Page 1

ÍÎÂÛÅ ÏÄÄ: ÇÍÀÊ ÂÀÆÍÅÅ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ×È ËÅÃÀ˲ÇÓÞÒÜ ÏÐÈÂÀ ÒÍÈÕ ÏÐÈÂÀÒÍÈÕ ÄÅÒÅÊÒȲÂ?

2

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ ÎײÊÓÞÒÜ Ç̲ÍÈ

ÁÎÃ ÁÎÃÀÀÒÑÒÂÎ «ÏÎ-ÓÊÐ ÀÈÍÑÊÈ» «ÏÎ-ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ»

13

9

12

«ÍÅÁÅÑÍÛÅ ÏÎÑËÀÍÍÈÊÈ»: ØÓÌÍÛÉ ÂÈÇÈÒ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

15 ôåâðàëÿ ìèðîâóþ îáùåñòâåííîñòü ïîðàçèëà íîâîñòü î ïàäåíèè ìåòåîðèòà â ×åëÿáèíñêå. Êàê îòìå÷àþò ýêñïåðòû, «âèçèò» íåêðóïíûõ ìåòåîðèòîâ íà Çåìëþ ñîáûòèå ðàñïðîñòðàíåííîå. Ïðåäñêàçàòü è îòñëåäèòü åãî òÿæåëî. Àñòðîíîìû, â îñíîâíîì, ñëåäÿò çà êðóïíûìè îáúåêòàìè, êîòîðûå íåñóò ðåàëüíóþ óãðîçó Çåìëå.

№14 (1405) ×åòâåð, 21 ëþòîãî 201 20133 ð.

12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄͲ ÑÀ̲ÒÓ

ÇÓÑÒÐ²× ÏÐÅÇÈÄÅÍҲ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ 20-21 ëþòîãî ïåðåáóâຠâ Ðåñïóáë³ö³ Ïîëüùà ç äâîäåííèì â³çèòîì. Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè - óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³ ïåðåãîâîðè, à òàêîæ òðèñòîðîííÿ çóñòð³÷ ³êòîðà ßíóêîâè÷à ç Ïðåçèäåíòîì Ïîëüù³ Áðîí³ñëàâîì Êîìîðîâñüêèì òà Ïðåçèäåíòîì Ñëîâà÷÷èíè ²âàíîì Ãàøïàðîâè÷åì. ϳä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ïð³îðèòåòíó óâàãó ïðèä³ëÿòü òåì³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè, ïåðåäóñ³ì ï³äãîòîâö³ äî ñàì³òó Óêðà¿íà-ªÑ òà óêëàäåííþ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðîñîþçîì. ○

ÅÊ ÎÍÎ̲×Ͳ ÐÅÔÎÐÌÈ ÅÊÎÍÎ̲×Ͳ

ÏÐÈÑÊÎÐÅÍÈÌÈ ÒÅÌÏÀÌÈ

Íèêàñ Ñàôðîíîâ: « Ìîåé ìóçîé ìîæåò ñòàòü ïåðâàÿ âñòðå÷íàÿ»

7

Îäíèõ óçíàþò ïî ãîëîñó, äðóãèõ - ïî ïîõîäêå, à Íèêàñà Ñàôðîíîâà - ïî âçìàõó åãî êèñòè. Ðîññèéñêîãî õóäîæíèêà ëþáÿò, îñóæäàþò, íî íèêòî íå îòíîñèòñÿ ê åãî ëè÷íîñòè ðàâíîäóøíî. Ðàáîòû ìàñòåðà õðàíÿòñÿ â êîëëåêöèÿõ ñàìûõ èçâåñòíûõ ëþäåé ïëàíåòû - Ìàäîííû, Ýëòîíà Äæîíà, Ñîôè Ëîðåí è Àëåíà Äåëîíà. Íåäàâíî îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ õóäîæíèêîâ ñîâðåìåííîñòè ïðèåçæàë â Äíåïðîïåòðîâñê, ÷òîáû îòêðûòü ñâîþ ïåðñîíàëüíóþ âûñòàâêó «Èçáðàííîå».  íàøåì ãîðîäå Íèêàñ ðàññêàçàë, êàêèå æåíùèíû åãî ïðèâëåêàþò è êîãî îí ñ÷èòàåò ñâîèì êîíêóðåíòîì.

ÇÀÁÓ ËÈ ÏÐÎ ÏÎÏÐ ÀÂÊÓ ÇÀÁÓËÈ ÏÎÏÐÀÂÊÓ

Ó Ì²ÑѲѲϲ ÍÀÐÅØÒ² ÎÔ²Ö²ÉÍÎ ÑÊÀÑÓÂÀËÈ ÐÐÀÁÑÒÂÎ ÀÁÑÒÂÎ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Ó øòàò³ ̳ññ³ñ³ï³ íàðåøò³ îñòàòî÷íî çàòâåðäèëè 13 ïîïðàâêó äî Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ, ÿêà ñêàñîâóº ðàáñòâî. Öå ñòàëîñü 148 ðîê³â ïîòîìó, ÿê âîíà áóëà ïðèéíÿòà. Çì³íè ó çàêîí³, ùî çàáîðîíÿþòü íåâ³ëüíèöòâî, Êîíãðåñ ÑØÀ ðàòèô³êóâàâ ùå ó 1865 ðîö³, ï³ñëÿ òîãî, ÿê òðè ÷âåðò³ øòàò³â - 27 ç ³ñíóþ÷èõ òîä³ 36 - óõâàëèëè ¿õ. Îäíàê äåÿê³

ï³âäåíí³ àìåðèêàíñüê³ ðåã³îíè ñïî÷àòêó â³äìîâèëèñÿ ïðèéíÿòè ïîïðàâêó òà çðîáèëè öå ëèøåíü ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ. Òàê, ó ̳ññ³ñ³ï³ ãîëîñóâàííÿ ùîäî ðàòèô³êàö³¿ çì³í äî Îñíîâíîãî Çàêîíó â³äáóëîñÿ ò³ëüêè ÷åðåç 130 ðîê³â - ó 1995-ìó, îäíàê ³ òîä³ ïðîöåäóðó ñêàñóâàííÿ ðàáñòâà íå äîâåëè äî ê³íöÿ. Öþ ïîìèëêó âèÿâèâ ïðîôåñîð Ðàíäæàí Áàòðà ç Ìåäè÷íîãî öåíòðó Óí³âåðñèòåòó

̳ññ³ñ³ï³. Ïåðåãëÿíóâøè ô³ëüì «Ë³íêîëüí» Ñò³âåíà Ñï³ëáåðãà, ÿêèé âèéøîâ â àìåðèêàíñüêèé ïðîêàò âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó, ÷îëîâ³ê âèð³øèâ ïåðåâ³ðèòè, êîëè êîæåí ç³ øòàò³â ïðèéíÿâ 13-òó ïîïðàâêó äî Êîíñòèòóö³¿. Âèÿâèëîñÿ, ùî â ðåã³îí³ íà ï³âäåííîìó ñõîä³ Àìåðèêè ³ äîñ³ ôîðìàëüíî çáåð³ãàºòüñÿ íåâ³ëüíèöòâî. Ðåã³îíàëüíà âëàäà õî÷ ³ ðàòèô³êóâàëà ïîïðàâêó, àëå íå â³äïðàâèëà êîï³þ äîêó-

ìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº öå, äî Ôåäåðàëüíîãî ðåºñòðó ÑØÀ. Òîìó ôîðìàëüíî íà òåðèòî𳿠̳ññ³ñ³ï³ öÿ ïîïðàâêà ³ íå áóëà ïðèéíÿòà. Ïðîôåñîð ç êîëåãàìè íàïèñàëè ëèñò âëàä³ øòàòó. Òà æ íàðåøò³ íàïðàâèëà íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè â Íàö³îíàëüíèé àðõ³â ÑØÀ. 7 ëþòîãî ñï³âðîá³òíèêè Ôåäåðàëüíîãî ðåºñòðó ïîâ³äîìèëè, ùî ̳ññ³ñ³ï³ çàòâåðäèâ 13-òó ïîïðàâêó äî àìåðèêàíñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿.

18 Òàºìíèö³ ³ñòîð³¿. Äîëÿ ïåíçëåì ìàëüîâàíà

Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ äîðó÷èâ Êàáì³íó ïðèñêîðèòè âèêîíàííÿ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì íà 2010-2014 ðîêè.  òîìó ÷èñë³, éäåòüñÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ ó ïðîåêò³ çì³í äî Äåðæáþäæåòó ïåðøî÷åðãîâîãî ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà âèêîíàííÿ Çàêîíó «Ïðî åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó», ïðî ðåôîðìóâàííÿ ñôåðè íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã òà ³íøå. Îêðåìó óâàãó ³êòîð ßíóêîâè÷ çâåðíóâ íà âàæëèâ³ñòü âæèòòÿ ä³éîâèõ çàõîä³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ óìîâ âåäåííÿ á³çíåñó òà çàáåçïå÷åííÿ âõîäæåííÿ Óêðà¿íè ó 2013 ðîö³ äî ïåðøî¿ ñîòí³ äåðæàâ çà ðåéòèíãîì Ñâ³òîâîãî áàíêó. ○

ÄÎÐÎÃÈ ÊÐ À¯ÍÈ ÊÐÀ¯ÍÈ

ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÐÅÌÎÍÒÓ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ íàãîëîñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ ïîâíî¿ ãîòîâíîñò³ äî ðåìîíòó äîð³ã, àáè ðîçïî÷àòè éîãî ïðîâåäåííÿ îäðàçó ï³ñëÿ íàñòàííÿ ñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâ. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ï³äêðåñëèâ: òðåáà çàâ÷àñíî ïðîâåñòè âñ³ ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè, çîêðåìà óêëàñòè â³äïîâ³äí³ óãîäè ç áóä³âåëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, çàïóñòèòè â ðîáîòó àñôàëüòîáåòîíí³ çàâîäè, ï³äãîòóâàòè òåõí³êó, áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, ³íø³ ðåñóðñè òîùî. ○

ÍÀ ÁÅÐÅÇÍŲ ÑÂßÒ ÑÂßÒÀÀ

ÄÎÄÀ ÒÊβ ÏίÇÄÈ ÄÎÄÀÒÊβ Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ï³äâèùåíîãî ïîïèòó íà ïåðåâåçåííÿ ï³ä ÷àñ áåðåçíåâèõ ñâÿò çàë³çíèö³ Óêðà¿íè ïðèçíà÷èëè 6 äîäàòêîâèõ ïî¿çä³â, ÿê³ çä³éñíÿòü 12 ðåéñ³â. Âîíè êóðñóâàòèìóòü, ïî÷èíàþ÷è ³ç 6 áåðåçíÿ. Íàéá³ëüøå äîäàòêîâèõ ïî¿çä³â - 4 - ïåðåäáà÷åíî äî òóðèñòè÷íèõ öåíòð³â Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Ñêëàäîì Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ïðèçíà÷åíî 1 ïî¿çä - 2 ðåéñè: ¹ 282/281 ѳìôåðîïîëü - Êè¿â, â³äïðàâëåííÿì ³ç ѳìôåðîïîëÿ 6 òà 10 áåðåçíÿ, ³ç Êèºâà - 7 òà 11 áåðåçíÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405)

ÐÎÁÎ×À ÏίÇÄÊÀ

Ñèíåëüíèêîâå î÷³êóþòü çì³íè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÏÎÏÓËßÐÍÈÉ ÎÂÎ×

ÖÈÁÓËÅÂÈÉ ÐÅÊÎÐÄ Ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü öèáóë³ (áëèçüêî 19 òèñ. òîíí) Óêðà¿íà åêñïîðòóâàëà ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó. Çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, öåé ïîêàçíèê ó 7,5 ðàçà ïåðåâèùóº äîñÿãíåííÿ 2011-ãî. Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷àþòü ñïåö³àë³ñòè, íàðàç³ åêñïîðò ïðîäîâæóº çðîñòàòè - ò³ëüêè ó ñ³÷í³ åêñïîðòîâàíî ïîíàä 9 òèñ. òîíí öèáóë³. Ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè òàêîãî øàëåíîãî ïîïèòó íà îâî÷ ââàæàþòü ïðèâàáëèâ³ ö³íè ïðîäàæó â êðà¿íàõ³ìïîðòåðàõ - ÐÔ òà Ìîëäîâ³. Âàðò³ñòü öèáóë³ òóò á³ëüø ÿê óäâ³÷³ ïåðåâèùóº ö³íó â Óêðà¿í³.

ÍÎÂÈÍÈ

З ВОДОЮ ТА БЕЗ ЯМ

Ò²ËÜÊÈ ÍÎÂÅ

ÇÍÎÂÓ «ÑÅÊÎÍÄ» Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàðåºñòðîâàíî çàêîíîïðîåêò, â ÿêîìó ïðîïîíóºòüñÿ çàáîðîíèòè óêðà¿íñüêèì ï³äïðèºìöÿì òîðãóâàòè ñåêîíä-õåíäîì. Ïðîïîçèö³ÿ àðãóìåíòîâàíà òèì, ùî ³ìïîðò óæèâàíèõ ðå÷åé áåç íàëåæíîãî ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî êîíòðîëþ íåñå çàãðîçó äëÿ çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ ëþäåé. ßê çàçíà÷àºòüñÿ, ó 2012-ìó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ââåçëè 98,6 òèñ. òîíí «ñåêîíäó» (à çà îñòàíí³ 5 ðîê³â 447,8 òèñ. òîíí). Ïîêàçíèêè òàêîãî ³ìïîðòó ùîð³÷íî çá³ëüøóþòüñÿ, ùî íåãàòèâíî âïëèâຠíà ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿíî¿ ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ³ åêîíîì³êè êðà¿íè â ö³ëîìó. ○

ÎÑÎÁÈÑÒ² ÄÀͲ

ªÑ ÏÐÎÒÈ GOOGLE Ïðåäñòàâíèêè êðà¿í ªÑ çàïðîïîíóâàëè âäàòèñÿ äî «ðåïðåñ³é» ïðîòè Google ó çâ’ÿçêó ç ïîðóøåííÿìè â ñôåð³ çàõèñòó îñîáèñòèõ äàíèõ, ùî äîïóñêàþòüñÿ êîìïàí³ºþ. Ùå ó æîâòí³ 2012 ðîêó ðåãóëÿòîðè ªâðîñîþçó â ñôåð³ çàõèñòó êîíô³äåíö³éíîñò³ ðåêîìåíäóâàëè êîìïàí³¿ âíåñòè ðÿä çì³í ó ñâîþ ïîë³òèêó. Çà â³äñóòíîñò³ ðåàêö³¿ íàðàç³ ïëàíóºòüñÿ ãîëîñóâàííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ ñàíêö³é äî Google íàïðèê³íö³ ëþòîãî 2013-ãî, à îô³ö³éí³ ïðåòåí糿 íà àäðåñó ³íòåðíåò-êîìïàí³¿ âèñóíóòü äî ë³òà ïîòî÷íîãî ðîêó. ○

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÎ ÏвÎÐÈÒÅÒÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ì²ÑÒÀ

ϳä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî Ñèíåëüíèêîâîãî, ÿêà â³äáóëàñÿ â ðàìêàõ âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåò³â ðîçâèòêó ì³ñò i ðàéîí³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè íà 2013 ð³ ê, ð³ê, ãîëîâà îáëäåðæ îáëäåðæ-àäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ äîêëàäíî îçíàéîìèâñÿ ç æèòòÿì öüîãî ì³ñòà ³ éîãî ìåøêàíö³â

Губернатор Дмитро Колєсніков відкрив першу чергу будівництва нової водопровідної системи Синельникового. Водовід будується за підтримки обласної влади. Він матиме загальну протяжність близько 5 км й з’єднає систему водопроводу в єдину (закільцьовану) мережу. Це дозволить зменшити втрати води та забезпечить стабільним водопостачанням усіх жителів 30-тисячного міста. Наразі роботи продовжуються. У рамках будівництва другої черги цього року планується прокласти ще 3,43 км водогону. Загальна

вартість об’єкта складає близько 10 млн. грн. (державний та місцевий бюджети). Цьогоріч у Синельниковому заплановано й інші напрямки роботи. «Особливу увагу спрямуємо на модернізацію житловокомунального господарства. Це дозволить системно та на багато років уперед забезпечити стабільну роботу об’єктів галузі», - зазначив Дмитро Колєсніков. Зокрема, для ремонту доріг міста на цей рік обласна влада спрямовує державну субвенцію в розмірі 844,8 тис. грн. Також у 2013-му проведуть капітальну реконструкцію очисних спо-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÎÇÍÀÉÎÌÈÂÑß Ç ÏÐÎÄÓÊÖ²ªÞ ÇÀÂÎÄÓ руд каналізації міста, завершать комплексне оновлення вулиці Дзержинського.

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ Життя міста багато в чому залежить від розвитку його підприємств. У ході робочої поїздки губернатор побував на місцевому заводі «Інтерфом-Дніпро», де виготовляється поролон для меблевих фабрик Київської, Дніпропетровської, Харківської, За-

порізької та Донецької областей. Переглянувши продукцію та ознайомившись із технологічним процесом, Дмитро Колєсніков поставив завдання керівництву міста відпрацювати питання реалізації продукції заводу на підприємствах залізничного транспорту для оснащення пасажирських вагонів.

ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ Не залишив поза увагою губернатор і роботу Синельників-

ÏÐÅÇÅÍÒ ÀÖ²ß ÊÍÈÃÈ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß

Ãðóç³ÿ ñòàíå áëèæ÷îþ

ËÞÁÈÒÅ˲ IJÀÌÀÍÒ²Â

ÂÈÊÐÀÄÅÍÍß ÍÀ ̲ËÜÉÎÍÈ Ó â³âòîðîê äâîº íåâ³äîìèõ ïîãðàáóâàëè áóò³ê êîìïàí³¿ «De Beers» ó öåíòð³ Ïàðèæà. ßê ðîçïîâ³ëè â ïîë³ö³¿, ãðàá³æíèêè, îçáðîºí³ ï³ñòîëåòàìè, ââ³éøëè äî ìàãàçèíó ³, çàõîïèâøè êîøòîâíîñò³ ç äâîõ â³òðèí, ïîêèíóëè ïðèì³ùåííÿ ÷åðåç ÷îðíèé õ³ä. Ïðè ïîãðàáóâàíí³ çëî÷èíö³ æîäíîãî ðàçó íå âèñòðåëèëè ³ â ðåçóëüòàò³ ³íöèäåíòó í³õòî íå ïîñòðàæäàâ. Çàãàëüíà ñóìà âèêðàäåíèõ êîøòîâíîñòåé, çà äàíèìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îö³íþºòüñÿ â 3 ìëí. ºâðî.

ського дозвільного центру, де провів виїзну нараду, довідався про особливості його роботи, потреби людей. Дмитро Колєсніков наголосив на тому, що робота на Дніпропетровщині дозвільних центрів є важливою складовою відкритого діалогу влади та бізнесу, прозорості документообігу. Губернатор також провів особистий прийом мешканців Синельникового. Проблеми, з якими зверталися люди до керівника області, були різні: від непрацюючих ліфтів у дев’ятиповерхівках до надання соціальної допомоги. А хлопці, місцеві представники руху Воркаут, записалися на прийом, аби попросити губернатора побудувати в місті спортивний майданчик для занять.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Íà óðî÷èñòîìó ç³áðàíí³ ãðóçèíñüêî¿ ãðîìàäè îáëàñò³ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðåçåíòóâàâ êíèãó «Ã ðóçèíè Äí³ïðî«Ãðóçèíè ïåòðîâùèíè: ³ñòîð³ÿ òà ñó÷àñí³ñòü» Перший примірник книги отримав Генеральний консул Грузії в місті Донецьк Зураб Квачадзе, який був присутній на заході. На сторінках видання відтворено шлях та успіхи

²ÑÒÎÐ²ß ÄÂÎÕ ÍÀÐÎIJ ÌÀª ÄÀÂͪ ÊÎвÍÍß грузин, які проживали на території Дніпропетровщини з часів утворення общини. Окремі сторінки присвячені життю та діяльності відомих гру-

зинських діячів, які зробили вагомий внесок у розвиток області, пам’ятним місцям грузинської громади: меморіалам, церквам тощо. «Ця книга дасть можливість краще пізнати історію, культуру, традиції та звичаї грузинського народу, - зазначив Дмитро Колєсніков. - Завдяки їй

Грузія стане ще ближче серцю кожного з нас». Це п’ята книга із серії «Національно-культурні товариства Дніпропетровщини». Проект з видання книжкової серії було започатковано віце-прем’єрміністром Олександром Вілкулом у той час, коли він обіймав посаду голови ОДА. Дмитро Колєсніков високо оцінив ініціативу свого попередника та наголосив, що буде пітримувати її й надалі. Наразі вже видано книги про вірменську, єврейську, азербайджанську та грецьку національні громади, які проживають на території Дніпропетровської області. Готується видання про німецьку громаду.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

ÏÀÌ'ßÒÜ ÏÎÊÎ˲ÍÜ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ç'ÿâèòüñÿ Àëåÿ Ãåðî¿â ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

20 ëþòîãî ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â íàðàäó íàðàäó,, ïðèñâÿ÷åíó ïèòàííÿì ï³äãîòîâêè çàõîä³â ç â³äçíà÷åííÿ ïàì’ÿòíèõ äàò Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Çîêðåìà, îáãîâîðèëè ñâÿòêóâàííÿ 70-ð³÷÷ÿ âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â Найближчим часом Дніпропетровщина та вся Україна святкуватимуть низку визначних дат. 25 жовтня 2013 року - 70 років визволення Дніпро-

петровська, 28 жовтня 2014 року - 70 років визволення України, 9 Травня 2015 року 70 років Великої Перемоги. «70-ліття визволення Дніпропетровська без перебільшення має стати подією в історії регіону, яка на

довгі роки буде нести пам’ять про Битву за Дніпро новим поколінням. У Дніпропетровську на житловому масиві Червоний Камінь буде закладена Алея Героїв. На березі Дніпра у Самарському районі створять музей-фортифі-

кації Великої Вітчизняної. Можливість хоча б приблизно уявити, що відбувалось під час Битви за Дніпро, дозволить реконструкція тих подій. Ефект причетності, який виникне завдяки цій події, дуже важливий, особ-

ливо для молоді, яка точно запам’ятає ці враження», - зазначив губернатор Дмитро Колєсніков. У регіоні згідно з Програмою збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни щорічно до 2015 року буде проходити реконструкція пам’яток історії за рахунок субвенції з обласного бюджету. Згідно з документом у 2013 році заплановано ремонт 38 пам’яток у 22 районах області.

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ ÐÐÀÄÀ ÀÄÀ

Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â çóñòð³÷ ç íîâèì ñêëàäîì Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÎÄÀ. Çàõ³ä â³äáóâñÿ 20 ëþòîãî - ñàìå ó öåé äåíü ÃÃåíåðàëüíà åíåðàëüíà àñàìáëåÿ ÎÎÍ âèçíà÷èëà ÿê Äåíü ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ Дмитро Колєсніков наголосив, що соціальна справедливість - це, перш за все, можливість кожної людини мати роботу та достойну заробіту плату. І завдання влади полягає у забезпеченні рішення цих питань на належному рівні. Значні кроки в цьому напрямку вже зроблено, адже Дніпропетровщина - в лідерах серед областей України по рівню заробітної плати, се-

Ñï³ëüíà ðîáîòà çàðàäè ðîçâèòêó

вØÅÍÍß ÏÎÂÈÍͲ ÁÓÒÈ Ï²ÄÊвÏËÅͲ ÐÅÀËÜÍÈÌÈ Ä²ßÌÈ

редній показник якої складає 3085 грн. На цих досягненнях влада не має наміру зупинятись. Дмитро Колєсніков підкреслив відкритість вла-

ди та закликав представників громади активніше співпрацювати й брати безпосередню участь в обговоренні та прийнятті рішень, кожне з яких має бути підкріплено реальними діями. Це, на думку Дмитра Колєснікова, повинно стати основним принципом спільної роботи влади і громади в області. Дмитро Колєсніков розповів про стратегічні завдання, що нині стоять перед владою. До них входять продовження будівництва метрополітену та об’їзної дороги, модернізація підприємств, створення доступного житла для молоді та багато іншого.

ßÑÊÐ ÀŠIJÉÑÒÂÎ ßÑÊÐÀÂÅ

Áàë-ìàñêàðàä ó ïåòðèê³âñüêîìó ñòèë³ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀÀ ÑÒÅÆÊÎ

Ó Êèºâ³ ïðîéøîâ øîñòèé ùîð³÷íèé áàë-ìàñêàðàä «Êàðíàâàë³ÿ». Ãîëîâíà ìåòà çàõîäó - ï³äòðèìêà òà ðîçâèòîê óêðà¿í óêðà¿í-ñüêèõ ³ çàðóá³æíèõ êóëü òóðíèõ òðàêóëüòóðíèõ äèö³é, ïîøèðåííÿ ìåöåíàòñòâà òà чення в репрезента- картини, маски і наряáëàãîä³éíèöòâà â тивний список нема- ди з петриківським ортеріальної культурної наментом. Родзинкою Óêðà¿í³ спадщини людства ЮНЕСКО. Тож атрибутами балу, крім традиційних карнавальних костюмів, виступили

«Карнавалії» стало двометрове панно «Птах Щастя», до створення якого в рамках майстер-класу від петриківських майстрів

ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ ÑÒÀËÎ ÏÀÍÍÎ «ÏÒÀÕ ÙÀÑÒß» долучилося чимало гостей вечора. В яскравому дійстві взяли участь близько тисячі бізнесменів та політиків, зірок музики та кіно, літераторів, дипломатів і журналістів. Відома акторка Ольга Сумська теж однією з перших долучилася до майстер-класу. Зірка зізналася, що обидві її

донечки вчилися Петриківського розпису на курсах малювання. Задля відчуття сакральності петриківського мистецтва акторка зі своєю родиною планує найближчим часом відвідати Петриківку. Та й не вона одна: побажання приїхати саме до Петриківки як місця відпочинку та творчості - висловлювали чимало гостей. Голова Дніпропетровської облради Євген Удод зазначив, що пишається тим, що Петриківський розпис стає все популярнішим в Україні.

ÍÎÂÈÍÈ

Ó 2013-ÌÓ Â²ÄÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ 38 ÏÀÌ'ßÒÎÊ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Цьогорічна «Карнавалія» присвячена підтримці Петриківського розпису, як претендента на вклю-

ÄÎÁв ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

ÇÐÎÑËÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ó ñ³÷í³ 2013 ðîêó îáñÿãè âèðîáíèöòâà ñòàë³, çàë³çíî¿ ðóäè òà êîíöåíòðàòó çðîñëè á³ëüø í³æ íà 2% ó ïîð³âíÿíí³ ç ñ³÷íåì 2012 ðîêó. Çîêðåìà, ñòàë³ âèãîòîâëåíî 974 òèñ. òîíí, çàë³çíî¿ ðóäè - 747 òèñ. òîíí, êîíöåíòðàòó - 4,8 ìëí. ò. ϳäïðèºìñòâà ÃÌÊ îáëàñò³, ÿê ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè, ó ñ³÷í³ çáåðåãëè ñåðåäíüîì³ñÿ÷í³ ïîêàçíèêè ìèíóëîãî ðîêó. ○

ÏÎÂÀÆͲ Þ²ËßÐÊÈ

²ÄÇÍÀ ×ÈËÈ ÑÒÎв××ß Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ Â îáëàñò³ ó ëþòîìó ñâÿòêóþòü ñâîº ñòîð³÷÷ÿ òðè æèòåëüêè ðåã³îíó: Âàðâàðà Êóëåáà, ÿêà ìåøêຠó Êðèâîìó Ðîç³; Ìàðôà Âàñèëåíêî ç ñåëà Âèäâèæåíåöü Íîâîìîñêîâñüêîãî ðàéîíó òà ªâäîê³ÿ Øåâöîâà ç Íîâîìèêîëà¿âêè Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó. À îò Òåòÿíà Þðêî ç ñåëà Íîâîîëåêñàíäð³âêà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó â³äçíà÷èëà öüîãî òèæíÿ ñâîº 105-ð³÷÷ÿ. Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ì³ñöåâà âëàäà ïðèâ³òຠþâ³ëÿð³â êâ³òàìè òà ïîäàðóíêàìè. ○

ÏÎ×ÅÑͲ ÍÀà ÎÐÎÄÈ ÍÀÃÎÐÎÄÈ

ÇÀ ÌÓÆͲÑÒÜ ² ÑÀÌβÄÄÀͲÑÒÜ Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ç â³äçíà÷åííÿì äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè Óêðà¿íè âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè çà ìóæí³ñòü ³ ñàìîâ³ääàí³ñòü, âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ â³éñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó, îðäåíîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî III ñòóïåíÿ â³äçíà÷åí³ ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Îá`ºäíàííÿ âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â «Êóáèíö³â» Âàñèëü Àíàò³ºíêî òà ÷ëåí îáëàñíîãî îá`ºäíàííÿ âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó ³êòîð Òêà÷óê. ϲÄÒÐÈÌÀÉÒÅ ÍÀØÈÕ!

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ÃÅÐί Ïðåì³þ «Ãåðî¿ ñïîðòèâíîãî ðîêó» â Óêðà¿í³ íàçèâàþòü íàö³îíàëüíèì «ñïîðòèâíèì Îñêàðîì». Íîâîââåäåííÿì öüîãî ðîêó ñòàëà íîì³íàö³ÿ «Íàðîäíèé âèá³ð», äî ïðåòåíäåíò³â ÿêî¿ óâ³éøëè é Îë³ìï³éñüê³ ÷åìï³îíè Ëîíäîíà-2012. Âè ìîæåòå ï³äòðèìàòè ñâîãî óëþáëåíöÿ, ïðîãîëîñóâàâøè ç 18 ëþòîãî äî 5 áåðåçíÿ íà îô³ö³éíèõ ñàéòàõ Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, à òàêîæ ó ãðóïàõ ÍÎÊ Óêðà¿íè/Îë³ìï³éñüêà êîìàíäà â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ: «ÂÊîíòàêòå», «Facebook» òà «Google+».


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

Êîíñòðóêòèâíà ñï³âïðàöÿ âëàäè ³ ãðîìàäè ó Æîâòèõ Âîäàõ «Çà êîæíîþ çàÿâîþ æîâòîâîäöÿ ñòîÿòü êîíêðåòí³ îáñòàâèíè, ÷èÿñü äîëÿ, òîìó ó âèêîíàâ÷îìó êîì³òåò³ Æîâòîâîäñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî ðîçâ'ÿçàííÿ áóäü-ÿêîãî ïèòàííÿ ç³ çâåðíåíü ãðîìàäÿí - çðîçóì³ëå ³ â³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ», - ïîâ³äîìèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Àíàòîë³é Êóçüìåíêî. Ó ñâîºìó ³íòåðâ'þ â³í íàãîëîñèâ, ùî âñ³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîðóøóþòü ìåøêàíö³ ì³ñòà, çâåðòàþ÷èñü äî êîíòàêò-öåíòðó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà», óâàæíî ðîçãëÿäàþòüñÿ òà ïåðåáóâàþòü íà éîãî ïîñò³éíîìó êîíòðîë³

ПОКРАЩУЮТЬСЯ ЖИТЛОВІ УМОВИ Від контакт центру «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова» до вико навчого комітету Жовтоводської міської ради надійшло на виконан ня 325 звернень, у тому числі 78 з по чатку 2013 року. Над їх виконанням працюють за ступники міського голови за на прямками роботи, керівники відділів та управлінь виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, керівники підприємств та ус танов міста, до компетенції яких на лежить вирішення поставлених зав дань. Зрозуміло, що найбільше пи тань, які піднімають жовтоводці, це питання, що відносяться до сфе ри так званих житлово комуналь них питань, які турбують всіх гро мадян України. Не є винятком і Жовті Води. У цьому зв'язку в минулому році з метою виконання та попереджен ня звернень громадян з питань жит лово комунального господарства в місті Жовті Води тільки на капі тальний ремонт житлового фонду міста витрачено 721,8 тис. грн. За ці кошти проведено капітальний ре монт покрівель будинків на суму 287,23 тис. грн., капітальний ре монт 1248,5 п. м. внутрішньобудин кових мереж будинків на суму 112,96 тис. грн., капітальний ре монт 7 квартир на суму 44,44 тис. грн., обстежено 47 ліфтів на суму 124,08 тис. грн., проведено капі тальний ремонт фасадів будинків на суму 99,87 тис. грн. Значна увага приділялась благо устрою місць відпочинку жовто водців, що сприяло зміні зовнішньо го вигляду міста. Городяни не мо жуть не погодитися з тим, що ос таннім часом наше місто стрімко змінюється. Особливо це стосується західної частини міста, саме тут за рахунок Програми радіаційного і соціального захисту населення м.Жовті Води на 2003 2012 рр. було добудовано 79 квартирний будинок красень. Це дало змогу покращити житлові умови 79 сім'ям, переселив ши їх у нові квартири із радіаційно забруднених районів міста. У рамках проекту озеленення за хідної частини м. Жовті Води тери торії мікрорайону № 3 закладено сквер імені 80 річчя Дніпропет ровської області, на території якого проведено роботи по благоустрою, встановлено дитячий ігровий май данчик та висаджено дерева. На території міста в районі бу динків №№ 26,28 по вулиці Будьон ного та загальноосвітньої школи № 8 встановлено 2 нових дитячих спортивно ігрових майданчики. На належному рівні проводи лась робота по озелененню міста і розчищенню його території від ста рих та сухих дерев. Протягом 2012 року на території міста знесено 184 аварійних та сухих дерев, висадже но 211 дерев на суму 483,2 тис.грн. Протягом минулого року здійснено газифікацію вулиць Дон басівська та Яворницького. Для поліпшення освітлення житлових будинків у віддалених районах міста на вулицях Донбасів ська, Мостова, Поштова частково

проведено роботи по відновленню вуличного освітлення віддалених районів міста на суму 88,3 тис. грн. Піклуючись про безпеку руху водіїв і пішоходів, на дорогах міста виконано роботи зі встановлення на критично небезпечних перехрестях міста двох світлофорних об'єктів та облаштування їх приладами звуко вого супроводження та зворотного обліку часу на суму 277 тис. грн. У січні цього року на засіданні виконавчого комітету Жовтовод ської міської ради одним із основних питань розглядалось питання «Про стан роботи із зверненнями грома дян», після чого прийнято відповід не рішення, яким рекомендовано керівникам підприємств вжити не відкладних заходів щодо недопущен ня надання неоднозначних, не обґрунтованих або неповних відпо відей за зверненнями громадян із по рушенням строків, установлених за конодавством, безпідставної пере дачі розгляду іншим органам та про аналізувати причини, що породжу ють повторні звернення. Отже, можу запевнити, що міська влада робить усе можливе для того щоб покращити життя мешканців міста, допомогти кожному жовтоводцю вир ішити проблему, з якою він звертаєть ся на «гарячу лінію», або на особисто му прийомі міського голови, або на прийомах його заступників чи інших посадових осіб органів місцевого само врядування. Не буду приховувати, що ця ро бота надзвичайно складна, потребує значних зусиль. Незважаючи на ве лику роз'яснювальну роботу серед населення міста, мешканці часто звертаються не до тих установ, які мають повноваження щодо вирішен ня їхніх питань, або одночасно звер таються з одного й того ж питання скрізь, де тільки можливо. Бувають випадки, коли заявник отримує компетентну відповідь, в якій роз писано покрокові його дії для вирі шення проблеми, але він вважає, що їх зробить за нього міська влада. Буває і так, що громадянину надано компетентні роз'яснення, але він ними не задоволений і телефонує на «гарячу лінію».

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПОБАЖАННЯ ГОРОДЯН ВРАХОВАНІ Найбільше жителів міста турбу ють питання житлово комунально го господарства. Всі звернення зде більшого вирішуються, а якщо по требують значних капіталовкла день, то включаються в перспек тивні плани роботи комунальних підприємств. Про виконання перспективних зобов'язань обов'язково повідом ляємо заявника щодо терміну ви конання у чітко визначений зако нодавством термін та відстежуємо його виконання. Найактуальніші питання: ремонт покрівель, фа садів житлових будинків, заміна внутрішньодомових систем водо і теплопостачання, відновлення ву личного освітлення, особливо віддалених районів, облаштування дитячих майданчиків. З початку роботи «Гарячої лінії Дмитра Колєснікова», відділом жит

лово комунального господарства виконавчого комітету Жовтовод ської міської ради по теперішній час опрацьовано 208 звернень, в тому числі 53 у поточному році, що ста новить 64% від усієї кількості звер нень. Значний відсоток звернень стосується незадовільного рівня температури централізованого опа лення в квартирах. Так, на звернен ня громадян на «гарячу лінію» та завдяки втручанню органів влади виконано налагоджувальні роботи по регулюванню систем централізо ваного опалення у будинку № 12 по провулку Баумана, будинку № 75 по вулиці Богуна,будинку № 36 по вулиці Хмельницького і на даний час прилади опалення пра цюють, а температура теплоносія відповідає нормі. Надзвичайно приємно було от римати подяку працівникам кому нального підприємства «Виробниче житлово ремонтно експлуатаційне об'єднання» від громадянки М. за якісний ремонт даху за адресою: вулиця Гагаріна, будинок 14. У зв'язку з довготривалим ви користанням внутрішньобудинко вих каналізаційних систем було де кілька скарг на те, що мешканці звертались на «гарячу лінію» з про ханням провести ремонтні роботи. В результаті працівниками кому нального підприємства «Виробниче житлово ремонтно експлуатаційне об'єднання» виконано ремонтні ро боти за зверненнями громадян у бу динках за адресами: вулиця Кро поткіна, 26 та вулиця Дзержин ського, 6. Завдяки спільній роботі облас ної державної адміністрації та міської влади було вирішено питан ня з приводу підключення індиві дуального опалення за адресою ву лиця Заводська, 7. 23 листопада громадянин М. звернувся із своєю проблемою, а 29 листопада після перевірки виконавчо технічної до кументації по обладнанню індиві дуального опалення за вказаною адресою було проведено підклю чення індивідуального опалення. Протягом трьох днів кому нальники прийшли на допомогу мешканцям вулиці Паркова, 2 і спиляли аварійні дерева на прибу динковій території, які в будь який момент могли впасти і зав дати шкоди мешканцям цього бу динку. Можна наводити ще багато при кладів позитивного вирішення тих чи інших проблем у сфері житлово комунального господар ства, але хотілося б повернутись у сьогодення і запевнити мешканців міста: якщо їхні проблеми не було задоволено в найкоротший термін, то це не значить, що про них забу ли. Вирішення багатьох питань пе редбачено в 2013 році за рахунок коштів «Програми розвитку жит лово комунального господарства міста Жовті Води», в якій передба чено кошти на капітальний ремонт покрівлі в сумі 340 тис. грн., ка пітальний ремонт фасадів житло вих будинків у сумі 120 тис. грн., капітальний ремонт ліфтів у сумі 330 тис. грн., відновлення вулично го освітлення та зовнішніх елект ричних мереж у сумі 932 тис. грн., поточний ремонт вуличного освіт лення в сумі 400 тис. грн., прове дення робіт по облаштуванню дитя чих майданчиків у сумі 60 тис.

грн., проведення робіт по облашту ванню майданчиків для збору твер дих побутових відходів на суму 60 тис. грн. та санітарна обрізка дерев 500 тис. грн. Тож хочу запевнити мешканців міста, що при плануванні роботи в 2013 році було максимально враховано їхні пропозиції та побажання.

ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НЕ БУДЕ До контакт центру надходили звернення мешканців міста щодо можливого підвищення тарифів на житлово комунальні послуги. Од нак, можу запевнити , що підвищен ня тарифів не буде. Так, 20 лютого 2013 року на 32 сесії Жовтоводської міської ради VI скликання депутати прийняли рішення не підвищувати тарифи для населення міста та інших споживачів.

ЧУЖОЇ БІДИ НЕ БУВАЄ На другому місці за кількістю звернень на «гарячу лінію» со ціальні питання. Серед порушених питань своєчасна виплата заробіт ної плати, отримання соціальної до помоги та пільг, надання матеріаль ної допомоги. За даним напрямком роботи Управління праці та соціаль ного захисту населення Жовто водської міської ради працює за принципом «Чужої біди не буває». У 2012 році нараховано держав ної соціальної допомоги усіх видів на загальну суму понад 32,8 млн. грн. (в порівнянні з 2011 роком збільшення майже 24%). Слід зазначити, що з початку опа лювального періоду 2012 2013 років управлінням праці та соціального за хисту населення від мешканців прий нято 7667 заяв щодо призначення суб сидій, станом на 18.02. 2013 року при значено 7401 субсидію. За рішенням комісії було призначено субсидії як виняток 471 сім'ї.

У 2012 році за напрямком «со ціальний захист населення міста» за безпечено гарячим харчуванням 3217 дітей дошкільного та шкільного віку, оздоровлено в таборах 142 дитини, в тому числі 58 дітей на березі Чорного моря, відшкодовано частину вартості харчування дітей першого року жит тя на молочній кухні СМСЧ 9, відшкодовано частину вартості меди каментів за рецептами лікарів по 11734 зверненнях, проведено безкош товне протезування зубів 78 особам, виплачено матеріальну допомогу на лікування 321 особі. Про небайдужість до чужих проблем свідчить належне реагування на звернення на «гарячу лінію» гро мадянки Т. з приводу затримки ви плати коштів при народженні тре тьої дитини. Дане звернення було направлено до Управління праці та соціального захисту населення. У результаті перевірки було встанов лено, що станом на 16 січня управ лінням було профінансовано виплату допомоги по догляду за дитиною до 3 х років. Звернення громадянки Н. щодо призначення їй щомісячної грошо вої допомоги як малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалі дом П групи, що за висновком лікарської комісії потребує пос тійного стороннього догляду, теж не залишилось поза увагою міської влади. У серпні відділом призначен ня державних допомог було прий нято рішення про призначення до помоги на догляд за донькою, інва лідом П групи, та з вересня 2012 року почато виплати. «Гаряча лінія Дмитра Колєсні кова» це увага до конкретної лю дини, її потреб та запитів, саме за безпечення життєвих інтересів громадян є пріоритетним напрям ком роботи, яку здійснюють й бу дуть здійснювати органи влади міста Жовті Води. Міський голова м. Жовті Води Анатолій Кузьменко

ÀÐßײ ÒÅËÅÔÎÍÈ» «ÃÀÐßײ «Ã ÄËß ÐÅÀÃÓÂÀÍÍß ÍÀ ÂÈÊËÈÊÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ: Комунальне підприємство «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання» Жовтоводської міської ради» (КП «ВЖРЕО») ......................................(05652) 3-29-25 Жовтоводське управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Дніпропетровськгаз» (УЕГГ) ..............(05652)3-28-02 Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради...........................................(05652)2-37-04 Комунальне підприємство «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради» (КП «Жовтоводський водоканал» ДОР») .............................(05652)2-53-67, (05652)9-54-06 Комунальне підприємство «Жовтоводськтепломережа» (КП «Жовтоводськтепломережа»).......(05652)9-54-37 Жовтоводська дільниця П'ятихатського РЕМ ПАТ «Дніпрообленерго»......0-800-501-43-60, (056)373-46-96 ПрАТ «ПЕЕМ ЦЕК «Жовтоводські розподільчі електричні мережі» ............................0-800-501-43-60


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

ÒÓÐÈÑÒÈ×Ͳ ÐÎÄÇÈÍÊÈ

Äî Êðèâîãî Ðîãó - íà åêñêóðñ³þ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÓÌÀÍÑÜÊÈÉ

НОВІ ГОРИЗОНТИ

ÇÀ ÒÐÈ ÐÎÊÈ ÑÒÂÎÐßÒÜ ÍÅÇÂÈ×ÀÉͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÀ

â.î. äèðåêòîðà ÊÏ «²íñòèòóò ðîçâèòêó ì³ñòà», ì. Êðèâèé гã: - ²íñòèòóò ðîçïî÷àâ ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â íà îòðèìàííÿ äâîõ ãðàíò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîãî òóðèçìó â ì³ñò³.  ìåæàõ îäíîãî ç íèõ ïëàíóºìî çàïóñòèòè ³íòåðíåòðåñóðñ «Ïðîìèñëîâèé òóðèçì Êðèâîð³çüêîãî ðåã³îíó», íà ÿêîìó ðîçì³ùóâàòèìåòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ö³êàâèõ äëÿ òóðèñò³â îá'ºêò³â. Ó ðàìêàõ ³íøîãî ãðàíòà õî÷åìî çíàéòè êîøòè íà âèäàííÿ îäíî³ìåííî¿ ³ç ñàéòîì åíöèêëîïå䳿. ях унікальні об'єкти та мо- ватимуть на базі кафедри жуть зацікавити потенцій- фізичної географії, краєзнавства і туризму Криворізького них туристів». педінституту. НАЙКРАЩИЙ Питанням створення ДОСВІД привабливих промислових Нині Кривий Ріг має у маршрутів та найбільш вигідсвоїй скарбничці 250 потен- них способів презентації реційно привабливих для гіону опікується КП «Інстимандрівників об'єктів. Кар'є- тут розвитку міста», робоча ри і відвали, шахти та фабри- група якого вивчила найкраки, водойми і дамби, музеї щий європейський досвід. промисловості та сквери на Так, за три роки у Кривбасі території підприємств, уні- пообіцяли віднайти незвичайні туристичні напрями. кальний ботанічний сад - ці Міський голова Юрій родзинки неодмінно приверВілкул говорить, що вже є нуть увагу гостей. Щодо тупевні пропозиції і домовристичного питання, то його леності по відвідуванню обіцяє владнати Центр про- підземного Кривбасу, гірнимислового туризму. Праців- чо-збагачувальних комбіники Центру організовува- натів та «Арселор Міттал тимуть екскурсії та забезпе- Кривий Ріг». чуватимуть техніку безпеки, Наразі, залишилося лише займатимуться підтримкою довести перспективність і веб-сайта та виготовленням привабливість промислових рекламної продукції. Про- туристичних комплексів і відників для туристів готу- знайти на це кошти.

зміни привели сім`ю в Апостолове. «Листоношею вона стала не одразу, але полюбила свою роботу і вважає, що на все життя», -

пише Альберт Глявін. Усе в Галини є для цього: поступливий характер, терпіння, сердечність, точність та акуратність в усьому. Вона є неабияким авторитетом для своїх колег і клієнтів - завжди допоможе, виручить та підтримає. Тож не дивно, що люди похилого віку,

яких вона обслуговує, чекають на неї із нетерпінням. Часто Галина виконує особисті прохання - хліба принести чи інших продуктів, відправити посилку або порадити, що придбати з поштового асортименту. Були в її роботі й нестандартні випадки. За

ÌÈÒÍÈÖß ÍÀ ÇÂ’ßÇÊÓ

ÏÐÀÖÞÂÀÒÈÌÅ ÂÈÑÒÀÂÊÀ

«Ì³é óëþáëåíèé ëèñòîíîøà» Òàê ó ñâîºìó ëèñò³ äî íàøî¿ ðåäàêö³¿ ìåøêàíåöü Àïîñòîëîâîãî Àëüáåðò ÃÃëÿâ³í ëÿâ³í íàçèâຠÃàëèíó Ñòåöåíêî, ÿêà ç 2001ð. ïðàöþº â Àïîñòîë³âñüêîìó â³ää³ë³ ͳêîïîëüñüêîãî öåíòðó ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó

ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ˲Ͳß

ÀÍÄÐ²É ÍÀà ÎÐÍÈÉ, ÍÀÃÎÐÍÈÉ,

Крім того, це додасть додаткових можливостей в плані капіталовкладень, вважає начальник управління економіки міськвиконкому Олександр Світличний. «Ми хочемо залучити до Кривого Рогу якомога більше туристів. На жаль, зараз до міста їх приїздить дуже мало, - говорить він. Розширення мережі туристичної інфраструктури істотно вплине на такі сфери, як торгівля, транспорт, зв'язок, будівництво, готельний бізнес. Крім того, це підніме імідж підприємств, які мають на своїх територі-

ÍÎÂÈÍÈ

ËÈÑÒ ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯

Свого часу Галина Кадирівна разом із чоловіком та малою донькою жила у Кривому Розі, працювала на залізниці. Несподівані

Ó ÷åòâåð, 21 ëþòîãî, ç 11.00 äî 12.00 â ðåäàêö³¿ «Â³ñòåé» ïðàöþâàòèìå «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ». Ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ìîæíà áóäå ôàõ³âöÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ - Ëåñ³ Çà¿ðñüê³é òà Äìèòðó Àñëÿºâó çà òåëåôîíîì (0562) 31-29-56. Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ: 3 íîâèíè ìèòíîãî çàêîíîäàâñòâà; 3 ïèòàííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè: ïðàâèëà, ñòðîêè, óìîâè òà îïîäàòêóâàííÿ; 3 ïåðåáóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ç ³íîçåìíèìè íîìåðàìè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè; 3 ìèòí³ ðåæèìè: òèì÷àñîâå ââåçåííÿ òà òðàíçèò; 3 â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë.

Óñüîãî çà ï³âòîðè õâèëèíè ïîäîëàòè 500 ì ñïóñêó â øàõòó øàõòó,, ïîîá³äàòè â ðåñòîðàí³ ç êðàºâèäîì íà êîëèøíº ìåòàëóðã³éíå âèðîáíèöòâî - òàêèìè òóðèñòè÷íèìè ìàðøðóòàìè âæå íå çäèâóºø í³ í³ìö³â, í³ àíã ë³éö³â. àíãë³éö³â. Íåçàáàðîì ñòàòóñ ³íäóñòð³àëüíî¿ Ìåêêè Óêðà¿íè ìîæå îòðèìàòè ³ Êðèâèé гã - ì³ñüêðàäà çàòâåðäèëà Ïðîãðàìó ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîãî òóðèçìó íà 2013 - 2015 ðîêè

Започаткувати індустріальний туризм у Кривбасі реально і перспективно, вважають члени робочої групи, що займаються Програмою його розвитку. Сьогодні у місті ніяк не використовуються десятки потужних промислових об'єктів відпрацьованих і закритих. Залучення до туристичної галузі діючих підприємств, створення реєстру пам'яток виробничої архітектури, облаштування гірських ландшафтів неабияк сприятиме формуванню нового обличчя міста.

словами Альберта Глявіна, якось надійшов лист, на якому був вказаний лише населений пункт відправки, а під ним прохання знайти бабу Катю, у якої три сини і живе вона «за путями». Галина Кадирівна завжди посміхається, коли згадує, як шукала «адресата».

ÎѲÒÀ  ÊÀÍÀIJ Çà ï³äòðèìêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà Ïîñîëüñòâà Êàíàäè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðàöþâàòèìå âèñòàâêà «Îñâ³òà â Êàíàä³2013». Ó õîä³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ 25 ïðîâ³äíèõ êàíàäñüêèõ óí³âåðñèòåò³â, êîëåäæ³â, øê³ë ïðåçåíòóþòü øèðîêèé ñïåêòð îñâ³òí³õ ñòóïåí³â ³ç ì³æíàðîäíèì âèçíàííÿì, ÿê³ñòü ïðîãðàì ÿêèõ ñõâàëåíà óðÿäîì Êàíàäè. Âèñòàâêà ïðîõîäèòèìå 26 ëþòîãî ç 12:00 äî 20:00 çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Øîëîìà Àëåéõåìà, 4, Öåíòð «Ìåíîðà». ○

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ÏÐÎÅÊÒÈ

ÂÈòÄÍÀ ÑϲÂÏÐÀÖß Â îáëàñò³ ðîçðîáëåíà Êîíöåïö³ÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â çà ó÷àñò³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é «Â³äêðèò³ñòü. Âçàºìîä³ÿ. Ðîçâèòîê». Çà ñëîâàìè ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà, ïðîòÿãîì ëþòîãî-êâ³òíÿ 2013 ðîêó ïðîâåäóòü òðè çàñ³äàííÿ «êðóãëèõ ñòîë³â». Ó õîä³ îáãîâîðåííÿ ïëàíóºòüñÿ ñôîðìóâàòè åôåêòèâí³ ïðèíöèïè ñï³âïðàö³ ç ïèòàíü ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà âïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â. ÔÎÐÂÀÐÄÍÀ ÇÀÊÓϲÂËß

ÇÅÐÍÎ ÀÂÀÍÑÎÌ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ä³º äåðæàâíà ïðîãðàìà, çà ÿêîþ Àãðàðíèé ôîíä çä³éñíþº ôîðâàðäíó çàêóï³âëþ çåðíà (ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, æèòà) âðîæàþ 2013 ðîêó ó ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â. Òàêèì ÷èíîì, ùå äî ïî÷àòêó ïîñ³âíî¿ àãðà𳿠àâàíñîì îòðèìóþòü 50% âàðòîñò³ âðîæàþ 2013 ðîêó. Ùå 50% áóäóòü âèïëà÷åí³ âèðîáíèêàì ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ Àãðàðíèì ôîíäîì çàêóïëåíîãî çåðíà. Íà ñüîãîäí³ âæå çàêóïëåíî 75,5 òèñ. òîíí çåðíà âàðò³ñòþ ìàéæå 140 ìëí. ãðí.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405)

ÂÛÃ ÎÄÍÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÂÛÃÎÄÍÛÅ

Âàø êðåäèò äîâåðèÿ áóäåò îïðàâäàí! ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÂÀÊÖÈÍÓÞÒÜ Â²Ä ÃÐÈÏÓ Íà ñüîãîäí³ â îáëàñíîìó öåíòð³ ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó çðîáèëè ìàéæå 14,5 òèñ. ãîðîäÿí. Ç íèõ ïîíàä 1,5 òèñ. - ä³òè. Çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó ïðîâàêöèíîâàíî á³ëüø í³æ 3 òèñ. îñ³á, ÿê³ íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó: ìåäèêè, âàã³òí³ òà ëþäè ³ç õðîí³÷íèìè íåäóãàìè. Åêñïåðòè ï³äêðåñëþþòü, ùî âàêöèíàö³ÿ íå ëèøå ïîïåðåäæຠçàõâîðþâàííÿ, àëå é çàïîá³ãຠâèíèêíåííþ óñêëàäíåíü: ïíåâìîí³¿, ìåí³íã³òó, îòèòó, çàãîñòðåííÿ õðîí³÷íèõ õâîðîá.

ÍÎÂÈÍÈ ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÎÇÂÈÒÎÊ - Ó ÏвÎÐÈÒÅÒ² Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ ðàéðàäè ïðèéíÿëè Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó Ñîô³¿âùèíè íà 2013 ð³ê. Ó ïð³îðèòåò³ - ïðîäîâæåííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ ç ïîäàëüøèì ñò³éêèì ðîçâèòêîì, ðîçâ’ÿçàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì òà çàãàëüíå ï³äâèùåííÿ äîáðîáóòó íàñåëåííÿ. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ çá³ëüøåííÿ ïîãîë³â’ÿ õóäîáè òà ðîçâèòîê ðîñëèííèöòâà ÷åðåç â³äíîâëåííÿ òà ï³äâèùåííÿ ðîäþ÷îñò³ ãðóíò³â. ○

Êîòåëüíÿ, ùî íà âóëèö³ Áàòóðèíñüê³é ó Êðèâîìó Ðîç³, áåðå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà çàì³íó ãàçîâèõ êîòë³â. Çàðàç ó í³é ôóíêö³îíóº ï’ÿòü ñòàðèõ, ÊÊÄ ÿêèõ çàëèøຠáàæàòè êðàùîãî. Ïðîåêò ïåðåäáà÷ຠçàì³íó ³ñíóþ÷èõ êîòë³â äâîìà íîâèìè, à òàêîæ óñòàíîâêó îäíîãî á³îêîòëà, ÿêèé ïðàöþâàòèìå íà òâåðäîìó á³îïàëèâ³. ̳ñüêèé áþäæåò íå âèä³ëÿòèìå êîøòè íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó, éîãî âïðîâàäæóâàòèìóòü çà ºâðîïåéñüê³ ãðàíòè. Âèêîíàâö³â ðîá³ò âèçíà÷àòü íà ì³æíàðîäíîìó òåíäåð³ âæå öüîãîð³÷. ○

Áðþñ Óèëëèñ - îôèöèàëüíîå ðåêëàìíîå ëèöî Áàíêà «ÒÐÀÑÒ». предприятий, что позволит сотрудникам предприятий-партнеров в удобное для них время не только подать заявку, но и получить кредит на карту. - Посоветуйте, как оценить и выбрать самое выгодное кредитное и депозитное предложение? - С депозитами все просто - здесь одними из решающих факторов являются надежность банка и размер ставки. Банк «ТРАСТ» стабильно предлагает одни из самых выгодных предложений по депозитам на рын-

ПАО Банк «ТРАСТ». Лицензия НБУ № 237 от 02.11.2011 г.

ÂÈÑÎÊÀ ÎÖ²ÍÊÀ

ÇÌÀÃÀÒÈÌÓÒÜÑß ÇÀ ÊÎÒËÈ

- Сегодня на рынке большое количество банков предлагают кредиты для населения. Почему банк «ТРАСТ»? Какие ваши преимущества? - «ТРАСТ» - значит доверие. У нас хорошая история и выгодные продукты. ПАО Банк «ТРАСТ» основан в 2007 году акционерами Национального банка «ТРАСТ» (Россия), который входит в топ-15 российских банков по размеру депозитного портфеля и в топ-15 по объему портфеля розничных кредитов. Мы постоянно работаем над усовершенствованием своих процессов и продуктов. Наши клиенты сегодня могут оформить и получить кредит в течение часа с момента оформления заявки. В данный момент внедряется проект по открытию мобильных точек по обслуживанию клиентов на территории

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

«Íàøè ñàìûå íàäåæíûå êëèåíòû ñîòðóäíèêè îðãàíèçàöèé-ïàðòíåðîâ. Ïîýòîìó èì Áàíê «ÒÐ ÀÑÒ» ïðåäëàãà«ÒÐÀÑÒ» åò ñàìûå âûãîäíûå êðåäèòíûå ïðîäóêòû. Ñåãîäíÿ - ýòî 10% ãîäîâûõ ïî êðåäèòó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäëîæåíèåì äëÿ ìàññîâîãî ðûíêà». Èíòåðâüþ ñ Âëàäèñëàâîì Êîðæîì, óïðàâëÿþùèì Äíåïðîïåòðîâñêîé ðåãèîíàëüíîé äèðåêöèåé ÏÀÎ Áàíê «ÒÐÀÑÒ»

ке - до 21% годовых, действуют различные бонусные программы. Что касается кредитов, то все зависит от потребностей клиента. Сотрудники предприятий-партнеров могут оформить кредит наличными на сумму до 75 тыс. грн. без залога и поручителя, на срок до 5 лет. При этом годовая ставка для них будет на 10% ниже стандартной. Таким образом, наше предложение является одним из самых привлекательных на рынке. - Где можно получить консультацию по кредиту и подать заявку? - Сегодня региональная сеть Банка «ТРАСТ» насчитывает 14 отделений, более 50 пунктов экспресс-кредитования и покрывает все регионы Украины, кроме западного. Вы можете обратиться в любую точку продаж, позвонить по тел. 0 800 50 90 20 и получить моментальное предварительное решение по кредиту, заполнить заявку на сайте www.banktrust.com.ua или позвонить своему персональному менеджеру и задать ему любой интересующий вас вопрос. Мы ждем вас! Контакты отделения ПАО Банк «ТРАСТ» в Днепропетровске: ул. Глинки, 20, (056) 745 11 33/44. Ваш персональный менеджер: Шульгат Екатерина, 050-441-42-02.

«Êè¿âñòàð» - êðàùèé ðîáîòîäàâåöü 2012 ðîêó ªÂÃÅÍ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

Çà ï³äñóìêàìè 2012-ãî «Êè¿âñòàð» óòðèìóº ë³äåðñòâî ÿê íàéá³ëüø ïðèâàáëèâèé ðîáîòîäàâåöü â Óêðà¿í³ òà òåëåêîì-ãàëóç³. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ðåçóëü òàðåçóëüòàòè îïèòóâàíü ïðîôåñ³éíèõ êàíäèäàò³â ³ äóìêà ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³¿

ÊÎÌÏÀÍ²ß ²ÍÂÅÑÒÓª  ÍÀÂ×ÀÍÍß ÏÅÐÑÎÍÀËÓ

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÎIJËÈËÈÑß ÊÐÎÂ’Þ 30 ñ³÷íÿ ó ðàéîíí³é ë³êàðí³ ÷èìàëî áàæàþ÷èõ â³äãóêíóëèñÿ íà çàêëèê çäàòè êðîâ íàïåðåäîäí³ Äíÿ äîíîðà. Ïîíàä 50 îñ³á îòðèìàëè òîãî äíÿ íàïðàâëåííÿ íà êðîâîäà÷ó. Ñåðåä äîíîð³â - ³ ëþäè ç³ ñòàæåì, ³ íîâà÷êè. Ñêàæ³ìî, âîñüìåðî ÷îëîâ³ê çäàëè êðîâ äëÿ êîëåãè, ïðàö³âíèê çàâîäó ì³íâîäè âæå íå âïåðøå çäàâàâ êðîâ íà ïîòðåáè ã³íåêîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ, à êîçàêè ïðèéøëè äîïîìîãòè ³íâàë³äàì-àôãàíöÿì.

ПРИВАБЛЮЄ СТАБІЛЬНІСТЮ Серед факторів, що найбільше приваблюють до «Київстар», - безмежні можливості професійного розвитку, стабільна позиція компанії на ринку, рівень заробітних плат. Саме такі результати отримано за даними дослідження «Er nst&Young» серед кандидатів, які шукали роботу в 2012 році. Згідно з їхньою точкою зору, «Київстар» подобається: ª стабільністю ринкової позиції - 65% опитуваних, ª високим рівнем заробітних плат - 58%, ª можливостями кар'єрного росту, цікавою, змістовною роботою - 46%.

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÎËÅÍÀ ÊÐÎÏÈÂ'ßÍÑÜÊÀ, äèðåêòîð ç ïåðñîíàëó òà ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñòàð»: - Ïðèâàáëèâ³ ïîçèö³¿ «Êè¿âñòàðó» íà ðèíêó ïðàö³ - ðåçóëüòàò óí³êàëüíî¿ êóëüòóðè ïåðñïåêòèâ ³ ìîæëèâîñòåé, ùî ïðèòàìàíí³ êîìïàí³¿. Ìè çàëó÷àºìî êîëåêòèâ äî óïðàâë³ííÿ æèòòÿì òà á³çíåñîì êîìïàí³¿, ³íâåñòóºìî â íàâ÷àííÿ ³ ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê, â³äêðèâàºìî äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â íîâ³ ìîæëèâîñò³. За сукупністю факторів привабливості «Київстар», як роботодавець, значно перевищує очікування професійних кандидатів від інших компаній телеком-галузі. Високу оцінку отримано і за результатами опитування серед співробітників.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ «Київстар» залишається найпривабливішим роботодавцем, створюючи для всіх співробітників рівні можливості для самовдосконалення і професійного зростання.

Так, у минулому році 2,5 тисячі співробітників компанії взяли участь в інноваційному проекті «Створюй свій Київстар» програмі генерації та втілення ідей. Було отримано понад 400 корисних ідей для бізнесу, 80 з яких уже втілені в життя. Заробітні плати в компанії зросли в середньому на 10%, при цьому для половини співробітників їх збільшення склало 15% і вище.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Íèêàñ Ñàôðîíîâ: «Ìîåé ìóçîé ìîæåò ñòàòü ïåðâàÿ âñòðå÷íàÿ»

ÍÎÂÈÍÈ

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

«НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ ПРОСИЛ» - Никас, в Днепропетровске Вы виделись с кем-то из местных художников? - Да, я успел встретиться с несколькими из них. Почему-то принято считать, что мы друг друга не любим, но в вашем городе встреча прошла очень тепло. То ли я постарел, то ли у вас тут такие художники хорошие (улыбается). Вообще, я люблю всех и ко всем отношусь с уважением, но живу немного в своем измерении… В России мне часто ставят палки в колеса местные живописцы. Недавно, перед присвоением мне звания народного художника, они устроили настоящий бунт, просили дать денег, чтобы все уладить. И иногда приходится идти на уступки. Хотя сам я никогда ничего ни у кого не просил. - Скажите, а со стороны современных российских живописцев ощущаете конкуренцию? - Я ощущаю конкуренцию, находясь рядом с картинами известных классиков, таких, как, например, Веласкес. А о современных не задумываюсь. Мир огромен, клиентов, как и художников, очень много, так что, я думаю, места на всех хватит. - Говорят, Вы взялись рисовать портрет Виктора Януковича. Работа продвигается? - Все идет хорошо. Изначально это был заказ его друзей, но потом я решил не брать за портрет денег и сделать подарок. Знаю, в газетах пишут, что якобы Никас лукавит, ему заплатили из бюджетных денег. Но я говорю вам сейчас, что не лукавлю. Я действительно мог получить за него большие деньги, но не получал. Может, напишу еще когото из ваших политиков. Мне интересны яркие личности, которые заставили говорить о себе. Иногда за некоторые портреты меня критикуют. Например, в 1989 году долго «пилили»,

«ÁÎÃÄÀÍÀ ÑÒÓÏÊÓ ÍÀÐÈÑÎÂÀÒÜ ÍÅ ÓÑÏÅË»

«Â ÝÐÌÈÒÀÆÅ ÅÑÒÜ ÄÂÅ ÌÎÈ ÐÀÁÎÒÛ» что вот я такой негодяй, написал портрет Джохара Дудаева. А откуда я знал, что он плохой человек? Он в Кремль ходил, как к себе домой. Понимаете, политики в мире меняются постоянно, а я просто стараюсь добросовестно выполнять свою работу.

ÄÎÄÀÒÊÎÂÀ ÏÎÑËÓÃÀ

ÄÀÉÒÅ ×ÀÞ Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó ïàñàæèðè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ âèïèëè ìàéæå 6 ìëí. ñêëÿíîê ÷àþ òà êàâè. ²ç íèõ ó ïî¿çäàõ çàìîâëåíî ìàéæå 5 ìëí. ñêëÿíîê ÷àþ òà áëèçüêî 333,5 òèñ. - êàâè. ×åðåç êàñè, ó ñêëàä³ âàðòîñò³ ïðî¿çíîãî äîêóìåíòà, ïàñàæèðè ïðèäáàëè ïîíàä 1 ìëí. ñêëÿíîê ÷àþ. Íàãàäàºìî, ùî ïîñëóãà ç ïðîäàæó ÷àþ ï³ä ÷àñ ïðèäáàííÿ çàë³çíè÷íîãî êâèòêà 䳺 âæå ï³âòîðà ðîêó ³ º äîáðîâ³ëüíîþ. Âàðò³ñòü îäí³º¿ ñêëÿíêè ÷àþ ñêëàäຠ2,5 ãðí., êàâè - â³ä 3 äî 5 ãðí.

«ОБОЖАЮ УКРАИНСКУЮ ЕДУ» - Касательно небылиц … Пишут, что у Вас много работников, которые рисуют все за Вас . - Да, пишут, что у меня десятки учеников, которые все делают за меня. Но я уже не раз предлагал миллион тому, кто найдет хоть одного. Вот никто никак его не заработает. Не могу доверить свою работу другому человеку, поскольку очень требователен к себе. У Рубенса были десятки учеников, а я пока справляюсь сам. - Насколько я знаю, у Вас есть недвижимость в Украине. Вы недавно купили домик в Полтавской области, бываете там? - Там удивительно чистый воздух, природа, в которую я просто влюбился. Часто приезжаю туда, и друзей своих зову. Недавно в гостях побывали Станислав Говорухин и Виктор Мережко. - Если Вам так нравятся наши природа и воздух, то Вы, наверняка, по достоинству оценили украинскую еду? - Украинскую кухню обожаю! Мне кажется, Украина - одна из немногих стран, в которой развита культура еды. В Англии ее нет вообще, в Америке - тоже. Например, в Китае я брезгую есть, бываю только в самых лучших и дорогих ресторанах, а иначе можно просто отравиться.

- Моей музой может стать каждая встречная. Я вообще люблю женщин, и возраст или внешняя красота не имеют большого значения. Есть идеальные лица, но они не «цепляют». Мне нравится в женщинах, прежде всего, энергетика. Она может быть даже некрасива по общепринятым канонам, но приковывать к себе взгляды. А еще я всегда говорю, что некрасивых лиц не бывает, есть плохие фотографы и художники. - А красоту украинских женщин Вы уже успели оценить? - У вас в городе я зашел в магазин купить новые туфли, и там увидел потрясающей красоты женщину - с большими глазами, красивой фигурой. Правда, она в женском отделе находилась, а мы - в мужском. И я думаю: пойду, спущусь к ней, куплю что-то для жены. Мне говорят: так у тебя же жены нет. А я в ответ: будет! (смеется). Я заметил у вас в городе много интересных женщин. - Есть ли кто-то из известных украинцев, кого бы Вам хотелось написать? «Я ЛЮБЛЮ - Я долго просил БогдаЖЕНЩИН» - У каждого художни- на Ступку позировать ка есть своя муза. Кто мне. Мы с ним были много лет знакомы, он все соона у Вас?

ÏÎÄÀÐÓÉ Ï²ÑÍÞ

ÑϲÂÀËÈ ÏÐÎ ËÞÁΠ14 ëþòîãî ó Ïàëàö³ ñòóäåíò³â ÄÍÓ â³äáóâñÿ ùîð³÷íèé ì³æâóç³âñüêèé ôåñòèâàëü ï³ñåíü ïðî ëþáîâ «Íà êðèëàõ êîõàííÿ». Öüîãî ðîêó â íüîìó çìàãàëèñÿ 20 ãîëîñèñòèõ ñòóäåíò³â ç äåñÿòè âèø³â ì³ñòà, òðîº ç ÿêèõ íàâ÷àþòüñÿ â ÄÍÓ. Ôåñòèâàëü çàïî÷àòêîâàíèé ó 2002 ðîö³, â³äòîä³ ùîð³÷íî ó Äåíü çàêîõàíèõ ç³ ñöåíè Ïàëàöó ëóíàþòü ï³ñí³ ïðî êîõàííÿ. Äî ðå÷³, ó÷àñòü äëÿ âñ³õ âîêàë³ñò³â - áåçêîøòîâíà, ùî º ð³äê³ñòþ äëÿ ïîä³áíèõ êîíêóðñ³â.

«ÎÙÓÙÀÞ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÞ ÐßÄÎÌ Ñ ÊÀÐÒÈÍÀÌÈ ÊËÀÑÑÈÊλ бирался приехать, но не успел, увы… Недавно в Киеве познакомился с потрясающим музыкантом Василием Попадюком, и настолько влюбился в его музыку, что написал ему портрет в подарок. Есть договоренности с Олегом Скрипкой, чтобы он приехал позировать в Москву. Мне интересна личность этого человека. - Никас, а Вы считали, сколько за свою жизнь написали картин? И есть ли Ваши работы в Лувре или, например, Эрмитаже? - В Лувре-нет! В Эрмитаже есть две мои работы - тарелки, расписанные мной на основе картин «Женщина-кошка» и «Мужчина-лошадь». А картин, я думаю, написал около двух тысяч. Не так уж и много, если подумать, но мне ведь еще и не так много лет (улыбается).

«Ã ÎËÎÑ ÓÊÐ À¯ÍÈ» - ÀÁ²ÒÓвªÍÒ ÀÌ «ÃÎËÎÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» ÀÁ²ÒÓвªÍÒÀÌ Із 1 березня парламентська газета «Голос України» починає друкувати

ПРОБНІ ТЕСТИ І ВІДПОВІДІ НА НИХ з основних дисциплін. Це допоможе абітурієнтам успішно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО-2013). Тестові завдання, підготовлені фахівцями, будуть максимально схожі на ті, які запропонують випускникам шкіл улітку. Аби мати можливість перевірити свої знання, стежте, шановні абітурієнти, за публікаціями «Голосу України». А для цього передплатіть п'ятиразовий випуск газети

(ÇÀ ²ÍÄÅÊÑÎÌ 40224 ÀÁÎ 40223) лише за 10 ãðèâåíü на місяць.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405)

ÈÌÅÅÒÅ ÏÐ ÀÂÎ ÏÐÀÂÎ

Àâòîäîð, íå ðîé âîäèòåëþ ÿìó! ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÃÀÄÀËÈ ÏÐÎ ÏÎÄÂÈÃ Ó ðàéîí³ â³äçíà÷èëè Äåíü âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòî𳿠³íøèõ äåðæàâ. Çàõ³ä ðîçïî÷àâñÿ ç ïåðåãëÿäó âèñòàâêè â ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿ «Â³äëóííÿ àôãàíñüêèõ ã³ð». Óñ³ áàæàþ÷³ â³äâ³äàëè ÑâÿòîÏîêðîâñüêèé õðàì, äå áóëà â³äïðàâëåíà ë³òóðã³ÿ. Ó ðàéöåíòð³ çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà ðàéîíó, ãðîìàäñüêîñò³, ïðàö³âíèê³â óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ïîêëàëè êâ³òè äî ñòåëè çàãèáëèì àôãàíöÿì.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ϲÄÒÐÈÌÓÞÒÜ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ Äëÿ îáãîâîðåííÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó ïðåäñòàâíèêè ðàéîííî¿ âëàäè çóñòð³ëèñÿ ç ìàéñòðàìè öüîãî àâòåíòè÷íîãî ìèñòåöòâà. ϳä ÷àñ ç³áðàííÿ áóëî âèð³øåíî ñïðèÿòè ìèòöÿì ó òâîð÷³é ðîáîò³, äîïîìàãàòè â îðãàí³çàö³¿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ âèñòàâêè «â³çèò³âêè Äí³ïðîïåòðîâùèíè» òà ðåàë³çàö³¿ ¿õí³õ âèðîá³â. Íàðîäí³ ìàéñòðè âèñëîâèëè ñïîä³âàííÿ íà ïë³äíó ñï³âïðàöþ. ○

Îáëàäàé íàøè ñîãðàæäàíå íàâûêàìè îòñòàèâàòü ñâîè ïðàâà â ñóäàõ, îíè áû òî÷íî ðàçîðèëè îòå÷åñòâåííûå àâòîäîðû. Âåäü èìåííî ýòè îðãàíèçàöèè íåðåäêî ïðè÷àñòíû ê äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì ïðîèñøåñòâèÿì, ñëó÷àþùèìñÿ èç-çà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ íàøèõ äîðîã äîðîã,, - ãîâîðèò àäâîêàò Àíäðåé Âåðáà

ÂÛÁÎÈÍÛ ÇÀÍÈÌÀÞÒ ÏËÎÙÀÄÜ 1,4 ÌËÍ. Ì2

КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬ Действительно, состояние отечественных «направлений» - а именно так было бы справедливо назвать наши дороги - заставляет вспомнить такое «крепкое выражение», как национальное бедствие. Из 170 тысяч украинских дорог только две тысячи отвечают европейским нормам, а

нешней зимой. Так, Петропавловский районный суд в декабре прошлого года обязал «Петропавловский райавтодор» компенсировать попавшему в ДТП на своем автомобиле гражданину Н. более 60 тысяч гривен материального ущерба.

НА ГАИ НАДЕЙСЯ… Увы, судя по выдержкам из Единого государственного реестра судебных решений, такие случаи пока единичны. Андрей Верба уверен - для того чтобы доказать вину дорожной службы в ДТП и получить право на возмещение материального, а то и морального ущер-

ͲÊÎÏÎËÜ

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÃÅÐÎ¯Â Ó ì³ñò³ â³äçíà÷èëè 24-òó ð³÷íèöþ âèâåäåííÿ ðàäÿíñüêèõ â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó. Òèñÿ÷³ ñîëäàò ³ îô³öåð³â, ó òîìó ÷èñë³ á³ëüøå 800 í³êîïîëüö³â, âçÿëè ó÷àñòü ó ò³é ñòðàøí³é â³éí³. 15 ëþòîãî á³ëÿ ïàì’ÿòíîãî çíàêà çàãèáëèì âî¿íàì-³íòåðíàö³îíàë³ñòàì ç ó÷àñòþ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ðóñëàíà Òîêàðÿ ïðîâåëè óðî÷èñòèé ì³òèíã òà ïàíàõèäó. Çàâåðøèâñÿ çàõ³ä Õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ òà ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíîãî çíàêà. ○

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÌÀÃÀÍÍß Ç ÔÓÒÇÀËÓ Äâà òèæí³ ó Ïåòðîïàâë³âñüê³é ÄÞÑØ òðèâàëè âíóòð³øíüîãðóïîâ³ çìàãàííÿ ç ôóòçàëó.  ïåðøîñò³ âçÿëè ó÷àñòü ÷îòèðè êîìàíäè. Çà ï³äñóìêàìè ³ãîð ² ì³ñöå âèáîðîëà êîìàíäà â ñêëàä³ Âëàäèñëàâà Òàðàñîâà, Àíòîíà Ðåçí³êîâà, Ìàêñèìà Ëèñà÷åíêà òà Âëàäèñëàâà Ðÿáîâà. Êðàùèì áîìáàðäèðîì îáðàëè Áîãäàíà Âîéòåíêà, íà ðàõóíêó ÿêîãî 22 çàáèòèõ ì’ÿ÷³. Óñ³õ ó÷àñíèê³â òóðí³ðó íàãîðîäèëè çîëîòèìè, ñð³áíèìè ³ áðîíçîâèìè ìåäàëÿìè.

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÀ

ямы - этот бич водителей занимают площадь в 1,4 млн. м2. Поэтому неудивительно, что значительная часть ДТП случается по причине плохих дорог, ответственность за состояние которых несут на местах дочерние предприятия и филиалы ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины». А это значит, что именно они виновны в до-

ÀÍÄÐÅÉ ÂÅÐÁÀ, þðèñò: - Èìåííî íà îñíîâàíèè òîãî, ÷òî äîëæíîñòíîå ëèöî áûëî ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïîïàâøèé â ÄÒÏ âîäèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ â ñóä îáùåé þðèñäèêöèè ñ ãðàæäàíñêèì èñêîì ê îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà äàííûé ó÷àñòîê äîðîãè. рожно-транспортных происшествиях, - считает Андрей Верба. Доказать это не просто, но можно, что подтверждают результаты нескольких судебных процессов, прошедших в области ны-

ба, требуется время, концентрация усилий, владение хотя бы азами юридической грамотности. Например, попавший в яму и разбивший машину водитель не просто должен дождаться приезда

сотрудников Госавтоинспекции. Он обязан настоять на том, чтобы в отношении представителей дорожной службы был составлен протокол об административном правонарушении (квалифицируемом ст. 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях). По словам адвоката, практика свидетельствует, что далеко не всегда сотрудники ГАИ проявляют инициативу в составлении таких протоколов. Потому участнику ДТП в данной ситуации рекомендуется побыстрее выйти из состоянии шока и действовать адекватно случаю. В частности, проследить за тем, чтобы в протоколе места осмотра ДТП не была искажена картина происшествия. Для объективности желательно срочно пригласить туда парочку друзей, чтобы они в дальнейшем смогли выступить на суде в качестве свидетелей. Если авто застраховано, следует позвать и представителей страховой компании. Не помешает также адвокат, специализирующийся на автоделах. Тогда шанс получить компенсацию за разбитый автомобиль и даже за «испуг» из призрачного превратится в реальный.

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

Äåòñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà â ìèíèàòþðå ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

Ñêîðî â ìèíèàòþðå ïîÿâèòñÿ æåëåçíàÿ äîðîãà, êîòîðóþ ñäåëàþò ñâîèìè ðóêàìè þíûå æåëåçíîäîðîæíèêè По словам начальника Днепропетровской детской железной дороги Романа Куриленко, работа будет закончена к маю этого года. «Мы уже создали

несколько станций. Материалами служат картон, клей, бумага и лак», - сказал Роман Куриленко. Также он отметил, что у детской железной дороги есть таинственный инвестор из Германии. Его имя остается в секрете, но именно он - главный спонсор проекта. Над миниатюрой работают около 30 самых активных юных железнодорожников. Картонный макет расскажет об истории

детской железной дороги в Днепропетровске. Там представят макеты станций и подвижного состава разного времени. Роман Куриленко поведал, что, по задумке проектантов, многие элементы должны «ожить» - будут открываться ворота, мигать сигнальные столбы и прочее. Миниатюру разместят в здании управления железной дороги и каждый желающий сможет на нее посмотреть.

ÍÀÄ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÒÐÓÄßÒÑß 30 ÞÍÛÕ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÎÂ


ЖИТТЯБУТТЯ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

ÒÅÌ, ÊÒÎ ÇÀ ÐÓËÅÌ

Íîâûå ÏÄÄ: çíàê âàæíåå ðàçìåòêè Ñ 15 àïðåëÿ óêðàèíñêèå âîäèòåëè â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê áóäóò îáÿçàíû åçäèòü ñ âêëþ÷åííûì áëèæíèì ñâåòîì ôàð. Òàêîå íîâîââåäåíèå è åùå ðÿä äðóãèõ ñîäåðæàòñÿ â íîâîé ðåäàêöèè Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êîòîðóþ óòâåðäèë Êàáìèí

немало интересных моментов. В частности, правила говорят, что дорожные знаки должны быть видимы не менее чем за 100 метров и располагаться не выше 6 метров. Вводятся такие понятия, как «газон», «маневрирование», «усовершенствованное дорожное покрытие». Остановка и стоянка на газонах будут запрещены. Появятся знаки «Пункт остановки трамвая» и «Конец пункта остановки трамвая». По мнению авторов нововведений, это поможет водителям лучше понимать: где и как удобнее пропускать пассажиров трамвая. Предусмотрены также знаки «Фото-» и «Видеофиксация нарушений». Чиновники убеждены, что это позволит дисциплинировать

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÀÊÎÂÀ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÜ

ÊÀÊÎÂÀ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÜ ÐÎÑÏÓÑÊÀ ÏÀÐ ËÀÌÅÍÒ À? ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ËÀÌÅÍÒÀ?

„ ÊÎÑÒÜ

ÍÀÄÅÂÀÒÜ ÑÂÅÒÎÎÒÐÀÆÀÞÙÈÉ ÆÈËÅÒ ÍÅÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ водителей, хотя и сегодня подобные знаки встречаются нередко. За исключением видеофиксации. К белой и желтой дорожным разметкам добавится еще синего - места парковки на проезжей части, и временная разметка оранжевого цвета.

ИСКЛЮЧИЛИ ПУНКТЫ Надо сказать, что в новые правила не только добавляли некоторые пункты, но и исключали. Так, например, исчезло поня-

тие, согласно которому обгон транспортных средств разрешается только с левой стороны. Однако данная поправка не означает разрешения на обгон справа по обочине дороги. А еще разработчики документа решили не заставлять автомобилистов делать то, что, в принципе, стоило бы. Так, в новых ПДД нет пункта, который обязывает водителя или пассажиров надевать светоотражающие жилеты, находясь в темное время суток на трассе вне автомобиля. Это, по мнению составителей документа, - дело сугубо личное. Также в документе отсутствует четкое разъяснение о необходимости смены резины в зависимости от времени года.

Ìèíçäðàâ ñîãëàñèëñÿ ñ îöåíêîé ýðîòèêè ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

К таковой нормативный акт относит произведение, рассчитанное на широкую аудиторию и

- Îïïîçèöèÿ è äàëüøå íàìåðåíà áëîêèðîâàòü òðèáóíó Âåðõîâíîé Ðàäû. Åñëè íóæíî, ìû ãîòîâû ê ïåðåâûáîðàì ïðè óñëîâèè, ÷òî ãîëîñîâàíèå áóäåò ïðîõîäèòü ïî îòêðûòûì ïàðòèéíûì ñïèñêàì. Ó êàæäîãî äåïóòàòàìàæîðèòàðùèêà äîëæíà áûòü ïàðòèéíàÿ ïðèâÿçêà.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÌÎÐÀËÜ

Íåäàâíî îòå÷åñòâåííûé Ìèíçäðàâ îäîáðèë è ïðèíÿë ê èñïîëíåíèþ ðåøåíèå Íàöêîìèññèè ïî âîïðîñàì çàùèòû îáùåñòâåííîé ìîðàëè. Öåëü äîêóìåíòà, ïðèíÿòîãî åùå â íà÷àëå äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà, ïðåäîòâðàòèòü ñóáúåêòèâíóþ îöåíêó ïðîäóêöèè ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà

„ ÂËÀÄÈÌÈÐ ßÂÎÐÈÂÑÊÈÉ ßÂÎÐÈÂÑÊÈÉ,, ïðåäñåäàòåëü Ê îìèòåòà ÂÐ ïî âîïðîñàì êóëü òóðû è äóõîâíîñòè, íàðäåï îò ÂÎ êóëüòóðû «Áàòüê³âùèíà» «Áàòüê³âùèíà»::

ДОБАВИЛИ ЦВЕТА

ÎÑÒÀÍÎÂÊÓ ÍÀ ÃÀÇÎÍÀÕ ÇÀÏÐÅÒßÒ

Èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «ÌÎÑÒÄÍÅÏл ïðîâåëî ýêñïåðòíûé îïðîñ íà òåìó: «Ðàñïóñòÿò ëè â ÓÓêðàèíå êðàèíå Âåðõîâíóþ Ðàäó?» Ñ 5 ôåâðàëÿ äåïóòàòàì íå óäàåòñÿ íà÷àòü ðàáîòó. Îïïîçèöèÿ çàáëîêèðîâàëà òðèáóíó, òðåáóÿ ïðîâîäèòü ãîëîñîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû «Ðàäà-3»: ïóòåì íàæàòèÿ ñåíñîðíûõ êíîïîê. Âîéíà ïðîòèâ «êíîïêîäàâîâ» ïàðàëèçîâàëà ðàáîòó Âåðõîâíîé Ðàäû.

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Документ также ужесточает требования к проезду мимо транспортных средств с опознавательным знаком «Дети». А еще - вводит в действие 11 новых дорожных знаков и 5 уточняющих табличек к ним. Кроме того, составители новых ПДД объяснили, что важнее - знаки или разметка. Согласно нынешней редакции, дорожные знаки имеют преимущество. То есть, если знак разрешает поворот налево, но при этом присутствует сплошная - можно смело поворачивать. Если же знак запрещает, а разметка - нет, то нельзя. В документе есть еще

ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÍÀ ÊËÀÑÑÈÊÓ распространяющееся без соответствующих предупреждений. Причем независимо от жанра и формата. Определяется такое деликатное творение по одному из признаков. Произведение может содержать отдельные изображения, сцены или словесное описа-

ние обнаженного (полуобнаженного) тела человека. Как говорит член Всеукраинского юридического совета Владимир Дон, действие документа, к счастью, не распространяется на произведения, уже признанные классикой. Впрочем, само опре-

деление классики в нормативном акте, как и в украинском законодательстве в целом, отсутствует. Поэтому не исключено, что под «горячую руку», скажем, могут попасть Куприн или Пушкин. По словам председателя Днепропетровской областной организации НСЖУ

Алексея Ковальчука, что касается прессы, то все моменты, связанные с распространением продукции эротического характера, регламентирует Закон об информации. «Есть контролирующие органы. Для телевидения - это Нацсовет по телевидению и радиовещанию, для печатных СМИ - Минюст. С моей точки зрения, Нацкомиссия по вопросам защиты общественной морали занимается дублированием уже существующих контролирующих органов», - отметил Алексей Ковальчук.

ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ,, ïîëèòîëîã ïîëèòîëîã::

- Óêðàèíà íå ãîòîâà ê âíåî÷åðåäíûì âûáîðàì. Åùå åñòü âðåìÿ äî 7 ìàðòà. Ïî Êîíñòèòóöèè ó Ïðåçèäåíòà åñòü ïðàâî, à íå îáÿçàííîñòü íà ðîñïóñê Ðàäû. Îêòÿáðüñêèå âûáîðû îáîøëèñü ñòðàíå â 1 ìëðä. ãðí. Ïîýòîìó íàéòè äåíüãè íà âíåî÷åðåäíûå âûáîðû áóäåò ñëîæíî.

„ ÂÈÒ ÀËÈÉ ÂÈÒÀËÈÉ Ó ÄÀÐ ÄÀÐ::

ÊËÈ×ÊÎ ÊËÈ×ÊÎ,,

ëèäåð ïàðòèè

- Ñåé÷àñ ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû «Ðàäà-3» íåâîçìîæíî íà 100% îáåñïå÷èòü ïåðñîíàëüíîå ãîëîñîâàíèå. Íî ìû ðàññìàòðèâàåì äðóãèå ñïîñîáû ãîëîñîâàíèÿ. Ýòî ìîæåò áûòü ïîäíÿòèå ðóê, ïîäúåì äåïóòàòîâ ñî ñâîèõ ìåñò è óäîñòîâåðåíèå ñâîåé ïîçèöèè âûõîäîì èç çàëà. ß íàäåþñü, ÷òî ìû ñìîæåì äîãîâîðèòüñÿ, ÷òîáû ïåðñîíàëüíîå ãîëîñîâàíèå áûëî îáåñïå÷åíî. Ìû íå ìîæåì ïðèíèìàòü çàêîíû, íàðóøàÿ èõ. „ ÂÀÄÈÌ ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ,, íàðîäíûé äåïóòàò îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ ðåãèîíîâ::

- Íå ïîíèìàþ, ïî êàêîé ïðè÷èíå îïïîçèöèÿ ïðåïÿòñòâóåò ðàáîòå Âåðõîâíîé Ðàäû. Äî 30-äíåâíîãî ñðîêà åùå äàëåêî. Ïîòîì, åñëè äåïóòàòû íå íà÷íóò ðàáîòàòü, Ïðåçèäåíò èìååò ïðàâî ðàñïóñòèòü Âåðõîâíóþ Ðàäó. Ó íàñ åñòü íåîáõîäèìîå äëÿ íà÷àëà ðàáîòû áîëüøèíñòâî. Îïïîçèöèÿ ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ðåøåíèå, íå íà÷àâ ðàáîòó. Àáñóðä. „ ÅËÅÍÀ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ,, ãëàâà ïîäêîìèòåòà ÂÐ ïî âîïðîñàì òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ, íàðäåï îò ÏÐ:

- Îïïîçèöèÿ äàåò Ïðåçèäåíòó åùå áîëüøå ïîëíîìî÷èé è âîçìîæíîñòåé ïîâëèÿòü íà ðàáîòó Ðàäû. 5 ôåâðàëÿ ñîãëàñíî ïèñüìåííîé ðåãèñòðàöèè â çàëå ïðèñóòñòâîâàëè 204 èç 208 äåïóòàòîâ îò ÏÐ. Ïî÷åìó îïïîçèöèÿ íàðóøàåò íàøå ïðàâî íà ðàáîòó? Êðîìå òîãî, èõ òðåáîâàíèÿ î ãîëîñîâàíèè ñåíñîðíûìè êíîïêàìè - ýòî ñïîð íè î ÷åì. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé ñèñòåìû ãîëîñîâàíèÿ òîæå âîçìîæíû îøèáêè. „ ÀËËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÀß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÀß,, íàðäåï îò ÊÏÓ ÊÏÓ::

- Ïàðëàìåíò, êàê èíñòèòóò âëàñòè, ïîòåðÿë ñâîé àâòîðèòåò. Çà 20 ëåò Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà ìíîãî çàêîíîâ, èç-çà êîòîðûõ óõóäøèëàñü æèçíü óêðàèíöåâ. Ê ïðèìåðó, ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà. Ïîýòîìó ÿ áû äåïóòàòàì åùå è ïðèïëà÷èâàëà, ÷òîáû îíè ñåé÷àñ íè÷åãî íå ïðèíèìàëè. Êîíå÷íî, ñòðàíå íóæåí ïàðëàìåíò. Íî î÷åíü ÷àñòî åãî èñïîëüçóþò êàê ñðåäñòâî ìàíèïóëÿöèè.

ÏÎ ÌÀ ÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÀÉÒ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÀÉÒÀÀ MOST-DNEPR.INFO


10 ТВПРОГРАМА ○

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 07.20 08.00 08.30 09.15 09.40 12.00 18.00 18.50 19.00 20.10 20.35 21.00 21.25 23.10 01.00 02.35 03.50

ИНТЕР

1+1

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 Союз Мультфильм 07.20 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40 «Сумасшедшее видео по<украински» 10.45 «Месть природы» 11.25, 03.00 «Дорожные войны» 12.00 Т/с «Апостол» 18.50 Приемная народного депутата 19.00 Т/с «Наркотрафик» 20.10 «Убойное видео» 20.35, 21.25 «ДжеДАИ» 22.05 Х/ф «Фрираннер» 00.00 Х/ф «Геймер» 01.30 Х/ф «Опустошающий» 03.50 Х/ф «Жменяки»

ИНТЕР 05.40 Т/с «Говорит полиция!» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Двадцать лет без любви» 11.05, 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леони< дом Каневским» 14.05 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00, 22.25 Т/с «По горячим следам2» 18.10 Т/с «Брак по завещанию» 20.00 «Подробности» 00.25 Д/ф «Странное дело. Распутин. Испо< ведь падшего ангела» 01.25 Х/ф «Особо опасный преступник»

11 КАНАЛ 06.35, 07.40 Подъем 06.40 Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 09.00 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» 10.05, 15.50 Т/с «Кадетство» 11.05, 17.55 Т/с «Воронины» 13.20, 14.35 Kids’ Time 13.25 М/с «КотПес» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Друзья» 15.45 Teen Time 16.50 Т/с «Светофор» 19.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 00.00 Т/с «Дневники вампира2»

12.50 «МастерШеф < 2» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Метод Фрейда» 22.25 «Дорогая, мы убиваем детей» 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 01.15 Х/ф «Алешкина любовь»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник < будильник» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «МWПарад» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 Т/с «УГРО2» 16.30 Д/с «Роскошные путешествия» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Представьте себе» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Столичные тайны» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Нам и не снилось». «Подводные жите< ли» 00.55 «Нам и не снилось». «Морские пришель< цы» 01.50 «Нам и не снилось». «Подводная вселен< ная»

ICTV 06.55, 07.40 Деловые факты 07.10 Т/с «Леся+Рома» 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20, 01.40 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 12.05 Анекдоты по<украински 12.35, 13.00 «Кодекс чести» 13.45, 22.10 Т/с «Прокурорская проверка» 14.45, 20.05 Т/с «Баллада о Бомбере» 18.45 Факты. Вечер 23.20 Х/ф «Невидимая сторона»

TET 07.00 Лентяево 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками»

Сх. 18.41 Зах. 06.32 Повний міс. 25 лютого 10.25 Т/с «Откройте, милиция!» 12.15 Т/с «Возвращение Турецкого» 14.55, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45, 01.45 «Свідок» 17.00 Т/с «Навигатор» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «Хроника затмения»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.25 Русская начинка 10.00 Т/с «Алиби» на двоих». «Маньяк» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происше< ствие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер< дикт» 15.35 Т/с «Супруги». «Достойный против ник» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Игра». «Младший». «La Legion Etrangere» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Морские дьяволы5». «Остать ся в живых». «Корабльпризрак» 23.35 Т/с «Столица греха» 03.30 Криминальная Россия

5 КАНАЛ

ENTER 05.45 09.05 10.20 11.40 13.15 15.35 17.35 20.10 22.10 23.55

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.50, 17.15 Т/с «След» 10.00, 12.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» 22.00 Х/ф «Мумия 3: Гробница Императо ра Драконов» 00.10 Т/с «В поле зрения. Четвертый сезон»

27 КАНАЛ

ОРТ М

06.00, 13.30 М/ф 07.00 «Идеальный дом» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 «Кекс в большом городе» 09.30 М/с «Умелец Мэнни» 10.10 М/с «Джейк и пираты Нетландии»

06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 08.50, 23.45, 00.35 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот<новости» 07.30 «Обрати внимани» 07.40, 08.40 «Трансмиссия<новости» 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.20 «Новости Киевщины» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5<й элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.25 «Особенный взгляд» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время<Тайм» 22.15 «Агроконтроль» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.55 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.50 «Ты не один» 16.20 «Дешево и сердито» 17.00 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 01.10 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Есенин» 23.25 «Вечерний Ургант» 00.00 Ночные новости 00.15 «Владислав Галкин. Улыбка на память»

05.45 Советские мультфильмы 08.25 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 09.40 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» 11.05 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 13.35 Х/ф «Школьный вальс» 15.15, 20.10 Т/с «Девять жизней Нестора Махно» 17.15 Х/ф «Нет неизвестных солдат» 18.55 Х/ф «Батальоны просят огня» 22.10 Х/ф «Человек дождя» 00.25 Х/ф «Робокоп, 3»

11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Крот и его друзья» 11.45 М/с «Приключения Лелека и Болека» 12.00 М/с «Приключения Рекса» 12.30 Марви Хаммер 13.00 Маленькие сорванцы 14.30 Ералаш 15.00 Т/с «Все тип топ, или Жизнь на борту» 16.00 Т/с «Удачи Чарли!» 16.30, 21.20 М/с «Огги и кукарачи» 17.00, 20.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.25 М/с «Рыбология» 18.45 М/с «Американский дракон.Джейк Лонг» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «9 месяцев» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 20.40 М/с «Мульттачки» 22.20 Снимала мама

НТВМИР

Іменинники дня: ОЛЕКСІЙ, МАРІЯ, ЄВГЕН, АНТОН

ENTER

Сх. 17.30 Зах. 06.08 Повний міс. 22.36

06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 Х/ф «Не родись красивым» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.35 Т/с «Супруги». «Без срока давности» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Игра» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Морские дьяволы5» 23.35 Т/с «Столица греха» 03.30 Криминальная Россия

51 КАНАЛ

NTN

NTN

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Операция Трест», 1 с. 11.30, 16.00 М/ф 12.00 Гандбол. «Кубок ЕГФ.»Мотор» ( Запоро< жье) <»Татран» ( Словакия)» 14.30 Х/ф «Операция Трест», 2 с. 17.30 Артзона 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.00 Хата скраю 19.45, 22.20 Меморандум 20.00 Предвыборная агитация 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «УГРО2» 23.00 Х/ф «Выкуп»

Х/ф «Подвиг Одессы» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» «Медицинские тайны»

06.00 «Легенды уголовного розыска» 06.30 Х/ф «Акция» 08.05 «Агенты влияния» 09.00 «Православные святые» 10.55 Т/с «Паутина 6» 14.55 Т/с «Слепой 3» 18.30 «Случайный свидетель» 19.00, 23.45 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «Поцелуй дракона»

12.00 Т/с «Метод Лавровой» 12.55, 19.25 Богиня шопинга 13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.35, 20.30 Даешь, молодежь! 15.35 Вайфайтеры 16.15 Т/с «Чемпионки» 17.15 10 шагов к любви 18.20, 21.35 Одна за всех 19.50, 22.25 Т/с «Восьмидесятые» 22.00 Большая разница 23.00 Слишком грубо для Ю<туб’а 23.25 Анекдоты 00.00 Т/с «Реальная кровь»

06.10 08.30 09.00 10.00

19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время<Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

Сх. 06.48 Зах. 17.34 Трив. дня 10.46

1+1

СТБ

5 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00 «Шесть кадров» 10.25, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана» 12.25, 20.15 Т/с «Завтра будет завтра» 14.55 «Семейные мелодрамы» 15.55, 01.05 «Простошоу с Юрием Горбуно< вым» 22.45, 01.50 «Украинские сенсации» 00.05 Т/с «Незабываемое» 06.10, 16.00 «Все буде добре!» 08.00, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.40 Звездная жизнь 10.40 Х/ф «Желание»

06.30, 18.40 «Киевское время» 07.20 «Автопилот<новости» 07.40, 08.40 «Трансмиссия<новости» 08.20 «Утро со звездой» 09.15, 13.10, 14.10 «5 элемент» 10.15 «Большая политика» 11.15 «Время: итоги недели с Т. Даниленко» 12.15 «Новостеметр» 15.15 «Мамина школа» 16.10 «Окно в Европу» 16.45 «Мотор» 17.15 «Драйв<новости» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона»

Вівторок, 26 лютого 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Рецепты здоровья 06.25 АгроЭра 06.30 Смех с доставкой на дом 07.15 Обзор прессы 07.20 Стройплощадка 07.25 Страна on line 07.30 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Х/ф «Колдунья», 17 с. 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20, 20.55 Официальная хроника 09.25 Аудиенция. Страны от А до Я 09.45 «Секреты успеха» 10.15 Т/с «Маруся» 11.45 Т/с «Москва. Три вокзала» 12.35 Шаг к звездам 13.15 Желаем счастья 13.35, 18.30, 21.20 Деловой мир 13.45 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 2 с. 15.10 Euronews 15.15 Наука 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 И.Попович «Трембитарь украинской души» 2 ч. 16.05 Х/ф «Вечный зов», 9, 10 с. 18.45 221. Неделя 19.25 Кривое зеркало 21.25 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Мужская работа2», 3 с. 00.15 От первого лица 00.40 Между строк 01.30 О главном

51 КАНАЛ

06.00 Світанок 07.00, 07.40 Деловые факты 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.50 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20, 01.20 Чрезвычайные новости 10.10 Х/ф «О, счастливчик!» 12.15, 22.10 Т/с «Прокурорская проверка» 13.00 Анекдоты по<украински 13.10 Т/с «Бомбила» 14.55 Х/ф «Грозовые врата» 18.45 Факты. Вечер 20.05 Т/с «Баллада о Бомбере» 23.15 Свобода слова ○

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.40, 10.45, 16.00 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Д/ф «Мир животных» 09.35 Х/ф «Макарследопыт», 2 с. 11.45 Баскетбол 13.15 «Поговори обо мне» 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «Операция Трест», 1 с. 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.00 Благотворительная акция 19.45, 22.20 Меморандум 20.00 Предвыборная агитация 21.30 Т/с «УГРО2» 23.00 Гандбол

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана» 12.10 Х/ф «Кавказская пленница, или Но вые приключения Шурика» 13.55 «Не ври мне < 3» 15.00 «Семейные мелодрамы < 2» 16.00, 01.05 «Простошоу с Юрием Горбуно< вым» 20.15 Т/с «Завтра будет завтра» 22.45, 01.50 «Деньги» 00.05 Т/с «Незабываемое»

TET

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

07.00 Лентяево 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Метод Лавровой» 12.55 У ТЕТа тато! 13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.35, 20.30 Даешь, молодежь! 15.35 Вайфайтеры 16.15 Т/с «Чемпионки» 17.15 10 шагов к любви 18.20, 21.35 Одна за всех 19.25 Богиня шопинга 19.50, 22.25 Т/с «Восьмидесятые» 22.00 Большая разница 23.00 Дурнев+1 23.25 Анекдоты 00.00 Т/с «Реальная кровь»

06.00, 12.00, 16.20 М/ф 06.45 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.15 «Разбудильник < будильник» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Медикус» 13.00 Т/с «УГРО2» 16.50 «Люди» 17.15 «Поговори обо мне...» 17.45 «Совет безопасности» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.15 «Жить будете!» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Respect» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

06.35, 07.40 Подъем 06.40 Очевидец. Самое шокирующее 07.00 «Экономика в деталях» 07.20 Тележурнал «Пассаж» 08.30 Репортер 08.45 «Родительский клуб» 09.00 Х/ф «Пятый элемент» 11.40, 17.55 Т/с «Воронины» 13.20, 14.35 Kids’ Time 13.25 М/с «КотПес» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 16.50, 21.55 Т/с «Светофор» 19.00, 21.30, 00.55 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 19.50 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» 21.00 «О рыбалке всерьез» 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 00.00 Т/с «Дневники вампира2»

05.40 Х/ф «Ответный ход» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10 Х/ф «Исчезнувшая империя» 11.20 Х/ф «Любить нельзя забыть» 13.35 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка< невским» 14.30 Международный фестиваль юмора «Юр< мала» 16.15 «Жди меня» 18.10 Т/с «Брак по завещанию» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Двадцать лет без любви» 22.25 Т/с «По горячим следам2» 00.25 Д/ф «Второе пришествие Ванги» ○

СТБ 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50 Х/ф «Роза прощальных ветров» 11.40 «МастерШеф» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Метод Фрейда» 22.25 «Детектор лжи < 3» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Х/ф «Акселератка»

Союз Мультфильм М/с «Годзилла» «Днепр<футбол» «Алеф < в наше время» «Нереальные истории» Х/ф «U571» Т/с «Апостол» Новости 9 канала Культурное меню Т/с «Наркотрафик» «Убойное видео» «Месть природы» «Новости 2+2» «Сумасшедшее видео по<украински» Х/ф «Полтергейст2» Х/ф «Обнаженное оружие» «Дорожные войны» Х/ф «Жменяки»

Сх. 06.50 Зах. 17.33 Трив. дня 10.43

Понеділок, 25 лютого 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20 Новости 06.20 Рецепты здоровья 06.25 АгроЭра 06.30 Смех с доставкой на дом 07.15 Обзор прессы 07.20 Гигабайт 07.25 Страна on line 07.30 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Х/ф «Колдунья», 16 с. 09.00 Итоги недели 09.35 221. Неделя 10.15 Т/с «Маруся» 11.45 Шеф<повар страны 12.35 Право на защиту 12.55 Темный силуэт 13.05, 18.45, 21.20 Деловой мир 13.10 Энергоблок 13.20 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 1 с. 14.40 Окно в Америку 15.10 Euronews 15.15 Наука 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 И.Попович «Трембитарь украинской души», 1 ч. 16.00 Х/ф «Вечный зов», 7, 8 с. 18.30 Агро<News 19.00 Сельсовет 19.20, 21.30 Кривое зеркало 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф 00.15 От первого лица 00.40 Между строк

Советские мультфильмы Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» Х/ф «Сказка о потерянном времени» Х/ф «Пена» Х/ф «Соломенная шляпка» Т/с «Девять жизней Нестора Махно» Х/ф «Батальоны просят огня» Т/с «Охота на Берию» Х/ф «Робокоп3» Х/ф «Год дракона»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.20, 20.10, 22.55 «Днепровская неделя» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Умелец Мэнни» 10.10 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Крот и его друзья» 11.45 М/с «Приключения Лелека и Болека»

Іменинники дня: СВІТЛАНА, ЗОЯ, СЕМЕН, АРТЕМ 12.00 М/с «Приключения Рекса» 12.30 Марви Хаммер 13.00 Маленькие сорванцы 14.30 Ералаш 15.00 Т/с «Все тип топ, или Жизнь на борту» 16.00 Т/с «Удачи Чарли!» 16.30, 21.20 М/с «Огги и кукарачи» 17.00, 20.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.25 М/с «Рыбология» 18.45 М/с «Американский дракон.Джейк Лонг» 19.30 «Free Time» 19.55 «Полезные новости» 20.15 М/с «Тимон и Пумба» 20.40 М/с «Мульттачки» 22.05 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.55 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.50 «Ты не один» 16.20 «Дешево и сердито» 17.00 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 01.20 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Есенин» 23.25 «Вечерний Ургант» 00.00 Ночные новости 00.15 «Городские пижоны». «Задиры». Новый сезон

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.10, 17.15 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Кордон следователя Саве льева» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят. Груз 200» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 22.00 Т/с «Супруги» 00.00 Т/с «Гримм» 00.50 Х/ф «Мумия 3: Гробница Императо ра Драконов»


ТВПРОГРАМА 11

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

Середа, 27 лютого УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

06.00 Союз Мультфильм 07.20 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40, 21.25 «Сумасшедшее видео по<украин< ски» 10.45 «ДжеДАИ» 11.25, 03.20 «Дорожные войны» 12.00, 19.00 Т/с «Наркотрафик» 14.00 Т/с «Солдаты12» 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 18.50 Культурное меню 20.10 «Убойное видео» 20.35 «Облом UA» 22.05 Х/ф «Ливень» 00.05 Х/ф «Тяжелые деньги» 01.45 Х/ф «Ловкие руки» 04.00 Х/ф «Жменяки»

06.15 «Чужие ошибки. Тайна старой знахар< ки» 07.00, 16.00 «Все буде добре!» 08.55, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.40 Звездная жизнь 11.40 «Дорогая, мы убиваем детей» 13.20 «МастерШеф < 2» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Метод Фрейда» 22.25 «Хата на тата» 00.15 Т/с «Доктор Хаус» 01.15 Х/ф «Взрослые дети»

ИНТЕР 05.40 Т/с «Говорит полиция!» 07.00, 07.30, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 08.00, 08.30, 09.00 «Новости» 09.10, 20.30 Т/с «Двадцать лет без любви» 11.05, 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леони< дом Каневским» 14.05 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00, 22.25 Т/с «По горячим следам2» 18.10 Т/с «Брак по завещанию» 20.00 «Подробности» 00.25 «Парк автомобильного периода» 01.05 Д/ф «Странное дело. Морские разбой< ники» 01.55 Х/ф «Месть искусство» ○

1+1

06.55, 07.40 Деловые факты 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20, 01.30 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 12.10 Анекдоты по<украински 12.35, 13.00 «Кодекс чести» 13.40, 22.10 Т/с «Прокурорская проверка» 14.45, 20.05 Т/с «Баллада о Бомбере» 18.45 Факты. Вечер 23.20 Х/ф «Король говорит!»

УТ1

ИНТЕР 05.40 Т/с «Говорит полиция!» 07.00, 07.30, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 08.00, 08.30, 09.00 «Новости» 09.10, 20.30 Т/с «Двадцать лет без любви» 11.05, 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леони< дом Каневским» 14.05 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00, 22.25 Т/с «По горячим следам2» 18.10 Т/с «Брак по завещанию» 20.00 «Подробности» 00.25 Д/ф «Странное дело. Смертельная мас< ка» 01.25 Х/ф «Кости»

9 КАНАЛ 06.00 Союз Мультфильм 07.20 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40, 21.25 «Сумасшедшее видео по<украин< ски»

10.45 «ДжеДАИ» 11.25, 03.15 «Дорожные войны» 12.00, 19.00 Т/с «Наркотрафик» 14.00 Т/с «Солдаты12» 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 20.10 «Убойное видео» 20.35 «Нереальные истории» 22.05 Х/ф «Патриот» 00.00 Х/ф «Фрираннер» 01.35 Х/ф «Тяжелые деньги» 03.40 Х/ф «Дорога на Сечь»

11 КАНАЛ 06.35, 07.40 Подъем 06.40 Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.55 Новости 09.00, 19.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 10.00, 15.50 Т/с «Кадетство» 11.00, 17.55, 20.45 Т/с «Воронины» 13.20 Kids’ Time 13.25 М/с «КотПес» 14.30 «36, 6» 14.50 Т/с «Друзья» 15.45 Teen Time 16.50, 22.30 Т/с «Светофор» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Васильевский остров» 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 00.00 Т/с «Дневники вампира2»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.55 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00 «Шесть кадров» 10.25 Т/с «Величественные века. Роксола на» 12.25, 20.15 Т/с «Завтра будет завтра» 14.55 «Семейные мелодрамы» 15.55, 01.05 «Просто<шоу с Юрием Горбуно< вым» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксола на 2» 22.45 «Моя хата с краю» 00.10 Т/с «Незабываемое» 01.50 Комедийный детектив «Липучка» (2)

СТБ 06.25, 16.00 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.00 Звездная жизнь 11.00 Х/ф «Молодая жена» 13.00 «МастерШеф < 2» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Метод Фрейда» 22.25 «Кулинарная династия» 00.15 Т/с «Доктор Хаус» 01.10 Х/ф «Золото»

34 КАНАЛ

ICTV 06.45, 07.40 Деловые факты 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20, 01.55 Чрезвычайные новости 10.10, 16.50 Т/с «Улицы разбитых фона рей» 12.15 Анекдоты по<украински 12.35, 13.00 «Кодекс чести» 13.40, 22.10 Т/с «Прокурорская проверка» 14.45 Т/с «Баллада о Бомбере» 18.45 Факты. Вечер 20.05 Х/ф «Баллада о Бомбере» 23.15 Х/ф «Начало»

TET 07.00 Лентяево 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Метод Лавровой» 12.55, 19.25 Богиня шопинга

13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.35, 20.30 Даешь, молодежь! 15.35 Вайфайтеры 16.15 Т/с «Чемпионки» 17.15 10 шагов к любви 18.20, 21.35 Одна за всех 19.50, 22.25 Т/с «Восьмидесятые» 22.00 Большая разница 23.00 Слишком грубо для Ю<туб’а 23.25 Анекдоты 00.00 Т/с «Реальная кровь»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 10.00 Х/ф «Операция Трест», 3 с. 11.30 Баскетбол. «Суперлига. БК»Днепр» < БК»Донецк» 13.00 Азбука здоровья 13.30 Время советов 14.25 Х/ф «Операция Трест», 4 с. 16.00 М/ф 17.30 Истории с Бородой 18.55 Рецепт здоровья 19.45, 22.20 Меморандум 20.00 Предвыборная агитация 21.00 Перекресток 21.15 102 информ 21.30 Т/с «УГРО 2» 23.10 Х/ф «С вечера до полудня», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот<новости» 07.30 «Обрати внимани» 07.40, 08.40 «Трансмиссия<новости» 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35 «По< года» 08.15 «Драйв<новости» 08.20 «Утро со звездой» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.10 «В кабинетах» 17.25 «Акцент» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время<Тайм» 22.10 «Реальный сектор» 22.45 «Хроника дня» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

NTN 06.15 08.30 09.00 10.00

Х/ф «Гуга» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» «Медицинские тайны»

КАНАЛ «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.10, 17.15 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Кордон следователя Саве льева» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят. Груз<200. Про< должение» 14.40, 22.00 Т/с «Супруги» 15.40 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 21.00 Т/с «След. Красота требует жертв» 00.00 Т/с «Гримм» 00.50 Т/с «В поле зрения. Четвертый сезон»

06.00, 13.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Умелец Мэнни» 10.10 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Крот и его друзья» 11.45 М/с «Приключения Лелека и Болека» 12.00 М/с «Приключения Рекса» ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.55 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.50 «Ты не один» 16.20 «Дешево и сердито» 17.00 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 01.10 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Есенин» 23.25 «Вечерний Ургант» 00.00 Ночные новости 00.15 Среда обитания. «Натуральная жесть»

05.45 Советские мультфильмы 08.45 Х/ф «Каштанка» 09.50 Х/ф «Два капитана» 11.20 Х/ф «Анна на шее» 12.50 Х/ф «Мелодия на два голоса» 15.30, 20.10 Т/с «Охота на Берию» 17.30 Х/ф «Батальоны просят огня» 22.10 Х/ф «Год дракона» 00.30 Х/ф «Красный угол»

12.30 Марви Хаммер 13.00 Маленькие сорванцы 14.30 Ералаш 15.00 Т/с «Все тип топ, или Жизнь на борту» 16.00 Т/с «Удачи Чарли!» 16.30, 21.20 М/с «Огги и кукарачи» 17.00, 20.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.25 М/с «Рыбология» 18.45 М/с «Американский дракон.Джейк Лонг» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «9 месяцев» 20.00 «Философия искусства» 20.40 М/с «Мульттачки» 22.00 «Идеальный дом» 23.00 Телечат

04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.20 Квартирный вопрос 09.25 «Поедем, поедим!» 10.00 Т/с «Алиби» на двоих». «Маньяк» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.35 Т/с «Супруги». «Артистки» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Игра». «Спящая ячейка» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Морские дьяволы5» 23.35 Т/с «Столица греха» 03.30 Криминальная Россия

Іменинники дня: КИРИЛО, МИХАЙЛО, ФЕДІР, ЮРІЙ

НТВМИР

Сх. 06.44 Зах. 17.38 Трив. дня 10.54

06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник < будильник» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разобла< чение». «Гибель Империи» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Пища богов» 13.30 «Какие люди!» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Формула любви» 16.30 Д/с «Роскошные путешествия» 17.00 «Открытый миру» 17.15 «Чистая работа» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Поговори обо мне...» 00.30 «Дублирует Александр Белявский. Фильм первый» 01.20 Х/ф «Жили три холостяка», 1, 2 с.

NTN

5 КАНАЛ

06.05 Х/ф «Зеленый фургон» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «Медицинские тайны» 10.25 Т/с «Откройте, милиция!» 12.20 Т/с «Возвращение Турецкого» 14.55, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45, 01.50 «Свідок» 17.00 Т/с «Навигатор» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «Конец света: сверхновая»

06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.35 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот<новости» 07.30 «Обрати внимание» 07.40, 08.50 «Трансмиссия<новости» 08.15 «Трансмиссия<тест» 08.30 «Утро со звездой» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время<Тайм» 22.15 «Акцент» 22.45 «Хроника дня» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» ○

Сх. 19.54 Зах. 06.56 Повний міс. 25 лютого

06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Операция Трест», 2 с. 11.30, 16.00 М/ф 12.00 Х/ф «Выкуп» 14.25 Налоговый монитор 14.40 Х/ф «Операция Трест», 3 с. 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 19.45, 22.20 Меморандум 20.00 Предвыборная агитация 21.00 По ту строну поля 21.30 Т/с «УГРО2» 23.00 Баскетбол. «Суперлига. БК»Днепр» < БК»Донецк»

Четвер, 28 лютого 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Рецепты здоровья 06.25 АгроЭра 06.30 Смех с доставкой на дом 07.15 Обзор прессы 07.20 Стройплощадка 07.25 Страна on line 07.30 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Х/ф «Колдунья», 19 с. 09.00, 21.00 Итоги дня 09.15, 20.55 Официальная хроника 09.20 Караоке для взрослых 10.10 Т/с «Маруся» 11.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 12.30 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 4, 5 с. 14.45, 18.45, 21.20 Деловой мир 14.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт (мужчины) 16.30 Деловой мир. Агросектор 16.40, 01.45 О главном 17.10 Х/ф «Вечный зов», 13 с. 19.05 Кривое зеркало 21.30 Опыт 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Мужская работа2», 5 с. 00.15 От первого лица 00.40 Между строк

51 КАНАЛ

ICTV

07.00 Лентяево 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Метод Лавровой» 12.55, 19.25 Богиня шопинга 13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.35, 20.30 Даешь, молодежь! 15.35 Вайфайтеры 16.15 Т/с «Чемпионки» 17.15 10 шагов к любви 18.20, 21.35 Одна за всех 19.50, 22.25 Т/с «Восьмидесятые» 22.00 Большая разница 23.00 Слишком грубо для Ю<туб’а 23.25 Анекдоты 00.00 Т/с «Реальная кровь»

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00 «Шесть кадров» 10.25, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана» 12.25, 20.15 Т/с «Завтра будет завтра» 14.55 «Семейные мелодрамы» 15.55, 01.05 «Простошоу с Юрием Горбуно< вым» 22.45, 01.50 «Табу с Мыколою Вереснем» 00.05 Т/с «Незабываемое» ○

TET

06.00, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.15 «Разбудильник < будильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Адская кухня<2. Российская версия» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 13.00 «Секретные территории» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Странное дело» 14.50 «Дублирует Александр Белявский. Фильм первый» 16.30 Д/с «Роскошные путешествия» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 Д/с «Необычные культуры» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.30 «МНС» 00.45 «Территория заблуждений»

11 КАНАЛ

Сх. 06.46 Зах. 17.36 Трив. дня 10.50

06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Рецепты здоровья 06.25 АгроЭра 06.30 Смех с доставкой на дом 07.15 Обзор прессы 07.20 Гигабайт 07.25 Страна on line 07.30 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Х/ф «Колдунья», 18 с. 09.00, 20.55 Официальная хроника 09.05 Околица 09.30 Правительство на связи с гражданами 10.15 Т/с «Маруся» 11.45 Т/с «Москва. Три вокзала» 12.30, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.50 Книга.ua 13.10 Украинская песня 13.45 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 3 с. 15.10 Euronews 15.15 Наука 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 «Культ личности». Ю.Рыбчинский 15.45 Х/ф «Вечный зов», 11, 12 с. 19.05, 21.25 Кривое зеркало 20.50 Мегалот 21.00 Итоги дня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Мужская работа2», 4 с. 00.15 От первого лица 00.40 Между строк 01.45 О главном

06.35, 07.40 Подъем 06.40 Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.55 Новости 09.00, 19.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 10.00, 15.50 Т/с «Кадетство» 11.00, 17.55, 20.45 Т/с «Воронины» 13.15 Kids’ Time 13.20 М/с «КотПес» 14.30 Т/с «Школа гениев» 14.55 Т/с «Друзья» 15.45 Teen Time 16.50 Т/с «Светофор» 19.30 «Два берега» 21.00 «Автострасти» 22.20 «Бюро адвокатских расследований» 22.20 «Мой новый DRESSCODE» 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 00.00 Т/с «Дневники вампира 2»

Сх. 21.08 Зах. 07.21 Повний міс. 25 лютого 10.25 Т/с «Откройте, милиция!» 12.20 Т/с «Возвращение Турецкого» 13.15 Х/ф «Ловушка» 14.55, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45, 01.55 «Свідок» 17.00 Т/с «Навигатор» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «Патруль измерений»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.25 «Медицинские тайны» 10.00 Т/с «Алиби» на двоих». «Похищение рубина» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происше< ствие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер< дикт» 15.35 Т/с «Супруги». «Битва за Москву» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Игра». «Черный ферзь». «Щеп ка» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Морские дьяволы5». «Съезд докеров». «Кошкимышки» 23.35 Т/с «Столица греха» 03.30 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.10 Х/ф «Два капитана» 10.40 Х/ф «Каштанка» 11.40 Х/ф «Шаг навстречу» 13.00 Х/ф «Собака на сене» 15.30, 20.05 Т/с «Охота на Берию» 17.30 Х/ф «Батальоны просят огня» 22.05 Х/ф «Красный угол» 00.10 Х/ф «Беги без оглядки»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.20, 20.30, 22.55 «Днепровская неделя» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Умелец Мэнни» 10.10 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Крот и его друзья» 11.45 М/с «Приключения Лелека и Болека»

Іменинники дня: ЄФРОСИНІЯ, ОВСІЙ, ОНИСИМ, ПАФНУТІЙ 12.00 М/с «Приключения Рекса» 12.30 Марви Хаммер 13.00 Маленькие сорванцы 14.30 Ералаш 15.00 Т/с «Все тип топ или жизнь на борту» 16.00 Т/с «Удачи Чарли!» 16.30, 21.20 М/с «Огги и кукарачи» 17.00, 20.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.25 М/с «Рыбология» 18.45 М/с «Американский дракон.Джейк Лонг» 19.30 «Под напряжением» 20.00 «Идеальный дом» 20.25 Д/ф «Путем инноваций к новым стан< дартам» 20.40 М/с «Мульттачки» 22.00 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.55 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.50 «Ты не один» 16.20 «Дешево и сердито» 17.00 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 01.15 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Есенин» 23.25 «Вечерний Ургант» 00.00 Ночные новости 00.15 «Ирония судьбы Сергея Безрукова»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.10, 17.15, 21.00 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Кордон следователя Саве льева» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят. Все могло бы быть иначе» 14.40, 23.00 Т/с «Супруги» 15.40 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 22.00 Д/с «1941» 00.00 Т/с «Гримм» 00.50 Т/с «В поле зрения. Четвертый сезон»


12 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÎÑÌÎÑ

«Íåáåñíûå ïîñëàííèêè»: øóìíûé âèçèò ÍÅÊÐÓÏÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÎÒÑËÅÄÈÒÜ ÒßÆÅËÎ

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

²ÍÒÅËÅÊÒÓ ÀËÜÍÈÉ ØÒÓÐÌ ²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÈÉ Ó Öàðè÷àíñüê³é ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â ïðîâåëè ìåòîäè÷íèé áðåéí-ðèíã, íà ÿêîìó â÷èòåë³ ìàëè çìîãó â³äñòåæèòè îñîáèñòèé ð³âåíü ôàõîâî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ ãðàìîòíîñò³. Ó çìàãàíí³ âçÿëè ó÷àñòü ÷îòèðè êîìàíäè: «Ñ³ð³óñ», «Ëîãîñ», «Òåðèòîð³ÿ ²Q», «Åâðèêà». ²íòåëåêòóàëüíà ãðà ñêëàäàëàñÿ ç òðüîõ òóð³â: çàãàëüí³ çàïèòàííÿ, ìåòîäè÷íèé áóì, ôàõîâèé ìîäóëü. Ó ãð³ ³ç íåâåëèêèì â³äðèâîì ïåðåìîãëà êîìàíäà «Ëîãîñ».

ÍÎÂÈÍÈ ÞÐ’¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ÑÅ̲ÍÀÐ ÄËß Â×ÈÒÅ˲Â

ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

Ó ×îðíÿâùèíñüê³é ÑÇØ ²-²²² ñòóïåí³â äèðåêòîðè øê³ë òà çàñòóïíèêè äèðåêòîð³â ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè çóñòð³ëèñÿ íà ðàéîííîìó ñåì³íàð³-ïðàêòèêóì³ : «Ñòâîðåííÿ ìåíåäæìåíòó àäì³í³ñòðàòîð³â øëÿõîì ôîðìóâàííÿ êðåàòèâíî-³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ êåð³âíèöòâà». ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ îáãîâîðþâàëè íàãàëüí³ ïðîáëåìè â÷èòåëüñüêîãî ñüîãîäåííÿ. Êóëüì³íàö³ºþ ñåì³íàðó ñòàëà ïåäàãîã³÷íà êàâ’ÿðíÿ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ îáãîâîðþâàëè îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ êîæíîãî â÷èòåëÿ. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÂÀÆËȲ ÄÎÐÓ×ÅÍÍß 18 ëþòîãî ì³ñüêèé ãîëîâà Ñòàí³ñëàâ Ñàôðîíîâ íà îïåðàòèâí³é íàðàä³ ç êåð³âíèêàìè âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâàìè ðàéîííèõ ó ì³ñò³ ðàä òà Êàðíàóõ³âñüêèì ñåëèùíèì ãîëîâîþ äàâ íèçêó äîðó÷åíü ó æèòëîâî-êîìóíàëüí³é ñôåð³. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ç íèõ ñòîñóâàëàñÿ ïèòàíü áëàãîóñòðîþ ì³ñòà: ïðèâåäåííÿ òåðèòî𳿠äî íàëåæíîãî ñàí³òàðíîãî ñòàíó, ñâîº÷àñíå âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ çà ðîáîòîþ ñïåöòåõí³êè äëÿ ïðèáèðàííÿ äîð³ã. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÎÁÅÐÅÆÍÎ ÍÀ ËÜÎÄÓ Ç ïî÷àòêó çèìè íà âîä³ ñòàëîñÿ 5 íåùàñíèõ âèïàäê³â, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ïîñòðàæäàëè 8 ëþäåé, òðîº çàãèíóëè. Äëÿ òîãî ùîá óíèêíóòè íåùàñíèõ âèïàäê³â, ñë³ä äîòðèìóâàòèñü ïðîñòèõ ïðàâèë, à ñàìå: íå âèõîäèòè íà ë³ä, ÿêùî íå çíàºòå éîãî òîâùèíè; íå ï³äõîäèòè áëèçüêî äî îïîëîíîê, ì³ñöü çàòîðó ëüîäó; íå ïðîõîäèòè ÷åðåç ä³ëÿíêè áèòîãî, êîëîòîãî ëüîäó, íå õîäèòè ïî êðèæèíàõ. Ó ðàç³ íåùàñíîãî âèïàäêó íà ëüîäó àáî íà âîä³ òðåáà íåãàéíî ïîâ³äîìèòè ïðî öå ñëóæáó ïîðÿòóíêó çà òåëåôîíîì 101.

15 ôåâðàëÿ ìèðîâóþ îáùåñòâåííîñòü ïîðàçèëà íîâîñòü î ïàäåíèè ìåòåîðèòà â ×åëÿáèíñêå. Äåñÿòêè âèäåî, âûëîæåííûõ íà Youtube, ïîêàçàëè ëåòÿùèé îãíåííûé øàð ñ äûìîâûì øëåéôîì. Êàçàëîñü, îí ïðîíåññÿ ïðÿìî íàä ãîëîâîé.  ðåçóëüòàòå ïîñòðàäàëî íåìàëî ëþäåé, íî, áëàãî, â îñíîâíîì îò âûáèòûõ âçðûâíîé âîëíîé ñòåêîë

ÎÁËÎÌÊÈ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅËÀ ÍÀÕÎÄÈËÈ È Â ÎÁËÀÑÒÈ

ПАДАЮТ РЕГУЛЯРНО Честно говоря, произошло бы такое событие 21 декабря, масштабы паники предсказать тяжело. Но жители Урала проявили себя крайне организованно, и 15 февраля о конце света никто не вспомнил. Зато дождались своего звездного часа астрономы, оказавшиеся в фокусе

крупных метеоритов на Землю - событие распространенное. Феномен челябинского «гостя» в том, что оно произошло в непосредственной близости от людей. Это и вызвало повышенный интерес, а также некоторые опасения. Основную массу метеоритов, по словам Тамары Выхрестюк, принимают на себя мировой океан, пустыня, дикая природа. Там «пришельцев» снимать на телефон некому, вот и остаются они без внимания. Найдены обломки метеоритов и в Антарктиде, что говорит о достаточно широкой географии «приземлений».

внимания журналистов, объясняя это событие. Общественность интересует может ли повториться такое вновь и угрожает ли это нашей жизни? Лектор днепропетров- «ПОДБИРАЯСЬ» ского планетария Тамара К ЛЮДЯМ Но все же челябинВыхрестюк отмечает, что, на самом деле, падение не- ский «небесный гость» -

не первый, упавший так близко к людям. Лектор планетария вспомнила знаменитый Тунгусский метеорит, который так и не был найден. По свидетельству очевидцев, в 1908 году в небе пронесся огненный шар и взорвался на высоте 10-15 км. Сила взрыва Тунгусского метеорита сопоставима с взрывной волной водородной бомбы. Челябинский метеорит, конечно, «бахнул» поскромнее. Интересно, что было зафиксировано падение метеорита и в Днепропетровской области. В 1836 году в с. Мордвиновка Павлоградского района нашли обломки космического тела. Они небольшие, и информации о вреде от этого падения нет. Относительно угрозы будущих атак метеоритов, то Тамара Выхрестюк говорит, что падение некрупных объектов предсказать и отследить тяжело, несмотря на широкие технические возможности. Астрономы, в основном, следят за крупными объектами, которые несут реальную угрозу Земле, как, например, астероид 2012 DA-14, который 16 февраля пролетел близко от нашей планеты. Поэтому можно сделать вывод, что повторение челябинских событий вполне возможны в любом уголке Земли. Остается только надеяться, что метеориты все-таки пролетят мимо и упадут куданибудь в океан.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ØÅÐËÎÊÈ

×è ëåãàë³çóþòü ïðèâàòíèõ äåòåêòèâ³â? ªÂÃÅÍ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

Ñüîãîäí³ ïðèâàòí³ äåòåêòèâí³ àãåíòñòâà äîñèòü ïîïóëÿðí³ â Óêðà¿í³. Óòâîðþþòü ¿õ ïåðåâàæíî êîëèøí³ ïðàâîîõîðîíö³ ÷è äîñâ³ä÷åí³ þðèñòè. Òà ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ó íàø³é êðà¿í³ òàêî¿ ïðîôåñ³¿ äåòåêòèâè çìóøåí³ îôîðìëÿòèñü ÿê æóðíàë³ñòè, öåíòðè þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè òîùî Наприкінці минулого року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про

приватну детективну (розшукову) діяльність, що має легалізувати роботу українських Холмсів. Цей документ передбачає підпорядкування приватних агентств МВС. Проте у ньому не уточнюється, як саме буде регламентуватись їх діяльність, хто і за яким принципом видаватиме ліцензії. Як говорить директор дніпропетровського агентства «Сектор пошуку» Дмитро Віденко, основною перешкодою на шляху детективів є обмежений доступ

до інформації. На думку ж юриста Олександра Переметника, будь-яка діяльність поза законом не є хорошою для країни. Зокрема, він навів приклад Голландії, в якій регламентується діяльність абсолютно всіх, у тому числі повій та торговців наркотиками, не кажучи вже про приватних детективів. Справа в тому, що послуги останніх можуть серйозно допомогти міліції, а сам детектив, у разі прийняття закону, матиме право висту-

пати в суді як свідок, що, безумовно, допоможе у встановленні правди. Наразі ж детективні агентства займаються переважно пошуком людей. Зокрема, Дмитро Діденко розповів, що одного разу допомагав відомій російській телепередачі «Жди меня». Справи більш складного характеру, чи то пак, - більш кримінального - детективам даються важче через згадані обмеження в діяльності.

ÍÈͲ «ÀÃÅÍÒÈ» ÏÅÐÅÂÀÆÍÎ ØÓÊÀÞÒÜ ËÞÄÅÉ


ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Áîãàòñòâî êàæäûé ïîíèìàåò ïî-ñâîåìó. Äëÿ îäíèõ - ýòî ìèëëèîí íà ñ÷åòó â áàíêå, äëÿ äðóãèõ - áëàãîïîëó÷èå áëèçêèõ, äëÿ òðåòüèõ - âîçìîæíîñòü áûòü ñâîáîäíûì â ñâîèõ ðåøåíèÿõ. Îäíàêî êàêèå áû íè áûëè öåííîñòè äëÿ ÷åëîâåêà ïåðâè÷íû, íåëüçÿ îòðèöàòü, ÷òî â èõ ðåàëèçàöèè ôèíàíñû èãðàþò áîëüøóþ ðîëü. Âîïðîñ ñêîëüêî æå äåíåã óêðàèíöàì íóæíî äëÿ ñ÷àñòüÿ, ñòàë òåìîé ñîâìåñòíîãî ñîöèññëåäîâàíèÿ åæåíåäåëüíèêà «Êîììåíòàðèè» è êàäðîâîãî ïîðòàëà HeadHunter

Áîãàòñòâî «ïî-óêðàèíñêè»: ñìåëûå ìå÷òû, ñêðîìíûå çàïðîñû ÖÅÍÀ ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ 27% óâåðåíû â òîì, ÷òî çà áåçáåäíóþ

æèçíü ïðèõîäèòñÿ ðàñïëà÷èâàòüñÿ äðóæáîé, 25% - ñ÷àñòüåì â ëè÷íîé æèçíè, 24% - ñåìåéíûì áëàãîïîëó÷èåì, 21% - âîçìîæíîñòüþ çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì. Ëèøü ÷åòâåðòü ðåñïîíäåíòîâ îòìåòèëà, ÷òî íè÷åì èç âûøåïåðå÷èñëåííîãî æåðòâîâàòü íå ïðèõîäèòñÿ.

ÄËß ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÀ 3 ÒÛÑ. ÄÎË. ÂÛÑÎÊÈÉ ÄÎÕÎÄ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÓÐͲР²Ç ÒÕÅÊÂÎÍÄÎ 16 ëþòîãî íà áàç³ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó «Ìåòåîð» â³äáóâñÿ òóðí³ð ç òõåêâîíäî ïàì’ÿò³ çàñëóæåíîãî òðåíåðà Óêðà¿íè ²ãîðÿ Ïåòðåíêà. Çà ï³äñóìêàìè ÷åìï³îíàòó ñôîðìóþòü çá³ðíó êîìàíäó Óêðà¿íè äëÿ ó÷àñò³ â ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ñåðåä ìîëîä³ ç òõåêâîíäî, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó â Ìîëäîâ³. ○

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÁÎÉÎÂÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß Îñîáîâ³ ñêëàäè ïàðàøóòíîäåñàíòíî¿ ðîòè òà çåí³òíîðàêåòíî¿ áàòàðå¿ 25-¿ îêðåìî¿ ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíî¿ áðèãàäè âèñîêîìîá³ëüíèõ äåñàíòíèõ â³éñüê ïðîâåëè íàâ÷àííÿ, íà ìåò³ ÿêîãî áóëî â³äòî÷óâàííÿ ìàéñòåðíîñò³ ç îõîðîíè âàæëèâèõ îá’ºêò³â. ○

ФОРТУНА В ПОМОЩЬ Привлекательность больших денег не отрицали большинство опрошенных. Тем не менее, разбогатеть они предпочли бы, положившись на удачу. Более 60% респондентов считают, что обеспечить безбедную жизнь можно, оказавшись в нужном в месте, в

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÄËß ÇÀÐÀÁÎÒÊÀ Ïî ìíåíèþ ðåñïîíäåíòîâ, íàèëó÷øèìè ñôåðàìè äëÿ òîãî, ÷òîáû ìíîãî çàðàáàòûâàòü è äåëàòü ñâîé áèçíåñ, ÿâëÿþòñÿ èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè (48%), íåäâèæèìîñòü (31%), ôèíàíñû è ñòðàõîâàíèå (24%), ïðîäàæè (24%). Ïî÷òè ïîëîâèíà îïðîøåííûõ (41%) óâåðåíà â òîì, ÷òî øàíñ ðàçáîãàòåòü åñòü â ëþáîé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå.

звали высокооплачиваемую работу в нашей стране и за рубежом. Одним из популярных и желаемых способов приобретения материальных благ оказалось удачное вступление в брак. Однако такой способ больше привлекает женщин (26%). Сильный пол оказался более авантюрным - мужчины желали бы обогатиться, найдя клад или же безнаказанно «умыкнув» деньги.

13% ÎÏÐÎØÅÍÍÛÕ Ñ×ÈÒÀÞÒ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ ÖÅËÜÞ ÆÈÇÍÈ

Кроме того, ради высокого заработка украинцы готовы на многое. На жертвы ради хорошей работы не захотела идти лишь треть респондентов. Остальные, при необходимости, могут «положить» выходные, отпуска и даже человеческие отношения на алтарь нужное время. Также хоро- заработка денег. шим шансом стать обеспеченным человеком украинцы на- ДЕНЬГИ -

×ÒÎ ÌÅØÀÅÒ ÆÈÒÜ ÐÎÑÊÎØÍÎ? Êîððóïöèÿ Ëåíü Âëàñòü Ãëóïîñòü Æàäíîñòü Áîëüøèå íàëîãè

ÍÎÂÈÍÈ

ОТ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ Как оказалось, понятие богатства для наших соотечественников весьма субъективно. Большинство респондентов уверены, что деньги - не гарантия счастья, но нужны для комфорта и определенной свободы. Касательно того, сколько должен зарабатывать богатый человек, мнения разошлись. Четверть опрошенных считает, что зажиточный человек получает около 10 тыс. дол. в месяц, еще 24% уверены, что богаты те, чья зарплата начинается от 20-50 тыс. дол. Столько же респондентов признают «толстосумом» того, кто зарабатывает от 100 до 500 тыс. «зеленых». И лишь 9% считают, что богатство начинается с прибыли более чем 1 млн. дол. в месяц. Философски относятся к деньгам 14% участников исследования. Они считают, что «бумажками» не измерить состояние души. Интересно, что подобных идеалистов больше всего среди тех, кому за сорок. Примечательно, что при таких немалых запросах в теории, на практике мечты касательно хорошей зарплаты у людей значительно скромнее. Большинство считает доход высоким, если он превышает 3 тыс. дол. в месяц.

52% 50% 43% 34% 26% 26%

* ðåñïîíäåíòû ìîãëè âûáðàòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ îòâåòà

НЕ САМОЦЕЛЬ

Несмотря на гипотетическую готовность работать

сверхурочно, искать клад и даже красть ради обогащения, большинство украинцев все же не считает деньги самоцелью. Для 57% опрошенных капитал - это лишь средство достижения других задач и желаний. В первую очередь, возможности помогать другим. Пятая часть респондентов уверена, что благосостояние - это индикатор социального статуса человека. И только 13% думают, что достаток главная цель человеческой жизни. Любопытно, что 3% участников опроса искренне считают, что богатым в нашей стране быть стыдно, аргументируя тем, что честно заработать большие деньги невозможно. Среди респондентов, поддержавших это утверждение, большинству больше 40 лет. Положительно себя показали украинцы в вопросе траты предполагаемых богатств.

ÓÊÐÀÈÍÖÛ ÕÎÒßÒ ÒÐÀÒÈÒÜÑß ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ È ÐÎÄÍÛÕ Если бы у респондента на руках внезапно появился миллион долларов, 65% открыли бы свой бизнес, 41% - купили недвижимость и машину, а почти четверть опрошенных пожертвовали бы деньги на благотворительность. Многие использовали бы эти деньги, чтобы заплатить за учебу, осчастливить родственников подарками или оплатить дорогостоящее лечение.

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÅÐزÑÒÜ ²Ç ÒÅͲÑÓ

Ïðîéøëà â³äêðèòà ïåðø³ñòü Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ ÄÞÑØ ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó íà ïðèç äåïóòàòà îáëðàäè Ðîìàíà Êîâàëüñüêîãî. Ó çìàãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü 11 êîìàíä. Çìàãàííÿ ïðîâîäèëèñü çà äâîìà â³êîâèìè ãðóïàìè. ² ì³ñöå â ñòàðø³é ãðóï³ ïîñ³â Âëàäèñëàâ Íàäèêòî, ó ìîëîäø³é - Áîãäàí Âîéòåíêî. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ Ð²×ÍÈÖÞ 15 ëþòîãî, íàïåðåäîäí³ 69-¿ ð³÷íèö³ ïåðåìîæíîãî çàâåðøåííÿ Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêî¿ íàñòóïàëüíî¿ îïåðàö³¿, â ðàìêàõ ïðîåêòó îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â «Ïîäÿêà ïîêîë³íü» ó ì³ñòàõ òà ðàéîíàõ îáëàñò³ â³äáóëèñÿ ì³òèíãè ïàì’ÿò³ òà óðîêè ìóæíîñò³.


12 14 ТВПРОГРАМА ○

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

УТ 1

9 КАНАЛ 06.00 Союз Мультфильм 07.20 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40, 20.00 «Сумасшедшее видео по)украин) ски» 10.45 «Облом UA» 11.25, 01.50 «Дорожные войны» 12.00, 19.00 Т/с «Наркотрафик» 14.00 Т/с «Солдаты 12» 16.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 21.25 «Хулиганы» 22.00 «Бойцовский клуб» 23.00 Всемирная серия бокса. Украина ) Ве) ликобритания 03.05 Х/ф «Вперед за сокровищами гетьма на» 04.30 Мультфильмы

ИНТЕР

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 16.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник ) будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Дело моей жизни» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.05 «Званый ужин» 12.30 Т/с «Белые волки» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Представьте себе» 17.45 «Приемная депутата» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Совет безопасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Поговори обо мне...» 21.30 «МНС» 21.40 «Дураки, дороги, деньги» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип)топ» 00.20 Х/ф «Романтики»

06.35 Подъем 06.40 Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 09.00, 19.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 10.00, 15.50 Т/с «Кадетство» 11.00, 17.55 Т/с «Воронины» 13.20 Kids’ Time 13.25 М/с «КотПес» 14.35 Т/с «Школа гениев» 14.50 Т/с «Друзья» 15.45 Teen Time 16.50, 22.30 Т/с «Светофор» 21.00 «Променад» 22.00 «Дело вкуса» 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 00.00 Т/с «Дневники вампира 2»

05.40 Т/с «Говорит полиция!» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10 Т/с «Двадцать лет без любви» 11.05, 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леони) дом Каневским» 14.05 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 16.00 Т/с «По горячим следам 2» 18.10 Т/с «Брак по завещанию 2: Возвраще ние Сандры» 20.00 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.00 Х/ф «Анализируя то...» 01.45 Х/ф «Суинни Тодд, демон парикмахер с Флит стрит»

УТ 1

ИНТЕР 05.50 09.00 10.00 11.00 12.55 17.05 20.00 20.25 22.20 00.20

«Шустер Live» «Орел и Решка» «Вкусное свидание» «Вечерний Киев» Т/с «Танки грязи не боятся» Международный фестиваль юмора «Юр) мала» «Подробности» Международный фестиваль юмора «Юр) мала)2012» Церемония награждения «Viva! Самые красивые)2012» Х/ф «Лучший друг»

9 КАНАЛ 08.00 Х/ф «Заколдованное королевство» 12.00 Т/с «Приключения Мерлина 4» 14.00 Всемирная серия бокса. Украина ) Ве) ликобритания 17.20 ЧУ 19 тур. «Днепр» ) «Арсенал» 19.30 ЧУ 19 тур. «Металлист» ) «Металлург» 21.30 Х/ф «Особь» 23.40 Х/ф «Ливень» 01.35 Х/ф «Джерри Коттон» 03.15 «Дорожные войны» 03.40 Х/ф «Москаль волшебник» 05.00 Мультфильмы

11 КАНАЛ 06.40 08.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.20 12.25 13.25 14.45 16.10 19.10 22.00 00.15 00.20

Т/с «Ласточкино гнездо» Новый взгляд «Мой малыш» «Два берега» «Перевоплощение» «Просто собака» Т/с «Школа гениев» Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Т/с «Папины дочки» Х/ф «Каратэ пацан» Х/ф «Наемные убийцы» Х/ф «Блэйд 2» Спортрепортер Х/ф «Я ухожу не плачь»

1+1 08.00 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.10, 10.35 М/с «Чип и Дейл» 11.00 «Мир наизнанку ) 4: Вьетнам» 12.00 М/ф «Бернард» 12.35 Х/ф «Последняя песня» 14.45 Х/ф «Джордж из джунглей» 16.40 «Вечерний квартал» 18.30 «Рассмеши комика ) 2» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Параллельные миры» 22.10 Х/ф «Среди белого дня» 00.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу»

СТБ 06.25 07.50 08.50 09.50 11.45 15.15 19.00 22.35 23.30 00.30

Х/ф «Белое солнце пустыни» «Караоке на Майдане» «Едим дома» «Хата на тата» «Моя правда» «Следствие ведут экстрасенсы» Х/ф «Кровь не вода» «Детектор лжи) 3» Звездная жизнь Х/ф «Суета сует»

06.00 06.45 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 12.00

М/ф «Детали» «Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «Столичные тайны» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Медикус» «Тип)топ» «Люди»

34 КАНАЛ

12.20 12.50 16.15 17.30 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 22.30 00.10

Вайфайтеры Чертовщина 10 шагов к любви Одна за всех Даешь Молодежь! Виталька Что если бы? Большая разница Бабуны & дедуны 2 Т/с «Реальная кровь»

«Вне игры» Т/с «Белые волки» «Золото Маккены». 30 лет спустя» «Дело моей жизни» «Седмица» «Как надо» «Адская кухня)2. Российская версия» «Детали. Итоги дня» «Территория заблуждений» «Военная тайна» Т/с «Настоящие»

ICTV

TET М/с «Лунтик» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Лило и Стич» Т/с «Моя прекрасная няня» Т/с «Половинки» Х/ф «Как жениться на миллиардер ше» Х/ф «Нью Йоркское такси» Х/ф «Такси 3» Виталька Что если бы? Х/ф «28 недель спустя»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.»Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.00 Новости Кривого Рога

10.35 12.00 12.30 13.45 14.00 14.45 16.00 16.30 17.00 19.00 19.15 19.45 20.30 21.05 22.45 23.15 23.45

Х/ф «Душечка» По ту сторону поля Х/ф «С вечера до полудня», 2 с. «Поговори обо мне» Волшебное закулисье Х/ф «Макар следопыт», 3 с. М/ф Стендап Х/ф «Идиот. Настасья Филипповна» 102)информ «Новости. «Итоги» Азбука здоровья Один день с … Х/ф «Валентина» Грабля Музыка «Песни моря 2011. «День первый»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25, 00.25 «Тема недели» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40 «Погода» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25 «Автоконтинент» 09.50 «Мотор)новости» 10.10, 00.30 «Новостеметр» 10.15, 12.10 «Хроника недели» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот)тест» 12.15 «Обрати внимание» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особенный взгляд» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты с Сергеем Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер)класс с Наталкой Фицич»

NTN 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 «Железный Оскар» 06.55 Х/ф «Они сражались за Родину» 09.40 Х/ф «Опасная комбинация» 11.30 «Речовий доказ» 12.00, 23.00 «Главный свидетель» 12.50 «Лохотрон» 13.20 Т/с «Танкер «Танго» 19.00 Т/с «Паутина 6» 22.45 «Случайный свидетель» 23.55 Х/ф «Шестой день»

11.45 М/с «Приключения Лелека и Болека» 12.00 М/с «Приключения Рекса» 12.30 Марви Хаммер 13.00 Маленькие сорванцы 14.30 Ералаш 15.00 Т/с «Все тип топ или жизнь на борту» 16.00 Т/с «Удачи Чарли!» 16.30, 21.20 М/с «Огги и кукарачи» 17.00, 20.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.25 М/с «Рыбология» 18.45 М/с «Американский дракон.Джейк Лонг» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет неделя» 20.40 М/с «Мульттачки» 23.00 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Доброе утро» 09.30 «Контрольная закупка» 10.00 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.50 «Ты не один» 16.20 «Ералаш» 17.05 «Жди меня» 18.40 «Человек и закон» 19.50 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Есенин» 00.20 Х/ф «Боец»

05.45 Советские мультфильмы 08.00 Х/ф «На златом крыльце сидели» 09.10 Х/ф «Русалочка» 10.30 Х/ф «Ты у меня одна» 12.10 Х/ф «Васек Трубачев и его товарищи» 13.35 Х/ф «Отряд Трубачева сражается» 15.15, 20.10 Т/с «Охота на Берию» 17.15 Х/ф «Батальоны просят огня» 18.30 Х/ф «Провал операции «Большая медведица» 22.10 Х/ф «Беги без оглядки» 00.15 Х/ф «Спящий»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.10, 17.15 Т/с «След» 10.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» 12.00 Ток)шоу «Пусть говорят. Подмосковные вечера» 14.40 Т/с «Супруги» 15.40 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Неравный брак» 19.20 Церемония вручения Народной премии «Телезвезда» 22.10 Т/с «Мент в законе» 01.50 Т/с «Безмолвный свидетель 2»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.20, 20.25, 22.55 «Днепровская неделя» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Умелец Мэнни» 10.10 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Крот и его друзья» ○

17.00 Т/с «Навигатор» 19.30 Т/с «Приказано уничтожить. Опера ция «Китайская шкатулка» 23.10 Х/ф «Опасная комбинация» 01.00 Х/ф «Свадьба»

ENTER

Іменинники дня: ДАНИЛО, ІЛЛЯ, ПАВЛО, САМІЙЛО

НТВ МИР

Сх. 22.23 Зах. 07.48 Повний міс. 25 лютого

04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Очная ставка» 09.25 Спасатели 10.00 Т/с «Алиби» на двоих». «Похищение рубина» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер) дикт» 15.35 Т/с «Супруги». «Новогодняя» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с «Игра». «Пешка». «Рокировка». «Убийца». «Размен» 23.20 Х/ф «Сталин с нами», 1, 2 с. 01.15 «Школа злословия» 02.05 Т/с «Брачный контракт». «Танго втро ем «. «Тёткин блюз». «Кастинг». «Ку кольный дом»

Сх. 06.40 Зах. 17.41 Трив. дня 10.35

Козырная жизнь Х/ф «Железная леди» Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос Смотреть всем! За рулем Х/ф «Непобедимый» Несекретные файлы Максимум в Украине Факты. Вечер Х/ф «Город воров» Х/ф «Законопослушный гражданин» Х/ф «От заката до рассвета 2: Крова вые деньги Техаса» 00.55 Х/ф «От заката до рассвета 3: Дочь палача»

16.50 18.50 20.40 22.25 23.00

NTN

06.45 07.15 09.20 09.40 10.50 11.45 12.45 13.10 16.50 17.50 18.45 19.00 21.30 23.30

07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.25 10.00 11.00 13.10 14.50

08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Охота на изюбря» 14.45 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00 «Свідок»

Субота, 02 березня 06.00 Утренняя молитва 06.10 Клуб юмора 07.30 Муз/ф «В.Леонтьев. Время летит, буд то всадник» 09.05 Школа юного суперагента 09.25 Как это? 09.50 Опыт 11.15 Х/ф «Мираж» 14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо) вания (женщины) 15.50 В гостях у Д.Гордона 16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо) вания (мужчины) 18.00 20)летие Ассоциации автомобилистов Украины 19.05 Золотой гусь 19.40 «Мелодия двух сердец». Билоножко 20.50 Мегалот 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25, 01.30 Кабмин: событие недели 21.40 Без цензуры 22.10 Украинская песня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.05 Эра здоровья 23.35 Х/ф 00.25 Смех с доставкой на дом 01.40 «Потомки» с Н.Рыбчинской и К.Гнатен) ко

06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот)новости» 07.30 «Обрати внимание» 07.40, 08.40 «Трансмиссия)новости» 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.20 «Утро со звездой» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль» 17.15 «Мотор)новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время)Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 22.45 «Хроника дня» 23.30, 00.20 «CRIME NEWS» 23.45, 00.35 «Хроника недели»

Твинисы Лентяево Мультик с Лунтиком Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Богиня шопинга Т/с «Моя прекрасная няня» Даешь, молодежь! ○

5 КАНАЛ

TET 07.00 07.30 07.55 09.00 11.00 12.55 13.30 14.35

51 КАНАЛ

ICTV

1+1

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Операция Трест», 4 с. 11.30, 16.00 М/ф 11.45 Х/ф «С вечера до полудня», 1 с. 13.00 Один день с ….. 14.25 Х/ф «Душечка» 15.45 Перекресток 17.30 Испробовано на себе 18.55 Рецепт здоровья 19.45, 22.20 Меморандум 20.00 Предвыборная агитация 21.00 «Спорт.»Итоги» 21.30 Т/с «УГРО 2» 23.10 Х/ф «С вечера до полудня», 2 с.

06.55, 07.40 Деловые факты 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп)10 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20, 01.35 Чрезвычайные новости 10.10, 16.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 12.10 Анекдоты по)украински 13.00 «Кодекс чести» 13.50 Т/с «Прокурорская проверка» 15.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 18.45 Факты. Вечер 20.05 Х/ф «Непобедимый» 23.50 Х/ф «Железная леди»

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00 «Шесть кадров» 10.25, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.25 Т/с «Завтра будет завтра» 14.55 «Семейные мелодрамы» 15.55 «Простошоу с Юрием Горбуновым» 20.15 «Вечерний квартал» 22.00 Комедийный детектив «Липучка» (2) 23.50 Х/ф «Дикая штучка» 01.50 Х/ф «Средь белого дня» ○

15.35 16.15 17.15 18.20 19.25 20.30 21.30 21.55 23.00 00.00

СТБ 07.05, 18.00 Х/ф «Семейный дом» 17.50, 22.00 «Вiкна)Новини» 20.05, 22.25 «Моя правда» 00.15 Х/ф «Молодая жена»

11 КАНАЛ

Сх. 06.42 Зах. 17.40 Трив. дня 10.58

П'ятниця, 01 березня 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Рецепты здоровья 06.25 АгроЭра 06.30 Смех с доставкой на дом 07.15 Обзор прессы 07.20, 07.40 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.15 Х/ф «Колдунья», 20 с. 09.00, 21.00 Итоги дня 09.15, 12.55, 15.10 Официальная хроника 09.25 Д/ф «Корюковская трагедия. Преступ) ление против человечности» 10.15 Т/с «Маруся. Возвращение» 11.00 Концертная программа 13.00, 17.55, 21.10 Деловой мир 13.10 «Предвечерье» 13.40 Социальное шоу «Адреналин» 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.20 Кривое зеркало 16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт (женщи) ны) 18.15 М.Поплавский. «Шоу продолжается» 18.55 Футбол. Премьер)лига. «Шахтер» (До) нецк) ) «Волынь» (Луцк) 19.50 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 21.15 Концерт инструментальной музыки Ра) диоБенд А.Фокина 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 Х/ф «Мужская работа 2» 6 с. 00.15 От первого лица 00.40 Твой голос 01.30 О главном

Сх. 23.37 Зах. 08.19 Повний міс. 25 лютого НТВ МИР 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 Смотр 06.55 Главная дорога 07.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.25 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.25 Своя игра 12.10 «Наши» 13.00 «Возвращение Мухтара)2». «Операция «Сауна» 14.55 Следствие вели... 15.50 Александр Журбин. Мелодии на память 16.30 «Профессия ) репортер» 17.30 Т/с «Одиссея сыщика Гурина». Фильм шестой. «Любой ценой» 21.10 « Русские сенсации». Информационный детектив 22.10 Ты не поверишь! 23.05 Х/ф «Сталин с нами» 3, 4 с. 01.00 «Кремлёвские похороны» 01.55 Т/с «Брачный контракт». «Старые долги». «Ход конем». «Монстр». «Месть»

ENTER 05.45 09.00 10.05 11.30 13.15 14.50 18.40 20.25 21.50 23.30

Советские мультфильмы Х/ф «Русалочка» Вокруг смеха Х/ф «Жандарм и жандарметки» Х/ф «Жандарм и инопланетяне» Х/ф «Приключения Электроника» Х/ф «Три толстяка» Х/ф «Васек Трубачев и его товарищи» Х/ф «Отряд Трубачева сражается» Х/ф «Юнга Северного флота»

27 КАНАЛ 06.00, 12.30 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 11.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 «Невзрослые новости» 09.50, 18.45 «Полезные новости» 10.05 «Университет неделя» 10.30 «Альфа и Омега»

Іменинники дня: ФЕДІР, РОМАН, МАР'ЯНА, ПИЛИП, МИНА 15.00 Т/с «Все тип топ, или Жизнь на борту» 16.00 Т/с «Удачи, Чарли!» 16.30, 21.20 М/с «Огги и кукарачи» 17.00, 20.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 «Идеальный дом» 18.00 «Кекс в большом городе» 18.30 «9 месяцев» 19.10 М/с «Черный плащ» 20.10 М/с «Американский дракон.Джейк Лонг» 20.40 М/с «Петр и Степан» 22.20 Снимала мама 23.00 Телечат

ОРТ М 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 Х/ф «Дворянское гнездо» 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.40 «Смешарики. Новые приключения» 08.55 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.15 «Смак» 10.55, 12.15 «Кабачок «13 стульев» 17.25 Х/ф «Старики разбойники» 18.15 «Старики)разбойники». Продолжение 19.25 «Две звезды» 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером» 22.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 00.35 «Городские пижоны». Сверхновый Шер) лок Холмс. «Элементарно» 01.20 Х/ф «Седьмое небо»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 Х/ф «Бетховен 4» 09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Тайны звезд 11.00 Лучший повар на селе 12.00 Т/с «Дорогой мой человек» 13.50 Х/ф «Мелодия любви» 15.30 Т/с «След» 18.00, 19.20 Т/с «Условия контракта» 21.20 Т/с «Второе восстание Спартака» 23.20 Т/с «Дикий» 01.10 Т/с «Мент в законе»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 13 15

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

УТ 1

11 КАНАЛ 06.10 Новый взгляд 07.45 Церковь Христова 08.00 Спросите у доктора 08.25, 09.35 М/с «Пингвины из Мадагаска ра» 09.00 М/с «Рога и Копыта. Возвращение» 10.00 «Бюро адвокатских расследований» 10.20 «Родительский клуб» 10.35 «Просто собака» 10.55 «Мой новый DRESSCODE» 11.15 «Свадебные хлопоты» 11.40 Т/с «Школа гениев» 12.00 Т/с «Счастливы вместе» 13.45 Х/ф «Каратэ пацан» 16.30 Х/ф «Наемные убийцы» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «36, 6» 19.00 «Новости недели» 19.30 «Экономика в деталях» 20.00 «Автострасти» 20.30 «Дело вкуса» 21.00 «Перевоплощение» 22.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 00.10 Спортрепортер 00.15 Х/ф «Блэйд 2»

ИНТЕР

07.50 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото)Забава» 10.10, 10.35 М/с «Чип и Дейл» 11.00 «Кулинарные курсы с Ю.Высоцкой. Ита) лия. Тоскана» 11.25 «Шесть кадров» 12.20 «Воскресенье с Кварталом» 13.20 Х/ф «Ваша остановка, мадам» 15.20 Х/ф «Поцелуй судьбы» 19.30, 00.35 «ТСН» 20.15 Х/ф «Свидание» 22.10 «Светская жизнь» 23.10 Что? Где? Когда? 01.20 Х/ф «Глаза Лауры Марс»

06.00 07.40 09.30 10.05 12.05 17.50 20.00 20.55 22.55 01.15

Х/ф «Семья напрокат» Х/ф «Мы из джаза» «Школа доктора Комаровского» «Международный фестиваль юмора «Юрмала)2012» Т/с «На солнечной стороне улицы» Х/ф «Сделка» «Подробности недели» Х/ф «Волчий остров» Х/ф «Спецназ города ангелов» Х/ф «Дело о пеликанах»

9 КАНАЛ 08.15 Союз Мультфильм 09.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2012 г. ) 2013 г. 10.00 Х/ф «Заколдованное королевство» 12.00 Т/с «Приключения Мерлина 4» 14.00 «Днепр)футбол» 14.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.00 «Алеф ) в наше время» 15.30 «Вояж» 15.45, 22.40 «Сумасшедшее видео по)украин) ски» 17.15 Х/ф «Армия одиночки» 19.20 ЧУ 19 тур. Динамо ) Кривбасс 21.30 «Профутбол» 23.40 Х/ф «Патриот» 01.30 Х/ф «Зараза» 03.10 «Дорожные войны» 03.30 Х/ф «Фучжоу»

1+1

СТБ 07.15 08.15 10.10 11.05 15.25 19.00 20.00 22.05 00.15

«Едим дома» «Кулинарная династия» «Караоке на Майдане» Т/с «Метод Фрейда» Х/ф «Кровь не вода» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Ой, ма моч ки!» Х/ф «Привет, киндер!» Х/ф «КостяНика. Время лета»

34 КАНАЛ 06.10 М/ф 06.45 «Детали» 07.05 «Погляд»

07.35 «Адская кухня)2. Российская версия» 09.00 «У меня теперь семья!» 09.15 «Открытый миру» 09.30 «Люди» 10.00 «Жизненное пространство» 10.30 «Индекс опасности» 11.00 «Как надо» 11.30 «Автотема» 12.00 «Дело моей жизни» 12.30 «Седмица» 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.10 «Тайны мира» 18.00 «Смотреть всем» 18.50 «Формула любви» 19.40 «Тип)топ» 20.30 Информационное обозрение «PostSсriptum» 21.00 «Нам и не снилось». «Ванга. Продолже) ние», 1, 3 с. 23.45 Т/с «Настоящие»

ICTV 06.10 Світанок 07.00 Квартирный вопрос 07.50 Анекдоты по)украински 08.10 Дача 09.15 Основной инстинкт 09.50, 13.20 Смотреть всем! 10.50 ОлимпиЛяпы 11.30 Козырная жизнь 12.00 Мульт личности 12.20 Криминальный облом 14.15 Х/ф «Смерти вопреки» 16.10 Х/ф «Город воров» 18.45 Факты недели 19.30 Х/ф «Неизвестный» 21.50 Х/ф «Невидимка 2» 23.35 Х/ф «От заката до рассвета 3: Дочь палача» 01.10 Х/ф «Законопослушный гражданин»

TET 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.25 10.00 11.00 12.40 13.10 15.05 17.05 18.55 20.00 21.00 23.00 00.50

Сх. 06.38 Зах. 17.43 Трив. дня 11.05

Неділя, 03 березня 06.00 Утренняя молитва 06.10 Мир православия 06.40, 00.50 Смех с доставкой на дом 07.10 Сельский час 07.40, 23.40 «Жена» 09.05 Кто в доме хозяин? 09.30 Шаг к звездам 10.10 Караоке для взрослых 10.55 Шеф)повар страны 11.45 Честь имею пригласить 12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс)старт (женщины) 13.25 Ближе к народу 14.00 Х/ф «Работа над ошибками» 15.20 Золотой гусь 15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс)старт (муж) чины) 16.55 Деловой мир. Неделя 17.25 В гостях у Д.Гордона 18.15 «Секреты успеха» 18.50 «Пока я помню, я живу!» 20.40, 01.55 Главный аргумент 20.50, 01.45 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.25 Точка зрения 21.50 Путешествуй по свету с Ю.Акуниной 22.20 Фольк)music 23.00 Эра бизнеса. Итоги 01.20 Итоги недели

М/с «Лунтик» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Лило и Стич» М/ф «12 заданий Астерикса» Приколы на переменке Х/ф «Под строгим наблюдением» Х/ф «Нью Йоркское такси» Х/ф «Такси 3» Даешь, молодежь! Шуры)Муры Т/с «Восьмидесятые» Х/ф «Мечтать не вредно» Х/ф «Как украсть миллион»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10, 14.15, 16.00 М/ф 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Стендап 09.30 Х/ф «Макар следопыт», 3 с. 10.45 Краеведческое путешествие 11.15 Х/ф «Идиот. Настасья Филипповна» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Мир животных» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.45 Х/ф «Новые приключения капитана Врунгеля» 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Валентина» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с Андреем Шипко 20.15 Истории с Бородой 20.45 Данс)мастер 21.05 Х/ф «Душа» 22.45 Музыка 23.15 Концерт Павла Зиброва «Зимний поце) луй»

5 КАНАЛ 06.30 «Киевское время» 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40 «Погода» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10, 19.30 «Большая политика» 09.35 «Окно в Америку» 10.10 «Мамина школа» 10.30 «Здоровые истории» 11.10 «Технопарк» 11.30 «Трансмиссия)тест» 12.10 «Жизнь интересна» 13.10 «Защитник Отечества» 13.35 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Акцент» 16.10 «Машина времени» 17.30 «Новости Киевщины» 18.10 «Окно в Европу» 20.30 «Хроника недели» 21.00 Итоги недели 21.40 «Время)Тайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 23.40 «Обрати внимани» 00.30 «Обзор прессы»

NTN 06.00 Т/с «Танкер «Танго» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Убий) ца с того света 12.00 «Агенты влияния»

Сх. Зах. 08.57 Повний міс. 25 лютого 13.00 «Православные святые» 15.00 Т/с «Приказано уничтожить. Опера ция «Китайская шкатулка» 19.00 Т/с «Слепой 3» 22.40 «Лохотрон» 23.10 Х/ф «Свадьба» 01.10 Х/ф «Красный отель»

НТВ МИР 06.00, 08.00, 11.00 «Сегодня» 06.20 М/с 06.50 Просто цирк 07.20 Их нравы 08.25 «Первая передача». Автомобильная программа 08.55 Едим дома! 09.25 «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым 10.00 Дачный ответ 11.30 Х/ф «Товарищ Сталин», 4 с. 15.20 «Очная ставка» 16.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.00 Чистосердечное признание 18.40 «Центральное телевидение» 19.35 «Железные леди» 20.25 Т/с «Девятый отдел». Фильм второй. «Средь бела дня» 22.15 Золотая пыль 22.50 Х/ф «Сталин с нами», 5, 6 с. 00.45 «Реакция Вассермана» 01.20 «Концертный зал «НТВ» представляет: «Музыкальная супербитва. Россия ) Ук) раина» 03.30 Криминальная Россия

ENTER 05.45 09.30 11.05 12.50 14.25 23.15 00.30

Советские мультфильмы Х/ф «Аленький цветочек» Х/ф «Жандарм и жандарметки» Х/ф «Жандарм и инопланетяне» Х/ф «В поисках капитана Гранта» Х/ф «На златом крыльце сидели» Х/ф «Кое что из губернской жизни»

27 КАНАЛ 06.00, 13.25 М/ф 07.00, 16.30, 21.20 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 М/с «Перекресток в джунглях» 09.20 М/с «Умелец Мэнни» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов»

Іменинники дня: КУЗЬМА, ЛЕВ, ВІКТОР, ВАСИЛЬ 13.00 «Идеальный дом» 15.00 Т/с «Все тип топ, Или жизнь на борту» 16.00 Т/с «Удачи Чарли!» 17.00, 20.50 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.20 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.25 М/с «Рыбология» 18.45 М/с «Перемена» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 19.50 Д/ф «Путем инноваций к новым стан) дартам» 20.00 «Кекс в большом городе» 20.40 М/с «Петр и Степан» 22.20 Снимала мама 23.00 Телечат

ОРТ М 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 «Гении и злодеи» 06.50 Х/ф «Аленка» 08.20 «Служу Отчизне!» 08.45 «Смешарики. ПИН)код» 09.00 «Здоровье» 10.10 «Пока все дома» 11.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде» 12.20 Среда обитания. «Красота дороже де) нег» 13.25 «Борислав Брондуков. Комик с печаль) ными глазами» 14.30 Х/ф «Афоня» 16.20 «Форт Боярд» 18.00 «Один в один!» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 КВН 00.05 «Познер» 01.00 Х/ф «Загадка Эндхауза»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.30 События 06.50 Х/ф «Крылья ангела» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00 Т/с «Дорогой мой человек» 13.45 Х/ф «Лесное озеро» 15.30 Т/с «След» 17.10 Т/с «Условия контракта» 19.00 События недели 20.00, 21.00 Т/с «Интерны» 23.00 Ток)шоу «Великий футбол» 00.30 Т/с «Дикий»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com. Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

86 Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН РЕПЕРТУАР с 22 февраля по 28 февраля 2013 года 22 пятница СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ 18.30 Высокая комедия 2 ч. 10 мин. Дж. Патрик 23 суббота С Днем защитника! Премьера! 17.00 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА... Комедия 2 ч. 30 мин. Н. Птушкина 24 воскресенье Любимая классика! 17.00 НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ Комедия 2 ч. 30 мин. А. Островский 27 среда Премьера! 18.30 ПАЛАТА БИЗНЕС КЛАССА Комедия фарс 2 ч. 20 мин. А. Коровкин 28 четверг ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ 17.00 Лирическая комедия 2 ч. 30 мин. Л. Герш Художественный руководитель театра

Жан Мельников, народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy theatre.at.ua, e mail: gorkiy theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 31 38 91, 778 48 69, 778 48 57, 371 70 33.


16 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÑÄϲ ÏÎ ÐÎÁÎÒ² Ç ÂÏÏ Ó Ì.ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÄÏÑ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÎÄÀ ÒÎÊ ÍÀ ÄÎÄÀÍÓ ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÏÎÄÀÒÎÊ Платник податку зобов'язаний до податкової декла рації з ПДВ, яка подається до органу ДПС з прочерками, також додавати копії реєстрів виданих та отриманих по даткових накладних в електронному вигляді за відповід ний звітний період, оскільки Податковим кодексом України та нормативноправовими актами не передбаче но, що подання цих копій залежить від стану господар ської діяльності платника податку та від наявності чи відсутності податкових зобов'язань та податкового кре диту у відповідному звітному періоді (лист ДПС України від 13.12.2012 № 70820/6112/188515).

ÏÎÄÀÍÍß Ç²ÒÍÎÑÒ² ÙÎÄÎ ÑÏËÀ ÒÈ ÑÏËÀÒÈ ÊÎÍÑÎ˲ÄÎÂÀÍÎà ΠÏÎÄÀ ÒÊÓ ÊÎÍÑÎ˲ÄÎÂÀÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÏÐÈÁÓÒÎÊ Платники податку на прибуток, які мають у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на тери торії іншої, ніж такий платник податку, територіаль ної громади, і прийняли рішення щодо сплати консолі дованого податку, та відповідають критеріям, визначе них положеннями п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України, зобов'язані подавати у складі річної податко вої звітності за 2012 р. розрахунок щомісячних авансо вих внесків, які мають ними сплачуватися у наступні 12 місяців (у березні грудні 2013 р.; січні та лютому 2014 р.). Платникам податку рекомендовано Розрахунок по даткових зобов'язань щодо сплати консолідованого по датку на прибуток та Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток подавати за формою, затвердже ною наказом Мінфіну України від 28.01.2013 р. № 39 (лист ДПС України від 04.02.2013 р. № 2665/7/15 1317). Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу аналізу та підготовки матеріалів управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, бажано мати післядип ломну освіту у сфері управління (магістр державного управління). Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 ка лендарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки за тел. 7428160. Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ провідного спеціаліста відділу дошкільної освіти та соціального захисту управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту в галузі освіти, відповід ний стаж роботи, достатній рівень володіння державною мовою, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, основними принципами роботи на комп'ютері. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, дек ларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї родини за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Термін надання документів на конкурс 30 календарних днів від дня публі кації. Звертатися на адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70, кімната 212, тел. 7708216.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÊÐ ÀÙÀ ÏÎØÒÎÂÀ ÌÀÐÊÀ ÓÊÐ À¯ÍÈ - 2012» «ÊÐÀÙÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ УДППЗ «Укрпошта» розпочало конкурс «Краща поштова марка Ук раїни 2012». Учасниками конкурсу, що триватиме з 4 лютого до 1 квітня 2013 року, можуть бути користувачі послуг поштового зв'язку без віко вих обмежень. Кожен, хто бажає взяти участь у конкурсі, в термін з 4 лютого до 1 квітня 2013 року може надіслати до УДППЗ «Укрпошта» листи зі своїми пропози ціями щодо трьох поштових марок (блоків, малих аркушів), введених в обіг у 2012 році, які, на їхню думку, можуть посісти, відповідно, І, ІІ і ІІІ місця з позначкою «Конкурс «Краща поштова марка України2012». Листи, надіслані після 1 квітня 2013 року, не розглядатимуться. Дата відправки листів визначається за відбитком календарного штемпеля на конверті. Надіслані учасниками пропозиції розгляне конкурсна комісія, яка до 30 квітня 2013 р. визначить три поштові марки (блоки, малі аркуші), що посіли І, ІІ та ІІІ місця, та відповідно учасників переможців кон курсу. Три кращі поштові марки (блоки, малі аркуші) 2012 року визначають ся за кількістю балів, наданих за них учасниками конкурсу за системою: І місце 3 бали; ІІ місце 2 бали; ІІІ місце 1 бал. І, ІІ та ІІІ місця здобувають ті поштові марки (блоки, малі аркуші), які наберуть найбільшу кількість балів. Якщо дві або більше позицій на брали рівну кількість балів, вибір проводиться на основі додаткового го лосування членів конкурсної комісії. Автори листів (обрані методом жеребкування), які віддали свої голоси за маркупереможницю (блок, малий аркуш), та автори поштових ма рок (блоків, малих аркушів), що посіли І, ІІ та ІІІ місця, нагороджують ся добіркою поштових марок України 2012 р. Для отримання нагороди переможці повинні надати УДППЗ «Укрпошта» необхідні документи. Зображення марок та анкету учасника ви знайдете на сайті www.ukrposhta.com Чекаємо на ваші заповнені анкети за адресою (приймаються лише ті анкети, які надійшли поштою!): Відділ контролю письмової кореспонденції та реалізації філате лістичної продукції УДППЗ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

буде розглянута за його відсут зовом ПАТ «Мегабанк» до Казмі ності. рук Ірини Миколаївни про стяг нення заборгованості за кредит Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської об Довгинцівський районний суд ним договором у приміщенні Ле ласті (суддя Юдіна С.Г.) викликає м. Кривого Рогу викликає як нінського районного суду м. в якості відповідача Однорал відповідача Колчину Світлану Дніпропетровська за адресою: м. Ольгу Іванівну за позовом Одно Анатоліївну, зареєстровану по Дніпропетровськ, вул. Коробова, рала Миколи Миколайовича до вул. Лісового, 41/2 в м. Кривий 6, каб. 223. Однорал Ольги Іванівни, третя Ріг у судове засідання на 16.00 особа Відділ у справах грома 18 березня 2013 р., зал 31, вул. У провадженні Красногвар дянства, імміграції, реєстрації Бородича, 3, по справі за позо дійського районного суду м. фізичних осіб Павлоградського вом Колчина Олександра Юрійо Дніпропетровська знаходиться МВ УМВС про визнання особи та вича про визнання особи такою, цивільна справа за позовною за кою, що втратила право на що втратила право на користу явою Глазова Бориса Олександ користування житловим будин вання житловим приміщенням. ровича, Перепаденко Аліни Євге нівни до Глазової Раїси Тимофіїв ком та зняття з реєстраційного обліку. Останнє місце проживан Дніпропетровський районний ни, Глазова Олександра Борисо ня відповідача: вул. Котовсько суд Дніпропетровської області вича, Красногвардійського ра го, 227, м. Павлоград. Судове за повідомляє, що 05 березня 2013 йонного відділу у м. Дніпропет сідання призначено на року о 10.00 відбудеться розгляд ровську Головного управління 26.02.2013 року о 13 год. 30 хв. цивільної справи № 410/6426/ Державної міграційної служби за адресою: м. Павлоград, вул. 12 за позовом Начеса Олександ України в Дніпропетровській об Дніпровська, 135, каб. 205. У разі ра Павловича до Садового това ласті про визнання осіб такими, неявки відповідача у судове за риства «Метро», 3я особа Ге що втратили право на користу сідання справа, згідно з вимога ращенко Іван Іванович про ви вання житловим приміщенням та ми ЦПК України, може бути роз знання дій неправомірними, ви зняття з реєстрації. Відповідач знання рішення недійсним та зо Глазов Олександр Борисович глянута за її відсутності. бов’язання вчинити певні дії. У викликається у судове засідання Дніпропетровський районний разі неявки представника відпо на 13 березня 2013 року о 13 год. суд Дніпропетровської області відача Садового товариства 30 хв. у приміщення Красногвар повідомляє, що 14 березня 2013 «Метро» та 3ї особи Геращен дійського районного суду м. року о 09 год. 30 хв. відбудеться ка Івана Івановича у судове за Дніпропетровська за адресою: м. розгляд цивільної справи № 2410/ сідання справу буде розглянуто Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 6135/12 за позовом Щербини Сер за наявними матеріалами спра 77б, каб. 4, справу слухає суддя гія Олександровича, Щербина Лю ви та винесено рішення суду на Токар Н.В. Після опублікування бові Олександрівни до Байдуж підставі наданих суду доказів. об’яви в пресі відповідач вва Євгенії Пантелеймонівни про усу Просимо Садове товариство жається повідомленим про час та нення перешкод у праві користу «Метро» направити на вказану місце розгляду справи. У разі вання та розпорядження кварти дату представника з юридично неявки Глазова Олександра Бо рою шляхом зняття з реєстрації. У правильно оформленим дору рисовича справу буде розгляну разі неявки відповідачки Байдуж ченням. Адреса суду: 52005, то за його відсутності. Євгенії Пантелеймонівни у судове Дніпропетровська область, сел. засідання справу буде розглянуто Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в зв'язку з за наявними матеріалами справи та 12. розглядом цивільної справи за винесено рішення суду на підставі наданих суду доказів. Адреса суду: Кіровський районний суд м. позовом Рєпіної Ольги Геннадіїв 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровська в зв’язку з ни до Капшукова Сергія Федо сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, розглядом цивільної справи за ровича про визнання особи та позовом Білик І.П. до Клименко кою, що втратила право на ко каб. 13. М.П. про визнання шлюбу, укла ристування житловим приміщен Бабушкінський районний суд деного без наміру створити ням, викликає відповідача по м. Дніпропетровська (м. сім’ю, викликає відповідача Кли справі Капшукова Сергія Федо Дніпропетровськ, пр. Карла менко М.П. у судове засідання, ровича у судове засідання, яке Маркса, 57, каб. 309) викликає яке відбудеться 12 березня 2013 відбудеться 27 лютого 2013 року Кострійчук Ірину Миколаївну, року о 15 год. 30 хв. у при о 09 год. 15 хв. у приміщенні Кострійчука Володимира Васильо міщенні Кіровського районного Кіровського районного суду м. вича у судове засідання 27 лю суду м. Дніпропетровська (пр. Дніпропетровська (пр. Пушкіна, того 2013 року о 14 год. 30 хв. в Пушкіна, 29, суддя Казак С.Ю., 29, суддя Казак С.Ю., каб. 6). У якості відповідачів по цивільній каб. 6). У випадку неявки відпо випадку неявки відповідача справі за позовом Воробйова Во відача справу буде розглянуто за справу буде розглянуто за його лодимира Арсентійовича до Кост його відсутності в заочному по відсутності. рійчук Ірини Миколаївни, Кост рядку. Жовтневий районний суд м. рійчука Володимира Васильови ча про усунення перешкод, Орджонікідзевський міський Кривого Рогу повідомляє, що 05 відшкодування матеріальної та суд Дніпропетровської області березня 2013 року о 14.00 в залі моральної шкоди. З опублікуван повідомляє, що 28 лютого 2013 судових засідань 310 буде слуха ням цього оголошення відпові року о 9.00 в залі суду 2 буде тись цивільна справа за позовом дачі Кострійчук Ірина Миколаїв проводитись судове засідання по Логвіної Наталії Павлівни до на, Кострійчук Володимир Васи цивільній справі за позовом Уль Старцева Ігоря Петровича, третя льович вважаються належно по янової Ольги Федорівни до Дег особа Відділ опіки та піклуван відомленими про день, час та тярьової Лідії Вікторівни про ня Виконкому Жовтневої район місце розгляду справи. Суддя визнання права власності на до ної у місті ради м. Кривого Рогу моволодіння за набувальною про позбавлення батьківських Кудрявцева Т.О. давністю. У судове засідання прав. У разі неявки відповідача ЦентральноМіський районний викликається відповідач по у судове засідання без поважної суд м. Кривого Рогу повідомляє, справі Дегтярьова Лідія Вікторів причини та неповідомлення про що відповідач Донський Віктор на, 1949 р.н., місце проживання причини неявки до суду справа Вікторович по цивільній справі та реєстрації якої невідоме. У буде розглянута за його відсут № 216/240/13ц за позовом разі вашої неявки судове засі ності на підставі наявних по Тітієвської Людмили Григорівни дання буде проводитись за вашої справі доказів. до Донського Віктора Вікторови відсутності. На підставі ч. 9 ст. ча викликається у судове засі 74 ЦПК України і на підставі на Дніпропетровський районний дання на 27 лютого 2013 року о явних по справі доказів судом суд Дніпропетровської області 10.00 у приміщення Центрально буде винесено заочне рішення. (суддя Озерянська Ж.М.) по Міського суду м. Кривого Рогу за Адреса суду: 53300, Дніпропет цивільній справі № 2410/3536/ адресою: м. Кривий Ріг, вул. ровська область, м. Орджонікід 12 за позовом Кредитної спілки «Акорд» до Бутенко О.І. про Першотравнева, 12, зал 7 (суддя зе, вул. Петровського, 37. стягнення заборгованості викли Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб Ленінський районний суд м. кає у судове засідання в якості лікування оголошення в пресі Дніпропетровська викликає відповідача Бутенко Ольгу Іванів відповідач Донський Віктор Казмірук Ірину Миколаївну в ну на 14 березня 2013 року о Вікторович вважається повідом якості відповідача у судове засі 12.00. Судове засідання буде леним про час та місце розгляду дання, яке відбудеться 04 берез проходити за адресою: Дніпро справи. У разі його неявки до ня 2013 року о 15.00 по цивільній петровська область, Дніпропет залу судового засідання справа справі № 2/205/318/2013 за по ровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 5. Просимо Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації на даний час з’явитися до суду оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного особисто або направити свого службовця: представника. При собі необхід головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та масових заходів управління протокольних та масових заходів на но мати паспорт або інший доку період відпустки по догляду за дитиною основного працівника. мент, що посвідчує особу, а пред Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати ставникам належно оформлені вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціа довіреності.

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

ліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідно го спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років, бажано мати післядипломну освіту у сфері управління, володіти державною мовою та мати досвід роботи на ком п'ютері. Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 кален дарних днів від дня оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, кім.634, довідки за телефонами: 7428986, 7428671.

Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Гіба люк Т.Я. викликає на 06 березня 2013 р. об 11.00 у приміщення Заводського районного суду за адресою: м. Дніпродзержинськ,

вул. Губи, 5/3, тел. 37782, в якості відповідача Лаврушенка Юрія Михайловича, 1965 р.н., останнє місце реєстрації якого: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Миру, 23, кв. 51 по цивільній справі за позовом Крижановської Лариси Петрівни в інтересах Лаврушен ко Олени Юріївни до Лаврушен ка Юрія Михайловича про ви знання особи такою, що втрати ла право на користування жит лом. У провадженні Павлоградсько го міськрайонного суду Дніпро петровської області знаходиться цивільна справа № 429/12883/ 12 за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Кравченка Валерія Івановича, Кравченко Ніни Олександрівни про стягнення заборгованості. Відповідач Кравченко Ніна Олек сандрівна викликається у судо ве засідання на 01 березня 2013 року о 13.00 у приміщення Пав лоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 301. Суддя Бабій С.О. Після опублікування об'яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Крав ченко Ніни Олександрівни спра ву буде розглянуто за її відсут ності. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 05 березня 2013 року о 09 год. 30 хв. відбудеться розгляд цивільної справи № 2 410/5620/12 за позовом Пав ловської Світлани Вікторівни до Павловського Віктора Павловича про стягнення аліментів. У разі неявки відповідача Павловсько го Віктора Павловича у судове засідання справу буде розгляну то за наявними матеріалами справи та винесено рішення суду на підставі наданих суду доказів. Адреса суду: 52005, Дніпропет ровська область, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 13. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 12 березня 2013 року о 14.00 в залі судових засідань 310 буде слуха тись цивільна справа за позовом Тузік Ольги Леонідівни до Тузіка Володимира Миколайовича, тре тя особа Житловий кооператив «Рудоремонтник» про визнання права власності на 1/2 частину кооперативної квартири. У разі неявки відповідача у судове за сідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі до казів. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, викликає Шпирка Володимира Олександ ровича як відповідача по цивільній справі № 201/48/ 2013ц (пр. 2/201/409/2013) за позовом Селезня Сергія Іванови ча до Шпирка Володимира Олек сандровича, третя особа Голов не управління Державної мігра ційної служби України в Дніпро петровській області, про усунен ня перешкод у користуванні власністю, яке відбудеться об 11.00 05 березня 2013 року. У випадку неявки особи, що викли кається, справу буде розглянуто в заочному порядку. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газе ти «Правда», 84/102, суддя Зоси менко С.Г.) викликає у судове засідання, яке відбудеться 26 лютого 2013 року о 17.00 грома дянина Сакменова Вадима Івано вича по цивільній справі за по зовною заявою Сакменової Ма рини Фрідонівни до Сакменова


ОГОЛОШЕННЯ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

Вадима Івановича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. У разі неявки та неви конання обов’язку повідомити суд про причини неявки справу буде вирішено на підставі наяв них даних та постановлено заоч не рішення. Петриківський районний суд Дніпропетровської області вик ликає відповідача Сороку Адоль фа Івановича, який проживає за адресою: вул. Комсомольська, 161, с. Шульгівка, Петриківський район, Дніпропетровська об ласть, у судове засідання на 28 лютого 2013 року о 09.00 по цивільній справі № 0431/2045/ 12 (№ 2/0187/74/13) за позовом Публічного акціонерного това риства «ДТЕК Дніпрообленерго» до Сороки Адольфа Івановича про стягнення завданих збитків. У разі неявки справа буде роз глянута без вашої участі. Адреса суду: вул. Леваневського, 19, смт Петриківка, Петриківський ра йон, Дніпропетровська область. Петриківський районний суд Дніпропетровської області вик ликає відповідача Юлдашеву Прасков'ю Андріївну, яка прожи ває за адресою: вул. Чапаєва, 21, с. Хутірське, Петриківський ра йон, Дніпропетровська область, у судове засідання на 28 лютого 2013 року о 09 год. 30 хв. по ци вільних справах № 0431/2112/12 (№ 2/0187/92/13) та № 0431/ 2040/12 (№ 2/0187/72/13) за позовом Публічного акціонерно го товариства «ДТЕК Дніпро облeнерго» до Юлдашевої Прас ков'ї Андріївни про стягнення завданих збитків. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Адреса суду: вул. Лева невського, 19, смт Петриківка, Петриківський район, Дніпропет ровська область.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

глянута без вашої участі. Адреса суду: вул. Леваневського, 19, смт Петриківка, Петриківський ра йон, Дніпропетровська область. Петриківський районний суд Дніпропетровської області вик ликає відповідача Дарадана Ва силя Федоровича, який проживає за адресою: вул. Ворошилова, 60, с. Гречане Петриківського райо ну Дніпропетровської області, у судове засідання на 27 лютого 2013 року о 13.00 по цивільній справі № 0431/2118/12 (№ 2/ 0187/97/13) за позовом Публіч ного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» до Да радана Василя Федоровича про стягнення завданих збитків. У разі неявки справа буде розгля нута без вашої участі. Адреса суду: вул. Леваневського, 19, смт Петриківка, Петриківський ра йон, Дніпропетровська область. Петриківський районний суд Дніпропетровської області вик ликає відповідача Дейнегу Олек сандра Сидоровича, який прожи ває за адресою: вул. Зелена, 17, с. Куліші, Петриківський район, Дніпропетровська область, у су дове засідання на 28 лютого 2013 року о 13.00 по цивільній справі № 0431/2054/12 (№ 2/ 0187/77/13) за позовом Публіч ного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» до Дей неги Олександра Сидоровича про стягнення завданих збитків. У разі неявки справа буде розгля нута без вашої участі. Адреса суду: вул. Леваневського, 19, смт Петриківка, Петриківський ра йон, Дніпропетровська область. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Шатило Світлану Олександрівну, Шатила Олександра Сергійовича, Шатила Віктора Сергійовича у судове засідання як відповідачів по справі за позовом Сівачук Анни Анатоліївни про усунення перешкод у користуванні влас ністю, яке відбудеться 27.02.2013 р. о 15.00 за адре сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки у судове засідання Шатило Світлани Олександрівни, Шатила Олександра Сергійовича, Шатила Віктора Сергійовича без поважної причини та неповідом лення про причини неявки до суду справа може бути розгляну та за їхньої відсутності на підставі наявних по справі до казів.

Петриківський районний суд Дніпропетровської області вик ликає відповідача Байбікова Ми хайла Федоровича, який прожи ває за адресою: пров. Березовий, 3, смт Петриківка, Петриківський район, Дніпропетровська область, у судове засідання на 27 лютого 2013 року о 13.00 по цивільній справі № 0431/2117/12 (№ 2/ 0187/96/13) за позовом Публіч ного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» до Бай бікова Михайла Федоровича про стягнення завданих збитків. У разі неявки справа буде розгля нута без вашої участі. Адреса суду: вул. Леваневського, 19, смт Петриківка, Петриківський район, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ти Дніпропетровська область. щука Сергія Леонідовича в Петриківський районний суд якості відповідача у судове за Дніпропетровської області вик сідання, яке відбудеться 02 ликає відповідача Завгородню квітня 2013 року о 15 год. 30 хв. Лукію Павлівну, яка проживає за по цивільній справі № 2/205/ адресою: вул. Колхозна, 5, смт 376/2013 за позовом ПАТ «КБ Миколаївка, Петриківський ра «Данієль» до Тищука Сергія Ле йон, Дніпропетровська область, у онідовича у приміщенні Ленін судове засідання на 28 лютого ського районного суду м. Дніпро 2013 року о 13 год. 30 хв. по петровська за адресою: м. цивільній справі № 0431/2120/ Дніпропетровськ, вул. Коробова, 12 (№ 2/0187/99/13) за позовом 6, каб. 223. Публічного акціонерного това риства «ДТЕК Дніпрообленерго» ЗАОЧНІ РІШЕННЯ до Завгородньої Лукії Павлівни про стягнення завданих збитків. Красногвардійський районний У разі неявки справа буде роз суд м. Дніпропетровська, роз

ташований за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, 12 лютого 2013 року ухва лив заочне рішення по цивільній справі за позовом Да Консейсао Лідії Флора Пауло до Да Консей сао Жоакім Пауло, третя особа Орган опіки та піклування Крас ногвардійської районної ради в м. Дніпропетровську про поз бавлення батьківських прав, яким позов Да Консейсао Лідії Флора Пауло задоволено. Красногвардійський район ний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 11 грудня 2012 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 21795/2011 за позовом При ватного акціонерного товари ства «Страхова компанія «АХА Страхування» в особі Запорі зької філії Приватного акціонер ного товариства «Страхова ком панія «АХА Страхування» до Краснопір Наталії Олексіївни про стягнення майнової шкоди (в порядку регресу), яким позов задоволено: стягнуто з Крас нопір Наталії Олексіївни на ко ристь Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування» в особі Запо різької філії Приватного акціо нерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування» суму виплаченого страхового відшкодування у розмірі 44979 (сорок чотири тисячі дев’ятсот сімдесят дев’ять) грн. 17 коп.; стягнуто з Краснопір Наталії Олексіївни на користь Приват ного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Стра хування» в особі Запорізької філії Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування» судовий збір у сумі 449 (чотириста сорок дев’ять) грн. 79 коп. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красногвардійського район ного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна,77б, протягом де сяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржено до Апеля ційного суду Дніпропетровської області в той же строк. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 21 червня 2012 року було ви несено заочне рішення по цивільній справі № 436/3984/12 (2/436/876/12) за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Шабельника Ігоря Юрійовича та Желізняка Максима Володими ровича про солідарне стягнення заборгованості за кредитним до говором, яким позовні вимоги позивача задоволено і стягнуто солідарно з Шабельника Ігоря Юрійовича та Желізняка Макси ма Володимировича на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» суму заборгованості за кредит ним договором № 014/1741/ 116038 від 01.03.2007 р. у сумі 415665,02 грн., судовий збір у розмірі 3219,00 грн. Красногводійським районним судом м. Дніпропетровська (суд дею Некрасовим О.О.) 12 жовтня 2012 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу

№ 2419/1669/12 419/2926/12 за позовною заявою Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради до Дуда Ельвіри Володимирівни про стягнення заборгованості по сплаті за теплопостачання. По зовні вимоги Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради до Дуда Ельвіри Володимирівни про стягнення заборгованості по сплаті за теплопостачання були задоволені. Стягти з Дуди Ельві ри Володимирівни на користь Ко мунального підприємства «Тепло енерго» Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: 49005, м. Дніпропетров ськ, вул. Короленка, 22, р/р 26001004833001 в ПАТ «КБ «Надра» ДРУ, МФО 306016, ЄДРПО 32688148 у рахунок погашення заборгованості по сплаті за теп лопостачання 6044 (шість тисяч сорок чотири) грн. 25 коп. Стягти з Дуди Ельвіри Володимирівни на користь Комунального підприєм ства «Теплоенерго» Дніпропет ровської міської ради, розташова ного за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 22, р/р 26001004833001 в ПАТ «КБ «Надра» ДРУ, МФО 306016, ЄДРПО 32688148 суму сплаченого судового збору у розмірі 214 (двісті чотирна дцять)грн. 60 коп.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє Глобу Едуарда Валерійовича, 24.06.1990 року народження, що 17 січня 2013 року винесе но заочне рішення за позовом Маяцької Ірини Володимирів ни, Маяцького Сергія Васильо вича, Гаврилової Марини Сергі ївни до Глоби Едуарда Валерійо вича про визнання особи та кою, що втратила право на ко ристування житловим при міщенням. У провадженні Дзержинсько го районного суду м. Кривого Рогу знаходиться цивільна справа за позовом Казанцевої Віри Михайлівни до Казанцева Анатолія Федоровича про розір вання шлюбу. Відповідно до ви мог ст. 75 ЦПК України Дзер жинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 04 лю того 2013 року позовні вимоги по цивільній справі за позовом Казанцевої Віри Михайлівни до Казанцева Анатолія Федорови ча про розірвання шлюбу задо волені в повному обсязі.

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com

ÏÎÄÀ ÒÊ ÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª ÏÎÄÀÒÊ ÒÊÎÂÀ

²ÍÒÅÐ ÀÊÒÈÂÍÈÉ ÑÅÐÂ²Ñ «ÏÓ ËÜÑ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÈÉ «ÏÓËÜÑ ÏÎÄÀ ÒÊÎÂί» ÏÎÄÀÒÊÎÂί» Сервіс «Пульс податкової» почав працювати 25 січня 2012 року. Робота «гарячої лінії» побудована за принципом «callback», тобто, податківці не тільки приймають скарги громадян, але й повідомляють заявникам про результати роз гляду їхніх звернень і вжитих заходів. На «гарячу лінію» від платників податків Кіровського райо ну за минулий рік надійшло 12 звернень від 7 платників по датків. Звернення стосувалися питань прийняття електрон ної звітності, сплати єдиного податку, реєстрації податкових накладних, реєстрації платником ПДВ тощо. Всі звернення, отримані на «Пульс податкової» від платників податків, відпрацьовані. Таймураз Арсоєв, в.о. заступника начальника ДПІ ○

²Ç 1 Ѳ×Íß 2013 ÐÎÊÓ ÂÏÐÎÂÀÄÆÓªÒÜÑß ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀ ÑÒв×ÊÀ ÐŪÑÒÐ ÀÕÓÍÊÎÂÈÕ ÎÏÅÐ ÀÖ²É ÐŪÑÒÐÀÀÒÎв ÐÎÇÐ ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÎÂÈÕ ÎÏÅÐÀÖ²É На електронній контрольній стрічці в пам'яті апарата або модема, який до нього приєднаний, формуватимуться копії розрахункових документів і фіскальних звітів. Один раз на добу цей звіт автоматично передаватиметься до серве ра обробки інформації ДПС. За оцінками фахівців податкової служби, такий формат моніторингу призведе до значного скорочення податкових пе ревірок розбіжності між поданою звітністю та первинною документацією виявлятимуться дистанційно та заздалегідь. Самі ж первинні документи відтепер зберігатимуться в електронному вигляді, а не на паперовій стрічці, що знімає з платників клопоти зі зберігання цих відомостей. Наталія Горяна, завідувач сектора ○

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє Яворського Євгена Миколайови ча, що судом у судовому засі данні 12.02.2013 року було роз глянуто цивільну справу за по зовом Яворської Олени Вікторів ни до Яворського Євгена Мико лайовича про виділення часток, визнання права власності у по рядку спадкування за законом та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги Яворської Олени Вікторівни були задово лені.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÃÀÇÅÒÓ ÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÃÎÄ ÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

ÑÏÀÄÎÊ, ÎÒÐÈÌÀÍÈÉ Â²Ä ÁÀÒÜʲÂ, ÍÅ ÎÏÎÄÀ ÒÊÎÂÓªÒÜÑß ÎÏÎÄÀÒÊÎÂÓªÒÜÑß Якщо ви отримали спадщину від члена сім'ї І ступеня споріднення, то вартість успадкованої власності оподат ковується за 0ю ставкою податку на доходи фізичних осіб. Фізична особа, яка отримує спадщину від члена сім'ї ІІ ступеня споріднення, сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % від вартості успадкованого. Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 розділу І По даткового кодексу України членами сім'ї фізичної особи І ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дру жина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізич ної особи вважаються такими, які мають ІІ ступінь споріднення. Наталія Горяна, завідувач сектора

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Îëåñÿ ÃÃîí÷àðà îí÷àðà запрошує на

ÄÅÍÜ Â²ÄÊÐÈÒÈÕ ÄÂÅÐÅÉ. Початок заходів на факультетах 24 лютого 2013 р. о 10:00. Адреси факультетів 3 на сайті ДНУ: www.dnu.dp.ua Телефон приймальної комісії: 776382314.

Підприємство3виробник в Полтавській обл.

реалізує

КАРТОПЛЮ посадкового розміру 8 сортів голландської селекції І та ІІ репродукцій.

Тел. 0673532335352.


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÈÇ ÀÕÒÈÀÐÀ -  ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ 21 ôåâðàëÿ 1784 ã. ïî óêàçó Åêàòåðèíû II ïîñåëåíèþ Àõòèàð áûëî ïðèñâîåíî ãðå÷åñêîå íàçâàíèå - Ñåâàñòîïîëü, ÷òî îçíà÷àåò «âåëè÷åñòâåííûé». Èìïåðàòðèöà ïîâåëåëà Ãðèãîðèþ Ïîòåìêèíó ïîñòðîèòü íà ýòîì ìåñòå ãîðîä-êðåïîñòü. Ñåâàñòîïîëü ñòðîèëñÿ íà ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå Ïîòåìêèíûì ñ íîâîðîññèéñêèõ çåìåëü, è çà âñþ èñòîðèþ ñóùåñòâîâàíèÿ íå ðàç îïðàâäûâàë ñâîå íàçâàíèå. ○

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÌÓÐËÛÊ 22 ôåâðàëÿ â ßïîíèè îòìå÷àþò Äåíü êîøêè. ßïîíöû âîñïðèíèìàþò êîøà÷üå ìÿóêàíüå, êàê «íÿí-íÿí-íÿí», òî åñòü - «äâàäâà-äâà». Îòñþäà - äâàäöàòü âòîðîå ÷èñëî âòîðîãî ìåñÿöà.  VI âåêå íàøåé ýðû ýòè æèâîòíûå ïîïàëè â ñòðàíó Âîñõîäÿùåãî Cîëíöà èç Êèòàÿ íà êîðàáëÿõ, îõðàíÿÿ ñâÿùåííûå áóääèñòñêèå êíèãè îò ìûøåé.  ðåçóëüòàòå ýâîëþöèè â ìèðå êîøà÷üèõ ïîÿâèëñÿ ÿïîíñêèé áîáòåéë. ○

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405)

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÈÉ ÐÎÇÏÈÑ

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Äîëÿ ïåíçëåì ìàëüîâàíà ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Çäàâíà ñëàâèëàñü Ïåòðèê³âùèíà ìàéñòðàìè õàòíüîãî ðîçïèñó, ùåäðèìè ÿðìàðêàìè, íà ÿêèõ ìîæíà áóëî ïðèäáàòè ðîçìàëüîâàíèé ïîñóä, áàíäóðè, âèøèò³ ðóøíèêè. Ç äðóãî¿ ïîëîâèíè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ âèõîäèòü çà ìåæ³ ñ³ëüñüêîãî ³íòåð'ºðà, ïðèâåðòຠñâ³òîâó óâàãó ПЕТРИКІВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ Ця славетна земля зростила не одне покоління унікальних майстрів народної творчості. Серед них художниці Тетяна Пата, Надія Білокінь, Ярина Пилипенко. За унікальний талант ще й сьогодні люди з любов'ю називають цих жінок «петриківськими чарівницями». Одна з них, Тетяна Пата, не лише художниця «від Бога», але й талановита вчителька. Тяжка була молодість цієї Берегині розпису: народилась у бідній селянській родині (семеро братів та сестер), із 14 років заробляла на хліб,

ÏÀÒÅÍÒ ÍÀ ÊÎÐÒ 23 ôåâðàëÿ 1874 ã. îôèöåð áðèòàíñêîé àðìèè Óîëòåð Óèíãôèëä ïîëó÷èë ïàòåíò íà ðàçðàáîòàííûé èì îáðàçöîâûé êîðò äëÿ èãðû â áîëüøîé òåííèñ. Ïðîîáðàçîì áîëüøîãî òåííèñà áûëà èãðà «äæèäîêî», ñóùåñòâîâàâøàÿ â XIII-XIV ââ. â Èòàëèè, Ôðàíöèè è Àíãëèè. Ïðûãàþùèé ÷åðåç ñåòêó ìÿ÷ îòáèâàëè ðóêàâèöåé, íàäåòîé íà ðóêó, äåðåâÿííûì ùèòêîì èëè êîæàíûì ðåìíåì.  íà÷àëå XVI â. ñòàëè ïðèìåíÿòü ðàêåòêè.

²ÑÒ² Ç ÀÐ Õ²ÂÓ ÀÐÕ²ÂÓ

розписуючи односельцям печі, хатній реманент. Пата стала добре відомою, та, якби не історик Дмитро Яворницький, доля майстрині могла б бути іншою. Декоративний настінний розпис Дмитро Іванович вважав справжнім мистецтвом. Тож звернув увагу на творчість Пати, запросив її до співпраці. У 1920-х роках на замовлення Дніпропетровського краєзнавчого музею Тетяна Якимівна вико-

ÏÅÒÐÈʲÂÖ² ÌвÞÒÜ ÏÐΠ²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÔÀÁÐÈÊÈ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

«ÄÐÓÃÅ ÆÈÒÒß» ÐÎÇÏÈÑÓ ÏÎÄÀÐÓÂÀ ÔÅIJРÏÀÍÊÎ нує килим і два ескізи розпису комину печі. Вони донині зберігаються у фондах музею. Згодом у рідному селищі Тетяна Пата виховає десятки талановитих майстрів, якими пишатиметься Україна.

НА КАРТИНАХ УСЕ ЖИТТЯ 1936 року вчитель Олександр Статива засновує в Петриківці школу декоративного розпису. На той час це була єдина сільська художня школа. Він запрошує Тетяну Якимівну викладати основи Петриківського орнаментального розпису. Жінка не вміє читати й писати, але душею відчуває красу природи, вчить діточок детально передавати її в малюнках. Пелюстки квіток юні петриківці майстерно виводять стеблинкою осотняка, листочки - «кошачкою» (пензликом з котячої шерсті), а ягоди калини - пальцями. У кожному дотику - тепло рук, любов до рідної землі, розуміння її краси. «Люди подивляться на картини і зуміють прочитати все ваше життя», - навчала учнів Т.Пата. Школа виховала таких видатних майстрів, як Федір Панко, Василь Соколенко, Іван Завгородній, Явдоха Клюпа, Олександра Пікуш, Галина Прудникова, Марія Шимацька, Надія Шулик. Художня школа працює і нині, даруючи дітям зустріч із творчістю.

ШЛЯХ «ВІЛЬНОЇ СЕЛЯНКИ» Говорячи про Петриківський розпис, не

можна обійти дату 3 серпня 1929 року. Саме тоді в Петриківці відкрили цех вишивальниць, який мав назву в дусі епохи - «Вільна селянка». Спочатку там розробляли малюнки для вишивки. При артілі у 1958 році Федір Панко об'єднав окремих майстрів у цех підлакового розпису, який поступово реорганізується у фабрику художніх виробів «Дружба». Того ж року учень Пати організовує дитячу художню школу. Федір Панко викладає у школі, є незмінним головним художником фабрики до 1970 року. Митець не тільки зберігає розпис, але й вносить у нього новації: петриківці починають розписувати квітковим орнаментом шкатулки, дерев'яні сувеніри. Згодом Федір Панко організовує експериментальний цех Петриківського розпису при Дніпропетровському художньо-виробничому комбінаті Спілки художників України. Тут з народним мистецтвом, історією краю знайомляться численні туристи. Поява цеху додає художникам нових горизонтів, митці відчува-

ють себе творчими працівниками, а не виконавцями, як це було на фабриці.

МАЙСТЕР - У КОЖНІЙ ХАТІ Петриківщина, її майстри - у вирі життя. За часи існування цеху його митці не тільки створювали сувенірно-подарункові вироби, але й оформлювали інтер'єри міжнародних торгово-промислових виставок. Їх запрошували розписувати магазини у Москві, Києві, каюти пароплавів, що курсують по Дніпру. На зміну старшому поколінню приходять нові імена художників, Петриківський розпис ще більше розвивається. Асортимент виробів лише в експериментальному цеху складає більш як 200 найменувань. Петриківську продукцію купують туристи США, Канади, Франції, Італії, Польші. Із 1989 року петриківська фабрика «Дружба» змінює назву на «Петриківський розпис», її художники також продовжують дарувати людям свій талант, та у 2004 році підприємство ліквідують. Ця подія ще й сьогодні болить петриківцям, які мріють про відновлення фабрики. Та не зник з нею Петриківський розпис, у кожній хаті селища працює свій майстер. На сьогодні на базі експериментального цеху, який заснував Федір Панко, працює виробниче творче підприємство - Центр народного мистецтва «Петриківка». Він об'єднав частину митців народної творчості. Тут продовжують славні традиції розпису. Зразки виробів тутешніх майстрів - окраса музеїв понад 40 країн світу.


БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

ÍÀ ÑÒÐ ÀÆÅ ÑÀÌÎ×ÓÂÑÒÂÈß ÑÒÐÀÆÅ

Ïèòàíèþ è ãèãèåíå - îñîáîå âíèìàíèå ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ ×ÀÉ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÍÀ ×ÈÑÒÎÉ ÊÎÆÅ ÌÈÊÐÎÁÛ ÏÎÃÈÁÀÞÒ

Êàæäûé çíàåò, ÷òî òàêèå âðåäíûå ïðèâû÷êè, êàê êóðåíèå è çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì ñêàçûâàþòñÿ íà çäîðîâüå êðàéíå íåãàòèâíî. Îäíàêî íå âñå îñîçíàþò îñîçíàþò,, ÷òî íåêîòîðûå, âðîäå áû áåçîáèäíûå, íà ïåðâûé âçãëÿä, äåéñòâèÿ ñïîñîáíû óõóäøèòü ñàìî÷óâñòâèå, à èíîã äà äàæå èíîãäà ñòàòü ïðè÷èíîé çàáîëåâàíèé

²ÄÍÎÂËÞÞ×ÈÉ Ñ²Ê

ÍÀϲÉ-ÅÍÅÐÃÅÒÈÊ Òîìàòíèé ñ³ê äîïîìîæå êðàùå â³äíîâèòèñü îðãàí³çìîâ³ ï³ñëÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, àí³æ åíåðãåòè÷íèé íàï³é. Ïðî öå éäåòüñÿ ó íîâîìó äîñë³äæåíí³, ïðîâåäåíîìó â Ãðåö³¿. Íà äóìêó åêñïåðò³â, ïîì³äîðè ìàþòü æèòòºâî âàæëèâ³ õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè, ÿê³ äîïîìîæóòü íàïðóæåíèì òà ðîçòÿãíóòèì ì'ÿçàì â³äíîâèòè íîðìàëüíèé êðîâîîá³ã. Ì'ÿçè ³ ð³âåíü ãëþêîçè òèõ ñïîðòñìåí³â, õòî ï³ñëÿ òðåíóâàííÿ ï'º òîìàòíèé ñ³ê, â³äíîâëþþòüñÿ øâèäøå.

Ö²ÊÀÂÎ ФРУКТЫ В «ХИМИИ» ПОД ВОДУ Всем известно, что перед тем, как есть фрукты или овощи, их нужно промыть. Но часто, в спешке, мы просто слегка обдаем их водой и лакомимся с чистой совестью. Это большая ошибка. Так как вместе с плохо промытыми овощами, фрукта-

ÈÌÏÎÐÒÍÛÅ ÏËÎÄÛ ÏÎÊÐÛÂÀÞÒ ÏÀÐÀÔÈÍÎÌ ми и зеленью в организм могут проникать разнообразные кишечные паразиты или возбудители инфекций. Кроме того, в процессе выращивания плоды часто обрабатывают различными химическими веществами, которые

можно убрать только с помощью тщательного мытья. Также, чтобы увеличить срок хранения, многие импортные продукты (например яблоки) покрывают парафином, который образует тонкую пленку на кожуре. Смывать этот слой нужно под струей теплой проточной воды.

жить в 95% случаев. Известно, что мыло уничтожает до 90% микробов, если мыть руки под проточной водой не менее 30 секунд.

Примечательно, что куриные яйца до недавнего времени считались продуктом, НЕТ - ЖИРНОМУ И ОСТРОМУ который при частом употреблении вызыЧ асто причиной вает атеросклероз. Но таких проблем со здо- современные исследоМЫТЬ РУКИ ровьем, как болезни вания доказали, что ЗОЛОТОЕ кишечника, поджелу- помимо холестерина в ПРАВИЛО дочной железы и сосу- яйцах много лицетиМыть руки перед дов становится систе- на, который препятедой нас учат с дет- матическое наруше- ствует отложению хоства. Кроме того, пла- ние режима питания. лестерина на стенках каты, напоминающие Конечно, быстрый и сосудов. Кроме того, о важности этой гигие- вкусный перекус в одно яйцо содержит нической процедуры, фастфуде не испортит 6 г высококачественвисят в каждой поли- самочувствие мгно- ного белка и 9-незамеклинике. Что неуди- венно. Однако зло- нимых аминокислот. вительно. Брюшной употребление жирной тиф, гепатит и холера и острой пищей переявляются результа- гружает желудок, МАКИЯЖ том прорех в гигиене. приводит к избытку СНИМАТЬ, Несмотря на это, мно- холестерина в орга- «ШПИЛЬКИ» гие пренебрегают низме, лишнему весу НЕ НОСИТЬ данным золотым пра- и нарушению обмена Два незаменимых вилом и моют руки веществ. и очень востребован«через раз». Перекусывать ных атрибута в жизни Ученые выяснили, лучше фруктами, ореженщины - косметика какой эффект произ- хами или молочнои каблуки. Тем не меводит на микробов кислыми продуктанее, как бы они не укмытье рук. Оказыва- ми. Также, планируя рашали слабый пол, ется, они погибают в свой рацион, не следутечение 10 минут, ет забывать о кашах если поместить их на и овощах - они по чистую кожу. А на праву считаются грязной коже они чув- природными чисствуют себя «как т и л ь щ и к а м и дома», и продолжают организма.

ÊÎÔÅ ÇÀÙÈÒÈÒ ÑÎÑÓ ÄÛ ÑÎÑÓÄÛ Îòâåò íà âîïðîñ, âîëíóþùèé âñåõ êîôåìàíîâ - ñêîëüêî ÷àøåê êîôå â äåíü âñå-òàêè ìîæíî ïèòü, íåäàâíî äàëè íèäåðëàíäñêèå ó÷åíûå. Èõ èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî óïîòðåáëåíèå 2-4 ÷àøåê êîôå â äåíü áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà çäîðîâüå è íà òðåòü ñíèæàåò ðèñê ñåðäå÷íîñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ïðîèñõîäèò áëàãîäàðÿ àíòèîêñèäàíòàì, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â íàòóðàëüíîì êîôå. Îíè çàùèùàþò êëåòêè ñîñóäîâ îò ïîâðåæäåíèé.

надо помнить, что при постоянном использовании они могут стать причиной для беспокойства. Чтобы избежать проблем с кожей, нужно обязательно снимать макияж перед сном. Дело в том, что косметика закупоривает поры, а ночью кожа должна дышать. Если этого не происходит, поры расширяются, лицо отекает и теряет свежий вид. Но лучше всего убирать «марафет» по приходу с работы, чтобы кожа успевала отдыхать. Несмотря на то, что высокий каблук визуально стройнит фигуру и улучшает форму ног, носить неудобные туфли каждый день очень опасно. Привычка ходить в такой обуви приводит к варикозу, плоскостопию и болезням суставов. Но обувь совсем без каблука тоже вредна - могут быть серьезные проблемы с позвоночником. Чтобы ножки оставались в целости и сохранности, большую часть времени нужно носить обувь на каблуке высотой не более 2-2,5 см. Это безопасная высота.

ÀËÜ ÒÅÐÍÀ ÒÈÂÀ «ÒÐÅÍÀÆÅÐÖ²» ÀËÜÒÅÐÍÀ ÒÅÐÍÀÒÈÂÀ

ÕÎIJÒÜ Ï²ØÊÈ Òðèâàëà ïðîãóëÿíêà º êðàùîþ äëÿ îðãàí³çìó, àí³æ ³íòåíñèâí³ çàíÿòòÿ ó òðåíàæåðí³é çàë³. Âïðàâè ³ç íåâåëèêîþ ³íòåíñèâí³ñòþ ïîêðàùóþòü ÷óòëèâ³ñòü îðãàí³çìó äî ³íñóë³íó, à òàêîæ çíèæóþòü ð³âåíü øê³äëèâèõ ë³ï³ä³â ó êðîâ³. Òàêîãî âèñíîâêó ä³éøëè â÷åí³ ç Ãîëëàí䳿. Ïðè îäíàêîâîìó ð³âí³ åíåð㳿 ó ï³äë³òê³â, ÿê³ âåñü äåíü ñèä³ëè, à ïîò³ì ³íòåíñèâíî òðåíóâàëèñÿ, ð³âåíü õîëåñòåðèíó ³ ë³ï³ä³â áóâ çíà÷íî âèùèé, í³æ ó òèõ, êîòð³ ïîñò³éíî ðóõàëèñÿ ïðîòÿãîì äíÿ. ○

ÇÌÎÐØÊÈ ÍÀ ÎÁËÈ×ײ

ÑÊËÀÄÍÀ ÑÅÐÅÄÀ Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çìîðùîê íà îáëè÷÷ÿõ ïðåäñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ óòâîðþºòüñÿ äî ñåðåäè, äî 15-16-¿ ãîäèíè - ÿêðàç ï³ñëÿ âèõ³äíèõ ³ ñòðåñó íà ðîáîò³. Òàêîãî âèñíîâêó ä³éøëè ñï³âðîá³òíèêè îäí³º¿ áðèòàíñüêî¿ êîñìåòè÷íî¿ ô³ðìè. Âñüîãî áóëî îïèòàíî äâ³ òèñÿ÷³ àíãë³éîê. Äâ³ òðåòèíè ç íèõ ç³çíàëèñÿ, ùî ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ ¿õíÿ ïðàöåçäàòí³ñòü ð³çêî ïàäàº. Íåãàòèâíèé âïëèâ íà øê³ðó öåé äåíü ðîáèòü ³ òîìó, ùî ï³ä ÷àñ îá³äíüî¿ ïåðåðâè ñï³âðîá³òíèö³ íå ïðîòè ç'¿ñòè ùî-íåáóäü ñîëîäåíüêå. ○

ÇÀ ÏÈÒÓÙÈÕ Ä²ÒÅÉ

ØÒÐ ÀÔ ÓÂÀ ÒÈÌÓÒÜ ÁÀ ÒÜʲ ØÒÐÀÔ ÀÔÓÂÀ ÓÂÀÒÈÌÓÒÜ ÁÀÒÜʲ ʳëüê³ñòü í³ìåöüêèõ ï³äë³òê³â, ÿê³ äîâîäÿòü ñåáå äî êîìè òà ïîòðàïëÿþòü äî ãîñï³òàë³â â³ä àëêîãîëüíîãî îòðóºííÿ, º íåäîïóñòèìîþ. Òàêó äóìêó âèñëîâèâ ñïåö³àë³ñò ³ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Éåíñ Øïàí ³ç ͳìå÷÷èíè. ×èíîâíèê çàïðîïîíóâàâ øòðàôóâàòè áàòüê³â, ÷è¿ ä³òè ï'þòü. Íà éîãî äóìêó, áàòüêè ìàþòü âèïëà÷óâàòè øòðàô ó ðîçì³ð³ 100 ºâðî ò³é êîìïàí³¿, ÿêà âèäàëà ïîñòðàæäàë³é äèòèí³ ñòðàõîâèé ïîë³ñ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405)

Ó ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÕ ÌÀÑØÒÀÁÀÕ

Öåìåíò òà âóã³ëëÿ êðàëè ÊàìÀÇàìè ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÓÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

ÎÒÐÈÌÀ ÍÀ ÃÎвÕÈ

ÍÅÂÄÀËÈÉ ÎÁÌ²Í Çàïîð³çüêèé «ì³íÿëà» ñïðîáóâàâ çáàãàòèòèñÿ íà ãîð³õîâîìó á³çíåñìåí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ñàì îòðèìàâ íà ãîð³õè. Òàê, íåâ³äîìèé íà ì³ñüêîìó ðèíêó Âåðõíüîäí³ïðîâñüêà ï³ä³éøîâ äî ï³äïðèºìöÿ òà ðåàë³çàòîðà ãðåöüêèõ ãîð³õ³â ³ çàïðîïîíóâàâ çà âèã³äíèì êóðñîì ïðèäáàòè ãðèâí³. Íà¿âí³ ÷îëîâ³êè îáì³íÿëè êðîâíî çàðîáëåí³ ãðîø³ íà 500 òà 300 äîëàð³â. ×åðåç ê³ëüêà õâèëèí âîíè çðîçóì³ëè, ùî ãðîø³ ôàëüøèâ³, òà àôåðèñò óæå çíèê. Ïî «ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ» ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè íåïðàöþþ÷îãî 44-ð³÷íîãî «ì³íÿëó».

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÎѲÂÊÈ ÇÀÄÀÐÌÀ

ÏÐÈ̲Ðß ² ϲØÎÂ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 23-ð³÷íèé þíàê íàìàãàâñÿ âèêðàñòè ç ìàãàçèíó ñïîðòèâíîãî îäÿãó êðîñ³âêè âàðò³ñòþ 1300 ãðèâåíü. Õëîïåöü ïðîñòî ïðèì³ðÿâ «øóçè», ùî âïàëè â îêî, òà, ïîêèíóâøè íàïðèçâîëÿùå ñòàð³, íå ðîçïëàòèâøèñü, ïðîéøîâ â îáíîâö³ ÷åðåç êàñó. Àëå íà âèõîä³ ãîðå-çëîä³ÿ çóïèíèâ îõîðîíåöü ìàãàçèíó, ÿêèé ³ âèêëèêàâ ì³ë³ö³þ. Ëþáèòåëÿ áåçêîøòîâíîãî âçóòòÿ äîñòàâèëè äî ðàéâ³ää³ëó. Çà ôàêòîì ïðîâîäèòüñÿ ïîïåðåäíÿ ïåðåâ³ðêà. ○

²ÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÀ ÊÅÐÌÎÌ

ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÈ Ï²ØÎÕÎÄÈ Â í³÷ ï³ñëÿ Äíÿ âñ³õ çàêîõàíèõ âîä³é ³íîìàðêè «Í³ñàí-Ìàêñ³ìà», áëèçüêî òðåòüî¿ íî÷³ ðóõàâñÿ âóëèöåþ Øîñåéíîþ ó ϳäãîðîäíîìó òà íà¿õàâ íà äâîõ ï³øîõîä³â. Îäèí ³ç ïîñòðàæäàëèõ ïîìåð íà ì³ñö³, ³íøèé îòðèìàâ ïåðåëîì ë³âî¿ ãîì³ëêè òà ïëå÷à. Îñîáó âîä³ÿ âñòàíîâèëè îäðàçó - íèì âèÿâèâñÿ ³íñïåêòîð äîðîæíüî-ïàòðóëüíî¿ ñëóæáè. Çà äàíèì ôàêòîì â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðàòóðîþ ðàéîíó. ○

Íåùîäàâíî íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çàñóäæåíî 15 ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ÿê³ â îñîáëèâî âåëèêèõ ìàñøòàáàõ âèêðàäàëè ïðîäóêö³þ ç ï³äïðèºìñòâà «ШИРОКА» ДІЯЛЬНІСТЬ Кілька років тому керівник приватного підприємства Максим Д. почав співпрацювати з заводом «Хайдельберг-Цемент Кривий Ріг» як посередник з реалізації продукції насипного цементу. Для фасування будівельного матеріалу в мішки він придбав промисловий майданчик. Додатково купив 4 вантажних автомобілі марок КрАЗ та КамАЗ, і найняв на роботу водіїв. Тож торгівля цементом тривала в законному руслі і приносила прибутки приватному підприємству. Однак через деякий час бізнесмену цього видалося замало, і він захотів доходів у більших масштабах. Нічого особливого не придумав для розвитку власної підприємницької діяльності, окрім бажання поцупити чуже майно.

СВОЇ ЛЮДИ

ÂÈÁÓÕÎÂÀ ÇÍÀÕ²ÄÊÀ

²ÄÊÎÏÀËÈ Ì²ÍÈ Ó ïîíåä³ëîê, ïîáëèçó ñåëà Ïåòðîâå, ùî â Ñîô³¿âñüêîìó ðàéîí³, çíàéøëè 10 ïðåäìåò³â, ñõîæèõ íà àðòèëåð³éñüê³ çíàðÿäè ÷àñ³â â³éíè. Íà íåáåçïå÷íó çíàõ³äêó ï³ä ÷àñ ïîøóêîâèõ ðîá³ò íàòðàïèëà ³ñòîðèêîïîøóêîâà îðãàí³çàö³ÿ. Äîäàòêîâå îáñòåæåííÿ òåðèòî𳿠â ðåçóëüòàò³ âèÿâèëî 173 íåáåçïå÷í³ ïðåäìåòè, ñåðåä ÿêèõ 30 àðòèëåð³éñüêèõ ñíàðÿä³â, 26 ì³íîìåòíèõ ì³í, 17 ãðàíàò òà 100 ñòð³ëåöüêèõ ïàòðîí³â. Óñ³ çíàéäåí³ áîºïðèïàñè çíèùåíî.

ÇËÎÂÌÈÑÍÈÊÈ ÂËÀØÒÓÂÀËÈ ÏÐίÇÄ ÍÀ ÒÅÐÈÒÎвÞ

Бізнесмен вирішив знайти спільників, щоб на вказаному цементному заводі вночі викрадати продукцію.

Для здійснення свого наміру він запропонував начальнику караулу фірми, що охороняла підприємство, облаштувати ще один проїзд на територію. За обіцяну винагороду начальник охоронного караулу Степан С. зго-

дився на злочин. Замаскований у заводській огорожі проїзд для вантажівок був забезпечений. Крім того, головний охоронець мав розставляти своїх підлеглих для безперешкодного вивозу викраде-

ÂÈÍÅÑÅÍÎ ÂÈÐÎÊ Çà ìàòåð³àëàìè ÑÁÓ ïðîêóðàòóðîþ Êðèâîãî Ðîãó áóëî ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ÷.5 ñò.191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Âèðîêîì Æîâòíåâîãî ðàéîííîãî ñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêà âñ³õ ÷ëåí³â çëî÷èííîãî óãðóïîâàííÿ âèçíàíî âèííèìè ó ñêîºíí³ çëî÷èíó. Îðãàí³çàòîðà ãðóïè - 45-ð³÷íîãî Ìàêñèìà Ä. çàñóäæåíî äî 8 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Òàêå æ ïîêàðàííÿ îòðèìàâ êîëèøí³é íà÷àëüíèê îõîðîííîãî êàðàóëó öåìåíòíîãî çàâîäó. Äî 7 ðîê³â óâ'ÿçíåííÿ çàñóäæåíî ÷îòèðüîõ ó÷àñíèê³â çëî÷èíó. Ùå ÷îòèðüîõ ÷ëåí³â óãðóïîâàííÿ ïîçáàâëåíî âîë³ ñòðîêîì íà 5 ðîê³â êîæíîãî. ²íøèõ çàñóäæåíî äî 2-3 ðîê³â óâ'ÿçíåííÿ. Âèðîêè íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè.

ного цементу з підприємства, а також повідомляти учасників оборудки про час, коли керівництво заводу залишало територію. Максим Д. також запропонував начальнику караулу взяти на роботу охоронцями рекомендованих ним чотирьох знайомих чоловіків.

ПОНАД 200 ТОНН Підготовка до викрадення цементу тривала кілька місяців. До групи вже було залучено 15 осіб - водіїв, охоронців і навіть «насипальника цементу». Тим часом у Максима Д. з'явився ще один партнер - бізнесмен Юрій Л., якого на підприємстві цікавило вугілля, а не цемент. Вирішили, що, автомобілями, під по-

кривом ночі, можна вивезти і те, й інше. Протиправна діяльність організованої групи викрадачів тривала упродовж 5 місяців. Викрадені цемент та вугілля правопорушники реалізовували, а кошти привласнювали. Однак у результаті спецоперації, у ніч із 20 на 21 жовтня 2010 року, співробітники управління СБУ в Дніпропетровській області припинили та задокументували факт несанкціонованого вивезення з підприємства понад 200 тонн цементу та 285 тонн вугілля, що використовується в технологічному процесі. Всі 15 осіб, причетні до організації та здійснення крадіжок, були затримані. У ході огляду місць скоєння злочину вилучено документи складської звітності, записи зовнішнього відеоспостереження, отримано проби продукції. За експертними висновками, вартість викраденого тільки за одну цю добу склала більше 285 тисяч гривень.

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Íà íåòåðïëÿ÷èõ ï³øîõîä³â ÷åêàëà ðîçìîâà ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñï³âðîá³òíèêè ÄÀ² ïðîâåëè ë³êíåï äëÿ áåçòóðáîòíèõ ï³øîõîä³â. Òèõ, õòî ïåðåá³ãàâ äîðîãó «äå çðó÷í³øå», äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãàëè. Íàòîì³ñòü, ïðîâîäèëè ³ç íèìè áåñ³äó ùîäî íàñë³äê³â íåõòóâàííÿ ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó Після бесіди щодо рівня травмування на дорозі нетерплячих пішоходів запрошували до пересувного кінотеатру, який організу-

вали в мікроавтобусі. Там люди могли на власні очі побачити хроніки з місць аварій та соціальну рекламу щодо попередження травмування пішоходів. Окрім того, вони отримували листівку від ДАІ, а діти ще й яскравий флікер. Цікаво, що самі порушники запевняли працівників ДАІ, що добре знають, як потрібно поводитися на проїжджій частині. А свою поведінку виправдовували тим, що порушують правила лише інколи - поспішаючи або намагаючись скоротити шлях. Працівники ДАІ прово-

дять постійну профілактично-роз'яснювальну роботу з цією категорією учасників дорожнього руху. Основні ж причини аварій за участю пішоходів - перехід проїжджої частини у невстановленому місці, ігнорування сигналів світлофора та раптова поява людей на дорозі.

ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ: 3 ó 2013 ðîö³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòàëèñÿ

183 ÄÒÏ;

3 ïðè÷èíà 21% äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä, àáî êîæíî¿ ï'ÿòî¿ òàêî¿ ïî䳿 íà äîðîç³, - ïîðóøåííÿ ïðàâèë ï³øîõîäàìè; 3 ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ï³ä êîëåñàìè çàãèíóëè 12 ï³øîõîä³â òà 94 îòðèìàëè òðàâìè.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÄÀ²  ÎÁËÀÑÒ²


СПОРТ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

ÎÒÂÅÒÍÛÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ

Ëèãà Åâðîïû: êîìàíäàì íóæíû ïîáåäû

ÍÎÂÎÑÒÈ

ним «Эвертон» в 2007 году).

«ДНЕПР»: ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

 ÷åòâåðã, 21 ôåâðàëÿ, ñðàçó òðè óêðàèíñêèõ êëóáà ñûãðàþò îòâåòíûå ìàò÷è 1/16 Ëèãè Åâðîïû. Ïåðâûå èãðû ïîêàçàëè, ÷òî ëåãêîé ïðîãóëêè íè äëÿ êîãî íå áóäåò áóäåò,, è íóæíî ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà «ДИНАМО»: НЕ ХВАТАЕТ ФОРВАРДА Киевскому «Динамо» задачу усложняет домашняя ничья, ведь на своем поле «Бордо» может закрыться и элементарно держать игру на «ноль». А сегодняшний состав «бело-синих», при всех его проблемах, может и не справиться с французской стеной. Нужно отметить, что в столице динамовцы показали достаточно убедительную игру в противостоянии с «Бордо». У киевлян практически все получалось в первом тайме, логичным под-

тверждением чего стал гол Аруны. Но, к сожалению, удержать победу не удалось. Можно много говорить, что гол французов - из разряда случайных, и, наверное, отчасти так и есть. Но больше киевляне забить так не сумели. В первом матче «Динамо» откровенно не хватало форварда, который смог бы завершить начинания партнеров. Впрочем, на неделе в расположение «Динамо» наконец вернулся новоиспеченный чемпион Африки Браун Идейе, а это явное усиление для киевской атаки. Да и сам нигериец высказывает желание проявить себя в ответном поединке 1/16 Лиги Европы. Динамовцам нужно приложить максимум усилий для победы, а исход матча

 ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÈ Ñ «ÁÀÇÅËÅÌ» ÄÍÅÏÐßÍÅ ÂÈÄÅËÈÑÜ ÔÀÂÎÐÈÒÀÌÈ

решит индивидуальное мастерство игроков. В целом же, команда Блохина пока выглядит не особо сыгранной, что понятно - зимой она пополнилась новичками. Поэтому «Динамо» еще нужно время на построение игры.

«МЕТАЛЛИСТ»: БЕЗ ТАЙСОНА Результат «Металлиста», на первый взгляд, вполне позитивен. Нулевая ничья в Англии с «Ньюкаслом» означает, что все решится в Харькове, где команда Мирона Маркевича традиционно выглядит сильной. Однако если приглядеться к первой игре поближе, то становится понятным, что харьковчане ничью в какой-то степени «вымучили». Болельщики так и не увидели уже привычной остроатакующей игры «Металлиста». Зато видели два незасчитанных гола «Ньюкасла» и великолепную игру Алек-

сандра Горяинова. А вот в атаке харьковская команда выглядела неуверенно. Похоже, что уход Тайсона - несомненного лидера команды, не лучшим образом сказался на игре харьковчан. Равноценную замену этому игроку пока не нашли. Да, в межсезонье клуб приобрел бразильца Жажу Коэльо, но его форма, по словам Маркевича, еще далека от оптимальной. Игра с «Ньюкаслом» показала, что у «Металлиста» пока нет лидера, способного взять игру на себя и решить исход матча. Но не будем забывать, что в команде остаются такие мастера, как Клейтон Хавьер, Хосе Соса, Хонатан Кристальдо, которые вполне могут повести других за собой в ответном матче. Шансы «Металлиста» на общий успех выше, чем у других украинских клубов. Кроме того, есть у харьковчан и опыт прохода английских команд (вспом-

Единственный украинский клуб, потерпевший поражение в первом матче ЛЕ, днепропетровский «Днепр». После группового этапа Лиги Европы, откуда днепряне вышли с первого места из сложнейшей группы, в команду Рамоса поверили все: и болельщики, и эксперты. А когда в качестве соперника днепропетровцам в 1/16 выпал швейцарский «Базель», украинская команда виделась явным фаворитом. Но… «Днепр» проиграл в гостях 0:2, чем очень сильно усложнил себе жизнь. В ответном матче нужно побеждать 3:0, ведь в противном случае наша команда закончит еврокубковый сезон на этой стадии. Откровенно говоря, в Швейцарии «Днепр» не показал хорошую игру: не было ярких атак, слаженной командной быстрой игры, которая стала «фишкой» днепрян осенью. Конечно, подвела и погода в Базеле (во втором тайме пошел очень сильный снег), но сами игроки считают, что это не отговорка. «Днепру» вполне реально выиграть у «Базеля», если на «Днепр-Арене» мы увидим ту игру, которой команда запомнилась на групповом этапе ЛЕ и в чемпионате Украины.

ÏÅÐÂÀß ÐÀÊÅÒÊÀ

ÑÍÎÂÀ ÑÅÐÅÍÀ Íà äíÿõ æåíñêàÿ òåííèñíàÿ àññîöèàöèÿ îáíàðîäîâàëà íîâûé ðåéòèíã ëó÷øèõ òåííèñèñòîê ïëàíåòû. Ñîãëàñíî åìó, ñïóñòÿ äâà ãîäà òèòóë ëó÷øåé ðàêåòêè ìèðà âåðíóëà ñåáå àìåðèêàíêà Ñåðåíà Óèëüÿìñ. Íà âòîðîé ñòðî÷êå - áåëàðóñêà Âèêòîðèÿ Àçàðåíêî, íà òðåòüåé - ðîññèÿíêà Ìàðèÿ Øàðàïîâà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî 31-ëåòíÿÿ Óèëüÿìñ ñòàëà ñàìîé âîçðàñòíîé ïåðâîé ðàêåòêîé ìèðà çà âñþ èñòîðèþ æåíñêîãî òåííèñà. ○

ÃËÀÇÊÎÂ - ÑÊÎÒÒ

ÄÂÎÅ ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÕ Ñðàçó äâà ðîññèéñêèõ êàíàëà - «Ðîññèÿ 2» è «Áîéöîâñêèé êëóá» - 24 ôåâðàëÿ â ïðÿìîì ýôèðå ïîêàæóò ïîåäèíîê 28ëåòíåãî óêðàèíñêîãî ñóïåðòÿæà Âÿ÷åñëàâà Ãëàçêîâà è 32-ëåòíåãî àìåðèêàíöà Ìàëèêà Ñêîòòà. Èíòåðåñíî, ÷òî îáà áîêñåðà ïîêà íå çíàëè ïîðàæåíèé. Áîé ñîñòîèòñÿ â ÑØÀ. Ãîòîâèòüñÿ ê ïîåäèíêó Ãëàçêîâó ïîìîãàåò àìåðèêàíñêèé òðåíåð Äîí Òåðíåð. Òåðíåð èçâåñòåí ðàáîòîé ñ Ýâàíäåðîì Õîëèôèëäîì ïåðåä åãî áîÿìè ïðîòèâ Ìàéêà Òàéñîíà è Ëåííîêñà Ëüþèñà. ○

ÏÐÅÇÅÍÒÎÂÀËÈ ÏÎÑËÅÄÍÈÌ

ÁÎËÈÄ «ÓÈËÜßÌÑ» Íà äíÿõ «Óèëüÿìñ» ïîñëåäíèì â Ôîðìóëå-1 ïðåçåíòîâàëà ñâîé íîâûé áîëèä FW35. Ïðåäñòàâèòåëè êîìàíäû çàÿâèëè, ÷òî íà 80% ýòî ïîëíîñòüþ íîâàÿ ðàçðàáîòêà, ïîýòîìó ïðèøëîñü çàäåðæàòü åå ïîÿâëåíèå, ÷òîáû ïðîâåñòè áîëüøå âðåìåíè â àýðîäèíàìè÷åñêîé òðóáå.  èòîãå ïðåçåíòàöèÿ FW35 îêàçàëàñü ïîñëåäíåé ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà ìèðà - 2013 Íîâàÿ ìàøèíà äåáþòèðîâàëà íà òðàññå 19 ôåâðàëÿ. ×ÅÌÏÈÎÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÒ ÌÈÐ ÌÈÐÀÀ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

Êóáîê äëÿ äíåïðîïåòðîâñêîãî øïàæèñòà финале одержал победу над французом Урлишем Робери (14:11). Стоит отмеÍàø çåìëÿê Áîã äàí Áîãäàí тить, что довольно высокоÍèêèøèí ñòàë ïîáåäèòåго результата добился еще ëåì ýòàïà Êóáêà ìèðà ïî один украинец - Олег Сокоôåõòîâàíèþ íà øïàãàõ è îáëàäàòåëåì þáèëåéíîãî лов, который занял шестое 60-ãî Êóáêà Õàíäåíõàéìà. место. Чтобы попасть в четверку медалистов, наÑîñòÿçàíèÿ ïðîøëè â шему соотечественнику не îäíîèìåííîì íåìåöêîì хватило двух уколов. ãîðîäå 15-16 ôåâðàëÿ Интересно, что в этом году Кубок Ханденхайма В полуфинале Никисобрал рекордное количешин выиграл у итальянца ство участников - 261 Энрико Гароцца (15:11), а в ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

спортсмена из 46 стран мира. Кроме личных зачетов, высокие результаты сборная Украины показала и в командных соревнованиях. Мужская команда в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Виталия Медведева и Евгения Миргородского завоевала шестое место. В поединке за пятое место украинцы уступили Швейцарии (37:45).

ÂÅËÎÒÐÅÊ Â ÌÈÍÑÊÅ Â Ìèíñêå ñòàðòîâàë ×åìïèîíàò ìèðà ïî âåëîòðåêó. Óêðàèíó â Áåëàðóñè ïðåäñòàâëÿþò 17 ñïîðòñìåíîâ. Ê ãëàâíûì ñîðåâíîâàíèÿì ñåçîíà íàøè ìàñòåðà òðåêà ãîòîâèëèñü â òóðåöêîé Àëàíèè, à ñ 14 ïî 20 ôåâðàëÿ - óæå íåïîñðåäñòâåííî â ñòðàíå-ñîñåäêå.  õîäå ïðåñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé òðàäèöèîííî ðàçûãðàþò 19 êîìïëåêòîâ íàãðàä. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ñîñòÿçàíèÿ íà âåëîäðîìå «Ìèíñê-Àðåíû» ïîñåòÿò 25 òûñÿ÷ áîëåëüùèêîâ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1403

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405)


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.02.2013 ð. ¹ 14 (1405) ○

Íå çà ãîðàìè âåñíà! Ñàìîå âðåìÿ ãîòîâèòüñÿ ê ñåçîíó êîðîòêèõ þáî÷åê è óçêèõ áðþ÷åê. Ñåãîäíÿ «Â³ñò³» ïðåäëàãàþò ðåöåïòû íå òîëüêî âêóñíûõ, íî è íèçêîêàëîðèéíûõ áëþä

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Ö²ÊÀÂÎ

Êóøàòü ïîäàíî! ÐÀÃÓ «ÀÐÃÅÍÒÈÍÑÊÎÅ ÒÀÍÃλ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: Ùлук - 2 штуки Ùнатертый имбирь - 2-3 чайные ложки Ùчеснок - 2 зубчика Ùкориандр (свежий или сушенный) - по вкусу Ùсладкий красный перец - 2 штуки Ùцветная капуста - 1 средняя головка Ùпомидор - 3 штуки Ùтыква (небольшая) - 1 штука Ùконсервированный нут (турецкий горох) - 400 г Ùтоматы в собственном соку - 400 г Ùрастительное или оливковое масло, соль,

ÐÎÇÊÎÏÊÈ Â ÌÅÊÑÈÖ²

ÇÍÀÉØËÈ ÁÎÆÅÑÒÂÎ

черный перец - по вкусу.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Лук, чеснок почистить и мел- ный соломкой сладкий перец, нут и монным соко нарезать. o В глубокой сковороде или кастрюле разогреть масло, обжарить лук, чеснок и натертый на средней терке имбирь. p Добавить свежий кориандр, протушить 5 минут (если используете сушенный - добавляйте его за 5 минут до готовности блюда). q Туда же выкладываем нарезан-

тыкву, нарезанную небольшими кубиками. r Хорошо перемешиваем, оставляем на 3-5 минут. После чего добавляем томаты и заливаем все горячей водой (чтобы она только слегка покрыла смесь). s На среднем огне доводим до кипения, солим и перчим по вкусу. Можно сбрызнуть овощи ли-

ком. Под закрытой крышкой на медленном огне тушим приблизительно 25 минут. t После этого добавляем предварительно разобранную на соцветия и отваренную цветную капусту и готовим еще 5 минут. u Подавать с вареным рисом и натуральным йогуртом.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÈÍÄÅÉÊÀ ÏÎÄ ÊËÞÊÂÅÍÍÛÌ ÑÎÓÑÎÌ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ ÍÀ 6-7 ÏÎÐÖÈÉ:

ÑÎÓÑ: Ùклюква - 150 г Ùмед - 1 столовая ложка Ùапельсин - 1 штука

Ùфиле индейки (или курицы) 500 г

Ùрастительное масло, соль, перец - по вкусу

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n С апельсина снять цедру (специальным ножом, или натереть на терке). o Выжать сок (всего необходимо 50 мл). p Филе нарезать небольшими кусочками.

q Обжарить его на рас-

r Приготовить соус. В

тительном масле 15-20 минут, периодически помешивая. Посолить, поперчить.

кастрюльку положить клюкву, добавить мед и апельсиновый сок. Варить на небольшом огне 15 минут.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ… ×òîáû êóñî÷êè ðûáû ñîõðàíèëè

ïðè âàðêå ôîðìó, ñëåäóåò ñäåëàòü íà ïîâåðõíîñòè êîæè 2 - 3 íàäðåçà. Åñëè íóæíî áûñòðî ðàçìîðîçèòü êðàáîâûå ïàëî÷êè, ïîëîæèòå èõ íà 15 ìèíóò â óïàêîâêå â âîäó êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû. Åñëè ìàéîíåç èìååò ñëèøêîì îñòðûé âêóñ, åãî ìîæíî ðàçáàâèòü íåæèðíîé ñìåòàíîé. ×òîáû ðèñ îñòàâàëñÿ áåëûì, ïðè âàðêå â âîäó íóæíî äîáàâèòü íåìíîãî óêñóñà. ×òîáû ïðèäàòü áèôøòåêñó ïèêàíòíûé âêóñ, ñíà÷àëà îáæàðüòå åãî íà ãðèëå, à çàòåì ãîòîâüòå êàê ñêàçàíî â ðåöåïòå.

s Затем добавить цедру, варить еще 5 минут. t Соус взбить в блендере. Если он кажется кислым, можно добавить немного сахара. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Ó÷èìñÿ äåëàòü ïîäàðêè Òåì, êîãî ëþáèì, ìû õîòèì äàðèòü ñàìûå ëó÷øèå ïîäàðêè. Íî ÷àñòî âûáîð ïðåçåíòà ñòàíîâèòñÿ íóäíîé îáÿçàííîñòüþ. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî è äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå áëèçêèì ëþäÿì, íóæíî ïðîñòî áûòü âíèìàòåëüíåå

1

Постарайтесь, чтобы подарок имел особый смысл для того, кому он предназначается. При его выборе спросите себя, что будет важным и ценным именно для этого человека. Постарайтесь найти то, что человеку очень хочется, - уже это будет для него подарком. Помните, что есть подарки, о которых мечтают, не осознавая этого. Стоит прислушиваться к случайным замечаниям близких в течение года. Например, можна завести записную книжечку и заносить в нее мысли по поводу подарков, которые часто мельком звучат во время разговоров. Потратьте время или проявите изобретательность. Подарок, который отражает ваше желание доставить удовольствие, будет оценен

2

3

лучше, чем самое дорогое ювелирное украшение. Дорога ложка к обеду. Поздравлять своих близких надо стараться в день праздника. Даже если вы очень заняты достаточно снять трубку и позвонить или просто приготовить подарок заранее. Не ждите специального случая. Нежданный подарок - это возможность порадовать друзей и близких даже в самый обычный день.

4 5

Ìåêñèêàíñüê³ àðõåîëîãè âñåðåäèí³ çíàìåíèòî¿ ï³ðàì³äè Ñîíöÿ â ìåêñèêàíñüêîìó ì³ñò³ ïîáëèçó Ìåõ³êî çíàéøëè ñêóëüïòóðó áîãà Óåóåòåîòëÿ - áîæåñòâà, ùî îï³êóâàëîñÿ äîìàøí³ì âîãíèùåì. Ó÷åí³ ùå íå çíàþòü â³äïîâ³ä³, ÿêèì ÷èíîì ñêóëüïòóðà ³ äâ³ ñòåëè ïîòðàïèëè òóäè. Éìîâ³ðíî, ðàí³øå íà âåðøèí³ ï³ðàì³äè Ñîíöÿ áóâ õðàì, à â ê³íö³ V ñòîë³òòÿ íàøî¿ åðè éîãî çðóéíóâàëè. ϳçí³øå ïàì'ÿòêè ìîãëè ïðîñòî ïðîâàëèòèñÿ ï³ä âëàñíîþ âàãîþ ó ïîðîæí³ ïðèì³ùåííÿ âñåðåäèí³ ï³ðàì³äè. ○

ÂÐÀÇÈËÈ ÊÐÅÀÒÈÂͲÑÒÞ

ÇÎÌÁ² ÑÅÐÅÄ ÍÀÑ Ì³ñöåâå òåëåáà÷åííÿ øòàòó Ìîíòàíà íåùîäàâíî âèïóñòèëî â åô³ð ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîâñòàííÿ ³ íàïàä çîìá³. Ïåðåãëÿäàþ÷è ïîïóëÿðíå øîó, àìåðèêàíö³ ðàïòîâî ïî÷óëè òðèâîæíèé ñèãíàë: «Ìåðö³ ïîâñòàëè ç ìîãèë ³ íàïàäàþòü íà æèâèõ». ϳçí³øå òåëåâ³ç³éíèêè ïîÿñíèëè, ùî ñêîð³ø çà âñå òàê³ æàðòè ñïðàâà ðóê õàêåð³â, ÿê³ çëàìàëè ñèñòåìó îïîâ³ùåííÿ. ²íøà âåðñ³ÿ - ñïëàíîâàíèé ðåêëàìíèé õ³ä òâîðö³â ïîïóëÿðíîãî ñåð³àëó «Õîäÿ÷³». ○

ÏÎÃÓËßËÈ ÍÀ ÑËÀÂÓ

ÂÅײÐÊÀ  ÏÎËÜÎÒ² Åê³ïàæ àâ³àëàéíåðà êîìïàí³¿ British Airways âëàøòóâàâ ï'ÿíó âå÷³ðêó ïðÿìî ï³ä ÷àñ ïîëüîòó. Ñòþàðäè ³ ñòþàðäåñè âèêëèêàëè ïåðåïîëîõ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðÿìî â ñàëîí³ ë³òàêà íà î÷àõ ïðèãîëîìøåíèõ ïàñàæèð³â á³çíåñ-êëàñó ïî÷àëè ðîçïèâàòè øàìïàíñüêå òà âèíî. Íàðàç³ ðîçñë³äóâàííÿ ³íöèäåíòó, ùî ñòàâñÿ íà ðåéñ³ Ëîíäîí-Âàøèíãòîí 26 ñ³÷íÿ, òðèâàº. ³äîìî ëèøå, ùî êîìàíäà áîðòïðîâ³äíèê³â íå ïðàöþâàëà, à ëåò³ëà íà ðîáîòó íà ³íø³ ðåéñè. ○

ÇÁ²Ð ÄËß ÀÊÒÈÂÍÈÕ

ÏÎÄÀÒÎÊ ÍÀ ÊÐÎѲÂÊÈ Ïîäàòîê íà êðîñ³âêè é ³íøå ñïîðòèâíå âçóòòÿ ïðîïîíóþòü ââåñòè â àìåðèêàíñüêîìó øòàò³ ²ëë³íîéñ. Éîãî ñåíñ ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá êîæåí æèòåëü, êóïóþ÷è «àêòèâí³» øóçè, äîïëà÷óâàâ ïðîäàâöþ ùå 25 öåíò³â. Çàâäÿêè öüîìó áþäæåò øòàòó ïëàíóþòü îäíîðàçîâî ïîïîâíèòè íà 3 ìëí. äîëàð³â. Äî ðå÷³, ïîäàòêîâèé êîäåêñ ²ëë³íîéñó - îäèí ç ðåêîðäñìåí³â íà íåçâè÷í³ çáîðè. Òàê, íàïðèêëàä, óñ³ ïðèäáàí³ íàñåëåííÿì ñîëîäîù³, êð³ì áîðîøíÿíèõ, òàêîæ îáêëàäàþòüñÿ ïîäàòêîì.


ЧЕТВЕР, 21 ЛЮТОГО 2013 РОКУ № 14 (1405)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Çäàëà «³ñïèò» á³ëÿ ìàðøðóòêè ²ÐÈÍÀ ÏÀÂËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Äîáðî íå ëèõî - õîäèòü ñâ³òîì òèõî. Ó÷åíèöÿ ïðîô³ëþ «Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà ñåñòðà»» Êðèâî Êðèâî-ÃÎÐÎÑÊÎÏ ð³çüêîãî ì³æøê³ëüíîãî ОВЕН ВЕСЫ ÍÂÎ Îëå÷êà Ìóçèêà Ñåé÷àñ âàøè Ýòî ñìóòíîå âðåìÿ èíòåðåñû âðàùàþò- íåùîäàâíî ïåðåêîíàíå ñàìîå áëàãîïðèëàñü, ùî íå ñõèáèëà â ñÿ âîêðóã ðàáîòû, è âàøå ÿòíîå äëÿ àêòèâíîé äåÿòåëüîáðàíí³ ôàõó ìåäèêà, îáùåíèå ñîñðåäîòî÷åíî â íîñòè. Îáñòîÿòåëüñòâà êîëëåêòèâå. ßðêèå ðîìàíòèçàñòàâÿò ñòàâèòü ÷óæèå íàäàâøè äîïîìîãó ï³ä ÷åñêèå ìîìåíòû òîæå ìîãóò èíòåðåñû âûøå ñâîèõ. ÷àñ àâà𳿠ìàðøðóòêè ìàðøðóòêè.. Îêóíèòåñü â äîìàøíèå íóæäû. áûòü ñâÿçàíû ñ âàøåé Çà ñâî¿ çíàííÿ ä³â÷èÌîæíî äåëàòü ïðèîáðåòåíèÿ äåÿòåëüíîñòüþ. Íå ñòåñíÿéòåñü íà âäÿ÷íà íàñòàâíèö³ ïðèíèìàòü ïîìîùü. Ïîâîä â äîì.  âûõîäíûå âàì ïðîô³ëþ Òåòÿí³ óðàâíîâåñèòü øàíñû ìîæåò äîñòàâÿò ðàäîñòü âñòðå÷è ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè è ïîåçäêè. íàéòèñü íåîæèäàííî.  ͳê³ò³í³é .ТЕЛЕЦ Âàì ïðåäñòîèò ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà íîâóþ ðàáîòó èëè èñïîëüçîâàòü íîâàòîðñêèå ïîäõîäû â òåêóùèõ äåëàõ. Âû ìîæåòå íåîæèäàííî ñáëèçèòüñÿ ñ êåì-òî èç êîëëåã, à â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ îáíàðóæèòñÿ ðîìàíòè÷åñêèé ïîäòåêñò. Äåíåæíûå äåëà âåäèòå ñ òåìè, êîìó äîâåðÿåòå. БЛИЗНЕЦЫ Â òå÷åíèå ðàáî÷åé íåäåëè íà÷íèòå äåëà, êîòîðûå íå òåðïÿò îòñðî÷êè è îñóùåñòâèòå äðóãèå âàæíûå ïëàíû. Ñëåäóþùèå òðè íåäåëè, íà÷èíàÿ ñ ñóááîòû, âû ìîæåòå íå ñïåøà ñîâåðøåíñòâîâàòü ñòàðûå ïðîåêòû, çàíèìàòüñÿ ðåìîíòîì è ëè÷íûìè óâëå÷åíèÿìè. Íå áóäüòå ÷ðåçìåðíî äîâåð÷èâû. РАК Â ñôåðå îáùåíèÿ âàñ æäåò ïîäúåì, è ýòî ïîçèòèâíûì îáðàçîì ñêàæåòñÿ íà âàøåé ýôôåêòèâíîñòè â öåëîì. Ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îòïóñêîì â ïåðñïåêòèâå, áðîíèðîâàíèÿ áèëåòîâ, ïóòåâîê, ìåñò â ãîñòèíèöå. Âû ìîæåòå âåðíóòüñÿ ê èäåå ïîëó÷èòü íîâûå çíàíèÿ è íàâûêè, óñîâåðøåíñòâîâàòü îáëàñòü ñâîèõ óâëå÷åíèé. ЛЕВ Âíèìàòåëüíî âåäèòå ñâîè äåíåæíûå äåëà, îñîáåííî òå, êîòîðûå ìîãóò ïîäâåðãíóòüñÿ ïðîâåðêàì. Íå îòêëàäûâàéòå äàëüøå ÷åòâåðãà ðåøåíèå âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ñòðàõîâîê, çàéìîâ, íàñëåäñòâà è ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè. Ïî-íàñòîÿùåìó âàæíûå îòíîøåíèÿ ìîãóò îáíàðóæèòü áîëåå ãëóáîêèé ñìûñë.  âûõîäíûå âàì ïîëåçíî ãäå-òî «çàñâåòèòüñÿ». ДЕВА Åùå íåäàâíî âû áûëè ãîòîâû ñ ãîëîâîé îêóíóòüñÿ â êàêîå-òî äåëî, íî òåïåðü êîëåáëåòåñü. È ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, ñäåëîê, äîãîâîðåííîñòåé ïîòðåáóåò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ. Ñ ñóááîòû íà÷èíàòü ÷òî-ëèáî íîâîå áóäåò íåöåëåñîîáðàçíî.  òå÷åíèå ìåñÿöà âàì ïðåäñòîèò ìíîãîå èñïðàâèòü, óñîâåðøåíñòâîâàòü. Ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ ñòàðûå ïëàíû è ìå÷òû, íà êîòîðûõ âû ïîñòàâèëè êðåñò.

âûõîäíûå íàïîìíèò î ñåáå ñòàðîå óâëå÷åíèå. СКОРПИОН Ñëóøàéòå ñâîþ èíòóèöèþ, åñëè ñîáèðàåòåñü ñäåëàòü âàæíûé øàã. Êàêîå-òî æåëàíèå ìîæåò áûòü âñåîõâàòûâàþùèì, è íå ìåøàåò ïîäîæäàòü, ïîêà ïðîÿñíÿòñÿ ïåðñïåêòèâû. Ñåé÷àñ âàì íóæíî çàâîäèòü ñâÿçè è ãîòîâèòü ïî÷âó äëÿ áóäóùèõ ïðîåêòîâ. Åñëè õîòèòå èçìåíåíèé - ïîýêñïåðèìåíòèðóéòå. СТРЕЛЕЦ Îêðóæàþùèõ òÿíåò ê âàì - çà èíôîðìàöèåé, ïîìîùüþ è ìóäðûì ñîâåòîì. Ñåé÷àñ íå ñëåäóåò óñòðàèâàòü èíòåëëåêòóàëüíûå ïîåäèíêè è íàâÿçûâàòü ñâîå ìíåíèå. Èñïîëüçóéòå ñâîè ñïîñîáíîñòè, ÷òîáû ïðåä÷óâñòâîâàòü íåïðèÿòíîñòè è âîâðåìÿ èõ ïðåäîòâðàùàòü. Âû ìîæåòå èçìåíèòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íà âàæíûé âîïðîñ. Åñëè ýòî êàñàåòñÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé, íå òîðîïèòåñü ñåé÷àñ ÷òî-ëèáî ìåíÿòü â ñâîåé æèçíè. КОЗЕРОГ Äëÿ âàñ âàæíî äîñòè÷ü áàëàíñà íà ðàáîòå è äîìà. Îïàñíî èãíîðèðîâàòü ïðîñüáû áëèçêèõ èëè íå çàìå÷àòü ïðîáëåì â æèëîì ïðîñòðàíñòâå. Ñòàðàéòåñü èñêëþ÷èòü â îòíîøåíèÿõ îáìàí è íåîáÿçàòåëüíîñòü. Åñëè õîòèòå ïîçèòèâíûõ ïåðåìåí, áóäüòå íà îäíîé âîëíå ñ æåëàíèÿìè è íàìåðåíèÿìè áëèçêèõ ëþäåé. ВОДОЛЕЙ Èíòåðåñ ê âàøåé ïåðñîíå óñèëèâàåòñÿ. Ýòî óíèêàëüíîå âðåìÿ äëÿ ðàçâèòèÿ äåëîâûõ è ðîìàíòè÷åñêèõ ñâÿçåé, íî ñ ñóááîòû âàì íóæíî îñòîðîæíåå îòíåñòèñü ê íîâûì çíàêîìñòâàì è ïðåäëîæåíèÿì. Ôèíàíñîâàÿ ñôåðà ïîòðåáóåò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ. Âàøå âðåìÿ ïðèäåò â êîíöå ìàðòà, à ïîêà çàéìèòåñü ñâîèì çäîðîâüåì è âàæíûìè îòíîøåíèÿìè. РЫБЫ Ýòî âàøå âðåìÿ. Ìîãóò âîïëîùàòüñÿ çàâåòíûå ìå÷òû, âîññòàíàâëèâàòüñÿ ñâÿçè, âîçâðàùàòüñÿ äðóçüÿ. Âû ìîæåòå ïîéòè ïî ïóòè ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ èëè äóõîâíîãî ïîèñêà. Åñëè íà ïîâåñòêå åñòü ñðî÷íûå äåëà, ïîñòàðàéòåñü èõ îñóùåñòâèòü äî ÷åòâåðãà. Âíèìàòåëüíî ñëóøàéòå ñâîþ èíòóèöèþ.

РОЗГУБИТИСЯ НЕ МОГЛА - Олечко, розкажіть ту страшну історію. - Аварія сталась, коли я їхала в маршрутці. Завершивши телефонну розмову з батьками, увімкнула плейєр і поринула в чарівний музичний світ… Зненацька водій почав збільшувати швидкість. Внаслідок чого ми спочатку заїхали на хідник, а потім…врізалися в гараж. Коли побачила крізь вікно, що димлять шини, почала хапати дрижаки з остраху, але тієї ж миті збагнула, що треба щось робити, інакше станеться лихо. Вийти, чи то пак уже навіть вилізти, можна було лише вибивши скло. Що я, власне, й зробила.

 ÀÏÒÅÖ² Îײ ÍÅ ÐÎÇÁ²ÃÀÞÒÜÑß

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 69 76, 31 29 64 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ÍÀÄÀËÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÄÎ ÏÐȯÇÄÓ ØÂÈÄÊί - Окрім Вас та водія, у маршрутці були ще люди? - Чоловік, жінка та бабуся. Усі розгубилися дуже. А в бабусі, сердешної, ще й відкритий перелом виявився. - Як юний медик, надали комусь першу медичну допомогу? - Так, трішки. Бабусі. До приїзду карети швидкої перев'язала їй відкриту рану, запобігаючи таким чином проникненню інфекцій. Опісля допо-

могла правоохоронцям витягти бабусю з маршрутки. Тетяна Яківна вишколила нас на темі про першу медичну допомогу, вклала всю душу, як то кажуть. Тож я не могла зрадити надію своєї наставниці (посміхається.)

«БОЮСЬ ЕСКУЛАПІВ» - Олю, чим можете пояснити свій добросердий вчинок? - Наука в щасті прикра-

шає, а в нещасті - утішає. Я здобуваю фах молодшої медичної сестри, а моя наставниця профілю Тетяна Нікітіна навчає нас володіти собою за будьяких обставин і допомагати людині, не шкодуючи власних сил. Одне слово, тримати марку медика повсюди і повсякчас. Саме в таких ситуаціях, в якій нещодавно опинилась я, і пригадуються мудрощі наш и х метрів, які, десь там глибоко в серці, мимохіть підштовхують до відповіді на питання: який життєвий шлях ми обрали. Тепер я певна, що обрана мною життєва дорога, професія медика - правильна. Думаю, що наймудріший життєвий шлях - це шлях добра й свого серця, яким і простує саме медицина. Хоч я сама страшенно боюся ескулапів (сміється.) - Як ще на дозвіллі Вам стають у нагоді здобуті медичні знання? - Приміром, в аптеці очі вже не бігають розгублено по етажерках з ліками, бо я вже знайома з основами фармакології. Тетяна Яківна навчає нас і «спілкуванню з зіллям», фармакогнозії. Це золота жилка нашої наставниці, що передалася їй у спадок від бабусі, доброї знахарки - чарівниці із Псковської області.

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Ñòàðøèíà îáõîäèò ñòðîé íîâîáðàíöåâ. - Òàê, ó òåáÿ êàêîå îáðàçîâàíèå? - Ñåìü êëàññîâ! - Õîðîøî! - Ó òåáÿ? - ÌÃÓ! - ×åãî ìû÷èøü, ÷èòàòü-òî óìååøü?

☺ ☺ ☺  çîîìàãàçèíå: - Äàéòå ìíå òðè ñîòíè êëîïîâ, ïîëñîòíè òàðàêàíîâ, äâà äåñÿòêà ìûøåé è ïÿòîê êðûñ. - Çà÷åì? - Ìåíÿ âûñåëÿþò è òðåáóþò, ÷òîáû ÿ îñòàâèë äîì â òîì ñîñòîÿíèè, â êîòîðîì îí áûë.

ÏÎà ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ Чт 21.02 Пт 22.02 Сб 23.02 Нд 24.02 Пн 25.02 Вт 26.02 Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

1 4 2 3 2 3 3 3 2 7 6 5

+2 0С 3 0С +3 0С 0 0С +3 0С 1 0С +2 0С 1 0С +1 0С 5 0С +1 0С 3 0С

півн. 12 м/с схід. 34 м/с схід. 25 м/с схід. 34 м/с схід. 23 м/с схід. 23 м/с

Номер підписано до друку 20.02.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354314

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you