Page 1

ÍÀ «ÏÐÀÂÄÅ» ÎÒÊÐÛËÈ ÏÅÐÅÕÎÄ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÏÎÄ ÍÎÃÀÌÈ ÀÔÀÍÀÑÈÉ

8

ÏÎÂÅÐÍÅÍÍß «ÇÀÏÎÐÎÇÜÊÎ «ÇÀÏÎÐÎÇÜÊί¯ CI×I»

2

ÌIÑÒÎ ÇÂÈÒßÃÈ ÒÀ ÏÐÀÖI

6

15

ÄÅÒÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ ÂÇÐÎÑËÛÕ Íèêòî èç íàñ, áóäó÷è ðåáåíêîì, íàâåðíîå, íå ìå÷òàë ñèäåòü â ïûëüíîì îôèñå, ñòîÿòü çà êàññîé èëè âûñëóøèâàòü êðèòèêó çàêàç÷èêà. Ïðåêðàñíîå äàëåêî ïðåäñòàâëÿëîñü äðóãèì. Êòî-òî âèäåë ñåáÿ íà ñöåíå, êòî-òî ìûñëåííî ïîêîðÿë êîñìè÷åñêèå ïðîñòîðû. Î äåòñêèõ ìå÷òàõ ñâîèõ âçðîñëûõ ïîëüçîâàòåëåé ñïðàøèâàë ñàéò hh.ua.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№73 (1362) Вівторок, 18 вересня 2012 р.

9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ØÀÍÑ

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²ß ÇÀ ÌÀÉÁÓÒͪ  óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè ñâ³é ³ñòîðè÷íèé øàíñ îòðèìóþòü ò³ëüêè ò³ êðà¿íè, ÿê³ ïðîâîäÿòü ðåôîðìè òà ìîá³ë³çóþòü âíóòð³øí³ ðåñóðñè. Ïðî öå Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñêàçàâ ó ñâîºìó âèñòóï³ íà 9-é ßëòèíñüê³é ùîð³÷í³é çóñòð³÷³. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ñàìå òàê³ äåðæàâè ñüîãîäí³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âçÿòè ó÷àñòü ó ãëîáàëüíèõ ïåðåãîíàõ çà ë³äåðñòâî ³ âèéòè íà ïåðåäîâ³ ïîçèö³¿ ó íîâîìó ïîñòêðèçîâîìó ñâ³ò³. «Óêðà¿íà ìຠíàì³ð òà ðåàëüíèé øàíñ äîëó÷èòèñü äî ö³º¿ êîíêóðåíö³¿ çà ìàéáóòíº», - íàãîëîñèâ ³êòîð ßíóêîâè÷. ○

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ Â²ÇÈÒ

ÑÒÐÀÒÅò×ÍÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Þðèé Öàðóê: «Ñòàäèîí âäîõíóë â ìåíÿ ñèëó»

5

Ñïîðòñìåíû, ïðåäñòàâëÿþùèå Äíåïðîïåòðîâùèíó íà XIV ëåòíèõ Ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ, âåðíóëèñü íà ðîäèíó ñ 13 ìåäàëÿìè. Èç òðåõ íàãðàä âûñøåé ïðîáû äâå çàâîåâàë ñïðèíòåð Þðèé Öàðóê. Ïî÷åìó îí, à íå êòî-ëèáî äðóãîé âçÿë «çîëîòî» â ýòîì âèäå ñîðåâíîâàíèé è ÷òî çíà÷èò äëÿ íåãî ñïîðò - ýòè è äðóãèå âîïðîñû êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé» çàäàëà ÷åìïèîíó Ëîíäîíñêîé ïàðàëèìïèàäû.

ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ËÞÁÂÈ

ÑÒÎà ÑÅÍÀ È ÌÀÍÅÊÅÍ Â ÑÂÀÄÅÁÍÎÌ ÏËÀÒÜÅ ïîäàðèòü åãî ñâîåé äåâóøêå. Ýòî ïðîèçîøëî â ñåëå Êàêèõ òîëüêî ïîñòóïêîâ íå Ñëàäêîâî. Êîãäà ìóæ÷èíó ñîâåðøàþò âëþáëåííûå, çàäåðæàëè, îí ðàññêàçàë, ÷òîáû ïðèçíàòüñÿ â ñâîèõ ÷òî ïîññîðèëñÿ ñ ëþáèìîé è ÷óâñòâàõ. Íåêîòîðûå èç íèõ ãîòîâ áûë ñäåëàòü ÷òî ïîðàæàþò ñâîåé îðèãèóãîäíî, ëèøü áû îíà åãî íàëüíîñòüþ, à ïîðîé è ïðîñòèëà. Ãëóáîêîé íî÷üþ ìàñøòàáíîñòüþ… Êàê, îí âûåõàë íà ìàøèíå íà íàïðèìåð, ñëó÷àé, ïðîèçî- ëóãà, ðàñïîëîæåííûå â 30 øåäøèé íà ïðîøëîé íåäåëå êèëîìåòðàõ îò Ñëàäêîâî, è â Òþìåíñêîé îáëàñòè. Òàì ïîãðóçèë íà ïðèöåï ñåíî, ðîññèÿíèí ïîõèòèë 15 ëåæàâøåå òàì. Ïîòîì öåíòíåðîâ ñåíà, ÷òîáû ïûëêèé âëþáëåííûé îòâåç ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

åãî ê äîìó ñâîåé äåâóøêè. Îí íàäåÿëñÿ, ÷òî, óâèäåâ ïîäàðîê, äàìà ñåðäöà åãî ïðîñòèò. Ê ñîæàëåíèþ, ïîäðóãà ïîñòóïîê íå îöåíèëà, à ïîõèòèòåëÿ ñåíà çàäåðæàëà ìèëèöèÿ. Íàïîìíèì, ÷òî ïîõîæàÿ èñòîðèÿ ñëó÷èëàñü è â Óêðàèíå - â Ïîëòàâñêîé îáëàñòè. Òàì ìîëîäîé ÷åëîâåê òîæå ïîññîðèëñÿ ñ ëþáèìîé äåâóøêîé. Íî, â îòëè÷èå îò ñâîåãî ðîññèéñêî-

ãî «êîëëåãè», îí ïðèäóìàë ïîäàðîê ïîîðèãèíàëüíåå. Ïàðåíü êàìíåì ðàçáèë âèòðèíó ñâàäåáíîãî ñàëîíà è óêðàë ìàíåêåí, îäåòûé â êðàñèâîå ñâàäåáíîå ïëàòüå. Òàêèì îáðàçîì îí õîòåë ïðèçíàòüñÿ â ëþáâè ñâîåé ïîäðóãå. Íî è óêðàèíöà ïîñòèãëà íåóäà÷à - åãî çàäåðæàëè. Ìóæ÷èíà ñîæàëååò î ñîäåÿííîì è èçâèíÿåòñÿ ïåðåä âëàäåëüöàìè ñàëîíà çà ðàçáèòîå ñòåêëî.

16 Ôàêò, íî ýêñêëþçèâíî. Ôîòîãðàô, êîòîðûé óìååò ëåòàòü

Íà çàïðîøåííÿ Ãëàâè äåðæàâè ³êòîðà ßíóêîâè÷à 20-21 âåðåñíÿ Óêðà¿íó ³ç äåðæàâíèì â³çèòîì â³äâ³äຠÏðåçèäåíò Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà Áðîí³ñëàâ Êîìîðîâñüêèé. Ãëàâè äâîõ äåðæàâ â³çüìóòü ó÷àñòü ó ðîáîò³ Õ² Åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó «Óêðà¿íà - Ïîëüùà», à òàêîæ ó öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ Ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³ æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é íà òåðèòî𳿠Íàö³îíàëüíîêóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà «Áèê³âíÿíñüê³ ìîãèëè». Îêð³ì òîãî, ñòîðîíè îáãîâîðÿòü øëÿõè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñòðàòåã³÷íîãî ïàðòíåðñòâà òà ºâðîïåéñüêó ³íòåãðàö³þ Óêðà¿íè. ○

ÏÐÎÅÊÒ ÁÞÄÆÅÒÓ

ÏÎÂÅÐÍÓËÈ ÍÀ ÄÎÎÏÐÀÖÞÂÀÍÍß Âåðõîâíà Ðàäà â ñóáîòó ïîâåðíóëà íà äîîïðàöþâàííÿ Êàáì³íó ïðîåêò äåðæáþäæåòó íà 2013 ð³ê. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ñï³êåð ïàðëàìåíòó Âîëîäèìèð Ëèòâèí. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîåêò áóâ ðîçãëÿíóòèé íà çàñ³äàíí³ áþäæåòíîãî êîì³òåòó ÂÐ. ßê, çîêðåìà, çàçíà÷èâ Ëèòâèí, óðÿä ïðè ôîðìóâàíí³ ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà êðà¿íè ìຠâçÿòè äî óâàãè òå, ùî â áþäæåò³ ñë³ä âðàõóâàòè ïðîïîçèö³¿ Ïðåçèäåíòà, âèêëàäåí³ â ùîð³÷íîìó Ïîñëàíí³ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. ○

ÑÏÅÖ²ÀËÜͲ ÇÀÍßÒÒß

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÄËß ÍÎÒÀвÓÑ²Â Ó ëèñòîïàä³-ãðóäí³ âñ³ äåðæàâí³ é ïðèâàòí³ íîòàð³óñè ïðîéäóòü ñïåö³àëüí³ òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ̳í'þñòó. Íàâ÷àòèìóòüñÿ âîíè ó â³ëüíèé â³ä ïðèéîìó ãðîìàäÿí ÷àñ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî íà íîòàð³óñ³â ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî. Íàâ÷àííÿ òàêîæ ïðîéäóòü ¿õí³ ïîì³÷íèêè òà êîíñóëüòàíòè äåðæàâíèõ íîòàð³àëüíèõ êîíòîð.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÄÅÍÜÃÈ ÄËß ÎÙÀÄÁÀÍÊÀ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÂÊËÀÄΠÌèíôèí âûäåëèë Îùàäáàíêó èç ãîñáþäæåòà 3,8 ìëðä. ãðí. íà âûïëàòû âêëàä÷èêàì áûâøåãî Ñáåðáàíêà ÑÑÑÐ. Ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà íàïðàâÿò íà âûïëàòû ëèöàì, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà áûëè âíåñåíû â ñèñòåìó ðååñòðà è êîòîðûå íå ïîëó÷èëè êîìïåíñàöèþ â 2008 ãîäó. Äåíüãè áóäóò âûïëà÷èâàòü â ïðåäåëàõ îñòàòêà ïðîèíäåêñèðîâàííîãî âêëàäà, íî íå áîëåå 1 òûñ. ãðí. íà îäíîãî ÷åëîâåêà, à íàñëåäíèêàì âêëàä÷èêîâ â îáúåìå 500 ãðí.

ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ

ÏÈÒÎÌÍÈÊ Â ÊÐÛÌÓ Âáëèçè ñåëà Ëó÷èñòîå â ðàéîíå Àëóøòû â Êðûìó îòêðûëè îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ íà ïîëóîñòðîâå ïèòîìíèêîâ äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ. Ñîçäàíèå ïåðâîé ëèíèè âîëüåðà (90 ãà) îáîøëîñü â 700 òûñ. ãðí., ñî âðåìåíåì òåððèòîðèþ óâåëè÷àò äî 240 ãà. Ïî ñëîâàì ãëàâû ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà ëåñíûõ ðåñóðñîâ Óêðàèíû Âèêòîðà Ñèâöà, â ýòîì ãîäó àíàëîãè÷íûå âîëüåðû ïëàíèðóþò îáóñòðîèòü â øåñòè îáëàñòÿõ ñòðàíû. Åæåãîäíî æå â äèêóþ ïðèðîäó áóäóò îòïóñêàòü äî 300 îñîáåé æèâîòíûõ. ○

ÑÈÍÎÏÒÈÊÈ ÎÁÅÙÀÞÒ

ÒÅÏËÎ ÇÀÄÅÐÆÈÒÑß Ïî ïðîãíîçàì Ãèäðîìåòöåíòðà, ïîãîäà â Óêðàèíå â áëèæàéøèå íåñêîëüêî äíåé áóäåò ïî-ëåòíåìó òåïëî. Äîæäåé ïî âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû íå îæèäàåòñÿ äî ñðåäû, à âîçäóõ â öåíòðàëüíûõ ÷àñòÿõ Óêðàèíû áóäåò ïðîãðåâàòüñÿ äî +8 - +13° íî÷üþ è äî +25° äíåì. ×óòü ïðîõëàäíåå ñòàíåò ê ÷åòâåðãó, à îùóòèìîå ïîõîëîäàíèå íà÷íåòñÿ ñ ïÿòíèöû. ○

ÑÎÖÎÏÐÎÑ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ

ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÅÂÐÎ Ñîãëàñíî ñîöîïðîñó, ïðîâåäåííîìó ñ íåìåöêèì ìåäèàêîíöåðíîì Bertelsmann, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íåìöåâ ñ÷èòàåò, ÷òî åñëè áû â ñòðàíå íå ïîëüçîâàëèñü âàëþòîé åâðî, òî èõ ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå áûëî áû ëó÷øå. Òàêîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàþòñÿ 65% îïðîøåííûõ. Åùå 49% âûñêàçàëè ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî æèëè áû ëó÷øå, åñëè áû íå ñóùåñòâîâàëî Åâðîñîþçà.

15 ÷åðâíÿ Äí³ïðîäçåðæèíñüê â³äñâÿòêóâàâ 262-é äåíü íàðîäæåííÿ. Ïðèâ³òàòè ãîðîäÿí ïðè¿õàâ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë. Ãóáåðíàòîð âçÿâ ó÷àñòü ó ñâÿòêîâîìó ìîëåáí³ òà â³äêðèòò³ óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ, à òàêîæ ïåðøèì ïðî¿õàâñÿ ïî îíîâëåíîìó ïðîñïåêòó Þâ³ëåéíîìó ДОРОГА ДО ХРАМУ Урочистості до Дня міста розпочалися у Свято-Миколаївському соборі. Тут відбувся святковий молебень на славу міста та його мешканців. У літургії взяли участь губернатор Олександр Вілкул, мер Дніпродзержинська Станіслав Сафронов, посадовці, мешканці міста. По звершенні молебню хресним ходом присутні пройшли до будинку управління Дніпродзержинської єпархії УПЦ та взяли участь у його освяченні й відкритті. Управління розташувалось поряд із Свято-Миколаївським собором у будинку XIX століття, що недавно комплексно реконструйовано. Його поява -

ÑÂßÒÊβ ÇÀÕÎÄÈ ÐÎÇÏÎ×ÀËÈÑß ÌÎËÅÁÍÅÌ

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362)

ÑÂßÒÊβ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ²

̳ñòî çâèòÿãè òà ïðàö³ НАГОРОДИЛИ КРАЩИХ

перший етап будівництва Дніпродзержинського духовнопросвітницького комплексу, роботи над яким остаточно завершаться за три роки. У його рамках передбачається створення Соборної площі «Голгофа», із хрестом та скульптурою Христа Спасителя, яка разом з постаментом буде заввишки 12 м. Завершальним етапом стануть будівництво та реконструкція Духовного центру з недільною школою. Спорудження комплексу відбувається за підтримки губернатора Олександра Вілкула та за допомогою меценатів і пожертв прихожан. Під час урочистостей з нагоди відкриття єпархіального управління єпископ Дніпродзержинський і Царичанський Володимир від імені предстоятеля УПЦ, митрополита Київського і всієї України Блаженнішого Володимира, вручив губернатору Орден Святого Андрія Первозванного.

ÄÎ ÂÈÇÍÀ×Íί ÄÀÒÈ ²Ç ÄÎÑßÃÍÅÍÍßÌÈ ÒÀ ÓÑϲÕÀÌÈ

Олександр Вілкул та Станіслав Сафронов у цей день взяли участь в урочистостях з нагоди Дня міста, що пройшли в Дніпродзержинському академічному музично-драматичному театрі ім. Лесі Українки. Під час торжеств губернатор нагородив видатних жителів міста державними та обласними відзнаками. Звертаючись до присутніх, Олександр Вілкул з гордістю зазначив: «Дніпродзержинськ потужне місто-працівник, яке примножує

ПРОСПЕКТ МАЙБУТНЬОГО День народження Дніпродзержинська означився ще однією важливою подією відкриттям реконструйованого проспекту Ювілейного. Ця ключова транспортна артерія міста після капітального ремонту отримала сучасний вигляд. Тут облаштували нове асфальтобетонне покриття, встановили новий бордюрний камінь, провели роботи з озеленення та облаштування тротуарів. Святковий вигляд Ювілейного додав настрою городянам, які дружно, разом з дітьми прийшли на його відкриття. «Дніпродзержинськ відзначає свій день народження вагомими досягненнями й ус-

піхами. Серед них - реконструкція однієї з ключових транспортних артерій міста. Це символізує динамічний розвиток, упевненість у майбутньому та рух уперед!» - зазначив губернатор. Олександр Вілкул вирішив перевірити якість оновленого проспекту і став пасажиром першої маршрутки, що проїхала по Ювілейному.

індустріальну славу Дніпропетровщини та всієї України. Тут живуть працьовиті, цілеспрямовані та енергійні люди! Ми перед ними в боргу, тож і надалі будемо проводити заходи з благоустрою та розвитку інфраструктури і покращення життя». Свято завершилось чудовим концертом.

ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß

 æèçíè âñåãäà åñòü ìåñòî ïîäâèãó ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Ñïàñàòåëè Óêðàèíû îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïðåäñòàâèòåëåé ñàìîé ãåðîè÷åñêîé ïðîôåññèè ïîçäðàâèë ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë Выступая на торжественном собрании, Александр Вилкул подчеркнул, что, благодаря оперативным действиям подразделений МЧС области, на Днепропетровщине за последние несколько лет не возникло ни одной круп-

ной чрезвычайной ситуации. «Только в этом году обезврежено около 3 тонн взрывчатых веществ, ликвидировано более 5,5 тысячи бытовых пожаров, на

которых спасли более 120 человек», - заметил Александр Вилкул. Такие результаты достигнуты и благодаря техническому оснащению службы МЧС

- этот вопрос постоянно держит на контроле Президент Украины. К слову, за последние два года на укрепление материальной базы ГУ МЧС из областного бюджета выделено 11 млн. грн. Отдавая должное мужеству и профессионализму днепропетровских спасателей, губернатор поблагодарил начальника ГУ МЧС в области Виктора Бутковского за безупречную службу, вручил награды лучшим сотрудникам подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций в нашем регионе.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362) ○

ÐÎÁÎ×À ÏίÇÄÊÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Ç òóðáîòîþ ïðî ìàéáóòíº ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

17 âåðåñíÿ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë çä³éñíèâ ðîáî÷ó ïî¿çäêó äî ͳêîïîëÿ.  ¿¿ ðàìêàõ â³í ïðîâ³â íàðàäó ùîäî ï³äãîòîâêè ì³ñòà äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Òàêîæ ãîëîâà ÎÄÀ ðàçîì ç äèðåêòîðîì áëàãîä³éíîãî Ôîíäó гíàòà Àõìåòîâà «Ðîçâèòîê Óêðà¿íè íè»» Àíàòî볺ì Çàáîëîòíèì òà êåð³âíèêîì óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Óïîâíîâàæåíîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïðàâ äèòèíè Ëþäìèëîþ Âîëèíåöü â³äêðè ëè äâà íîâ³ äèòÿ÷³ â³äêðèëè áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó ЗВIТУЮТЬ РЕГУЛЯРНО За завданням губернатора на підготовку Нікополя до опалювального сезону 20122013 року виділено 1,22 млн. грн. Завдяки цьому в місті підготовлено 17 котелень, три центральні теплові пункти, 98,5 км тепломереж, 762 житлові будинки та 49 закладів соціальної сфери. Про повну готовність Нікополя до осінньо-зимового періоду на нараді голові ОДА Олександру Вілкулу доповів міський голова Руслан Токар. Крім того, у рамках оптимізації системи теплопостачання виділили 100 тис. грн. на облаштування індивідуального поквартирного опалення у 23 будівлях, де мешкають городяни пільгових категорій і живуть у будинках, де решта жителів відмовились від централізованого опалення.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóâñÿ øîñòèé ðåã³îíàëüíèé áëàãîä³éíèé ôåñòèâàëü «Ìàìà+ß». Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 4 òèñ. ä³òåé îáëàñò³ Серед них - дітисироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються у дитбудинках, інтернатах, а також діти з прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та які перебувають під опікою. Фестиваль пройшов у рамках регіонального проекту «Родина для дитини», ініційованого губернатором Олександром Вілкулом. У програмі свята - кон-

ѲÌ'ßÌ ÏÎÄÀÐÓÂÀËÈ ÏÎÁÓÒÎÂÓ ÒÅÕͲÊÓ

ÍÀ ϲÄÃÎÒÎÂÊÓ Ì²ÑÒÀ ÄÎ ÇÈÌÈ ÂÈIJËÈËÈ 1,22 ÌËÍ. ÃÐÍ.

система з розвитку сімейних форм виховання. Проект «Родина для дитини», що реалізується спільно з благодійним фондом Ріната Ахметова «Розиток України», спрямований на реалізацію права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в родині», - відзначив Олександр Вілкул. Наразі на Дніпропетровщині функціонують 81 ДБСТ і 345 прийомних сімей, в яких виховуються 1 тисяча

Особливу увагу губернатор приділив питанню підготовки до зими об'єктів соціальної сфери. Зокрема, було проведено ремонт котельні по вулиці Першотравневій, 58, яка опалює Центральну районну лікарню. Всі роботи проводились під керівництвом міського штабу, який регулярно звітував перед обласним штабом з підготовки до нового опалювального сезону.

РОДИНА ДЛЯ ДИТИНИ Того ж дня губернатор відкрив два нові дитячі будинки сімейного типу для родин Сичових та Видай. На новосілля поважані гості подарували нікопольчанам корисні у господарстві речі: сім'ї Сичових - газову плиту та посудомийну машину,

ÑÒÀËÈ ÁÀÒÜÊÀÌÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îáëàñíîìó öåíòð³ ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ òà ðåïðîäóêö³¿ ëþäèíè çàñòîñîâóþòüñÿ ñó÷àñí³ ìåòîäèêè ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ áåçïë³ääÿ. Çàâäÿêè öüîìó ïîíàä 5,6 òèñ. ñ³ìåé óæå ìàþòü ä³òîê. Ó öåíòð³ ïðîâîäÿòüñÿ îáñòåæåííÿ òà ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ³ç ð³çíèìè ôîðìàìè áåçïë³ääÿ, ã³íåêîëîã³÷íèìè, åíäîêðèíîëîã³÷íèìè ðîçëàäàìè, çä³éñíþºòüñÿ ïðîô³ëàêòèêà çàõâîðþâàíü, ïðîâîäÿòüñÿ ãåíåòè÷í³ îáñòåæåííÿ, íàäàþòüñÿ äîøëþáí³ êîíñóëüòàö³¿ ÷îëîâ³êàì òà æ³íêàì. ○

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÊÎËÅÊÒÈÂ

ÏÎIJÉÍÈÉ Þ²ËÅÉ Ïåðøèé çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Â’ÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé ïðèâ³òàâ òðóäîâèé êîëåêòèâ çàâîäó Õàéäåëüáåðã Öåìåíò Óêðà¿íà ç ïîäâ³éíèì þâ³ëåºì: 60 - ð³÷÷ÿì óòâîðåííÿ Êðèâîð³çüêîãî öåìåíòíîãî çàâîäó ³ 10 - ð³÷÷ÿì ³íâåñòèö³éíî¿ òà âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãðóïè Heidelberg Cement â Óêðà¿í³, à òàêîæ âðó÷èâ êðàùèì ïðåäñòàâíèêàì ï³äïðèºìñòâà â³äçíàêè é ïîäÿêè ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. родинi Видай - холодильник і телевізор, малечі - м'які іграшки та солодощі. «Любов і турбота батьків, тепло маминих долонь - це те, що багато у чому визначає подальшу долю дитини в дорослому житті. На Дніпропетровщині створюється сучасна

186 дітей. Тільки у 2012 році створено 23 ДБСТ та 87 прийомних сімей. У регіоні ведеться активна робота щодо підготовки кандидатів в усиновлювачі, батьків-вихователів та їх спільного життя з дітьми. Для цього в області діє тренінговий центр.

ÁËÀÃÎIJÉÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«Ìàìà+ß» ç³áðàâ ä³òåé

церти, ігри, спортивні змагання, вікторини та творчий конкурс, у якому малеча продемонструвала свою вокальну і танцювальну майстерність. Учасників з відкриттям фестивалю привітали заступник голови облдержадміністрації Марія Пус-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

това, заступник Дніпропетровського міського голови Олена Лозенко та зірки естради, меценати, представники бізнесу, видатні спортсмени регіону й країни. Також поздоровив і благословив усіх митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней.

«На Дніпропетровщині в рамках регіонального проекту «Родина для дитини», що реалізується за ініціативи губернатора Олександра Вілкула, створюються належні умови для навчання, виховання й всебічного розвитку дітей, які потребу-

ють особливої уваги та підтримки з боку держави й влади. Проводяться освітні, мистецькі й культурні заходи, щоб кожна дитина нашого регіону відчувала турботу дорослих. Одним із них є регіональний благодійний фестиваль «Мама+Я». Він став святом, яке подарувало любов, тепло, дружбу та турботу», - сказала Марія Пустова. Учасники благодійного фестивалю «Мама + Я» вже чекають наступного року, щоб знову зустрітись на святі.

ÌICÖÅÂI ÑÒÈÌÓËÈ

ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÀ ˲ÊÀÐßÌ Çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè «ì³ñöåâèõ ñòèìóë³â» ñ³ìåéí³ ë³êàð³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ùîì³ñÿ÷íî îòðèìóþòü íàäáàâêè äî ïîñàäîâèõ îêëàä³â ó ðîçì³ð³ 500 ãðí. Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ñ³ìåéí³ ë³êàð³, ïåä³àòðè, òåðàïåâòè òà ìåäè÷í³ ñåñòðè öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè çàáåçïå÷óþòüñÿ áåçêîøòîâíèìè ïðî¿çíèìè êâèòêàìè ó ì³ñüêîìó åëåêòðîòðàíñïîðò³. Çàãàëîì íà ðåàë³çàö³þ ö³º¿ ïðîãðàìè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà 2012 ð³ê âèä³ëåíî 940 òèñ. ãðí. ÇÀÕÈÑÒ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÏÐÎÉIJÒÜ ÙÅÏËÅÍÍß Äëÿ åôåêòèâíîãî ïîïåðåäæåííÿ ãðèïó ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ`ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ðåêîìåíäóº ïðîéòè ùåïëåííÿ. Âàêöèíàö³ÿ - öå íàéåôåêòèâí³øèé ³ åêîíîì³÷íî âèã³äíèé çàñ³á çàõèñòó â³ä ³íôåêö³éíèõ õâîðîá. Ñåðåä çäîðîâèõ äîðîñëèõ îñ³á âàêöèíàö³ÿ ìîæå ïîïåðåäèòè çàõâîðþâàí³ñòü ãðèïîì íà 70-90%. Ó ëþäåé ïîõèëîãî â³êó âàêöèíà çíèæóº ê³ëüê³ñòü çàõâîðþâàíü ç òÿæêèì ïåðåá³ãîì òà óñêëàäíåííÿìè íà 60%. ²ìóí³çàö³ÿ áóäå á³ëüø åôåêòèâíîþ, ÿêùî ïðîâîäèòè ¿¿ â ïåðåäåï³äåì³÷íèé ïåð³îä.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362)

ÑÅÑÑÈÎÍÍÛÉ ÇÀË

Âåðõîâíàÿ Ðàäà: ñòàâêà íà ðàçâèòèå ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÁÐÅÍÄ Ì²ÑÒÀ Ó ì³ñüêðàä³ â³äáóëîñü ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Êîì³òåòó ç óïðàâë³ííÿ âïðîâàäæåííÿì Ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êðèâîãî Ðîãó äî 2015 ðîêó.  íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ïðîåêòó «Ì³ñöåâèé åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ì³ñò Óêðà¿íè» òà Ïðîãðàìè Ðàäè ªâðîïè «Ïîñèëåííÿ ³íñòèòóö³éíî¿ ñïðîìîæíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³». Âèðîáëåíà ñèñòåìà â ìàéáóòíüîìó áóäå çàñòîñîâóâàòèñü ó ðåàë³çàö³¿ ñõîæèõ ïðîåêò³â â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.

ÍÎÂÈÍÈ

Верховной Рады. ВоВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ вторых, свое видение

ÌÅƲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ÇÎÁÎÂ’ßÇÀÍÍß Ìèíóëîãî òèæíÿ â ñåëèù³ Ìåæîâà â³äáóâñÿ ì³òèíã-çóñòð³÷ ³ç ìåøêàíöÿìè ðàéîíó. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÏÐ ªâãåí Óäîä òà íàðäåï Óêðà¿íè â³ä ÏÐ Þð³é Ñàìîéëåíêî. Âîíè ïðåçåíòóâàëè Ñîö³àëüí³ çîáîâ’ÿçàííÿ êàíäèäàòà â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. «Ö³ çîáîâ’ÿçàííÿ çàêëàäàþòü îñíîâè íîâî¿, â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîë³òèêè», - çîêðåìà â³äçíà÷èâ Þð³é Ñàìîéëåíêî. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÐÅÌÎÍÒ ÄËß ÂÅÒÅÐÀͲ Äâîì âåòåðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè áóäå áåçêîøòîâíî â³äðåìîíòîâàíî æèòëî. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ì³ñüêà ðàäà. Ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó îäíîãî ç íèõ ïðîâåäóòü ðåìîíòí³ ðîáîòè íà ñóìó áëèçüêî 27 òèñ. ãðèâåíü, à â êâàðòèð³ ³íøîãî - íà ñóìó á³ëüøå 17 òèñ. ãðèâåíü. Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî â 2011 ðîö³ ïðèéíÿòî òðè ïîä³áí³ ð³øåííÿ, à â öüîìó ðîö³ - âæå ÷îòèðè, ç óðàõóâàííÿì öèõ äâîõ. ○

Çàâåðøàþùàÿ ñåññèÿ Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû øåñòîãî ñîçûâà íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó 3 ñåíòÿáðÿ ñ çàñåäàíèÿ Ñîãëàñèòåëüíîãî ñîâåòà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè äåïóòàòñêèõ ôðàêöèé è ïàðëàìåíòñêèõ êîìèòåòîâ. Çà ðàáîòîé íàðäåïîâ íàáëþäàëà ïàðëàìåíòñêèé êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé»

ͲÊÎÏÎËÜ

ÑÒÎ ÐÎʲ -  ÀËÜÁÎ̲ Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ì³ñòà ïðîéøëà ïðåçåíòàö³ÿ àëüáîìà «Í³êîïîëü î÷èìà õóäîæíèê³â» òà â³äêðèòòÿ îäíîéìåííî¿ âèñòàâêè êàðòèí. Äî àëüáîìà ââ³éøëè êàðòèíè, ñòâîðåí³ çà îñòàíí³ 100 ðîê³â õóäîæíèêàìè ͳêîïîëÿ òà Óêðà¿íè.  íüîìó - ìiñòî ó ð³çíèé ÷àñ éîãî ³ñíóâàííÿ - ³ñòîðè÷í³ ðåêîíñòðóêö³¿, ïåéçàæ³, çàìàëüîâêè ñòàðèõ âóëè÷îê, áóäèíê³â òà ïàì’ÿòîê. Çà ñëîâàìè âèäàâö³â, ðîáîòà íàä êíèãîþ òðèâàëà 3 ðîêè.

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин рассказал, что на протяжении пленарной недели нардепам предстоит рассмотреть 86 вопросов, прослушать отчеты двух временных следственных комиссий. За час до открытия пленарного заседания стало ясно, что выступления Виктора Януковича не будет. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко прокомментировал: - Во-первых, все законодательные инициативы, которые Президент считает первоочередными для рассмотрения на этой сессии, сформированы в соответствующих письмах и направлены Главе

перспективы развития украинского общества, государственности, национальной экономики, социальной сферы, вызовы и задания, которые становятся перед публичными институтами, в частности Верховной Радой, Президент сформулировал в ежегодном Послании, а также в речи ко Дню Независимости.

РЕКОРДНО КОРОТКОЕ ЗАСЕДАНИЕ Четвертого сентября в парламенте с программной речью выступил Пре-

ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÀß ÇÀÄÀ×À ÏÐÈÍßÒÈÅ ÁÞÄÆÅÒÀ ÐÀÇÂÈÒÈß мьер-министр Николай Азаров: «Ситуация в Украине сейчас стабильная. Мы делаем все, чтобы минимизировать риски и обеспечить экономический рост. Но неопределенность на внешних рынках и нестабильность экономики Евросоюза заставляют нас продумывать дополнительные меры. Поэтому нужна координация усилий всех ветвей власти. И первоочередная задача принятие бюджета развития». Николай Азаров акцентировал внима-

 ÏÅÐÂÎÌ ×ÒÅÍÈÈ ÂÐ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÀ ÇÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ

ние на том, что документ принимать предстоит депутатам шестого созыва, так как зарегистрировать его необходимо до 15 сентября. Заседание парламента во вторник продлилось менее двадцати минут, и депутаты большинством голосов решили уйти в комитеты, подкорректировать законопроекты для дальнейшего их обсуждения в четверг.

ТЕМПЫ РАБОТЫ В своем комментарии по поводу столь короткого первого дня работы сессии и отмены пленарного заседания в среду народный депутат, член фракции регионов Павел Корж высказал сомнение, что если ра-

ботать такими темпами, оставшиеся 752 законопроекта не удастся рассмотреть до окончания заседания завершающей сессии шестого созыва. Это мнение разделили и другие депутаты от Днепропетровщины. Дмитрий Шпенов напомнил, что Верховная Рада шестого созыва уже приняла 1369 законов и 3751 постановление. - Значит работать можем! Почему же теряем динамику? Плохо, если не будет явки депутатов. Избирательная кампания - не повод пропускать пленарные заседания. Еще необходимо отметить, что депутаты проголосовали в первом чтении за создание земельного банка. - В его уставной фонд, - прокомментировал нардеп Юрий Самойленко, - от Кабмина должны перейти все земельные участки госсобственности. Предполагается, что этот банк полностью принадлежит государству и не подлежит приватизации. Важно, что парламент поддержал в первом чтении и законопроект «О едином государственном демографическом реестре», которым предполагается введение в Украине биометрических паспортов.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Ñîðåâíîâàëèñü øêîëüíûå ìóçåè ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

 ÝÊÑÏÎÇÈÖÈßÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÛ ÏÈÑÜÌÀ Ñ ÔÐÎÍÒÀ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Äîìå ñîþçîâ òîðæåñòâåííî íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé Äíåïðîïåòðîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà øêîëüíûõ ìóçååâ áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû, ïîñâÿùåííîãî 25-ëåòèþ ñîçäàíèÿ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ Óêðàèíû В конкурсе приняли участие 60 школ и даже один детсад. В большинстве музеев-участников были представлены предметы быта украинских крестьян в прошлых столе-

тиях, письма с фронта и из фашистского рабства односельчан, боевые награды. Во многих экспозициях собрали данные о боях,

проходивших вблизи их населенных пунктов, сумели организовать переписку и встречу с ветеранами воинских частей,

сражавшихся за их города и села. Дипломы за победу в номинациях «Лучший экскурсовод» и «Экспозиционная работа музея боевой славы» вручал председатель Днепропетровского облсовета Евгений Удод.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362) ○

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

С ЗАВАЛИНКИ - НА ДОРОЖКУ - Юрий, Вы не похожи на человека с особыми потребностями - так в нашем обществе характеризуют людей, имеющих статус инвалида… - Тем не менее, у меня - детский церебральный паралич, врожденное заболевание. Поражены, правда, только ноги. И хотя ДЦП, говорят, не лечится, а только поддается коррекции, хочется говорить о своем заболевании в прошедшем времени. А ведь было время - я совсем не ходил. Чтобы хоть каким-то образом приблизить к миру, адаптировать в общество, родители определили меня в черкасскую школу-интернат, где находились разные дети, в том числе и ребята с ограниченными возможностями. Родители, тогда жившие в селе, понимали, что этот шаг - единственная возможность помочь мне. В противном случае я бы коротал свой век на завалинке отчего дома в селе Краснополь Житомирской области. - И это расставание с родителями оказалось оправданным, судя по тому, как стремительно Вы преодолели путь от Краснополя до Лондона. - Это преодоление было тяжелым, порой мучительным. Я хочу поблагодарить за терпение, самоотверженность, самоотдачу, безмерную доброту ко мне мою тетю Аню, мамину сестру - Анну Маломуж, поддержавшую меня на том этапе моей жизни. Она жила в Черкассах. Это и повлияло на решение родителей отдать меня в интернат. Тетя постоянно навещала меня, забирала на выходные домой и сопровождала в реабилитационный центр «Астра». Благодаря этому центру я и встал болееменее прочно на ноги - например, уже начал играть в футбол.

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Þðèé Öàðóê: «Ñòàäèîí âäîõíóë â ìåíÿ ñèëó» ДЕВИЗ: «Я СМОГУ!» - Юрий, когда Вы решили серьезно заняться бегом? - Думаю, что это решение зрело постепенно. Так, мне казалось, что я лучше бегаю, чем хожу. Сдавал спортивные нормативы наравне со здоровыми сверстниками. «Я смогу!» - уже тогда это стало моим девизом. - Но, ведь, нужен был человек, который бы, по крайней мере, поддержал эту веру в себя… - Да, и я благодарен судьбе, что такие люди встречались и продолжают встречаться в моей жизни. Это - руководитель паралимпийского движения в Украине Валерий Сушкевич, председатель регионального центра «Инваспорт» Елена Зайцева, мой тренер Андрей Данилов. Но они появились позже. А тогда, в Черкассах, мне встретился Виталий Меметов. Он навещал в профессионально-техническом училище, в которое я поступил после 9-го класса, свою жену. Она работала там замдиректора. Виталий Алиевич был прикован к инвалидному креслу, и мы, мальчишки, поднимали его на третий этаж, в кабинет супруги. Моя болезнь возможно, так же, как и шустрость, - не укрылась от его глаз. «А ведь ты можешь заниматься инваспортом», - сказал он, и эти слова мне запомнились. Я нашел областной центр инваспорта, рассказал о себе - и встал на профессиональную беговую дорожку. Моим первым тренером был Александр Старовойтов. И когда я говорю, что золотые олимпийские награ-

ÞÐÈÉ ÏÐÎÁÅÆÀË 200 ÌÅÒÐÎÂ ÇÀ 25, 86 ÑÅÊÓÍÄÛ

ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÅÊÎÐÄ ÍÀ ÄÂÓÕÑÎÒÌÅÒÐÎÂÊÅ ÄÅÐÆÀËÑß 10 ËÅÒ да еще жил в Черкассах, а когда приехал в Днепропетровск, целенаправленно пришел к Андрею Анатольевичу, и он стал тренировать меня.

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ СТАРТЫ

ды - это не только мои медали, я имею в виду и свою семью, и Виталия Алиевича, которого, к сожалению, уже нет на этом свете, и своего первого тренера, и многих других людей, поверивших в меня и помогавших мне.

ПОБЕДЫ ПРИЛОЖАТСЯ - Юрий, Вы уже в училище решили целиком посвятить себя бегу? - Хорошее слово целиком… Нет, целиком я бегу тогда еще не отдавался. Совмещал занятия спортом с работой: по окончании училища, получив специальность «контролер измерительных приборов», три года трудился на Черкасской ТЭЦ. В 2008 году поступил на заочное отделение в Днепропетровский институт физкультуры. Два года мотался между городами, тренировался, работал, а потом сказал себе: «Стоп, ты не добьешься никаких значительных результа-

тов, если будешь вот так разрываться». Перевелся на дневное отделение и переехал жить в Днепропетровск. - Неужели уже тогда лелеяли мысль добежать до Олимпа? - Нет, таких грандиозных задач я себе не ставил. Мне бы Европу было выиграть. Впрочем, и об этом тогда не думалось. Хотелось бегать и в этом находить смысл жизни. «Ну а победы – они приложатся», думал я и, получается, оказался прав. Победил на открытом чемпионате Украины по легкой атлетике, в котором участвовали спортсмены из десяти стран, на европейском первенстве в Голландии был третьим на стометровке и первым - на двухсотметровке. Но сначала состоялась моя встреча с Андреем Даниловым. - Состоялась, конечно, не случайно? - Вы правы. Я знал о таком тренере, ког-

- Юрий, Вы сказали, что стали первым в Европе на двухсотметровке. На этой же дистанции в Лондоне установили мировой рекорд. Похоже, это Ваша любимая дистанция? - Видите ли, спортсмены в моем классе, то есть с таким заболеванием, бегают на официальных инваспортивных соревнованиях только сто и двести метров. Да, более длинная дистанция дается мне пока лучше - в Лондоне я и мировой рекорд установил, который держался до того десять лет. - И все же: почему именно Вы, а не кто-либо другой? - Я уже понял: стадион, когда выходишь на него, или умножает силы, или забирает. Я встречал немало подготовленных спортсменов, которые, выходя на дорожку, что называется, сдувались. Когда же я вышел на лондонский стадион и увидел 80-тысячный амфитеатр зрителей, понял: какой результат не покажу - выложусь по полной. Стадион вдохнул в меня силу. - Зрители встречали Вас радушно? - Да, и дай нам Бог всегда таких болельщиков. Ведь впереди - новые старты, например, чемпионат мира в Лионе.

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÑÒÀÖ²ÎÍÀÐÍÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50 « ßê ó ðàìêàõ ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îðãàí³çîâàíà ñòàö³îíàðíà äîïîìîãà äëÿ íàñåëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè? K Íàäàííÿ ñòàö³îíàðíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïåðåäáà÷ຠö³ëîäîáîâèé íàãëÿä ë³êàðÿ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíò³â, ó òîìó ÷èñë³ ïðîâåäåííÿ àíàë³ç³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó, êîíñóëüòàö³¿ ë³êàð³â, âèêîíàííÿ íåîáõ³äíèõ ìåäè÷íèõ ïðîöåäóð ³ ìàí³ïóëÿö³é òîùî. Ó ðàìêàõ ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòàö³îíàðíà ìåäè÷íà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ ó ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ âòîðèííîãî (ì³ñüê³ òà ðàéîíí³ ë³êàðí³ ç³ ñòàö³îíàðàìè) òà òðåòèííîãî ð³âí³â (ë³êóâàëüí³ çàêëàäè îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, äå íàäàºòüñÿ âóçüêîñïåö³àë³çîâàíà ìåäè÷íà äîïîìîãà). ²ç 1 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó âñ³ âîíè ô³íàíñóþòüñÿ ç îáëàñíîãî áþäæåòó, çàâäÿêè ÷îìó ô³íàíñóâàííÿ íà ìåäèêàìåíòè òà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ çá³ëüøåíî ó 2 ðàçè: ìåäèêàìåíòè - 91,7 ìëí. ãðí. (2011 ð³ê - 43,4 ìëí. ãðí.), ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ - 51,7 ìëí. ãðí. (2011 ð³ê - 24,1 ìëí. ãðí.). Îêð³ì öüîãî, çàâäÿêè ºäèíîìó ô³íàíñóâàííþ âïðîâàäæåíî ïðèíöèï åêñòåðèòîð³àëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠãîñï³òàë³çàö³þ ïàö³ºíòà äî áóäü-ÿêîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó îáëàñò³ â³äïîâ³äíî äî éîãî ñòàíó çäîðîâ’ÿ òà ïîáàæàííÿ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÏÎÊÀÇÀËÈ ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÖ² Äëÿ ñòóäåíò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áóä³âåëüíîãî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî ó÷èëèùà ¹ 6 â îáëàñíîìó öåíòð³ åêñòðåíî¿ ìåäèöèíè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô ïðîâåëè ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ ç íàäàííÿ ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. ϳä ÷àñ ïîêàçîâèõ íàâ÷àíü ìîëîäèì ëþäÿì ðîçïîâ³ëè, ÿê ä³ÿòè â åêñòðåíèõ ñèòóàö³ÿõ, òàêèõ ÿê çóïèíêà ñåðöÿ, ïåðåëîìè, òåïëîâ³ óäàðè, â³äìîðîæåííÿ, ðîçòÿãè, ÄÒÏ òîùî. Òàêîæ ó÷íÿì ïîÿñíèëè, ÿê ïðàöþþòü êâàë³ô³êîâàí³ ë³êàð³ áðèãàä øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ïðîäåìîíñòðóâàëè ñó÷àñí³ ðåàí³ìîá³ë³. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÂÂÅËÈ Â ÎÌÀÍÓ Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ îøòðàôóâàëî Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òóëü÷èíì’ÿñî», ùî ó ³ííèöüê³é îáëàñò³, íà 40 òèñ. ãðí. çà íåäîáðîñîâ³ñíó êîíêóðåíö³þ. ßê áóëî âñòàíîâëåíî, «Òóëü÷èíì’ÿñî» âèãîòîâëÿëî êîâáàñó ï³ä íàçâîþ «ÒÅËß×À Ç ÂÅÐØÊÀÌÈ», â òîé ÷àñ, ÿê ó ñêëàä³ öüîãî òîâàðó ÿëîâè÷èíà òà âåðøêè íå ì³ñòèëèñü. Ó õîä³ ðîçãëÿäó ñïðàâè ï³äïðèºìñòâî âèçíàëî ïîðóøåííÿ ³ ïîâ³äîìèëî ïðî ïðèïèíåííÿ âèðîáíèöòâà çàçíà÷åíî¿ êîâáàñè òà çíèùåííÿ çàëèøê³â åòèêåòîê öüîãî òîâàðó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ МІСТА ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362)

ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

Íà «Ïðàâäå» îòêðûëè óäîáíûé ïåðåõîä ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÌÅÒÀËÓÐÃÈ-ÏÎÏÅÐÅÄÓ

ÇÀÐÏËÀÒÈ ÇÐÎÑÒÀÞÒÜ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ç ïî÷àòêó ðîêó íà 18% çðîñëà ñåðåäíÿ çàðïëàòà ïðàö³âíèê³â ìåòàëóðã³éíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó á³ëüø³ñòü ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³ çá³ëüøèëè îá’ºìè âèðîáíèöòâà. Çîêðåìà, ïîêàçíèêè ÂÀÒ «²íòåðïàéï – ÍÒÇ» íà ñüîãîäí³ ñòàíîâëÿòü 106 %, ÏÀÒ «Êîì³íìåò» 101%. Òàêîæ íà 13,7% çðîñëà çàðïëàòà ³ íà îñíîâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ìàøèíîáóä³âíî¿ ãàëóç³.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÂÅÐÍÓËÈ ÃÐÎز

ÇÀ ÁÐÀÊ - ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²ß Ç ïî÷àòêó ðîêó ì³ñòÿíàì ïîâåðíóëè ïîíàä 45 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà íåÿê³ñí³ òîâàðè òà ïîñëóãè. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Íàéá³ëüøå ñêàðã ñòîñóþòüñÿ ÿêîñò³ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, à ñàìå: ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, âçóòòÿ, ³ ëèøå 1 % çâåðíåíü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ôàõ³âö³ çàêëèêàþòü ìåøêàíö³â ì³ñòà çáåð³ãàòè ÷åêè íà ïðèäáàíi òîâàðè, îñê³ëüêè ëèøå çà ¿õ íàÿâíîñò³ ìîæíà îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ. ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÒÓÐͲÐ

ØÀÕÎÂÀ ÎѲÍÜ Iç 15 ïî 23 âåðåñíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ó ÊÄÖ «Äí³ïðîïðåñ» ïðîõîäèòü Ïåðøèé ì³æíàðîäíèé øàõîâèé ôåñòèâàëü «Äí³ïðîïåòðîâñüêà îñ³íü», ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ ãðîñìåéñòåðà À.Ìîðîçà. Ó òðüîõ òóðí³ðàõ â³çüìóòü ó÷àñòü ê³ëüêàñîò øàõ³ñò³â, ñåðåä ÿêèõ - 15 ì³æíàðîäíèõ ãðîñìåéñòåð³â. Ó æ³íî÷îìó òóðí³ð³ çìàãàòèìóòüñÿ 10 øàõ³ñòîê ³ç øåñòè êðà¿í, ó òîìó ÷èñë³ äâ³ äí³ïðîïåòðîâ÷àíêè - Ìàðèíà Öèðóëüíèê ³ Äàðiÿ Îðëÿíñüêà. ○

 Äíåïðîïåòðîâñêå íà ïðîñïåêòå «Ïðàâäû» â ðàéîíå óëèöû Áàéêàëü Áàéêàëü-ñêîé ïîñëå êàïðåìîíòà îòêðûëè ïîäçåìíûé ïåøåõîäíûé ïåðåõîä. Èì áåç ïðîáëåì ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ è èíâàëèäû-êîëÿñî÷íèêè - çäåñü åñòü ñïåöèàëüíûé ïîäúåìíèê è ìîæíî âûçâàòü ïîìîùíèêà ДЕЖУРНЫЙ НА КНОПКЕ Во время капитального ремонта перехода отремонтировали несущие конструкции, сделали внутреннюю гидроизоляцию, поменяли ступеньки существующих входов. Кроме того, тут организовали водоотвод, уложили плитку, а над входами установили закрытые стеклянные павильоны. По словам мэра Днепропетровска Ивана Куличенко, реконструкцию здесь завершили еще две недели назад. Однако власти не открывали переход до тех пор, пока не сформировали подразделение, которое будет его обслуживать. Кроме того, успели решить и другой важный вопрос -

ÊÎËßÑÎ×ÍÈÊÀÌ ÏÎÌÎÃÓÒ ÑÏÓÑÒÈÒÜÑß приобретение подъемника для людей с ограниченными физическими возможностями. Чтобы им воспользоваться, инвалидамколясочникам нужно будет нажать специальную кнопку и вызвать дежурного, который поможет спуститься или подняться. Кроме того, как отметил городской голова, в переходе появятся торговые точки, сейчас проводится соответствующий тендер. По его результа-

там определят организацию, которая возьмется вести торговлю и будет платить за содержание работников коммунального предприятия.

ПЛЮС ДВА В НОЯБРЕ

годня на обоих объектах почти завершен ремонт несущих конструкций, начались отделочные работы. Эти переходы также оборудуют транспортерами для инвалидов и кнопкой вызова.

В ноябре городские власти планируют открыть еще два реконструированных подземных перехода на проспекте «Правды» - в районе улицы Калиновой и Юрьевской развязки. Се-

ÍÀ ÂÕÎÄÀÕ ÑÒÅÊËßÍÍÛÅ ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÓͲÊÀËÜÍÈÉ ÄÎѲÄ

ͳìåöüê³ òðàâìàòîëîãè ïîä³ëèëèñü çíàííÿìè ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

×ÀÑÒÈÍÊÀ ÌÎÙÅÉ

ÑÂßÒÈÍß Ó Ì²ÑÒ² Iç 13 ïî 24 âåðåñíÿ â îáëàñíîìó öåíòð³ ïåðåáóâàòèìå øàíîâàíà õðèñòèÿíñüêà ñâÿòèíÿ - ÷àñòèíêà ñâÿòèõ ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Ñïèðèäîíà, ºïèñêîïà Òðèì³ôóíòñüêîãî. Çä³éñíèòè ìîëèòîâíå ïîêëîí³ííÿ ñâÿòèí³ ìîæíà áóäå ÿê ó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³, òàê ³ â õðàìàõ ì³ñòà. Çîêðåìà, 19 âåðåñíÿ ÷àñòèíêà ìîùåé áóäå çíàõîäèòèñÿ ó Òèõâ³íñüêîìó æ³íî÷îìó ìîíàñòèð³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, 20 âåðåñíÿ - ó Ñïàñî- Ïðåîáðàæåíñüêîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³.

Äí³ïðîïåòðîâñüêà øêîëà îðòîïå䳿 òà òðàâìàòîëî㳿 º îäí³ºþ ç íàéïîòóæí³øèõ íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, àëå é â ªâðîï³. À â îáëàñí³é ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà ïðàöþþòü äîñâ³ä÷åí³ ñïåö³àë³ñòè ó ö³é ñôåð³. Ñàìå òàì 13 âåðåñíÿ ï³ä ïàòðîíàòîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â³äáóâñÿ ïåðøèé â êðà¿í³ ì³æíàðîäíèé ñèìïîç³óì ïî á³îìåТакож провели семіõàí³ö³ îïîðíîнар, присвячений ðóõîâî¿ ñèñòåìè У його рамках пройшов IV Міжнародний майстер-клас з хірургії стопи, в якому взяли участь провідні вітчизняні та німецькі фахівці. Разом вони виконали складну операцію по відновленню стопи.

створенню українсько-німецької асоціації ортопедівтравматологів. Як розповів очільник лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, завдяки заходу більше 20-ти наших молодих спеціалістів отримали

Ó ÐÀÌÊÀÕ ÑÈÌÏÎDzÓÌÓ ÏÐÎÉØΠÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀÑ консультативну і методичну допомогу від іноземних колег. Німецькі та українські ортопедитравматологи співпрацюють не вперше. Вже кілька

років закордонні фахівці передають знання та навички колегам з України. «Мені приємно відзначити, що Дніпропетровщина лідер не тільки у про-

мисловості, але й у багатьох аспектах галузі охорони здоров'я. В лікарні ім. Мечникова створено всі умови, щоб ортопедія та травматологія рухались вперед і демонстрували в майбутньому в Україні такі ж результати, як за кордоном», - зазначив Сергій Риженко.


ЖИТТЯ РЕГIОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362) ○

ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

«Çåëåíàÿ» ìåòàëëóðãèÿ - áåç øóìà è ïûëè ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Çàâîä ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ ÑÒÀËÜ ñòàë íîâûì âèòêîì â ðàçâèòèè ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè. Ïî óðîâíþ òåõíîëîãèé, óñëîâèÿì òðóäà è ýêîëîãè÷åñêèì ñòàíäàðòàì ýòî ïðåäïðèÿòèå - îäíî èç ëó÷øèõ â ñâîåé îòðàñëè.  ÷àñòíîñòè, íà ïðîèçâîäñòâå âíåäðåíà ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà øóìîèçîëÿöèè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò çàùèùàòü îò øóìà ïðèëåãàþùèå ê çàâîäó æèëûå äîìà. Íà åå ïðåçåíòàöèè ïîáûâàëà è êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé» ТИХИЙ ЗАВОД

Главным источником громкого звука на заводе является дуговая сталеплавильная печь. Для того чтобы изолировать шум, возникающий в процессе плавки металлолома, печь оборудована специальным кожухом, так называемым «Doghouse». Он используется заводом круглосуточно. Благодаря особой конструкции и звукопоглощающим материалам, кожух обеспечивает комплексную шумоизоляцию агрегата. Таким образом, уровень шума не превышает установленную законом норму в 45 дБ ночью и 55 дБ-днем.

Эффективность шумоизоляции завода подтверждена британской компанией ERM, а также заключениями районной и городской СЭС. Замеры проводились в домах, которые расположены ближе всего к предпрятию - на улицах Осенней и Гули Королевой. Результаты трех различных экспертиз показали, что звук работающего завода тише фонового шума в районе измерений. То есть уровень шума соответствует всем необходимым стандартам и не создает дискомфорта для местных жителей ни в дневное, ни БЕЗОПАСНЫЕ в ночное время. ТЕХНОЛОГИИ

ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÌÀÐÒÅÍÎÂÑÊÈÕ ÏÅ×ÅÉ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ «êðóãëîãî ñòîëó»: «Ìîëîäü çà çì³öíåííÿ ì³æåòí³÷íî¿ òîëåðàíòíîñò³». Ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿëè ïðåäñòàâíèêè ìîëîä³æíèõ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ îðãàí³çàö³é, ³íîçåìí³ ñòóäåíòè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â îáëàñíîìó öåíòð³, øê³ëüí³ ë³äåðè - ó÷àñíèêè Òàáîðó òîëåðàíòíîñò³ Захід проведений за ініціативою Дніпропетровської обласної громадської організації «Промінь» у співпраці з управлінням у справах сім’ї та молоді ОДА в рамках проекту «Будуємо те-

Кроме того, завод, впервые построенный с нуля в Украине за последние 40 лет, использует экологически безопасные технологии. Новое предприятие можно на-

ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÆÓÕ ÈÑÏÎËÜÇÓÞÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ звать «зеленой» инвестицией компании «Интерпайп». На «ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ» работает современная система газоочистки и газоудаления. Это позволяет снижать запыленность выбросов, и в итоге воздух, который выходит из выхлопной трубы, соответствует всем нормам. По ряду показателей он даже чище, чем в окружающем микрорайоне. Также на заводе работает замкнутый цикл системы водоснабжения. По словам начальника управления корпоративных отношений компании Дмитрия Киселевского, это позволяет полностью исключить слив в Днепр каких бы то ни было отходов.

До конца года на новом электросталеплавильном комплексе планируют полностью отказаться от устаревшего мартеновского способа производства стали. Это сократит энергозатраты на тонну стали больше, чем в 2 раза, и в 2,5 раза уменьшит выбросы вредных веществ в окружающую среду. Кроме этого, расход природного газа компанией ИНТЕРПАЙП сократится на 60 млн. кубометров, что соответствует недельному потреблению газа в Днепропетровске. Залог успеха предприятия - это современное экологически чистое производство, которое соответствует всем необходимым стандартам.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÑÓÑÏIËÜÑÒÂÎ

Òåðèòîð³ÿ òîëåðàíòíîñò³ риторію толерантності», який здійснено за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Під час дискусії іноземні студенти та представники національних

меншин відзначили досить високий рівень толерантності в українському суспільстві. Водночас торкнулись і прикладів упередженого ставлення. Вони обговорили шляхи підвищення правової

культури молоді, виховання толерантності, профілактики ксенофобії та екстремізму в молодіжному та підлітковому середовищі, а також запланували заходи з об’єднання зусиль.

ÂÀÆËÈÂI ÇÀÕÎÄÈ Ó ÷åðâí³ «Ïðîì³íü» ó ñï³âïðàö³ ç Äí³ïðîïåòðîâñüêèì äèòÿ÷î-þíàöüêèì öåíòðîì ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ïðîâ³â 5-äåííèé Òàá³ð òîëåðàíòíîñò³. À íàïðèêiíöi âåðåñíÿ â îáëàñòi ïðîéäå ôåñòèâàëü òîëåðàíòíîñòi.

ÍÎÂÈÍÈ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²  ÑÅÐÏͲ 2012 ÐÎÊÓ 1. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 01.08.2012 ¹ Ð-520/0/3-12 «Ïðî çàáîðîíó â³äâ³äóâàííÿ íàñåëåííÿì ë³ñ³â ³ â’¿çäó äî íèõ (êð³ì òðàíçèòíèõ øëÿõ³â) òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 01.08.2012 çà ¹ 31/1765. 2. Íàêàç Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 27.07.2012 ¹ 157 «Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ íàêàçó òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæíàãëÿäîõîðîíïðàö³ ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 30 ëèñòîïàäà 1998 ðîêó ¹ 152», çàðåºñòðîâàíèé â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 09.08.2012 çà ¹ 32/1766. 3. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.07.2012 ¹ Ð-513/0/3-12 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàïðàâëåííÿ ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâî¿ óâàãè ³ ï³äòðèìêè, äî äèòÿ÷èõ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó óïðàâë³ííÿì ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ðàõóíîê êîøò³â îáëàñíîãî áþäæåòó», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 13.08.2012 çà ¹33/1767. 4. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 17.08.2012 ¹ 1121/05 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí íà÷àëüíèêîì, ïåðøèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà òà ³íøèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíèé â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 22.08.2012 çà ¹ 34/1768. 5. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.08.2012 ¹ Ð-577/0/3-12 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ óìîâ êîíêóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³æì³ñüêèõ òà ïðèì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ íå âèõîäÿòü çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè)», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 28.08.2012 çà ¹ 35/1769. Â.Ì. Âîðîíàÿ, â.î. çàâ³äóâà÷à ñåêòîðà ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Ó ×ÅÒÂÅÐ 20 ÂÅÐÅÑÍß 2012 ÐÎÊÓ Ç 10.00 ÄÎ 11.00 ÃÎÄ. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÅ ÎÁËÀÑÍŠ²ÄIJËÅÍÍß ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÍÎÃÎ ÊÎ̲ÒÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ «ÃÀÐß×Ó» ÒÅËÅÔÎÍÍÓ Ë²Í²Þ Ç ÏÈÒÀÍÜ ÄÎÒÐÈÌÀÍÍß ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²ÉÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ ÍÀ ÐÈÍÊÀÕ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓÂÀÍÍß ÒÀ ÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÓ. ÍÀ ÇÀÏÈÒÀÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ ÁÓÄÓÒÜ Â²ÄÏβÄÀÒÈ ÊÅвÂÍÈÊÈ ÒÀ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ Â²ÄIJËÅÍÍß. ÒÅËÅÔÎÍÍÀ Ë²Í²ß ÏÐÀÖÞÂÀÒÈÌÅ ÇÀ ÍÎÌÅÐÎÌ:

(056) 742-86-12.


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362) ○

ÇÉÎÌÊÈ -  ÆÎÂÒͲ

Ïîâåðíåííÿ «Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³»

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊ

ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ ÄÎ ÐÎÁÎÒÈ Ó Íîâîìîñêîâñüêîìó ì³ñüêîìó â³ää³ë³ ì³ë³ö³¿ ïî÷àâñÿ íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê. Âèõîâàííÿ ó ïðàö³âíèê³â âèñîêî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, â³ääàíîñò³ íàðîäó Óêðà¿íè, â³ðíîñò³ Ïðèñÿç³ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ôîðìóâàííÿ äèñöèïë³íîâàíîñò³, íåîáõ³äíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ³ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé - îñíîâíà ìåòà íàâ÷àëüíèõ ãîäèí. Ìîëîäèì ôàõ³âöÿì, ÿê³ çàê³í÷èëè âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ÌÂÑ Óêðà¿íè ³ ïðèçíà÷åí³ íà ïîñàäè êåð³âíîãî ñêëàäó, âðó÷èëè òàáåëüíó âîãíåïàëüíó çáðîþ.

ÍÎÂÈÍÈ

СУЧАСНА ЕКРАНІЗАЦІЯ

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÎÊÎÐÈ ÑϲÂÎÌ Ó áîëãàðñüêîìó ì³ñò³ Ïðèìîðñêî ïðîéøîâ ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ-ôåñòèâàëü «Êðèøòàëåâ³ ãîëîñè - 2012». Íàøó êðà¿íó ïðåäñòàâëÿâ êàìåðíèé õîð «Ã³ëåÿ», â ñêëàä³ ÿêîãî âèñòóïàâ ³ ñï³âàê ç Ïðèîð³ëëÿ Àíäð³é Ìåëüíèê. «Ã³ëåÿ» ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå ñåðåä õîðîâèõ êîëåêòèâ³â. ²ç âîêàë³ñò³â íàø çåìëÿê îòðèìàâ ïî÷åñíå ïåðøå ì³ñöå, ðîçä³ëèâøè éîãî ç õóäîæí³ì êåð³âíèêîì êîëåêòèâó ³ ñâî¿ì âèêëàäà÷åì Ëåîí³äîì Æóðàâñüêèì. ϳñíÿ «Äâà êîëüîðè», âèêîíàíà íèìè, ïîëîíèëà âñ³õ ïðèñóòí³õ íà ôåñòèâàë³. ○

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÎѲÒÈ Íà ñåñ³¿ Ïîêðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè äåïóòàòè âíåñëè çì³íè äî êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó îñâ³òè â ðàéîí³ íà 2004-2012 ðîêè. Çîêðåìà, äàí³ çì³íè ñòîñóþòüñÿ ïðèäáàííÿ êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè «Øê³ëüíèé ï³äðó÷íèê» òà çàêóï³âë³ êîøòîì îáëàñíîãî áþäæåòó 3052 øê³ëüíèõ ùîäåííèê³â äëÿ ó÷í³â 2-11-õ êëàñ³â íà ñóìó 31,9 òèñ. ãðí. Êð³ì òîãî, öüîãî ðîêó ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâèòè óñòàíîâêó äëÿ äîî÷èùåííÿ âîäè â ÍÂÊ «Çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñò. ¹1 – Ïîêðîâñüêèé ë³öåé». ○

Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ åêðàí³çóþòü ïåðøèé ³ãðîâèé óêðà¿íñüêèé ô³ëüì «Çàïîðîçüêà ѳ÷». ßê ³ 101 ð³ê òîìó, â íüîìó áóäóòü çàä³ÿí³ æèòåë³ ñåëèùà Ëîöìàíñüêà Êàì’ÿíêà òà ì³ñöåâ³ êðàºâèäè. Äî çéîìîê çàïðîñÿòü êîçàê³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè òà äåê³ëüêà ê³íîîïåðàòîð³â. Êîðåñïîíäåíò «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» ïðèºäíàâñÿ äî òâîð÷î¿ ãðóïè ô³ëüìó òà âçÿâ ó÷àñòü ó ïîøóêó ì³ñöü äëÿ çéîìîê рогами, вільно три-

ÑÈÍÅËÜÍÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

²ÄÊÐÈËÈ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ Ó ñåë³ Ðà¿âêà Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîíó îáëàøòóâàëè äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Éîãî âñòàíîâèëè íà òåðèòî𳿠äèòñàäêà «Êîëîñîê», â ÿêîìó âèõîâóþòüñÿ 65 ä³òåé. ³äêðèòòÿ ìàéäàí÷èêà â³äáóëîñü çàâäÿêè ïðîåêòó «Áëàãîóñòð³é äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â ó äåííèõ öåíòðàõ», ÿêèé âïðîâàäæóºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì êîíñóëüñòâîì ͳìå÷÷èíè.

101 рік тому кінооператор і режисер, піонер української кінематографії Данило Сахненко зняв у Катеринославі перший вітчизняний ігровий фільм - «Запорозька Січ». Тоді його консультував відомий історик козацтва Дмитро Яворницький, а участь у картині брали нащадки запорозьких січовиків, дніпровські лоцмани. Були вони справжніми шибайголовами вміли безстрашно переправлятися по-

малися на конях. На жаль, фільм Сахненка майже не зберігся. Минулого року, до 100-річчя створення картини, вирішили зняти її кавер-версію. Що й відбудеться вже у жовтні. І хоча сьогодні в Лоцманській Кам’янці лоцманів уже немає, та лишилися їхні нащадки, які бережуть перекази про зйомку «Запорозької Січі». Тож мешканці селища переконані - вони гідно знімуться у сучасній екранізації, не зганьблять пам’ять дідів та прадідів. А щоб було «усе до ладу», їм до-

ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜ ÓѲÕ! Çéîìêè ïî÷íóòüñÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â æîâòí³, ¿õ ïðèóðî÷àòü äî VIII ôåñòèâàëþ åêðàííèõ ìèñòåöòâ ³ì. Ä. Ñàõíåíêà. Îðãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü óñ³õ áàæàþ÷èõ óçÿòè ó÷àñòü.

сцен, серед них - написання запорожцями листа турецькому султану з легендарним кошовим Іваном Сірком. Будуть тут і погоні на конях, і баталії. Зніматимуть навіть біля Хортиці. Та й у Дніпрі відбуватиметься найзахоплююче дійство

поможуть про- на Слобода, режисер фесійні актори та ко- - Анатолій Концедайзаки з усієї України. ло, відомий театральний художник ВІД ЧАЙКИ Іван Шулик. Місцеві ДО «ЛИСТА краєвиди - мальовСУЛТАНУ» ничі, та дуже зміниРобота над фільлися за 100 років: ані мом - непроста. Аби порогів, ані неозорих обрати місце зйомки, галявин, багато вже з першими просміттєзвалищ. Врешменями сонця їдемо ті знаходимо красидо селища Лоцманву балку, з якої ська Кам’янка. У відкривається вид на складі нашої групи Дніпро, на забору, що голова дніпропетздалеку сяє кам’янировського відділення ми брилами на сонці. Національної СпілРобота триватиме ки кінематографістри дні, включатиме тів України Валентиблизько десятка

- недалеко від острова Пороховий можна буде побачити справжню козацьку чайку, а на ній - сміливих козарлюг. Фільм повинен стати динамічним. Та головне - він збереже пам’ять, що досі живе в серцях мешканців Лоц-Кам’янки, всіх українців. Ми не забули ані мужніх захисників рідної землі, ані запорожців, ані режисера, який бажав їх увічнити - Данила Сахненка!

ÔÀÍÒÀÇÈß ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ ○

Ñóìî÷êà ñ ïîäñâåòêîé è ñàïîãè-ëóíîõîäû ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Êðåàòèâíîñòè ìûøëåíèÿ ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè ìîæíî òîëüêî èçóìëÿòüñÿ. Íà äíÿõ àñïèðàíòû è ñòóäåíòû Íàöèîíàëüíîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà ïðåçåíòîâàëè íåñêîëüêî ïðîåêòîâ, êîòîðûå åùå â÷åðà ìîæíî áûëî áû ïîñ÷èòàòü ôàíòàñòè÷åñêèìè. Íî çàâòðà èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, ÷åðåç ïàðó ëåò îíè âïîëíå ìîãóò ñòàòü ðåàëèÿìè íàøåé æèçíè По словам аспирантов Анны Авдющенко, Ксении Тюхменевой, студенток

Юлии Заверухи, Елены Есауловой, Марии Бережной, раскрытию их изобретательского дара способствовало участие в международной программе BUSINESS WEEK, объединяющей вузы Европейского Союза. В это сообщество высших учебных заведений Старого Света вошел и Национальный горный университет. Студенты НГУ уже несколько лет встречаются со сверстниками из Польши, Бельгии, Литвы и других стран, в не-

формальной обстановке обговаривая аспекты мировой экономики и участвуя в конкурсах. На одном из таких конкурсов, например,

были представлены сапоги для хождения по поверхности Луны. На другом женская сумочка с проведенным внутри освещением. Этот усовершенствованный вид дамской экипировки привел в восторг экспертов конкурса в Риге, и нашим студентам единодушно присудили первое место. Ныне они задумываются о том, как внедрить сумочку в производство, а заодно с этим - и кружку для пива, которая отсекает пену.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362) ○

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÊÅÌ ÕÎÒÅËÈ ÁÛÒÜ Â ÄÅÒÑÒÂÅ? (%)

Íèêòî èç íàñ, áóäó÷è ðåáåíêîì, íàâåðíîå, íå ìå÷òàë ñèäåòü â ïûëüíîì îôèñå, ñâîäèòü áàëàíñ, ñòîÿòü çà êàññîé èëè âûñëóøèâàòü êðèòèêó çàêàç÷èêà. Ïðåêðàñíîå äàëåêî ïðåäñòàâëÿëîñü ñîâñåì äðóãèì. Êòî-òî âèäåë ñåáÿ íà ñöåíå, êòî-òî ìûñëåííî ïîêîðÿë êîñìè÷åñêèå ïðîñòîðû. Î äåòñêèõ ìå÷òàõ ñâîèõ âçðîñëûõ ïîëüçîâàòåëåé ñïðàøèâàë ñàéò hh.ua

21,7

àðòèñòêîé, ïåâèöåé, ìóçûêàíòîì, áàëåðèíîé

10,3

âðà÷îì

9,3

ó÷èòåëåì, ïðåïîäàâàòåëåì

8,9

ïóòåøåñòâåííèêîì (ìîðÿêîì)

6,9

êîñìîíàâòîì

5,9

ó÷åíûì, äåëàòü îòêðûòèÿ

Äåòñêèå ìå÷òû ñåðüåçíûõ âçðîñëûõ знаменитостью - популярными или известными работа делает только чуть более 9% опрошенных. Зато счастье другим, по их мнению, приносят 20% респондентов.

УПОРНЫЕ БОССЫ Как показало исследование, детские мечты так и остались мечтами для большинства нынешних взрослых. При выборе профессии пойти на поводу у «малышовых» желаний решились лишь 15% респондентов. Для четверти же опрошенных они стали лишь одним из фак-

Как выяснилось в ходе опроса, в котором поучаствовали 2 640 респондентов из разных уголков Украины, почти все взрослые и сейчас помнят, кем они хотели стать в детстве. Напрочь забыли об этом менее 4 % респондентов, еще 3% говорят о том, что у них не было никаких представ-

ÄÅÒÈ ÂÈÄÅËÈ ×ÀÙÅ ÂÑÅÃÎ ÑÅÁß ÀÊÒÅÐÀÌÈ

лений о будущей профессии. Чаще всего дети видели себя актерами, певцами, музыкантами, балеринами. Нередко нынешние взрослые мечтали лечить, воспитывать и учить детей и взрослых. Кроме того,

ÍÅÒ, ÍÅ ÑÎÆÀËÅÞ

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÍÀ ÇÅÌËÞ Â ïîíåäåëüíèê íà Çåìëþ âåðíóëñÿ ýêèïàæ ÌÊÑ - ðîññèéñêèå êîñìîíàâòû Ãåííàäèé Ïàäàëêà è Ñåðãåé Ðåâèí, à òàêæå àñòðîíàâò NASA Äæîçåô Àêàáà. Ïèëîòèðóåìàÿ êàïñóëà ñ êîñìîíàâòàìè ïðèçåìëèëàñü â Êàçàõñòàíå ðàííèì óòðîì. Ïðèçåìëåíèå ïðîøëî áëàãîïîëó÷íî, ýêèïàæ ïåðåíåñ ïîñàäêó íîðìàëüíî. Ïàäàëêà, Ðåâèí è Àêàáà ïðîáûëè íà îðáèòå îêîëî 125 ñóòîê. Çà ýòî âðåìÿ îíè, â ÷àñòíîñòè, ïðîâåëè ñåðèþ íàó÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ, à òàêæå ïðèíÿëè è ðàçãðóçèëè ÷åòûðå ãðóçîâûõ êîðàáëÿ. ○

ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ ÓÁÅÆÈÙÀ

ÁÓÍÊÅÐ - ÏÎÄ ÃÀËÅÐÅÞ Íåäàâíî â öåíòðå Áåðëèíà îòêðûëè íåîáû÷íóþ àðò-ãàëåðåþ. Åå îáóñòðîèëè â áîìáîóáåæèùå. Ñåé÷àñ çäåñü âûñòàâëåíî áîëåå ñåìèñîò ðàáîò ñîâðåìåííûõ õóäîæíèêîâ. Âîåííûé áóíêåð ïîä ýêñïîçèöèþ âñêëàä÷èíó âûêóïèëè íåñêîëüêî êîëëåêöèîíåðîâ. Óáåæèùå áûëî ïîñòðîåíî â 1942 ãîäó.  ñâîå âðåìÿ òóò ðàçìåùàëàñü òþðüìà, à ïîñëå ïàäåíèÿ Áåðëèíñêîé ñòåíû áóíêåð ïðåâðàòèëè â îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ òåõíîêëóáîâ. ○

ÎÑÒÐÎÂÀ Â ÀÐÅÍÄÓ

18 % 12 %

ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÈÇÈÑÀ

32 %

38 %

ÆÀËÅÅÒÅ ËÈ, ×ÒÎ ÌÅ×ÒÛ ÍÅ ÑÁÛËÈÑÜ% ÄÀ, ÆÀËÜ, ×ÒÎ ÌÅ×ÒÛ ÍÅ ÑÁÛËÈÑÜ

ÝÊÈÏÀÆ ÌÊÑ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ ÄÀËÅÊÎ

НЕ ВСЕ ПОМНЯТ

ÍÅ ÇÍÀÞ

ÍÅ ÑÎÆÀËÅÞ, ÄÀÆÅ ÐÀÄ ÝÒÎÌÓ

Ôîíä ðàçâèòèÿ àêòèâîâ Ãðå÷åñêîé Ðåñïóáëèêè îïðåäåëèë 40 íåîáèòàåìûõ îñòðîâîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñäàíû â àðåíäó íà ñðîê äî 50 ëåò. Íà òàêîé øàã ïîøëè, ÷òîáû ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà äëÿ ñîêðàùåíèÿ ãîñäîëãà ñòðàíû. Ïëîùàäü îñòðîâîâ ñîñòàâëÿåò îò 50 äî 300 ãà. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ôîíäà Àíäðåàñà Òàðàíöèñà, èõ ìîæíî ïðåâðàòèòü â ïåðâîêëàññíûå òóðèñòè÷åñêèå êóðîðòû. Âïðî÷åì, êîíêðåòíûõ íàçâàíèé îñòðîâîâ ÷èíîâíèê íå îçâó÷èë. ÏÐÅÊÐÀÒßÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÖÈÔÐÛ

офисные работники хотели покорять космос, открывать неведомые края и тому подобное.

СЧАСТЬЕ И ПОЛЬЗА Как теперь объясняют взрослые, профессию ког-

да-то они выбирали потому, что она им нравилась (48,55%). Например, было желание петь, вылечить людей от всех болезней или сделать потрясающее открытие. Многие хотели приносить пользу людям (20%), быть известными (13%) или делать людей счастливее (10%). К слову, как отмечает портал Head Hunter, легче всего свою детскую мечту удалось реализовать тем взрослым, которые желали приносить пользу - две трети так или иначе этим и занимаются. Гораздо сложнее оказалось стать

торов, повлиявших на нынешнюю профессиональную жизнь. Для большинства же все эти «придумки» в дальнейшем не имели никакого значения. Интересно то, что при выборе будущей специальности на свои детские мечты чаще всего опирались те, кто сейчас занимает высокие должности - топ-менеджеры, директоры, собственники бизнеса. А больше всех о том, что не удалось реализовать давние желания, сожалеют люди, являющиеся рядовыми сотрудниками.

ßïîíñêèé êîíöåðí Fujifilm ðåøèë ïðåêðàòèòü âûïóñê êèíîïëåíêè â ñâÿçè ñ óáûòî÷íîñòüþ ïðîèçâîäñòâà. Êàê îòìå÷àþò â êîìïàíèè, ðàçâèòèå «öèôðû» ñíèçèëî äîõîäû îò åå ïðîäàæè äî êðèòè÷åñêîãî ìèíèìóìà. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïðîèçâîäñòâî ïëåíêè îñòàíîâèòñÿ âåñíîé 2013 ãîäà. Fujifilm âûïóñêàåò êèíîïëåíêó íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè 80 ëåò. Åå ïðîäóêöèÿ ïîëüçîâàëàñü áîëüøèì ñïðîñîì ñðåäè ãîëëèâóäñêèõ ðåæèññåðîâ. Òàê, ïðàêòè÷åñêè âñå ôèëüìû Ñïèëáåðãà ñíÿòû íà ïëåíêó ýòîé ÿïîíñêîé êîìïàíèè.


10 ОГОЛОШЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362) ○

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта незавершеного будівництва «База будівельно>монтажного управління ДВО «Азот», що знаходиться на балансі ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Горобця, 24А, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований Назва об'єкта: об'єкт незавершеного будівництва «База будівельномонтаж ного управління ДВО «Азот» разом із земельною ділянкою, на якій він розта шований. Балансоутримувач: ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Гороб ця, 24А. Відомості про об'єкт приватизації будівництво об'єкта незавершеного бу дівництва «База будівельномонтажного управління ДВО «Азот» розпочато у червні 1983 року. У 1997 році будівництво було припинено у зв'язку з відсут ністю фінансування. Об'єкт призначався для створення власної бази будівель номонтажного управління ДВО «Азот». До складу об'єкта входять: виробничий корпус (будівельна готовність 86%); адміністративнопобутовий корпус (будівельна готовність 54%); одноповерхова будівля №2 (будівельна готовність 62%) зовнішні інженерні мережі та комунікації (недіючі); автодороги та майданчики. Відомості про земельну ділянку: Розмір земельної ділянки: 1,5627га. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Горобця, 24А. Кадастровий номер: 1210400000:03:031:0086. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: фактичне розміщення незавершеного будівництва «База будівельномонтажного управління ДВО «Азот». Сервітути на земельну ділянку: відсутні. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки: не надавалися. Спеціальні обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки: не надавалися. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ > 2 682 672,00 грн., у тому числі: > об'єкта приватизації > 1 222 715,00 грн.; > земельної ділянки > 1 012 845,00 грн.; > ПДВ > 447 112,00 грн. Гарантійний внесок у розмірі 268 267,20 грн., що становить 10% від початко вої ціни об'єкта, вноситься на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропет ровській області, МФО 805012, регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Умови продажу зазначеного об'єкта: завершити будівництво об'єкта та ввести його в експлуатацію за призначен ням або зі зміною профілю у термін 5 років з моменту підписання акта прий манняпередачі об'єкта; подальше відчуження об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділян ки, на якій розташований цей об'єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об'єкта незавершеного будівництва зобов'язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу привати зації, який здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку для розміщення та будівництва об'єкта відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природ ного середовища під час забудови та подальшого введення в експлуатацію об' єкта приватизації; у строк 1 рік 6 місяців після підписання акта прийманняпередачі об'єкта здійснити заходи щодо оформлення документів на землекористування та про вести державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства; у випадку якщо переможець аукціону відмовився від підписання протоколу чи договору купівліпродажу або не з'явився без поважних причин для його підписання протягом п'яти днів після затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого об'єкта. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДК СУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться об 11>00 годині 22 жовтня 2012 року на Дніпропетровській філії №4 ПП «Фірма «СОМГІЗ» за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Сто> лєтова, 21к, кімн.405, конт.тел. 0989731608. Заяви на участь в аукціоні приймає регіональне відділення Фонду держав ного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв > 18 жовтня 2012 року до 17>00. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел.(0562) 7428519, 74289 65. Ознайомитися з об'єктом аукціону можна в робочі дні за місцем його розта шування.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта незавершеного будівництва «Будівництво бази механізації АТЦ», що знаходиться на балансі ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Горобця, 4В разом із земельною ділянкою, на якій він розташований Назва об'єкта: об'єкт незавершеного будівництва «Будівництво бази механі зації АТЦ» разом із земельною ділянкою, на якій він розташований. Балансоутримувач: ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Гороб ця, 4В. Відомості про об'єкт приватизації будівництво об'єкта незавершеного будів ництва «Будівництво бази механізації АТЦ» було розпочато у січні 1982 року трес том «Дніпрохімбуд», а в 1997 році призупинено з причини відсутності фінансу вання. Об'єкт призначався для технічного обслуговування, поточного ремонту та збереження автомобілів і механізмів, які знаходяться в експлуатації на підприємстві. Об'єкт являє собою: адміністративнопобутовий корпус (будівельна готовність31%); виробничий корпус (будівельна готовність 89%); механізована мийка (будівельна готовність 69%); очисні споруди мийки (будівельна готовність 28%); каналізаційна насосна станція (будівельна готовність 24%); очисні споруди зливових стоків (будівельна готовність 15%); зовнішні інженерні комунікації; автодороги та майданчики; благоустрій та озеленення. Відомості про земельну ділянку: Розмір земельної ділянки: 2,0978га. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Горобця, 4В. Кадастровий номер: 1210400000:03:031:0092. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: фактичне розміщення незавершеного будівництва «Бу дівництво бази механізації АТЦ». Сервітути на земельну ділянку: відсутні. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки: не надавалися. Спеціальні обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки: не надавалися. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ > 1 801 480,80 грн., у тому числі: > об'єкта приватизації > 118 944,00 грн.; > земельної ділянки > 1 382 290,00 грн.; > ПДВ > 300 246,80 грн. Гарантійний внесок у розмірі 180 148,08 грн., що становить 10% від початко вої ціни об'єкта, вноситься на р/р №37311009001104 у ГУДКСУ в Дніпропет ровській області, МФО 805012, регіональному відділенню Фонду державного май на України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Умови продажу зазначеного об'єкта: завершити будівництво об'єкта та ввести його в експлуатацію за призначен ням або зі зміною профілю у термін 5 років з моменту підписання акта прийман няпередачі об'єкта; подальше відчуження об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділян ки, на якій розташовано цей об'єкт, можливе лише за умови збереження для но вого власника об'єкта незавершеного будівництва зобов'язань, визначених дого вором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку для розміщення та будівництва об'єкта відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час забудови та подальшого введення в експлуатацію об'єкта при ватизації; у строк 1 рік 6 місяців після підписання акта прийманняпередачі об'єкта здійснити заходи щодо оформлення документів на землекористування та провес ти державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства; у випадку якщо переможець аукціону відмовився від підписання протоколу чи договору купівліпродажу або не з'явився без поважних причин для його підпи сання протягом п'яти днів після затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого об'єкта. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при роз рахунку за придбаний об'єкт вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться об 11>00 22 жовтня 2012 року на Дніпропетровській філії №4 ПП «Фірма «СОМГІЗ» за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Столєто> ва, 21к, кімн.405, конт.тел. 0989731608. Заяви на участь в аукціоні приймає регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв > 18 жовтня 2012 року до 17>00. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел:(0562) 7428519, 74289 65. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Сдам помещение под офис 260 м2

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ! Дніпропетровська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» запрошує на роботу ініціативних, працелюбних, сумлінних фахівців: ІНЖЕНЕР З ПРОДАЖУ ПОСЛУГ (посадові обов'язки: активний пошук нових клієнтів, проведення переговорів та презентацій, укладення договорів, ведення внутрішньої звітності). ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ (посадові обов'язки: розробка заходів з покра щення стану охорони праці на робочих місцях, ведення документації, організація первинних та поточних інструктажів, співробітництво з державними органами нагляду. Обов'язково наявність дозвільних документів з охорони праці). ТОВАРОЗНАВЕЦЬ (посадові обов'язки: забезпечення організації процесів тор гівельної діяльності, укладання договорів, формування звітів). Загальні вимоги до спеціалістів: повна вища освіта, досвід роботи від 1 року, досвідчений користувач ПК, відповідальність, комунікабельність, орієнтованість на результат. Працівникам надаються: офіційне працевлаштування, гарантований соціаль ний пакет. Чекаємо вас за адресою: вул. Привокзальна,11, тел. (056)7708332.

Інформація Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропет> ровській області щодо об'єкта незавершеного будівництва «9>поверховий житловий будинок», який підлягає приватизації на аукціоні разом із земельною ділянкою, на якій він розташований. Об'єкт незавершеного будівницт ва «9поверховий житловий будинок» разом із земельною ділянкою, розташований за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. К. Лібкнехта, 85 (об'єкт поверну тий до державної власності за рішенням суду).

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації > нежитлова будівля пивбару (літ.А>1, А1>1) загальною площею 113,7 кв.м, розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а, що знаходиться на балансі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 00191307, Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул.Сим бірцева, 1а. Назва об'єкта: нежитлова будівлі пивбару (літ.А1, А11) загальною площею 113,7 кв.м. Адреса: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а. Відомості про об'єкт нежитлова будівлі пивбару (літ.А1, А11) загальною пло щею 113,7 кв.м. Рік введення в експлуатацію 1982. Земельна ділянка в користу ванні ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Ціна продажу об'єкта без ПДВ> 346 538 грн., ПДВ>69 307,60 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ>415 845,60 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта забезпечення під час експлуатації об'єкта дотримання санітарних, протипожежних вимог, визначених чинним законодав ством; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України. Грошові кошти на участь в аукціоні 41 584,56 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, регіональ ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при роз рахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, регі ональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській об ласті. Аукціон відбудеться о 10>00 годині 12 жовтня 2012 року на Українській універ> сальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, каб.14.(тел: (056)370>46>88, 785>29>61). Заяви на участь в торгах приймає регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсо мольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв > 08 жовтня 2012 року до 17>00. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел:(0562) 7428519, 74289 48. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації > частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 кв.м, вимощення І, огорожа №1,2, розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1, що знаходиться на балансі ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 00178353, Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Павлоградвугілля» за адресою: 51400, м. Павлоград, вул.Леніна, 76. Назва об'єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 кв.м, вимощення І, огорожа №1,2. Адреса: 52800, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1. Відомості про об'єкт частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 кв.м, вимощення І, огорожа №1,2. Рік введення в експлуатацію 1957. Земель на ділянка окремо не виділялась. Ціна продажу об'єкта без ПДВ> 411 503,00 грн., ПДВ>82 300,60 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ>493 803,60 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта забезпечення під час експлуатації об' єкта дотримання санітарних, протипожежних вимог, визначених чинним за конодавством; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими кош тами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, вста новленому чинним законодавством України. Грошові кошти на участь в аукціоні 49 380,36 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, регіональному відділенню Фонду державного майна Украї ни по Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться о 10>00 годині 12 жовтня 2012 року на товарній біржі «Катеринославська» за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, пр.Пушкіна, 49 (тел:(0562) 366>555, 320>760). Заяви на участь в торгах приймає регіональне відділення Фонду державно го майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв > 08 жовтня 2012 року до 17>00. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел:(0562) 7428519, 7428948. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

(под банк, страховую компанию, салон, магазин). Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 810>55>66, (067) 340>55>66.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта незавершеного будівництва > «16>поверховий житловий будинок» разом із земельною ділянкою, на якій він розташований Назва об'єкта: «16поверховий житловий будинок» разом із земельною ділян кою, на якій він розташований. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Лівобереж ний мікрорайон №3. Відомості про об'єкт приватизації об'єкт являє собою недобудований 16по верховий монолітний житловий будинок з вбудованим спортивним клубом на 1 поверсі (згідно з проектом). Роботи по будівництву об'єкта почато у 1989 році, у 1994 році будівництво зупинено, консервування об'єкта не відбувалось. Збудо вані цокольний поверх та 15 типових поверхів, на 16му поверсі частково вико нані зовнішні та внутрішні стіни, перекриття немає. Прибудинкова територія не огороджена, благоустрій прибудинкової території не здійснювався. Будівельна готовність об'єкта незавершеного будівництва 50%. Відомості про земельну ділянку: Розмір земельної ділянки: 0,1218га. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Лівобережний мікрорайон №3. Кадастровий номер: 1210400000:01:011:0150. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: фактичне розміщення незавершеного будівництва 16поверхового будинку. Сервітути на земельну ділянку: не встановлені. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки: проектування об' єкта та умови розміщення щодо червоних ліній вулиць та меж земельної ділянки здійснюється згідно з генеральним планом забудови. Спеціальні обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки: за матеріалами Генерального плану міста Дніпродзержинськ це територія ба гатоквартирної забудови; частина земельної ділянки знаходиться в охоронній зоні магістральної кому нікації водопроводу діаметром 250 мм. Умови експлуатації даної мережі, встанов лення охоронних зон та інше здійснювати у встановленому законом порядку; дотримання режиму, встановленого для охоронної зони інженерних комуні кацій. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ > 2 580 781,20 грн., у тому числі: > об'єкта приватизації > 2 092 359,00 грн.; > земельної ділянки > 58 292,00 грн.; > ПДВ > 430 130,20 грн. Гарантійний внесок у розмірі 258 078,12 грн., що становить 10% від початко вої ціни об'єкта, вноситься на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропет ровській області, МФО 805012, регіональному відділенню Фонду державного май на України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Умови продажу зазначеного об'єкта: завершити будівництво об'єкта за призначенням у термін 5 років з моменту підписання акта прийманняпередачі; подальше відчуження об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділян ки, на якій розташовано цей об'єкт, можливе лише за умови збереження для но вого власника об'єкта незавершеного будівництва зобов'язань, визначених дого вором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку для будівництва та обслуговування жит лового будинку відповідно до вимог чинного законодавства; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час забудови та подальшого введення в експлуатацію об'єкта при ватизації; після підписання акта прийманняпередачі об'єкта здійснити заходи щодо оформлення документів на землекористування та провести державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства; у випадку якщо переможець аукціону відмовився від підписання протоколу чи договору купівліпродажу або не з'явився без поважних причин для його підпи сання протягом п'яти днів після затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого об'єкта. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при роз рахунку за придбаний об'єкт вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Аукціон відбудеться об 11>00 годині 22 жовтня 2012 року на Дніпропетровській філії №4 ПП «Фірма «СОМГІЗ» за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Сто> лєтова, 21к, кімн.405, конт.тел. 0989731608. Заяви на участь в аукціоні приймає регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв > 18 жовтня 2012 року до 17>00. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел.(0562) 7428519, 74289 65. Ознайомитися з об'єктом аукціону можна в робочі дні за місцем його розта шування. Об'яву, надруковану в газеті «Вісті Придніпров'я» №67 від 28.08.2012 року щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у територіальному управлінні Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Дніпропетровській області, вважати недійсною.

Товариство з обмеженою відпо відальністю «Дрінк Дістрибушн Сістем» (і.к.37150703) повідомляє про втрату довідки САТ ДПА Ук раїни про внесення місця зберіган ня до Єдиного реєстру, серія АП№2315803. Вказану довідку вважати недійсною з 25.07.2012 р.


18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362) ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ У провадженні Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного това риства «ДТЕК «Дніпрообленер го» до Грекова Віталія Петрови ча про відшкодування збитків. Відповідач Греков Віталій Пет рович викликається у судове засідання на 15 жовтня 2012 року о 08 год. 30 хв. у приміщен ня Красногвардійського район ного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, спра ву слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгля ду справи. У разі неявки Греко ва Віталія Петровича справу буде розглянуто за його відсут ності. У провадженні Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного това риства «ДТЕК «Дніпрообленер го» до Антіпова Володимира Во лодимировича про відшкоду вання збитків. Відповідач Анті пов Володимир Володимирович викликається у судове засідан ня на 15 жовтня 2012 року о 08 год. 20 хв. у приміщення Крас ногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгля ду справи. У разі неявки Анті пова Володимира Володимиро вича справу буде розглянуто за його відсутності.

ОГОЛОШЕННЯ 11 ○

петровськ, пр. Карла Маркса, 57) у судове засідання 27.09.2012 року о 16.00 в якості відпові дачів по цивільній справі за по зовом Алієвої Махлуги Мамед кизи до Алієва Салех Алекпер огли, Алієвої Сахіля Салех кизи, Алієвої Раксани Салех кизи, Алі євої Саміни Салех кизи, Алієва Алі Салех огли про визнання та кими, що втратили право на ко ристування житловим при міщенням та зняття з реєстрації. З опублікуванням цього оголо шення відповідачі вважаються повідомленими про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, викликає в якості відповідача Нечитайла Геннадія Івановича у судове засідання, яке відбудеться о 09.00 12 жовт ня 2012 року по справі за позо вом ПАТ «КБ «Надра» до Інду стріального ВДВС Дніпропет ровського міського управління юстиції, Нечитайла Геннадія Івановича про звільнення зас тавленого майна зпід арешту. У разі неявки справа буде розгля нута за вашої відсутності. Суд дя Д.С. Шклярук.

ЦентральноМіський район ний суд м. Кривого Рогу викли кає Бовтик Станіслава Микола йовича в якості відповідача по справі № 444/5217/12 за позо вом Бродяного Ярослава Воло димировича про стягнення про центів за договором позики, інфляційних збитків та про центів річних. Судове засідан ня відбудеться 25.09.2012 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал суду 5. У разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причи У провадженні Павлоград ни неявки справа розглядати ського міськрайонного суду меться без урахування думки Дніпропетровської області зна відповідача. ходиться цивільна справа № 429/6142/12 року за позовом Ленінський районний суд м. Тиквенко Світлани Сергіївни до Дніпропетровська викликає Плющова Володимира Михайло Матвієнка Дениса Анатолійови вича про визнання права влас ча, 10.06.1983 р.н., зареєстро ності на земельну ділянку за ваного за місцем проживання: набувальною давністю. Відпо м. Дніпропетровськ, вул. Болят відач Плющов Володимир Ми ко, 1, у судове засідання як хайлович викликається у судо відповідача по цивільній справі ве засідання на 20 вересня 2012 № 2/422/4734/12 р. за позовом року об 11 год. 45 хв. у при Матвієнко Валентини Іванівни міщення Павлоградського до Матвієнка Дениса Анато міськрайонного суду Дніпропет лійовича, третя особа Відділ ровської області: Дніпропет громадянства, імміграції, реєст ровська область, м. Павлоград, рації фізичних осіб Ленінсько вул. Дніпровська, 135, каб. 409. го району м. Дніпропетровська, Суддя Перекопський М.М. Після про визнання особи такою, що опублікування об’яви в пресі втратила право на користуван відповідач вважається повідом ня житловим приміщенням, леним про час та місце розгля зняття з реєстрації, яке відбу ду справи. У разі неявки Плю деться 25 вересня 2012 р. о щова Володимира Михайловича 12.00 у приміщенні суду за ад справу буде розглянуто за його ресою: 49128, м. Дніпропет відсутності. ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 116. Алієв Салех Алекпер огли, Алі єва Сахіля Салех кизи, Алієва АмурНижньодніпровський Раксана Салех кизи, Алієва Са районний суд м. Дніпропет міна Салех кизи, Алієв Алі Салех ровська повідомляє Гавриленка огли викликаються до Бабуш Василя Григоровича, що кінського районного суду м. 05.11.2012 року о 08 год. 45 хв. Дніпропетровська (м. Дніпро відбудеться судове засідання по

цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Гаврилен ка В.Г. про стягнення заборго ваності. Судове засідання відбу деться у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 16. У ви падку вашої неявки суд розгля не справу за вашої відсутності. При собі мати документ, що по свідчує особу. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що 27 вересня 2012 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду (49074, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 84, каб. 108, зал судо вих засідань 2) відбудеться су дове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Пісного Віталія Сергійовича, Лукіної Світлани Юріївни, Пісної Наталії Миколаївни про стягнен ня заборгованості. У судове за сідання викликаються як відпо відачі Пісний Віталій Сергійо вич, Лукіна Світлана Юріївна, Пісна Наталія Миколаївна. У разі неявки у судове засідання відповідачів справа буде роз глянута за їхньої відсутності на підставі наявних по справі до казів та постановлено рішення суду. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Сєркова Євгенія Леонідовича, Білову Тетяну Валеріївну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі за позовом Органу опіки та піклування Ле нінської районної у м. Дніпро петровську ради до вас, яке відбудеться 20.09.2012 року о 14.00, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. На слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Бердянським міськрайонним судом, який знаходиться за ад ресою: м. Бердянськ, вул. Чер вона, 38, каб. 9, о 10.00 17 жовт ня 2012 року буде розглядатись цивільна справа Публічного ак ціонерного товариства «Комер ційний банк «Надра» до Коза чок Валерія Афанасійовича, Бу гаєнка Валентина Валентинови ча, Лежавської Марини Мико лаївни, Піцик Олега Валентино вича про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Явка відповідачів по справі обов’язкова. У разі неявки спра ва буде розглянута за відсут ності відповідачів. Доводим до вашего сведения, что 24.09.2012 г. состоится су дебное заседание в АНД район ном суде по иску Вороны Т.Ф. к Кандаурову Р.С. о признании права пользования жилым по мещением. Просьба явиться. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області викликає Сер дюка Андрія Сергійовича (адре са: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лісового, 32/19) 24.09.2012

року о 09.00 (каб. 25) по справі за позовом Шульги Олега Івано вича до Сердюка Андрія Сергійовича про усунення пере шкод у користуванні власністю, визнання особи такою, що втра тила право на користування житловим приміщенням та пра во на реєстрацію у ньому. Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що цивільна спра ва № 423/1717/12 за позовом Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Надра» до Передерій Антона Сергійовича про стягнення ос новного боргу за кредитним до говором, відсотків та пені за ко ристування кредитом, призна чено до судового розгляду на 24 вересня 2012 року о 10.00.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє Хел лідей Джейн Льюіс, 10.02.1968 року народження, що 28 серпня 2012 року винесено заочне рішення за позовом Сапіги Ва лентини Ананіївни до Хеллідей Джейн Льюіс, 3я особа Кри ворізьке міське управління УМВС України у Дніпропет ровській області, про усунення перешкод у користуванні влас ністю та зняття з реєстраційно го обліку. Рішенням суду знято з реєстраційного обліку Хеллі дей Джейн Льюіс, 10.02.1968 року народження, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, буд. 55, кв. 9. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 11.09.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 411/6874/12 за позо вом Куртинець Ірини Василів ни, Куртинець Вікторії Іванів ни, Погорілецького Валерія Во лодимировича до Куртинець Івана Михайловича, третя осо ба без самостійних вимог Довгинцівський районний відділ у м. Кривий Ріг Головно го управління державної мігра ційної служби України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користу ванні власністю. Даним рішен ням було задоволено позовні вимоги Куртинець Ірини Васи лівни, Куртинець Вікторії Іва нівни, Погорілецького Валерія Володимировича. З повним текстом відповідач Куртинець Іван Михайлович може озна йомитись, звернувшись до кан целярії Довгинцівського ра йонного суду м. Кривого Рогу.

третя особа Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, яким позов за доволено та судом вирішено: позбавити Дуплій Наталію Іва нівну, 13 січня 1986 року народ ження, батьківських прав по відношенню до її дитини Дуп лія Нікіти Олеговича, 04.11.2011 року народження, та стягнуто з Дуплій Наталії Іванівни алімен ти на утримання дитини Дуп лія Нікіти Олеговича, якого ви рішено передати на розгляд Органу опіки та піклування То

маківської райдержадмініст рації для подальшого його влаштування. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача у разі не згоди з ним протягом 10 днів з дня отримання його копії. З пов ним текстом рішення відповідач може ознайомитись, звернув шись до канцелярії Томаків ського районного суду Дніпро петровської області за адресою: смт Томаківка Дніпропетров ської області, вул. Леніна, 28.

ÏÎÒвÁÍÅ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß? ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÍÀ ÏÎØÒÓ! Сучасний світ непередбачуваний, а життя повне різних несподіванок. Кожна людина хоче бути впевненою у своєму майбутньому, перебувати під захистом від будьяких негараздів. Саме тому одним з найкращих ва ріантів здобуття впевненості є страхування. Набирає обертiв спільний проект страхової компанії «АСКА» та УДППЗ «Укрпошта» щодо надання послуг страхування. Будьяка особа, що бажає застрахуватися (або застрахувати своє майно), може це зробити у відділен нях пошти за наступними видами страхування: обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів; страхування від нещасного випадку; страхування майна (програма страхування квартири, будинку). На сьогоднішній день в області налічується 96 відділень поштового зв'яз ку, де можна застрахувати себе та власне майно. Всі необхідні консуль тації клієнтам щодо умов та правил страхування надають працівники відділення поштового зв'язку. Особливою зручністю цієї послуги є те, що укладання договору страхування та приймання страхових платежів відбу вається на місці у цьому ж відділенні поштового зв'язку. Крім того, за страхувати вас може листоноша, який приносить вам кореспонденцію до дому. Умови страхування дуже привабливi і зацікавлять будьякого вибагли вого споживача. Завітайте до найближчого відділення пошти та дізнайтеся про всі пере ваги страхування від «АСКА»! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: головний спеціаліст відділу міжнародної регіональної інтеграції та з фінансових питань. Відповідно до типових професійно1кваліфікаційних характеристик посад державних службовців претенденти повинні мати: на посаду головного спеціаліста громадянство України, повну вищу освіту, або освіту за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління» чи напряму «Міжнародні відносини» за освітньокваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років, вільне володіння державною мовою, обов'язкове володіння однією з офіційних мов державчленів ЄС в обсязі профе сійноорієнтованої програми навчання (перевага надається англійській мові), навички роботи на комп'ютері (Word, Excel, Outlook Express, Power Point, Internet тощо), необхідні професійні та ділові якості, знання ділової етики. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додається особо вий листок обліку кадрів (форма П2ДС), автобіографія, копії документів про освіту, дек ларація про доходи, дві фотокартки розміром 4х6, копії паспорта громадянина України. Термін подання документів на конкурс 30 календарних днів від дня публікації об'яви. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 34, 1 поверх, кімната 9, тел. 7324985.

Відокремлений структурний підрозділ Дочірнього підприємства «Запорізь кий річковий порт» «Нікопольський річковий порт» (код ЄДРПОУ 14287560, адреса: 53222, м.Нікополь, вул. Крупської, 26) Акціонерної судноплавної кампанії «Укррічфлот» повідомляє про свою ліквідацію шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733, адреса: м.Київ, вул. Нижній вал, 51). Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дати публікації даного оголошення за адресою: 53222, м.Нікополь, вул. Крупської, 26.

Томаківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє Дуплій Наталію Іва нівну, що судом у судовому за сіданні 12 вересня 2012 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 2/442/ 220/12 за позовом Томаківської районної державної адмініст рації Дніпропетровської області в інтересах малолітнього Дуплія Нікіти Олеговича до Дуплій На талії Іванівни про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів на утримання дитини,

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲÂ!

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362)

ÍÀÒÀË²ß ÊÎÐͲÉ×ÓÊ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ÄÏÑ ïîâ³äîìëÿº , ùî 23 ñåðïíÿ 2012 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ íîâèé Ïîðÿäîê çàïîâíåííÿ äîêóìåíò³â, çàòâåðäæåíèé íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 07.07.2012 ð. ¹817 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó çàïîâíåííÿ äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç ó ðàç³ ñïëàòè (ñòÿãíåííÿ) ïëàòåæ³â äî áþäæåòó, çä³éñíåííÿ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ïîâåðíåííÿ êîøò³â, ïîìèëêîâî àáî íàäì³ðó çàðàõîâàíèõ äî áþäæåòó», çàðåºñòðîâàíèé ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 30 ëèïíÿ 2012ð. çà ¹1287/21599. Îçíàéîìèòèñÿ ç òåêñòîì âêàçàíîãî äîêóìåíòà ìîæíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ Äϲ, à òàêîæ îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ó öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³, çàë ¹ 1 òà ¹4 àáî çàòåëåôîíóâàòè: 374-70-91 òà 374-70-56. Òåòÿíà ̳íÿéëî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ○

Êîðèñíî çíàòè: ÿê ðîçðàõîâóºòüñÿ ïåíñ³ÿ

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÔÎÍÄ ÐÎÇ'ßÑÍÞª

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÎÂÎÄÈÌÎ Ç̲ÍÓ ÂÈIJ ÅÊÎÍÎ̲×Íί IJßËÜÍÎÑÒ² ÇòÄÍÎ Ç ÊÂÅÄ -2010 Ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ÷åðã, Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ çâåðòàºòüñÿ äî ïëàòíèê³â ïîäàòê³â - þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á: ïðîâåñòè çì³íó âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî íàö³îíàëüíîãî êëàñèô³êàòîðà Óêðà¿íè ÄÊ 009 : 2010 «Êëàñèô³êàö³ÿ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³». Íàãàäóºìî, ùî ç 31 ãðóäíÿ 2012 ðîêó Íàö³îíàëüíèé êëàñèô³êàòîð Óêðà¿íè ÄÊ 009: 2005 áóäå ñêàñîâàíî. Íàòàë³ÿ Ãîðÿíà, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ», ÿêèé íàá ðà íàáðà ðàââ ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó, ðîçì³ð ïåíñ³¿ çàëåæèòü â³ä òðèâàëîñò³ ñòàæó, ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ç ÿêî¿ ñïëà÷óâàëèñÿ âíåñêè äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, òà ðîêó âèõîäó íà ïåíñ³þ

Запровадження нової формули обчислення пенсії передбачає визначення індивідуального коефіцієнта заробітку. Індивідуальний коефіцієнт заробітку визначається для кожної застрахованої особи і дорівнює частці від ділення фактичної заробітної плати в розрізі за кожен місяць на середню заробітну плату в Україні за відповідний період. Відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або у разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. При розрахунку пенсії враховується середня заробітна плата

(дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Розрахунок пенсії провадиться за встановленою формулою: Кс - коефіцієнт страхового стажу х Кз - коефіцієнт заробітку х середню заробітну плату за три календарні роки. До основного розміру пенсії встановлюються та виплачуються надбавки та підвищення передбачені чинним пенсійним законодавством. Приклад 1 Громадянці «С»розрахунок призначеної з 05.06.2012 пенсії, провадиться з урахуванням загального стажу роботи 37 років 1 місяць 23 дні та заробітку за період роботи з 01.07.1995 по 30.06.2000 та з 01.07.2000 по 31.05.2012 за даними персоніфікованого обліку, із застосуванням середньої заробітної плати на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (2001.20 грн.), з урахуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1.35 та виходячи з розміру прожиткового мінімуму 844 грн. Індивідуальний коефіцієнт заробітку становить - 0.86048. Індивідуальний коефіцієнт страхового стажу становить 0.50063: (37 р. /загальний стаж/ х 12міс. + 1 м-ць загального стажу)/100/ 12 х 1.35 = 0.50062). Заробітна плата для обчислення пенсії визначається шляхом множення середньої заробітної плати за 3 роки (2001.20 грн.) на коефіцієнт заробітку: 2001.20 грн. х 0.86048 = 1722.00 грн. Основний розмір пенсії за віком: 1722.00 грн. х 0.50063 = 862.08 грн. Статтею 28 Закону України «Про загальнообов'язкове дер-

жавне пенсійне страхування» визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років та у жінок 30 років, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що за кожний рік страхового стажу понад 35 років чоловіків та 30 років жінкам, пенсія за віком збільшується на 1 відсоток (1 рік - 1%) від основного розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більше, ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком. Отже, оскільки основний розмір пенсії громадянки вищий за встановлений прожитковий мінімум, то оплата за понаднормативний стаж роботи провадиться із прожиткового мінімуму та з 01.07.2012 становить 59.08 грн. (844 грн. х 7%). Таким чином, з 01.07.2012 загальний розмір пенсії громадянки з урахуванням встановленої надбавки на дитину до виповнення 18 років становить 1071.88грн.: - 862.80 грн. - основний розмір пенсії, - 59.08 грн. - доплата за понаднормативний стаж 7 років (844 грн. х 7%), - 150.00 грн. - надбавка на дитину до виповнення 18 років. Приклад 2 Громадянці «П» розрахунок призначеної з 01.05.2012 пенсії провадиться з урахуванням загального стажу роботи 32 роки 1 місяць 23 дні та заробітку за період роботи з 01.01.1994 по 31.12.1998 та з 01.07.2000 по 30.04.2012 за даними персоніфікованого обліку, із застосуванням середньої заробітної плати на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (2001.20 грн.), з урахуванням ве-

ÇÀѲÄÀÍÍß «ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÒÎËÓ»

«Â³ä ô³ñêàëüíîãî îðãàíó - äî ñåðâ³ñíî¿ ñëóæáè» ÍÀÒÀË²ß ÃÎÐßÍÀ, ÇÀ²ÄÓÂÀ× ÑÅÊÒÎÐÀ В приміщенні ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська відбулося засідання «круглого столу» за участю начальника інспекції Сергія Вікторовича Бойцова, начальника управління Алексєєнко В.В., Булави А.М. з представниками бізнесу Кіровського району. Напочатку Сергій Вікторович поздоровив присутніх з Днем підприємця, відзначивши при цьому, що розвиток і виробничий потенціал підприємницт-

ва все відчутніше впливають на підвищення соціальних стандартів життя, прискорення позитивних змін у всіх провідних сферах, передбачених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки. З метою суттєвого поліпшення бізнес-клімату, підвищення інвестиційної привабливості в Україні розпочато масштабне реформування податкової системи, зроблено важливі кроки в напрямку якісного обслуговування платників податків. Подальший прогрес підприємництва ДПС України

тісно пов'язує з реалізацією нової ідеології партнерських, демократичних і прозорих відносин з бізнесом. У місії Державної податкової служби та, зокрема, в її структурних підрозділах пріоритетом є адміністрування податкової системи та надання послуг платникам податків-зазначив Сергій Вікторович. Основні принципи роботи Державної податкової служби: - ми розуміємо наших клієнтів-платників податків, їхні потреби, цінуємо і поважаємо їх;

- ми впевнені, що більшість наших платників працюють чесно і довіряємо їм; - ми прагнемо допомагати тим, кому це необхідно, і переслідуємо тих, хто ухиляється і порушує податкове законодавство. Податкова запроваджує низку нових електронних сервісів, що дають змогу інформувати платників податків про стан розрахунків з бюджетом, наявну заборгованість, результати порівняння податкового кредиту та податкових зобов'язань.

личини оцінки одного року страхового стажу 1.35 та виходячи із розміру прожиткового мінімуму 844 грн. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати становить 0.96501. Індивідуальний коефіцієнт страхового стажу - 0.43312: (32 р. /загальний стаж/ х 12 міс. + 1 м-ць / 100 / 12 х 1.35 = 0.43312). Заробітна плата для обчислення пенсії визначається шляхом множення середньої заробітної плати за 3 роки (2001.20 грн.) на коефіцієнт заробітку: 2001.20 грн. х 0.96501 = 1931.18 грн. Основний розмір пенсії за віком: 1931.18 грн. х 0.43312 = 836,44 грн. З метою реалізації нових Соціальних Ініціатив Президента України В.Ф.Януковича Кабінетом Міністрів України 23.04.2012 прийнято постанову № 327 «Про підвищення рівня соціального захисту населення», якою передбачено, що пенсії, призначені до 01.05.2012 (за наявності страхового стажу у чоловіків - не менш як 25 років, у жінок - не менш як 20 років), підвищуються таким чином, щоб розмір підвищення з урахуванням перерахунку, проведеного відповідно до пункту 1 цієї постанови, становив не менш як 100 гривень. Отже, з 1 травня 2012 року було проведено перерахунок пенсії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 327 «Про підвищення рівня соціального захисту населення». Із 01.07.2012 загальний розмір пенсії громадянки «П» становить 960.73 грн.: - 836,44 грн. - основний розмір пенсії, - 7,56 грн. - доплата до встановленого прожиткового мінімуму 844 грн., - 16,73 грн. - доплата за понаднормативний стаж, 2 р.,(836,44 х 2%), - 100.00 грн. - доплата відповідно до постанови КМУ від 23.04.2012 № 327.

Відтепер платники, які звітують в електронному режимі, зможуть замовляти довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів не відвідуючи податкову інспекцію; - створено центри сертифікації електронних ключів, де можна платнику безкоштовно отримати ключі електронного цифрового підпису. Наприкінці засідання присутніх було поінформовано стосовно сервісу для платників податків «Пульс податкової», який запроваджено з метою подолання проявів корупції в органах державної податкової служби, формування у громадян об'єктивної оцінки діяльності органів ДПС.


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362) ○

100-в×ÍÈÉ Þ²ËÅÉ

²âàí Ìîë÷àíîâ - ïåäàãîã â³ä Áîãà ËÅ ÒÀÁÅÐÊÎ, ÃÎËÎÂÀ ÐÀÄÈ ÄÈÐÅÊÒÎв ÂÍÇ ² ÒÀ ²² вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ ÎÁËÀÑÒ², ÇÀÑËÓÆÅÍÈÉ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ ÎѲÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

11 âåðåñíÿ âèïîâíèëîñü 100 ðîê³â ³ç äíÿ íàðîäæåííÿ ïðåêðàñíî¿ ëþäèíè, ðîçóìíîãî ïåäàãîãà òà êåð³âíèêà - ²âàíà Ìîë÷àíîâà, ÿêîãî âæå íåìຠç íàìè. Ïðîòå éîãî ñïðàâè, ïîðàäè, æèòòºâ³ óðîêè, äîáð³ íàïóòòÿ äîïîìàãàþòü ó÷íÿì ³ êîëåãàì æèòè, ëþáèòè òå, ÷èì çàéìàºøñÿ, íàâ÷àòè íîâ³ ïîêîë³ííÿ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â ìàéñòåðíîñò³, â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÷åñíîìó ñòàâëåííþ äî æèòòÿ

ШЛЯХОМ ВИПРОБУВАНЬ Іван Васильович пройшов суворий шлях випробувань у часи Великої Вітчизняної війни й у повоєнні роки. Це пора змужніння й зрілості, становлення особистості й керівника. Найвагоміший період - пов'язаний із розвитком і підйомом металургійної промисловості України, підготовкою висококваліфікованих спеціалістів. Із 1939 до 1955 року Молчанов - директор Дніпропетровського базового індустріального технікуму. З 1955-го він, практично, беззмінний керівник середніх спеціальних закладів Мінчормету України. Під його керівництвом створено 43 технікуми, у

ÍÀÉÂÀÃÎ̲ØÈÉ ÏÅвÎÄ - ÏÎÂ'ßÇÀÍÈÉ ²Ç ÐÎÇÂÈÒÊÎÌ ÌÅÒÀËÓÐò¯

тому числі 20 - на Дніпропетровщині. Протягом багатьох років Іван Васильович очолював Раду середніх спеціальних навчальних закладів при обкомі партії Дніпропетровської області, передавав свій досвід молодим керівникам, турбувався про них. Тисячі співробітників навчальних закладів системи Мінчормету та їхні сім'ї отримали комфортабельні квартири в будинках, зведених будівельно-монтажним управлінням навчальних закладів, яким фактично керував Молчанов.

ЗАВЖДИ У ВИРІ ПОДІЙ Заслужений учитель України, володар багатьох урядових нагород Іван Васильович упродовж трудового життя знаходився у вирі подій, а на пенсії продовжував енергійно цікавитися станом справ, допомагати долати повсякденні труднощі. За роки керівної роботи в системі Мінчормету України він набув репутації визнаного лідера в системі освіти. Усі шанобливо називали його: «Наш дід». Цим ми підкреслювали не старість Івана Васильовича, а його мудрість, найви-

щий авторитет. Ось яким ми його знали: середнього зросту, дещо кульгає, спираючись на ціпок, у міру суворий, незалежний. Справжній патріот, істинний син України. Все людське було йому притаманне. Лідер і педагог від Бога. Діловитості Івана Васильовича, його вмінню організувати будь-яку доб- ням практичних робіт у нару справу міг подивувати- вчальних закладах щодо будівництва та ремонту ся кожен. навчальних та інших приміщень, оснащення їх обладнанням, ТЗН, меблями тощо. Технікуми школи Молчанова практично завжди першими починали впроваджувати в навчальний Є ЧОМУ процес нове, передове : то ПОВЧИТИСЬ систему управління якістю Існувало поняття «Се- підготовки спеціалістів, то редня спеціальна школа школу підготовки й переІ.В. Молчанова». Її станов- підготовки заступників дилення і розквіт припали ректорів, завідуючих відна 60-80-ті роки минулого діленнями, кураторів груп; століття. Іван Васильович першими запровадили точно визначав цільові пільгове обов'язкове харчуустановки колективів на- вання студентів; найкравчальних закладів, ство- щими виявилися при прорюючи оптимальні умови веденні виставок технічної для їх творчої роботи. При творчості; призерами в цьому він виявляв організації оглядів художрішучість і наполег- ньої самодіяльності, спарливість у досягненні по- такіад; гуманними й такставленої мети. Під його товними при організації опікою функціонував ці- дозвілля сиріт та інвалідів. лий комплекс підрозділів У системі Мінчормету - знаменитий Дніпропет- СРСР було 78 навчальних ровський центр забезпе- закладів. Усі знали, що в чення, що займався школі Молчанова є чому системою управління повчитись. якістю підготовки спеціУсе його життя - яскраалістів, організацією на- вий приклад для гідного вчально-методичної та наслідування поколіннями навчально-виховної робо- його вдячних послідовти в технікумах, виконан- ників.

ÓÑÅ ÉÎÃÎ ÆÈÒÒß ßÑÊÐÀÂÈÉ ÏÐÈÊËÀÄ ÄËß ÍÀÑ˲ÄÓÂÀÍÍß

ÁÓ ÑÏÐÀÂÆÍ²Ì ÏÀÒвÎÒÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÇÀÏÎÂÍÈÒÈ ÐÎÇIJËÈ

×åêàþòü íà ö³êàâ³ ìàòåð³àëè ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÒÀËÀÍÎÂÈÒÈÕ ² ÒÂÎÐ×ÈÕ ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒÅÉ ÄÎËÓ×ÈÒÈÑß ÄÎ ÊÎÐÈÑÍί ÐÎÁÎÒÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÍÀ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÍÑÆÓ

Дніпропетровська обласна організація активно співпрацює з провідними засобами масової комунікації. На сайті висвітлюються події та важливі факти діяльності журналістів, оперативно подається корисна інформація, прес-анонси, цікаві матеріали

заходів, які проводяться у «Прес- НСЖУ - dnepr.nsju@gmail.com; або клубі». dnipropetrovsk@cure.org.ua. На офіційному сайті ДОО НСЖУ є розділи «Журналістська проза» та «Журналістська поезія». Тому в усіх Íàãàäóºìî, ³ç áåðåçíÿ öüîãî ðîêó журналістів та талановитих і твор- 䳺 ñàéò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ чих особистостей є нагода долучи- îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ тися до заповнення цих розділів. ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè Для цього потрібно надіслати роботи на електронну адресу ДОО

ÇÀÕÎÄÜÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒ

http://nsju.dp.ua.

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÒÀÍÍß

Ç ÄÍÅÌ ÐßÒ²ÂÍÈÊÀ! Â³ä ³ìåí³ êåð³âíèöòâà îáëàñò³ ùèðî â³òàþ âñ³õ ðÿò³âíèê³â, ïðàö³âíèê³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà ïîæåæíî¿ îõîðîíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì - Äíåì ðÿò³âíèêà! Öå ñâÿòî îá'ºäíóº ëþäåé ìóæí³õ ïðîôåñ³é ïîæåæíèê³â, ïðàö³âíèê³â àâàð³éíîðÿòóâàëüíèõ ôîðìóâàíü ³ ñëóæá, ÿê³ íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèð³øåííÿ ïèòàíü çàãàëüíîäåðæàâíî¿ âàãè - çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîãî çàõèñòó íàö³îíàëüíîãî áàãàòñòâà, æèòòÿ ëþäåé â³ä âîãíþ òà ñòèõ³¿. Äîáðà âàì, çëàãîäè, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó ³ âïåâíåíîñò³ ó ìàéáóòíüîìó. ÑÅÐÃ²É ÊÎÂÀËÅÍÊÎ, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÎÊÐÓÆÍÈÉ ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂÍÈÉ ÑÓÄ

ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÁÐÀÍÍß ÇÀÊÎÍÍί ÑÈËÈ ÑÓÄÎÂÈÌÈ Ð²ØÅÍÍßÌÈ, ïðèéíÿòèìè çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó ñïðàâ, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì 28 æîâòíÿ 2012 ðîêó âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, òà ¿õ âèêîíàííÿ Âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü º çàâåðøàëüíîþ ñòà䳺þ ñóäîâîãî ïðîöåñó. Ñóä, óñòàíîâèâøè ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî âèáîðè, ìຠâèçíà÷èòè ó ð³øåíí³ ñïîñ³á çàõèñòó ïîðóøåíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, à òàêîæ ïîðÿäîê óñóíåííÿ âñ³õ íàñë³äê³â öèõ ïîðóøåíü â³äïîâ³äíî äî çàêîíó. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü, ùî ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå çà ïðàâèëàìè ÊÀÑ Óêðà¿íè, ñóä ïîñòàíîâëÿº îêðåìó óõâàëó ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî íàÿâí³ñòü òàêèõ ïîðóøåíü ³ íàäñèëຠ¿¿ äî îðãàí³â ÷è îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ âæèòè ó çâ'ÿçêó ç öèì çàõîä³â, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì. Êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íåâ³äêëàäíî âèäàþòüñÿ îñîáàì, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ñïðàâ³, àáî íàäñèëàþòüñÿ ¿ì, ÿêùî âîíè íå áóëè ïðèñóòí³ ï³ä ÷àñ éîãî ïðîãîëîøåííÿ. Ñóäîâ³ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó ñóäàìè ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñïðàâ, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì âèáîð³â àáî ðåôåðåíäóì³â, íàáèðàþòü çàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ. Îñêàðæóâàòè â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ìîæíà ëèøå ñóäîâ³ ð³øåííÿ, ùî íå íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè, óõâàëåí³ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó ñïðàâ. Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 177 ÊÀÑ Óêðà¿íè ñóäîâ³ ð³øåííÿ, ïðèéíÿò³ àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó ñïðàâ, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèáîð÷èì ïðîöåñîì, ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ó äâîäåííèé ñòðîê ç äíÿ ¿õ ïðîãîëîøåííÿ, à ñóäîâ³ ð³øåííÿ, óõâàëåí³ äî äíÿ ãîëîñóâàííÿ, - íå ï³çí³ø ÿê çà ÷îòèðè ãîäèíè äî ïî÷àòêó ãîëîñóâàííÿ. Ïîñòàíîâè ñóäó ùîäî âíåñåííÿ çì³í ó ñïèñêè âèáîðö³â âèêîíóþòüñÿ íåãàéíî. Ó ðàç³ àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ ñóäîâ³ ð³øåííÿ íàáèðàþòü çàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñóäîâå ð³øåííÿ ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ó ñïðàâàõ äàíî¿ êàòåãî𳿠º îñòàòî÷íèì.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362)

ÏÅÐÕÎÒÜ - ÎÏÀÑÍÛÉ ÃÐÈÁÎÊ

Åñëè íà ãîëîâó âûïàë ñíåã… ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Ïîæàëóé, îäíî èç ñàìûõ íåáëàãîçâó÷íûõ â íàøåì ëåêñèêîíå - ñëîâî «ïåðõîòü». Íàáëþäàòü «ñíåæîê» íà ïëå÷àõ ëþäåé äîñòàòî÷íî íåïðèÿòíî, íî åùå áîëåå íåïðèÿòíî íîñèòü åãî íà ñîáñòâåííîé ãîëîâå. Óâû - ÿâëåíèå ýòî äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííîå. Êàê ñ ýòèì áîðîòüñÿ, óçíàâàëè «Â³ñò³»

ÌÅÍØÅ ÑÒÐÅÑÓ

ÐÎÁÎÒÀ ÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜ Äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíå â÷åíèìè ç ªëüñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ïîêàçàëî, ùî áåçðîá³òòÿ íåáåçïå÷íå äëÿ çäîðîâ`ÿ. Â÷åí³ çÿñóâàëè: áåçðîá³òí³ íà 11% ÷àñò³øå ñòðàæäàþòü â³ä ñòðåñó òà â 2 ðàçè ÷àñò³øå - â³ä äåïðåñ³¿, í³æ ëþäè, ÿê³ ïðàöþþòü. Òàêîæ ò³, õòî ñèäèòü áåç ðîáîòè, íà 20% ÷àñò³øå íåïðàâèëüíî õàð÷óþòüñÿ, â 2 ðàçè ð³äøå çàéìàþòüñÿ ñïîðòèâíèìè âïðàâàìè, óäâi÷i á³ëüøå êóðÿòü ³ íà 40% ÷àñò³øå âæèâàþòü àëêîãîëü, í³æ ¿õí³ ïðàöåëþáí³ êîëåãè.

ÍÎÂÈÍÈ ÓÂÀÃÀ!

ØÀÍÎÂͲ ÃÐÎÌÀÄßÍÈ! Ó çâ'ÿçêó ç ñèòóàö³ºþ, ùî ñêëàëàñü ïî îòðóºííþ äèêîðîñëèìè ãðèáàìè òà ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çâåðòàºòüñÿ äî ãðîìàäÿí ç íàïîëåãëèâèì ïðîõàííÿì â³äìîâèòèñü â³ä íåáåçïå÷íèõ ëàñîù³â. Ñòàíîì íà 10 âåðåñíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 3 âèïàäêè îòðóºííÿ äèêîðîñëèìè ãðèáàìè: 2 âèïàäêè â Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ³ 1 - ó Êðèâîð³çüêîìó ðàéîí³. Çàãàëîì ïîñòðàæäàëè 6 îñ³á. Íå çáèðàéòå ãðèáè â ìåæàõ ì³ñòà, áëèçüêî â³ä òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé, ÀÅÑ, ÃÅÑ, âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ çîí, íà ïðîìèñëîâèõ ïóñòèðÿõ, êîëèøí³õ ñì³òíèêàõ, ó ë³ñîñìóãàõ, íà äà÷àõ, íà ãîðîäàõ; íå áåð³òü íåâ³äîì³ ãðèáè, à òàêîæ ÷åðâèâ³ é ïåðåçð³ë³; ãðèáè, ùî âèêëèêàþòü ñóìí³âè, êðàùå íå çáèðàéòå; íå âèêîðèñòîâóéòå íàðîäí³ ìåòîäè âèçíà÷åííÿ ïðèäàòíîñò³ ãðèá³â (ïîòåìí³ííÿ öèáóë³, ïî÷îðí³ííÿ ñð³áíî¿ ëîæêè), âîíè íååôåêòèâí³. Ïðè ïåðøèõ îçíàêàõ îòðóºííÿ (íóäîòà, áëþâîòà, á³ëü ó æèâîò³, ä³àðåÿ, çàïàìîðî÷åííÿ) íåãàéíî çâåðòàéòåñÿ äî ë³êàðÿ. Ñàìîë³êóâàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî òðàã³÷íèõ íàñë³äê³â.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие.

ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

ÃËÀÂÍÎÅ - ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß ÇÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÅÉ Ê ÒÐÈÕÎËÎÃÓ ОТ НЕЕ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ Судя по внушительному ряду причин, которые могут вызвать появление перхоти, от нее, как от сумы и тюрьмы, не застрахован никто. К сожалению, таких «незастрахованных» становится все больше и больше. По мнению специалистов, с этой проблемой, в большей или меньшей степени, сталкивается каждый третий украинец. Появление перхоти вызывает: / нарушение обмена веществ; / курение и чрезмерное употребление алкоголя; / неправильный уход за волосами: частое использование фена, злоупотребление укладочными средствами, красками для волос; / использование жесткой воды для мытья головы; / недостаток в организме витамина А и витаминов группы В, дефицит микроэлементов; / чрезмерная сухость кожи головы; / нарушения работы желудочно-кишечного тракта и гормональные сбои; / снижение иммунитета. Впрочем, это далеко не полный перечень причин, вызывающих появление перхоти. «Снежок» на голову может «выпасть» и после посещения недобросовестного парикмахера.

ОРГАНИЗМ СИГНАЛИТ SOS Утешает одно: перхоть - еще не заболевание, а сигнал организма о неполадках в нем. И этот сигнал подает грибок с труднопроизносимым именем Pityrosporum Ovale. Впро-

ÊÓÐÅÍÈÅ - ÏÅÐÂÛÉ ÄÐÓÃ ÏÅÐÕÎÒÈ

исключено, что для определения причины ваших неприятностей придется сдать несколько анализов. Самый распространенный способ борьбы с перхотью - использование шампуней, впрочем, не тех, какие широко рекламируются по ТВ, а медицинских, с противогрибковым компонентом, на основе дегтя, цинка, производных селена. Лечебные шампуни и очищают кожу, и утихомиривают провокатора-грибка, и регулируют деятельность сальных желез. Как правило, курс лечения длится около двух месяцев. Однако одними шампунями не обойтись. Борьба с перхотью требует комплексного подхода. А для того, чтобы «снежок» не вернулся, необходимо избавиться от вредных привычек, сушить волосы естественным путем и даже заполнять голову хорошими и добрыми мыслями. Постарайтесь отказаться от жирного, соленого, сладкого и острого. Ешьте побольше грецких орехов, бананов, печенки, рыбы, моркови, капусты, помидоров, сыра, фиников, зелени, бобовых, молочных продуктов.

1

ÅØÜÒÅ ÃÐÅÖÊÈÅ ÎÐÅÕÈ È ÁÀÍÀÍÛ чем, есть мнение, что перхоть может спровоцировать стремительное обновление кожного покрова головы своего рода аномалия, ведущая к скоплению чересчур большого количества мертвых клеток. Им становится тесно, клетки слипаются между собой, а потом отшелушиваются. Такую перхоть называют сухой. Она вызывает ломку и выпадение волос. А вот жирная пер-

ÑÂÎß ÐÀÑ×ÅÑÊÀ Ó êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè äîëæíà áûòü ñâîÿ ðàñ÷åñêà (æåëàòåëüíî äåðåâÿííûé ãðåáåíü), êîòîðóþ êàæäûé äåíü ñëåäóåò ìûòü òåïëîé âîäîé ñ ìûëîì.

хоть возникает, когда быстрое обновление происходит на фоне аномальной активности сальных желез, вызванной и гормональными нарушениями, и использованием чересчур горячей воды или металлических массажных щеток. В этом случае чешуйки перхоти утрачивают летучесть и напоминают панцирь, плотно охватывающий кожу головы…

УТИХОМИРИТЬ ПРОВОКАТОРА «Снежок», столь упорно усевшийся на вашу голову, все же можно заставить «растаять». Правда, для этого нужно приложить определенные усилия - например, обратиться за консультацией к дерматологу или трихологу (специалисту по волосяному покрову). Не

2

3


ДИВОДИВА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.09.2012 ð. ¹ 73 (1362) ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÑÊÓËÜÏÒÓÐÛ

Îñòîðîæíî! Ïîä íîãàìè - Àôàíàñèé…

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Ïóòåøåñòâóÿ ïî ðàçíûì ãîðîäàì èëè ñòðàíàì, ìû ïîñòîÿííî ÷òî-òî ôîòîãðàôèðóåì òî ïðèðîäó, òî êóëüòóðíûå àðòåôàêòû, ê ïðèìåðó, àðõèòåêòóðó. Íî áîëüøå âñåãî âçãëÿä ÷åëîâåêà ïðèêîâûâàþò èíòåðåñíûå ñêóëüïòóðû. «Â³ñò³» ðàññêàæóò î ñàìûõ íåîáû÷íûõ

ÏÎËÒÀÂÀ САНТЕХНИК АФАНАСИЙ

­

Гуляя по Екатеринбургу, внимательнее смотрите под ноги - по неосторожности можете наступить на одну из самых необычных достопримечательностей этого города. Знакомьтесь - Афанасий. Видимо, за некоторое сходство с Куравлевым, сыгравшим легендарного Афоню, так зовут этого трудягу екатеринбуржцы. Памятник сантехнику здесь установили на средства фирмы «Уралэнергосервискомплект» и, увековечив название фирмы на канализационном люке, решили оставить скульптуру прямо перед воротами офиса. К сожалению, такое месторасположение лишило композицию доли юмора.

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÃÀËÓØÊÅ ®  òèõîì è æèâîïèñíîì óãîëêå, â èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè Ïîëòàâû íà Èâàíîâîé ãîðå ðÿäîì ñ îäíîèìåííûì ðåñòîðàíîì, íàõîäèòñÿ íåîáû÷íûé ïàìÿòíèê. Îí ïîñâÿùåí îäíîìó èç ñèìâîëîâ ãîðîäà âñåìèðíî èçâåñòíîé ïîëòàâñêîé ãàëóøêå. Ýòî òâîðåíèå èñêóññòâà, îëèöåòâîðÿþùåå äîñòàòîê è áëàãîñîñòîÿíèå ñåìüè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îãðîìíóþ ãëóáîêóþ òàðåëêó ñ óæå ïðèãîòîâëåííûìè 12-þ ãàëóøêàìè è áîëüøîé ëîæêîé íà ïîñòàìåíòå â âèäå äåðåâÿííîé ñòîëåøíèöû. ○

ØÂÅÉÖÀÐÈß

ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÂÈËÊÀ ¯ Îäèí èç ñàìûõ ñòðàííûõ ïàìÿòíèêîâ â Øâåéöàðèè - îãðîìíàÿ 8-ìåòðîâàÿ íåðæàâåþùàÿ âèëêà. Áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì êîðïîðàöèè Nestle îíà âîòêíóòà â äíî Æåíåâñêîãî îçåðà. Ñîçäàííàÿ â 1995 ãîäó è íàõîäÿùàÿñÿ íàïðîòèâ ìóçåÿ åäû «Àëèìåíòàðèóì» è øòàá-êâàðòèðû Nestle (Øâåéöàðèÿ, Âåâå), ýòà ñêóëüïòóðà ïîëó÷èëà íàçâàíèå «Ïàìÿòíèê åäå». Îíà âûñòóïàåò ñâîåãî ðîäà îðèåíòèðîì äëÿ òóðèñòîâ, æåëàþùèõ ïîñåòèòü ìóçåé.

БЕСЕДА ДРУЗЕЙ ®

Шесть лет назад в Харькове открыли литературный памятник Эллочке-людоедке. Героиню бессмертной повести Ильфа и Петрова разместили рядом с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым. Над фигурой Эллочки харьковский скульптор Катиб Мамедов работал больше полугода. Прототипом знаменитой людоедки стала одна из исполнительниц главных ролей кинофильма «12 стульев» - актриса Елена Шанина. Еще одна интересная деталь - стул, на который опирается Эллочка, точная копия того экземпляра, который использовали киношники.

ПАМЯТЬ О ПОРУЧИКЕ ­ Памятник литературному и фольклорному герою поручику Ржевскому установлен у центральной проходной Павлоградского химического завода в Днепропетровской области. Считается, что герой пьесы А. Гладкова «Давным-давно» поручик Ржевский служил в Павлоградском гусарском полку, хотя прямо об этом в пьесе не говорится. Популярным образ бесшабашного гусара стал после выхода в 1962 г. кинокомедии Рязанова «Гусарская баллада». Белорусский скульптор Жбанов изобразил поручика небрежно сидящим на спинке лавочки и залихватски подкручивающим усы.

­

КРАСОТКА ЭЛЛОЧКА ®

В середине августа 2008 годa в Екатеринбурге открылся eщe один необычный памятник - «Горожане. Разговор». Этa скульптурная группа, расположенная в сквере на углу проспекта Ленина и улицы Мичурина, изображает трех друзей - знаменитых уральских художников Михаила Брусиловского, Виталия Воловича и покойного Германа Метелева. Мужчины ведут оживленную беседу прямо посреди улицы. Фигуры отлиты из бронзы.

ПАПАРАЦЦИ ИЗ-ЗА УГЛА

Братислава - столица Словакии - очень интересный город. Прогуливаясь по историческому центру, спрятанному за многочисленными средневековыми переулками, туристы встречают много необычных персонажей, сделанных из металла. Один из них - статуя папарацци. Она могла бы показаться странной, если бы не ее месторасположение. Человек, выглядывающий из-за угла, стоит рядом с рестораном Paparazzi.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОШЕЛЕК ¯ Способов привлечения денег много, они разнообразны и каждый выбирает то, что ему больше по душе. Кто-то веник всегда ставит ручкой вверх, кто-то - носит в кошельке монетки-талисманы и однодолларовые купюры. А вот предприниматели из Мельбурна (Австралия), видимо, решили подойти к финансовому вопросу более глобально и «положили» перед торговым центром огромный каменный кошелек. Он изготовлен из гранита и нержавеющей стали. Вокруг скульптуры уже сложились легенды: чтобы привлечь деньги, нужно посидеть на каменном кошельке или потереть о него свой бумажник.

ÎÄÅÑÑÀ

ÆÅÍÀ ÌÎÐßÊÀ ¯ Ýòîò ïàìÿòíèê íà Ìîðâîêçàëå - íàñòîÿùèé ñèìâîë Îäåññû. Áðîíçîâàÿ «Ìîðÿ÷êà» (òàê åå îêðåñòèëè îäåññèòû) ñ ðåáåíêîì íà ðóêàõ ïðîâîæàåò è âñòðå÷àåò ñóäà, ïðèõîäÿùèå â ïîðò. Îáà âãëÿäûâàþòñÿ â ìîðñêóþ äàëü, îæèäàÿ âîçâðàùåíèÿ òåïëîõîäà, íà êîòîðîì ðàáîòàåò ìóæ-îòåö-ìîðÿê. Ïî òðàäèöèè òóðèñòû ìàøóò èì ðóêîé, çàãàäûâàÿ æåëàíèå åùå ðàç ïîñåòèòü Îäåññó.


ВІВТОРОК, 18 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ № 73 (1362)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ôîòîãðàô, êîòîðûé óìååò ëåòàòü ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÈÑÊ ÑÒÓÄÅÍÒÀ «Â êàìåðå ìèðîâîãî ñóäüè 9 ó÷àñòêà ñëóøàëîñü äåëî ïî èñêó ñòóäåíòà õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñêóáëåâñêîãî ê Â. ×åðâÿêîâó íà ñóììó 30 ðóáëåé çà óðîêè. Íà ñóäå ñòóäåíò Ñêóáëåâñêèé çàÿâèë, ÷òî îí ñ ìàÿ ìåñÿöà çàíèìàëñÿ ñ ×åðâÿêîâûì è åãî ñåñòðîé, ïðè÷åì ×åðâÿêîâà îí ïîäãîòîâëÿë ê ýêçàìåíàì íà âîëüíîîïðåäåëÿþùåãîñÿ. Îäíàêî Ñêóáëåâñêèé ïîëó÷èë ëèøü ïîëîâèíó ñëåäóåìûõ åìó äåíåã è, êîãäà îí îòêàçàëñÿ îò çàíÿòèé, ×åðâÿêîâ ïðåäëîæèë åìó âåêñåëü íà 30 ðóáëåé, êîòîðûé îí íå ïðèíÿë. Ìèðîâîé ñóäüÿ îïðåäåëèë: âçûñêàòü ñ ×åðâÿêîâà 30 ðóáëåé â ïîëüçó Ñêóáëåâñêîãî, âîçëîæèâ íà îòâåò÷èêà ñóäåáíûå èçäåðæêè», - ïðî÷èòàëè æèòåëè Åêàòåðèíîñëàâà íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Ïðèäíåïðîâñêèé êðàé» 11 ñåíòÿáðÿ 1915 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ВЗГЛЯД «ИЗ-ПОД КРЫЛА»

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ - Êóäà ðåøèëè âî âðåìÿ îòïóñêà ñúåçäèòü îòäîõíóòü? - Ìû ñ æåíîé ïîäñ÷èòàëè íàø áþäæåò è ðåøèëè, ÷òî ìû íå óñòàëè! ☺ ☺ ☺ - Ïðåäñòàâëÿåøü, Øàïèðî âûèãðàë ñòî òûñÿ÷ äîëëàðîâ â ëîòåðåå. È ýòî ÷åðåç íåäåëþ ïîñëå ñâàäüáû! - Áåäíÿãà. Åìó íèêîãäà íå âåçëî. ☺ ☺ ☺  áaðå ãðóñòíûé ìóæèê çaêaçûâaåò ðþìêó ça ðþìêîé.  êîíöå êîíöîâ áaðìåí íå âûäåðæèâaåò è

ñïðaøèâaåò: - ×òî ñëó÷èëîñü-òî? - Ñ æåíîé ïîðóãaëñÿ. Îía îáåùaëa ìåñÿö ñî ìíîé íå ðaçãîâaðèâaòü. - Äa óæ... Ïðåäñòaâëÿþ, êaê òåáå. - È íå ãîâîðè! Ñåãîäíÿ ïîñëåäíèé äåíü... ☺ ☺ ☺ Ïàïà èãðàåò ñ ìàëåíüêîé äî÷êîé. Íåîæèäàííî äî÷êà åãî îòòàëêèâàåò è ãîâîðèò: - Íó âñå, õâàòèò, ó ìåíÿ ãîëîâà áîëèò! Ïàïà íåäîóìåííî ñìîòðèò íà ìàìó: - Ýòîìó âàñ ñ äåòñòâà ó÷àò, ÷òî ëè?

ÏÎÃÎÄÀ Вт 18.09 Ср 19.09 Чт 20.09

Îò åãî ôîòîãðàôè ôîòîãðàôèéé çàõâàòûâà çàõâàòûâàååò äûõàíèå, îò íèõ êðóæèòñÿ ãîëîâà. Äíåïðîïåòðîâåö Èãîðü Èãíàòüåâ - íå òîëüêî áåññòðàøíûé ëåò÷èê, íî è âåëèêîëåïíûé ôîòîãðàô

+21 +23 0С +13 +16 0С +16 +24 0С +16 +18 0С +18 +23 0С +12 +17 0С

півн.схід. 23 м/с півд.схід. 23 м/с схід. 23 м/с

- Игорь, в Украине не так-то много фотографов, делающих снимки с высоты. Поведайте о своем пути к удивительной профессии фотографа-летчика. - Это не работа, а скорее хобби. А началось мое увлечение с того, что еще в юности мечтал собрать свой дельтаплан, посещал областной дельтапланерный клуб, участвовал в соревнованиях. Но после армии увлекся восточными боевыми искусствами. И лишь с приходом кризиса 90-х «вернулся в небо». Знакомые организовали дельтапланерную секцию, где я шил крылья, чехлы. Со временем смастерил и свой дельтаплан. А уж потом заинтересовался фотографией - захотелось, чтобы люди, не

имеющие возможности подняться в небо, с помощью моих снимков смогли увидеть красоту Украины открывающуюся с высоты. Вот и соединил два хобби: съемку и полеты. Увлечение оказалось вдвойне полезным - аэрофотосъемка исторических объектов с высоты для воссоздания целостной картины объекта пригодилась друзьям-археологам. - Что уже удалось запечатлеть? - Богородицкую крепость в Днепропетровске, остатки «украинской оборонной линии», которая проходила по границам нашей, Харьковской и Полтавской областей. Во время съемки «оборонной линии» моя работа помогла сделать небольшое открытие. Зачастую с высоты можно охватить взглядом то, что незаметно с земли. На одной из моих фотографий археологи впервые увидели ранее неизвестный им исторический объект.

СТАРТУЕТ С КОЛЕС - Что самое красивое получилось снять? - Очень интересны старинные архитектурные сооружения, замки. Ну и пейзажи, конечно, у нас грандиозные: балки, поля, курганы. - Часто снимаете в нашей области? - К сожалению, на Днепропетровщине это пока никого не заинтересовало. Потому фотографирую, в основном, в Хмельницкой области, где мои работы ценят. Там я - участник постоянно действующей археологической экспедиции «Меджибож-2000». Также принимал участие в выставке «Хмельниччина с высоты птичьего полета». В прошлом году хорошо запечатлел КаменецПодольский, Хотин. - Сегодня Вы летаете на паратрайке. В чем его плюс? - Вначале я поднимался на мотопароплане, сегодня же на - паратрайке. Особенность его в том, что если раньше для взлета я разбегался, то сегодня стартую с колес.

- Это опасное занятие? - Есть свои сложности. Над городом стараюсь не летать, ведь бывает, что нужно срочно приземлиться, а в городской черте это сделать проблематично. Кстати, снимать над Храмом Иконы Божьей Матери «Иверская» на Северном было опасно. При полете над ним, в случае отказа двигателя, тяжело сесть. - Расскажите о самом запомнившемся случае? - Под Пятихатками вместе с археологами «искал» место Желтоводского сражения, решил не ждать улучшения погоды и взлетел во время ветра. Меня серьезно тряхнуло, но ничего особого я не заметил, даже испугаться не успел, ведь был увлечен съемкой. Люди же, которые снизу наблюдали за полетом, в ужасе затаили дыхание - как оказалось, мой аппарат серьезно накренило и чуть не перевернуло. Так что съемка с высоты - дело серьезное, но необыкновенно увлекательное.

ÓÊÐÀÈÍÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ Î×ÅÍÜ ÊÐÀÑÈÂÀß

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ «КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 17.09.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1254373

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you