Page 1

26 ÌÀß - ÄÅÍÜ ÕÈÌÈÊÀ

ÌÎÑÒ ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ ÆÄÅÒ ÌÎËÎÄÎÆÅÍÎÂ

30

3

ÌÀÉÁÓÒͪ ÍÀØί ÍÀÓÊÈ

Î âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè îáëàñòè â ñïåöâûïóñêå «Â³ñòåé».

12

«ÍÅÑ̲ÒҪ²» ÂÅËÎÏÎÊÀ ÒÓØÊÈ ÂÅËÎÏÎÊÀÒÓØÊÈ

810

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÀÄÎÍÍÀ ²ÒÀ˲ÉÑÜÊÎÃÎ ÎÔ²ÖÅÐÀ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ó Êèºâ³ äî Äíÿ Ïåðåìîãè âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíèê «²ñòîð³ÿ Êîõàííÿ». ³í ïðèñâÿ÷åíèé ³òàë³éöåâ³ Ëó¿äæè òà óêðà¿íö³ Ìîêðèí³, ÿêèõ ïîçíàéîìèëà ³ ðîçëó÷èëà â³éíà. Âîíè çóñòð³ëèñÿ ëèøå ÷åðåç 60 ðîê³â çàâäÿêè òåëåïðîãðàì³ «Æäè ìåíÿ».

№39 (1430) ×åòâåð, 23 òðàâíÿ 201 20133 ð.

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÐÎÁÎ×ÈÉ Â²ÇÈÒ

ÏÐÈÑÂß×ÅÍΠв×ÍÈÖ²

ʲÒÈ - ÊÎÁÇÀÐŲ Ãëàâà äåðæàâè ³êòîð ßíóêîâè÷ òà éîãî ïîïåðåäíèêè ïðåçèäåíòè Ëåîí³ä Êðàâ÷óê, Ëåîí³ä Êó÷ìà, ³êòîð Þùåíêî ïîêëàëè êâ³òè äî ïàì’ÿòíèêà Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó. Öåðåìîí³þ, ïðèñâÿ÷åíó 152-é ð³÷íèö³ â³ä äíÿ ïåðåïîõîâàííÿ Êîáçàðÿ â Óêðà¿í³, ñóïðîâîäæóâàëè òâîðàìè âåëèêîãî ïîåòà ó âèêîíàíí³ êàïåëè ³ì. Ë.Ðåâóöüêîãî. ○

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂͲ ÍÀÏÐßÌÊÈ

ÇÀ ÄÅÐÆÀÂͲ ÃÐÎز Öüîãîð³÷ íàâ÷àòèìóòüñÿ äåðæàâíèì êîøòîì á³ëüøå ñòóäåíò³â - Êàáì³í³ çàòâåðäèâ ïîñòàíîâó ïðî çá³ëüøåííÿ äåðæçàìîâëåííÿ. Íà öå ïëàíóþòü âèòðàòèòè 25 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Òîð³ê áóëî 23,5 ìëðä.ãðí. Àëå ñïëà÷óâàòè çà íàâ÷àííÿ äåðæàâà ãîòîâà ò³ëüêè íà ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿìêàõ. Öå òåõí³÷íà ãàëóçü òà ITòåõíîëî㳿. Íàéìåíøå êðà¿íà çàö³êàâëåíà â åêîíîì³ñòàõ, þðèñòàõ ³ ìàðêåòîëîãàõ. ʳëüê³ñòü òàêèõ áþäæåòíèõ ì³ñöü ïëàíóþòü ñêîðîòèòè. ○

2

Äí³ïðîïåòðîâùèíó â³äâ³äàâ Ïðåçèäåíò 21 òðàâíÿ â îáëàñò³ ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ ïîáóâàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷. Ãëàâà äåðæàâè âçÿâ ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ çàêëàäàííÿ êàïñóëè ó ôóíäàìåíò ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíî¿ àðåíè äëÿ ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíîãî òóðí³ðó ×åìï³îíàòó ªâðîïè 2015 ðîêó ç áàñêåòáîëó ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Òàêîæ â³í â³äêðèâ ó Íîâîìîñêîâñüêó çàâîä ³ç âèðîáíèöòâà ïðåì³êñ³â êîíöåíòðàò³â òà êîìá³êîðì³â äëÿ òâàðèí, à íà ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» - äâà îá'ºêòè, ùî ìàþòü âàæëèâå ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ.

32 Ôàêò, íî ýêñêëþçèâíî. «Ìåäååé» çàãîðåëàñü ìîìåíòàëüíî

ÐÎÇ ÎÑÌÎÑÓ ÐÎÇÂÂ ÈÒÎÊ ÊÊÎÑÌÎÑÓ

Ï 'ßÒ ÀÌÀ ßÒÀÀ ÏÐÎÃÐ ÏÐÎÃÐÀÌÀ Âåðõîâíà Ðàäà ï³äòðèìàëà çà îñíîâó ïðîåêò Çàêîíó ïðî çàòâåðäæåííÿ Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ êîñì³÷íî¿ ïðîãðàìè íà 2013-2017 ðîêè, ïåðåäຠÓͲÀÍ. Öå - ï’ÿòà êîñì³÷íà ïðîãðàìà íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ³ ÷åòâåðòà, ùî ìຠñòàòóñ Çàêîíó. Âîíà ïåðåäáà÷ຠï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ êîñì³÷íîãî ïîòåíö³àëó äëÿ âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ çàâäàíü ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ãàðàíòóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè, îáîðîíè òà çàõèñòó ãåîïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â äåðæàâè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430)

ÐÎÁÎ×ÈÉ Â²ÇÈÒ

Äí³ïðîïåòðîâùèíó â³äâ³äàâ Ïðåçèäåíò ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÍÀ ÍÀÒÒ ÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎвÂ

ÎÒÊÀÇÀ ÒÜÑß ÎÒ ÏÎÅÇÄÎÊ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß

ГОТУЄМОСЬ ДО ЄВРОБАСКЕТУ

ÑÒÐ ÀÍÛ ÍÎÍ ÃÐ ÑÒÐÀÍÛ ÃÐÀÀÒÀ ÌÈÄ Óêðàèíû ðåêîìåíäóåò ãðàæäàíàì âîçäåðæàòüñÿ îò ïîåçäîê â Ïàêèñòàí â ñâÿçè ñ îáîñòðåíèåì ñèòóàöèè â ýòîé ñòðàíå. Êðîìå òîãî, â ìèíèñòåðñòâå ñîâåòóþò ïîêà íå ïîñåùàòü Ñàóäîâñêóþ Àðàâèþ èç-çà ðàñïðîñòðàíåíèÿ òàì âèðóñà àòèïè÷íîé ïíåâìîíèè, à òàêæå îòäåëüíûå ãîðîäà Åãèïòà, Ëèâèþ, Èðàê, Ýðèòðåþ, Àëæèð, ÖÀÐ, Ìàëè è Ãâèíåéñêóþ Ðåñïóáëèêó.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÅÐÎÈ ÀÍÒÈÐÅÉÒÈÍÃÀ

ÁÅËÀÐÓÑÜ Â ËÈÄÅÐ ÀÕ ËÈÄÅÐÀÕ Íàçâàíû ëèäåðû ïî ðîñòó ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â ÿíâàðå-àïðåëå òåêóùåãî ãîäà ñðåäè ñòðàí áûâøåãî Ñîþçà. Ïåðâóþ ñòðî÷êó çàíÿëà Áåëàðóñü. Òàê, çà ÷åòûðå ìåñÿöà óðîâåíü öåí â ýòîì ãîñóäàðñòâå âîçðîñ íà 5,9%, â Àðìåíèè - íà 2,8%, Ðîññèè - íà 2,4%, Êàçàõñòàíå - íà 2,2%, Ýñòîíèè - íà 1,9%, Ìîëäîâå - íà 1,7%. Êðîìå òîãî, òîëüêî â àïðåëå öåíû â Áåëàðóñè ïîâûñèëèñü íà 0,5%, àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ - â Ðîññèè. È ëèøü â Ëàòâèè è Óêðàèíå îíè îñòàëèñü ïðåæíèìè. ○

Î ÆÈÇÍÈ ÏÎÄÇÅÌÊÈ

ÔÎÒÎÏÎÅÇÄ Â ÌÅÒÐÎ Óæå íà ýòîé íåäåëå â Êèåâñêîì ìåòðî ïîÿâèòñÿ íåîáû÷íûé ôîòîïîåçä. Åãî çàïóñê ïðèóðî÷àò êî Äíþ ñòîëèöû. Èíòåðüåð îäíîãî èç ïîåçäîâ áóäåò îôîðìëåí ôîòîãðàôèÿìè ìàëîèçâåñòíûõ îáúåêòîâ ïîäçåìêè, êîòîðûå ïî÷òè íèêòî íå âèäåë.  ÷àñòíîñòè, ýòî çàêðûòûå ñòàíöèè, òóííåëè, ñïåöòåõíèêà. Òàêæå íà íåîáû÷íûõ êàäðàõ ìîæíî «ïðîñëåäèòü» íî÷íóþ æèçíü ìåòðî.

У 2015 році Україна прийматиме фінальний турнір Чемпіонату Європи з баскетболу. Євробаскет-2015 проходитиме в шести містах України, в тому числі в Дніпропетровську. У процесі підготовки до престижних змагань у місті побудують сучасну багатофункціональну спортивно-розважальну арену. Президент України Віктор Янукович, віце-прем’єр Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОДА Дмитро Колєсніков взяли участь у церемонії закладання капсули у фундамент комплексу. «Сьогодні відбувається досить значима подія для Дніпропетровщини й усієї України. Ми розпочинаємо підготовку до проведення Євробаскету-2015 і робимо важливий крок - закладаємо капсулу в будівництво багатофункціонального спортивного комплексу. Ця спортивна арена буде здана наприкінці 2014 року», - зазначив Віктор Янукович. Олександр Вілкул доповів Главі держави про хід будівництва арени до Євробаскету, підготовку до Чемпіонату Європи серед юнаків з легкої атлетики та з баскетболу, а також про реалізацію інфраструктурних проектів в області. Структура арени дозволить не лише проводити на ній тренування та змагання баскетболістам, але й трансформувати її у разі потреби для змагань з інших видів спорту. За словами Президента Федерації баскетболу України Олександра Волкова, закладання першої капсули у Дніпропетровську є символічним. Три роки тому, коли Президент України відвідав міську баскетбольну школу №5, було прийнято рішення про проведення Євробаскету в Україні.

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ Президент України Віктор Янукович разом із віце-прем`єром Олександром Вілкулом та губернатором Дмитром Колєсніковим відвідали село Орлівщина. Вони взяли участь в урочистостях з наго-

ÒΠ«²ÍÁÅË» ÌÀª ÎÄÍÓ Ç ÍÀÉÑÓ×ÀÑͲØÈÕ ËÀÁÎÐÀÒÎвÉ

ÇÀÊËÀÄÅÍÍß ÊÀÏÑÓËÈ - ÊÐÎÊ ÄÎ ªÂÐÎÁÀÑÊÅÒÓ-2015 ди відкриття заводу з виробництва преміксів концентратів та комбікормів «Інбел». Заклад не має аналогів ані в Україні, ані на теренах усієї Східної Європи, лише одиниці подібних заводів працюють на Заході. Раніше спеціальні кормові добавки для сільськогосподарських тварин в Україні

не виробляли, тож вітчизняним товаровиробникам доводилося купувати їх за кордоном. Та вже наступного дня після відкриття «Інбел» запрацює на повну потужність (вона складатиме 36 тис. тонн на рік). Це дозволить області не тільки повністю забезпечити потребу вітчизняного ринку в якісних кормових добавках, а й 40% від власної продукції експортувати за кордон. Поява нового підприємства додасть Орлівщині нових робочих місць - на заводі планується задіяти 70 працівників. Окрім того, підприємство має одну з найсучасніших лабораторій не тільки в Україні, а й на усьому пострадянському просторі.

Ознайомившись із потужностями підприємства, Віктор Янукович зазначив: «Україна зацікавлена в тому, щоб подібні виробництва народжувалися на її просторах. Сільське господарство пріоритетна галузь розвитку економіки нашої держави». Працівники підприємства надали Вікторові Януковичу право першому, натиснувши на кнопку, запустити механізми заводу до дії.

ПІДТРИМАЄМО МІЖНАРОДНУ БЕЗПЕКУ Для України ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» є головною організацією з розробки, виготовлення та утилізації твердого ракетного палива, вибухових матеріалів, засобів спецхімії та боєприпасів. Тож не дивно, що саме на цьому підприємстві

створили об'єкти з утилізації порожніх корпусів ракетних двигунів та виготовлення стабілізуючих речовин. В урочистій церемонії їх відкриття взяли участь Президент України Віктор Янукович, віцепрем'єр Олександр Вілкул, губернатор Дмитро Колєсніков та інші офіційні особи. До сьогодні на заводі зберігають близько 4000 т твердого палива для міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 та 99 корпусів двигунів. Президент нагадав про домовленість між Україною та США щодо їхньої безпечної утилізації. «Сьогодні можна впевнено заявити, що практична реалізація міждержавних зобов'язань України за договором про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь вийшла на фінальний етап», - зауважив Віктор Янукович. Остаточно процес утилізації ракетних корпусів завершать до 2016-го. Слід зазначити, що будівництво вказаних стратегічно важливих об'єктів на 90% здійснено за рахунок американської сторони. Україна взяла на себе лише 10% від витрат. Свою думку про їхні відкриття висловив і Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Тейт. За його словами, це сприятиме поступовій ліквідації в Україні небезпечної зброї за програмою «Партнерство заради миру» Організації Північноатлантичного договору.

ÏÎÑÒ ÀÂÈËÈ Â ÏÐÈÊËÀÄ ÏÎÑÒÀÂÈËÈ Ï³ä ÷àñ â³çèòó ³êòîð ßíóêîâè÷ âèñîêî îö³íèâ õ³ä ìåäðåôîðìè, òà, çîêðåìà, ð³âåíü íàäàííÿ ïåðèíàòàëüíî¿ äîïîìîãè â îáëàñò³, ïîñòàâèâ çà ïðèêëàä ðîáîòó «øâèäêèõ» íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Ãëàâà äåðæàâè òàêîæ çàÿâèâ: «Ìè áóäåìî ïðàãíóòè, àáè â 2014-ìó, àáî â êðàéíüîìó âèïàäêó â 2015-ìó çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî îá'¿çíî¿ äîðîãè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó».


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

ÍÀÐÎÄÍÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

Ïåòðèê³âêà áóäå â³çèò³âêîþ Óêðà¿íè ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Ó â³âòîðîê Äí³ïðîïåòðîâùèíó â ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè â³äâ³äàâ ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êîæàðà. ÒÒóò óò â³í çóñòð³âñÿ ç òâîð÷èì êîëåêòèâîì òà ñòóäåíòàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî òåàòðàëüíîõóäîæíüîãî êîëåäæó У зустрічі також взяв участь голова облради Євген Удод. тивного списку немаМіністерство затеріальної культуркордонних справ Укної спадщини раїни активно допоЮНЕСКО. магає регіону в про«Петриківка суванні петриківглибоко народне миського розпису в елемента «Петриків- но-орнаментальне стецтво. І саме зараз світі та сприяє вне- ський розпис - ук- малярство XIX-XXI вона переживає свій сенню українського раїнське декоратив- ст.» до репрезента- ренесанс. Міністер-

ÓͲÊÀËÜÍÈÉ ÐÎÇÏÈÑ ÏÅÐÅÆÈÂÀª ÑÂ²É ÐÅÍÅÑÀÍÑ

ство закордонних справ активно сприяє цьому. Впевнений, що у петриківського розпису є всі шанси ввійти до нематеріальної культурної спадщини людства і посісти гідне місце у скарбниці світової культурної спадщини. Ми розуміємо, що саме цей вид декоративноужиткового мистецтва має стати візитною карткою України», - зазначив Леонід Кожара. Євген Удод підкреслив, що володіння петриківським розписом стає таким же звичним, як і знання національної літератури і мистецтва.

ÓÐÎ×ÈÑÒÅ ÍÀà ÎÐÎÄÆÅÍÍß ÍÀÃÎÐÎÄÆÅÍÍß

Ìàéáóòíº íàøî¿ íàóêè ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÒÊÀ×, ÀÂÒÎÐÀÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ÎÄÀ â³äáóëàñü óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â ²²² åòàïó Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â ÷ëåí³â Ìàëî¿ àêàäå쳿 íàóê Нагородження стало справжнім святом для усіх присутніх. Школярів, які здобули призові місця, а також їхніх наукових керівників за дорученням голови ОДА привітав перший заступник губернатора Анатолій Крупський. Він вручив переможцям пам’-

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Öèìè äíÿìè â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ìåí³ Ì.à îðüêîãî Ì.Ãîðüêîãî â³äáóëîñü óðî÷èñòå ñïåöïîãàøåííÿ õóäîæíüî¿ ìàðêè «1150-ð³÷÷ÿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³» Поштову марку випустила «Укрпошта» на замовлення Дніпропетровської облдержадміністрації та облради. Крім того, було виготовлено конверт «Першого дня». Перші відбитки пам’ятного спеціального штемпеля залишили заступник голови - керівник апа-

ятні дипломи, квіти, цінні подарунки. Серед нагороджених були юні дослідники учасники міських та обласних олімпіад з різних галузей і предметів, а також вчителі, керівники наукових центрів і гуртків.

ÍÎÂÈÍÈ Â²Ò ÀËÜͲ ÑËÎÂÀ ²ÒÀËÜͲ

²Ç ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ! Øàíîâí³ õ³ì³êè Äí³ïðîïåòðîâùèíè! Õ³ì³÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü ç ¿¿ ïîòóæíèì íàóêîâîòåõí³÷íèì, âèðîáíè÷èì ³ êàäðîâèì ïîòåíö³àëîì º ðåàëüíèì ï³ä´ðóíòÿì äëÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ íàøî¿ äåðæàâè. Ìàéæå ï'ÿòà ÷àñòèíà âèðîáíèöòâà âñ³º¿ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ Óêðà¿íè ïðèïàäຠñàìå íà Äí³ïðîïåòðîâñüêó îáëàñòü. Ïåðåêîíàíèé, ùî ðîçâèòîê õ³ì³÷íî¿ ãàëóç³, ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîäóêö³¿ é íàäàë³ õàðàêòåðèçóâàòèìå ïðîìèñëîâ³ñòü Äí³ïðîïåòðîâùèíè ÿê ðåã³îíó-ë³äåðà. Çè÷ó âàì ïðîôåñ³éíèõ çâåðøåíü, ðåàë³çàö³¿ íîâèõ ïðîåêò³â òà ³äåé, òâîð÷î¿ íàñíàãè ³ ïë³äíî¿ ïðàö³! Ç ïîâàãîþ, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ○

Íβ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÎÏÅÐÅÄßÒÜ ÏÎÆÅƲ Íà çàñ³äàíí³ óðÿäó â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèçíà÷åíèé Ãîëîâîþ ̳æâ³äîì÷îãî îïåðàòèâíîãî øòàáó ç êîîðäèíàö³¿ ä³é öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè äëÿ ïîïåðåäæåííÿ òà ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ë³òí³é ïåð³îä 2013 ðîêó. ×åðåç âèñîêó òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ â Óêðà¿í³ öüîãîð³÷ ïåðåäáà÷àþòü íàéâèùèé ð³âåíü ïîæåæíî¿ íåáåçïåêè â ë³ñàõ. Òàê, íà òåðèòî𳿠êðà¿íè âæå ñòàëèñÿ 347 ë³ñîâèõ ïîæåæ íà ïëîù³ 80 ãà. Çàãàëîì ùîð³÷íî â óêðà¿íñüêèõ «çåëåíèõ ëåãåíÿõ» âèíèêຠáëèçüêî 2 òèñ. çàéìàíü. ○

ÎÐà ÀͲÇÀÖ²ß ÂÈÑÒ ÀÂÊÈ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÂÈÑÒÀÂÊÈ

ÍÀز ÌÀÉÑÒÐÈ - Ó ÏÀÐÈƲ По закінченні церемонії вручення нагород члени Малої академії наук подякували викладачам, організаторам конкурсу та керівництву облдержадміністрації.

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ÎÒÐÈÌÀËÈ ÏÀÌ’ßÒͲ ÄÈÏËÎÌÈ

²Ç ÍÀà ÎÄÈ ÑÂßÒ À ÍÀÃÎÄÈ ÑÂßÒÀ

Äåíü ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³ â³äçíà÷èëè ìàðêîþ

рату Дніпропетровської ОДА Надія Подоплєлова, перший заступник голо-

ви облради Анатолій Адамський, митрополит Дніпропетровський та Павло-

Після урочистостей усі охочі могли залишити відбиток святкового штемпеля на своїх марках та конвертах у фойє театру, а згодом і в операційній залі міського поштамту. День слов’янської писемності і культури має важливе культурне та духовне значення і святкується в усьому світі. В Україні свято встановградський Іриней та лено Указом Презигенеральний консул дента у 2004 році та РФ у місті Харкові відзначається щороСергій Семенов. ку 24 травня.

Öèìè äíÿìè â îáëðàä³ ïðîâåëè ðîáî÷ó íàðàäó ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ âèñòàâêè ïåòðèê³âñüêîãî ìèñòåöòâà «Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ - êîë³ð òðàäèö³é», ÿêà â³äáóäåòüñÿ 10-14 ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó ó øòàá-êâàðòèð³ ÞÍÅÑÊÎ â Ïàðèæ³. Íà í³é ïðåäñòàâëÿòü 55 ðîá³ò ìàéñòð³â äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà. Ó â³äêðèòò³ åêñïîçèö³¿ â³çüìóòü ó÷àñòü â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë, ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. Äî äåëåãàö³¿ òàêîæ äîëó÷àòüñÿ ø³ñòü ïåòðèê³âñüêèõ ìàéñòðèíü òà àíñàìáëü áàíäóðèñò³â. ○

ÑÂÎß - ÊÐÀÙÅ

ÓÊÐÀ¯ÍÖ² ÄβÐßÞÒÜ ÃÐÈÂͲ Ïîñòàâèâøè çà ìåòó ïîñòóïîâå âèâåäåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè ç äîëàðîâî¿ çàëåæíîñò³, ÍÁÓ ïî÷àâ âæèâàòè ó öüîìó íàïðÿìêó àêòèâíèõ çàõîä³â. ßê ðåçóëüòàò - äîâ³ðà óêðà¿íö³â äî ãðèâíåâèõ äåïîçèò³â çðîñòàº. Ò³ëüêè ïðîòÿãîì ëþòîãî 2013 ðîêó çàãàëüíèé îáñÿã äåïîçèò³â ó áàíê³âñüê³é ñèñòåì³ çá³ëüøèâñÿ íà 3,45 ìëðä. ãðí. Ïðè öüîìó çíà÷íà ïåðåâàãà íà áîö³ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè: ïðèð³ñò äåïîçèò³â ó ãðèâí³ ñêëàâ ìàéæå 6 ìëðä. ãðí. Ö³êàâ³ñòü ñï³âãðîìàäÿí äî ãðèâíåâèõ äåïîçèò³â íå çìåíøóº íàâ³òü òîé ôàêò, ùî ñòàâêè íà íèõ ïîòðîõó, àëå ïàäàþòü.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

Æèâèé çâ'ÿçîê ì³æ âëàäîþ òà ãðîìàäñüê³ñòþ äîïîìàãຠïðèéìàòè ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ Êîíòàêò-öåíòð «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà» - öå ò³ñíèé çâ'ÿçîê âëàäè ç ìåøêàíöÿìè ðåã³îíó, ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ ¿õíüîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. «Íàäõîäæåííÿ çâåðíåíü íàñàìïåðåä â³äîáðàæຠçàö³êàâëåíí³ñòü íàñåëåííÿ ó âèð³øåíí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó ðàéîíó», - ââàæຠãîëîâà Øèðîê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Êîêóë ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ - НАПРЯМОК НА ОСОБЛИВОМУ НА ПОЗИТИВНЕ КОНТРОЛІ ВИРІШЕННЯ

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ОСВІТЛЕННЯ І РЕМОНТ ДОРІГ

Від початку 2013 року на «гарячу лінію» звернулись 67 жителів Широків ського району. Усі питання перебувають на особистому контролі голови Широ ківської райдержадміністрації Олек сандра Кокула. Протягом року мешканці району найчастіше звертались до контактцент ру із питань земельних відносин. Зде більшого вони стосувалися довготрива лого виготовлення та видачі державних актів на земельні ділянки, оформлення відповідних документів. Перш за все, це пов'язано з тим, що сьогодні вносяться зміни до чинного земельного законодав ства, що, в свою чергу, призводить до виникнення проблемних питань щодо виготовлення та видачі державних актів. Однак, завдяки налагодженій співпраці з відділом Держземагенства у Широ ківському районі можливість вирішення питання розглядається у кожному конк ретному випадку. Крім того, надаються змістовні роз'яснення щодо можливих шляхів їх вирішення. Зокрема, із 13 звернень щодо земельних питань задово лено 5. На 5 надано кваліфіковані ро з'яснення, а 3 звернення до повного ви рішення питання перебувають на конт ролі. До контактцентру «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова» звернулась гро мадянка Г. щодо виділення їй сусідсь кої земельної ділянки та оформлення документів на неї. За результатами розгляду заявниці були надані роз'яс нення, що власник домоволодіння, яким вона цікавилась, помер, родичі та близькі з питань зміни прав влас ності на вищевказане домоволодіння до селищної ради не зверталися. На даний час Широківською селищною радою розпочата процедура щодо ви знання будівлі безхазяйною. Вирішен ня питання стане можливим після прийняття домоволодіння до кому нальної власності територіальної гро мади.

Цього року в районі основні питан Земельні відносини ня ремонт автомобільних доріг та ос Благоустрій та будівництво вітлення вулиць. На жаль, через не Житлово-комунальне господарство стачу необхідних коштів як у районно Соціальний захист му бюджеті, так і в бюджетах Законність і правопорядок сільських та селищних рад, можли вості вирішити цю проблему у найко Діяльність службових осіб ротший термін немає. Освіта Із настанням сприятливих погод Транспортне обслуговування них умов філією «Широківський рай автодор» на виконання плану Служби Торгівля автомобільних доріг уже розпочато Побутові справи першочерговий ремонт магістралей Праця державного значення. Щодо питання освітлення вулиць не лишилася осторонь і Широківська селищна рада, мешканці якої най ти з природоохоронних заходів за ра більше звертаються з цього приводу хунок коштів місцевого бюджету та об ласного фонду охорони навколишньо го природного середовища. На тери торії району виявлено та ліквідовано 317 стихійних сміттєзвалищ, видале но 607 старих та сухих дерев. Трива ють роботи на об'єкті «Полігон твер дих побутових відходів смт Широке будівництво». Ця спеціальна споруда призначена для складування, ізоляції та знезараження ТПВ, що гарантува тиме санітарну надійність в охороні довкілля й епідемічну безпеку населен ня. Об'єкт готуються здати в експлуа тацію.

Значна кількість звернень меш канців району стосуються питань жит ловокомунального господарства. В ос новному, це водозабезпечення та гази фікація населених пунктів, якість на дання комунальних послуг, відновлен ня енерго та газопостачання. Пере важна більшість питань вирішується. Ті, що потребують залучення додатко вих коштів, вносяться до перспектив них планів роботи підприємств та ус танов району. Про статус їхнього вико нання обов'язково повідомляється за явникові. Одними з найголовніших у районі є питання водозабезпечення та гази фікації населених пунктів. Минулоріч після реконструкції введено понад

ТЕМАТИКА ЗВЕРНЕНЬ,ЩО НАДІЙШЛИ НА "ГАРЯЧУ ЛІНІЮ Д.КОЛЄСНІКОВА" ВІД МЕШКАНЦІВ ШИРОКІВСЬКОГО РАЙОНУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ У ПРІОРИТЕТІ 3,5 км водопровідних мереж на тери торії Степової сільради; завершено бу дівельні роботи, до кінця 2013 року планують здати в експлуатацію об'єкт «Будівництво водогону село Розівка Широківського району» протяжністю 4,83 км. Також у 2013 році запланова но капітально відремонтувати водопро відну мережу на території Розилюксем бурзької сільської ради.

на «Гарячу лінію Дмитра Колєсніко ва». Так, у 2013 році заплановано підготовку проектнокошторисної до кументації для реконструкції нічного освітлення вулиць смт Широке з обся гом фінансування. Це питання пере буває на постійному контролі голови РДА.

БЛАГОУСТРІЙ - НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ На належному рівні в районі ро боти з озеленення території, розчи щення територій від старих сухих де рев та ліквідація сміттєзвалищ. Протя гом 2012 року на виконання «Еколо гічної програми Широківського райо ну на 20112015 роки» проведено робо

Більшість проблем, з якими меш канці звертаються до контактЦент ру, стосуються питань соціального захисту, призначення та виплати різних видів допомоги, субсидій та визначення соціального статусу. У 2013 році всього надійшло 9 таких звернень. Для забезпечення соціального за хисту найуразливіших верств насе лення в межах реалізації заходів, передбачених «Програмою забезпе чення державних соціальних га рантій та регіональних форм адрес ної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій гро мадян у Широківському районі на 20102014 роки», протягом 2013 року управління соцзахисту РДА

19,7% 18,2% 13,6% 13,6% 6,1% 6,1% 6,1% 4,5% 4,5% 4,5% 3,0% Кількість звернень,%

прийняло 717 громадян для призна чення державної соціальної допомо ги. Крім того, правом на отримання субсидій скористалися 128 сімей, 18 осіб забезпечено 30 технічними засо бами реабілітації, 14 видали на правлення на виготовлення протезів та ортезів; 3 інвалідам та 2 малоза безпеченим особам матеріальну допо могу надано з державного бюджету.

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Від початку 2013 року для встанов лення зворотного зв'язку між меш канцями територіальної громади та представниками місцевої влади, опе ративного реагування та вирішення нагальних питань громадян розпоча ла роботу «Гаряча лінія голови РДА». Оголошення про порядок її роботи, контактні телефони, інформацію про вирішення питань та подяки меш канців за надану допомогу періодич но друкуються у районній газеті «Вісник» у рубриці «За результатами розгляду звернень». «Гаряча лінія це канал живого зв'язку місцевої влади з народом, який допомагає краще зорієнтува тись у ситуації, об'єктивніше оціню вати виконану роботу, виявляти й усувати недоліки, приймати пра вильні та змістовні рішення», упев нений голова Широківської рай держадміністрації Олександр Анато лійович Кокул. Олександр Кокул, голова Широківської райдержадміністрації

ÃÐÀÔ²Ê ÏÐÈÉÎÌÓ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÊÎÊÓË Î. À. ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

ïåðøèé òà òðåò³é ïîíåä³ëîê ç 11.00 äî 12.00 òà ç 13.00 äî 16.00

ÁÀÁÅÍÊÎ Ì. ². ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

ïåðøèé â³âòîðîê ç 8.00 äî 10.00 òðåò³é â³âòîðîê ç 13.00 äî 15.00

ÇÀÂÃÎÐÎÄÍ²É Â. Ñ. çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç çåìåëüíèõ ïèòàíü òà àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó

äðóãèé òà ÷åòâåðòèé ïîíåä³ëîê ç 10.00 äî 12.00 òà ç 13.00 äî 16.00

IJÕÒßÐÅÍÊÎ Ä. Î. çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà

äðóãà òà ÷åòâåðòà ñåðåäà ç 10.00 äî 12.00 òà ç 13.00 äî 16.00

ÊÎÒÅËßÍÅÖÜ Î. Ä. çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ñîö³àëüíèõ ïèòàíü

äðóãèé òà ÷åòâåðòèé â³âòîðîê ç 10.00 äî 12.00 òà ç 13.00 äî 16.00

ÊÐÈÂÎÌÀÇ Ë. ². êåð³âíèê àïàðàòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

ïåðøà òà òðåòÿ ñåðåäà ç 10.00 äî 12.00 òà ç 13.00 äî 16.00


ЖИТТЯБУТТЯ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

²ÑÒÎÐ²ß ÊÎÕÀÍÍß

Óêðà¿íñüêà Ìàäîííà ³òàë³éñüêîãî îô³öåðà ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÓÌÀÍÑÜÊÈÉ

ТАКИ ЗНАЙШОВ СВОЮ МАРІЮ

ВИЖИВАЛИ, ЯК МОГЛИ Жінка ніколи не думала, що побачить Австрію. Молодою дівчиною була вивезена, як і тисячі наших земляків, до Рейху на примусові роботи. «Дехто тікав, - згадує бабуся, - ми не тікали. Нам нічого не обіцяли». Пам’ятає зруйнований Відень і СанктПьольтен. Каже, що бомбили дуже часто, ніби хотіли стерти із землі саму Австрію, де Мокрина опинилася у 1943 році. Слов’янські наймити працювали у бауера. Обробляли його поля, прополювали буряки, важко трудилися. А наша героїня була ж вагітна. Восени господар її та ще кількох породіль відправив до спеціального табору. Там у бараках жили разом чоловіки і жінки. Проте згодом вона потрапила до міста Санкт-Пьольтен, на фабрику, де і народила доньку. «У таборі при фабриці , - розповідає Мокрина, - було чимало полонених поляків, французів, італійців, а українців

Ó ÂÅÐÀÁÎÂÅ ËÓ¯ÄÆÈ ÏÐȯÇÄÈÒÜ ÙÎ˲ÒÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÐÀÑËÈ!

Ó Êèºâ³ äî Äíÿ Ïåðåìîãè âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíèê «²ñòîð³ÿ Êîõàííÿ». ³í ïðèñâÿ÷åíèé ³òàë³éöåâ³ Ëó¿äæè òà óêðà¿íö³ Ìîêðèí³, ÿêèõ ïîçíàéîìèëà ³ ðîçëó÷èëà â³éíà. Âîíè çóñòð³ëèñÿ ëèøå ÷åðåç 60 ðîê³â çàâäÿêè òåëåïðîãðàì³ «Æäè ìåíÿ»

На відкриття скульптури приїхали сам Луїджи Педутто та онучки Мокрини Борозди. «Коли я дізнався про те, що нам із Мокриною зведуть пам’ятник, я плакав, - зізнається Луїджи. - Це дуже важлива і зворушлива подія в нашому житті», - розповів він телеканалу Інтер. Пам’ятник створили скульптори Олександр Моргацький та Григорій Костюков. Уже на схилі літ Луїджи Педутто таки знайшов свою Марію (так він її називав в юності, так називає і зараз) під Кривим Рогом у селищі Верабове. ...Зелене обійстя бабці Мокрини вабить тінню і прохолодою. Чоловік помер, діти живуть у місті. Жінка має невеличкий клаптик городу, де всього потроху. Коли три роки тому кореспондент «Вістей» зустрічався з Мокриною, їй було 89. Утім пам’ять, бадьорість та ясний розум вона зберегла.

та росіян - ще більше. Кіло картоплі й кіло чорної муки видадуть на місяць, живи, як знаєш. Ходили на кухню за баландою. Вона настоїться, злию, а вже потім годую дитину. Ще як робили у селі, давали дитині булочку і перегонне молоко. Ось так жінки і виживали». - А діти хворіли? - питаємо. - Мабуть, що ні, - відповідає бабуся. - А Ваша дитинка вижила? - Вижила. Любила спати на «чамайдані». Була дуже спокійна. Ось на цій фабриці їх і звела доля. Молодому італійцю одразу приглянулася тиха українка. Він допомагав їй, чим міг. Приносив доньці солодощі. Жінка ж пригощала його картоплею. Їхні стосунки тривали два роки. Бабуся Мокрина каже,

ÄÎËß ÇÂÅËÀ ¯Õ ÍÀ ÔÀÁÐÈÖ² знала, як приймуть на чужій землі. Та її не відпустили. Хто ж мав працювати у колгоспах?! Якби не адреса, яку вкрай засмучений Луїджи попросив у дівчини, невідомо, чи зустрілися б вони через 60 років...

ПРОХАВ НА КОЛІНАХ

ÁÀÁÓÑß ÌÎÊÐÈÍÀ  ²ÒÀË²Þ ÏÅÐůÕÀÒÈ ÍÅ ÏÎÃÎÄÈËÀÑÜ що ніжних почуттів Луїджи не зрозуміла. «Не думала я з ним довго стрічатися». Коли після звільнення Санкт-Пьолтен потрапив до радянської зони окупації, Луїджи ходив до радянського офіцера і просив відпустити Мокрину з ним до Італії. Вона була не проти, але не

Згадуючи першу зустріч з Луїджи, бабуся Мокрина весело посміхається: «Я не хотіла їхати. Проте діти наполягли». До Кривого Рогу італійця привезла донька нашої героїні, та сама, яку він пригощав солодощами в дитинстві. Італійську мову жінка вже призабула. А от Луїджи, щоб розуміти кохану, взяв на роботу домогосподаркуукраїнку. У Верабове він приїздить щоліта. Уже знайомий з місцевими жителями. Побувала й бабця Мокрина з дочкою Надею в гостях у Луїджи, в містечку Кастель сан Лоренцо. Італієць на колінах просив її переїхати до нього, та вона не погодилась. Повернулась додому. «Доживатиму, - говорить, - у своїй рідній хаті». На стінах якої, до речі, висять фото, власноруч прибиті Луїджи. Сюди часто навідуються сусіди, кажуть, у бабці золоте серце. Луїджи купив їй новий телевізор. А, як гостював, навіть каву у ліжко подавав коханій. Утім для Мокрини така галантність дивна. Бабуся навіть соромиться того кохання й уваги, яку він їй приділяє , коли приїздить у гості. «Яка там любов, у 90 років…» - посміхається вона. Їхали ми у Верабове, щоб доторкнутися до любові, яку оспівують у романах, а побачили жінку, яку не зломили ні війна, ні біда, ні важке життя. У чому секрет, знає, напевно, лише Луїджи. Для нього українська Мадонна залишилася піснею всього його життя...

Èñêðåííå è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äíåì õèìèêà! Îò äîñòèæåíèé õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè âî ìíîãîì çàâèñèò êà÷åñòâî æèçíè êàæäîãî èç íàñ. Áåç íåå ÷åëîâå÷åñòâî íå äîñòèãëî áû ñåãîäíÿ òîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ. Õèìèÿ âîñòðåáîâàíà â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ ëåãêîé è òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâå, ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ìåäèöèíå. Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ôëàãìàíîâ ýêîíîìèêè, ïîýòîìó òå, êòî ðàáîòàåò â òàêîé âàæíîé îòðàñëè, âíîñÿò âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå ðåãèîíà, à çíà÷èò è â óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé. Íåîöåíèì âêëàä â ðàçâèòèå õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè íàøåãî êðàÿ âåòåðàíîâ, òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè. È ñåãîäíÿ, ó÷èòûâàÿ ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è òî çíà÷åíèå, êîòîðîå èìååò õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü â ìèðå è ó íàñ â ðåãèîíå, ìû óáåæäåíû, ÷òî ó ìîëîäûõ ëþäåé, êòî èçáðàë ýòó ïðîôåññèþ, âñåãäà áóäåò ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè. Ïîçäðàâëÿåì ó÷åíûõ-õèìèêîâ è òåõ, êòî çàíÿò íà õèìè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå, ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Æåëàåì âàì òðóäîâûõ óñïåõîâ, íîâûõ îòêðûòèé, òâåðäîé âåðû â ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè! Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì! Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ÏÏ «ÇÈÏ» Ñåðãåé Íàóìåíêî

IJÀËÎÃ Ç ÊÐÀ¯ÍÎÞ Æ²ÍÊÀ ÎÒÐÈÌÀËÀ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²Þ

Êîëè â ëþòîìó öüîãî ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäÿíàìè â ðàìêàõ àêö³¿ «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ», ÷èìàëî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çâåðíóëèñÿ ç íàáîë³ëèì äî Ãëàâè äåðæàâè. Ëþäåé ïî÷óëè òà äîïîìîãëè Ìåøêàíêà Äí³ïðîïåòðîâñüêà Òåòÿíà Ãóëèäà, ³íâàë³ä ²²² ãðóïè, ðàä³ëà ìîæëèâîñò³ ïî¿õàòè äî ñàíàòîð³þ íà îçäîðîâëåííÿ â çâ'ÿçêó ç ë³êóâàííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó. Àëå ë³êàð³ îäí³º¿ ç ì³ñöåâèõ ïîë³êë³í³ê çàáîðîíèëè ¿é ¿õàòè íà êóðîðò çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, àäæå íåùîäàâíî âîíà ïåðåíåñëà ³íñóëüò. Òåòÿíà Ïàâë³âíà äóæå çàñìóòèëàñÿ. ³äðàäîþ ó ö³é ñèòóàö³¿ ñòàëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî æ³íêà ìîæå îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ çà íåâèêîðèñòàíó ïóò³âêó. Ñïî÷àòêó Òåòÿíà Ïàâë³âíà çâåðíóëàñÿ çà äîïîìîãîþ äî Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ëåí³íñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Òàì ïîâ³äîìèëè, ùî âîíà ìຠïðàâî íà êîìïåíñàö³þ, àëå êîøòè äîâåëîñÿ äîâãî ÷åêàòè. ² Òåòÿíà çâåðíóëàñÿ äî Ãëàâè äåðæàâè. Ƴíêà ìàëà íàä³þ ïðèøâèäøèòè âèð³øåííÿ äàíîãî ïèòàííÿ ³ îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ ó ïîâíîìó ðîçì³ð³. Íåâäîâç³ íà ¿¿ ïðîõàííÿ â³äãóêíóëèñÿ. Òåòÿí³ Ãóëèä³ ïîÿñíèëè, ùî ³íâàë³äè ²²² ãðóïè ìàþòü ïðàâî íà 50% êîìïåíñàö³¿ â³ä ïîâíîãî ðîçì³ðó, à ñàìå - 170 ãðí. Íåçàáàðîì êîøòè áóëè ïåðåâåäåí³ íà ðàõóíîê äí³ïðîïåòðîâ÷àíêè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430)

Îà ÎËÎØÅÍÍß ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÒÀÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒ ÀÕ ÇÀà ÀËÜÍÎà ΠÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎà ÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ) Загальні положення Керуючись Законами України «Про місцеві державні адмініст рації», «Про автомобільний транс порт», постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затверд ження Порядку проведення кон курсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і до повненнями), наказами Міністер ства транспорту та зв'язку Украї ни від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження Порядку виз начення класу комфортності авто бусів, сфери їхнього використан ня за видами сполучень та режи мами руху», від 07 травня 2010 року №278 «Про затвердження Порядку розроблення та затверд ження паспорта автобусного марш руту», розпорядженнями голови облдержадміністрації від 23 серп ня 2012 року № Р577/0/312 «Про затвердження Умов конкур су на перевезення пасажирів на міжміських та приміських авто бусних маршрутах загального ко ристування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути)», від 17 травня 2013 року № Р377/0/313 «Про проведення конкурсу з перевезення паса жирів на міжміських та при міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внут рішньообласні маршрути) у червні 2013 року», організатор пе ревезень Дніпропетровська обл держадміністрація оголошує кон курс з перевезення пасажирів на

міжміських та приміських авто бусних маршрутах загального ко ристування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути) (далі конкурс). Організатором конкурсу є Дніпропетровська обласна дер жавна адміністрація. Організатором проведення конкурсу є управління інфра структури Дніпропетровської обл держадміністрації. Робочим органом є державне підприємство «Адміністративно господарське підприємство». Порядковий номер, основні характеристики кожного об'єкта конкурсу визначені розпоряджен нями голови облдержадмініст рації від 17 травня 2013 року № Р377/0/313, інформація щодо схеми руху, найменування кінце вих зупинок, інших особливостей здійснення пасажирських переве зень міститься в паспортах марш рутів, ознайомитись з якими мож на в організатора проведення кон курсу (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224). Умови конкурсу затверджені розпорядженням голови облдерж адміністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312, яке опри люднено в обласній суспільно політичній газеті «Вісті При дніпров'я» від 04.09.2012 № 69 (1358) та розміщено на офіційно му вебсайті Дніпропетровської обласної державної адміні страції в мережі Інтернет (www.adm.dp.gov.ua). Конкурс є відкритим для всіх претендентів та відбувається відповідно до Закону України

«Про автомобільний транспорт», розпорядження голови облдерж адміністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312, у порядку, встановленому постановою Кабі нету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081. Порядок одержання необхід ної інформації про об'єкт конкур су Ознайомитись із характерис тикою кожного об'єкта конкурсу також можна на офіційному веб сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (www.adm.dp.gov.ua) або в організатора проведення кон курсу управлінні інфраструкту ри Дніпропетровської облдержад міністрації (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224). Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі та кінцевий строк їх прийняття Для участі у конкурсі пере візникпретендент подає організа тору проведення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224) окремо на кожний об'єкт конкурсу відповідну заяву за формою, визначеною постано вою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, і такі документи: нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг із перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізникпретендент бере участь на кількох об'єктах кон курсу); перелік транспортних за собів, які пропонуються до вико

ристання на автобусному марш руті, із зазначенням марки, мо делі, пасажиромісткості (з відміт кою «з місцем водія/без місця водія»), VINкоду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортно го засобу; копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропо нується до використання на авто бусному маршруті; документ, що підтверджує внесення плати за участь у кон курсі, із зазначенням дати прове дення конкурсу; копії свідоцтв про реєстра цію транспортних засобів або тим часових реєстраційних талонів ав тобусів, що пропонуються до вико ристання на маршруті; копію документа, що підтверджує проведення процеду ри санації (за умови її проведен ня); перелік транспортних за собів, пристосованих для переве зення осіб з обмеженими фізични ми можливостями, які пропону ються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформа ція про їх відсутність; анкету перевізникапретен дента за формою, визначеною по становою Кабінету Міністрів Ук раїни від 03 грудня 2008 року №1081; копії штатного розпису, подат кового розрахунку сум доходу, на рахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утримано го з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали. Документи для участі в кон курсі пронумеровуються, проши

ваються, підписуються уповнова женою особою перевізникапре тендента та скріплюються печат кою з позначенням кількості сто рінок цифрами і словами. Документи для участі в кон курсі подаються перевізником претендентом у двох закритих конвертах (пакетах). Конверт (пакет) з позначкою №1, який містить документи для участі в конкурсі, відкривається організатором конкурсу наступно го дня після закінчення строку їх прийняття. Конверт (пакет) з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізникпретендент, відкри вається під час засідання конкурс ного комітету. У разі подання перевізником претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і №2, які стосу ються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити прина лежність їх одне одному. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі об ліку. Документи, подані несвоє часно, не реєструються і поверта ються автомобільному перевізни кові з повідомленням про спосіб повернення коштів, унесених за участь у конкурсі. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізникомпретен дентом на рахунок робочого орга ну у розмірі 100,00 грн. (у т.ч. ПДВ 16,67 грн.) за один оборотний

рейс на міжміських та приміських автобусних маршрутах загально го користування, які не виходять за межі території Дніпропетров ської області (внутрішньообласні маршрути), кількість яких визна чена об'єктом конкурсу, але не більш ніж 5000,00 грн. (у т.ч. ПДВ 833,33 грн.) за участь на одному об'єкті конкурсу. Плата за участь у конкурсі пе рераховується за реквізитами: от римувач Державне підприємство «Адміністративногосподарське підприємство», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунковий раху нок №26002211431 у ПАТ «Рай ффайзен Банк Аваль», МФО 380805, у платіжному документі вказати дату проведення конкур су. Бланки заяви на участь у кон курсі та анкети перевізникапре тендента можна отримати за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Кіро ва, 2, каб. № 224. Телефони для довідок: (056) 7428773, 7428323. Документи подаються щоденно з 10.00 до 17.00, крім святкових та вихідних днів. Кінцевий строк прийняття доку ментів 12 червня 2013 року до 17.00. Документи, які надійшли до організатора проведення конкурсу після встановленого строку, не роз глядаються. Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсно го комітету Початок проведення конкурсу 26 червня 2013 року о 10.00. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, каб. № 322.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐ ÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐ ÀÖ²¯ 17.05.2013 ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

Ì.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

¹ Ð-377/0/3-13

ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÒÀÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒ ÀÕ ÇÀà ÀËÜÍÎà ΠÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎà ÀËÜÍÎÃÎ (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ) Ó ×ÅÐÂͲ 2013 ÐÎÊÓ Керуючись Законами Украї ни «Про місцеві державні адміні страції», «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затверд ження Порядку проведення кон курсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і до повненнями), наказами Міністер ства транспорту та зв'язку Украї ни від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження Порядку виз начення класу комфортності авто бусів, сфери їхнього використан ня за видами сполучень та режи мами руху», зареєстрованого в Мі

ністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за №499/13766 (зі змінами і доповненнями), від 07 травня 2010 року №278 «Про затвердження Порядку розроб лення та затвердження паспорта автобусного маршруту», зареєст рованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за №408/17703 (зі змінами і допов неннями), розпорядженням голо ви облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312 «Про затвердження умов конкур су на перевезення пасажирів на міжміських та приміських авто бусних маршрутах загального ко ристування, які не виходять за

межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути)», зареєстрованих в Головно му управлінні юстиції у Дніпро петровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769, з метою залучення на конкурсних засадах автомобільних перевізників для роботи на міжміських та при міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внут рішньообласні маршрути): 1. Провести у червні 2013 року конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських авто бусних маршрутах загального ко

ристування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути). 2. Визначити об'єкти конкур су з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобус них маршрутах загального корис тування, які не виходять за межі території Дніпропетровської об ласті (внутрішньообласні марш рути), згідно з додатком. 3. Управлінню інфраструкту ри облдержадміністрації забезпе чити: 1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з пере везення пасажирів на міжміських

та приміських автобусних марш рутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внут рішньообласні маршрути), та розміщення його на офіційному вебсайті Дніпропетровської об ласної державної адміністрації відповідно до розпорядження го лови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312 «Про затвердження Умов конкур су на перевезення пасажирів на міжміських та приміських авто бусних маршрутах загального ко ристування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш

рути)», зареєстрованого в Голов ному управлінні юстиції у Дніпро петровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769; 2) проведення конкурсу згідно з чинним законодавством України. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління інфра структури облдержадміністрації, контроль на заступника голови облдержадміністрації згідно з роз поділом функціональних повно важень. Голова облдержадміністрації Д.В. КОЛЄСНІКОВ

Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 17.05.2013 № Р-377/0/3-13

ÎÁ'ªÊÒÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÒÀÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒ ÀÕ ÇÀà ÀËÜÍÎà ΠÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎà ÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ)

Публікація розпорядження голови облдержадміністрації від 17.05.2013 № Р377/0/313, надрукованого в газеті «ВП» №38 (1429) від 21.05.2013 р., не дійсна, бо допущено технічну помилку.


7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

Ïðèì³òêà: íà ì³æì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ðåêîìåíäîâàíà ê³ëüê³ñòü ç³ðî÷îê çà ïàðàìåòðàìè êîìôîðòíîñò³ íå ìåíøå «*» (îäí³º¿ ç³ðêè); ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ñõåìè ðóõó ðóõó,, íàéìåíóâàííÿ ê³íöåâèõ

çóïèíîê, ³íøèõ îñîáëèâîñòåé çä³éñíåííÿ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ì³ñòèòüñÿ â ïàñïîðòàõ ìàðøðóò³â.

Заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Н.Л. Подоплєлова


8 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Îðäæîíèêèäçåâñêèé çàâîä Procter & Gamble - ÿðêèé ïðèìåð ïðåäïðèÿòèÿ, óñïåøíîãî â ñâîåé îòðàñëè. Ñàìîå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçîâàíèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé, ÷åòêî íàëàæåííàÿ ðàáîòà îáåñïå÷èëè åìó ðåïóòàöèþ íàäåæíîãî ïàðòíåðà è ïðîèçâîäèòåëÿ òîâàðîâ øèðîêîãî ïîòðåáëåíèÿ, ïîëüçóþùèõñÿ çàñëóæåííîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ïîòðåáèòåëåé íå òîëüêî íàøåãî ðåãèîíà

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

 ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Îòêðûòû äëÿ íîâûõ èäåé,

ЛИДЕРСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВОМ Продукция Procter & Gamble знакома украинцам с 1990 г. Летом 2004 г. производственные мощности компании пополнились заводом в г. Орджоникидзе. На сегодняшний день это предприятие полностью обеспечивает потребительский рынок товарами для дома и семьи. Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз не воспользовался ароматным мылом торговой марки Camay, не оценил по достоинству антибактериальные свойства мыла Safeguard. Многие хозяйки отдают предпочтение стиральным порошкам торговых марок Tide, Ariel, Bonux, Gala, жидкому моющему средству Fairy. Удивляться нечему: вся продукция, выпускаемая на предприятии, соответствует мировым стандартам качества. Стремясь максимально приблизиться к потребителям, компания не останавливается на достигнутых успехах. Совершенствуются формулы продуктов, улучшающие их свойства. Кроме того, реализуется проект по переходу на выпуск порошков, не содержащих фосфатов. Одна из последних разработок Proсter

образом, благодаря неизменно высоким стандартам производства, грамотной ориентации на потребности внутреннего рынка, предприятия Proсter & Gamble, в том числе и завод в Орджоникидзе, совации компании приветствухраняют в сфере своей деяются потребителями, тем ботельности лидирующие позилее, что цены на них и на уже ции. «опробованную» продукцию остаются доступными. Таким КОМАНДА,

ÂÑß ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÅÒ ÌÈÐÎÂÛÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ & Gamble - порошок для стирки детской одежды Galinka. В его составе нет компонентов, раздражающих нежную кожу малышей. Как правило, инно-

пективами карьерного роста. На протяжении многих лет компания находится в тройке лучших украинских работодателей. Этот почетный статус не случаен, так как толь-

ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РАЗВИТИЕ Производственная культура компании Proсter & Gamble в целом, и орджоникидзевского завода в частности, построена на таких морально-этических принципах, как лидерство, стремление к победе, хозяйское отношение к своему рабочему месту, предприятию, честность и взаимное доверие. На заводе работают около 600 сотрудников. В основном, это - молодые люди, интересующиеся работой в коллективе и перс-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÎÑÍÎÂÎÏÎËÀà ÀÞÙÈÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÎÑÍÎÂÎÏÎËÀÃÀÞÙÈÉ Ïðè ïîñòðîåíèè áèçíåñà êîìïàíèÿ Pr oñter & Gamble ðóêîâîäProñter ñòâóåòñÿ ñëåäóþùèìè ïðèíöèïàìè: 9 íè÷òî èç òîãî, ÷òî äåëàåòñÿ, íå ñòîèò ïîëó÷åíèÿ òðàâìû; 9 áåçîïàñíîñòü è çäîðîâüå - îòâåòñòâåííîñòü âñåõ è êàæäîãî; 9 êàæäûå òðàâìà, èíöèäåíò ìîãóò è äîëæíû áûòü ïðåäîòâðàùåíû; 9 áåçîïàñíîñòü íåîáõîäèìî êîíòðîëèðîâàòü åæåäíåâíî.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

óâåðåíû â óñïåõå ко Proсter & Gamble предлагает студентам оплачиваемую стажировку, а молодым специалистам, не имеющим опыта работы, - уникальные стартовые возможности для построения карьеры и достойную заработную плату. В качестве примера можно привести факты из трудовой биографии инженера по внедре-

Система тренингов, разработанная специалистами компании, позволяет сотрудникам завода повышать свой профессиональный уровень, посещая другие предприятия и офисы Proсter & Gamble. Получить новые знания можно и на рабочем месте в процессе реализации бизнесстратегий и проектов: под-

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - ЛЮДИ

Деятельность руководства завода основана на золотом правиле: чем больше вложено в человека, тем больше отдача предприятию. В числе главных приоритетов политики управления персоналом - вопросы охраны труда: соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. ва, легко убедиться при посеВ том, что это - не пустые сло- щении завода. При входе на территорию бросается в глаза надпись: «Безопасность - наивысшая ценность над всеми приоритетами завода». Каждому сотруднику при приеме на работу выдается спецодежда, средства индивидуальной защиты. Все производства оснащены специальными знаками, в цехах и вне заводских корпусов выделены пешеходные зоны и зоны движения транспортных средств. Кроме руководства, в обеспечение безопасности вовлечены и сами сотрудники: поддерживается идеальный порядок на рабочих местах, безоговорочно соблюдаются нормы, предписанные инструкциями. Согласно требованиям законодательства и компании ежедневно проводятся проверки, вносятся соответствующие корректировки. Периодически система безопасности предприятия проверяется с участием зарубежных коллег, Â 2012 ã. êîìïàíèÿ ïîìîãëà ðåàáèëèòàöèîííîìó öåíòðó äåòåéготовых поделиться своими наработками. èíâàëèäîâ Íèêîïîëÿ, Íèêîïîëüñêîé ñïîðòèâíîé àññîöèàöèè Не меньше внимания удеèíâàëèäîâ «ÀÊÂÀ», Áëàãîòâîðèòåëüíîìó ôîíäó «Äåòÿì Íèêîïîëÿ», ляется вопросам социального Öåíòðó êàðäèîëîãèè è êàðäèîõèðóðãèè Äíåïðîïåòðîâñêà, ðåàáèразвития. Сотрудники завода ëèòàöèîííîìó öåíòðó «Íîâàÿ æèçíü» è äåñÿòêàì äðóãèõ îðãàíèçàимеют внушительный спиöèé ãîðîäà è ðåãèîíà. сок льгот. Это - бесплатные обеды в заводской столовой,

ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ P&G ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÎÊÎËÎ 600 ×ÅËÎÂÅÊ

нию новой техники и технологий цеха по производству мыла Александра Ковалинского. Он имеет два высших образования по специальностям «химическая инженерия» и «нанотехнологии, синтез полимеров». Будучи студентом, Александр принимал участие во всеукраинских соревнованиях, организованных компанией, и, благодаря своим знаниям, получил сначала приглашение на стажировку, а потом - на работу. Компания напрямую сотрудничает с целевыми вузами нашего региона, Запорожья и Харькова. Регулярно на их базе проводятся бизнес-игры на инженерную тематику, практические семинары, лекции по производственным технологиям/системе качества, презентации, посвященные деятельности Proсter & Gamble и т.д. Для профессорско-преподавательского состава вузов, лучших студентов ежегодно организовываются экскурсии на завод в Орджоникидзе, где можно увидеть реальное воплощение теории в практику.

держка руководителя и коллег обеспечена.

ÐÅÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

благоустройство бытовых помещений, медобслуживание, медстрахование, страхование жизни и т. д. С 2010 г. на предприятии реализуется программа, включающая посещение театров, исторических мест, проведение спортивных мероприятий, конкурсов для сотрудников и членов их семей, специальных медицинских акций.

НА ОСОБОМ МЕСТЕ КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Деятельность компании Procter & Gamble и, соответственно, завода не ограничивается производством. На особом месте - корпоративная социальная ответственность. С момента появления в Орджоникидзе компания принимает активное участие в жизни горожан и региона в целом. С 2004 г. в реализацию благотворительных проектов было вложено более 6,5 млн. грн., в результате чего решен целый ряд насущных социальных вопросов. В частности, в дендропарке возле бульвара имени Т. Шевченко появилась детская площадка, был отремонтирован Дом творчества, во всех школах города старые окна заменены на современные металлопластиковые, продукция компании на постоянной основе бесплатно передается школам и дошкольным учреждениям, городской больнице и местной организации Общества Красного Креста Украины. Юные воспитанники ДЮСШ в придачу к отремонтированному спортивному залу получили спортивную форму и инвентарь. Компания выступила спонсором на соревнованиях во время празднования Дня города, щедро одарив всех участников, украсила новогоднюю городскую елку-красавицу. Procter & Gamble и в дальнейшем намерена оказывать благотворительную помощь городу и региону.


10 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ Підприємство ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» під керуванням голови наглядової ради Сергія Лісковського та генерального директора Павла Мартіянова було засновано у 2002 р. на базі державних підприємств «Амофос» та «Агрофос» колишнього виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод» (м. Дніпродзержинськ) і наразі входить до складу Корпорації «Украгрохімхолдинг». За період існування на заводі провели реконструкцію, автоматизацію технологічних процесів, модернізацію обладнання на суму понад 30 млн. грн. Були змонтовані й введені в експлуатацію сучасні парокотельня, компресорна, дільниці приготування тукосуміші, пакування та відвантаження готової продукції. Також повністю реконструювали й замінили на сучасне зважувальне господарство, відремонтували сотні тисяч квадратних метрів покрівель.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍŠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ

Ñïîæèâà÷àì - âèñîêîÿê³ñí³ äîáðèâà çà êîíêóðåíòíèìè ö³íàìè ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ

 îñòàííþ íåä³ëþ òðàâíÿ õ³ì³êè Óêðà¿íè ñâÿòêóâàòèìóòü ñâîº ïðîôåñ³éíå ñâÿòî. Ñåðåä íèõ ³ êîëåêòèâ ÏÀÒ «Äí³ïðîâñüêèé çàâîä ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ». Ïðîäóêö³ÿ öüîãî ï³äïðèºìñòâà â³äîìà íå ò³ëüêè â íàø³é äåðæàâ³, àëå é ïîçà ¿¿ ìåæàìè ефективності сільськогосподарського виробництва, розвитку нових ринків користується неабияким попитом у власній державі та у ближньому й дальньому зарубіжжі. Керівництво ПАТ «Дніпровський завод мінеральних доб-

Dz ÑÂßÒÎÌ! Ç íàãîäè Äíÿ õ³ì³êà êåð³âíèöòâî çàâîäó òà ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ â îñîáàõ Ñåðã³ÿ ˳ñêîâñüêîãî, Ïàâëà Ìàðò³ÿíîâà, Âàëåð³ÿ Ñèäîðåíêà òà ²âàíà Äóðÿã³íà ïîçäîðîâëÿº êîëåêòèâ ç³ ñâÿòîì ³ ùèðî áàæຠì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ñ³ìåéíîãî äîáðîáóòó, íàñíàãè òà çä³éñíåííÿ ìð³é!

НЕ МАЄ АНАЛОГІВ Головна мета ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» забезпечення споживачів високоякісними фосфоровмісними мінеральними добривами за конкурентними цінами. Завдяки застосуванню власних інноваційних технологій, високій кваліфікації персоналу підприємство виробляє понад 7 різновидів складних фосфорних мінеральних добрив, а у 2013 р. вперше випустило експериментальну партію рідких мінеральних добрив. Продукція, що не має аналогів в Україні і сприяє підвищенню

Ó ÊÎËÅÊÒȲ - 600 ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ рив», його колектив пов'язують перспективи сталого довгострокового розвитку підприємства з підтриманням балансу інтересів між усіма сторонами - співробітниками, партнерами, акціонерами, інвесторами та споживачами.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА Своїм працівникам завод пропонує повний соціальний пакет. Ним гарантовані своєчасна виплата заробітної плати, сплата податків, медичне страхування. Працюють їдальня та буфет, а для тих, хто полюбляє домашню їжу, в кожному підрозділі обладнані кімнати харчування. Подбали на підприємстві й про організацію

відпочинку: на Дніпродзержинському водосховищі є своя база. За рахунок власника діти заводчан на 100% забезпечуються путівками до літніх оздоровчих таборів. Також існує низка переваг для передовиків виробництва.

ників у розвиток хімічної галузі України. У 2012-2013 рр. орденами «За заслуги» ІІІ ступеня були нагороджені голова наглядової ради Сергій Лісковський та токар механічної служби виробництва мінеральних добрив Петро Пилипенко. Генеральний директор Павло Мартіянов і заступник начальника виробництва Леонід Третяков мають почесні звання - «Заслужений працівник промисловості України», а слюсар з ремонту технологічного обладнання Володимир Крючихін - звання «Лауреат Державної премії в області науки і техніки».

Завод пишається кавалерами орденів «Червона Зірка» - начальником парокотельні Тарасом Шевченком і водієм автобуса Олександром Костенком. Також чимало кращих працівників, серед яких: О. Барков, Ю. Зінченко, С. Шкарлат, Т. Макарова, А. Бутенко та багато інших, нагороджено почесними грамотами міністерств сільського господарства та продовольства України, економіки України, Українського Союзу промисловців і підприємців, Союзу хіміків України, облдержадміністрації, облради, органів місцевого самоврядування.

НАГОРОДИ ЗА ЗАСЛУГИ Держава високо оцінила багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок окремих праців-

ÏÐÎÄÓÊÖ²ß ÊÎÐÈÑÒÓªÒÜÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÏÎÏÈÒÎÌ


ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Èñòèííîå êà÷åñòâî áðåíäà ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Óæ òàê ïîâåëîñü ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí, ÷òî êîëáàñà ñòàëà íàðîäíûì ïðîäóêòîì, ïî÷èòàåìûì áîëüøèíñòâîì. Î íåé ãîâîðÿò î÷åíü ìíîãî. Åå ïðåâîçíîñÿò è ðóãàþò. Åé ïèøóò îäû è ïîñâÿùàþò ïåñíè. È ýòî âñå äåëî ðóê (ì ûñëåé, ðå÷åé!) åå (ìû ïîòðåáèòåëåé. À âîæäåëåííûé ïðîäóêò íàðîäíîãî âûáîðà åæåäíåâíî ïðîèçâîäÿò íà ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåé ôàáðèêå «Àëàí» âîò óæå ïÿòíàäöàòü ëåò

- Начинали мы с ассортимента около пятидесяти наименований, говорит директор предприятия Владимир Николаевич Крыхта. - Сегодня же мы предлагаем покупателям более 100 наименований колбасных и мясных изделий. К примеру, только вареных колбас изготавливаем 22 вида, а сосисок и сарделек в натуральных и искусственных оболочках - около 29 видов, как, впрочем, полукопченых и варено-копченых колбас - 47 видов. Своеобразной визитной карточкой ТМ «Алан» являются сырокопченые колбасы, высокие вкусовые характеристики которых позволяют по праву занимать почетное место. Основа качества изделий - использование украинского мясного сырья соответствующего требованиям ГОСТов. Свежее и охлажденное мясо сразу же идет в переработку. Это позволяет добиться превосходных вкусовых качеств мясных изделий. Большую роль играет качество специй, которые кла-

дут в продукцию. Их закупают в Австрии, Германии, Польше, России. А еще, безусловно, секрет вкусной колбасы зависит от рецептуры. - Здесь хочется сказать отдельное спасибо рецептуре советских колбас: Докторская, Любительская, Московская, Останкинская, Краковская, Сервелат; сосиски Венские, Детские, Сливочные….Мы возродили истинное качество советских брендов, которые удовлетворят «колбасную ностальгию» по «тем самым» колбасам истинных гурманов, - говорит главный технолог фабрики Геннадий Рыжко. Своих же, фирменных, рецептов у ТМ «Алан» немало. И они оригинальны во всем - от 100% натурального сырья до внешнего вида. - Мы не преследуем цель - забросать рынок новинками. В основе, прежде всего, должно быть качество и это должно быть ВКУСНО, - поведал главный технолог. Как я выяснила, путь новой фирменной продукции от задумки рецеп-

туры до прилавка - длиной в месяц, и за этим кропотливый ежедневный труд многих людей. Определить и однозначно ответить на вопрос, какой вид из продукции мясоперерабатывающей фабрики «Алан» пользуется наибольшим спросом, по словам ее директора, невозможно. -К примеру, полукопченые и варено-копченые колбасы особенно популярны в летний период, так как могут долго сохранять свои вкусовые качества (за счет меньшего содержания влаги по сравнению с вареной колбасой) и удобны для длительной транспортировки. Мы предлагаем сорок семь наименований такой продукции, как говорят: на любой вкус. - Продукты из мяса являются лучшим источником незаменимых аминокислот, железа и витаминов группы В, - объясняет врач-гастроэнтеролог Дмитрий Иванов. Особенно важно железо. Его трудно получить в достаточных количествах из растительных продуктов. Информация о том, что хорошим источником железа являются яблоки, гречка и

гранат, - сказка. Из растительных продуктов оно плохо усваивается, а из животных - замечательно. Покупая мясные и колбасные изделия, я советую выбирать те, в которых больше мяса, меньше жира, крахмала, растительных компонентов и химических добавок с индексом «Е». То есть, чем продукт натуральнее, тем он лучше и полезнее. - Чем лучше и свежее мясо в составе продукта, тем меньше нужды добавлять в него ароматизаторы и усилители вкуса, - говорит Геннадий Рыжко. - И если вы увидите в составе продукта специи вместо этих химических добавок, тем лучше и полезнее. Косвенно это говорит еще и о качестве мяса. А продукция ТМ «Алан» изготавливается из 100% натурального сырья. И определить это потребитель сможет уже даже визуально. К примеру, наша буженина, Украинская колбаса, некоторые белые сосиски и сардельки внешне сероватого цвета - это естественный цвет мяса после переработки. Мы делаем без нитритов и

сырокопченые колбасы, натуральное мясо для которых вялится и сохраняет свой цвет. Потребителя нужно приучать к продуктам естественного цвета. За пятнадцать лет своей работы (мясоперерабатывающая фабрика «Алан» основана в мае 1998 года) продукция ТМ «Алан» получила признание покупателей в Центральном, Южном, Восточном регионах Украины и АР Крым. Признаком высокого качества являются многочисленные дипломы и награды, полученные на всеукраинских и международных выставках: «Смак», «Катеринославський ярмарок», «Агро», «Сорочинський ярмарок» , на которых ТМ «Алан» представляла Днепропетровскую область как производитель колбасных изделий. - Поверьте, главной же и самой дорогой наградой для нас есть признание покупателей. Народная любовь - лучшая награда, - убедительно говорит директор мясоперерабатывающей фабрики «Алан» Владимир Крыхта.

ÍÎÂÈÍÈ ÄÎÐÎÃÓ ÌÈÑÒÅÖÒÂÓ

ÐÎÇÏÐÀÂÈËÈ ÊÐÈËÀ Öèìè äíÿìè íà ñöåí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè òà áàëåòó â³äáóâñÿ êîíöåðò ôåñòèâàëþ «Ìîëîäü ðîçïðàâëÿº êðèëà». ijòè òà ñòóäåíòè ìóçó÷èëèù îáëàñò³ âèêîíàëè àð³¿, ï³ñí³ óêðà¿íñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿ ìóçè÷íî¿ êëàñèêè. Ùîðîêó â êîíöåðòàõ òàêîãî ðîäó áåðóòü ó÷àñòü áëèçüêî 40 þíèõ äàðóâàíü ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ðåã³îíó. ○

ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÁÀ

ÇÀÄÇÂÅÍßÒÜ «ÄÆÅÐÅËÀ» 26 òðàâíÿ ³ç 11.00 äî 15.00 Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàö³îíàëüíèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé ³ì. ßâîðíèöüêîãî çàïðîøóº íà ÿñêðàâå ñâÿòî - «×èñò³ äæåðåëà». Ïîíàä 100 ãîí÷àð³â, ìàëÿð³â, âèøèâàëüíèöü òà ³íøèõ ìàéñòð³â çàïðîïîíóþòü ñâî¿ âèðîáè, ïîä³ëÿòüñÿ òâîð÷èìè ñåêðåòàìè òà ïåðåâ³ðÿòü âàøó ïëàòîñïðîìîæí³ñòü. Êð³ì òîãî, ãîñòåé ïîò³øàòü ôîëüêëîðí³ é òàíöþâàëüí³ êîëåêòèâè, öèðêîâ³ àðòèñòè.


12 ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÌÈÑÑ

ÍÎÂÈÍÈ

Þíàÿ ìîäåëü ïîëó÷èëà Ãðàí-ïðè

ÍÀ²ÊÈ Â ÏÀÌ'ßÒ²

ÇÃÀÄÀËÈ ÏÎÍÅÂÎËÅÍÈÕ Ìèíóëîãî òèæíÿ íà ôàñàä³ áóä³âë³ öåíòðàëüíîãî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³äêðèëè ïàì'ÿòíó äîøêó ìèðíèì æèòåëÿì, 75 òèñ. ÿêèõ ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ íàøîãî ì³ñòà â 1941-1943 ðîêàõ ïðèìóñîâî âèâåçëè äî ôàøèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè. Çåìëÿê³â çãàäàëè âåòåðàíè ÂÂÂ, êîëèøí³ æåðòâè íàöèçìó, ïðåäñòàâíèêè âëàäè, äóõîâåíñòâî, êåð³âíèêè ÑÎ «Ì³æíàðîäíèé ôîíä «Âçàºìîðîçóì³ííÿ òà òîëåðàíòí³ñòü».

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÍÀÒÀËÜÈ ØÈØÊÈÍÎÉ

Ìíîãèå äåâî÷êè ñ ðàííåãî äåòñòâà ìå÷òàþò õîäèòü ïî ïîäèóìó, ñíèìàòüñÿ â êèíî, ïåòü íà ñöåíå. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ øêîëüíèöà Íàòàëüÿ Øèøêèíà âîïëîòèëà ìå÷òó â ðåàëüíîñòü. Îíà íå òîëüêî ñòàëà ìîäåëüþ, íî è ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòåëüíèöåé Ãðàí-ïðè ìèðîâîãî êîíêóðñà В программе, рассчитанной на неделю, предусмотрели фотосессию, съемку видеоролика,

В конце апреля в Санкт-Петербурге состоялся второй мировой конкурс красоты и талантов «Мини-мисс мира Юная модель-2013». Маленькие красавицы соревновались в четырех возрастных категориях.

интервью юных моделей и многое другое. В этом году в конкурсе принимали участие 18 детей из шести стран, трое из них представляли нашу страну. Все украинские девочки привезли с собой призовые

места. Что касается наших землячек, то 11-летняя Наталья стала обладательницей Гран-при, а пятилетняя днепропетровчанка Кристина Аветисян победила в младшей категории. Каждый день, после школы, юная модель Наталья Шишкина посещает дополнительные занятия. Это гимнастика, вокал, фортепиано и английский. Девочка является членом сборной области по эстетической гимнастике и чемпионкой в этом виде спорта. Она много ездит по соревнованиям, поэтому часто пропускает школу. «Родители мне гово-

рят, что учеба должна быть на первом месте. Папа следит за моими оценками, если я получу плохую, то не поеду на какой-то конкурс. А если мне мешают мои поездки, то я могу прийти в какой-то день и все пересдать», - рассказала Наташа. Лариса Кучина, мама Наташи, говорит, что в детских конкурсах красота это лишь 20% успеха, потому что все дети красивые и все - талантливые. Поэтому организаторы конкурса старались максимально раскрыть каждого ребенка.

ÄÅÂÎ×ÊÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ Â ×ÅÒÛÐÅÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈßÕ

ÏÎÄÀÐÎÊ ÃÎÐÎÄÓ

Ìîñò âëþáëåííûõ æäåò ìîëîäîæåíîâ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîøåë ïîä çíàêîì ëþáâè. Îñîáåííî ãîðîæàíàì çàïîìíèëñÿ íåîáû÷íûé ïîäàðîê îò «Êèåâñòàðà» - Ìîñò âëþáëåííûõ ЗАМОЧЕК КАК СИМВОЛ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÑÅÐÃÅÉ ÖÅÏÅÍÍÈÊÎÂ,

Новая арт-инсталляция продолжит любимую нашими молодоженами сва- äèðåêòîð Äíåïðîïåòðîâñêîãî дебную традицию - размещать в день ôèëèàëà «Êèåâñòàð»: бракосочетания свои «замочки любви». - Ñâàäüáà - îäíî èç âàæíåéøèõ ñîáûòèé Напомним, ранее это можно было â æèçíè äâóõ âëþáëåííûõ è èõ áëèçêèõ. сделать на Комсомольском острове. Èìåííî ïîýòîìó ìû äàðèì äíåïðîïåòНо поскольку такая нагрузка на пешеðîâöàì Ìîñò âëþáëåííûõ, êîòîðûé ходный мост оказалась очень больñòàíåò ñèìâîëîì ñîåäèíåíèÿ äâóõ ñóäåá. шой, городские власти приняли решение убрать с него все замочки. держивать семейные ценности», - скаКомпания «Киевстар» предложила зал на церемонии открытия Моста создать специальный арт-объект, ко- влюбленных мэр Иван Куличенко. торый стал бы альтернативным местом для символов любви. Теперь на Набережной ж/м Солнечный - а именно здесь очень часто проводятся свадебные фотосессии - молодожены могут закрепить замочек в знак любви и верности. Кроме того, у каждого жениха появилась возможность перенести свою невесту на руках через новый Мост влюбленных.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ Арт-инсталляция создана в рамках масштабного национального проекта компании «Киевстар» «Поделитесь любовью к Украине» при поддержке Днепропетровского городского совета. «Когда в жизни города участвуют люди, которые в нем живут, компании, которые здесь работают - город расцветает и развивается. Я благодарен «Киевстару» за стремление под-


р13

СПЕЦВИПУСК № 39 (1430)

23 травня 201 3 р. 2013


14 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○


15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

ЧЕСНОК. ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД Çèìíèé ïåðèîä 2012-2013 äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé ÷åñíîêà â Óêðàèíå ñëîæèëñÿ äîñòàòî÷íî óäà÷íî. Ìÿãêàÿ çèìîâêà è áëàãîïðèÿòíàÿ âåñíà ñïîñîáñòâîâàëè õîðîøåìó âûõîäó ïîñåâîâ ÷åñíîêà ïðàêòè÷åñêè ïî âñåé òåððèòîðèè Óêðàèíû. Ïðîèçâîäèòåëè òîâàðíîãî ÷åñíîêà â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ ïðîãíîçèðóþò óðîæàéíîñòü îêîëî 20 òîíí ñ îäíîãî ãåêòàðà Семеноводческие хозяйства также готовятся выдать в этом сезоне посадочный материал хорошего качества в хорошем ассортименте. Наша компания на протяжении нескольких лет проводит работу по выводу на рынок нового вида посадочного материала чеснока - однозубковой луковицы. Данный посадочный материал является самым предпочтительным. Он соответствует наивысшим качественным и фитосанитарным требованиям. При работе с данным посадочным материалом для потребителя упрощаются несколько серьезных задач: не требует разлущивания (что достаточно трудоемко и дорого), его хорошо принимают посадочные машины и т.д. На протяжении нескольких лет полевых испытаний

однозубка зарекомендовала себя как «идеальный» посадочный материал чеснока. За последнее время спрос на данный вид продукции вырос в разы, к сожалению, вместе с ценой, которая доходила до 60-80 грн. за

один килограмм, а при экспорте - до 120 грн. за килограмм. В этом сезоне наша компания планирует покрыть в любом объеме потребность рынка в этом виде посадочного материала по доступной цене, которая при-

равнивается к цене традиционного зубкового материала от 35 до 45 грн. за один килограмм. Также будет обеспечено наличие и качество других видов посадочного материала - воздушные семена, цельная головка чеснока. Мы не забываем и о потребителях товарного чеснока. По предварительным подсчетам, консолидированные поставки членов Проекта Ассоциации Украинский Чеснок могут составить 1200-2000 тонн качественного украинского товара! Немаловажной стороной развития чесноководства как отрасли мы считаем сотрудничество нашей компании с Проектом АПК - ИНФОРМ «ОВОЩИ И ФРУКТЫ». Исследования рынка, его анализ, проводимые этой компанией под руководством Андрея Ярмака, приводят к динамичному и цивилизованному развитию этого направления в ово-

щеводстве. Системный анализ информации и корректная его подача в СМИ привлекают к себе все больше заинтересованных лиц, в том числе и иностранных компаний. Рекомендуем потенциальным покупателям активно использовать ресурсы данного проекта. С февраля 2013 года проводятся еженедельные семинары, на которые приглашаются все желающие. Основной тематикой мероприятий является промышленное производство чеснока яровым способом.

Ñåìèíàðû ïðîâîäÿòñÿ ïî àäðåñó: Çàïîðîæñêàÿ îáëàñòü ã. Òîêìàê, óë. Ëåíèíà, 33. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó 098-051-30-20.

Ðóêîâîäèòåëü Ïðîåêòà «Óêðàèíñêèé ÷åñíîê», äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïîëèáóäèíâåñò» - Ñîðîêà Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ Контактные данные Ассоциации «Украинский чеснок» и ООО «Полибудинвест»: 71701, Запорожская область, г. Токмак, ул. Ленина, 356, т. +38 067 6185009 (руководитель 4 ÑÎÐÎÊÀ ÌÈÕÀÈË ÏÅÒÐÎÂÈ×) т. +38 098 0513020 (отдел продаж 4 ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ ÂÈÊÒÎÐÈß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ) E4mail: polibudinvest@gmail.com. Веб4сайт: www.ukrchesnok.com Режим работы Компании 4 с 08400 до 17400 (понедельник4пятница)

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ, ÂÑÅÃÄÀ ÐÀÄÛ ÏÎÌÎ×Ü ÂÀÌ!

Ùàäÿùàÿ ïîôðàêöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ Ôàäååâà ïðîèçâîäñòâà ñåìÿí (ãðå÷èõà) (ÍÅ ÇÀÍÈÌÀÉÒÅ ÇÅÌËÞ ÑËÀÁÛÌÈ ÑÅÌÅÍÀÌÈ - ÏÎÆÀËÅÉÒÅ ÑÂÎÉ ÒÐÓÄ È ÄÅÍÜÃÈ) Уважаемый читатель, я уже близок к достижению той цели, что является смыслом моей жизни и основного труда моей команды. Цель эта простая - потенциал семян, заложенный природой и усиленный селекционером, довести до товарного поля с минимальными потерями. Важным этапом на этом пути стало создание и введение в эксплуата-

цию мини-завода по производству отборных семян по щадящей пофракционной технологии непосредственно на производстве выпускаемого нами оборудования, что на сегодняшний день и сделано. Отныне появилась возможность на практике показывать преимущества нового подхода к производству семян, подтверждать результаты объективной

оценкой посевных качеств отборных семян, что приблизило конечную цель проекта - максимально сохранить потенциал семян для товарных посевов.

Î÷èñòèòåëüíî-êàëèáðóþùàÿ ìàøèíà

ÂÛÂÎÄÛ:

1

Для семян гречихи допустимый нижний уровень энергии прорастания стандартом не обозначен. Приведенные данные убедительно показывают, что оценка посевных свойств семян по лабораторной всхожести не отражает действительный уровень потенциала семян. Пофракционная технология позволила выделить 94,6% семян из общего объема, всхожесть которых выше стандарта даже для суперэлиты (стандарт 92%), а для второй репродукции вообще стандарт - 87% - это значит, что стандарт допускает в семенах 13% мертвых семян (!).

2

Ðèñ. 2. Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïîñåâíûõ êà÷åñòâ ñåìÿí ãðå÷èõè (ïîôðàêöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ)

Ðèñ.1. Ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå ìàøèí ëèíèè

3

4 5 6

С целью повышения Семена I и IV фракций урожая и при налирассматривать как речии достаточного количе- зерв. Семена III и V фракства семян сеять надо II ций не сеять. фракцию с показателем Проведенные исслевсхожести 97% и энергии дования показали, прорастания 91%.

что без учета плотности семян связь между фактурой (кг/л) и массой 1000 шт./г весьма нестрогая. С уважением, к.т.н., доцент Фадеев Л.В.


16 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○


17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

Îáîðóäîâàíèå äëÿ çåðíîòîêà - çåðíîïîãðóç÷èêè, çåðíîìåòàòåëè, íîðèè Производство зерна в сельском хозяйстве завершается послеуборочной обработкой, которая включает его очистку и сушку. Это один из самых трудоемких процессов его производства. Поэтому работникам сель ского хозяйства необходимо так организовать поточную обработку зерновой части урожая, чтобы резко по высить производительность труда при выполнении данных работ. В хозяйствах все большее распростране ние получает поточный метод послеуборочной обработки зерна, который осуществляется на механизиро ванных зерноочистительных и зерноочистительносушильных пунктах, агрегатах и комплексах. Эти пункты представляют собой индустриальные предприятия нового типа в сельском хозяйстве. В их состав входит зерноочистительное, сушильное, погрузочноразгрузочное, транспортное и другое осна щение для выполнения всех операций, связанных с очисткой, сортировкой, сушкой и хранением зерна. Поточный метод его послеуборочной обработки определяет главное направление в создании зерноочис тительных машин.

:

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé àãðàðíèé óí³âåðñèòåò - ïðîâ³äíèé ÂÍÇ Óêðà¿íè À.Ñ. ÊÎÁÅÖÜ, ÐÅÊÒÎÐ

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé àãðàðíèé óí³âåðñèòåò º ïðîâ³äíèì â çîí³ Ñòåïó Óêðà¿íè âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ â ðåã³îí³, äå çîñåðåäæåíî 45,8 % ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü ³ ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîòóæíèì ïîòåíö³àëîì ïðîäóêòèâíîñò³, ï³äâèùåíîãî òåõíîãåííîãî íàâàíòàæåííÿ òà çíà÷íî¿ ïîòðåáè ó äèíàì³÷í³é ñèñòåì³ êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè. Óí³âåðñèòåò ãîòóº ôàõ³âö³â äëÿ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó òà âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Äîíåöüêî¿, Çàïîð³çüêî¿ òà ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñòåé Óêðà¿íè, º ïåðøèì ñåðåä àãðàðíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè, ÿêèé ó 1991 ðîö³ îäåðæàâ ñòàòóñ óí³âåðñèòåòó

Колектив університету забезпечує якісну підготовку фахівців за 12 на прямами, проводить культурнопро світницьку діяльність, має сучасне матеріальнотехнічне забезпечення, потужну та високорозвинену соціаль ну та культурну інфраструктуру. Нау ковопедагогічні працівники та сту денти університету відзначаються ви соким рівнем культури, беруть актив ну участь у громадському житті Дні пропетровської області та суспіль ства. За рейтинговими показниками з більшості видів діяльності уні верситет займає лідируючі позиції се ред вищих навчальних закладів ІІІ ІV рівнів акредитації Придніпровсь кого регіону. Історія Дніпропетровського дер жавного аграрного університету бере свій початок з вересня 1922 року, коли на базі Київського політехнічно го інституту був створений Київський ветеринарнозоотехнічний інститут. Після переведення його у травні 1934 року до Дніпропетровська він існував як зоотехнічний, а у жовтні того ж року інститут було перейменовано у Дніпропетровський сільськогосподар ський інститут. На сьогодні в універ ситеті і його структурних підрозділах інституті довузівської підготовки, 6 аграрних коледжах, інституті після

дипломної освіти навчаються понад 12 тисяч слухачів та студентів за ос вітньокваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра. Навчальний процес організовано за кредитномо дульною системою у повній відповід ності до вимог міжнародних стан дартів. Враховуючи досвід міжнарод ного співробітництва університету та його авторитет, з кожним роком збільшується кількість іноземних студентів та аспірантів, які виявля ють бажання навчатися в Дніпропет ровському державному аграрному університеті. На базі університету в 1997 році було створено регіональ ний навчальнонауковий комплекс «Дніпропетровський державний аграр ний університет», який об'єднував 6 аграрних коледжів, 2 навчальнодо слідних інститути, навчальнодослідні стаціонари, дослідні станції, передові виробничі аграрні та промислові під приємства. Динаміка розвитку комп лексу, з урахуванням сучасних вимог регіону привела до створення у 2012 році на базі Дніпропетровського держа ного аграрного університету регіональ ного інтегрованого навчальнонауково соціовиробничого комплексу, здатно го ефективно поєднати освітянську, науководослідну та консультативно дорадчу діяльність. Становлення та розвиток цього комплексу дозволить успішно виконати стратегічний план Дніпропетровської облдерж адміністрації за напрямом «Дніпропет ровщинарегіон сталого економічного

розвитку» в кластері сільського госпо дарства, який розроблено на виконан ня Програми економічних реформ на 20102014 роки «Заможне суспіль ство, конкурентоспроможна еконо міка, ефективна держава» Президен та України В.Ф. Януковича. Університет готує фахівців за ос вітньокваліфікаційними рівнями ба калавр, спеціаліст та магістр з 12 на прямів підготовки: «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Маркетинг», «Менеджмент», «Агрономія», «Лісо ве і садовопаркове господарство», «Ветеринарна медицина», «Техноло гія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Екологія, охорона навколишнього середовища та зба лансоване природокористування», «Процеси, машини та обладнання аг ропромислового виробництва», «Гідротехніка (Водні ресурси)», «Хар чові технології та інженерія». Університет має сучасну мате ріальнотехнічну базу: 7 навчаль них корпусів, 9 гуртожитків, бібліотеку з філіями і читальними залами, 2 їдальні, кафе, буфети в навчальних корпусах, спорткомп лекс, санаторійпрофілакторій, навчальні полігони, базу відпочин ку на Азовському морі. Навчальновиховний процес та наукову роботу забезпечує високо професійний науковопедагогічний колектив на 40 кафедрах та в 29 їхніх філіях, в складі якого 33 академікb різних академій, 2 членикореспон денти НААН України, 48 профе

сорів, докторів наук, 216 канди датів наук, доцентів, понад 40 за служених діячів науки і техніки Ук раїни, заслужених працівників ос віти та різних галузей економіки і сільського господарства. За 90 років роботи університет підготував біля 45000 фахівців сільського господарства. Серед випуск ників агроуніверситету 27 ака деміків, 18 членівкореспондентів, 105 докторів наук, понад 300 канди датів наук. Більше 30 випускників стали відомими державними діячами (прем'єрміністр, віцепрем'єрмі ністри України, міністри). Більше 20 випускників були обрані депута тами Верховної Ради України усіх скликань, 35 випускників Герої Ра дянського Союзу та Герої Соціалі стичної Праці, 5 Героїв України, 1 Герой Росії, 28 лауреатів Державних та міжнародних премій. За роки не залежності України 24 викладачі аг роуніверситету отримали звання заслужених працівників освіти, сільського господарства та інших га лузей економіки. Понад 400 випуск ників працювали або працюють у 35 країнах світу. Творчі здобутки вчених Дніпро петровського державного аграрного університету зробили його провідним навчальнодослідним центром. Національне та світове визнання одержала наукова школа з рекульти вації порушених земель, заснована професором М.О. Бекаревичем, і три валий час очолювана академіком УААН М.Т. Масюком. Нині в університеті функціонують 16 наукових шкіл з різних напрямів аграрної науки, які мають державне і міжнародне визнання. Підготовку науковопедагогічних кадрів здійс нює аспірантура і докторантура із сільськогосподарських, біологіч них, економічних, технічних та ве теринарних наук. У ДДАУ діють три спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандида та і доктора наук за спеціальностями: «Загальне землеробство», «Еколо

гія», «Економіка та управління підприємствами», «Технологія ви робництва продукції тваринництва». Лише за останні 5 років ученими університету видано 187 підручників, навчальних посібників, довідників, практикумів, 86 монографій, опублі ковано понад 4 тисячі наукових ста тей у фахових виданнях України і за її межами, отримано 162 авторських свідоцтва і патенти на винаходи, відкрито науководослідний центр (НДЦ) біобезпеки і контролю якості продукції АПК, центр природного землеробства ДДАУ. Вагомі результати науковців агро університету за останні роки відзна чено 12 золотими медалями Міжна родних агропромислових виставок «АГРО» та Всеукраїнської виставко вої акції«Барвиста Україна». Університет має широкі наукові і ділові контакти з вищими навчальни ми закладами та науковими установа ми Іспанії, США, Німеччини, Франції, Угорщини, Польщі, Чехії, Великої Британії, Канади, Китаю, Росії, Ізраїлю та ін. Спільно з науков цями цих країн підготовлено низку заходів за результатами сумісної діяльності, проведено наукові фору ми і конференції, видано спільні пуб лікації. Університет постійно бере участь в Європейських освітніх про ектах, п'ять разів (з 1995 до 1997 pp. і в 2007 році) виграв гранти в Брюс селі і Туріні на наукові дослідження. Нині виконується спільний науковий проект з університетами Німеччини і Нідерландів. В університеті майже 15 років працює школа бізнесмай стерності м. Західного Онтаріо (Кана да). Щороку майже 350 студентів проходять виробничу практику і ста жування в фермерських господар ствах Західної Європи та закордон них навчальних закладах. Колектив Дніпропетровського дер жаного аграрного університету впевне но крокує в майбутнє, визнаючи свою роль, як роль лідера, здатного об'єдна ти зусилля інтелектуальної еліти регі ону, спрямовані на поліпшення якості життя народу України.


18 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Áèîëîãè÷åñêèå ñòèìóëÿòîðû ðîñòà ðàñòåíèé ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü è êà÷åñòâî ðàñòåíèé. Èññëåäîâàíèÿ ìíîãèõ åâðîïåé åâðîïåé-ñêèõ è îòå÷åñòâåííûõ ó÷åíûõ ìíîãî ðàç äîêàçûâàëè, ÷òî èñïîëüçîâàíèå â ðàñòåíèåâîäñòâå áèîñòèìóëÿòîðîâ, èìåþùèõ íàòóðàëüíóþ ïðèðîäó, îáåñïå÷èâàåò çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå çàñóõî- è ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè ðàñòåíèé è çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò óðîæàéíîñòü çåðíîâûõ è ìàñëè÷íûõ êóëüòóð Не менее актуальным явля ется применение минеральных удобрений, но их высокая сто имость на современном рынке заставляет аграриев отказы ваться и от них или вносить только стартовые, в основном недостаточные для нормальной жизнедеятельности растений нормы. К тому же, современ ный аграрный рынок стремит ся иметь экологически чистую продукцию, которую с приме нением больших норм мине ральных удобрений получать практически невозможно. Все это заставило аграрную науку на протяжении последних десятилетий заниматься поис ком новых, альтернативных ис точников увеличения урожай ности сельскохозяйственных культур. Так появилось новое на правление в растениеводстве применение регуляторов (сти муляторов) роста растений. Стимуляторы роста, кото рые применяются на фоне внесе ния удобрений, выполняют функцию «биологического насо са». Обеспечивая растение до

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

ÂÛÑÎÊÀß ÓÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜ ÇÅÐÍÎÂÛÕ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÁÈÎÃËÎÁÈÍ - ÝÒÎ ÃÀÐÀÍÒÈß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÓÐÎÆÀß!

полнительной энергией, они дают возможность растению ис пользовать эту энергию для пе рекачки в клетки большего ко личества питательных веществ из почвы, а также органических и минеральных удобрений. Именно по такому принципу Научнопроизводственной фир мой «Медбиоком, ЛТД» под ру ководством профессора Шито ва Г.Г. создан новый стимулятор роста и развития растений БИО ГЛОБИН, который является на сегодняшний день самым уни кальным по своему составу и бли зости к естественной природе. Биоглобин это водносоле вой экстракт из плаценты с/х животных после специальной химической обработки тканей. Содержит в своем составе пол ный комплекс незаменимых и заменимых аминокислот, поли пептиды, аминосахар, гексуро новые кислоты и микроэлемен ты в сбалансированном для жи вой природы составе. Пептид любой природы, будучи переве ден в окисленное состояние, проявляет регуляторные свой ства путем присоединения к

ферментам, осуществляющих обмен веществ между клеткой и окружающей средой. Наличие в регуляторном пептиде большо го запаса биоэнергии приводит к увеличению биокаталитичес кой активности данных фермен тов и, соответственно, к резко му увеличению объемной ско рости фотосинтеза, в результа те чего прирост массы белка, углеводов и других биопродук тов по сравнению с контролем происходит в 1,52 раза быст рее, что означает одновременно увеличение урожайности в этом же пределе. Препарат под названием «Биоглобин для растениевод ства» внесен в Государственный реестр Украины в качестве регу лятора роста и развития расте ний (Свидетельство о госреги страции № А 01689, А 02194) и производится НПФ «Мед биоком, ЛТД» по лицензии Минпромполитики Украины № 188975 от 14.02.2007г. и по ТУ У 24. 2 31644253 002: 2006. «Биоглобин» производится в виде суспензии белого или желтозеленого цвета, с осад

Ïîðàäè àãðàð³ÿì Ïîñ³âè êóêóðóäçè, ñî¿, ñîíÿøíèêó, öóêðîâèõ áóðÿê³â, êàðòîïë³, îâî÷åâèõ ³ ³íøèõ êóëüòóð ïîòðåáóþòü äáàéëèâîãî äîãëÿäó. Àãðà𳿠Óêðà¿íè çàê³í÷óþòü ïîñ³â ï³çí³õ êóëüòóð, ïðîâîäÿòü äîãëÿä çà ïîñ³âàìè çåðíîâèõ, ñî¿, ñîíÿøíèêó, öóêðîâèõ áóðÿê³â, êàðòîïë³, îâî÷åâèõ, ó ñàäàõ ³ âèíîãðàäíèêàõ. Óðàõîâóþ÷è òå, ùî á³ëüø³ñòü êåð³âíèê³â àãðîï³äïðèºìñòâ ùå íåäîñòàòíüî îá³çíàí³ é ïñèõîëîã³÷íî íå ãîòîâ³ äî ñïðèéíÿòòÿ ïðèíöèïîâî íîâîãî ìîëåêóëÿðíî-á³îëîã³÷íîãî âïëèâó á³îñòèìóëÿòîð³â-äîáðèâ íà ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ðîñëèííèõ îðãàí³çì³â ³ òîìó íåð³äêî ç ñóìí³âîì ñòàâëÿòüñÿ äî âàæëèâîñò³ ¿õíüîãî çàñòîñóâàííÿ, õî÷à â á³ëüøîñò³ êðà¿í çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ïîçàêîðåíåâîìó ï³äæèâëåííþ, ìè çâåðíóëèñÿ äî ëàóðåàòà Äåðæàâíî¿ ïðå쳿 â ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè, ïðîôåñîðà Îðåíáóðãñüêîãî ³ Ïîä³ëüñüêîãî àãðàðíèõ óí³âåðñèòåò³â Ìåëüíèêà ²âàíà Ïàíàñîâè÷à â³äïîâ³ñòè íà ê³ëüêà çàïèòàíü Як з найменшими витратами на придбання міндобрив і пестицидів із застосуванням нових видів біости муляторівдобрив «Вермибіомаг» та «Вермийодіс» та інших виростити гарний урожай? Виростити гарний урожай доб рої якості з мінімальними затрата ми на придбання засобів хімізації можна за рахунок внесення біологіч них стимуляторівдобрив «Вермибіо маг» і «Вермийодіс» із додаванням у бакову суміш карбаміду 1015 кг/га або аміачної селітри 58 кг/га, або сульфату амонію чи КаЗу. «Вермибіомаг» комплексне органічне добривобіостимулятор, виготовлене на основі «Вермисти му» з додаванням мезоелементів (сірки та магнію) природного похо дження. До його складу входять усі компоненти вермикомпосту в розчи неному і активному стані: гумати, фульвокислоти, амінокислоти, віта міни, природні фітогормони, росто активуючі речовини, а також понад 50 різних мікро, макроелементів та мезоелементів, у тому числі до 4% магнію (елемента, який є основою фотосинтезу), 1,52,5% азоту, 2,5 3,5% калію, 1,21,5% фосфору. Біо

стимулятори містять також кальцій, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен, літій, бром та спори ґрунтових організмів, чого немає в більшості пропонованих на ринку стимуляторів, а «Вермийодіс» ще й біологічно активний йод. В Україні і країнах СНД немає аналогів нашим препаратам. Поживні речовини, що є складо вими «Вермибіомагу» та «Вермийо дісу», нанесені на поверхню листя та листяної маси, швидко поглинають ся, проходять той самий шлях синте зу, що і елементи, які надходять у рослину через кореневу систему, але у 58 разів швидше. В зоні кореневої системи покращується розвиток не обхідних рослинам ґрунтових мікро організмів, зменшується ураженість рослин основними хворобами, підви щується накопичення цукрів у росли нах на 2025 %, збільшуються показ ники фотосинтетичної діяльності рос лин на 1230 %, що дає можливість підвищити стійкість рослин до не сприятливих умов. Відзначено високу фунгіцидну активність «Вермийодісу», на 100% знищуються збудники сірої гнилі, септоріозу, на 4460% пригнічують

ся збудники фузаріозу колоса, коре невої гнилі та інші. Посіви, особливо в південних об ластях, часто піддаються стресу від коливання високих температур, по чинаючи із кінця травня до початку червня, внаслідок чого і сповільню ються ріст і розвиток рослин. Обробі ток посівів нашими препаратами до помагає значною мірою знизити не гативний вплив несприятливих фак торів, за рахунок підтримки нормаль ного метаболізму в клітинах рослин, збільшення біологічно активних ре човин у клітинах, зменшення потре би води для проходження хімічних реакцій Які найкращі терміни застосу вання біостимуляторів? Звичайно, ріст і розвиток рос лин, урожай, якість залежать від до тримання технології, термінів її зас тосування, не можна вносити добри ва при високих температурах, зразу після опадів. Обприскування рослин «Верми біомагом», (68 л/га), «Верми йодісом» (45 л/га) у період вегетації двічі, а саме: зернових у фазі кущі ння або виходу в трубку: початок ко лосіння; гречки у фазі бутонізації,

ком, образующимся в процес се ее хранения. Он обычно рас фасован в тару объемом 1 л, 5 л или 10 л. После приготовления раст вора, в нем можно замачивать или опрыскивать семена и клуб ни перед проращиванием и посад кой; или опрыскивать этим раст вором растения во время вегета ции в любой фазе их развития по листве (внекорневая подкормка). Рекомендуется применять «Био глобин» сразу после приготовле ния. Огромное значение для полу чения высокого урожая озимой пшеницы имеет обработка зерна перед посевом. Предпосевная об работка «Биоглобином» в норме 0,5 л на 1 тонну семян дает не только существенное увеличение корневой системы растений, но и повышает засухо и морозоустой чивость. В 20102012 годах Харьков ский институт растениеводства им. В.Я. Юрьева УААН проводил испытания «Биоглобина» на ози мой пшенице. Двухлетние ис пытания показали прежде все го стабильную урожайность по сравнению с контролем незави симо от погодных условий, вы сокую экономическую эффек тивность применения препара та и самое главное повышение показателей качества зерна! Применение биологического стимулятора роста «Биоглобин» обеспечило получение суще ственной прибавки урожайности озимой пшеницы, которая выра щивалась на разных фонах пита ния и при разных фонах обработ ки. Наибольшими прибавки уро жайности были на фоне без удоб рений, которые, в зависимости от способа применения препара

та, колебались от 0,38 т/га до 0,63 т/га, или от 18,5% до 30,7% по сравнению с чистым контролем и от 0,21 т/га до 0,46 т/га, или от 9,5% до 20,7% по сравнению с протравленным контролем. Сре ди способов применения препара та на большинстве фонов пита ния наиболее эффективной ока залась обработка семян перед по севом, а также комплексное при менение обработки семян и двой ного опрыскивания посевов вес ной и осенью. Так, в зависимости от фона питания, прибавки уро жайности пшеницы от обработки семян составляли от 0,23 т/га до 0,75 т/га по сравнению с чистым контролем и от 0,18 т/га до 0,50 т/га по сравнению с протравлен ным контролем. При совмеще нии обработки семян и опрыски вания посевов прибавки к чисто му контролю составляли от 0,19 т/га до 0,60 т/га, а в протравлен ных от 0,15 т/га до 0,43 т/га. Применение стимулятора роста «Биоглобин» на посевах пшеницы озимой в условиях 20112012 гг. способствовало по вышению по сравнению с чистым и протравленным контролем та ких показателей качества зерна как натура, стекловидность и со держание белка. По результатам общей оценки показателей каче ства, применение «Биоглобина» способствовало получению зер на, третьего класса качества (группа А), тогда как на чистом и протравленном контрольных вариантах показатели качества отвечали требованиям четвертого класса (группа В). Расчет показателей экономи ческой эффективности выращи вания озимой пшеницы показал значительный экономический эффект от применения препарата

«Биоглобин». При всех вариан тах его внесения показатели эко номической эффективности в значительной мере превышали контрольные варианты, где «Био глобин» не применяли. Так, обра ботка семян пшеницы перед по севом раствором «Биоглобина» обеспечила крупнейший в опыте экономический эффект, содей ствуя получению прибыли 6191,79 грн./га на фоне без удоб рений и 5331,10 грн./га на фоне последействия навоза + N30P30K30. При этом прибавка к чистому и протравленному контролю на фоне без удобрений составила соответственно 626,38 грн./га и 534,04 грн./га, а на удобренном фоне 661,67 грн. / га и 448,30 грн./га. Такие результаты свидетель ствуют об исключительной эф фективности применения «Био глобина» на посевах зерновых и масличных культур!

на початку цвітіння; сої, гороху у фазі бутонізації; овочевих у фазі 34 справжніх листочків: початок цвітіння; соняшнику у фазі 4 пар справжніх листків: на початку фор мування зачаткових кошиків: кар топлі одночасно з обробкою проти колорадських жуків: перед початком цвітіння; цукрових буряків у фазі розвитку рослин від змикання листя у рядках до змикання між рядками; кукурудзи у фазі 612 листочків; квітів 0,100,15 л/сотку, обприску вання виноградників, плодових і ягідних культур проводять після ве гетації (35 разів). Які ще є особливості при їх зас тосуванні? Хочу звернути увагу на особли вості живлення деяких культур. Візьмемо сою: для формування вро жаю 4 т/га необхідно 300 кг діючої ре човини азоту. Однак ні в США, ні в Канаді, ні в Аргентині, які є основни ми виробниками сої, такої кількості азоту ніхто не вносить, цю проблему вирішують клубенькові бактерії, які розвиваються за рахунок інокуляції насіння. Завдання аграріїв створити оптимальні умови для розвитку і життя клубенькових бактерій, за безпечити їх мікро і мезоелемента ми (бор, молібден, сірка, цинк, се лен, магній та інші). Все це можна вирішити обприскуванням рослин «Вермибіомагом», в який ми додат ково додаємо природні форми цих елементів, а на грунтах, дуже бідних на сірку, в бакову суміш до «Вермибіомагу» слід додавати 10 15 кг/га сульфату амонію або еле ментарну сірку, адже сірка потрібна на весь період вегетації сої. Для внесення на цукрових бу ряках, соняшнику, ріпаку збільшує мо дози бору, молібдену, марганцю, для кукурудзи цинку, марганцю та міді.

 Як впроваджуються Ваші пре парати? Дослідженнями наукових уста нов і досвідом агропідприємств дока зана висока ефективність наших пре паратів. У минулому році вони засто совувалися в агропідприємствах, на дачних і присадибних ділянках 15 об ластей України. В Одеській, Кірово градській, Київській, Жито мирській, Вінницькій, Івано Франківській та інших областях «Вермибіомаг» уже внесений на де сятках тисяч гектарів озимих зерно вих та ріпаку. Четвертий рік його за стосовують у Кілійському районі Одеської області в технологіях виро щування рису, в Чернівецькій у са дах, а «Вермийодіс», унесений на овочах, це не тільки підвищення врожайності, а й високоякісна про дукція, яка дуже потрібна людям для попередження захворювань щитовид ної залози та інших. Сьогодні 8090% овочів, кар топлі, фруктів вирощують на дачних і присадибних ділянках, і, на преве ликий жаль, одержують низький уро жай, до того ж, захімічений. Наприк лад, посіви картоплі навесні чудові, зелені, а вже через 2 місяці чорні, зни щені хворобами, і недобір 4050% врожаю. А той, хто 23 рази обробив посіви картоплі «Вермибіомагом» чи «Вермийодісом», збирають урожай удвічі більший. У с. Чортовці ІваноФранків ської області висаджують щорічно по над 200 га капусти. Ті, хто 23 рази об

робив рослини «Вермибіомагом», зби рають по 400700 ц/га капусти. Гарні показники були і на ци булі, помідорах, огірках, моркві. А врожай яблук після дворазового об прискування після цвітіння зріс на третину. В ФГ «Богдан і К» ІваноФран ківської області всі озимі зернові і ріпак посіяли насінням, обробленим «Вермистимом» (10л/т), про пересів озимих тут вже давно забули. В квітні двічі обробили озимий ріпак «Верми біомагом» по 8л/га, в фазі кущіння виходу в трубку перший раз оброби ли посіви озимої пшениці, ячменю, жита, а перед цвітінням оброблять їх другий раз, у бакову суміш обов'яз ково додають 1015 кг/га карбаміду. Адже слід пам'ятати, що листяне підживлення карбамідом 1015 кг/га рівнозначне внесенню його в грунт 1,01,5 ц/га, двічі оброблять посіви сої, соняшнику, кукурудзи. На бідних прикарпатських землях тут щорічно за будьякої погоди збирають по 80117 ц/га кукурудзи на зерно, не менше 3040 ц/га сої, ріпаку, соняш нику. А взагалі скептикам хочу поре комендувати: обприскайте хоч на не великих площах посіви «Вермибіо магом» чи «Вермийодісом» і ви в майбутньому перейдете на ресурсо зберігаючу технологію, звичайно, якщо не хочете (як великі агрохол динги) «захімічити» землю, а дбати мете про майбутнє покоління, родю чу землю, чисте повітря та воду.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ: ÍÏÔ «Ìåäáèîêîì, ËÒÄ», 61052, ã. Õàðüêîâ, óë. Äìèòðèåâñêàÿ,4/5. Òåë.: (057)758-60-07; 8 (067) 712 - 24 - 05.

ÎÄÅÐÆÀÒÈ Á²ËÜØ ÄÅÒÀËÜÍÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²Þ ÙÎÄÎ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ² ÏÐÈÄÁÀÍÍß ÍÀØÈÕ ÏÐÅÏÀÐÀҲ ÌÎÆÍÀ Ó ÏÏ «Á²ÎÊÎÍÂÅÐѲ߻ 76018, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Ãàðêóø³, 2, òåë.: (03422) 3-11-30; 3-05-88; òåë./ôàêñ (0342) 71-62-38; ìîá. 067-34-34-527; 067-34-22-188; å-mà³l: vermos2007@ukr .net. vermos2007@ukr.net.


19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

Äìèòðèé Àíàòîëü åâè÷ Àíàòîëüåâè÷ Åìåëü÷åíêî, ïî ñïåöèàëüíîñòè àãðîíîì, îñòàåòñÿ âåðåí ñâîåìó âûáîðó ìíîãî ëåò. Ðóêîâîäèë íå îäíèì êðóïíûì ñåëüõîçïðåä ñåëüõîçïðåä-ïðèÿòèåì Óêðàèíû, à ñ ìàðòà 2013 ãîäà îí ðóêîâîäèòåëü èçâåñòíåéøåãî íà Äíåïðîïåòðîâùèíå àãðîïðåäïðèÿòèÿ «×óìàêè»

рактеризуют как форс-мажорный - озимые вымерзли полностью. Было непросто и с пропашными культурами - кукурузой, например, важной составляющей для формирования кормов животноводов. Смогли заготовить только силос. Но, несмотря на необычайно трудный год, «Чумаки» работали и работают стабильно, демонстрируют высокие показатели, которые, кстати, за первый квартал

Äìèòðèé Åìåëü÷åíêî: «Êîãäà êàæäûé çàèíòåðåñîâàí â ðåçóëüòàòå»

ТАКИЕ УПРЯМЫЕ ЦИФРЫ - Обработать 5 500 га пахотной земли, львиная доля которой - сданные в аренду паи - немалая ответственность. Плюс дойного стада 525 голов. Всего же поголовья крупного рогатого скота 1200 голов. Успешно занимаются в «Чумаках» и свиноводством: 320 основных свиноматок. Всего же на сегодняшний день в «Чумаках» 2500 голов. И это не предел, - считает Дмитрий Емельченко. Как в растениеводстве, так и животноводстве «Чумаки» ориентируются на передовые технологии, успешно применяемые известными мировыми фирмами. Ученые, уникальные специалисты работают над точностью расчетов, обеспечением, балансировкой кормов. Сегодня все так же «модно» в случае неудачи, провала говорить о нерентабельности животноводства. Но в «Чумаках» рентабельность молока составила 83 процента (!). И этот показатель стабильно растет. И это при том, что прошлый год сельхозпроизводители ха-

этого года существенно возросли. - Мы запланировали увеличить поголовье дойного стада до 600 голов в 2013 году. Будем подтягивать свои резервы, ориентируясь на возможности собственного стада, - подчеркивает Дмитрий Анатольевич. - Ведем переговоры и о закупках поголовья в Германии. То, что увеличивать поголовье в «Чумаках»

планируют за свой счет, говорит о многом. Насколько непросто это осуществить, знает каждый животновод. Но ведь недаром агропредприятие «Чумаки» - среди ведущих в Днепропетровском регионе. Показатели в молочном производстве - одни из самых высоких. И это факт, который ярко свидетельствует: тот, кто стремится работать, всегда находит решение даже самых непростых задач.

За прошлый год общий надой молока в хозяйстве составил 2,5 тысячи тонн, на одну корову - 5 660 литров. С увеличением количества поголовья соответственно поставлена задача увеличить надой с одной коровы до 60006500 литров. Если произвести нехитрые расчеты, то получится, что около 3 тысяч тонн общего надоя можно ожи-

обеспечивают всего 28 работников «молочной карусели». Чудеса «карусели» объясняются применяемыми передовым оборудованием, технологией доения. Впрочем, не только. Лучше всего вновь обратиться к цифрам: по классической советской схеме для обработки такого дойного поголовья (525 голов) понадобилось бы 15 доярок. А в «Чумаках» справляются всего 3! Соответственно, средняя на этом участке заработная плата на доярку составляет порядка 5200 грн. Плюс отдель-

Отметил Дмитрий Анатольевич и то, что севооборот основных культур, таких как кукуруза, ячмень, пшеница, подсолнечник, выдерживается в норме, в немалой степени именно благодаря животноводству. А по-другому и быть не может, настолько все прочно увязано. Что касается вопросов плодородия земли, то и здесь все нормы соблюдаются. Кстати, многолетние травы растут на территории - 10% от всей пахотной земли, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей хозяйства. Могут не переживать

дать по результатам ная плата за отелившихся коров. Каждый работ2013 года. ник имеет мотивацию ТРИ ДОЯРКИ на высокие результаты. ВМЕСТО Всего на агропредПЯТНАДЦАТИ приятии работают 130 чеИ все эти показатели ловек, средняя заработная плата которых 2500 грн. Есть достойный социальный пакет, нет такого явления, как зарплата в конвертах, это говорит о заботе за будущее сотрудников: налоги, которые платят в полном объеме и в срок, обеспечат им достойные пенсии. - Это - вопрос принципа! - подчеркивает Дмитрий Емельченко.

и пайщики, так как технология обработки почвы строго соблюдается, минеральные удобрения вносятся соответственно установленным нормам. - Руководство области ставит перед нами те задачи, которые мы, безусловно, обязаны выполнить. «Чумаки» держат высокий темп, намерены и впредь добиваться высоких результатов, - сказал Дмитрий Анатольевич. В «Чумаках» умеют и любят работать, а это главный гарант того, что добрая слава агропредприятия будет множиться.


20 ○

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

Номер підписано до друку 22.05.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354339


ТВПРОГРАМА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 09.00 09.40 10.10 10.30

Профилактика Итоги недели Без цензуры Аудиенция. Страны от А до Я Второй полуфинал Международ0 ного песенного конкурса Евро0 видение02013 г. 12.30, 20.55 Официальная хроника 12.40, 18.40, 21.25 Деловой мир 13.00, 19.45 «О жизни» 14.00 Темный силуэт 14.10 Энергоблок (Мир атома) 14.20 Право на защиту 14.40 Окно в Америку 15.00, 18.20, 01.20 Новости 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.35 Жизнь на равных 15.55 Т/с «Клеймо» 18.55 Агро0News 19.05 Сельсовет 19.25 Последнее предупреждение 21.00 Итоги дня 21.35 Славянский базар в Витебске 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Генеральская внучка», 5 с. 00.20 От первого лица 01.40 О главном

ИНТЕР 05.00 Профилактика 14.00 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 «Жди меня» 18.00 Новости 18.10, 03.40 Т/с «Женский доктор2» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Бывшая жена» 23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 01.45 Х/ф «Кровь за кровь»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00 «Днепр0футбол» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 10.55 «Сумасшедшее видео по0украин0 ски» 13.05 «Облом.UA» 13.55 «Убойное видео» 15.00 Х/ф «Рембо» 17.00, 23.25 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Группа ЗЕТА2» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 01.25 Х/ф «Уолл стрит» 03.30 Х/ф «Курьер на Восток»

11 КАНАЛ 14.00 М/с «Утиные истории» 14.25 Kids’ Time 15.00 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 17.00 Т/с «Счастливы вместе» 18.00, 19.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 23.55 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 21.00 «Дело вкуса» 22.00 Ревизор02 22.50 Т/с «Светофор» 00.15 Т/с «Милые обманщицы» 01.10 Т/с «Иствик» 01.55 Т/с «Вероника Марс3»

1+1 07.00, 16.45, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.50 Х/ф «Старый Новый год» 10.10 «Секретные материалы шоу0биз0 неса» 0 «Веселые гастроли» 11.05 «Секретные материалы шоу0биз0 неса» 0 «Мифы и правда TATU» 12.00, 12.55 «Иллюзия безопасности» 13.50 «Снимите это немедленно» 14.55 «Красавица за двенадцать ча0 сов» 15.45 «Семейные мелодрамы 0 3» 17.25 Х/ф «Моя старшая сестра» 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Деньги» 23.50 Х/ф «День Независимости»

СТБ 14.00 «Один за всех» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 18.20 «Невероятная правда о звездах» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы!» 21.00 Т/с «Маша Пирогова народ ный юрист»

«Детектор лжи 0 3» «Битва экстрасенсов» Т/с «Доктор Хаус» Х/ф «Отпуск за свой счет»

34 КАНАЛ 14.00, 22.00 «Званый ужин» 15.00 «Медикус» 15.30 М/ф 16.00 «Города0герои». «Одесса» 16.50 «Люди» 17.30 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Загадки Вселенной». «За гори0 зонтом времени» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбал0 ки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20, 00.50 Чрезвычайные но0 вости 10.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс про тив Цезаря» 12.30, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 14.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх» 16.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 18.45 Факты. Вечер 20.05 Т/с «Чужой район» 21.50 Т/с «Прокурорская проверка» 23.00 Свобода слова 01.45 Про0Zікаве.ua

TET 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.00, 19.10 Богиня шопинга 15.15 Т/с «Студенты» 16.20 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 19.50 Даешь, молодежь! 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ0Интернет 22.25 Шпиливили 23.00 Дурнев+1 23.25 МосГорСмех 00.00 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 14.00 Что отмечаем 14.10 Пенсионный фонд информиру0 ет 14.30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 2 с. 16.00 Д/ф «Тайны подводного мира» 16.30 М/ф 17.00 Смешные 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Мир путешествий» 20.45 «Тише,мыши!» 21.00 Реалити0шоу» Oscar Models TV show» 21.30 Т/с «УГРО» 23.00 Х/ф «Бедная Маша», 1 с. 00.15 Мир животных

5 КАНАЛ 06.30 14.00 ВНИМАНИЕ! ПРОФИ0 ЛАКТИКА! 14.00 «Программа передач» 14.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По0 года» 14.20 «5 элемент» 15.15 «Мамина школа» 16.10 «Окно в Европу» 16.45 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 18.40, 00.00 «Киевское время» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время0Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 00.30 «Кабинеты»

Сх. 03.56 Зах. 19.00 Трив. дня 15.59

Понеділок, 27 травня 22.25 23.25 00.25 01.20

Зах. 06.13 Сх. 22.11 Повний міс. 25 травня

НТН

TBI

ТНТ1

06.25 Х/ф «Скорый поезд» 08.05 «Агенты влияния» 09.00 Х/ф «Акция» 10.50 Х/ф «Перед рассветом» 12.35 Х/ф «Груз без маркировки» 14.25 Т/с «Литейный» 18.30 Д/с «Реальные преступники» 19.00, 23.30, 01.50 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 21.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Х/ф «Отомстить за Анджело»

06.30 Голос верующего 07.00, 00.00 Клипы с Марией Бурмакой 08.00 Гран0при 08.30 Откровенно с Виталием Портни0 ковым 09.30, 22.00, 03.30 Частные новости 10.00, 19.00, 21.00, 23.30, 02.30 Знак восклицания 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Авиакатастрофы 18.00, 22.30 Правдивые истории. Пи0 раты Карибского моря 1 с. 18.30, 20.30, 23.00, 02.00 «Сегодня» 19.30, 01.00 Сегодня о главном 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Молодой лес»

06.00 М/с «Код Лиоко»»Мистер Пак» 06.30 М/с «Бен10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 Т/с «Юная Лига Справедливо сти» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 10.00 Х/ф «Ялегенда» 12.00 Т/с «Деффчонки» «Курорт ный роман» 12.30 Т/с «Деффчонки» «Водитель и олигарх» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом02» 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая об щага» 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные паца ны» 20.00 Х/ф «СоловейРазбойник» 23.30 Х/ф «Ночи в Роданте»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Русские сенсации» 11.05 «Война против своих». Игнать0 ев. Корнилов. Махров 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончатель0 ный вердикт» 16.40 Т/с «Версия2». Фильм второй «Чистые руки» 18.30, 02.25 «Прокурорская провер0 ка» 19.35, 03.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник». «Принц» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Одинокий волк» 00.30 Т/с «Вернуть на доследова ние». Дело 9». Случайные по путчики» 04.30 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.50 Х/ф «Веселые истории» 11.25 Т/с «Я лечу» 13.15, 20.00 Т/с «Гибель империи» 15.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 17.10 Х/ф «Жестокий романс» 22.10 Х/ф «Партизанская искра» 00.10 Х/ф «Голубая стрела»

27 КАНАЛ 14.00 М/ф 14.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.55, 21.25, 22.55 «Днепровская не0 деля» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Выбор народа» 19.45 «Что? Где? Почем?» 20.00 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.20 Т/с «Торговый центр» 15.15, 00.30 «Пока еще не поздно» 16.00 «Я подаю на развод» 17.00 Вечерние Новости 17.40 «Давай поженимся!» 18.55, 01.15 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Бывшая жена» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «Познер» 00.15 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 08.00, 14.00, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.15 Т/с «Анжелика» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 17.00, 19.00 События 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток0шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Человек ниоткуда» 23.20 Х/ф «Тройной форсаж: Токий ский дрифт» 01.20 Х/ф «Обсуждению не подле жит»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.00 Профилактика 14.00 М/с «Утиные истории» 14.25 Kids Time 15.00 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 17.00 Т/с «Счастливы вместе» 18.00, 19.55 Т/с «Воронины» 19.00, 23.55 Репортер 19.15 Пираньи 19.50, 00.10 Погода 21.00 Ревизор02 22.50 Т/с «Светофор» 00.15 Т/с «Милые обманщицы» 01.10 Т/с «Иствик» 01.55 Т/с «Вероника Марс 3» 02.40 «Служба розыска детей» 02.45, 03.45 Зона ночі 02.50 Розквіт українського кіно 03.50 Чорний колір порятунку 04.20, 05.05 Зона ночі. Культура 04.20 Мовчазне божество 04.35 Дві Долі

ТОНИС 05.00 14.00 Профилактика 14.00 Духовная жизнь с животными 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Светские хроники» 16.00, 23.40 Дикая природа в объек0 тиве 16.50 «Алло, доктор!» 17.45 Последний дубль. Евгений Ур0 банский 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Александр Любимов, 2 ч. 20.00 Великие сражения 21.35 Влюбленный Париж 22.40 Семья полярного медведя и я 00.45 Амурные мелодии

K1 07.00 М/ф 08.20 Х/ф «Представь себе» 10.20 Х/ф «Дрянные девчонки» 12.15 «Орел и Решка» 13.10, 18.00 «Званый ужин» 14.10 «Пороблено в Україні» 15.35 «КВН» 19.00 «Тайный повар» 20.00 «Лямур Тужур» 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 М/ф «Мадагаскар» 23.40 Х/ф «Свидание вслепую»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 10.35, 11.35 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля0антикри0 зис» 06.50, 16.25 «Загородный дом» 07.00 «Мини0путешествия» 07.10, 19.05 «Короткие встречи» 07.30, 16.45 М/ф «Доктор Айболит» 08.05, 20.55 «Тайны прошлого», 1 с. 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 17.20, 17.50 «Эксклюзив для се0 мьи» 08.45, 11.10, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.45 «Губерния» 12.25 «Сад, огород» 12.45 «Флешмоб» 13.15 «Наедине со всеми» 14.00, 22.45 «Ювелир» 17.30 «Криминал» 18.00 «Жизнь и призвание Ф.Херли» 19.50 «Архивы истории» 20.25 «Взаимоподдержка семьи Клин0 тонов» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Т/с «Эпоха чести» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 ПРОФИЛАКТИКА 14.00, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 14.45, 00.40 Судебные дела 15.25 Феерия путешествий 15.45, 00.20 Д/с «Портреты дикой при0 роды» 16.05 Позаочі 16.45 Д/с «Голливудские пары» 17.35 «Жизнь как жизнь» 19.05 Т/с «Тайный знак 1» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 21.15 Т/с «Главные роли» 22.00 Т/с «Ключи от бездны» 22.45 Х/ф «Интимная жизнь Севас тьяна Бахова» 00.05 Страна смеется

2+2 06.00 М/ф 08.10, 10.55 Сумасшедшее видео по0 украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.05 «Облом.UA» 13.55 Штопор. «Убойное видео» 15.00 Х/ф «Рембо» 17.00, 23.25 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 19.00 Т/с «Группа ЗЕТА2» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 01.25 Х/ф «Уолл стрит» 03.30 Х/ф «Курьер на Восток»

MEGA 06.00 Боевые силы 06.30, 12.20 За мгновение до катастро0 фы 07.20 Тайны Америки 08.10, 14.00 Загадки планеты 09.00 Тайные знаки 09.50, 19.20 В поисках приключений 10.40, 22.50 Пустыни: жизнь на грани 11.30 Ледяной человек 13.10 Военные замки 14.50, 23.40 Земля: эволюция планеты 15.40 Следователи и экстрасенсы 16.40, 20.10 Фантастические истории 17.40, 21.10 Громкое дело 18.30 Д/ф «Тайна Ноева ковчега» 22.00 Д/ф «Всемирный потоп как предчувствие» 00.30 Покер 01.20 Живая история 02.10 Д/ф «Аркадий Гайдар. После0 дняя тайна» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Числа» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05 М/ф 08.15 «АБВГДейка» 08.45, 17.50 М/с «Мартин Воитель» 09.05 «Постскриптум» 10.00 Дом с историей. «Дом на Набе0 режной» 10.25 «В центре событий» 11.15, 18.55 М/ф «Веселый огород» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со0 бытия 11.50 Т/с «Золото Трои» 13.25 «Энциклопедия» 13.35, 01.40 Д/ф «Русское чтиво» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 16.40 М/ф «Желтый аист» 16.50 «Тайны нашего кино. «Служеб0 ный роман» 17.20, 20.55 «История государства Российского» 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Чужая воля». Спецрепортаж 21.05 М/с «Волк Альберто» 21.10 Т/с «Генеральская внучка» 22.20 Без обмана. «Ядовитая зелень» 23.00 Д/ф «Нас голыми ногами не возьмешь» 23.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» 00.50 Временно доступен

Іменинники дня: СИДІР, ІСИДОР, ЛЕНТІЙ, МИКИТА 08.30, 17.40, 23.50 КХЛ. Шлях ХК «Донбасс». Слован 0 Донбасс 12.30 Хоккейный полдень 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Тор0 педо 0 Локомотив 17.30, 23.40 Новости

СПОРТ 09.00, 14.00, 18.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «Шахматное обозрение» 10.15 Футбол. 10й переходный матч за место во 20й Бундеслиге 12.05, 18.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Sharks» 0 «Rabbitohs» 14.15 Гольф. «PGA Championship 0 2012». День 10й 16.20 «Железный фактор» 16.55 «Первая пятерка» 20.00 «Эхо» 21.40 Пляжный волейбол. Grand Slam в Аргентине. Мужчины. Полуфи0 налы 23.40 Легкая атлетика. Diamond League в США 01.40 Родео. «Bull Riders»

ФУТБОЛ 06.00 ПРОФИЛАКТИКА 14.00 Украина 0 Швейцария. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО0 2013 г. 15.10, 21.55 Futbol Mundial 15.40, 22.30, 00.50 Футбол NEWS 15.55 Д/с «Футбольные битвы» 16.30 «Шахтёр» 0 «Металлург» Д. Чем0 пионат Украины 18.25 Обзор сезона. Лига Европы УЕФА 19.20, 01.05 Чемпионат Испании. Об0 зор тура 20.30 «Европейський weekend» 22.50 Сосьедад 0 Реал. Чемпионат Ис0 пании

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Дубравка» 03.20, 09.20, 15.20 М/с «Наш друг Пишичитай». 1, 0 вып. «Дого ниветер». «Большая эстафе та» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд», 49 с. Сказки зарубежных писа телей. «Замок лгунов». «Зай казазнайка» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Ура! У нас каникулы!», 1972 г. «Мальчик с пальчик». «Кругляшок» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Фархат принц Персии» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

НОСТАЛЬГИЯ

ПИКСЕЛЬ

05.00 «Утро России» 09.05 «Искатели» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток0шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести0Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает0 ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.30 Вести0спорт 16.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.40 Т/с «Семейный детектив» 19.45 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Лекарство против страха» 22.40 Т/с «Хуторянин» 23.40 «Огненная застава». Фильм Алек0 сандра Сладкова 00.30 Т/с «Смерть ВазирМухтара» 01.25 «Девчата» 02.00 «Вести+» 02.20 Х/ф «Россия молодая», 1 с. 03.55 Вести.ru

06.00 «Утренняя почта» 06.35 Х/ф «Место под солнцем» 07.00 «Под знаком зодиака. Близне0 цы» 09.00 Х/ф «Клад» 10.20 «Иосиф Бродский: «Продолже0 ние воды». Передача с участием И. Бродского. 1991 г. 11.00 Муз/ф «Лебединая верность» 12.00 «Колба времени» 13.00 КВН 14.00 «Театральные встречи» 15.40 «Музыка и мы» 17.00 «...До 16 и старше» 18.00 Муз/ф «Поет Лев Лещенко» 18.20 Т/ф «Интервью в БуэносАй ресе», 1 ч. 20.00 «ВРЕМЯ» 21.00 «Рожденные в СССР» 22.00 Что? Где? Когда? 23.00 Х/ф «Чтобы был театр» 00.20 «Маленький концерт» 00.40 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина», 2 с.

НАШЕ КИНО

05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре0 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Суперполицейский» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Боги речного мира»

06.00, 13.30 Приключения Кими 06.30, 17.40 Рикша Раджу 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина0бале0 рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.30 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Сказки Татонки 13.10, 16.30 Тикити0Так 13.50 Все о животных 14.00 Принцесса Пакахонтас 15.00 Малыши0герои 15.40 Осмотрительная Эбби 16.10 Животные0жестянки 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.30 М/ф 00.00 Д/ф

06.30, 12.30 Х/ф «Приступить к лик видации» 2 с. 08.40, 14.40 Х/ф «Дуэнья» 10.30, 16.30 Х/ф «Впервые заму жем» 18.30, 00.45 Х/ф «Странник» 20.30 Х/ф «Зверобой», 2 с. 23.00 Х/ф «Фонтан»

REN TV 06.30 Документальный проект: «В по0 исках чистилища» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости 24» 08.00 Х/ф «В поисках приключений» 09.45 Х/ф «Защитник» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 18.00, 22.00 «Экстренный вызов» 19.00 «Военная тайна» 21.00 «Живая тема» 22.50 Т/с «Спартак: Возмездие» 01.00 Т/с «Сверхъестественное»

ГУМОР

ЕВРОСПОРТ 09.30, 09.45 Мотоспорт 10.30, 11.30, 12.00, 22.00, 01.00, 02.00 Теннис 22.30, 00.45 Футбол 22.45 Вот это да!!! 23.00, 23.45 Про рестлинг

ХОККЕЙ 06.40, 10.30, 15.30, 19.40, 21.40 НХЛ. Плей0офф. Второй раунд

ПЛЮСПЛЮС 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Дайте нам мужчин»


22 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 28 травня ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15 Хозяин в доме 06.20, 07.20 Страна on line 06.30 Х/ф «Управа» 49 с. 07.15 Эра строительства 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «А.Панин. Всадник по име0 ни Жизнь», 1 0 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Шеф0повар страны 10.15 Т/с «Маруся. Испытание» 12.45, 18.55, 21.10 Деловой мир 12.50 Последнее предупреждение 13.05 Граница государства 13.25 «Секреты успеха» 14.00, 19.45 «О жизни» 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.45 Т/с «Клеймо» 17.20 Т/с «Четыре танкиста и соба ка» 18.45 Мир спорта 19.10, 01.45 О главном 20.55 Официальная хроника 21.15 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Генеральская внучка», 6 с. 00.20 От первого лица

ИНТЕР 04.25, 20.30 Т/с «Бывшая жена» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей12» 11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским02» 13.25 «Судебные дела» 15.05 «Семейный суд» 16.05 Т/с «Анечка» 18.10, 03.40 Т/с «Женский доктор2» 20.00 «Подробности» 01.45 Х/ф «Иствикские ведьмы»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 11.25 «Сумасшедшее видео » 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.55 «Облом.UA» 13.55 «Убойное видео» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.20 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 19.00 Т/с «Группа ЗЕТА2» 21.25 Т/с «Настоящее правосудие. Смертельное правосудие» 01.20 Х/ф «Восходящее солнце» 03.30 Х/ф «Фучжоу»

11 КАНАЛ 06.40, 07.40 Подъем 06.45 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 08.15 «Родительский клуб» 09.00, 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.50, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.35 «Мой малыш» 15.05 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.30 «36, 6» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.00 Т/с «Светофор» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.30 Т/с «Иствик»

1+1 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.45 «ТСН» 10.00 М/ф «Бернард» 10.25 «Секретные материалы шоу0биз0 неса» 0 «Звезды из народа» 11.35 «Секретные материалы шоу0биз0 неса» 0 «Фанатки» 12.40 «Иллюзия безопасности» 13.50 «Снимите это немедленно» 14.55 «Красавица за двенадцать ча0 сов» 15.45, 01.35 «Семейные мелодрамы 0 3» 17.10, 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Меняю жену 0 7» 00.00 Х/ф «Next 2. Следующий 2»

СТБ 06.30, 15.55 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50 Звездная жизнь 10.45 «Моя правда» 11.45 Х/ф «С приветом, Козаностра» 13.35 «Зважені та щасливі 0 2»

18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Маша Пирогова народ ный юрист» 22.25 «Дорогая, мы убиваем детей» 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 01.15 Х/ф «Отпуск за свой счет»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи0 ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник 0 будильник» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Пища Богов» 11.05, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Дорогая, мы теряем наших де0 тей» 13.20 «Нам и не снилось». «Убей меня нежно», 1, 3 с. 16.10 «Позаочи». «Лайма Вайкуле» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 Скетч0шоу «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Загадки Вселенной». «Невиди0 мые гости» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 00.25 «Странное дело» 01.20 «Секретные территории»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.45 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.50 «Топтуны». Детективный телесериал 12.15, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.45, 21.50 Т/с «Прокурорская про верка» 14.55, 20.05 Т/с «Чужой район» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Кобра» 00.40 Стоп010 01.45 Х/ф «Двадцать одно»

TET 07.00 Твинисы 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.00, 19.10 Богиня шопинга 15.15 Т/с «Студенты» 16.20 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 19.50 Даешь, молодежь! 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ0Интернет 22.25 Шпиливили 23.00 Слишком грубо для Ю0туб’а 23.25 МосГорСмех 00.00 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но0 вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 00.15 Мир животных 09.30 Х/ф «Бедная Маша», 1 с. 10.45, 16.15 М/ф 11.45, 17.00 Смешные 11.55 Фестиваль плавания 13.30 Время советов 14.30, 20.00 Д/ф «Мир путешествий» 15.00 Х/ф «Четвертый» 17.30 Артзона 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.00 Хата с краю 19.45 Меморандум 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «УГРО» 23.00 Х/ф «Бедная Маша», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот0новости» 07.30 «Обрати внимани» 08.20, 00.30 «Новости Киевщины» 08.40 «Трансмиссия0новости» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.15 «Драйв0новости» 17.25 «Особенный взгляд» 18.15, 22.45 «Хроника дня» 21.40 «Время0Тайм» 22.15 «Агроконтроль»

НТВМИР

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.05 Х/ф «Зеленые цепочки» 11.50 Т/с «Я лечу» 12.45 Т/с «Расписание судеб» 13.40, 20.00 Т/с «Гибель империи» 15.50 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» 17.25 Х/ф «Васса» 22.00 Х/ф «Я служу на границе» 23.40 Х/ф «Ракеты не должны взле теть»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 20.10 «Выбор народа» 07.35 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 «Free Time» 19.55 «Полезные новости» 20.15 «Все грани высшего» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.05 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.20 Т/с «Торговый центр» 15.15, 00.25 «Пока еще не поздно» 16.00 «Я подаю на развод» 17.00 Вечерние Новости 17.40 «Давай поженимся!» 18.55, 01.15 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Бывшая жена» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «На ночь глядя» 00.10 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.00 Т/с «Анжелика» 11.50 Ток0шоу «Пусть говорят» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток0шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Человек ниоткуда» 23.20 Т/с «Глухарь» 00.20 Т/с «Дикий 2»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.45, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Погода 09.00, 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.50, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «Кухня2» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.30 Т/с «Иствик» 02.15 Т/с «Вероника Марс3» 02.55, 03.25 Зона ночі 03.00 Зима надії 03.30 Становлення українського німо0 го кіно 04.25, 05.05 Зона ночі. Культура 04.30 Життя в обіймах квітів 04.45 Жар0птиця

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Влюбленный Париж 12.45 Последний дубль. Евгений Ур0 банский 14.00, 22.40 Семья полярного медведя ия 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Цивилизация ncognta» 15.45 «Кумиры» 16.00, 23.40 Дикая природа в объек0 тиве 17.45 «Социальный статус: ваша пен0 сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Александр Любимов, 3 ч. 21.35 Лев Дуров. Истории веселые и грустные 00.45 Амурные мелодии

K1 07.00 М/ф 09.50 «Дальние родственники» 12.05 «Орел и Решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00 Д/с «Война полов» 15.00 Д/п «Жизнь после славы» 16.00 «Лямур Тужур» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 19.00 «Тайный повар» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 22.00 «Богини эфира» 23.10 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 00.45 «Ночная жизнь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 10.35, 11.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля0антикри0 зис» 06.50, 11.20, 17.15 «Загородный дом» 07.00 «Школа выживания» 07.30, 16.45 М/ф «Доктор Айболит» 08.05, 20.55 «Тайны прошлого», 2 с. 08.35, 10.20, 11.00, 11.35, 12.10 «Эк0 склюзив для семьи» 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 18.25, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 12.25 «Сад, огород» 12.45 «Взаимоподдержка семьи Клин0 тонов» 13.15, 18.00 «Наедине со всеми» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 17.30 «Под знаком Нобеля» 19.50 «Здоровье» 20.10 «Мини0путешествия» 20.25 «Убийство Кеннеди» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН0 ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды бандитского Ки0 ева 09.40, 21.15 Т/с «Главные роли» 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.50 Д/с «Портреты дикой при0 роды» 12.40, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.15 Т/с «Муж посла» 15.10 Судебные дела 16.10, 22.00 Т/с «Ключи от бездны»

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

Зах. 07:28 Сх. 22.52 Повний міс. 25 травня

16.50 Семейный суд 19.05 Т/с «Тайный знак 1» 20.00 Подробности

НТН

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет спустя». «Юбилей» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончатель0 ный вердикт» 16.40 Т/с «Версия2». Фильм второй «Чистые руки» 18.30, 02.25 «Прокурорская провер0 ка» 19.35, 03.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник». «Вражда» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Одинокий волк» 00.30 Т/с «Вернуть на доследова ние». Дело 10. «Призрак школьной любви» 04.30 Криминальная Россия

Сх. 03.55 Зах. 19.56 Трив. дня 16.01

23.30 «CRIME NEWS» 07.15 Х/ф «Обратной дороги нет», 1 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «Речовий доказ» 10.30 Х/ф «Одиночное плавание» 12.20, 17.00 Т/с «Моя граница» 16.45, 19.00, 23.30, 01.40 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 21.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Х/ф «Криптид»

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 00.00 Клипы с Марией Бурмакой 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 02.00 «Се0 годня» 08.30, 10.00, 19.00, 23.30 Знак вос0 клицания 09.30, 22.00, 03.30 Частные новости 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Авиакатастрофы 16.30 Здоровая жизнь 18.00, 22.30 Правдивые истории. Пи0 раты Карибского моря, 2 с. 19.30, 01.00 Сегодня о главном 21.00, 02.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Пан Твардовский»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по0 украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.55 «Облом.UA» 13.55 Штопор. «Убойное видео» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.20 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 19.00 Т/с «Группа ЗЕТА2» 21.25 Т/с «Настоящее правосудие. Смертельное правосудие» 01.20 Х/ф «Восходящее солнце» 03.30 Х/ф «Фучжоу»

MEGA 06.00 Боевые силы 06.30, 12.20 За мгновение до катастро0 фы 07.20, 13.10 Тайны Америки 08.10, 14.00 Загадки планеты 09.00 Тайные знаки 09.50, 19.20 В поисках приключений 10.40, 22.50 Пустыни: жизнь на грани 11.30 Ловушка для динозавров 14.50, 23.40 Земля: эволюция планеты 15.40 Следователи и экстрасенсы 16.40, 20.10 Фантастические истории 17.40, 21.10 Громкое дело 18.30 Д/ф «Поворот рек. Остановить апокалипсис» 22.00 Д/ф «Тайна Ноева ковчега» 00.30 Ледяной человек 01.20 Живая история 02.10 Д/ф «Ген скорпиона» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Числа» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 00.40 Т/с «Смерть ВазирМух тара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток0шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести0Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает0 ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.30 Вести0спорт 16.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.40 Т/с «Семейный детектив» 19.45 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Лекарство против страха» 22.40 Т/с «Хуторянин» 23.40 «Специальный корреспондент» 01.35 «Вести+» 01.55 «Честный детектив» 02.20 Х/ф «Россия молодая», 2 с. 03.55 Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.45, 12.45 Х/ф «Странник» 08.30, 14.30 Х/ф «Зверобой», 2 с. 11.00, 17.00 Х/ф «Фонтан» 18.45, 00.40 Х/ф «В добрый час!» 20.30 Х/ф «Мелодия на два голоса», 2 с. 22.55 Муз/ф «Евгений Онегин»

REN TV 06.30 Документальный проект: «Вся правда об Апокалипсисе» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости 0 24» 08.00 Документальный проект: «Кос0 мические странники» 09.00 Документальный проект: «Звезд0 ные двери» 10.00 Документальный проект: «По звездному пути» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы0 зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Территория заблуждений с Иго0 рем Прокопенко» 21.00 «Пища богов» 22.50 Т/с «Спартак: Возмездие» 01.00 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ1 06.00 М/с «Код Лиоко»«Валенти нов день» 06.30 М/с «Бен10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 Т/с «Юная Лига Справедливо сти» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 10.00 Х/ф «СоловейРазбойник» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом02» 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая об щага» 20.00 Х/ф «Школа выживания» 23.30 Х/ф «Джинсыталисман2»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05 М/ф 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Мартин Воитель» 09.05, 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 «Московские красавицы. Люд0 мила Максакова» 10.15, 16.05, 00.50 Т/с «Пулядура 2. Агент почти не виден» 11.00 «Мозговой штурм. Новое ору0 жие» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со0 бытия 11.50 Т/с «Золото Трои» 13.20 М/ф «Крашеный лис» 13.35, 01.35 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 21.10 Т/с «Генеральская внуч ка» 17.20, 20.55 «История государства Российского» 18.55 М/ф «Кукушка и скворец» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Доказательства вины. Секс0ра0 быни» 21.05 М/с «Волк Альберто» 22.20 Д/ф «Миллионер из Красной ар0 мии» 23.00 Д/ф «Диеты и политика» 23.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени»

Іменинники дня: ДМИТРО, ПАХОМ, АНАСТАСІЯ, МАКАР 09.40 Волейбол. Лига чемпионов 0 2012 г. /13. Женщины. «Дина0 мо» (Казань) 0 «Робур Тибони» 11.10, 22.20 Футбол. Ответный пере0 ходный матч за место в Бундес0 лиге 13.15 «Железный фактор» 13.50 «Эхо» 15.30 Гольф. «PGA Championship 0 2012». День 20й 17.35 Фрирайд. Проект «Ride the planet02013». Эльбрус 18.20 Легкая атлетика. Diamond League в США 20.20 Пляжный волейбол. Grand Slam в Аргентине. Мужчины. Матч за 30е место. Финал 00.10 Баскетбол. Чемпионат Испании. 1/4 финала. 30й матч

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут0 бол NEWS 06.15, 10.25, 16.00 «Европейський weekend» 07.40, 12.00, 17.35, 21.50 Топ0матч 08.00 Шахтер 0 Металлург Д. Чемпио0 нат Украины 12.15, 22.50 Боруссия Д 0 Бавария. Фи0 нал. Лига Чемпионов УЕФА 14.35, 20.30 Чемпионат Испании. Об0 зор тура 17.50, 22.00 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 18.30 Сосьедад 0 Реал. Чемпионат Ис0 пании 01.05 Валенсия 0 Гранада. Чемпионат Испании

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Мария, Ми рабела в Транзистории» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Наш друг Пишичитай», 2, 0 вып. «С кого брать пример?» «Шесть Ива новшесть капитанов». «Миш казадира» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд». 50 с. Сказки зарубежных писа телей. «Маленькая колдунья». «Желтый слон» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Тимур и его команда». 1975 г, 1 с. «Опять двойка» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Фархат принц Персии» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

НОСТАЛЬГИЯ

ПИКСЕЛЬ

06.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 07.00 КВН 08.00 «Театральные встречи» 09.40 «Музыка и мы» 11.00 «...До 16 и старше» 12.00 Муз/ф «Поет Лев Лещенко» 12.20 Т/ф «Интервью в БуэносАй ресе», 1 ч. 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 16.00, 22.00 Что? Где? Когда? 17.00 Д/ф «Вершина» 18.00 «Музыкальный киоск» 18.40 Т/ф «Интервью в БуэносАй ресе», 2 ч. 19.35 Д/ф «Все краски жизни» 23.00 «Было ВРЕМЯ» 00.00 «Утренняя почта» 00.35 Х/ф «Место под солнцем» 01.00 «Под знаком зодиака. Близне0 цы»

06.00, 13.30 Приключения Кими 06.30, 17.40 Рикша Раджу 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина0бале0 рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.30 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Сказки Татонки 13.10, 16.30 Тикити0Так 13.50 Все о животных 14.00 Приключения кролика Питера 15.00 Малыши0герои 15.40 Осмотрительная Эбби 16.10 Животные0жестянки 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.30 М/ф 00.00 Д/ф

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре0 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Суперполицейские из Майами» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Принц и я: Королевская свадьба»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 22.00, 00.30, 02.00 Теннис 10.15 Конно0спортивный журнал 22.30 Бокс 00.00 Автоспорт

ХОККЕЙ 06.40, 10.30, 15.30, 19.40, 22.00 НХЛ. Плей0офф. Второй раунд 08.30, 17.40 КХЛ. Шлях ХК «Донбасс» 0 ЦСКА 0 Донбасс 12.30 Хоккейный полдень 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Трак0 тор 0 Динамо (Москва) 17.30 Новости 21.40 Своя игра. Борис Майоров

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика»

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «На помощь, братцы!»


ТВПРОГРАМА 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15, 07.15 Хозяин в доме 06.20, 07.20 Страна on line 06.30 Х/ф «Управа» 50 с. 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «А.Самохина. Одиночество королевы», 1 ч. 08.15 Д/ф «А.Самохина. Одиночество королевы», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.15, 20.55 Официальная хроника 09.20 «Служба поиска детей» 09.30 Правительство на связи с граж0 данами 10.15 Т/с «Маруся. Испытание» 12.45, 18.40, 21.20 Деловой мир 12.50 Шаг к звездам 13.35 Контрольная работа 14.00, 19.45 «О жизни» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Четыре танкиста и соба ка» 19.00 Концерт ко Дню пограничника «Нас объединяют зеленые пого0 ны» 20.50 Мегалот 21.30 «Предвечерье» 22.25 Свет 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Генеральская внучка», 7 с. 00.20 От первого лица 01.40 О главном

ИНТЕР 04.25, 20.30 Т/с «Бывшая жена» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН0 ТЕРом» 09.10, 23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 11.15, 12.20 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским02» 13.25 «Судебные дела» 15.05 «Семейный суд» 16.05 Т/с «Анечка» 18.10, 03.40 Т/с «Женский доктор2» 20.00 «Подробности» 01.45 Х/ф «Клуб первых жен»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 11.25 «Сумасшедшее видео по0украин0 ски» 12.55 «Облом.UA» 13.55 «Убойное видео» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.20 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Группа ЗЕТА2» 21.25 Т/с «Настоящее правосудие. Братство» 01.20 Х/ф «Мужество в бою» 03.20 Х/ф «Приятель покойника»

11 КАНАЛ

Зах. 08.45 Сх. 23.26 Повний міс. 25 травня

СТБ

НТН

TBI

ТНТ1

07.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 08.50 Звездная жизнь 09.50 «Дорогая, мы убиваем детей» 11.45 «Зважені та щасливі 0 2» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Маша Пирогова народ ный юрист» 22.25 «Кулинарная династия» 00.05 Т/с «Доктор Хаус» 01.05 Х/ф «Сказки... сказки... ста рого Арбата»

07.10 Х/ф «Обратной дороги нет», 2 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «Правда жизни» 10.30 Х/ф «Случай в квадрате 36 80» 12.20, 17.00 Т/с «Моя граница» 16.45, 19.00, 23.30, 01.50 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 21.30 Т/с «Криминалисты. Мыслить как преступник» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Х/ф «Твари из бездны»

06.30 Голос верующего 07.00, 00.00 Клипы с Марией Бурма0 кой 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 02.00 «Се0 годня» 08.30 Программа Тараса Чубая и Анд0 рея Бондаря «Ч/Б» 09.30, 22.00, 03.30 Частные новости 10.00, 19.00, 23.30 Знак восклицания 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Авиакатастрофы 18.00, 22.30 Правдивые истории. Гла0 диатор, 1 с. 19.30, 01.00 Сегодня о главном 21.00, 02.30 Homo sapiens 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Профессор Вилчур»

06.00 М/с «Код Лиоко» «Новый диджей» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 Т/с «Юная Лига Справедливо сти» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 10.00 Х/ф «Школа выживания» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом02» 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая об щага» 20.00 Х/ф «Старски и Хатч» 23.30 Х/ф «Свет вокруг»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Разбудильник 0 будильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Дело моей жизни» 10.00 «Обманутые наукой» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Смотреть всем!» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Территория заблуждений» 16.10 «Позаочі». «Ада Роговцева» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Столичные тайны» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Загадки вселенной» 19.30 «Представьте себе!» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «Нам и не снилось». «Убей меня нежно», 1, 3 с.

ICTV 06.35, 07.45 Деловые факты 06.45 Т/с «Такси» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.55 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.50 «Топтуны» 12.15, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.50, 21.50 Т/с «Прокурорская про верка» 14.55, 20.05 Т/с «Чужой район» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Рэмбо4» 00.40 Криминальный облом 01.35 Х/ф «Кобра»

TET 07.00 Твинисы 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.00, 19.10 Богиня шопинга 15.15 Т/с «Студенты» 16.20 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 19.50 Даешь, молодежь! 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ0Интернет 22.25 Шпиливили 23.00 Слишком грубо для Ю0туб’а 23.25 МосГорСмех 00.00 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ

06.40, 07.40 Подъем 06.45, 19.30 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но0 вости 09.00, 16.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.55 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследова0 ний» 22.15 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 «Oscar Models TV Show» 23.05 Т/с «Светофор» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.30 Т/с «Иствик»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Четвертый» 11.15, 16.20 М/ф 12.10, 16.55 Смешные 12.20 Х/ф «Бедная Маша», 2 с. 14.30, 20.00 Д/ф «Мир путешествий» 15.00 Х/ф «Пядь земли» 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 19.45 Меморандум 21.00 По ту строну поля 21.30 Т/с «УГРО2» 23.05 Х/ф «Шофер на один рейс» 1 с.

1+1

5 КАНАЛ

07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.35 «ТСН» 10.00 М/ф «Бернард» 10.25, 01.40 «Секретные материалы шоу0бизнеса». «Дискотека Ава0 рия». Третий лишний» 11.35 «Секретные материалы шоу0биз0 неса». «Тело в дело» 12.40 «Иллюзия безопасности» 13.50 «Снимите это немедленно» 14.55 «Красавица за двенадцать ча0 сов» 15.45, 00.55 «Семейные мело0 драмы 0 3» 17.10, 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Территория обмана 02» 23.50 «Секс 0 миссия 0 2»

Сх. 03.54 Зах. 19.57 Трив. дня 16.03

Середа, 29 травня ТВ

06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот0новости» 07.30 «Обрати внимание» 08.15 «Процесс» 08.30 «Утро со звездой» 08.50 «Трансмиссия0новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время0Тайм» 22.15 «Акцент» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Территория закона»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» (Вместе с «НТВ) 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет спустя». «Сабля» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30 «Суд присяжных» 16.40 Т/с «Версия2» 18.30, 02.25 «Прокурорская провер0 ка» 19.35, 03.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник». «Сосед» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Одинокий волк» 00.30 Т/с «Вернуть на доследова ние» 04.30 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.15 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» 10.40 Т/с «Расписание судеб» 12.30, 19.55 Т/с «Гибель империи» 14.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 16.20 Х/ф «Герой нашего времени (Бэла)» 18.25 Х/ф «Герой нашего времени (Максим Максимович, Та мань)» 22.10 Х/ф «Разведчики» 23.35 Х/ф «Солдаты»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Выбор народа» 19.45 «Что? Где? Почем?» 20.00 «Философия искусства» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.00 «Идеальный дом» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.20 Т/с «Торговый центр» 15.15, 00.30 «Пока еще не поздно» 16.00 «Я подаю на развод» 17.00 Вечерние Новости 17.40 «Давай поженимся!» 18.55, 01.15 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Процесс» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «Свобода и справедливость» 00.15 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.00 Т/с «Анжелика» 11.50 Ток0шоу «Пусть говорят. Перевал Дятлова: не ходи туда». Часть первая. 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток0шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Человек ниоткуда» 23.20 Т/с «Глухарь» 00.20 Т/с «Дикий 2»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.05 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.45, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Погода 09.00, 16.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.55 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «Кухня2» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.30 Т/с «Иствик» 02.15 Т/с «Вероника Марс3» 02.55 «Служба розыска детей» 03.00, 03.25 Зона ночі 03.05 Пристрасті навколо символіки 03.30 Народження українського кіно 04.25, 05.05 Зона ночі Культура 04.30 Так ніхто не кохав, 1 ч. 04.55 Вір мені

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Лев Дуров. Истории веселые и грустные 12.45 «Социальный статус: ваша пен0 сия» 14.00, 22.40 Семья полярного медведя ия 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Ронин. С Дмитрием Выдриным» 16.00, 23.40 Дикая природа в объек0 тиве 17.45 Сергей Супонев. Год после жиз0 ни 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ни0 колай Мащенко, 1 ч. 21.35 Берлускони. Досье 00.45 Амурные мелодии

K1 07.00 М/ф 09.40 «Дальние родственники» 11.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05 «Орел и решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00 Д/с «Война полов» 15.00 Д/п «Жизнь после славы» 16.00 «Королева декора» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 19.00 «Тайный повар» 22.00 «Богини эфира» 22.40 «Три сестры» 23.10 Х/ф «За гранью»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.45 «Возвраще0 ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля0антикри0 зис» 06.50, 11.10, 17.15 «Загородный дом» 07.15, 12.25, 19.50 «Здоровье» 07.35 «Живописная планета» 08.35, 10.20, 11.00, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 18.25, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 12.45 «Убийство Кеннеди» 13.15, 18.00 «Наедине со всеми» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 «Z игры» 17.30 «Под знаком Нобеля» 20.10 «Мини0путешествия» 20.20 «Происхождение стиля», 1 с. 20.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по0 украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.55 «Облом.UA» 13.55 Штопор. «Убойное видео» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.20 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 19.00 Т/с «Группа ЗЕТА2» 21.25 Т/с «Настоящее правосудие. Братство» 01.20 Х/ф «Мужество в бою» 03.20 Х/ф «Приятель покойника»

MEGA 06.00 Боевые силы 06.30, 12.20 За мгновение до катаст0 рофы 07.20, 13.10 Тайны Америки 08.10, 14.00 Загадки планеты 09.00 Тайные знаки 09.50, 19.20 В поисках приключений 10.40, 22.50 Безстрашная планета 11.30 Тайны Солнца 14.50, 23.40 Земля:Эволюция плане0 ты 15.40 Следователи и экстрасенсы 16.40, 20.10 Фантастические истории 17.40, 21.10 Громкое дело 18.30 Д/ф «Всемирный потоп как предчувствие» 22.00 Д/ф «Поворот рек. Остановить Апокалипсис» 00.30 Покер 01.20 Живая история 02.10 Д/ф «Бобби Фишер. Один про0 тив всех» 03.00 Смарт0шоу 03.30 Т/с «4исла» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Смерть ВазирМухтара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток0шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести0Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжа0 ется» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.30 Вести0спорт 16.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.40 Т/с «Семейный детектив» 19.45 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Лекарство против страха» 22.40 Т/с «Хуторянин» 23.40 «Путешествие по Америке в по0 исках России» 01.00 «Вести+» 01.20 Х/ф «Безъ вины виноватые», 1 с. 02.45 Х/ф «Россия молодая», 3 с. 03.55 Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.40, 12.40 Х/ф «В добрый час!» 08.30, 14.30 Х/ф «Мелодия на два голоса», 2 с. 10.55, 16.55 Муз/ф «Евгений Оне гин» 18.40, 00.30 Х/ф «Меня это не каса ется...» 20.30 Х/ф «Мнимый больной», 2 с. 22.45 Х/ф «Овод»

ИНТЕРПЛЮС

REN TV

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН0 ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды бандитского Кие0 ва 09.40, 21.15 Т/с «Главные роли» 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.45, 00.55 Д/с «Портреты ди0 кой природы» 12.40, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.10 Т/с «Муж посла» 15.05 Судебные дела 16.05, 22.00 Т/с «Ключи от бездны» 16.50 Семейный суд 19.05 Т/с «Тайный знак 1» 20.00 Подробности

06.30 Документальный проект «Демо0 ны моря» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости 24» 08.00 «Живая тема» 09.00 «Пища богов» 10.00 «Смотреть всем!» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы0 зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Нам и не снилось». «Оружие Третьей мировой. Биологичес0 кое оружие» 22.50 Т/с «Спартак: Возмездие» 01.00 Т/с «Сверхъестественное»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.45, 17.50 М/с «Мартин Воитель» 09.05, 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 «Московские красавицы» 10.15, 16.05, 00.50 Т/с «Пулядура 2. Агент почти не виден» 11.00 «Мозговой штурм. Глубоковод0 ные миры» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Т/с «Золото Трои» 13.15 М/ф «Мойдодыр» 13.35, 01.35 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 21.10 Т/с «Генеральская внуч ка» 17.20, 20.55 «История государства Российского» 18.55 М/ф «Лев и заяц» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 21.05 М/с «Волк Альберто» 22.25 «Русский вопрос» 23.00 «Хроники московского быта. Внебрачные дети» 23.45 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 Муз/ф «Поет Лев Лещенко» 06.20 Т/ф «Интервью в БуэносАй ресе», 1 ч. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Рожден0 ные в СССР» 10.00, 16.00 Что? Где? Когда? 11.00 Д/ф «Вершина» 12.00 «Музыкальный киоск» 12.40 Т/ф «Интервью в БуэносАй ресе», 2 ч. 13.35 Д/ф «Все краски жизни» 17.00 «Летопись полувека. 1961 год» 18.00 «Утренняя почта» 18.30 Т/ф «ДонКарлос», 1 ч. 22.00 «Однажды летом» 23.00 Муз/ф «Лебединая верность» 01.00 КВН

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре0 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Добро пожаловать в Эдельвейс» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Двойной нуль»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Автоспорт 10.00 Футбол 10.15, 11.30, 12.00, 22.00, 02.00 Тен0 нис 22.30, 01.20 Избранное по средам 22.35 Конный спорт 23.35 Новости конного спорта 23.40, 00.40 Гольф 01.10 Новости гольфа 01.15 Новости парусного спорта 01.30, 01.40 Бизнес0класс 01.35 Event Discovery 01.45 Вот это да!!!

ХОККЕЙ 06.40, 10.30, 15.30, 19.40, 21.40 НХЛ. Плей0офф. Второй раунд 08.30, 17.40, 23.50 КХЛ. Шлях ХК «Донбасс». Лев 0 Донбасс 12.30 Хоккейный полдень 13.10 Своя игра. Борис Майоров 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Сло0 ван 0 СКА 17.30, 23.40 Новости

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов0 2012 г. /13. Мужчины. «Фенер0 бахче» 0 «Динамо» (Москва)

Іменинники дня: КАСЯН, ОЛЕКСАНДР, ЛАВРЕНТІЙ, МОДЕСТ 11.40 Фрирайд. Проект «Ride the planet02013». Эльбрус 12.05, 01.20 Фигурное катание. «Carnival on ice» 13.30 Баскетбол. Чемпионат Испании. 1/4 финала. 30й матч 15.15 Гольф. «PGA Championship 0 2012». День 30й 16.15 Регбилиг. Европейская Суперли0 га. «Catalan» 0 «London Broncos» 18.20 «Королева на Плюсе» 19.10 «Обратный отсчет» 21.00 Футбол. Ответный переходный матч за место во 20й Бундеслиге 22.50 Пляжный волейбол. Grand Slam в Аргентине. Женщины 00.50 «Спортивный глобус»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.45, 00.50 Фут0 бол NEWS 06.15 Франция 0 Украина. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО0 2013 г. 07.15 Смешные футбольные моменты 07.30 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 08.00 Черноморец 0 Арсенал. Чемпи0 онат Украины 10.25, 18.55 Шахтер 0 Металлург Д. Чемпионат Украины 12.25 Чемпионат Испании. Обзор тура 13.35 Futbol Mundial 14.10 «Европейський weekend» 16.00, 01.05 Сосьедад 0 Реал. Чемпио0 нат Испании 18.00, 00.00 «Один на один с Гамулой». Ш. Варга 20.55 Обзор сезона. Лига Европы УЕФА 21.55 LIVE. Англия 0 Ирландия. Това0 рищеский матч

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «И вот при шел Бумбо...» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Наш друг Пишичитай». 3, 0 вып. «Детс кий альбом» «Невиданная, неслыханная» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд». 51 с. Сказки зарубежных писа телей. «РиккиТиккиТави». «Сочинение про дедушку» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Тимур и его команда». 1975 г. 2 с. «Не знайка учится» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Фархат принц Персии» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.30 Приключения Кими 06.30, 17.40 Рикша Раджу 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина0бале0 рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.30 Огги и Кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Сказки Татонки 13.10, 16.30 Тикити0Так 13.50 Все о животных 14.00 Мальчик0мизинчик и Дюймовоч0 ка 15.00 Малыши0герои 15.40 Осмотрительная Эбби 16.10 Животные0жестянки 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.30 М/ф 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Ку карачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Честное волшебное»


24 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 30 травня ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.30 Х/ф «Управа», 51 с. 07.15 Эра строительства 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «Три жизни В.Сухорукова» 1 0 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20, 10.05, 20.55 Официальная хро0 ника 09.25 Украинская песня 10.15 Т/с «Маруся. Испытание» 12.50, 18.45, 21.15 Деловой мир 13.00 Д/ф «Большая игра» 13.45 «Служба поиска детей» 14.00, 19.45 «О жизни» 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.45 Т/с «Четыре танкиста и соба ка» 19.00, 01.45 О главном 19.25 Последнее предупреждение 21.25 «Украинская песня года» 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Генеральская внучка», 8 с. 00.20 От первого лица

ИНТЕР 04.25, 20.30 Т/с «Бывшая жена» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей12» 11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели» 13.25 «Судебные дела» 15.05 «Семейный суд» 16.05 Т/с «Анечка» 18.10, 03.40 Т/с «Женский доктор2» 20.00 «Подробности» 01.45 Х/ф «Столкновение с без дной»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 11.25 «Сумасшедшее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.55 «Облом.UA» 13.55 «Убойное видео» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.20 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4 18.30 «Алеф 0 в наше время» 19.00 Т/с «Группа ЗЕТА2» 21.25 Т/с «Настоящее правосудие. Война в городе» 01.20 Х/ф «Поцелуй смерти» 03.05 Х/ф «Ведьма»

11 КАНАЛ 06.45, 19.30 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Незабываемые путешествия» 08.00 «Променад» 09.00, 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.50, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.05 «36, 6» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 21.00 «Oscar Models TV Show» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Т/с «Светофор» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Иствик»

1+1 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 10.00 М/ф «Бернард» 10.25 «Секретные материалы шоу0биз0 неса» 12.40 «Иллюзия безопасности» 13.50 «Снимите это немедленно» 14.55 «Красавица за двенадцать ча0 сов» 15.45 «Семейные мелодрамы 0 3» 17.10, 20.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 22.30 «Адская кухня03» 00.30 Х/ф «Спуск 2»

СТБ 06.35, 15.55 «Все буде добре!» 08.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах»

10.00, 11.00 Звездная жизнь 11.55 Х/ф «Дочь баяниста» 13.50 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Маша Пирогова народ ный юрист» 22.25 «Кулинарная династия» 00.05 Т/с «Доктор Хаус» 01.05 Х/ф «Цареубийца»

34 КАНАЛ 06.20, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Разбудильник 0 будильник» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Великие тайны» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.50 «Великие тайны» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00, 00.00 «Космические истории» 16.10 «Позаочі» 17.00 «Открытый миру» 17.15 «Дураки, дороги, деньги» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Энциклопедия» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Загадки вселенной» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Представьте себе!»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10 «Топтуны» 12.15, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.45, 21.50 Т/с «Прокурорская про верка» 14.55 Т/с «Чужой район» 16.45 Т/с «Топтуны» 18.45 Факты. Вечер 20.05 Т/с «Чужой район2» 23.00 Х/ф «Убрать Картера» 01.00 Несекретные файлы 01.50 Х/ф «Рэмбо4»

TET 07.00 Твинисы 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.00, 19.10 Богиня шопинга 15.15 Т/с «Студенты» 16.20 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 19.50 Даешь, молодежь! 20.50 Виталька 22.00 ТЕТ0Интернет 22.25 Шпиливили 23.00 Слишком грубо для Ю0туб’а 23.25 МосГорСмех 00.00 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Пядь земли» 11.30, 17.00 Смешные 11.45 Х/ф «Шофер на один рейс», 1 с. 13.00 Азбука здоровья 14.30, 20.00 Д/ф «Мир путешествий» 15.00 Х/ф «Друг мой, Колька» 16.30 М/ф 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 21.00 Перекресток 21.15 102 информ 21.30 Т/с «УГРО2» 23.05 Х/ф «Шофер на один рейс», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот0новости» 07.30 «Обрати внимани» 08.20 «Драйв0новости» 08.30 «Утро со звездой» 08.40 «Трансмиссия0новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня»

16.10 17.25 18.15 21.40 22.10 22.45 23.30 00.30

Сх. 03.53 Зах. 19.58 Трив. дня 16.05

«В кабинетах» «Акцент» «Лесной патруль» «Время0Тайм» «Реальный сектор» «Хроника дня» «CRIME NEWS» «Новостеметр»

НТН 07.15 Х/ф «Обратной дороги нет», 3 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 Д/с «Тайны криминального мира» 10.30 Х/ф «Принцесса на бобах» 12.40, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 16.45, 19.00, 23.30, 01.55 «Свідок» 17.00 Т/с «Защита Красина» 21.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Х/ф «Смертельная глубина»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.05 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет спустя». «Напарники» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30 «Суд присяжных» 16.40 Т/с «Версия2» 18.30, 02.25 «Прокурорская провер0 ка» 19.35, 03.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник». «Сосед» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Одинокий волк» 00.30 Т/с «Вернуть на доследова ние» 04.30 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.25 Х/ф «Не болит голова у дятла» 11.55 Т/с «Расписание судеб» 13.45, 20.05 Т/с «Гибель империи» 15.45 Х/ф «Жизнь и необыкновен ные приключения Робинзона Крузо» 17.30 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 22.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 00.00 Х/ф «Два года над пропастью»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25 «Выбор народа» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 «Кем Быть?» 20.00 «Идеальный дом» 20.25 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.35 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.00 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 Х/ф «Любовь без правил», 1 с. 15.15, 00.30 «Пока еще не поздно» 16.00 «Я подаю на развод» 17.00 Вечерние Новости 17.40 «Давай поженимся!» 18.55, 01.15 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Процесс» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «Политика» 00.15 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.00 Т/с «Анжелика» 11.50 Ток0шоу «Пусть говорят» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток0шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Человек ниоткуда» 23.20 Т/с «Глухарь»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 06.45, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.05 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Погода 09.00, 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.50, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «Кухня2» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Иствик» 02.10 Т/с «Вероника Марс3» 02.55 «Служба розыска детей» 02.55, 03.50 Зона ночі 03.00 Де ти, Україно? 03.55 Скіфи (свідчення і версії) 04.15 Скіфи 04.20, 05.05 Зона ночі Культура 04.25 Майстер музи 04.40 Сон Аліни Костомарової

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Берлускони. Досье 12.45 Сергей Супонев. Год после жиз0 ни 14.00 Семья полярного медведя и я 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Дневник для родителей» 16.00, 23.40 Дикая природа в объек0 тиве 16.30, 00.20 Дикая Австралия 17.45 «Социальный статус: ваши пра0 ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ни0 колай Мащенко, 2 ч. 21.35 Купить бессмертие 22.40 Год в дикой природе 00.50 Амурные мелодии

K1 07.00 М/ф 09.40 «Дальние родственники» 11.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05 «Орел и Решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00 Д/с «Война полов» 15.00 Д/п «Слуги» 16.00 «Королева декора» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 19.00 «Тайный повар» 22.00 «Три сестры» 23.00 Х/ф «Лихач» 00.40 «Ночная жизнь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.45 «Возвраще0 ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля0антикри0 зис» 06.50, 11.10, 17.15 «Загородный дом» 07.15, 12.25 «Здоровье» 07.35 «Происхождение стиля». 1 с. 08.05 «Наедине со всеми» 08.35, 10.20, 11.00, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.15, 18.25, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 12.45 «Происхождение стиля», 1, 2 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 «Губерния» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Мир цветов» 19.50 «Гудини» 20.20 «Происхождение стиля», 2 с. 20.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.45 Легенды бандитского Ки0 ева 09.35, 21.15 Т/с «Главные роли» 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.50, 00.55 Д/с «Портреты ди0 кой природы» 12.40, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.10 Т/с «Муж посла» 15.10 Судебные дела 16.10, 22.00 Т/с «Ключи от бездны» 16.50 Семейный суд 19.05 Т/с «Тайный знак 1» 20.00 Подробности

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

Зах. 10.02 Сх. 23.55 Повний міс. 25 травня

TBI

«ТНТ1»

06.30 Голос верующего 07.00, 00.00, 03.00 Клипы с Марией Бурмакой 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 02.00 «Се0 годня» 08.30 Homo sapiens 09.30, 22.00, 03.30 Частные новости 10.00, 19.00, 23.30 Знак восклицания 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Авиакатастрофы 16.30 Здоровая жизнь 18.00, 22.30 Правдивые истории. Гла0 диатор 2 с. 19.30, 01.00 Сегодня о главном 21.00, 02.30 Гран0При 21.30 Время помнить 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Роза»

06.00 М/с «Код Лиоко»»Недостаю щее звено» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 Т/с «Юная Лига Справедливо сти» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин терны» 10.00 Х/ф «Старски и Хатч» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.25, 23.25 «Дом 2» 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая об щага» 19.00 «Интерны. История болезни» 20.00 Х/ф «Мэверик» 23.55 Х/ф «Атака пауков»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по0 украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.55 «Облом.UA» 13.55 Штопор. «Убойное видео» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00, 23.20 Т/с «Псевдоним «Алба нец»4" 19.00 Т/с «Группа ЗЕТА2» 21.25 Т/с «Настоящее правосудие. Война в городе» 01.20 Х/ф «Поцелуй смерти» 03.05 Х/ф «Ведьма»

MEGA 06.00 Боевые силы 06.30 Мегакатастрофы 07.20, 13.10 Тайны Америки 08.10, 14.00 Загадки планеты 09.00 Тайные знаки 09.50, 19.20 В поисках приключений 10.40, 22.50 Безстрашная планета 11.30 Побег из секты: моя история 12.20 За мгновение до катастрофы 14.50, 23.40 Земля: эволюция планеты 15.40 Следователи и экстрасенсы 16.40, 20.10 Фантастические истории 17.40, 21.10 Громкое дело 18.30 Д/ф «Ген скорпиона» 22.00 Д/ф «Тунгусское нашествие. Шанс для человечества» 00.30 Тайны Солнца 01.20 Живая история 02.10 Д/ф «Л.Быков» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «4исла» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Х/ф «Тихие сосны» 1 с. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток0шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести0Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает0 ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.30 Вести0спорт 16.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.40 Т/с «Семейный детектив» 19.45 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Лекарство против страха» 22.40 Т/с «Хуторянин» 23.40 «Поединок» 01.15 «Вести+» 01.30 Х/ф «Безъ вины виноватые» 2 с. 02.50 Х/ф «Россия молодая» 4 с. 03.55 Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Меня это не каса ется...» 08.30, 14.30 Х/ф «Мнимый боль ной», 2 с. 10.45, 16.45 Х/ф «Овод» 18.30, 00.30 Х/ф «Плохой хороший человек» 20.30 Х/ф «Абориген», 2 с. 22.45 Х/ф «Ночной патруль»

REN TV 06.30 Документальный проект: «Смерть в зазеркалье» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости 24» 08.00 «Нам и не снилось»: «Оружие Третьей мировой: Биологическое оружие» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы0 зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Обманутые наукой» 20.00 «Дорогая, мы теряем наших де0 тей» 21.00 «Какие люди!» 22.30 «Что случилось? с Михаилом Осо0 киным» 22.50 Т/с «Спартак: Возмездие» 01.10 Т/с «Сверхъестественное»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05 М/ф 08.15, 16.50 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Мартин Воитель» 09.05, 18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 «Московские красавицы. Гали0 на Бурдонская» 10.15, 16.05, 00.50 Т/с «Пулядура 2. Агент почти не виден» 11.00 «Барышня и кулинар» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со0 бытия 11.50 Т/с «Золото Трои» 13.10 М/ф «Сармико» 13.35, 01.35 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20, 21.10 Т/с «Генеральская внучка» 17.20, 20.55 «История государства Российского» 18.55 М/ф «Лисастроитель» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 21.05 М/с «Волк Альберто» 22.20 Д/ф «Фальшак» 23.40 Д/ф «Борис Токарев. Тайна двух капитанов»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Музыкальный киоск» 06.40 Т/ф «Интервью в БуэносАй ресе» 2 ч. 07.35 Д/ф «Все краски жизни» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 Что? Где? Когда? 11.00 «Летопись полувека. 1961 год» 12.00 «Утренняя почта» 12.30 Т/ф «ДонКарлос» 1 ч. 16.00, 22.00 «Однажды летом» 17.00 Муз/ф «Потомству верное преданье» 18.30 Т/ф «ДонКарлос» 2 ч. 23.00 «...До 16 и старше» 00.00 Муз/ф «Поет Лев Лещенко» 00.20 Т/ф «Интервью в БуэносАй ресе» 1 ч.

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический футбол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре0 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Золотая молодежь» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Любовь не купишь»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Конный спорт 10.30, 11.30, 12.00, 22.00, 00.30, 02.00 Теннис 22.30, 23.30 Боевые искусства

ХОККЕЙ 06.40, 15.30, 19.40 НХЛ. Плей0офф. Второй раунд 08.30, 17.40, 23.50 КХЛ. Шлях ХК «Донбасс». Донбасс 0 Сибирь 10.30, 21.40 НХЛ. Плей0офф. Полуфи0 нал 12.30 Хоккейный полдень 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Са0 лават Юлаев 0 Металлург (Маг0 нитогорск) 17.30, 23.40 Новости

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов0 2012 г. /13. Женщины. «Ура0 лочка» 0 «Вакифбанк» 12.00, 17.15 «Королева на Плюсе»

Іменинники дня: АНДРОНИК, СТЕПАН, ЄВДОКІЯ, ЄФРОСИНІЯ 13.15 Гольф. «PGA Championship 0 2012». День 40й 18.20, 23.10 «Гандбол0Mundial02013» 19.20 Регбилиг. Европейская Супер0 лига. «Leeds» 0 «Wigan» 21.05 Пляжный волейбол. Grand Slam в Аргентине. Женщины. Матч за 30е место. Финал 00.10 Баскетбол. Чемпионат Испа0 нии. Полуфинал. 10й матч.

ФУБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Футбол NEWS 06.15 Украина 0 Швейцария. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО0 2013 г. 07.15, 19.10 Топ0матч 07.30 Futbol Mundial 08.00, 13.45 Сосьедад 0 Реал. Чемпи0 онат Испании 10.25, 19.30 Англия 0 Ирландия. Това0 рищеский матч 12.25 Обзор сезона. Лига Европы УЕФА 13.15 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 16.00 Чемпионат Испании. Обзор тура 17.10 Валенсия 0 Гранада. Чемпионат Испании 21.30 «Один на один с Гамулой». Ш. Варга 22.50 Шахтёр 0 Металлург Д. Чемпио0 нат Украины 01.05 Черноморец 0 Арсенал. Чемпи0 онат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Полчаса на чудеса» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Самый ма ленький гном», 1. «Хитрая ворона». «Приключения ка зака Энея» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд». 52 с. Сказки зарубежных пи сателей. «Кузнецколдун». «Грибок» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Кольца Альманзора». 1977 г. «Кот Котофеевич» «Лягушонок ищет папу» «Метаморфоза» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Фархат принц Персии» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.30 Приключения Кими 06.30, 17.40 Рикша Раджу 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиг0 гли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина0бале0 рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.30 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Сказки Татонки 13.10, 16.30 Тикити0Так 13.50 Все о животных 14.00 Приключения Аладдина 15.00 Малыши0герои 15.40 Осмотрительная Эбби 16.10 Животные0жестянки 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.30 М/ф 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и ку карачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бу товски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Фантазеры»


ТВПРОГРАМА 25

×èòàéòå íà ñàéò³:

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.30 Х/ф «Управа», 52 с. 07.30 Эра бизнеса 07.35 Д/ф «Е.Белоусов. Все на свете за любовь», 1 02 ч. 08.45 Полезные советы 09.00 Государственная итоговая аттес0 тация. Диктант по украинскому языку 9 класс 09.05, 21.00 Итоги дня 09.15 Официальная хроника 09.25 Д/ф «Контингент. Чехослова0 кия», 1, 4 ч. 11.10 Д/ф «Контингент. Эфиопия или смерть», 1 ф. 11.35 «Вера. Надежда. Любовь» 12.50, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.55 Последнее предупреждение 13.15 Книга.ua 13.35 Спецпроект ко Дню защиты детей 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Четыре танкиста и соба ка» 19.05 Взрослые игры 20.00 221. Неделя 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.20 Муз/ф «А.Малинин. Голос души» 00.50 От первого лица 01.45 О главном

ИНТЕР 04.25 Т/с «Бывшая жена» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели» 13.25 «Судебные дела» 15.05 «Семейный суд» 16.05 Т/с «Анечка» 18.10 Т/с «Женский доктор 2» 20.00 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.40 Х/ф «Вызов» 02.55 Д/ф «Фанаты»

9 КАНАЛ 06.00, 04.30 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 11.25 «Сумасшедшее видео» 12.55 «Облом.UA» 13.55 «Убойное видео» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00 Х/ф «Армия одиночки» 19.00, 01.40 Х/ф «Незнакомец» 21.25 Х/ф «Максимальный срок» 23.25 Х/ф «3000 миль до Грейслен да» 03.05 Х/ф «Тайна Чингисхана»

11 КАНАЛ 06.40 Подъем 06.45 Пираньи 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Про кино» 09.00, 16.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.30 «Дачные затеи» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Бюро адвокатских расследова0 ний» 22.20 Т/с «Светофор» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 10.00 М/ф «Бернард» 10.25 «Секретные материалы шоу0биз0 неса» 12.40 «Иллюзия безопасности» 13.50 «Снимите это немедленно» 14.55 «Красавица за двенадцать ча0 сов» 15.45 «Семейные мелодрамы 0 3» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 3» 20.15 «Вечерний Киев02013» 22.05 Х/ф «Молотов» 23.55 Х/ф «Траффик»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи0 ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник 0 будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Дело моей жизни» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.05 «Званый ужин» 12.30 «Космические истории» 14.15 «Тайны мира с Анной Чапман» 15.05 «Секретные территории» 16.10 «Странное дело» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30, 18.15 «Совет безопасности» 17.45 «Приемная депутата» 18.30 «Загадки Вселенной». «На пере0 крестках миров» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Открытый миру» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «С легким паром!» 21.30 «МНС» 21.40 «Люди» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип0топ» 00.20 «День «Военной тайны» с Иго0 рем Прокопенко»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп010 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10 «Топтуны». Детективный телесе0 риал 12.20, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.25, 21.50 Т/с «Прокурорская про верка» 14.35, 20.05 Т/с «Чужой район2» 16.30 Т/с «Дальнобойщики» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Танго и Кэш» 01.00 Провокатор

TET 07.00 Твинисы 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.00, 19.10 Богиня шопинга 15.15 Т/с «Студенты» 16.20 Т/с «Рыжая» 17.20 Досвидос 19.50 Х/ф «День независимости» 22.45 У ТЕТа в Интернете 23.20 Слишком грубо для Ю0туб’а 23.50 МосГорСмех 00.25 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но0 вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Друг мой, Колька» 11.30, 16.30 М/ф 11.45 Х/ф «Шофер на один рейс», 2 с. 13.00 Один день с ….. 14.30, 20.00 Д/ф «Мир путешествий» 15.00 Перекресток 15.15 Х/ф «Сдается квартира с ре бенком» 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 19.45 Меморандум 21.30 Т/с «УГРО2» 23.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот0новости» 07.30 «Обрати внимание» 08.15 «Процесс» 08.25 «Утро со звездой» 08.45 «Трансмиссия0новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль» 17.15 «Мотор0новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время0Тайм» 22.15 «Особенный взгляд»

22.45 23.30 23.45 00.30

«Хроника дня» «CRIME NEWS» «Хроника недели» «Машина времени»

НТН 06.40 08.30 09.00 14.45

Х/ф «Соучастие в убийстве» Утренний «Свідок» Т/с «Телохранитель» Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 16.45, 19.00 «Свідок» 17.00 Т/с «Защита Красина» 19.30 Т/с «Шпион» 23.15 Х/ф «Качели» 01.00 Х/ф «Смертельная глубина»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.25 Спасатели 11.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет спустя». «Няньки» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончатель0 ный вердикт» 16.40 «Таинственная Россия: Костром0 ская область. Следы лесной не0 чести?» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.45 «Говорим и показываем» 20.40 Т/с «Лесник». «Защитница» 00.20 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из прошлого» 02.15 «Школа злословия» 03.05 Т/с «Москва. Три вокзала2». «Предпоследняя электрич ка». «Сказки Шахерезады». «Пегас ширококрылый». «Расплата»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.05 Х/ф «Жизнь и необыкновен ные приключения Робинзона Крузо» 10.40 Т/с «Расписание судеб» 12.30 Т/с «Гибель империи» 14.40 Х/ф «Золотые рога» 16.10 Х/ф «Единственная» 18.00 Х/ф «Дежа Вю» 20.00 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 21.50 Х/ф «Тревожный вылет» 23.35 Х/ф «Звезды на крыльях»

27 КАНАЛ 06.00, 12.50 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 Х/ф «Любовь без правил» 2 с. 15.15 «Пока еще не поздно» 16.00 «Жди меня» 17.00 Вечерние Новости 17.40 «Человек и закон» 18.55 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Две звезды». Финал 22.25 «Вечерний Ургант» 23.20 Х/ф «Борис Годунов»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 12.50, 17.20, 20.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Анжелика» 11.50 Ток0шоу «Пусть говорят» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 19.20 Ток0шоу «Говорит Украина» 22.25 Х/ф «Отдельное поручение» 00.20 Т/с «Дикий 2»

Сх. 03.52 Зах. 19.59 Трив. дня 16.07

П'ятниця, 31 травня 06.15 «Чужие ошибки. Испытание для одинокой мамы» 07.00 Х/ф «Черная стрела» 08.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 17.55, 22.00 «Вiкна0Новини» 18.05, 19.00 Звездная жизнь 20.00, 22.35 «Холостяк 0 3» 00.35 Х/ф «Дочь баяниста»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.55 «Служба розыска детей» 05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Т/с «Вперед к успеху» 05.55, 22.00 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.35, 08.45 Подъем 06.45, 19.15 Пираньи 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Погода 09.00, 16.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «Кухня 2» 00.30 Т/с «Милые обманщицы» 01.25 Т/с «Дружная семейка» 02.10 Т/с «Вероника Марс 3» 02.55, 04.00 Зона ночі 03.00 Тб про ТБ 03.30 Десята муза в Україні 04.05 Подорож у втрачене минуле 04.30, 05.00 Зона ночі Культура 04.35 Обожнювана

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Купить бессмертие 12.45 «Социальный статус: ваши пра0 ва и льготы» 14.00, 22.40 Год в дикой природе 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Будь в курсе!» 16.00, 23.40 Дикая Австралия 17.45 Гудини в свете иллюзий 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ни0 колай Мащенко, 3 ч. 21.35 Кайли Миноуг: принцессами не рождаются... 00.50 Амурные мелодии

K1 07.00 М/ф 09.50 «Дальние родственники» 11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05 «Орел и Решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00 Д/с «Война полов» 15.00 Д/п «Замуж за звезду» 16.00 «Королева декора» 17.00, 22.20 «Рассмеши комика» 19.00 «Тайный повар» 20.00 «КВН» 23.20 Х/ф «Супер Начо»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.45 «Возвра0 щение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля0антикри0 зис» 06.50, 11.10 «Загородный дом» 07.15 «Короткие встречи» 07.35 «Происхождение стиля». 2 с. 08.05 «Наедине со всеми» 08.35, 10.20, 11.00, 12.10, 16.45, 17.55 «Эксклюзив для семьи» 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не пер0 вый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 18.25, 21.30 Т/с «Эпоха чес ти» 12.25, 19.50 «Мини0путешествия» 12.35 «Гудини» 13.05 «Хип0хоп» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «Кинопроектор» 17.00 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Кос0 мос, как послушание» 18.05 «Криминал» 19.55 «Архивы истории» 20.20 «Старинные культуры». 1, 2 с. 21.20 «На сон грядущий» 22.00 «Сокровища природы» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН0 ТЕРом 09.10 10 правил успеха 09.35 Т/с «Главные роли» 10.25, 17.35 Д/с «Голливудские пары» 11.15 Т/с «Обручальное кольцо» 12.20 Вещественное доказательство 12.50, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.35, 00.40 Х/ф «Уходяуходи» 15.00 Позаочі 15.45 Страна смеется 16.00 Т/с «Ключи от бездны» 16.45 Семейный суд 19.15 Д/с «Теория заговора» 20.00 Подробности 20.30 Шустер Live

Зах. 11.16 Сх. Остання чв. 20.58

TBI

«ТНТ1»

06.30 Голос верующего 07.00, 22.30, 00.00 Клипы с Марией Бурмакой 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 02.00 «Се0 годня» 08.30 Гран0при 09.00 Время помнить 09.30, 22.00, 03.30 Частные новости 10.00, 19.00, 23.30 Знак восклицания 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 18.00 Правдивые истории. Парк Юр0 ского периода 1 с. 19.30, 01.00 Сегодня о главном 21.00, 02.30 Музыка для взрослых 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Соврала»

06.00 М/с «Код Лиоко»»Опасная си туация» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 Т/с «Юная Лига Справедливо сти» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин терны» 10.00 Х/ф «Мэверик» 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.30, 23.30 «Дом 2» 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая об щага» 19.00 «Comedy Woman» 20.00 «Камеди Клаб» 21.00 «Comedy Баттл. Без границ». 7 с. 22.00 «ХБ». 6 с. (18+) 00.00 Х/ф «Один пропущенный зво нок»

2+2 06.00, 04.30 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по0 украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.55 «Облом.UA» 13.55 Штопор. «Убойное видео» 15.00 Т/с «Солдаты13» 17.00 Х/ф «Армия одиночки» 19.05, 01.40 Х/ф «Незнакомец» 21.25 Х/ф «Максимальный срок» 23.25 Х/ф «3000 миль до Грейслен да» 03.05 Х/ф «Тайна Чингисхана»

MEGA 06.00 Боевые силы 06.30 За мгновение до катастрофы 07.20, 13.10 Тайны Америки 08.10, 14.00 Загадки планеты 09.00 Тайные знаки 09.50 В поисках приключений 10.40 Бесстрашная планета 11.30 Пираты ХХІ века: Сомали 12.20 Мегакатастрофы 14.50 Земля: эволюция планеты 15.40 Следователи и экстрасенсы 16.40, 19.20 Фантастические истории 17.40 Громкое дело 18.30 Д/ф «Тунгусское нашествие. Шанс для человечества» 22.00 Д/ф «Первые на Марсе. Неспе0 тая песня Сергея Королева» 22.50 Д/ф «Битва за Луну» 23.40 Д/ф «Проклятие кладов астро0 навтов» 00.30 Покер 01.20 Живая история 02.10 Д/ф «Тот самый Горин» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Числа» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.00 Х/ф «Тихие сосны», 2 с. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «Вся Россия» 10.45 «1000 мелочей». Ток0шоу 11.20 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести0Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Право на встречу» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.30 Вести0спорт 16.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.40 Т/с «Семейный детектив» 19.45 «Прямой эфир» 20.50 Х/ф «45 секунд» 22.50 Х/ф «Любовь для бедных» 00.40 Х/ф «Прости» 02.10 Х/ф «Россия молодая», 5 с. 03.40 Вести.ru. Пятница

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Плохой хороший человек» 08.30, 14.30 Х/ф «Абориген», 2 с. 10.45, 16.45 Х/ф «Ночной патруль» 18.30, 00.30 Х/ф «Мальчик и девоч ка» 19.55, 01.55 Х/ф «Свояки» 20.30 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью» 21.40 Х/ф «Праздник Нептуна» 22.30 Х/ф «Простая история»

REN TV 06.30 Документальный проект: «Найти Атлантиду» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости024» 08.00 «Обманутые наукой» 09.00 «Дорогая, мы теряем наших де0 тей» 10.00 «Какие люди!» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра0 зоблачение»: «Битва бессмерт0 ных» 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 22.00 «Смотреть всем!» 23.00 Т/с «Спартак: Возмездие» 01.20 Х/ф «Оборотни»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 М/ф 08.15 Доктор И... 08.45, 17.55 М/с «Мартин Воитель» 09.05 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново» 09.50 «Московские иностранцы» 10.15, 16.05, 00.50 Т/с «Пулядура 2. Агент почти не виден» 11.00 «Приглашает Борис Ноткин» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «Марьяискусница» 13.05 М/ф «Братья Лю» 13.35, 01.35 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05, 20.15 «Петровка, 38» 15.20 Т/с «Генеральская внучка» 16.50 «Осторожно, мошенники!» 17.20, 20.30 «История государства Российского» 18.15 Д/ф «Русское чтиво» 19.10 «Право голоса» 20.40 Х/ф «Ещё люблю, ещё наде юсь» 22.20 Х/ф «Печкилавочки» 23.55 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со0 ветского кино»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Утренняя почта» 06.30 Т/ф «ДонКарлос» 1 ч. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00, 16.00 «Однажды летом» 11.00 Муз/ф «Потомству верное преданье» 12.30 Т/ф «ДонКарлос» 2 ч. 17.00 «Международная панорама» 18.00 «Будильник» 18.30 Х/ф «Пока не выпал снег...» 21.00 «Колба времени» 22.00 «Киносерпантин» 23.00 Д/ф «Вершина» 00.00 «Музыкальный киоск» 00.40 Т/ф «Интервью в БуэносАй ресе» 2 ч. 01.35 Д/ф «Все краски жизни»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре0 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Постскриптум: твой кот мертвый» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Снова в школу»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 22.00, 23.30, 01.00, 02.00 Теннис 22.30 Сильнейшие люди планеты 23.00, 23.15 Конноспортивный жур0 нал 01.55 Бизнес0класс

ХОККЕЙ 06.40, 10.30, 15.30, 19.40, 21.40 НХЛ. Плей0офф. Полуфинал 08.30, 17.40, 23.50 КХЛ. Шлях ХК «Донбасс». Донбасс 0 Металлург (Новокузнецк) 12.30 Хоккейный полдень 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Ак Барс 0 Трактор 17.30, 23.40 Новости

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщи0 ка» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов0 2012 г. /13. Мужчины. «Фрид0 рихсхафен» 0 «Зенит» 11.10 «Гандбол0Mundial02013» 12.10, 16.15 «Шесть на шесть» 13.15, 00.00 Баскетбол. Чемпионат Ис0 пании. Полуфинал. 10й матч

Іменинники дня: ФАЇНА, ФЕДОТ, ПАВЛИНА, ХРИСТИНА 15.15 Современное пятиборье. Финал Кубка мира в Нижнем Новгоро0 де. Женщины. Фехтование 17.00 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Нижнем Новгоро0 де. Женщины. Комбайн 17.30, 01.50 «Trans World Sport» пред0 ставляет. «Спортивный глобус» 18.25 Гандбол. Перед «Финалом четы0 рех» в Германии 19.00 «Первая пятерка» 20.10 Ралли0кросс 21.10 «Королева на Плюсе» 21.55 Регбилиг. Европейская Суперли0 га. «Hull FC» 0 «Leeds»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут0 бол NEWS 06.15 Украина 0 Польша. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО0 2013 г. 07.15 «Один на один с Гамулой» 08.00, 19.25 Валенсия 0 Гранада. Чем0 пионат Испании 10.25 Чемпионат Испании. Обзор тура 11.35 Сосьедад 0 Реал. Чемпионат Ис0 пании 13.35 Самые смешные футбольные мо0 менты 13.40, 22.50 Черноморец 0 Арсенал. Чемпионат Украины 16.00 Обзор сезона. Лига Европы УЕФА 16.55 Шахтёр 0 Металлург Д. Чемпио0 нат Украины 18.55 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 21.25 Futbol Mundial 21.55 Чемпионат Испании. Предисло0 вие к туру 01.05 Швейцария 0 Франция. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО0 2013 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «ЛЯЛЬКА РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Самый ма ленький гном», 2. Сказки Пуш кина. «Сказка о Золотом пе тушке» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из Могикан», 1 с. Сказки зару бежных писателей. «Орехо вый прутик» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Морозко». 1964 г. «Осенняя встреча» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Фархат принц Персии» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.30 Приключения Кими 06.30, 17.40 Рикша Раджу 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина0бале0 рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.30 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Сказки Татонки 13.10, 16.30 Тикити0Так 13.50 Все о животных 14.00 Замок принцессы 15.00 Малыши0герои 15.40 Осмотрительная Эбби 16.10 Животные0жестянки 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.30 М/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50, 23.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Барбос в гостях у боби ка»


26 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Итоги 06.20 Муз/ф «А.Малинин. Голос души» 07.45 Посвяти себя футболу! 08.05 Олимпийский вызов 08.20 Барышня и кулинар 09.05 Жизнь на равных 09.20 Армия 09.35 Православный вестник 10.05 Х/ф «Завтрак на траве» 12.30 В гостях у Д.Гордона 13.25 Театральные сезоны 14.15 Золотой гусь 14.45 Концертная программа «При0 знание» 17.00 Концертная программа 18.45 Концерт А.Пескова 20.40 Слово регионам 20.50 Мегалот 20.55 «Служба поиска детей» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Без цензуры 21.55, 01.45 Кабмин: Событие недели 22.05 Украинская песня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.10 Концерт «Б.Киркоров. От серд0 ца к сердцу» 01.55 «Потомки»

ИНТЕР 04.40 Т/с «Женский доктор2» 06.10 «Шустер Live» 10.05 «Городок» 10.30, 03.45 Т/с «Семейный детек тив» 13.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 18.00, 20.30 Т/с «Любовь как несчас тный случай» 20.00, 02.20 «Подробности» 22.35 Х/ф «Служу Советскому Со юзу» 00.45 Х/ф «Мать»

9 КАНАЛ 08.00 10.05 10.50 11.00 12.05 20.05 00.05 02.00 05.00

Х/ф «Армия одиночки» Новости 9 канала Культурное меню Т/с «Охотники за древностя ми» Т/с «Группа ЗЕТА2» Т/с «Провокатор» Кинофайлы. Х/ф «Максималь ный срок» Х/ф «Братство» Мультфильмы

11 КАНАЛ 06.30 08.10 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 11.55 13.40 14.20 14.40 15.20 17.50 19.50 22.00 00.00

Парад советов Ревизор02 «Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» «Интересное кино» «Дачные затеи» Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Счастливы вместе» Х/ф «История Золушки» Х/ф «Чего хочет девушка» Хто зверху?0 2 Х/ф «Старая добрая оргия»

1+1 08.15 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.15 М/ф «Энгри Бердс» 10.20, 10.45 М/с «Человек паук. Дневник супергероя» 11.05 «Мир наизнанку 0 4: Вьетнам» 12.05 «Тачки» 12.40 «Адская кухня03» 14.50 «Шесть кадров» 16.35 «Вечерний Киев 2013» 18.30 «Рассмеши комика 0 3» 19.30 «ТСН» 20.00 «Большие гонки» 22.00 Х/ф «Орел Девятого легиона» 00.10 Х/ф «Шпион, который меня любил» 06.35 Х/ф «Семь стариков и одна де вушка» 08.00 «Караоке на майдані» 09.00 «Едим дома» 10.05 «ВусоЛапоХвіст» 10.55 «Кулинарная династия» 12.55 «Холостяк 0 3» 17.00, 18.00 Звездная жизнь 19.00 «Україна має талант!05»

06.00 06.45 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.10 12.30 13.00 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.30 19.00 19.45 20.30 20.50 22.40 23.35 00.30

М/ф «Детали» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «100 процентов» «Медикус» «Тип0топ» «С легким паром!» «Люди» «Вне игры» Х/ф «Ставка больше, чем жизнь» 13, 14 с. «Пища Богов» «Какие люди!» «Дорогая, мы теряем наших де0 тей» «Представьте себе!» «Седмица» «Respect» «Города0герои». «Смоленск» «Смотреть всем!» «Детали. Итоги дня» «Территория заблуждений» «Тайны мира с Анной Чапман» «Странное дело» «Михаил Задорнов. Будь готов»

ICTV 06.00 07.00 07.30 09.35 10.00 11.05 12.00 12.25 13.05 14.00 15.50 17.45 18.45 19.00 21.20 23.30 01.25

Світанок Козырная жизнь Х/ф «Мортал Комбат» Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос За рулем Смотреть всем! Несекретные файлы Х/ф «Человек президента» Х/ф «Танго и Кэш» Максимум в Украине Факты. Вечер Х/ф «Хроники Риддика» Х/ф «Книга Илая» Х/ф «Отчим» Х/ф «Дом воскових фигур»

07.15 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40

Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» М/с «Фиксики» М/с «Смешарики. Пинкод» Х/ф «Нецелованная» Даешь, молодежь! Х/ф «Попса» Х/ф «Елки 2» Виталька У ТЕТа в Интернете Х/ф «Девятые врата»

TET

11.10 11.50 13.05 15.15 16.40 18.55 20.55 22.00 23.00

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 10.15 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.»Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини0 ка 09.00 Время советов 10.00 Новости Кривого Рога 10.40 Х/ф «Сдается квартира с ре бенком» 12.00 По ту сторону поля 12.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 13.45 «Поговори обо мне» 14.00 Волшебное закулисье 14.45 Х/ф «Дети моей сестры» 15.30 Д/ф «Мир путешествий» 16.00 Стендап 16.30 Страна талантов 17.00 Х/ф «Сто дней после детства» 18.30 Реалити0шоу 19.00 1020информ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с … 21.00 Футбол 22.45 Данс0мастер 23.15 Музыка 23.45 Гала0концерт 00.35 К слову о вещах

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25 «Тема недели»

Сх. 03.52 Зах. 22.00 Трив. дня 16.08

Субота, 01 червня 22.45 Х/ф «Мама поневоле» 01.05 «Детектор лжи 0 3»

07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.10 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25, 00.30 «Автоконтинент» 09.50 «Мотор0новости» 10.10 «Новостеметр» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот0тест» 12.15 «Обрати внимани» 13.10 «Вперёд на Олимп!» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особенный взгляд» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер0класс» 00.55 «Обзор прессы»

НТН 11.30 «Речовий доказ» 12.00, 23.00 «Главный свидетель» 13.00 «Случайный свидетель» 13.30 Х/ф «На краю стою» 15.20 Т/с «Доктор Тырса» 19.00 Т/с «Тайны следствия 8» 00.00 Х/ф «Отступники»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Смотр 07.55 Главная дорога 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55, 00.00 Квартирный вопрос 12.25 Своя игра 13.10 «Наши» 14.00 «Возвращение Мухтара02» 15.55 Следствие вели... 16.50 Мелодии на память 17.30 «Луч Света» 18.25 Т/с «Легенда для оперши» 22.05 «Русские сенсации» 23.05 «Ты не поверишь» 01.55 «Реакция Вассермана» 02.30 Т/с «Москва. Центральный ок руг»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.45 Х/ф «Золотые рога» 10.15 Х/ф «Версия». К расследова нию приступить (Фильм 1)» 12.45 Х/ф «Клевета».К расследова нию приступить (Фильм 2)» 15.30 Х/ф «Адвокат». 19.50 Х/ф «Инспектор Лосев» 23.55 Х/ф «Дежа Вю»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 Оздоровительная система вале0 олога Ю. Зарецкого 09.35 «Невзрослые новости» 09.50, 18.45 «Полезные новости» 10.05 «Университет неделя» 10.30 «Альфа и Омега» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 Истории зоопарка 12.00 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 «Идеальный дом» 18.00 «Кекс в большом городе» 18.25 «Выбор народа» 18.30 «Что? Где? Почем?» 19.00 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.00 Телечат

ОРТ М 07.00 «Играй, гармонь любимая!» 07.40 «Смешарики» 07.55 «Умницы и умники» 08.40 «Слово пастыря» 09.00, 11.00, 14.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 К юбилею актера. «Александр Абдулов. С тобой и без тебя...» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.05 Т/с «Последняя встреча» 14.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 17.00 Вечерние Новости 17.15 Х/ф «Выдумщик» 18.00 «Между Уже и Всегда» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.05 Что? Где? Когда? 23.20 «ДОБРО 5541» 00.20 Х/ф «Время желаний»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Человек ниоткуда» 07.00, 19.00 События 07.10 Х/ф «Девять признаков изме ны» 09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Тайны звезд 12.00 Дорожный патруль 15.00 Х/ф «Только любовь» 16.50, 19.20 Т/с «Красавица» 21.20 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» 23.20 Х/ф «Фартовый» 01.20 Х/ф «Отдельное поручение»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.00 М/с «Мастер Менни» 06.30 Парад советов 08.10, 10.00 Ревизор02 11.55 Уральские пельмени 13.40 Люди ХЭ 14.20 Нереальная история 14.40 Файна Юкрайна 15.20 Т/с «Счастливы вместе» 17.50 Х/ф «История Золушки» 19.50 Х/ф «Чего хочет девушка» 22.00 Хто зверху?0 2 00.00 Х/ф «Старая добрая оргия» 02.00 Т/с «Вероника Марс3» 02.40, 03.55 Зона ночі 02.45 С.Параджанов. Відкладена пре0 м’єра 03.00 Діалоги В Сільвестров 04.00 Драй Хмара останні сторінки 04.30 Асканія0Нова. Про що кличуть журавлі... 05.00, 05.45 Зона ночі Культура 05.05 Ах, не говоріть мені про лю0 бов...

ТОНИС 06.00 Х/ф «Стоянка поезда две ми нуты» 07.30 Ф0стиль 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.40, 18.55, 21.05 «Погода» 09.00 Кайли Миноуг: принцессами не рождаются... 10.00 «Светские хроники» 10.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 13.30 За семь морей 14.10 Дикая природа в объективе 14.45 Год в дикой природе 15.50, 22.55 Собаки: руководство по эксплуатации 16.55 «Ронин. с Дмитрием Выдри0 ным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.15 «Цивилизация ncognta» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Романовы. Гибель Российской империи 20.01 Ковчег Аттенборо 21.10 Х/ф «Крутой поворот» 00.00 Х/ф «Список контактов»

K1 07.00 М/ф 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 10.15 М/ф «Принц Египта» 12.15 Х/ф «Бэндслэм» 14.25 «Пороблено в Україні» 15.50 «Дом на зависть всем» 16.50 «Реальная любовь» 17.50 «Лямур Тужур» 18.45 «Рассмеши комика» 19.45 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.00 Х/ф «Король вечеринок»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.50, 11.35 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40 Х/ф «Василиса Прекрасная» 08.05 «Живописная планета» 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 «Эксклю0 зив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 10.50, 13.50 «Загородный дом» 09.45 «Для маленькой компании» 10.40, 12.20, 13.40 «Бабуля0антикри0 зис» 10.55 «Старинные культуры», 1 с. 12.30, 19.10 «Мини0путешествия» 12.40 «Киноклуб «Покров» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 М/ф «Остров сокровищ» 18.15 «Сокровища природы», 1, 2 с. 19.25 Т/с «Эпоха чести» 20.30 Х/ф «Я не знал, что ты есть» 20.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Артистка» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 09.25 Смартшоу 10.00 Д/с «Теория заговора» 10.45 Х/ф 11.35, 23.35 Х/ф «Капитан Немо» 15.00 Х/ф «Дезертир» 16.30 Х/ф «Территория» 18.45 Х/ф «Избранник судьбы» 20.00 Подробности 20.30 Х/ф «Дикий табун» 21.55 Т/с «Милицейская академия» 22.45 Все для мамы

TBI 06.30 Благая весть с Риком Реннером 07.00, 18.00, 22.00, 04.30 Музыка для взрослых 08.00 «Сегодня» 08.30, 13.30 Шоу Фрая и Лори 09.00 Звериная работа

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

Зах. 12.28 Сх. 00.20 Остання чв. 31 травня

09.45 Здоровая жизнь 10.30, 17.00 Вокруг света 11.15 Спорт на ТВі 11.30 Ювелирочка 14.00, 01.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 15.00 Лекции и события 19.00 Откровенно с Виталием Портни0 ковым 20.00 World Stories. Международные корреспонденты 20.30 Гран0При 21.00, 03.00 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 23.00 Х/ф «Далеко по соседству» 02.00 Знак восклицания 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом

2+2 08.00 Х/ф «Армия одиночки» 10.05 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.05 Т/с «Группа ЗЕТА2» 20.05 Т/с «Провокатор» 00.05 Х/ф «Максимальный срок» 02.00 Х/ф «Братство» 05.00 М/ф

MEGA 06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 16.00

Разрушители мифов Легендарные завоеватели История мира за 2 часа Пираты ХХІ века: Сомали Безстрашная планета Д/ф «Первые на Марсе. Неспе0 тая песня Сергея Королева» 17.00 Д/ф «Битва за Луну» 18.00 Д/ф «Проклятие кладов астро0 навтов» 19.00, 04.40 Мистическая Украина 20.00 Фантастические истории 23.00 Я, человек 01.00 Бенито Муссолини 03.30 Смартшоу 03.50 Гордость Украины 05.20 Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 Х/ф «Любовь для бедных» 06.35, 07.15 Х/ф «45 секунд» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 08.45 «Утренняя почта» 09.20 «Субботник» 10.15 «Веселые ребята. Дунаевские» 11.20 Х/ф «Воскресный папа» 13.20 Вести0Москва 13.30 «Вся Россия» 13.45 «Честный детектив» 14.10 «По следам тайны». «Конец све0 та отменяется?» 15.05 Х/ф «Реальный папа» 17.00 «Субботний вечер» 19.00 Вести в субботу 19.45 Х/ф «Провинциальная муза» 23.40 Х/ф «Поверь, все будет хоро шо...» 01.40 «PROТУРИЗМ» 01.55 Х/ф «Прощание с Петербур гом» 03.40 «Городок»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Мальчик и девоч ка» 07.55, 13.55 Х/ф «Свояки» 08.30, 14.30 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью» 09.40, 15.40 Х/ф «Праздник Непту на» 10.30, 16.30 Х/ф «Простая история» 18.30, 00.40 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 20.00 Х/ф «Нам не дано предуга дать...» 20.30 Х/ф «Пароль не нужен», 2 с. 23.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте»

REN TV 08.15 «100 процентов» 08.45 «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 11.30 «Новости 24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Битва бес0 смертных» 17.00 «Представьте себе» 17.30 «Репортерские истории» 18.00 «Неделя с Марианной Макси0 мовской» 19.00 Х/ф «Возвращение Суперме на» 22.00 Х/ф «Начало» 01.00 Документальный проект: «Лю0 бовь древних богов»

«ТНТ1» 06.00, 06.30 Т/с «Счастливы вместе» 07.20 М/с «Монсуно» 07.45 М/с «Черепашкининдзя» »Ямонстр» 08.15 М/с «Могучие рейнджеры. Са мураи»«Возрождение зла» 08.45 «Страна играет в Квас лото» Ло0 терея 09.00 Школа ремонта 10.00 «Два с половиной повара». Программа

10.30 11.00 11.30 13.00

«Фитнес»0«Хип0хоп» Программа «Дурнушек.net» Программа «Холостяк», 11 с. «Экстрасенсы ведут расследо0 вание» Паранормальное шоу 14.00 «Камеди Клаб» 15.00 «Comedy Баттл. Без границ». 6 с. 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Интерны» 17.30 «Comedy Woman» 18.30 «Comedy Club. Exclusive». 16 с. 19.00 Х/ф «Возвращение героя» 21.10 «Камеди Клаб. Лучшее» 22.00, 23.00 «Дом 2» 23.30 Х/ф «Типа крутой охранник»

TVCI 06.00 07.10 08.00 08.25

Х/ф «Подкидыш» М/с «Золушка» «АБВГДейка» Х/ф «Еще люблю, еще наде юсь» 09.40 «Русский вопрос» 10.20 «Тайны нашего кино. «Усатый нянь» 10.50 Д/ф «Мой ребёнок вундер0 кинд» 11.30, 17.30, 00.25 События 11.45 Дом с историей. «Армянское посольство» 12.10 «Сто вопросов взрослому» 12.50 Х/ф «Печкилавочки» 14.30 Таланты и поклонники. Георгий Бурков 15.45, 00.50 Т/с «Женская логика» 17.45 Т/с «Женская логика 2» 19.25 М/ф «Оранжевое горлышко» 19.45 «Жена. История любви» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Х/ф «Гений»

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 Т/ф «ДонКарлос», 2 ч. 08.00, 14.00 «ВРЕМЯ» 09.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Однажды летом» 11.00 «Международная панорама» 12.00 «Будильник» 12.30 Х/ф «Пока не выпал снег...» 15.00 «Колба времени» 16.00 «Киносерпантин». Передача о правде и лжи в искусстве, о ми0 фах и иллюзиях в кино. Веду0 щий Марк Захаров. 1990 г., 1 ч. 17.00 «Было ВРЕМЯ» 18.00 Х/ф «Струны для гавайской гитары» 18.30 «Аншлаг? Аншлаг!» 19.45 «Звуковая дорожка» 21.00 Х/ф «Поцелуй» 22.05 «Автограф по субботам» 22.35 Х/ф «По улицам старым, запо ведным» 23.00 «Летопись полувека. 1961 год» 00.00 «Утренняя почта» 00.30 Т/ф «ДонКарлос», 1 ч.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова че репах» 08.30 «Хали0гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Френки и Джонни же нятся» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Белая ворона» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Боль0 шой кайф»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 22.00, 00.45, 01.30, 02.00 Теннис 22.30, 00.00 Боевые искусства

Іменинники дня: СЕРГІЙ, КОРНИЛІЙ, ГНАТ, ОНУФРІЙ 17.00 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Нижнем Новгоро0 де. Мужчины. Комбайн 18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Муж0 чины. «Финал четырех» в Гер0 мании. Полуфинал. «Киль» 0 «Гамбург» 20.45 Регбилиг. Европейская Супер0 лига. «Hull FC»S 0 «Leeds» 22.30 Фрирайд. Проект «Ride the Planet 0 2012». Лофотены 22.50 Легкая атлетика. Diamond League в США 01.00 Ралли0кросс. Этап чемпионата Европы в Венгрии

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 21.45, 01.00 Футбол NEWS 06.15, 15.10, 18.25 Чемпионат Испа0 нии. Предисловие к туру 06.45, 16.00 Futbol Mundial 07.10 Обзор сезона. Лига Европы УЕФА 08.00, 16.30 Англия 0 Ирландия. Това0 рищеский матч 10.25 Сосьедад 0 Реал. Чемпионат Ис0 пании 12.25 LIVE. ЦСКА 0 Анжи. Финал. Ку0 бок России 14.45 Топ0матч 14.55 Самые смешные футбольные моменты 18.55, 20.55, 22.55 LIVE. Чемпионат Испании 01.15 ЦСКА 0 Анжи. Финал. Кубок Рос0 сии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Иван да Марья» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Самый ма ленький гном», 3. «Королева Зубная Щетка» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из могикан». 2 с. Сказки зару бежных писателей. «Тайна страны земляники». «Рыжая кошка» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Что бы ты выбрал?». 1981 г. «Как уте нокмузыкант стал футболис том» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Фархат принц Персии» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.20 Приключения Кими 06.30, 17.40 Рикша Раджу 07.00, 12.30 Йой! Приключения Пиг0 гли Винкса 07.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.10 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина0бале0 рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 23.30 Огги и Кукарачи 11.20 Машины сказки 11.30, 20.50 Маша и Медведь 11.40, 21.30 Смешарики 12.20 Животные0жестянки 12.50 Сказки Татонки 13.40 Тикити0Так 16.20 Гламперсы 16.30 Приключения Синдбада 17.20 Приключения Сакерсов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.30 М/ф 00.00 Д/ф

ХОККЕЙ

ПЛЮСПЛЮС

06.40, 10.30, 15.30, 19.40, 21.40 НХЛ. Плей0офф. Полуфинал 08.30, 17.40, 23.50 КХЛ. Шлях ХК «Донбасс». Донбасс 0 Амур 12.30 Хоккейный полдень 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Ло0 комотив 0 Спартак 17.30, 23.40 Новости

07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и ку карачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 10.30 Мистер Мейкер 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 Истории зоопарка 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бу товски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф

СПОРТ 09.00, 13.10, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болель0 щика» 09.40, 18.25 «Trans World Sport» пред0 ставляет. «Спортивный глобус» 10.10 Волейбол. Кубок ЕКВ 0 2012 г. /13. Женщины. Финал. «Факро» 0 «Фенербахче».10й матч 12.40, 17.35 Фрирайд. Проект «Ride the planet02013». Эльбрус 13.25 Баскетбол. Чемпионат Испа0 нии. Полуфинал. 10й матч 15.15 Современное пятиборье. Финал Кубка мира в Нижнем Новгоро0 де. Мужчины. Фехтование. Пла0 вание. Конкур 16.15 «Королева на Плюсе»


ТВПРОГРАМА 27

×èòàéòå íà ñàéò³:

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 02 червня СТБ

ТВ УТ1 06.05 Мир православия 06.45 Моя земля 0 моя собственность 07.05 Барышня и кулинар 07.35, 23.50 «Жена» 09.05 Околица 09.25 Путешествуй по миру 09.55 Рояль в кустах 10.20 Как это? 10.45 Кто в доме хозяин? 11.05 Ближе к народу 11.35 Золотой гусь 12.05 Честь имею пригласить 12.50 Шаг к звездам 13.40 Кумиры и кумирчики 14.05 Мир вокруг нас 14.30 Шеф0повар страны 15.20 Караоке для взрослых 16.10 Музыкальная академия 17.05 Не верь худому повару 17.35 Деловой мир. Неделя 18.05 «Королева Украины 0 2013» 19.45, 22.05 Славянский базар 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.45 Точка зрения 23.00 Эра бизнеса. Итоги

ИНТЕР 04.25, 12.00 Т/с «Семейный детек тив» 05.50, 14.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 09.25 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Орел и Решка» 11.00 «Вкусное свидание» 18.00 Х/ф «Ночная фиалка» 20.00, 02.25 «Подробности недели» 21.00 Футбол. Сборная Украины 0 Сбор0 ная Камеруна 23.00 Х/ф «Близкий враг» 00.50 Х/ф «Пятница 13е» 03.10 Д/ф «Лунная гонка»

9 КАНАЛ 08.15 10.00 11.00 11.30 11.45 12.00 14.50 18.50 21.00 23.05 01.10 02.50 04.20

Мультфильмы «Днепр0футбол» «Алеф 0 в наше время» «Вояж» Дайджест «В бой идут мужики» Т/с «Провокатор» Х/ф «Скалолаз» Х/ф «Цепная реакция» Х/ф «Игры киллеров» Х/ф «Интуиция» Х/ф «Фучжоу» Х/ф «Тайна Чингисхана»

06.50 07.45 08.00 09.45 10.10

КабриоЛето Церковь Христова Х/ф «Крестный пес» Тележурнал «Пассаж» «Бюро адвокатских расследова0 ний» «Родительский клуб» «Просто собака» «Персона» «Свадебные хлопоты» «Дачные затеи» Педан0Притула0Шоу Хто зверху?0 2 Т/с «Счастливы вместе» Х/ф «История Золушки» «Oscar Models TV Show» «Вечерний разговор» «36, 6» «Проте» «Путь к успеху» «Новости недели» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Педан0Притула Шоу Х/ф «Как знать»

11 КАНАЛ

10.25 10.45 11.05 11.30 12.00 12.30 13.05 15.05 15.40 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 23.45

1+1 07.50 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото0Забава» 10.15, 10.40 М/с «Человек паук. Дневник супергероя» 11.00 «Воскресенье с Кварталом» 12.00 «Смакуем» 12.45 «Красавица за двенадцать ча0 сов» 13.40 «Семейные мелодрамы 0 3» 17.40 Х/ф «Молотов» 19.30 «ТСН» 20.15 «Голос страны 0 3» 23.25 «Светская жизнь» 00.15 Что? Где? Когда?

06.55 08.00 09.55 10.55 15.00 19.00 20.00 22.00 01.45

«Едим дома» «Кулинарная династия» «Караоке на Майдане» Т/с «Маша Пирогова народ ный юрист» «Україна має талант!05» «Битва экстрасенсов» «Один за всех» «Следствие ведут экстрасенсы» Х/ф «Черная стрела»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.05 07.40 08.30 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.15 13.40 16.10 17.00 17.55 18.50 19.40 20.30 21.00 01.00

М/ф «Детали» «Погляд» «Города0герои». «Смоленск» «100 процентов» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Репортерские истории» «Автотема» «Respect» «Седмица» «Чудо возможно» «Смотреть всем!» «Нам и не снилось» «Живая тема» «Обманутые наукой» «Секретные территории» «Города0герои». «Москва» «Тип0топ» «PostSсriptum» «День «Военной тайны» Х/ф «Циклон» начнется но чью»

ICTV 06.55 Квартирный вопрос 07.45 Анекдоты по0украински 08.05 Дача 09.10 Основной инстинкт 09.35, 13.00 Смотреть всем! 10.50 ОлимпиЛяпы 11.30 Козырная жизнь 12.00 Мульт личности 14.30 Х/ф «Мортал комбат» 16.20 Х/ф «Хроники Риддика» 18.45 Факты недели 19.50 Х/ф «Анаконда» 21.40 Х/ф «Анаконда2: Охота на проклятую орхидею» 23.35 Т/с «Такси» 00.55 Х/ф «Книга Илая»

TET 07.15 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 11.10 11.20 11.45 13.35 15.35 17.05 19.05 20.05 22.00 23.00

Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» М/с «Фиксики» М/ф «Сердитые птички» М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» Т/с «Все женщины ведьмы» Одна за всех Х/ф «Елки 2» Даешь, молодежь! Виталька У ТЕТа в Интернете Х/ф «Электра Люкс»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10, 11.15, 14.15, 16.15 М/ф 07.00 «Новости. Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45 Путешествия кота Финика 09.00 Стендап 09.30 Х/ф «Дети моей сестры» 10.45 Краеведческое путешествие 11.40 Х/ф «Сто дней после детства» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Тайны подводного мира» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.45 Х/ф «Дети моей сестры 2» 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Футбол 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы 20.15 Истории с Бородой 20.45 Грабли 21.10 Х/ф «Мусорщик» 22.45 Музыка 23.15 Гала0концерт 00.15 К слову о вещах 00.30 Под открытым небом 00.45 Х/ф «Минин и Пожарский»

5 КАНАЛ 06.30, 00.00 «Киевское время» 07.30 «180 градусов» 07.50, 20.10, 00.30 «Хроника недели» 08.30 «Феерия путешествий»

09.10 09.35 10.10 10.30 11.10 11.30 12.10 12.30 13.10 13.30 14.20 15.15 16.10 17.30 18.10 19.30 21.00 21.40 22.00 22.35 23.40 00.55

«Пространство идей» «Окно в Америку» «Мамина школа» «Здоровые истории» «Технопарк» «Трансмиссия0тест» «Жизнь интересна» «Інтелект.ua» «Защитник Отечества» «Мотор» «Игра судьбы» «Акцент» «Фактор безопасности» «Новости Киевщины» «Окно в Европу» «Большая политика» Итоги недели «Время0Тайм» «Территория закона» «Кино с Яниной Соколовой» «Обрати внимание» «Обзор прессы»

НТН 06.10 07.45 11.30 12.00 13.00 15.00 19.00

Х/ф «Черный принц» Т/с «Шпион» «Легенды уголовного розыска» «Агенты влияния» Х/ф «Качели» Т/с «Тайны следствия 8» Т/с «Остров ненужных лю дей» 23.00 Д/с «Тайны криминального мира» 23.30 Х/ф «На краю стою» 01.15 Х/ф «Отступники»

НТВМИР 06.30 Дикий мир 07.00, 09.00, 12.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 «Академия красоты» 08.20 Их нравы 09.25 «Первая передача» 09.55 Едим дома! 10.25 «Чудо техники» 11.00 Дачный ответ 12.30 Дорожный патруль 16.20 «Очная ставка» 17.20 Золотая пыль 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.40 «Центральное телевидение» 20.35 «Железные леди» 21.25 Х/ф «Антикиллер ДК» 23.15 Чрезвычайное происшествие 23.50 Квартирный вопрос 01.45 «Кремлевские дети» 02.40 Х/ф «В мирные дни» 04.30 Криминальная Россия

ENTER 05.45 08.25 10.00 14.10

Советские мультфильмы Х/ф «Друг мой Колька» Х/ф «Инспектор Лосев» Х/ф «Версия / К расследова нию приступить (Фильм 1)» 16.40 Х/ф «Клевета / К расследова нию приступить (Фильм 2)» 19.25 Х/ф «Адвокат» 23.45 Х/ф «Миллионы Ферфакса»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Энштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.35 «Новости DW» 10.00 «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Идеальный дом» 15.30 Х/ф «Ханна Монтана.Кино» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 19.50 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.00 «Кекс в большом городе» 20.25 «Выбор народа» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.00 Телечат

ОРТ М 07.10 «Армейский магазин» 07.45 «Смешарики. ПИН0код» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.30 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.15 Среда обитания 12.15 «Ералаш» 12.40 К юбилею актера. «Георгий Бур0 ков. Ироничный Дон Кихот» 13.45 Х/ф «Двое и одна» 15.25 «Алименты: Богатые тоже пла0 тят» 16.25 «Один в один!» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 КВН 23.15 Х/ф «Егерь» 01.10 Х/ф «Добряки»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 06.50 07.10 09.00 10.00 11.00 13.50

Т/с «Человек ниоткуда» События Самый умный Добро пожаловать Герои экрана Дорожный патруль Х/ф «Там, где есть счастье для меня» 15.50, 20.00 Т/с «Красавица» 19.00 События недели 21.00, 22.00 Т/с «Интерны» 23.00 Comedy Woman 00.00 Comedy Club 01.00 Х/ф «Птичка на проводе»

Сх. 03.51 Зах. 20.01 Трив. дня 16.10

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.45 М/с «Мастер Менни» 06.50 КабриоЛето 07.45 Церковь Христова 08.00 Х/ф «Крестный пес» 09.45 М/ф «Черепашки ниндзя» 11.35 Педан0Притула0Шоу 13.05 Хто зверху?0 2 15.05 Т/с «Счастливы вместе» 15.40 Х/ф «История Золушки» 17.40 Х/ф «Чего хочет девушка» 19.50 Х/ф «Первая дочь» 22.00 Педан0Притула Шоу 23.45 Х/ф «Как знать» 02.10 Т/с «Вероника Марс3» 02.55, 03.55 Зона ночі 03.00 Леопольд, або втеча від свобо0 ди 03.25 Червона Земля (Terra Vermelha) 04.00 Георгій Нарбут. Живі картини 04.20, 05.05 Зона ночі Культура 04.25 Бистроплинний сон

ТОНИС 06.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 07.40 Дикая природа в объективе 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.40, 18.55 «Погода» 09.00 Ковчег Аттенборо 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 Ф0стиль 11.10 Х/ф «Стоянка поезда две ми нуты» 13.50 За семь морей 14.30 Арт0сити 15.10 Удивительные рассказы о жи0 вотных 15.55, 00.40 Кенгуру Данди 17.00 Такова спортивная жизнь. Ири0 на Мерлени 17.50 Жертвоприношение. Жизнь и смерть македонского царя Фи0 липпа 18.30 «Мир за неделю» 19.00 Фрэнк Герли: искусство фото0 графии 20.00 «Цивилизация ncognta» 20.15 «Кумиры» 20.45 «Светские хроники» 21.20 Николь Кидман. Девочка из страны Оз 22.30 Х/ф «Список контактов»

K1 07.00 09.10 11.10 13.10 15.00 17.00 18.00 20.00 21.40 00.00

М/ф М/ф «Принц Египта» Х/ф «Бэндслэм» Х/ф «Я ненавижу день Свято го Валентина» Х/ф «Дом вверх дном» «Рассмеши комика» «Вечерний квартал» М/ф «Кот в сапогах» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Хороший парень»

ИНТЕРПЛЮС 07.10, 23.50 Х/ф «Дезертир» 08.45 Формула любви. Татьяна Доги0 лева 09.30 Школа доктора Комаровского 10.05 Т/с «Милицейская академия» 10.55, 23.00 Вкусное свидание 11.40 Орел и решка 12.30 Х/ф «Избранник судьбы» 13.45 Х/ф «Дикий табун» 15.05 Х/ф «Капитан Немо» 18.30 Х/ф «Куда он денется» 20.00 Подробности недели 20.45 Х/ф «Территория»

TBI 07.00, 04.30 Музыка для взрослых 08.00, 10.30, 17.00 Вокруг света 08.30, 13.30 Шоу Фрая и Лори 09.00 Звериная работа 09.45 Здоровая жизнь

2+2 08.15 М/ф 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.00 «В бой идут мужики» 14.50 Т/с «Провокатор» 18.50 Х/ф «Скалолаз» 21.00 Х/ф «Цепная реакция» 23.05 Х/ф «Игры киллеров» 01.10 Х/ф «Интуиция» 02.50 Х/ф «Фучжоу» 04.20 Х/ф «Тайна Чингисхана»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 08.00 Легендарные завоеватели 10.00 Я, человек 12.00 Привидения Черного моря 13.00 Бесстрашная планета 15.00 Сейшелы 16.00 В поисках приключений 19.00, 04.40 Мистическая Украина 20.00 Громкое дело 23.00 История мира за 2 часа 01.00 Бенито Муссолини 03.30 Смартшоу 03.50 Гордость Украины 05.10 Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 04.20 07.35 08.05 08.50 09.25

11.25

13.00 13.20 13.30 15.20 17.05 19.00 20.30 22.35 00.20 01.35 03.20 04.05

Зах. 13.38 Сх. 00.44 Остання чв. 31 травня

11.30 Ювелирочка 14.00, 01.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 15.00 Лекции и события 18.00 Программа Тараса Чубая и Анд0 рея Бондаря «Ч/Б» 19.00 World Stories. Международные корреспонденты 19.45 Спорт на ТВі 20.00, 03.00 Homo sapiens 21.00, 02.00 Откровенно с Виталием Портниковым 22.00 Jazz с Алексеем Коганом 23.00 Х/ф «Карамель» 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 10.05, 11.50 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40 М/ф «Остров сокровищ» 08.30, 09.20, 10.15, 12.25, 17.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 11.00, 13.50 «Загородный дом» 09.10, 11.10 «Мини0путешествия» 09.45 «Для маленькой компании» 11.20 «Старинные культуры». 2 с. 12.40 «Киноклуб «Покров» 13.20, 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 13.40 «Бабуля0антикризис» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25, 20.30 «Маэстро моды». 3 с. 17.20 Х/ф «Весна» 19.05 Х/ф «Матьмачеха» 19.25 Т/с «Эпоха чести» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 22.00 «Короткие встречи» 00.45 «Телечат»

Х/ф «Провинциальная муза» «Планета собак» «Сам себе режиссер» Смехопанорама К Международному дню защи0 ты детей. Финал национально0 го отборочного конкурса испол0 нителей детской песни «Еврови0 дение02013». Прямая трансля0 ция К Международному дню защи0 ты детей. Фестиваль детской ху0 дожественной гимнастики «АЛИНА» Вести Вести0Москва «Смеяться разрешается» К Международному дню защи0 ты детей. Концерт «Взрослые и дети» «Шутки в сторону» Вести недели Х/ф «Я его слепила» «Воскресный вечер с Владими0 ром Соловьевым» Торжественная церемония от0 крытия ХXIV0го кинофестиваля «Кинотавр» Х/ф «Васильки для Васили сы» «Веселые ребята. Дунаевские» «Городок»

НАШЕ КИНО 06.40, 12.40 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 08.00, 14.00 Х/ф «Нам не дано пре дугадать...» 08.30, 14.30 Х/ф «Пароль не ну жен», 2 с. 11.10, 17.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте» 18.40, 00.30 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 20.10 Х/ф «Наш папа майонез» 20.30 Х/ф «У озера», 1 с. 22.30 Х/ф «У озера», 2 с.

REN TV 14.00 Х/ф «Возвращение Суперме на» 16.50 Х/ф «Искатели потерянного города» 18.50 Джулия Робертс в фэнтези «Белоснежка: Месть гномов» 20.50 Х/ф «Затерянный мир» 22.45 «Неделя с Марианной Макси0 мовской» 23.50 «Репортерские истории» 00.20 Х/ф «Три ниндзя»

«ТНТ1» 06.00, 06.30 Т/с «Счастливы вместе» 07.05 М/с «Монсуно» 07.30 М/с «Черепашкининдзя» »Ямонстр» 07.55 «Спортлото 5 из 49» Лотерея 08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Са мураи»»Символ печати» 08.45 «Лото Миллион» Лотерея 08.50 «Первая Национальная лоте0 рея» 09.00 Школа ремонта 10.00 «Про декор» Программа 10.30 «Два с половиной повара. От0 крытая кухня» Кулинарное шоу

11.00 Т/с «Деффчонки»»Части тела» 11.30 Т/с «Деффчонки»»Краси вые руки» 12.00 Т/с «Деффчонки»»Домра» 12.30 «Перезагрузка» Программа 13.30 «Камеди Клаб. Лучшее» 13.50 Х/ф «Возвращение героя» 16.00 Х/ф «300 спартанцев» 18.30 «ТНТ. MIX». 10 с. 19.00 «Экстрасенсы ведут расследо0 вание» Паранормальное шоу 20.00 «Холостяк», 12 с. 21.35 «Наша Russia» 22.00, 23.00 «Дом 2» 23.30 Х/ф «Безумный город»

TVCI 06.00 07.05 08.20 08.40 09.05

Х/ф «У самого синего моря» Х/ф «Марьяискусница» М/ф «Чудомельница» «Православная энциклопедия» Таланты и поклонники. Георгий Бурков 10.20 «Барышня и кулинар» 10.50, 23.25 Д/ф «Блеск и нищета со0 ветских манекенщиц» 11.30, 00.05 События 11.45 «Экзоты». Спецрепортаж 12.10 «Смех с доставкой на дом» 12.55 Х/ф «Центровой из поднебе сья» 14.25 «По странам и континентам» 15.15 Московская неделя 15.45 «Приглашает Борис Ноткин» 16.15, 00.20 Т/с «Умница, красави ца» 19.40 «Тайны нашего кино. «Гардема0 рины, вперед!» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Х/ф «Кадет»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 06.30 08.00 09.00 10.00

11.00 12.00 12.30 13.45 15.00 16.05 16.35 17.00 18.00 19.00 20.00 21.20 23.00 00.30

«Будильник» Х/ф «Пока не выпал снег...» «ВРЕМЯ» «Колба времени» «Киносерпантин». Передача о правде и лжи в искусстве, о ми0 фах и иллюзиях в кино. Веду0 щий Марк Захаров. 1990 г. 1 ч. «Было ВРЕМЯ» Х/ф «Струны для гавайской гитары» «Аншлаг? Аншлаг!» «Звуковая дорожка» Х/ф «Поцелуй» «Автограф по субботам» Х/ф «По улицам старым, запо ведным» «Золотой шлягер» «Рожденные в СССР» «Ленинград0Лондон». Телемост «Голубой огонек» «СССР0Канада». Телерепортаж о хоккейном матче. 1963 г. Муз/ф «Потомству верное преданье» Т/ф «ДонКарлос» 2 ч.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова че репах» 08.30 «Хали0гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Два миссионера» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Идеальные женихи» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Двой0 ной нуль»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Вот это да!!! 09.45, 10.15, 23.45 Автоспорт 10.30, 12.00, 22.00, 00.45, 01.45 Теннис 11.00 Гребля на байдарках и каноэ 22.30 Велоспорт 00.30, 02.15 Мотоспорт

ХОККЕЙ 06.40, 10.30, 15.30, 20.10, 22.10 НХЛ. Плей0офф. Полуфинал 08.30, 17.40 КХЛ. Шлях ХК «Донбасс». Атлант 0 Донбасс 12.30 Хоккейный полдень 13.30 КХЛ. Лучшие матчи сезона. Ак Барс 0 Динамо (Москва) 17.30, 20.00 Новости 19.40 Своя игра. Борис Майоров

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.50 Легкая атлетика. Diamond League в США 12.00, 18.55 Родео. «Bull Riders» 13.30, 15.50 Фрирайд. Проект «Ride the Planet 0 2012». Лофотены

Іменинники дня: СУСАННА, ОЛЕКСІЙ, ТИМОФІЙ, ОЛЕКСАНДР 13.50 Современное пятиборье. Финал Кубка мира в Нижнем Новгоро0 де. Смешанная эстафета. Фех0 тование. Плавание. Конкур 14.40 «Trans World Sport» представля0 ет. «Спортивный глобус» 15.20 Современное пятиборье. Финал Кубка мира в Нижнем Новгоро0 де. Смешанная эстафета. Ком0 байн 16.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж0 чины. «Финал четырех» в Гер0 мании. Матч за 30е место 18.20, 01.40 «Шахматное обозрение» 19.55 Гандбол. Отборочный матч чем0 пионата мира. Женщины. Гол0 ландия 0 Россия. 10й матч 21.55 Футбол. Чемпионат Испании 23.55 Баскетбол. Чемпионат Испа0 нии. Полуфинал. 20й матч

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 21.50, 22.50, 01.15 Футбол NEWS 06.15 Обзор сезона. Лига Европы УЕФА 07.05 Топ0матч 07.15, 21.25 Futbol Mundial 07.45 Самые смешные футбольные моменты 08.00, 10.55, 13.45, 23.15 Чемпионат Испании 10.25, 18.55 Д/с «Футбольные битвы» 12.55, 18.15, 22.00 «Один на один с Гамулой». Ш. Варга 16.00 ЦСКА 0 Анжи. Финал. Кубок Рос0 сии 19.25 LIVE. Ирландия 0 Грузия. Това0 рищеский матч 01.30 Ирландия 0 Грузия. Товарищес0 кий матч

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Когда я ста ну великаном» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Самый ма ленький гном», 4. «Хочу быть отважным» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из Могикан». 3 с. Сказки за рубежных писателей. «Кот, который гулял сам по себе». «Лесная история» 05.00, 11.00, 17.00 М/ф «Праздник новогодней елки». «Степа моряк» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Фархат принц Персии» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.40 Приключения Кими 06.30, 14.00, 17.40 Рикша Раджу 07.00, 12.30 Йой! Приключения Пиг0 гли Винкса 07.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 19.20 Веселые джунгли 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.10 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40, 22.00 Анджелина0бале0 рина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 23.30 Огги и кукарачи 11.20 Машины сказки 11.30, 20.50 Маша и Медведь 11.40, 21.30 Смешарики 12.20 Животные0жестянки 12.50 Сказки Татонки 13.20 Тикити0Так 16.20 Гламперсы 16.30 Принц и нищий 17.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.30 М/ф 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Энштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 10.30 Мистер Мейкер 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 Истории зоопарка 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Х/ф «Ханна Монтана: Кино» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бу товски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф


28 ОГОЛОШЕННЯ ○

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. У мальовничій частині с. Хащове Новомосков ського району продається земельна ділянка 0,25 га. Довідка за тел. 0936283580.

У престижній частині с. Орлівщина Ново московського району продається земельна ділянка 0,18 га. Довідка за тел. 0936283581.

ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд містобудівної документації Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні сектора містобудування та архітектури Дніпропетровського району, який роз міщено за адресою: смт Ювілейне, вул. Фрунзе, 18, оприлюднено проект Де тального плану території по вул. Волошковій, 1, у с. Волоське, Волоської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області щодо роз міщення автономного комплексу енергозабезпечення. Головною метою проекту є підтвердження можливості розміщення автоном ного комплексу енергозабезпечення на території колишньої військової части ни площею 18га, яка на даний час знаходиться в постійному користуванні ПАТ «Конструкторське бюро «Дніпровське». Матеріали проекту (креслення та пояснювальна записка) представлені для ознайомлення в робочі дні з 23.05 по 24.06.2013 року, з 1000 до 1600. Проект розроблений на підставі розпорядження Дніпропетровської районної державної адміністрації № 38р від 11.02.2013 року. Замовник Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства Дніпропетровської райдержадміністрації. Виконавець НВП «ХЕЛГ», ГАП Смірнов М.П. Пропозиції та зауваження надаються письмово, повинні містити обґрунтуван ня з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил, на адресу відділу містобудування та архітектури, з зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом, до 24.06.2013 року. Розгляд наданих пропозицій закінчується 26.06.2013 року. Запрошуються до участі народні депутати України; повнолітні фізичні осо би, які проживають на території Дніпропетровського району; юридичні особи, які здійснюють діяльність на території в межах проекту та на суміжних тери торіях, а також власники та користувачі земельних ділянок.

Увага! Акційна передплата за пільговими умовами! Шановні клієнти! В рамках акції «Декада передплати», що діє з 20 по 29 травня 2013 року, клієнтам «Укрпошти» запропоновано акційні умови передплати друкованих видань на ІІ півріччя поточного року. Замовляйте різноманітні видання за зниженими цінами! Оформити акційну передплату можна в кожному поштовому відділенні області, де нададуть інформацію про повний перелік видань, що передплачуються за пільговими умовами. Також інформацію про акцію розміщено на корпоративному порталі «Укрпошти»: www.ukrposhta.com. Оформити передплату можна на сайті УДППЗ «Укрпошта» за допо могою сервісу «Передплата online». Поспішайте оформити передплату улюбленого видання за пільговими умовами! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М. Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

86Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН РЕПЕРТУАР с 25 по 31 мая 2013 года 25 суббота В театр всей семьей! Премьера! 17.00 ПОСЛЕДНИЕ Семейная драма. М. Горький 2 ч. 25 мин. 26 воскресенье Премьера! 17.00 ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ, ИЛИ УЖИН ПОФРАЦУЗСКИ Комедия. М. Камолетти 2 ч. 30 мин. 29 среда Классика сегодня! 18.30 ХАНУМА Музыкальная комедия. А. Цагарели 2 ч. 30 мин. 30 четверг Премьера! 18.30 ПАЛАТА БИЗНЕСКЛАССА Комедияфарс. А. Коровкин 2 ч. 20 мин. 31 пятница Социальная программа театра! 18.30 ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР Мелодрама. О. Уайльд 2 ч. 10 мин. 01 июня В День защиты детей в театр всей семьей! 18.00 ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ Лирическая комедия. Л. Герш 2 ч. 30 мин. 02 июня, воскресенье Премьера! 17.00 ОХ, УЖ ЭТА АННА! Суперкомедия. М. Камолетти 2 ч. 30 мин. Художественный руководитель театра

Жан Мельников, народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Касса работает с 9.30 до 19.00; тел. 7784869. Админ. тел: 313891; 7784857; 3717033.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ До Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області викли кається Свинаренко Ольга Василівна у якості відповідача по цивільній справі за позовом Біловол Тетяни Володими рівни про стягнення аліментів на ут римання неповнолітньої дитини. Судо ве засідання відбудеться 04.06.2013 року о 10.00 за адресою: смт Юр’ївка Дніпропетровської області, вул. Лені на, 89. У разі неявки відповідача су дове засідання буде проведено за його відсутності. Копії позовної зая ви та доданих до неї матеріалів відпо відач може отримати у приміщенні суду. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті викликає Волкова Євгенія Вале рійовича, 19.12.1983 р.н., як відпові дача до зали суду на слухання цивіль ної справи № 211/1073/13ц за позо вом Волкової Олени Миколаївни до Волкова Євгенія Валерійовича про визнання права власності на 1/2 час тину спільного сумісного майна, яке відбудеться 27 травня 2013 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Довгинців ського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бо родича, 3, каб. 24. У разі неявки спра ва буде розглянута за вашої відсут ності. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 23 травня 2013 року о 10.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Публічного акціо нерного товариства «ОТП Банк» до Рички Геннадія Андрійовича про стяг нення заборгованості. Явка відповіда ча обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі Ричка Геннадій Ан дрійович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Судо ве засідання відбудеться під голову ванням судді Подобєд О.К. у при міщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропет ровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області повідомляє, що 29.05.2013 року розглядатимуться цивільні справи за позовами ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» про стягнен ня збитків з Шулепової Л.Г. на 10.00; Хохлова В.О. на 10 год. 15 хв.; Кова льової Н.Г. О.В. на 10 год. 30 хв.; Аненкова Н.В., Пономарьов Р.О. на 10 год. 45 хв.; Котенко А.П., Селезньова О.В. на 11.00; Красильнікова А.В., Дьякова Н.В. на 11 год. 15 хв. Справи слухає суддя Тернівського міського суду Корягін В.О. У разі неявки у су дове засідання справи будуть розгля нуті за їхньої відсутності. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 03 червня 2013 року о 12 год. 30 хв. у залі судо вих засідань 305 за адресою: м. Кри вий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться су дове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Півден комбанк» в особі Криворізької філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» до Венге рова Олега Олександровича, Захарова Дмитра Сергійовича, Лізавчука Олек сандра Сергійовича про відшкодуван ня матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину. Явка відповідачів Венгерова Олега Олек сандровича, який мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, бул. Маршала Васи левського, 9/137; Захарова Дмитра Сергійовича, який мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, мн Всебратське2, буд. 55, кв. 25; Лізавчука Олександра Сер гійовича, який мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Подбєльського, 1, кв. 74, обов’язкова з наданням раніше не поданих доказів. У разі неявки відпо відачів у судове засідання без поваж них причин та неповідомлення про

причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення за їхньої відсутності. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Довженка Олексан дра Миколайовича у судове засідан ня як відповідача по справі за позо вом Товариства з обмеженою відпові дальністю «Кривбас БєлАЗ Сервіс СП» до Довженка Олександра Мико лайовича про відшкодування матері альної шкоди, завданої працівником під час виконання трудових обо в’язків, яке призначене на 06.06.2013 року о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 9, зал 4. У разі неявки справа буде роз глянута за відсутності відповідача. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Мануйленка Сергія Анатолі йовича у судове засідання 27 травня 2013 року о 13.00 в якості відповіда ча по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Мануйленка С.А. про стягнення заборгованості. З опуб лікуванням цього оголошення відпові дач Мануйленко Сергій Анатолійович вважається належно повідомленим про день, час та місце розгляду спра ви. Суддя Кудрявцева Т.О. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Бабарикіна Юрія Івановича у судове засідання 27 травня 2013 року о 13.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Бабарикіна Ю.І. про стягнення заборгованості. З опубліку ванням цього оголошення відповідач Бабарикін Юрій Іванович вважається належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Куд рявцева Т.О. Бабушкінський райсуд м. Дніпро петровська викликає Шишкіну Мари ну Геннадіївну як відповідача на 30.05.2013 року о 16.00 по справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Шишкіної Марини Геннадіївни про стягнення заборгованості. Суддя Ре шетнік М.О. Адреса суду: м. Дніпро петровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 310. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, викликає Мала сай Наталію Петрівну як відповідача по цивільній справі № 200/2801/13ц за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Маласай Наталії Петрівни про звернення стяг нення у судове засідання, яке відбу деться о 10.00 30 травня 2013 року. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розгля дом цивільної справи за позовом Органу опіки та піклування Самарської районної у місті Дніпропетровську ради до Кошенко Аліни Миколаївни, Кошенка Володимира Григоровича, третя особа Яковлєва Юлія Мико лаївна, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів викликає у судове засідання Кошенко Аліну Ми колаївну, Кошенка Володимира Григо ровича в якості відповідачів, яке відбудеться 24 травня 2013 року о 14.00 у приміщенні Самарського райо нного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Елек трична, 1а, каб. 304. У разі неявки відповідача у судове засідання буде винесено заочне рішення. Явка суво ро обов’язкова. П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання відповідача по цивільній справі Хачатрян Артака Мовсесі за по зовом Наурзаліна Серіка Темірханови ча до Хачатрян Артака Мовсесі про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поваж

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

них причин. Судове засідання відбу деться о 14.00 27 червня 2013 року у приміщенні П’ятихатського районно го суду Дніпропетровської області за адресою: 52100, м. П’ятихатки П’яти хатського району Дніпропетровської області, вул. Шевченка, 114, зал 2 (суд дя Митошоп В.М.). Явка до суду обо в’язкова. Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опубліку ванням оголошення про виклик відпо відач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідача у судове засідан ня справа буде розглянута за наявни ми матеріалами за вашої відсутності. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, викликає в якості відповідача Терехову Оксану Валентинівну у судове засідання, яке відбудеться о 16.00 06 червня 2013 року по справі за позовом Терехова Андрія Васильовича до Терехової Ок сани Валентинівни, третя особа Ви конавчий комітет АмурНижньодніп ровської районної в м. Дніпропет ровську ради, про усунення перешкод у вихованні та побаченнях із дитиною. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. Суддя Д.С. Шкля рук. Тернівський суд Дніпропетровської області викликає Падалка Володими ра Васильовича, Падалка Анастасію Володимирівну , Падалка Наталію Вікторівну в якості відповідачів по цивільній справі № 194/213/13ц за позовом Орлової Людмили Семенівни, Орлової Ольги Володимирівни, Чер ниш (Орлової) Юлії Володимирівни про визнання угоди дійсною у судове засідання, яке призначено на 28.05.2013 року о 09 год. 30 хв. у при міщенні Тернівського міського суду Дніпропетровської області за адре сою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а. У разі неявки відповідачів до суду справа розглядатиметься за їхньої відсутності за наявними в матеріалах справи до кументами. Дане оголошення вважа ти належним повідомленням. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, викликає в якості відповідача Заіку Леоніда Григоровича, 24.09.1950 р.н., у судо ве засідання по справі за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Заіки Л.Г. про стяг нення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться о 16.00 04 червня 2013 року у приміщенні Інду стріального районного суду. Вам не обхідно з’явитись до суду, а в разі не явки справа може бути розглянута за вашої відсутності. Суддя Д.С. Шкля рук. П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання відповідача по справі Ротенка Андрія Миколайовича за по зовом Федусова Анатолія Миколайо вича до Ротенка Андрія Миколайови ча про визнання особи такою, що втра тила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації. Судове засідання відбудеться об 11.00 27 травня 2013 року у при міщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області за ад ресою: 52100, м. П'ятихатки П'яти хатського району Дніпропетровської області, вул. Шевченка, 114, зал 1 (суд дя Семенников О.Ю.). Явка до суду обов'язкова. Роз'яснюємо, що відпо відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про ви клик відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. І в разі неявки відповідача у су дове засідання справа буде розгляну та за наявними матеріалами за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Сторожко Діну Олексіївну, Таран Феклу Макарівну як відповідачів у судове засідання по

цивільній справі № 2/205/517/13 за позовом Ткаченка Сергія Івановича до Виконавчого комітету Ленінської ра йонної у місті Дніпропетровську ради про припинення права власності на домоволодіння, яке відбудеться 29 травня 2013 року о 10.00 у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 219. Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, шо 05 червня 2013 року о 13.00 в залі судових засідань 310 буде слухатись цивільна справа за позовом Виконавчого комітету Жовт невої районної у місті ради до Байба кової Галини Вікторівни про позбав лення батьківських прав, стягнення аліментів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної при чини та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде розгляну та за його відсутності на підставі на явних по справі доказів. Інгулецький районний суд м. Криво го Рогу викликає у судове засідання Гайдук Наталю Анатоліївну, 17.02.1954 р.н.; Гайдук Юлію Вікто рівну, 16.05.1978 р.н., зареєстрованих за адресою: 50102, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 57, кв. 48, як відповідачів по цивільній справі за позовом Гайдука Віктора Іва новича до Гайдук Наталі Анатоліївни, Гайдук Юлії Вікторівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, Інгулецький районний сектор у м. Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користування жит ловим приміщенням. Судове засідан ня відбудеться 05 червня 2013 року о 14.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 4, суддя Іва нов С.М. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо шення в пресі відповідачі Гайдук На таля Анатоліївна та Гайдук Юлія Вікто рівна вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі їхньої неявки справа буде розглянута за їхньої відсутності. АмурНижньодніпровський район ний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що у провадженні суду пе ребуває цивільна справа № 199/2548/ 13ц за позовом Бобровської Т.В. до Шарка В.М. про визнання особи та кою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Відпо відач Шарко Володимир Миколайович викликається у судове засідання, яке відбудеться 07.08.2013 р. о 12 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, зал судових за сідань 2, каб. 2. Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. За умови не явки відповідача Кошика Володими ра Івановича та неповідомлення ним про причини неявки справу буде роз глянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів та постановлено заочне рішення. Вільногірський міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання, яке відбудеться 27 трав ня 2013 року о 14 год. 30 хв. у залі суду по вул. Октябрьській, 14а м. Вільногірська Дніпропетровської об ласті, в якості відповідачів Зикова Віктора Станіславовича, 02.04.1984 р.н., зареєстрованого по вул. Кол госпній, 13 у м. Вільногірську Дніпро петровської області та Кук Людмилу Станіславівну, 24.07.1985 р.н., зареє стровану по вул. Колгоспній, 13 у м. Вільногірську Дніпропетровської об ласті по цивільній справі № 2112/11 (п/с 2/174/11/2013) за позовом Лупі ни Сергія Валентиновича, Лупіни Алі ни Валентинівни до Зикова Віктора Станіславовича, Кук Людмили Стані славівни про зобов’язання надати ори гінали правоустановчих документів на квартиру, третя особа по справі КП «БТІ м. Вільногірська». У випадку не явки відповідачів у судове засідання без поважної причини, неповідомлен ня про причини неявки або якщо при чина неявки визнана неповажною, су дове засідання відбудеться за відсут ності відповідачів із заочним розгля дом справи. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи № 2/206/559/13 за по зовною заявою Сокульської Світлани Федорівни до Лук’яненка Ігоря Ігоро вича, треті особи Швидка Катерина Ігорівна, Головне управління Держав ної міграційної служби України в Дніпропетровській області, про виз нання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням, викликає в якості відпові дача Лук’яненка Ігоря Ігоровича у су дове засідання, яке відбудеться 29 травня 2013 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська (вул. Елек


ОГОЛОШЕННЯ 29

×èòàéòå íà ñàéò³:

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

трична, 1а, каб. 216). Явка суворо обов’язкова. У випадку неявки по справі буде ухвалено заочне рішення. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом Публічного акціонерно го товариства «АльфаБанк» до Пол тавця Олексія Леонідовича, Полтавець Ганни Павлівни, Давидова Андрія Ва лентиновича про стягнення заборго ваності. Відповідачі Полтавець Олексій Леонідович, Полтавець Ганна Павлівна, Давидов Андрій Валентино вич викликаються у судове засідання на 03 червня 2013 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропетровсь ка за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідачі вважають ся повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки Пол тавця Олексія Леонідовича, Полтавець Ганни Павлівни, Давидова Андрія Ва лентиновича справу буде розглянуто за їхньої відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Клименко Ма рію Петрівну, що судом у судовому засіданні о 10 год. 20 хв. 30 травня 2013 р. буде розглядатись цивільна справа № 203/2594/2013 за позовною заявою Білика Івана Петровича до Клименко Марії Петрівни про розі рвання шлюбу (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформ леною довіреністю. У разі неявки спра ву буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом ПАТ «ПроКредит Банк» до Зеленської Ольги Юріївни про стяг нення заборгованості за кредитним договором. Відповідач Зеленська О.Ю. викликається у судове засідання на 10 червня 2013 року о 09.00 у приміщен ня Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, каб. 3. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Зеленсь кої О.Ю. справу буде розглянуто за її відсутності. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 17 червня 2013 року о 15.00 в залі судових засі дань 206 за адресою: пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Федорцо вої Лариси Віталіївни до Бабаченка Олександра Андрійовича про визнан ня особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням. Явка відповідача Бабаченка Олександра Андрійовича обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та не повідомлення ним про причини неяв ки суд вирішить справу з ухваленням заочного рішення за його відсутності. Василенко Валерій Володимирович викликається до Апостолівського ра йонного суду Дніпропетровської об ласті на 08 год. 30 хв. 31.05.2013 року, розташованого за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73, зал суду 2, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Борецької Світлани Григорівни, представник позивача Бо рецький Юрій Юрійович, Кононенко Олександр Володимирович до Васи ленко Віри Петрівни, Василенка Вале рія Володимировича про витребуван ня земельної ділянки з незаконного володіння та повернення земельної ділянки власникові. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська викликає Селезень Ірину Олександрівну, 23.08.1965 р.н., 25.04. 1976 р.н., в якості відповідача по цивільній справі № 201/5184/13ц, провадження 2/201/1720/2013 за по

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 25 червня 2013 року о 10 год. 30 хв. в залі судо вих засідань 206 за адресою: пр. Миру, 24, відбудеться судове засідан ня по цивільній справі за позовом Реб рова Олександра Володимировича, Ребрової Валентини Іванівни до Реб рова Володимира Івановича про стяг нення грошової компенсації за надані кошти для переобладнання (ремонту) житлового будинку. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішен ня за його відсутності.

про причини неявки справу буде ви рішено на підставі наявних даних і по становлено заочне рішення.

Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 07.06.2013 року о 09 год. 30 хв. у залі судових засідань 201 за адресою: вул. Невська, 3 у м. Кривому Розі відбудеться судо ве засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то вариства «Переробник» до Шептун Валентини Юріївни про відшкодуван ня збитків. Явка відповідача Шептун Валентини Юріївни обов’язкова з на данням раніше неподаних доказів. У разі неявки відповідача у судове за сідання без поважних причин та не повідомлення про причини неявки суд вирішить справу з ухваленням заоч Павлоградський міськрайониий суд ного рішення. Дніпропетровської області (суддя Врона А.О.) викликає в якості відпо Слободянюк Світлана Георгіївна відача Лукашову Олену Миколаївну за викликається до Апостолівського ра позовом Публічного акціонерного то йонного суду Дніпропетровської об вариства «Комерційний банк «Приват ласті на 09 год. 30 хв. 28.05.2013 року, Банк» про стягнення заборгованості. розташованого за адресою: м. Апо Останнє місце проживання відповіда столове, вул. Леніна, 73, зал суду 2, в ча: вул. Космонавтів, 3, м. Павлоград, якості відповідача по цивільній справі Дніпропетровська область. Судове за за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до сідання призначено на 29 травня Слободянюк Світлани Георгіївни про 2013 р. о 10.00 за адресою: м. Пав стягнення заборгованості. лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача у су Саргсян Ашот Жораєвич викликаєть дове засідання справа, згідно з вимо ся до Апостолівського районного суду гами ЦПК України, може бути розгля Дніпропетровської області на 10.00 нута за його відсутності. 28.05.2013 року, розташованого за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, Кіровський районний суд м. Дніпро 73, зал суду 2, в якості відповідача по петровська, розташований за адре цивільній справі за позовом ПАТ «КБ сою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. «ПриватБанк» до Саргсяна Ашота Жо Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як раєвича про стягнення заборгова відповідача Кузьменка Сергія Сергі ності. йовича по цивільній справі за позо вом Іванова Ігоря Валерійовича до Базалук Володимир Леонідович ви Кузьменка Сергія Сергійовича про кликається до Апостолівського район визнання угоди недійсною та відшко ного суду Дніпропетровської області дування шкоди у судове засідання, яке на 09.00 28.05.2013 року, розташова відбудеться 02 липня 2013 року об ного за адресою: м. Апостолове, вул. 11.00. У випадку неявки відповідача Леніна, 73, зал суду 2, в якості відпо справу буде розглянуто за його відсут відача по цивільній справі за позовом ності. ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Базалука Володимира Леонідовича про стяг Бабушкінський районний суд нення заборгованості. м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) Дніпропетровський районний суд викликає Тютюнника Олександра Дніпропетровської області повідом Олексійовича у судове засідання 31 ляє, що 04 червня 2013 року о 09 год. травня 2013 року о 13.00 в якості 20 хв. відбудеться розгляд цивільної відповідача по цивільній справі за по справи № 125/947/13ц за позовом зовом ПАТ «КБ «Надра» до Тютюнни Арутюнова Геннадія Кіміковича до ка О.О. про стягнення заборгованості. Рикас Наталії Григорівни, Бормотової З опублікуванням цього оголошення Любові Олександрівни, третя особа відповідач Тютюнник О.О. вважається приватний нотаріус Дніпропетровсь належно повідомленим про день, час кого районного нотаріального округу та місце розгляду справи. Суддя Куд Кудрявцева Тетяна Миколаївна, про рявцева Т.О. визнання недійсним договору купівлі продажу та переведення на позивача Довгинцівський районний суд прав та обов’язків покупця. У разі не м. Кривого Рогу Дніпропетровської явки відповідачки Бормотової Любові області викликає Філіпову Жанну Олександрівни у судове засідання Іванівну, 08.12.1963 р.н. (адреса: справу буде розглянуто за наявними Дніпропетровська область, м. Кривий матеріалами справи та винесено Ріг, вул. Симонова, 9/3), 27.05.2013 рішення суду на підставі наданих суду року об 11 год. 15 хв. (каб. 25) по доказів. Просимо Бормотову Любов справі за № 211/1477/13ц за позо Олександрівну з’явитись у судове за вом ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» до сідання або направити на вказану дату Філіпової Жанни Іванівни про представника з юридично правильно відшкодування заборгованості за оформленим дорученням. Адреса спожиту, але необліковану електрич суду: 52005, Дніпропетровська об ну енергію. ласть, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 12. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре Індустріальний районний суд сою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. м. Дніпропетровська (адреса: м. Дні Паторжинського, 18а, викликає Маг пропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», ро Володимира Гордійовича у судове 84/115, суддя Мороз В.П.) викликає у засідання по цивільній справі за по судове засідання, яке відбудеться 11 зовом Вєчкаєвої Ірини Володимирів липня 2013 року о 10.00, громадяни ни до Магро Гордія Володимировича на Бардовського Руслана Олександро про стягнення аліментів, яке призна вича по цивільній справі за позовною чено на 09 год. 30 хв. 06 червня 2013 заявою Лисишина Івана Онуфрійови року. У випадку неявки відповідача ча про визнання права власності на справу буде розглянуто в заочному частину квартири. У разі неявки та не виконання обов’язку повідомити суд порядку.

Увага! ТОВ «КОРПОРАЦІЯ «ГОРВІ» (адреса: 49029, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 46/39), Міжнародний Арбітражний Суд при Асоціації Ліквідаторів та Адміністраторів Рес публіки Молдова викликає в якості відповідача, посилається як на файли нр. АІ (ТКг) 12/12 на прохання ТОВ «ТІМСАТ» на 24.05.2013 р. о 17.00 та знову 27.05.2013 р. о 17.00 за адре сою: Молдова, м. Кишинів, вул. І.Заїкін, нр. 60, тел.: +37322925414, +37322290991.

зовом Селезня Олександра Леонідови ча до Селезень Ірини Олександрівни, Сектора громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Жовтневого РВ ДМУ ГУМВ України в Дніпропет ровській області, про усунення пере шкод у володінні, розпорядженні та користування будинком шляхом знят тя особи з реєстрації у судове засідан ня, яке відбудеться о 10.00 05 червня 2013 року за адресою: вул. Патор жинського, 18а, м. Дніпропетровськ, Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, каб. 12. У випадку неяв ки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто в заочному порядку. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Юрченка Мико лу Михайловича як відповідача у су дове засідання по цивільній справі № 2205/1371/13 за позовною заявою Івлєва Андрія Євгенійовича до Пела гіна Юрія Володимировича та Юрчен ка Миколи Михайловича про визнан ня правочину удаваним, визнання до говорів позики дійсним та недійсним, яке відбудеться 19 червня 2013 року о 10.00 у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, вул. Коро бова, 6, каб. 224. Наслідки неявки пе редбачені ст. 169 ЦПК України.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 08 липня 2013 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201, під го ловуванням судді КобеляцькоїШахо вал І.О. слухається цивільна справа № 0426/13834/2012, провадження № 2/0182/514/2013 за позовом Хоне лідзе Марії Емзарівни до Осоліхіної Ірини Олексіївни про виселення. Відповідачці Осоліхіній Ірині Олек сіївні необхідно з’явитись у судове засідання на вказаний час.

Самарський районний суд м. Дні пропетровська у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Калан таєнко Ганни Миколаївни до Зінь ковського Дмитра Анатолійовича, Зіньковської Катерина Анатоліївни, третя особа Головне управління Дер жавної міграційної служби Самарсь кого РВ ДМ УМВС в м. Дніпропетровсь ку, про визнання осіб такими, що втра тила право на користування житловим приміщенням та зняття осіб з реєст раційного обліку викликає у судове засідання Зінковського Дмитра Анато лійовича, 10.07.1981 р.н.; Зінковську Катерину Анатоліївну, 13.05.1977 р.н., в якості відповідачів, яке відбудеться 27 травня 2013 року о 14.00 у при міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Електрична, 1а, каб. 304. У разі неявки відпові дача у судове засідання буде винесе но заочне рішення. Явка суворо обо в’язкова. Блейхер Й.Т. викликається в якості відповідача по цивільній справі за позовом Дніпропетровської районної державної адміністрації до Блейхер Й.Т., третя особа Новоолександрівсь ка сільська рада, про припинення пра ва власності, яке відбудеться 27.05.2013 року о 9 год. 30 хв. у при міщенні Дніпропетровського район ного суду Дніпропетровської області (каб. 18, вул. Теплична, 7, сел. Ювілей не, Дніпропетровський район, Дніпро петровська область).

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Заочним рішенням Жовтневого ра йонного суду м. Кривого Рогу від 15 березня 2013 року позов Бас Катери ни Юріївни до Рудого Юрія Зіновійо вича, третя особа Жовтневий район ний відділ у м. Кривому Розі Голов ного управління Державної міграцій ної служби України в Дніпропет ровській області, про усунення пере шкод у користуванні власністю шля хом зняття відповідача з реєстрацій ного обліку задоволено. Усунуто пе решкоди у користуванні Бас Катери ною Юріївною належною їй власністю квартирою № 45 будинку № 8 по вул. Тухачевського в м. Кривому Розі. Ви знано Рудого Юрія Зіновійовича, 26 листопада 1966 року народження, та ким, що втратив право на користуван ня квартирою № 45 будинку № 8 по вул. Тухачевського в м. Кривому Розі. Зобов’язано Жовтневий районний відділ у м. Кривому Розі Головного уп равління Державної міграційної служ би України в Дніпропетровській об ласті зняти Рудого Юрія Зіновійовича, 26 листопада 1966 року народження, з реєстрації в квартирі № 45 в будин ку № 8 по вул. Тухачевського в м. Кри вому Розі. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре

сою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18а, повідомляє про ухвалення 14 травня 2013 року заоч ного рішення по цивільній справі за позовом Приватного акціонерного то вариства «Страхова компанія «Інгос страх» до Берковського Віктора Іва новича, третя особа Недвига Вяче слав Вікторович, про стягнення витрат по сплаті страхового відшкодування в порядку регресу, яким позовні вимо ги задоволені в повному обсязі. Стяг нуто з Берковського Віктора Іванови ча на користь Приватного акціонерно го товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» 3837,86 грн. та в поряд ку розподілу судових витрат 229,40 грн. судового збору. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті повідомляє, що 13.05.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/881/13ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Куршева Ігоря Олександро вича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Даним рішен ням були задоволені позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк». З повним текстом відповідач Куршев Ігор Олександрович може ознайоми тись, звернувшись до канцелярії Дов гинцівського районного суду м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області. П’ятихатським районним судом Дніпропетровської області 13 трав ня 2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 190/ 190/13ц за позовом Козачука Воло димира Петровича до Волошина Олек сандра Миколайовича про стягнення заборгованості, яким позов задоволе но. Відповідачу Волошину О.М. роз' яснюємо, що заочне рішення суду може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо відача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповіда чем до П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області за адре сою: 52100, м. П’ятихатки П’ятихатсь кого району Дніпропетровської об ласті, вул. Шевченка, 114, протягом 10 днів з дня опублікування даного ого лошення. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що рішенням суду від 05 листопада 2012 року позов Данчук Ії Олександрівни до Багулі Вячеслава Вілоровича про розірвання шлюбу 

задоволено. При публікації оголошен ня Багуля Вячеслав Вілорович вва жається належно повідомленим про рішення суду. Заяву про перегляд за очного рішення відповідачем може бути подано у Дзержинський район ний суд м. Кривого Рогу протягом де сяти днів із дня публікації. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що ЦентральноМіським районним судом м. Кривого Рогу суддею Філатовим К.Б. 29.03.2013 р. було винесено за очне рішення по цивільній справі № 216/868/13ц, яке можна отримати в канцелярії суду (вул. Першотравне ва, 12, каб. 6). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого лошення в пресі відповідач Борисов С.С. вважається повідомленим про за очне рішення. 28 березня 2013 року Бабушкінсь кий районний суд м. Дніпропет ровська, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську цивільну спра ву за позовом Книша Геннадія Петро вича до Книш Олени Петрівни та Кни ша Антона Геннадійовича про вселен ня та виселення, вирішив: позов Кни ша Геннадія Петровича до Книш Оле ни Петрівни та Книша Антона Генна дійовича задовольнити в повному обсязі. Виселити Книш Олену Петрі вну та Книша Антона Геннадійовича із квартири за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Артема, буд. 39, кв. 17. Вселити Книша Геннадія Петрови ча (інн 1438916514) в квартиру за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ар тема, буд. 39, кв. 17. Стягти з Книш Олени Петрівни та Книша Антона Ген надійовича на користь Книша Генна дія Петровича (інн 1438916514) су довий збір в сумі 107 (сто сім) грн. 30 коп. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 30 квітня 2013 року о 09.00 в залі судових за сідань 206 за адресою: пр. Миру, 24, винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Шульгіної Зої Юхи мівни, Шульгіна Вадима Аркадійови ча до Піцика Андрія Валерійовича, Си роїжка Сергія Федоровича, Ліховсько го Сергія Анатолійовича, треті особи приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Пахо мова Наталія Іванівна, приватний но таріус Криворізького міського нота ріального округу Кульбіда Наталія Ми хайлівна, про визнання правочинів недійсними.


×èòàéòå íà ñàéò³:

30 ЖИТТЯБУТТЯ ○

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430)

ÒÀÒÜßÍ×ÅÍÊÎ,

óïðàâëÿþùàÿ îäíîãî èç ëàóíæ-áàðîâ Äíåïðîïåòðîâñêà:

- Ñ÷èòàþ ýòî òàáó àáñîëþòíî îïðàâäàííûì. Ó íàñ ñóùåñòâóåò ñèñòåìà îõðàíû, åñòü ôåéñ-êîíòðîëü.  íàøå çàâåäåíèå íèêîãäà íå äîïóñêàëè ëþäåé ìëàäøå 16 ëåò. Òåïåðü âíóòðåííèå ïðàâèëà áóäóò ïîäêðåïëåíû íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå. Êðîìå òîãî, ìû êîíòðîëèðóåì ðàñïèòèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ëèöàìè, íå äîñòèãøèìè 18 ëåò. Âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ âûïóñêíûõ îòâåòñòâåííîñòü çà ðàñïèòèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ëîæèòñÿ íà ïëå÷è ðîäèòåëåé.

ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ,

«Не сміття» - спільний проект організації «Екотусовки Дніпра» та клубу активного відпочинку KAVA. Його сенс полягає в тому, щоб разом на практиці вирішувати проблеми сортування побутових відходів у місті. Проект складається з трьох етапів. На першому - учасники велоквесту створять карту пунктів прийому вторсировини у кожному районі, на другому - бро-

íàðîäíûé äåïóòàò:

- Äåòÿì íå÷åãî äåëàòü íà óëèöå ïîñëå 22.00 áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ. Ïðèíÿòèå Çàêîíà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðåøåíèþ âîïðîñà ñíèæåíèÿ óðîâíÿ äåòñêîé ïðåñòóïíîñòè. ×àñòî äåòè äî 16 ëåò, íàõîäÿñü íà óëèöå, ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè íàñèëèÿ. À èíîãäà è ó÷àñòíèêàìè ïðåñòóïëåíèÿ.

Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÑÒÂÎÐßÒÜ ÊÀÐÒÓ ÏÓÍÊҲ ÏÐÈÉÎÌÓ ÂÒÎÐÑÈÐÎÂÈÍÈ

ÌÈÍÈÍ,

ãëàâà «Street Workout Ukr aine»: Ukraine»:

шури про сортування сміття, потім - організують сайт із докладною картою місць прийому вторсировини. У соцмережах вже є група, в якій волонтери розподілились по районах Дніпропетровська і перевіряють наявність певного пункту, години його роботи, з якою сировиною він працює. Вже опрацьовано близько 50 адрес, упродовж місяця планується ще 100. Підтримати екоактивістів вирішили вело-

ÄËß ÂÑ²Õ ÁÀÆÀÞ×ÈÕ

сипедисти з клубу активного відпочинку KAVA. У неділю, 19 травня, раÄî ïðîåêòó «Íå ñì³òòÿ» зом із волонтерами вони òà «Âåëîïîêîòóøîê» влаштували так звані ìîæóòü ïðèºäíàòèñü óñ³ «велопокатушки», під áàæàþ÷³. Äåòàëüíà час яких перевірили по³íôîðìàö³ÿ - íà ñàéò³ тенційно робочі пункти vk.com/ nemusor. вторсировини на лівому Ùîòèæíÿ òóò çàçäàберезі міста. ëåã³äü ïîâ³äîìëÿòèìóòü Дівчата та хлопці хоïðî çóñòð³÷³ òà ì³ñöå ¿õ чуть за кілька вихідних ïðîâåäåííÿ. Äîëó÷àéòåоб’їхати всі пункти, і не ñÿ ³ âè. тільки нанести їх на карту, а й одночасно активно відпочити. Бо ж «вело- двоколісному разом з покотушки» - це пере- друзями та фотоапарадусім веселі подорожі на том.

- ß çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Íóæíî çàïðåùàòü ïðîäàæó òàáàêà è àëêîãîëÿ. Âîñïèòàíèåì äåòåé äîëæíû çàíèìàòüñÿ ðîäèòåëè, à íå ãîñóäàðñòâî. Çàêîíàìè íåëüçÿ ïðèâèòü ìîðàëüíûå öåííîñòè.

×Å×ÅÒÎÂ,

íàðîäíûé äåïóòàò:

- Äåòÿì íå ìåñòî â óâåñåëèòåëüíûõ çàâåäåíèÿõ ïîñëå 22.00. Ãîñóäàðñòâî ïûòàåòñÿ çàñòàâèòü ðîäèòåëåé îòâå÷àòü çà äåòåé. Ìíîãèå â 14 ëåò èìåþò 45-é ðàçìåð íîãè, íî íå èìåþò ìîçãîâ. Òàê è äåòñêàÿ ïðåñòóïíîñòü âîçðàñòàåò. Ãóëÿþò íî÷üþ è íå çíàþò, ÷åì ñåáÿ çàíÿòü. ○

Ìèíóëîãî òèæíÿ â ðàìêàõ ïðîåêòó «Íå ñì³òòÿ» â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîéøîâ íåçâè÷àéíèé âåëîêâåñò. ϳä ÷àñ íüîãî ãîñïîäàð³ äâîêîë³ñíèõ çìîãëè íå ò³ëüêè çä³éñíèòè ö³êàâó ïîäîðîæ ì³ñòîì, à é äîïîìîãëè î÷èñòèòè éîãî â³ä ñì³òòÿ

Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðàèíû 16 ìàÿ ïðèíÿëà Çàêîí îòíîñèòåëüíî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ ðåáåíêà â çàâåäåíèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ñôåðû ðàçâëå÷åíèé â íî÷íîå âðåìÿ. Ðåáåíîê äî 16 ëåò ñ 22.00 äî 6.00 ìîæåò íàõîäèòüñÿ â óâåñåëèòåëüíûõ çàâåäåíèÿõ è îáùåïèòå òîëüêî â ïðèñóòñòâèè îäíîãî èç ðîäèòåëåé (èëè äðóãîãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ðåáåíêà).

„ ÌÈÕÀÈË

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «ÌÎÑÒ-ÄÍÅÏл ïðîâåëî ýêñïåðòíûé îïðîñ «Àêòóàëüíîñòü ïðèíÿòèÿ Çàêîíà îòíîñèòåëüíî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ ðåáåíêà â çàâåäåíèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ñôåðû ðàçâëå÷åíèé â íî÷íîå âðåìÿ»

„ ÄÅÍÈÑ

«Íåñì³òòºâ³» âåëîïîêîòóøêè

ÄÅÒßÌ ÍÎ×ÜÞ ÍÅ ÌÅÑÒÎ Â ÓÂÅÑÅËÈÒÅËÜÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈßÕ?

„ ÂÀÄÈÌ

×ÈÑÒŠ̲ÑÒÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ

„ ÅËÅÍÀ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ÏÅÐŲÐÊÀ

ÏÎÑÒÐÀÆÄÀ ÄÅÐÆÁÞÄÆÅÒ Cï³âðîá³òíèêàìè ãîëîâíîãî â³ää³ëó ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÄÏÑ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó åêñïîðòíèõ îïåðàö³é, ùî áóëè çä³éñíåí³ ó ïåð³îä 2011-2012 ðîê³â, ç³áðàíî ìàòåð³àëè ùîäî ï³äïðèºìñòâà «Ä» ³ çðóéíîâàíà ñõåìà ì³í³ì³çàö³¿ ñïëàòè ïîäàòê³â. Âîíà ïîëÿãຠó ïåðåâåäåíí³ ïðèáóòê³â ï³äïðèºìñòâà çà êîðäîí øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ ÷åðåç ô³ðìó-íåðåçèäåíòà çà çàíèæåíèìè íà 25-30% â³ä ñâ³òîâèõ ö³í. Ó ðåçóëüòàò³ äåðáþäæåò íåäîîäåðæàâ á³ëüøå 3 ìëí. ãðí. Çà äàíèì ôàêòîì ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. З життя пішов талановитий підприємець, який зробив великий внесок у розвиток трубної промисловості України, незмінний голова ради директорів ВАТ «ЮВІС», акціонер та член ради директорів міжна& родного холдингу «Сентравіс», член Міжнародної трубної асоціації СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ АТАНАСОВ. Сергій Васильович відомий у Нікополі та на Дніпропетровщині як один із відроджувачів трубної промисловості. Завдяки його роботі у Нікополі було збережено понад 2 тис. робочих місць, реалізована низ& ка соціальних проектів у галузях охорони здоров'я та освіти. Ім'я Сергія Атанасова назавжди залишиться в історії міста, як справжнього лідера, професіонала, мудрої та щирої людини. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам'ять про Сергія Васильовича назавжди залишиться в наших серцях. Облдержадміністрація

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com


ВІДПОЧИНЬ! 31

×èòàéòå íà ñàéò³:

23.05.2013 ð. ¹ 39 (1430) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ ðåöåïòîâ áëþä, êîòîðûå ðàçíîîáðàçÿò âàø ñòîë

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

ÑÛÐÍÛÉ ÑÓÏ «ÁÎËÃÀÐÑÊÀß ÔÀÍÒÀÇÈß» ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ”плавленые сырки - 2 шт. ”средние морковки - 2 шт. ”картофель - 2 шт. ”чеснок - 2 зубчика ”масло растительное - 2 ст. л. ”зелень петрушки, соль, перец - по вкусу.

ÆÓÆÆÀÙÈÅ ÑÎÑÅÄÈ

ÏÎÑÅËÈËÈÑÜ Ï×ÅËÛ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n 1 литр воды поставить на огонь, положить туда поломанные на кусочки сырки и помешивать до полного растворения.

o Почистить и натереть морковку, припустить на сковороде в растительном масле и добавить к растопленным сыркам.

p Через 7-10 минут положить почищенный и нарезанный кубиками картофель и варить до полной готовности.

q В конце добавить тертый чеснок и мелко нарезанную зелень, посолить, поперчить по вкусу.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÑÀËÀÒ «ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ» ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

ÄËß ÇÀÏÐÀÂÊÈ:

”помидор - 3 шт. ”растительное масло - 3-5 ст. л. ”картофель (средний) - 3 шт. ”сельдерей (стебель) - 150 г ”мед - 1 ст. л. ”лук репчатый - 1 шт. ”уксус 3%-й - 1 ст. л. ”горчица (сухая) - 0,5 ч. л. ”паприка - 0,5 ч. л. ”соль - по вкусу.

«ÝÊÇÎÒÈÊÀ» Ñ ÌÎÐÎÆÅÍÛÌ ”мороженое ”апельсины - 2 шт. «Пломбир» ”яблоки - 2 шт. 1 брикет ”банан - 1 шт. ”йогурт с экзоти”ананасы консервическими фруктарованные - 0,5 банки ми - 2 упаковки.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

лук нарезать тонкими кружочn Положить на дно креманки брикет морожеками, сельдерей нашинковать ного «Пломбир». соломкой. o Сверху - нарезанные q Заправка: очень хорошо небольшими кусочками смешать все необходимые для фрукты (пропорции произнее ингредиенты. вольные). Можно импровиr Подготовленные овощи зировать: добавить груши, аккуратно перемешать и заправить, снова перемешать, укра- киви, мандарины - как подскажет фантазия. сить любой (по желанию) зелеp Не перемешивать. Все блюдо залить йогуртом. нью. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

B Ñûðûå âûìûòûå îâîùè ñòàðàé-

òåñü íàðåçàòü â ñàëàò íåçàäîëãî äî åäû, ïîñêîëüêó ïîä âîçäåéñòâèåì ñâåòà è êèñëîðîäà îíè òåðÿþò âèòàìèí Ñ. B Åñëè çàâÿëà çåëåíü óêðîïà,ïåòðóøêè, åå ñëåäóåò ïîäåðæàòü â âîäå ñ äîáàâëåíèåì óêñóñà - çåëåíü îïÿòü ñòàíåò ñâåæåé. B Ëóê,êîòîðûé äîáàâëÿåòñÿ â ñàëàò,áóäåò ãîðàçäî âêóñíåå,åñëè åãî ìåëêî íàðåçàòü, ïîëîæèòü â äóðøëàã è îáäàòü êèïÿòêîì. B Âî âðåìÿ âàðêè öâåòíàÿ êàïóñòà ñ÷èòàåòñÿ ãîòîâîé,åñëè íîæ ìÿãêî âõîäèò â êî÷åðûæêó. B Ñòàðàéòåñü ñîëèòü ñàëàò íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïîäà÷åé ê ñòîëó, ïîñêîëüêó ïîñîëåííûå çàðàíåå îâîùè ïîòåðÿþò ìíîãî ñîêà.

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê óáðàòü ïîäïàëèíû îò óòþãà ñ îäåæäû Óòþæèëè, çàäóìàëèñü è îñòàâèëè ïîäïàëèíû íà îäåæäå? Ïîðîé äàæå ñ ìíîãîîïûòíîé õîçÿéêîé ìîæåò ñëó÷èòüñÿ òàêàÿ áåäà. Êàê èñïðàâèòü ïîëîæåíèå? Чтобы убрать подпалину от утюга с одежды, можно смочить испорченное место соком лимона, сверху нанести сахарную пудру, оставить до высыхания, а затем простирать вещь в прохладной воде. Есть вариант попробовать смочить подпалину холодной водой, затем посыпать мелкой солью и выставить на солнце, до высыхания. После этого прополоскать испорченную одежду в холодной воде.

ÏÛËÅÑÎÑÈË ËÓÆÈ Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû Øîòëàíäèè äîïðîñèëè æèòåëÿ Ãëàçãî, çàäåðæàííîãî âî âðåìÿ óáîðêè ëóæè ïûëåñîñîì. Çà ýòèì çàíÿòèåì ãðàæäàíèíà çàñòàëè â øîòëàíäñêîé ñòîëèöå ïîñëå ëèâíÿ. Êòî-òî âûëîæèë ôîòî ìóæ÷èíû â èíòåðíåò. Ïî÷åìó æèòåëü Ãëàçãî ðåøèë ïðîïûëåñîñèòü ëóæó, íåèçâåñòíî. Âåðîÿòíî, îí ïðîñòî õîòåë ïîøóòèòü. ○

Еще может пригодиться перекись водорода, нанесенная на пятно. Выставить одежду на солнце, а затем прополоскать в холодной воде. Еще один способ - берем луковицу, разрезаем пополам. И протираем разрезом подпалину. Затем протираем раствором моющего средства. Это может быть обычный стиральный порошок, растворенный в воде, а можно взять жидкое моющее средство для деликатной стирки. Затем прополоскать одежду в чистой, прохладной воде. После этой процедуры окрашенные ткани могут изменить цвет. Но, не беспокойтесь, он легко вернется, если смочить пятно разведенным водой уксусом.

4

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÏËÀÑÒÈÍÊÈ

ÒÐÈ ÌÈÍÓÒÛ ÇÀÏÈÑÈ Â ÑØÀ ïðîãðàììèñò è èçîáðåòàòåëü Àìàíäà Ãàññàè ñ ïîìîùüþ ëàçåðà ñîçäàëà ïåðâûå â ìèðå äåðåâÿííûå ïëàñòèíêè. Ïåðâîíà÷àëüíî Ãàññàè èñïîëüçîâàëà äëÿ ïå÷àòè äåðåâÿííûõ ïëàñòèíîê 3D-ïðèíòåðû, íî ïîçæå îíà ïðèäóìàëà ñïîñîá, êàê ñäåëàòü çâóêîâûå íîñèòåëè âðó÷íóþ ñ ïîìîùüþ ðåçàêà - íà áóìàãå, àêðèëå, äåðåâå è äðóãèõ ìàòåðèàëàõ. Áîðîçäû íà äåðåâÿííîé ïëàñòèíêå ïîëó÷àþòñÿ âäâîå øèðå, ÷åì íà âèíèëå, ïîýòîìó íà îäíîé ñòîðîíå ïîìåùàåòñÿ îêîëî 3 ìèíóò çàïèñè. ○

ÇÀÌÅÒÈË «ÎÊÍλ

3

ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈÊÀ…

ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ

1

2

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

n Помидоры обдать кипятком и снять кожицу. o Очищенный картофель отварить без добавления соли. p Помидоры, картофель и

 äîìå æèòåëåé ãîðîäêà Ïðîâî, øòàò Þòà, îáíàðóæèëè ãèãàíòñêóþ êîëîíèþ ï÷åë. Êàê ðàññêàçàë Òàéëåð Äæàä, îíè ñ ñóïðóãîé ïåðååõàëè â äîì ÷óòü áîëåå ïÿòè ìåñÿöåâ íàçàä. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ íà÷àëè ñëûøàòü ñòðàííîå æóææàíèå. Âñêîðå ïàðà çàìåòèëà, ÷òî èõ æèëèùå âûçûâàåò èíòåðåñ ï÷åë: îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íàñåêîìûõ ëåòàëî íà óëèöå. Ñïåöèàëèñòàì, ÷òîáû èçâëå÷ü íàñåêîìûõ, ïðèøëîñü âñêðûòü ñòåíó â õîçÿéñêîé ñïàëüíå. Îêàçàëîñü, â ïðîåìå æèëà êîëîíèÿ èç ïðèìåðíî 40 òûñÿ÷ îñîáåé.

Æèòåëü áðèòàíñêîãî ãîðîäà Áðàéòîí çàÿâèë, ÷òî îí ñëó÷àéíî îáíàðóæèë â ãîðîäå îêíî â äðóãîå èçìåðåíèå. Ìóæ÷èíà íàïèñàë ÷èíîâíèêàì ïèñüìî ñ èíôîðìàöèåé î «ïîðòàëå èëè âèõðå», êîòîðûé ìîæåò çàñîñàòü íåîñòîðîæíûõ æèòåëåé. Ïî ñëîâàì àíîíèìíîãî îòïðàâèòåëÿ, îí çàìåòèë ñòðàííîå ÿâëåíèå, ïðîãóëèâàÿñü ñî ñâîèì äîìàøíèì ïèòîìöåì. Îí õîòåë ïîäðîáíåå èçó÷èòü äûðó, îäíàêî îòêàçàëñÿ îò ýòîé çàòåè, îïàñàÿñü, ÷òî â «îêíî» ìîæåò ïîïàñòü åãî ïåñ. ×èíîâíèêè ïðîèãíîðèðîâàëè ïèñüìî.


ЧЕТВЕР, 23 ТРАВНЯ 2013 РОКУ № 39 (1430)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Ìåäååé» çàãîðåëàñü ìîìåíòàëüíî ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Âàøèì ïëàíàì è íàìåðåíèÿì îòêðûò çåëåíûé ñâåò. Íåäåëÿ óäà÷íàÿ äëÿ ëè÷íûõ è äåëîâûõ ïîåçäîê, êîìàíäèðîâîê, ó÷åáû è êîëëåêòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. ТЕЛЕЦ Íåñïîêîéíàÿ, íî èíòåðåñíàÿ íåäåëÿ. Íà ïåðâîì ïëàíå äîëæíû áûòü âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà è íîâûå ïîäõîäû â ðàáîòå. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ çíàêîìñòâ è ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. БЛИЗНЕЦЫ Êîëåñî Ôîðòóíû ïîâîðà÷èâàåòñÿ â âàøó ñòîðîíó. Ýòî èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ îáìåíà óñëóãàìè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Îñòàâëÿéòå âðåìÿ äëÿ îòäûõà. РАК Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ îòïóñêà, åñëè âàñ èíòåðåñóþò íîâûå ìåñòà, ëþäè è âïå÷àòëåíèÿ. Ãëàâíîå - ÷òîáû íèêòî íå ìåøàë âûáèðàòü çàíÿòèÿ ïî äóøå è èìåòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ îòäûõà è íàáëþäåíèé. ЛЕВ Âàøà æèçíü áóäåò ïðåäñòàâëÿòü íàñòîÿùèé âîäîâîðîò îáùåíèÿ. Ýòî ëó÷øåå â ãîäó âðåìÿ, ÷òîáû çàâÿçàòü ïîëåçíûå çíàêîìñòâà è íàéòè åäèíîìûøëåííèêîâ. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ëè÷íûì äåëàì; îáùåíèå îãðàíè÷üòå. ДЕВА Íåäåëÿ óäà÷íàÿ äëÿ êàðüåðíûõ ïåðåìåí, òðóäîóñòðîéñòâà, ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé è íàâûêîâ. Ìîæíî âçÿòü ïîäðàáîòêó.  âûõîäíûå âû áóäåòå áëèçêè ê ñîâåðøåíèþ îøèáêè. Îòêàæèòåñü îò îáñóæäåíèÿ âàæíûõ âîïðîñîâ.

ВЕСЫ Ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ ñäåëàåò ìíîãèå âåùè âîçìîæíûìè. Ýòî èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ ïóòåøåñòâèé è çíàêîìñòâ. СКОРПИОН Ìåäëåííûå è öåëåíàïðàâëåííûå óñèëèÿ îáåùàþò Ñêîðïèîíàì óñòîé÷èâûé ïðîãðåññ. Îðãàíèçóéòå ñâîå îêðóæåíèå òàê, ÷òîáû ÷àñòü ðàáîòû çà âàñ ñäåëàëè äðóãèå. СТРЕЛЕЦ Ýòà è ñëåäóþùàÿ íåäåëè äàþò øàíñ èçìåíèòü ê ëó÷øåìó ëè÷íóþ æèçíü, íà÷àòü îòíîøåíèÿ èëè ïðèíÿòü âàæíîå ðåøåíèå. Ñêîðåå âñåãî, èíèöèàòèâó ïðîÿâèò äðóãàÿ ñòîðîíà, íî îòâåòñòâåííîñòü çà âûáîð ëÿæåò íà âàñ. КОЗЕРОГ Ãîòîâüòåñü ê òîìó, ÷òî íà âàñ íàâàëèòñÿ ìíîãî ðàçíîïëàíîâîé ðàáîòû. Ïðèäåòñÿ çàñó÷èòü ðóêàâà. Âàì ïðåäñòîèò ëèáî îñâàèâàòü, ëèáî ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ è îïûò. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ëè÷íûì óâëå÷åíèÿì è ðåëàêñàöèè. ВОДОЛЕЙ Ýòà è ñëåäóþùàÿ íåäåëè ïîðàäóþò áûñòðûì ðàçâèòèåì îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ äëÿ âàñ îñîáûé èíòåðåñ. Èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ ðîìàíòè÷åñêîé ïîåçäêè.  êîíöå íåäåëè ñâåäèòå ê ìèíèìóìó òðàòû. РЫБЫ Â íà÷àëå íåäåëè ìîæíî çàêóïàòü ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà è íîâûå ïðåäìåòû èíòåðüåðà, íàíèìàòü ñïåöèàëèñòîâ è íåïîñðåäñòâåííî ïðèñòóïàòü ê ïåðåäåëêàì. Ïîñòàðàéòåñü èìåòü çàïàñ óãîùåíèé - â äîìå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íåîæèäàííûå ãîñòè.

 êîíöå àïðåëÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîøåë XXI Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ìîëîäåæíûõ òåàòðîâ «Ðàìïà», ñîáðàâøèé íà ñöåíå òåàòðà èì. Ãîðüêîãî 13 íåïðîôåññèîíàëüíûõ êîëëåêòèâîâ èç Óêðàèíû, Ðîññèè, Áåëàðóñè. Ãðàíïðè æþðè ïðèñóäèëî äíåïðîïåòðîâñêîìó «Ôëýøó» è âîëãîãðàäñêîìó «Óíèâåðñèòåòó». Àêòðèñà òåàòðà «Ôëýø» ßíà Ìèíîñÿí íàçâàíà ëó÷øåé èñïîëíèòåëüíèöåé æåíñêîé ðîëè БЫЛО СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО

что в мечтах я себе рисовала, как мы с моей партнершей получаем приз за главную женскую роль (роль Медеи в спектакле «Флэша» играют две актрисы - Прим. ред.). - Как долго работали над ролью Медеи и насколько тяжело или легко она Вам далась? - Когда прошлым летом режиссер Катерина Слюсарь поделилась с нами давно терзающей ее идеей поставить трагедию Жана Ануя «Медея», я загорелась моментально. Всерьез взялись за работу над спектаклем в начале ноября. Режиссер поставила задачу - буквально стать Медеей, причем одной на двоих. Сделать из двух девятнадцатилетних студенток непрофессиональных актрис, без навыков и поставленного голоса, одну воинственную Колхидскую Царицу-колдунью, показав всю величину и глубину личности, - легким это дело точно не назовешь. Было сложновато, но безумно интересно.

- Яна, для нынешнего состава театра «Флэш» это было первое выступление на фестивале. Ожидали такой высокой награды? - Мы достаточно молодой коллектив, и было бы даже неприлично с нашей стороны всерьез ждать чего-то грандиозного. Хотелось, безусловно, получить какую-то оценку сво- ЗА ДВУМЯ ей деятельности, но на по- ЗАЙЦАМИ беду в номинации «Жен- Как началось Ваше ская роль», а тем более - на увлечение театром? Гран-при, точно не рассчи- С самого детства мне тывали. Хотя, не скрою, безумно нравилось что-то

эдакое придумывать: я ставила спектакли со своим младшим братом. А став студенткой строительной академии и узнав, что тут каждый

год проводится набор в труппу «Флэш» - совместный проект ПГАСиА и театра «Верим», я не смогла устоять. - Почему выбрали архитектурный факультет? - Когда я решила поступать в академию, честно говоря, не имела ни малейшего понятия об архитектуре. Пошла на подготовительные курсы по рисунку гипсовой го-

ловы и архитектурно-пространственной композиции из геометрических тел - и мне очень нравилось. Оказалось, что учиться здесь интересно, хотя и непросто. - Планируете ли превратить актерство в профессию? - Сейчас я изо всех сил пытаюсь совмещать учебу на архитектурном и театр, но понимаю, что, если хочешь достичь серьезного уровня хотя бы в одной из отраслей, надо сосредоточиться на одной из них. Пока не задумываюсь серьезно о будущем, не хочу выбирать. Вот мы выступили на «Рампе», и я срочно иду учиться.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 23.05 Пт 24.05 Сб 25.05 Нд 26.05 Пн 27.05 Вт 28.05

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

+26 +19 +22 +17 +19 +14 +20 +15 +23 +16 +21 +16

+29 0С +20 0С +28 0С +19 0С +26 0С +18 0С +26 0С +18 0С +29 0С +19 0С +27 0С +19 0С

півд. 78 м/с півд.захід. 27 м/с захід. 25 м/с півн. 12 м/с схід. 24 м/с півн.схід. 24 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 22.05.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354339

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement