Page 1

ÍÀÉÌÎËÎÄØÈÉ Ó×ÈÒÅËÜ Â ÓÊÐÀ¯Í²

ÅÑËÈ ÇÂÅÇÄÛ ÇÀÆÈÃÀÞÒ...

4

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ²ËÊÓËÀ»

13 6

ËÅÃÅÍÄÀÐͲ ÀÂÒÎ

8

ßÊ ÏÎÊÐÎÂÓ ÍÀ ÑÀÌÀв ÇÓÑÒв×ÀËÈ Ïðåñâÿòó Áîãîðîäèöþ êîçàêè çäàâíà ââàæàëè ñâîºþ ïîêðîâèòåëüêîþ. Òîæ ñâÿòî Ïîêðîâè â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àëè é â³äçíà÷àþòü ç îñîáëèâîþ ëþáîâ’þ. Öüîãî ðîêó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ éîãî ïî÷àëè ñâÿòêóâàòè çàçäàëåã³äü - òàíöþâàëè, ñï³âàëè òà êóøòóâàëè ñìà÷í³ ñòðàâè.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№80 (1369) Четвер, 11 жовтня 2012 р.

12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Ç̲ÍÈ Â ÄÅÐÆÁÞÄÆÅÒ²

ÃÐÎز ÍÀ ÌÅÒÐÎ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³äïèñàâ Çàêîí ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Äåðæáþäæåòó íà 2012 ð³ê. Äîêóìåíò äîïîâíþº çàêîí ïðî áþäæåò ñòàòòåþ, çã³äíî ç ÿêîþ íàäàííÿ êîøò³â ̳íô³íîì íà çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó çä³éñíþºòüñÿ íà áåçïîâîðîòí³é îñíîâ³. Óìîâîþ º â³äøêîäóâàííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ ì³ñüêðàäîþ âèòðàò Äåðæáþäæåòó ç îáñëóãîâóâàííÿ êðåäèòó â³ä ªÁÐÐ ó ðîçì³ð³ 152 ìëí. ºâðî, ÿêèé ªâðîïà íàäàñòü íà äîáóäóâàííÿ ìåòðî. ○

×ÅÑͲ ÂÈÁÎÐÈ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÎͲÒÎÐÈÍÃÓ

5

«Ñ ãîëîäó óìåð áû áåç ñâîåé ïóáëèêè» Äåÿòåëüíîñòü Áîðèñà Áóðäû íàñòîëüêî ìíîãîãðàííà, à òàëàíòû - ñòîëü ðàçíîîáðàçíû, ÷òî èäåíòèôèöèðîâàòü åãî ñ êàêîé-òî ïðîôåññèåé íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Îí è ýðóäèò, ñíèñêàâøèé ñëàâó íà ïîëå èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð, è áàðä, è ïèñàòåëü, è êóëèíàð, è òåëåâåäóùèé… «Ïðîñòî Áîðèñ Áóðäà» - òàê ïðåäñòàâëÿëñÿ îí â Äíåïðîïåòðîâñêå, êóäà ïðèåõàë äàòü ìàñòåð-êëàññ ïî êóëèíàðèè. Ñòðåìèòåëüíûé ðèòì æèçíè íå ïîìåøàë çíàìåíèòîìó îäåññèòó îòâåòèòü íà æóðíàëèñòñêèå âîïðîñû, êîòîðûå çàäàëà è êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé».

ÏÎÃÎÄÀ Чт 11.10 cхід. 23 м/с

+15 +17 0С +9 +13 0С

Пт 12.10 півд.захід. 35 м/с

+11 +15 0С +6 +9 0С

Сб 13.10 захід. 23 м/с

+8 +13 0С +4 +9 0С

Нд 14.10 півн.схід. 45 м/с

+8 +15 0С +10 +12 0С

Пн 15.10 півд. 34 м/с

+12 +15 0С +6 +11 0С

Вт 16.10 схід. 23 м/с

+8 +13 0С +6 +90С

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ âèáîð÷îãî ïðîöåñó â Óêðà¿í³ ñòâîðåíà ñèñòåìà ìîí³òîðèíãó ³ ðåàãóâàííÿ íà ïîðóøåííÿ, çàô³êñîâàí³ â õîä³ ãîëîñóâàííÿ. ßê çàçíà÷èâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè Ç̲, äî â³äïîâ³äíî¿ ðîáîòè, çîêðåìà, çàëó÷åí³ îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ ì³ñöåâî¿ âëàäè. Çà ñëîâàìè Ãëàâè äåðæàâè, ï³ä ÷àñ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â ó êðà¿í³ ïðàöþâàòèìóòü ê³ëüêà öåíòð³â, ÿê³ ñòåæèòèìóòü çà ïåðåá³ãîì ïðîöåñó. ○

ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß

ÓͲԲÊÀÖ²ß ÒÀÐÈԲ ϳñëÿ âèáîð³â òàðèôè íà ïîñëóãè ÆÊà çá³ëüøóâàòèñÿ íå áóäóòü. Ïðî öå ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ óðÿäó ïîâ³äîìèâ Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ. ³í íàçâàâ ïðèíöèïîâî âàæëèâèì òå, ùîá «ïîë³òè÷í³ ñåçîíè» íå ïîçíà÷èëèñü íà ÿêîñò³ æèòòÿ ãðîìàäÿí. Òàêîæ Àçàðîâ çàÿâèâ, ùî óðÿä ïîâèíåí óí³ô³êóâàòè òàðèôè íà âîäîïîñòà÷àííÿ, àäæå âàðò³ñòü ö³º¿ ïîñëóãè äóæå ð³çíà ó âñ³õ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369)

ÏÐÈIJËßÞÒÜ ÓÂÀÃÓ

Äèòñàäêè îáëàñò³ ç ÷èñòîþ âîäîþ ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

ÍÀÐÀÑÒÈËÈ ÄÎÁÛ×Ó

ÃÀÇ -  ÄÎÑÒÀÒÊÅ «×îðíîìîðíàôòîãàç» â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå 2012 ãîäà íà 14,7% óâåëè÷èë äîáû÷ó ïðèðîäíîãî ãàçà íà øåëüôå ×åðíîãî ìîðÿ.  èþëå-ñåíòÿáðå óêðàèíñêîå ïðåäïðèÿòèå äîáûëî 300,9 ìëí. êóá. ì, ÷òî íà 18,2% áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2011 ãîäà. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ðîñòà äîáû÷è ñòàëè ðàáîòû ïî çàâåðøåíèþ äîîáóñòðîéñòâà Øòîðìîâîãî è Àðõàíãåëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèé è êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñêâàæèí íà Ãîëèöûíñêîì ìåñòîðîæäåíèè.  2012 ãîäó «×îðíîìîðíàôòîãàç» ïëàíèðóåò äîáûòü 1,17 ìëðä. êóá. ì ãàçà.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ

ÍÀ ÏÐÅÌÈÞ ÎÑÊÀÐ

ÓÊÐÀÈÍÀ Â ËÎÍÃ-ËÈÑÒÅ

Обласна влада приділяє значну увагу здоров’ю дітей. Відтепер вихованці дошкільних закладів ще шести міст області споживатимуть чисту воду, яка відповідає високим нормам і стандартам. Установлення систем доочистки

Ôèëüì óêðàèíñêîãî ðåæèññåðà Ìèõàèëà Èëüåíêî «ÒîòÊòîÏðîøåëÑêâîçüÎãîíü» ïîïàë â Ëîíã-ëèñò íîìèíàíòîâ íà ïðåìèþ Àìåðèêàíñêîé êèíîàêàäåìèè Îñêàð â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ôèëüì íà èíîñòðàííîì ÿçûêå». Ëåíòà îñíîâàíà íà ðåàëüíîé èñòîðèè ëåò÷èêà Ñîâåòñêîé àðìèè Èâàíà Äàöåíêî, ÷åé ñàìîëåò óïàë ïîä Ëüâîâîì. Øîðò-ëèñò íàãðàäû áóäåò îáúÿâëåí 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, à ëàóðåàòîâ Îñêàðà îãëàñÿò 24 ôåâðàëÿ â Ëîñ-Àíäæåëåñå. ○

ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ

ÂÑÅÕ ÓÂÎËÈËÈ Çà ñâÿçè ñ ìàôèåé - â îòñòàâêó. Èìåííî òàê ðåøèëî ïðàâèòåëüñòâî Èòàëèè, êîòîðîå óâîëèëî â ïîëíîì ñîñòàâå àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Ðåäæî-äè-Êàëàáðèÿ.  èòîãå íà «çàñëóæåííûé» îòäûõ îòïðàâèëèëñü ìýð è åùå 30 ÷ëåíîâ ãîðîäñêîãî ñîâåòà. Êîìèññèÿ, êîòîðàÿ íåçàäîëãî äî ýòîãî áûëà íàïðàâëåíà â ãîðîä, îáíàðóæèëà ñâÿçè íåñêîëüêèõ ÷èíîâíèêîâ ñ «Íäðàíãåòå» - îäíîé èç êðóïíåéøèõ èòàëüÿíñêèõ ìàôèîçíûõ ãðóïïèðîâîê. Äî âûáîðîâ óïðàâëÿòü ãîðîäîì áóäóò òðè íàçíà÷åííûõ ïðàâèòåëüñòâîì êîìèññàðà. ○

ÂÎÇÄÓØÍÀß ÏÐÅÃÐÀÄÀ

ÈÑÏÓÃÀËÈÑÜ ÍËÎ ÍËÎ ïàðàëèçîâàëî ðàáîòó ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà Áåí-Ãóðèîí â èçðàèëüñêîì ãîðîäå Òåëü-Àâèâå. Âñå ðåéñû ïðèîñòàíîâèëè ïîñëå òîãî, êàê íåäàëåêî îò âîçäóøíûõ ãðàíèö Èçðàèëÿ áûë çàôèêñèðîâàí íåêèé íåîïîçíàííûé ëåòàþùèé îáúåêò. Ïîñëå ñèãíàëà òðåâîãè â âîçäóõ ïîäíÿëè èñòðåáèòåëè, îäíàêî âûÿñíèëîñü, ÷òî îáúåêò íå ïðåäñòàâëÿåò óãðîçû. Ðàáîòó àýðîïîðòà âîçîáíîâèëè. ×òî ýòî áûëî - òàê è íå ñîîáùèëè.

ÏÈÒÍÀ ÂÎÄÀ ²ÄÏβÄÀª ÂÑ²Ì ÍÎÐÌÀÌ

Ó ðàìêàõ ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè «Ïèòíà âîäà Äí³ïðîïåòðîâùèíè», ³í³ö³éîâàíî¿ ãóáåðíàòîðîì Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì, öüîãî ðîêó â óñ³õ 75 äèòñàäêàõ øåñòè ì³ñò îáëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ (Ìàðãàíåöü, ͳêîïîëü, Îðäæîí³ê³äçå, Ïàâëîãðàä, Ñèíåëüíèêîâå, Òåðí³âêà) âñòàíîâëåí³ ñèñòåìè äîî÷èñòêè âîäè. Äî ê³íöÿ 2012 ðîêó òàê³ ñèñòåìè áóäóòü â óñ³õ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ води в дошкільних Äí³ïðîïåòðîâñüêà

Ó ÏÅÐØÓ ×ÅÐÃÓ - ÄÎØʲËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÕ Ì²ÑÒ

Окрім цього, у 2011-му 21 система доочистки питної води з'явилась у закладах соціальної сфери сільських районів. У тому числі в Апостолівському дві системи, у Верхньодніпровському – п'ять, у Криворізькому - 14.

закладах - складова комплексної роботи обласної влади по забезпеченню чистою питною водою закладів соціальної сфери - дитсадків, шкіл та лікарень Дніпропетровщини. «У першу чергу ми встановлюємо системи доочистки води в дошкільних закладах промислових міст з великим екологічним навантаженням. Наступний крок школи та лікарні», програми «Питна сказав губернатор вода ДніпропетровОлександр Вілкул. щини» за завданням ОБЛАДНАЮТЬ губернатора систеШКОЛИ ТА ми доочистки питЛІКАРНІ ної води були встаУ 2011 році в рам- новлені в дитсадках ках регіональної Кривого Рогу (148),

ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðèâຠðåºñòðàö³ÿ ïàö³ºíò³â ³ç ñåðöåâîñóäèííèìè çàõâîðþâàííÿìè, ÿê³ ìàþòü îòðèìàòè ðåöåïòè íà ïðèäáàííÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â çà çíèæåíèìè ö³íàìè. Íàðàç³ á³ëüøå 92 òèñ. ìåøêàíö³â îáëàñò³ âæå ìàþòü íåîáõ³äí³ ðåöåïòè «Реалізація всеукраїнського пілотного проекту з регулювання цін на лікарські засоби для осіб із гіпертонічною хворобою сприятиме більш ефективному лікуванню серцевосудинних захворювань, адже доступність медичних препаратів є важливою складовою цього процесу», - сказала начальник головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валентина Гінзбург. Пілотний проект із впровадження державного

Жовтих Вод (12), Дніпродзержинська (40), Новомосковська (8), Першотравенська (8), а також у 134 дошкільних закладах обласного центру.

Загалом до 2015 року в рамках Комплексної стратегії розвитку регіону чисту воду споживатимуть в усіх школах, дитсадках і лікарнях області.

IJÉβ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ

˳êè ìàþòü áóòè äîñòóïíèìè

регулювання цін на лікарські засоби для громадян із вказаною хворобою реалізується в рамках Соціальних Ініціатив Президента України та передбачає два етапи зниження цін на гіпотензивні препарати. На Дніпропетров-

щині перший етап реалізується з червня 2012 р. Ним передбачено встановлення граничного рівня оптово-збутових цін на лікарські засоби для лікування гіпертонії. Надбавки на них не перевищуватимуть 10% вартості препа-

рату для оптової торгівлі та 25% - для роздрібної. Створено робочу групу, контролюючу наявність в аптечних мережах зазначених препаратів та їх націнку. Другий етап проекту полягає в тому, що пацієнти за рецептом від лікаря отримуватимуть в аптеках препарати за зниженими цінами: цінову різницю компенсуватимуть державним коштом. В амбулаторіях загальної практикисімейної медицини області впроваджено реєстр пацієнтів, які мають серцевосудинні захворювання. Організовано понад 360 пунктів щоденного вимірювання артеріального тиску: в них обстежено понад 42,7 тис. мешканців області.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

ÄÈÒßײ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÈ

ÍÎÂÈÍÈ

Ïåðøèé ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Ó ÖÜÎÌÓ ÐÎÖ² ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ 300 ÌÀÉÄÀÍ×ÈʲÂ

Ìèíóëîãî òèæíÿ çà ³í³ö³àòèâîþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòЖителі прилеглих ðàö³¿, Ïî÷åñíîãî будинків висловили ãðîìàäÿíèíà Êðèâîглибоку вдячність ãî Ðîãó Âÿ÷åñëàâà владі за дитяче ігрове Çàäîðîæíîãî ïî містечко і умови, які âóëèö³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, створені для малюків. íà ìåæ³ ÄçåðæèíВ області вже ñüêîãî òà Öåíòðàëüíîтретій рік поспіль за ̳ñüêîãî ðàéîí³â підтримки губернатоÊðèâîãî Ðîãó, â³äêðèра Олександра Вілкуòî íîâèé äèòÿ÷èé ла йде масштабна роìàéäàí÷èê. Öå ïåðøå äèòÿ÷å ì³ñòå÷- ливість ігрової зони фортним для актив- можливість займати- бота з установки дитясаме в приватному ного відпочинку. ся фізичними вправа- чих майданчиків. За êî â ïðèâàòíîìó секторі. Адже це - про- Крім різноманітних ми. Будують такі май- останні два з половиñåêòîð³ ì³ñòà довження роботи з реПід час заходу Вя- алізації масштабної чеслав Задорожний програми, мета якої підкреслив важ- зробити місто ком-

гойдалок і каруселей, комплекс обладнаний спортивним спорядженням, що дає

данчики за ініціативою мешканців та із залученням спонсорських коштів.

ною роки їх по області з'явилось 530, у тому числі близько 300 - цього року.

Ïîäãîòîâêà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó â Äíåïðîïåòðîâñêå - íà ôèíèøå.  ÷àñòíîñòè, â Áàáóøêèíñêîì ðàéîíå ãîðîäà âûïîëíåíû òåêóùèå ðåìîíòû, ïðîâåðåíû ñåòè è êîòåëüíûå Здесь подготовку к новому отопительному сезону тепловики начали сразу как закончился предыдущий. Из запланированных капремонтов на сумму 5,2 млн. грн., на сегодня уже выполнено работ на 4,3 млн. грн. За эти деньги установлено новое оборудование в 64 котельных Бабушкинского района, десятках школ и детсадов, многих больниц, проведе-

Ïîäãîòîâêà ê çèìå - íà ôèíèøå ны капитальные и текущие ремонты котлов и насосов. А именно: заменены 11 котлов, 8 насосов, демонтированы 2 домовые котельные, реконструирована 1 большая котельная. За проведенные работы тепловики отчитались перед заместителем губернатора Иваном Ступаком. В случае резкого снижения среднесуточной температуры тепло в квартиры жителей они готовы подать в любой день. Если же погода будет оставаться теплой, отопительный сезон стартует по графику, 15 октября. В

ÑÒÀËÀ ÒÐÅÒÜÎÞ Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ìîëîäó â÷åíó ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà Ïîë³íó Êîâàëåíêî, ÿêà ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå íà ̳æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ âèíàõ³äíèê³â «Leonardo Da Vinci». Ô³íàë êîíêóðñó, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 70 ó÷àñíèê³â, ïðîõîäèâ ó Ãðó糿. Ïîë³íà Êîâàëåíêî - ó÷åíèöÿ 11 êëàñó Õ³ì³êîåêîëîã³÷íîãî ë³öåþ - âïåðøå â ñâ³ò³ çàïðîïîíóâàëà ìåòîä, ÿêèé äîçâîëÿº ñóòòºâî çìåíøèòè âàðò³ñòü âèðîáíèöòâà Smart Windows (Ðîçóìíèõ â³êîí) - åëåêòðîõðîìíèõ ïðèñòðî¿â. Âîíè ìîæóòü çàòåìíþâàòèñÿ àáî ïðîñâ³òëþâàòèñÿ ï³ä 䳺þ ñëàáêîãî ñòðóìó. ○

ÄÅÍÜ ÒÐÓÄÎÂί ÑËÀÂÈ

ÁÓÄÅÒ ÒÅÏËÎ

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈÍÀÕ²ÄÍÈʲÂ

ÑÂßÒÊÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ â Ïàëàö³ äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³, ùî â ïàðêó ³ìåí³ Þ.Ãàãàð³íà ó Êðèâîìó Ðîç³, â³äáóâñÿ çàõ³ä, ïðèóðî÷åíèé äî Äíÿ Òðóäîâî¿ ñëàâè. Ñâÿòêîâà ïðîãðàìà ðîçïî÷àëàñÿ ç³ ñë³â ïîäÿêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÎÄÀ Âÿ÷åñëàâà Çàäîðîæíîãî ëþäÿì ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ òà âåòåðàíàì ïðàö³. Íà ñâÿòî ç³áðàëèñÿ âèäàòí³ ëþäè, ÿê³ âíåñëè íåîö³íåííèé âêëàä ó ñó÷àñíèé ðîçâèòîê ì³ñòà. ○

ßÐÌÀÐÎÊ ÂÀÊÀÍѲÉ

ØÓÊÀËÈ ÔÀÕ²Âֲ свою очередь, Иван Ступак отметил: «Могу однозначно утверждать, что район готов к отопитель-

ному сезону. Причем не просто к подаче тепла в целом, а к приходу его в каждую квартиру».

ÑÓ×ÀÑͲ ÌÅÒÎÄÈ

Âèðîáíèöòâî ì’ÿñà òà ìîëîêà çðîñòຠÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â ðàìêàõ ðîçâèòêó êëàñòåðó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â 2012 ðîö³ çá³ëüøåíî ïîãîë³â'ÿ õóäîáè òà îá'ºìè âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ òâàðèííèöòâà За підтримки обласної влади під керівництвом губернатора Олександра Вілкула в регіоні реалізується державна політика щодо запровадження сучасних методів ведення щення якості та об- На сьогодні область господарства, що сягів виробництва посідає перше місце спрямовані на покра- сільгосппродукції. в Україні з поголів'я

ÐÅòÎÍÀËÜͲ ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÐÎÇÂÈÂÀÞÒÜ ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÎ

свиней та має позитивну динаміку росту з кількості голів великої рогатої худоби, овець, кіз та птиці. Крім того, вда-

лося збільшити поголів'я великої рогатої худоби на 4,4 тис., овець та кіз - майже на 3 тис. та птиці більш ніж на 5 тис. Це позитивно вплинуло на виробництво м’яса та молока (за 9 місяців 2012 року виробили 267 тис. тонн). Наразі реалізуються обласні програми «Розвиток молочного скотарства» та «Державна підтримка галузі тваринництва», у рамках яких селяни отримують дотації на збереження молодняка великої рогатої худоби.

Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè», ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, â ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà ïðîéøîâ ÿðìàðîê âàêàíñ³é äëÿ ñòóäåíò³â òà âèïóñêíèê³â âèø³â. Ó÷àñòü ó ÿðìàðêó âçÿëè áëèçüêî 20 â³äîìèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³é. ˳äåðè óêðà¿íñüêîãî ðèíêó îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü çíàéòè òàëàíîâèòèõ ôàõ³âö³â äëÿ ñï³âïðàö³ òà äîíåñòè ñâî¿ ïîáàæàííÿ ìàéáóòí³ì ñï³âðîá³òíèêàì. ○

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ Ç ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊÀ

ÂÈÇÍÀËÈ ÍÀÉÊÐÀÙÎÞ Ó Òåðíîïîë³ â³äáóâñÿ V² Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ ìåäè÷íèõ ñåñòåð «Åñêóëàï - Ïðîôåñ³îíàë», â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ïåðåìîæíèö³ îáëàñíèõ êîíêóðñ³â íà êðàùó ìåäñåñòðó 2011 ðîêó ç óñ³º¿ êðà¿íè. Ïåðåìîãó çäîáóëà Ãàííà Ñóï, ìåäñåñòðà â³ää³ëåííÿ ðåàí³ìàö³¿ òà ³íòåíñèâíî¿ òåðàﳿ Äí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ƴíêó ïðèâ³òàâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369)

Çà ïåð³îä ðîáîòè äî êîíòàêò-öåíòðó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà» íàä³éøëî áëèçüêî 700 çâåðíåíü ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí ³ ñòîñóþòüñÿ âîíè ïåðåäóñ³ì: îôîðìëåííÿ òà ïåðåîôîðìëåííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà çåìëþ - 34%; ïðèñâîºííÿ êàäàñòðîâîãî íîìåðà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ - 13%; îòðèìàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñïàäîê - 12%; íàäàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â îðåíäó àáî ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ - 10%; ïîðóøåííÿ óìîâ äîãîâîðó îðåíäè çåìë³ - 7%; ðîç'ÿñíåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà - 7%; ìåæîâèõ ñïîð³â - 7%; ïðèâàòèçàö³¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - 6%; çåìåëüíèõ ïà¿â - 4%.

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ²ËÊÓËÀ»

Îòðèìàòè çåìåëüíèé àêò ñòàëî ëåãøå! ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÈÌÈ Â²ÄIJËÀÌÈ (ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌÈ) ÄÅÐÆÊÎÌÇÅÌÓ Â ÎÁËÀÑÒ² ÇÀ ÏÅвÎÄ Ç Ñ²×Íß ÏÎ ÆÎÂÒÅÍÜ 2012 ÐÎÊÓ: çàðåºñòðîâàíî äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ãðîìàäÿíàì òà þðèäè÷íèì îñîáàì, äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ - 226 6 469 469;; çàðåºñòðîâàíî äîãîâîð³â îðåíäè çåìë³ - 43 430; âèäàíî âèòÿãè ç Ïîçåìåëüíî¿ êíèãè - 14 000; âèçíà÷åíî êàäàñòðîâèé íîìåð ïî çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ - 48 357; ïðîñòàâëåíî â³äì³òîê ïðî ïåðåõ³ä íà ïðàâî âëàñíîñò³ - 5 555 555.. Губернатором О.Ю. Вілкулом на виїзному засіданні колегії обласної державної адміністрації, яке відбулось 26 вересня 2012 року у місті Жовті Води, надано доручення ке рівникам районів оперативно організувати ви дачу державних актів на право власності на землю через сільські ради. Відповідно до за твердженого графіка Головним управлінням Держкомзему у Дніпропетровській області, територіальними відділами Держкомзему у Дніпропетровській області за період серпень вересень зареєстровано та видано 4 550 дер жавних актів на право власності на земельні ділянки та надано 8 900 адміністративних по слуг (реєстрація земельних ділянок, визна чення кадастрового номера, реєстрація зе мельних ділянок, договорів оренди, простав лення відміток про перехід права власності на земельні ділянки). Відповідна робота була розпочата ще у серпні 2012 року і до кінця жовтня буде ви дано близько 9 тисяч земельних актів. Щоденна видача державних актів здійснюється Головним управлінням Держ комзему спільно з райдержадміністраціями та сільськими, селищними та міськими ра дами.

Валентина Володимирівна з Верхньо дніпровського району звернулася з приво ду отримання державного акта на земель ну ділянку. Заявниця подала документи в Дніпропетровську регіональну філію ДП «ЦДЗК», але документи постійно відправляють на доопрацювання. Дані стосовно земельної ділянки заяв ниці внесені до Автоматизованої системи дер жавного земельного кадастру, реєстратором Відділу проставлено позначки про визначен ня кадастрового номера земельній ділянці та передано до районного відділу Держкомзему для подальшого проведення робіт. Заявниці необхідно звернутись до ра йонного відділу Держкомзему для оформ лення заяви про державну реєстрацію дер жавного акта.

Громадянка М. звернулась з проханням надати роз'яснення щодо присвоєння када стрового номера земельній ділянці, яка розташована в Апостолівському районі. Для внесення земельної ділянки до ав томатизованої системи державного земель ного кадастру, необхідно земельній ділянці визначити і присвоїти кадастровий номер, який визначається за результатами скла дання документації із землеустрою.

Для визначення кадастрового номера земельної ділянки заявниці, як замовнику документації із землеустрою або уповно важеній нею особі, необхідно подати до те риторіального органу Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки наступний пакет документів: заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки; копію документа, що посвідчує осо бу набувача права на земельну ділянку або її власника; документацію із землеустрою; файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному ви гляді (обмінний файл); ідентифікаційний номер; документ про внесення плати за пе ревірку обмінного файла. Документація із землеустрою розроб ляється землевпорядними організаціями, в яких наявна ліцензія на виконання робіт із землеустрою.

Катерина Сергіївна з міста Дніпропет ровська просить роз'яснити, який поря док та за чий рахунок здійснюється ви правлення помилок у державному акті на землю, які були зроблені працівниками відділу Держкомзему? Якщо при заповненні державного акта на право власності допускалися помилки, такий державний акт не підлягає реєстрації (видачі) і бланк вважається зіпсованим. Видачу нового державного акта взамін зіпсованого, втрачено го та в якому допущені помилки здійснюють територіальні відділи (управління) Держком зему у Дніпропетровській області. Заявниці необхідно звернутись до тери торіального відділу Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки та написати заяву про отримання нового державного акта. У заяві (клопотанні) зазначається: ¾ у разі виявлення орфографічних або технічних помилок у державному акті суть виявлених помилок; ¾ у разі втрати (пошкодження) де, коли і за яких обставин втрачено (пошкод жено) державний акт; ¾ у разі заміни державного акта на пра во власності на землю, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою причина такої заміни. До заяви (клопотання) додаються:  копія державного акта;  копія актапередавання межових знаків на зберігання;  копія документа, на підставі якого набуто право на землю (рішення органу місцевого самоврядування, виконавчої вла ди, суду, договір купівліпродажу, даруван ня, міни, інші цивільноправові угоди). Новий державний акт видається за раху нок територіального відділу Держкомзему.

Павло Миколайович із Межівського ра йону звернувся з проханням роз'яснити, яким документом регулюється надання відділами Держкомзему платної послуги у разі набут тя права власності на земельну ділянку. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2011 року № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його те риторіальними органами платних адміні стративних послуг» при державній реєст рації права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільнопра вового договору щодо відчуження земель ної ділянки або свідоцтва про право на спад щину, розмір плати за надання такої адмі ністративної послуги становить 97,00 грн.

ÃÐÀÔ²Ê ÂÈÄÀײ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÀÊҲ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÂËÀÑÍÎÑÒ² ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ ÃÐÎÌÀÄßÍÀÌ Ó Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ ÐÀÄÀÕ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²  ÆÎÂÒͲ 2012 ÐÎÊÓ

ÀÏÎÑÒÎ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Апостолівська міська рада Зеленодольська міська рада Великокостромська рада Вільненська рада Ленінська рада Мар'янська рада Михайлівська рада Нивотрудівська рада Першотравенська рада Токівська рада

17 жовтня 16 жовтня 24 жовтня 11 жовтня 24 жовтня 10 жовтня 23 жовтня 16 жовтня 25 жовтня 18 жовтня

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Васильківська селищна рада Великоолександрівська рада Воскресенівська рада Григорівська рада Дебальцівська рада Добровільська рада Зеленогайська рада Миколаївська рада

25 жовтня 11 жовтня 18 жовтня 23 жовтня 10 жовтня 24 жовтня 17 жовтня 16 жовтня

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Верхньодніпровська міська рада 25 жовтня Верхівцевська міська рада 18 жовтня Дніпровська селищна рада 11 жовтня Новомиколаївська селищна рада17 жовтня Ганнівська рада 24 жовтня Боровківська рада 10 жовтня Бородаївська рада 16 жовтня Дмитрівська рада 18 жовтня Дніпровокам'янська рада 24 жовтня Зарічанська рада 25 жовтня Малоолександрівська рада 18 жовтня Мишуринорізька рада 16 жовтня Першотравенська рада 23 жовтня Пушкарівська рада 23 жовтня

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Ювілейна селищна рада Волоська рада Горьківська рада Любимівська рада Новомиколаївська рада Партизанська рада СурськоЛитовська рада Чумаківська рада

10 жовтня 11 жовтня 24 жовтня 16 жовтня 25 жовтня 17 жовтня 18 жовтня 23 жовтня

ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Радушненська селищна рада 25 жовтня Христофорівська селищна рада 10 жовтня Веселівська рада 18 жовтня Вільненська рада 24 жовтня Гейківська рада 16 жовтня Глеюватська рада 25 жовтня Грузька рада 11 жовтня Златоустівська рада 18 жовтня Кіровська рада 23 жовтня Красінська рада 17 жовтня Лозуватська рада 10 та 16 жовтня Недайводська рада 18 жовтня Новопільська рада 10 жовтня Орджонікідзевська рада 23 жовтня Червоненська рада 16 та 25 жовтня Широківська рада 23 жовтня

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Криничанська селищна рада Аульська селищна рада Щорська селищна рада Адамівська рада

17 жовтня 11 жовтня 18 жовтня 16 жовтня

Гуляйпільська рада Дружбівська рада Новоселівська рада Преображенська рада Українська рада

10 жовтня 25 жовтня 24 жовтня 23 жовтня 16 жовтня

ÌÀÃÄÀËÈͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Магдалинівська селищна рада Олександрівська рада Дмухайлівська рада Казначеївська рада Поливанівська рада Чернеччинська рада Шевченківська рада

ÌÅƲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Межівська селищна рада Демуринська селищна рада Богданівська рада Веселівська рада Зорянська рада Іванівська рада Райпільська рада Слов'янська рада

(05656) 91536, 95433 (05639) 92089 (05658) 60092 (056) 7428186 (0564) 261617 (05654) 91776 (05691) 21563 (05630) 60240, 60240 (05662) 42611, 50343 (0569) 75139, 380417 05632) 60477 (05634) 24697

Петропавлівський район Покровський район П'ятихатський район Синельниківський район Солонянський район Софіївський район Томаківський район Царичанський район Широківський район Юр'ївський район м. Дніпропетровськ м. Дніпродзержинськ

(05631) 30979 (05638) 21488 (05651) 30319 (05663) 49013 (05669) 30135 (05650) 28655, 28599 (05668) 22307 (05690) 31181 (05657) 21441, 29375 (05635) 51809 (056) 7900083, 7265691 (05692) 32143

м. Кривий Ріг м. Жовті Води м. Марганець м. Нікополь м. Новомосковськ м. Вільногірськ м. Орджонікідзе м. Павлоград м. Першотравенськ м. Синельникове м. Тернівка

17 жовтня 18 жовтня 11 жовтня 16 жовтня 10 жовтня 23 жовтня 25 жовтня 24 жовтня

ͲÊÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Кіровська рада Криничуватська рада Менжинська рада Павлопільська рада Першотравенська рада Покровська рада Придніпровська рада Чкаловська рада

25 жовтня 24 жовтня 16 жовтня 17 жовтня 23 жовтня 11 жовтня 10 жовтня 18 жовтня

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Перещепинська міська рада Гвардійська селищна рада Губиниська рада Вільненська рада Голубівська рада Орлівщинська рада Піщанська рада Спаська рада

18 жовтня 23 жовтня 16 жовтня 10 жовтня 17 жовтня 24 жовтня 25 жовтня 16 жовтня

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Булахівська рада Вербківська рада В'язівоцька рада Кочережківська рада Межиріцька рада Новодачинська рада Привовчанська рада

10 жовтня 23 та 24 жовтня 16 жовтня 11 жовтня 18 жовтня 17 жовтня 25 жовтня

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Петриківська селищна рада Курилівська селищна рада Миколаївська селищна рада Єлизаветівська рада Іванівська рада Хутірська рада Чаплинська рада Шульгівська рада

18 жовтня 17 жовтня 16 жовтня 24 жовтня 23 жовтня 25 жовтня 10 жовтня 11 жовтня

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Олександропільська рада 11 жовтня Васильківська рада 10 жовтня Лозівська рада 17 жовтня Миколаївська рада 24 жовтня Петрівська рада 10 та 23 жовтня Осадченська рада 16 та 18 жовтня Троїцька рада 10 жовтня Хорошевська рада 25 жовтня

Телефони «гарячих ліній» відділів та управлінь Держкомзему у містах і районах Дніпропетровської області: Апостолівський район Васильківський район Верхньодніпровський район Дніпропетровський район Криворізький район Криничанський район Магдалинівський район Межівський район Нікопольський район Новомосковський район Павлоградський район Петриківський район

11 жовтня 23 жовтня 10 жовтня 24 жовтня 16 жовтня 17 жовтня 18 жовтня

(056) 4091296 (05652) 32593 (05665) 22330 (0566) 21342 (0569) 380270 (05653) 44947, 50630 (05667) 60934, 4 18 51 (05632) 64431, 209733 (05633) 53698 (05663) 42452 (05636) 73177, 74213

Òåëåôîí «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæêîìçåìó ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é

îáëàñò³ (056) 742-85-84. Òåëåôîí «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó» (056) 744-48-56.

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Просянська селищна рада Андріївська рада Березовська рада Великомихайлівська рада Вишнівська рада Катеринівська рада Маломихайлівська рада Орлівська рада

10 жовтня 24 жовтня 25 жовтня 23 жовтня 18 жовтня 16 жовтня 17 жовтня 11 жовтня

Ï'ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ П'ятихатська міська рада Вишнівська селищна рада Лихівська селищна рада Івашинівська рада Лозуватська рада Мар'янівська рада Пальмирівська рада

18 жовтня 23 жовтня 24 жовтня 25 жовтня 10 жовтня 11 жовтня 16 жовтня

ÑÈÍÅËÜÍÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Славгородська селищна рада 16 та 17 жовтня Василівська (Воронівська) рада 10 жовтня Дібрівська рада 24 жовтня Луб'янська рада 23 жовтня Мар'ївська рада 25 жовтня Михайлівська рада 11 жовтня Новоолександрівська рада 16 жовтня Раївська рада 18 жовтня

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Новомар'ївська рада Письмечівська рада Привільненська рада Проміньська рада СурськоМихайлівська рада Широчанська рада

23 жовтня 10 жовтня 24 жовтня 16 жовтня 25 жовтня 18 жовтня

ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Софіївська селищна рада 23, 24 та 25 жовтня Новоюлівська рада 10 жовтня ОрдоВасилівська рада 11 та 16 жовтня Першотравенська рада 17 та 18 жовтня

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Володимирівська рада Виводівська рада Зорянська рада Кисличуватська рада Китайгородська рада Михайлівська рада Новокиївська рада Преображенська рада

10 жовтня 24 жовтня 18 жовтня 16 жовтня 25 жовтня 17 жовтня 11 жовтня 23 жовтня

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Широківська селищна рада Миколаївська селищна рада Андріївська рада Зеленобалківська рада Новолатівська рада Степова рада Новомалинівська рада Шестірнянська рада

17 жовтня 18 жовтня 25 жовтня 16 жовтня 11 жовтня 10 жовтня 24 жовтня 23 жовтня

ÞÐ'¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Олексіївська рада Варварівська рада Новов'язівська рада Новоіванівська рада Преображенівська рада Чаплинська рада Шандрівська рада

10 жовтня 25 жовтня 18 жовтня 23 жовтня 24 жовтня 17 жовтня 11 жовтня

14 ÆÎÂÒÍß 2012 ÐÎÊÓ î 17.00 íà 51-ìó êàíàë³ ÄÎÄÒÐÊ äèâ³òüñÿ

ïðîãðàìó «Âëàäà: äîñòóïíî ³ â³äâåðòî» ç ðîç'ÿñíåííÿ àêòóàëüíèõ ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿíè íà «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà».  ñòó䳿 íà äçâ³íêè ãðîìàäÿí áóäóòü â³äïîâ³äàòè: íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæêîìçåìó ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Ò.².Ïîëºéêî òà íà÷àëüíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó» Î.Â.Áîíäàð (ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà îôîðìëåííÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà çåìëþ).


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«Ñ ãîëîäó óìåð áû áåç ñâîåé ïóáëèêè» ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ПРИШЛОСЬ СТАТЬ У ПЛИТЫ - Борис, Ваши знания поражают. Это Божий дар или Вы работаете над собой - тренируете память, системно читаете?.. - У меня всегда было хорошее окружение, где много знать, более того думать и сопоставлять факты - считалось хорошим тоном. Я учился в замечательной школе - необычной, экспериментальной. Не случайно имена многих ее выпускников ныне на слуху. Один из моих ближайших друзей, Борис Херсонский, стал известным в русскоязычном мире поэтом. А в школьном ансамбле «Мажор» я аккомпанировал нашей «рожденной революцией» Наташе Гвоздиковой. - Вы как-то сказали, что нелюбовь к кухне Вашей первой жены и подвигла Вас на кулинарные опыты… Так ли это? - Да, моя первая жена, действительно, не была готова постоянно стоять у плиты, и мне пришлось заменить ее на этом посту. Однако вовсе не это пробудило мой интерес к кулинарии, который в итоге вылился в написание 13 книг и создание 800 передач. Первоисточник следует искать в очень хорошем отношении к этому делу моих бабушек и родителей. Они никогда не расценивали поварство как нудную каторгу. Воспринимали его как радость, творчество, возможность с помощью вкусных блюд оказать внимание своим близким. Вспоминаю, как отец на ка-

«Î×ÅÍÜ ÖÅÍÞ ÈÒÀËÜßÍÑÊÓÞ ÊÓÕÍÞ»

кой-нибудь праздник «выставлял» маму из кухни со словами: «Леночка, ты и так готовишь каждый день. Дай и мне получить удовольствие!» Я обычно «вертелся» на кухне, и когда меня просили

оказать какую-то помощь, с радостью делал это. К слову - мой младший сын уже в семь лет мог самостоятельно зажарить кусок мяса, а сейчас удивляет своих американских друзей (он учится в престижном университете США) украинскими блюдами. Из-за чего очень популярен среди товарищей.

ОБЯЗАЛСЯ ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ - Кстати, о популярности… Не мешает ли Вам известность, скажем, ходить по одесским улицам? - А в чем проблема? Ну попросит человек автограф - я дам, кто-то что-то

«ÑÛÍ ÓÄÈÂËßÅÒ ÁËÞÄÀÌÈ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ÄÐÓÇÅÉ» спросит - я отвечу. Как-то я шел по Одессе с Семеном Рубчинским, замечательным человеком, заслуженным деятелем культуры Украины. Прошли три квартала, и он мне сказал: «Боря, как у тебя терпения хватает так корректно вести себя? Я однажды прогуливался по Андреевскому спуску в Киеве с известным московским телеведущим, и когда уже пятый человек едва ли не ткнул ему пальцем в спину, мой спутник не выдержал и разразился

ÍÎÂÈÍÈ

«ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÁÎÐÙ ÏÐÈØÅË ÈÇ ËÈÒÂÛ» ÎÁÌ²Í ÄÎѲÄÎÌ

ÍÀÂ×ÀÞÒÜÑß ÊÅвÂÍÈÊÈ тью той или иной кухни. Например, борщ - украинская фишка - пришел к нам из Литвы… - Наверное, нет смысла спрашивать, какое Ваше любимое блюдо? - Более того, этот вопрос уже и бесит меня. Я сразу вспоминаю о подполковнике из анекдота, ко-

Ó ðàìêàõ äâîð³÷íîãî ïðîåêòó «Ñòàëèé ðîçâèòîê ìàëèõ ì³ñò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ îáëàñíîþ ðàäîþ ñï³ëüíî ç Ôîíäîì Ãàíñà Çàéäåëÿ òà Öåíòðîì ºâðîïåéñüêîãî ìåíåäæìåíòó, äëÿ êåð³âíèê³â 18 òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü ðåã³îíó ïðîâîäÿòüñÿ ñåì³íàðè-íàâ÷àííÿ ç ñó÷àñíèõ óïðàâë³íñüêèõ òåõíîëîã³é. ϳä ÷àñ ñåì³íàð³â ïðàêòèêè-óïðàâë³íö³ ç ìàëèõ ì³ñò í³ìåöüêî¿ çåìë³ Áàâàð³ÿ ä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì ç ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó. Çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â óæå â³äáóëîñÿ ñ³ì òàêèõ íàâ÷àíü. ̳ñüê³ òà ñåëèùí³ ãîëîâè îçíàéîìèëèñÿ ç äîñâ³äîì áàâàðñüêèõ ì³ñò, íàâ÷èëèñÿ àäàïòóâàòè í³ìåöüêèé äîñâ³ä ç ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó íà ñâî¿õ òåðèòîð³ÿõ. ○

бранью… А ты улыбаешься, даешь автографы, со всеми вежливо говоришь…». На что я ответил: «И я, и этот телеведущий сформировали свою публику. И у меня с моей публикой все в порядке». Так что не дать автограф и не ответить на вопрос людям я точно не имею права. Они - мои кормильцы. Я бы с голоду умер без своей публики. - Вы продолжаете играть в умные игры? - А это вы узнаете очень скоро. Сразу из Днепропетровска лечу в Москву - мне предложили сниматься в новой телеигре. Больше ничего не скажу - подписал контракт с РТР, в котором обязался хранить молчание.

ВНУК ОБЕЩАЕТ ГОТОВИТЬ ЛУЧШЕ… - Борис, говорят, что старший сын запретил Вам готовить?.. - Скажем так - убедил в том, что я смогу принести большую пользу и обществу, и семье, если освобожу себя от практической кулинарии ради, скажем, написания статей или книг. В итоге у меня появилась замечательная помощница Елена Владимировна, которая прекрас-

ÐÛÁÀ ÏÎ-ÏÅÐÓÀÍÑÊÈ ÎÒ ÁÎÐÈÑÀ ÁÓÐÄÛ: - 1 кг филе (лучше всего - семги) мелко нарезать. Смешать сок лимона, апельсина и лайма и полить им рыбу. Добавить небольшой и не смертельно острый перец, два нарезанных кубиками помидора и пучок кинзы, шесть ложек оливкового масла и четыре ложки рубленых зеленых оливок. Перемешать и можно есть, хотя лично я предпочитаю, чтобы блюдо постояло минут пять. В него можно добавить и что-то свое. Я, например, кладу мелко нарезанную сладкую луковичку. но готовит, причем, все чаще - по моим рецептам. Ныне я боюсь одного - что ее у меня переманят, предложив больший гонорар, чем плачу я. - Есть ли кухни, которым Вы отдаете предпочтение? - Таковых немало. Русская, например, интересна мне своим холодным закусочным столом, среднеазиатская - гениальными супами и пловом. Хорошо отношусь к японской кухне. Основой почти всех кухонь мира являются мука и масло, потому серьезные диеты на них не построишь - а вот японская как раз позволяет это. Очень ценю итальянскую, считаю ее лучшей в Европе. Вообще же кулинарии мира так переплелись между собой, что редкое блюдо можно назвать собственнос-

торому нельзя дарить книгу, потому что одна у него уже есть. Понятно, что у меня не может быть любимого блюда по той простой причине, что кулинария мира разнообразна, как и сам мир. И нужно быть идиотом, чтобы ограничивать себя в познавании этого разнообразия. - Кто-либо из семьи пошел по Вашим кулинарным стопам?

«ÍÅ ÄÀÒÜ ÀÂÒÎÃÐÀÔ ÍÅ ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÀ» - Да, мой младший внук, которому сейчас 11 лет. Третий год он занимается в кулинарной школе при одесском ресторане и говорит, что будет готовить лучше деда…

ÇÁÈÒÊÈ Â²ÄØÊÎÄÓÂÀËÈ

ÍÅÇÀÊÎÍÍÈÉ ÏÐÎÌÈÑÅË Çà îäèí ð³ê ³ñíóâàííÿ Äí³ïðîâñüêî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîêóðàòóðè çà íåçàêîííå çàíÿòòÿ ðèáíèì ïðîìèñëîì (ñò. 249 ÊÊ Óêðà¿íè) ñóäàìè âèíåñåíî 128 âèðîê³â ñòîñîâíî 145 îñ³á. Êîíô³ñêîâàíî çíàðÿääÿ, çàñîáè íåçàêîííîãî ïðîìèñëó òà âñå çäîáóòå. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè Äí³ïðîâñüêî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîêóðàòóðè, â³äøêîäîâàíî çáèòê³â, çàâäàíèõ äåðæàâ³, íà ñóìó ïîíàä 600 òèñ. ãðí. ○

ÊÎÍÊÓÐÑ Ì²ÊÐÎÏÐÎÅÊÒ²Â

ÊÐÀÙ²  ÅÍÅÐÃÎÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ×îòèðè áóäèíêè ʳðîâñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà ñòàëè ïåðåìîæöÿìè îáëàñíîãî êîíêóðñó ì³êðîïðîåêò³â åíåðãîåôåêòèâíîñò³. Òðè ÷âåðò³ âàðòîñò³ ðîá³ò ç³ âñòàíîâëåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ â³êîí òà äâåðåé ó ï³ä’¿çäàõ çà óìîâàìè êîíêóðñó áóëî ñïëà÷åíî ç îáëáþäæåòó. Çà ñëîâàìè ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà, êîíêóðñ äîçâîëèòü çíà÷íî ïîêðàùèòè ÿê³ñòü æèòòÿ ìåøêàíö³â á³ëüøå ñòà áóäèíê³â ó ï’ÿòè ì³ñòàõ îáëàñò³. ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß ÊÍÈÃÈ

ÏÐÎ ÂÈÄÀÒÍÈÕ Ä²ß×²Â Ó Ïàëàö³ ñòóäåíò³â ÄÍÓ ïðåçåíòîâàíî êíèãó «Õòî ëþäñòâî ðîçóìîì ïåðåâåðøèâ» - íàðèñè ïðî æèòòºâó òà ïðîôåñ³éíó äîëþ âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â íàóêè, êóëüòóðè, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ íàøî¿ äåðæàâè òà ³íøèõ êðà¿í, ÿê³ ìàþòü çâàííÿ ïî÷åñíîãî äîêòîðà ÄÍÓ ³ì. Î.Ãîí÷àðà. Ñåðåä íèõ - Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ëèòâèí, Ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè Áîðèñ Ïàòîí òà ³íø³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äðóãîêëàñíèê Äåíèñ Ãàðêóøà ñòàâ íàéìîëîäøèì ó êðà¿í³ â÷èòåëåì ÿïîíñüêîãî ìèñòåöòâà îð³ãàì³. Éîãî ³ì’ÿ, à âîäíî÷àñ ³ âì³ííÿ, â³äòåïåð ó ñêàðáíè÷ö³ óêðà¿íñüêèõ çäîáóòê³â

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÏÎ×ÅÑͲ ÏÅÐÅÌÎÃÈ Ï³ä åã³äîþ Àñîö³àö³¿ âåòåðàí³â âîëåéáîëó Óêðà¿íè â³äáóëèñü çìàãàííÿ çà Êóáîê Óêðà¿íè ñåðåä 94 æ³íî÷èõ òà ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä. Ïðîòÿãîì 10 äíiâ êîìàíäè ìàéñòðiâ ñïîðòó áîðîëèñü çà ïåðøiñòü ó ðiçíèõ âiêîâèõ êàòåãîðiÿõ. Ìåäàë³ ïåðåìîæö³â òà Ïî÷åñíèé êóáîê âèáîðîëà çá³ðíà âåòåðàí³â ç âîëåéáîëó îáëàñò³. Íàø³ ñïîðòñìåíè ï³äòâåðäèëè çâàííÿ ë³äåð³â óêðà¿íñüêîãî âîëåéáîëó, ÿêå òðèìàþòü óæå íå ïåðøèé ð³ê.

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÍÀÌÅÍͲ ÏÎIJ¯ Äî 305-ë³òòÿ ç Äíÿ çàñíóâàííÿ Âàñèëüê³âêè òà 69-¿ ð³÷íèö³ ¿¿ âèçâîëåííÿ â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â äëÿ øêîëÿð³â Âàñèëüê³âñüêîãî ÍÂÊ ¹3 ïðîâåëè çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà âèõîâàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³. Óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè ñâÿò, íà ÿê³ çàïðîñèëè â³äîìèõ âàñèëüê³âö³â, ðîçïî÷àëèñü ï³äíÿòòÿì Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè òà ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî ìîíóìåíòà çàãèáëèì âî¿íàì-âèçâîëèòåëÿì ñåëèùà. ○

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369)

ÕËÎÏ×ÈÊ ÎÒÐÈÌÀ ÄÈÏËÎÌ Â²Ä ÊÍÈÃÈ ÐÅÊÎÐIJÂ

За встановлений рекорд юний умілець отримав у «ВІСТІ-ЦЕНТРІ» диплом від «Книги рекордів України» як наймолодший викладач майстерності орігамі та особисту подяку від представника національного проекту «Книга рекордів України» Євгенії Пінчук. Вона висловила сподівання, що Денис не зупинятиметься на досягнутому та невдовзі його ім’я закарбують і на сторінках «Книги рекордів Гіннес- шляху до створення різнокольорових шеса». Перші кроки на деврів Денис зробив

ØÅÄÅÂÐÈ ÏÎ×À ÐÎÁÈÒÈ Ó ÄÂÀ ÐÎÊÈ

у два роки - саме тоді малюку до рук потрапила книжка з картинками, яку батьки придбали для старшого брата. Уподобані малюнки хлопчик захотів «оживити» у паперових фігурках. До оволодіння технікою

японського мистецтва підійшов з натхненням та витримкою і самотужки відточив майстерність. Більш ніж за шість років «паперової пристрасті» він створив безліч журавликів, квіточок, скарбничок, жабе-

няток та інших милих дрібничок, які зазвичай дарує на згадку друзям. Крім творчих здібностей, хлопчик має неабиякі й педагогічні. Вже у першому класі він почав давати уроки та майстер-класи із паперового мистецтва «хенд-мейд», чим дивував не лише однокласників, а й старших учнів. «Сонячний хлопчик» - сором’язливий і не любить багато говорити, але з радістю прийде на допомогу всім бажаючим осягти кропітке мистецтво.

ÏÐȲÒÀËÈ ÏÅÄÀÃÎòÂ

Íàëåæí³ óìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ Ë²Ä²ß ÁÀÐÈØÅÂÀ

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ïðàö³âíèêà îñâ³òè ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ ïðèâ³òàëè âèêëàäà÷³â îäíîãî ç ï³äøåôíèõ çàêëàä³â

Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêîìó òåàòð³ ç ï’ÿòîãî æîâòíÿ â³äêðèëàñü âèñòàâêà «Ìóçèêà ë³í³é». Ó òåàòð³ ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ çíàéîìèòè ñâî¿õ ãëÿäà÷³â ³ç òâîð÷³ñòþ õóäîæíèê³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ó íèí³øíüîìó ñåçîí³ âîíè îçíàéîìëÿòüñÿ ç ðîáîòàìè óêðà¿íñüêîãî ãðàô³êà Âàëåð³ÿ Ñàìîõâàëîâà, ÷è¿ ðîáîòè âõîäÿòü äî êîëåêö³é Òðåòüÿêîâñüêî¿ ³ Äðåçäåíñüêî¿ ãàëåðåé, à òàêîæ ïðèâàòíèõ êîëåêö³é ó 28 êðà¿íàõ ñâ³òó. ○

Íàéìîëîäøèé ó÷èòåëü â Óêðà¿í³

«ÌÓÇÈÊÀ ˲Ͳɻ

ÏÐÅÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß Â «Â²ÑÒ²-ÖÅÍÒв»

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Ï'ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÀÇÊÎÂÀ ÌÀÍÄвÂÊÀ Ó Ï’ÿòèõàòñüêîìó ðàéîííîìó öåíòð³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ îðãàí³çóâàëè ñâÿòî Äåíü ìàëåíüêîãî òóðèñòà, íà ÿêå çàïðîñèëè ãîñòåé ç³ øê³ë ì³ñòà. Ìàëå÷ó çóñòð³ëè êàçêîâ³ ãåðî¿ ³ çàïðîïîíóâàëè â³äâ³äàòè Êðà¿íó Çàáàâ ³ Ðîçâàã. ijòè ïîáóâàëè íà Ìóçè÷í³é ñòàíö³¿, Êàçêîâîìó ïðèâàë³, ˳ñîâ³é ãàëÿâèí³ òà ³íøèõ «çóïèíêàõ». Íà çàâåðøåííÿ âåñåëî¿ ïîäîðîæ³ êîæåí ¿¿ ó÷àñíèê îòðèìàâ ñîëîäê³ ïðèçè.

яким можуть позаздрити будь-які навчальні заклади, відбувся святковий концерт. Саме він став найдорожчим подарунком дітлахів для улюбле-

Напередодні Дня вчителя шефи з СБУ завітали до спеціальної школиінтернату № 12, де навчаються діти з вадами зору, щоб привітати педагогічний колектив з професійним святом. Як завжди,

співробітники СБУ прийшли не з порожніми руками, вони подарували сучасну комп'ютерну техніку для вчительської кімнати. Після урочистостей, в реконструйованих шефами приміщеннях,

ÂÈÊËÀÄÀ×ÀÌ ÏÎÄÀÐÓÂÀËÈ ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐÍÓ ÒÅÕͲÊÓ

них вчителів та вихователів. Присутні мали змогу почути пісні, вірші і гуморески, побачити яскраві танці. Управління СБУ в Дніпропетровській області робить все можливе, щоб створити для вихованців та викладачів підшефних навчальних закладів належні умови для життя та всебічного і повноцінного навчальновиховного процесу.

Ö²ÊÀ² ÀÐÒ-ÎÁ'ªÊÒÈ

«Äí³ïðîñòàëü»: ìåòàëóðã³ÿ + ìèñòåöòâî ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

ϳñëÿ ãó÷íîãî â³äêðèòòÿ «²íòåðïàéï Ñòàëü» ïðåäñòàâèâ ñïðàâæí³ âèòâîðè ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Àðò-ïðîåêòè ðîçðîáèâ âñåñâ³òíüîâ³äîìèé õóäîæíèê Îëàôóð Åë³àññîí ñïåö³àëüíî íà çàìîâëåííÿ ìåòàëóðã³éíîãî çàâîäó. Öåíòðàëüíà ô³ãóðà - «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñâ³òàíîê» - øòó÷íå ñîíöå, ï³äíÿòå íà âèñîòó 60 ìåòð³â Електросталеплавильний комплекс «Інтерпайп Сталь» - перше найбільше промислове підприємство, побудоване «з нуля» за роки незалежності нашої держави. Цей знаковий для суспільства об’єкт

об’єднує в собі новітні технології та п’ять великомасштабних арт-інсталяцій ісландського митця. Транспортні потоки комплексу «Дніпросталь» проходитимуть через інсталяцію «Твій тунель

часу» - серію арок, з яких збудовано вражаючу головну браму. Ще одна «Твій вогняний візерунок» - група гігантських зображень на фасаді підприємства, що символізують невидиме тепло,

вивільнене в процесі виробництва. Арт-об'єкт «Матеріал - це рух» - робота, яка знаходиться в головному виробничому цеху. Незвична інсталяція й «Твій міст роздумів», де працівники зможуть побачити безліч своїх відображень. За словами самого Еліассона, він створив щедрий і гостинний простір, де людські цінності й потреби - на першому місці.


ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

ÏÈØÈÒÅ ÏÈÑÜÌÀ

Èñòîðèÿ ïî÷òû - ýòî èñòîðèÿ öèâèëèçàöèè ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÄÎ ÏÎßÂËÅÍÈß ÁÓÌÀÃÈ ÏÈÑÀËÈ ÍÀ ÄÎÙÅ×ÊÀÕ

Ïîòðåáóåòñÿ ñåðüåçíûé ýêñêóðñ â ïðîøëîå, ÷òîáû îïðåäåëèòü, êîãäà æå áûëî íàïèñàíî ïåðâîå ïèñüìî íà Çåìëå… Âïðî÷åì, ñîîáùåíèÿ ïåðåäàâàëèñü ëþäüìè, íå çíàþùèìè ïèñüìåííîñòè è òîãî ðàíåå - íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ êîñòðîâ è áîÿ áàðàáàíîâ.  îáùåì, ïî÷òà ñóùåñòâóåò åäâà ëè íå ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è ÷åëîâå÷åñòâî. À çíà÷èò, çàñëóæèâàåò ñàìîãî óâàæèòåëüíîãî ê ñåáå îòíîøåíèÿ

ÍÎÂÈÍÈ ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊ

ÂÀÐÈÑÜ, ÂÀÐÈÑÜ, ÁÎÐÙÈÊÓ Ó ì³ñò³ âäðóãå îðãàí³çóâàëè ñâÿòî áîðùó «Âàðèñü, âàðèñü, áîðùèêó â ïîëèâ`ÿí³ì ãîðùèêó!», ÿêå ç³áðàëî ÷èñëåííèõ ãîñòåé. Äî ðå÷³, áóëî ö³êàâî íå ò³ëüêè ïîñìàêóâàòè áîðùåì, çâàðåíèì íà âîãíèù³, àëå é ïîäèâèòèñü çàïàëüíó êîíöåðòíó ïðîãðàìó, ÿêó ï³äãîòóâàëè êîëåêòèâ Áóäèíêó êóëüòóðè òà àìàòîðñüê³ êîëåêòèâè ì³ñòà, à òàêîæ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ. Íå çàëèøèëèñü ïîçà óâàãîþ é òâîð÷³ çäîáóòêè íàðîäíèõ ìàéñòð³â. ○

ÒÅÐͲÂÊÀ

ÄÎÂÃÎÎײÊÓÂÀÍÈÉ ÌÎÒÎÊÐÎÑ

НЕДЕЛЯ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА Формально всемирной почте два дня назад исполнилось 138 лет, и она «родилась» в Швейцарии. Сюда 9 октября 1874 года съехались представители 22 стран, чтобы подписать договор о создании Генерального почтового союза. Через четыре года он стал называться Всемирным почтовым союзом и ныне насчитывает в своем составе 198 стран. Говорят, что сеть физической доставки почты больше расстояния, которое пролетел космический корабль, доставивший людей на Луну. Поражает и число языков, на которых общаются люди в системе всемирной почты, - 6800. И все же для этой сферы услуг - в ее классическом виде - ныне нелегкие времена. Современные земляне все чаще предпочитают общаться друг с другом не посредством почтовых посланий, а электронных

Óïåðøå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ â ì³ñò³ ïðîâåëè çìàãàííÿ íà Êóáîê Çàõ³äíîãî Äîíáàñó ç ìîòîêðîñó. Ó÷àñòü ó ä³éñòâ³ âçÿëè ñïîðòñìåíè ç Êðàñíîäîíà, Êðàìàòîðñüêà, Äîíåöüêà, Ëîçîâî¿, Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Êðàñíîãðàäà, Õàðêîâà òà Ïîëòàâè. Òåðí³âñüê³ ìîòîãîíùèêè Ñåðã³é Õðèñàíêîâ, Ñåðã³é Ïàðøàêîâ, Ïàâëî Óïîðîâ òà Þð³é Àíäð³ñ âèáîðîëè äâà òðåò³õ, îäíå ÷åòâåðòå é îäíå ï'ÿòå ì³ñöÿ. Ïðèçåðàì âðó÷èëè ïàì'ÿòí³ êóáêè, ãðàìîòè ³ ãðîøîâ³ ïðèçè.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ:  Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ïî÷òîâèêè åæåãîäíî îáðàáàòûâàþò 103 ìëí. ïèñüìåííîé êîððåñïîíäåíöèè; 4,9 ìëí. ïîñûëîê; 2,3 ìëí. äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ; ðàñïðîñòðàíÿþò ïî ïîäïèñêå è â ðîçíèöó áîëåå 74 ìëí. ýêçåìïëÿðîâ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé.

средств коммуникации. Из нашего лексикона исчезают такие понятия, как «телефонные переговоры», «телеграмма», «почтовая открытка». Можно ли упрекнуть нас за это? Вряд ли… И, тем не менее, нет-нет, да и нахлынет ностальгия по атрибутам «старой доброй почты». Не зря представители Всемирного почтового союза в рамках празднования своего профессионального дня обычно предлагают написать письма родным и знакомым. Неделя эпис-

Ó ÍÀÑ - ÓÊÐÏÎ×ÒÀ  íàøåé ñòðàíå Âñåìèðíûé ïî÷òîâûé ñîþç ïðåäñòàâëåí Óêðàèíñêèì ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì ïî÷òîâîé ñâÿçè «Óêðïî÷òà».  åãî ñîñòàâå 14 òûñ. îòäåëåíèé è ïî÷òè 100 òûñ. ðàáîòíèêîâ.

толярного жанра продолжается, и вы еще успеете отправить письмо.

МАРАФОН И САПОГИ-СКОРОХОДЫ Ну, а если почта стара, как мир, то и профессию почтальона следует отнести к самым древним на земле. Почтальоном, например, можно назвать греческого воина Филиппида, который в 490 году до н.э. принес в Афины весть о победе при Марафоне. Почта неотделима и от сапог-скороходов - в них обувались древние гонцы, чтобы побыстрее доставить послания. В общем, история цивилизации - это и история почты. Пока китайцы не изобрели бумагу, несущие важную информацию записи делали на дощечках. Кстати, именно Китай

явил миру пример заботы о работниках почты. По всем маршрутам почтальонов на каждом пятом километре были устроены базы отдыха, предполагающие и ночевку. А вот страной, где впервые ввели систему предварительной оплаты за почтовые услуги, стала Англия. В Туманном Альбионе появилась и первая почтовая марка. А в России почтовую службу создали по указу Петра I. Царь-реформатор строго-настрого приказал обрядить ямщиков в одинаковую форму и бдительно следил за состоянием дорог, по которым доставляли посылки и письма, возможно, уже и тогда в «толстой сумке на ремне». Помните знаменитое стихотворение Маршака: «Кто стучится в дверь ко мне?..» Ныне такой стук уже редко услышишь…

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ ÊÐÀÙÈÕ Ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ï³äòðèìêè òâîð÷î¿ ïðàö³ ïåäàãîã³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ùîð³÷íî ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ «Âèõîâàòåëü ðîêó». Öüîãî ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè ðàéîííîãî åòàïó ïåðøå ì³ñöå çäîáóëà âèõîâàòåëüêà Ïîêðîâñüêîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 3 «Òåðåìîê» Íàòàë³ÿ Ãîðïåíêî. Íà îáëàñíîìó åòàï³ êîíêóðñó âîíà ñòàëà ï’ÿòîþ ñåðåä 30-òè ó÷àñíèê³â ³ç 22-õ ðàéîí³â îáëàñò³. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÍÀÉÑÈËÜÍIØI  ÊÀÐÀÒÅ Ó ì³ñò³ â³äáóâñÿ ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ïðîôåñ³îíàë³â êüîêóñ³íêàé «Ñèëà íàö³¿». Öüîãî ðîêó ïåðåìîãó âèáîðþâàëè 17 íàéñèëüí³øèõ ñïîðòñìåí³â ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Óçáåêèñòàíó, Áîëãà𳿠òà Á³ëîðóñ³. Êàðàòèñòè ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâîº âì³ííÿ íà 100%. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðø³ñòü ä³ñòàëàñÿ á³éöÿì ç Óêðà¿íè (Âëàäèñëàâ Îëåêñåíêî) òà Ðîñ³¿ (Â’ÿ÷åñëàâ Äæàëèé). Êóáêè ³ äèïëîìè ïåðåìîæö³â «Ñèëè íàö³¿» çà äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ îòðèìàëè êàðàòèñòè ç Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Áîëãà𳿠òà Óçáåêèñòàíó. ○

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯ МІСТА ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

DzÐÊÎÂÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÔÀÁ²ÀÍ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ! 25 æîâòíÿ â îáëàñíèé öåíòð óïåðøå çàâ³òຠâ³äîìà ñï³âà÷êà Ëàðà Ôàá³àí. Öå áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ñòàíå ãîëîâíîþ êóëüòóðíîþ ïî䳺þ îñåí³. Âîíà ïðèâåçå äî íàøîãî ì³ñòà ñâîþ íàéêðàùó ïðîãðàìó - The BEST OF. Ç îðãàí³çàòîðîì çàõîäó - Êîíöåðòíèì àãåíòñòâîì «Êîñòÿíòèí Ä» Ëàðà Ôàá³àí ïîä³ëèëàñÿ, ùî äí³ïðîïåòðîâñüê³é ïóáë³ö³ ïðåçåíòóº ë³ðè÷íó ïðîãðàìó, ÿêà ñêëàäàòèìåòüñÿ ç ï³ñåíü àíãë³éñüêîþ, ³òàë³éñüêîþ òà ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè, ÿê³ âæå äàâíî ñòàëè õ³òàìè òà ï³äêîðèëè ì³ëüéîíè ëþäåé. Òàêîæ íà êîíöåðò³ ãëÿäà÷³ çìîæóòü ïî÷óòè äâ³ íîâ³ ï³ñí³ âèêîíàâèö³, ïðåì’ºðà ÿêèõ â³äáóëàñü ó ëèïí³ öüîãî ðîêó íà ôåñòèâàë³ «Íîâà Õâèëÿ» â Þðìàë³. Ñï³âà÷êà âæå äàâíî ï³äêîðþº ñëóõà÷³â ñâî¿ì ãîëîñîì ó ÷îòèðè ç ïîëîâèíîþ îêòàâè, ¿¿ êîìïîçèö³¿ ñòâîðåí³ â íàéêðàùèõ òðàäèö³ÿõ ñâ³òîâî¿ ìóçèêè. Ðåïåðòóàð âèêîíàâèö³ íàë³÷óº 12 àëüáîì³â òà 10 ì³ëüéîí³â äèñê³â, ïðîäàíèõ ïî âñüîìó ñâ³òó.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÁ²ËÜØÀËÎ ÊËÓÁ²Â

ÄÈÒß×Å ÄÎDzËËß Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äêðèëè ùå 2 êëóáè ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè. Ùîð³÷íî äî êëóá³â ïðèõîäÿòü áëèçüêî 8 òèñÿ÷ ä³òåé òà ï³äë³òê³â. Ñåðåä íèõ ³ ä³òè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ÿêèì äîïîìàãàþòü àäàïòóâàòèñÿ ó ñóñï³ëüñòâ³. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Ì³ñüêèé äèòÿ÷îìîëîä³æíèé öåíòð» Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè Îëåêñ³ÿ Ñàëåíêà, çàíÿòòÿ ó êëóáàõ áåçêîøòîâí³. ○

²ÄÊÐÈÉÑß ÍÎÂÎÌÓ

ÅÊÑÊÓÐÑ²ß ÊÀÒÅÐÈÍÎÑËÀÂÎÌ 13 æîâòíÿ, íàïåðåäîäí³ Äíÿ óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà, â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóäåòüñÿ åêñêóðñ³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè â Êàòåðèíîñëàâ³. Ó êîæíîãî, õòî ö³êàâèòüñÿ ³ñòîð³ºþ ì³ñòà, º ìîæëèâ³ñòü ä³çíàòèñÿ ïðî êîçàêà Ëàçàðÿ Ãëîáó òà éîãî ñàäè, «ñòåïîâèé Ïàðíàñ», ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà «Ïðîñâ³òà» òîùî. Çàïèñàòèñü íà ïðîãóëÿíêó òà âçíàòè á³ëüøå ïðî åêñêóðñ³þ ìîæíà çà íîìåðîì (063) 369-57-49.

Ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè íå çíàþò, ÷òî â Äíåïðîïåòðîâñêå åñòü ïëàíåòàðèé - â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíè íå îáîøëè áû ñòîðîíîé ýòî çàìå÷àòåëüíîå çäàíèå, â êîòîðîì ìîæíî îáúÿñíèòüñÿ â ëþáâè ïîä çâåçäíûì íåáîì. Òàê ãîâîðèò âåäóùèé ñïåöèàëèñò Äíåïðîïåòðîâñêîãî ïëàíåòàðèÿ Ëþäìèëà Ìàð÷åíêî, çàæèãàþùàÿ çâåçäû âìåñòå ñ êîëëåãàìè

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369)

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÏÎÊÀÇ ÂÄÎÕÍÎÂÈË ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏËÀÍÅÒÀÐÈß

ËÀÇÅÐÍÎÅ ØÎÓ

Åñëè çâåçäû çàæèãàþò… ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î×ÀÐÎÂÀËÀ ÇÐÈÒÅËÅÉ

НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ С 1999 года в Днепропетровском планетарии работает программа «Звезды для влюбленных», впервые показанная на День Святого Валентина. Несмотря на малую осведомленность молодых людей о существовании чудесного здания, где созвездия не боятся плохой погоды и зажигаются волею хозяев, эта программа стала одной из самых популярных в числе 50 иных, созданных планетарием за годы работы. Она существует и ныне - правда, чуть подкорректированная, благодаря но-

вым техническим средствам, что только добавило ей зрелищности. Между тем, по словам Людмилы Марченко, иллюстрировать рассказ о высоких сферах крайне сложно настолько грандиозна эта тема.

ЭКСКУРСИЯ ВО ВСЕЛЕННУЮ И все же возможно, что и доказал планетарий в минувшую субботу, вынеся на суд зрителей новую программу «Сквозь пространство и время». Повествование на основе философских миниатюр Феликса Кривина иллюстрировалось лазерным шоу, впервые примененным под куполом днепропетровского звездного дома. А использование этой чудо-техники стало возможным благодаря тому, что Людмила Марченко получила грант днепропетров-

ского городского головы Ивана Куличенко - как раз на реализацию этого беспрецедентного проекта. Деньги направили на создание программы лазерного шоу и аренду оборудования, покупку которого работающий на хозрасчете планетарий пока позволить себе не может. Потому новая программа, к слову, посвященная 55-летию запуска первого космического спутника, демонст-

рировалась один день.

всего

ЗАБЫТЬ О ЗЕМНОМ Премьера программы «Сквозь пространство и время» стала еще одной яркой страницей в биографии днепропет-

ровского «звездного дома», вновь дав понять - космос можно демонстрировать так, что у зрителей замирает дыхание. Успешный премьерный показ вдохновил работников планетария. И очень хотелось, чтобы это вдохновение передалось и днепропетровчанам. Ведь экскурсиями во Вселенную они не только обогащают собственный мир, но и оказывают поддержку планетарию, готовому рассказывать о вечном так красиво и образно, что забываешь о земном…

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ: - Âñåëåííàÿ äàðèò ìíîãî àññîöèàöèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ìû ñ íåé æèâåì ïî îáùèì çàêîíàì. Íå çðÿ ãîâîðÿò: âñòðå÷à äâóõ ëþäåé - êàê âñòðå÷à äâóõ ìèðîâ, ðîæäåíèå ÷óâñòâ - êàê ðîæäåíèå çâåçäû…

ÍÀØ ÇÅÌËßÊ

 Ãîëóáîâêå íå çàáûëè ãåðîÿ ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

12 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïåðâîãî â ÑÑÑÐ äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ãðèãîðèÿ Êðàâ÷åíêî. È ó íàøèõ çåìëÿêîâ èìåþòñÿ âñå îñíîâàíèÿ âñïîìíèòü ýòîãî ÷åëîâåêà. Îí ðîäèëñÿ è âûðîñ â ñåëå Ãîëóáîâêà Íîâîìîñêîâñêîãî ðàéîíà Когда-то Голубовская сельская школа носила имя героя, однако политика предыдущего правительства «освободила средние учебные заведения от политико-идеологической нагрузки». Впрочем, мемориальная доска, когда-то установлен-

ная на фасаде школы в память о ее славном ученике, все-таки не была демонтирована. «Мы интересовались мнением жителей Голубовки о своем выдающемся земляке, о готовности отметить знаменательный юбилей. И люди готовы почтить память Григория Кравченко», - рассказал «Вiстям» сопредседатель общественной организации «Приумножим славу Приднепровья» Виктор Березка. Личность первого в СССР дважды Героя Советского Союза Григория Кравченко поистине уникальна. Он многое успел - возможно, потому и погиб так рано, в 31 год… Свои две золотые геройские звезды наш зем-

ÃÅÍÅÐÀË-ËÅÉÒÅÍÀÍÒÎÌ ÑÒÀË Â 28 ËÅÒ ляк получил на Дальнем Востоке. Вторая, за бои на Халхин-Голе, Григорию Кравченко была присуждена, когда ему исполнилось 27 лет. Через год талантливый и мужественный летчик получил звание генерал-лейтенанта авиации. Жизненный путь героя нашел отражение в книге еще одного нашего земляка - учителя истории СШ №131 Анатолия Немыкина «Герои Днепропетровщины».


БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

ÁÎÄÐÀß ÎÑÅÍÜ

БЫТЬ В ТОНУСЕ

Осенью прилавки магазинов пестрят разноцветными фруктами и овощами. Некоторые из нас могут похвастаться собственным дачным урожаем. Старайтесь в это время года употреблять как можно больше спелых овощей, темно-листовой зелени, фруктов. Стоит также включить в рацион продукты, которые препятствуют упадническому настроению. Секрет в гормоне счастья - серотонине. Он содержится в шоколаде, твороге, бобовых, шпинате, красных ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ и желтых овощах. При выборе сладких наНемаловажную роль играет и питьевой режим. Вы- питков специалисты советучислить, сколько жидкости ют обращать внимание на: D этикетку - на ней долв сутки нужно человеку жен быть указан полный состав напитка, его питательная ценность и условия изготовления и хранения; D на основе какой воды приготовлен напиток. Сегодня лучшей считается артезианская вода. Она отличается особой чистотой; D ингредиенты, определяющие вкус и цвет. Натуральные пищевые красите-

ÀÐÒÅÇÈÀÍÑÊÀß ÂÎÄÀ - ÈÄÅÀËÜÍÀß ÎÑÍÎÂÀ ÄËß ÑËÀÄÊÎÉ ÃÀÇÈÐÎÂÊÈ ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

Âàì çíàêîìî ÷óâñòâî ïîñòîÿííîé óñòàëîñòè è ñîíëèâîñòè? Âèíèòå â ýòîì íåíîðìèðîâàííûé ãðàôèê ðàáîòû, îòñóòñòâèå âïå÷àòëåíèé è ïðîïàâøèé èíòåðåñ ê æèçíè! À ó÷åíûå ñîâåòóþò âñåãî ëèøü íåìíîãî ðàçíîîáðàçèòü ðàöèîí ïèòàíèÿ Американские специалисты назвали продукты, вызывающие чувство усталости, а также те, которые, наоборот, позволяют долго оставаться бодрыми. Так, чтобы развеять сонливость, нужно чаще

ли - это красящие вещества, выделенные физическими способами из растительных и животных источников. Среди таких красителей сахарный колер, пищевой краситель, получаемый путем карамелизации сахара. Хозяйкам знаком этот процесс. Все знают, что в овощах содержится много сахара. Так, например, похожие процессы происходят при жарке лука, когда он приобретает золотисто-коричневый цвет.

СОХРАНИТЬ АКТИВНОСТЬ Кроме полноценного питания, осенью очень полезны занятия спортом. Так как именно в эту пору года люди часто страдают от синдрома усталости. Важно помнить, что физические нагрузки должны быть регулярными, но не изнуряющими. Норма для здорового человека - 30 минут быстрой ходьбы в день. Следует учитывать и такие факторы, как самочувствие, на-

Äîíåäàâíà ÷åðåç çíîøåí³ñòü âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ ó ñåëèù³ Êðèíè÷êè âòðàòè âîäè ñÿãàëè 70%, à íèçüêèé òèñê íå äîçâîëÿâ âîä³ äîõîäèòè äî çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ñïîæèâà÷³â. Ìåøêàíö³ ñåëèùà âèð³øèëè íàãàëüíó ïðîáëåìó ãóðòîì: âëàñíèì êîøòîì â³äðåìîíòóâàëè ³ çàì³íèëè íà ñó÷àñí³ ïëàñòèêîâ³ ïîíàä 3,5 êì ìåðåæ. ³äòåïåð í³÷îãî íå çàâàæຠòàê³é ïîòð³áí³é âîä³ ä³ñòàâàòèñÿ äî ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ.

личие хронических заболеваний, конституция тела. Старайтесь, как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Обеденный перерыв - законный час отдыха. Если выдался ясный

ÑÀÕÀÐÍÛÉ ÊÎËÅÐ ÏÈÙÅÂÎÉ ÊÐÀÑÈÒÅËÜ, ÏÎËÓ×ÀÅÌÛÉ ÏÓÒÅÌ ÊÀÐÀÌÅËÈÇÀÖÈÈ ÑÀÕÀÐÀ денек, не сидите с бутербродом у компьютера, лучше прогуляйтесь по осенней аллее. А главное, старайтесь больше смеяться. Еще древние мудрецы говорили, что прибытие в город одного факира, умеющего смешить людей, приносит здоровью горожан больше пользы, чем целый караван с лекарствами.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÎËÜÃÀ ÁÀÐÍÀ, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðî-

ôåññîð, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Âñåóêðàèíñêîé àññîöèàöèè ïðåâåíòèâíîé è àíòèýéæäèíã ìåäèöèíû: - Coca-Cola ñîäåðæèò äîñòàòî÷íî óãëåâîäîâ, ÷òîáû ïîïîëíèòü çàïàñ ýíåðãèè. Ïðè ýòîì, â îòëè÷èå îò êîôå, îíà îáëàäàåò òîíèçèðóþùèì, à íå ñòèìóëèðóþùèì äåéñòâèåì. Òàêîé íàïèòîê ÷àñòè÷íî óòîëÿåò æàæäó è ãîëîä. Ñàõàð â ñîñòàâå ñëóæèò èñòî÷íèêîì ýíåðãèè äëÿ ìîçãà.

ство опустошенности. Не стоит злоупотреблять и мучными изделиями, в частности, макаронамы, мясом индейки (из-за наличия особого белка, имеющего релаксирующий эффект). Так что, если готовитесь, например, к разговору с шефом о повышении зарплаты - подкрепитесь орехами, а не бутербродом с колбасой.

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

̲˲ֲÎÍÅÐÈ ÇÀÑϲÂÀËÈ Ó ì³ñò³ â³äáóâñÿ êîíöåðòíèé âèñòóï àíñàìáëþ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ «Äí³ïðîâñüêà âàðòà». Ïîñëóõàòè ñï³âàê³â ó ïîãîíàõ òà îáðàòè ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ çiáðàëèñü ñòàðøîêëàñíèêè ç³ øê³ë ì³ñòà ³ íàéáëèæ÷èõ ðàéîí³â. Êîëåêòèâ ïðèºìíî âðàçèâ ðåïåðòóàðîì, àäæå â éîãî îñíîâ³ ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ³ çàðóá³æí³ ï³ñí³, òàíö³ òà ³íñòðóìåíòàëüíà ìóçèêà. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÂÀÆÊÀ ÇÄÎÁÈ× Ó Õåðñîí³ â³äáóâñÿ Êóáîê Óêðà¿íè ³ç ï³äâîäíîãî ïîëþâàííÿ, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 87 ñïîðòñìåí³â ³ç 14 ðåã³îí³â. ßê â îñîáèñòîìó, òàê ³ â êîìàíäíîìó çàë³êàõ óñ³ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ä³ñòàëèñÿ ðèáàëêàì ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ì³ñòà-ãîñïîäàðÿ. Ó äí³ïðîâèõ âîäàõ ó÷àñíèêè ëîâèëè òîâñòîëîá³â, ñîì³â, êîðîï³â, ñóäàê³â òà ùóê. À íàéâàæ÷ó çäîáè÷ - ñàçàíà âàãîþ ìàéæå 18 êã - âäàëîñÿ âï³éìàòè Þð³þ Ñàëàìàñ³ ç Êðèâîãî Ðîãó. ○

ÖÀÐÈ×ÀÍÊÀ

ÏÐȲÒÀËÈ ÑÒÀÐÅÍÜÊÈÕ Íàïåðåäîäí³ Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó ³ Äíÿ âåòåðàíà â Óêðà¿í³ â ãåð³àòðè÷íîìó ïàíñ³îíàò³ áóëî ñâÿòêîâî é âåëåëþäíî. Ñòàðåíüêèõ ïðè¿õàëè ïðèâ³òàòè ó÷àñíèêè õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ Öàðè÷àíñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè òà øêîëÿð³ Ìîãèë³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â. Çàõ³ä çàê³í÷èâñÿ ñâÿòêîâèì îá³äîì òà âðó÷åííÿì ïîäàðóíê³â ë³òí³ì ëþäÿì.

Äëÿ áîäðîñòè - îâñÿíêà, äëÿ òîñêè - ìàêàðîíû му и помогают бороться даже с хронической усталостью. Считается, что продукты с большим содержанием железа тоже оказывают бодрящий эффект на организм. К ним относятся: яблоки, фасоль, шпинат, свекла и гречневая крупа. Иной эффект у сладостей и алкоголя. Они вызывают сонливость и чув-

ÂËÀÑÍÈÌÈ ÑÈËÀÌÈ

×ÒÎ ÅÑÒÜ?

кушать овсянку. Добавят энергии организму и орехи с семечками. Они - источник магния, поднимающий тонус мышц, избавляющий от ощущения усталости. Кроме того, орехи содержат белок, а он отвечает за энергетический баланс. Также полезен нежирный йогурт - содержит ценные вещества, которые укрепляют нервную систе-

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÈÐÈÍÀ ÓÃÍÈÂÅÍÊÎ

просто - 30 мл умножить на вес тела. В этот объем входят не только вода, но и другие напитки. Если летом руки тянулись к холодным сокам и лимонадам, то осенью - к тонизирующим напиткам. Кофе - ароматный и бодрящий, но специалисты говорят, что пить его больше 3 чашек в день не стоит. Хорошо тонизируют также и газированные сладкие напитки. Здесь речь идет о тех из них, которые содержат в своем составе натуральный сахар. Например, известная каждому Coca-Cola - в ее составе есть сахар - главный источник энергии, так необходимой осенью для ежедневной деятельности. Глюкоза, которую он содержит, является важным питательным веществом для нашего мозга.

ÍÎÂÈÍÈ

Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå è õîðîøåå íàñòðîåíèå Ìíîãèå ïðèâûêëè äóìàòü, ÷òî îñåíü - ïîðà ñêóêè è óíûíèÿ. Íî íóæíî ìåíÿòü ñòåðåîòèïû!  ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íàñëàäèòüñÿ îñåííèìè ìîìåíòàìè è óêðåïèòü îðãàíèçì ïåðåä çèìíèìè õîëîäàìè. Ýòî ñåçîí âèòàìèííîãî èçîáèëèÿ, òåïëûõ âîñïîìèíàíèé î ëåòíåì îòäûõå è ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ íà áóäóùåå. Âåäü äëÿ çäîðîâüÿ íóæíî ñîâñåì íåìíîãî: äâèæåíèå, õîðîøåå íàñòðîåíèå, à ãëàâíîå - ïðàâèëüíîå ïèòàíèå è ïèòüåâîé ðåæèì


10 ТВПРОГРАМА ○

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

07.30, 20.40 «Спорт в Подробностях» 09.10, 21.00 Т/с «Синдром Дракона» 14.10 Д/с «Следствие вели» 15.10 «Право на встречу» 16.10 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.30 «Подробности. Неформат» 23.15 Х/ф «Голый пистолет» 01.10 Х/ф «В капкане»

УТ1

19.35 19.55 21.00 22.00 00.00

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 11.05, 11.50 Т/с «Следаки» 12.30 «Снимите это немедленно» 13.35 «Полное перевоплощение» 14.35 «Не ври мне 7 3» 15.40 «Семейные драмы» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксола на» 20.15 «Богатые тоже плачут» 21.30 Х/ф «Однажды в Риме» 00.00 Х/ф «Барханов и его телохранитель»

9 КАНАЛ

06.05 Т/с «Пятая группа крови» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости

34 КАНАЛ 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Специальный проект» 10.50 «Дневник кандидата» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50, 13.55, 14.55, 20.20 «Место встречи» 11.55, 15.45, 18.15, 19.25 «Твое мнение» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Хорошие новости» 12.30 «Медикус» 13.00 «Любовь 911» 14.00 «Семейные драмы» 15.00 Т/с «Две стороны одной Анны» 15.50 «Мини7путешествия» 15.55, 20.15 «Это 7 Украина» 16.30 Д/с «Дни, которые изменили мир» 17.00 «Люди» 17.30 «По закону» 18.00 «Детали» 18.30 Детективные истории 19.00 «Акцент» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.10 «Военная тайна»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» ○

УТ1

ИНТЕР 05.25 Т/с «Пятая группа крови» 06.50 Утро с ИНТЕРом 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30, 20.35 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Тайны следствия 11» 11.15 «Детективы» 12.30 «Знак качества» 13.00 Д/ф «Следствие вели... с Леонидом Ка7 невским» 14.55 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей9» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни»

20.00 «Подробности» 20.25 «Подробности. Неформат» 20.55 Футбол. Сборная Украины 7 сборная Черногории 23.00 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2» 00.55 Х/ф «Геройодиночка»

9 КАНАЛ 06.00 Союз Мультфильм 07.05, 07.25 М/с «Грандиозный Человек паук» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.25 «Проспорт» 09.30, 10.10 ГАИ. Дорожные войны 10.55 «Месть природы» 11.40 «Лунная гонка» 13.45, 14.50 Т/с «Солдаты5» 15.55, 16.55, 03.35 Т/с «Свойчужой» 19.00 Т/с «ППС» 20.00 «Сумасшедшее видео по7украински72» 20.35 «ДжеДАИ» 21.30 Х/ф «Баллистика. Экс против Сивер» 23.30 Х/ф «Домино» 02.10 Х/ф «Миссионер» 04.25 Сумасшедшая скрытая камера 05.00 Телемагазин

11 КАНАЛ 06.00 Очевидец. Самое шокирующее видео 06.40 Подъем 06.45, 08.10, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Два берега» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 17.50 Т/с «Воронины» 13.20, 14.20 Kids’ Time 13.20 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.40 «Мой малыш» 15.10 Т/с «Друзья» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Светофор» 19.35 «36, 6» 19.55 Т/с «Счастливы вместе» 21.00 «Васильевский остров» 22.30 «Просто собака» 22.50 «Перевоплощение» 00.05 Т/с «Соблазнительные и свободные»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.10 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 11.05, 11.50 Т/с «Следаки» 12.30 «Снимите это немедленно» 13.35 «Полное перевоплощение. Дом за не7 делю» 14.35 «Не ври мне 7 3» 15.40 «Семейные драмы» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксола на»

СТБ 07.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.05 «Куб 7 3» 11.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 13.40 «Битва экстрасенсов» 15.50 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна7 Новини» 20.00 «Фермер ищет жену 7 2» 22.20 «Беременна в 16» 23.20 «Дочки7Матери» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК 7 будильник» 09.15 «Знай наших!» 09.30 «В дороге» 09.50 «IQ» 10.10 «Живая тема». «Любовь по расчету» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50, 14.05, 14.55, 20.20 «Место встречи» 11.55, 15.45, 18.15, 19.25 «Твое мнение» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Хорошие новости» 12.30 «МWПарад» 13.15 «Любовь 911» 14.10 «Семейные драмы» 15.00 Т/с «Две стороны одной Анны» 15.50 «Мини7путешествия» 15.55 «Это 7 Украина» 16.30 Д/с «Дни, которые изменили мир» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «По закону» 18.00 «Детали» 18.30 Детективные истории 19.00 «Акцент» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Ты сможешь!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Странное дело». «Древние астронав7 ты» 00.25 «Секретные территории» 01.20 «Тайны мира с Анной Чапман»

ICTV 07.35 Деловые факты 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.25, 01.30 Спорт 09.35, 19.30, 01.35 Чрезвычайные новости

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 07.20 «Автопилот7новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия7новости» 08.30 «Хроника недели» 09.20, 13.20, 14.20 «57й элемент» 10.30, 11.20, 12.15 «Республика» 15.15 «Вперед, на Олимп!» 16.15 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30 «Время интервью» 19.50 «Хроника дня» 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время7Тайм» 22.00 «Налоговый дневник» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН

TET 07.20 Твинисы 07.40 Мультик с Лунтиком 08.05 М/с «Лило и Стич» 08.40, 14.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Беверли Хиллс90210. Новое по коление» 11.45, 18.50 Богиня шопинга 12.25, 17.05 Маша и модели72 12.50, 21.00 Т/с «Деффчонки» 13.25, 17.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.35 У ТЕТа тато! 16.15 Досвидос 16.40, 22.40 Вайфайтеры 19.15, 00.25 БарДак 19.55 Даешь молодежь! 20.20 Т/с «Зайцев +1» 21.25 Ка$та 21.50 Рай, гудбай 23.05 Слишком грубо для Ю7туб’а 23.30 Т/с «Потерянная»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 09.00, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.00, 22.15 Новости 07.30, 16.00 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12.10 М/ф «Тайна третьей планеты» 13.20 Благотворительная акция 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «Миллионы Ферфакса» 16.15 М/ф «Заколдованный мальчик» 16.55 «Гринизация»7 жизнь без болезней» 17.30 Арт7зона 19.30 Советы доктора Евтушенко 19.45 ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 22.00, 00.30 Перекресток 23.05 Днепропетровщина презентует 23.30 Д/с «80 островов вокруг света»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.25, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот7новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55 «Трансмиссия7новости» 08.30 «Новости Киевщины» 09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «57й элемент» 10.10, 19.30 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня»

Д/ф «Пестрая лента. Гайдай Леонид» Х/ф «Наградить посмертно» Х/ф «Конец императора тайги» Х/ф «Трынтрава»

ОРТ М

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Жить здорово!» 10.25 «Контрольная закупка» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.55 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой 14.00 Другие новости 14.15 «Понять. Простить» 15.15 «Фазенда» 15.45 Т/с «Убойная сила» 16.55 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Однолюбы» 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 Ночные новости 00.35 «Без свидетелей» 01.10 «Ангелина Вовк. Женщина, которая ве7 дет»

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Программа максимум» 11.05 «Русские сенсации» 12.35 Т/с «Гончие» 15.30 «До суда» 16.30, 03.25 Суд присяжных 18.30, 02.20 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом За7 кошанским 20.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей12» 00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 04.25 «Живут же люди!»

27 КАНАЛ

06.20 Х/ф «Рысь возвращается» 07.30 «Агенты влияния» 08.30, 18.30 «Правда жизни» 09.00 Т/с «Раскол» 11.00 Т/с «УГРО 3» 14.50 Т/с «Каменская 5» 19.00, 23.45 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 22.45 Т/с «CSI: НьюЙорк 7» 00.15 Х/ф «Замена 2: последний урок»

07.30, 16.00 М/с «Лаборатория Декстера» 08.00, 17.00 М/с «Выдры» 08.30, 16.30 М/с «Перчинка Энн» 09.00, 17.30 М/с «Ллойд в космосе» 09.30, 18.00 М/с «Гаджет и гаджетины» 10.30 М/с «Скала Фреглов» 11.30 Марви Хаммер 12.30, 20.00 Союзмультфильм 13.30 Х/ф «Снежная королева» 14.50 Ералаш 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.30 Х/ф «Посторонним вход разрешен» 22.00 Т/с «Саша+Маша» 23.00 Телечат

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00 Утро с «Украиной» 09.25, 13.00 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Страна 03» 11.00 Т/с «Моя большая семья» 12.00 Ток7шоу «Пусть говорят. Игра на разде7 вание» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.00, 19.00 События 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.20 Ток7шоу «Говорит Украина» 22.15 Т/с «Карпов» 23.15 Х/ф «Во имя короля» 01.45 Т/с «Жизнь как приговор. Второй се зон»

ENTER

10.05, 16.30 Т/с «Опера» 12.35, 13.00, 21.20 Т/с «Прокурорская про верка» 15.25, 20.15 Т/с «Чрезвычайная ситуация» 18.45 Факты. Вечер 00.10 Факты. Итоги дня 00.25 Т/с «Кодекс чести4»

17.50 21.00 22.35 00.15

05.45 Советские мультфильмы 08.45 Д/ф «Лариса Голубкина. Я тебя никогда не забуду» 09.45, 18.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно» 11.45 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 13.15 Х/ф «Мнимый больной» 15.35 Х/ф «Эффект Ромашкина» 16.45 Д/ф «Вечный Шурик 7 А.Демьяненко» ○

Іменинники дня: АНДРІЙ, КОСТЯНТИН, УСТИНА, ГАННА, ДАВИД

ICTV

Сх. 07.22 Зах. 18.04 Трив. дня 10.42

20.15 «Меняю жену 7 6» 22.00 «Мама, я женюсь?» 23.25 Политический детектив «Кодекс бесчес7 тия» (1)

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.35, 19.30, 01.20 Чрезвычайные новости 10.10 Х/ф «Дочь якудзы» 12.30, 13.00, 21.20 Т/с «Прокурорская про верка» 15.30, 20.15 Т/с «Чрезвычайная ситуация» 16.35 Х/ф «Лысый нянька» 18.45 Факты. Вечер 22.55 Факты. Итоги дня 23.10 Свобода слова

51 КАНАЛ

Сх. 07.12 Зах. 17.45 Новий міс. 15.02

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 07.00 Меморандум 07.30, 16.00 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 «Формат 1.»1" 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Карусель» 12.00 М/ф 13.10 «Гринизация»7 жизнь без болезней» 13.20 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» 16.15 М/ф «Тайна третьей планеты» 17.15, 19.00, 22.15 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 19.30 Советы доктора Евтушенко 19.45 ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 22.00 Благотворительная акция 23.00 О рыбалке всерьез 23.30 «Власть. «Доступно и откровенно»

Вівторок, 16 жовтня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 дней вокруг спорта 07.20 Страна on line 07.25 Глас народа 07.30 Эра бизнеса 07.35 Тема дня 07.45 Хозяин в доме 07.50 Финансовые советы 08.20, 00.40 Между строк 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 11.55, 20.55 Официальная хроника 09.35 Свет 10.00 «Легко быть женщиной» 10.40 О главном 11.05 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.25 Желаем счастья 12.50 Контрольная работа 13.20 Х/ф «Обелиск» 15.05 Euronews 15.10 Деловой мир. Агросектор 15.15 Х/ф «Синдикат2», 2 с. 16.20 Х/ф «Танк КВ2» 18.00 Свобода выбора 18.10 Настоящая Украина 18.35 Последнее предупреждение 19.00 Выборы7 2012 г. Предвыборная агита7 ция. Партия «Русский блок» 19.30 221. Неделя 20.00 Выборы7 2012 г. Предвыборная агита7 ция. Н.Королевская 20.20 Выборы7 2012 г. Предвыборная агита7 ция. Политическая партия «Наша Укра7 ина» 20.50 Плюс7минус 21.30 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Х/ф «Мужская работа», 1 с. 01.40 Запомни 01.45 Телеакадемия

TET

08.00, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 13.00 «Битва экстрасенсов» 15.50 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна7 Новини» 20.05 «Куб 7 3» 22.20 «Детектор лжи 7 2» 23.20 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Комиссар Рекс» 01.25 «Вiкна7Спорт» 01.35 Х/ф «День рождения Буржуя»

06.00, 06.45 Очевидец 06.40, 07.40 Подъем 07.05, 20.50 «STREET STYLE» 07.10 «Экономика в деталях» 08.30 Репортер 08.45 «Родительский клуб» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 17.50 Т/с «Воронины» 13.20, 14.20 Kids’ Time 13.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.55, 22.55 Т/с «Светофор» 19.00, 21.30, 00.55 Новости

07.20 Твинисы 07.40 Мультик с Лунтиком 08.05 М/с «Лило и Стич» 08.40, 14.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое по коление» 11.45, 17.05 Маша и модели72 12.50 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.25, 17.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.35 У ТЕТа тато! 16.15 Досвидос 16.40, 22.40 Вайфайтеры 18.50 Богиня шопинга 19.15, 00.25 БарДак 19.55 Даешь молодежь! 20.20 Т/с «Зайцев +1» 21.00 Т/с «Деффчонки» 21.25 Ка$та 21.50 Рай, гудбай 23.05 Дурнев + 1 23.30 Т/с «Потерянная»

СТБ

11 КАНАЛ

ИНТЕР

Пираньи Т/с «Счастливы вместе» «Дело вкуса» ФБР Т/с «Соблазнительные и свободные»

1+1

06.00 Союз Мультфильм 07.05, 07.25 М/с «Грандиозный Человек паук» 08.00 «Днепр7футбол» 08.30 «Алеф7в наше время». Еврейская пр7ма 09.00 «ГАИ. Дорожные войны» 09.40 Х/ф «1492. Завоевание рая» 13.00 Х/ф «Двухсотлетний человек» 15.55, 16.55, 01.45, 02.35 Т/с «Свойчужой» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «ППС» 20.00 «Сумасшедшее видео по7украински72» 20.35 «Месть природы» 21.00 Новости 2+2 21.25 Проспорт 21.30 Х/ф «Миссионер» 23.55 Х/ф «Зверь» 03.25 Т/с «Остров любви. Невеста» 04.30 Сумасшедшая скрытая камера 05.00 Телемагазин

Сх. 07.21 Зах. 18.06 Трив. дня 10.45

Понеділок, 15 жовтня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.20 Страна on line 07.35 Тема дня 07.45 Хозяин в доме 07.50 Финансовые советы 08.20 Твой голос 08.40 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.30, 11.50, 20.55 Официальная хроника 09.40 О главном 10.05 «Легко быть женщиной» 11.00 Шеф7повар страны 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.25 Право на защиту 12.45 Темный силуэт 12.55 Армия 13.05 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 14.40 Окно в Америку 15.05 Euronews 15.10 Деловой мир. Агросектор 15.15 Ближе к народу 15.45 Х/ф «Синдикат2», 1 с. 16.50 Х/ф «Охота на оленя» 18.00 Свобода выбора 18.10 Настоящая Украина 18.25 Последнее предупреждение 18.30 Агро7News 19.00 Выборы7 2012 г. Предвыборная агитация. Либеральная партия Украины 19.30 Осенняя шутка с С.Альтовым 20.00 Сельсовет 20.20 Выборы7 2012 г. 20.50 Плюс7минус 21.00 Итоги дня 21.40 Страну 7 народу! 22.00 Звезды юмора 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.45 Д/ф «Покров» 00.40 Между строк 01.25 Запомни 01.30 Телеакадемия

Сх. 08.34 Зах. 18.19 Новий міс. 15 жовтня 13.10 «Налоговый дневник» 16.15 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.15 «Энергонадзор» 19.50 «Хроника дня» 21.40 «Время7Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.00 «Легенды уголовного розыска» 07.00 Х/ф «Секретный фарватер», 1 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 Т/с «Марш Турецкого» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 Т/с «Версия 3» 14.35, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45 «Свідок» 17.00 Т/с «Охота на изюбря» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: НьюЙорк 7» 00.15 Х/ф «Замена 3: победитель получа ет все»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Золотая пыль 11.00 Т/с «Эра стрельца» 12.35 Т/с «Гончие» 15.30 «До суда» 16.30 Суд присяжных 18.30 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 22.15 «Сегодня. ИТОГИ» 22.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей12» 00.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 02.00 Профилактика на канале с 02.00 !!!

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.00 Д/ф «Эммануил Виторган и Алла Бал7 тер. По обе стороны жизни / Звездная любовь» 10.05, 18.25 Т/с «Девять жизней Нестора Махно» 12.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруе ва.» 13.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» 16.25 Д/ф «Лариса Голубкина. Я тебя никогда не забуду» 17.25 Д/ф «Пестрая лента. А.Миронов» 19.30 Т/с «Жизнь и смерть Лёньки Панте леева» 20.30 Х/ф «Репортаж с линии огня» 22.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» 23.50 Х/ф «Любовью за любовь»

Іменинники дня: ІВАН, ДЕНИС 27 КАНАЛ 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 16.00 М/с «Лаборатория Декстера» 08.00, 17.00 М/с «Выдры» 08.30, 16.30 М/с «Перчинка Энн» 09.30, 18.00 М/с «Гаджет и гаджетины» 10.30 М/с «Скала Фреглов» 11.30 Марви Хаммер 12.30 Союзмультфильм 13.30 Х/ф «Посторонним вход разрешен» 14.50 Ералаш 17.30 М/с «Ллойд в космосе» 19.30 «Free Time» 20.00 «Все грани высшего» 20.30 Х/ф «Сильная личность из 2А» 22.00 Т/с «Саша+Маша» 23.00 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Жить здорово!» 10.25 «Контрольная закупка» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.55 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой 14.00 Другие новости 14.15 «Понять. Простить» 15.15 «Фазенда» 15.45 Т/с «Убойная сила» 16.55 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Однолюбы» 23.40 «Вечерний Ургант» 00.15 Ночные новости 00.25 «Без свидетелей» 01.00 ПРОФИЛАКТИКА

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00 Утро с «Украиной» 09.25, 13.00, 22.10 Т/с «След» 10.00 Т/с «Страна 03» 11.00 Т/с «Моя большая семья» 12.00 Ток7шоу «Пусть говорят. На коротком поводке» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.00, 19.00 События 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.20 Ток7шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Развод» 21.10 Т/с «Карпов» 23.10 Тридцатилетние 00.10 Т/с «Супруги» 01.10 Т/с «Жизнь как приговор. Второй се зон»


ТВПРОГРАМА 11

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

Середа, 17 жовтня УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 дней вокруг спорта 07.30 Эра бизнеса 07.35 Тема дня 07.45 Хозяин в доме 07.50 Финансовые советы 08.20, 00.40 Между строк 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20, 11.55 Официальная хроника 09.35 Правительство на связки с гражданами 10.00 «Легко быть женщиной» 11.05 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.25 Граница государства 12.40 221. Неделя 13.15 Х/ф «Живет такой парень» 15.05 Euronews 15.10 Деловой мир. Агросектор 15.20 Х/ф «Синдикат2», 3 с. 16.25 Х/ф «Остров безымянный» 17.40 Страну 7 народу! 18.00 Свобода выбора 18.10 Настоящая Украина 18.35 Последнее предупреждение 19.00 Музыкальный марафон 19.45 Осенняя шутка с Е.Воробей 20.25 Выборы7 2012 г. Предвыборная агита7 ция. Н.Королевская 20.50 Мегалот 20.55 Плюс7минус, Официальная хроника 21.30 Один на один 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Х/ф «Мужская работа», 2 с. 01.40 Запомни 01.45 Телеакадемия

06.00 Союз Мультфильм 07.05, 07.25 М/с «Грандиозный Человек паук» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.25 «Проспорт» 09.30, 10.10 ГАИ. Дорожные войны 10.55 «ДжеДАИ» 11.40 «Исцеление смертью» 12.45 «Ударная сила» 13.45, 14.50 Т/с «Солдаты5» 15.55, 16.55, 03.25, 04.15 Т/с «Свойчужой» 19.00 Т/с «ППС» 20.00 «Сумасшедшее видео по7украински72» 20.35 «Облом UA» 21.00 Новости 2+2 21.25 Проспорт 21.30 Х/ф «Воиныпризраки. Атака на ост ров Дьявола» 00.00 Х/ф «Нападение на остров Дьявола 2. Гора смерти» 02.00 Х/ф «Баллистика. Экс против Сивер» 05.00 Телемагазин

ИНТЕР 05.25 Т/с «Пятая группа крови» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.30, 20.40 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Тайны следствия 11» 11.10 «Детективы» 12.30 «Знак качества» 13.00 Д/ф «Следствие вели» 14.55 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей9» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.30 «Подробности. Неформат» 21.00 Т/с «Синдром Дракона» 00.30 Х/ф«Голыйпистолет331/3:Последнее оскорбление» ○

СТБ

9 КАНАЛ

СТБ

06.00 Союз Мультфильм 07.05, 07.25 М/с «Грандиозный Человек паук» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.25 «Проспорт» 09.30, 10.10 «ГАИ. Дорожные войны» 10.55 «Облом UA» 11.40 «Космические спасатели» 12.45 «Ударная сила» 13.45, 14.50 Т/с «Солдаты5» 15.55, 16.55 Т/с «Москва. Три вокзала2» 19.00 Т/с «ППС» 20.00 «Нереальные истории» 20.35 «Убойное видео» 21.00 Новости 2+2 21.25 Проспорт 21.30 Х/ф «Настоящая МакКой» 00.00 Х/ф «Доказательство смерти» 02.15 Х/ф «Воиныпризраки. Атака на ост ров Дьявола» 03.50 Т/с «Свойчужой» 04.40 Сумасшедшая скрытая камера 05.00 Телемагазин

07.50, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.10 «Беременна в 16» 10.15 «Дочки7Матери» 11.15 Х/ф «Любовь Авроры» 13.20 «Битва экстрасенсов» 15.50 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна7 Новини» 20.00, 22.40 «Зважені та щасливі 7 2» 00.55 Т/с «Доктор Хаус» 01.45 Т/с «Комиссар Рекс»

ИНТЕР

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 11.05, 11.50 Т/с «Следаки» 12.30 «Снимите это немедленно» 13.35 «Полное перевоплощение. Дом за не7 делю» 14.35 «Не ври мне 7 3» 15.40 «Семейные драмы» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксола на» 20.15 «Четыре свадьбы 7 2» 21.50 «Давай, до свидания» 23.20 Х/ф «Проект Альфа» 01.20 Криминальный детектив «Шальная баба»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Индекс опасности» 09.45 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Живая тема». «Кошачья раса» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50, 12.25, 13.25, 20.20 «Место встречи» 11.55, 15.45, 18.15, 19.25 «Твое мнение» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20 «Добрые новости» 12.30 «Любовь 911» 13.30 «Семейные драмы» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 Т/с «Две стороны одной Анны» 15.50 «Мини7путешествия» 15.55, 20.15 «Это 7 Украина» 16.30 Д/с «Дни, которые изменили мир» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «В дороге» 18.00 «Детали» 18.20 «Хорошие новости» 18.30 Детективные истории 19.00 «Болевая точка» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Многоточие» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 Т/с «Принцесса и нищий» 01.40 «МWПарад»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.40 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.25, 01.30 Спорт 09.35, 19.30, 01.35 Чрезвычайные новости 10.05, 16.30 Т/с «Опера» 12.35, 13.00, 21.20 Т/с «Прокурорская про верка» 15.30, 20.15 Т/с «Чрезвычайная ситуация» 18.45 Факты. Вечер 00.10 Факты. Итоги дня 00.25 Т/с «Кодекс чести4»

Сх. 09.54 Зах. 19.01 Новий міс. 15 жовтня

НТН

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00 Утро с «Украиной» 09.25, 13.00, 22.10 Т/с «След» 10.00 Т/с «Страна 03» 11.00 Т/с «Моя большая семья» 12.00 Ток7шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.00, 19.00 События 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.20 Ток7шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Развод» 21.10 Т/с «Карпов» 23.10 Тридцатилетние 00.10 Т/с «Супруги» 01.10 Т/с «Жизнь как приговор. Второй се зон»

05.45 Советские мультфильмы 09.10 Д/ф «Вечный Шурик 7 А.Демьяненко» 10.10 Т/с «Девять жизней Нестора Махно» 11.10, 18.30 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 12.10 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 14.40 Х/ф «Нейлон 100%» 16.20 Д/ф «Эммануил Виторган и Алла Балтер. По обе стороны жизни / Звездная лю7 бовь» 17.25 Д/ф «Операция Ы и другие приключе7 ния Леонида Гайдая» 20.30 Х/ф «Взорванный ад» 22.25 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 23.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» ○

ОРТ М

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Жить здорово!» 10.25 «Контрольная закупка» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.55 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой 14.00 Другие новости 14.15 «Понять. Простить» 15.15 «Фазенда» 15.45 Т/с «Убойная сила» 16.55 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Развод» 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 Ночные новости 00.35 «Без свидетелей» 01.10 «Обитель лжи» 01.40 «Калифрения». Новые серии

04.55 Уважаемые телезрители! В связи с про7 филактическими работами, вещание те7 леканала начнется в 10.00. Приносим извинения за причиненные неудобства 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 Русская начинка 11.00 Т/с «Эра стрельца» 12.35 Т/с «Гончие» 14.35, 17.35 Обзор 15.30 «До суда» 16.30, 03.25 Суд присяжных 18.30, 02.20 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей12» 00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 04.25 «Живут же люди!»

27 КАНАЛ

06.00 «Легенды уголовного розыска» 07.00 Х/ф «Секретный фарватер», 2 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 Т/с «Марш Турецкого» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 Т/с «Версия 3» 14.35, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45 «Свідок» 17.00 Т/с «Охота на изюбря» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 22.45 Т/с «CSI: НьюЙорк 7» 00.15 Х/ф «600 кг золота»

07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 16.00 М/с «Лаборатория Декстера» 08.00, 17.00 М/с «Выдры» 08.30, 16.30 М/с «Перчинка Энн» 09.30, 18.00 М/с «Гаджет и гаджетины» 10.30 М/с «Скала Фреглов» 11.30 Марви Хаммер 12.30, 20.00 Союзмультфильм 13.30 Х/ф «Сильная личность из 2А» 14.50 Ералаш 17.30 М/с «Ллойд в космосе» 19.30 «Философия искусства» 20.30 Х/ф «4:00 в пользу Танечки» 22.00 Т/с «Саша+Маша» 23.00 Телечат

ENTER

Іменинники дня: ВОЛОДИМИР, ОНИСИМ, ОВСІЙ,ВЕРОНІКА, ДОМНА

16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время7Тайм» 22.00 «Сканер» 23.30, 00.20 «CRIME NEWS»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот7новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия7новости» 08.30, 19.50 «Хроника дня» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.10, 19.30 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории»

ICTV

УТ1

05.25 Т/с «Пятая группа крови» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН7 ТЕРом» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но7 вости 07.30, 20.40 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Тайны следствия 11» 11.15 «Детективы» 12.30 «Знак качества» 13.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка7 невским» 14.55 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей9» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.30 «Подробности. Неформат» 21.00 Т/с «Синдром Дракона» 00.40 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, который меня соблазнил»

5 КАНАЛ

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 дней вокруг спорта 07.30 Эра бизнеса 07.35 Тема дня 07.45 Хозяин в доме 07.50 Финансовые советы 08.20, 00.40 Между строк 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20, 11.55, 20.55 Официальная хроника 09.35 Книга.ua 10.00 Торжественное открытие III Спортивно7 го Конгресса Украины 10.30 «Легко быть женщиной» 11.05 Здоровье 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам 13.40 Х/ф «Тем далеким летом» 15.10 Euronews 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.30 Х/ф «Синдикат2», 4 с. 16.40 Х/ф «713й просит посадку» 18.00 Свобода выбора 18.10 Настоящая Украина 18.35 Последнее предупреждение 19.00 Шутка с М.Лукинским 19.30 «Волнуйтесь, пожалуйста». Тарапунька и Штепсель 20.50 Плюс7минус 21.30 Опыт 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Х/ф «Мужская работа», 3 с. 01.40 Запомни 01.45 Телеакадемия

11 КАНАЛ

51 КАНАЛ

Четвер, 18 жовтня

06.40 Подъем 06.45, 08.10, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Променад» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 17.50 Т/с «Воронины» 13.20 Kids’ Time 13.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.20 «36, 6» 14.50, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.55, 23.05 Т/с «Светофор» 19.35 Пираньи 19.55 Т/с «Счастливы вместе» 21.00 «Respect TV» 22.00 Парад порад72 00.10 Т/с «Соблазнительные и свободные»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.00, 22.15 Новости 07.30, 16.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Миллионы Ферфакса» 12.15 М/ф «Заколдованный мальчик» 13.20 Перекресток 14.25 Налоговый монитор 14.50 Х/ф «Год Теленка» 16.15 М/ф «Двенадцать месяцев» 17.30 Истории с Бородой 19.30 Рецепт здоровья 19.45 ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 22.00, 00.30 Хата скраю 23.00 По ту сторону поля 23.30 Д/с «80 островов вокруг света»

07.35 Деловые факты 07.40 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.35, 19.30, 01.35 Чрезвычайные новости 10.05, 16.30 Т/с «Опера» 12.30, 13.00, 21.20 Т/с «Прокурорская про верка» ○

TET

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 11.05, 11.50 Т/с «Следаки» 12.30 «Снимите это немедленно» 13.35 «Полное перевоплощение. Дом за не7 делю» 14.35 «Не ври мне 7 3» 15.40 «Семейные драмы» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксола на» 20.15 «На ножах» 21.30 «Территория обмана»

07.20 Твинисы 07.40 Мультик с Лунтиком 08.05 М/с «Лило и Стич» 08.40, 14.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Беверли Хиллс90210. Новое по коление» 11.45, 18.50 Богиня шопинга 12.25, 17.05 Маша и модели 2 12.50, 21.00 Т/с «Деффчонки» 13.25, 17.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.35 У ТЕТа тато! 16.15 Досвидос 16.40, 22.40 Вайфайтеры 19.15, 00.25 БарДак 19.55 Даешь молодежь! 20.20 Т/с «Зайцев +1» 21.25 Ка$та 21.50 Рай, гудбай 23.05 Слишком грубо для Ю7туб’а 23.30 Т/с «Потерянная»

07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Эпикриз» 09.40, 00.25 «Ты сможешь!» 10.00 «Жадность» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50, 13.50, 14.55, 20.20 «Место встречи» 11.55, 15.45, 18.15, 19.25 «Твое мнение» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Хорошие новости» 12.30 «В дороге» 13.00 «Любовь 911» 13.55 «Здравствуй, это Я!» 14.05 «Семейные драмы» 15.00 Т/с «Две стороны одной Анны» 15.50 «Мини7путешествия» 15.55, 20.15 «Это 7 Украина» 16.30 Д/с «Дни, которые изменили мир» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Люди слова» 18.00 «Детали» 18.30 Детективные истории 19.00 «Персона» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 22.45 «Украина, вперед!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.40 «МНС» 00.55 Х/ф «В огне брода нет»

1+1

15.25, 20.15 Т/с «Чрезвычайная ситуация» 18.45 Факты. Вечер 00.10 Факты. Итоги дня 00.25 Т/с «Кодекс чести4»

08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.55 «Фермер ищет жену 7 2» 11.50 Х/ф «Лабиринты любви» 13.45 «Битва экстрасенсов» 15.50 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна7 Новини» 20.00, 22.40 «МастерШеф 7 2» 00.40 Т/с «Доктор Хаус» 01.30 Т/с «Комиссар Рекс»

11 КАНАЛ

Сх. 07.24 Зах. 18.02 Трив. дня 10.38

22.35 «Деньги» 00.15 Криминальный детектив «Шальная баба»

06.40, 20.55 «STREET STYLE» 06.45, 08.10, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Клиника семейной медицины» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 17.50 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids’ Time 13.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.55, 23.05 Т/с «Светофор» 19.30 «Ваше право» 19.35 «Транспортный меридиан» 19.55 Т/с «Счастливы вместе» 21.00 «Автострасти» 22.30 «Бюро адвокатских расследований» 00.10 Т/с «Соблазнительные и свободные»

Сх. 07.26 Зах. 18.00 Трив. дня 10.34 TET

Сх. 11.09 Зах. 19.52 Новий міс. 15 жовтня НТН

Іменинники дня: ОЛЕКСІЙ, МАТВІЙ, ЯРЕМА 27 КАНАЛ

07.20 Твинисы 07.40 Мультик с Лунтиком 08.05 М/с «Лило и Стич» 08.40, 14.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Беверли Хиллс90210. Новое по коление» 11.45, 18.50 Богиня шопинга 12.25, 17.05 Маша и модели72 12.50, 21.00 Т/с «Деффчонки» 13.25, 17.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.35 У ТЕТа тато! 16.15 Досвидос 16.40, 22.40 Вайфайтеры 19.15, 00.25 БарДак 19.55 Даешь молодежь! 20.20 Т/с «Зайцев +1» 21.25 Ка$та 21.50 Рай, гудбай 23.05 Слишком грубо для Ю7туб’а 23.30 Т/с «Потерянная»

06.00 «Легенды уголовного розыска» 07.00 Х/ф «Секретный фарватер», 3 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 Т/с «Марш Турецкого» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 Т/с «Журов» 14.35, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45 «Свідок» 17.00 Т/с «Охота на изюбря» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 22.45 Т/с «CSI: НьюЙорк 7» 00.15 «Случайный свидетель» 00.30 «Покер. PokerStars Pro Challenge» 01.30 Х/ф «Крутые: смертельное шоу»

07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 15.55, 17.55, 19.55, 22.55 Телегазета «Днепровская неделя» 07.30, 16.00 М/с «Лаборатория Декстера» 08.00, 17.00 М/с «Выдры» 08.30, 16.30 М/с «Перчинка Энн» 09.30, 18.00 М/с «Гаджет и гаджетины» 10.30 М/с «Скала Фреглов» 11.30 Марви Хаммер 12.30, 20.00 Союзмультфильм 13.30 Х/ф «4:00 в пользу Танечки» 14.50 Ералаш 17.30 М/с «Ллойд в космосе» 19.30 «Кем быть?» 20.30 Х/ф «Когда я стану великаном» 22.00 Т/с «Саша+Маша» 23.00 Телечат

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.00, 22.15 Новости 07.30, 16.00 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Время советов 10.00 16.00 ПРОФИЛАКТИКА 16.20 Родник здоровья 16.30 М/ф «Чиполлино» 17.30 1027информ 19.30 Рецепт здоровья 19.45 ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 22.00, 00.30 Бабушки и дедушки 23.00 Один день с... 23.30 Вектор развития 23.45 Д/с «80 островов вокруг света» 00.40 Украинская десятка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 07.25 «Автопилот7новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия7новости» 08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 08.30, 19.50 «Хроника дня» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «57й элемент» 10.10 «Время інтерв’ю» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Рекламная кухня» 17.25 «Сканер» 18.15 «Лесной патруль» 19.30 «Время интервью» 21.40 «Время7Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.00 Т/с «Эра стрельца» 12.35 Т/с «Гончие». Фильм второй. «Жен ская доля» 15.30 «До суда» 16.30, 03.25 Суд присяжных 18.30, 02.20 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». «Вам пиры». «Эпидемия» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей12». «Шоковая терапия». «Неудачные пробы» 00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей11». «Всего знать невозможно». «Встре ча в кино» 04.25 «Живут же люди!»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.50 Д/ф «Пестрая лента. А.Миронов» 09.50, 18.30 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 11.50 Х/ф «Поздняя любовь» 14.45 Х/ф «Трынтрава» 16.25 Х/ф «Три любви Евгения Евстигнее ва» 17.25 Х/ф «Ирония судьбы Барбары Брыль ской. Продолжение» 20.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 22.20 Х/ф «Выкуп» 23.50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Жить здорово!» 10.25 «Контрольная закупка» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.55 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой 14.00 Другие новости 14.15 «Понять. Простить» 15.15 «Фазенда» 15.45 Т/с «Убойная сила» 16.55 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Развод» 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 Ночные новости 00.35 «Без свидетелей»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00 Утро с «Украиной» 09.25, 13.00, 22.10 Т/с «След» 10.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 11.00 Т/с «Моя большая семья» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.00, 19.00 События 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.20 Ток7шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Развод» 21.10 Т/с «Карпов» 23.10 Тридцатилетние 00.10 Т/с «Супруги» 01.10 Т/с «Жизнь как приговор. Второй се зон»


12 ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ ○

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÅÐŲÐÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ ²ç 1 ïî 17 æîâòíÿ â ì³ñò³ ïðîâîäÿòü êîìïëåêñ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â íà ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿþòü äîòðèìàííþ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, îðãàí³çàö³¿ ïåðåäðåéñîâèõ îãëÿä³â òðàíñïîðòó òà êîíòðîëþ ðåæèìó ïðàö³ âî䳿â.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

²ËÜÍÀ ÁÎÐÎÒÜÁÀ Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ ó ì³ñò³ ïðîéøîâ ×åìï³îíàò ì³ñòà ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 57 âèõîâàíö³â ÄÞÑØ ¹ 2. Õëîï÷èêè â³êîì â³ä 10 äî 12 ðîê³â áîðîëèñÿ â ê³ëüêîõ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ. Ó êîæí³é âèçíà÷èëèñÿ ñâî¿ ÷åìï³îíè, ÿê³ ñòàëè âîëîäàðÿìè çîëîòèõ ìåäàëåé ³ ãðàìîò. ○

Ïðåñâÿòó Áîãîðîäèöþ êîçàêè çäàâíà ââàæàëè ñâîºþ â³ðíîþ çàñòóïíèöåþ é ïîêðîâèòåëüêîþ. Òîæ ñâÿòî Ïîêðîâè â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àëè é â³äçíà÷àþòü ç îñîáëèâîþ ëþáîâ'þ. Öüîãî ðîêó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ éîãî ïî÷àëè ñâÿòêóâàòè çàçäàëåã³äü - òàíöþâàëè, ñï³âàëè òà êóøòóâàëè ñìà÷í³ ñòðàâè Минулого суботнього ранку на мальовничих галявинах Богородицької фортеці, що у селищі Шевченко в Дніпропетровську, буяло справжнє козацьке містечко - з тинками та широким майданом, де, за давнім звичаєм, колом збиралися на раду суворі запорожці. Поряд - базар, та такий, що в гостей та учасників заходу розбігалися очі від різноманіття творчих виробів майстрів, перехоплювало дух від запаху страв, що тут же й готували. Найдивовижніший фольклорно-етнографічний козацький фестиваль «Самарська Покрова-2012» подарував цілий день незабутніх вражень! У програмі: виставка археологічних

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

ÑÂßÒÎ ÍÀÁËÈÆÀªÒÜÑß

ßê Ïîêðîâó íà Ñàìàð³ çóñòð³÷àëè

знахідок з «Богородицької фортеці», показові виступи традиційних козацьких бойових мистецтв, майстер-класи з володіння зброєю, зі змагання лучників, метання списів та корчів, захоплюючий конкурс «Лава на лаву»... От і народним танцям навчали тут же, на майдані. Бажаючих освоїти танки «Мельниця»,

ÇÀ ÇÂÈ×ÀªÌ ÍÀ ÐÀÄÓ ÇÁÈÐÀËÈÑß ÇÀÏÎÐÎÆÖ² «Гречка» назбиралося чимало, танцювали весело, завзято - тож добру пилюку підняли й гарно повеселилися. А деякі хлопці з дівчатами під час танцю навіть поцілу-

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ƲÍÎÊ - Á²ËÜØÅ Íà ïî÷àòîê 2012 ð. ó ðàéîí³ ïðîæèâàëè 36,4 òèñ. îñ³á. Òðàäèö³éíî ïåðåâàæຠê³ëüê³ñòü æ³íîê. Íà 1 ñ³÷íÿ ¿õ áóëî íà 2,8 òèñ. á³ëüøå, í³æ ÷îëîâ³ê³â. Íà êîæíó òèñÿ÷ó æ³íîê ïðèïàäàëî 858 ÷îëîâ³ê³â, äî òîãî æ, ìîëîäøèõ â³êîì. Ñåðåäí³é â³ê æ³íîê ñêëàâ 44 ðîêè, à ÷îëîâ³ê³â - 38,5. ○

Ó ÏÐÎÃÐÀ̲ ÔÅÑÒÈÂÀËÞ - Ö²ÊÀ² ÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀÑÈ

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÅÊÑÊÓÐÑ²ß ÍÀ ÕÎÐÒÈÖÞ Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ çà ï³äòðèìêè ãîëîâè ÐÄÀ Ãåííàä³ÿ Ëåâ÷åíêà â³äáóëàñü åêñêóðñ³ÿ äëÿ ä³òåé ï³ëüãîâî¿ êàòåãî𳿠«Øëÿõàìè ñëàâåòíîãî êîçàöòâà» äî Çàïîð³ææÿ. ijòâîðà ïîáóâàëà â Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³äíèêó «Õîðòèöÿ», äå 䳺 Ìóçåé çàïîðîçüêîãî êîçàöòâà, à òàêîæ ïîìèëóâàëàñü êðàñîþ óêðà¿íñüêîãî ñòåïó.

ватися встигли. Учасники фестивалю також мали змогу послухати спів фольклорно-обрядового театру «Родослав», побачити виступи колективу шотландської музики «Шотландія назавжди» та інших творчих колективів Дніпропетровщини. Усі виконували козацькі та повстанські героїчні пісні й разом з осіннім сонечком зігріли душу й серце присутніх.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

ËÅÃÅÍÄÀÐͲ ÀÂÒÎ

«Ñòàðåíüê³» ïîêàçàëè, íà ùî çäàòí³

ÍÎÂÈÍÈ ÂIÄÅÎÐÎËÈÊ Ç ÌÅÐÅÆI

Íåùîäàâíî ó âñåñâ³òí³é ìåðåæ³ ç’ÿâèâñÿ â³äåîðîëèê, íà ÿêîìó ÷îðíèöÿ â ìàãàçèí³ õîâຠï³ä ðÿñó áàíêó ïèâà. Íà êàäðàõ ç êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ñóïåðìàðêåòó æ³íêà ï³äõîäèòü äî õîëîäèëüíèêà ç ïèâîì, ä³ñòຠáëÿøàíêó ³ õîâຠï³ä îäÿã, ï³ñëÿ ÷îãî ñïîê³éíî áåðå ïëÿøêó âîäè. ²íòåðíåò-êîðèñòóâà÷³ ïðèïóñêàþòü, ùî õòîñü ïðîñòî ïåðåîäÿãíóâñÿ ó áîæó ñëóæíèöþ, àäæå ó ÑØÀ «ïîëþáëÿþòü» êîñòþìîâàí³ ïîãðàáóâàííÿ.

Íà ìèíóëèõ âèõ³äíèõ äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðè¿õàëî á³ëüøå ñîòí³ óí³êàëüíèõ àâò³âîê. Íà «Dnepr auto retro show» ñâî¿ ðàðèòåòè ïðèâåçëè êîëåêö³îíåðè òà ïîö³íîâóâà÷³ àâòîêëàñèêè íå ò³ëüêè ç îáëàñò³, à é ç Õàðêîâà, Ïîëòàâè òà Çàïîð³ææÿ

ÍÅÏÐÎÕÀÍÈÉ Ã²ÑÒÜ

Ç’¯Â ÓѲ ÑÎËÎÄÎÙ²

ФОРД БОНДА

ÍÀ Á'Þ²ÊÓ ¯ÇÄÈ ÑÀÌ ÂÎÐÎØÈËÎÂ

ÏÈÂÎ ÏIÄ ÐßÑÎÞ

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ ÒÀ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

На цьогорічній виставці було чимало унікальних автомобілів. Один із таких - Форд Consul, який приїхав до нас із Харкова. Він виготовлений у 1957 році, і спершу призначався виключно для британських робочих. Та після появи в декількох епізодах у фільмі про шпигуна Джеймса Бонда автівка стала дуже популярною серед колекціонерів. Ще однією диковинкою були гоночні боліди «Естонія». Ці авто складені в Таллінні ще за часів СРСР, та сьогодні про них мало хто знає. За словами їхнього власника, одного з організаторів «Dnepr auto retro show» Михайла Пруднікова, в Україні такі формули є лише в Дніпропетровську, а найближче місто, де їх можна ще побачити - Таллінн. До речі, кожна п'ята машина на шоу належала саме Михайлу, адже він привіз на виставку більше 20 авто. Серед них - «Победа» 1954

ÁÐÎÍÅÂÈÊ ÏÐȯÕÀ ²Ç ÇÀÏÎвÆÆß року і «Москвич» 1980-го.

ГОНКИ НА ЧАС

На шоу представили не тільки раритетні машини, а й мотоцикли БМВ 1938 року, моторолер Чезет і два бронетранспортери. Один із броньовиків приїхав із Запоріжжя, як представник клубу «Фаетон». Але все ж таки це була виставка легендарних авто, які не тільки мають чудовий зовнішній вигляд, а й непогані ходові якості. Серед них навіть провели гонки на час. У слаломі, який судив майстер спорту СРСР з авторалі Борис Пергат, водії «стареньких» показали, на що ті здатні. Для глядачів також влаштували конкурси: для дітей - на кращий малюнок на асфальті, для дорослих - на знання історії автомобілебудування.

За годы коллекционирования Питер приобрел много связей в кино и на ТВ. Он ежегодно посещает церемонию вручения «Золотого глобуса»,

ÒÐÈ ÄͲ Ï²Ä ÍÀÏÐÓÃÎÞ

«МОСКВИЧ», АЛЕ РАЛІЙНИЙ Один із унікальних експонатів на виставці ралійний «Москвич». Таких машин було випущено зовсім небагато, але вони справді стали легендою свого часу. Головна особливість цього «Москвича» - мотор. При семи тисячах обертів він видає вдвічі більшу потужність у кінських силах, ніж його негоночні аналоги. І мотор при цьому оригінальний, виготовлений ще у СРСР. «Москвич» на

виставку привіз також Михайло Прудніков. А ось Володимир Завольний пригнав на ретрошоу Б'юік, на якому, кажуть, їздив сам Климент Ворошилов. Це авто йому дісталось у дуже поганому стані й, щоб зробити з нього «цукерку», довелось попрацювати близько трьох років. Результатом шанувальник ретрокласики задоволений, хоча скільки витратив на це грошей не зізнався. «Ми рахуємо не витрачені на авто гроші, а те, скільки наслухаємося від дружин», - пожартував автомобіліст.

Áýòìîáèëü è Ìàçäà èç «Ôîðñàæà» Áðèòàíåö Ïèòåð Íåëüñîí 30 ëåò ñîáèðàë ìàøèíû èç êèíî è ñåðèàëîâ, êîòîðûå âñêîðå õî÷åò âûñòàâèòü íà ïðîäàæó íà èíòåðíåò-àóêöèîíå. Íà êîëëåêöèþ èç 25 îðèãèíàëüíûõ «ãîëëèâóäñêèõ àâòî» áûâøèé ñòîìàòîëîã ïîòðàòèë îäèí ìèëëèîí ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ

Ô²ÇÈÊÀ ÍÀÄÈÕÀª

ÊÎËËÅÊÖÈß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ

ÔÅÄÎÐ ÊÎÐÓÖÊÈÉ

Àìåðèêàíåöü Ô³ë Âîâê, ïî÷óâøè íà ñâî¿é êóõí³ íåçðîçóì³ëèé øóðõ³ò, âèð³øèâ ïåðåâ³ðèòè éîãî ïðè÷èíó. ßêèì æå áóëî éîãî çäèâóâàííÿ, êîëè ïðè÷èíà âèÿâèëàñÿ ïóõíàñòîþ òà êëåøîíîãîþ. Ìàëåíüêå âåäìåæà âæå äî¿ëî øîêîëàäíèé òîðò ³ ïðÿìóâàëî äî êîìîðè ç õë³áîì, ÷³ïñàìè òà æåëåéíèìè öóêåðêàìè, êîëè ââ³éøîâ ÷îëîâ³ê. Íå ãàþ÷è ÷àñó, Ô³ë âèêëèêàâ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ â³äâåçëè íåïðîõàíîãî ãîñòÿ äî çîîïàðêó.

а также общается с Арнольдом Шварценеггером, Стивеном Спилбергом и Джеймсом Камероном. Идея создать музей пришла на ум Питеру в начале 1980-х. Совершенно случайно продюсер телеканала Гранада заметил машину Нельсона и попросил одолжить ее для съемок сериала о Второй мировой войне. «А потом я составил список «звездных автомобилей» и начал обзванивать киностудии, - говорит Питер. - К счастью, мне удалось заполучить все авто из самых знаменитых фильмов и телешоу».

ÀÂÒÎ ÏÈÒÅÐÀ ÎÄÎËÆÈËÈ ÄËß ÑÚÅÌÎÊ В его музее есть Форд из «Гарри Поттера», Мазда из «Форсажа» и даже один из Бэтмобилей. А фургон из сериала «Команда А» нашелся случайно - его просто оставили ржаветь на автостоянке возле студии Universal.

Àìåðèêàíñüêèé ³ëþç³îí³ñò Äåâ³ä Áëåéí óñï³øíî çàâåðøèâ ñâ³é «ñìåðòåëüíèé» íîìåð, ùî òðèâàâ òðè äîáè. Âåñü öåé ÷àñ, áåç ñíó òà ¿æ³, â³í ïåðåáóâàâ íà 6-ìåòðîâîìó ïîñòàìåíò³ ó öåíòð³ åëåêòðè÷íîãî øòîðìó. Çàâäÿêè ñïåö³àëüíîìó êîñòþìó ³ç íåðæàâ³éêè òà ÷åðåâèêàì ³ç çàë³çíîþ ï³äîøâîþ «÷àð³âíèê» âèòðèìàâ íàïðóãó â 1 ìëí. âîëüò. Ïåðåä òèì, ÿê çä³éñíèòè âáèâ÷èé íîìåð, ÷îëîâ³ê âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî éîãî òðþê íàäèõíå øêîëÿð³â íà âèâ÷åííÿ ô³çèêè. ○

ÐÅÉÒÈÍÃ ÍÅÑÌÀÊÓ

ØÊÀÐÏÅÒÊÈ Ó ÁÎÑÎͲÆÊÈ Îïèòóâàííÿ ñåðåä æ³íîê âèÿâèëî 5 ðå÷åé, ÿê³ íå ïîäîáàþòüñÿ ¿ì ó ÷îëîâ³÷³é ìàíåð³ îäÿãàòèñÿ. Íà 5-ìó ì³ñö³ áóëè áðþêè ³ç çàâèùåíîþ òà볺þ. ×åòâåðòå ïîñ³ëà «âàðåíà» äæèíñà, òîä³ ÿê äæèíñàì-ñê³íí³ â³äâåëè òðåòþ ïîçèö³þ (íà äóìêó æ³íîê, â îñòàíí³õ ÷îëîâ³êè âèãëÿäàþòü áåçãëóçäî). Íà äðóãîìó - êëàñè÷í³ ïëàâêè, íó à ë³äåðàìè ðåéòèíãó ñòàëè øêàðïåòêè, îäÿãíóò³ ðàçîì ç áîñîí³æêàìè.


12 14 ТВПРОГРАМА ○

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

20.40 Спорт в Подробностях 21.00 «Фестиваль: Большая Разница в Одессе» 23.00 «Большая политика»

УТ1

9 КАНАЛ

ИНТЕР

СТБ

1+1

УТ1

ИНТЕР 04.45 07.55 08.55 10.00 10.50 11.55 20.00 20.40 22.35 00.40

«Большая политика» «Позаочі» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Семейный пес» Т/с «Земский доктор» «Подробности» «Вечерний квартал» Х/ф «Настоятель2» Х/ф «Коматозники»

9 КАНАЛ 06.00 Телемагазин 08.00, 08.45, 09.25 М/с «Грандиозный Чело векпаук» 09.50 «Проспорт» 09.55 Т/с «Молодой Индиана Джонс. Весен ние приключения» 12.10 Т/с «Молодой Индиана Джонс. Слад кая песнь любви» 14.25 Расплата за успех 15.55 Битва за жизнь 17.20 ЧУ 12 тур. Волынь Металлург Д 19.30 ЧУ 12 тур. Динамо Металлист 21.30 Х/ф «Крепкий орешек» 00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» 01.40 Х/ф «Настоящая МакКой» 03.25, 04.15 Т/с «Москва. Три вокзала2» 05.05 Мультфильмы

11 КАНАЛ 07.15 Сделай мне смешно 08.45 «Транспортный меридиан»

09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 12.00 13.00 14.00 14.50 17.55 19.00 21.00 23.00

«Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» Наши в Раше ФБР Свадьба будет помоему! Даешь молодежь ШоумаSтгоуон Украина чудес2 М/ф «Ронал Варвар» Х/ф «Практическая магия» Х/ф «Змеиный полет»

1+1 07.35 «Кулинарная академия. Юлия Высоц кая» 08.00 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.15, 10.40 М/с «Чип и Дейл» 11.05 «Мир наизнанку 2: Индия» 12.15 Х/ф «Тернер и Хуч» 14.25 Х/ф «Модная мамочка» 17.10 «Вечерний квартал» 19.30 «ТСН» 20.15 «Операция красота 2» 22.00 Х/ф «Клуб счастья» 00.05 Х/ф «Орел и решка» 01.55 Харрисон Форд, Рэй Лиотта и Эшли Джад в остросюжетной драме «Пересекая границу» (2)

СТБ 07.45 08.50 09.00 10.10 15.05

«Караоке на Майдане» «Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» «Зважені та щасливі 2» «Национальное талантшоу «Танцуют все!5» 19.00 «ХФактор 3» 00.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет про фессию»

34 КАНАЛ 07.00 «Детали. Экономика» 07.10 «Детали. Спорт» 07.15 «Многоточие» 07.45 «Пастырские беседы» 08.00 Детективные истории 08.25, 10.55, 17.25, 20.20 «Место встречи» 08.30 «Чего хочет женщина» 09.00 «Автотема» 09.30 «Знай наших!» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «НАШ САД» 10.30 «Медикус» 11.00 «Типтоп» 11.45 «Ты сможешь!» 12.00 «Люди»

ICTV

TET 07.10 М/с «Лунтик» 07.35 Твинисы 07.55 Телепузики 08.35 Лентяево 09.00 Мультик с Лунтиком 09.40 М/с «Черный плащ» 10.40 Дикие и смешные 11.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.45, 12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.10 ТЕТ 13.55 Мистер Трололо 14.45 Х/ф «Ханна Монтана» 16.45 Х/ф «Шпион по соседству» 18.45 Х/ф «Животное» 20.30 Т/с «Зайцев +1» 21.35 Даешь молодежь! 22.00 Але, директор?! 23.00 Слава со Славеком Славиным 23.05 Х/ф «Лепрекон»

08.00 Родник здоровья 08.15 «Спорт.Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 По ту сторону поля 13.00 Х/ф «Храни меня мой талисман» 15.00 М/ф 15.30 Д/ф «Удивительный мир авиации» 16.30 Волшебное закулисье 17.30 Стендап 19.00 Новости. «Итоги» 19.30 102информ 19.45 ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 22.00 Азбука здоровья 22.30 Музыка 23.00 Х/ф «Нос»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.40, 19.25 «Тема недели» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 17.55, 19.20, 23.40, 00.25, 00.55 «Погода» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «Не первый взгляд» 09.10 «Интеллект.ua» 09.35, 15.15 «Политическая кухня» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилоттест» 12.10 «Окно в Европу» 13.10 «Путь к победе» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия пушествий» 17.45 «Хроника недели» 18.15 «Время интервью» 19.35 «Машина времени» 20.10 «Портреты з Сергеем Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастеркласс с Наталкой Фицич» 00.30 «Мотор»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.45 Не хлебом единым

НТН 06.00 07.15 09.10 11.30

«Легенды бандитского Киева» Т/с «Строго на юг» Х/ф «Роковое сходство» «Речовий доказ»

14.50 16.20 17.25 20.30 23.30 00.45

08.30, 19.50, 23.45 «Хроника дня» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.10 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Окно в Европу» 19.30 «Час интервью» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Акцент» 23.30, 00.20 «CRIME NEWS» 00.40 «Арсенал»

12.00, 23.00 «Главный свидетель» 12.55 Х/ф «Ловушка» 15.00 Т/с «УГРО 3» 19.00 Т/с «Кулинар» 23.55 «Случайный свидетель» 00.20 Х/ф «До смерти»

НТВМИР 05.00 Х/ф «Третий удар» 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Смотр 07.55 Главная дорога 08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Своя игра. Продолжение 13.10 «Наши» 14.00 «Возвращение Мухтара2». «Родствен ный обмен» 15.25 Следствие вели... 16.20 «Очная ставка» 17.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.25 «Профессия репортер» 18.55 «Программамаксимум. Расследования, которые касаются каждого» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 «Метла». Наталии Метлиной 22.45 Т/с «Преступление будет раскрыто 00.35 «Луч Света» 01.05 «Музыкальный ринг НТВ: «Фабрика звезд» «Народный артист» 02.15 Х/ф «Ответь мне» 03.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие 04.25 Т/с «Адвокат»

ENTER

11.35 13.10 14.50 16.45 18.20 20.20 21.45 23.45

Х/ф «Любовью за любовь» Д/ф «Роман на съемочной площадке» Д/ф «Вицин, которого мы не знали» Х/ф «Комбаты» Х/ф «С любимыми не расставайтесь» Х/ф «Табор уходит в небо»

КАНАЛ «УКРАИНА»

Сх. 13.08 Зах. 22.01 Новий міс. 15 жовтня

05.45 07.45 09.25 10.30

06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00 Утро с «Украиной» 09.25, 13.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.00, 19.00 События 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.20 Токшоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Развод» 22.15 Т/с «Интерны» 23.00 Х/ф «Стой! Или моя мама будет стре лять» 01.00 Х/ф «Плакса»

05.45 Советские мультфильмы 09.15 Х/ф «Операция Ы и другие приклю чения Леонида Гайдая» 10.15, 18.30 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 12.15 Х/ф «Мелодия на два голоса» ○

ОРТ М

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Жить здорово!» 10.25 «Контрольная закупка» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 12.55 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой 14.00 Другие новости 14.15 «Понять. Простить» 15.15 «Фазенда» 15.45 Т/с «Убойная сила» 16.55 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Голос» 23.30 Х/ф «Европа Азия» 01.15 «Иван Дыховичный. Жизнь на взлете»

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Женский взгляд» 10.15 «Безумный день» 10.35 Спасатели 11.05 Т/с «Эра стрельца» 12.30, 03.55 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 13.40 «Таинственная Россия: От Красноярска до Якутии. Куда упал тунгусский метео рит?» 15.30 «До суда» 16.30 Суд присяжных 18.35, 02.50 «Прокурорская проверка» 19.45 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.35 Х/ф «Афродиты» 22.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей12». «Шумный сосед». «Сумка с подсказ ками» 00.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей11». «Сватовство майора» 02.05 «Школа злословия»

27 КАНАЛ

НТН

07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 16.00 М/с «Лаборатория Декстера» 08.00, 17.00 М/с «Выдры» 08.30, 16.30 М/с «Перчинка Энн» 09.30, 18.00 М/с «Гаджет и гаджетины» 10.30 М/с «Скала Фреглов» 11.30 Марви Хаммер 12.30 Союзмультфильм 13.30 Х/ф «Когда я стану великаном» 15.00 Мистер Мейкер 17.30 М/с «Ллойд в космосе» 19.30 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Экстратайм» 20.30 Х/ф «Полет с космонавтом» 22.05 «Новости Голос Америки»

06.00 «Легенды уголовного розыска» 07.00 Х/ф «Секретный фарватер», 4 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 Т/с «Марш Турецкого» 12.25 Т/с «Журов» 14.35 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00 «Свідок» 17.00 Т/с «Охота на изюбря» 19.30 Т/с «...и была война» 22.30 Х/ф «Первый после Бога» 00.40 Х/ф «Роковое сходство»

Іменинники дня: МАКАР, КЛАВДІЯ, ХОМА

ENTER

Сх. 07.29 Зах. 17.56 Трив. дня 10.27

Последний герой2 Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос Спорт Несекретные файлы Смотреть всем! Х/ф «Конанразрушитель» Максимум в Украине Факты. Вечер Х/ф «Терминатор» Х/ф «Терминатор2: Судный день» Наша Russia

Сх. 12.14 Зах. 20.53 Новий міс. 15 жовтня

5 КАНАЛ

12.20, 14.25, 18.30, 20.50 «Твое мнение» 12.30 «Вне игры» 13.00 Т/с «Приключения молодого Индиа ны Джонса» 14.30 «ЕвроStop. Автостопом по Европе», 1, 3 с. 15.35 «Живая тема». «По ту сторону сна» 16.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.30 «100 процентов» 18.00 «Седмица» 18.40, 21.00 Т/с «Бородин. Возвращение генерала» 20.30 «Детали. Итоги дня» 22.40 Х/ф «Достояние республики», 1, 2 с. 01.00 Х/ф «Ненавижу отпуск!» 07.25 08.45 10.00 10.30 11.45 12.55 13.55 15.05 17.40 18.45 19.00 21.20 01.05

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.25, 08.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилотновости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссияновости»

Субота, 20 жовтня 07.00, 00.05 Эра здоровья 07.25 Полезные советы 07.40 Олимпийский вызов 08.00, 10.05 ШустерLive 09.50 Школа юного суперагента 12.20 After Live 12.50 Ближе к народу 13.25 Зеленый коридор 13.45 Концерт к Дню Черноморского флота 15.45 В гостях у Д. Гордона 16.50 Шутка с группой ЭКСББ 17.45 Золотой гусь 18.15, 01.40 Мир атома 18.40 Концерт «Мама, вечная и любимая» 20.50 Мегалот 20.55 Обратная связь 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Кабмин: событие недели 21.30, 23.00 КВН 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.45 Особый взгляд 00.30 Твой голос 00.50 Футбол Украины

51 КАНАЛ

ICTV

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.00, 22.15 Новости 07.30, 16.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Год Теленка» 12.15 М/ф «Чиполлино» 13.00 Вектор развития 13.20 Бабушки и дедушки 14.40 Х/ф «Храни меня мой талисман» 16.15 Д/ф «Удивительный мир авиации» 17.30 Испробуй на себе 19.30 Родник здоровья 19.45 ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 22.00 Кузница кадров 23.00 «Спорт.»Итоги» 23.30 Д/с «80 островов вокруг света»

07.30 Деловые факты 07.35 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.25, 01.25 Спорт 09.35, 19.30 Чрезвычайные новости ○

TET

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 11.05, 11.50 Т/с «Следаки» 12.30 «Снимите это немедленно» 13.35 «Полное перевоплощение. Дом за не делю» 14.35 «Не ври мне 3» 15.40 «Семейные драмы» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксола на» 20.15 «Вечерний квартал»

07.20 Твинисы 07.40 Мультик с Лунтиком 08.05 М/с «Лило и Стич» 08.40, 14.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.45 Богиня шопинга 12.25, 17.05 Маша и модели2 12.50 Т/с «Деффчонки» 13.25, 17.45, 19.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.35 У ТЕТа тато! 16.15 Досвидос 16.40, 22.40 Вайфайтеры 18.50 БарДак 21.25 Але, директор?! 22.15 Слава со Славеком Славиным 23.05 Слишком грубо для Ютуб’а 23.30 Т/с «Потерянная» 00.25 Дурнев + 1

07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.40 «Люди слова» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50, 14.05, 14.55, 20.20 «Место встречи» 11.55, 15.45, 18.15, 19.25 «Твое мнение» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Хорошие новости» 12.30 «МWПарад» 13.15 «Семейные драмы» 14.10 «Чистая работа» 15.00 Т/с «Две стороны одной Анны» 15.50 «Минипутешествия» 15.55, 20.15 «Это Украина» 16.30 Д/с «Дни, которые изменили мир» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «По закону» 18.00 «Детали» 18.30 Детективные истории 19.00 «Лицо с обложки» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Типтоп» 00.20 «Загадки Вселенной». «За горизонтом времени» 01.15 «Загадки Вселенной». «Невидимые гости»

11 КАНАЛ

10.05 Т/с «Опера» 12.30, 13.00, 21.20 Т/с «Прокурорская про верка» 15.30, 20.15 Т/с «Чрезвычайная ситуация» 16.35 «Опера» 18.45 Факты. Вечер 00.10 Факты. Итоги дня 00.25 Т/с «Кодекс чести4» 01.30 Голые и смешные

08.55 Х/ф «Холодное сердце» 17.45, 22.00 «Вiкна Новини» 17.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет про фессию» 20.00, 22.40 «Национальное талантшоу «Танцуют все!5» 00.10 «ВусоЛапоХвіст» 01.15 Х/ф «Любовь Авроры»

06.40, 20.55 «STREET STYLE» 06.45, 08.10, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Мой малыш» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 17.50 Т/с «Воронины» 13.20, 14.20 Kids’ Time 13.20 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55, 23.00 Т/с «Светофор» 19.35 Пираньи 19.55 Т/с «Счастливы вместе» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.30 «Бюро адвокатских расследований» 00.05 Т/с «Соблазнительные и свободные»

05.20 Т/с «Пятая группа крови» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН ТЕРом» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но вости 07.30 «Спорт в Подробностях» 09.10, 12.30 Т/с «Земский доктор» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.30 «Подробности. Неформат»

22.20 «Добрый вечер 2» 23.25 Харрисон Форд, Рэй Лиотта и Эшли Джад в остросюжетной драме «Пересекая границу» 01.50 Х/ф «Проект Альфа»

06.00 Союз Мультфильм 07.05, 07.25 М/с «Грандиозный Человек паук» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 18.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.25 «Проспорт» 09.30, 10.10 «ГАИ. Дорожные войны» 10.55 «Убойное видео» 11.40 «Галактические разведчики» 12.45 «Ударная сила» 13.45, 14.45 Т/с «Солдаты5» 15.55, 16.55, 04.25 Т/с «Москва. Три вокза ла2» 19.00 Т/с «ППС» 20.00 «Дорожные войны» 20.35 «ДжеДАИ» 21.30, 22.15, 23.00, 23.25 «Угон понашему» 00.10 Т/с «Спартак. Боги арены» 01.20 Х/ф «Гораубийца» 02.55 Х/ф «Нападение на остров Дьявола 2. Гора смерти» 05.15 Мультфильмы

Сх. 07.27 Зах. 17.58 Трив. дня 10.31

П'ятниця, 19 жовтня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.10, 08.10, 00.45, 01.15 За 80 дней вокруг спорта 07.20 Страна on line 07.30, 07.45 Тема дня 07.35 Эра бизнеса 07.40 Глас народа 07.50 Финансовые советы 08.20 Между строк 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.20, 11.55 Официальная хроника 09.35 Д/ф «Генный конструктор. Гентавры к столу» 10.05 О главном 10.30 Ближе к народу 11.05 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.10 Деловой мир 12.20 «Предвечерье» 12.50 Окраина 13.15 Х/ф «Холодное лето 53го» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Синдикат2», 5, 6 с. 18.05 По дорогам Украины 18.30, 01.30 After Live 18.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер лига. «Шахтер» (Донецк) «Ильичевец» (Мариуполь) 19.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 21.15, 22.50 ШустерLive 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.30, 01.00 Итоги 01.50 Хитпарад «Национальная двадцатка»

Советские мультфильмы Вокруг смеха Д/ф «Три любви Евгения Евстигнеева» Д/ф «Ирония судьбы Барбары Брыль ской. Продолжение» Х/ф «КатяКатюша» Х/ф «Сто дней после детства» Х/ф «Укротительница тигров» Х/ф «Влюблен по собственному же ланию» Х/ф «Разные судьбы» Х/ф «С любимыми не расставайтесь» Х/ф «Белый ворон» Х/ф «Завтрак у Тиффани»

27 КАНАЛ 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 М/ф «Как казаки….» 08.30 М\ф «Приключения поросенка Фунтика»

Іменинники дня: МИКОЛА, СЕРГІЙ, ЮЛІАН 09.30 10.00 10.15 10.30 11.00 11.30 12.30 13.35 15.20 16.40 17.00 17.20 17.35 17.55 20.30 22.05 22.50 23.00

«Невзрослые новости» «Университет неделя» «Экстратайм» Мистер Мейкер М/с «Бернард» М\с «Стенли» М/ф «Приключения Лелека и Боле ка» М/ф «Крот и его друзья» М\ф «Домовенок Кузя» М\ф «Крокодил Гена» М\ф «Чебурашка» М/ф «Шапокляк» М\ф «Чебурашка идет в школу» М\ф «Приключения кота Леопольда» М/ф «Ловушка для кошек» Союзмультфильм «Готовим вместе» Телечат

ОРТ М 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.35 «Смешарики» 08.50 «Умницы и умники» 09.45 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.10 «Смак» 10.55 «Фабрика звезд». 10 лет спустя 12.15 «Абракадабра» 15.10 «Да ладно!» 15.45 «Народная медицина» 16.55 «Жди меня» 18.10 «Человек и закон» 19.05 «Минута славы» шагает по стране» 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером» 23.05 Что? Где? Когда? 00.25 «Городские пижоны». Фильм Мартина Скорсезе «Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире», 2 ч.

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00 Утро с «Украиной» 09.00 На чемоданах 10.00 Домой на праздники 11.00 Т/с «Интерны» 12.10 Дорожный патруль 13.10 Х/ф «Варенька» 15.10, 17.10 Т/с «Варенька. Испытание люб ви» 19.00 События 19.20, 21.30 Т/с «Варенька. Наперекор судь бе» 23.30 Х/ф «Антиснайпер» 01.30 Х/ф «Дракула»


ТВПРОГРАМА 13 15

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

УТ1

11 КАНАЛ

Моя земля моя собственность Сельский час Укравтоконтинент Полезные советы Футбол Украины Смешной и еще смешнее Золотой гусь Шаг к звездам Страну народу! Ближе к народу Один на один. Н.Королевская С.Шус тер 12.45 Караоке для взрослых 13.35 Шефповар страны 14.25 Кто в доме хозяин? 14.45 Честь имею пригласить 15.35 Деловой мир. Неделя 16.10 КВН 18.20 Бенефис Г.Ветрова 20.40, 01.55 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.35 Точка зрения 21.55 Фолькmusic 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Олимпийский вызов 23.50 Кролевецкие полотенца 00.30 Эксклюзивное интервью

06.10 Т/с «Последний аккорд» 06.55, 08.25 Сделай мне смешно 07.45 Церковь Христова 08.00 Спросите у доктора 09.15 М/с «Кунгфу Панда. Удивительные легенды» 09.55 Тележурнал «Пассаж» 10.20 «Бюро адвокатских расследований» 10.40 «Родительский клуб» 11.00 «Просто собака» 11.20 «STREET STYLE» 11.40 Воскресный офис 12.15 Парад порад2 13.25 Ближе к телу 14.30 Т/с «Счастливы вместе» 15.35 Х/ф «Практическая магия» 17.30 «36, 6» 18.00 «Вечерний разговор» 18.30 «Respect TV» 19.00 «Новости недели» 19.40 «Экономика в деталях» 20.00 «Автострасти» 20.30 «Дело вкуса» 21.00 «Перевоплощение» 21.40 «Ваше право» 22.05 Х/ф «Месть пушистых» 23.55 Спортрепортер 00.00 Х/ф «Эдди»

ИНТЕР

07.45 М/ф 08.05 «Ремонт +» 09.00 «ЛотоЗабава» 10.20, 10.45 М/с «Чип и Дейл» 11.10 «Кулинарная академия. Юлия Высоц кая» 11.35 «Четыре свадьбы 2» 13.05 Х/ф «Пятьдесят первых поцелуев» 15.05 Х/ф «Шанхайские рыцари» 17.35 Х/ф «Мексиканский вояж Степаны ча» 19.30, 23.30 «ТСН» 20.15 «Мой сможет 2» 22.15 «Светская жизнь» 00.15 Х/ф «Последний киносеанс»

06.55 08.20 09.20 09.55 11.00 11.25 13.20 16.00 17.55 20.00 21.00 23.00 00.15

М/с «Винкс» «Глянец» «Школа доктора Комаровского» «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» «Сваты у плиты» Х/ф «Пираты ХХ века» Х/ф «Водитель для Веры» «Вечерний квартал» Х/ф «Любви все возрасты...» «Подробности недели» Х/ф «Влюблен и безоружен» Что? Где? Когда? Х/ф «Ограбление поитальянски»

1+1

9 КАНАЛ

СТБ

06.00, 05.00 Телемагазин 08.00 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2012 г. 2013 г. 08.45, 09.30 М/с «Грандиозный Человек паук» 09.55 Т/с «Молодой Индиана Джонс. Тран шеи, ведущие в ад» 12.10 Т/с «Молодой Индиана Джонс. Демо ны обмана» 14.25 Высокая косметология от «Территории красоты» 14.30 «Днепрфутбол» 15.00 «Алеф в наше время» 15.20 ЧУ 12 тур. Кривбасс Арсенал 17.30 ЧУ 12 тур. Карпаты Говерла 19.30, 01.20 Х/ф «Р.Э.Д.» 21.30 ПРОФУТБОЛ 22.45 Yesterday Live 00.10 Т/с «Спартак. Боги арены» 03.10 Т/с «Москва. Три вокзала2» 04.00 Т/с «Остров любви»

07.00 07.10 08.30 09.35 13.30 19.00 21.55 00.00

«Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» «Караоке на Майдане» «МастерШеф 2» «ХФактор 3» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Искупление» Х/ф «Психопатка»

34 КАНАЛ 07.05, 08.00, 15.35, 16.30, 17.30 «Кумиры» 08.50 «Репортерские истории» 09.15 «IQ» 09.35 «Люди» 09.55, 10.50, 14.25, 19.30 «Твое мнение» 10.00 «Жизненное пространство» 10.30 «Индекс опасности» 11.00 «Представьте себе!» 11.30 «Автотема» 12.00 «Respect» 12.30 «Седмица»

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ оголошує про відкритий конкурс з відбору кандидатів до вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України на базі повної загальної середньої освіти у 2013 році: Національної академії Служби безпеки України, м. Київ та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Ук" раїни Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків. З правилами прийому можна ознайомитись на офіційному сайті Служби безпеки України www.sbu.gov.ua та Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» http://juracademy.kharkov.ua. За оформленням документів для вступу на навчання та додатковою інфор мацією звертатись до відділу кадрового забезпечення Управління СБ Украї ни у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чка лова, буд. 23. Телефони для довідок: (056) 7919251, 7919434, 7919266, 7919732.

Предприятие в Полтавской области реализует каче ственный картофель товар ного и посадочного размера сортов Пикассо, Романо, Рэд Скарлет по оптовым ценам. Тел. 0675323552. Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Ковален ко І.М. сповіщає про відкриття спадко вої справи після смерті Прудко Світла ни Лук’янівни, що померла 09 травня 2012 року. Спадкоємців прохання звер татися за адресою: м. Кривий Ріг Дні пропетровської області, вул. ХХІІго Партз’їзду, 48, тел. (056) 4051674.

13.00 Т/с «Приключения молодого Индиа ны Джонса» 14.30 «ЕвроStop. Автостопом по Европе», 4, 6 с. 18.30 «Секретные территории» 19.40 «Типтоп» 20.30 Информационное обозрение «PostSсriptum» 21.00 «Дневник кандидата» 21.15 «Военная тайна» 23.00 «Странное дело». «След души» 23.50 Х/ф «Для нее» 01.30 «Специальный проект». «Приключения секса в ХХ веке»

ICTV 07.50 08.30 09.20 10.20 11.30 12.00 12.25 12.30 15.00 18.45 19.45 21.05

Анекдоты поукраински Дача Смотреть всем! ОлимпиЛяпы Козырная жизнь Другой футбол Спорт Х/ф «Конанразрушитель» Х/ф «Терминатор2: Судный день» Факты недели Последний герой2 Х/ф «Терминатор4: И придет спаси тель» 23.55 Наша Russia 00.55 Х/ф «Терминатор»

TET 07.10 07.35 07.55 08.35 09.00 09.40 10.40 10.55 12.30 14.10 15.00 15.10 17.10 19.00 20.00 20.40 21.40 22.45 22.50 00.45

Сх. 07.31 Зах. 17.54 Трив. дня 10.23

Неділя, 21 жовтня 07.15 07.30 08.00 08.25 08.40 09.05 09.30 09.55 10.35 11.00 11.30

М/с «Лунтик» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Черный плащ» М/ф «Незнайка на Луне» М/ф «Барток великолепный» Х/ф «Месть подружек невесты» Мистер Трололо FAQ. Как снять девчонку и т.д Х/ф «Шпион по соседству» Х/ф «Животное» Але, директор?! Одна за всех Т/с «Зайцев +1» Даешь молодежь! Слава со Славеком Славиным Х/ф «Жара» Дурнев + 1

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.00 Новости Днепродзержинска 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие

11.30 13.15 13.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 19.45 22.00 22.30 23.00

Х/ф «Нос» Не хлебом единым «Формат 1.»1" М/ф Поговори обо мне. «Этому ребенку нуж на семья» Артзона Не будь овощем Власть: «Доступно и откровенно» Меморандум Один день с... Днепропетровщина презентует Родник здоровья ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ Испробуй на себе Истории с Бородой Баскетбол. «БК»Днепр» БК»Днепр Азот» (Днепродзержинск)»

НТН 06.40 Т/с «...и была война» 09.10 Х/ф «Первый после Бога» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Про клятая целина 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Т/с «Раскол» 15.00 Т/с «Кулинар» 19.00 Т/с «Каменская 5» 23.00 Х/ф «Я кукла» 01.10 Х/ф «Скайлайн»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 «Первая передача». Автомобильная программа 08.20 Их нравы 09.20 Едим дома! 10.00 «Свадьба в подарок!»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 7782144 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.

Реабилитация и адаптация алконаркозависимых людей. «Альфа Мост» (066) 4804103, (056) 7892301. www.alfamost.com.ua

Государственное учреждение «Украинский государственный научноисследовательский институт медикосоциальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины» объявляет конкурс на вакантные должности: заместитель директора по научной работе " 1 место, ученый секретарь " 1 место. Срок подачи документов 1 ме сяц со дня опубликования. Адрес: 49027, г. Днепропетровск, пер. Советский, 1а. Научная часть

Сх. 13.52 Зах. 23.13 Новий міс. 15 жовтня 10.55 12.25 13.10 14.05 15.25 16.20 17.20 18.00 19.00 19.50 22.15 00.05 02.05 02.35 03.30

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 19.20, 00.25, 00.40 «Погода» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10 «Окно в Америку» 09.35, 15.15 «Политическая кухня» 10.10 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссиятест» 12.10 «Жизнь интересна» 13.15 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 16.15 «Фактор безопасности» 17.15 «Палата» 17.30 «Новости Киевщины» 18.15 «Окно в Европу» 19.30 «Республика с Анной Безулик» 20.50 «Тема недели» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Времятайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 23.40 «Рекламная кухня» 00.30 «Обзор прессы»

Дачный ответ Своя игра. Продолжение «Еда без правил» с Сергеем Жигуновым «Возвращение Мухтара2». «Путевка для бабушки» «Развод порусски» И снова здравствуйте! Золотая пыль «Сегодня. Итоговая программа» Чистосердечное признание «Центральное телевидение. Информа ционноразвлекательный воскресный канал» Т/с «Преступление будет раскрыто Х/ф «Поцелуй в голову» Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю «Кремлёвские похороны. Борис Пуго» Х/ф «Сильва»

ENTER 05.45 07.50 09.30 10.30 11.35 14.25 16.30 18.15 20.10 22.05

Советские мультфильмы Вокруг смеха Д/ф «Роман на съемочной площадке» Д/ф «Вицин, которого мы не знали» Х/ф «Анна Каренина» Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» Х/ф «Табор уходит в небо» Х/ф «Дорогой мой человек» Х/ф «Укротительница тигров» Х/ф «Влюблен по собственному же ланию» 23.40 Х/ф «Любовь в полдень»

27 КАНАЛ 08.20 08.40 09.00 09.15 09.30 10.00 13.00 13.35 14.10 15.50

М\ф «Крокодил Гена» М\ф «Чебурашка» М/ф «Шапокляк» М\ф «Чебурашка идет в школу» М\с «Вайбулу» Телемарафон «Калейдоскоп секретов» «Философия искусства» М\ф «Крот и его друзья» М\ф «Ловушка для кошек» М/ф «Ну, погоди!»

Іменинники дня: ТАЇСІЯ, ТРИФОН, ОЛЕКСІЙ 19.00 19.20 19.50 20.00 22.00 22.40

Итоговый выпуск «Объектив» «Своим трудом» «Все грани высшего» «Остров сокровищ» Союзмультфильм «Голос Америки»

ОРТ М 07.30 «Смак» 08.05 «Армейский магазин» 08.40 «Смешарики. ПИНкод» 08.55 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.30 «Фазенда» 12.15 Среда обитания. «Еда без границ» 13.20 «Никита Михалков. Сами с усами» 14.15 Т/с «Участок» 17.25 «Большие гонки. Братство колец» 19.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Мульт личности» 22.35 «Yesterday live» 23.45 «Познер» 00.55 «Городские пижоны». Сверхновый Шер лок Холмс. «Элементарно» 01.45 Т/с «Неравный брак»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Стой! Или моя мама будет стре лять» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00 Лучший повар на селе 12.00 Дорожный патруль 13.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 15.00, 20.30 Т/с «Интерны» 16.00, 19.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 19.00 События недели 22.20 Токшоу «Великий футбол» 00.20 Х/ф «Антиснайпер: Двойная мотива ция»

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

ОТКРЫТИЕ 86ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА! н о з РЕПЕРТУАР е с й 86 013 гг.) с 11октября по 31 октября 2012 года (20122 11 четверг 14.00 ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ Лирическая комедия 2 ч. 30 м. Л. Герш 12 пятница 18.30 ФИГУРАНТ Криминальная история 2 ч. 00 м. И. Афанасьев 13 суббота 17.00 ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ Ирония одной любви 2 ч. 20 м. С. Злотников 14 воскресенье 17.00 ЖЕНСКИЙ УМ И МУЖСКАЯ НАИВНОСТЬ Ироническая комедия 2 ч. 25 м. С. Моэм 19 пятница Премьера! ПИАНИНО В ТРАВЕ 18.30 Мелодрама Ф. Саган 20 суббота Премьера! ПИАНИНО В ТРАВЕ 17.00 Мелодрама Ф. Саган 21 воскресенье ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ 17.00 Американская комедия 2 ч. 40 м. Н. Саймон 23 вторник ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ, 18.30 ИЛИ УЖИН ПОФРАНЦУЗСКИ Суперкомедия 2 ч. 30 м. М. Камолетти 24 среда ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПОМЕХИ 18.30 Мистерия XXI века 2 ч. 35 м. К. Сакони 25 четверг Любимая классика! 18.30 НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ Комедия 2 ч. 30 м. А. Островский 27 суббота 17.00 УЖИН ДУРАКОВ Комедия 2 ч. 30 м. Ф. Вебер 28 воскресенье 17.00 СВАДЕБНЫЙ МАРШ Комедия 2 ч. 25 м. В. Азерников 31 среда СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 18.30 Суперкомедия 2 ч. 25 м. Р. Куни Художественный руководитель театра

Жан Мельников, народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 313891, 7784869, 7784857, 3717033.

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

ÏÀËÜÌÀ

ÄÓÑß

ØÀÐÏÅÉ

ØÀÐÈÊ

ÍÅÒÊÀ

Ищем хороших хозяев для умной, доброй и позитивной собачки Пальмы, 2 г. Среднего размера, гладкошерстная. Стерилизована. Прихрамывает после перелома. т. 096 377 72 66, 099 953 11 27

Отдам ласковую и активную собачку Дусю, чуть больше года. Привита, стерилизована. Очень любит детей, отличный охранник и друг в семью. Жанна, т.067 712-20-43, 063-793-59-79

Отдам в хорошие руки собаку породы - шарпей. Кобель, около 3 лет. Добрый. Приучен к выгулу. Т.050-288-79-49

Шарик, возраст до года, обаятельный лохматый мишка, мелко-среднего размера. Ласковый, игривый, энергичный и самостоятельный. Привит. Т.093-157-80-60

Нетка, стерилизована, привита, 1,5 года, вес 5 кг. Игривая, ласковая, воспитанная, приучена к выгулу на поводке. Очень любит детей. Т.063-645-43-78; 099-959-74-94

ÁÐÀÓÍ Браун, около 5 лет. Очень контактный, хороший охранник, приучен к выгулу, достойный защитник. Т.067-788-72-66 Яна, 067-767-87-60.


16 ОГОЛОШЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Çà ÷àñ ðåàë³çàö³¿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â îáëàñò³ ïîñë³äîâíî ³ âïåâíåíî íàáóâຠâèñîêîãî ð³âíÿ ñâîáîäà äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿

розглянуті без порушення термінів опрацювання, запи тувачам надано відповіді. Із них більше 60% запитів задо волено у повній мірі, відмовле но згідно з чинним законодав ством 20%, перенаправлено відповідним розпорядникам інформації з одночасним по відомленням про це запиту вачів більше 15% та задово лено частково 2%. Запити, які перенаправля лись відповідним розпорядни кам інформації, здебільшого направлялись до Дніпропетров ської обласної ради, виконав чих комітетів міських рад та райдержадміністрацій Дніпро петровської області. Зауважи мо, що у випадках, коли запиту вачу бажано отримати в стислі терміни інформацію, то запит необхідно направляти безпосе

редньо в установу, яка володіє запитуваною інформацією. Це дасть змогу скоротити термін отримання інформації. Більшість запитів, які наді йшли до облдержадміністрації, отримано від мешканців облас ного центру. Також до Дніпро петровщини проявляють заці кавленість мешканці Донець кої, Житомирської, Запорізь кої, Київської, Кіровоград ської, Луганської, Львівської та Харківської областей. На офіційному вебсайті облдержадміністрації та веб порталі «Відкрита влада» роз міщено більше, ніж 20 тисяч документів, які містять акту альну інформацію по Дніпро петровській області. За допо могою офіційного вебсайта облдержадміністрації (www.adm.dp.gov.ua) можна

ознайомитись із діяльністю Дніпропетровської облдерж адміністрації, соціальноеко номічним розвитком регіону, бюджетом області та іншою інформацією. А скориставшись вебпор талом «Відкрита влада» (www.openpower.dp.gov.ua), громадяни мають можливість найти безліч актуальної та не обхідної інформації з питань со ціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти і на уки, сім'ї і молоді, житлового комунального господарства та інших напрямків, а також міститься інформація для суб'єктів господарювання. За інформацією сектора забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації

ÑÄϲ ÏÎ ÐÎÁÎÒ² Ç ÂÏÏ ²ÍÔÎÐÌÓª

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ, ÙÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞÒÜÑß Â ÑÄϲ ÏÎ ÐÎÁÎÒ² Ç ÂÏÏ Ó ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ, ÇÀ 9 ̲Ñßֲ 2012 ð. ÑÏËÀÒÈËÈ 4,8 ìëðä. ãðí. ÏÎÄÀÒʲ 2012ð. Про це на засіданні «кругло го столу» повідомив заступник начальника інспекції по роботі з великими платниками по датків Олег Басан. За підсумка ми 9 місяців поточного року за безпечено надходження в бюд жети всіх рівнів 4,8 млрд.грн., у порівнянні з показниками за 9 місяців 2011 року досягну то зростання на 9 % або на 0,4 млрд. грн. при тому, що згідно з декларуванням ПДВ об сяги реалізації за відповідні пе ріоди знизилися на 1,1 млрд.грн., або на 0,6%. Най

більші надходження забезпе чені по таких джерелах: ¾ 2,1 млрд.грн. податку на додану вартість, досягнуто зрос тання на 737 млн.грн., або на 54%, відшкодовано з бюджету на розрахункові рахунки плат ників 2,7 млрд.грн., досягнуто зростання на 692 млн.грн., або на 35%; ¾ 1,5 млрд.грн. податку на прибуток; ¾ 646 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб, досягну то зростання на 90 млн.грн., або на 16%;

¾ 174 млн.грн. плати за землю; ¾ 135 млн.грн. акцизного податку. Також він зазначив, що за підсумками декларування податку на додану вартість у 2012 році забезпечені нараху вання в сумі 2,3 млрд.грн., до сягнуто зростання нараху вань на 6 %, або на 127 млн.грн. у порівнянні з показ никами за 9 місяців 2011 року. За підсумками деклару вання податку на прибуток

нарахування за ІІ квартал 2012 року склали 581,0 млн.грн., проти І кварталу 2012 року (418,7 млн.грн.) збільшення склало 162,2 млн.грн., або на 38,7%. При обговоренні питання виходу підприємств зі стану збитковості він підкреслив, що за підсумками півріччя 2012 року у порівнянні з I кварталом 2012 року досягну то зменшення кількості збит кових підприємств на 2, а суми збитків на 3,0 млрд.грн.

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÀÐÒÍÅÐÑÜʲ ²ÄÍÎÑÈÍÈ Ì²Æ ÏËÀÒÍÈÊÀÌÈ ÏÎÄÀÒʲ ÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎÞ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÞ ÑËÓÆÁÎÞ! У жовтні відбулась зустріч податківців ДПІ у Кіровському районі м.Дні пропетровська з представни ками бізнесових структур району на тему: «Партнерські відносини між платниками податків та державною подат ковою службою». Зустріч очолив начальник інспекції Сергій Бойцов. У своєму звернені до суб' єктів господарювання Сергій Вікторович наголосив, що першим кроком до досягнен ня балансу інтересів між вла дою і бізнесом стала кодифі кація податкового законодав

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

ÏÐÎ ÑÒÀÍ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÐÎÁÎÒÈ ÏÎ ÂÈÊÎÍÀÍÍÞ ÇÀÊÎÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ «ÏÐÎ ÄÎÑÒÓÏ ÄÎ ÏÓÁ˲×Íί ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯»  ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ Ç 9 ÒÐÀÂÍß 2011 ÐÎÊÓ ÏÎ 30 ÂÅÐÅÑÍß 2012 ÐÎÊÓ

Доступ громадян до будь якої необхідної їм публічної інформації здійснюється за 5 робочих днів та майже на кож ний третій запит інформація надається раніше. Із 9 травня 2011 року по 30 вересня 2012 року до облдерж адміністрації надійшло 396 за питів на інформацію. За дже релами надходження 50% за питів отримано електронною поштою, близько 35% по штою, особисто в регіональ ний інформаційноресурсний центр «Відкрита влада» звер нулись 52 громадянина, або 13% від загальної кількості запитів. Незначна кількість запитів надходила факсом та за телефоном (більше 2%). Більша зацікавленість в отриманні публічної інфор мації у пересічних громадян, а саме більше 50%, від юри дичних осіб майже 40%, інші запити надійшли від об' єднань громадян (без статусу юридичної особи). Переважну більшість запи тувачів цікавила інформація щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади, ко мунального господарства, еко номіки, інвестиційної політи ки та підприємництва. Усі отримані запити були

ства з одночасним спрощен ням правил адміністрування платежів. Кількість податків суттє во скорочено, ставки основ них податків також поступо во знижуються. Він відзначив, що низкою законодавчих новацій, що на брали чинності останнім ча сом, урегульовано велику кількість спірних питань у відносинах із платниками по датків. Крім того, податківці відмовилися від втручання в роботу сумлінних платників, утричі скоротивши за два роки кількість планових перевірок.

Сергій Вікторович під креслив, що органи податко вої служби запропонували бізнесу сервісні центри обслу говування платників по датків, електронні та безкош товні сервіси, для того, аби була змога швидко і зручно сплатити податки та звітува ти про це. Також зауважив, що зав дання податкової служби ви ходять за традиційні рамки фіскальних повноважень. Служба цілеспрямовано пра цює над налагодженням парт нерських, довірливих відно син з бізнесом.

Під час зустрічі по датківці та представники підприємств розглянули про блемні питання застосування податкового законодавства, з якими стикаються підприєм ства Кіровського району. Підводячи підсумки, учасники виявили бажання продовжувати співпрацю органів місцевого самовряду вання, платників податків, податківців і надалі бути відвертими та довіряти одне одному, бо це найкращий шлях до надійних партнер ських відносин! Наталія Горяна

Викликається Старікова Жанна Володимирівна, 05.01.1967 р.н., як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи № 411/6349/12 за позовом Орга ну опіки та піклування Довгин цівської районної в місті ради в інтересах неповнолітньої Старі кової Вікторії Дмитрівни до Старікової Жанни Володимирів ни, третя особа Служба у справах дітей виконкому Дов гинцівської районної в місті ради, про позбавлення батьків ських прав та стягнення алі ментів, яке відбудеться 19 жовт ня 2012 року о 12.00 у при міщенні Довгинцівського райо нного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 24. У разі неявки справа буде розгля нута за вашої відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 22 жовтня 2012 р. о 09 год. 30 хв. в залі суду 107 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Доняк Ірини Володимирівни до Доняк 0лаф Едвіна про розірвання шлюбу. Явка у судове засідання відпо відача Доняк О.Е. обов'язкова. У разі неявки відповідача у су дове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності з винесен ням заочного рішення. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 22 жовтня 2012 року о 14.00 в залі судових засідань 305 за ад ресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24 відбудеться судове засідан ня по цивільній справі № 408/ 4419/12 за позовом Волинської Наталі Давидівни до Лобачової Юлії Анатоліївни, Лобачова Во лодимира Володимировича про стягнення заборгованості. Явка відповідачів Лобачової Юлії Анатоліївни та Лобачова Воло димира Володимировича, які проживають за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Єрмолової, 2, обо в’язкова з наданням раніше не поданих доказів. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин та непові домлення ними про причину неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення за їхньої відсутності. Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті викликає в якості відпові дачів Несінова Івана Ігоровича, Несінову Тетяну Петрівну по цивільній справі № 429/9033/ 12 за позовом Рябченка Андрія Андрійовича про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим при міщенням. Останнє місце про живання відповідачів: Дніпро петровська область, м. Павло град, вул. Комарова, 16, кв. 27. Судове засідання призначено на 12 жовтня 2012 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неявки відповідачів у судове засідання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути розглянутий за їхньої відсутності. Суддя Бонда ренко В.М. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 26 жовтня 2012 р. о 16.00 в залі судових засідань 104 за адре сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24 відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Сінілової Лідії Іванівни до Сінілова Ярослава В’ячеславо вича про визнання особи такою,

що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Явка у судове засідання відпо відача Сінілова Ярослава В'я чеславовича обов'язкова. У разі неявки зазначеної особи у су дове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності. Покровський районний суд Дніпропетровської області викликає Вараву Яну Яківну у судове засідання як відповіда ча по цивільній справі № 433/ 1491/12 (2/433/592/2012) за позовом Варави Валентини Ми хайлівни до Варави Яни Яківни, третя особа Покровський райо нний сектор Державної мігра ційної служби у Дніпропет ровській області про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщенням. Цивільна справа призначена до розгляду на 13 листопада 2012 року о 08 год. 15 хв. та відбудеться у при міщенні суду за адресою: смт Покровське Покровського райо ну Дніпропетровської області, вул. Карла Маркса, 134. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсутності на підставі на явних матеріалів справи. Суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Лукі нова К.С. Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті викликає в якості відпові дача Сумарокова Віктора Васи льовича по цивільній справі № 429/9246/12 за позовом Сума рокова Анатолія Васильовича про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням. Ос таннє місце проживання відпо відача: Дніпропетровська об ласть, Павлоградський район, село Нова Дача, вул.Куйбишева, 6. Судове засідання призначено на 22 жовтня 2012 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неявки відповідача у судове засідання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути розглянутий за його відсутності. Суддя Бонда ренко В.М. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 31.10.2012 року о 10.00 в залі судових засідань 300 за адре сою: вул. Невська, 3, відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом За рубіної Наталії Миколаївни до Приходька Олега Павловича про втрату права на користування житлом та зняття з реєстрації. Явка Приходька Олега Павлови ча обов’язкова з наданням рані ше не поданих доказів. У разі неявки відповідача у судове за сідання без поважних причин та неповідомлення ним про причи ни неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішен ня. Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає Кучерявенко Валенти ну Василівну, 1988 р.н., та Ку черявенка Сергія Сергійовича, 1987 р.н., зареєстровані за ад ресою: Дніпропетровська об ласть, м. Тернівка, вул. Перемо ги, 33, кв. 35, в якості відпові дачів по цивільній справі № 4402104/12 за позовом пред ставника позивача Голіциної Га лини Дмитрівни в інтересах Ку черявенка Валентина Сергійо вича до Кучерявенко Валенти ни Василівни та Кучерявенка Сергія Сергійовича про визнан ня осіб такими, що втратили пра во на користування житловим приміщенням, у судове засідан ня, яке призначено на 25 жовт


ОГОЛОШЕННЯ 17

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

ня 2012 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Тернівського міського суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпро петровська область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а. У разі неявки відповідача до суду справа розглядатиметься за його відсутності за наявними в матеріалах справи документа ми. Дане оголошення вважати належним повідомленням. Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті викликає по справі за по зовом Сузімова Олександра Іва новича до Сузімової Тетяни Іва нівни про визнання особи та кою, що втратила право на ко ристування житловим при міщенням. Відкрите судове за сідання відбудеться 18 жовтня 2012 року о 15.00 під голову ванням судді Боженко Л.В. у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Явка у судове засідан ня обов’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК України після опублі кування оголошення в пресі відповідач Сузімова Тетяна Іва нівна вважається повідомленою про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки справу буде розглянуто за її відсутності. Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті викликає Пєлєвіна Олега Анатолійовича по справі за по зовом Пєлєвіної Валентини Ми колаївни до Пєлєвіна Олега Ана толійовича про визнання особи такою, що втратила право на ко ристування житловим при міщенням. Відкрите судове за сідання відбудеться 26 жовтня 2012 року о 09.00 під голову ванням судді Боженко Л.В. у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Явка у судове засідан ня обов’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК України після опублі кування оголошення в пресі відповідач Пєлєвін Олег Анато лійович вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки справу буде розглянуто за його відсут ності. Верхньодніпровський район ний суд Дніпропетровської об ласті, розташований за адре сою: м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47, викликає у судове засідання в якості відпові дача Жосан Андрія Івановича по цивільній справі за позовом Кравець Світлани Григорівни до Жосан Андрія Івановича, Секто ра у справах міграції громадян ства та реєстрації фізичних осіб Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропет ровській області про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщенням. Судове засідання відбудеться 30.10.2012 року о 14.00. Суддя Петрюк Т.М., зал судових засідань 3. Останнє відоме місце реєстрації відпо відача Жосан Андрія Івановича: с. Пушкарівка Верхньодні провського району Дніпропет ровської області, вул. Дружби народів, 66а. У випадку неяв ки відповідача Жосан Андрія Івановича у судове засідання справа буде розглянута без його участі та по справі буде поста новлено заочне рішення. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Шев ченко Наталію Миколаївну у су дове засідання як відповідача

по справі за позовом Самусік Таїсії Миколаївни, Смагіна Мико ли Миколайовича до Шевченко Наталії Миколаївни про відшко дування матеріальної шкоди, яке призначене на 01.11.2012 року об 11 год. 30 хв. за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтом ського, 23, каб. 402, зал 4. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. У провадженні судді Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська Некрасо ва О.О. знаходиться цивільна справа № 419/2926/12 за по зовною заявою Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради до Дуди Ельвіри Володимирівни про стягнення заборгованості. Відповідач Дуда Ельвіра Воло димирівна викликається у судо ве засідання на 12 жовтня 2012 року о 08 год. 15 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Дуди Ельвіри Володимирівни справу буде розглянуто за її відсутності. Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті викликає в якості відпові дача Сеника Дмитра Володими ровича по цивільній справі № 429/9306/12 за позовом Кова ленко Тетяни Олександрівни про стягнення боргу за догово ром позики. Останнє місце про живання відповідача: Дніпро петровська область, м. Павло град, вул. Челюскінців, 15а, кв. 30. Судове засідання призначе но на 15 жовтня 2012 року о 09.00 за адресою: Дніпропет ровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.У разі не явки відповідача у судове засі дання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути роз глянутий за його відсутності. Суддя Бондаренко В.М. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84 (суддя Колесні ченко О.В., каб. 204), викликає у судове засідання, яке відбу деться о 09.00 22 жовтня 2012 року, відповідача Титаренко Євгенію Олександрівну по цивільній справі за позовом Шмуля Анатолія Миколайовича до Титаренко Євгенії Олександ рівни, третя особа Сектор громадянства, імміграції та реє страції фізичних осіб Індустрі ального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням та зняття з реєстрації. Вам необхід но з’явитись до суду у зазна чений час або в разі неможли вості прибути сповістити суд про причини неявки та мож ливість розгляду справи за вашої відсутності. При собі не обхідно мати документи, що по свідчують особу (паспорт). Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Усенко Вікторію Валеріївну як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/422/ 4337/2012 за позовом Ленін ської районної у місті Дніпропет ровську ради до Усенко В.В. про знесення самочинної споруди, яке відбудеться 31 жовтня 2012 року о 08 год. 45 хв. за адре сою: 49099, м. Дніпропетровськ,

вул. Коробова, 6, каб. 221. На 14а) викликає у судове засі слідки неявки передбачені ст. дання в якості відповідача Горо децьку Людмилу Василівну, 11 169 ЦПК України. лютого 1978 р.н., щодо якої ма ЦентральноМіський район ються відомості, що вона про ний суд м. Кривого Рогу ви живає за адресою: вул. Кірова, кликає Попова Олександра Во 88а, смт Царичанка, Царичан лодимировича в якості відпові ський район, Дніпропетровська дача по справі № 444/5053/12 область, по цивільній справі за позовом Поторочі Олександ № 443/1487/2012 за позовом Ря ра Миколайовича про усунення бека Євгенія Вікторовича до Го перешкод у користуванні влас родецької Людмили Василівни ністю. Судове засідання відбу про припинення права спільної деться 25.10.2012 року о 10.00 сумісної власності на земельну за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ділянку. Судовий розгляд відбу Першотравнева, 12, зал суду 5. деться 02 листопада 2012 року У разі неявки у судове засідан о 10.00 у приміщенні Цари ня без поважних причин або не чанського районного суду. У повідомлення про причини не разі неявки справу буде розгля явки справа розглядатиметься нуто за відсутності відповідача. без урахування думки відпові Суддя В.І. Ритов. дача. Бабушкінський районний суд Новомосковський міськрайон м. Дніпропетровська (м. ний суд Дніпропетровської об Дніпропетровськ, пр. Карла ласті, розташований за адре Маркса, 57, каб. 309) викликає сою: 51200, Дніпропетровська Селюту Наталію Олександрівну область, м. Новомосковськ, про у судове засідання 09.11.2012 вул. Артемівський, 8, каб. 3, ви року о 10.00 в якості відпові кликає як відповідача Василен дача по цивільній справі за по ка Миколу Володимировича по зовом ПАТ «КБ «Надра» до Се цивільній справі за позовом Ва люти Наталії Олександрівни. З силенко Олени Миколаївни до опублікуванням цього оголо Василенка Миколи Володимиро шення відповідач Селюта Ната вича про розірвання шлюбу у лія Олександрівна вважається судове засідання, яке відбудеть належно повідомленою про ся 25 жовтня 2012 року о 08 год. день, час та місце розгляду 15 хв. У випадку неявки відпо справи. Суддя Кудрявцева Т.О. відача справу буде розглянуто 19 жовтня 2012 року о 15 год. за його відсутності. 30 хв. в Індустріальному ра У провадженні Красногвар йонному суді м. Дніпропет дійського районного суду м. ровська відбудеться розгляд Дніпропетровська знаходиться цивільної справи 2/0417/5084/ цивільна справа за позовом 2012 за позовною заявою Пуб Публічного акціонерного това лічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Над риства «Актабанк» до Піковця ра» до Доценка Анатолія Мико Сергія Дмитровича про розір лайовича про стягнення забор вання кредитного договору та гованості за кредитним догово стягнення заборгованості за ром. Явка до суду відповідача кредитом. Відповідач Піковець обов’язкова. У разі неявки спра Сергій Дмитрович викликається ву буде вирішено на підставі у судове засідання на 22 жовт наявних доказів по справі. ня 2012 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвардій Кіровський районний суд м. ського районного суду м. Дніпро Дніпропетровська, розташова петровська за адресою: м. ний за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суд 29, викликає Хупового Володи дя Токар Н.В. Після опубліку мира Валентиновича у судове вання об’яви в пресі відповідач засідання по цивільній справі за вважається повідомленим про позовом ПАТ «Райффайзен Банк час та місце розгляду справи. У Аваль» до Хупового Володими разі неявки Піковця Сергія ра Валентиновича про стягнен Дмитровича справу буде роз ня заборгованості, яке відбу глянуто за його відсутності. деться о 09.00 05 листопада 2012 р. У випадку неявки відпо ЦентральноМіський район відача справу буде розглянуто в ний суд м. Кривого Рогу вик заочному порядку. ликає Курбанова Еміля Камбар огли в якості відповідача по Марганецький міський суд справі № 444/6450/12 за позо Дніпропетровської області вом Курбанової Наталії Михай викликає у судове засідання в лівни про розірвання шлюбу. якості відповідача Дем'янова Судове засідання відбудеться Миколу Анатолійовича про ро 17.10.2012 року о 9.00 за адре зірвання шлюбу. Дем'янов Мико сою: м. Кривий Ріг, вул. Першо ла Анатолійович, зареєстрова травнева, 12, зал суду 5. У разі ний за адресою: 53200, Дніпро неявки у судове засідання без петровська область, Нікополь поважних причин або непові ський район, с. Борисівка, вул. домлення про причини неявки Шкільна, 34. Розгляд справи справа розглядатиметься без призначено на 30 жовтня 2012 урахування думки відповідача. року о 08 год. 30 хв. у при міщенні Марганецького місько Ленінський районний суд м. го суду Дніпропетровської об Дніпропетровська викликає ласті за адресою: м. Марганець Крижньову Світлану Олександ Дніпропетровської області, вул. рівну як відповідача у судове Радянська, 72а. У разі неявки засідання по цивільній справі відповідача у судове засідання № 2/422/4304/2012 за позовом він повинен повідомити суд про ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Криж причини неявки. В іншому ви ньової С.О. про стягнення за падку справа буде розглядатись боргованості, яке відбудеться без його участі за наявними до 23 жовтня 2012 року о 09.00 у казами по справі. приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Довгинцівський районний суд Коробова, 6, каб. 221. Наслідки м. Кривого Рогу Дніпропет неявки передбачені ст. 169 ЦПК ровської області викликає України. Лєбєдєву Наталю Олексіївну (адреса: 50000, Дніпропет Царичанський районний суд ровська область, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області бул. Кірова, 12/79) 15.10.2012 (51000, смт Царичанка Дніпро року о 09.00 (каб. 25) по справі петровської області, Театральна, за позовом Меньшакової Ліліа

ни Миколаївни до Лєбєдєвої Наталі Олексіївни про усунення перешкод у здійсненні права володіння та користування майном. Вільногірський міський суд Дніпропетровської області викликає у судове засідання, яке відбудеться 31 жовтня 2012 року о 10.00 в залі суду по вул. Октябрській, 14а, м. Вільногірськ, Дніпропетровська область, в якості відповідача Курачову Регіну Вікторівну по цивільній справі № 407/563/ 2012 (п/с № 407/467/2012) за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Курачової Регіни Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. У випад ку неявки відповідача у судове засідання без поважної причи ни, неповідомлення про причи ни неявки або якщо причина неявки буде визнана неповаж ною, судове засідання відбу деться за відсутності відповіда ча з заочним розглядом справи.

ровській області про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщенням. Даним рішенням було задоволено позовні вимо ги КП «ЖЕО № 45». 3 повним текстом відповідач Литвинов Валентин Сергійович може оз найомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу.

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 01.10.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 411/7157/12 за позо вом Гошкової Валентини Бори сівни до Гошкової Надії Григо рівни, третя особа Довгинців ський районний відділ в м. Кри вий Ріг Головного управління державної міграційної служби України в Дніпропетровській області про усунення перешкод у користуванні власністю. Да ним рішенням було задоволено позовні вимоги Гошкової Вален тини Борисівни. З повним тек стом відповідач Гошкова Надія Григорівна може ознайомитись, Марценюк Ірина Леонідівна, звернувшись до канцелярії Дов Марценюк Віталій Олексійо гинцівського районного суду м. вич, місце реєстрації: м. Дніпро Кривого Рогу. петровськ, вул. Леваневського, 76, кв. 1; м. Дніпродзержинськ, Довгинцівський районний суд вул. 40 років Перемоги, 11, кв. м. Кривого Рогу повідомляє, що 240, викликаються у відкрите 04.10.2012 року було винесено судове засідання в якості відпо заочне рішення по цивільній відачів на 09.00 05 листопада справі № 411/7185/12 за позо 2012 року по справі за позовом вом Інфантової Ганни Германів ПАТ «ПриватБанк» до Марценюк ни, Інфантова Андрія Юрійови Ірини Леонідівни, Марценюка ча, Мозгунової Наталії Юріївни Віталія Олексійовича про звер до Інфантової Ніни Юріївни, нення стягнення. Відкрите судо третя особа Довгинцівський ве засідання по цивільній районний відділ Головного уп справі відбудеться під голову равління державної міграційної ванням судді Байбара Г.А. у при служби в Дніпропетровській міщенні Дніпровського район області про визнання особи та ного суду м. Дніпродзержинсь кою, що втратила право на ко ка за адресою: м. Дніпродзер ристування житловим при жинськ, вул. Петровського, 166, міщенням, зняття з реєстрацій 1 поверх, каб. 2. На підставі ч. ного обліку. Даним рішенням 9 ст. 74 ЦПК України після опуб було задоволено позовні вимо лікування оголошення в пресі ги Інфантової Ганни Германівни, відповідачі Марценюк Ірина Ле Інфантова Андрія Юрійовича, онідівна, Марценюк Віталій Мозгунової Наталії Юріївни. З Олексійович вважаються по повним текстом відповідач відомленими про час та місце Інфантова Ніна Юріївна може розгляду справи. У разі їхньої ознайомитись, звернувшись до неявки справу буде розглянуто канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу. за їхньої відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ ЦентральноМіський район ний суд м. Кривого Рогу по відомляє, що 01.10.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2444/ 4481/12 за позовом Грабського Павла Павловича до Грабської Вікторії Павлівни, третя особа Криворізьке міське управління ГУМВС України в Дніпропет ровській області про усунення перешкод у здійсненні права на користування та розпоряджен ня своїм майном, яким позовні вимоги були задоволені в пов ному обсязі. Визнано перешко ди у здійсненні Грабським Пав лом Павловичем права на ко ристування та розпорядження будинком № 60 по вул. Запо різька у м. Кривому Розі, знявши з реєстраційного обліку відпо відачку Грабську Вікторію Пав лівну, 14.01.1982 року народ ження, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Запорізька, будинок 60. Заочне рішення може бути пе реглянуто судом, що його ухва лив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 05.12.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 22615/11 за позовом КП «ЖЕО № 45» до Литвинова Валентина Сергійовича, третя особа СГІРФО Довгинцівсько го РВ КМУ ГУМВС в Дніпропет

Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 17.08.2012 року було вине сено заочне рішення по цивільній справі № 436/4588/ 12 (2/436/989/12) за позовом Сасонова Артема Миколайовича до Бембінек Яни Ігорівни про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, в якому по зовні вимоги Сасонова Артема Миколайовича задовольнити частково. Суд вирішив: стягти з Бембінек Яни Ігорівни на ко ристь Сасонова Артема Мико лайовича на відшкодування ма теріальної шкоди 4461,73 грн., витрати за складання висновку експерта 450,00 грн., а також сплачений судовий збір у розмірі 188,20 грн. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 20.06.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 411/4235/12 за позо вом Торохтія Сергія Анатолійови ча до Торохтій Ольги Миколаїв ни, 3я особа Довгинцівський РВ КМУ УМВС України в Дніпро петровській області про зняття з реєстраційного обліку. Даним рішенням було задоволено по зовні вимоги позивача Торохтія Сергія Анатолійовича, з повним текстом відповідач Торохтій Оль га Миколаївна може ознайоми тись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу, яка знаходить ся за адресою: Україна, Дніпро петровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бородича, 3, каб. 39.


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

11 îêòÿáðÿ â 1852 ãîäó â Àâñòðàëèè íà÷àë ðàáîòó ïåðâûé óíèâåðñèòåò Ñèäíåéñêèé. Ðåøåíèå îá åãî îðãàíèçàöèè ïðèíÿë ïóòåøåñòâåííèê, æóðíàëèñò è ïîëèòèê Âèëüÿì Âåíòâîðò. Óíèâåðñèòåò ñîñòîÿë èç òðåõ ïðîôåññîðîâ, à îáó÷àòüñÿ â íåì íà÷àëè âñåãî 24 ñòóäåíòà. ×åðåç âîñåìü ñ ïîëîâèíîé ëåò íîâàÿ «øêîëà» ïîëó÷èëà «Âûñî÷àéøóþ õàðòèþ» êîðîëåâû Âèêòîðèè. ○

12 îêòÿáðÿ â 1957 ãîäó íà ýêðàíû ñîâåòñêèõ êèíîòåàòðîâ âûøåë ñòàâøèé çàòåì ëåãåíäàðíûì ôèëüì Ìèõàèëà Êàëàòîçîâà «Ëåòÿò æóðàâëè». Îí ñíÿò ïî ïüåñå Âèêòîðà Ðîçîâà «Âå÷íî æèâûå». Ýòî òðàãè÷åñêàÿ èñòîðèÿ äâóõ âëþáëåííûõ - Áîðèñà è Âåðîíèêè, êîòîðûõ íàâñåãäà ðàçëó÷èëà âîéíà. Ãëàâíûå ðîëè èñïîëíèëè Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà, Àëåêñåé Áàòàëîâ, Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ, Àëåêñàíäð Øâîðèí, Ñâåòëàíà Õàðèòîíîâà è äðóãèå. Ïî ñåé äåíü «Ëåòÿò æóðàâëè» âåðøèíà èñêóññòâà - è àêòåðñêîãî, è ðåæèññåðñêîãî.

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369)

ÈÃÎÐÜ ÌÀÍÅÂÈ×

«ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ»

«Øàõòåðñêèé Ãåðöîã» Àíàòîëèé Ñîëîâüÿíåíêî

ÏÅÐÂÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Åìó áûëî ïîäâëàñòíî âñå: óêðàèíñêèå íàðîäíûå è íåàïîëèòàíñêèå ïåñíè, ðóññêèå ðîìàíñû, òðóäíåéøèå îïåðíûå ïàðòèè - Ãåðöîã («Ðèãîëåòòî»), Ëåíñêèé («Åâãåíèé Îíåãèí»), Ãåðìàí («Ïèêîâàÿ äàìà») è ìíîãèå äðóãèå ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ. Íåäàðîì â ñåðèè àóäèîäèñêîâ «Øîó òåíåðîâ» ñðåäè âåëèêèõ èìåí âèðòóîçîâ îïåðíîé ñöåíû - Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè, Õîñå Êàððåðàñ, Ýìèëèî Èâàíîâ - èìÿ Àíàòîëèÿ Ñîëîâüÿíåíêî

ДЕБЮТ НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

«ÁÅËÛÉ ÄÎÌ» 13 îêòÿáðÿ â 1792 ãîäó çàëîæåí ïåðâûé êàìåíü â îñíîâàíèå ðåçèäåíöèè ïðåçèäåíòà ÑØÀ, êîòîðàÿ ñ 1809-ãî ñòàëà íàçûâàòüñÿ «Áåëûì äîìîì». Ó÷àñòîê äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âûáðàë ïåðâûé ïðåçèäåíò Äæîðäæ Âàøèíãòîí. Áåëûé äîì - åäèíñòâåííàÿ â ìèðå ðåçèäåíöèÿ äåéñòâóþùåãî ãëàâû ãîñóäàðñòâà, êîòîðàÿ äîëãîå âðåìÿ áûëà îòêðûòà äëÿ äîñòóïà øèðîêîé ïóáëèêè. Ýòî íåîáû÷íûé ìóçåé: êàæäàÿ ïðåçèäåíòñêàÿ ñåìüÿ îñòàâèëà â íåì êóñî÷êè ñâîåãî áûòà. Ïîñëå òåðàêòîâ â ÑØÀ, Áåëûé äîì çàêðûëè äëÿ ïîñåòèòåëåé.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

В один из ноябрьских вечеров 1963 года в Киевской опере давали «Риголетто» Верди. Это был дебют 31-летнего Соловьяненко на оперной сцене. Он исполнял партию Герцога. Сильный, красивый, серебристого тембра тенор купался в вердиевской музыке. Так пришел успех. …Выходец из шахтерской с деда-прадеда семьи, он поступил на горно-механический факультет Донецкого индустриального института и стал дипломированным специалистом. Но все время активно участвовал в студенческой самодеятельности. Уже тогда его заметила прославленная солистка Большого театра СССР Мария Максакова: «Слушая Соловьяненко, я была потрясена свободой и широтой звучания его великолепного, красивого по тембру голоса, который в верхнем регистре практически не знает предела». Судьба горного инженера круто изменилась, когда он познакомился с замечательным вокальным педагогом, бывшим оперным певцом Александром Коробейченко. У него Соловьяненко прошел «курс молодого бойца». В результате на конкурсе молодых певцов страны Анатолий продемонстрировал проникновенное исполнение на итальянском языке известных оперных арий. За что получил возможность стажироваться в Италии.

Ó×ÈËÑß Â ÌÈËÀÍÑÊÎÌ ÒÅÀÒÐÅ «ËÀ ÑÊÀËÀ» итальянский язык. В конце 1964 года к скромному стажеру неожиданно пришла популярность - он стал призером традиционного конкурса песни «Неаполь против всех», исполнив «Подмосковные вечера». Успехи ученика были столь значительны, что Барра даже предложил ему спеть партию Герцога в «Ла Скала». Но Анатолий решительно отказался, считая, что это прервет занятия, нарушит строгое расписание стажировки. И именно с этой партии Герцога, о чем уже говорилось, и началось триумфальное шествие певца по странам и континентам.

МЕЧТАЛ ПРЕПОДАВАТЬ Анатолия Соловьяненко величали «шахтерским Герцогом», золотым голосом Украины. Нашего соловушку неоднократно приглашали переехать в Москву и стать солистом Большого театра. Анатолий же предпочитал там только выступать. Его концерты всегда

СКРОМНЫЙ СТАЖЕР

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

В 1964-1965 гг. Соловьяненко прошел стажировку в миланском театре «Ла Скала». Здесь с ним занимался маэстро Д. Барра. Целые дни Анатолий проводил в театре, после занятий посещал все репетиции, дневные и вечерние спектакли, совершенствовал

ÂÅÐØÈÍÀ ÎÏÅÐÍÎÉ ÊÀÐÜÅÐÛÃÀÑÒÐÎËÈ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ

вызывали ажиотаж у публики, зал был переполнен. Вершина оперной карьеры - гастроли в Нью-Йорке в 1977-1978 гг. На сцене «Метрополитен-опера» он спел ведущие партии в «Риголетто» Верди, «Сельской чести» Масканьи и «Кавере роз» Штрауса. Это был первый в истории украинского певческого искусства дебют в данном театре. В знак мирового признания таланта Соловьяненко последовало предложение пятилетнего контракта. Но, как это очень часто происходило с советскими артистами, Госконцерт контракт не подписал. В 1978-м Соловьяненко стал лауреатом Ленинской премии - единственным из украинского артистического мира. Ее денежный эквивалент - 50 тысяч рублей он перечислил в Советский Фонд мира. Анатолий Борисович мечтал преподавать вокал. Но для этого требовался диплом. И прославленный певец сдал в Киевской консерватории экзамены по всем предметам. «Я раб своего голоса», - нередко повторял он. На самом деле «рабство» было бескорыстным служением. «Почему я так час-

то пою бесплатно или за мизерную плату? Потому что знаю: на мои концерты приходят простые люди…»

ДУША В ДУШУ С женой Анатолий Борисович счастливо прожил 36 лет. Она подарила ему двоих сыновей - Андрея и Анатолия. Светлана не только обеспечивала мужу душевный комфорт в повседневной жизни, но и выполняла обязанности секретаря - ежедневно на их адрес приходили десятки писем. Она всегда чувствовала, когда нужна ее помощь и вовремя подставляла плечо. Однажды, например, когда перед началом концерта во Дворце «Укра-

ÆÅÍÀ ÇÀÌÅÍÈËÀ ÂÅÄÓÙÓÞ ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÈÇ ÊÎÍÖÅÐÒÎÂ ина» заболела ведущая, Светлана ее заменила. И кроме близкого окружения, никто об этом не узнал. …Последний раз голос певца звучал в Киеве 9 мая 1999 года на концерте для ветеранов войны. Выдающийся украинский артист неожиданно ушел из жизни от инфаркта. До его 67летия оставалось 58 дней…


МИРСЬКІ СПРАВИ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

ÏÎÐÀÄÈ ÁÓÂÀËÎÃÎ

Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî Ñòîðîíí³ì âõ³ä çàáîðîíåíî ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Êîæåí ç íàñ çíàº, ÿê öå ïî÷óâàòèñÿ «á³ëîþ âîðîíîþ». Äëÿ öüîãî íåîáîâ’ÿçêîâî ìàòè äèâí³ çàõîïëåííÿ ÷è ðàäèêàëüí³ ïîãëÿäè íà æèòòÿ - ³íîä³ ïîòð³áíî ïðîñòî âëàøòóâàòèñü íà ³íøó ðîáîòó. Íîâ³ ëþäè, íîâå ì³ñöå, íîâèé íà÷àëüíèê âñå öå ìîæå âèâåñòè ç ëàäó íàâ³òü óð³âíîâàæåíîãî ïðàö³âíèêà. ßê øâèäøå âïèñàòèñü ó êîëåêòèâ òà ñïðàâèòè õîðîøå âðàæåííÿ - ðîçêàæóòü «Â³ñò³»

ÑÏÐÀÂÒÅ ÂÐÀÆÅÍÍß Мабуть, усі погодяться, що перше враження надовго лишається в пам’яті. Поцікавтеся ще під час співбесіди віком майбутніх колег, наявністю в компанії дрескоду. Однак докладати колосальних зусиль, аби сподобатися всім, також не варто. Для початку достатньо просто звертатися на «ви» до всіх (до молодших за посадою і за віком також), бути привітним, люб’язним та ввічливим. Місяців через два, коли запам’ятаються імена, обстановка в колективі не здаватиметься незрозумілою. Якщо вас ще до пліток залучатимуть, можете бути певні - вас прийняли.

Ò²ËÜÊÈ ÍÅ ÑÎÐÎÌÒÅÑÜ! Сором’язливим від природи людям неймовірно складно почуватися впевнено у новому колективі. Притупити хвилювання першого робочого дня можна - просто слід сказати про це оточуючим. Доведено: чим доросліша людина, тим простіше їй говорити про свої страхи. Якщо відкрито повідомите присутнім, що хвилюєтеся через те, що вперше прийшли на роботу, колеги з радістю допоможуть вам. Більше того, тримати в собі хвилювання - шкідливо для здоров’я. Тих, хто намагається приховати ніяковіння, кидає в піт, вони страждають від болю в животі, забувають потрібні слова і частіше потрапляють у безглузді ситуації.

ÍÎÂÈÍÈ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

²ÐÈÍÀ ÏÅÄÀÍ,

ïñèõîëîã ÑØ ¹ 78, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê: - Ó íîâîìó êîëåêòèâ³ ãîëîâíå - íå ïåðåñòàðàòèñÿ. Íå âàðòî «ë³çòè», êðàùå ïî÷åêàòè, êîëè òåáå ïðèéìóòü. Ïðèðîäí³ñòü òà â³äêðèò³ñòü, òàêòîâí³ñòü òà íåâèìóøåí³ñòü, ïðèÿçíü ³ ÷óéí³ñòü - íàáëèçÿòü âàñ äî ìåòè. Ïàì’ÿòàéòå, ùî ó ñôîðìîâàíîãî êîëåêòèâó º ñâîÿ ³ñòîð³ÿ, òðàäèö³¿, ÿê³ âàì ïîòð³áíî áóäå âçíàòè. Íå âàðòî â³äðàçó êðèòèêóâàòè ñêëàäåíèé óñòð³é òà «ë³çòè» ç ðàö³îíàë³çàòîðñüêèìè ïðîïîçèö³ÿìè. ßêùî æ â³ä÷óâàºòå ãíîáëåííÿ, îäðàçó ïîêàæ³òü, ùî çìîæåòå çàõèñòèòè ñåáå òà ñâî¿ ³íòåðåñè.

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÀÒÜ Äβ×ÍÎ

ØÎÊÎËÀÄ - ÇÀ ÊÎÒÀ Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ãîñïîäàð³ êîòà Îìàðà, ÿêèé çàãóáèâñÿ, îãîëîñèëè çà íüîãî âèíàãîðîäó â ðîçì³ð³ 25 ôóíò³â ñòåðë³íã³â, à òàêîæ äîâ³÷íå çàáåçïå÷åííÿ øîêîëàäîì. Ãîñïîäàð³ êîòà Ðåéëòîí ³ Äîóí Åëë³îòò øóêàþòü éîãî âæå äâà òèæí³. Âîíè ïðèäáàëè áðîäÿ÷îãî Îìàðà ð³ê òîìó â ªãèïò³, äå â³äïî÷èâàëè. Áðèòàíñüê³ òóðèñòè â³äçíà÷àþòü, ùî â³í áóâ äóæå í³æíèì ñòâîð³ííÿì, ³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ê³ò çíàéäåòüñÿ. ○

ª ×ÀÑ ÏÎÌвßÒÈ

ÏÐÀÖÞª ÎÏÓÄÀËÎÌ Áðèòàíåöü Äæåéì³ Ôîêñ çíàéøîâ ñîá³ ðîáîòó ãîðîäíüîãî îïóäàëà íà ïîë³ ç ñîíÿøíèêàìè. Çà öå éîìó ïëàòÿòü 300 äîëàð³â íà òèæäåíü. Á³ëüøó ÷àñòèíó ñâîãî ðîáî÷îãî äíÿ õëîïåöü ó ïîìàðàí÷åâ³é êóðòö³ ñèäèòü ó ïîë³ é ÷èòຠàáî ãðຠíà ãàðìîøö³. Íåùîäàâíî Äæåéì³ çäîáóâ âèùó îñâ³òó ç ìóçè÷íîãî íàïðÿìêó, îäíàê çà ôàõîì íå ïðàöþº. ³í ñòâåðäæóº, ùî ðîáîòà îïóäàëîì äຠéîìó ÷àñ íà ÷èòàííÿ òà äóìêè. Þíàê ãîâîðèòü, ùî íå ïðîñòî ïðîñèäæóº øòàíè çà êíèæêàìè, à ÷àñòî âñòຠòà ãàíÿº êóð³ïîê. ○

ÇÀ̲ÑÒÜ ÇÀÐÏËÀÒÈ

ѲÍÎ ÒÀ ÏÎÐÎØÎÊ Ó Êàçàõñòàí³ ïðîêóðàòóðà Êîñòàíàéñüêî¿ îáëàñò³ ðîçñë³äóº ôàêò âèäà÷³ ôåðìåðàì çàðïëàòè âóøíèìè ïàëè÷êàìè, çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, ñ³ëëþ äëÿ âàíí ³ ïðàëüíèì ïîðîøêîì. Çàãàëîì òîâàð³â íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ âèäàëè 36 ïðàö³âíèêàì íà ñóìó ïîíàä 83 òåíãå (áëèçüêî 4,5 òèñ. ãðí.). Êð³ì òîãî, ÷àñòèíó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ðîáîòîäàâåöü ïîãàñèâ ïðîäóêö³ºþ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà - ñ³íîì, çåðíîâ³äõîäàìè, â³âñîì òîùî.

ÁÓÄÜÒÅ ÑÏÎÑÒÅÐÅÆËÈÂÈÌÈ ÐÎÇÑÒÀÂÒÅ ÏвÎÐÈÒÅÒÈ Із самого початку трудової діяльності визначтеся, що є важливішим - сама робота чи стосунки з новим колективом. Відповідь може виявитись не настільки очевидною, як здається на перший погляд. Пам’ятайте, всидіти одразу на двох стільцях все одно не вийде. Подобатися і колегам, і начальству, і роботу при цьому добре виконувати - утопічне завдання. Не варто відразу ж брати участь в офісних плітках, обговорювати одних колег з іншими. Думки щодо роботи також тримайте при собі. На початку найкраще дотримуватись нейтралітету. Навіть коли розумієте, на чиєму боці правда, - залишайтеся врівноваженим та не піддавайтеся на провокації.

Для того щоб швидше дізнатися, чим та як живе колектив, - уважно придивіться. Спробуйте зрозуміти, яка система цінностей домінує серед колег. В жодному разі не поспішайте з висновками та висловлюваннями. Не нахвалюйте начальника - є ризик заслужити репутацію підлабузника. Не лізьте в загальну бесіду зі своїми історіями - може виявитися, що у співробітників інше почуття гумору і вас зрозуміють неправильно. Займіть вичікувальну позицію - згодом ви своє надолужите.

ÍÅ ÄÐÀÒÓÉÒÅ ÊÎËÅà ÇÀÉÂÈÌÈ ÇÀÏÈÒÀÍÍßÌÈ

ÑÊËÀIJÒÜ ÏÅÐÅË²Ê ÏÈÒÀÍÜ Щоб зайвий раз не дратувати колег чи начальника та визначити для себе всі незрозумілості в новій роботі, складіть список питань. Проаналізуйте, які відповіді можете отримати лише у колег, а які з інших джерел - Інтернету, посадових інструкцій тощо. У процесі зрозумієте, що в деяких аспектах краще звертатися за допомогою до співробітників, а все інше - з’ясувати самотужки. Відчуття недолугості та нав’язливості зникнуть, натомість сформується чітке розуміння, що і в кого можна запитувати.

ÏÅÐÅÃËßÍÓËÈ ÌÅÍÞ

ÇÀÍÀÄÒÎ ÑÌÀ×ÍÎ

Øâåäñüêîãî øê³ëüíîãî êóõàðÿ ïîïðîñèëè ã³ðøå ãîäóâàòè ä³òåé. Àíí³êà Åð³êññîí íàñò³ëüêè ñìà÷íî ãîòóº, ùî âëàäà ââàæຠöå íåñïðàâåäëèâèì ñòîñîâíî ó÷í³â ³íøèõ øê³ë. Øåô-êóõàðÿ ¿äàëüí³ â ì³ñüê³é øêîë³ ïîïðîñèëè ïðèïèíèòè âèãîòîâëÿòè äîìàøí³é õë³á ³ ïðîïîíóâàòè ä³òÿì 15 âèä³â îâî÷³â íà îá³ä. гøåííÿ ìóí³öèïàëüíî¿ âëàäè îáóðèëî øêîëÿð³â òà ¿õí³õ áàòüê³â. Ó÷í³ 4-ãî êëàñó íàâ³òü ñêëàëè â³äïîâ³äíó ïåòèö³þ. Îäíàê âëàäà íåïîõèòíà. ³äòåïåð øêîëÿðàì äîâåäåòüñÿ çàáóòè ïðî êóðêó, êðåâåòêè ³ ïèð³æêè ç ÿëîâè÷èíîþ òà òðàäèö³éíèé ð³çäâÿíèé øâåäñüêèé ñò³ë.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 КРИМIНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369)

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÀÊ»

Îáëàñòü «÷èñòÿò» îò íàðêîòèêîâ ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

ÇIÏÑÓÂÀÂ ÑÂßÒÎ

«ÇÀ̲ÍÓÂÀ» ØÊÎËÓ 5 æîâòíÿ äî îïåðàòèâíîãî ÷åðãîâîãî Êðèâîð³çüêîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ çàòåëåôîíóâàëà íåâ³äîìà îñîáà, ÿêà, ñì³þ÷èñü, äèòÿ÷èì ãîëîñîì ïîâ³äîìèëà, ùî ÇÎØ ¹ 32 çàì³íîâàíà. Ïðàâîîõîðîíö³ îäðàçó æ åâàêóþâàëè ó÷í³â òà ïðàö³âíèê³â øêîëè. Ïðîòå ï³ä ÷àñ îáñòåæåííÿ áóä³âë³ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí íå âèÿâèëè. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ ï³çí³øå, «àâòîðîì» õóë³ãàíñüêî¿ âèò³âêè ñòàâ âîñüìèêëàñíèê. Õëîïåöü õîò³â ïîáàâèòèñü, ç³ðâàâøè ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ â÷èòåëÿ. Ïðîòè áåøêåòíèêà ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.

ÍÎÂÈÍÈ

НА ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ

ÑϲÉÌÀËÈ ÔÀËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒÍÈÊÀ

Хотя на сегодня операция «Мак» и закончена, это не значит, что наблюдение за выращиванием, поставками и распространением наркотиков прекратится. На сегодняшний день на Днепропетровщине задокумен-

ÎÒÎÂÀÐÈÂÑß Ç ÍÀÑ˲ÄÊÀÌÈ Íà òîìó òèæí³ ó ðàéâ³ää³ë Êðèâîð³çüêîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèÿâëåííÿ ôàëüøèâî¿ êóïþðè íîì³íàëîì 500 ãðí., ÿêîþ ðîçðàõóâàâñÿ â àïòåö³ íåâ³äîìèé ÷îëîâ³ê. Àíàëîã³÷íà çàÿâà íàä³éøëà òàêîæ â³ä îäíîãî ç ìàãàçèí³â ì³ñòà. ϳä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ çàòðèìàëè áåçðîá³òíîãî 35-ð³÷íîãî ìåøêàíöÿ Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, ÿêèé çà äîïîìîãîþ áàãàòîôóíêöiîíàëüíîãî ìíîæèëüíîãî ïðèñòðîþ âèãîòîâèâ çàçíà÷åí³ êóïþðè, ïiñëÿ ÷îãî çáóâ ¿õ. Íàðàç³ ïîðóøåíî êðèìèí³ëüíó ñïðàâó, à çëîâìèñíèêó çàãðîæóº ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä 3 äî 7 ðîê³â. ○

ϲÄÏÀËÈ ÑÓѲÄÑÜÊÓ ÕÀÒÓ 1 æîâòíÿ äî Àìóð-Íèæíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ çâåðíóëàñü 61-ð³÷íà æ³íêà. Âîíà ïîâ³äîìèëà ïðî ïîæåæó â ê³ìíàò³ ¿¿ êâàðòèðè, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ áóëè ïîøêîäæåí³ ìåáë³. Ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ âèÿâèëîñü, ùî íà ãðóíòi íåïðèÿçíèõ âiäíîñèí 82-ð³÷íèé ñóñ³ä ïîòåðï³ëî¿ ðîçáèâ øèáêó âiêíà ³ êèíóâ ó ïðèìiùåííÿ äâi ïëàñòèêîâi ïëÿøêè ç áåíçèíîì, à ïîò³ì ï³äïàëèâ. Íàðàç³ ïðîòè ÷îëîâ³êà ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. ○

котиками, по которым возбудили более 3 тысяч уголовных дел. «В среднем, каждые два дня задерживают пять человек, трое из которых связаны именно со сбытом», - сообщил Валерий Кузьменко. С начала года правоохранители региона изъяли более 1200 кг наркосырья это около 10 млн. грн.

ÃÅÎÃÐÀÔÈß «ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈÉ»

ÂÎÃÍßÍÀ ÏÎÌÑÒÀ

Íåäàâíî íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïîäâåëè èòîãè îïåðàöèè «Ìàê», êîòîðàÿ ïðîõîäèëà ñ 21 ìàÿ ïî 28 ñåíòÿáðÿ. Î ðåçóëüòàòàõ ìåðîïðèÿòèé è ñèòóàöèè ñ íàðêîòèêàìè æóðíàëèñòàì ðàññêàçàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ÃÓ ÌÂÄ тировано 7475 фак- по оценкам черного дикорастущая конопÓêðàèíû â îáëàñòè Âàëåðèé Êóçüìåíêî тов, связанных с нар- рынка. Кроме того, ля. За непринятие мер

Ïî äàííûì ïðàâîîõðàíèòåëåé, â êàæäîì ãîðîäå îáëàñòè «îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå» îïðåäåëåííûì íàðêîòèêàì. Íàïðèìåð, â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðåîáëàäàåò àìôåòàìèíîâàÿ çàâèñèìîñòü, â Êðèâîì Ðîãå, ðàâíî êàê â Ïÿòèõàòêàõ è Æåëòûõ Âîäàõ, - îïèóìíàÿ.  Ïàâëîãðàäñêîì ðàéîíå èñòîðè÷åñêè áîëåå ïîïóëÿðíà êîíîïëÿ - èç-çà ìåñòíîãî êîíîïëåïðîìà ñåìåíà ðàñïðîñòðàíèëèñü ïî âñåé îêðóãå.

по уничтожению наркосодержащих растений в зависимости от их количества предусмотрена как административная, так и угоЗАМАСКИРОловная ответственВАННОЕ ЗЕЛЬЕ ность. В рамках операции сотрудниками ГОВОРЯТ милиции обнаруже- ВСЛУХ Последние нено 18,3 тыс. кустов конопли, 1,6 кустов ма- сколько лет на Днепка, изъято 110 кило- ропетровщине, впрограммов маковой со- чем, наблюдается ломки и 171 кило- тенденция по снижению количества нарграмм конопли. Интересно, что не- козависимых. Сейчас законные плантации, на учете с диагнозом которые располага- «наркомания» в облись в лесопосадках и ласти состоят 12,2 в частных фермер- тыс. человек, что на ских владениях, чаще 21% меньше, чем в всего прятали за куку- прошлом году. Важную роль в рузой. Но ответственность могут понести и борьбе с наркоманите люди, на чьих уча- ей играют не только стках произрастает правоохранители, но

перекрыты 26 каналов поступления наркотиков в область, два из них - международных.

ÏÅÐÅÊÐÛÒÎ 26 ÊÀÍÀËÎÂ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß и медучреждения, которые открывают центры по лечению и реабилитации наркозависимых. Что важно - лечиться можно анонимно. Кроме того, создаются общественные организации, в которых бывшие наркоманы и их родители делятся опытом по избавлению от зависимости. Пропаганда здорового образа жизни тоже позитивно сказывается на результатах. Улучшение ситуации также связано с активной гражданской позицией простых граждан. Люди уже не боятся говорить об этой проблеме, и если замечают в своей округе факты незаконного оборота наркотиков, то привлекают к ним внимание и милиции, и депутатов, и СМИ.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÎÐÎÃÀ!

Âîäèòåëÿì ñíîâà íàïîìíÿò î ïðàâèëàõ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÎDzÁÐÀËÀÑÜ

²ÄØÊÎÄÓÂÀËÈ ÇÁÈÒÊÈ Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè, ïðîâåäåíî¿ ïðîêóðàòóðîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, âèÿâëåíî ïîðóøåííÿ ùîäî ñîöçàõèñòó òà ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Âñóïåðå÷ çàêîíîäàâñòâó, ÿêå ïåðåäáà÷ຠíàäàííÿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè âèïóñêíèêàì ç ÷èñëà ä³òåé çàçíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿, êåð³âíèêè 18 ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ óñòàíîâ çä³éñíèëè äàí³ âèïëàòè ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ àáî ç ïîðóøåííÿì òåðì³í³â, àáî íå çä³éñíèëè âçàãàë³. ϳñëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè â³äøêîäîâàíî 640 000 ãðí., à äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî 25 ïîñàäîâèõ îñ³á.

Ñîãëàñíî âñåóêðàèíñêîé ñòàòèñòèêå, â ïåðå÷íå ïðè÷èí ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì ïàññàæèðñêîãî àâòîòðàíñïîðòà ëèäèðóåò âîâñå íå ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè.  «ðåéòèíãå», â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíè íèèè , íà ïåðâûõ ïîçèöèÿõ íàðóøåíèå ïðàâèë ìàíåâðèðîâàíèÿ è ïðîåçäà ïåðåêðåñòêîâ, íåñîáëþäåíèå äèñòàíöèè Поскольку ситуация с перевозкой пассажиров, как по стране, так и по области, далека от идеальной, с 1 по 17 октября Госавтоинспекция вновь проводит соответствующие профилактические мероприятия, при-

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 9 132 ÄÒÏ çàðåãèñòðèðîâàíû â îáëàñòè çà 9

ìåñÿöåâ 2012-ãî ñ ó÷àñòèåì âîäèòåëåé àâòîáóñîâ;

9 21 ÷åëîâåê ïîãèá â ýòèõ àâàðèÿõ; 9 216 áûëè òðàâìèðîâàíû; 9 34 àâàðèè ïðîèçîøëè ïî âèíå

ÏÐÎÂÅÐßÒ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

âîäèòåëåé ìàðøðóòíîãî òðàíñïîðòà.

званные предупредить аварийность. Особенное внимание уделяют грубым нарушениям, таким как езда в нетрезвом состоянии, превышение скорости, несоблюдение правил обгона и т.п. Во время проведения профилактики, сотрудники ГАИ, в частности, проверят техническое состояние автобусов, то, как организованы предрейсовый контроль и медосмотр тех, кто садится

за баранку. Они также проведут разъяснительную работу с водителями относительно соблюдения ПДД и напомнят об ответственности за их нарушение. А напоминать есть о чем. По данным управления ГАИ УМВС в области, только в сентябре на Днепропетровщине произошли че-

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒI, ÃÓ ÌÍÑ Â ÎÁËÀÑÒ², ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Â ÎÁËÀÑÒI

тыре аварии с тяжелыми последствиями, три из которых - по вине водителей автобусов. Одно из происшествий случилось 1 сентября в Днепропетровском районе по вине полтавского перевозчика, два других - в «активе» днепропетровского и криворожского транспортных предприятий.


СПОРТ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

ÓÐÎÊÈ ÁÅÉÑÁÎËÀ

«Óêðàèíöû ìîãóò ñäåëàòü âñå èç íè÷åãî»

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Àìåðèêàíåö èç Áðóêëèíà Êðèñ Øîó íà÷àë åùå îäíó ñòðàíè÷êó â ñïîðòèâíîé æèçíè íàøåãî ãîðîäà, ñôîðìèðîâàâ áåéñáîëüíóþ êîìàíäó «Äíåïðîïåòðîâñêèå ðàêåòû». Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòîò âèä ñïîðòà â Óêðàèíå íå òàê óæ ïîïóëÿðåí è óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ïðàêòè÷åñêè íåò, ðåáÿòà óïîðíî ðàáîòàþò, ñîâåðøåíñòâóÿ ìàñòåðñòâî. Î òîì, ïî÷åìó Êðèñ ðåøèë òðåíèðîâàòü íàøó ìîëîäåæü è äðóãèõ îñîáåííîñòÿõ óêðàèíñêîãî áåéñáîëà óçíàâàëè «Âicò³» НАУЧИЛА МАМА - Крис, сколько Вы уже занимаетесь бейсболом? - С тех пор, как научился ловить и бросать мяч. Может, это покажется странным, но играть меня научила моя мама. Мы с

«ÒßÆÅËÎ ÈÃÐÀÒÜ ÁÅÇ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÏÎËÅÉ»

ней до сих пор иногда перебрасываемся мячом, несмотря на то, что ей уже 70. Потом я играл в детских командах, в старшей школе. Конечно, хотелось бы продолжить спортивную карьеру в школе, но, к сожалению, я немного не дотянул до более профессионального уровня. - Как появилась идея создать команду в Днепропетровске? - «Днепропетровские ракеты» сформировались в декабре 2011го. Но все началось около двух лет назад. Мы с друзьямиамериканцами стали проводить бейсбольные игры, чтобы помочь местным ребятам совершенствовать язык, общаясь в непринужденной атмосфере. Потом я увидел, что ваши соотечественники увлечены, им нравится, они стараются, и решил, что стоит попробовать создать команду. - И как проявили себя новоявленные бейсболисты? - Сначала, конечно, было тяжело, потому что украинцы привыкли играть ногами, но результат уже есть. В Украине существует небольшая бейсбольная лига и в будущем мы планируем соревноваться с другими командами. Это мой первый опыт в качестве наставника, но я вижу, как ребята относятся к тренировкам. Если они уже занимаются спортом, то стараются дойти до совершенства. Например, помимо непосредственно игры в бейсбол, я даю упражнения по общей физической подготовке. Они непростые, но даже несмотря на усталость, ребята всегда просят заниматься дальше. Американцы уже стали бы жаловаться и просить поблажки. - Вы считаете, причина в менталитете? - Возможно. У украинцев есть одно интересное свойство - они могут сделать все из ничего. И если за что-то берутся, то прикладывают максимум усилий. Здесь я вижу, как люди осваивают несколько видов деятельности одновременно. В США все совсем по-другому. Одна

ÍÎÂÎÑÒÈ

работа один человек, нет универсальных специалистов.

СВОИМИ СИЛАМИ - Крис, насколько я знаю, экипировка для бейсбола недешевая. Кто вас спонсирует? - Очень недешевая. Одна перчатка стоит около 200 долларов. Практически все приобретается своими силами. К тому же, в Украине экипировку купить просто невозможно - все привозят из США, благодаря помощи моих родителей, друзей. Кое-что получили от американской бейсбольной лиги. - Как Вы считаете, есть ли перспектива развития у бейсбола у нас в городе? - В бейсбол играют во всем мире, он довольно распространен, и здесь ребятам тоже нравится. Почему бы ему не стать более популярным в Украине? Одна из основных проблем, которые усложняют развитие этого вида спорта - отсутствие условий для занятий. Тяжело играть, когда нет специализированных полей. А лично мне очень нравится тренировать этих ребят, видеть их успехи, я готов с удовольствием делать это и дальше. - Какими видами спорта Вы еще увлекаетесь? - Лакроссом. В него играли еще американские индейцы. Этот спорт я люблю за брутальность, ведь можно толкать соперников (смеется). Что касается любимого в Европе футбола, то в США он непопулярен. Даже когда Дэвид Бэкхем стал играть в лос-анджелесском «Галэкси», никого это особо не интересовало.

ËÈÄÅÐÛ ÏÐÎÄÀÆ

ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ ÍÀ ÔÀÍÀÒÀÕ Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ Èíòåðíåò-ïîðòàëà, àíãëèéñêèé «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» è èñïàíñêèé «Ðåàë Ìàäðèä» âîçãëàâëÿþò ñïèñîê êëóáîâ, êîòîðûå îôèöèàëüíî ïðîäàþò áîëüøå âñåãî ñâîèõ ôèðìåííûõ ôóòáîëîê.  ñðåäíåì çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ýòè êëóáû åæåãîäíî ðåàëèçóþò ïî 1,4 ìëí. ôóòáîëîê. Çàìûêàåò òðîéêó ëèäåðîâ Áàðñåëîíà, ÷üè ïîêàçàòåëè ïðîäàæ äåðæàòñÿ íà óðîâíå 1,15 ìëí. øòóê â ãîä. ○

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÕÓËÈÃÀÍÛ

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ ÑÒÀÐÀÞÒÑß ÁÛÒÜ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÂÅÆËÈÂÛÌÈ»

инка, преподает английский язык. Мы познакомились в США. Переписывались, пока я служил в армии, а когда вернулся из Афганистана, решили, что будем жить здесь. Как ни странно, я до сих пор не могу выучить ваш язык (смеется). - Скажите, насколько сильно, по Вашему мнению, отличаются славяне от американцев? - С одной стороны, украинцы часто угрюмы и невежливы, порой не соблюдают элементарные общественные правила порядка. Например, если стоишь в очереди в кассу, кто-то совершенно без объяснений может стать впереди тебя. У американцев, наоборот, быть максимально позитивным - это первый принцип. Но, с другой стороны, если нужно помочь близкому человеку - украинец поделится последним. К тому же, здесь люди ориентироваУРОКИ ны на создание семьи. На мой СЕМЕЙНОСТИ - А давно ли Вы живе- взгляд, это очень важно. Я те в Украине и как здесь считаю, американцам стоит у вас поучиться. оказались? - В вашей стране я уже три года. Переехал сюда вместе с женой - она укра-

«ÌÅÒÀËËÈÑÒ» ÎÑÓÄÈË Â âîñêðåñåíüå, âî âðåìÿ ìàò÷à «Ìåòàëëèñò» - «Øàõòåð» áîëåëüùèêè õàðüêîâ÷àí çàáðîñàëè ñòàäèîí äûìîâûìè øàøêàìè, èç-çà ÷åãî àðáèòð áûë âûíóæäåí ïðèîñòàíîâèòü èãðó. Ïîñëå èíöèäåíòà õàðüêîâñêèé êëóá âûñòóïèë ñ îôèöèàëüíûì çàÿâëåíèåì, â êîòîðîì ãîâîðèëîñü, ÷òî ïîäîáíûå äåéñòâèÿ èäóò â ðàçðåç èäåîëîãèè êëóáà, à âñåõ íàðóøèòåëåé ïîðÿäêà ïðèâëåêóò ê îòâåòñòâåííîñòè. ○

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÝÒÀÏ

ÊËÈ×ÊÎ -  ÀÂÑÒÐÈÈ Âëàäèìèð Êëè÷êî ïðèñòóïèë ê ïîñëåäíåìó ýòàïó ïîäãîòîâêè ê áîþ ñ ïîëüñêèì áîêñåðîì Ìàðèóøåì Âàõîì. Çàêëþ÷èòåëüíûå òðåíèðîâêè ïðîéäóò â àâñòðèéñêîì Ãîèíãå. «ß ðàä âåðíóòüñÿ â Àâñòðèþ ïîñëå íåñêîëüêèõ íåäåëü çàíÿòèé â Êèåâå. ß áóäó ãîòîâèòüñÿ, ÷òîáû ê 10 íîÿáðÿ ïîäîéòè â íàèëó÷øåé ôîðìå», - ñêàçàë Âëàäèìèð. Äâà áîêñåðà âñòðåòÿòñÿ íà ðèíãå íà O2 Arena â Ãàìáóðãå. ○

Ó ÐÓËß ÑÁÎÐÍÎÉ

ÇÀÂÀÐΠÈËÈ ËÈÏÏÈ Ïî íåîôèöèàëüíûì äàííûì ñáîðíóþ Óêðàèíû ïî ôóòáîëó, ñêîðåå âñåãî, âîçãëàâèò Àëåêñàíäð Çàâàðîâ. Îäíàêî èçâåñòíî, ÷òî ïðèîðèòåòíûì êàíäèäàòîì äëÿ ðóêîâîäñòâà ÔÔÓ ÿâëÿåòñÿ Ìàð÷åëëî Ëèïïè. Íî çàïîëó÷èòü åãî ñåé÷àñ íåðåàëüíî, òàê êàê ýêñ-íàñòàâíèê ñáîðíîé Èòàëèè, êîòîðûé ïðèâåë êîìàíäó ê ïîáåäå íà ×Ì-2006, íà äàííûé ìîìåíò ðàáîòàåò â Êèòàå è ïîëó÷àåò çà ýòî 10 ìëí. åâðî â ãîä. Ê áëèæàéøèì ìàò÷àì ñ Ìîëäàâèåé è ×åðíîãîðèåé ñáîðíóþ Óêðàèíû â êà÷åñòâå èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî òðåíåðà áóäåò ãîòîâèòü Àíäðåé Áàëü.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1367

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369)


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.10.2012 ð. ¹ 80 (1369) ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ âêóñíûõ è ëåãêèõ â ïðèãîòîâëåíèè ðåöåïòîâ

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Ö²ÊÀÂÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

ÁÀÊËÀÆÀÍÛ, ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÊÓÐÈÖÅÉ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: —баклажаны (свежие ,средних рамеров) - 2 штуки; —луковица - 1 штука; —масло растительное - 3-4 столовых ложки; —помидор - 1 штука; —куриное филе - 300-400 г; —чеснок - 1 долька; —сыр - 50 г; —майонез (либо сметана); —соль, перец; —зелень (укроп, петрушка, базилик).

²ÒÀ˲ÉÑÜÊÅ ÍÎÓ-ÕÀÓ

ÇÀ ÎÁ²Ä - ËÞÑÒÐÀ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Баклажаны промыть, срезать плодоножки. Разрезать

Нарезать помидоры кружкаовощ на две части вдоль. Вынуть мякоть ножом. Сложить ми и красиво расположить их сверху. ее в миску. Кожицу посолить и оставить на 30 минут. r Слегка покрыть начинку o Нарезать ломтиками куриное филе. Мелко измельчить майонезом и запекать. ножом лук и чеснок.

s Вынуть баклажаны из p Поджарить лук до золотистого цвета, добавить филе и мякоть баклажанов. Жарить до готовности. В конце поло- духовки, натереть над лодочками сыр. Вновь поместить в духовку на минуту-две, чтобы сыр расплавился. жить чеснок. Посолить и поперчить. t Аккуратно переложить баклажаны на сервировочное q Противень смазать маслом, положить на него бакблюдо. Припорошить их зеленью. лажанные лодочки. Сверху - обжаренную смесь.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÅÐÅÖ «ÎÑÎÁÛÉ» ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

—перец - 4 штуки ; —морковка - 1 штука; бое другое масло - 3 столо—гречка- 0,5 стакана ; —адыгейский сыр - 150 г; вых ложки; —черный перец - 0,5 чай- — сметана - 0,5 стакана; — горчица из тюбика -1 стоной ложки; — куркума-0,5 чайной ловая ложка; — петрушка, укроп. ложки;

на мелкие кусочки.

q В сковороде нагреть 2 столовые ложки масла и обжарить специи. Сначала положить кумин. Он усилит аромат блюда и придаст ему неповторимый вкус. При об-

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Ìàñëèíû ïðèîáðåòàþò ëó÷øèé âêóñ, åñëè èõ äåðæàòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáàâèâ â íåãî íàðåçàííóþ çåëåíü ïåòðóøêè èëè ëîìòèêè ëèìîíà. Ïðåæäå ÷åì ïîìåñòèòü â áàíêó, çàëåéòå èõ êèïÿ÷åíîé âîäîé è äàéòå èì îñòûòü. Ïðè ýòîì îíè âûãëÿäÿò àïïåòèòíåå. Ñìåòàíà èíîãäà ïëîõî âçáèâàåòñÿ.  ýòîì ñëó÷àå íàäî äîáàâèòü â íåå áåëîê, îõëàäèòü ïîñóäó â õîëîäíîé âîäå, à ïîòîì óæå âçáèâàòü. Ñîóñû ïîëó÷àþòñÿ áîëåå âêóñíûìè, êîãäà îíè ïðèãîòîâëåíû íà îâîùíîì èëè ìÿñíîì áóëüîíå. Ãîâÿæüå æàðêîå ïðèîáðåòàåò ïðÿíûé âêóñ, åñëè ìÿñî çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî ãîòîâêè ñìàçàòü ãîð÷èöåé è òàê òóøèòü. Ïðîáêó, ïðîâàðåííóþ íåñêîëüêî ìèíóò â êèïÿòêå, ãîðàçäî ëåã÷å âñòàâèòü â óçêîå ãîðëûøêî áóòûëêè.

v Добавить в гречку топленое масло. t Добавить гречку. По-

nm Фаршировать перцы начинкой. Положить на противень, смазанный маслом. nn Отправить в духовку на 10 минут. no Сделать соус - в блендере смешать сметану, горчицу и зелень. Через 10 минут достать перчики из духовки. Обильно полить их соусом. Отправить в духовку еще на 5-7 минут.

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

ÊÀÊ ÑÓØÈÒÜ ÁÅËÜÅ? Ìíîãèå õîçÿéêè çíàþò, ÷òî íåïðàâèëüíàÿ ñòèðêà ìîæåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ñðîê ñëóæáû îäåæäû è áåëüÿ, íî ÷àñòî çàáûâàþò, ÷òî ñóøèòü ýòè èçäåëèÿ òîæå íóæíî ïî ïðàâèëàì

ÑÓØÊÀ ÍÀ ÂÎÇÄÓÕÅ: перед тем как вешать белье, убедитесь, что веревки или перекладины чистые, на них нет ржавчины; если вы сушите белье на солнце, выворачивайте его наизнанку, иначе краски могут выцвести; не стоит долго сушить белье на ветру, это сокращает срок его службы - ткань становится хрупкой.

ÑÓØÊÀ Â ÌÀØÈÍÅ: любые вещи не стоит сушить в барабане более 30 минут. Постельное белье после полоскания необходимо хорошо встряхнуть, расправить и повесить на веревку. Снимать его лучше слегка влажным.

1

ÏÎË²Ö²ß ÁÅÇ Ê²ҲÂ

солить, тщательно все перемешать и залить водой в пропорции 1:2. Закрыть крышкой, уменьшить огонь куркуму. Секунд через 5 вы- на минимум, пусть потиложить натертую морковь и хоньку готовится. перемешать. u Перец помыть. Отреs Через 6 минут к мор- зать верхушку и удалить секови добавить сыр и вместе мена. Обдать кипятком. Перони жарятся еще несколько цы станут мягкими, из них минут. уйдет возможная горечь.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÄÈÂͲ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈ

— кумин - 0,5 чайной ложки; — соль - 1 чайная ложка; — топленое масло или лю-

жаривании необходимо, чтоÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: бы семена немного распухли n Промыть гречку. и чуть потемнели. o Морковь почистить и r Далее добавить молонатереть на крупной терке. p Сыр руками растереть тый черный перец и потом

 ²òà볿 âëàñíèêè ðåñòîðàí³â ïðèäóìàëè ö³êàâèé ñïîñ³á áîðîòèñÿ çà ê볺íò³â. Ñïðàâà â òîìó, ùî ÷åðåç êðèçó ëþäè ïåðåñòàëè õîäèòè äî êàôå òà çäåá³ëüøîãî õàð÷óþòüñÿ âäîìà. Òîæ ê³ëüêà çàêëàä³â ó Ôëîðåíö³¿ ïðîïîíóþòü ñâî¿ òðàäèö³éí³ ñòðàâè íå çà ãðîø³, à çà ïðåäìåòè ïîáóòó ³ ìèñòåöòâà. Íàïðèêëàä, ç’¿ñòè ïîâíîö³ííèé îá³ä ìîæíà, ïîäàðóâàâøè ðåñòîðàíó ì³øîê êàïóñòè, ïëÿøêó âèíà àáî êàðòèíó. Ïî÷óâøè ïðî íîóõàó, ³òàë³éö³ ïî÷àëè çíîñèòè ñþäè íàâ³òü êð³ñëà òà ëþñòðè.

Íîâå êåð³âíèöòâî ïîë³ö³¿ Ìîñêâè âèäàëî ê³ëüêà äèâíèõ äèñöèïë³íàðíèõ ïîñòàíîâ äëÿ ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â. Òåïåð ïîë³öåéñüêèì çàáîðîíåíî âèðîùóâàòè ó ñëóæáîâèõ êàá³íåòàõ êâ³òè â ãîðùèêàõ, òàêîæ âîíè ïîâèíí³ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòè çáîðè, íà ÿêèõ îáãîâîðþâàòè íååòè÷í³ â÷èíêè îäèí îäíîãî. Êð³ì òîãî, êîæåí ïðàâîîõîðîíåöü ïîâèíåí ó ñïåö³àëüíîìó áëîêíîò³ çàïèñóâàòè ñâî¿ ðîáî÷³ ïëàíè íà ì³ñÿöü. ○

Мужские рубашки и женские блузки советуют сушить, подвесив подолом вверх. Синтетические колготки или чулки после стирки не выкручивают, а отжимают через ткань, сушат в подвешенном за мыски состоянии. Кружевные вещи - блузки, салфетки, покрывала - хорошо сушить на сложенной в несколько раз сухой ткани: их на 20-30 минут закатывают в нее, а затем гладят. Изделия из шерсти и трикотажа - кардиганы, пуловеры, шарфы, шапки - нельзя сушить на веревке. После стирки их слегка отжимают через сухую ткань и сушат в расправленном виде на горизонтальной поверхности. Верхнюю одежду необходимо сушить на плечиках. ПОМНИТЕ: при правильном уходе ваша одежда всегда будет, как новая!

4

5 6

ÒÐÞÊ ÁÎÑÎͲÆ

ÏÎ ËÅÇÓ ÍÎÆÀ Êèòàéñüêèé àêðîáàò Äæè Äæèíãó áîñîí³æ ïðîéøîâ 20 ìåòð³â ïî ëåçó ã³ãàíòñüêîãî íîæà, âàãîþ òðè òîííè. Àêðîáàòîâ³ äîâåëîñÿ ï³ä³éìàòèñÿ ëåçîì óãîðó, ùî ùå á³ëüøå óñêëàäíþâàëî éîãî ³ òàê íå ïðîñòå çàâäàííÿ. Ïðîòå Äæè âäàëîñÿ áåç ïðîáëåì âèêîíàòè éîãî. Íà äîäàòîê, ùîá ïîò³øèòè ïóáë³êó, àêðîáàò âèêîíàâ íà öüîìó ëåç³ ê³ëüêà ïðèãîëîìøëèâèõ òðþê³â - ïîñòîÿâ íà îäí³é íîç³, à ïîò³ì ³ íà ãîëîâ³. ○

2 3

ÍÅÇÂÈ×ÍÈÉ ÏÀÌ’ßÒÍÈÊ

«ÒÐÎßÍÄÎÂÈÉ» ËÅÍ²Í Çàâäÿêè õóäîæíèêó Êîñò³í ²îí³öå íà ì³ñö³, äå ðàí³øå ñòîÿâ Ëåí³í, ç’ÿâèâñÿ íåçâè÷íèé ïàì’ÿòíèê áàãàòîãîëîâ³é ã³äð³. Íîâèé âèòâ³ð ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ìîæíà ïîáà÷èòè â Áóõàðåñò³. Ñòàòóÿ º êîﳺþ Âîëîäèìèðà ²ëë³÷à, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ó Ìîñêâ³ ïåðåä Ìîñêîâñüêèì äåðæàâíèì óí³âåðñèòåòîì. Âîíà ïåðåéìåíîâàíà íà «Ã³äðó», áî ïîºäíóº â ñîá³ ò³ëî Ëåí³íà ç ãîëîâîþ ³ç áàãàòüîõ òðîÿíä.


ЧЕТВЕР, 11 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ № 80 (1369)

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ íà÷àëà êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé íà ðàáîòå. Ìîæíî óñëûøàòü íåîæèäàííûå è âåñüìà ïðèâëåêàòåëüíûå íîâûå ïðåäëîæåíèÿ. Ïåðèîä õîðîø äëÿ òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ ìåíÿòü òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî íà áîëåå ïðåñòèæíóþ ìàðêó. ТЕЛЕЦ Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ òåõ, êòî ñêëîíåí èñïîëüçîâàòü äèïëîìàòèþ è ãèáêîñòü â ðåøåíèè ñëîæíûõ âîïðîñîâ. Óìåëî ïðîâåäåííûå ïåðåãîâîðû ïîäíèìóò íà êà÷åñòâåííî äðóãîé óðîâåíü âàø èìèäæ è ðåàëüíûå äîõîäû. Îò âàøåãî íàñòðîåíèÿ çàâèñèò ìíîãîå ïðè êîíòàêòàõ ñ òåìè, îò êîãî ÷òî-òî çàâèñèò. БЛИЗНЕЦЫ Â ðàáî÷åì ïðîöåññå íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðóäà îäíîâðåìåííî ñ âîçðàñòàþùèìè òðåáîâàíèÿìè ê âàì. Âèäèìî, çðÿ ïëàòèòü äåíüãè âàì íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû íå ñíèçèòü ñåãîäíÿøíþþ ïëàíêó, ïðèäåòñÿ èçðÿäíî ïîïîòåòü. РАК Íåäåëÿ ñóëèò èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè äëÿ òåõ, êòî íàñòðîåí ÷òî-òî èçìåíèòü â ëè÷íîé æèçíè. Ìîæíî íàäåÿòüñÿ íà ñïîíòàííîå çíàêîìñòâî, íî äëÿ ïóùåé óâåðåííîñòè íå ñèäèòå â óãëó, è íå æäèòå ìèëîñòè îò ñóäüáû. Îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ îòêðûòèÿ ñîáñòâåííîãî äåëà. ЛЕВ Íåäåëÿ ñïîêîéíîãî âäóì÷èâîãî àíàëèçà ñèòóàöèè, êàê â ñôåðå ëè÷íûõ îòíîøåíèé, òàê è â ðàáî÷åì ïðîöåññå. Ìîæíî ìèðíî óëàäèòü ëþáûå ñïîðíûå âîïðîñû â ñóïðóæåñêèõ ïàðàõ, ñåé÷àñ ó âàñ ãîðàçäî áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ è êîìïðîìèññà. ДЕВА Íåäåëÿ õîðîøèõ ïåðñïåêòèâ äëÿ òåõ, êòî íàñòðîåí íà ñåðüåçíûå è äëèòåëüíûå îòíîøåíèÿ. Ëåãêèé ôëèðò ïåðåðàñòàåò â áîëåå èíòåíñèâíîå ÷óâñòâî. Ïðåêðàñíî äâèæóòñÿ äåëà ó ëþäåé òâîð÷åñêèõ è èíèöèàòèâíûõ. Ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîè èäåè íà ïðàêòèêå. Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà îêàæåòñÿ ðåçóëüòàòèâíîé.

 ôèëüìå «Äóõ less », «Äóõless less», êîòîðûé íåäàâíî âûøåë â ïðîêàò â Óêðàèíå è Ðîññèè, 27-ëåòíèé ðîññèéñêèé àêòåð òåàòðà è êèíî Äàíèëà Êîçëîâñêèé ñûãðàë ñàìîãî ñåáÿ - ìîëîäîãî, êðàñèâîãî è óñïåøíîãî ãåðîÿ íàøåãî âðåìåíè. ВЕСЫ Ñåãîäíÿ åìó ìîãóò Íåäåëÿ ïðîñòî ïîçàâèäîâàòü äàæå ôîíòàíèðóåò ìàñòèòûå àðòèñòû. áëåñòÿùèìè âîçìîæíîñòÿìè â Êîçëîâñêîãî çîâóò ñôåðå ëþáîâíûõ îòíîøåíèé. ñíèìàòüñÿ ëó÷øèå Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå çíàêîìûå, ðåæèññåðû ðåæèññåðû.. Âî âðåìÿ êòî-òî îáðàùàåò íà âàñ íåäàâíåãî ïðèåçäà â âíèìàíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå. Äíåïðîïåòðîâñê íà Õîðîøî èäóò äåëà ó òåõ, êòî äîïðåìüåðíûé ïîêàç ñëåäèò çà ñîáûòèÿìè íà ôèëüì ôèëüìàà «Äóõless», ðàáîòå è ãîòîâ âîâðåìÿ Äàíèëà ðàññêàçàë, êàê ñäåëàòü âûèãðûøíóþ ñòàâêó. ïðîõîäèëè ñúåìêè è ïî СКОРПИОН Íåäåëÿ ïîâûøåííîé êàêèì ïðè÷èíàì îí ïîäâèæíîñòè, â òîì ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò êèíî ÷èñëå èíòåëëåêòóàëüíîé. Íàõîäÿòñÿ óäà÷íûå è ëîâêèå ðåøåíèÿ â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ, â íóæíîå âðåìÿ âû îêàçûâàåòåñü â íóæíîì ìåñòå. Èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ çàêëàäêè áóäóùèõ îòíîøåíèé. Óäà÷íûìè áóäóò ïîåçäêè ýòîé íåäåëè. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ ïðåäâåùàåò ñïîêîéíóþ è ãàðìîíè÷íóþ îáñòàíîâêó â ñåìüå è â ëþáîâíûõ îòíîøåíèÿõ. Âû õîðîøî ïîíèìàåòå ïîòðåáíîñòè è ÷óâñòâà äðóãèõ ëþäåé è óëàâëèâàåòå âñå îòòåíêè èõ íàñòðîåíèÿ. Ýòî ìîæåò î÷åíü ïðèãîäèòüñÿ êàê â êîíòàêòàõ íà ðàáîòå, òàê è â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Âàøè ñïîñîáíîñòè ïîñðåäíèêà è äèïëîìàòà äàäóò ãîðàçäî ëó÷øèé ðåçóëüòàò. КОЗЕРОГ Ýíåðãè÷íàÿ è èíòåðåñíàÿ íåäåëÿ, ïîëíàÿ íîâûõ ëèö è íîâûõ èäåé. Âû ñïîñîáíû ïðèíèìàòü íåñòàíäàðòíûå è íåîæèäàííûå äëÿ îêðóæàþùèõ ðåøåíèÿ, çà ñ÷åò ÷åãî ïîëó÷àåòå ïðåèìóùåñòâà è çàâîåâûâàåòå áîëüøå ñèìïàòèé. Óñïåõ îæèäàåò òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ èññëåäîâàòåëüñêîé íàó÷íîé ðàáîòîé. ВОДОЛЕЙ Íåäåëÿ ïðèçûâàåò îòðåøèòüñÿ îò ñòàðîãî ìèðà è îòðÿõíóòüñÿ îò äîñàäíûõ è ìåøàþùèõ âàì ïðåïÿòñòâèé.  ëè÷íîé æèçíè âîçíèêàåò òåìà, âûçûâàþùàÿ ó âàñ ñìåøàííûå ÷óâñòâà, íî âìåñòå ñ òåì è ïîâûøåííûé èíòåðåñ.  ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ ïîðà áûòü ñìåëåå, çàÿâèòå ïîãðîì÷å î ñâîèõ ïðàâàõ è èñòèííûõ æåëàíèÿõ. РЫБЫ Íåäåëÿ ïðèíåñåò íåìàëî âîçìîæíîñòåé â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Ìîæíî ïîëó÷èòü âûñîêóþ ïðîòåêöèþ, ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ ÿâíî â âàøó ïîëüçó. Îòëè÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ ëþáîâíîãî ôëèðòà è íàëàæèâàíèÿ áîëåå áëèçêèõ îòíîøåíèé ñ òåìè, êòî âûçûâàåò ó âàñ èíòåðåñ.

Íå ñíèìàåòñÿ â ôèëüìàõ ñ ïëîõèì ñöåíàðèåì ПРИОБРЕЛ ДРУЗЕЙ - Насколько Вы считаете историю фантастической, когда обычный клерк взял и изменил свою жизнь? - Вы знаете, в обычной жизни случается столько всего необычного, что когда мы слышим такие истории, просто не можем поверить в это. - Работа над фильмом «Духless» что-то изменила в Вашем мировоззрении, повлияла на профессиональный рост?

ÍÅ ÁËÈÇÎÊ ÎÁÐÀÇ «ÁÅËÎÃÎ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÊÀ»

В МУСОРЕ НЕЛЕГКО - Данила, почему Вы отказались сниматься во второй части фильма «Мы из будущего»? Ведь первая имела огромный успех… - На самом деле, это, пожалуй, самый популярный вопрос ко мне в России (улыбается). Основная причина - плохой сценарий. После успеха первой части не хочется портить впечатление. - Фильм «Духless» снят по книге Сергея Минаева, сам автор видел картину? - Сергей смотрел фильм

«ÊÈÍÎØÍÈÊÈ» ÕÎÄÈËÈ Â ÌÀÑÊÀÕ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

на показе критиков. Мы со съемочной группой сидели недалеко и видели, что он был буквально очарован им. - В конце фильма Ваш герой лежит на мусорной свалке, это был реальный объект съемки? Каково сниматься в мусоре? - Да, самый что ни есть реальный! Там было отвратительно, жутко воняло, поэтому первое время вся съемочная группа ходила в масках. Мне, конечно, было сложнее всего, пришлось валяться в горах мусора (улыбается). Некоторые умудри-

лись найти там какие-то провода, чехлы для мобильных телефонов. В какой-то момент даже забыли, что мы снимаем кино. - В фильме Вы играете образ «белого воротничка», но в то же время любящего хорошо поразвлечься… У Вас есть что-то общее с Вашим героем? - Честно говоря, я всегда теряюсь, когда мне задают такие вопросы. У нас одни руки, ноги (улыбается). И я сейчас не иронизирую…Там, конечно, есть я. Но мне не близок такой образ.

- Это скорее вопрос к моим педагогам, которые со мной работали. Но одно я могу сказать абсолютно точно: эта картина стала для меня очень важным этапом в жизни и в профессии. Я приобрел на съемках действительно близких людей. И в лице режиссера Ромы Прыгунова, и в лице моей партнерши Маши Андреевой (рос. актриса. - Прим. автора). - Не считаете ли Вы, что в фильме четко прослеживается аналогия с картиной «99 франков»? Похожий сценарий, сюжетная линия… - Считаю (улыбается). Но я не против, мы даже как-то со съемочной группой просматривали отдельные моменты «99 франков». Но там другой финал.

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ - Ìàìà, òû ìåíÿ çâàëà? - Íåò. - Ïàïà, à òû ìåíÿ çâàë? - Íåò. - Áàáóøêà, äåäóøêà, à âû ìåíÿ çâàëè? - Íåò. - Õîðîøî, ñôîðìóëèðóåì âîïðîñ ïî-äðóãîìó: «Ìû ñåãîäíÿ, âîîáùå, êóøàòü áóäåì»?!. ☺ ☺ ☺ Òðóáêó ïîäíèìàåò îòåö òðîèõ äî÷åðåé. - Ïðèâåòèê! Ýòî òû, ìîÿ ðûáêà? - Íåò! Ýòî õîçÿèí àêâàðèóìà! ☺ ☺ ☺ Ìóæèê ïðèõîäèò äîìîé ñ áîëüøîé óïàêîâêîé êîíôåò è ãîâîðèò ñâîèì ÷åòâåðûì ìàëåíüêèì äåòÿì: - Êòî âñåãäà ñëóøàåòñÿ ìàìó, êòî íèêîãäà ñ íåé íå ïðåðåêàåòñÿ, êòî âñåãäà âûïîëíÿåò Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

âñå, ÷òî îíà ïîïðîñèò, òîìó äîñòàíóòñÿ ýòè êîíôåòû. Êàê âû ñ÷èòàåòå, êîìó? Äåòè, õîðîì: - Òåáå, ïàïà. ☺ ☺ ☺ Ïðèáåãàåò ìóæ äîìîé è êðè÷èò æåíå ñ ïîðîãà: - Çàâòðà èäåì íà «Ñâàäüáó ìîåãî ëó÷øåãî äðóãà» ñ Äæóëèåé Ðîáåðòñ! - Êàê çàâòðà, à êàê æå ïëàòüå, à öâåòû, à ïîäàðîê!! - Òû ñîâñåì, ÷òî ëè, íåêóëüòóðíàÿ, ýòî êèíî òàê íàçûâàåòñÿ. - Îé! Ìîë÷àë áû óæ, êîãäà ÿ òåáÿ íà «Ëåáåäèíîå îçåðî» çâàëà, êòî ñ óäî÷êàìè ïðèïåðñÿ?! ☺ ☺ ☺ ×åáóðàøêà ñ Êîëîáêîì íàäåâàþò áîêñåðñêèå ïåð÷àòêè è âûõîäÿò íà ðèíã. - Ïî óøàì íå áèòü, - ïðåäóïðåæäàåò ×åáóðàøêà. - Ïî ãîëîâå òîæå, - îòâå÷àåò Êîëîáîê.

Номер підписано до друку 10.10.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254380

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you