Page 1

×ÈÍÎÂÍÈÊÈ-ÃÅÐί

ßÊ ÇÀ ÃÐÀÒÀÌÈ ÂÅѲËËß ÃÓËßÞÒÜ

ÄÈÊÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ ÏÎÑ×ÈÒÀÞÒ ÏÎ ÑËÅÄÀÌ

3

ÑÎÖÏÀÒÐÓ˲ -  ֲËÎÄÎÁÎÂÎÌÓ ÐÅÆÈ̲

13

8

9

«ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ ÏÓÒÜ» Ó×ÀÑÒÊΠÄî íåäàâíåãî âðåìåíè ïîëó÷åíèå ãîñàêòà íà çåìëþ ñîïðîâîæäàëîñü òàêèìè ðàñòÿíóòûìè âî âðåìåíè ïðîöåäóðàìè, ÷òî óâÿçíóâøèå â ýòîì ïðîöåññå ëþäè ãîäàìè íå ìîãëè äîáèòüñÿ æåëàåìîãî. «Èçìåíèòü ïðàâèëà èãðû» ìîãëî òîëüêî ãîñóäàðñòâî. È îíî èçìåíèëî èõ. Íàêàíóíå íîâîãî ãîäà áûë ïðèíÿò ðÿä äîêóìåíòîâ, ïðèçâàííûõ óïðîñòèòü è ñîêðàòèòü âðåìÿ óçàêîíèâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№04 (1395) ×åòâåð ×åòâåð,, 17 ñ³÷íÿ 201 20133 ð.

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏвÎÐÈÒÅÒÈ ÊÐ À¯ÍÈ ÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ Ç ÊÈÒ ÀªÌ ÊÈÒÀªÌ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ íàãîëîøóº íà âàæëèâîñò³ ïîäàëüøîãî äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî-êèòàéñüêîãî ñòðàòåã³÷íîãî ïàðòíåðñòâà. Ïðî öå Ãëàâà äåðæàâè ñêàçàâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ì³í³ñòðîì îáîðîíè ÊÍÐ Ëÿíîì Ãóàíëº. Ïðåçèäåíò âèñëîâèâ ïåðåêîíàííÿ, ùî çàâäÿêè ñï³ëüíèì çóñèëëÿì ñòîð³í çàêëàäåíî ì³öíèé ôóíäàìåíò ³ ñòâîðåíî íåîáõ³äí³ ïåðåäóìîâè äëÿ ïîäàëüøîãî äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó â³äíîñèí íàøèõ êðà¿í. ○

ÏÐ ÀÂÈËÀ ÓÑÈÍÎÂËÅÍÍß ÏÐÀÂÈËÀ

Ó ÑIÌ`Þ - ÇÀ ÊÎÐ ÄÎÍ ÊÎÐÄÎÍ

Àëåêñàíäð Ïÿòíèöà: «ßñíîâèäÿùàÿ ïðåäñêàçàëà ìàìå ìîè ïîáåäû»

7

Óñëûøàâ ïðåäñêàçàíèå î ñïîðòèâíîì áóäóùåì ñâîåãî ñûíà, ìàòü íå ïîâåðèëà, íî ÿñíîâèäÿùàÿ îêàçàëàñü ïðàâà. Ïðîéäåò îêîëî äâàäöàòè ëåò è íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå äíåïðîïåòðîâåö Àëåêñàíäð Ïÿòíèöà ïðèíåñåò ÓÓêðàèíå êðàèíå ïåðâóþ çà 50 ëåò îëèìïèéñêóþ íàãðàäó â ìåòàíèè êîïüÿ. Ñåãîäíÿ ñïîðòñìåí ìå÷òàåò î íîâûõ äîñòèæåíèÿõ, çàâåòíîé çîëîòîé ìåäàëè è î ïîÿâëåíèè â ðîäíîì ãîðîäå ñòàäèîíà äëÿ çàíÿòèé ëåãêîé àòëåòèêîé. Îí âåðèò âåðèò,, ÷òî ýòî ïîçâîëèò îòêðûòü ìíîæåñòâî íîâûõ òàëàíòëèâûõ èìåí, óêðåïèòü ñïîðòèâíûé èìèäæ ÓÓêðàèíû. êðàèíû.

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÏÎÍÀÐÎØÊÓ

 ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÎÉ «ÏÎÆÅÍÈËÈÑÜ» ÌÀËÛØÈ ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

 êèòàéñêîé ïðîâèíöèè Õýíàíü âñòóïèëè â áðàê áîëåå ñòà äåòåé â âîçðàñòå ïÿòè ëåò. Âû óäèâëåíû? Íàïðàñíî, ñâàäåáíàÿ öåðåìîíèÿ â Ïîäíåáåñíîé äåéñòâèòåëüíî ñîñòîÿëàñü, ïðàâäà, ïîíàðîøêó. Ñîòðóäíèêè äåòñêîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îðãàíèçîâàëè åå ñ öåëüþ ïîâûñèòü îñâåäîìëåííîñòü âîñïèòàííèêîâ â âîïðîñàõ

ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè.  õîäå òîðæåñòâà äåòè ïîëó÷èëè áëàãîñëîâåíèå îò ñâîèõ ðîäèòåëåé, îáìåíÿëèñü êîëüöàìè è ñêðåïèëè ñîþç ïîöåëóåì â ùåêó. Âîñïèòàòåëè ãîâîðÿò, ÷òî ó÷àñòèå ìàëûøåé â «ñâàäüáå» áûëî äîáðîâîëüíûì, è êàæäûé èç íèõ ñìîã âûáðàòü ïîíðàâèâøåãîñÿ ïàðòíåðà. Ìíîãèå ìàìû è ïàïû ïîääåðæàëè ýòó èíèöèàòèâó, çàÿâèâ, ÷òî ïðàçäíèê îñòàíåòñÿ ó èõ ÷àä â ïàìÿòè, è ñåìüÿ áóäåò

àññîöèèðîâàòüñÿ ñ ÷åì-òî ïðèÿòíûì. Âïðî÷åì, íåêîòîðûå ðàñêðèòèêîâàëè èíèöèàòèâó ïåäàãîãîâ. Ïî èõ ìíåíèþ, ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ öåðåìîíèé â òàêîì âîçðàñòå íåóìåñòíî, òàê êàê ó ðåáÿò ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ íåïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î áðàêå è ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèÿõ. Íàïîìíèì, â 2009 ãîäó øåñòèëåòíèé Ìèêà è åãî ïÿòèëåòíÿÿ ïîäðóæêà Àííà-

Áåëë èç Ãàííîâåðà (Ãåðìàíèÿ) ñáåæàëè èç äîìà ñ íàìåðåíèåì ïîæåíèòüñÿ â Àôðèêå. Ïðè ýòîì, îíè ïðèõâàòèëè ñ ñîáîé ñåìèëåòíþþ ñåñòðó íåâåñòû, Àííó-Ëåíó, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà âûñòóïèòü â êà÷åñòâå ñâèäåòåëüíèöû íà ñâàäüáå. Äëÿ ñâîåãî ðîìàíòè÷åñêîãî ïóòåøåñòâèÿ êîìïàíèÿ ñîáðàëà òðè áîëüøèõ ÷åìîäàíà.  íèõ îêàçàëèñü ëåòíÿÿ îäåæäà, êóïàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè, òåìíûå î÷êè è ñýíäâè÷è ñ êóðèöåé è ñûðîì.

17 Ìèðñüê³ ñïðàâè. Âàã³òí³ñòü: ³ íåõàé âåñü ñâ³ò çà÷åêàº

Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðîïîíóº çì³íèòè ïðàâèëà óñèíîâëåííÿ óêðà¿íñüêèõ ä³òåé ³íîçåìöÿìè. ³í âí³ñ ó Âåðõîâíó Ðàäó çàêîíîïðîåêò ïðî ðàòèô³êàö³þ Óêðà¿íîþ Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ä³òåé òà ñï³âðîá³òíèöòâî ç ïèòàíü ì³æíàðîäíîãî óñèíîâëåííÿ. Ó ðàç³ ðàòèô³êàö³¿ êîíâåíö³¿ âíåñóòü çì³íè â ÷èííå çàêîíîäàâñòâî, çîêðåìà äî ѳìåéíîãî êîäåêñó, òà ÷³òêî ðåãëàìåíòóþòü ïðîöåäóðó óñèíîâëåííÿ é â³äñòåæåííÿ äîë³ äèòèíè çà êîðäîíîì. ○

 ²ÍÒÅÐÅÑÀÕ Ï²ÄÏÐȪÌÖ²Â

«Ì²Í²Ì²ÇÀֲ߻ ÏÅÐŲÐÎÊ Êàáì³í ìຠíàì³ð çàïðîïîíóâàòè Âåðõîâí³é Ðàä³ ñêîðîòèòè ê³ëüê³ñòü ïåðåâ³ðîê á³çíåñó ç áîêó êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â. Ïðî öå ñêàçàâ Ïðåì’ºðì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ íà çàñ³äàíí³ Êàáì³íó. ³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò óæå ðîçðîáëÿºòüñÿ. Ïðåì’ºð çàçíà÷èâ, ùî á³çíåñ ââàæຠíàäì³ðíî âåëèêîþ ³ íåîáãðóíòîâàíîþ ê³ëüê³ñòü ïåðåâ³ðîê, òîìó íåîáõ³äíî ¿õ ì³í³ì³çóâàòè. Êð³ì òîãî, â³í ï³äêðåñëèâ, ùî çóïèíèòè âèðîáíèöòâî ³ ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ ìîæíà áóäå ò³ëüêè çà ð³øåííÿì ñóäó. ○

ÏÅÐÅÐÂÀÍÈÉ ÏÎ˲Ò

ÏÎÂÅÐÍÓ ËÈÑß ÄÎÄÎÌÓ ÏÎÂÅÐÍÓËÈÑß Ñüîãîäí³ íåìຠçà êîðäîíîì ïàñàæèð³â, ÿê³ á çàëèøàëèñÿ òàì ÷åðåç ñêàñóâàííÿ àâ³àðåéñ³â êîìïàí³¿ «Àåðîñâ³ò», ³íôîðìóº Äåðæàâíà àâ³àö³éíà ñëóæáà Óêðà¿íè. Ìèíóëîãî òèæíÿ âèêîíàíî ïîíàä ñîòíþ äîäàòêîâèõ ðåéñ³â ç/äî ªðåâàíà, Áàêó, Ïðàãè, Òá³ë³ñ³, Êàë³í³íãðàäà, Ñîô³¿, Ëàðíàêè, Àñòàíè òà Áóäàïåøòà. Òàêîæ ìàéæå 1500 ïàñàæèð³â äîäàòêîâî ïåðåâåçëè àâ³àêîìïàí³¿ «Ì³æíàðîäí³ Àâ³àë³í³¿ Óêðà¿íè» òà «Ðîçà ³òð³â». Ïîâåðíåííÿ äîäîìó óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí çä³éñíþºòüñÿ ï³ä êîíòðîëåì â³öå-ïðåì’ºðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÊÎÌÔÎÐÒÍÅ ÆÈÒÒß

«Áëàêèòíå ïàëèâî» - â êîæíó îñåëþ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ØÂÈÄʲÑͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

ÃÀÐ ÀÍÒÓÂÀËÈ ÏÎÐßÄÎÊ ÃÀÐÀÍÒÓÂÀËÈ Ì³í³ñòð ³íôðàñòðóêòóðè Âîëîäèìèð Êîçàê äîïîâ³â â³öå-ïðåì’ºðîâ³ Îëåêñàíäðó ³ëêóëó ïðî ðîáîòó ïîòÿã³â âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ Hyundai Rotem. Çà ñëîâàìè Êîçàêà, øâèäê³ñíå ñïîëó÷åííÿ ó ñâÿòêîâèé ïåð³îä ïðàöþâàëî ó ïëàíîâîìó ðåæèì³. Íàãàäàºìî, ùî ðàí³øå Hyundai Rotem. ãàðàíòóâàëà Óêðà¿í³ óñóíåííÿ êîíñòðóêòèâíèõ íåäîë³ê³â, ùî ïðèçâåëè äî ïîëîìîê ³ âèïàäê³â ïîðóøåííÿ ãðàô³êà ðóõó íà ïî÷àòêó çèìè øâèäê³ñíèõ åëåêòðîïî¿çä³â. гøåííÿ óõâàëèëè ï³ä ÷àñ ñïåöíàðàäè ï³ä ãîëîâóâàííÿì Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, â ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü ³ ïðåäñòàâíèêè êîðåéñüêî¿ êîìïàí³¿.

ÍÎÂÈÍÈ

ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÅÔÅÊÒÈÂͲÑÒÜ

ϲÄÒÐÈÌÀËÈ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ Ïðîô³ëüíèé êîì³òåò ÂÐ ï³äòðèìàâ çàêîíîïðîåêò ̳íðåã³îíó «Ïðî åíåðãåòè÷íó åôåêòèâí³ñòü æèòëîâèõ òà ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü». Ïðîåêò ïðåäñòàâèâ ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà ÆÊà Ãåííàä³é Òåìíèê. Ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó, äîïðàöüîâàíîãî ̳íðåã³îíîì, ñïðÿìîâàíå íà ³ìïëåìåíòóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà äî çàêîí³â ªÑ. Äîêóìåíòîì, çîêðåìà, ðåãëàìåíòóºòüñÿ íàÿâí³ñòü ïàñïîðòà åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ áóä³âë³. ○

3,5 ÒÈÑ. ÑÅËßÍ - ÒÅÏÅÐ ²Ç ÃÀÇÎÌ

Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ â³äêðèâ äâà íîâ³ ãàçîïðîâîäè âèñîêîãî òèñêó â Ìåæ³âñüêîìó ðàéîí³. Îäèí ³ç íèõ äàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè ãàçîì ïîíàä òèñÿ÷ó ïðèâàòíèõ áóäèíê³â ñåëèùà Íîâîïàâë³âêà, äðóãèé - áëèçüêî 120 ïðèâàòíèõ áóäèíê³â Íîâîãðèãîð³âêè Загальна протяжність підвідного газопроводу в селищі Новопавлівка становить близько 15,8 км. Він дасть можливість більш ніж 3 тис. мешканцям села користуватися газом. Загальна протяжність газопроводу в селищі Новогригорівка - близько 5,3 км. Через нього «блакитне паливо» вже

Газифіковано ще два села, в яких проживають близько 3,5 тис. людей. А це значить, що сучасний рівень комфортного життя стає доступнішим навіть для віддалених куточків регіону», - зазначив губернатор. дісталося до будинків понад 350 жителів вулиць Ломоносова та Снігурівської. Голова облдержадміністрації Дмитро Колєсніков запалив символічний вогник на газорозподільчому пункті у Новопавлівці та в дитячому будинку сімейного типу родини Мартиненків із Ново-

григорівки. «Газифікація сіл - один з найважливіших елементів розвитку інфраструктури області. Сьогоднішня подія - свято як для жителів Межівського району, так і для всієї Дніпропетровщини.

ÍÅÑÏÐ ÀÂÆÍß ÐŪÑÒÐ ÀÖ²ß ÍÅÑÏÐÀÂÆÍß ÐŪÑÒÐÀÖ²ß

ÏÎÏÅÐÅÄÆÅÍÍß Ì²ÍÎѲÒÈ Íåùîäàâíî ïðîô³ëüíå ì³í³ñòåðñòâî ïîïåðåäèëî ïðî øàõðàéñòâî íàâêîëî ÇÍÎ. Çà éîãî ³íôîðìàö³ºþ, â ²íòåðíåò³ ç’ÿâèëèñü ñàéòè, äå çà ãðîø³ ïðîïîíóþòü çàâàíòàæèòè ïðîãðàìó äëÿ ðåºñòðàö³¿ íà öüîãîð³÷íå íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ. Íàñïðàâä³ æ öÿ ïðîöåäóðà - áåçêîøòîâíà, ïðîéòè ¿¿ ìîæíà íà ïîðòàëàõ óêðà¿íñüêîãî òà ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. ̳íîñâ³òè ðàäèòü êîðèñòóâàòèñÿ âèêëþ÷íî îô³ö³éíèìè äæåðåëàìè. ○

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÇÀÏÀËÈ ÑÈÌÂÎ˲×ÍÈÉ ÂÎÃÍÈÊ

Протягом 20102012 років в області за сприяння обласної влади, за рахунок в тому числі державного та місцевого бюджетів, коштів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», ПАТ «Дніпропетровськгаз» введено в дію понад 193 км газових мереж. Це дало змогу поліпшити житлові умови для майже 20 тис. мешканців селищ регіону.

ÇÀÂÅÐØÀËÜÍÈÉ ÅÒ ÀÏ ÅÒÀÏ

Äî âåñíÿíîãî ïîëüîâîãî ñåçîíó ï³ä³éäóòü íàóêîâî

Ë²Ò ÀÊÈ Ìв¯ ˲ÒÀÊÈ

ÏÎËÜÎÒÈ ÏÐÈÇÓÏÈÍÈËÈ Äâ³ íàéá³ëüø³ àâ³àêîìïàí³¿ ßïîí³¿ îãîëîñèëè ïðî ïðèçóïèíåííÿ ïîëüîò³â Boeing 787 Dreamliner - çàãàëîì 24-õ ìàøèí. Öå ñòàëîñü ï³ñëÿ òîãî, ÿê îäèí ³ç «ë³òàê³â ì𳿻 çä³éñíèâ àâàð³éíó ïîñàäêó ÷åðåç ïðîáëåìè ³ç áàòàðåºþ. ˳òàê,ùî ïðÿìóâàâ ³ç ïðåôåêòóðè ßìàãóò³ ó Òîê³î, çìóøåíèé áóâ ñ³ñòè íà îñòðîⳠѳêîêó. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè, êîëè ó êàá³í³ ï³ëîò³â ç'ÿâèëèñÿ äèì òà äèâíèé çàïàõ. Îêð³ì òîãî, âîíè ïîì³òèëè ñèãíàë ïðî íåñïðàâí³ñòü îäí³º¿ ç áàòàðåé.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

ÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ ×ÀÉ ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Äî êîìïëåêñó âåñíÿíèõ Íàðàç³ â ðåã³îí³ çàâåðïîëüîâèõ ðîá³ò óæå øóºòüñÿ ï³äãîòîâêà ï³äãîòîâëåíî: òåõí³êè äëÿ âåñíÿíèõ ïîëüîâèõ ðîá³ò ðîá³ò,, çàêóïëåíî 17 òèñ. îäèíèöü òðàêòîð³â á³ëüøå ïîëîâèíè ì³íå(94,1%), ðàëüíèõ äîáðèâ. ÃÃóáåðíàóáåðíà6,6 òèñ. ñ³âàëîê (94,1%), òîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ äîðó÷èâ ãîëîâàì ðàéäåðæ8,7 òèñ. êóëüòèâàòîð³â àäì³í³ñòðàö³é âçÿòè ï³ä (96%), îñîáèñòèé êîíòðîëü ï³äãîòîâêó àãðîôîðìóâàíü 6,6 òèñ. ïëóã³â (98%). îáëàñò³ äî ïîñ³âíî¿ êàìки районних управлінь аг- ня мінеральних добрив та перевірити сільськогоспоïàí³¿ За дорученням губернатора у лютому 2013 року проведуть науковопрактичну конференцію щодо посіву зернових культур. У її роботі візьмуть участь керівни-

ропромислового розвитку, агропромислових господарств та провідні науковці. Під час форуму опрацюють питання наукових сівозмін, захисту рослин, сортової політики, ефективного використан-

обробки ґрунтів. Також у рамках підготовки до весняного польового сезону треба завершити закупку необхідної кількості мінеральних добрив та паливномастильних матеріалів,

дарську техніку. «Від підготовки та проведення весняних польових робіт залежить якість урожаю, який треба буде засіяти з дотриманням термінів та технології», - відзначив Дмитро Колєсніков.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÑÞÐÏÐÈÇÈ ÇÈÌÈ

Ñîöïàòðóë³ - â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ІНФОРМУЮТЬ НАСЕЛЕННЯ

тєвих обставинах. Надати підтримку людям, яким немає де зігрітися взимку, обов’язок відповідальної влади, яка турбується про громадян», - зазначив Дмитро Колєсніков. Також голова облдержадміністрації поставив завдання передбачити у разі зниження температури додаткові ліжкомісця у лікувальнопрофілактичних закладах області. Наразі на Дніпропетровщині працює 191 стаціонарний пункт обі-

Ó ÍÀÌÅÒÀÕ ÏÐÎÏÎÍÓÞÒÜ ×ÀÉ ÒÀ ÌÅÄÈ×ÍÓ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ïðîâ³â âè¿çíó íàðàäó ç ïèòàíü îáëàøòóâàííÿ ñòóäåíòñüêèõ ãóðòîæèòê³â, äå ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ÷ëåíàìè ñòóäðàäè òà â³äïîâ³â íà ÷èñëåíí³ çàïèòàííÿ ìîëîäèõ ëþäåé

гріву. Переважно вони розташовані у територіальних центрах з надання соціальної допомоги, амбулаторіях та сільських фельдшерськоакушерських пунктах. Пункти діятимуть протягом усієї зими.

ПАЛАТКИ У МАСОВИХ МІСЦЯХ Також готові до роботи 31 пересувний пункт обігріву - палатки, які розгортають у місцях масового перебування людей при зниженні температури до 10 градусів морозу. Тут працюють спеціалісти підрозділів МНС, соціальних служб та

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ ÒÀ ÏÐÀËÜͲ ÌÀØÈÍÈ

 ÎÁËÀÑÒ² ÏÐÀÖÞª 191 ÑÒÀÖ²ÎÍÀÐÍÈÉ ÏÓÍÊÒ ÎÁ²ÃвÂÓ медичні працівники. Органам місцевого самоврядування доручено забезпечити у таких наметах людей гарячим чаєм, медичною й іншою необхідною допомогою. Крім того, на території області діють 5 мобільних пунктів обігріву, які розташовуються в місцях роботи підрозділів МНС та працівників комунальних служб у разі погіршення погодних умов. Із 19 грудня в області запроваджена робота соціальних

патрулів. Це 17 бригад, до складу яких входять представники правоохоронних органів та органів з питань надзвичайних ситуацій, медичний та соціальний працівники. Із 30 грудня патрулі переведені у режим цілодобового патрулювання. Такі бригади діють у всіх великих містах, зокрема: у Дніпропетровську - 3 бригади, у Кривому Розі та Дніпродзержинську - по 2 бригади, в інших по 1 бригаді.

ÒÓÐÁÎÒÀ ÏÐÎ ÌÎËÎÄÜ

Óìîâè äëÿ ÿê³ñíîãî íàâ÷àííÿ

Крім того, Євген Удод оглянув приміщення гуртожитку № 6 Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, де мешкають понад 300 студентів факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем, серед яких 40 чоловік - іноради, молодіжна політика земці. За словами голови обл- - один з пріоритетів державної та регіональної влади. Із метою виховання всебічно розвинених, відповідальних громадян, інтелектуальної еліти Придніпров’я в регіоні діє програма «Новій Дніпропетровщині - новий стан-

ÍÎÂÈÍÈ ÑÅÐÄÅ×ÍÅ ÏÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß

Ç ÁÎÃÎßÂËÅÍÍßÌ ÃÎÑÏÎÄͲÌ! ³öå-ïðåì’ºðì³í³ñòð Óêðà¿íè Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ æèòåë³â îáëàñò³ ç³ ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì ñâÿòîì Áîãîÿâëåííÿ Ãîñïîäíüîãî. «Êîæåí ç íàñ çóñòð³÷ຠöå âåëèêå õðèñòèÿíñüêå ñâÿòî ç áëàãîäàòíèì â³ä÷óòòÿì äóõîâíîãî î÷èùåííÿ òà ðàäîñò³, éäåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³. - Âåëè÷ ö³º¿ áîæåñòâåííî¿ ïî䳿 íàäèõຠíà ïðàâåäí³ ä³ëà, íàãàäóº íàì ïðî ìèëîñåðäÿ, ñïðàâåäëèâ³ñòü, ëþáîâ äî áëèæíüîãî». Îëåêñàíäð ³ëêóë ïîáàæàâ óñ³ì Áîæî¿ áëàãîäàò³, äóõîâíî¿ íàñíàãè, ì³öíîñò³ äóøåâíèõ òà ò³ëåñíèõ ñèë íà äîâã³ ðîêè.

Äí³ïðîïåòðîâùèíà äî íåñïîä³âàíîê çèìîâî¿ ïîãîäè ãîòîâà. Ðîçãîðíóòî øèðîêó ìåðåæó ïóíêò³â îá³ãð³âó îá³ãð³âó,, â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³ ïðàöþþòü ñîö³àëüí³ ïàòðóë³

Зі зниженням температури та погіршенням погодних умов у зимовий період обласна влада організувала в регіоні роботу пунктів обігріву для населення, зокрема для тих, хто не має постійного місця проживання. Губернатор Дмитро Колєсніков під час селекторної наради поставив завдання керівникам міст і районів області - широко інформувати людей про розташування пунктів обігріву та про правила уникнення переохолодження. «Людське ставлення повинно вирізняти сучасне суспільство в будь-яких жит-

ÌÎËÎIJÆÍÀ ÏÎ˲ÒÈÊÀ ÎÄÈÍ ²Ç ÏвÎÐÈÒÅҲ ÂËÀÄÈ

дарт освіти». У її рамках впроваджуються численні молодіжні проекти та програми. А це не тільки гранти, стипендії та можливість отримувати знання у провідних вузах Європи і світу. «Наше завдання - створити умови для якісного навчання молоді та її

комфортного проживання, - зазначив Євген Удод. Після узагальнення інформації, ми виділимо з обласного бюджету необхідні кошти для оновлення матеріально-технічної бази гуртожитків». Минулого року за ініціативи голови облради з бюджету регіону на придбання холодильників, пральних машин та газових плит для студентських гуртожитків виділили 200 тис. грн.

ÙÈв ÏÎÁÀÆÀÍÍß

ÇÄÎÐÎÂ’ß ÒÀ ÄÎÂÃÎ˲ÒÒß! Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ çâåðíóâñÿ äî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç³ ñëîâàìè â³òàííÿ ç íàãîäè âåëèêîãî õðèñòèÿíñüêîãî ñâÿòà - Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî. Î÷³ëüíèê îáëàñò³ íàãîëîñèâ, ùî ëèøå ç Áîæîþ äîïîìîãîþ òà ç ìîëèòâîþ â ñåðö³ çä³éñíþþòüñÿ äîáð³ ñïðàâè, ÿêèìè ñëàâèòüñÿ íàø ðåã³îí. ³í ïîáàæàâ çåìëÿêàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà äîâãîë³òòÿ, äóøåâíîãî ñïîêîþ òà ðàäîñò³, äîáðà òà áëàãîïîëó÷÷ÿ. ○

ÑËÎÂÀ ²ÒÀÍÍß

²ÐÈ ² ËÞÁβ! Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïîçäîðîâèâ ìåøêàíö³â ðåã³îíó ç Âîäîõðåùåííÿì Ãîñïîäí³ì. «Ó ð³ê, êîëè âñå ïðàâîñëàâíå õðèñòèÿíñòâî â³äçíà÷ຠ1025-ð³÷÷ÿ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, áàæàþ âñ³ì æèòåëÿì Äí³ïðîïåòðîâùèíè ùèðî¿ â³ðè, áåçìåæíî¿ íà䳿 é âåëèêî¿ ëþáîâ³. Õàé áëàãîñëîâèòü Ãîñïîäü íàø³ ç âàìè ïîìèñëè é ïëàíè, ñïðÿìîâàí³ íà äîáðî òà òóðáîòó ïðî ³íøèõ», - ãîâîðèòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³. «ÁËÈÇÜʲ» ÀÏÒÅÊÈ

ÐÎÇØÈÐÅÍÍß ÌÅÐÅƲ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðîçøèðþºòüñÿ ìåðåæà àïòåê ïðè öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêîñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Òåïåð æèòåë³ îáëàñò³ ìîæóòü ïðèäáàòè ë³êàðñüê³ ïðåïàðàòè ó ñâîºìó ìåäçàêëàä³. Ó 2012 ðîö³ â 598 (93%) àìáóëàòîð³ÿõ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè òà ÔÀÏàõ â³äêðèòî àïòåêè òà àïòå÷í³ ïóíêòè. Ñòâîðåííÿ àïòå÷íî¿ ìåðåæ³ ïðè öèõ ìåäçàêëàäàõ çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè âæå ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2013 ðîêó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

 ÎѲÍÍÜÎ-ÇÈÌÎÂÈÉ ÏÅвÎÄ Â ÎÁËÀÑÒ² ÄËß ÓÒÐÈÌÀÍß ÄÎвà ÏÐ ÀÖÞÞÒÜ ÏÐÀÖÞÞÒÜ ÀÖÞÞÒÜ:: y 893 îäèíèö³ òåõí³êè; y 888 îäèíèöü òåõí³êè äîäàòêîâî çàëó÷åíèõ â³ä ï³äïðèºìñòâ y y

òà îðãàí³çàö³é; 610 ïðàö³âíèê³â ó ðåæèì³ ïîñò³éíîãî ÷åðãóâàííÿ; 126,9 òèñÿ÷³ òîíí çàãîòîâëåíî ïîñèïàëüíîãî ìàòåð³àëó ìàòåð³àëó..

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ» Ó çèìîâèé ïåð³îä îæåëåäü íà àâòîìîá³ëüíèõ äîðîãàõ º îäíèì ç íàéíåáåçïå÷í³øèõ ÿâèù. ×åðåç íå¿ àâòî ìîæóòü ïîòðàïèòè â àâàð³þ, à ëþäè ç ðîçòÿãíåííÿìè, çàáèòòÿìè ÷è ïåðåëîìàìè çâåðòàþòüñÿ äî ë³êàð³â. ÒÒîæ îæ óòðèìàííÿ äîð³ã ó íàëåæíîìó ñòàí³ âçèìêó - ïèòàííÿ äîñèòü ãîñòðå. Ñàìå òîìó ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèä³ëÿº éîìó îñîáëèâó óâàãó óâàãó.. Íà çàïèòàííÿ, ùî íàéá³ëüøå òóðáóþòü æèòåë³â îáëàñò³, â³äïîâ³äàþòü íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó òó,, çâ'ÿçêó òà äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Þøêî òà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³é Á³ëîóñîâ

Õàé ùàñòèòü ó äîðîç³! ДО СКЛАДНИХ УМОВ ГОТОВІ - Володимире Борисовичу, що роблять обласні дорожні служби, аби забезпечити безперебійний рух транспорту на дорогах під час складних погодних умов? - Співробітники ДП «Дніпропетровський облавтодор» постійно моніторять метеоумови на дорогах області. Інформація про чергування робочих, роботу машин, механізмів та використання матеріалів надається щодня. До речі, філії Облавтодору обслуговують майже 9,2 тис. км доріг. До роботи взимку підготовлено 264 одиниці спецтехніки - це 100% від потреби, 35 одиниць баз матеріалів, що застосовують під час ожеледиці. Забезпечено необхідний резерв посипальних сумішей.

Хочу відзначити, що на сьогодні дорожні підприємства та установи області мають достатній кадровий і виробничий потенціал. Це дозволяє в умовах зимового періоду утримувати автомобільні дороги загального користування та вулично-дорожню мережу в містах і районах області у належному стані. До того ж, Облавтодор має 39 пунктів обігріву, які в разі потреби розгорнуть на складних ділянках дороги з призупиненим рухом транспорту, щоб не допустити обмороження водіїв та працівників служб, які будуть боротися зі сніговими заметами.

- Чи у достатній мірі обласні дорожні служби забезпечені матеріалами, необхідними для утримання автомобільних доріг у зимовий період?

- Щоб попередити виникнення надзвичайних ситуацій на важливих об'єктах інфраструктури, підтримувати належний стан доріг загального користування державного та місцевого значення, забезпечувати нормальні умови руху, Облавтодор ще восени створив резерв посипальних та паливно-мастильних матеріалів, достатній для роботи на випадок екстремальних погодних явищ. Також у разі потреби будуть використовуватись і запаси матеріалів, створені в містах і районах області.

НА СИТУАЦІЮ РЕАГУЮТЬ ВЧАСНО - Володимире Борисовичу, з початку зими на дорогах області час від часу бувають ожеледь та опади у вигляді мокрого снігу. Як дорожні служби справляються із цим?

- Завдяки автоматизованим дорожнім метеостанціям є змога одночасно спостерігати за станом доріг, рухом автотранспорту і реагувати на будь-яку позаштатну ситуацію. З урахуванням досвіду попередніх років визначено місця проблемних дорожніх ділянок. Складені карти-схеми першочергової розчистки доріг від снігу та обробки їх відповідними матеріалами. Посилено забезпечення спецтехнікою. На випадок виникнення несприятливих погодних умов, надзвичайних ситуацій розроблено та затверджено «Порядок взаємодії» підрозділів Служби автомобільних доріг, ДП «Дніпропетровський облавтодор», Державтоінспекції та МНС. Відповідальний черговий філії інформує чергового по Службі автодоріг і підрозділ ДАІ про утворення ожеледиці або сніжних заметів. Після цього на проблемну ділянку терміново направляється спецтехні-

ка. Щоб не допустити ДТП, рух пасажирського автотранспорту на дорогах у разі потреби можуть і перекрити. - Чи траплялись аварії через неякісну роботу дорожніх служб? - Державтоінспекція постійно контролює роботу дорожніх та комунальних організацій. На стаціонарних постах та під час чергування екіпажів на дорогах області працівники ДАІ попереджають водіїв про складні дорожні умови, аби не допустити дорожньо-транспортних пригод. Крім того, під час ускладнення погоди, що може призвести до аварійнонебезпечної ситуації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області за погодженням з УДАІ області має право прийняти рішення про обмеження або закриття руху на ділянках автомобільних доріг.

Çàäëÿ áåçïåêè òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ ДІЇ КОНТРОЛЮЄ ШТАБ - Андрію Леонідовичу, як проходила підготовка до зимового періоду 2012-2013 років та чи був урахований минулорічний досвід? - В області запроваджено системний підхід у вирішенні питань ретельної підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Практична підготовка до нового осінньо-зимового періоду 2012/2013 рр. почалася ще навесні минулого року. Всі недоліки, які проявились у попередньому сезоні, були проаналізовані та лягли в основу заходів з підготовки комплексу житловокомунальної галузі та соціальної сфери до нової зими. З метою ефективного координування дій органів місцевої влади та контролю вчасного виконання завдань в області діє штаб. До його складу увійшли керівники профільних управлінь облдержадміністрації

та відповідних територіальних інспекцій. У рамках роботи штабу проводились виїзні селекторні наради, під час яких перевіряли виконання запланованих заходів у населених пунктах області. Особливо прискіпливо вивчали фактичний стан справ на місцях, надавали об'єктивну оцінку роботі місцевої влади. Крім того, були проведені розширені наради за участю заступників міських голів, голів райдержадміністрацій, керівників підприємств житлово-комунального господарства області та обласних організацій, відповідальних за стан підготовки до нового опалювального сезону.

- Що зроблено підприємствами та організаціями, які відповідають за утримання доріг у населених пунктах? - Щорічний аналіз стану утримання доріг комунальної власності в населених пунктах області в зимовий період дає змогу визначитись з необхід-

ною кількістю паливно-мастильних та посипальних матеріалів. Так, у 2012 році в регіоні було підготовлено 630 одиниць спецавтотехніки та 888 одиниць залученої техніки від підприємств і організацій; заготовлено 81,9 тис. тонн посипального матеріалу. Постійно на чергуванні знаходиться 215 одиниць техніки та 360 працівників житлово-комунального господарства. У разі несприятливих погодних умов - під час снігових заметів чи ожеледиці - вони готові негайно приступити до ліквідації надзвичайних ситуацій. Майже в усіх містах і районах області існують домовленості з підприємствами щодо виділення додаткової техніки та паливно-мастильних матеріалів. Розроблено схему взаємодії, погоджену з начальниками територіальних штабів, МНС та райавтодорами, за якою вся техніка, розташована в містах і районах області, незалежно від права власності, може бути

задіяна для розчищення доріг. Всі ці заходи дозволяють планово ліквідувати ситуації, пов'язані з ускладненням погодних умов, та забезпечити нормальну експлуатацію автошляхів, не допускаючи погіршення дорожнього руху та перебоїв у роботі громадського транспорту.

ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ - Куди, в разі необхідності, повинні звертатися громадяни, якщо на місцях немає належного реагування на складну ситуацію? - При управлінні житлово-комунального господарства облдержадміністрації цілодобово працює чергова диспетчерська служба з телефоном «гарячої лінії» - (056) 732-49-46. - Як організовано роботу, спрямовану на боротьбу з обледенінням дахів? - Для забезпечення оперативного реагування на незадовільну роботу комунальних служб з усунення небезпеки для населен-

ÀÐßײ ÒÅËÅÔÎÍÈ» ÄËß ÐÅÀÃÓÂÀÍÍß ÍÀ ÇÀÏÈÒ ÀÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ: «ÃÀÐßײ ÇÀÏÈÒÀÍÍß «Ã y Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: (056) 732-49-46 y Óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó òðàíñïîðòó,, çâ'ÿçêó òà äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: (056) 742-87-73

ня, пов'язаної з обледенінням дахів та ожеледицею, очищенням доріг, тротуарів, пішохідних доріжок і прибудинкових територій від снігу, розпорядженням голови облдержадміністрації створено регіональний штаб із забезпечення безперебійної роботи об'єктів життєдіяльності населення. У населених пунктах області призначено осіб, відповідальних за цілодобове спостереження за наростанням бурульок на покрівлях та виступаючих частинах фасадів. Працівники ЖЕКів повинні виконувати роботу зі зняття бурульок з балконів та покрівель самостійно. У разі необхідності - залучити автовишки, огородити небезпечні зони тротуарів, прибудинкових територій, на яких можливе падіння бурульок та снігу з покрівель житлових будинків. Крім того, біля під'їздів житлових будинків, де виявлено небезпечні зони, мають висіти попереджувальні листівки. Користуючись нагодою, закликаю бути обережними і уважними при пересуванні під час танення льоду. Потрібно намагатися вибирати найбезпечніші маршрути руху, триматися від будинків та інших споруд на відстані 3-5 м, при цьому не заходити за спеціальні загорожі поблизу будинків чи дерев.


ЖИТТЯ КРАЇНИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÎËÜà ÎËÜÃÀÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Íûíåøíèé, 2013 ãîä ÿâëÿåòñÿ þáèëåéíûì äëÿ Çåìåëüíîãî êàäàñòðà Óêðàèíû, ê ñîçäàíèþ êîòîðîãî â íàøåé ñòðàíå ïðèñòóïèëè ðîâíî 10 ëåò íàçàä. ÓÓâû âû - ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî áàíêà çåìëè ïðîòåêàåò ñòîëü ñëîæíî, ÷òî åãî áåç íàòÿæêè ìîæíî íàçâàòü «õîæäåíèåì ïî ìóêàì» òåõ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êòî «íåôîðìàëüíî» âëàäååò çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è õî÷åò óçàêîíèòü ñâîè ïðàâà íà íèõ НЕ ПОДКАЧАЕТ ЛИ «ФАКТОР»? Действительно, до недавнего времени получение государственного акта на землю сопровождалось такими растянутыми во времени процедурами и задействованием такого обилия структур и чиновников, что увязнувшие в этом процессе люди годами не могли добиться желаемого. Изменить «правила игры» могло только государство. И оно изменило их. Накануне нового года был принят ряд документов, призванных упростить и сократить время узаконивания земельных участков . «Задумка хорошая, все законодательные и нормативные акты нацелены на то, чтобы значительно упростить оформление права граждан Украины на землю. И если они будут неукоснительно выполняться, нареканиям на волокиту и отфутболивание должен прийти конец. Однако, как покажет себя в новых условиях так называемый «человеческий фактор», который нельзя сбрасывать со счетов?», говорит начальник управления Государственного земельного кадастра Госземагентства в области Алексей Захаров.

ÓÑËÓÃÈ ÃÎÑÑÒÐÓÊÒÓÐ ÎÁÎÉÄÓÒÑß Â 184 ÃÐÈÂÍÈ

ÇÅÌËß Â ÇÀÊÎÍÅ

«Òåðíèñòûé ïóòü» ó÷àñòêîâ

ÍÎÂÈÍÈ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÐȯÆÄÆÀª ÄÅËÎÍ ²ç 1 äî 7 ëþòîãî îáëàñíèé öåíòð â³äâ³äຠç³ðêà ñâ³òîâîãî ê³íåìàòîãðàôà Àëåí Äåëîí. Äëÿ ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â àêòîð ïðîâåäå òâîð÷èé âå÷³ð. Óëþáëåíåöü æ³íîê ðîçâàæèòü ãîñòåé ñï³âàìè, äåêëàìóâàííÿì â³ðø³â òà ïðîñòî ðîçìîâàìè ïðî ñâîº æèòòÿ. Íàãàäàºìî, ùî öüîãî ðîêó ëåãåíäàðíîìó Çîððî âèïîâíþºòüñÿ 78 ðîê³â. Íåçâàæàþ÷è íà ñîë³äíèé â³ê, óëþáëåíåöü áàãàòüîõ ïîêîë³íü ³ äîñ³ ó â³äì³íí³é ôîðì³.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÇÅÌËÈ ÇÀÉÌÅÒ ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ НЕ ПРОЙДЕТ И ПОЛМЕСЯЦА… Именно на территориальные органы Госземагентства и возложена основная часть работы по регистрации земельного участка, присвоению ему кадастрового номера и открытию поземельной книги, в которую заносят все данные о «кусочке» собственности. Ранее в этом процессе был задействован и Центр государственного земельного кадастра (он по-прежнему существует, однако ныне уже обеспечивает техническую поддержку кадастровой системы). Считается, что именно участие двух организаций в оформлении земельных участков и приводило к волоките. Так, Центр земельного кадастра тратил уйму времени на сверку землеустроительных документов. Нынешняя отстраненность Центра от оформления документов вселяет надежду на то, что сосредоточение в одних руках функций узаконивания, хотя бы первой его части, значительно упростит и ускорит процедуру. Вторая же часть процесса предполагает оформление права собственности на участок и получение соответствующего свидетельства. Ранее этим вопросом ведали территориальные органы Госкомзема. Однако с нового года потенциальным собственникам земли, уже получившим кадастровые но-

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

мера, следует обращаться в Укргосреестр - подведомственную Министерству юстиции новую структуру. Предполагается, что она будет работать в контакте с органами земельных ресурсов. Однако напрямую влиять на сроки оформления в новой организации прав собственности представители территориальных органов Госземагентства вряд ли полномочны. А вот координировать работу собственных регистраторов намерены самым жестким образом. Так, согласно Закону «О государственном земельном кадастре» на регистрацию участка отведено 14 дней (если документы не вернут на доработку). Тех чиновников, кто нарушит срок, привлекут к административной ответственности оштрафуют на сумму от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов. Вторичное нарушение чревато увеличением штрафа до 200 минимумов, трижды уличенные в волоките, будут уволены с работы без права занимать свои должности.

УЧАСТКИ «ПОСЕЛИЛИСЬ» В ИНТЕРНЕТЕ По мнению Алексея Захарова, новшества в земельном законодательстве, нашедшие отражение, в том числе, и в Административном кодексе Украины, позволят систематизировать работу по созданию национальной кадастровой системы, сделать ее прозрачной. Между тем, тернистый путь каждого участка к статусу «земля в законе» и получе-

нию своего места на карте определяют не только органы земельных ресурсов. В этом процессе участвуют и органы местного самоуправления, к которым, в первую очередь, обращается «неформальный» владелец участка с заявлением узаконить права на землю. От того, насколько оперативно они выдадут разрешение, зависит, по большому счету, становление национальной кадастровой системы. Процесс этот, кстати, предполагает некоторое финансовое послабление его участникам. До нового года оформление и регистрация земельного участка и получение госакта на землю стоили 255 гривен. Принятое в декабре Постановление Кабмина снизило их приблизительно на 30%. С нового года регистрация участка в органе земельных ресурсов стоит 65 гривен, а оформление права собственности в органе юстиции - 119 гривен. Снижение расценок, однако, не касается землеустроительных организаций - и, не исключено, что они по-прежнему будут «ломить» цены на геодезические работы, на результатах которых основываются характеристики участков и, как следствие, карта национальной кадастровой системы. А она - не засекреченный объект. Все собственники земельных участков могут полюбоваться ими, что называется, на расстоянии, со стороны. Для этого достаточно зайти в Интернет. Предполагается, что это будут делать и нотариусы, заверяющие сделки по земельным участкам, чтобы иметь полную информацию о предмете трансакции.

²ÄÏÎ×ÈËÈ Ç «ÄÓØÅÞ» 12-13 ñ³÷íÿ â Ïàëàö³ êóëüòóðè ϳâäåííîãî ÃÇÊ â³äáóâñÿ ì³ñüêèé â³äêðèòèé ôåñòèâàëü «Äóø³ êðèíèöÿ». Ïðîãðàìà öüîãîð³÷íîãî ä³éñòâà áóëà äóæå íàñè÷åíà. Ó ïåðøèé äåíü âèñòóïàëè ñîë³ñòè, õîðè, âîêàëüí³ àíñàìáë³. Äðóãèé äåíü ïî÷àâñÿ ìàéñòåð-êëàñîì â³äîìî¿ ëÿëüêàðêè ç Êèºâà Íà䳿 Ãåâîðêÿí. Ïî çàê³í÷åíí³ âñ³ áàæàþ÷³ â³äâ³äàëè êîíêóðñíî-ðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó «Ñâÿòî çèìè». ○

Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

Ó ÃÃÎÑÒ² ÎÑÒ² ÄÎ ÌÎÐÎÇÀ Ö³º¿ çèìè ìàëå÷à ì³ñòà ïðîâîäèòü íîâîð³÷í³ ñâÿòà ùå àêòèâí³øå é ÿñêðàâ³øå. Ñïåö³àëüíî äëÿ íèõ ó öåíòð³ ͳêîïîëÿ âïåðøå âñòàíîâèëè ñïðàâæí³é çèìîâèé ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ - «Ä³äìîðîç³âêó». ³í ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ êàçêîâèõ áóäèíî÷ê³â, òåìàòè÷íî îçäîáëåíèõ íå ò³ëüêè çîâí³, àëå é âñåðåäèí³. Òåïåð êîæåí áàæàþ÷èé ìàëþê ìຠçìîãó çàâ³òàòè ó ãîñò³ äî ijäà Ìîðîçà, ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íèì òà îòðèìàòè ñâÿòêîâèé ñóâåí³ð. Êð³ì òîãî, ä³òëàõè âîäèòèìóòü õîðîâîäè íàâêîëî çåëåíî¿ êðàñóí³ ç³ Ñì³øàðèêàìè òà áðàòèìóòü ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ, ³ãðàõ, ³íòåðàêòèâàõ. ÏÀÂËÎÃÐ ÀÄ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÐÎÊ Ó ÊÎËÎͲ¯ 13 ñ³÷íÿ ó Ïàâëîãðàäñüê³é âèïðàâí³é êîëîí³¿ óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â îáëàñò³ (¹142) â³äáóâñÿ ðîê-êîíöåðò ãóðòó «AlterEgoRedis». Éîãî ó÷àñíèêè - ïðåäñòàâíèêè áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Öåíòð ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ Ïåðåâò³ëåííÿ». Ïåðåä âèñòóïîì çàñóäæåíèì ðîçïîâ³ëè ïðî ñâÿòêóâàííÿ гçäâà â Óêðà¿í³ òà äàëè äóõîâíî-ìîðàëüí³ íàñòàíîâè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÀÏÎÑÒÎ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ϳäáèòî ï³äñóìêè ðàéîííî¿ ñïàðòàê³àäè «Ñïîðò ³ òðóä ïîðó÷ ³äóòü» ³ç 14 âèä³â ñïîðòó ñåðåä êîìàíä 12 ì³ñüêèõ òà ñ³ëüñüêèõ ðàä. Äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü ïåðåìîãó çäîáóëè ñïîðòñìåíè Íèâîòðóä³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Çà íèìè ðîçòàøóâàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè Çåëåíîäîëüñüêî¿ òà Àïîñòîë³âñüêî¿ ì³ñüêèõ ðàä. Ñàìå ñïîðòñìåíè öèõ ðàä âíåñëè íàéá³ëüøèé âêëàä ó ïåðåìîãó êîìàíäè Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó â çàãàëüíîìó çàë³êó îáëàñíèõ ñ³ëüñüêèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð 2012 ðîêó.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÑÂßÒÎ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ Âñåóêðà¿íñüêèé áëàãîä³éíèé ôîíä «Ñâ³äîì³ñòü», ÿêèé î÷îëþº â³äîìèé ïîë³òèê òà ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, íàø çåìëÿê Ëåîí³ä Êîñòþ÷åíêî, îðãàí³çóâàâ äëÿ ä³òåé ²íäóñòð³àëüíîãî òà Ñàìàðñüêîãî ðàéîí³â ì³ñòà ÷óäîâå íîâîð³÷íå ñâÿòî. Ìàëå÷ó çàïðîñèëè äî Ìîëîä³æíîãî òåàòðó, äå íà íå¿ ÷åêàëè ijä Ìîðîç, Ñí³ãóðîíüêà, âåñåëà âèñòàâà òà áåçë³÷ ïîäàðóíê³â â³ä îðãàí³çàòîð³â. Áàéäóæèìè íå çàëèøèëèñü àí³ ä³òè, àí³ äîðîñë³. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

вÇÄÂßÍÀ DzÐÎ×ÊÀ Ó äí³ Ð³çäâÿíèõ ñâÿò ó ì³ñò³ âæå ñüîìèé ð³ê ïîñï³ëü ïðîâîäèâñÿ â³äêðèòèé äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü «Ð³çäâÿíà ç³ðî÷êà». Á³ëüø í³æ 500 òàëàíîâèòèõ ñï³âàê³â, àêòîð³â, ïåäàãîã³â òà âèêîíàâö³â ïðîéøëè â³äá³ðêîâèé òóð. Íà ãàëà-êîíöåðò³, ùî â³äáóâñÿ âæå öüîãî ðîêó, îáðàëè íàéòàëàíîâèò³øèõ. Òàê, ð³øåííÿì æóð³ ïåðåìîæöÿìè ñòàëè õîð ñòàðøèõ êëàñ³â ÄÌØ ¹1, ÄÌØ ¹ 2, âîêàëüíèé àíñàìáëü «Ìóçè÷íà øêàòóëêà» ÄÌØ ¹1, âîêàëüíèé àíñàìáëü «Ñóç³ð’ÿ» ÏÒÄòàÞ. ○

ÍÈÍÀ ×ÅØÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ÇÌÀÃÀÍÍß

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÅÐŲÐÈËÈ ßʲÑÒÜ Ïîíàä 90 òèñ. ãðí. ïîâåðíóëè ñïîæèâà÷àì çà íåÿê³ñí³ òîâàðè òà ïîñëóãè ìèíóëîãî ðîêó. Ñïåö³àë³ñòè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â â³äçíà÷àþòü, ùî 58% ñêàðã ñòîñóâàëèñÿ ÿêîñò³ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, íîóòáóê³â, ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, âçóòòÿ. 41% íå çàäîâîëüíèëè âèãîòîâëåí³ íà çàìîâëåííÿ â³êíà òà ìåáë³. ² ëèøå 1% ñêàðæèâñÿ íà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. ϳñëÿ ïåðåâ³ðêè òîâàð³â òðåòèíó ç íèõ çíÿëè ç ðåàë³çàö³¿ ÷åðåç íèçüêó ÿê³ñòü.

Ïðîåêò «ÔîòîÑóøêà», êîòîðûé ñòàðòîâàë â ïîçàïðîøëîì ãîäó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, äîáðàëñÿ è äî Ïàâëîãðàäà.  ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà ìåñòíûå ïðîôåññèîíàëüíûå ôîòîãðàôû è ôîòîëþáèòåëè ïðåäñòàâèëè íà ñóä ïóáëèêè ñâîè ðàáîòû, ðàçâåñèâ èõ íà áåëüåâîé âåðåâêå â îäíîì èç òîðãîâûõ öåíòðîâ ãîðîäà Необычное для Павлограда зрелище привлекло новизной немало участников и зрителей. В проекте, который организаторы обещают сделать традиционным, приняли участие около 12 молодых фотографов, продемонстрировав 120 работ. «Интересна и полезна «Сушка» тем, что здесь участники обмениваются опытом. И даже фотографиями. Ведь каждый после окончания фотовыставки может взять себе чужие работы. Кроме того, это еще и прекрасная возможность заявить о себе», - рассказал один из организаторов проекта Иван Лавренко. Некоторых гостей обескуражили смелостью фотографии Анны Третьяк, которая, кроме милых снимков младенцев, вывесила на «просуш-

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÀß ÂÛÑÒ ÀÂÊÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀ

 Ïàâëîãðàäå «ñóøèëè» ôîòî Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÎÁÌÅÍÈÂÀËÈÑÜ ÑÍÈÌÊÀÌÈ этому хочется это запечатлеть, передать свои ощущения, эмоции, которые испытываю. Еще обожаю фотографировать старинные здания, развалины». Разглядывать фото под прищепками, похрустывая при

ÍÀ ÑÓÄ ÇÐÈÒÅËÅÉ ÂÛÂÅÑÈËÈ 120 ÐÀÁÎÒ ку» еще и фото обнаженной девушки. Других привлекли необычно яркие и интересные изображения развалин, которые

ÏÎËÞÁÈÂØÀßÑß ÀÊÖÈß «ÔîòîÑóøêà» - àêöèÿ ïî îáìåíó ôîòîãðàôèÿìè, ôîðìàò êîòîðûõ îáúåäèíÿåò ôîòîãðàôîâ ñàìûõ ðàçíûõ èíòåðåñîâ - ëþáèòåëåé è ïðîôåññèîíàëîâ, ëîìîãðàôîâ è ñòîðîííèêîâ òðàäèöèîííîé ñúåìêè. Âïåðâûå «Ñóøêà» ñîñòîÿëàñü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå âî äâîðå ãàçåòû «Èçâåñòèÿ» 25 ìàÿ 2011ãîäà. также «сушились» на общей веревке для фоторабот. «Фотографией я

начал заниматься буквально недавно месяцев пять назад, после того, как нашел

в сейфе на работе старинный фотоаппарат. Он, к сожалению, оказался неисправным. Но интерес к фотографии разжег. С тех пор я практически неразлучен с ним, - рассказывает молодой фотограф Дмитрий Максименко. - Я периодически хожу в походы, по-

этом съедобными сушками, которые раздавали при входе, участникам и гостям «ФотоСушки» было не только интересно, но и познавательно. Что и говорить - задумка удалась, поэтому ждите следующую «Сушку» уже в нынешнем году.

ÒÅÏËÀ ÇÓÑÒв×

Êîáçàð ñï³âàâ ñòóäåíòàì Ç êîáçàðåì íîâîãî ïîêîë³ííÿ íåùîäàâíî ïîùàñòèëî ïîçíàéîìèòèñÿ ñòóäåíòàì ³ âèêëàäà÷àì ͳêîïîëüñüêîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó òà ̳æðåã³îíàëüíî¿ Àêàäå쳿 óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì дальшою долею визначився одразу. Брав участь у різноманітних конкурсах - і як бандурист, і як гітарист, виступаючи у складі гуртів та самостійно. За роки навчання освоїв гру на бандурі, гітарі, фортепіано, трубі, сопілці, акордеоні, а також навчився ремонтувати бандури й кобзи. У доробку кобзаря близько 30 пісень, автором слів і музики яких є сам музикант. Також у репертуарі

ÂÀËÅÐ²É ØÐ ÀÌÊÎ , ØÐÀÌÊÎ

ãîëîâà ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÍÅÓ: - Êîëè ïî÷àâñÿ êîíöåðò ³ õëîïåöü çàãðàâ íà áàíäóð³, ÿ áóâ âðàæåíèé. Äëÿ ìåíå âçàãàë³ äèâíî, ÿê ìîæíà ïåðåáèðàòè òó âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ñòðóí òàê, ùîá íàðîäæóâàëàñü ãàðìîí³éíà ìåëîä³ÿ!

ÂÀËÅÐ²É ÒÅÐDz, ÂÈÊËÀÄÀ Î ÅÊÎÍÎ̲×ÂÈÊËÀÄÀ×× Í²ÊÎÏÎËÜÑÜÊÎà ͲÊÎÏÎËÜÑÜÊÎÃÎ ÍÎà ΠÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÍÎÃÎ

Мандрівний кобзар, випускник єдиної в світі Снятинської школи бандуристів, віртуозний музикант і співак із золотим голосом, переможець «Червоної рути-2003» та багатьох інших фестивалів Віктор Пашник виступив в актовому залі Нікопольського економічного університету. Народився Віктор у селі Кулачківці, що на Івано-Франківщині. Змалку захоплювався музикою, а тому із по-

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÊÎÌÅÍÒÀÐ

молодого виконавця чимало народних пісень - не лише українських, але й російських, білоруських, є навіть чуваська композиція. Протягом кількох годин молодь та викладачі насолоджувалися чудовим вико-

нанням авторських, народних пісень і переспівів. Між виступами Віктор спілкувався з публікою: розповідав про себе, ділився спогадами, цікавими історіями, навіть зачитав гумореску. Виступи слухали із задоволенням, деякі сту-

денти й викладачі навіть підспівували. Це свідчить про те, що ми знаємо, цінуємо, а значить бережемо український фольклор. Після закінчення концертної програми нікопольчани вручили Віктору почесний диплом про його належність до козацтва міста.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

В СЕМИ САНТИМЕТРАХ ОТ ЗОЛОТА -Александр, Вы серебряный призер Олимпиады-2012, лучший легкоатлет Украины 2012 года. Как восприняли эти достижения, голова не закружилась? - Воспринял с радостью, но восхищения собой не было. Еще есть, чего добиваться, к чему стремиться. К сожалению, не получилось метнуть копье на 86,12 м - это мой лучший спортивный результат, но и соперники не показали все, на что способны. На Олимпийских играх в Лондоне я показал результат 84,51 м и занял второе место, не дотянув до первого всего 7 см. - Вы принесли Украине первую за 50 лет Олимпийскую медаль в метании копья. Что мешало нашим спортсменам себя проявлять? - Я первый, кто начал метать на престижных соревнованиях за отметку 80 метров. За мной потянулись ребята, которые уже приближаются к этому показателю. Но развитию метания копья мешает то, что нет стадиона, базы для легкой атлетики и снарядов. В Днепропетровске много талантливых спортсменов, но часто они покидают регион. - Как проводили свободное время в период Олимпиады? Удалось посмотреть Лондон? - Во время соревнований полностью сосредоточился на том, чтобы успешно выступить. Потому жил один, ни с кем не общался. Хотел, чтобы

«Â ÏÎÁÅÄÓ ÒÐÈÍÈÄÀÄÖÀ ÍÅ ÂÅÐÈË»

ничто не мешало сконцентрироваться на борьбе. Англию же посмотреть еще будет время. Мне уже приходилось бывать в Европе, видел места намного красивее, чем Лондон. Но не нужно забывать, что и в Украине очень много интересных городов. Нам есть чем гордиться. Важно - это любить и дорожить им!

ВАЖЕН РОСТ - Александр, в чем разница между метанием копья и другими видами спорта? Что нужно уметь спортсмену, чтобы успешно метать? - Прежде всего чувство снаряда, хорошую координацию, силу, скорость, рост должен быть не менее

«ÑÀËÎ ÍÅ ÂÎÇÜÌÓ, À ×ÅÑÍÎÊ È ÍÀÃÐÀÄÛ - ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ!» - Родные переживали за Вас во время Олимпиады? - Конечно. Мама с бабушкой до глубокой ночи не спали. Жена также внимательно следила за соревнованиями, верила в меня. - Супруга не против Вашего увлечения? - Нет. Она всегда меня поддерживает, понимает. Сама занималась легкой атлетикой 10 лет - бег на среднюю дистанцию. - В Вашей семье есть еще спортсмены? - Для укрепления здоровья спортом занимались мама и бабушка. А дедушка увлекался борьбой. Так что еще в детстве у меня сформировалось уважительное отношение к спорту, хотя серьезно им я увлекся в 16 лет. Сначала занимался в группе метателей молота, потом диска. Копьем же заинтересовался в 2006 году.

ÍÎÂÈÍÈ

Àëåêñàíäð Ïÿòíèöà: «ßñíîâèäÿùàÿ ïðåäñêàçàëà ìàìå ìîè ïîáåäû» ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

1,80 метра. Метание копья в легкой атлетике - второй по сложности вид после прыжков с шестом. - Как Вы относитесь к соперникам на Олимпиаде? - Самое главное показать свой лучший результат. Для этого нужна сосредоточенность. Соперничества, как такового, не было. - Золотая медаль Кешорна Уолкотта неожиданна? - Победа спортсмена из Тринидада стала сенсационной. Он не был в числе лидеров, не имел достижений, кроме юниорских. Этого парня реальным конкурентом никто не считал. Я ожидал, что на первое место будут претендовать чех Витезслав Веселый, финн Теро Питкамяки, норвег Андреас Торкильдсен. Но все случилось иначе.

ÏÀÌ’ßÒ² ÁÀÍÄÓÐÈÑÒÀ

ÁÐÈÍÈ, ÑÒÐÓÍÀ

«ß ÏÅÐÂÛÉ, ÊÒÎ ÍÀ×ÀË ÌÅÒÀÒÜ ÊÎÏÜÅ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ»

«МАГИЧЕСКИЙ НАБОР» - У Вас есть талисман, который помогает привлечь богиню удачи? - Не знаю, талисман ли это, но на Олимпийские игры для духовной поддержки я взял с собой все свои медали. Также (улыбается) мой друг перед поездкой дал мне: чеснок, сало и перец. Сказал, что это принесет успех, ведь, по украинской традиции, чеснок отгоняет злые чары, сглаз. И я приехал в Лондон с этим странным «магическим набором». - И в дальнейшем планируете возить с собой сало? - Нет. Сало не буду - на границе могут отобрать, а вот чеснок и награды - обязательно! - Мама, наверняка, не могла предположить, что сын будет известным спортсменом? - Я всегда был подвижным ребенком, хотя спортом занялся поздно. Кстати, для родных мое увлечение не стало неожиданностью. Очень давно мама случайно встретила ясновидя-

щую, и она предсказала ей: «Ваш сын будет известным спортсменом»! Конечно, мама тогда не поверила. Но прошли годы, и я увлекся спортом. - В спорте Вы - ас, а на кухне есть достижения? - Особых - нет. Зачастую на кухне руководит жена, но, чтобы порадовать близких, я могу приготовить мясо. - Как отдыхаете дома? - В свободное время читаю книги: художественные, спортивные. - Что еще по душе? - Скажу только Вам: пишу стихи, пою в караоке, рассказываю анекдоты (улыбается).

«ÄËß ÁËÈÇÊÈÕ ÌÎÃÓ ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜ ÌßÑλ СПОРТ - ЭТО ПРИЗВАНИЕ! - На Ваш взгляд, для чего нужно заниматься спортом? - Спортом нужно заниматься, причем не столь важно каким. А если речь идет о профессиональном уровне, то побеждают только сильные духом люди. - Что у Вас в планах? - Мечтаю занять первое место. Собираюсь этого достичь на следующей Олимпиаде, в 2016 году. Постараюсь усердно готовиться. - Всегда будете заниматься спортом? - Думаю, что да. Спортсмен - это навсегда, это призвание.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ìåìîð³àëüíîìó áóäèíêó-ìóçå¿ Äìèòðà ßâîðíèöüêîãî â³äáóâñÿ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèé çàõ³ä «Áðèíè, ñòðóíà äóø³ ì», ïðèñâÿ÷åíèé 110-é ð³÷íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áàíäóðèñòà, êîìïîçèòîðà ³ ïåäàãîãà Âàñèëÿ Ñèäîðåíêà. Çàâäÿêè ðîçïîâ³äÿì äîñë³äíèê³â, ñó÷àñíèê³â, ôîòî- òà â³äåîìàòåð³àëàì, ãîñò³ çàõîäó ä³çíàëèñü ïðî éîãî æèòòºâèé òà òâîð÷èé øëÿõ. ○

ÓÐÎ×ÈÑÒÀ ÏÎIJß

ÏÀËÀÖÓ ÑÒÓÄÅÍҲ - 60 Ïàëàö ñòóäåíò³â ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà â³äñâÿòêóâàâ ñâîº 60-ð³÷÷ÿ.  óðî÷èñòîñòÿõ âçÿëè ó÷àñòü ñï³âðîá³òíèêè Ïàëàöó, ÿê³ ïðàöþâàëè â ð³çí³ ðîêè, êåð³âíèöòâî óí³âåðñèòåòó íà ÷îë³ ç ðåêòîðîì Ìèêîëîþ Ïîëÿêîâèì, ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ âëàäè. Íà ñâÿò³ âðó÷èëè ïîäàðóíêè òà ïîäÿêè òèì, õòî ïðàöþº ÷è ïðàöþâàâ ó çàêëàä³, ùî çà ÷àñ ñâîãî ³ñíóâàííÿ ñòàâ ñïðàâæí³ì îñåðåäêîì òâîð÷îñò³ äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìîëîä³. ○

ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ÏÈÒÀÍÍß

ϲËÜÃÈ ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÎ Ó 2013 ðîö³ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïðîäîâæèòü áåçêîøòîâíî ïåðåâîçèòè ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé-³íâàë³ä³â, à òàêîæ áåçîïëàòíî íàäàâàòè ó ïî¿çäàõ á³ëèçíó òà ÷àé ³íâàë³äàì ³ ó÷àñíèêàì â³éíè. Ïîñëóãàìè ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ä³òè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç îï³êè áàòüê³â, ä³òè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, êîòð³ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, ä³òè çàãèáëèõ øàõòàð³â òà çàë³çíè÷íèê³â, ³íâàë³äè òà ó÷àñíèêè â³éíè, ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é. ÏÐÎÒÎÊÎËÈ ÍÀ ÏÎÐÓØÍÈʲÂ

ÏÐÀÂÈËÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÞ Óïðîäîâæ 2012 ðîêó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà ïîðóøíèê³â ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ñêëàäåíî 813 ïðîòîêîë³â. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà» Ìèõàéëî Îãíºâîé. Íàéá³ëüøå, à ñàìå 246 ïðîòîêîë³â, ñêëàäåíî çà ðîçêëåþâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïðîäóêö³¿ ó íåïðèçíà÷åíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ - íà ôàñàäàõ áóä³âåëü, ïàâ³ëüéîíàõ, åëåêòðîîïîðàõ, äåðåâàõ òîùî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß

Äèêèõ æèâîòíûõ ïîñ÷èòàþò ïî ñëåäàì ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç Ê²ÎÑÊÀÌÈ Ì³ñöåâà âëàäà ïî÷àëà âèêîíóâàòè ð³øåííÿ, óõâàëåíå íà ñåñ³¿ 28 ãðóäíÿ, ùîäî äåìîíòàæó âñ³õ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, óñòàíîâëåíèõ ç ïîðóøåííÿì çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Ò³ëüêè ïðîòÿãîì îäí³º¿ äîáè ó ì³ñò³ äåìîíòîâàíî ê³ëüêà ê³îñê³â íà âóëèöÿõ Êîñ³îðà, Ìåëåøê³íà ³ íà ì³êðîðàéîí³ Ã³ðíèöüêîìó, ÿê³ íàëåæàòü ð³çíèì âëàñíèêàì. Çà îö³íêàìè ôàõ³âö³â, ê³îñê³â-ïîðóøíèê³â ó ì³ñò³ çàëèøèëîñÿ ùå áëèçüêî ñîòí³.

ÍÎÂÈÍÈ

НЕ ПРОГУЛКА, А ЭКСПЕДИЦИЯ

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

Как рассказывает младший научный сотрудник заповедника Дмитрий Ганжа, предстоящая экспедиция послужит делу установления численности диких животных на этой охраняемой государством территории. Понятно, что ее участникам не придется считать обитателей заповедника по головам, а вот оставленные на снегу косулями, зайцами,

ÇÌÀà ÀËÈÑß ØÊÎËÎÞ ÇÌÀÃÀËÈÑß Ó Ñîëîíÿíñüê³é ÇÎØ ïðîéøëà äåêàäà ñïîðòèâíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè. ϳä ÷àñ íå¿ â³äáóâñÿ øê³ëüíèé ÷åìï³îíàò ç ôóòáîëó, òóðèñòè÷í³ çìàãàííÿ òà çìàãàííÿ ç á³ãó. Âàæëèâî, ùî ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ âçÿëè âñ³ â³ä ìàëå÷³ äî ñòàðøîêëàñíèê³â. Îñîáëèâî âåñåëèì ñòàëî çìàãàííÿ íà øâèäê³ñòü ðîçêëàäàííÿ òà ñêëàäàííÿ íàìåòó. Òàêîæ ó êîæíîìó êëàñ³ â³äáóëèñÿ áåñ³äè ïðî çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, ëåêòîð³é «Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè ó Ëîíäîí³» òîùî. ○

Ïîæàëóé, íûíå äíåì ñ îãíåì íóæíî èñêàòü òåõ, êòî ðàñïîçíàåò ñëåäû çâåðåé è óìååò îòëè÷èòü ëàïó çàéöà îò, ñêàæåì, êàáàíüåé. Ýòó íàóêó ïðåäñòîèò ïðîéòè ãðóïïå èññëåäîâàòåëåé-àìàòîðîâ, îòïðàâëÿþùèõñÿ 19 ÿíâàðÿ â ÄíåïðîâñêîÎðåëüñêèé çàïîâåäíèê. Âïðî÷åì åäóò îíè íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçâëå÷ü ñåáÿ «÷òåíèåì» íà ñíåãó, íî è â ñóãóáî íàó÷íûõ öåëÿõ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÏÐÎÅÊÒÈ Â Ä²¯  îáëàñò³ ïðàöþº ðåã³îíàëüíà ïðîãðàìà ñïðèÿííÿ ãðîìàäÿíñüê³é àêòèâíîñò³ ó ðîçâèòêó òåðèòîð³é.  ¿¿ ðàìêàõ ïðîâåäåíî îáëàñíèé êîíêóðñ ïðîåêò³â ñåðåä îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â òà îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Çà ï³äñóìêàìè êîíêóðñó 2012 ðîêó, ïåðåìîãëè 119 ì³êðîïðîåêò³â. Ó áóäèíêàõïåðåìîæöÿõ óñòàíîâëåíî åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ ñâ³òèëüíèêè, â³êíà òà äâåð³, çàì³íåíî îáëàäíàííÿ êîòåëåíü. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇÀ˲ÇÍÈÖß ÎÍËÀÉÍ Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ â³äòåïåð ìຠñâ³é îô³ö³éíèé âåá-ñàéò http://uzdpdz.jimdo.com. Òóò ïàñàæèðè Ìàëî¿ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿, ìåøêàíö³ òà ãîñò³ îáëàñíîãî öåíòðó çìîæóòü çíàéòè ö³êàâó ³íôîðìàö³þ ïðî ðîáîòó äèòÿ÷î¿ çàë³çíèö³, ¿¿ ³ñòîð³þ, îçíàéîìèòèñÿ ç ãðàô³êîì ðóõó ïî¿çä³â, íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì, ïðàâèëàìè ïåðåâåçåíü. Óñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü ó ðåæèì³ îíëàéí çàäàòè çàïèòàííÿ êåð³âíèöòâó ³ âèõîâàíöÿì äèòÿ÷î¿ çàë³çíèö³ òà îòðèìàòè âè÷åðïíó â³äïîâ³äü.

ÂÎËÎÍÒÅÐΠÑÎÁÈÐÀËÈ ×ÅÐÅÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÀÍÆÀ: - Çàïîâåäíèê - íå çâåðèíåö. ß óæå íåîäíîêðàòíî ñòàëêèâàëñÿ ñ ðàçî÷àðîâàíèåì ó÷àñòíèêîâ ýêñêóðñèé, êîòîðûå ïîñëå íåñêîëüêèõ êèëîìåòðîâ «õîëîñòîãî» ïóòè íà÷èíàëè êîñèòüñÿ â ñòîðîíó ìåíÿ è ìîèõ êîëëåã êàê íå îïðàâäàâøèõ îæèäàíèÿ. È åñëè íà ïóòè ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòîÿùåé ýêñïåäèöèè âñå-òàêè âñòðåòÿòñÿ êîñóëè, çàéöû, íå ãîâîðÿ óæå î ëèñèöàõ, ýòî áóäåò áîëüøîé óäà÷åé… кабанами и прочей живностью следы как раз и лягут в основу статистики. А для того чтобы исследователи не испытывали затруднений в идентификации следов, работники заповедника намерены перед стартом просветить «самодеятельных» коллег по части того, как выглядят отпечатки лап хвостатых обитателей лесной территории. Все, почерпнутые в ходе работы, данные лягут в основу отчета «Летопись природы», который ежегодно составляют сотрудники заповедника. Участники экспедиции готовы отнестись к миссии со всей ответственностью. Они понимают, что им предстоит не просто прогулка, а минимум 15-километровый путь исследователей и природных летописцев.

«БИЛЕТЫ» ОГРАНИЧЕНЫ Организовали эту беспрецедентную акцию программисты Любовь Колосовская и Алексей Малеванный. Они не раз до этого ходили тропами заповедника. И однажды заданный Дмитрию Ганже вопрос: «А сколько на этой территории обитает зверей?» вылился в организацию замечательной экспедиции. Инициаторы экскурсии на территорию, занявшую 3700 гектаров между Днепропетровском и Днепродзержинском, считают, что это начинание поможет обратить внимание соотечественников и на сам факт существования Днепровско-Орельского заповедника. По словам молодых людей, многие жители области не подозревают о наличии такого уникально-

го места. Между тем, посещение заповедника даже организованными группами ограничено законодательством. Так, число посетителей в год не может превышать 1200 человек, а количество людей в каждой группе не должно быть больше 20.

ЗАПОВЕДНИК НЕ ЗВЕРИНЕЦ В состав предстоящей экспедиции вошли 20 человек. Ее организаторы комплектовали экологический отряд через социальные сети. Любовь и Алексей говорят, что желание пройтись звериными тропами и внести свой вклад в учет обитателей заповедника изъявили даже две киевлянки. Между тем, как замечает Дмитрий Ганжа, если участники экспедиции лелеют мысль пообщаться с дикими животными, их может ждать разочарование. Обитатели заповедника предпочитают обходить людей стороной.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Çà ëó÷øèé òîñò - ïðèçíàíèå è äåíüãè

 íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ëþáèòåëè òîñòîâ ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü íå òîëüêî â î÷åðåäíîé ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîå îðàòîðñêîå ìàñòåðñòâî áëèçêèì è äðóçüÿì, íî è âûèãðàòü ïðèç. Ðàäèîñòàíöèÿ «Ðåòðî-fm» ñîâìåñòíî ñ ñåòüþ ñóïåðìàðêåòîâ «Ïîëÿíà» ревноваться оставляли ключевых слова «поляïðîâåëè êîíêóðñ íà свои творения на сайте на» и «ретро-fm». Это ëó÷øèé òîñò радиостанции «Ретро- могли быть как проза,

три этапа-праздника: Новый год, Рождество и Старый Новый год. На каждый этап выбирали троих победителей и отдельно суперпризера, который получит главный приз сертификат на 1000 гривен на покупку продукции супермаркета «Поляна». Также денежные призы ждут обладателей трех призовых мест: fm». Поздравление так и стихи. за первое - сертификат Акция проходила в на 500 грн., за второе Желающие посо- должно содержать два

250 грн. и за третье 100 грн. Интересно, что, несмотря на то, что тост можно было изложить в любой форме, большинство конкурсантов предпочли присылать стихи. По словам директора ДФ радиогруппы УМХ Евгения Креминского, мероприятие было придумано с целью доставить людям радость.


ЖИТТЯБУТТЯ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ Ï²Ä ÊÎÍÂΪÌ

ßê çà ãðàòàìè âåñ³ëëÿ ãóëÿþòü ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÍÎÂÈÍÈ ÄÎÍÅ××ÈÍÀ

ÌÀÐÊÀ ÄÎ ÑÒÎв××ß

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: < 160 øëþá³â çàðåºñò-

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЛИСТИ

ÒÀÁÓ ÍÀ ÀËÊÎÃÎËÜ ÒÀ ÑÂßÒÊÎÂÅ ÇÀÑÒ²ËËß

Íà Äîíå÷÷èí³ âèãîòîâèëè ìàðêó äî 100ð³÷÷ÿ î÷³ëüíèö³ ïåðøî¿ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ æ³íî÷î¿ òðàêòîðíî¿ áðèãàäè Ïàðàñêè Àíãåë³íî¿. Äíÿìè â³äáóëèñÿ ³ óðî÷èñòîñò³ ç ¿¿ ïîãàøåííÿ ñïåö³àëüíèì þâ³ëåéíèì øòåìïåëåì ó ìóçå¿ â ñìò Ñòàðîáåøåâî. Îêð³ì òîãî, ç íàãîäè ö³º¿ ïî䳿 «Óêðïîøòà» âèïóñòèëà íåìàðêîâàíèé õóäîæí³é ïîøòîâèé êîíâåðò. Ëèñòè â êîíâåðòàõ ³ç çîáðàæåííÿì Ïàðàñêè Àíãåë³íî¿ áóäóòü íàä³ñëàí³ â áàãàòî ì³ñò Óêðà¿íè ³ çà ¿¿ ìåæ³, íàãàäóþ÷è ïðî ìèíóë³ ÷àñè ³ â³äîìèõ ïîñòàòåé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

Ó â³äêðèòîìó ìîð³, á³ëÿ ï³äí³ææÿ âóëêàíó, íà âåðõ³â'¿ ãîðè - äå ò³ëüêè ñüîãîäí³ çàêîõàí³ íå áåðóòü øëþá! Ïî÷óòòÿ äåÿêèõ íå çóïèíÿº íàâ³òü êîëþ÷èé äð³ò òà ãðàòè. ² õî÷à âèïðàâí³ çàêëàäè - íå íàéåêçîòè÷í³øå ì³ñöå äëÿ öåðåìîí³¿ ºäíàííÿ äâîõ ñåðäåöü, àëå öå ãàðíà ïåðåâ³ðêà â³ääàíîñò³ òà äîâ³ðè. Íèí³ íàâ³òü ó ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ìîæíà áåç ïðîáëåì îô³ö³éíî ñêð³ïèòè ñòîñóíêè. Òàáó - ëèøå äëÿ ïàð, ÿê³ ïåðåáóâàþòü çà ãðàòàìè îäíî÷àñíî

Адміністрація виправних закладів підтримує ініціативу засуджених до створення повноцінних родин. Адже тим, хто волеюневолею найближчі роки бачитиме «небо в клітинку», особливої впевненості додає усвідомлення того, що на свободі їх чекатиме законний чоловік чи дружина. Родинні зв'язки засуджених жінок не такі міцні, як у представників сильної половини: більшість обранців накиває п'ятами ще до винесення вироку судом. Чоловіки ж за гратами не відчувають дефіциту жіночої уваги: маючи законну дружину, паралельно листуються ще з кількома наївними особами. До речі, листування - один з найпопулярніших способів знайомства на зоні. Саме так більшість засуджених знаходить другі половинки.

За словами начальника сектора зв'язку зі ЗМІ та громадськістю управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області Ярослава Костюченка, засуджені взагалі мастаки сльозливо оповідати про життя - для відточення майстерності часу в них вдосталь. Можливо, саме тому серед зареєстрованих торік шлюбів у місцях не дуже віддалених більшість - у чоловічих колоніях.

ЗАПРОШУЮТЬ ТІЛЬКИ РОДИЧІВ Але винятки існують і тут. Так, не злякався відстані та перешкод павлоградець Олександр. На початку січня чоловік побрався з нареченою Людмилою, яка відбуває термін за бійку у Павлоградському жіночому виправному закладі. А в грудні минулого року «відгуляли» весілля у Дніпродзержинській жіночій виправній колонії. Цікаво, що вбрання для на-

реченої в першому випадку придбав майбутній чоловік, примірявши його на себе, у другому - сукню пошили «не відходячи від каси», на швацькому виробництві колонії. Взагалі на свято єднання двох сердець до виправного закладу дозволено запрошувати лише найближчих родичів, двоє з яких зазвичай виступають свідками. Образом нареченої або нареченого займа-

ðîâàíî ïðîòÿãîì 2012 ðîêó ó âèïðàâíèõ êîëîí³ÿõ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³,

< ëèøå 3 ç íèõ - ó æ³íî÷èõ âèïðàâíèõ çàêëàäàõ,

< 3 äí³ ï³ñëÿ ðîçïèñó

íîâîñïå÷åí³ ìîëîäÿòà ìîæóòü ïðîâåñòè ðàçîì íà òåðèòî𳿠â'ÿçíèö³ ó ñïåö³àëüíî â³äâåäåíîìó íîìåð³ äëÿ äîâãîòðèâàëèõ ïîáà÷åíü,

< çàñóäæåí³ ó 5 ðàç³â

ìåíøå ðîçëó÷àþòüñÿ, í³æ ³íø³.

ÏÎÄÀÐÓÂÀËÈ ÒÐÈ ÄͲ Ó ÍÎÌÅв «ËÞÊÑ» ються всі охочі та здібні: і співробітники виправного закладу, і родичі, і «співкамерники». Після слів: «Оголошую вас чоловіком та дружиною» новоспеченому подружжю дозволяється обмінюватись обручками. Але після закінчення церемонії засуджений має її зняти - за гратами будьякі прикраси заборонені. Табу також розповсюджується на алкоголь (дозволені лише сік та безалкогольні напої), святкове застілля та деякі народні

весільні обряди. Так, наприклад, молодих не зустрічають короваєм, а нареченій не знімають фату. Будь-яке продовження бенкету також заборонено: ніхто не співає в караоке, не розповідає анекдотів, не вручає подарунків. Єдиним винятком можуть стати презенти від адміністрації в'язниці. Так, павлоградському подружжю міська жіноча колонія презентувала безкоштовне триденне перебування у люксовому номері виправного закладу.

ªÂÏÀÒÎвß

ÍÀÁ²Ð ÍÀ ÏÀÐÀÄ Â ªâïàòî𳿠ïî÷àëè íàá³ð äëÿ «Ïàðàäó åïîõ». Òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî â³äáóäåòüñÿ ïåðøîãî òðàâíÿ - òàê â³äçíà÷àòèìóòü ïî÷àòîê êóðîðòíîãî ñåçîíó. Äëÿ ó÷àñò³ â çàõîä³ íåîáõ³äíî çàðåºñòðóâàòèñÿ â îðãêîì³òåò³. ªäèíîþ óìîâîþ äëÿ ó÷àñíèê³â º âèêîðèñòàííÿ ïåâíèõ àòðèáóò³â ò³º¿ ÷è ³íøî¿ åïîõè - äåòàëåé îäÿãó, ïðåäìåò³â ðåìåñëà ÷è ïîáóòó, îçáðîºííÿ. ○

ÊȯÂ

Ñ²Ì’ß ÐÎÊÓ Ó ñòîëèö³ ñòàðòóº êîíêóðñ «Ñ³ì’ÿ ðîêó» ñåðåä ðîäèí, äå îäèíîê³ áàòüêè òà ìàòåð³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé. Óæå ïî÷àâñÿ ïðèéîì äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó íüîìó. ϳä ÷àñ â³äáîðó ó÷àñíèê³â âðàõîâóâàòèìåòüñÿ óí³êàëüí³ñòü ñ³ì’¿, à ñàìå: äîòðèìàííÿ âèñîêèõ íîðì ìîðàë³ òà òðóäîâî¿ åòèêè, çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíèõ òà äóõîâíèõ òðàäèö³é. Òàêîæ ñåðåä êðèòåð³¿â - â³äïîâ³äàëüíå áàòüê³âñòâî òà äîñÿãíåííÿ ñ³ì’¿ â ñóñï³ëüíîìó æèòò³, íàïðèêëàä, òâîð÷³, íàóêîâ³ ÷è êóëüòóðí³ çäîáóòêè. Îõî÷³ ìàþòü ïîäàòè äîêóìåíòè äî 1 ëþòîãî. Ïåðåìîæö³â âèçíà÷àòü äî 1 áåðåçíÿ. ○

ÕÀÐʲÂ

ʲÍÎÀԲز ÄËß ÌÓÇÅÞ Õàðê³â’ÿí ïðîñÿòü çíàéòè ñòàð³ àô³ø³, âõ³äí³ êâèòêè àáî ³íø³ ïîä³áí³ ïðåäìåòè, ÿêèìè ïëàíóþòü ïðèêðàñèòè Ìóçåé ê³íî. ³í â³äêðèºòüñÿ ó òðàâí³ â îäíîìó ³ç ì³ñöåâèõ ê³íîòåàòð³â äî ïî÷àòêó ôåñòèâàëþ «Õàðüêîâñêàÿ ñèðåíü», òîæ ïîòð³áí³ åêñïîíàòè. Îáëàñíà âëàäà çâåðíóëàñÿ ³ç òàêèì ïðîõàííÿì äî ëþáèòåë³â ê³íîìèñòåöòâà òà êîëåêö³îíåð³â ïðåäìåò³â ñòàðîâèíè. Îðãàí³çàòîðàì ôåñòèâàëþ âäàëîñÿ çíàéòè äåñÿòîê äîðåâîëþö³éíèõ àô³ø, àëå öüîãî çàìàëî.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÃÀÇÅÒÓ ÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÃÎÄ ÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,22 грн. 6 мес. - 38,79 грн. 12 мес. - 76,38 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


10 ТВПРОГРАМА ○

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

08.30 «Алеф : в наше время» 09.00 «Бойцовский клуб» 10.00 Х/ф «Молодые стрелки» 12.10 Х/ф «Личный номер» 14.20 Х/ф «Параграф 78» 16.10 Х/ф «Параграф 78. Фильм второй» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Кодекс чести» 20.10, 22.10 «Сумасшедшее видео по:украин: ски» 20.35 «Месть природы» 21.00 «Новости 2+2» 21.25 Дневник Ралли Даккар 21.45 «Облом UA» 22.50 Х/ф «Чужой3» 01.00 Х/ф «Реликт»

УТ1

ИНТЕР

9 КАНАЛ

1+1

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Эскимоска» 09.25 М/ф 09.50, 17.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» 15.45 «Семейные мелодрамы : 2» 20.15, 21.15 Т/с «Все началось в Харбине» 22.15 «Деньги» 23.35 Т/с «Теория обмана 3» 00.35 Х/ф «Революция, я люблю тебя»

06.40, 07.35 Деловые факты 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.20 «Факты» 09.15, 19.25, 00.55 Чрезвычайные новости 10.15, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 12.35 Анекдоты по:украински 12.55 Т/с «Прокурорская проверка» 14.05, 20.10 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер 22.55 Свобода слова 01.50 ПроЦікаве

Вівторок, 22 січня УТ1 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Православный календарь 06.30 АгроЭра 06.35, 07.20 Рецепты здоровья 06.40, 07.15 Страна on line 06.45 Смех с доставкой на дом 07.25 Заголовки 07.30 Эра бизнеса 07.35 Будмайданчик 07.40 Гость студии 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.20 Д/ф «Винокурский соловей» 09.00, 20.55 Официальная хроника 09.05 О главном. Неделя книжной моды 09.25, 15.20 Т/с «Маруся» 11.00 Торжественности ко Дню Соборности Украины 12.25, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.35 «Секреты успеха» 13.05 Х/ф «Иван Бабушкин», 1, 2 с. 15.15 Деловой мир. Агросектор 16.10 Х/ф «Смерть под парусом» 19.05 Кривое зеркало 21.00 Итоги дня 21.25 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.50 Великие битвы. Война Алой и Белой Розы 00.35 Между строк 01.45 О главном

09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40 «Сумасшедшее видео по:украински» 10.20 «Убойное видео» 10.45 Т/с «Офицеры» 12.55, 19.00 Т/с «Кодекс чести» 14.00 Т/с «Солдаты» 16.00 Т/с «Команда Че» 20.10 «ДжеДАИ» 21.25 Х/ф «Чужой4» 23.55 Х/ф «Разведка 2023» 01.50 «Дорожные войны» 03.30 Х/ф «Остров любви»

11 КАНАЛ 06.00, 06.40 Очевидец. Самое смешное 06.35, 07.40 Подъем 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 09.00, 16.45 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» 10.05 Т/с «Папины дочки» 13.15, 14.20 Kids’ Time 13.20 М/с «Злюки бобры» 14.40 «Мой малыш» 15.10 Т/с «АйКарли» 15.40 Teen Time 15.45 Т/с «Третья планета от солнца» 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 «36.6» 20.00 «Вечерний разговор». К юбилею народ: ной артистки Украины Людмилы Верши: ниной 20.30 «Авторские путешествия» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.00 Т/с «Школа» 23.45 Т/с «Дневники вампира»

ИНТЕР

1+1

06.00 Т/с «Улики» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но: вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 09.10, 20.35 Т/с «Марьина роща» 11.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка: невским» 12.55, 18.10 Т/с «Жизнь, которой не было» 14.40 «Судебные дела» 15.20 «Семейный суд» 16.15 Т/с «Сердце Марии» 20.00, 01.35 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 22.15 Т/с «Предатель» 00.00 Х/ф «Кровавый спорт»

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Эскимоска» 10.00, 17.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.00, 13.00, 20.15, 21.15 Т/с «Все началось в Харбине» 14.00 «Не ври мне : 3» 14.50 «Семейные мелодрамы» 15.45 «Семейные мелодрамы : 2» 22.15 «Украинские сенсации» 23.40 Т/с «Теория обмана 3» 00.40 Х/ф «Отражение»

9 КАНАЛ 06.00 Союз Мультфильм 07.20 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню

СТБ 06.00 «Чужие ошибки. Молчаливый свиде: тель» 06.45, 16.10 «Все буде добре!» 08.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50 Звездная жизнь 10.50 Х/ф «Дочка»

Сх. 07.46 Зах. 16.34 Трив. дня 08.48

12.40 Х/ф «Две истории о любви» 14.40 «Дорогая, мы убиваем детей» 18.00, 22.00 «Вікна:Новини» 19.45, 22.35 «Национальное талант:шоу «Танцуют все!:5»

34 КАНАЛ 06.00 М/ф «Человекпаук» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник : будильник» 09.15 Д/с «Роскошные путешествия» 09.40 «В дороге» 10.00 «Открытый миру» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 15.50 М/ф 12.30 «МWПарад» 13.15 Х/ф «Реальные девчонки» 15.00 «Великие тайны». «Бегущие в небеса» 16.30 «По закону» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Столичные тайны» 18.15 «Мини:путешествия» 18.20 «Совет безопасности» 18.30 «Какие люди!». «Жадные звезды» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Чудеса цивилизации» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Великие тайны». «Наложницы древних Богов» 01.15 Х/ф «Веселая хроника опасного пу тешествия»

ICTV 06.40, 07.35 Деловые факты 06.55 Т/с «Леся+Рома» 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25, 00.15 Чрезвычайные новости 10.15, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 12.40 Анекдоты по:украински 13.00, 22.20 Т/с «Прокурорская проверка» 14.10 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «ГАИшники» 23.50 Т/с «Такси» 01.15 Х/ф «Почтальон всегда звонит дваж ды»

TET 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Однажды в сказке»

12.55, 19.25 Богиня шопинга 13.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40, 20.30 Даешь, молодежь! 15.40, 00.20 Вайфайтеры 16.05 Т/с «Барвиха2» 17.05 Досвидос 17.40 Виталька 18.25, 21.35 Одна за всех 19.50 Т/с «Восьмидесятые» 22.00 Т/с «Метод Лавровой» 23.00 Анекдоты 23.25 Т/с «Реальная кровь» 00.55 Кузница звезд:3

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 16.00 Мир животных 10.30, 14.30, 16.15 М/ф 11.35 Х/ф «Васса», 1 с. 13.00 Правительство на связи с гражданами 15.15 Д/ф «Дело о янтарной комнате», 1 с. 16.45 Битва наций 17.30 Артзона 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.00 Хата скраю 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Дело о янтарной комнате», 2 с. 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Клеймо» 23.00 Х/ф «Васса», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.35 «Обзор прессы» 07.15 «Автопилот:новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия:новости» 08.20 «Новости Киевщины» 08.40, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.25 «Особенный взгляд» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время:Тайм» 22.15 «Агроконтроль» 23.30 «CRIME NEWS»

НТН 06.40 Х/ф «Линия смерти» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела»

НТВМИР

КАНАЛ «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 06.10 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 12.45 Т/с «След» 10.00 Т/с «Пулядура 5: Изумрудное дело Агента» 11.50 Ток:шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.10 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток:шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Дикий 3» 21.45 Х/ф «Халк» 00.00 Х/ф «C меня хватит»

06.00, 12.00 М/ф 07.00 «Идеальный дом» 07.40, 16.50, 21.15 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 20.45 М/с «Петр и Степан» 08.15 М/с «Бернард» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 «Кекс в большом городе» 09.30 М/с «Умелец Мэнни» 10.10 М/с «Джейк и пираты Нетландии» ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Доброе утро» 09.30 «Контрольная закупка» 10.00 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.50 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.25 «Хочу знать» 16.00, 01.30 «Ты не один» 16.25 «Дешево и сердито» 17.05 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 00.40 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Виктория» 23.25 Ночные новости 23.40 «Свобода и справедливость»

05.45 Советские мультфильмы 07.50 Х/ф «Детство Темы» 10.20, 17.15 Документальный фильм про Кино 11.15, 18.10 Т/с «Гибель империи» 13.15 Х/ф «Все решает мгновение» 14.55 Х/ф «Васса» 20.00 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 21.35 Х/ф «Приказ: перейти границу» 23.10 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» 00.25 Х/ф «Гонщики»

10.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00 Звери в прямом эфире 11.30 Истории зоопарка 13.00 Х/ф «Приключения Тома Сойера» 14.30 Ералаш 15.00 Т/с «Все тип топ, или Жизнь на борту» 15.30 Т/с «Я рокер» 15.55 Т/с «Удачи Чарли!» 16.20 М/с «Лаборатория Декстера» 17.15 М/с «Осторожно, медведи!» 17.45 М/с «Финес и Ферб» 18.10 М/с «Перемена» 18.35 М/с «Американский дракон.Джейк Лонг» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Авторитетное мнение» 20.00 М/с «Тимон и Пумба» 20.30 М/с «Мульттачки» 21.45 М/с «Букашки» 22.00 М/с «Симпсоны»

04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.20 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 Ты не поверишь! 10.00 Т/с «Таксистка4» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происше: ствие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер: дикт» 15.35 Т/с «Супруги». «Ротвейлер» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.30 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Литейный». «По закону совес ти». «Гамлет» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Инспектор Купер». «Поджог» 23.35 Т/с «Город соблазнов»

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, ВАСИЛИНА, ДОМНА, АНТОН

НТН

5 КАНАЛ

06.00 «Легенды уголовного розыска» 06.30 Х/ф «Вербовщик» 08.00 «Агенты влияния» 09.00 Т/с «Спас под березами» 10.50 Т/с «Против течения» 14.45 Т/с «Защитница» 18.30 «Случайный свидетель» 19.00, 23.45, 01.55 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «Охота на динозавров»

06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 08.30, 23.45, 00.35 «Обзор прессы» 07.15 «Автопилот:новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.40 «Трансмиссия:новости» 08.15, 08.50 «Хроника недели» 09.15, 13.10, 14.10 «5 элемент» 10.30, 11.20, 12.15 «Республика с Анной Бе: зулик» 15.15 «Мамина школа» 16.10 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время:Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» ○

Сх. 11.58 Зах. 02.56 Перша чв. 19 січня

51 КАНАЛ

TET

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.40, 10.30, 14.30, 16.20 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Д/ф «Герои мифов» 09.25 Х/ф «Али Баба и 40 разбойников», 2 с. 11.15 Х/ф «Шествие золотых зверей» 12.50 Пенсионный фонд информирует 13.15 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 13.30 Время советов 15.00 «Для тебя, «любимая» 16.00 Мир животных 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.00 Благотворительная акция 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Дело о янтарной комнате», 1 с. 21.00 Битва наций 21.30 Т/с «Клеймо» 23.00 Х/ф «Васса», 1 с.

07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Твою маму!

06.00 «Чужие ошибки. Взрывная волна» 06.45, 16.10 «Все буде добре!» 08.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50 Х/ф «Время счастья» 11.50 Х/ф «Время счастья2» 13.40 «Битва экстрасенсов»

06.00 Союз Мультфильм 07.20 М/с «Годзилла» 08.00 «Днепр:футбол» ○

34 КАНАЛ

СТБ

13.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40, 20.30 Даешь, молодежь! 15.40, 00.20 Вайфайтеры 16.05 Т/с «Барвиха2» 17.05 Досвидос 17.40 Виталька 18.25, 21.35 Одна за всех 19.25 Богиня шопинга 19.50 Т/с «Восьмидесятые» 22.00 Т/с «Метод Лавровой» 23.00 Дурнев + 1 23.25 Т/с «Реальная кровь» 00.55 Кузница звезд:3

06.00 М/ф «Человекпаук» 06.45 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.15 «Разбудильник : будильник» 09.15 «Великие тайны». «Папа с Марса, мама с Венеры» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 16.00 М/ф 12.30 Х/ф «Суперполицейские из Майами» 14.15 «Великие тайны». «Ангелы:хранители» 15.05 «Великие тайны». «Дурман Вселенной» 16.20 «Столичные тайны» 16.50 «Люди» 17.15 «Поговори обо мне...» 17.45 «Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини:путешествия» 18.20 «Совет безопасности» 18.30 «Живая тема» 19.30 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Чудеса цивилизации» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «Великие тайны». «Звездные шепоты»

11 КАНАЛ

05.30 Т/с «Улики» 07.00, 08.00, 08.30, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Шпион» 12.35 «Детективы» 13.10 Д/с «Следствие вели... 14.35, 18.10 Т/с «Жизнь, которой не было» 16.20 «Жди меня» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.35 Т/с «Марьина роща» 22.15 Т/с «Предатель» 01.00 ПРОФИЛАКТИКА

14.40 «Дорогая, мы убиваем детей» 18.00, 22.00 «Вікна:Новини» 19.45, 22.35 «Национальное талант:шоу «Танцуют все!:5»

06.00, 06.40 Очевидец. Самое смешное 06.35, 07.40 Подъем 07.10 «Экономика в деталях» 07.30, 08.30 Репортер 08.45 «Родительский клуб» 09.00, 16.50 Т/с «Виола Тараканова» 10.10, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.15, 14.20 Kids’ Time 13.20 М/с «Злюки бобры» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «АйКарли» 15.45 Т/с «Третья планета от солнца» 17.55, 20.35 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.40 Новости 21.00 «Дело вкуса» 22.00 Т/с «Счастливы вместе» 22.40 Т/с «Школа» 23.45 Т/с «Дневники вампира»

Сх. 07.47 Зах. 16.32 Трив. дня 08.45

Понеділок, 21 січня 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Православный календарь 06.30 АгроЭра 06.35, 07.20 Рецепты здоровья 06.40, 07.15 Страна on line 06.45 Смех с доставкой на дом 07.25 Заголовки 07.30 Эра бизнеса 07.35 Гость студии 07.40 Глас народа 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.20 Д/ф «А.Калягин. Я открыл себя» 09.00 Итоги недели 09.30, 20.55 Официальная хроника 09.45, 15.10 Т/с «Маруся» 11.20 Шеф:повар страны 12.15, 19.00, 21.20 Деловой мир 12.30 Право на защиту 12.50 Темный силуэт 13.05 Граница государства 13.20 Х/ф «Освобожденная земля» 14.40 Окно в Америку 15.05 Деловой мир. Агросектор 16.00 Х/ф «Двойной капкан» 18.45 Сельсовет 19.20 Кривое зеркало 21.00 Итоги дня 21.30 Место встречи 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.50 Х/ф 00.35 Между строк 01.45 О главном

09.55 Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 11.50 Т/с «Детективы» 12.15 Т/с «Эксперты» 14.50, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45 «Свідок» 17.00 Т/с «Защита свидетелей» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник. Поведение подозревае мого» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «Война миров»

11.30 13.00 14.30 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 17.45 18.10 18.35

НТВМИР

19.30 19.55 20.15 20.35 21.45 22.05 23.00

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.40 Х/ф «Принц и нищий» 09.55, 17.35 Документальный фильм про Кино 10.45, 18.30 Т/с «Гибель империи» 12.25 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» 13.45 Х/ф «Коечто из губернской жизни» 15.15 Х/ф «Собака на сене» 20.20 Х/ф «Тайная прогулка» 21.45 Х/ф «Бархатный сезон» 23.35 Х/ф «Все решает мгновение»

27 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.15, 18.30, 20.30, 22.55 «Днепровская неделя» 07.40, 16.50, 21.15 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 20.45 М/с «Петр и Степан» 08.15 М/с «Бернард» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Умелец Мэнни» 10.10 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 10.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00 Звери в прямом эфире

Іменинники дня: ПЕТРО, ПИЛИП, АНТОНІНА, ПАХОМ

Сх. 12.38 Зах. 03.53 Перша чв. 19 січня

04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.25 Русская начинка 10.00 Т/с «Таксистка4» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происше: ствие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер: дикт» 15.35 Т/с «Супруги». «По наследству» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.30 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Литейный». «Подарок отца». «Расплата» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Инспектор Купер». «Клятва» 23.35 Т/с «Город соблазнов» 03.25 Криминальная Россия

Истории зоопарка Х/ф «Приключения Тома Сойера» Ералаш Т/с «Все тип топ, или Жизнь на борту» Т/с «Я рокер» Т/с «Удачи Чарли!» М/с «Лаборатория Декстера» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Перемена» М/с «Американский дракон, Джейк Лонг» «Free Time» «Полезные новости» «Все грани высшего» М/с «Мульттачки» М/с «Букашки» «Кекс в большом городе» Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Доброе утро» 09.30 «Контрольная закупка» 10.00 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.50 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.25 «Хочу знать» 16.00, 01.35 «Ты не один» 16.25 «Дешево и сердито» 17.05 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 00.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Виктория» 23.25 Ночные новости 23.40 «Задиры». Новый сезон

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.10 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 12.45, 21.45 Т/с «След» 10.00 Т/с «Пулядура 5: Изумрудное дело Агента» 11.50 Ток:шоу «Пусть говорят. Проклятие кон: ца света» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.10 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток:шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Дикий 3» 20.50 Т/с «Право на правду» 22.20 Т/с «Супруги» 00.15 Т/с «Тюдоры. Третий сезон» 01.10 Добро пожаловать


ТВПРОГРАМА 11

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

Середа, 23 січня

УТ1

НТЕР 05.30 Т/с «Улики» 07.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00 «Новости» 09.10, 20.35 Т/с «Марьина роща» 11.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка: невским» 12.55 Т/с «Жизнь, которой не было» 14.40 «Судебные дела» 15.20 «Семейный суд» 16.10 Т/с «Сердце Марии» 18.10 Т/с «Хозяйка тайги» 20.00, 01.30 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 22.15 Т/с «Предатель» 00.00 Х/ф «Американский ниндзя3: Крова вая охота»

9 КАНАЛ 06.00 Союз Мультфильм 07.20 М/с «Годзилла»

TET

08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40 «Сумасшедшее видео по:украински» 10.20, 20.10 «Убойное видео» 10.45 «Облом UA» 11.50 Т/с «Офицеры» 12.55, 19.00 Т/с «Кодекс чести» 14.00 Т/с «Солдаты» 16.00 Т/с «Команда Че» 20.35 «Нереальные истории» 21.25 Х/ф «Перевозчик» 23.20 Х/ф «Чужой4» 01.45 «Дорожные войны» 03.50 Х/ф «Остров любви»

11 КАНАЛ 06.00, 06.45 Очевидец. Самое смешное 06.40 Подъем 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.40 «Патруль качества» 08.00 «Авторские путешествия» 09.00, 16.45 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» 10.05, 19.55 Т/с «Папины дочки» 13.15 Kids’ Time 13.20 М/с «Злюки бобры» 14.20 «36, 6» 14.45 Т/с «АйКарли» 15.40 Teen Time 15.45 Т/с «Третья планета от солнца» 17.55, 20.35 Т/с «Воронины» 19.30 «Стальное солнце Днепропетровска» 22.00 «Васильевский остров» 22.40 Т/с «Школа» 23.50 Т/с «Дневники вампира»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 01.10 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Эскимоска» 10.00, 17.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.00, 13.00, 20.15, 21.15 Т/с «Все началось в Харбине» 14.00 «Не ври мне : 3» 14.50 «Семейные мелодрамы» 15.45 «Семейные мелодрамы : 2» 22.15 Х/ф «Переговорщик» 01.25 Т/с «Теория обмана 3»

СТБ 06.05 «Чужие ошибки. Убийство на страуси: ной ферме» 06.45, 16.10 «Все буде добре!» 08.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50 Звездная жизнь 10.50 Х/ф «Невеста моего друга»

Сх. 07.43 Зах. 16.37 Трив. дня 08.54 12.50 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 14.40 «Дорогая, мы убиваем детей» 18.00, 22.00 «Вікна:Новини» 19.45, 22.35 «Национальное талант:шоу «Танцуют все!:5»

34 КАНАЛ 06.00 М/ф «Человекпаук» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник : будильник» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Великие тайны». «Наследники дьяво: ла» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 Х/ф «Приключения Буратино», 1, 2 с. 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Великие тайны». «Пришельцы из прошлого» 15.50 М/ф 16.30, 23.30 «Столичные тайны» 17.00 «Открытый миру» 17.15 «Чудо возможно» 17.30 «По закону» 18.15 «Мини:путешествия» 18.20 «Совет безопасности» 18.30 «Какие люди!». «Рюмка славы» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Чудеса цивилизации» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Зимний отдых в «Осокорах» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 00.00 «Поговори обо мне...» 00.30 Т/с «Любовь без правил»

ICTV 06.45, 07.35 Деловые факты 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25, 00.15 Чрезвычайные новости 10.15, 16.40 Т/с «Улицы разбитых фона рей» 13.00, 22.25 Т/с «Прокурорская проверка» 14.10, 20.10 Т/с «ГАИшники» 18.45 Факты. Вечер 23.50 Т/с «Такси» 01.20 Х/ф «Медицинская феерия»

TET 07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55, 19.25 Богиня шопинга 13.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40, 20.30 Даешь, молодежь! 15.40, 00.20 Вайфайтеры 16.05 Т/с «Барвиха2» 17.05 Досвидос 17.40 Виталька 18.25, 21.35 Одна за всех 19.50 Т/с «Восьмидесятые» 22.00 Т/с «Метод Лавровой» 23.00 Анекдоты 23.25 Т/с «Реальная кровь» 00.55 Кузница звезд:3

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 ПРОФИЛАКТИКА 16.00 Д/ф «Дело о янтарной комнате», 3 с. 16.45 Битва наций 17.30 Территория качества 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Дело о янтарной комнате», 4 с. 21.00 Перекресток 21.15 102 информ 21.30 Т/с «Клеймо» 23.00 Х/ф «Было у отца три сына», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 08.35, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.15 «Автопилот:новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.45 «Трансмиссия:новости» 08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35 «Погода» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.10 «В кабинетах» 17.25 «Акцент» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время:Тайм» 22.15 «Энергонадзор» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.50 08.30 09.00 10.00 11.50

15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 17.45 18.10 18.35

Х/ф «Третий тайм» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» Т/с «Сыщики районного масштаба 2» Т/с «Детективы»

19.25 19.45 20.00 20.30 21.45 22.00 23.00

Сх. 14.17 Зах. 05.31 Перша чв. 19 січня 12.15 Т/с «Эксперты» 14.55 «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45 «Свідок» 17.00 Т/с «Защита свидетелей» 19.30 Т/с «Литейный» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник. Поведение подозреваемо го» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «Смертельная глубина»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.25 «Медицинские тайны» 10.00 Т/с «Таксистка4» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происше: ствие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер: дикт» 15.35 Т/с «Супруги». «Банкроты» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.30 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Литейный». «Процесс». «Незва ный гость» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Инспектор Купер». «Последняя осень» 23.35 Т/с «Город соблазнов» 03.25 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.55 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил» 10.20, 17.20 Документальный фильм про Кино 11.15 Т/с «Гибель империи» 13.05 Х/ф «Плохой хороший человек» 14.45 Х/ф «В начале славных дел» 18.15 Т/с «Баязет» 19.55 Х/ф «Говорит Москва» 21.35 Х/ф «Это мы, Господи» 22.45 Х/ф «Застава Ильича (Мне двадцать лет)»

27 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.15, 18.30, 20.25, 22.55 «Днепровская неделя» 07.40, 16.50, 21.15 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 20.45 М/с «Петр и Степан» 08.15 М/с «Бернард» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Умелец Мэнни»

Т/с «Все тип топ, или Жизнь на борту» Т/с «Я рокер» Т/с «Удачи Чарли!» М/с «Лаборатория Декстера» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Перемена» М/с «Американский дракон. Джейк Лонг» «Полезные новости» «Авторитеное мнение» «Философия искусства» М/с «Мульттачки» М/с «Букашки» «Идеальный дом» Телечат

КАНАЛ «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 06.10 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 13.10 Т/с «След» 10.00 Творческий вечер К.Меладзе 12.10 Ток:шоу «Пусть говорят. Екатерина Шав: рина: народная артистка» 15.20 Чистосердечное признание. Валентина Талызина 16.00 Право на защиту 17.10 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток:шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Дикий 3» 20.50 Т/с «Право на правду» 21.45 Т/с «След. Ликвидатор» 22.30 Х/ф «Механик» 00.15 Т/с «Тюдоры. Третий сезон» 01.10 Х/ф «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

06.00, 12.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.15, 18.30, 20.25, 22.55 «Днепровская неделя» 07.40, 16.50, 21.15 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 20.45 М/с «Петр и Степан» 08.15 М/с «Бернард» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Умелец Мэнни» 10.10 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 10.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00 Звери в прямом эфире 11.30 Истории зоопарка 13.00 Х/ф «Приключения Тома Сойера» 14.30 Ералаш ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Доброе утро» 09.30 «Контрольная закупка» 10.00 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.50 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.25 «Хочу знать» 16.00, 01.25 «Ты не один» 16.25 «Дешево и сердито» 17.05, 01.55 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55, 00.30 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Виктория» 23.25 Ночные новости 23.40 Среда обитания

05.45 Советские мультфильмы 09.15 Х/ф «Там, на неведомых дорожках» 10.20, 17.30 Документальный фильм про Кино 11.15, 18.25 Т/с «Гибель империи» 13.05 Х/ф «Гонщики» 14.25 Х/ф «Назначение» 15.55 Х/ф «Охота на лис» 20.05 Х/ф «По данным уголовного розыс ка» 21.20 Х/ф «У опасной черты» 23.00 Х/ф «Собака на сене»

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, МАРКО, ПАВЛО, МАКАР, ФЕОФАН

НТВМИР

НТН

04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.20 Квартирный вопрос 09.25 «Поедем поедим!» 10.00 Т/с «Таксистка4» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происше: ствие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер: дикт» 15.35 Т/с «Супруги». «Человекамфибия» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.30 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Литейный». «Телефон дове рия». «Спецзаказ» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Инспектор Купер». «Черный че ловек» 23.35 Т/с «Город соблазнов» 03.25 Криминальная Россия

Х/ф «Вторжение» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 11.50 Т/с «Детективы» 12.15 Т/с «Эксперты» 14.50, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45 «Свідок» 17.00 Т/с «Защита свидетелей» ○

21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник. Поведение подозреваемо го» 22.45 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.15 Х/ф «Змеи песка»

06.45 08.30 09.00 09.55

Сх. 13.24 Зах. 04.45 Перша чв. 19 січня

5 КАНАЛ

Четвер, 24 січня 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Православный календарь 06.30 АгроЭра 06.35, 07.20 Рецепты здоровья 06.40, 07.15 Страна on line 06.45 Смех с доставкой на дом 07.25 Заголовки 07.30 Эра бизнеса 07.35 Стройплощадка 07.40 Гость студии 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.20 Д/ф «В.Матецкий. Было, но прошло» 09.00, 20.55 Официальная хроника 09.05 О главном. Неделя книжной моды 09.25 Шаг к звездам 10.05, 14.50 Т/с «Маруся» 11.40, 18.40, 21.20 Деловой мир 11.50 Х/ф «Армия ТРЯСОГУЗКИ» 13.15 Х/ф «Операция «Хольцауге» 14.45 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Городские подробности» 18.55 Кривое зеркало 21.00 Итоги дня 21.30 Опыт 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.50 Великие битвы. Блицкриг 00.35 Между строк 01.40 О главном

06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 08.45, 23.45, 00.35 «Обзор прессы» 07.15 «Автопилот:новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.40 «Трансмиссия:новости» 08.25 «Трансмиссия:тест» 08.50, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 09.15, 13.10, 14.10 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время:Тайм» 22.15 «Акцент» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

07.30, 08.25 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55, 19.25 Богиня шопинга 13.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40, 20.30 Даешь, молодежь! 15.40, 00.20 Вайфайтеры 16.05 Т/с «Барвиха2»

СТБ

51 КАНАЛ

ICTV

06.05 «Чужие ошибки. Охота на блондинку» 06.45, 16.10 «Все буде добре!» 08.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.55 Звездная жизнь 10.50 Х/ф «Путешествие во влюбленность» 12.55 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник» 14.45 «Дорогая, мы убиваем детей» ○

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 16.00 Мир животных 10.20, 14.30, 16.15 М/ф 11.30 Х/ф «Васса» 2 с. 13.00 Истории с Бородой 15.15 Д/ф «Дело о янтарной комнате», 2 с. 17.00 Хата скраю 17.30 Снято 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Дело о янтарной комнате», 3 с. 21.00 Битва наций 21.30 Т/с «Клеймо» 23.00 Х/ф «Было у отца три сына», 1 с.

06.55, 07.35 Деловые факты 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25, 00.20 Чрезвычайные новости 10.15, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 12.40 Анекдоты по:украински 13.00, 22.25 Т/с «Прокурорская проверка» 14.10, 20.10 Т/с «ГАИшники» 18.45 Факты. Вечер 23.55 Т/с «Такси» 01.20 Х/ф «Паршивая овца»

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Эскимоска» 10.00, 17.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.00, 13.00, 20.15, 21.15 Т/с «Все началось в Харбине» 14.00 «Не ври мне : 3» 14.50 «Семейные мелодрамы» 15.45 «Семейные мелодрамы : 2» 22.15 «Табу з Миколою Вереснем» 23.35 Т/с «Теория обмана 3» 00.35 Х/ф «Ирландец»

9 КАНАЛ

34 КАНАЛ

1+1

06.00 Союз Мультфильм 07.20 М/с «Годзилла»

17.05 Досвидос 17.40 Виталька 18.25, 21.35 Одна за всех 19.50 Т/с «Восьмидесятые» 22.00 Т/с «Метод Лавровой» 23.00 Анекдоты 23.25 Т/с «Реальная кровь» 00.55 Кузница звезд 3

06.00 М/ф «Человекпаук» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник : будильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40 Д/с «Роскошные путешествия» 10.10 «Великие тайны». «Джентльмены удачи» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 15.50 М/ф 12.30 «В дороге» 13.00 «Великие тайны». «По секрету звезд» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 Х/ф «Подсолнухи» 16.30, 21.00 «Столичные тайны» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 Д/с «Необычные культуры» 18.15 «Космические истории» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.30 «МНС» 00.45 «Битва цивилизаций». «Любовь до на: шей эры»

11 КАНАЛ

ИНТЕР

18.00, 22.00 «Вікна:Новини» 19.45, 22.35 «Национальное талант:шоу «Танцуют все!:5»

06.00, 06.45 Очевидец. Самое смешное 06.40, 07.40 Подъем 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 09.00, 16.45 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» 10.05, 19.45 Т/с «Папины дочки» 13.15, 14.20 Kids’ Time 13.20 М/с «Злюки бобры» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «АйКарли» 15.45 Т/с «Третья планета от солнца» 17.55, 20.35 Т/с «Воронины» 19.30 «Ваше право» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.20 «Мой новый DRESSCODЕ» 22.40 Т/с «Школа» 23.45 Т/с «Дневники вампира»

05.30 Т/с «Улики» 07.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 «Новости» 09.10, 20.35 Т/с «Марьина роща» 11.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка: невским» 12.55, 18.10 Т/с «Жизнь, которой не было» 14.40 «Судебные дела» 15.20 «Семейный суд» 16.15 Т/с «Сердце Марии» 20.00, 01.25 «Подробности» 20.30, 01.55 «Спорт в Подробностях» 22.15 Т/с «Предатель» 23.55 Х/ф «Американский ниндзя2: Конф ронтация»

Сх. 07.45 Зах. 16.36 Трив. дня 08.51

08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40 «Сумасшедшее видео по:украински» 10.20 «Убойное видео» 10.45 «ДжеДАИ» 11.50 Т/с «Офицеры» 12.55, 19.00 Т/с «Кодекс чести» 14.00 Т/с «Солдаты» 16.00 Т/с «Команда Че» 18.50 Культурное меню 20.10 Премьера. «Облом UA» 21.25 Х/ф «Инкассатор» 23.20 Х/ф «Чужой3» 01.35 «Дорожные войны» 03.55 Х/ф «Остров любви»

УТ1 06.00 «Доброе утро, Украина!» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Православный календарь 06.30 АгроЭра 06.35, 07.20 Рецепты здоровья 06.40, 07.15 Страна on line 06.45 Смех с доставкой на дом 07.25 Заголовки 07.30 Эра бизнеса 07.35 Гость студии 07.40 Глас народа 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.20 Д/ф «Б.Токарев. Тайна двух капитанов» 09.00, 20.55 Официальная хроника 09.05 О главном. Неделя книжной моды 09.35 Правительство на связи с гражданами 10.15, 15.15 Т/с «Маруся» 11.45 Д/ф «Смехотворец Павел Глазовой» 12.20, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.30 Украинская песня 13.00 Х/ф «Иван Бабушкин», 3, 4 с. 15.10 Деловой мир. Агросектор 16.05 Х/ф «Так и будет» 19.00 Бенефис Е.Воробей 20.50 Мегалот 21.00 Итоги дня 21.35 Кривое зеркало 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.50 Великие битвы. Битва при Гастингсе 00.35 Между строк 01.45 О главном

Іменинники дня: ФЕДОТ, МИХАЙЛО, СТЕПАН, ФЕОДОСІЙ 10.10 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 10.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00 Звери в прямом эфире 11.30 Истории зоопарка 13.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 14.30 Ералаш 15.00 Т/с «Все тип топ, или Жизнь на борту» 15.30 Т/с «Я рокер» 15.55 Т/с «Удачи Чарли!» 16.20 М/с «Лаборатория Декстера» 17.15 М/с «Осторожно, медведи!» 17.45 М/с «Финес и Ферб» 18.10 М/с «Перемена» 18.35 М/с «Американский дракон.Джейк Лонг» 19.30 «Кем быть?» 20.00 «Идеальный дом» 20.30 М/с «Мульттачки» 21.45 М/с «Букашки» 22.00 «Кекс в большом городе»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Доброе утро» 09.30 «Контрольная закупка» 10.00 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.50 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.25 «Хочу знать» 16.00, 01.45 «Ты не один» 16.25 «Дешево и сердито» 17.05 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Виктория» 23.25 Ночные новости 23.35 Концерт Юрия Башмета

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.10 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 12.45, 22.30 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Дикий 3» 11.50 Ток:шоу «Пусть говорят. Недетский дом» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.10 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток:шоу «Говорит Украина» 20.50 Т/с «Право на правду» 21.45 Т/с «След. Химики» 23.20 Т/с «Супруги» 00.15 Т/с «Тюдоры. Третий сезон»


12 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ÍÎÂÈÍÈ ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß Ç̲

ÏÐÅÄÑÒ ÀÂËÅÍÍß ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍß ÊÍÈÃÈ Äåðæêîìòåëåðàä³î Óêðà¿íè îãîëîñèâ ùîð³÷íèé êîíêóðñ íà êðàùå ïðåäñòàâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ êíèãè â äðóêîâàíèõ òà åëåêòðîííèõ Ç̲. Éîãî ìåòîþ º ïîïóëÿðèçàö³ÿ êíèæêîâèõ âèäàíü ð³çíî¿ òåìàòèêè òà ïðîïàãàíäà ÷èòàííÿ. Ïðèéîì êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é â³ä ðåäàêö³é, âèäàâíèöòâ, á³áë³îòåê, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ãðîìàäñüêèõ òà òâîð÷èõ îðãàí³çàö³é òðèâàòèìå äî 1 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó. Äåòàëüí³øå ïðî êîíêóðñ ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà òåëåôîíîì

(044)278-52-55

àáî íà ñàéò³ Äåðæêîìòåëåðàä³î.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Îêàçûâàåòñÿ, åâðîïåéöû äîñòàòî÷íî ëåíèâûå ëþäè. Ïî êðàéíåé ìåðå, îíè ïðåäïî÷èòàþò íå ñàìè óõàæèâàòü çà ñâîèìè ñïàëüíûìè ìåñòàìè, à ïîðó÷àòü ýòî… ðîáîòàì В ПАРИЖ - ТОРГОВАТЬ Это выяснилось в ходе парижской бизнес-недели, состоявшейся в рамках образовательного проекта, в котором вот уже несколько лет участвует Институт экономики Днепропетровского национального горного университета. Студентки 4-го курса Анастасия Руденко, Ирина Худякова и Юлия Белецкая - каждая в своей команде, объединившей молодых экономистов из разных европейских вузов - учились торговать роботами. Именно эти продукты человеческой мысли и инженерного творчества были избраны в качестве товара организаторами бизнес-недели. Как стало понятно представляющим нашу страну молодым экономистам, роботы «идут нарасхват» далеко не во всех уголках нашей планеты. Так, они в чести в Европе, а вот азиатские потребители отнеслись к ним достаточно прохладно - по крайней мере тем, которые умеют «освежать» постели. А именно такого робота придумала и предложила на рынок команда Анастасии Руденко, которая и победила в игре. При том, что ее оппоненты изобрели роботов, умеющих и читать по лицам, и синхронно

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

Åâðîïà ïðåäïî÷èòàåò ðîáîòîâ, «îñâåæàþùèõ» ïîñòåëè ÍÃÓ ÀÊÒÈÂÍÎ Ó×ÀÑÒÂÓÅÒ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÍÍÀ ÀÂÄÞÙÅÍÊÎ: переводить. Они оказались неконкурентоспособными с «освежителем» постели. Что ж, для жителей Старого Света, похоже, гораздо более актуальным представляется состояние спального места, чем мысли собеседников…

ПОБЕДА - ЗА СВОЙ СЧЕТ Как рассказывает руководитель группы днепропетровских студентов, ассистент кафедры прикладной экономики НГУ Анна Авдющенко, уже несколько лет Институт экономики

 Äíåïðîïåòðîâñêå îòêðîþò ïàðê äëÿ ñíîóáîðäèñòîâ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

и лыжному спуску откроют snow-парк для сноубордистов, где будут различные фигуры для трюков. «Такие парки в Европе очень популярны, рассказывает организатор snоw-парка Сергей Горобченко. - Потому, мы очень рады, что теперь такой есть и в Днепропетровске. Его концепция предполагает смену фигур каждые две Совсем скоро на тер- недели. Я думаю, посетиритории спорткомплек- телям так будет интересса в дополнение к катку ней».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÎËÜà ÎËÜÃÀÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÇÈÌÍÈÉ ÄÎÑÓÃ

Ïðèðîäíûõ óñëîâèé äëÿ ãîðíîëûæíîãî ñïîðòà â Äíåïðîïåòðîâñêå áûòü íå ìîæåò àïðèîðè, òàê êàê ýòîãî íå ïîçâîëÿþò ïîãîäíûå è ãåîãðàôè÷åñêèå óñëîâèÿ. Îäíàêî ó ãîðîæàí òåïåðü âñå æå åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå, êàòàÿñü íà ëûæàõ è ñàíêàõ â îäíîì èç ñïîðòèâíûõ êîìïëåêñîâ îáëàñòíîãî öåíòðà

Как отметил управляющий комплекса Евгений Комеристый, построить парк - это не предел. В планах на следующий сезон - выход на более высокий уровень, чтобы к нам приезжали не только люди из Днепропетровской области, но и зарубежья. Кроме развлекательной функции, snow-парк может стать отличным подспорьем для спортсменов при подготовке к различным соревнованиям на горнолыжных курортах.

- Åæåãîäíî êàæäûé èç ó÷àñòâóþùèõ â ýòîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå âóçîâ ïðèíèìàåò ó ñåáÿ â ãîñòÿõ ïðåäñòàâèòåëåé ñàìûõ ðàçíûõ ñòðàí.  àïðåëå íûíåøíåãî ãîäà õîçÿåâàìè áèçíåñ-íåäåëè ñòàíåò Äíåïðîïåòðîâñêèé íàöèîíàëüíûé ãîðíûé óíèâåðñèòåò, è ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòè ñåìü äíåé îêàæóòñÿ ïëîäîòâîðíûìè äëÿ åå ó÷àñòíèêîâ. Днепропетровского национального горного университета активно участвует в международных образовательных проектах. Молодые экономисты совершенствовали свои знания и навыки в Бельгии, Латвии, Польше, Голландии. Однако если их сверстники из европей-

ских высших учебных заведений (а в этом проекте задействованы 14 вузов из 11 стран) имеют возможность участвовать в бизнес-неделях за счет грантов, то студенты НГУ предпринимают такие поездки за свой счет. Участие в парижском тренинге не стало исключением.


ÍÀÂÊÎËÎ ÍÀÑ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÏÎÌÎ×Ü ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂÛ

×èíîâíèêè-ãåðîè: ðàçãîíÿò áàíäèòîâ, ñïàñóò èç îãíÿ ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Âûòàñêèâàòü ëþäåé èç ïëàìåíè, ñïàñàòü óòîïàþùèõ, áåãàòü çà ãðàáèòåëÿìè - âñå ýòî íå ïðîïèñàíî â äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ ÷èíîâíèêîâ. Íî íåêîòîðûì èç íèõ ýòî íå ìåøàåò â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû âðåìÿ ñïàñàòü ëþäåé èëè ïðåäîòâðàùàòü ïðåñòóïëåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ.. Êàê îêàçàëîñü, òàêèõ ãåðîåâ â ìèðå íåìàëî. «Â³ñò³» ïðåäëàãàþò ñ íèìè ïîçíàêîìèòüñÿ

ÐÛÖÀÐÜ ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÅ Эта история произошла еще в 2009 году. Ноябрьским вечером мэр Лондона Борис Джонсон, как всегда, возвращался с работы на велосипеде. В северной части города он наткнулся на банду девушек,пытавшихся ограбить женщину. Ею оказалась Фрэнни Армстронг, известная кинодокументалистка. Джонсон, услышав зов о помощи, закричал: «Что же вы делаете?» - и поспешил к месту происшествия. Одна из нападавших бросила железный прут, которым была вооружена, и банда кинулась наутек. Джонсон поднял кусок арматуры и преследовал хулиганок до следующего квартала. После этого мужчина вернулся и настоял на том, чтобы проводить пострадавшую домой. «Он был моим рыцарем на сверкающем велосипеде», - говорила Армстронг о столичном градоначальнике. На следующий день после инцидента Джонсон пообещал возглавить борьбу с преступностью и сделать улицы Лондона безопаснее.

ÁÄÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÈÍÈÑÒÐ Бывший министр высшего образования и научных исследований Франции Лоран Вокье однажды лично принял участие в задержании человека, пытавшегося украсть спиртное в супермаркете. Он заметил, что один из посетителей собирается унести три бутылки виски, скрыв их под пальто. Министр позвал на помощь охрану магазина. Вместе с ними он погнался за вором и вскоре догнал. Подозреваемого, который сказал, что хотел использовать алкоголь для «лечения боли в горле», передали в руки полицейских. Следует отметить, что Вокье, являющийся также мэром городка Ле-Пюи-ан-Веле, не в первый раз поймал правонарушителя. За несколько лет до этого он принял участие в задержании группы хулиганов в своем городе. Кори Букер, мэр Ньюарка, - города в американском штате Нью-Джерси, спас из горящего дома 47-летнюю женщину. Политик заметил пожар, когда возвращался с записи телепередачи. Он приказал водителю остановить машину, после чего бросился к дому, несмотря на то, что спасатели уже начали работать. Градоначальник ворвался в здание, поднялся на второй этаж, где в тот момент находилась хозяйка дома, взвалил ее на плечи и вынес на улицу. Пострадавшая попала в больницу с ожогами второй степени. Сам мэр от-

ÎÒÂÀÆÍÛÉ ÃÐÀÄÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊ В июне 2011-го в одном из домов города Сарны, что в Ровенской области, возник пожар. Он набирал обороты, густой черный дым через щели распространялся в квартиры, располагавшиеся неподалеку от эпицентра возгорания. В то время мимо проезжал городской голова Сергей Евтушок. Заметив пламя, мэр тут же вызвал спасателей и, не дожидаясь их, сам бросился к дому. Возле одного из окон на первом этаже услышал крики о помощи, не колеблясь, разбил стекло и проник в задымленную квартиру. В ней почти вслепую он обнаружил на полу хозяина. Мэр не растерялся, взял мужчину на руки и направился назад к окну. Полуживого гражданина забрала «скорая» и отвезла пострадавшего в больницу. К тому времени прибыли и пожарные, которые за несколько минут погасили возгорание. Больше никто из жителей дома не пострадал. За свои действия Сергей Евтушок награжден орденом «За отвагу в чрезвычайной ситуации» І степени.

ÌÝÐ ÁÛÑÒÐÎ ÑÐÅÀÃÈÐÎÂÀË ÍÀ ÎÏÀÑÍÓÞ ÑÈÒÓÀÖÈÞ

ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉ ÈÇ ÍÜÞÀÐÊÀ делался ожогами на руках и отравлением угарным газом. Позднее в Twitter он рассказал о происшествии и выразил глубокую благодарность пожарным, которые оперативно прибыли на место и потушили возгорание. Посетители его страницы назвали Букера супергероем. Это не первый случай, когда градоначальник на собственном гражданам. Зимой он лично участвовал в уборке снепримере доказывает свою близость к рядовым га с городских улиц.

ÍÎÂÈÍÈ ËÈÑÒ Ó ÐÅÄÀÊÖ²Þ

«ÄÀÂÀÉÒÅ ÇÁÅÐÅÆÅÌÎ ÂÎÂʲÂ!» Äî ðåäàêö³¿ «Â³ñòåé» íàä³éøîâ ëèñò â³ä ó÷åíèö³ 9-ãî êëàñó Øàíäð³âñüêî¿ ÑÇØ Þð'¿âñüêîãî ðàéîíó ßíè Ìàòÿø. Ó íüîìó ä³â÷èíêà âèñëîâèëà ñâîº ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè ³, â ïåðøó ÷åðãó ÷åðãó,, äî ïðîáëåìè çíèùåííÿ âîâê³â

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó íåñòðèìí³é ïîãîí³ çà âðîæàéí³ñòþ ïîë³â ³ ñàä³â ëþäè îòðóþþòü îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå. Ãèíóòü ïòàõè, çâ³ð³ é ñåðåä íèõ âîâê. Çàçâè÷àé éîãî òàâðóþòü êëåéìîì æîðñòîêîãî âîðîãà âñüîãî æèâîãî. Àëå öå íå òàê, áî â³í - âàæëèâèé åëåìåíò åêîëîã³÷íî¿ ñèñòåìè.  Óêðà¿í³ âîâê - ïîçà çàêîíîì, ùî º ïîðóøåííÿì Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿. Éîãî çíèùóþòü óñ³ìà ìîæëèâèìè ñïîñîáàìè. ̳ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ãðàö³¿ öèõ çâ³ð³â íå îõîðîíÿþòüñÿ, íåìຠæîäíîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî çàêàçíèêà äëÿ âîâê³â. ¯õ ÷èñåëüí³ñòü ñêîðî÷óºòüñÿ. - Âîâê ìຠïðàâî íà ³ñíóâàííÿ. ³í - «ñàí³òàð» ë³ñó, ó âàæêèé çèìîâèé ÷àñ - ãîäóâàëüíèê äð³áíèõ òâàðèí, ÿê³ æèâëÿòüñÿ ðåøòêàìè éîãî ¿æ³. ³í îáìåæóº ÷èñåëüí³ñòü ãðèçóí³â, º ãîëîâíèì áîðöåì ç³ ñêàçîì äèêèõ òâàðèí. Òîæ äàâàéòå çáåðåæåìî âîâê³â! - çàêëèêຠßíà Ìàòÿø.


12 14 ТВПРОГРАМА ○

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

20.35 22.35 01.10 01.45

УТ 1

9 КАНАЛ

11 КАНАЛ

ИНТЕР

34 КАНАЛ 06.00 М/ф «Человек паук» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник * будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 Д/с «Необычные культуры» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.05 «Званый ужин» 12.00, 15.45 М/ф 12.30 Х/ф «Так и будет», 1, 2 с. 14.45 «Великие тайны». «Пришельцы из про* шлого» 16.30 «По закону» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Чистая работа» 18.15 «Космические истории» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Чудеса цивилизации» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Поговори обо мне...» 21.30 «Столичные тайны» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Кодовое имя «Чистильщик» 01.00 Х/ф «Доставка завтра авиапочтой»

06.00, 06.45 Очевидец. Самое смешное 06.40 Подъем 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Путь к успеху» 09.00, 16.45 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» 10.05, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.15, 14.20 Kids’ Time 13.20 М/с «Злюки бобры» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «АйКарли» 15.45 Т/с «Третья планета от солнца» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.20 «Днепровская лига КВН. 1/4 финала» 23.15 Т/с «Школа» 23.50 Т/с «Дневники вампира»

УТ 1

ИНТЕР 06.15 07.50 09.55 10.50

22.10 00.10

Х/ф «Мужики!» с Анной Безулик «Справедливость» «Орел и Решка» Концерт «Фестиваль: Большая Разница в Одессе» «Большая разница» Т/с «Катерина. Другая жизнь» «Подробности» Концерт «Международный фестиваль юмора «Юрмала*2012» Х/ф «Соло на саксофоне» Х/ф «Медвежатник»

08.10 09.15 10.00 13.00 18.15 20.05 22.00 23.00 01.10 02.40 04.00 05.00

Союз Мультфильм М/с «Годзилла» Т/с «Приключения Мерлина» «Сумасшедшее видео по*украински» Х/ф «Инкассатор» Х/ф «Перевозчик» Премьера. «Бойцовский клуб» Х/ф «Повелитель иллюзий» Х/ф «Коллекционер» «Дорожные войны» Х/ф «Остров любви» Мультфильмы

06.35 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00

Т/с «Ласточкино гнездо» «Мой малыш» «Любимая работа» «Перевоплощение» «Просто собака» «Патруль качества»

12.30 13.30 20.00 20.25

9 КАНАЛ

11 КАНАЛ

11.20 11.50 12.55 13.55 18.20 20.00 22.00 00.10 00.15

Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Т/с «Папины дочки» Х/ф «Женюсь на первой встречной» Х/ф «Ямакаси 2» Х/ф «Специалист» Спортрепортер Х/ф «Мистер «Несчастный случай»

1+1 08.00 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.10, 10.35 М/с «Чип и Дейл» 11.00 «Мир наизнанку * 3: Танзания, Эфиопия» 11.55 Х/ф «Рапунцель: Запутанная исто рия» 13.55 Х/ф «Леди ястреб» 16.35 «Вечерний Киев» 18.30 «Рассмеши комика» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца» 23.15 Генри Кавилл и Микки Рурк в эпическом экшене «Война богов» (2) 01.25 на «1+1». Тейлор Лотнер в триллере: «Погоня» (2)

СТБ 06.45 Х/ф «Морозко» 08.10 «Караоке на Майдане» 09.05 «Национальное талант*шоу «Танцуют все!*5» 19.00 Х/ф «Бабье лето» 22.30 Х/ф «Небесный суд»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.15 10.30 11.00 12.00 12.20 12.50 15.15 17.30 18.00 18.30 18.50 20.30

М/ф «Человек паук» «Детали» «Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Чего хочет женщина» «Здравствуй, это Я!» Х/ф «На кого Бог пошлет» «Медикус» Д/ф «Владимир Басов. Бегун на длин* ные дистанции» «Люди» «Вне игры» Х/ф «Расмус бродяга», 1, 2 с. Х/ф «Задача с тремя неизвестными», 1, 2 с. «Биографии». «Гудини. В мире иллю* зий» «Седмица» «Дело моей жизни» Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» «Детали. Итоги дня»

TET

ICTV 06.25 06.55 08.45 09.55 11.00 12.00 13.00 13.30 15.45 17.45 18.45 19.00 21.40 00.50

Козырная жизнь Т/с «Такси» Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос Смотреть всем! За рулем Х/ф «Из Парижа с лювовью» Несекретные файлы Максимум в Украине Факты. Вечер Х/ф «Захват подземки 123» Х/ф «Криминальное чтиво» Х/ф «Каратель»

07.05 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 11.15 13.25 13.50 16.00 18.10 20.10 21.55 23.00

Т/с «Как я встретил вашу маму» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Лило и Стич» Ералаш Т/с «Моя прекрасная няня» Одна за всех Х/ф «Она мужчина» Х/ф «Монте Карло» Х/ф «Космические яйца» Виталька Даешь молодежь Х/ф «Омен»

TET

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.»Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.00 Новости Кривого Рога 10.15 Мир животных 10.30, 14.45 М/ф 11.00 Х/ф «Детский мир» 12.45 Д/ф «Дело о янтарной комнате» 4 с. 13.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 14.00 Волшебное закулисье 15.20 Х/ф «Новые сказки Шахерезады» 1 с. 16.30 Стендап 17.00 Х/ф «Мольер» 19.00 102*информ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья

11.00 11.30 12.00 13.00 14.30 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 17.45 18.10 18.35 19.25 19.45 20.00 20.30 21.45 22.00

5 КАНАЛ

21.05 21.40 23.35 01.00 01.35

НТН «Легенды бандитского Киева» Х/ф «Соучастие в убийстве» Т/с «Строго на юг» «Железный Оскар» Спецпроект «Разбой в центре Киева» «Речовий доказ» «Главный свидетель» «Случайный свидетель» Х/ф «...по прозвищу «Зверь» Т/с «Против течения» Т/с «Паутина 5» Х/ф «Правосудие волков» Х/ф «Мистер Бонс 2: назад из про шлого»

НТВ МИР 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 Смотр 06.55 Главная дорога 07.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.25 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос

Сх. 16.20 Зах. 06.45 Перша чв. 19 січня 11.25 12.10 13.00 14.25 15.20 16.20 17.30

06.30, 18.40 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25 «Тема недели» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 00.55 «Погода» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «Не первый взгляд» 09.10 «Интеллект» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот*тест» 12.10 «Окно в Европу» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особенный взгляд» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты з Сергеем Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер*класс с Наталкой Фицич» 00.30 «Мотор»

«Признание опасного человека» «Наши» «Возвращение Мухтара*2». «Без лица» Следствие вели... «Очная ставка» Александр Журбин. Мелодии на память Т/с «Одиссея сыщика Гурова». Фильм второй. «Стервятники» Обзор. Чрезвычайное происшествие Т/с «Надоело бояться» «Песня для вашего столика» «Шахматное обозрение» Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... 2». «Несколько хо роших парней». «Слишком хороший для нее». «Тихое женское счастье, или Борьба за существование». «Не удачница»

ENTER 05.45 09.35 11.00 12.25 13.20 14.45 16.25

Советские мультфильмы Х/ф «Остров сокровищ» Вокруг смеха Документальный фильм про Кино Х/ф «Рассеянный» Х/ф «Побег» Т/с «Рожденная революцией»

27 КАНАЛ 06.00, 07.30, 13.45 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив» 08.15 М/с «Бернард» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 «Невзрослые новости» 09.50, 18.45 «Полезные новости» 10.05 «Университет неделя» 10.30 «Альфа и Омега» 11.00 Мистер Мейкер 11.30 Истории зоопарка 12.00 Ералаш 12.30 Т/с «Удачи Чарли!» 12.55 Т/с «Я рокер» 13.20 Т/с «Джонас» 16.35, 21.15 М/с «Огги и кукарачи» 17.00, 20.45 М/с «Петр и Степан» 17.15 М/с «Осторожно, медведи!» 17.30 «Идеальный дом» 18.00 «Кекс в большом городе»

Звери в прямом эфире Истории зоопарка М/ф Х/ф «В поисках капитана Гранта» Ералаш Т/с «Все тип топ, или Жизнь на борту» Т/с «Я рокер» Т/с «Удачи Чарли!» М/с «Лаборатория Декстера» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Перемена» М/с «Американский дракон.Джейк Лонг» «Полезные новости» «Невзрослые новости» «Университет неделя» М/с «Мульттачки» М/с «Букашки» М/с «Симпсоны»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.10 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Утро с Украиной 09.20, 12.45 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Дикий 3» 11.50 Ток*шоу «Пусть говорят. Андрей Мала* хов и все*все*все!» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.10 Т/с «Неравный брак» 19.20 Ток*шоу «Говорит Украина» 20.50 Т/с «Право на правду» 21.45 Т/с «Ментовские войны 6» 01.10 Х/ф «Я всегда буду знать, что вы сде лали прошлым летом»

27 КАНАЛ

ОРТ М

06.00 Союзмультфильм 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.40, 16.50, 21.15 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 20.45 М/с «Петр и Степан» 08.15 М/с «Бернард» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Умелец Мэнни» 10.10 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 10.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Доброе утро» 09.30 «Контрольная закупка» 10.00 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.50 «Доброго здоровьица!» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.25 «Хочу знать» 16.00, 01.55 «Ты не один» 16.25 «Дешево и сердито» 17.05 «Жди меня» 18.40 «Давай поженимся!» 19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 К юбилею Владимира Высоцкого. «Высоцкий. Спасибо, что живой» 23.55 «Высоцкий. Последний год» 00.50 Х/ф «Предчувствие любви»

ENTER

Іменинники дня: ТЕТЯНА, ПЕТРО, САВА, МАКАР, ЄВПРАКСІЯ

05.45 Советские мультфильмы 08.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 10.10, 17.35 Документальный фильм про Кино 11.05, 18.30 Т/с «Баязет» 12.45 Х/ф «Поворот» 14.20 Х/ф «Застава Ильича (Мне двадцать лет)» 20.10 Х/ф «Перехват» 21.35 Х/ф «Ждите связного» 22.55 Х/ф «На Дерибасовской хорошая по года, или На Брайтон бич опять идут дожди» 00.20 Х/ф «В начале славных дел»

20.30 Один день с … 21.00 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 1 с. 22.20 Неизвестная планета 22.45 Данс*мастер 23.15 Музыка 23.45 Д/ф «Прощай, дикая жизнь» 00.15 Концерт Кати Бужинской

06.10 06.35 08.15 10.10 10.50 11.30 12.00 12.55 13.25 15.10 19.00 22.50 00.15

НТВ МИР

Сх. 07.41 Зах. 16.41 Трив. дня 09.00 20.50 Х/ф «Есения» 23.00 «Мини Муви. The best» 23.45 Т/с «Меч»

04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Очная ставка» 09.25 Спасатели 10.00 Т/с «Таксистка 4» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происше* ствие 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер* дикт» 15.35 Т/с «Супруги». «Сердце матери» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с «Литейный». «Крот». «Дорожная петля». «Двойной захват». «Направ ленный взрыв». «Несчастный слу чай» 00.15 «Школа злословия» 01.05 «Шахматное обозрение» 01.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...».

НТН

10.00 Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 11.50 Т/с «Детективы» 12.15 Т/с «Эксперты» 14.55 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00 «Свідок» 17.00 Т/с «Защита свидетелей» 19.30 Т/с «Сонька Золотая ручка» 23.30 Х/ф «...по прозвищу «Зверь» 01.20 Х/ф «Пекло»

06.55 Х/ф «Ход конем» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» ○

Сх. 15.17 Зах. 06.11 Перша чв. 19 січня

5 КАНАЛ

Субота, 26 січня 06.00 Утренняя молитва 06.10 Мир православия 06.40 Киножурнал «Хочу все знать» 07.00, 23.25 Эра здоровья 07.25 Смех с доставкой на дом 08.00, 09.50 Шустер*Live 09.30 Школа юного суперагента 11.40 Новогодняя шутка 15.25 «Мелодия двух сердец» С. и В.Билонож* ко 17.45 Золотой гусь 18.15 Мир атома 18.20 Шутка с Е.Воробей 18.45 Гранд*шоу М.Поплавского «Я люблю тебя, Украина» 20.40 Кабмин: событие недели 20.50 Мегалот 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Украинская песня 21.50 Кривое зеркало 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Твой голос 23.50 Концерт Вячеслава Добрынина 01.40 Театральные сезоны. Д.Черкасский

06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 08.40 «Обзор прессы» 07.15 «Автопилот*новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия*новости» 08.30 «Интеллект» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Окно в Европу» 21.40 «Время*Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 23.30, 00.20 «CRIME NEWS» 23.45, 00.35 «Хроника недели»

07.30, 08.25 М/с «Даша следопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 09.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» ○

51 КАНАЛ

ICTV

1+1

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 16.00 Мир животных 10.20, 14.30, 16.20 М/ф 10.40 Х/ф «Было у отца три сына» 13.00 Один день с ….. 15.00 Д/ф «Дело о янтарной комнате», 4 с. 15.45 Перекресток 17.30 Испробовано на себе 18.55 Лечение позвоночника 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Дело о янтарной комнате», 5 с. 21.00 «Спорт». Итоги» 21.30 Т/с «Клеймо» 23.00 Х/ф «Детский мир»

06.40, 07.40 Деловые факты 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25, 00.15 Чрезвычайные новости 10.15, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 12.35 Анекдоты по*украински 13.00, 22.25 Т/с «Прокурорская проверка» 14.10, 20.10 Т/с «ГАИшники» 18.45 Факты. Вечер 23.55 Т/с «Такси» 01.20 Х/ф «Девушка для прощания»

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Эскимоска» 10.00, 17.15 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.00, 13.00 Т/с «Все началось в Харбине» 14.00 «Не ври мне * 3» 14.50 «Семейные мелодрамы» 15.45 «Семейные мелодрамы * 2» 20.15 «Вечерний Киев» 22.00 на «1+1». Тейлор Лотнер в триллере: «Погоня» (2) 00.05 Х/ф «Плоть и кровь»

11.00 Т/с «Говорящая с призраками» 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Богиня шопинга 13.35, 19.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40, 20.30 Даешь, молодежь! 15.40 Вайфайтеры 16.05 Т/с «Барвиха 2» 17.05 Досвидос 17.40, 21.20 Виталька 18.25 Одна за всех 21.35 Что если бы? 22.00 Т/с «Метод Лавровой» 23.00 Анекдоты 23.25 Т/с «Реальная кровь» 00.20 Дурнев + 1 00.55 Кузница звезд*3

СТБ 06.10 «Чужие ошибки. Греховная страсть» 07.00, 01.45 Х/ф «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» 08.50 «Моя правда» 09.50 Х/ф «Невеста моего друга» 11.50 Х/ф «Когда ее совсем не ждешь» 18.10 «Вiкна*Новини» 18.25, 22.35 «Национальное талант*шоу «Танцуют все!*5» 22.00 «Вікна*Новини»

06.00 СоюзМультфильм 07.20 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40 «Сумасшедшее видео по*украински» 10.20 «Убойное видео» 11.10 «Нереальные истории» 11.50 Т/с «Офицеры» 12.55, 19.00 Т/с «Кодекс чести» 14.00 Т/с «Солдаты» 16.00 Т/с «Команда Че» 20.00 «ДжеДАИ» 21.40 Т/с «Побег» 23.35 Х/ф «Коллекционер» 01.20 Х/ф «Разведка 2023» 03.00 «Дорожные войны» 04.05 Х/ф «Остров любви» 05.10 Мультфильмы

05.30 Т/с «Улики» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но* вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Марьина роща» 11.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка* невским» 12.55, 18.10 Т/с «Хозяйка тайги» 14.40 «Судебные дела» 15.20 «Семейный суд» 16.10 Т/с «Сердце Марии» 20.00 «Подробности» 20.30, 01.40 Спорт в Подробностях

с Анной Безулик «Справедливость» Т/с «Предатель» Подробности Х/ф «Побег из Алькатраса»

Сх. 07.42 Зах. 16.39 Трив. дня 08.57

П'ятниця, 25 січня 06.00 «Доброе утро, Украина!». «Страна on line» 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новости 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 Православный календарь 06.25, 06.35, 07.15, 07.35 Страна on line 06.30 АгроЭра 06.50 Смех с доставкой на дом 07.30 Эра бизнеса 07.45 Киножурнал «Хочу все знать» 08.20 Д/ф «Е.Соловей. Раба любви» 09.00 Официальная хроника 09.05 О главном. Неделя книжной моды 09.25 Театральные сезоны. Д.Черкасский 10.15 Легко быть женщиной. Книга года 2012 11.05 «Вера. Надежда. Любовь» 11.55, 18.45, 21.10 Деловой мир 12.05 «Предвечерье» 12.35 Околица 13.00 Х/ф «Залив счастья» 14.25 Деловой мир. Агросектор 14.30 Т/с «Маруся» 15.20 Х/ф «Мираж» 19.05 Кривое зеркало 20.40, 01.30 After Live 21.00, 01.20 Итоги дня 21.15, 22.50 Шустер*Live 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.30 Итоги 00.50 От первого лица 01.50 Хит*парад «Национальная двадцатка»

Іменинники дня: ЕЛІЗАР, ПЕТРО, ЮХИМ, ЯКІВ 18.30 «Авторитетное мнение» 19.00 М/с «Американский дракон. Джейк Лонг» 19.30 М/с «Рыбология» 20.00 М/с «Перемена» 20.30 М/с «Мульттачки» 21.45 М/с «Букашки» 22.00 М/с «Симпсоны» 22.30 Снимала мама 22.50 «Готовим вместе» 23.00 Телечат

ОРТ М 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 «Гении и злодеи» 06.35 Х/ф «Четвертый» 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.40 «Смешарики. Новые приключения» 08.55 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.15 «Смак» 10.50 К юбилею Владимира Высоцкого. «Вла* димир Высоцкий и Марина Влади. По* следний поцелуй» 12.15 «Живой Высоцкий» 13.10 Х/ф «Стряпуха» 14.35 «Высоцкий. Последний год» 15.35 «Высоцкий. Спасибо, что живой» 18.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю судь* бе...» 19.20 «Своя колея» 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером» 22.55 Х/ф «Служили два товарища» 00.40 Х/ф «Криминальная фишка от Генри»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Интерны» 09.00 Лучший повар на селе 10.00 Тайны звезд 11.00 Т/с «Вкус граната» 13.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 15.00 Т/с «След» 16.20, 19.20 Т/с «Пятницкий» 21.15 Т/с «Мент в законе 6» 01.00 Х/ф «Леший. Продолжение исто рии», 1, 2 с.

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 13 15

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

УТ 1

ИНТЕР 05.35 06.45 07.40 09.25 10.00 16.35

Х/ф «Кот в шляпе» М/с «Винкс» Х/ф «Двое: я и моя тень» «Школа доктора Комаровского» Т/с «Чокнутая» «Международный фестиваль юмора «Юрмала*2012»

18.15, 20.50 Х/ф «Один единственный и навсегда» 20.00 «Подробности недели» 22.35 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 01.05 Х/ф «Черное воскресенье»

9 КАНАЛ 08.10 Союз Мультфильм 09.15 М/с «Годзилла» 10.00 Т/с «Приключения Мерлина» 13.00, 16.00 «Сумасшедшее видео по*украин* ски» 14.00 «Днепр*футбол» 15.00 «Алеф * в наше время» 15.30 «Вояж» 15.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 18.45 Х/ф «Роки Бальбоа» 20.50 Х/ф «Тюряга» 23.00 Х/ф «Взаперти» 00.50 Х/ф «Темная порода» 02.30 «Дорожные войны»

11 КАНАЛ 07.45 Церковь Христова 08.00 Спросите у доктора 08.25, 09.35 М/с «Пингвины из Мадагаска ра» 09.00 М/с «Рога и Копыта. Возвращение» 10.00 Тележурнал «Пассаж» 10.20 «Бюро адвокатских расследований» 10.40 «Родительский клуб» 11.00 «Просто собака» 11.25 «Мой новый DRESSCODЕ» 11.45 Т/с «Папины дочки» 13.50 Т/с «Счастливы вместе» 16.00 Х/ф «Женюсь на первой встречной» 18.00 «Вечерний разговор» 18.30 «36, 6»

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КЛУБ «ВИНОГРАДАРЕЙ ПРИДНЕПРОВЬЯ» 20.01.2013 в Днепропетровске проводит 1#ю открытую конкурсную дегустацию авторских натуральных вин Приднепровья! В номинации: белые, красные сухие вина; белые, красные десертные вина; специальные вина (вермуты, кагоры и т.п.).

Оценка вин производится методом «слепой дегустации».

Принять участие в конкурсе приглашаются любителивино делы со своими винами, а в дегустации все желающие.

Предварительная регистрация участников и вин до

15.01.2013 г. Участие платное # 60 грн. (аренда, обслуживание и т.п.). Вход по пригласительным билетам, кафе «Караван», ж/м Тополь 1, д.16 (остановка «Супермаркет «Терра»). Начало в 11.00.

Справки и регистрация по телефонам: 095#832#17#95; 066#658#47#65; 063#230#74#98. Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

Приглашаем всех на наши традиционные Рождественские встречи! он РЕПЕРТУАР 86#й сез013 гг.) с 19 по 31 января 2013 года (2012#2 19 суббота ФИГУРАНТ 17.00 Криминальная история # 2 ч. И. Афанасьев 20 воскресенье Премьера! ПАЛАТА БИЗНЕС#КЛАССА 17.00 Комедия#фарс А. Коровкин 23 среда Социальная программа театра! ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР 18.30 Мелодрама # 2 ч. 10 мин. О. Уайльд 30 среда ЖЕНСКИЙ УМ И МУЖСКАЯ НАИВНОСТЬ 18.30 Ироническая комедия # 2 ч. 25 мин. С. Моэм 31 четверг Премьера! 18.30 ПИАНИНО В ТРАВЕ Мелодрама Ф. Саган Отдых с друзьями, романтические встречи, новые яркие впечатления все это подарит вам академический театр им.Горького. Художественный руководитель театра

Жан Мельников, народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy#theatre.at.ua, e#mail: gorkiy#theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 31#38#91, 778#48#69, 778#48#57, 371#70#33.

Сх. 07.39 Зах. 16.42 Трив. дня 08.43

Неділя, 27 січня 06.00 Утренняя молитва 06.10, 09.50 Шаг к звездам 06.50 Киножурнал «Хочу все знать» 07.10 Твой голос 07.30 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20, 23.35 Смех с доставкой на дом 09.05 Золотой гусь 09.30 Кто в доме хозяин? 10.30 Ближе к народу 11.00 Честь имею пригласить 11.45 Шеф*повар страны 12.40 Х/ф «Отдать швартовы» 14.05 Н.Шестак. «Названная надеждой» 15.15 Концертная программа к 60*летию те* левидения 17.15 Деловой мир. Неделя 17.45 Звезды юмора 18.40 Кривое зеркало 20.40 Украина инновационная 20.50 Главный аргумент 21.00, 01.50 Официальная хроника 21.10, 01.20 Итоги недели 21.45 Точка зрения 22.10 Фольк*music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 00.10 Концерт Дмитрия Маликова

19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.40 22.00 00.20 00.25

«Новости недели» «Экономика в деталях» «Патруль качества» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Ваше право» Х/ф «Супруги Морган в бегах» Спортрепортер Х/ф «Нападение на 13 й участок»

1+1 07.50 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото*Забава» 10.10, 10.35 М/с «Чип и Дейл» 11.00 «Кулинарные курсы с Ю. Высоцкой. Ита* лия Тоскана» 11.25 «Большая разница» 13.10 Х/ф «Афоня» 15.10 Х/ф «Трава под снегом» 19.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу» 22.25 «Светская жизнь» 23.25 Х/ф «Код Апокалипсиса»

СТБ 06.20 Х/ф «Варвара краса длинная коса» 07.50, 12.00 «Национальное талант*шоу «Танцуют все!*5» 11.05 «Караоке на Майдане» 15.25 Х/ф «Бабье лето» 19.00 «Битва экстрасенсов» 20.00 Х/ф «Осенний вальс» 22.10 Х/ф «Тебе, настоящему» 01.10 Х/ф «Осенний марафон»

34 КАНАЛ 06.00 М/ф «Человек паук» 06.45 «Детали»

07.05 07.35 09.00 09.15 09.30 10.00 10.35 11.00 12.00 12.30 13.00 13.50 14.40 15.30 16.20 17.10 18.00 18.50 19.40 20.30 21.00 22.40 00.20

«Погляд» Х/ф «Аферисты» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Биографии». «Клинтоны. Семейные тайны» «Respect» «Седмица» «Нам и не снилось». «Учебник для оли* гарха» «Нам и не снилось». «Отдайте мой мил* лиард» «Нам и не снилось». «Бедный нищий миллионер» «Прости меня» «Странное дело» «Секретные территории» «Тайны мира с Анной Чапман» «Пища богов» «Формула любви» Информационное обозрение «Post* Sсriptum» «Территория заблуждений» «Военная тайна» Т/с «Меч»

ICTV 06.45 Квартирный вопрос 07.40 Анекдоты по*украински 08.00 Дача 09.05 Основной инстинкт 09.35, 12.20 Смотреть всем! 10.50 ОлимпиЛяпы 11.30 Козырная жизнь 12.00 Мульт личности 13.05 Криминальный облом

21.01.2013 у Головному управлінні юстиції в Дніпропет# ровській області відбудеться пряма телефонна «гаряча лінія». З 10.00 до 12.00 на запитання громадян відповідати# ме начальник Головного управління юстиції у Дніпропет# ровській області Кармазін Вячеслав Якович, тел. 38#55#00.

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐ ÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÓª ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß

ÃÐÀÔ²Ê

Кармазін Вячеслав Якович, начальник Головного управління юстиції

21 січня 2013 року

Стародуб Наталія Вікторівна, начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції

14 лютого 2013 року

Рябчій Ярослав Михайлович, заступник начальника служби начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції

28 лютого 2013 року

Щебликіна Наталія Михайлівна, заступник начальника Головного управління юстиції

13 березня 2013 року

П'ятницький Андрій Васильович, в.о. начальника управління державної виконавчої служби

9 квітня 2013 року

Ляшенко Альона Віталіївна, заступник начальника служби начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції

15 квітня 2013 року

Віхров Сергій Володимирович, начальник відділу нотаріату

14 травня 2013 року

Захарова Ольга Валеріївна, перший заступник начальника Головного управління юстиції

10 червня 2013 року

14.00 16.40 18.45 19.30 21.25 00.00 00.30

Х/ф «Захват подземки 123» Х/ф «Из Парижа с любовью» Факты недели Х/ф «Пароль «Рыба меч» Х/ф «Каратель» Другой футбол Х/ф «Криминальное чтиво»

07.05 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 12.05 14.15 16.25 18.35 19.40 20.25 22.30 00.35

Т/с «Как я встретил вашу маму» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/ф «Союз зверей» Х/ф «Она мужчина» Х/ф «Монте Карло» Х/ф «Космические яйца» Даешь молодежь Виталька. Новый год Т/с «Восьмидесятые» Х/ф «Попса» Comedy Woman

TET

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10, 14.45 М/ф 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Стендап 09.30 Х/ф «Новые сказки Шахерезады», 1 с. 10.45 Краеведческое путешествие 11.15 Х/ф «Мольер» 13.15 Не хлебом единым 13.30, 23.15 Д/ф «Прощай, дикая жизнь» 14.00 Новости Днепродзержинска 15.20 Х/ф «Новые сказки Шахерезады», 2 с. 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 18.45, 22.15 Неизвестная планета 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с Андреем Шипко 20.15 Истории с Бородой 20.45 Грабля 21.00 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 22.45 Музыка 23.45 «Для тебя, «любимая» 06.30, 18.40 «Киевское время» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10 «Окно в Америку» 09.35 «Большая политика» 10.10 «Мамина школа» 10.30 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссия*тест» 12.10 «Жизнь интересна» 13.15 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 16.15 «Фактор безопасности» 17.15 «Палата» 17.30 «Новости Киевщины» 18.15 «Окно в Европу» 19.30 «Республика с Анной Безулик» 20.50 «Тема недели» 21.00 Итоги недели 21.40 «Время*Тайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 23.40 «Хроника недели» 00.30 «Обзор прессы»

НТН

Примітка: прямий телефон (38#55#00) «гарячої лінії» встановле но у громадській приймальні Головного управління юстиції у Дніпро петровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 21а (1 поверх, каб.102), час проведення з 10.00 до 12.00.

Сх. 17.26 Зах. 07.14 Перша чв. 19 січня

5 КАНАЛ

ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿» íà I ï³âð³÷÷ÿ 2013 ðîêó (çàòâåðäæåíèé íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 26.12.2012 ¹ 1714/7)

06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.20 Т/с «Сонька Золотая ручка» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Крова* вая вольница 12.00 «Агенты влияния» 13.00 «Православные святые» 15.00 Т/с «Паутина 5» 19.00 Т/с «Слепой» 23.00 Х/ф «Катала» 00.40 Х/ф «Тени прошлого»

Іменинники дня: НІНА, ОСТАП, ВЕНІАМІН, ВЕРЕМІЙ, СЕРГІЙ НТВ МИР 05.25 «Живут же люди!» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 М/с 06.50 Просто цирк 07.20 Их нравы 08.25 «Первая передача». Автомобильная программа 08.55 Едим дома! 09.25 «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым 10.00 Дачный ответ 11.25 Золотая пыль 12.00 «Возвращение Мухтара*2». «Коробка конфет». «Беспокойный факультет» 14.20 Т/с «Гражданка начальница. Продол жение». «Марина» 16.10 «Русские сенсации» 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.00 Чистосердечное признание 18.50 «Центральное телевидение» 20.05 Ты не поверишь! 21.00 «Реакция Вассермана» 21.35 Х/ф «Паутина» 23.25 «Луч Света» 00.00 «Песня для вашего столика» 01.20 «Шахматное обозрение» 01.55 Х/ф «Маскарад»

ENTER 05.45 08.50 10.00 11.25 13.05

Советские мультфильмы Х/ф «Кортик» Х/ф «Рассеянный» Х/ф «Побег» Т/с «Рожденная революцией»

27 КАНАЛ 06.00, 13.45, 19.50 М/ф 08.15 М/с «Бернард» 08.30, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Арт атак» 09.20 М/с «Умелец Мэнни» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Идеальный дом» 13.20 Т/с «Джонас» 16.35, 21.15 М/с «Огги и кукарачи» 17.00, 20.45 М/с «Петр и Степан» 17.15 М/с «Осторожно, медведи!» 17.45 М/с «Финес и Ферб» 18.10 М/с «Черный плащ» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 20.00 «Кекс в большом городе» 20.30 М/с «Мульттачки» 21.45 М/с «Букашки» 22.00 М/с «Симпсоны» 22.30 Снимала мама 22.50, 22.50 «Готовим вместе»

ОРТ М 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 06.25 Х/ф «Весна» 08.10 «Армейский магазин» 08.45 «Смешарики. ПИН*код» 08.55 «Здоровье» 10.10 «Пока все дома» 11.00 «Эх, Серега! Жить бы да жить...» 12.15 «Абракадабра» 14.25, 15.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 16.15 Х/ф «ПираМММида» 18.10 Рождественские встречи 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Большая разница ТВ» 23.45 «Познер» 00.40 Х/ф «Валентин и Валентина»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00 События 07.20 Х/ф «Сердце дракона» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Тайны звезд 11.00 Т/с «Супруги» 13.30 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 15.10 Т/с «След» 16.20 Т/с «Пятницкий» 19.00 События недели 20.00, 22.00 Т/с «Интерны» 23.00 Т/с «Мент в законе 6» 01.30 Х/ф «Леший. Продолжение истории»

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀ ÒÈÂÍÎ-ÏÐ ÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐ ÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐ ÀÂ˲ÍÍßÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ÃÐÓ ÄͲ 2012 ÐÎÊÓ ÃÐÓÄͲ 1. Наказ Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 24.12.2012 № 1707/7 «Про затвердження Положення про проведення щорічного оглядуконкурсу на кращу організа цію діяльності юридичної служби (юрисконсультів) територіаль них органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Дніпропетровської обласної дер жавної адміністрації, державних підприємств, установ, органі зацій та державних господарських об’єднань Дніпропетровської області», зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 28.12.2012 за № 40/1774. В.М. Вороная, в.о. завідувача сектора реєстрації нормативно#правових актів


16 ОГОЛОШЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

купівліпродажу нерухомого майна дійсним та визнання права влас ності на будинок. Відповідачі Баш Павлоградський міськрайонний Тернівський міський суд Дніпро" кірова Світлана Миколаївна, Заха суд Дніпропетровської області петровської області викликає до ренкова Марта Віталіївна виклика викликає в якості відповідача По суду як відповідача Шибанова Ва ються у судове засідання на 19 лю гуляєва Василя Михайловича, 1950 силя Митрофановича (Дніпропет того 2013 року о 09.00 у приміщен р.н., по цивільній справі № 429/ ровська область, м. Тернівка, вул. ня Павлоградського міськрайонно 12810/12 за позовом Погуляєва Ан Харківська, 13/79) по цивільній го суду Дніпропетровської області: дрія Васильовича про визнання справі № 440/2315/12 за позовом Дніпропетровська область, м. Пав лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. особи такою, що втратила право на Шибанової Галини Іванівни до Ши 305. Суддя Болдирєва У.М. Після користування житловим приміщен банова Василя Митрофановича про опублікування об’яви в пресі відпо ням. Останнє місце проживання визнання особи такою, що втратила відачі вважаються повідомленими на користування житловим відповідача: Дніпропетровська об право приміщенням, зняття громадянина про час та місце розгляду справи. У ласть, м. Павлоград, вул. Че з реєстраційного обліку та виселен разі неявки Башкірової Світлани люскінців, 6, кв. 23/24. Судове засі ня, третя особа Тернівський Миколаївни, Захаренкової Марти дання призначено на 05 лютого міський сектор ГУДМС України в Віталіївни справу буде розглянуто 2013 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровській області. Судове за їхньої відсутності. Дніпропетровська область, м. Пав засідання відбудеться о 09.00 28 лоград, вул. Дніпровська, 135. У разі січня 2013 року у приміщенні Тер У провадженні Павлоградського неявки відповідача у судове засі нівського міського суду за адресою: міськрайонного суду Дніпропет дання, згідно з вимогами ЦПК Украї 51500, м. Тернівка Дніпропетров ровської області знаходиться ци ни, позов може бути розглянутий за ської області, вул. Лермонтова, 15а. вільна справа за позовною заявою його відсутності. Суддя Бондарен Тернівський міський суд пропонує Мачульського Ю.М., Мачульської ко В.М. Шибанову Василю Митрофановичу Т.Г., Мачульського Є.Ю., Карпанюк надати письмові пояснення, запере О.Ю. до Ісмаілової В.І. про визнан Кіровський районний суд м. чення та всі наявні у нього докази ня договору купівліпродажу неру Дніпропетровська повідомляє Ма по справі. У разі неявки справа роз хомого майна дійсним. Відповідач лого Сергія Івановича, що судом у глядатиметься за наявними матері Ісмаілова Валентина Іванівна вик судовому засіданні о 12 год. 20 хв. алами за відсутності відповідача. ликається у судове засідання на 06 31 січня 2013 р. буде розглядатись Суд роз’яснює відповідачу, що в разі лютого 2013 року об 11.00 у при цивільна справа № 0418/7422/2012 неможливості бути присутнім у су міщення Павлоградського міськрайо за позовною заявою ПАТ «БАНК довому засіданні він зобов’язаний нного суду Дніпропетровської об КРЕДИТ ДНІПРО» до Малого Сергія повідомити суд про причини неяв ласті: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, Івановича про стягнення заборго ки у судове засідання. каб. 303. Суддя Головін В.О. Після ваності за кредитним договором (суддя Католікян М.О.). Вам необ Марганецький міський суд опублікування об’яви в пресі відпо хідно з’явитись у зазначений час у Дніпропетровської області викли відач вважається повідомленим про Кіровський районний суд м. Дніпро кає у судове засідання в якості час та місце розгляду справи. У разі петровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9 відповідача Негрю Івана Васильо неявки Ісмаілової Валентини Іва для участі у розгляді цивільної вича по цивільній справі № 2/180/ нівни справу буде розглянуто за її справи особисто або направити до 340/13 за позовом Єфимової Надії відсутності. суду свого представника з належно Василівни до Негря Івана Васильо оформленою довіреністю. У разі вича, третя особа Марганецький Заводський районний суд м. неявки справу буде розглянуто за міський сектор Головного управлі Дніпродзержинська викликає Ци вашої відсутності з ухваленням за ння державної міграційної служби булька Сергія Миколайовича у су про усунення перешкод у дове засідання як відповідача за зу очного рішення. здійсненні права на користування стрічним позовом Кулініча Олександ Кравченку Віктору Миколайовичу та розпорядження своїм майном. ра Сергійовича до Цибулька Сер з’явитись у судове засідання 31 Негря Іван Васильович, зареєстро гія Миколайовича, яке відбудеться січня 2013 року о 12.00 до Амур ваний за адресою: 53407, Дніпро 23.01.2013 р. о 13.00 за адресою: Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, Нижньодніпровського райсуду м. петровська область, м. Марганець, м. каб. 14. При собі мати документ, Дніпропетровська за адресою: вул. Сонячний квартал, буд. 15, кв. 24. який посвідчує особу. У разі неяв Новоселівська, 9, каб. 9, як відпові Розгляд справи призначено на 06 ки у судове засідання Цибулька Сер дачу по цивільній справі № 25982/ лютого 2013 року о 08 год. 30 хв. у гія Миколайовича без поважної приміщенні Марганецького місько 11 за позовом Подкопаєва Валерія го суду Дніпропетровської області причини та неповідомлення про Євгеновича до Кравченка Віктора за адресою: м. Марганець, Дніпро причини неявки до суду справа Миколайовича про стягнення бор петровська область, вул. Радянська, може бути розглянута за його гу за договором позики. У разі не 72а. У разі неявки відповідача у су відсутності на підставі наявних по явки відповідача у судове засідан дове засідання він повинен повідо справі доказів. ня справа буде розглянута за його мити суд про причини неявки. В відсутності на підставі наявних ма іншому випадку справа буде роз Ленінський районний суд м. теріалів та постановлене заочне глядатись без його участі за наяв Дніпропетровська викликає Дмит рішення. ренка Геннадія Олександровича як ними доказами по справі. відповідача у судове засідання по Кіровський районний суд м. У провадженні Красногвардій" цивільній справі № 2/422/6002/ Дніпропетровська в зв’язку з роз ського районного суду м. Дніпро 2012 за позовом Дмитренко Євгенії глядом цивільної справи за позовом петровська знаходиться цивільна Львівни до Дмитренка Геннадія Олек Давидкіна Миколи Георгійовича, Да справа за позовною заявою Прота сандровича про розірвання шлюбу, видкіної Катерини Семенівни до Ро щук Ірини Володимирівни до Про яке відбудеться 31 січня 2013 року о манової Тетяни Георгіївни, Романо тащука Дмитра Олександровича про 16 год. 30 хв. у приміщенні суду за ва Артема Геннадійовича, третя осо розірвання шлюбу. Відповідач Про адресою: м. Дніпропетровськ, вул. ба КВ «ЖРЕП» Кіровського району тащук Дмитро Олександрович вик Коробова, 6, каб. 219. про визнання права на користуван ликається у судове засідання на 22 ня житловим приміщенням викликає січня 2013 року о 08 год. 30 хв. у Красногвардійський районний суд відповідачів по справі Романову Те приміщення Красногвардійського м. Дніпропетровська повідомляє, тяну Георгіївну, Романова Артема районного суду м. Дніпропетров що в провадженні суду знаходиться Геннадійовича у судове засідання, ська за адресою: м. Дніпропет цивільна справа за позовом Зелік На яке відбудеться 05 лютого 2013 року ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, талії Вікторівни до Зеліка Олександ о 10 год. 40 хв. у приміщенні справу слухає суддя Токар Н.В. ра Вікторовича, треті особи Служ Кіровського районного суду м. Після опублікування об’яви в пресі ба у справах дітей Дніпропетров Дніпропетровська (пр. Пушкіна, 29, відповідач вважається повідомле ської районної державної адмініст суддя Казак С.Ю., каб. 6). У випадку ним про час та місце розгляду спра рації Дніпропетровської області, неявки відповідача справу буде роз ви. У разі неявки Протащука Дмит Відділ опіки та піклування Виконав ра Олександровича справу буде чого комітету Дніпропетровської глянуто за його відсутності. районної державної адміністрації розглянуто за його відсутності. Дніпропетровської області, про поз Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області Покровський районний суд бавлення батьківських прав. Відпо викликає в якості відповідачів Ру Дніпропетровської області викли відач Зелік Олександр Вікторович денка Дмитра Сергійовича, 1987 кає Баранову Ольгу Андріївну у су викликається у судове засідання на р.н.; Руденко Олександру Сергіївну, дове засідання як відповідача по 24 січня 2013 року о 14 год. 30 хв. у 1993 р.н., по цивільній справі цивільній справі № 433/1887/2012 р. приміщення Красногвардійського № 429/12674/12 за позовом Руденка за позовом Найдьон Наталії Івані районного суду м. Дніпропетров пр. Пушкіна, 77б, каб. 16. Після Сергія Миколайовича про визнання вни до Баранової Ольги Андріївни, ська: опублікування оголошення в пресі осіб такими, що втратили право на Покровської районної державної відповідач вважається повідомле користування житловим приміщен адміністрації, третя особа держав ним про час та місце розгляду спра ний нотаріус Покровської держав ням. Останнє місце проживання ної нотаріальної контори, про вста ви. У разі неявки відповідача Зеліка відповідачів: Дніпропетровська об новлення факту перебування Олександра Вікторовича справу ласть, м. Павлоград, вул. Озерна, фізичної особи на утриманні та виз буде розглянуто за його відсутності. 112, кв. 1. Судове засідання призна нання права власності на земельну О.М. Кононенко, суддя Красногвар чено на 05 лютого 2013 року о 09.00 ділянку в порядку спадкування за дійського районного суду м. Дніпро за адресою: Дніпропетровська об законом, цивільна справа призна петровська. ласть, м. Павлоград, вул. Дніпров чена до розгляду на 01.02.2013 ська, 135. У разі неявки відповіда року о 08 год. 30 хв. та відбудеться Марганецький міський суд ча у судове засідання, згідно з ви у приміщенні суду за адресою: смт Дніпропетровської області викли могами ЦПК України, позов може Покровське Покровського району кає у судове засідання в якості бути розглянутий за його відсут Дніпропетровської області, вул. відповідача Коровая Андрія Анато ності. Суддя Бондаренко В.М. Карла Маркса, 134. У разі її неявки лійовича по цивільній справі за по справу буде розглянуто за її відсут зовом прокурора м. Марганця в Нікопольський міськрайонний ності на підставі наявних матеріалів інтересах неповнолітнього Коровая суд повідомляє, що 11 березня справи. Суддя Покровського район Олексія Андрійовича до Коровай 2013 року о 09.00 у приміщенні суду ного суду Дніпропетровської об Наталії Олексіївни та Коровая Анд в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 ласті Лукінова К.С. рія Анатолійовича, третя особа під головуванням судді Кобеляць Служба у справах дітей виконкому коїШаховал І.О. слухається цивіль У провадженні Павлоградського Марганецької міської ради, про поз на справа № 0426/10248/2012 про міськрайонного суду Дніпропет" бавлення батьківських прав та стяг вадження № 2/0182/466/2013 за ровської області знаходиться ци нення аліментів. Коровай Андрій позовом ПАТ «Райффайзен Банк вільна справа № 429/13082/12 року Анатолійович, зареєстрований за Аваль» до Братини Максима Вікто за позовом Щербини Ігоря Віталійо адресою: 53407, Дніпропетровська ровича про стягнення заборгова вича до Башкірової Світлани Мико область, м. Марганець, вул. Кірова, ності на предмет іпотеки. Відпові лаївни, Захаренкової Марти Віталі 32. Розгляд справи призначено на дачу Братині Максиму Вікторо ївни про визнання договору 05 лютого 2013 року о 09.00 у при

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

вичу необхідно з’явитись у судове засідання на вказаний час.

міщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець, Дніпропет ровська область, вул. Радянська, 72а. У разі неявки відповідача у судове засідання він повинен по відомити суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде роз глядатись без його участі за наяв ними доказами по справі. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 28 січня 2013 року о 14 год. 30 хв. у залі судових засідань 305 за адре сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Шипулі Ольги Вікторівни до Шипулі Сергія Петровича про розірвання шлюбу. Явка відповідача Шипулі Сергія Петровича, 28.10.1981 р.н., який мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 22 Партз'їзду, 27, кв. 23, обо в'язкова, з наданням раніше не по даних доказів. У разі неявки відпо відача у судове засідання без по важних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирі шить справу з винесенням заочно го рішення за його відсутності.

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 24 січня 2013 року о 15.00 в залі судо вих засідань 305 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом Цехмістро Ольги Леонідівни до Гнояни Валентини Сергіївни, третя особа Саксаган ський районний центр зайнятості, про розірвання трудового договору та зобов’язання вчинити дії. Явка відповідача Гнояни Валентини Сер гіївни, 13.02.1955 р.н., зареєстро вана за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Олейнікова, 1/16, обов’язкова з на данням раніше не поданих доказів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причину неявки суд вирішить справу з вине сенням заочного рішення за її відсутності.

ровський РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області зняти його з реєстраційного обліку за ад ресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, м. Підго родне, 3й Мостовий провулок, буд. № 14. Рішення суду набирає закон ної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі по дання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду спра ви апеляційним судом. Апеляційна скарга на рішення суду подається до Апеляційного суду Дніпропетров ської області через Дніпропетров ський районний суд протягом десяти днів з дня його проголошення. Осо би, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляцій ну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Заочне рішення може бути перегля нуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. За яву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Викликається Ганган Вадим Олек" сандрович як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Лубінської Олени Олександ рівни про визначення прізвища ди тини, яке відбудеться 29.01.2013 року о 16 год. 10 хв. у приміщенні Саксаганського районного суду м. Васильківський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської об Дніпропетровським районним су" Дніпропетровської області по ласті за адресою: м. Кривий Ріг, пр. дом Дніпропетровської області (суддя Бойко О.М.) 18 грудня 2012 відомляє Сапетку А.Є., відповідача Дзержинського, 1, зал 8. року було розглянуто цивільну по цивільній справі за позовом ПАТ «ПУМБ» до Сапетки А.Є., про стяг Довгинцівський районний суд м. справу № 2410/4502/12 за позо нення заборгованості за кредитним Кривого Рогу Дніпропетровської вом Дулевич Наталії Вікторівни до договором у розмірі 4749,15 грн. області викликає Целика Сергія Во Дулевича Ігоря Степановича про ро Слухання справи відбудеться у при лодимировича, 15.03.1964 р.н., як зірвання шлюбу. Шлюб, зареєстро міщенні Васильківського районно відповідача до зали суду на слухан ваний 14 червня 2008 року Вико го суду Дніпропетровської області ня цивільної справи № 411/6612/ навчим комітетом Підгородненської 28 січня 2013 року об 11.00. У разі 2012 за позовом Гаврилюк Катери міської ради Дніпропетровського вашої неявки у судове засідання ни Валеріївни до Целика Сергія Во району Дніпропетровської області, справу буде розглянуто за вашої лодимировича про стягнення алі актовий запис № 25, між Дулевич відсутності на підставі наявних по ментів на дружину, яке відбудеться Ігорем Степановичем та Дулевич справі доказів. Суддя Ушакова Н.Є. 06.02.2013 року о 09 год. 40 хв. у (Жеміровою) Наталією Вікторів приміщенні Довгинцівського райо ною, які мають малолітню доньку Анжелу Ігорівну, Центрально"Міський районний нного суду м. Кривого Рогу Дніпро Дулевич суд м. Кривого Рогу повідомляє, петровської області за адресою: м. 21.02.2008 року народження, вва що відповідачу Арутюнян Ерміне Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, жати розірваним. Після розірвання Єраносівні, Пашенян Артуру Воло 3, каб. 37. У разі неявки справа шлюбу прізвища сторін залишити димировичу по цивільній справі за буде розглянута за вашої відсут без змін. Стягти з Дулевича Ігоря Степановича на користь Дулевич позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» ності. (Жемірової) Наталії Вікторівни вит викликається у судове засідання на 09 год. 30 хв. 25 січня 2013 р. до Волошко Олександр Вікторович та рати по сплаті судового збору у залу 2 ЦентральноМіського район Редькіна Світлана Володимирівна розмірі 107,30 грн. Рішення може ного суду м. Кривого Рогу за адре викликаються в якості відповідачів бути оскаржено в апеляційному по сою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав по цивільній справі № 26994/11 за рядку до Апеляційного суду Дніпро нева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На позовом ПАТ «ОТП Банк» до Волош петровської області через Дніпро підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України ка О.В., Редькіної С.В., треті особи петровський районний суд шляхом після опублікування оголошення в приватний нотаріус Дніпропет подачі в десятиденний строк з дня пресі відповідачі Арутюнян Е.Є., ровського міського нотаріального проголошення рішення апеляційної Пашенян А.В. повідомлені про час округу Ярмолюк М.М., КП Дніпро скарги. Заочне рішення може бути та місце розгляду справи. У разі петровського району «БТІ», про переглянуто судом, що його ухвалив, їхньої неявки до зали судового за скасування державного акта та зо за письмовою заявою відповідача. сідання справа буде розглянута за бов’язати у відкрите судове засі Заяву про перегляд заочного рішен їхньої відсутності заочно. дання, яке відбудеться 17.01.2013 ня може бути подано протягом де року о 09 год. 20 хв. у приміщенні сяти днів з дня отримання його Інгулецький районний суд м. Кри" Дніпропетровського районного суду копії. вого Рогу Дніпропетровської об Дніпропетровської області (каб. 18, ласті викликає у судове засідання вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, Ленінським районним судом м. Леонченка Володимира Анатолійо Дніпропетровський район, Дніпро Дніпропетровська (суддя Шавула В.С.) 25.05.2012 р. у заочному по вича, зареєстрованого за адресою: петровська область). рядку було розглянуто цивільну м. Кривий Ріг, вул. Панфьорова, 14, справу № 2/422/2565/2012 за по остання відома адреса проживан зовом АТ «Ощадбанк» до Кулікова ня: м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтня, 44/108, як відповідача по Довгинцівський районний суд м. Сергія Миколайовича та Зміяк цивільній справі за позовом ПАТ Кривого Рогу Дніпропетровської (Ярош) Катерини Андріївни про «КБ «ПриватБанк» до Леонченка області повідомляє, що 15.10.2012 розірвання кредитного договору та Володимира Анатолійовича, Інгу року було винесено заочне рішен стягнення заборгованості за кре лецького відділу державної вико ня по цивільній справі № 411/7989/ дитним договором. Заочним рішен навчої служби Криворізького 12 за позовом Терентьєвої Олени ням від 25.05.2012 р. вимоги АТ міського управління юстиції, про Ігорівни до Погорєлова Ігоря Олек «Ощадбанк» про стягнення забор звільнення майна зпід арешту. Су сійовича, третя особа Бондаренко гованості у розмірі 4909,89 грн. та дове засідання відбудеться Тетяна Борисівна, про стягнення алі відшкодування судових витрат у 08.02.2013 року об 11.00 за адре ментів на період навчання. Даним розмірі 197,00 грн. задоволено. сою: м. Кривий Ріг, вул. Груні Рома рішенням було задоволено позовні Додатковим рішенням від нової, 6а, каб. 11, суддя Соловйо вимоги Терентьєвої Олени Ігорівни. 28.05.2012 р. задоволена вимога ва Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК З повним текстом відповідач Пого про розірвання кредитного дого України після опублікування оголо рєлов Ігор Олексійович може оз вору. З повним текстом рішення шення в пресі відповідач Леончен найомитись, звернувшись до канце відповідачі можуть ознайомитись, ко Володимир Анатолійович вва лярії Довгинцівського районного звернувшись до канцелярії Ленін жається повідомленим про час та суду м. Кривого Рогу Дніпропет ського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: вул. Коро місце розгляду справи. У разі неяв ровської області. бова, 6, каб. 213. Заочне рішення ки справа буде розглянута за його Дніпропетровським районним су" може бути переглянуто судом, що відсутності. дом Дніпропетровської області його ухвалив, за письмовою заявою У провадженні Павлоградського (суддя Бойко О.М.) 13 грудня 2012 відповідача, яка подається протя міськрайонного суду Дніпропет року було розглянуто цивільну гом 10 днів. ровської області знаходиться ци справу № 2410/4506/12 за позо вільна справа за позовною заявою вом Куріпки Віри Петрівни до Дуле Жовтневим районним судом м. Ільченко І.В., Ільченко О.І. до Та вича Ігоря Степановича, третя осо Дніпропетровська (Паторжин рабана Олександра Юрійовича, Та ба Дніпропетровський РВ ГУ ДМС ського, 18а, каб. 23) 29.11.2011 рабана Юрія Павловича, Тарабана України в Дніпропетровській об ухвалено заочне рішення, яким вирі Павла Григоровича, Тарабан Світла ласті, про усунення перешкод шля шено стягти з Проців Ігоря Васи ни Афанасіївни про визнання осіб хом зняття з реєстрації фізичних льовича (м. Дніпропетровськ, вул. 5б/7, ІПН такими, що втратили право на кори осіб. Позов Куріпки Віри Петрівни Куйбишева, стування житловим приміщенням. до Дулевича Ігоря Степановича, тре 2261913332) на користь Товари Відповідачі Тарабан Олександр Юрі тя особа Дніпропетровський РВ ГУ ства з обмеженою відповідальніс йович, Тарабан Юрій Павлович, Та ДМС України в Дніпропетровській тю «УніКредит Лізинг» (04070, м. рабан Павло Григорович, Тарабан області, про усунення перешкод Київ, вул. Петра Сагайдачного, 22/1, Світлана Афанасіївна викликають шляхом зняття з реєстрації фізич код ЄДРПОУ 33942232) суму забор ся у судове засідання на 28 січня них осіб задовольнити в повному гованості за договором фінансово 2013 року об 11.00 у приміщення обсязі. Усунути перешкоди у кори го лізингу № 1399L09/00 від 03 Павлоградського міськрайонного стуванні будинком № 14 по 3у Мос серпня 2009 року в розмірі суду Дніпропетровської області: товому провул. у м. Підгородне 14045149,17 грн. (чотирнадцять району мільйонів сорок п’ять тисяч сто со Дніпропетровська область, м. Пав Дніпропетровського лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. Дніпропетровської області, шляхом рок дев’ять грн. 17 коп.), а також 303. Суддя Головін В.О. Після опуб зняття з реєстраційного обліку за судові витрати в розмірі 1820,00 лікування об’яви в пресі відповідач даною адресою відповідача Дуле (одна тисяча вісімсот двадцять) вважається повідомленим про час вича Ігоря Степановича, 06.12.1971 грн. 00 коп., а разом 14046969,17 та місце розгляду справи. У разі не року народження, уродженця Рес грн. (чотирнадцять мільйонів со явки відповідачів справу буде роз публіки Білорусь Брестської об рок шість тисяч дев’ятсот шістде ласті, зобов’язавши Дніпропет сят дев’ять) грн. 17 коп. глянуто за їхньої відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ


МИРСЬКІ СПРАВИ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

«Ö²ÊÀÂÈÉ ÑÒÀÍ»

Âàã³òí³ñòü: ³ íåõàé âåñü ñâ³ò çà÷åêàº

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Êîæíà æ³íêà ðàíî ÷è ï³çíî, ñâ³äîìî ÷è ï³ä òèñêîì ñóñï³ëüñòâà, çàìèñëþºòüñÿ ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè. Íåï³äãîòîâëåíèõ ëÿêàþòü çì³íè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ùîá áåçïðîáëåìíî îìèíóòè âñ³ ï³äâîäí³ êàìåí³ «ö³êàâîãî ñòàíîâèùà» òà çáåðåãòè ãàðí³ ñòîñóíêè ³ç ÷îëîâ³êîì, ñïåö³àë³ñòè ðàäÿòü ïðîõîäèòè ïåâíó ï³äãîòîâêó. Íà ¿õíþ äóìêó, ñàìå óñâ³äîìëåííÿ áàæàííÿ ñòàòè áàòüêàìè - íàéãîëîâí³øèé êðîê äî ùàñëèâîãî áàòüê³âñòâà

ÑÅÊÐÅÒ - Ó ÑÊËÀIJ

ÊÎÐÈÑͲ ÖÓÊÅÐÊÈ Óêðà¿íñüê³ ôàõ³âö³ ñòâîðèëè êîðèñí³ öóêåðêè, ïðèçíà÷åí³ ñïåö³àëüíî äëÿ ëþäåé, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì. Ñîëîäîù³ «Åíåðã³ÿ ñïîðòó», «²ìïóëüñ» òà «Äðàéâ» çáàãà÷åí³ ì³êðîåëåìåíòàìè, â³òàì³íàìè ³ êîìïîíåíòàìè, ùî ñïðèÿþòü ñïàëþâàííþ æèðó. Çà ñëîâàìè ðîçðîáíèê³â, äî ñêëàäó ëàñîù³â âõîäÿòü øîêîëàä, êóðàãà, ðîäçèíêè, ãîð³õè, à òàêîæ ñåêðåòí³ äîáàâêè. Òàê³ ñîëîäîù³ çäàòí³ ï³äâèùèòè ïðàöåçäàòí³ñòü, âèòðèâàë³ñòü ³ ðîçóìîâó àêòèâí³ñòü ñïîðòñìåí³â.

ДО ЛІКАРЯ - УДВОХ Ніхто не заперечуватиме, що, плануючи вагітність, не лише жінка, а й її супутник повинні бути готові і морально, і фізично. У першу чергу, вони мають подбати про здоров'я. Але, як з усмішкою говорять лікарі: немає здорових людей, є погано обстежені. І тому, завдання пари дещо спрощується бути максимально здоровими, тобто максимально підготовленими до зачаття, виношування малюка та пологів. Незважаючи на ставлення до ескулапів, потрібно пам’ятати, що обстеження перед вагітністю - внесок у здоров’я майбутнього малюка. І не варто, шановні чоловіки, вважати, що візит до лікаря - прерогатива виключно жіноча. 50 на 50 - саме так оцінюється вклад пари у майбутніх нащадків. А статистика наводить невтішні цифри: половина всіх безплідних шлюбів - через чоловічі патології.

ÑϲËÜͲ ÏÎËÎÃÈ ÒÐÀÂÌÓÞÒÜ ×ÎËβ×Ó ÏÑÈÕ²ÊÓ

Íβ ÌÅÒÎÄÈ

Ñ˲ÏÎÒÀ ÂÈ˲ÊÎÂÍÀ

ВАЖЛИВІ АНАЛІЗИ

півроку - невралгетиків та антидепресантів, † збалансоване харчування, † виключення вживання алкоголю та куріння, † невеликі фізичні навантаження.

Отже, плануючи «бейбіка», обоє повинні зробити низку обстежень: n електрокардіограму, o флюорографію, p діагностику інфекцій (ПЛР - ДНК), q гормональне обсте- НАРОДИТИ ження, З ДРУЖИНОЮ? r визначити функцію Модні сьогодні спільні щитовидної залози (обов’язково -

ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß ÂÍÅÑÎÊ Ó ÇÄÎÐÎÂ’ß ÌÀËÞÊÀ дять змиритися із зайвими кілограмами, обмеженістю інтересів, тимчасовою втратою працездатності.

Äîñë³äíèêè ç Îêñôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó ñòâåðäæóþòü, ùî ñë³ïîòó ìîæíà âèë³êóâàòè çà äîïîìîãîþ ïåðåñàäêè â ñ³òê³âêó îêà ñâ³òëî÷óòëèâèõ êë³òèí. Ïåðøèìè «ïàö³ºíòàìè» ñòàëè ãðèçóíè: ïåðåñàäêó ïðîâåëè ìåòîäîì ³í’ºêö³¿. Äî çàê³í÷åííÿ åêñïåðèìåíòó â 10 ³ç 12 ãðèçóí³â ïîâí³ñòþ â³äíîâèëàñü ðåàêö³ÿ íà ñâ³òëî. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ï³äòâåðäèëè íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøî¿ ðîçðîáêè öüîãî ìåòîäó ë³êóâàííÿ ñë³ïîòè. ○

ÍÀÉÁ²ËÜØÅ ÏÐÅ̲É

ÌÎËÎÊÎ ² ÍÎÁÅËÜ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: f 28-32 ðîêè - ñåðåäí³é â³ê ïîðîä³ëü íà ñüîãîäí³,

f 5-6% ïîäðóæí³õ ïàð

îáëàñò³ ïðîõîäÿòü ïåðåäãðàâ³äàðíó ï³äãîòîâêó,

тим, у кого з нею проблеми, іншим - за бажанням), s клінічний аналіз крові, кров на цукор, t біохімічний аналіз крові, u загальний аналіз сечі. Плюс - додаткові «особливі» аналізи для кожного з пари. За словами головного спеціаліста Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Катерини Каіри, також майбутнім мамам рекомендують: † стоматологічний огляд; † за три місяці до зачаття припинити прийом протизаплідних гормональних препаратів, за

f áëèçüêî 70% ïàð ïñèõîëîã³÷íó òà äîïîëîãîâó ï³äãîòîâêó â ïðîöåñ³ âàã³òíîñò³,

f áëèçüêî 70% ÷îëîâ³ê³â «íàðîäæóþòü» ðàçîì ³ç äðóæèíàìè. пологи психологи не рекомендують. На думку засновника психологічної служби «Вибір» Івана Ситника, побачене може травмувати чоловічу психіку та подекуди унеможливлює подальше подружнє сексуальне життя. Лікарі не мають одностайної відповіді, але запевняють, що чоловіки, які вирішили розділити процес появи малюка разом із дружиною, проходять спеціальну підготовку, в пологовому залі стоять біля породілі та можуть у будь-який момент вийти. Взагалі, щоб вагітність та пологи відбулися вдало, майбутнім матусям ра-

Найголовніше на цей період - зосередитися на «цікавому становищі» та із задоволенням сприймати зміни в організмі.

Ó òèõ êðà¿íàõ, äå ï’þòü áàãàòî ìîëîêà ³ ¿äÿòü ìîëî÷íèé øîêîëàä, çäîáóâàþòü íàéá³ëüøå Íîáåë³âñüêèõ ïðåì³é. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äàí³ íîâîãî äîñë³äæåííÿ. Âèÿâèëîñü, ùî ó Øâåö³¿ ïðîæèâຠíàéá³ëüøå ëàóðåàò³â íà 10 ìëí. ìåøêàíö³â (õî÷ ñàìå öÿ êðà¿íà ³ ðîçäຠïðå쳿, ùî òåæ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè). Êð³ì òîãî, â Øâåö³¿ æ çàô³êñîâàíî íàéá³ëüøèé ð³âåíü ñïîæèâàííÿ ìîëîêà 340 êã íà ëþäèíó çà ð³ê. Ó Øâåéöà𳿠öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü 300 êã, à ê³ëüê³ñòü íîáåë³âñüêèõ ëàóðåàò³â íå íàáàãàòî ìåíøà â³ä øâåäñüêî¿. ○

ÏÐÎÁËÅÌÈ ÀËÅÐò¯

ÇÀËÅÆͲÑÒÜ ÌÈÌÎÂÎ˲ Âèÿâëÿºòüñÿ, éìîâ³ðí³ñòü ñòàòè àëåðãèêîì çàëåæèòü â³ä òîãî, â ÿêó ïîðó ðîêó âèíîøóºòüñÿ ³ íàðîäæóºòüñÿ äèòèíà. Â÷åí³ ç Óí³âåðñèòåòó Óìåî (Øâåö³ÿ) ç’ÿñóâàëè, ùî âïëèâ âèñîêèõ ð³âí³â êîíöåíòðàö³¿ ïèëêó íà ìàéáóòíþ ìàò³ð â îñòàíí³ 12 òèæí³â ïåðåä ïîëîãàìè ï³äâèùóº íå ò³ëüêè éìîâ³ðí³ñòü ïîÿâè ó äèòèíè àëåð㳿, àëå ³ ðèçèê ãîñï³òàë³çàö³¿ ¿¿ ç ñèìïòîìàìè àñòìè âæå íà ïåðøîìó ðîö³ æèòòÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 КОЛО ЖИТТЯ ○

17 ÿíâàðÿ 1773 ã. èçâåñòíûé àíãëèéñêèé ìîðåïëàâàòåëü, êàïèòàí Äæåéìñ Êóê â ïîèñêàõ Þæíîé çåìëè ïåðâûì ïåðåñåê Þæíûé ïîëÿðíûé êðóã. Íå ñóìåâ ïðîáèòüñÿ ñêâîçü ëüäû, îí îøèáî÷íî ðåøèë, ÷òî òàêîé çåìëè íå ñóùåñòâóåò. Ýòî íå ïîìåøàëî Êóêó íàíåñòè íà êàðòó íåèçâåñòíûå îñòðîâà, îáíàðóæåííûå èì â Òèõîì îêåàíå, è íàïèñàòü îò÷åòû, ñòàâøèå îñíîâîé äëÿ äðóãèõ ýêñïåäèöèé. ○

ÁÅÑÏÎËÅÇÍÛÉ ÏÐÈÇÛ 18 ÿíâàðÿ 1964 ã. àìåðèêàíñêèå âðà÷è ïðèçâàëè êîíãðåññ îáÿçàòü êîìïàíèè, ïðîèçâîäÿùèå ñèãàðåòû, ïèñàòü íà ïà÷êàõ ïðåäóïðåæäåíèå îá îïàñíîñòè êóðåíèÿ äëÿ çäîðîâüÿ. Ñåãîäíÿ íà ñèãàðåòíûõ ïà÷êàõ - íå òîëüêî íàäïèñè, íî è óñòðàøàþùèå êàðòèíêè, ïðèçûâàþùèå ê îòêàçó îò êóðåíèÿ. Ïðîâîäÿòñÿ àíòèòàáà÷íûå êàìïàíèè, êóðèëüùèêîâ ïûòàþòñÿ «ïðèæàòü» çàêîíîäàòåëüíî, íî îíè, êàê äûìèëè, òàê è äûìÿò... ○

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

Ñî «ñïàñèáî» íà÷èíàþòñÿ äðóæáà è ëþáîâü

ÁÛË ÏÅÐÂÛÌ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÄÍÈ

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÑÅÍÑÀÖÈß ÎÒ «ÁÈÒËÇ» 19 ÿíâàðÿ 1963 ã. íà ñöåíå ëîíäîíñêîãî ýñòðàäíîãî òåàòðà «Ïàëëàäèóì» ñîñòîÿëîñü ñåíñàöèîííîå âûñòóïëåíèå «Áèòëç», ïðîñëàâèâøåå èõ íà âñþ ñòðàíó. Ñïóñòÿ ãîä, ýòîò êîíöåðò áûë ïîêàçàí íà àìåðèêàíñêîì òåëåâèäåíèè - ïîïóëÿðíîñòü «Áèòëç» ðîñëà. Â 1967 ã., â ïåðèîä ñâîåé ìóçûêàëüíîé çðåëîñòè, êâàðòåò âûïóñòèë ïåðâûé ðîê-àëüáîì, à â 1970 ã., ïîñëå âûõîäà ïîñëåäíåãî àëüáîìà, ãðóïïà ðàñïàëàñü.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Êðîìå òðàäèöèîííûõ íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ ÿíâàðü ïîäàðèë íàì åùå äâà - Ìåæäóíàðîäíûå äíè «ñïàñèáî» è îáúÿòèé

 ÑÏÈÑÊÅ ÃËÀÂÍÛÕ ÑËΠ«Ñïàñèáî» - îäíî èç ñàìûõ ãëàâíûõ ñëîâ â íàøåé ëåêñèêå. Ýòî ïîäòâåðæäàåò è ìåäèöèíà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ, «ñïàñèáî», ïðîèçíåñåííîå èñêðåííå, áåç ñàðêàçìà, ñíèìàåò âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå, ïîâûøàåò ñàìîîöåíêó. Ïîáëàãîäàðèë - ïîêàçàë ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû.

САМЫЙ «ВЕЖЛИВЫЙ» ДЕНЬ 11 января весь мир отмечает Международный день «спасибо». Знатоки утверждают, что слова благодарности обладают магическими свойствами. С их помощью люди дарят друг другу радость, внимание и массу других положительных эмоций, без которых жизнь была бы убогой и мрачной. Неспроста

×ÅËÎÂÅÊÓ ÍÓÆÍÎ ÏÎ 8 ÎÁÚßÒÈÉ Â ÄÅÍÜ ÄËß ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

го доброжелательное расположение к другим людям. Итальянский врач Винченцо Мариньяно назвал объятия «эликсиром жизни, укрепляющим здоровье и продлевающим жизнь». Его поддержала всемир-

полезности этого действа. Оказывается, дружелюбные прикосновения положительно влияют на иммунитет, стимулируют работу центральной нервной системы, повышают уровень гемоглобина в крови и активность гормона окситоцина, вызывающе-

но известный психолог Вирджиния Сатир. По ее мнению, человеку нужно по четыре объятия в день для выживания, по восемь - для поддержки и по двенадцать - для роста.

ÓÑÒÀÌÈ ÌÓÄÐÅÖΠÑâîå îòíîøåíèå ê áëàãîäàðíîñòè âûðàæàþò ìíîãèå ôèëîñîôû, ëþäè íàóêè è èñêóññòâà.  ÷àñòíîñòè: E Ïîëü Áðåã áûë óâåðåí, ÷òî: «Ëó÷øàÿ íà÷èíêà êî âñåì íàñëàæäåíèÿì íà çåìëå - ýòî áëàãîäàðíîñòü òåõ, êîãî ìû ëþáèì». E Ôðàíñóà Ëàðîøôóêî ñ÷èòàë, ÷òî: «Ïðèçíàòåëüíîñòü áîëüøèíñòâà ëþäåé ïîðîæäåíà ñêðûòûì æåëàíèåì äîáèòüñÿ åùå áîëüøèõ áëàãîäåÿíèé». E Äåéë Êàðíåãè ñîâåòîâàë: «Åñëè âû õîòèòå íàéòè ñ÷àñòüå, ïåðåñòàíüòå äóìàòü î áëàãîäàðíîñòè è íåáëàãîäàðíîñòè è ïðåäàâàéòåñü âíóòðåííåé ðàäîñòè, êîòîðóþ ïðèíîñèò ñàìîîòäà÷à». во многих туристических путеводителях часто указывается: слово «спасибо», произнесенное на языке страны пребывания даже с акцентом, повышает качество обслуживания и способствует приятному отдыху. Нередко с этого слова начинаются приятельские отноше-

ния, дружба, а то и любовь. По мнению психологов, «спасибо» сродни «устному» объятию - и успокоит, и согреет своей теплотой. Главное, выражать благодарность от чистого сердца тогда срабатывает эффект бумеранга и человек получает в

ответ позитивные эмоции, рожденные его же словами и энергией.

САМЫЙ «ТЕПЛЫЙ» ДЕНЬ 21 января отмечается один из самых странных праздников - Международный день объятий. В этот день обнимаются все, кому не лень даже совершенно незнакомые люди. Никто не помнит, кому конкретно принадлежит идея «тесного» празднования и почему выбрана дата 21

ÌÅËÎ×Ü, À ÏÐÈßÒÍÎ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

января. Поговаривают, что не обошлось без предприимчивых студентов, которым хотелось обнимать друг друга просто так, а главное - «безнаказанно». Существует научное обоснование

«ÑÏÀÑÈÁλ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ÎÒ «ÑÏÀÑÈ, ÁÎû

«Ãðååò» äóøó è ñîçíàíèå òîãî, ÷òî îáà ïðàçäíèêà íå òðåáóþò íèêàêèõ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò. Íóæíî âñåãî ëèøü îäàðèòü ñâîèì òåïëîì òåõ, êîãî ïîñ÷èòàåòå íóæíûì - ïðîñòî ñêàçàòü «ñïàñèáî» è îáíÿòü. Ïóñòü è ó íèõ áóäåò õîðîøåå íàñòðîåíèå!


МИРСЬКІ СПРАВИ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

×òîá íå ñòàòü ìîðæîì ïîíåâîëå… палок. Рюкзак несите на одном плече, чтобы «в случае чего» запросто можно было бы освободиться от него. Тем, кто любит компании, все же посоветуем не собираться кучками. На льду принцип «в тесноте, да не в обиде» может привести даже к трагедии. Потому лучше рассредоточиться и прорубить лунки не ближе пятишести метров друг к другу.

ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Íè îäíà çèìà íå îáõîäèòñÿ áåç òîãî, ÷òîáû êàêîéíèáóäü ëþáèòåëü ïîñèäåòü ó ëóíêè ñ óäî÷êîé â ðóêàõ èëè îáû÷íûé ïðîõîæèé, çàíåñåííûé âîëåé ñëó÷àÿ íà ëåä, íå èñêóïàëñÿ â õîëîäíîé âîäå. Òàêèå «âîäíûå ïðîöåäóðû», ê íåñ÷àñòüþ, ÷àñòî çàâåðøàþòñÿ òðàãè÷åñêè… «Âiñòi» ðåøèëè íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì, êàêîãî ëüäà ñëåäóåò îñòåðåãàòüñÿ è êàê íóæíî âåñòè ñåáÿ íà çèìíèõ âîäîåìàõ, ÷òîáû èçáåæàòü áåäû К РЕКЕ С ЛИНЕЙКОЙ…

4

на перекатах и у стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, в местах слива канализационных вод и так далее. Следует знать, что особенно ненадежны те места на водоемах, которые укрыты снегом. Ведь вода под сугробами замерзает неравномерно и медленно.

вода, раздастся треск или лед начнет прогибаться, понятно, что ступать на него ни в коем случае нельзя. Категорически запрещается выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости в снегопад, дождь или туман. Необходимо также уяснить, что зимний водоем - это не то место, где следует мнить себя первопро-

2

Понятно, что чем толще «броня», в которую одеваются с наступлением холодов водоемы, тем меньше угроза принять ледяную ванну. Считается, что лед, толщиной не менее семи сантиметров, пешехода запросто может выдержать. А вот кататься на коньках на озере или реке ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ разрешается только в том íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ случае, если толщина ле- ïî âîïðîñàì ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ÎÃÀ: дяного покрытия достигнет 12 сантиметров. Легко- - Ñ íà÷àëîì çèìû íà âîäîåìàõ îáëàñòè óæå ïðîèçîøëî вые автомобили выдержи- äâà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿ. Îäèí ÷åëîâåê ñïàñåí, âòîðîãî, ê вает панцирь, толщиной ñîæàëåíèþ, ñïàñòè íå óäàëîñü. Ïîýòîìó ìû îáðàùàåìñÿ более 30 сантиметров. êî âñåì ãðàæäàíàì: ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà Впрочем, тот, кто бы пошел ëüäó è áåç îñîáûõ ïðè÷èí íå õîäèòå íà âîäîåìû. Óáåäèна лед с линейкой в руках, òåëüíàÿ ïðîñüáà ê ðîäèòåëÿì - íå îòïóñêàéòå äåòåé íà вряд ли отыщется… Эта ëåä áåç ïðèñìîòðà. процедура хлопотная и не ходцем. Здесь как раз следувсегда гарантирующая до- ПРЕДВАРИТЕЛЬет придерживаться протостоверную информацию. НАЯ РАЗВЕДКА Ведь толщина льда на воПравильнее всего опре- ренных троп, а лучше всего доеме не всегда одинакоделять качество покры- - проложенной лыжни. Одвая. Он тоньше у берегов, тия по его внешним приз- нако перед прохождением накам. Крепкий лед имеет реки или озера на лыжах их ровную, гладкую поверх- крепления стоит расстегность, без трещин. И все же нуть, чтобы в случае воздаже на такой лед нельзя никновения форс-мажорступать без предваритель- ных обстоятельств их можного «прощупывания» его но было бы легко сбросить. методом тыка. Однако Не следует накидывать на «тыкать» в лед следует не кисти рук петли лыжных ногой, а палкой. Если на поверхности появится

ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ,

1

ÎÊÀÇÀÂØÈÑÜ Â ÂÎÄÅ, ÍÅ ÏÀÍÈÊÓÉÒÅ

3

ÏÅÐÅÕÎÄÈÒÅ ÇÀÌÅÐÇØÈÉ ÂÎÄÎÅÌ ÏÎ ÏÐÎËÎÆÅÍÍÎÉ ÒÐÎÏÅ СИГНАЛ SOS НЕ ПОМЕШАЕТ Особое внимание следует обратить на снаряжение. Собираясь на замерзший водоем, необходимо взять с собой прочный шнур длиной 2025 сантиметров, с большой глухой петлей на конце и грузом весом с полкилограмма. Он поможет забросить шнур к провалившемуся под лед, а петля удержаться пострадавшему на поверхности. Если такой пострадавший - вы, не следует паниковать, однако и представлять себя белым медведем или моржом тоже не нужно. Ведь при купании в воде при температуре 0 оС человек уже через 5-8 минут может умереть от холодового шока. Потому необходимо как можно быстрее выбраться из полыньи. Обопритесь о края льда руками и, стараясь не обломить их, выползайте на поверхность грудью или спиной. Помогайте себе, как при плавании, ногами. Откатитесь от лунки и ползите в ту сторону, где лед крепче. Зовите на помощь, даже если вам удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Ведь то, как вы будете ощущать себя после чрезвычайного происшествия, зависит от времени, в течение которого подоспеет необходимая помощь. А она нужна, чтобы, в первую очередь, отогреться - как снаружи, так и изнутри. Однако медики не рекомендуют в таких ситуациях «вышибать клин клином», то есть, массированно отогревать пострадавшего. Быстрое согревание может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

ÍÎÂÈÍÈ ÁÓ ÄÜ ÒÅ ÎÁÅÐÅÆͲ ÁÓÄÜ ÄÜÒÅ

ÙÎÁ ÐÈÒÓ ÀË ÄÓÕÎÂÍÎà ΠÐÈÒÓÀË ÄÓÕÎÂÍÎÃΠ²ÄÐÎÄÆÅÍÍß ÍÅ ÑÒ À ÑÒÀ ÏÐÈ×ÈÍÎÞ Ô²ÇÈ×ÍÎà ΠԲÇÈ×ÍÎÃÎ ÇÀÍÅÏÀÄÓ!.. …ñë³ä óñâ³äîìèòè íîðìè áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Âîäîõðåù üîãî õðåùàà Ãîñïîäí Ãîñïîäíüîãî üîãî,, ÿêå ïðàâîñëàâí³ òà ãðåêî-êàòîëèêè òðàäèö³éíî â³äçíà÷àþòü 19 ñ³÷íÿ, äëÿ ÷îãî ï³ñëÿ îñâÿ÷åííÿ âîäè ïîâí³ñòþ â íå¿ çàíóðþþòüñÿ

Ââàæàºòüñÿ, ùî îñâÿ÷åíà â öåé äåíü âîäà ìຠö³ëþù³ âëàñòèâîñò³ é ñïðàâëÿº áëàãîä³éíèé âïëèâ íà äóøåâíèé òà ô³çè÷íèé ñòàí ëþäèíè. Óæå ñàìå çàíóðåííÿ â êðèæàíó âîäó º ñâ³ä÷åííÿì ñèëè âîë³, õîðîáðîñò³ ³ ïðàãíåííÿ äî ïîêðàùåííÿ ô³çè÷íîãî òà äóõîâíîãî ñòàíó. Òà ³íêîëè, îñîáëèâî ó «ñâÿòêîâîìó ñòàí³», ëþäè ñòðèáàþòü ó âîäó øâèäøå çàðàäè áåçäóìíîãî, ïîêàçíîãî ãåðîéñòâà, àí³æ - ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Ïîä³áí³ ñïðîáè í³áèòî î÷èùåííÿ, ï³äêðåñëèâ íà íàðàä³ ç ï³äãîòîâêè äî ñâÿòêóâàíü íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êîâàëåíêî Ñåðã³é Ñòåïàíîâè÷, íàé÷àñò³øå é ïðèçâîäÿòü äî òðàã³÷íèõ íàñë³äê³â. ² âçàãàë³, íàãîëîñèâ â³í, çëîâæèâàòè ïîä³áíèì îçäîðîâëåííÿì íå âàðòî. Á³ëüø òîãî, íå ñë³ä íåõòóâàòè ðåêîìåíäàö³ÿìè ³ çàñòåðåæåííÿìè ë³êàð³â òà äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ ïðàâèë. Ïî-ïåðøå, ïåðåä êóïàííÿì îáîâ'ÿçêîâî ñë³ä ïðîá³ãòèñÿ, àäæå îðãàí³çì ìຠðîç³ãð³òèñÿ. Ïî-äðóãå, ïåðåáóâàííÿ â õîëîäí³é âîä³ ïîíàä 20 ñåêóíä ìຠäàëåêî íå ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³. Òðåòèíè õâèëèíè ö³ëêîì äîñòàòíüî, ùîá îðãàí³çì íå ò³ëüêè íå çìåðç, àëå é ç³ãð³âñÿ, ³ â êðîâ «âèêèíóëèñÿ» ãîðìîíè, ÿê³ ìàþòü ïðîòèçàïàëüíó ä³þ. ϳñëÿ çàíóðåííÿ îáîâ'ÿçêîâî òðåáà ðîçòåðòèñÿ ðóøíèêîì ³ ç³ãð³òèñÿ ãàðÿ÷èì ÷àºì, àáî á³ëüø ì³öíèì íàïîºì ó íåâåëèê³é (100 ãðàì³â) ê³ëüêîñò³. ² ãîëîâíå, çàéìàòèñÿ ïîä³áíèì åêñòðèìîì - ï³ä íàãëÿäîì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà. Ùîäî çàñòåðåæåíü, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ï³ä âïëèâîì õîëîäó â îðãàí³çì³ çâóæóþòüñÿ ñóäèíè, çá³ëüøóºòüñÿ ÷àñòîòà ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü, à öå - ïðÿìà äîðîãà äî ³íñóëüò³â òà ³íôàðêò³â. ² õî÷à ë³êàð³, â ö³ëîìó, ïîãîäæóþòüñÿ ç òèì, ùî êîðîòêî÷àñíå çàíóðåííÿ â õîëîäíó âîäó êîðèñíå, çàñòåð³ãàþòü â³ä öüîãî ëþäåé ç ïåâíèìè âàäàìè çäîðîâ'ÿ, ñõèëüíèì äî âïëèâó õîëîäîâî¿ àëåð㳿 çàáîðîíÿþòü âçàãàë³. Îòæå, ïåðåä òèì, ÿê ïîðèíóòè â îá³éìè êðèæàíî¿ âîäè, ðàäèìî çàâ³òàòè äî ë³êàðÿ ³ çàðó÷èòèñÿ éîãî çãîäîþ. Íà âèïàäîê, ÿêùî âñå æ òàêè äîâåäåòüñÿ íàäàòè äîïîìîãó ïîòåðï³ëîìó çà â³äñóòíîñò³ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà, ñë³ä çðîáèòè íàñòóïíå: ÿêîìîãà øâèäøå âêðèòè ïîòåðï³ëîãî â³ä â³òðó ³ õîëîäó; çàì³íèòè ìîêðèé îäÿã; ÿêùî íåîáõ³äíî, çðîáèòè øòó÷íå äèõàííÿ òà íåïðÿìèé ìàñàæ ñåðöÿ; ïî ìîæëèâîñò³, äàòè éîìó ãàðÿ÷³ ¿æó ³ ïèòâî.  æîäíîìó ðàç³ íå íàìàãàéòåñÿ â³ä³ãð³òè òàêó ëþäèíó ãàðÿ÷îþ âîäîþ ÷è âîãíåì! Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÑÒ ÀÒÈÑÒÈÊÀ ÇÍÀª ÑÒÀ

Îáåðåæíî, àâò³âêè... ³ êåðìóâàëüíèêè ªÂÃÅÍ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

«ÑÒÐÀƲ» ÄÎвÃ

ÇÓÏÈÍÈËÈ ËÆÅÄÀ²ØÍÈʲ Ìèíóëî¿ ñóáîòè íà äîðîçi ìiæ Âiëüíèì òà Íîâîìîñêîâñüêîì íåâiäîìi â îäÿç³, ñõîæîìó íà ôîðìó ïðàöiâíèêiâ ÄÀ², íà ïðèâàòíîìó àâòî çóïèíÿëè òðàíñïîðò. Âî䳿 ïî³íôîðìóâàëè ïðî öå ïðàö³âíèê³â ÄÏÑ. Àâòî çóïèíèëè íà îêîëèö³ Íîâîìîñêîâñüêà. Ó íüîìó ïåðåáóâàëè ÷åòâåðî íåïðàöþþ÷èõ ÷îëîâ³ê³â ó öèâ³ëüíîìó. Îãëÿíóâøè ìàøèíó ³ç äîçâîëó âîä³ÿ, ïðàâîîõîðîíö³ âèÿâèëè ïàêåò, â ÿêîìó, çîêðåìà, áóëè: ñìóãàñòèé æåçë, øàïêà, çîâí³ ñõîæà íà ô³ðìîâèé ãîëîâíèé óáîð ïðàö³âíèê³â ÄÀ², òà áëàíêè àäì³íïðîòîêîëiâ «÷ëåíiâ ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ».

ÍÎÂÈÍÈ

СУМНИЙ РЕЙТИНГ

ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ

ÒÞÒÞÍ ÁÅÇ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â Ó Êðèâîìó Ðîç³ ïîäàòêîâà ì³ë³ö³ÿ ó ðàìêàõ îïåðàö³¿ «Àêöèç» âèëó÷èëà ïàðò³þ êîíòðàáàíäíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â. Äî ïðàâîîõîðîíö³â íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî âàíòàæó, ÿêèé ïðÿìóº äî ì³ñòà ç ³íøîãî ðåã³îíó, çàñîáàìè îäí³º¿ ç ëîã³ñòè÷íèõ êîìïàí³é. ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè öå ï³äòâåðäèëîñü. Îðãàí³çàòîðîì «á³çíåñó» áóâ 42-ð³÷íèé ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü. Ç ìåòîþ çáóòó â³í îòðèìàâ âåëèêó ïàðò³þ òþòþíîâèõ âèðîá³â ð³çíèõ âèðîáíèê³â. Äîêóìåíò³â ïðî ¿¿ ïîõîäæåííÿ ó âëàñíèêà íå áóëî. Ç íåçàêîííîãî îá³ãó âèëó÷åíî 40 òèñ. ïà÷îê öèãàðîê íà çàãàëüíó ñóìó ìàéæå ï³âì³ëüéîíà ãðí. ○

ÏÎÆÅÆÀ ÍÀ ÓÇÁ²×ײ

ÇÀÉÍßËÀÑÜ ÀÂÒÎÖÈÑÒÅÐÍÀ Ó ïîíåä³ëîê äî ñëóæáè ïîðÿòóíêó 101 íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ, ùî â ²íäóñòð³àëüíîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ó âàíòàæ³âö³, ÿêà çóïèíèëàñü íà óçá³÷÷³ Äîíåöüêîãî øîñå, âèíèêëî çàãîðÿííÿ. Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, àâòîöèñòåðíà íàëåæèòü êðîõìàëå-ïàòîêîâîìó êîìá³íàòó ³ ïåðåâîçèëà ïàòîêó. Ïîæåæó ë³êâ³äóâàëè ñï³âðîá³òíèêè ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó. Âîä³é íå ïîñòðàæäàâ. Ïðè÷èíà çàãîðÿííÿ âñòàíîâëþºòüñÿ. ○

Çèìà - ïîðà íîâîð³÷íèõ ñâÿò ñâÿò,, ïîäàðóíê³â òà áàãàòüîõ ³íøèõ ïðèºìíèõ ìèòòºâîñòåé. Àëå öÿ ïîðà ðîêó íåñå ç ñîáîþ ³ íåïðèºìí³ ìîìåíòè. Îäèí ç òàêèõ - çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ÄÒÏ íà äîðîãàõ ÓÓêðà¿íè, êðà¿íè, ñïðè÷èíåí³ íåñïðèÿòëèâèìè ïîãîäíèìè óìîâàìè. Íåùîäàâíî íî,, çà ³íôîðìàö³ºþ ïðàâîîõîðîíö³â ïðàâîîõîðîíö³â,, «Êîìåíòàð³» ñêëàëè ðåéòèíã ìàðîê àâòî, ÿê³ íàé ÷àñò³ø íàé÷àñò³ø ÷àñò³øåå ïîòðàïëÿþòü â àâàð³¿

ÑÒÈÕ²ÉÍÀ ÒÎÐòÂËß

ÏÅÐŲÐÈËÈ ÔÀÊÒÈ Ïðîêóðàòóðà ÀÍÄ ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà ñï³ëüíî ç ì³ë³ö³ºþ, ðàéðàäîþ òà ñàíåï³äñëóæáîþ ïåðåâ³ðèëà ôàêòè, ùî îïðèëþäíèëî îäíå ³ç ì³ñöåâèõ âèäàíü. ²øëîñÿ ïðî íåçàêîííó ñòèõ³éíó òîðã³âëþ â ðàéîí³ áóäèíê³â ¹ 66 òà ¹ 70 ïî âóëèö³ Êàëèíîâ³é. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ðîáîòó öüîãî «á³çíåñó» ïðèïèíåíî. Ñòîñîâíî ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ ãîñïîäàðÿ ïàâ³ëüéîíó - ñêëàäåíî ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêèé íàïðàâëåíî íà ðîçãëÿä äî ñóäó. Ñï³âðîá³òíèêàìè ðàéîííî¿ ÑÅÑ ñòîñîâíî á³çíåñìåíà âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî íàêëàäåííÿ øòðàôó.

За даними Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України, за 11 місяців минулого року в нашій країні сталося майже 28 тис. дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали більше 34 тис. людей, понад 4 тис. з яких - загинули. Шляхом нехитрих розрахунків можна зробити сумний висновок, що кожні 2 години в Україні внаслідок дорожніх аварій помирає одна людина.

ÂÎIJ¯ ÂÈÁÀ×ÀÞÒÜ ÑÎÁ² ÁÎÊÀË ÂÈÍÀ

За статистикою МВС, найчастіше в аварії, в яких гинуть чи страждають люди, потрапляють (від загальної кількості по цій марці): } ВАЗи. За 11 місяців минулого року зареєстровано майже сім тисяч таких ДТП. Це - 17,5% від усіх аварій з цими машинами. Варто зазначити, що ВАЗ найбільш масове авто в Україні. За статистикою продажу на вторинному ринку російська марка має частку 16%. Тому не дивно, що саме ці машини є частими учасниками ДТП.

ÊÎÆͲ IJ ÃÎÄÈÍÈ Â ÄÒÏ ÃÈÍÅ ËÞÄÈÍÀ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Óæå íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ â îáëàñò³ ïðàâîîõîðîíö³ ïåðåêðèëè êàíàë íàäõîäæåííÿ â ðåã³îí ìàêîâî¿ ñîëîìêè, à òàêîæ çóïèíèëè ìàðøðóòêó ìàðøðóòêó,, âîä³é ÿêî¿ âæå íå âïåðøå ïîïàâñÿ íà âæèâàíí³ «òðàâêè» ○

Третього січня в Царичанці правоохоронці провели санкціонований обшук вдома у непрацюючого 37-річного чоловіка. У нього виявили та вилучили 756 г марихуани. У ході подальших розшукових заходів встановили і громадянина, який збував зілля. Під час огляду домоволодіння непрацюючого та раніше судимого чоловіка вилучили 15 кг марихуани, яка зберігалась для подальшого продажу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

} Вітчизняний «Ланос» - всенародно улюблена бюджетна автівка від запорізьких майстрів за корейською технологією - утримує другу позицію сумного рейтингу. Авто від ЗАЗ мають частку 12,8%. } Mercedes-Benz та Chevrolet займають третю та четверту сходинки рейтингу з 12,6% та 11,9% відповідно. Отже, бачимо, що найбільше в аварії потрапляють масові бюджетні автівки, які не стільки є каменем у город їхніх виробників, скільки пов'язано зі значною їх кількістю на вітчизняних дорогах.

«драйверів» на дорозі впливають безліч різних чинників. У контексті цієї проблеми цікавим видається опитування, що його проводив один з популярних автомобільних інтернет-порталів України. Воно мало на меті з'ясувати, скільки автомобілістів не бояться сідати за кермо після вживання алкоголю. І тут маємо вражаДОЗВОЛИТИ ючий показник. ЧИ НІ 3 Близько 30% Автівки автівка- респондентів дозвоми, але на поведінку ляють собі керувати

машиною напідпитку, якщо того вимагає ситуація. 33% опитаних заявили, що не бачать у цьому проблеми. 3 68% відповіли, що дозволяють собі сісти за кермо тільки якщо випили не більше пляшки пива чи бокала сухого вина. До речі, наприклад, в Італії поріг алкоголю, що дозволяє сісти в авто, десь і є на такому рівні. 329% не бачать проблеми у вживанні вдвічі більшої кількості алкоголю. 3 13% вважають, що кількість випитого не має ніякого значення. Ось такі у нас водії. Так чи інакше, кожен повинен пам'ятати, що, виїхавши на дорогу, він може занапастити не тільки власне життя, але й життя інших громадян. Тому давайте будемо акуратні на дорозі та пам'ятаймо про безпеку і правила дорожнього руху. Тихіше їдеш - далі будеш.

«ÏÐÎÄÀÂÖ² ² ÑÏÎÆÈÂÀײ»

Ïîïàëèñÿ íà ç³ëë³ ÌÀÐØÐÓÒÊÎÞ ÊÅÐÓÂÀ «Ï²Ä ÊÀÉÔÎÌ»

Того ж дня міліція спільно із ДАІ під час обшуку авто, яким керував 57річний громадянин, вилучили близько 400 г макової соломки, а також виручку від продажу наркотика більше шести тисяч гривень. Встановили і поста-

чальника продавця із автівки, в якого вилучили «товар» вагою близько кілограма. Так було перекрито канал надходження до регіону макової соломки. В області з початку січня попалися на зіллі не тільки продавці, але й ті,

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒI, ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒ²

хто сам «балується» травичкою. Так, десятого січня близько першої ночі в Дніпропетровську екіпаж ДПС ДАІ зупинив маршрутне таксі. Його водій перебував у наркотичному стані. Від медогляду чоловік відмовився. Інспектори склали на маршрутника адміністративний матеріал, а авто поставили на штрафмайданчик. Правоохоронці встановили, що водій не вперше попався за вживання наркотиків. За аналогічне порушення у 2007-му його вже позбавляли права керування на один рік.


СПОРТ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

Íåäàâíî èçâåñòíûé ìèðîâîé ôóòáîëüíûé ïîðòàë footballclubr ankings.com, clubrankings.com, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà ðàçíîîáðàçíîé ôóòáîëüíîé ñòàòèñòèêå, ñîñòàâèë ðåéòèíã ñàìûõ «ñëîæíûõ» äëÿ ñîïåðíèêîâ ñòàäèîíîâ ïî èòîãàì 2012 ãîäà. Â òîï âîøëè òå àðåíû, ãäå õîçÿåâà ïðîèãðûâàëè ìåíüøå âñåãî. Åñòü â ýòîì ñïèñêå è ïðåäñòàâèòåëü Óêðàèíû - äîíåöêàÿ «Äîíáàññ-Àðåíà» ПЕРВЕНСТВО У «ЮВЕ» Возглавляет рейтинг самых «страшных» для командгостей стадионов «Ювентус стэдиум» домашняя арена туринского «Ювентуса», который потихоньку возвращает свои ведущие позиции в европейском футболе. Примечательно, что новый стадион «Ювентуса» построен всего чуть более года назад (открытие состоялось 8 сентября 2011 года). И за это время «старая сеньора» выступает здесь более, чем успешно.

ÏÎËß ÁÈÒÂÛ

Êîãäà ðîäíûå ñòåíû ïîìîãàþò

ÍÎÂÎÑÒÈ

×ÓÆ ÎÉ ÊÀÐÌÀÍ ×ÓÆÎÉ

ÐÅÉÒÈÍÃ ÇÀÐ ÀÁÎÒÊÎÂ ÇÀÐÀÁÎÒÊÎÂ

Можно сказать, что строительство новой арены совпало со строительством нового «Ювентуса», который многое пережил в последние годы. Это и вылет в низшую лигу (следствие обвинения в коррупции), и смена поколений (чего только стоит уход легендарного Алессандро Дель Пьеро). Сегодня «Юве» полностью обновился и готов к новым победам и трофеям. В частности, за минувший год команда в серии А не проиграла дома ни одного матча. Это поразительный результат, учитывая, насколько сильным яв-

ÐÅÉÒÈÍà ÂÎÇÃËÀÂËßÅÒ ÀÐÅÍÀ  ÒÓÐÈÍÅ

ляется чемпионат Италии.

АД ДЛЯ ГОСТЕЙ Что касается «Донбасс-Арены», то стадион занимает шестую строчку рейтинга и оставил позади домашние арены таких гигантов, как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Манчестер сити». «Для европейских команд поездка в Донецк выглядит настоящим адом, а украинские клубы не могут справиться с «Шахтером», - отмечают составители рейтинга. Напомним, что «Шахтер» дома выглядит привычно очень сильно. В 2012 году горняки лишь единожды проиграли в родных стенах. Это поражение на домаш-

ÑÀÌÛÅ «ÑËÎÆÍÛÅ» ÑÒ ÀÄÈÎÍÛ ÑÒÀÄÈÎÍÛ ÄËß ÑÎÏÅÐÍÈÊΠ 2012-Ì : 1. «Þâåíòóñ Ñòýäèóì» (Òóðèí, Èòàëèÿ) 2. «Äðàãàó» (Ïîðòó, Ïîðòóãàëèÿ) 3. «Êàìï Íîó» (Áàðñåëîíà, Èñïàíèÿ) 4. «Òþðê Òåëåêîì Àðåíà» (Ñòàìáóë, Òóðöèÿ) 5. «Ñòýìôîðä Áðèäæ» (Ëîíäîí, Àíãëèÿ) 6. «Äîíáàññ-Àðåíà» (Äîíåöê, Óêðàèíà) 7. «Ñèãíàë Èäóíà Ïàðê» (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) 8. «Ýòèõàä Ñòýäèóì» (Ìàí÷åñòåð, Àíãëèÿ) 9. «Ñàíòüÿãî Áåðíàáåó» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 10. «Îëä Òðàôôîðä» (Ìàí÷åñòåð, Àíãëèÿ) нем стадионе пришлось на последний тур Лиги чемпионов, где донецкая команда уступила «Ювентусу» со счетом 0:1, таким образом пропустив итальянцев на первое место в группе. В целом же «Шахтер» в сезоне 2012/ 2013 гг. провел 13 официальных домашних игр, в которых, как уже упоминалось, потерпел поражение лишь однажды. В остальных же матчах

дончане праздновали победу, не играя даже вничью. Поражает и разница мячей (36:8), что является лучшим показателем среди украинских клубов. Стоит также отметить, что ни один соперник не забивал «Шахтеру» дома более одного мяча. Горняки же, в свою очередь, забивают дома практически всегда исключение составил тот самый матч с «Юве».

ÑÎÁÛÒÈß-2012

Ñïîðòèâíûé ãîä: ôåñòèâàëèëè è ìåðÿëèñü ñèëîé ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Íåäàâíî â Äíåïðîïåòðîâ Äíåïðîïåòðîâ-ñêå ïîäâåëè èòîãè ñïîðòèâíîãî ãîäà-2012. Îáëàñòíîìó öåíòðó â ýòîì ïëàíå åñòü ÷åì ïîõâàñòàòüñÿ.  ìèíóâøåì ãîäó, ïî èíôîðìàöèè ïðîôèëüíîãî óïðàâëåíèÿ ãîðñîâåòà, ïðîøëî îêîëî 800 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.  íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 28 òûñÿ÷ ñïîðòñìåíîâ Одним из самых значительных спортивных мероприятий минувшего года стал фестиваль здорового образа жизни «WORKOUT FEST 2012». Он собрал свыше 500 спортсменов из разных стран мира. В рамках фестиваля состоялись мастер-классы от звезд WO мирового масштаба, а попробовать свои силы на турниках могли все желающие.

Летом днепропетровцы также увидели состязания настоящих силачей - в городе прошел этап чемпионата мира по стронгмэну. Лучшие атлеты мира соревновались за победу в пяти эстафетах по богатырскому многоборью. Например, в рамках «прогулки фермера» им нужно было преодолеть 25 метров с двумя тяжеленными «чемоданами».

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 50 ñïîðòèâíûõ øêîë ñåé÷àñ ðàáîòàþò â îáëàñòíîì öåíòðå,

15, 6 òûñ. ÷åëîâåê â

òå÷åíèå ìèíóâøåãî ãîäà â íèõ çàíèìàëèñü.

18 ìëí. ãðí. âûäåëèëè èç

ãîðîäñêîé êàçíû â 2012-ì íà îáíîâëåíèå èíâåíòàðÿ è ðåìîíò ïîìåùåíèé â ñïîðòøêîëàõ.

Кроме того, в минувшем году город принял первый международный турнир по хоккею с мячом «Днепробенди-2012». В областном центре также состоялись финал областного этапа Национального кубка школьного футбола Евро-2012, третий международный турнир по бадминтону среди юниоров «Ukraine Junior» и так далее. Знаковыми же событиями года горсовет назвал открытие в Днепропетровске ряда спортивных сооружений. Это: ¡ «Ледовая арена» на Красном Камне; ¡ стадион с искусственным покрытием и скейтпарк в Молодежном парке досуга и отдыха в Ленинском районе; ¡ три новые площадки для занятий WorkOut в разных районах города.

Íà äíÿõ Forbes ñîñòàâèë ðåéòèíã 25 ñàìûõ óñïåøíûõ ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå â ïðîøëîì ãîäó ñóìåëè çàðàáîòàòü áîëüøå äðóãèõ. Ïåðâîå è âòîðîå ìåñòà â ñïèñêå çàíÿëè áîêñåðû Ôëîéä Ìýéóýçåð è Ìýííè Ïàêüÿî, à òðåòüÿ ñòðî÷êà – çà ãîëüôèñòîì Òàéãåðîì Âóäñîì.  ñïèñêå 25 óñïåøíûõ è áîãàòûõ - 3 áîêñåðà, 2 ãîëüôèñòà, 2 áàñêåòáîëèñòà, 3 ôóòáîëèñòà è 7 àìåðèêàíñêèõ ôóòáîëèñòîâ. Åäèíñòâåííûé ïðåäñòàâèòåëü Óêðàèíû Âëàäèìèð Êëè÷êî – íà 24-ì ìåñòå. ○

ÁÎÉ - ÄÎ ËÅÒ ËÅÒÀÀ

ÇÀÏÐÎÑ Î ÏÅÐÅÍÎÑÅ Âëàäèìèð Êëè÷êî îòïðàâèë îôèöèàëüíûé çàïðîñ â WBA ñ ïðîñüáîé îòëîæèòü åãî ïîåäèíîê ñ ðîññèÿíèíîì Àëåêñàíäðîì Ïîâåòêèíûì. Îá ýòîì ñîîáùàåò Bild. Óêðàèíåö õî÷åò ïðîâåñòè äîáðîâîëüíóþ çàùèòó òèòóëà 6 àïðåëÿ, à ñ Ïîâåòêèíûì âñòðåòèòüñÿ ëåòîì. Êîãäà èìåííî îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò ðåøåíèå ïî ïîâîäó âîçìîæíîãî ïåðåíîñà áîÿ - íå óòî÷íÿåòñÿ. Íàïîìíèì, ÷òî äî 17 ÿíâàðÿ ïðåäñòàâèòåëè áîêñåðîâ äîëæíû äîãîâîðèòüñÿ î ïðîâåäåíèè ïîåäèíêà, èíà÷å WBA âûñòàâèò ïðàâî îðãàíèçàöèè áîÿ íà òîðãè. Ñàì æå ïîåäèíîê äîëæåí ñîñòîÿòüñÿ äî 26 ôåâðàëÿ. ○

ÍÁÀ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ

ÌÀ ÌÀÒÒ× Â ËÎÍÄÎÍÅ Ðóêîâîäñòâî ÍÁÀ ïðîäîëæàåò ïîïóëÿðèçèðîâàòü áàñêåòáîë â ñâîåì èñïîëíåíèè âî âñåì ìèðå. Ëîíäîí äàâíî ïðèíèìàåò ìàò÷è ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà.  ÷åòâåðã æå çäåñü ñûãðàþò «Íüþ-Éîðê Íèêñ» è «Äåòðîéò Ïèñòîíñ». Áèëåòû íà ïîåäèíîê äàâíî ðàñêóïëåíû. Çâåçäû ÍÁÀ óæå ïðèåõàëè â áðèòàíñêóþ ñòîëèöó âìåñòå ñ ñåìüÿìè è ãðóïïîé ÷åðëèäåðîâ. ÄÐ ÀÊ ÎÍÎÂÑÊÈÅ ÌÅÐÛ ÄÐÀÊ ÀÊÎÍÎÂÑÊÈÅ

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÄËß ÂÅËÎÑÏÎÐÒ ÂÅËÎÑÏÎÐÒÀÀ Âåëîñïîðò ìîãóò èñêëþ÷èòü èç ïðîãðàììû Îëèìïèàäû-2016, åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî ðóêîâîäñòâî ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè áûëî âîâëå÷åíî â äîïèíãîâûé ñêàíäàë âîêðóã àòëåòà Ëýíñà Àðìñòðîíãà. Òàêîå çàÿâëåíèå ñäåëàë ÌÎÊ. Îñåíüþ 2012-ãî Àíòèäîïèíãîâîå àãåíòñòâî ÑØÀ óëè÷èëî Àðìñòðîíãà â ïðèìåíåíèè çàïðåùåííûõ ïðåïàðàòîâ. Âåëîñèïåäèñò áûë ëèøåí âñåõ ðåãàëèé, â òîì ÷èñëå 7 òèòóëîâ ïîáåäèòåëÿ «Òóð äå Ôðàíñ».


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1393

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.01.2013 ð. ¹ 04 (1395) ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ ðåöåïòîâ âêóñíûõ è ëåãêèõ â ïðèãîòîâëåíèè áëþä

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÏÎÏÓÃÀÉ ÇÎÂÅÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ^яйца - 7 штук ^свинина - 300 г ^говядина - 300 г ^соль - 1 чайная ложка ^базилик - 1 чайная ложка ^тертый мускатный орех 1/2 чайной ложки ^масло - 800 мл.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Яйца варить не более 4-5 минут. q Из каждой - сделать овальную t Опусo Мясо очистить от жил и лиш- лепешку толщиной чуть меньше тить в масло яйца и жарить до коричневого цвета, часто переворачивая. u Готовые яйца выложить на чистое полотенце, чтобы удалить лишний жир.

 Ãåðìàíèè â îòäåëåíèå ïîëèöèè ãîðîäà Èááåíáýðåí ïîñòóïèë çâîíîê îò îäíîé èç ìåñòíûõ æèòåëüíèö. Æåíùèíà çàÿâèëà, ÷òî èç ñîñåäíåé êâàðòèðû äîíîñÿòñÿ äåòñêèå êðèêè. Îíà óòâåðæäàëà, ÷òî ñëûøèò: «Ìàìà, ïðèäè!». Ïðèåõàâøèå íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ïîëèöåéñêèå îáíàðóæèëè â êâàðòèðå ëèøü ñèäÿùåãî â êëåòêå ïîïóãàÿ, êîòîðûé è çâàë íà ïîìîùü. Ñòðàæè ïîðÿäêà îòûñêàëè õîçÿåâ ïòèöû. Îíè ñîîáùèëè, ÷òî íàõîäÿòñÿ íà îòäûõå, à çà ïîïóãàåì ïðèñìàòðèâàþò èõ çíàêîìûå. ○

ÇÀÏÎÇÄÀËÀß ÎÒÊÐÛÒÊÀ

ÑÀËÀÒ ÈÇ ÃÎÂßÄÈÍÛ

 ðåäàêöèþ íåìåöêîãî èçäàíèÿ Bild ïðèøëà îòêðûòêà, îòïðàâëåííàÿ 22 ãîäà íàçàä. Åå ïîñëàë æèòåëü ãîðîäà Ìàéñåí Þðãåí Ëåìàíí.  íåé îí ðàçìåñòèë îòãàäêó îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå ðåáóñà.  ïî÷òîâîé ñëóæáå çàòðóäíèëèñü îáúÿñíèòü, ïî÷åìó äîñòàâêà çàíÿëà ñòîëüêî âðåìåíè, îäíàêî ïðåäïîëîæèëè, ÷òî âî âðåìÿ ñîðòèðîâêè ïèñüìî ìîãëî êóäà-íèáóäü çàâàëèòüñÿ.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

ÄËß ÑÎÓÑÀ:

^отварная говядина - 150 г ^помидор - 1 штука ^перепелиные яйца (можно заменить двумя куриными) - 3-4 штуки ^листья салата.

^оливковое масло 1 чайная ложка ^яблочный или бальзамический уксус 1 чайная ложка ^горчица - 1 чайная ложка ^чеснок - 2 зубчика ^соль, перец.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

^ Твердый сыр быстро теряет влагу и высыхает. Если это случилось, подержите сыр в молоке. Он снова станет мягким. ^ Если духовка накалилась сильнее, чем надо, поставьте в нее миску с холодной водой. ^ Сливочное масло не будет темнеть при жарке, если сковородку вы прежде смажете подсолнечным маслом. ^ Определить свежесть сливочного масла можно по срезу. Хорошее масло имеет блестящий срез. ^ Положите в воду, где варится картофель, 1столовую ложку сливочного маргарина. Картофель сварится быстрее.

все ингредиенты с заправ- жить листья салата и мясо. Сверху разложить помидокой. q Помидор и перепели- ры и яйца. ные яйца разрезать на две Приятного части. На тарелочку вылоаппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ Êóðèíûé áóëüîí îáëàäàåò âîñõèòèòåëüíûìè âêóñîâûìè êà÷åñòâàìè, ïîòðÿñàþùèì àðîìàòîì. «Ñëèøêîì êàëîðèéíîå!», - ñêàæåò êòî-òî. Íî âñå çàâèñèò îò òîãî, êàê âàðèòü êóðèíûé áóëüîí

Варить бульон можно как из самой курицы, так и из отдельных частей. Для ароматизации используют разного рода пряности, специи, корень петрушки, сельдерей. Аппетитный желтый оттенок бульону придают морковь, лук. Вкусный навар получается из курицы-несушки. Вымытую курицу или кусочки кладем в кастрюлю и заливаем 2,5-3 литрами холодной воды. Если куриное мясо залить горячей водой, бульон получится не таким наваристым. Важно не пропустить момент закипания. Образовавшуюся на поверхности пенку тщательно снимаем, чтобы бульон был прозрачным. После этого огонь убавляем до мини-

2 Øàã

«ËÅ» ÏÎ ÈÌÅÍÈ ×ÀÐËÜÇ Â àìåðèêàíñêîì ãîðîäå Íîðôîëê, øòàò Âèðäæèíèÿ, ïñà ïðèíÿëè çà ëüâà. Î æèâîòíîì â ñëóæáó ñïàñåíèÿ 911 ñîîáùèë îäèí èç ìåñòíûõ æèòåëåé. Îí ïðåäïîëîæèë, ÷òî «ëåâ» ïðîãîëîäàëñÿ è èùåò åäó. Ïîëèöèÿ ñâÿçàëàñü ñ ìåñòíûì çîîïàðêîì, ÷òîáû óòî÷íèòü, íå ñáåãàëè ëè ó íèõ ëüâû. Ïîëó÷èâ îòðèöàòåëüíûé îòâåò, ñîòðóäíèêè ïðàâîïîðÿäêà äîãàäàëèñü, ÷òî ïîçâîíèâøèé ïðèíÿë çà ëüâà ìåñòíóþ çíàìåíèòîñòü, ïñà ïî êëè÷êå ×àðëüç Ìîíàðõ. Ñîáàêà - ïîìåñü ïóäåëÿ è ëàáðàäîðà-ðåòðèâåðà, ó íåå ðîñêîøíàÿ ãðèâà è êèñòî÷êà íà õâîñòå. ○

ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÉ ÃÎÑÒÜ

Êàê ïðàâèëüíî âàðèòü áóëüîí 1 Øàã

ÌÅÑÒÍÛÅ ÏÅÐÅÏÓÒÀËÈ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: p Сделать соус: смешать оливковое масло, уксус, горчицу, добавить раздавленный чеснок, посолить, поперчить. Смешать

22 ÃÎÄÀ ÑÏÓÑÒß

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

n Жареную говядину нарезать кубиками или соломкой. o Листья салата нарвать руками.

«ÌÀÌÀ, ÏÐÈÄÈ!»

ßÉÖÀ ÏÎ-ØÎÒËÀÍÄÑÊÈ

1 см и плотно укутать в них яйца. r Особое внимание уделить швам, их лучше делать внахлест и тщательно выравнивать. s В сковороду или небольшую кастрюлю налить масло и хорошо разогреть на среднесильном огне.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

него жира, потом сделать однородный мелко рубленый фарш. p Добавить в фарш сырое яйцо и, как следует, вымесить. Посолить, положить специи. Перемешать. Разделить фарш на 6 равных частей.

мума и варим курицу в среднем 1-1,5 часа. Пока курица «томится» на плите, подготовим овощи. Корни петрушки, сельдерея и морковь помыть и очистить, но не нарезать, лук помыть прямо в шелухе. Опускаем овощи в кастрюлю и варим до готовности, после того, как они отдадут бульону свой аромат, их нужно достать. Вместе с овощами можно добавить 2-3 горошины душистого перца и 3-4 горького. Бульон солим примерно за полчаса до готовности, а за 7-10 минут до окончания варки добавляем один лавровый лист, красный горький перец на кончике ножа, мелко порубленную зелень. Бульон готов!

3 Øàã

4 Øàã

«ÏÐÈØÅËÅÖ» Ñ ÀÉÔÎÍÀ Òàéâàíüñêèå óôîëîãè îáíàðîäîâàëè ôîòî, íà êîòîðîì âèäíî ñòðàííîå, ïîõîæåå íà ðåïòèëèþ, ïîëóïðîçðà÷íîå ñóùåñòâî. Ñíèìîê ñäåëàë ìåñòíûé ïîëèöåéñêèé åùå â ìàå ïðîøëîãî ãîäà ñ ïîìîùüþ iPhone 4. Íî ëèøü íà äíÿõ, ïðîñìàòðèâàÿ èçîáðàæåíèÿ, îí çàìåòèë ôèãóðó íà ñêëîíå ïîñëå òîãî, êàê ñëó÷àéíî óâåëè÷èë ôîòî. «Ïðèøåëåö» âûãëÿäèò ïîëóïðîçðà÷íûì. Íà ãîëîâå ó íåãî íå÷òî âðîäå øëåìà ñ ìàññèâíûìè íàóøíèêàìè. Óôîëîãè íå ñîìíåâàþòñÿ â èíîïëàíåòíîì ïðîèñõîæäåíèè ñóùåñòâà.


ЧЕТВЕР, 17 СІЧНЯ 2013 РОКУ № 04 (1395)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Çëàòà Îãíåâè÷: «Â øîó-áèçíåñå äðóæáû áûòü íå ìîæåò» ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ýòî îïðåäåëÿþùàÿ íåäåëÿ äëÿ êàðüåðíûõ ïëàíîâ.  ñðåäó è ÷åòâåðã ïîñòàðàéòåñü âñòðåòèòüñÿ èëè âûéòè íà êîíòàêò ñ òåìè, ñ êåì ñîáèðàåòåñü èìåòü äåëî. Âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå ãàñèòå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêîé è óêëîíÿéòåñü îò ñïîðîâ è êîíôëèêòîâ. Âûõîäíûå ïðèíåñóò íîâîñòè.  âîñêðåñåíüå æäèòå ãîñòåé. ТЕЛЕЦ Íà÷àëî íåäåëè ïðèãîòîâèò êàêîéòî ñþðïðèç. Cðåäà áëàãîïðèÿòíà äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà, îñóùåñòâëåíèÿ ñäåëîê.  ÷åòâåðã âû ìîæåòå ïðîäâèíóòüñÿ â ðåàëèçàöèè âàæíûõ äåë.  âûõîäíûå æäèòå ïðèòîêà èäåé îò ïàðòíåðîâ è äðóçåé. Âíèìàòåëüíî âñå îöåíèâàéòå è ñîãëàøàéòåñü íà ïðåäëîæåíèÿ, òîëüêî åñëè ýòî ëè÷íî âàì âûãîäíî. БЛИЗНЕЦЫ Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îïðàâäàòü ñàìûå ñìåëûå ìå÷òû, íî ïðèäåòñÿ óñêîðèòüñÿ, ÷òîáû ïðèäàòü âñåìó íóæíûé õîä è ñìûñë.  âàøåé æèçíè îäíîâðåìåííî íàçðåâàþò ìíîãî ðàçíûõ ïåðåìåí è ðåêîíñòðóêöèé. Ãëàâíàÿ çàäà÷à - òùàòåëüíî ãîòîâèòü äëÿ íèõ ïî÷âó. Íàñòðîåíèå ñ íà÷àëà íåäåëè ê êîíöó ïîìåíÿåòñÿ ñ äåëîâèòîñåðüåçíîãî íà áåñøàáàøíîâåñåëîå. Íà âûõîäíûå ìîæíî ñòðîèòü ëþáûå ïëàíû. РАК Ñîöèàëüíî çíà÷èìàÿ íåäåëÿ. Âàì ìîãóò ïðåäëîæèòü íîâîå ïàðòíåðñòâî, ñîâìåñòíûé ïðîåêò. Òùàòåëüíî ïðîñ÷èòûâàéòå çàòðàòû. Ëó÷øèé äåíü äëÿ ëè÷íîãî âûáîðà - ñðåäà. Ãîòîâüòåñü ìíîãî ðàáîòàòü è ïðèíèìàòü áûñòðûå ðåøåíèÿ. Íåðâîçíîñòü ãàñèòå ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ëþáèìûì çàíÿòèÿì è óäîâîëüñòâèÿì. ЛЕВ Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðåäñòîèò ïðèíÿòü ðÿä âàæíûõ ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ ðàáîòû è çäîðîâüÿ. Íàñòðàèâàÿñü íà÷àòü ÷òî-òî ñ íóëÿ, çàïàñèòåñü òåðïåíèåì. Ê êîíöó íåäåëè âû ìîæåòå íåîæèäàííî ïåðåñìîòðåòü ïåðñïåêòèâû êàêîãî-òî ïàðòíåðñòâà. Âûõîäíûå - õîðîøåå âðåìÿ äëÿ îáíîâëåíèÿ èìèäæà.  âîñêðåñåíüå ìîæíî ñäåëàòü óäà÷íûå ïðèîáðåòåíèÿ. ДЕВА Àêòèâíî ñòðîéòå ïëàíû è âåäèòå ïåðåãîâîðû. Âàøè äåëà èìåþò øàíñ õîðîøî ïðîäâèíóòüñÿ. Óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ âàæíûõ ðåøåíèé è ïåðåìåí â ëè÷íîé æèçíè. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê ìíåíèþ îêðóæàþùèõ.  âûõîäíûå âàøè ñâÿçè è êîíòàêòû ñ ìèðîì ïîëó÷àò îæèâëåíèå è îáíîâëåíèå.

Íåäàâíî â Óêðàèíå çàêîí÷èëñÿ íàöèîíàëüíûé îòáîð íà ВЕСЫ Íåäåëÿ áëàãîïðèÿò- Åâðîâèäåíèå-2013. íà äëÿ áîëüøèõ Íàáðàâ íàèáîëüøåå äîìàøíèõ äåë è ìåðîïðèÿòèé. êîëè÷åñòâî áàëëîâ, Åñëè íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü ìîëîäàÿ ïåâèöà Çëàòà ïåðåìåí, îáñóäèòå ýòî íà Îãíåâè÷ áóäåò ïðåäñòàâñåìåéíîì ñîâåòå. Ñåðüåçíî ëÿòü íàøó ñòðàíó â îòíåñèòåñü ê ôèíàíñîâîìó àñïåêòó îòíîøåíèé. ÑäåëàíØâåöèè . Äåâóøêà ñàìà íûé íà ýòîé íåäåëå âûáîð ïèøåò ìóçûêó, à åùå ñïîñîáåí îêàçàòü áîëüøîå îáîæàåò êàðòèíã. Ýêñâëèÿíèå íà ñîáûòèÿ â áóäóêëþçèâíî «Âiñòÿì» ïåâèöà ùåì. СКОРПИОН ðàññêàçàëà, ñ ÷åãî íà÷àëÑîáûòèÿ ýòîé ñÿ åå òâîð÷åñêèé ïóòü íåäåëè èìåþò îïðåäåëÿþùåå çíà÷åíèå äëÿ äåëîâûõ è ëè÷íûõ îòíîøåíèé íà ïðåäñòîÿùèé ãîä. Îòíåñèòåñü êî âñåì íîâîñòÿì è ïðåäëîæåíèÿì ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ. Ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ ñóäüáîíîñíàÿ âñòðå÷à.  âûõîäíûå îáåñïå÷üòå ñåáå êîìôîðò, ÷òîáû âñå íà äîñóãå îáäóìàòü. СТРЕЛЕЦ Ïåðåìåíû è íîâîñòè ýòîé íåäåëè îöåíèâàéòå âñåñòîðîííå. Ïðèòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ è çíàêè âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ - íè÷òî èíîå, êàê çíàêè - íà ïðàâèëüíîì ëè âû ïóòè? Åñëè íå âåçåò, ñðî÷íî êîððåêòèðóéòå ïëàíû è îòíîøåíèÿ. Ïîðà ïðîÿâèòü çàáîòó î ñâîåì îðãàíèçìå. Íåäåëÿ èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ íà÷àëà îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. КОЗЕРОГ Ýòî îäíà èç êëþ÷åâûõ íåäåëü â ãîäó. ×òî çàëîæèòå è ïðèòÿíåòå, íà êàêèå äîñòèæåíèÿ çàìàõíåòåñü, òî è ïîëó÷èò ñâîå íàïðàâëåíèå è ðàçâèòèå. Ïðèíèìàéòå ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ëè÷íîé æèçíè.  âûõîäíûå âàì áóäåò õîðîøî â äîìàøíåé îáñòàíîâêå. Âêóñíàÿ åäà è ëþáèìûå çàíÿòèÿ ïîìîãóò âîññòàíîâèòü ñèëû è äóøåâíîå ðàâíîâåñèå. ВОДОЛЕЙ Áóäüòå ãîòîâû ê ïåðåìåíàì è âêëþ÷åíèþ â íîâûé âèä äåÿòåëüíîñòè. Îáñòîÿòåëüñòâà ìîãóò íå îñòàâèòü âàì âûáîðà, ïðèäåòñÿ ïîìîãàòü ëþäÿì áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ. ×åðåç âðåìÿ îáíàðóæèòñÿ ïîëüçà è ëè÷íî äëÿ ñåáÿ. Âûõîäíûå ïîðàäóþò ïðèòîêîì ïîçèòèâíûõ ýìîöèé, âû ïîëó÷èòå óäîâîëüñòâèå, äåëàÿ ñâîé äîì óþòíåå. РЫБЫ Âíèìàòåëüíî îòíåñèòåñü ê òîìó, ÷òî âàì ïðåäëàãàþò ïàðòíåðû è äðóçüÿ. Ìîæíî âåðíóòüñÿ ê äàâíåé èäåå è íàéòè äëÿ íåå óäà÷íîå âîïëîùåíèå. Èíòóèöèÿ ïîìîæåò èçáåæàòü áîëüøèõ ïîòåðü è íàéòè âûãîäó òàì, ãäå åå íå âèäÿò äðóãèå. Õîðîøî òî, ê ÷åìó âû øëè äîëãîå âðåìÿ.  âûõîäíûå ÷òî-òî íîâîå ïîñòó÷èòñÿ â âàøó æèçíü. Ýòî óäà÷íûå äíè äëÿ îòäûõà, îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè.

ВОВРЕМЯ НЕ УЕХАЛА В ЕВРОПУ

меня заниматься на фортепиано. Были и слезы, и скандалы. Во многом, благодаря ей, я не бросила музыку. А папа - военный, хирург по образованию - хотел, чтобы я пошла по его стопам и получила медицинское образование. Считал, что карьера певицы - несерьезно. До тех пор, пока не услышал музыку, которую я исполняю (улыбается). - Вас называют настоящим открытием украинского мира музыки. - Считаю, что мои успехи - это заслуга всей команды. Я благодарна судьбе, что мне дан шанс заниматься любимым делом. Всегда не хватает времени, так хочется, чтобы часов в сутках было больше. Впереди - много творческих планов. Я ведь сама сочиняю музыку, и в будущем, возможно, вы услышите мои авторские песни.

- Злата, почему решили пойти в шоу-бизнес? - Сколько себя помню, всегда пела. Соседи, кстати, тоже об этом помнят (улыбается). Желания попасть в шоу-бизнес у меня не было, просто хотелось заниматься музыкой и стать профессиональной певицей. Так случилось, что судьба свела меня с хорошим продюсером Михаилом Некрасовым. Одно время даже хотела уехать в Европу. А потом Миша предложил вместе ЛЮБИТ УКРАИНработать над сольным СКУЮ ЭТНИКУ - Как проводите свопроектом, так родилась сегодняшняя Злата Огне- бодное время? вич. - Поддержали ли Вас близкие, когда узнали, что хотите сделать карьеру певицы? -Конечно, особенно мама. Помню, когда она буквально заставляла

«ÍÐÀÂÈÒÑß ÎÒÐÛÂÀÒÜÑß ÍÀ ÊÀÐÒÈÍÃÅ»

ÏÎÃÎÄÀ Чт 17.01 півд 46 м/с Пт 18.01 захід. 23 м/с Сб 19.01 схід. 23 м/с Нд 20.01 схід. 14 м/с Пн 21.01 півд. 34 м/с Вт 22.01 півн. 45 м/с

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÏÀÏÀ ÕÎÒÅË, ×ÒÎÁÛ ß ÑÒÀËÀ ÌÅÄÈÊÎÌ»

- Если оно есть (улыбается). Люблю ездить на картинг и отрываться там по полной. Много читаю, особенно классику и книги по психологии. Иногда удается выкроить время для друзей и путешествий. Мне хотелось бы побывать в африканских джунглях и Австралии. Еще я мечтаю научиться водить авто. - Вы до сих пор солистка ансамбля Вооруженных сил Украины? - Иногда пою вместе с ними. Всегда с теплотой вспоминаю свое первое прослушивание в ансамбль. Пришла на него, будучи студенткой музы-

кального училища им. Глиэра, очень волновалась. Но во мне увидели талант, за что я очень благодарна. В этом коллективе я приобрела бесценный опыт. - Вы поете в разных музыкальных стилях. Какой Вам ближе? - Проще сказать, что мне не ближе (улыбается). Классика, джаз, блюз, качественная поп-музыка, ритмы латины - это все мое! Очень нравится украинская этника. Хочется попробовать себя в таком направлении, как эмбиент. - С кем из украинского шоу-бизнеса поддерживаете дружеские отношения? - Друзья у меня есть вне шоу-бизнеса, дружим еще со студенческих лет. А вот в шоу-бизнесе дружеских отношений быть не может, увы. У артистов гастроли, съемки, да и интересы разные.

- Íåò, Âû íå ïîíÿëè: íàäî êóäà Âàì? - Ýõ... Íó, íàäî òàê íàäî! Îôîðìëÿéòå ê óäàâàì! ☺ ☺ ☺ Âå÷åðîì çâîíîê â äâåðü. - Êòî òàì? - Ñêàæèòå, à Âû â ýòî âðåìÿ âñåãäà äîìà áûâàåòå? - Äà. À ÷òî? - Äà òàê... Íè÷åãî... Ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ. ☺ ☺ ☺ - ×òî çà ðåñòîðàí! Òåëÿòèíû íåò, òðþôåëåé íåò, óñòðèö íåò... Ïðèíåñèòå ìîå ïàëüòî! - Ê ñîæàëåíèþ, âàøåãî ïàëüòî óæå òîæå íåò. ☺ ☺ ☺ Ìàðøðóòêà ðåçêî òîðìîçèò. ×åðåç äîðîãó ïåðåïîëçàåò áîìæ. Òðåòüåêëàññíèê

Ìèøà: - Ìàìà, à ýòî êòî?! - ×åëîâåê… - Îáðàòíî â êàìåííûé âåê ïîëçåò? ☺ ☺ ☺ Ìóæèê ïîäîøåë ê ìàãàçèíó, äîêóðèâàåò ñèãàðåòó. Ïîäõîäèò äåâî÷êà: - Äÿäåíüêà, ïîäåðæèòå ùåíî÷êà, ïîæàëóéñòà! Ñ íèì ïðîäàâöû â ìàãàçèí íå ïóñêàþò. Ìóæèê ñîãëàñèëñÿ. 15 ìèíóò æäåò, 20… Íå âûäåðæèâàåò, çàõîäèò â ìàãàçèí: - Èçâèíèòå, âû òóò äåâî÷êó íå âèäåëè? - ß äóìàþ, - ãîâîðèò ïðîäàâåö, - îíà áîëüøå íå ïðèäåò. Ýòî ïÿòûé ùåíîê, ïîñëåäíèé.

ÞÌÎÐ +3 +4 0С Ïîäâûïèâøèé ëîðä ñëóãå: +2 +4 0С - Äæîí! Âû íå íàõîäèòå, ÷òî ó ýòîãî éîãóðòà êàêîé-òî ñòðàííûé âêóñ?! +1 +2 0С - Äà, ñýð. Áîëåå òîãî, ÿ 3 2 0С íàõîæó, ÷òî ó ýòîãî éîãóðòà êàêîå-òî ñòðàííîå íàçâàíèå, ñýð. 2 0 0С - Íó è êàêîå æå? 1 +1 0С - Ìàéîíåç, ñýð! ☺ ☺ ☺ - Çäðàâñòâóéòå, íå ìîãëè 0 +1 0С áû âû ñäåëàòü ìóçûêó 1 +1 0С ïîòèøå? Èëè õîòÿ áû äàéòå ïîãîâîðèòü ñ òåì, êîãî ìîæíî óäà+1 +4 0С ðèòü... ☺ ☺ ☺ +1 +2 0С - Àëå, òóðàãåíòñòâî? ß õîòåë áû çàêàçàòü òóð! 1 +1 0С - Çäðàâñòâóéòå, ñëóøàþ 0 2 0С Âàñ. Êóäà Âàì? - Íåò-íåò, ê óäàâàì ÿ íå õî÷ó!

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 16.01.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354304

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement