Page 1

ÏËÎÙÀÄÜ Â ×ÅÑÒÜ ÎÁËÀÑÒÈ

 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÑÓÄ ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜÞ

11

×ÅÐÅÇ ÑÏÅÊÓ ÇÐÎÑËÀ ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ

5 3

6

ÒÀÌÎÆÍß ÄÀÅÒ «ÄÎÁÐλ

ÎÁIÄ ÁÅÇ ÔÐÓÊÒIÂ ÑÂßÒÎ ÁÅÇ ÌÓÇÈÊÈ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№62 (1351) Четвер, 09 серпня 2012 р.

ßêùî âè õî÷åòå ïî÷óâàòèñÿ çäîðîâèìè, âàì ïîòð³áí³ íå ò³ëüêè ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ, äóøåâíà ð³âíîâàãà, àëå é çáàëàíñîâàíå õàð÷óâàííÿ. Ñó÷àñí³ ðåöåïòè êîðèñíèõ ñòðàâ, ïî÷èíàþ÷è â³ä ñèðî¿ä³ííÿ ³ çàê³í÷óþ÷è 䳺òàìè çà ãðóïîþ êðîâ³, ãðóíòóþòüñÿ íà îäíîìó ñòàðîäàâíüîìó ïðèíöèï³. óïïîêðàò ñôîðìóëþâàâ éîãî òàê: «Òå, ùî âè ¿ñòå, ïîâèííî áóòè âàøèìè ë³êàìè»

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÀÌÛÅ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ

ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß ÇÀÊÎÍÓ

ÇÓÑÒÐ²× Ç ²ÍÒÅ˲ÃÅÍÖ²ªÞ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çóñòð³âñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè íàóêîâî¿ òà òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿ äëÿ îáãîâîðåííÿ óõâàëåíîãî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Çàêîíó «Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè». Ãëàâà äåðæàâè çàçíà÷èâ, ùî ïîòð³áíî ðåàë³çîâóâàòè ìîâíó ïîë³òèêó, ÿêà á âðàõîâóâàëà ³íòåðåñè âñ³õ ãðîìàäÿí. Òàêîæ â³í ³í³ö³þº óòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðè Êàáì³í³, ÿêà çàéìàòèìåòüñÿ âäîñêîíàëåííÿì çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòîñóâàííÿ ìîâ â êðà¿í³ ³ âñåá³÷íèì ðîçâèòêîì óêðà¿íñüêî¿ ó ð³çíèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. ○

вÂͲ ÏÐÀÂÀ

ÄÀ² ÇͲÌÀÒÈ ÌÎÆÍÀ

Ñòðîèì íîâóþ Äíåïðîïåòðîâùèíó «Ñòðîèì íîâóþ Äíåïðîïåòðîâùèíó âìåñòå ñ Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì» - ýòîò äåâèç ïðèîáðåë â íàøåì ðåãèîíå áóêâàëüíûé ñìûñë. Îáëàñòü åñëè è íå îäåëàñü ïîëíîñòüþ â ñòðîèòåëüíûå ëåñà (äëÿ ÷åãî íóæíî îêîí÷àòåëüíî ïðåîäîëåòü êðèçèñ â ýòîé ñôåðå), òî ïîëó÷èëà íîâûå çäàíèÿ è îáúåêòû ñàìîãî ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ. È ñåãîäíÿ, â êàíóí Äíÿ ñòðîèòåëÿ, õî÷åòñÿ âñïîìíèòü î íåêîòîðûõ íàèáîëåå çíà÷èìûõ ñòðîéêàõ, êîòîðûå ââåäåíû èëè ââîäÿòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ è êîòîðûå ïðèçâàíû êðåïèòü ýêîíîìèêó, ðàçâèâàòü ñîöèàëüíóþ ñôåðó. Îäíèì ñëîâîì, ñëóæèòü ëþäÿì. Ïîäðîáíåå îá ýòèõ îáúåêòàõ ÷èòàéòå â íàøåì ñïåöâûïóñêå, ïîñâÿùåííîì Äíþ ñòðîèòåëÿ, íà 2 ñòð.

ÎÁÐÀËÈ ÊÐÀÑÓÍÜ

ËÎÐÀÊ ² ÁÐÅÆͪÂÓ ÂÈÏÅÐÅÄÈËÀ ÂÀѲÍÀ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Àìåðèêàíñüêå ïîïóëÿðíå âèäàííÿ «The Most Âeautiful Women» ñêëàëî ðåéòèíã 50 íàéâðîäëèâ³øèõ óêðà¿íîê. Ó ïåðøó òð³éêó óâ³éøëè àêòîðêà òà ñïîðòñìåíêà Íàä³ÿ Âàñ³íà, ñï³âà÷êè Àí³ Ëîðàê ³ ³ðà Áðåæíºâà. ³äîìî, ùî ñâ³òîâå âèäàííÿ ïðîâîäèòü ùîð³÷íèé «îáë³ê»

íàéêðàñèâ³øèõ ïðåäñòàâíèöü ñëàáêî¿ ñòàò³ â ñâ³ò³ ³ çà éîãî ï³äñóìêàìè íà ñòîð³íêàõ ñâ êíèãè ïóáë³êóº ñïèñîê ïåðåìîæíèöü. Öüîãî ðîêó áóëî âèð³øåíî ñòâîðèòè «ôîë³àíò» «Íàéêðàñèâ³ø³ æ³íêè Óêðà¿íè» («The Most Beautiful Women of Ukraine national property»), êóäè óâ³éøëè ï³âñîòí³ êðàñèâèõ òà óñï³øíèõ íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèöü.

² ÿêùî Àí³ Ëîðàê òà ³ðà Áðåæíºâà â³äîì³ é âèçíàí³ ì³ëüéîíàìè, òî ôàâîðèòêà ðåéòèíãó Íàä³ÿ Âàñ³íà á³ëüø çàãàäêîâà, àëå â³ä òîãî, ÿê âèÿâèëîñÿ, íå ìåíø óñï³øíà îñîáà. ijâ÷èíà àðòèñòêà îðèã³íàëüíîãî æàíðó, ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè. Íà äàíèé ìîìåíò âîíà ïðàöþº íàä íîâèì íîìåðîì «²íòèì-

íà ê³ìíàòà Íàä³ Âàñ³íî¿», â ÿêîìó ïëàíóº ðîçêðèòè êðàñó æ³íî÷îãî ò³ëà ó ðîçóì³íí³ ¿¿ ñàìî¿. Ïðèçîâ³ ì³ñöÿ íå ïîñ³ëè, àëå äî ïî÷åñíîãî ñïèñêó âñå æ òàêè ïîòðàïèëè ³ òàê³ êðàñóí³ øîó-á³çíåñó, ÿê Òà¿ñ³ÿ Ïîâàë³é, Îëüãà Ñóìñüêà, ªâà Áóøì³íà, Êàòÿ Áóæèíñüêà òà áàãàòî ³íøèõ á³çíåñ-âóìåí, ñï³âà÷îê òà æ³íîê-ïîë³òèê³â.

20 Ôîòîãðàô äèêîé ïðèðîäû: ïðèíèìàëè çà ñíàéïåðà

 Óêðà¿í³ â³äñóòíÿ çàáîðîíà íà â³äåîô³êñàö³þ ä³é ïðàö³âíèê³â ÄÀ². Ïðî öå íà çàñ³äàíí³ óðÿäó ïîâ³äîìèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ. ³í ï³äêðåñëèâ, ùî íàâïàêè, ïîòð³áíî óð³âíÿòè ðåºñòðàö³þ ïîðóøåíü ÿê òèõ, õòî çà êåðìîì, òàê ³ ïðåäñòàâíèê³â çàêîíó. Òàêîæ Ãëàâà óðÿäó çàçíà÷èâ, ùî íåîáõ³äíî ï³äâèùèòè âèìîãè äî ï³äãîòîâêè âî䳿â ó àâòîøêîëàõ. ○

ÓÐßÄ ÃÀÐÀÍÒÓª

Õ˲Á ÏÎ ÑÒÀÐÈÕ Ö²ÍÀÕ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ â³äçíà÷èâ, ùî áóäü-ÿê³ çàÿâè ùîäî ìàéáóòíüîãî ïîäîðîæ÷àííÿ õë³áà òà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ - öå ñâ³äîìà äåç³íôîðìàö³ÿ íàñåëåííÿ. ³í ïîâ³äîìèâ, ùî óðÿä ãàðàíòóº ñòàá³ëüí³ñòü ö³í ïî âñ³é êðà¿í³, çîêðåìà â îáëàñòÿõ, äå íåâðîæàé.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351)

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

ϳäâèùóþ÷è ÿê³ñòü ìåäîáñëóãîâóâàííÿ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ßʲÑͲ ÄÎÐÎÃÈ

ÇÀ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ çàÿâèâ, ùî ó 2013 ðîö³ ïî âñ³é êðà¿í³ ç’ÿâëÿòüñÿ ÿê³ñí³ àâòîäîðîãè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì. Ïðî öå â³í ñêàçàâ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Êàáì³íó 8 ñåðïíÿ. Òàêîæ Ãëàâà óðÿäó â³äçíà÷èâ, ùî ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè ³íôîðìàö³éí³ñòü ìàã³ñòðàëåé òà ¿õ ³íôðàñòðóêòóðíå îáëàøòóâàííÿ. Îêð³ì òîãî, ñòàëî â³äîìî, ùî Óêðà¿íà çàëó÷ຠó Ñâ³òîâîãî áàíêó 450 ìëí. äîëàð³â íà ðåìîíò ä³ëÿíêè äîðîãè Êè¿â-Õàðê³â.

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÎÑÒÓÏͲ ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÈ

˲ÊÓÂÀÒÈÑÜ ÄÅØÅÂØÅ Â Óêðà¿í³ ìåäèêàìåíòè ñòàëè äîñòóïí³øèìè. ²ç ñåðïíÿ çàïðàöþâàâ ï³ëîòíèé ïðîåêò ³ç âðåãóëþâàííÿ ö³í íà ë³êè, çã³äíî ç ÿêèì íàäáàâêà íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 37%. Íèæ÷èìè ñòàëè ðîçö³íêè íà íàéïîøèðåí³ø³ ïðåïàðàòè â³ä ã³ïåðòîí³¿. Òàê, 250 íàéìåíóâàíü ë³ê³â â³ä ö³º¿ õâîðîáè ïîäåøåâøàëè - â³ä 2% äî ïîëîâèíè âàðòîñò³. Ôàõ³âö³ ïðîãíîçóþòü - íîâîââåäåííÿ ñïðèÿòèìå çìåíøåííþ ê³ëüêîñò³ ³íôàðêò³â òà ³íñóëüò³â. Íèí³ ïðîáëåìè ç òèñêîì ìຠêîæåí ÷åòâåðòèé óêðà¿íåöü. ○

ÇÀÁÎÐÎÍÈËÈ ÏÐÎÄÀÆ

Ó ÒÓÐÅ××ÈͲ - ÁÅÇ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ² Âëàäà Òóðå÷÷èíè çàáîðîíèëà ïðîäàæ áóäüÿêî¿ íåðóõîìîñò³ ðîñ³ÿíàì ³ óêðà¿íöÿì íà ×îðíîìîðñüêîìó óçáåðåææ³ êðà¿íè. Òàêà íîðìà ââîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íîâèõ ïðàâèë, ÿê³ íàáèðàþòü ÷èííîñò³ ó ñåðïí³. ×îìó áóëî ââåäåíî öþ çàáîðîíó - åêñïåðòè ïîÿñíèòè íå çìîãëè. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, íàøèì ñï³ââ³ò÷èçíèêàì òà ñóñ³äàì òåïåð äîçâîëåíî êóïóâàòè â Òóðå÷÷èí³ íåçàáóäîâàí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, â òîìó ÷èñë³ é ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

7 ñåðïíÿ íà çàñ³äàíí³ Ðåã³îíàëüíîãî êîì³òåòó åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì ï³ä ãîëîâóâàííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ï³äáèëè ï³äñóìêè ïðîöåñó ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ â îáëàñò³ çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2012 ðîêó ФІНАНСУВАННЯ ЗРОСЛО Як уже повідомлялося, до розробки проекту медреформи в області залучили провідних спеціалістів у сфері охорони здоров'я, представників науки, органів місцевого самоврядування, а також міжнародну консалтингову компанію «Делойт». Начальник головного управління охорони здоров'я ОДА Валентина Гінзбург повідомила, що результати роботи за півроку

вже оцінили як жителі, так і медики. Лікарні оснащуються сучасним обладнанням, створено комплексну систему надання перинатальної допомоги матерям та дітям, підвищується якість роботи «швидкої». Для налагодження зворотного зв'язку між владою та населенням на Дніпропетровщині створили Громадську платформу з питань нововведень. До неї входять представники суспільних органі-

ÐÎÇÐÎÁËßÒÜ ÏËÀÍÈ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

зацій регіону, які проводять моніторинг Центрів первинної медико-санітарної допомоги, беруть участь у громадських обговореннях, обробляють звернення жителів.

СИСТЕМНА РОБОТА На засіданні Олександр Вілкул також поставив завдання: впродовж місяця розробити стратегічні плани соціального партнерства влади й бізнесу у містах і районах області. Пропозиції мають включати перелік конкретних проектів, які будуть реалізовані. «Дніпропетровщина має традиції партнерства влади й

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 3 ìëðä. 457 ìëí. ãðí. áóëè âèä³ëåí³ ó 2012 ðîö³ ç îáëàñíîãî, ðàéîííèõ òà ì³ñüêèõ áþäæåò³â íà ë³êóâàëüí³ óñòàíîâè ðåã³îíó;

91,7 ìëí. ãðí. - íà ìåäèêàìåíòè; 51,7 ìëí. ãðí. - íà õàð÷óâàííÿ ó

ñòàö³îíàðíèõ çàêëàäàõ âòîðèííîãî ð³âíÿ.

82 ìëí. ãðí. -îòðèìàíî ç äåðæáþäæåòó íà ïðèäáàííÿ ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íîãî îáëàäíàííÿ òà àâòîòðàíñïîðòó äëÿ çàêëàä³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè;

68,3 ìëí. ãðí. - íà íàðàõóâàííÿ

äîïëàòè çà îáñÿã òà ÿê³ñòü âèêîíàíî¿ ðîáîòè äëÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â.

бізнесу. Групи «Метінвест», «ДТЕК», «АрселорМіттал», Вільногірський ГЗК, «Інтерпайп» та багато інших беруть участь у реалізації програм розвитку міст і ад-

ресних програм підтримки різних напрямів. Але нам потрібно перейти від епізодичної благодійності до системної роботи», - відзначив губернатор.

ÏÐÈÍßÒÛ ÌÅÐÛ

 îáëàñòü àôðèêàíñêóþ ÷óìó íå ïóñòÿò ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÓÄÀÐ ÑÒÈÕ²¯

ÒÀÉÔÓÍ Ó ÊÈÒÀ¯ Ó çâ’ÿçêó ç òàéôóíîì «Õàéêóåé», ÿêèé îáðóøèâñÿ íà ñõ³äíå óçáåðåææÿ Êèòàþ, ç íåáåçïå÷íèõ ðàéîí³â ó ïðîâ³íö³¿ ×æåöçÿí åâàêóéîâàíî 1,54 ìëí. ëþäåé. Çà äàíèìè ì³ñöåâî¿ âëàäè, â ðåçóëüòàò³ óäàðó ñòèõ³¿ áåç åëåêòðèêè ëèøèëèñü áëèçüêî 400 òèñÿ÷ áóäèíê³â. Ó çîí³ âïëèâó àòìîñôåðíî¿ âèðâè, êð³ì ïðîâ³íö³¿ ×æåöçÿí, îïèíèëèñü òàêîæ Øàíõàé, ïðîâ³íö³¿ Öçÿíñó ³ Àíüõîé. «Õàéêóåé» óæå òðåò³é òàéôóí, ùî ïðèéøîâ äî Ñõ³äíîãî Êèòàþ çà îñòàíí³é òèæäåíü.

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Çàïîðîæñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàëè çàáîëåâàíèå ñâèíåé àôðèêàíñêîé ÷óìîé. Âåðîÿòíûì èñòî÷íèêîì èíôåêöèè ñïåöèàëèñòû âåòåðèíàðíîé è ôèòîñàíèòàðíîé ñëóæáû Óêðàèíû ñ÷èòàþò âîçáóäèòåëÿ, çàâåçåííîãî îòäûõàþùèìè èç ÐÔ âìåñòå ñ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè В центре возникновения заболевания, селе Комышуватка, ввели карантин и перекрыли дорогу, которая проходит через населенный пункт, организовано движение в объезд. Также была создана рабочая группа, она выехала в Запорожскую область, чтобы координиро-

 ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÀÁÎ×ÓÞ ÃÐÓÏÏÓ

вать действия по ликвидации заболевания и не допустить его распространения. Как сообщил заместитель губернатора Александр Любович, в Днепропетровской области проведены все мероприятия, чтобы не допустить занесения вируса. 2 августа председатель ОГА Алек-

сандр Вилкул провел селекторное совещание и поставил перед главами райгосадминистраций ряд задач, которые позволят обезопасить наш регион от заболевания. В частности, это перевод свинокомплексов и свиноферм на закрытый режим работы, запрет на ввоз из Запорожской области до-

машних и диких свиней, кормов и тому подобного, усиление разъяснительной работы. Вирус африканской чумы поражает домашних и диких свиней, передаваясь при прямом контакте, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). 90% заболевшего скота гибнет в первые сутки. Главные симптомы - высокая температура и отказ от корма. Однако для людей он совершенно не опасен.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

«ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÌÅÍÜ»

здесь появятся небольшой фонтан, лавочки, современное освещение, а «изюминкой» площади станет красивая длинная лестница, которая будет спускаться в парк Глобы.

площадь имени 80летия Днепропетровщины, на которой установят стелы выдающимся жителям области. На них также будут указаны значительные исторические события для нашего региона, сделаны бронзовые барельефы», - рассказал губернатор. Также

ÇÀËÈØÀÞÒÜÑß Â Ë²ÄÅÐÀÕ Ï³äïðèºìñòâà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó çáåð³ãàþòü ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ â Óêðà¿í³. Çà 7 ì³ñÿö³â 2012 ðîêó îáñÿãè âèðîáíèöòâà ïðîêàòó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çðîñëè ìàéæå íà 13% ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2012 ðîêó. Âèðîáíèöòâî ÷àâóíó çà 7 ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó çðîñëî á³ëüøå, í³æ íà 11 % ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó. ○

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåíà Ëóãîâà áóëà çàïðîøåíà äî ó÷àñò³ ó ïåðåâ³ðêàõ ÌÎÇ öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ÷ëåíè äåëåãàö³¿ â³äâ³äàëè öåíòðè ÏÌÑÄ ó Äîíåöüêó, Ìà곿âö³, Êðàìàòîðñüêó òà Àðòåì³âñüêó. Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü îñíàùåííþ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, êâàë³ô³êàö³éí³é ï³äãîòîâö³ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â òîùî. ○

ва. Це стане потужним імпульсом для творчого розвитку юних талантів Дніпродзержинська», - сказав Олександр Вілкул.

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë çä³éñíèâ ðîáî÷ó ïî¿çäêó ó Äí³ïðîäçåðæèíñüê. Òàì â³í â³äâ³äàâ ê³ëüêà âàæëèâèõ äëÿ ì³ñòà îá’ºêò³â òà ïðîâ³â âè¿çí³ íàðàäè ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ³ ðåìîíòó äîð³ã

РЕМОНТУЮТЬ МАГІСТРАЛІ

та порушенням психічного розвитку). Восени 2012 року на базі цього дитсадка буде створено центр розвитку дитини. Наразі в місті функціонує 51 дошкільний заклад. З них у рамках губернаторської програми з розвитку регіональної системи дошкільної освіти за останні два роки було створено три новi заклади та відкрито 16 груп у діючих. До кінця року буде відкрито

ÃÀÐͲ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

¯ÇÄÈËÈ ÄÎ ÊÎËÅÃ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÍÀ ÄÎÐÎÃÈ ÂÈIJËÈËÈ 40 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ÇÀ ÄÎÑÂIÄÎÌ

Äëÿ ì³ñòà - ñó÷àñí³ äèòñàäêè ³ äîðîãè

У Дніпродзержинську губернатор провів виїзну нараду щодо реконструкції дитячого дошкільного закладу № 1. У ньому після оновлення відкриють 4 додаткові групи для дітей з особливими потребами (вадами мови

ÏÅÐŲÐÈËÈ Õ²Ä ÐÎÁ²Ò

ЗАРАДИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

ÓÑÒÀÍÎÂßÒ ÔÎÍÒÀÍ È ËÀÂÎ×ÊÈ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë è ìýð Äíåïðîïåòðîâñêà Èâàí Êóëè÷åíêî çàëîæèëè «ïåðâûé êàìåíü» â ñòðîèòåëüñòâî áóäóùåé ïëîùàäè èìåíè 80-ëåòèÿ îáëàñòè. Îòêðûòü åå ìåñòíûå âëàñòè îáåùàþò óæå êî Äíþ ãîðîäà За последнее время по инициативе областной и городской властей в Днепропетровске создано много красивых мест отдыха, которые уже стали для горожан любимыми. Среди них - Театральный бульвар, Набережная, парк имени Ленина. «Сегодня мы создаем еще одно место, которое, надеемся, также полюбится жителям -

ÍÎÂÈÍÈ

Ïëîùàäü â ÷åñòü îáëàñòè ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

²ÄÊÐÈÞÒÜ ÙÅ 16 ÃÐÓÏ Ó ÄIÞ×ÈÕ ÇÀÊËÀÄÀÕ ще 16 груп в існуючих дитсадках, які зможуть відвідувати понад 500 дітей. Також голова ОДА провів нараду щодо початку реконструкції Центру позашкільної роботи та дитячої творчості імені Олега Кошового. Після його оновлення в закладі будуть забезпечені

комфортні умови для творчого розвитку більше 1,6 тис. талановитих і обдарованих дітей Дніпродзержинська. «Восени юні таланти міста отримають сучасне комфортне приміщення, яке буде обладнане всім необхідним для занять із танців, співів, образотворчого мистецт-

Того ж дня губернатор торкнувся і теми оновлення міських магістралей. Цього року у Дніпродзержинську заплановано відремонтувати близько 150 тис. кв. м доріг, що майже в 4,5 раза більше, ніж у 2011му. Фінансування відбувається за рахунок обласного, державного та міського бюджетів, які консолідовані за підтримки Олександра Вілкула. Цьогоріч з ініціативи губернатора на ремонт доріг міста з державного та обласного бюджетів виділено рекордну за всі роки незалежності суму 40 млн. грн.

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ

ÏÅÐÅÂÈÙÈËÈ ÏËÀÍÈ Çà ñ³ì ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó äî áþäæåòó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàä³éøëî 10,5 ìëðä. ãðí., ùî íà 11,4% á³ëüøå, í³æ ó â³äïîâ³äíîìó ïåð³îä³ 2011 ðîêó. Ëèøå ó ëèïí³ 2012-ãî äî áþäæåòó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â îáëàñò³ íàä³éøëî ïîíàä 1,6 ìëðä. ãðí., ùî íà 86,4 ìëí. ãðí. á³ëüøå â³ä çàïëàíîâàíîãî. Çà öèì ïîêàçíèêîì Äí³ïðîïåòðîâùèíà ñåðåä ë³äåð³â â Óêðà¿í³. ̲ÑÖÅ ÃÎËÎÑÓÂÀÍÍß

ÄËß ÇÐÓ×ÍÎÑÒ² ÂÈÁÎÐÖ²Â Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ïîâàæíèõ ïðè÷èí (â³äðÿäæåííÿ äî ³íøîãî ì³ñòà, âè¿çä çà êîðäîí, äîãëÿä çà áàòüêàìè â ³íøîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ òîùî) âèáîðåöü ìîæå òèì÷àñîâî çì³íèòè ì³ñöå ãîëîñóâàííÿ áåç çì³íè ñâ âèáîð÷î¿ àäðåñè. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çâåðíóòèñü íå ï³çí³ø ÿê çà ï’ÿòü äí³â äî äíÿ ãîëîñóâàííÿ ó â³äïîâ³äíèé â³ää³ë âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÷è òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ³ç çàÿâîþ ïðî òèì÷àñîâó çì³íó ì³ñöÿ ãîëîñóâàííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ²ËÊÓËÀ» Ñòàíîì íà 9 ñåðïíÿ 2012 ðîêó äî êîíòàêò-öåíòðó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà» íàä³éøëî áëèçüêî 13 òèñÿ÷ äçâ³íê³â â³ä ìåøêàíö³â îáëàñò³, íà 8 òèñÿ÷ ç ÿêèõ íàäàí³ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ðåã³îíó, òåðèòîð³àëüíèì òà îáëàñíèì îðãàí³çàö³ÿì.

Ñòàá³ëüíå åíåðãîïîñòà÷àííÿ - ñï³ëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñïîæèâà÷³â òà åíåðãåòèê³â ПРИПИНЕННЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Громадянка П. з міста Дніпропетровська звернулася з питання відсутності електропостачання.

Олександр Дмитрович

з міста Жовті Води скаржиться на відсутність електропостачання у помешканні.

Анонімне звернення з

приводу відсутності газопостачання у селищі Чаплине Васильківського району після прориву труби.

Мешканка Дніпропет-

ровського району, Галина Олександрівна, звернулась з проханням надати роз'яснення щодо правомірності вимкнення послуги газопостачання у будинку, бо відключення сталося з невідомих причин.

Скарги на відсутність енергоносіїв від мешканців області надходять майже щодня на «Гарячу лінію Олександра Вілкула». І це цілком зрозуміло, адже відсутність постачання електроенергії або природного газу негативно позначається на якості життя. Саме тому Олександром Вілкулом приділяється серйозна увага вирішенню таких питань. Основних причин для припинення енергопостачання дві. Перша - технічна. Будьяка, навіть найсучасніша техніка, може вийти з ладу внаслідок несприятливих погодних умов, перевантаження або інших зовнішніх факторів. Якщо у вашому помешканні несподівано припинено електро- або газопостачання, в першу чергу необхідно звернутися до відповідної диспетчерської служби за місцем проживання та з'ясувати причину. У випадку, якщо припинення енергопостачання відбулося внаслідок аварійної ситуації, диспетчер поінформує про це та зорієнтує про можливі терміни відновлення. Як правило, такі питання вирішуються оперативно, а терміни перерви не перевищують доби. Інша категорія звернень пов'язана з припиненням енергопостачання внаслідок наявності заборгованості за енергоносії.

Відповідно до чинних нормативних актів наявність заборгованості є підставою для припинення постачання послуг. До речі, серед вищенаведених звернень причиною припинення енергопостачання в 3-х випадках були аварійні ситуації (енергопостачання було оперативно відновлено протягом однієї-двох діб). У заявника з міста Жовті Води електропостачання відключено за борги.

БОРГИ ПОВИННІ СПЛАЧУВАТИСЯ У разі наявності заборгованості за спожиті природний газ або електричну енергію підприємство, яке надає такі послуги, повинно поінформувати споживача про необхідність погашення боргу. Після отримання такого повідомлення споживач повинен протягом 30 днів погасити заборгованість. Якщо з боку абонента не вжито відповідних заходів, енергопостачальні підприємства мають право на припинення постачання енергоносіїв. Іноді споживачі не розуміють, за яких причин енергопостачальні підприємства нараховують борги.

Так, наприклад, Воло-

димир Васильович з с. Червоного Криворізького району просить здійснити перерахунок оплати за надану послугу з газопостачання та надати роз'яснення, за яких підстав ПАТ «Криворіжгаз» нараховує борг. Заявник стверджує, що здійснює оплату регулярно та у повному обсязі.

У процесі опрацювання відповідного звернення з'ясувалося, що споживач розраховувався за спожитий природний газ за іншою ціновою категорію. Для населення визначено 4 категорії цін на природний газ залежно від обсягу річного газоспоживання. Газопостачальними підприємствами щороку здійснюється аналіз газоспоживання кожного абонента і у разі річного споживання понад визначеного категорією обсягу здійснює перерахунок за минулий рік за встановленими для цієї категорії цінами. Необхідно відзначити і той факт, що у разі зменшення газоспоживання відбувається перерахунок в мен-

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÀËÈÂÍÎ-ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ - 742-87-58 . ÏÀÒ «ÄÒÅÊ ÄͲÏÐÎÎÁËÅÍÅÐÃλ - 0-800-501-43-60,

(056) 373-46-96, 745-10-61 . ÏÀÒ «ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÃÀÇ» - (056) 370-20-11 . ²ÍÑÏÅÊÖ²ß Ç ÏÈÒÀÍÜ ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀ ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² - 744-08-62.

шу сторону. У такому випадку сплачені кошти зараховуються як авансова оплата. Інформація про діючі тарифи на природний газ та електричну енергію в обов'язковому порядку розміщується у всіх приміщеннях абонентських служб енергопостачальних підприємств. Крім того, зазначену інформацію можна отримати за телефонами «гарячих ліній» або на офіційних веб-сайтах самих підприємств. У будь-якому випадку, якщо є сумніви щодо правильності нарахувань за спожиті природний газ або електричну енергію, необхідно звернутися до енергопостачальника для звіряння розрахунків. Завдання, яке ставиться Олександром Вілкулом керівникам енергопостачальних підприємств - це клієнтоорієнтованість, що характеризується, передусім, розумінням та повагою до абонентів, ефективним та якісним задоволенням їх потреб. Низка звернень пов'язана з проханням відновити енергопостачання, навіть якщо заявники розуміють, що припинення послуги відбулося через наявність заборгованості, і вони цей борг визнають. Як правило, такі прохання пов'язані з важким фінансовим становищем заявників.

Наприклад, мешканка

с. Новомосковська просить безкоштовно відновити газопостачання, яке було припинено внаслідок заборгованості.

Головою облдержадміністрації акцентовано увагу на необхідності окремої уваги до такої групи населення. З урахуванням цього енергопостачальні підприємства завжди пропонують абонентам укласти договір на погашення заборгованості, який дозволяє розстрочити в часі виплату суму боргу. У разі, якщо заборгованість за спожиті енергоносії визнано судом та відкрито виконавче провадження щодо примусового стягнення заборгованості, іншим чином вирішити питання неможливо. Це обумовлено вимогами Закону України «Про судоустрій та статус суддів». Своєчасна оплата спожитих енергоносіїв - це обов'язок кожного споживача, визначений договором на постачання. Відключення від системи енергопостачання є останнім заходом впливу на боржників, яке має такі наслідки, як додаткові витрати на повторне підключення. Тому краще не допускати утворення заборгованості та тримати постійний діалог з енергопостачальними підприємствами. Окремої уваги та роз'яснень потребують звернення, які пов'язані з оскарженням дій електропостачальників

щодо нарахувань штрафних санкцій за виявлені факти споживання необлікованої електричної енергії. Нарахування виплат за крадіжку електроенергії здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією для населення. Оскарження нарахованих сум у такому випадку можливо лише у судовому порядку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИКІВ Якщо повноцінна та своєчасна оплата - це обов'язок споживачів енергоносіїв, якість постачання енергоносіїв - зона відповідальності енергопостачальних підприємств. Голова облдержадміністрації О.Вілкул визначив це пріоритетним напрямом в роботі з населенням. Проте, до контакт-центру «Гаряча лінія О.Вілкула» від громадян надходять справедливі нарікання на якість послуг, які вони отримують.

Вікторія Віталіївна з

м. Дніпродзержинськ скаржиться на перебої в подачі електроенергії. Кожне з таких звернень розглядається комісійно, з виїздом на місце. Іноді питання стабільного електропостачання можливо вирішити шляхом впровадження технічних рішень. У таких випадках питання вирішується оперативно. Так, наприклад, Олена Анатоліївна, мешканка Жовтневого району міста Дніпропетровська, висловила подяку губернатору та енергопостачальній компанії за оперативне вирішення питання якісного електропостачання. В окремих випадках для забезпечення стабільного електропостачання необхідно здійснити заміну електрообладнання, що потребує додаткового часу та значних капітальних вкладень з боку електропостачального підприємства. Це стосується так званих безгоспних електричних мереж та підстанцій. Кожна з таких заявок береться ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на окремий контроль, вноситься до плану роботи компанії, що є гарантією того, що жоден абонент не залишиться поза увагою. Окремим блоком є звернення, в яких заявники скаржаться на перепади напруги в своїх помешканнях, внаслідок яких виходить з ладу побутова техніка.

Мешканка будинку №11 по вул. Курочкіна м.Кривого Рогу звернулась із проханням компенсувати збитки за пошкоджену техніку внаслідок перепадів напруги.

У таких випадках відповідальність за наслідки несе організація, до електромереж якої під'єднані споживачі. Якщо перепади напруги сталися з вини електропередавальної організації, питання компенсації за отримані збитки розглядається за умови надання споживачем письмової заяви до структурного підрозділу ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». При цьому абонент повинен надати документальне підтвердження факту перепаду напруги та вартості пошкодженої техніки. У разі відсутності згоди енергопостачальної компанії компенсувати збитки споживач має право долучити до розгляду питання фахівців інспекції Держенергонагляду. Для цього також необхідно письмово звернутися з заявою до зазначеної установи. ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» завжди оперативно вирішуються питання, пов'язані з безпекою електропостачання. За дорученням голови облдержадміністрації працівниками компанії позитивно вирішені питання мешканців області щодо укріплення стовпів електромереж, як, наприклад, громадянину М. з міста Дніпродзержинська, який висловив подяку за оперативне вирішення такого питання. Для об'єктивної картини необхідно відзначити звернення, які стосуються фактів некоректної поведінки або несправедливого ставлення працівників енергопостачальних підприємств, що контактують з абонентами безпосередньо. До розгляду таких звернень долучаються керівники самих підприємств. У разі підтвердження наведених у зверненнях фактів, до порушників етичної поведінки в обов'язковому порядку вживаються заходи дисциплінарного впливу, а споживачам надаються офіційні вибачення.

РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ

Мешканці м. Павлогра-

да, м. Кривого Рогу та низка анонімних звернень з м. Дніпродзержинська просять відновити освітлення під'їздів у будинку або освітлення вулиць.

Одне з питань, яке часто порушується заявниками, відновлення вуличного або під'їзного освітлення. Підприємства, які надають такі послуги, підпорядковані місцевим органам влади - виконавчим комітетам міських, районних, сільських та селищних рад. Саме в їх компетенції знаходиться вирішення питань вуличного та під'їзного освітлення. Припинення надання такої послуги пов'язане або з відсутністю фінансової можливості забезпечити ут-

римання та експлуатацію мереж освітлення, або із заборгованістю за отриману електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». За особистого втручання голови облдержадміністрації вирішено питання відновлення під'їзного освітлення у м. Павлограді. Причиною припинення такої послуги була заборгованість КП «Павлограджитлосервіс» за електричну енергію в обсязі 268 тис. грн. За дорученням О.Ю.Вілкула проведено переговори між керівництвом Павлоградського міськвиконкому та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», за результатами яких укладено графік погашення заборгованості. Після досягнення спільного узгодженого рішення освітлення в під'їздах мешканців м. Павлограда відновлено.

ОБЛІК ЕНЕРГОНОСІЇВ

Людмила Іванівна з

м. Кривого Рогу звертається з приводу безкоштовного встановлення лічильника газу.

Серед звернень, що пов'язані з обліком спожитих енергоносіїв, найчастіше зустрічаються звернення щодо безкоштовного встановлення побутових лічильників газу. Згідно з Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» державою така можливість передбачена. Відповідно до цього закону безкоштовне встановлення лічильників населенню можливе в установлені терміни за наступних умов: якщо газ використовується комплексно (для опалення, підігріву води та приготування їжі) - до 1 січня 2012 року; якщо газ використовується для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 2016 року; якщо газ використовується тільки для приготування їжі - до 1 січня 2018 року. Таким чином, безкоштовне встановлення лічильників газу населенню можливе, але в межах, визначених законом. Необхідно підкреслити, що питання заміни лічильників під дію зазначеного закону не підпадає. Заміна існуючих лічильників здійснюється виключно за рахунок коштів абонентів.

Äèâ³òüñÿ 13 ñåðïíÿ 2012 ðîêó î 20.00 íà 51-ìó êàíàë³ ÄÎÄÒÐÊ ïðîãðàìó «Âëàäà: äîñòóïíî ³ â³äâåðòî», ïðèñâÿ÷åíó ðîç'ÿñíåííþ àêòóàëüíèõ ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿíè íà «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà». Âèïóñê ïðîãðàìè ïðèñâÿ÷åíèé âèð³øåííþ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ñïîæèâà÷³â ó ñôåð³ åëåêòðî- òà ãàçîïîñòà÷àííÿ.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Èç-çà íåçíàíèÿ òàìîæåííûõ ïðàâèë ëþáîé ÷åëîâåê, âûåçæàþùèé çà ïðåäåëû Óêðàèíû, ìîæåò îêàçàòüñÿ â íåïðèÿòíîé ñèòóàöèè. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ðåêîìåíäàöèè ó÷àñòíèêîâ «ïðÿìîé òåëåôîííîé ëèíèè» ñ æèòåëÿìè îáëàñòè, ïðîøåäøåé ⠫²ÑÒ²ÖÅÍÒв» - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà òàìîæåííîãî ïîñòà «Äíåïðîïåòðîâñê-àýðîïîðò» Äíåïðîïåòðîâñêîé òàìîæíè Àíäðåÿ Øóëüãàíà è çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà òàìîæåííîãî ïîñòà «Äíåïðîïåòðîâñêðå÷ïîðò» Äíåïðîïåòðîâñêîé òàìîæíè Ñåðãåÿ Ìàðòûíîâà КАЖДОМУ - СВОЙ КОРИДОР Кто при пересечении границы имеет право на «зеленый» и «красный» коридоры, для чего они созданы? Евгений, Днепродзержинск.

- Система двух коридоров это упрощенная система таможенного контроля при перемещении граждан через таможенную границу Украины в обоих направлениях. Если у вас нет при себе валюты, товаров и других вещей, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению таможенными платежами, можете идти по «зеленому» коридору. В противном случае для дальнейшего таможенного оформления придется выбрать «красный», заполнив письменно декларацию. К слову, «зеленый» коридор не означает отсутствие контроля. Таможенник вправе остановить вас и проверить, действительно ли в вашем багаже нет ничего, подлежащего обязательному письменному декларированию. Хотелось бы знать, зависят ли правила ввоза и вывоза валюты от видов транспорта, на котором пересекается граница? Марина, Никополь.

- Независимо от способов пересечения границы, ввоз и вывоз валюты осуществляются на основании постановления правления Нацбанка Украины «Про перемещение валюты и банковских металлов через таможенную границу Украины». Без обязательного письменного декларирования вы можете провезти валюту в сумме, эквивалентной 10 тыс. евро. В случае превышения указанной суммы, от вас потребуется документ, подтвер-

ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÄËß ÄÀÉÂÈÍÃÀ ÍÅ ÄÅÊËÀÐÈÐÓÅÒÑß

ÏÎÅÇÄÊÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ

Òàìîæíÿ äàåò «äîáðî» ÄÅÒßÌ Ñ 3-Õ ËÅÒ ÎÔÎÐÌËßÅÒÑß ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ определен ст. 370 Таможенного кодекса. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №458, вступившим в силу с 01.06.12 г., один человек без рецепта может ввезти не более 5 упаковок каждого наименования (кроме лекарственных средств, содержащих ждающий снятие денег с бан- ственно. О карантине не беспо- наркотические или психотропковского счета. койтесь, к домашним питом- ные вещества) либо лекарства Собираемся семьей в цам его при выезде из Украи- в количестве, не превышающем указанное в рецепте, завеотпуск за границу. Какие ны не применяют. Я занимаюсь дайвин- ренном печатью врача и учреждокументы нужно оформить на нашего 5-летнего гом и хотел бы знать, есть дения здравоохранения. Какие товары и в кали какие-то особые прависына? ком количестве разрешела для перевозки снаряжеВиктория, Павлоград. ния, нужно ли его декла- ны к ввозу в Украину без - Этот вопрос - в компетенпошлины? рировать? ции пограничной службы. Но, Дмитрий, Кривой Рог. Сергей, Днепропетровск. поскольку таможня тесно со- Не облагаются налогом - Cогласно ст. 370 нового трудничает с ней, ответим товары, которые ввозятся Таможенного кодекса Украитак. Если ребенка сопровождаавиационным транспортом в ны, комплект снаряжения для ют оба родителя, то для поездручной клади либо в сопроподводного плавания отнесен ки в Россию достаточно его вождаемом багаже и их сумк перечню личных вещей свидетельства о рождении, а в марно-фактурная стоимость граждан, свободно перемещадругие страны - проездного документа ребенка или внесе- емых по обе стороны границы не превышает эквивалент 1000 ния соответствующих данных (без декларирования и обложе- евро. Товары (кроме подакцизв загранпаспорт сопровожда- ния таможенными пошлина- ных), ввозимые другими видающего. В отдельных случаях, ми). Это положение не изме- ми транспорта, не подлежат в зависимости от страны сле- нится, даже если вы доукомп- налогообложению, если их дования, необходима виза. лектуете снаряжение, будучи стоимость не превышает эквивалент 500 евро или вес не преДля упрощения процедуры за рубежом. пересечения границы на детей Еду со своими моде- вышает 50 кг. То же касается с 3-х до 18-ти лет оформляется лями в Прагу - на конкурс и товаров, перемещаемых в проездной документ, а при авиамоделистов. Что нуж- международных почтовых и частых поездках - загранпас- но для их беспрепятствен- экспресс-отправлениях стоимостью до 300 евро. Если ввопорт. Если ребенок путеше- ного вывоза и ввоза? Артем, Днепропетровск. зятся товары стоимостью от ствует с одним из родителей, 1000 евро до 10000 евро, оплачито от второго понадобится еще - Есть несколько вариантов и нотариально оформленное перевозки моделей для экс- вается ввозная пошлина в разразрешение на его выезд. Та- понирования. Но лучший - мере 10% и НДС 20% . Сколько электронкое же разрешение, но от обо- оформление книжки (карнет) ных устройств - айфонов, их родителей, придется офор- А.Т.А., созданной для таких мобильных телефонов, номить, если ребенка будут со- целей, согласно Стамбульской утбуков и т. д., купленных провождать, например, ба- конвенции о временном вывоза границей, можно пробушка, дедушка или дядя. зе и ввозе в разные страны везти без регистрации и мира, являющиеся участникаСВОЕ ВОЗИ С СОБОЙ оплаты пошлины? ми конвенции. Это междунаЮлия, Днепропетровск. У меня две кошки. родный унифицированный Какие документы могут понадобиться, чтобы забрать их с собой при выезде на ПМЖ? Обязателен ли для них карантин? Елизавета, Днепропетровск. - При пересечении границы все домашние животные, породистые и беспородные, проходят ветеринарный контроль. Перед прохождением таможни вы должны будете предоставить предварительно оформленный ветеринарный сертификат и заполнить пассажирскую декларацию. Если ветеринар сделает в ней отметку о том, что животных можно вывозить, таможенники пропустят их беспрепят-

документ, который используется как таможенная декларация. Книжку можно оформить в Торгово-промышленной палате Украины (филиал есть и в Днепропетровске).

ОТ ЛЕКАРСТВ ДО КОМПЬЮТЕРОВ Расскажите, пожалуйста, о правилах провоза лекарств, необходимых для личного пользования. Нужно ли предоставлять рецепты, чеки, подтверждающие их покупку?

Галина, Павлоград. - Лекарственные средства отнесены к личным вещам, и порядок их перемещения также

- Соответственно ст. 370 Таможенного кодекса не облагаются пошлиной товары в количестве: не более 2-х мобильных телефонов, 3-х флешек, 1-го фотоаппарата, 1-й видеокамеры, 2-х ноутбуков, 2-х электронных книг и периферийного оборудования к ним.

Ïî âîïðîñàì òàìîæåííûõ ïåðåâîçîê îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: (056) 373-19-27, 097-656-26-15; íà ñàéòû: ˆ Ãîñóäàðñòâåííîé òàìîæåííîé ñëóæáû Óêðàèíû, www.customs.gov.ua; ˆ Äíåïðîïåòðîâñêîé òàìîæíè, www.dpcustoms.com.ua.

ÍÎÂÈÍÈ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÁÀÐIJ 14-16 âåðåñíÿ ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ïðîéäå íàéá³ëüø ìàñîâèé â êðà¿í³ ôåñòèâàëü àâòîðñüêî¿ ï³ñí³. Îðãàí³çàòîðè ðîçðàõîâóþòü, ùî ïðè¿äóòü áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â ³ç 15 êðà¿í. Äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ ôåñòèâàëþ êîíöåðòè ïðîâîäèòèìóòü ó ñêâåð³ íà ïðîñïåêò³ Ëåí³íà. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÇÍÀÕÎÄßÒÜ ÐÎÁÎÒÓ Çà ³íôîðìàö³ºþ Êðèâîð³çüêî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³, â³ä ïî÷àòêó ðîêó âäàëîñÿ ïðàöåâëàøòóâàòè 4,5 òèñ. ÷îëîâ³ê. Äî îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò çàëó÷èëè á³ëüøå òèñÿ÷³ îñ³á, à 45 îòðèìàëè îäíîðàçîâó äîïîìîãó íà ðîçâèòîê âëàñíî¿ ñïðàâè. Íàéá³ëüøó ÷àñòèíó áåçðîá³òíèõ ó ì³ñò³ ñêëàäàþòü æ³íêè - ìàéæå 60% â³ä óñ³õ ïîøóêîâö³â. ○

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÅÌÎÍÒÈ Ó ØÊÎËÀÕ Ïîêè ä³òâîðà âàñèëüê³âñüêèõ øê³ë â³äïî÷èâàº, ó ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ðàéîíó òðèâàþòü ðåìîíòí³ ðîáîòè. Íàïðèêëàä, ÍÂÊ ¹1 ãîòîâèé íà 70%, ó ÑÇØ ¹2 â³äðåìîíòóâàëè êëàñí³ ê³ìíàòè, ñïîðòçàë, êîìï’þòåðíèé êëàñ - óñ³ ðîáîòè ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî 1 âåðåñíÿ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇÀÏÐÀÖÞÂÀËÈ ÒÅËÅÔÎÍÈ Çà îñòàíí³é òèæäåíü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äíîâèëè 410 ì òåëåôîííîãî êàáåëþ, çàâäÿêè ÷îìó òåëåôîíè çàïðàöþâàëè ó 710 àáîíåíò³â. Êð³ì òîãî, çâ’ÿçê³âö³ ïîëàãîäèëè òåëåêîìóí³êàö³éí³ ìåðåæ³ ³ çàì³íèëè 718 ì êàáåëþ, ùî ïîíîâèëî ðîáîòó òåëåôîí³â ùå 300 àáîíåíò³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351)

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

 Åâðîïåéñêèé ñóä çà ñïðàâåäëèâîñòüþ ей по правам человека, после чего можно смело отправлять свою жалобу. Этот процесс - бесплатный, суд не взимает никаких денег.

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÃÓÐÒÓÞÒÜ ÒÀÁÎÐÈ Öüîãî ðîêó ô³íàíñóâàííÿ â³äïî÷èíêó ä³òåé ó ïðèøê³ëüíèõ òàáîðàõ Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó çá³ëüøåíî íà 49 òèñ. ãðí., ùî äîçâîëèëî îðãàí³çóâàòè äâîðàçîâå õàð÷óâàííÿ, ï³äâåçåííÿ ä³òåé øê³ëüíîãî òà äîøê³ëüíîãî â³êó. À ùîá â³äïî÷èíîê çàïàì’ÿòàâñÿ, êâàë³ô³êîâàí³ ïåäàãîãè âåäóòü ðîáîòó ãóðòê³â çà ³íòåðåñàìè. Äëÿ áàæàþ÷èõ - îðãàí³çîâóþòüñÿ åêñêóðñ³¿ ð³äíèì êðàºì: íà î. Õîðòèöÿ, äî ìóçå¿â Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà Ïåòðèê³âêè.

ÍÎÂÈÍÈ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÎÀÇÈÑÈ ÄËß ÌÀËÅײ Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà «Äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî» â ͳêîïîë³ óðî÷èñòî â³äêðèëè äèòÿ÷³ ³ãðîâ³ ìàéäàí÷èêè. Òðè «³ãðîâ³ îàçèñè» ç ð³çíîìàí³òíèìè òóðí³êàìè, êàðóñåëÿìè, ãîéäàëêàìè òà ï³ñî÷íèöåþ äîïîìîæóòü îðãàí³çóâàòè çì³ñòîâíå äîçâ³ëëÿ ìàëþê³â ïî âóëèöÿõ Äðóæáè,30, Òðóáíèê³â,10 ³ Òðóá÷åíêà, 43. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀª ²ÍÍÎÂÀÖ²¯ ̳ñüêðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ «²íñòèòóòó ðîçâèòêó ì³ñòà Êðèâîãî Ðîãó». Öÿ óñòàíîâà â ñâî¿é ðîáîò³ âèêîðèñòîâóâàòèìå íîâ³òí³ ï³äõîäè äî ñêëàäàííÿ äîâãîñòðîêîâèõ ïëàí³â ðîçâèòêó çà îêðåìèìè íàïðÿìàìè, ñïðèÿòèìå àêòèâíîìó çàëó÷åííþ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ñóïðîâîäó ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â. Îñíîâíèìè ö³ëÿìè ²íñòèòóòó ðîçâèòêó ì³ñòà Êðèâîãî Ðîãó ñòàíå îá’ºäíàííÿ çóñèëü ãîðîäÿí, âëàäè, á³çíåñó äëÿ âèð³øåííÿ êëþ÷îâèõ ïèòàíü ðîçâèòêó ì³ñòà.

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

 óêðàèíñêîì îáùåñòâå ìíîãèå íå äîâåðÿþò îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìå ïðàâîñóäèÿ.  òàêîé ñèòóàöèè Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïàíàöåÿ. Ïî êîëè÷åñòâó îáðàùåíèé â ýòó èíñòàíöèþ íàøà ñòðàíà êàæäûé ãîä ñòàáèëüíî âõîäèò â ïåðâóþ ïÿòåðêó. Ñ êàêèìè âîïðîñàìè ñþäà ÷àùå âñåãî èäóò çà ñïðàâåäëèâîñòüþ íàøè ñîãðàæäàíå, ðàññêàçàëà äèðåêòîð Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà â Ñòðàñáóðãå Îêñàíà Ïðåîáðàæåíñêàÿ СНАЧАЛА СУД ВНУТРИ СТРАНЫ Для того чтобы рассчитывать на международную защиту, украинцы прежде должны пройти через суд внутри страны. И только после того, как человек не найдет справедливости в Украине, он имеет право обратиться в международную инстанцию.

За первое полугодие 2012 года в Европейский суд от наших соотечественников было подано 10 550 жалоб. 9 Больше всего люди жалуются на неисполнение решений национальных судов и долгие судебные разбирательства. 9 Длительное содержание в СИЗО, пока рассматривают уголовные дела, - вторая категория по количеству поданных жалоб от украинцев в Европейский суд. Недавно Евросуд вынес пилотное постановление «Иванов против Украины», в котором настоятельно рекомендует обратить внимание на системные нарушения в работе национальных судов.

ЗА ПРОСРОЧКУ - ПЕНЯ За 2012 год вынесено уже около 900 решений не в пользу Украины. В большинстве случаев суд постановил выпла-

тить потерпевшим денежную компенсацию. В течение трех месяцев после опубликования решения на сайте Евросуда государство обязано выплатить компенсацию в национальной валюте. С данной суммы не надо платить налоги. Если в указанный срок это не сделано за каждый просроченный день начисляется пеня. Кроме компенсации, Евросуд также имеет право отменить решение или приговор национального суда.

Ñ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÍÅ ÍÀÄÎ ÏËÀÒÈÒÜ ÍÀËÎÃÈ В международный суд может обратиться любой гражданин, независимо от возраста или статуса. По словам Оксаны Преображенской, единственное условие - обязательное прохождение всех судебных инстанций внутри страны. Нелишним будет и ознакомление с Европейской конвенци-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÎÊÑÀÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß, äèðåêòîð Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà: - Åâðîïåéñêèé ñóä - ýòî íå ïàíàöåÿ, îí çàùèùàåò îãðàíè÷åííûé ïåðå÷åíü ïðàâ.  ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòà èíñòàíöèÿ ïðîñòî çàäûõàåòñÿ îò êîëè÷åñòâà æàëîá èç 47 ñòðàí ìèðà. Ñóä ÷àñòî íå óñïåâàåò â ñðîê ðàññìàòðèâàòü ìíîãèå äåëà, ïîòîìó ÷òî ðàáîòàåò íå íà êîëè÷åñòâî, à íà êà÷åñòâî, âåäü çà êàæäîé æàëîáîé ñòîèò æèçíü ÷åëîâåêà.

Самая большая сумма возмещения морального ущерба 250 тысяч евро - была назначена в деле «Михеев против России». Потерпевший систематически подвергался жестокому обращению со стороны работников милиции. Дабы привлечь внимание общественности, он выпрыгнул из окна и сломал себе позвоночник. Сейчас мужчина прикован к инвалидной коляске. Не менее резонансное дело российской нефтяной компании «ЮКОС против России», длившееся несколько лет. Сумма компенсации, если суд все-таки обяжет ее выплатить, может стать самой огромной за всю историю существования европейской инстанции - компания запросила 98 млрд. долларов. Сроки рассмотрения жалоб от украинцев колеблются от 4 до 6 лет. Однако дела, связанные с пытками, длительным содержанием в СИЗО, угрозой здоровью, экстрадицией или усыновлением, рассматривают в течение нескольких месяцев, а иногда и недель.

ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏÎ ÌÅÐÅƲ

Âäîñêîíàëåííÿ ïîäàòêîâî¿ ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà Óêðà¿íè ïðèä³ëÿº áàãàòî óâàãè íàäàííþ ñåðâ³ñíèõ ïîñëóã â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, ç âèêîðèñòàííÿì ²íòåðíåòó Наприклад, ДПС безкоштовно видає великим платникам податків ключі від цифрового підпису, що робить спілкування клієнтів та закладу зручнішим.

За два місяці роботи акредитованого Центру сертифікації електронних ключів його послугами скористалися 18,4 тис. абонентів. Видано 34 тис. електрон-

них ключів, з них юридичним особам - 18,2 тис., фізичним - 15,8 тис. Як і прогнозувалося, популярність нового безкоштовного сервісу податкової швидко зростає. У липні, порівняно з червнем, кількість виданих безкоштовних електронних ключів зросла майже в 3,5 раза.


БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

ÐÅÖÅÏÒ ÄÎÂÃÎ˲ÒÒß

Îá³ä áåç ôðóêò³â - ÿê ñâÿòî áåç ìóçèêè ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ßêùî âè õî÷åòå ïî÷óâàòèñÿ çäîðîâèì, âàì ïîòð³áí³ íå ò³ëüêè ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ, äóøåâíà ð³âíîâàãà, àëå é çáàëàíñîâàíå õàð÷óâàííÿ. Ñó÷àñí³ ðåöåïòè êîðèñíèõ ñòðàâ, ïî÷èíàþ÷è â³ä ñèðî¿ä³ííÿ ³ çàê³í÷óþ÷è 䳺òàìè çà ãðóïîþ êðîâ³, ãðóíòóþòüñÿ íà îäíîìó ñòàðîäàâíüîìó ïðèíöèï³. óïïîêðàò ñôîðìóëþâàâ éîãî òàê: «Òå, ùî âè ¿ñòå, ïîâèííî áóòè âàøèìè ë³êàìè» МЕНШЕ ЧІПСІВ, БІЛЬШЕ РИБИ Східна мудрість каже: «Людина, яка досягла 30-річного віку і не навчилася зберігати своє здоров’я, не варта його». Сучасні лікарі-дієтологи сперечаються між собою та складають різні переліки шкідливих для здоров’я страв і продуктів. Але найбільш небезпечними вони одноголосно визнають: картопляні чіпси та картоплю фрі; шоколадні батончики на зразок «Снікерса»; солодкі газовані й ароматизовані напої кола, лимонад; сосиски, сардельки, варену ковбасу, паштет та інші продукти з так званими прихованими жирами; консервовані м’ясні й овочеві продукти із застосуванням оцту. Для того щоб ваш шлунок та кишечник працювали, як годинник, настрій був постійно піднесений, а колір шкіри сяючий, в їжу краще вживати: + багато овочів і фруктів; + помірну кількість несолодких коренеплодів, дичини та жирних сортів морської риби; + трохи горіхів, яєць, морепродуктів; + зовсім небагато бобових та м’ясних субпродуктів.

ÍÎÂÈÍÈ ÐÅÉÒÈÍà ̲ÑÒ

ÄÅ ÆÈÒÈ ÇÄÎÐβØÅ Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Êðàù³ ì³ñòà äëÿ æèòòÿ â Óêðà¿í³» íàçâàëè äâàäöÿòü íàéá³ëüø «çäîðîâèõ» ì³ñò. Ðåéòèíã î÷îëèëî Ìóêà÷åâå. Òàì ì³ñöåâ³ æèòåë³ ìàëî õâîð³þòü, äîâøå æèâóòü ³ îòðèìóþòü ñâîº÷àñíó ìåäè÷íó äîïîìîãó.  ö³ëîìó ì³ñòà çàõ³äíîãî ðåã³îíó çàéìàþòü ïîëîâèíó ñïèñêó. Åêñïåðòè ïîÿñíþþòü öå ãàðíîþ åêîëî㳺þ ³ â³äñóòí³ñòþ âåëèêî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Ñåðåä íàéá³ëüø çäîðîâèõ ì³ñò êðà¿íè íåìຠæîäíîãî ìåãàïîë³ñà. ○

ÊÎÐÈÑͲ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

Ñ²Ê ÄÎ ÑͲÄÀÍÊÓ ßÊ ØÂÈÄÊÎ? Ãàðíîìó òðàâëåííþ ëþäèíè ïîòð³áåí ïåâíèé ÷àñ äëÿ âæèâàííÿ ¿æ³: ☺ ñí³äàíîê, âå÷åðÿ 20-30 õâ.; ☺ îá³ä 40-50 õâ.; ☺ 2-é ñí³äàíîê, ïîëóäåíîê - 15-20 õâ.

7. Частіше вживати молоко і молочні продукти. 8. Вибирати продукти з низьким вмістом цукру, обмежити вживання рафінованого цукру та солодощів.

1. Раціон має склада9. Віддавати переватися переважно із про- гу продуктам з низьким дуктів рослинного по- вмістом солі (на добу ходження. вживати не більше 1 чай2. Споживання хліба, ної ложки). зернових продуктів, ма10. Обмежити спожикаронних виробів, рису вання алкоголю. або картоплі потрібно 11. Готувати їжу на звести до кількох разів пару або тушкувати. на день. 12. Випивати вдень 3. Вживати не менше 400 г різних свіжих овочів не менше 2 л води. та фруктів на добу. СНІДАНОК

4. Підтримувати ма- ЗАХИСТИТЬ су тіла в рекомендованих ВІД ПЕРЕЇДАННЯ Щодо суперечок, нормах. скільки разів на день має 5. Контролювати вживання жирів (питома їсти доросла людина, вага яких не повинна пе- найбільш оптимальним ревищувати 30 % добової спеціалісти вважають 3-4-разове харчування з калорійності). інтервалами 4-6 годин. А 6. Заміняти жирне щоб воно було ще й збам’ясо та м’ясопродукти квасолею, бобами, рибою або нежирним м’ясом. ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ:

ÂÎËÎÄÈÌÈРIJÄÅÍÊÎ,

çàñòóïíèê äèðåêòîðà ²íñòèòóòó ãàñòðîåíòåðîëî㳿 ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê: - Íàñë³äóþ÷è íàøèõ ïðàùóð³â, ìè ïîâèíí³ õàð÷óâàòèñü òàê, ÿê äèõàºìî, òîáòî íå çàìèñëþþ÷èñü. Õî÷åòüñÿ ¿ñòè - ¿æòå, íå õî÷åòüñÿ - íå òðåáà. Ãîëîâíå - íå ïðèâ’ÿçóâàòèñü äî ïåâíîãî ðåæèìó ïðèéîìó ¿æ³. Àëå òàê³ ïðàâèëà ñòîñóþòüñÿ ò³ëüêè çäîðîâèõ ëþäåé.

ЗАМІСТЬ М’ЯСА БОБИ ТА КАША На сьогодні виділяють 12 «золотих» правил збалансованого харчування:

ÑÎÑÈÑÊÈ ÒÀ ÊÎÂÁÀÑÀ ÂÎÐÎÃÈ ÑÒÐÓÍÊί Ô²ÃÓÐÈ

ÂÄÅÍÜ - ÍÅ ÌÅÍØÅ 400 à ÎÂÎײ лансованим, радять поділити раціон на три частини. Наприклад, є такі варіанти: переважно ранкове харчове навантаження 50% раціону і по 25% на обід і вечерю (цей варіант вважається найкращим); рівномірне харчове навантаження протягом дня - по 33% на сніданок, обід і вечерю; переважно вечірнє харчове навантаження 50% усього добового раціону і по 25% - на сніданок і обід. Розповіді про те, що не можна навіть дивитися в сторону холодильника після 18.00 - міф. Головне - їсти за 2-3 години до сну. Тобто, якщо ви лягаєте спати опівночі, можете без вагань поїсти о 21! Краще обмежитися чимось легким: сиром, рибою або склянкою кефіру. Взагалі-то прийоми їжі треба розподіляти відповідно до біоритмів людини, режиму і характеру її діяльності. До маленьких дітей і школярів слід підходити індивідуально, але для забезпечення здорового харчування їх рекомендують годувати 4 рази на день.

Àïåëüñèíîâèé ñ³ê - íàéêðàùèé íàï³é äëÿ ñí³äàíêó, çàÿâèëè ë³êàð³-åíäîêðèíîëîãè ç Óí³âåðñèòåòó Áóôôàëî, ÑØÀ. Ç’ÿñóâàëè âîíè öå ï³ä ÷àñ åêñïåðèìåíòó, â ÿêîìó ó÷àñíèêè îòðèìóâàëè îäíàêîâèé ñí³äàíîê ³ çàïèâàëè ¿æó ð³çíèìè íàïîÿìè. Àíàë³ç êðîâ³, ïðîâåäåíèé ÷åðåç ê³ëüêà ãîäèí, ïîêàçàâ, ùî ó òèõ, õòî ïèâ àïåëüñèíîâèé ñ³ê, ð³âåíü ãëþêîçè â êðîâ³ áóâ íèæ÷èì, à ð³âåíü õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí, ùî â³äïîâ³äàþòü çà ³ìóí³òåò - âèùèì. ○

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере экономкласса) - 5400 грн.


8 ТВПРОГРАМА ○

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

11.35, 12.40, 13.45, 14.50 Х/ф «Афганский призрак» 15.55 «Тайны мира. Подводные жители» 17.00 Секретная территория. «Тайна вируса смерти» 18.00 Новости 9 канала 19.50 «Сумасшедшее видео по)украински» 21.00 «Новости 2+2» 21.15, 00.40 «Проспорт» 21.20, 22.30 Т/с «Побег» 23.40, 00.45 Т/с «Секретные материалы5» 01.45, 02.45 Т/с «Притяженью вопреки» 03.30 «Сумасшедшая скрытая камера»

УТ1

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.45, 19.30, 23.55 «ТСН» 07.10 М/с «Тимон и Пумба» 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Их нравы» 11.05 Х/ф «Ангел поневоле» 13.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» 18.25 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 20.15, 21.20 Т/с «Немного не в себе» 22.30 «Иллюзия безопасности. Вода по)укра) ински» 00.10 Х/ф «Парень из Филадельфии» 01.50 Х/ф «Комната смерти»

9 КАНАЛ

Вівторок, 14 серпня УТ1 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.25 Эра бизнеса 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.20, 00.35 Эксперт на связи 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Запомни 09.35 Свет 10.00 Хомка смакует, телеки дарит 10.05 Международный детский фестиваль «Изменим мир к лучшему» 12.00, 18.40, 21.25 Деловой мир 12.25 Желаем счастья 12.45 Кубок мира ФИФА) 2014 г. 13.20, 01.40 Х/ф «Двадцать дней без вой ны» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Х/ф «Освобождение», 2 с. 17.00 Х/с «Возвращение Будулая», 2 с. 18.55 Паралимпиада) 2012 г. Вдохновляя по) коление 19.00 Праздничный концерт ко Дню Флота Ук) раины 21.35 Смешной и еще смешнее 22.00 Шутка с С.Дроботенко и О.Акуличем 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.45 Х/ф «Эпоха чести» 2 с.

ИНТЕР 07.00 08.40 10.40 11.45 12.10 14.05 15.05 16.00 18.00 19.00 20.00 20.30 00.05

«Утро с ИНТЕРом» Т/с «Тайны следствия 8» Т/с «Возвращение Мухтара2» «Знак качества» Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка) невским» «Семейный суд» «Судебные дела» Т/с «Каменская6» Т/с «Кровинушка» «О жизни» «Подробности» Т/с «Лист Ожидания» Т/с «Голоса»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10. Инопланет ная сверхсила2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 00.40 «Проспорт»

09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 10.00, 19.00 «Убойное видео» 10.50, 11.35, 20.35 «Сумасшедшее видео по) украински)2» 12.20 Х/ф «Бездна» 15.55 Секретная территория.»Тайны мира. Морские пришельцы» 17.00 Секретная территория. «Сыворотка правды» 19.50 «Сумасшедшее видео по)украински» 21.20, 22.30 Т/с «Побег» 23.40, 00.45 Т/с «Секретные материалы5» 01.45, 02.45 Т/с «Притяженью вопреки» 03.30 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.20 Очевидец. Смешно до боли 07.30, 08.30, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 08.00 «Ваше право» 09.05, 15.55 Т/с «Светофор» 10.20 Т/с «Папины дочки» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Друзья» 15.50 Teen Time 16.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55, 22.20 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Пираньи 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 23.10 Шуры)Амуры 00.35 Т/с «Красотки в Кливленде»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.45, 19.30, 23.55 «ТСН» 07.10 М/с «Тимон и Пумба» 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Их нравы» 11.05 Х/ф «Поцелуй ведьмы» 13.10 Х/ф «Отчим» 15.40 Х/ф «Любовь и немного перца» 18.25 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 20.15, 21.20 Т/с «Немного не в себе» 22.30 «Иллюзия безопасности. «Льготный» рефлекс» 00.10 Х/ф «Человекневидимка 2» 01.50 Х/ф «Парень из Филадельфии»

СТБ 08.50, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.50 Х/ф «Каникулы любви» 11.50 Т/с «Татьянин день» 13.50 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна)Новини» 19.05 Т/с «Семейный дом»

Сх. 05.45 Зах. 20.19 Трив. дня 14.34

20.10, 21.15, 22.40 «Моя правда» 00.00 «Параллельный мир» 01.05 Т/с «Доктор Хаус» 01.55 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 20.10 «Мини)путешествия» 07.20 «В дороге» 07.50, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Магия природы» 09.15 «Знай наших!» 09.30 Х/ф «Балтийское небо», 1 с. 11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 Д/с «Удивительный мир автомобилей» 14.10 «Семейные драмы» 15.00 «Какие люди!». «Звездные свадьбы» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Эпикриз» 17.30 Д/с «Мир Юга» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Бывшие». «Большая перемена» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 Д/с «Происхождение стиля» 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Пришельцы государственной важнос) ти» 01.10 «Обманутые наукой». «Когда мертвые возвращаются»

ICTV 07.30 Деловые факты 07.40 Стоп)10 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 09.35, 19.15, 00.35 Чрезвычайные новости 10.40, 16.20 Т/с «Дальнобойщики» 12.40 Анекдоты по)украински 13.00, 22.25 Веселое путешествие 14.00, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.05, 21.20 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 23.30 Т/с «Особо опасен» 01.55 Т/с «Жены футболистов. Дополни тельное время»

TET 07.05, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 09.00, 15.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.55 Т/с «Слон и принцесса» 12.20, 19.25 Богиня шопинга 13.00, 20.15 Т/с «Деффчонки» 13.35, 19.50 Т/с «Восьмидесятые» 14.00 Т/с «Маргоша» 16.00, 22.00 Даешь молодежь! 16.35 Одна за всех 17.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.45 БарДак 20.55 Т/с «Реальные пацаны» 23.05 МосГорСмех 23.30 Дом)2 00.40 Т/с «Тайный дневник девушки по вызову»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Воскресенье, половина седьмо го», 3 с. 12.10 Х/ф «Вакансия» 13.20 Благотворительная акция 14.30 «Власть. «Доступно и откровенно» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 Х/ф «Воскресенье, половина седьмо го», 4 с. 17.30 Арт)зона 19.00 Перекресток 20.00 Днепропетровщина презентует 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Т/с «Кукла» 22.50 Родник здоровья 23.00 Х/ф «Ариэль»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот)новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия)новости» 08.30 «Новости Киевщины» 08.55, 09.15, 10.10, 12.55, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «По) года» 09.10, 19.20 «Инвест)время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.15 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент»

Зах. 18.09 Сх. 02.13 Остання чв. 09 серпня 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время)Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.05 «Легенды уголовного розыска» 06.40 Х/ф «Взорванный ад» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 16.50 Т/с «Знахарь» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 Т/с «Судмедэксперты» 14.30, 19.30 Т/с «Гаишники» 19.00, 00.00 «Свідок» 22.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.30 Х/ф «Змеи песка»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 «Профессия ) репортер» 11.00 Т/с «Дюжина правосудия» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше) ствие 15.30 «Судебный детектив» 16.40, 03.30 «Средь бела дня» с Виктором На) бутовым 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Профиль убийцы». Фильм чет вертый. «Бог» 20.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Москва. Три вокзала2». «Кораб лик». «Друзья до смерти» 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». «Се мейный очаг». «Сережа» 02.25 «Прокурорская проверка» 04.20 Центр помощи «Анастасия»

ENTER 06.00 07.30 09.05 10.55 12.45 14.25 16.15 17.50 21.35

Х/ф «Любовью за любовь» Х/ф «Трынтрава» Х/ф «Тартюф» Х/ф «Белый ворон» Х/ф «Донская повесть» Х/ф «Следы на снегу» Х/ф «Мы из джаза» «Противостояние» Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруе ва» 23.25 Х/ф «Блондинка за углом» 00.55 Х/ф «Без видимых причин»

Іменинники дня: ЄВДОКИМ, УЛИТА, ЯКИМ, ВЕНІАМІН, СЕРГІЙ

ОРТ М

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья » 08.15, 13.00 Т/с «След» 10.00, 21.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00 Т/с «Логово змея» 12.00 Ток)шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Ток)шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 22.00 Х/ф «Зеленая миля» 01.50 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нра вов»

Саундтреки Х/ф «Пена» Х/ф «Под крышами Монмартра» Х/ф «В Москве проездом» Х/ф «Стакан воды» Х/ф «Без видимых причин» Х/ф «Донская повесть» Х/ф «Сумка инкассатора» «Противостояние» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 17.00 «Три жизни Евгения Евстигнеева» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00, 00.40 «Давай поженимся!» 20.00, 01.35 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.40 «Судьба на выбор» 23.45 «На ночь глядя»

ENTER

27 КАНАЛ

НТВМИР

06.00 Мир за неделю 06.25, 13.30 М/ф 06.35 Ф)стиль 07.00, 16.00 Страна Советов 08.00 Социальный статус: ваши права 09.00 Т/с «Сказка о счастье» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Как кузнец счастье искал» 14.25 Будь в курсе! 15.00, 18.30, 21.00 «Социальный пульс» 15.20 Заложники свободы 17.55 Отдел кадров 19.00, 22.30 «Объектив» 19.15 «Эра образования» 20.00 Социальный статус: ваша пенсия 21.30 Экономический пульс 21.40 Позднее счастье Ольги Волковой 22.50 «Голос Америки» 23.10 Телечат

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Самые громкие русские сенсации» 11.45 «Музыкальные истории» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше) ствие 15.30 «Судебный детектив» 16.40, 03.30 «Средь бела дня» с Виктором На) бутовым 18.35 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Профиль убийцы» 20.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Москва. Три вокзала». «Визит дамы». «Концы в воду» 00.30 Т/с «Глухарь» 02.25 «Прокурорская проверка» 04.20 Центр помощи «Анастасия» 06.00 06.30 08.00 10.40 12.10 14.35 16.05 17.55 19.45

21.00 Х/ф «Летучая мышь» 23.55 Х/ф «Следы на снегу»

НТН

5 КАНАЛ

06.00 «Легенды уголовного розыска» 06.35 Х/ф «Добровольцы» 08.30 «Агенты влияния» 09.00 «Православные святые» 10.00 «Случайный свидетель» 10.15 Т/с «Каменская 2» 14.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» 18.30 «Правда жизни» 19.00, 00.00 «Свідок» 19.30 Т/с «Гаишники» 22.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.30 Х/ф «Приговоренный»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот)новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия)новости» 09.10, 19.20 «Инвест)время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» ○

10.30, 11.10, 12.15 «Республика с Анной Бе) зулик» 15.15 «Вперед, на Олимп!» 16.15 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время)Тайм» 22.00 «Налоговый дневник» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

51 КАНАЛ

Зах. 17.30 Сх. 01.16 Остання чв. 09 серпня

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 Формат 1:1 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф 11.15 Чемпионат Украины по футболу. «Вто) рая лига. «Сталь» (Днепродзержинск) ) «Шахтер» (Свердловск)» 13.00 Пенсионный фонд информирует 13.20 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.30 Т/с «Кукла» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 Х/ф «Воскресенье, половина седьмо го», 3 с. 17.15, 19.15, 22.15 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 19.00, 00.30 Благотворительная акция 19.50 «Власть. «Доступно и откровенно» 21.30 О рыбалке всерьез 23.00 Х/ф «Вакансия»

ICTV

08.40, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.40 Х/ф «Миллионер» 11.55 Т/с «Татьянин день» 13.55 «Русские сенсации. Брат за брата» 14.55 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна)Новини»

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен10» 08.00 «Днепр)футбол» 09.00 «ГАИ. Дорожные войны» 09.45, 19.00 «Убойное видео» 10.50, 20.35 «Сумасшедшее видео по)украин) ски)2»

TET

07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 09.35 Анекдоты по)украински 09.40, 16.15 Т/с «Дальнобойщики» 11.45, 13.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 15.00, 21.35 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 19.15, 00.35 Чрезвычайные новости 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 22.45 Веселое путешествие. программы 23.30 Т/с «Особо опасен» 01.55 Т/с «Жены футболистов. Дополни тельное время»

СТБ

07.05, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 09.00, 15.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.55 Т/с «Слон и принцесса» 12.20 Твою маму! 13.00, 20.15 Т/с «Деффчонки» 13.35, 16.35 Одна за всех 14.00 Т/с «Маргоша» 16.00 Чертовки в юбках 17.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.45 БарДак 19.25 Богиня шопинга 19.50 Т/с «Восьмидесятые» 20.55 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Даешь молодежь! 23.05 Дурнев + 1 23.30 М/с «Масяня» 00.00 Дом)2

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

«Утро с ИНТЕРом» Т/с «Салями» Д/с «Следствие вели...» «Семейный суд» «Судебные дела» «Жди меня» Т/с «Кровинушка» «О жизни» «Подробности» Т/с «Лист Ожидания» Т/с «Голоса»

Т/с «Семейный дом» «Куб» «Детектор лжи» «Параллельный мир» Т/с «Доктор Хаус» Т/с «Комиссар Рекс»

07.15, 20.10 «Мини)путешествия» 07.20 Д/с «Магия природы» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 Д/с «Ковчег МОА» 09.15 «Специальный проект». «Титаник». Ре) портаж с того света» 11.00 Д/с «Водная планета» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 Д/с «Удивительный мир автомобилей» 13.25 Х/ф «713й просит посадку» 14.40 «Семейные драмы» 15.30 «Калейдоскоп дикой природы» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Люди» 17.30 Д/с «Мир Юга» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Бывшие». «Не родись богатым» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 Х/ф «Как стать счастливым» 01.35 «МWПарад»

06.30, 08.00 Очевидец. Смешно до боли 07.30 Тележурнал «Пассаж» 08.40 «Родительский клуб» 09.05, 15.55 Т/с «Светофор» 10.20 Т/с «Папины дочки» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 16.55 Т/с «Не родись красивой» 17.50, 22.15 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 23.55 Новости 19.35 Пираньи 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 «Вiдверто про Злагоду!» 23.10 Новый взгляд 00.40 Т/с «Красотки в Кливленде»

ИНТЕР 07.00 08.40 12.40 14.15 15.15 16.10 18.00 19.00 20.00 20.30 00.05

19.05 20.15 22.25 23.25 00.45 01.35

Сх. 05.44 Зах. 20.21 Трив. дня 14.37

Понеділок, 13 серпня 07.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 23.10, 01.10 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.25 Эра бизнеса 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.00 Олимпиада) 2012 г. Церемония откры) тия 11.05 Окно в Америку 11.25 Агро)News 12.00 Темный силуэт 12.10 Право на защиту 12.30, 18.35, 21.25 Деловой мир 12.55 Олимпиада) 2012 г. Церемония закры) тия 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Х/ф «Освобождение», 1 с. 17.00 Х/с «Возвращение Будулая», 1 с. 18.50 Паралимпиада) 2012 г. Вдохновляя по) коление 18.55 Концертная программа «Мама, вечная и любимая» 20.45, 01.35 Сельсовет 21.00 Итоги дня 21.35 Страну ) народу 21.55 Смешной и еще смешнее 22.20 Осенняя шутка с Г.Ветровым 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.45 Х/ф «Эпоха чести», 1 с. 00.35 Эксперт на связи 01.55 Х/ф «Человек в футляре»

Іменинники дня: МАРКЕОЛ, КИРІАК, ЛЕОНТІЙ, ГУРІЙ 27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваша пенсия 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Куда он денется» 14.25 Дикие сердцем 15.20 Ронин. с Дмитрием Выдриным 16.00 Страна Советов 17.55 Отдел кадров 20.00 Социальный статус: ваши льготы 21.30 Экономический пульс 21.40 О чем поют киты? 22.50 «Новости DW» 23.15 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 16.55 «Наталья Варлей. Скучно без Шурика» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00, 00.40 «Давай поженимся!» 20.00, 01.35 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.40 «Судьба на выбор» 23.45 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.15, 13.00, 22.00 Т/с «След» 10.00, 21.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00 Т/с «Логово змея» 12.00 Ток)шоу «Пусть говорят. Человек за бор) том» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток)шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 23.00 Т/с «Супруги» 00.00 Т/с «В поле зрения. Второй сезон» 01.00 Х/ф «Зеленая миля»


ТВПРОГРАМА 9

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

Середа, 15 серпня

1+1

ИНТЕР 07.00 08.40 10.40 11.45 12.10 14.05 15.05 16.00 18.00 19.00 20.00 20.45 23.00

07.00, 08.00, 09.00, 17.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 07.10 М/с «Тимон и Пумба» 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Их нравы» 11.20 Х/ф «Мой отец, его любовница и я» 13.40 Х/ф «Стерва» 15.40 Х/ф «Подруги» 18.25 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 20.15 «На ножах» 21.25 Т/с «Немного не в себе» 22.35 «Иллюзия безопасности. Ловушка в кре) дит» 00.15 Х/ф «Игра в прятки»

«Утро с ИНТЕРом» Т/с «Тайны следствия 8» Т/с «Возвращение Мухтара2» «Знак качества» Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка) невским» «Семейный суд» «Судебные дела» Т/с «Каменская6» Т/с «Кровинушка» «О жизни» «Подробности» Футбол. Сборная Украины) сборная Че) хии Т/с «Голоса»

9 КАНАЛ

СТБ

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10. Инопланет ная сверхсила2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала

07.00, 01.25 Т/с «Комиссар Рекс» 09.05, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.05 Х/ф «Платье откутюр» 11.55 Т/с «Татьянин день»

УТ1

ИНТЕР 07.00 08.40 10.40 11.45 12.10 14.05 15.05 16.00 18.00 19.00 20.00 20.30 00.05

«Утро с ИНТЕРом» Т/с «Тайны следствия 8» Т/с «Возвращение Мухтара2» «Знак качества» Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка) невским» «Семейный суд» «Судебные дела» Т/с «Каменская6» Т/с «Кровинушка» «О жизни» «Подробности» Т/с «Лист Ожидания» Т/с «Голоса»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10. Инопланет ная сверхсила2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала

09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 00.40 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 10.00, 19.00 «Убойное видео» 10.50, 20.35 «Сумасшедшее видео по)украин) ски)2» 11.35 Х/ф «Скупой» 13.55 Х/ф «Последние дни планеты Земля» 15.55 Секретная территория»Тайны мира. Гос) ти из космоса» 17.00 Секретная территория. «Лунные люди» 19.50 «Сумасшедшее видео по)украински» 21.20, 22.30 Т/с «Побег» 23.40 Т/с «Секретные материалы5» 00.45 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин. «Аполлон Лэдис» ) «Харьков Жилстрой» 02.45 Т/с «Притяженью вопреки» 03.30 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.20, 08.00 Очевидец. Смешно до боли 07.30, 08.30, 19.00, 21.30, 23.55 Новости 09.05, 15.55 Т/с «Светофор» 10.20 Т/с «Папины дочки» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 16.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55, 22.30 Т/с «Воронины» 19.35 Пираньи 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Васильевский остров» 23.10 Кухня на двоих 00.15 Спортрепортер 00.40 Т/с «Красотки в Кливленде»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.45, 19.30, 00.10 «ТСН» 07.10 М/с «Тимон и Пумба» 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Их нравы» 11.40 Х/ф «Моя дочь, ее парень и я» 13.45 Х/ф «Контракт на любовь» 15.55 Х/ф «Все не случайно» 18.25 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 20.15, 21.20 Т/с «Немного не в себе» 22.30 «Я люблю Украину)3» 00.25 Х/ф «Хороший сын»

СТБ 07.00, 01.55 Т/с «Комиссар Рекс» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «Спасите нашу семью» 11.50 Т/с «Татьянин день» 13.50 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна)Новини»

ICTV

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 20.10 «Мини)путешествия» 07.20 «Индекс опасности» 07.40 «Здравствуй, это Я!» 07.50, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Магия природы» 09.15 «Тайны мира с Анной Чапман» 10.10 «Живая тема». «Неравный брак» 11.05 «Секретные территории» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 Х/ф «Сохранить город» 14.05 «Семейные драмы» 15.00 «Чего хочет женщина» 15.30 «Жизнь среди жизни» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Дурейтер» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 Д/с «Мир Юга» 18.00 «Детали» 18.15, 21.20 «Совет безопасности» 18.30 «Бывшие». «Родня» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 Т/с «Конференция маньяков» 01.40 «МWПарад»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.40 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 09.35, 19.15, 00.35 Чрезвычайные новости 10.40 Т/с «Дальнобойщики» 12.40 Анекдоты по)украински 13.00, 22.25 Веселое путешествие 14.00, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.05, 21.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16.15 Т/с «Ярость» 18.45 Факты. Вечер 23.30 Т/с «Особо опасен» 01.55 Т/с «Жены футболистов. Дополни тельное время»

TET 07.05, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево

09.00, 15.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.55 Т/с «Слон и принцесса» 12.20, 19.25 Богиня шопинга 13.00, 20.15 Т/с «Деффчонки» 13.35, 19.50 Т/с «Восьмидесятые» 14.00 Т/с «Маргоша» 16.00, 22.00 Даешь молодежь! 16.35 Одна за всех 17.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.45 БарДак 20.55 Т/с «Реальные пацаны» 23.05 Слишком грубо для Ю)туб’а 23.30 Дом)2 00.40 Т/с «Тайный дневник девушки по вызову»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Завтрак на траве», 1 с. 12.05 Х/ф «Красавец мужчина», 1 с. 13.20 Хата скраю 14.30, 21.00 Т/с «Кукла» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 Х/ф «Завтрак на траве», 2 с. 17.30 102)информ 19.00, 00.30 Бабушки и дедушки 20.00 По ту сторону поля 21.55 Родник здоровья 23.00 Х/ф «Красавец мужчина», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот)новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия)новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест)время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Кино с Яниной Соколовой» 17.25 «Сканер» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время)Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

Зах. 19.11 Сх. 04.25 Остання чв. 09 серпня НТН 06.05 «Легенды уголовного розыска» 06.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 16.50 Т/с «Знахарь» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 Т/с «Судмедэксперты» 14.25, 19.30 Т/с «Гаишники» 19.00, 00.00 «Свідок» 22.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.30 Х/ф «Пираньи: идеальные хищники»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.25 «Медицинские тайны» 11.00 Т/с «Дюжина правосудия» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше) ствие 15.30 «Судебный детектив» 16.40, 03.25 «Средь бела дня» с Виктором На) бутовым 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Профиль убийцы». Фильм пя тый. «Детская площадка» 20.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Москва. Три вокзала2». «Коро лева прииска «Счастливый». «Судь баиндейка» 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». «Амне зия». «Нелюди» 02.20 «Прокурорская проверка» 04.20 Центр помощи «Анастасия»

ENTER 06.00 07.10 09.30 11.10 12.50 14.35 16.10 18.00 20.45 22.25 00.00

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00, 22.00 Т/с «След» 09.00, 23.00 Т/с «Супруги» 10.00, 21.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00 Т/с «Логово змея» 12.00 Ток)шоу «Пусть говорят. Не ходите, дети, в Африку гулять!» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток)шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 00.00 Т/с «В поле зрения. Второй сезон» 01.00 Х/ф «Американский пирог 2»

ENTER

ОРТ М

Саундтреки Х/ф «Трынтрава» Х/ф «Любовью за любовь» Х/ф «Сегодня новый аттракцион» Х/ф «Летучая мышь» Х/ф «Сумка инкассатора» Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруе ва.» 17.15 «Противостояние» 21.00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 22.35 Х/ф «Красная палатка» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 16.55 «Александр Домогаров. Исповедь оди) нокого мужчины» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00, 00.45 «Давай поженимся!» 20.00, 01.35 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.40 «Судьба на выбор» 23.45 «На ночь глядя»

06.00 06.10 07.45 09.15 11.05 13.55 15.35

27 КАНАЛ

НТВМИР

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20, 13.20 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваши льготы 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Ненависть» 14.25, 16.00 Заложники свободы 15.20 Линия поведения 17.55 Отдел кадров 20.00 Социальный статус: ваше здоровье 21.30 Экономический пульс 21.40 Кашалоты: титаны глубин 22.50 «Голос Америки» 23.10 Телечат

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Дюжина правосудия» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше) ствие 15.30 «Судебный детектив» 16.40, 03.25 «Средь бела дня» с Виктором На) бутовым 18.35 «Говорим и показываем», с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Профиль убийцы». Фильм пя тый. «Детская площадка» 20.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Москва. Три вокзала2». «Улы байся только своим». «Каталы» 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». «Отец». «Все, что есть у меня» 02.20 «Прокурорская проверка» 04.20 Центр помощи «Анастасия»

Іменинники дня: ВАСИЛЬ, НИКОДИМ, СТЕПАН

НТН

Сх. 05.48 Зах. 20.15 Трив. дня 14.27

19.10 Т/с «Семейный дом» 20.15, 21.15, 22.40 Звездная жизнь 00.00 «Параллельный мир» 01.05 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 «Легенды уголовного розыска» 06.35 Х/ф «Меченый атом» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 16.50 Т/с «Знахарь» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 Т/с «Судмедэксперты» 14.30, 19.30 Т/с «Гаишники» 19.00, 00.00 «Свідок» 22.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.30 Х/ф «Смертельная глубина»

5 КАНАЛ

15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время)Тайм» 22.00 «Сканер» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот)новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия)новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест)время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» ○

Зах. 18.42 Сх. 03.17 Остання чв. 09 серпня

51 КАНАЛ

Четвер, 16 серпня 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.25 Эра бизнеса 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.20, 00.35 Эксперт на связи 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Запомни 09.35 Книга.ua 09.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань ки» 11.30 Здоровье 12.20, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.30 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.30 Х/ф «Это было в разведке» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Х/ф «Освобождение», 4 с. 16.35 Х/с «Возвращение Будулая» 4 с.(заклю) чительная) 17.40 «Секреты успеха» с Натальей Городенс) кой 18.15, 19.00 Паралимпиада) 2012 г. Вдохнов) ляя поколение 19.10 Звезды юмора 21.35 Смешной и еще смешнее 22.00 Шутка с М.Задорновым 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.45 Х/ф «Эпоха чести», 4 с. 01.45 Телеакадемия. Дайджест

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Воскресенье, половина седьмо го», 4 с. 12.00 Х/ф «Ариэль» 13.20 Перекресток 14.25 Налоговый монитор 14.35, 21.00 Т/с «Кукла» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 Х/ф «Завтрак на траве», 1 с. 17.30 Истории с Бородой 19.00, 00.30 Хата скраю 20.00 Один день с… 20.30 Советы доктора Евтушенко 22.00 Родник здоровья 23.00 Х/ф «Красавец мужчина», 1 с.

07.50 Деловые факты 07.55 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 09.35, 19.15, 00.35 Чрезвычайные новости 10.40, 16.15 Т/с «Дальнобойщики» 12.40 Анекдоты по)украински 13.00, 22.25 Веселое путешествие 14.00, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.05, 21.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 23.30 Т/с «Особо опасен» 01.55 Т/с «Жены футболистов. Дополни тельное время» ○

TET

07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 20.10 «Мини)путешествия» 07.20 «Эпикриз» 07.45, 00.00 «Ты сможешь!» 08.00, 22.00 «Званый ужин» 08.55 Х/ф «Балтийское небо», 2 с. 10.20 «Жадность» 11.10 «Мошенники» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «В дороге» 13.00 Д/с «Удивительный мир автомобилей» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Семейные драмы» 15.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 Д/с «Мир Юга» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Бывшие». «Лимита» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Вiдверто про Злагоду!», 8 ч. 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 Д/с «Происхождение стиля» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Преступление и наказание» 00.15 «МНС» 00.30 Т/с «Конференция маньяков»

11 КАНАЛ

07.05, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 09.00, 15.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое по коление» 11.55 Т/с «Слон и принцесса» 12.20, 19.25 Богиня шопинга 13.00, 20.15 Т/с «Деффчонки» 13.35, 19.50 Т/с «Восьмидесятые» 14.00 Т/с «Маргоша» 16.00, 22.00 Даешь молодежь! 16.35 Одна за всех 17.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.45 БарДак 20.55 Т/с «Реальные пацаны» 23.05 МосГорСмех 23.30 Дом)2 00.40 Т/с «Тайный дневник девушки по вы зову»

34 КАНАЛ

06.20, 08.00 Очевидец. Смешно до боли 07.30, 08.30, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 09.05, 15.55 Т/с «Светофор» 10.20 Т/с «Папины дочки» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 16.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55, 22.20 Т/с «Воронины» 19.35 Пираньи 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.05 Т/с «Счастливы вместе» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 23.10 КабриоЛето 00.40 Т/с «Красотки в Кливленде»

Сх. 05.47 Зах. 20.17 Трив. дня 14.30

13.55 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна)Новини» 19.00 Т/с «Семейный дом» 20.10 «Спасите нашу семью» 22.25 Звездная жизнь 23.20 «Параллельный мир» 00.25 Т/с «Доктор Хаус»

09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 00.40 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 10.00, 19.00 «Убойное видео» 10.50, 20.35 «Сумасшедшее видео по)украин) ски)2» 11.35 Х/ф «Маленький купальщик» 13.50 Х/ф «После апокалипсиса» 15.55 Секретная территория. «Тайны мира. Последний из атлантов» 17.00 Секретная территория. «Царские ораку) лы» 19.50 «Сумасшедшее видео по)украински» 21.20, 22.30 Т/с «Побег» 23.40, 00.45 Т/с «Секретные материалы5» 01.45, 02.45 Т/с «Притяженью вопреки» 03.30 «Сумасшедшая скрытая камера»

УТ1 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.25 Эра бизнеса 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.20, 00.35 Эксперт на связи 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Запомни 09.30 Контрольная работа 10.35 В гостях у Д. Гордона 11.45 Граница государства 12.00, 18.35, 21.25 Деловой мир 12.25 Д/ф «Мировой рекорд украинской пес) ни» 13.25, 01.40 Х/ф «В огне брода нет» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.30 Х/ф «Освобождение», 3 с. 16.30 Х/с «Возвращение Будулая» 3 с. 17.40 О главном 18.00 Страну ) народу 18.55 Паралимпиада) 2012 г. Вдохновляя по) коление 19.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Украина ) Венгрия 20.50 Мегалот 21.35 Смешной и еще смешнее 22.00 Шутка с С.Ещенко 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.45 Х/ф «Эпоха чести», 3 с.

Саундтреки Х/ф «Стакан воды» Х/ф «Снегурочку вызывали?» Х/ф «Все решает мгновение» Х/ф «Белый ворон» Х/ф «Длинное, длинное дело» Х/ф «Легкая жизнь» «Противостояние» Х/ф «Блондинка за углом» Х/ф «Мы из джаза» Х/ф «Особо опасные»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив»

Іменинники дня: АНТОН, СОЛОМІЯ, КУЗЬМА, ДАЛМАТ 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваше здоровье 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Тараканьи бега» 14.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ян Табач) ник 15.20 Заложники свободы 16.00 Страна Советов 17.55 Отдел кадров 20.00 Социальный статус: ваш дом 21.30 Экономический пульс 21.40 Большие путешествия 22.50 «Новости DW» 23.15 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 16.55 «Марина Неелова. «Не спрашивайте меня о романах» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00, 00.40 «Давай поженимся!» 20.00, 01.35 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.40 «Судьба на выбор» 23.50 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События. Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00, 22.00 Т/с «След» 09.00, 23.00 Т/с «Супруги» 10.00, 21.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00 Т/с «Логово змея» 12.00 Ток)шоу «Пусть говорят. Все могло бы быть иначе» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток)шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 00.00 Т/с «В поле зрения. Второй сезон» 01.00 Х/ф «Американский пирог 3: Свадь ба»


10 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

ÑÏÎÐÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

Êòî áóäåò îõîòèòüñÿ íà óãîäüÿõ? Â ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÀ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

 ðåäàêöèþ «Â³ñòåé» ïðèøëî ïèñüìî îò èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Ïåòðîïàâëîâñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè Óêðàèíñêîãî îáùåñòâà îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Àíàòîëèÿ Æèëû. Àâòîð ñ÷èòàåò íåïðàâîìî÷íûìè äåéñòâèÿ ðàéîííîãî ñîâåòà, êîòîðûå, ïî åãî ñëîâàì, ïðèâåëè ê óùåìëåíèþ ïðàâ ÷ëåíîâ âîçãëàâëÿåìîé èì îðãàíèçàöèè è âîçíèêíîâåíèþ êîíôëèêòà â æèçíè ìåñòíîé ãðîìàäû

«Ñîãëàñíî ÷.1 ñòàòüè 22 ê êîìïåòåíöèè îáëàñòíûõ ñîâåòîâ îòíîñèòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå îõîòíè÷üèõ óãîäèé äëÿ âåäåíèÿ îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà. À ñîãëàñíî ÷.2 ñòàòüè 23 ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ îõîòíè÷üèìè óãîäüÿìè, êðîìå ñëó÷àåâ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîëüçîâàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ òåìè ñàìûìè îðãàíàìè, êîòîðûå óïîëíîìî÷åíû íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ óãîäèé».

В ЧЬЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ? Как пишет Анатолий Николаевич, 28 мая текущего года XVII сессия Петропавловского районного совета своим решением предоставила в пользование районной организа-

ции охотников и рыболовов «Присамарье» охотничьи угодья площадью 115,8 тыс. га сроком на 15 лет. Автор считает, что это решение противоречит нормам действующего за-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÑÅÐÃÅÉ ÏÀÂËÅÍÊÎ,

ïðåäñåäàòåëü Ïåòðîïàâëîâñêîãî ðàéñîâåòà: «Íà âàøå çâåðíåííÿ âõ. ¹ 445/0/1-12 â³ä 19.07.2012 ðîêó ïîâ³äîìëÿþ, ùî ð³øåííÿì ñåñ³¿ Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè â³ä 28.05.2012 ðîêó Ïåòðîïàâë³âñüê³é ðàéîíí³é îðãàí³çàö³¿ ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê «Ïðèñàìà𒺻 íàäàíî ïîãîäæåííÿ ùîäî íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ ìèñëèâñüêèõ óã³äü íà òåðèòî𳿠Ïåòðîïàâë³âñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî òà ïîëþâàííÿ» ìèñëèâñüê³ óã³ääÿ äëÿ âåäåííÿ ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íàäàþòüñÿ ó êîðèñòóâàííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèìè, Êè¿âñüêîþ òà Ñåâàñòîïîëüñüêîþ ì³ñüêèìè ðàäàìè».

«ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ ÀÃÈÒÈÐÓÞÒ ÇÀ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÓÞ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ»

конодательства и Конституции Украины. В своем письме Анатолий Жила обращает внимание на то, что предоставление и прекращение права пользования земельными участками лесного фонда и охотничьими угодьями для нужд охотничьего хозяйства является исключительно прерогативой областного совета. Это определено ч.1 статьи 22 и ч.2 статьи 23 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте». «Днепропетровский областной совет на день проведения сессии Петропавловского районного совета вопрос о пре-

кращении пользования охотничьими угодьями не рассматривал», - пишет Анатолий Жила.

ВОПРОС УШЕЛ В КУЛУАРЫ По словам автора, еще 17 февраля 2012 года Петропавловская районная организация Украинского общества охотников и рыболовов (УООР) обратилась к председателю райсовета Сергею Павленко с

просьбой согласовать пользование земельным участком общей площадью 115,8 тыс. га сроком на 30 лет. «Районная организация УООР ответ на свое ходатайство так и не получила. Более того, представители нашей организации даже не были уведомлены о дате рассмотрения данного вопроса на сессии райсовета», - пишет Анатолий Жила. Как считает автор, кулуарное рассмотрение вопроса объясняется существованием в районе альтернативной организации охотников и рыболовов «Присамарье». По словам Анатолия Жилы, Сергей Павленко и председатель райгосадминистрации Игорь Лисунец самостоятельно назначают сборы членов УООР по сельским советам,

агитируют и даже принуждают их вступать в «Присамарье». Анатолий Жила написал, что не намерен мириться со сложившейся ситуацией, которая вносит деструктивизм в жизнь громады. «Петропавловская районная организация УООР не намерена отказываться от преимущественного права пользоваться охотничьими угодьями, которыми пользуется согласно решению Днепропетровского областного совета от 18 апреля 1997 года», - подчеркивает Анатолий Жила. P.S. С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию редакция газеты обратилась в Петропавловскую райгосадминистрацию, Петропавловский райсовет (19.07.12 г.) и областную организацию Украинского общества охотников и рыболовов. К моменту выхода в печать материала «Вiстi» получили ответ только от председателя Петропавловского райсовета Сергея Павленко.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

ÏÎÁÓÂÀËÈ Â ÐÅÉIJ

×åðåç ñïåêó ï³äâèùèëàñü íåáåçïåêà ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÍÎÂÈÍÈ

ЧЕРЕЗ НЕДОГЛЯД ВТРАТИВ САРАЙ

²ç ïåðøîãî ñåðïíÿ íà òåðèòî𳿠îáëàñò³ ó çâ’ÿçêó ç ïîãîäíèìè óìîâàìè îãîëîøåíî íàéâèùèé êëàñ ïîæåæíî¿ íåáåçïåêè. Äëÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì äîðó÷åííÿ ãîëîâè ÎÄÀ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðîòè䳿 ìàñîâèì ïîæåæàì ç äðóãîãî ñåðïíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîâîäÿòüñÿ ïðîô³ëàêòè÷í³ ðåéäè.  îäíîìó ç íèõ ïîáóâàâ ³ êîðåñïîíäåíò «Â³ñòåé»

²ÄÏÎ×ÈÂÀÞײ ÇÍÀÞÒÜ ÏÐÀÂÈËÀ

У цей період кожного дня в області на займання виїжджають до 60 пожежних команд. Найчастіше горить трава в степових районах. В основному, причиною цього є людський фактор. Так, тиждень тому під час чергового рейду в районі Голубих озер загасили подібну пожежу. Чоловік, бажаючи спалити

ϲÄÒÐÈÌÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÈ

ÒÅÀÒÐÀÌ ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ Ó 2012 ðîö³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íà ï³äòðèìêó ³ ðîçâèòîê òåàòðàëüíèõ çàêëàä³â ç îáëàñíîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 56,9 ìëí. ãðèâåíü. Öå íà 17,6 % á³ëüøå, í³æ ó 2011 ðîö³. Ïðî öå ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ òóðèçìó ÎÄÀ Íàòàë³ÿ Ïåðøèíà. Êîøòè ñïðÿìîâàí³ íà âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíèõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó òåàòðàõ îáëàñò³ òîùî. ○

ÎÁÑÒÅÆÈËÈ ÒÅÐÈÒÎвÞ

НА ПРИРОДІ БЕЗ ВОГНЮ Через сильну спеку ризик виникнення пожеж значно зріс. Найбільше шансів загорітись - у хвойного лісу. На ділянці соснових насаджень поблизу Голубих озер у Петриківському районі побували журналісти, примкнувши до профілактичного рейду. Коли інспектори поговорили з відпочиваючими на березі людьми, виявилось, що більшість з них

ÌÎÁ²ËÜÍΠ²ÄÐÅÀÃÓÂÀËÈ

знають про небезпечну ситуацію та відповідально ставляться до цього. За словами Сергія, адміністратора одного з кафе на березі, до них час від часу навідуються представники міліції та МНС і про-

ÙÎÄÍß ÂȯÆÄÆÀÞÒÜ ÄÎ 60 ÏÎÆÅÆÍÈÕ ÊÎÌÀÍÄ

водять профілактичні бесіди. Його кафе на цей період відмовилось від приготування м’яса на вогні, продаючи лише напої. Але під час рейду були виявлені і недоліки. Наприклад, дорога в один із місцевих лісків не була зорана, це роблять, аби не дати машинам до нього проїхати. Як пояснив начальник

управління держнагляду з питань пожежної безпеки Головного управління Держтехногенбезпеки в області Євген Аржанцев, силами лісгоспу могли просто не встигнути цього зробити через великий обсяг робіт. Мета рейдів - виділяти такі недоліки та повідомляти про них для своєчасного виправлення.

стару траву, через необережність допустив поширення вогню на свої будівлі. Рятувальники нагодились вчасно, діяли оперативно, тож господар втратив лише сарай. У таку суху погоду навіть недопалок може стати причиною сильної пожежі, тому безпеці слід приділяти уваги ще більше.

ÎÁÅÐÅÆÍÎ ÍÀ ÂÎIJ

Ïðàâèëà æèòòÿ: ÿê ðÿòóâàòè ïîòîïàþ÷îãî? ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Íåùàñí³ âèïàäêè íàé÷àñò³øå òðàïëÿþòüñÿ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ çàõîä³â áåçïåêè íà âîä³. Á³ëüø³ñòü ëþäåé, çîêðåìà, ãèíå ÷åðåç íåâì³ííÿ äîáðå ïëàâàòè, êóïàííÿ â íåîáëàäíàíèõ âîäîéìàõ, ïðè õâèëþâàíí³ íà ìîð³, â àâàð³éíèõ ñèòóàö³ÿõ íà ÷îâíàõ òà ³íøèõ ïëàâçàñîáàõ òîùî. Ùî æ ðîáèòè, êîëè íà âàøèõ î÷àõ òîíå людини і що можна до неї т.д. Наближаючись, намаëþäèíà? Насамперед, радять фахівці, потрібно дати собі секунду на роздуми. Чи немає поруч рятувального засобу? Ним може бути усе, що збільшить плавучість

докинути. Чи є човен? Чи можна покликати когось ще на допомогу? Якщо добираєтесь до потопаючого плавом, максимально врахуйте плин води, вітер, відстань до берега і

гайтеся заспокоїти плавця, який вибився із сил. Якщо це вдалося і він може контролювати свої дії, плавець повинен триматися за плечі рятувальника. Якщо ж ні - поводитися з ним треба жорст-

ко. Підпливши до потопаючого, слід підпірнути під нього і, узявши позаду одним із прийомів захоплення (класичний - за волосся), транспортувати до берега. Якщо потопаючому вдалося схопити вас за руки, ноги або шию - звільняйтесь і негайно пірнайте. Інстинкт самозбереження змусить потерпілого вас відпустити. У випадку, коли він уже занурився у воду, не кидайте спроб знайти його на глибині. Як тільки потопаючого витягли з води, одразу починайте надавати першу допомогу. По можливості необхідно відразу викликати медиків, а до їх прибуття не припиняти спроб відновити дихання людини.

Êðèâîð³çüêà âëàäà ìîá³ëüíî â³äðåàãóâàëà íà ïîâ³äîìëåííÿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ãðîìàäñüêîãî ðóõó Óêðà¿íè «Çà ïðàâî ãðîìàäÿí íà åêîëîã³÷íó áåçïåêó» ùîäî çàâåçåííÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ òåðèòîð³ºþ ì³ñòà òðüîõ çàáðóäíåíèõ òåïëîîáì³ííèê³â. Ó ì³ñò³ ñòâîðèëè â³äïîâ³äíó êîì³ñ³þ ç ó÷àñòþ åêîëîã³â òà îáñòåæèëè òåðèòîð³þ, äå ì³ã áóòè íåáåçïå÷íèé ìåòàëîáðóõò. Ó ðåçóëüòàò³ âèêîíàíî¿ ðîáîòè æîäíèõ øê³äëèâèõ îá’ºêò³â íå âèÿâëåíî. ○

Íβ ÌÎÆËÈÂÎÑÒ²

̲ÆÍÀÐÎÄͲ ÐÈÍÊÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ñåì³íàðïðåçåíòàö³ÿ íà òåìó: «Åôåêòèâí³ ñïîñîáè ïðîñóâàííÿ òîâàð³â òà ïîñëóã íà åêñïîðò çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ ðèíê³â». ϳä ÷àñ òðåí³íãó ó÷àñíèêè îçíàéîìèëèñü ç íîâèìè ìîæëèâîñòÿìè âèõîäó íà ì³æíàðîäí³ ðèíêè òà ðîçøèðåííÿì ãåîãðàô³¿ çáóòó òîâàð³â. Êîæåí ó÷àñíèê ì³ã ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ïðåäñòàâíèêó ìèòíèö³ ïî çä³éñíåííþ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. ×ÅÊÀÞ×È ÍÀ ÏÎÒßÃ

ÇÀËÈ ÄËß ÌÀËÞʲ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïîäáàëà, àáè ïàñàæèðè ç ä³òüìè ìîãëè çðó÷íî òà êîìôîðòíî ïðîâåñòè ÷àñ ïåðåä â³äïðàâëåííÿì ïî¿çäà. Äëÿ öüîãî íà âîêçàë³ Äí³ïðîïåòðîâñüê-Ãîëîâíèé îáëàøòóâàëè äâ³ çàëè î÷³êóâàííÿ. Ïåðøà - äëÿ íåìîâëÿò äî 2 ðîê³â, äðóãà - äëÿ ä³òåé 2-14 ðîê³â, ó ÿê³é º âñå íåîáõ³äíå, àáè ìàëþêè âåñåëî òà ç êîðèñòþ ïðîâåëè ÷àñ. Äëÿ ìàëå÷³ äî 6 ðîê³â ïåðåáóâàííÿ ó òàêèõ ê³ìíàòàõ áåçêîøòîâíå, âàðò³ñòü îäí³º¿ ãîäèíè äëÿ ä³òåé 6-14 ðîê³â - 5 ãðí., äëÿ äîðîñëèõ - 6 ãðí.


10 12 ТВПРОГРАМА ○

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

07.00, 08.00, 15.00, 01.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15, 07.45 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.25 Эра бизнеса 07.30, 07.50 Тема дня 07.40 Глас народа 08.20 Эксперт на связи 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Запомни 09.35 Х/ф «Богдан Хмельницкий» 11.30 «Вера. Надежда. Любовь» 12.20, 21.15 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Окраина 13.20 Х/ф «Им покоряется небо» 15.10 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 Наша песня 16.05 Х/ф «Освобождение», 5, 6 с. 18.40 Путями Украины 19.00 21й Международный фестиваль ис кусств «Славянский базар в Витебске». «Созвездие Украины». Галаконцерт ма стеров искусств Украины 21.25, 22.50 ШустерBEST 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги 00.15 Х/ф «Эпоха чести», 5 с. 01.45 After Live

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10. Инопланет ная сверхсила2» 08.00, 17.50 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 00.10 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 09.50, 22.30, 23.20 «Убойное видео» 10.40, 21.20, 22.05 «Сумасшедшее видео по украински2» 11.25 Х/ф «Разиня» 13.45, 02.05 Х/ф «Последние дни планеты Земля» 15.45 Секретная территория. «Тайны мира. Заразный космос» 16.50 Секретная территория. «Рабы пришель цев» 18.50 Чемпионат Украины по футболу. 6 Тур. «Арсенал» «Ильичевец» (прямая трансляция) 00.15 Х/ф «Паразиты» 04.50 «Сумасшедшая скрытая камера»

07.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчи нам» 09.15, 00.15 Х/ф «Самая обаятельная и при влекательная» 11.05 Х/ф «Я все решу сама» 17.40, 22.00 «ВiкнаНовини» 17.50 «Правила жизни» 20.00 «Русские сенсации. Замуж за олигарха» 21.00 «Русские сенсации. Крутые туристы» 22.25 Х/ф «Платье откутюр» 01.55 «ВiкнаСпорт»

ИНТЕР 07.00 08.40 10.40 11.45 12.10 14.05 15.05 16.00 18.00 19.00 20.00 20.30 00.05

«Утро с ИНТЕРом» Т/с «Тайны следствия 8» Т/с «Возвращение Мухтара2» «Знак качества» Д/с «Следствие вели...» «Семейный суд» «Судебные дела» Т/с «Каменская 6» Т/с «Кровинушка» «О жизни» «Подробности» Т/с «Лист Ожидания» Х/ф «Запрет на любовь»

1+1

УТ1

ИНТЕР 09.00 10.00 10.50 15.15 18.05

«Орел и Решка» «Украина, вставай!» Т/с «Тихий центр» «Достояние республики» «Международный фестиваль юмора «Юрмала 2011» 20.00 «Подробности» 20.30 «Майдан’s 3» 00.35 «Битва композиторов»

9 КАНАЛ 08.00, 05.45 «Мультфильмы» 09.55 «Проспорт» 10.00, 11.05, 12.10 Т/с «Охотники за древ ностями» 13.10, 14.15, 15.15, 16.15 Т/с «Афганский призрак» 17.20 Чемпионат Украины по футболу. Сезон 2012 г. 2013 г. 6 Тур. «Кривбасс» «Днепр» (прямая трансляция)

19.30 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 22.30 Х/ф «Телохранитель» 01.00, 02.00, 02.50, 03.35 Т/с «Сыновья анархии2» 04.20 Х/ф «Динотопия. Искушение»

11 КАНАЛ 06.55 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 12.05 13.05 14.05 14.40 17.05 19.00 21.45 23.55 00.00

Интуиция «Мой малыш» «Любимая работа» «Перевоплощение» «Просто собака» «Реальный отпуск» «Клиника семейной медицины» Новый взгляд Кухня на двоих Скетчшоу «Красотки» Х/ф «Крулл» Х/ф «Женюсь на первой встречной» Х/ф «Служители закона» Х/ф «Нападение на 13й участок» Спортрепортер Х/ф «Главное не бояться»

1+1 07.00 «Настоящие врачи 2» 08.00 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.15, 10.40 М/с «Тимон и Пумба» 11.05 «Мир наизнанку 2: Индия» 12.05 «Десять шагов к любви 2» 13.15 Х/ф «Фантастические приключения Шарпей» 15.15 Х/ф «Казакиразбойники» 19.30 «ТСН» 20.00, 21.10, 22.20 Т/с «Немного не в себе» 23.30 Х/ф «Глаза дракона» 01.35 Х/ф «Игры киллеров»

СТБ 07.40 «Караоке на Майдане» 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.00, 01.45 Х/ф «Зита и Гита» 13.35 «Невероятная правда о звездах»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

34 КАНАЛ

23.15 01.00 08.50 10.00 10.30 11.25 12.30 13.10 13.15 14.20 15.25 17.50 18.45 19.00 22.05 23.55 00.55 01.55

Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос Стоп10 Провокатор. Спецвыпуск Спорт Твой счет Смотреть всем! Х/ф «Девять ярдов» Максимум в Украине Факты. Вечер Х/ф «Казино «Рояль» Х/ф «Шоссе смерти» Наша Russia Голые и смешные Х/ф «Один пропущенный звонок»

ICTV

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.10 Крутоны

08.35 09.35 10.35 11.00 12.40 13.05 15.40 16.45 18.45 20.35 22.05 00.10

Лентяево М/с «Черный плащ» Дикие и смешные Т/с «Моя прекрасная няня» ТЕТ Х/ф «Миссис Даутфайр» Королева бала 2 Х/ф «Артур и война двух миров» Х/ф «Горячие головы 2» Т/с «Реальные пацаны» Х/ф «Чужой4. Возрождение» Х/ф «Райское озеро»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.»Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 По ту сторону поля 12.30 Евровидение 2012 13.15 М/ф «Маугли» 14.50 Концерт Александра Иванова 16.20 Родник здоровья 16.30 Волшебное закулисье 17.30 Стендап 19.00 102информ 19.15 «Новости. «Итоги» 20.00 Правительство на связи с гражданами 20.30 Азбука здоровья 21.00 Х/ф «Марица» 23.00 Музыка 23.30 Шлягерпарад «Золотые песни»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 13.10, 17.20, 00.35 «Погода» 08.30 «Не первый взгляд» 09.20, 15.15 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилоттест» 12.10 «Окно в Европу» 13.15 «Драйв» 14.10 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий»

НТН

Х/ф «Мнимый больной» Х/ф «Все решает мгновение» Х/ф «Командировка» Х/ф «Мать и мачеха» Х/ф «Мама вышла замуж» Х/ф «Особо опасные» Х/ф «С любимыми не расставайтесь» «Противостояние» Х/ф «Легкая жизнь» Х/ф «Ночные забавы»

Зах.20.00 Сх. 06.49 Новий міс. 17 серпня 17.45 «Драгоценности» 18.15 «Время интервью» 19.20, 23.45 «Тема недели» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты з Сергеем Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастеркласс с Наталкой Фицич»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.20 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокро вища Угарита» 09.20, 12.40 Т/с «Турецкий гамбит» 11.30 «Речовий доказ» 12.00, 23.00 «Главный свидетель» 14.45 Т/с «Выхожу тебя искать» 19.00 Т/с «Тайны следствия 8» 23.45 «Случайный свидетель» 00.10 Х/ф «Империя волков»

НТВМИР 05.10 Х/ф «Сказание о земле сибирской» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Просто цирк 07.55 Главная дорога 08.30 «Эксклюзив» 09.25 Русская начинка 10.00 Кулинарный поединок 11.00 Квартирный вопрос 12.25 Дорожный патруль 14.15 «Наши» 15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 16.05 «Очная ставка» 17.05 Александр Журбин. Мелодии на память 17.45 «Музыкальные истории» 18.30 «Луч Света» 19.05 «Самые громкие русские сенсации» 20.50 Ты не поверишь! 21.40 Х/ф «Кровавая бойня в Сущевке» из цикла «ВАЖНЯК» 23.30 «Профессия репортер» 00.00 Т/с «Час Волкова» 01.50 «Ты суперстар. Бенефис: «Гудбай, «Ну левые!» 04.05 Т/с «Адвокат»

ENTER 06.00 08.45 11.35 13.30 16.45 19.45 22.25 00.35

КАНАЛ «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Супруги» 10.00, 21.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00 Т/с «Логово змея» 12.00 Токшоу «Пусть говорят. Кефирная дие та» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Токшоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина Любовь 2» 22.00 Т/с «Интерны» 23.10 Т/с «Москва. Центральный округ 3»

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20 М/ф ○

ОРТ М

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 16.55 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Поле чудес» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Маго маев» 23.20 «Муслим Магомаев. Сердце на снегу» 00.25 Х/ф «Привет от Чарлитрубача» 01.55 Х/ф «Любовь зла...»

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Собственная гордость» 10.25 Спасатели 11.00 Т/с «Дюжина правосудия» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше ствие 15.30, 03.10 «Суд присяжных» 16.40, 04.15 «Средь бела дня» 18.35 «Говорим и показываем» 19.30 Т/с «Профиль убийцы» 21.25 Т/с «Москва. Три вокзала2» 23.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 01.05 «Леонид Броневой. Формула обаяния» 02.05 «Прокурорская проверка» 06.00 08.25 10.10 11.45 13.20 15.00 16.40 18.10 20.55 22.50

07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 08.00 Социальный статус: ваш дом 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Только в мюзикхолле» 13.55 В гостях у Дмитрия Гордона. Ян Табач ник 15.20 Заложники свободы 16.00 Страна советов 17.55 Отдел кадров 20.00 Социальный статус: ваши права 21.30 Экономический пульс 21.40 В гостях у Дмитрия Гордона. Роман Ба лаян 22.50 «Готовим вместе» 23.10 Телечат

ENTER

Іменинники дня: ДЕНИС, ІВАН, ЄВДОКІЯ, МАКСИМІЛІАН

06.00 «Легенды уголовного розыска» 06.30 Х/ф «Республика ШКИД» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00, 16.50 Т/с «Знахарь» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Судмедэксперты» 14.30 Т/с «Гаишники» 19.00, 01.50 «Свідок» 19.30 Т/с «Турецкий гамбит» 00.00 Х/ф «Эпоха героев»

5 КАНАЛ

«Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Еще не вечер». «Иностранцы в России» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Чего хочет женщина» «Типтоп» «Ты сможешь!» «Люди» «Вне игры» «Бывшие». «Не родись богатым» «Бывшие». «Большая перемена» «Бывшие». «Лимита» «Бывшие». «Родня» «Бывшие». «VIP» «Жадность» «Лествица» представляет. «Исповедни ки оптинские» «Живая тема». «Анатомия абсолютного зла» Х/ф «Поездки на старом автомобиле» «Детали. Итоги дня» Х/ф «Безумный день инженера Бар касова», 1, 2 с. Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» Т/с «Отблески»

19.05 20.30 20.50

09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.10 «Окно в Европу» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Акцент» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилотновости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссияновости» 09.10, 19.20 «Инвествремя»

15.50, 16.55 Звездная жизнь 18.00 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 22.45, 23.50, 00.50 «Моя правда»

18.15

Зах. 19.36 Сх. 05.36 Новий міс. 18.54

Сх. 05.51 Зах. 20.11 Трив. дня 14.20

07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.20 12.50 13.40 14.30 15.20 16.10 17.00 17.50

51 КАНАЛ

Субота, 18 серпня 07.00, 00.15 Эра здоровья 07.25 Полезные советы 07.40 Олимпийский вызов 08.00, 09.35 ШустерBEST 09.20 Школа юного суперагента 10.50 Зеленый коридор 11.05 Х/ф «Освобождение», 1, 6 с. 18.40 Мир атома 19.00 Золотой гусь 19.30 Место встречи 20.50 Мегалот 21.00, 01.20 Итоги дня 21.10, 01.30 Кабмин: событие недели 21.20, 01.40 Украина инновационная 21.30 Обратная связь 21.40, 23.00 21й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витеб ске». Торжественное закрытие 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.50 Эксперт на связи 00.40 Это было недавно, это было давно. Сме яться, право, не грешно... 01.50 Телеакадемия. Спецвыпуск «Отдыхаем!»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Завтрак на траве», 2 с. 12.10 Х/ф «Красавец мужчина», 2 с. 13.20 Бабушки и дедушки 14.30, 21.10 Т/с «Кукла» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 М/ф «Маугли» 17.30 Испробуй на себе 19.00, 00.30 Кузница кадров 20.00 «Спорт. Итоги» 20.30 Родник здоровья 23.00 Концерт Александра Иванова

ICTV

TET

07.35 Деловые факты 07.40 Стоп10 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 09.35, 19.15 Чрезвычайные новости 10.40, 16.15 Т/с «Ярость» 13.00 Веселое путешествие ○

07.05, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 09.00, 15.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Беверли Хиллс 90210» 11.55 Т/с «Слон и принцесса» 12.20 Богиня шопинга 13.00, 20.15 Т/с «Деффчонки» 13.35 Т/с «Восьмидесятые» 14.00 Т/с «Маргоша» 16.00, 22.25 Даешь молодежь! 16.35 Одна за всех 17.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.40, 19.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.45 БарДак 20.55 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Чертовки в юбках 23.05 Слишком грубо для Ютуб’а 23.30 Дом2 00.40 Т/с «Тайный дневник девушки по вызову»

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 17.45, 19.30 «ТСН» 07.10 М/с «Тимон и Пумба» 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Их нравы» 10.20 Х/ф «Море лжи» 14.35 Х/ф «Так бывает» 16.40, 18.25 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 20.15, 21.20 Т/с «Немного не в себе» 22.30 Х/ф «Игры киллеров» 00.50 Х/ф «Защитник»

15.05, 21.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 22.25 Веселое путешествие. Финал 23.30 Т/с «Особо опасен» 00.35 Голые и смешные 01.55 Т/с «Жены футболистов»

07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 20.10 «Минипутешествия» 07.20 Д/с «Ковчег МОА» 07.50, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Магия природы» 09.15 «Странное дело». «Планета динозавров. Хроника ликвидации» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00 «Секретные территории» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 «Пришельцы государственной важнос ти» 15.00 «Странное дело». «Между миром и Зем лей» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 Д/с «Мир Юга» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Бывшие». «VIP» 19.30 Д/с «Дни, которые изменили мир» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Типтоп» 00.20 Х/ф «Самый лучший день» 01.50 Т/с «Невозможные зеленые глаза»

11 КАНАЛ

Сх. 05.50 Зах. 20.13 Трив. дня 14.23

П'ятниця, 17 серпня

06.25 Очевидец. Смешно до боли 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 23.45 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 09.05, 15.55 Т/с «Светофор» 10.20 Т/с «Папины дочки» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 16.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55, 22.55 Т/с «Воронины» 19.30 «Клиника семейной медицины» 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 Х/ф «Женюсь на первой встречной» 21.00 «Променад» 22.00 UMA2RMAN. Концерт 00.15 Т/с «Ласточкино гнездо»

Х/ф «Визит дамы» Х/ф «Анна Каренина» Х/ф «Анна на шее» Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло во» Х/ф «Юность Петра» Х/ф «В начале славных дел» Х/ф «Алое и черное» Х/ф «Мать и мачеха»

Іменинники дня: ЄВСТИГІЙ, ІОВ, НОННА, ГРИГОРІЙ 27 КАНАЛ 06.00 Страна советов 06.50 Фстиль 07.00, 09.00 «Объектив» 07.15, 08.50 М/ф 07.50, 15.55 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 09.15 «Эра образования» 10.00 Неизвестная планета 10.45 Х/ф «Петька в космосе» 12.05 Х/ф «Петля Ориона» 13.55 За семь морей 14.30 Арт City 16.20 Дневник для родителей 16.45 Новые песни о главном 18.15 Кумиры 18.30 Социальный пульс выходных 19.00 Женщины французского президента 19.50 Ронин. с Дмитрием Выдриным 20.35 Вера, Надежда, Любовь 21.40 В гостях у Дмитрия Гордона. Марк Ру динштейн 22.40 «Готовим вместе» 23.10 Телечат

ОРТ М 08.25 «Смешарики. ПИНкод» 08.50 «Играй, гармонь любимая!» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.10 «Смак» 10.55 «Муслим Магомаев. Сердце на снегу» 12.35 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» 14.40 Х/ф «Американская дочь» 16.40 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 18.15 «Хиромант. Линии судеб». Продолжение 19.15 «КВН» 21.00 «Время» 21.20 Х/ф «Дом на обочине» 23.25 Х/ф «Таинственный остров» 01.20 Х/ф «Вам что, наша власть не нравит ся?!»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 События Спорт 07.15 М/ф «Ну, погоди!» 07.25 Т/с «Интерны» 08.00 Х/ф «К9 III: Частные детективы» 10.00 Тайны звезд 11.00, 14.00 Дорожный патруль 16.00 Т/с «Ребенок пополам» 18.00, 19.20 Т/с «Игра» 22.30 Т/с «Возвращение домой»


ТВПРОГРАМА 11 13

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

УТ1

ИНТЕР 09.25 «Школа доктора Комаровского» 10.00, 23.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 12.00 Х/ф «Заходи не бойся, выходи не плачь...»

Головне управління економіки облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщен ня вакантної посади начальни ка відділу з питань упровад ження економічних реформ. Вимоги до кандидатів: грома дянство України, повна вища ос віта за освітньокваліфікацій ним рівнем магістра або спеціа ліста, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керів них посадах в інших сферах еко номіки не менше 4 років. Документи для участі у кон курсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова,1, кімн. 225, довідки за тел. 7428027.

14.00 Т/с «Моя новая жизнь» 17.55, 20.25 Т/с «Стрелок» 20.00 «Подробности» 22.30 Что? Где? Когда?

21.00 21.50 23.50 23.55

«Перевоплощение» Х/ф «Бунтарка» Спортрепортер Х/ф «Служители закона»

9 КАНАЛ

1+1

08.00 «Мультфильмы» 10.00, 11.05, 12.10 Т/с «Охотники за древ ностями» 13.15 «Улетное видео порусски» 13.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 14.00 «Днепрфутбол» 14.55 Секретная территория. «Штурм подсоз нания» 16.00 Секретная территория. «Универсальный солдат» 16.40 Секретная территория. «9 рота. Как это было» 17.20 Чемпионат Украины по футболу. Сезон 2012 г. 2013 г. 6 Тур. «Карпаты» «Ме таллургЗ» (прямая трансляция) 19.30 Чемпионат Украины по футболу. Сезон 2012 г. 2013 г. 6 Тур. «Волынь» «Заря» (прямая трансляция) 21.30 «Профутбол» 22.30 Х/ф «Хранилище» 01.00, 02.00, 02.50 Т/с «Сыновья анархии 2» 03.35 «Сумасшедшая скрытая камера»

07.45 М/ф 08.05 «Ремонт +» 09.00 «ЛотоЗабава» 10.15, 10.40 М/с «Тимон и Пумба» 11.05 «Четыре свадьбы» 12.35 Х/ф «Квартирантка» 14.40 Х/ф «Мой капитан» 19.30, 00.45 «ТСН» 20.15 Х/ф «Москва слезам не верит» 23.45 «Светская жизнь» 01.30 Х/ф «Безумный день Благодарения»

СТБ 07.00 Х/ф «Баламут» 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.10, 00.00 «Невероятные истории любви» 11.10 «Караоке на Майдане» 12.10 Звездная жизнь 13.10 «Русские сенсации. Крутые туристы» 14.10 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 19.00 «Битва экстрасенсов» 20.05 Х/ф «Жилабыла любовь» 22.05 Х/ф «Откуда берутся дети?» 01.00 Х/ф «Три дня в Москве»

11 КАНАЛ 06.20 Клипсы 06.40, 08.00 Интуиция 07.45 Церковь Христова 09.10 М/с «Утиные истории» 09.45 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 10.05 «Бюро адвокатских расследований» 10.25 «Родительский клуб» 10.45 «Просто собака» 11.10 «Свадебные хлопоты» 11.55 Мачо не плачут 12.45 ШурыАмуры 13.45 Светлые головы. Летние игры 14.55 Скетчшоу «Красотки» 15.35 Даешь молодежь 16.50 «Усадьба JAZZ» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «Стопкадр» 19.00 «Новости недели» 19.40 «Рекламная кухня» 20.00 «Реальный отпуск»

Сх. 05.53 Зах. 20.09 Трив. дня 14.16

Неділя, 19 серпня 07.00 Это было недавно, это было давно. Сме яться, право, не грешно... 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.25 Полезные советы 08.40 Самбо Украины 09.05 Смешной и еще смешнее 09.30 Шаг к Дню Независимости 11.30 Страну народу 11.45 Золотой гусь 12.10 Паралимпиада 2012 г. Вдохновляя по коление 13.00 Проводы украинских паралимпийцев 14.00 Шефповар страны 15.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Австрия Украина 16.55 Караоке для взрослых 17.45 Место встречи 19.20 Деловой мир. Неделя 20.05 Главный аргумент 20.15, 01.20 Итоги недели 20.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер лига. «Черноморец» (Одесса) «Шах тер» (Донецк) 21.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Официальная хроника 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Олимпийский вызов 23.50 Концерт Григория Лепса «Парус»

34 КАНАЛ 07.05 07.35 09.20 09.40 10.35 11.00 12.30

«Погляд» Х/ф «Обыкновенное чудо» «Люди» «Какие люди!». «Звездные проблемы» «Индекс опасности» Х/ф «Семейное счастье» «Лествица» представляет. «Исповедни ки оптинские» 13.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада», 1, 2 с. 15.25 «Военные истории» 16.20 «Путь к Олимпу с Алиной Кабаевой» 17.05, 19.40 «Тайны мира с Анной Чапман» 18.00 «Странное дело». «Марс. Подземная жизнь» 18.50 «Секретные территории» 20.30 Информационное обозрение «PostSсriptum» 21.00 «Специальный проект». «Смерть им к лицу»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 7782144 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.

22.35 «Военная тайна» 00.10 Х/ф «Все идет по плану» 01.45 Т/с «Отблески»

ICTV 07.15 07.45 08.45 09.50 11.00 12.00 12.25 12.30 13.15 15.40 18.45 19.00 21.10 23.15 01.05 01.20

Дача Твой счет Смотреть всем! ОлимпиЛяпы Козырная жизнь Другой футбол Спорт Наша Russia Х/ф «Мортал Комбат» Х/ф «Казино «Рояль» Факты. Вечер Х/ф «Квант милосердия» Ударная сила Х/ф «Шоссе смерти» Интерактив. Еженедельник Х/ф «Жизнь этого парня»

TET 07.15, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.10 Телепузики 08.35 Лентяево 09.35 М/с «Черный плащ» 10.35 М/с «Приключения капитана Врунге ля» 11.05 Х/ф «Миссис Даутфайр» 13.40, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.10 Х/ф «Артур и война двух миров» 17.10 Х/ф «Горячие головы 2» 19.00 Королева бала 2 21.20 Т/с «Реальные пацаны» 22.50 Х/ф «Джерри Магуайер»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Марица» 12.45 Родник здоровья 13.00, 15.00 М/ф 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Артзона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир военных машин» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с … 19.00 Днепропетровщина презентует 19.30 Испробуй на себе

Зах. 20.24 Сх. 08.04 Новий міс. 17 серпня 20.00 20.15 21.00 23.00

Новости Днепродзержинска Истории с Бородой Х/ф «Раба любви» Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 13.10, 14.10, 17.10, 17.50 «Погода» 08.30 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку» 10.20 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссиятест» 11.30 «ДМБ» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Хроника дня» 16.15 «Фактор безопасности» 17.15 «Налоги» 17.25 «Новости Киевщины» 18.15 «Большая политика» 19.20 «Тема недели» 19.30 «Республика с Анной Безулик» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Времятайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 23.40 «Рекламная кухня» 00.30 «История успеха»

НТН 06.05 «Легенды бандитского Киева» 07.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Элик сир молодости 12.00 «Агенты влияния» 13.15 «Православные святые» 15.00 Т/с «Тайны следствия 8» 19.00 Т/с «Каменская 2» 23.20 Х/ф «Онг Бак: тайский воин» 01.25 Х/ф «Снайпер»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 «Живут же люди!» 08.20 Их нравы 09.20 «Бывает же такое!» 09.50 «Неопознанные живые объекты» 10.20 Едим дома! 10.55 Дачный ответ 12.25 Дорожный патруль 14.15 «Развод порусски» 15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 16.10 И снова здравствуйте! 17.10 Золотая пыль 17.50 «Музыкальные истории» 18.30 Чистосердечное признание 20.50 Х/ф «Распад» 21.50 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе» 23.40 Т/с «Час Волкова»

Іменинники дня: 01.35 «Ты суперстар. Бенефис: Я люблю 90е. Песни лихого времени» 03.15 «Профессия репортер» 03.45 «Кремлевские похороны» 04.35 «В зоне особого риска»

ENTER 06.00 07.55 09.25 22.20 00.10

Х/ф «Герой нашего времени (Бэла)» Х/ф «Герой нашего времени» Х/ф «Россия молодая» Х/ф «Золотая молодежь» Х/ф «Алое и черное»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.30, 16.55 М/ф 06.40 Вера, Надежда, Любовь 07.35, 20.35 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 09.00 «Альфа и Омега» 09.30 «Готовим вместе» 10.00 Ронин. с Дмитрием Выдриным 10.45 Фстиль 11.10 В гостях у Дмитрия Гордона. Марк Ру динштейн 12.20 Х/ф «Даниил князь Галицкий» 14.30 За семь морей 15.20, 19.50 Цивилизация ncognta 15.30 Арт City 17.10 Неизвестная планета 17.50 Будь в курсе! 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 20.05 Кумиры 21.00 Прощай! Прости… ХХ век 21.55 Х/ф «Чужая ошибка» 23.10 Телечат

ОРТ М 07.20 «Служу Отчизне!» 07.55 «УразаБайрам» 08.50 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Пока все дома» 11.00 «Две жизни Андрея Кончаловского» 12.15 Х/ф «Сибириада» 17.45 «Легенды «Ретро FM» 19.20 Х/ф «Ирония любви» 21.00 «Время» 21.20 «ПрожекторПерисХилтон». Лучшее 22.25 Х/ф «Проклятая» 00.30 Х/ф «Молодая Виктория»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40 События 07.00 Х/ф «9 признаков измены» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00, 13.00 Дорожный патруль 15.00 Т/с «Ребенок пополам» 17.50, 19.30 Т/с «Игра» 19.00 События недели 20.30, 21.50 Т/с «Интерны» 23.30 Т/с «Ментовские войны 3»

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців, а саме: у відділі з розвитку та ринку галузей рослинництва, насінництва 2 посади головних спеціалістів; у відділі фінансового та кредитного забезпечення головний спеціаліст; у відділі правового забезпечення та контрольно ревізійної роботи головний спеціаліст. Претенденти на посади повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціа ліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління, володіти державною мо вою та мати досвід роботи на комп'ютері. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календар них днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, 52, 3й поверх, к. 358, довідки за тел. 7321554.


14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎ̲Ѳß

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 31 ËÈÏÍß 2012 ÐÎÊÓ Ì. Êȯ ¹ 130 Ïðî âíåñåííàÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 28 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 82 Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про вибори народних депутатів України», враховуючи по станову Центральної виборчої комісії від 27 липня 2012 року № 127 «Про внесення змін до постанови Центральної вибор чої комісії від 12 квітня 2012 року № 66», керуючись стат тями 1113, пунктом 71 статті 17 Закону України «Про Цент ральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія по становляє: 1. Внести зміни до Переліку одномандатних виборчих ок ругів, утворених на постійній основі постановою Централь ної виборчої комісії» від 28 квітня 2012 року № 82 «Про ут ворення одномандатних виборчих округів на постійній ос нові у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя», згідно з додатками 19. 2. Цю постанову разом із відповідним додатком надісла ти Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській обласним, Київській міській державним адміністраціям для опублікування в регіональних друкованих засобах масової інформації. 3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Голова Центральної виборчої комісії В. Шаповал Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 130

Ç̲ÍÈ äî Ïåðåë³êó îäíîìàíäàòíèõ âèáîð÷èõ îêðóã³â, óòâîðåíèõ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ó ìåæàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Одномандатний виборчий округ № 29 Слова «Центр місто Дніпропетровськ» замінити слова ми «Центр Дніпропетровський район, селище міського типу Ювілейне». Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

27.08.2012 року з 11.00 до 12.00 Держфінінспек; ція в Дніпропетровській області проведе «Пряму телефонну лінію» з питань законності та ефективності використання земельних ділянок, розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування. Звертатись за тел: (0562) 770;31;51. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектора забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спе ціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді про відного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, бажано мати післядип ломну освіту у сфері управління (магістр державного управління). Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки за тел.: 7428160, 7427061. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади радника відділу організаційного забезпечення роботи керівниц тва облдержадміністрації на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу. Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, бажано мати післядип ломну освіту у сфері управління (магістр державного управління). Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 ка лендарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки за тел.: 7428160. Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу» головне управління будівництва та архітектури облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: головний спеціаліст відділу інвестицій та кредитування житлово го та соціального будівництва управління будівництва та промбудма теріалів головного управління (на період відпустки основного працівни ка по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку). Вимоги до учасників конкурсу: Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціа ліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років. Термін подання документів 30 календарних днів з дня публікації ого лошення про конкурс за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Кірова,2 (к.141). За довідками про умови конкурсу та додатковою інформацією щодо ос новних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці зверта тись за телефоном 7428689.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ А мурНижньодніпровський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє Бондарен ка Дмитра Євгеновича, що 15.08.2012 року о 16.00 відбу детеся судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «СК «АрсеналСтрахування» до Бондаренка Д.Є. про стягнення суми. Судове засідання відбу деться у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 16. При собі мати документ, що по свідчує особу.

У провадженні Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом Медведєвої Юлії Володимирів ни до Медведєва Владислава Вікторовича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красногвардійського районного відділу Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ України в Дніпропет ровській області про зняття з реєстраційного обліку. Відпо відач Медведєв Владислав Вікто рович викликається у судове за сідання на 22 серпня 2012 року о 13 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 3. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгля ду справи. У разі неявки Медве дєва Владислава Вікторовича справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні судді Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська Некрасо ва О.О. знаходиться цивільна справа № 419/3588/12 за по зовною заявою Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради до Дегтяренка Вадима Володи мировича, Дегтяренка Бориса Вадимовича, Дегтяренка Вла дислава Вадимовича про стяг нення заборгованості. Відпові дачі Дегтяренко Борис Вадимо вич, Дегтяренко Владислав Ва димович, Дегтяренко Вадим Во лодимирович викликаються у судове засідання на 16 серпня 2012 року о 13 год. 30 хв. за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки Дегтяренка Бориса Вадимовича, Дегтяренка Владислава Вадимо вича та Дегтяренка Вадима Во лодимировича справу буде роз глянуто за їхньої відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що справу за позовом Базарної Раїси Федорівни до Базарного Олександра Васильовича (третя особа ВГІРФО при Дзержин ському РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), про визнання громадянина таким, що втратив право на користу вання житловим приміщенням та усунення перешкод у корис туванні власністю призначено до розгляду на 9 год. 30 хв. 17 серпня 2012 року в залі суду 206. Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає до суду як відпові дача Шатохіна Валерія Олексан дровича (м. Тернівка, вул. Миру, 8, кв. 18, індекс 51500) по

цивільній справі 440/1605/12 за позовом Головіної Галини, Го ловіна Валерія Олександровича до ВАТ «Автопромінь», Шатохі на Валерія Олександровича про відшкодування майнової та мо ральної шкоди. Судове засідан ня відбудеться 11 вересня 2012 року о 10.00 у приміщенні Тер нівського міського суду Дніпро петровскьої області за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а. Тернівський міський суд Дніпропетровської області про понує Шатохіну Валерію Олек сандровичу надати письмові по яснення, заперечення та всі на явні у нього докази по справі. У разі неявки у судове засідання він зобов'язаний повідомити суд про причини неявки у судове засідання. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області викликає Ко роль Любов Миколаївну, 18.04.1968 р.н., як відповідача до зали суду на слухання ци вільної справи № 411/6527/ 2012 за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Дельта Банк» до Король Любов Мико лаївни про стягнення заборго ваності за кредитним догово ром, яке відбудеться 27 серпня 2012 року о 09.00 у приміщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Боро дича, 3, каб. 37. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області викликає Ми хайленко Світлану Василівну, 21.02.1968 р.н., як відповідача до зали суду на слухання ци вільної справи № 411/6527/2012 за позовом Публічного акціо нерного товариства «Дельта БАНК» до Михайленко Світлани Василівни про стягнення забор гованості за кредитним догово ром, яке відбудеться 31 серпня 2012 року о 10.00 у приміщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Боро дича, 3, каб. 37. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської області викликає Павелко Світлану Юріївну, Павелка Воло димира Юрійовича по справі за позовом Курасова Миколи Васи льовича до Павелко Світлани Юріївни, Павелка Володимира Юрійовича про стягнення суми попередньої оплати. Відкрите судове засідання відбудеться 22 серпня 2012 року о 15.00 під го ловуванням судді Кононенко Т.О. у приміщенні Павлоград ського міськрайонного суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 307. Явка у судове засідання обов’язкова. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування ого лошення в пресі відповідачі Павелко Світлана Юріївна, Па велко Володимир Юрійович бу дуть вважатись повідомленими про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відпові дачів розгляд справи здійсню ватиметься за їхньої відсутності. У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна справа за позовом Головного уп равління внутрішніх військ МВС України до Мовлевої Л.С., Мов лева А.А., Мовлева В.А., третя

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

особа КП ДМБТІ, Костюк Г.М. про визнання права власності. Ле нінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідачів по справі Мовлеву Лідію Станіславівну, Мовлева Андрія Анатолійовича, Мовлева Валентина Анатолійовича про необхідність явки у судове за сідання, яке відбудеться 28 сер пня 2012 року о 15.00 у при міщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Остапенко. Межівський районний суд Дніпропетровської області викликає Рубан Олену Олексі ївну, жительку с. Володимирів ка Межівського району Дніпро петровської області, вул. Зеле на, 14, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това риства «Всеукраїнський Акціо нерний Банк» про стягнення за боргованості. Розгляд справи відбудеться 21.08.2012 року о 09.00 у приміщенні Межівсько го районного суду Дніпропет ровської області. У разі неявки відповідача справа буде розгля датись без його участі.

та місце розгляду справи. У разі неявки Шинкарук Тетяни Вікто рівни справу буде розглянуто за її відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Підгородецького Ігоря Вікторо вича у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 2/422/2827/2012 р. за позо вом Протасенко Валентини Іллівни, Захаренкової Людмили Іллівни до Підгородецького Ігоря Вікторовича, Корнєєвої Раїси Семенівни, Копа Миколи Володимировича, Дащенка Віктора Олексійовича, Гетьман Надії Кирилівни, 3особа Дніпропетровська міська рада, про визначення частки в праві спільної власності на нерухоме майно та визнання права влас ності на частину домоволодін ня в порядку спадкування за законом, яке відбудеться 23 жовт ня 2012 р. об 11.00 у при міщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки пе редбачені ст. 169 ЦПК України.

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає у су дове засідання Дубровську Кате рину Пилипівну в якості відпо відача по цивільній справі за по зовом Савицького Миколи Ігоро вича, 3я особа СГІРФО Довгин цівського РВ КМУ УМВС у Дніпро петровській області, про усунен ня перешкод у здійсненні права на користування власністю. Явка відповідача в каб. 2 Довгинців ського районного суду м. Криво го Рогу за адресою: вул. Л. Бо родича, 3, 16 серпня 2012 року о 10.00. Одночасно повідомляємо, що в разі вашої неявки у судове засідання справу буде розгляну то 25 вересня 2012 року о 10.00 за вашої відсутності з ухвален Баглійським районним судом ням заочного рішення. м. Дніпродзержинська 07 ве ресня 2012 року о 10.00 буде Самарський районний суд м. слухатись цивільна справа за Дніпропетровська в зв’язку з позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до розглядом цивільної справи Сухорукова Андрія Михайлови № 2/436/861/12 за позовною ча про стягнення заборгова заявою Бейди Галини Михайлі ності. Суд, беручи до уваги те, вни до Фатхутдінова Олександ що місцезнаходження відпові ра Нургалієвича, третя особа дача по вказаній справі невідо Сектор громадянства, реєстрації ме, відповідно до вимог ч. 9 ст. та імміграції фізичних осіб Са 74 ЦПК України викликає через марського РВ ДМУ ГУМВС Украї оголошення в пресі Сухорукова ни в Дніпропетровській області, Андрія Михайловича, останнє про визнання особи такою, що місце проживання: м. Дніпро втратила право на користуван дзержинськ, вул. Медична, 45/13. ня житловим приміщенням, ви Явка відповідача обов’язкова. кликає в якості відповідача Фат Після опублікування оголошен хутдінова Олександра Нургаліє ня в пресі відповідач вважаєть вича у судове засідання, яке ся повідомленим про час та відбудеться 22 серпня 2012 року місце розгляду справи. У разі о 16.00 у приміщенні Самар неявки відповідача справу буде ського районного суду м. розглянуто за його відсутності. Дніпропетровська (вул. Елект Судове засідання відбудеться рична, 1а, каб. 216). Явка суво під головуванням судді Подобєд ро обов’язкова. У випадку неяв О.К. у приміщенні Баглійського ки по справі буде ухвалено за районного суду м. Дніпродзер очне рішення. жинська Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Дніпро Самарський районний суд м. дзержинськ, пр. Конституції, 64. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом заяви Магаузевої В.Ф. У провадженні Павлоград про зняття арешту з домоволо ського міськрайонного суду діння по цивільній справі № 2 Дніпропетровської області 1883/08 за позовом Сідана Олек знаходиться цивільна справа сандра Сергійовича до Белікова № 429/7090/12 року за позовом Дмитра Валентиновича про стяг ПП «Фірма «ІННА» до Шинкарук нення суми боргу викликає Бе Тетяни Вікторівни про стягнен лікова Д.В. у судове засідання, яке ня шкоди, заподіяної з вини відбуваться 27 серпня 2012 року працівника підприємства. о 8 год. 30 хв. у приміщенні Са Відповідач Шинкарук Тетяна марського районного суду м. Вікторівна викликається у судо Дніпропетровська по вул. Елек ве засідання на 16 серпня 2012 тричній, 1а (каб. 204). Явка су року о 15.00 у приміщення Пав воро обов’язкова. лоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Самарський районний суд м. Дніпропетровська область, м. Дніпропетровська в зв’язку з Павлоград, вул. Дніпровська, розглядом цивільної справи за 135, каб. 409. Суддя Перекоп позовом Сасонова Артема Мико ський М.М. Після опублікування лайовича до Бембінек Яни Іго об’яви в пресі відповідач вва рівни про відшкодування мате жається повідомленим про час ріальної та моральної шкоди 20 серпня 2012 року об 11.00 у приміщенні Довгинцівсько го районного суду м. Криво го Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 3, к. 26, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Смілянець Тетяни Іванівни до Агромакової Лариси Ігорівни, третя особа Виконавчий комітет Довгинців ської районної у м. Кривому Розі ради, про позбавлення батьківських прав. Відповідач Агромакова Лариса Ігорівна запрошується до зали суду на слухання справи на вказану дату. У разі неявки справа буде розглянута за її відсутності.


ОГОЛОШЕННЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

викликає відповідача Бембінек Яну Ігорівну у судове засідан ня, яке відбудеться 17 серпня 2012 року о 13.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Електрична, 1а, каб. 101. Явка обов’язкова. У провадженні судді Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська Некрасо ва О.О. знаходиться цивільна справа № 419/3109/12 за по зовною заявою Євсеєвої Ольги Сергіївни до Балаханова Юрія Юрійовича, Балаханової Ірини Сергіївни, Балаханової Анастасії Юріївни про виселення, випи сання. Відповідачі Балаханов Юрій Юрійович, Балаханова Ірина Сергіївна, Балаханова Анастасія Юріївна викликають ся у судове засідання на 10 серпня 2012 року о 08 год. 15 хв. за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, при міщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропет ровська, каб. 23. Після опублі кування об’яви в пресі відпові дачі вважаються повідомлени ми про час та місце розгляду справи. У разі неявки Балахано ва Юрія Юрійовича, Балаханової Ірини Сергіївни, Балаханової Анастасії Юріївни справу буде розглянуто за їхньої відсутності. У зв’язку із розглядом цивіль них справ № 410/2515/12 за позовом Волошко О.В. до Во лошко С.В. про поділ майна под ружжя № 410/2514/12 за позо вом Волошко О.В. до Волошко С.В. про розірвання шлюбу та № 410/2511/12 за позовом Во лошко О.В. до Волошко С.В. про стягнення аліментів. Волошко С.В. викликається в якості відповідача по цивільних спра вах № 410/2515/12 за позовом Волошко О.В. до Волошко С.В. про поділ майна подружжя № 410/2514/12 за позовом Во лошко О.В. до Волошко С.В. про розірвання шлюбу та № 410/ 2511/12 за позовом Волошко О.В. до Волошко С.В. про стяг нення аліментів у відкриті су дові засідання, які відбудуться 20.09.2012 року о 09 год. 30 хв., о 09 год. 40 хв. та о 09 год. 50 хв. відповідно у приміщенні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області (каб. 18, вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська об ласть). Витрати щодо публікації даного оголошення покладено на позивача Волошко О.В. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викликає як відповідача Денисо ва Віктора Анатолійовича, який проживає: смт Петропавлівка, вул. Лугова, 60, на 09.00 23 серп ня 2012 року по справі про позбавлення батьківських прав. Місце знаходження суду: смт Петропавлівка вул. Радян ська, 74а, суддя Курочкіна О.М. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області викликає Бар диж Віталія Сергійовича, 07.02. 1985 р.н., як відповідача до зали суду на слухання цивільної справи № 411/5408/2012 за позовом Публічного акціонер ного товариства «КБ «Приват Банк» до Бардиж Віталія Сер гійовича про звернення стяг нення, яке відбудеться 21 серп ня 2012 року о 09.00 у при міщенні Довгинцівського ра йонного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 37. У разі неявки справа буде розгля нута за вашої відсутності.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Ворошилову Віолету Володими рівну, що судом у судовому за сіданні о 12 год. 30 хв. 30 серп ня 2012 р. буде розглядатись ци вільна справа № 412/8978/2012, 2/412/4209/2012 за позовною заявою Листопад Лідії Олексіїв ни, Листопада Павла Григорови ча до Ворошилової Віолети Во лодимирівни про усунення пере шкод у користуванні власністю шляхом скасування реєстрації місця мешкання (суддя Демидо ва С.О.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровсь ка, вул. Паторжинського, 18а, каб. 18 для участі у розгляді ци вільної справи особисто або на правити до суду свого представ ника з належно оформленою довіреністю.

Любові Сергіївни до Ахмад Мо хаммад Шехадех АльОмарі про стягнення аліментів на утриман ня малолітньої дитини. Заочним рішенням суду позов Бухарової Любові Сергіївни до Ахмад Мо хаммад Шехадех АльОмарі про стягнення аліментів на утриман ня малолітньої дитини задово лено повністю та стягнуто з Ах мад Мохаммад Шехадех Аль Омарі, 30 липня 1982 року на родження, уродженця м. Ірбід, Йорданія, на користь Бухарової Любові Сергіївни аліменти на утримання малолітньої дитини Бухарової Маріам Ахмадівни, 29 січня 2004 року народження, у розмірі 1/4 частини його до ходів, але не менше ніж 30% прожиткового мінімуму для ди тини відповідного віку шомісяч но, починаючи з 23.05.2012 року та до досягнення дитиною повноліття. У разі незгоди з Жовтневий районний суд м. рішенням суду відповідач має Кривого Рогу повідомляє, що право звернутись із заявою про 17.08.2012 р. об 11 год. 30 хв. у його перегляд. залі суду 304 за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, Дніпропетровський окруж буде розглядатись цивільна ний адміністративний суд ви справа за позовом Потєшкіна кликає Алієва Мохуббат Аштраф М.Ю. до Саркісова А.О. про усу огли в якості третьої особи (ос нення перешкод у користуванні таннє місце проживання: вул. приватною власністю. (Останнє Татарська, 42, м. Кривий Ріг) у місце знаходження відповідача: судове засідання щодо розгля м. Кривий Ріг, 5й Зарічний, 82/ ду адміністративної справи за 52). У разі неявки відповідача позовом військового прокурора до суду у зазначений день спра Криворізького гарнізону в інте ва буде розглянута за його ресах держави в особі Міністер відсутності на підставі наявних ства оборони України, Криво по справі документів. різької квартирноексплуата ційної частини району до Зеле Павлоградський міськрайон нобалківської сільської ради ний суд Дніпропетровської Широківського району Дніпро області викликає Пономаренко петровської області, третя осо Варвару Іванівну по справі за ба Алієв Мохуббат Ашраф огли, позовом Пономаренка Олексія про визнання незаконним та Григоровича до Павлоградської скасування рішення. Судове за районної державної адмініст сідання відбудеться 03.10.2012 рації Дніпропетровської об року о 10.00 у приміщенні ласті, Гриненко Надії Іванівни, Дніпропетровського окружного Пономаренко Варвари Іванівни адміністративного суду за адре про відшкодування матеріаль сою: м. Дніпропетровськ, вул. ної та моральної шкоди, спричи Академіка Янгеля, 4, зала 18. неної незаконними діями відпо відачів. Відкрите судове засі Покровський районний суд дання відбудеться 05 вересня Дніпропетровської області по 2012 року о 09.00 під голову відомляє, що у приміщенні суду ванням судді Кононенко Т.О. у за адресою: 53600, смт По приміщенні Павлоградського кровське Покровського району міськрайонного суду Дніпропет Дніпропетровської області, вул. ровської області за адресою: Карла Маркса, 134, по цивільній Дніпропетровська область, м. справі № 433/886/2012 (2/433/ Павлоград, вул. Дніпровська, 391/2012) за позовом Іванова 135, каб. 307. Явка у судове за Олексія Яковича до Суліма Вікто сідання обов'язкова. На підставі ра Івановича про стягнення бор ч. 9 ст. 74 ЦПК України після гу за договором позики було по опублікування оголошення в становлено рішення суду від пресі відповідач Пономаренко 22.06.2012 р., відповідно до яко Варвара Іванівна вважається го суд вирішив стягти з Суліма повідомленою про дату, час та Віктора Івановича на користь місце розгляду справи. У разі Іванова Олексія Яковича 16000 неявки відповідача розгляд грн. у рахунок відшкодування справи здійснюватиметься за суми боргу за договором позики. його відсутності. Стягти з Суліма Віктора Іванови ча на користь Іванова Олексія 17 серпня 2012 року о 09.00 Яковича судовий збір в розмірі в Індустріальному районному 214,60 грн. Заочне рішення може суді м. Дніпропетровська бути переглянуте судом, що його відбудеться розгляд цивільної постановив, за письмовою зая справи № 2/0417/5021/2012 за вою відповідача, котра може позовною заявою Публічного бути подана протягом десяти акціонерного товариства «Дель днів із дня отримання копії за та Банк» до Єлісєєвої Ірини Ми очного рішення. Суддя Покров хайлівни про стягнення забор ського районного суду Дніпропет гованості за кредитним догово ровської області Пустовар О.С. ром. Явка до суду відповідача обов’язкова. У разі неявки спра Самарський районний суд м. ва буде розглянута в порядку ст. Дніпропетровська повідомляє, 169 ЦПК України. що 24.07.2012 року було вине сено заочне рішення по цивільній справі № 2436/968/ 12 за позовом Погасій Валенти ЗАОЧНІ РІШЕННЯ ни Пилипівни до відповідача1 Тернівський міський суд Глущенко Інни Володимирів Дніпропетровської області 02 ни, відповідача2 Гнатенка серпня 2012 року виніс заочне Максима Миколайовича, треті рішення по справі № 440/1489/ особи Глущенко Віктор Вікто 12 за позовом Бухарової Любові рович, Глущенко Віктор Вікторо Сергіївни до Ахмад Мохаммад вич в інтересах неповнолітньої Шехадех АльОмарі про стяг Глущенко Віталії Вікторівни, нення аліментів на утримання Дніпропетровське міське управ малолітьої дитини. Заочним ління УМВС України в Дніпро рішенням суду позов Бухарової петровській області про визнан

ня особи такою, що втратила право на користування житло вим приміщенням задовольни ти. Суд вирішив: визнати Глу щенко Інну Володимирівну, 1971 року народження, та Гна тенка Максима Миколайовича, 1993 року народження, таки ми, що втратили право на ко ристування житловим при міщенням: домоволодінням №11 по вул. Маршала Конєва м. Дніпропетровська, що є підста вою для зняття їх з реєстрацій ного обліку за даною адресою. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 06.06.2012 року було вине сено заочне рішення по цивільній справі № 2436/764/ 12 за позовом Андріяшевської Вікторії Миколаївни до Андрія шевського Олександра Валенти новича про стягнення аліментів задовольнити. Суд вирішив: стягти з Андріяшевського Олек сандра Валентиновича, 9 липня 1975 року народження, на ко ристь Андріяшевської Вікторії Миколаївни, аліменти на утри мання доньки Андріяшевської Юлії Олександрівни, 2 грудня 2002 року народження, у розмірі 1/4 частини усіх видів заробітку (доходу) щомісячно, але не менш ніж 30 % прожит кового мінімуму для дітей відпо відного віку, починаючи з 24 квітня 2012 року і до досягнен ня дитиною повноліття. Стягти з Андріяшевського Олександра Валентиновича на користь дер жави судовий збір у сумі 214,60 грн. Допустити рішення в час тині стягнення аліментів у ме жах суми платежу за один місяць до негайного виконання. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 01.08.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 411/6228/12 за позовом Нікітіної Світлани Миколаївни до Тарана Валерія Георгійовича про стягнення аліментів на дітей. Да ним рішенням було задоволено позовні вимоги позивача Нікітіної Світлани Миколаївни, з повним текстом відповідач Таран Валерій Георгійович може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дов гинцівського районного суду м. Кривого Рогу, яка знаходиться за адресою: Україна, Дніпропет ровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бородича, 3, каб. 39. ЦентральноМіський район ний суд м. Кривого Рогу по відомляє, що 11.07.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 444/ 2810/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Гунько Зінаїди Петрів ни про стягнення заборгова ності. Стягнуто з Гунько Зінаїди Петрівни на користь Публічно го акціонерного товариства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредит ним договором № КRKWRX 10920041 від 17.01.2007 року в сумі 34704 грн. 29 коп. Стягнуто з Гунько Зінаїди Петрівни на ко ристь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» суму судового збору у розмірі 347 грн. 04 коп. Заочне рішення може бути пере глянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповіда ча, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії. 26 липня 2012 року Довгин цівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області винесено за очне рішення по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Метніцького

Сергія Едуардовича про стяг нення заборгованості за кредит ним договором. Рішенням суду позов задоволено частково, стягнуто з Метніцького Сергія Едуардовича заборгованість за кредитним договором у розмірі 31668,42 грн., а також 316,68 грн. судового збору. Заочне рішення може бути перегляну то судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яка подається протягом 10 днів. Довгинцівським районним су дом м. Кривого Рогу ухвалені заочні рішення по цивільній справі № 411/3115/12 за позо вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Пронь Олександра Сергійовича про стягнення 22815,43 грн. за боргованості за кредитом та 228,15 грн. судових витрат; за очне рішення по справі № 411/ 3112/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Сахна Олек сандра Миколайовича про стяг нення 58840,97 грн. заборгова ності за кредитом та 588,41 грн. судових витрат; заочне рішення по справі № 411/3088/12 за по зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Теницької Наталії Володимирів ни про стягнення 56598,14 грн. заборгованості за кредитом та 565,98 грн. судових витрат; за очне рішення по справі № 411/ 3063/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Тоцького Юрія Миколайовича про стягнення 22441,43 грн. заборгованості за кредитом та 224,41 грн. судових витрат; заочне рішення по справі № 411/3060/12 за позо вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Алдошина Дмитра Олеговича про стягнення 35072,03 грн. за боргованості за кредитом та 350,72 грн. судових витрат; за очне рішення по справі № 411/ 3210/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Гугленка Воло димира Володимировича про стягнення 29239,82 грн. забор гованості та 292,40 грн. судових витрат; заочне рішення по справі № 411/3214/12 за позо вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Леонідової Ірини Юріївни про стягнення 38 745,28 грн. за боргованості за кредитом та 387,45 грн. судових витрат; за очне рішення по справі № 411/ 3572/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Турік Романа Миколайовича про стягнення 20 071,59 грн. заборгованості за кредитом та 214,60 грн. судо вих витрат. Заочні рішення можуть бути переглянуті судом, що його ухвалив, за письмовою

заявою відповідачів, яка по дається протягом 10 днів. П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 27 липня 2012 р. винесено заочне рішення по цивільній справі № 434/1025/ 12 провадження № 2/434/301/ 12 за позовом Шашкової Наталії Павлівни до Сапи Валерія Адольфовича, третя особа П'я тихатський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втра тила право на користування житловим приміщенням та знят тя з реєстрації місця проживан ня, яким позов задоволено та визнано Сапу Валерія Адольфо вича, 25.03.1970 року народ ження, таким, що втратив право на користування житловим при міщенням, шляхом зняття з реє страційного обліку в буд. № 253 по вул. Мамона в м. П'ятихатки Дніпропетровської області. Заява про перегляд цього рішен ня може бути подана відповіда чем у П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області (м. П'ятихатки, вул. Шевченка, 114) протягом 10 днів з дня опублікування даного оголо шення. Томаківський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 01 серпня 2012 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 2/442/224/12 за позовом Третяк Сергія Миколайовича до Третя ка Леоніда Миколайовича про визнання права власності на спадщину за законом, яким по зов задоволено та судом вирі шено: визнати за Третяк Сергієм Миколайовичем (27 лютого 1956 року народження) право власності в порядку спадкуван ня за законом після смерті ма тері Третяк Аделії Йосипівни, яка померла 29.01.2008 року, на житловий будинок з надвірними спорудами, що розташований у смт Томаківка Дніпропетров ської області по вулиці Гагаріна, 35. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ух валив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути по дано протягом 10 днів з дня от римання його копії. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитись, звернув шись до канцелярії Томаківсько го районного суду Дніпропет ровської області за адресою: смт Томаківка Дніпропетров ської області, вул. Леніна, 28.

Дніпропетровська обласна журналістська організа; ція зазнала тяжкої втрати ; на 77;му році життя не ста; ло ветерана журналістики, заслуженого журналіста України, члена Національної спілки журналістів з 1965 року, по;справжньому самобутнього майстра слова, відомого журналістського керівника і наставника молоді ; ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА КУЗЬМИНЕЦЬКОГО. Його ім'я добре відоме фахівцям і читачам не лише Дніпропетровщини, але й України в цілому. Видання, де він працював, а згодом і очолював їх, були глибоко шано; вані в кожному домі. Спочатку це була Дніпропетровська молодіжна газета «Прапор юності», згодом Дніпропет; ровська обласна газета «Днепровская правда». Як редак; тор він віддав їм роки й десятиліття свого життя. А ще Володимир Васильович був неперевершеним учителем і наставником молоді ; він не лише помічав журналістські таланти, але й повсякденно допомагав їм твердо ставати на професійну стезю. Світла Вам пам'ять, Журналісте і Вчителю. Найглибші співчуття рідним і близьким. Будемо пам'ятати. Правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ Колектив працівників Головного управління Дер; жавної казначейської служби України у Дніпропет; ровській області висловлює глибоке співчуття начальни; ку Управління Державної казначейської служби Украї; ни у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області Міщуку Андрію Романовичу з приводу смерті матері ; МІЩУК ВАЛЕНТИНИ ІВАНІВНИ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

16 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

9 àâãóñòà 1705 ãîäà àñòðàõàíñêàÿ ìîëîäåæü åäèíîâðåìåííî ñûãðàëà ñîòíþ ñâàäåá. Ýòî ïðîèçîøëî ïîä âëèÿíèåì ñëóõîâ î ãðÿäóùåì óêàçå öàðÿ Ïåòðà I î çàïðåòå íà 7 ëåò âûäàâàòü àñòðàõàíñêèõ äåâóøåê çà ìåñòíûõ ïàðíåé è ïîâåëåíèè çàêëþ÷àòü áðàêè òîëüêî ñ íåìöàìè. Ïîñëå áðàêîñî÷åòàíèé ðàçîãðåòàÿ âûïèâêîé ìîëîäåæü ó÷èíèëà ðåçíþ èíîçåìöåâ, ïåðåðîñøóþ â âîññòàíèå. Ëèøü âåñíîé 1706 ãîäà âîéñêó ôåëüäìàðøàëà Á.Ï. Øåðåìåòåâà óäàëîñü ïîäàâèòü ñìóòó. Ïîñëå äâóõ ëåò «ðîçûñêà» â Ìîñêâå áûëè êàçíåíû 240 ëèäåðîâ ïîâñòàíöåâ. ○

10 àâãóñòà 1500 ãîäà ïîðòóãàëüñêèé ìîðåïëàâàòåëü Äèåãó Äèàø îòêðûë îñòðîâ Ìàäàãàñêàð. Äîñòàâëåííûå â Åâðîïó Äèàøåì ïåðâûå òî÷íûå ñâåäåíèÿ î Ìàäàãàñêàðå èñïîëüçîâàë èòàëüÿíñêèé êàðòîãðàô Àëüáåðòî Êàíòèíî. Íà ñîñòàâëåííîé èì â 1502 ãîäó êàðòå äàíî ñàìîå ðàííåå è äîâîëüíî âåðíîå èçîáðàæåíèå îäíîãî èç âåëè÷àéøèõ îñòðîâîâ Çåìëè - 596 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

Поколение Рождественского предпочитало не пепси и попкорн, до отказа заполняя самую большую аудиторию Политехнического музея в Москве. Здесь читали свои стихи шестидесятники - Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, пел Булат Окуджава. Их произведения отличались не только искренностью и свежестью поэтического языка, но и выраженной гражданственностью. В условиях жесткой цензуры это было равнозначно глотку свободы. До нас дошли кадры кинохроники, запечатлевшие атмосферу этих поэтических вечеров, одухотворенные лица слушателей.

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351)

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» 11 àâãóñòà 1973 ãîäà ïî Öåíòðàëüíîìó òåëåâèäåíèþ ÑÑÑÐ íà÷àëàñü äåìîíñòðàöèÿ ìíîãîñåðèéíîãî õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû». Ýòîò óíèêàëüíûé òåëåïðîåêò ñîñòîÿëñÿ ëèøü áëàãîäàðÿ òàëàíòó è íàñòîé÷èâîñòè ðåæèññåðà Òàòüÿíû Ëèîçíîâîé. Íå òîëüêî íà ãëàâíûå, íî äàæå íà ýïèçîäè÷åñêèå ðîëè áûëè ïðèãëàøåíû êðóïíåéøèå àêòåðû - Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ, Ëåîíèä Áðîíåâîé, Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò, Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Åäèíñòâåííàÿ êðóïíàÿ æåíñêàÿ ðîëü â ýòîì ôèëüìå äîñòàëàñü àêòðèñå Åêàòåðèíå Ãðàäîâîé.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

НЕ ВОЗВЫШАТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ...

Îäíîìó èç âëàñòèòåëåé äóì ñîâåòñêîé ìîëîäåæè - Ðîáåðòó Ðîæäåñòâåíñêîìó èñïîëíèëîñü áû 80 ëåò. Åãî íåò ñ íàìè ïî÷òè äâà äåñÿòèëåòèÿ, çàòî åñòü áîëåå 70 ñáîðíèêîâ ñòèõîâ, ïîýìû «Ðåêâèåì», «Ïèñüìî â ÕÕÕ âåê», «210 øàãîâ» è äðóãèå ïðîèçâåäåíèÿ

ÎÒÊÐÛË ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ

ÈÃÎÐÜ ÌÀÍÅÂÈ×

НЕ ПЕПСИ И ПОПКОРН…

Íî âåäü ÿ íå âåðíóñü…

ÑÒÎ ÑÂÀÄÅÁ

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ Особое место в творческом наследии поэта занимают песни, написанные на его стихи. Они звучат в кинофильмах «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых», «За облаками - небо», «Любовь земная», «По данным уголовного розыска»,

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÝÒÀ ÎÒÌÅ×ÅÍÎ ÌÍÎÆÅÑÒÂÎÌ ÍÀÃÐÀÄ «Карнавал», телефильмах «Как закалялась сталь», «Семнадцать мгновений весны». Со временем многие песни обрели вторую жизнь на эстрадных подмостках. Все, о чем в них сказано, Рождественский выносил в душе и сердце. Строки «Не думай о секундах свысока, мгновения спрессованы в столетия», «И живу я на Земле доброй за себя и за того парня», «Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду - я одна», «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу» вспоминаются в разных жизненных ситуациях.

О ВОЙНЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ В творчестве Рождественского тема Великой Отечественной войны - одна из самых сильных. А поэма «Реквием», положенная на музыку Дмитрия Кабалевского, настоящий памятник

ÂÌÅÑÒÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈß Òèõî ëåòÿò ïàóòèííûå íèòè, Ñîëíöå ãîðèò íà îêîííîì ñòåêëå. ×òî-òî ÿ äåëàë íå òàê? Èçâèíèòå: Æèë ÿ âïåðâûå íà ýòîé Çåìëå. ß åå òîëüêî òåïåðü îùóùàþ. Ê íåé ïðèïàäàþ. È åþ êëÿíóñü. È ïî-äðóãîìó ïðîæèòü îáåùàþ, Åñëè âåðíóñü…, íî âåäü ÿ íå âåðíóñü… погибшим на полях сражений. В автобиографии поэта есть такие строки: «На моем письменном столе давно уже лежит старая фотография. На ней изображены шесть очень молодых, красивых улыбающихся парней - братьев моей матери. Все они в сорок первом ушли на фронт, а вернулся один. Они успели только стать солдатами. И погибнуть. Я писал свой «Реквием» и для этих шестерых. Писал и чувствовал

ÅÃÎ Ó×ÈËÈ ÍÀÇÛÌ ÕÈÊÌÅÒ È ÌÈÕÀÈË ÑÂÅÒËÎÂ

свой долг перед ними». В содружестве с известными композиторами-мелодистами и артистами эстрады родились шедевры песенного жанра

«Баллада о красках», «За того парня», «Огромное небо», «Старые слова», «Благодарю тебя», «Свадьба», «Воспоминания о полковом оркестре». Все они принадлежат к самым проникновенным произведениям о войне, написанным после ее окончания.

Роберт Иванович не был затворником, рабом письменного стола. Он не только стихи писал - играл на баяне, трубе, был чемпионом по боксу, выступал за сборные по волейболу и баскетболу, ходил на лыжах, отлично плавал. Женился один раз и навсегда - на Алле Киреевой, которая вместе с ним окончила Литературный институт, стала критиком. Супруги воспитали двух дочерей. Екатерина по профессии - студийный фотохудожник, прославилась авторским проектом «Частная коллекция» в журнале «Караван историй», Ксения - журналист. Екатерина вспоминает: «Папа с ма-

мой очень любили друг друга. С ними произошел сказочный вариант, когда любовь - до гроба. Женщины папу обожали, писали ему письма с признаниями в любви, а он любил одну маму. Я не помню, чтобы он хоть раз в жизни ее обидел, чтобы он вообще когото обидел». Рождественский был очень скромным человеком, если на рынке ему клали два помидора «сверху», страшно пугался. Даже ходил, ссутулившись, чтобы не возвышаться над другими людьми. Один критик писал о нем: «В молодости - автор яростных стихов, разоблачающих мещанство. В зрелости - автор поэмы «Письмо в ХХХ век». Все делал, как надо, мастерски, убежденно, не шатаясь, не отклоняясь, не выгадывая…».


КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

ÊÅÐÎÂÀͲ ÀÂÒÎÁÓÑÈ

ÄÀ² íàãëÿíå çà âîä³ÿìè ³ ïàñàæèðàìè мир Лебедєв, інспектори Державтоінспекції протягом серпня посилено контролюють організовані перевезення дітей, традиційні місця концентрації ДТП і аварійно небезпечні ділянки.

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

Íà óêðà¿íñüêèõ àâòîøëÿõàõ ³ç ïî÷àòêó ñåðïíÿ òðèâຠì³ñÿ÷íèê ç áåçïåêè ðóõó. Ó öåé ÷àñ ìàðøðóòè ïàòðóëþâàííÿ íàðÿä³â ÄÀ² ìàêñèìàëüíî íàáëèçÿòü äî ì³ñöü êîíöåíòðàö³¿ ÄÒÏ. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿòü ïàñàæèðñüêèì ïåðåâåçåííÿì ВРАНІШНЯ АВАРІЯ Чергова жахлива автоаварія на Дніпропетровщині сталася 2 серпня о 4-й годині ранку на 331-му кілометрі автошляху «Знаменка-Луганськ-Ізварино». Деякі водії віддають перевагу саме цим вранішнім годинам, коли на дорозі мало транспорту і можна їхати досить швидко, звичайно, в дозволеному швидкісному режимі. Однак цей час доби найбільш підступний - дуже хочеться спати. Саме це спричинило трагедію. Водій новенького автобуса марки «IVANA07A» заснув за кермом, після чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажівкою «ЗИЛ-130». У результаті ДТП чоловік загинув на місці пригоди. Зіткнення

МОБІЛЬНІ ГРУПИ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

94 ÄÒÏ - çà ó÷àñòþ спричинило пожежу, машина з тілом загиблого усередині згоріли майже повністю. На момент аварії в автобусі пасажирів не було, оскільки водій переганяв його із заводу до одного з автосалонів сусідньої області. Можна тільки уявити наслідки ДТП, якби там були інші люди. Звичайно, хтось у даному випадку нарікатиме на нещасливу долю, однак чи все роблять люди за кермом для власної безпеки та безпеки пасажирів, яких вони перевозять? Особливо це актуально у відпускну пору, коли рух на автошляхах пожвавлений в будь-який час доби.

ЗАПОБІГТИ ПОРУШЕННЯМ Враховуючи складну ситуацію зі станом аварійності в Україні, Державтоінспекція змушена вживати додаткових запобіжних заходів для безпеки руху. В нашій області, як і в інших регіонах, з 1 по 31 серпня проводиться місячник з безпеки руху. Основні його завдання - зниження кількості ДТП, профілактика грубих порушень правил дорожнього руху. Зокрема, йдеться про управління транспортними засобами в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, перевищення встановле-

Ó Â²ÄÏÓÑÊÍÓ ÏÎÐÓ ÐÓÕ ÍÀ ØËßÕÀÕ ÏÎÆÂÀÂËÅÍÈÉ

âî䳿â ìàðøðóòíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â îáëàñò³ ñòàëîñÿ ç ïî÷àòêó ðîêó,

11 ëþäåé çàãèíóëè ó öèõ àâàð³ÿõ,

145 îòðèìàëè

òðàâìè ð³çíèõ ñòóïåí³â òÿæêîñò³,

20 ÄÒÏ äîïóùåí³

ñàìå ç âèíè âî䳿â ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó,

29 ëþäåé

òðàâìîâàí³ ó öèõ àâàð³ÿõ.

ної швидкості, порушення правил обгону та правил перевезення пасажирів. Як повідомив на прес-конференції начальник відділу профілактичної роботи управління УДАІ ГУМВС України в області, підполковник міліції Володи-

У період проведення на території області місячника безпеки дорожнього руху пройдуть контрольні перевірки тих пасажирських перевізників, у яких вже були виявлені порушення під час загальнодержавної профілактичної операції «Автобус-2012». Зокрема, це перевезення пасажирів у нічний час з 22.00 до 6.00, нелегальні перевезення. Для недопущення цього надалі в УДАІ Дніпропетровщини створено додаткові мобільні групи, які відпрацьовуватимуть автовокзали, автостанції, залізничні переїзди, місця відстою автобусів, а також місця їх зберігання і обслуговування. Автотранспортні підприємства, які грубо порушують вимоги законодавства у сфері встановлення безпеки дорожнього руху, позбавлятимуться ліцензії на право здійснення пасажирських перевезень.

Ñ˲ÄÑÒÂÎ ÒÐÈÂÀª

Âåðñ³¿ çàãèáåë³ åêîëîãà ðîçä³ëèëèñÿ го руху України Костянтина ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ Пісаревського, основними напрямками діяльності фа1 ñåðïíÿ äèðåêòîð àñîö³хівця з екології були дослідàö³¿ «Âòîð÷åðìåò» Âîëîäè- ження повітря, грунту, води ìèð Ãîí÷àðåíêî äîðîãîþ басейну Дніпра та його приíà äà÷ó ç³òêíóâñÿ ç àâò³â- токів, в яких він довіряв êîþ íåâ³äîìèõ. Ó ÷îлише результатам незалежëîâ³ê³â âèíèêëà ñóïåðå÷ної екологічної експертизи. êà, âíàñë³äîê ÷îãî çíàíèé Володимир Гончаренко переймався тим, що в Україні åêîëîã îòðèìàâ òÿæê³ зараз не існує систем поводò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. Ïîñòðàæäàëîãî äîïðàâèëè ження з небезпечними відходами, потужностей та техноäî Ñîëîíÿíñüêî¿ öåíòлогій для їхньої утилізації. ðàëüíî¿ ðàéë³êàðí³. Öüîãî Остання прес-конференæ äíÿ éîãî ïåðåâåëè äî ція, яку провів відомий акðåàí³ìàö³¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ тивіст та громадський діяч, Ìå÷íèêîâà. Àëå 3 ñåðïíÿ стосувалася виявлення у â³ä îòðèìàíèõ óøêîäæåíü Саксаганському районі Ãîí÷àðåíêî ïîìåð, òàê ³ íå Кривого Рогу 180 тонн хімічно забрудненого та радіоакîïðèòîìí³âøè тивного металобрухту. За словами голови обласНині версії щодо загиної організації Громадсько- белі Володимира Гончарен-

ÍÎÂÈÍÈ

ÇÂÈ×ÀÉͲ ÃÅÐί

ÂÐßÒÓÂÀ ƲÍÊÓ Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ñï³âðîá³òíèê ÌÍÑ âðÿòóâàâ 30-ð³÷íó æ³íêó, ÿêà ñòðèáíóëà ç ìîñòó. Ñòàëàñÿ ïðèãîäà áëèçüêî ïåðøî¿ äíÿ ó Çàâîäñüêîìó ðàéîí³ íàïðîòè ì³ñöåâîãî ð³÷êîâîãî ïîðòó. Íà ùàñòÿ, ïîðÿä íà âëàñíîìó ÷îâí³ çíàõîäèâñÿ ñåðæàíò ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Îëåêñàíäð Îâåð÷åíêî. Ðÿòóâàëüíèê áóâ ïîçà ñëóæáîþ. ³í ïîáà÷èâ, ÿê æ³íêà âïàëà ó âîäó, ³ ìîòîðíèì ÷îâíîì çì³ã øâèäêî ä³ñòàòèñÿ äî ïîòîïàþ÷î¿. Îëåêñàíäð âèòÿã ïîòåðï³ëó ç âîäè òà ïîâ³äîìèâ ïðî íåùàñíèé âèïàäîê. ³í íàäàâ æ³íö³ ïåðøó äîïîìîãó, äîñòàâèâ ¿¿ äî áåðåãà òà ïåðåäàâ ë³êàðÿì «øâèäêî¿». ○

ÏÎËÜβ «ÐÎÁÎÒÈ»

ÂÈËÓ×ÈËÈ ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐ Ìèíóëîãî òèæíÿ äî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ íàäiéøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî î ï³â íà ÷åòâåðòó ðàíêó á³ëÿ ñåëà Ìèêîëà¿âêà íåâiäîìi äåìîíòóþòü òðóáè çðîøóâàëüíî¿ ñèñòåìè. «Ðîáîòè» ïðîõîäèëè ïðÿìî â ïîë³. Íà ì³ñö³ ïî䳿 ì³ë³ö³ÿ çàòðèìàëà äâîõ ãðîìàäÿí - 46 òà 30 ðîê³â. Ïðàâîîõîðîíö³ òàêîæ âèëó÷èëè àâòî ç íàï³âïðè÷åïîì, â ÿêîìó çíàõîäèëîñÿ 9 ìåòàëåâèõ òðóá òà åêñêàâàòîð. Íàðàç³ âåäåòüñÿ ñë³äñòâî. ○

ÑÒßÃÍÓ ²Ç ²ÒÐÈÍÈ

ËÞÁÈÒÅËÜ ÔÎÒÎ Ó ïîíåä³ëîê â îäíîìó ç êðèâîð³çüêèõ ìàãàçèí³â íåâ³äîìèé ïîöóïèâ ³ç â³òðèíè ôîòîàïàðàò. ×îëîâ³ê âèéøîâ ç ìàãàçèíó, àëå éîãî ïîì³òèëà îõîðîíà. Çà ñêîºííÿ çëî÷èíó ì³ë³ö³ÿ çàòðèìàëà 26-ð³÷íîãî áåçðîá³òíîãî ãðîìàäÿíèíà. Çáèòîê â³ä êðàä³æêè ñêëàâ 1229 ãðí. Âèêðàäåíå âèëó÷åíî. Âåäåòüñÿ ñë³äñòâî. ÁÅÇ ØÒÐÀÔÓ ÒÀ ÀÊÒÀ

ÇÀ ÄÀÍÈÌÈ ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ²Â

×ÈÌÀËÈÉ ÕÀÁÀÐ

2 ñåðïíÿ Ñîëîíÿíñüêèì РÄÌÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³ ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ôàêòîì ñïðè÷èíåííÿ óìèñíèõ òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü Âîëîäèìèðó Ãîí÷àðåíêó. 4 ñåðïíÿ çàçíà÷åíó êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïåðåêâàë³ô³êîâàíî íà «óìèñí³ òÿæê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî». À âæå 6 ñåðïíÿ ¿¿ ïðèéíÿëè ó ïðîâàäæåííÿ Ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³ òà ïåðåêâàë³ô³êóâàëè íà «óìèñíå âáèâñòâî ç õóë³ãàíñüêèõ ìîòèâ³â». Õ³ä âåäåííÿ ñë³äñòâà êîíòðîëþº ïðîêóðàòóðà îáëàñò³.

Äí³ïðîïåòðîâñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ ç³áðàëè ìàòåð³àë â³äíîñíî ïðàö³âíèêà ³íñïåêö³¿ àðõ³òåêòóðíîáóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ â îáëàñò³. Ïîñàäîâåöü âèìàãàâ òà îòðèìàâ õàáàðà ó 50 òèñ. ãðí. â³ä ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ. Ãðîø³, çîêðåìà, äàâàëè, àáè íå áóëî íàðàõîâàíî øòðàô ó 168 òèñ. ãðí. çà âèêîðèñòàííÿ áóä³âë³, ðåêîíñòðóéîâàíà ÷àñòèíà ÿêî¿ íå ââåäåíà â åêñïëóàòàö³þ. Îêð³ì òîãî, çà öþ ñóìó ïîòð³áíî áóëî «çàáóòè» ñêëàñòè àêò òà ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà îòðèìàííÿ õàáàðà çëîâìèñíèê ìîæå îòðèìàòè äî 12 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

ка розділилися. Наразі правоохоронці розглядають конфліктну ситуацію внаслідок ДТП, професійну діяльність та особисте життя потерпілого. Колеги, друзі та всі ті, хто знав чоловіка як врівноважену, спокійну людину, мають власну оцінку ситуації. Вони відкидають першу та третю

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒI, ÃÓ ÌÍÑ Â ÎÁËÀÑÒ²

версії міліції. За словами головного редактора газети «ЭКО безопасность» Наталі Кожиної, наголовнішим завданням наразі є доведення до кінця всіх справ, започаткованих Володимиром Гончаренком. Насамкінець колеги додали, що обов’язково контролюватимуть хід розслідування.


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1349

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351)


ВІДПОЧИНЬ! 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2012 ð. ¹ 62 (1351) ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Óæèí íà äâîèõ «Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ðàäîâàòü ÷èòàòåëåé âêóñíûìè ðåöåïòàìè íà âñå ñëó÷àè æèçíè КУРИЦА С ГРИБАМИ И СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: куриные бедра (без кожи и костей) - 8 шт. имбирь - небольшой кусочек длиной примерно 3 см чеснок - 3 крупных зубчика сладкий перец - 1 средний шампиньоны - 100 г лук - 1 шт. яблочный или рисовый уксус - 2 столовых ложки соевый соус - 6 столовых ложек сахар - 1 столовая ложка крахмал - 1 чайная ложка.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Для соуса: смешать уксус, соевый соус, сахар и крахмал. Отставить в сторону. o Курятину нарезать на тонкие полоски. p Мелко нарубить имбирь и чеснок. q Перец нарезать тон-

ÍÎÂÀÒÎÐÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ стения соуса около 1 минуты. Снять с огня. Подавать с отварным кой соломкой, лук - полурисом. кольцами, шампиньоны пластинками. САЛАТ С ФЕТОЙ r В большой глубокой И ОГУРЦАМИ сковороде на сильном огне ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: разогреть 2 столовых ложогурцы (средние коротки растительного масла. В коплодные) - 4-5 шт. 3-4 захода обжарить куряукроп - 4-5 веточек тину, постоянно помешизеленый лук - 2 стрелки вая, до слегка золотистого сыр фета - 100 г цвета. Переложить на таоливковое масло - 3-4 релку. столовых ложки s В сковороду поло- соль, черный молотый жить имбирь и чеснок. Жаперец - по вкусу. рить, помешивая, 30 сеÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: кунд. Добавить грибы и лук - жарить еще 3-4 минуты. n Огурец разрезать поДобавить сладкий перец и полам вдоль и вычистить семена. Нарезать кубикажарить около 3 минут. t Вернуть в сковороду ми. курицу и влить соус. Готоo Фету поломать на кувить, помешивая, до загу- сочки.

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

Ïëèññèðîâàííàÿ þáêà íå

èçîìíåòñÿ, åñëè õðàíèòü åå â êàïðîíîâîì ÷óëêå.

×òîáû ñòåêëà â ñåðâàíòå íå äðåáåçæàëè, ìîæíî íàêëåèòü íåñêîëüêî êóñî÷êîâ ëåéêîïëàñòûðÿ íà âåðõíþþ êðîìêó.

Çîëîòî õîðîøî âîññòàíàâëèâàåò áëåñê, åñëè åãî íàòåðåòü ñûðûì ÿè÷íûì áåëêîì, à çàòåì õîðîøî ïðîòåðåòü.

Åñëè ìîëîêî ïðîëèëîñü íà ïëèòó, íàêðîéòå çàëèòîå ìåñòî ìîêðîé áóìàãîé - çàïàõ íå ðàñïðîñòðàíèòñÿ ïî êâàðòèðå.

Äåðæèòå íîæè

îòäåëüíî îò äðóãèõ ìåòàëëè÷åñêèõ ïðåäìåòîâ. Ñîïðèêàñàÿñü ñ âèëêàìè, ëîæêàìè è ò.ï., ëåçâèÿ íîæåé áûñòðî òóïÿòñÿ è òðåáóþò ÷àñòîé çàòî÷êè.

ÂÛÏÈÒÜ Ñ ÏÀÑÒÎÐÎÌ Íåìåöêèé ïàñòîð Éîçåô Êàëüêóø äåìîíñòðèðóåò ñîâåðøåííî íîâûé ïîäõîä ê ïðèõîæàíàì. Îí îòêðûë ïèâíîé ñàä ïðè öåðêâè â ãîðîäå Çàêñåíõàãåí. Êàæäîå âîñêðåñåíüå îí óãîùàåò ïîñåòèòåëåé ïèâîì, êîôå è ïèðîãàìè äîìàøíåé âûïå÷êè. Ïðè ýòîì ëþäÿì íåîáÿçàòåëüíî ãîâîðèòü î Áîãå èëè èñïîâåäîâàòüñÿ, îíè ìîãóò ïðîñòî îòäîõíóòü íà ñâåæåì âîçäóõå. Ïî ìíåíèþ ñâÿùåííèêà, ñ âåðóþùèìè ëó÷øå îáùàòüñÿ â íåïðèíóæäåííîé îáñòàíîâêå çà êðóæêîé ïèâà, ÷åì â ÷îïîðíîé òèøèíå õðàìà. ○

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

×òî è ñêîëüêî ìîæíî õðàíèòü? Î÷åíü ÷àñòî ìû çàäàåì ñåáå âîïðîñ: ÷òî îñòàâèòü, à ÷òî âûáðîñèòü èç êóõîííûõ øêàô÷èêîâ. «Â³ñò³» ðåøèëè óçíàòü, ãäå íóæíî äåðæàòü ñîëü è êàêîå âðåìÿ ñîõðàíÿåò ñâîè ñâîéñòâà ÷àé * Сахар и соль. Сахар-песок, сахаррафинад и соль имеют практически неограниченный срок хранения. Однако держать их необходимо только в сухом месте. * Кофе, чай. В вакуумной упаковке молотый кофе хранится 18 месяцев. Кофе в зернах в пакетах уже через каких-то шесть недель утрачивает свой аромат. Чай, который содержится в сухом прохладном месте, сохраняет свои свойства год. * Специи. Даже в закрытых емкостях через год пряности теряют свой аромат. Не храните их вблизи плиты. * Рис. Он может сохранять свои свойства длительное время. Если вы держите его в плотно закрытом и сухом контейнере, то он и через год не утратит своего вкуса. * Злаковые. Чем мука светлее, тем дольше она хранится. Пшеничная мука не теряет свои качества в течение примерно одного года. Овсяные хлопья тоже

могут без ущерба для вкуса храниться до года в сухом месте. * Мед. В сухом прохладном месте он сберегается годами. Некоторые сорта быстро кристаллизируются, правда, продукт от этого хуже не становится. Чтобы снова сделать мед жидким, подержите его на водяной бане, но недолго. * Растительное масло. Ненасыщенные жирные кислоты полезны, но они быстро портятся. Срок хранения льняного масла - 36 месяцев, оливкового - до года.

ÑÒÐÀÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

p Мелко нарубить лук и укроп. q Смешать фету с огурцами, положить в тарелки, посыпать зеленью и черным молотым перцем, заправить оливковым маслом по вкусу. Приятного аппетита!

ÍÀÐßÆÀËÈ ÇÂÅÐÜÊΠ Íîâîé Çåëàíäèè, â ãîðîäå Åðóòè, ïðîøåë êîíêóðñ íà ëó÷øèé êîñòþì äëÿ…ìåðòâîãî îïîññóìà. Èíèöèàòîðîì ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëà ìåñòíàÿ øêîëà. Áîëåå 120 ó÷åíèêîâ ïðåäñòàâèëè ïî÷èâøèõ çâåðüêîâ â ðàçíûõ îáðàçàõ - îò áîêñåðà äî çàãîðàþùåãî íà ïëÿæå. Ïî ýòîìó ïîâîäó â Èíòåðíåòå ðàçãîðåëàñü áóðíàÿ äèñêóññèÿ. Áåñ÷åëîâå÷íûì êîíêóðñ íàçâàëè 57% ðåñïîíäåíòîâ. ○

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÐÅÇÅÐÂÛ

ÑÒÀÍÓÒ ÑÀÏÅÐÀÌÈ Àðìèÿ ÑØÀ çàêàçàëà ó÷åíûì ñîçäàíèå àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû îáó÷åíèÿ êðûñ ïîèñêó âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ. Ñ ýòîé çàäà÷åé äîâîëüíî óñïåøíî ñïðàâëÿþòñÿ ñîáàêè, îäíàêî, ïî ìíåíèþ âîåííûõ, èñïîëüçîâàíèå êðûñ áóäåò çíà÷èòåëüíî äåøåâëå, ê òîìó æå ïðîùå òðàíñïîðòèðîâàòü. Êðîìå òîãî, ãðûçóíîâ ïëàíèðóþò îáó÷èòü èñêàòü ëþäåé ïîä çàâàëàìè çäàíèé.

ËÅÃÀËÜÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß

ÏÐÎÄÀÞÒ ÁÎÃÎÌÎËΠÝñòîíñêàÿ èíñïåêöèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû çàÿâèëà, ÷òî íà òåððèòîðèþ ñòðàíû ìîæíî ââîçèòü áîãîìîëîâ è òîðãîâàòü èìè. Òàêîé êîììåíòàðèé äàëè ïîñëå òîãî, êàê â íàëîãîâî-òàìîæåííûé äåïàðòàìåíò ñòðàíû ïîñòóïèë «ñèãíàë» î ïðîäàæå íàñåêîìûõ ïî Èíòåðíåòó. Êàê ïîÿñíèëè ñïåöèàëèñòû, áîãîìîëû íå ñîçäàþò îïàñíîñòè íàðóøåíèÿ ïðèðîäíîé ñèñòåìû. Îòìåòèì, ÷òî ïåðå÷åíü «íîí-ãðàòà» íàñ÷èòûâàåò â Ýñòîíèè îêîëî ñòà âèäîâ.


ЧЕТВЕР, 9 СЕРПНЯ 2012 РОКУ № 62 (1351)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ôîòîãðàô äèêîé ïðèðîäû: ïðèíèìàëè çà ñíàéïåðà ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Æèçíü çàñèÿåò íîâûìè êðàñêàìè. Âûáèðàéòå ðàáîòó ïî äóøå, íå òîðîïèòå íè ñåáÿ, íè äðóãèõ è íàõîäèòå ñïîñîáû îòäîõíóòü òàê, êàê âàì íðàâèòñÿ. Ñóááîòà õîðîøèé äåíü äëÿ îáùåíèÿ, ïðîÿâëåíèÿ îñîáûõ çíàêîâ âíèìàíèÿ, ñþðïðèçîâ è ïîäàðêîâ. Òðàòû è ìåðîïðèÿòèÿ ëó÷øå îáäóìàòü çàðàíåå. ТЕЛЕЦ Íà ýòîé íåäåëå ñôîêóñèðóéòå âàøè èíòåðåñû íà ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ è äîìàøíèõ äåëàõ. Íàñòóïàåò ëó÷øåå ýòèì ëåòîì âðåìÿ äëÿ îòäûõà. Ðàáîòà áóäåò äëÿ âàñ òâîð÷åñêèì ïðîöåññîì. Íî íóæíî, ÷òîáû âàì íèêòî íå ìåøàë è íå îòâëåêàë.  âûõîäíûå ãîòîâüòåñü ê ïîâûøåííûì ðàñõîäàì è àêòèâíîìó îáùåíèþ. Íàêîíåö-òî íåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé äëÿ êðóïíûõ ïðèîáðåòåíèé. БЛИЗНЕЦЫ Óñïåõ äåë áóäåò çàâèñåòü îò êîìôîðòíîñòè îêðóæàþùåé îáñòàíîâêè. Ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà äèåòû, îðèåíòèðîâàííîé íà îìîëàæèâàíèå îðãàíèçìà. Ñ îñîáûìè òðàòàìè è ïðèîáðåòåíèÿìè ïîäîæäèòå äî âûõîäíûõ. Íà ýòîé íåäåëå îæèäàåòñÿ îæèâëåíèå â äåëîâîé è ëè÷íîé æèçíè. РАК Äîìàøíèå äåëà è óâëå÷åíèÿ îòëîæèòå íà âòîðóþ ïîëîâèíó íåäåëè. Îáñòàíîâêà â îêðóæåíèè áóäåò ñêëîíÿòü ê ðàçãîâîðàì íà ïîâûøåííûõ òîíàõ, íî èíà÷å âàñ ìîãóò íå óñëûøàòü. Ðàáî÷èå, ïîçíàâàòåëüíûå è ðîìàíòè÷åñêèå èíòåðåñû ìîãóò ïåðåñå÷üñÿ â íåñêîëüêèõ òî÷êàõ.  âûõîäíûå æåëàíèÿ è íàìåðåíèÿ áóäóò èñïîëíÿòüñÿ íà óäèâëåíèå ëåãêî. ЛЕВ Äî âûõîäíûõ âàì íóæíî ðåøèòü, ÷òî èç ïëàíîâ íà ýòîò ãîä ìîæíî ðåàëèçîâàòü èìåííî ñåé÷àñ. Ïîñòóïàéòå ìóäðî - ãäå-òî óñòóïèòå, à ãäå-òî íåçàìåòíî óñèëüòå êîíòðîëü è äàâëåíèå. Âûõîäíûå ïðåêðàñíî ïîäõîäÿò äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè, ïîäïèñàíèÿ íîâîãî êîíòðàêòà. Ñ ëè÷íûìè îòíîøåíèÿìè ñëîæíåå; åñòü îïàñíîñòü èëëþçèé è çàáëóæäåíèé. ДЕВА Ðàçâîðîò Ìåðêóðèÿ îçíà÷àåò äëÿ âàñ óñêîðåíèå â äåëàõ è ïðîÿñíåíèå ñèòóàöèé. Òî, ÷òî âûçðåâàëî íà óðîâíå äîãîâîðåííîñòåé ìîæåò ïîëó÷èòü ðåàëüíûé âèòîê. Íî íîâûõ äåë ëó÷øå íå íà÷èíàòü. Íå áîéòåñü ïîæåðòâîâàòü îòäûõîì è íè÷åãî íå îòêëàäûâàéòå, åñëè â âûõîäíûå ðàáîòà ïîòðåáóåò ñðî÷íûõ ðåøåíèé.

ВЕСЫ Íà÷àëî íåäåëè ïîòðåáóåò îò âàñ áûñòðûõ è òî÷íûõ äåéñòâèé. Ñäåðæèâàéòå òðåáîâàòåëüíîñòü ê ïàðòíåðàì. Ýòî õîðîøèå äíè äëÿ òâîð÷åñêèõ çàíÿòèé, èçûñêàííîé êóëèíàðèè è ïðèåìà ãîñòåé.  âûõîäíûå âîçìîæíû ñþðïðèçû íà áëþäå÷êå ñ ãîëóáîé êàåìî÷êîé. СКОРПИОН Òî, ÷òî èäåò ê êîíöó, íóæíî ïîñòàðàòüñÿ îôîðìèòü è ñäàòü äî ñðåäû.  âûõîäíûå óæå ìîæíî ïðèñòóïàòü ê íîâûì äåëàì. Ñî ñðåäû ïî ïÿòíèöó íå òîðîïÿñü ðåøàéòå âîïðîñû â êàáèíåòàõ ÷èíîâíèêîâ è çàíèìàéòåñü òîëüêî òåêóùèìè äåëàìè, îñòàâëÿÿ äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ ëè÷íûõ èíòåðåñîâ.  âûõîäíûå íóæíî óñïåòü êàê ìîæíî áîëüøå. Îñòåðåãàéòåñü ÿâíî äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ïðåèìóùåñòâà. СТРЕЛЕЦ Ïîñòàðàéòåñü ïîñòàâèòü áîëüøå «ãàëî÷åê» â ñïèñêå âûïîëíåííûõ äåë.  ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ ðóêîâîäñòâóéòåñü çäðàâûì ñìûñëîì. Ñëåäèòå çà çäîðîâüåì, èçáåãàéòå ëþáûõ çëîóïîòðåáëåíèé. Âîëíà íîâîñòåé íàêðîåò âàñ â âûõîäíûå. Ïðåäëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå â ýòè äíè, çàñëóæèâàþò îñîáîãî âíèìàíèÿ. КОЗЕРОГ Â íà÷àëå íåäåëè åùå ìîæíî èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, âîñïîëíèòü ïðîáåëû â îòíîøåíèÿõ, íà ÷òîòî âàæíîå ðåøèòüñÿ, ÷òîáû ïîòîì ñíîâà íå õîäèòü ïî êðóãó. Ñåðåäèíà íåäåëè êîìôîðòíîå âðåìÿ äëÿ îáùåíèÿ, îáñóæäåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ è ðîìàíòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Ýòî ïîâîðîòíàÿ íåäåëÿ â ïëàíàõ íà òåêóùèé ãîä. Ïîëåçíî óòâåðäèòüñÿ â âàæíûõ íàìåðåíèÿõ. ВОДОЛЕЙ Â íà÷àëå è êîíöå íåäåëè âàì ïðåäñòîèò ìíîãî îáùàòüñÿ è ïåðåìåùàòüñÿ ñ ìåñòà íà ìåñòî. Ìîæåò ñòàòü âîïðîñ ïîïîëíåíèÿ çíàíèé, çàíÿòèé íà êóðñàõ, òðåíèíãàõ. Âû áóäåòå ëåãêè íà ïîäúåì è ãîòîâû îòïðàâèòüñÿ â ïóòü â ëþáîé ìîìåíò.  âûõîäíûå óäà÷íû ëþáûå íà÷èíàíèÿ. РЫБЫ Â íà÷àëå íåäåëè ïîëåçíî ïîðàáîòàòü ñ ïîëíîé çàãðóçêîé, ÷òîáû ïîòîì èìåòü áîëüøå âðåìåíè äëÿ ëè÷íûõ äåë. Èíòåëëåêòóàëüíûå áàòàëèè â êîëëåêòèâå äîñòàâÿò âàì óäîâîëüñòâèå. Ýòî âðåìÿ ìîæåò îçíàìåíîâàòüñÿ âûõîäîì íà íîâûå âàðèàíòû äåÿòåëüíîñòè, íî çàêëþ÷àéòå äîãîâîðà íå ðàíüøå âûõîäíûõ. Âûõîäíûå ïîðàäóþò îáíîâëåíèåì ñèë è ïëàíîâ.

Æèçíü ôîòîãðàôà äèêîé ïðèðîäû - ñïëîøíîé ýêñòðèì. Îá ýòîì çíàåò òàëàíòëèâûé ìàñòåð èç Êðèâîãî Ðîãà Ñåðãåé Ðûæêîâ. Â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Âiñòÿì» îí ðàññêàçàë, êàê óñòðàèâàåò «çàñàäó» è êàêîé óíèêàëüíûé êàäð ñíÿë â ïðîøëîì ãîäó ПОКА ТОЛЬКО ПТИЦЫ - Сергей, многие фотографы дикой природы начинали охотниками. А Вы? - Я не только охотником не был, но и природой не интересовался. Родился и вырос в Кривом Роге и за городской суетой всю эту красоту не замечал. Фотографией увлекся три года назад, после того как в Интернете увидел подборку снимков птиц. - Фотографируете только птиц? - Пока да, ведь в черте города диких животных не встретишь. Но я собираюсь расширить границы.

- В основном, работаю в парках, скверах, возле водоемов... Большую часть времени занимает поиск птиц для съемки, мест, где они гнездятся. Устраиваю «засаду» - устанавливаю маскировочную сетку и прячусь под нее, ложусь. Иногда часы, дни проходят безрезультатно. - Какая Ваша самая удачная фотоохота? - Самый удачный снимок получился в прошлом году. Я запечатлел уникальный момент - когда самец удода в брачный УСТРАИВАЕТ период угощает самку. Эта работа победила во «ЗАСАДЫ» - Как проходит съем- всеукраинском конкурсе ка, часами выслеживае- «Фото Neiger-2012» в номинации - «Птицы». те «дичь»?

ÀÈÑÒÛ ÎÁÙÀÞÒÑß Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÑÒÓÊÀ ÊËÞÂÀ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ПОД МЯУКАНЬЕ СОЙКИ - Сергей, каких птиц еще удалось снять в Кривом Роге? - У нас много видов пернатых. Насчитал где-то

130, но это не предел. Качественно снять получилось видов 50. Сфотографировал зимой и ушастую сову. Эти птицы примечательны тем, что могут на протяжении многих лет днем отсиживаться на одном и том же дереве. - Легко можете различить птиц? - Да, даже с закрытыми глазами, по голосам. - Птицы говорят? - Да, у них большое разнообразие звуков. Каждый передает какое-то настроение. Аисты, например, общаются с помощью стука клюва, некоторые птицы могут подражать чужим голосам. Это хорошо делают сойки. Они виртуозно имитируют лай собаки, мяуканье кошки, блеяние козы…

- Очень часто дичь пугают домашние животные, особенно коты. Люди порой мешают. Снимать в городе непросто. Прохожие замечают лежащего человека, присматриваются, задают вопросы. Бывало даже, что женщины убегали от меня, приметив в «засаде». Это срывает съемку, птицы улетают. Иногда меня принимали за снайпера или специального агента. Однажды я сидел в «засаде» у трассы, а водители подумали, что я сотрудник ГАИ с радаром в руках. - Почему у нас в Украине так редко встречаются фотографы дикой природы? - Это довольно сложное занятие и дорогостоящее. Требуется специальная фототехника. Снимок не воспринимают как труд, искусДОРОГОЕ ство. Для заработка я заниУДОВОЛЬСТВИЕ маюсь компьютерной гра- Есть ли сложности фикой. И только в свободное время - фотографирую. во время съемки?

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Íà ôåðìå çàáîëåë êîíü. Âåòåðèíàð: - Åñëè óòðîì íå âñòàíåò, ÿ åãî óñûïëþ. Óòðîì êîíü íå âñòàë. Ðÿäîì ëåæàëà ñâèíüÿ: - Äðóã, ïîæàëóéñòà, íó âñòàâàé èëè òû óìðåøü. Êîíü âñòàë. Ôåðìåð:

- Ýòî ÷óäî. Ýòî íàäî îòïðàçäíîâàòü. Ïî òàêîìó ñëó÷àþ çàðåæåì ñâèíüþ. Ìîðàëü: íèêîãäà íå ëåçü íå â ñâîå äåëî. ☺ ☺ ☺ - Ñêàæè, êàê âûñòóïàþò ïëîâöû â Ëîíäîíå? - À òû çíàåøü, íåïëîõî. Ìåäàëåé, êîíå÷íî, íåò, íî è íå ïîòîíóë íèêòî!

ÏÎÃÎÄÀ Чт 09.08 Пт 10.08 Сб 11.08 Нд 12.08 Пн 13.08 Вт 14.08 Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

+28 +30 0С +21 +25 0С +24 +30 0С +20 +24 0С +23 +28 0С +20 +24 0С +23 +28 0С +18 +23 0С +21 +27 0С +17 +19 0С +21 +27 0С +18 +20 0С

півн. 36 м/с півн.захід. 12 м/с захід. 12 м/с півн.захід. 34 м/с півд.захід. 25 м/с півд.захід. 25 м/с

Номер підписано до друку 08.08.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254362

вести приднепровья  

вести приднепровья