІ 09.30, 22.00, 03.30 Частные новости 10.00, 19.00, 23.30 Знак восклицания 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 18.00 Правдивые истории. Титаник, 2 с. 19.30, 01.00 Сегодня о главном 21.00, 02.30 Музыка для взрослых 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Барбара Радзивилл»

2+2 06.00, 04.30 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по4 украински 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.50 «Облом. UA» 14.50 Т/с «Солдаты13» 16.50, 00.55 Х/ф «День денег» 19.00 Т/с «Сармат» 23.00 Х/ф «Последний уикэнд» 02.50 Х/ф «Приятель покойника»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.40, 12.30 Мегакатастрофы 07.30, 13.20 Тайны Америки 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00 В поисках приключений 10.50 Жизнь 11.40 Покорение неба 15.00 Земля: Эволюция планеты 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 19.30 Фантастические истории 17.20 Громкое дело 18.10 Д/ф «Тайна трех океанов. В по4 гоне за призраком» 22.00 Д/ф «НЛО для Страны Советов» 22.50 Д/ф «НЛО. По приказу Гитлера» 23.40 Д/ф «НЛО Третьего Рейха» 00.30 Покер 01.20 Х/ф «Турецкий гамбит» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Отцы и дети» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «Вся Россия» 10.45 «1000 мелочей». Ток4шоу 11.20 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести4Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает4 ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.30 Вести4спорт 16.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.40 Т/с «Семейный детектив» 19.50 «Прямой эфир» 20.50 «Кривое зеркало» 23.20 Х/ф «Маша» 01.05 Х/ф «Живет такой парень» 03.00 «Джентльмены удачи», 40 лет спустя» 03.40 Вести.ru. Пятница

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Муз/ф «Пиковая дама» 08.30, 14.30 Х/ф «Бакенбарды» 10.30, 16.30 Х/ф «Убегающий ав густ» 18.30, 00.30 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 20.30 Х/ф «Печкилавочки» 22.30 Х/ф «Человек с другой сторо ны»

REN TV 06.30 «Документальный проект». «Ро4 ковой контакт» 07.30, 11.30, 18.30 «24» 08.00 «Обманутые наукой» 09.00 «Дорогая, мы теряем наших де4 тей» 10.00 «Какие люди!» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Голод» 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 22.00 «Смотреть всем!» 23.00 Х/ф «Конанразрушитель» 01.00 Х/ф «Гонщик»

ТНТ1 06.00 М/с «Код Лиоко». «Атака зом би» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 Т/с «Юная Лига справедливо сти» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер ны» 10.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть тре тья. В трех измерениях» 11.30 «Камеди Клаб. Лучшее» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов»

14.30, 22.30, 23.30 «Дом42» 16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16.30 Х/ф «СашаТаня» 19.00 «Comedy Woman» 20.00 «Камеди Клаб» 21.00 «Comedy Баттл. Без границ», 8 с. 22.00 «ХБ», 7 с. 00.00 Х/ф «Сотовый»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05 М/ф «Чужой голос» 08.15 «АБВГДейка» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 «Московские иностранцы. К. Банза» 10.20, 16.05, 00.50 Т/с «Пулядура 3. Агент для наследницы» 11.00 «Приглашает Борис Ноткин» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «Мио, мой Мио» 13.20 М/ф «Желтый аист» 13.35, 01.35 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Петровка, 38» 15.20 Т/с «Генеральская внучка» 16.50 «Осторожно, мошенники!» 17.20, 21.50 «История Государства Российского» 18.15 Х/ф «Мэрилин Монро и ее по следняя любовь» 19.10 «Право голоса» 20.15 Х/ф «В день свадьбы» 21.25 «Тайны нашего кино. «Курьер» 22.20 «Двенадцатая ночь» 23.45 «От смешного до великого...» 00.25 «Линия защиты»

НОСТАЛЬГИЯ 06.05 «50/50» 06.40 Т/ф «Цитата», 2 ч. 07.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 3 с. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Споемте, друзья». Концертная программа с участием И. Корне4 люка, А. Шаганова, Н. Сенчуко4 вой и других, 1991 г., 2 ч. 11.00 Д/ф «Кубинские портреты» 12.10 Х/ф «Путешествие с песен кой» 12.40 Х/ф «Бумбараш», 1 с. 13.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 4 с. 16.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 17.00 «Это вы можете» 17.50 «Утренняя почта» 18.30 Х/ф «Бумбараш», 2 с. 19.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 5 с. 21.00 «Колба времени» 22.00 «Киносерпантин». Передача о правде и лжи в искусстве, о ми4 фах и иллюзиях в кино. Ведущий Марк Захаров, 1990 г., 2 ч. 23.00 «Здоровье» 23.55 Муз/ф «Ленинградские аква рели» 00.30 Т/ф «Цитата», 1 ч. 01.30 Д/ф «Акваланг и ласты» 01.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 2 с.

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре4 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Снова в школу» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет. Х/ф «Пло хая привычка»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Снукер 13.30, 14.00, 20.00, 21.30, 01.00, 02.00 Теннис 20.30 Велоспорт 00.00 Футбол 01.55 Спортивный журнал

ХОККЕЙ 06.00 КХЛ. Лучшие матчи сезона. СКА 4 Ак Барс 08.00 Наша история 08.20, 17.30 Академия 08.30, 17.40, 23.40 КХЛ. Лучшие мат4 чи ХК «Донбасс». Донбасс 4 Ме4 таллург (Магнитогорск) 10.30, 15.30, 19.40, 21.40 НХЛ. Плей4 офф. Полуфинал 12.30 Хоккейный полдень 13.10 За кулисами. Ледовая арена 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Ло4 комотив 4 Авангард

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщи4 ка» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов 4 2012 г. /13. Мужчины. «Зенит»4 «Хипо Тироль»

Іменинники дня: ІВАН, ФЕДІР, ІНОКЕНТІЙ, ФАРАПОНТ 11.35 Гольф. «Volvo World Match Play Championship 2013» 12.25 Фрирайд. Проект «Ride the Planet 4 2012». Кавказ. «Белая вода» 13.15 Гольф. «Ryder Cup42012». День 34й 18.30 «Trans World Sport» представля4 ет. «Спортивный глобус» 19.00 «Первая пятерка» 20.10 «Обратный отсчет» 21.55 Регбилиг. Европейская Суперли4 га. «Widness» 4 «Wigan» 00.00 Легкая атлетика. Diamond League в Италии

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 20.55, 22.05, 23.30, 01.35 Футбол NEWS 06.15 «Один на один с Гамулой». М. Обрадович 07.00 Голы сезона. Чемпионат Англии 08.00 Реал 4 Осасуна. Чемпионат Испа4 нии 10.25, 16.00 Испания 4 Россия. ЕВРО4 2013 г. (U21) 12.25 Чемпионат Испании. Обзор тура 13.30 Топ4матч 13.40, 18.35 Англия 4 Италия. ЕВРО4 2013 г. (U21) 18.00, 20.30 Futbol Mundial 21.10 LIVE. Молдова 4 Польша. Отбор к ЧМ 4 2014 г. 23.15 LIVE. Португалия 4 Россия. Отбор к ЧМ 4 2014 г. 00.45 Севилья 4 Валенсия. Чемпионат Испании

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Последнее лето детства», 1 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «БабаЯга против!», №1. Мультфильмы «Приключения перца», «Бук вы из ящика радиста» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из могикан», 8 с. Сказки Пуш кина «Сказка о попе и о работ нике его Балде». Мультфильм «Два веселых гуся» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Сто радос тей или книга великих откры тий», 1981 г. Мультфильм «Спутница королевы» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина4бале4 рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.10, 23.30 Огги и Кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40, 16.30 Тикити4Так 13.10, 15.30 Капитан Фламинго 13.40 Маленький Астронавтик 14.00 Маленькая Русалочка 14.50 Малыши4герои 16.10 Животные4жестянки 16.20 Клампики 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.30 М/ф 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Ку карачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.00 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Погребенные заживо.Спа4 сение чилийских шахтеров»


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.20, 23.10 Юбилейное шоу «НА4НА, Эй!» 07.45 Посвяти себя футболу! 08.05 Олимпийский вызов 08.20 Барышня и кулинар 09.05 Жизнь на равных 09.20 Армия 09.35 Православный вестник 10.05 «Секреты успеха» 10.40 «Остров сокровищ» 14.00 Театральные сезоны 14.50 В гостях у Д.Гордона 15.45 Золотой гусь 16.10 Энергоблок 16.20 Юбилейная программа В.Било4 ножко 18.30 Концертная программа Николо «Весна пришла» 20.50 Мегалот 20.55 «Служба поиска детей» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Без цензуры 21.55, 01.45 Кабмин: событие недели 22.05 Украинская песня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 00.50 Клуб юмора 01.55 «Потомки» с Н.Рыбчинской и К.Гнатенко

ИНТЕР 05.40 Т/с «Улицы разбитых фона рей 12» 08.10 «Шустер Live» 10.20 «Городок» 11.20, 03.30 Т/с «Семейный детек тив» 14.10 Т/с «Ласточкино гнездо» 18.00, 20.30 Т/с «Цветы зла» 20.00, 02.10 «Подробности» 22.30 Х/ф «Жених» 00.20 Х/ф «Живой» 02.40 Д/с «История Мира»

9 КАНАЛ 08.00 10.00 10.50 11.00

Х/ф «Амос и Эндрю» Новости 9 канала Культурное меню Т/с «Охотники за древностя ми» 12.00 Т/с «Правила Угона» 20.00 Х/ф «Кровь тамплиеров» 00.00 Х/ф «Последний уикэнд»

11 КАНАЛ 06.30 08.10 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 11.55 13.40 14.15 14.40 15.40 17.40 19.40 22.00 23.55 01.50

Кабриолето Ревизор42 «Мой малыш» «Два берега» «Перевоплощение» «Просто собака» «Интересное кино» «Дачные затеи» Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Счастливы вместе» Х/ф «Это все она» Х/ф «Дневники принцессы2» Хто зверху?4 2 Х/ф «Честная игра» Т/с «Вероника Марс3»

1+1 08.00 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.15 М/ф «Энгри Бьордс» 10.20, 10.45 М/с «Человек паук» 11.05 «Мир наизнанку 4 4: Вьетнам» 12.05 «Тачки» 12.40 «Адская кухня43» 14.50 «Шесть кадров» 16.30 «Вечерний Киев42013» 18.30 «Рассмеши комика 4 3» 19.30 «ТСН» 20.00 «Большие гонки» 21.30 Х/ф «Тринадцатый воин» 23.40 Х/ф «Осьминожка»

СТБ 06.25 Х/ф «Сказка о царе Султане» 07.55 «Караоке на Майдане» 08.50 «Едим дома» 09.55 Х/ф «Блеф» 11.55 Х/ф «Ас» 13.55, 14.55 Звездная жизнь

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.10 12.30 13.00 15.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.45 20.30 20.50 22.40 23.35 00.30 01.25

М/ф «Детали» «Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «100 процентов» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Медикус» «Тип4топ» «Дураки, дороги, деньги» «Люди» «Вне игры» Х/ф «Ставка больше, чем жизнь», 15, 16 с. Х/ф «Коммандос», 1, 2 с. «Особенности местной рыбал4 ки» «Седмица» «Respect» «Города4герои». «Минск» «Смотреть всем!» «Детали. Итоги дня» «Территория заблуждений» «Тайны мира с Анной Чапман» «Странное дело» «Живая тема» «Какие люди!»

ICTV 06.05 07.05 07.35 09.30 10.00 11.05 12.05 12.30 13.30 15.25 17.45 18.45 19.00 20.40 22.40 00.55

Світанок Козырная жизнь Х/ф «Мортал комбат» Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос За рулем Смотреть всем! Х/ф «Человек президента2» Х/ф «Охранник» Максимум в Украине Факты. Вечер Х/ф «Тринадцатый район» Х/ф «Лузеры» Х/ф «На живца» Х/ф «Анаконда4»

07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 11.00 11.25

Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Смешарики. Пинкод» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» М/ф «Храбрый плавник» Т/с «Все женщины ведьмы» Х/ф «Молодожены» Х/ф «Тариф «Новогодний» Даешь, молодежь! Виталька У ТЕТа в Интернете Т/с «Ходячие мертвецы»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25 «Тема недели» 07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.10 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25, 00.30 «Автоконтинент» 09.50 «Мотор4новости» 10.10 «Новостеметр» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот4тест» 12.15 «Обрати внимание» 13.10 «Вперед на Олимп!» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особенный взгляд» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты с С. Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 11.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.00 Новости Кривого Рога 10.15 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 4 с. 12.30 Х/ф «Черный треугольник» 14.00 Волшебное закулисье 14.45 Х/ф «Мария, Мирабела» 15.30 Д/ф «Мир путешествий» 16.00 Стендап 16.30 Страна талантов 17.00 Х/ф «Поездка на старом авто мобиле» 18.30 Реалити4шоу «Oscar Models TV show» 19.00 1024информ 19.15 «Новости. Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с... 21.00 Х/ф «Душа» 22.45 Грабли 23.15 Музыка 23.45 Концерт Александра Иванова

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.00 М/с «Мастер Менни» 06.30 Кабриолето 08.10, 10.00 Ревизор42 11.55 Уральские пельмени 13.40 Люди ХЭ 14.15 Нереальная история 14.40 Файна Юкрайна 15.40 Т/с «Счастливы вместе» 17.40 Х/ф «Это все она» 19.40 Х/ф «Дневники принцессы2» 22.00 Хто зверху?42 23.55 Х/ф «Честная игра» 01.50 Т/с «Вероника Марс3» 02.30, 03.30 Зона ночі 02.35, 03.35 Богдан Хмельницький 04.50 Зона ночі. Культура 04.55 Катерина Білокур. Послання

НТН

ТОНИС

06.00 Т/с «Человек войны» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00, 23.00 «Случайный свидетель» 13.30 Х/ф «Ответь мне» 15.15 Т/с «Доктор Тырса» 19.00 Т/с «Тайны следствия 8» 23.30 Т/с «Криминалисты» 01.20 Х/ф «Денни цепной пес»

06.00 Х/ф «Ищи ветра» 07.35 Ф4стиль 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.40, 18.55, 21.05 «Погода» 09.00 Никола Тесла 10.00 «Светские хроники» 10.40 Х/ф «Клад» 13.10 За семь морей 13.45 Культурный шок 15.10 Удивительные рассказы о живот4 ных 15.45, 23.00 Игры животного разума 16.55 «Ронин. С Дмитрием Выдриным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.15 «Цивилизация ncognta» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Наследство Кеннеди 20.00 Планета аллергии 21.10 Х/ф «Картахена» 00.10 Х/ф «Хорошая девочка»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Смотр 07.55 Главная дорога 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Своя игра 13.10 «Наши» 14.00 «Возвращение Мухтара42» 15.55 Следствие вели... 16.50 А. Журбин. Мелодии на память 17.30 «Луч Света» 18.25 Т/с «Порох и дробь» 22.10 «Русские сенсации» 23.10 «Ты не поверишь» 00.05 Т/с «Мент в законе5»

TET

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 20.35 22.00 23.00

ENTER 05.45 08.30 10.10 13.10 14.50 16.30 18.35 20.20 22.00

Сх. 03.48 Зах. 20.07 Трив. дня 16.19

Субота, 08 червня 15.55, 16.55 «Моя правда» 18.00 Х/ф «Медовая любовь» 21.35 Х/ф «Пять лет и один день» 23.25 Х/ф «Вий»

Советские мультфильмы Х/ф «Отроки во Вселенной» Х/ф «Криминальный талант» Х/ф «Длинное, длинное дело» Х/ф «Разорванный круг» Х/ф «Взбесившийся автобус» Х/ф «Без срока давности» Х/ф «Перехват» Х/ф «Сержант милиции»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 Оздоровительная система вале4 олога Ю. Зарецкого 09.35 «Невзрослые новости» 09.50, 18.45 «Полезные новости» 10.05 «Университет4неделя» 12.00 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 «Идеальный дом» 18.00 «Кекс в большом городе» 18.25 «Выбор народа» 18.30 «Что? Где? Почем?» 19.00 М/с «Сорвиголова» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама

ОРТ М 06.55 «Играй, гармонь любимая!» 07.40 «Смешарики» 07.55 «Умницы и умники» 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «Про доброе старое кино» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.10 «Абракадабра» 14.10 «Две звезды». Постскриптум 16.20 «Угадай мелодию» 17.00 Вечерние новости 17.15 «Папенькины дочки» 18.15 «Форт Боярд» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.05 Что? Где? Когда? 23.10 «Городские пижоны». Сверхно4 вый Шерлок Холмс. «Элементар4 но» 00.05 Х/ф «Осенний марафон»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Ковбои» 07.00, 19.00 События 07.10 Х/ф «Как найти идеал» 09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Тайны звезд 12.00, 13.00 Дорожный патруль 15.00 Х/ф «Ночной гость» 17.00, 19.20 Т/с «Виктория» 21.20 Х/ф «Жена Штирлица» 23.20 Х/ф «Просто Джексон» 01.10 Х/ф «Дикие штучки»

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 10.25 М/ф «Импи Суперстар» 12.00 Х/ф «Суперзвезда» 14.05 «Пороблено в Україні» 15.45 «Дом на зависть всем» 16.40 «Реальная любовь» 17.40 «Лямур Тужур» 18.35 «Большая разница» 19.30 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.05 Х/ф «Девушка моего лучшего друга»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 08.00, 11.35, 16.25 «Возвраще4 ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40 Х/ф «Каменный цветок» 08.05 «Великие путешествия» 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 10.50, 13.50 «Загородный дом» 09.45 «Для маленькой компании» 10.40, 12.20, 13.40 «Бабуля4антикри4 зис» 10.55, 17.25 «Неизвестная планета» 12.30, 19.10 «Мини4путешествия» 12.40 «Киноклуб «Покров» Господин премьер4министр», 1, 2 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 18.15 «Великие путешествия», 1, 2 с. 19.25 Т/с «Эпоха чести» 20.30 «Не первый взгляд» 20.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Майская ночь» 00.45 «Телечат»

2+2 08.00 Х/ф «Амос и Эндрю» 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.00 Т/с «Правила Угона» 20.00 Х/ф «Кровь тамплиеров» 00.00 Х/ф «Последний уикэнд» 01.50 Сильный аргумент. «Дорожние войны» 02.15 Х/ф «Дальний выстрел» 03.00 Х/ф «Фучжоу» 04.30 М/ф

MEGA Разрушители мифов История пыток Легендарные завоеватели Покорение неба Жизнь Д/ф «НЛО для Страны Советов» Д/ф «НЛО. По приказу Гитлера» Д/ф «НЛО Третьего рейха» Top Gear. Бондиана Формула41. Квалификация Намедни Х/ф «Турецкий гамбит» Мафия: история Бонанно Гордость Украины Сокровище.UA Мистическая Украина Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 Х/ф «Качели» 06.35, 07.15 Х/ф «Маша» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 08.45 «Утренняя почта» 09.20 «Субботник» 10.15 «PROТУРИЗМ» 10.30 «Джентльмены удачи». 40 лет спустя» 11.20 Х/ф «Чужая» 13.20 Вести4Москва 13.30 «Вся Россия» 13.45 «Честный детектив» 14.15 «По следам тайны». «Вселенная: случайность или чудо?» 15.10, 03.05 Х/ф «Бабье лето», 1 с. 17.00 «Субботний вечер» 19.00 Вести в субботу 19.45 Х/ф «Белая ворона» 23.20 Х/ф «Как же быть сердцу» 01.15 Х/ф «Одинокий ангел»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 08.30, 14.30 Х/ф «Печкилавочки» 10.30, 16.30 Х/ф «Человек с другой стороны» 18.30, 00.30 Х/ф «Конец императо ра тайги» 20.00 «Плюс кино» 20.30 Х/ф «Странные мужчины Се мёновой Екатерины», 2 с. 23.00 Муз/ф «Марица»

REN TV 08.15 «100 процентов» 08.45 «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 11.30 «24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Голод» 17.00 «Представьте себе» 17.30 «Репортерские истории» 18.00 «Неделя» 19.00 Х/ф «Мумия» 21.30 Х/ф «Мумия возвращается» 00.00 Х/ф «Электра» 01.45 «Документальный проект»: «Карлики во Вселенной»

ИНТЕРПЛЮС

ТНТ1

09.15, 23.35 Страна смеется 09.30 Смарт4шоу 10.00 Д/с «Теория заговора» 10.45, 22.50 Позаочі 11.30 Х/ф «Криминальный талант» 14.00 Х/ф «Прекрасная ложь» 15.40, 23.50 Х/ф «Берег его жизни» 18.50 Х/ф «Хочу Вашего мужа» 20.00 Подробности 20.30 Х/ф «Заграва» 22.00 Т/с «Милицейская академия»

06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.45 М/с «Монсуно» 08.15 М/с «Могучие рейнджеры. Са мураи» «Самураи навсегда» 08.45 «Страна играет в Квас лото». Ло4 терея 09.00 Школа ремонта 10.00 «Два с половиной повара». Про4 грамма 10.30 «Фитнес». Программа 11.00 «Дурнушек.net» Программа 11.30 «Холостяк», 12 с. 13.00 «Экстрасенсы ведут расследова4 ние» Паранормальное шоу 14.00, 20.50 «Камеди Клаб» 15.00 «Comedy Баттл. Без границ», 7 с. 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф «СашаТаня» 17.30 «Comedy Woman» 18.30 «Comedy Club. Exclusive», 17 с. 19.00 Х/ф «Фантом» 22.00, 23.00 «Дом42» 23.30 Х/ф «Муви43»

TBI 06.30 Благая весть с Риком Реннером 07.00, 18.00, 22.00, 04.30 Музыка для взрослых 08.00 «Сегодня» 08.30, 13.30 Шоу Фрая и Лори 09.00 Звериная работа 09.45 Здоровая жизнь 10.30, 17.00 Вокруг света 11.15 Спорт на ТВі 11.30 Ювелирочка 14.00, 01.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 15.00 Лекции и события 19.00 Откровенно с Виталием Портни4 ковым 20.00 World Stories. Международные корреспонденты

TVCI 06.00 07.05 07.50 08.20 09.50

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

Зах. 19.47 Сх. 03.47 Новий міс. 17.56

20.30 Гран4при 21.00, 03.00 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 23.00 Х/ф «Карамель» 02.00 Знак восклицания 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом

06.00 08.40 10.20 12.00 13.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 03.00 03.50 04.40 05.20

Х/ф «Доктор Айболит» М/с «Золушка» «АБВГДейка» «Двенадцатая ночь» «Русский вопрос»

10.30 «Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит» 10.50 Д/ф «Хочу быть звездой» 11.30, 17.30, 00.00 События 11.45 Дом с историей. «Московский педагогический государствен4 ный университет» 12.10 «Сто вопросов взрослому» 12.50 М/ф «Стрела улетает в сказку» 13.20 Х/ф «В день свадьбы» 14.30 Таланты и поклонники. Алла Су4 рикова 15.45 Т/с «Женская логика 3» 17.45 Т/с «Женская логика 4» 19.25 «Давно не виделись!» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Т/с «Цепь» 23.20 «Хроники московского быта. Цветы» 00.15 Т/с «Женская логика 3, 4»

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 Х/ф «Путешествие с песен кой» 06.40 Х/ф «Бумбараш», 1 с. 07.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 4 с. 08.00, 14.00 «Время» 09.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 11.00 «Это вы можете» 11.50 «Утренняя почта» 12.30 Х/ф «Бумбараш», 2 с. 13.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 5 с. 15.00 «Колба времени» 16.00 «Киносерпантин». Передача о правде и лжи в искусстве, о ми4 фах и иллюзиях в кино. Ведущий Марк Захаров, 1990 , 2 ч. 17.00 «Было ВРЕМЯ» 18.00 «Вокруг смеха» 19.30 «История одного бенефиса. Шоу Бари Алибасова». Концерт груп4 пы «На4на» 21.00 «Золотая рыбка» 22.35 Муз/ф «Поет Карел Готт» 23.05 Д/ф «Арам Хачатурян» 00.05 «50/50» 00.40 Т/ф «Цитата», 2 ч. 01.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 3 с.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали4гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Аленький цветочек» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический фут бол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Френки и Джонни же нятся» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет. Х/ф «Вер нись»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 15.55, 16.00, 18.00, 18.15, 00.30, 01.45 Теннис 10.00 Снукер 14.00, 02.00 Велоспорт 20.00 Спидвей 23.00 Конно4спортивный журнал 23.15 Конный спорт 03.00, 09.30 Технический перерыв

ХОККЕЙ 06.00 КХЛ. Лучшие матчи сезона. «Ло4 комотив» 4 «Авангард» 08.00 Наша история 08.20, 17.30 Академия 08.30, 17.40, 23.40 КХЛ. Лучшие мат4 чи ХК «Донбасс». Донбасс 4 Трак4 тор 10.30, 15.30, 19.40, 21.40 НХЛ. Плей4 офф. Полуфинал 12.30 Хоккейный полдень 13.10 За кулисами. Вратарская экипи4 ровка 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Лев 4 ЦСКА

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «Trans World Sport» представля4 ет. «Спортивный глобус» 10.10 Волейбол. Кубок ЕКВ 4 2012 г. / 13. Женщины. Финал. «Фенер4 бахче» 4 «Факро». Ответный матч 12.30 Фрирайд. Проект «Ride the planet42013». Эльбрус

Іменинники дня: АНДРІЙ, ОЛЕНА, МАКАР, КАРПО, ОВЕРКО 13.30 Баскетбол. Чемпионат Испании. Полуфинал. 44й матч 15.15 Регбилиг. Европейская Суперли4 га. «Widness» 4 «Wigan» 17.00 «Первая пятерка» 18.20 Легкая атлетика. Diamond League в Италии 20.30 Регбилиг. State of Origin. Новый Южный Уэльс 4 Квинсленд. 14й матч 22.15 «Обратный отсчет» 00.00 Регби47. Этап Мировой Серии в Голландии. Женщины. День 14й

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.20, 01.00 Фут4 бол NEWS 06.15 Севилья 4 Валенсия. Чемпионат Испании 08.05 Молдова 4 Польша. Отбор к ЧМ 4 2014 г. 10.25, 14.30, 21.10 Д/ф «Наше ЕВРО» 11.30, 16.55 Португалия 4 Россия. От4 бор к ЧМ 4 2014 г. 13.25 Голы сезона. Чемпионат Англии 16.00 «Один на один с Гамулой». М. Обрадович 18.55 LIVE. Англия 4 Норвегия. ЕВРО4 2013 г. (U21) 21.00 Топ4матч 22.45 Испания 4 Россия. ЕВРО42013 г. (U21) 00.35 Лучшие моменты. ЕВРО42013 г. (U21) 01.15 Англия 4 Норвегия. ЕВРО42013 г. (U21)

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Последнее лето детства», 2 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «БабаЯга против!», №2. Сказки зару бежных писателей. «Чиполли но» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из могикан», 9 с. Сказки Пуш кина. «Сказка о мертвой ца ревне и о семи богатырях» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Город мас теров». 1965 г. Мультфильм «Котенок» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.30 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.10, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина4бале4 рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 13.40, 23.30 Огги и кукарачи 11.20 Машины4сказки 11.30, 20.50 Маша и Медведь 11.40, 21.30 Смешарики 12.20 Песик Камбу 12.50 Тикити4Так 13.10, 15.40 Капитан Фламинго 16.10 Животные4жестянки 16.20 Клампики 16.30 Белоснежка 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.30 М/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.00 М/с «Маленькие Энштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Тимон и пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Рождение планеты земля»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 09 червня СТБ

ТВ УТ1 06.05 Мир православия 06.40 Смех с доставкой на дом 07.05 Барышня и кулинар 07.35, 23.50 «Жена» 09.05 Путешествуй по миру с Ю.Акуни4 ной 09.30 Околица 10.00 Шаг к звездам 10.40 Честь имею пригласить 11.25 Шеф4повар страны 12.15 Рояль в кустах 12.45 Кто в доме хозяин? 13.05 Ближе к народу 13.35 Золотой гусь 14.00 Кумиры и кумирчики 14.30 Караоке для взрослых 15.20 Муз. академия. Евровидение 16.15 Не верь худому повару 16.50 Деловой мир. Неделя 17.20 Славянский базар в Витебске 18.00 Концерт«Тебе, единственной» 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.45 Точка зрения

ИНТЕР 05.40 Т/с «Ласточкино гнездо» 09.20 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Орел и Решка. Курортный се4 зон» 11.00 «Вкусное свидание» 12.00 Т/с «Семейный детектив» 13.50 «Лучшие украинские хиты. Ири4 на Билык и группа «ТИК» 15.50 Т/с «Провинциальная муза» 20.00, 04.00 «Подробности недели» 21.00 Т/с «Улицы разбитых фона рей13» 01.00 Т/с «Цветы зла»

9 КАНАЛ 08.00 Х/ф «Крутой пес» 10.00 «Днепр4футбол» 10.50 Высокая косметология от «Тер4 ритории красоты» 11.00 «Алеф 4 в наше время» 11.30 «Вояж» 11.45 Дайджест 12.00 Х/ф «Дюна» 18.10 Х/ф «Миссия на Марс» 20.20 Х/ф «Черная дыра» 22.15 Х/ф «Экспедиция «Ноев Ков чег»

11 КАНАЛ 08.00 Уральские пельмени 09.50 М/с «Пингвины из Мадагаска ра» 10.10 «Родительский клуб» 10.30 «Просто собака» 10.50 «Открывай!» 11.15 «Свадебные хлопоты» 11.40 «Дачные затеи» 12.10, 22.00 Педан4Притула Шоу 13.40 Хто зверху?4 2 15.35 Х/ф «Дневники принцессы2» 17.30 «Oscar Models TV Show» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «36, 6» 19.00 «Проте» 19.20 «Путь к успеху» 19.30 «Новости недели» 20.00 «Автострасти» 20.30 «Дело вкуса» 21.00 «Перевоплощение» 23.30 Х/ф «Крутая Джорджия» 01.55 Т/с «Вероника Марс3»

1+1 07.50 М/ф 08.10 «Ремонт + 09.00 «Лото4Забава» 10.15, 10.40 М/с «Человек паук» 11.00 «Воскресенье с Кварталом» 12.00 «Смакуем» 12.30 «Красавица за 12 часов» 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Семейные мелодрамы 4 3» 17.30 Х/ф «Няньки» 19.30 «ТСН» 20.15 «Голос страны 4 3. Финал» 23.40 «Светская жизнь» 00.35 Что? Где? Когда? 01.35 Х/ф «Порочная страсть»

07.05, 01.50 Х/ф «Афоня» 08.55 «Едим дома» 10.00 «Караоке на Майдане» 11.00 Т/с «Маша Пирогова народ ный юрист» 15.05 Х/ф «Медовая любовь» 19.00 «Битва экстрасенсов» 20.00 «Один за всех» 22.00 «Следствие ведут экстрасенсы»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.05 07.40 08.40 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 11.00

16.10 17.00 17.55 18.50 19.40 20.30 21.00 01.00

М/ф «Детали» «Погляд» «Города4герои». «Минск» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбал4 ки» «Автотема» «Respect» «Седмица» «Чудо возможно» «Смотреть всем!» «Нам и не снилось». «Оружие Третьей мировой. Биологичес4 кое оружие», 1, 3 с. «Пища богов» «Обманутые наукой» «Секретные территории» «Города4герои». «Ленинград» «Тип4топ» «PostSсriptum» «День «Военной тайны» Х/ф «Коммандос», 1, 2 с.

06.55 07.45 08.05 09.15 09.50 10.50 11.30 12.00 12.25 13.15 15.00 17.00 18.45 19.50 21.40 23.35 00.50

Квартирный вопрос Анекдоты по4украински Дача Основной инстинкт Смотреть всем! ОлимпиЛяпы Козырная жизнь Легкие деньги Мультличности Х/ф «Мортал комбат» Х/ф «Лузеры» Х/ф «Тринадцатый район» Факты недели Х/ф «Снайпер2» Х/ф «Снайпер4» Т/с «Такси» Х/ф «Тело, как улика»

07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 11.00 11.25 11.50 14.00 16.00 17.55 18.55 20.00 22.00

Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Смешарики. Пинкод» М/ф «Сердитые птички» М/ф «Шурши лапками» Т/с «Все женщины ведьмы» Х/ф «Тариф «Новогодний» Одна за всех Даешь, молодежь! Виталька У ТЕТа в Интернете

11.30 12.00 12.30 13.00 13.15 13.40

ICTV

TET

51 КАНАЛ 06.10, 11.15, 14.15, 16.15 М/ф 07.00 «Новости. Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини4 ка 09.00 Стендап 09.30 Х/ф «Мария, Мирабела» 10.45 Краеведческое путешествие 11.40 Х/ф «Поездка на старом авто мобиле» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Тайны подводного мира» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.45 Х/ф «Фантастические миры Уэллса», 1 с. 16.30 Снято 17.00 Арт4зона 17.30 Х/ф «Душа» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с А. Шипко 20.15 Истории с Бородой 20.45 Данс4мастер 21.10 Х/ф «Валентина»

5 КАНАЛ 07.30 «180 градусов» 07.50, 20.10, 00.30 «Хроника недели»

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. 6 è 20 èþíÿ

08.30 09.10 09.35 10.10 10.30 11.10 11.30 12.10 12.30 13.10 13.30 14.20 15.15 16.10 17.20 17.30 18.10 19.30 21.00 21.40 22.00 22.35

«Феерия путешествий» «Пространство идей» «Окно в Америку» «Мамина школа» «Здоровые истории» «Технопарк» «Трансмиссия4тест» «Жизнь интересна» «Інтелект.ua» «Защитник Отечества» «Мотор» «Игра судьбы» «Акцент» «Фактор безопасности» «Палата» «Новости Киевщины» «Окно в Европу» «Большая политика» Итоги недели «Время4Тайм» «Территория закона» «Кино с Яниной Соколовой»

НТН 06.05 Х/ф «Версия полковника Зо рина» 07.35 Т/с «По ту сторону волков» 11.30 «Легенды уголовного розыска» 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Х/ф «Любить порусски» 15.00 Т/с «Тайны следствия 8» 19.00 Т/с «Остров ненужных лю дей» 23.00 Д/с «Тайны криминального мира» 23.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.20 Х/ф «Гадюки»

НТВМИР 06.25 Дикий мир 07.00, 09.00, 12.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 «Академия красоты» 08.20 Их нравы 09.25 09.25 09.25 «Первая передача» 09.55 Едим дома! 10.25 «Чудо техники» 11.00 Дачный ответ 12.30 Дорожный патруль 16.20 «Очная ставка» 17.20 Золотая пыль 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.40 «Центральное телевидение» 20.35 «Железные леди» 21.25 Х/ф «Хозяин» 23.25 Чрезвычайное происшествие. 00.00 Т/с «Мент в законе5». Фильм третий. «Автоматчики» 01.55 «Кремлевские дети» «Дети Жу4 кова. Эра, Маша и Марго»

ENTER 05.45 10.25 17.15 20.15 21.45 23.30

Советские мультфильмы Х/ф «Вход в лабиринт» Х/ф «Криминальный талант» Х/ф «Фанат1» Х/ф «Без срока давности» Х/ф «Депрессия»

27 КАНАЛ 06.00, 09.20, 13.30 М/ф 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Энштейны» 09.30 Оздоровительная система вале4 олога Ю. Зарецкого 09.35 «Новости DW» 10.00 «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Идеальный дом» 15.30 Х/ф «Джони Капахала. Снова на доске» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова » 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 19.50 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.00 «Кекс в большом городе» 20.25 «Выбор народа» 20.30 М/с «Чудеса на виражах»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.45 06.50 07.45 08.00 09.50

М/с «Мастер Менни» Кабриолето Церковь Христова Уральские пельмени М/с «Пингвины из Мадагаска ра» 10.10 М/ф «Новые приключения Золушки» 11.55, 22.00 Педан4Притула Шоу 13.40 Хто зверху?4 2 15.35 Х/ф «Дневники принцессы2» 17.50 Х/ф «В ожидании чуда» 19.50 Х/ф «Свадебный переполох» 23.30 Х/ф «Крутая Джорджия» 01.55 Т/с «Вероника Марс3» 02.40, 03.40 Зона ночі 02.45 Іван Мазепа 03.45 Богдан Хмельницький 04.05, 05.05 Зона ночі. Культура 04.10 Іван Франко

ТОНИС 06.00 Х/ф «Клад» 07.35, 15.10 Удивительные рассказы о животных 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.40, 18.55 «Погода» 09.00 Планета аллергии 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 Ф4стиль 11.10 Х/ф «Ищи ветра» 13.50 За семь морей 14.30 Арт4сити 15.50, 00.30 Игры животного разума 17.00 «Украина4Европа: маятник Фуко» 17.50 Самобытные культуры 18.30 «Мир за неделю» 19.00 Тайны древних империй 20.00 «Цивилизация ncognta» 20.15 «Кумиры» 20.45 «Светские хроники» 21.20 Одри Хепберн: магия стиля 22.30 Х/ф «Хорошая девочка»

K1 07.00 08.45 10.15 12.30 14.40 15.50 16.50 17.50 20.00 21.40 00.05

«Мультфильмы» М/ф «Импи Суперстар» Х/ф «Суперзвезда» Х/ф «Давайте потанцуем» «Семейный пес» «Дом на зависть всем» «Большая разница» «Вечерний квартал» М/ф «Подводная братва» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Психоанализ»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 10.05, 11.50 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40 М/ф «Сказка в рыбаке и рыб ке», «Серая шейка» 08.30, 09.20, 10.15, 12.25, 17.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 11.00, 13.50 «Загородный дом» 09.10, 11.10 «Мини4путешествия» 09.45 «Для маленькой компании» 11.20 «Неизвестная планета» 12.40 «Киноклуб «Покров». Господин премьер4министр», 3, 4 с. 13.40 «Бабуля4антикризис» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «Дайвинг» 17.20 М/ф «Капитан Врунгель» 19.25 Т/с «Эпоха чести» 20.30 «Сокровища природы» 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 22.00 «Короткие встречи» 00.45 «Телечат»

ОРТ М

ИНТЕРПЛЮС

07.40 «Смешарики. ПИН4код» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.30 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.15 Среда обитания 12.15 «Ералаш» 12.45 «Эх, был бы я полегкомыслен4 нее...» 13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 16.35 «Людмила Гурченко. Как я стала богиней» 17.40 «ДОстояние РЕспублики» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 «Вышка» 23.25 Х/ф «Интердевочка»

07.35 Х/ф «Хочу Вашего мужа» 08.45 Формула любви. Ольга Аросева 09.30 Школа доктора Комаровского 10.05 Т/с «Милицейская академия» 10.55, 23.20 Вкусное свидание 11.40 Орел и решка 12.30 Х/ф «Берег его жизни» 15.40 Концерт группы «ТИК» 16.50 Х/ф «Заграва» 18.20 Х/ф «Темная ночь» 20.00 Подробности недели 20.50 Х/ф «Криминальный талант» 00.05 Х/ф «Прекрасная ложь»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Ковбои» 06.50 События 07.10 Самый умный 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00 Дорожный патруль 13.00 Х/ф «Жена Штирлица» 15.00 Т/с «Виктория» 19.00 События недели 20.00, 21.00 Т/с «Интерны» 22.00 Премия Муз4ТВ 2013 г.

Сх. 03.47 Зах. 20.07 Трив. дня 16.20

TBI 07.00, 04.30 Музыка для взрослых 08.00, 10.30, 17.00 Вокруг света 08.30, 13.30 Шоу Фрая и Лори 09.00 Звериная работа 09.45 Здоровая жизнь 11.30 Ювелирочка 14.00, 02.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 15.00 Лекции и события 18.00 Программа Тараса Чубая и Анд4 рея Бондаря «Ч/Б» 19.00 World Stories. Международные корреспонденты 19.45 Спорт на ТВі 20.00, 03.00 Homo sapiens

21.00 Откровенно с Виталием Портни4 ковым 22.00 Jazz с Алексеем Коганом 23.00 Х/ф «В начале» 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом

2+2 08.00 Х/ф «Крутой пес» 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.00 Х/ф «Дюна» 18.10 Х/ф «Миссия на Марс» 20.20 Х/ф «Черная дыра» 22.15 Х/ф «Экспедиция «Ноев Ков чег» 01.00 Х/ф «Лед» 02.50 Х/ф «Тайна Чингисхана» 04.15 Х/ф «Дальний выстрел»

MEGA 06.00 08.40 10.20 12.00 13.00 16.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 03.00 03.50 04.40 05.20

Разрушители мифов История пыток Легендарные завоеватели Пять лет на Марсе Жизнь В поисках приключений Намедни Ферарри: утерянные мечты Формула41 Х/ф «Статский советник» Мафия: история Бонанно Гордость Украины Сокровище.UA Мистическая Украина Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 04.45 Х/ф «Белая ворона» 08.00 «Планета собак» 08.35 «Сам себе режиссер» 09.20, 13.20 Вести4Москва 10.00, 13.00 Вести 10.15 Смехопанорама 10.45 «В мире животных» 11.15 Х/ф «Я тебя никогда не забу ду» 13.30 «Вся Россия» 13.40 «Черные дыры. Белые пятна» 14.25 «Городок» 15.10, 03.30 Х/ф «Бабье лето», 2 с. 17.00, 01.40 «Смеяться разрешается» 19.00 Вести недели 20.30 Х/ф «Мой папа летчик» 22.25 «Воскресный вечер с Владими4 ром Соловьевым» 00.15 «PROТУРИЗМ» 00.30 Торжественная церемония за4 крытия ХХIV кинофестиваля «Ки4 нотавр»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Конец императора тайги» 08.00 «Плюс кино» 08.30, 14.30 Х/ф «Странные мужчи ны Семеновой Екатерины», 2 с. 11.00, 17.00 Муз/ф «Марица» 18.30, 00.30 Х/ф «Букет мимозы и другие цветы» 20.00 Х/ф «Фа минор» 20.30 Х/ф «Прощание с Петербур гом» 22.30 Х/ф «Родителей не выбира ют»

REN TV 06.00 Х/ф «Мама не горюй2» 08.00 Х/ф «Электра» 10.00 Х/ф «Мумия» 12.20 Х/ф «Мумия возвращается» 14.45 Х/ф «На страже сокровищ» 16.40, 00.20 Х/ф «Поле битвы Зем ля» 19.00 Х/ф «Вторжение» 20.45 Х/ф «Змеиный полет» 22.45 «Неделя» 23.50 «Репортерские истории»

«ТНТ1» 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.30 М/с «Монсуно» 07.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея 08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 08.45 «Первая Национальная лотерея» 09.00 Школа ремонта 10.00 «Про декор» Программа 10.30 «Два с половиной повара. От4 крытая кухня». Кулинарное шоу 11.00 Т/с «Деффчонки»»День Не птуна» 11.30 Т/с «Деффчонки»»Свист» 12.00 Т/с «Деффчонки»»Имита ция» 12.30 «Перезагрузка». Программа 13.30 «ТНТ. MIX», 10 с. 14.00 Х/ф «Фантом» 16.00 Х/ф «Области тьмы» 17.55 «Камеди Клаб. Лучшее» 18.30 «ТНТ. MIX», 11 с. 19.00 «Экстрасенсы ведут расследова4 ние». Паранормальное шоу 20.00 «Холостяк», 13 с. 21.35 «Наша Russia» 22.00, 23.00 «Дом42» 23.30 Х/ф «Город грехов»

TVCI 06.00 07.15 07.25 09.00 09.30

Зах. 20.32 Сх. 04.34 Новий міс. 08 червня

Х/ф «Девушка с характером» М/ф «Лисастроитель» Х/ф «Мио, мой Мио» «Православная энциклопедия» Таланты и поклонники. Алла Су4 рикова

10.50 «Барышня и кулинар» 11.30, 00.00 События 11.45 «Лайк славы» 12.10 «Смех с доставкой на дом» 12.55 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 14.15 Гала4концерт фестиваля «Доб4 рая песня России 4 2010» 15.20 Московская неделя 15.50 «Приглашает Борис Ноткин» 16.15, 00.15 Т/с «Возвращение муш кетеров, или Сокровища кар динала Мазарини» 19.45 «Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Т/с «Цепь» 23.20 «Хроники московского быта. Бермудский треугольник 4 ГУМ, ЦУМ и «Детский мир»

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 Х/ф «Бумбараш», 2 с. 07.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 5 с. 08.00 «ВРЕМЯ» 09.00 «Колба времени» 10.00 «Киносерпантин». Передача о правде и лжи в искусстве, о ми4 фах и иллюзиях в кино. Ведущий Марк Захаров. 1990 г, 2 ч. 11.00 «Было ВРЕМЯ» 12.00 «Вокруг смеха» 13.30 «История одного бенефиса. Шоу Бари Алибасова». Концерт груп4 пы «На4на» 15.00 «Золотая рыбка» 16.35 Муз/ф «Поет Карел Готт» 17.05 Д/ф «Геннадий Гладков» 18.00 «Рожденные в СССР» 19.00 «Эстрадный вернисаж» 20.00 «Театральные встречи» 21.50 «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» 23.00 Д/ф «Кубинские портреты» 00.10 Х/ф «Путешествие с песен кой» 00.40 Х/ф «Бумбараш», 1 с. 01.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 4 с.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали4гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Остров ржавого генера ла» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Амазонки» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Раздво4 ение личности»

ЕВРОСПОРТ 09.00, 11.45, 12.00, 13.00 Автоспорт 09.25, 02.10 Спортивный журнал 09.30, 10.30, 15.55, 16.00, 18.30, 22.00, 23.15, 01.15 Теннис 10.45, 15.00 Велоспорт 14.00, 00.15 Супербайк 18.45 Вот это да!!! 19.00, 20.00 Снукер 23.30, 01.00, 02.15 Мотоспорт

ХОККЕЙ 06.00 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Лев 4 ЦСКА 08.00 Наша история 08.20, 17.30 Академия 08.30, 17.40, 23.40 КХЛ. Лучшие мат4 чи ХК «Донбасс». Донбасс 4 Неф4 техимик 10.30, 15.30, 19.40, 21.40 НХЛ. Плей4 офф. Полуфинал 12.30 Хоккейный полдень 13.10 За кулисами. Амуниция игрока 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Сло4 ван 4 Динамо (Москва)

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.05 Новости 09.15, 18.20 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Регбилиг. State of Origin. Новый Южный Уэльс 4 Квинсленд. 14й матч 11.30, 22.40 «Первая пятерка» 12.40 Фрирайд. Проект «Ride the Planet 4 2012». Норвегия. «Бе4 лая вода» 13.30 «Trans World Sport» представля4 ет. «Спортивный глобус» 14.00, 20.45 Ралли4кросс. Этап чемпи4 оната Европы в Финляндии

Іменинники дня: ФЕДІР, ФОТІЙ, НИЛ, ФЕРАПОНТ 15.55 Легкая атлетика. Diamond League в Италии 18.25, 01.30 «Шахматное обозрение» 19.00 Гандбол. Отборочный матч чем4 пионата мира. Женщины. Россия 4 Голландия. Ответный матч 23.45 Баскетбол. Чемпионат Испании. Полуфинал. 44й матч

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.45, 01.20 Фут4 бол NEWS 06.15 Испания 4 Россия. ЕВРО42013 г. (U21) 08.10, 12.55, 00.00 Топ4матч 08.20, 18.25 Futbol Mundial 08.50, 13.10 Д/ф «Наше ЕВРО» 10.25, 16.00 Д/с «Футбольные битвы» 10.55, 16.30 Англия 4 Норвегия. ЕВРО 2013 г. (U21) 14.20 Голы сезона. Чемпионат Англии 15.30 Самые смешные футбольные моменты 18.55 LIVE. Нидерланды 4 Россия. ЕВРО 2013 г. (U21) 21.00 «Один на один с Гамулой». М. Обрадович 21.55 LIVE. Бразилия 4 Франция. Това4 рищеский матч 00.05 Лучшие моменты. ЕВРО42013 г. (U21) 00.25 LIVE. Чемпионат Бразилии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Последнее лето детства», 3 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «БабаЯга против!», №3. Русские народ ные сказки «Царевналягуш ка» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из могикан», 10 с. Сказки Пуш кина. «Сказка о рыбаке и рыб ке» 05.00, 11.00, 17.00 Сказки русских писателей. «Двенадцать меся4 цев». Мультфильм «Стрела уле4 тает в сказку» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.30 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.10, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина4бале4 рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 23.30 Огги и кукарачи 11.20 Машины сказки 11.30, 20.50 Маша и Медведь 11.40, 21.30 Смешарики 12.20 Песик Камбу 12.50 Тикити4Так 13.10, 15.40 Капитан Фламинго 13.40 Малыши4герои 16.10 Животные4жестянки 16.20 Клампики 16.30 Пиноккио 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.30 М/ф 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.00 М/с «Маленькие Энштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Х/ф «Джони Капахала:снова на доске» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Тимон и пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Ядерный коллапс»


18 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Заводський районний суд м. Дніпродзер жинська викликає Шакіну Ірину Вікторів ну в якості відповідача по цивільній справі № 208/1719/13, провадження № 2/208/ 992/13 за позовом Самокиша Олександра Павловича до Державної реєстраційної служби МУЮ, Першої Дніпродзержинської нотаріальної контори, Шакіної Ірини Вікто рівни про виключення з реєстру прав на не рухоме майно та визнання права власності у судове засідання, яке відбудеться о 10.00 14 червня 2013 року за адресою: вул. Гу6и, 2, м. Дніпродзержинськ, Заводський район ний суд, каб. 3. У випадку неявки відпові дача у судове засідання справу буде роз глянуто в заочному порядку. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Крижимінський Анатолій Миколайович по цивільній справі № 216/1741/13ц за по зовом Ралдухіної Надії Василівни, Сізової Яни Олександрівни, Михайлюк Маргарити Олександрівни до Гуцалюк Надії Григорів ни, Крижимінського Анатолія Миколайови ча про визначення порядку володіння та ко ристування нерухомим майном, що нале жить на праві спільної часткової власності, викликається у судове засідання на 03 черв ня 2013 року о 09.00 у приміщення Цент ральноМіського суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравне ва, 12, зал 4 (суддя Мазурчак В.М.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб лікування оголошення в пресі відповідач Крижимінський Анатолій Миколайович вва жається повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі його неявки до залу су дового засідання справа буде розглянута за його відсутності. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Кістругу Ганну Сергіївну у су дове засідання як відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний Банк «ПриватБанк» до Кіструги Ганни Сергіївни про стягнення за боргованості, яке призначено на 03.06.2013 року о 12.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського. 23, каб. 9, зал 4. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відпо відача. Дзержинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 14 червня 2013 року о 14.00 в залі судових засідань 305 за адре сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом Гніденка Дмитра Олександровича до Гніденко Наталі Іванівни, третя особа Служба у справах дітей виконкому Цент ральноміської районної у місті ради про позбавлення батьківських прав. Явка відпо відача Гніденко Наталі Іванівни, яка меш кає за адресою: м Кривий Ріг, вул. Димит рова, 54/35, обов’язкова з наданням рані ше не поданих доказів. У разі неявки відпо відача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення нею про причи ни неявки суд вирішить справу з винесен ням заочного рішення за її відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марк са, 57, викликає Шатілова В’ячеслава Бори совича як відповідача по цивільній справі № 200/5379/13ц за позовом Коробкової Ольги Степанівни до Шатілова В'ячеслава Борисовича про надання дозволу на тим часовий виїзд за межі України без згоди батька у судове засідання, яке відбудеться о 09.00 31 травня 2013 року. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська зна ходиться цивільна справа № 204/1002/13ц, 2/204/883/13 за позовом Публічного ак ціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообл енерго» в особі Дніпропетровських міських електричних мереж до Смирницького Вла дислава Володимировича про відшкодуван ня збитків. Відповідач Смирницький Вла дислав Володимирович викликається у су дове засідання на 10 червня 2013 року о 08 год. 20 хв. у приміщення Красногвардій ського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, каб. 4, справу слухає суддя То кар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Смирницького Владислава Володимирови ча справу буде розглянуто за його відсут ності.

У провадженні судді Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропетровська Нізік О.В. знаходиться цивільна справа № 204/1591/13ц за позовом Литвиненко Оксани Іванівни, Литвиненко Олени Федо рівни до Кравцова Миколи Васильовича, треті особи Красногвардійський район ний відділ у м. Дніпропетровську Головно го управління Державної міграційної служ би України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації. Відповідач Кравцов Ми кола Васильович викликається у судове за сідання на 05 червня 2013 року о 13.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 22. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Кравцова Миколи Васильовича справу буде розглянуто за його відсутності. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області, розташова ний за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47, викликає у судове засідан ня в якості відповідача Зурочкіна Михайла Михайловича по цивільній справі за позо вом Стахової Валентини Анатоліївни до Зу рочкіна Михайла Михайловича про визнан ня особи такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням. Судо ве засідання відбудеться 01.06.2013 року об 11.00. Суддя Петрюк Т.М., зал судових за сідань 3. Останнє відоме місце реєстрації відповідача Зурочкіна Михайла Михайлови ча: с. Бородаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, вул. Київська, 21. У випадку неявки відповідача Зурочкіна Михайла Михайловича у судове засідання справа буде розглянута без його участі та по справі буде постановлено заоч не рішення. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 18 червня 2013 р. о 14.00 у залі суду 304 за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде розгляда тись цивільна справа за позовом Перекрест Н.О., Скалозубова Д.О. до Скалозубова Олек сандра Григоровича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєст рації місця проживання. (Останнє місце знаходження відповідача: м. Кривий Ріг, вул. Коротченко, 16/35). У разі неявки відповідача до суду у зазначений день спра ва буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі документів. Бабушкінський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марк са, 57, викликає Серьодкіна Івана Сергійо вича як відповідача по цивільній справі № 200/1159/13ц за позовом Серьодкіна Сергія Васильовича до Серьодкіна Івана Сергійовича, третя особа Бабушкінський РВ у м. Дніпропетровську ГУДМС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на корис тування житловим приміщенням, у судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 18 червня 2013 року. Жовтневий районний суд м. Дніпропет ровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Мочаліна Ігоря Геннадійови ча, Бовта Петра Володимировича у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпропетров ських міських електричних мереж до Мочалі на Ігоря Геннадійовича, Бовти Петра Воло димировича про відшкодування збитків, яке призначено на 09 год. 30 хв. 10 червня 2013 року. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто в заочному порядку. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області по цивільних справах за позовом Остапенко Софії Мико лаївни до Мороховця Олександра Анатолі йовича, третя особа Служба у справах дітей Новомосковського міськвиконкому про поз бавлення батьківських прав викликає у су дове засідання Мороховця Олександра Ана толійовича, яке відбудеться 31.05.2013 року о 08 год. 30 хв. Судове засідання відбудеть ся у приміщенні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомос ковськ, пров. Артемівський, 8, каб. 3. Суддя Дубовенко І.Г. У разі неявки у судове засі

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

дання справа буде розглянута за відсутності Мороховця Олександра Анатолійовича. Про причини неявки Мороховець Олександр Анатолійович повинен повідомити суд. У провадженні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська знаходиться цивільна справа № 207/605/13ц, 2/207/ 515/13 за позовом ДЦППРКБА до Кайера Дениса Володимировича і Крушанка Вікто ра Олександровича про втрату права на ко ристування гуртожитком. Баглійський райо нний суд інформує відповідачів по справі Кайера Д.В. і Крушанка В.О. про не обхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 06 червня 2013 року о 9 год. 30 хв. у приміщенні суду по пр. Конституції, 64, каб. 11, під головуванням судді Третяк В.В. Дзержинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 03 червня 2013 року о 12.00 в залі судових засідань 309 за адре сою: м. Кривий Ріг, пр Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Мельни кова Костянтина Анатолійовича про стяг нення заборгованості. Явка відповідача Мельникова К.А., який мешкає за адресою: 50007, м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 10, кв. 14, обов’язкова з наданням раніше не по даних доказів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочно го рішення за його відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Врона А.О.) викликає у судове засідання відпові дача Мороза Ігоря Павловича по справі за позовом Степанова Олександра Сергійови ча про повернення боргу. Останнє місце про живання відповідача: вул. Комарова, 13а, кв. 28, м. Павлоград, Дніпропетровська об ласть. Судове засідання призначено на 03 червня 2013 р. о 09 год. 35 хв. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача у судове за сідання справа, згідно з вимогами ЦПК Ук раїни, може бути розглянута за його відсут ності. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Черкозьорової Катери ни Володимирівни до Черкозьорова Віта лія Сергійовича про розірвання шлюбу при значено на 09 год. 30 хв. 18 червня 2013 р. в залі 205 Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3 (суддя Чайкін І.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до залу суду без поважних причин справа буде роз глянута за його відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості відповідача Пухова Сергія Юрійовича за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» про стягнення заборгованості. Ос таннє місце проживання відповідача: вул. Куйбишева, 36, м. Павлоград, Дніпропет ровська область. Судове засідання призна чено на 03.06.2013 року об 11 год. 30 хв. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в якості відповідача Фесенка Павла Павлови ча, 1961 р.н., по цивільній справі № 185/ 4132/13ц за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості. Ос таннє місце проживання відповідача: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Ульянова, 8. Судове засідання призна чено на 25 червня 2013 року о 09.00 за ад ресою: Дніпропетровська область, м. Пав лоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неяв ки відповідача у судове засідання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути розглянутий за його відсутності. Суддя Бон даренко В.М. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 20 червня 2013 року о 15.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Гуменюк Ірини Олександрівни до Мірошніченко Світлани Геннадіївни про стягнення суми боргу. Явка відповідача обо в’язкова. Після опублікування оголошення в пресі Мірошніченко Світлана Геннадіївна

вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуван ням судді Подобєд О.К. у приміщенні Баг лійського районного суду м. Дніпродзер жинська Дніпропетровської області за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Консти туції, 64. Покровський районний суд Дніпропет ровської області викликає Семенюка Ми колу Михайловича у судове засідання як відповідача по справі за позовом прокуро ра Покровського району Дніпропетровської області в інтересах неповнолітніх Семеню ка Гліба Миколайовича та Семенюк Яросла ви Миколаївни про позбавлення батьків ських прав, яка призначена до розгляду на 01.07.2013 року о 15.00 та відбудеться у приміщенні суду за адресою: смт Покров ське Покровського району Дніпропетров ської області, вул. Карла Маркса, 134. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів справи. Суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Пустовар О.С. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська викликає Савенко Антоніну Іванів ну, 1960 р.н., у судове засідання як відпо відача по цивільній справі № 2/205/2123/ 13 р. за позовом Кривенка Віктора Івано вича до Савенко Антоніни Іванівни, третя особа Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропет ровській області про визнання особи такою, що втратила право на користування житло вим приміщенням та зняття з реєстрації, яке відбудеться 18 червня 2013 р. о 10.00 у при міщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпро петровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Ко робова, 6, каб. 225. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України. Самарський районний суд м. Дніпропет ровська в зв’язку з розглядом цивільної справи № 2/206/1789/13ц за позовною заявою Білого Анатолія Павловича до Ба сараба Сергія Вікторовича, треті особи Відділ громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Самарського РВ ДМУ ГУМВС Дніпропетровської області, Біла Любов Гри горівна, Басараб Тетяна Анатоліївна про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, викликає в якості відповідача Басараба Сер гія Вікторовича у судове засідання, яке відбудеться 11 червня 2013 року о 13.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська (вул. Електрична, 1а, каб. 216). Явка суворо обов’язкова. У випадку неявки по справі буде ухвалено заочне рішення. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає Ка линич Аллу Іванівну по справі за позовом Астахова Олександра Володимировича до Калинич Алли Іванівни, третя особа Сек тор громадянства і реєстрації фізичних осіб міста Павлограда МВ УМВС України в Дніпро петровської області про визнання особи та кою, що втратила право на користування житловим приміщенням та про зняття з реє страційного обліку в квартирі. Відкрите су дове засідання відбудеться 17 червня 2013 року о 14.00 під головуванням судді Божен ко Л.В. у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Павлоград Дніпропет ровської області, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Явка у судове засідання обов’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпові дач Калинич Алла Іванівна вважається по відомленою про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки справу буде розглянуто за її відсутності. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська зна ходиться цивільна справа № 204/2863/ 13ц, 2/204/1424/13 за позовом Семенюти Михайла Михайловича до Семенюти Наталії Михайлівни, третя особа Красногвардій ський районний відділ паспортної, реєст раційної та міграційної роботи Головного управління ДМС України у Дніпропет ровській області про позбавлення права на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації місця проживання. Відповідач Семенюта Наталія Михайлівна викликається у судове засідання на 14 чер вня 2013 року о 13.00 у приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки Семенюти Наталії Михайлівни справу буде розглянуто за її відсутності. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 19.06.2013 року о 09.00 в залі судових засідань 300 за адре сою: вул. Невська, 3, відбудеться судове за сідання по цивільній справі за позовом Бон даренко Ірини Олегівни до Бондаренка Оле га Петровича, третя особа Жовтневий райо нний відділ у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України Дніпропетровської області, про виз нання особи такою, що втратили право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації. Явка Бондаренка Оле га Петровича обов’язкова, з наданням рані ше не поданих доказів. У разі неявки відпо відача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причи ни неявки суд вирішить справу з винесен ням заочного рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпро петровська (м. Дніпропетровськ, пр. Кар ла Маркса, 57, каб. 309) викликає Ковтуна Володимира Олександровича у судове засі дання 04.06.2013 року о 09.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом Кізь Л.А. до Ковтуна В.О. про визнання осо би такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням. З опублікуван ням цього оголошення відповідач Ковтун Володимир Олександрович вважається на лежно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Дзержинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 12 червня 2013 року о 09.00 в залі судових засідань 305 за адре сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товари ства «Криворіжгаз» до Волика Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості. Явка відповідача Волика Олександра Вікто ровича 26.05.1970 р.н., який проживає за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Травне ва, 75, обов’язкова, з наданням раніше не поданих доказів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочно го рішення за його відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості відповідача Соткіно ва Улугбека Ебрагімовича за позовом Бака нової Олесі Олексіївни про розірвання шлю бу. Останнє місце проживання відповідача: вул. Харківська, 58, м. Павлоград, Дніпро петровська область. Судове засідання при значено на 07.06.2013 року о 10.00 за ад ресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неявки відповідача у судо ве засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності. Саксаганський суд м. Кривого Рогу вик ликає громадянина Крайсвітнього Олега Олександровича у судове засідання на 14 год. 30 хв. 11 червня 2013 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, каб. 5, як відповідача по цивільній справі № 214/ 1813/13ц за позовом Олейнік В.Д. до Крайсвітнього О.О. про відшкодування май нової шкоди в порядку регресу. При собі мати документи, які посвідчують особу. Суд попереджає, що в разі неявки відповідача Крайсвітнього О.О. справа буде розглянута за його відсутності і винесено заочне рішен ня на підставі ст. 224 ЦПК України. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 26.06.2013 року об 11.00 в залі судових засідань 204 за адре сою: вул. Невська, 5, відбудеться судове за сідання по цивільній справі за позовом Сірика Василя Петровича до Сірика Олександра Васильовича про усунення пе решкод у користуванні власністю, шляхом зняття з реєстрації. Явка відповідача Сіри ка Олександра Васильовича обов’язкова з наданням раніше не поданих доказів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає відповідача Чорного Артура Леонідовича по цивільній справі за позо вом Велько Майї Володимирівни про стяг

,

нення боргу. Судове засідання призначено о 10 год. 30 хв. 18 липня 2013 року у залі суду 8 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзер жинського, 1. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська викликає Єрмолаєва Василя Васи льовича, 16.03.1992 р.н., зареєстрованого за місцем проживання: м. Дніпропетровськ, вул. Шелгунова, 4, кв. 802, у судове засідан ня як відповідача по цивільній справі № 2/ 205/1798/13 р. за позовом Томашевської Ольги Сергіївни до Колективного виробни чого підприємства «Дніпропетровський комбайновий завод», Єрмолаєва Василя Ва сильовича, треті особи Ленінський район ний відділ у м. Дніпропетровськ ГУ ДМС Ук раїни в Дніпропетровській області, Кому нальне підприємство Дніпропетровської міської ради «Жилсервіс5», про визнання недійсним ордера, визнання особи такою, що втратила право на користування житло вим приміщенням, яке відбудеться 03.07.2013 року об 11 год. 30 хв. у при міщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпро петровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Ко робова, 6, каб. 116. Дзержинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 12 червня 2013 р. о 15 год. 30 хв. у залі судових засідань 104 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Коляди Олени Миколаївни до Ба биченко Любові Пилипівни, третя особа Спеціалізована товарна біржа «Криворізь ка», про визнання угоди дійсною. Явка у судове засідання відповідача Бабиченко Любові Пилипівни обов’язкова. У разі не явки зазначеної особи у судове засідання без поважних причин справу буде розгля нуто за її відсутності. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає у су дове засідання Грушина Миколу Володими ровича як відповідача по цивільній справі № 0427/8867/12 за позовом Землякової Олени Миколаївни до Землякова Володими ра Володимировича, Грушина Миколи Воло димировича про визнання договору дару вання удаваним правочином та визнання його договором купівліпродажу, яке відбу деться 19.06.2013 року о 13 год. 30 хв. під головуванням судді Городецького Д.І. у при міщенні суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пров. Артемів ський, 8. Дзержинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 04 червня 2013 року о 12.00 у залі судових засідань 302 за адре сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом Акімової Любові Василівни, Акімо ва Сергія Вікторовича до Бойко Віти Іванів ни, Акімової Юлії Сергіївни про усунення перешкод у користуванні власністю та поз бавлення права на користування житловим приміщенням. Явка відповідачів Бойко Віти Іванівни, 13.06.1972 р.н., яка фактично мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кос монавтів, 29/99; Акімової Юлії Сергіївни, 04.06.1994 р.н., яка фактично мешкає за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 29/ 99, обов'язкова, з наданням раніше не по даних доказів. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ними про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочно го рішення за їхньої відсутності. Жовтневий районний суд м. Дніпропет ровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Пилипишина Євгена Юрійо вича, Пилипишина Ігоря Юрійовича у судо ве засідання по цивільній справі за позо вом Комунального підприємства «Тепло енерго» Дніпропетровської міської ради до Пилипишина Євгена Юрійовича, Пилипиши на Ігоря Юрійовича про стягнення заборго ваності, яке призначено на 10 год. 30 хв. 10 червня 2013 року. У випадку неявки відпо відачів справу буде розглянуто в заочному порядку. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № 185/3938/13ц за позовом Сокиринської О.О. до Копитька В.В. про збільшення роз міру аліментів та стягнення додаткових ви трат на утримання дитини. Відповідач Ко питько Віктор Васильович викликається у судове засідання на 04.06.2013 року о 10.00 у приміщення Павлоградського міськрайон ного суду Дніпропетровської області:


ОГОЛОШЕННЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407. Суддя Ша повалова І.С. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки Копитька Віктора Васильовича спра ву буде розглянуто за його відсутності. Криничанський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 06 червня 2013 року о 09.00 в залі суду с. Кри нички по вул. Виконкомівській, 17, буде роз глядатись цивільна справа 178/449/13ц, 2/ 178/187/13 за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» до Дорошенка Юрія Андрійовича про звернення стягнення. П'ятихатський районний суд Дніпропет ровської області викликає відповідача Ко стенко Наталію Петрівну, 27 травня 1963 р.н., уродженку Ямпольського району Вінницької області, у судове засідання для розгляду цивільної справи № 2/190/219/13 за позовом Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Костенко Наталії Петрівни про стягнення за боргованості, яке відбудеться 03 червня 2013 року о 10.00 в залі судових засідань 3 під головуванням судді Резніченка М.С. у приміщенні П'ятихатського районного суду за адресою: м. П'ятихатки, вул. Шевченка, 114. У разі неявки відповідача у судове за сідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Петропавлівський районний суд Дніпро петровської області викликає як відпові дача Артюхова Володимира Євгеновича, за реєстрованого за адресою: Дніпропетровсь ка область, Петропавлівський район, с. Мар'їна Роща, вул. Піщана, 34, 52732, у судове засідання по справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Артюхова Воло димира Євгеновича про стягнення заборго ваності. Розгляд вищезазначеної справи призначено на 10.00 04.06.2013 р. у при міщенні Петропавлівського районного суду за адресою: смт Петропавлівка Дніпропет ровської області, вул. Радянська, 74а, каб. 4. Суддя Полубан М.П. Петропавлівський районний суд Дніпро петровської області викликає як відпові дача Несена Ігоря Валерійовича, зареєст рованого за адресою: смт Петропавлівка Дніпропетровської області, вул. Кірова, 91; Деріглазова Василя Віталійовича, зареєст рованого за адресою: Дніпропетровська об ласть, Бабушкінський район, м. Дніпропет ровськ, вул. Запорізьке шосе, 2а, кв. 158, у судове засідання по справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Несена Ігоря Вале рійовича, Деріглазова Василя Віталійовича про стягнення заборгованості. Розгляд ви щезазначеної справи призначено на 11.00 04.06.2013 р. у приміщенні Петропавлівсь кого районного суду за адресою: смт Петро павлівка Дніпропетровської області, вул. Ра дянська, 74а, каб. 4. Суддя Полубан М.П.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Самарський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 29 квітня 2013 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі за позовною заявою Алієвої Світла ни Леонідівни до Шнакенберга Вадима Ми колайовича, третя особа Відділ паспорт ної РМР Самарського районного відділу ДМУ УМВСУ, про визнання особи такою, що втра тила право на користування житловим при

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

міщенням, згідно з яким визнано Шнакен берга Вадима Миколайовича таким, що втра тив право на користування будинком № 102 по вул. Маршала Гречка у м. Дніпропет ровську, із зняттям з реєстраційного обліку за цією адресою. Стягнуто із Шнакенбер га В.М. на користь Алієвої С.Л. понесені нею судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 114,70 грн. П’ятихатський районний суд Дніпропет ровської області повідомляє, що 15 берез ня 2013 р. винесено заочне рішення по цивільній справі № 434/2231/12, провад ження № 2/190/79/13 за позовом Товари ства з додатковою відповідальністю «П’я тихатський елеватор» до Алексєєва Антона Володимировича, Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Комісарівка» П’ятихатського району Дніпропетровської області, треті особи, які не заявляють самостійних вимог, Галько Анатолій Анатолійович, приватний нотарі ус Дніпропетровського міського нотаріаль ного округу Бондар Ірина Михайлівна, про визнання недійсним договору іпотеки та зо бов’язання вчинити певні дії, яким позов за доволено та визнано недійсним договір іпо теки (майнової поруки), укладений 07 лис топада 2008 року між Алексєєвим Антоном Володимировичем і Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальні стю «Комісарівка», предметом якого є при міщення та споруди, що знаходяться по вул. Клименко, 1, у м. П’ятихатки Дніпропет ровської області, зареєстрований у реєстрі за № 15707. Заочне рішення може бути ос каржено в апеляційному порядку до Апе ляційного суду Дніпропетровської області через суд першої інстанції (м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. П’ятихатський районний суд Дніпропет ровської області повідомляє, що 15 берез ня 2013 р. винесено заочне рішення по цивільній справі № 434/2228/12, провад ження № 2/190/78/13 за позовом Товари ства з додатковою відповідальністю «П’я тихатський елеватор» до Алексєєва Антона Володимировича, Приватного сільськогос подарського підприємства «Злагода» П’яти хатського району Дніпропетровської об ласті, треті особи, які не заявляють само стійних вимог, Галько Анатолій Анатолі йович, приватний нотаріус Дніпропетровсь кого міського нотаріального округу Бондар Ірина Михайлівна, про визнання недійсним договору іпотеки та зобов’язання вчинити певні дії, яким позов задоволено та визна но недійсним договір іпотеки (майнової поруки), укладений 07 листопада 2008 року між Алексєєвим Антоном Володимировичем і приватним сільськогосподарським підприємством «Злагода», посвідчений 07 листопада 2008 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріально го округу Бондар І.М., зареєстрований у реєстрі за № 15709. Заочне рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської об ласті через суд першої інстанції (м. П’яти хатки, вул. Шевченка, 114) протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. 10 квітня 2013 року Жовтневим район ним судом було винесено заочне рішення, яким суд вирішив: позов Публічного акціо нерного товариства «ДТЕК Дніпрообленер го» в особі Дніпропетровських міських елек тричних мереж до Узлова Володимира Іва

новича про відшкодування збитків та судо вих витрат задовольнити. Стягти з Узлова Володимира Івановича на користь Публіч ного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровсь ких міських електричних мереж вартість спричинених збитків у розмірі 1846,42 грн. (одна тисяча вісімсот сорок шість) грн. 42 коп., що утворилася у результаті розрахунків за актом № Д007192, шляхом перерахуван ня на рахунок із спеціальним режимом ви користання № 260393021240 в ОПЕРО філії Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Ощадбанк», МФО 305482, ЄДРПОУ 00130777. Стягти з Узлова Володимира Іва новича на користь Публічного акціонерно го товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровських міських електрич них мереж судові витрати по сплаті судово го збору у сумі 235,20 грн. (двісті тридцять п’ять) грн. 20 коп. шляхом перерахування на рахунок № 26009996107820, Банк «ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, Свідоцтво банку № 200054757, ІПН 233590304026. Рішення суду набирає законної сили в порядку, пе редбаченому ст. 223 ЦПК України. Заочне рішення може бути переглянуто судом за письмовою заявою відповідача про пере гляд заочного рішення, яка може бути по дана відповідачем протягом десяти днів з дня отримання копії рішення. 10 квітня 2013 року Жовтневим район ним судом було винесено заочне рішен ня, яким суд вирішив: позов Публічного ак ціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообл енерго» в особі Дніпропетровських міських електричних мереж до Буніної Альбіни Су ліківни, Щербини Асі Афанасіївни про відшкодування збитків та судових витрат задовольнити. Стягти солідарно з Буніної Альбіни Суліківни та Щербини Асі Афана сіївни на користь Публічного акціонерно го товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровських міських елект ричних мереж вартість спричинених збитків у розмірі 1010,55 грн. (одна тися ча десять) грн. 55 коп., що утворилися у результаті розрахунків за актом № Д007447, шляхом перерахування на раху нок із спеціальним режимом використан ня № 260393021240 в ОПЕРО філії Дніпро петровського обласного управління ВАТ «Ощадбанк», МФО 305482, ЄДРПОУ 00130777. Стягти з Буніної Альбіни Суліків ни на користь Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровських міських елект ричних мереж судові витрати по сплаті су дового збору у сумі 117,60 грн. (сто сімнад цять) грн. 60 коп., шляхом перерахування на рахунок № 26009996107820, Банк «ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, Свідоцтво банку № 200054757, ІПН 233590304026. Стягти із Щербини Асі Афанасіївни на користь Пуб лічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровсь ких міських електричних мереж судові ви трати по сплаті судового збору у сумі 117,60 грн. (сто сімнадцять) грн. 60 коп., шляхом перерахування на рахунок № 26009996107820, Банк «ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, Свідоцтво банку № 200054757, ІПН 233590304026. Рішення суду набирає за конної сили в порядку, передбаченому ст. 223 ЦПК України. Заочне рішення може бути переглянуто судом за письмовою за явою відповідача про перегляд заочного рішення, яка може бути подана відповіда чем протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

Довгинцівським районним судом м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області 15 травня 2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/1157/ 13ц за позовом Бондаревської Наталі Олек сіївни, яка діє в інтересах малолітньої Жу ченко Дар’ї Валеріївни до Журавкової Ірини Віталіївни, Журавкова Сергія Олександро вича, Служба у справах дітей Виконкому Довгинцівської районної у місті ради, Дов гинцівський РВ у м. Кривому Розі ГУДМС України в Дніпропетровській області про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням, зняття з реєстраційного обліку. Даним за очним рішення позов Бондаревської Наталі Олексіївни, яка діє в інтересах малолітньої Жученко Дар'ї Валеріївни, задоволено, а саме: визнано Журавкову Ірину Віталіївну, 18.04.1968 року народження, та Журавко ва Сергія Олександровича, 02.10.1989 року народження, такими, що втратили право на користування квартирою № 31 у будинку № 6 по вулиці Водоп'янова у м. Кривому Розі, зобов'язавши Довгинцівський РВ у м. Кри вому Розі ГУДМС України у Дніпропет ровській області зняти їх з реєстраційного обліку у вказаній квартирі. Заочне рішення може бути переглянуте судом, шо його ух валив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня от римання його копії. 26.04.2013 року Довгинцівським район ним судом м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області прийнято рішення по цивільній справі № 211/529/2013ц за по зовом Ландишевої Світлани Іванівни до Ландишева Олександра Михайловича, тре тя особа Довгинцівський РВ у м. Кривий Ріг Головного управління Державної мігра ційної служби України в Дніпропетровській області, треті особи на стороні позивача Ландишев Іван Олександрович, Ландишева Євгенія Олександрівна, про усунення пере шкод у користуванні власністю, яким ви знано позов Ландишевої Світлани Іванівни задовольнити. Усунути перешкоди у ко ристуванні власністю Ландишевої Світлани Іванівни квартирою за адресою: вул. Ди митрова, б. 85, кв. 20 у м. Кривому Розі. 14 травня 2013 року Жовтневим район ним судом було винесено заочне рішення, яким суд вирішив: позов Тимошкіної Ольги Максимівни до Зюзіна Сергія Євгеновича, третя особа, яка не заявляє самостійних ви мог щодо предмета спору, Жовтневий ра йонний відділ в м. Дніпропетровську Голов ного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській об ласті, про усунення перешкод у користу ванні та розпорядженні квартирою шляхом зняття з реєстраційного обліку та стягнення судових витрат задовольнити. Усунути Ти мошкіній Ользі Максимівні перешкоди у ко ристуванні квартирою № 54 в будинку № 14 по вулиці Володі Дубініна в м. Дніпропет ровську, шляхом зняття Зюзіна Сергія Євге новича з реєстраційного обліку за вказаною адресою. Зобов’язати Жовтневий районний відділ в м. Дніпропетровську Головного уп равління Державної міграційної служби Ук раїни в Дніпропетровській області зняти Зюзіна Сергія Євгеновича з реєстраційного обліку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, 14/54. Стягти з Зюзіна Сер гія Євгеновича на користь Тимошкіної Оль ги Максимівни витрати, пов’язані з подан ням позовної заяви, а саме: судовий збір у

Õóäååì ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ

ляющим, а также витаминам В1, В2, Р, Е и А, «Фибрент плюс йод» не только действенное «оружие» в борьбе с лишними кило граммами, но и надежный помощник при различных аллергиях, нервном истощении и стрессах. Он укрепляет иммунную систе му, полезен для кишечника, поджелудочной железы, почек, пе чени. «Вот уже четвертый месяц принимаем «Фибрент плюс йод» всей семьей: мы с мужем, дочь и 14летняя внучка. Дочь похудела на 6 килограммов, у меня нормализовалось давление, а «старика моего» перестала мучить изжога. Меньше теперь и внучка боле ет. Знакомый врач говорит, что иммунитет у нее повысился. А все благодаря «Фибрент плюс йод». Ирина, Львов, 63 года, пенсионерка. P.S. Врач тоже уже две недели «Фибрент плюс йод» упот ребляет. Говорит, сбросила чуть больше четырех килограммов». Благодаря естественным составляющим «Фибрент плюс йод» поглощает и выводит из организма все плохое, взамен пополняя его полезными микроэлементами и витаминами. Эта пищевая до бавка проверена временем и людьми. Убедитесь лично в действен ности «Фибрент плюс йод», приобретя упаковку всего за 20 грн. в ближайшей аптеке или заказав ее по почте или Интернету. Нач ните уже сейчас худеть с пользой для здоро вья и прекрасного самочувствия вместе с В отличие от таблеток и других диетических средств «Фиб «Фибрент плюс йод»! рент плюс йод» не содержит искусственно синтезированных ве Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: ществ, а только растения, семена и сок, которые употребляли еще наши предки. Богатые клетчаткой отруби улучшают работу же (067) 352-15-95, (050) 373-50-91, лудочнокишечного тракта и создают ощущение сытости. Лами (067) 198-39-59. нария, что содержится в «Фибрент плюс йод» в достаточно ред Fibrent.te.ua кой форме йода, нормализует работу щитовидной железы, от которой зависит гормональное состояние организма. Семена льна Перед применением ознакомьтесь с инструк уменьшают количество холестерина в крови. Расторопша и сок цией и проконсультируйтесь с врачом. свеклы столовой стимулируют деятельность печени и желчевы Сертификат качества № UA 1.041.Х00910911 водящих путей, улучшают обмен веществ. Каолин нейтрализует токсины и очищает организм от шлаков. Благодаря этим состав

Инсульт, сахарный диабет, артрит, гипертония... Такими мо гут быть последствия лишнего веса. И это в лучшем случае. В худ шем онкологические заболевания. Именно ожирение медики считают эпидемией XXI века и называют минимум три основных причины его возникновения: гормональные сбои, нарушения про цесса пищеварения и обмена веществ. «Фибрент плюс йод» уни кальная стопроцентная естественная пищевая добавка, которая противодействует и способствует вашему похудению. Сколько помню себя, всегда пыталась похудеть. Какими дие тами только не мучила себя, какие препараты не пробовала все напрасно. Сброшенные килограммы возвращались и еще набира лись новые. Год назад медики предупредили: если не похудею, то не смогу стать матерью. Это известие окончательно выбило меня из колеи. Интерес к жизни пропал. Из депрессии вывела подруга. Однажды она принесла «Фиб рент плюс йод» и приказала по столовой ложке трижды в день принимать его за тридцать минут до еды. Я прислушалась к ней и... за несколько дней сбросила почти 3 килограмма, а за месяц 8. И это без жестких диет, постоянного чувства голода и чрезмер ных физических нагрузок! Спасибо препарату «Фибрент плюс йод»! Худеть с ним легко, приятно, а главное полезно! Галина, Тернополь, 32 года, экономист.

сумі 114,70 грн. (сто чотирнадцять) грн. 70 коп. Рішення суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 223 ЦПК Украї ни. Довгинцівський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 29.03.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/9983/13ц за позовом Яшні кової Світлани Альбертівни до Яшнікова Олега Борисовича про розірвання шлюбу. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги позивача Яшнікової С. А., з повним текстом відповідач Яшніков Олег Борисо вич може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу, яка знаходиться за адре сою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бородича, 3, каб. 39. Жовтневим районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 13 берез ня 2013 року було винесено заочне рішен ня по цивільній справі за позовом Крячко Тетяни Віталіївни до Мартиненка Сергія Ва сильовича, треті особи КП «ЖЕО № 31», Відділ громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Жовтневого РВ, про визнан ня громадянина таким, що втратив право на користування житловим приміщенням. За очне рішення може бути переглянуто судом, що його постановив, за письмовою заявою відповідача, котра може бути подана про тягом десяти днів з дня отримання копії за очного рішення. Дзержинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє Макаренка Вадима Іва новича, 25.12.1988 року народження, що 04 грудня 2012 року винесено заочне рішення за позовом ДВНЗ «Криворізький націо нальний університет» до Макаренка Вади ма Івановича про зняття з реєстраційного обліку. Дзержинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє Михалюка Геннадія Віленовича, 17.03.1990 року народження, що 04 грудня 2012 року винесено заочне рішення за позовом ДВНЗ «Криворізький національний університет» до Михалюка Геннадія Віленовича про зняття з реєстра ційного обліку. Дзержинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє Ворошилова Антона Сергійовича, 12.02.1985 року народження, що 13 грудня 2012 року винесено заочне рішення за позовом ДВНЗ «Криворізький національний університет» до Ворошилова Антона Сергійовича про зняття з реєстра ційного обліку. Дзержинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє Малого Віталія Михай ловича, 20.01.1987 року народження, що 13 грудня 2012 року винесено заочне рішення за позовом ДВНЗ «Криворізький націо нальний університет» до Малого Віталія Ми хайловича про зняття з реєстраційного об ліку. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 24 трав ня 2013 року судом винесено заочне рішен ня по цивільній справі № 204/2803/13ц, 2/204/1405/13 за позовом Ольховика Оле га Леонідовича, Ольховика Дмитра Леоні довича, Ольховик (Піддубної) Дар’ї Леоні дівни до Ольховик Віти Григорівни, Несмаш ного Івана В'ячеславовича, третя особа Красногвардійський районний відділ у м. Дніпропетровську Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, про визнання осіб такими, що втратили право на користу вання житловим приміщенням, яким позов задоволено, визнано Ольховик Віту Григо рівну, Несмашного Івана В'ячеславовича та кими, що втратили право на користування житловим приміщенням будинком № 43 по вул. Лихачова у місті Дніпропетровську; зобов'язано Красногвардійський районний відділ у м. Дніпропетровську Головного уп равління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області зняти з реєстраційного обліку Ольховик Віту Гри горівну, Несмашного Івана В'ячеславовича. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачами до Красногвар дійського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішен ня може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропетровської області у той же строк. Криничанський районний суд повідом ляє, що 30 квітня 2013 року судом було ви несено заочне рішення по цивільній справі

№ 2/178/112/13, 178/197/13ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Роко тянського Ігоря Володимировича про стяг нення заборгованості. Даним заочним рішенням позов ПАТ «ПриватБанк» задово лено в повному обсязі. Стягнуто з Роко тянського Ігоря Володимировича на користь Публічного акціонерного товариства «При ватБанк» заборгованість за кредитним до говором 24785,48 грн. (двадцять чотири ти сячі сімсот вісімдесят п'ять) грн. 48 коп. та судовий збір 247,85 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ух валив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії. Криничанський районний суд повідом ляє, що 30 квітня 2013 року судом було ви несено заочне рішення по цивільній справі № 2/178/131/13, 178/256/13ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Саргсяна Мамикона Гамлетовича про стягнення за боргованості. Даним заочним рішенням по зов ПАТ «ПриватБанк» задоволено в повно му обсязі. Стягнуто з Саргсяна Мамикона Гамлетовича на користь Публічного акціо нерного товариства «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором 32711,10 грн. (тридцять дві тисячі сімсот одинадцять) грн. 10 коп. та судовий збір 327,11 грн. За очне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії. Криничанський районний суд повідом ляє, що 30 квітня 2013 року судом було ви несено заочне рішення по цивільній справі № 2/178/114/13, 178/199/13ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Заіки Ігоря Леонідовича про стягнення заборго ваності. Даним заочним рішенням позов ПАТ «ПриватБанк» задоволено в повному обсязі. Стягнуто з Заіки Ігоря Леонідови ча на користь Публічного акціонерного то вариства «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором 128043,00 грн. (сто двадцять вісім тисяч сорок три) грн. та су довий збір 1280,43 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ух валив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отриман ня його копії. Криничанський районний суд повідом ляє, що 30 квітня 2013 року судом було ви несено заочне рішення по цивільній справі № 2/178/112/13, 178/197/13ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Яровен ка Олексія Миколайовича про стягнення за боргованості. Даним заочним рішенням по зов ПАТ «ПриватБанк» задоволено в повно му обсязі. Стягнуто з Яровенка Олексія Ми колайовича на користь Публічного акціо нерного товариства «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором 27028,71 грн. (двадцять сім тисяч двадцять вісім) грн. 71 коп. та судовий збір 270,29 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо відача, поданою протягом 10 днів з дня от римання його копії. Довгинцівський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 03.04.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/658/13ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» від його імені ТВБВ І типу № 10003/0448 філії Дніпропетровське обласне управління до Бебка Андрія Володимировича про стягнен ня заборгованості за кредитним договором. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги позивача ПАТ «Державний ощадний банк України» від його імені ТВБВ І типу № 10003/0448 філії Дніпропетровське облас не управління, з повним текстом відповідач Бебко Андрій Володимирович може озна йомитись, звернувшись до канцелярії Дов гинцівського районного суду м. Кривого Рогу, яка знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бородича, 3, каб. 39. 20.05.2013 року Довгинцівським район ним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровсь кої області прийнято заочне рішення по цивільній справі № 211/2141/2013ц за по зовом Багдасарян Світлани Василівни до Багдасарян Мари Ельмарівни про визнання особи такою, що втратила право на корис тування житловим приміщенням, яким ви знано Багдасарян Мару Ельмарівну такою, що втратила право на користування житло вим приміщенням у м. Кривому Розі по вул. Приозерна, 19/75.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ÍÎÂÈÍÈ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà 2013 ð³ê

ðîáîòè òåëåôîííèõ «ãàðÿ÷èõ ë³í³é» óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà 2013 ð³ê

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432)

Âñå äåëî â Ðîçå ÏÎ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÊÀÆÄÛÉ ÃÎÄ ÏÐÅÌÜÅÐÀ

«Надежды». Этот театр особенный: никаких фонограмм, только живая музыка и детские голоса. В труппу принимают всех желающих, независимо от способностей. Петь начи-

нают даже «гудошники», которым медведь на ухо наступил. В спектакле «Похищение Розы» приняли участие 28 артистов от 6 до 14 лет - учащихся Детской музыкальной школы

№3. Сюжет незамысловатый, но очень добрый, понастоящему детский. Оригинальная музыка Валентины Фальковой, отличный вокал, интересное постановочное решение, яркие костюмы и декорации оставили незабываемое впечатление. В ближайших планах театра - показать «Похищение Розы» в школах и дворцах культуры Днепропетровска и области.

гøåííÿ

ÄÍÓ - Â ÄÅÑßÒÖ² ÊÐÀÙÈÕ

Ïðî çâ³ò ïî âèêîíàííþ áþäæåòó ʳðîâñüêîãî ðàéîíó çà ² êâàðòàë 2013 ðîêó

Ó ùîð³÷íîìó çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåéòèíãó ÂÍÇ «Êîìïàñ» ÄÍÓ ³ìåí³ Î.Ãîí÷àðà ïîñ³â 7-ìå ì³ñöå ñåðåä äåñÿòè êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ âèø³â. Ôàõ³âö³ Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî ³íñòèòóòó âèâ÷èëè 239 â³ò÷èçíÿíèõ alma mater. ßê ³ ìèíóëîð³÷, íåçì³ííèìè ë³äåðàìè ëèøèëèñü òðè ñòîëè÷í³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Íàãàäàºìî, äàíèé ðåéòèíã â³äîáðàæຠïåðåâàãè ïðè âèáîð³ ÂÍÇ òà çàäîâîëåí³ñòü îñâ³òîþ âèïóñêíèê³â ³ ðîáîòîäàâö³â.

Керуючись п.23 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, Кіровська районна у місті Дніпропетровську рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити звіт про виконання бюджету району за І квартал 2013 року:

1.1. По доходах у сумі 59105,903 тис. грн., з них по загальному фонду - 52879,192 тис.грн. та по спеціальному фонду - 6226,711 тис.грн. 1.2. По видатках у сумі 55978,156 тис. грн., з них по загальному фонду - 52148,258 тис. грн., по спеціальному фонду - 3829,898 тис. грн.

2. Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі 3127,747 тис. грн., з них по загальному фонду 730,934 тис. грн., по спеціальному фонду - 2396,813 тис. грн. 3. Оприлюднити звіт про виконання бюджету району за І квартал 2013 року згідно

з вимогами чинного законодавства. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті Дніпропетровську ради з питань планування бюджету та фінансів (Каталунов С.А.). О.М.Сидоренко, голова ради

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÈÉ ÅÔÅÊÒ

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÏÅËÞØ, Ê.Ñ.Í. , ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÂÎÐÅÖÜÊÈÉ, Ñ.Í.Ñ.

Íà áàãàòî÷èñëåíí³ äçâ³íêè ôåðìåð³â ³ç ïèòàííÿì: «ßê âèêîðèñòîâóâàòè äîáðèâà Ìî÷åâèí-Ê íà ÿðèõ çåðíîâèõ?». ³äïîâ³äàºìî: Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíîãî åôåêòó ïåðøå æèâëåííÿ íà ïî÷àòêó êóù³ííÿ â íîðì³ 1ë/ãà Ìî÷åâèí-Ê1, äðóãå - ïðè õ³ìïðîïîëö³ òà òðåòº - â ôàçó êîëîñ³ííÿ Ìî÷åâèí-Ê2 ó íîðì³ 1ë/ãà

Ôåðìåðó: Äîäàé çåðíà â êîìîðó! 1), які отримані кафедрою землеробства Житомирської Національної аграрної академії (виконавець к.с.н. Довбуш Лариса Леонідівна, тел.: (067) 89512-41). - Досліди проводили за наступною схемою: без внесення добрива (контроль); Мочевин-К1 - 0,5л/га; Мочевин-К1 - 1л/га; МочевинК1 - 1,5л/га; Мочевин-К2 - 0,5л/га; Мочевин-К2 - 1л/га; МочевинК2 - 1,5л/га; Мочевин-К1 К2 0,5л/га; Мочевин-К1 К2 - 1л/га; Мочевин-К1 К2 - 1,5л/га.

Варіанти досліду

Контроль К1К1 0,5 л/га К1К1 1,0 л/га К1К1 1,5 л/га К2К2 0,5 л/га Але є досліди, рекоменК2К2 1,0 л/га дації по яких дещо відрізняК2К2 1,5 л/га ються від наших. Наприклад, наведемо дані (див. таблицю К1К2 0,5 л/га К1К2 1,0 л/га ÂÏËÈ ÄÎÁÐÈ ÍÀ ÂÐÎÆÀÉ ÇÅÐÍÀ ÏØÅÍÈÖ² ßÐί, 2012 ð . К1К2 1,5 л/га Òàáëèöÿ 1

Врожайність,ц/га ± до контролю

Контроль К1К1 0,5л/га К1К1 1,0л/га К1К1 1,5л/га К2К2 0,5 л/га К2К2 1,0 л/га К2К2 1,5 л/га К1К2 0,5 л/га К1К2 1,0 л/га К1К2 1,5 л/га

ʲÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Ó Ì²ÑÒ² ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÐÀÄÀ 25 ÑÅÑ²ß 6 ÑÊËÈÊÀÍÍß Â²Ä 23.05.13 ¹4/25

ÀLMA MA TER ÏÎ-ÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÈ MATER ÏÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈ

Варіанти досліду з Мочевин К

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÍÎÂÈÍÊÀ

Театр радует своих зрителей с 1992 г. и ни разу творческий коллектив не изменил своей традиции: каждый год - премьера. По словам создателя и бессменного руководителя «Надежды», отличника культуры Валентины Фальковой, все спектакли были посвящены Дню защиты детей. Нынешняя премьера стала еще и данью памяти писательнице Александре Кравченко (Девиль), которая написала сказку «Похищение Розы» специально для

ÃÐÀÔ²Ê

 Äíåïðîïåòðîâñêå â Äîìå ó÷åíûõ ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ Äåòñêîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà «Íàäåæäà» ÄÌØ ¹3 «Ïîõèùåíèå Ðîçû»

ÃÐÀÔ²Ê

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28,8 34,0 39,6 42,0 35,2 38,4 40,9 36,0 36,4 36,4

-

5,2 10,8 13,2 6,4 9,6 12,1 7,2 7,6 7,6

Довжина Довжина Кількість стебла,см колоса, колосків, шт см 89,8 8,5 12,5 97,5 9,4 14,6 97,6 9,8 14,9 97,4 10,1 15,8 97,1 8,6 14,4 95,8 9,3 14,4 94,2 10,3 14,8 91,4 9,1 15,1 95,0 9,2 15,3 96,7 9,1 14,7

Добрива в дослідах вносили поверхнево шляхом обприскування культури: \ перше обприскування проводили у фазу виходу в трубку, \ друге обприскування проводили у фазу колосіння. Озерненість колоса також підвищувалася залежно від норм Мочевин К, найвищою вона була при дворазовому внесенні добрива по 1,5 л/га (див. таблицю 2). Подібна тенденція спостерігалася для таких показників, як маса 1000 зерен та натура зерна. Інші рекомендації наведені на сайті НВО «Агронауковець» agronauk.narod.ru

Òàáëèöÿ 2

Кількість зерен у колосі,шт 19,5 22,2 30,0 30,5 21,5 21,0 27,0 20,3 21,9 26,9

Треба мати на увазі: Навіть одноразове обприскування рослин добривом Мочевин-К дає вагому прибавку врожаю та підвищує стійкість рослин від запалу. Добрива класу Мочевин-К не мають нічого спільного з різними наборами мікроелементів та відрізняються від них як фосфор від азоту. В баковій суміші з перетроїдами, фунгіцидами, мікроелементами виконують «свою» роботу та дають приведені прибавки врожаю. Щоб пізнати силу добрив Мочевин-К, завжди залишайте контроль. Буде певний результат.

1 2

Маса 1000 зерен,г 36 36 38 40 38 38 40 40 42 46

Натура зерна, г/л 738 755 757 757 744 747 769 761 758 768

5

Терміново треба підживити добривом Мочевин-К кукурудзу та соняшник по листі в нормі 1,5 л/га (затрати 60 грн./га). Вищеназваною кафедрою в дослідах за 2010-2012 роки отримано прибавки 25% врожаю кукурудзи та зібрано зерна по 90 ц/га.

3

ÄÈËÅÐÎÌ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ª ÒΠ«ÏÂÊ» «ÑÏËÀ».

4

Êîíòàêòí³ òåëåôîíè: (067) 565-89-49, (050) 45348-24, Âàñèëüºâ Îëåêñ³é.


ЖИТТЯБУТТЯ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

ÑÅÐÃÅÉ ÔÐÎËÎÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Çàìå÷àòåëüíûå êðèâîðîæñêèå òîëñòóøêè Ëàðèñà Áàðäàñü è Ìàðèíà Çîçóëÿ ñ÷èòàþò, ÷òî êðàñîòû ìàëî íå áûâàåò. Åùå áû! Âìåñòå îíè âåñÿò ñâûøå 350 êèëîãðàììîâ! À ñâîèìè çàæèãàòåëüíûìè òàíöàìè íàøè çåìëÿ÷êè ïîêîðèëè ñåðäöà ìíîãî÷èñëåííûõ ïîêëîííèêîâ Óêðàèíû è Ðîññèè

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ЦЕНТНЕРА С годами набирающий популярность танцевальный дуэт сменил несколько названий: «Толстушки», «Супердюймовочки», «Осиные талии». Заметим, что в начале их карьеры общий вес «Супердюймовочек» составлял более трех с половиной центнера! Каково же было работать на сцене таким актрисам? «Честно говоря, перед каждым выходом испытываем мандраж, - говорит Марина Зозуля.- Не то, чтобы комплексуем, а просто боим-

ÄÂÈÆÅÍÈß È ÆÅÑÒÛ ÏÐÈÄÓÌÛÂÀÞÒ ÍÀ ÕÎÄÓ

«ÂÅÑÎÌÛÅ» ÒÀÍÖÛ

Êðèâîðîæñêèå òîëñòóøêè: êðàñîòû ìàëî íå áûâàåò! «ÁÎÈÌÑß - ÂÛÄÅÐÆÈÒ ËÈ ÑÖÅÍÀ ÍÀØ ÂÅÑ»

ОБЩИЙ ИНТЕРЕС ЛИШНИЙ ВЕС Зачастую людей сближают общие интересы, увлечения, возраст. А медсестру скорой помощи Ларису Бардась и инженера-программиста Марину Зозулю сдружил…лишний вес. «Лет десять назад откликнулись на объявление в местной газете о наборе в шоу-балет актрис весом не менее 130 килограммов, - рассказывает Лариса Бардась. Так и началась наша карьера. Профессионалами мы, конечно, не были. Я 27 лет проработала в бригаде «неотложки», а Марина окончила Кременчугский университет информационных технологий. Но дорогу осилит идущий, а в данном случае танцующий. Так что упорные тренировки и усердие сделали свое дело. Мы стали выступать не только в Кривом Роге и Днепропетровске, но во многих городах Украины, России».

ся разочаровать зрителей. Ну и, конечно, побаиваемся выдержат ли театральные подмостки такую колоссальную нагрузку. Помню, в каком-то городе нам показалось, что сцена под нами треснула, точно подтаявший лед. Но, к счастью, все обошлось». Впрочем, опасения «толстушек» были обоснованы. Несколько лет назад Марина весила 175 кг, а ее подруга немногим меньше. Сейчас актрисы сбросили по 30 килограммов каждая и в будущем намерены похудеть еще на несколько десятков килограммов. Но все это - в перспективе, а пока «осиные талии» остаются, наверное, самым «весомым» танцевальным коллективом страны.

МУЖА НОСИТ НА РУКАХ

ÒÀÍÖÎÂÙÈÖ ÍÅ ÏÓÃÀÞÒ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÔÎÐÌÛ принимают вне сценических образов? «Никаких проблем у меня нет, - отвечает Лариса Бардась. - В детстве я вообще была худышкой, а потом - разъелась. Но комплексов по этому поводу не испытывала. Когда познакомилась со своим вторым мужем, он сказал: «Именно такую женщину всегда искал». «А я всегда была полной, - констатирует Марина Зозуля, - но ни в школе, ни в институте меня не дразнили. С парнем познакомились по Интернету, и я ему сразу понравилась». Гражданский муж Марины, Сергей, весит около 80 кг, и супруга запросто… носит его на руках. Так кому бы такое не понравилось?

Меня приятно удивило, что танцовщиц ничуть не пугают собственные формы. Их задору и обаянию можно только позавидовать. На сцене они очень остроумно ВСЕ КОМПЛЕКСЫ и потешно изображают мо- ДОЛОЙ! Танцевальные номера рячек, медсестер, зайчиков, белочек… Ну а как их вос- наших героинь - сплошная

импровизация. Они на ходу придумывают новые движения и жесты. Ну а «изюминка» выступлений - это когда актрисы запросто берут на руки какого-нибудь горячего поклонника. Кстати, поклонниц у замечательного дуэта тоже предостаточно. «Выступали мы 8 Марта в праздничной программе, и когда после нас на сцене появился стриптизер, зрители запротестовали: «Уберите его! Верните лучше толстушек!» улыбается Лариса. - А объяснение этому самое простое: в зале женщины с двумя-тремя лишними килограммами и комплексами по этому поводу, а тут появляемся мы - и все комплексы - долой!» Ларису и Марину забрасывают различными предложениями (зачастую нескромными) и признаниями в любви. Но они демонстрируют на сцене юмористические номера, ничего не имеющие общего с эротикой. «Правда, однажды я оказалась перед зрителями без юбки, - рассказывает Лариса Бардась. - Я пригласила мужа, чтобы он посмотрел, чем занимаюсь. И вот в самый кульминационный момент юбка на липучке расстегнулась, и пришлось уходить со сцены без нее»… Сегодня танцевальный коллектив увеличился в составе. Вместе с «толстушками» Ларисой и Мариной работают «худышка» - Юлия Кушнерук и юная воспитанница театра мод «Дебют» Елена Волкова. Ну а сама группа носит уже новое, несколько провокационное, название - «Крутые попки». Но почему толстушки не пригласят в свой коллектив мужчин? На мой вопрос ответила Лариса Бардась: «Мужчины стесняются открыто демонстрировать свою не вполне идеальную фигуру. Выходит, они более закомплексованы, чем мы, женщины!»

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÎѲÒÈ ² ÍÀÓÊÈ

ÍÀÊÀÇ 19.04.2013 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê ¹333/0/212-13

Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â «Ñòóäåíòñüêà âåñíà» Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 23 òðàâíÿ 2013 ð. çà ¹16/1790

³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 06 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó ¹ 6/2010 «Ïðî äåÿê³ çàõîäè ùîäî ñïðèÿííÿ âèð³øåííþ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ìîëîä³», êåðóþ÷èñü Ïîëîæåííÿì ïðî äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàòâåðäæåíèì ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ Ð-982/0/3-12, ðåã³îíàëüíî¿ ö³ëüîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè «Ìîëîäü Äí³ïðîïåòðîâùèíè» íà 2012- 2021 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì îáëàñíî¿ ðàäè â³ä 03 ëþòîãî 2012 ðîêó ¹ 239-11/V², ç ìåòîþ ï³äòðèìêè òâîð÷î îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿¿ çä³áíîñòåé ÍÀÊÀÇÓÞ: 1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â «Ñòóäåíòñüêà âåñíà», ùî äîäàºòüñÿ. 2. ³ää³ëó êàäðîâîãî òà îðãàí³çàö³éíî-äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåñòè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ öüîãî íàêàçó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó. 3. ³ää³ëó íàóêè òà âèùî¿ îñâ³òè çàáåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî íàêàçó â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 4. Íàêàç íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 5. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà â³ää³ë íàóêè òà âèùî¿ îñâ³òè, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ íàóêè, âèùî¿ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè. Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.².ÄÅÌ×ÈÊ ○

ÍÀÊÀÇ 19.04.2013 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê ¹334/0/212-13

Ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ «Ôåñòèâàëüíèé äèâîãðàé ïðîôòåõîñâ³òè» Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 23 òðàâíÿ 2013 ð. çà ¹17/1791

³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 06 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó ¹ 6/2010 «Ïðî äåÿê³ çàõîäè ùîäî ñïðèÿííÿ âèð³øåííþ àêòóàëüíèõ ïèòàíü ìîëîä³», êåðóþ÷èñü Ïîëîæåííÿì ïðî äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàòâåðäæåíèì ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ Ð-982/0/3-12, ç ìåòîþ ï³äòðèìêè òâîð÷î îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿¿ çä³áíîñòåé ÍÀÊÀÇÓÞ: 1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ «Ôåñòèâàëüíèé äèâîãðàé ïðîôòåõîñâ³òè», ùî äîäàºòüñÿ. 2. ³ää³ëó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè çàáåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî íàêàçó â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. ³ää³ëó êàäðîâîãî òà îðãàí³çàö³éíî-äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåñòè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ öüîãî íàêàçó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó. 4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, íàêàç ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ¹1 «Ïðî ïðîâåäåííÿ îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ ñåðåä ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îáëàñò³ «Ôåñòèâàëüíèé äèâîãðàé ïðîôòåõîñâ³òè», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 20 òðàâíÿ 2009 ðîêó ¹ 19/1538 (³ç çì³íàìè). 5. Íàêàç íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 6. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà â³ää³ë ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó - íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ íàóêè, âèùî¿ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè. Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.².ÄÅÌ×ÈÊ


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1428

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432)


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

30.05.2013 ð. ¹ 41 (1432) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ ðåöåïòîâ áëþä, êîòîðûå ðàçíîîáðàçÿò âàø ñòîë

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Êóøàòü ïîäàíî!

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: влить уксусную эссенцию (по вкусу), добавить сахар, кунжутное масло и хорошо перемешать. s Поставить салат в холодильник, дать ему настояться около 1 часа (на вто-

рой день салат еще вкуснее!). t При подаче можно украсить зеленью петрушки, кинзы.

ÏÈÐÎÃ Ñ ÀÁÐÈÊÎÑÎÂÛÌ ÌÓÑÑÎÌ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: Oразрыхлитель - 1,5 ч. л. Oабрикосы - 500-600 г Oсахар - 2 ст. л. Oжелатин (порошок) - 1 ч. л. Oвода - 50 мл.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Взбить яйца с саха- му, выпекать при 170 гра- в воде, добавить сахар, раз- дину пирога, дать немного дусах 35 мин. Основу для пирога перевернуть на блюдо, остудить. q Оставить 6 абрикосов для украшения, остальные измельчить в блендере в пюре. r Растворить желатин

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

B Åñëè âû õîòèòå âûáðàòü êà÷åñòâåííóþ ñëàáîñîëåíóþ ñåìãó, òî îáðàòèòå âíèìàíèå íà åå öâåò: òåìíî-êðàñíûé - ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýòî óæå íåìîëîäàÿ ðûáà. Åñëè â âàêóóìíîé óïàêîâêå åñòü æèäêîñòü, çíà÷èò, ïðè ïðîèçâîäñòâå èñïîëüçîâàëàñü íåñâåæàÿ ñåìãà. Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå öåëüíîìó êóñêó ñåìãè, à íå íàðåçêå. B Íåðàçäåëàííóþ ðûáó ìîæíî õðàíèòü â äîìàøíåì õîëîäèëüíèêå íå áîëåå 2-3 äíåé, ðàçäåëàííóþ 5-7 äíåé. Íåëüçÿ ïðîìûâàòü ðûáó ïåðåä õðàíåíèåì.

мешать до полного растворения. Когда желе остынет, смешать его с абрикосовым пюре (немного прозрачного желе оставить для покрытия абрикосов), взбить в пышный мусс. s Вылить мусс в сере-

застыть в холодильнике. t Сверху выложить половинки абрикосов, слегка вдавив их в начинку, из ложки полить прозрачным желе. Поставить для застывания на 2 часа. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê ïî÷èñòèòü òåðìîñ Óäîáíàÿ øòóêà - òåðìîñ! Ìîæíî ÷àé âçÿòü ñ ñîáîé â äîðîãó èëè áóëüîí. Åñëè íóæíî, è ëåêàðñòâåííûå òðàâû çàâàðèòü. Îäíî ïëîõî - ÷èñòèòü åãî òðóäíî Термосы бывают разные: со стеклянной (зеркальной) колбой и изготовленные из нержавейки. Речь пойдет о вторых. То, что темный налет выглядит неэстетично, это полбеды, но он свидетельствует о том, что на стенках сосуда накопились органические остатки. И они придают напиткам неприятный запах и портят вкус. В итоге мы получаем чай с привкусом кофе или бульон с чайным ароматом. Отмыть термос обычными, даже очень эффективными для другой посуды, средствами не получается. Что же делать? Когда налет слабый, можно попробовать удалить его с помощью обычного лимона. Его надо нарезать дольками, уложить в термос, залить кипятком и оставить на ночь. Утром просто ополосните термос. Вместе с налетом уйдет и неприятный запах.

1

2

Следующее средство для более сильного загрязнения. Понадобится обычная пищевая сода и перловка. Крупу (примерно полстакана) засыпать в термос, добавить несколько ложек соды, залить все это кипятком (половину объема термоса), закрыть крышкой и интенсивно встряхнуть термос. Крупа используется не как чистящее средство, а скорее как губка для мытья посуды. Если эти два способа не дали никаких результатов, то можно попробовать более сильное средство «Кока-колу». Перед тем, как залить «колу» в термос, напиток следует хорошо нагреть, то есть довести почти до кипения. Если под рукой нет «колы», подойдет и «фанта». Оставить это все на ночь, плотно закрывать крышку не надо.

3

ÄÅÄÓØÊÀ ÎØÈÁÑß

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ром, влить растительное масло, кефир, продолжать взбивать. o Муку смешать с разрыхлителем, всыпать в яичную смесь и тщательно размешать. p Тесто вылить в фор-

 ÑØÀ äâóõ æèòåëåé øòàòà Ïåíñèëüâàíèÿ áðàòüåâ Àíñåëëà îáÿçàëè óáðàòü ñî äâîðà èãðóøêè è ðîæäåñòâåíñêèå óêðàøåíèÿ.  ñëó÷àå íåïîâèíîâåíèÿ èì ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü øòðàô â ðàçìåðå òðåõ òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Êàê îòìåòèëè â ïîëèöèè, ñîñåäè áðàòüåâ íåîäíîêðàòíî æàëîâàëèñü íà âíåøíèé âèä èõ äîìà è äâîðà. Ìóæ÷èíû, â ñâîþ î÷åðåäü, íå ñîãëàñíû ñ òàêèì ðåøåíèåì. «Ó íåêîòîðûõ - ñîðíÿêè, ó äðóãèõ âàëÿþòñÿ ñòðîéìàòåðèàëû, à îíè äîêîïàëèñü äî èãðóøåê», çàÿâèë îäèí èç áðàòüåâ.

n Вымытые ка- ковь, слегка посолить, слить образовавший- р е м е ш а т ь ,

Oяйца - 2 шт. Oсахар - 100 г Oмасло растительное - 60 г Oкефир или йогурт - 70 г Oмука - 200 г

ÑÅÉ×ÀÑ ÍÅ ÂÐÅÌß

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

ся сок, слегка отжимая их руками. Добавить в кабачки пассированный лук, морковь, болгарский перец, мелко нарезанный чеснок, поджаренные кунжутные семена, красный острый перец, молотую паприку, соевый соус. Все хорошо пе-

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÓÊÐÀØÅÍÈß

Oмаленькие кабачки - 3-4 шт. Oморковь - 1 шт. Oсладкий перец (красный или желтый) - 1 шт. Oрепчатый лук - 1-2 шт. Oчеснок - 3-4 зубчика Oсоевый соус - 1 ст. л. Oсемена кунжута - 1 ст. л. Oуксусная эссенция - 1-1,5 ч. л. Oострый красный перец, черный молоOрастительное масло - 3-4 ст. л. тый перец, молотая сладкая паприка, Oсоль, сахар - по вкусу. Oкунжутное масло - 1-2 ст. л.

немного помять. p Нарезать тонкой соломкой болгарский перец. q Репчатый лук нарезать тоненькими полукольцами и пассировать на растительном масле до прозрачности (не зажаривать!). r Из кабачков

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÑÀËÀÒ ÈÇ ÊÀÁÀ×ÊΠÏÎ-ÊÎÐÅÉÑÊÈ

бачки нарезать полукружками или четвертинками (зависит от размера кабачка) толщиной около 2 мм, слегка подсолить (1/2 - 3/4 ст. л. соли) и оставить на 2 часа под гнетом, периодически перемешивая. o Нашинковать на корейской терке мор-

×ÓÆÎÉ ÂÍÓÊ Æèòåëü Ðîñòîâà-íà-Äîíó ñëó÷àéíî âìåñòî ñâîåãî âíóêà çàáðàë èç äåòñêîãî ñàäà ÷óæîãî ðåáåíêà. Êàê ñîîáùèëè â ìåñòíûõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ, ñâîþ îøèáêó ïåíñèîíåð îñîçíàë ëèøü íà ïîðîãå äîìà.  ïîëèöèè ðàññêàçàëè, ÷òî, ïðèäÿ â äåòñàä, ïîæèëîé ðîñòîâ÷àíèí ïîçâàë ñâîåãî âíóêà ïî èìåíè, ê íåìó ïîäîøåë ðåáåíîê, ïîñëå ÷åãî îáà óøëè. È òîëüêî âîçëå êâàðòèðû ìóæ÷èíà îáíàðóæèë, ÷òî ýòî íå åãî âíóê. Îí îòâåë ìàëûøà îáðàòíî â äåòñàä, ãäå åãî óæå îæèäàëè ïîëèöåéñêèå. ○

ÒÎÐÒ ÈÇ ÖÛÏËßÒ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, «ÃÅÍÀ»!  Àâñòðàëèè êðîêîäèë-äîëãîæèòåëü ïî êëè÷êå Êàññèóñ ïîëó÷èë íà ñâîå 110-ëåòèå 20-êèëîãðàììîâûé òîðò èç öûïëÿò. Óãîùåíèå áûëî óêðàøåíî ñâå÷àìè. Ïî ñëîâàì âëàäåëüöà æèâîòíîãî, îáû÷íî Êàññèóñ íå åñò òàê ìíîãî, åãî äíåâíîé ðàöèîí - ïî êèëîãðàììó êóðèöû è ðûáû. Íî â òàêîé ïðàçäíèê êðîêîäèëà ðåøèëè ïîðàäîâàòü. Ê ñëîâó, îí ñúåë ïîäàðîê ïðèìåðíî çà 30 ñåêóíä. Òàêæå åìó ñïåëè òðàäèöèîííóþ ïåñåíêó Happy Birthday. ○

ÎØÅËÎÌÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÊÎÐÄ

ÏÐÎÊÀÒÈËÑß Ñ ÂÅÒÅÐÊÎÌ Æèòåëü ÑØÀ óñòàíîâèë íîâûé ðåêîðä ïî áåñïðåðûâíîìó êàòàíèþ íà êîëåñå îáîçðåíèÿ. Òåõíè÷åñêèé ðóêîâîäèòåëü ïàðêà àòòðàêöèîíîâ â ×èêàãî Êëèíòîí Øåïàðä ïðîâåë íà êàðóñåëè 48 ÷àñîâ, 8 ìèíóò è 25 ñåêóíä. Îí ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò êàòàíèÿ íà êîëåñå îáîçðåíèÿ â Twitter, íàçâàâ ñâîé ðåêîðä «îøåëîìèòåëüíûì îïûòîì». Ïðåäûäóùèé ðåêîðä áûë óñòàíîâëåí â ìèíóâøåì ãîäó â Ýäìîíòîíå è ñîñòàâëÿë 30 ÷àñîâ è 35 ñåêóíä.


ЧЕТВЕР, 30 ТРАВНЯ 2013 РОКУ № 41 (1432)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ìàðèÿ Ëàäî íå õî÷åò èãðàòü íà ñöåíå ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Äíåïðîïåòðîâñê ïîñåòèëà àâòîð îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ è ñ óñïåõîì èäóùèõ â òåàòðàõ ÑÍà ïüåñ «Î÷åíü ïðîñòàÿ èñòîðèÿ» êèåâëÿíêà Ìàðèÿ Ëàäî. Ýêñêëþçèâíî «Â³ñòÿì» äðàìàòóðã ðàññêàçàëà î òîì, êàê ñîçäàþòñÿ ïüåñû, îá èãðå àêòåðîâ è ñâîèõ ëþáèìûõ ñïåêòàêëÿõ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íåäåëÿ îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè. Äëÿ òîãî ÷òîáû èìè âîñïîëüçîâàòüñÿ, ïðèäåòñÿ ïðîÿâèòü èçîáðåòàòåëüíîñòü è íàñòîé÷èâîñòü, ðåøèòüñÿ íà ïîñòóïêè, ñîâåðøåííî íå ïîõîæèå íà òå, ÷òî âû ñîâåðøàëè ðàíüøå. Èìïðîâèçèðîâàòü, èíîãäà äåéñòâóÿ íàóãàä. ТЕЛЕЦ Íà ýòîé íåäåëå ÷àùå îáû÷íîãî âîçíèêàþò ñèòóàöèè, â êîòîðûõ âàì ïðèäåòñÿ îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ. Óñïåõè â ðàáîòå îêàçûâàþòñÿ íå ñòîëü çíà÷èòåëüíûìè, êàê õîòåëîñü áû. Âû òðàòèòå ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè íà òî, ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò íàïàäîê íåäîáðîæåëàòåëåé, à ïîòîìó íå óñïåâàåòå ñïðàâèòüñÿ ñ ðåøåíèåì ïðàêòè÷åñêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷. БЛИЗНЕЦЫ Ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ â ôèíàíñîâûõ äåëàõ. Ñîáûòèÿ íåäåëè ñïîñîáñòâóþò îáîñòðåíèþ äåëîâîãî ÷óòüÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíòóèöèè, ïîýòîìó íîâûå íà÷èíàíèÿ â ñôåðå áèçíåñà áóäóò óäà÷íûìè. Íåïëîõàÿ íåäåëÿ äëÿ ó÷åáû è ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè, ðàñøèðåíèÿ êðóãîçîðà. РАК Âåðîÿòíû ïîåçäêè, âîçìîæíà âûíóæäåííàÿ ïåðåìåíà ðàáîòû èëè ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Ïîÿâëÿåòñÿ íàïðÿæåííîñòü â äåëîâûõ è ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ; îíà ïðèíóæäàåò âàñ çàäóìàòüñÿ î òîì, ÷òî ñëåäóåò èçìåíèòü â ñâîåì ïîâåäåíèè, ÷òîáû èçáåæàòü êîíôëèêòîâ. Íå ñòîèò ñëèøêîì äîâåðÿòü ÷óæîìó îïûòó: â ñëîæíîé ñèòóàöèè âû äîëæíû ïðèíÿòü ñâîå ðåøåíèå. ЛЕВ Óñïåõè ïðèõîäÿò áëàãîäàðÿ íàñòîé÷èâîñòè, êîòîðóþ âû ïðîÿâëÿåòå èìåííî òàì, ãäå ýòî íåîáõîäèìî. Âåðîÿòåí êàðüåðíûé ðîñò, âîçìîæåí ñòðåìèòåëüíûé âçëåò ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Âàø àâòîðèòåò ðàñòåò íà ãëàçàõ, ê âàøåìó ìíåíèþ ãîòîâû ïðèñëóøàòüñÿ äàæå ñàìûå âëèÿòåëüíûå ëþäè. ДЕВА Ìíîãîå ìåíÿåòñÿ, ïðè÷åì íåîæèäàííûì äëÿ âàñ îáðàçîì. Óäàåòñÿ äîñòè÷ü ñòàáèëüíîñòè â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Ïðîáëåìû, êîòîðûå äîëãîå âðåìÿ ìåøàëè ãàðìîíèè â íèõ, íàêîíåö, ðåøåíû, è òåïåðü âû ìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ âçàèìîïîíèìàíèåì ñ îêðóæàþùèìè. Ïîìíèòå, ÷òî çàÿâëÿòü î ñâîèõ æåëàíèÿõ íóæíî ãðîìêî.

ВЕСЫ Âåðîÿòíû óñïåõè â ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå. Åñëè âû ñîñðåäîòî÷èòåñü è íå ñòàíåòå îòâëåêàòüñÿ íà ìåëî÷è, òî ñìîæåòå äîâåñòè äî êîíöà òå äåëà, ñ êîòîðûìè ðàíüøå íå ñïðàâèëèñü äðóãèå.  êîíöå íåäåëè âîçìîæíû äåëîâûå ïðåäëîæåíèÿ; íå èñêëþ÷åíî, ÷òî è âû ñàìè ïðîÿâèòå èíèöèàòèâó è ñîáåðåòå ãðóïïó åäèíîìûøëåííèêîâ. СКОРПИОН Âîçìîæíû çíà÷èòåëüíûå äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ, ôèíàíñîâàÿ êàðòèíà íåäåëè áëàãîïðèÿòíà. Âåðîÿòíî ïîëó÷åíèå ïðåìèé. Ïðèáûëü îò ðàíåå çàêëþ÷åííûõ ñäåëîê îêàçûâàåòñÿ âûøå, ÷åì âû îæèäàëè. Åñòåñòâåííî, âñòàåò âîïðîñ î òîì, êàê ïîòðàòèòü äåíüãè. Ïîýòîìó íå òîðîïèòåñü, âñå îáäóìàéòå, ïîñîâåòóéòåñü ñ ðîäñòâåííèêàìè. Çäðàâûé ñìûñë ïîìîæåò èçáåæàòü íàïðàñíûõ ðàñõîäîâ. СТРЕЛЕЦ Âàøè óñïåõè â áóäóùåì âî ìíîãîì çàâèñÿò îò äîãîâîðåííîñòåé. Êîëè÷åñòâî äåë íà ýòîé íåäåëå ðåçêî óâåëè÷èòñÿ, à ñðîêè èõ âûïîëíåíèÿ ñîêðàòÿòñÿ. Íî åñëè âû âîçüìåòå íà ñåáÿ äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè, òî ýòî ïîéäåò íà ïîëüçó âàøåé êàðüåðå.  êîíöå íåäåëè ïîëåçíî ñíèçèòü òåìï, îòêàçàòüñÿ îò ñòèìóëÿòîðîâ àêòèâíîñòè è ñïîêîéíî îòäîõíóòü. КОЗЕРОГ Ðàíåå ñîñòàâëåííûå ïëàíû ïðèõîäèòñÿ ìåíÿòü, âîçìîæíà íåîæèäàííàÿ ïîåçäêà èëè ñåðèÿ äåëîâûõ âñòðå÷, êîòîðàÿ ñäåëàåò íåâîçìîæíîé ðàáîòó â íîðìàëüíîì ðåæèìå. Äåëà êîïÿòñÿ, ìíîãèì ïðåäñòàâèòåëÿì çíàêà ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü ñâåðõóðî÷íî. ВОДОЛЕЙ Âû ïðîÿâëÿåòå ïîõâàëüíóþ öåëåóñòðåìëåííîñòü, ñîñðåäîòà÷èâàåòåñü íà òîì, ÷òî çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ, íàõîäèòå êðàò÷àéøèé ïóòü ê öåëè - è íåäåëÿ â öåëîì ïðîéäåò ïëîäîòâîðíî. Íà äåëîâûõ ïåðåãîâîðàõ ïðîÿâëÿéòå ìàêñèìóì íàñòîé÷èâîñòè. Ê ëþáûì íà÷èíàþùèìñÿ îòíîøåíèÿì îòíîñèòåñü ñåðüåçíî è ïðàâèëüíî ïîñòóïàéòå, èíà÷å íèêòî âàñ íå óñëûøèò. РЫБЫ Íåäåëÿ ñêëàäûâàåòñÿ íå òàê óæ ïëîõî, äà âîò ÷òî-òî âñå âðåìÿ ìåøàåò âàì äâèãàòüñÿ âïåðåä, â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü òå âîçìîæíîñòè, êîòîðûå îòêðûâàþòñÿ ïåðåä âàìè. Ïîýòîìó ñòàðàéòåñü èçáåãàòü ñêóêè, ðóòèíû è îäíîîáðàçèÿ, ïî ìåðå ñèë âíîñèòå â ñâîþ æèçíü íå÷òî íîâîå, èùèòå èñòî÷íèê ïîçèòèâíûõ ýìîöèé.

«СЕРИАЛЬНЫЙ» ОПЫТ

ДЕТСТВО НА СТУДИИ - Мария, с чего началось Ваше увлечение театром? - Мой папа - режиссер, поэтому детство я провела на студии. С раннего возраста полюбила театр и другой жизни себе уже не представляла. После школы поступила на актерский факультет Киевского театрального института. Потом закончила ВГИК в Москве. - Сколько времени Вы писали сценарий к

«ß Î×ÅÍÜ ÄÎËÃÎ ÏÈØÓ»

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

спектаклю «Очень простая история»? О чем он? - Я очень долго пишу. Это довольно сложный процесс. Даже если иногда пишу быстро, много времени занимает подготовка к спектаклю. Когда я думала над сценарием, хотелось упомянуть о защите животных, отношении к ним людей. - Как возникла задумка? - Изначально была такая мысль, что животные все понимают. Человек, у которого есть хоть какое-то домашнее животное, знает, что у них есть чувства. А потом уже возникли люди. Это именно та пьеса, которая развивалась сама по себе.

- Сколько Вы написали пьес? - Около 500. В основном, на сценах ставят «Очень простую историю» и «Маэстро». Реже - «Женщину года», «Красный, белый, немножко грязи», а также историческую «Украинскую пьесу». - Приходилось ли Вам самостоятельно ставить пьесы? - Нет, я только пишу сценарии, а ставят режиссеры театров. Однажды я писала сценарий для сериала - помог опыт учебы в киноинституте. - В каком жанре работаете чаще всего? - У меня нет определенного жанра. Да это и не важно. Главное, чтобы тебе понравилось и ты нашел в пьесе что-то свое.

ЛЮБЛЮ ЧЕХОВА И ШЕКСПИРА - Мария, Вы посещаете спектакли других драматургов? Какие Ваши любимые пьесы? - В театры я практически не хожу, но очень люблю оперу, балет и классическую музыку.

«Â ÒÅÀÒÐÛ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÍÅ ÕÎÆÓ» Любимые драматурги Чехов и Шекспир. Балет «Ромео и Джульетта», а опера - «Запорожец за Дунаем». - Возникало ли у Вас желание играть на сцене? - Ставить пьесы можно, а играть - нет. Никогда не получала особого удовольствия, обучаясь актерскому мастерству. - Какие из Ваших работ мы сможем увидеть в ближайшее время? - Скоро выйдет моя книга, основанная на фактах из истории Руси. Это будет историческая сказка в стихах. На сегодняшний день есть два незаконченных сценария. Один из них называется «Роковой рубин», очень хочется его дописать. - Вы остались довольны игрой актеров театра-студии «Верим»? - Да, очень хороший актерский состав, прекрасная игра и подготовка.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 30.05 Пт 31.05 Сб 01.06 Нд 02.06 Пн 03.06 Вт 04.06

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

+26 +28 0С +17 +20 0С +24 +30 0С +18 +23 0С +22 +27 0С +13 +17 0С +18 +21 0С +13 +18 0С +20 +23 0С +15 +18 0С +20 +23 0С +15 +18 0С

схід. 34 м/с півд.схід. 25 м/с схід. 12 м/с півд.захід. 16 м/с захід. 23 м/с захід. 24 м/с

Номер підписано до друку 29.05.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354341

вести приднепровья 1432  

вести приднепровья

вести приднепровья 1432  

вести приднепровья

Advertisement