Page 1

ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ - ËÓ×ØÈÌ ÔÈÇÒÅÕÎÂÖÀÌ

ÊÓËÜÊÈ - ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒ?

3

ÏÀÐÀ˲ÌϲÉÖ² ÎÒÐÈÌÀÞÒÜ ÀÂÒÎ

5 4

ÔÈËÜÌ Â ÏÀÌßÒÜ

11

Ó ÏÅÒÐÈʲÂÊÓ Ç ÓÑÜÎÃΠѲÒÓ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ óí³êàëüíèé âèä íàðîäíîãî ìèñòåöòâà, ÿêèé íàðîäèâñÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ³ º ïðåäìåòîì ãîðäîñò³ íå ò³ëüêè æèòåë³â îáëàñò³, àëå é óñ³º¿ êðà¿íè. 23 âåðåñíÿ ó ñåëèù³ Ïåòðèê³âêà ïðåçåíòóâàëè íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³ îðíàìåíòàëüíèé ðîçïèñ ðó÷íî¿ ðîáîòè.

№75 (1364) Вівторок, 25 вересня 2012 р.

10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÃÅÍÀÑÀÌÁËÅß ÎÎÍ

ÐÎÁÎ×ÈÉ Â²ÇÈÒ 24 - 26 âåðåñíÿ òðèâàòèìå ðîáî÷èé â³çèò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à äî ÑØÀ. Ãëàâà äåðæàâè â³çüìå ó÷àñòü ó ðîáîò³ 67-¿ ñåñ³¿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ ó Íüþ-Éîðêó, çîêðåìà, âèñòóïèòü íà ¿¿ ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³. Ïðåçèäåíò òàêîæ â³çüìå ó÷àñòü â îô³ö³éíîìó ïðèéîì³ â³ä ³ìåí³ Ïðåçèäåíòà ÑØÀ Áàðàêà Îáàìè òà îô³ö³éíîìó ëàí÷³ â³ä ³ìåí³ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ Ïàí Ãi Ìóíà. Êð³ì òîãî, â Íüþ-Éîðêó ³êòîð ßíóêîâè÷ ïëàíóº ïðîâåñòè ðÿä äâîñòîðîíí³õ çóñòð³÷åé, à òàêîæ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç àìåðèêàíñüêèìè Ç̲. ○

ÏÐÀÂÎ ÍÀ Î˲ÌϲÀÄÓ

²ÌÏÓËÜÑ ÄËß ÐÎÇÂÈÒÊÓ

«Äëÿ íåêîòîðûõ íàøà çåìëÿ ïåðåâàëî÷íûé ïóíêò»

7

Ïî÷òè âñÿ ñòðàíà íàáëþäàëà çà ïåðèïåòèÿìè ïðåáûâàíèÿ íèãåðèéñêèõ ôóòáîëèñòîâ â Óêðàèíå. Îíè áûëè îáíàðóæåíû ìåñòíûìè æèòåëÿìè íà çàáðîøåííîé òóðáàçå íà îêðàèí îêðàèíåå Äíåïðîäçåðæèíñêà. Íàøè çåìëÿêè ïðîíèêëèñü èõ ïîëîæåíèåì, êîòîðîå ñî÷ëè áåäñòâåííûì, è ïðèâëåêëè ê íåìó âíèìàíèå ïðåññû. Êàê îêàçàëèñü ïðåäñòàâèòåëè Àôðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà íà áåðåãàõ Äíåïðà è ÷òî çäåñü äåëàëè, êàêîâà èõ äàëüíåéøàÿ ñóäüáà? Ýòè è äðóãèå âîïðîñû êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé» çàäàëà íà÷àëüíèêó Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Àíàòîëèþ Ìèõàéëîâè÷ó Áàáåö.

ØÍÎÁÅ˲ÂÑÜʲ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

ßÏÎÍÖ² ÏÎÇÁÓÂÀÞÒÜÑß ÇÀÍÓÄ, ÐÎѲßÍÈ ÑÒÂÎÐÞÞÒÜ Ä²ÀÌÀÍÒÈ ìîæö³ îòðèìóþòü ïî÷åñí³ â³äçíàêè ç ðóê ñïðàâæí³õ Ó Ãàðâàðäñüêîìó óí³âåðñè- íîáåë³âñüêèõ ëàóðåàò³â. òåò³ 20 âåðåñíÿ â³äáóëàñü Òàê, öüîãîð³÷ ñïåö³àë³ñòè ç öåðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ êîìïàí³¿ SKN ç³ ÑíºæèíØíîáåë³âñüêî¿ ïðå쳿, ÿêà ñüêà ×åëÿá³íñüêî¿ îáëàñò³ ïðèñóäæóºòüñÿ çà íàéá³ëüø çäîáóëè íàãîðîäó çà ñóìí³âí³ äîñÿãíåííÿ â ðîçðîáêó òåõíîëî㳿, ùî íàóö³. Öþ Àíòèíîáåë³âñüêó äîçâîëÿº ïåðåòâîðèòè íàãîðîäó çàïî÷àòêóâàâ ó ñòàðó âèáóõ³âêó íà ä³àìàí1991 ðîö³ ðåäàêòîð òè. ãóìîðèñòè÷íîãî æóðíàëó Ãîëëàíäñüêèõ ïñèõîëîã³â «Àííàëè íàäçâè÷àéíèõ âèçíàëè ã³äíèìè ïðå쳿 çà äîñë³äæåíü» Ìàðê Àáðàäîñë³äæåííÿ, ÿêå ïîÿñíþº, õàìñ. Ö³êàâî, ùî ïåðå÷îìó Åéôåëåâà âåæà ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

8

çäàºòüñÿ íèæ÷îþ, ÿêùî íà íå¿ äèâèòèñÿ, íàõèëèâøèñü ë³âîðó÷. ßïîíñüê³ äîñë³äíèêè ñòàëè ëàóðåàòàìè ïðå쳿 Øíîáåëÿ çà ñòâîðåííÿ ïðèñòðîþ SpeechJamme, ÿêèé äîçâîëÿº ïåðåðâàòè íóäíîãî ñï³âðîçìîâíèêà øëÿõîì éîãî äåçîð³ºíòàö³¿. Êð³ì òîãî, â³äçíàêó îòðèìàëà ãðóïà àìåðèêàíñüêèõ ó÷åíèõ, ÿêà ç’ÿñóâàëà, ùî øèìïàíçå ìîæóòü âï³çíàâàòè ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â

ñâîãî ðîäó ïî ñïèíàõ, à òàêîæ â÷åí³ ç³ Øâåö³¿, ÿê³ çàéìàëèñÿ âèð³øåííÿì çàäà÷³ ïðî çì³íó êîëüîðó âîëîññÿ ìåøêàíö³â îäíîãî ç³ øâåäñüêèõ ñåëèù. Ñåðåä ëàóðåàò³â òàêîæ àìåðèêàíö³, ÿê³ âèâ÷àëè ä³ÿëüí³ñòü ãîëîâíîãî ìîçêó ìåðòâîãî ëîñîñÿ òà ñï³âðîáiòíèêè Óí³âåðñèòåòó Êàë³ôîðí³¿, ÿê³ øóêàëè ïðè÷èíè ðîçëèâàííÿ êàâè ï³ä ÷àñ õîäüáè.

Íàø êðàé. Ëåãåíäà, ùî ñòàëà òðàãå䳺þ

Íàøà êðà¿íà ïðîäîâæóº áîðîòèñÿ çà ïðàâî ïðîâåäåííÿ çèìîâî¿ Îë³ìï³àäè-2022. Öåé ãðàíä³îçíèé ñïîðòèâíèé çàõ³ä ñòàíå ïîòóæíèì ³ìïóëüñîì äëÿ ðîçâèòêó Óêðà¿íè. Ïðî öå çàÿâèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, òàê³ ìàñøòàáí³ ïî䳿 ñòâîðþþòü ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòè íàøó êðà¿íó ñâ³òîâ³ òà äàþòü íàãîäó çàëó÷àòè ³íâåñòèö³¿. Ãëàâà óðÿäó òàêîæ íàãàäàâ, ùî ó 2015-ìó Óêðà¿íà ïðîâîäèòèìå ×åìï³îíàò ªâðîïè ç áàñêåòáîëó. ○

ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ß ÃÅÑ

ϲÄÏÈÑÀËÈ ÓÃÎÄÓ Ìèíóëîãî òèæíÿ Óêðà¿íà òà ªâðîïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé áàíê ï³äïèñàëè óãîäó ùîäî îòðèìàííÿ ïîçèêè â ðîçì³ð³ 200 ìëí. ºâðî íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó «Ðåàá³ë³òàö³ÿ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é». Öåé ïðîåêò, çîêðåìà, äàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè íàä³éíó åêñïëóàòàö³þ 22 ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä ÏÀÒ «Óêðã³äðîåíåðãî», ðîçòàøîâàíèõ íà Äí³ïð³, ï³äâèùèòè ïîòóæí³ñòü ÃÅÑ íà 100 ÌÂò ³ç îäíî÷àñíèì ïîë³ïøåííÿì ¿õ åêîëîã³÷íî¿ òà òåõí³÷íî¿ áåçïåêè. ○

ÑÈÍÎÏÒÈÊÈ ÎÁ²ÖßÞÒÜ

ÆÎÂÒÅÍÜ ÏÎÐÀÄÓª Çã³äíî ç ðîçðàõóíêàìè Óêðã³äðîìåòöåíòðó, òåïëà ïîãîäà â êðà¿í³ ïðîòðèìàºòüñÿ äî ïî÷àòêó æîâòíÿ. Äàë³ òåìïåðàòóðà äåùî çíèçèòüñÿ, àëå íà ï³âäí³ âîíà áóäå âèùîþ çà +20°Ñ. Çàãàëîì æå äî 10 æîâòíÿ ïîãîäà îñîáëèâî ì³íÿòèñü íå áóäå. Îêð³ì òîãî, ÿê â³äçíà÷àþòü ñèíîïòèêè, òåìïåðàòóðà âîäè ó âîäîéìàõ çàëèøèòüñÿ â³äíîñíî òåïëîþ, à íàéáëèæ÷³ äâà òèæí³ ïî âñ³é êðà¿í³ áóäóòü ñóõèìè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

ÍÀÃÎÐÎÄÈ Â²Ä ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

Çà âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ìàøèíîáóä³âíî¿ ãàëóç³, áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ òà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ â³äçíà÷èâ äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè òà ïðèñâî¿â ïî÷åñí³ çâàííÿ æèòåëÿì Äí³ïðîïåòðîâùèíè. ³äïîâ³äíèé Óêàç îïóáë³êîâàíî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ãëàâè äåðæàâè. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ íàãîðîäæåíèõ ³ç âèñîêèìè äîñÿãíåííÿìè.

ÍÎÂÈÍÈ ÑÒÀÁ²ËÜÍÈÉ ÏÀÐÒÍÅÐ

ÇÅÐÍÎÂÈÉ ÐÈÍÎÊ Ó 2012/2013 ìàðêåòèíãîâîìó ðîö³ â Óêðà¿í³ íåìຠïîòðåáè çàïðîâàäæóâàòè îáìåæåííÿ íà åêñïîðò ïøåíèö³. Ïðî öå â ³íòåðâ’þ ̳æíàðîäíîìó ³íôîðìàö³éíîìó àãåíòñòâó Bloomberg ðîçïîâ³â ì³í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Ìèêîëà Ïðèñÿæíþê. ßê ïî³íôîðìóâàâ óðÿäîâåöü, íà ñüîãîäí³ íàøà êðà¿íà åêñïîðòóâàëà áëèçüêî 1,2 ìëí. òîíí ïøåíèö³. Ïðè öüîìó â³í ñïðîãíîçóâàâ, ùî ¿¿ ïðîäàæ íà ñâ³òîâèé ðèíîê áóäå âïîâ³ëüíþâàòèñÿ ó ëèñòîïàä³, êîëè ïî÷íóòüñÿ ïîñòàâêè êóêóðóäçè íîâîãî âðîæàþ. Ìèêîëà Ïðèñÿæíþê òàêîæ ï³äêðåñëèâ, ùî Óêðà¿íà çàëèøàòèìåòüñÿ ñòàá³ëüíèì ïàðòíåðîì íà çåðíîâîìó ðèíêó. ○

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÂÈÑÎʲ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ç íàãîäè Äíÿ ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè â³äáóëàñü óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà äâ³÷³ Ãåðîþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, îäíîìó ç êåð³âíèê³â ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó Îëåêñ³þ Ôåäîðîâó. dz ñâÿòîì âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ïðèâ³òàâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë З метою вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Великої Вітчизняної війни у Дніпропетровській області пройшла низка заходів. Зокрема, у районах та містах відбулось покладання квітів до пам’ятників і меморіальних знаків, керівники органів влади зустрілися з ветеранами підпільно-партизанського руху, в школах були проведені уроки історії та мужності з участю

Ìèíóëîãî òèæíÿ Êàáì³í ñõâàëèâ ïðîåêò Çàêîíó «Ïðî àìí³ñò³þ ó 2012 ðîö³» òà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âèíåñå éîãî íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó. ßê ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð þñòèö³¿ Îëåêñàíäð Ëàâðèíîâè÷, ó ðàç³ éîãî óõâàëåííÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ òà îáìåæåííÿ âîë³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çâ³ëüíèòè áëèçüêî 1,5 òèñÿ÷³ îñ³á. Öå äîçâîëèòü çìåíøèòè ÷èñåëüí³ñòü ëþäåé, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ â³äáóâàþòü ïîêàðàííÿ, àëå íå ñòàíîâëÿòü çíà÷íî¿ ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè. Ðåàë³çàö³ÿ çàêîíó ñïðèÿòèìå ïîêðàùåííþ ìàòåð³àëüíî-ïîáóòîâèõ óìîâ óòðèìàííÿ çàñóäæåíèõ. ○

ÌÀÉÆÅ ÂѲ

Á²ËÎÐÓÑÜʲ ÂÈÁÎÐÈ Äî Ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â Íàö³îíàëüíèõ çáîð³â Á³ëîðóñ³ íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ, ùî â³äáóëèñü ö³º¿ íåä³ë³, îáðàíî 109 äåïóòàò³â. Ïðî öå â ïîíåä³ëîê ó ̳íñüêó ïîâ³äîìèëà æóðíàë³ñòàì ãîëîâà Öåíòðâèáîð÷êîìó êðà¿íè ˳ä³ÿ ªðìîøèíà. Âñüîãî â íèæí³é ïàëàò³ á³ëîðóñüêîãî ïàðëàìåíòó 110 ì³ñöü. Íå îáðàíî ëèøå äåïóòàòà ïî îäíîìó ³ç âèáîð÷èõ îêðóã³â ó Ãîìåëüñüê³é îáëàñò³ - òóò ìàþòü â³äáóòèñü ïîâòîðí³ âèáîðè, îñê³ëüêè òàì âîíè ïðîõîäèëè íà áåçàëüòåðíàòèâí³é îñíîâ³ ³ çà êàíäèäàòà áóëî ïîäàíî ìåíøå 50% ãîëîñ³â. ßâêà íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ ó Á³ëîðóñ³ â ö³ëîìó ïî ðåñïóáë³ö³ ñêëàëà 74,3%.

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364)

ÂØÀÍÓÂÀÍÍß ÏÎÄÂÈÃÓ

Çãàäàëè çàãèáëèõ ãåðî¿â

ветеранів. У храмах регіону пройшли панахиди пам’яті всіх загиблих у роки Великої Вітчизняної. «Сьогодні ми вшановуємо героїв Великої Вітчизняної війни - уславлених партизанів та підпільників. Пам`ять про них закладає міцну основу для єдності та патріотиз-

ÏÐÎÅÊÒ ÇÀÊÎÍÓ

×ÅÊÀÞ×È ÍÀ ÀÌͲÑÒ²Þ

Ó ØÊÎËÀÕ ÏÐÎÂÅËÈ ÓÐÎÊÈ ÌÓÆÍÎÑÒ²

му майбутніх поколінь. У 2012 році на виконання Соціальних Ініціатив Президента України всім учасникам бойових дій забезпечено одноразову своєчасну виплату в збільшеному розмірі, інвалідам війни вручено 14 спецавтомобілів», зазначив Олександр Вілкул. Особливу увагу обласна влада приділяє підвищенню рівня соціального захисту ветеранів війни. Так, мінімаль-

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 74 âåòåðàíàì îáëàñò³ ó 2012-ìó

â³äðåìîíòóâàëè æèòëî, ùå 82 â³äðåìîíòóþòü äî ê³íöÿ ðîêó;

1381 âåòåðàíà çàáåçïå÷èëè ï³ëüãîâèì çóáîïðîòåçóâàííÿì;

343 - îòðèìàëè ñëóõîâ³ ïðîòåçè; ïîíàä 2 òèñ. ÷îëîâ³ê ç ïî÷àòêó ðîêó

îçäîðîâëåíî ó ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ çàêëàäàõ;

30,3 ìëí. ãðí. ñêëàäàþòü âèäàòêè íà

õàð÷óâàííÿ òà ìåäèêàìåíòè äëÿ âåòåðàí³â â³éíè îáëàñò³.

на пенсія інваліда війни І групи складає 2343 грн., ІІ - 2096 грн., ІІІ - 1850 грн. Се-

редній розмір пенсії по інвалідності на сьогодні більше 2,5 тис. грн.

ÍÎÂÀ ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß

Çì³íè, íà ÿê³ î÷³êóâàëî ì³ñòî ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÊÎËÅÊÒÎÐÀ ÒÀ ÍÀÑÎÑÍί ÏÎ˲ÏØÈÒÜ ÅÊÎËÎòÞ

ϳä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî ì³ñòà ³ëüíîã³ðñüêà ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë âçÿâ ó÷àñòü ó íàðàä³ ùîäî áóä³âíèöòâà ²² ÷åðãè îêðóæíî¿ äîðîãè ïî âóëèö³ Ïðèâîêçàëüíà òà ââ³â â åêñïëóàòàö³þ ñó÷àñíó êàíàë³çàö³éíîíàñîñíó ñòàíö³þ НОВА МАГІСТРАЛЬ Минулого року Вільногірськ за соціально-економічними показниками розвитку ввійшов до трійки лідерів Дніпропетровщини. Найближчим часом місто матиме нагоду пишатися ще й сучасною об’їзною. Питання будівництва об’їзної дороги по вул. Привокзальна виникло дуже давно, проте його рішення постійно відкладалося. Та за підтримки губернатора в 2011 році вдалося отримати необхідне фінансування і розпочати роботи. Минулого року здано в

експлуатацію першу чергу. Це більш ніж 3 тис. кв. м нового якісного асфальтобетонного покриття протяжністю 1,2 км. Наразі роботи продовжуються. До кінця 2012-го укладуть ще 9,5 тис. кв. м нового асфальтобетонного полотна та обладнають водовідведення й Вільногірськ отримає нову окружну. «Нова окружна дорога дозволить звільнити шляхи міста від транзитного автомобільного потоку та зберегти їх від пошкод-

ження», - наголосив губернатор. Загальна вартість будівництва складає 7,2 млн. грн.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБ`ЄКТІВ У цей день Олександр Вілкул також взяв участь у введені в експлуатацію сучасної каналізаційнонасосної станції (КНС) №5 та каналізаційного колектора, що обслуговують такі вулиці Вільногірська, як Ленінського Комсомолу, Гагаріна, Промислову.

Реконструкцію цих об`єктів проведено вперше за 15 років, її вартість склала понад 3 млн. грн. Кошти виділені в рамках Комплексної регіональної екологічної програми, яка розроблена під керівництвом голови облдержадміністрації. Реконструкція колектора та насосної станції дає можливість поліпшити екологічний стан у місті попередити виникнення аварій, що можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища та підтоплення територій. Модернізація об’єктів підвищить якість водопостачання та водовідведення для понад 3 тис. осіб, а це кожен восьмий житель Вільногірська.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ ÏÅÐÅÌÎÆÖßÌ

ÂËÀÄÀ ÑÒÂÎÐÞª ÍÀËÅÆͲ ÓÌÎÂÈ ÄËß ÑÏÎÐÒÑÌÅͲÂ-²ÍÂÀ˲IJ «Ви проявили справжній чемпіонський характер та вкотре довели, що спортсменам-паралімпійцям Дніпропетровщини немає рівних у майстерності, працьовитості

та досягненні поставлених цілей. Ваш приклад надихне багатьох жителів нашого регіону займатися спортом та вдосконалювати свої навички. Обласна влада цінує цей важливий внесок

створення належних умов для спортсменів-паралімпійців. Обладнані пандусами житлові будинки, в яких проживають 15 спортсменівінвалідів, вирішені питання для 9 спортсменів-інвалідів щодо забезпечення житлом у гуртожитках підприємств Дніпропетровська тощо.

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

 îáëàñò³ ïîêðàùóþòü ñèñòåìó îñâ³òè ÇÀÂÅÐØÅÍÎ ÏÅÐØÈÉ ÅÒÀÏ ÐÅÀ˲ÇÀÖ²¯ ÏÐÎÅÊÒÓ

Наша область стала пілотним регіоном для впровадження проекту Європейського фонду освіти

Ó ÕÎIJ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß ÎÏÈÒÀÍÎ 378 ϲÄÏÐȪÌÑÒ «Покращення системи професійно-технічної освіти». Він реалізується за двома напрямками, наразі завершено перший етап, під час якого проведено масштабне дослідження. В його процесі опитано 378 підприємств регіону, які займаються 22 видами економічної діяльності і на яких працюють понад 350

тис. фахівців. На підставі прогнозу провідними фахівцями Національної академії наук України будуть представлені пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки робітничих кадрів регіону та планування ринку праці для того, щоб готувати конкурентоспроможних фахівців.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà ïîñòàíîâó, ÿêîþ çàòâåðäæåíî Ïîðÿäîê òèì÷àñîâî¿ çì³íè ì³ñöÿ ãîëîñóâàííÿ âèáîðöÿ áåç çì³íè éîãî âèáîð÷î¿ àäðåñè. Ó öüîìó çâ’ÿçêó óìîâè çì³íè ì³ñöÿ ãîëîñóâàííÿ ñòàëè çíà÷íî æîðñòê³øèìè ³ ïîòðåáóþòü, êð³ì çàÿâè âèáîðöÿ, äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ íåîáõ³äíîñò³ òèì÷àñîâî¿ çì³íè ì³ñöÿ ãîëîñóâàííÿ, ùî ïîëÿãຠâ äîâåäåíí³ ôàêòó ïðîæèâàííÿ íà òåðèòî𳿠âèáîð÷î¿ ä³ëüíèö³, ÿêó âèáîðåöü ïðîñèòü âèçíà÷èòè ì³ñöåì ãîëîñóâàííÿ. ○

З участю міжнародних експертів на Дніпропетровщині розроблена Комплексна стратегія розвитку регіону. Вона включає в себе підтримку базових галузей промисловості за рахунок впровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій, розвиток точного машинобудування та космічного, а також диверсифікацію економіки. У рамках стратегії визначено пріоритетні кластери розвитку регіону. Це насамперед освіта і наука, IT-технології, сільське господарство й будівництво. В рамках цього проекту Головним управлінням освіти облдержадміністрації спільно з Міносвіти, Міністерством економіки України, Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України проведено аналіз кращого європейського досвіду в сфері профтехосвіти.

ÊÐÅÄÈÒÍÀ ÓÃÎÄÀ

ÃÐÎز ÍÀ ÌÅÒÐÎ Ðàäà äèðåêòîð³â ªâðîïåéñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî áàíêó ï³äòâåðäèëà çãîäó ïðî â³äêðèòòÿ Óêðà¿í³ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ îáñÿãîì 152 ìëí. ºâðî íà áóä³âíèöòâî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë. Çàðàç òðèâຠï³äãîòîâ÷à ðîáîòà äî ï³äïèñàííÿ êðåäèòíî¿ óãîäè ç ªâðîïåéñüêèì áàíêîì. Ðàí³øå, 27 ëèïíÿ 2012-ãî, áóëî â³äêðèòî êðåäèòíó ë³í³þ íà òàêó æ ñóìó ªâðîïåéñüêèì áàíêîì ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó. Òàêèì ÷èíîì, â³ä äâîõ ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ áàíê³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ç áóä³âíèöòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó áóäå çàëó÷åíî 304 ìëí. ºâðî. ○

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çàâåðøåíî ïåðøèé åòàï ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ªâðîïåéñüêîãî ôîíäó îñâ³òè ùîäî ïîêðàùåííÿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â «êðóãëèé ñò³ë» ç öüîãî ïðèâîäó òà ï³äáèâ ï³äñóìêè ðîáîòè

̲ÑÖÅ ÃÎËÎÑÓÂÀÍÍß

у розвиток спорту», відзначив Олександр Вілкул. Губернатор вручив паралімпійцям відзнаки й нагороди. У 2012 році на розвиток паралімпійського руху в регіоні з обласного бюджету виділено 4,2 млн. грн., що на 17% більше, ніж минулоріч. Уживаються заходи щодо

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ª ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Нагадаємо, що на літніх Паралімпійських іграх спортсмени області здобули 14 медалей, з яких: 4 золоті, 4 срібні та 6 бронзових. Завдяки цьому Дніпропетровщина посіла перше місце серед регіонів України за кількістю здобутих нагород.

ÍÎÂÈÍÈ

Ïàðàë³ìï³éö³ îòðèìàþòü àâòî 20 âåðåñíÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ó÷àñíèêàìè Ïàðàë³ìï³àäè ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïîâ³äîìèâ, ùî 20 ñïîðòñìåí³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ÿê³ ñòàëè ÷åìï³îíàìè òà ïðèçåðàìè ÕIV ë³òí³õ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2012 ó Ëîíäîí³, îòðèìàþòü ó ïîäàðóíîê â³ä îáëàñíî¿ âëàäè íîâ³ àâòî ìàðêè «Daewoo»

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÊÎËÅÊÒÈÂ

«ÌÅÒÅÎÐÓ» - 50 ÐÎʲ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñïîðòèâíèé êëóá «Ìåòåîð» â³äñâÿòêóâàâ ñâîº 50-ð³÷÷ÿ. Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Ìàð³ÿ Ïóñòîâà ïðèâ³òàëà êîëåêòèâ ç þâ³ëåºì òà âðó÷èëà êðàùèì éîãî ïðàö³âíèêàì îáëàñí³ â³äçíàêè é íàãîðîäè. Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ êëóáó 15 ðàç³â ï³äí³ìàâñÿ Ïðàïîð Óêðà¿íè íàä Îë³ìï³éñüêèì ï’ºäåñòàëîì ñàìå íà ÷åñòü âèõîâàíö³â êëóáó «Ìåòåîð». ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ ÏÎÆÅÐÒÂ

ÎÑÂßÒÈËÈ ÊÀÏËÈÖÞ Ó äåíü гçäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ âëàäèêà ²ðèíåé îñâÿòèâ êàïëèöþ íà ÷åñòü ³êîíè Áîæî¿ Ìàòå𳠫³ôëåºìñüêà» â îáëàñíîìó ïåðèíàòàëüíîìó öåíòð³. Êàïëèöÿ áóëà ñòâîðåíà çà ðàõóíîê ïîæåðòâ áëàãîä³éíèê³â. Ìèòðîïîëèò ²ðèíåé îñâÿòèâ òàêîæ áóä³âëþ öåíòðó, â³äâ³äàâ ïàö³ºíò³â çàêëàäó ³ áëàãîñëîâèâ ¿õ íà øâèäêå îäóæàííÿ. ²äåÿ ñòâîðåííÿ êàïëè÷êè ç’ÿâèëàñü îäðàçó ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ öåíòðó. Ó ìåäè÷íîìó çàêëàä³ ë³êóþòüñÿ æ³íêè ç³ ñêëàäíèì ïåðåá³ãîì âàã³òíîñò³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

òÄÍÈÉ ÍÀÃÎÐÎÄÈ

ÃÅÐÎÉ-ÐßÒ²ÂÍÈÊ Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ â.î. íà÷àëüíèêà öåíòðó ç ïèòàíü òåõí³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ Öåíòðó òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã ¹ 3 Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ô³ë³¿ ÏÀÒ «Óêðòåëåêîì» Äìèòðà Àðæåâ³÷åâà ç ïåðåìîãîþ ó Âñåóêðà¿íñüê³é àêö³¿ «Ãåðîéðÿò³âíèê 2012 ðîêó». Äìèòðî Àðæåâ³÷åâ æèòåëü Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, ÿêèé óðÿòóâàâ òðüîõ ëþäåé, ùî ëåäü íå ïîòîíóëè ÷åðåç ñèëüíèé øòîðì íà âîäîñõîâèù³ ïîáëèçó Äí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ ÃÅÑ.

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÎÌÈÑËÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

ÃÀÐͲ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ²íäåêñ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ Óêðà¿íè çà 8 ì³ñÿö³â 2012 ðîêó â ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó ñêëàâ 99,6%. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äàí³ Äåðæêîìñòàòó. Âîäíî÷àñ ³íäåêñ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çð³ñ ³ ñêëàâ 103,7%. Çîêðåìà, â îáëàñò³ âèðîáíèöòâî âóã³ëëÿ çðîñëî íà 11%, ÷àâóíó - íà 10%, âèðîáíèöòâî òðóá - íà 6,4%, öåìåíòó - íà 3,9% òà åëåìåíò³â çá³ðíèõ êîíñòðóêö³é - íà 7,5%. ○

ÀÐÕ²ÂÍÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ

ÌÀËβÄÎ̲ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ Ó Äåðæàâíîìó àðõ³â³ îáëàñò³ (âóë. Ê. ˳áêíåõòà, 89) â³äêðèëàñÿ äîêóìåíòàëüíà âèñòàâêà «Ï³äï³ëüíî-ïàðòèçàíñüêèé ðóõ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³», ïðèñâÿ÷åíà Äíþ ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè. Íà âèñòàâö³ åêñïîíóþòüñÿ 54 ôîòîêîﳿ ìàëîâ³äîìèõ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â ³ ôîòîãðàô³é ³ç ôîíä³â îáëàñíîãî äåðæàðõ³âó òà ãàçåòíèõ ìàòåð³àë³â ïðî ä³ÿëüí³ñòü ï³äï³ëüíèõ ãðóï ³ ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â ï³ä ÷àñ ôàøèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ íàøîãî ðåã³îíó â 1941-1944 ðîêàõ. Çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëåíî äîêóìåíòàì ïðî ïîâñòàííÿ. ○

ÂÈÄÀÒͲ ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ²

ÏÀÌ’ßÒÍÀ ÌÎÍÅÒÀ Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè, ïðîäîâæóþ÷è ñåð³þ «Âèäàòí³ îñîáèñòîñò³ Óêðà¿íè», ââ³â â îá³ã ïàì’ÿòíó ìîíåòó íîì³íàëîì äâ³ ãðèâí³, ïðèñâÿ÷åíó ìàòåìàòèêó, ïåäàãîãó ³ ãðîìàäñüêîìó ä³ÿ÷åâ³ Ìèõàéëó Êðàâ÷óêó. ³í áóâ àêàäåì³êîì Àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè, àâòîðîì ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàöü ç àëãåáðè, ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó, òåî𳿠ë³í³éíèõ ïåðåòâîðåíü, òåîð³é ôóíêö³é òîùî. Çàâäÿêè øèðîêîìó êîëó íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â ³ ðåçóëüòàòàì äîñë³äæåíü Ìèõàéëî Êðàâ÷óê ñòàâ â³äîìèì íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é ïîçà ¿¿ ìåæàìè.

Ïî ñëîâàì âòîðîãî Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ëåîíèäà Êó÷ìû, îí ó÷ðåäèë èìåííûå ñòèïåíäèè Ôîíäà «Óêðàèíà» íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü îäàðåííóþ è òðóäîëþáèâóþ ìîëîäåæü, íî è ïîâûñèòü ïðåñòèæ èíæåíåðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ïîòîìó ýòè ïî÷åòíûå äåíåæíûå íàãðàäû ïîëó÷àþò, â òîì ÷èñëå, è ëó÷øèå ñòóäåíòû ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Äíåïðîïåòðîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà СРЕДИ ГЕРОЕВ - НАШИ ИМЕНА Впрочем, возможно, что умники и умницы физтеха получают именные стипендии из рук Леонида Кучмы не «в том числе», а в первую очередь. Второй Президент Украины учился на физтехе и потому понятно его внимание к жизни и университета, и этого факультета. А оно выражается в материальной поддержке родной альма-матер. Так, на 60-летие кафедры двигателе-

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364)

ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

Ëåîíèä Êó÷ìà âðó÷èë ñòèïåíäèè ëó÷øèì ôèçòåõîâöàì

строения Леонид Кучма подарил компьютеры и мониторы последнего поколения. «Хочется утвердить этот юбилей постоянным праздником», - шутили по этому поводу сотрудники кафедры на встрече во Дворце студентов ДНУ. Юбилею кафедры было посвящено торжественное заседание ученого совета университета. Ректор Николай Поляков рассказал о достижениях возглавляемого им вуза, о парт-

ÔÈÇÒÅÕ ÄÍÓ ÁÛË ÑÎÇÄÀÍ Â 1951 ÃÎÄÓ нерстве с высшими учебными заведениями мира. Красноречивым является тот факт, что за 60 лет, прошедших с того дня, как на физтехе была создана кафедра двигателестроения, 18 выпускников факультета были удостоены званий Героя Социалистического Труда и Героя Украины. Фамилии Команов, Конюхов, Ситник, Семе-

нов, Алексеев, Пилипенко знают все, чья жизнь связана с наукой и, в частности, с космосом.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ… Безусловно, одно из почетнейших мест в этом строю выдающихся людей принадлежит Леониду Кучме. Похоже, именно второй Президент Украины и зародил традицию

регулярных встреч выпускников физтеха 1960 года. Их участники шутливо называют сессиями, и словно сбрасывают годы с плеч и вновь превращаются в мальчишек и девчонок, которыми были более полувека назад. Такими молодыми и энергичными и запомнят их нынешние студенты физтеха, семеро из которых получили из рук Леонида Кучмы именные стипендии. Это Ирина Гаджала, Артем Иванов, Евгений Кочерга, Алексей Полонский, Роман Савастру, Анастасия Сальникова и Алексей Федосов. Как заметила на встрече заместитель губернатора Мария Пустовая, Днепропетровщина может гордиться такими ребятами - впрочем, как и уже убеленными сединами бывшими студентами, внесшими неоценимый вклад в развитие своей родины.

ϲÄÒÐÈÌÊÀ ÑÀIJÂÍÈÖÒÂÀ

Íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 - á³ëüø³ âðîæà¿ тивну систему взаємодії між виробниками продукції та споживачами.

ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

20 âåðåñíÿ çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Îëåêñàíäð Ëþáîâè÷ ïðîâ³â âè¿çíó íàðàäó ùîäî ï³äòðèìêè ðîçâèòêó ñàä³âíèöòâà â ðåã³îí³. Òàêîæ â³í â³äâ³äàâ êîìïëåêñ ç âèðîáíèöòâà âèñîêîÿê³ñíîãî íàñ³ííÿ êóêóðóäçè òà ñîíÿøíèêà êîìïàí³¿ «Ìà¿ñàäóð» ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД У 2011 році, завдяки підтримці влади, на Дніпропетровщині в два рази збільшилась площа садів, з яких, дякуючи новітнім технологіям, збирають удвічі вищий урожай, ніж при традиційному вирощуванні. Наразі площа таких садів складає 1320 га. Це найбільші площі на Східній Україні.

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК

ÐÎÇÐÎÁËßÒÜ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÓ ÑÕÅÌÓ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ ÃÀËÓDz Виїзну нараду провели на базі фермерського господарства «Відродження» Петриківського району, яке є флагманом по впровадженню передових ідей у садівництві. Під час наради було поставлено завдання головному управлінню агропро-

мислового розвитку ОДА розробити і провести ряд семінарів щодо впровадження інтенсивних технологій у розвиток садівництва для представників підприємств, які займаються цією діяльністю. Крім того, за дорученням губернатора буде розроблено електронну базу сільськогосподарської продукції, що виробляється в регіоні. Така схема дозволить налагодити ефек-

Залучення іноземних інвестицій у сільське господарство - запорука соціально-економічного зростання сільських районів Дніпропетровщини і всього регіону. Тож обласна влада під керівництвом Олександра Вілкула підходить до його розвитку комплексно. По-перше, реалізується програма з підвищення інвестиційної привабливості кластера і регіону. По-друге, обласна влада спрямовує великі бюджетні кошти у розвиток інфраструктури сільських територій Дніпропетровщини. Крім того, впродовж 2012-2013 рр. у рамках розвитку сільськогосподарської сфери передбачено реалізацію інвестиційних проектів обсягом понад 100 млн. доларів.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

ËÅÃÅÍÄÀ ÊÈÍÎ

Ôèëüì-ïîðòðåò ñòàë ôèëüìîì â ïàìÿòü ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî â ïðåääâåðèè ãèáåëè èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî àêòåðà Àëåêñàíä ðà ÁåëÿâÀëåêñàíäðà ñêîãî â Äíåïðîïåòðîâñêå áûë ñîçäàí ïðèæèçíåííûé ôèëüì î íåì. Ïðåìüåðíûé ïîêàç ëåíòû ñîñòîèòñÿ 29 ñåíòÿáðÿ â 23.00 íà Äíåïðîïåòðîâñêîì îáëàñòíîì òåëåêàíàëå. Íàêàíóíå æå âûéäåò ïðîãðàììà «Â³äêðèòèé ôàéë», ïîñâÿùåííàÿ ðàáîòå íàä ôèëüìîì ПРОЕКТ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ Проект создавался в честь 80-летия известного отечественного киноактера и мастера дубляжа, исполнителя легендарной роли Фокса - Александра Белявского. Окончательный монтаж фильма был завершен 6 сентября 2012 года.А спустя два дня, 8 сентября, медиа-просторы бывшего СССР облетела шокирующая новость: всенародно любимый артист трагически погиб, выпав из окна своего дома в Москве.

ÔÈÍÀËÜÍÛÅ ÒÈÒÐÛ ÑÄÅËÀËÈ ÇÀ ÄÂÀ ÄÍß ÄÎ ÃÈÁÅËÈ ÀÊÒÅÐÀ По словам автора и режиссера ленты Бориса Швеца, в 2000 году ему удалось встретиться с Александром Борисовичем в Днепропетровске во время его театральных гастролей. Тогда удалось записать интервью, которое легло в основу фильма о советском актере.

РИМЕЙК ПЕРЕДАЧИ 6 мая этого года Александру Белявскому исполнилось 80 лет. «Я решил сделать римейк своей старой

передачи «Легенды советского кинодубляжа выходят из тени», которая с успехом прошла в прошлом году в эфире Днепропетровской областной телерадиокомпании, переформатировав его в фильм-портрет. На студии «Кинодар» с Андреем Соболенко, моим соратником, мы работали с мая по сентябрь над проектом. 6 сентября сбили финальные титры, а через два дня стало известно о трагической гибели актера. Так фильм-портрет

превратился в фильмреквием», - рассказал Борис Швец. Поддержку в создании фильма оказал заместитель губернатора Иван Ступак. Он - ценитель закадрового творчества Александра Бо-

 ÎÑÍÎÂÓ ËÅÍÒÛ ËÅÃËÎ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

рисовича. «Критерием таланта этого артиста являлось то, что все те фильмы, которые когда-то озвучил Белявский для советского кинопроката, в современных переводах теряют свою смотрибельность, - говорит Иван Иванович. - Мне кажется, что ту роль, которую он сыграл в истории русскоязычного дубляжа, нельзя недооценивать».

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÍÀÁËÈÆÅÍÀ ÄÎ ÍÀÑÅËÅÍÍß Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿» ë³í³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 0-800-50-72-50 « Ùî òàêå ïåðâèííà ìåäè÷íà äîïîìîãà? Ó ÿêèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ âîíà íàäàºòüñÿ? K Ïåðâèííà ìåäè÷íà äîïîìîãà º îñíîâíîþ, íàéá³ëüø íàáëèæåíîþ äî íàñåëåííÿ ëàíêîþ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ïåðâèííó ìåäè÷íó äîïîìîãó íàäàþòü ë³êàð³ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè (ñ³ìåéí³ ë³êàð³, òåðàïåâòè, ïåä³àòðè, àêóøåðè-ã³íåêîëîãè), ÿê³ êîíñóëüòóþòü, ïðîâîäÿòü ä³àãíîñòèêó òà ë³êóâàííÿ íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ õâîðîá, òðàâì, îòðóºíü. Òàêîæ âîíè çä³éñíþþòü ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè, íàäàþòü íåâ³äêëàäíó ìåäè÷íó äîïîìîãó â ðàç³ êðèòè÷íîãî ñòàíó çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíòà (ÿêùî â³í íå ïîòðåáóº åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè). ßêùî âèíèêຠíåîáõ³äí³ñòü á³ëüø äåòàëüíîãî îáñòåæåííÿ òà êîíñóëüòàö³é, ïàö³ºíò îòðèìóº íàïðàâëåííÿ äî âóçüêîïðîô³ëüíîãî ñïåö³àë³ñòà àáî íà ë³êóâàííÿ ó ñòàö³îíàð. Æèòåë³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ÿê ³ ðàí³øå, îòðèìóþòü íåîáõ³äíó ìåäè÷íó äîïîìîãó â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äî ÿêèõ âîíè áóëè ïðèêð³ïëåí³, çà ä³ëüíè÷íèì ïðèíöèïîì. Ñüîãîäí³ ö³ çàêëàäè íàçèâàþòüñÿ àìáóëàòîð³ÿìè çàãàëüíî¿ ïðàêòèêèñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè (ó ñåëàõ öå ùå é ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüê³ ïóíêòè) òà º ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Àìáóëàòî𳿠çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè íàéá³ëüø íàáëèæåí³ äî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ëþäåé. Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè - öå ìåäè÷íà óñòàíîâà, ÿêà çä³éñíþº àäì³í³ñòðàòèâíèé òà ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ñâî¿õ ï³äðîçä³ë³â (àìáóëàòîð³é, ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèõ ïóíêò³â, ìåäè÷íèõ ïóíêò³â).

ÏÐÎÂÅËÈ ÅϲÄÐÎÇÑ˲ÄÓÂÀÍÍß

Äî ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ - ç ðîçóìîì Ë²Ä²ß ÁÀÐÈØÅÂÀ

ÏÐÈ Ë²ÊÀÐÍßÕ ÏÐÀÖÞÞÒÜ «ØÊÎËÈ ÌÀÒÅв»

ßê ñòâåðäæóþòü ñïåö³àë³ñ ñïåö³àë³ñ-òè, îñòàíí³ì ÷àñîì ïðåêðàñíà ñòàòü ïî÷àëà àêòèâí³øå äîñëóõàòèñÿ äî ïîðàä ìåäèê³â. Ìîæëèâî, ñàìå òîìó âñå á³ëüøå æ³íîê â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä àáîðò³â

інформують про те, як готуватися до вагітності, зберегти репродуктивне здоров’я та про методи контрацепції. Вони розповсюджують інформаційні листівки і буклети на ці теми.

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÎÇÈÒÈÂͲ ÒÅÍÄÅÍÖ²¯

Цього року в Дніпропетровську порівняно з аналогічним періодом минулого року майже вдвічі знизився показник переривання вагітності. На сьогодні на 1 тисячу жінок припадає 4 аборти, тоді як 2011 року - 7 абортів. Сімейні лікарі та акушери-гінекологи постійно

Окрім того, для запобігання небажаної вагітності фахівці ведуть роз’яснювальну роботу серед підлітків. Зокрема, виступають з презентаціями та лекціями у загально-

освітніх навчальних закладах та на батьківських зборах. Як повідомляють у департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської міськради, у кожному центрі первинної медицини та консультативно-діагностичних центрах міста працюють «Школи матерів» та «Школи батьків», де готують до пологів та навчають, як правильно поводитися з немовлям.

Ïðîòÿãîì 19-20 âåðåñíÿ äî ×àïëèíñüêî¿ àìáóëàòî𳿠çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè - ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè çâåðíóëèñÿ äåê³ëüêà ó÷í³â 4-7-õ êëàñ³â ×àïëèíñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ç³ ñêàðãàìè íà ñëàáê³ñòü òà ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà. Çà çàâäàííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ôàõ³âö³ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ òà îáëàñíî¿ ÑÅÑ ïðîâåëè åï³äðîçñë³äóâàííÿ òà ëàáîðàòîðíèé ìîí³òîðèíã ó øêîë³. Ïðè îáñòåæåíí³ ó ä³òåé âèÿâèëè àäåíîâ³ðóñ - ð³çíîâèä ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ â³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364)

ÌÎËÎÄÎÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÞ

 çäîðîâîì òåëå - çäîðîâûé äóõ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÏÎÄÀÐÓÂÀËÈ ÀËÜÁÎÌ Ãîëîâíîþ àðò-ïî䳺þ ì³ñüêîãî öåíòðó êóëüòóðè òà äîçâ³ëëÿ, áåçñóìí³âíî, ñòàëà ïðåçåíòàö³ÿ ïîäàðóíêîâîãî àëüáîìà «Í³êîïîëü î÷èìà õóäîæíèê³â» òà â³äêðèòòÿ îäíîéìåííî¿ âèñòàâêè 86 ðîá³ò ì³ñöåâèõ æèâîïèñö³â.  àëüáîì³ - ðåïðîäóêö³¿ á³ëüø í³æ 150 ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ì³ñòîì êàðòèí, ç³áðàíèõ çà îñòàíí³ 100 ðîê³â õóäîæíèêàìè íå ò³ëüêè ͳêîïîëÿ, àëå é âñ³º¿ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, íà âåðí³ñàæ³ â³äáóâñÿ áëàãî÷èííèé àóêö³îí êàðòèí äëÿ çáèðàííÿ êîøò³â îíêîõâîðîìó Äàíèëó Áàðàííèêó.

ÍÎÂÈÍÈ

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÀÍÖÞÂÀËÜÍÈÉ ÒÓÐÍ²Ð Ó ì³ñò³ 22-23 âåðåñíÿ â³äáóëàñü îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ ïîä³é ó òàíöþâàëüíîìó òà êóëüòóðíîìó æèòò³ êðà¿íè – V ̳æíàðîäíèé òóðí³ð ³ç òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó «DNEPR CUP-2012». Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä òèñÿ÷ó ïàð ³ç 18 êðà¿í ñâ³òó. Çîêðåìà, ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Ãðåö³¿, Ìîëäîâè, Ëàò⳿, ßïîí³¿ òà ͳìå÷÷èíè. Êð³ì òîãî, òðàäèö³éíî â ðàìêàõ òóðí³ðó ïðîâåëè ºäèí³ â Óêðà¿í³ çìàãàííÿ ñâ³òîâîãî ðåéòèíãó Ïðîôåñ³éíîãî Êîì³òåòó WDSF äëÿ ïðîôåñ³îíàë³â, â ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü íàéêðàù³ òàíöþâàëüí³ äóåòè ªâðîïè. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ Ç ØÈÊÎÌ Ì³ñòî â³äñâÿòêóâàëî ñâîº 228-ð³÷÷ÿ ç ÷èìàëèì ðîçìàõîì. Ãîëîâíå ñâÿòî ñòîëèö³ Çàõ³äíîãî Äîíáàñó ïî÷àëîñü ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â íà Àëå¿ Ñëàâè. Òàêîæ ïàâëîãðàäö³ òà ãîñò³ ì³ñòà ìîãëè ïðèäáàòè íà ̳æðåã³îíàëüíîìó ÿðìàðêó ìàéñòð³â äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà «Ïàâëîãðàä çáèðຠäðóç³â» âèøèâàíêè, âèðîáè ç á³ñåðó, ëÿëüêè. Êóëüì³íàö³ºþ ñâÿòà ñòàâ âèñòóï Ñàøêà Ïîëîæèíñüêîãî òà ãóðòó «Òàðòàê». ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÕÐÅÑÍÀ ÕÎÄÀ 21, 22 òà 24 âåðåñíÿ â³äáóëàñü Õðåñíà õîäà óñòàíîâàìè âèêîíàííÿ ïîêàðàíü Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ç ÷àñòêîþ ×åñíîãî ³ Æèâîòâîðÿùîãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî òà ÷àñòêàìè ìîùåé ñâÿòèõ ð³âíîàïîñòîëüíèõ öàð³â Êîñòÿíòèíà òà ªëåíè. Ó õîä³ çàõîäó â³äâ³äàëè Äí³ïðîäçåðæèíñüêó âèïðàâíó êîëîí³þ-34, Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÂÊ-89, Ñîëîíÿíñüêó ÂÊ-21, Ñèíåëüíèê³âñüêó ÂÊ-94 òà Ïàâëîãðàäñüêó ÂÊ-142.

В рамках программы социального партнерства ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» с городской громадой на масштабную реконструкцию школьного стадиона было направлено 299 тыс. грн. Главной целью проекта стало улучшение условий для учебы, физического воспитания и занятий спортом детей и молодежи Першотравенска. Обновленный стадион позволит детям в полной мере поддерживать и укреплять здоровье, играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься легкой атлетикой, а также даст возможность раскрыть физические способности, развить природные задатки, силу и выносливость, освоить интересующие виды спорта. ÎËÅÍÀ ÌÀÐÅÍÈ×

ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ ÏÎËÍÎÖÅÍÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

 Ïåðøîòðàâåíñêå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå îáíîâëåííîãî ñòàäèîíà îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹1.  ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà è ÏÀÎ «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü», à òàêæå äåïóòàòû Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñíîãî ñîâåòà, ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêèõ îòäåëîâ îáðàçîâàíèÿ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ôóòáîëüíûå êîìàíäû øêîë ãîðîäà

Ó ñåðïí³ Öàðè÷àíñüêèé êîçàöüêèé ïîëê â³äçíà÷èâ ñâ³é ïåðøèé þâ³ëåé ï’ÿòü ðîê³â ç äíÿ çàñíóâàííÿ. Óðî÷èñòå ç³áðàííÿ â³äáóëîñÿ â ñèìâîë³÷íîìó ì³ñö³ - á³ëÿ ãàðìàòè, ÿêó âñòàíîâèëè â öåíòðàëüíîìó ïàðêó Öàðè÷àíêè На сьогодні кістяк організації складають люди, для яких звання козак - не просто слово, а конкретні дії й корисні справи. Чимало уваги приділяє формування з отаманом Царичанського козацького полку Всеукраїнського козацького війська Володимиром Кравченком патріотичному вихованню молоді, якої немало і в рядах полку. Щороку проходять спортивні змагання «Приорільські джури». Підтримка дітей-інвалідів стала обов’язковою складовою добрих справ учасників козацького руху, де активну участь беруть і жінки - берегині полку.

Сегодня на месте спортивной площадки полноценное спортивное сооружение. За средства угольщиков оборудованы совмещенные баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле с беговой дорожкой, яма для прыжков, установлены уличные тренажеры. Благодаря масштабной реконструкции на обновИзвестно, что оздоровительный эффект уроков физкультуры на свежем воздухе намного выше. Такие занятия ослабляют негативное влияние интенсивной интеллектуальной и статической нагрузки, способствуют поддержанию работоспособности, необходимой для освоения школьной программы.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Общеобразовательная школа №1 - старейшая в городе. В следующем году она отметит свой полувековой юбилей. Сегодня здесь обучаются более четырехсот мальчишек и девчонок. Одновременно со школой был построен и небольшой стадион, состоящий из игровой площадки, щита для баскетбола и гимнастического

ÊÀÆÄÛÉ ØÊÎËÜÍÈÊ ÐÀÑÊÐÎÅÒ ÏÎÒÅÍÖÈÀË городка для младшеклассников. За пять десятилетий все эти сооружения пришли в негодность, что не позволяло школьникам полноценно заниматься физкультурой и легкой атлетикой, играть в командные игры.

ленном стадионе будут проводиться полноценные соревнования по футболу, волейболу и баскетболу. У юных футболистов появилась прекрасная возможность оттачивать свое спортивное мастерство на качественном футбольном газоне. Кстати, уже сегодня першотравенские футболисты играют в молодежной сборной, ФК «Шахтер» и сборной Украины.

ÑÂßÒÊÓÂÀËÈ ÍÀ ÑËÀÂÓ

Þâ³ëåé êîçàöüêîãî ïîëêó

Доглядають козаки за всіма спорудженими ними пам’ятниками, один з яких - сотнику Павлу Семенову, встановлений на місці його поховання біля історичних церков у Китайгороді. Завдяки старанній пошуковій роботі, яку веде курінний отаман полку Анатолій Калініченко, вдалося відшукати списки бійців, котрі поклали свої голови за приорільський край у роки Другої світової. Цим за-

гиблим воїнам-кавалеристам установили пам’ятну стелу в селі Івано-Яризівка. Нещодавно у Ляшківці перепоховали трьох радянських солдатів, які воювали в цих краях і загинули в 1941 році. А рік тому стараннями козаків та за підтримки місцевої влади і небайдужих людей був споруджений пам’ятник Герою Радянського Союзу льотчику Дмитру Назаренку.

ÇÍÀ×ÍÀ ÓÂÀÃÀ ÏÀÒвÎÒÈ×ÍÎÌÓ ÂÈÕÎÂÀÍÍÞ ÌÎËÎIJ Попереду в козацького полку ще багато добрих справ. Головне - не втрачати козацького духу і бути вірними своїй патріотичній місії.


ВЕЛИКI СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÍÔÈÑÛ ÁÓÊÐÅÅÂÎÉ

КАК ИНОСТРАНЦЫ ИГРАЛИ В ФУТБОЛ - Анатолий Михайлович, уж Вам-то должно быть точно известно, какие пути привели представителей Африки под Днепродзержинск… - Мне абсолютно достоверно известно, каким образом граждане Нигерии попали в Украину. Группа нигерийских футболистов прибыла в нашу страну по визе типа «С», которую открыл консульский отдел Посольства Украины в Федеративной Республике Нигерия 11 мая 2012 года. Она была действительна до 30 мая того же года. Но, как вы знаете, этот срок граждане Нигерии проигнорировали. Все лето они нелегально пребывали на территории нашей страны. Официально цель визита значилась, как «культурный или спортивный обмен». Однако нам удалось установить, что футболисты прибыли в Украину по приглашению управления физической культуры и спорта Киевской областной администрации, которое было оформлено по ходатайству футбольного клуба «Оболонь». - Футбольный клуб «Оболонь», скорее всего, и должен был нести ответственность за своих гостей? - Безусловно. Его обязательства перед гостями зафиксированы в официальном приглашении, в котором сказано, что именно ФК «Оболонь» гарантирует соблюдение правил прибытия, пребывания, въезда и выезда нигерийских футболистов, как и их обеспечение, проживание и питание на территории Украины. - И все же, как Вы думаете, что произошло, почему наши гости оказались предоставлеными сами себе? - Со слов представителей ФК «Оболонь», нигерийские футболисты прибыли в Украину для проведения товарищеского матча, после которого они должны были покинуть территорию страны в установленный законом срок, однако по неизвестным нам причинам оказались в Петриковском районе Днепропетровской области. - Вы напомнили ФК «Оболонь» о необходимости выполнить обязательства? - Да, мы направили письма в управление физической культуры и

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Äëÿ íåêîòîðûõ íàøà çåìëÿ ïåðåâàëî÷íûé ïóíêò»

ÍÎÂÈÍÈ

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÀÁÅÖ. ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ: Âîçãëàâëÿåò ÃÓ ÃÌÑÓ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ñ ìàðòà 2012 ãîäà. Äî ýòîãî ïðåáûâàë íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â ñèñòåìå ÌÂÄ, ïåíèòåíöèàðíîé ñëóæáû. Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå: æåíàò, èìååò äî÷ü. Ëþáèìàÿ êíèãà: «Çîëîòîé òåëåíîê» Èëüôà è Ïåòðîâà. Ëþáèìûé ôèëüì: íà èñòîðè÷åñêèå òåìû. Æèçíåííîå êðåäî: ÷åñòíî ðàáîòàòü.

спорта Киевской облгосадминистрации и ФК «Оболонь» с требованием решить вопрос о немедленном выезде за пределы Украины граждан Нигерии. Однако на сегодняшний день этот вопрос они так и не решили.

НЕ ВСЕ НЕЛЕГАЛЫ - НИГЕРИЙЦЫ - Нигерийцы все еще находятся в Украине? - Да, но 18.09.2012 Днепропетровский окружной административный суд принял решение о депортации граждан Нигерии с территории Украины, после вступления в законную силу которого ГУ ГМС Украины в Днепропетровской области будет вынесено решение о помещении граждан Нигерии в пункт временного содержания иностранцев в Чернигов. После чего они будут депортированы за пределы нашей страны в самое ближайшее время. - Будете ли Вы применять какие-либо санкции в отношении ФК «Оболонь»? - Не исключено, что ГУ ГМСУ в Днепропетровской области будет решать вопрос о взыскании с последних средств на депортацию граждан Нигерии в судебном порядке. На сегодняшний день этим вопросом занимаются наши юристы.

- Насколько «история» с нигерийскими гражданами является типичной для Украины? - Не могу сказать, что это редкий случай. Наша служба выявляет нелегалов, которых мы обязываем покинуть Украину. Это, например, отчисленные из вузов иностранные студенты из дальнего зарубежья, их родственники и так далее. Для некоторых наша земля - своего рода «перевалочный пункт» в процессе миграции в Европу. Случай же с нигерийскими гражданами получил широкий резонанс благодаря прессе.

ПАСПОРТНЫЕ СТОЛЫ КАНУТ В ЛЕТУ - Анатолий Михайлович, расскажите, пожалуйста, о миграционной службе, областное подразделение которой Вы возглавляете. - Миграционная служба Украины была создана 06.04.2011 года Указом Президента Украины №405. Ее задача - реализация государственной политики в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействие нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и др. установленным законодательством категорий мигрантов. Главное управление

Государственной миграционной службы Украины в Днепропетровской области обслуживает Днепропетровскую, а также Запорожскую области по вопросам дел беженцев. С 1 августа текущего года Миграционной службе Украины, согласно приказа МВД Украины от 17.07.2012 № 626, были переданы полномочия рассматривать заявления граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства по целому ряду вопросов. Среди них - исполнение законодательства о гражданстве, выдача паспортов Украины, выдача временного удостоверения гражданина Украины, выдача свидетельства о принадлежности к гражданству Украины, регистрация места проживания физических лиц, предоставление разрешения на иммиграцию в Украину. А также - выдача справки на постоянное место жительства, на временное место жительства, выдача приглашения для получения Украинской визы, продление срока пребывания, сокращение срока временного пребывания, принятие решения о добровольном и принудительном возвращении, о принудительной депортации и запрет дальнейшего въезда. - То есть, паспортные столы уходят в прошлое? - Действительно, в настоящий момент отделы гражданства и регистрации физических лиц ликвидируются. Функция выдачи паспортов граждан Украины передана Миграционной службе Украины. В ближайшее время Миграционной службе Украины будет также передана и функция выдачи паспортов граждан Украины для выезда за границу, детских проездных документов.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÈÂÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Ó ì³ñò³ ìèíóëèìè âèõ³äíèìè ïðîõîäèâ íàéá³ëüøèé òà íàéâ³äîì³øèé ïèâíèé ôåñòèâàëü ó ñâ³ò³ – Octoberfest. Öüîãî ðîêó ñâÿòî õì³ëüíîãî íàïîþ âïåðøå â³äáóëîñÿ ç òàêèì ðîçìàõîì: ç ͳìå÷÷èíè ïðèâåçëè ö³ëó áî÷êó ïèâà, çâàðåíîãî ñïåö³àëüíî äëÿ ôåñòèâàëþ. Òàêîæ óñ³ áàæàþ÷³ çìîãëè ïîëàñóâàòè 10-ìåòðîâîþ êîâáàñîþ, ïîäèâèòèñÿ âèñòàâó òåàòðó âîãíþ, ïîñëóõàòè ìóçèêó òà ïðèäáàòè íà çãàäêó ìèë³ äð³áíè÷êè íà ÿðìàðêó íàðîäíèõ ðåìåñåë. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÇÀÄËß ÁÅÇÏÅÊÈ Êðèâîð³çüêå ã³ðíè÷îïðîìèñëîâå òåðóïðàâë³ííÿ â æîâòí³ ïðîâåäå ì³ñÿ÷íèê áåçïå÷íîãî âèêîðèñòàííÿ ãàçó â ïîáóò³. Ó òàêèé ñïîñ³á ôàõ³âö³ õî÷óòü ï³äâèùèòè ð³âåíü áåçïåêè ëþäåé, à òàêîæ âèÿâèòè ïîðóøåííÿ, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî òðàãå䳿. Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿòèìåòüñÿ ãîòîâíîñò³ àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêèõ ãàçîâèõ ñëóæá äî ðîáîòè â çèìîâèé ïåð³îä. Òàêîæ ôàõ³âö³ ïåðåâ³ðÿòü óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ñèñòåì äèìîâ³äâåäåííÿ ³ âåíòèëÿö³¿ òà íàÿâí³ñòü íåñàíêö³îíîâàíèõ ï³äêëþ÷åíü äî ñèñòåìè ãàçîïîñòà÷àííÿ. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÁÈÒÈÌÓÒÜÑß ÊÐÀÙ² Íà áàç³ ÄÞÑØ ¹ 4 â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò ì³ñòà ç òõåêâîíäî. Ó÷àñòü ó íüîìó âçÿëè 85 ñïîðòñìåí³â ç òðüîõ ñïîðòøê³ë Äí³ïðîäçåðæèíñüêà. Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè â 19 âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ ³ äâîõ â³êîâèõ ãðóïàõ þíàêè ³ ìîëîäø³ þíàêè (2000-2002 ³ 20022004 ð.í. â³äïîâ³äíî). Çà ï³äñóìêàìè ÷åìï³îíàòó çàòâåðäæåíèé ñêëàä çá³ðíî¿ êîìàíäè Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ç òõåêâîíäî äëÿ ïðåäñòàâëåííÿ ì³ñòà íà âè¿çíèõ çìàãàííÿõ. ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜʲ ̲ÑÖß Çàõîïëþþ÷ó ïîäîðîæ íà Ïîëòàâùèíó çä³éñíèëè ÷ëåíè ãóðòê³â Áàáàéê³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñò. «Þíèé ³ñòîðèê» òà «Ñëîâà äèâîñâ³ò» ðàçîì ç³ ñâî¿ìè íàñòàâíèêàìè òà â³äîìèì êðàºçíàâöåì Àíàòî볺ì Á³ëîêîíåì. Ìàíäð³âíèêè â³äâ³äàëè ì³ñöÿ, äå êîëèñü ñòóïàëà íîãà Òàðàñà Øåâ÷åíêà, òà êðàºâèäè, ÿê³ çìàëüîâóâàâ Êîáçàð ó ñâî¿õ êàðòèíàõ ³ ïîåòè÷íèõ ðîáîòàõ. ² â ä³òåé, ³ â ïåäàãîã³â çàëèøèëèñü íåçàáóòí³ ñïîãàäè â³ä åêñêóðñó â ìèíóëå.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 НАШ КРАЙ ○

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ (ËÅÃÀ˲ÇÎÂÀÍÈÕ) ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ ÃÐÎÌÀÄßÍ, ÁËÀÃÎIJÉÍÈÕ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÒÀ ²ÍØÈÕ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÔÎÐÌÓÂÀÍÜ ÇÀ ÑÅÐÏÅÍÜ 2012 ÐÎÊÓ 1. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Àëüÿíñ ñòàëîãî ðîçâèòêó», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Êðàñíîôëîòñüêà, áóä. 51/1, çàðåºñòðîâàíî 01.08.2012 ¹1380. 2. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé îêðóã Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñîáîðíå Ãåòüìàíñüêå Êîçàöòâî», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Íàáåðåæíà Ïåðåìîãè, áóä. 108, êâ. 51, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 02.08.2012 ¹ 419. 3. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Êëóá êàðàâàíåð³â», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Øåôñüêà, áóä. 85, çàðåºñòðîâàíî 03.08.2012 ¹ 1381. 4. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Áîáðóøêà», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ùåðáèíè, áóä. 4, êâ. 56, çàðåºñòðîâàíî 10.08.2012 ¹ 1382. 5. Ðåã³îíàëüíà Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ðîá³òíè÷î¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè (ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêî¿), ì. Êðèâèé гã, âóë. Ñï³âäðóæíîñò³, áóä. 16, êâ. 41, çàðåºñòðîâàíî 14.08.2012 ¹ 405. 6. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ðåíåñàíñ», Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë., Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ð-í, ñ. Øåâ÷åíêî, âóë. Ñîâõîçíà, áóä. 11, çàðåºñòðîâàíî 15.08.2012 ¹ 406. 7. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ðîòàð³ Êëóá «Äí³ïðîïåòðîâñüê», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, áóä. 162, çàðåºñòðîâàíî 16.08.2012 ¹ 1383. 8. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñïîðòèâíèé êëóá «Îêòàâ³ÿ», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, Áóëüâàð Ñëàâè, áóä. 36, êîðï. 2, êâ. 25, çàðåºñòðîâàíî 22.08.2012 ¹ 1384. 9. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ïðàâîñëàâíà êóëüòóðà», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ñ. Êîâàëåâñüêî¿, áóä. 80, ê. 135, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 23.08.2012 ¹ 420. 10. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ôåäåðàö³ÿ Áðàçèëüñüêîãî äæèó-äæèòñó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Âèøíåâà, 51, çàðåºñòðîâàíî 29.08.2012 ¹ 1385. 11. Áëàãîä³éíèé ôîíä «Íàðîäíà Äîïîìîãà», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. ʳðîâà, áóä. 84-à, êâ. 4, çàðåºñòðîâàíî 30.08.2012 ¹ 0495. 12. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Àñîö³àö³ÿ ñóää³â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. ßíãåëÿ, 4, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 30.08.2012 ¹ 421. 13. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé îñåðåäîê Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêèé ñîþç Òàåêâîí-Äî», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ïàí³êàõè, áóä. 2-Á, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 31.08.2012 ¹ 422.

ÏÅÐÅË²Ê ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É, Ó ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ßÊÈÕ Â²ÄÌÎÂËÅÍÎ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ÑÅÐÏͲ 2012 ÐÎÊÓ 1. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «ßñêðàâ³ ³í³ö³àòèâè». 2. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Çäîðîâ’ÿ íàö³¿». 3. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Àìàðî äðîì». ß.Â. ͳêîëåíêî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ëåãàë³çàö³¿ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364)

ÂÀÑÈËÜʲÂÙÈÍÀ ÇÀÏÐÎØÓª

Òðàãåä³ÿ, ùî ñòàëà ëåãåíäîþ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

«Â³ñò³» âæå ðîçïîâ³äàëè ïðî ñåëî Ðóáàí³âñüêå Âàñèëüê³âñüêîãî ðàéîíó. Òà óñ³õ ëåãåíä ïðî öåé êðàé íå ïåðåêàçàòè. Îñîáëèâî ö³êàâà - ïðî Òðüîìñèíà, ÿêó «Â³ñòÿì» ðîçïîâ³ëè ì³ñöåâ³ æèòåë³ Коли за наказом цариці Катерини у 1775 році російські війська зруйнували Запорізьку Січ, більшість козаків стали землеробами. Цьому сприяла й сама імператриця, що задля приборкання волі й внесення розбрату в козацьку спільноту, замислила хитрий хід. Вона присвоїла старшині дворянські титули та наділила землею. За «сіромою» ж закріпила статус кріпаків. Та цього не сталося на нашій нижній Наддніпрянщині, де люди здавна жили вільно.

БАЖАНИЙ НАЩАДОК Писар Кодацького перевозу Григорій Василенко також отримав статус «дворянина» та не зрадив звичаям запорізького братерства. Маючи документ на чималий наділ землі в Дикому степу, він запрошує до себе жити свого побратима, Ру-

бана, його численну родину. Поселення на землі Василенка розростається, поповнюється представниками різних верств: вихідцями з Січі, які шукають притулку, біглими кріпосними. Усім знайшлась робота, кожному господар виділяє клаптик, на якому будуються хатимазанки. Немолодий уже козак, Григорій Василенко, одружується на красуні Уляні. Живуть дружньо та їхній сім'ї бракує дзвінких дитячих голосів. Цілих десять років Бог не дає дітей. Жінка й до ворожок звертається, й у Лавру ходить, та все марно. Але коли господарю виповнюється 55, стається диво, Уляна дарує чоловікові бажаного нащадка

ÌÀÍÆÓÐÀ, ÏÎ×ÓÂØÈ ËÅÃÅÍÄÓ, ÍÀÏÈÑÀ ÊÀÇÊÓ

роду Василенків - сина Григорія.

ДОПОМОГЛИ МИСЛИВЦІ Росте він розумним хлопчиком, працелюбним. Тож, після смерті батьків, добре веде господарство й стає ще заможнішим. Молодий господар знаходить собі й дружину, красуню Анастасію, та на жаль їм не судилося бути разом. Одного разу, задля того щоб об’їхати свої поля, Григорій прохає кучера запрягти молодих, необ’їжджених коней. На одному із поворотів дороги тварини лякаються й, розігнавши дрожки, з силою кидають їх на велике дерево, разом з людьми. Кучер виживає, та господар помирає. Анастасія, яка тоді чекала на дитину, ледве не збожеволіла від горя. Коли за пів року, зимою, вона народила хлопчика, наказала служниці: «Віднеси на ріг трьох доріг, у поле, та залиш там. Не потрібен мені». Завернувши немовля, жінка понесла його у поле, поклала на розі

ÕËÎÏ×ÈÊ ÑÒÀ ²ÄÎÌÈÌ Ä²ß×ÅÌ ÊÀÒÅÐÈÍÎÑËÀÂÙÈÍÈ

трьох доріг. Коли ж повернулася назад, побачила у дверях хати перелякану господарку, яка, врешті-решт, зрозумівши, яку біду накоїла, благала лише про одне: «Поверни мою дитину!» Служниця ледь знайшла серед заметів те місце, де поклала хлопчика. Та побачила біля нього трьох чоловіків. То були мисливці, які пішли на полювання. Помітивши новонародженого, вони розмірковували, звідкіля він. Жінка забрала дитину та запросила чоловіків у гості в маєток Василенків. Так у маленького Івана з’явилися одразу три названі батька, а його самого згодом стали називати Трьомсином. Мало хто знає, що хлопчик, якого бажала лишити на морозі мати, згодом став відомим діячем Катеринославщини, поміщиком та меценатом Іваном Василенком. Це він запросив до себе жити майбутнього фольклориста та казкаря Івана Манжуру, що, почувши легенду про Трьомсина, подарував українським дітям казку «Трьомсин Богатир». Леся Українка також згадує легенду про Трьомсина у своїй «Лісовій пісні». Ось така вона, Васильківська земля, що й досі сповнена поезії, казок, багата на непересічні особистості.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Çà â³ðø³ - äèïëîì ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÊÀÒÅÐÈÍÈ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

20 âåðåñíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó íàãîðîäèëè ïåðåìîæö³â ÷åòâåðòîãî öüîãîð³÷íîãî êîíêóðñó-îãëÿäó òâîð÷î¿ ìîëîä³ ²âàíà òà Ìàðóñ³ Ãíèï íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó «Áîðèñòåí». Öåðåìîí³ÿ ïðîéøëà â àêòîâ³é çàë³ ì³ñüêîãî ó÷èëèùà êóëüòóðè. Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ - êîðåñïîíäåíòêà «Â³ñòåé» Завдання творчого конкурсу-огляду полягає в пошуку талановитих, обдарованих та патріотичних юнаків і дівчат, котрі захоплюються або працюють в царині театру, літератури, журналістики,

образотворчого мистецтва, музики. Критеріями для визначення переможців є не лише високий професійний та художній рівень мистецьких робіт, художніх і журналістських творів, а й їх на-

ÊÎÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÊÀ «Â²ÑÒÅÉ» ×ÈÒÀËÀ ÂËÀÑͲ ÃÓÌÎÐÅÑÊÈ

повненість національним та патріотичним змістом, спрямованість на пропаганду української культури й самобутності. Лауреати та дипломанти були визначені у чотирьох номінаціях : «Театр», «Образотворче мистецтво», «Вокальне і танцювальне мистецтво » та «Література». Саме в останній номінації дипломантом стала кореспондентка «Вістей» Анфіса Букреєва. Вона зацікавила журі власними віршами та гуморесками, що спрямовані на формування національної свідомості серед підростаючого покоління.


×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

МИРСЬКІ СПРАВИ 9 ○

×ÈÒÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ

Поставить вопрос столь категоричным образом библиотекарей побудили результаты опроса, проведенного среди днепропетровцев прямо на улице, через дорогу от библиотеки- филиала № 5. Выяснилось: половина горожан даже не подозревали о существовании читальни «под их носом», а пятая часть опрошенных, главным образом молодежь, заявили, что подобные учреждения вообще не нужны… Так нужны или нет? По мнению директора библиотекифилиала №5 Ирины Заморской, еще десятилетие назад такой вопрос априори не мог бы прозвучать. И хотя ныне большинство наших сограждан ответят на него

ЧЕХОВ НА ПОДНОСЕ

КОМПЬЮТЕР ПЛЮС КНИГА По свидетельству ведущего специалиста того же филиала №5 Татьяны Колесниковой, редкий книгочей ныне забредает в читальный зал их учреждения. «Библиотеки напоминают чахоточного больного перед сво-

им концом…», - огорошила Татьяна Васильевна коллег, приглашенных для того, чтобы за «круглым столом» обговорить будущее библиотек. С перестающими быть востребованными хранилищами мудрости, действительно, надо что-то делать… И примером этому может стать центральная городская библиотека с ее бесплатными Интернет-центром и wi-fi, электронным читальным залом, клубами по интересам и прочими услугами.

Так, по словам ведущего библиотекаря Ларисы Друбецкой, сюда приглашается молодежь, чтобы учиться хорошим манерам - и парни, и девушки с удовольствием постигают столь непростую науку. «Компьютер и книга шагают у нас нога в ногу», - заметила на «круглом столе» заведующая организационно-методическим отделом ЦБ Нина Ваганова. И этот марш в будущее, понятно, вовсе не напоминает последний путь больного, страдающего от чахотки…

ÌÎËÎÄÅÆÜ Ñ×ÈÒÀÅÒ, ×ÒÎ ×ÈÒÀËÜÍÈ ÈÇÆÈËÈ ÑÅÁß

Увы - далеко не все городские хранилища знаний имеют «амуницию», позволяющую шагать в ногу со временем. Филиал №5, например, располагает только стареньким компьютером…Он бы не прочь измениться, но, увы, финансирование не позволяет. «Мы готовы вместе с нашими читателями даже крестиком вышивать – лишь бы люди шли к нам, оставались с нами», - говорят сотрудники филиала. Впрочем, не все так плохо. Библиотека №5, где давно работает клуб «Вера. Надежда. Любовь», в нынешнем году записала в ряды читателей более 3700 человек. А это значит, что наши библиотеки скорее живы, чем мертвы. И в их стенах даже звучат шутки и смех, как это было в литературном кафе «Читать подано!», когда на подносах его посетителям подавались Чехов, Улицкая и другие писатели. И эта пища для души шла нарасхват.

ÍÀ ÑÂÅÆÅÌ ÂÎÇÄÓÕÅ

Áåæàëè âñå - è äåòè, è âçðîñëûå ÈÐÈÍÀ ÓÃÍÈÂÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

20 ñåíòÿáðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå áåæàëè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Íåáîëüøîå ðàññòîÿíèå - îò Ôåñòèâàëüíîãî ïðè÷àëà äî Åâðîïåéñêîé ïëîùàäè - îêàçàëîñü ïîä ñèëó äàæå ëþäÿì, íå çàíèìàþùèìñÿ ñïîðòîì Среди бегунов - и дети, и взрослые. Некоторые приняли участие в подобном мероприятии уже не первый раз. Организовали пробежку участники молодежного движе-

ния Street Workout Ukraine. После была тренировка для всех желающих по разным видам спорта: единоборству, йоге, пилатесу, бодибилдингу. С горожанами бесплатно

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÒÐÅÍÈÐÎÂÀËÈ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ

ÏÐÀÂÀ ÑÏÎÆÈÂÀײÂ

ÑÎÖÎÏÐÎÑ ÏÐÎÂÅËÈ ÏÐßÌÎ ÍÀ ÓËÈÖÅ

все же положительно, уже сама его постановка вызывает тревогу. Нет, их не собираются закрывать. Просто эти святилища могут перестать существовать, если их покинут читатели…

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ПОШЛИ В НАРОД…

ÍÎÂÈÍÈ

Áèáëèîòåêè íóæíû ëþäÿì?!. Íåäàâíåå «õîæäåíèå â íàðîä», êîòîðîå ïðåäïðèíÿëè ñîòðóäíèêè ôèëèàëà ¹5 Öåíòðàëüíîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Äíåïðîïåòðîâñêà, çàñòàâèëî çàäóìàòüñÿ: à åñòü ëè ó áèáëèîòåê áóäóùåå?

занимались известные спортсмены. Кроме того, каждый мог познакомиться с воркаутом. «Идея Street Workout в том, чтобы поддерживать себя в форме, заниматься на свежем воздухе и использовать вместо дорогих тренажеров предметы, которые можно встретить на улицах города - бордюры, парапеты, лестницы», - говорит организатор мероприятия Денис Минин.

Ó ì³ñò³ ðîçðîáëåíî ïðîåêò Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ì³ñòà íà 2013-2015 ðîêè, ÿêèé ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ âíåñóòü íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè. Ãîëîâíà ìåòà ïðîãðàìè - çàáåçïå÷åííÿ ñïîæèâ÷èõ ïðàâ ìåøêàíö³â ì³ñòà, çàõèñò ì³ñöåâîãî ðèíêó â³ä ðåàë³çàö³¿ íåÿê³ñíèõ òîâàð³â òà ïîñëóã ³ ï³äâèùåííÿ ¿õ ÿêîñò³. Ïðîãðàìà, íà ÿêó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèä³ëèòè 80 òèñ. ãðí., ïåðåäáà÷ຠñòâîðåííÿ óí³âåðñàëüíî¿ ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî ìîí³òîðèíãó, ÿêà íàäàâàëà á ìîæëèâ³ñòü ñåðåä ³íøîãî ³íôîðìóâàòè âëàäó ïðî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà. ○

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

˲ÊÀÐͲ - 100 ÐÎʲ Áàãàòîïðîô³ëüíèé ë³êóâàëüíèé çàêëàä âèùî¿ êàòåãî𳿠Âàñèëüê³âñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ öèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâîº 100-ð³÷÷ÿ. Ñüîãîäí³ ë³êàðíÿ îáñëóãîâóº ïîíàä 34 òèñ. íàñåëåííÿ. Óæå òðè ðîêè ìຠñòàòóñ «Ë³êàðíÿ, äîáðîçè÷ëèâà äî äèòèíè».  í³é ä³þòü 6 â³ää³ëåíü ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ, ïðàöþþòü 237 ïðàö³âíèê³â, ó òîìó ÷èñë³ 38 ë³êàð³â, 109 ìåäè÷íèõ ñåñòåð. Ïåðâèííó ìåäè÷íó äîïîìîãó íàñåëåííþ ðàéîíó íàäàþòü 9 àìáóëàòîð³é çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè - ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. ○

ÌÀÃÄÀËÈͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ ÂËÀÑÍÎÐÓ× Ó äâîð³ ìàãäàëèí³âñüêî¿ äâîïîâåðõ³âêè ç’ÿâèâñÿ äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ÿêèé òåïåð º ì³ñòîì äëÿ â³äïî÷èíêó ÿê äëÿ ä³òåé, òàê ³ äëÿ äîðîñëèõ. Éîãî âëàñíèìè ðóêàìè çðîáèëè ìåøêàíö³ áóäèíêó - íà ïîäâ³ð’¿ âñòàíîâèëè ãîéäàëêè ³ òóðí³êè, îáëàäíàëè ï³ñî÷íèöþ. Òàêèé ïðîåêò ðåàë³çóâàëè ìîëîä³ ñ³ì’¿, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó öüîìó áóäèíêó ³ äáàþòü ïðî äîçâ³ëëÿ ñâî¿õ ä³òåé. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÅÐز ÏÀÐÊÎÌÀÒÈ Â îáëàñíîìó öåíòð³ âñòàíîâëåíî ïåðø³ ø³ñòü ïàðêîìàò³â. Íèìè îáëàäíàíî ñòîÿíêè â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó, íà ïðîñïåêò³ Êàðëà Ìàðêñà òà íà âóëèö³ Êîðîëåíêà (â ðàéîí³ Ãðàíä Ïëàçè), íà âóëèö³ Ëåí³íà, íà âóëèö³ ×êàëîâà (ìàãàçèí «Ñïîðòìàéñòåð») òà â ðàéîí³ ðèíêó «Êóð÷àòîâñüêèé». ×åðåç êàñîâèé àïàðàò àãåíò ïðîäຠïëàò³æíó êàðòêó ç âèäà÷åþ ô³ñêàëüíîãî ÷åêà. Âîä³é ïðèñòàâëÿº êàðòêó äî ïàðêîìàòà ³ îòðèìóº ïàðêóâàëüíèé òàëîí. Éîãî òðåáà ïðèêëàñòè çë³âà íà ëîáîâå ñêëî àâòîìîá³ëÿ.


10 ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

ÑÏÐÀÂÈËÈ ÂÐÀÆÅÍÍß

Ó Ïåòðèê³âêó çàâ³òàëè ãîñò³ ç óñüîãî ñâ³òó ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÑÓÁÑÈÄ²É Íà ñüîãîäí³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñóáñè䳿 íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè îòðèìóþòü ìàéæå 5,5 òèñ. ñ³ìåé. Ñòðîê 䳿 ñóáñèä³é íåîïàëþâàëüíîãî ñåçîíó çàê³í÷óºòüñÿ 30 âåðåñíÿ. Òîæ ç æîâòíÿ ó ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ìîæíà çâåðòàòèñü äëÿ îôîðìëåííÿ ñóáñèä³é íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íîâîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.

Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ - öå óí³êàëüíèé âèä íàðîäíîãî ìèñòåöòâà, ÿêèé íàðîäèâñÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ³ º ïðåäìåòîì ãîðäîñò³ íå ò³ëüêè æèòåë³â îáëàñò³, àëå é âñ³º¿ êðà¿íè. 23 âåðåñíÿ ó ñåëèù³ Ïåòðèê³âêà ãîñòÿì ðåã³îíó, ïðåñ³ òà ãðîìàäñüêîñò³ áóëî ïðåçåíòîâàíî íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³ îðíàìåíòàëüíèé ðîçïèñ ðó÷íî¿ ðîáîòè

Ó ÏÅÒÐÈʲÂÖ² ÏÎÁÓÂÀËÈ ÃÎÑÒ² Ç ²Ç 20 ÊÐÀ¯Í

ÍÎÂÈÍÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ Ùîð³÷íà âèñòàâêà-ïðåçåíòàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ â³äáóëàñü ó Ïàâëîãðàä³. ϳä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà, êð³ì óðî÷èñòîñòåé, íà âóë. Ãîðüêîãî ïðîéøëà âèñòàâêà-ïðåçåíòàö³ÿ 16 ïàâëîãðàäñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. ¯õí³ åêñïîçèö³¿ â ïîâí³é ì³ð³ â³äîáðàæàëè ÿê âèðîáíè÷³ ìîæëèâîñò³, òàê ³ åêîíîì³÷íèé òà êóëüòóðíèé ïîòåíö³àë ì³ñòà. Íà Ñîáîðí³é ïëîù³ òà ó ñêâåð³ Ãîðüêîãî ï³ä ÷àñ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â ï³äïðèºìö³ îðãàí³çóâàëè òîðã³âëþ ñóâåí³ðàìè. ○

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

òÄÍÎ ÏÎÇÌÀÃÀËÈÑß Äí³ïðîïåòðîâùèíó íà Âñåóêðà¿íñüêîìó çëüîò³ êîìàíä ó÷í³âñüêèõ ë³ñíèöòâ ïðåäñòàâëÿëè ó÷åíèö³ 9 êëàñó Ìîãèë³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñò., ÷ëåíè Ìîãèë³âñüêîãî øê³ëüíîãî ë³ñíèöòâà Êàòåðèíà ͳêîëàºíêî òà Íàòàëêà Ìàð÷åíêî íà ÷îë³ ç êåð³âíèêîì ãóðòê³â Öàðè÷àíñüêî¿ ðàéîííî¿ ñòàíö³¿ þííàò³â Îëåíîþ Ô³ëÿðîâñüêîþ. Êîæíà êîìàíäà ïðåçåíòóâàëà ñâîþ íàóêîâó, äîñë³äíèöüêó òà ïðèðîäîîõîðîííó ðîáîòó â ë³ñíèöòâ³. Çà ï³äñóìêàìè æóð³ íàøà êîìàíäà ïîñ³ëà ²²² ì³ñöå. ○

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÀÃÐÀвßÌ Êîðèñí³ é ï³çíàâàëüí³ äëÿ àãðàð³¿â ñåì³íàðèíàâ÷àííÿ, ÿê³ ïðîâîäèòü óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ôåðìåðè îáãîâîðèëè ïëàí ïîñ³âíî¿ êàìïàí³¿, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñ³âîçì³íè, îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè íàñ³ííÿ òà ï³äæèâëåííÿ îçèìî¿ ïøåíèö³ â íèí³øí³õ óìîâàõ. Íàóêîâö³ ²íñòèòóòó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Ñòåïîâî¿ çîíè, íà îñíîâ³ ñâî¿õ äîñë³äæåíü, äàëè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî òåõíîëî㳿 âèðîùóâàííÿ îçèìèõ êóëüòóð ó 2013 ðîö³.

РЕКОРДНІ РОЗМІРИ Минулої неділі представники Національного реєстру рекордів України та Книги рекордів України зафіксували нове досягнення - найбільший у державі орнаментальний розпис ручної роботи. Яскравий калиново-квітковий фриз завдовжки 120 м та шириною 80 см прикрасив паркан у центрі Петриківки. Для його оформлення знадобилося тридцять кілограмів емалевої фарби десяти кольорів. Окрім 13 народних майстрів, над проектом працювали 30 професійних митців та 127 вихованців Петриківського будинку дитячої творчості, учнів Петриківської художньої школи та студентів спеціалізованого ПТУ № 79. Мистецька акція пройшла в рамках ініціативи України щодо набуття Петриківським розписом статусу нематеріальної спадщини людства за підтримки губернатора Олександра Вілкула та міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка. На унікальне культурне явище прибули подивитися дипломати більш як із двадцяти країн світу. Серед іноземних гостей були Надзвичайні та Повноважні

Посли Алжиру, Афганістану, В’єтнаму, Єгипту, Індонезії, Іраку, Республіки Корея, Малайзії, представники дипломатичних місій Азербайджану, Киргизстану, Польщі, Росії, Таджикистану, Японії, а також Координатор проектів ОБСЄ в Україні.

МАЙСТЕРКЛАС ДЛЯ ДИПЛОМАТІВ Щоб поважані гості мали нагоду ближче ознайомитися з Петриківським розписом, для них організували майстер-клас, -

Ó ÑÒÂÎÐÅÍͲ ÎÐÍÀÌÅÍÒÓ ÂÇßËÈ Ó×ÀÑÒÜ 170 ×ÎËβÊ

дипломати разом з юними та досвідченими майстрами спробували створити власний орнамент. Також на ярмарку народних ремесел «Осінній дивоцвіт» закордонні візитери ознайомилися з іншими формами українського народного мистецтва. Як зазначив губернатор, популяризація і розвиток народного мистецтва - це зміцнення регіонального й національного патріотизму. Тому обласна влада створює умови, щоб знання, унікальний талант і професіоналізм петриківських майстрів передавалися наступним поколінням. Для цього в рамках регіонального проекту реалізуються спеціальні освітні програми в садках, школах та вишах Дніпро-

петровщини. Зокрема, щороку в усіх школах проходить єдиний у р о к Петриківського розпису, а також проводиться масштабний міжнародний етнофестиваль-ярмарок «Петриківський дивоцвіт».

ПЛАНИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ Як розповів голова облради Євген Удод, наразі регіональна влада активно працює над тим, щоб надати Петриківському орнаментальному мистецтву статус нематеріальної культурної спадщини людства. Відповідні номінаційні досьє, підготовлені Міністерством закордонних справ і Міністерством куль-

тури України у співпраці з Дніпропетровськими ОДА та облрадою, ще в березні цього року були передані на розгляд профільного комітету ЮНЕСКО. У рамках реалізації цієї ініціативи на регіональному рівні, за підтримки голови ОДА, впродовж 2013 року планується організувати низку виставок цього унікального орнаментального мистецтва в різних країнах світу. Зокрема, на червень 2013 року такий захід планують провести в штаб-квартирі ЮНЕСКО.

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ

ÀÕÌÀÄ ÍÀÂÀÇ ÑÀË²Ì ÌÅËÀ,

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ïàêèñòàíó â Óêðà¿í³: - Âàøà ì³ñöåâ³ñòü óæå â³äîìà ïî âñüîìó ñâ³òó çàâäÿêè óí³êàëüí³é òà íåïîâòîðí³é òåõí³ö³ Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó. Îñîáëèâå âðàæåííÿ ñïðàâèëî òå, ùî ï'ÿòèð³÷í³ ä³òè ðîáëÿòü òàê³ ìàëþíêè. Ó íàø³é ì³ñöåâîñò³ òåæ çàéìàþòüñÿ æèâîïèñîì, àëå ÿ âðàæåíèé, ÿê òóò óñ³ ëþäè â³ä ìàëîãî äî âåëèêîãî - ìàëþþòü.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ

Êóëüêè ìîãóò ïîïàñòü ïîä çàïðåò

ÍÎÂÈÍÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÒÎÐÃÎÂÖÀÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÏÅÐÅÉÒÈ ÍÀ ÁÓÌÀÃÓ

Íåäàâíî Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ îïóáëèêîâàëî çàêîíîïðîåêò î çàïðåòå ïðîèçâîäñòâà, èñïîëüçîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ñòðàíå ïîëèìåðíûõ ïàêåòîâ. Ýòîò äîêóìåíò - ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííîé ñòðàòåãèè ïî óëó÷øåíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû НОВЫЙ ВАРИАНТ Предполагается, что под запрет в нашей стране попадут все бытовые пакеты объемом до 20 литров. Заметим, что это уже вторая редакция законопроекта. Первый вариант, предложенный ведомством в марте текущего года, предлагал табу на производство, использование, ввоз (более 50 единиц одним лицом), платное или бесплатное распространение отдельных видов упаковки. Тогда шла речь о пакетах дли-

тельного разложения объемом меньше 20 л и толщиной материала менее 0,025 мм и разлагающихся кульках вместимостью менее 10 л и толщиной менее 0,015 мм. Производители и торговые сети, в свою очередь, должны будут перейти на биологическую тару, разлагающуюся в окружающей среде, либо на бумажную упаковку. Введение запрета ожидается через год

Ïî äàííûì Åâðîêîìèññèè, ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé åâðîïååö åæåãîäíî èñïîëüçóåò îêîëî 500 ïîëèýòèëåíîâûõ ïàêåòîâ. Ïðè÷åì, áîëüøàÿ èõ ÷àñòü ñëóæèò ëèøü åäèíîæäû.  òî æå âðåìÿ, êàæäûé óêðàèíåö èñïîëüçóåò áîëåå 200 êóëüêîâ â ãîä. Ïåðèîä æå ðàñïàäà âåùåñòâ, èç êîòîðûõ ñäåëàíà òàðà, äîñòèãàåò ñîòíè ëåò.

Íà Ïîêðîâùèí³ äíÿìè çààðåøòóâàëè êðàä³ÿ îðãòåõí³êè ðàéîííî¿ ãàçåòè - ðàí³øå ñóäèìîãî 39-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà. ßê ç’ÿñóâàëîñü, çëîâìèñíèê ï³ä³áðàâ êëþ÷³ äî âõ³äíèõ äâåðåé òà ïðîíèê ó ïðèì³ùåííÿ ðåäàêö³¿. Çâ³äòè íåïðîõàíèé ã³ñòü çàáðàâ íîóòáóê òà ñóìêó äî íüîãî, öèôðîâèé ôîòîàïàðàò òà ÷îòèðè áàòàðå¿ æèâëåííÿ, ìîá³ëüíèé ³ â³äåîðåºñòðàòîð. ϳçí³øå â³í ïîçáóâñÿ êðàäåíîãî, ïðîäàâøè íà ñòèõ³éíîìó ðèíêó â Äîíåöüêó. ○

ÃÐÎز ÇÀ ÁÅÇIJßËÜͲÑÒÜ

ÏÎÏÀÂÑß ÍÀ ÕÀÁÀв после принятия закона - с 2014 года.

ЧУЖОЙ ОПЫТ Обосновывая необходимость защитить украинцев от пластика, Минрегион развития привело такие доводы. Полимерные отходы составляют 9-11% от общего объема бытового мусора, выбрасываемого человечеством. В Китае, Франции, Италии, Японии и других странах ввели полный запрет на производство и использование целлофановой упаковки. Кроме того, на этой неделе в столи-

ÌÍÎÃÈÅ ÑÒÐÀÍÛ ÎÒÊÀÇÀËÈÑÜ ÎÒ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÎÂÎÉ ÒÀÐÛ це Индии - Дели также вступает в силу табу на производство, продажу и использование упаковочной пленки и полиэтиленовой тары. Исключение сделали лишь для пакетов, используемых для медицинских отходов. Местные власти надеются, что эти

меры помогут улучшить экологическую обстановку и позволят решить проблему, несвойственную другим крупным городам мира. Дело в том, что целлофан представляет опасность для коров, которые свободно бродят по улицам столицы и могут случайно его проглотить.

²ÄÓÒÜ ÐÎÁÎÒÈ

Äíÿìè â îáëàñò³ çàòðèìàëè ïîñàäîâöÿ, ÿêèé âèìàãàâ õàáàð ó ñóì³ 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 20 âåðåñíÿ ïðàâîîõîðîíö³ ç³áðàëè ìàòåð³àë ùîäî iíñïåêòîðà äåðæàâíîãî àðõiòåêòóðíîáóäiâåëüíîãî êîíòðîëþ â îáëàñòi. Àáè íå ñòàëàñü ïåðåâ³ðêà íå ââåäåíîãî â åêñïëóàòàöiþ ìàãàçèíó, ùî çàãðîæóâàëî øòðàôîì ó 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ïîñàäîâåöü «ïîïðîñèâ» õàáàð ó äåñÿòó ÷àñòèíó ñóìè ñòÿãíåíü, ³ îòðèìàâ ãðîø³. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Íàðàç³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ○

ÏÐÀÂÀ ÄÈÒÈÍÈ

ÏÐÎÉØËÈ ÏÅÐŲÐÊÈ Îðãàíè ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ ïðîâåëè ïåðåâ³ðêè äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ùîäî çàõèñòó ïðàâ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, íà óñèíîâëåííÿ, íàëåæí³ óìîâè óòðèìàííÿ òà âèõîâàííÿ ó ñ³ì’ÿõ. Çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè âíåñåíî 18 ïîäàíü, â ÿêèõ ïîñòàâëåíî ïèòàííÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 20 ïîñàäîâèõ îñ³á. Òàê, çîêðåìà, áóëî çàñâ³ä÷åíî ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ ç áîêó îðãàí³â îï³êè òà ï³êëóâàííÿ, ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé. Öå, íàïðèêëàä, íåçä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà óìîâàìè óòðèìàííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé òîùî. ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈ×Ͳ ÇÀÕÎÄÈ

Ãàðÿ÷à ïîðà äëÿ ï³äñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Наразі тут ведуть збір соняшника та кукурудзи, готовлять грунт під посів озимих культур. Також заготовляють сіно для великої ро-

«ÇÀ²ÒÀ»ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ:

Òðèâຠãàðÿ÷à ïîðà îñ³ííüî-ïîëüîâèõ ðîá³ò òà çáîðó öüîãîð³÷íîãî óðîæàþ. Ñâî¿ìè çäîáóòêàìè ó ö³é ñôåð³ ìîæå ïîõâàëèòèñÿ é ï³äïðèºìñòâî Øèðîê³âñüêîãî âèïðàâíîãî öåíòðó ¹75

²Ç «ÑÂίÌÈ» ÊËÞ×ÀÌÈ

ÍÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒ² ÏÐÎÂÎÄßÒÜ ÑÅËÅÊÖ²ÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ

гатої худоби та овець на час зимівлі. У сховищах створили належні умови для зберігання збіжжя, налагодили і переробну галузь виробництва. На підприємстві для власного вжитку

виготовляють борошно, крупи, олію. Більшість засуджених Широківського ВЦ беруть участь у зборі врожаю, а також працюють на виробництві установи. Вони виконують ро-

боти з очищення зерна, перевантаження та перевезення врожаю, тощо. Серед тих, хто відбуває покарання, відібрали спеціалістів для ремонту сільськогосподарської техніки, водіїв вантажівок, механізаторів. На підприємстві проводять селекційну роботу та завдяки цьому планують по-

кращити племінні якості та збільшити репродуктивне поголів’я тварин, підвищити виробництво молока, тощо. Підприємство Широківського ВЦ №75 активно розвивається, планує досягти високих показників у роботі та стати взірцем серед сільськогосподарських установ.

ÄÈÑÖÈÏ˲ÍÀ ÄËß ÌÎÒÎÖÈÊ˲ÑҲ Öüîãîð³÷ ç ê³íöÿ áåðåçíÿ äî ïî÷àòêó ëèñòîïàäà ÄÀ² îáëàñò³ ïðîâîäèòü ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè ï³ä óìîâíîþ íàçâîþ «Ìîòîöèêë³ñò». Òàê, ñòàíîì íà 17 âåðåñíÿ íà òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâùèíè çàðåºñòðîâàíî 1374 ÄÒÏ ç ïîòåðï³ëèìè, 318 ç íèõ - çà ó÷àñòþ âî䳿â ìîòîòðàíñïîðòó. Ç ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ïðàö³âíèêàìè Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ îáëàñò³ âèÿâëåí³ é çàäîêóìåíòîâàí³ á³ëüøå 3 òèñÿ÷ ïîðóøåíü, äîïóùåíèõ ìîòîöèêë³ñòàìè.


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації . групи інвентарних об'єктів у складі: холодильна машина ХМ.ФУУ.80 ІІ (інв.№10450259); холодильна машина ХМ.ФУУ.80 ІІ (інв.№10450277); холодильна машина АК.ФУУ.80 І Б (інв.№10450252), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27К, та перебуває на балансі ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод». Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 05393116, Публічне акціонерне товариство «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» за адресою: 49081, м. Дніпропетровськ, вул.Столєтова, 21. Назва об'єкта: група інвентарних об'єктів у складі: холодильна машина ХМ* ФУУ*80 ІІ (інв.№10450259); холодильна машина ХМ*ФУУ*80 ІІ (інв.№10450277); холодильна машина АК*ФУУ*80 І Б (інв.№10450252). Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27К. Відомості про об'єкт * холодильні машини призначені для охолодження тех* нологічного хладоносія в діапазоні температур +15*250С, рік випуску 1977, хо* лодопродуктивність*130000 ккал/г, ефективна потужність*27 кВт, фізичний знос: холодильна машина*ХМ*ФУУ*80 ІІ (інв.№10450259)*89%, холодильна ма* шина ХМ*ФУУ*80 ІІ (інв.№10450277)*87%, холодильна машина АК*ФУУ*80 І Б (інв.№10450252)*93% . Ціна продажу об'єкта без ПДВ. 115 469,00 грн., ПДВ.23 093,80 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ.138 562,80 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта * подальше відчуження об'єкта привати* зації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов'язань, виз* начених договором купівлі*продажу, виключно за згодою державного органу при* ватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджуєть* ся ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об'єкта новий власник об'єкта приватизації зобов'язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; здійснення розрахун* ку за об'єкт приватизації грошовими коштами. Грошові кошти на участь в аукціоні * 13 856,28 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, регіо* нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при роз* рахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 у ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, ре* гіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться о 10.00 годині 19 жовтня 2012 року на Придніпровській товарній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Лені. на, 15а (тел. 35.77.45). Заяви на участь в торгах приймає регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв * 15 жовтня 2012 року до 17*00. Додаткова інформація про продаж об'єкта * за тел.(0562) 742*85* 19, 742*89*48. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розта* шування. ТОВ «Запоріжспецюст» за договором про реалізацію активів з керуючим сана* цією ДКВКП «Металопласт», оголошує про проведення відкритих торгів (аукціо* ну), на який виставляється наступне нерухоме майно: Лот № 1: Об’єкт нерухомості * нежитлові приміщення № 5, 17, 22, 23, 24 загаль* ною площею 1631,7 кв.м, в будівлі цеху меблевої фурнітури літ. И*1, що розташо* ваний за адресою: м. Дніпропетровськ, вул, Артільна, 10. Стан об’єкта * незадо* вільний. Початкова ціна продажу лота № 1 * 733050 грн. 00 коп. (сімсот тридцять три ти* сячі п’ятдесят) грн., без ПДВ. Гарантійний внесок у розмірі 10% від початкової ціни зараховується на рахунок ТОВ «Запоріжспецюст» № 26006949800676 в Запорізькій філії ПАТ «Кредитпром* банк», МФО 373135, ЄДРПОУ 37020389. Заяви на участь у торгах приймаються до 5 жовтня 2012 року включно за адресою: ТОВ «Запоріжспецюст» м. Запоріжжя, пр, Леніна, 158, оф. 318, час роботи: понеділок*п’ятниця з 9.00 до 14.00. Детальні умови проведення торгів за телефоном (061) 270*19*90. Відкриті торги (аукціон) відбудуться 6 жовтня 2012 року о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 158, оф. 318. Договір купівлі*продажу укладається про* тягом 30 днів з моменту затвердження протоколу проведення відкритих торгів. Ознайомлення з майном по буднях з 10.00 до 12.00. Довідки за телефоном (061) 270*19*90.

Державна фінансова інспекція в Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення посад: в апараті ДФІ в Дніпропетровській області: начальника відділу, головних, провідних, старших державних фінансових інспекторів; голов них державних аудиторів; головного спеціалістаюрисконсульта; голов них спеціалістів відділу кадрів; провідних спеціалістівбухгалтерів; в Апостолівській ОДФІ провідного державного фінансового інспек тора; у Васильківській ОДФІ: начальника, головного, провідного, старшого державного фінансового інспектора та державного фінансового інспек тора; у Дніпропетровській ОДФІ: начальника інспекції, головних, провідних, старших державних фінансових інспекторів; у Дніпродзержинській ОДФІ: головного, провідних державних фінан сових інспекторів та державного фінансового інспектора; у Криворізькій ОДФІ: головного державного фінансового інспектора; у Нікопольській ОДФІ: головного, провідного, старшого державного фінансового інспектора; у Павлоградській ОДФІ: головного, провідного, старшого державного фінансового інспектора; у Криничанській МДФІ: головного державного фінансового інспекто ра та державного фінансового інспектора. Вимоги до кандидатів: повна вища освіта фінансово*економічного спряму* вання за освітньо*кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід робо* ти за фахом; вільне володіння державною мовою, громадянство України. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи: заяву про участь у конкурсі; особову картку за формою № П*2ДС з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6; документи про освіту; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за мину* лий рік за формою, передбаченою ЗУ «Про засади запобігання і протидії ко* рупції»; паспорт; медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердже* ною МОЗ; військовий квиток (для військовозобов'язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опубліку* вання оголошення про проведення конкурсу. Звертатись за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22, корпус 2, тел: 32*21*44; 770*32*96.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Нікопольський міськрайонний суд викликає Скоробагатька Романа Юрі йовича, який мешкав за адресою: м. Нікополь, вул. Лугова, 29, на 26 жовт ня 2012 р. о 14.00 у приміщення суду (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, суддя Троян Н.А.) в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про звернення стягнення на майно. У разі неявки у судове засідання відповідача та невиконання обо в'язку повідомити суд про причини неявки, справу буде розглянуто за його відсутності та постановлено за очне рішення суду. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, каб. 204, суддя Колес ніченко О.В) викликає у судове зас ідання, яке відбудеться об 11.00 03 жовтня 2012 року, відповідача За варзіна Олександра Ігоровича по цивільній справі за позовом Завар зіна І.І. до Заварзіна О.І., третя осо ба СГІРФО Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Вам необ хідно з’явитись до суду в зазначе ний час або в разі неможливості прибути сповістити суд про причи ни неявки та можливість розгляду справи за вашої відсутності. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Уделіс Ольгу Володимирівну, 1957 р.н.; Уделіс Вячеслава Леонідовича, 1961 р.н.; Уделіс Святослава Вячеславо вича, 1993 р.н.; Осипук Тетяну Ва леріївну, 1978 р.н., у судове засідан ня як відповідачів по цивільній справі № 2/422/4079/2012 р. за по зовом Кредитної спілки «Взаємний Кредит» до Уделіс Ольги Володими рівни, Уделіс Вячеслава Леонідови ча, Уделіс Святослава Вячеславови ча, Осипук Тетяни Валеріївни про звернення стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться 24 жовтня 2012 р. о 14.00 у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки не явки передбачені ст. 169 ЦПК Украї ни. У провадженні Марганецького міського суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна спра ва за позовом Публічного акціонер ного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до відповідачів Масльохи Сергія Васильовича, Зими Олександ ра Володимировича, Зими Юрія Володимировича, Зими Любові Іванів ни, Савенко Людмили Павлівни, ТОВ «Система Інвест» про стягнення за боргованості за кредитним догово ром. Розгляд справи відбудеться 09 жовтня 2012 року о 14.00 у при міщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець, вул. Ра дянська, 72а. Просимо відповідачів Загублені установчі документи Товариства з обмеженою відпо* відальністю «Сан*Альпіне» (код ЄДРПОУ 33002221). Прохання до осіб, якими були знайдені уста* новчі документи підприємства або що*небудь відомо про них, зверну* тись за телефоном (0562) 32*40*41.

Масльоху Сергія Васильовича, Зиму Олександра Володимировича, Зиму Юрія Володимировича, Зиму Любов Іванівну, Савенко Людмилу Павлів ну, ТОВ «Система Інвест» з'явитись до суду за вказаною адресою у за значений вище час. У разі неявки відповідачів у судове засідання ос танні вважатимуться повідомленими про день, час та місце його прове дення, а справа буде розглядатись за їхньої відсутності за наявними по справі доказами.

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. У провадженні судді Красногвар! дійського районного суду м. Дніпропетровська Нізік О.В. знахо диться цивільна справа № 419/ 4935/12 за позовом Кісельової Лю бові Василівни, Яковлевої Інни Ми колаївни до Кисельової Вікторії Євгенівни про визнання особи та кою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням, у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поважних причин. Відповідачка Кисельова Вікторія Євгенівна викликається у судове за сідання на 17 жовтня 2012 року о 15.00 за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, при міщення Красногвардійського ра йонного суду м. Дніпропетровська, каб. 22. Після опублікування об’я ви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Кисельо вої Вікторії Євгенівни справу буде розглянуто за її відсутності.

ну Дніпропетровської області, що належав померлій на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданому Томаківською державною нотаріальною конторою 20 січня 1995 року за № 106; зе мельна присадибна ділянка площею 0,25 га, розташована на території с. Преображенка Преображенської сільської ради, вул. Степова, 8, що належала померлій на підставі Дер жавного акта на право приватної власності на землю, виданого Пре ображенською сільською радою 10 квітня 1998 року та зареєстровано му в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 37/432; квартири № 2 та № 3 у будинку 27а по вул. Сте повій у с. Преображенка Томаків ського району Дніпропетровської області, що належали померлій на підставі договорів купівліпродажу; визнати за Кущаком Петром Павло вичем, 17.07.1942 року народжен ня, як за спадкоємцем за законом, право власності на спадщину, а саме: на грошові заощадження на ім’я Усо вої Євдокії Петрівни, що знаходять ся на зберіганні в ТВБВ IV типу № 10003/0384 Філії Дніпропетров ського обласного управління АТ «Ощадний банк» (№ 9155101353 залишок 79,40 грн.; № 9155102089 залишок 7397,65 грн.); ПАТ «КБ «ПриватБанк», ПАТ «УкрПромБанк»; «Райффайзен Банк Аваль» та інші рахунки в інших банках України, відкриті на ім’я Усової Євдокії Пет рівни. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішен ня може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Томаківського район ного суду Дніпропетровської області за адресою: смт Томаківка Дніпро петровської області, вул. Леніна, 28.

Криничанський районний суд по! відомляє, що в провадженні суду знаходиться цивільна справа за по зовом Публічного акціонерного то вариства «ПроКредитБанк» до Голо вея Валерія Івановича, Головей На талії Вікторівни про стягнення за боргованості за кредитним догово ром. Розгляд справи відбудеться 04 жовтня 2012 року о 10.00 у залі суду Криничанського районного суду за адресою: с. Кринички Криничан ського району Дніпропетровської області, вул. Виконкомівська, 17. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за їхньої відсут ності. Журавльовій Людмилі Михайлівні з’явитись у судове засідання 24 жовт Закорі Нелі Миколаївні з’явитись ня 2012 року о 12.00 до АмурНиж у судове засідання 16 жовтня 2012 ньодніпровського райсуду м. року об 11.00 до АмурНижньодні Дніпропетровська за адресою: вул. провського райсуду м. Дніпропет Новоселівська, 9, каб. 9 як відпові ровська за адресою: вул. Новоселів дачу по цивільній справі № 401/ ська, 9, каб. 9 як відповідачу по 3817/12 (2/401/2804/12) за позо цивільній справі за позовом Штор вом Мандрика Михайла Михайлови гіної Клавдії Олександрівни до За ча до Журавльової Людмили Михай кори Нелі Миколаївни, третя особа лівни, треті особи Відділ громадян – Комунальне житловоексплуата ства, імміграції та реєстрації фізич ційне підприємство № 43 та Сектор них осіб АНД РВ ДМУ УМВС України громадянства, імміграції та реєст в Дніпропетровській області та рації фізичних осіб АНД РВ ДМУ КЖЕП № 39 про усунення перешкод УМВС України про визнання особи у користуванні власністю, зняття з такою, що втратила право на корис реєстрації. У разі неявки відповіда тування житловим приміщенням. У ча у судове засідання справа буде разі неявки відповідача у судове за розглянута за його відсутності на сідання справа буде розглянута за підставі наявних матеріалів та по його відсутності на підставі наявних становлене заочне рішення. Жовтневий районний суд м. матеріалів та постановлено заочне Дніпропетровська повідомляє Удо рішення. вицького Євгена Вікторовича, що Васильківський районний суд Томаківський районний суд судом у судовому засіданні 06 ве Дніпропетровської області по Дніпропетровської області по ресня 2012 року було розглянуто відомляє Вишниченка Сергія Воло відомляє, що 18 вересня 2012 року цивільну справу за позовом Калаш димировича як відповідача по було ухвалено заочне рішення по никової Валентини Іванівни до Удо цивільній справі № 405/1241/12 за цивільній справі № 2/442/131/12 за вицького Євгена Вікторовича, третя позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» позовом Кущака Петра Павловича особа Дніпропетровська міська до Вишниченка С.В. про стягнення до Коваленко Ілони Сергіївни (Усо рада про визнання права власності заборгованості за кредитним дого вої Ілони Валеріївни), Преобра та винесено заочне рішення, яким вором у сумі 10525,33 грн., судових женської сільської ради Томаків позовні вимоги Калашникової Ва витрат у сумі 214,60 грн. та розір ського району Дніпропетровської об лентини Іванівни було задоволено вання кредитного договору, що су ласті про визнання права власності (суддя Шелестов К.О.). довий розгляд справи відбудеться у порядку спадкування за законом Жовтневий районний суд м. 24 жовтня 2012 року о 09.00. Відпо та визнання недійсним свідоцтва Дніпропетровська, розташований відно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України у про право власності на спадщину за за адресою: 49044, м. Дніпропет разі неявки у судове засідання законом, третя особа приватний ровськ, вул. Паторжинського, 18а, відповідача, належно повідомлено нотаріус Томаківського районного повідомляє Терентьєва Олега Воло го і від якого не надійшло заяви про нотаріального округу Дніпропет димировича про ухвалення заочно розгляд справи за його відсутності, ровської області, КП «ДОР «Томаків го рішення по справі № 412/6445/ або якщо повідомлені ним причини ське бюро технічної інвентари 2012 за позовом Терентьєвої Ірини неявки визнані неповажними, суд зації», яким позов задоволено та су Юріївни до Терентьєва Олега Воло дом вирішено: визнати недійсним може ухвалити заочне рішення на свідоцтво про право на спадщину, димировича про стягнення алі підставі наявних по справі доказів, видане приватним нотаріусом Тома ментів, яким позов задоволено част якщо позивач не заперечує проти ківського районного нотаріального ково. Стягти з Терентьєва Олега Во такого вирішення справи. округу Дніпропетровської області лодимировича, 12 жовтня 1971 року Корнієнко Ю.В. від 18.08.2011 року народження, на користь Терентьєвої Ленінський районний суд м. за № 20/2011 на ім’я Усової Ілони Ірини Юріївни, 26 листопада 1978 Дніпропетровська викликає Валерїївни. Визнати за Кущаком року народження, аліменти на утри Філіппова Дениса Володимировича, Петром Павловичем, 17.07.1942 мання дитини доньки Терентьєвої 1972 р.н., у судове засідання як року народження, як за спадкоєм Анастасії Олегівни, 28 березня 2004 відповідача по цивільній справі цем за законом, право власності на року народження, у твердій гро № 2/422/3850/2012 р. за позовом спадщину, що відкрилася після шовій сумі в розмірі 572,00 грн. що Кредитної спілки «Взаємний Кре смерті Усової Євдокії Петрівни, яка місячно, з індексацією відповідно дит» до Філіппова Дениса Володи померла 09 квітня 2010 року в с. до законодавства, починаючи з 16 мировича про звернення стягнення Преображенка Томаківського райо травня 2012 року до досягнення на предмет застави, яке відбудеться ну Дніпропетровської області, а дитиною повноліття. Стягти з Терентьє 24 жовтня 2012 р. о 14.00 у при саме на наступне майно: житловий ва Олега Володимировича на ко міщенні суду за адресою: 49128, м. будинок № 8 по вул. Степова у с. ристь держави судовий збір у сумі Дніпропетровськ, ж/м Червоний Преображенка Томаківського райо 214,60 грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ Для дотримання вимог природоохоронного законодавства України Комуналь* ний заклад «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 16» Дніпропетров* ської обласної ради має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речо* вин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів. «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 16», розташована в м. Дніпропетровську по вул. Ге* роїв Сталінграда, 19. Джерелом утворення забруднюючих речовин є 2 витяжні шафи реанімацій* ної та клінічно*діагностичної лабораторій стаціонарного відділення лікарні. Ви* тяжні шафи призначені для проведення лабораторних аналізів з леткими хімічними реактивами. інші джерела викидів відсутні. Основними забруднюючими речовинами, які потрапляють в атмосферне по* вітря, є пари водних розчинів оцтової та азотної кислот, а також пари ацетону гідроксиду натрію. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 554 від 27.07.95 зі зм № 142 від 14.02.01 Комунальний заклад «Дніпропетровська міська клінічна лікарні № 16» Дніпропетровської обласної ради не належить до об’єктів підви* щено екологічної небезпеки. Сучасне високоефективне обладнання, яке використовується на об'єкті, зво* дить до мінімуму шкідливий вплив об'єкта на оточуюче середовище. За умова* ми технологічного процесу залпові викиди, небезпечні для життя та здоров'я людей, які мешкають в найближчих житлових кварталах, на об'єкті відсутні. Експлуатація об'єкта не супроводжується будь*яким особливим екологічним ризиком. Пропозиції надавати протягом місяця з моменту публікації повідомлення ЗМІ до Виконкому Бабушкінського району за адресою: вул. Карла Лібкнехта, 70.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» управління взаємодії з правоохо. ронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи Дніпропет. ровської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи. Претенденти на посаду повинні мати повну вищу освіту відповідно* го професійного спрямування (вій* ськові науки) за освітньо*кваліфіка* ційним рівнем магістра, спеціа* ліста. Стаж роботи за фахом не мен* ше трьох років, вільно володіти дер* жавною мовою, мати досвід роботи на комп'ютері. Бажано мати після* дипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 кален* дарних днів від дня оголошення кон* курсу за адресою: м.Дніпропет* ровськ, пр. Кірова, 1, 5*й поверх, кімната 530, тел. 742*83*45.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» головне управління освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ заступника начальника фінансово економічного відділу головного управління освіти і науки облдержадміністрації Претенденти на посаду повинні мати повну вищу освіту в галузі еконо* міки та фінансів, стаж роботи на дер* жавній службі, за фахом та на керівних посадах не менше 5 років. Володіння державною мовою та ос* новними принципами роботи на комп'ю* тері є обов'язковим. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої дода* ють особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про осві* ту, декларацію про доходи, зобов'язан* ня фінансового характеру щодо себе чи членів своєї родини за формою, за* твердженою Міністерством фінансів України. Термін надання документів на конкурс * 30 календарних днів від дня публікації оголошення. Звертатися на адресу: м. Дніпропет* ровськ, вул. Свердлова,70, кімната 212, тел. 770*82*16.


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

ÑÀÍÀÒÎÐÍŠ˲ÊÓÂÀÍÍß

Ó «Ïåðåìîç³» íå çîâñ³ì çàòèøíî... ÄÎÐÀ ÊÀËÈÍÎÂÀ

ÑÀÍÀÒÎÐ²É ÐÎÇÒÀØÎÂÀÍÈÉ Ó Ë²ÑÎÂÎÌÓ ÌÀÑȲ

Ìåí³ âæå äâ³÷³ ïîùàñòèëî ïîáóâàòè â êë³í³÷íîìó ñàíàòî𳿠«Ïåðåìîãà», ðîçòàøîâàíîìó â ðîçê³øíîìó ë³ñîâîìó ìàñèâ³ íà îêîëèö³ Êèºâà. ³äêðèòî éîãî â 1975 ðîö³ â äåíü 30-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè ç ³í³ö ³í³ö³³àòèâè òîä³øíüîãî ì³í³ñòðà ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàøîãî çåìëÿêà, äâ³÷³ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Îëåêñ³ÿ Ôåäîðîâà СУМНО БЕЗ РАДІО І ось уже скільки років поправляють тут своє здоров'я ветерани Великої Вітчизняної, діти війни, інваліди різних категорій, чорнобильці й афганці, малолітні в`язні фашистских концтаборів, ветерани праці, які трудилися в тилу ворога. Лікують серцево-судинні захворювання, хронічний бронхіт, артроз та ін. Нині «Перемогу» очолює Юрій Харченко. Відремонтовано ліфти, замінено віконні рами на пластикові (правда, не повністю), відкрито реабілітаційний центр. Харчування, на мій погляд, - нормальне. Та були й незадоволені.

Ó ÊËÓÁ² ÎÐÃÀͲÇÎÂÓÂÀËÈ ÊÎÍÖÅÐÒÈ

Ìèõàéëî Áîðêî, Ìèêîëà Âëàñåíêî, Äîðà Êàëèíîâà, ²âàí Øåëåïêî, Áîðèñ Åì³ðîâ Серед недоліків: старі меблі, лише два телевізори загального користування, один з них чорно-білий. Можна взяти телевізор напрокат до себе в кімнату, але треба заплатити 6 гривень за добу. Не працювало i радiо. Юрій Олексійович пояснив це сумне явище так: при реконструкції Житомирського шосе, яке пролягає від метро «Святошино» до санаторію, був пошкоджений кабель. Звернулися вони з листом в Укртелеком, відповідь була невтішною. Треба розривати трасу і шукати причину. Час минає, а все залишається на своїх місцях.

ТАНЦЮВАЛИ ВСІ Ще один мінус - при санаторії закрили поштове відділення. І тепер бібліоте-

кару Надії Івановій треба їздити за поштою в центр Києва. До речі, в «Перемозі» багатюща бібліотека, а Надія Миколаївна - людина на своєму місці. Саме з її допомогою я й компенсувала відсутність радіо читанням. Та попри всі негаразди, у «Перемозі» було затишно. Жіночки збиралися разом і співали, а чоловіки витанцьовували на вечорах танців. Танцювали всі: і кому за 70, і кому за 90. Культпрацівник Ніна Литвин у великий залі клубу організовувала концерти.

Виступали й учасники художньої самодільності, і люди поважного віку, які дарували ветеранам пісні молодості. Вдруге пощастило слухати поетесу, композитора і співачку Неллі Кушнір. Познайомилась і поспілкувалась із багатьма фронтовиками, дітьми війни, в'язнями фашистських концтаборів. Подарувала бібліотеці свою нову книгу «Не померкне подвиг у віках», виступила у кінозалі, розповіла про свою творчість, прочитала вірші. Ось тоді й підійшов до мене інвалід війни Микола Власенко. «Загорілась» написати і про нього, і вже домовились про зустріч у Синельниковому, де він проживає. Приємно, що в «Перемозі» лікуються за безплатними путівками старенькі люди з найвіддаленіших куточків нашої неньки-України.

ÙÈÐÀ ÏÎÄßÊÀ Áåçìåæíî âäÿ÷íà ²íäóñòð³àëüíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ÿêå âæå âäðóãå âèä³ëÿº ìåí³ áåçïëàòíî òàêó íåîáõ³äíó äëÿ ìîãî çäîðîâ'ÿ ïóò³âêó.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÎÄÀÒʲÂÖ² ÌÀÞÒÜ ÁÅÇÏÎÑÅÐÅÄͪ ²ÄÍÎØÅÍÍß ÄÎ ÎѲÒßÍÑÜÊί ÑÏÐÀÂÈ Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ç âèõîâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ òà ïðàâîâî¿ êóëüòóðè ó ìîëîä³ - ìàéáóòí³õ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, à òàêîæ ç íàãîäè Äíÿ çíàíü ïåðøîãî âåðåñíÿ çàñòóïíèêè íà÷àëüíèêà òà ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ïðèâ³òàëè ó÷í³â ³ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó â ñåðåäí³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ ¹13, ¹58 òà ¹9.  ãîñòÿõ ó øêîëÿð³â ïîáóâàëè çàñòóïíèêè íà÷àëüíèêà Äϲ Àíòîí ³êòîðîâè÷ Äðåâàëü, ²ãîð Âàëåð³éîâè÷ Ñàõàíîâ òà çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà Ãîðÿíà. Ïðèâ³òàâøè ó÷í³â, ïîäàòê³âö³ ïîáàæàëè ¿ì îòðèìàòè ÿê³ñí³ çíàííÿ, ùîá ìàòè á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ âò³ëåííÿ ó æèòòÿ ñâî¿õ ìð³é òà ñïîä³âàíü. Íàòàë³ÿ Ãîðÿíà ○

²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÈÉ ÑÅÐÂ²Ñ «ÏÓËÜÑ ÏÎÄÀÒÊÎÂί» Ñåðâ³ñ «Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿» ïî÷àâ ïðàöþâàòè 25 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó. Ðîáîòà «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ïîáóäîâàíà çà ïðèíöèïîì «call-back», òîáòî ïîäàòê³âö³ íå ò³ëüêè ïðèéìàþòü ñêàðãè ãðîìàäÿí, àëå é ïîâ³äîìëÿþòü çàÿâíèêàì ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ¿õí³õ çâåðíåíü ³ âæèò³ çàõîäè. Íà «ë³í³þ» â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ʳðîâñüêîãî ðàéîíó íàä³éøëî 11 çâåðíåíü â³ä 6 ïëàòíèê³â ïîäàòê³â . Çâåðíåííÿ ñòîñóâàëèñÿ ïèòàíü ïðèéíÿòòÿ åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³, ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó, ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèêîì ÏÄ òîùî. Âñ³ çâåðíåííÿ, îòðèìàí³ íà «Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿» â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, â³äïðàöüîâàí³. Àíòîí Äðåâàëü, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³

ÂÀÆËÈÂÎ ÇÍÀÒÈ

Ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÏÐÈÉÍßÒÎÃÎ ÇÀ ÍÀÑ˲ÄÊÀÌÈ ÐÎÇÃËßÄÓ ÑÏÐÀÂÈ, ÏÎÂ'ßÇÀÍί Ç ÏÐÎÂÅÄÅÍÍßÌ 28 ÆÎÂÒÍß 2012 ÐÎÊÓ ÂÈÁÎв ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÄÅÏÓÒÀҲ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÎÊÐÓÆÍÈÉ ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂÍÈÉ ÑÓÄ

Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ çàñàä ñóäî÷èíñòâà, ïðîãîëîøåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, º çàáåçïå÷åííÿ àïåëÿö³éíîãî òà êàñàö³éíîãî îñêàðæåííÿ ð³øåíü ñóäó, êð³ì âèïàäê³â, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì Оскарження рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом, має свої особливості та дещо відрізняється від загальних правил оскарження рішень, що приймаються адміністративними судами. Так, судові рішення, прийняті адміністративним судом за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у

дводенний строк з дня їх проголошення, а судові рішення, ухвалені до дня голосування, - не пізніш як за чотири години до початку голосування. Судом апеляційної інстанції є відповідний апеляційний адміністративний суд. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний строк після закінчення строку апеляційного оскарження з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Апеляційна скарга щодо судового рішення, що було ухвалене до дня голосування, розглядається не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Слід зауважити, що неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не пе-

решкоджає апеляційному розгляду. Відповідно до ст. 177 КАС України, суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції у справах даної категорії є остаточним та оскарженню не підлягає. Вимоги щодо оформлення апеляційної скарги передбачені статтею 187 КАС України. Відповідно до якої апеляційна скарга подається у письмовій формі. В ній зазначаються: - найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга; - ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка

подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; - вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної інстанції; - обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права; - перелік матеріалів, які додаються. Якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не були надані суду першої інстанції, то у ній зазначається причина, з якої ці докази не були надані. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або її пред-

ставником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження, якщо цей документ не подавався раніше. У апеляційній скарзі зазначається дата її подання. До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. До апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору, а також копії доданих до неї письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÍÎÂÈÍÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÏÅÐŲÐÎÊ, ïðîâåäåíèõ Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ ì³æðàéîííîþ åêîëîã³÷íîþ ïðîêóðàòóðîþ ó ñôåð³ äîòðèìàííÿ âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ-çàáðóäíþâà÷³â åêîëî㳿 Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ ì³æðàéîííîþ åêîëîã³÷íîþ ïðîêóðàòóðîþ ó êâ³òí³ òà ëèïí³ 2012 ðîêó ïðîâåäåí³ ïåðåâ³ðêè äîäåðæàííÿ âèìîã Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà» òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ä³ÿëüíîñò³ òðüîõ ï³äïðèºìñòâ-çàáðóäíþâà÷³â åêîëî㳿, ðîçòàøîâàíèõ ó ì³ñòàõ Âåðõíüîäí³ïðîâñüêó, Äí³ïðîäçåðæèíñüêó. Ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåí³ ñóòòºâ³ òà ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà. Òàê, ó ïîðóøåííÿ óìîâ äîçâîë³â íà ñïåö³àëüíå âîäîêîðèñòóâàííÿ çàçíà÷åí³ ï³äïðèºìñòâà òðèâàëèé ÷àñ äîïóñêàþòü ïåðåâèùåííÿ âñòàíîâëåíèõ íîðìàòèâ³â ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ ñêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó çâîðîòíèõ âîäàõ. Íàëåæí³ çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîòðàïëÿííþ íåäîñòàòíüî î÷èùåíèõ ñò³÷íèõ âîä áåçïîñåðåäíüî ó ïîâåðõíåâ³ âîäîéìè ð³÷êè Äí³ïðî íå âæèâàþòüñÿ. Ïîðóøåííÿ çàçíà÷åíèìè ï³äïðèºìñòâàìè âèìîã ñòàòåé 44, 70 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, óìîâ äîçâîë³â íà ñïåö³àëüíå âîäîêîðèñòóâàííÿ òà ³íøîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà ñâ³ä÷àòü ïðî íåíàëåæíó îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàâäàþòü çáèòê³â äåðæàâ³ òà ãðîìàäÿíàì, íàíîñÿòü øêîäó ð³÷ö³ Äí³ïðî òà ¿¿ ïðèòîêàì. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ ïåðåâ³ðîê êåð³âíèêàì çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ ïðîêóðàòóðîþ âíåñåí³ ïîäàííÿ ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿê³ ðîçãëÿíóò³, â³äøêîäîâàí³ çáèòêè, ñïðè÷èíåí³ äåðæàâ³ âíàñë³äîê çàáðóäíåííÿ ð. Äí³ïðî çâîðîòíèìè âîäàìè, òðüîì ïîñàäîâèì îñîáàì âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ îãîëîøåí³ äîãàíè. Å.Â.Êîïèëîâ, ïðîêóðîð Äí³ïðîïåòðîâ Äí³ïðîïåòðîâ-ñüêî¿ ì³æðàéîííî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîêóðàòóðè,, ðàäíèê þñòèö³¿

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ) Загальні положення Керуючись законами України «Про місцеві державні адмініст рації», «Про автомобільний транс порт», постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і доповненнями), наказами Міністер ства транспорту та зв'язку України від 12.04.2007 №285 «Про затверд ження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхньо го використання за видами сполучень та режимами руху», від 07 травня 2010 року №278 «Про затвердження Порядку розроблення та затверджен ня паспорта автобусного маршруту», розпорядженнями голови облдерж адміністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312 «Про за твердження Умов конкурсу на пере везення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не ви ходять за межі території Дніпропет ровської області (внутрішньообласні маршрути)», від 18 вересня 2012 року № Р650/0/312 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобус них маршрутах загального користу вання, які не виходять за межі тери торії Дніпропетровської області (внут рішньообласні маршрути) у листопаді 2012 року», організатор перевезень Дніпропетровська облдержадмініст рація оголошує конкурс з перевезен ня пасажирів на міжміських та при міських автобусних маршрутах за гального користування, які не вихо дять за межі території Дніпропет ровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі конкурс). Організатором конкурсу є Дніпро петровська обласна державна адміні страція. Організатором проведення кон курсу є управління транспорту, зв'яз ку та дорожнього будівництва Дніпро петровської облдержадміністрації. Робочим органом є державне підприємство «Адміністративногос подарське підприємство». Порядковий номер, основні ха рактеристики кожного об'єкта кон

курсу визначені розпорядженнями голови облдержадміністрації від 18 вересня 2012 року № Р650/0/312, інформація щодо схеми руху, най менування кінцевих зупинок, інших особливостей здійснення па сажирських перевезень міститься в паспортах маршрутів, ознайоми тись з якими можна у організатора проведення конкурсу (м. Дніпропет ровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224). Конкурс є відкритим для всіх претендентів та відбувається відпо відно до Закону України «Про автомо більний транспорт», розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081. Порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу Ознайомитись із характеристи кою кожного об'єкта конкурсу та кож можна на офіційному вебсайті Дніпропетровської обласної держав ної адміністрації в мережі Інтернет (www.adm.dp.gov.ua) або у організа тора проведення конкурсу управлі ння транспорту, зв'язку та дорожньо го будівництва Дніпропетровської об лдержадміністрації (м. Дніпропет ровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224). Найменування організації, ре) жим її роботи та адреса, за якою по) даються документи для участі у кон) курсі та кінцевий строк їх прийняття Для участі у конкурсі перевізник претендент подає організатору прове дення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224) окремо на кожний об'єкт конкурсу відповідну заяву за формою, визначеною поста новою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, і такі документи: виписку або витяг з Єдиного дер жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг із перевезення пасажирів (може подава тися в одному примірнику, якщо пе ревізникпретендент бере участь на кількох об'єктах конкурсу); перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на ав тобусному маршруті, із зазначенням

марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VINкоду транспортного засо бу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу; копії ліцензійних карток на кож ний автобус, який пропонується до ви користання на автобусному маршруті; документ, що підтверджує внесен ня плати за участь у конкурсі, із зазна ченням дати проведення конкурсу; копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті; копію документа, що підтвер джує проведення процедури санації (за умови її проведення); перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостя ми, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність; анкету перевізникапретендента за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081; копія штатного розпису, подат кового розрахунку сум доходу, нара хованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утримано го з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізникапретендента та скріплю ються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. Документи для участі в конкурсі подаються перевізникомпретендентом у двох закритих конвертах (пакетах). Конверт (пакет) з позначкою №1, який містить документи для участі в конкурсі, відкривається організато ром конкурсу наступного дня після закінчення строку їх прийняття. Конверт (пакет) з позначкою №2, який містить документи з інформа цією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізникпретен дент, відкривається під час засідання конкурсного комітету. У разі подання перевізникомпре тендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться

на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і №2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному. Подані на конкурс документи реє струються організатором або робочим органом у журналі обліку. Докумен ти, подані несвоєчасно, не реєстру ються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, унесених за участь у конкурсі. Плата за участь у конкурсі вно ситься перевізникомпретендентом на рахунок робочого органу у розмірі 100,00 грн. (у т.ч. ПДВ 16,67 грн.) за один оборотний рейс на міжміських та приміських автобус них маршрутах загального користу вання, які не виходять за межі тери торії Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), кількість яких визначена об'єктом конкурсу, але не більш ніж 5000,00 грн. (у т.ч. ПДВ 833,33 грн.) за участь на одному об'єкті конкурсу. Плата за участь у конкурсі перера ховується за реквізитами: отримувач Державне підприємство «Адміністра тивногосподарське підприємство», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунко вий рахунок №26002211431 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, у платіжному документі вка зати дату проведення конкурсу. Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети перевізникапретендента можна отримати за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224. Телефони для довідок: (056) 742 8773, 7428323. Документи подаються щоденно з 10.00 до 17.00, крім святкових та вихідних днів. Кінцевий строк прийняття документів 18 жовтня 2012 року до 17.00. Документи, які надійшли до організатора проведення конкурсу після встановленого строку, не роз глядаються. Місце, дата та час початку прове) дення засідання конкурсного комітету Початок проведення конкурсу 08 листопада 2012 року о 10.30 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, каб. № 322.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 18.09.2012

Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

¹ Ð-650/0/3-12

Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³æì³ñüêèõ òà ïðèì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ íå âèõîäÿòü çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè) ó ëèñòîïàä³ 2012 ðîêó Керуючись законами України «Про місцеві державні адмініст рації», «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 03 груд ня 2008 року №1081 «Про затвер дження Порядку проведення кон курсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і допов неннями), наказами Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.04.2007 №285 «Про затвер дження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», за реєстрованого в Міністерстві юс тиції України 14 травня 2007 року за №499/13766 (зі змінами і допов неннями), від 07 травня 2010 року №278 «Про затвердження Поряд ку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту», зареєстрованого в Міністерстві юс тиції України 17 червня 2010 року

за №408/17703 (зі змінами і допов неннями), розпорядженням голо ви облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312 «Про затвердження Умов конкур су на перевезення пасажирів на міжміських та приміських авто бусних маршрутах загального ко ристування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути)», зареєстрованим у Головно му управлінні юстиції у Дніпро петровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769, з метою залучення на конкурсних засадах автомобільних перевізників для роботи на міжміських та при міських автобусних маршрутах за гального користування, які не ви ходять за межі території Дніпро петровської області (внутрішньо обласні маршрути): 1. Провести у листопаді 2012 року конкурс з перевезення паса жирів на міжміських та приміських

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути). 2. Визначити об'єкти конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобус них маршрутах загального користу вання, які не виходять за межі тери торії Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), згідно з додатком. 3. Управлінню транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації забезпечити: 1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з переве зення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не ви ходять за межі території Дніпропет ровської області (внутрішньообласні маршрути), та розміщення його на офіційному вебсайті Дніпропет ровської обласної державної адміні

страції відповідно до розпоряджен ня голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р577/0/312 «Про затвердження Умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобус них маршрутах загального користу вання, які не виходять за межі тери торії Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)», зареєстрованого в Головному уп равлінні юстиції у Дніпропет ровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769; 2) проведення конкурсу згідно з чинним законодавством України. 4. Координацію роботи щодо ви конання цього розпорядження по класти на управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації, контроль на заступника голови облдержадміні страції Темника Г.П. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ


15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 18.09.2012 № Р-650/0/3-12

ÎÁ'ªÊÒÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ)

Продовження на стор.16-17


16 ○

Продовження. Початок на стор.14-15

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364)


17

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

Ïðèì³òêà: íà ì³æì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ðåêîìåíäîâàíà ê³ëüê³ñòü ç³ðî÷îê çà ïàðàìåòðàìè êîìôîðòíîñò³ íå ìåíøå «*» (îäí³º¿ ç³ðêè); ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ñõåìè ðóõó, ³íøèõ îñîáëèâîñòåé çä³éñíåííÿ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ì³ñòèòüñÿ â ïàñïîðòàõ ìàðøðóò³â.

ÂÀÆËÈÂÎ ÇÍÀÒÈ!

Ïåðåðàõóíîê ïåíñ³¿ ç 01.10.2012 ð. ß.Â.ØÀËÎÌÅÍÖÅÂÀ, ÏÅÐØÈÉ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2012 ð.» ç 01.10.2012 ð. ïðîâîäèòüñÿ àâòîìàòèçîâàíî ïåðåðàõóíîê ïåíñ³¿ â çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó - 856,00 ãðí. Мінімальний розмір пенсій, призначених відповідно до ст. 28 Закону України «Про загаль-

нообов’язкове державне пенсійне страхування» визначається виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 856,00 грн. Перерахунок пенсій проводиться шляхом перерахунку мінімальних розмірів пенсій, надбавок, додаткових пенсій, підвищень, компенсаційних виплат та визначення права на щомісячну державну адресну допомогу з урахуванням індексації.

Мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена до 01.10.2011 р., за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу, а мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена або перерахована з урахуванням стажу та заробітку після 01.10.2011 р. за наявності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу, встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце-

здатність, та за кожний рік понад 25 років або 35 років для чоловіків та 20 або 30 років для жінок розмір пенсії збільшується на 1% від розміру пенсії, яка обчислена відповідно до ст. 27, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. Відповідно до змін до ст. 42 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» працюючим пенсіонерам розмір пенсії не перераховується в разі збільшення роз-

міру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо пенсія по втраті годувальника призначена на двох та більше утриманців, і один з яких працює, то розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 28 не перераховується. При цьому, якщо розмір пенсійної виплати для працюючих пенсіонерів з урахуванням перерахованих надбавок, підвищень, додаткових пенсій, компенсацій-

них виплат, сум індексації та індексації за березень 2012 р., цільової грошової допомоги, інших доплат у тому числі доплати до попереднього розміру та без урахування пенсії за особливі заслуги, менше від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається розмір щомісячної адресної допомоги в сумі, що не вистачає до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

ÂÈÑÒÀÂÈËÈ ÍÀ ÀÓÊÖ²ÎÍ Â ²íòåðíåò³ ïðîäàþòü äâîê³ëîãðàìîâèé øìàòî÷îê ̳ñÿöÿ. Íàéá³ëüøèé ç êîëè-íåáóäü ïðåäñòàâëåíèõ íà àóêö³îí³ ôðàãìåíò³â ì³ñÿ÷íîãî ìåòåîðèòà ïðîäàäóòü ó õîä³ îíëàéí-òîðã³â. «Äàð àëü Ãàí³-1058» áóâ âèñòàâëåíèé íà ïðîäàæ àíîí³ìíèì êîëåêö³îíåðîì. Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ëîòà íà òîðãàõ, ÿê³ ïðîéäóòü 14 æîâòíÿ, ñêëàäå 170 òèñ. äîëàð³â. Î÷³êóºòüñÿ, ùî îñòàòî÷íà éîãî âàðò³ñòü ìîæå ñòàíîâèòè áëèçüêî 400 òèñ. äîëàð³â. ○

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364)

Îñåëÿ ìð³¿: ç ÷îãî ïî÷àòè

ØÌÀÒÎ×ÎÊ Ì²ÑßÖß

ÏÎÐÀÄÈ ÁÓÂÀËÎÃÎ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

 óÿâëåíí³ áàãàòüîõ ðåìîíò - öå êàòàñòðîôà (ÿêùî íå âñåñâ³òíüîãî ìàñøòàáó, òî ñ³ìåéíîãî). Êóïè ñì³òòÿ, ïèë, ãàì³ð, áåçêîíå÷í³ ïîõîäè ó áóä³âåëüí³ ìàãàçèíè, ñâàðêè ç ðîáî÷èìè òà ðîäè÷àìè, ïðîáëåìè ç ñóñ³äàìè ³, çâè÷àéíî æ, ³ç ãðîøèìà. Ðàíî ÷è ï³çíî êîæåí ç íàñ ñòèêàºòüñÿ ³ç öèì ïèòàííÿì. ßê ñïðîåêòóâàòè, ðîçðàõóâàòè òà âò³ëèòè â æèòòÿ îíîâëåííÿ ïîìåøêàííÿ, ùîá óíèêíóòè íàéïîïóëÿðí³øèõ ïîìèëîê - ï³äêàæóòü «Â³ñò³»

ÄÈÇÀÉÍ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÓÇÃÎÄÜÒÅ Ç Ð²ÄÍÈÌÈ

ÌÎÆÓÒÜ ÏÐÎÄÀÒÈ

ÏÀËÀÖ Ç ÌÎËÎÒÊÀ Çàäëÿ âèõîäó ç åêîíîì³÷íî¿ êðèçè âëàäà Ãðåö³¿ ïëàíóº ïðîäàòè êîðîë³âñüêèé ïàëàö Òàòîé. Ðåçèäåíö³þ ï’ÿòè ìîíàðõ³â ïðîïîíóþòü ïðèäáàòè çà 150 ìëí. ºâðî ðàçîì ³ç ñàäîì ³ óã³ääÿìè äëÿ ïîëþâàííÿ. Òåðèòîð³ÿ ìàºòêó ñêëàäຠ42 êâ. êì. Ñòàí ñïîðóä äîñèòü çàíåäáàíèé, ñòàö³îíàðíà îõîðîíà â³äñóòíÿ. Õî÷à îô³ö³éíî âõ³ä íà òåðèòîð³þ ³ñòîðè÷íî¿ ðåçèäåíö³¿ çàáîðîíåíî, ìàºòêîì â³ëüíî áëóêàþòü òóðèñòè. Ðàí³øå Ãðåö³ÿ âæå îãîëîøóâàëà ðîçïðîäàæ îñòðîâ³â òà ìîðñüêèõ ïîðò³â. Îäíàê ÷åðåç ÷èñëåíí³ ïðîòåñòè äîñ³ íå ïðîäàëà æîäíîãî.

КАПІТАЛЬНИЙ ЧИ КОСМЕТИЧНИЙ? Ремонт своїми руками - заняття досить клопітне. Коли стає зрозуміло, скільки купюр, зароблених чесною працею, піде на цей благий, але зовсім непростий задум, у багатьох волосся стає дибки. Але діватись нікуди - і починається перебирання різних варіантів. Може переклеїти шпалери та купити нові фіранки? А може відкласти ремонт ще на кілька років?! Але, подивившись на благенькі меблі, розумієте: квартира задихається, і їй неодмінно потрібен ковток свіжого повітря. У якому ж напрямку рухатися, щоб прекрасна мрія не перетворилась на катастрофу? Спершу визначтеся, який ремонт потрібен вашому помешканню: капітальний чи косметич-

електрики та водопостачання, то для уникнення непередбачуваних ситуацій під час та після ремонту краще звертатися до спеціалістів. Але перед тим, як братися за перфоратор і ламати стіни, подумайте, як виглядатиме оновлена оселя. Немає нічого гіршого, ніж «сім п’ятниць на тижні».

квартира має подобатися вам, бути затишною, практичною і сучасною. Якщо ваш кошторис не передбачає витрат на дизайнера, то можна спробувати в цій ролі себе і втілити найсміливіші та найяскравіші фантазії. Але не забудьте залучити до створення квартири мрії і ваших рідних та передчасно обговорити з ними всі деталі: від кольо-

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÂÑÅ ÐÎÇÐÀÕÓÂÀÒÈ ÄÎÏÎÌÎÆÅ ÊÎØÒÎÐÈÑ

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие.

ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

ний. Якщо з другим ПІДКАЖЕ можна впоратися са- РІДНЯ мотужки, то до першоСпеціальні книги, го варто поставитись журнали та інформасерйозніше і в разі неція з Інтернету заповобхідності звернутись нять пробіли та доподо професіоналів. можуть розібратися у будівельних матеріа«СЛАБКІ» лах і технологіях. ЛАНКИ Якщо більша час- Щодо стилів помештина ремонту ляже на кання - не варто спиваші плечі, перш за ратися лише на все визначте «слабкі» модні рішення та тенланки помешкання. денції. Головне Огляньте та оцініть стан електропроводки, системи водопостачання, розміщення розеток, освітлення. Щодо заміни вікон,

вас немає, можна взяти готівковий кредит або позичити гроші у рідних. Адже без чималого початкового капіталу ремонт може тривати роками. Складіть список матеріалів: базових, оздоблювальних та декоративних. Базові - грунтовку, шпаклівку, цемент, пісок, профілі, гіпсокартон, цеглу, сітку, клей - краще купувати у фірм із хорошою репутацією (про це можна взнати у всесвітній мережі або через рідних), а за бажанням - в одному магазині (так можна отримати знижку). Не економте на цих матеріалах, адже від них залежить «фундамент» житла. На шпалери, фарбу, покриття для підлоги також не скупіться. Якісні та привабливі вони служитимуть вдвічі довше та окуплять ваші витрати.

ПОЧАТИ ЗВЕРХУ

ру шпалер до дизайну дверних ручок.

БЕЗ ЕКОНОМІЇ НА МАТЕРІАЛАХ Тепер про матеріальний бік питання. Якщо заощаджень у

ÐÎÇÅÒÊÈ É Â²ÊÍÀ ÄβÐÒÅ ÏÐÎÔÅѲÎÍÀËÀÌ

Склавши кошторис, замірте стіни, віконні та дверні прорізи, висоту стелі тощо. На даному етапі часто потрібна консультація професіонала. Після цього вже складається графік ремонтних робіт. У ньому необхідно врахувати послідовність їх виконання, тобто що робитиметься у першу чергу, в другу тощо. Звісно, спочатку йдуть підготовчі, найнеприємніші роботи:

ÏÅÐŲÐÒÅ ÔÀÕÎÂÈÉ Ð²ÂÅÍÜ Ï²ÄÐßÄ×ÈÊÀ зняття старих шпалер, підлоги, плінтусів, сантехніки. На цьому етапі необхідно оглянути проводку, визначитися з розетками, вирівняти поверхні. Всі роботи починаються зверху донизу (зі стелі до підлоги).

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ТЕРМІНІВ Починаючи ремонт самостійно або доручаючи його підрядчикові, ви повинні мати можливість впливати як на сам процес, так і на його фінансовий стан. Якщо ремонт проводите власноруч - не втрачайте самоорганізованість, інакше ризикуєте розтягти його на роки. Якщо - підрядчик, тоді обов’язково взнайте його фаховий рівень: відгуки, сертифікати, вміння володіти інструментами. Важливим є й офіційна відповідальність підрядчика за свої роботи - договір, акти виконаних робіт, що слугуватиме гарантом спокою. P.S. Не бійтеся ризикувати й шукати свій унікальний стиль. Повірте: ремонт мрії - це реальність, головне знайти правильний підхід. Вдалого та легкого вам оновлення оселі!


ДИВОДИВА 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.09.2012 ð. ¹ 75 (1364) ○

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÁÀÑÑÅÉÍÛ

Ïîïëàâàòü ñ àêóëàìè èëè îêóíóòüñÿ â ëàãóíó ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

 ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðå íå ïîñëåäíåå ìåñòî çàíèìàþò áàññåéíû. Äëÿ îòåëÿ - ýòî íåîòúåìëåìàÿ è, ïîæàëóé, ñàìàÿ âàæíàÿ ÷àñòü èíôðàñòðóêòóðû. Íî íåêîòîðûå ñîçäàþò íà ñâîåé òåððèòîðèè íå ïðîñòî áàññåéíû, à ïîðàæàþùèå âîîáðàæåíèå ãîñòåé êóïàëüíè, ãäå ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â îäíî÷àñüå è ìèëëèîíåðîì, è äðåâíèì ôàðàîíîì

Вряд ли вы откажетесь от возможности поплавать в бассейне, расположенном на десятом этаже здания и буквально свисающим с крыши? Да еще, когда передняя стенка купальни целиком изготовлена из особо прочного стекла. Так что посетители могут насладиться великолепным видом Далласа буквально из-под воды… Но чтобы проникнуть в бассейн «Джоуль», придется поселиться в одноименном пятизвездочном спа-отеле. Прежде чем спешить покупать модные плавки и купальник, сперва внимательнее загляните в свой кошелек.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÊÓÏÀËÜÍß Â ÂÈÄÅ ÑÎÁÎÐÀ ¯ Ãëàâíûé áàññåéí âîäîëå÷åáíèöû Ãåëëåðò â Áóäàïåøòå âûãëÿäèò êàê êàôåäðàëüíûé ñîáîð: ïëûâåøü è áóäòî ñëûøèòñÿ ìîëèòâà ìîíàõîâ. Êóïàëüíÿ ïîñòðîåíà â ñòèëå ñåöåññèîí åùå â 1918 ã. Èíòåðüåð - â òóðåöêîì ñòèëå ñ èñïîëüçîâàíèåì êåðàìèêè. Õîëë óêðàøåí êðàñèâûìè ñêóëüïòóðàìè, ìðàìîðíûìè êîëîííàìè è âèòðàæàìè. Âåñü êîìïëåêñ âîäîëå÷åáíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ 13 áàññåéíîâ, íî ñ ãëàâíîé, «Êàôåäðàëüíîé», êóïàëüíåé, âîäà â êîòîðóþ ïîäàåòñÿ èç òåðìàëüíûõ èñòî÷íèêîâ êîíå÷íî æå, íå ñðàâíèòñÿ íè îäèí èç íèõ.

ПОБЫТЬ ФАРАОНОМ НАД КРАЕМ ДАЛЛАСА­

­

Этот бассейн - самый огромный в мире. Поэтому неудивительно, что он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Купальня чилийского отеля San Alfonso del Mar, расположенного в 90 км от Сантьяго, представляет собой огромную искусственную лагуну протяженностью свыше 1 км и глубиной до 35 метров. Общая площадь - более 8 гектаров - примерно 6000 обычных бассейнов, вместе взятых. Эту территорию заполняют 250 млн. литров чистейшей кристально-голубой воды температурой 26°С. Здания соседнего гостиничного комплекса спроектированы в форме пирамид, так что у посетителя складывается впечатление, будто он фараон, плавающий по Долине Гизы.

ÍÛÐÍÓÒÜ Â ÂÓËÊÀÍ ¯ Æåëàåòå íûðíóòü â êðàòåð ïîòóõøåãî âóëêàíà? Ïîæàëóéñòà!  ÑØÀ, â ìåñòå÷êå Ìèäâåé, øòàò Þòà, âàñ æäåò óíèêàëüíûé áàññåéí, ïîñòðîåííûé âíóòðè êðàòåðà ïîòóõøåãî âóëêàíà. Äëÿ òåõ, êòî ëþáèò «ïîïàðèòüñÿ», - íè÷åãî ëó÷øå è íå ïðèäóìàåøü. Çà ñ÷åò áëèçîñòè ê òåðìàëüíûì èñòî÷íèêàì åñòåñòâåííàÿ òåìïåðàòóðà âîäû áàññåéíà äåðæèòñÿ íà îòìåòêå 35 îÑ. Êñòàòè, ïîäîáíîå êóïàíüå ïðèäåòñÿ ïî äóøå ëþáèòåëÿì ðîìàíòèêè, âåäü ýòî íàñòîÿùåå ïóòåøåñòâèå «ê öåíòðó Çåìëè»: âîäà - íåáåñíîãî ãîëóáîãî öâåòà, à ïåùåðà, â êîòîðîé ðàñïîëîæèëñÿ áàññåéí, - ôàíòàñòè÷åñêè êðàñèâà.

­

ÑÒÀÐÀß ÁÀÐÆÀ «ÏËÛÂÅÒ» ÏÎ ÐÅÊÅ КОРАБЛЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В САУНУ

­

Побывать в Берлине и не искупаться в Badeschiff - значит потратить время зря. На этом плавучем корабле можно сразу почувствовать себя настоящим немцем. Дословно Badeschiff переводится как «корабль для купания». На самом же деле это старая баржа, превращенная в бассейн, который, в свою очередь, «плавает» и по главной реке города - Шпрее. В хорошую погоду - это открытый бассейн с пляжем, баром и выступлениями ди-джеев, в плохую накрытый теном корабль, который преобразовывается в плавучую сауну.

­ В ГОСТИ К НЕПТУНУ ­ Для Индианы Джонса этот бассейн в Калифорнийском замке Херст стал бы настоящим откровением, ведь создан он в стиле древнегреческих и римских строений, украшен подлинными скульптурами итальянского Возрождения и древнеегипетскими артефактами. Стоит здесь и грозная 3000-летняя статуя древней египетской богини Сехмет. Так что купаться в подобном окружении - одна радость. Только для погружения в воды данного бассейна придется заработать хотя бы первый миллион. Обычным туристам не разрешают поплавать в водоеме, ведь здесь нырял сам Уильям Рэндольф Херст, знаменитый медиамагнат начала XX века.

ÄËß ÏÎÃÐÓÆÅÍÈß ÍÓÆÅÍ ÌÈËËÈÎÍ

ÂÏÅÐÅÄ Ê ÀÊÓËÀÌ ¯  Îòåëå Golden Nugget â Ëàñ-Âåãàñå åñòü áàññåéí, â êîòîðîì ìîæíî ïîïëàâàòü âìåñòå ñ ïÿòüþ âèäàìè àêóë, à òàêæå ñêàòàìè. Íå âîëíóéòåñü - çóáàñòûõ ñîçäàíèé íàäåæíî îãðàæäàåò òîëñòàÿ ñòåêëÿííàÿ òðóáà, ïî êîòîðîé êóïàþùèåñÿ ì÷àò ïðÿìî âíóòðü îêåàíàðèóìà. Âïðî÷åì, îòåëü èíòåðåñåí è äðóãèìè ðàçâëå÷åíèÿìè - òðåõýòàæíûìè ãîðêàìè, óñòðàøàþùèìè âîäîïàäàìè è íåáîëüøèì «êóñî÷êîì» îáû÷íîãî áàññåéíà. Òîëüêî îí ìåíüøå âñåãî ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ïîñåòèòåëåé. Äà è ïîíÿòíî ïî÷åìó…


ВІВТОРОК, 25 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ № 75 (1364)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Íàéãîëîâí³øå - æàãà äî ðîáîòè ²ÐÈÍÀ ÏÀÂËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÍÎÂÈÍÊÈ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÊÎÍÖÅÐÒÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ «Îòêðûòèå ñåçîíà óêðàèíñêîé òðóïïû Ò. Ï. Êîëåñíè÷åíêî ñîñòîèòñÿ 25 ñåíòÿáðÿ. Òðóïïà îáíîâëÿåòñÿ, ïîïîëíÿåòñÿ ïðèãëàøåíèåì íîâûõ àðòèñòîâ, óâåëè÷èâàþòñÿ õîð è îðêåñòð. Óñèëåííî ãîòîâèòñÿ ðÿä íîâèíîê, ñðåäè êîòîðûõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, «Êàçêà ñòàðîãî ìëèíà» è «Âñåñâ³òí³é êàò». Îáå ýòè ïüåñû ñ ãðîìàäíûì óñïåõîì òîëüêî ÷òî ïðîøëè â Õàðüêîâå. Ñâîå åæåãîäíîå òóðíå ïî Ðîññèè õóäîæåñòâåííàÿ êàïåëëà Çàâàäñêîãî íà÷èíàåò Åêàòåðèíîñëàâîì. 24 ñåíòÿáðÿ â Çèìíåì òåàòðå* ñîñòîèòñÿ êîíöåðò êàïåëëû. Ïðîãðàììà êîíöåðòà ñîñòàâëåíà î÷åíü èíòåðåñíî.  ÷èñëå ìíîãèõ íîìåðîâ îñîáîå âíèìàíèå ïðèâëåêàþò ïðîèçâåäåíèÿ ×àéêîâñêîãî, Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, Ðàõìàíèíîâà, Ãðå÷àíèíîâà è äðóãèõ. Íåñîìíåííî, ÷òî â ýòîò ïðèåçä ê íàì êàïåëëó îæèäàåò òàêîé æå óñïåõ, êàê è â ïðåæíèå ïðèåçäû åå â Åêàòåðèíîñëàâ. Ïðîäàæà áèëåòîâ íà êîíöåðò èäåò î÷åíü áîéêî», - ñîîáùèëà åêàòåðèíîñëàâöàì ãàçåòà «Ïðèäíåïðîâñêèé êðàé» 19 ñåíòÿáðÿ 1915 ãîäà. *Íà ìåñòå Çèìíåãî òåàòðà íûíå ðàñïîëîæåí òåàòð èì. Ãîðüêîãî.

Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

УСЕ ПРИХОДИТЬ З ДОСВІДОМ - Пане Миколо, розкажіть про процес «вичакловування» виробів з деревини. - Насамперед слід обов’язково намалювати ескіз запланованого виробу, зробити певні розрахунки. А найголовніше, звісно, щоб була жага до роботи. - Тож, якщо Ви досягли такого рівня довершеності в роботі з деревиною, то у Вас, певно, є неабиякий хист до малярства? - Освіту художникаоформлювача я здобув у 1983 році в Криворізькій вечірній художній школі. Навчаючись там, досягнув хороших успіхів, одразу «перестрибнув» із початкового класу до другого. З усієї паралелі художників, а це сорок два учні, посилали на конкурс лише мене й ще одного хлопця. - Як починали свою освітянську діяльність? - Працювати у Міжшкільному навчально-виробничому об’єднанні (на той час Навчально-виробничий комбінат - Прим.

«ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÀ Ç ÕÓÄÎÆÍÜί ÎÁÐÎÁÊÈ ÄÅÐÅÂÈÍÈ Ó ÌÅÍÅ ÍÅ ÁÓËλ

ÞÌÎÐ Ìóæ÷èíà ïðèõîäèò ê áàíêîâñêîìó óïðàâëÿþùåìó è ãîâîðèò: - ß õî÷ó íà÷àòü ìàëûé áèçíåñ. ×òî ìíå äåëàòü? - Î÷åíü ïðîñòî, - îòâå÷àåò

Ó ìàéñòåðí³ Ìèêîëè Ïàâëþøêà ïàõíå äåðåâèíîþ, íàãðàâຠñâîþ ìîíîòîííó ìóçèêó âåðñòàò. Óæå áëèçüêî äâàäöÿòè ðîê³â ÷îëîâ³ê ïðàöþº â Êðèâîð³çüêîìó ì³æøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îìó îá’ºäíàíí³, äå ä³ëèòüñÿ ñâî¿ì óì³ííÿì ³ç ï³äðîñòàþ÷èì ïîêîë³ííÿì «âè÷àêëîâóâàòè» ç äåðåâà

«ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ ÂÈвÇÜÁÈËÈ Ç Â²ËÜÕÈ ÏÐÅÑÒÎË ÄËß ÖÅÐÊÂÈ» ред. ) розпочав у 1990 році, обійнявши посаду художника-дизайнера. Трохи згодом став завідувачем майстерні з художньої обробки деревини, а вже в 1996-му - майстром виробничого навчання. Загалом, уміння спритно працювати з деревиною набувається з досвідом і найбільше до снаги тому, хто здатний до малярства…

ВІДЛУННЯ З ДИТИНСТВА - За який проміжок часу Ваші учні здатні вирізьбити виріб? - За півроку можуть зробити підсвічник на будь-який смак: у вигляді великих і маленьких звивин з дерев’яних кульок, з рясним візерунком у стилі ХVII століття тощо. До речі, вирізьблювати підсвічники учням найбільше до вподоби і, до речі, найлегше.

- А хто Вас цього навчив? - Наставника з художньої обробки деревини у мене не було. Навчився самотужки. Це відлуння з радянського дитинства, в якому не було гарних іграшок. Тому ми намагалися майструвати їх власноруч. До речі, мій перший виріб з дерева - також підсвічник.

ВДЯЧНІ УЧНІ - Пане Миколо, а яка Ваша остання робота? - Нещодавно я та мої підмайстри доброчинно вирізьбили з вільхи престол для церкви. - Чому саме з вільхи? - Бо вона має гарний природний колір і легко піддається обробці. По щирості, працював над цим виробом від рання й до смеркання, волів зробити його якнайшвидше. Робота видалась складною ще й тому, що вимагала

пильнування релігійної символіки: правильного розташування прикрас у вигляді грон винограду, хреста. - Учні натхненно допомагали? - Аякже! Упродовж тривалої роботи над виробом з радістю допомагали своєму наставникові, плекаючи духовне, світле, вічне. - Недарма кажуть, що справжній учитель надихає… Серед Ваших учнів є такі, які досягли неабияких успіхів? - Так. От, приміром, Сашко Добрик став відомим ювеліром. Здавалося б, що спільного між обробкою деревини та ювелірною справою? Відповідь проста: вміння працювати руками, відчувати сировину, розвивати образне уявлення. Олександр запевняє, що свою дитину віддасть у науку тільки до мене (посміхається).

áàíêèð. - Êóïèòå áîëüøîé è ïîäîæäèòå. ☺ ☺ ☺ - À ïî÷åìó âàø ïåñ ïîñòîÿííî áåæèò â óãîë, êîãäà ñëûøèò çâîíîê? - Òàê îí æå áîêñåð.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 25.09 Ср 26.09 Чт 27.09

+20 +23 0С +15 +16 0С +18 +26 0С +15 +19 0С +16 +23 0С +15 +18 0С

схід. 23 м/с півд.захід. 34 м/с півд.схід. 2 м/с

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ «КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 24.09.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1254375

вести приднепровья  

вести приднепровья