Page 1

ÊÀÊ ÑÎÑÒÀÂÈÒÜ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

26 ÑÅÐÏÍß - ÄÅÍÜ ØÀÕÒÀÐß

9

2

ÐÅÌÎÍÒ ÒÐÈÂÀª

Ñ ÏÀÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÒÎËΠ«ÑÍßËÈ ÏÎÃÎÍÛ»

Ïðî ïðîâ³äí³ ï³äïðèºìñòâà ðåã³îíó ÷èòàéòå ó ñïåöâèïóñêó.

19

ÏÎ ÓÑÀÌ ÒÅÊËÎ È Â ÐÎÒ ÏÎÏÀËÎ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№66 (1355) Четвер, 23 серпня 2012

 Êðèâîì Ðîãå ïðîâåëè II ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü ìåäà, õîòÿ åìó áîëüøå ïîäõîäèò ñòàòóñ íàöèîíàëüíîãî. Ïîó÷àñòâîâàòü â ïðàçäíèêå ðåøèëè áîëåå 30 ïàñå÷íèêîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû. Ïðèîáùèëèñü ê «ñëàäêîé» æèçíè è æóðíàëèñòû «Â³ñòåé».

12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß

ÓÑÏÅÕ -  ÑÏËÎ×ÅÍÍÎÑÒÈ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ â ñðåäó ïðèíÿë ó÷àñòèå â îòêðûòèè Ìîíóìåíòà Íåçàâèñèìîñòè â Õàðüêîâå. «Ìû óìååì è äîëæíû áûòü ñïëî÷åííûìè è åäèíûìè. Òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè ìîæíî ïðåîäîëåòü âñå èñïûòàíèÿ è äîñòè÷ü óñïåõà íà èçáðàííîì ïóòè», - îòìåòèë Ãëàâà ãîñóäàðñòâà âî âðåìÿ öåðåìîíèè. Âèêòîð ßíóêîâè÷ òàêæå ïîçäðàâèë âñåõ ñ Äíåì Íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû. ○

ÐÎÑÒ ÂÂÏ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ

57

Ç Äíåì íàðîäæåííÿ, Óêðà¿íî!

24 ñåðïíÿ Óêðà¿íà â³äçíà÷èòü 21-øó ð³÷íèöþ íåçàëåæíîñò³. Áåçóìîâíî, öÿ âèçíà÷íà äàòà íàâ³÷íî óâ³éøëà â ³ñòîð³þ ìîëîäî¿ äåðæàâè çîëîòîþ ñòîð³íêîþ ¿¿ á³îãðàô³¿, çàïî÷àòêóâàëà íîâó åïîõó â æèòò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïèëà éîãî â³êîâ³, äåìîêðàòè÷í³ ïðàãíåííÿ äî íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ, äóõîâíî¿ ñâîáîäè, åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, êóëüòóðíîãî ï³äíåñåííÿ. Íàïåðåäîäí³ ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñâÿòà «Â³ñò³» çãàäàëè, ç ÷îãî ïî÷èíàëîñü ñòâîðåííÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ïðî ïîäîðîæ êð³çü ñòîë³òòÿ óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà, çâåðøåííÿ, ÿê³ âèêàðáóâàëè íà ñòîð³íêàõ ³ñòî𳿠íàø³ çåìëÿêè, òà ïðî ñïðàâæí³ ááààãàòñòâà íàøîãî êðàþ.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 23.08 півн.захід. 26 м/с

+28 +31 0С +17 +22 0С

Пт 24.08 півд.захід. 24 м/с

+24 +34 0С +16 +19 0С

Сб 25.08 півд.захід. 35 м/с

+24 +34 0С +22 +27 0С

Нд 26.08 півд.захід. 24 м/с

+26 +36 0С +21 +26 0С

Пн 27.08 схід. 23 м/с

+26 +34 0С +19 +24 0С

Вт 28.08 півн.схід. 46 м/с

+23 +27 0С +16 +20 0С

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå, ïî èòîãàì ÿíâàðÿ èþëÿ 2012-ãî ÂÂÏ Óêðàèíû ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà âûðîñ íà 2%. Îá ýòîì íà çàñåäàíèè Êàáìèíà ñîîáùèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ.  òî æå âðåìÿ Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà ïðèçâàë îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñèòóàöèþ â ìåòàëëóðãèè è ìàøèíîñòðîåíèè, ïîääåðæàòü èõ ýêñïîðòíûå âîçìîæíîñòè è âíóòðåííèé ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ. ○

ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÐÎÑÑÈß -  ÂÒÎ 22 àâãóñòà Ðîññèÿ îôèöèàëüíî ñòàëà 156-ì ÷ëåíîì Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèè. Ïåðåãîâîðû î åå ïðèñîåäèíåíèè ê ÂÒÎ âåëèñü 18 ëåò. Âñåìèðíûé áàíê ïîäñ÷èòàë, ÷òî ÷ëåíñòâî âî Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèè â òå÷åíèå òðåõ ïåðâûõ ëåò áóäåò åæåãîäíî ïðèíîñèòü ÐÔ îêîëî 3,3% ÂÂÏ. Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ýòîé ñòðàíû â ÂÒÎ áóäåò ñôîðìèðîâàíî â áëèæàéøåå âðåìÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355)

ÐÅÌÎÍÒ ÒÐÈÂÀª

Äîðîãè ì³ñòà â³äïîâ³äàòèìóòü éîãî ñòàòóñó ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÒÅÕͲ×Ͳ ÍÀÏÐßÌÈ

ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ çàïåâíèâ, ùî äåðæçàìîâëåííÿ ó âèøàõ ò³ëüêè çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ. Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ ôàõ³âö³â ³íæåíåðíèõ, ïðèðîäíè÷èõ, òåõí³÷íèõ ïðîôåñ³é, äëÿ ÿêèõ º ðîáîòà. Êð³ì òîãî, Ãëàâà óðÿäó àêöåíòóâàâ óâàãó íà ï³äòðèìö³ ç áîêó Êàáì³íó òåíäåíö³é çá³ëüøåííÿ îïëàòè ïðàö³ íàáëèæåíîãî äî ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ.

ÍÎÂÈÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÇÀÏÀÑÈ

ÍÀÊÎÏÈ×ÓªÌÎ ÃÀÇ Íà 20 ñåðïíÿ Óêðà¿íà íàêîïè÷èëà ó ï³äçåìíèõ ñõîâèùàõ áëèçüêî 15,7 ìëðä. êóá³÷íèõ ìåòð³â ïðèðîäíîãî ãàçó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà îïåðàòîðà ãàçîòðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè êðà¿íè «Óêðòðàíñãàç». ²ç ïî÷àòêó ïåð³îäó çàêà÷óâàííÿ, à ñàìå - ç êâ³òíÿ ó ÏÃÑ çàêà÷àëè 8,8 ìëðä. êóá³÷íèõ ìåòð³â áëàêèòíîãî ïàëèâà. ○

×ÀÑ ÄËß ÃÐÅÖ²¯

ÏÐÎÑßÒÜ ÏÅÐÅÏÎ×ÈÍÊÓ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ãðåö³¿ Àíòîí³ñ Ñàìàðàñ çíîâó ïðîñèòü äàòè éîãî êðà¿í³ á³ëüøå ÷àñó äëÿ ïðîâåäåííÿ åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì ³ ñêîðî÷åííÿ äåðæàâíèõ âèòðàò. Íà ðåàë³çàö³¿ öèõ çì³í íàïîëÿãàþòü ºâðîïåéñüê³ ïàðòíåðè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè. Ïåðåïî÷èíîê ïîòð³áåí êðà¿í³ äëÿ îæèâëåííÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³. ○

ÇÂÅÐØÅÍÍß Ã²ÐÍÈʲÂ

Á’ÞÒÜ ÐÅÊÎÐÄÈ Ï³ä ÷àñ ̳ñÿöÿ òðóäîâî¿ âàõòè, îãîëîøåíî¿ Ì³íåíåðãî ç 1 ëèïíÿ äî 1 ñåðïíÿ ç íàãîäè Äíÿ øàõòàðÿ, âñòàíîâëåíî 63 ðåêîðäè. Ïðîõ³äíèöüê³ òà âóãëåäîáóâí³ êîëåêòèâè, çîêðåìà, äîñòðîêîâî âèêîíóâàëè ì³ñÿ÷í³ íîðìè, çá³ëüøóâàëè îáñÿãè âèäîáóòêó âóã³ëëÿ. Çîêðåìà, ã³ðíèê î÷èñíîãî âèáîþ øàõòè «Ï³âí³÷íà» ÄÏ «Äçåðæèíñüêâóã³ëëÿ» Ñåðã³é Ñëþñàð 19 ëèïíÿ â³äá³éíèì ìîëîòêîì äîáóâ 141 òîííó âóã³ëëÿ, âèêîíàâøè çà çì³íó 33 íîðìè ³ îòðèìàâøè íà 39 òîíí á³ëüøå, í³æ ñâîãî ÷àñó ñëàâåòíèé Ñòàõàíîâ.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òðèâàþòü ðåìîíòí³ ðîáîòè ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ Íàáåðåæíà Çàâîäñüêà òà ïðîäîâæóºòüñÿ áóä³âíèöòâî ïðàâîáåðåæíèõ ç’¿çä³â ç Êàéäàöüêîãî ìîñòó. Ðåìîíò íà ä³ëÿíö³ íàáåðåæíî¿ â³ä Ñòàðîãî äî Êàéäàöüêîãî ìîñòó ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî 15 æîâòíÿ, ðîáîòè íà äðóãîìó îá’ºêò³ éäóòü çã³äíî ç ãðàô³êîì. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ï³ä ÷àñ ðîáî÷èõ âè¿çíèõ íàðàä

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: íà 10% çà 6 ì³ñÿö³â 2012-ãî â îáëàñò³

çðîñëî âèðîáíèöòâî áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â,

4,5% - âèðîáíèöòâî öåìåíòó, íà 17,4% - çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é.

íà

СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ У нараді, крім голови ОДА Олександра Вілкула, взяли участь міський голова Іван Куліченко, голова постійної комісії міськради Євген Морозенко, а також представники підрядних будівельних організацій. Нині на Набережній Заводській триває перший етап ремонтних робіт. Тут уже завершено демонтаж старих бортових каменів та встановлення нових, фрезерування асфальтобетонного покриття, а також бетонування дощоприймальних колодязів. Крім того, влаштовано вирівню-

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ Ç’¯ÇIJ ÉÄÅ ÇÀ ÃÐÀÔ²ÊÎÌ КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ

ючий та нижній шари асфальтобетонного покриття. Всі роботи ведуться без повного перекриття проїжджої частини, завершити їх обіцяють до 15 жовтня. «Ремонт надасть сучасного вигляду проїжджій частині найдовшої в Європі набережної. Крім

ßʲÑÍÅ ÏÎÊÐÈÒÒß - ÂÀÆËÈÂÀ ÑÊËÀÄÎÂÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

того, якісне дорожнє покриття - важлива складова безпеки та комфорту як для водіїв, так і для пасажирів», - зазначив губернатор. Нагадаємо, що оновлена автомагістраль має стратегічне значення для обласного центру, адже з'єднує житлові масиви «Парус», «Комунар» та «Червоний Камінь». Останній раз капремонт дорожнього покриття тут проводили у 1994 році.

Важливою складовою будівництва об’їзної дороги навколо Дніпропетровська є побудова правобережних з'їздів з Кайдацького мосту. Наразі будівельні роботи там йдуть згідно з графіком - виконано 38% від запланованого на цей рік. Для майбутньої естакади вже встановлено 10 із 24 пар опор, проведено бетонування трьох опор, шести залізобетонних стаканів під «тіло» опори, перевлаштовано низьковольтні кабельні лінії, ділянку автодороги, трамвайних колій. Крім того, вже вине-

сені зовнішні мережі водопроводу, електричні кабельні лінії, тривають роботи із винесення мереж зв'язку. «Будівництво з'їздів з Кайдацього мосту - це комплексне вирішення ряду питань з екології, працевлаштування, розвитку регіональної економіки та промисловості. Підприємства області, що виготовляють будівельні матеріали, можуть працювати на повну потужність завдяки зведенню об’єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, всі матеріали для будівництва з'їздів виготовляються на Дніпропетровщині», - зазначив Олександр Вілкул.

ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Ñåì³íàð äëÿ â³äïîâ³äàëüíèõ êàäðîâèê³â ÏÎ˲ÍÀ ÄÌÈÒвªÂÀ

Ó ðàìêàõ Óãîäè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ îáëàñíîþ âëàäîþ òà Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåëè ñåì³íàðòðåí³íã ç ó÷àñòþ ïðàö³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÎÄÀ òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, â³äïîâ³äàëüíèõ çà êàäðîâó ðîáîòó

На семінарі обговорювали основні положення Закону України «Про державну службу» та вимоги до розробки профілів професійної компетентності посад державної служби. Відкрила навчання заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації Надія Подоплєлова. За ініціативи губернатора Олександра Вілкула для підготовки ефективних менеджерів та управлінців в об-

ласті з листопада 2011 року реалізується масштабний проект «Державне управління завтрашнього дня». До його виконання залучено провідну світову консалтингову компанію в сфері управління персоналом «Hay Group». Також передбачено розробку і затвердження профілів професійної компетентності посад державної служби, які розширюють критерії, встановлені до посади кваліфікаційними вимогами. Це стане

 ÎÁËÀÑÒ² ÐÅÀ˲ÇÓÞÒÜÑß ÌÀÑØÒÀÁͲ ÏÐÎÅÊÒÈ підгрунтям професійного розвитку державних службовців: від визначення особистих потреб у навчанні до вдосконалення навчальних програм і підходів до підвищення кваліфікації системи загалом.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ

Ïóòü â øêîëó ñòàíîâèòñÿ áåçîïàñíûì ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà â îáëàñòè â àâãóñòå ïðîõîäèò Ìåñÿ÷íèê áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.  åãî ðàìêàõ ñòîèò çàäà÷à ïðåäóïðåäèòü äåòñêèé òðàâìàòèçì íà äîðîãàõ.  òîì, ÷òî äîðîãà â øêîëó ñòàíîâèòñÿ áåçîïàñíîé, óáåäèëñÿ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Èâàí Ñòóïàê, êîòîðûé ïðîâåðèë îðãàíèçàöèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Äíåïðîïåòðîâñêà УСТАНАВЛИВАЮТ ЗНАКИ Как заметил Иван Ступак, профилактика детского травматизма на дорогах является одним из главных направлений работы областной власти. Она осуществляется постоянно, и в нынешнем году начала вестись задолго до того, как школы приступили к подготовке к новому учебному году. Потому 1 сентября все учебные заведения встречают «во всеоружии». Вблизи школ Днепропетровска нанесена разметка на 134 переходах, установлено 56 зна-

 ÎÁËÀÑÒÈ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ 248 «ËÅÆÀ×ÈÕ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ» гимназии № 33 презентовали Ивану Ступаку авторские дорожные знаки, призывающие детей быть внимательными на дорогах. Кроме того, школьники - волонте-

ÍÎÂÈÍÈ ÑËÎÂÀ ²ÒÀÍÍß

Ç ÄÍÅÌ Ì²ÑÒÀ! 26 ñåðïíÿ Æîâò³ Âîäè â³äçíà÷àþòü Äåíü ì³ñòà. ²ç öèì ñâÿòîì ïðèâ³òàâ éîãî æèòåë³â ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë. «Íå âèïàäêîâî Æîâò³ Âîäè ñâÿòêóþòü ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ ó Äåíü øàõòàðÿ. Öå ì³ñòî â³ä ïî÷àòêó ñâîãî çàñíóâàííÿ óâ³áðàëî â ñåáå øàõòàðñüêèé äóõ, äåìîíñòðóþ÷è çàë³çíèé õàðàêòåð», éäåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³. Ãóáåðíàòîð ïîáàæàâ æîâòîâîäöÿì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ òà íîâèõ äîñÿãíåíü çàäëÿ ðîçâèòêó ð³äíîãî ì³ñòà ³ ïðîöâ³òàííÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè. ○

Ó ÏÎÂÍÎÌÓ ÎÁÑßDz

ков «Дети», «Ограничение максимальной скорости» и других. Всего же в области установлено 248 устройств принудительного снижения скорости. Такой «лежачий полицейский» появился недавно и на дороге, пролегающей мимо Днепропетровского лицея №100.

ÁËÀÍÊÀÌÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅͲ Äí³ïðîïåòðîâùèíà çàáåçïå÷åíà áëàíêàìè ïàñïîðò³â ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²âàí Ñòóïàê. Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³ â íàÿâíîñò³ 41 òèñ. áëàíê³â ïðè ñåðåäíüîì³ñÿ÷í³é ïîòðåá³ 6 òèñ. áëàíê³â. Óñ³ òåðèòîð³àëüí³ ï³äðîçä³ëè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ãîòîâ³ ïðàöþâàòè ç äîêóìåíòóâàííÿ ïàñïîðòàìè ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Ó ñåðåäíüîìó ùîäíÿ òåðèòîð³àëüí³ ï³äðîçä³ëè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â îáëàñò³ ïðèéìàþòü áëèçüêî 1,5-2 òèñ. ëþäåé.

НАСТАВНИКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 100-й лицей стал одним из учебных заведений, которые посетил Иван Ступак. Заместитель губернатора отметил, что профилактическая работа состоит не только в оборудова-

«ÊÐÓÃËÈÉ ÑҲ˻ нии подъездных путей к школам соответствующими знаками и разметками, но и в просвещении школьников. А его ведут и сами учени-

 Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈßÕ ÎÒÊÐÎÞÒ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ «ÓÃÎËÊÈ»

ки, как это стало ясно при посещении гимназии № 33. В этом и других учебных заведениях при поддержке Госавтоинспекции и отделов образования созданы специальные уголки, а то и классы культуры поведения на дорогах. Ученики 9-го класса

ры работают над разработкой закладкипамятки «Береги свою жизнь». «За время летних каникул ребята наверняка подзабыли правила дорожного движения. Просветить малышей - задача их старших товарищей», - заметил Иван Ступак.

ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ ÂÈ˲ÊÎÂÍÈÉ Ó Ìàðãàíö³ â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» íà òåìó: «Òóáåðêóëüîç âèë³êîâíèé», â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè âëàäè, áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é, Ç̲, ë³êàð³-ôòèç³àòðè òà ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ó÷àñíèêè ðîçãëÿíóëè îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ôòèç³àòðè÷íî¿ ñëóæáè ì³ñòà, à òàêîæ âèçíà÷èëè íàïðÿìêè ïîäàëüøî¿ ðîáîòè ùîäî â÷àñíîãî âèÿâëåííÿ òà ÿê³ñíîãî ë³êóâàííÿ òóáåðêóëüîçó. Ïîä³áí³ çàõîäè âæå â³äáóëèñÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ͳêîïîë³, Êðèâîìó Ðîç³ òà Äí³ïðîäçåðæèíñüêó.

ßʲÑÍÀ ÎѲÒÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔ²¯ Ç ÔÎÍIJÂ

²íîçåìíà - ç ïåðøîãî êëàñó ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

21 ñåðïíÿ çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Ìàð³ÿ Ïóñòîâà óðî÷èñòî â³äêðèëà ñåêö³éíå çàñ³äàííÿ êåð³âíèê³â ì³ñüêèõ ³ ðàéîííèõ ìåòîäè÷íèõ îá’ºäíàíü ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îáëàñíîìó ³íñòèòóò³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Зокрема, обговорили питання методичного супроводу впровадження Державного стандарту початкової освіти та розробки рекомендацій щодо

нових навчальних планів. «Із 1 вересня першокласники почнуть вивчати іноземну мову, в навчальну програму повернеться природознавство. Інформатику будуть викладати

вже з другого класу. Учителі та методисти розробляють злагоджену систему реалізації нововведень у рамках регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – но-

ÐÓÕ ÄÎ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² вий стандарт освіти». Обласна влада у співпраці з педагогами області створює основу для належного виховання молодого покоління і здобуття ним якісної освіти», - зазначила Марія Пустова. Вона також повідомила, що всі першокласники регіону своєчасно і на 100 % забезпечені підручниками, в тому числі з іноземної мови (англійської, французької, німецької). У цьому році в перші класи прийдуть 30 тис. учнів та 500 молодих учителів. Усього на Дніпропетровщині першого вересня за парти сядуть 264 тис. учнів.

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 21-¿ ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â³ä ñüîãîäí³ ó Äåðæàâíîìó àðõ³â³ îáëàñò³ (ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ê.˳áêíåõòà, 89) ïðàöþº äîêóìåíòàëüíà âèñòàâêà «Óêðà¿íà – ðóõ äî íåçàëåæíîñò³». Íà í³é ïðåäñòàâëåíî 74 êîëüîðîâ³ ôîòîêîﳿ ìàëîâ³äîìèõ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â, ãàçåòí³ ñòàòò³, ïëàêàòè, ëèñò³âêè, ôîòîãðàô³¿ ç ôîíä³â öåíòðàëüíèõ àðõ³â³â Óêðà¿íè é îáëàñò³, ùî îõîïëþþòü ïåð³îä ç XV²² ñòîë³òòÿ äî ñüîãîäåííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355)

Çà ïåð³îä ðîáîòè êîíòàêò-öåíòðó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà» îòðèìàíî áëèçüêî 15 òèñÿ÷ äçâ³íê³â â³ä ìåøêàíö³â îáëàñò³, íà ïîíàä 10 òèñÿ÷ ç ÿêèõ íàäàí³ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ êåð³âíèêà.

ÎÑÍÎÂͲ ÏÈÒÀÍÍß, Ç ßÊÈÌÈ ÇÂÅÐÒÀËÈÑÜ ÃÐÎÌÀÄßÍÈ:

ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà (40% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³); áëàãîóñòðîþ òà áóä³âíèöòâà (20% ); ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (5%); çåìåëüíèõ â³äíîñèí (4%); îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âèð³øåííÿ ïîáóòîâèõ ñïðàâ ïî 3%. ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ ìåðåæ çâ'ÿçêó, òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, æèòëîâî¿ ïîë³òèêè ïî 2%.

Ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü íàäõîäèòü ç ì³ñò: Äí³ïðîïåòðîâñüê, ³ëüíîã³ðñüê, Äí³ïðîäçåðæèíñüê, Êðèâèé гã, Ïàâëîãðàä, Æîâò³ Âîäè, Íîâîìîñêîâñüê òà ðàéîí³â Øèðîê³âñüêèé, Êðèâîð³çüêèé, Äí³ïðîïåòðîâñüêèé, Ñîô³¿âñüêèé, Âåðõíüîäí³ïðîâ ñüêèé. Âåðõíüîäí³ïðîâñüêèé.

ÍÎÂÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê Â ÎÁËÀÑÒ² ÐÎÇÏÎ×ÈÍÀÞÒÜ: 927 äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàä³â; 1030 çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ó ÿêèõ íàâ÷àòèìåòüñÿ 301 161 øêîëÿð; 85 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²-²V ð³âíiâ àêðåäèòàö³¿; 64 íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè (283 ïðîôåñ³¿); äî 1-ãî êëàñó öüîãî ðîêó ï³äóòü 30 600 íàøèõ ìàëåíüêèõ çåìëÿê³â. ВІДКРИВАЮТЬСЯ НОВІ САДКИ

У 90-х роках масово закрива-

лися дошкільні навчальні заклади. Що робиться владою для поновлення роботи закритих дитячих садків? В області за 2010-2011 роки відкрито 59 дитячих садків та навчально-виховних комплексів (НВК) за типом «дитсадок-школа», а також майже 200 додаткових груп при діючих дошкільних закладах. Це більше 6 тисяч нових місць у дитячих садках, що на 60% скоротило чергу в дошкільні установи регіону. У цьому році планується повністю вирішити питання забезпечення дітей місцями в дитсадках шляхом відкриття нових дошкільних установ. З початку 2012 року створено 1 НВК на базі Маломихайлівської ЗОШ I-III ступ. у с. Маломихайлівка Покровського району, відкрито 3 додаткові групи у м. Кривий Ріг, Межівському та П'ятихатському районах. До жовтня 2012 року планується відкрити 14 дошкільних навчальних закладів та створити 18 навчально-виховних комплексів. Всього буде створено близько 3 тис. додаткових місць у закладах дошкільної освіти. На ці заходи всього передбачено з державного бюджету 33,6 млн. грн., з обласного бюджету - 10,6 млн. грн., з місцевих бюджетів - 17,5 млн. грн. На теперішній час на Дніпропетровщині триває реалізація проекту «3D-дитячий садок», який забезпечить прозорий та зручний доступ батьків до інформації про дошкільні навчальні заклади області та можливість обирати для своєї дитини найбільш прийнятний варіант. Дані по кожному дитячому садку будуть розміщені на порталі освітнього Центру Дніпропетровської області. Сайт міститиме всю необхідну інформацію: кількість вільних місць, терміни та умови прийому, контактні дані садка. Бу-

ÒÅËÅÔÎÍ ÃÀÐß×ί ˲Ͳ¯ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÎѲÒÈ ² ÍÀÓÊÈ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

(056) 770-82-42.

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ²ËÊÓËÀ»

ϳäãîòîâêà äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó дуть вказані й додаткові послуги, такі як вивчення іноземної мови, танцювальні гуртки та секції. Кожен з батьків зможе через Інтернет знайти свій район на мапі і вибрати дитсадок, який буде найбільш комфортним для їхньої дитини. Вже створено інформаційні бази 680 ДНЗ області. На порталі розміщено віртуальні подорожі 204 ДНЗ. Щоб дізнатися про дитячий заклад докладніше, можна, наприклад, здійснити екскурсію за адресами web-сайтів: ДНЗ №298, м.Дніпропетровськ (http://dnz298.com/); ДНЗ №29, м. Жовті Води (http:// leleka.dnepredu.com/); ДНЗ №30, м. Жовті Води (http://kvitochka.klasna.com/uk/); ДНЗ №28, м. Павлоград (http:// dnz28pv.dnepredu.com/); ДНЗ №1, смт Петриківка (http:/ /petrykivskiydnz1.dnepredu.com) тощо.

ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС

Школа розташована далеко.

Діти 5 кілометрів йдуть щодня до школи та назад. Чи можна посприяти в організації підвозу дітей до школи? У рамках Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» передбачено забезпечення регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місць навчання, роботи і додому. Щоб діти, які мешкають у сільській місцевості, мали змогу дістатися до школи, у рамках вищезазначеної програми заклади освіти сільської місцевості забезпечуються новими автобусами. У цьому році було придбано 37 автобусів. Нині всі учні та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів сільських районів області 100%-во забезпечені безоплатним підвозом. У кожному «шкільному автобусі» встановлюються GPS-навігатори, завдяки яким батьки через мережу Інтернет можуть контролювати рух «шкільного автобуса» і при потребі знати його точне місцезнаходження. Запровадження системи навігації дозволить досягти економії на паливно-мастильні матеріали, запасні частини та забезпечить контроль за цільовим використанням автотранспорту. Користуватися перевагами GPS-навігації для «шкільних автобусів» можна завдяки посиланню http://monitor.carsat.od.ua/

КОМФОРТНО ТА ТЕПЛО

Здоров'я дитини - найцінніше, що є у родини. Мешканці області запитують, що робиться для забезпечення навчальних закладів внутрішніми санітарно-гігієнічними приміщеннями?

Діти мають навчатися та виховуватися у комфортних умовах. Значний обсяг робіт по забезпеченню «теплими туалетами» шкіл виконано вже у минулому році - 39 закладів освіти в 14 регіонах області були облаштовані внутрішніми санітарно-гігієнічними приміщеннями. З початку 2012 року за кошти місцевих бюджетів улаштовано внутрішні санітарно-гігієнічні приміщення в 27 закладах освіти. На зазначені заходи в місцевих бюджетах передбачені кошти у сумі майже 1 млн. грн. За дорученням голови облдержадміністрації О.Ю.Вілкула до початку нового навчального року планується облаштувати «теплими туалетами» всі заклади освіти, які їх не мають.

ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ

Питна вода є вкрай необхідною для повноцінного зростання дітей. Останнім часом все більше занепокоєння мешканців області викликає її якість. Питання якості питної води знаходиться під особливим контролем обласної влади, щоб забезпечити область якісною водою, запроваджено регіональну програму «Питна вода Дніпропетровщини», розраховану до 2020 року. Мета програми: забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання. Особливу увагу обласна влада приділяє збереженню здоров'я дітей. Для цього на Дніпропетровщині в закладах соціальної сфери встановлюються системи доочистки води. Загалом у 2011 році в дитсадках та школах області встановлено 334 такi системи. У 2012 році за рахунок співфінансування з обласного та місцевих бюджетів ведеться встановлення фільтрів доочистки питної води в 75 дитячих дошкільних закладах 6-ти міст області (м. Марганець - 8, м. Нікополь - 18, м. Орджонікідзе 11, м.Павлоград - 20, м. Синельникове - 10, м.Тернівка - 8). До 2015 року в рамках Комплексної стратегії розвитку регіону системи доочистки води будуть встановлені в усіх дитсадках, школах і лікувальних закладах області. Підстав для хвилювання батьків щодо якості води у навчальних закладах області, у тому числі у дошкільних, немає.

ПЛАТИТИ НЕ ТРЕБА

Мешканка міста Дніпро-

петровська цікавиться, на підставі чого при прийомі дитини до дитячого садка №68 «Барвінок» необхідно сплачувати вступні внески?

Анонім з Дніпродзержинська звернувся з приводу відмови у зарахуванні дітей до ДНЗ №19 у зв'язку з відмовою сплатити благодійний внесок. Вступні внески при влаштуванні дитини до дошкільного навчального закладу нормативними документами не передбаченi. Але джерелами фінансування дошкільного навчального закладу можуть бути і кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені законодавством України. Усі добровільні пожертвування мають бути оприходувані по бухгалтерському обліку. Внески в грошовому еквіваленті вносяться батьками через банківські установи та касу навчального чи дошкільного закладу. У разі вимагання коштів для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу необхідно звернутися за телефоном «гарячої лінії» головногоуправління освіти і науки облдержадміністрації (056) 770-82-42.

ЗАТИШНИЙ САДОК

У дитячому садку відсутні меблі, потребують заміни дверні та віконні отвори, на території закладу не облаштовано дитячий майданчик, система опалювання у незадовільному стані. Що робиться по приведенню навчальних закладів у належний стан? До належного функціонування в опалювальний період підготовлено 1104 (97%) навчальних закладів (школи, дитячі будинки, позашкільні навчальні заклади) та 782 (96%) дошкільних навчальних закладів. Загалом, на сьогодні в закладах освіти виконано ремонтні роботи різного ступеня складності, зокрема відремонтовано: мереж теплопостачання - 11,1 тис. пог. м; мереж водопостачання - 5,6 тис. пог. м; мереж каналізації - 3,7 тис. пог. м; покрівлі - 31,2 тис. кв. м.

Встановлено 2958 металопластикових вікон загальною площею 12,06 тис. кв. м. 100% відремонтовано системи опалення, харчоблоки, спортзали навчальних закладів області.

ВЛАШТУВАННЯ ДО САДКА

Я одинока мати, планую

йти працювати - потрібні кошти на життя. У найближчому дитячому садочку відмовили, кажуть, немає місць. Прошу допомогти в вирішенні цієї проблеми. Пільг одиноким матерям по влаштуванню дітей до дитсадків не передбачено. Але при зверненні до відділу освіти за місцем мешкання вам мають запропонувати місце в інших дитячих садках за вашим вибором. Також нагадуємо, що прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. За зверненнями від батьків на «гарячу лінію» щодо відсутності місць у дитячих садочках вже були влаштовані діти в місті Кривий Ріг до дошкільних навчальних закладів №261 та № 51, у місті Дніпропетровську до дитячого садочка №116 Амур-Нижньодніпровського району, №160 Індустріального району. У Новомосковському районі до Піщанського ДНЗ «Сонечко», у місті Новомосковську до ДНЗ №3 «Ромашка» тощо.

ПІЛЬГИ ПРИ НАВЧАННІ

Мешканці П'ятихатського району, сироті, дитині ліквідатора Чорнобильської катастрофи, відмовили у зарахуванні на навчання за держзамовленням. Які існують пільги при прийомі до навчальних закладів усіх рівнів? Скарги на відмову у першочерговому зарахуванні або зарахуванні поза конкурсом осіб, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» або дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким надане таке право, розглядаються фахівцями головного управління освіти і науки облдержадміністрації в кожному окремому випадку.

Äèâ³òüñÿ 27 ÑÅÐÏÍß 2012 ÐÎÊÓ î 20.00 íà 51-ìó êàíàë³

ÄÎÄÒÐÊ ïðîãðàìó «Âëàäà: äîñòóïíî ³ â³äâåðòî» ç ðîç'ÿñíåííÿ àêòóàëüíèõ ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿíè íà «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà». Ó âèïóñêó ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ ïèòàííÿ ãîòîâíîñò³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â äî 2012/13 íàâ÷àëüíîãî ðîêó, à òàêîæ ïèòàííÿ ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíèõ äåðåâ ³ ñóõîñòîþ òà âèâîçó ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ.


ЗІ СВЯТОМ! 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

ÅÊÑÊÓÐÑ Ó ÌÈÍÓËÅ

Íåçàëåæí³ñòü, ÿêî¿ ìè ïðàãíóëè

Ö²ÊÀÂÎ

ÄÅÍÜ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÏÐÀÏÎÐÀ

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÑÈÌÂÎË ²Ç ÄÎÂÃÎÞ IÑÒÎÐI IÑÒÎÐIªª Þ

ÇÀ ÍÅÇÀËÅÆͲÑÒÜ ÏÐÎÃÎËÎÑÓÂÀËÈ ÌÀÉÆÅ 91% ÂÈÁÎÐÖ²Â

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Äåíü Íåçàëåæíîñò³ íàéâàæëèâ³øå íàö³îíàëüíå ñâÿòî â á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó. Íå º âèíÿòêîì ³ Óêðà¿íà: 24 ñåðïíÿ ìè â³äçíà÷èìî ãîëîâíå äåðæàâíå ñâÿòî. ßê óñå ïî÷èíàëîñü - çãàäóþòü «Â³ñò³» ВАЖЛИВИЙ ДОКУМЕНТ Дата 24 серпня пов’язана з прийняттям в цей день у 1991 році Верховною Радою тоді ще Української РСР Акта проголо-

шення незалежності України. Цей документ мав величезне значення, адже він заклав підґрунтя для побудови незалежної Української держави, що було багатовіковою мрією нашого народу. До речі, вперше День Незалежності в нашій країні відзначили 16 липня 1991 року. Річ у тім, що цього дня, але у 1990-му, Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про Державний суверенітет України, одночасно ухваливши постанову про відзначення в цей день свята, яке назвали Днем

ÏÅÐØÈÉ ÊÐÎÊ - ÏÐÈÉÍßÒÒß ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯ ÏÐÎ ÑÓÂÅÐÅͲÒÅÒ

проголошення незалежності України. Від 20 лютого 1992 року Постановою ВР України найбільше державне свято призначили на 24 серпня. Варто згадати, що наша країна робила кілька спроб утворити власну державу. Це і Українська Народна Республіка, утворена у 1917 році, і ЗахідноУкраїнська Народна Республіка, заснована восени 1918-го, і невеличка Карпатська Україна, яка, незважаючи на надзвичайно складну ситуацію, зважилась на проголошення 15 березня 1939 року своєї незалежності та впала під ударами хортистської Угорщини.

ЗАКРІПИЛИ РЕФЕРЕНДУМОМ Наприкінці 80-х років XX століття склалися сприятливі умови для відновлення української держав-

²ñòîð³ÿ âèíèêíåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñèíüî-æîâòîãî ñòÿã ñòÿãàà ñÿãຠñèâî¿ äàâíèíè. Ìîæëèâî, ñàìå ÷åðåç öå â³í íàáóâຠîñîáëèâîãî çíà÷åííÿ òà ñèëè. Õî÷ ó ÿê³ äàë³ âè ïîòðàïëÿºòå, àëå ìàéîð³ííÿ ð³äíîãî ïðàïîðà çìóñèòü ïðèñêîðåíî áèòèñÿ ñåðöå êîæíîãî óêðà¿íöÿ. 23 ñåðïíÿ ãðîìàäÿíè íàøî¿ êðà¿íè âøàíîâóþòü ñâ³é íàö³îíàëüíèé ñèìâîë

ницької думки. Першим кроком у цьому було прийняття 16 липня 1990 року Декларації про Державний суверенітет України. Логічним продовженням процесу, започаткованого ухваленням цього документа, стало прийняття Акта проголошення незалежності України. Воно було пов'язане з напруженими обставинами в тодішньому Радянському Союзі. 19 серпня 1991 року в Москві консервативними колами КПРС була здійснена спроба державного перевороту. Президента СРСР Михайла Горбачова фактично усунули від влади, а контроль над

країною намагався перехопити «Державний комітет із надзвичайного стану». Однак нерішучість заколотників, а також опір переважної більшості населення спричинили їхню поразку. У цих умовах депутати українського парламенту прийняли рішення про необхідність проголошення Україною незалежності, що й було офіційно оформлено. Документ вирішили закріпити проведенням республіканського референдуму, який відбувся 1 грудня 1991 року. За його результатами, незалежність України підтримали 90,92 % виборців.

Ïåðøèìè, õòî ïîºäíàâ æîâòèé òà ñèí³é êîëüîðè íà äåðæàâíèõ ñèìâîëàõ, áóëè êíÿç³ òà øëÿõòè÷³ Ðóñüêîãî êîðîë³âñòâà, ÿê³ ùå ó XIV ñòîë³òò³ ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ö³ êîëüîðè íà ñòÿãàõ òà ãåðáàõ. Ó XVIII ñò. êîçàöüê³ ïðàïîðè ÷àñòî âèãîòîâëÿëè ç ñèíüîãî ïîëîòíèùà ³ç âêðàïëåííÿìè çîëîòîãî. Óêðà¿íö³ Ãàëè÷èíè ó 1848 ðîö³ âæå âèêîðèñòîâóâàëè ñèíüî-æîâòèé ñòÿã ÿê ñâ³é íàö³îíàëüíèé ïðàïîð, ÿêèé, äî òîãî æ, ó 19171921 ðîêàõ áóâ Äåðæàâíèì ïðàïîðîì ÓÍÐ òà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. ϳñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ 1991 ðîêó òàêèé «á³êîëîð» äå-ôàêòî ââàæàâñÿ äåðæàâíèì ñòÿãîì íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Òîãî æ ðîêó Ïðåçèä³ÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè þðèäè÷íî çàêð³ïèëà çà ñèíüî-æîâòèì ñòÿãîì îô³ö³éíèé ñòàòóñ. Àëå ò³ëüêè ç 23 ñåðïíÿ 2004 ðîêó çàäëÿ âøàíóâàííÿ áàãàòîâ³êîâî¿ ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî äåðæàâîòâîðåííÿ òà ïîâàãè äî äåðæàâíî¿ ñèìâîë³êè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ùîð³÷íî ïî÷àëè â³äçíà÷àòè Äåíü íàö³îíàëüíîãî ïðàïîðà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 НАШ ПРОЕКТ ○

Ö²ÊÀÂÎ ÏÐÈÂ²Ä ÄËß ÃÎÐÄÎÑÒ²

ÍÀز ÏÅÐز Õî÷ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ Óêðà¿íà ëèøå çàâîéîâóº ñîá³ ì³ñöå ï³ä ñîíöåì, ó íàñ º âëàñí³ ãåðî¿ ³ ïåðåìîãè. ×îãî æ êðà¿íà äîìîãëàñÿ âïåðøå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³?

Ïåðøèì Ãåðîºì Óêðà¿íè ñòàâ Áîðèñ Ïàòîí, ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè. Ó 1998 ðîö³ â÷åíîãî íàãîðîäèëè â³äçíàêîþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ãåðîé Óêðà¿íè» ³ç âðó÷åííÿì îðäåíà Äåðæàâè. Ïåðøèì êîñìîíàâòîì íåçàëåæíî¿ êðà¿íè ñòàâ Ëåîí³ä Êàäåíþê. ³í ïðîáóâ ó êîñìîñ³ 15 ä³á, Ó 1997 ðîö³ ÷îëîâ³ê, ÿê åêñïåðèìåíòàòîð, çä³éñíèâ ïîë³ò íà àìåðèêàíñüêîìó êîñì³÷íîìó êîðàáë³ «Columbia STS-87». Ïåðøèì óêðà¿íñüêèì ñóïóòíèêîì, ÿêèé ó 1995 ðîö³ âèâåëè íà íàâêîëîçåìíó îðá³òó ç êîñìîäðîìó Ïë³ñåöüê, ñòà⠫ѳ÷-1». ²ç éîãî çàïóñêîì íàøó êðà¿íó îô³ö³éíî âèçíàëè êîñì³÷íîþ äåðæàâîþ. Ïåðøîþ Îë³ìï³éñüêîþ ÷åìï³îíêîþ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ñòàëà ô³ãóðèñòêà Îêñàíà Áàþë. Çäîáóòå ø³ñòíàäöÿòèð³÷íîþ ñïîðòñìåíêîþ «çîëîòî» ó 1994 ðîö³ ó ˳ëëåõàììåð³ äîñ³ ëèøàºòüñÿ ºäèíîþ âèùîþ íàãîðîäîþ Óêðà¿íè íà çèìîâèõ Îë³ìï³àäàõ. Ïåðøó çîëîòó ìåäàëü íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ç àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ âçÿëà ÷åòâ³ðêà äí³ïðîïåòðîâñüêèõ ñïîðòñìåíîê ï³ä ÷àñ XXX ë³òí³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð2012 ó Ëîíäîí³. Ïåðøèì óêðà¿í óêðà¿í-ñüêèì ôóòáîëüíèì êëóáîì íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè, ÿêèé 21 òðàâíÿ 2009 ðîêó çàâîþâàâ êóáîê ÓªÔÀ, ñòàâ äîíåöüêèé «Øàõòàð». Ïåðøèì ìàò÷åì äëÿ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ ç ôóòáîëó ñòàëà ãðà 29 êâ³òíÿ 1992 ðîêó ç Óãîðùèíîþ â Óæãîðîä³. Ïåðøó ïåðåìîãó íà ïîïóëÿðíîìó ï³ñåííîìó êîíêóðñ³ «ªâðîáà÷åííÿ» Óêðà¿í³ ïðèíåñëà Ðóñëàíà. Ó 2004 ðîö³ âñÿ ªâðîïà áóëà â çàõâàò³ â³ä «Äèêèõ òàíö³â».

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ - 21. Ëþäè ó òàêîìó â³ö³ çàçâè÷àé óæå ìàþòü âèùó îñâ³òó, ïðàâî ãîëîñó òà ìîæóòü áðàòè øëþá. Äëÿ äåðæàâè æ öå ëèøå ïî÷àòîê äîâãîãî øëÿõó äî ñàìîñòâåðäæåííÿ òà âèçíàííÿ. Íàïåðåäîäí³ Äíÿ íàðîäæåííÿ Óêðà¿íè «Â³ñò³» çãàäàëè, â ÷îìó æ íàøà äåðæàâà, íåçâàæàþ÷è íà ìîëîä³ñòü, âèÿâèëàñü íàéðåêîðäí³øîþ, â ÷îìó íàì íå áóëî ð³âíèõ ó ñâ³ò³. ² öå â ÷åðãîâèé ðàç äîâåëî: óêðà¿íñüê³ ÷îëîâ³êè - íàéäóæ÷³, ìîâà - íàéìåëîä³éí³øà, à ëþäè - íàéòàëàíîâèò³ø³

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355)

ÍÅÇÀËÅÆÍÈÌ ØËßÕÎÌ

Óêðà¿íñüê³ ðåêîðäè: â³ä ÍÀÉÄÎÂØÈÉ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ Українська дерев’яна труба - трембіта може сягати у довжину 4 м. Цей народний духовий інструмент - найдовший з собі подібних - поширений, зокрема, на Гуцульщині. Труба «бере» діапазон у дві з половиною октави, а її звук чути більш ніж за 10 км. Цікаво, що заготівля для трембіти важить від 8 до 10 кг, а готовий інструмент - до 1,5 кг. Крім того, краї труби міцно скріпляються без клею за допомогою обручів зі смерекових гілочок. Споконвіку цей інструмент був єдиним засобом зв’язку чабана з селом: за його звуками дізнавалися про місце перебування ватага з отарою, як триває випас худоби, про початок та закінчення робочого дня.

ÍÀÉÃÀÐͲØÀ ÌÎÂÀ На конкурсі в Парижі у 1934 році українська мова посіла друге місце за мелодичністю, поступившись італійській. Крім того, її визнали найкрасивішою в світі за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія та побудова речень після французької і перської мов. До речі, більшість українських слів починаються літерою «п», найчастіше в них вживається буква «о», тоді як літери «ф», «і» та «г» - вкрай рідко.

ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ ÒÐÎËÅÉÁÓÑ 53 ÐÎÊÈ ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒ²

ÍÀÉÊÎÐÎÒØÀ ÂÓËÈÖß Найкоротша головна вулиця столиці в світі, але водночас і одна з найбільш широких та мальовничих, знаходиться в Україні. Це, звісно, київський Хрещатик. Його довжина - 1,2 км. Скласти конкуренцію йому міг би тільки італійський велетень Ватикан, але головною там виступає не вулиця, а площа Св. Петра.

ÕÐÅÙÀÒÈÊ - ÍÀÉÊÎÐÎÒØÀ ÂÓËÈÖß ÑÒÎËÈÖ²  Ñ²Ҳ

ÍÀÄÈÕÍÓËÀ ÊÎËÈÑÊÎÂÀ Ìàëî õòî çíàº, ùî íà ñòâîðåííÿ îäíîãî ç íàéá³ëüø â³äîìèõ áëþçîâèõ õ³ò³â «Summertime» àìåðèêàíñüêîãî êîìïîçèòîðà Äæîðäæà Ãåðøâ³íà íàäèõíóëà óêðà¿íñüêà íàðîäíà êîëèñêîâà «Îé õîäèòü ñîí á³ëÿ â³êîí». Îäíîãî ðàçó, ãóëÿþ÷è Íüþ-Éîðêîì, ÷îëîâ³ê ïî÷óâ ï³ñíþ íåâ³äîìîþ éîìó ìîâîþ ó âèêîíàíí³ Óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî õîðó. Ìóçèêà òàê âðàçèëà êîìïîçèòîðà, ùî ó 1935 ðîö³ â³í íàïèñàâ àð³þ äëÿ îïåðè «Porgy and Bess». Öÿ ïðåêðàñíà ìóçè÷íà áàëàäà íàéá³ëüø â³äîìà ó âèêîíàíí³ Ëó¿ Àðìñòðîíãà òà Åëëè Ô³öäæåðàëüä.

ÍÀÉÇÀÏÎÂÇßҲز ÁÐÀÒÒß Українським братам - боксерам Віталію та Володимиру Кличкам минулоріч вдалося здійснити свою заповітну мрію та зібрати в одній родині всі чемпіонські пояси у суперважкій вазі. 2 червня 2011 року Володимир здобув перемогу у бою із Девідом Хеєм і став чемпіоном світу по версіях IBF, WBO, IBO и WBA. Окрім того, він став власником пояса за версією журналу The Ring. Страшому братові - Віталію належить головний трофей WBC.

«ÍÀÉÒÐÈÂÀ˲ØÈÉ ÒÐÎËÅÉÁÓÑ» Найдовший міжміський тролейбусний маршрут у світі - 86 км. Час, за який здійснюється перевезення з пункту «А» до пункту «Б», - 2 год. 40 хв. На такому диво-транспорті можна проїхатися в Криму - від Сімферополя через Алушту до Ялти. «Рогаті», що курсують цим шляхом під № 52, у 2009 відсвяткували півсторічний ювілей. Цікаво, що за 53 роки своєї безперервної служби вони перевезли близько 200 млн. гостей та мешканців південного півострова.

ÍÀÉÑÏÐÀÂÆͲѲÍÜÊÀ ÏÓÑÒÅËß На території України, в 30 км від Херсона, є справжнісінька пустеля. «Олешківські піски» - другий за розміром піщаний масив у Європі. Його появу спричинили вітер та… вівці. Саме останні, яких тут активно розводили у

ХІХ столітті, знищили рослинність, що стримувала поширення пісків. Діаметр українського піщаного дива - 15 км. У пустелі безліч оазисів, але коли пісок нагрівається до +70 0С, навіть вони не рятують від задушливої спеки.


НАШ ПРОЕКТ 7

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

ë³òàêà-ì𳿠äî íàéñòàð³øî¿ ìàïè «ÍÀÉÂÀÆ×ÈÉ» ˲ÒÀÊ

ÍÀÉÌÎËÎÄØÈÉ ØÀÕ²ÑÒ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ - ˲ÄÅÐ ²Ç ÂÈÐÎÁËÅÍÍß ÌÅÄÓ Â ªÂÐÎϲ

«ÍÀÉÁÄÆÎËÈͲز» ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ В Україні за шість років встановили найбільше пам’ятників бджолі в світі. Перший з них спорудили у 2006 році на Закарпатті, а в 2010 - у Тернополі та на Донеччині. І хоча середньостатистичний українець за рік споживає лише 200-1200 г солодкого трунку, прагнення прославити бджілку є. Це викликано в першу чергу тим, що Україна посідає перше місце в Європі із вироблення меду та четверте у світі - після Китаю, Туреччини та Аргентини. На жаль, українці не перші вирішили закарбувати «медові здобутки» - нас випередили японці. А вслід за ними пам’ятник комасі з’явився у Москві та Варшаві.

Найстарішим «сплячим» вулканом світу з 10 тис. відомих своєю інертністю вважають кримський Карадаг, розташований неподалік від Коктебеля. Частина вулкана безслідно зникла в глибинах Чорного моря ще 150-170 млн. років тому. До речі, в перекладі з турецької та кримськотатарської назва означає «чорна гора». Вулкан насправді чорний, якщо порівняти його із блакитнувато-сірими пагорбами і світлими вапняковими хребтами, розташованими поруч. Науковці сподіваються, що Карадазький вулкан ніколи не прокинеться, і людство уникне катастрофи, яку спричинило б виверження.

Ö²ÊÀÂΠвÄÍÀ ÇÅÌËß

ÐÅÊÎÐÄÈ ÎÁËÀÑÒ²

гêà Îð³ëü Îð³ëü, ùî ïðîò³êຠíà Äí³ïðîïåòðîâùèí³, ââàæàºòüñÿ íàé÷èñò³øîþ â ªâðîï³ ªâðîï³.

Українська земля здавна славилась дужими чоловіками. Черговим підтвердженням цьому став пауерліфтер Дмитро Халаджі, занесений до Книги рекордів Гіннесса як автор більш ніж двох десятків рекордів. Серед його звершень, наприклад, «Чортова кузня»: чоловіка, який лежав на цвяхах, зверху причавили 700-кілограмовими плитами, що в решті За версією світової шахової федерації ФІДЕ, укрешт розтрощили ку- раїнець Руслан Пономарьов - наймолодший чемвалдами. Крім того, піон в історії «логічної гри». У 2002 році хлопець, Дмитро зміг зав’язати якому на той момент виповнилося лише 18 років, шість великих цвяхів за завоював шахову корону на чемпіонаті світу з 1,5 хвилини, а також цього виду спорту. Свого супротивника Василя підняти вагу більше Іванчука «шаховий принц» обіграв у сьомій партії тонни та протримати її фінального матчу. Талановитий шахіст отримав 12,5 секунди. не тільки чемпіонський титул, але й грошову винагороду в розмірі 500 тис. доларів.

ÍÀÉÑÒÀвØÈÉ ÂÓËÊÀÍ

Êðèâèé гã ñëàâèòüñÿ íàéäîâøîþ ì³ñüêîþ ìàã³ñòðàëëþ ìàã³ñòðàëëþ. ¯¿ äîâæèíà 124 êì, ³ âîíà âêëþ÷ຠáëèçüêî 20 âóëèöü.

ÍÀÉÑÈËÜͲØÈÉ ÁÎÃÀÒÈÐ

Торік ялтинські журналісти вперше в світі зверстали газету у водах Чорного моря - таким чином «акули пера» хотіли привернути увагу до екологічних проблем узбережжя. Верстальники розповіли, що ніяких особливих секретів не мали - просто довелося користуватись водонепроникною технікою та допомогою дайверів. Так, на глибині 6 м журналісти створили імпровізований офіс, де за 30 хвилин видали повноцінний номер на восьми сторінках.

ßê â³äîìî, Äí³ïðîïåòðîâùèíà â ïåðøó ÷åðãó çíàíà íà òåðåíàõ Óêðà¿íè òà çà ¿¿ ìåæàìè ÿê ïðîìèñëîâèé ã³ãàíò ç âåëèêèìè ïîòóæíîñòÿìè. Àëå íàøîìó ðåã³îíó ³ êð³ì öüîãî º ÷èì ïèøàòèñÿ

Українське конструкторське бюро Антонова розробило літак з найбільшою вантажністю в світі - АН-255 «Мрія», який у 2009 році потрапив до Книги рекордів Гіннесса за перевезення найбільшої в історії авіації ваги. Крім того, сталевий птах занесений до рекордної книги як літак, на якому встановлено найбільше авіарекордів: він має унікальні характеристики своєї злітної маси, вантажу, який перевозить, габаритних розмірів та дальності польоту. Літак проектувався для перевезення космічних кораблів. Але після відновленого у 2001 році виробництва «Мрія» здійснює комерційні вантажні перевезення.

ÍÀÉÃËÈÁØÀ ÃÀÇÅÒÀ

ÍÀÉÑÒÀвØÀ ÌÀÏÀ Найстаріша в світі карта, відома науці, а також найбільш стародавнє поселення Homo Sapiens виявлені в Україні, в селі Королево, біля Міжгір’я. Вік мапи, що вирізана на кістці мамонта, науковці оцінюють у 14,5-15 тис. років. Поселення, ймовірніше, було також з цього матеріалу.

Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü çà ñâî¿ì ðåñóðñíèì ïîòåíö³àëîì çîëîòà çàéìຠïåðøå ì³ñöå â Óêðà¿í³. Íà òåðèòî𳿠ͳêîïîëüñüêîãî ðàéîíó ðîçòàøîâàíèé íàéâèùèé ó ñòåïîâ³é ñìóç³ ªâðà糿 êóðãàí Íå÷àºâà Ìîãèëà. Íàðàç³ éîãî âèñîòà - 15 ì. Êîëåêö³ÿ ïîëîâåöüêèõ êàì'ÿíèõ ñêóëüïòóð ñêóëüïòóð, ç³áðàíà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ ³ì. Ä.². ßâîðíèöüêîãî, íàéá³ëüøà â ªâðîï³ ªâðîï³. ͳêîïîëüñüêèé çàâîä ôåðîñïëàâ³â íàéá³ëüøèé â ªâðîï³ âèðîáíèê ìàðãàíöåâèõ ôåðîñïëàâ³â ôåðîñïëàâ³â. Áåç íèõ ñüîãîäí³ íå âèïëàâëÿºòüñÿ æîäíà òîííà ñòàë³ ó ìåòàëóðã³éí³é ïðîìèñëîâîñò³. Ìàãäàëèí³âñüêèé ðàéîí â³äîìèé íà âåñü ñâ³ò ðîäþ÷èìè ÷îðíîçåìàìè. ¯õ çðàçîê º íàâ³òü ó Ïàðèçüê³é ïàëàò³ ì³ð òà âàãè ÿê âç³ðåöü ãðóíòó. ͳêîïîëüñüêèé ìàðãàíöåâî-ðóäíèé áàñåéí - íàéá³ëüøèé â ñâ³ò³. ͳêîïîëüùèíà áóëà öåíòðîì çàïîð³çüêîãî êîçàöòâà, äå ïðîòÿãîì á³ëüøå 200 ðîê³â çíàõîäèëèñü 5 ç 8 Çàïîðîçüêèõ ѳ÷åé. Óñ³ âîíè (êð³ì ÁóöüêîÒîìàê³âñüêîãî îñòðîâà) íèí³ ïåðåáóâàþòü ï³ä âîäàìè Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà. Êðèâèé гã â³äîìèé çà ìåæàìè Óêðà¿íè çàâäÿêè íàéñèëüí³ø³é ä³â÷èíö³ íà ïëàíåò³ Âàðâàð³ Àêóëîâ³é.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯ РЕГIОНУ ○

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÏÅÐÈÍÀÒÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÎÍ-ËÀÉÍ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯ Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ïåðèíàòàëüíî¿ äîïîìîãè ìàòåðÿì òà ä³òÿì íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ôàõ³âö³ îáëàñíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó íàäàâàòèìóòü â³äåîêîíñóëüòàö³¿ ñâî¿ì êîëåãàì ç ³íøèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â îáëàñò³ ïî Skype. Òåïåð ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè ç óñ³õ ì³ñò ³ ðàéîí³â îáëàñò³, à òàêîæ ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè â áóäüÿêèé çðó÷íèé äëÿ íèõ ÷àñ çìîæóòü îòðèìóâàòè êîíñóëüòàö³¿ ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ²ÒÀÉÒÅ ÍÀ ÏÎØÒÀÌÒ

ÑÂßÒÊÎÂÅ ÑÏÅÖÏÎÃÀØÅÍÍß 24 ñåðïíÿ â îïåðàö³éí³é çàë³ â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî Ïîøòàìòó - Öåíòðó ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ¹1, ùî íà ïðîñïåêò³ Ê.Ìàðêñà,62, â³äáóäåòüñÿ ñâÿòêîâå ñïåöïîãàøåííÿ êîíâåðò³â òà ëèñò³âîê «Ç Äíåì Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè!» Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» çàïðîøóº ìåøêàíö³â òà ãîñòåé îáëàñò³ çàâ³òàòè íà ïîøòàìò ³ çàëèøèòè íà ñâî¿õ êîíâåðòàõ ïàì’ÿòí³ â³äáèòêè.

 Êðèâîì Ðîãå íà ìèêðîðàéîíå Þæíîãî ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî êîìáèíàòà çàâåðøàþòñÿ ðàáîòû ïî îáíîâëåíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêà. Ïðåäïðèÿòèå ïðîâîäèò åãî ðåêîíñòðóêöèþ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû ãóáåðíàòîðà Äíåïðîïåòðîâùèíû Àëåêñàíäðà Âèëêóëà «Ãîðîä áåç îêðàèí» Частично работы по реконструкции и благоустройству парка были проведены еще в 2011 году во время первой очереди реконструкции жилмассива ЮГОКа. В октябре здесь состоялось торжественное открытие ряда объектов, в котором принял участие председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул. В частности, тогда в парке для югоковцев и гостей жилмассива были построены 2 спортивные площадки - для скейтборда и футбольно-волейбольная, оборудованные по последним требованиям к подобным спортивным сооружениям. Также в прошлом году за средства комбината была восстановлена танцевальная площадка, которую хорошо помнят старожилы микрорайона. Труженики комбината провели реконструкцию площади возле памятника Воинуосвободителю, который установлен в центре парка. В 2012 году, в рамках второго этапа реконструкции жилмассива Южного ГОКа, предприятие продолжило восстанавливать и благоустраивать парк. На эти работы комбинатом было выделено около четырех миллионов гривен. Кстати, именно в этом году по инициативе югоковцев парк был переименован в парк имени Героя Социалистического Труда Ивана Ивановича Савицкого, который около трех десятков лет руководил Южным комбинатом. Об этом будет свидетельствовать стела, расположенная на центральном входе в парк. Именно здесь всех гостей будет встречать новая арка, ко-

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355)

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Áëàãîóñòðîåííûé ïàðê - â ïîäàðîê îò Þæíîãî ÃÎÊà

торая по праву станет одним из красивейших мест парка. - Микрорайон Южного ГОКа за последние два года меняется на глазах, - отметил во время рабочего совещания в Кривом Роге губернатор Александр Вилкул. - Современный вид микрорайона создают отремонтированые фасады домов и новое дорожное покрытие проспекта Южный. Новым городком отдыха вскоре станет парк имени Ивана Ивановича Савицкого, прославляя бережное отношение горняков к своему городу. Еще одной изюминкой реконструированного парка станет шахматный клуб, которому югоковцы дали вторую жизнь. Они провели работы по отделке фасадов, внутренней отделке помещений, облицевали плиткой пол и крыльцо - и вот уже совершенно новый и современный клуб готов принять в свои стены любителей древней интеллектуальной игры. Тех, кто любит более активный

спорт, также ожидает сюрприз: в парке установлена новая тренажерная площадка. Позаботились комбинатовцы и об установке в парке современного декоративного энергосберегающего освещения. Кроме того, теперь отдыхающие могут прогуливаться по обновленной центральной аллее парка, выложенной новой тротуарной плиткой. Также на территории парка установлено много лавочек и урн, для полива многочисленных газонов смонтирована система орошения. - Много ярких моментов детства связаны с этим парком, рассказывает житель жилмассива ЮГОКа Андрей Морозов. - Со временем многие места здесь потеряли свою привлекательность. Только в прошлом году парк, благодаря стараниям Южного ГОКа, начал возвращать свою былую красоту, что радует всех коренных югоковцев. Уверен, что после открытия парка

отдыхать сюда приедет много гостей из других районов города. А 18 августа в рамках проведения областного субботника ко Дню Независимости трудовые коллективы цехов Южного ГОКа в рамках областного субботника провели работы по благоустройству парка. Они очищали территорию от мусора и листьев, срезали сухостой, подготавливали газоны. В этот день в парке побывал губернатор Александр Вилкул, который вместе с председателем правления ОАО «ЮГОК» Михаилом Короленко и тружениками предприятия посадили на центральной аллее саженцы елок. Осталось совсем немного времени до открытия реконструированного парка. И нет никаких сомнений, что все отдыхающие по достоинству оценят подарок, который подготовили для них руководство и трудовой коллектив Южного ГОКа.

ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍß ÒÅÌÈ

«Ïîòð³áíî ðåîðãàí³çóâàòè òîâàðèñòâî» Ó ¹62(1351) â³ä 09.08.12 ð. ó «Â³ñòÿõ» áóëî îïóáë³êîâàíî ìàòåð³àë «Êòî áóäåò îõîòèòüñÿ íà óãîäüÿõ?». Íà ìîìåíò éîãî âèõîäó ðåäàêö³ÿ íà ñâî¿ çàïèòè îòðèìàëà ëèøå îäíó â³äïîâ³äü - ãîëîâè Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ ðàéðàäè Ñ.Ïàâëåíêà. Ìèíóëîãî òèæíÿ äî ðåäàêö³¿ íàä³éøîâ êîìåíòàð òàêîæ ãîëîâè Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ².Ëèñóíöÿ, ÿêèé íàâîäèìî ìàéæå ó ïîâíîìó îáñÿç³ «На Ваш лист від 18.07.12 р. вих. № 57 Петропавлівська райдержадміністрація повідомляє, що, на жаль, Петропавлівська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок (УТМР), яка на сьогодні є користувачем

мисливських угідь на території району, не є ефективним господарем. У мисливських угіддях району численність диких тварин щороку зменшується, при цьому районною організацією УТМР не здійснюються ефективні заходи щодо відтворення дичини, також є неефективною робота щодо регулювання кількості шкідливих тварин. Причиною цього, на нашу думку, є недосконала структура цієї організації, фактична відсутність вкладання коштів в охорону та відтворення дичини, велике навантаження мисливців на мисливські угіддя внаслідок безконтрольної видачі сезонних карток, відсутність належної єгерської служби та ін. Для ефективної роботи

УТМР потрібно реорганізувати товариство. Слід віддати важелі керування в мисливські господарства, первинні колективи, зробивши їх самостійними юридичними особами, надати їм можливість самостійно розпоряджатися заробленими від полювань та членських внесків коштами, а не перераховувати все в центр. У такому разі мисливське господарство матиме стимул працювати на результат, зможе підвищити заробітну плату єгерям, вкладати більше коштів у підвищення продуктивності угідь, а не тягти на собі весь бюрократичний апарат УТМР. Питання про неналежне виконання районною організацією УТМР покладених на неї функцій неодноразово порушувалось мисливцями Петропавлівського

району та м. Першотравенськ перед депутатами обласної ради Ковальським Р. та Рудь О., також це питання постійно піднімалось жителями населених пунктів району на зібраннях у сільських та селищній радах. При цьому мисливці наводили як приклад Криничанський район, в якому вони мали можливість переконатись у ефективності діяльності місцевої громадської організації мисливців, якій було передано в користування мисливські угіддя. Беручи до уваги ситуацію, 28 травня 2012 року на сімнадцятій сесії Петропавлівської райради шостого скликання, обговоривши дане питання, враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з питань розвитку агропромис-

лового комплексу, землекористування природоохоронної діяльності, майже одноголосно депутатами райради було прийняте рішення про погодження надання Петропавлівській районній громадській організації мисливців та рибалок «Присамар'є» у користування мисливських угідь Петропавлівського району. Враховуючи вищезазначене, Петропавлівська райдержадміністрація підтримує пропозицію передати у користування Петропавлівській районній організації мисливців та рибалок «Присамар'є» мисливські угіддя загальною площею 115,8 тисячі га після закінчення терміну користування мисливськими угіддями Петропавлівською районною організацією УТМР».


ЖИТТЯ РЕГIОНУ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

ÃÎÒÎÂÛ Ê ÐÀÁÎÒÅ

Ñ ïàñïîðòíûõ ñòîëîâ «ñíÿëè ïîãîíû» ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Ïåðåõîäíûé ïåðèîä â ïàñïîðòèçàöèè ãðàæäàí Óêðàèíû è ðåãèñòðàöèè ìåñòà æèòåëüñòâà íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïîõîæå, áëèçîê ê çàâåðøåíèþ. Ïî êðàéíåé ìåðå, â íàøåì ðåãèîíå. Íà äíÿõ â Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû (ÃÓ ÃÌÑ) â îáëàñòè ïåðåäàíû èç ìèëèöèè 41 òûñÿ÷à áëàíêîâ ïàñïîðòîâ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ñëóæáà ãîòîâà ê ðàáîòå МИЛИЦИОНЕРЫ УШЛИ В ГОССЛУЖАЩИЕ Напоминаем, что до апреля этого года выдачей паспортов в нашей стране занимались отделы гражданства и регистрации физических лиц, более известные как «паспортные столы». Они входили в систему Министерства внутренних дел и базировались, как правило, при РОВД. В процессе получения документов, подтверждающих гражданскую зрелость жителей Украины, были задействованы и паспортистки ЖЭКов, принимающие необходи-

ÁÛËÈ ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀÍÛ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ

мые для этого «бумаги» у людей. Ныне, по словам заместителя губернатора Ивана Ступака, они хоть и оставлены на своих рабочих местах, но лишены столь важной миссии впрочем, как и сами паспортные столы. С весны выдачу паспортов, регистрацию места жительства наших соотечественников начала осуществлять Государственная миграционная служба Украины - сугубо гражданское подразделение, сотрудники которой являются уже госслужащими, а не милиционерами. Снял китель и надел пиджак и начальник ГУ ГМС в области Анатолий Бабец. «Уверен, что от присвоения бывшему мили-

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÒÜÑß ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÑÒÀËÎ ÏÐÎÙÅ

помещениях, что и паспортные столы, и даже не поменяли номера телефонов. Более того - принятый в июле нынешнего года Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о регистрации места проживания и места пребы-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÀÁÅÖ, íà÷àëüíèê ÃÓ ÃÌÑ â îáëàñòè: - Ïîêà ìû íå ìîæåì ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ðàñöåíêàõ íà ïàñïîðòà. Ñòîèìîñòü îïðåäåëèòñÿ â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ. Íàøà ñëóæáà ïîêà íå çàíèìàåòñÿ è âûäà÷åé çàãðàíïàñïîðòîâ. Ýòó ðàáîòó ïðîäîëæàþò îñóùåñòâëÿòü îòäåëû ãðàæäàíñòâà è ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêèõ ëèö, âñå åùå ôóíêöèîíèðóþùèå â ñèñòåìå ÌÂÄ, îäíàêî âûäà÷à çàãðàíïàñïîðòîâ ïåðåéäåò â íàøå âåäåíèå. цейскому подразделению гражданского статуса наши граждане только выиграют», - уверен он.

В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС По мнению Ивана Ступака, реформирование подтверждающей гражданство и выполняющей еще много других важных задач службы прошло очень корректно и безболезненно для украинцев. Достаточно сказать, что все районные подразделения ГМС остались в тех же

вания физических лиц в Украине» аннулировал некоторые неудобства, с которыми сталкивались наши сограждане. Так, отныне снятие с регистрации и сама регистрация осуществляются в один день и в одном месте, и, например, арендующему жилье в столице нашему земляку уже не требуется ехать для этого в Днепропетровск. Закон теперь не привязывает и регистрацию места проживания к постановке на учет военнообязанных и призывников.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

массово собираясь к открытию отделений и в конце рабочего дня. Многие приходят за компенсационными выплатами, игнорируя назначен-

ное время или, получив пенсию, стремятся сразу же оплатить коммунальные услуги. Руководство Левобережного отделения «Ощадбанка» обращается к своим клиентам с просьбой посещать указанные отделения по графику их работы в течение всего дня или в назначенное время.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÒÅÐÍÞ ÍÅ ÏÀËßÒÜ Ó Ïîêðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòåðíþ òåïåð íå ñïàëþþòü. Óñ³ áåç âèíÿòêó òîâàðèñòâà ðàéîíó ñîëîìó àáî òþêóþòü, àáî ñêèðòóþòü. Ò³, õòî çàéìàºòüñÿ òâàðèííèöòâîì, âèêîðèñòîâóþòü ¿¿ ÿê êîðì òà ï³äñòèëêó, ³íø³ âèäàþòü ñîëîìó ñâî¿ì ïàéîâèêàì ó ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè. Äåõòî ç àãðàð³¿â çíàéøîâ ðèíîê çáóòó, ³ ïîêóïö³ ñàì³ ïðè¿çäÿòü äî íèõ ïî ñîëîìó. Ïîæíèâí³ ðåøòêè ãîñïîäàðíèêè ïðèäèñêîâóþòü àáî ïðèîðþþòü. Òîæ çàëèøàºòüñÿ ïîäÿêóâàòè ¿ì çà ðîçóì³ííÿ òà äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî äîâê³ëëÿ. ○

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÀÔÃÀÍÑÜÊÀ ϲÑÍß Íà ôåñòèâàëü ó Òîìàê³âêó ïðè¿õàëè âåòåðàíè ç Îðäæîí³ê³äçå, Ìàðãàíöÿ òà Çàïîð³ææÿ. Ãîëîâà îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó ³êòîð Âîëîøèí ïîáàæàâ óñ³ì ìèðíîãî íåáà òà çàêëèêàâ æèòåë³â Òîìàê³âñüêîãî êðàþ ïàì’ÿòàòè ïîëåãëèõ ó áîÿõ çåìëÿê³â. Ó Áóäèíêó êóëüòóðè ïåðåìîæö³ ì³æíàðîäíèõ ôåñòèâàë³â Ìèêîëà Ñüîì³í, Ñåðã³é Êîñòåöüêèé, Þð³é Íå÷èòîâ òà ³íø³ ñï³âàëè ïðî â³éíó ³ ñîëäàò. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÂÈØÈÒÈ ÑÂÎÞ ÄÎËÞ 19 ñåðïíÿ â õóäîæíüîìó ìóçå¿ ìàéñòðèíÿ åòí³÷íîãî êîñòþìà Àíòîí³íà Áîíäàðóê, êåð³âíèê ì³ñöåâî¿ òâîð÷î¿ ëàáîðàòî𳿠«Áåðåãèíÿ», ïðîâåëà ìàéñòåð-êëàñ ³ç âèøèâàííÿ ÷îëîâ³÷î¿ ñîðî÷êè (íàðîäíèé êð³é). Õóäîæíèöÿ ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêèõ âèøèâàíîê, íàâ÷èëà áàæàþ÷èõ êðî¿òè, çøèâàòè ³ âèøèâàòè íàö³îíàëüíó ÷îëîâ³÷ó ñîðî÷êó. ○

ÏÅÐز  ÄÀÐÒѲ

ÎÄÍÀ ÈÇ «Î×ÅÐÅÄÍÛÕ» ÏÐÈ×ÈÍ ÍÅÕÂÀÒÊÀ ÊÀÄÐÎÂ

Чернову. По его словам, одной из причин очередей является нехватка кадров. Кроме того, столпотворения «стихийно» создают сами люди,

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

 ðåäàêöèþ «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» ïðèøëî ïèñüìî îò æèòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêà Âëàäèìèðà Ãîëîâêî.  íåì íåäîâîëüñòâî òåì, ÷òî èç-çà î÷åðåäåé â îòäåëåíèÿõ «Îùàäáàíêà» ïî óë. Êàëèíîâîé è Ñîôüè Êîâàëåâñêîé äàæå â òå÷åíèå äíÿ íå âñåãäà ìîæíî ïîëó÷èòü ïåíñèþ è îïëàòèòü êîììóíàëüíûå óñëóãè цию мы обратились к управляющему ТОБО №10003/0422 филиала - Днепропетровского областного управления АО «Ощадбанк» Сергею

Îòêóäà áåðóòñÿ î÷åðåäè

Особенно тяжело приходится пожилым людям и инвалидам, которым не по силам многочасовые ожидания. С просьбой разъяснить сложившуюся ситуа-

Äî 19 ñåðïíÿ ó Ëóöüêó âèçíà÷àëè êðàùèõ ãðàâö³â äàðòñó. Âîíè ç’¿õàëèñÿ ñþäè ç óñ³õ êóòî÷ê³â êðà¿íè íà çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé òóðí³ð «Êóáîê Âîëèí³-2012», â ÿêîìó çà ïåðåìîãó áîðîëàñÿ é êðèâîð³çüêà äåëåãàö³ÿ. Êîíêóðåíö³þ â³ò÷èçíÿíèì ñïîðòñìåíàì ñêëàëè ãîñò³ ç Á³ëîðóñ³ òà Ðîñ³¿. Ïåðø³ñòü ó÷àñíèêè äîñÿãàëè ó äâîõ äèñöèïë³íàõ - 501 äàáë àóò³ ³ êðèêåò³. Ðåéòèíãîâèé òóðí³ð ïåðøîãî çàâåðøèâñÿ ïåðåìîãîþ êðèâîðîæàíèíà - Îëåêñàíäðà Ìàìèê³.


10 ТВПРОГРАМА ○

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

08.00 «Днепр6футбол» 09.00, 01.50 «ГАИ. Дорожные войны» 10.00 Убойное видео 11.05, 20.35 «Сумасшедшее видео по6украин6 ски62» 11.50 Х/ф «Разжалованный» 14.00, 15.05 Т/с «Солдаты» 16.10 «Крылья России» 17.40 «Ударная сила» 18.00 Новости 9 канала 19.00 Т/с «Братья» 20.00 «Месть природы» 21.00 Новости 2+2 21.25 Проспорт 21.30 Х/ф «Неисправимый» 00.00 Х/ф «Взаперти» 02.30 Х/ф «Окно напротив» 04.00 Телемагазин

УТ1

18.25 20.15 23.15 01.25

ИНТЕР

34 КАНАЛ

1+1

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 М/с «Огги и кукарачи2» 07.00, 07.40 М/с «Огги и кукарачи3»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.40 М/с «Огги и кукарачи3» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.25 «Проспорт» 09.30, 03.40 «ГАИ. Дорожные войны» 09.55 «Месть природы» 10.40 Т/с «Заповедник страха» 11.45, 12.55 Т/с «Гончие» 14.00, 15.05 Т/с «Солдаты» 16.10 «Крылья России» 17.40 «Ударная сила» 19.00 Т/с «Братья» 20.00 «ДжеДАИ» 20.35 «Сумасшедшее видео по6украински62» 21.30 Х/ф «Осада» 00.15 Х/ф «Неисправимый» 02.15 Х/ф «Взаперти» 04.00 Телемагазин

ИНТЕР 05.30 Т/с «Маршрут Милосердия» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но6 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30, 20.55 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Тайны следствия 9» 11.10 «Детективы» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка6 невским» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.50 Д/ф «Алла Пугачева. Жизнь после шоу» 17.00 «Телефон доверия» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 Подробности 20.45 Подробности. Неформат 21.00 Т/с «Однолюбы» 23.15 Т/с «Сеть» 01.15 Х/ф «Пьяный рассвет»

11 КАНАЛ 06.00, 06.45 Очевидец. Самое смешное 06.40 Подъем 07.05, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.35 «Ваше право» 07.50 Тележурнал «Пассаж» 08.10 «Транспортный меридиан» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55 Т/с «Папины дочки» 13.40 Kids Time 13.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.40 «Мой малыш» 15.10 Т/с «Друзья» 15.50 Teen Time 15.55, 00.10 Т/с «Светофор» 17.55, 22.20 Т/с «Воронины» 19.40 Пираньи 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 23.10 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.25, 18.25 Т/с «Склифосовский» 11.30 «Снимите это немедленно» 12.35 «Иллюзия безопасности» 13.40 Т/с «Следаки» 14.05 Т/с «Последняя встреча» 15.15, 16.40 «Русские семейные драмы» 20.15 Х/ф «Армагеддон» 00.05 Х/ф «Осада»

СТБ 08.30, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.35 «Куб63» 11.05 Х/ф «Невеста моего друга» 13.40 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!»

5 КАНАЛ

Сх. 06.06 Зах. 19.51 Трив. дня 13.45

18.00, 22.00 «Вікна6новини» 20.00 «Фермер ищет жену62» 22.40 «Беременна в 16» 23.45 «Дочки6Матери» 00.45 Т/с «Доктор Хаус» 01.35 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК 6бу6 дильник» 09.15 «Знай наших!» 09.30 «В дороге» 10.00 Д/с «Удивительный мир автомобилей» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 «Семейные драмы» 14.20 «Специальный проект». «Мобильная смерть» 16.30 «Калейдоскоп дикой природы» 17.00 «Эпикриз» 17.30 Д/с «Зеркало истории» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини6путешествия» 18.30 «Война миров». «Гиблые места» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В час пик» 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 00.25 «Секретные территории» 01.20 «Странное дело». «Цифровой апокалип6 сис»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.40 Стоп610 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 09.35, 19.30, 01.15 Чрезвычайные новости 10.40 Т/с «Ярость» 13.00, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.25, 22.40 Т/с «Прокурорская проверка» 16.40 Х/ф «Ярость» 18.45 Факты. Вечер 23.55 Факты. Итоги дня 00.10 Т/с «Кодекс чести2»

TET 07.15, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 08.55, 15.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.50 Т/с «Слон и принцесса» 12.15, 19.15 Богиня шопинга 12.55, 18.45 Маша и модели62 13.35, 20.20 Т/с «Деффчонки» 14.00 Т/с «Маргоша» 16.00 У ТЕТа мама! 16.35, 19.55 Даешь молодежь! 17.00, 22.05 Т/с 17.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.00 Т/с «Детка» 22.30 Т/с «Игра престолов» 23.40 Дневники Темного 2 00.50 МосГорСмех

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 «Формат 1.»1" 09.55 Английский без проблем 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 М/ф 12.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 1 с. 13.20 Благотворительная акция 13.30 Время советов 14.35 «Власть. «Доступно и откровенно» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 Х/ф «Тайна Снежной королевы», 1 с. 17.30 Арт6зона 19.00 Перекресток 20.00 Днепропетровщина презентует 21.00 Т/с «Кукла» 23.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.25, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот6новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55 «Трансмиссия6новости» 08.15, 08.50, 09.15, 10.35, 12.35, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 08.30 «Новости Киевщины» 09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.10, 19.30 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.15 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.15 «Энергонадзор» 19.50 «Хроника дня» 21.40 «Время6Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

ENTER

КАНАЛ «УКРАИНА»

Саундтреки Х/ф «Бабушки надвое сказали» Х/ф «Визит к Минотавру» Х/ф «Дело было в Пенькове» Х/ф «Балтийское небо» Х/ф «Влюблен по собственному же ланию» 22.00 Х/ф «Дети Арбата» 23.05 Х/ф «Маленькая Вера» ○

14.00 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.00, 19.00 События 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 21.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 22.10 Х/ф «Драйв» 00.20 Х/ф «Сказки Юга»

06.00 06.15 08.35 15.35 17.15 20.15

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.20 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.15 «Хочу знать» 16.55 «Татьяна Тарасова: «У меня не ледяное сердце» 18.20, 01.40 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Чистая проба» 22.35 Т/с «Забытый» 23.45 Эдвард Радзинский. «Воскресшие тени: Иван Грозный и Владимир Старицкий». 1 с. 00.50 «Запах»

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Самые громкие русские сенсации» 12.35, 03.25 «Средь бела дня» с Виктором На6 бутовым 13.30 Т/с «Морские дьяволы4». «Новые друзья, или Игры патриотов» 15.30 «До суда» 16.30, 02.25 Суд присяжных 18.30 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братья» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Москва. Три вокзала2». «Три девицы». «Убить порусски» 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». «За пись». «Нефть» 04.15 Центр помощи «Анастасия»

ОРТ М

НТВМИР

27 КАНАЛ

НТН

14.00 Мир за неделю 14.15, 14.55, 15.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 14.20 Будь в курсе! 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци6 альный пульс» 15.20 Заложники свободы 16.00 Страна Советов 17.00 Алло, доктор! 17.45 «Как стать звездой» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.15 «Эра образования» 20.00 Социальный статус: ваша пенсия 21.30 Экономический пульс 21.40 Вооруженные животные 22.50 «Голос Америки» 23.10 Телечат

06.00 «Легенды уголовного розыска» 07.00 «Случайный свидетель» 07.30 «Агенты влияния» 08.30, 18.30 «Правда жизни» 09.00 «Православные святые» 11.00 Т/с «Каменская 3» 15.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 19.00, 00.00 «Свідок» 19.30 Т/с «Гаишники» 22.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.30 Х/ф «Охота на зверя»

Іменинники дня: АРКАДІЙ, ФЕОДОСІЙ, МИХЕЙ, ОЛМПІАДА

21.40 «Время6Тайм» 22.00 «Налоговый дневник» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 23.45, 00.40 «Обзор прессы»

51 КАНАЛ

14.00 «Программа передач» 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 14.20 «5 элемент» 15.15 «Вперед, на Олимп!» 16.15 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 19.30 «Время интервью» 19.50 «Хроника дня» 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня»

Зах. 01.07 Сх. 17.14 Перша чв. 24 серпня

Кузница кадров Пенсионный фонд информирует Т/с «Кукла» Чемпионат Украины по футболу. «2 лига.» «Сталь» (Днепродзержинск) 6 «Кремень» (Кременчуг) 17.15, 19.15, 22.15 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 19.00, 00.30 Благотворительная акция 19.50 «Власть. «Доступно и откровенно» 20.45 «Тише, мыши!» 21.30 О рыбалке всерьез 23.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 1 с. 00.40 Украинская десятка

ICTV

14.00 14.10 14.30 15.30

07.35 Деловые факты 07.45 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 09.30, 19.30, 01.15 Чрезвычайные новости 10.30 Т/с «Морпехи» 13.00 Х/ф «Морпехи» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 22.40 Т/с «Прокурорская проверка» 23.55 Факты. Итоги дня 00.10 Т/с «Кодекс чести2»

Вівторок, 28 серпня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Но6 вости 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.25 Эра бизнеса 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.20, 00.35 Эксперт на связи 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Запомни 09.35 Свет 10.00 Хомка смакует, телеки дарит 10.10 Футбол. Чемпионат Европы6 2012 г. Ук6 раина6Швеция 12.10, 18.40, 21.25 Деловой мир 12.25 Православная энциклопедия 12.55 Желаем счастья 13.20 Х/ф «Каменная душа» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30, 16.05, 19.00 Паралимпиада6 2012 г. Вдохновляя поколение 15.40 О главном 16.15 Х/ф «Баллада о Беринге и его друзь ях» 17.50 Д/с «Наши» 19.10, 21.35 Концерт «Песня объединяет нас» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.45 Х/ф «Эпоха чести», 12 с. 01.40 Телеакадемия. Спецвыпуск «Отдыхаем!» 01.55 «Вера. Надежда. Любовь»

TET

14.00 Информационное обозрение «PostSсriptum» 14.30, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 14.40, 22.00 «Званый ужин» 15.30 «Калейдоскоп дикой природы» 16.00 М/ф 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Люди» 17.30 Д/с «Зеркало истории» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини6путешествия» 18.30 «Война миров». «Молот ведьм» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 «Военная тайна» 01.45 «МWПарад»

07.00, 08.00, 09.00, 17.45, 19.30, 23.00 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 Т/с «Моя исповедь» «Михаил Евдо кимов» 11.25 «Снимите это немедленно» 12.30 «Иллюзия безопасности» 13.40 Т/с «Следаки» 14.05 Т/с «Последняя встреча» 15.15, 16.40 «Русские семейные драмы»

07.15, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Твинисы 08.55, 15.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.55 Ералаш 10.25 Х/ф «Как выйти замуж за миллионе ра» 12.00 Х/ф «Влюблен и безоружен» 13.35, 20.20 Т/с «Деффчонки» 14.00 Т/с «Маргоша» 16.00 У ТЕТа мама! 16.35, 19.55 Даешь молодежь! 17.00 Одна за всех 17.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.45 Маша и модели62 19.15 Богиня шопинга 21.00 Т/с «Детка» 22.05 Т/с 22.30 Т/с «Игра престолов» 23.40 Слава со Славеком Славиным 23.50 Дурнев + 1 00.15 М/с «Масяня» 00.40 Х/ф «Скайлайн»

СТБ

11 КАНАЛ

14.00, 21.00 Т/с «Однолюбы» 16.15 «Жди меня» 18.00 Новости 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.45 «Подробности. Неформат» 20.55 «Спорт в Подробностях» 23.15 «Позаочі» 00.15 Х/ф «Тебе настоящему»

Т/с «Склифосовский» Х/ф «Послезавтра» Х/ф «Дурная компания» Х/ф «Ворон»

12.00 Звездная жизнь 14.45 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна6новини» 18.20 «Невероятная правда о звездах» 20.00 «Куб63» 22.40 «Детектор лжи62» 23.45 Т/с «Доктор Хаус» 00.45 Т/с «Комиссар Рекс»

14.00, 14.40 Kids Time 14.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.55, 15.50 Teen Time 15.00 Т/с «Друзья» 15.55, 00.10 Т/с «Светофор» 16.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55, 22.15 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30 Новости 19.40 Пираньи 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 «Вiдверто про Злагоду!» 23.10 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»

Сх. 06.05 Зах. 19.53 Трив. дня 13.48

Понеділок, 27 серпня 09.00 ПРОФИЛАКТИКА ПЕРВОГО КАНАЛА! 14.00 Театральные сезоны. Ко дню рождения Богдана Ступки 14.35 Окно в Америку 15.00, 18.20, 01.20 Новости 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Паралимпиада6 2012 г. Вдохновляя по6 коление 15.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 17.50 Д/с «Наши» 18.45, 21.25 Деловой мир 19.00 Агро6News 19.15 Место встречи 20.40 Сельсовет 21.00 Итоги дня 21.35 Страну 6 народу 21.55 Смешной и еще смешнее 22.25 Шутка с В.Моисеенко, В.Данильцом 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.10, 01.10 Спорт 23.20 От первого лица 23.45 Х/ф «Эпоха чести», 11 с. 00.35 Эксперт на связи 01.45 «Вера. Надежда. Любовь»

Зах. 02.18 Сх. 17.51 Перша чв. 24 серпня НТН 06.00 «Легенды уголовного розыска» 07.00 Х/ф «Строговы», 5 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 17.00 Т/с «Знахарь 2» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 Т/с «МанГуст» 14.35, 19.30 Т/с «Гаишники» 19.00, 00.00 «Свідок» 22.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.30 Х/ф «Мегаакула против крокозавра»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Золотая пыль 11.00 Т/с «Омут» 12.35, 03.20 «Средь бела дня» с Виктором На6 бутовым 13.30 Т/с «Морские дьяволы4». «Случай на пляже» 15.30 «До суда» 16.30, 02.20 Суд присяжных 18.30 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братья» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Москва. Три вокзала2». «Пред последняя электричка». «Сказки Ша херезады» 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». «Гряз ные деньги». «Принцип ящерицы» 04.15 Центр помощи «Анастасия»

Іменинники дня: МАРІЯ 27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20, 13.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваша пенсия 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Архимеды» 14.25 Дикие сердцем 15.20 Ронин с Дмитрием Выдриным 16.00 Страна Советов 17.55 Отдел кадров 20.00 Социальный статус: ваши льготы 21.30 Экономический пульс 21.40 Колдунья6природа 22.50 «Новости DW» 23.15 Телечат

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.20 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.15 «Хочу знать» 16.55 «Алексанр Барыкин. В плену собствен6 ной славы» 18.20, 01.40 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 19.55, 00.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Чистая проба» 22.35 Т/с «Забытый» 23.45 Эдвард Радзинский. «Воскресшие тени: Иван Грозный и Владимир Старицкий». 2 с.

Саундтреки Киноляпы Х/ф «Женитьба» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Версия / К расследованию при ступить (фильм 1)» 13.25 Х/ф «Клевета / К расследованию при ступить (фильм 2)» 16.10 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 17.40, 22.00 Х/ф «Дети Арбата» 18.40 Х/ф «Влюблен по собственному же ланию» 20.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 23.05 Х/ф «Неизвестные страницы из жиз ни разведчика» 00.45 Х/ф «Победа»

06.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 07.00 Утро с «Украиной» 09.10, 13.15, 22.00 Т/с «След» 10.00, 21.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 12.10 Ток6шоу «Пусть говорят. Тенор и бале6 рина» 16.00 Федеральный судья 17.00, 19.00 События 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 23.00 Т/с «Супруги» 01.00 Х/ф «Драйв»

06.00 06.25 06.50 08.25 11.00

КАНАЛ «УКРАИНА»


ТВПРОГРАМА 11

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

Середа, 29 серпня

9 КАНАЛ

СТБ

TET

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.40 М/с «Огги и кукарачи3» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.15, 02.45 «Проспорт» 09.30, 03.40 «ГАИ. Дорожные войны» 09.55 «ДжеДАИ» 10.40 Т/с «Заповедник страха» 11.45, 02.50 Т/с «Гончие» 12.55, 19.00 Т/с «Братья» 14.00, 15.05 Т/с «Солдаты» 16.10 «Крылья России» 17.40 «Ударная сила» 20.00 «Облом UA» 20.35 «Сумасшедшее видео по6украински62» 21.20 Лига Чемпионов УЕФА. Плейофф раунд. «Фенербахче 6 Спартак Москва». Прямая трансляция 23.35 Про Лигу Чемпионов + обзор игрового дня 00.35 Лига Чемпионов УЕФА. Плейофф раунд. «Селтик 6 Хельсинборг» 04.00 Телемагазин

08.40, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.40 «Фермер ищет жену62» 11.35 Х/ф «Папа напрокат» 13.45 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна6новини» 20.00, 22.40 «МастерШеф62» 00.15 Т/с «Доктор Хаус» 01.15 Т/с «Комиссар Рекс»

07.15, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 08.55, 15.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое по коление» 11.50 Т/с «Слон и принцесса» 12.15, 19.15 Богиня шопинга 12.55, 18.45 Маша и модели62 13.35, 20.20 Т/с «Деффчонки» 14.00 Т/с «Маргоша» 16.00 У ТЕТа мама! 16.35, 19.55 Даешь молодежь! 17.00, 22.05 Т/с 17.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.00 Т/с «Детка» 22.30 Т/с «Игра престолов» 23.40 Дневники Темного62 00.50 МосГорСмех

ИНТЕР 05.30 Т/с «Маршрут Милосердия» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но6 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 07.30, 20.55 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Тайны следствия 9» 11.10 «Детективы» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка6 невским» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.50 Д/ф «Вячеслав Добрынин. Мир не прост, совсем не прост...» 17.00 «Телефон доверия» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 Подробности 20.45 Подробности. Неформат 21.00 Т/с «Однолюбы» 23.15 Т/с «Сеть» 01.10 «Парк автомобильного периода» 01.40 Х/ф «Особо опасный преступник» ○

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК. 6бу6 дильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40, 00.00 «Ты сможешь!» 09.55, 10.45, 19.30 «В час пик» 10.20, 21.00 Детективные истории 11.10, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «В дороге» 13.00 «Семейные драмы» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Какие люди!». «Звездные дети» 15.00 Д/с «Удивительный мир автомобилей» 16.30 «Калейдоскоп дикой природы» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 Д/с «Зеркало истории» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини6путешествия» 18.30 «Война миров». «Проклятье» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Вiдверто про Злагоду!», 10 ч. 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Преступление и наказание» 00.15 «МНС» 00.30 Х/ф «Им покоряется небо»

1+1

Четвер, 30 серпня УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Но6 вости 07.05, 08.05, 23.45 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.25 Эра бизнеса 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.20 Эксперт на связи 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Контрольная работа 09.50 Театральные сезоны. К 756летию Л.Ка6 дочниковой 10.35 Здоровье 11.30, 13.55 Паралимпиада6 2012 г. 12.10, 18.35, 21.10 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 13.05 Шаг к звездам. Евровидение 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Х/ф «Генеральная репетиция» 17.50 Д/с «Наши» 18.55 Летняя шутка с Ю.Гальцевым 19.20 Паралимпиада6 2012 г. Дневник 19.30, 22.40 Паралимпиада6 2012 г. Плавание 21.20 Опыт 22.35 Тройка, Кено, Максима 23.30 Итоги 23.55 Х/ф «Эпоха чести», 13 с. 00.45 От первого лица 01.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. Квали6 фикация. Венгрия 6 Украина

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.40 М/с «Огги и кукарачи 3» 08.00, 17.50 Новости 9 канала 09.00 «Новости 2+2» 09.15 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 09.45 «Сумасшедшее видео по6украински» 10.30 Т/с «Заповедник страха» 11.35 Т/с «Гончие» 12.45 Т/с «Братья» 13.50, 14.55 Т/с «Солдаты» 16.00 «Крылья России» 17.30 «Ударная сила» 18.50 Лига Европы УЕФА. Плейофф раунд. 1 тайм. «Днепр» Днепропетровск 6 Сло6 ван Либерец». Прямая трансляция 19.45 Новости 2+2 19.55 Проспорт 20.00 Лига Европы УЕФА. Плейофф раунд. 2 тайм. «Днепр» Днепропетровск 6 Сло6 ван Либерец». Прямая трансляция 21.00 Лига Европы УЕФА. Плейофф раунд. Металлист 6 Динамо (Бухарест). Прямая трансляция 23.00 Про Лигу Европы. Обсуждение матчей игрового дня 23.40 Х/ф «Осада» 02.15, 03.05 Х/ф «Гончие» 04.00 Телемагазин

ИНТЕР 05.30 Т/с «Маршрут Милосердия» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но6 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30, 20.55 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Тайны следствия 9» 11.10 «Детективы» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка6 невским» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.50 Д/ф «Лариса Долина. Мне надоело быть железной» 17.00 «Телефон доверия» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 Подробности 20.45 Подробности. Неформат 21.00 Т/с «Однолюбы» 23.15 Т/с «Сеть» 01.15 Х/ф «Худеющий»

11 КАНАЛ 06.00, 06.45 Очевидец. Самое смешное 06.40, 07.40 Подъем 07.05, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55 Т/с «Папины дочки» 13.40, 14.40 Kids Time 13.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55, 00.10 Т/с «Светофор» 17.55, 22.30 Т/с «Воронины» 19.40 Пираньи 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Васильевский остров» 23.10 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.45, 19.30, 00.55 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.20, 18.25 Т/с «Склифосовский» 11.30 «Снимите это немедленно» 12.35 «Иллюзия безопасности» 13.45 Т/с «Следаки»

14.10 Т/с «Последняя встреча» 15.20, 16.40 «Русские семейные драмы» 20.15 «Давай, к свиданию!» 21.30 «Крым Мьюзик Фест. День первый» 01.10 Х/ф «В готическом стиле»

СТБ 08.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.30 «Беременна в 16» 10.30 «Дочки6Матери» 11.35 Х/ф «Две истории о любви» 13.50 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна6новини» 20.00, 22.40 «Взвешенные и счастливые 6 2» 01.00 Т/с «Доктор Хаус» 01.50 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК. 6бу6 дильник» 09.15 «Индекс опасности» 09.40 «Здравствуй, это Я!» 09.50 Д/ф «Полет над Землей» 10.35 «Водная планета» 11.05, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 1, 2 с. 14.40 «Чудеса цивилизации» 15.00 «Чего хочет женщина» 15.30 «Жизнь среди жизни» 16.30 Д/ф «Николай Озеров. Автопортрет» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 Д/с «Зеркало истории» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини6путешествия» 18.30 «Война миров». «Нагадали» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

ICTV 07.40 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 09.35, 19.30, 01.15 Чрезвычайные новости 10.40, 16.35 Т/с «Опера» 13.00, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.20, 22.40 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 23.55 Факты. Итоги дня 00.10 Т/с «Кодекс чести3»

Сх. 06.10 Зах. 19.46 Трив. дня 13.36 TET 07.15, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 08.55, 15.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.50 Т/с «Слон и принцесса» 12.15, 19.15 Богиня шопинга 12.55, 18.45 Маша и модели 2 13.35, 20.20 Т/с «Деффчонки» 14.00 Т/с «Маргоша» 16.00 У ТЕТа мама! 16.35, 19.55 Даешь молодежь! 17.00, 22.05 Т/с 17.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.00 Т/с «Детка» 22.30 Т/с «Игра престолов» 23.40 Дневники Темного 2 00.50 МосГорСмех

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Тайна Снежной королевы», 2 с. 12.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 3 с. 13.20 Хата скраю 14.35, 21.00 Т/с «Королек птичка певчая» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 М/ф «Наш друг Пишичитай», «На зад ней парте» 17.30 1026информ 19.00, 00.30 Бабушки и дедушки 20.00 Один день с... 23.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 4 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.25 «Автопилот6новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия6новости» 08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 08.30, 19.50 «Хроника дня» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.10, 19.30 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Рекламная кухня» 17.25 «Сканер» 18.15 «Лесной патруль»

27 КАНАЛ

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.20 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.15 «Хочу знать» 16.55 «Владимир Этуш. «Все, что нажито не6 посильным трудом» 18.20, 01.35 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 19.55, 00.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Чистая проба» 22.35 Т/с «Забытый» 23.45 Среда обитания. «Как построить дачу»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 07.00 Утро с «Украиной» 09.10, 13.15, 22.00 Т/с «След» 10.00, 23.00 Т/с «Супруги» 11.00, 21.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 12.10 Ток6шоу «Пусть говорят. Жду тебя» 16.00 Федеральный судья 17.00, 19.00 События 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина Любовь 2» 01.00 Х/ф «Спящие»

Х/ф «Не имей сто рублей...» Х/ф «Женитьба» Х/ф «Возврата нет» Х/ф «В один прекрасный день» Х/ф «Балтийское небо» Х/ф «Настя» Х/ф «Неизвестные страницы из жиз ни разведчика» ○

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20, 13.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваши льготы 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Багряные берега» 14.25 Дикие сердцем 15.20 Заложники свободы 16.00 Страна советов 17.45 «Под напряжением» 20.00 Социальный статус: ваше здоровье 21.30 Экономический пульс 21.40 Гладиаторы в природе 22.50 «Голос Америки» 23.10 Телечат

ENTER

18.50, 22.20 Х/ф «Дети Арбата» 19.50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 23.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»

НТВМИР

06.00 07.20 09.00 10.45 12.20 15.35 17.10

Іменинники дня: ДЕМИД

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 Русская начинка 11.00 Т/с «Омут» 12.35, 03.25 «Средь бела дня» с Виктором На6 бутовым 13.30 Т/с «Морские дьяволы4». «Корса ры» 15.30 «До суда» 16.30, 02.25 Суд присяжных 18.30 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братья» 22.20 Чрезвычайное происшествие. Рассле6 дование 22.45 Т/с «Москва. Три вокзала2». «Пегас ширококрылый». «Расплата» 00.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». «Новая работа». «Никто» 04.15 Центр помощи «Анастасия»

5 КАНАЛ

НТН

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот6новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия6новости» 08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 08.30, 19.50 «Хроника дня» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.10, 19.30 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» ○

06.55 Х/ф «Строговы», 6 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 17.00 Т/с «Знахарь 2» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 Т/с «МанГуст» 14.40, 19.30 Т/с «Гаишники» 19.00, 00.00 «Свідок» 22.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.30 Х/ф «Первобытный ужас»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Тайна Снежной королевы», 1 с. 12.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 2 с. 13.20 Перекресток 14.25 Налоговый монитор 14.35 Т/с «Кукла» 15.35 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 Х/ф «Тайна Снежной королевы», 2 с. 17.30 Истории с Бородой 19.00, 00.30 Хата скраю 20.00 По ту сторону поля 21.00 Т/с «Королек птичка певчая» 23.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 3 с.

07.35 Деловые факты 07.40 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 09.35, 19.30, 01.15 Чрезвычайные новости 10.40 Х/ф «Ярость» 13.00, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.20, 22.40 Т/с «Прокурорская проверка» 16.30 Т/с «Опера» 18.45 Факты. Вечер 23.55 Факты. Итоги дня 00.10 Т/с «Кодекс чести2»

16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время6Тайм» 22.00 «Сканер» 23.30, 00.20 «CRIME NEWS»

51 КАНАЛ

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 17.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.20, 18.25 Т/с «Склифосовский» 11.25 «Снимите это немедленно» 12.30 «Иллюзия безопасности» 13.40 Т/с «Следаки» 14.05 Т/с «Последняя встреча» 15.15, 16.40 «Русские семейные драмы» 20.15 «На ножах» 21.40 «Футбол. Лига чемпионов. Динамо (Киев) 6 Боруссия (Менхенгладбах)» 00.05 Х/ф «Преступления страсти»

Зах. 03.32 Сх. 18.22 Перша чв. 24 серпня

УТ1

06.00, 06.45 Очевидец. Самое смешное 06.40, 07.40 Подъем 07.05, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 08.15 «Родительский клуб» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55 Т/с «Папины дочки» 13.40, 14.40 Kids Time 13.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.55, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55, 00.10 Т/с «Светофор» 17.55, 22.15 Т/с «Воронины» 19.40 «Актуальное интервью» 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 Т/с «Счастливы вместе» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 23.10 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»

Сх. 06.08 Зах. 19.48 Трив. дня 13.40

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.25 Новости 07.05, 08.05, 00.45 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.25 Эра бизнеса 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.20 Эксперт на связи 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Запомни 09.35 Правительство на связи с гражданами 10.40 Книга.ua 11.05 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.35, 21.20 Деловой мир 12.25 Граница государства 12.45 Наша песня 13.30 Х/ф «Водоворот» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Х/ф «Закон» 17.50 Д/с «Наши» 18.50 Страну 6 народу 19.10 Олимпийские страсти 20.50 Мегалот 21.30 Паралимпиада62012 г. Церемония от6 крытия 00.30 Итоги 00.55 От первого лица 01.20 Суперлото, Тройка, Кено 01.40 Сельсовет 01.55 «Вера. Надежда. Любовь»

11 КАНАЛ

Зах. 04.46 Сх. 18.48 Перша чв. 24 серпня 21.40 «Время6Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.00 «Легенды уголовного розыска» 07.00 Х/ф «Строговы», 7 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 17.00 Т/с «Знахарь 2» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 Т/с «МанГуст 2» 14.40, 19.30 Т/с «Гаишники» 19.00, 00.00 «Свідок» 22.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.30 Х/ф «Первобытный ужас 2: затерян ное племя»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.25 «Медицинские тайны» 11.00 Т/с «Омут» 12.35, 03.20 «Средь бела дня» с Виктором На6 бутовым 13.30 Т/с «Морские дьяволы4». «Ограбле ние на водах» 15.30 «До суда» 16.30, 02.20 Суд присяжных 18.30 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братья» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Москва. Три вокзала3». «Гость с юга». «Неравная любовь» 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». «Сдел ка». «Гаечка» 04.15 Центр помощи «Анастасия»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.00 Х/ф «Артистка из Грибова» 08.20 Х/ф «Приезжая» 10.00 Х/ф «Настя» 11.35 Х/ф «Победа» 14.35 Х/ф «В один прекрасный день» 16.10 Х/ф «Голубая стрела» 17.50, 22.00 Х/ф «Дети Арбата» 19.00 Х/ф «Благочестивая Марта» 23.05 Х/ф «Хроника пикирующего бомбар дировщика» 00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Іменинники дня: УЛЯНА, МИРОН, ЛЕВ, ПИЛИП, СТРАТОН 27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваше здоровье 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Житие святых сестер» 14.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Аркадий Арканов 15.20 Дикая Америка 16.00 Страна советов 17.55 Отдел кадров 20.00 Социальный статус: ваш дом 21.30 Экономический пульс 21.40 Миниатюра в природе 22.50 «Новости DW» 23.15 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.20 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.15 «Хочу знать» 16.55 «Валерий Ободзинский. Украденная жизнь» 18.20, 01.40 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 19.55, 00.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Чистая проба» 22.35 Т/с «Забытый» 23.45 «Развод. Я тебе ничего не отдам...»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 07.00 Утро с «Украиной» 09.10, 13.15, 22.00 Т/с «След» 10.00, 23.00 Т/с «Супруги» 11.00, 21.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 12.10 Ток6шоу «Пусть говорят. Мужнин кулак» 16.00 Федеральный судья 17.00, 19.00 События 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина Любовь 2» 01.00 Х/ф «Искупление»


12 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÅÄÀ

Ïî óñàì òåêëî è â ðîò ïîïàëî ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 Êðèâîì Ðîãå ïðîâåëè II ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü ìåäà, õîòÿ åìó áîëüøå ïîäõîäèò ñòàòóñ íàöèîíàëüíîãî. Ïîó÷àñòâîâàòü â ïðàçäíèêå ðåøèëè áîëåå 30 ïàñå÷íèêîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû. Ïðèîáùèëèñü ê «ñëàäêîé» æèçíè è æóðíàëèñòû «Â³ñòåé»

ÏÎËÒÀÂÙÈÍÀ

ÂÅÐÅÑÍÅÂÈÉ ÏÅÐÅÄÇÂ²Í Òðåò³é ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü «Äèêàíñüê³ ïåðåäçâîíè» â³äáóäåòüñÿ ó Äèêàíüö³. Öüîãîð³÷ öåðêîâí³ äçâîíè ëóíàòèìóòü óïðîäîâæ äâîõ äí³â, ïî÷èíàþ÷è ç 1 âåðåñíÿ. Íà ôåñòèâàëü î÷³êóþòü ñîë³ñòà îïåðè, òðóïè Âåëèêîãî òåàòðó Ìîñêâè Îëåãà Êóëüêà.Ó ïåðøèé äåíü îñåí³ ïåðåäçâ³í ìîæíà ïîñëóõàòè ó Ñâÿòî-Òðî¿öüêîìó õðàì³ â ñåë³ Âåëèê³ Áóäèùà, à íàñòóïíîãî äíÿ - ó Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîìó õðàì³ Äèêàíüêè.

ÍÎÂÈÍÈ ËܲÂ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß «ÔÈØÊÀ» СЛАДКО БЫЛО смех. Фестиваль начался парадом пасеч- Æåëàþùèå ñèþìèíóòíî ïîïðàâèòü çäîðîâüå ВСЕМ Основатель-орга- ников, которые «при- «àòàêîâàëè» ëå÷åáíûé äîìèê-óëåé ï÷åëîâîäà низатор фестиваля - хватили» с собой 15 Àëåêñàíäðà Êàðàóøà.

ÍÀ ×ÅÑÒÜ ÐÅÆÈÑÅÐÀ ²ç 22 ïî 26 ñåðïíÿ ó Ëüâîâ³ ïðîõîäèòü VII ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü íåçàëåæíîãî ê³íî «Ê³íîËåâ». Öüîãîð³÷ â³í îáðàâ ñâî¿ì ïàòðîíîì âèäàòíîãî ðåæèñåðà Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíîâà, áàòüêà «Ò³íåé çàáóòèõ ïðåäê³â». Ó ïåðåääåíü ôåñòèâàëþ, 21 ñåðïíÿ, ó ³ðìåíñüêîìó äâîðèêó â³äáóëîñü óðî÷èñòå íàéìåíóâàííÿ ì³ñöåâîãî ïðîâóëêó ³ìåíåì Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíîâà. ○

ÊÐÈÌ

ÐÎÇÂÀÆÀÒÈÌÅ ÎËÅà ÑÊÐÈÏÊÀ Öüîãî ðîêó â³äáóäåòüñÿ ðîçâàæàëüíå ³ çìàãàëüíå øîó «Ç³ðêè çàïàëþþòü!». 30 ñåðïíÿ íà ñöåíó êîíöåðòíî¿ çàëè «Þâ³ëåéíà» â ßëò³ âèéäóòü äåñÿòü ïàð: ç³ðêà + ìîëîäèé âèêîíàâåöü. Ôðîíòìåí ëåãåíäàðíîãî ðîê-ãóðòó «Â» Îëåã Ñêðèïêà ç’ÿâèòüñÿ ó äâîõ øîó - «Ç³ðêè çàïàëþþòü!» ³ «Äî ïîáà÷åííÿ, ë³òî!» Îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ ïîêëàëè íà Îëåãà é ïî÷åñíó ì³ñ³þ «æåðöÿ». ˳äåð «Â» çàëó÷èòü ãëÿäà÷³â äî ðèòóàëó ïðîùàííÿ ç ë³òîì, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é ³ ôîëüêëîðíèõ ìîòèâ³â. ○

ÊȯÂ

ÄÈÂÎÂÈÆÍÅ ØÎÓ Óâå÷åð³ 25 ñåðïíÿ âñ³ ïðèñóòí³ íà Ïåéçàæí³é àëå¿ â Êèºâ³ ïîáà÷àòü ÷àð³âíå ñâ³òëîâå øîó. ²íñòðóìåíòàìè äëÿ éîãî ñòâîðåííÿ ñòàíóòü ë³õòàðèêè, ôîòîàïàðàò ³ øòàòèâ. Óñ³ ïðèñóòí³ çìîæóòü ñôîòîãðàôóâàòè íà çá³ëüøåí³é åêñïîçèö³¿ ïî-îñîáëèâîìó ñïðÿìîâàí³ ñâ³òëîâ³ ïðîìåí³ é ó ðåçóëüòàò³ îòðèìàòè íåçâè÷àéí³ åôåêòí³ ìàëþíêè áåç êîìï’þòåðíî¿ îáðîáêè. Öåé íàïðÿìîê ó ôîòîãðàô³¿, ùî íàçèâàºòüñÿ ôð³çëàéò, îñòàíí³ì ÷àñîì íàáóâ âåëèêî¿ ïîïóëÿðíîñò³.

коллектив редакции тонн меда и около тонкриворожской газеты «Червоний гірник» постарался на славу. Сквер им. Артема пестрел разноцветными шарами, флажками и палатками. Отовсюду звучали музыка и

ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÐÈÅÕÀËÈ ÁÎËÅÅ 30 ÏÀÑÅ×ÍÈÊÎÂ

ны медовухи разных сортов. После церемонии открытия пасечники направились к своим палаткам, торопясь выставить на прилавки баночки с медом и упаковки с маточным молочком, воском, пергой, прополисом и

цветочной пыльцой. Не было отбоя от желающих испить медовухи и испытать на себе воздействие микроклимата лечебного домика-улья знаменитого пчеловода Александра Карауша - такого же, как у экс-президента Украины Вик-

тора Ющенко. Домик «взяли на абордаж».

ХОРОВОД С БАБОЙ ЯГОЙ Любители прикладного искусства могли полюбоваться изделиями мастеров народных промыслов - тут же проводились мастер-классы. Не забыли организаторы и о маленьких гостях праздника - придумали для них всевозможные игры и конкурсы с участием Бабы Яги, Избушки на курьих ножках, клоунов и других сказочных персонажей. Судя по количеству сладких подарков, победили все! Главные герои фестиваля - пасечники получили от организаторов ценные призы, дипломы, грамоты и годовые подписки на популярные криворожские издания.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ

Êîðîëü Àðòóð èç Äíåïðîïåòðîâñêà? Æèëè-áûëè êîðîëü Àðòóð, âîëøåáíèê Ìåðëèí, êðàñàâèöà Ãâèíåâðà è áåññòðàøíûé ðûöàðü Ëàíñåëîò. Áûë ó Àðòóðà ñâîé êðóãëûé ñòîë, ñâîè ðûöàðè è ñâîé Êàìåëîò… Íî ñëó÷èëîñü òî íå â òóìàííîé Àíãëèè, à íà òåððèòîðèè íûíåøíåé Óêðàèíû - óâåðåí êðàåâåä, èññëåäîâàòåëü èñòîðèè Ãîòñêîãî êîðîëåâñòâà Àíäðåé Êàðíàóõ

Готское королевство занимало очень большую территорию. Но в 375 году н.э. готы потерпели поражение от гуннов и стали уходить дальше на Запад через Карпаты. Однако, даже разбитые гуннами, они сумели захватить территорию Италии, Франции, Испании, Туниса. Наибольших размеров готское государство достигло

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

̲ÑÖŲ ÑÒÈÌÓËÈ

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÍÀÌÅÍÍÀ ÄÀÒÀ

ÑÊÈÔÈß - ÏÅÐÂÀß È ÒÐÅÒÜß ÐÎÄÈÍÀ ÃÎÒÎÂ

ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ СКРЫВАЛИ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВОИТЕЛЬ

Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó â ðàìêàõ ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðåàë³çóºòüñÿ ïðîãðàìà «ì³ñöåâèõ ñòèìóë³â» ç ìåòîþ ô³íàíñîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷ຠçàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ ïîíàä 4,2 ìëí. ãðí. íà ïåð³îä ç 2012 ïî 2014 ðîêè. Çîêðåìà, íà 2012 ð³ê – 909 òèñ. ãðí., ç íèõ áëèçüêî 300 òèñ. ãðí. âèä³ëèëè íà ïðåì³þâàííÿ òà îçäîðîâëåííÿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

История о готах долгое время замалчивалась. Для историков СССР признать, что в II-IV ст. на территории нынешней Украины жили готы-немцы, было непросто, ведь нацистская Германия искала корни своей истории именно в Готском королевстве. Вот и англичан вряд ли обрадует тот факт, что их легендарный король Артур реально существовавший готский король Германарих, который жил не в Британии, а на наших землях. Получается и знаменитый город Камелот следует искать здесь. Историк Иордан также подтверждает, что Готское королевство располагалось как раз на территории Южной Украины. Он пишет: «Скифия является первой и третьей родиной готов». Азовское же море называет не иначе как Готским.

Æèòåëþ ñåëà Êðàñíèé Ëóã Ìàêàðîâ³ Òàðàíåíêó öèìè äíÿìè âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â. ²ç íàãîäè âèçíà÷íî¿ æèòòºâî¿ ïî䳿 ïðèâ³òàòè øàíîâàíîãî þâ³ëÿðà ïðè¿õàëè ïðåäñòàâíèêè ðàéîííî¿ âëàäè, âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ó÷í³ Ïàëüìèð³âñüêî¿ ÇØ I-II ñò., æèòåë³ ñåëà. ³òàëüíîþ ëèñò³âêîþ â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè øàíîâíîãî Ìàêàðà Ôðîëîâè÷à ïîçäîðîâèâ ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð ×åïóðêî. ○

ËÞÁÀ ÌÎß ÓÊÐÀ¯ÍÎ!

ÀÍÄÐÅÉ ÊÀÐÍÀÓÕ,

во второй половине IV века при легендарном правителе Германарихе. Этому властителю удалось подчинить себе массу народов. За отвагу и воинскую доблесть немало древних писателей сравнивали Германариха с Александром Великим. Вот только конец жизни был его печален. Готский властелин жестоко убил жену Сванильду.

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ êðàåâåä, èññëåäîâàòåëü èñòîðèè Ãîòñêîãî êîðîëåâñòâà: - Ãëàâíûé âîëøåáíèê Àðòóðà - Ìåðëèí. Åãî èìÿ ïåðåêëèêàåòñÿ ñ íàçâàíèåì ïîäêîíòðîëüíûõ ãîòàì íàðîäîâ: «ìîðäåíñ» ìîðäâà, «ìåðåíñ» - ìàðèéöû (ñàìîíàçâàíèå - ìàðèýë, ïðàêòè÷åñêè êîïèðóþùåå èìÿ Ìåðëèí). Êðîìå òîãî, â ëåãåíäå îí èìåíóåòñÿ òàêæå êàê Áîðñ, ïåðåêëèêàåòñÿ ñ ãîòñêèì «áîðóñ» - ïðóññû, è Ýìáðåéñ «êèììåðèåö», è Èëàð - à òàê ñëàâÿíå è ñàðìàòû íàçûâàëè ôèííî-óãîðñêèå íàðîäû.

За это ее братья смертельно ранили короля. Как же эта история похожа на легенду о короле Артуре и Гвиневре!

В ПОИСКАХ КАМЕЛОТА Около 1000 года н.э., когда Британию завоевал Вильгельм Завоеватель и необходимо было оформить норманские притязания на эти территории, появилась легенда об Артуре. Вот только в своей основе она не имела английских корней, ведь родилась из готской истории старинной рукописи. Если изучить легенду о знаменитом короле, привязав ее к территории Англии, обнаруживается парадокс - история географически не совпадает с местностью. В сказании о легендарном короле и рыцарях описывается большая быстрая река с торговым путем. В Англии нет подобной реки. Вот и остров, на котором стоял замок Камелот, «контролировавший всю страну», в Британии найти не удалось. В то же время на Днепре таких несколько: остров Хортица, полуостров в Днепропетровской области (на территории современного Днепропетровска) - в месте впадения Самары в Днепр. Почему на Самаре? Да потому что Camelot можно читать и как «Самелот», что перекликается с названием

реки Самара, оно не менялось с сарматских времен и тогда в летописях звучало как «Сармата Ра» - река сарматов. Примечательно, что казацкий городок Самарь лежит напротив полуострова, который назывался Игрень. Возвращаясь к легенде об Артуре, вспомним, что его мать звали не иначе как леди Игрейн. Неудивительно ли, что имя этой женщины так точно пересекается с названием окраинного жилмассива Днепропетровска (Игрень). Вот и у историка Иордана мать Германариха тоже зовут Экрене, что созвучно с леди Игрейн или Игренью…

АВАЛОН ЗМЕИНЫЙ? Еще один исторический объект - остров Авалон. По легенде это морской остров, на котором был погребен Артур. Примечательно, что Авалон до сих пор в Британии также не нашли. В Украине же это сделать проще. Авалон вполне мог быть островом Змеиным. Этот каменистый остров и сегодня с высоты птичьего полета имеет довольно необычный вид: в виде трезубца, будто что-то символизирует. Быть может, это место последнего пристанища великого короля готов - Германариха или же легендарного короля Артура? Да главное не в имени… Важно, чтоб история не скрывала от нас своей правды.

22 ñåðïíÿ â Êðèâîìó Ðîç³ ïðîéøîâ êîíêóðñ ï³ä íàçâîþ «Ëþáà ìîÿ Óêðà¿íî!».  íüîìó âçÿëè ó÷àñòü âèõîâàíö³ ç ÷îòèðüîõ äèòÿ÷èõ óñòàíîâ Êðèâîãî Ðîãó: ì³ñüêèõ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ¹ 1, ¹ 2, ïðèòóëêó «Ïðîëiñîê» ³ Öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé. Ó÷àñíèêè çìàãàëèñÿ â ìàëþíêàõ íà àñôàëüò³. ijòåé ÷åêàëè ïîäàðóíêè, â îñíîâíîìó - íàñò³ëüí³ ³ãðè, à òàêîæ ôóòáîëüí³ ì’ÿ÷³, äàðòñ, áàäì³íòîí òà áàãàòî ³íøîãî. ○

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

òÐÊÈÉ ÑÏÎÌÈÍ Â²ÉÍÈ Ïðè îáëàøòóâàíí³ òåðèòî𳿠îäíîãî ç ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ ó Êðèíè÷àíñüêîìó ðàéîí³ âèÿâëåíî îñòàíêè ðàäÿíñüêèõ á³éö³â, ÿê³ çàãèíóëè â ëèñòîïàä³ 1943 ðîêó. Çà ñëîâàìè ñòàðîæèë³â, ï³ä ÷àñ áî¿â çà Äí³ïðîïåòðîâùèíó òóò ïåðåáóâàâ ìåäñàíáàò. Íà ì³ñöå çíàõ³äêè ïðèáóëè ÷ëåíè ³ñòîðèêî-ïîøóêîâîãî çàãîíó «ÏîøóêÄí³ïðî». Ïîøóêîâö³ ïåðåäàëè îñòàíêè 35 á³éö³â îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õ çàõîðîíåííÿ.


12 14 ТВПРОГРАМА ○

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15, 07.45 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.25 Эра бизнеса 07.40 Глас народа 08.20 Эксперт на связи 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.10 Запомни 09.25 Д/ф «Гармония противоречий Татьяны Яблонской» 10.00 Театральные сезоны. Г.Делиев 11.00 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.15 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Окраина 13.20, 19.10 Паралимпиада 2012 г. Вдохнов ляя поколение 13.25 Паралимпиада 2012 г. 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Паралимпиада 2012 г. Легкая атлетика 17.05 Наша песня 17.50 Д/с «Наши» 18.45 Путями Украины 19.20 Паралимпиада 2012 г. Дневник 19.30 Паралимпиада 2012 г. Плавание 21.25, 22.50 ШустерLive 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги 00.20 Х/ф «Эпоха чести», 14 с. 01.45 Хитпарад «Национальная двадцатка»

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.40 М/с «Огги и кукарачи3» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.05, 21.15 «Проспорт» 09.10 «ГАИ. Дорожные войны» 09.55 «Сумасшедшее видео поукраински» 10.40 Т/с «Заповедник страха» 11.45, 01.50, 02.40 Т/с «Гончие» 12.55 Т/с «Братья» 14.00, 15.05 Т/с «Солдаты» 16.10 «Крылья России» 17.40 «Ударная сила» 19.00, 19.50, 20.35 «Сумасшедшее видео по украински2» 21.20 Суперкубок УЕФА. Финал. Челси Атле тико. Прямая трансляция 23.35 Про Лигу Чемпионов 00.05 Х/ф «Инопланетный апокалипсис» 03.35 Х/ф «Симулянт» 05.05 «Мультфильмы»

07.40 Х/ф «Вербное воскресенье» 17.40, 22.00 «Вікнановини» 17.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 20.00, 22.40 «Национальное талантшоу «Танцуют все!5» 23.50 «ВусоЛапоХвіст» 01.30 Х/ф «Две истории о любви»

ИНТЕР 05.30 Т/с «Маршрут Милосердия» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30, 20.55 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Тайны следствия 9» 11.10 «Детективы» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка невским» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.50 Д/ф «Братья Меладзе. Вопреки» 17.00 «Телефон доверия» 18.10 «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 Подробности 20.45 Подробности. Неформат 21.00 «Большая политика» ○

34 КАНАЛ

УТ1

ИНТЕР 04.40 «Большая политика» 09.00 «Орел и Решка» 10.00 «Украина, вставай!» 10.55, 01.10 «ДОстояние РЕспублики» Алла Пугачева 13.40 «Шальная молодость моя», или Неизве стная Алла 80х 15.55 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу» 18.00 «Международный фестиваль юмора «Юрмала 2011» 20.00, 00.25 «Подробности» 20.30 «Майдан’s3» 22.40 «Битва композиторов»

9 КАНАЛ 06.00 Телемагазин 08.00, 08.45, 09.30 М/с «Хроники вальки рий» 09.55 «Проспорт» 10.00, 11.05, 12.10, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Охотники за древностями» 13.15 Секретная территория. «Титаник. Репор таж с того света» 15.20 Футбол. 8 тур ЧУ (сезон 2012 г. 2013 г.) Кривбасс Ильичевец. Прямая транс ляция 17.30 Футбол. 8 тур ЧУ (сезон 2012 г. 2013 г.) Карпаты Металлург Д. Прямая транс ляция

19.30 22.15 23.00 00.05 04.15 05.45

Т/с «Король Артур» «Облом UA» Т/с «Спартак. Кровь и песок» Х/ф «Экзистенция» Х/ф «Евреи, будьмо» «Мультфильмы»

07.05 08.00 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 12.05 13.05 16.25

Интуиция Светлые головы «Мой малыш» «Лучшие» «Перевоплощение» «Просто собака» «Реальный отпуск» «Клиника семейной медицины» Новый взгляд Т/с «Воронины» Х/ф «Индиана Джонс в поисках ут раченного ковчега» Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» Спортрепортер Х/ф «Арн. Рыцарь Тамплиер»

11 КАНАЛ

19.00 21.20 00.00 00.05

1+1 07.00 «Настоящие врачи 2» 08.00 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.15, 10.40 М/с «Тимон и Пумба» 11.05 «Мир наизнанку 2: Индия» 12.15 «Большая разница поукраински» 13.05 «Доярка из Хацапетовки 2.» 19.30 «ТСН» 20.00 «Операция красота2» 21.35 «Операция красота. Жизнь после шоу» 23.00 «Крым Мьюзик Фест. День третий»

СТБ 07.45 08.50 09.00 10.10 11.40 15.55 19.00 21.50 00.00 01.05

«Караоке на Майдане» «Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» «Взвешенные и счастливые2» «Национальное талантшоу «Танцуют все!5» «ХФактор3» Х/ф «Бриллиантовая рука» «Детектор лжи2» Х/ф «Когда наступает сентябрь»

34 КАНАЛ 07.00 «Детали. Экономика» 07.10 «Детали. Спорт» 07.15 «Погляд»

07.45 «Пастырские беседы» 08.00 «У камина» 08.30 «Чего хочет женщина» 09.00, 18.30 «В час пик» 09.30 «Знай наших!» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «НАШ САД» 10.30 Х/ф «713й просит посадку» 11.45 «Ты сможешь!» 12.00 «Люди» 12.20 «Вне игры» 12.50 «Спецпроект «Война миров». «Молот ведьм» 13.40 «Спецпроект «Война миров». «Гиблые места» 14.30 «Спецпроект «Война миров». «Проклятье» 15.20 «Спецпроект «Война миров». «Нагадали» 16.10 «Спецпроект «Война миров». «Дело случая» 17.00 «Живая тема». «Подводные монстры» 18.00 «Седмица» 19.00 «Михаил Задорнов. Антикризисный кон церт» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.50 «Легенды РетроFM» 22.30 Х/ф «Небесные ласточки», 1, 2 с. 00.50 Х/ф «Сибириада», 1, 4 с.

ICTV 07.05 М/ф «Скуби Ду и Легенда про Вампи ра» 08.45 Звезда YouTube 10.00 Дача 10.30 Квартирный вопрос 11.30 Стоп10 12.30 Провокатор 13.10 Спорт 13.15 Твой счет 14.20 Смотреть всем! 15.20 Х/ф «Красный пояс» 17.45 Максимум в Украине 18.45 Факты. Вечер 19.00 Х/ф «Лузеры» 21.00 Х/ф «Блэйд2» 23.20 Наша Russia 00.25 Голые и смешные 01.25 Х/ф «Блэйд»

TET 07.15, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.10 Телепузики 08.35 Лентяево 09.35 М/с «Черный плащ»

10.35 Дикие и смешные 11.00, 13.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.40 ТЕТ 14.05 Х/ф «Питер FM» 15.55 Королева бала2 17.00 Х/ф «Хоттабыч» 19.00 Х/ф «Гитлер капут» 21.00 Даешь молодежь! 22.30 Слава со Славеком Славиным 22.55 Х/ф «Пираньи3D» 00.45 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.»Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 09.55 Английский без проблем 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 По ту сторону поля 12.30 Х/ф «Сильная личность из 2 «А» 13.45 М/ф 14.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» 16.30 Волшебное закулисье 17.30 Стендап 19.00 102информ 19.15 «Новости. «Итоги» 20.00 Правительство на связи с гражданами 20.30 Азбука здоровья 21.00 Т/с «Последняя жертва» 23.00 Музыка 23.30 «Для тебя, «любимая»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 07.30 «Клуб700» 08.30 «Не первый взгляд» 09.20, 15.15 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилоттест» 12.10 «Окно в Европу» 13.15 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия пушествий» 17.45 «Хроника недели» 18.15 «Время интервью» 19.25 «Тема недели»

Зах. 06.00 Сх. 19.12 Повний міс. 16.58

Сх. 06.13 Зах. 19.42 Трив. дня 13.29

Субота, 01 вересня 07.00, 23.55 Эра здоровья 07.25 Полезные советы 07.40 Олимпийский вызов 08.00, 09.40 ШустерLive 09.25 Школа юного суперагента 11.05 Зеленый коридор 11.20, 21.30 Паралимпиада 2012 г. Легкая атлетика. Плавание 13.30 Паралимпиада 2012 г. 14.45 Концертная программа к 1 сентября 16.55 Золотой гусь 17.20 Паралимпиада 2012 г. Дневник 17.35, 01.55 Мир атома 18.00 Концертная программа М.Поплавского к 1 сентября 19.30 Паралимпиада 2012 г. Плавание 20.50 Мегалот 20.55 Обратная связь 21.00, 01.25 Итоги дня 21.20, 01.45 Кабмин: событие недели 23.30 Эксперт на связи 00.20 10 лет радио «ЭРА» 01.20 Суперлото, Тройка, Кено

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Собственная гордость» 10.25 Спасатели 11.00 Т/с «Омут» 12.30, 03.50 «Средь бела дня» с Виктором На бутовым 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер дикт» 15.30 «До суда» 16.30 Суд присяжных 18.35 «Прокурорская проверка» 19.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.30 Х/ф «Оружие» 22.15 Т/с «Москва. Три вокзала3». «Пере летная птица». «Случайный свиде тель» 00.05 Т/с «Глухарь. Возвращение». «Кару сель». «Грань» 02.00 «Король и воробей. Пеле и Гарринча герои футбола» 03.00 «Женский взгляд» 04.45 «Тот самый Хайт!»

Зах. 07.12 Сх. 19.34 Повний міс. 31 серпня 19.35 20.10 21.10 21.40 22.00 22.30 00.30

«Машина времени» «Портреты з Сергеем Дорофеевым» «Большая политика» «Окно в Америку» «В кабинетах» «Мастеркласс с Наталкой Фицич» «Мотор»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.15 Х/ф «Джек Хантер: проклятие гроб ницы Эхнатона» 09.20, 12.45 Т/с «Статский советник» 11.30 «Речовий доказ» 12.00, 23.00 «Главный свидетель» 15.00 Т/с «УГРО» 19.00 Т/с «Тайны следствия 8» 23.45 «Случайный свидетель» 00.10 Х/ф «Контракт»

НТВМИР 06.45 «В двух словах обо всем» 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Просто цирк 07.55 Главная дорога 08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 14.15 «Наши» 15.25 Следствие вели... 16.20 «Очная ставка» 17.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.30 «Профессия репортер» 19.00 «Программамаксимум. Расследования, которые касаются каждого» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 «Луч Света» 22.20 Х/ф «Дело майора Барсукова» из цикла «Важняк» 23.50 Т/с «Час Волкова» 01.45 «Ты суперстар. Бенефис: Женя Бело усов. Возвращение звездного мальчи ка» 03.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие 04.20 Т/с «Адвокат»

ENTER 06.00 06.40 08.10 09.35 12.05 14.25

ОРТ М

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00 Утро с «Украиной» 09.10, 13.15 Т/с «След» 10.00 Т/с «Супруги» 11.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 12.10 Токшоу «Пусть говорят. Королева шко лы» 16.00 Федеральный судья 17.00 Х/ф «Ночной гость» 19.00 События 19.15 События «Спорт» 19.20 Токшоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 21.00 Т/с «Интерны» 22.00 Х/ф «Мамма MIA!» 00.10 Х/ф «Поцелуи падших ангелов»

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.20 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.15 «Хочу знать» 16.55 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Поле чудес» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «ДО РЕ». Лучшее 23.45 Х/ф «Моя мама Диана» 00.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

06.00 Саундтреки 06.35 Х/ф «Поездки на старом автомобиле» 08.05 Х/ф «Повторная свадьба» 09.50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 12.35 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 14.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 15.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 17.25, 22.00 Х/ф «Дети Арбата» 18.50 Х/ф «Сильва» 23.05 Х/ф «Фанат» 00.35 Х/ф «Хроника пикирующего бомбар дировщика» ○

27 КАНАЛ

НТН

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваш дом 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Вертикаль» 14.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Аркадий Арканов 15.20 Дикая Америка 16.00 Страна Советов 17.45 «Невзрослые новости» 20.00 Социальный статус: ваши права 21.30 Экономический пульс 21.40 В гостях у Дмитрия Гордона. Вера Ален това 22.50 «Готовим вместе» 23.10 Телечат

07.00 Х/ф «Строговы» 8 с. 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 17.00 Т/с «Знахарь 2» 12.00 «Детективы» 12.30 Т/с «МанГуст 2» 14.40 Т/с «Гаишники» 19.00 «Свідок» 19.30 Т/с «Статский советник» 00.00 Х/ф «Призрак»

Іменинники дня: ОМЕЛЯН, ІЛАРІОН, МАКАР, ФЛОР, ЛАВР

23.30, 00.20 «CRIME NEWS» 00.40 «Арсенал»

5 КАНАЛ

TET

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.25, 08.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилотновости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссияновости» 08.30, 19.50, 23.45 «Хроника дня» 08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.10, 19.30 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Окно в Европу» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Акцент»

07.15, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево ○

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.40 Стоп10 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.25, 01.10 Спорт 09.35, 19.30 Чрезвычайные новости 10.40, 16.35 Т/с «Опера» 13.00, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.20 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 21.20 Х/ф «Блэйд» 00.05 Голые и смешные 01.20 Резонансные ограбления Великобрита нии

07.00, 08.00, 09.00, 17.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.20, 18.25 Т/с «Склифосовский» 11.30 «Снимите это немедленно» 12.35 «Иллюзия безопасности» 13.45 Т/с «Следаки» 14.10 Т/с «Последняя встреча» 15.20, 16.40 «Русские семейные драмы» 20.15 «Добрый вечер» 21.30 «Крым Мьюзик Фест. День второй» 00.55 Х/ф «Уловка 44»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф «Наш друг Пишичитай», «На задней парте» 12.10, 23.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 13.20 Бабушки и дедушки 14.35, 21.10 Т/с «Королекптичка певчая» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 Х/ф «Сильная личность из 2 «А» 17.30 Испробуй на себе 19.00, 00.30 Кузница кадров 20.00 «Спорт. «Итоги»

ICTV

1+1

08.55, 15.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.50 Т/с «Слон и принцесса» 12.15 Богиня шопинга 12.55, 18.45 Маша и модели2 13.35, 20.20 Т/с «Деффчонки» 14.00 Т/с «Маргоша» 16.00 У ТЕТа тато! 16.35, 19.55 Даешь молодежь! 17.00, 22.05 Т/с 17.40, 19.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.00 Т/с «Детка» 22.30 Т/с «Игра престолов» 23.40 Дневники Темного2 00.50 Дурнев + 1

07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК бу дильник» 09.15 «Красиво жить». «Шикарные подарки» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 Х/ф «Крах инженера Гарина», 3, 4 с. 15.30 «Жизнь среди жизни» 16.30 «Калейдоскоп дикой природы» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 18.00 «Детали» 18.15 «Минипутешествия» 18.30 «Война миров». «Дело случая» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Еще не вечер». «Грядущие катастрофы» 00.30 Х/ф «На семи ветрах»

06.00, 06.45 Очевидец. Самое смешное 06.40 Подъем 07.05, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.35 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55 Т/с «Папины дочки» 13.40, 14.40 Kids Time 13.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55, 00.20 Т/с «Светофор» 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 «Клиника семейной медицины» 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «Променад» 22.00 «Лучшие» 22.30 «UMA2RMAN» 23.20 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»

Сх. 06.11 Зах. 19.44 Трив. дня 13.33

П'ятниця, 31 серпня

11 КАНАЛ

Саундтреки Х/ф «Дача» Х/ф «Опекун» Х/ф «Благочестивая Марта» Х/ф «Соломенная шляпка» Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки»

Іменинники дня: АНДРІЙ, ТИМОФІЙ, ФЕКЛА, АГАПІЙ 16.55 Х/ф «Небесные ласточки» 19.35 Х/ф «Дон Сезар Де Базан» 22.30 Х/ф «Радужная дорога»

27 КАНАЛ 06.00 Страна советов 06.50 Фстиль 07.00, 09.00 «Объектив» 07.20, 08.50, 16.20 М/ф 07.50, 16.40 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 09.15 «Эра образования» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 14.30 Арт City 15.00 За семь морей 17.00 Дневник для родителей 17.25 Неизвестная планета 18.15 Кумиры 18.30 Социальный пульс выходных 19.00 Водная планета 20.00 Ронин с Дмитрием Выдриным 20.40 В гостях у Дмитрия Гордона. Вера Ален това 21.45 Х/ф «Мусорщик» 23.40 Телечат

ОРТ М 07.15 Х/ф «Контрольная по специальнос ти» 08.40 «Смешарики. ПИНкод» 08.55 «Играй, гармонь любимая!» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.10 «Смак» 10.55 «1812. Нашествие» 12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 14.05 «Ералаш» 14.15 «Нестор Петрович. Большая перемена» 15.25 Х/ф «Большая перемена» 18.15 «Большая перемена». Продолжение 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером» 23.05 Х/ф «Балкон с видом на море» 01.05 Х/ф «Развлечение для старичков»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00 Утро с «Украиной» 09.25 М/ф «Ну, погоди!» 09.35, 14.00 Т/с «Интерны» 10.00 Тайны звезд 12.00 Дорожный патруль 15.45 Х/ф «Реальный папа» 17.45, 19.20 Т/с «Выйти замуж за генерала» 19.00 События 22.10 Х/ф «Трио» 00.40 Т/с «Ментовские войны 3»


ТВПРОГРАМА 13 15

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

УТ1

ИНТЕР 05.10 07.50 09.25 10.00 11.05 12.05 14.20 18.10 20.00 21.00 23.00 00.20

Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» М/с «Винкс» «Школа доктора Комаровского» «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» «Глянец» Х/ф «Мужчина в моей голове» Т/с «Бухта пропавших дайверов» Х/ф «Полный контакт» «Подробности недели» Х/ф «...В стиле джаз» Что? Где? Когда? Х/ф «Клетка»

9 КАНАЛ 06.00, 04.00 Телемагазин 08.00 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2012 г. 2013 г. 08.45, 09.30 М/с «Хроники валькирий» 10.00, 11.05, 12.10, 02.00, 02.40, 03.20 Т/с «Охотники за древностями» 13.15 Секретная территория. «Чечня. Гене ральное сражение» 14.40 «Днепрфутбол» 15.00 «Алеф в наше время» 15.30 Культурное меню 15.45 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.50 Секретная территория. «Когда земля вскрикнет»

17.20 Футбол. 8 тур ЧУ (сезон 2012 г. 2013 г.) Волынь Металлист. Прямая транс ляция 19.30 Футбол. 8 тур ЧУ (сезон 2012 г. 2013 г.) Арсенал Металлург З. Прямая транс ляция 21.30 ПРОФУТБОЛ 22.40 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 00.05 Х/ф «Гаргулья. Страж тьмы»

11 КАНАЛ 06.05 Т/с «Последний аккорд» 06.55, 08.25 Светлые головы 07.45 Церковь Христова 08.00 Спросите у доктора 09.20 М/с «Утиные истории» 10.00 «Бюро адвокатских расследований» 10.15 «Родительский клуб» 10.30 «Просто собака» 11.00 «Свадебные хлопоты» 11.55 Т/с «Счастливы вместе» 16.25 «UMA2RMAN» 17.30 «36.6» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «Стопкадр» 19.00 «Новости недели» 19.40 «Рекламная кухня» 20.00 «Реальный отпуск» 21.00 «Перевоплощение» 21.40 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство xрустального черепа» 00.05 Спортрепортер 00.10 Х/ф «Три метра над уровнем неба»

1+1 07.45 М/ф 08.05 «Ремонт +» 09.00 «ЛотоЗабава» 10.15, 10.40 М/с «Тимон и Пумба» 11.05 «Операция красота 2» 13.05 «Доярка из Хацапетовки 2» 19.30, 23.20 «ТСН» 20.15 Х/ф «Няньки» 22.20 «Светская жизнь» 00.05 Х/ф «Молчание ягнят»

СТБ 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.15, 01.00 «Невероятные истории любви» 11.35 «Караоке на Майдане» 12.20 «МастерШеф2» 16.05 «ХФактор3» 19.00 «Битва экстрасенсов» 20.05 Х/ф «Не было бы счастья» 01.55 Х/ф «Курьер»

34 КАНАЛ 07.05 «Погляд» 07.40 Х/ф «Гиперболоид инженера Гарина» 09.20 «Люди»

09.40 10.30 11.00 12.30 13.00 16.20 17.10 18.00 18.50 19.40 20.30

«Какие люди!». «Звездная прислуга» «Индекс опасности» Х/ф «Назначение» «Седмица» «Остров сокровищ» «Жадность» «Странное дело». «Зов толпы» «Секретные территории» «Тайны мира с Анной Чапман» «Типтоп» Информационное обозрение «PostSсriptum» 21.00 «Специальный проект». «Двойники. За гадки феномена» 22.35 «Военная тайна» 00.10 Х/ф «Список контактов»

ICTV 07.15 07.45 08.45 09.50 11.00 12.00 12.25 12.30 13.15 14.15 16.40 18.45 19.30 22.05 00.20

Сх. 06.14 Зах. 19.40 Трив. дня 13.26

Неділя, 02 вересня 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.30, 23.50 Антарктида В.Щербачева 09.05 Смешной и еще смешнее 09.30 Кто в доме хозяин? 09.50 Шаг к звездам. Евровидение 10.35 Страну народу 10.55 Ближе к народу 11.25 Караоке для взрослых 12.30 Паралимпиада 2012 г. 14.30 Золотой гусь 14.55 Шефповар страны 16.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Квали фикация. Украина Австрия 17.55 Деловой мир. Неделя 18.25 Честь имею пригласить 19.20 Паралимпиада 2012 г. Дневник 19.30 Паралимпиада 2012 г. Плавание 21.00, 01.25 Итоги недели 21.10, 01.35 Главный аргумент 21.20 Украина инновационная 21.30 Паралимпиада 2012 г. Легкая атлети ка. Плавание 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Олимпийский вызов 00.15 Это было недавно, это было давно... 01.20 Тройка, Кено, Максима 01.45 Дорогие мальчики и девочки

Дача Твой счет Смотреть всем! ОлимпиЛяпы Козырная жизнь Другой футбол Спорт Украинцы Афигенные Наша Russia Х/ф «Красный пояс» Х/ф «Лузеры» Факты недели Х/ф «Поцелуй в голову» Х/ф «Блэйд3. Троица» Х/ф «Блэйд2»

TET 07.15, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.10 Телепузики 08.35 Лентяево 09.35 М/с «Черный плащ» 10.35 М/ф «Незнайка на Луне» 11.55 Х/ф «Отпетые мошенники» 14.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.10 Х/ф «Хоттабыч» 17.05 Х/ф «Гитлер капут» 19.00 Королева бала2 20.55 Т/с 22.00 Даешь молодежь! 23.05 Х/ф «Дикари»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие

11.30 13.15 13.30 15.30

Т/с «Последняя жертва» Не хлебом единым «Формат 1.»1" «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Артзона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир военных машин» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Днепропетровщина презентует 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 21.00 Т/с «Гори, гори, моя звезда» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 09.10, 10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 14.55, 15.10, 16.10, 17.10, 17.50, 19.20, 00.25, 00.40 «Погода» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «В кабинетах» 09.20 «Окно в Америку» 10.10 «Феерия путешествий» 11.20 «Трансмиссиятест» 12.10 «Жизнь интересна» 13.15 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Машина времени» 16.15 «Фактор безопасности» 17.30 «Новости Киевщины» 18.15 «Большая политика» 19.30 «Республика с Анной Безулик» 20.50 «Тема недели» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Времятайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 23.40 «Рекламная кухня» 00.30 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.15 Т/с «УГРО» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Орудие убийства гипноз 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Т/с «Раскол» 15.00 Т/с «Тайны следствия 8» 19.00 Т/с «Каменская 3» 22.50 Х/ф «Крестный отец»

НТВМИР

Зах. 08.22 Сх. 19.56 Повний міс. 31 серпня 09.20 «Первая передача». Автомобильная программа 09.50 «Неопознанные живые объекты» 10.20 Едим дома! 10.55 Дачный ответ 12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 14.10 «Развод порусски» 15.25 Следствие вели... 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 Золотая пыль 18.30 Чистосердечное признание 20.45 «Тайный шоубизнес» 21.40 Х/ф «Мертвые девчата» из цикла «Важняк» 23.30 Т/с «Час Волкова» 01.20 «Ты суперстар. Бенефис: Крутые 90е. Счастливые песни смутного времени» 03.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю» 03.50 «Кремлевские похороны» 04.45 «Безумный день»

ENTER 06.00 06.55 08.25 09.30 11.55 14.25 17.10 19.45 22.30 00.35

Саундтреки Х/ф «Официант с золотым подносом» Х/ф «Не было бы счастья» Х/ф «Соломенная шляпка» Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» Х/ф «Сильва» Х/ф «Летучая мышь» Х/ф «Труффальдино из Бергамо» Х/ф «Большие огненные шары» Х/ф «Радужная дорога»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.35, 08.40, 19.30 М/ф 07.00 Неизвестная планета 07.35, 20.35 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 09.00 Водная планета 10.00 Ронин. с Дмитрием Выдриным 10.40 Фстиль 11.05 В гостях у Дмитрия Гордона. Вера Ален това

Іменинники дня: САМІЙЛО, СЕРАФИМА, СЕВЕР'ЯН 12.15 Х/ф «Волшебный голос Джельсоми но» 14.45 За семь морей 15.30 Арт City 16.25, 20.00 Цивилизация ncognta 16.35 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 20.10 Кумиры 21.00 Прощай! Прости… ХХ век 22.05 «Биографии знаменитых людей» 22.55 «Готовим вместе» 23.10 Телечат

ОРТ М 08.05 «Служу Отчизне!» 08.40 «Смешарики. ПИНкод» 08.50 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Пока все дома» 10.50 «1812. Противостояние» 12.15 Х/ф «Война и мир», 1, 2 с. 16.45 Х/ф «Непобедимый» 19.10 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 21.00 «Время» 21.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». Продолжение 23.10 Х/ф «Гринберг» 01.10 Х/ф «Безотцовщина»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40 События 07.00 Х/ф «Реальный папа» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00, 13.00 Дорожный патруль 14.00, 17.50 Т/с «Интерны» 15.50 Т/с «Бигль» 19.00 События недели 19.25 Футбол. Премьер Лига. «Шахтер» (До нецк) «Динамо» (Киев) 21.30 Токшоу «Великий футбол» 00.10 Т/с «Ментовские войны 4»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 «Живут же люди!» 08.20 Их нравы

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере экономкласса) - 5400 грн.


16 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ АмурНижньодніпровський ра йонний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що у провадженні суду перебуває цивільна справа № 401/ 4293/12 р. за позовом ПАТ «Інвес тиційнофінансовий консалтинг» до Мітєва Євгена Савича про відшкодування майнової шкоди, завданої в результаті ДТП. Відпо відач Мітєв Євген Савич викликаєть ся у судове засідання, яке відбу деться 21.09.2012 р. о 08 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Новоселівська, 9, зал судових засідань 2, каб. 2. Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. За умови неявки відпові дача Мітєва Євгена Савича та не повідомлення ним про причини не явки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наяв них в ній даних чи доказів (поста новлено заочне рішення).

шення в пресі відповідач Калуць кий Микола Олександрович вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки справа буде розглянута за його відсутності. У провадженні Ленінського ра йонного суду м. Дніпропетров ська знаходяться цивільні справи за позовом Авдєєва Е.Е. до Тере щенка В.П., Відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС Ук раїни в Дніпропетровській області про усунення перешкод у користу ванні. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відпо відача по справі Терещенка Вікто ра Петровича про необхідність явки у судове засідання, яке відбу деться 27 серпня 2012 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під го ловуванням судді Н.Г. Остапенко.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

вича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпові дач Силка Олександр Іванович вик ликається у судове засідання на 05 вересня 2012 року о 08 год. 15 хв. у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області: Дніпропетров ська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 409. Суддя Перекопський М.М. Після опублі кування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Силки Олександра Іванови ча справу буде розглянуто за його відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Корпицька Валенти на Порфирівна по цивільній справі № 444/4367/12 за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» в особі відок ремленої структурної одиниці Криворізьких міських електричних мереж, про відшкодування забор гованості за спожиту, але нео бліковану електроенергію внаслі док порушення споживачем Пра вил користування електричною енергією для населення викли кається у судове засідання на 27 серпня 2012 року о 10 год. 30 хв. у приміщення ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, каб. 17, зал 4 (суддя Мазурчак В.М.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб лікування оголошення в пресі відповідач Корпицька Валентина Порфирівна вважається повідом леною про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до залу судового засідання справа буде розглянута за її відсутності.

Криворізький районний суд Дніпропетровської області по Індустріальний районний суд м. відомляє, що 03 вересня 2012 року Дніпропетровська, розташований о 09.00 відбудеться судове засі за адресою: 49074, м. Дніпропет дання по цивільній справі за позо ровськ, пр. ім. газети «Правда», 84, вом Товариства з обмеженою викликає в якості відповідача Ба відповідальністю «ВЕСТЛІЗИНГ» до баєва Відаді Алмаз огли у судове Надточій Олександра Миколайови засідання, яке відбудеться о 12.00 ча, третя особа – Товариство з об 17 вересня 2012 року по справі за меженою відповідальністю «ОЛ позовом Бабаєвої Надії Анатоліїв ДАШ», про визнання права влас ни про позбавлення права на ко ності. У цьому зв’язку Криворізь ристування житловим приміщен кий районний суд Дніпропетров ням. У разі неявки справа буде роз ської області просить з’явитись у глянута за вашої відсутності. Суд судове засідання відповідача по справі Надточій Олександра Мико дя Д.С. Шклярук. лайовича та третю особу Товари Дзержинський районний суд м. ство з обмеженою відповідальні Кривого Рогу Дніпропетровської стю «ОЛДАШ», о 09.00 03 вересня області повідомляє, що відповіда 2012 року за адресою: м. Кривий чу Повному товариству «Лом Ріг, пр. Миру, 5а, каб. 5. У випад бард «КредитОптіма», «Рева і ку вашої неявки цивільна справа Компанія» необхідно з’явитись у буде розглядатись за вашої відсут судове засідання для розгляду ності з постановленням заочного Жовтневий районний суд м. Кри цивільної справи за позовом Кри рішення. вого Рогу повідомляє, що воноса Сергія Федоровича до Пов ного товариства «Ломбард «Кре Саксаганський районний суд м. 02.10.2012 року о 15.00 в залі су дитОптіма», «Рева і Компанія» Кривого Рогу викликає відповіда дових засідань 205 за адресою: про визнання недійсним догово ча Степанюк Анастасію Сергіївну вул. Невська, 3, відбудеться судо ру позики, яке відбудеться по цивільній справі за позовом ве засідання по цивільній справі за 30.08.2012 р. о 08 год. 45 хв. за Степанюка Олега Леонідовича про позовом Ільченко Ніни Іванівни адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, розірвання шлюбу. Судове засідан до Тонояна Аршака Врежовича про 24, зал 103 (суддя Свистунова ня призначено о 09 год. 30 хв. 28 відшкодування матеріальної шко О.В.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК серпня 2012 року у залі суду 8 за ди, завданої в результаті скоєння України після опублікування ого адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзер злочину. Явка відповідача Тоноя лошення в пресі відповідач Пов жинського, 1. на Аршака Врежовича обов’язкова не товариство «Ломбард «Кре з наданням раніше неподаних до дитОптіма», «Рева і Компанія» Васильківський районний суд казів. У разі неявки відповідачів у вважається повідомленим про Дніпропетровської області по судове засідання без поважних дату, час та місце розгляду спра цивільній справі № 405/973/12 за причин та неповідомлення ними ви. У разі неявки справа буде роз позовом Публічного акціонерного про причину неявки суд вирішить глянута за його відсутності заоч товариства «Перший український справу з винесенням заочного міжнародний банк» до Матеєнка рішення. но. В’ячеслава Васильовича про стяг Інгулецький районний суд м. нення боргу за кредитним догово Кіровський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської ром викликає до суду в якості Дніпропетровська, розташований області викликає у судове засідан відповідача Матеєнка В’ячеслава за адресою: 49000, м. Дніпропет ня Калуцького Миколу Олександро Васильовича, який проживав за ровськ, вул. Пушкіна, 29, викликає вича, останнє відоме місце реєст адресою: Дніпропетровська об Шептунцова Юрія Володимирови рації за адресою: Дніпропетров ласть, Васильківський район, сел. ча по цивільній справі 0418734/ ська область, м. Кривий Ріг, вул. Ки Васильківка, вул. Інтернаціональ 2012 за позовом Публічного акці мівська, 58, кв. 8, як відповідача по на, 34, у судове засідання, призна онерного товариства «Комерцій справі за позовом Публічного ак чене на 05 вересня 2012 року о 10 ний банк «ПриватБанк» до Шеп ціонерного товариства «Енергопо год. 30 хв. Судове засідання відбу тунцова Юрія Володимировича про стачальна компанія «Дніпрообле деться під головуванням судді Уша звернення стягнення, встановлен нерго» в особі структурної оди кова Н.Є. у приміщенні Васильків ня способу реалізації майна, яке ниці Криворізьких міських елект сього районного суду Дніпропет відбудеться об 11 год. 40 хв. 23 ричних мереж до Калуцького Ми ровської області, яке розташоване жовтня 2012 р. У випадку неявки коли Олександровича про відшко за адресою: Дніпропетровська об відповідача справу буде розгляну дування заборгованості за спожи ласть, смт Васильківка, вул. Комсо то в заочному порядку. ту, але необліковану електроенер мольська, 16. У разі неявки відпо гію, внаслідок порушення спожи відача у судове засідання справа Довгинцівський районний суд м. вачем Правил користування елек буде розглянута за його відсутності Кривого Рогу Дніпропетровської тричною енергією для населення. на підставі наданих в ній доказів. області викликає Нікольську Тетя Судове засідання відбудеться 20 ну Юріївну, 29.07.1985 р.н., як вересня 2012 року о 09 год. 30 хв. У провадженні Павлоградсько відповідача до зали суду на слу за адресою: Дніпропетровська об го міськрайонного суду Дніпро хання цивільної справи № 411/ ласть, м. Кривий Ріг, вул. Груні Ро петровської області знаходиться 6638/2012 за позовом Нікольсько манової, 6а, каб. 8, суддя Солов цивільна справа № 429/6722/12 го Григорія Павловича до Ніколь йова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК року за позовом ПАТ «КБ «Приват ської Тетяни Юріївни про усунення України після опублікування оголо Банк» до Силки Олександра Івано перешкод та визнання особи та кою, що втратила право на житло, Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» яке відбудеться 03 вересня 2012 Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує року о 10 год. 30 хв. у приміщенні конкурс на заміщення вакантної посади Довгинцівського районного суду м. радника відділу організаційного забезпечення роботи Кривого Рогу Дніпропетровської керівництва облдержадміністрації. області за адресою: м. Кривий Ріг, Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 37. вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спе У разі неявки справа буде розгля ціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді про нута за вашої відсутності. відного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, бажано мати післядипломну Жовтневий районний суд м. освіту у сфері управління (магістр державного управління). Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 ка Дніпропетровська повідомляє лендарних днів від дня публікації оголошення за адресою: Медведовську Олену Володимирів м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки за ну, що судом у судовому засіданні о 10.00 21 вересня 2012 р. буде тел. 7428160. розглядатись цивільна справа №

412/9590/2012 за позовною зая вою Публічного акціонерного това риства «Райффайзен Банк Аваль» до Медведовської Олени Володи мирівни, Товариства з обмеженою відповідальністю «Правильна ком панія» про стягнення заборгова ності (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначе ний час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Патор жинського, 18а, каб. 19, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Мартіросяна Сарібека Амаякови ча, що судом у судовому засіданні о 10 год. 30 хв. 21 вересня 2012 р. буде розглядатись цивільна спра ва № 412/9589/2012 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Мартіросяна Сарібека Амаяковича, Антоненко Тетяни Ми колаївни про стягнення заборгова ності (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначе ний час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Патор жинського, 18а, каб. 19, для участі у розгляді цивільної справи осо бисто або направити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Брискіна Олександра Робертовича, що судом у судовому засіданні о 09 год. 30 хв. 21 вересня 2012 р. буде розглядатись цивільна справа № 412/9591/2012 за позовною зая вою Публічного акціонерного това риства «Райффайзен Банк Аваль» до Брискіна Олександра Роберто вича про стягнення заборгованості (суддя Черновськой Г.В.). Вам не обхідно з’явитись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Патор жинського, 18а, каб. 19, для участі у розгляді цивільної справи особи сто або направити до суду свого представника з належно оформле ною довіреністю.

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

року о 09.00 буде слухатись ци вільна справа за позовом Костенка Димитрія Роальдовича до Костен ко Олександри Яківни про розір вання шлюбу. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відпові дача по вказаній справі невідомо, відповідно до вимог ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає відповідача че рез оголошення в газеті. Останнє відоме місце мешкання відповіда ча Костенко Олександри Яківни: м. Дніпродзержинськ, вул. Запорізь ка, 10, кв. 14. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідачка Костенко Олександра Яківна вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі не явки відповідача справу буде роз глянуто за його відсутності. Судо ве засідання відбудеться під голо вуванням судді С.А. Скиби у при міщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64, 1й поверх, каб. 8. Викликається Каланчин Юрій Вікторович до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області, який знаходить ся за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Савчук Вікторії Володими рівни до Каланчина Юрія Вікторо вича про розірвання договору купівліпродажу товару та повер нення сплаченої за товар грошової суми. Справа призначена до роз гляду на 20 вересня 2012 р. о 09.00. Справу слухає суддя Головін В.О.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу 03.07.2012 року по цивільній справі № 23904/11 за позовом Публічного акціонер ного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до відповідачів 1, 2, 3: Осика Євгена Геннадійовича, Оси ка Людмили Євгеніївни, Осика Еду арда Геннадійовича про стягнення заборгованості було постановлено заочне рішення, яким позовні ви моги Публічного акціонерного то вариства «Банк «Фінанси та Кре дит» задоволено в повному обсязі, а саме: стягнуто в солідарному по рядку з відповідачів 1, 2, 3: Осика Євгена Геннадійовнча, Осика Люд мили Євгеніївни, Осика Едуарда Геннадійоича заборгованість в сумі 71078,48 грн., а також судові ви трати по справі судовий збір 710,78 грн. Після публікації оголо шення відповідачі 1, 2, 3: Осика Євген Геннадійович, Осика Людми ла Євгеніївна, Осика Едуард Генна дійович вважаються повідомлени ми про рішення суду. Заява про пе регляд цього заочного рішення може бути подана відповідачами 1, 2, 3 протягом десяти днів з дня пуб лікації до Саксаганського районно го суду м. Кривого Рогу за адресою: 50007, м. Кривий Ріг, вул. Деми денка, 6а.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи № 436/5010/12 за позовом ПАТ «Дер жавний ощадний банк України» до Бондаренка Ю.В., Бондаренко М.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором викликає у судове засідання Бондаренка Юрія В’ячеславовича, Бондаренко Ма рину Олександрівну, яке відбудеть ся 28 серпня 2012 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетров ська по вул. Електричній, 1а (каб. 304). Явка суворо обов’язкова. У разі вашої неявки судом буде ви несено заочне рішення. Відповід но до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по відомленим про час та місце роз Саксаганським районним судом гляду справи. м. Кривого Рогу 05.06.2012 року Васильківський районний суд по цивільній справі № 21679/12 Дніпропетровської області по (№ 2/453/2892/12) за позовом відомляє Соколовського Арсена Публічного акціонерного товари Сергійовича як відповідача по ства «Банк «Фінанси та Кредит» до цивільній справі № 405/1004/12 за відповідачів 1, 2: Литвиненка позовом Бас Н.А. до Соколовсько Олександра Володимировича, Тка го А.С., третя особа Васильків лик Віталія Володимировича про ський районний сектор ГУ Державної стягнення заборгованості за кре міграційної ДМС України в Дніпро дитним договором було постанов петровській області, про зняття з лено заочне рішення, яким позовні реєстрації осіб, які втратили пра вимоги Публічного акціонерного во на користування житлом, що су товариства «Банк «Фінанси та Кре довий розгляд справи відбудеться дит» задоволено в повному обсязі, 06 вересня 2012 року о 10 год. 30 а саме: стягнуто в солідарному по хв. Відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК рядку з відповідачів 1, 2: Литви України в разі неявки у судове за ненка Олександра Володимирови сідання відповідача, належно по ча, Ткалика Віталія Володимирови відомленого, і від якого не ча заборгованість в сумі 250127,85 надійшло заяви про розгляд спра грн., а також судові витрати по ви за його відсутності, або якщо по справі: судовий збір 2501,28 грн. відомлені ним причини неявки Після публікації оголошення відпо визнані неповажними, суд може відачі 1, 2: Литвиненко Олександр ухвалити заочне рішення на Володимирович, Ткалик Віталій підставі наявних по справі доказів, Володимирович вважаються по якщо позивач не заперечує проти відомленими про рішення суду. Заява про перегляд цього заочно такого вирішення справи. го рішення може бути подана У Баглійському районному суді м. відповідачами 1, 2 протягом деся Дніпродзержинська 28.08.2012 ти днів з дня публікації до Сакса

ганського районного суду м. Кри вого Рогу за адресою: 50007, м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а. 14 серпня 2012 року Довгинців ським районним судом м. Криво го Рогу Дніпропетровської області винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Гово рухи Юрія Івановича до Латкіної Тамари Мойсеївни, Латкіна Арсена Аркадійовича, Латкіна Бориса Арка дійовича, третя особа Довгинців ський РВ ГУДМС України в Дніпро петровській області, про захист пра ва власності на будинок. Рішенням суду позов задоволено, усунуто пе решкоди Говорусі Юрію Івановичу у користуванні власністю будинку № 30 по провулку Лікувальний у м. Кривому Розі. Визнано Латкіну Та мару Мойсеївну, Латкіна Арсена Ар кадійовича, Латкіна Бориса Аркадійовича такими, що втратили право на користування житловим приміщенням будинком № 30 по провулку Лікувальний у м. Криво му Розі, що є підставою для Довгинцівського РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області зняти їх з реєстрації за цією адресою. За очне рішення може бути перегляну то судом, що його ухвалив, за пись мовою заявою відповідача, яка по дається протягом десяти днів. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Сподинець Дмитра Олександрови ча, Сподинець Любов Василівну, що судом у судовому засіданні 05 чер вня 2012 року було розглянуто ци вільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Спо динець Дмитра Олександровича, Сподинець Любові Василівни про стягнення заборгованості та вине сено заочне рішення, яким позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» було задоволено. Суддя Шелестов К.О. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 26.06.2012 року було винесено за очне рішення по цивільній справі № 2436/913/12 за позовом Лисунен ко Валентини Григорівни до Рибак Наталії Леонідівни про стягнення боргу з врахуванням встановлено го індексу інфляції та процентів з боржника, який прострочив вико нання грошового зобов’язання за договором позики, в якому позовні вимоги Лисуненко Валентини Гри горівни задовольнити. Суд вирі шив: стягти з Рибак Наталії Леоні дівни на користь Лисуненко Вален тини Григорівни грошові кошти за договором позики з врахуванням індексу інфляції в сумі 1516,56 грн., проценти від суми позики у розмірі 86,69 грн., штраф за прострочення повернення суми позики у сумі 12330 грн. Стягти з Рибак Наталії Леонідівни на користь Лисуненко Валентини Григорівни судові витра ти зі сплати судового збору в сумі 214,60 коп. АмурНижньодніпровський відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції по відомляє Левченко Ганну Володи мирівну (м. Дніпропетровськ, вул. Дівоча, 7/16, 30.06.1955 р.н.) про відкриття виконавчого проваджен ня з примусового виконання ви конавчого листа № 21242/11, ви даного 20.06.2012 року Амур Нижньодніпровським районним судом, про виселення Левченко Ганни Володимирівни (м. Дніпро петровськ, вул. Дівоча, 7/16, 30.06.1955 р.н.) з квартири № 16 у будинку № 7 по вул. Дівочій в м. Дніпропетровську без надання їй іншого житлового приміщення та що примусове проведення вико навчих дій з виконання виконав чого листа № 21242/11, виданого 20.06.2012 року АмурНижньо дніпровським районним судом, призначено на 28.08.2012 року о 10.00 за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Дівоча, 7, кв. 16. Відсутність боржника, належно по відомленого про дату та місце про ведення примусового виконання рішення суду, не перешкода для проведення виконавчих дій.


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

23 àâãóñòà 1913 ãîäà â Êîïåíãàãåíå îòêðûò ïàìÿòíèê àíäåðñåíîâñêîé Ðóñàëî÷êå. Áðîíçîâàÿ ñêóëüïòóðà áûëà ñîçäàíà äàòñêèì ñêóëüïòîðîì Ýäâàðäîì Ýðèêñåíîì ïî çàêàçó êðóïíîãî ïèâîâàðà è ìåöåíàòà Êàðëà ßêîáñåíà. Ìîäåëüþ äëÿ Ðóñàëî÷êè ïîñëóæèëà æåíà ñêóëüïòîðà Ýëëåí Ïðàéñ - áàëåðèíà Êîðîëåâñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà. 23 àâãóñòà 1913 ãîäà Êàðë ßêîáñåí ïîäàðèë ñêóëüïòóðó ãîðîäó, è ñ òåõ ïîð Ðóñàëî÷êà ñòàëà ñèìâîëîì äàòñêîé ñòîëèöû. ○

24 àâãóñòà 1853 ãîäà Äæîðäæ Êðàì òåìíîêîæèé øåôïîâàð ðåñòîðàíà ïðè îòåëå Moon’s Lake Lodge â ãîðîäêå ÑàðàòîãàÑïðèíãñ (øòàò ÍüþÉîðê) âïåðâûå ïðèãîòîâèë êàðòîôåëüíûå ÷èïñû. Îäèí ïîñåòèòåëü îòêàçàëñÿ îò ïîäàííîãî åìó æàðåíîãî êàðòîôåëÿ, çàÿâèâ, ÷òî áðóñî÷êè íàðåçàíû ñëèøêîì òîëñòî. È òîãäà Êðàì íàñòðèã êàðòîôåëü ëîìòèêàìè áóìàæíîé òîëùèíû è, ïðèñûïàâ ñîëüþ, îáæàðèë èõ äî õðóñòà â êèïÿùåì ìàñëå. Ê óäèâëåíèþ ïîâàðà, êëèåíò ïðèøåë â âîñòîðã îò íîâîãî áëþäà. ○

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355)

ÀËÅÊÑÅÉ ÇÀÁÀÐÀ, ×ËÅÍ ÍÑÆÓ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÏÐÈÄÍÅÏÐÎÂÜß

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ ËÎÌÒÈÊÈ

Ñêàçàíèå î ñåëå Êàìåíêà

ÄÀÒÑÊÈÉ ÑÈÌÂÎË

ÈÇ ÇÀÏÈÑÎÊ ÊÐÀÅÂÅÄÀ

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ñëîáîäà Êàìåíêà (íûíå ïîñåëîê), ðàñêèíóâøàÿñÿ íà ëåâîì áåðåãó Äíåïðà íàïðîòèâ Íîâîãî Êîäàêà, - ìîÿ ìàëàÿ Ðîäèíà. Çäåñü ÿ âûðîñ, îòñþäà þíîøåé óøåë â Áîëüøóþ æèçíü. Íî, ê ñîæàëåíèþ, äëÿ ìíîãèõ âñå åùå îñòàåòñÿ òàéíîé ñëàâíàÿ èñòîðèÿ ìîåãî êðàÿ. Ìíîãîâåêîâîå êàçàöêîå ñåëî îøèáî÷íî íàçûâàþò â ïå÷àòè òî Áåðåçàíîâêîé, òî Àìóðîì! Ñåãîäíÿ ÿ ðåøèë ðàññêàçàòü ïðàâäó î Êàìåíêå ТУТ БЫЛ ПЕРЕВОЗ

ÏÅÐÂÛÉ ÝÊÇÅÌÏËßÐ 27 àâãóñòà 1955 ãîäà â Âåëèêîáðèòàíèè âûøåë â ñâåò ïåðâûé ýêçåìïëÿð «Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåññà» îáúåìîì 198 ñòðàíèö. Ñ òåõ ïîð ýòî ñïðàâî÷íîå èçäàíèå åæåãîäíî ôèêñèðóåò ñâåäåíèÿ î âûäàþùèõñÿ äîñòèæåíèÿõ, óíèêàëüíûõ ÿâëåíèÿõ è êóðüåçàõ â ïðèðîäå è ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå. Ñåãîäíÿ «Êíèãà ðåêîðäîâ Ãèííåññà», èçäàâàåìàÿ åæåãîäíî òèðàæîì ñâûøå 80 ìèëëèîíîâ ýêçåìïëÿðîâ íà 40 ÿçûêàõ, ïðîäàåòñÿ â áîëåå ÷åì 100 ñòðàíàõ ìèðà.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

Мало кто знает о том, что в том месте, где сегодня на левом берегу Днепра в Днепропетровске находится насосная станция Ломовского водозабора, а западнее от него видны бетонные остатки причала «Каменка», во времена Запорожской Вольницы был перевоз через Днепр - Кодацкий. Обслуживала его казацкая перевозочная бригада, размещавшаяся вначале в землянках, а затем в глинобитных хатках, без огородов и изгородей. А вокруг, куда ни глянь, расстилались сказочно-живописные левобережные степи, богатые пастбищами, озерами, многолетними рощами.

ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÔÀÊÒ Â êíèãå Þðèÿ Ñêàëîçóáà «Èñòîðèÿ Åêàòåðèíîñëàâñêîé Åïàðõèè 1755 - 1917 ãã.» ãîâîðèòñÿ, ÷òî åïèñêîï Åêàòåðèíîñëàâñêèé è Òàãàíðîãñêèé Ñèìåîí â 1902 ãîäó çà 11 äíåé ïîñåòèë áîëåå 50 öåðêâåé Åêàòåðèíîñëàâñêîãî è Íîâî-Ìîñêîâñêîãî óåçäîâ. Ïåðâûìè íà åãî ïóòè, ïîñëå Íèêîëàåâñêîé öåðêâè ïîñåëêà Àìóð ñòàëè Ïîêðîâñêàÿ, Òðîèöêàÿ è Ïðåîáðàæåíñêàÿ öåðêâè ñåëà Êàìåíêè òîãäàøíåãî Íîâîìîñêîâñêîãî óåçäà!

ние Куточком. К перевозу и разраставшемуся Куточку вели две столбовые дороги - каменная и чумацкий шлях. Первая дорога и подарила селу название Каменка. Во времена же царствования Елизаветы Петровны - дочери Петра Великого - Каменка переименована в Елизавето-Каменку. Старожилы же сейчас называют ее ЯлКаменкой. Все дальше и дальше разрасталось поселение на север, восток, запад. На севере подошло к так называемому Залому - т. е. залому местности, здесь сегодня находятся городские дачи, аэропорт «Каменка». Гордостью слободы стала У САМОГО церковь ПреображеЧУМАЦКОГО ния Господня. В посШЛЯХА ледующие годы, когЗапорожские када Каменка превразаки стали жить рятилась в крупнейшее дом с перевозом, у на Днепре поселение, нынешней улицы Шефской, и вначале назвали свое поселе-

здесь построены еще две церкви - Троицкая и Святой Покровы.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ АМУР Очень много ошибок исторических и географических допускают по Каменке. Во-первых, считая, что Клинчик - «амурский». А ведь с Клинчика начинается счет сельских хат нашей, Каменской улицы, Широкой. Эта улица имеет примечательную историю. В августе-сентябре 1941 года параллельно с ней, по Днепру, шла передовая линия обороны наших войск, а у самой улицы располагались армейские штабы и резервы. В честь этих тяжелых боев улица и названа в послевоенное время Передовой. Но вернемся вновь к географическим «погрешностям». Неоднократно Каменку ошибочно на-

ÊÀÌÅÍÊÓ ÎØÈÁÎ×ÍÎ ÍÀÇÛÂÀÞÒ ÁÅÐÅÇÀÍÎÂÊÎÉ зывали Березановкой. Утверждают также, что видный политический и государственный деятель Украины Алексей Ватченко «жил на Амуре». А ведь он родился и жил у нас, в Елизавето-Каменке, на улице Веселой, 117 (ныне Черниговской). С правой стороны от улицы и дома, в котором жил Алексей Федосеевич с родителями и дочерью Аллой, находились правление колхоза «Перемога» и животноводческий городок. Уже то, что Каменка занималась, в основном, сельскохозяйственным производством, еще раз подтверждает факт, что она никогда не была частью Амура.

ГОДА ПОСЛЕВОЕННЫЕ С годами Каменка настолько разрослась, что стала неуправляемой для маленького штата сельского совета, и ее разделили на два села. За западной частью осталось прежнее название. Каменский сельский совет находился в одноэтажном доме у Троицкой церкви - напротив парка с памятником Тараса Шевченко. А восточная часть отломилась, ее назвали

Ломовкой, ее сельский совет размещался в маленьком здании, прилепившемся к южной части ограды Покровской церкви. Напротив сельского Совета находились Зимний и Летний клубы, они дали название улице Клубной. Преобразилась и юго-восточ-

Ê ÏÅÐÅÂÎÇÓ È ÊÓÒÎ×ÊÓ ÂÅË ×ÓÌÀÖÊÈÉ ØËßÕ ная, прибрежная часть каменской Ломовки. Здесь построены Завод горношахтного оборудования-ГШО и Фрунзенский массив с многоэтажными домами. Колхоз «Перемога» был назван именем Сталина, а затем преобразован в совхоз «Днипро» с прославившимися на всю Украину овощеводами. Он снабжал областной центр изобилием овощей, зерновыми и масличными культурами, молоком, мясом, фруктами.


МИРСЬКІ СПРАВИ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

Êàê ñîñòàâèòü ñåìåéíûé áþäæåò

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Íåðåäêî ìíîãèå ñåìüè ñòàëêèâàþòñÿ ñî ñëåäóþùåé ñèòóàöèåé: çàðàáîòêè âðîäå áû è áîëüøèå, íî äåíåã, êàê íè ñòðàííî, íå õâàòàåò.  ÷åì æå äåëî? «Â³ñò³» ðàññêàæóò, êàê ñîñòàâèòü ñåìåéíûé áþäæåò è íàó÷èòüñÿ æèòü ïî ñðåäñòâàì

ÅÊÎËÎò×ÍÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

ÇÀ̲ÑÒÜ ÃÅÐÁ²ÖÈIJÂ

По мнению многих экономистов, для того чтобы обеспечить надежное существование, необходимо сохранять в неприкосновенности не менее 20% доходов. Как же сделать так, чтобы поступления не Ž отдых, путешествия, зах рябит от всех цифр, только полностью покрыразвлечения; которые надо вали расходы, но и позволяучесть. СтановитŽ обучение; ли аккумулировать некотоŽ ребенок (деньги на ся лень ежедневно рые средства «про запас»? карманные расходы, записывать расходы С ЧЕГО НАЧАТЬ школьные принадлежнос- семьи. Не вздумайте сдаваться! Самая трудНужно систематизиро- ти и т.д.); вать свои доходы и расхоŽ домашний питомец; ная работа по составлению основы бюджета ды. Заведите отдельную Ž автомобиль. Идеально будет, если производится один тетрадку или блокнот. Записывайте туда все по- на каждое направление за- раз. Потом нужно лишь дополнять и изступления, зарплаты, поменять ее. Привычка укомощь родителей. Нужно ренится в течение трех неточно знать, на что можно дель. А «свободные» деньрассчитывать. ги на развлечения и отдых, Отдельно ведите контрост резерва будут еще роль «трат». Конечно, это больше стимулировать вас довольно непростая часть на продуманное расходоработы. Но результаты бувание семейных средств! дут крайне интересны. вести отдельный конверт, КОНТРОЛЬ куда откладывать сумму, НАУЧИТЬСЯ РАСХОДОВ необходимую на этот вид ЭКОНОМИТЬ Казалось бы, вы все Лучше все затраты се- расходов. Наверняка продумали и рассчитали, мейства разделить на ста- учесть все с первого раза не но денег катастрофически тьи. Как их назвать - реши- получится. Не бойтесь доте сами. Это могут быть: полнять бюджет новыми не хватает. Что делать? Ž обязательные плате- статьями или же корректи- Перейти на режим экономии! жи (коммунальные услуги, ровать существующие. Покупать меньше. телефон, телевидение - все, НЕ СДАВАТЬСЯ! Часто это помогает не за что необходимо платить Составляя семейный только значительно сов обязательном порядке); бюджет и определяя основкратить расходы, но и увеŽ периодические планые статьи расходов, в глаличить количество свотежи (оплата детсада для ребенка, посещение фитнес-клуба, мобильная связь - то есть услуги, которые необходимо перио- Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, ñòðóêòóðà ñáàëàíñèðîâàííîãî áþäæåòà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: дически оплачивать); Ž продукты питания; s îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè, Ž бытовая химия (мыïîêóïêà âåùåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ æèçíè; ло, стиральный порошок и s ðàçâëå÷åíèÿ, ïóòåøåñòâèÿ, îòäûõ; проч.); Ž внешний вид (одеж- s ñáåðåæåíèÿ (ðåçåðâíûé ôîíä; ñðåäñòâà да, обувь, косметика, посе- äëÿ äàëüíåéøåãî èíâåñòèðîâàíèÿ; íàêîïëåíèå îïðåäåëåíщение парикмахера и др.); íîé ñóììû íà êàêóþ-ëèáî ãëîáàëüíóþ ïîêóïêó; ïåíñèîí-

ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÓÊÎÐÅÍÈÒÑß Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÒÐÅÕ ÍÅÄÅËÜ

1

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ 50-60% -

20-30% 10-20% -

íûå ñáåðåæåíèÿ è äð.).

 îäíîìó ç ïàðê³â ì³ñòà Óáå íà çàõîä³ ßïîí³¿ ïî÷àâñÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòèé åêñïåðèìåíò. Éîãî ñóòü ïîëÿãຠâ òîìó, ùî áîðîòüáó ç áóð’ÿíàìè âåñòèìóòü çà äîïîìîãîþ çâè÷àéíèõ ê³ç. Îðãàí³çàòîðè öüîãî çàõîäó ââàæàþòü, ùî çàâäÿêè òâàðèíàì ìîæíà áóäå â³äìîâèòèñü â³ä çàñòîñóâàííÿ ãåðá³öèä³â ³ ìåõàí³÷íèõ ïðèñòðî¿â, ÿê³ çàáðóäíþþòü íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå âèõëîïíèìè ãàçàìè. ○

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÄÅÐÓͲÂ

ÑÌÀ×Ͳ ÂÈÁÎÐÈ

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ ÓÒÂÅÐÆÄÀÞÒ Äåíåæíûå çàïàñû íå ïîìåøàþò! ×òîáû áûòü óâåðåííûì â çàâòðàøíåì äíå, ó êàæäîé ñåìüè äîëæíà áûòü ïðèïðÿòàíà äåíåæíàÿ ñóììà, ðàâíàÿ øåñòè åæåìåñÿ÷íûì çàðïëàòàì. бодного времени, здоровья и т.п. Например, если вы ограничите себя в употреблении спиртных напитков, то у вас может улучшиться общее самочувствие. Покупать дешевле. Иногда стоит сходить не в тот магазин, что «под носом», а на другой улице. Возможно, там какие-то продукты, вещи окажутся дешевле. Покупать, анализируя. Человек думает, что он знает, куда расходует деньги, но это не так. Если вы будете записывать все свои расходы и потом их анализировать, то узнаете о себе очень много нового. Огромные деньги уходят совсем не туда, куда вы думаете. Предупреждение расходов. Например, если вы моете ботинки после улицы и чистите кремом, то они будут не только выглядеть лучше, но и носиться значительно дольше, несмотря на расходы на крем. P.S. Успешного вам планирования семейного бюджета!

2

3

4 ÍÀ ÊÀÆÄÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÂÅÄÈÒÅ ÎÒÄÅËÜÍÛÉ ÊÎÍÂÅÐÒ

8 âåðåñíÿ ó ì³ñò³ Êîðîñòåíü Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ íà ̳æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ äåðóí³â ïðîéäóòü âèáîðè ö³º¿ ñòðàâè. Ó íèõ â³çüìóòü ó÷àñòü äåðóíè â ñìåòàí³, ç ãðèáàìè, ñèðîì òà ì’ÿñîì. «Êàíäèäàòàì» ïðîâåäóòü âèáîð÷ó êàìïàí³þ ç îô³ö³éíèì ãîëîñóâàííÿì ³ ðàõóíêîâîþ êîì³ñ³ºþ. «Íàì õî÷åòüñÿ, ùîá ëþäè òðîõè â³äïî÷èëè â³ä âèáîð³â ³ ïîäèâèëèñÿ íà ïåðåãîíè ç ïîñì³øêîþ ³ ïîâíèìè øëóíêàìè», - ïîÿñíèëè îðãàí³çàòîðè. ○

ÍÅ ÇÌÎÃËÈ ÏÐÎÃÎÄÓÂÀÒÈ

ÍÅÍÀÆÅÐÓ ÏÎÂÅÐÍÓËÈ

 Àâñò𳿠âèêðàäà÷³ êîòà ïîâåðíóëè éîãî ãîñïîäàðÿì ÷åðåç äâà òèæí³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàáðàëè. Ó ïîë³ö³¿ ââàæàþòü, ùî ìåéí-êóí íà ïð³çâèñüêî Êóï³äîí âèÿâèâñÿ çàíàäòî íåíàæåðëèâèì, ³ çëîâìèñíèêè íå çóì³ëè éîãî ïðîãîäóâàòè. Äîâæèíà ò³ëà äîðîñëîãî ìåéí-êóíà á³ëüøå ìåòðà, à âàãà â³ä 10 êã. Çäîðîâèé ìåéí-êóí ç’¿äຠâ òðè-÷îòèðè ðàçè á³ëüøå, í³æ çâè÷àéíèé äîìàøí³é ê³ò, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó ñâ³æèì ïðîäóêòàì. ○

ÍÎÂÈÉ ÐÅÊÎÐÄ

228 ˲Òв ²Ñʲ «×åñüê³ âèðîáíèêè ñêëîòàðè âèãîòîâèëè íàéá³ëüøó â ñâ³ò³ ïëÿøêó â³ñê³. Âèñîòà áóòëÿ, ùî âì³ùóº 228 ë³òð³â ì³öíîãî íàïîþ, ñòàíîâèòü 1,7 ìåòðà, âàãà - 50 ê³ëîãðàì³â. Òåïåð ñòàðàííÿ ÷åñüêèõ ìàéñòð³â çàô³êñóþòü ó Êíèç³ ðåêîðä³â óííåññà. Çàìîâèâ òàêèé áóòåëü øîòëàíäñüêèé âèðîáíèê â³ñê³ Edrington Group. Êåð³âíèöòâî ö³º¿ êîìïàí³¿ âèð³øèëî «ïåðåïëþíóòè» êîíêóðåíò³â ç Jack Daniels, ÿêèì íàëåæàëà ïëÿøêà â³ñê³ ì³ñòê³ñòþ 174 ë³òðè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355)

«ÊÐÀÑÈÂÅ» ÆÈÒÒß

Ôàëüøèâêè ðîçì³íþâàâ íà ñîëîäîùàõ ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ

ÑÒÈÕ²ÉÍÀ ÒÎÐòÂËß

ÍÅÁÅÇÏÅ×Ͳ ÏÐÎÄÓÊÒÈ «Ç ÐÓÊ» ²ç ïî÷àòêó ðîêó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðàâîîõîðîíö³ âèÿâèëè áëèçüêî 3,5 òèñ. ïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñòèõ³éíîþ òîðã³âëåþ.  òàêèõ òî÷êàõ âèëó÷èëè á³ëüøå 11 òîíí íåÿê³ñíî¿ ì’ÿñíî¿ ³ ðèáíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêó, â îñíîâíîìó, óòèë³çóâàëè. ²ç ñåðåäèíè ñåðïíÿ ïî÷àëèñÿ ðåéäè ïî ì³ñöÿõ ïðîäàæó áàøòàííèõ. Òîðã³âëÿ ïðîäóêòàìè áåç ñóïðîâ³äíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íåñå çàãðîçó, ïåðø çà âñå, çäîðîâ’þ ñïîæèâà÷³â.

ÍÎÂÈÍÈ Í²×ÍÅ ÏÎÃÐÀÁÓÂÀÍÍß

ÇÀÁÐÀËÈ ÒÅËŲÇÎÐ 18 ñåðïíÿ äî ïðàö³âíèê³â Âàñèëüê³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ çâåðíóâñÿ 55-ð³÷íèé ìåøêàíåöü ñåëà Ïèñüìåííå. ³í ïîâ³äîìèâ, ùî î äðóã³é íî÷³ äî éîãî áóäèíêó ÷åðåç íåçà÷èíåí³ âõ³äí³ äâåð³ ïðîíèêëè äâîº ÷îëîâ³ê³â. «Ãîñò³», â³äøòîâõíóâøè ãîñïîäàðÿ, çàáðàëè òåëåâ³çîð. Íàðàç³ îäèí ³ç â³çèòåð³â çàòðèìàíèé ³ øóêàþòü ñï³âó÷àñíèêà çëî÷èíó. Çà ãðàá³æ çëîâìèñíèêàì çàãðîæóº ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â. ○

ÏÐÈÁÓËÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

ÂÐßÒÓÂÀËÈ Ç ÂÎÃÍÞ 20 ñåðïíÿ äî ñëóæáè ïîðÿòóíêó 101 íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîæåæó â Ñàêñàãàíñüêîìó ðàéîí³ Êðèâîãî Ðîãó. Âîãîíü çàéíÿâñÿ íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó. Ðÿòóâàëüíèêè ñëóæáè ÌÍÑ îïåðàòèâíî ïðèáóëè íà ì³ñöå ïî䳿 òà âðÿòóâàëè 31-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà. Ïîòåðï³ëèé íå çì³ã ñàìîñò³éíî ïîêèíóòè ïðèì³ùåííÿ. Ïîñòðàæäàëîãî ç îï³êàìè 2 ñòóïåíÿ òà îòðóºííÿì ÷àäíèì ãàçîì ãîñï³òàë³çîâàíî äî ë³êàðí³. ○

Ͳ×ÍÀ ÏÐÎÃÓËßÍÊÀ

«ÇÀÃÓÁÈ» ÑÓÌÊÓ Íåùîäàâíî äî ïðàö³âíèê³â Áàãë³éñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Äí³ïðîäçåðæèíñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ çâåðíóâñÿ 66-ð³÷íèé ãðîìàäÿíèí. ³í çàÿâèâ, ùî 12 ñåðïíÿ î äåâ’ÿò³é âå÷îðà, éäó÷è â íåòâåðåçîìó ñòàí³, óïàâ íà çåìëþ. ϳäíÿâøèñü, ÷îëîâ³ê óæå íå çíàéøîâ ñâ ñóìêè.  í³é áóëè ìîáiëüíèé, äîêóìåíòè ³ ðîáî÷³ iíñòðóìåíòè. Íàðàç³ âèêðàäåíå çíàéäåíî. Çàòðèìàëè ³ òîãî, õòî «ï³ä³áðàâ» ðå÷³ - 34-ð³÷íîãî áåçðîá³òíîãî ãðîìàäÿíèíà.

23-ð³÷íèé æèòåëü Äí³ïðîïåòðîâñüêà Ðîìàí â ³íñòèòóò³ íå äîâ÷èâñÿ, àëå é íà ðîáîòó íå âëàøòóâàâñÿ. Ãîäèíàìè â³í ñèä³â óäîìà ïåðåä êîìï'þòåðîì ³ íåâ³äîìî ùî øóêàâ â ²íòåðíåò³ ВІСК ДЛЯ ДОСТОВІРНОСТІ Якось Роман натрапив на сайт із зображенням національної валюти. Стогривнева купюра була такою красивою й чіткою, що у хлопця одразу з'явилося бажання потримати її в руках. Тим більше, що гроші практично закінчилися, а перспективи - жодної. Молодик вирішив роздрукувати купюру на принтері, ретельно підібравши відтінки фарб та папір. Аби на дотик «сотка» була натуральнішою, фальшивомонетник пройшовся по ній восковою свічкою. Потім Роман вирішив спробувати збути підроблену купюру. Далеко від дому не пішов: на проспекті Карла Маркса він розплатився нею за картку для мобільного на 40 грн. Отримавши здачу, наш герой уже із справжніми грішми зайшов до магазину і купив продукти. Нову фальшивку молодик надрукував через деякий час - і знову сто гривень. Розміняв її у кіоску в парку Глоби, купивши пачку печива за 6 грн. Зда-

ÍÀ ÏÅÐØÓ «ÑÎÒÊÓ» ÊÓÏÈÂ ÊÀÐÒÊÓ ÄËß ÒÅËÅÔÎÍÀ

ÏÎÐÓØÅÍÎ ÑÏÐÀÂÓ по закінченні зміни самі виявляли, що купюри відрізняються від справжніх. Але ніхто з ошуканих торговців не звернувся з цього приводу до міліції. Як вони потім пояснювали слідчим, ЗАБИРАЛИ НА підозрілі купюри не здава«СУВЕНІРИ» ли в касу, а забирали додоЩоразу Роман виготов- му як сувеніри. Натомість ляв по одній купюрі і йшов для звіту клали власні з нею в різні торгівельні гроші. точки. В основному це були кіоски на вулиці або ЗРОСЛИ АПЕТИТИ на центральному ринку У другій половині берез«Озерка». Хоча одного ня нинішнього року Роман разу він поїхав далеко - в вирішив більше не займаторгівельний центр «Кара- тися дріб'язком, а відразу ван», що на лівому березі надрукувати партію фальДніпропетровська. Тут шивих купюр. Апетити у номер із збутом підробле- зловмисника зросли: крім ної купюри пройшов без 18 «соток» він виготовив ще зауважень. Купував в ос- 20 банкнот номіналом по новному якусь одну річ - 200 грн. на загальну суму напій «Спрайт», батончики 5 тисяч 800 грн. «Снікерс» та «Мілківей», Більшу частину підробцукерку на паличці. Якось лених купюр молодик поРоман «розщедрився» і роз- клав до кишені і пішов на міняв фальшиву сотку, «Озерку» скуплятися. У пропридбавши дезодорант дуктовому кіоску протяг «Жилетт» аж за 25 грн. продавщиці 200-гривневу Таким чином за пару банкноту. Однак жінка почамісяців молодик збув у тор- ла прискіпливо й недовірлигівельних точках обласного во її роздивлятися. Роман не центру 900 підроблених гри- очікував такої реакції, злявень. Цікаво, що продавці, кався і кинувся тікати. А які брали у нього «сотні», продавщиця покликала охо-

чу він витратив на звичайну їжу. Після цього хлопець відчув, що може й надалі друкувати фальшиві «сотки», і за це йому нічого не буде.

³äíîñíî çàòðèìàíîãî ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ÷àñòèíàìè 1-2 ñò. 199 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (âèãîòîâëåííÿ òà çáóò ï³äðîáëåíèõ ãðîøåé). Ñïðàâó ðîçñë³äóâàíî òà ïåðåäàíî äî ʳðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Îáâèíóâà÷åíîìó çàãðîæóº ñåðéîçíå ïîêàðàííÿ. ßê ì³í³ìóì Ðîìàí ñèä³òèìå çà ãðàòàìè ï'ÿòü ðîê³â. Ìàêñèìàëüíå ïîêàðàííÿ 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. ронця ринку і розповіла про підозрілого покупця. Той погнався за Романом. Однак фальшивомонетник не збирався швидко здаватися. Витягши з кишені балончик зі сльозоточивим газом «Терен», він почав розпилювати газ у бік переслідувача. На щастя, охоронець не постраждав, йому на допомогу підбігли співробітники міліції, які чергували на ринку. Хлопця затримали, вилучивши з його кишені купу фальшивих банкнот. Під час обшуку в його квартирі міліціонери забрали ще понад тисячу підробок.

ÍÅ ÄÇÂÎÍÈ!

Òåëåôîíí³ «ðîçáèøàêè» ÔÅIJРÊÎÐÓÖÜÊÈÉ

19 ñåðïíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ «â³äçíà÷èëèñü» îäðàçó äâà òåëåôîíí³ òåðîðèñòè. Âîíè ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ «ðîçâàæàëèñü», ïîâ³äîìëÿþ÷è ïðî ìîæëèâ³ âèáóõè ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó òà Êèºâ³. Ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ òà ì³ë³ö³¿ âæå çàòðèìàëè æàðò³âíèê³â ПОВІДОМИВ ПРО ТЕРАКТ У Дніпродзержинську співробітниками Служби безпеки України був затриманий 44-річний непрацюючий чоловік. Він підтвердив свою при-

четність до телефонних дзвінків, в яких повідомив про начебто заплановані вибухи в Києві та Дніпродзержинську. Пояснив свої дії тим, що телефонував у стані сильного алкогольного сп'яніння. За цим фактом порушено кримінальну справу, «жартівнику» загрожує позбавлення волі на термін від двох до восьми років. Того ж дня до чергової частини Криворізького міського управління міліції по спецлiнiї «102» надiйшло повідомлення про бомбу в одного з пасажирiв в аеропорту «Бориспiль». Інформацію негайно передали до

чергової частини ГУМВС України в Київськiй областi. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам правоохоронці встановили та затримали безробітного, ранiше судимого, 48-річного жителя Кривого Рогу. Як з'ясувалось, чоловік зробив дзвінок також перебуваючи в станi алкогольного сп'янiння.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒI, ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒ²

ÇËÎÂÌÈÑÍÈÊÀÌ ÇÀÃÐÎÆÓª ÑÓÂÎÐÅ ÏÎÊÀÐÀÍÍß


СПОРТ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

ÏÅÐØÀ Ó ÂÑÜÎÌÓ

ÒÐÅÍÓÂÀÍÍß ÙÎÄÍß ÏÎ 2-3 ÃÎÄÈÍÈ

ÍÀ×ÍÓÒ ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ 27 àâãóñòà Íàöèîíàëüíàÿ ñáîðíàÿ Óêðàèíû ïî õîêêåþ â Áðîâàðàõ íà÷íåò ñâîé ïåðâûé òðåíèðîâî÷íûé ñáîð â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê îòáîðî÷íîìó òóðíèðó ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäû è ÷åìïèîíàòó ìèðà â Äèâèçèîíå IB. Îí ñòàíåò ïåðâûì ïîä ðóêîâîäñòâîì íîâîãî òðåíåðñêîãî øòàáà âî ãëàâå ñ Àëåêñàíäðîì Êóëèêîâûì. Íà ñáîð âûçâàíû 24 èãðîêà. Âñå îíè ïðåäñòàâèòåëè êîìàíä Ïðîôåññèîíàëüíîé õîêêåéíîé ëèãè.

гê òîìó ï³ñëÿ êè¿âñüêîãî òóðí³ðó, ïðèñâÿ÷åíîãî Äíþ Íåçàëåæíîñò³, êðèâîðîæàíêà Íàñòÿ Ãîíòàð áóëà âèçíàíà ïåðøîþ æ³íêîþðåôåð³ â Óêðà¿í³. Âèõîâàíêà ì³ñöåâî¿ øêîëè ðåãá³, ïî ñóò³, ñòàëà ï³îíåðêîþ æ³íî÷îãî ðåãá³éíîãî ñóää³âñòâà â íàø³é êðà¿í³. ijâ÷èíà - ìàéñòåð ñïîðòó, òðèðàçîâà ÷åìï³îíêà êðà¿íè, âîëîäàðêà Êóáêà Óêðà¿íè òà ªâðîïè. Ïðî ñåáå âîíà ðîçïîâ³äàëà ï³ä ÷àñ ïðè¿çä³â äî Êðèâáàñó òà îíëàéí-ñï³ëêóâàíü

ж саме спорт? Тому, що я без нього не можу! - Коли Ви дізналися про регбі і як прийшли в команду? - Цей вид спорту перший раз побачила у нас у Кривому Розі, на стадіоні шахти «Жовтнева». Там проходив фінал чемпіонату України з регбі-15 серед чоловіків. А потім мені зателефонувала знайома і запропонувала пограти. Я спочатку думала, що вона жартує , але потім зрозуміла, що говорить серйозно. Я прийшла і закохалась у регбі. Перше тренування відбулося десь у березні 2008 року, спочатку грала на позиції-10, потім-9, за-

ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÑÁÎÐÍÀß

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÓÌÀÍÑÜÊÈÉ

- Настю, чому Ви обрали спорт, а не, скажімо, мистецтво чи музику? Що стало поштовхом? - Спорт люблю з дитинства. Займалась гімнастикою і бальними танцями, плаванням і баскетболом, гандболом. А коли спробувала регбі, то закохалась в цю гру на все життя. Чому

ÍÎÂÎÑÒÈ

«Ïðèéøëà - ³ çàêîõàëàñÿ ó ðåãá³»

«БЕЗ СПОРТУ НЕ МОЖУ»

ÊÀÊ ÍÀ ×Ì

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÂÌÅÑÒÎ ÑÅÌÈ ÏÐÎ ÎÑÎÁÈÑÒÅ: раз граю і хукером, і стовпом. - Катерина Олексюк, Ваша близька подруга, теж багаторазова чемпіонка України з регбі та гандболу, розповідала про Вашого тренера Віктора Мельничука як про прекрасного психолога і майстра своєї справи. Як він вплинув на Вашу подальшу долю? - Віктор Миколайович -

Ãîëîâíà ðèñà õàðàêòåðó äîáðîòà. Ãîëîâíèé íåäîë³ê äîâ³ðëèâà. Óëþáëåíå çàíÿòòÿ ðåãá³ òà â³äïî÷èíîê ç ð³äíèìè ³ äðóçÿìè. Óëþáëåíà êâ³òêà - òðîÿíäà. Óëþáëåí³ ïîåòè - Øåâ÷åíêî,Ïàñòåðíàê. колайович навчив мене не - Скільки тривають просто грати в регбі, але й тренування? Чи залирозуміти його, відчувати, шається час на особисте і я за це дуже вдячна. життя? - Тренування кожен НА ОСОБИСТЕ день по 2-3 години, але це з ЧАС ЛИШАЄТЬСЯ командою. Якщо ж хочеш - Настю, чи пам'ятає- чогось досягти, треба самоте Ви свою першу гру і стійно працювати над соперше суддівство? бою, постійно вдосконалю- Звичайно. Вперше я ватися. На це йде набагато грала в Одесі на стадіоні «Спартак». Спочатку був матч із рівненчанками, а другий - з киянками. Ми перемогли. Щодо офіційного суддівства - це був Чемпіонат України серед

IJÂ×ÈÍÀ ÃÐÀª ÇÀ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÓ ÇÁ²ÐÍÓ

ÐÈÒÌ ÆÈÒÒß Çàðàç Íàñòÿ æèâå â Îäåñ³, äå äðóãèé ð³ê ãðຠçà êîìàíäó «Îòðàäà» - ôàêòè÷íîãî ë³äåðà ç ðåãá³-7 ñåðåä æ³íîê â Óêðà¿í³. Îêð³ì ãðè çà íàö³îíàëüíó çá³ðíó, Àíàñòàñ³ÿ âñòèãຠâ÷èòèñÿ ôàêòè÷íî â äâîõ âóçàõ, à äî íåäàâíüîãî ÷àñó ùå é òðåíóâàëà Êðèâîð³çüêó äèòÿ÷ó ðåãá³éíó êîìàíäó ÑÊ «Ã³ðíèê». Êð³ì òîãî, ä³â÷èíà ùå é çàéìàºòüñÿ ñóää³âñòâîì. дуже добра людина і тренер. Він має власну думку і не боїться її відстоювати. Пам'ятаю, після перших шести тижнів тренувань наша команда «Дикі кішки» поїхала на турнір до Одеси і там зайняла перше місце. І з того часу ми так і були лише першими, за винятком одного Кубка України, на якому посіли другу позицію. Віктор Ми-

Êëóáàì èòàëüÿíñêîé ñåðèè A â íîâîì ñåçîíå ðàçðåøàò çàÿâëÿòü 12 èãðîêîâ íà ñêàìåéêó çàïàñíûõ. Äî ýòîãî òàêàÿ ïðàêòèêà ïðèñóòñòâîâàëà òîëüêî äëÿ ñáîðíûõ íà êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ - ÷åìïèîíàòàõ ìèðà è Åâðîïû. Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà Èòàëèè ïîäòâåðäèëà èçìåíåíèÿ â ïðàâèëàõ ïîñëå çàïðîñà ðóêîâîäñòâà ôóòáîëüíîé ëèãè ñòðàíû. Ðàíåå â êà÷åñòâå çàïàñíûõ ìîæíî áûëî çàÿâëÿòü òîëüêî ñåìåðûõ èãðîêîâ. ○

ÒÓÐÍÈÐ Â ÊÀÇÀÍÈ

ÏÎÁÅÄÀ ÓÊÐÀÈÍÊÈ Âîñåìíàäöàòèëåòíÿÿ óêðàèíêà Åêàòåðèíà Êîçëîâà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé òåííèñíîãî òóðíèðà â Êàçàíè.  ôèíàëüíîì ìàò÷å íàøà ñîîòå÷åñòâåííèöà â äâóõ ñåòàõ ïåðåèãðàëà áðèòàíêó Òàðó Ìóð. Ïðèçîâîé ôîíä ýòèõ ñîðåâíîâàíèé ñîñòàâèë 50 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Äëÿ óðîæåíêè Íèêîëàåâà òèòóë â Êàçàíè ñòàë âòîðûì â êàðüåðå â îäèíî÷íîì ðàçðÿäå íà òóðíèðàõ ïîä ýãèäîé Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè òåííèñà. Òàêæå â àêòèâå Êîçëîâîé ïîáåäà â ýòîì ãîäó íà òóðíèðå â Øòóòãàðòå. ○

ÁÎÊÑÅÐÑÊÈÉ ÐÅÉÒÈÍÃ

ÊËÈ×ÊÎ -  ÄÅÑßÒÊÅ

дітей 1999-1998-х років народження. Тоді я відпрацювала нормально і без емоцій. А ось перше неофіційне суддівство запам'яталося на все життя, тому що його оцінював Віктор Миколайович. Пам'ятаю, навіть розплакалася і сказала, що не буду більше судити. Але після розмови з тренером зрозуміла, що була неправа.

більше часу. Звісно, що на особисте час залишається, без цього людина не може існувати. Але у спортсмена, якщо він хоче досягти найвищих результатів, це відходить на другий план. - Яка Ви в житті та поза грою? - Як на полі, так і в житті я однаково справедлива, відповідальна і наполеглива.

Íåäàâíî àâòîðèòåòíûé æóðíàë The Ring îïóáëèêîâàë ðåéòèíã áîêñåðîâ, äîáèâøèõñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ êàê íà îëèìïèàäàõ, òàê è â ïðîôåññèîíàëüíîì áîêñå. Òîï-10 âîçãëàâèë ëåãåíäàðíûé Ìóõõàìåä Àëè, à Âëàäèìèð Êëè÷êî, Îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí Àòëàíòû 1996 ãîäà, îêàçàëñÿ íà ïÿòîì ìåñòå.  ïåðâîé ïÿòåðêå òàêæå - Ðîé Äæîíñ, Ðýé Ëåîíàðä è Ïåðíåëë Óèòàêåð.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1353

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355)


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.08.2012 ð. ¹ 66 (1355) ○

Åñëè ó âàñ äîìà íåîæèäàííî ðàçäàñòñÿ òåëåôîííûé çâîíîê è â òðóáêå âû óñëûøèòå: «Ìû óæå èäåì» íå íåðâíè÷àéòå. Âêóñíûé òîðò è âèòàìèííûé ñìóçè óäèâÿò ëþáîãî ãóðìàíà, íå ãîâîðÿ óæå î ãîëîäíûõ äðóçüÿõ

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Åñëè ãîñòè íà ïîðîãå

КРЕМОВЫЙ ТОРТ «БОСТОН» ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: мука - 125 г яйцо - 4 шт. сахар - 150 г разрыхлитель - 1 чайная ложка лимонный сок - 1 чайная ложка растительное масло - 3 столовых ложки сливки - 50 мл шоколад - 200 г. Для крема: молоко - 500 мл яйцо - 2 шт. сахар - 100 г крахмал - 30 г ваниль - на кончике ножа сливочное масло - 50 г.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n В миску просеять муку, разрыхлитель и 50 г сахара. o Отдельно смешать желтки, лимонный сок и растительное масло. p Белки взбить с оставшимися 100 г сахара. q Постепенно вмешать белки в желтковую смесь. r В три приема всыпать сухие ингредиенты,

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÂÈÄÀ

ÏÅÑ×ÀÍÛÅ ÊÎÒßÒÀ

каждый раз тщательно перемешивая. s Выпекать при 175 0С в течение 30-40 минут. t Готовый бисквит остудить и разрезать на 2-3 части. u Сделать крем - молоко вскипятить со стручком ванили. Яйца смешать с сахаром и крахмалом. Осторожно влить горячее молоко в яичную смесь, постоянно помешивая. Перелить крем обратно в ковшик и поставить на средний огонь. Довести до кипения и подержать на огне пару минут, постоянно помешивать крем. Снять с

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Çàïàõ ÷åñíîêà íà ðóêàõ

èñ÷åçíåò, åñëè èõ ïðîòåðåòü ñîëüþ, à çàòåì ñïîëîñíóòü ïðîõëàäíîé âîäîé. Áåëûé ñëåä, ïîÿâèâøèéñÿ íà ïîëèðîâàííîé ïîâåðõíîñòè ìåáåëè îò òîãî, ÷òî íà íåå ïîñòàâèëè êàêîé-òî ãîðÿ÷èé ïðåäìåò, ìîæíî óäàëèòü, ïîòåðåâ åãî ñïèðòîì ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Òåðåòü íàäî øåðñòÿíîé òðÿïêîé êðóãîîáðàçíûìè äâèæåíèÿìè, ïîêà ïÿòíî íå èñ÷åçíåò. Áåëûé íàëåò íà ïîñóäå, âàçàõ äëÿ öâåòîâ, êóâøèíàõ ìîæíî óäàëèòü, ïðîòåðåâ èõ ãóáêîé, ñìî÷åííîé â ñîäå. Æèðíûå áðûçãè ñ ìîþùèõñÿ îáîåâ ìîæíî óäàëèòü ïðè ïîìîùè ïàñòû èç ñîäû: ñìåøàéòå ÷åòâåðòü ñòàêàíà ñîäû ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû (äî êîíñèñòåíöèè ãóñòîé ñìåòàíû). Ìÿãêîé ãóáêîé êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè ñîòðèòå çàãðÿçíåíèÿ è ïðîòðèòå îáîè ÷èñòîé ñàëôåòêîé.

огня и добавить сливочное масло. Охладить крем, накрыв пищевой пленкой. v Каждый корж обильно смазать кондитерским кремом. w Для глазури нагреть сливки и смешать их молоко - 1/2 стакана с растопленным шокола- лед - несколько кусочдом. Полить сверху торт. ков.

ЦИТРУСОВЫЙ СМУЗИ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: апельсин - 2 шт. мандарин - 2 шт. банан - 4 шт. лимон - 1 шт. лайм - 1 шт.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Помыть и почистить фрукты. o Положить их в блендер, добавить остальные ингредиенты и взбить до однородной массы. p Разлить по бокалам. Приятного аппетита!

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

×òîáû öâåòû íå çàâÿëè Âû ïðèíåñëè äîìîé öâåòû. Îíè ñâåæè è ïðåêðàñíû. Íî íàäîëãî ëè? Êàê æå ïðîäëèòü èõ æèçíü? W Прежде всего, острым ножом подрежьте кончики стеблей - длинный косой срез позволит цветам лучше впитывать влагу. Надрезы надо делать под водой, чтобы в капиллярах стеблей не образовались воздушные пробки. W Листья с нижней части стебля надо срезать, иначе они начнут гнить и заразят воду. W У розы обязательно удалите шипы. W Стебли сирени, гортензии, жасмина, хризантем нужно расщепить снизу на 2-3 части или, раздробив молотком, отделить под водой кожицу. W Нижнюю часть стеблей цикламенов хорошо наколоть несколько раз иглой. W Фиалки стоит целиком погрузить в воду. Спустя некоторое время их встряхнуть и поставить в вазу.

W Ноготки, георгины полезно оставлять на 5-10 минут в горячей воде. W Воду для цветов лучше наливать прохладную и чаще менять. Исключение составляют нарциссы, гиацинты, выделяющие слизистый клеточный сок, а также герберы, ландыши, которые любят теплую воду. W Меняя воду, ополаскивайте концы стеблей и обновляйте срез под струей воды. W Не ставьте цветы рядом с фруктами - это ускоряет их увядание. W Следует помнить, что срезанные цветы не любят сквозняков и прямых солнечных лучей. На ночь их лучше помещать в прохладное место.

 èçðàèëüñêîì çîîïàðêå «Ñàôàðè» íàñòîÿùèé ïðàçäíèê. Ñîâñåì íåäàâíî ïåñ÷àíàÿ êîøêà ïî êëè÷êå Ðîòåì ðîäèëà 4-õ êîòÿò. Ýòî ïðîáóäèëî íàäåæäû íà âîçðîæäåíèå âûìèðàþùåãî âèäà â ñòðàíå. Íà ïåðâûõ ïîðàõ ñîòðóäíèêè «Ñàôàðè» ïåðåæèâàëè, ÷òî êîøêà íå ñìîæåò çàáîòèòüñÿ îáî âñåì «êâàðòåòå» ñðàçó, íî íàïðàñíî - ìàòü ïðåêðàñíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ îáÿçàííîñòÿìè. ×åðåç 2 ãîäà, âîçìîæíî, êîòÿò âûïóñòÿò íà âîëþ. ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ «ÐÎÄÅλ

ÏÎÊÀÒÀËÑß ÍÀ ÊÈÒÅ Æèòåëÿ Àâñòðàëèè Õüþ Äæåéñîíà Ðàéçáîðî îøòðàôîâàëè çà êàòàíèå íà êèòå è îáÿçàëè âûïëàòèòü øòðàô â ðàçìåðå 2 òûñ. äîëëàðîâ. È õîòÿ èíöèäåíò ñëó÷èëñÿ â 2011 ãîäó, ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî òîëüêî ñåé÷àñ. Ñóä óñòàíîâèë, ÷òî âî âðåìÿ îòäûõà íà çàïàäå ñòðàíû ìóæ÷èíà çàëåç íà êèòà è êàòàëñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà æèâîòíîå íå ñáðîñèëî «æîêåÿ». Êàê èìåííî íàðóøèòåëü ñïîêîéñòâèÿ ôàóíû äîáðàëñÿ äî êèòà è «îñåäëàë» åãî, íåèçâåñòíî. ○

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÅÑ

ÐÀÄÈ ÄÐÓÃÀ Åñòü ìíîãî èñòîðèé, êîãäà ñîáàêà ñîâåðøàëà ïîäâèã ðàäè ÷åëîâåêà. Íî íàîáîðîò áûâàåò äàëåêî íå âñåãäà. Àìåðèêàíåö Äæîí Àíãåð è Øåï ïîçíàêîìèëèñü 19 ëåò íàçàä, êîãäà Äæîí âçÿë åãî ùåíêîì èç ïðèþòà. Ñ âîçðàñòîì àðòðèò è äèñïëàçèÿ òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ ñòàëè îäîëåâàòü ïñà. Èç-çà áîëè îí íå ìîæåò çàñíóòü. Ïîýòîìó Àíãåð îòíîñèò ñâîåãî äðóãà ê îçåðó, áåðåò íà ðóêè, è îíè ïëàâàþò âìåñòå. Ïðè îòñóòñòâèè äàâëåíèÿ íà òåëî Øåï áûñòðî çàñûïàåò, à åãî ãîëîâà ïîêîèòñÿ íà ãðóäè õîçÿèíà. Èíîãäà îíè îñòàþòñÿ â òàêîì ïîëîæåíèè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ.

ÌÀËÜ×ÈÊÈ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ

ÑÍßËÈ Ñ ÐÅÉÑÀ Íåäàâíî âî ôðàíöóçñêîì àýðîïîðòó ïðîèçîøåë èç ðÿäà âîí âûõîäÿùèé ñëó÷àé. Ïàðó ñ ÷åòûðåõëåòíèì ñûíîì ïîïðîñèëè ïîêèíóòü ñàìîëåò, òàê êàê ìàëü÷èê áèëñÿ â èñòåðèêå. Êàê îêàçàëîñü, íà ñîñåäíåì ìåñòå ñèäåë ìóæ÷èíà ñ óðîäñòâàìè íà ëèöå, êîòîðîãî èñïóãàëñÿ ðåáåíîê. Ïîñëå íåóäà÷íûõ ïîïûòîê åãî óãîìîíèòü ïåðñîíàë ïîïðîñèë ñåìüþ ïîêèíóòü ñàëîí.  êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè èì ïðåäëîæèëè ëåòåòü äðóãèì ðåéñîì. Ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè óòâåðæäàåò, ÷òî ïåðåñàäêó ñäåëàëè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðîäèòåëÿìè.


ЧЕТВЕР, 23 СЕРПНЯ 2012 РОКУ № 66 (1355)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ïåðøèé áàíäóðèñò Äí³ïðîïåòðîâùèíè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ Ç ÀÐÕ²ÂÓ ÐÎÄÈÍÈ ÊÓÐÈËÅÍʲÂ

Ó ïîøóêàõ íîâèõ ôàêò³â ç æèòòÿ âñåñâ³òíüî â³äîìîãî áàíäóðèñòà, ñï³âàêà òà êîìïîçèòîðà Âàñèëÿ Êóðèëåíêà éîãî äâîþð³äíèé îíóê, òåæ êîìïîçèòîð òà ñï³âàê, ïðè¿õàâ íà Äí³ïðîïåòðîâùèíó. «Â³ñò³» çóñòð³ëèñÿ ç íèì, ðîçïèòàëè ïðî ñëàâåòíîãî ðîäè÷à òà òâîð÷³ çàäóìè

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íà÷íèòå â ïîíåäåëüíèê íîâîå äåëî.  ëþáûõ âàæíûõ ñèòóàöèÿõ ïðîÿâëÿéòå èíèöèàòèâó è çàäåéñòâóéòå ñòàðûé îïûò è ñâÿçè. Åñëè ÷òî-òî ïîîáåùàåòå, îäíîçíà÷íî ïðèäåòñÿ âûïîëíÿòü. Íà âûõîäíûå îðãàíèçóéòå äðóçåé äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà. ТЕЛЕЦ Ñåé÷àñ âû íà ïîëîñå âåçåíèÿ, íî îñòåðåãàéòåñü çàâèñòè è ïåðåñóäîâ. Ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè óäåëèòå âñòðå÷àì è îáñóæäåíèþ âàæíûõ âîïðîñîâ, ïåðåïèñêå è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, ìåäèöèíñêèì êîíñóëüòàöèÿì. Íå ïðèíèìàéòå âàæíûõ ðåøåíèé è ïîâðåìåíèòå ñ ïîêóïêàìè. Íà âûõîäíûå ïëàíèðóéòå òîëüêî îòäûõ. БЛИЗНЕЦЫ Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè! Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò ïðèéòè èç ñàìûõ ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ. Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ íà÷àëà îòïóñêà, ïóòåøåñòâèÿ, êîìàíäèðîâêè. Î÷åíü õîðîøî íà÷èíàòü ïðîöåññ îáó÷åíèÿ.  âûõîäíûå ïðåäîñòàâüòå êîìó-òî äðóãîìó ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó è âàñ ðàçâëå÷ü. РАК Ãîòîâüòåñü äåéñòâîâàòü ñïîíòàííî. Âû ìîæåòå ñíåñòè ñòåíû â ëó÷øåì ñìûñëå, ïåðåâåðíóòü ñâîþ æèçíü è îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî. Íî îöåíèâàéòå ñâîè ôèçè÷åñêèå è ìàòåðèàëüíûå âîçìîæíîñòè è áåðåãèòå íåðâû áëèçêèõ, åñëè îíè íàñòðîåíû íå òàê ðåøèòåëüíî.  âûõîäíûå ïîëåçíî ïîáûòü íà ïðèðîäå, è îòäûõ ïðåäïî÷òèòåëåí ïîäâèæíûé. ЛЕВ Àìáèöèîçíûì ïëàíàì îòêðûâàåòñÿ çåëåíûé ñâåò. Íå ëåíèòåñü è íå äîâîëüñòâóéòåñü ïðîñòî ïðèÿòíûì îáùåíèåì. Ëó÷øå ïîðàáîòàéòå íà ïåðñïåêòèâó. Âû ìîæåòå ñäåëàòü âûáîð âîïðåêè ïðèâû÷íîé ëîãèêå, îêàçàòüñÿ â íåîæèäàííîé êîìïàíèè èëè âëîæèòü äåíüãè â ðèñêîâàííóþ îïåðàöèþ.  âûõîäíûå ïîëåçíî ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà ëè÷íûå îòíîøåíèÿ, åñëè êòî-òî æäåò âàøåãî âíèìàíèÿ. ДЕВА Óñïåøíàÿ íåäåëÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ è áîëåå ñåðüåçíûõ ïðîöåäóð. Ìîæíî óäà÷íî ðåøèòü ôèíàíñîâûé âîïðîñ èëè ñäåëàòü íóæíîå ïðèîáðåòåíèå. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ óïîðÿäî÷èâàíèÿ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì. Îò ìåäèöèíñêîé äèàãíîñòèêè ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ.  âûõîäíûå âàøà ýíåðãèÿ ïðåêðàñíî ðåàëèçóåòñÿ â äîìàøíåé ðàáîòå.

ВЕСЫ Åñëè ïîñòàðàåòåñü, ýòà íåäåëÿ ñòàíåò äëÿ âàñ ñàìîé ðåçóëüòàòèâíîé â òåêóùåì ãîäó. Ïðåêðàñíûé ìîìåíò îáúåäèíèòü óâëå÷åííîñòü, íàêîïëåííûå çíàíèÿ è äåëîâóþ õâàòêó. Îêðóæàþùèì äàéòå ïîíÿòü, ÷òî âû î÷åíü çàíÿòû.  âûõîäíûå áóäåòå íàðàñõâàò; ïðåäñòîèò ñëóøàòü è äàâàòü ñîâåòû. СКОРПИОН Ýòî î÷åíü âàæíàÿ íåäåëÿ äëÿ âàøèõ ãëîáàëüíûõ ïëàíîâ, íî èçáåãàéòå ñàìîíàäåÿííîñòè. Òàéíûå îáñòîÿòåëüñòâà áóäóò ñòðåìèòüñÿ ñòàòü ÿâíûìè.  ñðåäó îäíèì ðûâêîì ìîæíî ñäâèíóòü íåïîäúåìíûé ó÷àñòîê ðàáîòû, ïðîâåñòè âàæíûå ïåðåãîâîðû, ïðîÿâèòü äàð óáåæäåíèÿ.  âûõîäíûå ñî÷åòàéòå äåëîâîå îáùåíèå ñî ñïîðòîì èëè äðóãèìè èíòåðåñàìè. СТРЕЛЕЦ Âàì íóæíî ðåøèòü, ÷òî âû ñîáèðàåòåñü ìåíÿòü â ñâîåé æèçíè, è çàíÿòüñÿ ýòèì. Íà âàøåé ñòîðîíå áóäóò âåçåíèå, ýíòóçèàçì, ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ìîãóò íàéòèñü ñîðàòíèêè. Åñëè ïðîïóñòèòå ýòó íåäåëþ, äàëüøå áóäåò òðóäíåå è íå òàê èíòåðåñíî.  âûõîäíûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ òîíóñà âàì æåëàòåëüíî îêàçàòüñÿ ãäå-òî âäàëè îò øóìà è ñóåòû, áëèæå ê âîäå è ëåñó. КОЗЕРОГ Íà ýòîé íåäåëå áóäóò âîñòðåáîâàíû âàøè ñèëüíûå êà÷åñòâà - òåðïåíèå è äèñöèïëèíèðîâàííîñòü. Íà÷íèòå ÷òî-òî èç îñòàâøèõñÿ ãëàâíûõ äåë ýòîãî ãîäà. Óäà÷íûì ìîæåò áûòü ñòàðò â íîâîé äîëæíîñòè, ñìåíà ðàáîòû, ïåðååçä.  âûõîäíûå ïîëåçíî ïðîÿâèòü ñêðûòíîñòü, íî èç ÷óæèõ òàéí è îøèáîê âû èçâëå÷åòå ïîçíàâàòåëüíûé îïûò. ВОДОЛЕЙ Ýòî ëó÷øàÿ íåäåëÿ â ãîäó äëÿ ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà, ÷òî èìååò îòíîøåíèå ê ìå÷òå è óâëå÷åíèþ. Õîðîøî îòïðàâëÿòüñÿ è â äàëüíèå ïîåçäêè, âîññòàíàâëèâàòü êîíòàêòû ñ äðóçüÿìè, îñâàèâàòü íîâûå çíàíèÿ è íàâûêè. Êî âñåìó ïîäõîäèòå ñåðüåçíî.  âûõîäíûå îñòàâàéòåñü â çîíå äîñòóïà äëÿ ïàðòíåðîâ è äðóçåé. РЫБЫ Â ïîíåäåëüíèê ëó÷øå íå èìåòü äåëà ñ ÷óæèìè äåíüãàìè è íå ïîäíèìàòü òåìó äîëãîâ. Òàêîãî ðîäà àêòèâíîñòü ìîæåò áûòü óäà÷íîé. ×òî-òî íà ýòîé íåäåëå íóæíî âûáðàòü èëè ïîìåíÿòü.  âûõîäíûå ôîðñèðóéòå ñàìóþ âàæíóþ äëÿ âàñ òåìó. Âû ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçèòåñü ê ïðàâèëüíîìó ðåøåíèþ. Íå çàñèæèâàéòåñü, îòäûõàéòå àêòèâíî.

УКРАЇНСЬКИЙ ОРФЕЙ - Сергію Миколайовичу, Ви вперше на Дніпропетровщині, однак приїхали не як турист, а як дослідник… - Ми з дружиною завітали до вашого міста перш за все для того, щоб зібрати додаткову інформацію про мого двоюрідного діда, відомого українського кобзаря, який жив і працював у Дніпропетровську - Василя Куриленка, відвідати його могилу на Сурсько-Литовському цвинтарі. - Вашого діда добре знав славетний український співак Іван Козловський… - Василь Пилипович працював, дружив із багатьма поетами, співаками. Серед них були Володимир Сосюра, Павло Тичина, Андрій Малишко, Максим Рильський, Дмитро Луценко. Вони дуже поважали його за талант, любов до музики. До речі, Василя Куриленка нази-

«Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÄÎÁÓ ÏÎÒвÁÍÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²Þ»

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

вають першим бандуристом Дніпропетровщини. -А звідки його коріння? - Народився він 1907 року на Чернігівщині, в селі Рудівка Прилуцького району в багатодітній родині. Сім'я, де виховували 9 дітей, була дружна й дуже співуча. Ще й досі у селі пригадують, як вечорами линув у поля мелодійний, багатобарвний хор малих та дорослих Куриленків. Але доля покликала в дорогу. 1930 року вступив до Дніпропетровського університету на історико-філологічний факультет, закінчив його та й лишився у місті. Потім вчителював, був директором 60-ї школи. - Та не забував і свою дзвінкоголосу подругу… - Як бандурист, співак Василь Куриленко брав участь у концертах, виступав по радіо, на телебаченні. Свого часу працював провідним актором Дніпропетровського театру ім. Т.Шевченка, директором музичнодраматичного театру в Нікополі. В обласній філармонії створив капелу бандуристів, з якою їздив по Україні, а одного разу завітав й у Рудівку.

ШЛЯХОМ ДІДА - Під час Вашого візиту вдалося відшукати нові факти з життя Василя Пилиповича? - Я досить багато назбирав потрібної інформації. Це - фотографії, документи, спогади тих, хто знав співака. Та головне надбання - фільм про кобзарів «Співці Січового краю», знятий 1993 року. Його передали мені місцевий кобзарознавець, науковець-етнограф, кандидат філологічних наук Микола Долгов та журналістка Таїсія Ковальчук. Поетеса і журналіст Дора Калинова подарувала записи радіоінтерв’ю з моїм дідом. - Як плануєте це використати?

«ÃÎËÎÂÍÅ ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÏÀÌ'ßÒÜ ÏÐÎ ÊÎÁÇÀÐß» - Віддам в історичний музей у Чернігові. Крім того, хочу зробити фільм про поїздку. Також у планах об’єднати фотографії з поезією у своїй книзі. Під час прогулянки по набережній Дніпропетровська з'явився задум написати вірш про враження від вашого міста. А потім, можливо, і пісня буде. Та головне - зберегти пам'ять про Василя Пилиповича. Бо хто ж це зробить, як не його нащадки?

ÞÌÎÐ Â ïàëàòå áîëüíîãî ðàçäàåòñÿ çâîíîê. Çâîíèò ëå÷àùèé âðà÷: - Çäðàâñòâóéòå. ß äîëæåí Âàñ îãîð÷èòü. - ×òî òàêîå? - Äåëî â òîì, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì Âàøèõ îáñëåäîâàíèé ó Âàñ âûÿâëåíû ÷åñîòêà, òóáåðêóëåç, áðþøíîé è ñûïíîé òèô, òóëÿðåìèÿ, æåëòàÿ ëèõîðàäêà, ãåïàòèòû À è Ñ, äèçåíòåðèÿ, ðîæà, ÑÏÈÄ è ñòðèãóùèé ëèøàé... - ×òî âû ãîâîðèòå!!! Íå ìîæåò áûòü! Íó Âû õîòü áóäåòå ìåíÿ ëå÷èòü?! - Äà, êîíå÷íî-êîíå÷íî! Áåçóñëîâíî! Ìû äàæå óæå íàçíà÷èëè Âàì áëèííóþ äèåòó! - À ýòî õîòü êàê-òî ïîìîæåò ìíå? Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

- Íó... Íàñ÷åò ïîìîæåò èëè íåò ÿ íå çíàþ, íî ýòî åäèíñòâåííàÿ åäà, êîòîðàÿ ïðîëåçàåò ïîä äâåðü... ☺ ☺ ☺ Î÷åíü ïîëíàÿ äàìà çâîíèò â ôèðìó, ïîìîãàþùóþ ïîõóäåòü: - Ñêàæèòå, à âàøà ôèðìà äåéñòâèòåëüíî ãàðàíòèðóåò ðåçóëüòàòû çà êîðîòêèé ñðîê? - Î äà, ìàäàì... - Äåëî â òîì, ÷òî ìíå ìóæ ñäåëàë ÷óäåñíûé ïîäàðîê íà äåíü ðîæäåíèÿ, íî ÿ íå ìîãó â íåãî âëåçòü... - Ìàäàì, ìû îáåùàåì, ÷òî ÷åðåç äâà ìåñÿöà Âû ñìîæåòå ñâîáîäíî íàäåòü Âàøå íîâîå ïëàòüå... - Ïðè ÷åì çäåñü ïëàòüå?! Ìóæ ïîäàðèë ìíå ìàøèíó!

Номер підписано до друку 22.08.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254366

вести приднепровья  

вести приднепровья