Page 1

ÊÎÇÀÊÈ Â²Ä̲ÍÈËÈ Ê²ÍÅÖÜ Ñ²ÒÓ?

ÂÎÄÈÒÅËÜ, ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!

2

Â²Ä ÍÀÂ×ÀÍÍß ÄÎ ÏÐÀÖ²

6

ÊÓËÜÒÓÐÓ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ ÍÀÍÅÑÓÒ ÍÀ ÊÀÐÒÓ

9 8

ÏÅØÊÎÌ ÏÎÄ ÑÒÎË Ó×ÈÒÅËß?.. Èíîãäà ðîäèòåëè, ñòðåìÿùèåñÿ âûðàñòèòü èç ñâîèõ äåòåé ãåíèåâ, íà÷èíàþò îáó÷àòü èõ èñêóññòâàì è íàóêàì ÷óòü ëè íå ñ ïåëåíîê. È â øêîëó îòäàþò, êîãäà ó ÷àä åùå ìîëîêî íà ãóáàõ íå îáñîõëî.  îòâåò íà ýòî ïåäàãîãè íàïîìèíàþò: âñåìó ñâîå âðåìÿ.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№95 (1384) Вівторок, 04 грудня 2012 р.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÎÒÑÒÀÂÊÀ ÊÀÁÌÈÍÀ

ÑËÎÆÈËÈ ÏÎËÍÎÌÎ×Èß Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïðèíÿë îòñòàâêó Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Íèêîëàÿ Àçàðîâà. Òàê êàê, ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè, îòñòàâêà Ãëàâû ïðàâèòåëüñòâà âëå÷åò çà ñîáîé îòñòàâêó âñåãî Êàáìèíà, Ïðåçèäåíò òàêæå ïîäïèñàë è åå. Îäíàêî, ðóêîâîäñòâóÿñü íîðìàìè Îñíîâíîãî Çàêîíà, Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîðó÷èë ÊÌ ïðîäîëæàòü èñïîëíÿòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ äî íà÷àëà ðàáîòû íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà. Íàïîìíèì, ÷òî ïî çàêîíó, èçáðàííûå íàðîäíûìè äåïóòàòàìè ëèöà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàíäàòà äîëæíû â 20-äíåâíûé ñðîê ïðåäîñòàâèòü â ÖÈÊ äîêóìåíòû îá óâîëüíåíèè ñ ïðåäûäóùåãî ìåñòà ðàáîòû. ○

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÎÁÑÓÄßÒ ÁÞÄÆÅÒ

5

Åëåíà Æóêîâà: «Íå æàëåþ, ÷òî âçÿëà Âîëþ» Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ âîëîíòåðî⠫³ñò³» ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó èíñòðóêòîðà ïî äðåññèðîâêå ñîáàê, âîëîíòåðà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáùåñòâà çàùèòû æèâîòíûõ «Âåðíîñòü» Åëåíû Æóêîâîé.  åå äîìå íàøëè ïðèþò ëîøàäè, ñîâà, êîøêè, âíóøèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ îâ÷àðîê è äàæå... âîë÷èöà.

ÏÅÐÅÑϲÂÀËÀ ÂѲÕ

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÀòËÅÐÀ ÏÅÐÅÌÎÃËÀ ÍÀ ªÂÐÎÁÀ×ÅÍͲ ëà 138 áàë³â, çíà÷íî âèïåðåäèâøè 12 êðà¿íêîíêóðñàíò³â, ùî âèéøëè äî Äëÿ 10-ð³÷íî¿ Àíàñòàñ³¿ ô³íàëó. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³â Ïåòðèê ïåðåìîãà íà ãðóçèíñüêèé êîëåêòèâ äèòÿ÷îìó ï³ñåííîìó «Funkids» ç³ 103 áàëàìè, íà êîíêóðñ³ «ªâðîáà÷åííÿ2012», ùî öüîãîð³÷ â³äáóâ- òðåòüîìó, ³ç 98 áàëàìè, â³ðìåíñüêèé ãóðò «Compass ñÿ â Àìñòåðäàì³, ñòàëà Band». ñïðàâæí³ì òð³óìôîì. Ìàëåíüêà îäåñèòêà âèíåñ- Ãàñëî öüîãîð³÷íîãî äèòÿ÷îãî ï³ñåííîãî êîíêóðñó «Ðîçáèé ëà íà ðîçñóä ïóáë³êè âëàñíîðó÷ íàïèñàíó ï³ñíþ ë³ä!» ñòàâ äëÿ Íàñò³ äîâîë³ ñèìâîë³÷íèì. ×àð³âíà ä³â÷èíêà «Íåáî». Ó ðåçóëüòàò³ ãîëîñèñòà óêðà¿íêà îòðèìà- íå ëèøå ðîçòîïèëà, àëå é ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

çàïàëèëà ñåðöÿ ëþäåé â óñüîìó ñâ³ò³. Çà ÿñêðàâèé àðòèñòèçì òà ñèëüíèé âîêàë äîâãîâîëîñó ìàâêó íà ªâðîáà÷åíí³ íàâ³òü íàçâàëè óêðà¿íñüêîþ Àã³ëåðîþ. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðèâ³òàâ Àíàñòàñ³þ Ïåòðèê ³ç âïåâíåíîþ ïåðåìîãîþ. Ãëàâà äåðæàâè ïîáàæàâ þí³é ñï³âà÷ö³ íîâèõ òâîð÷èõ çâåðøåíü, íåâè÷åðïíî¿ åíåð㳿 òà áëèñêó÷èõ ïåðåìîã.

Äî ðå÷³, ñåñòðà íàéãîëîñèñò³øî¿ ìàëåíüêî¿ óêðà¿íêè - ³êòîð³ÿ ó 2008 ðîö³ òåæ âèñòóïèëà íà äèòÿ÷îìó ªâðîáà÷åíí³, àëå ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå, ïîñòóïèâøèñü Ãðó糿. À îñü 10-ð³÷íà Àíàñòàñ³ÿ òàêîæ áðàëà ó÷àñòü â øîó «Óêðà¿íà ìຠòàëàíò», à äâà ðîêè òîìó ïåðåìîãëà íà êîíêóðñ³ «Äèòÿ÷à íîâà õâèëÿ».

8 Ìèðñüê³ ñïðàâè. Ñâÿòèé Ìèêîëàé øóêຠïîì³÷íèê³â

Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ óòâåðäèë ïðîåêò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ñ ïðîãíîçîì ðîñòà ÂÂÏ íà 3,4% è èíôëÿöèåé 4,8%. Îá ýòîì ñîîáùèë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè âèöå-ïðåìüåðà ìèíèñòðà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Ñåðãåé Òèãèïêî. Òàêæå îí îòìåòèë, ÷òî âîçìîæíî óæå âî âòîðíèê, 4 äåêàáðÿ, íîâûé ãîñáþäæåò äåïóòàòû ðàññìîòðÿò íà çàñåäàíèè Âåðõîâíîé Ðàäû. ○

ÂÒÎÐÀß ÐÎÄÈÍÀ

ÁÐÀÇÈËÜÑÊÈÉ ÓÊÐÀÈÍÅÖ Áðàçèëüñêèé íàïàäàþùèé «Øàõòåðà» Ëóèñ Àäðèàíî çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ ñìåíèòü ãðàæäàíñòâî ðàäè âûñòóïëåíèÿ çà ñáîðíóþ Óêðàèíû. «Êîãäà ÿ ñòàë èãðàòü çà Óêðàèíó, îáî ìíå óçíàë âåñü ìèð. ß ñ÷èòàþ ýòó ñòðàíó âòîðîé ðîäèíîé. Ïîëàãàþ, ÷òî ìîã áû óñèëèòü ñáîðíóþ ñòðàíû», - ñêàçàë Àäðèàíî. Ñïîðòñìåí óæå áîëüøå ïÿòè ëåò âûñòóïàåò â ôóòáîëêå äîíåöêîãî «Øàõòåðà». À âîò â íàöèîíàëüíîé êîìàíäå Áðàçèëèè îí ïîêà íå çàäåéñòâîâàí èãðàë òîëüêî çà ðàçëè÷íûå þíîøåñêèå ñáîðíûå. ○

ÑÈÍÎÏÒÈÊÈ ÎÁÅÙÀÞÒ

ÌÎÊÐÛÉ ÑÍÅÃ È ÃÎËÎËÅÄ Êàê ñîîáùàåò Ãèäðîìåòöåíòð, â áëèæàéøèå ñóòêè ïîãîäó â Óêðàèíå áóäåò îïðåäåëÿòü àêòèâíûé öèêëîí ñ Áàëêàí. Äíåì â öåíòðàëüíûõ è âîñòî÷íûõ îáëàñòÿõ ïðîéäóò ñèëüíûå äîæäè, òåìïåðàòóðà îæèäàåòñÿ îêîëî 6-11 ãðàäóñîâ òåïëà, íî÷üþ îíà îïóñòèòñÿ äî 2-7. 4-ãî äåêàáðÿ ñèíîïòèêè îáåùàþò ïî âñåé Óêðàèíå ñíåã â íî÷íîå âðåìÿ, à â âîñòî÷íûõ îáëàñòÿõ - ñíåã ñ äîæäåì, ìåñòàìè ãîëîëåä.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384)

ÄÎ ÄÍß ²ÍÂÀ˲ÄÀ

³ä íàâ÷àííÿ äî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÒÓÐÅÖÊÀß ÒÝÑ

ÏÎÌÎÆÅÌ ÓÃËÅÌ Òóðöèÿ ñîáèðàåòñÿ ïîñòðîèòü âîçëå ãðàíèöû ñ Áîëãàðèåé ÒÝÑ, êîòîðàÿ áóäåò ðàáîòàòü íà óêðàèíñêîì óãëå. Ñîãëàñíî ïðîåêòó åå ìîùíîñòü 1200 ìåãàâàòò. Íîâàÿ òóðåöêàÿ ÒÝÑ äîëæíà ïîÿâèòüñÿ âîçëå ãîðîäà Èãíåàäà, ðàñïîëîæåííîãî íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ. Òàê êàê ýëåêòðîñòàíöèÿ áóäåò ðàáîòàòü íà óãëå, äîáûòîì â Óêðàèíå, çäåñü æå ñîçäàäóò ñïåöèàëüíûé ãðóçîâîé ïîðò. Îí ñìîæåò ïðèíèìàòü ñóäíà, êîòîðûå ïåðåâîçÿò ìîðåì óãîëü èç Óêðàèíû â Òóðöèþ.

УВАГА ДО КОЖНОГО

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÊÈÍÅÒ ÏÐÎÅÊÒ

ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ ÁÅÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ Íåìåöêàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ RWE íàìåðåíà ïîêèíóòü ïðîåêò ãàçîïðîâîäà Nabucco, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî âåäåòñÿ äëÿ ïîñòàâîê ãàçà â ÅÑ â îáõîä Ðîññèè.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà ñ ðàâíûìè äîëÿìè - ïî 16,67% àêöèé ÿâëÿþòñÿ øåñòü êîìïàíèé - èç Âåíãðèè, Àâñòðèè, Òóðöèè, Áîëãàðèè, Ðóìûíèè è Ãåðìàíèè. Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà ïëàíèðîâàëîñü íà÷àòü â 2013 ãîäó, êîììåð÷åñêèå ïîñòàâêè ñûðüÿ - â 2017 ãîäó. ○

GREEN CARD ÍÅ ÄÀÄÓÒ? Àìåðèêà ìîæåò ïåðåñòàòü âûäàâàòü Green Card. Ïàëàòà ïðåäñòàâèòåëåé ïðîãîëîñîâàëà çà îòìåíó åæåãîäíîé èììèãðàöèîííîé âèçîâîé ëîòåðåè è ïåðåäà÷ó ýòèõ èììèãðàöèîííûõ âèç èíîñòðàííûì ñòóäåíòàì, ïîëó÷àþùèì â ÑØÀ ñòåïåíè âûøå áàêàëàâðà ïî åñòåñòâåííûì, òî÷íûì è òåõíè÷åñêèì íàóêàì. Êàæäûé ãîä íà 55 òûñÿ÷ òàêèõ âèç ïî äàííîé ïðîãðàììå ïðåòåíäóþò ìèëëèîíû ïîòåíöèàëüíûõ èììèãðàíòîâ. ○

ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ ÞÁÈËÅÉ

SMS SMS--ÊÅ - 20 ËÅÒ 3 äåêàáðÿ äàâíî ïðèâû÷íîé íàì SMS-êå èñïîëíèëîñü äâàäöàòü ëåò. Ïåðâîå SMS-ñîîáùåíèå îòïðàâèëè èíæåíåðû Sema Group ñ êîìïüþòåðà íà òåëåôîí ìåæäó îôèñàìè áðèòàíñêîãî ìîáèëüíîãî îïåðàòîðà Vodafone â 1992 ãîäó. Åãî òåêñò «Marry Christmas». Ïîñëå íåñêîëüêèõ äíåé òåñòèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáìåíà êîðîòêèìè ïîñëàíèÿìè áûë ââåäåí â ñòðîé ïåðâûé ñåðòèôèöèðîâàííûé SMS-öåíòð. Ñîãëàñíî äàííûì GSM Association, çà 1 ñåêóíäó â ìèðå ïåðåäàþòñÿ ïî÷òè 200 òûñÿ÷ SMS-îê èëè 7 òðèëëèîíîâ â ãîä.

«Ваші мужність, оптимізм і вміння долати труднощі зразок для всіх. Дякую вам за працю та активну участь у розвитку нашого рідного регіону та всієї країни», - зазначив Олександр Вілкул, звертаючись до активістів громадськості. Голова ОДА вручив Дніпропетровському центру соціальної допомоги два спецавтобуси для пе-

ревезення інвалідів, а обласній бібліотеціфонотеці Українського товариства сліпих - потужний сервер для розширення, систематизації та зберігання фонду аудіокниг. Наразі в області ведеться робота із забезпечення інвалідів мобільним зв'язком, спецавтотранспортом, засобами пересування та реабілітації. Для маломобільних громадян створюється система «соціального таксі». Значна увага приділяється і питанням фінансової підтримки громадських організацій інва-

ÂÚÅÇÄ ÇÀÊÀÇÀÍ

²ç íàãîäè ̳æíàðîäíîãî äíÿ ³íâàë³ä³â ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â óðî÷èñòó çóñòð³÷ ç àêòèâ³ñòàìè òà ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.  ³í â³äçíà÷èâ 25 íàéàêòèâí³øèõ ÷ëåí³â ãðîìàä ãðîìàä-ñüêîñò³ òà îá'ºäíàíü ³íâàë³ä³â îáëàñò³. À òàêîæ âðó÷èâ ºäèíîìó â Óêðà¿í³ Ðåã³îíàëüíîìó öåíòðó îñâ³òè ³íâàë³ä³â ñó÷àñíó ìåä³àóñòàíîâêó

 ÎÁËÀÑÒ² ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ ÏÎÍÀÄ 9 ÒÈÑ. ÏÀÍÄÓѲÂ

ÍÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀÕ ÒÐÓÄßÒÜÑß 30 ÒÈÑ. ²ÍÂÀ˲IJ лідів. Крім того, в області реалізується комплекс заходів для забезпечення безперешкодного доступу людей з особливими потребами до громадських установ - у містах і районах встановлено понад 9 тис. пандусів.

ОСВІТА - ПЕРШИЙ КРОК Того ж дня для впровадження новітніх освітніх методик навчання студентів з особливими потребами губернатор Олександр Вілкул вручив Регіональному центру освіти інвалідів (РЦОІ) сучасну медіаустановку. Вона супроводжуватиме на-

вчальний процес відео- та аудіодемонстрацією, що особливо важливо для за-

своєння матеріалу студентами-інвалідами. У рамках реалізації губернаторського інноваційного проекту «Новій Дніпропетровщині новий стандарт освіти» в області створюється ланцюжок «школа-виш-перше робоче місце». Так, упродовж семи місяців 2012 року обласна служба зайнятості до професійного навчання на Дніпропетровщині залучила 102 інваліди. На підприємствах регіону працевлаштовані більше 30 тисяч людей із особливими потребами, що є найвищим показником у країні.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 7,4 òèñ. çàñîá³â ïåðåñóâàííÿ,

ðåàá³ë³òàö³¿, ñïåöçàñîá³â äëÿ îð³ºíòóâàííÿ, ñï³ëêóâàííÿ òà îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ íàäàíî ³íâàë³äàì öüîãîð³÷,

14 ñïåöàâòîìîá³ë³â ïðîòÿãîì 2013-2014 ðîê³â ïðèäáàþòü äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðîìàäÿí,

184 ñòóäåíòè ç ñåíñîðíèìè âàäàìè çäîáóëè âèùó îñâ³òó â ÐÖβ,

63 ³íâàë³äè ³ç 14 îáëàñòåé Óêðà¿íè â÷àòüñÿ ó Ðåã³îíàëüíîìó öåíòð³ öüîãî ðîêó,

412 îñ³á ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè

ïðàöåâëàøòîâàíî çà íàïðàâëåííÿì öåíòð³â çàéíÿòîñò³ ïðîòÿãîì 7 ì³ñÿö³â 2012 ðîêó.

̲ÖÍÀ ÑϲÂÏÐÀÖß

Ðîçøèðÿþòü â³äíîñèíè ç Óãîðùèíîþ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Çà 9 ì³ñÿö³â 2012 ðîêó çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèé îáîðîò ì³æ Äí³ïðîïåòðîâùèíîþ òà Óãîðùèíîþ çð³ñ íà 20% òà ñêëàâ ìàéæå 167 ìëí. äîëàð³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ãåííàä³é Òåìíèê ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì Óãîðùèíè â Óêðà¿í³ Áàéåðîì ̳õàëºì Зокрема, експорт товарів та послуг до Угорщини збільшився майже вдвічі і склав близько 100 млн. доларів. В основному, вивозять руду, шлак, золу, чорні метали та вироби з

ÓÃÎÐÑÜʲ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯  13 ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀÕ ÐÅòÎÍÓ

них, добрива, залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання. Наразі між Дніпропетровщиною та Угорщиною існує міцна економічна співпраця. В області зареєстровано 13 підприємств, в яких працюють угорські інвестиції,

а обсяг іноземних вкладень з цієї країни становить 74,8 млн. доларів. Обсяг імпорту з Угорщини до регіону склав 67,4 млн. доларів. Зокрема, ввозиться фармацевтична продукція; полімерні матеріали; електричні маши-

ни і устаткування; машини й механічні пристрої; органічні хімічні сполуки; бавовна; харчові продукти. Під час офіційної зустрічі дніпропетровська та угорська сторони обговорили можливість подальшого розширення співпраці в енергетичній, металургійній, машинобудівній, фармацевтичній та будівельній сферах.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384) ○

ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ²  ÏÐÎÊÓÐÀÒÓв

Ïðèâ³òàëè ïðàâîîõîðîíö³â ç³ ñâÿòîì ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

«Під керівництвом Президента Віктора Януковича в країні проходить масштабний процес модернізації відносин між громадянином і державою. У цій системі на органи прокурату-

ри покладена велика відповідальність - захищати інтереси країни»,- сказав губернатор. Він також додав,що з 20 листопада 2012 року набув чинності новий Кримінальний процесуальний

кодекс України. Він підвищує відповідальність насамперед правоохоронних органів, зокрема співробітників прокуратури. У цьому році за ініціативою губернатора коштом обласного бюджету для матеріально-технічного забезпечення прокуратури області придбано криміналістичну техніку, засоби зв'язку, паливномастильні матеріали.

Ó «Ìåíîð³» âøàíóâàëè ïðàâåäíèêà ìèðó

ГЕРОЇЗМ ЗАРАДИ ЖИТТЯ У заході взяли участь близько 200 чоловік, серед яких були члени різних єврейських організацій, гості з інших

ÍÎÂÈÍÈ

міст і країн, надзвичайні та повноважні посли кількох держав, а також голова облради Євген Удод. Він від імені губернатора Олександра Вілкула привітав присутніх та відзначив, що вшанування пам'яті шведського дипломата - важлива подія для життя міста. Також наголосив, що у списку праведників миру чима-

ÃÎÑÒ² ÏÅÐÅÃËßÍÓËÈ ØÂÅÄÑÜÊÓ ÒÀ ÓÃÎÐÑÜÊÓ ÂÈÑÒÀÂÊÈ ло українців, які, ризикуючи життям, допомагали врятуватись представникам єврейського народу. «Тому нам зрозумілий героїзм Рауля Густава Валенберга, який допоміг тисячам угорських євреїв

уникнути смерті», підкреслив Євген Удод.

ЦІКАВА ЛЕКЦІЯ Гостям заходу продемонстрували документальний фільм, присвячений

діяльності праведника миру Рауля Валенберга. Там розповідається про те, як він ховав євреїв у притулках, надавав їм спеціальні охоронні паспорти, які рятували їх від депортації. Але головною подією вечора стала лекція відомого шведського професора Крістіана Гернера, члена комітету з розслідування долі Валенберга. Він розповів не тільки про подвиг дипломата, який вразив увесь світ, але й поінформував присутніх про життєвий шлях Валенберга та його загадкову смерть. По завершенні заходу всі бажаючі могли переглянути матеріали шведської та угорської мобільних виставок.

ÏÎÇÈÒÈÂͲ ²ÄÃÓÊÈ

Åêñïåðòè îö³íèëè õ³ä ìåäðåôîðìè ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðèâຠïðîöåñ ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äî ÿêîãî çàëó÷åí³ ÿê ïðîâ³äí³ â³ò÷èçíÿí³ ôàõ³âö³, ïðåäñòàâíèêè íàóêè, ìåäè÷íî¿ ñï³ëüíîòè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òàê ³ ì³æíàðîäí³ åêñïåðòè. Äíÿìè îáëàñòü â³äâ³äàëè ïðåäñòàâíèêè Ñâ³òîâîãî áàíêó Ïàîëî Êàðëî Áåëë³ òà Ìàð÷åëëî Áîðòìàí

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â îáëàñò³ ðåàë³çóºòüñÿ ö³ëèé êîìïëåêñ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì ç ï³äòðèìêè ³íâàë³ä³â. Ó éîãî îñíîâ³ ëåæèòü àäðåñíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî. Çîêðåìà, çà ñïðèÿííÿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà çà 2,5 ðîêè â³äðåìîíòîâàíî 638 êâàðòèð ³íâàë³ä³â â³éíè. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ÎÄÀ Âàëåíòèíè Ñëèâíî¿, äî ê³íöÿ ðîêó áóäå â³äðåìîíòîâàíî ùå 14 êâàðòèð ³íâàë³ä³â â³éíè. ○

ÏÀÌ'ßÒÀÞÒÜ ÏÐÎ ÏÎÄÂÈÃ

29 ëèñòîïàäà â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ºâðåéñüêîìó öåíòð³ «Ìåíîðà» ó ðàìêàõ Äí³â Øâåö³¿ â³äçíà÷èëè ñîòó ð³÷íèöþ ç äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî øâåäñüêîãî äèïëîìàòà Ðàóëÿ Âàëåíáåðãà, ÿêèé âðÿòóâàâ ïîíàä 15 òèñÿ÷ ºâðå¿â ó Áóäàïåøò³ ï³ä ÷àñ Ãîëîêîñòó. Çàõ³ä îðãàí³çóâàëè òðè ïîñîëüñòâà øâåäñüêå, óãîðñüêå òà ³çðà¿ëüñüêå ïðè ñïðèÿíí³ äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ âëàäè

ÊÐÀÙÈÌ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÃÐÀÌÎÒÈ ² ÏÎÄßÊÈ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ ïðàö³âíèê³â ïðîêóðàòóðè. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë âðó÷èâ äâ³ íîâ³ êâàðòèðè ïðàö³âíèêàì ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ Крім того, Олександр Вілкул нагородив прокурора області Наталію Марчук медаллю «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області», а кращі працівники отримали Почесні грамоти та подяки голови облдержадміністрації.

Міжнародні експерти разом із директором департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України Костянтином Надутим та консультантом Світового банку Сергієм Д’яченком провели вибірковий моніторинг медичних закладів області. Вони дали позитивну оцінку тому, що побачили, та висловили побажання подальшої співпраці. Представники Світового банку ознайомилися з роботою медичних закладів Павлограда і Дніпропет-

ровська. «Мета нашого візиту - дізнатися більше про те, як з реформуванням сфери охорони здоров’я впорається Дніпропетровськ. Результати, які ми вже побачили, дуже обнадійливі», - сказав старший економіст Світового банку, координатор проектів Паоло Карло Беллі.

ÃÎÑÒ² ²Ä²ÄÀËÈ Ë²ÊÀÐͲ ̲ÑÒÀ ² ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÈÄͲÏÐÎÂÑÜÊÀ ÇÀ˲ÇÍÈÖß

ÍÎÂÈÉ ÊÅвÂÍÈÊ Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Óêðçàë³çíèö³ Âîëîäèìèð Êîçàê ïðåäñòàâèëè êîëåêòèâó Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ íîâîãî êåð³âíèêà - ²ãîðÿ Ãëàäê³õ. Ãóáåðíàòîð çàçíà÷èâ, ùî «Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ òà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÿê ³ ðàí³øå, ïðàöþâàòèìóòü, ìîâ çëàãîäæåíèé ìåõàí³çì, çàäëÿ äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó é ñàìîãî ï³äïðèºìñòâà». ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÑÅ̲ÍÀÐ

IJËÈËÈÑß ÄÎѲÄÎÌ Ç ó÷àñòþ ïðîâ³äíèõ øâåäñüêèõ ìåäèê³â, à òàêîæ ãîëîâíèõ ë³êàð³â ïîëîãîâèõ áóäèíê³â îáëàñò³, õ³ðóðã³â, àêóøåð³â-ã³íåêîëîã³â òà åï³äåì³îëîã³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó ïåðèíàòàëüíîìó öåíòð³ â³äáóâñÿ ì³æíàðîäíèé îáì³í äîñâ³äîì ç ïèòàíü ³íôåêö³éíîãî êîíòðîëþ òà îõîðîíè ìàòåðèíñòâà ³ äèòèíñòâà. Çàõ³ä ïðîéøîâ ó ðàìêàõ Äí³â Øâåö³¿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ç ³í³ö³àòèâè ïîñîëüñòâà Øâåö³¿ â Óêðà¿í³ ñï³ëüíî ç³ Øâåäñüêîþ Òîðãîâîþ Ðàäîþ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ. ÑÈÑÒÅÌÈ Â²ÄÅÎÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß

ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÒÐÈÂÀª  îáëàñò³ ïðîäîâæóºòüñÿ ðîáîòà ïî äåìîíòàæó ïðîãðàìíî-àïàðàòíèõ êîìïëåêñ³â (ÏÀʳâ) ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, âñòàíîâëåíèõ íà âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ. Óæå äåìîíòîâàíî òà äîñòàâëåíî ó âèçíà÷åí³ ì³ñöÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ (ïðèì³ùåííÿ îðãàí³â âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ) á³ëüøå 40% ÏÀʳâ. Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ó âçàºìî䳿 ç ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè òà âèêîíêîìàìè ì³ñüêèõ ðàä îïðàöüîâóº ïèòàííÿ ùîäî ìîæëèâîãî ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ÏÀʳâ çà óìîâè ïîãîäæåííÿ ³ç Öåíòðàëüíîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÎÁËÀÑÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÇÌÀÃÀËÈÑÜ ÌÅÄÑÅÑÒÐÈ Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â Äí³ïðîäçåðæèíñüêó â³äáóâñÿ îáëàñíèé êîíêóðñ íà êðàùó ìåäè÷íó ñåñòðó, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 7 êîíêóðñàíòîê ç óñ³º¿ îáëàñò³ - ïåðåìîæíèöü ì³ñüêèõ òà ðàéîííèõ êîíêóðñ³â. Êðàùîþ ìåäñåñòðîþ Äí³ïðîïåòðîâùèíè 2012 ðîêó ñòàëà Àííà Îðåë - ìåäèê-àíåñòåçèñò, ïðàöþº â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 9. Çàãàëîì çà 40 ðîê³â ³ñíóâàííÿ êîíêóðñó ó÷àñòü ó íüîìó âçÿëè ìàéæå 500 êîíêóðñàíòîê.

ÍÎÂÈÍÈ ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÊËÞײÂ

ÏÎÏÓËßÐÍÈÉ ÑÅÐÂ²Ñ Á³ëüøå 7 òèñÿ÷ êëþ÷³â åëåêòðîííîãî ï³äïèñó îòðèìàëè ïëàòíèêè ïîäàòê³â íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Ïî÷èíàþ÷è ç òðàâíÿ öüîãî ðîêó äî ñåêòîðà ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ïðè ÄÏÑ â îáëàñò³ çâåðíóëèñü ïîíàä 4 òèñÿ÷³ ïëàòíèê³â. Ó çâ'ÿçêó ç ïîïóëÿðí³ñòþ íîâîãî ïîäàòêîâîãî ñåðâ³ñó ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî ðîêó â ðåã³îí³ çàïëàíîâàíî äîäàòêîâî â³äêðèòè 4 ñåêòîðè äëÿ âèäà÷³ êëþ÷³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Êðèâîìó Ðîç³, Ïàâëîãðàä³ òà ͳêîïîë³. ○

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÀ ÀÊÖ²ß

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ²Ë/ÑͲÄÓ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà öåíòðàëüíîìó çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ çà ³í³ö³àòèâè áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ì³æíàðîäíèé àëüÿíñ ç ²Ë/ ÑͲĻ ñï³ëüíî ç Óêðçàë³çíèöåþ â³äáóëàñü àêö³ÿ, ïðèóðî÷åíà äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì. Âîëîíòåðè ðîçäàâàëè ïåðåõîæèì ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ç ïðîô³ëàêòèêè ²Ë-³íôåêö³¿. Êð³ì òîãî, âñ³ áàæàþ÷³ ìàëè çìîãó ïðîéòè åêñïðåñòåñòóâàííÿ ó ìîá³ëüí³é àìáóëàòîð³¿, ùî çíàõîäèëàñü ïåðåä âõîäîì äî âîêçàëó. ○

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ÁÎÃÎÑËÎÂÑÜʲ ×ÈÒÀÍÍß Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóëèñÿ Õ îáëàñí³ Àðõàíãåëî-Ìèõàéë³âñüê³ ô³ëîñîôñüêîáîãîñëîâñüê³ ÷èòàííÿ íà òåìó: «Äîñâ³ä ìèëîñåðäÿ â õðèñòèÿíñüêî-åòè÷íîìó ïðîñòîð³». Áëàãîñëîâèâ ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ ìèòðîïîëèò Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ³ Ïàâëîãðàäñüêèé ²ðèíåé. Ó êîíôåðåíö³¿ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 100 ñëóõà÷³â òà äîïîâ³äà÷³â: êåð³âíèêè ³íòåðíàòíèõ òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè âèø³â, äîêòîðàíòè, àñï³ðàíòè ³ äóõîâåíñòâî.

 Àïîñòîë³âñüêîìó ðàéîí³ â³äêðèòî äâ³ ôåðìè ñ³ìåéíîãî òèïó íà 10 òà 20 êîð³â. Íàðàç³ ó ðåã³îí³ ïðàöþþòü óæå 4 òàê³ ôåðìè, ùå 6 - ó ñòà䳿 áóä³âíèöòâà ³ â³äêðèþòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Ïðîãðàìà ñòâîðåííÿ ìîëî÷íèõ ôåðì ñ³ìåéíîãî òèïó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðåàë³çóºòüñÿ â ðàìêàõ ñï³ëüíîãî ïðîåêòó îáëàñíî¿ âëàäè íà ÷îë³ ç ãóáåðíàòîðîì Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì òà â ðàìêàõ êàíàäñüêîãî ïðîåêòó

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384)

ÑϲËÜÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

ѳìåéí³ ôåðìè: òðàäèö³¿ â³äðîäæóþòüñÿ

ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА Про це повідомив в.о. начальника головного управління агропромислового розвитку ОДА Вадим Удовицький. Розвиток молочного господарства - це одне з важливих завдань розвитку сільського господарства та харчової промисловості регіону. На Дніпропетровщині за ініціативи губернатора Олександра Вілкула розроблена та реалізується обласна програма розвитку галузі молочного скотарства. Вона спрямована на підтримку великотоварного виробництва, будівництво великих тваринницьких комплексів молочного напрямку та на створення молочарських кооперативів, які мають на меті об'єднати індивідуальні господарства населення. Скажімо, в цьому році лише на закупівлю охолоджувачів молока виділено близько 1 млн. грн. На Дніпропетровщині особлива увага при-

ÄÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÇÀËÓ×ÀÞÒÜ ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ ÏÀÐÒÍÅвÂ

діляється реалізації державної програми підтримки великої рогатої худоби. Так, за 10 місяців цього року більше 9 тисяч сімей отримали дотації на її утримання.

ПОТУЖНА ПРОГРАМА Сьогодні в області під керівництвом голови ОДА Олександра Вілкула відроджуються традиції сімейних ферм та створюються умови для розвитку молочного господарства регіону. Важливим напрямком діяльності обласної влади є підтримка розвитку молочного скотарства та молочарських сільськогосподарських кооперативів.

Для цього з ініціативи губернатора реалізується потужна регіональна програма. Крім того, до розвитку молочарського руху активно залучають зарубіж-

Á²ËÜØÅ 9 ÒÈÑ. ÐÎÄÈÍ ÎÒÐÈÌÀËÈ ÄÎÒÀÖ²¯ них партнерів - міжнародні фонди та благодійні організації. Зокрема, на Дніпропетровщині реалізується канадський проект агропромислового розвитку, що передбачає підтримку ініціатив сімей зі створення власних молочних ферм. Спеціалісти

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: ˆ 1 òèñ. ãðí. íà 1 òâàðèíó ñêëàäຠäåðæàâíà äîòàö³ÿ íà óòðèìàííÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè,

ˆ íà 1,8 òèñ. çðîñëî â ðåã³îí³ ïîãîë³â'ÿ êîð³â çà 10 ì³ñÿö³â,

ˆ íà 2,1 òèñ. òîíí çá³ëüøèëîñÿ âèðîáíèöòâî ì'ÿñà,

ˆ íà 600 òîíí âèãîòîâëåíî á³ëüøå ìîëîêà. Дніпропетровської сільськогосподарської дорадчої служби у рамках цього проекту допомагають родинам розробити бізнес-план майбутньої міні-ферми, спроектувати приміщення та підібрати необхідне обладнання.

Ó ÒвÉÖ² ˲ÄÅвÂ

Êðàù³ äîáðîçè÷ëèâ³ ë³êàðí³ ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âèçíà÷èëè êðàùó «Ë³êàðíþ äîáðîçè÷ëèâó äî äèòèíè». Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â³äáóâñÿ ô³íàë òðåòüîãî îáëàñíîãî êîíêóðñó ñåðåä ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â îáëàñò³, ùî ìàþòü àíàëîã³÷íå çâàííÿ. Äî òð³éêè ë³äåð³â óâ³éøëè äâ³ äí³ïðîïåòðîâñüê³ ë³êàðí³ Зокрема, серед 12 фіналістів Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 - 1 місце, Дніпропетровський міський пологовий буди-

нок №1 - 2 місце, Дніпродзержинська міська лікарня №9 - 3 місце. Медичні заклади-учасники отримали почесні відзнаки та цінні призи. В Україні оцінювати родопомічні та дитячі лікувально-профілактичні заклади на звання «Лікарня доброзичлива до дитини» було вирішено у 1992 році за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров`я та дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). У «Лікарнях доброзичливих до дитини» приділяють велику увагу сучасному веденню пологів, зокрема залученню до цього партнерів - чоловіків, батьків, родичів. Також у

Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÎÒÐÈÌÀËÈ Ö²ÍͲ ÏÐÈÇÈ таких закладах популяризують принципи успішного природного вигодовування, допомагають матерям починати грудне вигодовування протягом перших 30 хвилин після пологів. Усі 100% родопомічних та дитячих медичних закладів Дніпропетровщини мають звання «Лікарня доброзичлива до дитини».


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384) ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÅËÅÍÛ ÆÓÊÎÂÎÉ

«ДОГОВОРИТЬСЯ» ПОМОГЛИ СОБАКИ - Елена, каким, по-Вашему, должен быть волонтер? - В первую очередь - неравнодушным. Равнодушие - одна из причин, негативно влияющих на то, что происходит вокруг. Волонтерами нашего общества становятся люди, которые не могут смотреть на мучения бездомных животных. Большинство - бывшие домашние питомцы, которых выбросили на улицу. Я убеждена, что все взаимосвязано: тот, кто спокойно проходит мимо собаки, умирающей от голода, также спокойно пройдет и мимо человека, нуждающегося в помощи. - Расскажите, пожалуйста, как Вы решились «одомашнить» волчицу? - Впервые я о ней услышала, когда была на соревнованиях по дрессировке. Позвонили девочки и сказали, что нужно пристроить волчонка. Поехали за ним, когда я вернулась в Днепропетровск. Оказалось, что это четырехмесячная волчица, подаренная владельцу одного из питомников. Ему она была не нужна, сидела в тесном вольере - голодная, худая. Спасибо, что хоть на «притравку» в охотничье хозяйство не отдал, дождался, пока заберем. Я взяла ее на передержку, но скоро стало ясно, что потенциальной хозяйке с ней не справиться. Так и осталась у меня. - Откуда она вообще взялась? - Из леса. Видимо, браконьеры выследили логово и отлавливали малышей. У Воли на лапе - следы от капкана. - Нетрудно предположить, что Вам, несмотря на опыт общения с животными, от нее досталось… - Да уж, первое время она всех в доме искусала. Было бы легче, если бы она попала ко мне в полторадва месяца, а не в четыре после скитаний из рук в руки. «Договориться» нам помогли мои овчарки. Для Воли они - стая, которой долго верховодила старая опытная овчарка. Воля наблюдала за их поведением, отношением ко мне, в об-

ÂÎË×ÈÖÀ ÏÐÈÓ×ÅÍÀ Ê ÏÐÎÃÓËÊÀÌ ÍÀ ÏÎÂÎÄÊÅ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Åëåíà Æóêîâà: «Íå æàëåþ, ÷òî âçÿëà Âîëþ»

ÊÎÍß ÓÄÀËÎÑÜ ÂÛÊÓÏÈÒÜ È ÂÛÕÎÄÈÒÜ щем училась. Сейчас она повзрослела и старается всех под себя «подмять», тем более, что упомянутой овчарки уже нет. Слежу, чтобы не было конфликтов: собаки серьезные, драк допускать нельзя.

ТОЛЬКО «НА РАВНЫХ» - Можно сказать, что Вы для Воли - авторитет? - Мы скорее «на равных», хотя она отдает мне предпочтение, ластится, позволяет себя гладить. К незнакомым людям присматривается, но не боится, осторожничает. По характеру я бы сравнила Волю с кошкой - такая же независимая. Если не хочет общения и мне в руки не дастся. Подчинить ее полностью нереально, с этим нужно смириться, но я ни разу не пожалела, что взяла ее. - Вы пробовали обучить ее каким-нибудь командам? - Воля очень умная, любопытная, любит поиграть, поэтому я занимаюсь с ней в процессе игры, поощряю лакомством. Конечно, собачьего послушания от нее трудно добиться - «дикарка» все-таки. - Я обратила внимание на то, что Воля свободно заходит в дом, бегает по двору среди других животных и никого не трогает…

- Да, так она гуляет 5-6 часов в день. На кошек, наших и соседских, не реагирует. С лошадьми с удовольствием играет - повисает у кого-нибудь на хвосте и «катается»: они не возражают. К чужим собакам, которые вместе с хозяевами часто приходят к нам в гости, относится поразному. Перед достойными «кавалерами» стелится, а «соперниц» терпеть не может, но потасовок не устраивает. - А как ведет себя в городе, среди людей и машин? - Она приучена к прогулкам на поводке, агрессии к окружающим не проявляет. Конечно, чего-то побаивается, но, в основном, всем интересуется - я уже говорила, что она очень любопытная.

ЗАБЫТЫЙ ЧЕМПИОН - Известно, что одну из Ваших лошадей тоже пришлось спасать… - К сожалению. Имя этого коня хорошо известно в мире конного спорта. Подомашнему он - Рыжик, бывший чемпион. Многие спортсмены обязаны ему высокими званиями. Ему 25 лет, отбегал свое и стал обузой. При хорошем содержании лошади живут до 30, но у нас 15-, 18-летних считают старыми, избавляются от них.

- Как же Вы узнали, что Рыжика собираются «списать»? - Информация появилась в Интернете, до этого я его даже на фотографиях не видела. Конечно, мы не могли с подобным смириться, решили его выкупить. К счастью, нашлись люди, которые помогли финансово, поддерживали в процессе передачи животного, помогают и сейчас. Конь был в очень плохом состоянии, но его удалось выходить. Сейчас он хорошо выглядит, хотя проблемы со здоровьем есть. - «Старожил» Гром его сразу принял? - Не сразу, они очень разные. Рыжик - добрый, ласковый, к людям относится бережно. Гром - намного моложе, «буйный», требуя внимания, может толкнуть, ухватить за одежду и потащить к себе, чтобы поиграть. Со временем они сдружились, всегда вместе. Если я выезжаю на Громе на прогулку, Рыжик нервничает, высматривает его.

«СИРОТА» ПОНЕВОЛЕ - Среди Ваших подопечных есть и сова. Как она к Вам попала? - Сов мне приносят обычно весной, когда малыши «выпадают» из гнезда, чтобы научиться летать. Им нужно время, но люди считают, что птенцы потерялись, забирают домой, а потом не знают, что с ними делать. Наш Глюк из таких «потеряшек». - Где он живет? - Сов нельзя держать в клетке, поэтому Глюк живет в отдельной комнате. Там, где он любит сидеть, мы сделали из веток присады. Выпускаем его полетать по всему дому. Кошек приходится закрывать, т.к. они на него охотятся. - Чем кормите хищника? - Цыплятами и мышатами, которых он съедает с пухом и шерстью. Зрелище не для слабонервных, но ничего не поделаешь - это его природа.

²ÒÀªÌÎ! ÙÈв ÑËÎÂÀ

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß! Íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Þð³é Êîçàê 30 ëèñòîïàäà â³äçíà÷èâ äåíü íàðîäæåííÿ. Ïîñò³éíà ñàìîâ³ääàíà ïðàöÿ, ïðàãíåííÿ âäîñêîíàëåííÿ â áóäü-ÿê³é ñïðàâ³, ùèðå ñëóæ³ííÿ ëþäÿì, îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì òà áåçìåæíà ëþäÿí³ñòü ³ ÷óéí³ñòü - òàêèì çíàþòü Þð³ÿ ²âàíîâè÷à íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàòõíåííÿ, îïòèì³çìó òà çä³éñíåííÿ âñ³õ çàäóì³â! Êîëåêòèâ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà 46 ï³äâ³äîì÷èõ óïðàâë³íü

ÍÎÂÈÍÈ «ÄÅ˲ÊÀÒͲ» ËÅÊÖ²¯

ÐÎÇ’ßÑÍÞÞÒÜ ÂÎËÎÍÒÅÐÈ Â îáëàñò³ òðèâຠàêö³ÿ «Çóïèíèìî ÑÍ²Ä ðàçîì!». ×ëåíè îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Òâ³é âèá³ð» ïðîâåäóòü ëåêö³¿ íà òåìó: «ÑͲÄ, ñåêñ ³ ñòîñóíêè ì³æ ëþäüìè», «Çíàé òà ä³é». Äî 7 ãðóäíÿ âîëîíòåðè ðîçäàâàòèìóòü ÷åðâîí³ ñòð³÷êè - ñèìâîë áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì, à òàêîæ ïðîâîäèòèìóòü ì³í³-îïèòóâàííÿ ñåðåä íàñåëåííÿ òà çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàâàòèìóòü ðîç’ÿñíþâàëüí³ ìàòåð³àëè. ○

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯ ÄËß Ï²ÄÏÐȪÌÖ²Â

IJËβ ÏÎÑËÓÃÈ Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà 5 ãðóäíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ Ïðîãðàìè ä³ëîâèõ êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã (BAS) ªÁÐÐ. Ôàõ³âö³ ªÁÐÐ ïðîäåìîíñòðóþòü ìîæëèâîñò³ BAS äëÿ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó é óñï³øíî ðåàë³çîâàí³ ïðîåêòè â Óêðà¿í³. Ó÷àñíèêè çàõîäó çìîæóòü îòðèìàòè âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ùîäî Ïðîãðàìè, à ï³äïðèºìö³ ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ³íäèâ³äóàëüíî ïðîêîíñóëüòóâàòèñü ç ôàõ³âöÿìè ùîäî ðîçâèòêó âëàñíî¿ ñïðàâè. ○

ÏÀÌ’ßÒ² ÂÀ²ËÎÂÀ

ÒÓÐÍ²Ð Ç ÁÀÄ̲ÍÒÎÍÓ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïðîéøîâ ̳æíàðîäíèé òóðí³ð ç áàäì³íòîíó, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó Óêðà¿íè Êîñòÿíòèíà Âàâ³ëîâà. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 50 ñïîðòñìåí³â ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ òà ³íøèõ êðà¿í. 24 ñïîðòñìåíè ã³äíî ïðåäñòàâèëè Äí³ïðîïåòðîâùèíó. Ñåðåä íèõ - ïåðåìîæö³ ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü Êèðèëî Ëåîíîâ, Ìàð³ÿ Ðóäü, Àíäð³é dzíóõîâ òà Ñåðã³é Ãàðèñò.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

94-ÒÀ в×ÍÈÖß ÄÍÓ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà â³äçíà÷èâ 94-é äåíü íàðîäæåííÿ. Íà ñâÿòêîâîìó âå÷îð³ â Ïàëàö³ ñòóäåíò³â ïðèâ³òàëè çàñëóæåíèõ ïðàö³âíèê³â âèøó òà íàéêðàùèõ ñòóäåíò³â. Êð³ì òîãî, ïðîâåëè ìàéñòåð-êëàñè ç âàëüñó òà ñó÷àñíîãî òàíöþ, êîíêóðñè íà êðàùó òàíöþâàëüíó ïàðó, â³êòîðèíó «Ïîäîðîæ ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿠Ïàëàöó ñòóäåíò³â», ïîêàç êîëåêö³¿ âå÷³ðíüîãî îäÿãó òà ñâÿòêîâó ëîòåðåþ. ○

ÏÎÊÐÀÙÈËÈ ÏÎÑËÓÃÈ

Ó çâ’ÿçêó ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí òà ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â ³ç 1 ãðóäíÿ âñ³ ïëàòí³ òóàëåòè íà çàë³çíè÷íèõ âîêçàëàõ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ïðàöþþòü áåçêîøòîâíî. Âñüîãî íà âîêçàëàõ ìàã³ñòðàë³ ôóíêö³îíóâàëè 14 òàêèõ òóàëåò³â: Äí³ïðîïåòðîâñüê-Ãîëîâíèé òà Äí³ïðîïåòðîâñüê-ϳâäåííèé, Çàïîð³ææÿ-1, Äæàíêîé, ѳìôåðîïîëü, Ñåâàñòîïîëü, Ôåîäîñ³ÿ, ªâïàòîð³ÿ, Ïîëîãè, Ìåë³òîïîëü, Êðèâèé гã òà Êðèâèé гã-Ãîëîâíèé, Àïîñòîëîâå òà Ï`ÿòèõàòêè-Ïàñàæèðñüêèé. ○

²ÉÑÜÊβ ÐÀÐÈÒÅÒÈ

ÊÎËÅÊÖ²ß ÇÁÐί Ó Â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íîìó êëóá³ ³ìåí³ êàï³òàíà Àíäð³ÿ Ãðÿçíîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ÍÃÓ ïðåäñòàâèëè âèñòàâêó «Âîãíåïàëüíà çáðîÿ: ³ñòîð³ÿ òà ïåðñïåêòèâà». Íà í³é åêñïîíóâàëèñÿ áîºïðèïàñè ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. dzáðàâ òàêó óí³êàëüíó êîëåêö³þ âèïóñêíèê âèøó Áîãäàí Êî÷èëîâ. Õëîïåöü ïðîäåìîíñòðóâàâ êóëåìåòè, êàðàá³íè-ìàóçåðè ³íîçåìíîãî òà â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà ³ íàâ³òü ïîêàçàâ, ÿê ñòð³ëÿòè ç íèõ. ϳä ÷àñ âèñòàâêè ìîæíà áóëî ïåðåãëÿíóòè é ô³ëüìè ïðî çáðîþ. ○

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384)

туации могло бы стать решение властей, позволяющее эвакуацию «пришвартованных» в неположенных местах автомобилей, а также регулирующее график парковок. Подобные решения уже принимали в ряде городов области, но не в Днепропетровске, где эта проблема особенно

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Íà ýòîò ðàç çèìà, ïîõîæå, íå çàñòàíåò âðàñïëîõ àâòîäîðîæíûå ñëóæáû. Óñâîèâ óðîêè ïðîøëûõ ëåò, îíè ãîòîâû âñòðåòèòü âî âñåîðóæèè ïðèõîä ýòîãî ÷ðåâàòîãî ñþðïðèçàìè âðåìåíè ãîäà «НЕДОСОЛ» НА ДОРОГАХ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÒÓÀËÅÒÈ

Çèìà âðàñïëîõ íà òðàññû íå íàãðÿíåò?

ÑÂßÒÊÓÂÀËÈ ²ÌÅÍÈÍÈ

ÂÎÄÈÒÅËÜ, ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÒÓÐͲÐ

ÇÌÀÃÀÍÍß ÐÀÊÅÒÎÊ Ó ñïîðòèâíîìó çàë³ ñòàä³îíó «Ìåòåîð» â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ̳æíàðîäíîãî òóðí³ðó ç áàäì³íòîíó ïàì’ÿò³ ìàéñòðà ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó ç áàäì³íòîíó Êîñòÿíòèíà Âàâ³ëîâà.Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 70 íàéñèëüí³øèõ áàäì³íòîí³ñò³â ç óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. ³äêðèòòÿ òóðí³ðó îá’ºäíàëè ç³ ñâÿòêóâàííÿì 40-ð³÷÷ÿ Ñïîðòèâíî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ øêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ç áàäì³íòîíó ³ì. Ê. Âàâ³ëîâà, ÿêà çà ðîêè ³ñíóâàííÿ âèõîâàëà ïîíàä 200 ìàéñòð³â ñïîðòó ÑÐÑÐ òà Óêðà¿íè. Дніпропетровська обласна рада з сумом сповіщає про трагічну передчасну смерть депутата обласної ради СКОРУКА Анатолія Володимировича. Блискучий організатор, талановитий управлінець, високопорядна людина, Анатолій Володимирович був взірцем самовідданого і чесного служіння Дніпропетровщині. Професіоналізм, почуття обов'язку, чесність, справедливість і принциповість були відмінними рисами і змістом усього життя А.В.Скорука. Завдяки його активній позиції, турботі про людей і надзвичайним людським якостям його ім'я навіки залишиться у серцях тих, хто його знав. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Анатолія Володимировича Скорука. Ми поділяємо ваше горе і біль тяжкої непоправної втрати.

Наверное, в автодорожном хозяйстве, как ни в каком другом, особенно актуален мудрый совет: «Готовь сани летом…» По словам заместителя начальника отдела ОДД УГАИ в Днепропетровской области Эдуарда Збореца, еще в октябре сотрудники областной Госавтоинспекции провели проверку дорожных и коммунальных служб. Уже тогда готовность к зиме службы автомобильных дорог была на уровне 60%, а отдельные показатели вселяли уверенность в том, что это подразделение способно обеспечить нормальное функционирование транспорта. Так, 180 снегоочистителей были го-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

180 ÑÍÅÃÎÎ×ÈÑÒÈÒÅËÅÉ ÃÎÒÎÂÛ ÍÀ 90% товы к работе на 90%, а 92 единицы техники для посыпки трасс смесями - на 98%. Правда, тревогу вызывала «неукомплектованность» техники горюче-смазочными материалами… Но проверяющим пообещали, что технику обеспечат ГСМ в первой декаде декабря. По прогнозам синоптиков, этот период может преподнести погодные сюрпризы. Не исключено, что им не обрадуются до-

ÃÀÈ ÍÀÄÅÅÒÑß ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÂËÀÑÒÅÉ

рожные службы, работающие на криворожском и криничанском направлениях. По мнению Эдуарда Збореца, эти участки пока можно назвать слабым звеном в сети автодорог области изза малых запасов соли и посыпочных материалов в их «закромах».

«ЕЛОЧКИ» УБРАТЬ На уровне 85-90% к зиме готова и техника, призванная бороться с заносами и гололедом на внутригородских дорогах. Несмотря на то, что ее не хватает, сотрудники ГАИ полагают, что авралов не должно быть. Порукой тому - и внимание городских властей к состоянию коммуникаций. По инициативе городского головы Желтых Вод Анато-

ÝÄÓÀÐÄ ÇÁÎÐÅÖ, çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà ÎÄÄ ÓÃÀÈ â îáëàñòè:

- Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ áóäåò âûõîäèòü ñ ïðåäëîæåíèåì îá îáîðóäîâàíèè âñåõ ìåñò êîíöåíòðàöèè ÄÒÏ è îïàñíûõ ó÷àñòêîâ òðàññ êðàñíî-áåëûìè ïåøåõîäíûìè ïåðåõîäàìè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ âîäèòåëåé. Ìû îáðàùàåìñÿ ê âîäèòåëÿì ñ ïðîñüáîé ïðîâåðèòü ãîòîâíîñòü ñâîèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ê çèìå. лия Кузьменко, например, приобретены четыре единицы снегоуборочной техники. Сотрудники Госавтоинспекции надеются на городские власти и в решении проблемы парковок. Именно «елочки» из машин на обочинах дорог зачастую сводят «на нет» работу снегоуборочной техники, не имеющей возможности нормально маневрировать. По мнению представителей ГАИ, выходом из си-

актуальна. К слову, - именно в областном центре зарегистрировано наибольшее число мест концентрации ДТП - 24 из 36, которые значатся в городах региона. Понятно, что в зимнее время они станут объектами пристального внимания. В частности, здесь уже установлены знаки, ограничивающие скорость движения, они оборудованы специальной пленкой со светоотражающим эффектом.

ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Íîâûå ñåðâèñû «ÄÒÝÊ Äíåïðîîáëýíåðãî» ïîìîãëè óëó÷øèòü ïëàòåæíóþ äèñöèïëèíó ïîòðåáèòåëåé Çà 10 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ óìåíüøèëàñü íà 8 ìëí. ãðí. Ñî 133 ìëí. ãðí. äî 125 ìëí. ãðí. Улучшить оплату потребителей э/э Днепропетровщины помогло внедрение новых удобных сервисов, которые реализовал «ДТЭК Днепрооблэнерго». Интернет-сервис «Личный кабинет потребителя» на

сайте «ДТЭК Днепрооблэнерго» www. doe.com.ua за полтора года своей работы насчитывает уже более 42 тысяч пользователей. Сервис позволяет клиентам полностью контролировать свои расчеты за потребленную электроэнергию, самостоятельно вносить фактические показания приборов учета, быстро формировать и оплачивать счета. Интернет-сервис «Задай вопрос - получи ответ» также расположен на сай-

те компании www.doe.com. ua и позволяет клиенту в кратчайшие сроки получить справочную информацию. Новый СМС-сервис, доступный жителям Днепропетровской области с октября этого года, уже насчитывает около 6 тысяч клиентов. Сервис позволяет клиентам с помощью СМСсообщения отсылать фактические показания своего прибора учета и сразу же получать информацию о сумме своей задол-

женности (сальдо). СМС-запрос помогает потребителю получить информацию о тарифах, льготах, последнем платеже за электроэнергию. Пользователи данного сервиса на свои мобильные телефоны ежемесячно получают счета на оплату услуг. Коммерческий директор ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» Юрий Паршин отметил: «Мы стараемся сделать обслуживание «ДТЭК Днепрооблэнерго» как можно более удобным и про-

стым для потребителей. Для этого стараемся использовать передовые технологии, внедрять инновации. Мы рады, что наши усилия получили положительный отклик у жителей Днепропетровщины. Благодарим своих клиентов за своевременные расчеты за электроэнергию. Ведь высокая платежная дисциплина позволяет нам модернизировать сети, улучшать качество электроэнергии, и делать наши услуги лучше».


ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384) ○

ÏÎÐÀ Â ØÊÎËÓ

ÍÎÂÈÍÈ

Ïåøêîì ïîä ñòîë ó÷èòåëÿ?..

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÑÂßÒÊÎÂÈÉ ßÐÌÀÐÎÊ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Ó Ïàâëîãðàäñüêîìó ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿ â³äêðèëàñÿ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíà âèñòàâêà - ÿðìàðîê «Êîëüîðîâ³ â³çåðóíêè». Ó÷àñòü ó í³é âiçüìóòü 30 ìàéñòð³â òâîð÷îãî îá'ºäíàííÿ «Êîëüîðè», ÿê³ ïîêàæóòü ïîíàä 500 ðîá³ò. Íà âèñòàâö³ ìîæíà ïðèäáàòè âèøèò³ ñîðî÷êè, ðóøíèêè, ñåðâåòêè, êàðòèíè, ³êîíè, ïðèêðàñè ç á³ñåðó, íàòóðàëüíèõ êàìåí³â, ìóðàíñüêîãî ñêëà, ìèëî ðó÷íî¿ ðîáîòè, â'ÿçàí³ âèðîáè, âèðîáè, îçäîáëåí³ äåêóïàæåì, ïîäàðóíêè òà ñóâåí³ðè äî ñâÿò.

Èíîãäà ðîäèòåëè, ñòðåìÿùèåñÿ âûðàñòèòü èç ñâîèõ äåòåé ãåíèåâ, íà÷èíàþò îáó÷àòü èõ èñêóññòâàì è íàóêàì ÷óòü ëè íå ñ ïåëåíîê. È â øêîëó îòäàþò, êîãäà ó ÷àä åùå ìîëîêî íà ãóáàõ íå îáñîõëî.  îòâåò íà ýòî ïåäàãîãè íàïîìèíàþò: âñåìó ñâîå âðåìÿ ПРИКАЗ - БРАТЬ ШЕСТИЛЕТОК «Согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 2005 года, в первые классы общеобразовательных школ зачисляются, как правило, дети шести лет», - говорит начальник управления образования и науки Днепропетровского горсовета Владимир Гречин. И, судя по возрастному составу нынешних первоклашек, этот приказ в нашем городе выполняется. В нынешнем году школьный порог впервые переступили 8573 мальчиков и девочек, и только 49 из них пребывали в пятилетнем возрасте. Впрочем, как уверяет Владимир Гречин, к началу зимы большинству из этих пятилеток уже исполнилось шесть, и они влились в самую многочисленную возрастную группу первоклассников, которая насчитывает 5185 человек. Тех, кто пошел в школу с семи лет, значительно меньше - 3242. А вот восьмилеток - совсем горстка - 94.

ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐŪÑÒÐ ÏÀÖ²ªÍҲ приказ определяет оптимальный возраст для зачисления в школу. Документ только констатирует мнение педагогов, психологов, медицинских работников по вопросу, на который, в принципе, родители вправе отвечать и сами. «Только к шести годам у детей формируются косточки кистей, и они начинают правильно держать ручку, меняются зубки, и ребята могут нормально

произносить звуки», - говорит психолог городского методического центра при горсовете Лариса Нарижная. Понятно, что не только крепость ручек и прочие признаки физиологического взросления дают осознать родителям, что чаду пора покупать ранец. На принятие решения зачастую влияют три составляющие - физиологическая, психологическая и социальная готовность ре-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÅËÅÍÀ ÑÀÅÍÊÎ, äèðåêòîð ãîðîäñêîãî

ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà: - Íåêîòîðûå ðîäèòåëè ïîëàãàþò, ÷òî ÷åì ðàíüøå îíè íà÷íóò ðàçâèâàòü äåòåé, òåì áîëüøèõ óñïåõîâ òå äîñòèãíóò â æèçíè. Ïîòîìó è òîðîïÿòñÿ îòäàòü â øêîëó, íå ñâåðÿÿñü ïðè ýòîì ñ ìíåíèåì ñïåöèàëèñòîâ. Ìåæäó òåì, ëèøàÿ ÷àäà «ïîëîæåííîãî» åìó êóñî÷êà äåòñòâà, ðîäèòåëè íàíîñÿò ðåáåíêó ïñèõîëîãè÷åñêóþ òðàâìó, ïîñëåäñòâèÿ êîòîðîé ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ â äàëüíåéøåì.

ЖИЗНЬ - УЖЕ НЕ ИГРА Понятно, что вовсе не министерский

ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ ÄÎÂÅÐÜÒÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ

бенка к школе. К шести годам он, например, должен уметь жить в коллективе, общаться со сверстниками, спокойно воспринимать разлуку с мамой и понимать, что жизнь не только игра, но и труд, которым в этом возрасте и является учеба.

 ÑÑÑÐ ÒÎËÜÊÎ Â 7  ñîâåòñêîå âðåìÿ â ïåðâûé êëàññ ïðèíèìàëè òîëüêî äåòåé, äîñòèãøèõ ñåìèëåòíåãî âîçðàñòà. Ñëó÷àëèñü è èñêëþ÷åíèÿ, íî ðåäêî. БЕЗ ДЕТСАДА ЗАСАДА А помочь ребенку «созреть» для нелегкого похода по стране знаний призвано дошкольное образование. Оно не носит принудительного характера, однако государство заняло ту позицию, что все ребятишки, начиная с пяти лет, должны пройти годовую подготовку к школе. В ходе ее и происходят «социализация и адаптация» будущих учеников. Кстати, бытует мнение, что без пяти минут первоклассники обязаны уметь читать, считать и вообще быть «подкованными по многим вопросам» в противном случае у их родителей возникнут проблемы с зачислением своих чад в школу. Однако слухи об этом сильно преувеличены: достаточно владеть хотя бы основами анализа. Например, знать, что ромашка и роза - это цветы, а не домашние животные…

Ïîíàä ï'ÿòü òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ðàéîíó íàäàëè ñâî¿ äàí³ äëÿ ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ðåºñòðó ïàö³ºíò³â. Ðåºñòð ñòâîðþºòüñÿ äëÿ çðó÷íîñò³ ëþäåé: ó áóäü-ÿêîìó ì³ñö³ çà ïîòðåáè ìîæíà áóäå çâåðíóòèñÿ äî ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó ³ çàâäÿêè ìåðåæ³ ²íòåðíåò ë³êàð çìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç ìåäè÷íîþ êàðòêîþ ïàö³ºíòà i íàäàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó. Äî ñåðåäèíè ãðóäíÿ ïðîãðàìó ïîâèíí³ ââåñòè â ä³þ. ○

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ϲÄÑÓÌÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï³äáèëè ï³äñóìêè êîíêóðñó «Çóïèíèìî ÑͲĻ, ÿêèé ïðîâîäèâ Øèðîê³âñüêèé ðàéîííèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì . Ó÷í³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó ï³äãîòóâàëè ïëàêàòè, ìàëþíêè, â³ðø³, ïðîçîâ³ òâîðè, ðåêëàìí³ ïðîñïåêòè ùîäî ïðîô³ëàêòèêè ²Ë-³íôåêö³¿ ñåðåä ìîëîä³. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷èëà êðàù³ ðîáîòè ó÷í³â, óðàõîâóþ÷è â³ê ó÷àñíèê³â òà òâîð÷èé ï³äõ³ä äî âèñâ³òëåííÿ òåìè. ○

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÄÁÀÞÒÜ ÏÐÎ ×ÈÑÒÎÒÓ Çåëåíó çîíó íà ïåðåòèí³ âóëèöü ³ì. Øåâ÷åíêà òà ³ì. Ôðóíçå ó Âàñèëüê³âö³ ïëàíóâàëè ñòâîðèòè ùå äàâíî. Òà ëèøå äíÿìè, çàâäÿêè ïë³äí³é ñï³âïðàö³ îðãàí³â âëàäè òà ï³äïðèºìñòâ, áóëî âèñàäæåíî á³ëüøå 250 äåðåâ, âèâåçåíî ïîáóòîâ³ â³äõîäè òà ïîñòàâëåíî 7 êîíòåéíåð³â äëÿ ñì³òòÿ. Òàêîæ áóëî óêëàäåíî ïîíàä 100 äîãîâîð³â ³ç âëàñíèêàìè æèòëîâèõ áóäèíê³â íà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Ðàí³øå âîíè âèâîçèëè ïîáóòîâ³ â³äõîäè íà ãëèíèùå, à òåïåð êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ñì³òòºáàêàìè.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,22 грн. 6 мес. - 38,79 грн. 12 мес. - 76,38 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


8 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

ËÀÁÎÐÀÒÎÐͲ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50. ßê áóäóòü ïðîâîäèòèñü ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ â öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè? KÁàçîâ³ äîñë³äæåííÿ (àíàë³ç êðîâ³, ñå÷³, âèì³ðþâàííÿ ð³âíÿ ãëþêîçè ó êðîâ³) ìîæíà ïðîéòè áåçïîñåðåäíüî ó çàêëàäàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (â àìáóëàòîð³ÿõ). ßêùî âèíèêຠíåîáõ³äí³ñòü á³ëüø äåòàëüíîãî îáñòåæåííÿ ³ êîíñóëüòóâàííÿ, ë³êàð ïåðâèííî¿ äîïîìîãè (ñ³ìåéíèé ë³êàð, òåðàïåâò, ïåä³àòð, àêóøåðã³íåêîëîã) âèäຠíàïðàâëåííÿ äî ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó âòîðèííîãî ð³âíÿ. Îáñÿã íåîáõ³äíèõ îáñòåæåíü âèçíà÷àºòüñÿ çàõâîðþâàííÿì ïàö³ºíòà. ○

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384) ○

Êîçàêè â³äì³íèëè ê³íåöü ñâ³òó?

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

²ÐÞ - ÍŠ²ÐÞ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

УКРАЇНЦІ ЗМІНЯТЬСЯ

ÄÎÏÎÌÎÆÓÒÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÃÐÈÏÓ Îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä â îõîðîí³ çäîðîâ'ÿ, ÿêó ïðîâîäèòü îáëàñíà âëàäà, º ïðîô³ëàêòèêà ãðèïó.  îáëàñò³ ïðàöþþòü «ãàðÿ÷³» òåëåôîíè äëÿ ðåàãóâàííÿ íà âèêëèêè ãðîìàäÿí: (056) 742-87-66, 0-800-507-250; (056) 770-83-88.

ÌÎÆËȲ ÇÁί  ÒÅÕͲֲ

Ïðî 21 ãðóäíÿ ñüîãîäí³ ãîâîðÿòü âñ³ é óñþäè. ×è íàñòàíå ê³íåöü ñâ³òó? ×è òîðêíåòüñÿ ïðîðîöòâî ìàéÿ óêðà¿íö³â òà ÷è âàðòî ¿ì íåïîêî¿òèñü? Ïðî öå ðîçïîâ³â ñïàäêîºìåöü ëåãåíäàðíîãî ñ³÷îâîãî çíàõàðÿ Ìèêèòè Êîðæà Âîëîäèìèð Êîðæ

Кінець світу, в розумінні Армагеддону, українцям не загрожує - переконаний цілитель-біоенергетик Володимир Корж, оперуючи знаннями, що лишили козаки-характерники. Ми - нащадки аріїв, які першими заселили землю, тож є носіями певної «програми виживання». А отже, все здолаємо.

22 ÃÐÓÄÍß ÂÈ ÏÐÎÊÈÍÅÒÅÑÜ «ÍÎÂÎÞ ËÞÄÈÍÎÞ» Не дивно, що наші пращури обрали для поселення саме землі України. Ці краї - справжній рай: мальовничі, щедрі на природні багатства, а головне

ÏÎÄÀÐÓÂÀÒÈ ÌвÞ

Ñâÿòèé Ìèêîëàé øóêຠïîì³÷íèê³â ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Ñòàòè òð³øå÷êè ÷àð³âíèêîì òà ïîäàðóâàòè êàçêó òèì, õòî â íå¿ â³ðèòü, ï³ä ñèëó êîæíîìó. Òàê, óæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü íàïåðåäîäí³ Äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ìåøêàíö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó áëàãî÷èíí³é àêö³¿ òà çä³éñíèòè äèòÿ÷³ ìð³¿. Ó ïðèéìàëüí³ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ âæå ÷åêàþòü íà ïîì³÷íèê³â òà ïîäàðóíêè Всеукраїнське дійство «Миколай про тебе не забуде», що завітало до нас зі Львова, припало до смаку багатьом благочинним громадам. Починаючи з 2010 року, міський благодійний фонд «Твори добро» вже подарував чимало солодощів, розмальовок та іграшок дітям із малозабезпечених, неблагонадійних та багатодітних родин. Цьогорічне свято обіцяє здивувати масштабністю, яскравими емоціями та незабутнім видовищем. Подарунки для малечі збиратимуть і під час параду, і на святковому концерті, і в торговельних центрах, і, звісно, у резиденції милосердного дідугана. Прилучитися до доброї справи запрошують усіх небайдужих. За словами голови правління БФ «Твори добро» Ірини Ялози, волонтерів та водіїв, які доставляють «порції радості» адресатам, ніколи не буває багато. Але перед тим, як стати помічником, необхідно пройти спеціальний тренінг, де навчать декорування подарунків та деяких психологічних нюансів. Після чого «підлеглі» Миколая збиратимуть та

час «перехідного періоду», що почнеться 21 грудня о 21.00 («кінець світу» за пророцтвом майя) українці перенесуть все спокійно», - говорить Володимир. Проте й наших співвітчизників торкнуться події космічного масштабу: згодом люди змінять свою свідомість. Можливо, вже зранку 22 грудня хтось прокинеться «новою людиною»: матиме незвичні знання, таланти. Такі здібності спочатку здивують - добре захищені від та згодом стануть катастроф планетар- зрозумілими. ного масштабу. Тож біда обмине Україну ТРИ ДНІ та її народ - упевне- ВІДПОЧИНКУ Однак можливі ний нащадок козакахарактерника. «Коли два сценарії розвитсвіт буде трясти під ку «кінця світу». І

ÏÐÎÃÐÀÌÀ IJÉÑÒ œ 8-9 ãðóäíÿ ó ÒÖ «Òåððà», ùî íà âóë. Ïàí³êàõè, «Ìîñò-ñ³ò³» òà «Ì³ð³àäà» íà ïðîñï. ʳðîâà ïîì³÷íèêè Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ÷åêàòèìóòü íà ïðåçåíòè äëÿ ìàëåíüêèõ ìåøêàíö³â; œ 9 ãðóäíÿ îá 11.00 â³ä ïàì'ÿòíèêà Ëîìîíîñîâó (ïðîñïåêò Êàðëà Ìàðêñà) äî ÒÖ «Ïàñàæ» ïðîéäå ñâÿòêîâèé ïàðàä; œ 9 ãðóäíÿ áëèçüêî 11.30 á³ëÿ ÒÖ «Ïàñàæ» â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò. формуватимуть презенти на «Фабриці Святого Миколая», яка розпочне свою роботу вже 15-17 грудня. До кожного подарунка - індивідуальний підхід, адже потрібно врахувати, скільки малечі в родині, їхню стать, вік та уподобання. І нехай 19 грудня шоколадки, ведмежат чи набір кольорових олівців деякі діти знайдуть не під подушкою, головне - вони відчують тепло людських сердець та повірять у диво.

якщо перший буде менш помітний для більшості людей, то другий - передбачає тимчасові збої в техніці. Тож українцям слід підготуватись до 21 грудня передусім психологічно. Не панікувати. Краще, радить біоенергетик, 21,22, 23 побути вдома, з родиною, відпочити, поспати. До речі, у сні «перехід» відбудеться легше. Головне - не вірте у пророцтва тих, хто, бажаючи заробити на вашому страху, заохочує скуповувати непотрібні речі у магазинах. Це - марне витрачання грошей та сил. Не такий уже страшний той «кінець світу» , як його малюють...


ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384) ○

ÅÑÒÜ ÈÄÅß

Êóëüòóðó Äíåïðîïåòðîâñêà íàíåñóò íà êàðòó ÆÄÓÒ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Åñëè ñïðîñèòü æèòåëåé îáëàñòíîãî öåíòðà, êòî âëèÿåò íà êóëüòóðíóþ æèçíü èõ ãîðîäà, îíè, ñêîðåå âñåãî, çàòðóäíÿòñÿ ñ îòâåòîì. Ìåæäó òåì, èìåííî ãîðîæàíå è äîëæíû îïðåäåëÿòü ðàçâèòèå äàííîé ñôåðû. Â ýòîì óâåðåíû àâòîðû ïðîåêòà «Êóëüòóðíàÿ êàðòà Äíåïðîïåòðîâñêà»

Ãîðîæàíå ìîãóò «ïîáåñåäîâàòü çà êîôå» ïî ïîâîäó äàëüíåéøåé ñóäüáû êóëüòóðû Äíåïðîïåòðîâñêà è íà èíòåðíåò-ñòðàíè÷êå: www.theworldcafe.com. Âñå ïðåäëîæåíèÿ è ìíåíèÿ áóäóò îáÿçàòåëüíî ó÷òåíû.

НЕ ХВАТАЕТ ВЕЛОДОРОЖЕК Не следует воспринимать слово «карта» буквально и искать в книжных магазинах или Интернете копию территории нашего города с нанесенными на ней значками театров, клубов и стадионов. «Наш проект - это исследование ресурсов и возможностей Днепропетровска в части культурной жизни», - говорит член Ассоциации культурных инициатив «Творческий город» Юлия Овчаренко. По словам авторов этого начинания, результаты исследования будут обнародованы уже весной будущего года на интернет-страницах, которые, по всей вероятности, и станут аналогом карты в привычном понимании этого слова. Пока же идет процесс сбора и анализа информации. Его пер-

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÊÐÀÑÈÂÈÉ ÂÎÊÇÀË Ï³ä ÷àñ íîâîð³÷íèõ òà ð³çäâÿíèõ ñâÿò çàë³çíè÷íèé âîêçàë Äí³ïðîïåòðîâñüêÃîëîâíèé Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ çóñòð³÷àòèìå ñâî¿õ ïàñàæèð³â îøàòíèìè ÿëèíêàìè, ÿñêðàâèìè ïðèêðàñàìè é ï³äíåñåíèì íàñòðîºì. ˳ñîâ³ êðàñóí³ ïðèêðàøàòèìóòü âîêçàëüíèé õîë, çàë î÷³êóâàííÿ äëÿ ïàñàæèð³â ç ä³òüìè òà VIPçàë óæå ç 25 ãðóäíÿ. À êîæíå ïðèì³ùåííÿ â³ä çàë³â î÷³êóâàííÿ äî ê³ìíàò â³äïî÷èíêó òà áàãàæíîãî â³ää³ëåííÿ - îçäîáëÿòü ÿñêðàâèìè íîâîð³÷íèìè ïðèêðàñàìè òà ã³ðëÿíäàìè. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

вый этап координаторы проекта называют инвентаризацией. В ее рамках, например, состоялись встречи и с чиновниками, отвечающими за развитие культуры и спорта в областном центре, и с людьми, работающими в этих сферах. Как рассказывает руководитель Ассоциации экстремальных видов спорта Максим Семенов, встреча не только продемонстрировала заинтересованность в проекте профессионалов от культуры и спорта, но и определила некоторые потребности горожан. Например, жителям Днепро-

петровска явно не хватает мест для занятий велоспортом - велодорожки в столице Приднепровья вообще отсутствуют.

«БЕСЕДЫ ЗА КОФЕ» И это «белое пятно», похоже, - не единственное на будущей карте Днепропетровска. Пробелы в культурной жизни областного центра определит общение с горожанами, которое будет проходить в формате «бесед за кофе». Одно из таких неформальных собраний состоится уже 5 декабря в 18 часов в лекционном зале

Центральной городской библиотеки (ул. Ленина, 23). Координаторы проекта готовятся встретить людей, которые не ждут «культурных милостей» от власть имущих, а сами готовы развивать эту сферу по крайней мере, кто чем сможет. К слову, власть тоже намерена принять в этом благотворном процессе самое активное участие. Как рассказывает координатор проекта Владимир Недогода,

ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐÛ ÏÐÎÅÊÒÀ ÏÎÑÎÂÅÒÓÞÒÑß Ñ ÃÎÐÎÆÀÍÀÌÈ

создание культурной карты Днепропетровска началось с заседания общественного совета при горсовете, и идея получила на этой встрече поддержку. Не исключено, что результаты инвентаризации культурной жизни и, как итог, потребностей горожан будут учтены при разработке генерального плана развития Днепропетровска. Так, в частности, произошло во Львове, где карта города разработана несколько лет назад и является руководством к действию властей. К слову, ныне культурные карты создаются в Луганске, Мелитополе, Николаеве, Одессе, Херсоне и Луцке.

ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÌÎÍÒ

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

Êðóïíåéøèé â ìèðå ïàìÿòíèê Òàðàñó Øåâ÷åíêî, íàõîäÿùèéñÿ íà Êîìñîìîëüñêîì îñòðîâå Äíåïðîïåòðîâñêà, îôèöèàëüíî îòêðîþò â 2014-ì. Óñòàíàâëèâàòü ÷àñòè Сегодня памятник нахо- ñêóëüïòóðû íà íîâûé ïîñòàìåíò íà÷íóò óæå â äåêàáðå дится на металлургичес- ýòîãî ãîäà специального парома. Монтаж скульптуры планируют завершить уже до конца года, но на этом реконструкция не закончится. Далее последует этап грунтовки, покраски памятника, облагородят и прилегающую территорию. Учредитель компании «Атомстройнадзор», отвечающей за демон-

Ó ì³ñò³ ìàéáóòí³ ë³êàð³ é àêóøåðè âçÿëè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³. Öå âæå ñüîì³ ïîñï³ëü çìàãàííÿ òàêîãî ðîäó ñåðåä âèïóñêíèê³â Êðèâîð³çüêîãî ìåäêîëåäæó, ÿê³ îáðàëè ñïåö³àëüíîñò³: ë³êàðñüêà òà àêóøåðñüêà ñïðàâà. Ó÷àñíèêè ïîâèíí³ áóëè ïðîéòè êîìï’þòåðíå òåñòóâàííÿ, à ïîò³ì ïîêàçàòè íà ïðàêòèö³, ÿê óì³þòü íàäàâàòè íåâ³äêëàäíó äîïîìîãó. ○

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÀÌ'ßÒÍÈÊ ÌÅÕÀͲÇÀÒÎÐÀÌ Íà Ïîêðîâùèí³ â³äðåñòàâðóâàëè ïàì'ÿòíèê ïåðøèì ìåõàí³çàòîðàì. Òàêèé ïîäàðóíîê äëÿ æèòåë³â ðàéîíó çðîáèëî ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Á³çîí». Îíîâëåíèé ïàì'ÿòíèê - òðàêòîð «Óí³âåðñàë-2» - â³äíèí³ áóäå ñòîÿòè íà ïîñòàìåíò³, á³ëÿ ÿêîãî òàêîæ âñòàíîâëåíî ïëóã 1863 ðîêó âèïóñêó. Ïàì'ÿòíèê ïåðøèì ìåõàí³çàòîðàì ðàéîíó, ùî çíàõîäèâñÿ íà ðîç³ âóëèöü 50 ðîê³â Æîâòíÿ ³ ïðîâóëêó Ïîëüîâèé, ïåðåíåñëè íà îäèí êâàðòàë íèæ÷å. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

Âîçâðàùåíèå Êîáçàðÿ íà÷èíàåòñÿ ìîíòàæ

ком заводе в Днепродзержинске и уже готов к сборке. На 50% осуществлены монтажные работы. Если позволят погодные условия, то на следующей неделе строители приступят к установке памятника на отреставрированный, усиленный постамент на Комсомольском острове. Днепропетровского Кобзаря доставят туда по реке с помощью

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜʲ ÏÅÐÅÃÎÍÈ

таж, монтаж и реконструкцию, Александр Бутенко предполагает, что уже до 9 марта 2013-го работы по самой скульптуре закончатся. Строители уверены, что и она, и постамент прослужат городу не один десяток лет и будут достойным символом Днепропетровска.

Среди вопросов, которые сегодня еще требуют решения, - оплата работ по скульптуре. На ее комплексную реконструкцию на протяжении 2011-2012 годов выделено почти 5 млн. грн. За постамент город уже полностью расплатился с подрядчиком (2 млн. грн.), а вот реконструкцию памятника, его демонтаж и монтаж компания-подрядчик пока осуществляет за собственные средства. Но вскоре и эта проблема решится - обещает председатель Жовтневого районного совета Днепропетровска Виктория Лукашова.

ÊÐÈÕ²ÒÊÈ-ÕÓÄÎÆÍÈÖ² Îáëàñí³ çìàãàííÿ ã³ìíàñòîê ç ðîìàíòè÷íîþ íàçâîþ «Êðèõ³òêà» ç³áðàëè ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Ïàâëîãðàäà, ͳêîïîëÿ, Êðèâîãî Ðîãà òà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà 240 ñïîðòñìåíîê 5-9 ðîê³â. Õâèëþâàííÿ, àðòèñòèçì òà åìîö³éí³ñòü, ïëàñòè÷í³ âïðàâè ç³ ñòð³÷êîþ, ñêàêàëêîþ, ì’ÿ÷åì - ï³ä ÷àñ òóðí³ðó ìàëåíüê³ ã³ìíàñòêè ïåðåâåðøèëè âñ³ ñïîä³âàííÿ íàñòàâíèê³â òà áëèçüêèõ. Àëå ó íåëåãêîìó ñóïåðíèöòâ³ íàéá³ëüøå âèä³ëèëèñü þí³ äí³ïðîäçåðæèíñüê³ «õóäîæíèö³», ÿê³ çàâîþâàëè ìàéæå ï³âñîòí³ ìåäàëåé ð³çíîãî ãàòóíêó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384)

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ îáëàñíî¿ ðàäè â³ä 27 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ 194-10/V² «Ïðî îáëàñíèé áþäæåò íà 2012 ð³ê» Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом Украї ни, Законом України «Про місцеве само врядування в Україні», ураховуючи вис новки постійних комісій обласної ради, обласна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити розпорядження голо ви обласної ради від 24 жовтня 2012 року №270р, від 26 жовтня 2012 року № 278р, від 01 листопада 2012 року № 280р та від 13 листопада 2012 року № 291р «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 19410/VІ «Про обласний бюджет на 2012 рік». 2. Внести до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 19410/VІ «Про обласний бюджет на 2012 рік» такі зміни: 2.1. Пункт 1 викласти в новій ре дакції: «Установити загальний обсяг до ходів обласного бюджету на 2012 рік у сумі 8627049,4 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюд жету визначити у сумі 7450188,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету 1176860,5 тис. грн. (додаток 1)». 2.2. Пункт 2 викласти в новій ре дакції: «Затвердити загальний обсяг ви датків обласного бюджету на 2012 рік у сумі 8718300,8 тис. грн., у тому числі об сяг видатків загального фонду бюджету у сумі 7047708,1 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1670592,7 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюд жетів (додаток 2) та головними розпо рядниками коштів (додаток 3)». 2.3. Пункт 3 викласти в новій ре дакції: «Установити профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 402480,7 тис. грн., у тому числі: профіцит у сумі 416387,7 тис. грн., напрямом використання якого визначи ти передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціаль ного фонду) (додаток 6); дефіцит у сумі 13907,0 тис. грн. на суму розподіленого вільного залишку коштів, який утворився станом на 01 січня 2012 року». 2.4. Пункт 4 викласти в новій ре дакції: «Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 494120,6 тис. грн., джерелом покриття якого визначити: надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціально го фонду) в сумі 416387,7 тис. грн. (до даток 6); розподілений залишок коштів, який утворився станом на 01 січня 2012 року, в сумі 77732,9 тис. грн.». 2.5. Пункт 6 викласти в новій ре дакції: «Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік: додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюд жетів для бюджетів міст та районів у сумі 54620,3 тис. грн.; додаткової дотації на оплату праці працівників бюджетних установ у сумі 4966,6 тис. грн.; додаткової дотації на стимулювання місцевих органів влади за перевиконан ня річних розрахункових обсягів подат ку на прибуток підприємств та акцизно го податку у сумі 186202,5 тис. грн.; додаткової дотації на покращення надання соціальних послуг найуразливі шим верствам населення у сумі 21311,3 тис. грн.; субвенцій із державного бюджету бюджетам міст та районів у сумі 3624570,2 тис. грн., із них: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інва лідам з дитинства, дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 2166454,7 тис. грн.; на надання пільг та житлових суб сидій населенню на оплату електро енергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квар тирної плати (утримання будинків і спо руд та прибудинкових територій), виве зення побутового сміття та рідких нечи стот у сумі 596064,7 тис. грн.;

на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електро енергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг теп ло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати час тини доходів у зв'язку з відміною подат ку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок ак цизного податку з пального і на компен сацію за пільговий проїзд окремих ка тегорій громадян у сумі 174068,2 тис. грн.; на надання пільг та житлових суб сидій населенню на придбання твердо го та рідкого пічного побутового пали ва і скрапленого газу в сумі 39969,7 тис. грн.; на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, поз бавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихо вателям і прийомним батькам за надан ня соціальних послуг у дитячих будин ках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 35219,6 тис. грн.; на фінансування Програмпере можців Всеукраїнського конкурсу про ектів та програм розвитку місцевого са моврядування у сумі 2043,3 тис. грн.; на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, се лищних, міських голів у сумі 792,5 тис. грн.; на фінансування ремонту при міщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснен ня заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдоскона лення системи соціальної допомоги» у сумі 1,4 тис. грн.; на будівництво, реконструкцію, ре монт та утримання вулиць і доріг кому нальної власності у населених пунктах у сумі 40534,5 тис. грн.; на фінансування заходів соціально економічної компенсації ризику насе лення, яке проживає на території зони спостереження, у сумі 12593,7 тис. грн.; на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопоста чання та водовідведення, що виробля лися, транспортувалися та постачали ся населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізо ваного водопостачання та водовідведен ня тарифам, що затверджувалися та/ або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у сумі 556827,9 тис. грн.; субвенцій, що передаються з облас ного бюджету до державного бюджету на виконання програм соціальноеконо мічного та культурного розвитку регі онів, у сумі 31772,0 тис. грн., із них: на розвиток телерадіоінформацій ного простору у сумі 650,0 тис. грн.; на реалізацію заходів регіональної Програми профілактики правопору шень на 2011 2015 роки у сумі 4300,0 тис. грн.; на природоохоронні заходи у сумі 26272,0 тис. грн.; на капітальні видатки вищих на вчальних закладів області у сумі 550,0 тис. грн.; субвенцій з обласного бюджету бюд жетам міст та районів у сумі 117152,6 тис. грн., із них: на виконання обласної міжгалузе вої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 2012 роки» та соціаль ний захист населення у 2012 році у сумі 2000,0 тис. грн.; на погашення кредиторської забор гованості, зареєстрованої органами Дер

жавної казначейської служби як фінан сові зобов'язання станом на 01 січня 2012 року, за видатками за рахунок суб венції на виконання обласної міжгалу зевої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 2011 роки» та соціаль ний захист населення у 2011 році у сумі 38,7 тис. грн.; на погашення кредиторської забор гованості, зареєстрованої органами Дер жавної казначейської служби як фінан сові зобов'язання станом на 01 січня 2012 року, за видатками за рахунок суб венції на фінансування переможців об ласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року у сумі 89,0 тис. грн.; на утримання притулків для дітей у сумі 15473,1 тис. грн.; на утримання центрів соціально психологічної реабілітації дітей у сумі 5786,2 тис. грн.; на розробку схем та проектних рішень масового застосування у сумі 2948,0 тис. грн.; на збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни у сумі 1137,0 тис. грн.; на здійснення виплат соціального характеру у сумі 22,5 тис. грн.; на фінансування переможців облас ного конкурсу проектів і програм роз витку місцевого самоврядування 2011 року у сумі 3000,0 тис. грн.; на виконання заходів Програми розвитку поштового зв'язку у сумі 3350,0 тис. грн.; на соціальноекономічний розвиток регіону у 2012 році у сумі 2000,0 тис. грн.; на співфінансування органів місце вого самоврядування області учас ників спільного Проекту Дніпропет ровської обласної ради та Фонду Східна Європа у сумі 1106,2 тис. грн.; на співфінансування органів місце вого самоврядування області пере можців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжна родних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування, ЄС/ПРО ОН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, ІІ фаза» у сумі 2479,9 тис. грн.; на природоохоронні заходи у сумі 42625,9 тис. грн.; на створення навчальновиховних комплексів у сумі 7034,4 тис. грн.; на капітальні видатки та облашту вання об'єктів соціальнокультурної сфери у сумі 750,0 тис. грн; на електротеплозабезпечення насе лених пунктів у сумі 180,0 тис. грн.; на виконання заходів Програми розвитку міського електротранспорту у сумі 644,2 тис. грн.; на фінансову підтримку під приємств житловокомунального госпо дарства у сумі 1067,6 тис. грн.; на соціальноекономічний розвиток у сумі 274,7 тис. грн.; на виконання Програми розвитку молочного скотарства у сумі 780,0 тис. грн.; на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек у сумі 275,9 тис. грн.; на доочищення питної води у сумі 1665,5 тис. грн.; на облаштування спортивнодитя чих майданчиків у сумі 4900,0 тис. грн.; на виконання заходів Програми ре формування і розвитку житловокому нального господарства у сумі 3000,0 тис. грн.; на ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населе них пунктах у сумі 3875,1 тис. грн.; на проведення капітального ремон ту приміщень сільських, селищних та районних рад у сумі 1000,0 тис. грн.; на фінансування обласного конкур су «Ярмарок ідей2011» у сумі 500,0 тис. грн.; на співфінансування органів місце вого самоврядування області пере можців Всеукраїнського конкурсу про ектів і програм розвитку місцевого са моврядування у сумі 80,0 тис. грн.; на фінансування обласного конкур су мініпроектів з енергоефективності

та енергозбереження серед локальних громад у сумі 4983,8 тис. грн.; на придбання проекторів до муль тимедійних дощок у сумі 280,0 тис. грн.; на придбання ноутбуків молодим вчителям у сумі 192,0 тис. грн.; на проведення розмежування земель державної та комунальної власності, інвентаризації земель населених пунктів, здійснення нормативної грошо вої оцінки земель населених пунктів у сумі 3612,8 тис. грн.; субвенцій іншим бюджетам на вико нання інвестиційних проектів у сумі 1358,5 тис. грн.; субвенцій на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 56877,5 тис. грн.; субвенцій з інших бюджетів на ви конання інвестиційних проектів у сумі 49343,7 тис. грн.; субвенцій, що передаються з інших місцевих бюджетів до обласного бюдже ту, у сумі 11790,8 тис. грн., із них: на створення і використання матері альних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техно генного і природного характеру та їх наслідків у сумі 275,5 тис. грн.; на співфінансування об'єктів у сумі 4382,0 тис. грн.; на придбання предметів і обладнан ня для комунального закладу «Криво різький перинатальний центр зі стаціона ром» Дніпропетровської обласної ради» у сумі 2790,9 тис. грн.; субвенція з бюджету міста Дніпро петровська обласному бюджету на вико нання доручень виборців депутатами міської ради у сумі 901,6 тис. грн.; субвенція з бюджету Магдалинів ського району на капітальний ремонт професійнотехнічного училища № 88 у сумі 5,0 тис. грн.; на проведення розмежування земель державної та комунальної власності, інвентаризації земель населених пунктів, здійснення нормативної грошо вої оцінки земель населених пунктів у сумі 3435,8 тис. грн.». 2.6. Пункт 17 викласти в новій ре дакції: «Затвердити у складі видатків облас ного бюджету кошти на реалізацію дер жавних та регіональних галузевих про грам на загальну суму 550545,9 тис. грн. (додаток 8)». 2.7. Пункт 18 викласти в новій ре дакції: «З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до спільної власності територіальних гро мад області, передбачити кошти: керуючись статтею 71 Бюджетного кодексу України, за КТКВ 180409 «Внес ки органів влади Автономної Республі ки Крим та органів місцевого самовря дування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності» комуналь ному підприємству «Агентство регіо нального розвитку «РегіонЛідер» Дніпропетровської обласної ради» у сумі 25306,88 тис. грн. на розрахунки із бу дівництва житлових будинків на ж/м Лівобережний3 у м. Дніпропетровську, обласному комунальному підприємству «Дніпротеплоенерго» 995,0 тис. грн., дочірньому підприємству обласного ко мунального підприємства «Дніпротеп лоенерго» «П'ятихаткитеплоенерго» 28,8 тис. грн., дочірньому підприємству обласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» «Васильківкатеп лоенерго» 211,5 тис. грн., дочірньому підприємству обласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» «Петриківкатеплоенерго» 38,1 тис. грн., комунальному підприємству «Аг ропроекттехбуд» Дніпропетровської об ласної ради 1020,248 тис. грн., на приріст обігових коштів Дніпропет ровському обласному комунальному підприємству «Спецавтобаза» 6873,884 тис. грн., комунальному підприємству «Агентство регіонального розвитку «Ре гіонЛідер» Дніпропетровської обласної ради» 551,1 тис. грн., комунальному підприємству «Їдальня Дніпропетров ської обласної ради» 182,4 тис. грн., ко

мунальному підприємству «Їдальня №810 Дніпропетровської обласної ради» 246,4 тис. грн., обласному комунально му підприємству «Центр «зеленого» ту ризму та народних ремесел Дніпропет ровщини» 682,034 тис. грн., комуналь ному підприємству «Лабораторія якості життя» Дніпропетровської обласної ради 140,48 тис. грн., комунальному підприємству «Самоврядник» Дніпро петровської обласної ради 286,4 тис. грн., комунальному підприємству Дніпропетровської обласної ради «Жов товодський водоканал» 1280,9 тис. грн., дочірньому підприємству обласно го комунального підприємства «Дніпро теплоенерго» «Новомосковськтепло енерго» 500,0 тис. грн., комунальному підприємству «Житловокомунальна контора Дніпропетровської обласної ради» 213,7 тис. грн., дочірньому підприємству обласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» «П'ятихаткитеплоенерго» 100,0 тис. грн., комунальному підприємству «Мар ганецьке виробниче управління водо провідноканалізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради» 81,5 тис. грн., комунальному підприємству «Регіональний стабілізаційний фонд» Дніпропетровської обласної ради» 85,0 тис. грн., Дніпропетровському обласно му комунальному підприємству «Ва сильківський комбінат комунального господарства» 152,0 тис. грн., кому нальному підприємству «Царичанське виробниче об'єднання житловокому нального господарства» 598,0 тис. грн., комунальному підприємству «Верхньо дніпровське виробниче управління водо провідноканалізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради» 125,0 тис. грн., комунальному підприєм ству «Агропроекттехбуд» Дніпропет ровської обласної ради 13,432 тис. грн., обласному комунальному підприємству «Новомосковська пересувна механізова на колона № 91» 108,5 тис. грн. та для технічного переоснащення діючих підприємств житловокомунального гос подарства, що належать до спільної влас ності територіальних громад області, у частині проектування, придбання, пус коналагоджувальних робіт і монтажу за собів обліку споживання природного газу та відпуску води і теплової енергії за об'єктами виробниками теплової енергії та водопостачання комунально му підприємству Дніпропетровської об ласної ради «Жовтоводський водока нал» 159,376 тис. грн., обласному ко мунальному підприємству «Дніпротеп лоенерго» 196,866 тис. грн., дочірньо му підприємству обласного комунально го підприємства «Дніпротеплоенерго» «Васильківкатеплоенерго» 195,0 тис. грн., дочірньому підприємству обласно го комунального підприємства «Дніпро теплоенерго» «Новомосковськтепло енерго» 418,64 тис. грн., комунальному підприємству «Царичанське виробниче об'єднання житловокомунального гос подарства» 43,0 тис. грн.; шляхом поповнення обігових коштів за КТКВ 180410 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» комунальній установі «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради» 18657,647 тис. грн.». 3. Рекомендувати головам райдерж адміністрацій та міським головам: провести аналіз освоєння коштів з ура хуванням зареєстрованих у територіаль них органах Державної казначейської служби України фінансових зобов'язань, отриманих за рахунок додаткових дотацій з державного бюджету, та забезпечити по вернення невикористаних сум до обласно го бюджету до 20 грудня 2012 року. 4. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 3.1, 4, 6, 7, 8, виклавши їх у редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7 до цього рішення. 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціальноеконо мічного розвитку області, бюджету та фінансів. Голова обласної ради Є. УДОД м. Дніпропетровськ 23 листопада 2012 року № 35216/VІ


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384) ○

ÀÊÒÓÀËÜͲ ÏÈÒÀÍÍß

Ïðîìèñëîâà ìåäèöèíà äîçâîëèòü óáåçïå÷èòè çäîðîâ'ÿ ïðàö³âíèê³â ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ'ÿ ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ øëÿõîì â³äíîâëåííÿ ïðîìèñëîâî¿ ìåäèöèíè ðîçïîâ³äຠäèðåêòîð âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà¿íè Âàëåð³é ÀÊÎÏßÍ: «В Україні існує ціла низка нормативно-правових актів, які гарантують працівникам право на безпечну працю та на соціальний захист у разі роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці. Кожен громадянин України відповідно до статті 43 Конституції України має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Однак наявність нормативно-правових документів, які є підґрунтям для санітарного нагляду за умовами праці, моніторингу обліку профзахворювань не є достатньою умовою для розв'язання проблеми професійної патології в країні. Експерти з питань медицини праці основною причиною називають економічну неспроможність більшості підприємств і цілих галузей, руйнування системи медичного забезпечення працюючого населення та промислової медицини. Також своє занепокоєння фактичним знищенням промислової медицини, тобто медичного обслуговування, яке повинен забезпечити роботодавець своїм працівникам разом з Фондом, висловлюють наші соціальні партнери. Промислова медицина, як один з обов'язкових елементів охорони праці, має за мету убезпечити здоров'я працівників від виробничого впливу негативних факторів і небезпеки або пом'якшити наслідки цих впливів та забезпечити їм здорові умови праці. Здорові умови праці зберігають сили працівників, сприяють високій продуктивності праці. Разом з тим здорові умови праці убезпечують працівників від перевтоми, що сприяє їх активному способу життя і соціальній активності. І як наслідок, здорові умови праці впливають на збереження трудового потенціалу, який створює вало-

вий внутрішній продукт країни. Варто зазначити, що створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових умов праці є одним із положень Програми економічних реформ Президента України Віктора Януковича. Тому вважаю, що в рамках реалізації програмних завдань Президента України нам конче необхідно побудувати грамотну систему заходів, що направлені на підвищення рівня охорони праці та промислової медицини, яка дасть можливість значно скоротити рівень виробничого травматизму та професійних захворювань, покращити якість життя працівників, значно скоротити економічні втрати та підвищити економічну міць нашої держави. Також з метою розробки та реалізації державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві необхідно відновити роботу Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, яка створена відповідно до Закону України «Про охорону праці», та відповідних рад при місцевих державних адміністраціях. Крім надання першої медичної допомоги, основним завданням промислової медицини є профілактика: попередження нещасних випадків шляхом забезпечення адекватно обережного поводження з машинами та механізмами, попередження захворюваності в результаті контролю шкідливих випарів, пилу та інших шкідливих факторів, та попе-

редження стресів за рахунок максимально сприятливих обставин на робочому місці. Крім того, профілактика може бути забезпечена через регулярні медичні обстеження в цілях нагляду за станом здоров'я персоналу. Слід зазначити, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього медичного огляду під час прийняття на роботу і періодичних медичних оглядів працівників протягом трудової діяльності, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Сучасна концепція профілактики професійних захворювань, які сьогодні фіксуються все частіше, повинна передбачати визначення і застосування ефективних організаційних, технічних, технологічних, оздоровчих, компенсаційних, пільгових та інших заходів, спрямованих на управління професійними ризиками порушення здоров'я. На роботах з особливо шкідливими умовами праці повинно надаватися безплатно за встановленими нормами лікувальнопрофілактичне харчування. Питання спеціального харчування також стало предметом обговорення на засіданні робочої групи Українського державного

науково-дослідного інституту «РЕСУРС» Державного агентства резерву України, яке було організовано у вересні цього року щодо співпраці з відповідними організаціями по розробленню комплексу заходів, спрямованих на збагачення продуктів харчування і використання їх для профілактики захворювань різних груп населення. Враховуючи важливість цього питання Фонд готовий взяти участь у фінансуванні Комплексної програми збагачення продуктів харчування і використання їх для профілактики професійних захворювань у шкідливих умовах на 20132014 роки. Завданням промислової медицини є також надання невідкладної допомоги працівникам та здійснення контролю за станом здоров'я працюючих, особливо тих, які працюють у шкідливих умовах. Якщо раніше цю функцію виконували заводські, фабричні поліклініки та лікарні при підприємствах, працювали медичні пункти, зараз в умовах різкого зниження витрат на охорону праці, роботодавці відмовляються від існування на своїх підприємствах навіть медичних пунктів. На деяких з них відсутні навіть аптечки для надання першої допомоги постраждалому. Зараз престижною вважається праця, яка супроводжується соціальним пакетом для працівника. До соціального пакета входить, як правило, і медичне страхування працівників. Однак саме лікарі, які спеціалізуються на промисловій медицині, можуть найбільш кваліфіковано надавати медичну допомогу при появі перших ознак професійної захворюваності, надати правильні рекомендації щодо переведення працівника на легку працю чи заборонити його подальшу роботу у шкідливих умовах. Саме здоров'я працюючого сприяє високому рівню працездатності трудового колективу. І роботодавець повинен це усвідомлювати, вірно визначити пріоритети і зосередити організацію охорони праці на збереженні кадрового потенціалу підприємства. Тому вкрай важливо, щоб для роботодавця питання створення безпечних та нешкідливих умов праці, які б гарантували збереження життя і здоров'я працівника, стало обов'язковою умовою».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÍÀËÎà ÍÀ ÄÎÕÎÄÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ Ãîñóäàðñòâåííàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà Óêðàèíû ðàçúÿñíèëà, ÷òî ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì â Íàëîãîâûé êîäåêñ, âíåñåííûì Çàêîíîì N 4661-VI îò 24.04.12, ôèçè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå èìåþò ïðàâî íà íàëîãîâóþ ñêèäêó, ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ òàêèì ïðàâîì â òå÷åíèå âñåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, à íå òîëüêî äî 1 ìàÿ ñëåäóþùåãî ãîäà (ïèñüìî ÃÍÑÓ îò 05.10.2012 ã. ¹ 3130/0/61-12/17-1115). ○

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÇÀËÎÃ Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ ïðèâåäåí â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â Íàëîãîâîì êîäåêñå, âíåñåííûìè Çàêîíîì ¹ 4834-VI îò 24.05.12 Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ íàëîãîâîãî çàëîãà îðãàíàìè íàëîãîâîé ñëóæáû. Äîáàâëåíà íîðìà î òîì, ÷òî ïðàâî íàëîãîâîãî çàëîãà íå ïðèìåíÿåòñÿ, åñëè îáùàÿ ñóììà íàëîãîâîãî äîëãà íàëîãîïëàòåëüùèêà íå ïðåâûøàåò 20 ÍÌÄÃ (ïðèêàç ÌÔÓ îò 24.10.2012 ã. ¹ 1115). ÑÃÍÈ ïî ðàáîòå ñ ÊÏÍ â ã. Äíåïðîïåòðîâñêå ÃÍÑ ○

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÔÓ Â ÊÈÐÎÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ã.ã.ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÀÇÌÅÐÛ ÏÎÂÛØÅÍÈÉ Ê ÏÅÍÑÈßÌ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÎÉÍÛ, ÊÎÒÎÐÛÌ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 100 È ÁÎËÅÅ ËÅÒ, ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ ÂÒÐÎÅ Ïîñòàíîâëåíèåì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíè ¹908 óâåëè÷åíû ðàçìåðû ïîâûøåíèé ê ïåíñèÿì âåòåðàíàì âîéíû, êîòîðûì èñïîëíèëîñü 100 è áîëåå ëåò, âòðîå. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó âåòåðàíàì âîéíû, ëèöàì, èìåþùèì îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Ðîäèíîé, è ëèöàì, íà êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå çàêîíîâ «Î ñòàòóñå âåòåðàíîâ âîéíû, ãàðàíòèÿõ èõ ñîöèàëüíîé çàùèòû» è «Î æåðòâàõ íàöèñòñêèõ ïðåñëåäîâàíèé» è êîòîðûì èñïîëíèëîñü 100 è áîëüøå ëåò, âûïëàòà ïîâûøåíèé (íàäáàâîê) ê ïåíñèè èëè åæåìåñÿ÷íîìó ïîæèçíåííîìó äåíåæíîìó ïîñîáèþ, èëè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, âûïëà÷èâàåìîé âìåñòî ïåíñèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â òðîéíîì ðàçìåðå. Äðóãèì ëèöàì, êîòîðûì èñïîëíèëîñü 100 è áîëåå ëåò, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîâûøåíèå ê ïåíñèè èëè åæåìåñÿ÷íîìó ïîæèçíåííîìó äåíåæíîìó ïîñîáèþ èëè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, êîòîðàÿ âûïëà÷èâàåòñÿ âìåñòî ïåíñèè, â ðàçìåðå 20% ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì äëÿ ëèö, óòðàòèâøèì òðóäîñïîñîáíîñòü. Размер повышения до вступления в силу постановления № 908

Размер повышения после вступления в силу постановления № 908

%, от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность

грн.

%, от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность

грн.

Инвалиды войны I группы

50

428,00

150

1284,00

Инвалиды войны II группы

40

342,40

120

1027,20

Инвалиды войны III группы

30

256,80

90

770,40

Участники боевых действий

25

214,00

75

642,00

Участники войны, награжденные медалями

20

171,20

60

513,60

Другие участники войны

15

128,40

45

385,20

Семьи погибших и умерших инвалидов войны

42

359,52

126

1078,56

Kатегория лиц, которым исполнилось 100 лет

Семьи умерших участников войны

12

102,72

36

308,16

Герои Советского Союза полные кавалеры орденов Славы

70

599,20

210

1797,60

Бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, жены (мужья) умерших жертв нацистских преследований

10

85,60

30

256,80

%

%

20

171,20

Лица, которым исполнилось 100 и более лет и которые не принадлежат к вышеуказанным категориям граждан

Â. À. Ëèïîâà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Сесь Олександру Леонідовичу з’я витися в судове засідання 07.12.2011 р. на 11 год. до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відпові дачу по цивільній справі за позовом Шпілевої Любові Леонідівни до Сесь Олександра Леонідовича, третя осо ба Орган опіки та піклування АНД районної у м. Дніпропетровську ради про визнання таким, що втра тив право на користування житло вим приміщенням. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних ма теріалів та постановлено заочне рішення.

год. відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Бєланова Л.В. про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. № 16. У випадку вашої неявки суд розгляне справу за вашої відсут ності. При собі мати документ, що посвідчує особу.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Дніпровська, 135, каб. 303, в якості відповідача та третьої особи по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Малакової Оксани Олексіївни про звернення стягнен ня. Справа призначена до розгляду на 25 грудня 2012 р. о 09 год. 30 хв. Справу слухає суддя Головін В.О.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Овча ренка Олексія Олексійовича, 1973 У провадженні Красногвардій р.н., у судове засідання як відпові ського районного суду м. Дніпропет дача по цивільній справі № 2/422/ ровська знаходиться цивільна спра 4214/2012 р. за позовом ПАТ «Аст ва за позовом прокурора Баглій ра Банк» до Овчаренка Олексія ського району м. Дніпродзержинська Олексійовича про стягнення забор Дніпропетровської області в інтере гованості, яке відбудеться 25 груд сах держави в особі комунального ня 2012 р. о 10 год. у приміщенні закладу «Навчально виховний комп суду за адресою: 49128, Дніпропет лекс «Загальноосвітня школаінтер ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. нат зі спеціальним відділенням для Коробова, 6. каб. №225. Наслідки дітей, які потребують корекції роз неявки передбачені ст. 169 ЦПК Ук У провадженні судді Красногвар витку центр розвитку дитини «Гар раїни. дійського районного суду м. Дніпропетровська Некрасова О.О. монія» м.Дніпродзержинська» Ленінський районний суд м. знаходиться цивільна справа Дніпродзержинської міської ради та Дніпропетровська викликає Колес № 419/7257/12 за позовною заявою в інтересах малолітнього Лісняка ника Юрія Івановича як відповіда Публічного акціонерного товари Євгенія Васильовича, третя особа ча у судове засідання по цивільній ства «Комерційного банку «Приват Орган опіки та піклування Красно справі № 2/422/5021/2012 за позо Банк» до Яценка Сергія Олександро гвардійської районної у м.Дніпро вом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» в вича про стягнення заборгованості. петровську ради до Юркової Олени Відповідач Яценко Сергій Олександ Юріївни про стягнення аліментів. особі Дніпропетровських міських рович викликається в судове засі Відповідач Юркова Олена Юріївна електричних мереж до Колесника дання на 07 грудня 2012 року на 13 викликається в судове засідання на Юрія Івановича про стягнення год. 15 хв. за адресою: м. Дніпро 10 грудня 2012 року на 10 год. у при збитків, яке відбудеться 21 грудня петровськ, прт Пушкіна, 776, при міщення Красногвардійського райо 2012 року о 10 год. у приміщенні міщення Красногвардійсько район нного суду м. Дніпропетровська за суду за адресою: м. Дніпропет ного суду м. Дніпропетровська адресою: м. Дніпропетровськ, прт ровськ, вул. Коробова, 6, каб. 219. каб. № 23. Після опублікування об’я Пушкіна, буд.77б, каб. №4, справу ви в пресі відповідач вважається по слухає суддя Токар Н.В. Після опуб Ленінський районний суд м. відомленим про час і місце розгляду лікування об’яви в пресі відповідач Дніпропетровська викликає Боро справи. У разі неявки Яценка Сер вважається повідомленою про час і діна Володимира Вікторовича як гія Олександровича справу буде місце розгляду справи. У разі неяв відповідача у судове засідання по розглянуто за його відсутності. ки Юркової Олени Юріївни справу цивільній справі № 2/422/5019/ 2012 за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпро буде розглянуто за її відсутності. обленерго» в особі Дніпропетров АмурНижньодніпровський ра йонний суд м. Дніпропетровська Красногвардійський районний суд ських міських електричних мереж до повідомляє Мациборука Олександра м. Дніпропетровська повідомляє, Бородіна Володимира Вікторовича Вікторовича, що 12.12.2012 року о що в провадженні суду знаходиться про стягнення збитків, яке відбу 14 год. відбудеться судове засідан цивільна справа за позовом Органу деться 21 грудня 2012 року о 10 год. ня по цивільній справі за позовом опіки та піклування виконкому у приміщенні суду за адресою: м. ПАТ «ПриватБанк» до Мациборука Красногвардійської районної у місті Дніпропетровськ, вул. Коробова,6, О.В. про стягнення заборгованості. Дніпропетровську ради в інтересах каб. 219. Судове засідання відбудеться в при малолітнього Філь Бориса Володи міщенні суду за адресою: м. Дніпро Апеляційний суд Дніпропетров петровськ, вул. Новоселівська, 9, мировича до Волошиної Ірини Ана ської області повідомляє відповідача толіївни, Філь Володимира Борисо каб. № 16. У випадку вашої неявки Шелепова Олександра Миколайови суд розгляне справу за вашої відсут вича про позбавлення батьківських ча по справі за позовом Публічного прав та стягнення аліментів. Відпо ності. При собі мати документ, що відач, Філь Володимир Борисович, акціонерного товариства «Енерго посвідчує особу. викликається в судове засідання на постачальна компанія «Дніпрообл енерго» в особі Дніпропетровських АмурНижньодніпровський райо 19 грудня 2012 року на 10 год. 30 міських електричних мереж до Ше хв. у приміщення Красногвардій нний суд м. Дніпропетровська по лепова Олександра Миколайовича відомляє Черненка Костянтина ського районного суду м. Дніпропет про стягнення вартості неврахова ровська: пр. Пушкіна, 77б, каб. 16. Олександровича, що 12.12.2012 ної електричної енергії, відкладено року о 14 год. відбудеться судове за Після опублікування оголошення в у апеляційному суді Дніпропет сідання по цивільній справі за по пресі відповідач вважається по ровської області /м. Дніпропет зовом ПАТ «ПриватБанк» до Чернен відомленим про час і місце розгля ровськ, вул. Харківська, 13/ на 13 ка К.О. про стягнення заборгова ду справи. У разі неявки відповіда грудня 2012 р. об 11 год. У разі не ності. Судове засідання відбудеться ча Філь Володимира Борисовича явки позивачів у судове засідання, в приміщенні суду за адресою: м. справу буде розглянуто за його Дніпропетровськ, вул. Новоселів відсутності. О.М. Кононенко, суддя справа буде розглянута за їхньої ська, 9, каб. № 16. У випадку вашої Красногвардійського районного відсутності. неявки суд розгляне справу за вашої суду м. Дніпропетровська. Кіровський районний суд м. відсутності. При собі мати документ, Викликаються Малакова Оксана Дніпропетровська повідомляє То що посвідчує особу. Олексіївна, Портунов Денис Олек лошну Ірину Вікторівну, що судом у АмурНижньодніпровський райо сандрович до Павлоградського судовому засіданні о 09 год. 10 груд нний суд м. Дніпропетровська по міськрайонного суду Дніпропет ня 2012р. буде розглядатися цивіль відомляє Бєланову Ларису Володи ровської області, який знаходиться на справа № 0418/6272/2012 за по мирівну, що 12.12.2012 року о 14 за адресою: м. Павлоград, вул. зовною заявою ПАТ «ДТЕК Дніпро обленерго» в особі ДМТМ до Толош ної Ірини Вікторівни про відшкоду ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ АУКЦІОН вання збитків, /суддя Католікян з реалізації майна, що перебуває у податковій заставі та належить М.О./. Вам необхідно з’явитись у КП «Жовтоводськтепломережа» (ЄДРПОУ 23645975) зазначений час у Кіровський район ний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, буд. 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особис то або направити до суду свого

Лот 1 Відкритий склад вугілля з розван тажувальною естака дою, інв.№ 0120800 589 882,80 грн.; Лот 2 Розвантажу вальний пристрій п/по дачі (закрите), інв. №0120900 649 334,40 грн.; Лот 3 Похила естака да транспортерів т/подачі 2 підйому (надземна), інв.№ 0121000 279 714,00грн.; Лот 4 Галерея транспортерів п/подачі 1го підйому(підземна), інв.№ 0120700 461 198,40грн.; Лот 5 Розморожувальний пристрій (тепляк), інв.№2075000 702411,60грн.; Лот 6 Дробильний корпус п/подачі, інв.№ 0026400 596 397,60 грн.; Лот 7 Ж/д шлях № 24 під'їзної ТЕЦ, інв.№ 0106900 330 534,00грн.; Лот 8 Ж/д шлях №26 1 ТЕЦ, інв.№ 0107100 91 468,80грн.; Лот 9 Ємкість 1000М (2шт.), інв. 1119000 312 108,00грн.; Лот 10 Бак акумуляторний, інв.№ 733600030 310,80грн.; Лот 11 Бак акумуляторний, інв.№ 7335800 30 310,80 грн.. Усі ціни вказані з урахуванням ПДВ. Лоти 111 розташ.: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 15. Кінцевий термін надання заявок, оплати (без ПДВ): реєстр. 17 грн. та гарант. 10% від поч. ціни лота на п/р ПТБ №26009300183738 у ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, код ЄДРПОУ 25957609 за один робочий день до дати аукціону. Ознайомлення: ПН.ПТ. з 800 до 1600 за місцем розташування об'єктів про дажу. Аукціон відбудеться = 18 грудня 2012 р. об 11.00, у торг. залі ПТБ, аукний комітет, реєстрація учків Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 15. Довідки за тел. (0564) 711390, детальна інформа ція www.ekspert.dp.ua.

Печать считать недействительной на имя ЧП Нелена Анна Дмитриевна, инн. 3202714081. Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу освіти районної у місті ради. Основні кваліфікаційні вимоги до конкурсантів: вища освіта відповід ного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом в органах місцевого самовряду вання або державної служби не мен ше 3 років, достатній рівень володі ння комп’ютерною технікою, доско нале знання державної мови. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи про тягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про про ведення конкурсу, за адресою: 49127, м. Дніпропетровськ, вул. 20 річчя Перемоги, буд. 51 (к. 241). Довідки за телефонами: 7282311, 7283321.

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384) ○

представника з належно оформле ною довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення.

ності за кредитним договором, яке відбудеться 05.12.2012 року о 09 год., в приміщенні Довгинцівсько го районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоні Криворізький районний суд да Бородича, 3 каб. № 37 . У разі Дніпропетровської області по неявки справа буде розглянута за відомляє, що 18 грудня 2012 року о вашої відсутності. 09 год. відбудеться судове засідан ня по цивільній справі за позовом ЦентральноМіський районний Товариства з обмеженою відпові суд м. Кривого Рогу повідомляє, що дальністю «Кредитні Ініціативи» до 11 грудня 2012 року о 10 год. 30 хв. Серба Анатолія Івановича про стяг у залі суду № 8 ЦентральноМісько нення заборгованості. У зв’язку з го районного суду м. Кривого Рогу цим Криворізький суд Дніпропет за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер ровської області просить з’явитися шотравнева, 12, відбудеться слухан у судове засідання відповідача по ня цивільної справи за позовом справі Серба Анатолія Івановича, Кирніс Ольги Юріївни до Кирніс 01.07.1961 р.н., на 09. год. 18 груд Віктора Івановича, третя особа ня 2012 року, за адресою: м. Кри Служба у справах неповнолітніх ви вий Ріг, пр. Миру, 5А, каб. №1. У ви конавчого комітету Центрально падку вашої неявки цивільна спра Міської районної у місті ради про ва буде розглядатися за вашої позбавлення батьківських прав. На відсутності з постановленням заоч підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі ного рішення. відповідач Кирніс Віктор Іванович Ленінський районний суд м. вважається повідомленим про час і Дніпропетровська викликає Кнопо місце розгляду справи. У разі його ва Геннадія Анатолійовича як відпо неявки або його представника спра відача у судове засідання по ву буде розглянуто за його відсут цивільній справі № 2/422/1417/ ності. 2012 за позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Кнопова Г.А. про стягнен ня заборгованості за кредитним до говором, яке відбудеться 10 грудня Ленінським районним судом м. 2012 року о 09 год. у приміщенні Дніпропетровська ( суддя К.О. суду за адресою: 49099, м. Дніпро Скрипник) 23 жовтня 2012 року в петровськ, вул. Коробова, 6, каб. заочному порядку було розглянуто 221. Наслідки неявки передбачені цивільну справу № 2/422/4304/ 2012 за позовом Публічного акці ст. 169 ЦПК України. онерного товариства «Комерційний Красногвардійський районний суд банк «ПриватБанк» до Крижньо м. Дніпропетровська повідомляє, вої С.О. про стягнення заборгова що в провадженні суду знаходиться ності. Позов задоволений пов цивільна справа № 419/7794/2012 ністю, а саме: стягти з Крижньової року (провадження № 2/419/3092/ Світлани Олександрівни (і.н. 2012 року) за позовом Аннєнкової 2551418226) на користь Публічно Ольги Валеріївни до Лисенка Єгора го акціонерного товариства «Ко Станіславовича, третя особа: Крас мерційний банк «ПриватБанк» за ногвардійський РВ ГУДМС в Дніпро боргованість за кредитним догово петровській області про усунення ром №DNU0G200001222 від 21 перешкод у користуванні кварти травня 2007 року в розмірі рою. Відповідач Лисенко Єгор Стані 18441,77 доларів США (вісімнад славович викликається в судове за цять тисяч чотириста сорок один сідання на 12 грудня 2012 року на долар США, 77 центів), що за вста 08 год. 15 хв. у приміщення Крас новленим Національним банком ногвардійського районного суду м. України курсом гривні станом на Дніпропетровська за адресою: м. 06.06.2012 року складає Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 776, 147 349,73 (сто сорок сім тисяч триста каб. № 2. Після опублікування об’ сорок дев’ять гривень 73 коп.), яка яви в пресі відповідач вважається складається з заборгованості за повідомленим про час і місце роз кредитом 7707,39 дол. США, за гляду справи. У разі неявки Лисен боргованості по процентах за ко ка Єгора Станіславовича справу буде ристування кредитом 3703,33 дол. розглянуто за його відсутності. США, заборгованості по комісії за користування кредитом 638,40 Індустріальний районний суд м. дол. США, пені за несвоєчасність Дніпропетровська, розташований виконання зобовязання 5484,67 за адресою: 49074, м. Дніпропет дол. США, а також штрафів відпо ровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, відно до договору: штраф (фіксо викликає в якості відповідача Чіпак вана частина) 31,29 дол. США, Олександра Адамовича, в судове за штраф (процентна складова) 876,69 сідання, яке відбудеться о 15 год. 03 дол. США. Стягти з Крижньової грудня 2012 року, у справі за позо Світлани Олександрівни на користь вом Фоміної Ніни Григорівни про ро Публічного акціонерного товари зірвання шлюбу. Суддя Д.С. Шкля ства «Комерційний банк «Приват рук. Банк» судові витрати у розмірі 1473,50 грн. (одна тисяча чотири Довгинцівський районний суд м. ста сімдесят три гривні 50 коп.). Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає Басова Євгена Красногвардійський районний Вікторовича , 15.12.1978 р.н. як суді м. Дніпропетровська, розта відповідача до зали суду на слу шований за адресою: 49006, м. хання цивільної справи № 411/ Дніпропетровськ, прт Пушкіна, 77б, 6961/2012 за позовом публічного 27 листопада 2012 року ухвалив акціонерного товариства «Надра заочне рішення по цивільній справі Банк» до Басова Євгена Вікторо за позовом Органу опіки та піклу вича про стягнення заборгова вання виконкому Красногвардій ської районної у місті Дніпропет ровську ради в інтересах малолітніх Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» Шевченко Аліни Юріївни, Шевченко Служба у справах дітей Дніпропет= Інни Володимирівни до Шевченко ровської облдержадміністрації Ірини Володимирівни, треті особи: оголошує Обласний комунальний заклад «Бу КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ динок дитини №2», Орган опіки та ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ піклування виконкому Жовтневої головного спеціаліста відділу районної у місті ради про позбав захисту прав дитини, усиновлення

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

та розвитку сімейних форм служби у справах дітей облдержад міністрації. Претенденти на посаду повинні мати: повну вищу освіту за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліс та не менше 3 років або загальний стаж роботи у державній службі не менше 5 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 7 років; дос татній рівень володіння комп’ютер ною технікою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої дода ють особовий листок обліку кадрів, ав тобіографію, копії документів про ос віту, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою, затвердженою Законом України від 07.04.2011 № 3206VІ «Про засади запобігання і протидії корупції»». Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу. Звертатися за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Комсомольська, 34, кімната 11, тел.: 7324875, 7324874.

лення батьківських прав та стягнен няі аліментів, яким позов Органу опіки та піклування виконкому Красногвардійської районної у місті ради задоволено. Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська повідомляє, що 14 листопада 2012 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі №419/7729/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленер го» в особі Дніпропетровських міських електричних мереж до Пов па Олександра Войтеновича про відшкодування збитків, яким позов задоволено: стягнуто з Повпа Олек сандра Войтеновича в рахунок відшкодування збитків суму у розмірі 4713 грн. 23 коп. та стягну то судові витрати по справі у сумі 214 грн. 60 коп. Заяву про перегляд заочного рішення може бути пода но відповідачем до Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, буд.77б, протягом десяти днів з дня опублі кування даного оголошення. Рішен ня може бути оскаржене до апеля ційного суду Дніпропетровської об ласті в той же строк. Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 28 листо пада 2012 року винесено заочне рішення по цивільній справі за по зовом Долуденко Людмили Миколаїв ни до Рець Віктора Семеновича, 3тя особа: Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Жовтневого РВ КМУ ГУМВС Ук раїни в Дніпропетровській області про усунення перешкод у користу ванні приватною власністю. Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська (Паторжинсько го, 18А, каб. 12) 23.10.2012 ухва лено заочне рішення, яким виріше но визнати поважними причини пропуску строку та поновити пропу щений строк позовної давності на звернення до суду з позовом Луньо вій Владиславі Ігорівні. Визнати батьком Кушніренка (Луньова) Ярослава Вадимовича, 23 листопа да 1995 р.н., Кушніренка Ігоря Ва лерійовича, 20 жовтня 1974 р.н., громадянина України, уродженця м. Дніпропетровська, Україна. Жовтне вому відділу державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропет ровського міського управління юс тиції у Дніпропетровській області виключити з актового запису про народження Луньова Ярослава Ва димовича № 52 від 10 листопада 1999 року, поновленого відділом реєстрації актів громадянського ста ну виконкому Жовтневої районної ради м. Дніпропетровська відомості про батька Луньова Вадима Вале рійовича, 30 березня 1975 р.н., гро мадянина Ізраїлю. Жовтневому відділу державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровсько го міського управління юстиції у Дніпропетровській області внести відомості про батька до актового запису про народження Луньова Ярослава Вадимовича № 52 від 10 листопада 1999 року, поновленого відділом реєстрації актів грома дянського стану виконкому Жовтне вої районної ради м. Дніпропет ровська: батьком дитини записати Кушніренка Ігоря Валерійовича, 20 жовтня 1974 р.н., громадянина Ук раїни, уродженця м. Дніпропетров ська, Україна. Стягти з Луньова Ва дима Валерійовича на користь Лу ньової Владислави Ігорівни, Кушні ренка Ігоря Валерійовича у рахунок відшкодування судових витрат судо вий збір у розмірі 107,30 грн. (сто сім гривень 30 коп.).

Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровське пасажирське вагонне депо» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з постановою КМУ від 13.02.02 № 302 для своїх промислових дільниць, а саме: Основний майданчик (49064, м. Дніпропетровськ, вул. Калініна, 42б). Ос новними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту, оксид вуглецю, діок сид сірки, тверді речовини, залізо та його сполуки, манган. Загальна кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складає 20,725 т/рік (крім того, важкі метали та парникові гази 2239,812 т/рік), від пересувних 8,774 т/рік. База обслуговування пасажирів ст. Дніпропетровськ (49600, м. Дніпро петровськ, пл. Островського, 3). Основними забруднюючими речовинами є: пари оцтової кислоти, оксид вуглецю, тверді речовини. Загальна кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складає 0,0128 т/ рік, від пересувних 2,33 т/рік. Пункт технічного обслуговування вагонів ст. ДніпропетровськПівденний (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Лоцманський узвіз, 22д). Основними заб руднюючими речовинами є: тверді речовини, залізо та його сполуки, ман ган. Загальна кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складає 0,028 т/рік. Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають технологічно му регламенту і проектним показникам, згідно з вимогами природоохорон ного законодавства. Громадські організації та приватні особи із зауваженнями та пропозиція ми можуть звернутися в місячний термін за адресою: Управління охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради, Відділ промис лової екології та екологічних програм, 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 75, тел. 7442500.


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384) ○

ÂÀËÅÐ²É ÃÐÎÌ×ÅÍÊÎ, ÏÐÎÐÅÊÒÎÐ Ç ÍÀÓÊÎÂί ÐÎÁÎÒÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎв¯

Ó ëèñòîïàä³ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é êîíñåðâàòî𳿠³ì. Ì. Ãë³íêè â³äáóâñÿ V²² ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà «Ìóçèêà áåç ìåæ», ÿêèé áàãàòîãðàííî ïðåäñòàâèâ øåäåâðè êëàñè÷íî¿ àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè

ÑÂ²Ò ÌÓÇÈÊÈ

ÍÎÂÈÍÈ

³ä êëàñèêè äî äæàçó

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÃÐÀÔ²Ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí ïîñàäîâèìè îñîáàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ãðóäåíü 2012 ðîêó

СОЛЬНІ ПРОГРАМИ Проректор Московської консерваторії ім. П.І. Чайковського Олександр Бондурянський, іспанський піаніст Клаудіо Мартінес, професор Женевської консерваторії Денис Северін, соліст Московської філармонії Євген Михайлов, професор Одеської музичної академії ім. А. Нежданової Василь Навротський, ректор Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Юрій Новіков, лауреат міжнародних конкурсів Вадим Холоденко представили не лише сольну концертну програму. Музиканти провели низку майстеркласів, творчих зустрічей зі студентами, викладачами, з усіма шанувальниками

класичного музично- журі конкурсу всего мистецтва. світньо відомі музиканти. Це - народний ЄДИНА МЕТА артист України, гоТа на цьому цікаві ловний редактор журзаходи в Дніпро- налу «Джаз» Валерій петровській консерва- Титаренко; заслужеторії не закінчились. ний артист України, Вже 14-15 грудня зак- завідувач кафедри лад стане центром ук- «Музичне мистецтво раїнського джазового естради» Донецької мистецтва. ІІІ Відкри- музичної академії тий конкурс джазо- ім. С. Прокоф’єва Анавих виконавців Украї- толій Лозовський; дони «У світі джазу» цент кафедри «Муоб’єднає понад 60 зичне мистецтво джаучасників з різних ре- зу та естради» Харківгіонів нашої держави ського університету в єдиній меті - вдоско- мистецтв ім. І. Котляналити мистецтво ревського Сергій Даджазової імпрові- видов; солістка презизації. Серед членів дентського оркестру Російської Федерації Катерина Черноусова; лауреат міжнародних конкурсів, викладач кафедри «Му-

ÑÅÐÅÄ ×ËÅͲ ÆÓв ÂÑÅѲÒÍÜΠ²ÄÎ̲ ÌÓÇÈÊÀÍÒÈ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÞ ²²² ³äêðèòèé êîíêóðñ äæàçîâèõ âèêîíàâö³â Óêðà¿íè «Ó ñâ³ò³ äæàçó» 14 ÃÐÓÄÍß: 12.00 - â³äêðèòòÿ êîíêóðñó òà êîíêóðñí³ ïðîñëóõîâóâàííÿ, 18.00 - êîíöåðò ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ êîíñåðâàòî𳿠³ì. Ì. Ãë³íêè. 15 ÃÐÓÄÍß: 09.00 - êîíêóðñí³ ïðîñëóõîâóâàííÿ, 16.00 - êîíöåðò ÷ëåí³â æóð³ òà ãîñòåé ²²² ³äêðèòîãî êîíêóðñó äæàçîâèõ âèêîíàâö³â Óêðà¿íè «Ó ñâ³ò³ äæàçó». зичне мистецтво естради» Київського інституту музики ім. Р. Глієра Дмитро Олександров; завідувач відділом «Музичне мистецтво естради» Одеського училища мистецтв та культури ім. К. Данькевича, лауреат міжна-

родних та всеукраїнських джазових фестивалів Олексій Пєтухов. Організатори заходу - Національна Всеукраїнська музична спілка та Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки.

ÊÐÀÙ² ÏÎÅÒÈ ² ÏÐÎÇÀ¯ÊÈ

Âîíè ï³øëè ³ç æèòòÿ ìîëîäèìè ÂÀËÅÐ²É ÒÅÐDz

29 ëèñòîïàäà 1982 ðîêó íà 51-ìó ê³ëîìåòð³ òðàñè Äí³ïðîïåòðîâñüê-Êðèâèé гã ñòàëàñÿ ñòðàøíà òðàãåä³ÿ. Òîä³ çàãèíóëè êðàù³ ïîåòè ³ ïðîçà¿êè ë³òåðàòóðíî¿ ñòó䳿 «Ðóäàíà» ç Êðèâîãî Ðîãó У цей роковий день водій мікроавтобуса РАФ через наїзд на автопокришку, що лежала на дорозі, зіткнувся із зустрічним автобусом «Ікарус-225». Через це водій РАФу і семеро пасажирів загинули, десятеро були травмовані... У наші дні ця новина облетіла б усі телеканали країни. Тоді, тридцять років тому, радянська влада наказала ЗМІ мовчати, наче нічого не сталося.

...У далекому 82-му обком комсомолу проводив обласний конкурс літературних студій, за результатами якого «Рудана» посіла перше місце. 29 листопада поети і прозаїки цієї літературної студії брали участь у зйомках телепрограми, коли ж поверталися додому сталась аварія. Запис передачі, на жаль, не зберігся. Але існує людська пам’ять. У той трагічний вечір я був поруч зі

Ç ÌÎÌÅÍÒÓ ÒÐÀÃÅIJ¯ ÌÈÍÓËÎ 30 ÐÎʲ своїми друзями - Борисом Жуковським і Сергієм Моховим. В останній момент відхилив запрошення Бориса поїхати до нього в гості...

Тридцять років проминуло, але дуже хочеться, щоб знову згадали їхні імена: Лариса Лазірко, Володимир Волошин (справжнє прізвище Гупало), Анатолій Перетяченко, Сергій Мохов, Надія Іваницька, Геннадій Савченко, Борис Жуковський.

ÐÎÇÃËßÍÓÒÎ ÊÎËÅòªÞ ÐÀÕÓÍÊÎÂί ÏÀËÀÒÈ 24.10.2012

ʲËÜʲÑÒÜ ÏÅÐŲÐÎÊ ÇÐÎÑÒÀª, À ÂÈÐÎÁÍÈ×ÈÉ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌ ÍÅ ÇÍÈÆÓªÒÜÑß Êîëåã³ÿ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè ðîçãëÿíóëà ðåçóëüòàòè àóäèòó åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ó 2010-2011 ðîêàõ ³ â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2012 ðîêó êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó â ñóì³ 32,3 ìëí. ãðí. íà âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó òà ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ³ Çàïîð³çüê³é îáëàñòÿõ. Àóäèò çàñâ³ä÷èâ, ùî ñóòòºâîãî çíèæåííÿ ïîêàçíèê³â âèðîáíè÷îãî òðàâìàòèçìó â öèõ ðåã³îíàõ ïðîòÿãîì äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó íå â³äáóëîñÿ. Âêàçàí³ îðãàíè, à òàêîæ Êðèâîð³çüêå ã³ðíè÷îïðîìèñëîâå óïðàâë³ííÿ ùîðîêó ïðîâîäèëè áëèçüêî 12 òèñ. ïåðåâ³ðîê, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ó 2010-2011 ðîêàõ ³ â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2012 ðîêó âèÿâëåíî ïîíàä 239 òèñ. ïîðóøåíü ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè òà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè. Íåçâàæàþ÷è íà öå, Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà Çàïîð³çüêà îáëàñò³ ó 2011 ðîö³ ïîñ³ëè â³äïîâ³äíî òðåòº òà ï`ÿòå ì³ñöÿ çà ê³ëüê³ñòþ íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ ïîð³âíÿíî ³ç ïîêàçíèêàìè â ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íà ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ, íåãàòèâíî âïëèâຠâ³äñóòí³ñòü ö³ë³ñíîãî ïðîãðàìíîãî äîêóìåíòà ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³. Ïðîåêò íîâî¿ Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïîë³ïøåííÿ ñòàíó áåçïåêè, ã³ã³ºíè ïðàö³ òà âèðîáíè÷îãî ñåðåäîâèùà íà 2012-2016 ðîêè, çà ÿêó â³äïîâ³äຠÄåðæã³ðïðîìíàãëÿä, ðîçðîáëÿºòüñÿ âæå ïîíàä ð³ê. Âîäíî÷àñ äîñ³ çàêîíîäàâ÷î íå âèçíà÷åíèé ìåõàí³çì øòðàôíèõ ñàíêö³é ñòîñîâíî þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á çà íåäîòðèìàííÿ íèìè â³äïîâ³äíîãî çàêîíîäàâñòâà, íåâèêîíàííÿ ïðèïèñ³â ³ ðîçïîðÿäæåíü Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó. Òàêèé ñòàí ñóòòºâî çíèæóº åôåêòèâí³ñòü íàãëÿäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êîëåã³ÿ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè òàêîæ êîíñòàòóâàëà, ùî ïåðåâ³ðåí³ òåðóïðàâë³ííÿ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó ïðèïóñêàëèñü ÷èñëåííèõ ïîìèëîê ï³ä ÷àñ ïëàíóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ ô³íàíñ³â. Ó ðåçóëüòàò³ íèìè âèòðà÷åíî íååôåêòèâíî ³ ç ïîðóøåííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ìàéæå òðåòèíó (9,6 ìëí. ãðí.) âèä³ëåíèõ êîøò³â. Ïðåñ-ñëóæáà Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384)

ØÂÈÄÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Á³ëü ó ãîðë³: ùîá íå äðàëî, íå ïåêëî ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

³ä÷óòòÿ áîëþ â ãîðë³ çíàéîìå âñ³ì ç ðàííüîãî äèòèíñòâà. Çàçâè÷àé ìè ïîâ'ÿçóºìî éîãî âèíèêíåííÿ ³ç çàñòóäîþ. Àëå íàñïðàâä³ öå ìîæå áóòè ïðîÿâîì íàéð³çíîìàí³òí³øèõ çàõâîðþâàíü, ïî÷èíàþ÷è â³ä ê³ñòî÷êè, ùî çàñòðÿãëà, ³ çàê³í÷óþ÷è íåäóãàìè êðîâ³

«ÂÐÅÄÍÀß» ÇÈÌÀ

ÕÓÆÅ Ñ ÑÅÐÄÖÅÌ Çèìà - íå ëó÷øàÿ ïîðà ãîäà äëÿ ñåðäå÷íèêîâ. Ïî äàííûì àìåðèêàíñêèõ ó÷åíûõ, ÷àñòîòà ñåðäå÷íûõ ïðèñòóïîâ çàâèñèò îò íèçêîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà. Äåëî â òîì, ÷òî õîëîäíûé âîçäóõ, êîòîðûé ìû âäûõàåì, ìîæåò íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü êèñëîðîä ïî ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìå. Çäîðîâûé îðãàíèçì ñ ýòèì ñïðàâèòñÿ, à âîò ñåðäå÷íèêàì ïðèäåòñÿ ïðèáåãíóòü ê ïîìîùè ëåêàðñòâ.

ВЧАСНО ЗРОЗУМІТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÐÓÄÍÎÅ ÌÎËÎÊÎ

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÏÍÅÂÌÎÍÈÈ Ïðè÷èíîé ñìåðòè äåòåé â âîçðàñòå äî 5 ëåò â 18% ñëó÷àåâ ÿâëÿåòñÿ ïíåâìîíèÿ. Îäèí èç ëó÷øèõ ñïîñîáîâ ïðîôèëàêòèêè - ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå, îñîáåííî â ïåðâûå øåñòü ìåñÿöåâ æèçíè ðåáåíêà. Ïî ñëîâàì ýêñïåðòîâ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàèáîëüøåìó ðèñêó çàáîëåòü ïíåâìîíèåé ïîäâåðæåíû ìàëûøè ñ îñëàáëåííîé èììóííîé ñèñòåìîé. Íåäîñòàòî÷íîå ïèòàíèå - îäíà èç ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðè÷èí «ñáîåâ». ○

«ÏÈÂÍÎÉ ÆÈÂÎÒ»

ÑËÀÁÛÅ ÊÎÑÒÈ Ëèøíèé âåñ ó ìóæ÷èí ñâÿçàí íå òîëüêî ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, íî è ñ óãðîçîé äëÿ çäîðîâüÿ êîñòåé. Ê òàêèì âûâîäàì ïðèøëè ó÷åíûå ÑØÀ. Ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè è ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðî÷íîñòè êîñòåé ýêñïåðòû îöåíèëè îáúåì æèðîâîé è ìûøå÷íîé ìàññû 36 ìóæ÷èí. Äîêàçàíî, ÷òî áîëüøîå êîëè÷åñòâî æèðà íà æèâîòå ñâÿçàíî ñ ìåíüøåé ïðî÷íîñòüþ êîñòåé. ○

ÎÏÀÑÍÎÅ ÌÛËÎ

ÀËËÅÐÃÈß Ó ÄÅÒÅÉ Ìûëî è çóáíàÿ ïàñòà ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü ðàçâèòèå àëëåðãèè ó ðåáåíêà, ïðèøëè ê âûâîäó íîðâåæñêèå ó÷åíûå. Îíè îáíàðóæèëè, ÷òî àíòèáàêòåðèàëüíîå âåùåñòâî òðèêëîçàí, èñïîëüçóåìîå â ïðîèçâîäñòâå ñðåäñòâ ëè÷íîé ãèãèåíû è êîñìåòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ, ñïîñîáíî ïîâûøàòü ðèñê àëëåðãèè ó äåòåé. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ èññëåäîâàíèÿ, åãî íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà áîëüøåé ÷àñòè êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè.

ËÈÄÅÐ ÑÐÅÄÈ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠÄËß ÌÓÆ×ÈÍ ÔÈÒÎÊÎÌÏËÅÊÑ VIGRXPLUS.

Біль у горлі може бути різним - гострим, ріжучим, тупим, ниючим, пульсуючим. Виникає посередині, ліворуч чи праворуч, з обох боків носоглотки або по всьому горлу. З'являється при ковтанні або протягом дня. Характер болю, перш за все, пов'язаний із самим захворюванням. Розібратися самотужки, де все ж таки болить, доволі складно. Зорієнтуватися допоможе місце больових відчуттів, характер болю та обставини його появи.

ФАРИНГІТ ЧИ АНГІНА? y Якщо біль супроводжується кашлем, нежитем та загальним погіршенням самопочуття, скоріш за все - це застудне захворювання або грип. y Горло дере, біль набуває постійного характеру та посилюється під час ковтання? Ці прояви можуть свідчити про гострий фарингіт - запалення слизової глотки. y Найбільш розповсюдженою причиною неприємних відчуттів у горлі є запалення мигдалин, або ангіна. Її викликають різні мікроби, які найчастіше потрапляють у горлянку при безпосередньому контакті з хворими на ангіну, при використанні брудного посуду та немитих продуктів. У такому випадку полегшення принесуть теплі полоскання з соком алое, ромашкою, евкаліптом та шавлією.

098-447-64-72

Висновок ДСЕЕ № 05.03.02. 03/10.50.8 від 17.03.2012

КІСТКА В ГОРЛІ Больові відчуття в горлі при ковтанні, що з'являються під час їжі, можуть бути викликані пошкодженням слизової стороннім предметом. Найчастіше - це рибні кісточки або м'ясні. Якщо відчуття гострого або ріжучого болю не минає і стає важко ковтати, скоріш за все ви потрапили «на гачок» рибної або іншої кістки. Проштовхувати її скоринкою хліба не варто - можна увігнати ще глибше. Краще звернутися до отоларинголога.

ДОПОМОЖЕ ТЕПЛЕ МОЛОКО Популярний народний метод «вдарити» по хворому горлу

Шляхи зараження

АСКОРБІНКА НЕ ЗАШКОДИТЬ Якими б смачними та розрекламованими не були таблетки від болю в горлі, без консультації з лікарем краще їх не ковтати, а антибіотики не варто навіть брати до рук. У таких випадках не зашкодить лише аскорбінова кислота. Також корисним буде полоскання настоями з ромашки, шавлії. А ось із інгаляціями варто не спішити. При деяких недугах вони можуть сприяти проникненню iнфекцiї вглиб диЛікування

Профілактика

Ангіна Передається повітряно крапельним шляхом. Захворюваність зростає у холодну пору року.

Підвищена температура (до 38 градусів), головний біль, ломота в суглобах, озноб, біль у горлі, збільшені підщелепні лімфовузли.

Як правило, пов'яза

ний із застудними або інфекційними захворюваннями. Розвитку сприяє переохолодження, дихання через рот, запилене повітря, перена

пруження гортані.

Охриплість, сухість та подразнення в горлі, гавкаючий кашель. Може спостерігатися утруднене дихання, синюшний відтінок шкіри, біль під час ковтання.

Головне якомога частіше полоскати горло, дотримуватися постільного режиму, температурного режиму їжі та пиття.

Загартування організму, контроль за температурним режимом (не пити холодне, тримати ноги в теплі).

Ларингіт

ÒÐÈÌÀÉÒÅ ÍÎÃÈ Â ÒÅÏ˲ ÒÀ ÑÓÕÎÑÒ²

Одна з причин виникнення

вдихання холодного чи забрудненого повітря, вплив хімічних подразників. Іноді розвивається внаслідок розповсюдження інфекції з прилеглого до глотки осередку запалення.

ÍÀÐÎÄͲ ÏÎÐÀÄÈ Õðîíi÷íi ôàðèíãiòè, ëàðèíãiòè, òîíçèëiòè, àíãiíè óñïiøíî ëiêóþòü íàñòîÿíêîþ ïðîïîëiñó. 20-30% ñïèðòîâèé ðîç÷èí ïðîïîë³ñó ñë³ä ðîçâåñòè ó âîä³ â ñï³ââ³äíîøåíí³ 1:1. Ïðè ëåãêié ôîðì³ çàïàëåííÿ ãîðëà äîñòàòíüî ùîäåííèõ çìàùóâàíü ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè öèì ðîç÷èíîì. Êð³ì òîãî, åôåêòèâíîþ º ñóìiø íàñòîÿíêè ïðîïîëiñó òà çâ³ðîáîþ. хальних шляхiв. Те саме стосується і сауни. Можливо, пара кісток і не ломить, зате на людей із температурою та інфекційним захворюванням діє не найкраще. Парна загартовує, але навіщо перенапружувати організм, який уже й так вразила недуга?

НІС ЗАХИСТИТЬ Симптоми

Обмеження Оптимізація способу голосового режиму життя і складання (5 7 днів не можна раціону правильного говорити), лужно

і здорового масляні інгаляції, харчування. полоскання горла, дієта. Заборона на алкоголь та сигарети.

Фарингіт

Ðåàëüíîå ïîâûøåíèå ïîòåíöèè, ýôôåêòèâíàÿ ïðîôèëàêòèêà ïðîñòàòèòà. ÒÎËÜÊÎ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ.

ÍÀÂײÒÜÑß ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÄÈÕÀÒÈ

гарячим молоком із содою, як виявляється, не зовсім корисний. Запалена носоглотка буде більш вдячна за тепле молоко, адже гаряче подразнює навіть здорове горло. А ще краще попити калиново-малинові чаї, напої з трав. Вони допоможуть заспокоїти хворе горло та підтримають імунітет. Проте такі напої не повинні бути кислими.

Біль у горлі (особливо при ковтанні), сухий кашель, виділення слизу та гною, незначне підвищення температури.

Передбачає усунення факторів, що спровокували захворювання. Для успішного лікування будь яких випадків фарингіту необхідна відмова від тютюнопаління.

Загартування організму, відмова від шкідливих звичок, зволоження повітря в кімнаті та періодична заміна зубної щітки.

Щоб не стати заручником хворого горла та вберегтися від застуд у зимовий період, передусім навчіться дихати носом. Вiн не лише нагрiває холодне повiтря, але й затримує збудникiв iнфекцiї - не дозволяє їм потрапити в дихальні шляхи. Важливо також постійно тримати ноги в теплі та сухості. Якщо все-таки перемерзли, якомога скоріше розітріть ступні горілкою чи спиртом, а найкраще прийміть душ, попарте ноги в гарячiй ванночцi, а потiм одягніть теплі шкарпетки та випийте гарячого чаю.


ДИВОДИВА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.12.2012 ð. ¹ 95 (1384) ○

ÂÎÊÇÀËÛ ÆÄÓÒ

Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå î ãîðîäå ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Ëþáîãî ïóòåøåñòâåííèêà, ïðèáûâàþùåãî â ãîðîä ïî æåëåçíîé äîðîãå, âñòðå÷àåò çäàíèå âîêçàëà. È îò òîãî, êàê îíî âûãëÿäèò, çà÷àñòóþ çàâèñèò ïåðâîå âïå÷àòëåíèå ïðèåçæàþùåãî î ãîðîäå.  íàøåì ñåãîäíÿøíåì îáçîðå - ñàìûå íåîáû÷íûå â ìèðå âîêçàëû

 ÂÈÊÒÎÐÈÀÍÑÊÎÌ ÑÒÈËÅ Вокзал Св. Панкраса в Лондоне одна из самых современных железнодорожных станций, оснащенных по последнему слову инженерной мысли. Здесь есть все - начиная от беспроводного интернета и заканчивая уникальной крышей из 18 тыс. самоочищающихся стекол. Это настоящая викторианская неоготика, именно такие здания всплывают у человека в памяти при словах «Викторианская эпоха».

Хайдарпаша - восточный железнодорожный вокзал Стамбула. Он представляет собой уникальное инженерное сооружение. Дело в том, что вокзал в буквальном смысле… стоит на воде. Его опорой являются более тысячи свай, упирающихся прямо в дно Босфора, а само здание окружено заливом с трех сторон. Кстати, это самый загруженный вокзал не только в Турции, но и на всем Ближнем Востоке.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÏÀÐÊ - ÍÀ ÊÐÛØÅ

 Ñàí-Ôðàíöèñêî æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë íàõîäèòñÿ ïðÿìî â öåíòðå ãîðîäà. Ýòî î÷åíü óäîáíî ñ òðàíñïîðòíîé òî÷êè çðåíèÿ, íî íå ñîâñåì ðàöèîíàëüíî ñ òî÷êè çðåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Íî óæå â 2014-ì ãîäó âñå èçìåíèòñÿ. Íåò, âîêçàë ýòîò îñòàíåòñÿ íà òîì æå ìåñòå, íî îí ïðåâðàòèòñÿ â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé êîìïëåêñ, óêðàøåíèåì êîòîðîãî ñòàíåò ïàðê, ðàñïîëîæåííûé íà êðûøå çäàíèÿ.

«ÓÏËÛÂÀÞÒ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ»

×ÈÑÒÀß «ÂÎËÍÀ» Îäèí èç ãëàâíûõ âîêçàëîâ Ìåëüáóðíà, Þæíûé Êðåñò, âîçãëàâëÿåò ñïèñîê ñàìûõ êðàñèâûõ çäàíèé ñ ôóòóðèñòè÷åñêèì äèçàéíîì. Êðûøà ýòîãî ñîîðóæåíèÿ âûïîëíåíà â ôîðìå âîëíû. Îíà íå òîëüêî ñíîãñøèáàòåëüíî âûãëÿäèò, íî åùå è âûïîëíÿåò î÷åíü âàæíûå ôóíêöèè âåíòèëÿöèè è î÷èñòêè âîçäóõà îò âûõëîïíûõ ãàçîâ.

«ÑÒÀÍÖÈß ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» Вокзал в Патагонии (Аргентина) зловеще называют «Станция Конец Света». Он является последней станцией в самом южном железнодорожном маршруте в мире. Паровозная железная дорога была построена, чтобы обслуживать тюрьму, а сейчас является достопримечательностью для туристов и предлагает экскурсионные поездки по региону.

ÑÒÀÍÖÈÞ ÓÊÐÀØÀÅÒ ÇÈÌÍÈÉ ÑÀÄ Ñ ÏÀËÜÌÀÌÈ Â ÑÂÅÒÅ ËÀÌÏ

ÏÎÕÎÆ ÍÀ ÄÂÎÐÅÖ

Возведенный в 1888 году центральный мумбайский вокзал Чатрапати Шиваджи - одно из самых удивительных зданий Индии. Особенно ночью железнодорожная станция очень красива она подсвечена сотнями разноцветных ламп. Также это одна из самых загруженных станций в стране - отсюда отправляются множество поездов во все уголки континента. Кстати, именно здесь разворачиваются события в финальной сцене знаменитого «Миллионера из трущоб».

Построенный в 1910 году вокзал КуалаЛумпур в Малайзии представляет собой здание, которое больше похоже на дворец, чем на транспортный узел. Сегодня станция утратила былую важность, так как в городе построили современный вокзал KL Sentral.

 ÖÅÍÒÐÅ - ÇÈÌÍÈÉ ÑÀÄ Àòî÷à - êðóïíåéøèé æåëåçíîäîðîæíûé óçåë Ìàäðèäà è âñåé Èñïàíèè. Îòñþäà ïîåçäà è ýëåêòðè÷êè íàïðàâëÿþòñÿ ñ òðåõ ïåððîíîâ íà þã, âîñòîê è çàïàä ñòðàíû.  ïåðåâîäå ñ èñïàíñêîãî ñëîâî Àòî÷à îçíà÷àåò «èñïàíñêèé äðîê», íèçêîðîñëûé êóñòàðíèê ñ ìåëêèìè æåëòûìè öâåòàìè.  öåíòðå ñîâðåìåííîé ñòàíöèè ðàñïîëàãàåòñÿ ñâîåîáðàçíûé çèìíèé ñàä ñ ïàëüìàìè è äðóãèìè òðîïè÷åñêèìè öâåòàìè.

ÏÐßÌÈÊÎÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

«ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ» ÍËÎ Станция Экспо в Сингапуре была построена в 2000 году. По форме она напоминает НЛО. Странная крыша отражает солнечные лучи, не позволяя воздуху в помещении перегреваться.

Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Íîðäïàðê â Àâñòðèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ íåñêîëüêî âîêçàëüíûõ êîìïëåêñîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ðàçðàáîòàí èíäèâèäóàëüíî. Ïîñòðîåí ýòîò âîêçàë â ôóòóðèñòè÷åñêîì ñòèëå, îí ñëîâíî ïåðåìåùàåò ïàññàæèðîâ â áóäóùåå. Èäåÿ ïðîåêòà ðàçðàáîòàíà àðõèòåêòîðîì Çàõîé Õàäèäîì.


ВІВТОРОК, 4 ГРУДНЯ 2012 РОКУ № 95 (1384)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Öâåòî÷íàÿ ôååðèÿ â ðóêàõ ôåè ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÅËÅÍÛ ÅÍÈÊÅÅÂÎÉ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÐÎÄÈËÈ - ÍÅÑÈÒÅ ÐÀÑÕÎÄÛ! «Ìîæíî ñ÷èòàòü áåññïîðíûì, ÷òî íà îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ, êàê è íà îòäåëüíûõ ëèöàõ, ëåæèò íðàâñòâåííàÿ îáÿçàííîñòü îêàçûâàòü, â ïðåäåëàõ âîçìîæíîñòè, ïîìîùü ëþäÿì, êîòîðûõ ïîñòèãëî áåäñòâèå, ò. å. ñòå÷åíèå òÿæêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, íåïðåäâèäåííûõ è íåîòðàçèìûõ. Íî ìóæ÷èíà è æåíùèíà, âñòóïàþùèå â áðà÷íûé ñîþç, äîëæíû çíàòü è çíàþò, ÷òî åñòåñòâåííûì ïîñëåäñòâèåì áðà÷íîé æèçíè ÿâëÿþòñÿ äåòè, ñëåäîâàòåëüíî, áðà÷íàÿ ïàðà ñîçíàòåëüíî ñòàíîâèòñÿ íà ñòåçþ äåòîðîæäåíèÿ, è ïîòîìó ïîÿâëåíèå äåòåé ó ñåìåéíûõ ëèö íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ òåì áåäñòâèåì, êîòîðûì îïðàâäûâàåòñÿ îáðàùåíèå ê áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. Îáÿçàííîñòü íåñòè ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ äåòîðîæäåíèåì, ëåæèò íà îòöå è ìàòåðè, è åñëè ñðåäñòâ ó íèõ íåò, òî îíè èëè íå äîëæíû âîâñå âñòóïàòü â áðàê, èëè äîëæíû îãðàíè÷èâàòüñÿ â áðàêå îáùåíèåì äóõîâíûì. Ðîäèòåëè, ïîñòóïàþùèå èíà÷å, çàñëóæèâàþò íå ïîääåðæêè, à îáùåñòâåííîãî ïîðèöàíèÿ. Óñìàòðèâàÿ èç âàøåãî îò÷åòà, ÷òî îãðîìíîå áîëüøèíñòâî ðîæåíèö âàøåãî ïðèþòà îòíîñèòñÿ ê æåíùèíàì ñåìåéíûì è ÷òî ýòè æåíùèíû îñâîáîæäåíû îò óïëàòû ïîëüçîâàíèÿ óñëóãàìè âàøåãî ïðèþòà, áëàãîäàðÿ ÷åìó âû èñïûòûâàåòå íåäîñòàòîê â ñðåäñòâàõ, óïðàâà íå íàõîäèò âîçìîæíûì ñîäåéñòâîâàòü âàøåé ïðîñüáå», - îòâåòèë Ãîðîäñêîé ãîëîâà Åêàòåðèíîñëàâà Ñïîñîáíûé íà õîäàòàéñòâî ðîäèëüíîãî ïðèþòà êðóæêà äàì î ñóáñèäèÿõ íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Þæíûé êðàé» 20 íîÿáðÿ 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ Ïðèõîäèò íîâûé ðóññêèé ê ñòîìàòîëîãó. Ñàäèòñÿ â êðåñëî. Âðà÷, îñìîòðåâ ðîòîâóþ ïîëîñòü, âäðóã âñêî÷èë, ñõâàòèëñÿ çà ãîëîâó, ñòàë áåãàòü òóäàñþäà è ïðè÷èòàòü: - Áîæå ìîé! ×òî æå äåëàòü?! Íîâûé ðóññêèé: - Äîê, íó ÷å òàì? ×å òû òàê âçáåëåíèëñÿ? Âðà÷: - Äà òóò ìåäèöèíà áåññèëüíà! È ÷òî òóò òîëüêî ìîæíî ïðèäóìàòü? - Äîê, íó íå òîìè, ñêàæè ïðàâäó, ïóñòü ñàìóþ ñòðàøíóþ! - Íó ñàìè íàïðîñèëèñü! Ó

âàñ ñòîëüêî äåíåã, à âñå çóáû çäîðîâûå!!! ☺ ☺ ☺ Îäíîìó ïàðíþ ïîíðàâèëàñü äåâóøêà. Îí ïîäîøåë ê íåé è ïðèçíàëñÿ â ñâîèõ ÷óâñòâàõ. Òà â îòâåò: - Ó òåáÿ åñòü òðè «ìåðñåäåñà»? - Íåò. - À äâóõýòàæíàÿ âèëëà? - Íåò. - Òîãäà ðàçãîâîð îêîí÷åí. Îí ïðèõîäèò ê îòöó è ïðîñèò ñîâåòà. Îòåö ãîâîðèò: - Íó ÷òî ÿ ìîãó ñêàçàòü... «Áåíòëè» ïðîäàøü - êóïèøü 3 «ìåðñåäåñà», íî ñíîñèòü òðè ýòàæà... ýòî íåñåðüåçíî.

Ôèàëêè ïîïóëÿðíû, êàê ñðåäè öâåòîâîäîâïðîôåññèîíàëîâ, òàê è ñðåäè ëþáèòåëåé. Ïîñëåäíèå «àòàêóþò» âûñòàâêè â íàäåæäå ïðèîáðåñòè î÷åðåäíîé «ýêñêëþçèâ», íå ïîäîçðåâàÿ, ñêîëüêî çíàíèé è ñèë íóæíî, ÷òîáû åãî âûðàñòèòü è ñîõðàíèòü. «Â³ñò³» ðåøèëè âûâåäàòü ó èçâåñòíîãî äíåïðîïåòðîâñêîãî öâåòîâîäà Åëåíû Åíèêååâîé ïàðóòðîéêó ñåêðåòîâ äëÿ ñåáÿ è ñâîèõ ÷èòàòåëåé ПЕРВЫЙ ЦВЕТОК «ЗАМУЧИЛА»… - Лена, скажите, пожалуйста, цветоводство для Вас - хобби или профессия? - Я - профессиональная швея. По сей день с удовольствием шью, но только для себя и своих близких. А цветоводство - это хобби, которое с 2004 г. стало для меня второй профессией и любимой работой. - Помните свою первую фиалку? - Еще бы не помнить… Цветок подарили бабушке, она посадила его в огромный горшок, а мне поручила поливать. Никто не сказал, как именно и я лила воду «от души». Неудивительно, что фиалка скоропостижно «скончалась», чему я обрадовалась: уход за ней удовольствия не доставлял. - Когда по-настоящему заинтересовались комнатными растениями? - После рождения первого ребенка я большую часть времени проводила

ÏÎÃÎÄÀ Вт 04.12 Ср 05.12 Чт 06.12

+1 +3 0С 0 +1 0С 2 +1 0С 1 +1 0С 0 +5 0С +4 +6 0С

півн.захід. 23 м/с півд.схід 23 м/с півд.схід 35 м/с

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ «КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

дома. Захотелось чем-то разнообразить свою жизнь, стала обращать особое внимание на цветы. Какие-то покупала сама, какие-то дарили и, в конце концов, цветов собралось столько, что через них приходилось переступать.

ШАГ ЗА ШАГОМ - К этому времени Вы, наверное, уже знали, как за ними ухаживать? - Увы, ухаживала подилетантски, растения часто пропадали. В то время книг по цветоводству в продаже практически не было. Когда я, наконец, дождалась своей очереди в библиотеке и прочитала одну из них, поняла все свои ошибки. Оказалось,

 ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÎÊÎËÎ 300 ÑÎÐÒΠÔÈÀËÎÊ что не только фиалки, но и другие цветы нельзя высаживать в большие горшки, заливать и перекармливать. - Лена, а с чего началось увлечение сортовыми фиалками? - Сначала ими «заболела» тетя - купила на рынке несколько росточков, показывала мне картинки, на которых они были изображены цветущими, и говорила: «Посмотри, какая красота, неужели такое бывает?». Моя коллекция началась с трех подаренных тетей экземпляров и разрослась как снежный ком. Сейчас меня особенно интересуют химеры - это очень редкая разновидность фиалок. - Какие-нибудь другие цветы в Вашей коллекции есть? - Кроме фиалок - бегонии, стрептокарпусы, орхидеи, папоротники. Специалист по стрептокарпусам - мой муж Павел. По профессии он инженер-

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

мостостроитель, но растениями увлекается с детства. Сам выращивал на балконе огурцы, помидоры и ни за что не хотел их есть - жалко было, они так красиво висели на ветках. Селекцией Павел занимается с 2007 г., вывел несколько десятков сортов, которые вызывают интерес не только у наших, но и у зарубежных селекционеров.

ЕСТЬ У КОГО УЧИТЬСЯ - А Вы не собираетесь осваивать премудрости селекции? - Скажем так: я пытаюсь, но пока ничего «выдающегося» не получается. Буду учиться, тем более, есть у кого. - Лена, Вы известны и как организатор выставок, а сами куда-нибудь ездите? - К сожалению, нет - не на кого оставить хозяйство. Но это не мешает общению с другими цветоводами, например, через Интернет. К тому же, на наши выставки всегда приезжают коллеги из разных городов Украины и России.

Номер підписано до друку 03.12.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1254395

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you