Page 1

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÄËß ÑÎÈÑÊÀ ÒÅËß: ÑÎÈÑÊÀÒÅËß: ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ

²ÄÍÎÂÈÒÈ ÄβÐÓ ÄÎ ÂÀÊÖÈÍÀÖ²¯

5 2

ÑÅÌÜß ÄËß ÐÅÁÅÍÊÀ

4

ÂÅÑÜ ÌÈÐ «ÕÐÓÙÅÂÎÊ» ÌÛ ÐÐÀÇÐÓØÈÌ? ÀÇÐÓØÈÌ?

9

ÑÏÎà ÀÄÈ ÑÅÑÒÐÈ ÎËÅÑß ÃÃÎÍ×ÀÐ ÎÍ×ÀÐ ÑÏÎÃÀÄÈ ÎÍ×ÀÐÀÀ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Äî 95-¿ ð³÷íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà Îëåñÿ Ãîí÷àðà «Â³ñò³» çàâ³òàëè äî éîãî ñåñòðè Îëåêñàíäðè Òåðåíò³¿âíè Ñîâè.

№25 (1416) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 02 êâ³òíÿ 201 20133 ð.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÎÁÚÅÄÈÍÈËÈ Ô ÓÍÊÖÈÈ ÔÓÍÊÖÈÈ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ îòìå÷àåò íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ íîâîé ñèñòåìû ðåàãèðîâàíèÿ íà òåõíîãåííûå êàòàñòðîôû è ïðèðîäíûå áåäñòâèÿ. Îá ýòîì Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñîîáùèë âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è îáîðîíû. «Îáúåäèíèâ ôóíêöèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû è Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì, ìû ñîçäàëè óñëîâèÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ âîçìîæíîñòåé çàùèòû è ñïàñåíèÿ ãðàæäàí, âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû æèçíåííî âàæíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ», - îòìåòèë îí. ○

ÃÎËÓÁÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

ÑÎÊÐ ÑÎÊÐÀÀÒÈËÈ ÈÌÏÎÐÒ

8

Êàê ïëåëàñü «âñåìèðíàÿ ïàóòèíà» 4 àïðåëÿ â ìèðå îòìå÷àþò Ìåæäóíàðîäíûé äåíü Èíòåðíåòà. Ýòà äàòà ïðèâÿçàíà êî äíþ êîí÷èíû ñâÿòîãî Èñèäîðà Ñåâèëüñêîãî, ïîêðîâèòåëÿ ó÷åíèêîâ è ñòóäåíòîâ, ñîçäàâøåãî ïåðâóþ â ìèðå ýíöèêëîïåäèþ è ñ÷èòàþùåãîñÿ «êóðàòîðîì» Ñåòè. Êðîìå òîãî, 4.04 î÷åíü ïîõîäèò íà îøèáêó 404, ÷òî çíà÷èò «íå íàéäåíî». Íàêàíóíå ïðàçäíèêà «Â³ñò³» ðåøèëè âñïîìíèòü, êàê ïëåëàñü «âñåìèðíàÿ ïàóòèíà».

ÏÅÐØÎʲÒÍŲ VIP-ÆÀÐÒÈ

²ÃÍÎÐÓÞÒÜ ÄDzÍÊÈ ÒÒÀÀ ÍÅ ÄβÐßÞÒÜ ÒÅÙ² «Øàíîâíèé ßðîñëàâå Ìèõàéëîâè÷ó, Âàñ ðîçøóêóº Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð Æîäíå 1 êâ³òíÿ íå îáõîßíóêîâè÷. ³í õîò³â áè ç Âàìè äèòüñÿ áåç æàðò³â. Òà íå ïåðåãîâîðèòè». Ïàì’ÿòàþ÷è, çàâæäè ö³ «ïðèêîëè» ùî öå Äåíü ñì³õó, ÿ â³äïîâ³â áóâàþòü äîðå÷íèìè. ×è ñòàâàëè óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè äåùî ãðóáî… ² â³äêëþ÷èâ ñëóõàâêó. ×åðåç 5 õâèëèí òà ç³ðêè øîó-á³çíåñó çíîâó çàòåëåôîíóâàëè: òî æåðòâàìè ðîç³ãðàø³â, ä³éñíî áóâ ïðàö³âíèê ä³çíàâàëàñü ÒÑÍ. Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà, â³í Íàðäåï-ðåã³îíàë ßðîñëàâ ïîÿñíèâ, ùî ìåíå ñïðàâä³ Ñóõèé ïðèãàäóº, ÿê îäíîãî ðàçó ïðî³ãíîðóâàâ çàïðîøåí- ðîçøóêóº Ãëàâà äåðæàâè...» íÿ Ïðåçèäåíòà. «Ó 2010 ðîö³ êàæå ïîë³òèê. À îò ïðîäþñåðà òà ÷îëîâ³êà 1 êâ³òíÿ ó ìåíå çàäçâîíèâ Òà¿ñ³¿ Ïîâàë³é ²ãîðÿ ˳õóòó òåëåôîí. ß ïî÷óâ ãîëîñ: ÍÀ ÍÀÒÒÀË²ß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

15

ëþáèòü ðîç³ãðóâàòè òåùà. «Çáèðàþñü ÿ âðàíö³ çâàðèòè êàâó, à òåùà ìåí³ êàæå: «ß çàõîäèëà â ãàðàæ ³ íå ïîáà÷èëà òàì òâ ìàøèíè. Òè ¿¿ íå ñòàâèâ íà í³÷?». ³äïîâ³äàþ, ùî ñòàâèâ. À âîíà: «Òè ïîäèâèñÿ - ¿¿ òàì íåìົ. ß, ÿê íàâ³æåíèé, ëå÷ó â ãàðàæ ìàøèíà íà ì³ñö³. À âîíà çàõîäèòüñÿ â³ä ñì³õó: «²ç 1 êâ³òíÿ òåáå», - çãàäóº ˳õóòà. ³äîìó æ ïèñüìåííèöþ Ëàäó Ëóç³íó âñ³ëÿê³ æàðòè

çìóøóþòü «çàâèñíóòè». ßêîñü, íàïðèêëàä, âîíà ïðèéøëà â îô³ñ äî ñâ ïîäðóãè - ñï³âà÷êè Íàòà볿 Ìîãèëåâñüêî¿, äå íà íå¿ ÷åêàâ ñþðïðèç. «Äî ìåíå ï³äá³ãຠàäì³í³ñòðàòîð ³ç êðèêîì: «Øâèäêî ¿äü äîäîìó, õàïàé ïàñïîðò ¿äåìî äî Ìîñêâè, Íàòàëÿ âñå ïîÿñíèòü». ß «çàâèñëà» êóäè æ ïàñïîðò ñâ³é ïîêëàëà?.. ² äîêè ÿ «âèñ³ëà» âñòèãëà ïðèéòè Íàòàëÿ ³ ñêàçàòè, ùî öå áóâ æàðò», ðîçïîâ³äຠËóç³íà.

Ñàìûå èçâåñòíûå â ìèðå ðîçûãðûøè

Óêðàèíà â ÿíâàðå-ôåâðàëå 2013 ãîäà ñîêðàòèëà èìïîðò ãàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2012 ãîäà íà 23,2% - äî 4,74 ìëðä. êóá. ì. Ïðè ýòîì, ïî äàííûì Ìèíýíåðãîóãëÿ, â ôåâðàëå 2013 ãîäà èìïîðò ãàçà óìåíüøèëñÿ äî 2,25 ìëðä. êóá. ì ïî ñðàâíåíèþ ñ 2,49 ìëðä.êóá. ì â ÿíâàðå, ïèøåò ÓÍÈÀÍ. Íàïîìíèì, ÷òî ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðàèíû» ïåðå÷èñëèëà ðîññèéñêîìó «Ãàçïðîìó» ñâûøå 162 ìëí. äîëëàðîâ çà èìïîðòèðîâàííûé â ôåâðàëå ãàç, ðàññ÷èòàâøèñü â ïîëíîì îáúåìå. ○

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÐÎ×ÍÛÉ

ÑÒ ÀÐÒÎÂÀË ÏÐÈÇÛ ÑÒÀÐÒÎÂÀË Â ïîíåäåëüíèê, 1 àïðåëÿ, â Óêðàèíå ñòàðòîâàë âåñåííèé ïðèçûâ íà ñðî÷íóþ âîåííóþ ñëóæáó.  öåëîì ïëàíèðóåòñÿ ïðèçâàòü 13,9 òûñ. ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå â Âîîðóæåííûå ñèëû - 7,5 òûñ. ÷åëîâåê, Âíóòðåííèå âîéñêà ÌÂÄ - 5,2 òûñ. ÷åëîâåê, Ãîñóäàðñòâåííóþ ñïåöñëóæáó òðàíñïîðòà - 1,2 òûñ. ÷åëîâåê. Çíà÷èòåëüíîå ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè ïðèçûâíèêîâ ñâÿçàíî ñ ïîñòåïåííûì ïåðåõîäîì ÂÑÓ íà êîíòðàêòíóþ ñëóæáó. ○

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀ ÒÅËÈ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

 ÊÈÅ - ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ Äíåïðîïåòðîâñêèå ñïàñàòåëè ãîòîâû îêàçàòü ïîìîùü äðóãèì ðåãèîíàì â áîðüáå ñ âîçìîæíûì ïîäòîïëåíèåì.  ÷àñòíîñòè, ïî èíôîðìàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû Óêðàèíû ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, ïî èíèöèàòèâå ãëàâû Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Äìèòðèÿ Êîëåñíèêîâà â ïîíåäåëüíèê â Êèåâ íàïðàâëåí ñâîäíûé îòðÿä â ñîñòàâå 6 åäèíèö òåõíèêè, 30 ÷åëîâåê ëè÷íîãî ñîñòàâà è 14 åäèíèö íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416)

ÑÅÌÜß ÄËß ÐÅÁÅÍÊÀ

Äåòÿì äîëæíî áûòü õîðîøî äîìà ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÀÐÊÎÂÊÈ Êàáìèí ïðåäëàãàåò èçìåíèòü ïðàâèëà ïàðêîâêè è ââåñòè øòðàôû äî 360 ãðí. çà èõ íåèñïîëíåíèå. Îá ýòîì ñîîáùàþò «Êîììåíòàðèè» ñî ññûëêîé íà «Äåëîâóþ ñòîëèöó». Åñëè äîêóìåíò óòâåðäÿò, òî àâòîâëàäåëåö, çàåõàâ íà ïàðêîâêó äàæå íà 10 ìèíóò, äîëæåí áóäåò îïëàòèòü ÷àñîâîé òàðèô.  ñëó÷àå æå íàðóøåíèÿ ïðàâèë è ðàçìåùåíèÿ ìàøèíû áåç îïëàòû, øòðàô ñîñòàâèò 136-204 ãðí., ÷òî ïðåâûøàåò ìàêñèìàëüíóþ ñòîèìîñòü ïàðêîâêè â 10-20 ðàç.

ÍÎÂÎÑÒÈ

РОДИТЕЛЬСКОЕ ТЕПЛО

ÊÎÐÀÁËÈ-«ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»

ÈÑÏÛÒÀÍÈß Â ÌÎÐÅ Ðîññèéñêèå âîåííûå ïëàíèðóþò ïðîâåñòè èñïûòàíèÿ íîâûõ êîðàáëåé - «íåâèäèìîê» â Êàñïèéñêîì ìîðå. Ñóäíà ðàçðàáàòûâàþòñÿ Çåëåíîäîëüñêèì çàâîäîì èì. Ãîðüêîãî. Ñðîêè õîäîâûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ èñïûòàíèé íîâîñòðîÿùèõñÿ ìàëûõ ðàêåòíûõ êîðàáëåé «Óãëè÷» è «Ãðàä Ñâèÿæñê» îïðåäåëÿò êîìàíäîâàíèå Êàñïèéñêîé ôëîòèëèè è ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ. Íàïîìíèì, ÷òî 28 ìàðòà Ïðåçèäåíò ÐÔ îòäàë ïðèêàç î íà÷àëå âíåçàïíûõ êðóïíîìàñøòàáíûõ ó÷åíèé ÂÌÔ Ðîññèè â ×åðíîì ìîðå.  ìàíåâðàõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 36 êîðàáëåé. ○

ËÓ×ØÅ ÍÀËÈ×ÍÛÅ

ÊÈÏÐÑÊÈÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß Óêðàèíöåâ, ïëàíèðóþùèõ îòäîõíóòü íà Êèïðå, ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî ñ ñîáîé íà âñÿêèé ñëó÷àé ëó÷øå âçÿòü íàëè÷íûå. Åùå ìåñÿö íà îñòðîâå áóäåò äåéñòâîâàòü îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ êàïèòàëîâ, ÷òîáû ñòàáèëèçèðîâàòü ôèíàíñîâóþ ñèñòåìó. Ñåãîäíÿ çäåñü çà äåíü ìîæíî ñíÿòü íå áîëüøå 300 åâðî, ñóììà ïåðåâîäîâ çà ãðàíèöó íå äîëæíà ïðåâûøàòü 5 òûñ. Òóðèñòû æå, åäóùèå äîìîé, ñìîãóò âûâåçòè íå áîëåå 3 òûñ. åâðî. Ââîçèòü ìîæíî âàëþòó íà ëþáóþ ñóììó, íà îñòðîâå òàêæå äåéñòâóþò êàðòî÷êè íàøèõ áàíêîâ. ○

Ó ïîëíîìî÷åííûé Ïðåçèäåíòà ÓÓêðàèíû êðàèíû ïî ïðàâàì ðåáåíêà Þðèé Ïàâëåíêî íàçâàë ðåøåíèå ïðîáëåìû ñèðîòñòâà îäíîé èç íàèáîëåå óñïåøíûõ ðåôîðì, ïðîâîäèìûõ íûíå â ñòðàíå. Îòðàäíî, ÷òî èìåííî äíåïðîïåòðîâñêèé ïîäõîä ïîçâîëèë äàòü ñòîëü âûñîêóþ îöåíêó ýòîé áîðüáå

Министр соцполитики Наталья Королевская, прибывшая для ознакомления с опытом развития в нашем регионе семейных форм воспитания, спросила у губернатора Дмитрия Колесникова, когда же в области закроется последний детский дом? Дмитрий Валерьевич не задержался с ответом, ведь решение проблемы уже выходит на финишную прямую. Действительно, если к началу 2011-го в детдомах и интернатах области находились 2300 воспитанников, то ныне их чуть более 1000. Только в прошлом году на Днепропетров-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÈÐÎÒÑÒÂÀ ÓÑÈËÈÂÀÞÒ

щине созданы 43 детских дома семейного типа и 112 приемных семей, а за два месяца 2013-го родительское тепло обрели 100 детей. По мнению Дмитрия Колесникова, темпы развития семейных форм воспитания (к слову, самые высокие в Украине) позволяют надеяться на то, что к концу этого года в детдомах и интернатах области останется половина от нынешнего количества воспитанников, и через 23 года в регионе закроют последний детский дом. Так, вскоре прекратит свое существование детдом «Семья» в Днепропетровском районе, где сейчас живут 17 ребят. Часть из них уйдет в семьи к родственникам, а часть поселится в обычном доме, где под руководством наставников будет учиться самостоятельной жизни. Жилье для ребят готов приобрести

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÎËÈÊ

ÐÎÇÛÃÐÛØ GOOGLE  Äåíü ñìåõà Google ðàçûãðàë ñâîèõ ïîëüçîâàòåëåé. Êîìïàíèÿ îáúÿâèëà î íàìåðåíèè ñ 1 àïðåëÿ íà äåñÿòü ëåò çàêðûòü ïðèíàäëåæàùèé åé âèäåîõîñòèíã YouTube, à òàêæå ïåðåñìîòðåòü âñå çàãðóæåííûå ðîëèêè è âûáðàòü íàèëó÷øèé. Ïîáåäèòåëÿ æå «ïðîñìîòðà» ïîîáåùàëè îáúÿâèòü â 2023-ì, êîãäà ñåðâèñ çàðàáîòàåò âíîâü. Ïðè ýòîì, íà «âîçðîæäåííîì» YouTube, ïî ñîîáùåíèþ Google, îñòàíåòñÿ òîëüêî ëó÷øåå âèäåî, à åãî àâòîðó â êà÷åñòâå ïðèçà ïîñóëèëè MP3-ïëååð è 500 äîëëàðîâ íà ñëåäóþùèé ïðîåêò.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó Áðþññåë³ çà ³í³ö³àòèâè â³öå-ïðåì’ºðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà çà ñïðèÿííÿ Ïîñîëüñòâà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ïðîõîäèòü ÒÒèæäåíü èæäåíü ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó «Україна продовжує активно розвиватися на світовому ринку, демонструючи свій унікальний туристичний потенціал та культурні надбання. Тиждень петриківського розпису в Брюсселі є частиною масштабного міжнародного промо-туру із просування цього мистецтва за кордоном в рамках ініціативи України щодо набрання петриківським розписом статусу нематеріальної культурної

фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». При поддержке фонда вместе с представительством благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» на базе детдома в поселке Юбилейный создадут центр социальной поддержки для детей и семей - второй в Украине. Проект уже получил название «Хорошо дома».

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ Но значит ли это, что проблема сиротства будет решена окончательно и бесповоротно? Нет, ее «приведут к европейскому знаменателю», предполагающему устройство оставшихся без родительской опеки детей в приемные семьи. Для того чтобы таких ребят становилось все меньше, требуется усилить профилактику социального сиротства. Именно на

 ÑÅÌÜÅ ÄÅÐÅÂßÍÊÎ ÑÅÌÜ ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÄÅÒÅÉ метова «Развитие Украины» и Днепропетровской ОДА был заключен Меморандум о сотрудничестве, в частности, по реализации проекта «Семья для ребенка». За время сотрудничества 12 семей получили деньги на приобретение помещений для создания ДДСТ. Наталья Королевская, Юрий Павленко вместе с Дмитрием Колесниковым навестили семью Деревянко, только отпраздновавшую новоселье в доме, приобретенном фондом «Развитие Украины» за 170 тыс. дол. Елена и Василий Деревянко воспитывают семерых приемных деАТМОСФЕРА тей. Гости были впеДОБРА чатлены и атмосфеВ 2008 году между рой добра, и талантафондом Рината Ах- ми малышей. это указала Наталья Королевская на состоявшемся у нас всеукраинском совещании, обобщившем днепропетровский опыт и наметившем перспективы дальнейшей работы. В нашем регионе прекрасно осознают значимость профилактической работы. По статистике, из 9 тыс. всех воспитанников детдомов 6,5 тыс. «осиротели» при живых родителях. Именно потому, в рамках реализации Социнициатив Президента Украины, с июля 2012-го года в области усилен штат центров соцслужб для детей, семьи и молодежи.

ÏÐÎÌÎ-ÒÓÐ

Òèæäåíü Ïåòðèê³âêè ó Áðþññåë³ під час яких гості можуть оглянути тематичну виставку найкращих робіт народних майстрів Дніпропетровщини, відвідати майстер-клас та скуштувати страви української національної кухні. Також протягом Тижня заплановані майстер-класи в Міжнародному мистецькому гуртку при штаб-квартирі НАТО, в Посольстві України для дружин послів, акредитованих у Брюсселі, та в Американській школі спадщини людства ЮНЕСУ рамках Тижня петри- міста Брюссель для дітей КО», - сказав Олександр ківського розпису в Брюсселі дипломатів, які працюють у Вілкул. проходять Українські вечори, Бельгії.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

ÏÎÇÀÊËÀÑÍÈÉ ×ÀÑ

Äîðîñëèé âêëàä ó äèòÿ÷å ìàéáóòíº полісі, на «Дніпроважмаші». Цього ж дня відбувся вебінар, під час якого учні поспілкувались із людиною, яка на власні очі бачила, який він, космос - першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ â³äâ³äàâ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé öåíòð íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³. Òàì â³í ïîñï³ëêóâàâñÿ ³ç øêîëÿðàìè, ðîçïîâ³â, ÷îìó äí³ïðîïåòðîâñüêà ìîëîäü çàõîïëåíà êîñìîñîì, òà ÿê õîá³ ìîæå äîïîìîãòè ó æèòò³ ЗАХОПЛЕНІ КОСМОСОМ За словами губернатора, Дніпропетровщина є космічною столицею України. Тож не дивно, що наші школярі та молодь захоплюються космосом. «Мода на хобі існувала у молоді у будьякі часи. Так, у 70-ті роки на часі був ракетомодельний спорт. Це захоплення привернуло до себе чима-

КОРИСНЕ ХОБІ

ло молоді. Саме з них формувалася та еліта, яка створила славу регіону як космічного центру України. Можливо і серед цих дітей - майбутні ракетобудівники або космонавти, прізвища яких звучатимуть разом із видатними іменами Янгеля, Макарова, Корольова», - відзначив Дмитро Колєсніков. На базі Центру працює віртуальна аерокосмічна школа, в якій зареєстровано

ÄËß ÌÎËÎIJ ÎÐÃÀͲÇÓÞÒÜ ÅÊÑÊÓÐѲ¯ ÍÀ «Ï²ÂÄÅÍÌÀØ»

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 332 ïîçàøê³ëüí³ çàêëàäè ä³þòü íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³,

5,6

òèñ. ñåêö³é çà ð³çíèìè íàïðÿìêàìè ïðàöþþòü íà ¿õí³é áàç³.

191

òèñ. ó÷í³â îõîïëåí³ óñ³ìà ôîðìàìè ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà ïîçàêëàñíî¿ ðîáîòè.

понад 450 школярів. Унікальний інтерактивний проект дозволяє молоді віком від 12 до 18 років незалежно від місця проживання здобувати аерокосмічну освіту через інтернет. Всі учасники спільноти мають власні сторінки на сайті проекту, і так отримують доступ до навчальних матеріалів.

Щоб діти, захоплені космосом, мали уявлення про справжнє ракетобудування, губернатор доручив організувати для них екскурсії на відомий усьому світові «Південмаш» та на заводський випробувальний комплекс «Сухий космодром», уперше в світі побудований в мега-

На переконання Дмитра Колєснікова, захоплення й хобі багато в чому визначають долю людини. Заняття в різних гуртках і секціях у шкільні роки часто допомагають дитині знайти захоплення до душі, дозволяють зрозуміти, чим хочеться займатися у житті, з інтересом вивчати майбутню професію. Юним мешканцям нашого регіону справді ніколи нудьгувати. Так, зокрема, у рамках Соціальних Ініціатив Глави держави «Діти - майбутнє України» вже цьогоріч для учнів регіону проведено більше 350 масових заходів, у яких взяли участь більше 100 тис. школярів.

Ó ÖÅÍÒв ÓÂÀÃÈ

Ïðîô³íàíñóþòü êëþ÷îâ³ ïðîåêòè Ë²Ä²ß ÁÀÐÈØÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó 2013 ðîö³ íà ðåàë³çàö³þ êëþ÷îâèõ äëÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðîåêò³â Êàáì³í ïåðåäáà÷èâ ïîíàä 1,2 ìëðä. ãðí. Ïëàíóºòüñÿ, ùî êîøòè ñïðÿìóþòü íà ϳâäåííèé îáõ³ä Äí³ïðîïåòðîâñüêà, íåîíàòàëüíèé áëîê îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³, ðàä³îëîã³÷íèé êîðïóñ Äí³ïðîïåòгове завдання, - зазначив дання адміністративних ðîâñüêîãî êë³í³÷íîãî губернатор. - Допомога послуг. Наразі переважна îíêîëîã³÷íîãî öåíòðó уряду в таких принципо- більшість дозвільних докуПро це повідомив губернатор Дмитро Колєсніков на засіданні колегії обласної державної адміністрації. Очільник області підкреслив, що Дніпропетровщина має позитивну підтримку від керівництва держави. «Реалізація ключових для регіону інфраструктурних та медичних проектів - наше першочер-

вих питаннях дозволить здати ці об’єкти в найкоротші строки». Дмитро Колєсніков торкнувся також теми розвитку підприємництва та реформування системи на-

ментів у регіоні видається достроково. Але контроль з цього питання має бути постійним. Губернатор поставив завдання - найближчим часом провести оцінку рівня задоволеності грома-

ÄÎDzËÜͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÂÈÄÀÞÒÜ ÄÎÑÒÐÎÊÎÂÎ

ÇÀÁÎÐÃÎÂÀͲÑÒÜ ²Ç ÇÀÐÏËÀÒÈ ÑÊÎÐÎ×ÅÍÀ Ó 9 ÐÀDz дян процесом отримання послуг. Оцінюватимуться результативність, своєчасність, доступність, зручність, відкритість, повага до особи. Крім того, на колегії ОДА йшлося про погашення заборгованості із заробітної плати. Так, протягом 2010-2013 років, завдяки спільним діям органів влади та контролюючих органів заборгованість із зарплати в області скорочена в 9 разів - із 86,6 до 9,9 млн. грн. А серед підприємствборжників, які залишились, - майже 70% такі, що припинили свою діяльність.

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÓ×ÀÑͲ ÒÅÕÍÎËÎò¯

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÎÍ-ËÀÉÍ Â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçåíòîâàíî ïðîåêò «Ðåã³îíàëüíèé â³ðòóàëüíèé îô³ñ». Öå - ºäèíå ïîâíå äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè òà äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè, ùî ìîæíà îòðèìàòè â ðåæèì³ îí-ëàéí. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî òà ñâîº÷àñíîãî íàäàííÿ ïîñëóã ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ³í³ö³þâàâ ï³äïèñàííÿ Ìåìîðàíäóìó ì³æ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ òà îáëðàäîþ, äî ÿêîãî ïðèºäíàëèñü óñ³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ì³ñüê³ ðàäè òà íèçêà â³äîìñòâ - â³ä ÌÍÑ äî ÑÅÑ. ○

ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ

ÏÐ ÀÂÎÂÀ ÎÑÂ²Ò ÏÐÀÂÎÂÀ ÎѲÒÀÀ ϳä ãîëîâóâàííÿì ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â îáëàñò³ Îëüãè Çàõàðîâî¿ â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîéøëî çàñ³äàííÿ ̳æâ³äîì÷î¿ êîîðäèíàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðàäè (ÌÊÌÐ) ç ïðàâîâî¿ îñâ³òè íàñåëåííÿ. Íà ïîðÿäêó äåííîìó ðîçãëÿäàëèñü ïèòàííÿ ùîäî çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè çà íîâèì Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì. ○

ªÂÐÎÏÅÉÑÜʲ ϲÄÕÎÄÈ

ÏÐÈÂÀÁËȲ ÄËß ²ÍÂÅÑÒÈÖ²É Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ï³äòðèìêè Ôîíäó Ãàíñà Çàéäåëÿ â Óêðà¿í³ ïðîéøîâ äâîäåííèé ñåì³íàð íà òåìó: «²íâåñòèö³éíà ïðèâàáëèâ³ñòü òà ³íâåñòèö³éíà â³çèòêà ì³ñòà» â ðàìêàõ ñï³ëüíîãî ïðîåêòó îáëðàäè òà Öåíòðó ºâðîïåéñüêîãî ìåíåäæìåíòó. Ìåðè ì³ñò ç óñ³º¿ îáëàñò³ îçíàéîìèëèñÿ ç ºâðîïåéñüêèìè ï³äõîäàìè äî îðãàí³çàö³¿ ì³æìóí³öèïàëüíî¿ ñï³âïðàö³ çàäëÿ ñòâîðåííÿ òåðèòîð³é åêîíîì³÷íî¿ àêòèâíîñò³. ÎÁËÀÑÍÈÉ ÅÒ ÀÏ ÅÒÀÏ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂֲ  îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ïðîâåäåííÿ ² òóðó ùîð³÷íîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Êðàùèé äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü». Ó êâ³òí³ ïðîâåäóòü êîíêóðñí³ âèïðîáóâàííÿ äëÿ ó÷àñíèê³â ² òóðó, çà ï³äñóìêàìè ÿêîãî ïåðåìîæö³ â³çüìóòü ó÷àñòü ó ²² òóð³ êîíêóðñó. Ó öüîìó ðîö³ â³ä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÎÄÀ òà ¿¿ àïàðàòó âèÿâèëè áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ 57 äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â. Ïåðåìîæö³â âèçíà÷àòèìóòü ó íîì³íàö³ÿõ «Êðàùèé êåð³âíèê» ³ «Êðàùèé ñïåö³àë³ñò».


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ÊÎÍÑÓËÜÒÓª ˲ÊÀÐ

×è ìîæíà ïðîêîíñóëüòóâàòèñü ó ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ òåëåôîíîì? Òàê. ѳìåéíèé ë³êàð, ÿêèé îáñëóãîâóº ðîäèíó òðèâàëèé ÷àñ, âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ ñòàíó çäîðîâ’ÿ êîæíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿, ìîæå êîíñóëüòóâàòè ñâî¿õ ïàö³ºíò³â ïî òåëåôîíó. Ó ðîçìîâ³ ë³êàð âèçíà÷àº: ÷è äîñòàòíüî ïàö³ºíòó ïîðàäè ïî òåëåôîíó; ÷è íåîáõ³äíî éîìó çâåðòàòèñÿ íà ïðèéîì äî àìáóëàòîð³¿; ÷è çàáåçïå÷èòè ïàö³ºíòó â³çèò ë³êàðÿ, ìåäñåñòðè àáî ñîöïðàö³âíèêà; ìîæëèâî, ïîòð³áíî íåãàéíî îãëÿíóòè ïàö³ºíòà âäîìà àáî çàáåçïå÷èòè éîìó åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó, âèêëèêàâøè «øâèäêó». ˳êàð êîíñóëüòóº ïðèêð³ïëåíèõ çà íèì ëþäåé ó ðîáî÷èé ÷àñ, ï³ä ÷àñ âå÷³ðíüîãî ÷åðãóâàííÿ, à òàêîæ ï³ä ÷àñ ÷åðãóâàííÿ ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³. Íàãàäàºìî, ùî ïðîãðàìîþ «ì³ñöåâèõ ñòèìóë³â» ë³êàð³â ïåðâèííî¿ ëàíêè Äí³ïðîïåòðîâùèíè çàáåçïå÷óþòü áåçêîøòîâíèì ìîá³ëüíèì çâ’ÿçêîì. ○

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀ ÒÅÍÄÅÍÖ²ß

²ÄÌÎÂÀ Â²Ä ÀÁÎÐÒ²Â Ó 2012 ðîö³ ïîêàçíèê ï³äë³òêîâèõ àáîðò³â â îáëàñò³ çìåíøèâñÿ âòðè÷³ - ³ç äåâ’ÿòè äî òðüîõ. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ Êàòåðèíè Êà¿ðè, çíèçèëàñü ³ ê³ëüê³ñòü àáîðò³â ó æ³íîê â³êîì â³ä 15 äî 49 ðîê³â. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âåäåòüñÿ âåëèêà ðîáîòà ç ïðîô³ëàêòèêè íåáàæàíî¿ âàã³òíîñò³. Ó ðàìêàõ ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè «Çäîðîâ’ÿ ä³òåé òà ìàòåð³â» íà ïðèäáàííÿ çàñîá³â êîíòðàöåïö³¿ ùîð³÷íî âèä³ëÿºòüñÿ áëèçüêî 500 òèñ. ãðí. ○

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416)

²ÊÒÎÐ²ß ÁÐ ÀÑËÀÂÅÖÜ ÁÐÀÑËÀÂÅÖÜ

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿» ë³í³¿ äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50

³äíîâèòè äîâ³ðó äî âàêöèíàö³¿

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÂÀÐÒÎ ÇÀÄÓÌÀ ÒÈÑÜ ÇÀÄÓÌÀÒÈÑÜ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ßê ïðàâèëî, ìè äóìàºìî, ùî âàêöèíè âèêëèêàþòü áàãàòî ïîá³÷íèõ åôåêò³â, òîìó ïðîñò³øå ïåðåíåñòè ñàìå çàõâîðþâàííÿ. Àëå öå ëèøå ì³ô - îäèí ³ç áàãàòüîõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òåìîþ ³ìóíîïðîô³ëàêòèêè. Ñàìå ïðî ì³ôè òà ðåàëüí³ñòü ó ö³é öàðèí³ éøëà ìîâà íà ÷åðãîâîìó ñåì³íàð³ äëÿ æóðíàë³ñò³â ó Êèºâ³ â ðàìêàõ Øêîëè ìåäè÷íî¿ æóðíàë³ñòèêè. «Â³ñò³» òàêîæ ïîáóâàëè íà òðåí³íãó ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ Імунопрофілактика одна з найбільш обговорюваних останнім часом тем. Масові відмови від щеплень час від часу призводять до спалахів інфекційних захворювань, які забирають життя або роблять людей інвалідами. Щоб уникнути тяжких наслідків для всього населення, потрібно відновити довіру людей до вакцинації. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ стурбований низьким рівнем охоплення щепленнями в Україні. За словами медичного експерта Фонду Катерини Булавінової, в нашій державі вакциновано близько 60% населення. Тим часом, у світі щороку щеп-

 ÓÊÐÀ¯Í² ÙÅÏËÅÍÎ ÁËÈÇÜÊÎ 60% ÍÀÑÅËÅÍÍß

люють 80% дітей. Завдяки цьому попереджають летальні випадки від окремих інфекційних захворювань більш ніж у 3 млн. малюків, а понад 750 тисяч уникають інвалідного візка. Експерти переконують, що сучасна медицина поки що не винайшла більш ефективного та доступного методу захисту від небезпечних епідемічних захворювань, ніж вакцинація. Так, вона не виключає можливості занедужати, але захищає від ускладнень та знижує тяжкість перебігу хвороби.

КРАЩЕ ПОПЕРЕДИТИ За словами головного дитячого інфекціоніста МОЗ України Сергія Крамарєва, в країні діє Загальнодержавна програма з

імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб. Завдяки державній політиці в сфері імунопрофілактики та за активного сприяння міжнародних організацій вдалося різко знизити поширюваність окремих інфекцій, зокрема, кору, дифтерії та туберкульозу серед немовлят. В Україні терміни проведення вакцинації регламентує відповідний Націо-

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ

ÏÎÏÅÐÅÄÈÒÈ ÒÓÁÅÐÊÓ ËÜÎÇ ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ Ì. ÎËÅÍÈ×, ÂÅÒÅÐ ÀÍ Â²ÉÍÈ ² ÏÐ ÀÖ² ÂÅÒÅÐÀÍ ÏÐÀÖ²

Ó 1943 ðîö³ ã³òëåð³âö³ â³ðèëè, ùî ¿õíÿ îáîðîíà íà ðóáåæ³ Äí³ïðà äëÿ Ðàäÿíñüêî¿ Àð쳿 áóäå íåäîñòóïíîþ ôîðòåöåþ. Âîíè ðåêëàìóâàëè íà âåñü ñâ³ò ñòâîðåííÿ òóò «Ñõ³äíîãî âàëó ºâðîïåé ºâðîïåé-ñüêî¿ ôîðòåö³». Ðàäÿíñüêå êîìàíäóâàííÿ ðîçðîáèëî ñâîþ òàêòèêó ³ ñòðàòåã³þ, ÿê³ ìàëè çëàìàòè ïëàíè ã³òëåð³âö³â

ÐÀ¯ÑÀ ÁÎà ÁÎÃÀÀÒÈÐÜÎÂÀ, ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ: - Îñê³ëüêè çàõâîðþâàí³ñòü íà âàêöèíîêåðîâàí³ ³íôåêö³¿ çíèçèëàñü, ó áàãàòüîõ âèíèêຠäóìêà, à ÷è äîö³ëüíî ïðîäîâæóâàòè ³ìóí³çàö³þ. Äåõòî ââàæàº, ùî âàêöèíàö³ÿ íåîáîâ’ÿçêîâà. Àëå öå ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü, àäæå çíèæåííÿ ð³âíÿ îõîïëåííÿ íàñåëåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèìè ùåïëåííÿìè äóæå øâèäêî âèêëè÷å ³íôåêö³éí³ õâîðîáè.

Із виходом до Дніпра радянські війська форсували його і зайняли на правому березі плацдарми. Німці восени 1943

Íàçàâæäè çàëèøèâñÿ äåâ’ÿòíàäöÿòèð³÷íèì року поспішно почали евакуацію населення, в основному чоловіків, у Західному напрямку. До чоловічої колони села Кірове, що в Томаківському районі, потрапив і я з товаришем Колею Клименком. Під охороною поліцаїв за день ми минули багато сіл і ввечері підійшли до станції Лошкарівка. Тоді наші долі розійшлися. Мені, шістнадцятирічному, судилося пережити концтабір і втекти з нього лише 1944 року. А дев’ятнадцятирічного Ми-

нальний календар, який відповідає європейським стандартам. Планові профілактичні щеплення проводяться проти 10 інфекційних захворювань: туберкульозу, дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи, вірусного гепатиту В, гемофільної інфекції. Загалом же за допомогою вакцин можна попередити 27 інфекційних захворювань.

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ

ÄÎ 68-в××ß ÏÅÐÅÌÎÃÈ

³ä÷óâøè ïåðø³ îçíàêè òóáåðêóëüîçó ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè, ñëàáê³ñòü, âòðàòó àïåòèòó, êàøåëü, ùî òðèâຠá³ëüøå äâîõ òèæí³â, íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ (òåðàïåâòà ÷è ïåä³àòðà). Âæå ï³ñëÿ îãëÿäó òà îáñòåæåíü îáãîâîðþºòüñÿ ïëàí ïîäàëüøèõ ä³é. ³í çàëåæàòèìå â³ä ðåçóëüòàò³â îáñòåæåíü. ßêùî ðåçóëüòàòè º ïîçèòèâíèìè, òî ïàö³ºíò íàïðàâëÿºòüñÿ íà îáñòåæåííÿ âòîðèííîãî òà òðåòèííîãî ð³âí³â, äå ë³êàð-ôòèç³àòð âñòàíîâëþº îñòàòî÷íèé ä³àãíîç.

ÌÎÆÍÀ ÓÍÈÊÍÓÒÈ 27 ÕÂÎÐÎÁ

колу разом із односельцями польовий військкомат відразу ж після звільнення Кірового мобілізував на фронт. Напіводягнені, наспіх озброєні, ненавчені, пішли вони в наступ на ворога біля станції Апостолове. Нелегко було бійцям рухатись калюжами й мокрим снігом. Після артилерійської підготовки бійці просунулися до лісопосадки, де вцілілі в окопах німці відкрили інтенсивний вогонь. Від розривної кулі, яка вцілила в стегно, звалився і Коля. Прогриміло

«Ура!» з правого флангу. Бійці пішли в атаку. А Коля лежав у калюжі із роздробленою гомілкою. Лише після бою санітари підібрали його й відправили до госпіталю. Щоб уникнути гангрени, йому ампутували ногу. Але це не врятувало Миколу. Поховали Колю на кладовищі в Дніпропетровську. В рідному селі Кірове на плитах меморіального комплексу серед імен 144 земляків, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни, значиться ім’я Миколи Клименка. Нині йому б виповнилося дев’яносто років. Біля меморіалу я зустрівся з його сестрою Вірою. Ми пом’янули мого товариша юності, який назавжди залишився дев’ятнадцятирічним.


ЖИТТЯБУТТЯ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

ÑÍÅÑÒÈ ÈËÈ ÏÅÐÅÑÒÐÎÈÒÜ

Âåñü ìèð «õðóùåâîê» ìû ðàçðóøèì?

ÍÎÂÈÍÈ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

«Õðóùåâêè» ïîäòâåðæäàþò ïðàâäèâîñòü èçâåñòíîãî óòâåðæäåíèÿ: íåò íè÷åãî áîëåå ïîñòîÿííîãî, ÷åì âðåìåííîå. Ìàëîìåòðàæíîå æèëüå, ñòðîèâøååñÿ êàê ïåðåõîäíûé ýòàï ìåæäó áàðàêàìè è äâîðöàìè, ïîõîæå, íàâñåã äà óòâåðäèëîñü íà íàâñåãäà óëèöàõ íàøèõ ãîðîäîâ. È èçáàâèòüñÿ îò íåãî î÷åíü ïðîáëåìàòè÷íî

ÑÎÃËÀÑÈÅ ÆÈËÜÖÎÂ ÓÆÅ ÍÅ ÏÎÒÐÅÁÓÅÒÑß

ПОДВЕЛ ПЛЮРАЛИЗМ

ÇÁ²Ð ÊÊÎØҲ ÎØҲ ÍÀ ˲ÊÓÂÀÍÍß

ÂÐßÒÓÉÌÎ ÄÈÒÈÍÓ!

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÀ

В последнее время, правда, попытки «решить проблему «хрущевок» - то есть реконструировать и модернизировать эти морально и физически устаревшие строения, а то и снести их, в нашей стране предпринимаются регулярно. Самой значительной из них стал Закон Украины «О комплексной реконструкции кварталов и микрорайонов устаревшего жилищного фонда», принятый в 2006 году. По мнению адвоката Днепропетровской областной Ассоциации ОСМД И ЖСК «Наш дом» Михаила Вдовина, документ был обречен на провал. И не только потому, что он исключал участие в этом непростом процессе государственного капитала. Закон предполагал согласие абсолютно всех жильцов дома на его снос. Это и погубило его, ибо обитатели «хрущевок» высказывались «за» только в том случае, если их устраивал вариант расселения. Понятно, что угодить всем не представлялось возможным. К слову, в России при разработке подобного законопроекта посчитали, что достаточно согласия и 70% жильцов, чтобы стереть «хрущевку» с лица земли.

ÏÐÎÅÊÒ ÂÛÍÎÑÈÒÑß ÍÀ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

ÌÈÕÀÈË ÂÄÎÂÈÍ, þðèñò «Íàøåãî äîìà»: - Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ðàçðàáîòêå çàêîíîïðîåêòà î «õðóùåâêàõ» òîëüêî ãîòîâèòñÿ ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå. Êîíôåäåðàöèÿ ñòðîèòåëåé Óêðàèíû íàìåðåíà âûíåñòè ýòîò âîïðîñ íà øèðîêîå îáñóæäåíèå. Ñâîè ìíåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî îáíàðîäîâàòü, íàïðèìåð, íà ñàéòå: www.kbu.org.ua, âûñêàçàòü ïî òåëåôîíó: 044-200-04-52. Увы - и с этим частичным временное жилье будет плюрализмом процесс все- принимать орган местного самоуправления, опираясь таки не пошел. при этом на мнение эксперОБОЙТИ ГРАБЛИ тизы о состоянии дома. Но Тем не менее, именно ос- вот за чей счет она будет новные моменты российско- проводиться? Ответ на этот го варианта закона могут вопрос потенциальные залечь в основу украинского конотворцы пока не нашли. документа, регламентирую- Не ясно и то, в какой степещего судьбу украинских ни заинтересуются таким «хрущевок». Впрочем, слухи проектом инвесторы - а о том, что он уже оформился именно частный капитал и в законопроект и наши «хру- призван «стереть» «хрущевщевки» в ближайшее время ки», сначала создав рядом с ждут великие перемены, еще существующими, а посильно преувеличены. том и на их месте те самые Как рассказывает Миха- «дворцы», переселение в коил Вдовин, пока речь идет о торые так затянулось. Пред«круглом столе», организо- полагается, что застройщиванном Конфедерацией ков должны заинтересовать строителей Украины и по- «лакомые кусочки» террисвященном этому актуаль- торий, на которых и будет ному вопросу. В ходе заседа- воздвигнуто жилье, дающее ния и было принято решение приют и «хрущевцам». попытаться решить проблеУже разработаны коэфму «хрущевок» на законода- фициенты, определяющие тельном уровне. Творцы но- площадь нового жилья. вого документа готовы пред- Так, обладатели 70 квадраложить принципиально тов вправе будут претендоиные моменты, которые по- вать на 100. Но вот польстятспособствуют более успеш- ся ли инвесторы на такие ной его реализации в жизнь. преференции от власти? Например, уже не потребует- Как говорит Михаил Вдося согласие жильцов на снос вин, закон «подкачал» в дома. Решение обратить России и по той причине, «хрущевку» в руины и расчи- что «хрущевки» там «раскистить место под будущее со- даны» повсюду, а не только

в центре городов. А пойти на окраины застройщики не пожелали.

ОБНОВИТЬ, НЕ ВЫСЕЛЯЯ Между тем, модернизация жилья, создаваемого еще при «царе Кукурузе», предполагает не только снос «хрущевок». Их уничтожение - это крайняя мера, и об этом говорит, например, председатель Днепропетровской областной Ассоциации ОСМД И ЖСК Екатерина Чижик. Значительную часть таких домов, в том числе и на Днепропетровщине, можно осовременить, даже не выселяя из домов жильцов. Подобные проекты разработаны учеными Приднепровской академии строительства и архитектуры и не раз презентованы. Увы, - на их реализацию нет средств. Опять же непонятно - кто мог бы взяться за претворение этих проектов в жизнь? По мнению Екатерины Чижик, самый реальный путь - это создание обществ совладельцев многоквартирных домов, которые бы и «взяли «хрущевки» в свои руки» с дальнейшей их реконструкцией, в том числе благодаря льготному кредитованию.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÃÀÇÅÒÓ ÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÃÎÄ ÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com

Ìàëåíüê³é Àíãåë³íö³ Îë³ìñüê³é - 2,5 ðîêó. ˳êàð³ ä³àãíîñòóâàëè ¿é ñòðàøíèé ä³àãíîç: íåéðîáëàñòîìà çà÷åðåâèííîãî ïðîñòîðó IV ñòà䳿 ç ìåòàñòàçàìè â ê³ñòêè ÷åðåïà. Äèòèí³ ïîòð³áíå òðèâàëå é äîðîãå ë³êóâàííÿ. 21 áåðåçíÿ ðîçïî÷àâñÿ ïåðøèé êóðñ õ³ì³îòåðàﳿ. Òåðì³íîâî íåîáõ³äíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà ³ ï³äòðèìêà. Ïîäàðóéìî ìàëåíüê³é Àíãåë³íö³ øàíñ íà îäóæàííÿ ³ ùàñëèâå æèòòÿ! Áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè ðàõóíêó, ñïåö³àëüíî â³äêðèòîãî äëÿ çáîðó êîøò³â íà ë³êóâàííÿ: ð/ðàõóíîê 29244825509100 ÌÔÎ 305299 ªÄÐÏÎÓ 14360570 Êàðòà «ÏðèâàòÁàíêó» 5211 5374 4565 4341 Îë³ìñüêèé Ñåðã³é Îëåêñ³éîâè÷ (òàòî ä³â÷èíêè). Êîíò. òåë.: (097) 110 04 64 Òåòÿíà Îë³ìñüêà (ìàìà ä³â÷èíêè). Çà âàøèì çàïèòîì ìîæóòü áóòè íàäàí³ áóäü-ÿê³ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ä³àãíîç ³ ö³ëüîâå ñïðÿìóâàííÿ êîøò³â. Àíãåë³íà ïåðåáóâຠâ Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñí³é äèòÿ÷³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³, ïëàíîâîõ³ðóðã³÷íå â³ää³ëåííÿ, êîðïóñ 3, ïîâåðõ 3, ïàëàòà ¹ 5. Áóäåìî âäÿ÷í³ áóäü-ÿê³é äîïîìîç³. Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè íà ³íòåðíåò-ñòîð³íêàõ: http://vk.com/club51317431olimskaya òà http://olimskayasos.ucoz.ua/. ○

ÄÁÀÞÒÜ ÏÐÎ ÊÎÌÔÎÐÒ

ÓÂÀà ÓÂÀÃÀÀ ÎÑÎÁËÈÂÈÌ Ó ëþòîìó 2013 ðîêó Ïðèäí³ïðîâñüêà ìàã³ñòðàëü ïåðåâåçëà 33 ïàñàæèðè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè, â òîìó ÷èñë³ 18 - ó ñïåö³àëüíèõ âàãîíàõ. Âàãîíè äëÿ ³íâàë³ä³â áóëè çàä³ÿí³ íà ìàðøðóòàõ Äí³ïðîïåòðîâñüê - Ëüâ³â, ѳìôåðîïîëü - Ëüâ³â, Äí³ïðîïåòðîâñüê ѳìôåðîïîëü, ѳìôåðîïîëü - Êðèâèé гã òà Çàïîð³ææÿ - Îäåñà. Öüîãîð³÷ ï³äïðèºìñòâî ïðîäîâæèòü óäîñêîíàëþâàòè ñâîþ ³íôðàñòðóêòóðó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. ÁËÀÃÎIJÉÍÀ ÀÊÖ²ß

ÒÅÀ ÒÐ - ÌÀËÅײ ÒÅÀÒÐ 30 áåðåçíÿ â ðàìêàõ ïðîåêòó îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â «Ñèñòåìà ñóïðîâîäó òà äîïîìîãè ä³òÿì ç ñ³ìåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ» çà ï³äòðèìêè îáëàñíî¿ ìîëîä³æíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ìîëîä³ ðåã³îíè» â³äáóëàñü áëàãîä³éíà àêö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà Âñåñâ³òíüîìó äíþ òåàòðó. 48 ä³òåé ³ç êðèçîâèõ ðîäèí Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³êîì â³ä 3 äî 6 ðîê³â çìîãëè áåçêîøòîâíî â³äâ³äàòè âèñòàâó ì³ñüêîãî òåàòðó ëÿëüîê.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416)

 ÃÃÎÑÒßÕ ÎÑÒßÕ Ó «ÇËÀà ÎÄÛ» «ÇËÀÃÎÄÛ»

Âàñèëüêîâñêèé ñûðçàâîä: êà÷åñòâî, ïðîâåðåííîå âðåìåíåì ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÊÐÓÃËÀ ÄÀÒÀ

ÏÐȲÒÀËÈ Þ²ËßÐÀ 27 áåðåçíÿ âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â æèòåëþ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ó÷àñíèêó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, âåòåðàíó ì³ë³ö³¿ ²âàíó Ñîëîíñüêîìó. ³òàëüíèé àäðåñ â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à þâ³ëÿðó ïåðåäàëè ïðåäñòàâíèêè ²íäóñòð³àëüíî¿ ðàéîííî¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ ÊÐÀÙÈÕ Êåð³âíèöòâî Óêðçàë³çíèö³ é Ðàäà ïðîôñï³ëêè çàë³çíè÷íèê³â ³ òðàíñïîðòíèõ áóä³âåëüíèê³â Óêðà¿íè âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â ãàëóçåâîãî çìàãàííÿ â 2012 ð. Ïî Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ ïåðøå ì³ñöå çäîáóëè òðóäîâ³ êîëåêòèâè ñòàíö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüê, Ìåë³òîïîëüñüêî¿ äèñòàíö³¿ êî볿 òà Ïàâëîãðàäñüêî¿ äèñòàíö³¿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. ○

ÐÎÄÈÍÍÀ ÅÊÑÏÎÇÈÖ²ß

ѲÌÅÉÍÈÉ ÄÎÐÎÁÎÊ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëàñü âèñòàâêà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà «Ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé». Ñâ³é ñ³ìåéíèé äîðîáîê ïðåäñòàâèëè òðè ïîêîë³ííÿ ñ³ì’¿ Ïàâëîâèõ-Êîðîëüîâèõ: çàñëóæåíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè, ñêóëüïòîð Þð³é Ïàâëîâ, à òàêîæ éîãî äîíüêà òà çÿòü Òåòÿíà ³ Ìèêîëà Êîðîëüîâè. ○

ÇÀËÎà ÓÑÏÅÕÀ -  ÊÀ×ÅÑÒÂÅ È ØÈÐÎÊÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

СЫР ДЛЯ БРЕЖНЕВА

ÃÀËÓÇÅÂÅ ÇÌÀÃÀÍÍß

Éîãóðòû è êåôèðû, òâåðäûå ñûðû è ìàñëî, ñìåòàíà è ñëèâêè ÏÀÎ «Êîìáèíàòà «Ïðèäíåïðîâñêèé» óæå äàâíî ñòàëè ñèíîíèìîì ïîëåçíîãî è «æèâîãî» ïèòàíèÿ. À ããëàçèðîâàííûå ëàçèðîâàííûå ñûðêè «Çëàãîäà» è «Ëþáèì÷èê» çíàþò è ëþáÿò íå òîëüêî â Óêðàèíå. Êàê óäåðæàòü ïîçèöèè ëèäåðà íà îòå÷åñòâåííîì ìîëî÷íîì ðûíêå, ïðî âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, ñòàðèííóþ ðåöåïòóðó è îá îäíîì èç çàâîäîâ - Âàñèëüêîâ Âàñèëüêîâ-ñêèé ñûðçàâîä «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Âåðåòåííèêîâ, Ïðåçèäåíò ÏÀÎ «Êîìáèíàò «Ïðèäíåïðîâñêèé» ÒÌ «Çëàãîäà»

ÁÈËÈÑß ÇÀ ×ÅÌϲÎÍÀÒ

ÌÀÒ×ÅÂÀ ÇÓÑÒÐ²× Â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóëàñÿ ìàò÷åâà çóñòð³÷ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç òõåêâîíäî ÂÒÔ ç³ çá³ðíîþ êîìàíäîþ äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÄÞÑØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 80 ó÷àñíèê³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, çîêðåìà, ç Êèºâà, Îäåñè, Õàðêîâà, Ëóãàíñüêà òà Äîíåöüêà.

- Виктор Александрович, говорят, Васильковский сырзавод издавна славится своим сыром. - Вы правы, вкус Васильковского сыра оценили еще в Советские времена - его начали выпускать с сентября 1928 года. Мы принимали заказы у самого Леонида Брежнева, когда тот ехал на ежегодную встречу с Главами правительств Варшавского договора в Ливадию. Специально к правительственному поезду, который проходил через Синельниково, привозили несколько головок сыра. - Как сегодня обстоят дела с сыропроизводством? - Голландский сыр, который производится на заводе, был и есть очень высокого качества. Дело в том, что мы сохранили старую рецептуру - делаем его еще по советским ГОСТам. То есть, после варки для формирования головок сыр помещают в специальные контейнеры. После чего 35 суток выстаивают в подвалах, где его периодически протирают, переворачивают. Такое производство очень трудоемкое, но «шкурка стоит вычинки». - Что еще предприятие выпускает по старинной рецептуре? - По советским ГОСТам изготавливают и глазированные сырки ТМ «Злагода» - «Мальчик в кепочке», как их называют покупатели. Сегодня ассортимент таких десертов от «Злагоды» насчитывает 26 наименований. Примечательно то, что в Украине долгие годы никто, кроме нас, не делал сырки в шоколаде. И только после развала Советского Союза их производство стало массовым. Кроме того, по проверенной старой рецептуре изго-

 ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÏÐÈÕÎÄßÒ ÓÆÅ ÑÒÎÐÎÍÍÈÊÀÌÈ «ÇËÀÃÎÄÛ»

ÄÅÒÑÊÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ - ÏÎ ÑÎÂÅÒÑÊÈÌ ÃÎÑÒÀÌ тавливаем наше детское пита- РАБОЧИЕ ние: молоко, сливки, кефир, йо- ДИНАСТИИ гурт в градуированных стеклян- Сколько человек сейчас ных бутылочках. работают на сырзаводе? - Около 40. Продукт, который ВЫСОКАЯ мы в результате получаем, ОЦЕНКА плод профессионализма наших - Сырье на завод поставлясотрудников и проверенной реют только крупные предприцептуры. Ну и, несомненно, веятия или берете молоко и у сомый вклад, чтобы сплотить фермеров? такую команду, внесло и руко- Для производства сыра, детводство предприятия. Уже лет ского питания необходимо молопять завод возглавляет Владико, соответствующее стандармир Ильич Зайцев - профессиотам производства. Поэтому 90% сырья нам поставляют крупные нальный сыродел, прирожденживотноводческие комплексы, ный мастер своего дела. - Работников как-то ститакие как АФ «Родина» Покровского района, АФ «Борисфен» мулируете? - Своих сотрудников не обиТомаковского района, ООО «Агжаем: они получают достойную рофирма им. Горького». Для детзарплату, всегда могут рассчиского питания молоко берем в основном у компании «Агросо- тывать на помощь и поддержку юз», а сейчас еще и в ООО «Юби- руководства. Стабильность и лейный». И всего лишь 10% сы- уверенность в завтрашнем дне приоритетные задачи предприрья нам поставляют фермеры. - Сейчас предприятие про- ятия. Тому подтверждение водит масштабную реконст- наша награда за лучший колрукцию. Она будет включать лективный договор с социв себя расширение производ- альным пакетом по итогам 2012 года. Кроме того, раскрою вам ства? - Прежде всего, она направле- тайну: предприятие имеет свой на на то, чтобы минимизировать маленький секрет сплоченной затраты на энергоресурсы. На команды - рабочие династии. С Васильковском сырзаводе уже начала существования предпереоборудована современная приятия мы стараемся брать на котельная - теперь она стала бо- работу детей сотрудников, котолее экономичной. На данный мо- рые воспитываются в атмосфемент ведется реконструкция ре гордости за дело, которым закомпрессорной. Губернатор нимаются их родители. В комДмитрий Колесников, который панию они уже приходят стопобывал на заводе с рабочим ви- ронниками «Злагоды». зитом, высоко оценил внедрение энергосберегающих технологий. ОСОБОЕ МЕСТО Что касается дополнительной - Чем в скором времени мопродукции, то Васильковский гут побаловать себя любитесырзавод специализируется ли вкусностей от «Злагоды»? - На данный момент заканчитолько на выпуске голландсковается монтаж новой шведской го сыра.

линии стерилизации молока в потоке TETRA PAK, которая признана лучшей в мире для производства молочной продукции. В апреле мы получим новую линию разлива в экологически чистую стеклянную бутылочку для детского питания. Мы уже выпустили на рынок Украины новый продукт - детский йогурт. А по окончании работ ассортимент детского питания еще увеличится. Мы планируем первыми на рынке Украины выпустить детские кефирчики с натуральными фруктовыми наполнителями. Порадовать вкусными новинками мы можем не только малышей, но и взрослое население. В апреле 2013 г. на «Комбинате «Приднепровский» будет введена в эксплуатацию новая линия итальянского производства «ГАЛДИ» для разлива в удобную для потребителя упаковку мини-даймонд - экологически чистый бумажный пюрпак с пятой гранью и с крышечкой. Благодаря этому выпущена новая серия кисломолочных продуктов - четыре вида бифидойогуртов со злаковыми наполнителями, а также четыре вида закваски. Если говорить о прошлогодних итогах, то мы произвели 12 видов новой термостатной продукции по старинной рецептуре, среди которых уже так полюбившиеся покупателям йогурт, ряженка и простокваша в пластиковых стаканчиках и стеклянных баночках. Также на «Комбинате «Приднепровский» продолжается расширение ассортимента продукции, которая разливается в полиэтиленовую пленку, благодаря чему значительно удешевляется стоимость готовой продукции. Для сторонников здорового питания мы выпустили закваску, упакованную в литровые полиэтиленовые пакеты, а также полезный и вкусный йогурт без сахара, расфасованный в полиэтиленовую пленку емкостью 450 мл.

В ОБЩЕМ, КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! - Продукция от «Злагоды» давно заняла особое место в ежедневном рационе украинцев. Раскройте секрет популярности? - Высокое качество и широкий ассортимент - залог успеха комбината и народной любви вот уже долгие годы. На конкурсе «100 кращих товарів України» уже несколько лет подряд молочная продукция ПАО «Комбината «Приднепровский» признается лучшей: наша сметана, кефир, глазированные сырки всегда занимают почетные первые места.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

ÑÏÎÃÀÄÈ ÑÅÑÒÐÈ ÎËÅÑß ÃÎÍ×ÀÐÀ

Áåðåæå ïàì'ÿòü ïðî áðàòà ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Äî 95-¿ ð³÷íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà Îëåñÿ Ãîí÷àðà «Â³ñò³» çàâ³òàëè äî éîãî ñåñòðè Îëåêñàíäðè Òåðåíò³¿âíè Ñîâè. ¯¿ äîëÿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç áðàòîì. Ƴíêà - Áåðåãèíÿ éîãî ïàì’ÿò³

ТУТ ЧУТИ МОЛИТВУ Невеличка мазанка по вулиці Клубній, 25, що на житловому масиві Фрунзенський у Дніпропетровську, - ніби прийшла в наші часи з далекого минулого. Погожий весняний ранок будить її мешканців щедрим співом пташок. Бабуся Олександра та її донька Тетяна кожного гостя зустрічають привітно. Сьогодні хатинка, в якій жив та працював у 1945-1947 рр. Олесь Гончар, перетворилася на духовну Меку, тут бувають поети, письменники, студенти, депутати, навіть іноземці. Одне погано - у господі сестри письменника нині немає сильних рук. Чоловік молодшої донечки Тетяни помер, тож відремонтувати стару хату нікому. Але 99-річна Олександра Терентіївна не занепадає духом, береже пам’ять про брата, допомагає людям. Сестра Олеся Гончара знає старовинну, 400-річну молитву, яка лікує різні хвороби у дорослих та діточок. Молитви цієї навчила свекруха, завдяки цьому Олександра Терентіївна вилікувала себе та сьогодні допомагає людям. Бабуся не пишається своїм надзвичайним умінням: «Допомагаю - бо нікому зла не роблю та у Бога вірую», каже жіночка, лагідно посміхаючись.

Дніпропетровська обласна дирекція Національної акціо нерної страхової компанії «Оранта» інформує, що загуб лений бланк полісу Зелена карта серії 7442891 вважати недійсним. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу управління об'єктами та майном державної власності. Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професійного спря мування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж ро боти за фахом. Володіння персональ ним комп'ютером. Документи подаються протягом 30 днів з дня опублікування оголошення. За довідками звертатися за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсо мольська, 58, кім. 205, тел.7428761.

Виконавчий комітет Баглійської районної у місті Дніпродзержинську ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста відділу з пи тань житловокомунального господар ства. Вимоги до конкурсантів: вища ос віта за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж ро боти за фахом не менше 3 років; вільне володіння українською мовою; вміння працювати на комп’ютері; головного спеціаліста, юрисконсуль та відділу з правових питань (на час відпустки по догляду за дитиною ос новного працівника). Вимоги до кон курсантів: вища юридична освіта за ос вітньокваліфікаційним рівнем магіст ра, спеціаліста; досвід роботи за фахом; вільне володіння українською мовою; вміння працювати на комп’ютері. Згідно з чинним законодавством кон курсанти складають іспит у письмовій формі. Документи приймаються упродовж 30 днів з дня оголошення про конкурс за адресою: вул. Безпалова, 3, кім. 402. Додаткові відомості про умови кон курсу можна одержати за тел. 74148.

«Дніпропетровська шоста дистанція сигналізації та зв'язку» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з постановою КМУ від 13.02.02 № 302 для промислових дільниць підприємства. Викид забруднюючих речовин (оксид вуглецю, оксиди азоту, пари суль фатної кислоти, тверді речовини) від джерел складає: Пост ЕЦ ст. Горяїнове (49602, м. Дніпропетровськ, вул. Мая ковського, 1) 0,0288 т/рік; Пост ЕЦ Баглій (51909, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропет ровська, 194) 0,0015 т/рік. Санітарнозахисна зона складає 100 м. Відстань до найближ чої житлової зони складає 100 м. Максимальна приземна кон центрація на межі санітарної захисної зони знаходиться в нормі. Викиди забруднюючих речовин організації відповідають тех нологічному регламенту і проектним показникам згідно з вимо гами природоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи з зауваженнями та пропозиціями можуть звертатися в місячний термін за адресою: в управління екології міської ради м. Дніпродзержинська: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Москворець ка, 19; управління екології міської ради: м. Дніпропетровськ, про спект Карла Маркса, 75, тел. (0562) 7442500.

ДОЛЯ РОЗВЕЛА... Запросивши нас до хати, Олександра Терентіївна показує дві невеличкі кімнати. У кутку першої - божниця, увішана рушником, уквітчана, навпроти - портрет старшого з братів, Олеся. Та не кожному відомо, що звали майбутнього письменника, як і старшу сестру, спершу Олександром. Це вже потім, навчаючись у школі, він змінив ім’я. Вони й народилися майже в один день: брат - 3 квітня, сестра на чотири роки раніше - 4 квітня. Та після смерті матері доля роз'єднала їх на довгі роки. 2-річного Олеся забрали дідусь та бабуся у Кобеляки, 6-річна Олександра - лишилася на Дніпропетровщині, з

ÕÀÒÈÍÊÀ,  ßÊ²É ÆÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ, ÏÅÐÅÒÂÎÐÈËÀÑß ÍÀ ÄÓÕÎÂÍÓ ÌÅÊÓ

батьком та його новою дружиною. Тяжкі роки дитинства без матері вона добре пам’ятає: мачуха зненавиділа дівчинку, знущалася. От і вчитися не дозволила потрібна була наймичка. Та згодом Олександрі пощастило знайти хорошого чоловіка. Добра свекруха замінила їй матусю. Пізніше доля повернула їй брата. Пригадує, як Олесь Гончар приїхав у гості після війни та на прохання сестри лишився жити в її хаті. У двокімнатній мазанці, де мешкали Олександра Терентіївна з чоловіком та їхні діти, родина виділила письменнику цілу кімнату, аби мав власний кут для улюбленого заняття - писання.

ПОЩАСТИЛО З ДРУЖИНОЮ Сьогодні в кімнаті, де мешкав Гончар, усе як було колись: невеличке ліжко - те саме, на якому спав письменник, лампа, біля якої працював, серед тутешніх скарбів особисті речі письменника, дарунки, що він робив сестрі. Та найбільше багатство - книги, їх ціла шафа. Друковане слово для сестри Гончара - неабиякий скарб. От і зараз, незважаючи на вік, жінка багато читає, вона - не тільки найбільша шанувальниця творчості

ÄÐÓÊÎÂÀÍÅ ÑËÎÂÎ ÄËß ÑÅÑÒÐÈ ÃÎÍ×ÀÐÀ - ÍÅÀÁÈßÊÈÉ ÑÊÀÐÁ брата, а й добре обізнана з добірками українських письменників. Навіть не віриться, що вона навчилася читати лише тоді, коли власні діти пішли до школи. Сама Олександра Терентіївна про своє життя, братову долю розповідає поетично: «Любив дуже братик природу, людей, вірив у добро, Бога… От із дружиною йому пощастило. Пам’ятаю її ще маленькою: мати була швачкою, тож і дочка з двох рочків вже з голкою в руках сиділа. Я все думала, кому оця квіточка буде жінкою. Та не знала, що старшому, Олесю...» Олександра Терентіївна гордовито додає: «Онука їх, Олеся, - теж вдалася в діда. Вже й книгу гарну написала. Таланти в Україні - не перевелися!» Хай буде так, Олесе Терентіївно! Бо ж головне у таланті - душевна чистота, яка врятує нашу націю! Поки ж мріє сестра Гончара про те, аби на їхній вулиці з’явився пам’ятник брату.

Мультинациональная компания проводит набор мужского персонала на должность шофера (агента). Требования к кандидату: знание русского языка на высшем уровне, аккуратный внешний вид, знание токарного дела. Tелефон: +380503726594 Email для отправки резюме nubiuses@yahoo.com Відокремлений структурний підрозділ «Чаплинська дорожна експери ментальна майстерня» ДП «Придніпровська залізниця» (52663, Дніпро петровська обл.,Васильківський рн, смт Чаплине,вул. Шевченка,1) по відомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з постановою КМУ від 13.02.02 №302. Основними забруднюючими речовинами, які викидаються джерелами від виробничої діяльності підприємства, є: оксиди азоту, оксид вугле цю,тверді речовини,залізо,манган,діоксид сірки 1,620 т/рік (крім того, 46,47 т/рік важкі метали та парникові гази; 0,999 т/рік від пересувних джерел). Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають техноло гічному регламенту і проектним показникам згідно з вимогами приро доохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи з зауваженнями та пропози ціями можуть звернутися в місячний термін за адресою: Чаплинська се лищна рада, смт Чаплине, вул. К.Лібкнехта, 26, індекс 52663, тел. (05639)93604.

ÏÏðð ÀÒ «ÊÐÈÂÎвÆÐÈÁѲËÜà ÎÑÏ» ÐÅÀ˲ÇÎÂÓª «ÊÐÈÂÎвÆÐÈÁѲËÜÃÎÑÏ»

РИБОПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Вид риби Короп рамчатий

Середня наважка 230 г 150 г 25 г Білий товстолобик 370 г 60 г 14 г Білий амур 110 г Ціни договірні та залежать від обсягів закупки. Тел.: (067) 3046268; (067) 5695170; т./ф. (056) 4776806.


8 ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ ○

Ïåðâûé â ìèðå êîìïüþòåðíûé âèðóñ-÷åðâü ïîä íàçâàíèåì «Êðèïåð» áûë íàïèñàí â 1971 ãîäó. Îí íå ïðè÷èíÿë íèêàêîãî âðåäà ñèñòåìàì. Âìåñòî ýòîãî èñêàë ïî ñåòè êîìïüþòåðû, ñàìîñòîÿòåëüíî êîïèðîâàëñÿ íà íèõ, âûâîäèë ñîîáùåíèå: «ß Êðèïåð, ïîéìàé ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü!» Åñëè æå îáíàðóæèâàë íà ìàøèíå óæå ñóùåñòâóþùóþ ñîáñòâåííóþ êîïèþ, òî «ïåðåñêàêèâàë» íà äðóãîé êîìï.

«ÑËÅÆÊÀ» ÇÀ ÊÎÔÅ Ïåðâóþ âåá-êàìåðó ïðîòåñòèðîâàëè â êîìïüþòåðíîé ëàáîðàòîðèè Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà. Åå åäèíñòâåííîé öåëüþ áûë êîíòðîëü çà îòäåëüíîé êîôåâàðêîé â Òðîÿíñêîé êîìíàòå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèå î çàêàí÷èâàþùåìñÿ êîôå. Ñåé÷àñ ýòà âåá-êàìåðà íå ðàáîòàåò, ïîñêîëüêó áûëà îòêëþ÷åíà 22 àâãóñòà 2001 ãîäà. Ïîñëåäíèé ôîòîñíèìîê, ñäåëàííûé åþ, êàêîå-òî âðåìÿ åùå ìîæíî áûëî íàéòè íà äîìàøíåé ñòàíèöå óñòðîéñòâà â èíòåðíåòå.

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

Êàê ïëåëàñü «âñåìèðíàÿ ïàóòèíà»

ÏÎÉÌÀÉ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÄÐÓÃÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÊËÈÊÍÈ ÑÞÄÀ Ñîãëàñíî íàèáîëåå ïîïóëÿðíîé âåðñèè, ïîÿâëåíèå áàííåðà ïðîèçîøëî â îêòÿáðå 1994 ãîäà. Òîãäà â ïåðâîì â ìèðå êîììåð÷åñêîì îíëàéí-æóðíàëå Hotwired ðàçìåñòèëè ðåêëàìíûé áëîê ñî ñëîãàíîì: «Âû êîãäà-íèáóäü êëèêàëè çäåñü ìûøêîé? Ñäåëàéòå ýòî!» Íàäî ñêàçàòü, ÷òî îí èìåë îãðîìíûé óñïåõ.  Ðîññèè æå ïåðâûå áàííåðû ïîÿâèëèñü 16 àïðåëÿ 1998 ãîäà. Ñî âðåìåíè ñâîåãî âîçíèêíîâåíèÿ ýòè «áëîêè» ñóìåëè ñòàòü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èíòåðíåò-áèçíåñà è ïðèâëå÷ü ìèëëèàðäû äîëëàðîâ.

ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ

«РОЖДЕННЫЙ» В 22.30 «Всемирную паутину» начали сплетать еще в 60-е годы прошлого века. Во многом Интернет обязан своим появлением отношениям между США и СССР - в то время далеко не дружественным. Опасаясь возможного протовостояния двух сверхдержав, Минобороны Штатов поспособствовало созданию системы, которая «в случае чего» могла надежно передавать информацию. Собственно днем рождения интернета считается 29 октября 1969 года. Именно тогда была совершена удачная попытка объединить в сеть два компьютера. Первопроходцами стали «машины» Стэнфордского и Калифорнийского университетов, расстояние между которыми было около 500 км. Эксперименты по созданию сети шли на протяжении двух месяцев, а завершились успехом лишь в тот октябрьский день, ровно в 22.30. Точное время известно из журнала одной из лабораторий. Дальнейшее расширение компьютерных сетей тормозилось одним фактором - «машины», принадлежащие различным организациям, нередко работали с абсолютно разными программами и «не понимали» друг друга. Для решения проблемы был создан универсальный «язык общения» - унифицированные протоколы передачи данных. А в 1984 году - разработана система доменных имен.

СОБАКА, УТОЧКА, УЛИТКА Электронная почта, как средство общения, используется в мире уже больше сорока лет. За это время она прошла путь от «инструмента» программистов до удобного средства поддерживать контакты. Интересно, что первое сообщение по «e-mail» еще в 1971 году отправил американский компьютерный инженер Рой Томлинсон. А в 1982 году электронной почтой начал пользоваться весь мир.

ÑÌÀÉË ÑÏÅÐÂÀ ÍÀÐÈÑÎÂÀËÈ ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: Çà äåíü âî «âñåìèðíîé ïàóòèíå»:

 ðàññûëàþò 294 ìëðä. email’îâ;

 ïèøóò 2 ìëí. ïîñòîâ â áëîãàõ;

îáíîâëÿþò 532 ìëí. ñòàòóñîâ Facebook;

 ïðîñìàòðèâàþò 4 ìëðä. ðîëèêîâ íà Youtube.

Появлению символа @, или нашей «собаки», мы, к слову, тоже обязаны Томлинсону. Однажды его спросили, почему он выбрал эту конкретную «закорючку». Тот ответил, что искал на клавиатуре знак, который не мог встретиться ни в одном имени. В разных странах этот символ, к слову, называют по-разному. В Италии он, например, «улитка», в Китае и на Тайване - «мышонок», а в Греции - «уточка».

МИЛЛИОНЫ ДРУЗЕЙ Первым аналогом социальной сети в интернете стала Classmates, запущенная в 1995-м. Переводится это название, как «Одноклассники». Здесь можно было найти своих соучеников и школьных друзей. Но сайт изначально оказался не очень популярным, поскольку на нем были лишь списки учебных заведений и имена тех, кто там «грыз гранит науки». Первой полноценной в нашем понимании соцсетью можно назвать SixDegrees, запущенную в 1997 году. Она предлагала такие функции, как создание собственной странички, список друзей и их поиск.

американец Харви Бэлл за 50 долларов нарисовал фирменный знак для одной из страховых компаний, пожелавшей дарить радость клиентам и сотрудникам. А вот классический смайл в сети появился в 1982-м благодаря Скоту Фальману из американского университета Карнеги-Меллона. Однажды тот предложил использовать набор знаков для шутливых сообщений. До 2002-го о «первопроходце» никто не догадывался, пока этот символ не обнаружил Майк Джонс - «цифровой археолог» одного из подразделений Miсrosoft. Впрочем, нашлись и несогласные с таким авторством «значка». Они ут-

Мегапопулярный ныне Facebook основал в 2004-м Марк Цукерберг. В 2005 году он стал самой посещаемой соцсетью в мире, и с того периода свое лидерство не терял ни разу. В 2006-м запустили быстрорастущий проект Twitter. И сегодня этот сервис входит в десятку самых посещаемых сайтов мира. На просторах СНГ соцсети начали появляться с 2006 года. Отечественными первопроходцами были «Одноклассниверждают, что программисты ки» и «Вконтакте». системы PLATO общались с ИГРА С ЭМОЦИЯМИ помощью подобных «закорюСегодня, переписываясь с чек» еще в 1976-м. Но как бы друзьями и коллегами, мно- там ни было, день рождения гие уже автоматически ставят смайлика в мире отмечают 19 «скобочки», чтобы передать сентября. Сохранилось и письсвои эмоции. Но прежде, чем мо с «улыбчивой» инициатисмайлик появился в интерне- вой, отправленное тогда амете, его нарисовали реально. риканцем на виртуальную досПроизошло это в 1953-м. Тогда ку объявлений.

 ÑÍà ÑÎÖÑÅÒÈ ÏÎßÂÈËÈÑÜ Â ÍÀ×ÀËÅ ÄÂÓÕÒÛÑß×ÍÛÕ


ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

ÏÎÉÒÈ ÍÀ «ÐÀÇÃÎÂÎл

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ïîäûñêèâàÿ ðàáîòó, ëþäè ÷àñòî âûíóæäåíû òðàòèòü âðåìÿ â ïîõîäàõ íà áåçðåçóëüòàòíûå ñîáåñåäîâàíèÿ. Âïðî÷åì, áîëüøèíñòâî ñîèñêàòåëåé íå âèäÿò â ýòîì «ïðîèñêîâ» HRñïåöèàëèñòîâ. Îíè íå èñêëþ÷àþò è ñîáñòâåííóþ âèíó, ïîñêîëüêó íå êàæäûé ðàç óäàåòñÿ óñïåøíî ïðåçåíòîâàòü ñåáÿ ðàáîòîäàòåëþ. Ê òàêèì âûâîäàì ïðèøëè èññëåäîâàòåëè êàäðîâîãî ïîðòàëà hh.ua, îïðîñèâ ïîëüçîâàòåëåé НА БЕСЕДУ - КАК НА РАБОТУ Собеседование - это одно из правил нынешнего трудоустройства. Как выяснили эксперты портала, при последнем поиске работы на интервью в те или иные конторы почти каждый день ходили 6% опрошенных. 32% отправлялись на разговор несколько раз в неделю, 27% - раз в две недели, 24% - раз в месяц. Нашли работу после первого же собеседования только 3% соискателей. Но есть и те, кому понастоящему не везет - они мечтают попасть хотя бы на одну такую встречу, их

Èíòåðâüþ äëÿ ñîèñêàòåëÿ: õîæäåíèå ïî ìóêàì

«ÑÒÐÀÍÍÛÅ» ÂÎÏÐÎÑÛ Ñðåäè íåîæèäàííûõ è «íåñòàíäàðòíûõ» âîïðîñîâ íà ñîáåñåäîâàíèè, íå îòíîñÿùèõñÿ ê äåëó, ñîèñêàòåëè ÷àñòî âñïîìèíàþò: ¶ çàïîëíåíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ èëè âûïîëíåíèå òåñòîâ, äëèâøååñÿ äîëüøå, ÷åì ñàìî èíòåðâüþ; ¶ ïðîâåäåíèå àñòðîëîãè÷åñêîé, íóìåðîëîãè÷åñêîé è ïîäîáíîé «äèàãíîñòèêè»; ¶ ðåøåíèå çàäà÷ íà ëîãèêó èëè òåñòîâ íà ñïîñîáíîñòè, êîòîðûå äëÿ äîëæíîñòè íå òðåáóþòñÿ. резюме как будто никто не читает. Половина офисных работников жалуется, что только зря потратили свое время на большинстве собеседований. Четверть опрошенных - оптимисты, которые уверены, что даже неудачное интервью было для них полезным.

КТО ВИНОВАТ

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÂÈÍÈÒ Â ÏÐÎÂÀËÅ ÑÅÁß

Интересно, что в неудачах на собеседовании 85% респондентов винят себя. Только 15% - уверены, что их не оценили по достоинству именно по вине работодателя. Наиболее популярная причина провала на интервью - плохая самопрезента-

ция. В этом корят себя 59% опрошенных. 28% респондентов указали, что на собеседовании работа показалась им совершенно неинтересной, а 14% - должность чересчур сложной. Кроме того, соискатели часто отмечали: «уровень зарплаты озвучивался лишь на интервью и не оправдывал моих надежд» или «менеджер подал неверную информацию о вакансии, что повлекло недоразумения с руководителем».

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ç'ÿâèòüñÿ îäèí ³ç íàéðîìàíòè÷í³øèõ ó ñâ³ò³ ìîñò³â. ³í ïîºäíຠíå ïðîòèëåæí³ áåðåãè ð³÷êè, à ñåðöÿ òà äîë³ çàêîõàíèõ. Íåçâè÷íèé ïîäàðóíîê ãîðîäÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñòà çðîáëÿòü «Êè¿âñòàð» òà ì³ñüêðàäà До міжнародного Дня родини - 18 травня - ковану арт-інстоляцію «Міст закоханих» буде встановле-

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ Â ÌÀÑÀÕ Óïðîäîâæ 2012 ðîêó òåàòðè îáëàñò³ â³äâ³äàëè ïîíàä 500 òèñ. ãëÿäà÷³â. ¯õí³é óâàç³ ïðåäñòàâèëè 2,5 òèñ. âèñòàâ. Íàéïîïóëÿðí³øèì ñòàâ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðè òà áàëåòó. Êð³ì òîãî, â îáëàñò³ íåàáèÿêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóþòüñÿ âèñòàâè Äí³ïðîäçåðæèíñüêîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. Ë.Óêðà¿íêè ³ Êðèâîð³çüêîãî ì³ñüêîãî òåàòðó äðàìè òà ìóçè÷íî¿ êîìå䳿 ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÐȲÒÀËÈ Ç ÑÎÒÍÅÞ

3% ÏÎËÓ×ÈËÈ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÐÀÇÀ

когда собеседование оказывалось неудачным по вине нанимателя. 80% такой опыт имеют, и почти всегда описывают его с бурей эмоций. Чаще всего, обманутые в ожиданиях соискатели жалуются на неполную или недостоверную информацию об указанной вакансии. Трети опрошенных приходилось отвечать на ОБИЖЕННЫЕ СОИСКАТЕЛИ некорректные, неадекватЛюбопытно, что только ные вопросы собеседника, а 20% респондентов никогда еще 12% имели опыт стресне попадали в ситуации, сового интервью.

Ñîö³àëüí³ ñëóæáè ì³ñòà äíÿìè ïðèâ³òàëè âåòåðàíà ïðàö³ Îëåêñàíäðó Òðèãóáåíêî ç³ ñòîð³÷íèì þâ³ëåºì. Ƴíêà íàðîäèëàñÿ 13 áåðåçíÿ 1913 ðîêó â ñåëèù³ Êðèíè÷êè.  1935 ðîö³ âîíà âèéøëà çàì³æ, ïîò³ì íàðîäèëà ÷îòèðüîõ ä³òåé - òðüîõ ñèí³â ³ äîíüêó. Ó âîºííèé ÷àñ Îëåêñàíäðà Òðèãóáåíêî ïðàöþâàëà íà ê³ííîìó çàâîä³ ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó. ○

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑϲÂÏÐÀÖß Ç Ï²ÄÏÐȪÌÖßÌÈ Ó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñü íàðàäà ç ïèòàíü ñï³âïðàö³ ç ïðèâàòíèìè ï³äïðèºìöÿìè. Îáãîâîðþâàëè òåìó ëåãàë³çàö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñâîº÷àñíîñò³ ñïëàòè ïîäàòê³â òà âíåñê³â äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Íà çàñ³äàííÿ çàïðîñèëè ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ âæå òðèâàëèé ÷àñ ñï³âïðàöþþòü ³ç öåíòðîì çàéíÿòîñò³ òà îðãàíàìè âëàäè, à òàêîæ òèõ, õòî äî öüîãî ÷àñó íå âèÿâëÿâ àêòèâíîñò³. ͲÊÎÏÎËÜ

ÎÁ’ªÄÍÀÞÒÜ Ä²ÒÈ

Íà Ñîíÿ÷íîìó ñòâîðÿòü «Ì³ñò çàêîõàíèõ» но на набережній ж/м Сонячний, поблизу фонтану. Новинка подарує молодятам можливість не лише сфотографуватися на казковому місточку, але й повісити на його перила традиційний замочок. «Міст закоханих» створять у рамках національного проекту компанії «Київстар» «Поділися любов'ю до України» при підтримці міськради. Проект уже подарував багато цікавинок українцям різних міст: в Одесі був відкритий арт-об'єкт

«ÂÅѲËÜÍÈÉ» ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

«Закохане серце», у Львові відновили Квітковий годинник, в Івано-Франківську Ратуша отримала нове підсвічування, у Дніпропетровську ж з'явилася Сімейна лавка. І ось - черговий подарунок нашому місту, що вразить красою та елегантністю.

ÄÓÌÊÀ ÃÎÐÎÄßÍ Ùîá «Ì³ñò çàêîõàíèõ» á³ëüøå ïðèïàâ äî ñåðöÿ äí³ïðîïåòðîâöÿì, êèºâñòàð³âö³ çàïðîøóþòü ãîðîäÿí äîëó÷èòèñÿ äî ñòâîðåííÿ íîâî¿ ì³ñüêî¿ ïàì'ÿòêè. Ïðîåêò ìàéáóòíüîãî ìîñòó ðîçì³ñòÿòü íà ñàéò³ gorod.dp.ua. Äî 7 êâ³òíÿ âñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü ïðîãîëîñóâàòè çà âàð³àíò, ùî ñïîäîáàºòüñÿ íàéá³ëüøå, - éîãî é âèãîòóþòü êîâàë³. Òà ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ì³ñò ñòâîðÿòü ³ç êîâàíèõ çîëîòèõ ñåðäåöü - ñèìâîë³â â³÷íî¿ ëþáîâ³.

Ó ì³ñò³ â ðàìêàõ ïåðøîãî åòàïó â³äáîðó ó÷àñíèê³â ìàðàôîíó òàëàíò³â «Ä³òè ºäíàþòü Óêðà¿íó» â³äáóâñÿ îãëÿä-êîíêóðñ «Á³ëà âîðîíà» äëÿ ó÷í³â øê³ë. Íà ðîçñóä æóð³ êîíêóðñàíòè ïðåäñòàâèëè âîêàëüí³, õîðåîãðàô³÷í³, ³íñòðóìåíòàëüí³ íîìåðè òà ïîñòàíîâêè â îðèã³íàëüíîìó æàíð³. Ó êîæí³é ç íîì³íàö³é ïðèñê³ïëèâ³ ñóää³ âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â, ÿêèõ íàãîðîäèëè ãðàìîòàìè, êóáêàìè, ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè. Êð³ì òîãî, îáðàëè íàéêðàùèõ øêîëÿð³â ìîëîäøî¿ òà ñòàðøî¿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿, ÿê³ ïðåäñòàâëÿòèìóòü ì³ñòî â³ä îáëàñò³.


10 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐ ÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐ ÀÖ²¯ ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 29.03.2013 Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-208/0/3-13

Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïîçà ìåæàìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29 березня 2013 р. за № 12/1786 Керуючись законами України: «Про місцеві державні адмініст рації», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про ав томобільні дороги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Типовими правилами розміщення

зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року №1135: 1. Затвердити Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої рек лами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області, що до дається.

ÏÎÐßÄÎÊ

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування у дру кованих засобах масової інформації. 3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління інфраструктури облдержадміністрації, контроль на заступника го лови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень. Голова облдержадміністрації Д.В.КОЛЄСНІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 29.03.2013 № Р"208/0/3"13 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29 березня 2013 р. за № 12/1786

íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïîçà ìåæàìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ 1. Порядок надання дозволів на роз міщення зовнішньої реклами поза межа ми населених пунктів Дніпропетровської області (далі Порядок) регулює відно сини, що виникають під час розміщення зовнішньої реклами поза межами насе лених пунктів Дніпропетровської об ласті. 2. Дія Порядку поширюється на всю територію Дніпропетровської області, що знаходиться поза межами населених пунктів, він є обов'язковим для виконан ня всіма суб'єктами господарювання, що здійснюють розміщення зовнішньої рек лами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області. 3. У цьому Порядку терміни вжи ваються у такому значенні: договір про право на тимчасове ко ристування місцем розташування рек ламного засобу (далі договір) двосто ронній договір, укладений між розпов сюджувачем зовнішньої реклами та власником місця розташування реклам ного засобу або уповноваженим ним ор ганом (особою), згідно з яким розповсюд жувачеві зовнішньої реклами на платній чи безоплатній основі надається право розмістити рекламний засіб у відповід ному місці; невід'ємним додатком до до говору є план розміщення рекламного засобу; план розміщення рекламного засо бу додаток до договору, який виконуєть ся заявником у схематично графічному вигляді довільної форми на аркуші фор мату А4 із зазначенням площі та адреси (координат) місця розташування рек ламного засобу (адреса та GPS координа ти довгота і широта), містить комп'ю терний макет рекламного засобу розмі ром не менше, ніж 100 мм х 150 мм з конструктивним рішенням із зазначен ням розмірів та інших характеристик рекламного засобу з прив'язкою до місця розташування; робочий орган управління інфра структури Дніпропетровської обласної державної адміністрації; інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в законах Ук раїни: «Про рекламу», «Про дозвіль ну систему у сфері господарської діяльності» та «Про автомобільні до роги», Типових правилах розміщення зовнішньої реклами поза межами на селених пунктів, затверджених поста новою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року №1135 (далі Ти пові правила). 4. Договір укладається у разі розмі щення рекламного засобу: 1) на землях приватної власності, на поверхні споруд, спеціальних тимчасо вих і стаціонарних конструкцій, будь яких дорожніх спорудах та обладнанні з власником вищевказаних об'єктів або органом, уповноваженим на управління цими об'єктами; 2) на землях автомобільного транс порту та дорожнього господарства чи інших землях, що перебувають у дер жавній власності, з управлінням інфра структури Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Для укладення договору заявник звертається до робочого органу із заявою довільної форми про укладення догово ру, в якій вказує про намір розміщення рекламного засобу, його технічні харак теристики та адресу (координати) мож ливого місця розташування, а також строк користування місцем розташуван ня рекламного засобу. Робочий орган укладає із заявни ком відповідний договір виключно у разі, якщо місце розташування реклам ного засобу обрано без порушень вимог чинного законодавства. 5. Дозвіл видається на строк дії до говору, якщо менший строк дії дозволу не зазначено в заяві розповсюджувача зовнішньої реклами. 6. У процесі видачі дозволів заборо няється проведення конкурсів. 7. Справляння плати за видачу доз волів забороняється. 8. Під час видачі дозволу втручан ня у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється. 9. Роботу щодо організації діяль ності з видачі дозволів проводить робо чий орган. 10. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає дер

жавному адміністраторові або надсилає на адресу дозвільного центру Дніпропет ровської міської ради рекомендованим листом з описом вкладення заяву за фор мою, затвердженою постановою Кабіне ту Міністрів України від 07 грудня 2005 року №1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господа рювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру» (зі змінами та доповненнями), до якої дода ють: 1) погодження на розміщення зов нішньої реклами з: Державтоінспекцією та Укравто дором або його територіальними орга нами у разі розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення ав томобільних доріг загального корис тування; Мінкультури або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони куль турної спадщини у разі розміщення зов нішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони па м'яток національного або місцевого зна чення; власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою); 2) копію договору, завірену власни ком місця розташування рекламного за собу або уповноваженим ним органом чи особою (крім заявника, що є власником такого місця). Якщо заявник є власником місця розташування рекламного засобу, до по годження додається належним чином завірена копія документа, що підтверд жує право власності на місце розташу вання рекламного засобу. Перелік документів, необхідних для видачі дозволу, є вичерпним. 11. Заявник несе відпові дальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додають до неї. 12. Облдержадміністрація протя гом не більше, ніж 10 робочих днів з дня одержання від державного адміністрато ра заяви про видачу дозволу та до кументів, що додаються до неї, оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб 'єкту господарювання про відмову у ви дачі дозволу і передає їх протягом одно го робочого дня державному адміністра тору. 13. У разі прийняття розпоряджен ня голови облдержадміністрації про ви дачу дозволу робочий орган оформлює два автентичних оригінали дозволу, один з яких видається заявнику через дозвільний центр Дніпропетровської міської ради державним адміністрато ром, другий зберігається у робочому органі для обліку та контролю. 14. До повноважень робочого орга ну належать: 1) розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про видачу, пере оформлення, видачу дубліката та анулю вання дозволів; 2) підготовка: проекту розпорядження голови обл держадміністрації про видачу дозволу, про відмову у його видачі, про визнання недійсним дозволу, що був переоформле ний, про визнання недійсним дозволу, що був втрачений або пошкоджений, про анулювання дозволу; проекту письмового повідомлення суб'єкту господарювання про відмову у видачі дозволу; проектів подань облдержадмініст рації до Укравтодору щодо демонтажу рекламних засобів, розміщених з пору шенням Типових правил; 3) оформлення: на підставі відповідного розпоряд ження голови облдержадміністрації доз волів за встановленою формою; дубліката дозволу; 4) переоформлення дозволу; 5) створення та поповнення інфор маційного банку даних; 6) надання пропозицій голові обл держадміністрації щодо внесення змін та/або доповнень до цього Порядку; 7) укладення договорів про право на тимчасове користування місцем розта шування рекламного засобу в межах, визначених пунктом 4 цього Порядку; 8) ведення обліку виданих дозволів; 9) здійснення контролю за дотри манням вимог цього Порядку;

10) інші повноваження відповідно до законодавства. 15. Підставами для відмови у видачі дозволу є: 1) подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одер жання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком; 2) виявлення в документах, пода них заявником, недостовірних відомос тей; 3) інші підстави, встановлені зако ном. У разі усунення суб'єктом господа рювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви су б'єкта господарювання, документів, не обхідних для видачі дозволу, і доку ментів, які засвідчують усунення при чин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, якщо інше не встановле но законом. При повторному розгляді до кументів не допускається відмова у ви дачі дозволу з причин, раніше не зазна чених у письмовому повідомленні заяв никові (за винятком неусунення чи усу нення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попе редньої відмови). 16. Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу повинно місти ти передбачені законом підстави для такої відмови. До письмового повідомлення до дається належним чином завірена копія відповідного розпорядження голови обл держадміністрації про відмову у видачі дозволу. 17. Підставами для анулювання дозволу є: 1) звернення суб'єкта господарю вання із заявою про анулювання дозво лу; 2) припинення: юридичної особи (злиття, при єднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначе но законом; підприємницької діяльності фізич ної особи підприємця; 3) встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації; 4) інші підстави, визначені зако ном. Дія дозволу припиняється через 10 робочих днів із дня прийняття розпоряд ження голови облдержадміністрації про анулювання дозволу, якщо інше не пе редбачено законом. 18. Підставами для переоформлен ня дозволу є: 1) зміна: найменування суб'єкта господарю вання юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи підприємця; місцезнаходження суб'єкта госпо дарювання; 2) інші підстави, встановлені зако ном. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб'єкт гос подарювання зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дня настання таких підстав подати державному адмініст раторові заяву про переоформлення дозволу разом із дозволом, що підля гає переоформленню. Облдержадміністрація протягом 2 робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документа, що додається до неї, передає державно му адміністраторові переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформ лення дозволу, якщо інше не встанов лено законом. Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом робочий орган на вимогу суб'єкта господарювання готує безоплатно засвідчену ним копію тако го дозволу. Під час переоформлення дозволу робочий орган одночасно готує проект розпорядження голови облдержадмініст рації про визнання недійсним дозволу, що був переоформлений. Розпорядження голови облдержад міністрації про визнання недійсним доз волу, що був переоформлений, прий

мається не пізніше, ніж наступного робочого дня з дня переоформлення дозволу. Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати термін дії, заз начений у дозволі, що був переоформле ний. Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним. 19. Підставами для видачі дублі ката дозволу є: 1) втрата дозволу; 2) пошкодження дозволу; 3) інші підстави, встановлені зако ном. У разі втрати дозволу суб'єкт гос подарювання зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дня настання такої підста ви подати державному адміністраторові заяву про видачу дубліката дозволу. Якщо бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його по шкодження, суб'єкт господарювання подає державному адміністраторові за яву про видачу дубліката дозволу та не придатний для використання дозвіл. Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому дозволі. Суб'єкт господарювання, який по дав заяву та відповідні документи для видачі дубліката дозволу замість втраче ного або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката документа дозвільно го характеру, зареєстрованої державним адміністратором. Облдержадміністрація протягом 2 робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу передає дер жавному адміністраторові дублікат доз волу замість втраченого або пошкодже ного, якщо інше не встановлено зако ном. Під час оформлення дубліката доз волу замість втраченого або пошкодже ного робочий орган одночасно готує про ект розпорядження голови облдержадмі ністрації про визнання недійсним дозво лу, що був втрачений або пошкоджений. Розпорядження голови облдержад міністрації про визнання недійсним доз волу, що був втрачений або пошкодже ний, приймається не пізніше робочого дня, наступного з дня видачі дубліката дозволу. 20. Зупинення розгляду доку ментів, поданих для отримання дозво лу, можливе за бажанням суб'єкта гос подарювання шляхом письмового по відомлення облдержадміністрації або державного адміністратора, який про тягом одного робочого дня інформує про це облдержадміністрацію. Облдержадміністрація поновлює розгляд документів після усунення об ставин, що зумовили його зупинення. Перебіг строку розгляду докумен тів, поданих для отримання дозволу, зу пиняється з дня зупинення розгляду таких документів. З дня поновлення такого розгляду перебіг строку розгляду документів продовжується. Про зупинення та поновлення обл держадміністрацією розгляду докумен тів, поданих для отримання дозволу, про тягом одного робочого дня з дати прий няття відповідного рішення повідом ляється заявникові і державному адмі ністраторові. 21. Видача (переоформлення, вида ча дубліката, анулювання) дозволу, оформленого облдержадміністрацією, здійснюється в дозвільному центрі Дніпропетровської міської ради держав ним адміністратором за принципом організаційної єдності. 22. Відстань між опорами реклам них засобів, що розміщуються вздовж автомобільних доріг загального користу вання, визначається з додержанням ви мог техніки безпеки, але не може бути менша ніж 100 метрів. 23. Демонтажу підлягають рек ламні засоби, які: 1) розташовані без отримання доз волу або після закінчення строку дії доз волу, або у разі його анулювання; 2) внаслідок їх неналежного виго товлення або експлуатації перебувають в аварійному стані, створюють загрозу життю і здоров'ю людей або можуть за подіяти шкоду майну третіх осіб; 3) заважають проведенню робіт з усунення аварійних ситуацій;

4) не мають власника, або такі, власника яких встановити неможливо (відсутнє маркування); 5) розміщені з недодержанням за значених у дозволі місця розташування рекламного засобу або характеристик рекламного засобу; 6) розташовані з порушенням вимог законів України «Про рекламу», «Про автомобільні дороги», Типових правил, державних норм, стандартів і правил, са нітарних норм. Також підлягають демонтажу рек ламні засоби у разі дострокового розір вання договору. 24. Організація та проведення примусового демонтажу рекламних засобів здійснюються підприємством, установою, організацією (далі орган), визначеним наказом керівни ка робочого органу. 25. До повноважень органу нале жать: 1) підготовка клопотання до робочо го органу щодо видання попередження про усунення порушень вимог розміщен ня зовнішньої реклами поза межами на селених пунктів, що знаходяться на те риторії Дніпропетровської області (далі попередження); 2) організація та проведення при мусового демонтажу рекламних засобів у встановленому порядку. 26. Робочий орган у разі наявності обставин, наведених у пункті 23 цього Порядку, видає розповсюджувачеві зов нішньої реклами попередження, крім випадків, передбачених пунктом 31 цьо го Порядку. 27. Попередження вважається вру ченим належним чином у разі: вручення розповсюджувачеві зов нішньої реклами (його представникові) особисто; відправлення поштою за повідомле ною розповсюджувачем зовнішньої рек лами поштовою адресою, а якщо пошто ва адреса невідома, за адресою його місцезнаходження (місця проживання), зазначеною у наявних у робочого органу документах (копія договору про право на тимчасове користування місцем розта шування рекламного засобу). У разі відсутності розповсюджувача зовнішньої реклами за такою адресою або неотри мання ним кореспонденції, що на дійшла, з інших причин вважається, що попередження вручено розповсюджува чеві зовнішньої реклами належним чи ном. 28. Розповсюджувач зовнішньої реклами у разі отримання поперед ження повинен усунути порушення або демонтувати рекламний засіб са мостійно (за власний рахунок, влас ними силами) у термін, визначений у попередженні, який не може бути менше 5 робочих днів, а якщо рек ламні засоби внаслідок неналежного виготовлення або експлуатації пере бувають в аварійному стані, створю ють загрозу життю і здоров'ю людей або можуть заподіяти шкоду майну третіх осіб, або є такими, що заважа ють проведенню робіт з усунення ава рійних ситуацій, 2 робочих днів. 29. Моніторинг виконання розпов сюджувачем зовнішньої реклами вимог, зазначених у попередженні, здійснюєть ся органом. 30. Рекламні засоби примусово де монтуються у разі: 1) невиконання розповсюджувачем зовнішньої реклами вимог попереджен ня; 2) якщо вони не мають власника, або їх власника встановити неможливо (відсутнє маркування); 3) їх розташування без отримання дозволу; 4) якщо вони не демонтовані само стійно розповсюджувачем зовнішньої реклами у випадку дострокового розір вання договору. 31. Демонтаж рекламних засобів може здійснюватись примусово, без по переднього надання розповсюджувачеві зовнішньої реклами попередження у ви падках, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 30 цього Порядку. 32. Примусовий демонтаж реклам ного засобу проводиться на підставі: 1) рішення Укравтодору, за відпо відним поданням облдержадміністрації, у разі якщо рекламний засіб розташова

ний у межах смуги відведення автомо більних доріг; 2) наказу керівника робочого орга ну, у разі якщо рекламний засіб розта шований поза межами смуги відведення автомобільних доріг. 33. Орган у разі наявності обставин, зазначених у пункті 30 цього Порядку, надає до робочого органу задокументо вані результати огляду стану рекламно го засобу для підготовки відповідного подання облдержадміністрації до Украв тодору або наказу керівника робочого органу про примусовий демонтаж рек ламного засобу. У наказі керівника робочого органу зазначається перелік рекламних засобів, що підлягають примусовому демонтажу, у тому числі місця їх розташування. 34. Огляд стану рекламного засобу проводиться представником органу, а також у разі необхідності іншими упов новаженими особами на місці розташу вання цього засобу. Під час огляду може бути присутній представник громадсь кості. Результати огляду стану реклам ного засобу документуються та підпису ються всіма присутніми особами. У разі відмови будь якого з цих осіб від підпи су робиться відповідна відмітка. Фіксація технічного стану реклам ного засобу може здійснюватись за допо могою фотознімальних та відеозапису вальних приладів. Фотознімки технічно го стану (відеозапис) додаються до до кументів, складених за результатами ог ляду стану рекламного засобу. 35. Під час проведення примусово го демонтажу на підставі рішення Украв тодору або наказу керівника робочого органу повинні бути присутні: представ ники органу та робочого органу, а також можуть бути присутні представники органів внутрішніх справ, громадськості та державних органів, інших організацій у разі необхідності. 36. Про виконаний примусовий де монтаж рекламного засобу органом складається акт проведення примусово го демонтажу рекламного засобу, який підписується представниками органу, а також іншими зазначеними у пункті 35 цього Порядку особами, що були при сутні під час його проведення. У разі відмови присутньої під час примусового демонтажу особи від підпису в акті ро биться необхідна відмітка. 37. Акт проведення примусового демонтажу рекламного засобу скла дається у 2 х примірниках, один з яких залишається в органі, другий у робочо му органі. Копії документів надаються розповсюджувачеві зовнішньої реклами за його письмовим зверненням. 38. Примусово демонтовані рек ламні засоби зберігаються органом у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо). 39. Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник рекламного засобу має право на повернення демонтованого рекламного засобу після звернення до органу з наданням таких документів: 1) заяви на ім'я керівника органу про повернення демонтованого реклам ного засобу; 2) оригіналу або завіреної власни ком рекламного засобу копії документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на демонтований реклам ний засіб; 3) документів, що підтверджують: оплату вимушених витрат органу, пов'язаних з демонтажем засобу, його транспортуванням та зберіганням; право особи, яка звернулася до орга ну, одержати демонтований рекламний засіб. 40. Оплата вимушених витрат орга ну, пов'язаних з демонтажем, транспор туванням та зберіганням рекламного за собу, здійснюється на підставі рахунків, що надаються заявникові. 41. Повернення рекламних засобів розповсюджувачеві зовнішньої реклами проводиться за актом про повернення майна. 42. Орган здійснює ведення елект ронної бази обліку демонтованих рек ламних засобів.

Заступник голови " керівник апарату облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Начальник управління інфра" структури облдержадміністрації В.Б.ЮШКО


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÏÐÈ̲ÒÊÀ ÏÎ ÇÀÏÎÂÍÅÍÍÞ ÄÅÊËÀÐ ÀÖ²¯ ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯ 1. Äåêëàðàö³ÿ çàïîâíþºòüñÿ ³ ïîäàºòüñÿ îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 1 ³ ï³äïóíêò³ «à» ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 4, òà îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè â àáçàö³ ïåðøîìó ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿». Ïðè öüîìó îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè â àáçàö³ ïåðøîìó ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 öüîãî Çàêîíó, â³äîìîñò³ ùîäî âèòðàò (âêëàä³â/âíåñê³â) ó äåêëàðàö³¿ íå çàçíà÷àþòüñÿ. 2. Äåêëàðàíò çàïîâíþº äåêëàðàö³þ âëàñíîðó÷íî ÷îðíèëüíîþ àáî êóëüêîâîþ ðó÷êîþ ñèíüîãî àáî ÷îðíîãî êîëüîðó òàêèì ÷èíîì, ùî çàáåçïå÷óº â³ëüíå ÷èòàííÿ âíåñåíèõ â³äîìîñòåé. 3. Ó ïîçèö³¿ 1 ó ðàç³, ÿêùî äåêëàðàíòîì ó çâ³òíîìó ðîö³ çì³íåíî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ñïî÷àòêó çàçíà÷àºòüñÿ íîâå ïð³çâèùå, ³ì ÿ, ïî áàòüêîâ³, à ó äóæêàõ - ïîïåðåäíº ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³. ßêùî äåêëàðàíò ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèâñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèâ ïðî öå â³äïîâ³äíèé îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ ìຠïðî öå â³äì³òêó ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, - ó äåêëàðàö³¿ çàçíà÷àþòüñÿ ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè. 4. Ó ïîçèö³¿ 2 çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè æèòëà íà ê³íåöü çâ³òíîãî ðîêó. Ó ðàç³ ÿêùî íàçâà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ (àäðåñà æèòëà) çàçíàëà ó çâ³òíîìó ðîö³ çì³íè, ùî íå â³äîáðàæåíî ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè - äåêëàðàíòà, - çàçíà÷àºòüñÿ òàêîæ íàçâà ñòàíîì íà äàòó çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿.

5. Ó ïîçèö³¿ 3 çàçíà÷àºòüñÿ çàéìàíà äåêëàðàíòîì ïîñàäà àáî ïîñàäà, íà ÿêó ïðåòåíäóº äåêëàðàíò. 6. Ó ïîçèö³¿ 4 çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ â³äïîâ³äíî äî àáçàöó äåâ’ÿòîãî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿». 7. ³äîìîñò³ ùîäî ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñå𳿠òà íîìåðà ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ùî çàçíà÷àþòüñÿ ó ïîçèö³ÿõ 1 ³ 4, òà ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà, ùî çàçíà÷àþòüñÿ ó ïîçèö³ÿõ 2 òà 23-34, º ³íôîðìàö³ºþ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì ³ íå ï³äëÿãàþòü îïðèëþäíåííþ. 8. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ îêðåìèõ â³äîìîñòåé ó â³äïîâ³äíîìó ïîë³ ñòàâèòüñÿ ïðî÷åðê. 9. ³äîìîñò³ ùîäî ô³íàíñîâèõ ñóì çàîêðóãëþþòüñÿ äî ãðèâí³. 10. Ó ïîë³ «ïåðåðàõîâàíîãî ó ãðèâí³» ó ïîçèö³ÿõ 21-22 ³ ïîë³ «ó òîìó ÷èñë³ çà êîðäîíîì» ó ïîçèö³ÿõ 45-64 çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ çà îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî â³äïîâ³äíî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, óñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè íà äåíü ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿. 11. Ïîëå «ñóìà âèòðàò (ãðí.) íà ïðèäáàííÿ ó âëàñí³ñòü/îðåíäó ÷è íà ³íøå ïðàâî êîðèñòóâàííÿ» ó ïîçèö³ÿõ 23-28, 35-39 ³ ïîëå «óñüîãî» ó ïîçèö³ÿõ 46, 48, 50, 56 òà 59 çàïîâíþºòüñÿ, ÿêùî ðàçîâà âèòðàòà (âêëàä/âíåñîê) ïî êîæí³é ³ç çàçíà÷åíèõ ïîçèö³é ó çâ³òíîìó ðîö³ äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 150 òèñ. ãðèâåíü. 12. Äîñòîâ³ðí³ñòü âíåñåíèõ äî äåêëàðàö³¿ â³äîìîñòåé çàñâ³ä÷óºòüñÿ ï³äïèñîì äåêëàðàíòà òà çàçíà÷åííÿì äàòè ¿¿ çàïîâíåííÿ. 13. Áëàíêè äåêëàðàö³¿ âèãîòîâëÿþòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîðÿäêó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÏÐÈ̲ÒÊÀ ÏÎ ÇÀÏÎÂÍÅÍÍÞ ÄÅÊËÀÐ ÀÖ²¯ ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯ 1. Äåêëàðàö³ÿ çàïîâíþºòüñÿ ³ ïîäàºòüñÿ îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 1 ³ ï³äïóíêò³ «à» ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 4, òà îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè â àáçàö³ ïåðøîìó ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿». Ïðè öüîìó îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè â àáçàö³ ïåðøîìó ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 öüîãî Çàêîíó, â³äîìîñò³ ùîäî âèòðàò (âêëàä³â/âíåñê³â) ó äåêëàðàö³¿ íå çàçíà÷àþòüñÿ. 2. Äåêëàðàíò çàïîâíþº äåêëàðàö³þ âëàñíîðó÷íî ÷îðíèëüíîþ àáî êóëüêîâîþ ðó÷êîþ ñèíüîãî àáî ÷îðíîãî êîëüîðó òàêèì ÷èíîì, ùî çàáåçïå÷óº â³ëüíå ÷èòàííÿ âíåñåíèõ â³äîìîñòåé. 3. Ó ïîçèö³¿ 1 ó ðàç³, ÿêùî äåêëàðàíòîì ó çâ³òíîìó ðîö³ çì³íåíî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ñïî÷àòêó çàçíà÷àºòüñÿ íîâå ïð³çâèùå, ³ì ÿ, ïî áàòüêîâ³, à ó äóæêàõ - ïîïåðåäíº ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³. ßêùî äåêëàðàíò ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèâñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèâ ïðî öå â³äïîâ³äíèé îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ ìຠïðî öå â³äì³òêó ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, - ó äåêëàðàö³¿ çàçíà÷àþòüñÿ ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè. 4. Ó ïîçèö³¿ 2 çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè æèòëà íà ê³íåöü çâ³òíîãî ðîêó. Ó ðàç³ ÿêùî íàçâà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ (àäðåñà æèòëà) çàçíàëà ó çâ³òíîìó ðîö³ çì³íè, ùî íå â³äîáðàæåíî ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè - äåêëàðàíòà, - çàçíà÷àºòüñÿ òàêîæ íàçâà ñòàíîì íà äàòó çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿.

5. Ó ïîçèö³¿ 3 çàçíà÷àºòüñÿ çàéìàíà äåêëàðàíòîì ïîñàäà àáî ïîñàäà, íà ÿêó ïðåòåíäóº äåêëàðàíò. 6. Ó ïîçèö³¿ 4 çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ â³äïîâ³äíî äî àáçàöó äåâ’ÿòîãî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿». 7. ³äîìîñò³ ùîäî ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñå𳿠òà íîìåðà ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ùî çàçíà÷àþòüñÿ ó ïîçèö³ÿõ 1 ³ 4, òà ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà, ùî çàçíà÷àþòüñÿ ó ïîçèö³ÿõ 2 òà 23-34, º ³íôîðìàö³ºþ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì ³ íå ï³äëÿãàþòü îïðèëþäíåííþ. 8. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ îêðåìèõ â³äîìîñòåé ó â³äïîâ³äíîìó ïîë³ ñòàâèòüñÿ ïðî÷åðê. 9. ³äîìîñò³ ùîäî ô³íàíñîâèõ ñóì çàîêðóãëþþòüñÿ äî ãðèâí³. 10. Ó ïîë³ «ïåðåðàõîâàíîãî ó ãðèâí³» ó ïîçèö³ÿõ 21-22 ³ ïîë³ «ó òîìó ÷èñë³ çà êîðäîíîì» ó ïîçèö³ÿõ 45-64 çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ çà îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî â³äïîâ³äíî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, óñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè íà äåíü ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿. 11. Ïîëå «ñóìà âèòðàò (ãðí.) íà ïðèäáàííÿ ó âëàñí³ñòü/îðåíäó ÷è íà ³íøå ïðàâî êîðèñòóâàííÿ» ó ïîçèö³ÿõ 23-28, 35-39 ³ ïîëå «óñüîãî» ó ïîçèö³ÿõ 46, 48, 50, 56 òà 59 çàïîâíþºòüñÿ, ÿêùî ðàçîâà âèòðàòà (âêëàä/âíåñîê) ïî êîæí³é ³ç çàçíà÷åíèõ ïîçèö³é ó çâ³òíîìó ðîö³ äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 150 òèñ. ãðèâåíü. 12. Äîñòîâ³ðí³ñòü âíåñåíèõ äî äåêëàðàö³¿ â³äîìîñòåé çàñâ³ä÷óºòüñÿ ï³äïèñîì äåêëàðàíòà òà çàçíà÷åííÿì äàòè ¿¿ çàïîâíåííÿ. 13. Áëàíêè äåêëàðàö³¿ âèãîòîâëÿþòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîðÿäêó.


13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÏÐÈ̲ÒÊÀ ÏÎ ÇÀÏÎÂÍÅÍÍÞ ÄÅÊËÀÐ ÀÖ²¯ ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯ 1. Äåêëàðàö³ÿ çàïîâíþºòüñÿ ³ ïîäàºòüñÿ îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 1 ³ ï³äïóíêò³ «à» ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 4, òà îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè â àáçàö³ ïåðøîìó ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿». Ïðè öüîìó îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè â àáçàö³ ïåðøîìó ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 öüîãî Çàêîíó, â³äîìîñò³ ùîäî âèòðàò (âêëàä³â/âíåñê³â) ó äåêëàðàö³¿ íå çàçíà÷àþòüñÿ. 2. Äåêëàðàíò çàïîâíþº äåêëàðàö³þ âëàñíîðó÷íî ÷îðíèëüíîþ àáî êóëüêîâîþ ðó÷êîþ ñèíüîãî àáî ÷îðíîãî êîëüîðó òàêèì ÷èíîì, ùî çàáåçïå÷óº â³ëüíå ÷èòàííÿ âíåñåíèõ â³äîìîñòåé. 3. Ó ïîçèö³¿ 1 ó ðàç³, ÿêùî äåêëàðàíòîì ó çâ³òíîìó ðîö³ çì³íåíî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ñïî÷àòêó çàçíà÷àºòüñÿ íîâå ïð³çâèùå, ³ì ÿ, ïî áàòüêîâ³, à ó äóæêàõ - ïîïåðåäíº ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³. ßêùî äåêëàðàíò ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèâñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèâ ïðî öå â³äïîâ³äíèé îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ ìຠïðî öå â³äì³òêó ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, - ó äåêëàðàö³¿ çàçíà÷àþòüñÿ ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè. 4. Ó ïîçèö³¿ 2 çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè æèòëà íà ê³íåöü çâ³òíîãî ðîêó. Ó ðàç³ ÿêùî íàçâà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ (àäðåñà æèòëà) çàçíàëà ó çâ³òíîìó ðîö³ çì³íè, ùî íå â³äîáðàæåíî ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè - äåêëàðàíòà, - çàçíà÷àºòüñÿ òàêîæ íàçâà ñòàíîì íà äàòó çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿.

5. Ó ïîçèö³¿ 3 çàçíà÷àºòüñÿ çàéìàíà äåêëàðàíòîì ïîñàäà àáî ïîñàäà, íà ÿêó ïðåòåíäóº äåêëàðàíò. 6. Ó ïîçèö³¿ 4 çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ â³äïîâ³äíî äî àáçàöó äåâ’ÿòîãî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿». 7. ³äîìîñò³ ùîäî ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñå𳿠òà íîìåðà ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ùî çàçíà÷àþòüñÿ ó ïîçèö³ÿõ 1 ³ 4, òà ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà, ùî çàçíà÷àþòüñÿ ó ïîçèö³ÿõ 2 òà 23-34, º ³íôîðìàö³ºþ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì ³ íå ï³äëÿãàþòü îïðèëþäíåííþ. 8. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ îêðåìèõ â³äîìîñòåé ó â³äïîâ³äíîìó ïîë³ ñòàâèòüñÿ ïðî÷åðê. 9. ³äîìîñò³ ùîäî ô³íàíñîâèõ ñóì çàîêðóãëþþòüñÿ äî ãðèâí³. 10. Ó ïîë³ «ïåðåðàõîâàíîãî ó ãðèâí³» ó ïîçèö³ÿõ 21-22 ³ ïîë³ «ó òîìó ÷èñë³ çà êîðäîíîì» ó ïîçèö³ÿõ 45-64 çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ çà îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî â³äïîâ³äíî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, óñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè íà äåíü ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿. 11. Ïîëå «ñóìà âèòðàò (ãðí.) íà ïðèäáàííÿ ó âëàñí³ñòü/îðåíäó ÷è íà ³íøå ïðàâî êîðèñòóâàííÿ» ó ïîçèö³ÿõ 23-28, 35-39 ³ ïîëå «óñüîãî» ó ïîçèö³ÿõ 46, 48, 50, 56 òà 59 çàïîâíþºòüñÿ, ÿêùî ðàçîâà âèòðàòà (âêëàä/âíåñîê) ïî êîæí³é ³ç çàçíà÷åíèõ ïîçèö³é ó çâ³òíîìó ðîö³ äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 150 òèñ. ãðèâåíü. 12. Äîñòîâ³ðí³ñòü âíåñåíèõ äî äåêëàðàö³¿ â³äîìîñòåé çàñâ³ä÷óºòüñÿ ï³äïèñîì äåêëàðàíòà òà çàçíà÷åííÿì äàòè ¿¿ çàïîâíåííÿ. 13. Áëàíêè äåêëàðàö³¿ âèãîòîâëÿþòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîðÿäêó.


14 ОГОЛОШЕННЯ ○

КУ «ДГКБ № 16» ДОС» объявляет конкурс на площадь 19,3 кв. м по адресу: г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 19 под учебный процесс. Дата проведения конкурса # 16.04.2013 г. в 10.00. Подача заявлений # до 16.04.2013 г. до 10.00. Победитель оплачивает экспертную оценку. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Щодо скасування інформації про продаж на аукціоні об'єктів приватизації Вважати недійсною інформацію Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропет% ровській області, яка була опублікована в газеті «Вісті Придніпров'я» від 26.03.2013, про продаж на аукціоні об'єктів малої приватизації гр. «А»: % частина залізничної колії №50 у складі: частина колії №3 від в'їзних воріт ТОВ фірма «Юста» до упору, розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, 15, що знаходиться на балансі ПАТ «Завод «Павло% градхіммаш»; % частина залізничної колії №50 у складі: частина колії №1А від в'їзних воріт Павлоградської філії СТ «Славсант» до упору, розташована за адресою: Дніпро% петровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, 15, що знаходиться на балансі ПАТ «Завод «Павлоградхіммаш»; % частина залізничної колії №50 у складі: частина колії №1А (від ОП СП187 до воріт Павлоградської філії СТ «Славсант»), колія №2 (від ОП СП1 до упору), части% на колії №3 (від ОП СП2 до воріт ТОВ «Фірма «Юста»), колія №4 (від ОП СП187 до упору), розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, 15, що знаходиться на балансі ПАТ «Завод «Павлоградхіммаш».

Державна інспекція сільського господарства в Дніпропетровській області (м.Дніпропетровськ, пр.Кірова, 28#а, т. 778#05#87) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: головний спеціаліст відділу оперативного контролю за дотриманням ви мог земельного законодавства управління контролю за використанням та охороною земель (3 вакансії). Вимоги до кандидатів: % вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо%кваліфіка% ційним рівнем магістра, спеціаліста; % стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років; % досконале володіння державною мовою. Головний спеціаліст відділу контролю якості сільськогосподарської про дукції та декларування управління контролю якості сільськогосподарської продукції (1 вакансія). Вимоги до кандидатів: % вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо%кваліфіка% ційним рівнем магістра, спеціаліста; % стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років; % досконале володіння державною мовою. Заступник начальника відділу аналітичної роботи та метрологічного за безпечення управління контролю якості насіння та садівного матеріалу (1 вакансія). Вимоги до кандидатів: % вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо%кваліфіка% ційним рівнем магістра, спеціаліста; % стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років; % досконале володіння державною мовою. Для участі у конкурсі подають такі документи: % заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; % заповнену особову картку (форма П%2 ДС) з відповідними додатками; % дві фотокартки розміром 4 х 6 см; % копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; % декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобі% гання і протидії корупції»; % копію документа, що посвідчує особу; % копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); % довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається сектором кадрового забезпечення Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Кірова,28%а, т. 778%05%87. Термін прийняття документів % протягом 30 календарних днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» в 2013 році На виконання Указу Президента України від 05.04.2012 № 246 «Про Прези% дентський кадровий резерв «Нова еліта нації» оголошується конкурс з добору кан% дидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» в 2013 році. Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» формується з метою добору та підготовки до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально%економічного розвитку, найбільш обда% рованих громадян України. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання до% кументів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також: % вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу; % мають повну вищу освіту; % мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менше як три роки на керівних посадах чи не менше п'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально%економічного розвитку). Для участі в конкурсі особа, яка відповідає зазначеним вимогам, особисто подає в друкованому вигляді до територіального органу Нацдержслужби України за місцем проживання такі документи: 1) заяви про: % участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління; % згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей; % згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку в разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних; 2) копію паспорта громадянина України, засвідчену в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника); 3) дві фотокартки розміром 4x6 см; 4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника); 5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника); 6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України № 302 від 27 грудня 1999 року (№ 086/о); 7) заповнену анкету за встановленою формою; 8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою формою; 9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу; 10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управлін% ня (за наявності); 11) копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності). Особа може надавати також додаткову інформацію про освіту (зокрема, засвідчені в установленому порядку копії документів про вчені звання, наукові ступені, підви% щення кваліфікації), досвід роботи і ділову репутацію, громадську діяльність тощо. Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється з ураху% ванням квот за пріоритетними сферами державного управління: % фінансово%економічна сфера; % соціально%гуманітарна сфера; % сфера інвестицій та інновацій; % сфера паливно%енергетичного комплексу; % сфера сільського господарства; % сфера житлово%комунального господарства. Прийом документів здійснюється відповідними територіальними органами Нац% держслужби України за місцем проживання особи з 25 березня до 1 травня у ро% бочі дні з 9 до 18 години. Для отримання додаткової інформації можна звертатись до Нацдержслужби України. Контактний телефон: (044) 256%00%27; електронна адреса: admin_pr@nads.gov.ua.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз глядом цивільної справи за позов ною заявою Романенко Тамари Іго рівни, Романенка Геннадія Анато лійовича до Романенко Оксани Ана толіївни про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, викликає відповідача Романенко Оксану Ана толіївну у судове засідання, яке відбудеться 04 квітня 2013 року о 13.00 у приміщенні Самарського рай онного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Електрична, 1а, каб. 101. Явка суворо обов’язкова.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Павлова Максима Вікторовича, 1971 р.н., у судове засідання як відпові дача по цивільній справі № 2/205/ 427/2013 р. за позовом ПАТ «Рай ффайзен Банк Аваль» до Павлова Максима Вікторовича про звернен ня стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться 24 квітня 2013 р. о 10.00 у приміщенні суду за адре сою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробо ва, 6, каб. 225. Наслідки неявки пе редбачені ст. 169 ЦПК України. Томаківський районний суд Дніпропетровської області по Кіровський районний суд відомляє про слухання цивільної м. Дніпропетровська повідомляє справи № 195/74/13ц за позовом Гречку Володимира Леонідовича, ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» в що судом у судовому засіданні о 10 особі структурної одиниці Томаків год. 20 хв. 17 квітня 2013 р. буде ського РЕМ до Каштаненкова Сергія розглядатись цивільна справа Євгенійовича про відшкодування № 0418/7722/2012 за позовною за збитків, заподіяних енергопоста явою Товариства з обмеженою чальнику внаслідок порушення відповідальністю «Кредекс Фінанс» ПКЕЕ для населення. До суду на слу до Гречки Володимира Леонідови хання справи викликається в якості ча про стягнення заборгованості відповідача Каштаненков Сергій (суддя Католікян М.О.). Вам необ Євгенійович, 01.01.1964 р.н., зареє хідно з’явитись у зазначений час у стрований за адресою: 53520, вул. Кіровський районний суд м. Степова, 36, с. Преображенка, Тома Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, ківський район, Дніпропетровська каб. 9, для участі у розгляді цивіль область. Слухання справи відбу ної справи особисто або направити деться 18 квітня 2013 року о 09.00 до суду свого представника з на за адресою: Томаківський районний лежно оформленою довіреністю. У суд, смт Томаківка Дніпропетровсь разі неявки справу буде розглянуто кої області по вул. Леніна, 28. У ви за вашої відсутності з ухваленням падку неявки відповідача у зазна заочного рішення. чене місце та час вищевказана справа буде розглянута без вашої Ленінський районний суд м. участі на підставі наявних по справі Дніпропетровська викликає Попо доказів та буде винесено заочне ва Олега Віталійовича як відповіда рішення. ча у судове засідання по цивільній справі № 2/205/193/13 за позовом Органом опіки та піклування ви ПАТ «КБ «Надра» до Попова О.В. про конком Кіровської районної у місті стягнення заборгованості за кредит Дніпропетровську ради розгля ним договором, яке відбудеться 08 дається звернення Заверухи Наталії квітня 2013 року о 09 год. 15 хв. у Іванівни щодо прийняття рішення приміщенні суду за адресою: 49099, про доцільність позбавлення бать м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, ківських прав Вербовського Валерія 6, каб. 221. Наслідки неявки перед Вікторовича по відношенню до ди бачені ст. 169 ЦПК України. тини Вербовського Івана Валерійо вича, 2007 р.н. У цьому зв'язку Вер Яцюта Наталія Михайлівна, Яцю бовський Валерій Вікторович запро та Яків Борисович та ПВКФ шується 03.04.13 о 15.00 на засідан «Віссон» викликаються у судове за ня комісії з питань захисту прав ди сідання на 22 квітня 2013 року о тини (вул. Ленінградська, 42, 2 по 10.00 до АмурНижньодніпровсько верх, зала засідань) для розгляду го районного суду м. Дніпропет зазначеного звернення. ровська як відповідачі по цивільній справі № 199/508/13ц за позовом У провадженні Красногвардій ПАТ «УкрСиббанк» до ПВКФ ського районного суду м. Дніпро «Віссон», Яцюти Наталії Михайлів петровська знаходиться цивільна ни, Яцюти Якова Борисовича про справа за позовною заявою Публіч стягнення заборгованості. У разі ного акціонерного товариства «ОТП неявки відповідачів у судове засі Банк» до Шульги Олександра Сер дання справа буде розглянута за гійовича, Шульги Людмили Яківни їхньої відсутності на підставі наяв про стягнення заборгованості за них матеріалів та постановлено за кредитним договором. Відповідачі очне рішення. Судове засідання Шульга Олександр Сергійович, Шуль буде проходити у приміщенні суду га Людмила Яківна викликаються у за адресою: м. Дніпропетровськ, судове засідання на 02 квітня 2013 вул. Новоселівська, 9, каб. 10. року о 09.00 у приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дзержинський районний суд Дніпропетровська за адресою: м. м. Кривого Рогу повідомляє, що 02 Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, квітня 2013 р. о 16 год. 15 хв. у залі каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. судових засідань 104 за адресою: м. Після опублікування об'яви в пресі Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеть відповідачі вважаються повідомле ся судове засідання по цивільній ними про час та місце розгляду спра справі за позовом Руденко Ольги ви. У разі неявки Шульги Олександ Миколаївни до Портянка Володими ра Сергійовича, Шульги Людмили ра Борисовича, 3я особа Криво Яківни справу буде розглянуто за різьке міське управління УМВС Ук їхньої відсутності. раїни у Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користу Викликається Курасов Сергій Ана ванні власністю та зняття з реєст толійович, 28.03.1970 р.н., як раційного обліку. Явка у судове за відповідач до зали суду на слухан сідання відповідача Портянка Во ня цивільної справи за позовом Ко лодимира Борисовича обов’язкова. мунального підприємства «Житло У разі його неявки у судове засідан воексплуатаційна організація ня без поважних причин справу № 45» до Курасова Сергія Анатолі буде розглянуто за його відсутності. йовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спо Відділ освіти Самарської районної ру, Головне управління державної у місті Дніпропетровську ради міграційної служби України в Дні відповіно до ст. 10 Закону України пропетровської області, про ви «Про службу в органах місцевого знання особи такою, що втратила самоврядування» право на користування житловим оголошує конкурс на заміщення приміщенням, яке відбудеться 11 вакантної посади провідного спеціаліста відділу квітня 2013 року о 10.00 у при освіти районної у місті ради. міщенні Довгинцівського районно Основні кваліфікаційні вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідно% го професійного спрямування за осві% тньо%кваліфікаційним рівнем спе% ціаліста, магістра, стаж роботи за фа% хом в органах місцевого самоврядуван% ня або державної служби не менше 3 років, достатній рівень володіння ком% п'ютерною технікою, досконале воло% діння державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи протя% гом 30 календарних днів з дня опуб% лікування оголошення про проведен% ня конкурсу за адресою: 49127, м. Дніпропетровськ, вул. 20%річчя Пере% моги, буд. 51 (к. 241). Довідки телефонами: 728%23%11, 728%33%21.

го суду м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з постановленням заочного рішення. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Савінську Олену Владленівну по цивільній справі за позовом ПАТ «ЕК «Дніпро обленерго» до Савінської Олени Владленівни про відшкодування збитків у судове засідання, яке відбудеться 24 квітня 2013 року о 09.00. У випадку неявки відповіда ча справу буде розглянуто за його відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідачів Денисен ко Яну Леонідівну , Денисенко Надію Семенівну по цивільній справі за позовом Дніпропетровсь ких міських електричних мереж до Денисенко Яни Леонідівни, Дени сенко Надії Семенівни про стягнен ня заборгованості за надані послу ги у судове засідання, яке відбу деться 24 квітня 2013 року о 09.00. У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої відсутності. Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по відомляє відповідача по цивільній справі Доценко Олену Василівну про слуханая справи за позовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Надра» до Доценко Олени Василівни про стяг нення заборгованості за кредитним договором. Справа призначена до слухання на 27 травня 2013 року о 12.00 під головуванням судді Риба кової В.В. У разі неявки відповіда ча справа буде розглянута за його відсутності на підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

провський райсуд Дніпропетров ської області протягом десяти днів з дня публікації цього оголошення. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Манька Валентина Миколайовича, Дадаяна Гурена Сейрановича, Кис ленка Артура Олександровича, Пуб лічне акціонерне товариство «Ко мерційний банк «ПриватБанк», що судом у судовому засіданні 25 лю того 2013 року було розглянуто ци вільну справу за позовом Публічно го акціонерного товариства «Ко мерційний банк «Індустріалбанк» до Манька Валентина Миколайови ча, Дадаяна Гурена Сейрановича, Кисленка Артура Олександровича, Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» про визнання правочинів не дійсними та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Індустріал банк» було задоволено (суддя Чер новськой Г.В.). Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 13.12.2012 року було винесено заоч не рішення по цивільній справі № 436/7301/12, (2/436/1603/12) за по зовом Публічного акціонерного това риства «ПроКредит Банк» до Жилкі ної Світлани Ростиславівни, Жилкіної Анастасії Олександрівни, Жилкіна Олександра Івановича про стягнення заборгованості, в якому позовні ви моги Публічного акціонерного това риства «ПроКредит Банк» задоволь нити. Суд вирішив: позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» до Жилкіної Світлани Ростиславівни, Жилкіної Анастасії Олександрівни, Жилкіна Олександра Івановича про стягнення заборгованості задовольнити. Стяг ти солідарно з Жилкіної Світлани Ро стиславівни, 03.01.1968 р.н., іденти фікаційний номер 2483912560; Жил кіної Анастасії Олександрівни, 21.02.1986 р.н., ідентифікаційний номер 3146320442; Жилкіна Олек сандра Івановича, 24.08.1967 р.н., ідентифікаційний номер 2470708191 на користь Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» забор гованість за договором про надання траншу № 12.6389/146 від 24.01.2006 року в розмірі 211630 грн. 90 коп. Стягти солідарно з Жилкіної Світлани Ростиславівни, 03.01.1968 р.н., іден тифікаційний номер 2483912560; Жилкіної Анастасії Олександрівни, 21.02.1986 р.н., ідентифікаційний номер 3146320442; Жилкіна Олек сандра Івановича, 24.08.1967 р.н., ідентифікаційний номер 2470708191 на користь Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» суму сплаченого судового збору у розмірі 2116 грн. 31 коп.

Гузієнко Едуард Миколайович, Гу зієнко Тетяна Андріївна виклика ються у судове засідання на 25 квітня 2013 року о 09.00 до Амур Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська як відпо відачі по цивільній справі № 401/ 5365/12 за позовом ТОВ «Кредекс Фінанс» до Гузієнка Е.М., Гузієнко Т.А. про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наяв них матеріалів та постановлено за очне рішення. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49006, м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, 15 бе Верхньодніпровський райсуд резня 2013 року ухвалив заочне Дніпропетровської області по рішення по цивільній справі за по відомляє, що 26.02.2013 р. суддею зовом Органу опіки та піклування Шевченко О.Ю. у приміщенні суду Виконкому Красногвардійської рай за адресою: 51600, м. Верхньодні онної у місті ради в інтересах мало провськ, вул. Петровського, 47, по літнього Мостовщикова Семена Ана цивільній справі за позовом «При толійовича до Мостовщикової Надії ватБанку» до Жихаревої Олесі Пав Сергіївни, третя особа Обласний ко лівни (останнє місце реєстрації: м. мунальний заклад «Будинок дитини Верхньодніпровськ, пр. Леніна, 20, № 2 м. Дніпропетровська» про поз кв. 1) про стягнення заборгованості бавлення батьківських прав та стяг за кредитним договором було по нення аліментів, яким позов Органу становлено заочне рішення відпо опіки та піклування виконкому відно до якого суд вирішив стягти з Красногвардійської районної у місті відповідача Жихаревої О.П. на ко ради задоволено. ристь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «При Самарський районний суд ватБанк» заборгованість за кредит м. Дніпропетровська повідомляє, ним договором № DNН4КS20411635 що 25 березня 2013 року було ух від 05.05.2006 р. та судовий збір у валено заочне рішення по цивільній розмірі 1179,29 грн. Після публі справі за позовною заявою Бараник кації оголошення Жихарева О.П. Інни Вячеславівни, Тулупової Кате вважається повідомленою про ви рини Сергіївни до Бараника Сергія несення рішення суду. Заява про пе Олексійовича, третя особа Кому регляд заочного рішення може бути нальне виробниче житлове ремонт подана відповідачем у Верхньодні ноексплуатаційне підприємство Самарського району м. Дніпропет Департамент промисловості та екології облдержадміністрації ровська, про визнання особи такою, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста відділу гірничометалургійного комплексу; що втратила право на користуван головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення, організаційної ня житловим приміщенням, згідно з та кадрової роботи. яким визнано Бараника Сергія Вимоги до претендентів: Олексійовича таким, що втратив % вища освіта за освітньо%кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; % стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не мен% право на користування квартирою ше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років; № 67 у будинку № 7а по вул. Си % бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управ% нельниківській у м. Дніпропет ління. ровську, із зняттям з реєстраційно Претендент на посаду головного спеціаліста відділу гірничо%металургійного комп% лексу повинен мати досвід роботи на підприємствах гірничо%металургійного комплек% го обліку за цією адресою. Стягну су, володіти державною мовою та навиками роботи на комп'ютері. то із Бараника Сергія Олексійовича Претендент на посаду головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення, орган% на користь Бараник Інни Вячесла ізаційної та кадрової роботи повинен мати досвід роботи у сфері правознавства, волод% іти державною мовою та навиками роботи на комп'ютері. вівни, Тулупової Катерини Сергіїв До заяви додаються документи відповідно до вимог чинного законодавства протя% ни понесені ними судові витрати зі гом 30 календарних днів з дня опублікування об'яви. сплати судового збору у розмірі Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, кім. 208. 114,70 грн. Контактний телефон: 742%87%28.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ


ДИВОДИВА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.04.2013 ð. ¹ 25 (1416) ○

ÏÎËÅÒ ÍÀ ÑÒÓËÜßÕ

ÏÐÈÍßËÈ ÐÅØÅÍÈÅ ÎÒÌÅÍÈÒÜ 5 È 12 ÀÏÐÅËß

В 1976 году британский астроном Патрик Мур поразил всех слушателей BBC Radio2 заявлением, что в 9.47 случится событие, которое можно наблюдать только раз в жизни. Плутон пройдет перед Юпитером, вызывая гравитационное выравнивание, что приведет к уменьшению земного гравиВ 1979 году лондонское радио объявило, что петационного поля. Астроном рассказал слушателям, реходы на летнее время привели к тому, что в качто если они подпрыгнут в воздух в тот момент, ког- лендаре образовалось 48 лишних часов. Поэтому да произойдет выравнивание, то смогут ощутить было принято решение отменить 5 и 12 апреля, странные плавающие ощущения. Через минуту пос- дабы скорректировать время. Больше всего, услыле назначенного времени BBC начало получать мно- шав эту шутку, огорчились именинники. жество сообщений и звонков от слушателей, которые утверждали, что смогли испытать эти ощущения. А одна женщина заявила, что она вместе со своими друзьями летала по комнате на стульях.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ ÎÃÎÐ×ÈËÈÑÜ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÁÈÃ ÁÅÍ ÇÀÌÅÍßÒ

 1980 ãîäó BBC ïîâåäàëà ñâîèì ñëóøàòåëÿì, ÷òî âñêîðå çíàìåíèòûå ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû Áèã Áåíà çàìåíÿò íà ýëåêòðîííûå. Ñäåëàòü ýòî íåîáõîäèìî, ÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü ñîâðåìåííîìó âðåìåíè. Ýòî ñîîáùåíèå âñêîëûõíóëî âñþ îáùåñòâåííîñòü, ìíîãèå çâîíèëè, ÷òîáû âûðàçèòü ñâîé ïðîòåñò. Íàøëèñü è òå, êòî ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ãäå è êàê ìîæíî áóäåò ïðèîáðåñòè îñòàòêè ñòàðîãî Áèã Áåíà. ○

ÝÉÔÅËÅÂÓ ÁÀØÍÞ ÏÎÄ ÑÍÎÑ Â 1986 ãîäó â Äåíü äóðàêà ìåñòíàÿ ãàçåòà Le Parisien ñîîáùèëà ïàðèæàíàì î òîì, ÷òî íà÷àëñÿ äåìîíòàæ Ýéôåëåâîé áàøíè. Ïðàâèòåëüñòâî óæå ÿêîáû ïðèíÿëî ðåøåíèå î ïåðåíîñå êîíñòðóêöèè â ñòðîÿùèéñÿ ôðàíöóçñêèé Äèñíåéëåíä, à íà ñòàðîì ìåñòå âîçâåäóò ñòàäèîí äëÿ ïðåäñòîÿùèõ Îëèìïèéñêèõ èãð.

1 ÀÏÐÅËß - ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÂÅÐß?

Ñàìûå èçâåñòíûå ðîçûãðûøè ÍÀ ÍÀÒÒ ÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ ÏÐÅÄËÀÃÀËÎÑÜ ÍÀÄÅÒÜ ÊÎËÃÎÒÊÈ

1 àïðåëÿ ìèð îòìåòèë Äåíü ñìåõà - âðåìÿ, êîã äà ïðèíÿòî êîãäà ðàçûãðûâàòü äðóçåé è çíàêîìûõ. È åñëè øóòêè áëèçêèõ ìû ïðèíèìàåì ñ îñòîðîæíîñòüþ, òî ðîçûãðûøàì, èñõîäÿùèõ îò êàêèõ-ëèáî ÑÌÈ, äîâåðÿåì áåñïðåêîñëîâíî. «Â³ñò³» âñïîìíèëè ñàìûå èçâåñòíûå ðîçûãðûøè, ñòàâøèå èçâåñòíûìè íà âñþ ïëàíåòó

ÖÂÅÒÍÎÅ ÒV? ÇÀÏÐÎÑÒÎ! В 1962 году в Швеции был только один телевизионный канал, да и тот передавал программы в черно-белом изображении. 1 апреля вышло новостное сообщение, в котором выступил технический эксперт канала Кьелл Стенссон. Он сообщил, что благодаря новой технологии, разработанной его группой, все зрители вскоре смогут легко и быстро приспособить свои телевизоры для приема цветного изображения. Все, что нужно сделать для этого - просто надеть на телевизионный экран нейлоновые колготки. Сотни тысяч шведов тогда тщетно пытались разглядеть цветное изображение сквозь муар собственных чулков, надетых на «ящик». Фактически же цветные трансляции начались в Швеции лишь в 1970 году. Интересно, что это произошло именно 1 апреля.

«ÏÅÏÑÈ» ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ Â 1994 ãîäó êîìïàíèÿ «Ïåïñè» ïîðàäîâàëà ïîäðîñòêîâ, ñîîáùèâ èì, ÷òî äîñòàòî÷íî ñäåëàòü òàòóèðîâêó ñ ëîãîòèïîì ïðîèçâîäèòåëÿ íàïèòêà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîæèçíåííîé 10% ñêèäêè íà ïåïñè-êîëó. Îòáîÿ îò òèíýéäæåðîâ, æåëàþùèõ «óêðàñèòü» ñåáÿ, íå áûëî. ○

ÂÈÍÎ - ËÞÄßÌ

ÇÐÈÒÅËÈ ÏÐÎÑÈËÈ ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ Î ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÈ ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÕ ÄÅÐÅÂÜÅÂ

ÓÐÎÆÀÉ ÑÏÀÃÅÒÒÈ В 1957 году в одной из программ BBC вышел сюжет о швейцарских фермерах, снимающих с деревьев необычайно богатый урожай спагетти. На редкость теплая зима в Швейцарии и победа над ужасным жуком-макароноедом, сообщалось в программе, способствовали тому, что урожайность макарон побила в этом году все рекорды. Каково же было удивление редакторов, когда на них посыпались телефонные звонки зрителей с просьбами рассказать о выращивании макаронных деревьев поподробнее. Кроме того, всех интересовал вопрос: где можно приобрести чудосемена?

 1987 ãîäó íîðâåæñêàÿ ãàçåòà «Áåðãåíñ Òèäåíä» îáúÿâèëà î êîíôèñêàöèè 10 òûñÿ÷ ëèòðîâ êîíòðàáàíäíîãî âèíà. Æèòåëåé ãîðîäà ïðèãëàñèëè â öåíòðàëüíûé ãîðîäñêîé ìàãàçèí, ÷òîáû êàæäûé ìîã ïîëó÷èòü ñâîþ äîëþ.  ðåçóëüòàòå óòðîì ïðîäàâöû ëèöåçðåëè òîëïó îáìàíóòûõ ïåðâîàïðåëüñêèì ðîçûãðûøåì ãîðîæàí ñ êàíèñòðàìè è áóòûëêàìè. ○

ÈÍÒÅÐÍÅÒ «ÓÁÐÀËÈ»  1997 ãîäó ïî Èíòåðíåòó ðàçîøëèñü ïèñüìà ñ ïðåäóïðåæäåíèåì ïîëüçîâàòåëÿì î òîì, ÷òî äîñòóï â Ñåòü áóäåò çàêðûò ñ 31 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ, òàê êàê îíà áóäåò ïîäâåðãíóòà ãåíåðàëüíîé óáîðêå. Îñóùåñòâÿò ýòó ðàáîòó ïÿòü ñïåöèàëüíûõ ìîùíûõ ÿïîíñêèõ ðîáîòîâ. Ýòà øóòêà ÿâèëàñü íàñëåäíèöåé ðîçûãðûøà î ÷èñòêå òåëåôîííûõ ëèíèé, êîãäà õîçÿåâàì ïðåäëàãàëîñü ïðèêðåïèòü ê ñâîèì òåëåôîííûì àïïàðàòàì ìåøêè äëÿ ìóñîðà, ÷òîáû òîò íå ðàçëåòåëñÿ ïî êâàðòèðå.


ВІВТОРОК, 2 КВІТНЯ 2013 РОКУ № 25 (1416)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ñåðã³é Îíèùåíêî: «Õî÷ó, ùîá ìî¿ ï³ñí³ ç³ãð³âàëè, ÿê áîðîäà» АНГЛІЙСЬКИЙ ВПЛИВ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÞÁÈËÅÉ ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÃÈÌÍÀÇÈÈ «Â òåêóùåì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò ñî äíÿ îòêðûòèÿ íîâîìîñêîâñêîé êëàññè÷åñêîé ãèìíàçèè. Èñòîðèÿ ïîñòåïåííîãî ðàçâèòèÿ åå òàêîâà: â 1906 ã. îòêðûòà áûëà 4-êëàññíàÿ ïðîãèìíàçèÿ íà íåçíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà ãîðîäà, íîâîìîñêîâñêîãî çåìñòâà è íåêîòîðûõ ÷àñòíûõ ëèö, â 1908 ã. îíà ïðåîáðàçîâàíà áûëà â 6-êëàññíóþ, à â 1910 ã. - â ïîëíóþ ãèìíàçèþ. Ïîìåùàåòñÿ îíà â ñîáñòâåííîì çäàíèè, âïîëíå óäîâëåòâîðÿþùåì òðåáîâàíèÿ ïåäàãîãèêè è ãèãèåíû, ñ åñòåñòâåííîèñòîðè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì êàáèíåòàìè, ñî ñïåöèàëüíûì çàëîì äëÿ çàíÿòèé ìóçûêîé, à òàêæå ãèìíàñòè÷åñêèì è àêòîâûìè çàëàìè è äâóìÿ áèáëèîòåêàìè - ôóíäàìåíòàëüíîé è ó÷åíè÷åñêîé; ïðè ãèìíàçèè èìååòñÿ è äîìîâàÿ öåðêîâü.  èñòåêøåì ãîäó ïîëíûé ãèìíàçè÷åñêèé êóðñ îêîí÷èë 31 ÷åëîâåê. Íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà â ãèìíàçèè ÷èñëèëîñü 310 âîñïèòàííèêîâ: ïðàâîñëàâíûõ - 253, êàòîëèêîâ - 7, äðóãèõ õðèñòèàíñêèõ èñïîâåäàíèé - 4 è åâðååâ - 46. …Èñòåêøèì ëåòîì èç ãèìíàçèñòîâ â ÷èñëå 12 ÷åëîâåê îðãàíèçîâàíà áûëà äðóæèíà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò. …Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ îäíîãî âîñïèòàííèêà - 157 ðóáëåé 2 êîïååê.  ôóíäàìåíòàëüíîé áèáëèîòåêå íàñ÷èòûâàåòñÿ 1402 òîìà ðàçíîãî íàèìåíîâàíèÿ êíèã, â ó÷åíè÷åñêèé - 1636; â ôèçè÷åñêîì êàáèíåòå - 552 íàó÷íûõ ïîñîáèÿ, åñòåñòâåííîì - 323, èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêîì - 604 è âî âðà÷åáíîì êàáèíåòå - 162», - ïðî÷èòàëè æèòåëè íàøåé îáëàñòè â «Åêàòåðèíîñëàâñêîé çåìñêîé ãàçåòå» 19 àïðåëÿ 1916 ãîäà. Ïðåññó â êðàåâåä÷åñêîì îò äåëå îáëàñòíîé íàó÷íîé îòäåëå áèáëèîòåêè ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Õàðê³âñüêèé ìàíäð³âíèê, ìóçèêàíò òà ôîòîãðàô Ñåðã³é Îíèùåíêî äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðè¿õàâ àâòîñòîïîì ç Äîíåöüêà.  íàø³é îáëàñò³ ó ìîëîäîãî âèêîíàâöÿ çàïëàíîâàíî 21 êîíöåðò. Íà ðàõóíêó öüîãî ðîìàíòèêàâ³ä÷àéäóõè - âèñòóïè â Ðîñ³¿, òèñÿ÷³ ïðîéäåíèõ ê³ëîìåòð³â, ìîðå âðàæåíü. Åêñêëþçèâíî «Â³ñòÿì» Ñåðã³é ðîçïîâ³â, ÷îìó ñï³âຠàíãë³éñüêîþ òà ÷è ëåãêî ãðàòè ó ôóð³ äàëåêîá³éíèêà СУЦІЛЬНА ІМПРОВІЗАЦІЯ - Сергію, ти приїхав із музичним travel-проектом «Make like a Tree». Як виникла ідея писати пісні подорожуючи? - Мені завжди хотілося поєднати музику, подорожі та фотографію. І ось в один прекрасний день майже рік тому я вирішив все-таки зірватися з місця, щоб здійснити мрію. Так і народився цей проект. Із ним проїхав автостопом через усю Росію до Сахаліну і повернувся назад. Зараз у планах мандрівка Україною, передусім вашою областю. Дніпропетровськ - це вже 21-е українське місто, де я виступатиму. Потім хочу поїхати у Китай, Монголію, Лаос, Казахстан, В’єтнам, Камбоджу. - У чому основна

Ð²Ê ÒÎÌÓ Ç²ÐÂÀÂÑß Ç Ì²ÑÖß, ÙÎÁ ÂÒ²ËÈÒÈ ÌÐ²Þ «фішка» таких концертів? - Основна концепція взаємообмін творчістю. Приїжджаючи в якесь місто, зв’язуюся з цікавими, але абсолютно різноплановими музикантами і запрошую їх допомогти надати нове звучання моїм пісням. Такі спільні концерти - суцільна імпровізація, адже перед виступом ми не репетируємо разом.

ПІСНЯ ДАЛЕКОБІЙНИКА - Гроші у такий спосіб реально заробити чи музика для тебе передусім - поклик душі? - Зараз музика - мій основний заробіток. Взагалі, вважаю, що кожна людина має займатися справою, яка приносить задоволен-

ня. Адже ми живемо, щоб приносити радість іншим. А робити це, коли те, чим займаєшся не в кайф, дуже складно. Мені неймовірно подобається все, що зараз роблю, тому грошове питання стає другорядним. - Що тебе надихає? - Я часто граю водіям великих фур. Інколи вони мене хвалять, іноді нарікають, що пісні англійською, а не українською чи російською. Трапляється, що далекобійник сам бере гітару і грає свої пісні. Це неабияк надихає. Але найчастіше натхнення приходить у неочікувані моменти та у несподіваних місцях: на березі Байкалу або на трасі, коли чекаєш попутку.

- Сергію, чому співаєш саме англійською? - English, як на мене, дуже добре звучить у піснях. Українська чи російська - це, як перевірені черевики, у яких можна піднятися вгору, тобто чітко послідовно викласти свої думки. А English я вчу, досліджую, і це надає пісням особливого звучання. - Із музичним стилем визначився? - Мені дуже близька концепція «indibeard». Тобто, «indi» від Independent - незалежний. Ця музика зав’язана на тому, щоб просто дарувати її людям. Далі йде слово «beard» - борода. Той, хто носить її, мене зрозуміє. Борода - це щось тепле, приємне. Буде просто чудово, якщо мої пісні так само зігріватимуть людські серця! І ще один префікс, який більш конкретизує саме музичний стиль, - це рок. А через те, що «indibeard» бере свій початок у Британії, деякого англійського впливу зазнала і моя творчість. - Яка роль фото у проекті? - На концертах, щоб створити більш затишну атмосферу, розвішую їх у залі. Переважно, це пейзажні фото тих місць, де бував. Так люди гостріше відчувають енергетику пісні, яка пишеться під час подорожей. Крім того, виставлені фото часто купують, отже, для мене вони ще й додатковий заробіток.

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ

ÞÌÎÐ Â ãëóáîêóþ ÿìó ïîïàë ëåâ. À ðÿäîì ðàñòåò äåðåâî, íà âåòêå êîòîðîãî ïðûãàåò îáåçüÿíà è ðàäóåòñÿ: - Íó âñå, êîøêà, òû ïîïàë! Êîãòè - íà áóñû, çóáû - íà ñóâåíèðû, øêóðó âìåñòî êîâðèêà ïîñòåëÿò, ãîëîâó íà ñòåíó ïðèáüþò, òàê òåáå è íàäî! È òàê ïîë÷àñà. Òóò âåòêà ëîìàåòñÿ è îáåçüÿíà ïàäàåò êî ëüâó â ÿìó: - Ëåâà, íå ïîâåðèøü! Ñïóñòèëàñü èçâèíèòüñÿ! ☺ ☺ ☺ Ïîäõîäèò ìóæèê ê âîðîòàì ñâîåãî ñîñåäà è ñòó÷èòñÿ. Ñòó÷èò, ñòó÷èò, íî íèêòî íå îòâå÷àåò. Ñòó÷èò ñèëüíåå.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ê âîðîòàì òèõî ïîäõîäèò ñîáàêà è ãîâîðèò: - Ìóæèê, íå ñòó÷è, íèêîãî äîìà íåò. Òóò ìóæèê ïàäàåò ñðàçó â îáìîðîê. Ïîñëå ïðèøåë â ñåáÿ, ñìîòðèò íà ñîáàêó è ãîâîðèò: - Òû ÷åãî, ñîáàêà, ãàâêàòü íå óìååøü? Ñîáàêà îòâå÷àåò: - Óìåþ, íî íå õîòåëà òåáÿ ïóãàòü. ☺ ☺ ☺ Âñòðå÷àåò êîøêà ãíîìà. Ñïðàøèâàåò: - Òû êòî? - ß - ãíîì. Ïàêîñòþ ëþäÿì, ïîð÷ó âåùè, îðó ïî íî÷àì, ñïàòü íå äàþ. À òû? Êîøêà çàäóìàëàñü. - Òîãäà ÿ òîæå ãíîì.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Вівторок 02.04 вітер

Середа 03.04 вітер

Четвер 04.04 вітер

+8 +10 0С +5 +6 0С півн.захід. 34 м/с +5 +14 0С +6 +10 0С схід. 45 м/с +7 +16 0С +10 +12 0С схід. 56 м/с

Номер підписано до друку 01.04.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1354325

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement