Page 1

ÏÕÇ: ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÐÀÄÈ ÌÈÐ ÌÈÐÀÀ

ÌÈ ÏÎÄÀÐÓÂÀËÈ Ñ²ÒÓ ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐ ÀÐÒÓÐÀÀ

9

ÂÑÒÐÅÒÈËÈ ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ

3 6

ÍÀ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÉ ÆÈË ÃÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÐÎÄÑÊÎÉ ÃÃÎËÎÂÀ ÎËÎÂÀ

9

ÄÀÉÂÅÐÈ Ï²ÐÍÀËÈ ÇÀ ØÀÌÏÀÍÑÜÊÈÌ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ó ñóáîòó â Äí³ïðîâèõ âîäàõ ïîáëèçó Ôåñòèâàëüíîãî ïðè÷àëó áóëî ëþäíî. Ïåðåõîæ³ äèâóâàëèñÿ êðåìåçíèì ÷îëîâ³êàì, ÿê³ ï³ðíàëè ó ð³÷êó, òà æ³íêàì ç ìàëå÷åþ, ùî çáèðàëè íåïîòð³á óçäîâæ áåðåãà.

№29 (1420) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 16 êâ³òíÿ 201 20133 ð.

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÃÎÑÒ² ²Ç ÏÀЪ

ÏÅÐŲÐÊÀ ÏÎ-ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈ Ó ïîíåä³ëîê äî Êèºâà ïðèáóëè ñï³âäîïîâ³äà÷³ Ìîí³òîðèíãîâîãî êîì³òåòó ÏÀЪ Ìàð³ºòòà äå Ïóðáå-Ëóíä³í òà Ìàéë³ñ Ðåïñ. Ó ïëàíàõ ¿õíüîãî â³çèòó - çóñòð³÷ ³ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ³êòîðîì ßíóêîâè÷åì, îö³íêà ñòàíó âèêîíàííÿ êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè, ðåôîðì Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó òà ïðîêóðàòóðè, âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ ç êîëèøí³ìè âèñîêîïîñàäîâöÿìè, ÿê³ â³äáóâàþòü ïîêàðàííÿ. ○

ÇÀ ÎÑÎÁËȲ ÓÌÎÂÈ

ÍÀÄÁÀÂÊÈ ÄËß «ØÂÈÄÊί»

«Ãëàâíàÿ çàäà÷à ÃÀÈ áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ»

5

 ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ðàáîòíèêè ÃÃîñàâòîèíñïåêöèè îñàâòîèíñïåêöèè ÓÓêðàèíû êðàèíû îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê à÷àëüíèê ÃÃÀÈ ÀÈ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, ïîëêîâíèê ìèëèöèè Íèêîëàé Âîâ÷óê ýêñêëþíèê.. Íàêàíóíå ííà÷àëüíèê çèâíî ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» î òîì, ÷òî äåëàþò èíñïåêòîðû, ÷òîáû àâàðèé íà äîðîãàõ áûëî ìåíüøå, êàê ðàáîòàåò ñèñòåìà «Âèäåîêîíòðîëü-Ðóáåæ», à òàêæå î æèçíåííî âàæíîì ñîáëþäåíèè ýëåìåíòàðíûõ Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

ÍÅÏÛËÜÍÀß ÐÐÀÁÎÒÅÍÊÀ ÀÁÎÒÅÍÊÀ

«ÑÒÐ ÀØÈËÀ» ÇÀ ÎÊÍÎÌ È ÑÏßÙÈÅ Â ÎÒÅËÅ «ÑÒÐÀØÈËÀ» ñîèñêàòåëü äîëæåí áûòü íå ìîëîæå 18 ëåò. Âñå ïðîôåññèè íóæíû, âñå «Çàãëÿäûâàòåëü» áóäåò ïðîôåññèè âàæíû, - ýòî çíàåò ïåðåîäåâàòüñÿ â ìîíñòðîâ ëþáîé ðåáåíîê. È íè÷åãî, âî âðåìÿ ïîêàçîâ ôèëüìîâ åñëè ïîðîé îíè áûâàþò óæàñîâ è çàãëÿäûâàòü â âåñüìà íåîðäèíàðíû. Òàê, â îêíà ìàøèí - òàêîé ñåáå ðîññèéñêîì Ñûêòûâêàðå, «ýôôåêò 3D». Ó÷ëè ðàáîòîàäìèíèñòðàöèÿ àâòîêèíîòå- äàòåëè è òîíêèå ìîìåíòû àòðà èùåò ëþäåé íà äîëæíîâîé ïðîôåññèè, âåäü íå íîñòü «çàãëÿäûâàòåëÿ â âñå çðèòåëè îáëàäàþò îêíà». Èíôîðìàöèÿ î æåëåçíûìè íåðâàìè è âàêàíñèè äàæå ðàçìåùåíà îòðåàãèðîâàòü íà «ìîíñòðà» íà ñàéòå çàâåäåíèÿ. Íèêàêèõ ìîãóò ïî-ðàçíîìó. Ïîñåìó îñîáûõ òðåáîâàíèé ê «ñòðàøèëå» íåîáõîäèìî ïðåòåíäåíòàì íå ïðåäúÿâëÿ- óìåòü îêàçûâàòü ïåðâóþ þò, óñëîâèå ëèøü îäíî ïîìîùü ïîñåòèòåëÿì, ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

14

óïàâøèì â îáìîðîê. Êðîìå òîãî, îí äîëæåí áóäåò äåëàòü âèäåî è ôîòî. ...À âîò îäèí èç îòåëåé Õåëüñèíêè ïðåäëàãàåò ãîðàçäî ìåíåå ñòðåññîâóþ ðàáîòó - â áóêâàëüíîì ñìûñëå, íå áåé ëåæà÷åãî. Çäåñü îòêðûëè âàêàíñèþ ñïåöèàëèñòà ïî ñíó. Ãîñòèíèöà èùåò ìîëîäûõ ëþäåé, âëàäåþùèõ ôèíñêèì, àíãëèéñêèì è, æåëàòåëüíî, ðóññêèì ÿçûêàìè. Ñîèñêàòåëÿì ïðåäëàãàþò êîíòðàêò íà 35 äíåé è âåñüìà íåïëîõóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó.

Íåâäîâç³ çàðïëàòè ë³êàð³â òà ôåëüäøåð³â ñëóæáè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè çðîñòóòü íà 40% â³ä ïîñò³éíîãî îêëàäó. ³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó óõâàëèâ óðÿä êðà¿íè. 20% íàäáàâêè åñêóëàïè îòðèìàþòü çà îñîáëèâèé õàðàêòåð ðîáîòè ³ ñò³ëüêè æ - çà îñîáëèâ³ óìîâè ïðàö³. Âæå ç æîâòíÿ öüîãî ðîêó íàäáàâêè äî çàðïëàò îäåðæàòü 8,4 òèñ. óêðà¿íñüêèõ ë³êàð³â òà 22 òèñ. ñåðåäíüîãî ìåäïåðñîíàëó. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ¿õ îòðèìàþòü ïîíàä 400 ë³êàð³â òà áëèçüêî 1600 ôåëüäøåð³â.

Ñîíÿì íóæíî áóäåò ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå óæå â ìàå. Îäíàêî îíè äîëæíû íå òîëüêî íåæèòüñÿ â îáúÿòèÿõ Ìîðôåÿ, íî è âåñòè áëîã ñ «èçÿùíûìè è ýëåãàíòíûìè» çàïèñÿìè. ×òî ïîä ýòèì ïîäðàçóìåâàåò ðàáîòîäàòåëü, â îïèñàíèè ê âàêàíñèè íå óêàçàíî. Ìåñòíûå æóðíàëèñòû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî îò ðàáîòíèêà æäóò ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ î ñíå â íîìåðàõ îòåëÿ. «Ïîäðåìàòü» òàêèì îáðàçîì óæå âûçâàëèñü 500 ÷åëîâåê.

Çâåçäíûé ñòàòóñ. Ìàðãàðåò ÒÒýò÷åð ýò÷åð - æåíùèíà, êîòîðîé âîñõèùàëñÿ ìèð

Íβ ÏÐ ÀÂÈËÀ ÏÐÀÂÈËÀ

Ó²ÌÊͲÒÜ ÔÀÐÈ Â Óêðà¿í³ âñòóïèëè â ñèëó íîâ³ Ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó. Ó ïåðøó ÷åðãó íèçêà íîâîââåäåíü ñòîñóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó, çàïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ çðàçê³â äîðîæí³õ çíàê³â òà äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè. À äëÿ çíèæåííÿ ðèçèêó âèíèêíåííÿ ÄÒÏ íà çàì³ñüêèõ äîðîãàõ ÏÄÐ âèìàãàþòü â³ä âî䳿â ó ïåð³îä ³ç 1 æîâòíÿ äî 1 òðàâíÿ çà ìåæàìè íàñåëåíîãî ïóíêòó íàâ³òü óäåíü ðóõàòèñü ³ç ââ³ìêíåíèìè õîäîâèìè âîãíÿìè àáî ³ç áëèæí³ì ñâ³òëîì ôàð. ○

ÏÎÃÎÄÀ ÏÎÒ²ØÈÒÜ

ÂÅÑÍßÍÀ ÑÏÅÊÀ Óêðà¿íñüêèé ã³äðîìåòöåíòð íà 16-22 êâ³òíÿ ïðîãíîçóº çíà÷íå ïîòåïë³ííÿ. Çà ñëîâàìè éîãî äèðåêòîðà Ìèêîëè Êóëüá³äè, ïðîòÿãîì öüîãî òèæíÿ çàâäÿêè àíòèöèêëîíó íà âñ³é òåðèòî𳿠êðà¿íè ïåðåâàæàòèìå ñóõà áåçõìàðíà ïîãîäà. Ñïî÷àòêó ñòîâï÷èêè òåðìîìåòð³â â óñ³õ ðåã³îíàõ ïîïîâçóòü âãîðó ³ çóïèíÿòüñÿ íà ïîçíà÷ö³ +13..+18. Òðîõè çãîäîì ïîãîäà ïîò³øèòü +18..+24 ãðàäóñàìè çà Öåëüñ³ºì - ñïðàâæíþ âåñíÿíó ñïåêó ïðîãíîçóþòü ³ç 21-22 êâ³òíÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420)

ËÈÄÅÐÑÊÈÅ ÏÎÇÈÖÈÈ

Îáëàñòü ïðîäîëæèò âíåäðåíèå ðåôîðì ÐÎÌÀÍ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 ìèíóâ øèé ÷åòâåðã ìèíóâøèé ãóáåðíàòîð Äìèòðèé Êîëåñíèêîâ ïîäïèñàë Ðåãèîíàëüíûé ïëàí äåéñòâèé íà 2013 ãîä ïî âíåäðåíèþ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì, èíèöèèðîâàííûõ Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû. ÒÒàêæå àêæå ïîä åãî ïðåäñåäàòåëüñòâîì ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà îòå÷åñòâåííûõ è èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ ïðè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè

ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÉ ÌÅÒÐ

ÍÀËÎà ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Ñ 15 àïðåëÿ Ìèíäîõîäîâ íà÷àë ðàññûëàòü êâèòàíöèè äëÿ îïëàòû íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü. Îí âûïëà÷èâàåòñÿ àâàíñîâûì ïëàòåæîì íà âåñü ãîä. Ïî îöåíêå ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà äîõîäîâ è ñáîðîâ, ñðåäíÿÿ ñóììà ïëàòåæà ñîñòàâèò äëÿ êâàðòèð ïëîùàäüþ ñâûøå 120 êâ. ì - 300 ãðí., äëÿ äîìîâ ïëîùàäüþ 250 êâ. ì - 800 ãðí.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÜÅÇÄ Â ÐÎÑÑÈÞ

ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ÇÀÃÐÀÍÏÀÑÏÎÐÒÀÌ

СТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Âîçìîæíî óæå â ýòîì ãîäó, à íå ñ 2015 ãîäà, êàê ïëàíèðîâàëîñü ðàíåå, Ðîññèÿ ðàçðåøèò âúåçä â ñòðàíó ãðàæäàíàì ÑÍà èñêëþ÷èòåëüíî ïî çàãðàíè÷íûì ïàñïîðòàì. Î íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòü òàêèå ìåðû, â ÷àñòíîñòè, çàÿâèë â ñâîåì ïîñëàíèè ê Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí. Ïî åãî ñëîâàì, â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ ñ Òàäæèêèñòàíîì. ○

ÏÐÅÅÌÍÈÊ ×ÀÂÅÑÀ

ÍÎÂÛÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Íà âûáîðàõ â Âåíåñóýëå ïîáåäèë ïðååìíèê ×àâåñà - Íèêîëàñ Ìàäóðî. Ïî äàííûì Íàöèîíàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñîâåòà ñòðàíû, îí ïîëó÷èë 50,66% ãîëîñîâ, îïåðåäèâ, òàêèì îáðàçîì, îïïîçèöèîííîãî êàíäèäàòà Ýíðèêå Êàïðèëå ìåíåå, ÷åì íà 2%. Âñåãî â âûáîðàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 18,8 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ñðàçó ïîñëå îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ â Êàðàêàñå ñòîðîííèêè Ìàäóðî íà÷àëè ïðàçäíîâàòü ïîáåäó ñâîåãî êàíäèäàòà, çàïóñêàÿ ñàëþòû è ïåòàðäû. ○

ÊÈÏÐ ÃÎÒÎÂ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ ÂÊËÀÄ×ÈÊÀÌ Âëàñòè Êèïðà ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü ãðàæäàíñòâî èíîñòðàííûì âêëàä÷èêàì ìåñòíûõ áàíêîâ, ïîòåðÿâøèì áîëåå 3 ìèëëèîíîâ åâðî èç-çà ðåñòðóêòóðèçàöèè êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé. Òàêîå çàÿâëåíèå ñäåëàë ïðåçèäåíò ñòðàíû Íèêîñ Àíàñòàñèàäèñ. Íàïîìíèì, ðàíåå îí ãîâîðèë î íàìåðåíèè ïîïðîñèòü åâðîïåéñêèõ ïàðòíåðîâ îá îêàçàíèè Êèïðó äîïîëíèòåëüíîé ïîìîùè äëÿ ñïàñåíèÿ ýêîíîìèêè.

«Президент Украины подчеркивает, что необходимо активизировать программу поэтапной структурной модернизации экономики, - отметил Дмитрий Колесников во время заседания Комитета экономических реформ при облгосадминистрации. Ключевая задача - сделать акцент на развитие реального сектора, создание новых рабочих мест и обеспечение достойной оплаты труда».

Региональный план действий на 2013 год включает следующие направления внедрения преобразований: 9 реформа государственных финансов; 9дерегуляция, развитие предпринимательства; 9 реформа энергетического сектора и ЖКХ; 9 развитие транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, земельная реформа; реформа соцсферы, медицинского обслуживания, образования и развитие научно-технической сферы.

ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÓÞÒ ÐÎÌÀÍ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Äíåïðîïåòðîâñêå áûë ïîäïèñàí Ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèåé, îáëàñòíûì ñîâåòîì è Ìåæäóíàðîäíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Çåìëÿ÷åñòâî Ïðèäíåïðîâüÿ» «Меморандум даст новые возможности для сотрудничества на благо региона и его достойного представления в столице и за пределами государства. Потенциал Днепропетровщины - это люди: наша область по праву считается локомотивом экономики Украины, космической столицей государства. Все это было завоевано трудом наших земляков», - отметил губернатор Дмитрий Колесников.

ÊËÞ×ÅÂÀß ÇÀÄÀ×À - ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÍÎÂÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ

Кроме того, документ предусматривает усиление работы по внедрению национальных проектов и чало 2013-го объем привлечению инвес- прямых иностранных инвестиций, привлетиций. ченных в экономику ПРИМЕР области, превысил 8,3 УСПЕШНОЙ млрд. дол. Каждый РАБОТЫ шестой доллар, влоВо время заседа- женный иностранныния Совета инвесто- ми инвесторами в Укров Дмитрий Колес- раину, работает сегоников дал задание со- дня в нашей области. здать рабочую груп- Однако привлечение пу, призванную спо- инвестиций должно собствовать решению быть активизироваактуальных вопросов но», - отметил губерв реализации инвести- натор. ционных проектов в В этом году Днепрегионе. ропетровское инвес«Наш регион уве- тиционное агентство ренно занимает пер- (DІА) планирует расвое место среди об- ширить портфель проластей Украины по ектов в приоритетных объемам привлечен- областях экономики ных прямых иност- не менее, чем на 5 проранных инвестиций. ектов. Сегодня его деПо состоянию на на- ятельность - один из

лучших в Украине примеров успешной работы по привлечению инвестиций. Сейчас в инвестиционном портфеле DІА находятся проекты на сумму свыше 1,8 млрд. дол. «Днепропетровщина стала первой областью Украины, которой в этом году посвятили слушания в Европарламенте. Знаменательным событием в истории региона и страны будет презентация области во время выездного заседания Ассамблеи европейских регионов, которое пройдет в Днепропетровске 25-27 апреля», - резюмировал губернатор.

ÌÅÌÎÐ ÀÍÄÓÌ Î ÑÎÒÐÓ ÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ

Îáúåäèíèë ðåãèîíàëüíûé ïàòðèîòèçì ÍÀØ ÐÅÃÈÎÍ - ËÎÊÎÌÎÒÈÂ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÓÊÐÀÈÍÛ

В рамках меморандума областная власть и «Землячество Приднепровья» планируют сотрудничать по многим направлениям ради эффективного представления интересов региона, популяризации Днепропетровщины на всеукраинском и меж-

дународном уровнях, а также совместно осуществлять общественно значимые проекты. «Перед нами, выходцами с Днепропетровщины, стоит важная задача - способствовать развитию и процветанию нашей области, фунда-

мент которым был заложен в последние три года. Задача возглавляемой мною организации - сохранение регионального единства, а идея, которая объединяет более 500 ее членов, - региональный патриотизм», - отметил председатель правления МОО «Землячество Приднепровья», народный депутат Украины Вячеслав Задорожный. На мероприятии также присутствовали народные депутаты Украины Виктор Бутковский и Сергей Глазунов.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420) ○

ÐÎÁÎ×À ÍÀÐÀÄÀ

Äðóãà ÷åðãà îá’¿çíî¿: ïîåòàïíå áóä³âíèöòâî ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

³öå-ïðåì’ºðì³í³ñòð ÓÓêðà¿íè êðà¿íè Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â âè¿çíó íàðàäó â³äíîñíî áóä³âíèöòâà äðóãî¿ ÷åðãè îá’¿çíî¿ äîðîãè íàâêîëî Äí³ïðîïåòðîâñüêà Нова ділянка об'їзної (від автодороги Дніпропетровськ - Запоріжжя до Дніпропетровська (5,8 км) та від межі Дніпропетровська до вул. Мільмана (1,2 км) включатиме три шляхопроводи, три гофроту-

ÍÎÂÓ Ä²ËßÍÊÓ ÄÎÐÎÃÈ ÇÄÀÄÓÒÜ ÖÜÎÃÎ ÐÎÊÓ

 ïîíåäåëüíèê â Äíåïðîïåòðîâñêå âñòðåòèëè ó÷àñòíèêîâ àâòîïðîáåãà, ïîñâÿùåííîãî 68-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì. Îò âåòåðàíîâ è æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà ó÷àñòíèêàì àâòîïðîáåãà ïåðåäàëè Êóáîê «Âåëèêîé Ïîáåäû» äëÿ Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â Ìîñêâå. Îí áûë ñïåöèàëüíî èçãîòîâëåí ïî çàäàíèþ âèöå-ïðåìüåðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà Автопробег стартовал 23 марта в Севастополе и завершится 9 мая в Москве. Десять экипажей автомобилей побывают в городах-героях Украины, России, Беларуси и Казахстана. «Победа над немецко-фашистскими захватчиками -

нелі (конструкції для проведення комунікацій під дорогою), дві дворівневі транспортні розв'язки. На сьогодні на

об’єкті знято третину верхнього шару ґрунту, прокладено тимчасову дорогу, розпочато вкладання земляного полотна, заго-

товлено 214 тонн щебіннево-піскової суміші, перевлаштовано 1 із 9 водоводів, 18 із 60 кабелів зв’язку. «Цієї осені друга черга об’їзної дороги в Дніпропетровську буде здана в експлуатацію, що забезпечить щоденне виведення з правого берега міста понад 10 тис. одиниць транзитного транспорту», - зазначив Олександр Вілкул. Нагадаємо, що першу чергу об’їзної протяжністю 18 км здали в грудні 2011 року.

Ïàìÿòü î âåëèêèõ ãåðîÿõ

дов, которые боролись за мир на земле», - отметил губернатор Дмитрий Колесников. На торжественном митинге возле монумента

Вечной Славы развернули копию Знамени Победы размером 200 кв. м. Дмитрий Колесников и ветераны ВОВ сделали памятные записи в Книге почетных участников международного общественного проекта «Наша Великая Победа». Память погибших в боях Великой Отечественной почтили Минутой молчания. Участники митинга возложили цветы к монументу Вечной Славы. В завершении митинга торжественным маршем прошли колонны военнослужащих.

ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Ó ì³ñò³ áóäå Ïàðê ðàêåò ÂÈÑÒÀÂÊÎÂÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÇÀÂÅÐØÀÒÜ Ó ÂÅÐÅÑͲ

Ìàéáóòíº íàøî¿ êðà¿íè ïîâ’ÿçàíå ç îñâîºííÿì êîñìîñó êîñìîñó.. Äí³ïðîïåòðîâùèíà ó öüîìó íàïðÿìêó º ë³äåðîì. Ùîá ïàì’ÿòü ïðî äîñÿãíåííÿ ôóíäàòîð³â êîñìîñó æèëà â íàñòóïíèõ ïîêîë³ííÿõ, öüîãîð³÷ â îáëàñíîìó öåíòð³ ç’ÿâèòüñÿ óí³êàëüíèé Ïàðê ðàêåò відкривають нові горизонти перед людством. 12 квітня, з нагоди відзначення Дня космонавтики, голова облдержадміністрації Дмитро Колєсніков привітав співробітників ракетно-космічної галузі зі святом, кращі фахівці були

ÍÎÂÈÍÈ

ÃÀÐß×À ÏÎÐÀ

ѲÞÒÜ ÇÀ ÏËÀÍÎÌ Â îáëàñò³ çàâåðøåíî ñ³âáó ðàíí³õ ÿðèõ çåðíîâèõ êóëüòóð. Çà çàâäàííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà àãðà𳿠ìàëè çàê³í÷èòè ö³ ðîáîòè íå ï³çí³øå, í³æ ó äåñÿòèäåííèé ñòðîê ç ïî÷àòêó âåñíÿíèõ ïîëüîâèõ ðîá³ò. ѳâáà ïðîéøëà ÷³òêî çà ïëàíîì: ïîñ³ÿíî ïîíàä 236 òèñ. ãà ðàíí³õ çåðíîâèõ - ÿðîãî ÿ÷ìåíþ, ÿðî¿ ïøåíèö³, â³âñà òà ãîðîõó. 15 êâ³òíÿ àãðà𳿠ïî÷àëè ñ³ÿòè îâî÷³, êóêóðóäçó òà ñîíÿøíèê. Ó ñåðåäèí³ òðàâíÿ ðîçïî÷íóòüñÿ ðîáîòè ç ïîñ³âó ãðå÷êè. ○

ÇÂÅÐÒÀÞÒÜÑß ÌÅÍØŠϳäáèòî ï³äñóìêè ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí çà ² êâàðòàë 2013 ðîêó. Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó äî ÎÄÀ íàä³éøëî 2106 çâåðíåíü, ùî íà 15,1% ìåíøå ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó.  îñíîâíîìó ãðîìàäÿí òóðáóâàëè ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, àãðàðíî¿ ïîë³òèêè ³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, æèòëîâî¿ ïîë³òèêè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. ○

ÒÂÎÐ×À ÌÎËÎÄÜ

ÂÈÁÎÐÎËÀ ÁÐÎÍÇÓ Ó÷åíèöÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî öåíòðó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ïîñ³ëà ²²² ì³ñöå íà ³äêðèòîìó ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà, í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè òà ìàê³ÿæó «Ìîëîä³ òàëàíòè Óêðà¿íè». Ïðèçîâå ì³ñöå Àíàñòàñ³ÿ Áàðèøïîë çäîáóëà â íîì³íàö³¿ «Æ³íî÷à ñó÷àñíà çà÷³ñêà íà äîâãîìó âîëîññ³». ßê çàçíà÷èâ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ, òàê³ êîíêóðñè äîçâîëÿþòü ìîëîä³ íàøîãî ðåã³îíó ðîçâèâàòè òâîð÷³ çä³áíîñò³ òà â³ä÷óòè ñïðàâæí³é äóõ áîðîòüáè çà çâàííÿ íàéêðàùîãî. ÌÅÒÎÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Саме у нашому регіоні будується світова історія освоєння космосу. Справжніми «зоряними містечками» є дніпропетровські підприємства Південмаш, КБ «Південне» та Дніпроважмаш. Їхні працівники щоденною копіткою працею

ϲÄÑÓÌÊÈ ÇÀ ² ÊÂÀÐÒÀË

ÂÑÒÐÅÒÈËÈ ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ

это победа духа и единства. И наш святой долг сохранить не только память о Великой Победе и величественном героизме, но и дух братства и единения наро-

відзначені обласними нагородами. Голова ОДА з гордістю підкреслив: «Дніпропетровщина - космічна столиця не тільки України, а й Східної Європи!» Урочистості пройшли поряд із заводським випробувальним комплексом «Сухий космо-

дром», були проведені демонстраційні випробування агрегатів стартового комплексу ракети космічного призначення «Циклон-4». Цьогорічне святкування Дня космонавтики дійсно знакове. Великим подарунком стало підписання графіка будівництва виставкового комплексу «Парк ракет». Уже в вересні 2013 року він з’явиться у Дніпропетровську, й відвідувачі експозиції зможуть відчути себе співучасниками життя космічної столиці України.

ÇÀÄËß ÓÑϲØÍί ÑϲÂÏÐÀÖ² Ïðè ÄвÄÓ ÍÀÄÓ ïðîéøîâ ñåì³íàð, ïðèñâÿ÷åíèé ïèòàííÿì âçàºìî䳿 ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é òà ãðîìàäñüêîñò³. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ïðàö³âíèêè òà êåð³âíèêè îáëàñíèõ ³ ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Äîíåöüêî¿, ʳðîâîãðàäñüêî¿ òà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñòåé, â³äïîâ³äàëüí³ çà âçàºìîä³þ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. ¯ì íàäàëè ìåòîäè÷íó äîïîìîãó ùîäî ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ïîêðàùåííÿ ñòàíó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ òîùî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420)

ÀÏÎÑÒÎËÎÂÑÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

Àíäðåé Ëåîíîâ: «Çäåñü æèòü ìíå è ìîèì äåòÿì» ÍÀ ÍÀÒÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×ÈÉ ÐÈÍÎÊ

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅͲ ÏÐÎÄÓÊÒ ÀÌÈ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ Îáëàñòü çàáåçïå÷åíà îñíîâíèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê âëàñíîãî âèðîáíèöòâà. Òàê, çà ñ³÷åíüáåðåçåíü 2013 ðîêó ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó çðîñëî âèãîòîâëåííÿ æèðíèõ ñèð³â (óäâ³÷³), êèñëîìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â (íà 16%), ì’ÿñà (íà 12,5%), òâàðèííîãî ìàñëà (íà 11,5%), ðàô³íîâàíî¿ î볿 (ìàéæå íà 8%). Öå ñïðèÿº çáåðåæåííþ ñòàá³ëüíî¿ ö³íîâî¿ ñèòóàö³¿ íà ïðîäîâîëü÷îìó ðèíêó îáëàñò³ òà äîçâîëÿº ïîñòàâëÿòè ïðîäóêö³þ äî ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.

ÍÎÂÈÍÈ ÅÔÅÊÒÈÂÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÃÐÎÌÀÄ ªâðîñîþç òà ÏÐÎÎÍ íàäàþòü äîïîìîãó ó ðîçâèòêó ñåëàì Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. Ïîçèòèâíèìè ðåçóëüòàòàìè âïðîâàäæåííÿ ïåðøîãî åòàïó ïðîåêòó ªÑ/ÏÐÎÎÍ «Ì³ñöåâèé ðîçâèòîê, îð³ºíòîâàíèé íà ãðîìàäó» â ðåã³îí³ ñòàëè â³äðåìîíòîâàí³ äèòÿ÷³ ñàäêè ³ øêîëè, îíîâëåí³ ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüê³ ïóíêòè, ïðîâåäåí³ âîäîïðîâîäè òîùî. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà â³ää³ëó ç ðîçâèòêó ãðîìàä ïðîåêòó ªÑ òà ÏÐÎÎÍ â Óêðà¿í³ Îëåíè Ðóä³÷, öå îäèí ³ç íàéêðàùèõ ïîêàçíèê³â â Óêðà¿í³. ○

ÄÎ ÄÍß ÇÄÎÐÎÂ’ß

² ÎÁÑÒÅÆÈËÈÑÜ, ² ÏÎà ÎÂÎÐÈËÈ ÏÎÃÎÂÎÐÈËÈ Ïðåäñòàâíèêè Ãðîìàäñüêî¿ ïëàòôîðìè ç ïèòàíü ìåäðåôîðìè âçÿëè ó÷àñòü â àêö³¿, ïðèñâÿ÷åí³é Âñåñâ³òíüîìó äíþ çäîðîâ’ÿ. Çàõ³ä ïðîõîäèâ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîìó öåíòð³ «Êàðàâàí». ϳä ÷àñ íüîãî âñ³ áàæàþ÷³ ìîãëè íå ëèøå ïåðåâ³ðèòè ñòàí ñâîãî çäîðîâ’ÿ (âèì³ðÿòè òèñê, ð³âåíü öóêðó, âàãó), àëå é îáãîâîðèòè ç ÷ëåíàìè Ãðîìàäñüêî¿ ïëàòôîðìè àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ìîäåðí³çàö³¿ ãàëóç³. ○

 ÏËÀÍÀÕ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ

БУДУТ ВОДА И ЗЕРНО По словам Андрея Леонова, наиболее «выдающаяся» по актуальности проблема - это отсутствие воды в с. Михайловка. После того, как обанкротился Софиевский водоканал, люди 13 лет сидят на «сухом пайке». Из-за того, что не было финансирования, решение проблемы откладывалось на неопределенный срок. В настоящий момент ситуация изменилась. «Был разработан проект, который прошел экспертизу, достигнута договоренность с областью. Решением сессии облсовета на реализацию проекта выделили порядка 3,5 млн. грн. По сути дела, это софинансирование, отметил Андрей Владимирович. - Не осталось в стороне и население: люди решили своими силами сделать разводку: из-за того, что системой столько лет никто не пользовался, она пришла в полную негодность». Будет вода - будет и орошение, без которого

 ÌÈÕÀÉËÎÂÊÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂßÒ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ невозможно грамотное земледелие, получение желаемых урожаев зерновых. К слову, в с. Марьянское запланировано открытие зернового порта - зерна, имеющегося на сегодняшний день, недостаточно. В планах также запуск мясоперерабатывающего цеха, что означает появление новых рабочих мест, шанс на возрождение Марьянского.

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ В с. Нива Трудовая завершается реконструкция свиноводческого

комплекса. В советские времена здесь было одно из крупнейших хозяйств по выращиванию «на мясо» крупного рогатого скота и свиней. «Тогда свиноводческий комплекс давал до 105 тыс. голов, мы планируем 240 тыс. голов. За счет применения новых технологий это абсолютно реально: поросята набирают нужный вес не год, а 7 месяцев. К тому же, будем держать собственных свиноматок. Собираемся разводить и крупный рогатый скот. Уже сейчас поголовье насчитывает несколько тысяч. Мясомолочная продукция реализуется, и будет реализовываться в области, поскольку инвесторы, которых мы привлекли, имеют собственную сеть супермарке-

тов», - утверждает глава района. Все «болевые» точки и нюансы района Андрею Владимировичу известны не понаслышке. Он - местный житель, поэтому всем и каждому может четко объяснить, какие проблемы требуют первоочередного решения. «Я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы наш район развивался. Здесь жить мне и моим детям. Старший сын закончил юридическую академию и получил направление сюда. Младший завершает обучение в медицинской академии и тоже вернется в отчий дом. Ну и я, как бы не сложилась жизнь, все равно останусь здесь, на своей родной земле», - говорит Андрей Леонов.

Ó×ͲÂÑÜÊÀ Î˲ÌϲÀÄÀ

ÇÌÀà ÀËÈÑÜ ÀÉÒ²ØÍÈÊÈ ÇÌÀÃÀËÈÑÜ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóëàñÿ ²² Âñåóêðà¿íñüêà ó÷í³âñüêà îë³ìï³àäà ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Ó í³é âçÿëè ó÷àñòü 28 êîìàíä-ïåðåìîæö³â ðåã³îíàëüíèõ åòàï³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. Âèçíà÷àëè ïåðåìîæö³â 16 ïðîâ³äíèõ íàóêîâö³â òà â÷èòåë³â íàøî¿ êðà¿íè. ϳä ÷àñ çìàãàíü ó÷í³ ðîçâ’ÿçóâàëè çàäà÷³ ç ìîäåëþâàííÿ òåìàòè÷íèõ áàç äàíèõ, ñòâîðþâàëè ïðîôåñ³éí³ ïðåçåíòàö³¿ òà åëåêòðîíí³ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâ³ ñèñòåìè.

ÏÏðð À Ò «ÊÐÈÂÎвÆÐÈÁѲËÜà ÎÑÏ» ÐÅÀ˲ÇÎÂÓª «ÊÐÈÂÎвÆÐÈÁѲËÜÃÎÑÏ»

РИБОПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Вид риби Короп рамчатий

Àíäðåé Ëåîíîâ âîçãëàâëÿåò Àïîñòîëîâñêóþ ðàéãîñàäìèíèñòðàöèþ ïîëãîäà. Çà ýòî âðåìÿ áûëè ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû, ðåøåíèå êîòîðûõ èìååò îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà. Î äíå ñåãîäíÿøíåì è ïëàíàõ íà áóäóùåå - â ìàòåðèàëå «Â³ñòåé»

Середня наважка 230 г 150 г 25 г Білий товстолобик 370 г 60 г 14 г Білий амур 110 г Ціни договірні та залежать від обсягів закупки. Тел.: (067) 3046268; (067) 5695170; т./ф. (056) 4776806.

ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ ÎÏÛÒÎÌ

Ìåòàëëóðãèÿ íóæäàåòñÿ â ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòàõ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÏÎÄÅËÈËÈÑÜ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÌÈ ÍÀÐÀÁÎÒÊÀÌÈ

 ðàìêàõ íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è îáìåíà îïûòîì ìåæäó ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèé ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ è ×ÒÏÇ ñîñòîÿëñÿ ôîðóì «New Way Way--2013». Îí ñîáðàë ìîëîäûõ ìåòàëëóðãîâ èç Ðîññèè è ÓÓêðàèíû êðàèíû Участники конференции обсуждали актуальные вопросы трубного и сталеплавильного произразработки и реальные водств, инновационные производственные задачи, поделились своими исследовательскими наработками и практическим опытом. Кроме того, российские металлурги своими глазами увидели иннова-

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÀÄÀ×È

ционные технологии и новую культуру производства сталеплавильного комплекса ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ и ознакомились с масштабным технологическим переоснащением ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ.

«Металлургия нуждается в новой энергии и энтузиазме, которую способны привнести молодые специалисты», отметил генеральный директор компании ИНТЕРПАЙП Александр Киричко. Участники форума уверены, что «New Way2013» положит начало долгосрочному сотрудничеству молодых металлургов России и Украины.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420) ○

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Ãëàâíàÿ çàäà÷à ÃÀÈ áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ»

- Николай Васильевич, как давно существует служба ГАИ? С чего все начиналось? - Начало нашей службе было положено в далеком 1936 году в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Автоинспекторы ездили на велосипедах и мотоциклах, регулировали движение на перекрестках. Некоторые даже дослужились до министров. Например, Иван Гладуш в течение почти десяти лет возглавлял МВД Украины. - Сегодня в ГАИ и в других службах МВД происходит реформирование. Какая главная цель этого процесса? - Основной наш нормативный документ принят Кабинетом министров 14 апреля 1997 года. А главной целью было и остается налаживание партнерских отношений между участниками дорожного движения, защита их законных прав и интересов. Немаловажной задачей является эффективное предотвращение аварийности и профилактика ДТП. - Кто чаще оказывается виновником аварийных ситуаций на дороге: водитель или пешеход? - Чаще водитель. Например, в прошлом году 78% ДТП произошли по вине автомобилистов. А пешеходы стали причи- процент жалоб на инспекторов ГАИ Днепроной 17% аварий. петровской области ПРОФИЛАКТИКА один из самых низких по ДТП Украине. - Николай ВасильеНаша главная задача вич, какие можете вы- - это обеспечение безоделить главные причи- пасности на дорогах, восны дорожно-транспор- питание законопослуштных происшествий на ных участников дорожДнепропетровщине? ного движения, предот- Безусловно, это пре- вращение аварий и человышение скорости, не- веческих жертв. Чтобы соблюдение дистанции, донести до людей важнарушение правил про- ность соблюдения Праезда перекрестков, а так- вил дорожного движеже нарушение Правил ния, активно сотруднидорожного движения пе- чаем со средствами масшеходами. Кроме того, совой информации, пробольшой проблемой по- водим профилактичепрежнему остаются не- скую работу в автошкотрезвые водители. лах, учебных заведениях - Какие меры при- и на предприятиях. нимаете для предотвраОсобое внимание удещения ДТП? ляется работе с детьми, - Сотрудники ГАИ ежегодно проводится традиционно уделяют множество тематичесбольшое внимание про- ких конкурсов и акций. В филактической работе нашей области активно как с водителями, так и развивается движение с пешеходами. Инспекто- юных инспекторов доры ГАИ не только про- рожного движения. В фессионалы в выполне- этом году в Артеке пройнии своих служебных дет 37-й Всеукраинский обязанностей, но и хоро- слет команд ЮИД, в кошие психологи. Кстати, тором будет участвовать

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐßÌÀ Ë²Í²ß «Â²ÑÒÅÉ ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ’ß»

ÏÐΠϲËÜÃÈ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÖßÌ

ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÒÎÐÛ ÅÇÄÈËÈ ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÀÕ È ÌÎÒÎÖÈÊËÀÕ нии, время прохождения которого позволяет сотрудникам Госавтоинспекции остановить зафиксированный автомобиль. Инспектор менее чем за 20 секунд определяет, где находится машина - в розыске или залоге, под арестом или принадлежит к другим «черным» спискам Госавтоинспекции или Минюста. Благодаря «Видеоконтроль-Рубеж» было проверено 4 тысячи транспортных средств, подозреваемых в нарушении закона, 515 из которых подтвердились. В таком случае автотранспорт отправляют на штрафплощадку райотдела. Далее его судьбу решают соответствующие органы.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ - ÐÀÁÎÒÀ È ÑÅÌÜß и наша команда - победитель областных соревнований ЮИД-2013. Школьники Днепропетровщины неоднократно становились победителями и призерами всеукраинских конкурсов, которые проводит департамент Госавтоинспекции МВД Украины. - В январе прошлого года стационарные посты ДПС в области оснастили системой «Видеоконтроль-Рубеж». Расскажите, как она функционирует и какие показывает результаты? - Система обеспечивает круглосуточный контроль дорожно-транспортной обстановки. Камеры наблюдения находятся на автомобильной дороге перед стационарными постами ГАИ на расстоя-

Õòî ìຠñòàòóñ ë³êâ³äàòîðà àâà𳿠íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ? ßê³ ï³ëüãè äëÿ íèõ ïåðåäáà÷ຠçàêîí? Êóäè ìîæíà çâåðíóòèñü, ÿêùî âèíèêëè ñï³ðí³ ïèòàííÿ? Ïðî öå ìîæíà çàïèòàòè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ³íâàë³ä³â òà âåòåðàí³â äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Ôåäîðîâè÷à Áåéöóíà. 23 êâ³òíÿ ç 11.00 äî 12.00 Àíàòîë³é Áåéöóí áóäå ãîñòåì «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» òà â³äïîâ³äàòèìå íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè çà íîìåðîì (0562) 31-29-56. Äçâîí³òü òà îòðèìóéòå â³äïîâ³ä³ é äîïîìîãó â âèð³øåíí³ âàøèõ ïðîáëåì. Çàïèòàííÿ òàêîæ ìîæíà íàäñèëàòè çàçäàëåã³äü íà ïîøòîâó àäðåñó: 49000, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Êîìñîìîëüñüêà, 56, ê. 412; åëåêòðîííó àäðåñó visti@visti.dp.ua àáî æ çàïèñàòèñü çà òåëåôîíîì (0562) 31-29-53 . ○

ÂÀÆËȲ ÑÏÐ ÀÂÈ ÑÏÐÀÂÈ

УВЛЕЧЕННОСТЬ ПРОФЕССИЕЙ

ÄßÊÓÞÒÜ ÇÀ ϲÄÒÐÈÌÊÓ

- Николай Васильевич, Ваша жизнь - ежедневный упорный труд. Удается ли Вам находить время на отдых? Какое основное Ваше увлечение? - Главное в моей жизни - работа и семья. Я глубоко убежден: чтобы быть эффективным руководителем, необходимо, прежде всего, оставаться искренне увлеченным своей профессией. Но вы правы в том, что отдыхать все-таки нужно. Разумеется, у меня есть увлечения, помимо работы - рыбалка, например. Жаль, только выбраться с удочкой на природу удается крайне редко. Последний раз выезжал, когда был в отпуске. - Расскажите о своей семье. - У меня прекрасная жена, две взрослые дочери. Несмотря на постоянную загруженность, всегда нахожу время для них. - А читать любите? - Да. Однако время удается найти только для исторической литературы. Особенно интересуюсь современными авторами, которые раскрывают ранее умалчиваемые факты истории.

Êîëåêòèâ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ì. Ì. Ãîðüêîãî ùèðî äÿêóº îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà îáëðàä³ çà óâàãó äî ïîòðåá òåàòðó. Òàê, ó 2010 ðîö³ çàâäÿêè âèä³ëåíèì êåð³âíèöòâîì îáëàñò³ êîøòàì áóëà ïîâí³ñòþ ïåðåêðèòà ïîêð³âëÿ òåàòðó. Ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó ñåñ³ÿ îáëðàäè âèä³ëèëà 1,5 ìëí. ãðí. äëÿ çì³öíåííÿ ôóíäàìåíòó òåàòðó ïåðåä êàï³òàëüíèì ðåìîíòîì áóä³âë³. Îñîáëèâà ïîäÿêà îáëàñí³é ðàä³ çà íàäàíèé âàíòàæíèé àâòîìîá³ëü, ùî äàñòü òåàòðó ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äóâàòè ì³ñòà é ñåëà îáëàñò³ â ðàìêàõ àêö³¿ «Áóäóºìî íîâó Äí³ïðîïåòðîâùèíó» íå ò³ëüêè ç ìàëåíüêèìè âèñòàâàìè, à é ç âåëèêèìè. Òèì á³ëüøå, ùî ó êâ³òí³ òåàòð ³ì. Ì.Ãîðüêîãî ¿äå íà ãàñòðîë³ äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè - Êèºâà ç³ çíàêîâèìè ïîñòàíîâêàìè «Íà âñÿêîãî ìóäðåöÿ äîñèòü ïðîñòîòè» Îëåêñ³ÿ Îñòðîâñüêîãî, «Ìèð äîìó òâîºìó» Øîëîì-Àëåéõåìà ³ «Àô³íñüê³ âå÷îðè» Ïåòðà Ãëàäèë³íà.


6 ○

ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÄÎÏÎÌÎà ËÈ ²Ç ÊÀÐÒÊÎÞ ÄÎÏÎÌÎÃËÈ

Íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ãóáåðíàòîðà çâåðíóëàñü 85-ð³÷íà æèòåëüêà Äí³ïðîïåòðîâñüêà Ãàëèíà Ðîìàí÷åíêî. Ƴíêà íå ìîæå ïåðåñóâàòèñÿ ñàìîñò³éíî. Âîíà ñêàðæèëàñÿ, ùî â «Îùàäáàíêó» íå ïðèéíÿëè ñîöïðàö³âíèêà, ÿêèé äîãëÿäຠçà íåþ. Ñòàðåíüê³é ïîòð³áíî áóëî çàâ³ðèòè âèäàíó íà íå¿ äîâ³ðåí³ñòü íà îòðèìàííÿ ïëàñòèêîâî¿ êàðòêè äëÿ çàì³íè îùàäíî¿ êíèæêè. ϳñëÿ çâåðíåííÿ äî êîíòàêò-öåíòðó ñï³âðîá³òíèêè «Îùàäáàíêó» áåç ïðîáëåì âèêîíàëè íåîáõ³äíó ïðîöåäóðó. ○

ÎѲÒÈËÈ ØËßÕ Äî êîíòàêò-öåíòðó çâåðíóëàñÿ Íàòàëÿ ˳çóíîâà ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ƴíêà íàð³êàëà íà êîìóíàëüíèê³â, ÿê³ íà òèæäåíü ïîçáàâèëè îñâ³òëåííÿ âóëèöþ Âèêîíêîì³âñüêó. Ãîðîäÿíè, ÿê³ çàòåìíà éøëè íà ðîáîòó òà ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó, ùîäíÿ ðèçèêóâàëè âïàñòè. Âìîâëÿëè êîìóíàëüí³ ñëóæáè - íå äîïîìîãëî. ϳñëÿ äçâ³íêà íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ãóáåðíàòîðà ëþäåé ïî÷óëè ³ âæå íàñòóïíîãî äíÿ îñâ³òëåííÿ â³äíîâèëè. Ñüîãîäí³ íà Âèêîíêîì³âñüê³é ³ âíî÷³ - íåíà÷å âäåíü.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420)

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

«Ã ÀÐß×À ˲Ͳ߻ «ÃÀÐß×À

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÕÇ: ïàðòíåðñòâî ðàäè ìèðà ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

9 àïðåëÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì ïðåäïðèÿòèè «Íàó÷íîïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Ïàâëîãðàäñêèé õèìè÷åñêèé çàâîä» ñîñòîÿëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ. Åå öåëü ïîâûøåíèå èíôîðìèðîâàííîñòè ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà î ìàñøòàáàõ è ïðîáëåìàòèêå Ïðîåêòà Òðàñòîâîãî Ôîíäà ÍÀÒÎ «Ïàðòíåðñòâî ðàäè ìèðà» ïî óòèëèçàöèè ëåãêîãî âîîðóæåíèÿ è ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ, îáû÷íûõ áîåïðèïàñîâ è ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí òèïà ÏÔÌ-1 ПРОЦЕСС УТИЛИЗАЦИИ

ÏÎËÀÃÎÄÈËÈ Ï²ÄÉÎÌÍÈÊ Íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ãóáåðíàòîðà çâåðíóëàñÿ æèòåëüêà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðî íåñïðàâíèé ë³ôò â îäíîìó ç áóäèíê³â íà âóëèö³ Òâåðñüê³é. ϳâòîðà ðîêó âìîâëÿíü ìåøêàíö³â ïîëàãîäèòè «áóäèíêîâèé òðàíñïîðò» êîìóíàëüíèêè ³ãíîðóâàëè. Êíîïêà âèêëèêó íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ íå ïðàöþâàëà. Òðåáà áóëî ï³äí³ìàòèñÿ íà äðóãèé ïîâåðõ. Ëþäè âèð³øèëè ä³ÿòè ð³øó÷³øå ³ íå âèêèäàòè ãðîø³ íà â³òåð, àäæå òàðèô çà êîðèñòóâàííÿ ë³ôòîì ïðîïèñàíèé ÷³òêî. Äçâ³íîê äî êîíòàêò-öåíòðó äàâ ìèòòºâèé ðåçóëüòàò ï³äéîìíèê ïîëàãîäèëè.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÎÇÎÐÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

ÁÀÍÊ ÄÎÁÐÈÕ ÑÏÐÀ  Óêðà¿í³ äóæå ãîñòðî ñòî¿òü ïèòàííÿ çáèðàííÿ êîøò³â íà íåâ³äêëàäíó ìåäè÷íó äîïîìîãó äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç³ çäîðîâ’ÿì. ³äòåïåð ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ º ì³ñöå, êóäè êîæåí, õòî ïîòðåáóº ìàòåð³àëüíî¿ ³ ìîðàëüíî¿ ï³äòðèìêè, ìîæå çâåðíóòèñü çà äîïîìîãîþ. Ñïåö³àëüíà ïëàòôîðìà http:/ /bankdobryhsprav.com.ua äîçâîëÿº ïåðåãëÿäàòè âñ³ ðåàë³çîâàí³ òà ïîòî÷í³ ïðîåêòè â áóäü-ÿêîìó ðåã³îí³ Óêðà¿íè. Êîæåí îõî÷èé ìîæå äîïîìîãòè äîáð³é ñïðàâ³ ÿê ìàòåð³àëüíî, òàê ³ íåìàòåð³àëüíî, â ðåàëüíîìó ÷àñ³ â³äñòåæèòè ïåðåá³ã çáèðàííÿ ãðîøåé.

менно исполняющий обязанности директора Департамента утилизации компонентов ракетного топлива, ракет и боеприпасов Минобороны Сергей Личманенко сообщил: «Трехсторонним контрактом по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1 предусматривается софинансирование из трех источников: от Министерства обороны Украины - 50%, Агентства НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению - 40% и от Государственного предприятия «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» 10%». «За счет ресурсов, которые выделяло правительство Норвегии, - рассказал генеральный директор ПХЗ,- была модернизирована система очистки газов печи утилизации противопехотных мин».

В мероприятии приняли участие аккредитованные в нашей стране военные атташе, представители стран ЕС и НАТО, Госдепартамента США, Совета Национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Государственного космического агентства. Генеральный директор ПХЗ Леонид Шиман рассказал гостям о том, что завод является передовым предприятием в Украине по утилизации боеприпасов, ракет и их элементов, непригодных для дальнейшего использования, угрожающих безопасности в местах их хранения на складах и арсеналах Минобороны. «Мы имеем более чем восьмидесятилетний опыт работы со взрывчатыми веществами, боеприпасами и ракетами», - ОЦЕНКА ЛЬОКЕНА После конференции ее сообщил он. В ходе конференции вре- участники отправились

корпусов ракет, оставшихся в наследство от советского времени. «Открытие цеха планируем уже в мае этого года, - отметил он. - В специальных печах корпусы ракет после разрезки будут дробиться, распадаться на молекулы, и превращаться в массу, переработав которую, мы получим техническую соль. Ее можно будет использовать для посыпки автодорог в зимнее время». Подполковник Хокон Льокен из Норвегии в комментарии для «Вістей» отметил: «Сегодня мы убедились в целе-

ÃÎÑÒÅÉ ÎÇÍÀÊÎÌÈËÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÌÎÙÍÎÑÒßÌÈ осмотреть производственные мощности предприятия. Они посетили цех по утилизации твердых отходов, площадку утилизации пустых корпусов двигателей, территорию базовых складов. Гостям также продемонстрировали систему гидроразрыва и другие цеха завода. Леонид Шиман рассказал о новой современной установке по утилизации

вом эффективном использовании предприятием вложенных средств страндоноров. Положительно и то, что на заводе уделяется так много внимания охране труда и экологической безопасности. Красноречивым свидетельством последнего служат те животные и птицы, - олени, бизоны, аисты, - которых мы видели на территории предприятия».

ÏÅÄÀà Îò×ÍÈÉ ÑÅ̲ÍÀÐ ÏÅÄÀÃÎò×ÍÈÉ

Íå çàáëóêàé ó ïîøóêó ïðîôåñ³é Å. ÃÓÒʲÍÀ, ÔÎÒÎ Î. ÆÅÆÅÐÓÕÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îìó öåíòð³ ¹ 2 â³äáóâñÿ ñåì³íàð ìîëîäèõ ïåäàãîã³â ÏÒÎ îáëàñò³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðîôåñ³éíîþ îð³ºíòàö³ºþ ìîëîä³, âèïóñêíèê³â øê³ë 9-õ, 11-õ êëàñ³â òà íåçàéíÿòîãî íàñåëåííÿ У співдружності з методичним центром ПТО Дніпропетровської області ДНВЦ № 2 знаходяться ЗОСШ м. Дніпропетровська, а саме: № 34, 48, 49, 62, 89, 101, 112, 119 Бабушкінського та Красногвардійського районів, а також учні 9-х, 11-х

ÑÏÐÀÂÓ ÎÁÈÐÀÞÒÜ ÑÅÐÖÅÌ класів Личковської ЗОСШ Магдалинівського району. Гості побачили чудові роботи майбутніх майстрів - будівельників, опоряджуваль-

ників, монтажників експозицій та кухарів-кондитерів, ознайомились із навчальними кабінетами, майстернями, спортивною базою та культурно-освітнім центром. Майбутні кухарі разом з майстрами виробничого навчання приго-

стили запрошених смачними пиріжками: так розпочався парад професій. Свято відкрив директор Центру В. Кривозуб. У промові він звернув увагу на найголовніше: «Не заблукайте в пошуку професії. Оберіть саме ту, до якої лежить душа та підказує серце». Святкового настрою додав виступ агітбригади «Ми - креативу діти». Її учасники, творчо обдаровані діти, висловили думку, що тільки правильний вибір професії, творче натхнення та плідна праця зроблять нашу Україну заможною. Учасники семінару отримали фото на добру згадку.


СУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420) ○

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ìàøèíà ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÐÈÂÖÅÂ

Åæåãîäíî 11 àïðåëÿ îáùåñòâåííîñòü ñòðàíû îòìå÷àåò Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ áûâøèõ óçíèêîâ êîíöëàãåðåé

 ÊÎÍÖËÀÃÅÐÅ ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀËÀ ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ

ПРИСВАИВАЛИ НОМЕРА Концлагерь «Освенцим», как и «Бжезинка», которые расположились на юге Польши, были освобождены советскими войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала И.С. Конева, где в одном из полков воевал мой отец. Фашисты превратили концлагерь в массовый комбинат смерти. Таких чудовищных преступлений фашизма против человечества мир не знал. Построенный в 1939 г. для заключения непокорных фашистскому режиму поляков, евреев, военнопленных, он превратился в фабрику смерти. День и ночь дымили трубы крематориев. Там за сутки сжигали около 350 трупов, всего погибло порядка 4 млн. человек, в том числе детей. Узниками были и наши соотечественники, которым удалось выжить: Мария Марченко, Василий Третьяков, Валентина Черечега. Узников по прибытии стригли и направляли в

ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü ÄÛÌÈËÈ ÒÐÓÁÛ ÊÐÅÌÀÒÎÐÈÅÂ

×ÒÎÁÛ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÏÀÌßÒÜ

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ áûâøèõ óçíèêîâ-æåðòâ íàöèçìà (ÓÑÓ-ÆÍ) (ïðåäñåäàòåëü Ë.Â. Êî÷åðãèíà, çàì. Â.À. Òðåòÿêîâ) åæåãîäíî ïðîâîäèò òîðæåñòâåííûå âñòðå÷è. ×àñòî óñòðàèâàþòñÿ âñòðå÷è ñî øêîëüíèêàìè, ÷òîáû ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïðîøëîì ðàäè áóäóùåãî è ÷òîáû ýòà òðàãåäèÿ íå ïîâòîðèëàñü íèêîãäà!

«баню». Там их поливали струями кипятка и холодной воды, а потом голыми выгоняли на улицу. Во дворе выдавали полосатую грязную одежду. Далее узники проходили регистрацию, им присваивали номера, делали татуировку номера на левом предплечье, номер пришивали на брюки, на куртку, а под ним - треугольник «ОСТСССР», красный - для политзаключенных, зеленый - для уголовников. Трудились на строительстве дорог, предприя-

тиях, осушке территорий. Особенно тяжело было в каменоломнях. Пища узника составляла 1200-1500 каллорий. Оставшиеся в живых после освобождения весили 30-40 кг.

МУЖЕСТВО УЗНИКОВ Малярия, вши, чесотка, голод и вода способствовали развитию эпидемий и болезней. Для детей устанавливали планку - высота 120 см. Все, кто проходил под этой планкой, отправлялись в крематорий. Зная это, детки

вытягивались как могли, поднимали вверх головки, чтобы не пройти. Но надо отдать должное мужеству многих узников. В этих тяжелых невыносимых условиях существовала подпольная группа - организация сопротивления. Они добывали различными путями продукты питания и медикаменты, организовывали побеги, передавали на волю фото и списки заключенных и наиболее жестоких эсэсовцев. О них позже сообщало радио «Би-Би-Си» из Лондона. Приближение Красной Армии заставило немцев эвакуировать заключенных - гитлеровцы заметали следы своих преступлений: производили демонтаж газовых камер, бараков и другое. А в концлагере «Бухенвальд» при приближении американских войск комитет и восставшие узники подняли вооруженное восстание, осуществили штурм лагерной комендатуры, захватили в плен часовых и оружие. Колокол Бухенвальда своим набатом призвал к унижтожению нацизма. Правду об этих событиях необходимо доносить и грядущему поколению. Рассказывать о бессмертной славе наших борцов против фашистской тирании, которую мы победили раз и навсегда - 9 мая 1945 г.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐßÌÀ Ë²Í²ß «Â²ÑÒÅÉ ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ’ß»

ÏÐÎ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÅËÈÊί ²Ò×ÈÇÍßÍί ²ÉÍÈ

Õòî ìຠñòàòóñ ó÷àñíèêà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè? ßê îòðèìàòè ñòàòóñ ìàòåð³-ãåðî¿í³? ×è âèïëà÷óâàòèìóòü íàäáàâêè «ä³òÿì â³éíè»? ßêèìè ï³ëüãàìè êîðèñòóþòüñÿ ³íâàë³äè? Ïðî öå ìîæíà çàïèòàòè ó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÎÄÀ Âàëåíòèíè Îëåêñ³¿âíè Ñëèâíî¿. Ó â³âòîðîê, 30 êâ³òíÿ, ç 11.00 äî 12.00 Âàëåíòèíà Ñëèâíà áóäå ãîñòåì «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» òà â³äïîâ³äàòèìå íà âàø³ çàïèòàííÿ. Äçâîí³òü çà òåëåôîíîì (0562) 31-29-56 òà îòðèìóéòå â³äïîâ³ä³ é äîïîìîãó ç âèð³øåííÿ âàøèõ ïðîáëåì. Çàïèòàííÿ òàêîæ ìîæíà íàä³ñëàòè çàçäàëåã³äü íà ïîøòîâó àäðåñó: 49000, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Êîìñîìîëüñüêà, 56, ê. 412; åëåêòðîííó àäðåñó visti@visti.dp.ua àáî æ çàðåºñòðóâàâøèñü çà òåëåôîíîì (0562) 31-29-53. ○

ÏÐÈÑÂßÒÈËÈ Ã²ÏÅÐÒÎͲ¯

ÑÒÅÆÒÅ ÇÀ ÒÈÑÊÎÌ! Öüîãîð³÷íèé Äåíü çäîðîâ’ÿ ïðèñâÿòèëè ã³ïåðòîí³¿ ³ ïðîâåëè ï³ä äåâ³çîì: «Ñòåæòå çà êðîâ’ÿíèì òèñêîì - ñêîðîò³òü ðèçèê âèíèêíåííÿ ³íôàðêòó òà ³íñóëüòó». Ó âñ³õ öåíòðàõ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà ó âåëèêèõ òîðãîâèõ öåíòðàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðàöþâàëè áðèãàäè ìåäïðàö³âíèê³â, ÿê³ âèì³ðþâàëè âñ³ì áàæàþ÷èì àðòåð³àëüíèé òà âíóòð³øíüîî÷íèé òèñê, ð³âåíü öóêðó â êðîâ³ òà ìàñó ò³ëà.


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ÍÎÂÈÍÈ

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50

×è çàáåçïå÷åí³ ñòàíö³¿ «øâèäêî¿» ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè áåíçèíîì òà ìåäèêàìåíòàìè? K Ó 2013 ðîö³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïîòðåáó â ïàëüíîìó çàáåçïå÷åíî ïîâí³ñòþ. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ì³ñò, ³ ñ³ë ðåã³îíó. Òîð³ê çá³ëüøèëîñü ô³íàíñóâàííÿ íà ìåäèêàìåíòè íà îäèí âèêëèê «øâèäêî¿» - ³ç 3 äî 25 ãðí. Öå äàëî ìîæëèâ³ñòü ó ïîâíîìó îáñÿç³ çàáåçïå÷èòè êîæåí âèêëèê íåîáõ³äíèìè ïðåïàðàòàìè. Çîêðåìà, çàâäÿêè çá³ëüøåííþ ô³íàíñóâàííÿ, áðèãàäè «øâèäêî¿» îòðèìàëè äîðîãîâàðò³ñíèé ïðåïàðàò äëÿ òðîìáîë³ç³ñó (ðîç÷èíåííÿ òðîìáà). Öå äຠìîæëèâ³ñòü ðÿòóâàòè ïàö³ºíò³â ³ç ãîñòðèì ³íôàðêòîì ó ìàøèí³ «øâèäêî¿». ○

ÍÀÂ×ÀÞÒÜÑß ÁÐÈÃÀÄÀÌÈ Âèñîêà êâàë³ô³êàö³ÿ ïðàö³âíèê³â øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè - öå âðÿòîâàí³ æèòòÿ ïàö³ºíò³â. Ñàìå òîìó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ë³êàð³, ôåëüäøåðè òà âî䳿 ö³º¿ ñëóæáè ïîâíèé ñêëàä áðèãàäè - ïîñò³éíî âäîñêîíàëþþòü ñâî¿ çíàííÿ òà âì³ííÿ. Íàðàç³ â íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîìó öåíòð³ îáëàñíîãî öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäèöèíè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô çàéìàþòüñÿ ôåëüäøåðè. Äî òîãî æ, öüîãî ðîêó â îáëàñò³ âî䳿⠫øâèäêèõ» ïî÷àëè íàâ÷àòè íàäàííþ ïåðøî¿ íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè. Çíàííÿ âî䳿 îíîâëþâàòèìóòü êîæí³ òðè ðîêè. ○

ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÀÌ

ÊÓÐÑÈ Ç ÏÑÈÕÎËÎò¯ ²ç 2013 ðîêó â îáëàñò³ çàïðîâàäæåí³ ùîì³ñÿ÷í³ ïåðåðèâ÷àñò³ êóðñè ç ïñèõîëî㳿 äëÿ äèñïåò÷åð³â «øâèäêî¿». Âîíè îïàíîâóâàòèìóòü íîâ³ çíàííÿ ç ïñèõîëî㳿, à òàêîæ ç äîòðèìàííÿ íîðì åòèêè òà äåîíòîëî㳿. Òàê³ êóðñè äóæå âàæëèâ³ äëÿ ïðàö³âíèê³â äèñïåò÷åðñüêèõ. ²íîä³ ëþäè, ÿê³ òåëåôîíóþòü äî «øâèäêî¿», ïåðåáóâàþòü ó ñòðåñîâîìó ñòàí³, ðîçãóáëåí³ ÷è àãðåñèâíî íàëàøòîâàí³. Äèñïåò÷åð ïîâèíåí âì³òè ¿õ çàñïîêî¿òè, ïîñòàâèòè ïðàâèëüíî çàïèòàííÿ òà íàäàòè íåîáõ³äí³ ðåêîìåíäàö³¿.

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420) ○

×ÈÑÒÈËÈ Ð²×ÊÓ

Äí³ïðîïåòðîâñüê³ äàéâåðè ï³ðíàëè çà øàìïàíñüêèì

ПОЛЮВАННЯ НА СМІТТЯ

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÞÞÒÜ Ó̲ÍÍß

Ó ñóáîòó â Äí³ïðîâèõ âîäàõ ïîáëèçó Ôåñòèâàëüíîãî ïðè÷àëó, ùî íà Íàáåðåæí³é Ëåí³íà îáëàñíîãî öåíòðó, áóëî ëþäíî. Ïåðåõîæ³ äèâóâàëèñÿ êðåìåçíèì ÷îëîâ³êàì, ÿê³ ï³ðíàëè ó âîäó, òà æ³íêàì ç ìàëå÷åþ, ùî çáèðàëè íåïîòð³á óçäîâæ áåðåãà. ßê âèÿâèëîñÿ, ó òàêèé ñïîñ³á ï³äâîäí³ ìèñëèâö³, ¿õí³ ðîäèíè òà äðóç³ ïðèºäíàëèñÿ äî âñåóêðà¿íñüêî¿ åêîëîã³÷íî¿ âîëîíòåðñüêî¿ àêö³¿ «×èñòèé áåðåã»

ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÈ ÒÀ ÁÅÍÇÈÍ ÄËß «ØÂÈÄÊÈÕ»

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

×èòàéòå íà ñàéò³:

Цього ж дня разом із Дніпропетровськом береги своїх річок чистили жителі Києва, Черкас та Сміли. У Федерації підводного спорту та підводної діяльності України, яка була ініціатором «чистої суботи», зазначають, що такі акції проводять щороку, але цьогоріч дійство набрало всеукраїнського масштабу. Отримавши схвалення міськради - машину для вивезення непотребу, дніпропетровські хлопці та дівчата решту організували самотужки. А це й обладнання дайверів та підводних мисливців, й захисне приладдя та пакування для сміття. Близько 200 чоловік, серед яких були й жителі Дніпродзержинська, Новомосковська, закотивши рукава складали банки-склянки у спеціальні пакети. За чотири години, які тривав екозахід, прибрали чимало -

ÏÐÈÁÐÀËÈ ÌÀÉÆÅ 2,5 ÊÌ ÁÅÐÅÃÀ ÒÀ 1,5 ÊÌ Ð²×ÊÈ

 ÅÊÎÀÊÖ²¯ ÂÇßËÈ Ó×ÀÑÒÜ ÁËÈÇÜÊÎ 200 ×ÎËÎÂ²Ê майже 2,5 км берегової лінії та 1,5 км головної водної артерії країни - від Нового мосту до церкви на Монастирському острові.

ПІДВОДНІ «СКАРБИ» Обов’язки розподілили заздалегідь: частина волонтерів працювала вздовж берега, а близько 70 чоловік пірнали у мутні Дніпрові води за 50 м від берега. Страхували дайверів працівники МНС та рибохорони, які плавали на човнах неподалік. Здобич, що витягли зі старого Бористена, вражала різноманіттям. Це чоботи та рибацькі снасті, автомобільні покришки та металобрухт, рюмки-склянки та навіть кришка каналізаційного люку. Вразила та обурила кількість знайдених браконьєрських сітей. За словами члена спортивної

комісії підводного полювання Федерації підводного спорту і підводної діяльності України Сергія Скакуна, якщо горе-рибалки нарешті не схаменуться кількість мешканців річко-

вих глибин значно зменшиться. Неочікуваний підводний «скарб» - виловлена з глибин пляшка шампанського, яка і стала «ігристим» завершенням екомарафону.

ÄÎÑ˲ÄÈ вÄ

ijä âîþâàâ ó îòàìàíà Ñòîðóáëÿ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Äí³ïðîâñüêå ãåíåàëî ãåíåàëî-ã³÷íå òîâàðèñòâî â³äñâÿòêóâàëî ï'ÿòó ð³÷íèöþ. Íà þâ³ëåéíîìó çàñ³äàíí³ êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Ìèêîëà Äîëãîâ ðîçïîâ³â ïðî êóïö³â ñüêó ã³ëêó ñâîãî êóïö³âñüêó ðîäó, äîëÿ ÿêî¿ ò³ñíî ïåðåïë³òàºòüñÿ ç ³ñòîð³ºþ Êàòåðèíî Êàòåðèíî-ñëàâà-Äí³ïðîïåòðîâ ñëàâà-Äí³ïðîïåòðîâ-ñüêà Вивчаючи родовід Минаків по матері, дослідник знайшов цікаві факти та

документи. Привернуло увагу й старе фото, 1910 року, на якому зображена вся купецька родина прадіда, лісопромисловця Івана Минакова, а поруч - якісь незнайомі французи. Фото зроблено у місцевості, що мала назву «Золотий хутір» - нині селище Самарівка. Колись тут вільно хитали шапками величні дубові гаї, якими володіла родина Минаків. Миколу Долгова зацікавило: хто ж були французи зі світлини? Можливо, вони приїхали у справах? Вірогідно й те, що це люди

із спільного російсько-французького підприємства Гантке (нині завод імені К. Лібкнехта) чи просто мандрівники. Знайшов дослідник інформацію й про те, що на порозі СвятоМиколаївської церкви на старій Ігрені (Огріні) за легендою похований один із Минаків. Та підтвердження цьому у церковних служителів Долгов не знайшов. Немає відомостей і про те, що в цьому храмі охрестився знаний український фольклорист та письменник Іван Манжу-

ÄÎÑ˲ÄÍÈÊ ÇÍÀÉØΠֲÊÀ² ÔÀÊÒÈ ÒÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ра, вінчався Нестор Махно. Однак у народі живе пам’ять про це. Тож, можливо, найбільші відкриття ще попереду. Рід Минаків не обійшли стороною буремні події революції. 1918 року старший син прадіда Івана, Сергій, зустрів у загоні петлюрівського отамана Федора Сторубля того самого, легендарного, що 1917 року проголосив державну

самостійність України перед представниками різних верств населення у Новомосковську. Довелося Сергію згодом, воюючи в армії Денікіна, потрапити в полон до червоних після тяжкого бою під станцією Синельникове. Та це лише один із епізодів численних доль дослідженої нащадком родини. Скільки приховують історій інші родини?..


ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420) ○

ÓËÈÖÀÌÈ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ

Íà Êîìñîìîëüñêîé æèë ãîðîäñêîé ãîëîâà

ÍÎÂÈÍÈ

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

Îäíà èç ñòàðåéøèõ óëèö Äíåïðîïåòðîâñêà, ñîõðàíèâøàÿñÿ åùå ñ Åêàòåðèíîñëàâñêèõ âðåìåí, Êîìñîìîëüñêàÿ. Îíà ñîáðàëà áîëåå ïîëîâèíû îáùåãî êîëè÷åñòâà îñîáíÿêîâ è êðàñèâûõ ñòðîåíèé íàøåãî ãîðîäà, áîãàòûõ ñâîåé èñòîðèåé

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀ ÀÊÒÈÂͲÑÒÜ

Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐÍÀ ÏÅÐÅÐÂÀ

ОБЛЮБОВАЛИ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ Мало кто знает, что когда-то эта улица состояла из двух других: Казачьей и Тюремной. Их разделяла ул. Садовая (нынешняя ул. Серова. Прим. автора). Казачья получила свое название от сосредоточенных на ней казарм казаков. А Тюремная простиралась от Серова до Шмидта и названа в честь знаменитого Тюремного замка, который располагался на север от ул. Ленина неподалеку

ÄÎÌ ÀÍÄÐÈÅÂÑÊÈÕ - ÎÄÍÎ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÇÄÀÍÈÉ

ский, А. Миклашевский. Один из красивейших особняков принадлежал немцу Д. Тиссене, а позже был продан его земляку Ульману. Сегодня на месот областной государ- те особняка находится ственной администрации. школа для слабовидящих. В XIX-XX вв. КомсоБОГАТАЯ мольскую в основном насе- АРХИТЕКТУРА ляла интеллигенция: враВо времена Второй мичи, юристы, преподаватеровой войны Комсомольли, инженеры. Среди них ская не относилась к центмного интересных личносральной части города. Блатей и известных людей. Нагодаря этому сохранилось пример, здесь жили городбольшинство старинных ской голова времен двух зданий. Их отличает велиреволюций И. Эзау (Комсомольская, 66), выдающиеся зодчие нашего города Д. Скоробогатов, С. Вилен-

 ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÌ Ó×ÈËÈÙÅ ÐÀÁÎÒÀË ßÂÎÐÍÈÖÊÈÉ

колепная архитектура эпохи модернизма. В основном строения выполнены из кирпича. Изначально из него строили заводы, позже этот материал начали использовать при возведе-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÀÍÒÎÍ ÌÓÕÈÍ,

äíåïðîïåòðîâñêèé èñòîðèê, êðàåâåä: - Ìåíÿ äàâíî ïðèâëåêàëà óëèöà Êîìñîìîëüñêàÿ, áóêâàëüíî î êàæäîì çäàíèè åñòü ÷òî ðàññêàçàòü. Äëÿ áîëåå äåòàëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ æèòåëåé è òóðèñòîâ Äíåïðîïåòðîâñêà ñ èñòîðè÷åñêèìè îáúåêòàìè ïðîâîäèòñÿ èíòåðåñíàÿ 3-÷àñîâàÿ ýêñêóðñèÿ.

нии домов и особняков. Такие здания не требуют штукатурки и покраски. Но большинство архитектурных памятников, которые дожили до сегодняшних дней, были реконструированы. Также на Комсомольской расположены знаменитый дом Андриевских, Музей пожарных, коммерческое училище им. Николая II, в котором работал Дмитрий Яворницкий. Здесь всегда царили свобода и вольнодумство.

ÇÀÍÓÐÈÒÈÑÜ Â ²ÑÒÎвÞ

Ìè ïîäàðóâàëè ñâ³òó êîðîëÿ Àðòóðà ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòàëàñÿ íåîðäèíàðíà íàóêîâà ïîä³ÿ, ùî ìîæå ñóòòºâî âïëèíóòè íà çàãàëüíó ³ñòîð³þ Óêðà¿íè. Äí³ïðîïåòðîâñüê³ íàóêîâö³ ïîãîäèëèñÿ ç ìîæëèâ³ñòþ òîãî, ùî ëåãåíäà ïðî êîðîëÿ Àðòóðà ï³øëà ñàìå ç íàøèõ готська історія» і та враховує її укçåìåëü На розгляд істориків були запропоновані новаторські монографії дніпропетровського краєзнавця, дослідника історії Готського королівства Андрія Карнауха «Авалон,

«Готська історія як джерело легенди про короля Артура». У цих працях автор доводить безпосередній генетичний зв’язок легенди про славетного короля з готською та германською історіями

раїнську складову. Монографії отримали схвальну рецензію у Дніпропетровському університеті імені Олеся Гончара, на кафедрі історії України. У ІІ-ІV ст. нашої ери на півдні України

ÁÐÈÒÀÍÖ² ÂÇßËÈ ÇÀ ÎÑÍÎÂÓ ÃÎÒÑÜʲ ÅÏÎÑÈ проживали готи, вони володіли практично всіма територіями східної Росії, України та Білорусі, мали великий вплив на європейську культуру. Дослідження Андрія Карнауха свідчать про те, що історія готів знайшла відображення й безпосередньо у британо-французькій легенді про короля Ар-

тура. Британці взяли за основу готські епоси. Тож легенда про короля Артура розповідає саме про події, що відбувалися на українських землях, причому з географічною точністю описує красу тутешньої природи. Монографія зацікавила вчених, однак, за їхніми словами, запропоновані автором гіпотези потребують суттєвого доопрацювання. Дніпропетровський краєзнавець не заперечує - тож запрошує наукову спільноту України та світу до дискусій щодо означених ідей.

Ó ìîëîäøèõ êëàñàõ 18 øê³ë ì³ñòà ñòàðòóº ï³ëîòíèé ïðîåêò «Ô³çêóëüòóðíà ïåðåðâà». Éîãî ìåòà - ï³äâèùåííÿ ñïîðòèâíî¿ àêòèâíîñò³ øêîëÿð³â ³ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ. ijòåé çáèðàòèìóòü íà âåëèê³é ïåðåðâ³ ó ñïîðòçàëàõ àáî êîðèäîðàõ. Çàéìàòèìóòüñÿ ç³ øêîëÿðàìè â÷èòåë³ ô³çêóëüòóðè, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ ñïîðòèâíèõ îá’ºäíàíü, ôåäåðàö³é, ñïîðòñìåíè-âîëîíòåðè. Ïåðåäáà÷åíî ùîòèæíåâå ââåäåííÿ íîâèõ êîìïëåêñ³â âïðàâ, ÿê³ ä³òè âèêîíóâàòèìóòü ï³ä ìóçèêó â ³ãðîâ³é ôîðì³. ○

ÌÓÇÈÊÀ ² ÆÈÂÎÏÈÑ

ÇÀÃÎÂÎÐÈËÈ Â²ÐØÀÌÈ Ó öåíòðàëüí³é ì³ñüê³é á³áë³îòåö³ â³äáóâñÿ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèé âå÷³ð «Íåõàé ìóçèêà ³ æèâîïèñ çàãîâîðÿòü â³ðøàìè». Íà çàõîä³ ïðîçâó÷àëè ìóçè÷í³ òâîðè êîìïîçèòîð³â òà â³ðø³ ìîëîäèõ ïîåò³â ³ ë³òåðàòîð³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðèíà Çàéöåâà âðó÷èëà ãðîøîâèé ñåðòèô³êàò íà âèäàííÿ çá³ðêè «×àð³âíèé ì³é Äí³ïðîïåòðîâñüê» ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó â³ðø³â. Òàêîæ ïðåäñòàâèëè âèñòàâêó àêâàðåëåé þíèõ äí³ïðîïåòðîâñüêèõ õóäîæíèê³â. ○

ÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÀÂÒÎÏÐÎÁ²Ã

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ ÏÐÎ ÑÈÐ²Ò Ó áåðåçí³ îäíî÷àñíî â 14 ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó, â³äáóâñÿ àâòîïðîá³ã «Ñåðöå äëÿ ñèð³ò». Éîãî ó÷àñíèêàìè ñòàëè áàãàòîä³òí³ ðîäèíè, ñ³ì’¿, ÿê³ âæå ìàþòü äîñâ³ä óñèíîâëåííÿ ä³òåé, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Àâòîïðîá³ã ïîñòàâèâ çà ìåòó ïðèâåðíóòè óâàãó ñóñï³ëüñòâà äî ðåàëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìè - ñèð³òñòâà. ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ «ÌÀòÑÒÐÈ»

IT-ÒÀËÀÍÒÈ ÄÍÓ Ñòóäåíòè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà ñòàëè ïåðåìîæöÿìè þâ³ëåéíîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî ÷åìï³îíàòó êîìï’þòåðíèõ òàëàíò³â «Çîëîòèé Áàéò» ó íîì³íàö³¿ «Ìàã³ñòð ïðîåêò³â». Öüîãîð³÷íèé êîíêóðñ «Íîâ³ òåõíîëî㳿 - íîâ³ ìîæëèâîñò³» ïðîõîäèâ ó òðè åòàïè.  íüîìó áðàëè ó÷àñòü ñòóäåíòè òà âèïóñêíèêè ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÍÎÂÈÍÈ ÓÏÐ ÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀ ÒÈÂÍÎÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÏÐ ÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐ ÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ÁÅÐÅÇͲ 2013 ÐÎÊÓ 1. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 06.03.2013 ¹ 67/05-07 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿäêó ïîäàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî ðàéîííèõ òà ì³ñüêðàéîííèõ óïðàâë³íü þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà ïðîâåäåííÿ ¿õ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 13.03.2013 çà ¹ 9/1783. 2. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 06.03.2013 ¹ 68/05-07 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿäêó ïîäàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà ïðîâåäåííÿ ¿õ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 13.03.2013 çà ¹10/1784. 3. Íàêàç äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 01.03.2013 ¹ 170/0/212-13 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî îáëàñíîãî êîíêóðñó ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ «ÊÎ˲߻, çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 26.03.2013 çà ¹ 11/1785. 4. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.03.2013 ¹ Ð-208/0/3-13 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïîçà ìåæàìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29.03.2013 çà ¹ 12/1786. Â.².Cåìåí÷óê, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÄÎ ÓÂÀÃÈ!

ÃÐ ÀÔ²Ê ÎÑÎÁÈÑÒÎà ΠÃÐÀÔ²Ê ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÏÐÈÉÎÌÓ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÊÅвÂÍÈÊÀÌÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÌÓ Ïðèéîì ãðîìàäÿí ³ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðîâîäèòüñÿ êåð³âíèöòâîì óïðàâë³ííÿ ç 10.00 äî 12.00 ³ ç 15.00 äî 17.00

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420) ○

DzÒ

ïðî áàçîâå â³äñòåæåííÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà - ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23 ñåðïíÿ 2012 ðîêó ¹ Ð-577/0/3-12 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ óìîâ êîíêóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³æì³ñüêèõ òà ïðèì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ íå âèõîäÿòü çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè)» 1. Вид та назва регуляторного акта. Розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 «Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)». 2. Виконавець заходів із відстеження. Управління інфраструктури Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 3. Цілі прийняття акта. Основними цілями розробки регуляторного акта є: - вирішення питання щодо залучення автомобільних перевізників на конкурсних засадах для роботи на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування; - дотримання принципів державної регуляторної політики. 4. Строк виконання заходів із відстеження. Заходи із відстеження проводились із 04.03.2013 до 04.04.2013. 5. Тип відстеження. Базове відстеження. 6. Метод одержання результатів відстеження. Для проведення базового відстеження використо-

вували статистичний метод одержання результатів відстеження. 7. Дані та припущення, на основі яких відстежува-

ли результативність, а також способи одержання даних. Кількісні показники одержаних статистичних

показників результативності дії запровадженого регуляторного акта, отриманих шляхом проведеного моніторингу:

Заступник голови облдержадміністрації А.Л.БІЛОУСОВ

ÓÏÐ ÀÂ˲ÍÍß Ç ÏÈÒ ÀÍÜ ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ÑÈÒÓ ÀÖ²É ÍÀà ÀÄÓª ÌÅØÊÀÍÖßÌ ÎÁËÀÑÒ² ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÈÒÀÍÜ ÑÈÒÓÀÖ²É ÍÀÃÀÄÓª

Ïðî íåáåçïåêó íåçàêîííîãî ïðèäáàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ áàëîí³â ç³ ñêðàïëåíèì ãàçîì Скраплений вуглеводневий газ (пропан-бутан) у балонах будь-якої місткості є смертельно небезпечною вибуховою речовиною, тому монтаж і обслуговування газобалонних установок має право здійснювати лише спеціалізоване підприємство. У Дніпропетровській області таким підприємством є Самаровське промислове управління газового господарства. Щоб стати абонентом Самаровського ПУГГ, необхідно укласти договір на постачання зрідженого вуглеводневого газу в балонах, для чого слід зателефонувати до абонентського відділу за номером (0562) 31-35-80 у прийомні дні: щоденно з 7.00 до 16.00. На території області замовляйте балони на ділянках Самаровського ПУГГ: Магдалинівська ДРЗГ - тел. (05691) 2-14-65; Магдалинівська ДРЗГ - тел. (05632) 4-33-98; Нікопольська ДРЗГ - тел. (0566) 67-51-80; Нікопольська ДРЗГ (м. Апостолове) - тел. (05656) 9-72-24; Жовтоводська ДРЗГ - тел. (05652) 3-20-25; Петропавлівська ДРЗГ - тел. (05631) 3- 11-91; Криворізька ДРЗГ - тел. (0564) 72-13-01 Працівники газового господарства виконують: - ремонт газового приладу і заміну балона із зрідженим газом по заявці абонента; - планове технічне обслуговування решти приладів, установлених у квартирі; - інструктаж абонентів із правилами безпечного користу-

вання газом. Технічне обслуговування, пов'язане з дрібним ремонтом газових приладів, заміною гвинтів, штифтів, пружин, матеріалів ущільнювачів виконується за рахунок експлуатаційних витрат управління газового господарства. Роботи по ремонту і заміні газового устаткування, включаючи вартість вузлів і деталей, виконуються за кошти засобів власника житлової фундації. Роботи по усуненню аварійної ситуації на внутрішньобудинкових системах газопостачання, які можуть призвести до нещасних випадків, виконуються бригадами аварійно-відновної служби управління газового господарства. Забороняється: - самостійно виконувати заміну і ремонт балонів; - залишати відкриті крани і вентилі балонів після закінчення користування зрідженим газом; - підігрівати балони із зрідженим газом; - заправляти балони у сторонніх осіб, АГЗС і автозаправників; - передавати балони із зрідженим газом іншим особам (родичам, сусідам). Документом для отримання газу є абонентна книжка, оформлена відповідним чином. Абонентна книжка повинна постійно зберігатися біля газобалонної установки. Для своєї безпеки замовляйте балони тільки на ділянках Самаровського ПУГГ.


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420) ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà äîâ³äêà ÏÐΠϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ Ç² ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÄÅÐ ÆÀÄ̲ͲÑÒÐ ÀÖ²¯ ÇÀ ² ÊÂÀÐÒ ÀË 2013 ÐÎÊÓ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐ ÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÊÂÀÐÒÀË ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ï²Äà ÎÒÎÂËÅÍÀ ϲÄÃÎÒÎÂËÅÍÀ ÓÏÐ ÀÂ˲ÍÍßÌ ÏÎ ÐÎÁÎÒ² Dz ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÀÏÀÐ ÆÀÄ̲ͲÑÒÐ ÀÖ²¯ ÀÏÀÐÀÀÒÓ ÎÁËÄÅÐ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐ ÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ï³äâåäåíî ï³äñóìêè ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí çà ² êâàðòàë 2013 ðîêó Протягом звітного періоду до облдержадміністрації надійшло 2106 звернень, що на 15,1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року (І квартал 2012 року - 2480 звернень). Керівництво облдержадміністрації здійснило 58 особистих прийомів громадян, у тому числі 27 - виїзних. На особистих прийомах розглянуто 449 звернень (або 21,3% від загальної кількості). Із Адміністрації Президента України отримано 408 звернень мешканців області проти 429 за аналогічний період минулого року. Із Кабінету Міністрів України надійшло 191 звернення проти 171 у минулому році; із Верховної Ради України - 39 звернень проти 44; міністерств - 52 проти 63. Безпосередньо від громадян та інших установ і організацій отримано 1416 звернень. Повторних звернень надійшло 20, що становить 1,0% від загальної кількості; колективних - 223, або 10,6%. Громадянами було порушено 2249 питань, головними з яких є питання: комунального господарства - 623 звернення (27,7% від загальної кількості питань); соціального захисту - 523 звернення (23,3%); аграрної політики і земельних відносин - 211 звернень (9,4%); житлової політики - 200 звернень (8,9%); охорони здоров'я - 123 звернення (5,5%). Питання праці і заробітної плати становлять 4,0%; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 3,2%; транспорту і зв'язку - 2,6%; економічної, цінової політики - 2,5%; освіти, наукової діяльності - 2,5%; фінансової, податкової, мит-

ної політики - 1,0%; культури та культурної спадщини 1,0%; сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту - 0,8%; екології та природних ресурсів - 0,5%; діяльності органів місцевого самоврядування - 0,4%; промислової політики - 0,4%; діяльності місцевих органів виконавчої влади - 0,3%; діяльності об'єднань громадян, релігії - 0,3%. Відповідно до класифікатора звернень громадян, запровадженого з 01 січня 2009 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 (зі змінами та доповненнями), звернення розподіляються так: за формою надходження: поштою - 837 звернень; на особистому прийомі - 449; через органи влади - 690; через засоби масової інформації - 10; від інших органів, установ та організацій - 111; через уповноважену особу - 9; за ознакою надходження: первинні - 1848; дублетні - 41; неодноразові - 158; масові - 39; повторні - 20; за видами: пропозиції (зауваження) - 21; заяви (клопотання) - 2051; скарги - 34; за статтю авторів звернень: чоловіча - 802, жіноча 1262, не визначено - 42; за типом: телеграми - 8, листи - 1649, усні - 449; за суб'єктом: індивідуальні - 1850, колективні - 223, анонімні - 33. Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів (39,0% від загальної кількості). Крім того, частка звернень від робітників становить 3,0%, працівників бюджетної сфери - 1,2%, підприємців - 0,9%, безробітних - 0,9%, селян - 0,8%, учнів та студентів - 0,5%, державних службовців - 0,2%, військовослужбовців - 0,1%. Аналіз звернень за категоріями авторів свідчить, що значна частина звернень - 530, або 25,2% від загальної кількості, надійшла від найменш соціально захищених категорій населення - інва-

лідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей, одиноких матерів та ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для підтримки 387 сімей громадян зазначених категорій за рахунок обласного бюджету виділено 142,0 тис. грн. для надання одноразової матеріальної допомоги. Розглянуто 19 звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни (у тому числі на особистих прийомах - 2); 13 звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» (у тому числі на особистих прийомах - 6). Робота зі зверненнями громадян в облдержадміністрації - один із пріоритетних напрямів, тому постійно вживають заходів, спрямованих на застосування нових підходів до її організації. Забезпечено всебічну діяльність регіонального інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада», розташованого за адресою: пр. Кірова, 1, складовими якого є: центр прийому громадян, офіс адміністративних послуг, сектор забезпечення доступу до публічної інформації, центр надання безоплатної первинної правової допомоги, веб-портал «Відкрита влада». Забезпечено діяльність бюджетної установи «Дніпропетровський обласний контактний центр». Протягом І кварталу 2013 року обласним контактним центром опрацьовано 4476 звернень з державної установи «Урядовий контактний центр», що на 20,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (І квартал 2012 року 3704 звернення). Головними у зверненнях громадян області на урядову «гарячу лінію» є питання: комунального господарства - 1895 звернень, або 42,3 % від загальної кількості; соціального захисту - 769 (17,2%); праці і заробітної плати - 454 (10,1%); охорони здоров'я - 454 (10,1%); транспорту і зв'язку - 251 (5,6%). У І кварталі 2013 року на багатоканальну телефонну

лінію «Контакт-центр «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова» (0-800-505-600) надійшло 10281 звернення громадян. Головними у зверненнях до контактцентру є питання: комунального господарства - 3833 звернення, або 37,3% від загальної кількості; благоустрою та будівництва - 1056 (10,3%); соціального захисту - 543 (5,3%); земельних відносин - 481 (4,7%). Питання функціонування мереж зв'язку становлять 4,5%; охорони здоров'я - 3,2%; виплати заробітної плати - 2,9%; транспортного обслуговування - 1,8%; пенсійного забезпечення - 1,7%; освіти, наукової діяльності - 1,3%; захисту прав споживачів - 1,3%; житлової політики - 0,8%; майнових питань - 0,6%. Запроваджено прийом звернень громадян через вебпортал контакт-центру (www.callcenter.dp.gov.ua), де мешканці області мають можливість у зручний для них час залишити своє електронне звернення до голови облдержадміністрації. Працівники контактцентру здійснююєть зворотний зв'язок із громадянами, які звернулися на «гарячу лінію», що підвищує ефективність роботи виконавців. Проводять щоденний моніторинг звернень, які надійшли до контакт-центру, що дає можливість проаналізувати їх для виявлення питань, актуальних для громадян міст і районів області, та забезпечувати їхнє оперативне вирішення. Заходи, вжиті облдержадміністрацією, сприяють упровадженню нових форм спілкування влади і громадян, досягненню прозорості дій, налагодженню ефективної взаємодії з громадськістю. Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області у подальшому також спрямовуватиметься на розбудову громадянського суспільства, забезпечення відкритості дій влади, всебічний та об'єктивний розгляд звернень громадян відповідно до вимог чинного законодавства України.

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ÏвÎÐÈÒÅÒÈ

Áþäæåòí³ ïðîáëåìè - ïðè÷èíè òà íàñë³äêè ÂÀËÅÐ²É ÄÓ ÄÍÈÊ, ÄÓÄÍÈÊ, ÏÅÐØÈÉ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÄÅÐÆԲͲÍÑÏÅÊÖ²¯  ÎÁËÀÑÒ²

Ôàõ³âö³ Äåðæô³í³íñïåêö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2012 - ñ³÷íÿ 2013 ï³ä ÷àñ ðåâ³ç³¿ áþäæåòó Ï'ÿòèõàò Ï'ÿòèõàò-ñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ âèÿâèëè ïðîáëåìè íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ áþäæåòíîãî ïðîöåñó Так, незважаючи на дотаційність місцевих бюджетів, видатки на держуправління щороку планувались і здійснювались із завищенням більш ніж

удвічі, штатна чисельність працівників апарату районної ради перевищувала норму. І це в той час, коли прийняті рішення про місцеві бюджети району на 2009-2012 не забезпечували в повному обсязі потреби установ у галузях охорони здоров'я, освіти, культури, соціального захисту. Крім того, заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях району призвела до недоотримання Пенсійним фондом України на кінець 2012 року майже 1,7 млн. гривень. Проведений під час ревізії аналіз комунальної інфраструктури району засвідчив, що практично 90%

доріг потребують термінового ремонту покриття проїжджої частини, комунальна інфраструктура зношена майже на 50%, в аварійному стані перебувають 70% мереж з водопостачання та водовідведення. Про незадовільну роботу органів місцевого самоврядування із захисту об'єктів археологічної спадщини свідчить і той факт, що рішення про взяття на баланс пам'яток археології (курганів) та оформлення на них охоронних договорів не приймали. Ситуація, що склалася, призвела до розорення двох курганів, чим завдано збитків державі на суму 0,8 млн. гривень.

Результати ревізії засвідчили і наявність резервів наповнення дохідної частини бюджетів за рахунок орендної плати за землю, оскільки вона є одним із основних джерел доходів. Так, протягом зазначеного періоду місцевими бюджетами району недоотримано понад 100 тис. грн. через використання земельних ділянок без договорів оренди. На жаль, за наявних підходів органів влади та місцевого самоврядування до управління фінансовими ресурсами не може бути забезпечено якісне надання мешканцям району державних соціальних гарантій та соціальних послуг.

ÍÎÂÈÍÈ ÄÏÑ ÇÀÏÐÎØÓª

ÊÓÙÎÂÈÉ ÑÅ̲ÍÀР³äïîâ³äíî äî îð³ºíòîâíîãî ãðàô³êà êóùîâèõ ñåì³íàð³â, ùî ïðîâîäèòü ðåäàêö³ÿ æóðíàëó «Â³ñíèê ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè», 18 êâ³òíÿ 2013 ðîêó â ì³ñò³ Êèºâ³ çàïëàíîâàíèé ñåì³íàð äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â íà òåìó: «Ïðàêòèêà çàñòîñóâàííÿ íîðì Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â» ç ó÷àñòþ ôàõ³âö³â ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè. Íàéêðàùà ðåêëàìà - âëàñíèé äîñâ³ä, âèð³øèëè ñï³âðîá³òíèêè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Äëÿ ïîøèðåííÿ íîâîãî åëåêòðîííîãî ñåðâ³ñó ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè âèð³øåíî îôîðìèòè êîæíîìó ãðàâöåâ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ôóòáîëüíîãî êëóáó «Äí³ïðî» ñåðòèô³êàò åëåêòðîííîãî êëþ÷à ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (îñîáèñòîãî åëåêòðîííîãî ï³äïèñó). Öå çðîáèòü ìîæëèâèì ïîäàâàòè ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ç äîìó ÷è îô³ñó, íå âèòðà÷àòè ÷àñ íà ñï³ëêóâàííÿ ç ïîäàòê³âöÿìè. ÄÏÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çàïðîøóº æóðíàë³ñò³â âçÿòè ó÷àñòü â îôîðìëåíí³ ñåðòèô³êàò³â åëåêòðîííèõ êëþ÷³â íà ñïîðòèâí³é áàç³ ÔÊ «Äí³ïðî», ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ãðàâöÿìè òà ïîäàòê³âöÿìè, äåòàëüí³øå îçíàéîìèòèñü ³ç ïåðåâàãàìè òà ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ íàäàþòü åëåêòðîíí³ ñåðâ³ñè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. Ïðåñ-ñëóæáà ÄÏÑ â îáëàñò³ ○

²ÄÄ²Ë ÂÍÓÒвØÍÜί ÁÅÇÏÅÊÈ ÏÐÈ ÄÏÑ Ó ÎÁËÀÑÒ² Ó Ä²¯ Çà ñ³÷åíü 2013 ðîêó ñï³âðîá³òíèêè â³ää³ëó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ïðè Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ñëóæá³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çà îñíîâíèìè ë³í³ÿìè ðîáîòè ïðîâåëè 32 ñëóæáîâ³ ðîçñë³äóâàííÿ òà ïåðåâ³ðêè. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè âñòàíîâèëè 23 ôàêòè ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâ÷èõ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â ñï³âðîá³òíèêàìè ÄÏÑ îáëàñò³. Çà ïåðøèé ì³ñÿöü ðîêó ïðîâåäåíî 11 ïåðåâ³ðîê ñòàíó îõîðîíè òà ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïðèì³ùåíü ÎÄÏÑ îáëàñò³. Òàêîæ ïðîâåëè 9 òðåíóâàëüíèõ çàõîä³â ïî ä³ÿõ ñï³âðîá³òíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè â³ää³ëó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ïðè ÄÏÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñòîñîâíî ïîñàäîâèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ é êîëèøí³õ, ðîçïî÷àòî 4 êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿ, ³ç íèõ 1 - çà ôàêòîì âèìàãàííÿ õàáàðà. ßê ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè, äëÿ íåäîïóùåííÿ êîðóïö³éíèõ òà íåïðàâîì³ðíèõ ä³é ó ìàéáóòíüîìó, ñï³âðîá³òíèêè âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ïðè ÄÏÑ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðîâåëè 132 ëåêö³¿ òà ñï³âáåñ³äè ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè òà êàíäèäàòàìè íà âñòóï äî äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Çà ñ³÷åíü 2013 ðîêó ïåðåâ³ðåíî 45 êàíäèäàò³â íà ïîñàäè ó ÄÏÑ îáëàñò³, 5 ç íèõ â³äìîâëåíî ó ïðèçíà÷åíí³ íà ïîñàäó. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè ÄÏÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ○

ÏÎÄÀ ÒÊÎÂÀ Ì²Ë²Ö²ß ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ÏÐÎÒÈIJª ÅÊÎÍÎ̲×Í²É ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ²

Ãîëîâíå çàâäàííÿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ - ïðîòèä³ÿ ñêîºííþ òà âèÿâëåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ñôåð³ îïîäàòêóâàííÿ. ³ä ïî÷àòêó 2013 ðîêó çà ìàòåð³àëàìè ñï³âðîá³òíèê³â ÃÂÏÌ ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÄÏÑ äî ºäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü áóëî âíåñåíî 13 êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ïî ôàêòàõ óõèëÿííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ïîñàäîâèìè îñîáàìè - âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â, ç ÿêèõ 11 - òÿæê³ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.3 ñò.212 ÊÊ Óêðà¿íè. ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÄÏÑ


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

Територіальна державна інспекція з питань праці у Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення посад головних державних інспекторів праці Вимоги до кандидатів: грома дянство України, повна вища ос віта правознавство або еконо міка, знання української мови, вміння працювати за комп’юте ром, бажано досвід роботи на дер жавній службі або в органах місцевого самоврядування не менше як три роки. Документи приймають упро довж 30 днів з дня опублікування оголошення про конкурс за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. На бережна Леніна, 17/424. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, до заяви про участь у конкурсі додають документи відпо відно до п. 13 Постанови КМ Украї ни від 15 лютого 2002 р. № 169. Додаткова інформація за теле фоном: 7785337.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань розвитку підприємництва управління розвитку підприємництва. Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати повну вищу освіту за освітньоквалі фікаційним рівнем магістра або спеціаліста; мати стаж роботи за фа хом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Бажано мати післядиплом ну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календар них днів від дня публікації оголо шення за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Кірова,1, кімн. 225, до відки за тел. 7428027

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну службу»Дніпропетровський окружний адміністративний суд оголошує конкурс на заміщення вакантних посад головного та провідного спеціаліста, спеціаліста І категорії, секретаря суду, секретаря судового засідання, старшого консультанта. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу юридичну або незакін чену вищу юридичну освіту, вільно володіють українською мо вою та не досягли граничного віку перебування на державній службі. Термін подання заяви один місяць з дня оголошення конкур су. За додатковою інформацією звертатись: відділ кадрової робо ти та державної служби: 49089, Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 4, т. (056) 7530605.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця: $ провідного спеціаліста відділу контрольно$ревізійної роботи та аудиту (строковий трудовий договір). Вимоги до учаників конкурсу: вища освіта відповідного професій ного спрямування за освітньо ква ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спе ціаліста І або ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не мен ше 2 років. Володіння персональ ним комп'ютером. Документи подаються протягом 30 днів з дня опублікування оголо шення. За довідками звертатися за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім. 205, тел.7428761.

По решению инициативной группы организационное собрание членов общества лодковладельцев «Нептун» состоится 29 апреля 2013 года в помещении по адресу: Днепропетровская обл., г. Марганец, ул. 40 лет Октября, 13, в 17$00. Регистрация членов общества будет проходить по месту прове дения собрания с 1600 до 1650. При себе иметь паспорт и книжку участника общества. Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу ведення Державного реєстру виборців районної у місті ради. Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфіка ційним рівнем спеціаліста, магіст ра, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або на державній служби не менше 3 років, достатній рівень володіння комп’ю терною технікою, досконале воло діння державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи про тягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про про ведення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20річчя Перемоги, буд. 51, кім. 228. Довідки за тел.: 7284917, 728 2078.

Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними та контролюючи$ ми органами, мобілізаційної та оборонної роботи апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету. Вимоги до конкурсантів: вища ос віта відповідного професійного спря мування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, стаж роботи за фа хом в органах місцевого самоврядуван ня або на державній службі не менше 3 років, достатній рівень володіння комп’ютерною технікою та державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи протя гом 30 календарних днів з дня опублі кування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. 20річчя Перемоги, буд. 51, кім. 228. Довідки за тел.: 7284917, 72820 78.

Відокремлений структурний підрозділ «Колійна машинна станція № 237» ДП «Придніпровська залізниця», який розташований за адресою: 52100, Дніпро петровська обл., П’ятихатський район, м. П’ятихатки, вул. Петровського, 352, сповіщає про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин до ат мосфери згідно з Постановою КМУ № 302 від 13.03.2002 р. ВСП «Колійна машинна станція № 237» виконує оздоровлення заліз ничної колії для забезпечення безпечного та безперебійного руху поїздів за встановленими швидкостями, підвищення пропускної здатності заліз ыниці. Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища на структурному підрозділі є інженер виробничотехнічного відділу Савченко А.А. тел. (05651) 52262. Викид забруднюючих речовин по цьому промисловому майданчику скла дає 102,836 т/пік (з них 1,212 * 107 т/рік викиди важких металів, а 101,766 т/рік викиди парникових газів). Основні джерела викидів забруднюючих речовин до атмосфери: горн кузні, деревообробний та металообробні верстати, гаражі та відкриті стоянки транспортної техніки, підземні ємності та паливороздаточні колонки, скла ди вугілля та щебеню, пости електрозварювання та газової різки металу, котли марки КСГ100. Основні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перера хунку на діоксид сірки; оксид вуглецю; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо): манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану; вуглецю діоксид; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть; азо ту (1) оксид (Н2О); метан; сірководень: неметалові леткі органічні сполуки (НМЛОС). Санітариозахисна зона складає 50 м. Відстань до найближчої житлової зони складає 5 м. Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ скла дає 0,33 ГДК. Викиди забруднюючих речовин відповідають техрегламенту та проектним показникам, що відповідає вимогам природоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи можуть звернутися з зауважен нями та пропозиціями в місячний термін за адресою: 52000, Дніпропетров ська обл., П’ятихатський район, м. П’ятихатки, вул. Железнякова, 79. Виконавчий комітет П’ятихатської міської ради, тел. (05651) 31007.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Білоуса Олександра Олександровича у судове засідання 20 травня 2013 року о 10.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом Уманського Станіслава Ар кадійовича до Білоуса Олександра Олександровича про усунення пере шкод. 3 опублікуванням цього ого лошення відповідач Білоус Олек сандр Олександрович вважається належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Куд рявцева Т.О. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, викликає Ви конавчий комітет Дніпропетровської міської ради, Відкрите акціонерне то вариство «Будівельномонтажний трест «Дніпромістобуд» як відпові дачів по цивільній справі № 403/ 16181/12 за позовом Ляшенка Сер гія Івановича до Виконавчого комі тету Дніпропетровської міської ради, Відкритого акціонерного товариства «Будівельномонтажний трест «Дніпромістобуд», треті особи Ко мунальне підприємство «Дніпропет ровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської міської ради, Ляшенко Олена Володи мирівна в інтересах Ляшенка Мака ра Сергійовича, Служби у справах дітей Кіровської районної у місті Дніпропетровську ради про скасу вання рішення та визнання права власності, у судове засідання, яке відбудеться об 11.00 17 квітня 2013 року. У випадку неявки особи, яка викликається, справу буде розгляну то в заочному порядку. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає в якості відповідача Олійник Тетяну Андріївну , 1976 р.н., по цивільній справі № 429/13021/12 за позовом Публічного акціонерного то вариства «Дельта Банк» про стягнен ня заборгованості за кредитним до говором. Останнє місце проживання відповідача: Дніпропетровська об ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 129, кв. 53. Судове засідання призна чено на 13 травня 2013 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неявки відповідача у су дове засідання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути роз глянутий за його відсутності. Суддя Бондаренко В.М. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Чернова Руслана Сер гійовича у судове засідання 22 квітня 2013 року о 13.00 в якості відпові дача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Чернова Руслана Сергійовича про стягнення заборгованості. З опублі куванням цього оголошення відпові дач Чернов Руслан Сергійович вва жається належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Кашнікову Тетяну Ана толіївну у судове засідання 25 квітня 2013 року о 16.00 в якості відпові дачки по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Кашнікової Тетяни Анатоліївни про стягнення заборгованості. З опублі куванням цього оголошення відпові дач Кашнікова Тетяна Анатоліївна вважається належно повідомленою про день, час та місце розгляду спра ви. Суддя Кудрявцева Т.О. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Іванка Леоні да Васильовича, що судом у судово му засіданні о 14 год. 30 хв. 17 квітня 2013 р. буде розглядатись цивільна справа № 201/1449/13ц за позовною заявою Буракової Яни Миколаївни до Іванка Леоніда Васильовича про стягнення аліментів (суддя Демидо ва С.О.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Жовтневий район ний суд м. Дніпропетровська, вул. Па торжинського, 18а, каб. 18, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду сво го представника з належно оформле ною довіреністю. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті викликає Штанухіна Сергія Вя чеславовича, 09.05.1981 р.н., як відповідача до зали суду на слухан ня цивільної справи № 211/1207/ 2013 за позовом Даниленка Віталія

Леонідовича до Штанухіна Сергія Вячеславовича про усунення пере шкод у праві на користування при ватною власністю, яке відбудеться 19.04.2013 року о 14.00 у при міщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетров ської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 37. У разі неявки справа буде розгляну та за вашої відсутності. Опалайко Віталій Миколайович викликається у судове засідання на 22 квітня 2013 року о 09 год. 40 хв. до АмурНижньодніпровського райо нного суду м. Дніпропетровська як відповідач по цивільній справі № 199/523/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення забор гованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10. Рота Галина Петрівна викликаєть# ся у судове засідання на 22 квітня 2013 року о 09 год. 30 хв. до Амур Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська як відпові дач по цивільній справі № 199/479/ 13ц за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Судове засідання буде про ходити у приміщенні суду за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Ново селівська, 9, каб. 10. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 19 квітня 2013 року об 11.00 відбудеться розгляд цивільної спра ви № 2410/649/12 за позовом Єго рової Людмили Іванівни до Білика Олексія Володимировича, ПАТ «СК «Арсенал Страхування» про відшко дування матеріальної та моральної шкоди. У разі неявки відповідача Білика Олексія Володимировича у судове засідання справу буде роз глянуто за наявними матеріалами справи та винесено рішення суду на підставі наявних доказів. Адреса суду: 52005, Дніпропетровська об ласть, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 13. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає в якості відповідача Звягінце ву Ольгу Дмитрівну, 1976 р.н., по цивільній справі № 185/2381/13ц за позовом Теслєва Владислава Олек сандровича про зменшення розміру аліментів. Останнє місце проживан ня відповідача: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Нова, 3, кв. 34. Судове засідання призначено на 19 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неявки відповідача у судове засідання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути розгляну тий за його відсутності. Суддя Бон даренко В.М. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розгля дом цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровських міських елект ричних мереж до Возниці Ольги Во лодимирівни про стягнення заборго ваності викликає у судове засідання Возницю Ольгу Володимирівну в якості відповідача, яке відбудеться 17 квітня 2013 року о 14.00 у при міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Електрична, 1а, зал судових засідань 304. Явка суворо обов’язкова. Старовойтенко Михайло Дмитрович викликається у судове засідання на 17 квітня 2013 року о 09 год. 30 хв. до АмурНижньодніпровського райо нного суду м. Дніпропетровська як відповідач по цивільній справі № 401/13578/12 за позовом ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» до Старо войтенка М.Д. про стягнення вартості необлікованої електроенергії. У разі неявки відповідача у судове засідан ня справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних ма теріалів та постановлено заочне рішення. Судове засідання буде про ходити у приміщенні суду за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Ново селівська, 9, каб. 10. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, викликає в якості відповідача Пахомова Олега Геннадійовича у судове засідання, яке відбудеться о 09.00 29 квітня 2013 року по справі за позовом ПАТ

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420) ○

«ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровських міських елект ричних мереж до Пахомова О.Г. про відшкодування збитків. У разі неяв ки справа буде розглянута за вашої відсутності. Суддя Д.С. Шклярук. Амур#Нижньодніпровський район# ний суд м. Дніпропетровська по відомляє Губу Олександра Сергійови ча, Губу Марину Олександрівну, Губу Станіслава Олександровича, що 17.04.2013 року о 08 год. 30 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Губи С.І. до Губи О.С., Губи М.О., Губи С.О. про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Но воселівська, 9, каб. 16. У випадку вашої неявки суд розгляне справу за вашої відсутності. При собі мати до кумент, який посвідчує особу.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Кіровський районий суд м. Дніпро петровська повідомляє про постанов лення заочного рішення від 29 берез ня 2013 року по цивільній справі № 2896/11(2/0203/167/2013). Пози вачі Коваль Олексій Вікторович, Ко валь Світлана Василівна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Тех ноМир Дніпро», Приватне підприєм ство «МатадорД». Відповідачі Зак рите акціонерне товариство «ОТП Банк» Філія в м. Дніпропетровськ Закритого акціонерного товариства «ОТП Банк», Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», третя особа Приватний но таріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Чижик Олек сандр Степанович. Заочним рішенням Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29.03.2013 р. позовні вимоги Коваля Олексія Вікторовича, Коваль Світлани Васи лівни, Товариства з обмеженою відпо відальністю «ТехноМир Дніпро» та Приватного підприємства «Матадор Д» задоволено частково. Так у виз нанні кредитного договору № СМ SМЕ301/027/2008 від 25 січня 2008 року та iпотечний договір №РМ SМЕ301/027/2008 від 25 січня 2008 року , укладеного між Ковалем Олексієм Вікторовичем та Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» недійсними відмовлено. Відмовлено у визнанні недійсним додаткового договору від 12 травня 2009 року до кредитного договору 25 січня 2008 року SМSМЕ301/027/2008 між Ковалем Олексієм Вікторовичем та Закритим акціонерним товари ством «ОТП Банк». У визнанні не дійсними договорів поруки між За критим акціонерним товариством «ОТП Банк» та Товариством з обме женою відповідальністю «ТехноМир Дніпро» від 25 січня 2008 року SR SМЕ301/027/2008/1, Закритим акці онерним товариством «ОТП Банк» та Приватним підприємством «Матадор Д» від 25 січня 2008 року SRSМЕ301/ 027/2008 відмовлено. Визнано не дійсним договір поруки між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та Коваль Світланою Василів ною від 25 січня 2008 року SR SМЕ301/027/2008/2. Визнано не дійсними договори уступки права ви моги боргу між Закритим акціонер ним товариством «ОТП Банк» та Ко валь Світланою Василівною відповід но до кредитного договору № СМ SМЕ301/027/2008 від 25 січня 2008 року та іпотечного договору № РМ SМЕ301/027/2008 від 25 січня 2008 року. В знятті нотаріальної заборо ни відчуження нежитлових при міщень № 38 (тридцять вісім), VІІ (сім), що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 89 (вісімдесят дев’ять), які належать громадянину України Кова лю Олексію Вікторовичу зазначену в договорі іпотеки №РМSМЕ301/027/ 2008 від 25 січня 2008 року, винесе ну Приватним нотаріусом Дніпропет ровського міського нотаріального округу Чижиком О.С., відмінити, знявши з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого май на та з Державного реєстру іпотек відмовлено. Рішення суду набирає законної сили у встановленому зако ном порядку. Суддя Кіровського ра йонного суду м. Дніпропетровська Н.Г. Овчаренко. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 18.02.2013 року було винесено за очне рішення по цивільній справі № 436/9173/12, (2/206/108/13) за позовом Тюфанова Валентина Ва лентиновича до Ткаченка Анатолія Семеновича та Батіщева Олександра Дмитровича про стягнення боргу за договором позики, в якому позовні вимоги Тюфанова Валентина Вален тиновича задовольнити частково. Суд вирішив: стягти солідарно із Тка ченка Анатолія Семеновича (пас порт АК № 569737) та Батіщева

Олександра Дмитровича (паспорт АМ № 042310) на користь Тюфанова Валентина Валентиновича заборго ваність за договорами позики (роз писками) від 1 лютого 2011 року, від 10 лютого 2011 року та 23 лютого 2011 року в загальній сумі 216000 грн. В іншій частині позовних вимог відмовити. Стягти із Ткаченка Ана толія Семеновича (паспорт АК № 569737) на користь Тюфанова Ва лентина Валентиновича пропорцій но задоволеній частині позовних ви мог сплачений ним судовий збір у сумі 1080 грн. Стягти з Батіщева Олександра Дмитровича (паспорт АМ № 042310) на користь Тюфанова Валентина Валентиновича пропор ційно задоволеній частині позовних вимог сплачений ним судовий збір у сумі 1080 грн. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 30.11.2012 року було винесено заоч не рішення по цивільній справі № 411/8160/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Макаренка Андрія Вікторовича про стягнення заборго ваності. Даним рішенням було задо волено позовні вимоги ПАТ «КБ «При ватБанк». З повним текстом відпові дач Макаренко Андрій Вікторович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районно го суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Бородича, 3, м. Кривий Ріг. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті повідомляє, що 28.11.2012 року відбулось слухання по цивільній справі за № 411/8154/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Гога Леоніда Вікторовича про стяг нення заборгованості за договором кредиту. По справі 28.11.2012 року винесено заочне рішення, позов за доволено. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті повідомляє, що 28.11.2012 року відбулось слухання по цивільній справі за № 411/8157/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Приходченко Маріани Вікторівни про стягнення заборгованості за догово ром кредиту. По справі 28.11.2012 року винесено заочне рішення, позов задоволено. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті повідомляє, що 28.11.2012 року відбулось слухання по цивільній справі за № 411/8159/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Крумайс Харія Олександровича про стягнення заборгованості за догово ром кредиту. По справі 28.11.2012 року винесено заочне рішення, позов задоволено. Томаківський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє Колесникова Владислава Вален тиновича, що судом у судовому засі данні 31.01.2013 року було ухвале но заочне рішення по цивільній справі № 2/442/448/12 (перереєст рована за № 2/195/38/13) за позо вом Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» м. Дніпропетровськ до Колес никова Владислава Валентиновича про стягнення заборгованості за кредитним договором та судових витрат, яким позов задоволено та су дом вирішено: стягти з Колеснико ва Владислава Валентиновича (14.11.1969 року народження, який проживає: смт Томаківка Томаків ського району Дніпропетровської об ласті, вул. Тельмана, 50) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (адреса місцезнаходження: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набереж на Перемоги, буд. 50, рахунок № 29092829003111, код ЄДРПОУ 14360570, МФО № 305299) заборго ваність за кредитним договором б/н від 02.10.2007 року в сумі 28690,90 грн. (двадцять вісім тисяч шістсот дев'яносто) грн. 90 коп. Стягти з Колесникова Владислава Валентиновича на користь Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. На бережна Перемоги, буд. 50, рахунок № 64993919400001, код ЄДРПОУ 14360570, МФО № 305299), понесені судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 286,91 грн. Заочне рішення може бути переглянуто су дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача у разі незгоди з ним протягом 10 днів з дня отри мання його копії. З повним текстом рішення відповідач може ознайоми тись, звернувшись до канцелярії То маківського районного суду Дніпро петровської області за адресою: смт Томаківка Дніпропетровської об ласті, вул. Леніна, 2.


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420) ○

ÏÐÎÒÈÄ²ß ÏÐ ÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍßÌ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍßÌ

Áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ - ïð³îðèòåò ðîáîòè îðãàí³â ïðîêóðàòóðè місцевого самоврядування, судді, прокурори, службові особи Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, митної служби, державної податкової служби тощо. Також це прирівняні до них особи, які одержують заробітну плату за рахунок бюджету, надають публічні послуги та неправомірну вигоду.

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕË Õ˪ªÁÍÈÊÎÂÀ

Ïðîêóðàòóðîþ ðîçñë³äóâàíî 96% ñïðàâ ïðî êîðóïö³éí³ çëî÷èíè, âèêðèò³ â îáëàñò³ ó 2012 ð. Ïðî çàêîíîäàâ÷³ àñïåêòè çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 êîðóïö³¿ ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðîêóðàòóðè Äí³ïðîïåòðîâ Äí³ïðîïåòðîâ-ñüêî¿ îáëàñò³ Ñåðã³é Þëäàøåâ ВИЗНАЧЕНО ЗАКОНОМ - Як визначає поняття «корупція» законодавство? - Корупція - це використання особою, яка є суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення, наданих їй службових повноважень та можливостей для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб або надання неправомірної вигоди з метою схилити її до протиправного використання своїх службових повноважень та можливостей. - Хто несе відповідальність за вчинення корупційних правопорушень? - Це особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Президент України, Голова Верховної Ради України, прем’єр-міністр України та міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, народні депутати України, депутати місцевих рад, державні службовці та посадові особи

з відповідних посад. Рішенням суду можуть бути встановлені обмеження таким особам займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням - Які із злочинів функцій держави, найпоширеніші? місцевого самовря- Це одержання хадування. Законом бара, зловживання України «Про дер- службовим становижавну службу» вста- щем, перевищення новлено обмеження, службових повновапов’язані з прийнят- жень та привласнентям на державну ня, розтрата майна або службу осіб, яких заволодіння ним через притягали до відпо- зловживання службоПІД відальності за вчи- вим становищем. КОНТРОЛЕМ нення корупційних ХАБАРНИКІВ - Хто вживає за- правопорушень. ДО ВІДПОВІходів для запобіганДАЛЬНОСТІ ня та протидії ко- РЕАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ рупції? - Хто отримав - Розкажіть про найбільший хабар? - Органи прокуратури, спеціальні під- роботу у боротьбі з - 62 тис. доларів розділи міліції та корупцією саме ор- загальна сума хаСлужби безпеки Ук- ганів прокуратури барів, які отримав зараїни по боротьбі з області. ступник начальника - Завдяки заходам, головного управління організованою злочинністю та коруп- скерованим на подо- юстиції у Дніпропетцією, підрозділи внут- лання корупції, упро- ровській області та рішньої безпеки по- довж 2012 р. органи начальник підрозділу даткових, митних органів, Військової служби правопорядку Óïðîäîâæ 2012 ð. îðãàíè ïðîêóðàòóðè у Збройних силах. Коðîçñë³äóâàëè òà íàïðàâèëè äî ñóäó 124 ординує їхню діяльêðèì³íàëüí³ ñïðàâè ïðî êîðóïö³éí³ çëî÷èíè. ність Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокуратури розслі- примусового викопрокурори. дували та направили нання рішень відділу - До якої відпові- до суду 124 кримі- державної виконавчої дальності можуть нальні справи про ко- служби головного упбути притягнуті рупційні злочини, равління юстиції у правопорушники? викрили 158 осіб, які Дніпропетровській - До кримінальної, вчинили кримінальні області за невиконанадміністративної, ци- корупційні правопо- ня виконавчих дій. За вільно-правової та рушення. Найбільше результатами розслідисциплінарної. Осо- з них - посадові особи дування кримінальну бу, яку притягли до органів державної справу з обвинуваченадміністративної або влади та працівники ня зазначених осіб у кримінальної відпо- органів внутрішніх хабарництві направвідальності, може справ. Досудовим лено до суду. бути відсторонено від слідством у кримі- Наведіть привиконання службо- нальних справах клад актуальної вих повноважень до відшкодовано близь- справи, розслідуварозгляду справи су- ко 7,7 млн. грн., накла- ної прокуратурою. дом. Тих, кого вже дено арешт на майно - До суду направлепритягнуто до відпо- на суму більше 20 но обвинувальний акт відальності за ко- млн. грн. та заявлено відносно заступника рупційні правопо- позовів на понад 10,3 начальника слідчого рушення, звільняють млн. грн. відділення одного з

ÎÄÈÍ ²Ç ÍÀÉÏÎØÈÐÅͲØÈÕ ÇËÎ×ÈͲ - ÕÀÁÀÐÍÈÖÒÂÎ

ÍÀÏÐ ÀÂËÅÍÎ ÄÎ ÑÓ ÄÓ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ ÑÓÄÓ

райвідділів ГУМВС України в області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням). Також триває судовий розгляд у кримінальних провадженнях щодо голови однієї з сільрад області за фактом перевищення службових повноважень та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 366 КК України), начальника відділу Держкомзему одного з районів області та інших осіб за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України), а також службової особи ДП «Новомосковський лісгосп» за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України). Через незаконні дії зазначених осіб з власності держави вибули 133 земельні ділянки загальною площею понад 30 га. За результатами досудового розслідування відшкодовано збитків у сумі 6 млн. грн. та накладено арешт на майно обвинувачуваних у скоєнні злочинів на 1,5 млн.грн.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÃÀÇÅÒÓ ÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÃÎÄ ÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ÏÎÏÐ ÀÖÞÂÀËÈ ÑÒÓ ÄÅÍÒÈ ÏÎÏÐÀÖÞÂÀËÈ ÑÒÓÄÅÍÒÈ Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Ðåìîíò äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â» 6 êâ³òíÿ öüîãî ðîêó çà ³í³ö³àòèâè ãîëîâè îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â Ñîô³¿âñüêîìó ðàéîí³ ïðîâåëè àêö³þ «Ñïîðò äëÿ âñ³õ - ñï³ëüíà òóðáîòà». Ñòóäåíòè ïåðøîãî êóðñó ÄÏÒÍÇ «Ñîô³¿âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé» ïðèáðàëè ñì³òòÿ íà òåðèòî𳿠äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â öåíòðàëüíîìó ïàðêó Ñîô³¿âêè. Âîíè íàâåëè ëàä íà ïðèëåãë³é òåðèòîð³¿, ïåðåêîïàëè ï³ñîê ó ï³ñî÷íèöÿõ, ïîëàãîäèëè îãîðîæó. Ðàäóº òå, ùî º òàêà ñâ³äîìà ìîëîäü, ÿêà ï³äòðèìóº ³í³ö³àòèâè ñåëèùíî¿ ðàäè ïî áëàãîóñòðîþ. Æèòåë³ ðàéîíó ñïîä³âàþòüñÿ, ùî öÿ àêö³ÿ ñòàíå òðàäèö³éíîþ. ○

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ÏÈÒ ÀÍÍß ÁÞÄÆÅÒÓ ÏÈÒÀÍÍß Ãîëîâà ÐÄÀ Îëåêñàíäð Êóçüìåíêî ïðîâ³â íàðàäó ç ïèòàííÿ ëåãàë³çàö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ. ³í çàçíà÷èâ, ùî çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî ì³ñöåâîãî òà ïåíñ³éíîãî áþäæåò³â ðàéîíó çà ðàõóíîê äåò³í³çàö³¿ äîõîä³â ³ â³äíîñèí ó ñôåð³ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ - îäíå ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü îðãàí³â âëàäè, ÿêå ïîòðåáóº ïåðøî÷åðãîâîãî âèð³øåííÿ. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

²Ò Ó Á²Á˲ÎÒÅÖ² Íà áàç³ Êðèâîð³çüêîãî äåðæàâíîãî êîìåðö³éíî-åêîíîì³÷íîãî òåõí³êóìó â³äáóâñÿ ñåì³íàð øê³ëüíèõ á³áë³îòåêàð³â ùîäî ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ êóëüòóðè ÷èòà÷³â. Íà ñåì³íàð³ íàãîëîñèëè, ùî çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåð³â ñóòòºâî ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü á³áë³îòå÷íî-òåõíîëîã³÷íî¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå âïëèâຠíà ïîêðàùåííÿ íàâ÷àííÿ ó÷í³â ³ âèð³øåííÿ çàâäàíü ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ЗІРКОВИЙ СТАТУС ○

15 àïðåëÿ â 1951 ãîäó â Ëîíäîíå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé êîíêóðñ êðàñîòû «Ìèññ ìèðà». Áëàãîäàðÿ ýòîìó ñîáûòèþ Ëîíäîí ïîëó÷èë ñëàâó ñòîëèöû ìèðîâîé êðàñîòû. Íà çâàíèå «Ìèññ ìèðà» ïðåòåíäîâàëî 30 äåâóøåê. Îíè ïîÿâèëèñü íà ñöåíå â êóïàëüíèêàõ «áèêèíè», â òî âðåìÿ åùå íå èçâåñòíûõ â Àíãëèè, ÷åì ïðîèçâåëè ôóðîð.  ÑÑÑÐ æå ïåðâûé êîíêóðñ êðàñîòû ïðîøåë òîëüêî â 1988 ãîäó. ○

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420)

Óæå áîëåå íåäåëè Ëîíäîí ïðèíèìàåò ñîáîëåçíîâàíèÿ ñî âñåãî ìèðà. Íà 88-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëàñü Ìàðãàðåò Òýò÷åð - îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ áðèòàíñêèõ ïîëèòèêîâ ÕÕ âåêà. ×òî ìû çíàåì îá ýòîé æåíùèíå? Îíà - ýêñ-ïðåìüåð Áðèòàíèè, «æåëåçíàÿ ëåäè», òðóäîëþáèþ è óïîðñòâó êîòðîé ìîæíî òîëüêî ïîçàâèäîâàòü. «Â³ñò³» ðàññêàæóò î âàæíûõ ñîáûòèÿõ â æèçíè Ìàðãàðåò Òýò÷åð

16 àïðåëÿ â 1797 ãîäó, â äåíü ñâîåé êîðîíàöèè ãîñóäàðü Ïàâåë I ïðîâîçãëàñèë Óêàç îá îãðàíè÷åíèè áàðùèíû. Ñîãëàñíî ýòîìó óêàçó ïîìåùèêàì ñòðîãî-íàñòðîãî çàïðåùàëîñü çàñòàâëÿòü êðåñòüÿí ðàáîòàòü ïî âîñêðåñíûì äíÿì: «äàáû íèêòî è íè ïîä êàêèì âèäîì íå äåðçàë â âîñêðåñíûå äíè ïðèíóæäàòü êðåñòüÿí ê ðàáîòàì». Êðîìå òîãî, óêàç ïðîâîçãëàøàë, ÷òî îòíûíå áàðùèíà, äî ýòîãî ìîìåíòà ïî÷òè åæåäíåâíàÿ, ñîêðàùàëàñü äî òðåõ äíåé. ○

ÍÀ ÍÀÒÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

ÎÒÌÅÍÀ ÁÀÐÙÈÍÛ

Ìàðãàðåò Òýò÷åð - æåíùèíà, êîòîðîé âîñõèùàëñÿ ìèð

ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÂÅÐÒÎËÅÒ 17 àïðåëÿ â 1941 ãîäó èíæåíåð Èãîðü Ñèêîðñêèé â ÑØÀ ñîçäàë ïåðâûé âåðòîëåòàìôèáèþ íà ïîïëàâêîâîì øàññè. Âåðòîëåò ñîâåðøèë âçëåò ñ âîäû è ïðèçåìëèëñÿ íà ñóøó. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîëåòà ãåëèêîïòåðà íà ïîïëàâêàõ ñîñòàâèëà 1 ÷àñ 35 ìèíóò, à ñêîðîñòü äîñòèãàëà 100 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Íà âåðòîëåòàõ Ñèêîðñêîãî áûëè âïåðâûå ñîâåðøåíû ïåðåëåòû ÷åðåç Àòëàíòè÷åñêèé (1967) è Òèõèé (1970) îêåàíû ñ äîçàïðàâêîé â âîçäóõå. Ìàøèíû èíæåíåðà ïðèìåíÿëèñü êàê äëÿ âîåííûõ, òàê è äëÿ ãðàæäàíñêèõ öåëåé.

²ÑÒ² Ç ÀÐ Õ²ÂÓ ÀÐÕ²ÂÓ

НЕ ИНТЕРЕСОВАЛИ СПЛЕТНИ …Она родилась в тяжелые послевоенные годы, когда Великобритания переживала сложный экономический период. Городок Грантем медленно хирел. Основную часть его жителей представляли мелкие рыночные торговцы. Отец Маргарет, Робертс, имел крохотную бакалейную лавку, в которой с детских лет помогали его дочери. Поскольку Бог не дал Альфреду сыновей, он воспитывал девочек, особенно младшую Маргарет, не слишком сообразуясь с их полом. По четвергам брал дочек на вечерние лекции в университет. В их доме часто велись жаркие дискуссии о политике, в которых Маргарет принимала активное участие. Порядок в доме был суровый: никто не имел права отдохнуть во время рабочего дня, расслабиться, пошутить. Кино, мороженое, игры строго регламентировались. В такой обстановке девочка росла серьезной и одинокой. Маргарет не интересовали мода, мальчики, сплетни. Она могла без стеснения говорить только о политике. Уже учась в Оксфорде, Мэгги впервые влюбилась. Это был молодой человек аристократических кровей. Но родители юноши не захотели, чтобы их невесткой стала дочь бакалейщика. Маргарет и не пыталась убедить их в обратном, она просто прекратила отношения с женихом. Она вообще умела скрывать эмоции. Ее слезы видели лишь несколько раз, и последний - когда она уходила с поста премьерминистра…

ЛЮБОВЬ, НО НЕ СРАЗУ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

…Их знакомство было случайным. Общаясь с однопартийцами, Маргарет часто смотрела на часы. Организатор поинтересовался, в чем дело. Девушка ответила, что волнуется, как будет добираться домой. Позже подошел молодой человек и сказал, что подбросит ее на своем «Ягуаре». Это был Дэнис. Много лет спустя ее спросили, была ли это любовь с пер-

ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÖÈÒÀÒÛ  Íåò íè ìàëåéøåãî ñìûñëà áûòü æàëêîé ìÿãêîé ñóáñòàíöèåé â êðåñëå. Ðàçâå íå òàê?  Êàæäàÿ æåíùèíà, çíàêîìàÿ ñ ïðîáëåìàìè âåäåíèÿ äîìàøíåãî õîçÿéñòâà, áëèçêà ê òîìó, ÷òîáû ïîíèìàòü ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé.  Êîãäà õàðàêòåð ïðîÿâëÿåò æåíùèíà, ïðî íåå ãîâîðÿò «ñóêà». Êîãäà õàðàêòåð ïðîÿâëÿåò ìóæ÷èíà, ïðî íåãî ãîâîðÿò «îòëè÷íûé ïàðåíü». вого взгляда. «Конечно, нет!» - воскликнула Маргарет. В 1951 году она стала Маргарет Тэтчер. Брак дал ей все: возможность не особенно заботиться о заработке, полностью сосредоточившись на политике, получить юридическое образование и быть спокойной за тыл. Для Мэгги Дэнис постепенно стал важной частью жизни, человеком, который мог войти на заседание Кабинета и сказать: «Уже три часа ночи, а ты встанешь завтра в шесть. Пошли спать». И железная Мэгги покорно поднималась с кресла. Она родила ему близнецов - мальчика Марка и девочку Кэрол. Марк стал любимцем матери. Кэрол была сама по себе. Хорошая мать, увы, из Маргарет не получилась. Все свое время она отдавала карьере. Одна из ее приятельниц как-то сказала: «Она добилась невероятного успеха как по-

«ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» ÑËÓØÀËÀÑÜ ÒÎËÜÊÎ ÌÓÆÀ

литик, но потерпела неудачу как мать».

ЛЕДИ ОТ ШЛЯПКИ ДО ТУФЕЛЬ Маргарет Тэтчер умела вести себя и выглядеть так, что казалось, будто соблюдение безукоризненного стиля для нее вовсе не ежедневная работа, а обычное женское удовольствие. «Я одеваюсь только в двух вариантах: классический костюм и много-много разных блузок. Я часто ношу банты, они смягчают образ и выглядят довольно симпатично», - говорила она. Безукоризненно одетую,

с идеально подобранными аксессуарами, ее ставили в один ряд с Одри Хепберн, а сама «железная леди» признавалась, что лишним часам сна всегда предпочитала приличную укладку. К слову, некоторые свои аксессуары Тэтчер превратила в своеобразные символы власти. Так произошло со знаменитой черной сумочкой Asprey London, которую журналисты прозвали «страшной сумкой Тэтчер». Классическая сумочка пря-

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Í Âî âðåìÿ ó÷åáû â øêîëå Ìàðãàðåò ïîëó÷èëà ïðîçâèùå Çóáî÷èñòêà. Ïîñëå, â ðàçíîå âðåìÿ åå íàçûâàëè: Çóáðèëêîé, Çàíîçîé, Æåëåçíîé ëåäè, Áðîíèðîâàííûì Òàíêîì, Ëó÷øèì ìóæ÷èíîé â áðèòàíñêîì êàáèíåòå. Í Â 1979 ãîäó Òýò÷åð â òå÷åíèå 14 äíåé ïðèäåðæèâàëàñü æåñòêîé äèåòû, ìåíþ êîòîðîé ñîñòîÿëî èç 28 ÿèö â íåäåëþ, áèôøòåêñà, ñàëàòà è åå ëþáèìîãî íàïèòêà âèñêè.  ðåçóëüòàòå îíà ñáðîñèëà 9 êã è ïåðâîå ïðåìüåðñòâî âñòðåòèëà â îòëè÷íîé ôîðìå. моугольной формы была верной спутницей премьерминистра несколько лет, а когда она резким движением ставила ее рядом с собой на стол, то наводила страх на весь Кабинет министров. P. S. …«Властная, честолюбивая, решительная», говорили о ней коллегичиновники. «Жестокая, бессердечная, холодная», - кричали вслед люди. И все они были правы. Но не будь этих качеств, мир не узнал бы Маргарет Тэтчер и не восхищался бы ею.


СУСПІЛЬСТВО 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.04.2013 ð. ¹ 29 (1420) ○

Î.Ã. ßÑÍÎÃÎÐ, ÂÈÊËÀÄÀ× ÍÊÊÅÏ

Âåñíà - çíàìåííà ïîðà ðîêó äëÿ Íîâîìîñêîâñüêîãî êîîïåðàòèâíîãî êîëåäæó åêîíîì³êè òà ïðàâà ³ì. Ñ.Â. Ëèòâèíåíêà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÑÑ. Ñàìå ó êâ³òí³ â³äçíà÷àþòü Äåíü êîëåäæó íà ÷åñòü ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. ² õî÷ ùîðîêó íå ìîæå áóòè þâ³ëåéíî¿ äàòè, àëå äëÿ êîëåäæàíñüêî¿ ðîäèíè - öå ùå îäíà íàãîäà, ùîá ï³äáèòè ï³äñóìêè, ïîðàä³òè óñï³õàì ³ äîñÿãíåííÿì, ñïëàíóâàòè 䳿 íà ìàéáóòíº Насичений подіями кожний день коледжу... Лише за березень студенти брали участь у науково-практичних конференціях, культурно-масових та камеральних виховних заходах, спортивних змаганнях, був час і для волонтерської роботи. Уже традиційним стало привітання жінок - працівників Дніпропетровської ОСС - прекрасним концертом до Міжнародного жіночого дня 8 Березня. Творчо обдарована студентська молодь порадувала також усіх, хто зібрався в Територіальному центрі соціального обслуговування м. Новомосковська. Перша декада місяця ознаменувалася заходами з національно-патріотичного виховання. Це і літературні читання на вшанування пам'яті Т.Г. Шевченка, підготовлені членами гуртка «До витоків народних» (керівник О.Г. Ясногор) та коледжанською бібліотекою (О.Г. Підпала). Рада самоврядування гуртожитку підготувала і провела веселе святкування Масляної спортивні змагання, обрядові дійства, пригощання традиційними млинцями. За ініціативи голови студентського самоврядування коледжу Корнілової Дарини був проведений конкурс «Поетичні перлинки». Грамотами та призами відзначені творчі доробки К. Синициної (група Ю-12), В. Юрченко (Б-21), Я. Юденка (ТКМ-32), П. Зимогляд (РО31).

ÏÎÐÀIJÒÈ ÓÑϲÕÀÌ

ство, його правовий та морально-етичний аспекти» (Валерія Бондаренко, група Ю21), «Куріння - це правопорушення чи злочин проти власного здоров'я» (Римма Олійник, група Ю-31); «Капітал» (керівник Т.В. Семенюк) «Тіньова економіка в Україні та шляхи її подолання» (Тетяна Рева, група Б-31), «Проблеми управління державним боргом України» (Марія Лісіна, група Б-21), «Перспективи і тенденції розвитку електронних грошей в Україні» (Оксана Лісняк, група Б-21); «Знак якості» (керівник Т.В. Доценко) - «Йододефіцит: причини та наслідки» (Ольга Романець, група ТКМ-21), «Аналіз споживчих переваг на ринку морозива» (Аліна Просяник, група ТКМ-31); «Творчість і професіоналізм» (керівник В.О. Сліпко) - «Модернізація як елемент конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства Дніпропетровської облспоживспілки» (Роман Авраменко, група РО-31). У рамках тижня було проведено шосту науково-практичну студентську конференцію «Сучасний студент: інтелект, пізнання, творчість», на яку запросили студентів Новомосковського технікуму Національної металургійної академії України та студентів Новомосковського коледжу Дніпропетровського аграрного університету України. Але яка ж весна без бажання оновлення, розквіту не лише розумового, але й фізичного?! Свято юності, краси, музики та фізичної доверше-

ності подарували глядачам студенти коледжу - учасники фестивалю з гімнастики «Весняні ритми». Переможцями стали: І місце - група Ю-32, II група Ю-31, III- група РО-31. Призові місця студентиспортсмени коледжу вибороли цього місяця не тільки в стінах коледжу, а й на обласному рівні. 14 березня у технологічному коледжі Дніпропетровського державного аграрного університету проходили змагання з волейболу серед вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації Дніпропетровської області. Команда з волейболу (тренер - А.І. Мусієнко) у складі Ангеліни Путілової, Валерії Бондаренко, Анастасії Сафонової, Юлії Зандукелі, Ксенії Калініної, Вікторії Резнік, Анастасії Мурчич на чолі з капітаном Дариною Корніловою здобула І місце. Коледжанська команда з футболу (тренер А.П. Чуприна) у складі Владислава Шорохова, Юрія Федосієнка, Костянтина Сергієнка , Івана Шапаренка, Богдана Вакуленка, Микити Зєви, Олександра Котелевського, Романа Соломонюка, Олександра Ткаліча брала участь у спартакіаді області серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації ВФСТ АПК України, де посіла ІІ місце. Наприкінці місяця провели Тиждень циклової комісії облікових і комп'ютерних дисциплін (голова циклової комісії Т.В. Семенюк) з різними заходами: це і олімпіади з фахових дисциплін, і зустрічі з представниками організацій і установ міста, відкрите засідання комп'ютерного клубу «Інтерфейс» «Суд над інтернетом» (керівник Т.П. Бертіна), розважальна програма «Крок до зірок». Новомосковський кооперативний - це середовище, де забезпечують умови для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку студентів, де прагнуть реалізувати їхній творчий потенціал, створюють комфортні умови для навчання та виховання. Так тримати й більшого досягати, наша альма-матер!

Óêðàèíåö ãðóçèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ «Â³ñò³» óæå ïèñàëè î âûõîäå êíèãè èç ñåðèè «Ëè÷íîñòü â çåðêàëå ïðåññû» â èçäàòåëüñòâå «Æóðôîíä» ÎÎ ÍÑÆÓ ÍÑÆÓ.. Ïîâåñòâóåò îíà î Äóøåëè ÃÃåðçìàâû, åðçìàâû, êîòîðûé ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ñóõóìñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî òåõíèêóìà ïðèåõàë â Äíåïðîïåòðîâñê, ÷òîáû ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå Поступил на вечернее отделение, одновременно трудился на предприятиях строительных материалов рабочим, бригадиром, затем - на различных инженерных должностях. Всерьез зани-

ØÊÎËßÐÀÌ ÑÏÎÄÎÁÀËÎÑß

ÊÍÈÃ À ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÍÈÃÀ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÍÎÂÈÍÈ

³âàò àëüìà-ìàòåð!

Була й активна волонтерська робота. Директор коледжу, депутат міської ради від Партії регіонів, Л.М. Піхотіна звернулась із пропозицією взяти участь у благодійній акції «Подаруй дитині іграшку». Представники волонтерського руху Карина Синицина та Катерина Самусь активізували голів ради самоврядування студентських груп: було зібрано та придбано коштом небайдужої молоді іграшки, одяг, розмальовки та матеріали для розвитку дитячої творчості, які передали дошкільному навчальному закладу «Росинка». Традиційним став навесні Тиждень науковця. Результати своєї роботи представили клуби, гуртки та науково-студентські товариства: «Інтерфейс» (керівник Т.П. Бертіна) - «Пригоди знайомих незнайомців, символ сучасності @» (Ярослав Юденко, група ТКМ-32), «Цензура в Інтернеті: за і проти» (Владислав Галькевич, група Ю-31, і Альбіна Крохмальна, група Ю-21); «Точка зору» (керівник Ю.В. Кулик) - «Проблеми бідності в сучасному українському суспільстві» (Поліна Зимогляд, група РО-31), «Тендерні відносини в українській родині» (Тетяна Рева, група Б31); «Клуб шанувальників англійської мови» (керівник Л.О. Герасименко) - «Студентське життя в Україні та різних країнах світу» (Владислав Воробйов та Ольга Радіонова, група Б-32); «Прецедент» (керівник А.Л. Бойко) - «Ненька напрокат, або Сурогатне материн-

мался наукой, защитил кандидатскую диссертацию и вскоре был назначен генеральным директором областного объединения «Днепростройматериалы», получил звание «Заслуженный строитель Украины», стал академиком. Словом, Украина и Днепропетровск, в частности, дали Душели Вла- ником содержательной, насыщенной усдимировичу старт в «большую жизнь». пехами и добрыми делами жизни. Здесь он создал семью, здесь родились три его дочери. Здесь он посадил первое дерево и вырастил на даче сад с ши- Òå, ó êîãî åñòü êàíäèäàòóðû, äîñòîéкарным виноградником. íûå êíèã ñåðèè «Ëè÷íîñòü â çåðêàëå Мы коснулись вех биографии «укра- ïðåññû», ìîãóò îáðàòèòüñÿ â «Æóðинца грузинского происхождения» Ду- ôîíä»: (056)745-40-54, 095-770-51шели Герзмавы в связи с его Днем рож- 52, 097-969-53-57 èëè ïî ýëåêòðîíдения. Желаем, чтобы и впредь наша íîé ïî÷òå: dneprinform@mail.ru. земля была для него и его близких источ-

ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

ÅÊÑÊÓÐÑ²ß Â «ÊȯÂÑÒ Àл «ÊȯÂÑÒÀл Óæå äâà ðîêè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó 䳺 íàâ÷àëüíèé ïðîåêò «Åêñêóðñ³¿ â Êè¿âñòàð». Ó éîãî ðàìêàõ á³ëüøå òèñÿ÷³ ó÷í³â â³äâ³äàëè îô³ñ íàö³îíàëüíîãî òåëåêîì-îïåðàòîðà. Íàéìàñøòàáí³øèì ñòàâ íåùîäàâí³é â³çèò ó÷àñíèê³â Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. 90 ñòàðøîêëàñíèê³â ç óñ³º¿ êðà¿íè, ÿê³ ïëàíóþòü ïîâ’ÿçàòè ñâîº ìàéáóòíº ç ³ííîâàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè, â³äâ³äàëè îô³ñ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ô³ë³¿ «Êè¿âñòàð». Êîìïàí³ÿ ³ íàäàë³ îðãàí³çîâóâàòèìå ïîä³áí³ àêö³¿ äëÿ øêîëÿð³â òà â÷èòåë³â. Арбітражний керуючий, ліквідатор комунальних та житлових підприємств м. Кривого Рогу Вернигора В.П., керую чись ст.49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»№2343XII, оголошує конкурс з відбору організатора проведення аукціону з продажу майна, що підлягає продажу, відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» №2343XII. Бажаючі взяти участь у кон курсі мають надати такі документи: заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відомостей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування, іден тифікаційний код, місцезнаходження юридичної особи, органі заційноправова форма, номер телефону та інші засоби зв'язку, а також прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер об лікової картки платника податків особи, яка уповноважена пред ставляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори); засвідчені в установленому порядку копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич них осібпідприємців, а також витягів з установчих документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони; довід ку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна шляхом проведення аукціону; довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік проведених заявником аук ціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років; пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону. Документи слід надсилати поштою або особисто на ад ресу: 50086, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8, прим.1, протягом 7 календарних днів, починаючи з дня, наступ ного за днем цієї публікації. Документи, що надійдуть після сімнадцятої години сьомого календарного дня, починаю чи з дня, наступного за днем цієї публікації, до розгляду не прий маються. Визначення переможця конкурсу відбудеться на 8й календарний день, починаючи з дня, наступного за днем цієї пуб лікації. Довідки за телефоном: +38(0564) 710065.

Арбітражний керуючий, ліквідатор комунальних та житлових підприємств м. Кривого Рогу Вернигора В.П., ке руючись п.1 ст.43 та ч.4 п.1 ст.98 Закону України «Про віднов лення платоспроможності боржника або визнання його банк рутом» №2343XII, оголошує конкурс з відбору суб'єкта оці ночної діяльності. Бажаючі взяти участь у конкурсі мають на дати такі документи: заяву про виконання функцій суб'єкта оціночної діяльності із зазначенням відомостей про кандида туру суб'єкта оціночної діяльності (повне найменування, іден тифікаційний код, місцезнаходження юридичної особи, орган ізаційноправова форма, номер телефону та інші засоби зв'яз ку, а також прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний но мер облікової картки платника податків особи, яка уповнова жена представляти юридичну особу в правовідносинах із тре тіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної осо би, в тому числі підписувати договори); засвідчені в установ леному порядку копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, а також витягів з установчих документів, відповідно до яких заявник має пра во проводити оцінку майна; довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заяв ника по оцінці майна; довідку, підписану керівником юридич ної особи, що містить перелік проведених заявником оцінок, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше одного року; пропозиції щодо суми винагороди за проведення оцін ки майна. Документи слід надавати поштою або особисто на адресу: 50086, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8, прим.1, протягом 10 календарних днів, починаючи з дня, на ступного за днем цієї публікації. Документи, що надійдуть після сімнадцятої години десятого календарного дня, почи наючи з дня, наступного за днем цієї публікації, до розгляду не приймають. Визначення переможця конкурсу відбудеться на 11й календарний день, починаючи з дня, наступного за днем цієї публікації. Довідки за телефоном: +38(0564) 710065.


ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ 2013 РОКУ № 29 (1420)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ìèòåöü íå ïîâèíåí ñîðîìèòèñÿ ñàìîðåêëàìè уявити літературу без геніальних творів Павла Загребельного, Олеся Гончара, які навчалися у ДДУ, Äèðåêòîð âèäàâíèöòâà ÍÑÏÓ писали тут свої перші твори. І сьо«Ó êðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê», ïîåò «Óêðà¿íñüêèé годні до таланту слід ставитися Þð³é Áóðÿê ÷àñòî ïðè¿çäèòü íà обачливо, допомагати, підтримуáàòüê³âùèíó, äî Äí³ïðîïåòðîâвати. ñüêà. Òóò â³í íàðîäèâñÿ, çàê³í÷èâ - Що для Вас означає бути ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò ÄÄÓ, митцем, поетом? çâ³äñè ïðîëÿãëè ñòåæêè ìàéáóò- Щоб бути поетом, потрібно íüîãî ìèòöÿ ó Âèñîêó ë³òåðàòóðó, мати дар Божий. І, звичайно ùî óîñîáëþâàëà ñîáîþ Êè¿â ж, наполегливо працювати, постійно самовдосконалюватися. А ще творцю необхідно багато читаМЕНШЕ ЧИТАЮТЬ - Юріє Григоровичу, Ваша ти. І головне - поет не повинен сонова книга, точніше, семи- ромитися самореклами. книжжя «Амальгама» - цікаве МОЛОДА МУЗА явище в сучасній українській НАШЕ МАЙБУТНЄ літературі. Скажіть, які книги - Напевне, приємно завітати видає «Український письмен- у рідне місто з такою високою ник»? місією? Та що спонукало Вас - Серію книг «Шевченківські переїхати до Києва? лауреати», книги видатних ук- Безперечно, так. Я тут нарораїнських письменників, а також дився, закінчив філологічний фатвори обдарованої молоді. культет ДДУ, тут працював ванДо речі, 1 лютого я презентував тажником на заводі «Південзбірку поезій та прози молодої маш», учителював у сільській талановитої представниці пост- школі в Гуляйполі. Але відчуття модернізму Інни Завгородньої, безперспективності літератури родом із смт Томаківка нашої об- підштовхнули до переїзду в Приласті, виданої в «Українському балтику і перекладацької діяльписьменнику». ності. На щастя, класик україн- Чи має сучасна література ської літератури, академік Микопопит серед молоді? - Прикро, але сучасна молодь усе більше віддаляється від отого первісно-джерельного духовного начала - читання… Думаю, що суспільство диктує такі правила гри у житті. Ті ж, хто не розуміє цього, потрапляють у міцні тенета залежності від технічного монстра. Але переконаний, що світло і добро переможуть. ÌÀÐ²ß ÊÎÇËÎÂÀ

²ÄÏÎ×ÈÍÜ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êóëèêîâñêàÿ èëè Ñòàëèíãðàäñêàÿ. 5. Ñîñòàâ, èñïîëüçóþùèéñÿ äëÿ ïðîïèòêè äðåâåñèíû. 8. 8.Çíàìåíèòûé ñûí Àðóòþíà Àêîïÿíà, òâîðÿùèé ÷óäåñà, âîñõèùàÿ òåì çðèòåëåé. 10. Ðæà ñ òî÷êè çðåíèÿ õèìèêà. 11. 11.Öâåòíûå ñòåêëà â îêíàõ, äâåðÿõ, øèðìàõ. 12 12. Ñêàìüÿ äëÿ ñèäåíèÿ èëè ëåæàíèÿ. 13. Âèä ìîðîæåíîãî. 16. Ñâåðíóòàÿ ñîëäàòñêàÿ øèíåëü. 20. Êðàñíûé öâåòîê. 22. Óçêàÿ íàìûâíàÿ ïîëîñà ñóøè èç ïåñêà, ðàêóøå÷íèêà, ãðàâèÿ, âûñòóïàþùàÿ â ìîðå. 23. Åãî ñûãðàë ßêîâëåâ â «Èðîíèè ñóäüáû, èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!». 24. Îñîáàÿ ïðèìåòà Áóðàòèíî. 25. Êíèãà, ïî êîòîðîé ó÷àòñÿ â øêîëå. 26. Êàâàëåðèÿ. 27. ßäîâèòàÿ æàáà â Þæíîé è Öåíòðàëüíîé Àôðèêå. 29. Äâåðêà íà îêíå. 33. Âîéñêà, âûñàæåííûå íà òåððèòîðèþ ïðîòèâíèêà. 36. Íèæíÿÿ ïîâåðõíîñòü êîðàáëÿ. 37. Ðàáîòíèê ïî îáñëóæèâàíèþ ïîäúåìíîé êàáèíêè â ìíîãîýòàæêå. 38. Êàòÿùàÿñÿ ÷àñòü âåëîñèïåäà. 39. Äîáû÷à äèêèõ çâåðåé è ïòèö. 40. Áðóñ äâåðíîé ðàìû. 41. Ïåðèîäè÷åñêè ïîâòîðÿþùååñÿ ïîíèæåíèå óðîâíÿ ìîðÿ. Ïî âåðòèêàëè: 2. Ñòðîãîå, ñóðîâîå èñïûòàíèå. 3. Êðåïêàÿ àíãëèéñêàÿ èëè àìåðèêàíñêàÿ âîäêà. 4. Ïåðå÷åíü òîâàðîâ, íåîáõîäèìûõ ê çàâîçó â ìàãàçèí. 6. Ïðèáàëòèéñêàÿ ñòðàíà ñ Âèëüíþñîì, Êàóíàñîì è Êëàéïåäîé. 7. Äåíåæíàÿ åäèíèöà â ðÿäå ñòðàí. 8. Ïåðâîå ñëîâî â òåëåôîííîì ðàçãîâîðå. 9. Òðàäèöèîííûé ðóññêèé áåçàëêîãîëüíûé íàïèòîê. 13. 13.Îòñòóïëåíèå îò ãëàâíîé òåìû èçëîæåíèÿ äëÿ îñâåùåíèÿ ïîáî÷íîãî èëè äîïîëíèòåëüíîãî âîïðîñà. 14. Áûñòðîå è óñïåøíîå ïðîäâèæåíèå âïåðåä â ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 15. Àëåêñàíäð, ñïåâøèé ïðî êîðíåòà Îáîëåíñêîãî è ïîðó÷èêà Ãîëèöûíà. 17. Êàðòèíà Ïåòðîâà-Âîäêèíà «...êðàñíîãî êîíÿ». 18. Ïîïåðå÷íûé ðàçìåð. 19. ×àñ «ïèê» â òåàòðàëüíîì áóôåòå. 20. Âèä êðóïû. 21. Êîøêà ëàñêîâî. 28 28. Óêðàøåíèå äåòñêîé ïåñî÷íèöû, çàùèùàþùåå ìàëûøåé îò äîæäÿ. 30. Âÿçàíûé îáòÿãèâàþùèé êîñòþì. 31. Èçëèøíå êðàñíîðå÷èâûé îðàòîð (óñòàð.). 32. Ñïîðòèâíûé ñíàðÿä äëÿ òîëêàíèÿ. 33. Ìàãíèòîôîííàÿ ïðèñòàâêà. 34. Õîëîäíîå êóøàíüå èç ìåëêî íàðåçàííûõ îâîùåé. 35 35. Ïðåäìåò îäåæäû äëÿ íîã (ìí.÷.).

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ Вт 16.04 Ср 17.04 Чт 18.04

+12 +14 0С +7 +10 0С +8 +15 0С +8 +10 0С +12 +16 0С +6 +12 0С

півн.cхід. 47 м/с півн.cхід. 25 м/с cхід. 25 м/с

ÂÀÆÊÎ ÓßÂÈÒÈ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÓ ÁÅÇ ÇÀÃÐÅÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÀ ÃÎÍ×ÀÐÀ

ЛІТЕРАТУРА ПОТРЕБУЄ ПРОСУВАННЯ - Книги презентованих авторів - це не лише духовне збагачення нації, а й європейські надбання, які ми маємо популяризувати. Так? - На сучасному етапі важко

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ла Бажан, прочитавши мої поезії, високо їх оцінив і запропонував перебратися до Києва. - Про семикнижжя «Амальгама» багато пишуть дослідники та літературознавці. А що книга знаменує для Вас? - «Амальгама» - іншомовне слово. Це ніби суміш різних технік у метафоричному значенні, народження відображення. Дзеркало. Книга експериментів. - А якою бачите молоду Музу України? - Дуже багато талановитої молоді. Підростає нове літературне покоління, їхні твори в усіх регіонах України вносять живий, неповторний, свіжий струмінь в українську літературу. Муза молодіє і це, безперечно, - прекрасно.

Óæå ñòàëî òðàäèö³ºþ â³äçíà÷àòè ó ˳òåðàòóðíîìó ìóçå¿ «Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» þâ³ëåéí³ äàòè êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â îáëàñò³, ñâÿòà, ïðîâîäèòè ïðåçåíòàö³¿. Îò ³ öüîãî ðàçó çàë ³ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàâ ïðåçåíòàö³¿ êíèã Âàëåð’ÿíà ϳäìîãèëüíîãî, ãîðäîñò³ íàøîãî ì³ñòà, êíèãè íîâåë ³ â³ðø³â íàøî¿ çåìëÿ÷êè, ÷ëåíà ÍÑÏÓ, ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòè «Ñëîâî Ïðîñâ³òè», ëàóðåàòà ïðå쳿 ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà Ëþáîâ³ Ãîëîòè òà êíèãè ïîåç³é «Àìàëüãàìà» Þð³ÿ Áóðÿêà, ùî ïðåòåíäóº íà çäîáóòòÿ íàéïðåñòèæí³øî¿, Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ïðå쳿.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 15.04.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1354329

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement