Page 1

2013: ÑÂÀÄÅÁ ÁÓ ÄÅÒ ÁÓÄÅÒ ÁÎËÜØÅ

ÏÅÒÐÈÊÎÂÊÅ ÌÎÆÍÎ ÍÀÓ×ÈÒÜÑß

ÏÎÁÎÐÎÒÈ ÂÅÑÍßÍÓ ÄÅÏÐÅѲÞ

2

ÇÓÑÒÐ²× ²Ç ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ

13

12

20

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÀÁ²ÒÓвªÍÒ²Â-2013 Íåçàáàðîì âèïóñêíèêè çäàâàòèìóòü ÇÍÎ òà âèçíà÷àòèìóòüñÿ ç ìàéáóòíüîþ ïðîôåñ³ºþ. Ïðî ïðîâ³äí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè îáëàñò³ òà óìîâè âñòóïó ÷èòàéòå ó ñïåöâèïóñêó.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№24 (1415) ×åòâåð, 28 áåðåçíÿ 201 20133 ð.

116 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÀÐÒÍÅÐÑÜÊÀ ÑϲÂÏÐ ÀÖß ÑϲÂÏÐÀÖß

ÂÈÊÎÍÓÞ×È ÇÎÁÎÂ’ßÇÀÍÍß Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çóñòð³âñÿ ç Ãîëîâîþ Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿ Ðàäè ªâðîïè Æàí-Êëîäîì ̳íüéîíîì. ßê çàçíà÷èâ Ãëàâà äåðæàâè, íàøà êðà¿íà ïðàöþº íàä âèêîíàííÿì çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä Ðàäîþ ªâðîïè ³ íàëàøòîâàíà íà ïîäàëüøó ðåàë³çàö³þ Ïëàíó ä³é äî 2014-ãî. Æàí-Êëîä ̳íüéîí, ó ñâîþ ÷åðãó, íàãîëîñèâ, ùî ÏÀЪ íàëàøòîâàíà íà ïàðòíåðñüêó ñï³âïðàöþ ç Óêðà¿íîþ ÿê ó ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ Ïëàíó ä³é äî 2014 ðîêó, òàê ³ ùîäî çîáîâ’ÿçàíü íàøî¿ äåðæàâè çàãàëîì. ○

ÁÞÄÆÅÒÍÀ ÑÔÅÐ ÑÔÅÐÀÀ

ÇÀÐÏËÀÒÈ ÇÐÎÑÒÀÞÒÜ

Òàòüÿíà Íàçàðîâà: «Ìîè ðîëè ñ÷èòàåò ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ…»

7

Æèçíåííûé è òâîð÷åñêèé ïóòü àêòðèñû Íàöèîíàëüíîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà ðóññêîé äðàìû èìåíè Ëåñè Óêðàèíêè ÒÒàòüÿíû àòüÿíû Íàçàðîâîé åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò: ñóäüáà áëàãîâîëèò ê òåì, êòî äîñòîèí åå ìèëîñòåé. À åùå óäèâèòåëüíîå ïðåâðàùåíèå ïðîâèíöèàëüíîé äåâî÷êè â íàðîäíóþ àðòèñòêó ÓÓêðàèíû êðàèíû è Ðîññèè - ëó÷øåå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî íåò òàêèõ êðåïîñòåé, êîòîðûå íå ñìîã ëè áû âçÿòü òàëàíòëèâûå, öåëåóñòðåìëåíñìîãëè óñòü òàêîé êðåïîñòüþ è ÿâëÿåòñÿ ñöåíà îäíîãî èç ëó÷øèõ òåàòðîâ ñòðàíû. Àêòðèñàìè ñòàíîâÿòíûå ëþäè ëþäè.. Ï Ïóñòü ñÿ èëè ðîæäàþòñÿ? Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé» ïîáåñåäîâàëà ñ Òàòüÿíîé Íàçàðîâîé, êîã äà àêòðèñà â ñîñòàâå òðóïïû àêòåðîâ ñâîåãî òåàòðà ïðèåçæàëà â Äíåïðîïåòðîâñê íà ãàñòðîëè. êîãäà

ÍÅÇÂÈ×Ͳ ËÎÒÈ

ÐÎÑ²Þ ÕÎÒ²ËÈ ÏÐÎÄÀÒÈ ÍÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÀÓÊÖ²ÎͲ ÍÀÒÀË²ß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

Äíÿìè íà îíëàéí-àóêö³îí³ eBay ç’ÿâèëîñü äèâíå îãîëîøåííÿ. Ëîòîì, ÿêèé âèñòàâèëè íà ïðîäàæ, âèÿâèëàñü Ðîñ³ÿ. Éîãî ñòàðòîâà ö³íà ñêëàëà îäèí öåíò ÑØÀ.  îïèñ³ ïîâ³äîì-

ëÿëîñÿ, ùî äàíà êðà¿íà «îô³ö³éíî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ» ïðîòÿãîì îñòàííüî¿ òèñÿ÷³ ðîê³â ³ çàðàç ïåðåáóâຠ⠫íîðìàëüíîìó ñòàí³». Ç ïîñèëàííÿì íà ëîò â³äêðèâàëèñü ôîòîãðàô³¿ Êðåìëÿ ³ ïîë³òè÷íà êàðòà äåðæàâè. Ñïî÷àòêó â³äâ³äóâà÷³ ñàéòà íå îñîáëèâî çàö³êàâèëèñÿ ö³ºþ ïðîïîçèö³ºþ, àëå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ïîêóïö³ ïî÷àëè àêòèâíî ðîáèòè ñòàâêè. Ïðè öüîìó àâòîð îãîëîøåííÿ, æèòåëü áàø-

êèðñüêîãî ì³ñòà Áåëåáåé, âêàçàâ, ùî äîñòàâêà Ðîñ³¿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òîðã³â áóäå çä³éñíþâàòèñÿ ò³ëüêè íà àäðåñó â ÑØÀ. Ñòàâêè æ ïðèéìàëèñÿ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â. Òîðãè ìàëè çàâåðøèòèñÿ 30 áåðåçíÿ. Òà âæå ÷åðåç ãîäèíó ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ âèäàëèëè. Ùîïðàâäà, çà öåé ÷àñ Ðîñ³þ âñòèãëè îö³íèòè ó 100 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ïîêè í³ÿêèõ êîìåíòàð³â ç ïðèâîäó ïî䳿 í³ â³ä àâòîðà

îãîëîøåííÿ, í³ â³ä eBay íå íàäõîäèëî. Ïðèì³òíî, ùî ïðàâèëà àóêö³îíó íå çàáîðîíÿþòü âèñòàâëÿòè íà ïðîäàæ äåðæàâè, ïðîòå àäì³í³ñòðàö³ÿ eBay ìຠïðàâî âèäàëèòè ëîò ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí. Çàóâàæèìî, íåùîäàâíî í³ìåöüêà êàòîëèöüêà öåðêâà âèð³øèëà âèñòàâëÿòè íà eBay «ð³äêî âèêîðèñòîâóâàí³» öåðêâè. Ïðè÷èíà ñòð³ìêå çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ ïàðàô³ÿí.

24 «Ëþìüåð»: «Çâåçäíàÿ áîëåçíü îáîøëà ñòîðîíîé»

Ó ñåðåäó óðÿäîâö³ íà çàñ³äàíí³ Êàáì³íó ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ çàðïëàò. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, íà äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà, ï³ñëÿ òðèâàëèõ êîíñóëüòàö³é ç ïðîôñï³ëêàìè, íà ðîçãëÿä óðÿäó âèíåñëè ð³øåííÿ ùîäî ÷åðãîâîãî ï³äâèùåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ðîçì³ðó ïåðøîãî òàðèôíîãî ðîçðÿäó ªÒÑ. ³äïîâ³äíî çðîñòóòü âñ³ ïîñàäîâ³ îêëàäè áþäæåòíèê³â. Îäíî÷àñíî ïðîäîâæóºòüñÿ â³äíîâëåííÿ äèôåðåíö³àö³¿ â îïëàò³ ïðàö³ ïðàö³âíèê³â çà 1-5-ì òàðèôíèìè ðîçðÿäàìè. ○

ËÀÍÄØÀÔ ÒÍÈÉ ÊÊÎÌÏËÅÊ ÎÌÏËÅÊ ËÀÍÄØÀÔÒÍÈÉ ÎÌÏËÅÊÑÑ

ÑÒÂÎÐÈËÈ ÇÀÊÀÇÍÈÊ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòâîðåíà íîâà çàïîâ³äíà çîíà «Ìåæèð³÷÷ÿ» ïëîùåþ 2 òèñ. 819 ãà. «Çà òðè ðîêè â îáëàñò³ ïëîùà çàêàçíèê³â òà ïðèðîäíèõ çàïîâ³äíèê³â çá³ëüøèëàñÿ âòðè÷³», - çàçíà÷èâ â³öå-ïðåì'ºðì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë. Íîâèé çàêàçíèê - öå ö³ííèé ëàíäøàôòíèé êîìïëåêñ, ùî ðîçòàøîâàíèé ì³æ ð³÷êàìè Ñàìàðà òà Âîâ÷à. Äî éîãî ñêëàäó ââ³éøëè: Íîâîìîñêîâñüêå òà Ïàâëîãðàäñüêå ë³ñîâ³ ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ çåìë³ äåðæâëàñíîñò³. ○

ÏÅÐÅÂÎÄÈÌÎ ÃÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÎÄÈÍÍÈÊÈ

˲ÒÍ²É ×ÀÑ Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Êàáì³íó, íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè 31 áåðåçíÿ î 3.00 çà êè¿âñüêèì ÷àñîì çíîâó çàïðîâàäæóºòüñÿ ë³òí³é ÷àñ, òîáòî ñòð³ëêè ãîäèííèêà ïåðåâîäÿòüñÿ íà îäíó ãîäèíó âïåðåä. Óïåðøå òàêèé ïåðåõ³ä ó 1908 ðîö³ çä³éñíèëà Âåëèêîáðèòàí³ÿ. Óêðà¿íà ñòð³ëêè ãîäèííèêà âïåðøå ïåðåâåëà ó 1917-ìó, à ðåãóëÿðíèì òàêèé âèõ³ä ³ç çèìè ñòàâ ëèøåíü ç 1981-ãî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415)

ÇÓÑÒÐ²× ²Ç ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ

Ãóáåðíàòîð äîïîâ³â ïðî ðîçâèòîê ðåã³îíó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÅÔÅÊÒÈÂÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß

ÊÎØÒÈ Â²Ä ªÑ Óðÿä ïðèéíÿâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ñïðÿìóâàííÿ â 2013 ðîö³ íà çàõîäè ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ ìàéæå 325 ìëí. ãðí., îòðèìàíèõ â³ä ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó. Ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â äàíî â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ ̳íô³íó, êàçíà÷åéñòâó, ̳íåêîíîìðîçâèòêó. Ãðîø³ ï³äóòü íà çàõîäè Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè, çîêðåìà, ðîçâèòîê ñôåðè âèðîáíèöòâà åíåðãîíîñ³¿â ç â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë òà àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïàëèâà.

ÍÎÂÈÍÈ ÀÊÖÈÇͲ ÌÀÐÊÈ

26 áåðåçíÿ ó Êèºâ³ Ïðåçèäåíò ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çàñëóõàâ äîïîâ³äü ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ïðî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ðåã³îíó На початку зустрічі Глава держави зазначив, що хотів би почути від голови Дніпропетровської ОДА про поточну ситуацію в області, зокрема економічну, а також про питання, які нині є найбільш актуальними для людей. Дмитро Колєсніков доповів Прези-

ÇÁ²ËÜØÅÍÎ ÂÀÐÒ²ÑÒÜ Óðÿä âèð³øèâ ç 1 òðàâíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ââåñòè àêöèçí³ ìàðêè íîâîãî çðàçêà íà àëêîãîëü ³ òþòþíîâ³ âèðîáè, îäíî÷àñíî çá³ëüøèâøè ¿õíþ âàðò³ñòü ó 2,6 ðàçè. Çã³äíî ³ç ïîñòàíîâîþ, ïëàòà çà àêöèçíó ìàðêó íà àëêîãîëü ñêëàäå 0,27 ãðèâí³ çà øòóêó çàì³ñòü ä³þ÷èõ 0,103 ãðèâí³, íà òþòþíîâ³ âèðîáè - 0,142 ãðèâí³ çà øòóêó çàì³ñòü 0,055 ãðèâí³. ○

Ï²Ä ÊÅвÂÍÈÖÒÂÎÌ Æ²ÍÊÈ Ãîëîâîþ Ñåêðåòíî¿ ñëóæáè ÑØÀ âïåðøå ñòàíå æ³íêà. Íà öþ ïîñàäó ïðåçèäåíò Àìåðèêè Áàðàê Îáîìà îáðàâ àãåíòà Äæóë³þ ϳðñîí. Ðàí³øå âîíà ïðàöþâàëà ó Ñåêðåòí³é ñëóæá³ íà÷àëüíèêîì øòàáó. Äëÿ çàòâåðäæåííÿ ϳðñîí íå ïîòð³áíå ñõâàëåííÿ Êîíãðåñó. Íàãàäàºìî, Ñåêðåòíà ñëóæáà ÑØÀ îï³êóºòüñÿ îõîðîíîþ ïðåçèäåíòà ³ éîãî ñ³ì’¿, êîëèøí³õ ãîë³â àìåðèêàíñüêî¿ äåðæàâè, à òàêîæ áîðåòüñÿ ç ï³äðîáêàìè àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè ³ äåðæàâíèõ îáë³ãàö³é. ○

ÊÎÑ̲×Ͳ ÍÀ̲ÐÈ

ÏÎË²Ò ÍÀÂÊÎËΠ̲ÑßÖß Ðîñ³éñüê³ êîñìîíàâòè ìàþòü íàì³ð çä³éñíèòè ïîë³ò íàâêîëî ̳ñÿöÿ. Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, êîñì³÷íà ãàëóçü êðà¿íè-ñóñ³äêè áóäå ãîòîâà äî öüîãî äî 2030 ðîêó. Íàðàç³ îñíîâí³ ðîáîòè ñïðÿìîâàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ ï³ëîòîâàíîãî êîðàáëÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ. Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî òàêîæ ñòâîðèòè ³íôðàñòðóêòóðó, ÿêà çìîæå çàáåçïå÷èòè éîãî âèêîðèñòàííÿ. Ùå ðîñ³éñüê³ êîñì³÷í³ ïëàíè ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ íà ̳ñÿö³ îáñåðâàòîð³¿.

ÃÎËÎÂÀ ÎÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ÏÐÎ ÐÅÀ˲ÇÀÖ²Þ ÑÎֲͲֲÀÒÈ голови ОДА, він також поінформував Віктора Януковича про стан базових га-

ÑϲËÜÍÀ ÏÐÀÖß

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÑÅÊÐÅÒÍÀ ÑËÓÆÁÀ

денту про соціальноекономічний розвиток регіону та про напрямки його розвитку в середньостроковій перспективі. Про це губернатор розповів після зустрічі з Главою держави. За словами

вугільної та металургійної галузей. Він наголосив, що немає потреби нарощувати обсяги видобутку вугілля, поки не будуть збудовані заводи з переробки вугілля на синтетичний газ. Віктор Федорович зазначив, що Україна має потенціал для зростання металургійної галузі, повідомив Дмитро Колєсніков. Голова Дніпропетровської ОДА, окрім того, також доповів Віктору Януковичу про хід реалізації Соціальних Ініціатив Президенлузей економіки об- та, зокрема щодо реласті. алізації програми Президент при- доступного житла та ділив увагу і розвитку соцзахисту дітей.

Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ñòâîðåíî ì³æôðàêö³éíå äåïóòàòñüêå îá’ºäíàííÿ «Çà ð³äíó Äí³ïðîïåòðîâùèíó!». Éîãî ãîëîâîþ îáðàëè íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè â³ä Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Âÿ÷åñëàâà Çàäîðîæíîãî (ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â) «Створення в нинішньому парламенті об’єднання «За рідну Дніпропетровщину!» говорить про те, що народні депутати, незважаючи на кольори партійних прапорів, готові об’єднуватися і працювати на благо нашого регіону», - відзначає Вячеслав Задорожний.

Çà ð³äíó Äí³ïðîïåòðîâùèíó ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÈÌÓÒÜ ²ÍÒÅÐÅÑÈ ÎÁËÀÑÒ² До складу міжфракційного депутатського об’єднання ввійшли народні депутати із нашої області, обрані до Верховної Ради України як за мажоритарними округами, так і за партійними списками. У їх числі - 18 пред-

ставників фракції Партії регіонів, четверо- ГО «Батьківщина», двоє народних депутатів від Комуністичної партії України. Ідея створення міжфракційної групи у парламенті обговорювалася під

час зустрічі народних депутатів, які представляють Дніпропетровщину, з губернатором Дмитром Колєсніковим. Основні цілі, які ставить перед собою об’єднання «За рідну Дніпропетровщину!»: ˆ підтримка ініціатив і законопроектів, що сприятимуть розвитку регіону; ˆ максимально ефективне представництво інтересів нашої області на рівні парламенту; ˆ захист інтересів області в центральних органах влади.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ñóäåáíîé ñèñòåìû ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

 ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 15-ëåòèÿ Âûñøåãî ñîâåòà þñòèöèè Óêðàèíû â Êèåâå ñîñòîÿëàñü Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íîïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ íà òåìó: «Ðîëü è ìåñòî ÂÑÞ â ôîðìèðîâàíèè ñóäåéñêîãî êîðïóñà» В ней приняли участие представители Днепропетровщины, в частности, Наталья Деркач и

Александр Мартыненко - председатели апелляционных судов, а также представляющий регион член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Владимир Вихров. Общаясь в кулуарах с председателем Конституционного суда Украины Анатолием Головиным и членом Европейской комиссии за демократию через право Джеймсом Гамильтоном, председатель Апелляцион-

ного суда Днепропетровской области Наталья Деркач высказала пожелание, чтобы ВСЮ в будущем стал органом, который будет представлен большинством судей. На этом сделал акцент в своем выступлении и председатель Высшего совета юстиции Украины Владимир Колесниченко. Он также говорил о том, что самые трудные решения, которые приходится принимать

ВСЮ, - это решения, касающиеся увольнения судей с занимаемых должностей за нарушение присяги. По его словам, взвешивается каждый шаг. На конференции выступили председатель Комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов, председатель Союза юристов Украины Валерий Евдокимов, председатель Высшей квалификационной комис-

сии судей Игорь Самсин. Одним из ключевых стало выступление руководителя Проекта USAID «Справедливое правосудие» Дэвида Вона. Постоянный представитель Агентства США по международному развитию в Украине отметил улучшение работы отечественной судебной системы в целом, а позже также положительно отозвался о работе судов на Днепропетровщине.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

ÍÀ òÄÍÎÌÓ Ð²ÂͲ

Ãîòóºìîñü äî 1025-ð³÷÷ÿ õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ϳä ãîëîâóâàííÿì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãóáåðíàòîðà Àíàòîë³ÿ Êðóïñüêîãî â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ï³äãîòîâêè òà â³äçíà÷åííÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ 1025-ð³÷÷ÿ õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³

×ÅÐÅÇ ÍÅà ÎÄÓ ÍÅÃÎÄÓ

Ö²ËÎÄÎÁÎÂÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ²ç 23 áåðåçíÿ íà òåðèòî𳿠îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàëîñÿ ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ. Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà öüîãî æ äíÿ ïðîâåëè ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ îáëàñíî¿ êîì³ñ³¿ ÒÅÁ òà ÍÑ, îðãàí³çóâàëè ö³ëîäîáîâèé êîíòðîëü ³ ðîáîòó îïåðàòèâíîãî øòàáó. Íà ÷àñ íåãîäè ðîçãîðíóòî 164 ñòàö³îíàðíèõ ïóíêòè îá³ãð³âó äëÿ ãðîìàäÿí. Òàêîæ äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ïåðåîõîëîäæåííÿ ëþäåé äî ïàòðóëþâàííÿ çàëó÷åíî 17 ñîö³àëüíèõ ïàòðóë³â ó 13 ì³ñòàõ îáëàñò³.

ЗНАМЕННА ДАТА Участь у засіданні взяли представники влади, духовенства, вчені та керівники закладів культури. За президентським указом 1025-річчя хрещення Київської Русі відзначатимуть 28 липня по всій країні. За православним календарем саме у цей день ушановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира хрестителя Київської Русі. «З хрещення почалась нова епоха духовного розвитку та становлення слов’янських на-

родів. Писемність, освіта, духовна культура отримали потужний імпульс до розвитку, підкреслив Анатолій Крупський. - У рамках відзначення цієї дати в області заплановано проведення низки культурних та духовнопросвітницьких заходів, зокрема, «круглих столів» за участю представників релігійних організацій, органів влади та громадськості, хресних ходів, святкових молебнів.

Ó ÌÓÇÅßÕ ÎÐÃÀͲÇÓÞÒÜ ÒÅÌÀÒÈ×Ͳ ÂÈÑÒÀÂÊÈ

У музеях та бібліотеках організують тематичні виставки, а в навчальних закладах - уроки з історії християнства».

ВІДРОДЖЕНІ СВЯТИНІ У Дніпропетровську центром святкування буде храм на честь Собору святого Іоанна Хрестителя, який знаходиться на перехресті вул. Миронова та Набережної. Його будівництво розпочалось у 2007 р. За проектом - це комплекс, що складається з храмової будівлі, оглядового майданчика, баптистерія для здійснення хрещення й причалу поряд з

²Ç ÕÐÅÙÅÍÍß ÏÎ×ÀËÎÑÜ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊÈÕ ÍÀÐÎIJ храмом для проведення водного освячення. Наразі роботи по добудові святині та прилеглої території завершуються. За пропозицією Дніпропетровської єпархії УПЦ храм освятять саме до 1025річчя хрещення Київської Русі й ця подія стане одним із найяскравіших заходів. Взагалі, за останні роки на Дніпропетровщині побудовано та відреставровано близько

30 церковних споруд, які є нашою гордістю та окрасою. Чекає на друге народження Новомосковський Свято-Троїцький кафедральний собор. До Великодня завершать реставрацію трьох куполів та відкриють соборну площу. Анатолій Крупський звернув увагу на те, що для нашого регіону, який є лідером, важливо, щоб усі заходи були проведені на гідному рівні.

Ïðîãðåñèâí³ øàõè çáåðóòü ³íòåëåêòóàë³â ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

2 êâ³òíÿ ó Êèºâ³ ï³ä åã³äîþ ̳æíàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ øàõ³â (Ô²ÄÅ) â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé â ³ñòî𳿠êðà¿íè ìàò÷ ç ïðîãðåñèâíèõ øàõ³â çà ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ øàõ³ñòîê Àííè Óøåí³íî¿ òà Îëåíè Áîéöóí

ÌÀÒ× ÑÏÐßÌÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖ²Þ ÃÐÈ

ÄÎØʲËÜÍÀ ÎÑÂ²Ò ÎѲÒÀÀ

ÂÏÅÐØÅ Â ÓÊÐ À¯Í² ÓÊÐÀ¯Í²

У чемпіонаті також запланована участь Президента Міжнародної федерації шахів Кірсана Ілюмжинова, міністра молоді та спорту України Равіля Сафіулліна, Президента Федерації шахів України Віктора Капустіна.

Під час матчу наші співвітчизниці зіграють одну партію, по 30 хвилин для кожної шахістки + 5 секунд за кожний хід. Матч проводиться Всеукраїнським благодійним фондом «Дитячі шахи» з метою популяризації шахової гри та започаткування Премії імені Созонова для обдарованих дітей у рамках благодійної програми ВБФ «Дитячі шахи». Головним завданням програми фонду є сприяння розвитку

шахового спорту, популяризація здорового способу життя серед дітей та молоді в Україні, надання всебічної підтримки талановитим юним шахістам. Крім того, захід має на меті продемонструвати переваги, які можна отримати від доброго навчання і використання новітніх комп’ютерних технологій. Прогресивні шахи, як різновид шахової гри, є синтезом креативної думки та сучасних комп’ютерних технологій. За правилами, під час партії шахісти мають можливість використовувати комп'ютерні програми для аналізу позиції і прийняття рішень щодо наступного ходу. Таким чином, виключається елемент випадковості та помилки, що значно підвищує якість і збільшує освітній аспект шахової гри в цілому.

Íβ ÑÀÄÎ×ÊÈ Öüîãî ðîêó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äêðèþòü 30 íîâèõ äèòÿ÷èõ ñàäê³â òà 50 äîäàòêîâèõ ãðóï, ùî äîçâîëèòü ñòâîðèòè 2,4 òèñ. äîäàòêîâèõ ì³ñöü äëÿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè. ϳä ÷àñ ñåëåêòîðà, ïðèñâÿ÷åíîãî ðåàë³çàö³¿ Ñîö³àëüíî¿ ²í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ä³òè - ìàéáóòíº Óêðà¿íè», ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ãîëîâàì ì³ñò òà ðàéîí³â òðèìàòè íà îñîáèñòîìó êîíòðîë³ õ³ä áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â. ○

ÏÎÊÐ ÀÙÀ ÒÜ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÏÎÊÐÀÙÀ ÀÙÀÒÜ

ÄÈÒß×À ÒÂÎÐײÑÒÜ Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â ñåëåêòîðíó íàðàäó ç êåð³âíèêàìè ì³ñò òà ðàéîí³â îáëàñò³, ïðèñâÿ÷åíó ðîçâèòêó äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, íà ÿê³é ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ãîëîâàì ì³ñò òà ðàéîí³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè - ïðîâåñòè äåòàëüíèé àíàë³ç ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â îñâ³òè íà ñâî¿õ òåðèòîð³ÿõ òà ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü âèä³ëåííÿ ³ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ô³íàíñóâàííÿ íà ¿õí³ ðåìîíòè ³ ïîíîâëåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè. DzÁÐÀÒÈ Á²ËÜØÅ

ÏËÀÍÈ ÍÀ ÓÐÎÆÀÉ Âàëîâèé çá³ð çåðíà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïëàíóºòüñÿ çá³ëüøèòè âäâ³÷³ - ³ç 1,5 ìëí. òîíí ó 2012 ðîö³ äî 3 ìëí. òîíí ó 2013 ðîö³. Äëÿ öüîãî ï³ä óðîæàé-2013 óæå çàñ³ÿíî 671,6 òèñ. ãà îçèìèõ êóëüòóð. Íà ÷åðç³ ùå 1,2 ìëí. ãà ÿðîâîãî êëèíó. Çàâäÿêè ÷³òê³é ïîñ³âí³é êàìïàí³¿, âñ³ ïëîù³ îçèìèõ êóëüòóð ïåðåçèìóâàëè ³ çíàõîäÿòüñÿ ó äîáðîìó òà çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. Íàðàç³ â îáëàñò³ ïðîâîäèòüñÿ äîãëÿä çà öèìè êóëüòóðàìè - âèêîíàíî á³ëüøå 80% ï³äæèâëåííÿ ïîë³â, íà ÿêèõ âîíè çàñ³ÿí³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

Çàâäÿêè Êîíòàêò-öåíòðó ìàðãàí÷àíè îòðèìóþòü ðåàëüíó äîïîìîãó Åôåêòèâíå é îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ íà êîæíå çâåðíåííÿ - öå îáîâ'ÿçîê âëàäè, à êðèòåð³ºì îö³íêè ðîçãëÿäó çâåðíåííÿ º ïîçèòèâíèé â³äãóê çàÿâíèêà ùîäî óâàãè, ïðîôåñ³éíîñò³, êîìïåòåíòíîñò³ òà ñâîº÷àñíîñò³ âèð³øåííÿ ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ. ²ç 2012 ðîêó ó ìåøêàíö³â ì³ñòà Ìàðãàíåöü ç'ÿâèëàñü ìîæëèâ³ñòü çàñîáàìè òåëåôîííîãî òà åëåêòðîííîãî çâ'ÿçêó çâåðíóòèñÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü äî ãóáåðíàòîðà îáëàñò³

КОЖНЕ ПИТАННЯ РЕТЕЛЬНО РОЗГЛЯДАЮТЬ З моменту створення Контакт центру «Гаряча лінія голови облдерж адміністрації» до виконкому Марга нецької міської ради надійшло 150 звернень. Найбільш гострими пробле мами для мешканців міста залишають ся питання комунального господар ства, що складають 58 % від загальної кількості звернень. Жодне з них не за лишено поза увагою. Реагуючи на звернення мешканців міста, провели роботи з покосу каран тинних бур'янів на площі 745,3 тис. м2, вилучено 115 аварійних дерев, ліквідо вано 21 стихійне сміттєзвалище, а в житловому будинку для інвалідів вста новили пандус. Оперативно відреагували на звер нення до Контактцентру від меш канців вулиць Пирогова та ХХ Парт з'їзду щодо неякісного надання послуг з водопостачання. На жаль, у літній пе ріод, коли поливаються городи, такі факти не поодинокі. За зверненням мешканців 10го кварталу відновлено електропостачання після буревію, ви рішено питання постачання електро енергії до магазину «Книги». Меш канці міста позитивно оцінили прове дення капітального ремонту дорожньо го покриття однієї з центральних ву лиць міста та вул. Лісна у віддаленому мікрорайоні селищі Енгельс. У місті 215 багатоповерхових бу динків комунальної власності, 25 бу динків житловобудівельних коопера тивів та 11 багатоповерхівок ОСББ. З них 30% потребують ремонту покрі вель. Чимало звернень надходять з проханням провести саме такі ремон ти. За рахунок коштів місцевого бюд жету, державної субвенції та дольової участі мешканців у 2012 році вирішли питання з поточного ремонту по крівель 13 будинків. Ще на 8 будинках виконано капітальний ремонт по крівель. Крім того, відремонтовані міжпанельні та деформаційні шви у 15 багатоповерхових будинках. Проведе но капітальний ремонт будинку № 1 по вул. Маяковського. Для створення безпечних та ком фортних умов мешканцям міста про ведено ремонт зовнішнього освітлення вулиць Куйбишева, Радянська, Лер монтова, Молодіжна, відновлено ву личне освітлення вулиць Фабрична, Калініна, 40 років Жовтня, Дніпропет ровська, Гількевича, Пархоменка, Миру, Гагаріна, виконано поточний ре монт внутрішньоквартальних доріг. Обсяг поточного ремонту доріг склав 7911 м2, установлено 6 засобів приму сового зниження швидкості та світло фор з секціями зворотного відліку часу. Для надання більш якісних та су часних послуг із санітарного очищен ня вулиць, утримання доріг при оже ледиці для комунального господарства міста придбано трактор ХМ3251109 із навісним обладнанням та пилосос для прибирання листя.

НАЙЧАСТІШЕ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ПЕНСІОНЕРИ ТА БАГАТОДІТНІ СІМ'Ї Чимало звернень до Контактцент ру надходить щодо соціальних питань. У переважній більшості авторами заяв є пенсіонери, багатодітні сім'ї, малозабезпечені громадяни. Найчастіше звертаються на «гаря чу лінію» з проханням допомогти вете ранам війни з санаторнокурортним лікуванням, зубопротезуванням та

придбанням слухових апаратів, а також матеріальною допомогою. За 2012 рік 20 ветеранів отримали путівки на санатор нокурортне лікування. Зубопротезу ванням забезпечено 57 ветеранів, що на 27% більше, ніж у минулому році. За соби пересування та реабілітації отри мали 172 інваліди (на 31 більше, ніж у 2011 році). На матеріальну допомогу з місцевого бюджету виділено 32 500 грн. та 17 990 грн. допомоги надано з благо дійного фонду. Збільшена кількість ма лозабезпечених родин та інвалідів, яким призначена соціальна допомога. Населення міста хвилює також пи тання працевлаштування. З прохан ням допомоги у працевлаштуванні звернулись на «гарячу лінію» губерна тора 6 мешканців міста. Їм надана все бічна консультаційна допомога. Крім того, у місті за минулий рік створено 1314 нових робочих місць, що на 3,5% більше від запланованих. Але цього ще недостатньо, оскільки існує проблема працевлаштування жінок та чоловіків, старших 50 років. Не завжди можуть знайти роботу висококваліфіковані спеціалісти. Міська влада вважає, що створення нових робочих місць на існу ючих підприємствах та відкриття но вих малих підприємств є пріоритетним завданням у роботі із залучення інвес тицій. Протягом року зареєстроване звер нення громадян з питань роботи дитя чих закладів: дотримання належного температурного режиму, харчування дітей, проведення ремонтних робіт, відкриття додаткових груп. На всі за пити влада реагувала досить швидко, адже здоров'я дітей, їхнє комфортне перебування у дитячому закладі го ловна умова виховного процесу. У 2012 році на поточні ремонти дитячих на вчальних закладів виділено понад пів мільйона гривень. За ці кошти також придбали установку станції доочистки води. Тепер діти, які відвідують дитячі садки міста, забезпечені якісною пит ною водою. Проведено капітальний ре монт ДНЗ №13, а в 2013 році плануєть ся розпочати капітальний ремонт ДНЗ №2. З метою задоволення звернення мешканців міста до Контактцентру з питання влаштування дітей до дитя чих дошкільних закладів, відкрито 4 додаткові групи у вже існуючих дитя чих закладах; відкрито групу для дош кільнят на базі загальноосвітньої шко ли № 5 у віддаленому мікрорайоні міста селищі Городище. У при міщенні проведено капітальний ре монт, установлено адаптовані санвуз ли, придбано нові дитячі меблі, посуд, іграшки, білизну. Батьки і діти задо волені, а в дитячому закладі «Зайчата» впорядковано приміщення для відкриття додаткової молодшої групи, що одразу скоротило чергу на 25 дітей. На харчування дітей з бюджету міста виділяється достатня кількість коштів і на постійному контролі тримається питання отримання дітьми повноцін ного збалансованого харчування. Зага лом відвідують дошкільні дитячі зак лади 86% дітей дошкільного віку. Вперше у 2012 році інклюзивним (інтеграція дітей з вадами здоров'я в се редовищі здорових дітей) вихованням охоплено 48 дітей. Батьків також хвилює питання оздо ровлення дітей, особливо з пільгових ка тегорій та дітей з дитячих будинків сімейного типу. У минулому році різни ми видами оздоровлення було охоплено 4364 дитини, що складає 83% дитячого населення міста. Оздоровлено всіх дітей з дитячих будинків сімейного типу, дітей сиріт та дітей з малозабезпечених родин.

У 2012 році 5 звернень стосували ся питань пенсійної реформи, своєчас них виплат пенсій та виплат «дітям війни». Всі питання грунтовно вивчені, кожному мешканцю надана допомога в отриманні юридичних консультацій, проведенні перерахунків пенсій, роз' яснено проблему отримання виплат ве теранам зі статусом «Діти війни». Пра цівники Пенсійного фонду доброзичли во ставляться до відвідувачів та терп ляче пояснюють усі проблемні питан ня, які виникають у пенсіонерів, а їх у нашому місті 15989 осіб. Для малоза безпечених мешканців пенсійного віку в місті працює територіальний Центр соціального обслуговування населен ня. У 2012 році працівники центру на давали допомогу по догляду за 476 людьми похилого віку. Відділення соціально психологічної реабілітації відвідували 447 осіб. Щоденно гарячи ми обідами забезпечуються не менш як 30 малозабезпечених пенсіонерів та інвалідів на жаль, деякі з пенсіонерів на сьогодні отримують пенсію від 500 до 650 грн. і потребують систематичної підтримки у харчуванні та лікуванні.

РОЗ'ЯСНЮЮТЬ СУТЬ МЕДРЕФОРМИ Та все ж, більшість звернень грома дян стосувалися проблем, пов'язаних з реформуванням охорони здоров'я. Для роз'яснення суті реформи організували зустрічі з мешканцями міста, виступи по місцевому телебаченню та у пресі, «круглі столи». Але окремі питання так і залишилися незрозумілими гро мадянам. І головне це черги у амбу латоріях та на прийомах у клінікодіаг ностичному відділенні, робота не відкладної допомоги, прийом аналізів у лабораторіях. На сьогодні в місті пра цюють 3 амбулаторії, але вони не пов ністю укомплектовані лікарями. Для удосконалення роботи амбулаторій до міста запрошуються спеціалісти з інших регіонів: Марганцю потрібно щонайменше 7 сімейних лікарів. Щоб зацікавити молодих спеціалістів, їм буде надано відомче житло. У минулому році четверо лікарів, а у 2013 п'ять лікарів проходять курсо ву перепідготовку на сімейних лікарів за кошти обласного та місцевого бюд жетів. Виділено кошти для придбання мобільних телефонів для всіх лікарів амбулаторій, щоб кожен громадянин міг вільно спілкуватися зі своїм ліка рем. Для наближення медицини до меш канців міста у 2013 році відкриють ще дві амбулаторії на 6 та 12 тис. пацієнтів, де створять зручні умови для медиків та відвідувачів. Це дасть можливість змен шити черги на прийомах, покращити медичне обслуговування. Особливе занепокоєння громади і лікарів міста викликає зростання за хворюваності на туберкульоз та ВІЛ інфекцію. Для боротьби з цими захво рюваннями збільшено витрати на ту беркулінодіагностику, на флюороог

ÃÐÀÔ²Ê ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÏÐÈÉÎÌÓ ÃÐÎÌÀÄßÍ

ляди мешканців, а також на підтрим ку продуктовими наборами хворих на туберкульоз для стимуляції їх до ліку вання. Із 2012 року в місті працює «Невідкладна допомога», яка забезпе чує надання допомоги хронічно хво рим людям. У 2012 році було опрацьо вано 6500 викликів, і вже в цьому понад 2 тисячі. Залишається ще бага то не вирішених організаційних пи тань щодо роботи кабінету «Довіра», КІЗ, фізіотерапевтичного та лікуваль ної фізкультури, але міська влада прагне зробити все можливе для того, щоб мешканці міста комфортно почу вали себе і при відвідуванні медичних амбулаторій, і під час лікування в ста ціонарі.

АКТИВНА УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ГРОМАДИ На зустрічі голови облдержадмініст рації Дмитра Колєснікова з активом міста, яка відбулась у лютому цього року, обговорювали важливі для горо дян питання. Зокрема, проведення капі тального ремонту шляхопроводу по вул. Лермонтова та завершення будівництва багатоповерхового будинку. 19 років в місті не вводили до експлуатації багато квартирні будинки, загальна черга на от римання житла складає 840 осіб. Щоб поліпшити цю ситуацію, у минулому році було розпочато реконструкцію жит лового будинку № 26Б по вулиці Буль варній, будівництво якого зупинили у де в'яності роки через відсутність коштів. За підтримки облдержадміністрації на завершення цього проекту буде направ лено 7 млн. грн., і вже у квітні цього року 30 сімей отримають квартири у новобу дові. Перш за все, це будуть багатодітні родини, сім'ї вчителів, медичних праців ників, запрошених фахівців, які так необхідні місту. Враховуючи звернення мешканців міста, які надійшли до Контактцентру «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова», бюджетом міста у 2013 році передбачено: z капітальний ремонт покриття вулиці Київської на ділянці від вулиці Радянська до вулиці Набережна;

z поточний ремонт доріг; z капітальний ремонт покрівель; z поточний ремонт дахів; z ремонт міжпанельних швів; z видалення аварійних дерев; z захист від підтоплення; z капітальний ремонт даху дитя чого садочка № 2; z матеріальна допомога малозабез печеним мешканцям міста. Питання щодо покращення робо ти із зверненнями громадян система тично розглядаються на нарадах з працівниками виконавчих органів, з керівниками підприємств та установ міста, на засіданнях виконкому. Уза гальнені відомості про організацію роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених питань опри люднюються у засобах масової інфор мації. Щодня у виконкомі Марганецької міської ради проводиться прийом гро мадян чи то міським головою та його заступниками, чи посадовими особа ми виконавчих органів міської ради. Працює телефонна лінія «Звернення до міського голови», у суботні дні те лефонна лінія, в якій беруть участь ке рівники комунальних служб міста, представники міського Центру зайня тості, Пенсійного фонду. Для зруч ності громадян проводяться виїзні прийоми громадян, багато питань ви рішується при проведенні зустрічей з головами квартальних комітетів. Контактцентр «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова» має велике зна чення для марганчан, бо саме через Контактцентр вони можуть звернути ся до губернатора з будьякого важли вого для них питання, не виїжджаючи з міста, і отримати своєчасну кваліфі ковану відповідь. Контактцентр «Га ряча лінія Дмитра Колєснікова» це постійний надійний зв'язок між меш канцями міста та губернатором. Через звернення та пропозиції громадяни бе руть активну участь в управлінні спра вами та розвитку території. Марганецький міський голова О.Г.Бідняк

«ÃÀÐßײ ÒÅËÅÔÎÍÈ» Ó ÌÀÐÃÀÍÖ² ÄËß ÐÅÀÃÓÂÀÍÍß ÍÀ ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ Çâåðíåííÿ äî ì³ñüêîãî ãîëîâè ................................................................................................................... (05665) òåïëîìåðåæà» .................................................................................................................... (05665) «Ìàðãàíåöüòåïëîìåðåæà» ÊÏ «Ìàðãàíåöü Ìàðãàíåöüêà ä³ëüíèöÿ åëåêòðîìåðåæ ..................................................................................................... (05665) ÊÏ Ìàðãàíåöüêå ÂÓÂÊà «ÄÎл .................................................................................................................... (05665) ÊÏ Ìàðãàíåöüêå óïðàâë³ííÿ ç åêñïëóàòàö³¿ ãàçîâîãî ãîñïîäàðñòâà ................................................. (05665) ÊÏ «Æèòëîâå ãîñïîäàðñòâî» ....................................................................................................................... (05665) Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè âèêîíêîìó Ìàðãàíåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ................................................................... (05665) Êîìóíàëüíèé çàêëàä «Ìàðãàíåöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè» ................... (05665) ³ää³ëåííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó â ì. Ìàðãàíåöü ........................................................................................ (05665) ³ää³ë ñóáñèä³é óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ................................................ (05665) Ìàðãàíåöüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ ................................................................................................ (05665) Ìàðãàíåöüêèé ì³ñüêèé ñåêòîð äåïàðòàìåíòó ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ..................................................... (05665) Ìàðãàíåöüêèé â³ää³ë ÃÓ ÌÂÑ ÓÓêðà¿íè êðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáë. ........................................................ (05665)

2-20-17 2-35-52 6-00-96 6-01-23 4-15-39 5-23-03 5-10-09 2-20-56 2-23-88 2-21-09 2-20-46 5-10-90 2-24-78


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

˲ÊÓÉÒÅÑÜ, ÇÀÎÙÀÄÆÓÞ×È

Ìåäèêàìåíòè çà çíèæåíèìè ö³íàìè

ÍÎÂÈÍÈ

ËÞÄÌÈËÀ ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ

Íà Ïîêðîâùèí³ àêòèâíî çàëó÷àþòü ôàðìàöåâòè÷í³ çàêëàäè ðàéîíó äî ï³ëîòíîãî ïðîåêòó ùîäî çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ö³í íà ë³êàðñüê³ çàñîáè äëÿ ã³ïåðòîí³ê³â Нещодавно в райдержадміністрації відбулося засідання робочої групи, яка опікується цим питанням, під керівництвом заступника голови РДА Сергія Нечипоренка. Він зазначив, що держава встановила граничний рівень оптово-відпускних цін на лікарські засоби для людей, хворих на артеріальну гіпертензію, використовуючи механізм визначення порівняльних (референтних) цін і частково відшкодовуючи їхню вартість за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Нині в Покровському районі на обліку перебувають майже 8,2 тис. осіб з гіпертонією. Для ефективного лікування таким лю-

ÇÀ ²ÄÏβÄÍÈÌ ÐÅÖÅÏÒÎÌ - ÄΠѲÌÅÉÍÎÃΠ˲ÊÀÐß

ÑÈÍÅËÜÍÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

²ÄÊÐÈËÈ ÔÀÏ Ó ñåëèù³ Ôðóíçå óðî÷èñòî â³äêðèëè ôåëüäøåðñüêèé ïóíêò, ÿêèé îáñëóãîâóâàòèìå áëèçüêî 600 ìåøêàíö³â Ñòàðîâèøíåâåöüêî¿ òà Ëóá'ÿíñüêî¿ ñ³ëüñüêèõ ðàä. Äëÿ ïîâíîö³ííîãî ôóêö³îíóâàííÿ ìåäè÷íî¿ óñòàíîâè ÷èìàëî çóñèëü äîêëàâ êåð³âíèê ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìåðåí÷óê», äåïóòàò ðàéðàäè Ê.Ìåðåí÷óê, êîòðèé ïðèäáàâ áóäèíîê, çä³éñíèâ ãàçèô³êàö³þ òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò áóä³âë³, âñòàíîâèâ çàë³çíèé ïàðêàí, âêëàâøè ó öåé ïðîåêò 120 òèñ. ãðí. дям необхідно систематично приймати гіпотензивні засоби. На законодавчому рівні держава вже виділила для нашої області чималі кошти на часткове відшкодування вартості ліків, зокрема, понад 170 тис. грн. - для жителів Покровщини. Ліки за зниженими цінами продають в аптеці «Факультет Ф» та № 74 ОКП «Фармація». Очільники району хочуть розширити цю мережу. Саме про це і йшла мова на засіданні робочої групи, на яке запросили працівників фармацевтичної галузі краю, зокрема,

ÍÀ ÏÎÊÐÎÂÙÈͲ ÌÀÉÆÅ 8,2 ÒÈÑ. òÏÅÐÒÎͲʲ Геннадія Коломойця (приватне підприємство «Віган»), Володимира Волошкіна («Жемчужина»), Надію Головань (аптека ЗАТ «Система аптек Гастро»), а також Н. Івашкевич, Л.Борецьку та С. Корінь. Їм запропонували приєднати-

ся до реалізації пілотного проекту. Нагадаємо, що до переліку медикаментів для лікування артеріальної гіпертензії входять 247 торгових назв ліків, визначених Міністерством охорони здоров'я. Знижки на лікарські засоби для гіпертоніків становлять від 20 до 95% - залежно від країни чи фірми-виробника. Особи, які страждають на гіпертонічну хворобу, передусім повинні звернутися за відповідним рецептом до свого сімейного лікаря, і вже за ним отримати медикаменти за зниженими цінами.

ÄÅ˲ÊÀÒÍÀ ÒÅÌÀ

Ó÷íÿì ðîçïîâ³ëè ïðî çàêîõàíîãî Øåâ÷åíêà Í. ÏÐÓÄÍÈÊÎÂÀ, Â×ÈÒÅËÜ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊί ÌÎÂÈ ÒÀ ˲ÒÅÐÀÒÓÐÈ ÍÎÂβÂÀͲÂÑÜÊί ÑÇØ ²-²²² ÑÒÓÏÅͲ ÞÐ'¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ

ÒÅÀÒÐÀ˲ÇÎÂÀÍÈÉ ÓÐÎÊ ÑÏÎÄÎÁÀÂÑß ØÊÎËßÐÀÌ

Íåùîäàâíî â Íîâî³âàí³âñüê³é øêîë³ â³äáóâñÿ ðàéîííèé ìåòîäè÷íèé ñåì³íàð â÷èòåë³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ïåäàãîãè ç óñ³º¿ Þð'¿âùèíè ä³ëèëèñÿ äîñâ³äîì âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ òåõíîëîã³é íà óðîêàõ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè Тема відкритого уроку «Музи генія», що проходив у 9-му класі, наблизила школярів до шевченківських днів. Розповідь про кохання Великого Кобзаря, його інтимна лірика допомогли глибше розкрити сутність поета. Ми звикли сприймати канонізований образ сина кріпака, сироти, талановитого юнака. Знаємо, що більше 10 років він провів на засланні, мужньо витримуючи

щоденну муштру в солдатській казармі, потерпаючи від тяжких хвороб; що не мав спокійного життя до останніх днів, до останнього подиху. А в уяві засів образ похмурого дідуся в хутряній шапці та з густими вусами. Небагато знайдеться таких, хто вважає Кобзаря звичайним чоловіком, який умів

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ÅÊÎËÎò×ÍÀ ÀÊÖ²ß Çà ó÷àñòþ ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà Êóçüìåíêà òà ãîëîâè ðàéîííî¿ ðàäè Îëüãè Êîâí³ð ïðîéøëà íàðàäà ç ïèòàíü íàâåäåííÿ ïîðÿäêó íà òåðèòî𳿠ðàéîíó. Çîêðåìà, éøëîñÿ ïðî ïî÷àòîê àêö³¿ «Çà ÷èñòå äîâê³ëëÿ». Äî 8 êâ³òíÿ â ðàéîí³ ïîâèíí³ óïîðÿäêóâàòè ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿, ïàðêè, ñêâåðè, îá’ºêòè ìàñîâîãî ïåðåáóâàííÿ òà â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ, äèòÿ÷³ òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, ë³êâ³äóâàòè ñòèõ³éí³ ñì³òòºçâàëèùà ó çåëåíèõ çîíàõ, âèñàäèòè ìîëîä³ êóù³ òà äåðåâà. ○

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß Â×ÈÒÅË²Â Ó Áóäèíêó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ â³äáóâñÿ êîíêóðñ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ «Ïåäàãîã-îðãàí³çàòîð ðîêó». Ó÷àñíèêè êîíêóðñó ïðåäñòàâèëè íàéá³ëüø åôåêòèâí³ ôîðìè ³ ìåòîäè âèõîâíî¿ ðîáîòè, ùî çàáåçïå÷óþòü óñï³õ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³.Çà ï³äñóìêàìè îö³íþâàííÿ, ïåðøå ì³ñöå âèáîðîëà Îêñàíà Ïàòèíêà - ïåäàãîã-îðãàí³çàòîð Öàðè÷àíñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñò. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëà Òåòÿíà Àâðàìåíêî (Ðóäê³âñüêà ÇÎØ ²-²² ñò.), òðåòº - Ìàðèíà Ñåðåäà (Êèòàéãîðîäñüêà ÇÎØ ²-²²² ñò.). ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

кохати. В тому, кого і як кохає велика людина, розкривається історія цілого покоління, атмосфера часу. Торкнувшись цієї делікатної теми, учні спробували піднестись до верховин духу генія. Портрет ожив, набув життєвих якостей і перед нами постав веселий, добрий чоловік, який любив танці й веселу компа-

нію, безтямно і відчайдушно закохувався і був коханим. Він шукав у коханні жіночий ідеал подруги, дружини, порадниці, прагнучи виходу із самотності особистої та суспільної. Шевченко не був ані святим, ані людиною, зануреною у надхмарні світи. Він був розумним, інтелігентним та обдарованим.

На прикладах поетичних шедеврів інтимної лірики Шевченка розглянули красу і складність людських почуттів, розвиваючи в учнів бажання якомога більше дізнатися про Кобзаря. Театралізований урок допоміг проникнутись епохою того часу. З картин, що демонструвалися завдяки інноваційним технологіям, ніби сходили музи Шевченка, наближаючи нас до нього і дозволивши глибше зануритись у ті часи.

ÊÍÈà Àª ÄÐÓDz ÊÍÈÃÀÀ ÇÁÈÐ ÇÁÈÐÀª Ó Öåíòðàëüí³é á³áë³îòåö³ äëÿ ä³òåé â³äáóëîñÿ ñâÿòî «Êíèãà çáèðຠäðóç³â», ïðèóðî÷åíå äî Âñåóêðà¿íñüêîãî òèæíÿ äèòÿ÷îãî ÷èòàííÿ. ϳä ÷àñ ñâÿòà þí³ ÷èòà÷³ çóñòð³ëèñÿ ç ðîäèíîþ äí³ïðîïåòðîâñüêèõ ïèñüìåííèê³â Âàäèìà òà ²ðèíè Íàçàðåíê³â. Òàòî òà äîíüêà ïðåçåíòóâàëè ñï³ëüíî íàïèñàíó çá³ðêó îïîâ³äàíü. Ïîðàäóâàëà ä³òåé íîâèìè êíèæêàìè ³ ìîëîäà ïèñüìåííèöÿ Îëåíà Çàïîðîæåöü-Óñâèöüêà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415)

ÄÎ ÓÂÀÃÈ!

Íåâäîâç³ - ³ñïèòè ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÌ×ÈÊ, ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÓ ÎѲÒÈ ² ÍÀÓÊÈ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

Âåñíà - íå ò³ëüêè ïîðà ðîçêâ³òó é îíîâëåííÿ ïðèðîäè. Âåñíà - öå ïîðà â³äïîâ³äàëüíèõ òà äîñèòü íåëåãêèõ âèïðîáóâàíü äëÿ øêîëÿð³â ³ ïåäàãîã³â. ßê çàâæäè, çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó çíàìåíóº ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿ àòåñòàö³¿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ÂÈÑÒÓÏÈËÈ Ç ²Í²Ö²ÀÒÈÂÎÞ

ÓÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÀÐÂ-ÒÅÐÀϲ¯ Äí³ïðîïåòðîâùèíà âèñòóïຠç ïðîïîçèö³ºþ âïðîâàäæåííÿ àíòèðåòðîâ³ðóñíî¿ òåðàﳿ ó ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ äèñïàíñåðàõ îáëàñò³. Âîíà çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç ³ç ²Ë/ÑͲÄ. Òàêó ³í³ö³àòèâó âèñëîâèâ ãîëîâíèé ë³êàð Êðèâîð³çüêîãî òóáäèñïàíñåðó ¹2 Äìèòðî Ñåâåíêî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Ïåðøî¿ âñåóêðà¿íñüêî¿ òåëåêîíôåðåíö³¿ «Çàïèòàé ì³í³ñòðà», ïðèñâÿ÷åíî¿ Âñåñâ³òíüîìó äíþ áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÌÀÃÀËÈÑß ØÊÎËßв

Ó×ͲÂÑÜÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ Ï³äáèòî ï³äñóìêè ô³íàëüíîãî òóðó îáëàñíîãî êîíêóðñó ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ «Äí³ïðîïåòðîâùèíà - ðåã³îí-ë³äåð», ÿêèé ïðîõîäèâ çà ï³äòðèìêè ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà. Ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 200 øêîëÿð³â ³ç óñ³õ ì³ñò òà ðàéîí³â îáëàñò³. Ó íîì³íàö³¿ «Ë³òåðàòóðà òà îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî» ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà Äàðèíà Êó÷åð ç³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ÑÇØ ¹142 åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî ïðîô³ëþ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà; ó íîì³íàö³¿ «Åêîíîì³êà òà åêîëîã³ÿ» íàéêðàùîþ âèÿâèëàñÿ Êàðèíà Ðóáàí ç Áîðîâê³âñüêî¿ ÑÇØ Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó. ○

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÏÐÈÊËÀÄ

ÊÓËÜÒÓÐÍÀ ÏÎ˲ÒÈÊÀ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóëàñÿ ̳æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ «Êóëüòóðà ðîçâèòêó: âëàäà ³ ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî - çìàãàííÿ ÷è òâîð÷å ïàðòíåðñòâî».  ¿¿ ðîáîò³, çîêðåìà, âçÿëè ó÷àñòü Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Óãîðùèíè â Óêðà¿í³ Ìèõàëü Áàºð,ïðåäñòàâíèêè ç³ Øâåö³¿, Ëèòâè, ͳäåðëàíä³â òà Ãðó糿. ªâðîïåéñüê³ åêñïåðòè ä³ëèëèñÿ äîñâ³äîì ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâî¿ êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè. ○

ÇÄÎÐÎÂÅ ÏÎÊ Î˲ÍÍß ÏÎÊÎ˲ÍÍß

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÑÏÎÐÒÓ Çàðàç ó ðåã³îí³ ïðîõîäèòü ³íâåíòàðèçàö³ÿ øê³ëüíî¿ ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ôîðìóºòüñÿ ïëàí ç ¿¿ ðîçøèðåííÿ. Êîæíà øêîëà ïîâèííà ìàòè ñïîðòçàë äëÿ çàíÿòòÿ ñïîðòîì øêîëÿð³â âçèìêó òà ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ñïîðòîì âîñåíè òà íàâåñí³ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Òàêå çàâäàííÿ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïîñòàâèâ ãîëîâàì ì³ñò òà ðàéîí³â ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè, ïðèñâÿ÷åíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì äèòÿ÷îãî ðîçâèòêó.

Цього року державна атестація, визначена низкою загальнодержавних документів, проходитиме: у 4-х класах - із 13 до 21 травня 2013 року із трьох предметів: української мови та читання, математики. У навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації й результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання). У 9-х класах - із 28 травня до 11 червня 2013 року із п'яти предметів, з них: 31 травня - українська мова (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атестації по Національному телебаченню (канал УТ-1) та радіо; 3 червня - математика (інтегрована робота з алгебри та

геометрії) - письмово, за завданнями, оголошеними департаментом освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо; 6 червня - російська мова за вибором (диктант) за завданнями, оголошеними департаментом освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо. У 11-х класах - із 27 до 31 травня 2013 року із трьох предметів у письмовій формі, з них: 27 травня - українська мова (переказ,

обов'язково) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атестації по Національному телебаченню (канал УТ-1) та радіо; 29 травня - математика (інтегрована контрольна робота з алгебри та початків аналізу і геометрії) за завданнями, оголошеними департаментом освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо; 31 травня - російська мова (переказ) та математика (за вибором) за завдання-

«ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀÍ²ß - 2013» Ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ êðèòè÷íèõ ñèòóàö³é, ðîçãëÿäó çâåðíåíü àá³òóð³ºíò³â ³ç ïðîáëåìíèõ ïèòàíü òà çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó ïðè äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè ÎÄÀ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âñòóïíèõ ³ñïèò³â ä³ÿòèìå øòàá «Âñòóïíà êàìïàí³ÿ-2013» çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä, ãðîìàäñüêîñò³ (òåë. äëÿ äîâ³äîê 770-82-42 ).

ÓÌÎÂÈ ÏÐÈÉÎÌÓ Óìîâè ïðèéîìó äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè çàòâåðäæåíî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè â³ä 05.11.2012 ¹ 1244 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Óìîâ ïðèéîìó äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè ó 2013 ðîö³». Ïðèéîì çàÿâ òà äîêóìåíò³â â³ä âñòóïíèê³â íà íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ áàçîâî¿ àáî ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè íà äåííó ôîðìó íàâ÷àííÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ 1 ëèïíÿ, à çàê³í÷óºòüñÿ 31 ëèïíÿ. ми, оголошеними департаментом освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин. Організовано закінчення 2012/13 навчального року для 9-х класів - 11 червня, 11-х класів - 31 травня 2013 року. Проведення свята Останнього дзвоника заплановано на 24 травня 2013 року. Вручення до-

кументів про повну загальну середню освіту відбудеться на урочистих зборах 1-2 червня 2013 року, про базову освіту 11-12 червня 2013 року. Щодо зовнішнього незалежного оцінювання, то основна сесія проходитиме із 3 червня до 27 червня 2013 року для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів. Нагадаю, що у 2013 році учасники мають можливість обрати не більше 4-х з 11 запропонованих предметів.

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖÅÂ

«Ëþáîâü â íàøåì ãîðîäå» ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß - 30 ÌÀÐÒÀ

22 ìàðòà â ìåäèàöåíòðå «Ä ÍÅÏЫÄÍÅÏÐÏÎÑÒ ÏÎÑÒ»» ïðîøëà ïðåññêîíôåðåíöèÿ íà òåìó: «Êàêèå ïåéçàæè âûáðàëè âëþáëåííûå äíåïðîïåòðîâöû, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â ôîòîêîíêóðñå «Ëþáîâü â íàøåì ãîðîäå» è êàêèå ïðèçû îæèäàþò ïîáåäèòåëåé» Как рассказал директор ДФ Радиогруппы УМХ Евгений Креминский, в конкурсе поучаствовали много людей, и выбрать лучшие из предоставленных фотографий оказалось нелегко. «Нам присылали фотографии не только влюбленных пар,

ÑÓÏÅÐÏÐÈÇ - ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÆÈÍ но и такие фотозарисовки, как, например, парень, кормящий собаку мороженым. Все это, безусловно, о любви, но, по условию конкурса, в

кадре должна быть именно влюбленная пара в легкоузнаваемом городском ландшафте. Одно из условий - качественное оригинальное фото-

графическое исполнение снимка. Кстати, поразило огромное количество фото, несколько «улучшенных» графическими редакторами», - отметил Евгений Креминский. Фотоконкурс «Лю-

бовь в нашем городе» проходил с 20 февраля по 20 марта и в данный момент подводятся окончательные итоги. Призовой фонд составил 20 тыс. грн. в товарном эквиваленте. Суперприз - романтический ужин в кафе-ресторане «Гараж», плавно перетекающий в романтический завтрак в номере-люкс отеля «Академия». Будут определены 10 призовых мест. Церемония награждения пройдет в ресторане «Гараж» 30 марта.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Òàòüÿíà Íàçàðîâà: «Ìîè ðîëè ñ÷èòàåò ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ…» ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÒÀÒÜßÍÛ ÍÀÇÀÐÎÂÎÉ:

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ðîäèëàñü: 29 íîÿáðÿ 1960 ãîäà â Áåðäÿíñêå. Íûíåøíèå òåàòðàëüíûå ðîëè: Ðàíåâñêàÿ â «Âèøíåâîì ñàäå», Æîçåôèíà â «Íàïîëåîíå è Êîðñèêàíêå». Ñíÿëàñü â õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìàõ: «Ðîêñîëàíà», «Çà âñå òåáÿ áëàãîäàðþ-3», «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè», «Çàâòðà áóäåò çàâòðà», «Êàéäàøåâà ñåìüÿ» è äðóãèõ.

НЕ ЗАХОТЕЛА «В ФИЛОЛОГИНИ» - Татьяна Евгеньевна, известно, что по окончании школы Вы поступали не в театральный вуз, а в Днепропетровский государственный университет на филологический факультет. - Когда я сказала маме, что поеду в Киев «поступать в актрисы», разразился грандиозный скандал. Мама запретила мне даже думать об этой профессии. Внешне я подчинилась и покорно согласилась препроводить себя в Днепропетровск. Родители выбрали для меня филологический факультет. Я, действительно, была «чистым гуманитарием», но еще больше я была актрисой - правда, тогда еще в душе. - В Бердянске, где Вы родились и выросли, нет ни одного профессионального театра. Откуда же эта страсть к лицедейству? - Внешне мой путь на любительскую сцену выглядит как цепь случайностей, однако, думается, все было предопределено свыше. Моя школьная подруга предложила записаться в драмкружок и повела меня в ДК имени Калинина тогда такие дома и дворцы культуры привечали в своих стенах самые разные виды искусств. То, что я увидела, показалось мне скучным, и я повела одноклассницу в другой ДК. Там-то и состоялась судьбоносная встреча с Тамарой Волошиной. А потом стало ясно, что именно Тамара Васильевна влюбила в театр моего папу, не ставшего

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÒÀÌÀÐÎÉ ÂÎËÎØÈÍÎÉ ÑÒÀËÀ ÑÓÄÜÁÎÍÎÑÍÎÉ

ÏÎÑËÅ ÏÐÅÌÜÅÐÛ ÂÑÞ ÍÎ×Ü ÃÓËßËÀ ÏÎ ÊÈÅÂÓ

театр по просьбе Юрия Михайловича встретиться с ним, и представить не могла, какое судьбоносное предложение услышу… «Мы возьмем Вас в театр, еcли Вы понравитесь в роли Айгюль. Только похудейте», - вот ключевые слова той знаменательной беседы. Я перестала есть, чтобы вжиться в образ девочки-подростка из далекого Туркменистана. «Но не до такой же степени не есть!» - воскликнул Юрий Резникович, увидев меня на репетиции. После премьеры мы всю ночь с охапками подаренных зрителями цветов гуляли по Киеву.

ТАБАЧНИК НЕ ПРОПУСКАЕТ ПРЕМЬЕР - С тех пор прошло 30 лет. Вы считаете Ваши роли? - Нет. Муж считает… Одно могу сказать: конечно же, есть

профессиональным актером, но сыгравшего на любительской сцене немало замечательных ролей. И, узнав, чья я дочь, эта замечательная актриса, выдающийся педагог и прекрасный человек, взяла меня за руку и ввела в завораживающий мир, имя которому - театр. - Ну а как же филфак ДГУ? Я прервала «штурм» этого престижнейшего на то время факультета и вернулась домой, сказав маме, что «провалила» экзамены. Тогда я отчетливо поняла, что могу стать только актрисой.

В ТЕАТР - ЧЕРЕЗ ПОХУДЕНИЕ - И через год стали-таки? - Ну, актрисой я стала уже в театре, да и то не сразу, а спустя

лет семь после поступления на профессиональную сцену. Впрочем, понадобились годы и для осознания этого. Наверное, именно непонимание сделало таким сложным мой первый год учебы в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого. Ведь я была «ведущей актрисой» в родном Бердянске, а в институте мне предлагали разучивать бессловесные этюды и заниматься прочими «несерьезными вещами»… К счастью, это настроение быстро улетучилось. - По окончании института Вас сразу же пригласили в ведущий театр страны - им. Леси Украинки. - Какая-то мощная сила вела меня к цели, и я достигала ее.

Именно потому я поступила в институт имени Карпенко-Карого на курс одного из лучших педагогов Украины, вот уже 30 лет моего коллеги и даже сценического мужа Юрия Мажуги. Но еще в студенческие годы и мечтать не смела о том, что буду называть своего учителя и других актеров Национального театра русской драмы коллегами. Меня увидел в дипломном спектакле, в роли Татьяны в пьесе «Мещане», и.о. худрука театра Юрий Резникович. Ему нужна была молодая актриса на одну из ведущих ролей в готовящейся к постановке пьесе «Предел спокойствия» по мотивам произведения Павла Загребельного. Я не знала этого и, идя в

ÏÐÅÐÂÀËÀ ÓÑÏÅØÍÛÉ «ØÒÓÐÌ» ÔÈËÔÀÊÀ роли, которые я бы хотела сыграть. Но я счастлива от того, что востребована в родном театре. - Ваш муж, министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, присутствует на премьерах? - Да. Но познакомились мы не в театре, а на телевидении. - Любите ли Вы кино так же, как театр? - Вряд ли их можно сравнивать. Они такие разные… Первое обогащает, второе эксплуатирует накопленное в театре. И, тем не менее, я люблю кино.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎIJËÈËÈÑß ÄÎѲÄÎÌ

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÎѲÒÈ ªâðîïåéñüêèé ôîíä îñâ³òè ðåàë³çóâàâ â Óêðà¿í³ ï³ëîòíèé ïðîåêò, ùî áóâ ïîêëèêàíèé óäîñêîíàëèòè ñèñòåìó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè òà àäàïòóâàòè ¿¿ äî ïîòðåá íà ðèíêó ïðàö³. Ðîçðîáëåíó ôîíäîì ìåòîäèêó çàñòîñóâàëè ñàìå íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³, ç³áðàíî òà ïðîàíàë³çîâàíî äàí³ ïðî íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òà ìîëîäü. Ñâî¿ì äîñâ³äîì íàøà îáëàñòü ïîä³ëèëàñÿ ç ³íøèìè ðåã³îíàìè Óêðà¿íè ³ êðà¿íàìè Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ï³ä ÷àñ ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿ ó Êèºâ³. ○

òÄÍÀ ÇÂÀÍÍß

ÊÐÀÙÈÉ ÂÈÕÎÂÀÒÅËÜ Â³äáóâñÿ îáëàñíèé êîíêóðñ íà êðàùîãî âèõîâàòåëÿ, ó ô³íàëüíîìó òóð³ ÿêîãî âçÿëè ó÷àñòü 10 êîíêóðñàíòîê ç³ âñ³º¿ îáëàñò³. Ïåðåìîãó çäîáóëà Ñâ³òëàíà ̳òëèöüêà âèõîâàòåëüêà ç Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó ¹148 «Ïëàíåòà ùàñòÿ». Âæå âîñåíè öüîãî ðîêó ïåðåìîæíèöÿ ïðåäñòàâëÿòèìå íàø ðåã³îí íà Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ «Âèõîâàòåëü ðîêó - 2013». ○

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÈ

ÏÐÈÂÅÄÓÒÜ ÄÎ ËÀÄÓ ²ç 1 êâ³òíÿ ðîçïî÷íåòüñÿ ùîð³÷íèé Âñåóêðà¿íñüêèé ì³ñÿ÷íèê «Ñïîðò äëÿ âñ³õ ñï³ëüíà òóðáîòà». Ó éîãî ðàìêàõ ó êîæí³é ç îáëàñòåé ïðèâîäèòèìóòüñÿ äî ëàäó ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè á³ëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â òà â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó ëþäåé. Äí³ïðîïåòðîâùèíà òàêîæ äîëó÷èòüñÿ äî ö³º¿ ³í³ö³àòèâè, ùîá íàïåðåäîäí³ âåñíÿíî-ë³òíüîãî ñåçîíó çàáåçïå÷èòè íàéêðàù³ óìîâè äëÿ çàíÿòü ô³çêóëüòóðîþ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. ÄËß ÒÂÎÐ×ί ÌÎËÎIJ

˲ÒÅÐÀÒÓÐÍÀ ÏÐÅÌ²ß Çà ï³äòðèìêè äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà îáëàñíîãî ³íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè îãîëîøåíî êîíêóðñ íà Âñåóêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðíó ïðåì³þ ³ì. Îëåêñàíäðè Êðàâ÷åíêî (Äåâ³ëü). Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ çàïðîøóºòüñÿ òâîð÷à ìîëîäü â³êîì â³ä 18 äî 35 ðîê³â. Ïðèéîì ðîá³ò òðèâຠç 25 áåðåçíÿ äî 20 êâ³òíÿ 2013 ðîêó. Äåòàëüí³øå ïðî êîíêóðñí³ óìîâè ìîæíà ä³çíàòèñÿ íà ñàéò³ http://www.dniprolit.org.ua/ archives/5395.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ñ 21 ÌÀÐÒ ÌÀÐÒÀÀ ÏÎ 7 ÀÏÐÅËß Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÌ ÕÌ ÝÊÑÏÎÍÈÐÓÅÒÑß ÂÛÑÒ ÀÂÊÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÂÅÍÃÅÐÑÊÎÃÎ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ «ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ È ÌÈÔ ÂÈÊÒÎÐ ÂÈÊÒÎÐÀÀ ÂÀÇÀÐÅËÈ» Èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «ÌÎÑÒ-ÄÍÅÏл ïðîâåëî ýêñïåðòíûé îïðîñ íà òåìó: «Ò âîð÷åñòâî «Òâîð÷åñòâî âåíãåðñêîãî õóäîæíèêà Âèêòîðà Âàçàðåëè» „ ÀÍÀ ÒÎËÈÉ ÀÄÀÌÑÊÈÉ, ÀÍÀÒÎËÈÉ ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëñîâåòà:

- ß â æèçíè íè÷åãî ïîäîáíîãî íå âèäåë. Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñî ñòîëü çíà÷èìûì ñîáûòèåì äëÿ îáëàñòè. Íàø ðåãèîí â î÷åðåäíîé ðàç äîêàçûâàåò, ÷òî Äíåïðîïåòðîâùèíà íå òîëüêî ðåãèîí-ëèäåð â ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñàõ, à è â êóëüòóðíûõ, è â äóõîâíûõ. Íàì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ óíèêàëüíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè Âèêòîðà Âàçàðåëè. „ ÈÂÀÍ ÊÓËÈ×ÅÍÊÎ, ãîðîäñêîé ãîëîâà Äíåïðîïåòðîâñêà:

- Ìû ñîçäàåì âñå óñëîâèÿ, ÷òîáû òàêèå èìåíèòûå õóäîæíèêè, êàê Âèêòîð Âàçàðåëè, âûñòàâëÿëèñü â Äíåïðîïåòðîâñêå. Ýòî íóæíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íàøèì õóäîæíèêàì, êîòîðûå ó÷àòñÿ â Õóäîæåñòâåííîì êîëëåäæå, äëÿ íèõ ýòî áåñöåííûé îïûò. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòî íóæíî æèòåëÿì ãîðîäà.  ýòîì ÿ ñìîã óáåäèòüñÿ íà âûñòàâêå Íèêàñà Ñàôðîíîâà, ãäå ïîáûâàëè áîëåå 25 òûñ. äíåïðîïåòðîâöåâ è îñòàâèëè ïîñëå ñåáÿ óâåñèñòûé àëüáîì êîììåíòàðèåâ è ïîæåëàíèé. „ ÌÈÕÀËÜ ÁÀÉÅÐ ÁÀÉÅÐ,, ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Âåíãðèè â Óêðàèíå:

- Äëÿ ìåíÿ áîëüøàÿ ÷åñòü íàõîäèòüñÿ ñåãîäíÿ â Äíåïðîïåòðîâñêîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåå è îòêðûâàòü âûñòàâêó Âèêòîðà Âàçàðåëè. Âàçàðåëè - òîò õóäîæíèê, êîòîðûé âëèÿë è äî ñèõ ïîð âëèÿåò íà ñîâðåìåííîå èñêóññòâî. Êàê îñíîâàòåëü îï-àðòà, îí ïðèäóìàë íå÷òî ñîâåðøåííî íîâîå. Ãëÿäÿ íà êàðòèíû Âàçàðåëè, ÷óâñòâóåòñÿ äèíàìèçì õóäîæíèêà. „ ÀÍÀ ÒÎËÈÉ ÊÐÓÏÑÊÈÉ, ÀÍÀÒÎËÈÉ ïåðâûé çàìåñòèòåëü ããëàâû ëàâû îáëãîñàäìèíèñòðàöèè:

- Äëÿ Äíåïðîïåòðîâñêà ýòî î÷åíü çíà÷èìîå ñîáûòèå, òàê êàê ÷åðåç êóëüòóðó ìîæíî ðàçâèâàòü äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî â ëþáûõ íàïðàâëåíèÿõ. Êðîìå òîãî, æèòåëè Äíåïðîïåòðîâñêà ìîãóò ëè÷íî óâèäåòü êàðòèíû îñíîâàòåëÿ îï-àðòà Âèêòîðà Âàçàðåëè. „ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÌÀÐÔÈ, àòòàøå Ïîñîëüñòâà Âåíãðèè â Óêðàèíå:

- Íàøå ïîñîëüñòâî ñòàðàåòñÿ ïîêàçàòü áîëüøå èç Âåíãðèè, äåìîíñòðèðóÿ êóëüòóðíûå äîñòèæåíèÿ. Êóëüòóðà âûçûâàåò ó íàðîäà ïîçèòèâíîå âîñïðèÿòèå. Âûñòàâêà Âèêòîðà Âàçàðåëè - ýòî ñîâðåìåííîå èñêóññòâî Âåíãðèè. Âàçàðåëè áûë îñíîâàòåëåì îï-àðòà. Ýòîò ìåòîä ñåé÷àñ ÷àñòî èñïîëüçóþò â êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèÿõ, àðõèòåêòóðå. Ìû çàìåòèëè, ÷òî â Óêðàèíå åñòü ñïðîñ èìåííî íà òàêîé âèä èñêóññòâà. „ ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÄÎÄ, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ñîâåòà:

- 21 ìàðòà â Äíåïðîïåòðîâñêîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåå îòêðûëàñü âûñòàâêà èçâåñòíîãî âåíãåðñêîãî õóäîæíèêà Âèêòîðà Âàçàðåëè. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Ïîñîëüñòâîì Âåíãðèè â Óêðàèíå. Äâà ìåñÿöà íàçàä âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì Âåíãðèè â Óêðàèíå Ìèõàëåì Áàåðîì ìû äîãîâîðèëèñü î ïðîâåäåíèè äàííîé âûñòàâêè â Äíåïðîïåòðîâñêå.

ÏÎ ÌÀ ÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÀÉÒ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÀÉÒÀÀ MOST-DNEPR.INFO ÏÏðð À Ò «ÊÐÈÂÎвÆÐÈÁѲËÜà ÎÑÏ» ÐÅÀ˲ÇÎÂÓª «ÊÐÈÂÎвÆÐÈÁѲËÜÃÎÑÏ»

РИБОПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Вид риби Короп рамчатий

Середня наважка 230 г 150 г 25 г Білий товстолобик 370 г 60 г 14 г Білий амур 110 г Ціни договірні та залежать від обсягів закупки. Тел.: (067) 3046268; (067) 5695170; т./ф.: (056) 4776806.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415)

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ØÀÃÈ

Êîãäà íà çàïðàâêàõ ïîÿâèòñÿ êà÷åñòâåííûé áåíçèí ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 Íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììå äåéñòâèé íà 2013 ãîä çàïëàíèðîâàíû ýôôåêòèâíûå øàãè ïî ìîäåðíèçàöèè íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé îòðàñëè äëÿ íàñûùåíèÿ ðûíêà êà÷åñòâåííûì òîïëèâîì îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ За ближайшие два года украинские нефтеперерабатывающие заводы модернизируются и перейдут на выпуск качественного топлива, соответствующего стандартам евро-4 и евро-5. Это предусмотрено Национальным планом действий на 2013 год, который был подписан Президентом Виктором Януковичем. Украинская нефтепереработка за последние пять лет практически сошла на нет - доля импортного топлива на украинском рынке составляет почти 80%. Получается, что мы заправляем машины бензином и дизтопливом из Беларуси, Балтии, Румынии, Польши. Весь 2012 год именно «нефтянка» портила показатели украинской промышленности. Такого спада производства, как здесь - в два раза за год - не знала ни одна отрасль даже во время жесточайшего кризиса 20082009 гг. Теперь же Национальная программа предусматривает выделе-

ние бюджетных средств на закупку стационарных и передвижных лабораторий контроля качества топлива. Раньше в этой сфере дальше разговоров дело не шло. Кроме того, правительство разработает и представит на рассмотрение парламента законопроект, который призван стимулировать инвестирование в модернизацию НПЗ. Все эти задачи, согласно утвержденному Президентом плану, должны быть выполнены в ближайшие недели.

ВОЗРОЖДЕНИЕ «НЕФТЯНКИ» Эксперты отмечают, что владельцы украинских НПЗ сами упустили время, за которое могли бы модернизировать свои предприятия. Все эти годы из нефтеперерабатывающих заводов только выкачивали прибыль, не вкладывая ни копейки в их развитие. Простой пример: в Европе считается нормальной переработка, когда из тонны нефти «выжимают» почти 97% топлива. Наши заводы в состоянии дать, в лучшем случае, 60%. Эксперты с грустью шутят, что украинские НПЗ - это мощности по переработке дорогой нефти в дешевый мазут. Такую роскошь могут позволить себе только нефтедобывающие страны. Украина же закупает сырье за рубежом. Ситуация оказалась настолько непростой, что властям пришлось действо-

ÍÀÖÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÅÄÓÑÌÀÒÐÈÂÀÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÍÀ ÇÀÊÓÏÊÓ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÉ

вать методом кнута (запретить выпуск топлива евро-3) и пряника (предоставить льготы при проведении модернизации заводов). Возрождению «нефтянки» посвящен один из самых больших блоков Национальной программы. - Указанный программный продукт отличается, в первую очередь, своей реалистичностью, - отмечает первый вице-премьер Сергей Арбузов, комментируя планы правительства, - поэтому я не вижу причин, по которым он не будет выполнен. Одна из задач документа - модернизация экономики на базе внутреннего рынка, в котором заложен основной потенциал экономического роста. Программа возрождения «нефтянки» преду-

ËÜÃÎÒÛ ÏÎÌÎÃÓÒ ÎÁÍÎÂÈÒÜ ÍÏÇ что льготы, контроль качества и отмена старых стандартов станут теми кнутами и пряниками, которые будут стимулировать модернизацию отрасли. Кроме того, собственники заводов не спешат вкладывать деньги в их обновление, поскольку уже несколько лет кряду в угоду владельцам НПЗ откладывается отмена стандарта евро-3. Когда его не станет, продукция большинства украинских НПЗ окажется вне закона - их придется закрыть. Времени для долгих раздумий не осталось - в ближайшем будущем планом действий пред-

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ËÅÎÍÈÄ ÊÎÑßÍ×ÓÊ, ïðåçèäåíò àññîöèàöèè «Îáúåäèíåíèå îïåðàòîðîâ ðûíêà íåôòåïðîäóêòîâ ÓÓêðàèíû»: êðàèíû»: - Åùå â 2006 ãîäó ìû ïðåäëàãàëè ïðåäîñòàâèòü ðÿä ëüãîò äëÿ ÍÏÇ, êîòîðûå ïîìîãëè áû èõ âëàäåëüöàì ìîäåðíèçèðîâàòü çàâîäû. Ýòè ïðåäëîæåíèÿ êàñàëèñü ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò ïðè èìïîðòå îáîðóäîâàíèÿ: îñâîáîæäåíèå îò óïëàòû èìïîðòíûõ ïîøëèí è ÍÄÑ, ïîñêîëüêó ó íàñ òàêîå îáîðóäîâàíèå íå ïðîèçâîäèòñÿ. ß ëè÷íî ãîòîâèë íåñêîëüêî çàêîíîïðîåêòîâ, íî äî ñèõ ïîð íè÷åãî íå èçìåíèëîñü. Ïîýòîìó íóæíî áóäåò âíîñèòü òàêèå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî ñåé÷àñ. сматривает усиление контроля качества топлива, а также законодательное внедрение стимулирующих льгот, которые помогут обновить украинские НПЗ. Президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук, комментируя намерения правительства возродить украинскую нефтепереработку, заметил,

полагается разработка действенных инструментов модернизации отечественной нефтепереработки. Вследствие этого, к 2015 году украинские НПЗ будут обязаны произвести модернизацию, которая потребует около 5 млрд. долл. Таким образом, у водителей появится возможность покупать топливо, которым не страшно заправлять машину.

Á²ÄÀ ÍÅ ÏÎÂÒÎÐÈÒÜÑß

dzãð³ºìî ëåëåê òóðáîòîþ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Òðàãåä³ÿ ëåëåê, ÿê³ ïðèëåò³ëè íà Çàõ³äíó ÓÓêðà¿íó êðà¿íó òà, öèêëîíó,, îïèíèëèñÿ íà ïîòðàïèâøè ó âèð ñí³ãîâîãî öèêëîíó ìåæ³ æèòòÿ é ñìåðò³, íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íå ïîâòîðèòüñÿ. Ó öüîìó ïåðåêîíàí³ íàóêîâö³ íàøîãî ðåã³îíó Ситуція, що склалась на Львівщині, Тернопільщині, - нестандартна для цих доволі обережних

пташок. Зазвичай лелеки надчутливі до змін погоди: відчувши наближення холодів, вони поверта-

ються назад, у більш теплі краї, аби перечекати негоду. «У наш регіон лелеки масово прилетять лише за 2-3 тижні, - заспокоює доцент кафедри зоології та екології ДНУ імені Олеся Гончара Олександр Пономаренко, - тож наразі шукати їх серед снігу не варто».

ÏÒÀÕÈ ¯ÄßÒÜ Ì'ßÑÎ ÒÀ ÐÈÁÓ Якщо ж ви раптом побачите лелек, нагодуйте їх м'ясом та рибою, зігрійте турботою та добротою.


ТВПРОГРАМА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.00 06.00 06.05 06.30, 06.45, 07.00, 07.15 07.20 07.25 07.30 07.40 07.45 08.15 09.00 09.40 10.05 12.10 12.15, 12.20 12.40 13.00 13.10 14.40 15.15 15.30 15.35 16.00 18.45 18.55 19.25 19.45 20.55 21.00 21.35 22.30 22.55 23.25 00.25 00.40 01.45

«Доброе утро, Украина!» Православный календарь Х/ф «Управа» 1 с. 23.00, 01.00 Итоги 07.05, 23.15, 01.10 Спорт 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Ново/ сти Обзор прессы Гигабайт Страна on line Гость студии Эра бизнеса Киножурнал «Хочу все знать» Д/ф «Винокурский соловей» Итоги недели Без цензуры Концертная программа В.Крищен/ ко «Десять заповедей» Энергоблок 19.05, 21.25 Деловой мир Желаем счастья Право на защиту Темный силуэт Г.Гаркуша. Концертная программа Окно в Америку Euronews Деловой мир. Агросектор Жизнь на равных Х/ф «Крах инженера Гарина», 1, 2 с. Мир спорта Агро/News Сельсовет «О жизни» с А.Пальчевским Официальная хроника Итоги дня «Вера. Надежда. Любовь» Книга.ua Тройка, Кено, Секунда удачи Кино в деталях Итоги. Бизнес От первого лица О главном

ИНТЕР 05.30 М/ф «Шрек» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.25, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН/ ТЕРом» 09.10 «Новогодний вечер с М.Галкиным и Н.Басковым» 12.45 Т/с «Самая красивая» 16.15 «Жди меня» 18.05 «Вечерний квартал» 20.00, 02.45 «Подробности» 20.30 Т/с «Идеальный брак» 22.40 Т/с «Опережая выстрел» 00.50 Т/с «Улица потрошителя» 03.15 Д/с «Магия океанов» 04.00 Д/ф «Роковая любовь»

9 КАНАЛ 08.00 08.30 09.00 10.00 12.00 14.00 18.00 18.50 19.00 20.10 20.35 21.00 21.25 23.10 01.10 02.40 04.00 04.05

«Днепр/футбол» «Алеф / в наше время» «Нереальные истории» Х/ф «В сторону от войны» Х/ф «Разжалованный» Т/с «М.У.Р.» Новости 9 канала Культурное меню «Улетное видео по/русски» «ШОУМУХОСЛОН» «Месть природы» «Новости 2+2» «Сумасшедшее видео по/украин/ ски» Т/с «Падающие небеса» Х/ф «Внезапный удар» Х/ф «Болото» «Дорожные войны» Х/ф «Дальний выстрел»

11 КАНАЛ 06.00 06.05 06.45, 06.50 07.10 08.30 08.45 09.00 11.30, 13.15, 13.20 14.50 15.50 16.50 19.00, 19.30 21.00 22.00 00.15 01.10 01.55

Teen Time Очевидец. Самое шокирующее 07.40 Подъем Пираньи «Экономика в деталях» Репортер «Родительский клуб» Х/ф «Мистер и миссис Смит» 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 14.20 Kids Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Светофор» 21.30, 23.55 Новости «Доживем до понедельника» «Дело вкуса» Ревизор/2 Т/с «Дневники вампира 3» Т/с «Вероника Марс 3» Т/с «Эврика»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.20, 23.40 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.40 Х/ф «Не может быть» 13.40 «Не ври мне / 2» 14.45 «Семейные мелодрамы / 3» 15.45, 00.05 «Секретные материалы шоу/ бизнеса» 20.15, 21.10 Т/с «Ледников» 22.10 «Деньги» 01.05 Х/ф «29... и все еще девствен ница»

СТБ

НТН 06.00 «Легенды уголовного розыска» 06.30 Х/ф «Ответь мне» 08.05 «Агенты влияния» 09.00 «Православные святые» 10.40 Т/с «Предатель» 14.20 Т/с «Бригада» 19.00, 23.45, 01.45 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: Майами 9» 00.15 Х/ф «Эксперимент «Карно завр»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.40 М/ф 06.45 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.15 «Разбудильник / будильник» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Медикус» 13.00 «Нам и не снилось». «Секретное оружие вашего дома», 1, 3 с. 16.00 «Формула любви» 16.50 «Люди» 17.15 «Как надо» 17.45 «Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Битва цивилизаций». «Поймать пришельца» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.20, 06.35 06.55 07.45 08.45, 09.15, 13.20 16.00

22.15 23.25

07.35 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» Факты недели 12.45 «Факты» 13.00 Х/ф «Под ливнем пуль» Х/ф «Сокровище нации» Х/ф «Сокровище нации 2: Кни га тайн» Факты. Вечер 01.25 Чрезвычайные новости Т/с «Морские дьяволы 6. Смерч» Т/с «Прокурорская проверка» Свобода слова

07.00 07.30, 07.55 09.00, 10.00 11.00 12.00 12.55 13.55 15.00, 17.10 17.45 18.15, 18.55 19.20 20.20 22.20 23.00 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком 16.05 Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Элли МакБил» Куколка Т/с «Моя прекрасная няня» 19.55 Одна за всех Досвидос/2 Даешь, молодежь! 21.00 Виталька БарДак/3 Богиня. Новая коллекция Т/с «Любит не любит» Кот.Фактор Дурнев+1 МосГорСмех Т/с «Убежище»

06.00 06.05 06.40, 07.30, 07.45 09.00 09.30

Гимн Украины Аграрная Днепропетровщина 10.45, 16.15 М/ф 20.45 «Тише, мыши!» Утренний коктейль Д/ф «Тайны подводного мира» Х/ф «Если бы я был начальни ком» Х/ф «Где бы ни работать» «Поговори обо мне. «Этому ребен/ ку нужна семья» Время советов Х/ф «А был ли Каротин?» 1 с. 23.15 Д/ф «Мир животных» 19.15, 22.30, 00.30 Новости Краеведческое путешествие Наживо Советы доктора Евтушенко Благотворительная акция Меморандум Д/ф «Прощай, дикая жизнь» Т/с «Агент особого назначения» Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки», 1 с.

18.45 19.25, 20.10

TET

51 КАНАЛ

11.55 13.15 13.30 14.30 15.50, 17.15, 17.30 18.00 18.55 19.00 19.45 20.00 21.30 23.00

5 КАНАЛ 14.00 «Программа передач» 14.10 «5 элемент» 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По/ года» 15.15 «Мамина школа» 16.10 «Окно в Европу» 16.45 «Мотор» 17.15 «Драйв/новости» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 18.40 «Киевское время» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время/Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 23.45, 00.35 «Обзор прессы»

НТВ МИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Русские сенсации» 11.05 Ты не поверишь! 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное про/ исшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16.40 Т/с «Предчувствие» 18.30, 02.25 «Прокурорская проверка» 19.35, 03.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». «Первая кровь». «Ко рабль призрак» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Паутина 6». «Контракт на смерть» 00.35 Т/с «Агент особого назначе ния». «Пропала собака» 04.30 «Шахматное обозрение. Лондон. Турнир претендентов»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 07.25 Х/ф «Москва Кассиопея» 08.55 Х/ф «Отроки во Вселенной» 10.25, 11.15 Т/с «Дорогая Маша Бере зина» 12.05 Х/ф «Все наоборот» 13.25 Х/ф «Увольнение на берег» 14.50 Х/ф «Опекун» 16.40 Т/с «Красная капелла» 18.40 Х/ф «Бархатный сезон» 20.30 Х/ф «Криминальный талант» 23.30 Х/ф «Тендер / Нежный зверь»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00, 14.30 М/ф 07.00 «Идеальный дом» 07.25, 09.30, 11.25, 16.25, 18.30, 20.00, 22.55 «Днепровская не/ деля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 «Кекс в большом городе» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Марви Хаммер 12.30 Робот Зик в мире животных 13.30 М/ф «Сон в летнюю ночь» 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «9 месяцев» 20.05 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.20 Т/с «Торговый центр» 15.15, 01.15 «Пока еще не поздно» 16.00 «Я подаю на развод» 17.00 Вечерние новости 17.40 «Давай поженимся!» 18.55, 00.20 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Условия контракта» 22.30 «Вечерний Ургант» 23.10 Ночные новости 23.25 «Игорь Угольников. Шутить изво/ лите?»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.50, 17.20 Т/с «След» 10.00 Т/с «Костер на снегу» 15.20 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток/шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Настоящие» 21.50 Х/ф «Эван Всемогущий» 23.35 Х/ф «Бриллиантовый поли цейский» 01.15 Х/ф «Спящие»

Сх. 05.34 Зах. 18.30 Трив. дня 12.56

Понеділок, 01 квітня 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.45 Х/ф «Идеальная жена» 11.45 «Один за всех» 13.35 «Зважені та щасливі» 18.00 «Вікна/Новини» 19.50 «Следствие ведут экстрасенсы» 20.55 Т/с «Мать и мачеха» 22.00 «Вiкна/ Новини» 22.25 «Детектор лжи / 3» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.15 Т/с «Доктор Хаус» 01.10 Х/ф «Узкий мост»

2+2

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.50, 04.55 06.05 06.45, 06.50, 07.30, 09.00 11.30, 13.15, 13.20 14.50 15.50 16.50 21.00 22.00 00.15 01.10 01.55 02.40 02.45, 02.50

06.00 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 23.55 Репортер Х/ф «Мистер и миссис Смит» 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 14.20 Kids Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Светофор» Т/с «Кухня 2» Ревизор/2 Т/с «Дневники вампира 3» Т/с «Вероника Марс 3» Т/с «Эврика» «Служба розыска детей» 03.45 Зона ночі Розквіт українського кіно

06.00, 06.30, 07.00 09.00

23.40 00.50

16.00 Этот удивительный мир 08.30 «Мир за неделю» «Утренний эспрессо» Зинаида Кириенко. Роковая кра/ савица 16.50 «Алло, доктор!» Михаил Ульянов. Как быстро про/ летела жизнь Удивительные рассказы о живот/ ных Знахарь ХХІ (1) 18.30, 21.00 «Социальный пульс» 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» «Светские хроники» Женские слабости 21.25 «Экономический пульс» В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Калугин, 2 ч. «Ералаш» Олег Табаков. Я все делаю с удо/ вольствием Неизвестное об известных: Земля динозавров (1) Животные, как мы (1) Амурные мелодии

07.00 09.20 11.20 13.00 14.25, 15.25 19.00 20.00 21.00 21.50 00.50

М/ф Х/ф «Удиви меня» Х/ф «Зевс и Роксана» «Пороблено в Україні» 18.00 «Званый ужин» «КВН» «Шопинг монстры» «Лямур Тужур» «Рассмеши комика» Х/ф «Хранители» Х/ф «Красавчик 2»

ТОНИС

10.00, 11.15 12.15 14.00 15.00, 15.15, 15.30 17.45 18.50, 19.00 20.00 21.35 22.40

K1

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 10.35, 11.35 «Возвраще/ ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.50, 10.50, 13.50 «Бабуся/антикри/ зис» 07.00, 22.35 «Мини/путешествия» 07.15 «Короткие встречи» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.45, 11.10, 18.05 «Не первый взгляд» 09.45 «Губерния» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 17.00 «Отражение: неведомая классика» 17.30 «Криминал» 19.50 «Короткие встречи», Лолита 20.10 Х/ф «Лагардер: Мститель в мас ке» 21.10 «Кинопроектор» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Майская ночь» 00.45 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕ/ Ром 09.10, 14.55, 23.15 Д/с «Музыка ретро» 09.45 Формула любви. Олег Меньшиков 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 15.55 Д/с «Места силы» 12.15, 15.20, 22.50 Д/с «Столицы мира» 12.40, 18.15 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.45 Т/с «Сердцу не прика жешь» 16.40 Д/с «Голливудские пары» 19.00 Т/с «Сваты 2» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 21.15 Т/с «Русские амазонки 1» 22.05 Т/с «Мужская работа 2»

TBI 06.30 07.00 08.00 08.30 10.30, 11.30 14.30 18.00 19.00, 19.30 20.30, 22.00 23.00 04.00 04.30

Голос верующего Сегодня. Дайджест Дорогие депутаты Лекции и события 17.00 Вокруг света Ювелирочка Труднейший в мире ремонт Цивилизация 21.00 Знак восклицания Сегодня о главном 23.30 «Сегодня» Особый формат «На ночь глядя» Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Ложь Кристины»

08.00, 09.00 10.00 12.00 14.00 18.00 20.10 20.35 21.00 21.25 23.10 01.10 02.40 04.00 04.05

19.00 «Улетное видео по/русски» «Нереальные истории» Х/ф «В сторону от войны» Х/ф «Разжалованный» Т/с «М.У.Р.» Т/с «Версия» «ШОУМУХОСЛОН» «Месть природы» «Новости 2+2» Сумасшедшее видео по/украински Т/с «Падающие небеса» Х/ф «Внезапный удар» Х/ф «Болото» «Дорожные войны» Х/ф «Дальний выстрел»

06.00 06.30, 07.20, 08.10, 09.00, 10.40, 11.30 14.50, 15.40, 16.40, 17.30

Удивительные эксперименты 12.20 Сверхпрочные сооружения 13.10 Воины 14.00 Земля: эволюция планеты 19.10 Тайные знаки 22.00 Тайны природы Тайны жизни 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса 20.00 Чрезвычайные истории Д/ф «Кукрыниксы против Геббель/ са» Д/ф «Попеченко» Д/ф «Крест против свастики» Покер Живая история Т/с «Лютер» Д/ф «Гибель футбольной команды Пахтакор» Смартшоу Мистическая Украина

MEGA

18.20 21.00 00.30 01.20 02.10 03.50 04.40 05.10

РТР «ПЛАНЕТА» 09.05 10.00, 10.30 11.15 12.00,

02.30 03.15

«Искатели» 13.00, 16.00, 19.00 Вести «1000 мелочей». Ток/шоу «О самом главном» 04.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 16.30, 18.40 Вести/Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжается» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести/спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Сделано в СССР» 03.30 «Прямой эфир» Т/с «Склифосовский» Т/с «Каменская» «Дежурный по стране» Т/с «В лесах и на горах» «Вести+» Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак», 1 с. «Городок» Вести.ru

06.30, 08.30, 18.30, 20.30 22.30

12.30 Х/ф «Волга Волга» 14.30 Х/ф «Журналист», 1 2 с. 00.30 «Двенадцатая ночь» Х/ф «Три плюс два» Х/ф «Проверка на дорогах»

06.30 07.30, 08.00 09.00 11.00, 12.00 13.00 14.00 15.00, 17.00 19.00 21.00 22.50, 00.40

«Легенды СССР» 11.30, 18.30, 22.30 «24» «Легенды СССР»: «Советское кино» «Байки Страны Советов» 18.00, 22.00 «Экстренный вызов» Званый ужин «Засуди меня» «Семейные драмы» 16.00 Не ври мне! «Верное средство» «Военная тайна» «Живая тема» 01.30 Х/ф «Глаза дракона» Т/с «Сверхъестественное»

13.30, 13.50 14.00 15.00 16.50 16.55 17.40 19.30, 20.20 22.05 23.05 00.00 00.50 01.05

НАШЕ КИНО

REN TV

«ТНТ 1» 06.00 М/с «Код Лиоко» 06.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму раи» 06.55, 07.25, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 «Про декор» Программа 08.30 М/с «Громокошки» 08.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта ны» 09.20 Х/ф «Посейдон» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом/2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая обща га» 16.30, 19.30 Т/с «Интерны» 17.00 Т/с «Деффчонки» 17.30 Т/с «Деффчонки» 18.00, 18.30 Х/ф «Реальные пацаны» 20.00 Х/ф «Медведь Йоги» 21.35 «Камеди Клаб» 23.30 Х/ф «Остров»

TVCI 06.00 08.20, 08.45, 09.10 10.00 10.30, 10.35 11.30, 11.50 13.15 13.50, 14.55, 15.10 15.25 16.50 18.10 19.10 20.15

«Настроение» 17.00 «Доктор И...» 17.50 М/с «Орсон и Оливия» «Постскриптум» Дом с историей 19.00 «Энциклопедия» «В центре событий» 14.35, 17.30, 22.00 События Х/ф «Женатый холостяк» Д/ф «Надежда Румянцева. «Во всем прошу винить любовь» 21.05 Т/с «Мужская работа» 20.00 Город новостей «Наша Москва» Х/ф «Меня это не касается» «История государства Российско/ го» Т/с «Золотая тёща» «Право голоса» «Петровка, 38»

Зах. 08.33 Сх. Повний міс. 27 березня 20.30 22.20 23.00 23.40

«Олимпиада. Как это делается» Без обмана. «Хитрая упаковка» Д/ф «Смех. Секретное оружие» «Всемирная история преда/ тельств. «Клятва верности» 00.50 Временно доступен 01.40 Д/ф «Вернись, конферансье!»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 07.20 08.00 09.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.40 17.00 18.05 18.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.50 00.20 00.40

Что? Где? Когда? «Пока все дома» «Голубой огонек» Т/ф «Карманный театр» Муз/ф «Воспоминание о песне» «Программа «А» «Колба времени» «Приглашение на вечер. Владимир Винокур» «Театральные встречи» «50/50» «Под знаком «Пи» Муз/ф «50 лет на эстраде. Ару тюн Акопян» Х/ф «Доченька» 1 с. «ВРЕМЯ» «Рожденные в СССР» «Смехопанорама» Д/ф «Генеральный секретарь» «Утренняя почта» Похороны Юрия Гагарина. Доку/ ментальная съемка. 1968 г. Х/ф «Факир на час»

ГУМОР 05.00 05.30, 06.10 07.00,

19.00 21.20

Т/с «Милицейская академия» 20.15 «33 м2» «Бодрое утро» 12.40, 20.00 «Минутка для ребен/ ка» «Клуб юмора» 18.00 Т/с «Конан» Х/ф «Молли и мопс 1» 17.00 Т/с «Отчаянные родите ли» «Торба смеха» М/с «Злобный» М/с «Галактический футбол» М/с «Сокровища острова чере пах» Т/с «Элен и ребята» Х/ф «12 стульев», 1 с.

09.30, 11.45 12.45, 13.45, 21.45 22.00, 23.30

00.00 Керлинг Снукер 15.45, 16.30 Велоспорт 14.45, 18.30, 21.00 Футбол Вот это да!!! 22.45 Про рестлинг Евроспорт

07.30 09.00, 09.50 11.40, 13.00 15.00 16.00 16.30

ЕВРОСПОРТ

ХОККЕЙ 06.30 КХЛ. Плей/офф. 1/2 финала. Матч 5. СКА / Динамо (Москва) 08.30, 16.20, 20.50 КХЛ. Плей/офф. 1/ 2 финала. Матч 5. Ак Барс / Трак/ тор 10.30 НХЛ. Детройт / Чикаго 12.30 Хоккейный полдень 14.20 НХЛ. Филадельфия / Бостон 18.20 Новости 18.25, 23.20 КХЛ. Плей/офф. 1/2 фина/ ла. Матч 6. Динамо (Москва) / СКА 22.50 Хоккейный вечер

СПОРТ 09.00, 09.15 09.20, 09.35 09.40, 10.15 10.55, 13.30 15.40 17.30, 20.00 21.35 22.05 23.35

13.00, 18.00 Новости «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» «Байки старого болельщика» 23.00 Шахматы. Турнир претен/ дентов в Лондоне «Шесть на шесть» 18.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Roosters» / «Eels» Теннис. Турнир «Masters» Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. 1/4финала 01.20 «Железный фактор» «Эхо» «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» Фигурное катание. «Stars on ice Japan» Футбол. 2/я Бундеслига. «Франк/ фурт» / «Унион»

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.50, 00.30 Футбол NEWS 06.15, 13.30 «Черноморец» / «Динамо». Чемпионат Украины 08.15 «Атлетико» / «Валенсия». Чемпи/ онат Испании 10.20, 13.05, 15.30, 17.50, 00.00 Самые смешные футбольные моменты 10.35, 20.00 «Конкурс коментаторов» 11.05 «Сельта» / «Барселона». Чемпио/ нат Испании 15.50 «Сарагоса» / «Реал». Чемпионат Испании 18.05, 00.45 Чемпионат Испании. Обзор 19.10 Чемпионат Италии. Обзор тура 20.30, 01.45 «Европейский weekend» 21.55 LIVE. «Фулхэм» / «КПР». Чемпио/ нат Англии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Два друга» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Гирлянда из малышей», Сборник мульт фильмов «Догада» «Веселая карусель» №10. «Пилюля» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Игрушечные истории», Сказки русских писа телей. «Бибигон», мультфильм «Клетка» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Дайте нам мужчин!» 1985 г. Мультфильм «Про верблюжонка» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Черепашка герой» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

Іменинники дня: ІНОКЕНТІЙ, КЛАВДІЙ, ДАРИНА, СОФІЯ ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 19.55 «Новый ЗанзиБар» 06.30, 06.45, 13.30, 13.45, 20.25, 20.40 Т/с «Зверята» 07.00, 15.00, 20.55 Т/с «Белка и Стрел ка. Озорная семейка» 07.05 М/ф «Сказки на ночь» 15 с. 07.10 М/ф «Удивительные подвиги» 07.30 М/ф «КОАПП». «Ограбление вернисажа» 07.40 М/ф «Кот Леопольд во сне и на яву» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.25, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 08.55, 15.15, 21.00 «Творческие мастер/ ские» 09.15 М/ф «Доктор Айболит и его зве ри» 09.20 М/ф «Забытый день рождения» 09.30 М/ф «Сочинение про дедушку» 09.45, 09.55, 10.05, 10.10 Т/с «Крот и его друзья» 10.20, 10.25, 10.30, 10.35 Т/с «Фикси ки» 10.45 Х/ф «Сильный как лев» 12.15 Т/с «Мерлин 4» 15.05 «Готовим с мамой» 15.35 М/ф «Гуси лебеди» 16.00, 21.55 Т/с «Пиратские острова» 16.20, 22.20 Т/с «Монстры и пираты 2» 16.35, 22.35 Т/с «Спасти галактику» 17.00 Х/ф «Лесной разбойник» 18.30 Т/с «Саладин» 19.00 М/ф «Домик на колесах» 19.25 «Волшебник Изумрудного города» 19.50 М/ф «Премьера» 21.20 М/ф «Клад кота Леопольда»

ПИКСЕЛЬ 06.00 06.30, 07.00, 07.30, 07.50, 08.00, 08.10, 08.30 09.20 09.30 09.40, 09.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.30, 12.10 12.40 13.10, 13.30 14.00 14.50 15.40 16.20 19.30 19.50 20.20 21.00 22.00 23.30

Усолапокот 17.40 Город друзей 12.20 Йой! Приключения Винкса 17.00 Кайю 19.00 Пим и Пам 19.10 Бум и Редсики 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы Baby TV Веселые цифры Зубабу 12.00, 17.20 Алекс 17.30 Зеленый свет 18.40 Анджелина/балерина 18.10 Лупдиду 15.20, 23.00 Огги и кукарачи 20.50 Маша и Медведь 21.30 Смешарики Песик Камбу Веселая ферма 16.30 Тикити/Так Тельмо и Тула Принц и нищий Клуб Винкс Осмотрительная Эбби Приключения Сакерзов Малыш Джейк Волшебный сад Приключения Тимми Барашек Шон М/ф Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Марви Хаммер 12.30 Робот Зик в мире животных 13.00, 14.30 Мультфильм 13.30 М/ф «Сон в летнюю ночь» 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финеас и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00 М/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «В поисках капитана Гран та»

РТВ МЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 07.00 08.00 09.00, 10.00 11.00 12.00, 13.00 14.30 16.00, 16.08, 19.00 20.00 23.00

«Страна илюди» М/ф «Без дураков» 15.00 Т/с «Таксистка 2» Т/с «Гончие 5», 3 ф. «Хорошие парни» «Грани недели» 17.00 Т/с «Тайны следствия 11», «Велосипед на том свете» Х/ф «Цирк зажигает огни» «Русский акцент» 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 18.08, 01.00 «Особое мнение» Т/с «Гражданин начальник» КВН Х/ф «Шестой»

TELEC 20.00 Т/с «Время Синдбада», 4 ф. «Развод по эльзасски» 21.00 Т/с «Петля» 22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 23.00 Т/с «Стилет» 00.00 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 01.00 Т/с «Аэропорт», 6 с. «Фур шет»


10 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 02 квітня ТВ УТ 1 06.00 06.00 06.05 06.30, 06.45, 07.00, 07.15 07.20 07.25 07.30 07.40 07.45 08.15 09.05, 09.30 10.20 12.50, 12.55 13.25, 13.50 15.15 15.35 15.40 15.55 16.00 18.45 19.45 20.55 21.15 22.55 23.25 00.25 00.40

«Доброе утро, Украина!» Православный календарь Х/ф «Управа», 2 с. 23.00, 01.00 Итоги 07.05, 23.15, 01.10 Спорт 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости Обзор прессы Эра строительства Страна on line Гость студии Эра бизнеса Киножурнал «Хочу все знать» Д/ф «М.Державин. Мне все еще смешно» 21.00 Итоги дня Шеф/повар страны Т/с «Маруся. Возвращение» 18.55, 21.10 Деловой мир Украинская песня 19.10, 01.45 О главном Х/ф «Частное лицо», 1 с. Euronews Наука Деловой мир. Агросектор «Служба поиска детей» Х/ф «Крах инженера Гарина», 3, 4 с. Мир спорта «О жизни» с А.Пальчевским Официальная хроника Социальное шоу «Адреналин» Тройка, Кено, Максима Х/ф «Ключи от бездны», 4 с. Итоги. Бизнес От первого лица

ИНТЕР 05.15, 22.40 Т/с «Опережая выстрел» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.35, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН/ ТЕРом» 09.10 Т/с «Отражение» 12.55 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.50 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 Т/с «Анечка» 17.40, 18.55 Т/с «Сваты 5» 20.00, 02.50 «Подробности» 20.30 Т/с «Идеальный брак» 00.50 Т/с «Улица потрошителя» 03.20 Д/с «Магия океанов» 04.05 Д/ф «Раймонд Паулс. Возвраще/ ние маэстро»

9 КАНАЛ 08.00, 08.50, 09.00, 09.25 09.55 10.35 11.00 15.00 16.00 19.00 20.10 21.25 23.40 00.30 02.10 03.40 03.45

18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 21.00 «Новости 2+2» «Сумасшедшее видео по/украинс/ ки» «ШОУМУХОСЛОН» «Месть природы» Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро ва. Продолжение» Т/с «Солдаты 13» Т/с «Инспектор Купер» «Улетное видео по/русски» «ДжеДАИ» Лига Чемпионов УЕФА. 1/4 фина/ ла. ПСЖ / Барселона. Прямая трансляция Про Лигу Чемпионов + обзор иг/ рового дня Лига Чемпионов УЕФА. 1/4 фина/ ла. Бавария / Ювентус Т/с «Падающие небеса» «Дорожные войны» Х/ф «Венчание со смертью»

11 КАНАЛ 06.00 06.05 06.45 06.50 07.10, 07.40 08.10 09.00 11.00, 13.30 13.30 14.35 15.05 15.50 16.50 19.30 21.00 22.00 22.20 23.00 00.35 01.30

Teen Time Очевидец. Самое шокирующее Подъем Пираньи 08.30, 19.00, 21.30, 00.15 Ново/ сти «Два берега» «Инновации» Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» Kids Time М/с «Утиные истории» «Мой малыш» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Светофор» «36, 6» «Васильевский остров» «Просто собака» «Перевоплощение» Т/с «Счастливы вместе» Т/с «Дневники вампира 3» Т/с «Вероника Марс 3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.35, 23.55 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.45, 12.40, 20.15, 21.10 Т/с «Ледни ков» 13.40 «Не ври мне / 2» 14.45 «Семейные мелодрамы / 3» 15.45, 00.20 «Секретные материалы шоу/ бизнеса» / «Надуть звезду» 22.10 «Меняю жену / 7» 01.20 Х/ф «Клуб «Венера»

СТБ

НТН

06.35, 16.00 «Все буде добре!» 08.35, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.00, 10.55 Звездная жизнь 12.00 Х/ф «Домработница» 13.50 «Зважені та щасливі» 18.00 «Вікна/Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 20.55 Т/с «Мать и мачеха» 22.00 «Вiкна/Новини» 22.25 «Дорогая, мы убиваем детей» 01.00 Т/с «Доктор Хаус» 01.50 Х/ф «Узкий мост»

07.00 Х/ф «Инспектор уголовного ро зыска» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «Медицинские тайны» 10.25 Т/с «Свой чужой» 12.35 Т/с «Бандитский Петербург 9» 14.35, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фо нарей 9» 16.45, 19.00, 23.45, 01.45 «Свідок» 17.00 Т/с «Висяки» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: Майами 9» 00.15 Х/ф «Карнозавр 3: первобыт ные твари»

34 КАНАЛ 06.20, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи/ ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник / будильник» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Легенды СССР». «Легенда о совет/ ской очереди» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Легенды СССР». «Наше счастли/ вое детство» 13.20 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра/ зоблачение». «Битва за еду» 14.10 «Секретные территории» 15.00 «Странное дело» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Эпикриз» 17.25 Скетч/шоу «Дураки, дороги, день/ ги» 17.45 «Чудо возможно» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Битва цивилизаций». «Стражи глубин» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Нам и не снилось». «Секретное оружие вашего дома», 1, 3 с.

ICTV 06.40, 06.50 07.15 08.45, 09.15, 10.10, 12.40, 13.05,

18.45 23.25 01.40

07.40 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» 12.45 «Факты» 19.25 Чрезвычайные новости 16.30 Т/с «Убойная сила» 13.00 Анекдоты по/украински 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 20.10 Т/с «Морские дьяволы 6. Смерч» Факты. Вечер Х/ф «Голодный кролик атакует» Провокатор

07.00 07.30, 07.55 09.00, 10.00 11.00 12.00 12.55 13.55 15.00 17.10 17.45 18.15, 18.55 19.20 19.55 22.20 23.00 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком 16.05 Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Элли МакБил» Куколка Т/с «Моя прекрасная няня» Одна за всех Досвидос/2 Даешь, молодежь! 21.00 Виталька БарДак/3 Богиня. Новая коллекция Т/с «Любит не любит» Большая разница Чертовщина МосГорСмех Т/с «Убежище»

14.10,

TET

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но/ вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «А был ли Каротин», 1 с. 11.30, 16.15 М/ф 12.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки», 1 с. 14.30 Х/ф «А был ли Каротин?», 2 с. 15.45, 20.00 Д/ф «Прощай, дикая жизнь» 17.30 Артзона 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.00 Хата скраю 19.45 Меморандум 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Агент особого назначения» 23.05 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки», 2 с.

НТВ МИР 05.00 07.10 09.00, 09.25 10.25 11.00 12.35 13.35 14.35, 15.30 16.40 18.35, 19.45, 20.40 22.30 00.25 04.25

ENTER 05.45 07.10 08.40 10.10, 11.50 13.35 15.25 16.55 18.45 20.20 22.50 00.50

Советские мультфильмы Х/ф «Отроки во вселенной» Х/ф «Москва Кассиопея» 11.00 Т/с «Дорогая Маша Бере зина» Х/ф «Две строчки мелким шрифтом» Х/ф «Замри, умри, воскресни!» Х/ф «Долгая дорога к себе» Т/с «Красная капелла» Х/ф «Срочно, секретно, Губче ка» Х/ф «Миссия в Кабуле» Х/ф «Взвод» Х/ф «Увольнение на берег»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.30, 20.25, 22.55 «Днепровская неде/ ля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Марви Хаммер 12.30 Робот Зик в мире животных 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.30 «Free Time» 19.55 «Полезные новости» 20.15 «Все грани высшего» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.05 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 08.15 08.50 09.55 11.15 12.00 13.00 13.20 14.20 15.15, 16.00 17.00 17.40 18.55, 20.00 20.30 22.30 23.10 23.30

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 08.50, 23.45, 00.35 «Обзор прес/ сы» 07.20 «Автопилот/новости» 07.30 «Обрати внимани» 07.40, 08.40 «Трансмиссия/новости» 08.20 «Новости Киевщины» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.25 «Особенный взгляд» 18.15, 22.45 «Хроника дня» 21.40 «Время/Тайм» 22.15 «Агроконтроль» 23.30 «CRIME NEWS»

«НТВ утром» Т/с «Возвращение Мухтара 2» 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» Кулинарный поединок Русская начинка Т/с «Мамочка, я киллера люб лю» «До суда» Суд присяжных 17.35 Обзор. Чрезвычайное про/ исшествие «Суд присяжных. Окончательный вердикт» Т/с «Предчувствие» 02.20 «Прокурорская проверка» 03.30 «Говорим и показываем» Т/с «Морские дьяволы. Смерч». «Диггеры». «Минное поле» Т/с «Паутина 6». «Контракт на смерть» Т/с «Агент особого назначения». «Свидетель» «Шахматное обозрение. Лондон. Турнир претендентов. Итоги»

11.00, 14.00 Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» «Модный приговор» «Время обедать!» «Доброго здоровьица!» Другие новости «Понять. Простить» Т/с «Торговый центр» 01.15 «Пока еще не поздно» «Я подаю на развод» Вечерние Новости «Давай поженимся!» 00.20 «Пусть говорят» «Время» Т/с «Условия контракта» «Вечерний Ургант» Ночные новости «Городские пижоны». «Лиллехам/ мер»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 07.00, 07.20 09.20, 10.00 11.50 15.20 16.00 18.00 19.20 20.00 23.15 01.00 01.45

Дорожный патруль 17.00, 19.00 События Утро с Украиной 13.50, 17.20, 21.50 Т/с «След» Т/с «Профиль убийцы» Х/ф «Личное дело майора Бара нова» Чистосердечное признание Критическая точка Т/с «Неравный брак» Ток/шоу «Говорит Украина» Т/с «Настоящие» Т/с «Пуля дура: Возвращение агента» Т/с «Гримм. Второй сезон» Х/ф «Эван Всемогущий»

Сх. 05.32 Зах. 18.32 Трив. дня 13.00

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.50, 04.55 06.05 06.50, 07.30, 09.00 11.00, 13.30, 13.30 14.50 15.50 16.50, 21.00 23.00 00.35 01.30 02.15 03.00, 03.05 03.15 03.30 03.50 04.35

06.00 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.15 Репортер Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 14.35 Kids Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» 22.00 Т/с «Светофор» Т/с «Кухня 2» Т/с «Счастливы вместе» Т/с «Дневники вампира 3» Т/с «Вероника Марс 3» Т/с «Эврика» 03.45 Зона ночі Світ Юрія Дрогобича Університети милосердя Рідні стіни Чорний колір порятунку Таїнства Києво/Печерської лаври

ТОНИС 06.00, 16.00 Этот удивительный мир 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служ/ ба новостей «Социальный пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 «Ералаш» 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Олег Табаков. Я все делаю с удо/ вольствием 12.15 Женские слабости 14.00 Неизвестное об известных: Земля динозавров (1) 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Кумиры» 15.45 «Цивилизация ncognta» 17.45 «Социальный статус: ваша пенсия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Калугин, 3 ч. 20.00 И ты, Брут?! Всемирная история предательства (1) 21.35 Месть алтайской принцессы 22.40 Неизвестное об известных: Корей/ ский леопард (1) 23.40 Животные, как мы (1) 00.50 Амурные мелодии

K1 07.00 09.25, 10.25, 12.15, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 20.00

М/ф 21.50 «Три сестры» 23.15 Х/ф «Спроси Синди» 21.00 «Рассмеши комика» 17.00 «Дом на зависть всем» 19.00 «Шопинг/монстры» 18.00 «Званый ужин» «Орел и Решка» «Большая разница»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 10.35, 11.45 «Возвраще/ ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.50, 10.50 «Бабуся/антикризис» 07.00 «Школа выживания» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.45, 11.00 «Не первый взгляд» 09.45 «Киноистории нашего времени» 11.20, 16.25 «В поисках легенд» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 17.00 «Под знаком Нобеля» 17.30 «Губерния» 18.00 «Мини/путешествия» 18.15, 21.10 «Кинопроектор» 19.25 «Короткие встречи» Бурчинский 19.50 «Здоровье» 20.10 Х/ф «Лагардер: Мститель в мас ке» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Артистка» 00.45 «Телечат»

15.00 16.00 18.00 20.10 21.25 23.40 00.30 02.10 03.40 03.45

19.00 «Улетное видео по/русски» 21.00 «Новости 2+2» Сумасшедшее видео по/украински «ШОУМУХОСЛОН» «Месть природы» Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро ва. Продолжение» Т/с «Солдаты 13» Т/с «Инспектор Купер» Т/с «Версия» «ДжеДАИ» Лига Чемпионов УЕФА. 1/4 фина/ ла. ПСЖ / Барселона Про Лигу Чемпионов + обзор иг/ рового дня Лига Чемпионов УЕФА. 1/4 фина/ ла. Бавария / Ювентус Т/с «Падающие небеса» «Дорожные войны» Х/ф «Венчание со смертью»

MEGA 06.00 06.30, 07.20, 08.10, 09.00, 10.40 11.30, 14.50, 15.40, 16.40, 17.30 18.20 21.00 22.00 01.20 02.10 03.50 04.40 05.10

Удивительные эксперименты 12.20 Сверхпрочные сооружения 13.10 Воины 14.00 Земля: эволюция планеты 19.10 Тайные знаки Тайны природы 00.30 Тайны жизни 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса 20.00 Чрезвычайные истории Д/ф «Оккультные тайны Третьего рейха» Д/ф «Валерий Воронин» Д/ф «Кукрыниксы против Геббель/ са» Арктика с Брюсом Перри Живая история Т/с «Лютер» Д/ф «Попеченко» Смартшоу Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 09.05, 10.00, 10.30 11.15 12.00, 13.30, 13.50 14.00 15.00 16.50 16.55 17.40 19.30, 20.20 22.05 23.05 01.00 01.15 01.50 03.15

00.05 Т/с «В лесах и на горах» 13.00, 16.00, 19.00 Вести «1000 мелочей». Ток/шоу «О самом главном» 04.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 16.30, 18.40 Вести/Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжается» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести/спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Сделано в СССР» 03.30 «Прямой эфир» Т/с «Склифосовский» Т/с «Каменская» «Специальный корреспондент» «Вести+» «Честный детектив» Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак», 2 с. Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 «Двенадцатая ночь» 08.30, 14.30 Х/ф «Три плюс два» 10.30, 16.30 Х/ф «Проверка на доро гах» 18.30, 00.30 Х/ф «Гулящие люди», 1 2 ф. 22.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»

REN TV 06.30 07.30, 08.00 11.00, 12.00 13.00 14.00 15.00, 17.00 19.00 21.00 22.50 01.00

«Документальный проект» 11.30, 18.30, 22.30 «24» «Документальный проект» 18.00, 22.00 «Экстренный вызов» Званый ужин «Засуди меня» «Семейные драмы» 16.00 Не ври мне! «Верное средство» «Территория заблуждений» «Пища богов» Х/ф «Рекрут» Т/с «Сверхъестественное»

«ТНТ 1»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕ/ Ром 09.10, 14.55, 23.15 Д/с «Музыка ретро» 09.35 Т/с «Русские амазонки 1» 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.15, 15.40, 22.50 Д/с «Столицы мира» 12.40, 18.15 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.45 Т/с «Сердцу не прика жешь» 15.20 Страна смеется 16.05, 22.05 Т/с «Мужская работа 2» 16.50 Семейный суд 19.00 Т/с «Сваты 2» 20.00 Подробности 21.15 Т/с «Русские амазонки 1»

06.00 М/с «Код Лиоко» 06.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму раи» 06.55, 07.25, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта ны» 08.25 М/с «Громокошки» 09.00 Х/ф «Медведь Йоги» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом/2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая обща га» 16.30, 19.30 Т/с «Интерны» 17.00 Т/с «Деффчонки» 17.30 Т/с «Деффчонки». «Челюсти» 18.00, 18.30 Х/ф «Реальные пацаны» 20.00 Х/ф «Дом Большой мамочки» 23.30 «Фантомы». Ужасы. США, 2008 г.

TBI

TVCI

ИНТЕР ПЛЮС

06.30 07.00, 08.00, 08.30, 09.30 10.30, 11.30 14.30 16.30 18.00 21.00 22.00 23.00 04.00 04.30

Голос верующего 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» 19.00 Знак восклицания Особый формат 17.00 Вокруг света Ювелирочка Труднейший в мире ремонт Здоровая жизнь Цивилизация «Тендер News» Альберт Эйнштейн «На ночь глядя» Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Знахарь»

06.00 08.15, 08.45, 09.10, 09.55, 10.40 11.00 11.30, 11.50 12.55, 13.05 13.40, 14.50, 15.05

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

Зах. 09.35 Сх. 00.45 Повний мыс. 27 березня 2+2

08.00, 09.00, 09.25 09.55 10.35 11.00

«Настроение» 17.00 «Доктор И...» 17.50 М/с «Орсон и Оливия» 18.10 Т/с «Золотая тёща» 15.20, 00.50 Т/с «Ласточкино гнездо» М/ф «Валидуб» «Мозговой штурм» 14.30, 17.30, 22.00 События «Жена. История любви» 19.00 «Энциклопедия» Д/ф «Вернись, конферансье!» 21.05 Т/с «Мужская работа» 20.00 Город новостей «Наша Москва»

16.00 М/ф «Полкан и Шавка» 16.10, 23.35 «Всемирная история преда/ тельств. «Тайный соперник» 16.50 «История осударства Российско/ го» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Доказательства вины. Лишний шанс» 22.20 Х/ф «Корея. Кровная вражда президентов» 22.55 Д/ф «Повелители душ» 01.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на/ дежды»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00, 07.00 08.00 09.40 11.00 12.05 12.30 14.00, 16.00 17.00 18.00 18.30 22.00 23.00 00.00 01.20

15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» «Приглашение на вечер» «Театральные встречи» «50/50» «Под знаком «Пи» Муз/ф «50 лет на эстраде. Ару тюн Акопян» Х/ф «Доченька», 1 с. 20.00 «ВРЕМЯ» «Смехопанорама» «Любовь моя, театр… Марк Заха/ ров» «Дрессировщик Запашный» Х/ф «Доченька», 2 с. «Илья Резник в театре и песне» «Было ВРЕМЯ» Что? Где? Когда? «Пока все дома»

ГУМОР 05.00 Т/с «Милицейская академия» 05.30, 20.15 «33 м2» 06.10 «Бодрое утро» 07.00, 12.40 «Минутка для ребенка» 07.30 «Клуб юмора» 09.00, 18.00 Т/с «Конан» 09.50 Х/ф «Молли и мопс 2» 11.40, 17.00 Т/с «Отчаянные родите ли» 13.00 «Торба смеха» 15.00 М/с «Злобный» 16.00 М/с «Галактический футбол» 16.30 М/с «Сокровища острова чере пах» 19.00 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «12 стульев», 2 с.

ЕВРОСПОРТ 09.30, 09.45, 12.00, 14.00 14.30 19.30 22.00

13.00, 18.30 Вот это да!!! 20.00, 00.00 Керлинг 15.30, 16.30 Велоспорт Евроспорт Футбол Стрельба Бокс

ХОККЕЙ 08.00 НХЛ. Обзор 08.30, 14.00, 20.50 КХЛ. Плей/офф. 1/2 финала. Матч 6. Динамо (Мос/ ква) / СКА 10.30, 18.30 НХЛ. Сан/Хосе / Ванкувер 12.30 Хоккейный полдень 15.55, 23.20 КХЛ. Плей/офф. 1/2 фина/ ла. Матч 6. Трактор / Ак Барс 18.20 Новости 20.30 Своя игра. Валерий Каменский 22.50 Хоккейный вечер

СПОРТ 09.00, 09.15, 09.20, 09.35 09.40 10.15 11.15, 13.30 14.00 15.15 16.55, 19.05 20.00 01.15

13.00, 18.45 Новости 19.00 «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» «Байки старого болельщика» Шахматы Турнир претендентов в Лондоне «Stars on ice Japan» 23.15 Волейбол. Чемпионат Ита/ лии. Мужчины. 1/4 финала. «Пья/ ченца» / «Перуджа». 3/й матч «Железный фактор» «Первая пятерка» «Эхо» 21.30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. «Звезда» / «Динамо». «Евролига c Гомельским» Современное пятиборье. Этап Куб/ ка мира в США. Мужчины Родео. «Bull Riders»

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.10 Футбол NEWS 06.15, 21.30 Чемпионат Испании. Обзор 07.10 Чемпионат Италии. Обзор тура 08.15 Металлург Д / Металлург З. Чем/ пионат Украины 10.20, 18.00 «Европейский weekend» 11.40 Атлетико / Валенсия 13.40 Бавария / Арсенал. Лига Чемпио/ нов УЕФА 16.00 Сельта / Барселона. Чемпионат Испании 19.30 Милан / Барселона. Лига Чемпио/ нов УЕФА 22.50 МЮ / Бавария (Финал 1998 г. / 1999 г.) Лучшие матчи Лиги Чем/ пионов 01.25 Черноморец / Динамо. Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Осторожно василек!» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Осторожно, обезьянки!», Сборник мульт фильмов «Мурзилка на спутни ке» «Верните Рекса» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Игрушечные истории», Сказки русских писа телей. «Тараканище» мульт фильм 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Максимка» 1952 г. сказки зарубежных пи сателей «Великан эгоист» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Черепашка герой» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

Іменинники дня: МИКИТА, СВІТЛАНА, ОЛЕКСАНДРА, МАРІЯ ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «Занзибар». «По уши в искусстве», 1 с. 06.30, 06.45, 13.30, 13.40, 20.30, 20.40 Т/с «Зверята» 07.00, 09.00, 15.00, 21.00 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 07.05, 18.10 М/ф «Сказки на ночь» ,1 с. 07.15 М/ф «Про котенка Женю и пра вила движения» 07.30 М/ф «Мойдодыр» 07.45 М/ф «Ну, погоди!» ,2, 3 вып. 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.25, 14.30 Т/с «Детективы из табакер ки» 09.05, 15.05 «Готовим с мамой» 09.15, 15.20, 21.05 «Творческие мастер/ ские» 09.35 М/ф «Гуси лебеди» 09.55, 16.00 Т/с «Пиратские острова» 10.20, 16.25 Т/с «Монстры и пираты 2» 10.35, 16.40 Т/с «Спасти галактику» 10.55 Х/ф «Лесной разбойник» 12.30, 18.30 Т/с «Саладин» 15.35 М/ф «Растрепанный воробей» 17.00 Х/ф «Черная курица, или Под земные жители» 18.15 М/ф «Сказки на ночь», 2 3с. 19.00 М/ф «Катавасия» 19.25 «Волшебник Изумрудного города» 19.45 М/ф «Дождик, дождик пуще» 21.25 М/ф «Как казаки олимпийцами стали» 21.40 М/ф «Кот Леопольд во сне и на яву» 21.55, 22.05, 22.10, 22.15 Т/с «Крот и его друзья» 22.25, 22.30, 22.40 Т/с «Фиксики»

ПИКСЕЛЬ 06.00 06.30, 07.00, 07.30, 07.50, 08.00, 08.10, 08.30 09.20 09.30 09.40, 09.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.30, 12.10 12.40 13.10, 13.30 14.00 14.50 15.40 16.20 19.30 19.50 20.20 21.00 22.00 23.30

Усолапокот 17.40 Город друзей 12.20 Йой! Приключения Винкса 17.00 Кайю 19.00 Пим и Пам 19.10 Бум и Редсики 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы Baby TV Веселые цифры Зубабу 12.00, 17.20 Алекс 17.30 Зеленый свет 18.40 Анджелина/балерина 18.10 Лупдиду 15.20, 23.00 Огги и кукарачи 20.50 Маша и Медведь 21.30 Смешарики Песик Камбу Веселая ферма 16.30 Тикити/Так Тельмо и Тула Король джунглей Клуб Винкс Осмотрительная Эбби Приключения Сакерзов Малыш Джейк Волшебный сад Приключения Тимми Барашек Шон М/ф Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукара чи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Марви Хаммер 12.30 Робот Зик в мире животных 13.00 Мультфильм 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финеас и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00 М/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «В поисках капитана Гранта»

РТВ МЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00, 06.30 07.00 08.00 09.00, 10.00

19.00 20.00 21.00 23.00

16.08, 18.08 «Особое мнение» «Экономические новости» М/ф «Вечерние Новости из Америки» 15.00 Т/с «Таксистка 2» Д/ф «Мистификаторы. Граф Кали/ остро» «Германия за неделю» «Американский ликбез» Д/ф «Мистификаторы. Наследник Эйфелевой башни» КВН 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» Д/ф «Мистификаторы. Продать ужас Амитивилля» Т/с «Гражданин начальник» Т/с «Гончие 5», 3 ф. Т/с «Тайны следствия 11» , 6 ф. Х/ф «Царская охота», 1 с.

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Т/с «Время Синдбада», 4 ф. Т/с «Петля» Т/с «Улицы разбитых фонарей» Т/с «Стилет 2» Т/с «Агентство «Золотая пуля» Т/с «Аэропорт», 7 с. «Колье»

11.00 11.30 12.00 13.00 16.00, 17.00

TELEC


ТВПРОГРАМА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

УТ 1 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Православный календарь 06.05 Х/ф «Управа», 3 с. 06.30, 23.00, 01.00 Итоги 06.45, 07.05, 23.15, 01.10 Спорт 07.00, 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 07.15 Обзор прессы 07.20 Гигабайт 07.25 Страна on line 07.30 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Д/ф «Е.Меньшов. Ослепительный миг» 09.05, 21.00 Итоги дня 09.15, 20.55 Официальная хроника 09.25 Правительство на связи с граж/ данами 10.15 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.50, 18.40, 21.20 Деловой мир 13.00 Шаг к звездам 13.50 Х/ф «Частное лицо», 2 с. 15.15 Euronews 15.35 Наука 15.40 Деловой мир. Агросектор 15.50 «Служба поиска детей» 16.00 Х/ф «Смерть под парусом» 19.00 Театральные сезоны 19.45 «О жизни» с А.Пальчевским 20.50 Мегалот 21.30 «Предвечерье» 22.25 Свет 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.25 Х/ф «Ключи от бездны», 5 с. 00.25 Итоги. Бизнес 00.40 От первого лица 01.45 О главном

ИНТЕР 05.15, 22.40 Т/с «Опережая выстрел» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.40, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10 Т/с «Отражение» 13.00 Д/с «Следствие вели... с Леони/ дом Каневским» 13.55 «Судебные дела» 14.50 «Семейный суд» 15.45 Т/с «Анечка» 17.40, 18.55 Т/с «Сваты 5» 20.00, 02.45 «Подробности» 20.30 Т/с «Идеальный брак» 00.50 Т/с «Улица потрошителя» 03.15 Д/с «Магия океанов» 04.00 Д/ф «Валентина Толкунова. Буду любить я вас всегда...»

9 КАНАЛ 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.25 «Сумасшедшее видео по/ украински» 09.55 «ДжеДАИ» 11.00, 16.00 Т/с «Инспектор Купер» 13.00 Т/с «Попытка к бегству» 14.00 Т/с «Солдаты 13» 18.50 Культурное меню 19.00 «Улетное видео по/русски» 20.10 «ШОУМУХОСЛОН» 20.35 «Облом UA» 22.05, 02.00 Х/ф «Скайлайн» 00.00 Х/ф «Кровососы» 03.25 «Дорожные войны» 03.30 Х/ф «Фучжоу»

11 КАНАЛ 06.00 Teen Time 06.05 Очевидец. Самое шокирующее 06.45, 07.40 Подъем 06.50 Пираньи 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но/ вости 09.00 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 16.50, 22.20 Т/с «Светофор» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследова/ ний» 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 00.35 Т/с «Дневники вампира 3» 01.30 Т/с «Вероника Марс 3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.20, 23.40 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.45, 12.40, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с «Ледников» 13.40 «Не ври мне / 2» 14.45 «Семейные мелодрамы / 3» 15.45, 00.05 «Секретные материалы шоу/бизнеса», «Жизнь после шоу» 01.05 Х/ф «Греческие поцелуи»

СТБ

НТН

06.15, 16.00 «Все буде добре!» 08.00, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.35, 10.35 Звездная жизнь 11.30 «Дорогая, мы убиваем детей» 14.00 «Зважені та щасливі» 18.00 «Вікна/Новини» 19.50 «Следствие ведут экстрасенсы» 20.55 Т/с «Мать и мачеха» 22.00 «Вiкна/ Новини» 22.25 «Хата на тата» 00.15 Т/с «Доктор Хаус» 01.10 Х/ф «Летят журавли»

06.55 Х/ф «Будни уголовного розыс ка» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «Медицинские тайны» 10.25 Т/с «Свой чужой» 12.35 Т/с «Бандитский Петербург 9» 14.35, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фо нарей 9» 16.45, 19.00, 23.45, 01.50 «Свідок» 17.00 Т/с «Висяки» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: Майами 9» 00.15 Х/ф «Из под земли»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи/ ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник / будильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Адская кухня/2. Российская вер/ сия» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Легенды СССР». «Легенда о кот/ лете и компоте» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Легенды СССР». «Советская мода» 14.50 «Легенды СССР». «Рождение и смерть советской колбасы» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Столичные тайны» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Битва цивилизаций». «По секре/ ту звезд» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.20 «МНС» 00.40 «Странное дело» 01.35 «Битва цивилизаций». «Подвод/ ный разум»

ICTV 06.25, 06.35 06.55 07.45 08.45, 09.15, 10.10, 12.40, 13.05, 14.10, 18.45 23.25 01.40

07.35 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» Несекретные файлы 12.45 «Факты» 19.25 Чрезвычайные новости 16.30 Т/с «Убойная сила» 13.00 Анекдоты по/украински 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 20.10 Т/с «Морские дьяволы 6. Смерч» Факты. Вечер Х/ф «Патруль» Криминальный облом

TET 07.00 07.30, 07.55 09.00, 10.00 11.00 12.00 12.55 13.55 15.00 17.10 17.45 18.15, 18.55 19.20 19.55 22.20 23.00 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Даша следопыт» Мультик с Лунтиком 16.05 Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Элли МакБил» Куколка Т/с «Моя прекрасная няня» Одна за всех Досвидос/2 Даешь, молодежь! 21.00 Виталька БарДак/3 Богиня. Новая коллекция Т/с «Любит не любит» Большая разница Чертовщина МосГорСмех Т/с «Убежище»

06.05, 07.00, 07.30, 07.45 09.00, 10.00 11.30, 12.15

18.00 Наживо 17.15, 19.15, 00.30 Новости 20.45 «Тише, мыши!» Утренний коктейль 13.30 Время советов Х/ф «А был ли Каротин?», 2 с. 16.45 М/ф Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки», 2 с. Налоговый монитор Х/ф «Незваный друг» Д/ф «Прощай, дикая жизнь» Хата скраю Снято Меморандум Д/ф «Прощай, дикая жизнь», 4 с. По ту строну поля Т/с «Агент особого назначения» Х/ф «Одиссея капитана Блада», 1 с.

51 КАНАЛ

14.25 14.40 16.15 17.05 17.30 19.45 20.00 21.00 21.30 23.05

5 КАНАЛ 06.30, 06.50, 07.20 07.30 07.40, 08.15 08.30 09.15, 10.30, 16.15 17.25 18.15 21.40 22.15 22.45 23.30,

18.40 «Киевское время» 23.45, 00.35 «Обзор прессы» «Автопилот/новости» «Обрати внимани» 08.50 «Трансмиссия/новости» «Трансмиссия/тест» «Утро со звездой» 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» «Драйв» «Арсенал» «Агроконтроль» «Время/Тайм» «Акцент» «Хроника дня» 00.25 «CRIME NEWS»

НТВ МИР 05.00 07.10 09.00, 09.20 10.25 11.00 12.35 13.35 14.35, 15.30 16.40 18.30, 19.35, 20.25 22.15 22.40 00.35 04.30

«НТВ утром» Т/с «Возвращение Мухтара 2» 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» Квартирный вопрос «Поедем, поедим!» Т/с «Мамочка, я киллера люб лю» «До суда» Суд присяжных 17.35 Обзор. Чрезвычайное про/ исшествие «Суд присяжных. Окончательный вердикт» Т/с «Предчувствие» 02.25 «Прокурорская проверка» 03.35 «Говорим и показываем» Т/с «Морские дьяволы. Смерч». «Глубинная бомба». «Нажив ка» «Сегодня. Итоги» Т/с «Паутина 6». «Синтетика» Т/с «Агент особого назначения 2». «Убить монтера» Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 07.25 Х/ф «Приключения желтого че моданчика» 08.50 Х/ф «Раз, два горе не беда!» 10.20, 11.10 Т/с «Дорогая Маша Бере зина» 12.00 Х/ф «Опекун» 13.30 Х/ф «Пятнадцатая весна. При своить звание героя» 15.15 Х/ф «Преферанс по пятницам» 16.55 Т/с «Красная капелла» 18.45 Х/ф «Криминальный талант» 21.45 Х/ф «Бархатный сезон» 23.35 Х/ф «Русский дом»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.30, 20.25, 22.55 «Днепровская неде/ ля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Марви Хаммер 12.30 Робот Зик в мире животных 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «9 месяцев» 20.00 «Философия искусства» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.00 «Идеальный дом» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 08.15 08.50 09.55 11.15 12.00 13.00 13.20 14.20 15.15, 16.00 17.00 17.40 18.55, 20.00 20.30 22.30 23.10 23.25

11.00, 14.00 Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» «Модный приговор» «Время обедать!» «Доброго здоровьица!» Другие новости «Понять. Простить» Т/с «Торговый центр» 01.20 «Пока еще не поздно» «Я подаю на развод» Вечерние Новости «Давай поженимся!» 00.20 «Пусть говорят» «Время» Т/с «Условия контракта» «Вечерний Ургант» Ночные новости Среда обитания

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 07.00, 07.20 09.20, 10.00, 11.50 15.20 16.00 18.00 19.20 23.15 01.00 01.45

Сх. 05.30 Зах. 18.33 Трив. дня 13.03

Середа, 03 квітня ТВ

Дорожный патруль 17.00, 19.00 События Утро с Украиной 13.00, 17.20, 21.50 Т/с «След» 20.00 Т/с «Настоящие» Ток/шоу «Пусть говорят. Рай в ша/ лаше» Чистосердечное признание Критическая точка Т/с «Неравный брак» Ток/шоу «Говорит Украина» Т/с «Пуля дура. Возвращение агента» Т/с «Гримм. Второй сезон» Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная свадьба»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.50, 04.55 06.05 06.50, 07.30, 09.00 11.00, 13.30, 13.35 14.50 15.50 16.50, 21.00 23.00 00.35 01.30 02.15 02.55 03.00, 03.05 04.05

06.00 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.10 Репортер Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 14.35 Kids Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» 22.00 Т/с «Светофор» Т/с «Кухня 2» Т/с «Счастливы вместе» Т/с «Дневники вампира 3» Т/с «Вероника Марс 3» Т/с «Эврика» «Служба розыска детей» 04.00 Зона ночі Становлення українського німого кіно С.Параджанов. Відкладена пре/ м’єра

ТОНИС 06.00, 16.00 Этот удивительный мир 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служ/ ба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 И ты, Брут?! 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Месть алтайской принцессы 12.15 «Социальный статус: ваша пенсия» 14.00, 22.40 Неизвестное об известных 15.30 «Ронин» с Дмитрием Выдриным 17.45 Не дай себя обмануть 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Жизнь без вранья. Е.Матвеев 23.40 Слезы Амазонки, 1 с. 00.45 Амурные мелодии

K1 07.00 09.15, 10.15, 12.15, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 20.00

М/ф 21.50 «Три сестры» 23.15 Х/ф «Сила веры» 21.00 «Рассмеши комика» 17.00 «Дом на зависть всем» 19.00 «Шопинг / монстры» 18.00 «Званый ужин» «Орел и Решка» «Большая разница»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 07.00 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.50, 10.50, 13.50 «Бабуся/антикри/ зис» 07.15, 12.25, 19.50 «Здоровье» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.45, 11.10 «Не первый взгляд» 09.45 «Киноистории нашего времени» 11.30 «Загородный дом» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 17.00 «Под знаком Нобеля». Рене Сюли/ Прюдом 17.30 «Губерния» 18.00, 21.10 «Кинопроектор» 19.25 «Короткие встречи». Астафьева 20.10 Х/ф «Лагардер. Мститель в мас ке» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Морской ястреб»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 14.55, 23.15 Д/с «Музыка ретро» 09.35, 21.15 Т/с «Русские амазонки 1» 10.30, 17.40 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.15, 15.45, 22.50 Д/с «Столицы мира» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.50 Т/с «Сердцу не прика жешь» 15.20 Феерия путешествий 16.10 Т/с «Мужская работа 2» 16.55 Семейный суд 19.10 Т/с «Сваты 3» 20.00 Подробности 22.00 Т/с «Под полярной звездой»

TBI 06.30 07.00, 08.00, 08.30 09.30 10.30, 11.30 14.30 18.00 19.00 21.00 23.00 04.00

Голос верующего 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» «Тендер News» Альберт Эйнштейн 17.00 Вокруг света Ювелирочка Труднейший в мире ремонт Цивилизация Знак восклицания Политклуб Виталия Портникова «На ночь глядя» Клипы Jazz с Алексеем Коганом

08.00, 09.00, 09.25, 09.55 11.00, 13.00 14.00 18.00 20.10

19.00 «Улетное видео по/русски» 21.00 «Новости 2+2» 21.25 Сумасшедшее видео Сильный аргумент. «ДжеДАИ» 16.00 Т/с «Инспектор Купер» Т/с «Попытка к бегству» Т/с «Солдаты 13» Т/с «Версия» «ШОУМУХОСЛОН»

2+2

«Облом UA» 02.00 Х/ф «Скайлайн» Х/ф «Кровососы» «Дорожные войны» Х/ф «Фучжоу»

10.00 11.00 12.00 12.30 16.00,

MEGA 06.00 06.30, 07.20, 08.10, 09.00, 10.40, 11.30 14.50, 15.40, 16.40, 17.30 18.20

Удивительные эксперименты 12.20 Сверхпрочные сооружения 13.10 Воины 14.00 Земля: эволюция планеты 19.10 Тайные знаки 22.00 Арктика с Брюсом Перри Тайны жизни 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса 20.00 Чрезвычайные истории Д/ф «Крест против свастики» Д/ф «Гибель футбольной коман/ ды Пахтакор» Д/ф «Оккультные тайны Третьего рейха» Покер Живая история Т/с «Лютер» Д/ф «Валерий Воронин» Смартшоу Мистическая Украина

17.00

00.30 01.20 02.10 03.50 04.40 05.10

РТР «ПЛАНЕТА» 09.05, 10.00, 10.30 11.15 12.00, 13.30, 13.50 14.00 15.00 16.50 16.55 17.40 19.30, 20.20 22.05 23.05 01.45 02.00 03.15

00.50 Т/с «В лесах и на горах» 13.00, 16.00, 19.00 Вести «1000 мелочей». Ток/шоу «О самом главном» 04.10 Т/с «Ефросинья» 16.30, 18.40 Вести/Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжает/ ся» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести/спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Сделано в СССР» 03.30 «Прямой эфир» Т/с «Склифосовский» Т/с «Каменская» Свидетели. «Без обид. Александр Ширвиндт» «Вести+» Х/ф «Не стреляйте в белых ле бедей» , 1 с. Вести.ru

18.00 18.30 23.00 01.00

REN TV «Документальный проект» 11.30, 18.30, 22.30 «24» «Живая тема» «Пища богов» «Смотреть всем!» 18.00 «Экстренный вызов» Званый ужин «Засуди меня» «Семейные драмы» 16.00 Не ври мне! «Верное средство» «Нам и не снилось» 01.40 Х/ф «Гнев»

«ТНТ 1» 06.00 М/с «Код Лиоко» 06.30 М/с «Могучие рейнджеры» 06.55, 07.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 08.25 М/с «Громокошки» 09.00 Х/ф «Дом Большой мамочки» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом 2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая обща га» 16.30, 19.30 Т/с «Интерны» 17.00 Т/с «Деффчонки». «Челюсти» 17.30 Т/с «Деффчонки» 18.00, 18.30 Х/ф «Реальные пацаны» 20.00 Х/ф «Дом Большой мамочки 2» 23.30 Х/ф «Лихорадка по девчонкам»

TVCI 06.00 08.20, 08.45, 09.10, 10.00,

«Настроение» 17.00 «Доктор И...» 17.50 М/с «Орсон и Оливия» 18.15 Т/с «Золотая теща» 15.20, 00.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 11.00 «Доказательства вины. Лишний шанс» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Татьяна Тотьмянина в программе «Жена» 12.55, 20.55 «Энциклопедия» 13.00, 01.35 Д/ф «Владислав Стржель/ чик» 13.40, 21.00 Т/с «Мужская работа» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.00 М/ф «Кукушка и скворец» 16.10, 23.40 «Всемирная история пре/ дательств. «Родная кровь» 16.50 «История Государства Российско/ го» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 22.20 «Русский вопрос» 23.00 «Хроники московского быта»

НОСТАЛЬГИЯ 06.05 Муз/ф «50 лет на эстраде. Ару тюн Акопян» 06.30 Х/ф «Доченька», 1 с. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Рожденные в СССР»

«Смехопанорама» «Любовь моя, театр…» «Дрессировщик В. Запашный» Х/ф «Доченька», 2 с. 22.00 «Илья Резник в театре и пес/ не» Х/ф «Китай. Утраченные побе ды» Д/ф «Перекресток рока» Т/ф «Вишневый сад», 1 ч. «Программа «А» «Приглашение на вечер»

ГУМОР 05.00 05.30, 06.10 07.00, 07.30 09.00, 09.50 11.40, 13.00 15.00 16.00 16.30 19.00 21.20

Т/с «Милицейская академия» 20.15 «33 м2» «Бодрое утро» 12.40 «Минутка для ребенка» «Клуб юмора» 18.00 Т/с «Конан» Х/ф «Молли и мопс 3» 17.00 Т/с «Отчаянные родите ли» «Торба смеха» М/с «Злобный» М/с «Галактический футбол» М/с «Сокровища острова чере пах» Т/с «Элен и ребята» Х/ф «12 стульев», 3 с.

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.30 11.30 12.00, 14.00 15.15 19.30 20.00, 21.45 21.50, 21.55 22.00, 23.45 23.50 00.20

13.00, 18.30 Футбол Вот это да!!! Евроспорт 15.30, 16.30 Велоспорт Снукер Легкая атлетика Стрельба 00.30 Керлинг Бизнес/класс 00.25 Избранное по средам Новости конного спорта 23.00, 23.30 Гольф Новости гольфа Парусный спорт Новости парусного спорта

07.30 07.50 08.10 08.30,

НХЛ. Обзор Чемпионат Швеции. Обзор Своя игра. Валерий Каменский 14.20, 20.50 КХЛ. Плей/офф. 1/2 финала. Матч 6. «Трактор» / «Ак Барс» НХЛ. Каролина / Вашингтон Хоккейный полдень Чешская хоккейная экстралига. Обзор НХЛ. Финикс / Лос/Анджелес Новости 23.20 КХЛ. Плей/офф. 1/2 фина/ ла. «СКА» / «Динамо» (Москва) Хоккейный вечер

ХОККЕЙ

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Гулящие люди» 10.30, 16.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 18.30, 00.30 Х/ф «Свет в окне» 20.30 Х/ф «Моонзунд» ,2 с. 22.50 Х/ф «Планета бурь» 06.30 07.30, 08.00 09.00 10.00 11.00, 12.00 13.00 14.00 15.00, 17.00 19.00 22.50,

Зах. 01.36 Сх. 10.44 Остання чв. 06.36

20.35 22.05, 00.00 03.25 03.30

21.00

10.30 12.30 14.00 16.20 18.20 18.25, 22.50

СПОРТ 09.00, 09.15, 09.20, 09.35, 09.40 10.40 11.00 13.30 15.15 16.15 18.25 19.50 21.25 23.30 01.30

13.00, 18.00 Новости 18.15 «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» 18.20 «Байки старого болельщи/ ка» «Первая пятерка» «Ride the Planet / 2012» Спортивные танцы/2013 Гандбол. Чемпионат России. Жен/ щины. «Звезда» / «Динамо». 2/й матч «Stars on ice Japan» Регбилиг. Европейская Суперлига. «Hull FC» / «Hull KR» Сноубординг. Финал Кубка мира в Испании. Женщины. Мужчины. Бордеркросс Современное пятиборье. Этап Куб/ ка мира в США. Женщины Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. 1/4финала. 4/й матч Фехтование. «Московская сабля». Женщины. Мужчины. Личные со/ ревнования «Шесть на шесть»

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.30 Футбол NEWS 06.15 Чемпионат Италии. Обзор тура 07.05, 10.25, 16.00 Чемпионат Испании. Обзор тура 08.15 Черноморец / Динамо. Чемпионат Украины 11.25 Саутгемптон / Челси. Чемпионат Англии 13.25 Топ/матч 13.40 Сарагоса / Реал. Чемпионат Испа/ нии 17.00 Futbol Mundial 17.30 «Шахтер» / «Боруссия» Д. Лига Чемпионов УЕФА 19.30 «Один на один с Гамулой». В. Ев/ тушенко 20.30, 23.50 «Ніч Ліги Чемпіонвів» 21.30 LIVE. «Малага» / «Боруссия» Д. Лига Чемпионов УЕФА 00.45 «Зенит» / «Базель».

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Плыви, ко раблик...» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Обезьянки и грабители». Сборник мульт фильмов. 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Игрушечные истории». Сказки русских писа телей. Сказки народов мира 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Мраморный дом». Сборник мультфильмов 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Черепашка герой» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «Новый ЗанзиБар» 06.30, 06.45, 13.30, 13.40, 20.30, 20.40 Т/с «Зверята»

Іменинники дня: ХОМА, КИРИЛО, ЯКІВ, АГНІЯ, СЕРАФИМА 07.00 07.30 07.55 08.00, 08.30, 09.00, 09.05, 09.20, 09.35 09.55, 10.25, 10.40, 11.00 12.10 12.20 12.25 12.30 15.35 17.00 18.30 19.25 19.45 21.25 21.35 21.45 21.55 22.30

М/ф «Домик на колесах» «Волшебник Изумрудного города» М/ф «Премьера» 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 15.00, 21.00 Т/с «Белка и Стрел ка. Озорная семейка» 15.05 «Готовим с мамой» 15.20, 21.05 «Творческие мастер/ ские» М/ф «Растрепанный воробей» 16.00 Т/с «Пиратские острова» 16.25 Т/с «Монстры и пираты, 2» 16.40 Т/с «Спасти галактику» Х/ф «Черная курица, или Под земные жители» М/ф «Сказки на ночь», 1 с. М/ф «Сказки на ночь», 2 с. М/ф «Сказки на ночь», 3 с. Т/с «Саладин» М/ф «Как Знайка придумал воз душный шар» Х/ф «По следу Бутча Кэссиди» Т/с «Запутанная история» М/ф «Медной горы хозяйка» М/ф «КОАПП». «Кошмар на Амазонке» М/ф «Доктор Айболит и его зве ри» М/ф «Забытый день рождения» М/ф «Сочинение про дедушку» Т/с «Крот и его друзья» Т/с «Фиксики»

ПИКСЕЛЬ 06.00 Усолапокот 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 07.50, 19.00 Пим и Пам 08.00, 19.10 Бум и Редсики 08.10, 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анджелина/балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.00 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Веселая ферма 13.10, 16.30 Тикити/Так 13.30 Тельмо и Тула 14.00 Пиноккио 14.50 Клуб Винкс 15.40 Осмотрительная Эбби 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.00 М/ф 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Марви Хаммер 12.30 Робот Зик в мире животных 13.00 Мультфильм 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финеас и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00 М/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Волшебный голос Джель сомино»

РТВ МЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00, 16.08, 18.08, 01.00 «Особое мне/ ние» 06.30 «Экономические новости» 07.00 М/ф 08.00 «Вечерние Новости из Америки» 09.00 Т/с «Таксистка 2» 10.00 Т/с «Гончие 5», 3 ф. «Хорошие парни» 11.00 «Русский акцент» 11.30 «Городские легенды» 12.00, 17.00 Т/с «Тайны следствия 11» , 6 ф. «Велосипед на том свете» 13.00 Х/ф «Царская охота», 1 с. 15.00 Т/с «Таксистка 3» 16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 19.00 Т/с «Гражданин начальник» 20.00 Т/с «Гончие 5» 21.00 Т/с «Тайны следствия 12» 23.00 Х/ф «Царская охота», 2 с.

TELEC 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Т/с «Время Синдбада» Т/с «Петля» Т/с «Улицы разбитых фонарей» Т/с «Стилет 2» Т/с «Агентство «Золотая пуля» Т/с «Аэропорт»


12 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

ÍÀÐÎÄÍÀß ÐÎÑÏÈÑÜ

Ïåòðèêîâêå ìîæíî íàó÷èòüñÿ ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ ÊÂÈÒÎÊ

ÐÎÇÄÐÓÊÓÞÒÜ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ Ïàñàæèðè, ÿê³ ïðèäáàëè çàë³çíè÷í³ êâèòêè ÷åðåç ²íòåðíåò, ìîæóòü ðîçäðóêóâàòè ¿õ áåç äîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â ó âñ³õ áåç âèíÿòêó çàë³çíè÷íèõ êàñàõ. Âèïàäêè ñòÿãíåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â ïðè ðîçäðóê³âö³ ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â, îôîðìëåíèõ ÷åðåç åëåêòðîíí³ êàíàëè îáñëóãîâóâàííÿ, âèíèêàëè ó êàñàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ ïîçà ìåæàìè âîêçàë³â òà öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â, äå çàë³çíèö³ íåñóòü äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà ¿õ óòðèìàííÿ.

ЖИВОПИСЬ БЕЗ ТАБУ

ÍÎÂÈÍÈ

 ÃÎÑÒßÕ Ó ÆÓÐÍÀ˲ÑÒ²Â

ÌÈÒͲ ÒÎÍÊÎÙ² Íà ôàêóëüòåò³ ñèñòåì ³ çàñîá³â ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà òðàäèö³éíî â³äáóâàþòüñÿ çóñòð³÷³ ç â³äîìèìè ëþäüìè, ñïåö³àë³ñòàìè äåðæàâíèõ ñòðóêòóð òà óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ ïðîôåñ³é. Ó áåðåçí³ âïåðøå ãîñòÿìè «Ïðåñ-ìàéäàíó» ñòàëè ñï³âðîá³òíèêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³. Ìàéáóòí³ «àêóëè ïåðà» ä³çíàëèñÿ ïðî òîíêîù³ ðîáîòè ìèòíèê³â, îñîáëèâîñò³ êîíòðîëþ, îôîðìëåííÿ ïàñàæèð³â òà áàãàæó, ïðî ðîáîòó ³ç çàïîá³ãàííÿ êîíòðàáàíä³. ○

ÊÐÀÙÈÉ ÄËß ÐÎÁÎÒÈ

ÊÎÍÒÀÊÒÍÈÉ ÖÅÍÒÐ Êîìïàí³ÿ «Êè¿âñòàð» âêîòðå ï³äòâåðäèëà ñâîº ïðàâî íàçèâàòèñÿ îïåðàòîðîì ¹1 íà ðèíêó ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Íåùîäàâíî âîíà ñòàëà ïåðåìîæöåì íàéïðåñòèæí³øîãî â ÑÍÄ ïðîôåñ³éíîãî êîíêóðñó êîë-öåíòð³â «Êðèøòàëåâà ãàðí³òóðà» é îòðèìàëà íàãîðîäó â íîì³íàö³¿ «Íàéêðàùèé êîíòàêòíèé öåíòð äëÿ ðîáîòè». Çàãàëîì çà ïðàâî íàçèâàòèñÿ íàéêðàùèì êîíòàêòöåíòðîì «Êè¿âñòàð» çìàãàâñÿ ³ç ïîíàä 100 êîìïàí³ÿìè ç ð³çíèõ êðà¿í ÑÍÄ. ○

Ãëÿäÿ íà ïåòðèêîâñêóþ ðîñïèñü - ÿðêóþ, êàê ïðàçäíèê, è ãðåþùóþ äóøó, ñëîâíî ñîëíûøêî, íåâîëüíî äóìàåøü: íàó÷èòüñÿ ýòîìó èñêóññòâó íåâîçìîæíî. Ñ äàðîì èçîáðàæàòü òàêóþ êðàñîòó íóæíî òîëüêî ðîäèòüñÿ. À, îêàçûâàåòñÿ, - ÷òî íåò… È ïåòðèêîâêå ìîæíî íàó÷èòüñÿ.  ÷åì óáåäèëèñü êîððåñïîíäåíòû «Âiñòåé»

ÑÒÐÈÁÀËÈ Ç ÏÀÐÀØÓÒÎÌ

ÏÎÃÎÄÀ ÍÅ ÇÀÂÀÄÈËÀ Ó âî¿í³â-äåñàíòíèê³â 25-¿ îêðåìî¿ ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíî¿ áðèãàäè Âèñîêîìîá³ëüíèõ äåñàíòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè òðèâàþòü ïðîãðàìè ñòðèáêîâî¿ ï³äãîòîâêè. Ó çâ’ÿçêó ç íåñïðèÿòëèâèìè ïîãîäíèìè óìîâàìè âèêîíàííÿ ñòðèáê³â ïîñò³éíî ïåðåíîñèëîñÿ. Çà ïåðøèìè ïîçèòèâíèìè ïðîãíîçàìè ìåòåîðîëîã³â, âî¿íè-äåñàíòíèêè âèêîíàëè 336 ñòðèáê³â ç ïàðàøóòîì.

Действительно, было бы странно, если бы на родине самой именитой народной живописи не существовало учебного заведения, в котором не обучали петриковке. И это делают в ПТУ №79, где уже много лет преподается специальность - «художественная роспись по дереву». Как говорят здешние мастера, ребята знакомятся с разными видами росписи - гуцульской, киевской и так далее - но серьезно и глубоко изучают, конечно же, петриковку. Ныне уже трудно подсчитать, какое количество художников выпустило это почтенное учебное заведение, возглавляемое сегодня Петром Данильченко. Многие из них

стали известными мастерами - Юлия Нагай, Наталья Рыбак и другие. Преподают здесь умелицы, отдавшие значительную часть своей жизни фабрике, увы, ныне закрытой. Но женщины продолжают творить шедевры народной росписи, хотя уже на дому. Это Людмила Горбуля, Ольга Дарадан, Татьяна Костоглот. Творческий и жизненный опыт, однако, не создал между мастерами и подмастерьями дистанции. Напротив, сблизил, поспособствовал возникновению атмосферы истинного творчества. Мудрость и мастерство учителей позволяют им щедро делиться своим умением, открывать все

секреты и таинства создания необыкновенных рисунков, а ребят побуждают терпеливо и усердно осваивать самобытную живопись. «К нам приходят молодые люди, которые даже кисточку в руках ни разу не держали. И это не мешает им научиться рисовальному искусству. Главное - желание и терпение», - говорит Людмила Горбуля.

ЕДУТ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ Учиться художественной росписи по дереву в ПТУ №79 в Петриковку приезжают молодые люди со всей области. Ранее, когда работала фабрика и перед выпускниками учи-

ÌÍÎÃÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÑÒÀËÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ ÌÀÑÒÅÐÀÌÈ

лища не возникала проблема трудоустройства, здесь учились ребята со всей Украины. Ныне число будущих мастеров уникальной росписи поубавилось, «география поступлений» стала более скромной, однако процесс постижения искусства петриковки не забуксовал. Здесь, например, мы встретили Таню Карасенко из Петриковки, Катю Несинову из Павлограда, Юлию Крамар из Перещепино, Настю Белоус из Вольногорска. И если не все девушки по окончании училища будут профессионально заниматься петриковской росписью, она все равно останется в их жизни. Правы наставницы: полученные в училище навыки не пропадут даром, и вряд ли создающая праздник петриковка навсегда и бесследно «отпустит» юных мастериц, не останется прекрасной отдушиной, позволяющей и черпать вдохновение, и обращаться к ней для подкрепления душевных сил.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ

Íå óâåðåíà? Íå áåðåìåíåé ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Åñëè òàê ïîéäåò è äàëüøå, òî äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ñêîðî èñïðàâèòñÿ. Ïî êðàéíåé ìåðå, â îáëàñòè ðåãèñòðèðóþòñÿ áîëüøå ðîäîâ è ìåíüøå èñêóññòâåííûõ ïðåðûâàíèé áåðåìåííîñòè Как рассказывает главный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации Екатерина Каира, если в 2001 году количество абортов в нашем регионе составляло 32,3 на тысячу женщин фертильного возраста, то в прошлом - уже 13,9 на это же количество потенциальных мамочек, а таких на Днепропетровщине - более 837 тысяч. По мнению Екатерины Каиры, желание женщин со-

мической ситуации в регионе, что позволяет без боязни смотреть в будущее и планировать семью. Снижение количества абортов объясняется и активной профилактикой нежелательной беременности, пропагандой методов контрацепции. Областное здравоохранение ежегодно получает от государства контрацептивов на 100 тысяч гривен, и они бесплатно распространяются среди подростков, ВИЧинфицированных, пациенток с патологиями. Бесплатно предлагать средства защиты позволяет и сотрудничество с международными фондами - именно благодаря такому партнерству удалось в течение последних двух лет распространить контрацептивы более чем на хранить детей можно объяснить 1 млн. гривен. Как результат - сорядом причин, в том числе кращение числа абортов и среди и улучшением социально-эконо- подростков.

ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÒÈÂÛ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÞÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

ÐÎÌÀÍ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ

Êîëè÷åñòâî áðàêîâ â òåêóùåì ãîäó äîëæíî óâåëè÷èòüñÿ - äëÿ ýòîãî åñòü âñå ïðåäïîñûëêè. Âîçäåðæàâøèñü â ñèëó ñóåâåðèé îò ñâàäåá â âèñîêîñíîì 2012-ì, íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè è ñîîòå÷åñòâåííèöû ðèíóëèñü â çàãñû ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ

ÓÆ ÇÀÌÓÆ ÍÅÂÒÅÐÏÅÆ

2013: ñâàäåá áóäåò áîëüøå

 2012-Ì ÇÀÊËÞ×ÅÍÎ 748 ÑÎÞÇÎÂ Ñ ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀÌÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎѲÂÍÀ ÊÀÌÏÀͲß

×ÅÊÀÞÒÜ ÏÎÒÅÏ˲ÍÍß

ÍÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÊÈËÈ̲

ÇÀÑËÓÆÅÍÀ ÌÅÄÀËÜ

ËÞÄÈ ÍÅÐÅÄÊÎ ÂÍÎÂÜ ÂÎÑÑÎÅÄÈÍßÞÒÑß ÏÎÑËÅ ÐÀÇÂÎÄÀ ЖЕНИХИ ИЗ ЕГИПТА Что касается браков с иностранцами, то, по словам Алены Ляшенко, украинские невесты больше всего популярны у женихов из Турции и Египта. Горячие восточные парни ищут за пределами родины

жен и матерей своих будущих детей. Как же быть в том случае, если вы намерены выйти замуж или жениться на гражданине другой страны? Если ваш суженый (суженая) - иностранец, то для регистрации

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÀËÅÍÀ ËßØÅÍÊÎ,

çàìíà÷àëüíèêà ñëóæáû ÃÃëàâëàâíîãî óïðàâëåíèÿ þñòèöèè â îáëàñòè: - 8 àïðåëÿ 2010 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â Ñåìåéíûé Êîäåêñ Óêðàèíû. Òàê, áðà÷íûé âîçðàñò äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí óâåëè÷èëñÿ äî 18 ëåò. Òàê ÷òî åñëè âàì íåò âîñåìíàäöàòè è âû íå áåðåìåííû, ìûñëè ïðî ñâàäåáíûå õëîïîòû ïðèäåòñÿ îòëîæèòü. Êîíå÷íî, ðàáîòíèêè çàãñà ìîãóò çàðåãèñòðèðîâàòü áðàê è ïî äîñòèæåíèè 16 ëåò, íî òîëüêî ïî ðåøåíèþ ñóäà.

брака понадобятся следующие документы: D паспорт, D документ, подтверждающий законное пребывание на территории Украины, Dсправка о семейном положении. В случае ранее официально зарегистрированных отношений будет необходим и документ об их аннуляции. Естественно, документы должны быть переведены на украинский язык. Определенные правила придется соблюсти и в том случае, если вы собираетесь пойти под венец с гражданином Украины, но это ваш не первый поход замуж (женитьба). В таком случае, для подачи заявления на регистрацию брака необходимо предоставить паспорта, документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, или свидетельство о смерти, если муж (жена) скончались.

ÍÅÇÀÊÎÍÍÀß ÏÐÎÄÀÆÀ

Àëêîãîëü è ñèãàðåòû - òàáó äëÿ ïîäðîñòêîâ ÐÎÌÀÍ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ

 Óêðàèíå àêòèâíî áîðþòñÿ ñ ïðîäàâöàìè ñèãàðåò è àëêîãîëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì. Òàê, ñ íà÷àëà ãîäà â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè áûëî ïðîâåäåíî 10 ðåéäîâ, êîòîðûå ïîêàçàëè: ýòèì ãðåøàò íå òîëüêî êèîñêè, íî è êðóïíûå ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ По словам старшего оперуполномоченного криминальной милиции по делам детей ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Виталия Карамушки, за прошлый год составлено 330 административных протоколов по части 2 статьи 156 КУоАП. К предпринимателям применено

 îáëàñò³ âåñíÿí³ ïîëüîâ³ ðîáîòè áóëî çàïëàíîâàíî ðîçïî÷àòè îð³ºíòîâíî 26-27 áåðåçíÿ. Àëå ÷åðåç ïîõîëîäàííÿ òà ðÿñí³ îïàäè ¿õ ïî÷àòîê â³äêëàëè. Ïîñ³âíà êàìïàí³ÿ â îáëàñò³ ñòàðòóº, ÿê ò³ëüêè ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà âñòàíîâèòüñÿ íà ð³âí³ íå ìåíøå +5-7 ãðàäóñ³â.

В ЗАГС - К ТРИДЦАТИ Действительно, так сложилось, что в високосный год желающих связать отношения узами Гименея было гораздо меньше. В 2013-м же, исходя из уже поданных заявлений, количество желающих пойти под венец значительно увеличилось. А значит, как говорит замначальника службы Главного управления юстиции в области Алена Ляшенко, есть основания и для улучшения демографической ситуации в обозримом будущем. Статистика утверждает, что в прошлом году на Днепропетровщине зарегистрировано 20 324 брака, 748 из которых - союзы с иностранцами. Это на шесть тысяч меньше, чем в 2011-м. Интересно, что, как отмечают специалисты, сегодня средний возраст брачующихся - 28 - 32 года. Кроме того, нередки случаи, когда люди вновь воссоединяются после развода, а то и после двух.

Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ  ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÅËÈ 10 ÐÅÉÄÎÂ

ÑÐÅÄÍßß ÑÓÌÌÀ ØÒÐÀÔÀ - 510 ÃÐÍ. финансовых санкций на общую сумму 350 тыс. грн. А у 32 субъектов хозяйствования и вовсе аннулированы лицензии. Результат рейдов, проведенных в этом году в нашем регионе, - 80 админпротоколов, 39 из которых составлено в областном центре. Средняя сумма штрафа, которая накладывается на продавца, нарушившего закон, - 510 грн. Самих же подростков наказывают вызовом родителей и оповещением по месту учебы.

21-22 áåðåçíÿ ó ì³ñò³ Òá³ë³ñ³ ïðîõîäèâ ×åìï³îíàò ªâðîïè ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè. Íà íüîìó óÿ ×èõëàäçå, ÿêèé ïðåäñòàâëÿâ Äí³ïðîïåòðîâñüêó îáëàñòü, ïîñ³â òðåòº ì³ñöå ó âàãîâ³é êàòåãî𳿠74 êã. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïîçäîðîâèâ ñïîðòñìåíà ç äîâãîî÷³êóâàíîþ ìåäàëëþ, çäîáóòîþ íà ì³æíàðîäíîìó êèëèì³. ○

ÂÈÑÎÊÅ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

ÇÄÎÁÓ ÑвÁËÎ 23-24 áåðåçíÿ â ãðóçèíñüêîìó ì³ñò³ Òá³ë³ñ³ â³äáóâàâñÿ ×åìï³îíàò ªâðîïè ç ãðåêîðèìñüêî¿ áîðîòüáè. Äí³ïðîïåòðîâåöü ªâãåí Îðëîâ ñòàâ âîëîäàðåì ñð³áíî¿ ìåäàë³ ó âàãîâ³é êàòåãî𳿠120 êã. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ñïîðòñìåíà ç âèñîêèì äîñÿãíåííÿì, çäîáóòèì íà êîíòèíåíòàëüíîìó ÷åìï³îíàò³. ○

ÇÌÀÃÀËÈÑß ÏËÀÂÖ²

ÂÈÑÒÓÏÈËÈ Ã²ÄÍÎ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â Ïàëàö³ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó «Ìåòåîð» ïðîéøîâ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ïëàâàííÿ. Íàøà îáëàñòü ïîñ³ëà ²² çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå, çäîáóâøè 24 ìåäàë³. Îäíî÷àñíî â³äáóâñÿ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ïëàâàííÿ ñåðåä ìîëîä³ â ïðîãðàì³ ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü - êâàë³ô³êàö³éíèõ äî ÷åìï³îíàòó ñâ³òó. Ó íüîìó íàø³ ñïîðòñìåíè çäîáóëè 12 ìåäàëåé, ïîñ³âøè V çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå.


14 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 04 квітня ТВ УТ1 06.00 06.00 06.05 06.30, 06.45, 07.00, 07.15 07.20 07.25 07.30 07.40 07.45 08.15 09.05, 09.30 12.50, 13.00 13.45 15.15 15.30 15.35 15.50 18.45 19.15 20.25 20.55 21.25 22.50 23.25 00.25 00.40 01.40

«Доброе утро, Украина!» Православный календарь Х/ф «Управа», 4 с. 23.00, 01.00 Итоги 07.05, 23.15, 01.10 Спорт 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости Обзор прессы Эра строительства Страна on line Гость студии Эра бизнеса Киножурнал «Хочу все знать» Д/ф «М.Неелова. С собой и без себя» 21.00 Итоги дня Т/с «Маруся. Возвращение» 18.50, 21.15 Деловой мир Здоровье Х/ф «Частное лицо», 3 с. Euronews Наука Деловой мир. Агросектор Х/ф «Испектор Гулл» Мир спорта «О жизни» с А.Пальчевским Опыт 1 ч. Официальная хроника Опыт 2 ч. Тройка, Кено, Максима Х/ф «Ключи от бездны», 6 с. Итоги. Бизнес От первого лица О главном

ИНТЕР 05.15, 22.40 Т/с «Опережая выстрел» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.40, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН> ТЕРом» 09.10 Т/с «Отражение» 13.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.55 «Судебные дела» 14.50 «Семейный суд» 15.45 Т/с «Анечка» 17.40, 18.55 Т/с «Сваты5» 20.00, 02.35 «Подробности» 20.30 Т/с «Идеальный брак» 00.40 Т/с «Улица потрошителя» 03.05 Д/с «Магия океанов» 03.50 Д/ф «Елена Яковлева. ИнтерЛе> ночка»

9 КАНАЛ 08.00, 08.50, 09.00, 09.25, 09.55, 10.35 11.00, 13.00 14.00 19.00 20.35 22.00 00.05 01.20 03.00

18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 21.00 «Новости 2+2» 21.25 «Сумасшедшее видео по> украински» 20.10 «ШОУМУХОСЛОН» «Облом UA» 16.00 Т/с «Инспектор Купер» Т/с «Попытка к бегству» Т/с «Солдаты13» «Улетное видео по>русски» «В бой идут мужики» Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. «Челси» > «Рубин». Прямая транс> ляция Про Лигу Европы + обзор игрово> го дня Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. «Бенфика» > «Ньюкасл» Х/ф «Экстрасенс»

11 КАНАЛ 06.00 06.05 06.45 06.50 07.10, 07.40 08.00 09.00 10.00, 11.00, 13.30 13.35 14.35 14.50 15.50 16.50, 21.00 22.00 00.35 01.30

Teen Time Очевидец. Самое шокирующее Подъем Пираньи 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Ново> сти «Авторские путешествия» «Променад» Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» Kids Time М/с «Утиные истории» «36, 6» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» 22.30 Т/с «Светофор» Т/с «Кухня2» «Васильевский остров» Т/с «Дневники вампира 3» Т/с «Вероника Марс 3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.45, 12.40, 13.40, 20.15 Т/с «Ледни ков» 14.45 «Семейные мелодрамы > 3» 15.45, 00.15 «Секретные материалы шоу> бизнеса». «Суровые диеты звезд» 21.15 «Адская кухня>3» 01.20 Х/ф «Сделаем это пофински»

СТБ 06.05 «Чужие ошибки. Наследство па> талогоанатома» 06.45, 16.00 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.10, 11.10 Звездная жизнь

12.15 14.10 18.00 19.50 20.55 22.00 22.25 00.15 01.10

Х/ф «Маша и море» «Зважені та щасливі» «Вікна>Новини» «Следствие ведут экстрасенсы» Т/с «Матьимачеха» «Вiкна>Новини» «Кулинарная династия» Т/с «Доктор Хаус» Х/ф «На подмостках сцены»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи> ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник > будильник» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 Квартирный вопрос 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Легенды СССР». «Советская эст> рада» 13.30 «Легенды СССР». «Советские праз> дники» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00, 18.30 «Странное дело» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Открытый миру» 17.25 Скетч>шоу «Дураки, дороги, день> ги» 17.45 «Чудо возможно» 18.15 «Дальние родственники» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Нам и не снилось». «Великая тай> на воды», 1, 3 с.

ICTV 06.20, 06.30 06.55 07.45 08.45, 09.15, 10.10, 12.40, 13.05, 14.10, 18.45 23.25 01.30

07.35 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» Максимум в Украине 12.45 «Факты» 19.25 Чрезвычайные новости 16.30 Т/с «Убойная сила» 13.00 Анекдоты по>украински 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 20.10 Т/с «Морские дьяволы6. Смерч» Факты. Вечер Х/ф «Я легенда» Несекретные файлы

TET 07.00 07.30, 07.55 09.00, 10.00 11.00 12.00 12.55 13.55 15.00 17.10 17.45 18.15, 18.55 19.20 19.55 22.20 23.00 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком 16.05 Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Элли МакБил» Куколка Т/с «Моя прекрасная няня» Одна за всех Досвидос>2 Даешь, молодежь! 21.00 Виталька БарДак>3 Богиня. Новая коллекция Т/с «Любит не любит» Большая разница Чертовщина МосГорСмех Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но> вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Незваный друг» 11.30, 16.15 М/ф 11.50 Х/ф «Одиссея капитана Блада», 1 с. 13.00 Азбука здоровья 14.30 Х/ф «Особо важное задание», 1 с. 15.45 Д/ф «Прощай, дикая жизнь» 17.30 Истории с Бородой 18.55 Рецепт здоровья 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Создано природой» 21.00 Перекресток 21.15 102 информ 21.30 Т/с «Агент особого назначения» 23.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 06.50, 07.20 07.30 07.40, 07.55, 08.15 08.20 09.15, 10.30, 16.10 17.25 18.15 21.40 22.10 22.45 23.30,

18.40 «Киевское время» 23.45, 00.40 «Обзор прессы» «Автопилот>новости» «Обрати внимание» 08.40 «Трансмиссия>новости» 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35 «Погода» «Драйв>новости» «Утро со звездой» 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» «В кабинетах» «Акцент» «Лесной патруль» «Время>Тайм» «Реальный сектор» «Хроника дня» 00.25 «CRIME NEWS»

14.35, 16.45, 17.00 21.45 22.45 00.15

Х/ф «Здесь твой фронт» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» «Медицинские тайны» Т/с «Свой чужой» Т/с «Бандитский Петербург 10» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фо нарей 9» 19.00, 23.45, 01.50 «Свідок» Т/с «Висяки» Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» Т/с «CSI: Майами 9» Х/ф «Последний хищник Юрс кого периода»

НТВМИР 05.00 07.10 09.00, 09.25 10.25 11.00 12.35 13.35 14.35, 15.30 16.40 18.30, 19.35, 20.25 22.15 22.40 00.35 04.30

«НТВ утром» Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» Дачный ответ «Медицинские тайны» Т/с «Мамочка, я киллера люб лю» «До суда» Суд присяжных 17.35 Обзор. Чрезвычайное про> исшествие «Суд присяжных. Окончательный вердикт» Т/с «Предчувствие» 02.25 «Прокурорская проверка» 03.35 «Говорим и показываем» Т/с «Морские дьяволы. Смерч». «Предатель». «Спасти врага» «Сегодня. Итоги» Т/с «Паутина6». «Синтетика» Т/с «Агент особого назначения 2». «Трудности перевода» Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 07.25 Х/ф «Раз, два горе не беда!» 08.55 Х/ф «Приключения желтого че моданчика» 10.20, 11.10 Т/с «Дорогая Маша Бере зина» 12.00 Х/ф «У озера» 15.20 Х/ф «Улица полна неожиданно стей» 16.40, 00.30 Т/с «Красная капелла» 18.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» 21.00 Х/ф «Срочно, секретно, Губче ка» 22.35 Х/ф «Война Харта»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.30, 20.30, 22.55 «Днепровская неде> ля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Марви Хаммер 12.30 Робот Зик в мире животных 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.30 «Кем быть?» 20.00 «Идеальный дом» 20.25 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.35 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.00 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 08.15 08.50 09.55 11.15 12.00 13.00 13.20 14.20 15.15, 16.00 17.00 17.40 18.55, 20.00 20.30 22.30 23.10 23.30

11.00, 14.00 Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» «Модный приговор» «Время обедать!» «Доброго здоровьица!» Другие новости «Понять. Простить» Т/с «Торговый центр» 01.15 «Пока еще не поздно» «Я подаю на развод» Вечерние Новости «Давай поженимся!» 00.20 «Пусть говорят» «Время» Т/с «Условия контракта» «Вечерний Ургант» Ночные новости «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 07.00, 07.20 09.20, 10.00, 11.50 15.20 16.00 18.00 19.20 22.20 00.15 01.10

Сх. 05.28 Зах. 18.35 Трив. дня 13.07 НТН

07.05 08.30 09.00 10.00 10.25 12.35

Дорожный патруль 17.00, 19.00 События Утро с Украиной 13.00, 17.20, 21.00 Т/с «След» 20.00 Т/с «Настоящие» Ток>шоу «Пусть говорят. Зита и Гита: вместе и врозь» Чистосердечное признание Критическая точка Т/с «Неравный брак» Ток>шоу «Говорит Украина» Х/ф «Двое в чужом доме» Т/с «Гримм. Второй сезон» Х/ф «Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс»

НОВЫЙ 04.50, 04.55 06.05 06.45, 06.50, 07.30, 07.35, 09.00 10.00, 11.00, 13.30, 13.35 14.50 15.50 16.50, 21.00 00.35 01.30 02.15 02.55 03.00 03.05 03.45 03.50

06.00 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 08.35, 19.35, 00.30 Погода Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 14.35 Kids Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» 22.00 Т/с «Светофор» Т/с «Кухня2» Т/с «Дневники вампира3» Т/с «Вероника Марс 3» Т/с «Эврика» «Служба розыска детей» Зона ночі Під знаком біди Зона ночі Культура Іван Франко

ТОНИС 06.00, 16.00 Этот удивительный мир 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служ> ба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 И ты, Брут?! 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Жизнь без вранья 12.15 Не дай себя обмануть 14.00 Неизвестное об известных 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Дневник для родителей» 17.47 «Социальный статус: ваши права и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Три полета Ники Турбиной 22.40 Неизвестное об известных 23.40 Слезы Амазонки, 2 с. 00.45 Амурные мелодии

K1 07.00 09.30, 10.30, 12.15, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 20.00

М/ф 21.50 «Три сестры» 23.15 Х/ф «Старая закалка» 21.00 «Рассмеши комика» 17.00 «Дом на зависть всем» 19.00 «Шопинг монстры» 18.00 «Званый ужин» «Орел и Решка» «Большая разница»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 «Воз> вращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.50, 10.50, 13.50 «Бабуся>антикри> зис» 07.15, 12.25, 19.50 «Здоровье» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10 «Эк> склюзив для семьи» 08.45, 11.10, 13.20 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 19.45 «Погода» 09.45 «Киноистории нашего времени» 11.30 «Загородный дом» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 17.00 «Под знаком Нобеля», Т.Манн 17.30 «Губерния» 18.00, 21.10 «Кинопроектор» 19.25 «Короткие встречи», М. Ньютон 20.10 Х/ф «Лагардер: Мститель в мас ке» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Первоклассница»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕ> Ром 09.10, 14.55, 23.15 Д/с «Музыка ретро» 09.35, 21.15 Т/с «Русские амазон ки 1» 10.30, 17.40 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.15, 15.40, 22.50 Д/с «Столицы мира» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.50 Т/с «Сердцу не прика жешь» 15.20 Феерия путешествий 16.05, 22.00 Т/с «Под полярной звез дой» 16.55 Семейный суд 19.10 Т/с «Сваты 3» 20.00 Подробности

TBI 06.30 07.00, 08.00, 08.30 10.30, 11.30 14.30 16.30 18.00 19.00 21.00 23.00 00.00 02.00 04.00 04.30

Голос верующего 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» Политклуб Виталия Портникова 17.00 Вокруг света Ювелирочка Труднейший в мире ремонт Здоровая жизнь Цивилизация Знак восклицания Игра в слова и не только «На ночь глядя» Клуб эротики КлубНички Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Додек на фронте»

08.00, 19.00 Штопор. «Улетное видео по> русски» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.25 Сумасшедшее видео по>ук> раински 09.55, 20.10 «ШОУМУХОСЛОН» 10.35 Штопор. «Облом UA» 11.00, 16.00 Т/с «Инспектор Купер» 13.00 Т/с «Попытка к бегству» 14.00 Т/с «Солдаты13» 18.00 Т/с «Версия» 20.35 «В бой идут мужики» 22.00 Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. «Челси» > «Рубин». 00.05 Про Лигу Европы + обзор игрово> го дня 01.20 Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. «Бенфика» > «Ньюкасл» 03.00 Х/ф «Экстрасенс»

MEGA 06.00 06.30, 07.20, 08.10, 09.00, 10.40, 11.30, 14.50, 15.40, 16.40, 17.30 18.20 21.00 01.20 02.10 03.50 04.40 05.10

Удивительные эксперименты 12.20 Жизнь после людей 13.10 Воины 14.00 Земля: эволюция планеты 19.10 Тайные знаки 22.00 Арктика с Брюсом Перри 00.30 Тайны жизни 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса 20.00 Чрезвычайные истории Д/ф «Военная контрразведка. Не> видимая война» Д/ф «Сергей Бодров. Кавказский пленник» Д/ф «Список Маргариты» Живая история Т/с «Лютер» Д/ф «Олег Басилашвили. Большая игра» Смартшоу Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 09.05, 10.00, 10.30 11.15 12.00, 13.30, 13.50 14.00 15.00

03.15

«Утро России» 00.40 Т/с «В лесах и на горах» 13.00, 16.00, 19.00 Вести «1000 мелочей». Ток>шоу «О самом главном» 04.10 Т/с «Ефросинья» 16.30, 18.40 Вести>Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжается» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести>спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Сделано в СССР» 03.30 «Прямой эфир» Т/с «Склифосовский» Т/с «Каменская» «Поединок» «Вести+» Х/ф «Не стреляйте в белых ле бедей», 2 с. Вести.ru

06.30, 08.30, 10.50, 18.30, 20.30 22.30

12.30 Х/ф «Свет в окне» 14.30 Х/ф «Моонзунд», 2 с. 16.50 Х/ф «Планета бурь» 00.30 Х/ф «Тихий Дон», 1 с. Х/ф «Тихий Дон», 2 с. Х/ф «Тихий Дон», 3 с.

16.50 16.55 17.40 19.30, 20.20 22.05 23.05 01.35 01.50

НАШЕ КИНО

REN TV 06.30 «Документальный проект». «Кровь звездных драконов» 07.30, 11.30, 18.30 «24» 08.00 «Нам и не снилось». «Потерянные» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вызов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Обманутые наукой» 20.00 «Адская кухня>2» 21.30 «Как надо» 22.30 «Что случилось?» 22.50 Х/ф «Западня» 01.00 Т/с «Сверхъестественное»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Код Лиоко» 06.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму раи» 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта ны» 08.25 М/с «Громокошки» 09.00 Х/ф «Дом Большой мамочки2» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.05, 23.00 «Дом>2» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая обща га» 16.30, 19.30 Т/с «Интерны» 17.00 Т/с «Деффчонки» 17.30 Т/с «Деффчонки» 18.00, 18.30 Х/ф «Реальные пацаны» 20.00 Х/ф «Большие мамочки» 23.30 Х/ф «Повелитель страниц»

TVCI 06.00 08.20, 08.45, 09.10, 10.00, 10.50 11.00 11.30, 11.50 13.05, 13.40, 14.50, 15.05

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

Зах. 11.56 Сх. 02.17 Остання чв. 03 квітня

2+2

спутниковое ТВ

«Настроение» 17.00 «Доктор И...» 17.50 М/с «Орсон и Оливия» 18.10 Т/с «Золотая теща» 15.20, 00.50 Т/с «Ласточкино гнездо» М/ф «Сказка старого дуба» «Барышня и кулинар» 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Собы> тия Алла Сигалова в программе «Жена» 01.35 Д/ф «Железная леди Элина Быстрицкая» 21.05 Т/с «Мужская работа» 20.00 Город новостей «Наша Москва»

16.00 М/ф «Олень и волк» 16.10, 23.40 «Всемирная история преда> тельств. «Любовь зла» 16.50 «История Государства Российско> го» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 20.55 «Энциклопедия» 22.20 Д/ф «Звёздные папы»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Дрессировщик Вальтер Запаш> ный» 06.30 Х/ф «Доченька», 2 с. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00, 16.00 «Илья Резник в театре и пес> не» 11.00 Х/ф «Китай. Утраченные побе ды» 12.00 Д/ф «Перекресток рока» 12.30 Т/ф «Вишневый сад», 1 ч. 17.00 «Мастера искусств» 18.30 Т/ф «Вишневый сад», 2 ч. 22.00 «Взгляд» 23.00 «Под знаком «Пи» 00.05 Муз/ф «50 лет на эстраде. Ару тюн Акопян» 00.30 Х/ф «Доченька», 1 с.

ГУМОР 05.00 05.30, 06.10 07.00, 07.30 09.00, 09.50 11.40, 13.00 15.00 16.00 16.30 19.00 21.20

Т/с «Милицейская академия» 20.15 «33 м2» «Бодрое утро» 12.40, 20.00 «Минутка для ребен> ка» «Клуб юмора» 18.00 Т/с «Конан» Х/ф «Обезьяна» 17.00 Т/с «Отчаянные родите ли» «Торба смеха» М/с «Злобный» М/с «Галактический футбол» М/с «Сокровища острова чере пах» Т/с «Элен и ребята» Комедийный улет, Х/ф «12 стуль> ев», 4 с.

ЕВРОСПОРТ 09.30 10.00, 11.45, 12.45, 14.00 15.00 22.00, 00.00 00.55

Стрельба 20.00 Керлинг 15.30, 16.30, 01.00 Велоспорт 18.30 Снукер Вот это да!!! Евроспорт 23.00 Боевые искусства Покер Бизнес>класс

ХОККЕЙ 06.40, 18.30 НХЛ. «Каролина» > «Вашингтон» 08.30 КХЛ. Плей>офф. 1/2 финала. «СКА» > «Динамо» (Москва) 10.30, 20.30 НХЛ. «Рейнджерс» > «Пит> тсбург» 12.30 Хоккейный полдень 14.00 НХЛ. «Финикс» > «Лос>Анджелес» 15.55, 23.00 КХЛ. Плей>офф. 1/2 фина> ла. «Ак Барс» > «Трактор» 18.20 Новости 22.30 Хоккейный вечер

СПОРТ 09.00, 09.15, 09.20, 09.35 09.40 11.40 13.30 14.00 17.00 18.20, 18.55 20.30 21.55 00.00

13.00, 18.00 Новости 18.15 «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» «Байки старого болельщика» Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. 1/4 финала. 4>й матч Сноубординг. Финал Кубка мира в Испании. Женщины. Мужчины. Бордеркросс «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» Международный снегоходный ма> рафон «Ямалкан» в Салехарде Родео. «Bull Riders» 21.20 «Шесть на шесть» Сноубординг. Финал Кубка мира в Испании. Женщины. Мужчины. Слоупстайл Современное пятиборье. Этап Куб> ка мира в США. Смешанная эста> фета Футбол. Лига Европы. 1/4 фина> ла. «Фенербахче» > «Лацио». 1>й матч Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. 1/4финала. «Модена» > «Кунео». 4>й матч

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.55, 00.30 Футбол NEWS 06.15 Фулхэм > КПР. Чемпионат Англии 08.15 Саутгемптон > Челси. Чемпионат Англии 10.25, 16.00, 00.45 Малага > Боруссия Д. Лига Чемпионов УЕФА 12.30 «Один на один с Гамулой». В. Ев> тушенко 13.30 «Челси» > «Стяуа». Лига Европы УЕФА 18.00 «Интер» > «Тоттенхэм». Лига Евро> пы УЕФА 20.30 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 21.30, 00.05 «Шлях до Амстердама» 21.55 LIVE. «Тоттенхем» > «Базель». Лига Европы УЕФА

Іменинники дня: ВАСИЛИНА, СЕРГІЙ, КЛАВДІЙ, ТАЇСІЯ 05.00, 17.00 Х/ф «После дождичка, в четверг...». Мультфильмы 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Черепашка герой» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.10, 20.00 «Занзибар». «По уши в искусстве», 2 с. 06.25, 06.35, 13.30, 13.45, 20.25, 20.35 Т/с «Зверята» 07.00 М/ф «Катавасия» 07.25, 15.35 «Волшебник Изумрудного города» 07.45 М/ф «Дождик, дождик пуще» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.30, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 09.00, 15.00, 20.55 Т/с «Белка и Стрел ка. Озорная семейка» 09.05, 15.05, 21.00 «Готовим с мамой» 09.20 М/ф «Как Знайка придумал воз душный шар» 09.40, 16.00, 21.55 Т/с «Пиратские ос трова» 10.10, 16.25, 22.20 Т/с «Монстры и пираты2» 10.25, 16.40, 22.30 Т/с «Спасти галак тику» 10.45 Х/ф «По следу Бутча Кэссиди» 12.15, 18.30 Т/с «Запутанная история» 15.20, 21.15 «Творческие мастерские» 17.00 М/ф «Перстень княгини Анны» 18.20 М/ф «Сказки на ночь», 4 с. 19.25 М/ф «Мумитролль и другие» 19.50 М/ф «КОАПП». «Ограбление вернисажа» 21.30 М/ф «Гусилебеди»

ПИКСЕЛЬ 06.00 Усолапокот 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 07.50, 19.00 Пим и Пам 08.00, 19.10 Бум и Редсики 08.10, 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анджелина>балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.00 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Веселая ферма 13.10, 16.30 Тикити>Так 13.30 Тельмо и Тула 14.00 Горбун из Нотр>Дама 14.50 Клуб Винкс 15.40 Осмотрительная Эбби 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.00 М/ф 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Марви Хаммер 12.30 Робот Зик в мире животных 13.00 Мультфильм 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финеас и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00 М/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Приключения Тома Сойе ра»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00, 16.08, 18.08, 01.00 «Особое мне> ние» 06.30 «Экономические новости» 07.00 М/ф 08.00 «Вечерние Новости из Америки» 09.00, 15.00 Т/с «Таксистка 3» 10.00, 20.00 Т/с «Гончие 5», 4 ф. «Ин фекция зла» 11.00 «Страна и люди» 12.00, 17.00, 21.00 Т/с «Тайны след ствия 12», 1 ф. «Лишний» 13.00 Х/ф «Царская охота», 2 с. 16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 19.00 «Гражданин начальник», 10 с. 23.00 Х/ф «К вам пришел ангел»

ДЕТСКИЙ МИР

TELEC

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Предполо жим ты капитан...» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Как обезьян ки обедали». Сборник мульт фильмов 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Игрушечные истории». Сказки русских писа телей.

20.00 Т/с «Время Синдбада», 5 ф. «Пражские сны» 21.00 Т/с «Петля» 22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 23.00 Т/с «Стилет2» 00.00 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 01.00 Т/с «Аэропорт», 9 с. «Полков ник»


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ1 06.00 06.00 06.05 06.30, 06.45, 07.00, 07.15 07.20 07.40 07.45 08.15 09.05, 09.25 12.25, 12.45 14.10 14.40, 15.15 15.25 15.55 18.45 19.45 19.50 21.40 22.55 23.15 00.05 01.00

«Доброе утро, Украина!» Православный календарь Х/ф «Управа», 5 с. 23.00, 00.00 Итоги 07.05 Спорт 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости Обзор прессы Страна on line Эра бизнеса Киножурнал «Хочу все знать» Д/ф «Е.Герасимов. Привычка быть героем» 21.00 Итоги дня Т/с «Маруся. Возвращение» 18.55, 21.25 Деловой мир Адреналин Д/ф «Украинский пересмешник. 100>летию А.Совы посвящается» 19.10, 01.45 О главном Деловой мир. Агросектор Околица Х/ф «Двойной капкан» Мир спорта «Служба поиска детей» 221. Неделя Фольк>music Тройка, Кено, Секунда удачи Х/ф «Ключи от бездны», 7 с. Х/ф «Ключи от бездны», 8 с. От первого лица

ИНТЕР 05.15 Т/с «Опережая выстрел» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.40, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН> ТЕРом» 09.10 Т/с «Отражение» 13.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.55 «Судебные дела» 14.50 «Семейный суд» 15.50 Т/с «Анечка» 17.40, 18.55 Т/с «Сваты5» 20.00, 02.55 «Подробности» 20.30, 00.30 «Шустер Live» 00.00 Д/ф «Квитка. Голос в единствен> ном экземпляре» 01.25 Х/ф «Жена астронавта» 03.25 Д/с «Магия океанов» 04.10 Д/ф «Наталья Селезнева. С широ> ко раскрытыми глазами»

9 КАНАЛ 08.00, 08.50, 09.00, 09.25 09.55 10.35 11.00, 13.00 14.00 19.00 21.25 23.25 01.15 02.55 05.00

18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 21.00 «Новости 2+2» «Сумасшедшее видео по>украинс> ки» «ШОУМУХОСЛОН» «В бой идут мужики» 16.00 Т/с «Инспектор Купер» Т/с «Попытка к бегству» Т/с «Солдаты13» Х/ф «Пекло» Х/ф «13 район. Ультиматум» Х/ф «Гнев земли» Х/ф «Доля секунды» Х/ф «Звезда шерифа» Мультфильмы

11 КАНАЛ 06.00 06.45 06.50 07.10, 07.40 08.10 09.00, 11.00, 13.30, 13.35 14.50 15.50 16.50, 21.00 22.00 00.35 01.30

Очевидец. Самое шокирующее Подъем Пираньи 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Ново> сти «Мой малыш» «Про кино» 23.10 Т/с «Счастливы вместе» 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 14.35 Kids Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» 22.20 Т/с «Светофор» Тележурнал «Пассаж» «Бюро адвокатских расследова> ний» Т/с «Дневники вампира3» Т/с «Вероника Марс 3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.15 Т/с «Ледников» 12.15 «Адская кухня>3» 14.40 «Семейные мелодрамы > 3» 15.40 «Секретные материалы шоу>бизне> са». «Неизвестные половинки звезд» 20.15 «Сказочная Русь» 20.40 «Вечерний Киев» 22.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 01.05 Х/ф «Чужой 4: Воскресение»

Х/ф «Опасно для жизни!» Х/ф «Лабиринты любви» Х/ф «Катерина» 22.00 «Вiкна>Новини» Х/ф «Любовь и голуби» 22.35 «Холостяк > 3» «Как выйти замуж с Анфисой Че> ховой» 00.50 Х/ф «Маша и море»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи> ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник > будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Дело моей жизни» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.05 «Званый ужин» 12.30 «Легенды СССР». «Советское кино» 13.20 «Легенды СССР». «Советский спорт» 14.10 «Военная тайна» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Совет безопасности» 17.45 «Приемная депутата» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Странное дело» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Представьте себе» 21.30 «МНС» 21.40 Скетч>шоу «Дураки, дороги, день> ги» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип>топ» 00.20 Т/с «Стая» 01.50 «Смотреть всем!»

ICTV 06.25, 07.40 Деловые факты 06.35 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 16.30 Т/с «Убойная сила» 12.40, 13.00 Анекдоты по>украински 13.05, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.10, 20.10 Т/с «Морские дьяволы6. Смерч» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест»

TET 07.00 07.30, 07.55 09.00, 10.00 11.00 12.00 12.55 13.55 15.00 17.10 18.15, 18.55 19.30 21.30 21.55 23.00 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком 16.05 Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Элли МакБил» Куколка Т/с «Моя прекрасная няня» Одна за всех 10 шагов к любви 20.45 Виталька Вечерний гон Даешь, молодежь! Что если бы? Большая разница Чертовщина МосГорСмех Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но> вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Особо важное задание», 1 с. 11.30, 16.30 М/ф 11.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада», 2 с. 13.00 Один день с..... 14.30 Х/ф «Особо важное задание», 2 с. 15.45 Перекресток 16.00, 20.00 Д/ф «Создано природой» 17.30 Испробовано на себе 18.55 Рецепт здоровья 19.45 Меморандум 21.00 «Спорт. Итоги» 21.30 Т/с «Агент особого назначения» 23.05 Х/ф «Пена»

5 КАНАЛ 06.30, 06.50 07.20 07.30 07.40, 07.55,

18.40 «Киевское время» «Обзор прессы» «Автопилот>новости» «Обрати внимани» 08.40 «Трансмиссия>новости» 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.20 «Утро со звездой» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль» 17.15 «Мотор>новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время>Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 22.45 «Хроника дня» 23.30, 00.20 «CRIME NEWS» 23.45, 00.35 «Хроника недели»

NTN 07.00 08.30 09.00 14.50 16.45, 17.00 19.30 23.30 01.20

Х/ф «Болевой прием» Утренний «Свідок» Т/с «По имени Барон» Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 19.00 «Свідок» Т/с «Висяки» Т/с «Чкалов» Х/ф «Гром ярости» Х/ф «Последний хищник Юрс кого периода»

НТВМИР 05.00 07.10 09.00, 09.25 10.25 11.00 12.35 13.35 14.35, 15.30 16.40 18.35 19.45 20.40 22.30 02.15 03.05

«НТВ утром» Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» «Очная ставка» Спасатели Т/с «Мамочка, я киллера люб лю» «До суда» Суд присяжных 17.35 Обзор. Чрезвычайное про> исшествие «Суд присяжных. Окончательный вердикт» «Таинственная Россия. Энергия земли. Между мистикой и реаль> ностью?» «Прокурорская проверка» «Говорим и показываем» Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». «Последняя охота» Т/с «Паутина6». «Мошенники на крови» «Школа злословия» Т/с «Винтовая лестница»

спутниковое ТВ

12.20 14.00 15.25 16.55 17.50 18.45 22.30 00.25

Советские мультфильмы Х/ф «Снегурочка» Х/ф «Каштанка» 11.30 Т/с «Дорогая Маша Бере зина» Х/ф «Преферанс по пятницам» Х/ф «КатяКатюша» Х/ф «Олеся» Т/с «Красная капелла» Т/с «Баязет» Х/ф «Черный треугольник» Х/ф «Гангстер» Х/ф «Улица полна неожиданно стей»

27 КАНАЛ 06.00, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.30, 20.25, 22.55 «Днепровская неде> ля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Марви Хаммер 12.30 Робот Зик в мире животных 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет неделя» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 08.15 08.50 09.55 11.15 12.00 13.00 13.20 14.20 15.15 16.00 17.00 17.40 18.55 20.00 20.30 22.10 01.20

11.00, 14.00 Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» «Модный приговор» «Время обедать!» «Доброго здоровьица!» Другие новости «Понять. Простить» Т/с «Торговый центр» «Пока еще не поздно» «Жди меня» Вечерние Новости «Человек и закон» «Поле чудес» «Время» «Две звезды» Х/ф «Антон тут рядом» Х/ф «Вероника решает уме реть»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 07.00, 07.20 09.20, 10.00, 11.50 15.20 16.00 18.00 19.20 22.20

Дорожный патруль 17.00, 19.00 События Утро с Украиной 13.00, 17.20, 21.00 Т/с «След» 20.00 Т/с «Настоящие» Ток>шоу «Пусть говорят. Неизвес> тная родня известного актера» Чистосердечное признание Критическая точка Т/с «Неравный брак» Ток>шоу «Говорит Украина» Т/с «Мент в законе 2»

«Служба розыска детей» 05.55 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 08.35, 19.35, 00.30 Погода 23.10 Т/с «Счастливы вместе» 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 14.35 Kids Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» 22.00 Т/с «Светофор» Т/с «Кухня 2» Т/с «Дневники вампира3» Т/с «Вероника Марс 3» Т/с «Эврика» 04.00 Зона ночі

ТОНИС 06.00, 16.00 Этот удивительный мир 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Со> циальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 И ты, Брут?! 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Три полета Ники Турбиной 12.15 «Социальный статус: Ваши права и льготы» 14.00, 22.40 Неизвестное об известных 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Будь в курсе!» 17.45 Ты уволен 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему 23.40 Слезы Амазонки, 3 с. 00.45 Амурные мелодии

K1 07.00 09.50 10.50, 12.15, 13.10, 14.10 15.10, 16.10 19.00 22.15 23.50

М/ф «Три сестры» 00.40 Х/ф «Ночь в Роксбери» 21.20 «Рассмеши комика» 17.00 «Дом на зависть всем» «Шопинг монстры» 18.00 «Званый ужин» «Орел и Решка» «КВН» «Пороблено в Україні» «Вечер. Паша. Звёзды»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 10 правил успеха 09.35 Т/с «Русские амазонки 1» 10.25, 17.35 Д/с «Голливудские сопер> ники» 11.15 Т/с «Обручальное кольцо» 12.15 Вещественное доказательство 12.45 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Т/с «Сердцу не прикажешь» 15.05 Д/ф «Жизнь без грима» 15.55 Т/с «Под полярной звездой» 16.45 Семейный суд 18.25 Т/с «Ангелхранитель» 19.15 Д/с «Скрытая реальность» 20.00 Подробности 20.30, 00.30 Шустер Live 00.00 Д/ф «Квитка»

TBI 06.30 07.00, 08.00, 08.30 10.30, 11.30 14.30 18.00 19.00 21.00 21.30 22.30 23.00 04.00

Голос верующего 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» Игра в слова и не только 17.00 Вокруг света Ювелирочка Труднейший в мире ремонт Цивилизация Знак восклицания Дорогие депутаты «Тендер News» Особый формат. «На ночь глядя» Клипы Jazz с Алексеем Коганом

08.00 09.00, 09.25 09.55 10.35 11.00,

«Улетное видео по>русски» 21.00 «Новости 2+2» Сумасшедшее видео по>украински «ШОУМУХОСЛОН» «В бой идут мужики» 16.00 Т/с «Инспектор Купер»

2+2

06.00 06.30, 07.20, 08.10, 09.00 10.40 11.30 14.50 15.40 16.40 17.30 18.20

Удивительные эксперименты 12.20 Жизнь после людей 13.10 Воины 14.00 Земля: эволюция планеты Тайные знаки Арктика с Брюсом Перри Дикие и вооруженные Загадки Вселенной Современные чудеса Чрезвычайные истории Д/ф «Список Маргариты» Д/ф «О.Басилашвили. Большая игра» Секретные истории Д/ф «Военная контрразведка» Д/ф «Тайны Третьего Рейха» Д/ф «Телевиденье для Гитлера» Покер Живая история Т/с «Лютер» Т/с «Жестокие тайны Лондона» Д/ф «Сергей Бодров. Кавказский пленник»

MEGA

19.10 22.00 22.50 23.40 00.30 01.20 02.10 03.00 03.50

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 09.05 10.00, 10.30 10.45 11.20 12.00, 13.30, 13.50 14.00 15.00 16.50 16.55 17.40 19.30 20.20 22.05 00.00 01.45

«Утро России» Т/с «В лесах и на горах» 13.00, 16.00, 19.00 Вести «Вся Россия» «1000 мелочей». Ток>шоу «О самом главном» 04.10 Т/с «Ефросинья» 16.30, 18.40 Вести>Москва Вести. Дежурная часть «Право на встречу» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести>спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Сделано в СССР» «Прямой эфир» «Юрмала». Х/ф «Поздняя любовь» Х/ф «Любви все возрасты...» Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»

НАШЕ КИНО 06.30, 08.30, 10.30, 18.30,

12.30 Х/ф «Тихий Дон», 1 с. 14.30 Х/ф «Тихий Дон», 2 с. 16.30 Х/ф «Тихий Дон», 3 с. 00.30 Х/ф «С тех пор, как мы вместе» 20.30 Х/ф «Досье человека в «Мерсе десе», 2 с. 22.40 Х/ф «Мой боевой расчет»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Со> здатели» 07.30, 11.30, 18.30 «24» 08.00 «Обманутые наукой» 09.00 «Адская кухня>2» 10.30, 22.00 «Смотреть всем!» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 23.00 Х/ф «Хроники Риддика» 01.00 Х/ф «Огненный дождь»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Код Лиоко» 06.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму раи» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Губка Боб» 08.25 М/с «Громокошки» 09.00 Х/ф «Большие мамочки» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом>2» 16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 17.00 Т/с «Деффчонки». 17.30 Т/с «Деффчонки». 18.00, 18.30 Х/ф «Реальные пацаны» 20.00 «Камеди Клаб» 21.00, 21.30 «Страна в Shope» 23.30 Х/ф «Убить Билла»

TVCI 06.00 08.10 08.20 08.45, 09.10 10.00, 10.45 11.00 11.30, 11.50 13.15 13.50 14.50, 15.05, 16.15, 16.50 17.00 18.15 19.10 20.35 22.20

Зах. 13.10 Сх. 02.51 Остання чв. 03 квітня

Т/с «Попытка к бегству» Т/с «Солдаты13» Т/с «Версия» Х/ф «Пекло» Х/ф «13й район: Ультиматум» Х/ф «Гнев земли» Х/ф «Доля секунды»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 «Воз> вращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.50, 10.50, 13.50 «Бабуся>антикри> зис» 07.15, 12.25 «Здоровье» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.45, 11.10, 13.20, 22.20 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.20 «Погода» 09.45 «Фотография» 11.30 «Загородный дом» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 17.00 «Киноклуб «Покров» 18.05 «Криминал» 19.25 «Короткие встречи» Лифшиц 19.50 Х/ф «Сердца четырех» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 «Архивы истории» 22.00 «Короткие встречи» 22.40 «Мини>путешествия»

13.00 14.00 18.00 19.00 21.25 23.25 01.15

НОВЫЙ 04.40 04.45, 04.50 06.00 06.45, 06.50, 07.30, 07.35, 09.00, 11.00, 13.30, 13.35 14.50 15.50 16.50, 21.00 00.35 01.30 02.15 02.55,

ENTER 05.45 07.45 09.25 10.40,

Сх. 05.26 Зах. 18.37 Трив. дня 13.11

П'ятниця, 05 квітня 06.25 08.05 09.50 17.40, 17.50 20.00, 23.45

«Настроение» М/ф «Кукушка и скворец» «АБВГДейка» 17.50 М/с «Орсон и Оливия» Т/с «Золотая теща» 15.20, 00.55 Т/с «Ласточкино гнездо» М/ф «Мойдодыр» «Приглашает Борис Ноткин» 14.30, 17.30, 22.00 События Х/ф «Царевич Проша» М/ф «Сундуксамолет», «Ма шенькин концерт» «Сто вопросов взрослому» 20.00 Город новостей 20.15 «Петровка, 38» 23.50 «Всемирная история преда> тельств. Удар в спину» «История государства Российско> го» Реальные истории Х/ф «Мэрилин Монро и ее пос ледняя любовь» «Право голоса» Х/ф «Елкипалки» «Юбилейный вернисаж И. Резни> ка»

00.30 «Тайны нашего кино» 01.40 Д/ф «Сергей Никоненко. «О, счас> тливчик!»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 06.30 08.00, 09.00, 10.00 11.00 12.30 16.00 17.00 18.00 18.30 21.00 22.00 23.00 00.00 00.30

Д/ф «Перекресток рока» Т/ф «Вишневый сад», 1 ч. 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 15.00 «Рожденные в СССР» «Илья Резник в театре и песне» «Мастера искусств» Т/ф «Вишневый сад», 2 ч. «Взгляд» «Москва > Копенгаген» «Будильник» Х/ф «Веселая хроника опасно го путешествия» «Колба времени» «Кинопанорама» «Любовь моя, театр…» «Дрессировщик В. Запашный» Х/ф «Доченька», 2 с.

ГУМОР 05.00 Т/с «Милицейская академия» 05.30, 20.15 «33 м2» 06.10 «Бодрое утро» 07.00, 20.00 «Минутка для ребенка» 07.30 «Клуб юмора» 09.00, 18.00 Т/с «Конан» 09.50 Х/ф «Вне игры» 11.40, 17.00 Т/с «Отчаянные родите ли» 13.00 «Торба смеха» 15.00 М/с «Злобный» 16.00 М/с «Галактический футбол» 16.30 М/с «Сокровища острова чере пах» 19.00 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Коммуналка»

ЕВРОСПОРТ 09.30 10.00 11.30 12.00, 13.30, 14.30, 18.30 21.00 22.00 00.00

Стрельба Керлинг Автоспорт 15.00, 16.30, 01.00 Велоспорт 20.00 Вот это да!!! 19.30 Евроспорт Сильнейшие люди планеты Тимберспортс Бокс Боевые искусства

ХОККЕЙ 06.00, 15.00, 21.10 НХЛ. Лос>Анджелес > Миннесота 08.00 НХЛ. Обзор 08.30 КХЛ. «Ак Барс» > «Трактор» 10.30, 19.10 НХЛ. «Чикаго» > «Сент> Луис» 12.30 Хоккейный полдень 14.40 Чемпионат Швеции. Обзор 17.00 Новости 17.10, 23.40 КХЛ. Плей>офф. 1/2 фина> ла 23.10 Хоккейный вечер

СПОРТ 09.00, 09.15, 09.20, 09.35, 09.40 11.10 13.40 15.25 16.00 18.30 19.00 20.05 21.35 21.55 00.00

13.10, 18.00 Новости 18.15 «Связь времен» 13.25 «Личный тренер» 18.20 «Байки старого болельщи> ка» Сноубординг. Финал Кубка мира в Испании. Женщины. Мужчины. Слоупстайл Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. 1/4финала. «Модена» > «Кунео» Гандбол. Босния > Россия «Шесть на шесть» Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Trans World Sport» представляет. «Первая пятерка» Сноубординг. Финал Кубка мира в Испании. Женщины. Мужчины. Хафпайп Фрирайд. Проект «Ride the Planet > 2012». Лофотены Регбилиг. Европейская Суперлига. «Castleford» > «Huddersfield» Фехтование. «Московская сабля». Мужчины. Командные соревнова> ния. Финал

Іменинники дня: ЛІДІЯ, МАРІЯ, ВАСИЛЬ, НИКОН ДЕТСКИЙ 06.30, 06.40, 13.35, 13.50, 20.30, 20.45 Т/с «Зверята» 07.00 М/ф «Медной горы хозяйка» 07.25 М/ф «КОАПП» 07.35 М/ф «Свинопас» 07.55, 14.05 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.20, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 08.50, 15.00, 21.00 Т/с «Белка и Стрел ка. Озорная семейка» 09.00, 21.15 «Творческие мастерские» 09.15 «Волшебник Изумрудного города» 09.35, 16.00, 21.55 Т/с «Пиратские ос трова» 10.00, 16.25, 22.20 Т/с «Монстры и пираты 2» 10.15, 16.35, 22.30 Т/с «Спасти галак тику» 10.35 М/ф «Перстень княгини Анны» 12.00 М/ф «Сказки на ночь» , 4 с. 12.05, 18.30 Т/с «Запутанная история» 13.00, 20.00 «Новый ЗанзиБар» 15.05, 21.05 «Готовим с мамой» 15.20 М/ф «Сампо из Лапландии» 15.30 «Girls only» 17.00 Х/ф «Волчье лето» 18.20 М/ф «Сказки на ночь», 8 с. 19.25 М/ф «Малахитовая шкатулка» 19.45 М/ф «Веселый огород» 21.30 М/ф «Растрепанный воробей»

ПИКСЕЛЬ 06.00 Усолапокот 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.20 Йой! Приключения П. Вин> кса 07.30, 17.00 Кайю 07.50, 19.00 Пим и Пам 08.00, 19.10 Бум и Редсики 08.10, 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анджелина>балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.00 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Веселая ферма 13.10, 16.30 Тикити>Так 13.30 Тельмо и Тула 14.00 Белоснежка 14.50 Клуб Винкс 15.40 Осмотрительная Эбби 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Марви Хаммер 12.30 Робот Зик в мире животных 13.00 Мультфильм 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финеас и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00 М/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Если верить Лопотухину»

ФУБОЛ

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.15, 00.30 Футбол NEWS 06.15 «Атлетико» > «Валенсия». 08.15 «Ворскла» > «Заря». 10.25 «Тоттенхем» > «Базел» 12.30 «Малага» > «Боруссия» 14.30 Топ>матч 14.40 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 16.00, 17.45, 18.55, 20.00, 21.10 Фут> бол LIVE 16.55 LIVE. «Севастополь» > «Олимпик». 19.10 LIVE. «Заря» > «Черноморец». 21.25 LIVE. «Хоффенхайм» > «Фортуна». 23.25 «Один на один с Гамулой». В. Ев> тушенко 00.45, 01.15 Чемпионат Испании. Пре> дисловие к туру 01.45 Чемпионат Англии. Предисловие к туру

06.00, 16.08, 18.08, 01.00 «Особое мне> ние» 06.30 «Экономические новости» 07.00 М/ф 08.00 «Вечерние Новости из Америки» 09.00, 15.00 Т/с «Таксистка 3» 10.00, 20.00 Т/с «Гончие 5» 11.00 «Русский акцент» 11.30 «Городские легенды» 12.00, 17.00 Т/с «Тайны следствия 12» 1 ф. «Лишний» 13.00 Х/ф «К вам пришел ангел» 16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 19.00 «Гражданин начальник», 11 с. 21.00 Т/с «Тайны следствия 12» ,2 ф. «Нелюдь» 23.00 Х/ф «Найти и обезвредить»

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Солнце в кар мане» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Обезьянки, вперед!», Сборник мультфиль мов. 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Игрушечные истории», Сказки русских писа телей. 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал», Сказки наро дов мира. 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Черепашка герой» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

TELEC 20.00 Т/с «Время Синдбада», 5 ф. «Пражские сны» 21.00 Т/с «Петля» 22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 23.00 Т/с «Стилет2» 00.00 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 01.00 Т/с «Аэропорт», 10 с. «Фанаты»


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 06.05 06.20 07.00 08.25 09.05 09.25 09.45 11.10 14.40 15.35 17.00 17.30 19.20 20.50 20.55 21.00, 21.25 22.00 22.10 22.50 23.00 23.30 23.50 00.40 01.45

Утренняя молитва Итоги Смех с доставкой на дом Концерт «А.Малинин. Голос души» Барышня и кулинар Жизнь на равных Школа юного суперагента Опыт Х/ф «Последнее лето детства» В гостях у Д.Гордона Международный турнир «Кубок Стеллы Захаровой» Золотой гусь Здоровеньки були Star>шоу. Дайджест Мегалот «Служба поиска детей» 01.20 Итоги дня Без цензуры Кабмин: событие недели Украинская песня Суперлото, Тройка, Кено Твой голос Эра здоровья Кино в деталях Клуб юмора «Потомки» с Н.Рыбчинской и К.Гнатенко

ИНТЕР 05.45 09.20 11.00, 13.05 16.55 18.30 20.00, 20.30 23.50 03.30 04.40

«Шустер Live» «Жди меня» 02.00 Х/ф «Большая любовь» Т/с «Белый налив» «Международный фестиваль юмо> ра «Юрмала > 2012» Концерт «День Рождения Интера», 1 ч. 01.30 «Подробности» Концерт «День рождения Интера», 2 ч. Х/ф «Свадьба по обмену» Д/с «Магия океанов» Х/ф «Лэсси»

9 КАНАЛ 10.00 Т/с «Приключения Конана» 14.00 «Сумасшедшее видео по>украин> ски» 15.00 Х/ф «Слежка» 17.20 ЧУ 23 тур. «Днепр» > «Ворскла» 19.30 ЧУ 23 тур. «Металлист» > «Волынь» 21.30 «Фанатские войны» 22.40 Т/с «М.У.Р.» 02.20 «Дорожные войны» 03.40 Х/ф «Дорога на Сечь» 05.00 Мультфильмы

11 КАНАЛ 06.30 08.05, 09.00 09.30 10.00 10.40 11.55 13.40 14.00 14.40 15.30 17.00 20.00 22.00 23.40 01.25

Новый взгляд 11.00 Ревизор>2 «Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Счастливы вместе» Х/ф «Скала» Х/ф «Лысый нянька» «Хто зверху?»>2 Х/ф «Разыскивается в Малибу» Т/с «Эврика»

1+1 08.00 09.00 10.10 10.15, 11.00 12.00 12.25 14.55 16.35 18.30 19.30 20.00

«Светская жизнь» «Кто там?» М/ф «Энгри Бьордс» 10.40 М/с «Чип и Дейл» «Мир наизнанку > 4: Вьетнам» «Тачки» «Голос страны > 3» Х/ф «Доктор Дулиттл 5» «Вечерний Киев» «Рассмеши комика» «ТСН» Самый дорогой суперхит! «Ава> тар» 23.20 Пирс Броснан и Мишель Йео в за> гадочном расследовании Бонда «Завтра не умрет никогда» 01.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд»

СТБ 06.25 08.00 09.00 10.15 12.15 15.40 16.50 19.00 22.05 01.55

Х/ф «Илья Муромец» «Караоке на Майдане» «Едим дома» «Хата на тата» «Холостяк > 3» «Как выйти замуж с Анфисой Че> ховой» Х/ф «Любовь и голуби» «Україна має талант!>5» «Следствие ведут экстрасенсы» «Детектор лжи > 3»

34 КАНАЛ 06.00 М/ф

12.00 12.20 12.50 13.20 14.15 15.05 16.00 17.40 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 22.30 00.15

«Детали» «Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Медикус» «Тип>топ» Скетч>шоу «Дураки, дороги, день> ги» «Люди» «Вне игры» «Как надо» «Врата времени». «В плену родо> вых проклятий» «Врата времени». «Атака магии» «Врата времени». «Привидения. Необъявленный визит» «Михаил Задорнов. Тырлы и глоу> пены» «Дело моей жизни» «Седмица» «Respect» «Адская кухня>2. Российская вер> сия» «Детали. Итоги дня» «Территория заблуждений» «Военная тайна» Т/с «Стая»

ICTV 06.55 Козырная жизнь 07.25 Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, ко торый меня соблазнил» 09.35 Звезда YouTube 10.00 Дача 10.40 Квартирный вопрос 11.40 За рулем 12.10 Смотреть всем! 13.10 Х/ф «V Центурия» 15.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 17.45 Максимум в Украине 18.45 Факты. Вечер 19.00 Х/ф «Каникулы строгого режи ма» 21.30 Х/ф «Ржевский против Наполе она» 23.05 Х/ф «Добро пожаловать в Zомбилэнд» 00.55 Х/ф «Мамонт»

TET 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 11.05 11.40 12.25 13.55 14.55 17.00 19.10 20.55 22.20 23.00

М/с «Лунтик» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Индийские байки» М/с «Фиксики» Ералаш Т/с «Моя прекрасная няня» Т/с «Половинки» Х/ф «Поцелуй на удачу» Х/ф «Один день» Х/ф «Горячие головы» Виталька Что если бы? Х/ф «Дети кукурузы 4: Сбор уро жая» 00.45 Х/ф «Останься»

51 КАНАЛ 06.00 06.05 07.00, 07.45 08.15 08.45, 09.00 10.00 10.35 12.00 12.30 13.45 14.00 14.50 16.00 16.30 17.00 19.00 19.15 19.45 20.30 21.05 22.45 23.15 23.45

Гимн Украины Наживо 10.20 М/ф Не хлебом единым «Спорт. Итоги» 14.30 Путешествия кота Финика Время советов Новости Кривого Рога Х/ф «Пена» По ту сторону поля Х/ф «Особо важное задание», 2 с. «Поговори обо мне. «Этому ребен> ку нужна семья» Волшебное закулисье М/ф «Маугли» Д/ф «Создано природой» Стендап Х/ф «Поворот» 102>информ «Новости. «Итоги» Азбука здоровья Один день с... Х/ф «Следопыт» Данс>мастер Музыка Х/ф «Дедушка на Рождество»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25, 00.25 «Тема неде> ли» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55 «Погода» 07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.10 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25 «Автоконтинент» 09.50 «Мотор>новости» 10.10, 00.30 «Новостеметр»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.

11.10 11.30 12.15 13.30 14.10, 14.25 15.15 16.15 17.25 18.15 19.30 20.10 21.10 21.40 22.00 22.30

«Трансмиссия» «Автопилот>тест» «Обрати внимани» «Драйв» 23.50 «История успеха» «Игра судьбы» «Кино с Яниной Соколовой» «Арсенал» «Феерия путешествий» «Особенный взгляд» «Машина времени» «Портреты с Сергеем Дорофе> евым» «Большая политика» «Окно в Америку» «В кабинетах» «Мастер>класс с Наталкой Фицич»

НТН 06.00 06.30 07.20 07.55 09.35 11.30 12.00, 13.00 14.45 15.15 19.00 23.00 23.30

«Правда жизни» «Легенды бандитского Киева» «Железный Оскар» Х/ф «Если враг не сдается...» Х/ф «Гром ярости» «Речовий доказ» 01.45 «Главный свидетель» Х/ф «Выход» Д/с «Болезни>убийцы» Т/с «Шериф 2» Т/с «Предатель» Д/с «Реальные преступники» Х/ф «Замена»

07.00, 07.20 07.55 08.25 09.25 09.55 10.55 12.25 13.10 14.00

01.50 02.25

09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» Смотр Главная дорога «Готовим с Алексеем Зиминым» Русская начинка Кулинарный поединок Квартирный вопрос Своя игра «Наши» «Возвращение Мухтара>2». «Оши> бочка вышла». «От себя не убе> жать» Следствие вели... Александр Журбин. Мелодии на память «Луч Света» Т/с «Мент в законе6». «Гастро лёры» «Русские сенсации» Ты не поверишь! Т/с «Грязная работа». «Дело хи рурга» «Реакция Вассермана» Т/с «Винтовая лестница»

05.45 09.00 10.15 11.55 13.35 22.20 00.55

Советские мультфильмы Х/ф «Каштанка» Х/ф «Укол зонтиком» Х/ф «Невезучие» Х/ф «Освобождение» Х/ф «Подвиг Одессы» Х/ф «Победа»

НТВМИР

15.55 16.50 17.30 18.25 22.05 23.05 00.00

ENTER

27 КАНАЛ 06.00, 07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.30 09.50, 10.05 11.00 11.30 12.00 15.30 16.30, 16.50 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.30 22.30 23.00

13.00 М/ф 09.00 «Объектив» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружба это чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» «Невзрослые новости» 18.45 «Полезные новости» «Университет неделя» Мистер Мейкер Истории зоопарка Ералаш Т/с «Х анна Монтана» 21.30 М/с «Огги и кукарачи» М/с «Удивительный мир Гамбо ла» «Идеальный дом» «Кекс в большом городе» «9 месяцев» М/с «Перемена» М/с «Лило и Стич» М/с «Тимон и Пумба» Снимала мама Телечат

ОРТ М 07.00 «Смешарики. Новые приключе> ния» 07.10 «Играй, гармонь любимая!» 07.55 «Умницы и умники» 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00, 14.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «Поздняя любовь Станислава Любшина» 11.15 «Абракадабра» 14.15 «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец» 15.15 Х/ф «Три плюс два» 17.00 Вечерние Новости 17.15 «Угадай мелодию» 17.55 Т/с «Последняя встреча» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.05 Х/ф «Война богов: Бессмерт ные» 00.05 «Городские пижоны»: Сверх> новый Шерлок Холмс. «Элемен> тарно» 00.55 Х/ф «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 07.00, 07.10, 10.00 11.00 12.00 15.00 17.00 19.20 21.20 01.00

Сх. 05.23 Зах. 18.38 Трив. дня 13.15

Субота, 06 квітня 06.45 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45

Серебряный апельсин 19.00 События 08.10 Т/с «Интерны» Тайны звезд Лучший повар на селе > 2 Дорожный патруль Х/ф «Когда цветет сирень» Х/ф «Невеста моего жениха» Х/ф «Сердце без замка» Т/с «Шаман» Т/с «Мент в законе 2»

НОВЫЙ 05.45 06.30 08.05, 11.55 13.40 14.00 14.40 15.30 17.00 20.00 22.00 23.40 01.25 02.25, 02.30, 04.00 04.15 04.35

Т/с «Охота на монстров» Новый взгляд 10.00 Ревизор>2 Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Счастливы вместе» Х/ф «Скала» Х/ф «Лысый нянька» «Хто зверху?»>2 Х/ф «Разыскивается в Малибу» Т/с «Эврика» 03.25, 04.30 Зона ночі 03.30 Богдан Хмельницький З полону на волю Останні лицарі Райські сади гетьмана Сагайдачно> го 04.55 Зона ночі Культура 05.00 Катерина Білокур Послання

ТОНИС 06.00 Х/ф «Печкилавочки» 07.35 Ф>стиль 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.40, 18.55, 20.55 «Погода» 09.00 Андрей Вознесенский. Ностальгия по>настоящему 10.00 «Светские хроники» 10.40 Х/ф «Аленький цветочек» 12.10 Дикая природа в объективе 13.30 За семь морей 14.10 Дикая природа в объективе 14.50 Жизнь по законам природы 16.00 Волшебный мир насекомых 17.00 «Ронин» с Дмитрием Выдриным 17.40 «Дневник для родителей» 18.20 «Цивилизация ncognta» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Узел 20.00 Солнечные бури: угроза планете Земля 21.00 Поэт в России больше, чем поэт 22.10 Х/ф «В последний раз» 00.00 Х/ф «Эскорт для дам»

K1 07.00, 10.00 М/ф 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 11.15 М/ф «Карапузы встречаются с Торнберри» 12.25 Х/ф «Остров потерянных душ» 14.25 Х/ф «Прощенное воскресенье» 16.15 «Свадебный размер» 17.15 «Лямур Тужур» 18.10 «Рассмеши комика» 19.10 «КВН» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.00 Х/ф «Бабник»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 11.35, 16.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.20 «День ангела» 06.25 М/ф «Доктор Айболит» 08.30, 09.10, 10.05, 10.50, 11.20, 12.00, 17.15 «Эксклюзив для се> мьи» 09.00, 16.40, 20.25 «Погода» 09.05, 10.40 «Мини>путешествия» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 «Сад, огород» 12.10, 16.45 «Вкусы культур» 12.40 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Апос> тол любви» 13.40 «Не первый взгляд» 14.00, 22.45 «Ювелир» 17.30 Т/с «Любовь не то, что кажет ся» 20.30 «Звездные истории» 20.55 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Подкидыш» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 09.15 09.40 10.30 11.20 12.10 13.30 15.30 16.15 17.55 20.00 20.25 22.05 22.50 00.25 00.40

Игрушки для взрослых Д/с «Скрытая реальность» Д/с «Скарб. ua» Д/с «Rolling Stones > Просто для записи» Х/ф «Бес в ребро» Футбол. Чемпионат Украины. «Ильичевец»> «Кривбасс» Крутые 90>ые Х/ф «Возвращение блудного мужа» Концерт «Сватам > 5 лет» Подробности Киев вечерний Т/с «Милицейская академия» Х/ф «Одинокий ангел» Страна смеется Легенды уголовного розыска

TBI 06.30 Благая весть с Риком Реннером 07.00 Сегодня о главном 08.00, 20.30 World Stories. Международ> ные корреспонденты 08.30, 19.00 Воздушные псы 09.00 Звериная работа 10.30, 16.30 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 13.30 Исторические хроники с Никола> ем Сванидзе 14.30 Лекции и события 16.15 Здоровая жизнь 17.30 Цивилизация. Обама. Его история 19.30 Особый формат. Дачи президента 20.00 Особый формат. Десятинная цер> ковь 21.00 Х/ф «В начале»

Т/с «Приключения Конана» Сумасшедшее видео по>украински Х/ф «Слежка» ЧУ 23 тур. «Днепр» > «Ворскла» ЧУ 23 тур. «Металлист» > «Волынь» «Фанатские войны» Т/с «М.У.Р.» Сильный аргумент. «Дорожные войны» 03.40 Х/ф «Дорога на Сечь» 05.00 М/ф

MEGA

22.00, 23.00 01.00 03.00 03.50 05.20

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

21.00 «Постскриптум» 21.50 Х/ф «Весьегонская волчица» 23.30 Реальные истории

2+2 10.00 14.00 15.00 17.20 19.30 21.30 22.40 02.20

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 16.00 19.00 20.00 21.00

Разрушители мифов Танки Исторические битвы Дикие и вооруженные Как создать планету Суперчеловек Д/ф «Тайны Третьего рейха» Д/ф «Телевиденье для Гитлера» Д/ф «Любить Гитлера. Смертель> ный полет Гесса» 04.40 Мистическая Украина Современные чудеса Римская империя: Август Смартшоу Ты можешь лучше Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Юрмала». Фестиваль юмористи> ческих программ 06.35, 07.15 Х/ф «Поздняя любовь» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 08.45 «Утренняя почта» 09.20 «Субботник» 10.15 «Титаник. Последняя тайна» 11.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 13.20 Вести>Москва 13.30 «Честный детектив» 13.55 «Городок» 14.25 «Особый случай» 15.25, 01.25 Т/с «Байки Митяя» 17.05, 02.55 «Субботний вечер» 19.00 Вести в субботу 19.45 Х/ф «Генеральская сноха» 23.25 Х/ф «Жених» 01.10 «PROТУРИЗМ»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «С тех пор, как мы вместе» 08.30, 14.30 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе», 2 с. 10.40, 16.40 Х/ф «Мой боевой расчет» 18.30, 00.30 Х/ф «Застава Ильича (Мне двадцать лет)», 2 с. 22.00 «Плюс кино» 22.30 Х/ф «Дамское танго»

REN TV 08.15 «100 процентов» 08.45 «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений с Иго> рем Прокопенко» 11.30 «24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра> зоблачение»: «Железный занавес» 17.00 «Представьте себе» 17.30 «Репортерские истории» 18.00 «Неделя» 19.00 Х/ф «9 рота» 21.45 Т/с «Честь имею!» 01.40 Т/с «Подкидной»

«ТНТ1» 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Счаст ливы вместе» 08.05 М/с «Черепашкининдзя» 08.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму раи» 09.00 Школа ремонта 10.00 «Два с половиной повара». Про> грамма 10.30 «Фитнес». Программа 11.00 «Дурнушек.net». Программа 11.30 «Экстрасенсы ведут расследова> ние». Паранормальное шоу 12.30 «СуперИнтуиция» .Развлекатель> ное шоу 13.30 «Comedy Woman» 14.30, 20.30 «Камеди Клаб» 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 17.30 «Холостяк», 4 с. 18.30 «Comedy Club. Exclusive», 10 с. 19.00 Х/ф «Пункт назначения4» 21.30 «Камеди Клаб. Лучшее» 22.00, 23.00 «Дом>2» 23.30 Х/ф «Убить Билла2»

TVCI 06.00, 10.45 Д/с «По следу зверя» 06.40 М/ф «Сундуксамолет», «Алень кий цветочек» 07.45 «На старт!» Детская спортивная программа 08.00 «АБВГДейка» 08.25 Х/ф «Волшебная сила» 09.30 «Энциклопедия» 09.40 «Русский вопрос» 10.15 «Тайны нашего кино. «Отпуск за свой счёт» 11.30, 17.40, 00.00 События 11.45 Дом с историей. «Особняк на Но> винском бульваре» 12.10 «Сто вопросов взрослому» 12.50 Д/ф «Сергей Никоненко. «О, счаст> ливчик!» 13.30 Х/ф «Елкипалки» 14.55 Таланты и поклонники. Станислав Любшин 16.10, 17.55, 00.15 Т/с «Сармат» 19.25 «Тайны нашего кино. «Мимино» 19.50 Ирина Слуцкая в программе «Жена. История любви»

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 08.00, 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 23.00 00.00 00.30

Т/ф «Вишневый сад», 2 ч. 14.00 «ВРЕМЯ» «Рожденные в СССР» «Взгляд» «Москва > Копенгаген» «Будильник» Х/ф «Веселая хроника опасно го путешествия» «Колба времени» «Кинопанорама» «Было ВРЕМЯ» «Браво» «Кабачок 13 стульев» Т/ф «История кавалера Де Грие и Манон Леско» Х/ф «Китай. Утраченные побе ды» Д/ф «Перекресток рока» Т/ф «Вишневый сад», 1 ч.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 09.00, 19.00 Осторожно, модерн! 09.30 Х/ф «Уроки управления» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Плохая привычка» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Роскош> ная жизнь»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 20.30 Евроспорт 10.00, 11.30, 15.00, 16.00, 16.45, 18.30, 01.15 Велоспорт 12.45, 13.00, 14.00 Автоспорт 19.30 Вот это да!!! 21.00, 22.00 Боевые искусства 01.00, 02.45 Ралли>рейд Абу>Даби

ХОККЕЙ 06.30, 13.50 НХЛ. Чикаго > Сент>Луис 08.30, 15.50, 18.00 КХЛ. Плей>офф. 1/ 2 финала 10.30, 20.00 НХЛ. Питтсбург > Рейнджерс 12.30 Хоккейный полдень 17.50 Новости 22.00 НХЛ. Нэшвилл > Чикаго

СПОРТ 09.00, 09.15, 09.20, 09.35 09.40 10.10, 11.15 13.30 16.25 18.45 20.30 22.15 23.10

13.00, 18.25 Новости 18.40 «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» «Байки старого болельщика» «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» 15.15 «Первая пятерка» Футбол. 2>я Бундеслига. «Кайзер> слаутерн» > «Кельн» Сноубординг. Финал Кубка мира в Испании. Женщины. Мужчины. Хафпайп Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» > «Шальке» Баскетбол. Евролига. Мужчины. Регбилиг. Европейская Суперлига. «Castleford» > «Huddersfield» Родео. «Bull Riders» Международный снегоходный ма> рафон «Ямалкан» в Салехарде

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 12.50, 14.15, 16.45, 18.30, 19.45, 21.45, 23.45, 00.55 Футбол NEWS 06.15 Чемпионат Англии. Предисловие к туру 06.45 Чемпионат Испании. Предисловие к туру 07.10 «Один на один с Гамулой». В. Ев> тушенко 08.15 «Севастополь» > «Олимпик». Чем> пионат Украины. Первая Лига 10.30 «Заря» > «Черноморец». Чемпио> нат Украины 12.30, 13.05, 15.25, 17.55 Футбол LIVE 13.25 LIVE. «Ильичевец» > «Кривбасс». Чемпионат Украины 15.55 LIVE. «Металлург З» > «Арсенал». Чемпионат Украины 18.50 Топ>матч 18.55 LIVE. «Реал» > «Леванте». Чемпи> онат Испании 20.55 LIVE. «Депортиво» > «Сарагоса». Чемпионат Испании 22.55 LIVE. «Барселона» > «Мальорка». Чемпионат Испании 01.10 «Ильичевец» > «Кривбасс». Чем> пионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Проданный смех», 1 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Обезьянки в опере». Сборник мультфильмов «Сказка про колобок». «ШУТ КИ». «Зимовье зверей» «Сло ненок заболел». 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Игрушечные истории». Сказки русских писа телей. «Как один мужик двух генералов прокормил» мульт фильм «Сказка о белой льдин ке» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Осенний по дарок фей». 1984 г., мульт фильм «Королевская игра» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Черепашка герой» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

Іменинники дня: АРТЕМ, ЗАХАР, ПЕТРО, ЯКІВ

Зах.14.24 Сх. 03.20 Остання чв. 03 квітня

00.00 Клуб эротики 02.00 КлубНички 04.00 Музыка для взрослых

спутниковое ТВ

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «Занзибар». «По уши в искусстве», 3 с. 06.30, 06.40, 13.30, 13.45, 20.30, 20.40 Т/с «Зверята» 07.00 М/ф «Мумитролль и другие» 07.20 М/ф «КОАПП». «Ограбление вернисажа» 07.30, 15.05, 21.05 «Готовим с мамой» 07.40 М/ф «Чужой голос» 07.55, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.20, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 08.55, 15.00, 21.00 Т/с «Белка и Стрел ка. Озорная семейка» 09.00 М/ф «Сампо из Лапландии» 09.10 «Girls only» 09.40, 21.55 Т/с «Пиратские остро ва» 10.05, 22.20 Т/с «Монстры и пира ты2» 10.15, 22.35 Т/с «Спасти галактику» 10.40 Х/ф «Волчье лето» 12.00 М/ф «Сказки на ночь», 8 с. 12.05 Т/с «Запутанная история» 15.20, 21.15 «Творческие мастерские» 15.35 М/ф «Путь домой» 16.00 Т/с «Крот и его друзья» 16.30, 16.35, 16.45, 16.50 Т/с «Фикси ки» 17.00 М/ф «Астерикс против Цеза ря» 18.10 М/ф «Сказки на ночь», 5 с. 18.20 М/ф «Сказки на ночь», 6 с. 18.30 Т/с «Мерлин 4» 19.15 М/ф «Аленький цветочек» 21.30 М/ф «Как Знайка придумал воз душный шар»

ПИКСЕЛЬ 06.00 Усолапокот 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.30 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30 Кайю 08.00, 19.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 16.20, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анджелина>балерина 10.30, 14.00, 18.10 Лупдиду 11.00, 23.00 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Животные>жестянки 12.20 Песик Камбу 12.50 Веселая ферма 13.20 Тикити>Так 13.40 Тельмо и Тула 16.30 Замок Камелот 17.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.00 М/ф 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 11.00 Мистер Мейкер 11.30 Истории зоопарка 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00 М/с «Перемена» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Приключения Электрони ка»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 08.00 09.00 10.00, 11.30 12.00 13.00 13.30, 14.00, 16.00 16.30 17.00, 18.00 19.00 19.30 20.00 23.30

Х/ф «Не болит голова у дятла» «Вечерние новости из Америки» М/ф 01.30 Х/ф «Машенька» «Живое слово» «В Нью>Йорке с Виктором Топал> лером» «Арт>навигатор» 23.00 «Русский акцент» 21.00 Х/ф «Костюм Арлекина» «Эхо недели» «Американский ликбез» 00.30 «Грани недели» Д/ф «Мистификаторы. Продать ужас Амитивилля» «Сейчас в мире», «Мегаполис» «Германия за неделю» «Израиль за неделю» Д/ф «Мистификаторы. Граф Кали> остро»

TELEC 20.00 Т/с «Время Синдбада», 5 ф. «Пражские сны» 21.00 Т/с «Шериф». 2010 г. 1 ф. «Свидетель» 22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 23.00 Т/с «Стилет2» 00.00 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 01.00 Т/с «Аэропорт», 11 с. «Школа стюардесс»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 07 квітня СТБ

ТВ УТ1 06.00 06.10 06.40 07.10 07.40, 09.05 09.30 09.50 10.25 10.55 11.40 12.20 13.05 13.35 14.30 15.30 16.25 16.55 18.35 20.40 20.50 21.00, 21.40 22.05 22.55 23.00 00.45

Утренняя молитва Мир православия Смех с доставкой на дом Барышня и кулинар 23.35 «Жена» Путешествуй по миру с Ю.Акуни> ной Кто в доме хозяин? Ближе к народу Играем в армию Честь имею пригласить Шаг к звездам Музыкальная академия. Евровиде> ние Кумиры и кумирчики Шеф>повар страны В гостях у Д.Гордона Караоке для взрослых Деловой мир. Неделя Концертная программа «Мы дети твои, Украина!» Концерт М.Гаденко «Моя песенная исповедь» Главный аргумент Официальная хроника 01.20 Итоги недели Точка зрения «Славянский базар» Тройка, Кено, Максима Эра бизнеса. Итоги Клуб юмора

ИНТЕР 06.10 07.40 09.30 10.10 11.05 13.00 16.05 20.00, 20.45 23.15 03.55

Х/ф «Высоко летая2» М/ф «Шрек2» «Школа доктора Комаровского» «Вкусное свидание» Международный фестиваль юмо> ра > «Юрмала>2012» Х/ф «Москва слезам не верит» Т/с «Точка взрыва» 03.10 «Подробности недели» «Большие танцы» Концерт «День рождения Интера» Д/с «Магия океанов»

9 КАНАЛ 09.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2012 г. > 2013 г. 10.00 Т/с «Приключения Конана» 14.00 «Днепр>футбол» 14.50 Высокая косметология от «Терри> тории красоты» 15.00 «Алеф > в наше время» 15.30 «Вояж» 15.45 Х/ф «Танцы с волками» 19.15 ЧУ 23 тур. «Динамо» > «Шахтер» 21.30 «Профутбол» 22.40 Х/ф «13 район». «Ультиматум» 00.40 Х/ф «Пекло» 02.40 «Дорожные войны» 03.05 Х/ф «Ведьма»

11 КАНАЛ 06.55 07.45 08.00 08.25 09.00 09.30 09.50 10.10 10.25 10.50 11.15 11.40, 13.10 15.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 23.25 01.40

Новый взгляд Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Губка Боб Квадратные Шта ны» М/с «Пингвины из Мадагаска ра» Тележурнал «Пассаж» «Бюро адвокатских расследова> ний» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «Свадебные хлопоты» 22.00 Педан>Притула Шоу «Хто зверху?» >2 Х/ф «Скала» «Вечерний разговор» «36, 6» «Новости недели» «Рекламная кухня» «Автострасти с Ларисой Макси> менко» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Х/ф «Фред Клаус брат Санты» Х/ф «Психи в тюряге»

1+1 07.50 08.10 09.00 10.10 10.15, 11.05 11.45 12.40 13.05 14.35, 19.30 20.15 22.30 23.30 00.30

М/ф «Ремонт +» «Лото>Забава» М/ф «Эскимоска» 10.40 М/с «Чип и Дейл» «Кулинарные курсы с Ю.Высоц> кой. Италия. Венеция» «Воскресенье с Кварталом» «Шесть кадров» «Меняю жену > 7» 15.45, 16.55, 18.15 Т/с «Сва ты6» «ТСН» «Голос страны > 3» «Светская жизнь» Что? Где? Когда? Х/ф «Громозека»

07.10 08.15 10.10 11.10 15.45 19.00 20.00 22.00 23.55 01.30

«Едим дома» «Кулинарная династия» «Караоке на Майдані» Х/ф «Матьимачеха» «Україна має талант!>5» «Битва экстрасенсов» «Один за всех» Х/ф «Искупление» Х/ф «Лабиринты любви» Х/ф «Неподдающиеся»

06.00 06.45 07.05 07.35

М/ф «Детали» «Погляд» «Адская кухня>2. Российская вер> сия» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Дело моей жизни» «Автотема» «Respect» «Седмица» 14.40 «Живая тема» «Пища Богов» «Странное дело» «Тайны мира с Анной Чапман. Ра> зоблачение». «Жажда» «Секретные территории» 01.50 «Смотреть всем!» «Позаочи». «Ирина Билык» «Тип>топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» «Нам и не снилось». «Повелитель> ницы тьмы», 1, 3 с. Т/с «Стая»

34 КАНАЛ

09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00, 13.50 15.30 16.20 17.10 18.00, 18.50 19.40 20.30 21.00 23.45

ICTV 06.40 07.35 07.55 08.40 09.10, 10.25 11.30 12.00 12.25 14.20 16.55 18.45 19.30 21.45 23.50 01.45

Квартирный вопрос Анекдоты по>украински Дача Основной инстинкт 13.20 Смотреть всем! ОлимпиЛяпы Козырная жизнь Мульт личности Криминальный облом Х/ф «Каникулы строгого режи ма» Х/ф «Ржевский против Наполе она» Факты недели Х/ф «Мальчишник в Вегасе» Х/ф «Мальчишник в Вегасе2. Из Вегаса в Бангкок» Х/ф «Впритык» Х/ф «Добро пожаловать в Zомбилэнд»

TET 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 11.05 11.40 13.55 15.00 17.10 18.55 19.55 22.00 22.25 23.00 00.50

М/с «Лунтик» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Индийские байки» М/с «Фиксики» М/ф «Остров сокровищ» Т/с «Моя прекрасная няня» Х/ф «Один день» Х/ф «Горячие головы» Даешь, молодежь! Виталька Веселые мамзели Кот.Фактор Х/ф «Блондинка в шоколаде» FAQ. Как снять девчонку и т.д

51 КАНАЛ 06.00 06.10, 07.00 07.45 08.15 08.45, 09.00 09.30 10.45 11.15 13.15 13.30 14.00 14.45 16.30 17.00 17.35 19.15 19.45 20.15 20.45 21.05 22.45 23.15

Гимн Украины 12.45, 14.15 М/ф «Новости. «Итоги» Аграрная Днепропетровщина Волшебное закулисье 14.30 Путешествия кота Финика Стендап М/ф «Маугли» Краеведческое путешествие Х/ф «Поворот» Не хлебом единым Д/ф «Тайны подводного мира» Новости Днепродзержинска Х/ф «Сказка странствий» Снято Артзона Х/ф «Следопыт» Испробуй на себе Будьте здоровы с Андреем Шипко Истории с Бородой Грабля Х/ф «Выстрел в спину» Музыка Х/ф «22 июня ровно в 4 часа»

5 КАНАЛ 06.30 «Киевское время» 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40 «По> года» 07.30 «180 градусов» 07.50, 20.30 «Хроника недели» 08.30 «Феерия путешествий»

09.10, 09.35 10.10 10.30 11.10 11.30 12.10 13.10 13.30 14.20 15.15 16.10 17.30 18.10 21.00 21.40 22.00 22.35 23.40 00.30

19.30 «Большая политика» «Окно в Америку» «Мамина школа» «Здоровые истории» «Технопарк» «Трансмиссия>тест» «Жизнь интересна» «Защитник Отечества» «Мотор» «Игра судьбы» «Акцент» «Машина времени» «Новости Киевщины» «Окно в Европу» Итоги недели «Время>Тайм» «Территория закона» «Кино с Яниной Соколовой» «Обрати внимание» «Обзор прессы»

НТН 06.10 Х/ф «Выход» 07.45 Т/с «Шериф 2» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Радиоигра «Блеф» 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Х/ф «Мария из Назарета» 15.00 Т/с «Чкалов» 19.00 Т/с «Гаишники» 23.00 Д/с «Тайны криминального мира» 23.30 Х/ф «Даже не думай!» 01.10 «Легенды уголовного розыска» 01.40 «Речовий доказ»

НТВМИР 06.10 07.00, 07.20 07.50 08.20 09.25 09.55 10.25

02.35 04.45

«Женский взгляд» 09.00, 12.00 «Сегодня» М/с Просто цирк Их нравы 09.25 09.25 «Первая передача» Едим дома! «Чудо техники» с Сергеем Мало> земовым Дачный ответ Дорожный патруль «Очная ставка» Золотая пыль «Сегодня. Итоговая программа» Чистосердечное признание «Центральное телевидение» Х/ф «Родственник» «Железные леди» Чрезвычайное происшествие. Об> зор за неделю Т/с «Грязная работа». «Дело хи рурга» «Кремлевские дети». «Андрей Свердлов. На службе у НКВД» Х/ф «Путь самца» «Достопримечательности»

05.45 08.45 10.25 12.05 13.35 16.10 00.45

Советские мультфильмы Х/ф «Укол зонтиком» Х/ф «Невезучие» Х/ф «Пядь земли» Х/ф «Подвиг Одессы» Х/ф «Освобождение» Х/ф «Черный треугольник»

11.00 12.30 16.20 17.20 18.00 19.00 19.40 20.35 22.25 23.15 23.50 01.40

ENTER

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп сек> ретов» 13.00 «Идеальный дом» 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 19.50 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.00 «Кекс в большом городе» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.00 Телечат

12.20 14.15 15.20 16.55 20.00 21.00 22.30 23.35 01.55

«Армейский магазин» «Смешарики. ПИН>код» «Здоровье» 11.00 Новости «Непутевые заметки» «Пока все дома» «Фазенда» Среда обитания. «Еда из Подне> бесной» Х/ф «Неоконченная повесть» «Элина Быстрицкая. Звезда эпо> хи» «Форт Боярд» «Один в один!» Воскресное «Время» КВН «Познер» Х/ф «Господин Никто» Х/ф «Самые быстрые в мире»

КАНАЛ «УКРАИНА»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

06.00 06.45 07.00 09.00 10.00 11.00 14.00 15.50, 19.00 21.00 23.00

спутниковое ТВ

09.00 10.00 11.40, 13.10 15.10 17.50 19.45 23.25 01.40 03.35 03.40 04.10 04.25, 04.30

Серебряный апельсин События Х/ф «Невеста моего жениха» Добро пожаловать Герои экрана Дорожный патруль Самый умный 20.00 Т/с «Время для двоих» События недели Т/с «Интерны» Ток>шоу «Великий футбол»

Т/с «Охота на монстров» Новый взгляд Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Губка Боб Квадратные Штаны» М/с «Пингвины из Мадагаска ра» М/ф «СкубиДу на острове Мер твецов» 22.00 Педан>Притула Шоу «Хто зверху?»>2 Х/ф «Скала» Х/ф «Лысый нянька» Х/ф «Вавилон н.э.» Х/ф «Фред Клаус брат Санты» Х/ф «Психи в тюряге» Зона ночі Тб про ТБ Вір мені 04.55 Зона ночі Культура Сумний П’єро

ТОНИС 06.00 07.30 08.00 08.40, 09.00 10.00 10.40 11.00 13.55 14.30 15.15 16.25 17.30 18.30 19.00 20.00 20.15 20.45 21.10 22.00 00.05

Х/ф «Аленький цветочек» Дикая природа в объективе «Социальный пульс выходных» 18.55 «Погода» Солнечные бури: угроза планете Земля «Будь в курсе!» Ф>стиль Х/ф «Печкилавочки» За семь морей Арт сити Жизнь по законам природы Волшебный мир насекомых Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос «Мир за неделю» Узел «Цивилизация incognita» «Кумиры» «Светские хроники» Сергей Юрский. В теле чело> века Х/ф «Эскорт для дам» Х/ф «В последний раз»

K1 07.00 М/ф 08.40 М/ф «Карапузы встречаются с Торнберри» 10.00 Х/ф «Остров потерянных душ» 12.00 «Добрый вечер, животные» 13.00 Х/ф «Джейн Эйр» 15.15 «Доброе утро» 17.20 «Рассмеши комика» 19.10 Х/ф «Железный человек» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.00 Х/ф «Только спокойствие»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.45, 10.05, 11.35 «Возвраще> ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 Х/ф «Подкидыш» 08.05 «Звездные истории» 08.30, 09.20, 10.15, 11.20, 12.00, 12.25, 17.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 12.15, 16.35 «Мини>путеше> ствия» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 «Сад, огород» 12.40 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Апос> тол любви» 13.45 Х/ф «Матьимачеха» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «Кинопроектор» 16.45, 22.00 «Короткие встречи» 17.20 «В поисках легенд» 17.30 Т/с «Любовь не то, что кажет ся» 20.30 Х/ф «Я не знал, что ты есть» 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.10 Х/ф «Возвращение блудного мужа» 08.50 Позаочі 09.35 Школа доктора Комаровского 10.10 Т/с «Милицейская академия» 10.55, 23.25 Вкусное свидание 11.45 Х/ф «Вертикаль» 13.00 Легенды уголовного розыска 13.30 Футбол. Чемпионат Украины. «Ме> таллург» > «Карпаты» 15.30 Х/ф «Одинокий ангел» 17.05 Х/ф «Бес в ребро» 18.20, 00.15 Д/с «Rolling Stones > Про> сто для записи» 19.15 Крутые 90>ые 20.00 Подробности недели 21.00 Большие танцы

14.30 16.15 17.30 19.30 20.00

Подводные пещеры 19.00 Воздушные псы Звериная работа 16.30 Вокруг света Ювелирочка Исторические хроники с Никола> ем Сванидзе Лекции и события Здоровая жизнь Цивилизация. Утраченный рай Особый формат. Вышки Бойко Особый формат. Обуховская ариф> метика

2+2 09.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2012 г. > 2013 г. 10.00 Т/с «Приключения Конана» 14.00 Х/ф «Танцы с волками» 19.15 ЧУ 23 тур. Динамо > Шахтер 21.30 «Профутбол» 22.40 Х/ф «13 район: Ультиматум» 00.40 Х/ф «Пекло» 02.40 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 03.05 Х/ф «Ведьма»

MEGA 06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 16.00 19.00 22.00, 23.00 01.00 03.00 03.50 04.40

Разрушители мифов Танки Исторические битвы Дикие и вооруженные Большой Барьерный риф Суперчеловек Секретные истории 05.20 Украина: забытая история Современные чудеса Римская империя: Нерон Смартшоу Ты можешь лучше Мистическая Украина

04.45 08.00 08.35 09.20, 10.00, 10.15 10.45 11.15 11.30 13.30 14.15 14.45, 16.50

Х/ф «Генеральская сноха» «Планета собак» «Сам себе режиссер» 13.20 Вести>Москва 13.00 Вести Смехопанорама «В мире животных» М/ф Х/ф «Усатый нянь» «Черные дыры. Белые пятна» «Городок» 01.50 Т/с «Байки Митяя» «И это все она». Юбилейная про> грамма Елены Степаненко Вести недели «Фактор А» «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Х/ф «Я подарю себе чудо» «Титаник. Последняя тайна»

РТР «ПЛАНЕТА»

19.00 20.30 22.20 00.10 03.45

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Застава Ильича (Мне двадцать лет)», 2 с. 10.00 «Плюс кино» 10.30, 16.35 Х/ф «Дамское танго» 15.45 Х/ф «Фро» 18.30, 00.30 Х/ф «Порожний рейс» 20.30 Х/ф «Мёртвый сезон», 2 с. 22.45 Х/ф «Не самый удачный день»

REN TV 09.20 12.00 22.45 23.50 00.20

Х/ф «9 рота» Т/с «Дальнобойщики» «Неделя» «Репортерские истории» Х/ф «Дориан Грей»

«ТНТ1» 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.30 М/с «Черепашкининдзя» 07.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея 08.00 «Золотая рыбка». Лотерея 08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму раи» 08.45 «Лото Миллион». Лотерея 08.50 «Первая Национальная ло> терея» 09.00 Школа ремонта 10.00 «Про декор» Программа 10.30 «Два с половиной повара. Откры> тая кухня» Кулинарное шоу 11.00 «Начать всё с нуля» 12.00 «Перезагрузка». Программа 13.00 «Камеди Клаб» 14.00 «ТНТ. MIX», 3 с. 14.30 Х/ф «Пункт назначения4» 16.00 Х/ф «Лица в толпе» 18.10 «Камеди Клаб. Лучшее» 18.30 «ТНТ. MIX», 4 с. 19.00 «Экстрасенсы ведут расследова> ние» Паранормальное шоу 20.00 «Холостяк», 5 с. 21.00 «Comedy Woman» 22.00, 23.00 «Дом>2» 23.30 Х/ф «Двойник дьявола»

TVCI 06.00, 06.45 08.10 08.35 09.50 10.15 11.30, 11.45 12.15 12.55 14.30

TBI 07.00 08.30, 09.00 10.30, 11.30 13.30

16.15 16.45 17.10, 20.05 21.00 21.50 23.20

Зах. 15.36 Сх. 03.46 Остання чв. 03 квітня

20.30 Сегодня. Дайджест 21.00 Х/ф «Влюбленные невротики» 23.00 «На ночь глядя» с Павлом Шере> метом 00.00 Клуб эротики 02.00 КлубНички 04.00 Музыка для взрослых

НОВЫЙ 05.45 06.55 07.45 08.00 08.25

ОРТ М 07.10 07.45 07.55 09.00, 09.10 09.30 10.25 11.15

Сх. 05.21 Зах. 18.40 Трив. дня 13.19

10.45 Д/с «По следу зверя» Х/ф «Царевич Проша» «Православная энциклопедия» Таланты и поклонники. Станислав Любшин Д/ф «Великие праздники. Благо> вещение» «Барышня и кулинар» 00.00 События «Пекло» Д/ф «Железная леди Элина Быст> рицкая» Х/ф «Неоконченная повесть» Праздничный концерт, посвящен> ный 80>летию Московской проку> ратуры Московская неделя «Приглашает Борис Ноткин» 00.15 Т/с «Огнеборцы» Временно доступен «В центре событий» Х/ф «Наследники» «Хроники московского быта. Мода из комиссионки»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Будильник» 06.30 Х/ф «Веселая хроника опасного путешествия»

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.10 22.40 23.00 00.30

«ВРЕМЯ» «Колба времени» «Кинопанорама» «Было ВРЕМЯ» «Браво» «Кабачок 13 стульев» Т/ф «История кавалера Де Грие и Манон Леско» «Служу Советскому Союзу» «Рожденные в СССР» Т/ф «Джентльмены, которым не повезло» «Голубой огонек» «А что у нас в театре?», «Новосе> лье». с участием С.В. Образцова. 1974 г. Х/ф «Бабочка» «Мастера искусств» Т/ф «Вишневый сад», 2 ч.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 09.00, 19.00 Осторожно, модерн! 09.30 Х/ф «Диско» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Еще одна пятница» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Красави> ца и чудовище»

ЕВРОСПОРТ 09.30 12.00 13.00, 19.00, 21.00 21.30 22.00 01.15 01.30,

Марафон Вот это да!!! 14.00, 00.00 Велоспорт 20.00, 01.45 Автоспорт Евроспорт Бокс Керлинг Мотоспорт 02.15 Ралли>рейд Абу>Даби

06.30, 08.30 10.30 12.30 15.55

14.00 НХЛ. Питтсбург > Рейнджерс КХЛ. Плей>офф. 1/2 финала НХЛ. «Нэшвилл» > «Чикаго» Хоккейный полдень КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Матч 1 22.00 Новости Своя игра. Валерий Каменский 22.30 НХЛ. Обзор НХЛ. «Детройт» > «Сент>Луис» Чемпионат Швеции. Обзор НХЛ. «Сан>Хосе» > «Даллас»

ХОККЕЙ

18.30, 18.40 19.00, 19.30 22.10 23.00

СПОРТ 09.00, 09.15, 09.20, 09.35, 09.40 11.30, 12.30 13.30, 14.25 14.55 17.40 18.25, 19.00 21.00 22.45

13.00, 18.00 Новости 18.15 «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» 18.20 «Байки старого болельщи> ка» Баскетбол. Евролига. Мужчины. 16.45 Фигурное катание. «Stars on ice Japan» «Шесть на шесть» 00.30 Родео. «Bull Riders» «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» Гандбол. Отборочный матч чемпи> оната Европы. Мужчины. Россия > Босния Фрирайд. Проект «Ride the Planet > 2012». Лофотены 01.30 «Шахматное обозрение» Легкая атлетика. Diamond League > 2012 г. в США. Футбол. 2>я Бундеслига. «Мюнхен 1860» > «Энерги» Футбол. Чемпионат Германии. «Нюрнберг» > «Майнц»

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 12.50, 14.15, 16.45, 20.45, 22.45, 23.55, 01.00 Футбол NEWS 06.15 Реал > Леванте. Чемпионат Испа> нии 08.15 «Барселона» > «Мальорка». Чем> пионат Испании 10.30 «Игра прекрасна», 1 с. 11.00 «Игра прекрасна», 2 с. 11.30 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 12.00 Futbol Mundial 12.30, 13.05, 15.25, 17.55 Футбол LIVE 13.25 LIVE. «Металлург» > «Карпаты». Чемпионат Украины 15.55 LIVE. «Таврия» > «Говерла». Чем> пионат Украины 18.25 LIVE. «Реймс» > «Лион». Чемпио> нат Франции 19.55 LIVE. «Хетафе» > «Атлетико». Чем> пионат Испании 21.55 LIVE. «Валенсия» > «Вальядолид». Чемпионат Испании 00.10 «Металлург» > «Карпаты». Чемпи> онат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Проданный смех», 2 с. 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в поход», Мультфильм «Оранжевое гор лышко» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Игрушечные истории», Сказки русских писа телей. «Лягушкапутешествен ница» сказки народов мира «Желтый аист» 05.00, 11.00, 17.00 М/ф «Человечка нарисовал я», Сборник мульт фильмов «Птичка Тари», «Приключения запятой и точ ки», «Радуга»

Іменинники дня: МАРІЯ, ЙОСИП, ТИХІН, САВА 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Черепашка герой» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «Занзибар». «По уши в искусстве», 4 с. 06.30, 06.40, 13.30, 13.40, 20.30, 20.40 Т/с «Зверята» 07.00 М/ф «Малахитовая шкатулка» 07.25 М/ф «Веселый огород» 07.35, 15.05, 21.05 «Готовим с мамой» 07.45 М/ф «Большое путешествие» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.30, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 09.00, 15.00, 21.00 Т/с «Белка и Стрел ка. Озорная семейка» 09.05, 15.20, 21.15 «Творческие мастер> ские» 09.25 М/ф «Путь домой» 09.45, 16.00 Т/с «Крот и его друзья» 10.10, 10.20, 10.25, 10.30, 16.30, 16.35, 16.40, 16.45 Т/с «Фикси ки» 10.40 М/ф «Астерикс против Цезаря» 11.55 М/ф «Сказки на ночь», 5 с. 12.05 М/ф «Сказки на ночь», 6 с. 12.15, 18.30 Т/с «Мерлин4» 15.35 М/ф «Незнайка в Солнечном го роде». «Встреча с волшебни ком» 17.00 М/ф «Иллюзионист» 18.15 М/ф «Сказки на ночь», 9 с. 18.20 М/ф «Сказки на ночь», 10 с. 19.15 М/ф «Царевналягушка» 21.30 «Волшебник Изумрудного города» 21.55 Т/с «Пиратские острова» 22.20 Т/с «Монстры и пираты2» 22.30 Т/с «Спасти галактику»

ПИКСЕЛЬ 06.00 Усолапокот 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.30 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 14.00 Кайю 08.00, 19.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 16.20, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анджелина>балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 23.00 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Животные>жестянки 12.20 Песик Камбу 12.50 Веселая ферма 13.20 Тикити>Так 13.40 Тельмо и Тула 16.30 Красавица и Чудовище 17.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.00 М/ф 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 11.00 Мистер Мейкер 11.30 Истории зоопарка 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00 М/с «Перемена» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Тимур и его команда»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00, 13.00 «Израиль за неделю» 07.00, 09.30 М/ф 08.00 Х/ф «Огонь, вода и медные тру бы» 10.00, 01.30 Х/ф «Я служу на грани_ це» 12.00 «Страна и люди» 14.00, 21.00 Х/ф «Дом свиданий» 16.00 «Американский ликбез» 16.30, 23.00 «Русский акцент» 17.00 «Код доступа» 18.00 Д/ф «Мистификаторы. Граф Кали> остро» 19.00 «Сейчас в мире». «Мегаполис» 19.30 «Эхо недели» 20.00 «В Нью>Йорке с Виктором Топал> лером» 23.30 Д/ф «Мистификаторы. Наследник Эйфелевой башни» 00.30 «Без дураков»

TELEC 20.00 Т/с «Время Синдбада», 6 ф. «Баварская охота» 21.00 Т/с «Шериф». 2010 г. 1 ф. «Свидетель» 22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 23.00 Т/с «Стилет2» 00.00 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 01.00 Т/с «Аэропорт», 12 с. «Бота ник»


18 ОГОЛОШЕННЯ ○

Оголошення про проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Інспекція державного архітектурнобудівельного контролю у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 29а, (5 поверх), тел. 8(056)7265426, оголошує відбір кандидатів на заміщення вакан тних посад державних службовців: головний державний інспектор Нікопольського відділу контро лю та державного нагляду 2 вакансії; головний державний інспектор Дніпропетровського відділу контролю та державного нагляду 3 вакансії; головний державний інспектор Павлоградського відділу конт ролю та державного нагляду 1 вакансія (тимчасово); головний спеціаліст відділу правового забезпечення 1 вакан сія. Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта відпо відного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 5 років. Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці надає кадрова служба. Документи приймають протягом 30 календарних днів з дня опуб лікування оголошення про проведення відбору кандидатів на замі щення вакантних посад державних службовців. КУПУЙТЕ КВИТКИ НА ПОШТІ ТА ПОДОРОЖУЙТЕ З КОМФОРТОМ! Із приходом весни хочеться відвідати мальовничі місця, влаштувати собі невеличке свято. Щоб зробити свій відпочинок ще більш приємним, вар то спланувати свою поїздку заздалегідь. У цьому вам може допомогти «Укрпошта». Оператор поштового зв'язку оформить квиток за лічені хвилини. У відділенні поштового зв'язку вам видадуть документ, в якому зазначено необхідні реквізити: номер поїзда, вагон, місце у вагоні, час відправлен ня та прибуття, час перебування у дорозі та вартість квитка. Це так зва ний «квиток з відкладеним друком», оригінал якого можна роздрукува ти перед відправленням поза чергою та без доплати, звернувшись до каси вокзалу чи аеропорта (за наявністю паспорта). Ця послуга доступна як мешканцям міст, так і сільської місцевості. Купуючи квитки на транспорт через відділення поштового зв'язку, ви економите свої сили та час! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М. Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

86Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН РЕПЕРТУАР со 2 по 30 апреля 2013 года 2 вторник Премьера! 14.00 ПОСЛЕДНИЕ Семейная драма 2 ч. 25 мин. М. Горький Социальная программа театра! Спектакльноминант на высшую театральную награду Приднепровья «Сичеславна»

3 среда Премьера! 18.30 ПОСЛЕДНИЕ Семейная драма 2 ч. 25 мин. М. Горький 5 пятница В рамках фестиваля «Французская весна» спектакль Киноконцерт ЖОРЖ МЕЛЬЕС 19.00 Эксклюзивная программа фильмов в сопровождении тапера и рассказчика

7 (Замысел новой сценической В театр всей семьей! редакции по мотивам повести «Письма Тевьемолочника») воскресенье 17.00 МИР ДОМУ ТВОЕМУ Трагикомедия 2 ч. 30 мин. («Возвращение Тевье») ШоломАлейхем 9 вторник АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА 17.00 Современная семейная комедия 2 ч. 25 мин. П. Гладилин 10 среда Премьера! ОХ, УЖ ЭТА АННА! 18.30 Суперкомедия. М. Камолетти 11 четверг ЗАГАДОЧНАЯ КРАСНАЯ ШАПОЧКА 11.00 Музыкальная сказка 1 ч. З. Квижинадзе (по Ш. Перро) 11 четверг СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ 18.00 Высокая комедия 2 ч. 10 мин. Дж. Патрик 12 пятница 18.30 ЖЕНСКИЙ УМ И МУЖСКАЯ НАИВНОСТЬ Ироническая комедия 2 ч. 25 мин. С. Моэм 13 суббота Премьера! МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА 11.00 Музыкальная сказкаигра 1 ч. В. Рабадан 13 суббота 18.30 УЖИН ДУРАКОВ Комедия 2 ч. 30 мин. Ф. Вебер (Замысел новой сценической 14 редакции по мотивам повести «Письма Тевьемолочника») воскресенье 18.30 МИР ДОМУ ТВОЕМУ Трагикомедия 2 ч. 30 мин. («Возвращение Тевье») ШоломАлейхем 16 вторник 18.30 ПРОДАЙТЕ МУЖА, ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА Комедия 1 ч. 50 мин. М. Задорнов 17 В рамках фестиваля «Французская весна» танцевальный спектакль среда 18.30 TIGER, TIGER, BURNING BRIGHT С 18 ПО 20 АПРЕЛЯ К 85ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ академический театр им. М. Горького на сцене Киевского национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки показывает спектакли призеры фестивалей и конкурсов: Мир дому твоему. На всякого мудреца довольно простоты. Афинские вечера.

20 суббота 17.00 ЛИСТ ОЖИДАНИЙ Комедия 2 ч. 30 мин. А. Мардань 21 воскресенье СИРЕНА И ВИКТОРИЯ 17.00 Комедия 2 ч. 40 мин. А. Галин 28 воскресенье Премьера! 11.00 МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА Музыкальная сказкаигра 1 ч. В. Рабадан 28 воскресенье Премьера! 18.00 ПИАНИНО В ТРАВЕ Мелодрама. Ф. Саган 30 вторник 18.30 СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ Суперкомедия 2 ч. 25 мин. Р. Куни Художественный руководитель театра

Жан Мельников, народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Касса работает с 9.30 до 19.00; тел. 7784869. Админ. тел: 313891; 7784857; 3717033.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Марганецький міський суд Дніпропетровської області ви кликає у судове засідання як відповідачів Карпова Валерія Ва лентиновича та Карпову Юлію Костянтинівну по цивільній справі за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «Надра» до Карпова Валерія Валентиновича та Карпової Юлії Костянтинівни про стягнення за боргованості. Останнє місце про живання Карпова Валерія Вален тиновича: 53400, Дніпропетров ська область, м. Марганець, вул. К. Білогуня, 36; Карпова Юлія Костянтинівна зареєстрована за адресою: 53407, Дніпропетров ська область, м. Марганець, Північний квартал, буд. 16, кв. 6. Розгляд справи призначено на 16 квітня 2013 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець, Дніпропетровська область, вул. Радянська, 72а. У разі неявки відповідачів у судове засідання вони повинні повідомити суд про причини неявки. В іншому випад ку справу буде розглянуто без їхньої участі за наявними доказа ми по справі. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає як відповідача Скубак Ольгу Григорівну, 1979 р.н., по цивільній справі № 185/2402/13ц за позовом Бецької Олени Васи лівни про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням. Ос таннє місце проживання відпові дача: Дніпропетровська область, Новомосковський район, сел. Спаське, вул. Маяковського, 11. Судове засідання призначено на 05 квітня 2013 року об 11 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неявки відповідача у судове засідання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути розглянутий за його відсутності. Суддя Бондарен ко В.М. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 02 квітня 2013 року о 09.00 в залі суду 8 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першо травнева, 12, відбудеться слухан ня цивільної справи за позовом Ряби Віктора Васильовича до Мос калець Єфросинії Романівни, тре тя особа Українська товарна біржа, про визнання договору купівліпродажу дійсним. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України

після опублікування оголошення в пресі відповідач Москалець Єфро синія Романівна вважається по відомленою про час та місце роз гляду справи. У разі її неявки або її представника справу буде роз глянуто за її відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Шаблій Тамара Ва силівна за позовом Шаблій Раїси Василівни до Шаблій Тамари Васи лівни, третя особа Криворізька міська рада, про визнання необ грунтованою та незаконною відмову відповідача щодо підпи сання акта встановлення та погод ження меж земельної ділянки вик ликається у судове засідання на 08 квітня 2013 року о 10.00 у при міщення ЦентральноМіського суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравне ва, 12, зал 7 (суддя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого лошення в пресі відповідач Шаблій Тамара Василівна вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі не явки його до зали судового засі дання справа буде розглянута за його відсутності. Курач Віті Анатоліївні з’явитись у судове засідання 16 квітня 2013 року о 14.00 до АмурНижньодні провського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новосе лівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/6472/12; 2/199/338/12 за позовам Курач О.Д. до Курач В.А. про стягнення аліментів. У разі неявки відпові дачки у судове засідання справа буде розглянута за її відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 04 квітня 2013 року о 09 год. 30 хв. буде слухатись цивільна справа за по зовом Неклеса Юлії Анатоліївни до Соколянського Віктора Петровича, треті особи Дробот Людмила Ми хайлівна, Сектор міграції і реєст рації фізичних осіб Баглійського РВ, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Суд, беру чи до уваги те, що місцезнаходжен ня відповідача Соколянського Віктора Петровича по вказаній справі невідомо, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України вик ликає Соколянського Віктора Пет ровича через оголошення в пресі, останнє місце проживання: м. Дніпродзержинськ, пр. Консти туції, 60/27. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

Соколянський В.П. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справа буде розгля нута за його відсутності. Судове засідання відбудеться під голову ванням судді Погребняк Т.Ю. у приміщенні Баглійського район ного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Котляра Віталія Івановича у судове засі дання як відповідача по справі за позовом ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» до Котля ра Віталія Івановича про визнан ня особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщенням та стягнення заборгованості, третя особа Тер нівський районний сектор у м. Кривий Ріг Головного управлі ння державної міграційної служби України в Дніпропет ровській області, яке відбудеться 08.04.2013 року о 10.00 за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтом ського, 23, каб. 413 (4 поверх). У разі неявки справа буде роз глянута за відсутності відповідача. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Колосо ва Олександра Вікторовича у су дове засідання як відповідача по справі за позовом ПАТ «Криво різький залізорудний комбінат» до Колосова Олександра Вікто ровича про визнання особи та кою, що втратила право на корис тування житловим приміщенням, третя особа Тернівський район ний сектор в м. Кривий Ріг Голов ного управління державної мігра ційної служби України в Дніпро петровській області, яке відбу деться 08.04.2013 року о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух томського, 23, каб. 413 (4 по верх). У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відпо відача. Криворізький районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 12 квітня 2013 року о 10.00 відбудеться судове засі дання по цивільній справі за по зовом Шарова Владислава Панте лійовича до Дундича Миколи Миколайовича, Дундич Надії Євге ніївни про стягнення заборгова ності. У цьому зв’язку Криворізь кий районний суд Дніпропет ровської області просить з’яви тись у судове засідання відпові дача по справі Дундича Миколу Миколайовича, 15.08.1967 р.н., о 10.00 12 квітня 2013 року за ад ресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру,

5а, каб. 5. У випадку вашої неяв ки цивільна справа буде розгля датись за вашої відсутності з постановленням заочного рішення. Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 30.04.2013 року о 10.00 в залі судових засідань 200 за адресою: вул. Невська, 3, відбудеться судо ве засідання по цивільній справі за позовом Калениченко Валенти ни Борисівни до Яроша Владисла ва Володимировича, третя особа Виконавчий комітет Жовтневої районної у місті ради, про позбав лення батьківських прав. Явка відповідача Яроша Владислава Володимировича обов’язкова з наданням раніше неподаних до казів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повторно ви кликає Ахмадєєву Людмилу Олек сандрівну в якості відповідача по цивільній справі № 201/664/13ц, провадження 2/201/595/2013 за позовом Козлової Марії Іванівни до Ахмадєєвої Людмили Олексан дрівни, Головного управління дер жавної міграційної служби Украї ни в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом, у судове засідання, яке відбудеться о 12.00 04 квітня 2013 року за адресою: вул. Патор жинського, 18а, м. Дніпропет ровськ, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, каб. 12. У випадку неявки відповідача у су дове засідання справу буде роз глянуто в заочному порядку. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 15 квітня 2013 року о 12 год. 30 хв. в залі судових засідань 206 за ад ресою: пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Шварца Русла на Олександровича до Яцечко Олени Володимирівни про стяг нення подвійної суми завдатку. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирішить справу з ви несенням заочного рішення за його відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості відповідача Каракуцу Вале рія Костянтиновича за позовом Публічного акціонерного товари ства «Акціонернокомерційний


ОГОЛОШЕННЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

банк «КАПІТАЛ» про стягнення за боргованості. Останнє місце про живання відповідача: вул. Ко товського, 272, м. Павлоград, Дніпропетровська область. Судо ве засідання призначене на 09.04.2013 року о 13 год. 30 хв. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгляну та за його відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Муштея Ігоря Володимировича, що судом у судовому засіданні о 09.00 10 квітня 2013 р. буде роз глядатись цивільна справа № 203/254/2013 за позовною за явою Моторного (транспортного) страхового бюро України до Муш тея Ігоря Володимировича про стягнення коштів (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Кіровський ра йонний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи осо бисто або направити до суду сво го представника з належно оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням за очного рішення. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84/102, суддя Зосимен ко С.Г.) викликає у судове засідан ня, яке відбудеться 12 квітня 2013 року о 12.00 представника ТОВ «Компресормаш» по цивільній справі за позовною заявою Ліво бережної міжрайонної державної податкової інспекції м. Дніпро петровська Дніпропетровської об ласті до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компресор маш», Передерій Бориса Володи мировича про скасування держав ної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. У разі неявки та невиконання обов’ язку повідомити суд про причини неявки справу буде вирішено на підставі наявних даних і поста новлено заочне рішення. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Норох Олену Володимирівну, Ца рьова Михайла Анатолійовича, що судом у судовому засіданні о 09 год. 40 хв. 15 квітня 2013 р. буде розглядатись цивільна справа № 2/29/2011 за позовною заявою Публічного акціонерного товари ства «Державний ощадний банк України» до Норох Олени Володи мирівни, Царьова Михайла Анато лійовича про стягнення заборго

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ваності (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’явитись у зазна чений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пуш кіна, 29, каб. 9, для участі у роз гляді цивільної справи особисто або направити до суду свого пред ставника з належно оформленою довіреністю. У разі неявки спра ву буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочно го рішення. Заводським районним судом м. Дніпродзержинська розглядаєть ся справа за позовом Закупи Олександра Васильовича до Вєрік Ольги Петрівни про визнання осо би такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Розгляд справи відбу деться 01 квітня 2013 року о 10.00 у приміщенні Заводського район ного суду м. Дніпродзержинська, суддя Гібалюк Т.Я. Апостолівський районний суд повідомляє, що 05 квітня 2013 року в залі суду 5 о 10.00 відбу деться слухання цивільної справи за позовом Гармаш Олени Володи мирівни до Гармаша Івана Мико лайовича (останнє місце реєст рації: м. Зеленодольськ Апосто лівського району Дніпропетров ської області, вул. Рибалко, 4/27) про позбавлення батьківських прав. Розгляд справи призначено за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73. У разі неявки відпові дача в судове засідання розгляд справи відбудеться за його відсут ності. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Куче ра Сергія Васильовича по цивільній справі за позовом Мо торного (транспортного) страхо вого бюро України до Кучера Сер гія Васильовича про відшкодуван ня шкоди у судове засідання, яке відбудеться 30 травня 2013 року о 10 год. 20 хв. У випадку неявки відповідача справу буде розгляну то за його відсутності. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49044, м. Дніпро петровськ, вул. Паторжинського, 18а, повідомляє Саіда Джавед Екбаль про судове засідання по справі № 201/2593/13ц, 2/201/ 1156/2013 за позовом Іцковіч Елеонори Юріївни в інтересах дітей Саід Данеш Джавед Екбаль, Саід Сабіна Джавед Екбаль, Саід Жасміна Джавед Екбаль, Саід Альбіна Джавед Екбаль, Саід Саманта Джавед Екбаль, Саід Регі на Джавед Екбаль, Саід Лана Джа

вед Екбаль до Саіда Джавед Екбаль, треті особи Жовтневий РВ ГУ ДМС України в Дніпропет ровській області, Житлове кому нальне підприємство «Перемога сервіс», про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням, яке призначено на 04 квітня 2013 року о 15 год. 30 хв.

10.04.2013 року о 10 год. 30 хв. по цивільній справі за позовом Здоровенко Любові Михайлівни до Акінчиної Тетяни Григорівни, треті особи Відділ обліку, реєст рації та імміграції РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській об ласті, Здоровенко Л.М., Здоровен ко Т.Г., про усунення перешкод у користуванні майном. У випадку неявки відповідача у судове засі Бабушкінський районний суд м. дання він вважається належно по Дніпропетровська (м. Дніпропет відомленим про місце, день та час ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. його проведення. 309) викликає Більченка Андрія Ігоровича та Більченко Олену Сер Жовтневий районний суд м. гіївну у судове засідання 17 квітня Дніпропетровська, розташо 2013 року о 13 год. 30 хв. в якості ваний за адресою: 49044, м. відповідачів по цивільній справі Дніпропетровськ, вул. Патор за позовом Виконкому Бабушкін жинського, 18а, каб. 24, викли ської районної у місті ради в особі кає Білінока Олександра Олек Органу опіки та піклування до сандровича по цивільній справі Більченка Андрія Ігоровича та № 201/3125/13ц за позовом Більченко Олени Сергівни про Білінок В.Є. до Білінока О.О. про позбавлення батьківських прав. З розірвання шлюбу, яке відбудеть опублікуванням цього оголошен ся о 9 год. 30 хв. 01 квітня 2013 ня відповідачі Більченко Андрій р. У випадку неявки відповідача Ігорович та Більченко Олена Сер справу буде розглянуто в заочно гіївна вважаються належно по му порядку. відомленими про день, час та місце розгляду справи. Суддя Куд Заводський районний суд м. рявцева Т.О. Дніпродзержинська викликає Горулю Ірину Анатоліївну у судо Кіровський районний суд м. ве засідання як відповідача за Дніпропетровська, розташова позовом Горулі Семена Анатолійо ний за адресою: 49101, м. Дніпро вича до Горулі Ірини Анатоліївни, петровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. Федулової Валерії Павлівни, яке 10, викликає як відповідача Лит відбудеться 03.04.2013 р. о 14.00 вина Віталія Петровича по за адресою: м. Дніпродзержинськ, цивільній справі за позовом вул. Губи, 5, каб. 14. При собі мати Моторного (транспортного) стра документ, який посвідчує особу. У хового бюро України до Литвина разі неявки у судове засідання Го Віталія Петровича про відшкоду рулі Ірини Анатоліївни без поваж вання шкоди у судове засідання, ної причини та неповідомлення яке відбудеться 30 травня 2013 про причини неявки до суду спра року о 10 год. 15 хв. У випадку ва може бути розглянута за її неявки відповідача справу буде відсутності на підставі наявних по розглянуто за його відсутності. справі доказів. Семенко Ользі Олександрівні ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ з’явитись у судове засідання 16 квітня 2013 року о 12.00 до Амур Нижньодніпровського райсуду Довгинцівський районний суд м. Дніпропетровська за адресою: м. Кривого Рогу повідомляє, що вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як 03.07.2012 року було винесено відповідачу по цивільній справі заочне рішення по цивільній № 199/1324/13Ц; 2/199/1448/13 справі № 411/3893/12 за позо за позовом Семенко І.П., Семенко вом СПД ФОП Петрової Олени Гри С.Ю., Семенко Г.Ю. до Семенко горівни до Спірєвої Ксенії Ольги Олександрівни про усунен Віталіївни, 3тя особа Жовто ня перешкод у користуванні влас водський міський центр зайня ністю та зняття з реєстрації обліку тості, про припинення дії трудо фізичних осіб. У разі неявки вого договору та зняття його з відповідача у судове засідання реєстрації. Даним рішенням були справа буде розглянута за його задоволені позовні вимоги пози відсутності на підставі наявних вача Петрової Олени Григорівни. матеріалів та постановлено заоч З повним текстом відповідач Спірєва Ксенія Віталіївна може не рішення. ознайомитись, звернувшись до Бабушкінський районний суд м. канцелярії Довгинцівського ра Дніпропетровська (м. Дніпропет йонного суду м. Кривого Рогу, яка ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) знаходиться за адресою: Україна, викликає в якості відповідача Дніпропетровська область, м. Акінчину Тетяну Григорівну у су Кривий Ріг, вул. Бородича, 3, каб. дове засідання, яке відбудеться 39.

ÏÐÎÅÊÒ «ÀÄ̲ͲÑÒÐ «ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÀÒÈÂͲ ÏÎÑËÓÃÈ: ÑÏÐÎÙÅÍÈÉ ÄÎÑÒÓÏ ×ÅÐÅÇ ÏÎØÒÓ» Ó ÂÑ²Õ Â²ÄIJËÅÍÍßÕ ÏÎØÒÎÂÎà ΠÇÂ’ßÇÊÓ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ! ÏÎØÒÎÂÎÃÎ Шановні мешканці Дніпропетровської області! У квітні 2013 року в усіх відділеннях поштового зв’язку області за проваджується спільний проект Дніпропетровської облдержадміністрації та УДППЗ «Укрпошта» «Адміністративні послуги: спрощений доступ че рез пошту». Метою проекту є створення для клієнтів найбільш оптимальних умов доступу до адміністративних послуг з максимальною прозорістю та легкіс тю отримання результату. Громадяни або суб’єкти господарювання зможуть через будьяке відділення поштового зв’язку Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укр пошти»: 1) отримати всю необхідну інформацію та консультації щодо адмініст ративних послуг; 2) відправити оформлений пакет документів, необхідних для отриман ня документа в рамках адміністративних послуг, поштовим відправлен ням (лист, бандероль, посилка) з оголошеною цінністю та описом вкла дення на адресу служби «єдиного вікна», а потім отримати кінцевий доку мент (через поштове відділення або у себе вдома). Так, клієнти «Укрпошти» можуть отримати такі адміністративні по слуги:

· поводження із зеленими насадженнями; · присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна; · установлення статусу та видача посвідчень (батьків та дитини з багато дітної сім’ї, учасника війни, інваліда війни, ветерана праці, дитини війни тощо). Також можна скористатися адміністративними послугами соціальної направленості через відділення поштового зв’язку: · отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; · видача довідки про отримання доходів (пенсії). У приміщенні відділення ви можете ознайомитися з інформацією про адміністративні послуги. Компетентний співробітник пошти допоможе вам заповнити всі необхідні бланки заяв, ознайомить із правилами та поряд ком оформлення. Запрошуємо вас до найближчого відділення поштового зв’язку ознайо митися з новою послугою. Тепер ви зможете отримати такий необхідний вам документ швидко, комфортно та без черг! Ми працюємо для вас! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Продам квартиру в Киеве. Ти хий район, хорошая транспортная развязка,1 этаж, сталинка, на ок нах ролеты, евроремонт, авто номное отопление (2контурный котел), теплый пол, две телефон. линии, общ. площадь 70м2. Тел.: 0961090182, 0664529949.

Продам приватизированный участок 14 сот. в Лесной Буче, Киевская обл. На уча стке: 2этажный гараж: 1эт. 15х6, высо та 4,20 м2; 2 эт. 15х6, высота 3 м (спорт зал). Дом 3 этажа + подвал, общ. площа дью 335 м2, дом 1 этаж общ. площадью 80 м 2, беседка (дерево) 4х6. Во дворе плитка, сад, цветник, газ, две скважи ны, колодец. Вокруг территории лес. Тел.: 0961090182, 0664529949.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади помічника заступника голови відділу забезпечення роботи заступників голови управління забезпечення роботи керівництва апарату облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфіка ційним рівнем магістра або спеціа ліста; стаж роботи за фахом на дер жавній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах уп равління не менше 3 років; післядип ломну освіту у сфері управління магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Документи для участі у конкурсі приймають протягом 30 календар них днів від дня публікації оголошен ня за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки тел. 7428160.

Продам или обменяю дом в Гор ловке Донецкой обл. общ. площадью 70 м 2, печное отопление,вода в доме и во дворе, земельный участок 20 сот. Имеются хоз. постройки, летняя кух ня. Рядом с участком речка,луг, че рез пять метров проходит газ. На дом в пгт Белогорье Хмельницкой обл. Тел.: 0961090182, 0664529949.

Продам, обменяю или сдам в аренду производственную базу, г. Коростень (центр), Житомир ская обл., площадь 1га, ж/д ветка, твердое покрытие, складские помещения 700 м2. Тел. 0961090182, 0664529949.

Підприємствовиробник в Полтавській обл.

Производитель картофеля реализует посадочный материал собственного производства:

реалізує

V РАННИЕ СОРТА

КАРТОПЛЮ

(Ариэль, Импала); V СРЕДНЕСПЕЛЫЕ

посадкового розміру 8 сортів голландської селекції І та ІІ репродукцій.

(Романо, Курода). Т.: 0675613573, 0676369352, 0676341339. пгт Магдалиновка, ул. Советская, 2.

Тел. 0675323552.

Інформація про тарифи на електроенергію ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на квітень 2013 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на квітень 2013 р. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на II квартал 2013 р. (постанова НKРЕ від 14.03.2013 №246)

1 клас

%

2,24

2 клас

%

7,09

коп/кВтгод

71,443

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на квітень 2013 р. (розрахована відпвідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

1 клас

коп/кВтгод

77,970

2 клас

коп/кВтгод

99,240

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 22.03.2013 № 285)

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами і доповненнями)

1 клас

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями)

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

31,188 116,955 39,696 148,860

1 клас

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

27,290 79,529 130,990

2 клас

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

34,734 101,225 166,723

2 клас

Період часу

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

у межах зон доби (з 21.00 до 5.00)

1 клас

коп/кВтгод

Величина показника 19,493

2 клас

коп/кВтгод

24,810

в інші години доби

1 клас

коп/кВтгод

77,97

2 клас

коп/кВтгод

99,240

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕ від 23.04.2012 р. № 497 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою НКРЕ від 13.09.2012 р. № 1183). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. Директор з фінансів та економіки ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

О. П. Франків


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415)

ÑÅÇÎÍÍÈÉ ÑÒÀÍ

Ïîáîðîòè âåñíÿíó äåïðåñ³þ ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ç ÏÈÒÀÍÜ ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ÑÈÒÓÀÖ²É ÎÄÀ

ÌÎÇ ÑÒÂÅÐ ÄÆÓª ÑÒÂÅÐÄÆÓª

ÊÓÐֲ ÏÎÌÅÍØÀËΠʳëüê³ñòü óêðà¿íö³â, ÿê³ ïàëÿòü, ³ñòîòíî ñêîðîòèëàñü ó ïîð³âíÿíí³ ç 2008 ðîêîì, ïîâ³äîìëÿþòü ó ̳í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè. Ôàõ³âö³ ââàæàþòü ö³ ïîêàçíèêè ðåçóëüòàòîì àêòèâíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ êàìïàí³¿, ÿêà ïðîïàãóº çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ. ßê ïîêàçóº îïèòóâàííÿ, â 2011 ðîö³ â Óêðà¿í³ ïàëèëè 8,6 ìëí. ëþäåé, ùî íà 1,5 ìëí. ìåíøå, í³æ ó 2008 ðîö³. Ïîíàä 60% óêðà¿íö³â ñòâåðäæóþòü, ùî íå êóðÿòü ³ í³êîëè íå êóðèëè.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÎÂÎÊÓª ÁÅÇÑÎÍÍß

ПОВЕРНУТИ ГАРНИЙ НАСТРІЙ

ÏÐÎÁËÅÌÈ ²Ç ÑÅÐÖÅÌ Áåçñîííÿ ìîæå ñòàòè îçíàêîþ ñåðéîçíèõ ñåðöåâèõ ïðîáëåì. Äî òàêîãî âèñíîâêó ä³éøëè íîðâåçüê³ â÷åí³. ¯õíº äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî â ëþäåé ³ç òðèâàëèì áåçñîííÿì ìîæå ðîçâèâàòèñÿ ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü. Íåçìîãà çàñíóòè - öå òîé ñòàí, êîëè ñåðöå íå ìîæå ïåðåêà÷óâàòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü êðîâ³ ïî âñüîìó ò³ëó ç íåîáõ³äíèì äëÿ öüîãî òèñêîì. Íà äóìêó â÷åíèõ, öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî áåçñîííÿ, ÿê òàêå, ïîðîäæóº õâèëþ ñòðåñ³â â óñüîìó îðãàí³çì³. ○

ÏÐÎÏÀÃÓÂÀÒÈÌÓÒÜ ÆÈÒÒß

ÊÎÐÈÑÍ ÊÎÐÈÑͲ² ѲҲ-ËÀÉÒÈ ÎÎÍ ìຠíàì³ð ïîïóëÿðèçóâàòè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ â Óêðà¿í³.  ðàìêàõ ³íôîðìàö³éíî¿ êàìïàí³¿ íà çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ áóäå ðîçì³ùåíî á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ ïëàêàò³â. «Çäîðîâ³» ñ³ò³-ëàéòè òà á³ãáîðäè ç’ÿâëÿòüñÿ ó 30 ì³ñòàõ êðà¿íè. Áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ï’ÿòü òåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çäîðîâ’ÿì, à ñàìå: çäîðîâà ïëàíåòà ³ íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, êîðèñòü âæèâàííÿ ôðóêò³â òà îâî÷³â, âàêöèíàö³ÿ, ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ, çäîðîâå ñòàð³ííÿ.  ³íôîðìêàìïàí³þ òàêîæ âêëþ÷àòü òåìó ðàííüîãî òåñòóâàííÿ íà ²Ë. ○

Íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñîíÿ÷íèõ äí³â, íåïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ, áðàê â³òàì³í³â, íåäîñòàòíÿ ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü ó çèìîâèé ïåð³îä - îñíîâí³ ïðè÷èíè âåñíÿíî¿ âèñíàæåíîñò³ îðãàí³çìó ³ ïîÿâè äåïðåñèâíèõ íàñòðî¿â, àñòåí³¿. ßê æå ïîêðàùèòè ñàìîïî÷óòòÿ òà íå ñòâîðþâàòè êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é?

☺ Покращити самопочуття можна, насолоджуючись ранковим світлом. Отримуйте його якомога більше в період між 6.00 і 8.00. Це і ранній підйом, і прогулянки. ☺ Не ховайтесь від сонця. По можливості, не закривайте вікна шторами і жалюзі протягом дня. Якщо немає протипоказань, можна відвідати солярій. «Штучне сонце» повертає тонус і гарний настрій. ☺ Обідайте на свіжому повітрі. На-

ÍÅ ÕÎÂÀÉÒÅÑÜ Â²Ä ÑÎÍÖß

магайтесь виходити на вулицю в обідню перерву. Подихайте свіжим повітрям, просто прогуляйтесь. ☺ Лягайте спати і прокидайтеся вранці в один і той же час.

ПРАВИЛЬНО ХАРЧУВАТИСЬ Їжа, особливо навесні, повинна бути не стільки калорійною, скільки багатою вітамінами. Віддайте перевагу тій, яка містить амінокислоту триптофан. Триптофан сприяє утворенню серотоніну, який може поліпшити ваш стан. Це й індичка, й молоко, й яєчні білки. Обов'язково включіть у раціон продукти, що містять клітковину: курагу, спаржу, зелені салати, селеру, кольорову капусту, брок-

ÏÅÐÅà ËßÍÜ ÒÅ ÐÐÀÖ²ÎÍ ÀÖ²ÎÍ ÏÅÐÅÃËßÍÜ ËßÍÜÒÅ

ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÀ ØÈÍÊÀ Ñîñèñêè, øèíêà, áåêîí òà ³íø³ ì’ÿñí³ ïðîäóêòè âèñîêîãî ñòóïåíÿ ïåðåðîáêè ï³äâèùóþòü ðèçèê ðàííüî¿ ñìåðò³. Ó öüîìó ïåðåêîíàí³ àâòîðè äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî â äåê³ëüêîõ êðà¿íàõ ªâðîïè. Çã³äíî ç îòðèìàíèìè äàíèìè, íàÿâí³ñòü ó âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ öèõ ì’ÿñíèõ ïðîäóêò³â ó ðàö³îí³ ï³äâèùóº ðèçèê ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü, ðàêó ³ ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³. Öå ïîÿñíþºòüñÿ âèñîêèì âì³ñòîì ñîë³ òà ³íøèõ êîíñåðâàíò³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè âèðîáíèöòâ³ òàêèõ ì’ÿñîïðîäóêò³â.

ËßÃÀÉÒÅ ÑÏÀÒÈ ² ÂÑÒÀÂÀÉÒÅ ÂÐÀÍÖ²  ÎÄÈÍ ² ÒÎÉ ÆÅ ×ÀÑ

БОРОТИСЯ З ТРУДОГОЛІЗМОМ

колі, вівсяну кашу, ананаси. Корисно також попити вітамінні комплекси. Який саме обрати - підкажуть лікар та гаманець. Якщо вживати вітаміни систематично, а не час від часу, рівень перевтоми знизиться.

зонними депресіями використовують чимало людей. Та потрібно пам'ятати, що, водночас, кофеїн, крім тимчасового підйому настрою, може викликати стурбованість, напругу у м'язах і шлунково-кишкові проблеми. Алкоголь же, з одного боку, виНІ - АЛКОГОЛЮ ступаючи антидепреТА ТЮТЮНУ сантом, хоч і покраЦей поширений щить стан, та може спосіб боротьби з се- призвести до поглиблення депресії.

ÌÅÍØÅ ÄȲÒÜÑß ÒÅËŲÇÎÐ ÒÈ Ï²ÇÍÀªØ ¯¯... Ñèìïòîìè äåïðåñ³¿:

DÏîñò³éíå ïî÷óòòÿ òðèâîãè ³ ñïóñòîøåíîñò³, à òàêîæ

çàíåïîêîºííÿ ³ äðàò³âëèâ³ñòü. DÁåçñîííÿ. Dßâíå çíèæåííÿ âàãè òà àïåòèòó. D³ä÷óòòÿ âòîìè ³ âòðàòè æèòòºâî¿ àêòèâíîñò³. DÑò³éêå çíèæåííÿ ³íòåðåñó íàâ³òü äî óëþáëåíèõ âèä³â

ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ äî ñåêñó. DÏîñò³éíå ïî÷óòòÿ ïðîâèíè, áåçíà䳿 òà âëàñíî¿ íåñïðî-

ìîæíîñò³. DÁåçïðè÷èíí³ ñëüîçè àáî, íàâïàêè, íåìîæëèâ³ñòü

ïîïëàêàòè íàâ³òü ó â³äïîâ³äíèõ ñèòóàö³ÿõ.

ввімкніть легку повільну музику, і відпочиньте 20-30 хвилин. Í Більше спіть. Прийшли додому після роботи - дозвольте собі хвилин сорок - годину поспати або хоча б просто полежати. Í Менше дивіться телевізор. Чергові вибухи, катастрофи не поліпшать ваш настрій. Телевізійне «накачування» збільшує навантаження на і без того в и с н а ж е н и й організм.

ЗАЙМАТИСЯ СПОРТОМ Í Розслабтесь. Сядьте у крісло,

Багато хто з нас живе однією роботою. Такий ритм життя стимулює надмірне вироблення адреналіну. Ви «підсаджуєтеся» на цей ритм, і, коли з якихось причин випадаєте з цієї «гонки», вам здається, що життя стало порожнім, нецікавим, нудним. Важливо знайти баланс відпочинку і роботи, інакше зростає ризик перевтоми. P.S. Найважливіший спосіб, який допоможе подолати депресію, і весняну зокрема, - це навчитися радіти життю, незалежно від сезону чи дня тижня.


КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

ÃÐÎز ÍÀ ÑÂßÒÎ

Ãðàá³æ ç íàãîäè äíÿ íàðîäæåííÿ близько 6-ї ранку в квартирі задзвонив домофон. Вона «на автоматі» відчинила вхідні двері. На порозі стояв молодий, доволі високий чоловік. Його обличчя видалося їй знайомим. «Напевне, раніше приходив на масаж», - подумала вона і повела його до кабінету. Проходячи повз двері до кухні, гість зупинися і несподівано сказав: «Да-

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ

Æèòåëüêà Õàðê³âùèíè, 28-ð³÷íà Àëëà ÒÒ.. ïðè¿õàëà äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà â ïîøóêàõ ðîáîòè. Îô³ö³éíîãî çàðîá³òêó òàê ³ íå çíàéøëà, îäíàê ïîçíàéîìèëàñü ç îäí³ºþ ìîëîäîþ æ³íêîþ, ÿêà ìàëà àíàëîã³÷í³ ïðîáëåìè. Ðàçîì âîíè âèð³øèëè â³äêðèòè ìàñàæíèé êàá³íåò êàá³íåò,, äëÿ ÷îãî îðåíäóâàëè êâàðòèðó â æèòëîâîèö³ ìó áóäèíêó ïî âóë âóëèö³ Øì³äòà

вай гроші та цінні речі!» Після цього чоловік почав погрожувати застосуванням сили, красномовно витягши з кишені пістолет.

ÑÏÐÀÂÀ -  ÑÓIJ Ïðîêóðàòóðà ʳðîâñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà âæå çàòâåðäèëà îáâèíóâàëüíèé âèñíîâîê ãðàá³æíèêó çà ÷. 1 ñò 187 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè (ðîçá³é) ³ ïåðåäàëà ñïðàâó äî ñóäó. ßê ïîâ³äîìè⠫³ñòÿì» ïðîêóðîð ʳðîâñüêî¿ ðàéïðîêóðàòóðè Àíàòîë³é Êóçüìåíêî, ãðàá³æíèêó ç íåñïðàâæí³ì ï³ñòîëåòîì çàãðîæóº ñïðàâæíº ïîêàðàííÿ â³ä 3 äî 7 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

НЕСПРАВЖНІЙ ПІСТОЛЕТ Як з'ясувалося, не кримінальний по життю Віктор пішов на злочин, аби відсвяткувати свій день народження. Він відзначав його саме в день пограбування квартири-кабінету Алли. Затриманий не опирався правоохоронцям і визнав свій злочин. Однак при цьому зазначив, що ніякого пістолета під час пограбування він не мав. А була то, за його словами, просто запальничка, виготовлена у вигляді зброї. «Пістолетом у вигляді запальнички я не погрожував, він знаходивсь у мене в руці і, напевне, потерпіла сприйняла його як погрозу», - простодушно пояснив грабіжник. При цьому Віктор за присутності адвоката відмовився під час допиту в міліції давати детальні показання, зазначивши, що розкаже все під час суду.

ЗМУШУВАВ МОВЧАТИ Звичайно, Алла злякалася. Зловмисник тим часом пройшов на кухню, де на столі лежали ноутбук та гаманець із грішми. Чоловік попередньо витяг зарядний пристрій до ноутбука з розетки. Забравши техніку та гаманець із 600 гривнями, він вийшов із квартири. На прощання знову погрожував господарці, щоб та не здіймала галасу, мовляв: «знайду і поквитаюся».

Через деякий час після пограбування жінка все-таки звернулася до правоохоронних органів. Ранковим грабіжником виявися 31річний, раніше не судимий житель Дніпропетровська з вищою освітою Віктор Ч. Він неофіційно працював водієм маршрутного таксі на одному з популярних маршрутів міста. Через кілька днів зловмисника затримали працівники міліції.

²Ç ÂÎ˲ - ÇÀ ÃÐÀÒÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Íåçâàæàþ÷è íà ïîñò³éíó ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó ðîáîòó,, äåõòî ³ç ðîäè÷³â òà çíàéîìèõ óâ’ÿçíåíèõ íàìàãàºòüñÿ «ïîëåãøèòè» îñòàíí³ì æèòòÿ. Âîíè âñ³ìà ñïîñîáàìè ïðàãíóòü ïåðåäàòè íà òåðèòîð³þ âèïðàâíèõ çàêëàä³â çàáîðîíåí³ ïðåäìåòè ³ ðå÷îâèíè. ², ÿê ïîêàçóº ïðàêòèêà, âèíàõ³äëèâîñò³ «äîáðî䳿⻠íåìຠìåæ

ÍÎÂÈÍÈ

×ÎËβÊÀ ÇÀÒÐÈÌÀËÈ ×ÅÐÅÇ Ê²ËÜÊÀ ÄͲÂ

РАННІЙ «КЛІЄНТ» Після необхідної реклами масажного кабінету з`явилися клієнти. Іноді жінки приходили на роботу дуже рано. Тому Алла особливо не здивувалася, коли

Ïåðåäà÷³ ³ç «íà÷èíêîþ» ÌÎÁ²ËÜÍÈÉ ÁÓÂ Ó ÁÀÍÖ² Ç ÀÍÀÍÀÑÀÌÈ

Так, зокрема, в середині березня співробітники пенітенціарної служби спільно з міліціянтами попередили спробу надходження наркотиків на територію Дніпропетровської виправної колонії №89. Під час огляду передачі, що принесла громадянка, в консервній банці ний пристрій до телефону з написом «Ананас» вияви- та три гумові «вироби №2», ли два мобільних, заряд- в одному з яких знаходи-

Ó ÑÀ˲ ÇÀÕÎÂÀËÈ «ÒÐÀÂÈ×ÊÓ»

лась речовина об’ємом близько 20 мл, схожа на опій, а в другому - рідина первитин. У третьому презервативі заховали дві сімкарти операторів мобільного зв’язку. «Добру» жіночку затримали право-

охоронці, а вилучені речовини направили на дослідження експертам-криміналістам. А в сусідньому Запоріжжі цими днями до засудженого Вільнянського СІЗО не потрапила продуктова передача із «сюрпризом». У двох пакуночках, що заховали в шматках засоленого сала, виявили «травичку» - речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒI, ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÄÅÐÆÀÂÍί ÏÅͲÒÅÍÖ²ÀÐÍί ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÒÅËÅÔÎÍÍÈÉ «ÒÅÐÎÐÈÑÒ»

ÄÎØÊÓËÈ ÄÐÓÆÈͲ Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ äî Àìóð-Íèæíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà íàä³éøîâ äçâ³íîê â³ä íåâ³äîìîãî. ×îëîâ³ê ñïîâ³ñòèâ, ùî í³áèòî çáèðàºòüñÿ ï³ä³ðâàòè îäèí ³ç áóäèíê³â ïî ïðîñïåêòó Ïðàâäè. Ïiä ÷àñ îáñòåæåííÿ áóä³âë³ âèáóõ³âêè íå âèÿâèëè. Àâòîðà äçâ³íêà 40-ð³÷íîãî íåïðàöþþ÷îãî ì³ñöåâîãî æèòåëÿ - âñòàíîâèëè ³ çàòðèìàëè. «Æàðò³âíèê» ïîÿñíèâ, ùî ïîäçâîíèâ ³ç âëàñíîãî ñòàöiîíàðíîãî òåëåôîíó, àáè íàøêîäèòè äðóæèí³, ç ÿêîþ ò³ëüêè-íî ïîñâàðèâñÿ. ○

ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀ ÄÒÏ

ÂÎIJ¯ - Ï²Ä ÂÀÐÒÎÞ 22 áåðåçíÿ Áàáóøê³íñüêèé ðàéñóä Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáðàâ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äâà ì³ñÿö³ äâîõ âî䳿â - ó÷àñíèê³â ÄÒÏ, ùî ñòàëîñÿ íà Íàáåðåæí³é Ïåðåìîãè. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðàí³øå, 20 áåðåçíÿ, î 7.45, â îáëàñíîìó öåíòð³ ç³òêíóëèñÿ äâà àâòî - «Í³ñàíÅêñòðåéë» òà ÂMW-3. Îäíó ³ç ìàøèí â³äêèíóëî íà çóïèíêó, äå çíàõîäèëèñü ï³øîõîäè. Ó ðåçóëüòàò³ àâà𳿠çàãèíóëè ï’ÿòåðî ëþäåé, ùå ï’ÿòåðî îòðèìàëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³. ○

²ÇÈÒ ØÀÕÐ Àß ØÀÕÐÀß

ÄÎÏÎÌÎà ËÀ ÑÈÍβ ÄÎÏÎÌÎÃËÀ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó 79-ð³÷íà ïåíñ³îíåðêà ïåðåäàëà ãðîø³ øàõðàþ, ùîá â³äøêîäóâàòè «çáèòîê», í³áèòî ñêîºíèé ¿¿ ñèíîì. Ìèíóëî¿ íåä³ë³ î ï³â íà äâàíàäöÿòó íî÷³ äî íå¿ çàâ³òàâ íåâ³äîìèé. ³äðåêîìåíäóâàâøèñü ïðàöiâíèêîì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíiâ, â³í ïîâ³äîìèâ ñòàðåíüê³é, ùî ¿¿ ñèí ñêî¿â çëî÷èí, òîæ íåîáõiäíî âiäøêîäóâàòè çáèòîê - 9 òèñ. ãðí. Ïåíñ³îíåðêà ãðîø³ â³ääàëà. À íàñòóïíîãî äíÿ çâåðíóëàñü çà äîïîìîãîþ äî ì³ë³ö³¿. Çà öèì ôàêòîì â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. ÏÅÐÅÂÅÄÅÍÍß ÏÐÈÁÓÒʲÂ

ÇÐÓÉÍÓÂÀËÈ ÑÕÅÌÓ Ñï³âðîá³òíèêè ÃÂÏÌ ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÄÏÑ ïðè àíàë³ç³ åêñïîðòíèõ îïåðàö³é, çä³éñíåíèõ ó 2011-2012 ðð., ç³áðàëè ìàòåð³àëè ùîäî ÏÀÒ «Ä», çðóéíóâàâøè ñõåìó ìiíiìiçàöi¿ ñïëàòè ïîäàòê³â. Çã³äíî ç âàíòàæíî-ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè âñòàíîâëåíî, ùî ïîíàä 70% â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó ðåàë³çîâàíî¿ âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿ òà òîâàð³â íà åêñïîðò â³äâàíòàæåíî ÏÀÒ «Ä» ÷åðåç ô³ðìó-íåðåçèäåíòà «ÌS LTD» çà çàíèæåíèìè íà 25-30% â³ä ñâ³òîâèõ ö³í. Ïðîòÿãîì 2011-2012 ðð. â³äâàíòàæåíî ïðîäóêö³¿ íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 300 ìëí. ãðí. Ó ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é äåðæáþäæåò íåäîîòðèìàâ ïîíàä 3 ìëí. ãðí. Çà öèì ôàêòîì ó ëþòîìó 2013-ãî ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, òðèâຠñë³äñòâî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ГУРМАНДИВА ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ØÎÒËÀÍÄÑÊÀß ÂÎÄÊÀ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415)

ÄÎÐÎÃÎÅ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ

Ïîëöàðñòâà çà äåëèêàòåñ ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âîäêà ñ÷èòàåòñÿ ðóññêèì èçîáðåòåíèåì, öåíîâîé ðåêîðä ïðèíàäëåæèò øîòëàíäñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì. Âîäêà Diva ïðèãîòàâëèâàåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëîæíûõ è âåñüìà äîðîãèõ òåõíîëîãèé î÷èñòêè: íàïèòîê ôèëüòðóåòñÿ ÷åðåç óãîëü ñåâåðíîé áåðåçû, ïåñîê, áðèëëèàíòû è äðóãèå äðàãîöåííûå êàìíè.  çàâèñèìîñòè îò ñòîèìîñòè óêðàøåíèé âàðüèðóåòñÿ è öåíà áóòûëêè - îò ñåìèäåñÿòè äî áîëåå ìèëëèîíà äîëëàðîâ. ○

ÂÎÄÀ ÎÒ SW AROVSKI SWAROVSKI

 Î×ÅÐÅÄÜ ÇÀ ÈÊÐÎÉ ° Если вам захотелось попробовать самый-самый дорогой продукт животного мира - тогда готовьтесь выложить 18,500 евро за килограмм самой дорогой икры Golden caviar. Именно столько стоит бриллиантовая икра белуг-альбиносов. Это крупные осетровые рыбы, которые водятся в Каспийском море. Стоимость продукта на-

столько высока из-за того, что белуги-альби-

Íèêîãäà åùå òàê äîðîãî íå ñòîèëà âîäà - 2600 äîëëàðîâ çà áóòûëêó ïðåñòèæíîé Bling H2O. Îíà ïðîäàåòñÿ â Äóáàè (ÎÀÝ).  ñàìîé âîäå, ïðîèçâîäèìîé â øòàòå Òåííåñè, íåò íè÷åãî ñâåðõâûäàþùåãîñÿ. À âîò ðîçîâûå áóòûëêè èç ìàòîâîãî ñòåêëà èíêðóñòèðîâàíû âðó÷íóþ 10 òûñÿ÷àìè êðèñòàëëîâ Swarovski. Êàæäàÿ èç íèõ èìååò ñïåöèàëüíûé ñåðèéíûé íîìåð äëÿ çàùèòû îò ïîääåëîê. ○

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî â ìèðå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ äåëèêàòåñîâ.  ñàìûõ äîðîãèõ ðåñòîðàíàõ ïîäàþò èçûñêàííûå áëþäà è íàïèòêè èç ðåä÷àéøèõ òîâàðîâ, öåíû íà êîòîðûå ïðåâûøàþò ðàìêè ðàçóìíîãî. Âðîäå îáû÷íûå ïðîäóêòû, òàêèå êàê ìÿñî, èêðà, âîäà, ãðèáû, ìîãóò ñòîèòü î÷åíü äîðîãî. Ðàññìîòðèì íàèáîëåå ÿðêèå èç íèõ

ÃÐÈÁÍÎÉ ÐÅÊÎÐÄ ­

носы мечут свою икру золотистого цвета крайне редко - приблизительно раз в 100 лет. Деликатес требует и дорогой упаковки. Так, в Иране решили расфасовывать его в баночки из чистого золота. На сегодняшний день икра распродана на 4 года вперед, так что занимайте очередь заранее.

«ÖÂÅÒÎ×ÍÛÉ» ØÀÔÐÀÍ ° Самой дорогой специей в мире считается шафран. Как ни странно, он на самом деле стоит сумасшедшие деньги. Шафран - это высушенные рыльца цветка определенного вида ирисовых. В декоративном цветоводстве растения такого вида называют крокусами. Тычинки цветка высушивают и только из них получается настоящая пряность. Чтобы получить 1 г шафрана, надо обработать не менее 150 цветков, чтобы продать покупателю полкило про○

ÝËÈÒÍÛÉ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ

Ôðàíöóçñêèé êàðòîôåëü ñîðòà La Bonnotte - ñàìûé äîðîãîé â ìèðå. Ýòîò ïðèâû÷íûé äëÿ íàñ êîðíåïëîä ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ «äðàãîöåííûì». Åãî âûðàùèâàþò íà ðàñïîëîæåííîì â Àòëàíòè÷åñêîì îêåàíå îñòðîâå Íóðìóàòüå. À ñòîèò ýòîò íåîáû÷íûé êàðòîôåëü äî 500 åâðî çà êã. Âåñü ñåêðåò êîðíåïëîäà - â îñîáîé òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, ïîïðîáîâàòü åãî ìîæíî òîëüêî â ëó÷øèõ ðåñòîðàíàõ ìèðà.

О знаменитых французских грибах трюфелях, которые ищут специально обученные свиньи, все мы наслышаны. Но вот рекорд стоимости принадлежит редкому белому трюфелю. Его можно найти только на севере Италии, а размер одного гриба достигает в диаметре 12 см. Продают белый трюфель по цене до 4000 евро за кг. Интересно, что один такой может весить около 500 г. Бывают и уникальные случаи, когда грибы вырастают и больших размеров. В 2004 году, например, был продан за 28 тысяч фунтов стерлингов трюфель весом 850 г. Но он, к сожалению, протух.

дукта, их нужно вырастить почти 10 тысяч. Для примера, представьте футбольное поле, сплошь покрытое голубыми цветами, которые нужно собрать, определенным образом обработать, высушить и сохранить. Цена за кг шафрана достигает 11 000 долларов.

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÃÎÂßÄÈÍÀ

ª

Для настоящей королевской трапезы нужно всего лишь приготовить говядину Wagyu. Коровы этой породы живут только в Японии. Нежный вкус этого мяса обеспечивается благодаря особой технологии животноводства, которая и позволяет достичь нежнейшей мясной

Чай «Да Хун Пао» или «Большой красный халат» занимает первую строчку в рейтинге самых редких и ценных сортов. Получают его из листьев всего шести кустов, растущих недалеко от монастыря Тяньсинь в Китае. Возраст этих уникальных растений - 350 лет. Каждый год собирали не более 500 г легендарного чая, стоимость ко-

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ×ÀÉ

торого достигала 685 тыс. долларов за 1 кг. В 2005-м 20 г чая (четыре ложки) на аук-

°

ционе в провинции Фуцзянь продали за 208 тыс. юаней (около 25 тыс. долларов). В 2006 году весь урожай передали на хранение в китайский Национальный музей чая, а на дальнейший сбор был объявлен мораторий. Отныне чаем «Да Хун Пао» не сможет насладиться никто.

вырезки. И в этом вопросе у каждого производителя свои секреты: одни периодически поят бычков особыми сортами пива, другие проводят курсы массажа для скотины, третьи беспрерывно «крутят» своим бычкам увертюры Баха и Шопена. И все это для того, чтобы в дальнейшем получить лучшую мраморную говядину, которая станет изысканным блюдом. В лучших ресторанах Европы и Америки вы можете попробовать блюда, приготовленные из мраморного мяса Wagyu, стоимость которого начинается от 100 долларов за 200 г филе.


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.03.2013 ð. ¹ 24 (1415) ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ ðåöåïòîâ ïîñòíûõ áëþä, êîòîðûå ðàçíîîáðàçÿò âàø ñòîë

8бульон (овощной) - около 3 л 8картофель - 4 шт. 8перец сладкий красный - 1 шт. 8морковь - 1 шт. 8лук репчатый - 1 шт. 8помидоры - 2 шт. 8масло растительное - 2-3 ст. л. 8зира - 1 ч. л. 8соль, молотый черный перец, лавровый лист - по вкусу.

удалить семена и нарезать соломкой. p Помидоры нарезать дольками (примерно на 8 долек). q В сковороде разогреть растительное масло, добавить ложку

перцем, положить лавровый лист. s Влить немного воды, чтобы овощи при запекании не пригорали, накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180 0С духовку примерно на 30 минут.

t В отдельной сковороде разогреть растительное масло и обжарить на нем тонко нарезанный кольцами лук. u Разогреть бульон, добавить в него обжаренный лук. Разложить по тарелкам печеные овощи и залить их бульоном. Готовый суп приправить по вкусу, по желанию можно добавить зелень.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÑÏÀÃÅÒÒÈ Ñ ÒÛÊÂÎÉ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

8макароны - 300 г 8чеснок - 2 зубчика 8 масло растительное для жарки 8тыква - 300-400г 8соль, зелень петрушки, 8лук - 1 шт. базилика - по вкусу.

n Чеснок очистить, нарезать лепестками и обжарить до золотистого цвета в небольшом количестве растительного масла. Шумовкой выловить поджаренный чеснок.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ… ×òîáû èçáåæàòü îáðàçîâàíèÿ â

òåñòå êîìêîâ, íóæíî âëèâàòü âîäó èëè ìîëîêî â ïðîñåÿííóþ ìóêó, à íå íàîáîðîò. Ñëèøêîì âëàæíîå òåñòî áóäåò ëåã÷å ðàñêàòàòü, åñëè ïîêðûòü åãî ïåðãàìåíòíîé áóìàãîé. Òåñòî ðàñêàòûâàòü íà÷èíàþò îò ñåðåäèíû, ïîñòåïåííî ïðèáëèæàÿñü ê êðàÿì. Áîëüøîé è òîëñòûé ïëàñò òåñòà ñëåäóåò ðàñêàòûâàòü òîëñòîé ñêàëêîé, à çàòåì æåëàòåëüíî çàìåíèòü åå íà òîíêóþ. Êîãäà âû ïåðåìåøèâàåòå òåñòî, äîáàâèâ â íåãî âçáèòûå â êðåïêóþ ïåíó ÿè÷íûå áåëêè, òî äåëàéòå ýòî ëåãêî, ÷òîáû âîçäóõ, ïîãëîùåííûé áåëêàìè, íå âûøåë. Èíà÷å òåñòî îïàäåò. Òåñòî íå ïðèëèïíåò, åñëè ïîâåðõíîñòü ñòîëà, íà êîòîðîì ðàñêàòûâàþò òåñòî, ñëåãêà ñìàçàíî ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

журы и порезать на небольшие кусочки (1,5 х 1,5 см). q Разогреть оставшееся в сковороде масло, добавить тыкву и готовить до полной готовности. Если тыква будет пригорать, влить немного воды. r Добавить к тыкве об-

жаренный лук, приправить солью. Зелень мелко порубить и также добавить к кусочкам тыквы. s Отварить спагетти, слить с них воду и добавить к тыкве. Перемешать, после чего разложить по тарелкам. Приятного аппетита!

ÏÎÐÀÄÀ ÃÎÑÏÎÄÈͲ

ßê ïðàâèëüíî âàðèòè êàâó Êàâà äàâíî é íàä³éíî óâ³éøëà â íàøå æèòòÿ. Ñüîãîäí³ ìàëî õòî óÿâëÿº ñâ³é ðàíîê áåç ÷àøêè öüîãî ï³äáàäüîðëèâîãî ³ àðîìàòíîãî íàïîþ. Àëå ïðî ïðàâèëüíó éîãî çàâàðêó çíàþòü çîâñ³ì íåáàãàòî O Спочатку турку необхідно трішечки підігріти - для цього обполосніть її окропом. O Насипте кави. Звичайна норма - 2 чайні ложки на 100-150 мл води. O Залийте каву окропом, намагайтеся, щоб порошку не було на поверхні води. І не забувайте - для приготування кави повинна використовуватися чиста вода. O Підігрійте воду на невеличкому вогні. Доведіть напій до кипіння, але не кип’ятіть. Як тільки піна підніметься до краю посуду, тут же зніміть напій з вогню. Трохи почекайте, щоб осіла гуща, і подавайте каву до столу. Прискорити процес осідання можна, якщо капнути зверху кілька крапель холодної і обов’язково кип’яченої води.

 øîòëàíäñêîì Ãëàçãî íåèçâåñòíûå óêðàëè ãèãàíòñêîå ïàñõàëüíîå ÿéöî ïîä íàçâàíèåì «Òûñÿ÷à ëåñîâ». Ýòà ñêóëüïòóðà - ÷àñòü òàê íàçûâàåìîé «îõîòû íà ïàñõàëüíûå ÿéöà», êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â Âåëèêîáðèòàíèè â ïðåääâåðèè Ïàñõè.  ðàìêàõ àêöèè 101 ñêóëüïòóðà, èçîáðàæàþùàÿ ïàñõàëüíîå ÿéöî, ðàçäàåòñÿ õóäîæíèêàì, äèçàéíåðàì, è òå èõ ðàñêðàøèâàþò. Çàòåì ÿéöà ïóòåøåñòâóþò ïî âñåé ñòðàíå. Ïîñëå «òóðíå» èõ ïðîäàþò íà àóêöèîíå, à âûðó÷åííûå ñðåäñòâà èäóò â ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ äåòÿì. ○

ÊÒÎ ÏÅÐÂÛÉ

ÌÝÐ ÏÎ ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÅ Ìýðà àìåðèêàíñêîãî ãîðîäà Õýëïåð, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â øòàòå Þòà, âûáðàëè ñ ïîìîùüþ æðåáèÿ. Çà ýòîò ïîñò áîðîëèñü ìåñòíûå æèòåëè Ýä ×àâåñ-ìëàäøèé è Êèðê Ìàñêàðî.  õîäå æåðåáüåâêè èìåíà êàíäèäàòîâ íàïèñàëè íà ëèñòàõ áóìàãè è îïóñòèëè â äåðåâÿííóþ êîðçèíó. Ïîáåäó ïðèñóäèëè òîìó êàíäèäàòó, ÷üå èìÿ ïåðâûì âûòàùèëè èç êîðçèíû.  èòîãå ìýðîì ñòàë ×àâåñ. ○

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: o Лук порезать тонкими кольцами и обжарить до прозрачности в масле. Переложить его в отдельную емкость и накрыть крышкой, чтобы оставался теплым. pНожом или овощечисткой тыкву очистить от ко-

ÍÅÓÄÀ×ÍÎÅ «ÒÓÐÍÅ»

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

зиры, немного обжарить до появле-

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ßÉÖÎ

ÑÓÏ ÈÇ ÏÅ×ÅÍÛÕ ÎÂÎÙÅÉ

n Картофель и морковь промыть, ния аромата и снять с огня. очистить и нарезать кубиками. r Добавить все овощи (кроме o Перец разрезать на половинки, лука), перемешать, приправить солью,

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

ÑÒÐÀÕÎÂÊÀ ÍÅ ÍÓÆÍÀ

ÂÄÎËÜ ÁÎËÜØÎÃÎ ÊÀÍÜÎÍÀ Àìåðèêàíñêèé êàíàòîõîäåö Íèê Âàëëåíäà íàìåðåí â èþíå ïåðåñå÷ü Áîëüøîé êàíüîí ïî êàíàòó áåç ñòðàõîâêè. Ïåðåõîä ïëàíèðóåò îñóùåñòâèòü 23 èþíÿ â ïðÿìîì ýôèðå, åãî áóäåò òðàíñëèðîâàòü òåëåêàíàë Discovery. Êàíàò íàòÿíóò íà âûñîòå 457 ìåòðîâ, î äëèíå ìàðøðóòà ïîêà íåèçâåñòíî. «ß ñ íåòåðïåíèåì æäó, êîãäà ñìîãó ïîêàçàòü çðèòåëÿì êàíüîí òàêèì, êàêèì îíè åãî íèêîãäà íå âèäåëè», - ãîâîðèò Âàëëåíäà. ○

ÂÛØÅË ÈÇ ÎÊÅÀÍÀ

ËÅ  ÃÎÑÒßÕ Ïî óëèöàì áðàçèëüñêîãî ãîðîäà ÁàëíåàðèóÊàìáîðèó â øòàòå Ñàíòà-Êàòàðèíà ïðîãóëÿëñÿ ìîðñêîé ëåâ, êîòîðûé âûøåë èç îêåàíà. Æèâîòíîå îò ëþäåé îõðàíÿëà ìóíèöèïàëüíàÿ ãâàðäèÿ. ×òîáû êîìïåíñèðîâàòü íåäîñòàòîê âîäû, ïîæàðíûå ïîëèâàëè ëüâà èç øëàíãà.  ìåñòíûõ ãàçåòàõ ïèøóò, ÷òî æèâîòíîå äîñòèãàëî 3 ìåòðîâ â âûñîòó è âåñèëî îêîëî 500 êã. Ëåâ ïðîáûë â ãîðîäå îêîëî 20 ìèíóò, ïîñëå ÷åãî ñîòðóäíèêè âåòåðèíàðíûõ ñëóæá ïðîâîäèëè åãî îáðàòíî â îêåàí.

ÏÎ-ÁÐÀÇÈËÜÑÜÊÎÌÓ Ó Áðàçè볿 ìåëåíó êàâó çàñèïàþòü íà äíî òóðêè, ïîò³ì çàëèâàþòü êèï’ÿ÷åíîþ âîäîþ, ïåðåì³øóþòü ³ ô³ëüòðóþòü ó ïîïåðåäíüî îøïàðåíîìó îêðîïîì ïîñóä³.


ЧЕТВЕР, 28 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ № 24 (1415)

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íåäåëÿ ïîòðåáóåò ïîëíîé ìîáèëèçàöèè è õîðîøåé ðåàêöèè. Îò âàøåé èíèöèàòèâû ìíîãîå çàâèñèò, íî íóæíî êîððåêòíî äîíåñòè åå äî ïàðòíåðîâ. Íîâûõ äåë íå íà÷èíàéòå. Æèçíü ñàìà ïîñòàâèò ñðî÷íûå çàäà÷è, èõ è ðåøàéòå. ТЕЛЕЦ Âû ñòîèòå íà ïîðîãå âàæíûõ ïåðåìåí, êîòîðûå íå â ñîñòîÿíèè ïîëíîñòüþ îöåíèòü è ïðîêîíòðîëèðîâàòü. Èçáåãàéòå õàîòè÷íûõ è èìïóëüñèâíûõ äåéñòâèé. Íåæåëàòåëüíî èçëèøíåå ðâåíèå, òåì áîëåå - ïîäâèãè. Ëþáîâü áóäåò òåìîé íîìåð îäèí. Âû áóäåòå ñêëîííû èäòè äî êîíöà â ñâîèõ íàìåðåíèÿõ. Ïîñòàðàéòåñü íå ðàçðóøèòü òî, ÷òî âàì äîðîãî. БЛИЗНЕЦЫ Âàì ïîëåçíî ïåðåæäàòü ïëàíåòíûé øòîðì â ñïîêîéíîé áóõòå. Âñå, êîìó âû íóæíû, íàéäóò âàñ ñàìè. Âîçìîæíû ïåðåìåíû íà ðàáîòå. Êîëëåãè ñòàíóò èñòî÷íèêîì ñàìûõ ðàçíûõ ñþðïðèçîâ. Âû óçíàåòå ìíîãî íîâîãî î ëþäÿõ, ñ êîòîðûìè íå îäèí ïóä ñîëè ñúåëè. ×óâñòâî þìîðà ïîìîæåò âàì ñíÿòü ïðåòåíçèè, ê ñåáå â ïåðâóþ î÷åðåäü. РАК Èñêëþ÷èòåëüíî çíà÷èìàÿ íåäåëÿ! Åñëè âû ïðåä÷óâñòâîâàëè ïåðåìåíû â êàðüåðå, íå óêëîíÿéòåñü îò êàðäèíàëüíûõ ðåøåíèé. Âàæíûé âûáîð ìîæåò çàòðîíóòü âàøó ëè÷íóþ æèçíü. Æèçíü ìîæåò èñïûòûâàòü ðàçíûìè àâàíòþðàìè è ñîáëàçíàìè, íî âû íå ïðîãàäàåòå, åñëè îñòàíåòåñü âåðíû ñâîèì ïðåæíèì ïðèíöèïàì. ЛЕВ Âûáèðàéòå íîâûå öåëè. Ëþáûå îáíîâëåíèÿ ñåé÷àñ ïîçèòèâíû, íî êîíòðîëèðóéòå ñèëû, ÷òîáû èõ õâàòèëî íàäîëãî. Ïðåêðàñíûé ìîìåíò çàíÿòüñÿ ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèåì. Ýòî ìîæåò áûòü ó÷åáà, îáíîâëåíèå èìèäæà, ïðîãðàììà îçäîðîâëåíèÿ, ïóòåøåñòâèå. Âîçìîæíîñòè áóäóò îòêðûâàòüñÿ ïî õîäó, êàê òîëüêî íà÷íåòå äâèæåíèå â âûáðàííîì íàïðàâëåíèè. ДЕВА Äåðæèòå äèñòàíöèþ ñ òåì, êòî îäåðæèì èäååé, íî íå çíàåò, ñ ÷åãî íà÷àòü. Äëÿ âàñ ïîêà ëó÷øå îñòàâàòüñÿ â ðàìêàõ ñòàðîé ñòðóêòóðû. Åñëè âûçîâåò íà÷àëüñòâî, íå îòêàçûâàéòåñü îò ñëîæíûõ ïîðó÷åíèé. Äîëãèå ðàçäóìüÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî âàì ïåðåéäóò äîðîãó.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ âñå òóìàííî.  âûõîäíûå ïîëåçåí àêòèâíûé îòäûõ, íî áåç ðèñêà.

ВЕСЫ Íà ïåðâîì ïëàíå áóäóò îòíîøåíèÿ. Íóæíî ãîòîâèòüñÿ ê ñþðïðèçàì è âëàäåòü ñîáîé, êàêîé áû ïîâîðîò íè ïðèíÿëè ñîáûòèÿ. Âàì ìîæåò íå íðàâèòüñÿ íàðóøåíèå áàëàíñà è ãàðìîíèè, íî â ðåçóëüòàòå ïðîÿñíÿòñÿ âàøè ïåðñïåêòèâû. Âû ìîæåòå íåîæèäàííî îêàçàòüñÿ â íîâîé êîìïàíèè, âñòðåòèòü óíèêàëüíûõ ëþäåé. СКОРПИОН Ýòî óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ ñîðåâíîâàíèé. Ñòàðàéòåñü ïðîÿâèòü ñâîé èíòåëëåêò, à íå ñèëó.  äîìå ìîæíî áðàòüñÿ çà ñàìûå íåïîäúåìíûå äåëà.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ íå ïðîâîöèðóéòå ïàðòíåðà íà ðàçáîð ïîëåòîâ. Èùèòå ñïîñîá ñíÿòü ñòðåññ, áåçîïàñíûé äëÿ çäîðîâüÿ è îòíîøåíèé. СТРЕЛЕЦ Îöåíèâàéòå ðåàëèñòè÷íî òî, ÷òî âûãëÿäèò ïðèâëåêàòåëüíûì. Âû ìîæåòå âíåçàïíî âëþáèòüñÿ, íî ýòî íå ëó÷øåå âðåìÿ, ÷òîáû ìåíÿòü ñâîþ æèçíü. Äðóãîå äåëî, åñëè ïåðåìåíû ñâàëÿòñÿ íà âàñ, êàê ñíåã íà ãîëîâó. Óäà÷à áóäåò ñ òåì, êòî ñïîñîáåí áûñòðî îöåíèòü îáñòàíîâêó. Äåëà òîæå ëó÷øå âûáèðàòü òå, ÷òî ðàññ÷èòàíû íà ñêîðûé ðåçóëüòàò. КОЗЕРОГ Ýòî ïîäõîäÿùàÿ íåäåëÿ äëÿ íà÷àëüíûõ ýòàïîâ ðåìîíòà, ãäå íóæíî ðàñ÷èñòèòü òåððèòîðèþ è èçáàâèòüñÿ îò ëèøíèõ âåùåé. Áóäüòå àêêóðàòíû ñ ýëåêòðè÷åñòâîì è îñòðûìè ïðåäìåòàìè. Æäèòå íîâîñòåé îò ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé äåòñòâà è ñòàðûõ ïàðòíåðîâ. ×òî-òî âàñ ñèëüíî óäèâèò èëè äàæå øîêèðóåò. Âû ìîæåòå ñ êåì-òî ðàçîðâàòü îòíîøåíèÿ èëè ñ êåì-òî âûéòè íà âòîðîé êðóã. ВОДОЛЕЙ Ïðåññèíã ñîáûòèé è âàøà íàãðóçêà ìîãóò îêàçàòüñÿ îøåëîìëÿþùèìè. Åñëè ó âàñ áóäåò âðåìÿ, êîãäà âàì íèêòî íå ìåøàåò, çàéìèòåñü ïîèñêîì èíòåðåñóþùåé èíôîðìàöèè. Âàñ æäóò íåîæèäàííûå íàõîäêè.  íà÷àëå íåäåëè ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âñå áûëî íà ñâîåì ìåñòå è â íóæíîì ïîðÿäêå. Áóäüòå íà ñâÿçè ñ êðåàòèâíûìè è òâîð÷åñêèìè ëþäüìè. РЫБЫ Êòî-òî â âàøåì îêðóæåíèè áóäåò ðàññêàçûâàòü âàì ñêàçêè, ïûòàÿñü ñîáëàçíèòü èëè ïîäáèòü íà àâàíòþðó. Áåðåãèòå çäîðîâüå, íå ðèñêóéòå, íî îáåñïå÷üòå ñåáå äîñòàòî÷íî ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê, ÷òîáû ñíèìàòü ñòðåññ. Âàñ ìîãóò ñèëüíî âîëíîâàòü ëè÷íûå ïðîáëåìû.  ñòàðûõ îòíîøåíèÿõ åñòü øàíñ ïîëó÷èòü îòâåòû íà âñå âîëíóþùèå âîïðîñû.

«Çâåçäíàÿ áîëåçíü îáîøëà ñòîðîíîé» ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

Íåäàâíî Äíåïðîïåòðîâñê ïîñåòèë ôèíàëèñò ïîïóëÿðíîãî âîêàëüíîãî òåëåøîó «Õ-Ôàêòîð-2» Ðîìàí Âåðåìåé÷èê. Îí ïðèåõàë ñî ñâîèì ìóçûêàëüíûì êîëëåêòèâîì «Ëþìüåð» â ðàìêàõ ìèíè-òóðà ïî ãîðîäàì Óêðàèíû. Íàêàíóíå âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêè ãðóïïû Ðîìà, Ëåíÿ, Ìàêñèì è Òàðèê ðàññêàçàëè æóðíàëèñòàì î ìóçå è çâåçäíîé áîëåçíè «Х-ФАКТОР» ДАЛ ОПЫТ - Роман, что лично Вам дал проект «Х-Фактор»? - Прежде всего - опыт. Я четко понял, в каком направлении должен работать, и утвердился в том, что хочу заниматься именно музыкой. Конечно, «Х-Фактор» открыл меня

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

народу, без него многого бы не было. - С чего начиналось Ваше увлечение музыкой? - С моей бабушки (улыбается). Я начал ей подпевать лет с четырех. В школьные годы закончил вокальную студию. Сейчас учусь в Киевском институте музыки им. Глиера.

ВДОХНОВЛЯЮТ СНЫ

ло, но после его возращения мы полностью посвятили себя музыке. Подписали контракт, начали сотрудничать с продюсером и в настоящее время преданно занимаемся тем, что нравится. - Рома, Вы сами пишете песни. Что вдохновляет на творчество? - Сложный вопрос, в принципе, вдохновлять может все. Начиная от улыбки любимого человека и заканчивая каким-то сном. Обычно это таинственно приходит и также таинственно уходит. И если в этот момент ты успеваешь чтото взять, тогда идея будет развиваться. Муза это очень призрачное понятие.

- Как появилась группа «Люмьер»? Леня: - Вначале были только мы с Тариком и наше огромное желание заниматься музыкой, создать свою группу. Позже к нам присоединился Макс, а через некоторое время появился Рома. Мы много репетировали, ЛЮБИМОЕ ДЕЛО подбирали материал, - Ребята, вы уже успедаже пробовали устраи- ли почувствовать на вать концерты. Когда себе проявление звездРома пошел на «Х-Фак- ной болезни? Рома: - Нет, и, надеемтор», все немного поутих-

«ÌÛ ÍÅ ÑÒÐÅÌÈÌÑß ÊÎÃÎ-ÒÎ ÓÄÈÂËßÒÜ» ся, что такого не будет. Звездная болезнь отделяет тебя от других людей. Нужно всегда помнить: откуда ты, с чего начинал. - Чем планируете удивлять своих поклонников в ближайшем будущем? Рома: - Мы не стремимся кого-то удивлять. А просто занимаемся любимым делом. И если людям это нравится, им это близко, значит, это наши люди, они возьмут для себя то, что удивит именно их.

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ Чт 28.03

0 +1 0С 6 3 0С

півн.cхід. 35 м/с

Пт 29.03

5 +3 0С 4 2 0С

півд.cхід. 53 м/с

Сб 30.03

2 +3 0С +2 +3 0С

півд.cхід. 56 м/с

Нд 31.03

+6 +12 0С півд. +9 +10 0С 34 м/с

Пн 01.04

+12 +18 0С півд. +6 +9 0С 35 м/с

Вт 02.04

+8 +1

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

+9 0С +4 0С

півн.захід. 34 м/с

Номер підписано до друку 27.03.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354324

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you