Page 1

ÂËÀÄÀ ÍÀ ÇÂ'ßÇÊÓ

ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË ÏÎËÜ...

12

6

2

ÊÓÐÑ ÍÀ ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²Þ

5

ÇÀ ÑÏÐÀÂÊÎÉ Â ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÑÏÎÆÈÂÀײ ÑÊÀÐÆÀÒÜÑß ÍÀ ÆÅÊÈ ÒÀ Õ²Ì×ÈÑÒÊÓ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ó âèð³ ïîòðåá ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ðèíîê òîâàð³â òà ïîñëóã âðàæຠðîçìà¿òòÿì. Àëå â ãîíèòâ³ çà çáàãà÷åííÿì, ÿê³ñòü ñïîæèòîãî ÷àñòî â³äõîäèòü íà ³íøèé ïëàí.Íà ùî íàé÷àñò³øå ñêàðæàòüñÿ ìåøêàíö³ îáëàñò³ òà äî ÿêèõ ³íñòàíö³é äîõîäÿòü ó ïîøóêàõ ñïðàâåäëèâîñò³ - ä³çíàâàëèñÿ «Â³ñò³».

№22 (1413) ×åòâåð, 21 áåðåçíÿ 201 20133 ð.

13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÑϲÂÏÐ ÀÖß ÒÐÈÂÀ ÒÈÌÅ ÑϲÂÏÐÀÖß ÒÐÈÂÀÒÈÌÅ

ØËßÕÎÌ ÐÅÔÎÐÌ Óêðà¿íà àêòèâíî ïðîâîäèòü ðåôîðìè, ñïðÿìîâàí³ íà ìîäåðí³çàö³þ êðà¿íè òà ¿¿ ³íòåãðàö³þ äî ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó. Ïðî öå Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ³ç çàñòóïíèêîì Äåðæñåêðåòàðÿ ÑØÀ ç ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü Âåíä³ Øåðìàí. Äî òîãî æ, çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ðåôîðì, ùî íàðàç³ çä³éñíþþòüñÿ â íàø³é êðà¿í³, ðîçðîáëåí³ çà äîïîìîãîþ ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â, ó òîìó ÷èñë³ é àìåðèêàíñüêèõ. Ãëàâà äåðæàâè òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî Óêðà¿íà ãîòîâà é íàäàë³ ïë³äíî ñï³âïðàöþâàòè ç ÑØÀ â ïèòàííÿõ ÿäåðíî¿ áåçïåêè òà íåðîçïîâñþäæåííÿ ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â. ○

ÂÈIJËÈËÈ ÊÊÎØÒÈ ÎØÒÈ

ÀÊÖÅÍÒ ÍÀ ÄÎÐÎÃÈ

Ëåäè çà ðóëåì òàêñè

7

22 ìàðòà âî âñåì ìèðå îòìå÷àþò Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàêñèñòà. Ýòà òðàäèöèÿ çàðîäèëàñü åùå â 1907 ãîäó - èìåííî òîã äà â Ëîíäîíå ïîÿâèëèñü ïåðâûå àâòî, îñíàùåííûå ñïåöèàëüíûìè ñ÷åò÷èêàìè-«òàêñèìåòðàòîãäà ìè». È õîòÿ äàííàÿ ñôåðà òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ ìóæñêîé, «Â³ñò³» ãîòîâû ðàçâåí÷àòü ýòîò ñòåðåîòèï. Äëÿ Þëèè Øåâ÷åíêî èç Äíåïðîïåòðîâñêà ðóëü - åùå è ïðîôåññèÿ, ñ ïëþñàìè è ìèíóñàìè êîòîðîé äåâóøêà ñïðàâëÿåòñÿ «íà îòëè÷íî». È åñëè ñ ìóæ÷èíàìè-òàêñèñòàìè ìîæíî ïîãîâîðèòü â îñíîâíîì ëèøü î ìàøèíàõ, ôóòáîëå è äðóãèõ âîäèòåëÿõ, òî ñ ñèìïàòè÷íîé äàìîé, äàâÿùåé íà ïåäàëü ïåäàëü,, - îáñóäèòü áóêâàëüíî âñå.

«ÏÎÒÅÐßØÊÀ» ÍÀØÅË ÕÎÇßÈÍÀ ×ÅÐÅÇ FACEBOOK Òî, ÷òî ëþäè ÷àñòî çàáûâàþò â ïîåçäàõ ñâîè âåùè, íè

äëÿ êîãî íå ñåêðåò. Íà äíÿõ, íàïðèìåð, íàøåëñÿ õîçÿèí ìåäâåäÿ, çàáûòîãî â êóïå åùå ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà. Ïðàâäà, êîñîëàïûé îêàçàëñÿ èãðóøå÷íûì. À äåëî áûëî òàê: åõàâøèé â íèäåðëàíäñêèé ãîðîä Õîðí ôîòîãðàô Ñååñ äå Éîíãå ñëó÷àéíî íàòêíóëñÿ íà ïëþøåâîãî ìèøêó. Ìóæ÷èíå ñòàëî æàëêî èãðóøêó, è îí çàáðàë åå ñ ñîáîé. Äîìà ñôîòîãðàôèðîâàë ìåäâåäÿ è ðàçìåñòèë îáúÿâëåíèå î íàõîäêå íà Facebook. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, Ñååñ äå

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

ÍÀÐÎÑÒßÒÜ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ÏËÞØÅÂÛÉ ÌÈØÊÀ ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

Óðÿä âèä³ëèòü 7,2 ìëðä. ãðí. íà âàæëèâ³ îá’ºêòè äîðîæíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ íà çàñ³äàíí³ Êàáì³íó. Êîøòè, ñåðåä ³íøîãî, íàïðàâëÿòü íà áóä³âíèöòâî àâòîòðàíñïîðòíî¿ ìàã³ñòðàë³ ÷åðåç ð³÷êó Äí³ïðî â Çàïîð³ææ³, ðåêîíñòðóêö³þ àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè Êè¿â-Êîâåëü-ßãîäèí, â³äíîâëåííÿ àâòîäîðîãè Ñòðèé-Òåðíîï³ëü-ʳðîâîãðàä-Çíàì‘ÿíêà, áóä³âíèöòâî àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè â îáõ³ä Ñåâàñòîïîëÿ òà ³íøèõ âàæëèâèõ ìàã³ñòðàëüíèõ îá’ºêò³â.

Éîíãå ñîçäàë â ñîöñåòè äàæå îòäåëüíûé àêêàóíò ïëþøåâîìó. Íà ñòðàíè÷êå îí âûêëàäûâàë åãî ñíèìêè è ïèñàë î òîì, ÷òî èãðóøêà âñå åùå æäåò ñâîåãî çàêîííîãî âëàäåëüöà. Ó ìåäâåäÿ ïîÿâèëñÿ è ñâîé ìèêðîáëîã. Äâàæäû íà îáúÿâëåíèÿ îòêëèêàëèñü ïî ëîæíîìó ïîâîäó: îäèí ÷åëîâåê ðåøèë ïðîñòî ïîøóòèòü, à âòîðîé èñêàë äðóãîãî ìåäâåäÿ.  êîíå÷íîì èòîãå âûÿñíèëîñü, ÷òî õîçÿèí ìèøêè òðåõëåòíèé ìàëü÷èê Ëó÷àíî, æèâóùèé â Õàðëåìå íà

çàïàäå Íèäåðëàíäîâ. Ìàòü ðåáåíêà ñâÿçàëàñü ñ äå Éîíãå, ÷òîáû íàêîíåö çàáðàòü ìåäâåäÿ. Ñðàçó ïîñëå ýòîãî íà ñòðàíèöå ïëþøåâîãî æèâîòíîãî â Facebook ïîÿâèëàñü çàïèñü, â êîòîðîé ìèøêà ïðîâîçãëàñèë ñåáÿ ñàìûì ñ÷àñòëèâûì â ìèðå. Íàïîìíèì, ÷òî îäíàæäû ïîëèöèÿ àíãëèéñêîãî ãðàôñòâà Íîòòèíãåìøèð ïðîâåëà îïåðàöèþ ïî ñïàñåíèþ ïñà, êîòîðûé ïðè áëèæàéøåì ðàññìîòðåíèè îêàçàëñÿ ïëþøåâîé èãðóøêîé.

24 Òàì³ëëà Ãàìçàºâà: «Ìî¿ retablos - öå ³ëþñòðàö³¿ ³ñòîð³é äðóç³â»

Äåðæàâíà ïðîãðàìà àêòèâ³çàö³¿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè íà 2013-2014 ðîêè äàñòü çìîãó êîìïëåêñíî ï³ä³éòè äî âèð³øåííÿ îñíîâíèõ ïèòàíü â àãðàðíîìó ñåêòîð³. Òàê, Óêðà¿íà âæå öüîãî ðîêó ïëàíóº íàðîñòèòè âèðîáíèöòâî âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íà 8%. Öå ñïðèÿòèìå çá³ëüøåííþ åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó, íàäõîäæåííþ âàëþòè äî êðà¿íè òà íàïîâíåííþ áþäæåòó. Çàãàëîì, çàâäÿêè ö³é ïðîãðàì³ ïëàíóºòüñÿ çá³ëüøèòè ïðÿì³ ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿ â ÀÏÊ. ○

DzÐÊÈ ÃÃÎÂÎÐßÒÜ ÎÂÎÐßÒÜ

ÀÑÒÐÎÍÎ̲×ÍÀ ÂÅÑÍÀ Ó ñåðåäó â Óêðà¿íó íàðåøò³ ïðèéøëà âåñíà, ùîïðàâäà àñòðîíîì³÷íà. Ñàìå òàê íàóêîâö³ íàçèâàþòü ð³âíîäåííÿ: ÷àñ, êîëè çèìà çóñòð³÷àºòüñÿ ç âåñíîþ.  ²ðàí³, Àôãàí³ñòàí³, Òàäæèêèñòàí³ òà ³íøèõ ñõ³äíèõ êðà¿íàõ ó öåé äåíü ñâÿòêóþòü Íîâèé ð³ê. Îï³âäí³ 20 áåðåçíÿ ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ âïàëè ïðÿìî íà åêâàòîð, òîìó íà âñ³é ïëàíåò³ äåíü äîð³âíþâàâ íî÷³. À âæå â³ä ñüîãîäí³ äåííå ñâ³òèëî ðóõàòèìåòüñÿ âãîðó é á³ëüøå ç³ãð³âàòèìå íå ï³âäåííó, à ï³âí³÷íó ï³âêóëþ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ó â³âòîðîê ó Êèºâ³ â³äáóëàñü ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè Ìèêîëè Àçàðîâà äëÿ öåíòðàëüíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïîñëóõàòè Ãëàâó óðÿäó òà ïîñòàâèòè ñâî¿ çàïèòàííÿ ïðè¿õàëè áëèçüêî 300 æóðíàë³ñò³â. Íà áðèô³íãó ïîáóâàëà ³ êîðåñïîíäåíòêà «Â³ñòåé»

×ÈÒ ÀÉÌÎ ÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÅ ×ÈÒÀÉÌÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ Äåðæêîìòåëåðàä³î Óêðà¿íè óõâàëèâ ïðîåêò ïåðåë³êó êíèæêîâèõ âèäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ äî âèïóñêó çà ïðîãðàìîþ «Óêðà¿íñüêà êíèãà» íà 2013 ð³ê. ²ç 1135 ïðîïîçèö³é â³ä³áðàëè 211 âèäàâíè÷èõ ïðîåêò³â â³ä 85 îðãàí³çàö³é. Òèðàæ³, îá’ºìè òà îñòàòî÷í³ ô³íàíñîâîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè âèäàíü, ùî óâ³éøëè äî ïðîãðàìè, ñôîðìóþòü çà ðåçóëüòàòàìè ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ïîñëóã ç äðóêóâàííÿ êíèã, ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü òà àíàë³çó íàÿâíîñò³ àâòîðñüêèõ ïðàâ. Öüîãîð³÷í³ âèòðàòè äåðæáþäæåòó íà âèïóñê êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿ çà ïðîãðàìîþ ñòàíîâèòèìóòü áëèçüêî 37,5 ìëí. ãðí.

ÍÎÂÈÍÈ Ï²ÄÂÎÄÍÈÉ ×ÎÂÅÍ

«ÇÀÏÎвÆÆß» ÍÀ ϲÄà ÎÒÎÂÖ² ϲÄÃÎÒÎÂÖ² ³éñüêîâî-ìîðñüê³ ñèëè Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ó 2013 ðîö³ ïëàíóþòü ââåñòè ï³äâîäíèé ÷îâåí «Çàïîð³ææÿ» äî ñêëàäó ñèë ïîñò³éíî¿ ãîòîâíîñò³. Íà ñüîãîäí³ òðèâຠïëàíîâà ï³äãîòîâêà åê³ïàæó ñóáìàðèíè. Ìèíóëîð³÷ çàâåðøèëèñÿ çàâîäñüê³ âèïðîáóâàííÿ ÷îâíà, ³ âïåðøå çà áàãàòî ðîê³â â³í âèéøîâ ó ìîðå. Öüîãî æ ðîêó ñóáìàðèíà çäàâàòèìå êóðñîâ³ çàâäàííÿ, ïðîõîäèòèìå äîêîâèé ðåìîíò, áðàòèìå ó÷àñòü ó íàâ÷àííÿõ òà çàõîäàõ äî Äíÿ ôëîòó Óêðà¿íè. ○

ÐßÒÓÞÒÜ Â²Ä ÄÅÔÎËÒÓ

ÄÅÏÎÇÈÒÈ ÁÅÇ ÇÁÎÐÓ Ê³ïðñüêèé ïàðëàìåíò âñå æ òàêè â³äõèëèâ çàêîíîïðîåêò ïðî ââåäåííÿ ïîäàòêó íà áàíê³âñüê³ äåïîçèòè. «Ïðîòè» òàêîãî íîâîââåäåííÿ ïðîãîëîñóâàëè 36 äåïóòàò³â, 19 - óòðèìàëèñÿ, «çà» - íå âèñëîâèâñÿ æîäåí. Íàãàäàºìî, àáè âðÿòóâàòè îñòð³â â³ä áàíêðóòñòâà, ªÑ òà ÌÂÔ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ íàäàòè ʳïðó ïàêåò äîïîìîãè ó 10 ìëðä. ºâðî. Ïðè öüîìó çíà÷íó ÷àñòèíó ô³íàíñîâèõ ïîòðåá ïëàíóâàëîñÿ ïîêðèòè çà ðàõóíîê îäíîðàçîâîãî çáîðó ç âêëàäíèê³â áàíê³â îñòð³âíî¿ äåðæàâè. Çàðàç óðÿä êðà¿íè ñïîä³âàºòüñÿ íà êðåäèòíó ï³äòðèìêó ç áîêó Ðîñ³¿. ○

ÂÊËÀÄ Ó ÐÎÇÂÈÒÎÊ

ÑÎÍß×ÍÀ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ  ÎÀÅ ïðèáëèçíî â 120 ê³ëîìåòðàõ íà ï³âäåíü â³ä Àáó-Äàá³ â³äêðèëè íàéá³ëüøó íà ñüîãîäí³ ñîíÿ÷íó åëåêòðîñòàíö³þ Øàìñ-1. ¯¿ áóä³âíèöòâî áóëî ïî÷àòî âîñåíè 2010 ðîêó. Ñòàíö³ÿ ïîòóæí³ñòþ 100 ÌÂò ñï³ëüíå ï³äïðèºìñòâî óðÿäó ÎÀÅ òà êîìïàí³é Mazda ³ Total - íàéá³ëüøèé âêëàä Åì³ðàò³â ó ñèñòåìó â³äíîâëþâàëüíî¿ åíåðãåòèêè Áëèçüêîãî Ñõîäó. ¯¿ ïîòóæíîñò³ âèñòà÷èòü äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ áëèçüêî 170 òèñ. ïðèâàòíèõ áóäèíê³â.

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413)

²Ç ÏÅÐØÈÕ ÂÓÑÒ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÊÍÈÆÊ ÎÂÀ ÏÐÎÃÐ ÀÌÀ ÊÍÈÆÊÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Êðà¿íà âçÿëà êóðñ íà ìàñøòàáíó ìîäåðí³çàö³þ ÇÀÐÏËÀ ÒÈ ÇÀÐÏËÀÒÈ ÍÅ ÇÌÅÍØÀ ÒÜÑß ÇÌÅÍØÀÒÜÑß «Í³ÿêîãî çìåíøåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íå áóäå: íå ò³ëüêè â ÒÐÊ, à é ó æîäí³é áþäæåòí³é ñôåð³», - çàïåâíèâ Ìèêîëà Àçàðîâ, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â ùîäî çàïðîâàäæåííÿ Äåðæêîìòåëåðàä³î ïðîãðàìè îïòèì³çàö³¿ ÄÒÐÊ.

z ПРО ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК «Спілкування керівників держави зі ЗМІ є вагомим для кращого розуміння ситуації на місцях і для вирішення важливих для українців питань», - зазначив Микола Азаров. Очільник уряду, зокрема, запевнив, що міністри зустрічатимуться з журналістами постійно за спеціально запровадженим графіком.

ÇÀËÓ×ÀÒÜ 400 ÌËÐÄ. ÃÐÍ. ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÐÅÑÓÐѲÂ

візації розвитку економіки України на 2013-2014 роки. «По суті, це програма нової індустріалізації країни, велика та серйозна, що передбачає залучення у процеси модернізації майже 400 млрд. грн. інвестиційних ресурсів», - зазначив Микола Азаров. Відповідні кошти залучатимуть під держгарантії.

z ПРО ШВИДКІСНЕ СПОЛУЧЕННЯ

Уряд приділятиме увагу модернізації та створенню нових швидкісних наz ПРО РОЗВИТОК прямків на базі електроЕКОНОМІКИ За словами прем’єр- поїздів українського виміністра, уряд завершив робництва. Наразі заверрозробку програми акти- шуються ходові випробу-

ÑÒ ÀÁ²ËÜͲÑÒÜ ÃÐÈÂͲ ÑÒÀÁ²ËÜͲÑÒÜ «Ìè ãàðàíòóºìî, ùî é íàäàë³ êóðñ ãðèâí³ áóäå äîñòàòíüî ïðîãíîçîâàíèì. Çàðàç ïðîïîçèö³ÿ íà ì³æáàíêó ïîâí³ñòþ çàäîâîëüíÿº ïîïèò. Øòó÷íî âòðó÷àòèñÿ ó öåé ïðîöåñ ìè íå áóäåìî. Öå ïîçèö³ÿ óðÿäó ³ ÍÁÓ», - çàçíà÷èâ ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ñåðã³é Àðáóçîâ.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏËÀÍÓª ÑÒÀÒÈ ÑÏÎÑÒÅвÃÀ×ÅÌ ÏÐÈ ÌÈÒÍÎÌÓ ÑÎÞDz вання швидкісних потягів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Микола Азаров зазначив, що під Євро-2012 Україна змушена була купувати корейські Hyundai, оскільки на той час не мала вітчизняних аналогів.

z ПРО МИТНИЙ СОЮЗ Україна веде переговори про те, щоб мати статус спостерігача при Митному союзі. Для цього планують створити представництво при цій організації. На думку Глави уряду, таким чином наша країна матиме можливість на будьякому етапі коригувати

рішення та постійно працювати з урядами країнучасниць Митного союзу.

z ПРО АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС Уряд реанімує вітчизняне сільськогосподарське машинобудування та збільшить потужності аграрного комплексу. На виконання цієї програми в Україні заплановано спільне виробництво 400 одиниць зернозбиральних комбайнів, 1,5 тис. тракторів та іншої складної техніки. Також у країні планується звести та реконструювати 153 тваринницьких та збудувати 5 тепличних комплексів, збільшити потужності масложирових комбінатів.

ÓÐßÄ ÐÅÀͲÌÓª ²Ò×ÈÇÍßÍŠѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

ÎѲÒÍß ÑÔÅÐ À ÑÔÅÐÀ

Ñêëàäîâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ÍÀ ÍÀÒÒ ÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

 îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðîçã ëÿäó ðîçãëÿäó ³í³ö³àòèâ âëàäè ùîäî ðîçâèòêó îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè Звертаючись до учасників засідання, губернатор нагадав, що національним планом дій на 2013 р., затвердженим Президентом України, передбачено вдосконалення системи освіти задля забезпечення її доступності, підви-

щення якості й конкурентоспроможності. Дмитро Колєсніков також підкреслив, що освіта є важливою складовою розвитку регіону. На Дніпропетровщині реалізуються проекти і програми з удосконален-

Ó 2013 Ð. ÇÀÂÅÐØÈÒÜÑß ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÎѲÒÍ²Õ ÎÊÐÓò ня цієї сфери, з’являються нові технології. «Все це має величезне суспільне значення, тож повинно бути донесено до громад-

ськості», - наголосив губернатор. Підсумки результатів громадського моніторингу серед населення щодо розвитку освіти в об-

ласті, зокрема, засвідчили задоволення впровадженням дошкільних освітніх програм та введенням системи електронної реєстрації дітей у дитячих садках. Під час засідання йшлося й про завершення формування освітніх округів, створення їхніх електронних сайтів. Звернули увагу й на розширення мережі Малої академії наук: у її філіях займатимуться обдаровані діти Дніпропетровщини. Щодо вищої освіти, то особливу увагу приділятимуть адаптації навчальних програм до реальних потреб ринку праці.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

ÑÒÐ ÀÒÅò×ÍÈÉ ÎÁ’ªÊÒ ÑÒÐÀ

Ó Ïàâëîãðàä³ óòèë³çóâàòèìóòü ðàêåòè Спеціальна обробка якого, в свою чергу, перетворить його на технічну сіль для посипання автошляхів. Введення в дію такої сучасної установки дозволить уникнути накопичення відходів та їх негативного впливу на навколишнє природне середовище, запобігти викидам токсичних речовин в атмосферу і скиданню стічних вод у водойми.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â ðîáî÷ó íàðàäó ³ç çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà óñòàíîâêè ç óòèë³çàö³¿ êîðïóñ³â ðàêåò ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ ç íèõ òâåðäîãî ðàêåòíîãî ïàëèâà íà Ïàâëîãðàäñüêîìó õ³ìçàâîä³. Çâåäåííÿ ñó÷àñíî¿ óñòàíîâêè ïî÷àëè ó 2012-ìó 2012-ìó,, à çàâåðøèòè ïëàíóþòü óæå öüîãîð³÷ РЕАЛЬНІ ЗАХОДИ Останні роки на заводі активно ведуться роботи з утилізації твердого ракетного палива. 5 квітня 2011 року Президент України Віктор Янукович відкрив на Павлоградському хімзаводі повномасштабну промислову установку гідромеханічного вилучення твердого ракетного палива. «Програма з утилізації ТРП розпоча-

лася ще на початку 90-х. Проте лише недавно стали впроваджуватися реальні заходи з розв’язання цього питання. Павлоградський хімзавод - важливий стратегічний об’єкт не лише в межах регіону та України, але й усього світу. Саме тут перероблятимуть залишки твердого ракетного палива та корпуси балістичних ракет, які залишилися в Україні ще з радянських часів», - зазначив Дмитро Колєсніков.

ÏÅÐÅÐÎÁËßÒÈÌÓÒÜ ÊÎÐÏÓÑÈ ÐÀÊÅÒ ÐÀÄßÍÑÜÊÈÕ ×ÀѲÂ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: - 600 òèñ. òîíí ÒÐÏ âèëó÷èëè çà 2011-2012 ðîêè íà Ïàâëîãðàäñüêîìó õ³ìçàâîä³,

- 102 ðàêåòí³ ñòóïåí³ çàãàëüíîþ ìàñîþ ÒÐÏ á³ëüøå 4 òèñ. òîíí çáåð³ãàþòüñÿ òàì ñüîãîäí³,

- 402 ìëí. ãðí. ñêëàëè ïðèáóòêè çàâîäó â 2011 ðîö³.

БЕЗВІДХОДНА ПЕРЕРОБКА Нова установка дозволить уже до 2016 року переробити всі 163 корпуси ракет вагою 306 тонн. Крім того, на об’єкті проводитиметься знищення супутніх відходів від інших процесів, пов’язаних з утилізацією твердого ракетного палива МБР РС-22.

Після видалення ТРП з балістичних ракет їхні корпуси відправлятимуть на переробку. Потім вони розпилюватимуться та направлятимуться у спеціальну піч. Там речовина, з якої виготовлені корпуси, під дією температури розпадатиметься на молекули і перетворюватиметься на шлак.

СИСТЕМНИЙ МОНІТОРИНГ Усі процеси, що здійснюватимуться на об’єкті, забезпечать системами газоочисного обладнання з високою ефективністю очищення та запровадять систему водообертальної технологічної води. Це дозволить не скидати її в каналізаційні системи і навколишнє середовище, а знову й знову після очищення використовувати. Крім того, на цих двох системах передбачена установка приладів стеження за вмістом шкідливих речовин, яка забезпечуватиме цілодобовий контроль за об’єктом.

ÑÓ×ÀÑͲ ÒÅÕÍÎËÎò¯

Îñîáèñòèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ ñòàíå çâè÷íèì ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ϳä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðàäè ó Öåíòð³ ïîñëóã äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Äϲ ó Áàáóøê³íñüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ îòðèìàâ òà àêòèâóâàâ âëàñíèé öèôðîâèé ï³äïèñ Як зазначив голова ОДА, розвинені країни світу активно користуються цифровим електронним підписом. Сьогодні Дніпропетровщина є повноцінним учасником процесу впровадження цієї системи в роботу органів влади. Процедура отримання ключа електронного цифрового підпису займає не більше 25 хвилин. За допомогою цифрового підпису можна дистанційно подавати податкові декларації,

а також митні та податкові звіти. Строк дії ключа становить один рік з моменту його формування. «Отримати сертифікат електронного ключа ДПС України сьогодні легко і зручно, як ніколи. Враховуючи те, що електронні засоби комунікацій, як і сервіси податкової служби, швидко розвиваються дуже скоро особистий

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÇÀÉÌÀª ÍÅ Á²ËÜØÅ 25 ÕÂÈËÈÍ електронний підпис стане звичним і необхідним», підкреслив Дмитро Колєсніков. Як доповів губернатору голова ДПС в області

Вадим Куслій, на Дніпропетровщині відкрито 17 центрів обслуговування платників податків. Це спростило та скоротило час на подання звітності та отримання довідок середніми та малими підприємцями. З’явилася можливість подання звітності в електронній формі, через Інтернет. ДПС України відкрила центри сертифікації електронних ключів, де безкоштовно можна отримати сертифікат електронного цифрового ключа. Із 1 січня 2013 року він дає можливість подавати до Державної податкової служби декларацію про доходи за минулий рік в електронному вигляді, через Інтернет. А з 6 січня 2013-го з допомогою особистого електронного підпису з’явилася можливість проводити митні операції.

ÍÎÂÈÍÈ

ϲÄà ÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÂÅÑÍÈ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÐÎÁÎÒ ÐÎÁÎÒÀÀ ÍÀ ÏÎËßÕ Çà çàâäàííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà âïðîäîâæ áåðåçíÿ áóëî ïðîâåäåíî 4 êóùîâ³ íàðàäè ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè äî ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó âåñíÿíèõ ïîëüîâèõ ðîá³ò. Âîíè â³äáóëèñÿ íà òåðèòî𳿠ͳêîïîëüñüêîãî, Êðèâîð³çüêîãî, Ïàâëîãðàäñüêîãî òà Íîâîìîñêîâñüêîãî ðàéîí³â. Ó íàðàäàõ âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ òà ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ïðåäñòàâíèêè íàóêîâèõ óñòàíîâ, à òàêîæ îðãàí³â âëàäè ç óñ³õ ðàéîí³â îáëàñò³. ○

ÏÐÈÉÎÌ ÃÐÎÌÀÄßÍ

ÇÂÅÐÒ ÀÞÒÜÑß ÇÂÅÐÒÀÞÒÜÑß ÄÎ ÃÓÁÅÐÍÀ ÒÎÐ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÒÎÐÀÀ Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí. Ïèòàííÿ, ç ÿêèìè äî ãóáåðíàòîðà çâåðòàþòüñÿ ëþäè, çäåá³ëüøîãî ñòîñóþòüñÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, æèòëîâî¿ ïîë³òèêè, êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é. Çà ðåçóëüòàòàìè ïîïåðåäí³õ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí á³ëüø³ñòü ïèòàíü, ïîðóøåíèõ çàÿâíèêàìè, âèð³øåí³ ïîçèòèâíî. ○

ÂÈÁÎÐ×À ÀÑÀÌÁËÅß

ÎÁÐ ÀËÈ ÊÅвÂÍÈÖÒÂÎ ÎÁÐÀËÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîéøëà ²V çâ³òíîâèáîð÷à Àñàìáëåÿ îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè. Ãîëîâîþ îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà¿íè çíîâ îáðàíî Àíäð³ÿ Ïàâåëêà, éîãî çàñòóïíèêîì - ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Êðóïñüêîãî. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ Àíàòîë³ÿ Êðóïñüêîãî ç ö³ºþ ïîñàäîþ òà çàçíà÷èâ, ùî äëÿ åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó äóæå âàæëèâîþ º ñï³âïðàöÿ âëàäè ³ ñïîðòèâíèõ îðãàí³çàö³é. ÏÎÂÅÐÒ ÀÞÒÜ ÇÀÐÏËÀ ÒÓ ÏÎÂÅÐÒÀÞÒÜ ÇÀÐÏËÀÒÓ

ÁÎÐò ÏÎÌÅÍØÀËÎ Ñèñòåìàòè÷íå ñêîðî÷åííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ º îäíèì ç ïð³îðèòåò³â ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíî¿ âëàäè. Òàê, ëèøå çà ïåðøèé ì³ñÿöü 2013 ðîêó áîðã â îáëàñò³ áóëî ñêîðî÷åíî ìàéæå íà 200 òèñ. ãðí. Äëÿ óòðèìàííÿ ö³º¿ ïîçèòèâíî¿ òåíäåíö³¿ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ç ãîëîâàìè ì³ñò òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é äîðó÷èâ çàòâåðäèòè ïîäàëüø³ ãðàô³êè ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ çàáåçïå÷èòè ùîäåííèé ìîí³òîðèíã ¿õ âèêîíàííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

Ïðîáëåìè æèòåë³â ³ëüíîã³ðñüêà íå ëèøàþòüñÿ áåç óâàãè Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïðîâåäåííÿ ñèñòåìíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì îñîáëèâî àêòóàëüíèì º íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíî¿ âçàºìî䳿 îðãàí³â âëàäè ç ãðîìàäñüê³ñòþ. ʳëüê³ñòü çâåðíåíü ãðîìàäÿí òà òåìàòèêà ïèòàíü, ÿê³ â íèõ ïîðóøóþòüñÿ, âèÿâëÿþòü íàéá³ëüø ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè. ²ç 2012 ðîêó ìåøêàíö³ ì³ñòà ³ëüíîã³ðñüê ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ó òåëåôîííîìó ðåæèì³ áåçïîñåðåäíüî òà øâèäêî çâåðíóòèñÿ äî îðãàí³â âëàäè, áóäó÷è âïåâíåíèìè â òîìó ëÿäó ðîçãëÿäó ëÿäó,, à â³äðåàãóþòü îïåðàòèâíî òîìó,, ùî ¿õ íå çàëèøàòü áåç ðîçã òà åôåêòèâíî. Âàæëèâîþ ëàíêîþ òàêîãî çâ'ÿçêó º «Êîíòàêò-öåíòð «Ã àðÿ÷à ë³í³ÿ Äìèòðà «Ãàðÿ÷à Êîëºñí³êîâà» ВИЧЕРПНІ ВІДПОВІДІ НА ПОРУШЕНІ ПИТАННЯ За 2012 рік до Контакт центру «Гаряча лінія голови облдерж адміністрації» надійшло 186 звернень громадян з міста Вільногірська. Найбільш акту альними для вільногірців є пи тання: € комунального господарства 56,5%; € благоустрою та будівництва 16%; € соціального захисту населен ня 5,4%; € освіти і науки 3%; € виплата заробітної плати 2%. З огляду на таку проблематику звернень громадян головним зав данням органів місцевого само врядування міста Вільногірська в галузі житлово комунального господарства у 2012 році були: забезпечення сталого функціо нування об'єктів міської інфра структури та житлово кому нального господарства, підго товка, забезпечення своєчасного початку та проходження опалю вального сезону, забезпечення безаварійної роботи систем жит тєзабезпечення міста. Процент позитивно вирішених питань, з якими звернулись мешканці міста, складає майже 75%. Наприклад, громадянин Н., який мешкає на вулиці Садовій, 17, неодноразово звертався до відповідних служб міста з пи тань ремонту зливової каналі зації житлового будинку, однак питання було вирішено позитив но лише після його звернення на «гарячу лінію» голови облдер жадміністрації. Влітку до контакт центру на дійшли звернення від мешканців міста з приводу незадовільної якості питної води через цвітіння водоростей у річці Дніпро. Губер натор поставив завдання опера тивно вирішити цю проблему. Завдяки зкоординованим та зла годженим діям обласної і місце вої влади через 2 дні ситуацію було нормалізовано.

ПРАЦЮЮТЬ ЗЛАГОДЖЕНО Завдяки злагодженій роботі органів місцевого самоврядуван ня, промислових та комунальних підприємств міста, постійному контролю за підготовкою та про

ходженням опалювального сезону в місті забезпечено роботу систем тепло , водо , електро та газопо стачання в штатному режимі, своєчасне реагування та вжиття відповідних заходів при аварій них відключеннях. На об'єктах соціальної сфери та житлово комунального господар ства у 2012 році:  проведено капітальний ремонт м'яких покрівель 4 та шиферної покрівлі 1 житлового будинків;  проведено капітальний ремонт 6 ти ліфтів;  відновлено освітлення входів у 132 під'їзди житлових будинків;  виконано поточний ремонт центральних та внутрішньоквар тальних доріг, пішохідних зон та тротуарів загальною площею 2902,9 м2;  улаштовано автобусну зупин ку по вул. Жовтнева, 27;  обладнано пандусами 6 об'єктів соціальної інфраструкту ри;  здійснено ремонт приміщень Центру первинної медико сані тарної допомоги та придбано для кабінетів лікарів загальної прак тики сімейної медицини медичне обладнання (переносний кардіо граф, прилади для вимірювання тиску та інше);  здійснено ремонт у квартирах, право користування якими мають діти, позбавлені батьківського піклування;  встановлено 28 знаків назв ву лиць;  відновлено та облаштовано 42 дверних блоків у підвали,елект рощитові,під'їзди та виходи на дах житлових будинків;  придбано і встановлено два дитячі майданчики. Реагуючи на звернення грома дян з питань функціонування житлово комунального господар ства та об'єктів соціальної інфра структури міста і на виконання заходів по реалізації Стратегічно го плану розвитку міста у 2012 році:  здійснено будівництво автомо більної дороги по вулиці Привок зальній;  здійснено будівництво коте лень № 6 та № 8 завдяки реалі зації умов договорів соціального партнерства з «Вільногірським гірничо металургійним комбіна том « ПрАТ «Кримський титан» ;  збудовано модульну котельню № 2, реконструйовано системи теплопостачання КДНЗ № 4, № 6, ЗОШ № 4 на даний час усі дошкільні навчальні заклади 100

«ÃÀÐßײ ÒÅËÅÔÎÍÈ» Ó Â²ËÜÍÎòÐÑÜÊÓ ÄËß ÐÅÀÃÓÂÀÍÍß ÍÀ ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ: z

Цілодобова міська диспетчерська служба (05653) 35-701

z

Цілодобова аварійна служба КП «Теплові мережі м.Вільногірськ» - (05653) 4-13-63

відсотково забезпечені індивіду альним опаленням, що вперше за багато років дозволило вирішити проблему дотримання належного температурного режиму в дитя чих садках;  завершено будівництво кана лізаційного колектора на вулиці Промисловій. З питань соціального захисту на селення за 2012 рік до Контакт центру «Гаряча лінія Дмитра Ко лєснікова» надійшло 10 звернень від мешканців Вільногірська. Громадяни звертались з питань надання матеріальної допомоги, отримання соціальних виплат та роз'яснення щодо оформлення субсидій. Так, громадянка К. звернулась за допомогою до губернатора щодо надання матеріальної допомоги на лікування хворої дитини. В результаті їй надано можливість придбати необхідні ліки на пільгових умовах. Департаментом соціально гума нітарної політики Вільногірської міської ради забезпечено вико нання заходів по соціальному за хисту населення. За 2012 рік було призначено соціальних допомог, житлових субсидій, пільг та ком пенсаційних виплат 5604 особам, які отримали вищезазначені со ціальні допомоги на загальну суму 20695,7 тис. грн., що на 10% більше, ніж у 2011 році. За період з 2012 року по 20.03.2013 року до Контакт цент ру «Гаряча лінія Дмитра Колєс нікова» від вільногірців надійшло 8 звернень з питань освіти і на уки, з них 4 стосуються оптимі зації мережі освіти міста. Питан ня вибору моделі модернізації ме режі закладів освіти в значній мірі пов'язане з можливим пере профілюванням подальшої діяль ності Вільногірської ЗОШ №2. Це питання детально обговорюється з педагогічними працівниками та батьками учнів для відпрацюван ня найбільш оптимальної схеми роботи закладу.

НА КОНТРОЛІ ДО ПОВНОГО ВИРІШЕННЯ З початку 2013 року до контакт центру надійшло 38 звернень від мешканців Вільногірська. Найак туальнішими питаннями продов жують залишатися проблеми житлово комунального господар ства 20 (53%). З них уже було по зитивно вирішено майже 50%, на інші звернення були надані роз' яснення по суті порушених пи тань, усі вони залишаються на контролі до повного їх вирішен ня. На підставі аналізу змісту звер нень громадян за 2012 рік було внесено зміни до довгострокового стратегічного плану розвитку міста з конкретизацією основних напрямків роботи на 2013 рік. Зокрема, розроблено проектно кошторисну документацію:

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО БЛАГОУСТРІЙ ТА БУДІВНИЦТВО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ОСВІТА ТА НАУКА ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ € по проекту «Зовнішнє освіт лення від вул. Бульвар Миру до залізничного вокзалу та від заліз ничного вокзалу до вул. Ленін ського Комсомолу, 62а, м.Вільно гірськ»; € на виконання капітальних ре монтів 9 покрівель житлових бу динків; € по проекту «Реконструкція внутрішньоквартальних об'єктів благоустрою в районі будинків Леніна, 31а, 33, 35, 36а, Гагаріна, 12, 12а, 14, Варена, 38, 40»; € по об'єкту «Капітальний ре монт вул. Жовтнева від вул. Про мислова до вул. Леніна, м. Вільногірськ»; € по об'єкту «Будівництво пар кувальних майданчиків для авто транспорту в районі буд.13 по вул. Бульвар Миру, м.Вільногірськ»; € «Капітальний ремонт КП «Вільногірський міський центр первинної медико санітарної до помоги»; € проекти реконструкції систе ми централізованого теплопоста чання та гарячого водопостачання будівлі гуртожитку Вільногір ського технікуму НМетАУ за адре сою Леніна, 37, будівлі І навчаль ного корпусу Вільногірського тех нікуму НМетАУ за адресою Лені на, 33, будівлі ІІ навчального кор пусу Вільногірського технікуму НМетАУ за адресою Варена, 19; € технічні умови по проекту «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Лен. Комсомо лу, вул. Гагаріна, вул. Промисло ва в м.Вільногірськ».

ДІЄ МІСЬКА ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА З метою підвищення якості обслу говування, забезпечення надійного контролю та зворотного зв'язку з мешканцями міста на місцевому рівні було прийнято рішення органі зувати роботу цілодобової міської диспетчерської служби. Мешканці міста можуть звернутися до диспет черської служби з питань житлово комунального господарства, со ціального забезпечення, транспорту, зв'язку, екології та з інших питань. До міської диспетчерської служ би з початку 2013 року надійшло 4990 звернень. Тематика звер нень жителів міста до цілодобової міської диспетчерської служби свідчить про проблемні питання благоустрою території міста, функціонування мереж електро постачання, водопостачання, на дання житлово комунальних по

56,5 % 16,0 % 5,4 % 3,0 % 2,0%

слуг, утримання будинків житло вого фонду. Виконавчим комітетом Вільно гірської міської ради Дніпропет ровської області, особисто міським головою В.П.Федорен ком систематично аналізується зміст звернень громадян, контро люється діяльність комунальних підприємств, відповідних струк турних підрозділів органів міської виконавчої влади по їх своєчасному, якісному опрацю ванню та направленню вичерпної відповіді заявникам. Звернення громадян, які надходять до ціло добової міської диспетчерської служби, знімаються з контролю лише після отримання підтверд ження про їх виконання від заяв ника. На особливому контролі своє часність виконання звернень громадян та факти повторних звернень. До осіб, які допуска ють порушення термінів вико нання звернень громадян або їх невиконання, застосовуються заходи адміністративного реагу вання. Стан роботи по опрацюванню звернень громадян, які надхо дять до виконавчого комітету Вільногірської міської ради з Контакт центру «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова«, було роз глянуто на черговому засіданні виконавчого комітету Вільно гірської міської ради у січні 2013 року. У прийнятому рішенні було вказано на недо статню роботу комунальних підприємств, міського управлі ння архітектури, капітального будівництва та житлово кому нального господарства Вільно гірської міської ради із звер неннями громадян, керівників попереджено про персональну відповідальність за своєчасне та якісне опрацювання звернень. Їм рекомендовано застосовува ти заходи адміністративного реагування до працівників, які порушують терміни опрацюван ня звернень, допускають появу повторних звернень. Контакт центр «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова» має пози тивний авторитет серед жителів міста, які вважають її одним із найбільш дієвих засобів для пози тивного вирішення важливих для них питань. Вільногірський міський голова В. П. Федоренко


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

ÂËÀÄÀ ÍÀ Ç ÇÂ''ßÇÊÓ

Âçàºìîä³ÿ íà êîðèñòü ãðîìàäñüêîñò³ Çà 2 ðîêè ä³ÿëüíîñò³ ðåã³îíàëüíîãî ³íôîðìàö³éíî-ðåñóðñíîãî öåíòðó «Â³äêðèòà âëàäà» ïðè Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çíà÷íî ïîêðàùèëàñü âçàºìîä³ÿ ì³æ âëàäîþ òà ãðîìàäñüê³ñòþ

ПІДТВЕРДЖЕНО СТАТИСТИКОЮ У 2011 р. структурними підрозділами облдержадміністрації в цілому було надано 709 адмінпослуг; у 2012 р., в зв’язку із змінами законодавства, - 571 адмінпослугу; у поточному періоді 2013 р. - 96 адмінпослуг. У містах і районах області функціонують 35 дозвільних центрів, діяльність яких координує Центр «Відкрита влада». Впроваджено програмний

ÍÎÂÈÍÈ

ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ

ВАЖЛИВА ЛАНКА Регіональний інформаційноресурсний центр «Відкрита влада», який функціонує з 21 березня 2011 р., є важливою ланкою в реалізації однойменного комплексного регіонального проекту, спрямованого на підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян. Складові Центру: • центр прийому громадян; • офіс адміністративних послуг; • надання безоплатної первинної правової допомоги; • робота відвідувачів з документами, що містять публічну інформацію; • веб-портал «Відкрита влада»; • обласний контактний центр, в якому опрацьовуються звернення з державної установи «Урядовий контактний центр»; • контакт-центр «Гаряча лінія голови облдержадміністрації». У щоденному режимі працює «Єдине інвестиційне вікно», де можна отримати інформацію про перспективні проекти і пропозиції суб’єктів господарювання області, ліцензії на експорт, імпорт товарів, зовнішньоекономічну діяльність та зареєструвати іноземні інвестиції або договір про спільну інвестиційну діяльність. Загалом у Центрі надається 19 адміністративних послуг. Йдеться про: ˆ 8 видів ліцензій; ˆ 3 види свідоцтв; ˆ 4 види реєстрації; ˆ 2 види дозволів; ˆ 2 види погоджень.

Îëåêñàíäð ³ëêóë äåìîíñòðóº ðîáîòó Öåíòðó Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè, 2012 ð.

Із червня 2012 р. функціонує багатоканальна телефонна лінія «Контакт-центр «Гаряча лінія голови облдержадміністрації», яку створили з метою оперативного реагування на проблемні питання соціальноекономічного життя в області, які порушуються у зверненнях громадян, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців. «Гарячу лінію» обладнано з використанням передових світових технологій та методів побудови контакт-центрів. Фахівціаналітики обробляють та фор-

Ïðèéîì ãðîìàäÿí âåäå ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ, 2013 ð. засіб постійного моніторингу роботи дозвільної системи області, що дозволило унеможливити порушення строків видачі дозволів підприємцям. З метою створення оптимальних умов доступу клієнтів до адміністративних послуг з максимальною прозорістю та легкістю отримання результатів у жовтні 2012 р. стартував перший в Україні пілотний проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». Запроваджено й нові підходи до організації роботи зі зверненнями громадян. Зростання їх кількості свідчить про високий рівень довіри. Так, у 2012 р. до облдержадміністрації надійшло 13330 звернень, що на 56%

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

Äçâ³íêè ïðèéìàþòüñÿ íà ºäèíèé òåëåôîííèé íîìåð 0-800-505-600 áàãàòîêàíàëüíî¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿ ùîäåííî (êð³ì âèõ³äíèõ òà ñâÿòêîâèõ äí³â) ç 9.00 äî 17.00 (ç³ ñòàö³îíàðíèõ òåëåôîí³â áåçêîøòîâíî).

Ùîäíÿ îïåðàòîðè «Ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà» ïðèéìàþòü áëèçüêî 250 äçâ³íê³â

більше, ніж у 2011 р. На особистих прийомах громадян керівництвом облдержадміністрації у 2012 р. було розглянуто 3566 звернень (у 2 рази більше, ніж у 2011 р.). З початку 2013 р. уже розглянуто 405 звернень, це 23% від загальної кількості. Створено веб-портал «Відкрита влада» (www.openpower.dp.gov.ua), який надає можливість отримання необхідної інформації за різними напрямками - від інноваційної діяльності шкіл до наявності місць у дошкільних навчальних закладах.

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ Центр обладнаний комп’ютерною технікою та комфортними кабінетами для перебування громадян. Створено додаткові умови для відвідувачів облдержадміністрації з обмеженими фізичними можливостями. Завдяки сенсорним інформаційним кіоскам кожен має змогу залишити особисте електронне звернення до керівництва облдержадміністрації. Також у центрі «Відкрита влада» облаштовані місця: ˆ для забезпечення доступу до публічної інформації облдерж-адміністрації: створено необхідні умови для роботи із документами (у 2012 р. надійшло 273 відповідні запити); ˆ для надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам з боку працівників юридичного управління та управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації. У 2012 р. таку допомогу отримали 1250 мешканців області, а за поточний період 2013 р. - 232.

мують статистичні дані щодо всього обсягу вхідних дзвінків (звернень). Головним елементом алгоритму роботи «лінії» є жорсткий контроль якості реагування на звернення. Дзвінки приймаються на єдиний телефонний номер 0-800505-600 багатоканальної телефонної лінії - щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 17.00 (зі стаціонарних телефонів безкоштовно). З початку роботи контактцентру опрацьовано понад 38 тис. звернень від жителів області. Найбільш активні мешканці великих міст. На всі звернення забезпечено належне реагування: вживаються заходи з вирішення проблем, надається підтримка громадянам у частині реалізації їх законних прав. Дуже важливо те, що робота «гарячої лінії» полегшила процес звернення до органів влади області, безпосередньо до голови облдержадміністрації, осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших представників соціально незахищених верств населення. Окрім телефонної лінії, звернення громадян приймаються через веб-портал (www.callcenter.dp.gov.ua). Підводячи підсумки дворічної роботи регіонального інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада», слід відзначити, що заходи, вжиті облдержадміністрацією з метою реалізації проекту «Відкрита влада», сприяли впровадженню нових форм спілкування влади і громадян, досягненню прозорості дій. Обласна влада і надалі підтримуватиме діалог за європейськими принципами доступності, відкритості, партнерства.

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÎÃËßÄ ÍÀ ÄÎÂʲËËß Â Óêðà¿í³ ñòàðòóâàâ êîíêóðñ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ïðèðîäîîõîðîííîãî ñïðÿìóâàííÿ «Íîâèé ïîãëÿä íà ïðîáëåìè äîâê³ëëÿ». ³í äຠìîæëèâ³ñòü òàëàíîâèòèì òâîð÷èì ëþäÿì ç àêòèâíîþ ïîçèö³ºþ âèñëîâèòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîáëåìè. Ðîáîòè ïðèéìàþòüñÿ äî 15 êâ³òíÿ öüîãî ðîêó. Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî êîíêóðñ, óìîâè ó÷àñò³ â íüîìó, âèìîãè äî ðîá³ò, àäðåñó, çà ÿêîþ ñë³ä ¿õ íàäñèëàòè, ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà òåëåôîíàìè: 044-33284-09; 066-303-61-60; 067886-31-93; 063-982-32-53 àáî íà ñàéò³ www.zhivaplaneta.org.ua. ○

ÄÎÑÒÓÏͲ ˲ÊÈ

ÄÁÀÞÒÜ ÏÐΠòÏÅÐÒÎͲʲ  îáëàñò³ ïîíàä 750 òèñ. ëþäåé ñòîÿòü íà îáë³êó â ë³êàð³â ÷åðåç ñåðöåâîñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ. Çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ â Óêðà¿í³ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó ç ðåãóëþâàííÿ ö³í íà ë³êàðñüê³ çàñîáè äëÿ îñ³á ³ç ã³ïåðòîí³÷íîþ õâîðîáîþ âîíè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü êóïóâàòè ïðåïàðàòè çà çíèæåíèìè ö³íàìè. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ç ãîëîâàìè ì³ñò òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é çàïðîïîíóâàâ ðîçøèðèòè ìåðåæó àïòåê, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîåêò³. ○

ÂÈÄÀÄÓÒÜ ÀÂÀÍÑÎÌ

ÇÀÊÓϲÂËß ÇÅÐÍÀ Äí³ïðîïåòðîâùèíà º îäíèì ³ç íàéàêòèâí³øèõ ó÷àñíèê³â äåðæàâíî¿ ôîðâàðäíî¿ ïðîãðàìè ³ç çàêóï³âë³ çåðíà. Ìåòîþ ö³º¿ ïðîãðàìè, ùî ñòàðòóâàëà 1 áåðåçíÿ, º àâàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ àãðàð³¿â äîñòóïíèìè ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè íà âèðîùóâàííÿ âðîæàþ, à òàêîæ îðãàí³çàö³ÿ éîãî ãàðàíòîâàíîãî çáóòó çà êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè ðèíêîâèìè ö³íàìè. Çàðàç òðèâຠïåðøèé åòàï ôîðâàðäíèõ çàêóï³âåëü.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413)

ÍÎÂÎÅ Â ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÑÓÁÑÈÄÈÉ

Çà ñïðàâêîé - â Ïåíñèîííûé ôîíä ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ϲÄÒÐÈÌÀÉÒÅ ÎÍÊÎÕÂÎÐÈÕ 22 áåðåçíÿ î 19.00 ó òåàòð³ ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ì. Ãîðüêîãî â³äáóäåòüñÿ ÷åòâåðòèé áëàãîä³éíèé êîíöåðò-àêö³ÿ «Æèòè çàâòðà» íà ï³äòðèìêó îíêîõâîðèõ ä³òåé. Öüîãî ðîêó â îñíîâ³ ñöåíàð³þ ëåæèòü êàçêà Åêçþïåð³ «Ìàëåíüêèé ïðèíö». Êâèòêè íà êîíöåðò êîøòóþòü â³ä 50 ãðèâåíü. Óñ³ ç³áðàí³ êîøòè íàïðàâëÿòü íà äîïîìîãó ä³òÿì, ÿê³ ïðîõîäÿòü ë³êóâàííÿ â îíêîãåìàòîëîã³÷íèõ â³ää³ëåííÿõ ì³ñòà. Çà äîâ³äêàìè òà ùîäî çàìîâëåííÿ êâèòê³â ìîæíà çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè: (0562) 31-38-91, 050-732-45-95 àáî 067-914-31-74.

Дополнить же действующий порядок назначения субсидий новым положением предложила министр соцполитики Наталья Королевская. Предполагается, что новшество еще более упростит подготовку к визиту в управление соцзащиты. Ведь соискателю субсидии,

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÇÌÀÃÀÞÒÜÑß ÏËÀÂÖ²  îáëàñò³ ñòàðòóâàâ çèìîâèé ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ïëàâàííÿ. Çìàãàííÿ òðèâàòèìóòü äî 22 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ³ ïðîõîäèòèìóòü ó Ïàëàö³ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó «Ìåòåîð». ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ïëàâàííÿ ³ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä ìîëîä³ ç ïëàâàííÿ º â³äá³ðêîâèìè äëÿ ôîðìóâàííÿ êîìàíä íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó â ²ñïàí³þ. Ó çìàãàííÿõ áåðóòü ó÷àñòü áëèçüêî 400 ñïîðòñìåí³â ç Óêðà¿íè, Êàçàõñòàíó, Ðîñ³¿ òà Ìîëäîâè. Äí³ïðîïåòðîâùèíó íà öèõ çìàãàííÿõ ïðåäñòàâëÿþòü 136 ñïîðòñìåí³â. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Êîìóíàëüíèêè Äí³ïðîäçåðæèíñüêà îáñòåæèëè äîðîãè ì³ñòà òà âèçíà÷èëè ä³ëÿíêè, ÿê³ ïîòðåáóþòü íåâ³äêëàäíîãî ðåìîíòó. Óæå âèêîíàíî ÿìêîâèé ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ àñôàëüòîáåòîííîþ êðèõòîþ ïî ïðîñïåêò³ Ëåí³íà, ïðîñïåêò³ Àíîøê³íà, íà âóëèöÿõ Ñèðîâöÿ, Áóðõàíà, Äèìèòðîâà, Êëàðè Öåòê³í, ãðåáë³ ÃÅÑ, Êîìñîìîëüñüêîìó ïðîñïåêòó, ªëèçàâåò³âñüêîìó øîñå, ìîñòîâîìó ïåðåõîä³ ÷åðåç Äí³ïðî. ○

ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÂÑÅÃÄÀ ÈÄÓÒ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

придется брать справку о доходах с каждой. Сводный документ можно будет истребовать в управлении Пенсионного фонда, куда стекаются самые достоверные данные об официальных зарплатах. Другой вопрос - если претендент на госпомощь трудится на нескольких работах, вправе ли он претендовать на субсидию, которая, как известно, предназначена, в первую очередь, малообеспеченным гражданам и назначается при определенных условиях? Напоминаем - «китом», на котором держится система оказания такой помощи, является условие: оплата за коммунальные услуги не должна превышать

дние шесть месяцев.

ПОРЯДОК НЕ ДОГМА Люди, получающие субсидии в нашей области, представляют достаточно устойчивое сообщество. Ныне адресная государственная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в регионе оказывается 119,8 тысячи семьям. Как говорит Александра Довыдовская, до принятия в нашей стране упрощенной системы назначения субсидий, предполагающей функционирование «единых окон» в управлениях соцзащиты, число обращающихся за субсидиями было значительно меньше. Более того, создан-

ситься к тем соискателям субсидий, которые оказались в ситуациях, не совсем отвечающих нормам Постановления Кабмина №848, как раз и утвердившего упрощенную схему оказания госпомощи. По словам Александры Довыдовской, в нынешнем сезоне 30 тысяч семей получили право пользоваться субсидиями как раз благодаря решениям комиссий в их пользу. Почти всегда, например, комиссии идут навстречу пенсионерам, просящим назначить им субсидию на всю площадь жилья, а не только на санитарную норму, которая, как известно, составляет 21 кв. метр на человека.

ÃÅÍÄÅÐÍÀ ÍÅвÂͲÑÒÜ

²ÇÜÌÓÒÜÑß ÇÀ ÄÎÐÎÃÈ

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÏÎËÓ×ÀÞÒ ÏÎ×ÒÈ 120 ÒÛÑß× ÑÅÌÅÉ

СВОДНЫЙ ДОКУМЕНТ

ÍÎÂÈÍÈ

Ñ 2010 ãîäà â íàøåé ñòðàíå äåéñòâóåò óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàçíà÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñóáñèäèé íà æèëèùíîêîììóíàëüíûå óñëóãè. Êàê ãîâîðèò íà÷àëüíèê îòäåëà ñóáñèäèé äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ÎÄÀ Àëåêñàíäðà Äîâûäîâñêàÿ, îíà ïî÷òè íå ïðåòåðïåëà èçìåíåíèé çà ýòî âðåìÿ. если он трудится на не- 15% совокупного дохода ные при органах местного Ðàçâå ÷òî ñêîðî â íåé самоуправления комиссии ïîÿâèòñÿ îäíî äîïîëíåíèå скольких работах, уже не всех членов семьи за после- готовы с пониманием отно-

ͲÊÎÏÎËÜ

Ó ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ ÄÂÎÁί Íà áàç³ ÄÞÑØ-1 çà ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ðóñëàíà Òîêàðÿ â³äáóëèñü çìàãàííÿ ç ê³îêóøèíêàé êàðàòå ó ðîçä³ë³ êóì³òå «Ùèò ³ò÷èçíè». Öåé òóðí³ð ïðîõîäèòü óæå âòðåòº ³ â íüîìó áåðóòü ó÷àñòü ñïîðòñìåíè ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè â³êîì â³ä 10 äî 15 ðîê³â. Öüîãî ðàçó öå áóëè 38 ó÷àñíèê³â ç ²ðï³íÿ (Êè¿âñüêà îáëàñòü), Íîâîìîñêîâñüêà, Êðèâîãî Ðîãó, Ìåë³òîïîëÿ, Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ͳêîïîëÿ. Ó ñïîðòèâíèõ äâîáîÿõ âîíè ïðîÿâèëè ñèëîâó ï³äãîòîâêó, âïðàâí³ñòü òà ñì³ëèâ³ñòü.

Ïðàâà æ³íîê íà ðèíêó ïðàö³ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß ÏÐÎÂÅËÈ ÏÎ ÂÑ²É ÎÁËÀÑÒ²

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÀÒÀ˲¯ ÒÅÐÅÍÒܪÂί

Ó «Â²ÑÒ²-ÖÅÍÒв» äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÍÑÆÓ âëàøòóâàëà ïðåñ-êîíôåðåíö³þ, íà ÿê³é ³øëîñÿ ïðî ïðîáëåìó ãåíäåðíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ó ñôåð³ ïðàö³ Із січня цього року в нашому регіоні ГО «Жіночий інформаційно-координаційний центр» у партнерстві з обласним центром зайнятості та завдяки

фінансовій підтримці міжнародної БО «Український Жіночий Фонд» реалізується проект під назвою «Роботодавці Дніпропетровщини - на захисті прав жінок у сфері праці!» Ще на початку

2012-го експерти кількох громадських об’єднань провели ґрунтовне дослідження стосовно становища жінок на ринку праці. Дані експрес-опитування на Дніпропетровщині показали, що проблема гендерної

дискримінації у цій сфері існує. Так, 44% дам зазнавали дискримінації під час працевлаштування, 35% у процесі трудової діяльності, 14,3% - як під час працевлаштування, так і в ході робочого процесу.

Задля подолання гендерних стереотипів стосовно професійної зайнятості жінок і чоловіків, підвищення рівня правової обізнаності роботодавців, проектом передбачено проведення низки інформаційно-просвітницьких заходів, поширення спеціальної пам’ятки та інше.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÃÀÇÅÒÓ ÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÃÎÄ ÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com


ВЕЛИКІ СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

ДАМЫ ВОДЯТ АККУРАТНЕЕ - Юлия, Вы давно работаете в такси? - Уже год вожу людей, до этого работала финансистом. Устала от постоянного подчинения руководству, ответственности, цифр, низкой зарплаты. Хотелось свободы, вольного ветра, романтики. Ведь дорога - это движение, жизнь. Поэтому попросила мужатаксиста обучить своему делу. Он вначале не соглашался, но, увидев мою настойчивость, поддержал. Сегодня рада, что сделала такой выбор, получаю удовольствие от полезного занятия, появились деньги. -Тяжело быть женщиной-таксисткой? - Везде нелегко. Мужчинам, конечно, проще выдержать график. Нам же, кроме работы, нужно дома и постирать, и приготовить, да еще и красоту, нежность сберечь, не огрубеть душой. - Вы хорошая хозяйка? -Думаю, что да. Люблю готовить, создавать уют. - Как Вас воспринимают клиенты? - Когда приезжаю по вызову, случается, что с удивлением оглядывают, оценивают. Бывает, и восклицают: «О! Женщина за рулем!» Но потом, когда благополучно доставляю их до нужного места - хвалят, даже восхищаются, отмечая, что не все мужчины так аккуратно ездят. Вообще женщинам свойственна внимательность. Они не лихачат на дороге, интересные собеседники. - А сослуживцымужчины как относятся? - По-разному, но в основном позитивно, с уважением, ценят за работу. Если выполняешь ее хорошо

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«ÌÅ×ÒÀÞ ÅÙÅ ÎÁ ÎÄÍÎÉ ÌÀØÈÍÅ»

ДНЕМ СПОКОЙНЕЕ - На дорогах Вас часто «подрезают»? - Всякое бывает. Каждую минуту может произойти ДТП. Потому стараюсь не расслабляться, внимательно слежу за тем, как ведут себя другие водители на дороге. Пытаюсь предугадать их следующий маневр. Я никогда не нарушаю правила. - Случается, что клиенты ведут себя неадекватно? - Серьезных ситуаций, слава Богу, не возникало, но, конечно, бывают разные люди. Я стараюсь не спорить. Моя главная задача - без проблем доставить человека из одной точки в другую. Но у таксистов есть правило: если попался очень пьяный или неадекватный пассажир имеем право отказать ему в услугах. - Возите с собой газовый баллончик? - Мы с мужем работаем только днем, тогда пассажиры спокойнее, но защитить себя всегда сумею. Верю, что беда обойдет стороной.

«ÍÅ ÍÀÂßÇÛÂÀÞ ÊËÈÅÍÒÓ ÎÁÙÅÍÈÅ»

«ÏÐÀÂÈËÎ ÒÀÊÑÈÑÒÎÂ: ÍÅÀÄÅÊÂÀÒÍÛÕ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ ÍÅ ÁÐÀÒÜ» - Есть ли еще в Днепропетровске таксистки? - Не так много, как, например, в Киеве. Там даже существует специальное женское такси. У нас я встречала пятерых таксисток. Хотя, думаю, их больше. Вообще работать часто идут женщины с образованием, опытом, не стоит думать, что мы умеем только «крутить баранку»! Причина - желание освободиться от рутины.

«ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÍÀÐÓØÀÞ ÏÐÀÂÈËÀ» ИНСПЕКТОРЫ УЛЫБАЮТСЯ - Как относятся к даме сотрудники ГАИ? - Всегда с улыбкой. Но, в целом, для них все равно: кто ты - мужчина или женщина. Главное, чтобы правила не нарушал. - С какими проблемами столкнулись, когда начали работать? - Вначале плохо знала город. Это и

вызывало трудности, но постепенно изучила маршруты. Сегодня огорчают «проблемные» дороги, «пробки» на улицах в «часы пик». Клиенту нужно добраться вовремя, а приходится простаивать в заторах. - Кто Ваши клиенты? Встречали необычных людей? - Разные ездят, случаются актеры, учителя, врачи. Если клиент расположен к общению - разговариваем, если молчит - не навязываюсь.

С ПЕСНЕЙ ПО ГОРОДУ - Какой характер должен быть у женщины-таксистки? - Она должна быть отличным водителем и хорошим психологом, уметь терпеливо выслушать клиента. Многие пассажиры делятся своими проблемами, просят посоветовать, поддержать. Нужно быть терпеливым и внимательным, но никогда не забывать о дороге. - Мужчины заигрывают, увидев симпатичную таксистку?

ÍÎÂÈÍÈ

Ëåäè çà ðóëåì òàêñè

- разницы нет, кто за рулем.

- Да, бывает. Просят оставить номер телефона. Но я всякий флирт мягко пресекаю, объясняю, что замужем и меня это не интересует. - Юлия, психологи говорят, что у машины есть душа и от нее зависит поездка? - Я отношусь к своей машине как к живому существу, люблю ее и верю, что она меня не подведет. - Поете за рулем? - Конечно. В этом году работала на 8 Марта. В машину несколько девчонок сели, немного под градусом, веселые, счастливые. Очень обрадовались, что и водитель оказалась женщиной. Они поздравили меня с праздником и предложили спеть. Мы всю дорогу распевали. - В случае поломки авто Вы сами ремонтируете или обращаетесь в СТО? - Могу сама заменить колесо. А в остальном помогает муж. - Что пожелаете таксистам к их празднику? - Удачи в делах, чтобы не было аварийных чрезвычайных ситуаций и, конечно, ни гвоздя, ни жезла! - О чем мечтаете? - Об еще одной машине, чтобы работать одновременно и мне, и мужу, а не по очереди, как сейчас.

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÅÐÅÌÎÃËÈ ÂÎËÅÉÁÎ˲ÑÒÊÈ Ïðèºìíà íîâèíà íàä³éøëà ç Îðäæîí³ê³äçå, äå ïðîõîäèâ ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç âîëåéáîëó ñåðåä ä³â÷àò 1997-98 ð. í. Âîëåéáîëüíà êîìàíäà ä³â÷àò Âåëèêîìèõàéë³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â, ÿêà ïðåäñòàâëÿëà Ïîêðîâñüêèé ðàéîí, âèáîðîëà ² ì³ñöå. Êîìàíäà çàâäÿ÷óº ïåðåìîãîþ íàïîëåãëèâ³é ðîáîò³ òðåíåðà ÄÞÑØ Â³êòîðà ijäåíêà, â÷èòåëÿ ô³çêóëüòóðè Îëåêñ³ÿ Ãîðîáöÿ òà áàòüê³â, ÿê³ íåáàéäóæ³ äî çàõîïëåíü ä³òåé òà ñïðèÿþòü ðîçâèòêó ¿õí³õ ñïîðòèâíèõ çä³áíîñòåé. Çàâæäè âèÿâëÿþòü òóðáîòó ïðî þíèõ ñïîðòñìåí³â, íàäàþòü ñïîíñîðñüêó äîïîìîãó ãåíåðàëüíèé òà âèêîíàâ÷èé äèðåêòîðè ÒΠ«Ä³áð³âñüêå» Àíàòîë³é Ïó÷êà ³ ³òàë³é Âàñèëåíêî. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÎÍÎÂËÞÞÒÜ ÐŪÑÒÐ Ó öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ì³ñòà ñòâîðåí³ òà ïîíîâëþþòüñÿ ðåºñòðè õâîðèõ íà ã³ïåðòîí³þ. Íàðàç³ äî ðåºñòðó âíåñåíî 65,9 òèñ. îñ³á. Ó 2013 ðîö³ çà 4,5 òèñ. ðåöåïò³â 3,4 òèñ. õâîðèõ îòðèìàëè ë³êàðñüê³ çàñîáè ç ÷àñòêîâèì â³äøêîäóâàííÿì. Ùîòèæíÿ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç âèïèñàíèõ òà â³äøêîäîâàíèõ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÐÎÁÈÒÈÌÓÒÜ ÇÀ ÏÐÀÂÈËÀÌÈ Ó ì³ñüêâèêîíêîì³ ïðîéøëà íàðàäà ç ïèòàíü ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ìàðøðóòàõ Ïàâëîãðàäà. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ðîçãëÿíóëè ñòàí òà íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó äîð³ã ó ì³ñò³, âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ çíàê³â òà ðîçì³òîê, ï³äâèùåííÿ áåçïåêè ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â òîùî. Áóëî âíåñåíî ïðîïîçèö³þ - ïåðåä âñòàíîâëåííÿì äîðîæíüîãî çíàêà «Ì³ñöå çóïèíêè àâòîáóñà» ïðîâîäèòè êîì³ñ³éíå îáñòåæåííÿ ì³ñöü çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà âèëó÷èòè çóïèíêè, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÅÊÎÍÎÌ²ß ÅÍÅÐò¯ «ÄÒÅÊ Äí³ïðîîáëåíåðãî» ïðîïîíóº ñâî¿ì ê볺íòàì çðó÷íèé ñïîñ³á åêîíî쳿 êîøò³â óñòàíîâêó çîííèõ ïðèëàä³â îáë³êó. Åëåêòðîåíåðã³ÿ, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü ñïîæèâà÷³ â í³÷í³ ãîäèíè àáî äåíí³ «íåï³êîâ³», ðîçðàõîâóºòüñÿ çà íèæ÷èì òàðèôîì. Çà ñòàòèñòèêîþ, åêîíîì³ÿ ïðè óñòàíîâö³ äâîçîííîãî ïðèëàäó îáë³êó ñòàíîâèòü 15-20% â³ä âàðòîñò³ åëåêòðîåíåð㳿, òðèçîííîãî - 35-40%.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 17 ÌÀÐÒÀ  ÄÕÌ ÝÊÑÏÎÍÈÐÎÂÀËÀÑÜ ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÕÓ ÄÎÆÍÈÊÀ ÍÈÊÀÑÀ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ «ÈÇÁÐ ÀÍÍÎÅ» «ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ» Èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «ÌÎÑÒÄÍÅÏл ïðîâåëî ýêñïåðòíûé îïðîñ íà òåìó: «Òâîð÷åñòâî õóäîæíèêà Íèêàñà Ñàôðîíîâà» „ ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÇßÊ, äåïóòàò Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà, ðåêòîð Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, àêàäåìèê, ïðîôåññîð:

- Âûñòàâêà êàðòèí òàêîãî õóäîæíèêà, êàê Íèêàñ Ñàôðîíîâ, - ýòî ïðèçíàíèå íàøåãî ãîðîäà. Ñ åãî ðàáîòàìè ìîæíî ñîãëàøàòüñÿ, ìîæíî íå ñîãëàøàòüñÿ. Ïîýòîìó îí è âûäàþùèéñÿ. „ ÈÂÀÍ ÊÓËÈ×ÅÍÊÎ, ãîðîäñêîé ãîëîâà Äíåïðîïåòðîâñêà:

- Âûñòàâêà Íèêàñà Ñàôðîíîâà - ëó÷øåå ñîáûòèå íà÷àëà ýòîãî ãîäà äëÿ Äíåïðîïåòðîâñêà. ß óâåðåí, ÷òî ìíîãèå æèòåëè óæå ïîçíàêîìèëèñü ñ òâîð÷åñòâîì õóäîæíèêà. ß áëàãîäàðåí Íèêàñó Ñàôðîíîâó, ÷òî îí ëè÷íî ïðèåõàë ïðåäñòàâèòü ñâîþ âûñòàâêó. „ ÏÐÎÒÎÈÅÐÅÉ

ÍÈÊÎËÀÉ ÍÅÑÏÐÀÂÀ,

íàñòîÿòåëü õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Èâåðñêàÿ»:

- Ïðèÿòíî, ÷òî â ðàáîòàõ Íèêàñà Ñàôðîíîâà îòîáðàæàåòñÿ ðåëèãèîçíàÿ òåìàòèêà. Ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ â êóëüòóðå î÷åíü ÷àñòî ïðîèñõîäèò ñâîåîáðàçíîå íàäðóãàòåëüñòâî íàä ÷åëîâå÷åñêèì ìèðîì è ÷óâñòâàìè. Íî ìíîãèå ãîâîðÿò î ãàðìîíèè è êðàñîòå.  ýòîé ýêñïîçèöèè ÿ âèäåë õðàìû, ëèöà… ß èñêðåííå ïîðàäîâàëñÿ çà ÷åëîâåêà. „ ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÄÎÄ, ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà:

- Äëÿ íàñ áîëüøàÿ ÷åñòü ïðèíèìàòü â ñâîåì ãîðîäå âûñòàâêó Íèêàñà Ñàôðîíîâà. ß óâåðåí, ÷òî ó ãîñïîäèíà Ñàôðîíîâà â Äíåïðîïåòðîâñêå ïîÿâèëàñü ìàññà ïîêëîííèêîâ. À äëÿ çåìëÿêîâ - ýòî íå òîëüêî ïîâîä äóõîâíî íàñëàäèòüñÿ êàðòèíàìè, íî è íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî, ïîíÿòü ÷òî-òî è ïåðåîñìûñëèòü. „ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÎÍ, àêàäåìèê, ÷ëåí Âñåóêðàèíñêîãî þðèäè÷åñêîãî ñîâåòà:

- Âûñòàâêà, îäíîçíà÷íî, áûëà íóæíà Äíåïðîïåòðîâñêó. Íèêàñ Ñàôðîíîâ òàëàíòëèâûé õóäîæíèê åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ. Òî, ÷òî îí îáðàòèë âíèìàíèå íà íàø ãîðîä, çäîðîâî. „ ÌÈÕÀÈË ÊÐÀÏÈÂÊÎ, çàìåñòèòåëü ãëàâû êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè:

- Èñêóññòâî íå îöåíèâàþò îäíîçíà÷íî. Ðàçíûå ìíåíèÿ ëþäåé ïî ïîâîäó âûñòàâêè Íèêàñà Ñàôðîíîâà - ýòî íîðìàëüíî.  ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ðåàêöèÿ íà âûñòàâêó. Ïîäîáíûå âûñòàâêè î÷åíü íóæíû Äíåïðîïåòðîâñêó. „ ÈÃÎÐÜ ÖÛÐÊÈÍ, íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ:

- Òàêèå âûñòàâêè î÷åíü íóæíû óêðàèíöàì. Ïðèÿòíî, ÷òî ó ëþäåé åñòü âûáîð äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîñóãà. È ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî Äíåïðîïåòðîâñêà, íî è Óêðàèíû â öåëîì. Íèêàñ Ñàôðîíîâ, áåçóñëîâíî, ìàñøòàáíàÿ ëè÷íîñòü. Åãî ðàáîòû - ïðèìåð òîãî, ÷òî íà÷èíàþùèì äíåïðîïåòðîâñêèì õóäîæíèêàì åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ. ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÀÉÒÀ MOST-DNEPR.INFO

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÍÀ ÍÀÒÒ ÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

22 áåðåçíÿ íàñåëåííÿ ïëàíåòè â³äçíà÷àòèìå Âñåñâ³òí³é äåíü âîäè. Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â Îëüãà ×åõóí ðîçïîâ³ëà «Â³ñòÿì» ïðî îñîáëèâîñò³ âåäåííÿ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ðåã³îíó

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413)

ÂÑÅѲÒͪ ÑÂßÒÎ

Âîäà - êîëèñêà æèòòÿ питання якості досліджує лабораторія моніторингу облводресурсів. Дооснащення сучасним устаткуванням дозволить скоротити термін визначення значно більшого спектра забруднюючих речовин у поверхневих, підземних, стічних водах та дослідити речовини, які на сьогодні визначати інколи проблемно.

ГІДРОРЕСУРСИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ За її словами, наш регіон, що займає площу 31, 9 тис. кв. км, є одним з найбільших споживачів води в Україні. Тож забезпечення оптимального управління водними ресурсами на всіх рівнях водогосподарських структур надзвичайно важливе. Особливо якщо взяти до уваги їхній нерівномірний розподіл по території області, забруднення поверхневих та підземних вод, деформацію водного потенціалу і водно-земельного фонду в цілому. Гідроресурси Дніпропетровщини складають 52,8 млрд. куб. м. Головною рікою є Дніпро, що поділяє область на Правобережжя та Лівобережжя і представлена каскадом водосховищ - Дніпродзержинським,

ЗБЕРЕГТИ Й ПОКРАЩИТИ

òÄÐÎÐÅÑÓÐÑÈ ÎÁËÀÑÒ² ÑÊËÀÄÀÞÒÜ 52,8 ÌËÐÄ. ÊÓÁ. Ì Дніпровським та Каховським. До гідрографічної мережі також належать: 291 річка, завдовжки більше 10 км, 101 водосховище, 3292 ставки та 1129 озер. Цим багатством, яке має статус водних об'єктів загальнодержавного значення, опікується Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів у співпраці з органами охорони природи, прокуратури та

ÂÎÄÎÃÎÑÏÎÄÀÐÍÈÊÈ ÏÐÎÏÀÃÓÞÒÜ ÅÊÎËÎò×Ͳ ÇÍÀÍÍß

ÂÑÅ Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ Çà íàêàçîì Äåðæâîäàãåíòñòâà Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè Äåðæàâíîãî ìîí³òîðèíãó äîâê³ëëÿ» ó ìåæàõ ðåã³îíó ïèòàííÿ ÿêîñò³ êîíòðîëþº ëàáîðàòîð³ÿ ìîí³òîðèíãó îáëâîäðåñóðñ³â. державними подат- стічних вод зменковими адміністра- шився на 88,9 млн. куб. м, ще 55 підціями. приємств продовжуОСОБЛИВА ють забруднювати УВАГА водні об'єкти, - зазнаЯКОСТІ ВОДИ чила Ольга Чехун. Актуальним за- Тож якісний стан лишається питання водних ресурсів за негативного впливу гідрохімічними поіндустріальної «на- казниками на краще пруги» на якість пит- не змінився. За наканого й промислового зом Держводагентводозабезпечення. ства України «Про «Незважаючи на те, затвердження Прощо у 2012 р., порівня- грами Державного но з 2011 р., загальний моніторингу довкілскид забруднених ля» у межах регіону

До 2015 р. на Дніпропетровщині діє Програма поліпшення екологічного стану регіону. Забезпечення екологічно сприятливих умов життя населення, розв'язання гострих проблем, пов'язаних з використанням водних ресурсів, визначення пріоритетів у розвитку водного господарства найважливіші напрямки роботи облводресурсів. Спеціалісти проводять конференції, виставки, фотоконкурси щодо пропаганди екологічних знань у галузі водного господарства. У кожній з підвідомчих управлінню організацій розроблено та затверджено заходи, що передбачають, зокрема, очищення від сміття берегів водних об'єктів, відновлення природних джерел, проведення в школах уроків екологічного спрямування.

×ÈÒ ÀÉÒŠIJÒßÌ ×ÈÒÀÉÒÅ

Ò³ëüêè êàçêà çäàòíà âðÿòóâàòè ñâ³ò Це особлива реальність, яка дозволяє розширити межі звичного життя, допомагає Ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè зрозуміти складні явища і невідомі досі відчуття. âïëèâó êàçêè ìîæíà У «казковій» аудіокнизі є ïîáà÷èòè, ÿêùî â³äêðèòè розділи для дітей різного àóä³îêíèãó «Ïèñüìåííèêè віку: від молодшого до старÄí³ïðîïåòðîâùèíè шого шкільного, є поезія і øê³ëüíèì á³áë³îòåêàì», проза, є серйозні та комічні ÿêà âèäàíà çà ³í³ö³àòèâè історії, є твори українською êîëèøíüîãî ãîëîâè îáëäå ðæàäì³í³ñòðàö³¿, òåïåð³ø- та російською мовами, є розäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, повіді, які читає сам автор, íüîãî â³öå-ïðåì'ºðì³í³ñòðà Óêðà¿íè Îëåêñàíä- а є записані професійними акторами. Кожен знайде для ðà ³ëêóëà свого чада щось корисне і неКазка для дитини - не обхідне для його особистістільки вигадка й фантазія. ного розвитку і росту. ÎËÜà ÎËÜÃÀÀ ЪϲÍÀ, ÏÑÈÕÎËÎà ÏÑÈÕÎËÎÃ,, ÄÈÒß×ÈÉ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ

Хотілося б анотувати частину збірки, яка присвячена казкам та віршам для дітей молодшого шкільного віку. У збірнику представлені як маститі автори, зокрема, Ірина Прокопенко, Людмила Левченко, Леся Степовичка, Олександр Ратнер, Олексій Старіков, Зінаїда Грієва, Еліна Заржицька, так і автори менш відомі: Віктор Невський, Катерина Каленіченко, Юрій Пусов, Лідія Кушкова, Ольга Кай, Анатолій Худяков. Усі тво-

ри написані професіонально та з любов'ю до дітей, з розумінням труднощів цього вікового періоду. Аудіокнигу отримали шкільні бібліотеки та бібліотеки області. Хочеться відзначити, що видання відразу ж отримало багато схвальних відгуків від педагогів та бібліотекарів.


ТВПРОГРАМА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ1 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.20, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 23.15, 01.10 Спорт 06.20 Рецепты здоровья 06.25 АгроЭра 06.30 Смех с доставкой на дом 07.15 Обзор прессы 07.20 Гигабайт 07.25 Страна on line 07.30 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Д/ф «Е.Сафонова. В поисках люб9 ви» 09.00 Итоги недели 09.40 Т/с «Маруся. Возвращение» 11.55 Без цензуры 12.35, 19.05, 21.25 Деловой мир 12.40 Хай щастить 13.00 Право на защиту 13.20 Темный силуэт 13.30 Х/ф «Профессия следова тель», 1 с. 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.35 Наука 15.40 Деловой мир. Агросектор 16.00 Х/ф «Руины стреляют», 1, 2 с. 18.45 Мир спорта 18.55 Агро9News 19.25 Сельсовет 19.45 Витас. «Мама и сын» 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.35 «Вера. Надежда. Любовь» 22.30 Книга.ua 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.25 Кино в деталях 00.25 От первого лица 00.45 Между строк 01.45 О главном

ИНТЕР 05.45 Х/ф «Сны» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН9 ТЕРом» 09.10 Т/с «Один на всех» 13.15 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 14.10 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00 «Жди меня» 17.45, 18.55 Т/с «Сваты3» 20.00, 04.30 «Подробности» 20.30 Т/с «Однолюбы» 00.50 «Парк автомобильного периода» 01.30 Х/ф «Провод под током» 02.50 Х/ф «Азартная игра»

9 КАНАЛ 08.00 08.30 09.00 10.00 12.10 14.00 18.00 18.50 19.00 20.10 21.00 21.25 23.10 01.10 02.40 04.05

«Днепр9футбол» «Алеф 9 в наше время» «Нереальные истории» Х/ф «Настоящая МакКой» Х/ф «Баллистика. Экс против Сивер» Т/с «М.У.Р.» Новости 9 канала Культурное меню «Улетное видео по9русски» «Месть природы» «Новости 2+2» «Сумасшедшее видео по9украин9 ски» Т/с «Падающие небеса» Х/ф «Стивен Кинг. Томминоке ры» «Дорожные войны» Х/ф «Дальний выстрел»

11 КАНАЛ 06.00 06.05 06.40, 06.45 07.00 07.20 08.30 08.45 09.00 11.45, 13.30 14.50 15.45 16.45 19.00, 19.30 20.00 21.00 22.00 00.20 01.15

Teen Time Очевидец. Самое шокирующее 07.40 Подъем Пираньи «Экономика в деталях» Тележурнал «Пассаж» Репортер «Родительский клуб» Х/ф «ЧеловекПаук2» 17.50 Т/с «Воронины» М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Светофор» 21.30, 23.55 Новости «Доживем до понедельника» Т/с «Дневник доктора Зайце вой» «О рыбалке всерьез» Ревизор92 Т/с «Дневники вампира3» Т/с «Вероника Марс3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.20, 23.40 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.05 Х/ф «Калачи» 13.50, 14.50 «Не ври мне 9 3» 15.55 «Простошоу с Юрием Горбуновым» 20.15, 21.10 Т/с «Ледников» 22.10, 01.25 «Деньги» 00.05 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.40 М/ф 06.45 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.15 «Разбудильник 9 будильник» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Медикус» 13.00 «Нам и не снилось». «Титаник». Секрет вечной жизни», 1, 3 с. 16.00 «Формула любви» 16.50 «Люди» 17.15 «Как надо» 17.45 «Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Странное дело» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Смотреть всем» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25, 01.15 Чрезвычайные но9 вости 10.00 Х/ф «Ключ саламандры» 12.05, 13.00 Х/ф «Сокровище Ама зонки» 14.20, 20.10 Т/с «Морские дьяволы 6. Смерч» 16.35 Т/с «Убойная сила» 18.45 Факты. Вечер 22.10 Т/с «Прокурорская проверка» 23.20 Свобода слова

TET 07.00 Лентяево 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00, 16.05 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Элли МакБил» 12.55 Куколка92 13.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30, 19.55 Даешь, молодежь! 17.10 Досвидос92 17.45 Чертовщина 18.15, 21.00 Виталька 18.55 БарДак93 19.30 Богиня. Новая коллекция 22.20 Большая разница 23.00 Дурнев+1 23.25 МосГорСмех 00.00 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.40, 11.00, 16.00 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Д/ф «Тайны подводного мира» 09.30 Х/ф «Новые приключения ка питана Врунгеля» 11.45 Гандбол. «Кубок ЕГФ.»Мотор» (Украина) 9»Рейн 9 Неккар Ле9 вен» 13.15 «Поговори обо мне. «Этому ре9 бенку нужна семья» 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни кова» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.00 Благотворительная акция 19.45 Меморандум 20.00 Неизвестная планета 21.00 Интервью актуально 21.30 Т/с «Из жизни капитана Черня ева» 23.00 Х/ф «Сдается квартира с ребен ком»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 07.35, 23.45, 00.35 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот9новости» 07.40, 08.40 «Трансмиссия9новости» 07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.20 «Утро со звездой» 09.15, 13.10, 14.10 «5 элемент» 10.15 «Большая политика» 11.15 «Время: итоги недели с Т. Дани9 ленко» 12.15 «Новостеметр» 15.15 «Мамина школа»

16.10 «Окно в Европу» 16.45 «Мотор» 17.15 «Драйв9новости» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время9Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.00 «Легенды уголовного розыска» 06.30 Х/ф «Одиночное плавание» 08.05 «Агенты влияния» 09.00 «Православные святые» 10.40 Т/с «Паутина 6» 14.20 Т/с «Бригада» 19.00, 23.45, 01.50 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «2016: конец ночи»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 «Русские сенсации» 10.05 Ты не поверишь! 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про9 исшествие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 15.35 Т/с «Хранитель» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». «Живой труп». «Страсти по Антипину» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Паутина6». «Черные тюльпаны» 23.35 Т/с «Агент особого назначе ния». «Истина для Платона» 03.30 «Шахматное обозрение. Лондон. Турнир претендентов»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.10 Х/ф «Расмусбродяга» 10.40, 17.00 Т/с «Гибель империи» 12.30 Х/ф «Соль земли» 13.45 Х/ф «Познавая белый свет» 15.10 Х/ф «Сто солдат и две девуш ки» 19.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 22.50 Х/ф «Львы для ягнят» 00.20 Х/ф «Застава Ильича (Мне двадцать лет)»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00 «Идеальный дом» 07.25, 09.30, 11.25, 16.25, 18.30, 20.00, 22.55 «Днепровская не9 деля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 «Кекс в большом городе» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.30 Мистер Мейкер 12.00 М/ф «Маугли» 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Бернард» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Авторитетное мнение» 20.05 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 М/ф «Астерикс из Галии» 23.00 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 Т/с «Торговый центр» 16.10 «Пока еще не поздно» 17.00 «Я подаю на развод» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 01.15 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Журов» 23.30 «Вечерний Ургант» 00.05 Ночные новости 00.20 «Блеск и нищета королевы коме9 дии»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.50, 17.20 Т/с «След» 10.00 Т/с «Мое любимое чудовище» 15.20 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток9шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Профиль убийцы» 22.50 Х/ф «Нерожденный» 00.35 Х/ф «Дневной свет»

Сх. 05.50 Зах. 18.19 Трив. дня 12.29

Понеділок, 25 березня 06.05, 16.00 «Все буде добре!» 07.50, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.10 Х/ф «Лекции для домохозяек» 11.35 «МастерШеф 9 2» 18.00, 22.00 «Вікна9Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Матьимачеха» 22.25 «Детектор лжи 9 3» 23.40 «Битва экстрасенсов» 00.35 Т/с «Доктор Хаус» 01.35 Т/с «Общая терапия»

2+2

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.50, 04.55 06.05 06.45, 07.30, 09.00 11.45, 13.30 14.50 15.45 16.45 19.35, 20.00 21.00 22.00 00.20 01.15 02.00 02.45 02.50, 02.55 03.45

06.00 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 23.55 Репортер Х/ф «ЧеловекПаук 2» 17.50 Т/с «Воронины» М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Светофор» 00.10 Спортрепортер Т/с «Дневник доктора Зайце вой» Т/с «Кухня» Ревизор 2 Т/с «Дневники вампира3» Т/с «Вероника Марс3» Т/с «Шоу Билла Энгвала» «Служба розыска детей» 03.40 Зона ночі Де ти, Україно? Він врятував нас від чуми

ТОНИС 06.00, 06.30, 07.00 09.00

22.40 23.40 00.55

16.00 Этот удивительный мир 08.30 «Мир за неделю» «Утренний эспрессо» Владимир Высоцкий. Я приду по ваши души! 16.50 «Алло, доктор!» Гренландия. Дикая природа ви9 кингов Встреча в эру милосердия? Волшебный мир насекомых 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» «Светские хроники» Реальные истории (1) 21.25 «Экономический пульс» В гостях у Дмитрия Гордона. Эрнст Неизвестный, 3 ч. Василий Ливанов. Который... Портреты. Владислав Дворжец9 кий. Неприкаянный Невероятные путешествия Мир цветов (1) Амурные мелодии

07.00 09.45 11.20 13.20 14.45, 15.45 19.00 20.00 21.00 21.50 23.40

М/ф Х/ф «Городской пейзаж» Х/ф «Силы природы» «Пороблено в Україні» 18.00 «Званый ужин» «КВН» «Шопинг монстры» «Лямур Тужур» «Рассмеши комика» Х/ф «Эон Флакс» Х/ф «Красавчик»

10.00, 11.15 12.15 14.00 15.00, 15.30 17.45 18.50, 19.00 20.00 21.35

K1

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 10.35, 11.35 «Возвраще9 ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.50, 10.50, 13.50 «Бабушка9антикри9 зис» 07.00 «Мини9путешествия» 07.15 «Короткие встречи» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.45, 11.10, 18.05 «Не первый взгляд» 09.45 «Губерния» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 17.00 «Отражение: неведомая классика» 17.30 «Криминал» 19.50 «Короткие встречи» Ананиашви9 ли 20.10 Т/с «Украсть Джоконду» 21.10 «Кинопроектор» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Антон Иванович сердится» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 14.55, 23.20 Д/с «Музыка ретро» 09.45, 16.05 Формула любви. Илья Рез9 ник 10.30, 19.20 Т/с «Люди и тени 2» 11.15, 16.50 Д/с «Места силы» 12.15, 15.35, 22.50 Д/с «Жизнь среди жизни» 12.40, 18.25 Т/с «Ангелхранитель» 13.25, 23.45 Т/с «Сердцу не прика жешь» 15.20 Страна смеется 17.35 Д/с «Голливудские пары» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 21.15 Т/с «Русские амазонки 1» 22.05 Т/с «Мужская работа2»

TBI 06.30 07.00 08.00 08.30, 10.30 11.30 14.30 17.30 18.45 19.00, 19.30 20.30, 22.00 23.00 00.00 04.00 04.30

Голос верующего Сегодня. Дайджест Дорогие депутаты 16.30 Вокруг света Цивилизация. Глухослепой Ювелирочка Лекции и события Цивилизация. Дуэль разведок Семь чудес Украины 21.00 Знак восклицания Сегодня о главном 23.30 «Сегодня» Особый формат Против ночи с Павлом Шереметом Клуб эротики Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Страхи»

08.00, 09.00 10.00 12.10 14.00 18.00 20.10 21.00 21.25 23.10 01.10 02.40 04.05

19.00 «Улетное видео по9русски» «Нереальные истории» Х/ф «Настоящая МакКой» Х/ф «Баллистика: Экс против Сивер» Т/с «М.У.Р.» Т/с «Версия» «Месть природы» «Новости 2+2» Сумасшедшее видео по9украински Т/с «Падающие небеса» Х/ф «Стивен Кинг: Томминоке ры» «Дорожные войны» Х/ф «Дальний выстрел»

MEGA 06.00, 07.20 08.10, 09.00, 10.40, 11.30 12.20 14.50, 15.40, 16.40, 17.30 19.10, 21.00 00.30 01.20 02.30 03.10 05.20

13.10 Секреты Второй мировой Сверхпрочные сооружения 14.00 Земля: эволюция планеты 18.20 Тайные знаки 22.00 Чудеса природы Тайны Миссисипи Я выжил 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса 20.00 Искатели Д/ф «Тайна смерти Дзержинского» 01.50 Мистическая Украина Д/ф «Убийство Романовых. Последний аргумент» Покер Смартшоу Живая история Т/с «4исла» Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 08.05 09.00, 09.30 10.15 11.00, 12.30, 12.50 13.00 14.00 15.50 15.55 16.40 18.30, 19.20 21.05 22.05 23.00 23.50 00.05 01.20 02.15

«Утро России» «Искатели» 12.00, 15.00, 18.00 Вести «1000 мелочей». Ток9шоу «О самом главном» 03.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 15.30, 17.40 Вести9Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжается» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести9спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Сделано в СССР» 02.30 «Прямой эфир» Т/с «Королева бандитов» Т/с «Каменская» Рулетка большого террора Т/с «В лесах и на горах» «Вести+» Х/ф «Клуб женщин», 1 с. «Городок» Вести.ru

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Ференц Лист («Гре зы любви»)», 2 с. 10.05, 16.05 Х/ф «Сладкая женщина» 11.45 Х/ф «Французский вальс» 17.45, 23.30 Х/ф «Дела давно минув ших дней...» 19.30, 01.30 Х/ф «Отпуск в сентябре», 2 с. 21.50 Х/ф «Неоконченная повесть»

REN TV 06.30, 07.00 10.00, 11.00 12.00 13.00 14.00, 16.00 18.00 20.00 21.50, 23.45

10.30, 17.30, 21.30 «24» «Легенды СССР» 17.00, 21.00 «Экстренный вызов» Званый ужин «Засуди меня» «Семейные драмы» 15.00 Не ври мне! «Верное средство» «Военная тайна» «Живая тема» 01.40 Х/ф «Пираньи» Х/ф «Смертоносная стая»

16.05 16.10, 17.20 18.15

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 Муз/ф «Бенефис представля ет… Людмила Гурченко» 08.00 Х/ф «Удивительный мальчик» 09.25 «Вокруг да около» 10.00 «Шопениана» 11.00 «Колба времени» 12.00 «Не любо 9 не слушай...» 13.00 «Концерт Игоря Талькова» 14.35 Д/ф «Страницы советского искус9 ства. Литература. Театр» 15.35 «Вечерние мелодии» 16.00 «440 Герц» 16.40 Д/ф «Звонок в вечерней школе» 17.15 «Маленький концерт» 17.30 Т/ф «Острова в океане», 1 ч. «Остров памяти» 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 20.00 «Рожденные в СССР» 21.00 «Концерт ко дню работников тор9 говли» 22.00 Д/ф «Берег Арабских Эмиратов» 23.00 Ансамбль «Березка». Концертная программа. 1962 г. 23.40 Х/ф «Дни и годы Николая Баты гина». 5 с.: «Возвращение»

ГУМОР 05.00 05.30, 06.10 07.00, 07.30 09.00, 09.50 11.40, 13.00 15.00 16.00 16.30 19.00 21.20

Т/с «Милицейская академия» 20.15 «33 м2» «Бодрое утро» 12.40, 20.00 «Минутка для ребен9 ка» «Клуб юмора» 18.00 Т/с «Конан» Х/ф «12 стульев» , 1 с. 17.00 Т/с «Отчаянные родите ли» «Торба смеха» М/с «Злобный» М/с «Галактический футбол» М/с «Сокровища острова чере пах» Т/с «Элен и ребята» Комедийный улет, х/ф «Молли и Мопс91»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 11.30, 13.30, 16.30 Снукер 12.30, 18.15, 00.30 Прыжки на лыжах с трамплина 17.30 Велоспорт 19.00, 19.30, 01.30 Футбол 21.45 Вот это да!!! 22.00, 22.30 Про рестлинг 23.30 Боевые искусства

ХОКЕЙ 06.30 ПХЛ. Плей9офф. Матч за 39е мес9 то. Динамо 9 Сокол 08.30, 14.40 ПХЛ. Плей9офф. Финал. Матч 3. Донбасс92 9 Компаньон 10.30 НХЛ. Айлендерс 9 Флорида 12.30 Хоккейный полдень 16.40, 18.50 Новости 16.50 НХЛ. Рейнджерс 9 Вашингтон 18.55 ПХЛ. Плей9офф. Финал. Матч 4. Донбасс92 9 Компаньон 21.30 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 2. Восточная конференция (в пе9 рерыве Новости) 23.30 Хоккейный вечер

СПОРТ 08.00, 08.15, 08.20, 08.35,

09.15

14.50, 15.05 15.25

«Право голоса» «Петровка, 38» «Приговор именем Сербского» Без обмана. Cкандал с кониной Д/ф «Александр Белявский. Лич9 ное дело Фокса» 00.50 Временно доступен 01.45 «Встречи в Доме Актера»

«ТНТ1»

«Настроение» М/ф 16.50 «Доктор И...» 17.50 М/с «Орсон и Оливия» «Постскриптум» Дом с историей «В центре событий» 14.30, 17.30, 22.00 События Х/ф «Табачный капитан» «Тайны нашего кино» 20.55 Т/с «Вербное воскресе нье» 20.00 Город новостей «Наша Москва» Д/ф «Капабланка. Шахматный ко9 роль и его королева» «Энциклопедия» 23.40 «Всемирная история преда9 тельств. «Разбитые сердца» «История государства Российско9 го» Т/с «Золотая теща»

19.10 20.15 20.30 22.20 23.00

06.25, 11.00, 11.30 Т/с «Счастливы вместе» 07.00 «Про декор» Программа 07.30 М/с «Громокошки» 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта ны» 08.20 Х/ф «Город воров» 12.00 «Универ» 12.30 «Битва экстрасенсов» 13.30, 21.05, 22.00 «Дом92» 15.00, 18.00 Т/с «Универ. Новая обща га» 15.30 Т/с «Зайцев + 1»«Первый секс» 16.00, 16.30 Х/ф «Реальные пацаны» 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 18.30 Т/с «Зайцев + 1» «Blood Money» 19.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 22.35 Х/ф «Добро пожаловать в Кол линвуд» 00.15 Т/с «Под прикрытием» 06.00 08.10 08.20, 08.45, 09.10 10.00 10.30 11.30, 11.50 13.10 13.35,

Зах. 04.33 Сх. 16.21 Новий міс. 11 березня

08.40,

TVCI

09.55 12.30 14.30 14.55, 16.30, 17.15 19.00, 22.35

12.00, 17.00, 01.00 Новости 01.15 «Связь времен» 12.15 «Личный тренер» 01.20 «Байки старого болельщи9 ка» 22.00 Шахматы Турнир претен9 дентов в Лондоне «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» Регбилиг. Австралийская лига. «Knights» 9 «Тigers» Теннис. Турнир «Masters» в Майа9 ми. Матч дня Фрирайд. Проект «Ride the Planet 9 2012». Червиния 20.40 Фристайл. Финал Кубка мира в Испании. Женщины. Муж9 чины. Хафпайп 00.30 «Железный фактор» Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи9 ны. 1/8финала. «Киль» 9 «Чех. медведи». Ответный матч 01.25 «Эхо» Лыжные гонки. Финал Кубка мира в Швеции. Женщины. Мужчины. Спринт

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 23.00, 01.15 Футбол NEWS 06.10 Кипр 9 Швейцария. Отбор 08.10 Израиль 9 Португалия. Отбор 10.20, 15.10 Futbol Mundial 10.50 Хорватия 9 Сербия. Отбор 12.45, 18.00 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 13.15, 23.15 США 9 Коста Рика. Отбор 16.00 Италия 9 Бразилия. Товарищеский матч 18.30, 01.30 Испания 9 Финляндия. От9 бор к ЧМ 9 2014 г. 20.30 «Европейский weekend» 21.55 «Сеск Фабрегас»

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Золотой клю чик» 02.15, 08.15, 14.15 М/с «Три лягушон ка», №1. Мультфильм. «Сказа ние про Игорев поход»

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, ФЕОФАН, СЕМЕН, СИМЕОН 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Золушка». 25 с. Сказки народов мира. «Дочь Солнца» Мультфильм. «Исчеза тель» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Акваланги на дне». 1965 г. Мультфильм. «Ве селые картинки» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гладиаторы» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 08.00, 14.00, 18.10, 20.00 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 06.05 МультФильм «Сказки на ночь» 06.10 Т/с «Приключения капитана Врунгеля» 06.20 МультФильм «Страшный серый лохматый» 06.30 МультФильм «Приключения домо9 венка» 06.45 МультФильм «Капитошка» 07.00, 13.00 Т/с «ЗикБук» 07.25, 13.30 Т/с «Детективы из таба керки» 08.05, 14.05, 20.05 «Творческие мастер9 ские» 08.20 МультФильм «Приключения трех ослов» 08.40, 08.50, 08.55, 09.00 Т/с «Крот и его друзья» 09.10, 09.15, 09.25 Т/с «Фиксики» 09.40 Х/ф «Король воздуха» 11.10 Т/с «Мерлин3» 12.00, 19.00 «Новый ЗанзиБар» 12.30, 12.40, 19.30 Т/с «Зверята» 14.25 МультФильм «Возвращение» 14.40 МультФильм «Солдатская сказка» 15.00, 20.55 Т/с «Пиратские острова» 15.30, 21.25 Т/с «Ваккавиль» 16.00 Х/ф «Златовласка» 17.30 Т/с «Саладин» 18.00 «Готовим с мамой» 18.15 МультФильмы 20.20 МультФильм «Мышка.ру»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.50, 08.00, 08.10, 08.30 09.20 09.30 09.40, 09.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.30, 12.10 12.40 13.10, 13.30 14.00 14.50 16.20 19.30 19.50 20.20 21.00 22.00 23.30

16.30 Усолапокот 17.40 Город друзей 12.20 Йой! Приключения Винкса 17.00 Кайю 19.00 Пим и Пам 19.10 Бум и Редсики 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы Baby TV Веселые цифры Зубабу 12.00, 17.20 Алекс 17.30 Зеленый свет 18.40 Гардероб Хлои 15.40 Осмотрительная Эбби 15.20, 23.00 Огги и кукарачи 20.50 Маша и Медведь 21.30 Смешарики Песик Камбу Веселая ферма 18.10 Тельмо и Тула Тимати и Анабель Анастасия Клуб Винкс Приключения Сакерзов Малыш Джейк Волшебный сад Приключения Тимми Барашек Шон М/ф Д/ф

07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.00

16.30 М/с «Огги и кукарачи» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» М/с «Перекресток в джунглях» М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» Мистер Мейкер М/ф «Маугли» Мультфильм Ералаш Т/с «Ханна Монтана» М/с «Бернард» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Рыбология» М/с «Американский дракон: Джейк Лонг» М/с «Лило и Стич» М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» М/ф «Астерикс из Галии» Снимала мама Т/с «Приключения Шерлока Холмса»

ПЛЮСПЛЮС

09.20 09.45 11.30 12.00 13.30 14.45 15.30 17.00 17.20 18.00 18.35 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 23.30

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00, 11.00 12.00, 13.00 14.30 15.00, 15.08, 16.00 19.00 21.00 23.00

«Страна и люди» М/ф «Без дураков» Т/с «Таксистка 2» «Изменник» 20.00 Т/с «Гончие 5», 2 ф. «Грани недели» 17.00 Т/с «Тайны следствия 11» 3 ф. «Сила звука» Х/ф «О любви» «Русский акцент» 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 18.08, 01.00 «Особое мнение» Т/с «Таксистка 2» Т/с «Гражданин начальник» Т/с «Тайны следствия 11» Х/ф «Золотая баба»

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Т/с «Время Синдбада», 2 ф. Т/с «Петля» Т/с «Улицы разбитых фонарей» Т/с «Стилет» Т/с «Агентство «Золотая пуля» Т/с «Легенда о Тампуке»

TELEC


10 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 26 березня СТБ

ТВ УТ1 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 23.15, 01.10 Спорт 06.20 Рецепты здоровья 06.25 АгроЭра 06.30 Смех с доставкой на дом 07.15 Обзор прессы 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on line 07.30 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Д/ф «А.Барыкин. Незаконченный концерт» 09.05, 21.00 Итоги дня 09.30 Шеф9повар страны 10.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.50, 18.55, 21.20 Деловой мир 13.05 Шаг к звездам 13.50 Х/ф «Профессия следова тель», 2 с. 15.15 Euronews 15.35 Наука 15.40 Деловой мир. Агросектор 16.00 Х/ф «Руины стреляют», 3, 4 с. 18.45 Мир спорта 19.10, 01.40 О главном 19.35 Здоровеньки були 20.05 221 20.55 Официальная хроника 21.25 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.25 Х/ф «Ключи от бездны», 1 с. 00.25 От первого лица 00.45 Между строк

06.00 «Чужие ошибки. Последняя брач9 ная ночь» 06.45, 16.00 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.10 Звездная жизнь 11.05 Х/ф «Дом на обочине» 13.05 «МастерШеф 9 2» 18.00, 22.00 «Вікна9Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Матьимачеха» 22.25 «Дорогая, мы убиваем детей» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Т/с «Общая терапия»

34 КАНАЛ 06.20, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи9 ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник 9 будильник» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Пища Богов» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Проклятие Че Гевары» 13.25 «Кладбищенские истории» 15.00 «Позаочи». «Лайма Вайкуле» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Эпикриз» 17.25 «Столичные тайны» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Странное дело» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Нам и не снилось». «Титаник». Секрет вечной жизни», 1, 3 с.

ICTV

ИНТЕР 05.30 Т/с «Объект №11» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН9 ТЕРом» 09.10 Т/с «Возмездие» 12.55 Д/с «Следствие вели... с Леони9 дом Каневским» 13.50 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 Т/с «Анечка» 17.40, 18.55 Т/с «Сваты3» 20.00, 03.15 «Подробности» 20.45 Футбол. Сборная Украины 9 Сбор9 ная Молдовы 22.55 Х/ф «Мы из будущего» 01.20 Х/ф «Холм» 03.45 Д/ф «Роковая роль Александра Фатюшина» 04.35 Д/ф «Я буду вам сниться. Никита Михайловский»

9 КАНАЛ 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40 «Нереальные истории» 10.15 «Месть природы» 11.05, 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщи ка Гурова. Продолжение» 13.05 «Ударная сила» 14.00 Т/с «Солдаты13» 18.50 Приемная народного депутата 19.00 «Улетное видео по9русски» 20.10 «ДжеДАИ» 21.25 «Сумасшедшее видео по9украин9 ски» 22.05 Кинофайлы. Х/ф «Следопыт» 00.05 Х/ф «Плоть и кровь» 02.30 «Дорожные войны» 03.40 Х/ф «Четыре листа фанеры»

11 КАНАЛ 06.00 Teen Time 06.05 Очевидец. Самое шокирующее 06.40, 07.40 Подъем 06.45 Пираньи 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но9 вости 09.00, 20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 10.00, 15.40 Т/с «Кадетство» 11.00, 17.50 Т/с «Воронины» 13.25 М/с «Утиные истории» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Друзья» 16.45, 23.05 Т/с «Светофор» 19.30 «Патруль качества» 19.35 Спортрепортер 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 00.40 Т/с «Дневники вампира3» 01.35 Т/с «Вероника Марс3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.45, 00.00 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.55, 12.50, 20.15, 21.15 Т/с «Ледни ков» 13.50, 14.50 «Не ври мне 9 3» 15.55 «Простошоу с Юрием Горбуно9 вым» 22.15 «Меняю жену97» 00.25 Х/ф «Заблудившийся» 01.55 Х/ф «Рэкетир»

06.25, 06.35 07.00 08.45, 09.15, 10.10, 12.30, 13.05,

18.45 23.20 01.10

07.40 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» 12.45 «Факты» 19.25 Чрезвычайные новости 16.30 Т/с «Убойная сила» 13.00 Анекдоты по9украински 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 20.10 Т/с «Морские дьяволы6. Смерч» Факты. Вечер Х/ф «Под откос» Провокатор

07.00 07.30, 07.55 09.00, 10.00 11.00 12.00 12.55 13.55 15.30, 17.10 17.45, 18.15, 18.55 19.30 22.20 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком 16.05 Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Элли МакБил» Куколка 2 Т/с «Моя прекрасная няня» 19.55 Даешь, молодежь! Досвидос92 23.00 Чертовщина 21.00 Виталька БарДак93 Богиня. Новая коллекция Большая разница МосГорСмех Т/с «Убежище»

14.15,

TET

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но9 вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Корпус генерала Шубни кова» 11.30, 16.30 М/ф 12.10 Х/ф «Сдается квартира с ребен ком» 14.30 Х/ф «Сорок первый» 16.00, 20.00 Неизвестная планета 17.30 Артзона 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.00 Хата скраю 19.45 Меморандум 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Из жизни капитана Черня ева» 23.05 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 08.50, 23.45, 00.35 «Обзор прес9 сы» 07.20 «Автопилот9новости» 07.30 «Обрати внимани» 07.40, 08.40 «Трансмиссия9новости» 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По9 года» 08.20 «Новости Киевщины» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.25 «Особенный взгляд» 18.15, 22.45 «Хроника дня» 21.40 «Время9Тайм» 22.15 «Агроконтроль» 23.30 «CRIME NEWS»

Х/ф «От Буга до Вислы» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» «Медицинские тайны» Т/с «Детективы Т.Устиновой. «Развод и девичья фамилия» 12.35 Т/с «Бандитский Петербург 9» 14.30, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фо нарей 9» 16.45, 19.00, 23.45, 01.55 «Свідок» 17.00 Т/с «Висяки» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «Взрыватель»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.25 Русская начинка 10.00 Т/с «Мамочка, я киллера люб лю» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про9 исшествие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 15.35 Т/с «Хранитель» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». «Маскарад». «Розыг рыш» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Паутина6». «Черные тюльпаны» 23.35 Т/с «Агент особого назначе ния». «Угощение строптивого» 03.30 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 07.25 Х/ф «Принцесса на горошине» 08.55 Х/ф «Мио, мой Мио» 10.40, 17.10 Т/с «Гибель империи» 12.30 Х/ф «Соль земли» 13.45 Х/ф «Застава Ильича (Мне двадцать лет)» 18.10 Т/с «Красная капелла» 19.05 Х/ф «Акваланги на дне» 20.35 Х/ф «Сержант милиции» 21.50 Х/ф «Ижорский батальон» 23.20 Х/ф «Триумф духа»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.30, 20.15, 22.55 «Днепровская не9 деля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.30 Мистер Мейкер 12.00 М/ф «Астерикс из Галии» 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Бернард» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.30 «Free Time» 19.55 «Полезные новости» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 М/ф «Астерикс и Клеопатра» 22.05 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 Т/с «Торговый центр» 16.10 «Пока еще не поздно» 17.00 «Я подаю на развод» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 01.10 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Журов» 23.30 «Вечерний Ургант» 00.05 Ночные новости 00.20 «Городские пижоны». «Лилле9 хаммер»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.00 Т/с «Легавый» 12.00 Ток9шоу «Пусть говорят. Афри9 канские страсти» 14.35, 23.30 Т/с «Супруги» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток9шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Профиль убийцы» 00.30 Т/с «Гримм» 01.20 Х/ф «Нерожденный»

Сх. 05.48 Зах. 18.21 Трив. дня 12.33

НТН 06.05 08.30 09.00 10.00 10.25

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.50, 04.55 06.05 06.40, 06.45, 07.30, 09.00, 10.00, 11.00, 13.25 14.45 16.45, 19.35, 21.00 00.40 01.35 02.20 03.00, 03.05 03.15 03.55 04.00 04.15, 04.20 04.30

06.00 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 20.00 Т/с «Дневник доктора Зай цевой» 15.40 Т/с «Кадетство» 17.50 Т/с «Воронины» М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» 23.05 Т/с «Светофор» 00.30 Спортрепортер Т/с «Кухня» Т/с «Дневники вампира 3» Т/с «Вероника Марс 3» Т/с «Шоу Билла Энгвала» 03.45 Зона ночі Середньовіччя зачинається о 18.00 Я, милістю Божою, пан возний Земці Чи повернеться лікар? 04.45 Зона ночі Культура Тася Неприборкана

ТОНИС 06.00, 16.15 Этот удивительный мир 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00«Служ9 ба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Василий Ливанов. Который... 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Портреты. Владислав Дворжецкий. Неприкаянный 12.15 Реальные истории (1) 14.00, 22.40 Невероятные путешествия 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Украина9Европа: маятник Фуко» 16.00 «Цивилизация incognita» 17.45 «Социальный статус: ваша пенсия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Алек9 сандр Гордон, 1 ч. 20.00 Два председателя. Остановка на пути в Кремль. (1) 21.35 Станислав Ростропович. Маэстро Слава 23.40 Еда и природа (1)

K1 07.00 М/ф 09.15, 21.50 «Три сестры» 10.10, 23.45 Х/ф «Последний танец за мной» 12.15, 21.00 «Рассмеши комика» 13.15, 17.00 «Дом на зависть всем» 14.15, 19.00 «Шопинг9монстры» 15.10, 18.00 «Званый ужин» 16.10 «Орел и Решка» 20.00 «Большая разница» 23.10 «ШОУМОНРОУ»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 10.35, 11.45«Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.50, 10.50, 13.50 «Бабушка9антикри9 зис» 07.00 «Школа выживания» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.45, 11.00 «Не первый взгляд» 09.45 «Киноистории нашего времени» Д.Юргенс. 1 с. 11.20, 16.25 «В поисках легенд» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 17.00 «Под знаком Нобеля». Т.Элиот 17.30 «Губерния» 18.00 «Мини9путешествия» 18.15, 21.10 «Кинопроектор» 19.25 «Короткие встречи» Лайкин 19.50 «Здоровье» 20.10 Т/с «Украсть Джоконду» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Моя любовь» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 14.55, 23.15 Д/с «Музыка ретро» 09.35, 21.15 Т/с «Русские амазонки 1» 10.30, 19.15 Т/с «Люди и тени 2» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 12.15, 15.45, 22.50 Д/с «Жизнь среди жизни» 12.45, 18.25 Т/с «Ангелхранитель» 13.25, 23.45 Т/с «Сердцу не прика жешь» 15.20 Феерия путешествий 16.15, 22.05 Т/с «Мужская работа2» 17.00 Семейный суд 17.45 Судебные дела 20.00 Подробности

TBI 06.30 07.00, 08.00, 08.30, 09.35 10.30, 11.30 14.30, 15.30

Голос верующего 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» 16.30 Вокруг света Здоровая жизнь 17.30 Цивилизация Ювелирочка 19.00 Знак восклицания Особый формат. Тещино правосу9 дие 18.45 Семь чудес Украины 21.00 «Тендер News»

22.00 23.00 00.00 02.00 04.00 04.30

Альберт Эйнштейн Против ночи с Павлом Шереметом Клуб эротики КлубНички Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Соврала»

13.05 14.00 18.00 20.10 21.25 22.05 00.05 02.30 03.40

19.00 «Улетное видео по9русски» 21.00 «Новости 2+2» «Нереальные истории» «Месть природы» 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» Ударная сила Т/с «Солдаты13» Т/с «Версия» «ДжеДАИ» Сумасшедшее видео по9украински Х/ф «Следопыт» Х/ф «Плоть и кровь» «Дорожные войны» Х/ф «Четыре листа фанеры»

06.00, 07.20, 08.10, 09.00, 10.40, 11.30, 14.50, 15.40, 16.40, 17.30 19.10, 21.00 01.20 02.30 03.10 05.20

13.10 Секреты Второй мировой 12.20 Сверхпрочные сооружения 14.00 Земля: эволюция планеты 18.20 Тайные знаки 22.00 Чудеса природы 00.30 Земля: эволюция жизни 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса 20.00 Искатели Д/ф «Кто убил Котовского» 01.50 Мистическая Украина Д/ф «Тайна смерти Дзержинского» Смартшоу Живая история Т/с «Числа» Украина: забытая история

MEGA

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 08.05, 09.00, 09.30 10.15 11.00, 12.30, 12.50 13.00 14.00 15.50 15.55 16.40 18.30, 19.20 21.05 22.05 00.00 00.15 00.50 02.15

«Утро России» 23.05 Т/с «В лесах и на горах» 12.00, 15.00, 18.00 Вести «1000 мелочей». Ток9шоу «О самом главном» 03.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 15.30, 17.40 Вести9Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжается» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести9спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Сделано в СССР» 02.30 «Прямой эфир» Т/с «Королева бандитов» Т/с «Каменская» «Специальный корреспондент» «Вести+» «Честный детектив» Х/ф «Клуб женщин», 2 с. «Вся Россия»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Отпуск в сентябре», 2 с. 09.50, 15.50 Х/ф «Неоконченная по весть» 11.30 Х/ф «Дела давно минувших дней...» 17.30, 23.35 Х/ф «Похищение «Са войи» 19.30, 01.30 Х/ф «Любить человека», 2 с. 22.10 Х/ф «Прости»

REN TV 06.30, 07.00 10.00, 11.00 12.00 13.00 14.00, 16.00 18.00 20.00 21.50, 00.00

19.10 20.15 20.30 22.20 23.00 01.35

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

10.30, 17.30, 21.30 «24» «Документальный проект» 17.00, 21.00 «Экстренный вызов» Званый ужин «Засуди меня» «Семейные драмы» 15.00 Не ври мне! «Верное средство» «Территория заблуждений» «Пища богов» 01.00 Х/ф «Молчание ягнят» Т/с «Сверхъестественное»

НОСТАЛЬГИЯ

ГУМОР 05.00 05.30, 06.10 07.00,

19.00 21.20

Т/с «Милицейская академия» 20.15 «33 м2» «Бодрое утро» 12.40, 20.00 «Минутка для ребен9 ка» «Клуб юмора» 18.00 Т/с «Конан» Х/ф «12 стульев» 2 с. 17.00 Т/с «Отчаянные родители» «Торба смеха» М/с «Злобный» М/с «Галактический футбол» М/с «Сокровища острова чере пах» Т/с «Элен и ребята» Х/ф «Молли и Мопс2»

09.30, 12.30, 19.00, 21.00, 23.00 01.00 01.30, 02.15

11.30, 13.30, 16.30 Снукер 17.45 Велоспорт 20.30, 00.00, 00.30 Футбол 22.00 Бокс Вот это да!!! Ралли 02.00 Автоспорт Мотоспорт

07.30 09.00, 09.50 11.40, 13.00 15.00 16.00 16.30

ЕВРОСПОРТ

ХОККЕЙ 06.30 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 2. Восточная конференция 08.30, 15.30 ПХЛ. Плей9офф. Финал. Матч 4. Донбасс92 9 Компаньон 10.30, 19.50 НХЛ. Финикс 9 Детройт 12.30 Хоккейный полдень 13.30 НХЛ. Рейнджерс 9 Вашингтон 17.20 Новости 17.25 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 3. Динамо (Москва) 9 СКА 21.50 Своя игра. Константин Симчук 22.10 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 3. Динамо (Москва) 9 СКА (в пере9 рыве Новости)

09.15 11.15 12.15 13.55 14.55, 16.30

06.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Счастливы вместе» 07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта ны» 07.25 М/с «Громокошки» 08.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12.00 «Универ» 12.30 «Битва экстрасенсов» 13.30, 21.00, 22.00 «Дом92» 15.00, 18.00 Т/с «Универ. Новая обща га» 15.30 Т/с «Зайцев + 1» «Blood Money» 16.00, 16.30 Х/ф «Реальные пацаны» 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 18.30 Т/с «Зайцев + 1» «Платье» 19.00 Х/ф «Вампирский засос» 20.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 22.30 Х/ф «Любовь не стоит ничего» 00.30 Т/с «Под прикрытием»

17.45

TVCI

19.10 22.40 23.40 01.05

12.00, 17.00, 00.40 Новости 00.55 «Связь времен» 11.45 «Личный тренер» 01.00 «Байки старого болельщика» Шахматы. Турнир претендентов в Лондоне Теннис. Турнир «Masters» «Железный фактор» «Эхо» «Евролига c Гомельским» 21.10 Сноубординг. Финал Кубка мира в Испании. Женщины «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» Гандбол. Обзор матчей Лиги чемпи9 онов Современное пятиборье. Этап Куб9 ка мира в Бразилии. Мужчины Фехтование. «Московская сабля». Женщины. Мужчины Лыжные гонки. Финал Кубка мира в Швеции. Женщины Лыжные гонки. Финал Кубка мира в Швеции. Мужчины Родео. «Bull Riders»

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 21.40, 22.45, 01.10 Футбол NEWS 06.10 Чемпионат Испании. Обзор тура 07.10 Чемпионат Италии. Обзор тура 08.10 США 9 Коста Рика. Отбор 10.20, 23.55 «Европейский weekend» 11.35 Уругвай 9 Парагвай. Отбор 13.30, 21.00 Топ9матч 13.40 Испания 9 Финляндия. Отбор 16.00, 16.30 Д/с «Непридуманные исто9 рии футбола» 17.00 Израиль 9 Португалия. Отбор 18.55 LIVE. Азербайджан 9 Португалия. Отбор к ЧМ 9 2014 г. 21.10 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 21.55 LIVE. Франция 9 Испания. Отбор 01.25 LIVE. Чили 9 Уругвай. Отбор

Іменинники дня: ОЛЕКСАНДР, ХРИСТИНА, ТЕРЕНТІЙ, НИКИФОР 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Всадники» 1 с. 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гладиаторы» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 08.00, 14.00, 18.10, 20.00 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 06.05 Мультфильм «Сказки на ночь» 06.10 Т/с «Приключения капитана Врунгеля» 06.30, 14.25, 18.25 «Волшебник Изум9 рудного города» 06.45 Мультфильм «Мой приятель 9 све9 тофор» 07.00 Т/с «ЗикБук» 07.30, 13.30 Т/с «Детективы из табакер ки» 08.05, 14.05, 20.05 «Творческие мастер9 ские» 08.25 Мультфильм «Возвращение» 08.40 Мультфильм «Солдатская сказка» 09.00, 15.00 Т/с «Пиратские острова» 09.30, 15.30 Т/с «Ваккавиль» 10.00 Х/ф «Златовласка» 11.30, 17.30 Т/с «Саладин» 12.00, 19.00 «ЗанзиБар» 12.30, 12.40, 19.30 Т/с «Зверята» 13.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 14.40 МультФильм «Старый Волк и нови9 чок Пуфик» 16.00 Х/ф «Подмененная королева» 17.05 МультФильм «Медной горы хозяй9 ка» 18.00 «Готовим с мамой» 18.15 Мультфильм «Сказки на ночь» 18.45 Мультфильм «Сказки9невелички» 20.20 Мультфильм «Приключения домо9 венка» 20.35 Мультфильм «Незнайка9музыкант» 20.55, 21.10, 21.15 Т/с «Крот и его дру зья» 21.25, 21.30, 21.40 Т/с «Фиксики»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.50, 08.00, 08.10, 08.30 09.20 09.30 09.40, 09.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.30, 12.10 12.40 13.10, 13.30 14.00 14.50 16.20 19.30 19.50 20.20 21.00 22.00

16.30 Усолапокот 17.40 Город друзей 12.20 Йой! Приключения Винкса 17.00 Кайю 19.00 Пим и Пам 19.10 Бум и Редсики 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы Baby TV Веселые цифры Зубабу 12.00, 17.20 Алекс 17.30 Зеленый свет 18.40 Гардероб Хлои 15.40 Осмотрительная Эбби 15.20, 23.00 Огги и кукарачи 20.50 Маша и Медведь 21.30 Смешарики Песик Камбу Веселая ферма 18.10 Тельмо и Тула Тимати и Анабель Король джунглей Клуб Винкс Приключения Сакерзов Малыш Джейк Волшебный сад Приключения Тимми Барашек Шон М/ф

07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.00

16.30 М/с «Огги и кукарачи» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» М/с «Перекресток в джунглях» М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» Мистер Мейкер М/ф «Астерикс из Галии» Мультфильм Ералаш Т/с «Ханна Монтана» М/с «Бернард» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Рыбология» М/с «Американский дракон: Джейк Лонг» М/с «Лило и Стич» М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» М/ф «Астерикс и Клеопатра» Снимала мама Т/с «Приключения Шерлока Холмса»

СПОРТ 08.00, 08.15, 08.20, 08.35, 08.40

17.15

«Настроение» М/ф 16.50 «Доктор И...» 17.50 М/с «Орсон и Оливия» 18.15 Т/с «Золотая тёща» 15.20, 00.50 Т/с «Баязет» М/ф «На лесной эстраде» «Мозговой штурм» 14.30, 17.30, 22.00 События «Жена. История любви» «Тайны нашего кино. «Карнавал» 20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 20.00 Город новостей «Наша Москва» «Энциклопедия» 23.40 «Всемирная история преда9 тельств. «Чужой среди своих» 17.20 «История государства Российского»

«Право голоса» «Петровка, 38» «Доказательства вины. Проехали» Х/ф «Ледяные глаза генсека» Большая провокация Д/ф «Константин Райкин. А я та9 кой, а я упрямый»

06.00 «Не любо 9 не слушай...» 07.00 «Концерт Игоря Талькова» 08.35 Д/ф «Страницы советского искус9 ства. Литература. Театр» 09.35 «Вечерние мелодии» 10.00 «440 Герц» 10.40 Д/ф «Звонок в вечерней школе» 11.15 «Маленький концерт» 11.30 Т/ф «Острова в океане», 1 ч.: «Остров памяти» 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 15.00 «Концерт ко дню работников тор9 говли» 16.00 «Н.а. РСФСР А. Петренко и журна9 лист Г. Кожухова в гостях у писате9 ля В. Астафьева». 1993 г. 17.00 Муз/ф «Созвездье Гагарина» 17.30 Т/ф «Острова в океане», 2 ч. 21.00 Муз/ф «Песня 78», 1 ч. 22.00 «Было ВРЕМЯ» 22.55 «Под знаком зодиака. Овен» 00.30 Муз/ф «Бенефис представляет… Людмила Гурченко»

«ТНТ1»

06.00 08.10 08.20, 08.45, 09.10, 10.00, 10.45 10.55 11.30, 11.50 13.10 13.35, 14.50, 15.05 16.05 16.10,

Зах. 04.57 Сх. 17.34 Перша чв. 19 березня

2+2 08.00, 09.00, 09.40 10.15 11.05,

ПЛЮСПЛЮС

09.20 09.45 11.30 12.00 13.30 14.45 15.30 17.00 17.20 18.00 18.35 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 23.30

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00, 11.00 11.30 12.00,

ДЕТСКИЙ МИР

13.00 15.00, 15.08, 16.00 19.00 23.00

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Новые похож дения Кота в сапогах» 02.25, 08.25, 14.25 М/с «Три лягушон ка», №2. Сказки русских писате лей. «Ваня Датский» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Золушка». 26 с. Сказки народов мира. «Гунан Батор» Мультфильм. «Честное крокодильское»

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

«Особое мнение» М/ф «Вечерние Новости из Америки» Т/с «Таксистка 2» 20.00 Т/с «Гончие 5», 2 ф. «Германия за неделю» «Американский ликбез» 17.00, 21.00 Т/с «Тайны след ствия 11» 4 ф. «Маэстро» Х/ф «Золотая баба» 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 18.08, 01.00 «Особое мнение» Т/с «Таксистка 2» Т/с «Гражданин начальник» Х/ф «Личная жизнь директора», 1 с.

TELEC Т/с «Время Синдбада», 3 ф. Т/с «Петля» Т/с «Улицы разбитых фонарей» Т/с «Стилет» Т/с «Агентство «Золотая пуля» Т/с «Легенда о Тампуке»


ТВПРОГРАМА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

НТН

СТБ

ТВ УТ1 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.30, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 23.15, 01.10 Спорт 06.20 Рецепты здоровья 06.25 АгроЭра 06.30 Смех с доставкой на дом 07.15 Обзор прессы 07.20 Гигабайт 07.25 Страна on line 07.30 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Д/ф «Н.Белохвостикова. Без громких слов» 09.05, 21.00 Итоги дня 09.25 Правительство на связи с граж9 данами 10.15 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.45, 18.50, 21.20 Деловой мир 12.50 Контрольная работа 13.15 Украинская песня 13.45 Х/ф «Профессия следова тель», 3 с. 15.15 Euronews 15.30 Наука 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.50 Х/ф «Руины стреляют», 5, 6 с. 18.45 Мир спорта 19.10, 01.40 О главном 19.30 Без цензуры 20.00 Театральные сезоны 20.50 Мегалот 20.55 Официальная хроника 21.30 «Предвечерье» 22.25 Свет 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.25 Х/ф «Ключи от бездны», 2 с. 00.25 От первого лица 00.45 Между строк

ИНТЕР 05.30 Т/с «Объект №11» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН9 ТЕРом» 09.10 Т/с «Возмездие» 12.55 Д/с «Следствие вели... с Леони9 дом Каневским» 13.50 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 Т/с «Анечка» 17.40 Т/с «Сваты3» 18.55 Т/с «Сваты5» 20.00, 04.35 «Подробности» 20.30 Т/с «Однолюбы» 01.10 Х/ф «И пришел паук» 02.45 Х/ф «Пьяный рассвет»

9 КАНАЛ 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40 «Нереальные истории» 10.15 «ДжеДАИ» 11.05, 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщи ка Гурова. Продолжение» 13.05 «Ударная сила» 14.00 Т/с «Солдаты13» 18.50 Культурное меню 19.00 «Улетное видео по9русски» 20.10 «Облом UA» 21.25 «Сумасшедшее видео по9украин9 ски» 22.05 Х/ф «Обреченный на смерть» 00.00 Х/ф «Следопыт» 01.55 Х/ф «Плоть и кровь» 03.55 Х/ф «Держись, казак!»

11 КАНАЛ 06.00 Teen Time 06.05 Очевидец. Самое шокирующее 06.45, 07.40 Подъем 06.50 Пираньи 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но9 вости 09.00, 20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 10.00, 15.40 Т/с «Кадетство» 11.00, 17.50 Т/с «Воронины» 13.25 М/с «Утиные истории» 14.45 Т/с «Друзья» 16.40, 23.05 Т/с «Светофор» 19.30 «Два берега» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследова9 ний» 22.20 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 Т/с «Кухня» 00.35 Т/с «Дневники вампира3» 01.30 Т/с «Вероника Марс3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.55, 12.50, 20.15, 21.15 Т/с «Ледни ков» 13.50 «Не ври мне 9 3» 14.50 «Не ври мне 9 2» 15.55 «Простошоу с Юрием Горбуно9 вым» 22.15, 01.30 «Иллюзия безопасности. Не только мясом» 00.15 Х/ф «Рэкетир»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи9 ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник 9 будильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Адская кухня92. Российская вер9 сия» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Живая тема» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00, 18.30 «Странное дело» 14.50 «Секретные территории» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Дорогая передача» 17.45 «Чудо возможно» 18.15 «Дальние родственники» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.20 «МНС» 00.40 «Гуд бай, Америка!». «Мифы о мощи» 01.35 «Гуд бай, Америка!». «Мифы о ве9 личии»

ICTV 06.25, 06.40 07.00 07.45 08.45, 09.15, 10.10, 12.35, 13.05,

18.45 23.20 01.20

07.40 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» Несекретные файлы 12.45 «Факты» 19.25 Чрезвычайные новости 16.30 Т/с «Убойная сила» 13.00 Анекдоты по9украински 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 20.10 Т/с «Морские дьяволы6. Смерч» Факты. Вечер Х/ф «В аду» Криминальный облом

07.00 07.30, 07.55 09.00, 10.00 11.00 12.00 12.55 13.55 17.10 17.45, 18.15, 18.55 19.30 19.55 22.20 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком 16.05 Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Элли МакБил» Куколка92 Т/с «Моя прекрасная няня» Досвидос92 23.00 Чертовщина 21.00 Виталька БарДак93 Богиня. Новая коллекция Даешь, молодежь! Большая разница МосГорСмех Т/с «Убежище»

14.15,

TET

51 КАНАЛ 06.00 06.05, 07.00, 07.30, 07.45 09.00, 10.00 11.30, 12.15 14.25 14.40 16.15, 17.05 17.30 19.45 21.00 21.30 23.05

Гимн Украины 18.00 Наживо 17.15, 19.15, 00.30 Новости 20.45 «Тише, мыши!» Утренний коктейль 13.30 Время советов Х/ф «Сорок первый» 16.45 М/ф Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 1 с. Налоговый монитор Х/ф «Вы мне писали» 20.00 Неизвестная планета Хата скраю Снято Меморандум По ту строну поля Т/с «Из жизни капитана Черняе ва» Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 06.50, 07.20 07.30 07.40, 07.55, 08.15 08.30 09.15, 10.30, 16.15 17.25 18.15 21.40 22.15 22.45 23.30,

18.40 «Киевское время» 23.45, 00.35 «Обзор прессы» «Автопилот9новости» «Обрати внимание» 08.50 «Трансмиссия9новости» 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По9 года» «Трансмиссия9тест» «Утро со звездой» 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» «Драйв» «Арсенал» «Агроконтроль» «Время9Тайм» «Акцент» «Хроника дня» 00.25 «CRIME NEWS»

07.00 08.30 09.00 10.00 10.25

Х/ф «Груз300» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» «Медицинские тайны» Т/с «Детективы Т.Устиновой. «Развод и девичья фамилия» 12.30 Т/с «Бандитский Петербург 9» 14.30, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фо нарей 9» 16.45, 19.00, 23.45, 01.55 «Свідок» 17.00 Т/с «Висяки» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «В поисках приключений»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.20 Квартирный вопрос 09.25 «Поедем, поедим!» 10.00 Т/с «Мамочка, я киллера люб лю» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про9 исшествие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 15.40 Т/с «Предчувствие» 17.30, 01.35 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». «Гнездо аиста». «Сек ретный завод» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Паутина6». «Невидимые нити» 23.40 Т/с «Агент особого назначе ния». «Сонька золотые руки» 02.45 «Шахматное обозрение. Лондон. Турнир претендентов» 03.20 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 07.55 Х/ф «Академия пана Кляксы» 10.40 Т/с «Гибель империи» 11.35, 17.00 Т/с «Красная капелла» 12.25 Х/ф «Соль земли» 13.35 Х/ф «Премия» 15.05 Х/ф «Женщины» 18.50 Х/ф «Сержант милиции» 21.20 Х/ф «Акваланги на дне» 22.50 Х/ф «Бешенный бык»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.30, 20.25, 22.55 «Днепровская не9 деля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.30 Мистер Мейкер 12.00 М/ф «Астерикс и Клеопатра» 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Бернард» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Авторитетное мнение» 20.00 «Философия искусства» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 М/ф «12 подвигов Астерикса» 22.00 «Идеальный дом» 23.00 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 Т/с «Торговый центр» 16.10 «Пока еще не поздно» 17.00 «Я подаю на развод» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 01.15 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Журов» 23.30 «Вечерний Ургант» 00.05 Ночные новости 00.20 Среда обитания

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Профиль убийцы» 12.00 Ток9шоу «Пусть говорят. «Ласко9 вый май»: остаться в живых» 14.35, 23.30 Т/с «Супруги» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток9шоу «Говорит Украина» 00.30 Т/с «Гримм. Второй сезон» 01.20 Х/ф «В пролете»

Сх. 05.45 Зах. 18.22 Трив. дня 12.37

Середа, 27 березня 06.35, 16.00 «Все буде добре!» 08.35, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.00 Звездная жизнь 10.55 «Дорогая, мы убиваем детей» 12.50 «МастерШеф 9 2» 18.00, 22.00 «Вікна9Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Матьимачеха» 22.25 «Хата на тата» 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 01.15 Т/с «Общая терапия»

спутниковое ТВ

10.00, 11.00, 13.25 14.45 16.40, 19.35, 21.00 00.35 01.30 02.15 03.00 03.05, 03.10 03.35

06.00 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 20.00 Т/с «Дневник доктора Зай цевой» 15.40 Т/с «Кадетство» 17.50 Т/с «Воронины» М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» 23.05 Т/с «Светофор» 00.25 Спортрепортер Т/с «Кухня» Т/с «Дневники вампира3» Т/с «Вероника Марс3» Т/с «Шоу Билла Энгвала» «Служба розыска детей» 04.05 Зона ночі Благословляю і молюся Митрополит Дмитро Могила

ТОНИС 06.00, 16.00 Этот удивительный мир 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Соци9 альный пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Два председателя. Остановка на пути в Кремль. (1) 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Станислав Ростропович. Маэстро Слава 12.15 «Социальный статус: ваша пенсия» 14.00, 22.40 Невероятные путешествия 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 17.45 День всех влюбленных 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Алек9 сандр Гордон, 2 ч. 20.00 Последний дубль 21.35 Портреты. Вячеслав Шалевич 23.40 Животные как мы (1) 00.50 Амурные мелодии

K1 07.00 09.50, 10.50, 12.15, 13.15, 14.15, 15.10, 16.10 21.00 23.10

М/ф 21.50 «Три сестры» 23.45 Х/ф «Без ансамбля» 20.00 «Большая разница» 17.00 «Дом на зависть всем» 19.00 «Шопинг монстры» 18.00 «Званый ужин» «Орел и Решка» «Рассмеши комика» «ШОУМОНРОУ»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 «Воз9 вращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.50, 10.50, 13.50 «Бабушка9антикри9 зис» 07.15, 12.25, 19.50 «Здоровье» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.45, 11.10 «Не первый взгляд» 09.45 «Киноистории нашего времени» 11.30 «Загородный дом» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 17.00 «Под знаком Нобеля» Киплинг 17.30 «Губерния» 18.00, 21.10 «Кинопроектор» 19.25 «Короткие встречи» Шуринс 20.10 Т/с «Украсть Джоконду» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Сильва» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, Утро с ИНТЕРом 09.10, 15.00, 23.20 Д/с «Музыка ретро» 09.35, 21.15 Т/с «Русские амазонки 1» 10.30, 19.20 Т/с «Люди и тени2» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 12.15, 15.50, 22.50 Д/с «Столицы мира» 12.45, 18.25 Т/с «Ангелхранитель» 13.30, 23.45 Т/с «Сердцу не прика жешь» 15.25 Феерия путешествий 16.15, 22.05 Т/с «Мужская работа2» 17.00 Семейный суд 17.45 Судебные дела 20.00 Подробности

TBI 06.30 07.00, 08.00, 08.30 10.30 11.30 14.30 15.30 16.30 19.00 21.00 23.00 00.00 02.00 04.00 04.30

Голос верующего 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» Вокруг света Цивилизация Ювелирочка «Тендер News» Альберт Эйнштейн Монолог. Автобиография Знак восклицания Политклуб Виталия Портникова Против ночи с Павлом Шереметом Клуб эротики КлубНички Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Роза»

2+2 08.00, 09.00, 09.40 10.15 11.05,

19.00 «Улетное видео по9русски» 21.00 «Новости 2+2» «Нереальные истории» «ДжеДАИ» 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 13.05 Ударная сила 14.00 Т/с «Солдаты13»

Т/с «Версия» «Облом UA» Сумасшедшее видео Х/ф «Обреченный на смерть» Х/ф «Следопыт» Х/ф «Плоть и кровь» Х/ф «Держись, казак!»

06.00, 07.20, 08.10, 09.00, 10.40, 11.30 14.50, 15.40, 16.40, 17.30

13.10 Секреты Второй мировой 12.20 Сверхпрочные сооружения 14.00 Земля: эволюция планеты 18.20 Тайные знаки 22.00 Чудеса природы Земля: эволюция жизни 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса 20.00 Искатели Д/ф «Убийство Романовых. Последний аргумент» 01.50, 04.40 Мистическая Украи9 на Д/ф «Кто убил Котовского» Покер Смартшоу Живая история Т/с «4исла» Украина: забытая история

MEGA

19.10, 21.00 00.30 01.20 02.30 03.10 05.20

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 08.05, 09.00, 09.30 10.15 11.00, 12.30, 12.50 13.00 14.00 15.50 15.55 16.40 18.30, 19.20 21.05 22.05 00.45 01.00 02.15

«Утро России» 23.50 Т/с «В лесах и на горах» 12.00, 15.00, 18.00 Вести «1000 мелочей». Ток9шоу «О самом главном» 03.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 15.30, 17.40 Вести9Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжается» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести9спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Сделано в СССР» 02.30 «Прямой эфир» Т/с «Королева бандитов» Т/с «Каменская» Свидетели. «Александра Пахмуто9 ва. Отвечу за каждую ноту» «Вести+» Х/ф «Будни и праздники Сера фимы Глюкиной», 1 с. Вести.ru

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Любить человека», 2 с. 10.10, 16.10 Х/ф «Прости» 11.35 Х/ф «Похищение «Савойи» 17.35, 23.30 Х/ф «Виринея» 19.30, 01.30 Х/ф «Когда деревья были большими» 21.30 Х/ф «Люди и звери», 1 с.

REN TV 06.30, 07.00 08.00 09.00 10.00, 11.00 12.00 13.00 14.00, 16.00 18.00 21.50 00.00 00.45

10.30, 17.30, 21.30 «24» «Живая тема» «Пища богов» «Смотреть всем!» 17.00, 21.00 «Экстренный вызов» Званый ужин «Засуди меня» «Семейные драмы» 15.00 Не ври мне! «Верное средство» «Нам и не снилось» Х/ф «Дом вверх дном» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Убрать Картера»

«ТНТ1» 06.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Счастливы вместе» 07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта ны» 07.25 М/с «Громокошки» 08.00 Х/ф «Вампирский засос» 12.00 «Универ» 12.30 «Битва экстрасенсов» 13.30, 21.00, 22.00 «Дом92» 15.00, 18.00 Т/с «Универ. Новая обща га» 15.30 Т/с «Зайцев + 1»»Платье» 16.00, 16.30 Х/ф «Реальные пацаны» 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 18.30 Т/с «Зайцев + 1»«Титомиру мир» 19.00 Х/ф «Угадай, кто?» 22.30 Х/ф «Костер тщеславия»

TVCI 06.00 08.05 08.20, 08.45, 09.10, 10.00, 10.45 10.55 11.30, 11.50 12.55, 13.35, 14.50, 15.05 16.05 16.10, 17.20 19.10 20.15 20.30 22.20 23.00

Зах. 05.22 Сх. 18.49 Повний міс. 11.27

18.00 20.10 21.25 22.05 00.00 01.55 03.55

НОВЫЙ 04.50, 04.55 06.05 06.50, 07.30, 09.00,

«Настроение» М/ф 16.50 «Доктор И...» 17.50 М/с «Орсон и Оливия» 18.15 Т/с «Золотая тёща» 15.20, 00.50 Т/с «Баязет» М/ф «Полкан и Шавка» «Мозговой штурм. Как лечить рак» 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Собы9 тия Диана Гурцкая в программе «Жена» 01.35 Д/ф «Михаил Кононов. На9 чальник Бутырки» 20.55 Т/с «Вербное воскресе нье» 20.00 Город новостей «Наша Москва» «Энциклопедия» 23.40 «Всемирная история преда9 тельств. «Братья и сестры» «История государства Российско9 го» «Право голоса» «Петровка, 38» «Линия защиты» «Русский вопрос» «Хроники московского быта. Типо9 вая жизнь»

Іменинники дня: РОСТИСЛАВ, БЕНЕДИКТ, МИХАЙЛО, ФЕДОСІЙ

НОСТАЛЬГИЯ

ДЕТСКИЙ

07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 08.00, 14.00, 20.00, 23.00 «Рожденные в СССР» 09.00 «Концерт ко дню работников тор9 говли» 10.00 «Н.а. РСФСР А. Петренко и журна9 лист Г. Кожухова в гостях у писате9 ля В. Астафьева». 1993 г. 11.00 Муз/ф «Созвездье Гагарина» 11.30 Т/ф «Острова в океане», 2 ч. 15.00 Муз/ф «Песня 78», 1 ч. 16.00 Д/ф «Юрий Гагарин» 16.55 Муз/ф «Времена не выбирают» 17.30 Т/ф «Мы не увидимся с тобой», 1 ч. 18.20 Муз/ф «Мы клоуны» 18.40 «На квартире Маршака» 21.00 Муз/ф «Песня 78», 2 ч. 22.00 «Шопениана» 00.00 «Не любо 9 не слушай...» 01.00 «Концерт Игоря Талькова»

06.00, 18.05 «Готовим с мамой» 06.10, 08.00, 14.00, 18.15, 20.00 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 06.15 МультФильм «Сказки на ночь» 06.20 МультФильм «Незнайка встречает9 ся с друзьями» 06.35 МультФильм «Про котенка Женю и правила движения» 07.00, 13.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 07.30, 13.30 Т/с «Детективы из табакер ки» 08.05, 14.05, 20.05 «Творческие мастер9 ские» 08.25, 14.25, 20.20 «Волшебник Изум9 рудного города» 08.40 МультФильм «Старый Волк и нови9 чок Пуфик» 09.00, 15.00 Т/с «Пиратские острова» 09.30 Т/с «Ваккавиль» 10.00 Х/ф «Подмененная королева» 11.05 МультФильм «Медной горы хозяй9 ка» 11.30, 17.35 Т/с «Саладин» 12.00, 19.00 «Новый ЗанзиБар» 12.30, 12.40, 19.30 Т/с «Зверята» 14.40 МультФильм «Приключение Иваш9 ки» 15.30 Т/с «Монстры и пираты2» 15.45 Т/с «Спасти галактику» 16.05 Х/ф «Принцсамозванец» 18.20 МультФильм «Сказки на ночь» 18.30 МультФильм «Приключения поро9 сенка Фунтика», 1 ф. «Неуловимый Фунтик» 18.40 МультФильм «Приключения поро9 сенка Фунтика», 2 ф. «Фунтик и сы9 щики» 20.35 МультФильм «Приключения трех ослов» 20.55, 21.10, 21.15 Т/с «Крот и его дру зья» 21.25, 21.35, 21.40 Т/с «Фиксики»

ГУМОР 05.00 05.30, 06.10 07.00, 07.30 09.00, 09.50 11.40, 13.00 15.00 16.00 16.30 19.00 21.20

Т/с «Милицейская академия» 20.15 «33 м2» «Бодрое утро» 12.40, 20.00 «Минутка для ребен9 ка» «Клуб юмора» 18.00 Т/с «Конан» Х/ф «12 стульев», 3 с. 17.00 Т/с «Отчаянные родители» «Торба смеха» М/с «Злобный» М/с «Галактический футбол» М/с «Сокровища острова чере пах» Т/с «Элен и ребята» Х/ф «Молли и Мопс3»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30 12.40, 12.45, 17.45 21.30 21.45 22.20, 22.25 22.30, 01.00 01.05 01.20 02.20

11.30, 13.30, 16.30 Снукер Автоспорт 22.15, 01.15 Бизнес9класс 19.00, 19.45, 20.15, 20.30, 21.15 Футбол Велоспорт Легкая атлетика Кампус 01.10 Избранное по средам Новости конного спорта 23.30, 00.30 Гольф Новости гольфа Новости парусного спорта Направление 9 спорт Вот это да!!!

ХОКЕЙ 06.10 Своя игра. Константин Симчук 06.30 ПХЛ. Плей9офф. Финал. Матч 4. Донбасс92 9 Компаньон 08.30 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 3. Динамо (Москва) 9 СКА 10.30 НХЛ. Питтсбург 9 Монреаль 12.30 Хоккейный полдень 14.40 Чешская хоккейная экстралига. Обзор 14.55, 19.50 КХЛ. Плей9офф. 1/2 фина9 ла. Матч 3. Восточная конференция 17.25 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 4. Динамо (Москва) 9 СКА 21.50 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 4. Динамо (Москва) 9 СКА (в пере9 рыве Новости) 23.50 Хоккейный вечер

СПОРТ 08.00, 08.15, 08.20, 08.35 09.05 11.05 12.30 13.55 14.55, 16.30 17.20 18.50 22.20 22.55 23.45 01.00 01.05

12.00, 17.00, 00.40 Новости 17.15, 00.55 «Связь времен» 12.15 «Личный тренер» Гандбол. Обзор матчей Лиги чемпи9 онов Теннис. Турнир «Masters» Фигурное катание. «Stars on Ice Canada» Современное пятиборье. Этап Куб9 ка мира в Бразилии. Мужчины Родео. «Bull Riders» 20.50 Сноубординг. Финал Кубка мира в Испании. Женщины «Шесть на шесть» Современное пятиборье. Этап Куб9 ка мира в Бразилии. Женщины Фехтование. «Московская сабля». Женщины. Мужчины Шахматы Турнир претендентов в Лондоне Лыжные гонки. Финал Кубка мира в Швеции. Женщины. 10 км Лыжные гонки. Финал «Байки старого болельщика» Прыжки с трамплина. Финал

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Футбол NEWS 06.10 Чемпионат Италии. Обзор тура 07.00 Чемпионат Испании. Обзор тура 08.10, 16.00, 01.05 Франция 9 Испания. Отбор к ЧМ 9 2014 г. 10.25 Кипр 9 Швейцария. Отбор 12.25 «Европейский weekend» 13.40, 22.50 Азербайджан 9 Португалия 18.00 «Сеск Фабрегас» 19.00 Топ9матч 19.10 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 19.40 «Один на один с Гамулой» 20.30 Чили 9 Уругвай. Отбор

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Большое кос мическое путешествие» 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Три лягушон ка», №3. Сборник мультфильмов «Заветная мечта» «Как ослик грустью заболел» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Игрушечные истории». 1, 2 с. Сказки народов мира. «Братья Лю» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Всадники» 2 с. 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гладиаторы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.50, 08.00, 08.10, 09.20 09.30 09.40, 09.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.30, 12.10 12.40 13.10 13.30 14.00 14.50 15.40 16.20 19.30 19.50 20.20 21.00 22.00

16.30 Усолапокот 17.40 Город друзей 12.20 Йой! Приключения Винкса 17.00 Кайю 19.00 Пим и Пам 19.10 Бум и Редсики 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы Веселые цифры Зубабу 12.00, 17.20 Алекс 17.30 Зеленый свет 18.40 Гардероб Хлои 18.10 Лупдиду 15.20, 23.00 Огги и кукарачи 20.50 Маша и Медведь 21.30 Смешарики Песик Камбу Веселая ферма Тельмо и Тула Тимати и Анабель Покахонтас Клуб Винкс Осмотрительная Эбби Приключения Сакерзов Малыш Джейк Волшебный сад Приключения Тимми Барашек Шон М/ф

07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.00

16.30 М/с «Огги и кукарачи» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» М/с «Перекресток в джунглях» М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» Мистер Мейкер М/ф «Астерикс и Клеопатра» Мультфильм Ералаш Т/с «Ханна Монтана» М/с «Бернард» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Рыбология» М/с «Американский дракон: Джейк Лонг» М/с «Лило и Стич» М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» М/ф «12 подвигов Астерикса» Снимала мама Т/с «Приключения Шерлока Холмса»

ПЛЮСПЛЮС

09.20 09.45 11.30 12.00 13.30 14.45 15.30 17.00 17.20 18.00 18.35 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 23.30

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00, 13.00 15.00, 15.08, 16.00 19.00 20.00 21.00 23.00

«Особое мнение» М/ф «Вечерние Новости из Америки» Т/с «Таксистка 2» Т/с «Гончие 5», 2 ф. «Израиль за неделю» 17.00 Т/с «Тайны следствия 11» 4 ф. «Маэстро» Х/ф «Личная жизнь директора», 1 с. 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 18.08, 01.00 «Особое мнение» Т/с «Таксистка 2» Т/с «Гражданин начальник» Т/с «Гончие 5», 3 ф. Т/с «Тайны следствия 11» 5 ф. Х/ф «Личная жизнь директора», 2 с.

TELEC 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Т/с «Время Синдбада», 3 ф. Т/с «Петля» Т/с «Улицы разбитых фонарей» Т/с «Стилет» Т/с «Агентство «Золотая пуля» Т/с «Аэропорт», 1 с.


12 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

ÈÑÒÎÐÈß «ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ»

Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë Ïîëü… ÞÐ’¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÈÑÀÍÊÈ Â²Ä Ó×ÈÒÅ˲ ϳä ÷àñ ðàéîííîãî ìåòîäè÷íîãî ñåì³íàðó â÷èòåë³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ùî â³äáóâñÿ â Íîâî³âàí³âñüê³é øêîë³ Þð’¿âñüêîãî ðàéîíó, ïåäàãîãè ä³ëèëèñÿ äîñâ³äîì âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ òåõíîëîã³é íà óðîêàõ. Çîêðåìà, ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿 áóëî ïðîäåìîíñòðîâàíî íà ìàéñòåð-êëàñ³ ç âèãîòîâëåííÿ ïèñàíîê. Ó÷àñíèêè ñåì³íàðó ñïðîáóâàëè ñåáå â ðîë³ ó÷í³â òà ñàì³ ðîçïèñóâàëè ïèñàíêè. Ïåäàãîãè ïåðåêîíàí³, ùî ïðîâåäåííÿ ïîä³áíèõ óðîê³â ó øêîëàõ ïåðåä Âåëèêîäíåì ïîïóëÿðèçóº ñåðåä ä³òåé äàâí³ óêðà¿íñüê³ çâè÷à¿ òà îáðÿäè.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÎIJËÈËÈÑß ÄÎѲÄÎÌ Çàâåðøèâñÿ ðàéîííèé åòàï îáëàñíîãî êîíêóðñó ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é «Ì³êðîøà-2013», ÿêèé ïðîâîäÿòü ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ øê³ë òà ÖÄÞÒ ðàéîíó. Éîãî îñíîâí³ çàâäàííÿ - ñïðèÿííÿ âèâ÷åííþ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ òà îáì³í äîñâ³äîì ðîáîòè. ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎÊÎÏÈÈ ÀÂÒÎÐÀ

Âûñòàâëåí íà ïðîäàæó äîì, ïðèíàäëåæàâøèé íàøåìó çíàìåíèòîìó ñîîòå÷åñòâåííèêó Àëåêñàíäðó Ïîëþ. Îá ýòîì æóðíàëèñòàì ðàññêàçàëà ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Äíåïðîïåòðîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ èì. Ä.È. ßâîðíèöêîãî Âàëåíòèíà Ëàçåáíèê ИСКАЛИ И НАШЛИ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÌÅÄÈ×Ͳ ÏÎÒÐÅÁÈ Äëÿ âïðîâàäæåííÿ òàê çâàíèõ «ì³ñöåâèõ ñòèìóë³â» ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïåðâèííî¿ ëàíêè ç áþäæåòó Äí³ïðîïåòðîâñüêà òîð³ê âèä³ëåíî ïîíàä 832 òèñ. ãðí. Ó öþ ñóìó áóëî çàêëàäåíî ùîì³ñÿ÷í³ ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè ïî 500 ãðí. äî ïîñàäîâèõ îêëàä³â êîæíîìó ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ; ïðèäáàííÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà åëåêòðîòðàíñïîðò äëÿ ïðàö³âíèê³â ä³ëüíè÷íî¿ ñëóæáè àìáóëàòîð³é, à òàêîæ ïðèäáàííÿ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â äëÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â àìáóëàòîð³é.

Яворницкий говорил, что имя Александра Поля «будет вечным для нашего края». Его возрождение и развитие напрямую связано с появлением металлургических заводов, разработкой криворожских и марганцевых руд, Донецкого каменноугольного

ÏËÎÙÀÄÜ Ó×ÀÑÒÊÀ 270 ÊÂ.Ì

бассейна, меценатством - и это далеко не все, к чему приложил руку этот удивительный человек. Документы, подтверждающие, что маленькое неказистое строение на Октябрьской площади дом Поля, историки обнаружили лишь в 1997 г. после многолетней работы в архивах. «Казалось бы, такой известный обеспеченный человек и такое скромное жилище… Впрочем, ему было на что тратить свои сбережения - покупал землю под заводы, участвовал в

строительстве железной дороги, моста, коренным образом изменивших жизнь Екатеринослава. К счастью, люди, в чьей собственности находится дом по сегодняшний день, четко сознают, чем владеют, и не только сохранили его, но и под нашим наблюдением отреставрировали, отметила Валентина Лазебник. - Это было непросто, т.к. в 50-е годы его внутри перепланировали под детский сад».

ПРИЮТ ДЛЯ ДВОРЯНОК Площадь участка, на котором Поль построил дом, - 270 кв. м. Кроме Александра Николаевича здесь жили его жена Ольга Семеновна и сын Борис, судьба которого неизвестна.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÍÀ ÄÎÌ ÍÀØËÈ Â 1997 Ã. Под домом был огромный подвал, где ученый хранил свою коллекцию, которая теперь находится в историческом музее. В гостях у Поля бывали очень известные люди, иностранные послы. После смерти Ольги Семеновны дом, по ее завещанию, должны были передать Екатеринославу с условием

обустройства в нем приюта для женщиндворянок. Помешали война и революция. В советское время дом Поля принадлежал обувной фабрике «Орель», и, как уже упоминалось, в нем находился детский сад. И, наконец, после ликвидации предприятия дом перешел в частную собственность.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ËÀÇÅÁÍÈÊ:

- Íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ ñ ïðîäàæåé íàñ íå ïóãàåò. Ìû áû õîòåëè, ÷òîáû ïîòåíöèàëüíûå ïîêóïàòåëè çíàëè, ÷òî ïðèîáðåòàþò óíèêàëüíûé îáúåêò, èìåþùèé ñòàòóñ ïàìÿòíèêà èñòîðèè, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ïîä îõðàíîé Öåíòðà èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, è åãî ïðèäåòñÿ ñîäåðæàòü â äîëæíîì ñîñòîÿíèè.

ÄÎËËÀÐÎÂÛÉ ÐÅÉÒÈÍÃ

Ãäå æèâóò íàñòîÿùèå áîãà÷è? ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ìîñêâà ÷åòâåðòûé ðàç çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñòàëà ìèðîâîé ñòîëèöåé òîëñòîñóìîâ. Ñåé÷àñ â Áåëîêàìåííîé - 84 äîëëàðîâûõ ìèëëèàðäåðà, ñóììàðíîå ñîñòîÿíèå êîòîðûõ îöåíèâàåòñÿ áîëåå ÷åì â 366 ìëðä. Вторую строчку денежного топа занимает Нью- Йорк, где живут 62 толстосума, суммарное состояние которых - 280 млрд. Интересно, что в последние годы «Большому яблоку» только в 2009-м удавалось отнять у Москвы титул самого богатого «места жительства». Третье-четвертое

места рейтинга поделили между собой Лондон и Гонконг - в каждом из этих городов «прописались» по 43 миллиардера. Самые «бедные» богатеи, к слову, живут в Стамбуле. Хотя этот мегаполис занимает пятое место в списке (37 человек), среднее состояние местного миллиардера составляет «всего лишь» 1,7 млрд. долларов ( для сравнения, в Москве это 4,4 млрд.). На шестом месте Сан-Паулу, седьмое, восьмое и девятое места рейтинга заняли Мумбаи, Сеул и Пекин. А на последнем месте в десятке разместился Париж, где проживают 18 миллиардеров с суммарным состоянием 63 млрд.

ÑÀÌÛÅ «ÁÅÄÍÛÅ» ÒÎËÑÒÎÑÓÌÛ Â ÑÒÀÌÁÓËÅ Правда, столица Франции делит позицию с американским Далласом, у которого ровно те же показатели. Самым богатым человеком на планете сегодня считается 73-летний мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим. Следом за ним идет американский инвестор Уоррен Баффет. А самым молодым толстосумом признан 28-летний основатель «Facebook»Марк Цукерберг.


ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

ßʲÑÒÜ ÃÀÐÀÍÒÓÞÒÜ?

Ñïîæèâà÷³ ñêàðæàòüñÿ íà ÆÅÊè òà õ³ì÷èñòêó Ó âèð³ ïîòðåá ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ðèíîê òîâàð³â òà ïîñëóã âðàæຠðîçìà¿òòÿì. Àëå â ãîíèòâ³ çà çáàãà÷åííÿì ÿê³ñòü ñïîæèòîãî ÷àñòî â³äõîäèòü íà ³íøèé ïëàí. Ëþäè á’þòü íà ñïîëîõ, êîëè ïðèäáàíå äîðîãå âçóòòÿ ÷åðåç ì³ñÿöü ðîçëàçèòüñÿ, à õàìîâèò³ îô³ö³àíòè ÷è ïðîäàâö³ çàëèøàþòüñÿ áåçêàðíèìè. Íà ùî íàé÷àñò³øå ñêàðæàòüñÿ ìåøêàíö³ îáëàñò³ ³ äî ÿêèõ ³íñòàíö³é äîõîäÿòü ó ïîøóêàõ ñïðàâåäëèâîñò³ - ä³çíàâàëèñÿ «Â³ñò³»

ÍÎÂÈÍÈ ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊ

Ó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåëè «êðóãëèé ñò³ë» ùîäî âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî. Çîêðåìà, ó÷àñíèêè ðîçãëÿíóëè ïîðÿäîê âçàºìî䳿 ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè ðàéóïðàâë³ííÿ þñòèö³¿, îðãàí³â Äåðæíàãëÿäó, óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà â ðàéîí³ òà ÊÏ «Âåðõíüîäí³ïðîâñüêå ÁÒ²», à òàêîæ íåäîïóùåííÿ âèíèêíåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÏÎÂÀÆÍÈÉ Â²Ê

НЕ В КУРСІ ПРО ПРАВА

ÏÎÂÅÐÍÓÒÈ ÒÎÂÀÐ ÌÎÆÍÀ ÏÐÎÒßÃÎÌ 14 ÄͲÂ

ÐŪÑÒÐÀÖ²ß ÌÀÉÍÀ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

За словами начальника державної інспекції з питань захисту прав споживачів в області Ігоря Кучіна, кількість скарг у 2012 році, порівняно із попередніми, зросла. ~ Найбільшим лихом для Дніпропетровщини є недобросовісне надання послуг. Найчастіше люди скаржаться на ЖЕКи, продавців металопластикових вікон, дверей та на хімчистку. ~ Чільне місце у списку нарікань посідають продукти харчування: овочі, фрукти, м’ясні вироби та молочна група товарів. Так, наприкінці минулого року держінспекція з питань захисту прав споживачів перевірила на предмет якості та безпечності харчі в усіх мережах області. Із відібраних 252 видів продтоварів у 52 виявили середні та важкі порушення. Таке неподобство вилилося підприємцям-халтурникам у чималу копієчку - понад 2 млн. грн. штрафу. ~ Щодо непродовольчого краму, то до розряду «проблемних» часто потрапляють речі і техніка, придбані через Інтернет. Причиною такого нахабного дурисвітства, перш за все, є невіра покупців у справедливість та звичайнісіньке невігластво. Середньостатистичний споживач просто не в

курсі, на що має право у випад- ного товару залишає бажати ку придбання товару або по- кращого, власники нових двеслуги неналежної якості. рей-вікон мають повертати відсотки позичальнику готівБЮРОКРАТІЯ ПРОТИ ки. «ЛОХОТРОНУ» Протягом 14 днів спожиБудні інспекції «споживчої вач має право повернути служби» нерідко розбавляють придбаний товар та забрати і курйозні скарги. Так, чо- свої кошти або обміняти його ловік, який жалівся на не- на інший. Причини можуть якісні овочі, у пошуку спра- бути як поважна - наявний ведливості вирішив не обме- брак, про який стало відомо жуватися лише місцевими після придбання, так і абінстанціями. У своєму звер- сурдна - колір пальта не поненні ошуканий попросив роз- єднується з наручним годинв’язати несправедливу ситуа- ником, запах ковбаси здаєтьцію не лише начальника ся підозрілим, або телевізор інспекції з питань захисту нестильно виглядає в прав споживачів області, але інтер’єрі. Не вдасться поверй прем’єр-міністра України та нути лише перелік товарів, Президента Таїланду. затверджений українським Загалом, аби не викидати гроші на вітер, кожному, хто користується надбаннями цивілізації, варто бути трішечки бюрократом. Не ігноруйте та не применшуйте важливість догово-

1

ÍÀвÊÀÞÒÜ ÍÀ ÎÂÎײ, ÔÐÓÊÒÈ ² Ì’ßÑÎ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

²ÃÎÐ ÊÓײÍ, íà÷àëüíèê

³íñïåêö³¿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â â îáëàñò³: - Ùîäíÿ çà àäðåñîþ: âóë. Áàðèêàäíà, 23 ³ç 9-¿ äî 18-¿ ãîäèíè âåäåòüñÿ â³äêðèòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí, äå ìîæíà îòðèìàòè ðîç’ÿñíåííÿ ç ïðèâîäó íåïîðîçóì³íü ì³æ ñïîæèâà÷åì òà ñóá’ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

ру і місце його укладання - ба- законодавством про захист жано, щоб підписували ви прав споживачів. його стаціонарно в офісі фірми. Не забувайте цікавитись видом підписаного документа. Нерідко компанії-шахраї без згоди споживачів укладають із банком кредитну угоду. І навіть, коли якість купле-

2

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 8 1506 çâåðíåíü íàä³éøëî â³ä ìåøêàíö³â ðåã³îíó äî ³íñïåêö³¿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â çà ìèíóëèé ð³ê;

8 45 ³ç íèõ ñòîñóâàëèñÿ äîáðîòíîñò³ ïðîäòîâàð³â;

8 451 îñîáó íå çàäîâîëüíèëà ÿê³ñòü íåïðîäîâîëü÷îãî êðàìó; 8 869 - æàë³ëèñÿ íà îòðèìàí³ ïîñëóãè;

8 ìàéæå 561 òèñ. ãðí. ìèíóëîð³÷ ïîâåðíóëè ñïîæèâà÷àì îáëàñò³ çà íåÿê³ñí³ òîâàðè òà ïîñëóãè.

ͳêîïîëü÷àíèí Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷ ªðìîëàºâ â³äçíà÷èâ ñâîº 100-ð³÷÷ÿ. dz ñëàâíèì þâ³ëåºì éîãî ïðèâ³òàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷. Íàðîäèâñÿ Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷ 18 áåðåçíÿ 1913 ðîêó íà Õåðñîíùèí³. Îñòàíí³ì ÷àñîì þâ³ëÿð ïðîæèâàâ ó Ìàðãàíö³, à â 2006 ðîö³ â ͳêîïîëü éîãî ïåðåâåçëà äîíüêà. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÐÀÊÒÈ×Ͳ ÇÀÍßÒÒß Ãåíäèðåêòîð «ÄÒÅÊ Äí³ïðîîáëåíåðãî» Ñåðã³é Áóáëèêîâ ³ ðåêòîð ÍÃÓ Ãåííàä³é ϳâíÿê ï³äïèñàëè Äîãîâ³ð ïðî ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà òðåíóâàëüíîìó ïîë³ãîí³ «Ìåæèð³÷», ùî â Ïàâëîãðàäñüêîìó ðàéîí³. Ñòàðòóþòü ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ó ÷åðâí³ öüîãî ðîêó.


14 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 28 березня СТБ

ТВ УТ1 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.30, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 23.15, 01.10 Спорт 06.20 Рецепты здоровья 06.25 АгроЭра 06.30 Смех с доставкой на дом 07.15 Обзор прессы 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on line 07.30 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Д/ф «В.Стржельчик. Вельможный пан советского экрана» 09.05, 21.00 Итоги дня 09.25 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.45, 18.55, 21.15 Деловой мир 12.50, 20.55 Официальная хроника 13.05 Здоровье 13.55 Х/ф «Профессия следова тель», 4 с. 15.15 Euronews 15.35 Наука 15.40 Деловой мир. Агросектор 16.00 Х/ф «Иван Бабушкин», 1, 2 с. 18.45 Мир спорта 19.10, 01.35 О главном 19.35 221 20.25 Опыт, 1 ч. 21.25 Опыт, 2 ч. 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.25 Х/ф «Ключи от бездны», 3 с. 00.25 От первого лица 00.45 Между строк

ИНТЕР 05.30 Т/с «Объект №11» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10 Т/с «Возмездие» 12.55 Д/с «Следствие вели... с Леони9 дом Каневским» 13.50 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 Т/с «Анечка» 17.40, 19.00 Т/с «Сваты5» 20.00, 04.10 «Подробности» 20.30 Т/с «Однолюбы» 01.00 Х/ф «Целуя девушек» 02.45 Х/ф «Грязный стыд» 04.40 Д/ф «Далида. По лезвию славы»

9 КАНАЛ 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40 «Нереальные истории» 10.15 «Облом UA» 11.05, 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщи ка Гурова. Продолжение» 13.05 «Ударная сила» 14.00 Т/с «Солдаты13» 19.00 «Улетное видео по9русски» 20.10 «Знай наших» 20.35 «Хулиганы» 21.25 «Сумасшедшее видео по9украин9 ски» 22.05 Х/ф «Погоня» 00.10 Х/ф «Обреченный на смерть» 02.00 Х/ф «Братство»

11 КАНАЛ 06.00 Teen Time 06.05 Очевидец. Самое шокирующее 06.45 Подъем 06.50 Пираньи 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но9 вости 07.40 «Патруль качества» 08.00 «Незабываемые путешествия» 09.00, 20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 10.00, 15.40 Т/с «Кадетство» 11.00, 17.50 Т/с «Воронины» 13.25 М/с «Утиные истории» 14.15 «36, 6» 14.45 Т/с «Друзья» 16.40, 23.05 Т/с «Светофор» 19.35 Спортрепортер 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Т/с «Кухня» 00.35 Т/с «Дневники вампира3» 01.30 Т/с «Вероника Марс 3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.55, 12.50, 20.15, 21.15 Т/с «Ледни ков» 13.50, 14.50 «Не ври мне 9 2» 15.55 «Просто шоу с Юрием Горбуно9 вым» 22.15 «Моя хата с краю» 00.15 Х/ф «Чужие»

06.00 «Чужие ошибки. Месть за сына» 06.45, 16.00 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.05, 11.05 Звездная жизнь 12.05 Х/ф «Коснуться неба» 13.55 «Зважені та щасливі» 18.00, 22.00 «Вікна9Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Матьимачеха» 22.25 «Кулинарная династия» 00.55 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи9 ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник 9 будильник» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра9 зоблачение». «Амазонки в боль9 шой политике» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Гуд бай, Америка!». «Мифы о мощи» 13.30 «Гуд бай, Америка!». «Мифы о ве9 личии» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00, 18.30 «Странное дело» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Открытый миру» 17.15 «Чистая работа» 18.15 «Дальние родственники» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Нам и не снилось». «Темная ма9 гия золота», 1, 3 с.

ICTV 06.25, 06.40 07.05 07.45 08.45, 09.15, 10.10, 12.30, 13.05, 14.15, 18.45 23.20 01.15

07.40 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» Максимум в Украине 12.45 «Факты» 19.25 Чрезвычайные новости 16.30 Т/с «Убойная сила» 13.00 Анекдоты по9украински 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 20.10 Т/с «Морские дьяволы6. Смерч» Факты. Вечер Х/ф «Специальное задание» Несекретные файлы

TET 07.00 07.30, 07.55 09.00, 10.00 11.00 12.00 12.55 13.55 17.10 17.45, 18.15, 18.55 19.30 19.55 22.20 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком 16.05 Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Элли МакБил» Куколка92 Т/с «Моя прекрасная няня» Досвидос92 23.00 Чертовщина 21.00 Виталька БарДак93 Богиня. Новая коллекция Даешь, молодежь! Большая разница МосГорСмех Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 06.05, 07.00, 07.30, 07.45 09.00, 10.00 11.30, 11.45 13.00 14.30 16.00, 17.30 18.55 19.45 21.00 21.15 21.30 23.05

Гимн Украины 18.00 Наживо 17.15, 19.15, 22.30 Новости 20.45 «Тише, мыши!» Утренний коктейль 13.30 Время советов Х/ф «Вы мне писали» 16.30 М/ф Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 2 с. Азбука здоровья Х/ф «В четверг и больше никог да» 20.00 Неизвестная планета Истории с Бородой Рецепт здоровья Меморандум Перекресток 102 информ Т/с «Из жизни капитана Черня ева» Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 3 с.

5 КАНАЛ 06.30, 06.50, 07.20 07.30 07.40, 07.55, 08.15 08.20 09.15, 10.30, 16.10 17.25 18.15 21.40 22.10 22.45 23.30,

18.40 «Киевское время» 23.45, 00.40 «Обзор прессы» «Автопилот9новости» «Обрати внимани» 08.40 «Трансмиссия9новости» 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35 «Погода» «Драйв9новости» «Утро со звездой» 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» «В кабинетах» «Акцент» «Лесной патруль» «Время9Тайм» «Реальный сектор» «Хроника дня» 00.25 «CRIME NEWS»

Х/ф «Назначаешься внучкой» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» «Медицинские тайны» Х/ф «Крестоносец» Т/с «Бандитский Петербург 9» 14.40, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фо нарей 9» 16.45, 19.00, 23.45, 01.50 «Свідок» 17.00 Т/с «Висяки» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «Защитник»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.25 «Медицинские тайны» 10.00 Т/с «Мамочка, я киллера люб лю» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про9 исшествие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 15.40 Т/с «Предчувствие» 17.30, 01.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». «Михалыч». «После дняя жертва» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Паутина6». «Невидимые нити» 23.40 Т/с «Агент особого назначе ния». «Назад в будущее» 02.40 «Шахматное обозрение. Лондон. Турнир претендентов» 03.15 Криминальная Россия 03.50 Спасатели

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.45 Х/ф «Путешествие пана Кляк сы» 11.30, 16.50 Т/с «Красная капелла» 13.10 Х/ф «Соль земли» 14.25 Х/ф «Шофер на один рейс» 18.40 Х/ф «Сержант милиции» 21.10 Х/ф «Загадка Эндхауза» 22.55 Х/ф «Оскорбление» 00.50 Х/ф «Премия»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.30, 20.30, 22.55 «Днепровская не9 деля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.30 Мистер Мейкер 12.00 М/ф «12 подвигов Астерикса» 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Бернард» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.30 «Под напряжением» 20.00 «Идеальный дом» 20.25 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.35 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 М/ф «Живой лес» 22.00 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 Т/с «Торговый центр» 16.10 «Пока еще не поздно» 17.00 «Я подаю на развод» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 01.10 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Журов» 23.30 «Вечерний Ургант» 00.05 Ночные новости 00.20 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Профиль убийцы» 12.00 Ток9шоу «Пусть говорят. Степки9 на против Степкина» 14.35, 22.45 Т/с «Супруги» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток9шоу «Говорит Украина» 00.45 Т/с «Гримм. Второй сезон» 01.25 Х/ф «Он, я и его друзья»

Сх. 05.43 Зах. 18.24 Трив. дня 12.41

НТН 06.05 08.30 09.00 10.00 10.25 12.35

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.50, 04.55 06.05 06.50, 07.30, 09.00, 10.00, 11.00, 13.25 14.45 16.40, 19.35, 21.00 00.35 01.30 02.15 03.00 03.05 03.10

06.00 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 20.00 Т/с «Дневник доктора Зай цевой» 15.40 Т/с «Кадетство» 17.50 Т/с «Воронины» М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» 23.05 Т/с «Светофор» 00.25 Спортрепортер Т/с «Кухня» Т/с «Дневники вампира3» Т/с «Вероника Марс3» Т/с «Шоу Билла Энгвала» «Служба розыска детей» Зона ночі Георгій Нарбут. Живі картини

ТОНИС 06.00, 16.00 Этот удивительный мир 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Соци9 альный пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Последний дубль. Евгений Урбанс9 кий 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Портреты. Вячеслав Шалевич 12.15 День всех влюбленных 14.00, 22.40 Невероятные путешествия 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Дневник для родителей» 17.45 «Социальный статус: ваши права и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Алек9 сандр Гордон, 3 ч. 20.00 Арно Бабаджанян. Между небом и землей 21.35 Валерий Золотухин. Очень личное 23.40 Животные как мы (1) 00.50 Амурные мелодии

K1 07.00 09.10, 10.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.10, 16.10 21.00 23.10

М/ф 21.50 «Три сестры» 23.45 Х/ф «Школа Рока» 20.00 «Большая разница» 17.00 «Дом на зависть всем» 19.00 «Шопинг монстры» 18.00 «Званый ужин» «Орел и Решка» «Рассмеши комика» «ШОУМОНРОУ»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 «Воз9 вращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.50, 10.50, 13.50 «Бабушка9антикри9 зис» 07.15, 12.25, 19.50 «Здоровье» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.45, 11.10, 13.20 «Не первый взгляд» 09.45 «Киноистории нашего времени» 11.30 «Загородный дом» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 17.00 «Под знаком Нобеля» Г.Сенкенвич 17.30 «Губерния» 18.00, 21.10 «Кинопроектор» 19.25 «Короткие встречи» Иванова 20.10 Т/с «Украсть Джоконду» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Старинный водевиль» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 15.00, 23.20 Д/с «Музыка ретро» 09.35, 21.15 Т/с «Русские амазонки 1» 10.25, 19.15 Т/с «Люди и тени2» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 12.15, 15.50, 22.50 Д/с «Столицы мира» 12.45, 18.25 Т/с «Ангелхранитель» 13.30, 23.45 Т/с «Сердцу не прика жешь» 15.25 Феерия путешествий 16.15, 22.05 Т/с «Мужская работа2» 17.00 Семейный суд 17.45 Судебные дела 20.00 Подробности

TBI 07.00, 08.00, 08.30, 09.35 10.30 11.30 14.30 17.30 18.45 19.00 21.00 23.00 04.00 04.30

19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» 16.30 Вокруг света Здоровая жизнь Цивилизация Ювелирочка Политклуб Виталия Портникова Роковой магнетизм Адольфа Гитле9 ра Семь чудес Украины Знак восклицания Игра в слова и не только Против ночи с Павлом Шереметом Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Профессор Вилчур»

2+2 08.00, 09.00, 09.40 10.15 11.05,

19.00 «Улетное видео по9русски» 21.00 «Новости 2+2» «Нереальные истории» Штопор. «Облом UA» 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 13.05 Ударная сила 14.00 Т/с «Солдаты13» 18.00 Т/с «Версия»

«Знай наших» «Хулиганы» Сумасшедшее видео по9украински Х/ф «Погоня» Х/ф «Обреченный на смерть» Х/ф «Братство»

06.00, 07.20 08.10, 09.00, 10.40, 11.30, 12.20 14.50, 15.40, 16.40, 17.30 19.10,

13.10 Секреты Второй мировой Я выжил 14.00 Земля: эволюция планеты 18.20 Тайные знаки 22.00 Чудеса природы 00.30 Земля: эволюция жизни Сверхпрочные сооружения 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса 20.00 Чрезвычайные истории Д/ф «Синдром Кашпировского» 01.50, 04.40 Мистическая Украи9 на Д/ф «Родовое проклятие Ганди» Смартшоу Живая история Т/с «Числа» Украина: забытая история

MEGA

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 08.05, 09.00, 09.30 10.15 11.00, 12.30, 12.50 13.00 14.00 15.50 15.55 16.40 18.30, 19.20 21.05 22.05 00.35 02.50 02.15

«Утро России» 23.40 Т/с «В лесах и на горах» 12.00, 15.00, 18.00 Вести «1000 мелочей». Ток9шоу «О самом главном» 03.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 15.30, 17.40 Вести9Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжается» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести9спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Сделано в СССР» 02.30 «Прямой эфир» Т/с «Королева бандитов» Т/с «Каменская» «Поединок» «Вести+» Х/ф «Будни и праздники Серафи мы Глюкиной», 2 с. Вести.ru

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Когда деревья были большими» 09.30, 15.30 Х/ф «Люди и звери», 1 с. 11.30 Х/ф «Виринея» 17.30, 23.30 Х/ф «Прощание с Петер бургом» 19.30, 01.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 20.55 Х/ф «Прозрачное солнце осени» 21.30 Х/ф «Люди и звери», 2 с.

REN TV 06.30, 10.30, 17.30 «24» 07.00 «Нам и не снилось»: «Повелитель9 ницы тьмы» 10.00, 17.00, 21.00 «Экстренный вызов» 11.00 Званый ужин 12.00 «Засуди меня» 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 Не ври мне! 16.00 «Верное средство» 18.00 «Обманутые наукой» 19.00 «Адская кухня92» 20.30 «Как надо» 21.30 «Что случилось?» с Михаилом Осо9 киным 21.50 Х/ф «Крысиные бега» 00.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.45 «Чистая работа» 01.40 Х/ф «Райский проект»

«ТНТ1» 06.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Счастливы вместе» 07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта ны» 07.25 М/с «Громокошки» 08.00 Х/ф «Угадай, кто?» 12.00 «Универ» 12.30 «Битва экстрасенсов» 13.30, 21.00, 22.00 «Дом92» 15.00, 18.00 Т/с «Универ. Новая обща га» 15.30 Т/с «Зайцев + 1»«Титомиру мир» 16.00, 16.30 Х/ф «Реальные пацаны» 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 18.30 Т/с «Зайцев + 1»»Уикенд» 19.00 Х/ф «Шары ярости» 20.35 «Камеди Клаб» 22.30 Д/ф «Дарфур сегодня» 00.25 Т/с «Под прикрытием»

TVCI 06.00 08.10 08.20, 08.45, 09.10, 10.00, 10.45 10.55 11.30, 11.50 12.55, 13.35, 14.50, 15.05 16.05 16.10, 17.20 19.10 20.15 20.30 22.20 23.00

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

Зах. 05.49 Сх. 20.06 Повний міс. 27 березня

20.10 20.35 21.25 22.05 00.10 02.00

21.00 01.20 02.30 03.10 05.20

«Настроение» М/ф 16.50 «Доктор И...» 17.50 М/с «Орсон и Оливия» 18.15 Т/с «Золотая теща» 15.20, 00.50 Т/с «Баязет» М/ф «Желтый аист» «Барышня и кулинар» 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Собы9 тия Нина Чусова в программе «Жена» 01.35 Д/ф «Иннокентий Смокту9 новский. Моя фамилия вам ничего не скажет...» 20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 20.00 Город новостей «Наша Москва» «Энциклопедия» 23.40 «Всемирная история преда9 тельств. «Слово короля» «История государства Российского» «Право голоса» «Петровка, 38» «Осторожно, мошенники!» Д/ф «Бегство из рая» Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена»

12.20 12.40 15.00 16.00 17.00 17.30 21.00 22.00 22.40 23.15 23.30

13.00, 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» Муз/ф «Песня 78», 1 ч. Д/ф «Юрий Гагарин» Муз/ф «Времена не выбирают» Т/ф «Мы не увидимся с тобой», 1 ч. Муз/ф «Мы клоуны» «На квартире Маршака». С.Я. Мар9 шак читает свои стихи. 1962 г. Муз/ф «Песня 78», 2 ч. Х/ф «Николай Трофимов» «Билет в Москву» Т/ф «Мы не увидимся с тобой», 2 ч. «ТЕМА» «440 Герц» Д/ф «Звонок в вечерней школе» «Маленький концерт» Т/ф «Острова в океане», 1 ч.: «Остров памяти»

ГУМОР 05.00 05.30, 06.10 07.00, 07.30 09.00, 09.50 11.40, 13.00 15.00 16.00 16.30 19.00 21.20

Т/с «Милицейская академия» 20.15 «33 м2» «Бодрое утро» 12.40, 20.00 «Минутка для ребен9 ка» «Клуб юмора» 18.00 Т/с «Конан» Х/ф «12 стульев», 4 с. 17.00 Т/с «Отчаянные родители» «Торба смеха» М/с «Злобный» М/с «Галактический футбол» М/с «Сокровища острова чере пах» Т/с «Элен и ребята» Комедийный улет, х/ф «Женщина под дождем»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 11.30, 13.30, 16.30 Снукер 12.30, 13.15, 19.00, 20.00, 20.45, 01.00 Футбол 17.45 Велоспорт 21.00, 23.00 Боевые искусства 00.00 Покер 02.00 Автоспорт

ХОККЕЙ 06.30 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 3. Восточная конференция 08.30 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 4. Динамо (Москва) 9 СКА 10.30 НХЛ. Калгари 9 Колорадо 12.30 Хоккейный полдень 14.55 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 4. Восточная конференция 17.30 Чешская хоккейная экстралига. Обзор 17.50 НХЛ. Обзор 18.10 Своя игра. Константин Симчук 18.30 Новости 18.45, 23.40 ПХЛ. Плей9офф. Финал. Матч 5. Компаньон 9 Донбасс92 21.10 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 4. Восточная конференция (в пе9 рерыве 9 Новости) 23.10 Хоккейный вечер

СПОРТ 08.00, 08.15, 08.20, 08.35, 08.40, 09.15 11.15 12.30 14.00 15.55 18.00 19.25, 19.55 22.30 23.10 01.55

12.00, 17.45, 01.00 Новости 01.15 «Связь времен» 12.15 «Личный тренер» 01.20 «Байки старого болельщика» 22.00 Шахматы Турнир претенден9 тов в Лондоне Теннис. Турнир «Masters» в Майа9 ми. Четвертьфинал «Евролига c Гомельским» Современное пятиборье. Этап Куб9 ка мира в Бразилии. Женщины Регбилиг. Европейская Суперлига. «Wigan» 9 «Widnes» Гандбол. Чемпионат России. Жен9 щины. Полуфинал. «Динамо» 9 «Звезда», 19й матч Современное пятиборье. Этап Куб9 ка мира в Бразилии. Смешанная эстафета 01.25 «Шесть на шесть» Фехтование. «Московская сабля». Мужчины. Командные соревнова9 ния. Финал Лыжные гонки. Финал Кубка мира в Швеции. Женщины. 10 км. Гонка преследования Регбилиг. Австралийская лига. «Knights» 9 «Tigers» Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Эфес» 9 «Уникаха»

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Футбол NEWS 06.10 США 9 Коста Рика. Отбор 08.10, 13.40, 22.50 Чили 9 Уругвай. От9 бор к ЧМ 9 2014 г. 10.20, 18.00 Франция 9 Испания. Отбор 12.20 «Сеск Фабрегас» 13.25 Топ9матч 16.00, 01.05 Кипр 9 Швейцария. Отбор 20.00 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 20.30 Азербайджан 9 Португалия. Отбор

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Капитан «Пи лигрима» 02.30, 08.30, 14.30 М/с «Приключения кузнечика Кузи», истории 1, 2. Мультфильм. «Два веселых гуся» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Игрушечные истории». 3, 4 с. Сказки народов мира. «Палкавыручалка» Рус ские народные сказки. «Киби точка на одном колесе» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Белый пу дель». 1955 г. Мультфильм. «Сказка о старом кедре» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гладиаторы» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

Іменинники дня: ОЛЕКСАНДР, ДЕНИС, НИКАНОР

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 08.00, 09.00 10.00 10.55 11.30

ДЕТСКИЙ 06.00, 18.00 «Готовим с мамой» 06.10, 07.55, 14.00, 18.10, 20.00 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 06.15 МультФильм «Сказки на ночь». 11 с. 06.20, 08.20 «Волшебник Изумрудного города» 06.40 МультФильм «Сказки9невелички» 07.00, 13.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 07.25, 13.30 Т/с «Детективы из табакер ки» 08.00, 14.05, 20.05 «Творческие мастер9 ские» 08.40 Мультфильм «Приключение Иваш9 ки» 08.55, 15.00, 20.55 Т/с «Пиратские ост рова» 09.25, 15.30 Т/с «Монстры и пираты2» 09.40, 15.45 Т/с «Спасти галактику» 10.00 Х/ф «Принцсамозванец» 11.30, 17.30 Т/с «Саладин» 12.00, 19.00 «ЗанзиБар» 12.30, 12.40, 19.30, 19.40 Т/с «Зверя та» 14.25 Мультфильм «Сердце храбреца» 14.40 Мультфильм «В тусклом царстве, сером государстве» 16.05 Х/ф «Семеро воронов» 18.15 Мультфильм «Сказки на ночь», 13 с. 18.20 Мультфильм «Чудо9мельница» 18.40 Мультфильм «Приключения поро9 сенка Фунтика», 3 ф. «Фунтик и ста9 рушка с усами» 20.20 МультФильм «Возвращение» 20.35 МультФильм «Солдатская сказка» 21.25 Т/с «Ваккавиль»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 16.30 Усолапокот 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 07.50, 19.00 Пим и Пам 08.00, 19.10 Бум и Редсики 08.10, 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Гардероб Хлои 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.00 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Веселая ферма 13.10 Тельмо и Тула 13.30 Тимати и Анабель 14.00 Три мушкетера 14.50 Клуб Винкс 15.40 Осмотрительная Эбби 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.00 М/ф 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.00 09.20 09.45 11.30 12.00 13.30 14.45 15.30 17.00 17.20 18.00 18.35 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 23.30

16.30 М/с «Огги и кукарачи» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» М/с «Перекресток в джунглях» М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» Мистер Мейкер М/ф «12 подвигов Астерикса» Мультфильм Ералаш Т/с «Ханна Монтана» М/с «Бернард» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Рыбология» М/с «Американский дракон: Джейк Лонг» М/с «Лило и Стич» М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» М/ф «Живой лес» Снимала мама Т/с «Приключения Шерлока Холмса»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00, 11.00 12.00, 13.00 15.00, 15.08, 16.00 19.00 23.00

«Особое мнение» М/ф «Вечерние Новости из Америки» Т/с «Таксистка 2», «Книга с ку пюрами» 20.00 Т/с «Гончие 5» , 3 ф. «Хо рошие парни» «Страна и люди» 17.00, 21.00 Т/с «Тайны след ствия 11» 5 ф. «Треугольная история» Х/ф «Личная жизнь директора», 2 с. 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 18.08, 01.00 «Особое мнение» Т/с «Таксистка 2» Т/с «Гражданин начальник» Х/ф «Бродячий автобус»

TELEC 19.00 Т/с «Время Синдбада», 3 ф. «Альпийский перекрёсток» 20.00 Т/с «Петля» 21.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 22.00 Т/с «Стилет» 23.00 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 00.00 Т/с «Аэропорт», 2 с. «Туман»


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ1 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.20, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05 Спорт 06.20 Рецепты здоровья 06.25 АгроЭра 06.30 Смех с доставкой на дом 07.15 Обзор прессы 07.20 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Д/ф «Е.Соловей. Раба любви» 09.05, 21.00 Итоги дня 09.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.30, 18.50, 21.25 Деловой мир 12.35 Адреналин 14.05 Х/ф «Профессия следова тель», 5 с. 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.25 Околица 16.00 Х/ф «Иван Бабушкин», 3, 4 с. 18.45 Мир спорта 19.10, 01.45 О главном 19.35 Украинский ретро9хит. 10+10 20.55 Официальная хроника 21.35 Фольк9music 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.15 Х/ф «Ключи от бездны», 4 с. 00.10 Х/ф «Ключи от бездны», 5 с. 01.00 От первого лица

ИНТЕР 05.30 Т/с «Объект №11» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН9 ТЕРом» 09.10 Т/с «Возмездие» 12.55 Д/с «Следствие вели... с Леони9 дом Каневским» 13.50 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 Т/с «Анечка» 17.40, 19.00 Т/с «Сваты5» 20.00, 03.45 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.30 Х/ф «В чужом ряду» 02.15 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 04.15 Д/ф «Никита Михалков. Сами с усами»

9 КАНАЛ 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40 «Нереальные истории» 10.15 «Знай наших» 10.40 «Хулиганы» 11.05, 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщи ка Гурова. Продолжение» 13.05 «Ударная сила» 14.00 Т/с «Солдаты13» 19.00 Х/ф «Вновь одержимые» 21.25 Х/ф «Космические яйца» 23.25 Х/ф «Чернокнижник» 01.30 Х/ф «Схватка» 04.20 Х/ф «Мужские истории»

11 КАНАЛ 06.00 Teen Time 06.05 Очевидец. Самое шокирующее 06.45 Подъем 06.50 Пираньи 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но9 вости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследова9 ний» 09.00, 20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 10.00, 15.40 Т/с «Кадетство» 11.00, 17.50 Т/с «Воронины» 13.25 М/с «Утиные истории» 14.45 Т/с «Друзья» 16.45, 23.05 Т/с «Светофор» 19.35 Спортрепортер 21.00 «Променад» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 Т/с «Кухня2» 00.35 Т/с «Дневники вампира3» 01.30 Т/с «Вероника Марс3»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.55, 12.50 Т/с «Ледников» 13.50, 14.50 «Не ври мне 9 2» 15.55 «Простошоу с Юрием Горбуно9 вым» 20.15 «Сказочная Русь» 20.40 «Вечерний Киев» 22.35 Х/ф «Чужие» 01.25 Х/ф «Чужой 3»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи9 ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник 9 будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Дело моей жизни» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.05 «Званый ужин» 12.30 «Нам и не снилось». «Темная ма9 гия золота», 1, 3 с. 14.35 «Военная тайна» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Приемная депутата» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Странное дело» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Совет безопасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Смотреть всем» 21.30 «МНС» 21.40 «Дураки, дороги, деньги» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип9топ» 00.20 Т/с «Агент особого назначе ния»

ICTV 06.20, 07.35 Деловые факты 06.30 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Стоп910 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 16.30 Т/с «Убойная сила» 12.30, 13.00 Анекдоты по9украински 13.05, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.15, 20.10 Т/с «Морские дьяволы 6. Смерч» 18.45 Факты. Вечер 23.20 Х/ф «Шесть пуль»

TET 07.00 Лентяево 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00, 16.05 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Элли МакБил» 12.55 Куколка92 13.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.10 10 шагов к любви 18.15, 20.30 Виталька 18.55 Одна за всех 19.55 Даешь, молодежь! 21.30 Что если бы? 21.55 Большая разница 23.00 Чертовщина 23.25 МосГорСмех 00.00 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но9 вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «В четверг и больше ни когда» 11.30, 16.30 М/ф 11.45 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 3 с. 13.00 Один день с ….. 14.25 Х/ф «Неподсуден» 15.45 Перекресток 16.00 Неизвестная планета 17.30 Испробовано на себе 18.55 Рецепт здоровья 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Прощай, дикая жизнь» 21.00 «Спорт.»Итоги» 21.30 Т/с «Агент специального назна чения» 23.05 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 4 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот9новости» 07.30 «Обрати внимани» 07.40, 08.40 «Трансмиссия9новости» 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.20 «Утро со звездой» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль»

17.15 «Мотор9новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время9Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 22.45 «Хроника дня» 23.30, 00.20 «CRIME NEWS» 23.45, 00.35 «Хроника недели»

НТН 07.00 Т/с «Конвой PQ17» 14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 16.45, 19.00 «Свідок» 17.00 Т/с «Висяки» 19.30 Т/с «Последний бой майора Пу гачева» 23.15 Х/ф «Маршбросок» 01.30 Х/ф «Пуля в голове»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Очная ставка» 09.25 Спасатели 10.00 Т/с «Мамочка, я киллера люб лю» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про9 исшествие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 15.40 Т/с «Предчувствие» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». «Опасные канику лы» 21.35 Т/с «Паутина6». «Сон разума» 01.20 «Школа злословия» 02.05 Т/с «Версия» «Одержимый», 1, 2 с. «Марионетки»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 07.25 Х/ф «Двенадцать месяцев» 09.55, 16.35 Т/с «Красная капелла» 11.35 Х/ф «Соль земли» 12.50 Х/ф «Большая семья» 14.40 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе ды» 18.25 Х/ф «Сержант милиции» 19.40 Х/ф «Зверобой» 22.20 Х/ф «Сицилиец» 00.10 Х/ф «Приморский бульвар»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.30, 20.25, 22.55 «Днепровская не9 деля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.30 Мистер Мейкер 12.00 М/ф «Живой лес» 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Бернард» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет неделя» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 М/ф «Дух живого лес» 23.00 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 Т/с «Торговый центр» 16.10 «Пока еще не поздно» 17.00 «Жди меня» 18.40 «Человек и закон» 19.50 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Две звезды» 23.05 «Вечерний Ургант» 00.00 Х/ф «Американец» 01.40 Х/ф «Шаолинь»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Дорожный патруль 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.00, 17.20 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Профиль убийцы» 12.00 Ток9шоу «Пусть говорят. Памяти Людмилы Гурченко» 14.35 Т/с «Супруги» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток9шоу «Говорит Украина» 21.50 Т/с «Мент в законе 2» 01.30 Х/ф «Нас приняли!»

Сх. 05.41 Зах. 18.25 Трив. дня 12.44

П'ятниця, 29 березня 07.10 Х/ф «Золушка из Запрудья» 09.10 Х/ф «Девичник» 17.50, 22.00 «Вiкна9Новини» 18.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 20.00, 22.35 «Холостяк 9 3» 00.00 «Как выйти замуж с Анфисой Че9 ховой» 01.05 Х/ф «Коснуться неба»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.45 04.50, 04.55 06.05 06.50, 07.30, 09.00, 10.00, 11.00, 13.25 14.45 16.45, 19.35, 21.00 22.00 00.35 01.30 02.20 03.00, 03.05 03.50 04.05 04.20

«Служба розыска детей» 06.00 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 15.40 Т/с «Кадетство» 17.50 Т/с «Воронины» М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» 23.05 Т/с «Светофор» 00.25 Спортрепортер Т/с «Кухня» Т/с «Кухня2» Т/с «Дневники вампир3» Т/с «Вероника Марс3» Т/с «Шоу Билла Энгвала» 03.45, 04.30 Зона ночі Зірка Вавілова Український Соломон, або Украї9 нська правда і закон Видряпатися на попа Бий, хто цнотливий

ТОНИС 06.00, 16.00 Этот удивительный мир 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Со9 циальный пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Арно Бабаджанян. Между небом и землей 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Валерий Золотухин. Очень личное 12.15 «Социальный статус» 14.00 Невероятные путешествия 15.30 «Будь в курсе!» 17.45 Настоящее чудо 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Калугин, 1 ч. 20.00 Армен Джигарханян. Две любви одинокого клоуна 21.35 Евгений Евстигнеев. Судьба 22.40 Жизнь по законам природы (1) 23.40 Животные как мы (1) 00.50 Амурные мелодии

K1 07.00 09.10 10.10, 12.15, 13.15, 14.15 15.10, 16.10 19.00 22.10 23.25

М/ф «Три сестры» 00.20 Х/ф «Последний отпуск» 21.15 «Рассмеши комика» 17.00 «Дом на зависть всем» «Шопинг монстры» 18.00 «Званый ужин» «Орел и Решка» «КВН» «Пороблено в Україні» «Вечер. Паша. Звезды.»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 «Воз9 вращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.50, 10.50, 13.50 «Бабушка9антикри9 зис» 07.15, 12.25 «Здоровье» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.45, 11.10, 13.20, 22.20 «Не первый взгляд» 09.45 «Киноистории нашего времени» Д.Юргенс. 4 с. 11.30 «Загородный дом» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 17.00 «Под знаком Нобеля» 17.30 «Губерния» 18.05 «Криминал» 19.25 «Короткие встречи» Тамерлан 19.50 Х/ф «Тревожная молодость» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 «Архивы истории» 22.00 «Короткие встречи» 22.40 «Мини9путешествия» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 14.55 Д/с «Музыка ретро» 09.35 Т/с «Русские амазонки 1» 10.25, 17.35 Д/с «Голливудские сопер9 ники» 11.15 Т/с «Обручальное кольцо» 12.15, 15.40 Д/с «Столицы мира» 12.40, 18.25 Т/с «Ангелхранитель» 13.25, 00.30 Т/с «Сердцу не прика жешь» 15.20 Страна смеется 16.05 Т/с «Мужская работа2» 16.50 Семейный суд 19.15 Д/с «Скрытая реальность» 20.00 Подробности 20.30 Шустер Live

TBI 06.30 07.00, 08.00, 08.30, 10.30, 11.30 14.30 18.45 19.00 21.00 21.30 22.30 23.00 04.00 04.30

Голос верующего 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» 16.30 Вокруг света 17.30 Цивилизация. Роковой маг9 нетизм Адольфа Гитлера Ювелирочка Игра в слова и не только Семь чудес Украины Знак восклицания Дорогие депутаты «Тендер News» Особый формат Против ночи с Павлом Шереметом Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Пан Твардовский»

13.05 14.00 18.00 19.00 21.25 23.25 01.30 04.20

«Улетное видео по9русски» 21.00 «Новости 2+2» «Нереальные истории» «Знай наших» «Хулиганы» 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщи ка Гурова. Продолжение» Ударная сила Т/с «Солдаты13» Т/с «Версия» Х/ф «Вновь одержимые» Х/ф «Космические яйца» Х/ф «Чернокнижник» Х/ф «Схватка» «Мужские истории»

MEGA 06.00, 07.20, 08.10, 09.00, 10.40 11.30 14.50 15.40 16.30 17.30 19.10 22.00 22.50 23.40 00.30 01.20 01.50, 02.30 03.10 05.20

13.10 Секреты Второй мировой 12.20 Сверхпрочные сооружения 14.00 Земля: эволюция планеты 18.20 Тайные знаки Чудеса природы Земля: эволюция жизни Загадки Вселенной Современные чудеса Чрезвычайные истории Д/ф «Родовое проклятие Ганди» Секретные истории Д/ф «Синдром Кашпировского» Д/ф «По ту сторону жизни и смер9 ти». «Ад» Д/ф «По ту сторону жизни и смер9 ти». «Рай» Покер Смартшоу 04.40 Мистическая Украина Живая история Т/с «4исла» Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 08.05 09.00, 09.30 09.45 10.20 11.00, 12.30, 12.50 13.00 14.00 15.50 15.55 16.40 18.30, 19.20 22.25 00.10 02.05

«Утро России» Т/с «В лесах и на горах» 12.00, 15.00, 18.00 Вести «Вся Россия» «1000 мелочей». Ток9шоу «О самом главном» 03.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 15.30, 17.40 Вести9Москва Вести. Дежурная часть «Право на встречу» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести9спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Сделано в СССР» 02.30 «Прямой эфир» Бенефис Владимира Винокура Х/ф «На всю жизнь» Х/ф «Женщины» Вести.ru. Пятница

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 08.55, 14.55 Х/ф «Прозрачное солнце осени» 09.30, 15.30 Х/ф «Люди и звери», 2 с. 11.30 Х/ф «Прощание с Петербургом» 17.30, 23.30 Х/ф «Челюскинцы», 2 с. 19.40, 01.40 Х/ф «Таможня» 21.30 Муз/ф «Веселая хроника опас ного путешествия»

REN TV 06.30, 07.00 08.00 09.30 10.00, 11.00 12.00 13.00 14.00, 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.30

10.30, 17.30 «24» «Обманутые наукой» «Адская кухня92» «Как надо» 17.00 «Экстренный вызов» Званый ужин «Засуди меня» «Семейные драмы» 15.00 Не ври мне! «Верное средство» «Тайны мира»: «Жажда» «Странное дело» «Секретные территории» «Смотреть всем!» Т/ф «Апокалипсис» Х/ф «Тревожные небеса»

«ТНТ1» 06.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Счастливы вместе» 07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта ны» 07.25 М/с «Громокошки» 08.00 Х/ф «Шары ярости» 12.00 «Универ» 12.30 «Битва экстрасенсов» 13.30, 21.00, 22.00 «Дом92» 15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 15.30 Т/с «Зайцев + 1»»Уикенд» 16.00, 16.30 Х/ф «Реальные пацаны» 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интерны» 19.00 «Камеди Клаб» 20.00, 20.30 «Страна в Shope» 22.30 Х/ф «Поезд на Юму» 00.55 Т/с «Под прикрытием»

TVCI 06.00 08.10 08.20 08.45, 09.10 10.00, 10.45 10.55 11.30, 11.50 13.00 13.50 14.50, 15.05 16.05 16.10,

Зах. 06.20 Сх. 21.23 Повний міс. 27 березня

2+2 08.00 09.00, 09.40 10.15 10.40 11.05,

«Настроение» М/ф «АБВГДейка» 17.50 М/с «Орсон и Оливия» Т/с «Золотая теща» 15.20, 00.55 Т/с «Баязет» М/ф «Сестрица Аленушка и бра тец Иванушка» «Приглашает Борис Ноткин» 14.30, 17.30, 22.00 События Х/ф «Золотые рога» М/ф «Бутылочное горлышко», «Серая шейка» «Сто вопросов взрослому» 20.00 Город новостей «Петровка, 38» «Энциклопедия» 23.50 «Всемирная история преда9 тельств. «Верные друзья»

16.50 «Тайны нашего кино» 17.20 «История государства Российско9 го» 18.15 Д/ф «Золото: обман высшей про9 бы» 19.10 «Право голоса» 20.20 Х/ф «Баламут» 22.20 Приют комедиантов. День театра 00.30 «Тайны нашего кино. «Карнавал» 01.40 Д/ф «Винокурский соловей»

НОСТАЛЬГИЯ 06.20 06.40 07.00, 08.00, 09.00 10.00 11.00 11.30 15.00 16.00 16.50 17.20 17.40 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30

Муз/ф «Мы клоуны» «На квартире Маршака» 13.00, 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 14.00 «Рожденные в СССР» Муз/ф «Песня 78», 2 ч. Х/ф «Николай Трофимов» «Билет в Москву» Т/ф «Мы не увидимся с тобой», 2 ч. «ТЕМА» Д/ф «Генеральный секретарь» «Утренняя почта» Похороны Юрия Гагарина Х/ф «Факир на час» «Колба времени» «Кинопанорама» «Н.а. РСФСР А. Петренко и журна9 лист Г. Кожухова в гостях у писа9 теля В. Астафьева». 1993 г. Муз/ф «Созвездье Гагарина» Т/ф «Острова в океане», 2 ч.: «Океан памяти»

ГУМОР 05.00 05.30, 06.10 07.00, 07.30 09.00, 09.50 11.40, 13.00 15.00 16.00 16.30 19.00 21.20

Т/с «Милицейская академия» 20.15 «33 м2» «Бодрое утро» 12.40 «Минутка для ребенка» «Клуб юмора» 18.00 Т/с «Конан» Х/ф «Пикник» 17.00 Т/с «Отчаянные родите ли» «Торба смеха» М/с «Злобный» М/с «Галактический футбол» М/с «Сокровища острова чере пах» Т/с «Элен и ребята» Х/ф «Белая ворона»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 11.30, 13.30, 16.30 Снукер 12.30, 17.30, 18.30, 20.30, 00.15, 00.30, 01.30 Футбол 13.15 Легкая атлетика 00.00 Конноспортивный журнал

ХОКЕЙ 06.30, 19.10 КХЛ. Плей9офф. 1/2 фина9 ла. Матч 4 08.30, 15.00 ПХЛ. Плей9офф. Финал. Матч 5. Компаньон 9 Донбасс92 10.30, 17.10, 23.40 НХЛ. Оттава 9 Рейн9 джерс 12.30 Хоккейный полдень 17.00 Новости 21.10 ПХЛ. Плей9офф. Финал. Матч 5. Компаньон 9 Донбасс92 23.10 Хоккейный вечер

СПОРТ 08.00, 08.15, 08.20, 08.35, 08.40, 09.15 11.15 12.15 13.40 15.25 16.40 18.45, 19.55, 20.25 22.50 01.40

12.00, 16.20, 01.15 Новости 16.35, 01.30 «Связь времен» 11.45 «Личный тренер» 01.35«Байки старого болельщика» 22.20 Шахматы Турнир претен9 дентов в Лондоне Теннис. Турнир «Masters» в Майа9 ми. Четвертьфинал «Шесть на шесть» Современное пятиборье. Этап Куб9 ка мира в Бразилии Гандбол. Чемпионат России. Жен9 щины. Полуфинал. «Динамо» 9 «Звезда». 19й матч Фигурное катание. «Stars on Ice Canada» Регбилиг. Европейская Суперлига 00.10 «Первая пятерка» 23.40 «Trans World Sport» пред9 ставляет. «Спортивный глобус» Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» 9 «Олимпиакос» Лыжные гонки. Финал Кубка мира в Швеции. Мужчины. 15 км. Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 9 «Каха Лаборал»

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Футбол NEWS 06.10, 10.20 Чили 9 Уругвай. Отбор 08.10 Азербайджан 9 Португалия. Отбор 12.20 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 12.55, 22.50 Франция 9 Испания. Отбор 14.55, 21.40 «Один на один с Гамулой» 16.00, 17.45, 18.55, 20.00, 21.10 Фут9 бол LIVE 16.55 LIVE. Александрия 9 Севастополь. Чемпионат Украины. Первая Лига 19.10 LIVE. Ворскла 9 Заря. Чемпионат Украины 01.05 Чемпионат Испании. Предисловие к туру 01.35 Чемпионат Англии. Предисловие к туру

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Муз/ф «Про Крас ную Шапочку. Продолжение старой сказки», 1 с. 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Возвращение блудного попугая», 1, 6 вып. Сборник мультфильмов 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Игрушечные истории», 5, 6 с. Сказки наро дов мира. «Скоро будет дождь» Мультфильм. «Сказка об очень высоком человеке» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Аленький цветочек». 1977 г. Сборник мультфильмов 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гладиаторы» 06.00, 12.00 «Уроки тетушки Совы»

Іменинники дня: ОЛЕКСАНДР, ТРОХИМ, ІВАН, РОМАН ДЕТСКИЙ 06.00, 18.00, 20.05 «Готовим с мамой» 06.10, 08.00, 14.00, 18.10, 20.00, 20.15 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 06.15 МультФильм «Сказки на ночь» 06.30 МультФильм «Приключения поро9 сенка Фунтика», 1 ф. «Неуловимый Фунтик» 06.40 МультФильм «Приключения поро9 сенка Фунтика», 2 ф. «Фунтик и сыщики» 07.00, 13.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 07.30, 13.30 Т/с «Детективы из таба керки» 08.05, 14.05, 20.20 «Творческие мастер9 ские» 08.25 МультФильм «Сердце храбреца» 08.40 МультФильм «В тусклом царстве, сером государстве» 09.00, 15.00, 20.55 Т/с «Пиратские ост рова» 09.30, 15.30 Т/с «Монстры и пираты2» 09.45, 15.45 Т/с «Спасти галактику» 10.05 Х/ф «Семеро воронов» 11.30, 17.30 Т/с «Саладин» 12.00, 19.00 «Новый ЗанзиБар» 12.30, 12.40, 19.30 Т/с «Зверята» 14.25 МультФильм «Клад кота Леополь9 да» 14.30 «Girls only» 16.05 Х/ф «Племяннички в Египте» 17.20 МультФильм «КОАПП». Перепись населения» 18.15 МультФильм «Сказки на ночь» 18.20 МультФильм «Дядюшка Ау в горо9 де» 18.40 МультФильм «Приключения поро9 сенка Фунтика» 20.35 МультФильм «Старый Волк и нови9 чок Пуфик» 21.25 Т/с «Ваккавиль»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.50, 08.00, 08.10, 08.30 09.20 09.30 09.40, 09.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.30, 12.10 12.40 13.10 13.30 14.00 14.50 15.40 16.20 19.30 19.50 20.20 21.00 22.00

16.30 Усолапокот 17.40 Город друзей 12.20 Йой! Приключения Винкса 17.00 Кайю 19.00 Пим и Пам 19.10 Бум и Редсики 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы Baby TV Веселые цифры Зубабу 12.00, 17.20 Алекс 17.30 Зеленый свет 18.40 Гардероб Хлои 18.10 Лупдиду 15.20, 23.00 Огги и кукарачи 20.50 Маша и Медведь 21.30 Смешарики Песик Камбу Веселая ферма Тельмо и Тула Тимати и Анабель Синдбад Клуб Винкс Осмотрительная Эбби Приключения Сакерзов Малыш Джейк Волшебный сад Приключения Тимми Барашек Шон М/ф

07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.00

16.30 М/с «Огги и кукарачи» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» М/с «Перекресток в джунглях» М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» Мистер Мейкер М/ф «Живой лес» Мультфильм Ералаш Т/с «Ханна Монтана» М/с «Бернард» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Рыбология» М/с «Американский дракон: Джейк Лонг» М/с «Лило и Стич» М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» М/ф «Дух живого леса» Снимала мама Т/с «Приключения Шерлока Холмса»

ПЛЮСПЛЮС

09.20 09.45 11.30 12.00 13.30 14.45 15.30 17.00 17.20 18.00 18.35 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 23.30

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 «Особое мнение», «Экономичес9 кие новости» 07.00 М/ф 08.00 «Вечерние новости из Америки» 09.00 Т/с «Таксистка 2» 10.00, 20.00 Т/с «Гончие 5», 3 ф. 11.00 «Русский акцент» 11.30 «Городские легенды» 12.00, 17.00 Т/с «Тайны следствия 11», 5 ф. «Треугольная история» 13.00 Х/ф «Бродячий автобус» 15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 15.08, 18.08, 01.00 «Особое мнение» 16.00 Т/с «Таксистка 3» «Надежда на удачу» 19.00 Т/с «Гражданин начальник» 21.00 Т/с «Тайны следствия 11» 23.00 Х/ф «Цирк зажигает огни»

TELEC 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Т/с «Время Синдбада», 3 ф. Т/с «Петля» Т/с «Улицы разбитых фонарей» Т/с «Стилет» Т/с «Агентство «Золотая пуля» Т/с «Аэропорт», 3 с. «Кошки»


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 06.05 06.20 07.00 08.25 09.05 09.25 10.45 14.20 14.50 15.50 16.25 16.35 20.50 21.00, 21.25 22.00 22.10 22.50 23.00 23.30 23.50 00.40 01.45

Утренняя молитва Итоги Смех с доставкой на дом Концерт «А.Барыкин. Не забывай друга...» Барышня и кулинар Жизнь на равных Опыт Х/ф «Бронзовая птица» «Секреты успеха» В гостях у Д.Гордона Золотой гусь Энергоблок «Человек года92012». Церемония награждения Мегалот 01.20 Итоги дня Без цензуры Кабмин: событие недели Украинская песня Суперлото, Тройка, Кено Твой голос Эра здоровья Кино в деталях Клуб юмора «Потомки» с Н.Рыбчинской и К.Гнатенко

ИНТЕР 06.15 09.55 11.25 14.10 18.00 20.00 20.30 00.20 02.20

«Шустер Live» «Жди меня» «Большие танцы» Т/с «Самая красивая» Концерт «Международный фести9 валь юмора «Юрмала» «Подробности» «Концерт Ю.Антонова в Кремле» Х/ф «Ограбление поитальян ски» Х/ф «За гранью»

9 КАНАЛ 10.00 Т/с «Приключения Конана» 14.00 «Сумасшедшее видео по9украин9 ски» 15.05 Х/ф «Разжалованный» 17.20 ЧУ 22 тур. Арсенал 9 Таврия 19.30 ЧУ 22 тур. Карпаты 9 Шахтер 21.30 Всемирная серия бокса. Азербай9 джан 9 Украина 00.30 Х/ф «Погоня» 02.30 «Дорожные войны» 03.30 Х/ф «Черная долина»

11 КАНАЛ 06.30 08.05, 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.55 13.40 14.00 14.40 15.35 18.05 20.00 22.00 23.40 01.35 01.40

Новый взгляд 11.20 Ревизор92 «Мой малыш» «Два берега» «Перевоплощение» «Просто собака» «Патруль качества» Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Счастливы вместе» Х/ф «СкубиДу» Х/ф «Солт» Хто зверху?92 Х/ф «Мисс Никто» Спортрепортер Т/с «Шоу Билла Энгвала»

1+1 08.00 09.00 10.10 10.15, 11.00 12.00 12.25 14.35 16.30 18.30 19.30 20.00

«Светская жизнь» «Кто там?» М/ф «Энгри Бьордс» 10.40 М/с «Чип и Дейл» «Мир наизнанку 9 4: Вьетнам» «Тачки» «Голос страны 93» Х/ф «Доктор Дулиттл 3» «Вечерний Киев» «Рассмеши комика» «ТСН» Дэниэл Крейг и Ольга Куриленко в экшене Джеймс Бонд: «Квант милосердия» (2) 22.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 00.30 Х/ф «Большой солдат»

СТБ 06.30 08.05 09.00 10.05 10.45 12.35 15.55

Х/ф «Садко» «Караоке на Майдане» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» «Хата на тата» «Холостяк 9 3» «Как выйти замуж с Анфисой Че9 ховой» 17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 19.00 «Україна має талант!95» 22.20 «Следствие ведут экстрасенсы»

13.45 14.40 15.35 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 22.30 00.15

М/ф «Детали» «Погляд» «Пастырские беседы» «Как надо» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Медикус» «Тип9топ» «Люди» «Вне игры» «Легенды СССР». «Легенда о совет9 ской очереди» «Легенды СССР». «Наше счастли9 вое детство» «Легенды СССР». «Легенда о кот9 лете и компоте» «Легенды СССР». «Советская мода» «Легенды СССР». «Рождение и смерть советской колбасы» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Respect» «Адская кухня92. Российская вер9 сия» «Детали. Итоги дня» «Территория заблуждений» «Военная тайна» Т/с «Агент особого назначения»

ICTV 06.30 Козырная жизнь 07.00 Т/с «Морские дьяволы6. Смерч» 08.55 Звезда YouTube 10.00 Дача 10.40 Квартирный вопрос 11.40 Смотреть всем! 12.40 За рулем 13.05 Х/ф «Под ливнем пуль» 17.45 Максимум в Украине 18.45 Факты. Вечер 19.00 Х/ф «Спецназ»

TET 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 11.05 11.50 13.35 15.00 16.55 18.50 20.45 22.20 23.00 00.55

М/с «Лунтик» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Индийские байки» Ералаш Т/с «Моя прекрасная няня» Т/с «Половинки» М/ф «Астробой» Х/ф «Временно беременна» Х/ф «Однажды в Риме» Виталька Что если бы? Х/ф «Дети кукурузы» Х/ф «Франкенштейн в коллед же»

51 КАНАЛ 06.00 06.05 07.00, 07.45 08.15 08.45, 09.00 10.00 10.35 12.00 12.30 13.45 14.00 14.45 16.30 17.00 18.30 19.00 19.15 19.45 20.30 21.05 22.45 23.15 23.45

Гимн Украины Наживо 10.20, 15.30 М/ф Не хлебом единым «Спорт. Итоги» 14.30 Путешествия кота Финика Время советов Новости Кривого Рога Х/ф «Неподсуден» По ту сторону поля Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса», 4 с. «Поговори обо мне. «Этому ребен9 ку нужна семья» Волшебное закулисье Х/ф «Мария, Мирабела» Стендап Х/ф «Мы веселы, счастливы, талантливы» Д/ф «Прощай, дикая жизнь» 1029информ «Новости. «Итоги» Азбука здоровья Один день с … Х/ф «Живет такой парень» Грабля Музыка Концерт Евгения Маргулиса 9 «Письма»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25, 00.25 «Тема неде9 ли» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55 «Погода» 07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.10 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25 «Автоконтинент» 09.50 «Мотор9новости» 10.10, 00.30 «Новостеметр» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот9тест» 12.15 «Обрати внимание» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

16.15 17.25 18.15 19.30 20.10 21.10 21.40 22.00 22.30

«Арсенал» «Феерия путешествий» «Особенный взгляд» «Машина времени» «Портреты» «Большая политика» «Окно в Америку» «В кабинетах» «Мастер9класс с Наталкой Фицич»

НТН 06.05 07.25 07.55 09.25 11.30 12.00, 13.00 14.45 15.15 19.00 00.00

«Легенды бандитского Киева» «Железный Оскар» Х/ф «Перед рассветом» Х/ф «Маршбросок» «Речовий доказ» 23.00 «Главный свидетель» Х/ф «Тревожное воскресенье» Д/с «Болезни 9 убийцы» Т/с «Шериф» Т/с «Предатель» Х/ф «Наемный убийца»

06.00, 06.20 06.55 07.25 08.25 08.55 09.55 11.25 12.10 13.00

08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» Смотр Главная дорога «Готовим с Алексеем Зиминым» Русская начинка Кулинарный поединок Квартирный вопрос Своя игра «Наши» «Возвращение Мухтара92». «По следам денег». «Западня» Следствие вели... Александр Журбин. Мелодии на память «Луч Света» Т/с «Мент в законе6». «По ту сторону закона» « Русские сенсации». Информаци9 онный детектив Ты не поверишь! Т/с «Грязная работа». «Брилли анты Разумовского» «Реакция Вассермана» «Шахматное обозрение. Лондон. Турнир претендентов» Т/с «Версия» «Кровавая баня». «Контрольный выстрел»

НТВМИР

14.55 15.50 16.30 17.25 21.05 22.05 23.00 00.50 01.25 02.00

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.05 Х/ф «Двенадцать месяцев» 11.30 Х/ф «Высокий блондин в чер ном ботинке» 13.00 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 14.20 Х/ф «Шофер на один рейс» 16.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 18.30 Т/с «Блондинка за углом» 20.00 Х/ф «Максим Перепелица» 21.35 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цибули» 23.00 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе ды» 00.55 Х/ф «Перевод с английского»

27 КАНАЛ 06.00, 07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.30 09.50, 10.05 10.30 11.30 12.00 14.45 15.30 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 23.00

13.30 М/ф 09.00 «Объектив» М/с «Пчелка Майя в 3D» 11.00 М/с «Дружба это чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» «Невзрослые новости» 18.45 «Полезные новости» «Университет 9 неделя» «Альфа и Омега» Мистер Мейкер М/ф «Дух живого леса» Ералаш Т/с «Ханна Монтана» М/с «Огги и кукарачи» М/с «Бернард» «Идеальный дом» «Кекс в большом городе» «Авторитетное мнение» М/с «Перемена» М/с «Лило и Стич» М/с «Тимон и Пумба» М/ф «Пиноккио 3000» Снимала мама Телечат

ОРТ М 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но9 вости 06.25 Х/ф «Слезы капали» 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.40 «Смешарики. Новые приключе9 ния» 08.55 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.15 «Смак» 10.55 «Рождение легенды. «Покровские ворота» 12.15 «Абракадабра» 15.15 Х/ф «Покровские ворота» 18.15 «Угадай мелодию» 18.50 Т/с «Последняя встреча» 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером» 23.05 «Yesterday live» 00.05 «Городские пижоны». Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно» 00.50 Х/ф «Любовь и прочие обстоя тельства»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 07.00, 07.10 08.10 10.00 11.00 12.00 15.00 17.00 19.20

Серебряный апельсин 19.00 События Т/с «Интерны» Самый умный Тайны звезд Лучший повар на селе 9 2 Дорожный патруль Х/ф «Белое платье» Х/ф «Формула счастья» Х/ф «Личное дело майора Бара нова» 21.20 Т/с «Шаман» 01.00 Т/с «Мент в законе 2»

Сх. 05.39 Зах. 18.27 Трив. дня 12.48

Субота, 30 березня 06.15 06.45 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 12.00 12.20 12.50

НОВЫЙ 05.45 06.30 08.05, 11.55 13.40 14.00 14.40 15.35 18.05 20.00 22.00 23.40 01.35 01.40 02.35, 03.20 04.15 04.30

Т/с «Тру Джексон» Новый взгляд 10.00 Ревизор92 Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Счастливы вместе» Х/ф «СкубиДу» Х/ф «Солт» Хто зверху?92 Х/ф «Мисс Никто» Спортрепортер Т/с «Шоу Билла Энгвала» 04.10, 05.00 Зона ночі Українці Віра Пристрасті навколо символіки Київ на межі століть

06.00 07.30 08.00 08.40, 09.00 10.00 10.35

Х/ф «Вертикаль» Ф9стиль «Социальный пульс» 18.55, 19.55 «Погода» Евгений Евстигнеев. Судьба «Светские хроники» Х/ф «Миллион в брачной корзи не» За семь морей Дикая природа в объективе (1) Жизнь по законам природы (1) Волшебный мир насекомых (1) «Ронин. с Дмитрием Выдриным» «Дневник для родителей» «Цивилизация incognita» «Социальный пульс выходных» Маэстро моды (1) Наколдуйте мне жизнь (1) Операция Ы и другие приключения Леонида Гайдая Х/ф «Гринберг» Х/ф «Потерянный город»

ТОНИС

13.30 14.00 14.50 15.50 17.00 17.40 18.20 18.30 19.00 20.00 20.55 22.00 00.05

K1 07.00, 10.00 М/ф 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Ан дерсена» 11.15 М/ф «Карапузы» 12.30 Х/ф «Мост в Терабитию» 14.25 Х/ф «Удиви меня» 16.20 «Свадебный размер» 17.15 «Лямур Тужур» 18.15 «Рассмеши комика» 19.10 «КВН» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.00 Х/ф «Красавчик2»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.55, 11.35, 13.45, 16.25 «Воз9 вращение кота Сметанкина» 06.20 «День ангела» 06.25 Х/ф «Цирк» 08.30, 09.10, 10.05, 10.50, 11.20, 12.00, 17.15 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 16.40, 19.25 «Погода» 09.05, 10.40 «Мини9путешествия» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 «Сад, огород» 12.10, 16.45 «Вкусы культур» 12.40 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Братия» 13.25 «Не первый взгляд» 14.00, 22.45 «Ювелир» 17.30 Т/с «Любовь не то, что кажет ся» 19.30 Х/ф «Центр нападения» 20.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Свадьба» 22.30 «Кинопроектор» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 09.15 09.45 10.30 11.25 12.20 14.00 15.10 16.00, 18.00, 18.30 20.00 20.25 21.55 22.50

Игрушки для взрослых Д/с «Скрытая реальность» Д/с «Выдающийся 20 век» Д/с «The Beatles 9 Долгая извилис9 тая дорога» Х/ф «Петя по дороге в Царствие небесное» Х/ф «Не ходите, девки, замуж» Крутые 909е 00.10 Футбол. Чемпионат Украины. «Металлург»(Д)9 «Металлург»(З) 23.40 Легенды уголовного розыс9 ка Концерт «Тебе, единственной» Подробности Киев Вечерний Т/с «Милицейская академия» Д/с «Голливудские соперники»

TBI 06.30 Благая весть с Риком Реннером 07.00, 22.30 Труднейший в мире ремонт 08.00, 20.30 World Stories. Международ9 ные корреспонденты 08.30, 16.30 Вокруг света 09.30 Звериная работа 10.45, 19.00 Воздушные псы 11.30 Ювелирочка 13.30, 19.30 Исторические хроники с Ни9 колаем Сванидзе 14.30 Лекции и события 16.15 Здоровая жизнь 17.30 Цивилизация. На игле распродаж 21.10 Семь чудес Украины 21.30 Против ночи с Павлом Шереметом 23.30 Великие истории любви 209го века. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо 00.00 Клуб эротики 02.00 КлубНички 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Молодой лес»

10.00 14.00 15.05 17.20 19.30 21.30

Т/с «Приключения Конана» Сумасшедшее видео по9украински Х/ф «Разжалованный» ЧУ 22 тур. Арсенал 9 Таврия ЧУ 22 тур. Карпаты 9 Шахтер Всемирная серия бокса: Азербайд9 жан 9 Украина 00.30 Х/ф «Погоня» 02.30 Сильный аргумент. «Дорожные вой9 ны» 03.30 Х/ф «Черная долина»

MEGA 06.00 08.00 10.00, 12.00 13.00 16.00 19.00 20.00 21.00, 23.00 03.00 03.50 05.20

Разрушители мифов Танки 01.00 Наземные битвы Земля: эволюция жизни Галапагосы История технологий Д/ф «По ту сторону жизни и смер9 ти». «Ад» Д/ф «По ту сторону жизни и смер9 ти». «Рай» 04.40 Мистическая Украина Современные чудеса Смартшоу Ты можешь лучше Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 05.35, 06.00, 07.45 08.20 09.15 10.05 10.30 12.20 12.30 12.55 13.25 14.15, 16.15, 18.00 18.45 22.20

Х/ф «Ваша остановка, Мадам!» 06.15 Х/ф «На всю жизнь» 09.00, 12.00 Вести «Утренняя почта» «Субботник» «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет ясновидения» «PROТУРИЗМ» Х/ф «Аплодисменты, аплодис менты...» Вести9Москва «Честный детектив» «Городок» «Особый случай» 00.10 Т/с «Байки Митяя» 02.15 «Субботний вечер» Вести в субботу Х/ф «Черная метка» Х/ф «Жена Штирлица»

НАШЕ КИНО 07.40, 13.40 Х/ф «Таможня» 09.30, 15.30 Муз/ф «Веселая хроника опасного путешествия» 11.30 Х/ф «Челюскинцы», 2 с. 17.30, 23.30 Х/ф «Поднятая целина» 1 3с.

REN TV 07.15 07.45 08.30 10.30 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 20.00 23.30

«100 процентов» «Чистая работа» «Территория заблуждений» «24» «Военная тайна» «Странное дело» «Секретные территории» «Тайны мира с Анной Чапман. Ра9 зоблачение»: «Жажда» «Представьте себе» «Репортерские истории» «Неделя» Концерт Михаила Задорнова Т/с «Снайпер. Оружие возмез дия» Т/с «Стая»

«ТНТ1» 06.00, 06.30 Т/с «Счастливы вместе» 07.05 М/с «Черепашкининдзя» 07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму раи» 08.00 Школа ремонта 09.00 «Два с половиной повара» 09.30 «Фитнес» 9 «Скалолазание» 10.00 «Дурнушек.net» Программа 10.30 «Экстрасенсы ведут расследова9 ние» Паранормальное шоу 11.30 «СуперИнтуиция» Развлекательное шоу 12.30 «Comedy Woman» 13.30, 19.50 «Камеди Клаб» 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16.30 «Холостяк». 3 с. 17.30 «Comedy Club. Exclusive», 9 с. 18.00 Х/ф «Пункт назначения3» 21.00, 22.00, 00.55 «Дом 2» 22.30 Х/ф «Другой мир»

TVCI 06.00, 10.45 Д/с «По следу зверя» 06.40 М/ф «Бутылочное горлышко», «Серая шейка» 07.25 «На старт!» 07.40 «АБВГДейка» 08.05 Х/ф «Два капитана» 09.40 «Русский вопрос» 10.20 «Осторожно, мошенники!» 11.30, 17.25, 23.35 События 11.45 Дом с историей 12.10 «Сто вопросов взрослому» 12.50 «Тайны нашего кино. «Родня» 13.15 Х/ф «Баламут» 14.40 Таланты и поклонники. «Табакерка» 15.55, 17.40, 23.50 Т/с «Сармат» 19.10 Д/ф «Винокурский соловей» 19.50 Ольга Кабо в программе «Жена. История любви» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Х/ф «Сны» 23.05 «Тайны нашего кино. «Человек с бульвара Капуцинов»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 08.00 09.00 10.00 10.50 11.20 11.40 14.00 15.00

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

Зах.06.56 Сх. 22.37 Повний міс. 27 березня 2+2

спутниковое ТВ

13.00, 01.00 «ВРЕМЯ» «Рожденные в СССР» «ТЕМА» Д/ф «Генеральный секретарь» «Утренняя почта» Похороны Юрия Гагарина Х/ф «Факир на час» «Колба времени» «Кинопанорама»

16.00 17.00 18.20 19.00 20.00 21.30 22.00 22.55 23.30

«Было ВРЕМЯ» Что? Где? Когда? «Пока все дома» «Голубой огонек» Т/ф «Карманный театр» Муз/ф «Воспоминание о песне» Д/ф «Юрий Гагарин» Муз/ф «Времена не выбирают» Т/ф «Мы не увидимся с тобой», 1 ч. 00.20 Муз/ф «Мы клоуны» 00.40 «На квартире Маршака». С.Я. Мар9 шак читает свои стихи. 1962 г.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 09.00, 19.00 Осторожно, модерн! 09.30 х/ф «Уик9энд с Берни91» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Амазонки» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Х/ф «Двойной нуль»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 11.30, 16.30 18.00, 20.30, 21.00 00.15,

13.30, 22.00 Снукер 12.30 Футбол Настольный теннис 18.45, 19.30, 02.45 Вот это да!!! 02.15 Евроспорт Бальные танцы 01.15 Боевые искусства

ХОККЕЙ 06.40 НХЛ. Оттава 9 Рейнджерс 08.30 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 4. Восточная конференция 10.30, 23.30 НХЛ. Тампа9Бэй 9 Нью9Джер9 си 12.30 Хоккейный полдень 14.40 Чемпионат Швеции. Обзор 14.55 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 5. СКА 9 Динамо (Москва). (в пере9 рыве Новости) 16.55 ПХЛ. Плей9офф. Финал 19.00 НХЛ. Филадельфия 9 Бостон 21.30 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 5. СКА 9 Динамо (Москва) (в пере9 рыве Новости)

СПОРТ 08.00, 08.15, 08.20, 08.35, 08.40 09.15 11.30 12.30 14.15 16.25 18.25 20.20 22.30 23.40 01.50

12.00, 16.05, 01.25 Новости 16.20, 01.40 «Связь времен» 12.15 «Личный тренер» 01.45 «Байки старого болельщика» Шахматы. Турнир претендентов в Лондоне Теннис. Турнир «Masters» «Спортивный глобус» Регбилиг. Европейская Суперлига. «Hull FC» 9 «Hull KR» Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» 9 «Жальгирис» Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» 9 «Байер» Спортивные танцы. «Зимняя звез9 да92013» Легкая атлетика. Diamond League 9 2012 г. 13 вып. Катаре Сноубординг. Финал Кубка мира в Испании. Женщины. Мужчины. Слоупстайл Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монтепаски» 9 «Барселона» Фрирайд. Проект «Ride the Planet 9 2012». Червиния

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 12.40, 14.15, 16.45, 18.30, 19.45, 21.45, 23.45, 00.55 Футбол NEWS 06.10 «Один на один с Гамулой». С. Валя9 ев 07.00 Чемпионат Испании. Предисловие к туру 07.30 Чемпионат Англии. Предисловие к туру 08.10 Александрия 9 Севастополь. Чемпи9 онат Украины. Первая Лига 10.25 Ворскла 9 Заря. Чемпионат Украи9 ны 12.25, 18.50 Топ9матч 13.00, 15.25, 17.55 Футбол LIVE 13.25 LIVE. Говерла 9 Ильичевец. Чемпи9 онат Украины 15.55 LIVE. Металлург Д 9 Металлург З. Чемпионат Украины 18.55 LIVE. Сельта 9 Барселона. Чемпио9 нат Испании 20.55 LIVE. Сарагоса 9 Реал. Чемпионат Испании 22.55 Саутгемптон 9 Челси. Чемпионат Англии 01.10 Говерла 9 Ильичевец. Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Муз/ф «Про Крас ную Шапочку. Продолжение ста рой сказки», 2 с. 02.10, 08.10, 14.10 М/с «Возвращение блудного попугая», 2, 6 вып. Сборник мультфильмов «Ровно в три пятнадцать...». «Волшеб ные фонарики» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Игрушечные истории»,7, 8 с. Сказки народов мира. «Волшебный клад» Мульт фильм. «О ТОМ, КАК ГНОМ ПОКИ НУЛ ДОМ И...» 04.00, 10.00, 16.00 М/ф «Остров сокро вищ», 1 с. Сказки зарубежных писателей. «Чиполлино» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Черепашка герой» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

Іменинники дня: ОЛЕКСІЙ, ЗОСИМ, МАКАР, ВІКТОР, ПАРФЕН ДЕТСКИЙ 06.00 «Готовим с мамой» 06.10, 08.00, 14.00, 18.25, 19.55 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 06.15 Мультфильм «Сказки на ночь» 06.20 Мультфильм «Чудо9мельница» 06.40 Мультфильм «Приключения поро9 сенка Фунтика», 3 ф. «Фунтик и ста9 рушка с усами» 07.00, 13.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 07.30, 13.30 Т/с «Детективы из табакер ки» 08.05, 14.05, 20.00 «Творческие мастер9 ские» 08.25 Мультфильм «Клад кота Леопольда» 08.30 «Girls only» 09.00, 20.50 Т/с «Пиратские острова» 09.30, 21.20 Т/с «Монстры и пираты 2» 09.45, 21.35 Т/с «Спасти галактику» 10.05 Х/ф «Племяннички в Египте» 11.20 МультФильм «КОАПП» 11.30 Т/с «Саладин» 12.00, 19.00 «ЗанзиБар» 12.30, 12.40, 19.25, 19.40 Т/с «Зверя та» 14.25 Мультфильм «Как казаки олимпий9 цами стали» 14.40 Мультфильм «Кот Леопольд во сне и наяву» 15.00, 15.10, 15.15, 15.20 Т/с «Крот и его друзья» 15.30, 15.35, 15.45, 15.50 Т/с «Фикси ки» 16.00 0 ф. + 17.30 Мультфильм «КОАПП». Ограбление вернисажа» 17.45 Т/с «Мерлин 3» 18.30 Мультфильм «Сказки на ночь» 18.40 Мультфильм «Удивительные подви9 ги» 20.15 «Волшебник Изумрудного города» 20.35 Мультфильм «Приключение Иваш9 ки»

ПИКСЕЛЬ 06.00 06.30, 07.00, 07.30 07.50, 08.00, 08.10, 08.30 09.20 09.30 09.40, 09.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.30, 12.10 12.20 12.50 13.20 13.40 16.30 17.20 19.30 19.50 20.20 21.00 22.00

Усолапокот 17.40 Город друзей 12.30 Йой! Приключения Винкса Кайю 19.00 Пим и Пам 19.10 Бум и Редсики 16.20, 19.20 Гламперсы Baby TV Веселые цифры Зубабу 12.00 Алекс 17.30 Зеленый свет 18.40 Гардероб Хлои 18.10 Лупдиду 23.00 Огги и кукарачи 20.50 Маша и Медведь 14.00, 21.30 Смешарики Животные9жестянки Песик Камбу Веселая ферма Тельмо и Тула Тимати и Анабель Белоснежка Приключения Сакерзов Малыш Джейк Волшебный сад Приключения Тимми Барашек Шон М/ф

07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.00 09.45

16.30 М/с «Огги и кукарачи» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» М/с «Перекресток в джунглях» М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» Арт аттак Мистер Мейкер М/ф «Дух живого леса» Мультфильм Ералаш Т/с «Ханна Монтана» М/с «Бернард» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Рыбология» М/с «Перемена» М/с «Лило и Стич» М/с «Тимон и Пумба» М/ф «Пиноккио 3000» Снимала мама Т/с «Приключения Шерлока Хол мса»

ПЛЮСПЛЮС

10.10 11.30 12.00 13.30 14.45 15.30 17.00 17.20 18.00 18.35 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 23.30

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 Х/ф «Удивительная находка, или Самые обыкновенные чудеса» 08.00 «Вечерние Новости из Америки» 09.00 М/ф 10.00, 01.30 Х/ф «Конец старой Берё зовки» 11.30 «Живое слово» 12.00 «В Нью9Йорке с Виктором Топалле9 ром» 13.00 «Городские легенды» 13.30, 23.00 «Русский акцент» 14.00 Х/ф «Если завтра в поход», 1, 2 с. 16.00 «Эхо недели» 16.30 «Американский ликбез» 17.00, 00.30 «Грани недели» 18.00 Д/ф «Альтернативная история» 19.00 «Сейчас в мире», «Мегаполис» 19.30 «Германия за неделю» 20.00 «Израиль за неделю» 21.00 Х/ф «Если завтра в поход», 2 с. 23.30 Д/ф «Мистификаторы»

TELEC 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Т/с «Время Синдбада», 4 ф. Т/с «Петля» Т/с «Улицы разбитых фонарей» Т/с «Стилет» Т/с «Агентство «Золотая пуля» Т/с «Аэропорт», 4 с. «Факир»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 31 березня 34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Утренняя молитва 06.10 Мир православия 06.40 Смех с доставкой на дом 07.10 Барышня и кулинар 07.40, 23.35 «Жена» 09.05 Кто в доме хозяин? 09.25 Ближе к народу 09.55 Путешествуем по свету с Ю.Аку9 ниной 10.25 Шаг к звездам 11.10 Честь имею пригласить 12.00 Шеф9повар страны 13.00 Караоке для взрослых 13.55 В гостях у Д.Гордона 14.50 Концертная программа «С Днем ТеБе!» 15.50 Деловой мир. Неделя 16.20 Концерт памяти Н.Мозгового. «Мечталось, хотелось, не сбы9 лось» 17.55 Бенефис композитора Николо 20.10 Без цензуры 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.40 Точка зрения 22.05 А.Кудлай. «Спасибо за любовь» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 00.45 Клуб юмора 01.20 Итоги недели

ИНТЕР 04.15 06.05 07.35 09.30 10.05 11.05

Х/ф «Синдбад и глаз тигра» Х/ф «Приключения Геркулеса» М/ф «Шрек» «Школа доктора Комаровского» «Вкусное свидание» «Международный фестиваль юмора «Юрмала» 13.05 Т/с «Самая красивая2» 16.55 «Новогодний вечер с М.Галкиным и Н.Басковым» 20.00, 03.55 «Подробности недели» 21.00 «Большие танцы» 23.25 Х/ф «Девочка» 02.05 Х/ф «Он сказал, она сказала» 04.35 Д/ф «Любовь как наказание»

9 КАНАЛ 09.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2012 г. 9 2013 г. 10.00 Т/с «Приключения Конана» 14.00 «Днепр9футбол» 14.45 «Вояж» 15.05 Х/ф «В торону от войны» 17.20 ЧУ 22 тур. Волынь 9 Днепр 19.30 ЧУ 22 тур. Кривбасс 9 Металлист 21.30 «Профутбол» 22.40 Х/ф «Космические яйца» 00.40 Х/ф «Болото» 02.20 «Дорожные войны» 03.40 Х/ф «Шереметьево2»

11 КАНАЛ 06.50 07.45 08.00 08.25 09.00 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.45 13.15 15.10 17.20 17.40 18.00 18.30 19.00

Новый взгляд Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Губка Боб Квадратные Штаны» М/с «Пингвины из Мадагаска ра» «Бюро адвокатских расследова9 ний» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «Свадебные хлопоты» Педан9Притула Шоу Хто зверху?92 Т/с «Счастливы вместе» «Про кино» «Патруль качества» «О рыбалке всерьез» «36, 6» «Новости недели»

1+1 07.50 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото9Забава» 10.10 М/ф «Эскимоска» 10.15, 10.40 М/с «Чип и Дейл» 11.05 «Гастрономические путешествия с Юлией Высоцкой. Венеция» 11.45 «Воскресенье с Кварталом» 12.40 «Шесть кадров» 13.10 «Меняю жену97» 14.40, 15.50, 17.00, 18.20 Т/с «Сваты 6» 19.30 «ТСН» 20.15 «Голос страны 9 3» 22.30 «Светская жизнь» 23.30 Что? Где? Когда? 00.45 Х/ф «Мужчина в поисках эро тики»

СТБ 06.35 07.35 09.55 10.55 15.30 19.00 20.00 22.00 23.55 01.50

«Едим дома» «Кулинарная династия» «Караоке на Майдане» Т/с «Матьимачеха» «Україна має талант!95» «Битва экстрасенсов» «Один за всех» Х/ф «Домработница» Х/ф «Золушка из Запрудья» Х/ф «Стряпуха»

06.00 06.45 07.05 07.35 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.50 14.40 15.30 16.20 17.10 18.00 18.50 19.40 20.30 21.00 23.45

М/ф «Детали» «Погляд» «Адская кухня92. Российская версия» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Автотема» «Respect» «Седмица» Квартирный вопрос «Легенды СССР». «Советская эст9 рада» «Легенды СССР». «Советские праздники» «Легенды СССР». «Советское кино» «Легенды СССР». «Советский спорт» «Тайны мира с Анной Чапман. Ра9 зоблачение». «Битва за еду» «Секретные территории» «Смотреть всем!» «Тип9топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» «Нам и не снилось». «Секретное оружие вашего дома», 1, 3 с. Т/с «Агент особого назначе ния»

ICTV 06.00 07.00 07.50 08.15 08.50 09.30 10.35 11.05 18.45 19.30 22.10

Світанок Квартирный вопрос Анекдоты по9украински Дача Основной инстинкт ОлимпиЛяпы Козырная жизнь Х/ф «Спецназ» Факты недели Х/ф «Сокровище нации» Х/ф «Сокровище нации2: Кни га тайн» 00.45 Х/ф «Голодный кролик атаку ет»

TET 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 11.05 13.05 15.00 17.05 19.40 20.40 22.00 23.00

М/с «Лунтик» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Индийские байки» М/ф «Доктор Айболит» М/ф «Астробой» Х/ф «Аквамарин» Х/ф «Модная мамочка» Даешь, молодежь! Виталька Веселые мамзели Х/ф «Блондинками не рожда ются»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10, 11.15, 14.15, 15.55 М/ф 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Стендап 09.30 Х/ф «Мария Мирабела» 10.45 Краеведческое путешествие 11.45 Х/ф «Мы веселы, счастливы, талантливы» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Тайны подводного мира» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.45 Х/ф «Если бы я был начальни ком» 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Живет такой парень» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с Андреем Шип9 ко 20.15 Истории с Бородой 20.45 Данс9мастер 21.10 Х/ф «Руанская дева по прозви щу Пышка» 22.45 Музыка 23.15 Х/ф «Где бы ни работать»

5 КАНАЛ 06.30 «Киевское время» 07.30 «180 градусов» 07.50, 20.30 «Хроника недели» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10, 19.30 «Большая политика» 09.35 «Окно в Америку» 10.10 «Мамина школа» 10.30 «Здоровые истории» 11.10 «Технопарк» 11.30 «Трансмиссия9тест» 12.10 «Жизнь интересна» 13.10 «Защитник Отечества» 13.30 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Акцент» 16.10 «Машина времени» 17.15 «Палата» 17.30 «Новости Киевщины» 18.10 «Окно в Европу» 21.00 Итоги недели 21.40 «Время9Тайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 23.40 «Обрати внимание» 00.30 «Обзор прессы»

НТН 06.00 06.25 07.50 11.30 12.00 13.00 15.00 19.00 00.00 00.30

«Легенды бандитского Киева» Х/ф «Тревожное воскресенье» Т/с «Шериф» «Легенды уголовного розыска». Рожденный убивать «Агенты влияния» «Православные святые» Т/с «Последний бой майора Пу гачева» Т/с «Бригада» Д/с «Тайны криминального мира» Х/ф «Ответь мне»

НТВМИР 06.45 Спасатели 07.00, 09.00, 12.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 Просто цирк 08.20 Их нравы 09.25 09.25 09.25 «Первая передача» 09.55 Едим дома! 10.25 «Чудо техники» с Сергеем Мало9 земовым 11.00 Дачный ответ 12.25 Дорожный патруль 16.25 «Очная ставка» 17.20 Золотая пыль 18.00 «Сегодня.Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым 19.00 Чистосердечное признание 19.40 «Центральное телевидение» 20.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» «Барьер» 22.25 «Железные леди» 23.15 Чрезвычайное происшествие.Об9 зор за неделю 23.50 Т/с «Грязная работа». «Брил лианты Разумовского» 01.40 «Кремлевские дети». «Дети Ста9 лина. Счастливое детство не со9 стоялось». 2 ч. 02.35 «Шахматное обозрение. Лондон. Турнир претендентов» 03.10 Х/ф «Без вины виноватые»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.30 Х/ф «Сказка странствий» 10.15 Х/ф «Высокий блондин в чер ном ботинке» 11.45 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 13.05 Х/ф «Все наоборот» 14.15 Х/ф «Дачная поездка сержан та Цибули» 15.40 Х/ф «Максим Перепелица» 17.15 Х/ф «Приморский бульвар» 19.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 21.25 Х/ф «Блондинка за углом» 22.55 Х/ф «Если бы я был начальни ком» 00.15 Х/ф «Молодая гвардия»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 16.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп сек9 ретов» 13.00 «Идеальный дом» 14.45 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 17.00 М/с «Бернард» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.35 М/с «Рыбология» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 19.50 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.00 «Кекс в большом городе» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 М/ф «Сон в летнюю ночь» 22.30 Снимала мама 23.00 Телечат

ОРТ М 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.25 Х/ф «Мой младший брат» 08.10 «Служу Отчизне!» 08.45 «Смешарики. ПИН9код» 08.55 «Здоровье» 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 Среда обитания. «Чужие деньги» 13.20 «Александр Збруев. Жизнь по правилам и без» 14.20 Х/ф «Ты у меня одна» 16.15 «Форт Боярд» 17.55 «Один в один!» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 КВН 00.00 «Познер» 01.00 Х/ф «Особенности националь ной охоты в зимний период»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.45 События 07.00 Х/ф «Формула счастья» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00, 12.00 Дорожный патруль 14.00 Самый умный 15.50, 20.00 Т/с «Костер на снегу» 19.00 События недели 20.50 Т/с «Интерны» 23.00 Ток9шоу «Великий футбол» 00.30 Т/с «Шахта»

Сх. 05.36 Зах. 18.28 Трив. дня 12.52

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.45 06.50 07.45 08.00 08.25 09.00 10.00 11.45, 13.15 15.10 17.20 19.20 23.25 01.20 01.25 02.20, 02.25 02.35 02.50 03.05 03.25 03.40 03.55 04.10

Т/с «Тру Джексон» Новый взгляд Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Губка Боб Квадратные Штаны» М/с «Пингвины из Мадагаска ра» Х/ф «СкубиДу» 22.00 Педан9Притула Шоу Хто зверху?92 Т/с «Счастливы вместе» Х/ф «Солт» Х/ф «Мистер и миссис Смит» Х/ф «Армейские приключения» Спортрепортер Т/с «Эврика» 03.20 Зона ночі Запорізька Січ. Витоки Зоряний час козацтва Козаччина руїна Там на горі січ іде Медицина Київської Русі Слово і зілля Благодійна медицина Пам'ятай про життя

ТОНИС 06.00 Х/ф «Миллион в брачной корзи не» 07.35 Дикая природа в объективе (1) 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.40, 18.55 «Погода» 09.00 Наколдуйте мне жизнь (1) 10.00 «Будь в курсе!» 10.35 Ф9стиль 11.00 Х/ф «Вертикаль» 13.50 За семь морей 14.30 Арт сити 15.10 Такие знакомые мелодии 16.15 Удивительные рассказы о живот9 ных (1) 17.00 Михаил Ульянов. Как быстро про9 летела жизнь 17.50 Гудини в свете иллюзий (1) 18.30 «Мир за неделю» 19.00 Знахарь ХХІ (1) 20.00 «Цивилизация incognita» 20.15 «Кумиры» 20.45 «Светские хроники» 21.10 Зинаида Кириенко. Роковая кра9 савица 22.15 Х/ф «Потерянный город» 00.50 Х/ф «Гринберг»

K1 07.00 08.30 10.10 12.00 13.15 15.00 16.45 18.40 21.40 00.00

М/ф М/ф «Карапузы» Х/ф «Мост в Терабитию» «Добрый вечер, животные» Х/ф «Зевс и Роксана» Х/ф «Свадебная вечеринка» «Рассмеши комика» Х/ф «Хранители» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Непристойное предложе ние»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 08.00, 10.05, 11.35 «Возвраще9 ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 Х/ф «Парень из нашего города» 08.30, 09.20, 10.15, 11.20, 12.00, 12.25, 17.05 «Эксклюзив для се9 мьи» 09.00, 19.25 «Погода» 09.05, 12.15, 16.35 «Мини9путеше9 ствия» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 «Сад, огород» 12.40 «Киноклуб «Покров» 13.25, 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «Кинопроектор» 16.45, 22.00 «Короткие встречи» 17.20 «В поисках легенд» 17.30 Т/с «Любовь не то, что кажет ся» 19.30 Х/ф «Смелые люди» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.40, 09.15, 09.30 10.05 10.55, 11.40 14.30 15.00 17.00 18.20, 19.15 20.00 21.00

12.50 Х/ф «Рагин» 18.05 Страна смеется Школа доктора Комаровского Т/с «Милицейская академия» 23.25 Вкусное свидание Х/ф «Не ходите, девки, замуж» Легенды уголовного розыска Футбол. Чемпионат Украины. «Черноморец»9«Динамо» Бокс. Заур Байсангуров 9 Лукаш Конечны 00.15 Д/с «The Beatles 9 Долгая извилистая дорога» Крутые 909ые Подробности недели Большие танцы

TBI 07.00, 22.30 Труднейший в мире ремонт 08.00 Великие истории любви ХХ века. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо 08.30, 16.30 Вокруг света 09.30 Звериная работа 10.45, 19.00 Воздушные псы 11.30 Ювелирочка 13.30, 19.30 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 14.30 Лекции и события 16.15 Здоровая жизнь 17.30 Цивилизация. Наслаждение и боль 20.30 Сегодня. Дайджест

21.30 Против ночи с Павлом Шереметом 23.30 Великие истории любви ХХ века. Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд 04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Луцина это девушка»

2+2 09.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2012 г. 9 2013 г. 10.00 Т/с «Приключения Конана» 14.00 Сумасшедшее видео по9украински 15.05 Х/ф «В cторону от войны» 17.20 ЧУ 22 тур. Волынь 9 Днепр 19.30 ЧУ 22 тур. Кривбасс 9 Металлист 21.30 «Профутбол» 22.40 Х/ф «Космические яйца» 00.40 Х/ф «Болото» 02.20 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 03.40 Х/ф «Шереметьево2»

MEGA 06.00 08.00 10.00, 12.00 13.00 16.00 19.00 22.00, 23.00 03.00 04.00 04.40

Зах. 07.40 Сх. 23.45 Повний міс. 27 березня

Разрушители мифов Танки 01.00 Наземные битвы Земля: эволюция жизни Тайны природы История технологий Секретные истории 05.20 Украина: забытая история Современные чудеса Смартшоу Ты можешь лучше Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 04.45 08.00 08.35 09.20, 10.00, 10.15 10.45 11.15 13.30 14.15, 15.10 15.25, 17.05 19.00 20.30 22.20

Х/ф «Черная метка» «Планета собак» «Сам себе режиссер» 13.20 Вести9Москва 13.00 Вести Смехопанорама «В мире животных» Х/ф «Не самый удачный день» «Черные дыры. Белые пятна» 04.20 «Городок» М/ф «Маша и медведь» 02.10 Т/с «Байки Митяя» Х/ф «Мечтать не вредно» Вести недели «Фактор А» «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 00.10 «PROТуризм» 00.20 Х/ф «Северное сияние» 03.35 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет ясновидения»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Поднятая целина», 13 с. 18.30, 00.30 Х/ф «ВолгаВолга» 20.30 Х/ф «Журналист», 1 2 с.

REN TV 07.20 Концерт Михаила Задорнова 09.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмез дия» 12.40 Т/с «Дальнобойщики» 22.45 «Неделя» 23.50 «Репортерские истории» 00.20 Х/ф «Наравне с отцом»

«ТНТ1» 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.30 М/с «Черепашкининдзя» 07.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея 08.00 «Золотая рыбка». Лотерея 08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму раи» 08.45 «Лото Миллион» Лотерея 08.50 «Первая Национальная лотерея» 09.00 Школа ремонта 10.00 «Про декор» Программа 10.30 «Два с половиной повара. Откры9 тая кухня». Кулинарное шоу 11.00 Д/ф «Первая любовь» 12.00 «Перезагрузка» Программа 13.00 «ТНТ. MIX», 1 с. 13.30 «ТНТ. MIX». 2 с. 14.10 Х/ф «Пункт назначения3» 16.00 Х/ф «Посейдон» 17.50 «Камеди Клаб. Лучшее» 18.30 «ТНТ. MIX», 3 с. 19.00 «Экстрасенсы ведут расследова9 ние» Паранормальное шоу 20.00 «Холостяк», 4 с. 21.00 «Comedy Woman» 22.00, 23.00 «Дом92» 23.30 Х/ф «15 минут славы»

TVCI 06.00, 10.45 Д/с «По следу зверя» 06.45 Х/ф «Золотые рога» 07.55 М/ф «Стрела улетает в сказку», «Полкан и Шавка» 08.35 «Православная энциклопедия» 09.00 Таланты и поклонники. «Табакер9 ка» 10.15 «Барышня и кулинар» 11.30, 00.15 События 11.45 «Олимпиада. Как это делается» 12.10 «Смех с доставкой на дом» 13.00 Д/ф «Александр Збруев. Неболь9 шая перемена» 13.40 Х/ф «Меня это не касается» 15.10 Московская неделя 15.40 «Приглашает Борис Ноткин» 16.05 «Михаил Круг. Друзей не забыва9 ют» 17.10, 00.30 Т/с «Огнеборцы» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Х/ф «Соло на саксофоне» 23.35 «Хроники московского быта. Ро9 ман с иностранцем»

НОСТАЛЬГИЯ 06.20 Похороны Юрия Гагарина. Доку9 ментальная съемка. 1968 г. 06.40 Х/ф «Факир на час» 08.00 «ВРЕМЯ» 09.00 «Колба времени» 10.00 «Кинопанорама»

11.00 12.00 13.20 14.00 15.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.40 22.00 00.00 00.30

«Было ВРЕМЯ» Что? Где? Когда? «Пока все дома» «Голубой огонек» Т/ф «Карманный театр» Муз/ф «Воспоминание о песне» «Программа «А» «Рожденные в СССР» «Приглашение на вечер. Владимир Винокур» «Театральные встречи» «50/50» Х/ф «Николай Трофимов» «Билет в Москву» Т/ф «Мы не увидимся с тобой» 2 ч.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 09.00, 19.00 Осторожно, модерн! 09.30 х/ф «Уик9энд с Берни92» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Золотая молодежь» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Маленькие пальчики»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30, 12.45, 18.00 19.00 20.00

22.00 Снукер 02.15 Вот это да!! 0+ 01.00 Велоспорт Гребля Настольный теннис Керлинг

ХОКЕЙ 06.00 НХЛ. Обзор 06.20, 14.40 Своя игра. Константин Сим9 чук 06.40 НХЛ. Тампа9Бэй 9 Нью9Джерси 08.30 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 5. СКА 9 Динамо (Москва) 10.30, 17.20 НХЛ. Филадельфия 9 Бостон 12.30 Хоккейный полдень 14.55 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 5. Восточная конференция, (в пе9 рерыве Новости) 19.20 Новости 19.30 НХЛ. Детройт 9 Чикаго 22.00 КХЛ. Плей9офф. 1/2 финала. Матч 5. Восточная конференция (в пе9 рерыве Новости)

СПОРТ 09.00, 09.15, 09.20, 09.35 09.40 11.50 13.30 14.05 15.50 18.20 19.20 21.30 23.00 23.35 01.50

13.00, 18.00 Новости 18.15 «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» «Байки старого болельщика» Теннис. Турнир «Masters» в Майа9 ми. Полуфинал «Первая пятерка» «Шесть на шесть» Регбилиг. Австралийская лига. «Knights» 9 «Tigers» Спортивные танцы. «Зимняя звез9 да92013» Фигурное катание. «Stars on ice Japan» Легкая атлетика. Diamond League 9 2012 г, 13 вып. Сноубординг. Финал Кубка мира в Испании. Женщины. Мужчины. Хафпайп Шахматы Турнир претендентов в Лондоне Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 9 «Реал» «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус»

ФУБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 13.40, 15.45, 17.40, 20.45, 22.45, 23.55, 01.00 Футбол NEWS 06.10 Сарагоса 9 Реал. Чемпионат Испа9 нии 08.10 Сельта 9 Барселона. Чемпионат Испании 10.25 Д/ф «Пушкаш» 12.40 «Конкурс коментаторов» 13.10 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 14.00, 16.55 Футбол LIVE 14.55 LIVE. Черноморец 9 Динамо. Чем9 пионат Украины 17.55 LIVE. Мальорка 9 Депортиво. Чем9 пионат Испании 19.55 LIVE. Эспаньол 9 Сосьедад. Чемпи9 онат Испании 21.55 LIVE. Атлетико 9 Валенсия. Чемпи9 онат Испании 00.10 Черноморец 9 Динамо. Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Без ошейни ка» 02.30, 08.30, 14.30 М/с «Возвращение блудного попугая», 3, 6 вып. Сборник мультфильмов «Просто так», «Как щенок учился пла вать» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Игрушечные истории». 9, 10 с. Сказки наро дов мира. «Валидуб» Русские народные сказки. «Петух и боя рин» 04.00, 10.00, 16.00 М/ф «Остров со кровищ», 2 с. Сборник мульт фильмов «Петух и краски» «За рядка для хвоста» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Черепашка герой» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

Іменинники дня: КИРИЛО, ТРОХИМ, ДАНИЛО ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «ЗанзиБар» 06.30, 06.40, 13.30, 13.40, 20.25, 20.40 Т/с «Зверята» 07.00 «Готовим с мамой» 07.10, 09.00, 15.00, 19.25, 20.55 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 07.15 МультФильм «Сказки на ночь» 07.25 МультФильм «Дядюшка Ау в горо9 де» 07.40 МультФильм «Приключения поро9 сенка Фунтика» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.30, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 09.05, 15.05, 21.00 «Творческие мастер9 ские» 09.20 МультФильм «Как казаки олимпий9 цами стали» 09.40, 09.50, 10.00, 10.05, 16.00, 16.05, 16.15, 16.20 Т/с «Крот и его друзья» 10.15, 10.20, 10.25, 10.35, 16.30, 16.35, 16.45 Т/с «Фиксики» 10.40 0 ф. + 12.15 Т/с «Мерлин 3» 15.25 МультФильм «Доктор Айболит и его звери» 15.35 МультФильм «Забытый день рож9 дения» 15.45 МультФильм «Сочинение про де9 душку» 17.00 Х/ф «Сильный как лев» 18.25 МультФильм «Мойдодыр» 18.45 Т/с «Мерлин 4» 19.35 МультФильм «Сказки на ночь» 19.40 МультФильм «Про котенка Женю и правила движения» 21.15 МультФильм «Сердце храбреца» 21.35 МультФильм «В тусклом царстве, сером государстве» 21.50 Т/с «Пиратские острова» 22.20 Т/с «Монстры и пираты, 2» 22.35 Т/с «Спасти галактику»

ПИКСЕЛЬ 06.00 06.30, 07.00, 07.30 07.50, 08.00, 08.10, 08.30 09.20 09.30 09.40, 09.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.30, 12.10 12.20 12.50 13.20 13.40 16.30 17.20 19.30 19.50 20.20 21.00 22.00 23.30

Усолапокот 17.40 Город друзей 12.30 Йой! Приключения Винкса Кайю 19.00 Пим и Пам 19.10 Бум и Редсики 16.20, 19.20 Гламперсы Baby TV Веселые цифры Зубабу 12.00 Алекс 17.30 Зеленый свет 18.40 Гардероб Хлои 14.00, 18.10 Лупдиду 23.00 Огги и кукарачи 20.50 Маша и Медведь 21.30 Смешарики Животные9жестянки Песик Камбу Веселая ферма Тельмо и Тула Тимати и Анабель Волшебная балерина Приключения Сакерзов Малыш Джейк Волшебный сад Приключения Тимми Барашек Шон М/ф Д/ф

07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.00 09.45

16.30 М/с «Огги и кукарачи» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» М/с «Перекресток в джунглях» М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» Арт аттак Мистер Мейкер М/ф «Пиноккио3000» Мультфильм Ералаш Т/с «Ханна Монтана» М/с «Бернард» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Рыбология» М/с «Перемена» М/с «Лило и Стич» М/с «Тимон и Пумба» М/ф «Сон в летнюю ночь» Снимала мама Т/с «Приключения Шерлока Холмса»

ПЛЮСПЛЮС

10.10 11.30 12.00 13.30 14.45 15.30 17.00 17.20 18.00 18.35 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 23.30

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 07.00, 08.00 10.00, 12.00 13.00 13.30 14.00,

00.30

«Израиль за неделю» 09.15 М/ф Х/ф «Завтра, третьего апреля» 01.30 Х/ф «Вратарь» «Страна и люди» «Городские легенды» «Американский ликбез» 21.00 Х/ф «Если завтра в по ход», 3, 4 с. «Арт9навигатор» 23.00 «Русский акцент» «Код доступа» Д/ф «Мистификаторы» «Сейчас в мире», «Мегаполис» «Эхо недели» «В Нью9Йорке с Виктором Топал9 лером» Д/ф «Мистификаторы. Продать ужас Амитивилля» «Без дураков»

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Т/с «Время Синдбада», 4 ф. Т/с «Петля» Т/с «Улицы разбитых фонарей» Т/с «Стилет» Т/с «Агентство «Золотая пуля» Т/с «Аэропорт», 5 с. «Тьма»

16.00 16.30, 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 23.30

TELEC


18 ОГОЛОШЕННЯ ○

Фірма, що виготовляє та відновлює інструменти і деталі для фрезових та свердлильних верстатів, шукає експедитора. Водійські права, комунікабельність. Пріоритет мають токарі, фрезерувальники та інструментальники. Резюме (з фото) прошу відправити на ел. адресу: kozma.valeria33@gmail.com Спецпогашення з нагоди 325 річчя заснування Богородицької фортеці на правому березі річки Самара Шановні мешканці Дніпропетровської області! Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» випущено немаркований художній конверт, присвячений 325-річчю заснування Богородицької фортеці на правому березі річки Самара та виготовлено пам'ятний календарний штемпель. Спецпогашення конвертів та листівок з нагоди ювілейної дати буде проводитися 21 березня 2013 року з 9.00 в операційній залі Поштамту-Центру поштового зв'язку №1 (проспект Карла Маркса 62, м. Дніпропетровськ). Запрошуємо всіх охочих завітати до Поштамту-Центру поштового зв'язку №1 і залишити на власних листівках відбитки пам'ятного штемпеля. Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

86 Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН РЕПЕРТУАР с 23 по 31 марта 2013 года 23 суббота ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР 17.00 Мелодрама 2 ч. 10 мин. О. Уайльд 24 воскресенье В театр всей семьей! АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА 17.00 Современная семейная комедия 2 ч. 25 мин. П. Гладилин 29 пятница Премьера! К Международному дню театра! ОХ, УЖ ЭТА АННА! 18.30 Суперкомедия М. Камолетти 30 суббота Премьера! ОХ, УЖ ЭТА АННА! 17.00 Суперкомедия М. Камолетти 31 воскресенье Любимая классика! 17.00 НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ Комедия 2 ч. 30 мин. А. Островский Художественный руководитель театра

Жан Мельников, народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy theatre.at.ua, e mail: gorkiy theatre@i.ua Касса работает с 9.30 до 19.00; тел. 778 48 69 Админ. тел: 31 38 91; 778 48 57; 371 70 33.

Підприємство виробник в Полтавській обл.

реалізує

КАРТОПЛЮ посадкового розміру 8 сортів голландської селекції І та ІІ репродукцій.

Тел. 067 532 35 52.

Производитель картофеля реализует посадочный материал собственного производства:

V РАННИЕ СОРТА

(Ариэль, Импала); V СРЕДНЕСПЕЛЫЕ

(Романо, Курода). Т. 067 561 35 73, 067 636 93 52, 067 634 13 39. пгт Магдалиновка, ул. Советская, 2.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викли кає відповідача Штаченка Віталія Іва новича, зареєстрованого по вул. По льовій, 229 у м. П’ятихатки Дніпропет ровської області, у судове засідання для розгляду цивільної справи № 2/190/113/13 за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Штаченка Віталія Івановича про стяг нення заборгованості, яке відбудеть ся 21 березня 2013 р. о 13.00 в залі судових засідань 3 під головуванням судді Резніченка М.С. у приміщенні П’ятихатського районного суду за ад ресою: м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114. У разі неявки відповідача у су дове засідання розгляд справи відбу деться за його відсутності. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться ци вільна справа № 185/1304/13 року за позовом КП «Павлоградтеплоенерго» до Погонець Надії Василівни про стяг нення боргу. Відповідач Погонець Надія Василівна викликається у судо ве засідання на 21.03.2013 року о 10.00 у приміщення Павлоградсько го міськрайонного суду Дніпропет ровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров ська, 135, каб. 407. Суддя Шапова лова І.С. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається по відомленим про дату, час та місце роз гляду справи. У разі неявки Погонець Надії Василівни справу буде роз глянуто за її відсутності. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області спо віщає, що 19.04.2013 року о 09.00 у приміщенні Новомосковського міськ районного суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, пров. Ар темівський, 8, каб. 1) під головуван ням судді Березюк В.В. відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Машкова Андрія Васильовича до Ба сюк Людмили Василівни, треті особи Машкова Ірина Михайлівна, Міська біржа нерухомості, про визнання уго ди дійсною та визнання права влас ності на житловий будинок та приса дибну земельну ділянку. В якості відповідача судом викликається Ба сюк Людмила Василівна, місце про живання якої суду невідоме.

цивільній справі за позовом Марчен ко Валентини Петрівни до Колесника Максима Григоровича, Колесник Оле ни Олександрівни, Марганецького міського сектора Головного управлін ня Державної міграційної служби в Дніпропетровській області про виз нання осіб такими, що втратили пра во на користування житловим при міщенням. Останнє місце проживан ня Колесника Максима Григоровича: 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Красіна, 2, кв. 33. Останнє місце проживання Колесник Олени Олександрівни: 53400, Дніпро петровська область, м. Марганець, вул. Красіна, 2, кв. 33. Розгляд спра ви призначено на 02 квітня 2013 року о 08 год. 10 хв. у приміщенні Марга нецького міського суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Мар ганець Дніпропетровської області, вул. Радянська, 72а. У разі неявки відповідача у судове засідання він повинен повідомити суд про причи ни неявки. В іншому випадку справа буде розглядатись без його участі за наявними доказами по справі. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Нізік О.В. знаходиться цивільна справа № 419/8285/12 за позовом Страхового товариства з до датковою відповідальністю «Гаран тія» до Луценка Василя Васильовича, АСТ «ЗТ «Дніпроінмед» про відшкоду вання шкоди, заподіяної внаслідок дорожньотранспортної пригоди (в порядку регресу). Відповідач Луцен ко Василь Васильович викликається у судове засідання на 28 березня 2013 року о 09.00 за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, при міщення Красногвардійського район ного суду м. Дніпропетровська, каб. 22. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Луценка Василя Ва сильовича справу буде розглянуто за його відсутності.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ткачен ко Галину Анатоліївну у судове засі дання як відповідача по цивільній справі № 2/205/477/2013 р. за позо вом ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» до Ткаченко Галини Анатоліївни про відшкодування збитків, яке відбу деться 03 квітня 2013 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Чер воний Камінь, вул. Коробова, 6, Марганецький міський суд Дніпро каб. 225. Наслідки неявки передба петровської області викликає у су чені ст. 169 ЦПК України. дове засідання в якості відповідача Колесника Максима Григоровича та Ленінський районний суд м. Колесник Олену Олександрівну по Дніпропетровська викликає Ушако 06.04.2013 р. о 12.00 на товарній біржі «Промислово Будівельний резерв» за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Писаржевського, 1а, відбудуться відкриті біржові торги. Лот №1. Нерухоме майно ТОВ Агрофірма «Побєда» ( ЄДРПОУ 03742593, вул. Пушкіна, 57, смт. Покровське, Дніпропетровська область). Початкова ціна продажу на підставі експертного висновку. Лот №2. Нерухоме майно Комунального підприємства «Покровське комунальне підприємство», (53600, Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вул. 40 років Жовтня, буд.1, ЄДРПОУ 35864990). Початкова ціна продажу на підставі експертного висновку. Ознайомлення з майном, технічною документацією, характеристиками та станом об'єктів продажу - з 10.00 до 15.00. Заяви від учасників для реєстрації на товарній біржі приймаються до 03.04.2013 р. м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а, офіс 521. Довідки за тел. 38-94-64.

Кредитна спілка «Дніпропетровський обласний кредитний центр», скорочене найменування - КС «ЦОКЦ», адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, буд. 11, код за ЄДРПОУ - 26508405, повідомляє про скликання чергових загальних зборів своїх членів, що відбудуться 22.04.2013 р. о 18.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, буд. 11, конференц-зала.

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

ву Наталію Василівну у судове засі дання як відповідача по цивільній справі № 2/205/1013/2013 р. за по зовом ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі Дніпропетровських міських електричних мереж до Ушакової На талії Василівни про відшкодування збитків, яке відбудеться 03 квітня 2013 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки не явки передбачені ст. 169 ЦПК Украї ни.

портного засобу, договору купівлі продажу. У випадку неявки відпові дача у судове засідання він вважаєть ся належно повідомленим про місце, день та час його проведення. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 28 бе резня 2013 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засідань 305 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Тулицької Інни Валеріїв ни до Тулицького Олега Євгеновича про розірвання шлюбу. Явка відпові дача Тулицького Олега Євгеновича, 28.03.1975 р.н., який проживає за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджоні кідзе, 46/29, обов’язкова з наданням раніше не поданих доказів. У разі не явки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідом лення про причину неявки суд вирі шить справу з винесенням заочного рішення за його відсутності.

Тернівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає Драчука Валерія Феодосійовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Ря щенко Аеліти Сергіївни до Драчука Валерія Феодосійовича в інтересах н/л Драчук В.В. та н/л Драчук Т.В. про усунення перешкод у праві користу вання власністю, яке відбудеться 25.03.2013 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 413 (4 поверх). У разі неявки Жовтневий районний суд м. Дніпро справа буде розглянута за відсутності петровська повідомляє Доценка відповідача. Ігоря Дмитровича та Конта Олену Вікторівну, що судом у судовому за Ленінський районний суд м. сіданні о 10.00 29 березня 2013 року Дніпропетровська викликає Орлова буде розглядатись цивільна справа Олександра Олександровича в якості № 201/2480/13ц (2/201/1116/2013) відповідача у судове засідання, яке за позовною заявою Доценка Дмит відбудеться 02 квітня 2013 року о ра Федоровича до Доценка Ігоря 12 год. 30 хв. по цивільній справі Дмитровича, Конти Олени Вікторівни, № 2/205/281/2013 за позовом ТОВ третя особа Жовтневий районний «Тропік» до Орлова О.О. про стягнен відділ м. Дніпропетровська Головно ня заборгованості за договором по го управління державної міграційної зики у приміщенні Ленінського ра служби України в Дніпропетровській йонного суду м. Дніпропетровська за області про визнання осіб такими, що адресою: м. Дніпропетровськ, втратили право на користування жит вул. Коробова, 6, каб. 223. ловим приміщенням (суддя Чернов ськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись Заводський районний суд м. у зазначений час у Жовтневий ра Дніпродзержинська викликає Жи йонний суд м. Дніпропетровська, вул. ваєва Михайла Григоровича у судове Паторжинського, 18а, каб. 19, для засідання як відповідача за позовом участі у розгляді цивільної справи Живаєвої Тетяни Миколаївни до Жи особисто або направити до суду сво ваєва Михайла Григоровича про за го представника з належно оформле хист права власності, усунення пере ною довіреністю. шкод у здійсненні права користуван ня та розпорядження житловим при Кіровський районний суд м. міщенням шляхом зняття з реєстра Дніпропетровська в зв’язку з роз ційного обліку, яке відбудеться глядом цивільної справи №/п 2/0203/ 03.04.2013 р. об 11.00 за адресою: 1071/2013 за позовом Антоненка м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, Петра Івановича до Фуріна Вячесла каб. 14. При собі мати документ, який ва Михайловича про визнання особи посвідчує особу. У разі неявки у су такою, що втратила право на корис дове засідання Живаєва Михайла Гри тування житловим приміщенням, горовича без поважної причини та не зняття з реєстраційного обліку вик повідомлення про причини неявки до ликає в якості відповідача Фуріна Вя суду справа може бути розглянута за чеслава Михайловича у судове засі його відсутності на підставі наявних дання, яке відбудеться 29.04.2013 по справі доказів. року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Кіровського районного суду м. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (пр. Пушкіна, 29, Дніпропетровська (м. Дніпропет к. 6). Явка суворо обов’язкова. У ви ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) падку неявки по справі може бути викликає в якості відповідача приват ухвалено заочне рішення. ного підприємця Іщенка Сергія Ана толійовича у судове засідання, яке Тернівський районний суд м. Кри відбудеться 10.04.2013 року о 13.00 вого Рогу викликає Луценко Олександ по цивільній справі за позовом Горо ру Анатоліївну у судове засідання як венко І.А., Горовенко К.Г. до ПАТ «Укр відповідача по справі за позовом Лу Сиббанк», приватного підприємця ценка Романа Олеговича до Луценко Іщенка С.А. про визнання недійсним Олександри Анатоліївни в інтересах договору кредиту та застави транс Єлісєєва Д.С. про визнання особи та

Відокремлений структурний підрозділ «Будівельно монтажне екс плуатаційне управління Нижньодніпровськ Вузол» (49124, м. Дніпро петровськ, вул. Іларіонівська, 24 Б) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з постановою КМУ від 13.02.02 № 302 для теплогенераторного складу бланків, товарної контори, майстерень по вулиці Краснозаводська (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 3, 3Н). Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 0,416 т/рік (крім того важкі метали та парникові гази 147,1 т/рік). Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, згідно з вимогами природоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи із зауваженнями та пропозиціями можуть звернутися в місячний термін за адресою: Дніпропетровська міська рада (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 75, тел. 744-25-00).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф. Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО» оголошує про проведення тендеру 10.04.2013 року з продажу теплохода «Каштан», 1994 року побудови. Стартова ціна 344 тис. грн (з ПДВ). Для участі у тендері необхідно направити попередню заявку (згоду) на електронну адресу: kanc@dmkd.dp.ua і продублювати на паперовому носії на адресу: 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б, тел./факс (0569)53-16-36 протягом 10 робочих днів з моменту виходу оголошення. Уповноважений співробітник ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ» Сергеєв Олександр Миколайович, тел. 067-633-53-55.


ОГОЛОШЕННЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

кою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням, знят тя з реєстрації, яке відбудеться 25.03.2013 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 413 (4 поверх). У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 28 березня 2013 р. о 9.00 відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовною заявою Олійника Олек сандра Олександровича, Юхимця Юрія Миколайовича до Киселиці Оль ги Іванівни, третя особа Самарський РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС Ук раїни у Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втра тила право на користування житло вим приміщенням. Явка учасників процесу обов’язкова. Каб. 216. Суд дя А.О. Сухоруков. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Димитрова Артура Вікто ровича по цивільній справі за позо вом Павлова Ігоря Васильовича до Володарець Вікторії Михайлівни, Ди митрова Артура Вікторовича про стяг нення боргу у судове засідання, яке відбудеться 19 квітня 2013 року о 10 год. 40 хв. У випадку неявки відпо відача справу буде розглянуто за його відсутності. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає відповідача Гордона Олександра Олександровича по цивільній справі за позовом Гор дон Катерини Сергіївни про розірван ня шлюбу. Судове засідання призна чено о 10 год. 10 хв. 22 березня 2013 року у залі суду 8 за адресою: м. Кри вий Ріг, пр. Дзержинського, 1. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає як відповіда ча Паллагу Олександра Йосиповича, зареєстрованого по вул. Димитрова, 96/37 у м. Кривому Розі у судове за сідання на 16.00 02 квітня 2013 р., зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за по зовом Горячевої Інни Василівни про усунення перешкод у користуванні власністю, зняття з реєстраційного об ліку. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Матвійця Євгена Пав ловича як відповідача у судове засі дання по цивільній справі за позовом Сухорукова Ярослава Володимирови ча до Матвійця Євгена Павловича про визнання особи такою, що втратила

Відділ комунального господарства Самарської районної у місті Дніпропетровську ради відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на заміщення вакантної посади заступника начальника відділу комунального господарства Самарської районної у м. Дніпропетровську ради. Основні кваліфікаційні вимога до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державної служби не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посадах в інших сферах не менше 5 років, досконале володіння комп’ютерною технікою та державною мовою. Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20-річчя Перемоги, 51, кім. 361. Довідки за тел.: 728-20-05, 728-20-06.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

право на користування житловим при міщенням, яке відбудеться 29.03.2013 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 406, зал 7. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Саву Ольгу Геннадіївну у судове засідання по цивільній справі за позовом Сави Оле га Миколайовича до Сави Ольги Ген надіївни про зняття з реєстрації та визнання такою, що втратила право на ЦентральноМіський районний суд проживання, яке відбудеться о 10.00 м. Кривого Рогу повідомляє, що 28 березня 2013 р. У випадку неявки відповідачі Придніпровська товар відповідача справу буде розглянуто в на біржа, Вейцман Белла Майорівна, заочному порядку. Вейцман Дмитро Феліксович по цивільній справі за позовом Павлюк Жовтневий районний суд м. Дніпро Тетяни Віталіївни, Кайко Наталії Віта петровська, розташований за адре ліївни про визнання договору купівлі сою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. продажу дійсним викликаються у су Паторжинського, 18а, викликає Бу дове засідання на 15.00 08 квітня гайова Сергія Володимировича у су 2013 р. до зали суду 5 за адресою: м. дове засідання по цивільній справі за Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 позовом Публічного акціонерного (суддя Мясоєдова О.М.). На підставі товариства «Комерційний банк «Над ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі ра» до Бугайова Сергія Володимиро кування оголошення в пресі відпові вича про стягнення заборгованості, дачі Придніпровська товарна біржа, яке призначене на 09 год. 30 хв. 02 Вейцман Белла Майорівна, Вейцман квітня 2013 року. У випадку неявки Дмитро Феліксович вважаються по відповідача справу буде розглянуто в відомленими про час та місце роз заочному порядку. гляду справи. У разі неявки до суду в зазначений час справу буде розгля Жовтневий районний суд м. Дніпро нуто за їхньої відсутності. петровська, розташований за адре сою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Жовтневий районний суд м. Дніпро Паторжинського, 18а, каб. 11, викли петровська, розташований за адре кає Торпашова Олександра Володи сою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. мировича як відповідача у судове за Паторжинського, 18а, повідомляє сідання по цивільній справі № 201/ Саіда Джавед Екбаль про судове за 1850/13ц провадження 2/201/937/ сідання по справі № 201/2593/13ц, 2013 за позовом Публічного акціо 2/201/1156/2013 за позовом Іцковіч нерного товариства «Ерсте Банк» до Елеонори Юріївни в інтересах дітей Торпашова Олександра Володимиро Саід Данеш Джавед Екбаль, Саід Са вича про стягнення заборгованості за біна Джавед Екбаль, Саід Жасміна кредитним договором та витрат, яке Джавед Екбаль, Саід Альбіна Джавед відбудеться о 10.00 27 березня 2013 Екбаль, Саід Саманта Джавед Екбаль, року. У випадку неявки відповідача Саід Регіна Джавед Екбаль, Саід Лана справу буде розглянуто в заочному Джавед Екбаль до Саіда Джавед Ек порядку. баль, треті особи Жовтневий РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській об ласті, Житлове комунальне під приємство «Перемогасервіс» про Довгинцівський районний суд м. визнання особи такою, що втратила Кривого Рогу повідомляє, що право на користування житловим 06.06.2012 року було винесено заоч приміщенням, яке призначене на 26 не рішення по цивільній справі № 411/3595/12 за позовом КП «ЖЕО березня 2013 року о 09.00. № 45» до Алімгулова Олега Асганови Апеляційний суд Дніпропетров ча, Алімгулової Лариси Володими ської області повідомляє, що цивіль рівни, Алімгулової Юлії Олегівни, на справа 22ц/774/270/К/13 за по Алімгулової Ольги Олегівни про стяг нення заборгованості за житловоко зовом Публічного акціонерного това мунальні послуги. Даним рішенням риства «Комерційний банк «Приват було задоволено позовні вимоги по Банк» до Ємельяненка Михайла Юрі зивача КП «ЖЕО № 45». З повним йовича про стягнення заборгованості текстом відповідачі Алімгулов Олег відбудеться у приміщенні Апеляцій Асганович, Алімгулова Лариса Воло ного суду за адресою: 50007, м. Кри димирівна, Алімгулова Юлія Олегівна, вий Ріг, пр. Дзержинського, 31, о 15 Алімгулова Ольга Олегівна можуть оз год. 20 хв. 27 березня 2013 р. У разі найомитись, звернувшись до канце вашої неявки справу буде розглянуто лярії Довгинцівського районного суду за вашої відсутності. м. Кривого Рогу, яка знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровська Кіровський районний суд м. область, м. Кривий Ріг, вул. Бороди Дніпропетровська, розташований за ча, 3, каб. 39.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу 11 березня 2013 року о 13 год. 45 хв. в залі судових засі дань 206 за адресою: пр. Миру, 24, винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Орга ну опіки та піклування виконкому Новопільської сільської ради в інте ресах малолітніх Горба Давида Юрі йовича, Горба Данила Юрійовича до Горб Юлії Сергіївни (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору Служба у справах дітей Криворізької райдержадмі ністрації Дніпропетровської об ласті, Комунальний заклад «Приту лок для дітей № 1» Служби у спра вах дітей виконкому Криворізької міської ради про позбавлення бать ківських прав та стягнення алі ментів. П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 18 грудня 2012 р. вине сено ухвалу по цивільній справі № 434/1348/12 провадження № 2п/190/9/12 за заявою Швець Алли Олександрівни про перегляд за очного рішення по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Швець Алли Олександрівни про звер нення стягнення на майно, якою за яву залишено без задоволення. Ухва ла може бути оскаржена в апеляцій ному порядку в Апеляційному суді Дніпропетровської області через суд першої інстанції (м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) протягом 5 днів з дня опублікування даного оголо шення. Дніпровський райсуд м. Дніпро дзержинська повідомляє, що 19.04.2012 р. суддею Багбая Є.Д. у приміщенні суду за адресою: 51918, м. Дніпродзержинськ, вул. Петров ського, 166, по цивільній справі № 2924/2923/12 за позовом «При ватБанку» до Луценка Олександра Леонідовича про стягнення забор гованості за кредитним договором було постановлене заочне рішення, відповідно до якого суд вирішив стягти з відповідача Луценка О.Л. на користь Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором № б/н від 01.12.2008 р. у розмірі 2069,11 грн. та судовий збір у розмірі 214,60 грн. Після публікації оголошення Лу ценко О.Л. вважається повідомле ним про винесення рішення суду. Заява про перегляд заочного рішення може бути подана відпо відачем у Дніпровський райсуд м. Дніпродзержинська протягом десяти днів з дня публікації цього оголошення.

Шановні абітурієнти! Шановні батьки! Запрошуємо вас до Національної металургійної академії України

НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Зустріч відбудеться у суботу, 23 березня 2013 року, об 11.00 (додатково о 15.00) в актовому залі НМетАУ за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4.

Т. (056) 47 44 16. http://dmeti.dp.ua/ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

запрошує на День відкритих дверей на факультети. Початок заходів 24 березня 2013 року о 10:00. Адреси факультетів на сайті ДНУ: www.dnu.dp.ua Телефон Приймальної комісії: (056) 776 82 14.

Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі м. Дніпропетровська оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: начальника юридичного відділу. Стаж роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п’ять років; головного спеціалістаюрискон сульта. Стаж роботи за фахом на державній службі або за фахом в інших сферах не менше трьох років. У конкурсі можуть брати участь громадяни України з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямком - юрист. Володіння державною мовою та знання ПК. Документи приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ім. В.І. Леніна, 17, офіс 731, кімната 3. За довідками про умови конкурсу та додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за тел. 72657-31.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 80 Бюджетного кодексу України, обласна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити звіт про вико" нання обласного бюджету за 2012 рік (без урахування кредитуван" ня) згідно з додатком 1 по дохо" дах у сумі 9 248 775,1 тис. грн. і по видатках у сумі 9 153 603,4 тис. грн., у тому числі: загальний фонд обласного бюджету по доходах з урахуван" ням сум, одержаних з державно" го бюджету та бюджетів інших рівнів, у сумі 7 958 204,3 тис. грн. і по видатках з урахуванням сум, передбачених бюджетам інших рівнів, у сумі 7 707 191,9 тис. грн.; спеціальний фонд обласного бюджету по доходах у сумі 1 290 570,8 тис. грн. і по видат" ках у сумі 1 446 411,5 тис. грн. 2. Затвердити звіт про повер" нення кредитів до обласного бюд" жету та надання кредитів з облас" ного бюджету за 2012 рік згідно з додатком 2, у тому числі:

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

ÇÂ²Ò ÏÐÎ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÎÁËÀÑÍÎà ΠÁÞÄÆÅÒÓ ÇÀ 2012 Ð²Ê ÎÁËÀÑÍÎÃÎ

повернення кредитів у сумі 1 005,2 тис. грн., у тому числі до спеціального фонду 1 005,2 тис. грн.; надання кредитів у сумі 1 085,3 тис. грн., у тому числі із спеціального фонду 1 085,3 тис. грн. 3. Вважати виконаними та зняти з контролю рішення облас" ної ради: від 04 грудня 2007 року № 293"13/V «Про порядок прове" дення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що фінансуються за ра" хунок бюджету розвитку облас" ного бюджету», від 25 березня 2011 року № 61"5/VІ «Про зат" вердження Порядку і нормативів відрахувань до загального фонду обласного бюджету частини чис" того прибутку (доходу) кому" нальних унітарних і дочірніх підприємств та об'єднань, що на" лежать до спільної власності те" риторіальних громад сіл, селищ, міст області, або у статутних фон" дах яких є частка спільної влас" ності територіальних громад сіл,

селищ, міст області», від 27 груд" ня 2011 року № 194"10/VІ «Про обласний бюджет на 2012 рік», 27 грудня 2011 року № 207"10/VІ «Про затвердження Порядку ви" користання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально"економічний розвиток регіону у 2012 році», від 27 груд" ня 2011 року № 208"10/VІ «Про затвердження Порядку викорис" тання субвенції з обласного бюд" жету місцевим бюджетам на ви" конання обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 " 2012 роки» та со" ціальний захист населення у 2012 році», від 03 лютого 2012 року № 238"11/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 194"10/VІ «Про обласний бюджет на 2012 рік», від 03 лютого 2012 року № 240"11/VІ «Про затвердження розпорядження голови обласної ради, прийняте у міжсесійний період», від 23 березня 2012 року № 254"12/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27

грудня 2011 року № 194"10/VІ «Про обласний бюджет на 2012 рік», від 23 березня 2012 року № 257"12/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 208"10/VІ «Про затвердження Порядку ви" користання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 " 2012 роки» та соці" альний захист населення у 2012 році», від 23 березня 2012 року № 256"12/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 207"10/VІ «Про затвердження Порядку ви" користання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально"економічний розвиток регіону у 2012 році», від 23 берез" ня 2012 року № 258"12/VІ «Про затвердження угод про передачу коштів (субвенції)», від 25 трав" ня 2012 року № 285"13/VІ «Про внесення змін до рішення облас" ної ради від 27 грудня 2011 року № 194"10/VІ «Про обласний бюд"

жет на 2012 рік», від 25 травня 2012 року № 287"13/VІ «Про По" рядок надання та використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведен" ня капітального ремонту при" міщень сільських, селищних та районних рад у 2012 році», від 25 травня 2012 року № 288"13/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 208"10/VІ «Про затвер" дження Порядку використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконан" ня обласної міжгалузевої комп" лексної програми «Здоров'я нації на 2002 " 2012 роки» та соціаль" ний захист населення у 2012 році», від 25 травня 2012 року № 289"13/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 207"10/VІ «Про затвердження Порядку ви" користання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально"економічний розвиток регіону у 2012 році», від 17 серп" ня 2012 року № 310"14/VІ «Про

внесення змін до рішення облас" ної ради від 27 грудня 2011 року № 194"10/VІ «Про обласний бюд" жет на 2012 рік», від 17 серпня 2012 року № 311"14/VІ «Про за" твердження угод про передачу коштів (субвенції) у 2012 році», від 19 жовтня 2012 року № 337" 15/VІ «Про затвердження розпо" ряджень голови обласної ради, прийнятих у міжсесійний пері" од», від 19 жовтня 2012 року № 351"15/VІ «Про надання мате" ріальної допомоги Рутковському В.В.», від 23 листопада 2012 року № 352"16/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 194"10/VІ «Про обласний бюджет на 2012 рік», від 21 грудня 2012 року № 382"17/VІ «Про затвердження розпоряджень голови обласної ради, прийнятих у міжсесійний період». Голова обласної ради Є. УДОД м. Дніпропетровськ 15 березня 2013 року № 39718/VІ

ÏÐÎ ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í ÄΠвØÅÍÍß ÎÁËÀÑÍί ÐÐÀÄÈ ÀÄÈ Â²Ä 21 ÃÐÓ ÄÍß 2012 ÐÎÊÓ ¹ 381-17/V² ÃÐÓÄÍß «Ïðî îáëàñíèé áþäæåò íà 2013 ð³ê» Відповідно до Конституції Ук" раїни, керуючись Бюджетним ко"

дексом України, Законом Украї" ни «Про місцеве самоврядування в Україні», ураховуючи виснов" ки постійних комісій обласної ради, обласна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити розпоряджен" ня голови обласної ради від 01 лютого 2013 року № 9"р, від 08 лютого 2013 року № 14"р «Про внесення змін до рішення облас" ної ради від 21 грудня 2012 року № 381"17/VІ «Про обласний бюд" жет на 2013 рік». 2. Внести до рішення облас" ної ради від 21 грудня 2012 року № 381"17/VІ «Про обласний бюд" жет на 2013 рік» такі зміни: 2.1. Пункт 1 викласти в новій редакції: «Установити загальний об" сяг доходів обласного бюджету на 2013 рік у сумі 8 006 986,4 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 7 631 881,5 тис. грн, спеціально" го фонду бюджету " 375 104,8 тис. грн. (додаток 1)». 2.2. Пункт 2 викласти в новій редакції: «Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2012 рік у сумі 8 315 174,1 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 7 454 891,7 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету " 860 282,4 тис. грн., за тимчасо" вою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюд" жетів (додаток 2), головними роз" порядниками коштів (додаток 3) та головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних про" грам (додаток 3.1 " довідково в межах експерименту із запрова" дження програмно"цільового ме" тоду складання та виконання об" ласного бюджету)». 2.3. Пункт 3 викласти в новій редакції: «Установити профіцит за" гального фонду обласного бюдже" ту в сумі 175 219,8 тис. грн., у тому числі: профіцит у сумі 235 823,0 тис. грн., напрямом використан" ня якого визначити передачу коштів із загального фонду бюд" жету до бюджету розвитку (спе" ціального фонду) (додаток 6); дефіцит у сумі 60 603,1 тис. грн. на суму розподіленого вільного залишку коштів, який утворився станом на 01 січня 2013 року». 2.4. Пункт 4 викласти в новій редакції: «Установити дефіцит спе" ціального фонду обласного бюд" жету в сумі 485 191,2 тис. грн., джерелом покриття якого визна" чити: надходження коштів із за" гального фонду до бюджету роз" витку (спеціального фонду) у

сумі 235 823,0 тис. грн. (додаток 6); розподілений залишок коштів, який утворився станом на 01 січня 2012 року, у сумі 249 368,3 тис. грн.». 2.5. Пункт 6 викласти в новій редакції: «Затвердити обсяги міжбюд" жетних трансфертів на 2013 рік: інших дотацій бюджетам міст та районів у сумі 33 828,9 тис. грн.; субвенцій із державного бюд" жету бюджетам міст та районів у сумі 3 463 206,3 тис. грн., із них: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям"інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 2 586 550,4 тис. грн.; на надання пільг та житло" вих субсидій населенню на опла" ту електроенергії, природного газу, послуг тепло", водопоста" чання і водовідведення, квартир" ної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери" торій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 573 621,1 тис. грн.; на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених за" конодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезу" вання, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового пали" ва, послуг тепло", водопостачан" ня і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і спо" руд та прибудинкових тери" торій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини до" ходів у зв'язку з відміною подат" ку з власників транспортних за" собів та інших самохідних ма" шин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компен" сацію за пільговий проїзд окре" мих категорій громадян у сумі 174 068,2 тис. грн.; на надання пільг та житло" вих субсидій населенню на прид" бання твердого та рідкого пічно" го побутового палива і скрапле" ного газу в сумі 32 065,8 тис. грн.; на виплату державної соці" альної допомоги на дітей"сиріт та дітей, позбавлених батьків" ського піклування, грошового забезпечення батькам"виховате" лям і прийомним батькам за на" дання соціальних послуг у дитя" чих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 50 879,6 тис. грн.; на здійснення заходів щодо соціально"економічного розвит" ку окремих територій у сумі 2 841,4 тис. грн.; на будівництво, реконструк"

цію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 43 179,8 тис. грн.; субвенцій, що передаються з обласного бюджету до державно" го бюджету на виконання про" грам соціально"економічного та культурного розвитку регіонів, у сумі 15 673,5 тис. грн., із них: на природоохоронні заходи у сумі 15 673,5 тис. грн.; субвенцій з обласного бюдже" ту бюджетам міст та районів у сумі 113 423,4 тис. грн., із них: на виконання обласної міжгалузевої комплексної про" грами «Здоров'я нації на 2002 " 2015 роки» та соціальний захист населення у 2013 році у сумі 2 150,0 тис. грн.; на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби як фінансові зобов'язання станом на 01 січня 2013 року, за ви" датками за рахунок субвенції на ви" конання обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 " 2012 роки» та со" ціальний захист населення у 2012 році у сумі 8,0 тис. грн.; на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначей" ської служби як фінансові зобо" в'язання станом на 01 січня 2013 року, за видатками за рахунок субвенції на соціально"економіч" ний розвиток регіону у 2012 році у сумі 606,0 тис. грн.; на утримання притулків для дітей у сумі 6 415,3 тис. грн.; на утримання центрів со" ціально"психологічної реабілі" тації дітей у сумі 14 267,2 тис. грн.; на проведення проміжних виборів депутатів до обласної ради в одномандатних мажори" тарних виборчих округах у сумі 4 673,2 тис. грн.; на фінансування обласного конкурсу міні"проектів з енерго" ефективності та енергозбережен" ня серед локальних громад у сумі 2 237,0 тис. грн.; на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначей" ської служби як фінансові зобо" в'язання станом на 01 січня 2013 року, за видатками за рахунок субвенції на фінансування пере" можців обласного конкурсу про" ектів і програм розвитку місцево" го самоврядування 2011 року у сумі 1 911,9 тис. грн.; на збереження пам'яток Ве" ликої Вітчизняної війни у сумі 1 617,1 тис. грн.; на виконання заходів Про" грами розвитку поштового зв'яз" ку у сумі 2 778,4 тис. грн.; на забезпечення учнів за" гальноосвітніх навчальних зак" ладів учнівськими щоденниками у сумі 3 102,5 тис. грн.;

на оздоровлення дітей"сиріт та дітей, позбавлених батьків" ського піклування, дітей з бага" тодітних та малозабезпечених сімей, талановитих та обдарова" них дітей у сумі 4 244,0 тис. грн.; на співфінансування органів місцевого самоврядування об" ласті " учасників спільного Про" екту Дніпропетровської обласної ради та Фонду «Східна Європа» у сумі 482,4 тис. грн.; на природоохоронні заходи у сумі 38 013,6 тис. грн.; на створення навчально"ви" ховних комплексів у сумі 6 480,9 тис. грн.; на електротеплозабезпечен" ня населених пунктів у сумі 1 651,1 тис. грн.; на ремонт та утримання ву" лиць і доріг комунальної влас" ності у населених пунктах у сумі 2 906,1 тис. грн.; на доочищення питної води у сумі 239,9 тис. грн.; на придбання проекторів до мультимедійних дощок у сумі 32,0 тис. грн.; на придбання ноутбуків мо" лодим вчителям у сумі 47,7 тис. грн.; на співфінансування органів місцевого самоврядування об" ласті " переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжна" родних, громадських органі" зацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самовряду" вання, " ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на гро" маду, ІІ фаза» у сумі 3 041,6 тис. грн.; на проведення капітального ремонту приміщень сільських, селищних та районних рад у сумі 371,3 тис. грн.; на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначей" ської служби як фінансові зобо" в'язання станом на 01 січня 2013 року, за видатками за рахунок субвенції на фінансування облас" ного конкурсу «Ярмарок ідей" 2011» у сумі 380,0 тис. грн.; на виконання заходів Про" грами реформування і розвитку житлово"комунального госпо" дарства у сумі 3 785,9 тис. грн.; на розробку схем та проект" них рішень масового застосуван" ня у сумі 746,8 тис. грн.; на виконання заходів Про" грами розвитку молочного ско" тарства у сумі 58,7 тис. грн.; на капітальні видатки та об" лаштування об'єктів соціально" культурної сфери у сумі 534,2 тис. грн.; на соціально"економічний розвиток у сумі 2 000,0 тис. грн.; на облаштування спортив" них, спортивно"дитячих майдан" чиків у сумі 5 000,0 тис. грн.; на співфінансування органів місцевого самоврядування об"

ласті " переможців Всеукраїн" ського конкурсу проектів і про" грам розвитку місцевого самовря" дування у сумі 200,0 тис. грн.; на проведення інвентари" зації та нормативної грошової оцінки земель населених пунктів у сумі 3 440,6 тис. грн.; субвенцій іншим бюджетам на виконання інвестиційних про" ектів у сумі 1 000,0 тис. грн.; субвенцій на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 4 392,2 тис. грн.; субвенцій з інших бюджетів на виконання інвестиційних про" ектів у сумі 6 526,3 тис. грн.; субвенцій, що передаються з інших місцевих бюджетів до об" ласного бюджету, у сумі 9 640,5 тис. грн., із них: з бюджету міста Дніпропет" ровська обласному бюджету на захищені статті центру соціаль" но"психологічної реабілітації дітей у сумі 556,4 тис. грн.; з бюджету міста Дніпропет" ровська обласному бюджету на виконання доручень виборців де" путатами міської ради у сумі 84,1 тис. грн.; на відновлення ліфтового господарства у сумі 3 000,0 тис. грн.; на проведення інвентари" зації та нормативної грошової оцінки земель населених пунктів у сумі 6 000,0 тис. грн.». 2.6. Пункт 17 викласти в новій редакції: «Затвердити у складі ви" датків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та ре" гіональних галузевих програм на загальну суму 670 721,3 тис. грн. (додаток 8)». 2.7. Пункт 18 викласти в такій редакції: «З метою поліпшення фінан" сового стану підприємств, що на" лежать до спільної власності те" риторіальних громад області, пе" редбачити кошти: керуючись статтею 71 Бюд" жетного кодексу України, за КТКВ 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого само" врядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності» Дніпропетровському обласному комунальному під" приємству «Спецавтобаза» у сумі 4 955,564 тис. грн., комунально" му підприємству «Самоврядник» Дніпропетровської обласної ради у сумі 286,4 тис. грн., комуналь" ному підприємству «Агентство регіонального розвитку «Регіон" Лідер» Дніпропетровської облас" ної ради» у сумі 10 493,84347 тис. грн., у тому числі 9 318,17787 тис. грн. на розра" хунки з будівництва житлових бу" динків на ж/м Лівобережний"3 у

м. Дніпропетровську, обласному комунальному підприємству «Центр «зеленого» туризму та народних ремесел Дніпропетров" щини» у сумі 967,333 тис. грн., комунальному підприємству «Їдальня Дніпропетровської об" ласної ради» у сумі 150,0 тис. грн., комунальному підприєм" ству «Їдальня № 810 Дніпропет" ровської обласної ради» у сумі 167,0 тис. грн., комунальному підприємству «Лабораторія якості життя» Дніпропетров" ської обласної ради у сумі 50,0 тис. грн., обласному комуналь" ному підприємству «Дніпротеп" лоенерго» " 358,43726 тис. грн., комунальному підприємству «Регіональний стабілізаційний фонд» Дніпропетровської облас" ної ради» " 13,19727 тис. грн., комунальному підприємству «Марганецьке виробниче управ" ління водопровідно"каналізацій" ного господарства» Дніпропет" ровської обласної ради» у сумі 340,7 тис. грн., комунальному підприємству Дніпропетровської обласної ради «Жовтоводський водоканал» " 1 577,5 тис. грн., дочірньому підприємству облас" ного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» «Новомос" ковськтеплоенерго» " 162,0 тис. грн., комунальному підприєм" ству «Житлово"комунальна кон" тора» Дніпропетровської облас" ної ради " 127,0 тис. грн.; шляхом поповнення обігових коштів " за КТКВ 180410 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» " комунальній уста" нові «Адміністративне управлін" ня Дніпропетровської обласної ради» у сумі 17 913,966 тис. грн.». 2.8. Після підпункту 22.8 до" повнити рішення пунктом 23 та" кого змісту: «Рекомендувати голові Апо" столівської районної ради перед" бачені бюджету Апостолівського району кошти з обласного бюд" жету за КТКВ 250315 «Інші до" даткові дотації» у сумі 6,0 млн. грн. передати до міського бюдже" ту міста Зеленодольська». Відповідно пункти 23 " 28 вважати пунктами 24 " 29. 3. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, виклавши їх у редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до цього рішен" ня і доповнити додатком 9 згідно з додатком 9 до цього рішення. 4. Контроль за виконання цього рішення покласти на пос" тійну комісію обласної ради з пи" тань соціально"економічного роз" витку області, бюджету та фінансів. Голова обласної ради Є. УДОД м. Дніпропетровськ 15 березня 2013 року № 39818/VІ


КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

ÑÏÎIJÂÀÂÑß ÍÀ ÂÄÀ ×Ó ÂÄÀ×Ó

Ñïðàâæí³ òðîÿíäè çà ôàëüøèâ³ ãðîø³ ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

«Ï'ßÒÈÑÎÒÊÓ» ÇÍÀÉØΠÁ²Ëß ÌÀÃÀÇÈÍÓ

53-ð³÷íèé æèòåëü Äí³ïðîïåòðîâñüêà Îëåêñàíäð ×. â³äíîñíî íåäàâíî çíàéøîâ ñîá³ ïîäðóãó íà ³ì'ÿ Ñâ³òëàíà - çíà÷íî ìîëîäøó â³ä íüîãî. Îô³ö³éíî âîíè íå îäðóæóâàëèñü, àëå æ³íêà ïåðå¿õàëà äî êâàðòèðè ÷îëîâ³êà, äå òîé ìåøêàâ ç³ ñâî¿ì áàòüêîì. .. áàòüêîì... ЧУДОВА ЗНАХІДКА Олександр старався догодити молодій дружині, бо боявся, що вона його залишить. Проте зарплати столяра на підприємстві не вистачало на часті, а тим більше дорогі подарунки. Того дня Олександр не повірив своїм очам, коли побачив на асфальті біля дверей одного з магазинів поблизу центрального залізничного вокзалу купюру номіналом 500 гривень. Чоловік миттєво поклав банкноту до кишені, бо саме в той момент з магазину

мала вийти Світлана. Він сказав жінці, що хоче подарувати їй квіти. Йдучи до квіткового кіоску, Олександр вивчив знайдену п'ятисотку, і зрозумів, що купюра - сувенірна. Однак він не зізнався подрузі, а заявив, що щойно знайшов гроші, і хоче зробити їй приємне. У квітковому кіоску Олександр вибрав букет червоних троянд, а Світлані ще сподобалася м'яка іграш-

×ÎËÎÂ²Ê ÂÈвØÈ ÏÎÐÀÄÓÂÀÒÈ ÏÎÄÐÓÃÓ ка - симпатичний біленький заєць. Продавець повідомив, що квіти та іграшка разом коштують 105 гривень. Чоловік віддав йому знайдену банкноту. На що він розраховував, і зараз не може пояснити. Продавець квітів,

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÊÎÌÅÍÒÀÐ

Ë²Ë²ß ÊÓÇÜ̲ÍÎÂÀ,

ñòàðøèé ïðîêóðîð ïðîêóðàòóðè ʳðîâñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà: - Îëåêñàíäð îô³ö³éíî â³äìîâèâñÿ â³ä çàõèñíèêà íà ñóä³. Íàïåâíå, ÿê ÷îëîâ³ê çð³ëîãî â³êó, â³í óñâ³äîìëþº, ùî ñïðîáà çðîáèòè ïðèºìíèé ñþðïðèç ñâî¿é ïîäðóæö³ øëÿõîì øàõðàéñòâà íå ìຠâèïðàâäàííÿ. Çà íàìàãàííÿ ðîçïëàòèòèñÿ ôàëüøèâîþ áàíêíîòîþ ñóä ìîæå éîãî ïîêàðàòè àáî îáìåæåííÿì âîë³ íà ñòðîê äî 5 ðîê³â, àáî ïîçáàâèòè âîë³ íà ñòðîê äî 3 ðîê³â.

оглянувши гроші, закричав, що вони фальшиві, і миттєво схопив покупця за рукав. Олександр у цей момент поводив себе спокійно і відповів, що не збирається втікати. Квіткаря ці запевнення не переконали, і він викликав співробітників міліції.

ПІЗНЄ РОЗКАЯННЯ Олександр не пручався і, як сам заявляє, добровільно поїхав із правоохоронцями до Кіровського райвідділу внутрішніх справ. А

Світлана, приголомшена подією, без троянд та іграшки, подалася додому. У райвідділі чоловік заявив, що розкаюється у скоєному, і надалі подібного робити не буде. «Прошу мене суворо не карати, бо в мене старий хворий батько, а я теж немолодого віку», - написав Олександр у своїх показах в міліції. Ця кримінальна справа не складна для розслідування. Чоловікові було пред'явлено обвинувачення у спробі заволодіння чужим майном, тобто у шахрайстві. Як з'ясувалось, Олександр раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, а також крадіжку. З огляду на цю обставину, проти зловмисника було порушено кримінальну справу з поміткою «вчинено повторно» за ч.2 ст. 15, чт.2 ст. 190 КК України. Кримінальну справу передано до прокуратури Кіровського району Дніпропетровська, а згодом - до суду.

ÒÐ ÀÃÅÄÈß ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ ÒÐÀÃÅÄÈß

Íà Ïîáåäå â ÄÒÏ ïîãèáëè ïÿòü ÷åëîâåê ÎËÜà ÎËÜÃÀÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

женщины и мальчик, которому не исполнилось и десяти лет, погибли на месте. Еще один человек вскоре скончался в больнице. Когда начальник ГУ МВД Украины в области генерал-лейтенанта милиции Виктор Бабенко, спустя несколько часов после трагедии, давал брифинг представителям СМИ, стало известно: в больнице им. Мечникова умерла еще одна женщина. В это лечебное учреждение были доставлены трое пострадавших. Один мужчина

ÍÎÂÈÍÈ ÒÐÈÂÎÆͲ ÄDzÍÊÈ

ÒÅËÅÔÎÍͲ ØÀÕÐÀ¯ Ó ïîòî÷íîìó ðîö³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âæå çàðåºñòðîâàíî 27 ôàêò³â òåëåôîííîãî øàõðàéñòâà. Çàçâè÷àé íåâ³äîì³, ïðåäñòàâëÿþ÷èñü ïðàâîîõîðîíöÿìè, ïðîïîíóþòü ðîäè÷àì ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ àáî ïåðåäàòè â çàçíà÷åíîìó ì³ñö³, àáè âèð³øèòè «ïðîáëåìè» ¿õí³õ áëèçüêèõ. ßê ïðàâèëî, øàõðà¿ äçâîíÿòü íà äîìàøí³ òåëåôîíè, ð³äøå - íà ìîá³ëüí³. Ïî 21-ìó ôàêòó ñë³ä÷èìè ï³äðîçä³ëàìè äàí³ âíåñåí³ â ªÐÄÐ, 6 ôàêò³â áóëî ðîçãëÿíóòî çã³äíî ç Çàêîíîì «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» (çà öèìè ôàêòàìè ãðîø³ çëîâìèñíèêàì íå ïåðåäàâàëèñÿ). Ó òðüîõ âèïàäêàõ îñ³á, ùî äçâîíèëè, âñòàíîâèëè. ○

ÏÅÐŲÐÈËÈ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²Þ

ÄΠ˲ÊÀÐͲ - Ç Ï²ÑÒÎËÅÒÎÌ Öèìè äíÿìè äî Áàáóøêiíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íàäiéøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî îäèí iç õâîðèõ, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ó ë³êàðí³, ïåðåõîâóº çáðîþ. Ïðàâîîõîðîíö³ ïåðåâ³ðèëè âêàçàíó ³íôîðìàö³þ.  îäí³é ³ç ïàëàò ó 81-ð³÷íîãî ïåíñ³îíåðà, ùî ïðîõîäèâ ë³êóâàííÿ, ì³ë³ö³ÿíòè âèëó÷èëè ïiñòîëåò êàëiáðó 9 ìì, ñïîðÿäæåíèé ø³ñòüìà ïàòðîíàìè. ○

ÍÅÑÓÌ˲ÍÍÈÉ ²ÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÏÎÏÀÂÑß ÍÀ ÕÀÁÀв Ó ðåçóëüòàò³ ñï³ëüíèõ çàõîä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³, ïðîêóðàòóðè òà ÓÑÁÓ â îáëàñò³ ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ õàáàðà çàòðèìàíî ñòàðøîãî ³íñïåêòîðà ìèòíèö³. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, ïîñàäîâåöü âèìàãàâ â³ä ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 10 òèñ. ãðí., àáè íå ïðèòÿãóâàòè îñòàííüîãî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë. «Ê볺íò» íåçàêîííî ïðèäáàâ, ïåðåâîçèâ, çáåð³ãàâ òà ðåàë³çîâóâàâ òþòþíîâ³ âèðîáè. Íàðàç³ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. ÒÀÊÒÈ×Ͳ ÍÀÂ×ÀÍÍß

«ÏÎÆÅÆÀ» Â ÌÅÒÐÎ

20 ìàðòà â 7.45 óòðà íà ïðîñïåêòå ÃÃåðîåâ åðîåâ îáëàñòíîãî öåíòðà, â ðàéîíå æèëìàññèâà Ïîáåäà-3, ñòîëêíóëèñü äâà àâòîìîáèëÿ. Ýòî ÄÒÏ ïðè èíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, íàâåðíîå, íå ïîëó÷èëî áû øèðîêîãî ðåçîíàíñà è îñòàëîñü áû â ñâîäêàõ ÃÃÀÈ, ÀÈ, åñëè áû â ðåçóëü òàòå ðåçóëüòàòå àâàðèè íå ïîãèáëè ïÿòåðî ÷åëîâåê… Уже с утра слух о страшном ДТП распространился по Днепропетровску, и шокированные случившимся люди смогли наблюдать выложенную в Интернет запись, сделанную с помощью видеорегистратора, находившегося рядом с местом трагедии автомобиля. «Nissan X Treil», совершая левый поворот, въезжает на встречную полосу и таранит мчавшийся на полной скорости BMW, который, потеряв управление, устремляется на остановку… Две

госпитализирован в 6-ю горбольницу, и 17-летний подросток - в областную детскую больницу. Сейчас рано говорить о том, кто именно стал виновником страшного ДТП, ведь оба водителя ехали на зеленый свет. «Думаю, что виновны оба водителя. Однако степень вины каждого установит

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒI, ÃÓ ÄÑÍÑ Â ÎÁËÀÑÒI

начавшееся следствие. По предварительным данным, водители были трезвыми», отметил начальник ГУ МВД Украины в области. Виновники ДТП были задержаны на основании статьи 208 УПК Украины. Им квалифицируется совершение преступления по ч.3 ст. 286 УК Украины .

 îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóëèñÿ ñï³ëüí³ òàêòè÷í³ íàâ÷àííÿ ðÿòóâàëüíèê³â, ìåäèê³â, ÊÏ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ìåòðîïîë³òåí» òà ñèë öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ì³ñòà ùîäî ë³êâ³äàö³¿ ïîæåæ³ ó ðóõîìîìó ñêëàä³ íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Çàâîäñüêà». Çà ëåãåíäîþ íàâ÷àíü ó òóíåë³, â äðóãîìó âàãîí³ ïî¿çäà, ÿêèé ðóõàâñÿ äî «Çàâîäñüêî¿», ñòàëàñÿ àâàð³ÿ, ùî ïðèçâåëà äî ïîæåæ³. Ìàøèí³ñò ñïðÿìóâàâ ïîòÿã äî íàéáëèæ÷î¿ ñòàíö³¿, äå âèñàäèëè ïàñàæèð³â. Íà òðåíóâàíí³ â³äïðàöþâàëè åâàêóàö³þ ëþäåé ³ç âàãîí³â íà ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó, çàõîäè ùîäî áåçïå÷íî¿ ðîáîòè âîãíåáîðö³â ³ ðÿòóâàëüíèê³â òà íàäàííÿ ìåääîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1411

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413)


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.03.2013 ð. ¹ 22 (1413) ○

Íà÷àëñÿ Âåëèêèé Ïîñò. «Â³ñò³» íà÷èíàþò ïóáëèêàöèþ ðåöåïòîâ ïîñòíûõ áëþä, êîòîðûå ðàçíîîáðàçÿò âàøå ìåíþ

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

ÏÎÑÒÍÛÅ ËÓÊÎÂÛÅ ÊÎÒËÅÒÛ Ñ ÃÐÈÁÍÛÌ ÑÎÓÑÎÌ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ×репчатый лук - 5 штук ×консервированная кукуруза - 1 банка ×мука - 1 стакан ×соль - по вкусу. ÄËß ÑÎÓÑÀ: ×шампиньоны - 400 г ×перец черный ×лук - 1 штука ×масло растительное ×вода- 0,5 стакана ×соль - по вкусу ×зеленый лук.

ÏÎÄÄÅËÀË È ÐÀÑÏÅ×ÀÒÀË

ÔÀËÜØÈÂÛÅ ÁÀÊÑÛ ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

n Весь лук очистить и мелко нарезать. o Добавить к луку кукурузу вместе с жидкостью, соль. Если смесь рассыпается, добавить пару ложек воды. Всыпать муку, тщательно пе-

ремешать. Получается тесто погуще, чем для оладьев. p Разогреть сковородку, ложкой набирать массу и жарить котлеты в растительном масле до румяной корочки.

q Для соуса грибы потушить с луком и половиной стакана воды минут 20, посолить, поперчить и взбить соус в блендере. r Добавить зеленый лучок.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÏÅ×ÅÍÛÅ ßÁËÎÊÈ Ñ ÊËÞÊÂÎÉ È ÌÅÄÎÌ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

p Воду налить в эмалированную кастрюльку и довести до кипения, после чего растворить в ней сахар и мед. трети каждого яблока. n Из вымытых яблок q Горячий сироп навырезать сердцевину и o Отверстия заполнить лить в яблоки, заполненсрезать кожицу с верхней ягодами клюквы. ные клюквой.

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ… ×òîáû â òåñòå íå áûëî ïîñòîðîí-

íèõ ïðèâêóñîâ è çàïàõîâ, çàìåøèâàòü åãî íóæíî â ÷èñòîé ïîñóäå.  ïîìåùåíèè, â êîòîðîì ãîòîâèòñÿ òåñòî, íå äîëæíî áûòü ñêâîçíÿêîâ, èíà÷å êîðî÷êà íà èçäåëèÿõ ïîëó÷èòñÿ ãðóáîé. ×òîáû âûïå÷êà áûëà àðîìàòíîé è âîçäóøíîé, ïåðåä çàìåøèâàíèåì òåñòà îáÿçàòåëüíî ïðîñåéòå ìóêó. Åñëè â äðîææåâîå òåñòî äîáàâèòü 2 ñòîëîâûå ëîæêè ëèìîííîãî ñîêà, òî ñïåöèôè÷åñêèé çàïàõ äðîææåé èñ÷åçíåò. Ïåðåä îáðàáîòêîé äðîææåâîãî òåñòà íàìàæüòå ðóêè ñëèâî÷íûì èëè ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, îíî íå áóäåò ê íèì ëèïíóòü.

180-200 градусов, поставить в нее противень с яблоками и запекать в течение часа: фрукты должны стать мягкими, но при этом сохранить свою исходную форму и не развалиться. s В процессе запекания каждые 15-20 минут нужно собирать со дна противня выделяющийся сироп и поливать им яблоки. t Подавать десерт можно как теплым, так и охлажденным. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê ïðèíèìàòü âàííó? Íàëèòü â âàííó âîäû è «ïîêèñíóòü» â íåé ïîë÷àñà - ýòî íå âàííà. À âîò ïðèãîòîâèòü âîäó, äîáàâèòü â íåå òðàâû, ìàñëà, ìîðñêóþ ñîëü, âûäåðæàòü âðåìÿ è òåìïåðàòóðó - íàñòîÿùåå èñêóññòâî. Èìåííî òîãäà ýòà ïðîöåäóðà öåëèòåëüíà äëÿ òåëà è äóøè à Температура. Ванна может быть горячей, теплой и холодной.  Горячая. Температура иногда доходит до 40 градусов, поэтому длительность вашего нахождения в такой воде не должна превышать пять минут. Область сердца при этом не погружайте в воду, чтобы избежать лишних нагрузок.  Теплая. Ее температура - до 37 градусов, поэтому время пребывания можно продлить до 15 минут. Теплая ванна снимает напряжение, успокаивает.  Холодная. Для начала не стоит опускать температуру ниже 25 градусов. По мере привыкания можно делать воду на несколько градусов холоднее. Такие ванны принимают для закаливания, укрепления иммунитета.

ÄÎÁÀÂÊÈ: 9 Морская соль (300-500 г). Ванна с морской солью избавляет от угрей, улучшает состояние кожи, снимает утомление и усталость, уменьшает боли в суставах.

9 Хвойные веточки (500 г веточек залить 3 л холодной воды, довести до кипения и настоять 30 мин.) снимают покраснения аллергического характера, успокаивают. 9 Мед (1 ст. ложка). Делает кожу мягкой, улучшает сон, способствует расслаблению. 9 Молоко (200 мл). Укрепляет кожу, повышает ее эластичность, делает кожу мягче.

 ÂÎÄÓ - ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ ] Ïðèíèìàéòå âàííó íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç äâà ÷àñà ïîñëå åäû. ] Ðàññ÷èòûâàéòå âðåìÿ òàê, ÷òîáû ïîñëå âàííû âàì íå íóæíî áûëî íèêóäà òîðîïèòüñÿ. ] Íå çëîóïîòðåáëÿéòå - äâóõ ðàç â íåäåëþ áóäåò âïîëíå äîñòàòî÷íî. ] Ïîñëå âàííû íàíåñèòå íà òåëî óâëàæíÿþùåå ìàñëî èëè êðåì.

ÑËÓ×ÀÉÍÎ ÑÏÈËÈË

r Духовку разогреть до

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: × зеленые яблоки - 6 штук × клюква - 1,5 стакана × вода - 1 стакан × сахар - 150 г × мед - 3 столовые ложки.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

Æèòåëü ÑØÀ Äæàðàä Êàðð áûë àðåñòîâàí çà ïîääåëêó áàíêíîò ïîñëå òîãî, êàê ïîïûòàëñÿ ñäàòü â ìàãàçèí ïðèíòåð, â êîòîðîì îñòàëèñü ôàëüøèâûå äåíüãè. Ïîëèöåéñêèå ïîïûòàëèñü äîáèòüñÿ îò Êàððà âíÿòíûõ îáúÿñíåíèé, îäíàêî îí íå ñìîã ñêàçàòü íè÷åãî âðàçóìèòåëüíîãî. Íåêîòîðîå âðåìÿ ñïóñòÿ ñòðàæè ïîðÿäêà â õîäå îáûñêà îáíàðóæèëè ó ìóæ÷èíû åùå òðè ïîääåëüíûõ 100-äîëëàðîâûõ êóïþðû. Òåïåðü åãî îáâèíÿþò â ìîøåííè÷åñòâå, ïîäëîãå è íàñèëüñòâåííîì ñîïðîòèâëåíèè àðåñòó.

ÏÐÎÙÀÉ, ÏËÀÒÀÍ Â àíãëèéñêîì ãîðîäêå Õàäëåé â ãðàôñòâå Ñàôôîëê äâîðíèê ñëó÷àéíî ñïèëèë 12-ìåòðîâûé ïëàòàí. Õîòÿ ñîòðóäíèê ìóíèöèïàëèòåòà äîëæåí áûë âñåãî ëèøü îáðåçàòü ñîðíÿêè âîêðóã äåðåâà. Äàííûé ïîñòóïîê âûçâàë ñðåäè æèòåëåé áîëüøîé ðåçîíàíñ. Âåäü ñïèëåííûé ïëàòàí áûë ïîñàæåí øêîëüíèêàìè 30 ëåò íàçàä. Íà ñêàìåéêå â åãî òåíè ìåñòíûì æèòåëÿì î÷åíü íðàâèëîñü îòäûõàòü. Òåïåðü äâîðíèê äîëæåí çà ñâîé ñ÷åò ïîñàäèòü íîâîå äåðåâî. ○

ÍÅÂÈÍÍÛÅ ÏÈÐÎÆÍÛÅ

ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÑÎËÄÀÒÈÊÈ Ðóêîâîäñòâî øêîëû â àìåðèêàíñêîì øòàòå Ìè÷èãàí îòîáðàëî ó òðåòüåêëàññíèêà èãðóøå÷íûõ ñîëäàòèêîâ, êîòîðûìè åãî ìàòü óêðàñèëà èñïå÷åííûå ïî ñëó÷àþ åãî äíÿ ðîæäåíèÿ ïèðîæíûå. Äèðåêòîð øêîëû âåðíóëà èãðóøêè ðîäèòåëÿì, ïîÿñíèâ, ÷òî îíè ïðîïàãàíäèðóþò ñðåäè äåòåé íàñèëèå, è èõ èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå óêðàøåíèÿ äëÿ ïèðîãîâ âûãëÿäèò íåêîððåêòíî â ñâåòå íåäàâíèõ óáèéñòâ â íà÷àëüíîé øêîëå Ñýíäè Õóê. ○

ÍÀËÎÃ È ØÒÐÀÔ

ÏÐÎÒÈ ÆÂÀ×ÊÈ Â áðèòàíñêèõ ãîðîäàõ Ãëàçãî è ÌèëòîíÊèíñå çàäóìàëèñü î ââåäåíèè ñïåöèàëüíûõ íàëîãîâ è øòðàôîâ çà æâà÷êó. Îôèöèàëüíî, íà î÷èñòêó ãîðîäîâ îò ðåçèíîê èç áþäæåòà Âåëèêîáðèòàíèè åæåãîäíî óõîäèò îêîëî 1,8 ìëðä. ãðèâåí. Êñòàòè, åùå â 2004 ãîäó ìåñòíûå âëàñòè âûïóñòèëè äîêëàä íà 160 ñòðàíèöàõ, ïîñâÿùåííûé ïðîáëåìå ïðèëèïàþùåé æâà÷êè. Ê ñîæàëåíèþ, íà áðèòàíöåâ ýòî íå ïîâëèÿëî. Âîçìîæíî òåïåðü ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ.


ЧЕТВЕР, 21 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ № 22 (1413)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Ìî¿ retablos - öå ³ëþñòðàö³¿ ³ñòîð³é äðóç³â» ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ Ç ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÀÐÕ²ÂÓ ÒÀ̲ËËÈ ÃÀÌÇÀªÂί

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ñìåëî áåðèòåñü çà ðàáîòó ëþáîé ñëîæíîñòè. Æèçíü âîçëîæèò íà âàñ ðîëü ëèäåðà è ïåðâîïðîõîäöà. Âïåðåäè âàñ æäóò óíèêàëüíûå ñîáûòèÿ, áîëüøèå ïåðåìåíû â êàðüåðå è ëè÷íîé æèçíè. ТЕЛЕЦ Âàì ïðåäñòîèò ïðîâåðíóòü îãðîìíûé îáúåì ðàáîòû. Íå òåðÿéòå âðåìÿ è íà÷èíàéòå íàñòóïëåíèå ïî âñåì ôðîíòàì.  ñóááîòó ïîðàäóéòå ñåáÿ øîïèíãîì.  âîñêðåñåíüå ïðèãëàñèòå ãîñòåé; íàéäåòñÿ ïîâîä ïîõâàñòàòüñÿ. БЛИЗНЕЦЫ Îò íîâûõ èäåé è ïðåäëîæåíèé ó âàñ ìîæåò ãîëîâà èäòè êðóãîì. Ãëàâíîå ïðàâèëî - íå òîðîïèòüñÿ. Äëÿ íà÷èíàíèé âðåìÿ åùå íå ïðèøëî. Òðàäèöèîííûå ïóòè âåäåíèÿ äåë ïðèíåñóò óñïåõ, à àâàíòþðû ãðîçÿò ïðîáëåìàìè. РАК Â âàøåé æèçíè ãîòîâèòñÿ ïåðåâîðîò. Åñëè âû ñîáèðàëèñü ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, ïîâîä ìîæåò íàéòèñü íåîæèäàííî. Ëþáûå ïåðåìåíû îñóùåñòâëÿéòå íå ðàíüøå ñðåäû.  âûõîäíûå íàéäèòå ïîâîä äëÿ ïðàçäíèêà. ЛЕВ Ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè áóäóò âëèÿòü íà âàøó êàðüåðó è ëè÷íóþ æèçíü. Èíòåðíåò òîæå ìîæåò áûòü ôàêòîðîì ïåðåìåí. Ñàìûå ñëîæíûå çàäà÷è âàì ñåé÷àñ ïî ïëå÷ó. Ãëàâíîå âûáèðàéòå äîñòîéíûå öåëè.  âûõîäíûå äëÿ ðàçðÿäêè óñòðîéòå ïðàçäíèê. ДЕВА Ãëàâíîé òåìîé íåäåëè áóäóò äåíüãè è ïðîåêòû, â êîòîðûå âû èõ ïëàíèðóåòå âëîæèòü. Îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàéòå èíòåðåñû ëþäåé, ïðè÷àñòíûõ ê âàøèì ïëàíàì. Ñàìîóòâåðæäàéòåñü â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.  âûõîäíûå íå æàëåéòå äåíåã íà òî, ÷òî ïîëåçíî äëÿ çäîðîâüÿ.

ВЕСЫ Îáû÷íàÿ âàøà òàêòèêà âûáèðàòü çîëîòóþ ñåðåäèíó ìîæåò íå ñðàáîòàòü. Îïàñàéòåñü âëèÿíèÿ ïàðòíåðîâ, îáëàäàþùèõ ÿðêîé õàðèçìîé. Îíè ìîãóò óâëå÷ü âàñ àâàíòþðíûì ïðîåêòîì, íå îñòàâëÿÿ âðåìåíè íà ðàçäóìüÿ. СКОРПИОН Âû áóäåòå óáåäèòåëüíû è íåîòðàçèìû. Âàøà ïîçèöèÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñèëüíà, íî âðàãè íå äðåìëþò. Äåëàéòå âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû óòâåðäèòüñÿ íà âûáðàííîì êóðñå. СТРЕЛЕЦ Âû - íà ïîðîãå áîëüøèõ ïåðåìåí. Åñëè âàøè öåëè ïîçèòèâíû, òî ñîáûòèÿ ðàçâåðíóòñÿ ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ.  íà÷àëå íåäåëè óäåëÿéòå äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ äîìàøíèì äåëàì è îòíîøåíèÿì â ñåìüå. Äàæå åñëè âû ìûñëÿìè óæå â ïðåêðàñíîì áóäóùåì. КОЗЕРОГ Äàéòå âîçìîæíîñòü êàæäîìó âûãîâîðèòüñÿ, ÷òîáû ïîíÿòü ðàññòàíîâêó ñèë è ðåøèòü, ñ êåì èìåòü äåëî. Âàæíî íå òîëüêî òî, ÷òî âàì ãîâîðÿò, íî è òî, ÷òî íåäîãîâàðèâàþò. Èñïîëüçóéòå ýíåðãèþ ñ íàèëó÷øåé ïîëüçîé. ВОДОЛЕЙ Íàêîíåö-òî ïðèøëî âðåìÿ äëÿ ñòàðòà ãëàâíûõ ïðîåêòîâ ãîäà. Íèêàêèå çàìûñëû íå áóäóò ñëèøêîì äåðçêèìè, åñëè âû âñå õîðîøî ïîäãîòîâèëè. Ãîòîâüòåñü áûñòðî óñòðàíÿòü èçäåðæêè òåõ ðàçðóøåíèé, êîòîðûå íåìèíóåìî áóäóò ñîïðîâîæäàòü âàøó äåÿòåëüíîñòü. РЫБЫ Ïðèøëà ïîðà ïîéìàòü ñâîþ âîëíó è ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ â íîâûõ ìåñòàõ è êîëëåêòèâàõ. Âû ìîæåòå âûáðàòü íîâûé ïóòü èç ìàòåðèàëüíûõ ñîîáðàæåíèé, íî ýòî òîëüêî íà÷àëî çàõâàòûâàþùèõ ïåðåìåí. Âîñêðåñåíüå ïîñâÿòèòå ñåìåéíîìó îòäûõó è ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì.

Ìîëîäà õàðê³âñüêà õóäîæíèöÿ Òàì³ëëà Ãàìçàºâà âïåðøå ïðèâåçëà äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà ñâîþ àâòîðñüêó âèñòàâêó. Ïîö³íîâóâà÷àì ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ìàéñòðèíÿ ïðåäñòàâèëà ðîáîòè ó ëàòèíîàìåðèêàíñüêîìó ñòèë³ Retablos. «Â³ñòÿì» ä³â÷èíà ðîçïîâ³ëà, ó êîãî ïîïóëÿðí³ òàê³ êàðòèíêè òà äå âîíà áåðå ñþæåòè ПОДЯКА ДІДУ МОРОЗУ - Тамілло, розкажи, що таке Retablos? - Правильно навіть вимовляти «Ретабло», без «с». Інша назва - ex-votos. Це традиційні для країн Латинської Америки картинки. Перш за все, вони символізують подяку католицьким святим за допомогу та є зразком народного наївного мистецтва. Художня вдячність супроводжується описом історії про те, як той чи інший святий допоміг позбавитися людині від напасті. Це, так звані, образки-сповіді. Сьогодні такі картинки досить популярні на заході України та в країнах Європи. - Тобто, роботи мають релігійний підтекст? - Мої retablos - це ілюстрації історій друзів із різних міст та країн, з їхніми власними радощами, смутками та дивовижними перетвореннями. Скажімо, як хтось хворів та одужав, або знайшов своє кохання. Головну роль у них виконують не святі, а звичайні люди або вигадані персонажі. Тому практично нічого спільного із релігією вони не ма-

ÄÎ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÏÐÈÂÅÇËÀ 11 ÐÎÁ²Ò історії, а я їх утілюватиму в малюнках (посміхається). - Виставку, яку ти представляєш у нас, бачили інші міста? - Проект, про який давно мріяла та для якого протягом року збирала історії, припав до вподоби Харківській муніципальній галереї. Саме там у січні, на першій цього року експозиції, я і презентувала свої роботи. Мені ще й досі друзі, знайомі надсилають різні цікавинки, що з ними траплялися, а я продовжую малювати їх та виставляти на загальний розсуд.

ють. Швидше - це подяка - Чим особливі саме абстрактним богам: Долі, твої роботи? - Retablos - це передусім Духам, Діду Морозу, якщо хочете, тобто, хто у що графічний стиль. Представлені на виставці робовірить (посміхається). ти виконані в авторській ЖИВОПИС техніці - аплікація та туш. ПОЛОНИВ Це такий собі своєрідний - Малювання тебе колаж або, як я називаю, давно цікавить? змішана техніка. - Живопис мене полонив давно - я люблю його в ІСТОРІЇ ВІД усіх проявах. Щоб мати ДРУЗІВ професійну освіту, закінчи- Тамілло, скільки ла Харківський художній retablos на сьогодні в ліцей і академію дизайну твоїй колекції? та мистецтв. Про retablos - До Дніпропетровська уперше почула від знайо- я привезла 11 картинок. мих з Інтернету - і ось уже Кілька місяців тому порік працюю в цьому на- чала працювати ще над прямку. п'ятьма. Пишіть свої

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Чт 21.03

+7 +10 0С +2 +3 0С

півн.захід. 24 м/с

Пт 22.03

+3 +9 0С +6 +8 0С

схід. 46 м/с

Сб 23.03

+6 +8 0С 0 +4 0С

схід. 34 м/с

Нд 24.03

6 5 0С 7 6 0С

півн.захід. 67 м/с

Пн 25.03

7 5

2 0С 3 0С

півн.захід. 34 м/с

Вт 26.03

5 3

0 0С 2 0С

півн.схід. 56 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 20.03.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354322

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement