Page 1

ÒÐÈÂÀª ÎÍÎÂËÅÍÍß ÊÐÈÂÎÃÎ ÐÎÃÓ

ÊÈÁÅÐÖÅÍÇÓÐÀ: ÇÀ ÑËÎÂÀ ÎÒÂÅÒÈØÜ!

6 2

19

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ

ÄÅËÀÅÌ ÐÅÌÎÍÒ

9

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ËÅÃÅÍÄÀ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№58 (1347) Четвер, 26 липня 2012 р.

Ñïðàâæíüîþ íåñïîä³âàíêîþ ñòàëà çâ³ñòêà ïðî òå, ùî 22 ëèïíÿ íà 71 ðîö³ ç æèòòÿ ï³øîâ óêðà¿íñüêèé àêòîð Áîãäàí Ñòóïêà. Çà ìàéæå ï³âñòîð³÷íó êàð’ºðó â³í ÿñêðàâî âò³ëþâàâ îáðàçè ÿê ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé, òàê ³ ñó÷àñíèõ ãåðî¿â - á³ëüøå 100 ðîëåé ó ê³íî òà 50 ó òåàòð³. Ñòóïêó çíàëè ³ â Ðîñ³¿, ³ â Àìåðèö³, àëå â³í äî ê³íöÿ ëèøàâñÿ óêðà¿íñüêèì àêòîðîì òà ïàòð³îòîì ð³äíî¿ çåìë³.

18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ ÎÒ ÊÀÁÌÈÍÀ

ÑÒÈÌÓËÛ ÄËß ÈÍÂÅÑÒÎÐΠÏðàâèòåëüñòâî ðàçðàáîòàëî ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ðîñò îáúåìîâ èíâåñòèöèé. «Ìû ãîòîâû ïîéòè íà ðÿä ðàäèêàëüíûõ ìåð â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ è äðóãèõ ñòèìóëîâ äëÿ ðàçâèòèÿ èíâåñòïðîåêòîâ», îòìåòèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. Îí ñîîáùèë, ÷òî â ïàêåòå çàêîíîïðîåêòîâ, ðàçðàáîòàííûõ ïðàâèòåëüñòâîì, ÷åòêî îáîçíà÷åíû êðèòåðèè äëÿ ñòèìóëîâ - â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî ñîçäàíèå íîâûõ âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò. ○

ÖÅÍÛ - ÍÀ ÌÅÑÒÅ

Ñ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÎÉ

1213

Íàñòîÿùàÿ «Äðóæáà»: îò ñûðêà è äî ôðåãàòà

Âåñíîé ïðîøëîãî ãîäà Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ó÷ðåäèëà Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äðóæáû.  ïîíåäåëüíèê, 30 èþëÿ, ìèð îòìåòèò ïåðâóþ ãîäîâùèíó íåîáû÷íîãî ïðàçäíèêà. Äðóæáà âûñîêî öåíèëàñü âî âñå âðåìåíà ó âñåõ íàðîäîâ. Íå çðÿ ñàìî ñëîâî ñòàëî íàñòîÿùèì ìèðîâûì áðåíäîì. Åãî ñ óäîâîëüñòâèåì èñïîëüçóþò ïðîèçâîäèòåëè è ñòðîèòåëè, òàíöîðû è ðåæèññåðû. «Äðóæáó» ìîæíî âñòðåòèòü â íàçâàíèÿõ ïëàâëåíîãî ñûðêà è áåíçîïèëû, ôðåãàòà è íåôòåïðîâîäà, ïîåçäà è ìîñòà. À óæ êèíîòåàòðîâ, íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñàíàòîðèåâ - è íå ñîñ÷èòàòü. «Â³ñò³» ðåøèëè âñïîìíèòü íåêîòîðûå, íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ïðåäìåòû è ñîáûòèÿ, íîñÿùèå ãîðäîå èìÿ «äðóæáà».

ÏÎÃÎÄÀ Чт 26.07 схід. 34 м/с

+31 +34 0С +22 +27 0С

Пт 27.07 півн.схід. 34 м/с

+27 +35 0С +23 +29 0С

Сб 28.07 півн.схід. 34 м/с

+27 +35 0С +24 +29 0С

Нд 29.07 схід. 34 м/с

+27 +35 0С +23 +28 0С

Пн 30.07 півн.схід. 23 м/с

+27 +35 0С +23 +28 0С

Вт 31.07 схід. 23 м/с

+27 +35 0С +21 +270С

Öåíû íà îâîùè íà âíóòðåííåì ðûíêå â òå÷åíèå âñåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ãîäà îñòàíóòñÿ íåèçìåííûìè. Îá ýòîì Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ ñêàçàë íà çàñåäàíèè Êàáìèíà. Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà òàêæå ñ÷èòàåò, ÷òî Óêðàèíà â ïåðñïåêòèâå ìîæåò âûéòè íà ïðîèçâîäñòâî 30 ìëí. òîíí îâîùåé ïðîòèâ ñîáðàííûõ â 2011 ãîäó ïî÷òè 10 ìëí. òîíí. «Ýòî áóäåò ñàìàÿ êà÷åñòâåííàÿ è ñàìàÿ äåøåâàÿ â Åâðîïå ïðîäóêöèÿ», - îòìåòèë Ïðåìüåð. ○

ÑÅÄÜÌÎÉ ÈÇ ÄÅÑßÒÈ

ÈÇ ÊÈÅÂÀ -  ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ Ñåäüìîé èç äåñÿòè ïðèîáðåòåííûõ Óêðàèíîé ýëåêòðîïîåçäîâ ïðîèçâîäñòâà Hyundai Rotem ìîæåò íà÷àòü êóðñèðîâàòü ïî ìàðøðóòó ÊèåâÄíåïðîïåòðîâñê, ñîîáùàåò ÓÍÈÀÍ ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó «Óêðçàë³çíèö³». Íàïîìíèì, ÷òî ñêîðîñòíûå ïîåçäà Hyundai ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ ñ ýêñïëóàòàöèîííîé ñêîðîñòüþ äî 160 êì/÷àñ íà æåëåçíûõ äîðîãàõ Óêðàèíû.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347)

ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß

Îíîâëåííÿ ì³ñòà éäå ïîâíèì õîäîì ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÁÅDzÇÎÂÈÉ ÐÅÆÈÌ

ÙÅ ÎÄÈÍ ÊÐÎÊ Óêðà¿íà ³ ªC ï³äïèñàëè óãîäó, ÿêà ñïðîùóº ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ øåíãåíñüêèõ â³ç óêðà¿íñüêèìè ãðîìàäÿíàìè. Äîêóìåíò ó Áðþññåë³ ï³äïèñàëè ºâðîêîì³ñàð Øòåôàí Ôþëå ³ ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè Êîñòÿíòèí Ãðèùåíêî. Çà ñëîâàìè îñòàííüîãî, íàøà êðà¿íà çðîáèëà ùå îäèí âàæëèâèé êðîê äî áåçâ³çîâîãî ðåæèìó ç ªÑ. Ñòîðîíè ôàêòè÷íî óçãîäèëè äîïîâíåííÿ äî íèí³ ä³þ÷èõ ïðàâèë, ùî ðîçøèðÿþòü êîëî ãðîìàäÿí, ÿêèì ñòàíå ëåãøå îòðèìàòè äîçâ³ë äëÿ êîðîòêîòåðì³íîâèõ ïî¿çäîê â êðà¿íè ªâðîñîþçó.

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÄÍÎÑÈÍÈ Ç ÀËÜßÍÑÎÌ

ÃÎÒβ ÄÎ ÑϲÂÏÐÀÖ² Óêðà¿íñüêà ñòîðîíà ãîòîâà íàäàë³ ðîçâèâàòè â³äíîñèíè ç ÍÀÒÎ. Ïðî öå ñêàçàâ ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Äìèòðî Ñàëàìàò³í. Çîêðåìà, â³í íàãîëîñèâ, ùî Çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿íè ïðàãíóòü ðóõàòèñÿ âïåðåä ó ñï³âïðàö³ ç àëüÿíñîì ³ â³äêðèò³ äëÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ç êðà¿íàìè ÍÀÒÎ ó áàãàòüîõ ãàëóçÿõ. Êð³ì òîãî, ñüîãîäí³ ó ÇÑÓ çíà÷íî ïîñèëèëàñü ðîáîòà ùîäî ïðèâåäåííÿ ¿õ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ñòàíäàðò³â àðì³é ïðîâ³äíèõ êðà¿í ñâ³òó. ○

ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀͲß

ØÒÓÐÌÓÞÒÜ ÂÓÇÈ Çà 20 äí³â âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè íàä³éøëî 1,65 ìëí. çàÿâ â³ä îñ³á, ÿê³ áàæàþòü ó íèõ â÷èòèñÿ. Ö³êàâî, ùî áàêàëàâðàìè çàõîò³ëè ñòàòè 202,5 òèñ. âñòóïíèê³â, òîä³ ÿê ìàã³ñòðàìè ëèøå 60,5 òèñ. îñ³á. Íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä âñòóïíèê³â êîðèñòóþòüñÿ òàê³ âóçè: ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ËÍÓ ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà òà äåÿê³ ³íø³. ○

ÌÎÇ ÂÈÇÍÀ×ÈÂÑß

˲ÊÈ ÁÅÇ ÐÅÊËÀÌÈ Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèçíà÷èëî, ðåêëàìó ÿêèõ ë³ê³â òðåáà çàáîðîíèòè. Çîêðåìà, öå ïðåïàðàòè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ò³ëüêè äëÿ ë³êóâàííÿ ä³òåé äî 12 ðîê³â, äëÿ âàã³òíèõ ³ æ³íîê, ÿê³ ãîäóþòü ãðóääþ, à òàêîæ ò³, ùî ì³ñòÿòü íàðêîòè÷í³ ³ ïñèõîòðîïí³ ðå÷îâèíè. Òàêîæ ðåêëàì³ íå ï³äëÿãàþòü ë³êè, ùî â³äïóñêàþòüñÿ ëèøå çà ðåöåïòîì. ÌÎÇ äîðó÷èâ Äåðæàâíîìó åêñïåðòíîìó öåíòðó êåðóâàòèñÿ öèìè êðèòåð³ÿìè ïðè ïðîâåäåíí³ åêñïåðòèçè ðåºñòðàö³éíèõ ìàòåð³àë³â ë³ê³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ.

Ó â³âòîðîê â Êðèâîìó Ðîç³ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ðàçîì ³ç ñâî¿ì ïåðøèì çàñòóïíèêîì Âÿ÷åñëàâîì Çàäîðîæíèì òà ì³ñüêèì ãîëîâîþ Þð³ºì ³ëêóëîì ïðîâåëè ðÿä âè¿çíèõ íàðàä. Âîíè ïðî³íñïåêòóâàëè, ÿê ³äå ðåêîíñòðóêö³ÿ íà ïðîñïåêò³ ϳâäåííèé, íà ñòàä³îí³ ÄÞÑØ ¹3 òà â òåàòð³ ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà РОБОТА НА ОБ'ЄКТАХ У червні розпочалась друга черга реконструкції та благоустрою на проспекті Південному. Цьогоріч тут, зокрема, перелаштують 740 м трамвайних колій за новою безшумною технологією та 480 м - за класичною, оновлять існуючі мережі водо-, тепло-, газо-, електропостачання, водовідведення. Загальна вартість реконструкції об’єкта близько 18 млн. грн., які за сприяння голо-

ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÑÒÀIJÎÍÓ УМОВИ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

ви ОДА виділені з державного та місцевого бюджетів. У Кривому Розі за підтримки губернатора реконструюють академічний театр драми та музичної комедії імені Шевченка. Статус акаде-

мічного заклад культури отримав цього року з ініціативи Олександра Вілкула. Це не тільки престижне визнання - із першого серпня середня зарплата працівників театру зросте на 30%.

Вже відремонтували сцену та глядацьку залу. Цього року, зокрема, планують відновити зовнішній фасад, підлогу, замінити системи опалення, освітлення, водопостачання.

Наразі в місті починається реконструкція стадіону ДЮСШ № 3 «Спартак». Тут будуть всі умови для занять спортом, у тому числі і для людей з обмеженими можливостями. На стадіоні проведуть капремонт глядацьких трибун, облаштують сучасні зали для тренувань, а також оновлять покрівлю спортзалу. Це створить умови для одночасних тренувань більше 120 вихованців.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐ²É ÏÐÎÑÏÅÊÒÓ ÒÐÈÂÀª ÇÀ ÊÐÎÊ ÄÎ ÂÈÁÎвÂ

Ðåã³îíàëè íàëàøòîâàí³ íà á³ëüø³ñòü

ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

Çàâåðøóº ñâîþ êàäåíö³þ Âåðõîâíà Ðàäà VI ñêëèêàííÿ, ³ çîâñ³ì ñêîðî â Óêðà¿í³ â³äáóäóòüñÿ ÷åðãîâ³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè. Ñâîºþ òî÷êîþ çîðó ùîäî ïîë³òè÷íèõ ïåðñïåêòèâ íàøî¿ êðà¿íè íàïåðåäîäí³ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïîä³ëèâñÿ ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà ó ÂÐ, íàðîäíèé äåïóòàò Þð³é ̳ðîøíè÷åíêî. ³í âèñëîâèâ íàä³þ, ùî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ÿê ³ ðàí³øå, áóäå ïðåäñòàâëåíà ïîòóæíîþ á³ëüø³ñòþ ó ìàéáóòíüîìó ïàðëàìåíò³

високу конкурентність серед партій. За його словами, є сильна команда Партія регіонів, яка представляє владу в Україні. Вона об’єднує Президента, Кабінет міністрів та Народний депутат роз- більшість у Верховній повів, що в цілому по Раді. Що стосується опокраїні можна відзначити зиції, то Юрій Мірошни-

ÑÅÐÅÄ ÏÀÐÒ²É ÂÅËÈÊÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒͲÑÒÜ

ченко переконаний, що створено потужне опозиційне об’єднання. Таким чином, опозиція посилила свої потенційні можливості на майбутніх виборах, і її політика стала більш зрозумілою виборцям. Також він відзначив так звану «третю силу»,

альтернативу існуючим політсилам - партію Віталія Кличка «Удар». Цікавим, на думку Мірошниченка, є й проект Наталії Королевської «Україна вперед». Але він не став передбачати, які із цих партій пройдуть у майбутній парламент. Нардеп зауважив, що ПР, як і раніше, буде розраховувати на максимальну кількість голосів на майбутніх виборах, що відбудуться в країні 28 жовтня.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òåìïè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ çà îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè ïåðåâèùóþòü ñåðåäí³ ïî Óêðà¿í³. Çîêðåìà, öå ñòîñóºòüñÿ ï³äâèùåííÿ îáñÿã³â ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³é, âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³, ðåàë³çîâàíèõ ïîñëóã, ðîçì³ðó ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Öå ïèòàííÿ òà íèçêó ³íøèõ ðîçãëÿíóëè ï³ä ÷àñ êîëå㳿 îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà УГОДА НА МЕТРОПОЛІТЕН Цього року, завдяки спільним діям органів виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, введено в дію та завершуються роботи із введення суспільно важливих об'єктів соцсфери, промисловості, інфраструктури. Зокрема, у червні відкрили Дніпропетровський обласний перинатальний центр та дитячий центр соціальної реабілітації «Перлина Придніпров'я». Щодо будівництва Південного обходу в Дніпропетровську, то Глава уряду Микола Азаров доручив Держав-

ÇÀѲÄÀÍÍß ÊÎËÅò¯

Òåìïè ðîçâèòêó - îäí³ ç êðàùèõ

ÍÎÂÈÍÈ

ÑËÎÂÀ ²ÒÀÍÍß

Ç ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ!

ному агентству автомобільних доріг України прискорити темпи робіт і у вересні 2012 року здати в експлуатацію другу чергу об'їзної. Крім того губернатор зазначив, що з початку року на Дніпропетровщині створено 36,1 тис. нових робочих місць, середньомісячна зарплата за січень - травень по області склала 3020 грн., а на базових підприємствах галузі ГМК регіону середня заробітна плата перевищує 5 тис. грн. Із метою отримання коштів для добудови метро в обласному центрі планується підписання Кредитної угоди між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку.

ЗІБРАЛИ УРОЖАЙ На сьогодні аграрії області закінчили збирання ранніх зернових куль-

80% ÇÅÐÍÀ - 1-3 ÊËÀÑÓ

тур. За оперативними даними, в регіоні зібрали 807 тис. тонн зерна на площі 615,3 тис. га. Середня врожайність склала 13 ц/га. Цьогоріч якість урожаю значно перевищила минулорічні показники - 80% зерна - 1-3 класу. Наразі на Дніпропетровщині ведеться підготовка насіння озимих та ярих куль-

ÑÅÐÅÄÍÜÎ̲Ñß×ÍÀ ÇÀÐÏËÀÒÀ Á²ËÜØÅ 3 ÒÈÑ. ÃÐÍ. сіннєвим матеріалом. Під час колегії Олександр Вілкул наголосив, що сільськогосподарські підприємства мають бути захищені від несанкціонованих перевірок. Голова ОДА

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: - ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî + 2,8% (ïî Óêðà¿í³ + íà 0,7%) (² ï³âð³÷÷ÿ); - âàëîâà ïðîäóêö³ÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà + 13,7% (ïî Óêðà¿í³ + 7,4%) (² ï³âð³÷÷ÿ); - êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿ + 33,9% (ïî Óêðà¿í³ + 23,2%) (² êâàðòàë); - âèêîíàí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè + 14,7% (ïî Óêðà¿í³ - çíèæåííÿ íà 3,0%) (² ï³âð³÷÷ÿ); - ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ + 16,1% (ïî Óêðà¿í³ + 15,5%) (² ï³âð³÷÷ÿ); - ðåàë³çîâàí³ ïîñëóãè +17,7% (ïî Óêðà¿í³ + 13,8%) (ñ³÷åíü-òðàâåíü 2012 ðîêó). тур. Для посіву під урожай - 2013 необхідно 107,8 тис. тонн насіння, очікувана ж його кількість становить 106,3 тис. тонн. Решту придбають. Тож регіон стовідсотково забезпечать на-

звернувся до керівників правоохоронних та контролюючих органів із проханням забезпечити дотримання цієї вимоги відносно соціально відповідального бізнесу на селі.

ЛІДЕР ІЗ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ На колегії також обговорювали Комплексну стратегію розвитку Покровського району до 2015 року. За ініціативи губернатора в останні три роки з усіх джерел фінансування обласного та державного бюджетів Покровщині виділено 108,4 млн. грн. для соціально-економічного розвитку. Серед позитивних показників реалізації Комплексної стратегії розвитку регіону є перевищення в районі середньообласних показників по створенню нових робочих місць, рівню працевлаштування, оплаті населенням житлово-комунальних послуг. Крім того, господарства Покровщини цьогоріч отримали найбільший серед інших районів валовий збір ранніх зернових - 82,1 тис. тонн при середній урожайності 24,1 ц з га.

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Èçáðàëè äåëåãàòîâ íà ñúåçä На конференции была принята политическая платформа Днепропетров24 èþëÿ ïðåäñåäàòåëü ской областной организаîáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ ãóáåðíà- ции Партии регионов. Регионалы Днепропетровщиòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë ны призвали всех участниïðîâåë ïåðâûé ýòàï ÕIX êîíôåðåíöèè ÄÎÎ ÏÐ. Åå ков политического процесса придерживаться принó÷àñòíèêè èçáðàëè ципов честной агитации и äåëåãàòîâ íà ïðåäñòîÿполитической борьбы в ùèé ïàðòèéíûé ñúåçä, пределах правового поля. êîòîðûé ñîñòîèòñÿ «Мы рассматриваем 30 èþëÿ â Êèåâå ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

предстоящие выборы как реальный механизм формирования эффективного и работоспособного парламента, который продолжит реализацию назревших преобразований в стране. В совместной работе с Президентом Украины и правительством новый состав ВР должен закрепить достигнутые за последние два года успехи в

ÏÐÈÍßËÈ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÏËÀÒÔÎÐÌÓ ÎÁËÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ социально-экономическом и политическом развитии Украины», - подчеркнул Александр Вилкул.

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðèâ³òàëè ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè. «Òîðã³âëÿ çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê íàö³îíàëüíîãî ³ ðåã³îíàëüíîãî òîâàðîâèðîáíèêà. ßê ðåçóëüòàò, 63% óñ³õ òîâàð³â, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ ñüîãîäí³ â îáëàñò³, - â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà», - éäåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³. Î÷³ëüíèêè îáëàñò³ ïîáàæàëè ïðàö³âíèêàì òîðã³âë³ çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðà òà óñï³õ³â ó òàê³é âàæëèâ³é äëÿ ðåã³îíó òà êðà¿íè ðîáîò³. ○

ÊÎÌÀÍÄÍÀ ÏÅÐزÑÒÜ

ÇÄÎÁÓËÈ ÏÅÐÅÌÎÃÓ Óïåðøå â ³ñòî𳿠âîäíî-ëèæíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè òà êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Íàö³îíàëüíà çá³ðíà Óêðà¿íè, ó ñêëàä³ ÿêî¿ áóëè ïðåäñòàâíèêè íàøîãî ðåã³îíó, çäîáóëà ïåðåìîãó â êîìàíäí³é ïåðøîñò³ íà ×åìï³îíàò³ ªâðîïè ç âîäíî-ëèæíîãî ñïîðòó â êàòåãî𳿠äî 15 ðîê³â. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ñïîðòñìåí³â òà â³äçíà÷èâ âèñîêèé ð³âåíü ¿õíüî¿ ï³äãîòîâêè. Ó ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè, ÿêà äåáþòóâàëà íà öèõ çìàãàííÿõ, âèñòóïàëè ïðåäñòàâíèêè âîäíîëèæíîãî ñïîðòèâíîãî êëóáó «Ñåíòîçà». ○

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ

ÐÅÀ˲ÇÀÖ²ß ÍÀ ̲ÑÖßÕ Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ï³äáèâ ÷åðãîâ³ ï³äñóìêè ðåàë³çàö³¿ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Òàê, ñòàíîì íà 25 ëèïíÿ âæå îòðèìàëè êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè ïîíàä 130,5 òèñÿ÷³ âêëàäíèê³â Îùàäáàíêó êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Äëÿ àäðåñíî¿ äîïîìîãè ðîäèíàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâî¿ óâàãè ç áîêó äåðæàâè, ðîçøèðåíî øòàò ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â. ○

ÍÀÉÂÈÙÈÉ ÏÎÊÀÇÍÈÊ

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÊÀÐIJÎÕ²ÐÓÐÃ²ß Â îáëàñíîìó êë³í³÷íîìó öåíòð³ êàðä³îëî㳿 òà êàðä³îõ³ðóð㳿 ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ðåàë³çóºòüñÿ Íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà «Çàïîá³ãàííÿ òà ë³êóâàííÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ òà ñóäèííî-ìîçêîâèõ çàõâîðþâàíü», ùî íàö³ëåíà íà ïîêðàùåííÿ çäîðîâ'ÿ ñåðöÿ ó æèòåë³â ðåã³îíó. Çàâäÿêè âïðîâàäæåííþ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó êàðä³îõ³ðóð㳿 Äí³ïðîïåòðîâùèíà ìຠíàéâèùèé ïîêàçíèê ç ³ìïëàíòóâàííÿ åëåêòðîêàðä³îñòèìóëÿòîð³â â Óêðà¿í³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Çà ïðîïîçèö³ÿìè ãðîìàäÿí ñêëàäóòü ðåºñòð âóëèöü äëÿ îáëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èìè ìàéäàí÷èêàìè

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ²ËÊÓËÀ»

Äå ïîòð³áåí äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ï³äêàæóòü ëþäè!

ІНІЦІАТИВУ АКТИВНО ПІДТРИМУЮТЬ

ÂÅײРÏÀÌ’ßÒ²

ÂÈÑÎÖÜÊÈÉ Ó Á²Á˲ÎÒÅÖ² Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà 25 ëèïíÿ ó çàë³ «Ðîñ³éñüêîãî öåíòðó» îáëàñíî¿ óí³âåðñàëüíî¿ íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ³ìåí³ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ â³äáóâñÿ âå÷³ð ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî. Áàæàþ÷³ ïåðåãëÿíóëè â³äåîñþæåò ïðî æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü áàðäà, ïîñëóõàëè éîãî ï³ñí³. ○

ÇÀʲÍ×ÓªÒÜÑß ÒÅÐ̲Í

ÒÐÅÁÀ ÏÎÑϲØÀÒÈ 31 ëèïíÿ 2012 ðîêó îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó äîêóìåíò³â äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â I-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ â³ä àá³òóð³ºíò³â, ÿê³ âñòóïàþòü íà îñíîâ³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè íà äåííó ôîðìó íàâ÷àííÿ. Öå íå ñòîñóºòüñÿ âèø³â, äå òðåáà áðàòè ó÷àñòü ó òâîð÷èõ êîíêóðñàõ. ○

ÊÐÓÃËÈÉ ÑÒIË

ÏÈÒÀÍÍß ªÂÐβÍÒÅÃÐÀÖ²¯ Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà Ãåíåðàëüíîãî Êîíñóëà Ðåñïóáë³êè Òóðå÷÷èíà â Óêðà¿í³ ²ãîðÿ Õàí³íà 24 ëèïíÿ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ «êðóãëîãî ñòîëó» «Äí³ïðîïåòðîâùèíà áàãàòîíàö³îíàëüíà». Ó÷àñíèêè çàõîäó ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ºâðî³íòåãðàö³¿ ³ ðîçâèòêó ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè â íàøîìó ðåã³îí³.

Яскраві та корисні для розвитку малечі дитячі майданчики вже прикрасили близько півтисячі дворів Дніпропетровщини. Тільки цього року за кошти обласного бюджету, виділені за сприяння губернатора Олександра Вілкула, в регіоні встановлюють 200 майданчиків. Таку ініціативу активно підтримують місцеві органи влади, підприємці, депутати місцевих рад, спонсори. Тому ця добра справа не обмежується підтримкою лише з обласного бюджету. Тисячі дітей отримали реальну можливість відчувати радість повноцінного дитинства і активканці інших міст - 7 жителів но проводити вільний час. Дніпродзержинська, чотири з ПРОПОЗИЦІЇ Жовтих Вод, три адреси поМЕШКАНЦІВ відомили з Павлограда, дві у Збирають пропозиції лю- Новомосковську, по одній аддей щодо дворів, де потрібен ресі - в Орджонікідзе, Синельмайданчик, і оператори «Гаря- никівському, Дніпропетровчої лінії Олександра Вілкула». ському, Новомосковському Сюди надходять звернення від районах. Пропозиції надходять не мешканців області з проханням встановити або впорядку- тільки телефоном. Наприклад мешканка провулку Парусний вати дитячі майданчики. Вже отримано понад 100 та- (м.Дніпропетровськ) звернуких звернень із новими адреса- лась до губернатора на веб-сайт ми для їх бажаного встановлен- із наступним: «Здравствуйте, ня. Серед них подвір'я міста уважаемый Александр ЮрьеДніпропетровська по вулицях вич! Неоднократно слышала Березинська, Будівельників, теплые отзывы граждан, живуГероїв Сталінграда, Гладкова, щих по соседству, о Вашей деяМандриківська, ж/м Тополя, тельности, связанной с благоусж/м Красний Камінь, проспект тройством детских площадок! Правди (загалом 48 адрес). Ще Мы живем в большом доме с 30 людей запропонували вста- большим двором, в котором, к новити майданчики у місті сожалению, очень мало качеКривому Розі на вулицях 22 лей. Обращаюсь к Вам с Партз'їзду, 50 років Жовтня, Ва- просьбой о благоустройстве натутіна, Гірничорятувальна, шего двора для духовного и фиСпівдружності, м/р 5 - Заріч- зического развития детей». Надходять зверний, просп. 200 років Кривого нення і з проханням Рогу. Зі своїми пропозиціями сто- встановити дитясовно побудови дитячих май- чий майданчик данчиків телефонували й меш- недалеко від уже встановлених: дітей багато, їм всім потрібно бавитись, розважатися, а майданчики не в змозі вмістити всіх бажаючих.

СТВОРЯТЬ СПИСКИ Діти так швидко ростуть, тому зволікати з розв'язанням питань про встановлення дитячих майданчиків не можна. Тож за пропозиціями громадян почали створювати реєстр територій, які потребують облаштування майданчиками. Незабаром реєстр буде розміщено на офіційному сайті «Відкрита влада» www.openpower.dp.gov.ua, щоб сприяти облаштуванню спортивних майданчиків першочергово в цих місцях. Такою інформацією при складанні відповідних планів щодо встановлення нових дитячих майданчиків будуть користуватися і органи місцевого самоврядування. У нагоді вона стане й представникам соціально відповідального бізнесу, які все активніше долучаються до розвитку та благоустрою міст і районів регіону.

ÂÆÅ ÎÒÐÈÌÀËÈ ÏÎÍÀÄ 100 ÒÀÊÈÕ ÇÂÅÐÍÅÍÜ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Âåäîìñòâåííàÿ ìåäèöèíà åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Óïðàâëåíèè ÑÁÓ â îáëàñòè ñîñòîÿëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëüíûå âîïðîñû âåäîìñòâåííîé ìåäèöèíû».  íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè è âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ìåäó÷ðåæäåíèé ÑÁÓ è ÔÑÁ ÐÔ

ÖÅËÜ - ÍÀËÀÄÈÒÜ ÎÁÌÅÍ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ

Решение о проведении этого международного форума было принято во время 11-го совещания делегаций СБУ и ФСБ России, которое состоялось в Ялте в апреле этого года. Цель мероприятия - наладить

обмен информацией о новейших исследованиях в различных направлениях медицины, фармации, лечебно-диагностических методик. По словам начальника УСБУ в области Владимира

ÍÀ ÑÀÉÒ² «Â²ÄÊÐÈÒÀ ÂËÀÄÀ» ÐÎÇ̲ÑÒßÒÜ ÐŪÑÒÐ ОПЕРАТИВНО РЕАГУЮТЬ НА СИГНАЛИ Буває, на губернаторську «гарячу лінію» телефонують, щоб попросити відремонтувати гойдалку на існуючому майданчику чи завезти побільше пісочку для малечі. Сигнали про таке оперативно передають до відповідальних за це органів місцевої влади і суворо контролють їх виконання. А те, що люди дзвонять губернатору з цього приводу, зрозуміло - адже дитячі майданчики вже давно називають «вілкуловськими», бо традицію їх встановлення започаткував і активно підтримує саме губернатор.

Äèâ³òüñÿ 27 ëèïíÿ 2012 ðîêó î 18.00 íà 51-ìó êàíàë³ ÄÎÄÒÐÊ ïðîãðàìó «Â³äêðèòèé ôàéë», ïðèñâÿ÷åíó ðîç'ÿñíåííþ àêòóàëüíèõ ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿíè íà «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà». Ó öüîìó âèïóñêó ïðîãðàìè ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî íàðàõóâàííÿ òà ïåðåðàõóíê³â ïåíñ³é, îáð³çàííÿ ñóõîñòîþ òà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ.

Верхогляда, Днепропетровщина не случайно стала местом проведения такого международного форума, ведь это - высокоразвитый в научном и промышленном отношениях регион. «В настоящее время налажена и активно проводится работа по обеспечению сотрудников Управления доступными и качественными медикаментами. Параллельно стоит задача обучения личного состава поликлиники новейшим методикам диагностики и лечения. Особое место в деятельности медподразделения управления занимает работа с ветеранами органов безопасности», отметил Владимир Верхогляд.


ЖИТТЯ МІСТА 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

ÑÄÅËÀËÈ ÂÛÁÎÐ

«Ìû - çà Èâàíà Ñòóïàêà!»

ÍÎÂÈÍÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Óâåðåííî çàÿâèëè óæå áîëåå 100 òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ è áîëåå 2000 ÷åëîâåê, êîòîðûå íà ñâîèõ ñîáðàíèÿõ âûäâèíóëè êàíäèäàòîì â íàðîäíûå äåïóòàòû çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà è ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Èâàíà Ñòóïàêà Уверенность этих людей базируется не на пустых обещаниях, а на реальной помощи, которую они неоднократно получали от Ивана Ивановича. Это программы - «Безопасный Тополь», «Реконструкция и восстановление лифтов», «Город без окра-

ин». Кроме того, в Бабушкинском районе Днепропетровска была создана новая аварийная служба принципиально новый подход в оказании услуг в экстренных ситуациях. Особое внимание Иван Ступак уделяет вопросам духовности. Например, по благословению Высоко-

преосвященного Иринея, жан к лучшему и делает митрополита Днепропет- для этого все возможное. ровского и Павлоградского, и при содействии Ивана Ивановича были выставлены для поклонения в днепропетровских храмах уникальные святыни. Люди убедились, что Иван Ступак искренне хочет изменить жизнь горо-

ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ ËÞÄÅÉ ÁÀÇÈÐÓÅÒÑß ÍÀ ÐÅÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ

Ç̲ÍÀ ÊÀÄвÂ

«Åêîëîã³ÿ» ï³øëà ç òðüîõ ðàéîí³â

«ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ ÂÈ˲ÊÎÂÍÈÉ» Ó ì³ñò³ â ðàìêàõ ïðîãðàìè «Çóïèíèìî òóáåðêóëüîç â Óêðà¿í³», ùî ðåàë³çóºòüñÿ Ôîíäîì гíàòà Àõìåòîâà «Ðîçâèòîê Óêðà¿íè», â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» íà òåìó: «Òóáåðêóëüîç âèë³êîâíèé». Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ìåäèêè, ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè, ïðåäñòàâíèêè áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é òà çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ó÷àñíèêè îáãîâîðèëè íàéá³ëüø àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ôòèç³àòðè÷íî¿ ñëóæáè ó Êðèâîìó Ðîç³, à òàêîæ âèçíà÷èëè íàïðÿìêè ïîäàëüøî¿ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ùîäî ë³êóâàííÿ ³ ïðîô³ëàêòèêè òóáåðêóëüîçó. ○

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÂÈÂ×ÀËÈ ÄÎѲÄ

Êîìïàí³ÿ-ïåðåâ³çíèê ñì³òòÿ «Åêîëîã³ÿ Óêðà¿íè» ï³øëà ç òðüîõ ðàéîí³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Íàðàç³ çàì³ñòü íå¿ Æîâòíåâèé ðàéîí îáñëóãîâóº «Äí³ïðîêîìóíòðàíñ», à ó Ëåí³íñüêîìó ³ ÀìóðÍèæíüîäí³ïðîâñüêîìó ïðàöþâàòèìå «Ãð³íêî-Äí³ïðî» За словами начальника управління з охорони навколишнього природного серед о в и щ а Дніпропетровської міськради Олега Семенка, з початку року всі три компаніїперевізники твердих побутових відходів працювали над своїми інвестиційними проектами та поповненням технічного парку. Наприклад, «Дніпрокомунтранс» з початку 2012 року придбав 6 нових машин і близько 700 додаткових контейнерів. А «ГрінкоДніпро» на сьогодні до свого автопарку додав 4 нові автомобілі для перевезення сміття, одну автівку для транспорту-

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

Ìåäèêè Ìèêîëà¿âùèíè çä³éñíèëè ðîáî÷ó ïî¿çäêó äî Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ïîçèòèâíîãî äîñâ³äó êîëåã ó ðåàë³çàö³¿ ìîäåðí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³. Ó ðîáî÷³é ïî¿çäö³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà 20 ãîëîâíèõ ë³êàð³â ìåäè÷íèõ çàêëàä³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³. Äåëåãàö³ÿ ïîçèòèâíî îö³íèëà ÿê³ñòü ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òà âèñëîâèëà ïîäÿêó äí³ïðîïåòðîâñüêèì ìåäèêàì çà ïë³äíó ñï³âïðàöþ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÕÂÎÐÎÁ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÎËÅÃ ÑÅÌÅÍÊÎ,

вання негабаритного сміття та 563 евроконтейнери. До того ж, наразі підприємства перейшли на семиденний робочий тиждень, і відтепер сміттєві баки будуть спустошувати щоденно. Проблемою у вивезенні сміття залишаються несанкціоновані звалища та

«ÄͲÏÐÎÊÎÌÓÍÒÐÀÍÑ» ÏÐÈÄÁÀ 6 ÍÎÂÈÕ ÌÀØÈÍ

ÁÀÊÈ ÑÏÓÑÒÎØÓÂÀÒÈÌÓÒÜ ÙÎÄÅÍÍÎ припарковані у проїздах автомобілі, через які машини не можуть під’їхати до контейнера. Ще одне питання у вивезенні сміття - несанкціоновані звалища. «Щоденно у місті їх ліквідовують, та, на жаль, є такі місця, де прибрані звалища через два-три дні знову з'являються. Наприклад, недавно розчис-

íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè: - Ñüîãîäí³ ì³ñòî âîëî䳺 óñ³ìà òåõí³÷íèìè ðåñóðñàìè äëÿ â÷àñíîãî âèâåçåííÿ ÒÏÂ. Íà æàëü, íà äîñèòü íèçüêîìó ð³âí³ çàëèøàºòüñÿ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ³ç êîìïàí³ÿìè-ïåðåâ³çíèêàìè. Ç ïî÷àòêó ðîêó ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü çðîñëà ëèøå íà 12%. Á³ëüø-ìåíø íîðìàëüíà ñèòóàö³ÿ ó Æîâòíåâîìó òà Êðàñíîãâàðä³éñüêîìó ðàéîíàõ, ã³ðøå óêëàäàþòü äîãîâîðè ó Ñàìàðñüêîìó òà ÀÍÄ ðàéîíàõ. тили сміття по вулиці Чичеріна, 22, вулиці Громова, 7, а за кілька днів люди знову почали зносити туди непотріб», - додав начальник управління. Нагадаємо, компанія «Грінко-

Дніпро» обслуговує Самарський, Красногвардійський, Ленінський та АНД райони (з 1 серпня), компанія «Дніпрокомунтранс» - Бабушкінський, Індустріальний, Жовтневий, Кіровський.

Ó ðàìêàõ «Äí³â çäîðîâ'ÿ», ùî òðèâàþòü ïðîòÿãîì îñòàíí³õ øåñòè ì³ñÿö³â, áðèãàäè ë³êàð³â çä³éñíèëè 52 âè¿çäè äî íàñåëåíèõ ïóíêò³â 22 ðàéîí³â îáëàñò³ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïðîô³ëàêòèêè òà ä³àãíîñòèêè çàõâîðþâàíü ó æèòåë³â â³ääàëåíèõ ðàéîí³â. Äî ñêëàäó áðèãàä âõîäÿòü êàðä³îëîãè, õ³ðóðãè, íåâðîëîãè, ãàñòðîåíòåðîëîãè, îôòàëüìîëîãè, ôòèç³àòðè, íàðêîëîãè, ã³íåêîëîãè òà ë³êàð³ óëüòðàçâóêîâî¿ ä³àãíîñòèêè. Ñòàíîì íà ëèïåíü óæå îãëÿíóòî ìàéæå 6,9 òèñ. îñ³á. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÐÎÁÈËÈ ÎѲÒËÅÍÍß Ïðîåêòíèé ï³äõ³ä ðîçâèòêó ãðîìàä òà óñï³øíà ñï³âïðàöÿ ì³ñöåâèõ ðàä ç ì³æíàðîäíèìè äîíîðñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè âñå àêòèâí³øå çàñòîñîâóºòüñÿ íà òåðèòî𳿠îáëàñò³ òà ïðèíîñèòü ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè. Ó ñåë³ Ìåæèð³÷ çàâåðøåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ, ÿêèé ïðîâîäèâñÿ ó ðàìêàõ ñï³ëüíîãî ïðîåêòó îáëðàäè òà ªÑ/ÏÐÎÎÍ «Ì³ñöåâèé ðîçâèòîê, îð³ºíòîâàíèé íà ãðîìàäó» çà îñîáèñòî¿ ï³äòðèìêè ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ МIСТА ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347)

ÊÎÏÈß ÏÀÌßÒÍÈÊÀ

Âîçâðàùåíèå Åêàòåðèíû â Äíåïðîïåòðîâñê ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÎÁËÑÒÀÒ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÄÀͲ ÏÐÎ ÐÅòÎÍ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ï³äãîòóâàëî ³íôîðìàö³þ ïðî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çà ñ³÷åíü÷åðâåíü 2012 ðîêó. Çîêðåìà, çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ öüîãî ðîêó çàãàëüíå âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2011-ãî, çá³ëüøèëîñÿ íà 13,7%, ó ò.÷. ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ - íà 16,3%. Äåòàëüí³øó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çíàéòè íà ñàéò³ www.visti.dp.ua â ðóáðèö³ «Îô³ö³éí³ â³ñò³».

ÍÎÂÈÍÈ ÀÊÒÈÂÍÀ ÐÎÁÎÒÀ

ÏÎÏÎÂÍÈËÈ ÄÅÐÆÁÞÄÆÅÒ Óïðîäîâæ ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ 2012 ðîêó Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ïðîâåëî àêòèâíó ðîáîòó ùîäî âèÿâëåííÿ, ïðèïèíåííÿ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é òà âèïàäê³â íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿. Âñüîãî ïðèïèíåíî 126 ïîðóøåíü - öå ó 2,25 ðàçà á³ëüøå, í³æ ìèíóëîð³÷. Äî äåðæáþäæåòó ñïëà÷åíî ïîíàä 807 òèñ. ãðí., ùî â 1,6 ðàçà á³ëüøå, í³æ çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2011 ðîêó. ○

ÁÎÐÃÈ ÇÀ ÂÎÄÓ

ÍÅÏËÀÒÍÈÊÈ -  ÑÓÄ Íà ñüîãîäí³ ìåøêàíö³ îáëàñíîãî öåíòðó çàáîðãóâàëè ÊÏ «Äí³ïðîâîäîêàíàë» çà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ áëèçüêî 111 ìëí. ãðí. Ìàëîçàáåçïå÷åíèì ìåøêàíöÿì òà ñïîæèâà÷àì, ÿê³ íàêîïè÷èëè çíà÷íó ñóìó çàáîðãîâàíîñò³, ïðàö³âíèêè «Äí³ïðîâîäîêàíàëó» ïðîïîíóþòü óêëàñòè äîãîâ³ð íà ðåñòðóêòóðèçàö³þ áîðã³â òà îôîðìèòè ñóáñè䳿 íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Ùîäî çë³ñíèõ íåïëàòíèê³â, òî ç íèìè «Äí³ïðîâîäîêàíàë» çóñòð³íåòüñÿ â ñóä³. ○

ÊÀÌÅÐÈ ÑÕÎÂÓ

ÄËß ÇÐÓ×ÍÎÑÒ² ÏÀÑÀÆÈв Çàë³çíè÷íèé âîêçàë Äí³ïðîïåòðîâñüêà äáຠïðî çáåðåæåííÿ ðå÷åé ñâî¿õ ïàñàæèð³â òà ïðîïîíóº ¿ì ñêîðèñòàòèñü êàìåðàìè ñõîâó. Ç ïî÷àòêó ðîêó ¿ì äîâ³ðèëè ìàéæå 39 òèñ. îäèíèöü ðó÷íî¿ ïîêëàæ³. Âàðò³ñòü çáåð³ãàííÿ ðå÷åé â àâòîìàòè÷í³é êàìåð³ ñòàíîâèòü 7 ãðí. çà 2 äîáè, ó ñòàö³îíàðí³é - 10 ãðí. çà âåëèêîãàáàðèòíó ðó÷íó ïîêëàæó òà 7 ãðí. - çà ðåøòó ðå÷åé. Óñ³ çàáóò³ íà âîêçàë³ òà ó âàãîíàõ ðå÷³, çíàéäåí³ ïðàö³âíèêàìè, ìîæóòü çíàõîäèòèñü ñàìå ó êàìåðàõ ñõîâó.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî óæå â ñåíòÿáðå êîëëåêöèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ èìåíè ßâîðíèöêîãî ïîïîëíèòñÿ èíòåðåñíûì ýêñïîíàòîì. Îí ïðîáóäèò «âòîðîå äûõàíèå» â òåõ, êòî æèâî èíòåðåñóåòñÿ ìèíóâøèì. Ýòî - êîïèÿ ïàìÿòíèêà Åêàòåðèíå II, óòåðÿííîãî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé è, óâû, äî ñèõ ïîð íå íàéäåííîãî Екатерины какому-то музею. Мы связались с нашиПо словам директора ми коллегами, они высламузея Надежды Капусти- ли фото: то был совершенский дворянин. Дворянское ной, несколько лет назад но другой памятник…» собрание нашего города наш город облетела но- «НАГРУЗКА» решило выкупить памятвость об обнаружении па- К ПРИДАНОМУ ник Екатерине, более умемятника на дне Днепра: на Александр Пушкин на- стный в городе ее имени, него наткнулись купаль- зывал памятник Екатерищики. Увы, новость оказа- не II «медной бабушкой». чем в антикварной лавке. лась уткой - как и известие Поэт получил его в свое И в 1846 году «медная бао том, что памятник на- распоряжение вместе с бушка» перебралась на бешелся где-то в Австрии. приданым Натальи Гонча- рега Днепра. Ее установи«Мы послали запрос в ав- ровой, однако статуя ли перед Преображенским стрийское посольство. К под три метра вызывала в собором, а после строисожалению, слухи не под- Александре Сергеевиче тельства исторического музея она получила новое твердились, - говорит На- постоянное желание ее место - на центральном дежда Капустина. - Запом- продать. Но только после проспекте. Пришедшие к нилось письмо, прислан- смерти поэта «медная бавласти большевики хотеное из Израиля: бывшие бушка» покинула знаменили переплавить «бабушку» жители Днепропетровска тое семейство: ее купил на металл, но за нее застуувидели сюжет по россий- петербургский антиквар. В пился Дмитрий Яворницскому каналу о преподне- его магазине и увидел пакий. Екатерина «переселисении в дар памятника мятник екатеринославлась» во двор музея и коротала век вместе с каменными бабами. Здесь она и встретила Великую Отечественную. Но когда Красная Армия освободила Днепропетровск, Екатерины на месте не оказалось. Где она сейчас? Возможно, кто-то и знает об этом.

ПАМЯТНИК, ДА НЕ ТОТ

ÏÓØÊÈÍ ÍÀÇÛÂÀË ÑÒÀÒÓÞ«ÌÅÄÍÎÉ ÁÀÁÓØÊÎÉ»

город. К такому решению пришли участники российской экспедиции «Путем Екатерины II», которые несколько месяцев назад посетили Днепропетровск. Они же и профинансируют изготовление второй копии памятника. Первая, выполненная по инициативе Музея Пушкина в Москве на основании переданных нашим музеем снимков и выставленная там же, получилась, по мнению Надежды Капустиной, очень похожей на «медную бабушку», разве что в пять раз меньше. Она едва превышает в высоту 60 сантиметров, тогда как сам памятник достигал трех метров. Предполагается уже в сентябре забрать царицу из Москвы. Она поселится в музее рядом с каретой, на В ПЯТЬ которой когда-то совершаРАЗ МЕНЬШЕ ла свой триумфальный Но самодержица Всея путь к южным рубежам Руси все же вернется в наш России Екатерина Великая.

ÑÅÑ²ß Ì²ÑÜÊÐÀÄÈ

ªâðîïåéñüêèé áàíê ô³íàíñóâàòèìå ìåòðî ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

25 ëèïíÿ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ íüîãî ñòàëî â³äîìî, ùî ªâðîïåéñüêèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó ïîãîäèâñÿ ô³íàíñóâàòè áóä³âíèöòâî ìåòðîïîë³òåíó. Äîãîâ³ð ïëàíóþòü ï³äïèñàòè íàéáëèæ÷èìè äíÿìè На засіданні обранці народу внесли зміни до цьогорічної програми соціальноекономічного розвитку міста і рішення «Про міський бюджет на 2012 рік». Крім того, на сесії ухвалили обмеження руху великовантажного

транспорту на деяких ділянках міста і поставили питання щодо встановлення світлофора на Набережній Леніна на переході біля готелю «Дніпропетровськ», щоб не створювати «пробок» для автомобілів і загрози для пішоходів.

Також депутати затвердили програму про регулювання чисельності безпритульних тварин, розроблену згідно з європейськими стандартами. Вона базується на ідеї контролю їх кількості шляхом виловлювання, стерилізації, вакцинації і повер-

нення на попереднє місце мешкання. З метою налагодження ефективного функціонування системи медичної допомоги населенню міськрада внесла зміни до програми впровадження місцевих стимулів у закладах охорони здоров’я первинної ланки. Ідеться про встановлення надбавки до посадових окладів лікарям загальної практики сімейної медицини, придбання спеціалістам центрів первинної медикосанітарної допомоги проїзних квитків коштом міського бюджету, забезпечення їх мобільним зв’язком для поліпшення контакту з населенням.


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

ÔÐÓÊÒÎÂÈÉ ÑÅÇÎÍ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

˳òî ïîñòóïîâî ñêèäຠñâî¿ îáåðòè, àëå ïðîõîëîäîþ â ïîâ³òð³ íå ïàõíå. Öüîãîð³÷íèé «â³òàì³ííèé» ñåçîí ïî÷àâñÿ çíà÷íî ðàí³øå ïîñïðèÿëè ñïåêà òà ìàéæå ïîâíà â³äñóòí³ñòü äîù³â. Çàðàç êîëèñü çåëåí³ íàñàäæåííÿ ñòðàæäàþòü â³ä ïîñóõè ëèñòÿ æîâò³º òà ñêðó÷óºòüñÿ, íåñòèãë³ ïëîäè îïàäàþòü. ßêèé âðîæàé ôðóêò³â ç³áðàëè àãðà𳿠Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà íà ùî âîíè ñïîä³âàþòüñÿ âîñåíè, ä³çíàâàëèñü «Â³ñò³»

Ñïîä³âàííÿ - íà óðîæàé ÿáëóê

ÏÎÑÓÕÀ ÍÅ ÄÀËÀ ÇÀÂ'ßÇÀÒÈÑÜ ÀÁÐÈÊÎÑÀÌ

ÍÎÂÈÍÈ

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎÀÇÈÑ ÄËß ÌÀËÅײ Ùå îäèí äèòÿ÷èé ñïîðòìàéäàí÷èê â³äêðèëè â ñåë³ Íîâîï³äêðÿæ, ñ³ëüñüêà ðàäà ÿêîãî îá’ºäíóº äâà ñåëà - Íîâîï³äêðÿæ òà Ñóïèíà, ³ç íàñåëåííÿì ìàéæå 1200 æèòåë³â. Ç êîæíèì ðîêîì ó ñåëàõ íàðîäæóºòüñÿ âñå á³ëüøå ä³òåé, à îòæå, çðîñòຠïîòðåáà â îðãàí³çàö³¿ äëÿ íèõ ÿê³ñíîãî äîçâ³ëëÿ. Îáëàøòóâàííÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà, íà äóìêó î÷³ëüíèê³â ðàéîíó, íå ò³ëüêè âèð³øóº öþ ïðîáëåìó, àëå é ñòâîðþº áåçïå÷íó ³ êîìôîðòíó òåðèòîð³þ äëÿ â³äïî÷èíêó ìàëþê³â òà ¿õ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó.

РЯТУЄ ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ У Нікопольському районі ситуація з фруктовим врожаєм невтішна. Директор агрофірми ПП «Славутич» Микола Письменний розповів, що на незадовільний врожай черешні вплинуло те, що 15% її вимерзло. У результаті кількість «пташиної вишні», що зібрало підприємство - сльози. Абрикос та персиків цьогоріч також немає -

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

20 ÊÌ ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÀÕ раптові похолодання навесні та відсутність дощів не дали сформуватися плодам. Врожайність сливи гірша, ніж черешні - після холодної зими вимерзло 60% цих плодових дерев. За словами Миколи Григоровича, лише груші майже не постраждали. Їх прогнозують зібрати не менше, ніж торік. А все тому, що деревця - молоді та з кожним роком дають все більше врожаю. На яблука також сподіваються зимові сорти червонобоких рятує гол-

ландська технологія вирощування. «Такого поганого врожаю не було, мабуть, останні 100 років», - підсумував Микола Письменний.

ÍÀÉÌÅÍØÅ ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÈ ÃÐÓز

ЧЕКАЮТЬ ВЕРЕСНЯ За словами голови фермерського господарства «Відродження», що у Петриківському районі, Івана Ярмолюка, картина із цьогорічним врожаєм суниці досить сумна. Всіма улюблену солодку ягідку не врятувала навіть технологія вирощування під плів-

кою на грядці, де міжряддя вистелене соломою - погоріла майже вся. Адже для суниці життєво не-

обхідні не тільки палюче сонце, але й періодичні сильні дощі, на які цього року дефіцит. Ситуація з яблуками, яких господарство вирощує 14 сортів, проясниться ближче до вересня, адже «Відродження» робить ставку на зимові різновиди червонобоких.

ÁËÀÃÎIJÉÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Ó ïëàíàõ - Êëè÷êè òà Êîíîïëÿíêà ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

10 âåðåñíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâèé ðåã³îíàëüíèé áëàãîä³éíèé ôåñòèâàëü «Ìàìà + ÿ». Öüîãîð³÷íå ä³éñòâî îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü çðîáèòè ùå á³ëüø ÿñêðàâèì òà íåçàáóòí³ì. Çàïðîøåíà ìàëå÷à ì³ðÿòèìåòüñÿ ñèëàìè ó ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ òà äåìîíñòðóâàòèìå ïðèñóòí³ì ñâî¿ òàëàíòè Цього року 4000 дітлахів Дніпропетровщини, серед яких діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки, зможуть весь день провести на березі Дніпра - у креатив-клубі «Bartolomeo». Малеча розважатиметься, демонстру-

ючи свої здібності, змагатиметься у спорті, відвідуватиме мистецькі майстер-класи. У VI за рахунком фестивалі акцент зроблять на різноманітні спортивні змагання, веселі старти за

участю прийомних родин. Жодна дитина не залишиться без частування та подарунків. До вибору презентів організатори підійшли з душею: обдзвонили притулки та взнали, що необхідно кожній маленькій

особистості. По завершенні заходу дітлахів порадують засобами гігієни, технікою, спортінвентарем, одягом, канцтоварами, літературою. Цьогорічним нововведенням стане спеціальний буклет, у якому охочі всиновити дитину зможуть знайти вичерпну інформацію щодо юридичної, медичної сторін цього питання. Організатори сподіваються, що на VI фестиваль до дітей завітають Марія Собко, Тетяна Валевська, Даша Малахова. У планах запросити братів Кличків та Євгена Коноплянку.

Ñåëàìè Ïåòðîïàâë³âùèíè ïðî¿õàëè âåëîñèïåäèñòè-øêîëÿð³ ç Ìèêîëà¿âêè ç ÿñêðàâèìè ñòð³÷êàìè «Òóðïîõ³ä-2012». Òàê õëîïö³ òà ä³â÷àòà âèð³øèëè ïðîâ³äàòè ñâî¿õ äðóç³â ³ç ñåëà Õîðîøå. Ïî ïðè¿çäó 11-êëàñíèêàì, ÿê³ ïîäîëàëè 20 êì, ¿õí³ îäíîë³òêè-õîðîøê³âö³ ïîêàçàëè ö³êàâèíêè ñåëà: äæåðåëî «Âèííèöüêèé êîëîäÿçü», ˳òåðàòóðíèé ìóçåé Ôðîñèíè Êàðïåíêî òà ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èé ìóçåé. Ìèêîëà¿âñüê³ øêîëÿð³ ëèøèëè íà çãàäêó ïîäàðóíêè òà âèñëîâèëè ñïîä³âàííÿ, ùî òàê³ çóñòð³÷³ ñòàíóòü äîáðîþ òðàäèö³ºþ.


8 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347)

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÇÍÀª

Äîðîãè âèìàãàþòü îáåðåæíîñò³ ÇÀ زÑÒÜ Ì²Ñßֲ ÏÎÒÎ×ÍÎÃÎ ÐÎÊÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²:

12, 5 òèñÿ÷ ÄÒÏ ç ïîòåðï³ëèìè ñòàëîñÿ, z á³ëüøå 2 òèñÿ÷ ëþäåé çàãèíóëî ó öèõ àâàð³ÿõ, z á³ëüø í³æ 15 òèñÿ÷ òðàâìîâàíî. Íà àâòîäîðîãàõ äåðæàâè ìàéæå êîæíó 21 õâèëèíó z Ìàéæå

ÄÈÊÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ

ÇÀÒÐÈÌÀËÈ ÇÀ ÃÎÄÈÍÓ Óíî÷³ 15 ëèïíÿ äî äí³ïðîäçåðæèíñüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â çâåðíóëàñÿ 37-ð³÷íà ì³ñöåâà ìåøêàíêà. Âîíà ïîñêàðæèëàñü, ùî äâîº íåâ³äîìèõ ç´âàëòóâàëè ¿¿ 14-ð³÷íó äîíüêó. Áëèçüêî 22.00 ä³â÷èíêà ïîâåðòàëàñü äîäîìó â³ä äâîþð³äíî¿ ñåñòðè. Íà âóëèö³ äî íå¿ ï³ä³éøëè äâà ï'ÿí³ ïàðóáêè, ñõîïèëè çà ðóêè ³ ïîòÿãëè äî ë³ñîñìóãè. Ïîáèâøè äèòèíó, ÷îëîâ³êè ïðèãðîçèëè ¿é ô³çè÷íîþ ðîçïðàâîþ, ï³ñëÿ ÷îãî ç´âàëòóâàëè. Çàâäÿêè îïåðàòèâíèì ä³ÿì ì³ë³ö³¿, ï³äíÿòî¿ ïî òðèâîç³, ìåíø í³æ çà ãîäèíó çëîâìèñíèê³â - 22ð³÷íèõ ìîëîäèê³â çàòðèìàëè. Îäèí ³ç ïàðóáê³â öèìè äíÿìè ñòàâ áàòüêîì. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó, çëîâìèñíèêè - ï³ä âàðòîþ.

ÍÎÂÈÍÈ ÀÂÀÐ²ß Ç² «ØÂÈÄÊÎÞ» 21 ëèïíÿ áëèçüêî äâàíàäöÿòî¿ íî÷³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñòàëîñü ÄÒÏ ç ó÷àñòþ àâòî «øâèäêî¿» òà «Øåâðîëå Ëà÷åòò³». «Øâèäêà» ðóõàëàñü ïî âóëèö³ Ѻðîâà ç áîêó âóë. Êîìñîìîëüñüêî¿ â íàïðÿìêó Ïëåõàíîâà. «Øåâðîëå» æ ¿õàëî ïî ïðîñïåêòó Êàðëà Ìàðêñà ç áîêó âóëèö³ Ëåí³íà â íàïðÿìêó Ѻðîâà ïî ãîëîâí³é äîðîç³. Çà äàíèìè ÄÀ², çà êåðìîì ³íîìàðêè áóâ ñï³âðîá³òíèê êîíâîéíî¿ ðîòè ì³ñüêóïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿. Âíàñë³äîê ÄÒÏ âî䳿 àâòî òà äâà ïàñàæèðè «øâèäêî¿» îòðèìàëè òðàâìè. Òðèâຠðîçñë³äóâàííÿ. ○

ϲÄϲËÜÍÈÉ ÖÅÕ

«Ç̲ØÓÂÀËÈ» ÊÎËÜÎÐÈ Ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ïðèïèíèëè ä³ÿëüí³ñòü ï³äï³ëüíîãî öåõó ç âèðîáíèöòâà êîëîðàíò³â (ñóì³ø³ äëÿ íàäàííÿ êîëüîðó ð³çíèì òèïàì ëàê³â òà ôàðá). «Ï³äïðèºìñòâî» ïðàöþâàëî â Äí³ïðîïåòðîâñüêó, éîãî îðãàí³çóâàâ 36-ð³÷íèé óðîäæåíåöü ì³ñòà. Çàäëÿ öüîãî â³í îðåíäóâàâ ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, âñòàíîâèâ â³äïîâ³äí³ âåðñòàòè, çàëó÷èâ äî ðîáîòè òðüîõ îñ³á. Ãîòîâó ïðîäóêö³þ çáóâàëè îïòîì ³ âðîçäð³á ÷åðåç ²íòåðíåò áåç áóäüÿêèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â. Íàðàç³ ìàòåð³àëè ïðî ñêîºííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íàïðàâëåí³ äî ñóäó. ○

òðàïëÿëàñü àâàð³ÿ ç ïîòåðï³ëèìè.  ñåðåäíüîìó çà äîáó â àâòîïðèãîäàõ ãèíóëè 11 îñ³á òà òðàâìóâàëèñÿ 85.

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

Âî䳿 áîÿòüñÿ ï'ÿòíèö³ 13-ãî, àëå á³ëüø³ñòü ÄÒÏ òðàïëÿºòüñÿ â íåä³ëþ. Çà äàíèìè Äåðæàâòî³íñïåêö³¿, â íàø³é îáëàñò³ ï³ê àâàð³éíîñò³ ïåðåâàæíî ïðèïàäຠíà ïåð³îä ç øîñòî¿ äî äåâ'ÿòî¿ ãîäèíè âå÷îðà ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Ͳ×ÍÅ ÄÒÏ

Ï²Ê ÄÒÏ ÏÐÈÏÀÄÀª ÍÀ ÂÅײÐ

ÂÈÒßÃËÈ ²Ç ÏÀÑÒÊÈ

ÐßÒÓÂÀËÈ ÊÎÐÎÂÓ Ìèíóëîãî òèæíÿ ì³ñöåâ³ æèòåë³ ïîâ³äîìèëè îïåðàòèâíî-ðÿòóâàëüíó ñëóæáó ÌÍÑ Ìåæ³âñüêîãî ðàéîíó, ùî ï³ä ÷àñ âèïàñàííÿ õóäîáè îäíà êîðîâà âïàëà â ÿìó ç âîäîþ. Êîëè ÌÍѳâö³ ïðèáóëè íà ì³ñöå ïî䳿, òâàðèíà ïåðåáóâàëà íà äâîõìåòðîâ³é ãëèáèí³, á³ëüøà ÷àñòèíà ¿¿ òóëóáà áóëà ï³ä âîäîþ. Ùîá âèçâîëèòè òâàðèíó ç ïàñòêè, ðÿòóâàëüíèêè ðîçøèðèëè ÿìó òà îáâ'ÿçàëè êîðîâó ìîòóçêàìè çà ðîãè. Âðåøò³-ðåøò ¿¿ âèòÿãëè áåç æîäíèõ óøêîäæåíü.

За даними відділу зв'язків з громадськістю обласного управління ДАІ, найбільше дорожньо-транспортних пригод на Дніпропетровщині трапляється в неділю. Як повідомили «Вістям» в Держінспекції, за шість місяців нинішнього року недільного дня сталося близько 17% з 1148 ДТП з потерпілими. В інші дні тижня аварій на дорогах менше, однак їхній пік переважно припадає на період з 18 до 21 години. Чи через «плями на сонці», чи з якихось інших глобальних причин, але кількість ДТП в нашому регіоні з початку року помітно зросла - аж на 27% відносно 2011-го. У даній ситуації можна знайти й «плюси» щодо наслідків - кількість загиблих зменшилась на 5%. Однак від цього не легше аварії відібрали життя 131 людини. При цьому кількість травмованих зросла на понад 30% і склала загалом майже 1,5 тисячі осіб. Як свідчить статистика, близько чверті всіх ДТП на території області сталися через перевищення водіями швидкісного режи-

ранку водій, перебуваючи «під градусом», знову сів за кермо, і з цієї хвилини почалися пригоди. У дворі будинку № 20 по вул. Малиновського «ДАФ» в'їхав на припарковаНЕЩАСЛИВИЙ ний «Рено Кенгу». ДЕНЬ Від зіткнення машиДосить рідко резо- на посунулась і «нанансні ДТП трапля- їхала» на «Шевроле ються без людських Авео». Оскільки авто жертв. Подібне, до му. Серед важливих чинників аварій - порушення правил переходу автошляхів пішоходами, виїзд на зустрічну смугу та нетверезий стан автовласників.

рив» «Мазду». Після скоєння ДТП гість із Черкас з місця пригоди зник.

ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ

Однак на цьому його ранні перегони в дусі американських бойовиків не закінчилися. Водій попрямував вулицею Малиновського в напрямку центру. Діставшись торгіКАРТИНА вельного центру «Ва-

ПО КРАЇНІ

×ÂÅÐÒÜ ÀÂÀÐ²É - ×ÅÐÅÇ ÏÅÐÅÂÈÙÅÍÍß ØÂÈÄÊÎÑÒ²

речі, сталося в п'ятницю, 13 липня, в Дніпропетровську. 44-річний водій з Черкаської області на автомобілі «ДАФ» доставив до обласного центру замовлений вантаж. Після цього, напевне, перевтомившись від дальньої дороги, чоловік вирішив розслабитись алкоголем. Але заснути не вийшло, тож о п'ятій

були розміщені рядком, почалась ланцюгова реакція - іномарка пошкодила наступний автомобіль - «Хюндай Соната», а «Хюндай» «вда-

«ÄÀÔ» ÏÎØÊÎÄÈ ÄÅÑßÒÎÊ ÀÂÒ²ÂÎÊ

марки. Загалом за півгодини п'яний водій «вдарив» 10 автівок. На щастя, в салонах людей не було. Черкаський гонщик намагався уникнути відповідальності, але був затриманий співробітниками ДАІ . Для власників побитих авто конкретна п'ятниця, 13 липня, дійсно принесла негативні події та емоції, які сталися не з їхньої вини. Самого винуватця ДТП навряд чи може виправдати забобонна дата календаря. Адже рішення пити чи ні, а потім сідати за кермо приймав він самостійно.

Картина ДТП по Україні дещо відрізняється від регіо-

вілон», наш герой вирішив заїхати на автостоянку. І тут не обійшлося без зіткнень. Водій «ДАФ» умудрився наїхати на припаркований «Фольксваген - Таурег», який знову ж таки в'їхав у «Фольксваген Каравела», і ланцюгова реакція знову повторилась. У результаті були пошкоджені ще три припарковані іно-

нальної. Наприклад, згідно зі статистикою МВС, з початку року найбільше автопригод зареєстровано у п'ятницю, а з постраждалими - в неділю. За часом скоєння пік аварійності по країні припадав на 12 годину дня, найбільша кількість потерпілих учасників дорожньо-транспортних пригод - о 18-й годині.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÎÄÀÒÊÎÂί ̲˲ֲ¯ ÄÏÑ Â ÎÁËÀÑÒ², ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÄÀ²  ÎÁËÀÑÒ²


ЖИТТЯБУТТЯ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß Â ÑÅÒÈ

Êèáåðöåíçóðà: çà ñëîâà îòâåòèøü! ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Недавно в Китае разгорелся скандал из-за китайского аналога «Твиттера» сервиса микроблогов Sina Weibo, который препятствовал своим пользователям в буквальном смысле искать правду. Микроблог запретил поисковые запросы, содержащие хэштег «правда». При использовании этого слова Sina Weibo выдает сообщение о том, что результаты поиска не могут быть показаны из-за нарушения законов и правил сервиса. Причина запрета пока неизвестна. О том, когда будет устранена проблема и чем она вызвана, также не сообщается. Эксперты отмечают, что Sina Weibo - самый популярный сервис микроблогов в КНР: им постоянно пользуются, по меньшей мере, 300 миллионов человек.

ÁÐÀÇÈËÈß ËÈÄÈÐÓÅÒ Ñòðàíû ñ íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì çàïðîñîâ íà óäàëåíèå èíôîðìàöèè èç Ñåòè: Þ Áðàçèëèÿ - 291 çàïðîñ. Þ ÑØÀ - 187. Þ Èíäèÿ - 106. Þ Ãåðìàíèÿ - 103.

¡ Áëîãè - 20%. ¡ Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè - 19 %. ¡ Íåçàâèñèìûå ìåäèà - 6%. ¡ Ôîðóìû - 5%. ¡ Ðåëèãèîçíûå ãðóïïû - 2%.

Поэтому правительство тщательно следит за его политикой. Поисковая система блокирует результаты по непристойным запросам и политическим фразам. Кроме «правды», в список неугодных слов попало еще 378, среди которых - ислам, диктатура, Далай-лама, секс. Но в щедром на цензуру Китае Интернет-пользователи изощряются как могут, постоянно придумывая кодовые слова. В частности, при поиске информации об одном из руководителей Компартии Бо Силае микроблогеры пользуются кодовым словом #помидор, а премьер-министр страны Вэнь Цзябао и вовсе получил хэштег #телепузик. Кроме того, в Китае,

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß «ÂÈÊÈÏÅÄÈß» ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ ÐÀÁÎÒÓ как и в Иране, запрещена популярная социальная сеть Facebook.

ЗА СКАЙППОСАДЯТ По данным поисковикагиганта Google, за последние 6 месяцев они получили более одной тысячи запросов от правительств разных стран

на блокировку тех или иных элементов. Например, требования Испании удалить 270 блогов, которые содержали критику общественных деятелей, что Google и сделал. Помимо этого, web-гигант поддержал запросы полиции Великобритании на блокировку доступа к пяти учетным записям на YouTube, пропагандирующим терроризм. Тревожным сигналом, считают в поисковике, есть то, что попытки уследить за особо активными и неугодными Интернет-пользователями предпринимают многие, даже, на первый взгляд, лояльные и демократичные страны Западной Европы. Например, в тех же Чехии и Польше правительство любит «пошпионить» за своими гражданами в Сети. Но этим странам далеко до Эфиопии, где за использование популярного, в том числе и в Украине, Скайпа грозит лишение свободы до 15 лет. Эфиопское правительство объясняет запрет тем, что это нужно для обеспечения национальной безопасности, так как повсеместное «распространение» Скайпа подрывало государственную монополию на телефонную связь.

ÇÀÙÈÒÀ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

Íèíäçÿ íà ñòðàæå äàííûõ ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Ïàðîëü ê âàøåé ó÷åòíîé çàïèñè - ýòî çàìîê, çàùèùàþùèé êîíôèäåíöèàëüíûå äàííûå. ×åì îí ïðîùå, òåì áîëüøåé îïàñíîñòè ïîäâåðãàåòñÿ ëè÷íàÿ èíôîðìàöèÿ пользователей выбрали именно его. Следом идет слоПосле недавнего взлома во «password» (с англ. - пасервиса Yahoo словацкая роль), который «защищал» компания ESET, специализи- данные 780 людей. Третьим рующася на защите данных, опубликовала анализ 440 тыс. логинов и паролей. Топ-5 возглавил код «123456» - 1666

ПЯТЕРКА ПРОСТЕЙШИХ

ÍÎÂÈÍÈ

×ÒÎ ×ÀÙÅ ÂÑÅÃÎ ÏÎÄÂÅÐÃÀÅÒÑß ÖÅÍÇÓÐÅ?

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Èíòåðíåò ñ ìîìåíòà ñâîåãî ñîçäàíèÿ áûë èíñòðóìåíòîì äåìîêðàòèè è ñâîáîäû ñëîâà, íåêîòîðûå ñòðàíû óìóäðÿþòñÿ ââîäèòü öåíçóðó äàæå çäåñü çäåñü.. Íàïðèìåð, ìíîãèå ãîñóäàðñòâà íå ðàçðåøàþò èñêàòü â Ñåòè îïðåäåëåííûå ñëîâà è ôðàçû, åñòü è òå, êòî çàïðåùàåò öåëûå ñîîáùåñòâà è ñàéòû ПОЛИТИКОВ ЗАМЕНЯЮТ «ПОМИДОРАМИ»

по популярности кодом доступа оказался «welcome» (с англ. - добро пожаловать), который был выбран 436 пользователями. Они к выбору ключа, скорее всего, отнеслись с юмором, «приглашая» любого желающего использовать их информацию. Номером четыре стал «ninja». 333 человека, возможно, посчитали истории о скрытных воинах-

ÊÎÄ «ÏÀÐÎËÜ» ÂÎØÅË Â ÏßÒÅÐÊÓ

 ÊÈÒÀÅ È ÈÐÀÍÅ ÇÀÏÐÅÙÅÍ FACEBOOK УКРАИНА ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО Недавно Россия также очутилась в эпицентре цензурного скандала. В Госдуме решили принять поправку к закону о доступе к информации. В связи с этим в федеральные законы могут быть внесены положения, разрешающие фильтрацию Интернет-сайтов по системе «черного списка» и блокировку запрещенных вебресурсов. В знак протеста многие влиятельные сайты на время полностью или частично прекратили свою работу. Например, это русскоязычная версия онлайн-энциклопедии «Википедия». А «Живой журнал» и «Твиттер» частично перестали функционировать. Что касается нашей страны, то здесь, как отмечают эксперты Google, пока все не так плохо. Согласно последнему отчету компании, украинское правительство почти не подвергает цензуре онлайн-контент и Украина не входит в десятку яростных цензоров Интернет-пространства. За 2011 год к поисковику поступило только десять запросов с просьбой удалить ту или иную информацию из Сети. Для сравнения, из США подобных жалоб приходит почти в десять раз больше - 187. ниндзя достаточным основанием, чтобы «назначить» их охранниками своих данных. Закрывает Топ-5 простенькое сочетание - «abc123», которое было у 250 человек.

ТРИ ПРАВИЛА Компания Microsoft уже давно сформулировала три простых правила, выполнение которых существенно повысит защиту личных данных. Во-первых, в пароле лучше использовать комбинацию из букв, цифр и специальных символов. Во-вторых, следует выбирать символы верхнего и нижнего регистров. И в-третьих, чем длиннее пароль, тем большую степень защиты имеет ваша учетная запись.

ͲÊÎÏÎËÜ

ÎÁвÇÀÞÒÜ ÄÅÐÅÂÀ Âæå á³ëüøå ì³ñÿöÿ â ì³ñò³ âåäóòüñÿ ðîáîòè ïî ñàí³òàðíîìó ³ òåõí³÷íîìó îáð³çàííþ ã³ëîê, ñïèëó ñóõèõ òà àâàð³éíèõ äåðåâ. Ó ïåðøó ÷åðãó ë³êâ³äóþòü ã³ëêè, ùî çàâàæàþòü ë³í³ÿì åëåêòðîïåðåäà÷ òà ëåæàòü íà äèìîâåíòêàíàëàõ. Öüîãî ðîêó ñïèëÿþòü áëèçüêî 500 ñóõèõ ³ àâàð³éíèõ äåðåâ. Ðîáîòè òðèâàòèìóòü ùå ì³ñÿöü. Çà öåé ÷àñ áðèãàäè îáð³æóòü äåðåâà íå ëèøå íà âóëèöÿõ, àëå é ó ïàðêàõ òà ñêâåðàõ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÏÐÎÌÎͲÒÎÐßÒÜ ÇÄÎÐÎÂ’ß Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ðàìêàõ óêðà¿íñüêîêàíàäñüêîãî ïðîåêòó «Äîñë³äæåííÿ ñèñòåìíèõ ³ ñòðóêòóðíèõ øëÿõ³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ð³âíîñò³ â ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â Óêðà¿í³» â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â ÎÄÀ, ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â òà ãðîìàäñüêèõ ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é. Êàíàäñüêà ä³àñïîðà ïðîâåäå ìîí³òîðèíã ñòàíó çäîðîâ’ÿ ìîëîä³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Éîãî ðåçóëüòàòè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ Êàáì³íîì ïðè âèðîáëåíí³ íàïðÿìê³â ïðîöåñó ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ - «ÌÀÉÄÀÍÑ-3» Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ïî÷àòî íàá³ð äî êîìàíäè òàíöþðèñò³â, ÿêà áðàòèìå ó÷àñòü ó ìàñøòàáíîìó òåëåïðîåêò³ «Ìàéäàíñ-3». Öüîãî ðàçó, ÿê ³ ï³ä ÷àñ äðóãîãî ñåçîíó «Ìàéäàíñà», òðåíóâàòèìóòü êîìàíäó õîðåîãðàôè Àíàòîë³é Ôðîëîâ òà Òåòÿíà Øåñòàê. Ó ðàç³ ïåðåìîãè êîøòè, ùî ¿õ îòðèìàþòü «ìàéäàíñåðè», ñïðÿìóþòü íà áëàãîóñòð³é äèòñàäê³â. Íàãàäàºìî, ùî ó «Ìàéäàíñ-2» êîìàíäà ç Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ä³éøëà äî ï³âô³íàëó. ○

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊ

²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÈÉ ÎÀÇÈÑ Äî ̳æíàðîäíîãî äíÿ øàõ³â, ùî â³äçíà÷àâñÿ 20 ëèïíÿ, íà òåðèòî𳿠Íîâîìîñêîâñüêîãî ïàðêó ³ì. Ñó÷êîâà óðî÷èñòî â³äêðèëè «Øàõîâèé äâîðèê». Öå ì³ñöå ìຠñòàòè óëþáëåíèì äëÿ âñ³õ ïðèõèëüíèê³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ ãðè. Äîïîìîãëè øàõ³ñòàì ó ïîÿâ³ «îàçèñó äëÿ ðîçóìíèõ» íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ìèêîëà Ñîëîøåíêî òà ì³ñüêà âëàäà, à òàêîæ ÂÀÒ «²íòåðïàéï ÍÌÒÇ», ÿêå ïîäáàëî ïðî îáëàøòóâàííÿ òåðèòî𳿠òà ñòâîðåííÿ ³ãðîâî¿ çîíè.


10 ТВПРОГРАМА ○

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

1+1 07.30 М/с «Тимон и Пумба» 08.00 Х/ф «Гаишники» 10.20 «Их обычаи» 11.35 Х/ф «Бабушка на сносях» 15.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 17.45, 19.30, 23.55 «ТСН» 18.10 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 20.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 22.50 «Территория обмана» 00.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2» 01.55 Х/ф «Кровавая мама»

Т/с «Белый налив» Д/с «Следствие вели...» «Семейный суд» «Судебные дела» «Жди меня» Т/с «Кровинушка» «О жизни» «Подробности» «Спорт в Подробностях» Т/с «Женский доктор» «Петровка, 38»

9 КАНАЛ

Вівторок, 31 липня УТ1 07.00, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.35 От первого лица 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20 Хомка смакует, телеки дарит 09.30, 14.20, 15.05, 18.45, 00.15 Олимпийс+ кие страсти 11.30, 13.50 Олимпиада+ 2012 г. Академичес+ кая гребля 12.00 Олимпиада+ 2012 г. Плавание 15.00, 00.00 Олимпийские новости 15.50 Олимпиада+ 2012 г. Бокс. Дзюдо 17.30 Олимпиада+ 2012 г. Прыжки в воду 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 19.30 Олимпийские страсти. Спортивная гим+ настика 20.55 Официальная хроника 21.15 Олимпийские страсти. Плавание 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00 Олимпийские страсти. Бокс 00.05 Телемост Киев+Лондон 00.30 Олимпиада+ 2012 г. Бокс

ИНТЕР 09.15 Т/с «Тайны следствия 7» 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.20 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка+ невским» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Каменская 5» 18.05 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Женский доктор» 22.25 Х/ф «Связь» 00.10 Д/ф «Никита Михалков. Сами с усами»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10. Инопланет ная сверхсила» 08.00, 18.00 «Из всех орудий» 09.00 «Новости 2+2» 09.15, 00.05 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 10.00, 19.00 «Убойное видео» 10.50 «Сумасшедшее видео по+украински» 11.35, 12.00 «Улетное видео по+русски. Дач+ ный сезон» 12.55 Х/ф «Газонокосильщик»

15.55 «Тайны мира. Похищенные НЛО» 17.00 «Заговор кукловодов. Кольца судьбы» 19.50 Третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА «Динамо»(Киев) + «Фейеноорд» (Голландия) прямая трансляция 22.05 «Про Лигу Чемпионов» 22.35 Т/с «Побег» 00.10 Х/ф «Основной инстинкт2. Жажда риска» 02.40 Х/ф «Собачий завтрак»

11 КАНАЛ 06.25 Kids Time 06.30 М/с «Новые приключения охотников за привидениями» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 23.40 Новости 07.40 «Ваше право» 08.00 «Смотрите, кто пришел» 09.05, 15.50 Т/с «Светофор» 10.25 Т/с «Папины дочки» 13.55 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Друзья» 15.45 Teen Time 16.55, 19.50 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Пираньи 21.00 «Просто собака» 22.05 Шуры+Амуры 23.05 Т/с «Счастливы вместе» 00.20 Т/с «Грань»

1+1 07.30 М/с «Тимон и Пумба» 08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 09.05 «Их обычаи» 10.25 «Полное перевоплощение + 3» 11.25, 12.25 Т/с «Метод Лавровой» 13.30 Х/ф «Школа для толстушек» 17.45, 19.30, 23.25 «ТСН» 18.10 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 20.15 «Добрый вечер» 22.20 «Иллюзия безопасности. Что хуже горь+ кой редьки» 23.40 Х/ф «Военная академия» 01.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»

СТБ 08.25, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.25 Х/ф «Сиделка» 11.25 Т/с «Татьянин день» 13.25 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна+Новини» 19.10 Т/с «Принцесса и нищенка» 20.10, 21.10, 22.40 «Моя правда» 00.00 «Параллельный мир»

Сх. 05.25 Зах. 20.43 Трив. дня 15.18

01.05 Т/с «Доктор Хаус» 01.55 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 20.10 «Мини+путешествия» 07.20 «В дороге» 07.50, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Магия природы» 09.15 «Знай наших!» 09.30 Х/ф «Молодые» 11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 Х/ф «Смерть филателиста» 14.35 «Семейные драмы» 15.30 «Калейдоскоп дикой природы» 16.30 «Биографии». «Основные инстинкты Ричарда Бренсона» 17.30 Д/с «Мир Юга» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Заговор кукловодов». «Кольца судьбы» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 Д/с «Жители дома Виндзоров» 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Пришельцы государственной важнос+ ти» 01.00 Х/ф «Три женщины»

ICTV 07.15 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп+10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 09.30, 19.30, 01.10 Чрезвычайные новости 10.30, 16.20 Т/с «Дальнобойщики» 12.40, 13.00 Анекдоты по+украински 13.10, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.10, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Т/с «Особо опасен» 00.45 Звездный тест+драйв

TET 07.05, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 08.50, 14.45 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.50 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.50 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды»

12.10, 19.20 Богиня шопинга 12.45, 22.15 Т/с «Зайцев +1» 13.20, 16.20 Одна за всех 13.45 Т/с «Маргоша» 15.45, 22.55 Даешь молодежь! 16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.25, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.15 У ТЕТа тато! 18.55 БарДак 21.10 Т/с «Реальные пацаны» 23.20 Дом+2 00.20 Т/с «Тайный дневник девушки по вызову» 00.55 Х/ф «Суши герл»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф «Сказки А.С. Пушкина» 12.00 Х/ф «Инспектор Лосев», 1 с. 13.20 Благотворительная акция 14.35, 20.00 Т/с «Под крышами большого города» 15.30, 00.00 Д/с «80 островов вокруг света» 16.15 Х/ф «Каникулы Кроша», 1 с. 17.30 Арт+зона 21.00 Днепропетровщина презентует 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток 22.30 Х/ф «Инспектор Лосев», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот+новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия+новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест+время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.15 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время+Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.00 «Легенды уголовного розыска» 07.00 Х/ф «Безбилетная пассажирка»

Зах. 02.10 Сх. 18.34 Перша чв. 26 липня

27 КАНАЛ 06.00 Мир за неделю 06.25 М/ф 06.30 Ф+стиль 07.00, 16.00 Страна советов 08.00 Социальный статус ваши права 09.00 Т/с «Братья» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Цыган» 14.30 Будь в курсе! 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци+ альный пульс» 15.20 Линия поведения 18.00 Отдел кадров 19.00, 22.30 «Объектив» 19.15 «Эра образования» 20.00 Социальный статус ваша пенсия 21.35 Мария Шукшина. Расскажите мне о моем отце 22.50 «Голос Америки»

НТН 06.00 «Легенды уголовного розыска» 07.00 Х/ф «Без особого риска» 08.30 «Правда жизни» 09.00 Д/с «Православные святые» 10.00 Т/с «Каменская 2» 14.20 Х/ф «Крутые: смертельное шоу» 16.45 Х/ф «Двойной обгон» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 23.30, 01.45 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 21.45 Т/с «CSI: Майами» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Охота на динозавров»

НТВМИР

ОРТ М

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Самые громкие русские сенсации» 11.50 «Музыкальные истории» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше+ ствие 15.30 «Судебный детектив» 16.40, 03.25 «Средь бела дня» 18.35 Т/с «Агент особого назначения3». «Случай на охоте» 19.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Адвокат» 23.40 Т/с «Глухарь. Продолжение». «Стыч ка». «Дыра» 01.30 «Уно моменто...» Семен Фарада» 02.15 «Прокурорская проверка» 04.20 «Центр помощи «Анастасия»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 17.00 «Детектор лжи» 18.15, 01.50 «Между нами, девочками» 18.55, 00.55 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.40 «Братья и звезды» 23.50 Т/с «Наследство»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.00, 01.50 Х/ф «Игра в прятки» 11.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Ток+шоу «Пусть говорят. Любовь до гро+ ба» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Ток+шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина Любовь 2» 22.50 Х/ф «Черная дыра» 01.00 Т/с «Сбежавшая работа»

ENTER 06.00 06.30 08.10 09.30 11.20 14.10 16.00 17.45 19.00 20.45 22.40 00.15 ○

Іменинники дня: МАРИНА, МАГДАЛИНА, ЛЕОНІД, МАРГАРИТА

19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время+Тайм» 22.00 «Налоговый дневник» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

5 КАНАЛ

TET

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот+новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия+новости» 09.10, 19.20 «Инвест+время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30 «Большая политика» 11.20, 12.15 «Время интервью» 15.15 «Вперед, на Олимп!» 16.15 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона»

07.05, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 08.50 Т/с «Ранетки» 09.50 Т/с «Все женщины ведьмы» ○

51 КАНАЛ

ICTV

СТБ

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 «Формат 1.»1" 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф 11.30 Кубок Украины по футболу. «Сталь» (Днепродзержинск) «Шахтер 3» (Донецк) 13.20 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.25, 19.40 Т/с «Под крышами большого города» 15.30, 00.00 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.15 М/ф «Сказки А.С. Пушкина» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Будьте здоровы с Андреем Шипко 21.30 О рыбалке всерьез 22.30 Х/ф «Инспектор Лосев», 1 с.

07.15 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 09.30, 19.30, 01.10 Чрезвычайные новости 10.35, 13.00 Т/с «Без права на ошибку» 15.20, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16.30 Т/с «Дальнобойщики» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 23.25 Т/с «Особо опасен» 00.40 Звездный тест+драйв

08.50, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.50 Х/ф «Мама напрокат» 11.50 Т/с «Татьянин день» 13.55 «Русские сенсации. Богатые тоже пля+ шут» 14.55 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна+Новини» 19.10 Т/с «Принцесса и нищенка» 20.15 «Куб»

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10. Инопланет ная сверхсила» 08.00 «Днепр+футбол» 09.00 «ГАИ. Дорожные войны» 09.35, 19.00 «Убойное видео» 10.40, 19.50, 20.35 «Сумасшедшее видео по+ ○

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

10.50 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.10 Твою маму! 12.45, 22.15 Т/с «Зайцев +1» 13.20, 16.20 Одна за всех 13.45 Т/с «Маргоша» 14.45 Т/с «Кремлевские курсанты» 15.45 Даешь молодежь! 16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.25, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.15 У ТЕТа тато! 18.55 БарДак 19.20 Богиня шопинга 21.10 Т/с «Реальные пацаны» 22.55 М/с «Масяня» 23.20 Дурнев + 1 23.55 Дом+2 00.55 Х/ф «Чужой»

«Детектор лжи» «Параллельный мир» Т/с «Доктор Хаус» Т/с «Комиссар Рекс»

07.15, 20.10 «Мини+путешествия» 07.20 Д/с «Магия природы» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «В час пик» 09.15 «Специальный проект». «Код Дарвина. Проклятье обезьян» 11.00 «Живая тема». «Мой муж + марсианин» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «Сокровища природы» 13.00 Х/ф «Следопыт» 14.30 «Семейные драмы» 15.30 «Калейдоскоп дикой природы» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Люди» 17.30 Д/с «Мир Юга» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Заговор кукловодов». «По приказу Богов» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 «Адская кухня. Российская версия» 01.30 «МWПарад»

06.35 Kids Time 06.40 М/с «Новые приключения охотников за привидениями» 07.25 Тележурнал «Пассаж» 07.45 Т/с «Как сказал Джим» 09.05 Т/с «Молодожены» 10.20 Т/с «Папины дочки» 13.55 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Светофор» 16.55, 19.50 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 23.30 Новости 19.35 Пираньи 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 «Вiдверто про Злагоду!» 22.15 Новый взгляд 22.50 Т/с «Счастливы вместе» 00.15 Т/с «Затерянные»

ИНТЕР 08.40 12.35 14.25 15.25 16.20 18.05 19.05 20.00 20.25 20.30 22.25

22.25 23.25 00.45 01.35

украински» 11.25, 12.35, 13.40, 14.45 Х/ф «Банды» 15.55 «Телепортация. Параллельные миры» 17.00 «Заговор кукловодов. По приказу Бо+ гов» 18.00 «Из всех орудий» 21.00 «Новости 2+2» 21.15, 00.40 «Проспорт» 21.20, 22.30 Т/с «Побег» 23.40, 00.45 Т/с «Секретные материалы4» 01.45 Т/с «На краю Вселенной» 02.45, 03.20 Т/с «Повелитель зверей»

УТ1

Сх. 05.23 Зах. 20.45 Трив. дня 15.22

Понеділок, 30 липня 07.00, 08.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.35 От первого лица 09.00 Итоги недели 09.15, 17.40 Деловой мир 09.35, 14.35, 00.15 Олимпийские страсти 11.00 Олимпиада+ 2012 г. Стрельба (лук) 11.40, 15.55 Деловой мир. Агросектор 11.50 Олимпиада+ 2012 г. Академическая гребля 13.20 Олимпиада+ 2012 г. Плавание 13.45 Окно в Америку 14.15 Олимпиада+ 2012 г. Стрельба (пневма+ тическая винтовка) 15.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 16.00 Олимпиада+ 2012 г. Дзюдо. Бокс 16.55 Олимпийские страсти. Другие новости 17.15 Страну + народу 18.00 Прямая трансляция Съезда Партии ре+ гионов Украины 19.30 Олимпийские страсти. Спортивная гим+ настика 21.00 Итоги дня 21.15 Олимпийские страсти. Плавание 22.50 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Олимпийские страсти. Бокс 00.00 Олимпийские новости 00.05 Телемост Киев+Лондон 00.30 Олимпиада+ 2012 г. Фехтование (шпага)

Саундтреки Х/ф «Душа» Х/ф «Предчувствие любви» Х/ф «Три толстяка» Х/ф «Жестокий романс» Х/ф «Проверка на дорогах» Х/ф «Неподсуден» Х/ф «Постарайся остаться живым» Х/ф «Контрабанда» Х/ф «Укротительница тигров» Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» Х/ф «Из жизни отдыхающих» ○

Зах. 03.19 Сх. 19.17 Перша чв. 26 липня 08.30, 19.00, 23.30, 01.50 «Свідок» 09.00 Т/с «Москва. Центральный округ 2» 11.00, 21.45 Т/с «CSI: Майами» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 «Криминальные дела» 13.30, 19.30 Т/с «Литейный» 15.30 Х/ф «Государственная граница» 18.30 «Речовий доказ» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Далеко от ЛохНесса»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 «Профессия + репортер» 11.00 Т/с «Дюжина правосудия» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше+ ствие 15.30 «Судебный детектив» 16.40, 03.25 «Средь бела дня» с Виктором На+ бутовым 18.35 Т/с «Агент особого назначения3». «Случай на охоте» 19.35 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Адвокат» 23.40 Т/с «Глухарь. Продолжение». «На чальник следственного отдела». «Ночная палатка» 01.30 «Чертова дюжина Михаила Пуговкина» 02.15 «Прокурорская проверка» 04.20 «Центр помощи «Анастасия»

ENTER 06.00 06.50 07.45 09.15 10.55 13.35 15.20 17.15 19.00 21.00

Саундтреки Х/ф «Волшебный Фонарь» Х/ф «У матросов нет вопросов» Х/ф «Первый парень» Х/ф «Забытая мелодия для флейты» Х/ф «Контрабанда» Х/ф «Дорогой мой человек» Х/ф «Наградить посмертно» Х/ф «Горячий снег» Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы були» 22.30 Х/ф «Влюблен по собственному же ланию» 00.10 Х/ф «Постарайся остаться живым»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс»

Іменинники дня: ІВАН, ЕМІЛЬ, ОЛЬГА 06.35, 07.20 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. ваша пенсия 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Цыган» 14.05 Мария Шукшина. Расскажите мне о моем отце 15.20 Ронин. с Дмитрием Выдриным 16.00 Страна советов 18.00 Отдел кадров 20.00 Социальный статус. Ваши льготы 21.35 Аутсайдеры Африки 22.50 «Новости DW» 23.15 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи» 18.20, 01.50 «Между нами, девочками» 19.00, 00.55 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.40 «Владислав Третьяк. Вратарь без маски» 23.50 Т/с «Наследство»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.15, 13.00, 21.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Ток+шоу «Пусть говорят. Дочки и мате+ ри» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток+шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 22.00 Т/с «Супруги» 00.00 Т/с «Мерси» 01.00 Т/с «Сбежавшая работа» 01.50 Х/ф «Черная дыра»


ТВПРОГРАМА 11

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

Середа, 01 серпня 10.50, 19.50, 20.35 «Сумасшедшее видео по+ украински» 11.35 Х/ф «Откройте полиция3» 13.55 Х/ф «Нация пришельцев. Миллени ум» 15.55 «Тайны мира. Полтергейст» 17.00 «Заговор кукловодов. «Бесы для России» 21.20, 22.30 Т/с «Побег» 23.40, 00.45 Т/с «Секретные материалы4» 00.40 Проспорт 01.45 Х/ф «44 минуты. Перестрелка в се верном Голливуде» 03.25 «Сумасшедшая скрытая камера»

УТ1 07.00, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.35 От первого лица 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30, 14.40, 18.45, 00.15 Олимпийские страсти 11.30, 13.30 Олимпиада+ 2012 г. Академичес+ кая гребля 13.10, 16.00 Олимпиада+ 2012 г. Дзюдо 15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 15.30, 17.55 Олимпиада+ 2012 г. Бокс 17.00 Олимпиада+ 2012 г. Прыжки в воду 19.30 Олимпийские страсти. Стрельба (писто+ лет) 20.10 Олимпийские страсти. Дзюдо 20.50 Мегалот 20.55 Официальная хроника 21.15 Олимпийские страсти. Плавание 22.45 Суперлото, Тройка, Кено 22.50 Олимпийские страсти. Фехтование. Бокс 00.00 Олимпийские новости 00.05 Телемост Киев+Лондон 00.30 Олимпиада+ 2012 г. Спортивная гимнастика

1+1

ИНТЕР

07.30 М/с «Тимон и Пумба» 08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 09.05 «Их обычаи» 10.30 «Полное перевоплощение + 3» 11.30, 12.35 Т/с «Метод Лавровой» 13.40 Х/ф «Манна небесная» 17.45, 19.30, 00.30 «ТСН» 18.10 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 20.15 Х/ф «Провокатор» 00.55 Х/ф «Бесшабашный отряд»

09.20 Т/с «Тайны следствия 7» 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.20 «Следствие вели... с Леонидом Канев+ ским» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Каменская5» 18.05 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Женский доктор» 22.25 Х/ф «Вторжение» 00.30 «Парк автомобильного периода»

СТБ 08.05, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.05 Х/ф «Сестренка» 11.10 Т/с «Татьянин день» 13.10 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна+Новини» 19.10 Т/с «Принцесса и нищенка» 20.10 «Спасите нашу семью» 22.25 Звездная жизнь 23.20 «Параллельный мир» 00.45 Т/с «Доктор Хаус» 01.35 Т/с «Комиссар Рекс»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10. Инопланет ная сверхсила» 08.00, 18.00 «Из всех орудий» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 10.00, 19.00 «Убойное видео» ○

УТ1

ИНТЕР 09.20 Т/с «Тайны следствия 7» 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.20 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка+ невским» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Каменская5» 18.05 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Женский доктор» 22.25 Х/ф «Грех» 00.30 Д/ф «Тайны века»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10. Инопланет ная сверхсила» 08.00, 18.00 «Из всех орудий» 09.00 «Новости 2+2» 09.15, 00.40 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 09.55 «Убойное видео» 10.45, 11.30 «Сумасшедшее видео по+украин+ ски»

11.55 Х/ф «Оскар» 13.55 Х/ф «Нация пришельцев. Внутрен ний враг» 15.55 «Тайны мира. Снежный человек» 17.00 «Заговор кукловодов. Шпионы из со+ звездия Орион» 19.00 Третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА «Арсенал» (Киев) + «Мура» (Словения) / (ЦСКА Болгария) прямая трансляция 21.00 «Про Лигу Европы» 21.20, 22.30 Т/с «Побег» 23.40, 00.45 Т/с «Секретные материалы5» 01.45, 02.35 Т/с «Иван да Марья» 03.25 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.25 Kids Time 06.30 М/с «Новые приключения охотников за привидениями» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 23.40 Новости 07.40 «Стоп+кадр» 09.05, 15.50 Т/с «Светофор» 10.25 Т/с «Папины дочки» 13.55 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 16.55, 19.50 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Пираньи 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 Кухня на двоих 22.50 Т/с «Счастливы вместе» 00.15 Т/с «Грань»

1+1 07.30 М/с «Тимон и Пумба» 08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 09.05 «Их обычаи» 10.30 «Полное перевоплощение + 3» 11.30, 12.35 Т/с «Метод Лавровой» 13.40 Х/ф «Манна небесная» 17.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 18.10 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 20.15 «Я люблю Украину+3» 21.30 Х/ф «Цепная реакция» 00.15 Х/ф «Поцелуй меня, товарищ»

СТБ 08.15, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.15 «Спасите нашу семью» 11.05 Т/с «Татьянин день» 13.10 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна+Новини» 19.10 Т/с «Принцесса и нищенка» 20.10, 21.10, 22.40 Звездная жизнь 00.05 «Параллельный мир» 01.10 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ

ICTV 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.00 Спорт 09.30, 19.30, 01.10 Чрезвычайные новости 10.30, 16.20 Т/с «Дальнобойщики» 12.30, 13.00 Анекдоты по+украински 13.10, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.15, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Т/с «Особо опасен» 00.40 Звездный тест+драйв

TET 07.05, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 08.50, 14.45 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.50 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.50 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды»

Іменинники дня: МОКРИНА, СЕРАФИМ, РОМАН, СТЕПАН 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. ваши льготы 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Цыган» 14.10 Аутсайдеры Африки 15.20 Линия поведения 16.00 Заложники свободы 18.00 Отдел кадров 20.00 Социальный статус. ваше здоровье 21.35 Птицы без границ 22.50 «Голос Америки» 23.10 Телечат

НТН 06.05 «Легенды уголовного розыска» 06.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 08.30, 19.00, 23.30, 01.45 «Свідок» 09.00 Т/с «Москва. Центральный округ 2» 11.00, 21.45 Т/с «CSI: Майами» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 «Криминальные дела» 13.30, 19.30 Т/с «Литейный» 15.30 Х/ф «Государственная граница» 18.30 «Правда жизни» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Ледяные пауки»

НТВМИР

ОРТ М

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Дюжина правосудия» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше+ ствие 15.30 «Судебный детектив» 16.40, 03.25 «Средь бела дня» с Виктором На+ бутовым 18.35 Т/с «Агент особого назначения3». «Любовь и барабан» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Адвокат» 23.40 Т/с «Глухарь. Продолжение». «Пере лом». «Палки» 01.30 «Элина Быстрицкая. Железная леди» 02.15 «Прокурорская проверка» 04.20 «Центр помощи «Анастасия»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи» 18.15, 01.50 «Между нами, девочками» 18.55, 00.55 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.40 Среда обитания. «Как найти работу» 23.50 Т/с «Наследство»

Саундтреки Х/ф «У матросов нет вопросов» Х/ф «Три толстяка» Х/ф «Дочкиматери» Х/ф «Все наоборот» Х/ф «Приступить к ликвидации» Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» Х/ф «А зори здесь тихие» Х/ф «Дорогой мой человек» Х/ф «Чучело»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20 М/ф ○

Зах. 05.50 Сх. 20.22 Повний міс. 06.27

12.10, 19.20 Богиня шопинга 12.45, 22.15 Т/с «Зайцев +1» 13.20, 16.20 Одна за всех 13.45 Т/с «Маргоша» 15.45, 22.55 Даешь молодежь! 16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.25, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.15 У ТЕТа тато! 18.55 БарДак 21.10 Т/с «Реальные пацаны» 23.20 Дом+2 00.20 Т/с «Тайный дневник девушки по вызову» 00.55 Х/ф «Бар Порки2»

09.00 Т/с «Александр Македонский, или Киллер мафии» 11.00, 21.45 Т/с «CSI: Майами» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 «Криминальные дела» 13.30, 19.30 Т/с «Литейный» 15.25 Х/ф «Государственная граница» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Панте+ он мозга. Ленин 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Акулы 2»

51 КАНАЛ

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.25 «Медицинские тайны» 11.00 Т/с «Дюжина правосудия» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше+ ствие 15.30 «Судебный детектив» 16.40, 03.20 «Средь бела дня» с Виктором На+ бутовым 18.35 Т/с «Агент особого назначения3». «Любовь и барабан» 19.35 «Говорим и показываем», с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Адвокат» 23.40 Т/с «Глухарь. Продолжение». «В осо бом порядке». «Хамелеон» 01.30 «ВиноКУРский соловей» 02.15 «Прокурорская проверка» 04.15 «Центр помощи «Анастасия»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Каникулы Кроша», 2 с. 12.00 Х/ф «Инспектор Лосев», 3 с. 13.20 Хата с краю 14.35, 21.10 Т/с «Под крышами большого города» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 Х/ф «Каникулы Кроша», 3 с. 17.30 102+информ 17.45 Приемная депутата 19.00, 00.30 Бабушки и дедушки 20.00 Один день с... 23.00 Х/ф «Храни меня мой талисман»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот+новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия+новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест+время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Кино с Яниной Соколовой» 17.25 «Сканер» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время+Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.00, 22.00 Т/с «Супруги» 11.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Ток+шоу «Пусть говорят. Сирота домини+ канская» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток+шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 00.00 Т/с «Мёрси» 01.00 Т/с «Помадные джунгли» 01.45 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная свадь ба»

ENTER 06.00 06.50 08.20 09.55 11.50 13.05 15.45 17.15 21.00 23.05

Сх. 05.27 Зах. 20.40 Трив. дня 15.13

07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 20.10 «Мини+путешествия» 07.20 «Индекс опасности» 07.40 «Здравствуй, это Я!» 07.50, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Магия природы» 09.20 Х/ф «9 дней одного года» 11.05 «Секретные территории» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 Х/ф «Без свидетелей» 14.00 «Семейные драмы» 15.00 «Чего хочет женщина» 15.30 «Жизнь среди жизни» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Дурейтер» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 Д/с «Мир Юга» 18.00 «Детали» 18.15, 21.20 «Совет безопасности» 18.30 «Заговор кукловодов». «Шпионы из созвездия Ориона» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Странное дело». «Стрелы Богов» 01.00 «МWПарад» 01.50 «Мошенники»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Каникулы Кроша», 1 с. 12.00 Х/ф «Инспектор Лосев», 2 с. 13.20 Перекресток 14.35, 21.10 Т/с «Под крышами большого города» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 Х/ф «Каникулы Кроша», 2 с. 17.30 Истории с Бородой 19.00 Хата скраю 20.00 По ту сторону поля 23.00 Х/ф «Инспектор Лосев», 3 с. 00.30 Хата с краю 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот+новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия+новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест+время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время+Тайм» 22.00 «Сканер» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

TET

Зах. 04.33 Сх. 19.53 Перша чв. 26 липня

ICTV

Четвер, 02 серпня 07.00, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.30 Глас народа 07.35 Тема дня 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.35 От первого лица 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30, 14.40, 18.45, 00.15 Олимпийские страсти 11.00 Олимпиада+ 2012 г. Стрельба из лука 11.50, 13.10 Олимпиада+ 2012 г. Академиче+ ская гребля 12.00 Олимпиада+ 2012 г. Плавание 12.35, 16.00 Олимпиада+ 2012 г. Дзюдо 15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 16.40 Олимпиада+ 2012 г. Бокс 17.10 Олимпиада+ 2012 г. Стрельба (лук) 19.30 Олимпийские страсти. Велоспорт 20.55 Официальная хроника 21.15, 22.45 Олимпийские страсти. Плавание 22.40 Тройка, Кено, Максима 23.00 Олимпийские страсти. Фехтование. Бокс 00.00 Олимпийские новости 00.05 Телемост Киев+Лондон 00.30 Олимпиада+ 2012 г. Спортивная гимнас+ тика

07.30 Т/с «Леся+Рома» 08.05 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 09.30, 19.30, 01.10 Чрезвычайные новости 10.30, 16.25 Т/с «Дальнобойщики» 12.30, 13.00 Анекдоты по+украински 13.10, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.15, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Т/с «Особо опасен» 00.40 Звездный тест+драйв 07.05, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 08.50, 14.45 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.50 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.50 Т/с «Беверли Хиллс 90210» ○

11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.10, 19.20 Богиня шопинга 12.45, 22.15 Т/с «Зайцев +1» 13.20, 16.20 Одна за всех 13.45 Т/с «Маргоша» 15.45, 22.55 Даешь молодежь! 16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.25, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.15 У ТЕТа тато! 18.55 БарДак 21.10 Т/с «Реальные пацаны» 23.20 Дом+2 00.20 Т/с «Тайный дневник девушки по вы зову» 00.55 Х/ф «Бар Порки»

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

Сх. 05.26 Зах. 20.42 Трив. дня 15.16

07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 20.10 «Мини+путешествия» 07.20 «Сокровища природы» 07.40, 00.30 «Ты сможешь!» 07.55, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Магия природы» 09.20 «Какие люди!». «Служебный роман» 10.10 Д/ф «Аркаим. Стоящий у Солнца» 11.00 «Мошенники» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «В дороге» 13.00 «Семейные драмы» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 Х/ф «Четвертый» 15.10 «Жадность» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 Д/с «Мир Юга» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Заговор кукловодов». «Бесы для Рос+ сии» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Вiдверто про Злагоду!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 Д/с «Жители дома Виндзоров» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.45 «МНС» 01.00 Х/ф «Приливная волна»

06.25 Kids Time 06.30 М/с «Новые приключения охотников за привидениями» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 23.40 Новости 07.40 «Рекламная кухня» 09.05, 15.50 Т/с «Светофор» 10.25 Т/с «Папины дочки» 13.55 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 16.55, 19.50 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Пираньи 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 «Все для тебя» 22.55 Т/с «Счастливы вместе» 00.15 Т/с «Грань»

НТВМИР

ENTER 06.00 06.20 07.30 09.00 10.35 12.20 14.50 16.30 18.05 20.45 22.35 00.10

Саундтреки Х/ф «Свой парень» Х/ф «Как стать счастливым» Х/ф «Первый парень» Х/ф «Штрафной удар» Х/ф «Чучело» Х/ф «Наградить посмертно» Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбу ли» Х/ф «Приступить к ликвидации» Х/ф «Дело было в Пенькове» Х/ф «Дети Дон Кихота» Х/ф «Дочкиматери»

НТН

27 КАНАЛ

06.00 «Легенды уголовного розыска» 07.00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 08.30, 19.00, 23.30, 01.50 «Свідок»

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20 М/ф

Іменинники дня: ІЛЛЯ, ІОНА, ОПАНАС, СЕВАСТЯН, ІВОН 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. ваше здоровье 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Цыган» 14.05 В гостях у Дмитрия Гордона. Роман Вик+ тюк 15.20 Заложники свободы 16.00 Страна Советов 18.00 Отдел кадров 20.00 Социальный статус. ваш дом 21.35 Гризли 22.50 «Новости DW» 23.15 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Сердцу не прикажешь» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи» 18.20, 01.50 «Между нами, девочками» 19.00, 00.55 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.40 «Веселые ребята + артисты и надзира+ тели» 23.50 Т/с «Наследство»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.00, 22.00 Т/с «Супруги» 11.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Ток+шоу «Пусть говорят. Преступление без наказания» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток+шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 00.00 Т/с «Мёрси» 01.00 Т/с «Помадные джунгли. Второй се зон» 01.45 Х/ф «Шпионские игры»


12 ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

Íàñòîÿùàÿ «Äðóæáà»: ËÈËÈß ÃÓÑÒÎÌÅÑÎÂÀ, ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ

ÏËÀÂËÅÍÛÉ ÑÛÐÎÊ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÀß ÇÀÊÓÑÊÀ На постсоветском пространстве, пожалуй, не найдется ни одного человека, не знакомого со вкусом плавленого сырка «Дружба». В прежние времена он не знал себе равных по всенародной любви. «Сырок был со страной и в самые тяжелые, и в самые радостные годы», - сказано в пресс-релизе московского завода «Карат», где в 1963 году придумали его рецептуру. С развалом Союза популярность легендарной и доступной закуски никуда не делась. Напротив, специалисты утверждают, что она выросла в полтора раза. Кроме того, товарный знак «Дружба» по сей день не дает покоя производителям стран СНГ - они не первый год ведут судебные бои за эксклюзивное право выпускать это изделие. К слову сказать, непритязательный с виду сырок имеет далеко непростую предысторию. «Дружба» - ни много ни мало - побочный продукт космических технологий. Много лет назад перед группой советских ученых поставили задачу обеспечить космонавтов качественным питанием на случай полета на Марс. Планету так и не освоили, а сырок перекочевал из герметичной жестяной банки в фольгу. И еще один беспрецедентный факт из «жизни» сырка - в Москве в 2005 году ему установили памятник, известный также под названием «Ворона и лисица». «Заклятые друзья» из басни Ивана Крылова сидят на пеньке, обнявшись, и держат плавленую двухсоткилограммовую «Дружбу» из бронзы размером 1х1,5 метра.

ÁÅÍÇÎÏÈËÀ - ËÞÁÈÌÛÉ ÁÐÅÍÄ ÑÀÌÎÄÅËÊÈÍÛÕ - …А как же эта штука называется? - Штука называется бензопила «Дружба». - Так и называется «Дружба»? - Так и называется «Дружба». - Хорошее название… Диалог Тоси Кислициной и Ильи Ковригина из фильма «Девчата» знаком каждому поклоннику старого доброго кино. Однако не всем извест-

ÏÎÅÇÄ ÈÇ ÎÌÑÊÀ Â ÊÀÐÀÃÀÍÄÓ Фирменный скорый поезд «Дружба» Российских железных дорог с 1996 года курсирует из Омска в Караганду и обратно. Он преодолевает расстояние в 1005 км и проходит через такие станции, как Омск, Исилькуль, Петропавловск, Кокшетау, Астана, Мырза, Караганда. В составе современного поезда есть детское купе с игрушками, специальное купе для инвалидов и даже купе с душевой кабиной, утюгом и гладильной доской.

ÃÎÐÎÄ ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ ÒÐÅÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ В Украине в Ямпольском районе Сумской области есть город, носящий незамысловатое имя Дружба. Он был основан в начале XIX века на берегу реки Журавель и до 1962 года назывался Хутор-Михайловский. Сегодня в городе находится узловая железнодорожная станция с таким названием. Дружба расположена на границе трех государств - Украины, России и Беларуси. Всего на территории Украины 18 населенных пунктов с названием Дружба. Нефтепровод «Дружба» - крупнейшая в мире система для транспортировки нефти общей протяженностью 8,9 тыс.км. Соглашение о его создании в декабре 1959 года подписали пять стран - СССР, Венгрия, Чехословакия, Польша и ГДР. Строительство нефтяной артерии началось в 1960-м. Интересно, что каждая страна внесла в общее дело свою лепту. Так, Советский Союз, например, изготавливал трубы для проекта, за ГДР были насосы, а Чехословакия поставляла арматуру.

но, что свое хорошее название бензопила получила в честь трехсотлетия воссоединения Украины с Россией, широко отмечавшегося в 1954 году. А спустя четыре года на выставке в Брюсселе ее наградили «Золотой медалью». Кстати, бензопилу, которую много десятилетий выпускали на пермском и бийском заводах (Россия), разработали в Запорожском КБ «Прогресс». В прежние годы спрос на «Дружбу» был оглушительным. Мало того, что ею можно было пилить, так еще находились умельцы, которые на основе двигателей данной бензопилы делали летательные аппараты. И они летали! А уж мотоблоки, генераторы постоянного тока и лодочные моторы из «Дружбы» мог собрать каждый советский самоделкин. Этот факт, кстати, нашел отражение в мультфильме 1972 года: отрицательный герой, приехав в лес на чем-то вроде мопеда, легко превращает его в бензопилу. В середине 1990-х пришел конец пиле, доверие к ней подкосило множество контрафактного товара. Сегодня «Дружбы» больше не существует ни как бренда, ни как товара. Хотя, к примеру, в Румынии слово «дружба» до сих пор обозначает любую бензопилу.

ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ, ÏÎÑÒÐÎÅÍÍÛÉ «ÂÑÊËÀÄ×ÈÍÓ»

Весь трубопровод ввели в эксплуатацию в 1964 году. Он берет начало в Альметьевске (Татарстан), идет по территории девяти регионов РФ через Самару и Брянск до Мозыря (Беларусь). Затем - разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси в Польшу, Германию, Латвию и Литву) и южный (по территории Украины в Чехию, Словакию и Венгрию). На своем пути «Дружба» пересекает Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Вислу и Дунай.


ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

îò ñûðêà è äî ôðåãàòà ÔÐÅÃÀÒ ÄËß ÎÄÅÑÑÛ, ÏÎÑÒÐÎÅÍÍÛÉ ÏÎËßÊÀÌÈ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ À ÂÛ ÇÍÀËÈ?

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÄÐÓÆÁÅ Ø Ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî äðóçüÿ ñîãðåâàþò íàñ â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà. Ëþäè, âûçûâàþùèå ïðèÿòíûå ýìîöèè, äàþò íàì ñóáúåêòèâíîå îùóùåíèå òåïëà. À âîò åñëè ðÿäîì ñòîèò ëè÷íîñòü âàì íåïðèÿòíàÿ, ìîæåò êàçàòüñÿ, ÷òî âîçäóõ âîêðóã âàøåãî òåëà ñòàë íà ïàðó ãðàäóñîâ õîëîäíåå. Ø Åñëè âàøå äåòñòâî áûëî îìðà÷åíî ïîñòîÿííûì ùåáåòîì ïîäðóã âàøåé ìàìî÷êè - ðàäóéòåñü! Ó÷åíûå äîêàçàëè óäèâèòåëüíóþ âåùü. Îêàçûâàåòñÿ, äåòè, ó ÷üèõ ìàòåðåé ìíîãî ïîäðóã, æèâóò äîëüøå òåõ, ÷üè ìàìàøè - íåëþäèìûå çàòâîðíèöû. Ø Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå óñòàíîâèëè, ÷òî ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ, èìåþò ãåíåòè÷åñêèå ñõîäñòâà. Ïî÷òè êàê ðîäñòâåííèêè. Òàê ÷òî òåïåðü íàçûâàéòå ñâîþ ëó÷øóþ ïîäðóãó íå «çàêàäû÷íîé», à «ãåíåòè÷åñêîé».

В разные годы польские корабелы построили несколько парусников, предназначенных для морских вузов СССР - «Мир» для Ленинграда, «Херсонес» для Калининграда, «Палладу» и «Надежду» для Владивостока. Их «брат», трехмачтовый учебный фрегат «Дружба» для Одессы, сошел с судоверфи в Гданьске в 1987 году. Его создали по типу парусных судов начала XX века. По своим техническим характеристикам фрегаты соответствовали требованиям всех современ-

ных международных конвенций, например, правилам прохождения Кильского и Суэцкого каналов. Район плавания парусников был почти неограниченным, за исключением приполярных зон. К слову, одесская «Дружба» в 1989 году представляла СССР на морском параде в Руане в честь празднования 200-летия Французской революции. В настоящее время учебный парусник состоит на балансе Одесской национальной морской академии.

ÌÎÑÒÛ, ÏÐÎÒßÍÓÒÛÅ Ê ÑÎÑÅÄßÌ

В Южной Америке есть Мост Дружбы, связывающий бразильский город Фос-ду-Игуасу и парагвайский Сьюдад-дель-Эсте. Сооружение, напоминающее арку, проходит через реку Парана. Как пишут в путеводителях, мост крайне важен для экономики городов обоих государств, в частности, для импорта-экспорта Парагвая. Бразильцы же часто посещают безналоговую зону Сьюдад-дель-Эсте ради покупок. Интересно, что именно этим путем переправляют и контрабанду. Из Бразилии в Парагвай нелегально «движутся» цифровые фотоаппараты, портативные компьютеры и изредка оружие. Впрочем, сооружения с аналогичным названием и назначением - связывать страны, построены и в других местах планеты. Так, Таиланд и Лаос соединяют сразу два таких моста - Первый и Второй. Два года назад в Донецке на территории музыкального парка тоже открыли Мост Дружбы, а точ- тью, на нем есть указатели в сторону Москвы, Пинее, его половинку. Кованое произведение созда- тера, Ростова, Ульяновска и Владивостока. Вторая ли украинские и российские мастера кузнечного половина мостика должна «протянуться» к нам дела. Мост обращен к границе с Ростовской облас- из России.

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ ÈÃÐÛ - ÎÒÂÅÒ ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÀÌ Крупные спортивные соревнования под названием «Дружба-84» зарождались не совсем в дружественной обстановке. Эти игры фактически стали альтернативой Олимпиаде в ЛосАнджелесе 1984 года, ко-

торую бойкотировал Советский Союз и большинство стран соцлагеря (за исключением Румынии, Югославии и Китая). В Союзе причиной отсутствия своей сборной в Штатах назвали отсутствие гарантий безопас-

ности. В частности, власти США не разрешили советской делегации лететь чартером «Аэрофлота» и отказались принимать в местном порту теплоход «Грузия» - плавучую олимпийскую базу сборной СССР. Мировое же сообщество рас-

ценило бойкот как ответ американцам на Олимпиаду-80. Официальная версия проведения «Дружбы-84» была такой - дать возможность атлетам, которые не смогли поехать на Олимпиаду, проявить себя. Соревнования открыли спустя шесть дней после окончания Игр в Лос-Анджелесе. Они прошли сразу в девяти странах под названием «Спорт-дружба-мир». В состязаниях участвовали атлеты более полусотни государств, игры отличались высоким уровнем результатов.

Ø Îêàçûâàåòñÿ, äðóæèòü ñ ìóæ÷èíàìè ïðîùå, ÷åì ñ æåíùèíàìè. Ñèëüíûé ïîë áîëåå òåðïåëèâ, òîëåðàíòåí è âåðåí äðóæáå, ÷åì ñëàáûé. Êðîìå òîãî, ìóæ÷èíû ìåíÿþò äðóçåé íà 20% ðåæå, ÷åì æåíùèíû ïîäðóã. Ø Åñëè âû ñòðàäàåòå îò ïîâûøåííîé òðåâîæíîñ-

òè, íå õîäèòå ê ïñèõîòåðàïåâòó. Ëó÷øå çàâåäèòå ìàíåðó ðåãóëÿðíî âñòðå÷àòüñÿ ñ äðóçüÿìè â äóøåâíîé îáñòàíîâêå. Äîêàçàíî, ÷òî äðóæåñêèå ïîñèäåëêè ïîâûøàþò óðîâåíü ãîðìîíà ïðîãåñòåðîíà, à ýòî ñïîñîáñòâóåò ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçðÿäêå è ñíèæåíèþ òðåâîãè. Ø Íå õîòèòå áûòü îäèíîêîé - èäèòå ïîëó÷àòü âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå. ×åì âûøå óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, òåì ìåíüøå ïðîáëåì ñ îáùåíèåì. Ñðåäè òåõ, êòî äàëüøå øêîëû íå ïðîäâèíóëñÿ, îò îòñóòñòâèÿ äðóçåé ñòðàäàåò êàæäûé òðåòèé. À âîò ñðåäè ïîêîðèâøèõ êàêîé-íèáóäü óíèâåðñèòåò ëèøü êàæäûé äåñÿòûé. Ø Åñëè âû öåíèòå ñâîèõ äðóçåé, íå ñëèøêîì õâàñòàéòåñü ëè÷íûìè óñïåõàìè è äîñòèæåíèÿìè. Äðóæáà ñ ñîñòîÿòåëüíûìè è óäà÷ëèâûìè ëþäüìè, íå ñêðûâàþùèìè ñâîåãî äîñòàòêà è óñïåõîâ, ôîðìèðóåò ó èõ ïðèÿòåëåé óñòîé÷èâûé ñòðåññ è óâåëè÷èâàåò ðèñê ñåðäå÷íûõ ïðèñòóïîâ. Ø Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü â ñðåäíåì òðè áëèç-

êèõ äðóãà. Ñîñ÷èòàéòå ñâîèõ ïîäðóã. Åñëè èõ ìåíüøå, ÷åì òðè - ñðî÷íî çàâîäèòå íîâûõ äðóçåé. Ø Ñîöèîëîãè íàçâàëè Ñèäíåé ãîðîäîì, ãäå æèâóò ñàìûå äðóæåëþáíûå æèòåëè.


12 14 ТВПРОГРАМА ○

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10. Инопланет ная сверхсила» 08.00 Сильный аргумент. «Из всех орудий» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.20, 00.40 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 10.00 «Убойное видео» 10.50 «Сумасшедшее видео поукраински New» 11.35 Х/ф «Между ангелом и бесом» 13.55 Х/ф «Нация пришельцев. Наследие Юдара» 15.55 Секретная территория. «Тайны мира. Подземные города» 17.00 «Заговор кукловодов. Кто спасет Зем лю?» 18.00 «Из всех орудий» 19.00 Чемпионат Украины по футболу. 4 тур. «Кривбас» Динамо» (прямая трансля ция) 21.20, 22.30 Т/с «Побег» 23.40 Т/с «Секретные материалы5» 00.45 Х/ф «Основной инстинкт2. Жажда риска» 03.20, 04.10, 05.00 Т/с «Иван да Марья» 05.50 «Сумасшедшая скрытая камера»

ИНТЕР

СТБ

УТ1 Эра здоровья Полезные советы Олимпийский вызов Это было недавно, это было давно. А.Ми ронов 09.05 Школа юного суперагента 09.30, 15.05, 18.45, 00.15 Олимпийские страсти 11.00 Олимпиада 2012 г. Триатлон 13.30 Олимпиада 2012 г. Академическая гребля 14.40 Олимпиада 2012 г. Стрельба (винтовка) 15.00, 00.00 Олимпийские новости 16.00 Олимпиада 2012 г. Прыжки на батуте 18.10 Олимпиада 2012 г. Бокс 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 19.30 Олимпийские страсти. Легкая атлетика. Ходьба. Велоспорт 20.50 Мегалот 20.55 Обратная связь 21.00 Итоги дня 21.20 Олимпийские страсти. Легкая атлетика. Бокс. Фехтование 22.35 Суперлото, Тройка, Кено 22.45 Олимпийские страсти. Легкая атлетика. Семиборье 00.05 Телемост КиевЛондон 00.30 Олимпиада 2012 г. Плавание

ИНТЕР 09.25 «Городок» 10.00 «Самый умный» 12.00 «ДОстояние РЕспублики». Песни Игоря Николаева 14.10 Х/ф «Откройте, это я» 18.00 Международный фестиваль юмора «Юр малина2011» 20.00 «Подробности» 20.30 «Вечерний Киев» 22.40 «Битва композиторов» 00.05 Х/ф «Презумпция невиновности»

9 КАНАЛ 08.00, 05.15 «Мультфильмы» 08.55, 09.35 М/с «Генератор Рекс»

09.55 «Проспорт» 10.00, 11.05, 12.10 Т/с «Охотники за древ ностями» 13.40 Х/ф «Ас из асов» 15.55, 17.00, 18.30, 19.40 Т/с «Мужской се зон» 20.50 Чемпионат Украины по футболу. 4 тур. «Карпаты» «Таврия» (прямая трансля ция) 23.00 Х/ф «Газонокосильщик2» 01.00 Х/ф «Динотопия. Аутсайдеры» 02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Иван да Марья»

11 КАНАЛ 06.55 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 12.00 13.00 14.00 15.35 17.35 19.25 21.20 23.20

Интуиция «Мой малыш» «Любимая работа» «Перевоплощение» «Просто собака» Пикник Новый взгляд Кухня на двоих Скетчшоу «Красотки» Х/ф «Это все она» Х/ф «Любовь на острове» Х/ф «Чего хочет девушка» Х/ф «Киллеры» Х/ф «Дневник карьеристки»

07.00 08.00 09.00 10.15 10.40 11.05 11.55 13.05 14.55 17.05 19.30 20.00 00.15

«Настоящие врачи 2» «Светская жизнь» «Кто там?» М/с «Русалочка 3» М/с «Тимон и Пумба» «Мир наизнанку 2: Индия» «Десять шагов к любви 2» Х/ф «Блондинки в законе» Х/ф «Как отбить невесту» Х/ф «Гаишники» «ТСН» Х/ф «Степные дети» Х/ф «Мы. Верим в любовь»

1+1

СТБ 07.40 «Караоке на Майдане» 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

08.50 «Едим дома» 10.00 «Не может быть!» 12.05 «Невероятная правда о звездах» 14.50, 15.55, 17.00 Звездная жизнь 18.00 Х/ф «Время счастья» 20.10 Х/ф «Время счастья2» 22.10, 23.15, 00.20 «Моя правда» 01.25 Х/ф «Человекамфибия»

34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30

«Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Биографии». «Усама бен Ладен. Вой на с терроризмом» 09.30 «Знай наших!» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «НАШ САД» 10.30 «Чего хочет женщина» 11.00 «Типтоп» 11.45 «Ты сможешь!» 12.00 «Люди» 12.20 «Вне игры» 12.50 «Заговор кукловодов». «По приказу Богов» 13.40 «Заговор кукловодов». «Кольца судьбы» 14.30 «Заговор кукловодов». «Бесы для Рос сии» 15.20 «Заговор кукловодов». «Шпионы из со звездия Ориона» 16.10 «Заговор кукловодов». «Кто спасет Зем лю?» 17.00 «Мошенники» 18.00 «Седмица» 18.30, 20.50 Т/с «Золотая медуза» 20.30 «Детали. Итоги дня» 22.40 Х/ф «Когда деревья были больши ми» 00.15 Х/ф «Незваный друг» 01.45 Х/ф «Особые отношения»

ICTV Т/с «Полицейская академия» Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос Стоп10 Провокатор. Спецвыпуск Спорт Твой счет Смотреть всем! Х/ф «После заката» Максимум в Украине Факты. Вечер Х/ф «Золотой глаз» Х/ф «Зажги этим летом!»

23.20 Наша Russia 00.15 Голые и смешные 01.15 Х/ф «Воины света»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.10 Телепузики 08.35 Лентяево 09.35 М/с «Черный плащ» 10.35 Дикие и смешные 11.00 Крутоны 11.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.45 Х/ф «Нецелованная» 15.55 Королева бала2 17.00 Х/ф «Артур и минипуты» 19.05 Х/ф «Один дома4» 21.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.05 Х/ф «Чужие» 00.55 Х/ф «Дориан Грей»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.30, 17.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Каникулы Кроша», 4 с. 13.30 Волшебное закулисье 14.50 Концерт Елены Ваенги, 1 ч. 16.30 Стендап 17.00 По ту сторону поля 19.00 102информ 19.15 «Новости. «Итоги» 20.00 Правительство на связи с гражданами 20.30 Азбука здоровья 21.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 23.00 Музыка 23.30 Концерт

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 13.10, 17.20, 00.35 «Погода» 08.30 «Не первый взгляд» 09.20, 15.15 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилоттест»

12.10 «Окно в Европу» 13.15 «Драйв» 14.10 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия пушествий» 17.45 «Драгоценности» 18.15 «Время интервью» 19.20, 23.45 «Тема недели» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты з Сергеем Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастеркласс с Наталкой Фицич»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.25 Х/ф «Силач СантаКлаус» 09.25, 12.55 Т/с «Конвой PQ17» 11.30 «Речовий доказ» 12.00, 23.00 «Главный свидетель» 15.00 Т/с «Эра Стрельца 3» 19.00 Т/с «Тайны следствия 10» 00.00 «Случайный свидетель» 00.25 Х/ф «Война миров»

НТВМИР 04.55 «Мальвина Кыш собирает друзей» 06.40 «Безумный день» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Просто цирк 07.55 Главная дорога 08.30 «Эксклюзив» 09.20 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Дорожный патруль 14.15 «Наши» 15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 16.05 «Очная ставка» 17.05 Александр Журбин. Мелодии на память 17.45 «Музыкальные истории» 18.30 «Луч света» 19.00 «Самые громкие русские сенсации» 20.45 Ты не поверишь! 21.35 Т/с «Погоня за тенью». «Выкуп». «Затмение» 23.30 «Профессия репортер» 00.05 Т/с «Час Волкова» 01.55 «Летний суперстар: Песни о любви» 03.40 «Кремлевские похороны» 04.30 Т/с «Адвокат»

ENTER Саундтреки Х/ф «Инспектор Гулл» Х/ф «Квартет Гварнери» Х/ф «Опасные друзья»

Іменинники дня: КОРНИЛІЙ, МАГДАЛИНА, ФОКА, МАРІЯ

Зах.08.19 Сх. 21.09 Повний міс. 02 серпня

06.00 06.30 09.05 10.25

КАНАЛ «УКРАИНА»

ENTER

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Супруги» 11.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Токшоу «Пусть говорят. Человек за бор том» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Токшоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 22.00 Т/с «Интерны» 00.10 Т/с «Москва. Центральный округ 3»

Х/ф «Штрафной удар» Х/ф «Свой парень» Х/ф «Объяснение в любви» Х/ф «Дело было в Пенькове» Х/ф «Горячий снег» Х/ф «А зори здесь тихие» Х/ф «Взорванный ад» Х/ф «Дон Сезар Де Базан» Х/ф «Жена ушла» ○

ОРТ М

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 16.55 «Жди меня» 18.15 «Между нами, девочками» 18.55 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.25 «Большая разница» 22.40 Х/ф «Ищите женщину» 01.40 Х/ф «На подмостках сцены»

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Собственная гордость» 10.25 Спасатели 11.00 Т/с «Дюжина правосудия» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше ствие 15.30, 03.50 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16.40 «Средь бела дня» с Виктором Набуто вым 18.35 «Говорим и показываем», с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Адвокат» 23.05 «Ахтунг, Руссиш!» 00.00 «Таинственная Россия: Якутия. Живые мамонты?» 00.55 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, четыре, пять» 02.45 «Прокурорская проверка»

27 КАНАЛ

НТН

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 08.00 Социальный статус. ваш дом 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Время Х» 14.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Вадим Му лерман 15.20 Заложники свободы 16.00 Страна Советов 18.00 Отдел кадров 20.00 Социальный статус. ваши права 21.35 В гостях у Дмитрия Гордона. Станислав Говорухин 22.50 «Готовим вместе» 23.10 Телечат

06.55 Х/ф «Двое в новом доме» 08.30, 19.00 «Свідок» 09.00 Т/с «Александр Македонский, или Киллер мафии» 11.00 Т/с «CSI: Майами» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 «Криминальные дела» 13.30 Т/с «Литейный» 15.25 Х/ф «Государственная граница» 18.35 «Случайный свидетель» 19.30 Т/с «Конвой PQ17» 23.50 Х/ф «Черная книга»

06.00 07.40 09.00 11.55 13.45 15.40 19.15 21.10 00.00

Іменинники дня: СЕМЕН, ОНУФРІЙ, ОНИСИМ, ІВАН

09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.10 «Окно в Европу» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Акцент» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

Факты. Вечер Т/с «Особо опасен» Голые и смешные Т/с «Жены футболистов. Дополни тельное время»

5 КАНАЛ

Зах. 07.06 Сх. 20.46 Повний міс. 02 серпня

Сх. 05.30 Зах. 20.37 Трив. дня 15.07

07.00 08.45 10.00 10.30 11.25 12.25 13.35 13.40 14.40 15.45 17.40 18.45 19.00 21.45

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилотновости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссияновости» 09.10, 19.20 «Инвествремя»

Субота, 04 серпня 07.00 07.25 07.45 08.05

51 КАНАЛ

07.45 Стоп10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.35 Спорт 09.30, 19.30 Чрезвычайные новости 10.30, 16.20 Т/с «Дальнобойщики» 12.30, 13.00 Анекдоты поукраински 13.10, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.10, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» ○

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Каникулы Кроша», 3 с. 12.00 Х/ф «Храни меня мой талисман» 13.20 Бабушки и дедушки 14.25 Приемная депутата 14.35, 21.10 Т/с «Под крышами большого города» 15.30 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00 Х/ф «Каникулы Кроша», 4 с. 17.30 Испробуй на себе 19.00, 00.30 Кузница кадров 20.00 «Спорт.»Итоги» 23.00 Концерт Елены Ваенги, 1 ч.

ICTV

TET

34 КАНАЛ

1+1

07.05, 08.20 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 07.55 Лентяево 08.50, 14.45 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.50 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.50 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.10, 19.20 Богиня шопинга 12.45 Т/с «Зайцев +1» 13.20, 16.20 Одна за всех 13.45 Т/с «Маргоша» 15.45 Даешь молодежь! 16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.25, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.15 У ТЕТа тато! 18.55 БарДак 21.10 Т/с «Реальные пацаны» 22.15 Чертовки в юбках 22.55 Очень грубо для ЮТюба 23.20 Дом 2 00.20 Т/с «Тайный дневник девушки по вызову» 00.55 Х/ф «Месть Порки»

07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 20.10 «Минипутешествия» 07.20 «Жизненное пространство» 07.50, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Магия природы» 09.15 «Секретные территории» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Путешествие гурмана» 11.00 «Биографии». «Мерлин Монро. Вопло щение очарования» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 «Пришельцы государственной важнос ти» 15.00 «Странное дело». «Антарктида. Ледяная Вселенная» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 Д/с «Мир Юга» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Заговор кукловодов». «Кто спасет Зем лю?» 19.30 Д/с «Жители дома Виндзоров» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Типтоп» 00.20 Х/ф «Гибель империи»

07.30 М/с «Тимон и Пумба» 08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 09.05 «Их обычаи» 10.30 «Полное перевоплощение 3» 11.30, 12.35 Т/с «Метод Лавровой» 13.40 Х/ф «Белая ворона» 17.45, 19.30 «ТСН» 18.10 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 20.15 Х/ф «Геймер» ○

18.45 23.25 00.25 01.45

07.20 Х/ф «Берегите мужчин» 09.05, 00.25 Х/ф «Дамы приглашают кава леров» 10.45 «Зважені та щасливі» 17.55, 22.00 «ВiкнаНовини» 18.05 «Правила жизни» 20.00 «Русские сенсации. Крутые туристы» 21.00 «Русские сенсации. Замуж за олигарха» 22.25 Х/ф «Сестренка»

11 КАНАЛ

09.15 Т/с «Тайны следствия 7» 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.20 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка невским» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Каменская5» 18.05 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00, 00.30 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Женский доктор» 22.25 Х/ф «Черный город»

22.10 Х/ф «Обитель зла» 00.25 Х/ф «Постал»

06.25 Kids Time 06.30 М/с «Новые приключения охотников за привидениями» 07.10, 08.30, 19.00, 20.20, 23.40 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 09.05, 15.50 Т/с «Светофор» 10.25 Т/с «Папины дочки» 13.55 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 16.55, 19.50 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Пираньи 20.50 Х/ф «Это все она» 22.55 Т/с «Счастливы вместе» 00.10 Т/с «Грань»

Сх. 05.29 Зах. 20.38 Трив. дня 15.09

П'ятниця, 03 серпня 07.00, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15, 07.35 Страна on line 07.20 ТехноЭра 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 Хозяин в доме 08.15 Полезные советы 08.35 От первого лица 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30, 14.40, 18.45, 00.15 Олимпийские страсти 11.00 Олимпиада 2012 г. Стрельба (лук) 12.00, 13.30 Олимпиада 2012 г. Академичес кая гребля 12.50 Олимпиада 2012 г. Легкая атлетика 15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 16.10 Олимпиада 2012 г. Стрельба из лука. Бокс 17.10 Олимпиада 2012 г. Прыжки на батуте. Стрельба (пистолет) 19.30 Олимпийские страсти. Велоспорт 20.55 Официальная хроника 21.15 Олимпиада 2012 г. Легкая атлетика. Семиборье. Ядро. Плавание 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 22.50 Олимпийские страсти. Легкая атлетика. Семиборье. Бокс 00.00 Олимпийские новости 00.05 Телемост КиевЛондон 00.30 Олимпиада 2012 г. Фехтование (сабля)

12.10 16.20 19.20 22.30

Х/ф «Черный треугольник» Х/ф «Ошибка резидента» Х/ф «Судьба резидента» Х/ф «Хороший, плохой, злой»

27 КАНАЛ 06.00 Страна Советов 06.50 Фстиль 07.00, 09.00 «Объектив» 07.15, 08.50 М/ф 07.50, 16.20 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 09.15 «Эра образования» 10.05 Х/ф «Капитан Немо» 14.20 Арт City 15.00 За семь морей 16.45 Дневник для родителей 17.10 Концерт Лаймы Вайкуле 18.15 Кумиры 18.30 Социальный пульс выходных 19.00 Самые загадочные места Земли 20.00 Ронин. с Дмитрием Выдриным 20.40 Ясновидящий пророк Третьего Рейха, или Шарлатан 21.35 В гостях у Дмитрия Гордона. Станислав Говорухин 22.40 «Готовим вместе» 23.05 Телечат

ОРТ М 08.40 «Смешарики. ПИНкод» 08.55 «Играй, гармонь любимая!» 09.45 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.10 «Смак» 10.55 «Эпоха «Пьеха» 12.15 «Спасибо, жизнь!» 14.00 «Афган. Точка невозврата» 16.00 Т/с «Хиромант» 18.15 «Хиромант». Продолжение 19.15 «КВН» 21.00 «Время» 21.25 «Елена Исинбаева. Девушка с шестом» 22.35 Х/ф «Жестокий романс» 01.30 Х/ф «Цветы от победителей»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 События Спорт 07.15 М/ф «Ну, погоди!» 07.25, 14.00 Т/с «Интерны» 08.00 Х/ф «Бетховен 4» 10.00 Тайны звезд 11.00 Дорожный патруль 15.10 Т/с «Ребенок пополам» 18.00, 19.20 Т/с «Игра» 22.30 Т/с «Бежать» 00.20 Т/с «Час Волкова»


ТВПРОГРАМА 13 15

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

УТ1

ИНТЕР 07.25 09.30 10.05 12.00 14.00 16.10 20.00 20.25 22.55

Х/ф «Укротительница тигров» «Школа доктора Комаровского» Х/ф «Счастье по контракту» «Вечерний Киев» Х/ф «Адель» Т/с «Гадкий утенок» «Подробности» Х/ф «Сделка» Х/ф «Одиночка»

9 КАНАЛ 08.00 «Мультфильмы» 09.00, 09.40 М/с «Генератор Рекс» 10.00, 11.05, 12.10 Т/с «Охотники за древ ностями» 13.15 «Улетное видео порусски» 14.40 «Днепрфутбол» 15.40 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.45 «Сны. Расшифровка будущего» 16.50 «Код звезды» 17.55 «Пирамиды антенны Вселенной» 19.20 Чемпионат Украины по футболу. 4 Тур. Сезон 2012 г. 2013 г. «Арсенал Днепр»

21.30 22.30 00.30 02.35 03.25

(Прямая трансляция) «Профутбол» Х/ф «Защитник» Х/ф «Циклоп» Т/с «Иван да Марья» «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.15 Клипсы 06.35, 08.00 Интуиция 07.45 Церковь Христова 09.05 М/с «Утиные истории» 09.40 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 10.00 «Бюро адвокатских расследований» 10.20, 19.40 «Рекламная кухня» 10.40 «Просто собака» 11.00 «Свадебные хлопоты» 11.30 «STREET STYLE» 11.55 Мачо не плачут 12.45 ШурыАмуры 13.50 Светлые головы. Летние игры 14.55 Скетчшоу «Красотки» 15.55 Х/ф «Киллеры» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «Стопкадр» 19.00 «Новости недели» 20.00 «Реальный отпуск» 21.00 «Перевоплощение» 21.40 «Хитпарад FMTV» 22.10 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят в от рыв» 00.05 Спортрепортер 00.10 Х/ф «Чего хочет девушка»

1+1 07.45 М/ф 08.05 «Ремонт +» 09.00 «ЛотоЗабава» 10.15 М/с «Русалочка 3» 10.40 М/с «Тимон и Пумба» 11.05 «Четыре свадьбы» 12.40, 14.55, 17.05 Х/ф «Гаишники» 19.30, 00.40 «ТСН» 20.00 Х/ф «Служебный роман» 23.40 «Светская жизнь» 01.35 Х/ф «Весна сорок первого»

СТБ 08.45 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.55 «Едим дома» 10.45, 00.05 «Невероятные истории любви» 11.45 «Караоке на Майдане» 12.45 Звездная жизнь 13.45 «Русские сенсации. Замуж за олигарха» 14.45 Х/ф «Время счастья» 16.55 Х/ф «Время счастья2» 19.00 «Битва экстрасенсов» 20.05 Х/ф «Любовь на два полюса» 22.05 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 01.10 Х/ф «Мимино»

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере экономкласса) - 5400 грн.

Сх. 05.32 Зах. 20.35 Трив. дня 15.03

Неділя, 05 серпня 07.00 Это было недавно, это было давно. Е.Шифрин 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.25 Полезные советы 08.45 Олимпийский вызов 09.00 Смешной и еще смешнее 09.25 Шаг к звездам. Евровидение 10.00 Страну народу 10.15, 14.20, 15.05, 18.45, 00.15 Олимпий ские страсти 12.00 Олимпиада 2012 г. Теннис 14.30 Олимпиада 2012 г. Стрельба (пистолет) 15.00, 00.00 Олимпийские новости 16.00 Олимпиада 2012 г. Спортивная гимна стика 18.10 Олимпиада 2012 г. Борьба грекорим ская 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 19.35 Олимпийские страсти. Борьба греко римская 20.50 Главный аргумент 21.00 Итоги недели 21.15 Олимпийские страсти. Легкая атлетика 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Олимпийские страсти. Легкая атлетика. Парусный спорт 00.05 Телемост КиевЛондон 00.30 Олимпиада 2012 г. Бокс 01.00 Олимпиада 2012 г. Фехтование 01.30 Олимпиада 2012 г. Прыжки в воду

34 КАНАЛ

51 КАНАЛ

07.05 «Погляд» 07.35 Х/ф «Новые приключения капитана Врунгеля» 09.00 «В час пик» 09.30 «Люди» 09.50 «Путь к Олимпу с Алиной Кабаевой» 10.40 «Индекс опасности» 11.00 Х/ф «Василий Буслаев» 12.30 «Седмица» 13.00 «Какие люди!». «Звездные обжоры» 13.50, 14.40, 15.30 «Тайны мира с Анной Чап ман» 16.20 «Странное дело». «Инквизиция. Пере загрузка» 17.10, 18.50 «Секретные территории» 18.00 «Странное дело». «Город уходит в небо» 19.40 «Мошенники» 20.30 Информационное обозрение «PostSсriptum» 21.00 «Пришельцы государственной важнос ти» 22.35 «Специальный проект». «Цыганская магия» 00.10 Х/ф «Мастер»

06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» 13.15 Не хлебом единым 13.30 «Формат 1.»1" 15.00 М/ф 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Артзона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир военных машин» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Свои 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 20.50 Х/ф «Мы с вами гдето встречались» 23.00 Музыка

ICTV 07.20 Дача 07.50 Твой счет 08.50 Смотреть всем! 09.55 ОлимпиЛяпы 11.00 Козырная жизнь 12.00 Другой футбол 12.25 Спорт 12.30 Максимум в Украине 13.45, 23.35 Наша Russia 14.00 Х/ф «Зажги этим летом!» 15.55 Х/ф «Золотой глаз» 18.45 Факты. Вечер 19.00 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 21.35 Х/ф «После заката» 23.55 Х/ф «Призрак дома на холме2: Воз вращение» 01.30 Х/ф «Воины света»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.10 Телепузики 08.35 Лентяево 09.35 М/с «Черный плащ» 10.35 М/с «Приключения капитана Врун геля» 11.35 Х/ф «Нецелованная» 13.45 Крутоны 14.20, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.10 Х/ф «Артур и минипуты» 17.10 Х/ф «Один дома 4» 19.00 Королева бала 2 21.45 Т/с «Реальные пацаны» 23.15 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 13.10, 14.10, 17.10, 17.50 «Погода» 08.30 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку» 10.20 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссиятест» 11.30 «ДМБ» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Хроника дня» 16.15 «Фактор безопасности» 17.20 «Налоги» 17.25, 23.40 «Рекламная кухня» 18.15 «Большая политика» 19.20 «Тема недели» 19.30, 20.20 «Время интервью» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Времятайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 00.30 «История успеха»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.30 Т/с «Эра стрельца 3» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Панте он мозга. Ленин 12.00 «Агенты влияния» 12.45 Д/ф «Почаев» 14.00 Д/с «Православные святые» 15.00 Т/с «Тайны следствия 10»

Зах. 09.31 Сх. 21.30 Повний міс. 02 серпня 19.00 Т/с «Каменская 2» 23.20 Х/ф «В поисках приключений» 01.20 Х/ф «Спорт будущего»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 «Живут же люди!» 08.20 Их нравы 09.20 «Бывает же такое!» 09.50 «Эксклюзив» 10.20 Едим дома! 10.55 Дачный ответ 12.25 Дорожный патруль 14.15 «Развод порусски» 15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 16.10 И снова здравствуйте! 17.10 Золотая пыль 17.50 «Музыкальные истории» 18.30 Чистосердечное признание 20.50 «Тайный шоубизнес» 21.50 Т/с «Погоня за тенью». «Схватка... с того света». «Схватка. Большой куш» 23.45 Т/с «Час Волкова» 01.35 «Ты суперстар. Бенефис: Юрий Айзен шпис. Человек, который зажигал звез ды» 03.20 «Кремлевские похороны» 04.15 «Профессия репортер» 04.45 Спасатели

ENTER 06.00 06.10 07.50 09.25 11.00 13.50 16.50 19.35 22.30 00.50

Саундтреки Х/ф «Опасные друзья» Х/ф «Миллионы Ферфакса» Х/ф «Человек, который закрыл го род» Х/ф «Ошибка резидента» Х/ф «Судьба резидента» Х/ф «Возвращение резидента» Х/ф «Конец операции «Резидент» Х/ф «На несколько долларов боль ше» Х/ф «Хороший, плохой, злой»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.25, 16.55, 19.20 М/ф 06.40 Ясновидящий пророк Третьего рейха или шарлатан 07.35, 20.35 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 09.00 Воспитание детенышей 10.00 Ронин. с Дмитрием Выдриным

Іменинники дня: ТРОХИМ, ФЕОФІЛ, АПОЛЛІНАРІЙ 10.45 Фстиль 11.10 В гостях у Дмитрия Гордона. Станислав Говорухин 12.20 Х/ф «Как поссорилися Иван Ивано вич с Иваном Никифоровичем» 14.10 М\ ф 14.30 За семь морей 15.20, 20.00 Цивилизация ncognta 15.30 Арт City 17.10 Неизвестная планета 17.55 Будь в курсе! 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 20.10 Кумиры 21.00 Прощай! Прости... ХХ век 21.55 «Биографии знаменитых людей» 22.45 «Готовим вместе» 23.10 Телечат

ОРТ М 08.05 «Служу Отчизне!» 08.35 «Смешарики. ПИНкод» 08.50 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.35 «Пока все дома» 11.30 «Фазенда» 12.15 «Елена Исинбаева. Девушка с шестом» 13.20 «КВН» 15.05 Х/ф «Воры в законе» 17.00 «Боже, какой пустяк!» Концерт Алексан дра Иванова и группы «Рондо» 18.55 Х/ф «Родня» 21.00 «Время» 21.20 «Мэрилин Монро. Невостребованный багаж» 22.45 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 00.45 Х/ф «Комедия давно минувших дней»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Бетховен 5» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00 Дорожный патруль 13.50, 20.30, 21.50 Т/с «Интерны» 16.00 Т/с «Ребенок пополам» 17.50, 19.30 Т/с «Игра» 19.00 События недели 00.00 Т/с «Час Волкова» 01.50 Х/ф «Я всегда буду знать, что вы сде лали прошлым летом»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.


16 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84/106, суддя Бєсєда Г.В.) викликає у судове засідання, яке відбудеться 02 серпня 2012 року о 10.00, громадянина Шелковського Дмитра Валерійови ча по цивільній справі за позовною заявою Кремена Наталії Володими рівни до Шелковського Дмитра Ва лерійовича, третя особа Відділ громадянства і реєстрації фізичних осіб паспортної і міграційної служ би Індустріального району про втрату права на проживання в жит ловому приміщенні. У разі неявки справу буде вирішено на підставі наявних доказів по справі. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Не помнящого Євгенія Юрійовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі Байдака Ігоря Ва сильовича до Непомнящого Євгенія Юрійовича про стягнення матері альної та моральної шкоди, яке призначене на 11 год. 30 хв. 02.08.2012 року у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропет ровськ, вул. Коробова, 6, каб. 224. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Врона А.О.) викликає в якості відповідача Карпачова Пет ра Миколайовича за позовом Фур сової Ірини Костянтинівни про визнання правочину дійсним. Ос таннє місце проживання відповіда ча: вул. Корчагіна, 23, м. Павло град, Дніпропетровська область. Судове засідання призначене на 30.07.2012 року о 9.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності. Покровський районний суд Дніпропетровської області ви кликає Косташ Володимира Васи льовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Косташ Анастасії Сергіївни про ро зірвання шлюбу, яка призначена до розгляду на 21 вересня 2012 року о 09.00 та відбудеться у при міщенні суду за адресою: смт По кровське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Карла Маркса, 134. У разі його не явки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наяв них матеріалів справи. Суддя По кровського районного суду Дніпро петровської області Пустовар О.С.

Козюліної Наталі Михайлівни, Со кол Лідії Володимирівни до Дячен ка Віктора Дем’яновича, третя осо ба без самостійних вимог Криво різька філія товарної біржі «При дніпровська», про визнання дого вору дійсним на 13.00 09 серпня 2012 року. Одночасно роз’яснюю, що в разі неявки ви зобов’язані по відомити суд про причини неявки, оскільки в разі відсутності таких даних суд розгляне справу за вашої відсутності. Покровський районний суд Дніпропетровської області ви кликає Ярцеву Валентину Валенти нівну та Ярцеву Мирославу Олегів ну у судове засідання як відпові дачів по справі за позовом Циб Івана Миколайовича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість місяців, яка призначе на до розгляду на 20 вересня 2012 року о 09.00 та відбудеться у при міщенні суду за адресою: смт По кровське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Карла Маркса, 134. У разі їхньої неявки справу буде розглянуто за їхньої відсутності на підставі наяв них матеріалів справи. Суддя По кровського районного суду Дніпропетровської області Пусто вар О.С. У провадженні Красногвардій% ського районного суду м. Дніпро% петровська знаходиться цивільна справа за позовом Сінчук Вікторії Григорівни до Семенченка Олек сандра Анатолійовича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красно гвардійського РВ ДМУ ГУМВС Украї ни в Дніпропетровській області про усунення перешкод у користу ванні житловим приміщенням, зняття з реєстраційного обліку. Відповідач Семенченко Олександр Анатолійович викликається у судо ве засідання на 01 серпня 2012 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опубліку вання об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Семенченка Олександра Анатолійовича справу буде розгля нуто за його відсутності. У провадженні судді Красногвар% дійського районного суду м. Дніпропетровська Некрасова О.О. знаходиться цивільна справа № 2 12282011 за позовною заявою Публічного акціонерного товари ства «Державний ощадний банк Ук раїни» до Яковлєвої Ірини Васи лівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Відповідач Яковлєва Ірина Васи лівна викликається у судове засі дання на 31 липня 2012 року о 09.00 за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, при міщення Красногвардійського ра йонного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Яков лєвої Ірини Василівни справу буде розглянуто за її відсутності.

Викликається Пашкевич Валерій Вячеславович, 1960 р.н., як відпо відач до зали суду на слухання ци вільної справи за позовом Пашке вич Тетяни Володимирівни до Паш кевича Валерія Вячеславовича про стягнення аліментів у зв’язку з не працездатністю, яке відбудеться 06 серпня 2012 року о 10.00 у при міщенні Довгинцівського районно го суду м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бороди ча, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут ності з постановленням заочного Томаківський районний суд рішення. Дніпропетровської області по відомляє про слухання цивільної Довгинцівський районний суд м. справи № 2/442/224/12 за позо Кривого Рогу викликає як відпо вом Третяка Сергія Миколайовича відачів Радіщеву Любов Петрівну, до Третяка Леоніда Миколайовича 1955 р.н.; Нікіфорову Олену Ва про визнання права власності на лентинівну, 1986 р.н., зареєстро спадщину за законом. До суду на вані по вул. Сахарова, 5/40 в м. слухання справи запрошується в Кривому Розі, у судове засідання якості відповідача Третяк Леонід на 10.00 09 серпня 2012 р., зал 31, Миколайович, 27 листопада 1969 вул. Бородича, 3, по справі за по р.н., останнє відоме місце прожи зовом Харитоненко Наталі Віта вання та реєстрації: 53500, смт То ліївни про усунення перешкод у ко маківка Томаківського району ристуванні власністю. Дніпропетровської області, вул. Гагаріна, 35. Слухання справи Прошу прибути Дяченка Віктора відбудеться 01.08.2012 року о 08 Дем’яновича до залу 7 Саксаган год. 30 хв. за адресою: 53500, смт ського районного суду м. Кривого Томаківка Томаківського району Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровської області, вул. Демиденка, 6а, для участі у судо Леніна, 28. У випадку неявки відпо вому засіданні в якості відповіда відача у зазначені місце та час ви ча по цивільній справі за позовом щевказана справа буде розглянута

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

без вашої участі на підставі наяв 01 серпня 2012 року о 09.00 за вич, 27.10.1974 року народження, них по справі доказів та буде ви вашої відсутності з ухваленням за останнє відоме місце проживання: несено заочне рішення. очного рішення. 53540, с. Мирове Томаківського району Дніпропетровської області, ПершотравенськиЙ міський суд Павлоградський міськрайонний вул. Садова, 15. Слухання справи Дніпропетровської області ви суд Дніпропетровської області відбудеться 01.08.2012 р. о 09.00 кликає як відповідача Кононенка викликає Каракуц Валерія Костян за адресою: 53500, смт Томаківка Віктора Григоровича, який мешкає тиновича по справі за позовом Ка Томаківського району Дніпропет по вул. Героїв космосу, 28, м. Пер ракуц Валерії Валеріївни до Кара ровської області, вул. Леніна, 28. У шотравенськ, Дніпропетровська куц Валерія Костянтиновича про випадку неявки відповідача у заз область, у судове засідання по визнання особи такою, що втрати начені місце та час вищевказана цивільній справі за позовом Коно ла право на користування житло справа буде розглянута без вашої ненко Ж.Я. до Кононенка В.Г. про вим приміщенням. Відкрите судо участі на підставі наявних по визначення часток у праві спільної ве засідання відбудеться 19 верес справі доказів та буде винесено сумісної власності подружжя, яке ня 2012 року о 15.00 під голову заочне рішення. відбудеться 30 липня 2012 року о ванням судді Боженко Л.В. у при Павлоградського 12 год. 45 хв. у залі судових засі міщенні ЗАОЧНІ РІШЕННЯ дань Першотравенського міського міськрайонного суду Дніпропет суду Дніпропетровської області за ровської області за адресою: м. Самарський районний суд м. адресою: вул. Леніна, 16, м. Пер Павлоград Дніпропетровської об Дніпропетровська повідомляє, що шотравенськ, Дніпропетровська ласті, вул. Дніпровська, 135, каб. 13 липня 2012 року було ухвалено область. У разі неявки відповідача 203. Явка у судове засідання обо заочне рішення, згідно з яким усу у судове засідання дане оголошен в’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК нуто Комунальному виробничому ня вважається належним повідом України після опублікування ого житловому ремонтноексплуата ленням і по справі буде винесено лошення в пресі відповідач Кара ційному підприємству Самарсько заочне рішення. У разі неявки у куц Валерій Костянтинович вва го району м. Дніпропетровська пе судове засідання з поважної при жається повідомленим про час та решкоди у здійсненні права влас чини відповідач зобов’язаний по місце розгляду справи. У разі не ності щодо кімнат № 35 та № 37 у відомити про неявку та її поважні явки справу буде розглянуто за гуртожитку по вул. Буковинській, його відсутності. 5 у м. Дніпропетровську. Вилуче причини. но із незаконного володіння Руб Васильківський районний суд У провадженні Красногвардій% левської Людмили Іванівни кімна Дніпропетровської області ви ського районного суду м. Дніпро% ти № 35 та № 37 у гуртожитку по кликає Васейка Романа Миколайо петровська знаходиться цивільна вул. Буковинській, 5 у м. Дніпро вича, який проживає за адресою: справа за позовом Весторопсько петровську. Стягнуто із Рублев сел. Васильківка Дніпропетров го Віталія Володимировича до ської Людмили Іванівни на користь ської області, вул. Крупської, 21/2, Бєлова Олександра Євгеновича, Комунального виробничого житло в якості відповідача по цивільній Бєлової Тамари Павлівни про стяг вого ремонтноексплуатаційного справі за позовом Васейко Наталі нення грошової суми. Відповідачі підприємства Самарського району Вікторівни про стягнення аліментів Бєлов Олександр Євгенович, Бєло м. Дніпропетровська сплачений на утримання неповнолітньої дити ва Тамара Павлівна викликаються ними судовий збір у розмірі 188,20 ни у судове засідання, яке відбу у судове засідання на 01 серпня грн. деться у приміщенні Васильків 2012 року о 09.00 у приміщення ського районного суду Дніпропет Красногвардійського районного Томаківський районний суд ровської області (вул. Комсо суду м. Дніпропетровська за адре Дніпропетровської області по мольська, 76, сел. Васильківка) 02 сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш відомляє, що 17 липня 2012 року серпня 2012 року о 10.00. У разі кіна, 77б, каб. 4, справу слухає було ухвалено заочне рішення по вашої неявки справу буде розгля суддя Токар Н.В. Після опубліку цивільній справі № 2/442/210/12 вання об’яви в пресі відповідачі за позовом Ваган Віктора Мико нуто в заочному порядку. вважаються повідомленими про лайовича до Маська (Смірнова) Жовтневий районний суд м. час та місце розгляду справи. У разі Юрія Олександровича про відшко Дніпропетровська повідомляє Лу неявки Бєлова Олександра Євгено дування матеріальної шкоди, яким ньова Вадима Валерійовича, що вича, Бєлової Тамари Павлівни позов задоволено та судом виріше судом у судовому засіданні о 16.00 справу буде розглянуто за їхньої но: стягти з Маська (Смірнова) Юрія Олександровича (28.01.1985 2 серпня 2012 р. буде розглядатись відсутності. року народження, який проживає цивільна справа № 412/9211/2012 за позовом Луньової Владислави Нікопольський міськрайонний за адресою: 69104, м. Запоріжжя, Ігорівни до Луньова Вадима Вале суд повідомляє, що під головуван вул. Гаврилова, буд. 8, кв. 156) на рійовича про розірвання шлюбу ням судді КобеляцькоїШаховал користь Ваган Віктора Миколайо (суддя Демидова С.О.). Вам необ І.О. 30 липня 2012 року о 12.00 у вича (26.09.1968 року народжен хідно з’явитись у зазначений час у приміщенні суду в м. Нікополі по ня, який проживає за адресою: Жовтневий районний суд м. вул. Шевченка, 201, слухається ци 53500, смт Томаківка Томаківсько Дніпропетровська, вул. Патор вільна справа № 0426/2102/2012 го району Дніпропетровської об жинського, 18а, каб. 18 для участі за позовом Царьова Олександра ласті, вул. Фронтова, 18) матеріаль у розгляді цивільної справи особи Сергійовича до Холаба Миколи ну шкоду в сумі 20005 (двадцять сто або направити до суду свого Вікторовича про визнання таким, тисяч п’ять) грн.). Стягти з Маська представника з належно оформле що втратив право на користуван (Смірнова) Юрія Олександровича ня житлом. Відповідачу Холаба Ми (28.01.1985 року народження, ною довіреністю. колі Вікторовичу необхідно з’я який проживає за адресою: 69104, У провадженні судді Красногвар% витись у судове засідання на вка м. Запоріжжя, вул. Гаврилова, буд. дійського районного суду м. заний час. 8, кв. 156) на користь держави су Дніпропетровська Нізік О.В. зна довий збір у розмірі 214 грн. 60 ходиться цивільна справа № 419/ У провадженні судді Красногвар% коп. Заочне рішення може бути 4749/12 р. за позовом Івахненко дійського районного суду м. переглянуто судом, що його ухва Ольги Віталіївни, Івахненко Юлії Дніпропетровська Некрасова О.О. лив, за письмовою заявою відпо Олександрівни до Івахненка Олек знаходиться цивільна справа відача. Заяву про перегляд заочно сандра Олександровича, треті осо № 419/3298 за позовною заявою го рішення може бути подано про би Комунальне підприємство Шевченка Олександра Юрійовича тягом 10 днів з дня отримання його «Жилсервіс», Відділ громадянства, до Козачук Валерія Петровича, копії. З повним текстом рішення імміграції та реєстрації фізичних Павлової Тетяни Михайлівни про відповідач може ознайомитись, осіб Красногвардійського РВ ДМУ стягнення заборгованості з оренд звернувшись до канцелярії Тома УМВС України в Дніпропетровській ної плати, плати за спожиті кому ківського районного суду Дніпро області про визнання особи такою, нальні послуги, неустойки у розмірі петровської області за адресою: що втратила право на користуван подвійної орендної плати, матері смт Томаківка Дніпропетровської ня житловим приміщенням. Відпо альної та моральної шкоди. Відпо області, вул. Леніна, 28. відач Івахненко Олександр Олек відачі Козачук Валерій Петрович та сандрович викликається у судове Павлова Тетяна Михайлівна викли Довгинцівським районним судом засідання на 25 вересня 2012 року каються у судове засідання на 30 м. Кривого Рогу Дніпропетров% о 13 год. 30 хв. за адресою: м. Дні липня 2012 року о 14.00 за адре ської області 17 липня 2012 року пропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш було винесено заочне рішення по приміщення Красногвардійського кіна, 77б, приміщення Красно цивільній справі № 411/5569/12 районного суду м. Дніпропетров гвардійського районного суду м. за позовом Коваленка Сергія Олек ська, каб. 22. Після опублікування Дніпропетровська, каб. 23. Після сандровича до Коноваленко об’яви в пресі відповідач вва опублікування об’яви в пресі Вікторії Сергіївни про розірвання жається повідомленим про час та відповідачі вважаються повідом шлюбу. Даним заочним рішенням місце розгляду справи. У разі не леними про час та місце розгляду позов Коваленка Сергія Олександ явки Івахненка Олександра Олек справи. У разі неявки Козачука Ва ровича задоволено, а саме: шлюб сандровича справу буде розгляну лерія Петровича та Павлової Тетя між Коваленком Сергієм Олександ то за його відсутності. ни Михайлівни справа буде роз ровичем та Коноваленко Вікторією глянута за їхньої відсутності. Сергіївною, зареєстрований Довгинцівський районний суд м. 19.12.2009 року Довгинцівським Кривого Рогу викликає у судове Томаківський районний суд відділом РАЦС Криворізького засідання Тарана Валерія Георгі Дніпропетровської області по міського управління юстиції йовича в якості відповідача по відомляє про слухання цивільної Дніпропетровської області, акто цивільній справі за позовом справи № 2/442/157/12 за позо вий запис № 690, розірвано. Після Нікітіної Світлани Миколаївни про вом Публічного акціонерного това розірвання шлюбу позивачу зали стягнення аліментів на утримання риства «Комерційний банк «При шено прізвище Коваленко, відпо дитини. Явка відповідача в каб. 2 ватБанк» м. Дніпропетровська до відачу Коноваленко. Довгинцівського районного суду м. Тарабарова Валерія Вікторовича Кривого Рогу за адресою: вул. Л. про стягнення заборгованості за Бабушкінський райсуд м. Дніпро% Бородича, 3, 01 серпня 2012 року кредитним договором та судових петровська повідомляє, що 12 о 09.00. Одночасно повідомляємо, витрат. До суду на слухання спра червня 2012 року у приміщенні що в разі вашої неявки у судове ви запрошується в якості відпові суду за адресою: 49000, м. Дніпро засідання справу буде розглянуто дача Тарабаров Валерій Вікторо петровськ, пр. К. Маркса, 57 по

цивільній справі № 27379/11 за позовом Копил Геннадія Іванови ча до Мірошниченко Олени Вікто рівни, яка діє в своїх інтересах та інтересах малолітнього Мірошни ченка Олександра Євгеновича, тре тя особа Орган опіки та піклуван ня у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про усунення перешкод у користуванні житлом, було постановлено рішення суду, відповідно до якого суд вирішив усунути перешкоди у користуванні шляхом виселення Мірошниченко Олени Вікторівни та її неповноліт ньої дитини Мірошниченка Олек сандра Євгеновича, 2003 року на родження, з квартири № 19 у бу динку № 12 по вул. Леніна в м. Дніпропетровську. Зняти з реєстра ційного обліку Мірошниченко Оле ну Вікторівну та її неповнолітню дитину Мірошниченка Олександра Євгеновича, 2003 року народжен ня, за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Леніна, 12/19. Строк апеляційного оскарження рішення 10 днів. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його постановив, за письмовою заявою відповідачів, котра може бути по дана протягом 10 днів з дня оскар ження копії заочного рішення. 16 липня 2012 року Васильків% ським районним судом Дніпро% петровської області винесено за очне рішення по цивільній справі за позовом Дігтяренко Олени Ва силівни до Дігтяренка Олександра Григоровича, третя особа Відділ з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Василь ківського РВУМВС України в Дні пропетровській області про знят тя з реєстрації особи, яка втратила право на користування житловим приміщенням. Рішенням позовні вимоги задоволені, а саме: визна ти Дігтяренка Олександра Григоро вича, таким, що втратив право на користування житлом жилим бу динком № 11 по вул. Леніна в сел. Васильківка Дніпропетровської області; зобов’язати Відділ грома дянства, реєстрації та міграції фізичних осіб Васильківського РВ ГУМВС України в Дніпропетров ській області зняти з реєстрації за адресою: вул. Леніна, 11, сел. Ва сильківка, Васильківський район, Дніпропетровська область, Дігтя ренка Олександра Григоровича. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 14.05.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2436/424/12 за позовом Публічного акціонерного товари ства «БТА Банк» до Бачманюк Люд мили Миколаївни, Бачманюк Сергія Дмитровича про стягнення забор гованості за кредитним договором, в якому позовні вимоги Публічно го акціонерного товариства «БТА Банк» задовольнити. Суд вирі шив: стягти солідарно з Бачманюк Людмили Миколаївни та Бачманюк Сергія Дмитровича на користь Пуб лічного акціонерного товариства «БТА Банк» заборгованість за кре дитним договором № 41/07ДИ від 31.07.2007 року в сумі 48434,08 грн., яка складається з суми про строченої заборгованості за креди том 10101,74 грн., сума строко вої заборгованості за відсотками за користування кредитом 129,04 грн., сума простроченої заборгова ності за відсотками за користуван ня кредитом 7256,02 грн., пеня за несвоєчасне погашення заборгова ності за кредитом та відсотків 29675,83 грн., 3 (три) відсотки річних 1271,45 грн., а також спла чений судовий збір 484,34 грн. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що 19 липня 2012 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 419/4669/12 за позовом Об’єднання співвлас ників багатоквартирного будинку «ГУДЗОН» до Богомаз Олени Іванів ни про стягнення заборгованості з оплати житловокомунальних по слуг, яким позов задоволено та стягнуто з Богомаз Олени Іванівни на користь Об’єднання співвлас ників багатоквартирного будинку «ГУДЗОН» заборгованість з оплати житловокомунальних послуг у


ОГОЛОШЕННЯ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

сумі 871 (вісімсот сімдесят одна) грн. 56 (п’ятдесят шість) коп. Стяг нуто з Богомаз Олени Іванівни на користь Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ГУД ЗОН» судовий збір у сумі 214 (двісті чотирнадцять) грн. 60 (шістдесят) коп. Заяву про пере гляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, протягом десяти днів з дня опуб лікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропет ровської області в той же строк. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що 19 липня 2012 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 419/4942/12 за позовом Об’єднання співвлас ників багатоквартирного будинку «ГУДЗОН» до Ткаченко Ірини Ана толіївни про стягнення заборгова ності з оплати житловокомуналь них послуг, яким позов задоволе но та стягнуто з Ткаченко Ірини Анатоліївни на користь Об’єднан ня співвласників багатоквартирно го будинку «ГУДЗОН» заборго ваність з оплати житловокому нальних послуг у сумі 924 (дев’ят сот двадцять чотири) грн. 29 (двад цять дев’ять) коп. Стягнуто з Тка ченко Ірини Анатоліївни на ко ристь Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ГУД ЗОН» судовий збір у сумі 214 (двісті чотирнадцять) грн. 60 (шістдесят) коп. Заяву про пере гляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м.

Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, протягом десяти днів з дня опуб лікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропет ровської області в той же строк. Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська (суд дею Некрасовим О.О.) 17 травня 2012 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 2 11152011 за позовною заявою То вариства з обмеженою відпові дальністю «ЕОС ФІНАНС Україна» до Селіванової Вікторії Миколаїв ни про стягнення заборгованості. Позовні вимоги Товариства з обме женою відповідальністю «ЕОС ФІНАНС Україна» були задоволені. Стягти з Селіванової Вікторії Мико лаївни на користь Товариства з об меженою відповідальністю «ЕОС ФІНАНС Україна», розташованого за адресою: вул. Тургенєвська, б. 38, м. Київ, поштовий індекс 01054, п/р 26505301187497 в ПАТ «БАНК ФОРУМ» в м. Київ, МФО 322948, ЄДРПОУ 37534301 в рахунок стяг нення заборгованості за кредит ним договором 42381 грн. 42 коп., а також судові витрати по справі в сумі 543 грн. 82 коп., а всього 42925 (сорок дві тисячі дев’ятсот двадцять п’ять) грн. 24 коп. 20.07.2012 року Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області прий нято заочне рішення по цивільній справі № 411/5559/2012 за позо вом Копачова Івана Миколайови ча до Копачової (Фархутдінової) Валентини Семенівни про визнан ня особи такою, що втратила права на користування житловим при міщенням, яким визнано Копачову (Фархутдінову) Валентину Семенів

Кредитна спілка «Народна» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів членв КС, яке відбу деться 27 серпня 2012 р. о 16.00 за адресою: вул. Вакуленчука, 3. Порядок денний 1. Зміни до статуту. 2. Зміна назви КС. 3. Перевибори органів управління. Управління праці та соціального захисту населення Самарської районної у місті Дніпропетровську ради повідомляє про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади: провідного спеціаліста сектора контролю пенсійного забезпечення відділу з питань праці та контролю пенсійного забезпечення прийняття рішень. Кваліфікаційні вимоги: освіта повна вища, вільне володіння державною мо вою, досконале знання комп’ютера, стаж роботи не менш, ніж 1 рік за фахом. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікуван ня оголошення про проведення конкурсу за адресою: 49127, м. Дніпропет ровськ, вул. 20річчя Перемоги, 51. Довідки за тел.: 3728489, 7282237.

ну, 01.10.1947 р.н., такою, що втра тила право на користування квар тирою № 48 буд. 1 по вул. А. Сахарова у м. Кривому Розі. Кіровським районним судом м. Дніпропетровська 16 липня 2012 року в заочному порядку було роз глянуто цивільну справу № 0418/ 2928/2012 за позовом Дряєва Дмитра Рівниковича до фізичної особипідприємця Дуброва Дмит ра Олександровича, третя особа Інспекція з питань захисту прав споживачів у Дніпропетровській області, про захист прав спожи вачів, розірвання договору, стяг нення коштів та зобов’язання вчи нити дії. Даним заочним рішенням було задоволено позовні вимоги позивача. З повним текстом рішен ня відповідач може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Кіровського районного суду м. Дніпропетровська. Томаківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 12 липня 2012 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 2/442/170/12 за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «АкцентБанк» м. Дніпропет ровська до Подаш Юрія Михайло вича про стягнення заборгованості за кредитним договором та судових витрат, яким позов задоволено та судом вирішено: стягти з Подаш Юрія Михайловича (17.01.1975 року народження, який проживає в смт Томаківка Томаківського ра йону Дніпропетровської області, вул. Комарова, буд. 7, кв. 19) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АкцентБанк» (адреса місцезна ходження: 49094, м. Дніпропет

ровськ, вул. Батумська, буд. 11, ра хунок № 29090829000010 у відділенні «ПриватБанку» м. Дніпропетровська, код ЄДРПОУ 14360080, МФО № 307770) забор гованість за кредитним договором № АВ46RX01500281 від 18.02.2008 року в сумі 48811,36 (сорок вісім тисяч вісімсот одинадцять) грн. 36 коп. Стягти з Подаш Юрія Ми хайловича на користь Публічного акціонерного товариства «Комер ційний банк «АкцентБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Батум ська, буд. 11, рахунок № 64998915400001 у відділенні «ПриватБанку» м. Дніпропетров ська, код ЄДРПОУ 14360080, МФО № 307770), понесені судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 488,11 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути пода но протягом 10 днів з дня отриман ня його копії. У разі залишення за яви про перегляд заочного рішен ня без задоволення заочне рішен ня може бути оскаржено відпові дачем в апеляційному порядку, при цьому строк на апеляційне оскар ження рішення починає відрахо вуватись з дати постановлення ух вали про залишення заяви про пе регляд заочного рішення без задо волення. Рішення набирає закон ної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі його апеляційного оскарження після розгляду справи Апеля ційним судом. Рішення може бути оскаржено в апеляційному поряд ку до Апеляційного суду Дніпро петровської області через Томаків ський районний суд шляхом подан ня апеляційної скарги протягом 10 днів з дня його проголошення.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» головне управління освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ провідного спеціаліста відділу дошкільної освіти, виховної роботи та соціального захисту управління загальної середньої освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту відповідного професійного спрямування, відповідний стаж роботи за фахом, володіти державною мовою, до держуватись правил ділового етикету, знати специфіку роботи дошкільних на вчальних закладів, дитячих будинків, а також роботи з багатодітними та малоза безпеченими сім'ями, ведення документації з використанням сучасних інформа ційних технологій, володіти основними принципами роботи на комп'ютері. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, дек ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Термін надання документів на конкурс 30 календарних днів від дня публі кації. Звертатися на адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70, кімната 212, тел. 7708216. Державна інспекція сільського господарства в Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28Aа, 778A05A87) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: Головний спеціаліст відділу оператив досконале володіння державною мо ного контролю за дотриманням вимог зе вою. мельного законодавства Управління кон Завідувач сектора кадрового забезпе тролю за використанням та охороною чення (1 вакансія). Вимоги до кандидатів: земель (15 вакансій). Вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професій вища освіта відповідного професійно ного спрямування за освітньокваліфі го спрямування за освітньокваліфіка каційним рівнем магістра, спеціаліста; ційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років; за фахом в інших сферах не менше 5 років; досконале володіння державною мовою. Головний спеціаліст з режимносек досконале володіння державною мо вою. ретної роботи (1 вакансія). Головний спеціаліст відділу на Вимоги до кандидатів: сіннєвого контролю Управління конт вища освіта відповідного професійно ролю якості насіння та садивного ма го спрямування за освітньокваліфікацій ним рівнем магістра, спеціаліста; теріалу (2 вакансії). Вимоги до кандидатів: стаж роботи за фахом на державній вища освіта відповідного професійно службі не менше 3 років або стаж роботи го спрямування за освітньокваліфіка за фахом в інших сферах не менше 5 років; ційним рівнем магістра, спеціаліста; досконале володіння державною мо стаж роботи за фахом на державній вою; службі не менше 3 років або стаж роботи мають допуск або мали допуск до держ за фахом в інших сферах не менше 5 років; таємниці не нижче форми 2. досконале володіння державною мо Провідний спеціаліст відділу коорди нації інспекційної діяльності Управлін вою. Головний спеціаліст відділу сортової ня контролю за використанням та ідентифікації та багаторічних насад охороною земель (1 вакансія). Вимоги до кандидатів: жень Управління контролю якості на сіння та садивного матеріалу (2 ва вища освіта відповідного професій ного спрямування за освітньокваліфі кансії). Вимоги до кандидатів: каційним рівнем магістра, спеціаліста; вища освіта відповідного професійно стаж роботи за фахом на державній го спрямування за освітньокваліфіка службі не менше 3 років або стаж робо ційним рівнем магістра, спеціаліста; ти за фахом в інших сферах не менше 5 стаж роботи за фахом на державній років; службі не менше 3 років або стаж роботи досконале володіння державною мо за фахом в інших сферах не менше 5 років; вою. Для участі у конкурсі подаються наступні документи: заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; заповнена особова картка (форма П2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4x6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копія документа, який посвідчує особу; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається сектором кадрового забезпечення Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28а, 7780587. Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня виходу публі кації про оголошення конкурсу.

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ (ËÅÃÀ˲ÇÎÂÀÍÈÕ) ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ ÃÐÎÌÀÄßÍ, ÁËÀÃÎIJÉÍÈÕ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÒÀ ²ÍØÈÕ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÔÎÐÌÓÂÀÍÜ ÇÀ ×ÅÐÂÅÍÜ 2012 ÐÎÊÓ 1. Дніпропетровська обласна громадська організація «Спортивний клуб таеквонAдо І.Т.Ф. «ДніпроAТКД», м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 82, кв. 10, зареєстровано 01.06.2012 № 1366. 2. Дніпропетровська обласна партійна організація Політичної партії «Власна Сила», м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, буд. 3, кв. 6, за реєстровано 01.06.2012 № 402. 3. Громадська організація «Авіаційний клуб «Дніпро», м. Дніпропет ровськ, вул. Кринична, 37, зареєстровано 01.06.2012 № 1365. 4. Регіональна громадська організація «КультурноAпросвітницьке тоA вариство A Полонія», Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, пл. Ле ніна, буд. 4, кв. 25, зареєстровано 05.06.2012 № 1367. 5. Регіональна у Дніпропетровській області партійна організація ПоA літичної партії «Інтернет партія України», м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 44, кв, 43, зареєстровано 07.06.2012 № 403. 6. Дніпропетровська обласна громадська організація «Бізнес проти корупції», м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, буд. 2, оф. 302, зареєстровано 08.06.2012 № 1370. 7. Місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації «АсоціA ація пляжного гандболу України» в Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 20, кв. 2, легалізовано шляхом по відомлення про заснування 08.06.2012 № 412. 8. Дніпропетровська обласна громадська організація «Діаспора тадA жиків «Сомонійон», м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, буд. 28А, зареєстровано 08.06.2012 № 1369. 9. Дніпропетровська обласна громадська організація «Асоціація опеA ративного каратеAдо дзьошинмон шорін рю «Дракон», м. Кривий Ріг, мкр. 5й Зарічний, буд. 11А, зареєстровано 08.06.2012 № 1368. 10. Благодійна організація «Добре майбутнє», м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 46, кв. 148, зареєстровано 11.06.2012 № 0486. 11. Дніпропетровський обласний благодійний фонд «Дитинство за меA жою», м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя1, буд. 5, кв. 66, зареєстровано 11.06.2012 № 0487. 12. Громадська організація «Моє право», м.Дніпропетровськ, вул. Ка руни, буд. 15, зареєстровано 13.06.2012 № 1371. 13. Дніпропетровська обласна громадська організація «Ваш нотаріA ат», м. Кривий Ріг, вул. Фроленка, буд. 43, легалізовано шляхом по відомлення про заснування 13.06.2012 № 412. 14. Дніпропетровський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Діаспора чеченського народу», м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 77, легалізовано шляхом повідомлення про заснування 15.06.2012 № 413. 15. Благодійний фонд «МАМА+Я», м. Дніпропетровськ, вул. Дзер жинського, буд. 18а, кв.20, зареєстровано 20.06.2012 № 0488. 16. Дніпропетровська обласна громадська організація «Об’єднання Юпітер A Дніпро», м. Дніпропетровськ, вул. Ясельна, буд. 1, зареєстро вано 22.06.2012 № 1372. 17. Дніпропетровська обласна громадська організація «Фундація сприяння захисту прав людини і основних свобод», м. Дніпропетровськ, вул. Ближня, 33/1, зареєстровано 27.06.2012 № 1373. 18. Регіональний осередок Міжнародної громадської організації «Міжрегіональна асоціація підтримки малого та середнього бізнесу УкA раїни та Росії», м. Дніпропетровськ, бульвар Єкатеринославський, буд. 2, оф. 505, легалізовано шляхом повідомлення про заснування 27.06.2012 № 414. Я.В. Ніколенко, начальник Відділу державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації реєстраційної служби Головного управління юстиції Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровське локомотивне депо» ДП «Придніпровська залізниця» (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова, 2Aа) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, згідно з постановою КМУ від 13.02.02 № 302. Основними забруднюючими речови нами, які викидаються джерелами від виробничої діяльності підприємства, є: оксиди азоту, оксид вуглецю, тверді ре човини, залізо, манган, діоксид сірки, вуглеводні, ксилол 7,08 т/рік (крім того, важкі метали та парникові гази 527,5 т/рік та 520,12 т/рік від пересув них джерел). Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають технологіч ному регламенту і проектним показ никам, згідно з вимогами природоохо ронного законодавства. Громадські організації та приватні особи з зауваженнями та пропозиціями можуть звернутися в місячний термін за адресою: Кіровська районна держав на адміністрація, «Загальний відділ по зверненню громадян», вул. Ленін градська, 42, каб. 26, тел. 7453387.

Л іквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства A банкрута A Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: Лот № 1: КРАЗ 6510, Самоскид С, колір зелений, 2006 року ви пуску. Лот № 2: Навантажувач фрон тальний JCB 426 ZX, 2008 року ви пуску. Лот № 3: Автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, легковий комбі В, колір срібна перлина, 2006 року випуску. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, приймаються ліквідатором протягом п'яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш детальну інформацію про об'єкт продажу та порядок проведення продажу можна у ліквідатора ТОВ «АМО» Чопенка Дениса Вікторови ча за адресою: 49000, м. Дніпропет ровськ, вул. Ливарна, 13.

ПОТРІБЕН КРЕДИТ ГОТІВКОЮ? ЗВЕРТАЙТЕСЯ НА ПОШТУ! Успішно стартував спільний проект ПАТ «Дельта Банк» та УДППЗ «Укрпошта» «Споживчий кредит «Готівочка», метою якого є надання по слуги з оформлення документів позичальників на видачу кредитів у відділеннях поштового зв'язку. На сьогоднішній день в області налічуєть ся 24 відділення поштового зв'язку, де можна оформити кредит, зокрема: м. Дніпропетровськ ВПЗ Дніпропетровськ, ВПЗ № 44, № 27, № 81, № 100, № 128, № 125, № 8; м. Кривий Ріг ВПЗ Кривий Ріг, ВПЗ № 2, № 27, № 36, № 86; м. Дніпродзержинськ ВПЗ Дніпродзержинськ, ВПЗ № 22, № 25, № 39, №9; м. Марганець ВПЗ Марганець7; м. Орджонікідзе ВПЗ Орджонікідзе3; м. Нікополь ВПЗ Нікополь1; ВПЗ Нікополь13; м. Павлоград ВПЗ Павлоград; м. Новомосковськ ВПЗ Новомосковськ. Усі необхідні консультації клієнтам надають працівники відділення поштового зв'язку та представник банку, який знаходиться в операційній залі пошти. Рішення про видачу та розмір кредиту приймає ПАТ «Дельта Банк». Кредит надається на власні потреби, шляхом видачі кредитних коштів го тівкою. Максимальна сума кредиту 30 тис. грн. Оформити кредит мо жуть особи громадяни України віком від 26 до 65 років. Строк кредиту вання від 6 до 36 місяців. Особливою зручністю при оформленні кредитів на пошті є те, що вноси ти кошти за погашення кредиту від ПАТ «Дельта Банк» (так само як і інших банків) клієнти можуть у кожному відділенні поштового зв'язку. Завітайте на пошту й відчуйте на собі всі переваги нової послуги з ви дачі кредитів! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта»


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26 èþëÿ 1803 ãîäà íà÷àëîñü êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå ïàðóñíûõ øëþïîê «Íàäåæäà» è «Íåâà» ïîä êîìàíäîâàíèåì îòâàæíûõ ìîðåõîäîâ êàïèòàí-ëåéòåíàíòîâ È.Ô. Êðóçåíøòåðíà è Þ.Ô.Ëèñÿíñêîãî. Êðóãîñâåòíîå ïëàâàíüå äëèëîñü òðè ãîäà. Ñóäà îáîãíóëè ìûñ Ãîðí, ïðîøëè Òèõèé îêåàí, ïîáûâàëè íà ìíîæåñòâå îñòðîâîâ, â ßïîíèè, Êèòàå, íà Àëÿñêå, Êàì÷àòêå è Ñàõàëèíå. Ýòèì ïóòåøåñòâèåì â 1803 ãîäó íà÷àëàñü öåëàÿ ýïîõà çàìå÷àòåëüíûõ ðóññêèõ êðóãîñâåòíûõ ýêñïåäèöèé. ○

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347)

Ñïðàâæíüîþ íåñïîä³âàíêîþ ñòàëà çâ³ñòêà ïðî òå, ùî 22 ëèïíÿ íà 71-ìó ðîö³ ç æèòòÿ ï³øîâ óêðà¿íñüêèé àêòîð Áîãäàí Ñòóïêà. Çà ìàéæå ï³âñòîð³÷íó êàð'ºðó â³í ÿñêðàâî âò³ëþâàâ îáðàçè ÿê ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé, òàê ³ ñó÷àñíèõ ãåðî¿â - á³ëüøå 100 ðîëåé â ê³íî òà 50 ó òåàòð³. Ñòóïêó çíàëè ³ â Ðîñ³¿, ³ â Àìåðèö³, àëå â³í äî ê³íöÿ ëèøàâñÿ óêðà¿íñüêèì àêòîðîì òà ïàòð³îòîì ð³äíî¿ çåìë³

Ó Ê²ÍÎ ÄÅÁÞÒÓÂÀ ÌÀÉÆÅ Â 30 ÐÎʲÂ

27 èþëÿ 1900 ãîäà àìåðèêàíñêèé ãàñòðîíîì Ëóè Ëåññèíã â ñâîåì ðîäíîì ãîðîäå Íüþ-Õåéâåí ïðîäàë ïåðâûé ãàìáóðãåð. Îí ïîëîæèë åãî ìåæäó äâóìÿ êðóãëûìè áóëî÷êàìè, äîáàâèë ñîóñ è ëèñòèê ñàëàòà. Èìåííî â òàêîì âèäå ãàìáóðãåð ñòàë ñèìâîëîì ãàñòðîíîìèè Íîâîãî Ñâåòà.  íà÷àëå 1930-õ íàñòàë çâåçäíûé ÷àñ áóðãåðîâ, êîãäà êàíçàñåö Óîëòåð Àíäåðñîí îñíîâàë ïåðâóþ ñåòü çàêóñî÷íûõ White Castle Hamburger, â ìåíþ êîòîðûõ âõîäèëè ãàìáóðãåðû êàê îñíîâíîå áëþäî. ○

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÐÎÄÈËÑß ÃÀÌÁÓÐÃÅÐ

«Äîæèâè äî 70, à ïîò³ì æèâè, ñê³ëüêè õî÷åø»

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ «ÍÀÄÅÆÄÛ»

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ËÅÃÅÍÄÀ

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß 28 èþëÿ 1914 ãîäà íà÷àëàñü Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. Íåïîñðåäñòâåííûì ïîâîäîì ê íåé ïîñëóæèëî Ñàðàåâñêîå óáèéñòâî 28 èþíÿ 1914 ãîäà àâñòðèéñêîãî ýðöãåðöîãà Ôðàíöà Ôåðäèíàíäà ñåðáñêèì ñòóäåíòîì Ãàâðèëîé Ïðèíöèïîì, ÷ëåíîì òàéíîé îðãàíèçàöèè «Ìëàäà Áîñíà», áîðîâøåéñÿ çà îáúåäèíåíèå âñåõ þæíî-ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ â îäíî ãîñóäàðñòâî.  ðåçóëüòàòå âîéíû ïðåêðàòèëè ñâîå ñóùåñòâîâàíèå ÷åòûðå èìïåðèè: Ðîññèéñêàÿ, Ãåðìàíñêàÿ, Àâñòðî-Âåíãåðñêàÿ è Îñìàíñêàÿ.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

В ОДИН ДЕНЬ Через кілька років після смерті найдорожчої для Богдана Сильвестровича людини - його матері Марії Ступки, яка пішла з життя в ніч з 23 на 24 липня 2007 року, актор обмовився, що хотів би померти з нею в один день. А на відзначенні свого 70-річного ювілею на побажання гостей довгих років життя іронічно зазначив: «Як казав мій батько, доживи до 70, а потім живи, скільки хочеш». На жаль, після свого дня народження Богдан Ступка прожив лишень 11 місяців, останні чотири з яких провів у лікарні.

ЗА ОСВІТОЮ В КИЇВ До сцени маленького Богдана привчили рідні. Але після школи він все одно вирішив поступати на хімічний факультет Львівського політехнічного університету. Проте не судилося - іспити склав невдало. Потому закінчив акторську студію при Львівському академічному драмтеатрі ім. М.Заньковецької та лишився на тривалий час у ньому працювати -

²ÄÎ̲ ÔÀÊÒÈ Ïðîòÿãîì 1999-2001 ðîê³â áóâ ì³í³ñòðîì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè. 2001 ðîêó ï³ñëÿ ñìåðò³ Ñåðã³ÿ Äàí÷åíêà Áîãäàí Ñòóïêà î÷îëèâ Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Ó 2004 ðîö³ çíÿâñÿ â óêðà¿íñüê³é âåðñ³¿ òåëåâ³ç³éíî¿ ãðè «Ôîðò Áóàéÿð» ó ðîë³ Ä³äóñÿ Ôåðå, ÿêèé çàäàâàâ çàãàäêè ãðàâöÿì. раз бійця УПА, то влада не хотіла, аби грав Миколайчук. Затвердили Ступку, за яким після театральної ролі Річарда III закріпився негативний імідж. Та його трактування обКРАЩІ РОЛІ разу виявилося дуже У кіно 29-річний вдалим, і ця роль Богдан Ступка дебюдосі одна з найкратував у фільмі Юрія щих у списку актора. Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою», де зіграв Ореста Дзвонаря. На цю роль претендував Іван Миколайчук, але позаяк потрібно було втілювати обтак почалася кар'єра великого українського актора. Спеціальну вищу освіту він здобув тільки після переїзду до Київського академічного драмтеатру ім.І.Франка.

ÁÅÇ ÍÀÑ˲ÄʲÂ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ϳä ÷àñ îäí³º¿ ç âèñòàâ «Ôàóñò ³ ñìåðòü» ó Ëüâ³âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó àêàäåì³÷íîìó óêðà¿íñüêîìó äðàìàòè÷íîìó òåàòð³ ³ìåí³ Ì. Çàíüêîâåöüêî¿, äå ìîëîäèé òîä³ ùå Ñòóïêà ãðàâ ðîëü ðîáîòà, ÿêîãî çíèùóº ïðîìåíåì «àëüôà-àïàðàòà» ïåðøèé êîñìîíàâò, ç ïðèñòðîþ âèïàäêîâî âèëåò³ëî ñêëî òà ïîòðàïèëî àêòîðó ï³ä ë³âå îêî. Íà ùàñòÿ, ñèòóàö³ÿ îá³éøëàñÿ áåç íàñë³äê³â.

ÁÀÆÀÂ, ÙÎÁ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ ÑÒÀËÀ ²ÄÎÌÎÞ

«ДЯДЯ ВАНЯ» ТА «ЦАР ЕДІП»

«Молитві за гетьмана Мазепу», Богдан Хмельницький у «Вогнем і мечем», Чингісхан у «Таємниці Чингісхана», Борис Годунов у «Кремлівських таємницях», Остап Вишня в «Із житія Остапа Вишні». У 2007 році Богдан Сильвестрович зіграв головну роль у стрічці Володимира Бортка «Тарас Бульба», прем'єра якої відбулась 2009-го. Театральні ж прихильники запам'ятають метра сцени за ролями у виставах: «Украдене щастя» Івана Франка, «Дядя Ваня» Антона Чехова, «Король Лір» Вільяма Шекспіра, «Цар Едіп» Софокла та «Тев'є-Тевель» за п'єсою Григорія Горіна, написаною за мотивами творів Шолом-Алейхема, за головну роль в якій Ступка отримав Шевченківську премію.

МРІЇ ЗДІЙСНЮАле більшість все ЮТЬСЯ

ж таки пам'ятає Ступку саме за ролі історичних постатей: гетьмани Іван Брюховецький в «Чорній раді», Іван Мазепа в

У листопаді 2008 р. під час отримання нагороди III Римського міжнародного кінофестивалю за найкращу чоловічу

роль (за головну роль в українсько-польському фільмі «Серце на долоні» режисера Кшиштофа Зануссі) Ступка сказав: «Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в цілому світі. Мрії повинні збуватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому». А ще Богдан Сильвестрович мріяв здобути «Оскара», адже знав серед «оскароносців» багато тих, кого поважав: Джека Ніколсона та Роберта Де Ніро.

ÀÊÒÎÐ, À ÍÅ ÐÅÆÈÑÅР³äñóòí³ñòü âëàñíèõ ðåæèñåðñüêèõ ðîá³ò Áîãäàí Ñèëüâåñòðîâè÷ ïîÿñíþâàâ ïðèêëàäîì Ìèõàéëà Óëüÿíîâà, êîëè òîé ðîç÷àðóâàâñÿ ñâî¿ì ðåæèñåðñüêèì äåáþòîì ó ô³ëüì³ «Íàéîñòàíí³øèé äåíü» òà ñêàçàâ, ùî á³ëüøå íå áóäå çí³ìàòè, áî íå õî÷å ïîïîâíþâàòè ðÿäè ïîãàíèõ ðåæèñåð³â.


МИРСЬКІ СПРАВИ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

Ö²ÊÀÂÎ

ÄÎÁÀÂÜÒÅ ÖÂÅÒÀ!

ÃËÀÂÍÎÅ - ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÒÜ ÁÞÄÆÅÒ шинстве квартир, дальше - обустройство стяжки для проведения работ. Если

водки. К этому шагу нужно подойти максимально ответственно, прокладка труб и проводов на этой стадии даст возможность полностью скрыть их от посторонних глаз. Дальше идет черновая отделка штукатурные работы для выравнивания стен и подготовка поверхности к нанесению финишного покрытия. На этом этапе самое время скрыть все коммуникации. Финишная отделка - завершающий шаг в ремонте. В самом начале устанавливаются двери, потом идет укладка плитки, покраска потолка и стен, поклейка обоев, установка всевозможных мелочей для доведения оформления помещения до желаемого вида.

4

×èñòûå, ïðîñòûå ëèíèè âñåãäà ïðèäàþò ðåìîíòó áîëåå äîðîãîé âèä. Äèçàéíåðû ñòàðàþòñÿ èñïîëüçîâàòü ìèíèìóì ìàòåðèàëà. Îäíàêî, åñëè â ïðîåêòèðîâàíèè õîðîøà íåçàìûñëîâàòîñòü, òî ïðè äåêîðèðîâàíèè ñòîèò óäåëèòü âíèìàíèå ìåëêèì äåòàëÿì. Îíè äåéñòâèòåëüíî ñîçäàþò óþò, êîãäà ðå÷ü èäåò î òåïëîì, ãîñòåïðèèìíîì äîìå.

ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÕ

ÂÑÅ ÇÂÈ×ÍÅ ÂÁÈÂÀª

ÏÐÎÑÒÎÒÀ Â ÌÎÄÅ

2

ÁÓÄÈÍÎÊ ²Ç Ô²ËÎÑÎÔ²ªÞ

1

замены окон, вывоза мусора, уборки. Делать это в самом начале стоит по двум причинам: во-первых, грязь и пыль могут испортить или загрязнить отделочные материалы, а во-вторых, в очищенном от лишних вещей помещении проще работать. Выравнивать пол необходимо в боль-

Êàê ïðàâèëüíî íà÷àòü, ÷òîáû âîâðåìÿ çàêîí÷èòü

ЧЕТКИЙ ПЛАН Если речь идет о капитальном ремонте, а не о косметическом, то порядок его проведения может быть примерно следующий: Начать нужно с самых грязных работ - демонтажа старых настенных и напольных покрытий, размывки поверхностей,

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Áðîñàÿñü â îìóò ðåìîíòà, ìíîãèå, îñîáåííî íåîïûòíûå â ýòèõ âîïðîñàõ ëþäè, äåëàþò îøèáêè. Îòñóòñòâèå ÷åòêîãî ïëàíà ðàáîò, íåïðàâèëüíàÿ îöåíêà ñâîèõ ñèë è âîçìîæíîñòåé îòðèöàòåëüíî âëèÿþò íå òîëüêî íà êà÷åñòâî è äëèòåëüíîñòü ðåìîíòà, íî è íà áþäæåò. ×òîáû ïîñëå îáíîâëåíèÿ êâàðòèðà ìàêñèìàëüíî ñîîòâåòñòâîâàëà îæèäàíèÿì, à íåïðèÿòíûå ñþðïðèçû îáîøëè ñòîðîíîé, íóæíî çíàòü íåñêîëüêî ïðàâèë

5

поверхность очень неровная, высыхание стяжки может затянуться. В таком случае стоит применить быстротвердеющий наливной пол или сухую стяжку, что сэкоТОЧНЫЙ номит время. Следующий этап - РАСЧЕТ разводка водопроДругой важный асводных и отопитель- пект ремонта - бюдных труб, электропро- жет. Если рассчитать

3

ÂÎÄÎÅÌ ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ Íà ñàäîâîì ó÷àñòêå èç âðûòîé â çåìëþ ñòàðîé âàííû ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ íåïëîõîé äåêîðàòèâíûé âîäîåì. Äëÿ ýòîãî ñòåíêè è âåðõíþþ êðîìêó îáêëàäûâàþò åñòåñòâåííûì êàìíåì íà öåìåíòíîì ðàñòâîðå, äíî çàñûïàþò ïåñêîì è êàìåøêàìè. Çàêëþ÷èòåëüíûì àêêîðäîì ñòàíóò ðàñòåíèÿ, âûñàæåííûå âîêðóã âîäîåìà.

его неправильно, это чревато неприятными последствиями. Например, длительным проживанием в «недоделанной» квартире. Поэтому, прежде чем начинать, нужно хорошо все обдумать: 5 Определитесь, какой вы хотите ремонт - косметический или капитальный. Бывает так, что первое плавно перетекает во второе. А это уже совсем другая сумма. 5 Продумайте желания, потребности и возможности. Именно здесь важно четко расставить приоритеты и найти компромиссное решение, удобное для бюджета. 5 Если вы ограничены в деньгах - не стоит гнаться за неординарностью. Стандартный проект проще и дешевле в исполнении, возможно, не потребуется помощь высококвалифицированного архитектора, легче найти бригаду рабочих. 5 Однозначно не стоит экономить на материалах и профессионализме мастеров. От этого зависят безопасность вашей квартиры и долговечность ремонта.

Êðàñêà - îäèí èç ëó÷øèõ è ýêîíîìè÷íûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ îòäåëêè ñòåí. Îíà äàñò ìàêñèìàëüíóþ îòäà÷ó îò çàòðà÷åííûõ ñðåäñòâ è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ îáíîâëåíèÿ ìåáåëè, ôîòîðàìîê è çåðêàë. Èíòåðåñíîå äèçàéíåðñêîå ðåøåíèå - ïîêðàñêà îäíîé èç ñòåí êîìíàòû â áîëåå òåìíûé öâåò. Çà÷àñòóþ ýòî ïðîèçâîäèò íåîáûêíîâåííûé ýôôåêò. Четкий план и точный расчет значительно снижают шансы на непредвиденные обстоятельства во время ремонта. Но, тем не менее, иногда неожиданности неизбежны. Главное - сохранять спокойствие и оставаться в позитивном летнем настроении!

Êîìïëåêñ êâàðòèð «îáîðîòíî¿ äîë³» ³ñíóº â ̳òàê³ (Òîê³î). Áóäèíî÷îê íå çîâñ³ì ñõîæèé íà òðàäèö³éí³ ÿïîíñüê³. Ìåøêàíöÿì öèõ õîðîì õèìåðíî¿ ôîðìè äîâîäèòüñÿ íåïåðåëèâêè. Àäæå ó íèõ íåìຠòóàëåò³â, âèõîäè ðîçòàøîâàí³ ï³ä ð³çíèìè êóòàìè, à âèìèêà÷³ - â ð³çíèõ ì³ñöÿõ. Àëå, íåçâàæàþ÷è íà öå, êâàðòèðè â³äïîâ³äàþòü óñ³ì íîðìàì áóä³âíèöòâà! Ãîëîâíà ô³ëîñîô³ÿ áóäèíêó: âñå çâè÷íå âáèâຠíàñ. ○

ÁËßØÀÍÊÎÂÈÉ Ä²Ì

ÊÎËÈ ÏÈÂÎ - ÍÀ ÑÏÐÀÂÓ

Áóä³âåëüíèì ìàòåð³àëîì äëÿ áóäèíêó â ì³ñò³ Õ'þñòîí, ÑØÀ, ñòàëè ïîðîæí³ ïèâí³ áëÿøàíêè. Éîãî áóä³âíèöòâî êîëèøí³é ïðàö³âíèê ϳâäåííî¿ òèõîîêåàíñüêî¿ çàë³çíèö³ ïî÷àâ ùå ó 1968 ðîö³. Ëèøå íà îäèí ôàñàä äèâî-áóäèíêó ï³øëî áëèçüêî 50 òèñÿ÷ áëÿøàíîê. ○

ÁÓÄÈÍÎÊ ÍÀÂÏÀÊÈ

ÄÎÃÎÐÈ ÄÐÈÃÎÌ

 ÏÅÐÂÓÞ Î×ÅÐÅÄÜ ÏÐÎÂÎÄßÒ ÃÐßÇÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Áóäèíîê äîãîðè äðèãîì çíàõîäèòüñÿ ó ì³ñòå÷êó Òðàññåíõàéä³ â ͳìå÷÷èí³. Ó íüîìó âñ³ ìåáë³ ïðèáèò³ äî ñòåë³, à ëþñòðà ðîçòàøîâàíà ï³ä íîãàìè.  Óêðà¿í³ íåùîäàâíî òàêîæ ç'ÿâèâñÿ áóäèíîê íàâïàêè.  ßëò³, íà ðàä³ñòü òóðèñòàì, ïîáóäóâàëè ä³ì, äå âñå òàê, ÿê ó í³ìåöüêîãî «êîëåãè». Õîðîìè ïëîùåþ 43 êâ. ì ïîáóäóâàëè çà 2 ì³ñÿö³, à ³äåþ, ÿê êàæóòü, âçÿëè ó ïîëÿê³â. ○

IJÌ-ËÅÃÅÍÄÀ

ÇÀ̲ÑÒÜ ÂÕÎÄÓ - IJÐÀ Áóäèíîê ³ç âõîäîì, ùî íàãàäóº êîñì³÷íó ÷îðíó ä³ðó, áóâ ðîçòàøîâàíèé ó øòàò³ Òåõàñ â îäíîìó ç ðàéîí³â Õ'þñòîíà, ÑØÀ. ³í ùå â³äîìèé ÿê «ä³ì-áåçîäíÿ». Âçàãàë³-òî öå áóëà ³íñòàëÿö³ÿ, âëàøòîâàíà íà ôàñàä³ áóäèíêó, ÿêèé íà äàíèé ìîìåíò óæå ñòåðëè ³ç îáëè÷÷ÿ çåìë³.


20 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347)

ÎÄÅÑÑÊÈÉ ÔÈÍÀË

Áîëüøîé ôóòáîë äëÿ þíûõ ôóòáîëèñòîâ ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ͲÊÎÏÎËÜ

ØÊÎËÀ ÏËÀÂÀÍÍß Äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü òåðèòîð³ÿ ì³ñüêîãî ïëÿæó â³äêðèòà äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ ä³òëàõ³â, ÿê³ õî÷óòü íàâ÷èòèñÿ ïëàâàòè. Øêîëà ïëàâàííÿ ïðàöþº ùîäíÿ ç 9 äî 19 ãîäèíè. Ó ïåðøèé äåíü ðîáîòè ìàéæå 50 ä³òåé âçÿëè ó÷àñòü ó çàíÿòòÿõ, ÿê³ ïðîâîäèëè ïðîôåñ³éí³ ³íñòðóêòîðè ÊÏ «Ñïîðò äëÿ âñ³õ». ³äâ³äèíè «øêîëè íà âîä³» ïåðåïîâíþþòü ìàëå÷ó ïîçèòèâíèìè åìîö³ÿìè. Ïðàöþâàòèìå ñåêö³ÿ äî ê³íöÿ êóïàëüíîãî ñåçîíó.

ÍÎÂÈÍÈ

ПРИЗ ОТ ЗИЗУ

ÂÅÐÕ²ÂÖÅÂÅ

Þ²ËÅÉ ÐßÒÓÂÀËÜÍÈʲ ³éñüêîâà ÷àñòèíà «Âåðõ³âö³âñüêèé àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèé çàã³í ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ÃÒÓ ÌÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³» â³äçíà÷èëà þâ³ëåé ç äíÿ çàñíóâàííÿ. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé ïðèñóòí³ì ïîêàçóâàëè ïàðê àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ìàøèí, ñïåö³àëüíå îáëàäíàííÿ òà îäÿã. Êð³ì òîãî, âñ³ áàæàþ÷³ â³äâ³äàëè ìóçåé çàãîíó. Âåòåðàí³â òà íàéêðàùèõ ïðàö³âíèê³â îñîáîâîãî ñêëàäó íàãîðîäèëè ìåäàëÿìè ³ ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè. ○

«Êóáîê íàöèé Äàíîí» ìîæíî íàçâàòü ÷åìïèîíàòîì ìèðà ïî ôóòáîëó ñðåäè ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå 10-12 ëåò óæå áëàãîäàðÿ ìàññîâîñòè.  ýòîì ãîäó â óêðàèíñêîì îòáîðî÷íîì ýòàïå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 200 òûñÿ÷ ðåáÿò. Íà ìèíóâøèõ âûõîäíûõ â Îäåññå ëó÷øèå âîñåìü êîìàíä áîðîëèñü çà ïðàâî ïðåäñòàâèòü Óêðàèíó â Âàðøàâå. Çà þíûõ ôóòáîëèñòîâ áîëåë è êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé»

ÌÀÃÄÀËÈͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

В турнире ежегодно принимают участие около 2,5 миллионов мальчишек из 40 стран. Он проводится с 1998 года и уже получил признание от ФИФА. За главный приз, который вручит легендарный Зинедин Зидан, официальный посол финальной части «Кубка наций Данон», поборются победители национальных этапов. Для Украины пока самым удачным был 2000 год - тогда команда из Кременчуга привезла бронзовую медаль.

2,5 ÌËÍ. ÐÅÁßÒ Ó×ÀÑÒÂÓÞÒ Â ÒÓÐÍÈÐÅ ЕДУТ В ПОЛЬШУ В этом году за поездку в Варшаву, которая состоится в сентябре, велась серьезная борьба. В финале сошлись команды из Керчи и Кремен-

Ͳ ÄÍß ÁÅÇ ÂÐÀÆÅÍÜ Äëÿ áàãàòüîõ ó÷èòåë³â ðàéîíó ïîõîäè ç ä³òüìè ñòàëè îáîâ’ÿçêîâîþ ïðîãðàìîþ â³äïî÷èíêó áóäü-ÿêî¿ ïîðè ðîêó. Íåùîäàâíî âîíè çä³éñíèëè äåñÿòèäåííèé ïîõ³ä ó Êàðïàòè, ç³éøëè íà Ãîâåðëó òà Ïåòðîñ. Íåçàáóòí³ âðàæåííÿ ëèøèâ ÷îòèðèäåííèé ïîõ³ä ñòåæêàìè ð³äíîãî êðàþ âçäîâæ ð³÷êè Ñàìàðà. ² ä³òè, ³ ¿õí³ íàñòàâíèêè îçäîðîâèëèñÿ, çáàãàòèëèñÿ íîâèìè âðàæåííÿìè òà çíàííÿìè. ○

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ «Кубок наций» является социальным проектом компании «Данон» и проходит под девизом «Поверь в свою мечту». Как подчеркнул генеральный директор «Данон Украина» Дарио Маркетти, цель турнира - популяризация спортивных ценностей и здорового образа жизни среди детей. Он поздравил победителей и участников финала, вручил медали и памятные подарки, а также

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÀÂÅÐØÅÍÍß ÆÍÈ Öüîãîð³÷íó ñåðåäíþ âðîæàéí³ñòü ó ðàéîí³ îö³íþþòü ó 13,8 ö ç ãà. Ïîâí³ñòþ çàâåðøèëè êîñèòè ó ÑÔà «Ðîñòîê», «Ì³÷óð³íà», «Íèâà», ÒΠ«Óêðà¿íà» òà «×àïëèíñüêå», à òàêîæ ó Âàñèëüê³âñüê³é äåðæàâí³é ñîðòîäîñë³äí³é ñòàíö³¿. гçíèöÿ â óðîæàéíîñò³ ó ãîñïîäàðñòâàõ äîñèòü â³ä÷óòíà: â³ä 7 äî 32 ö ç ãà. Àãðà𳿠ââàæàþòü, ùî òàêèì ì³í³ìàëüíèì ðåçóëüòàòàì ìîæíà «çàâäÿ÷óâàòè», â ïåðøó ÷åðãó, ñïåêîòí³é ïîãîä³.

чуга. Игра между ними велась на равных, и победителя смогли определить только серией послематчевых пенальти. В итоге, с минимальным отрывом выиграла команда кременчугской СШ №1 «Кремень». Она была сформирована осенью 2011го и уже имеет в активе серебро чемпионата страны по мини-футболу. Теперь же будет представлять Украину на международной арене. Днепропетровская команда СШ № 54 заняла пятое место.

пожелал успеха в Польше. Дарио Маркетти высказал уверенность в том, что ребята дойдут до десятки финалистов. Вполне возможно, что многие юные футболисты, поверившие в свои силы на Кубке, через несколько лет будут выступать на международном уровне уже во взрослых профессиональных командах.

НЕМНОГО УДАЧИ Не только финальные игры, но и весь чемпионат отличался непредсказуемостью. Это связано не только с тем, что состав команд существенно меняется из года в год. Ребята быстро растут, в каждой игре обучаясь чему-то новому. По словам тренера «Кремня» Александра Назаренка, шансы у обоих финалистов были равны, но его команде повезло немного больше. Чтобы достойно представить страну на мировом этапе в Польше, будут тренироваться еще усерднее, пообещал тренер.

ÄÐÅÂÍÈÅ ÊÎÐÍÈ

Ñâÿçü Óêðàèíû è Âàâèëîíà ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Óêðàèíñêèé ÿçûê òåñíî ñâÿçàí ñ âàâèëîíñêèì - áîëåå ñòà íàøèõ ñëîâ èìåþò ñâîè àíàëîãè íà âàâèëîíñêèõ êëèíîïèñíûõ òàáëè÷êàõ, îòíîñÿùèõñÿ êî âòîðîìó òûñÿ÷åëåòèþ äî íàøåé ýðû. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë äíåïðîïåòðîâñêèé ïèñàòåëü, àâòîð êíèãè «Âàâèëîíîóêðàèíñêèé ëåêñèêîí» Àíäðåé Êàðíàóõ

В ней автор приводит доказательства того, что современные славянские языки - достаточно близкие к вавилоноассирийскому. Больше всего сходств, как рассказывает Анд-

рей Карнаух, в так называемой «бытовой лексике» - отец, мать, сын, стол, стул. Книга приводит в пример более сотни слов с вавилоно-ассирийского (аккадского) языка, которые

похожи по смыслу и звучанию на украинские. Они описывают части тела человека, роли в семье и обществе, название основных стихий и домашних животных. Исследователь объяс-

ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÃÎ ÑÕÎÄÑÒÂ Â ÁÛÒÎÂÎÉ ËÅÊÑÈÊÅ няет сходство языков тем, что в древние века индоевропейцы были хорошо представлены на территории бывшей Месопотамии. Пока научно этот факт в Украине никто не подтвердил, однако Андрей Карнаух и дальше собирается заниматься исследованиями данного вопроса.


СПОРТ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

ÏÎÊÎÐßß ÂÎËÍÛ

«Ïåðâàÿ äîñêà ïðèåõàëà íà «Ìåðñå»

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ÄÌÈÒÐÈß ÌÀÑÑÀËÎÂÀ

Âîäíûå ëûæè äîâîëüíî ïîïóëÿðíû è èçâåñòíû â Óêðàèíå, â îòëè÷èå îò ñõîæåãî ñ íèìè âåéêáîðäèíãà. Îá ýòîì âèäå ñïîðòà, ñâîåì ïåðâîì «çíàêîìñòâå» ñ äîñêîé è òðåíèðîâêàõ çèìîé ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» íåîäíîêðàòíûé ÷åìïèîí ñòðàíû ðîäîì èç Äíåïðîïåòðîâñêà Äìèòðèé Ìàññàëîâ роликах - в общем, мировые имена. У меня есть своя программа трюков, и она довольно конкурентоспособна. Но канатная дорога, на которой я тренируюсь в Киеве, отличается от мировых треков. Начиная переучиваться с одной на другую, я «ломаю» свою технику, что негативно сказывается на результатах. Удивительно, но спортсмены из других стран меня поддержи-

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ ПРЫГАТЬ НАУЧИЛИСЬ СРАЗУ - Дмитрий, как Вы познакомились с вейкбордингом? - До вейка я занимался водными лыжами. Однажды катался на реверсивной канатной дороге. Приехали ребята, до сих пор помню, на зеленом «Мерседесе». Они привезли доску из Германии, дали ее мне и попросили показать, как на ней кататься. Тогда мы с ребятами увидели вейкборд первый раз. Хотя на ней, в отличие от водных лыж, закреплены обе ноги, да и стойка другая, освоились быстро. Почти сразу научились кататься, прыгать и делать вертолетный разворот. Это было первое знакомство. А спустя примерно два года мне оставили доску на сезон, для ознакомления. - А как пришли к нынешним результатам? - Поначалу я относился к вейкбордингу просто как к развлечению, отдавая предпочтение лыжам. Но, имея

Âåéêáîðäèíã - âîäíûé âèä ñïîðòà, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïîåçäêó íà ñïåöèàëüíîé äîñêå çà âîäíî-ìîòîðíûì ñóäíîì. Îí çàðîäèëñÿ â íà÷àëå 90-õ. Ýòî ñâîåîáðàçíàÿ êîìáèíàöèÿ âîäíûõ ëûæ, ñíîóáîðäà, ñêåéòà è ñåðôèíãà.  êàòåðíîé âåðñèè ñïîðòñìåí åäåò çà êàòåðîì, äåðæàñü çà òðîñ, è âûïîëíÿåò ðàçëè÷íûå òðþêè ñ ïîìîùüþ âîëíû è òðàìïëèíîâ.  êàáåëüíîì âåéêáîðäèíãå äâèæåíèå ïðîèñõîäèò ñ ïîìîùüþ ìåõàíèçèðîâàííîé êàíàòíî-áóêñèðîâî÷íîé óñòàíîâêè. доску, начал все чаще на ней тренироваться и прогрессировать в катерной версии. В 2005 году поехал на чемпионат Украины, потом на чемпионат мира. Хотя я показал там довольно низкий уровень, набрался опыта. С 2006-го начал постоянно выезжать на соревнования в Киев, иногда занимая призовые места. - Вы неоднократно выигрывали украинские чемпионаты. А как успехи на международном уровне? - Я третий год езжу в Таиланд на международные соревнования. Там собираются практически одни и те же люди. Эти ребята снимаются в фильмах, клипах, разных

в а ю т , дают советы, со многими сложились дружеские отношения.

ЗИМА В ТАИЛАНДЕ - Дмитрий, где вейкбордисты тренируются зимой, когда все замерзает? - Я стараюсь выезжать в Таиланд - там

подходящие погодные условия и есть все необходимое оборудование. Конечно, можно тренироваться и в закрытых бассейнах, но в Украине это слишком дорого. Московские и питерские ребята сейчас работают в этом направлении - они выкупают по две-три дорожки, ставят вышку и катаются. - А сколько стоят доска, экипировка? - Доски бывают разные. Новая, например, стоит от 250 до 750 долларов. Примерно такая же цена, возможно, чуть меньше - для ботинок. Стоимость зависит от конструкции и материала, что сказывается на длительности «жизни» доски. За месяц активных тренировок я могу сломать две классические доски из пены, они подешевле. Сейчас же появляются гибридные, со специальным де-

ревянным сердечником, предназначенные для трюков. Они служат несколько лет, но и стоит такая доска дороже.

ТРЕНЕР ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ - Дмитрий, сейчас у Вас собственная школа вейкбординга. Как она развивается? - Преподавание я практикую еще с 1998 года, обучая людей

катанию на водных лыжах. Вейком же стал заниматься пять лет назад. Тогда начал подсказывать ребятам, как сделать тот или иной трюк. Собственная школа вейкбординга существует уже три года. Сейчас тут занимаются разные люди - есть взрослые, есть девятилетние ребята. Спортсменов тренирую индивидуально, например, Иру Павлову, чемпионку Украины, Егора Голубых, чемпиона в мастерсе (старше 30 лет).

«Ó ÌÅÍß - ÑÂÎß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÐÞÊλ - Часто ли в Украину приезжают спортсмены с мировыми именами? - В 2008 и 2009 годах у нас проводили этап Кубка мира, потому иностранцы знакомы с нашими условиями. Но приезжать сюда на тренировки далеко и невыгодно. Зимой вейкбордисты едут тренироваться в теплые края, например, на Филиппины или в Таиланд, а в остальное в р е м я практикуются дома, где база и так хорошая. Если мы построим у себя крытый бассейн, создадим условия, то вполне сможем переманить часть спортсменов. Но без поддержки государства это сложно сделать. В Германии, к примеру, это муниципальный вид спорта.

ÇÀÊËÞ×ÈËÈ ÊÎÍÒÐÀÊÒ

ÏÅÐÅÉÄÅÒ Â «ØÀÕÒÅл Ãîëêèïåð ìîëîäåæíîé ñáîðíîé Óêðàèíû è äíåïðîïåòðîâñêîãî «Äíåïðà» Àíòîí Êàíèáîëîöêèé ïåðåõîäèò â «Øàõòåð». Êàê ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò äîíåöêîãî êëóáà, âî âòîðíèê áûë çàêëþ÷åí êîíòðàêò ñ 24-ëåòíèì èãðîêîì. Ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà è ðàññ÷èòàíî íà ïÿòü ëåò. Êàíèáîëîöêèé ïåðåéäåò ê «ãîðíÿêàì» íà ïðàâàõ ñâîáîäíîãî àãåíòà. ○

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ Ñ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÌ

ÒÐÅÍÅÐ ÄËß «ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ» Âî âòîðíèê ñ ãëàâíûì òðåíåðîì êîìàíäû îïðåäåëèëñÿ ÔÊ «Ìåòàëëóðã». Çàïîðîæöåâ âîçãëàâèë èçâåñòíûé óêðàèíñêèé ñïåöèàëèñò Ñåðãåé Êîâàëåö. Ïîñëåäíèì ìåñòîì ðàáîòû òðåíåðà áûë ñëîâàöêèé «Òàòðàí». Âî âðåìÿ èãðîâîé êàðüåðû Êîâàëåö, â ÷àñòíîñòè, ïðîâåë 31 ìàò÷ è çàáèë òðè ìÿ÷à â ÷åìïèîíàòå Óêðàèíû â ñîñòàâå çàïîðîæñêîãî «Ìåòàëëóðãà» â 2000-2002 ãîäàõ. Áûë êàïèòàíîì êîìàíäû. ○

ÏÐÎÏÓÑÒÈÒ ÎËÈÌÏÈÀÄÓ

ÓÎÒÑÎÍ ÂÌÅÑÒÎ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ Óêðàèíñêàÿ òåííèñèñòêà Àëåíà Áîíäàðåíêî èç-çà òðàâìû îòêàçàëàñü îò ó÷àñòèÿ â ëîíäîíñêîé Îëèìïèàäå. Îá ýòîì ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò ITF. Òàêèì îáðàçîì, íàøó ñòðàíó â æåíñêîì îäèíî÷íîì ðàçðÿäå ïðåäñòàâèò òîëüêî ñåñòðà ñïîðòñìåíêè Åêàòåðèíà. Ìåñòî íàøåé ñîîòå÷åñòâåííèöû çàíÿëà áðèòàíêà Õèçåð Óîòñîí. Êðîìå òîãî, Óêðàèíà íå áóäåò ïðåäñòàâëåíà â ïàðíîì ðàçðÿäå òóðíèðà, ãäå äîëæíû áûëè ñûãðàòü ñåñòðû Áîíäàðåíêî.

ÐÅØÅÍÈÅ ÊÈÐÈËÅÍÊÎ

ÑÍÎÂÀ - Â ÍÁÀ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÄÎÑÊÈ ÑËÓÆÀÒ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ËÅÒ

Îäèí èç ñèëüíåéøèõ áàñêåòáîëèñòîâ Åâðîïû - ðîññèÿíèí Àíäðåé Êèðèëåíêî ïðèíÿë ðåøåíèå âíîâü ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ â ÍÁÀ. Ìèíóâøèé ñåçîí îí îòûãðàë â Ìîñêâå. Èãðîê ïîêà íå íàçâàë êîìàíäó, â êîòîðîé áóäåò âûñòóïàòü çà îêåàíîì. Íàïîìíèì, Àíäðåé Êèðèëåíêî âûñòóïàë â ÍÁÀ â 2001-2011 ãîäàõ â ñîñòàâå êîìàíäû «Þòà Äæàç», à â ïðîøëîì ñåçîíå âíîâü çàùèùàë öâåòà ÖÑÊÀ è äîøåë ñ àðìåéöàìè äî ôèíàëà Åâðîëèãè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1345

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347)


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.07.2012 ð. ¹ 58 (1347) ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Îòîáåäàòü íå æåëàåòå? «Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïîäáîðêó âêóñíûõ è ëåãêèõ â ïðèãîòîâëåíèè ðåöåïòîâ

МОРС ИЗ ЯБЛОК И КЛЮКВЫ Ìîðñ - âêóñ, çíàêîìûé ñ äåòñòâà. Áîëüøèíñòâî èç íàñ ïîìíèò êèñëîâàòûé ñîê èç ÿãîä, êîòîðûì óòîëÿëè æàæäó â ãîñòÿõ ó áàáóøêè. Ïîìèìî ïîòðÿñàþùèõ âêóñîâûõ êà÷åñòâ, ìîðñ îáëàäàåò è ëå÷åáíûìè ñâîéñòâàìè

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÑÏÅØÈÒÅ Â ÌÓÇÅÉ

ÊÎËÈÇÅÉ ÈÇ «ËÅÃλ Àâñòðàëèéñêèé ìóçåé ïîëó÷èë â ñâîå ðàñïîðÿæåíèå êîïèþ ðèìñêîãî Êîëèçåÿ, ñîáðàííóþ èç äåòàëåé êîíñòðóêòîðà «Ëåãî». Àâòîðîì êîìïîçèöèè ñòàë ñåðòèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò ïî ñáîðêå êðóïíûõ ôèãóð èç ïîïóëÿðíîãî êîíñòðóêòîðà Ðàéàí Ìàêíîò. Íà òî, ÷òîáû ñîáðàòü «Ëåãî»-âåðñèþ Êîëèçåÿ, ó íåãî óøëî îêîëî 200 òûñÿ÷ äåòàëåé. Êîïèÿ èçîáðàæàåò ïàìÿòíèê â íàøè äíè - îêîëî íåãî ìîæíî óâèäåòü ôèãóðû òóðèñòîâ, êîòîðûå ïîêóïàþò ìîðîæåíîå è ôîòîãðàôèðóþòñÿ ñ èñïîëíÿþùèìè ðîëè ãëàäèàòîðîâ àíèìàòîðàìè. ○

ÄÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀË ÇÍÀÊÈ

ÑÒÐÀÑÒÜ Ê ØÓÐÓÏÀÌ

цедить через марлю или мелкое сито и пусть отстаивается. p Аналогичным методом сварить клюквенный сок и остудить. q После этого в большой посуде смешать соки, ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: добавить холодную кипяяблоки - 1 кг ченую воду и немного ваниклюква - 400 г лина для аромата. вода - 400 мл r Морс перемешать, и сахар - 8 столовых лоон готов к употреблению. жек По вкусу можно добавить ванилин, мед - по вкусу. еще сахар или мед.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Яблоки очистить от

КУРИНЫЙ САЛАТ

кожуры и косточек, из- С ЖАРЕНЫМ мельчить на терке и от- ПЕРЦЕМ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: жать сок. куриные грудки без o Кипятить отжатый сок с половиной приго- кожи (около 900 грамм) - 4 товленного сахара, про- штуки

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ… • Öâåòíîå áåëüå íå ïîëèíÿåò, åñëè åãî ïåðåä ñòèðêîé íà íåñêîëüêî ìèíóò çàìî÷èòü â ñîëåíîé âîäå. • Âûøèâêó íà õëîï÷àòîáóìàæíîì èëè ëüíÿíîì èçäåëèè íàäî óòþæèòü ñ èçíàíêè íà ìÿãêîé ïîäñòèëêå òÿæåëûì óòþãîì, ÷òîáû îíà îñòàëàñü âûïóêëîé. • Åñëè æåñòêèå çàäíèêè íîâûõ òóôåëü ñèëüíî íàòèðàþò âàì íîãè, ñìàæüòå òóôëè âëàæíûì ìûëîì. • ×òîáû ïî÷èñòèòü êîâåð, âîòðèòå ðàñòâîð óêñóñà â ïÿòíî, à çàòåì óäàëèòå îñòàòêè æèäêîñòè ñóõîé òðÿïêîé. • Òðÿïî÷êîé, ñìî÷åííîé â ìîëîêå, ìîæíî ïî÷èñòèòü çåðêàëî, ðàìû êàðòèí, êëàâèøè ïèàíèíî è àêêîðäåîíà.

лавровый лист - 4 штуки куриный бульон - 1 литр чеснок (мелко нарезанный) - 4 зубчика поджаренный миндаль (мелко нарезанный) - 200 г большой красный лук - 2 штуки петрушка (нарезанная) 1/2 стакана красный перец - 2 штуки яблочный уксус - 3 столовых ложки оливковое масло - 1/2 чашки соль и перец - по вкусу.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Положить лавровый лист и налить куриный бульон в кастрюлю с крышкой, довести до кипения. o Добавить куриное

мясо в кастрюлю. Довести до кипения и проварить курицу до готовности. p В то время как курица варится, нарезать чеснок, миндаль, лук, зелень петрушки, жареный красный перец и добавить в большую миску. Положить соль в смесь, добавить масло и уксус. Перемешать. q Когда куриные грудки приготовятся, дать им остыть. Нарезать. Смешать кусочки курицы с остальными ингредиентами и подавать. Приятного аппетита!

Áàâàðñêàÿ ïîëèöèÿ ïîéìàëà 54-ëåòíåãî ìåñòíîãî æèòåëÿ, äåìîíòèðîâàâøåãî äîðîæíûå çíàêè ðàäè êîëëåêöèîíèðîâàíèÿ øóðóïîâ è ãàåê, êîòîðûìè îíè áûëè ïðèêðó÷åíû.  äîìå çëîóìûøëåííèêà ñòðàæè ïîðÿäêà íàøëè êèëîãðàììû áîëòîâ, ãâîçäåé. Âîïðîñ, ïîíåñåò ëè îí íàêàçàíèå çà ñâîþ ñòðàñòü ê øóðóïàì, îñòàåòñÿ îòêðûòûì, òàê êàê ñóììà óùåðáà, íåñìîòðÿ íà îáúåì ïîõèùåííîãî, îêàçàëàñü íåçíà÷èòåëüíîé.  îáùåé ñëîæíîñòè ìóæ÷èíà íàêðóòèë áîëòîâ íà 800 åâðî. ○

ÝÕ, ÏÐÎÊÀ×Ó

 ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß - ÍÀ ÃÎÐÊÈ

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß ÎÒ ÍÅÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÇÀÏÀÕÀ  ÊÂÀÐÒÈÐÅ? 90-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà èç øòàòà Îãàéî îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íà àìåðèêàíñêèõ ãîðêàõ, ðàçãîíÿþùèõñÿ äî 130 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Êàê îêàçàëîñü, æåíùèíà ïîñåùàåò ïàðê ðàçâëå÷åíèé ðåãóëÿðíî ñ 1979 ãîäà - ãîäà åãî îñíîâàíèÿ. Åå ëþáèìûì àòòðàêöèîíîì ÿâëÿþòñÿ êàê ðàç àìåðèêàíñêèå ãîðêè. Ñîòðóäíèêè ïàðêà ðàçâëå÷åíèé âûðàçèëè óâåðåííîñòü, ÷òî 90-ëåòíÿÿ Ãðà÷ - ñàìûé âîçðàñòíîé ïîñåòèòåëü, êîòîðûé ðåøèëñÿ ïðîêàòèòüñÿ íà ýòîé êàðóñåëè. ○

ÑËÀÄÊÀß ÄÅÃÓÑÒÀÖÈß 9 от запаха краски можно избавитьÇàïàõè îêðóæàþò íàñ ïîâñþäó. Õîðîøî åñëè ïðèÿòíûå, à åñëè íåò? Îñîáåí- ся, потерев в помещении зубчик чесноíî íåóäîáíî, êîãäà äóðíî ïàõíåò äîìà ка.

1 2

Самый простой способ: откройте окна и форточки, создайте сквозняк в квартире - и запахи улетучатся. Однако многие запахи - например, табака, краски - быстро впитываются в ковры, мебельную обивку, шторы, и избавиться от них с помощью простой циркуляции воздуха невозможно. Здесь надо применить народные способы: 9 запах табачного дыма помогут устранить несколько мокрых полотенец, разложенных в разных местах комнаты;

3

Устранить неприятный запах в помещении можно и китайским способом. Для этого повесьте несколько маленьких холщовых мешочков, заполненных обыкновенным чаем, в дверном проеме, на окне или под люстрой и устройте сквозняк на 10-20 минут. Воздух в квартире не только очистится от запахов, но и станет более свежим. Конечно, имеются более действенные и быстрые способы. Например, купить различные благовония, палочки или свечи. Они обладают эффектом ароматизации от нескольких часов до нескольких недель.

4

ÎÁÚÅËÑß ØÎÊÎËÀÄÎÊ Â Áðèòàíèè äåãóñòàòîð øîêîëàäîê Àíãóñ Êåííåäè óâîëèëñÿ èç-çà ïðîáëåì ñ ëèøíèì âåñîì.  åãî îáÿçàííîñòè âõîäèëà «ïðîáà» íîâûõ ñëàäîñòåé òàêèõ êîìïàíèé, êàê Nestle è Mars, äî òîãî, êàê èõ çàïóñòÿò â ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî. Çà âðåìÿ ñâîåé ðàáîòû îí ïîïðîáîâàë áîëåå 30 òûñÿ÷ ðàçíûõ âèäîâ ñëàäîñòåé - îêîëî 200 êàæäûé ìåñÿö. Ìóæ÷èíà ïîïðàâèëñÿ íà 15 êèëîãðàììîâ. Îòåö ïÿòåðûõ äåòåé íå ñòàë ðèñêîâàòü çäîðîâüåì è óâîëèëñÿ.


ЧЕТВЕР, 26 ЛИПНЯ 2012 РОКУ № 58 (1347)

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

«ÁÈ-2»: «Ñ óäîâîëüñòâèåì åäåì â Óêðàèíó» ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Êî Äíþ ìåòàëëóðãà êîìïàíèÿ Èíòåðïàéï ïðåïîäíåñëà ïîäàðîê æèòåëÿì Äíåïðîïåòðîâñêà, Íèêîïîëÿ è Íîâîìîñêîâñêà, óñòðîèâ â ÃÎÐÎÑÊÎÏ ýòèõ ãîðîäàõ ïðàçäíè÷ОВЕН ВЕСЫ íûå êîíöåðòû. Ãëàâíîé Íà ýòîé íåäåëå íå Ïðåêðàñíàÿ íåäåëÿ çâåçäîé òóðà ñòàëà ñëåäóåò ñóåòèòüñÿ è äëÿ îòäûõà è õâàòàòüñÿ çà áîëüøîå êîëè÷å- ðîññèéñêàÿ ðîê-ãðóïïà òâîð÷åñêèõ ïëàíîâ. Âñïîìè«ÁÈ-2». Ïåðåä êîíöåðòîì íàéòå, ÷òî âû õîòåëè ñäåëàòü è ñòâî äåë. Óäà÷à íàéäåò âàñ ãäå ïîáûâàòü â ëåòíåå âðåìÿ. ñàìà. Ñòàðàéòåñü áûâàòü â â íàøåì ãîðîäå Ëåâà è ðàçíûõ êîëëåêòèâàõ è Åñòü øàíñ íàéòè åäèíîìûøØóðà ðàññêàçàëè æóðíàêîìïàíèÿõ, ðåàëèçóéòå ðàçíûå ëèñòàì î òîì, êàê ïèøóò ëåííèêîâ è ñïîíñîðîâ äëÿ èíòåðåñû è óâëå÷åíèÿ. Áóäüòå ñâîèõ öåëåé. Ïîñòàðàéòåñü ýêîíîìíû â òðàòàõ è ñäåðæàí- ïåñíè âîçäåðæàòüñÿ îò êðèòèêè. Ñóááîòà õîðîøèé äåíü äëÿ ïîâòîðíûõ ïîïûòîê â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Âû áóäåòå ãîòîâû âñåì âñå ïðîñòèòü. ТЕЛЕЦ Â äîìàøíèõ ïëàíàõ ïðîèçîéäóò íåîæèäàííûå ïåðåìåíû. Îáñòîÿòåëüñòâà áóäóò èãðàòü âàì íà ðóêó â ðåàëèçàöèè îòëîæåííûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðèîáðåòåíèé. Íî ñ êðóïíûìè êàïèòàëîâëîæåíèÿìè ëó÷øå ïîäîæäàòü äî ñåðåäèíû àâãóñòà. Åñëè õîòèòå ïåðåìåí â ëè÷íîé æèçíè - äåéñòâóéòå ñìåëåå. Âûõîäíûå ïîðàäóþò ïðèëèâîì ñèë è îïòèìèçìà. Ïîëåçåí àêòèâíûé îòäûõ. БЛИЗНЕЦЫ Íà ýòîé íåäåëå íóæíî ìå÷òàòü è ñòðîèòü ïëàíû íà áëèæàéøèå äâà ìåñÿöà. Ìîæåò îùóùàòüñÿ óñòàëîñòü, ðàâíîäóøèå ê òîìó, ÷òî åùå íåäàâíî ðàäîâàëî. Âîçüìèòå îòïóñê èëè õîòÿ áû ñìåíèòå îáñòàíîâêó, êðóã îáùåíèÿ. Óäîâîëüñòâèå äîñòàâÿò âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè, ñ êîòîðûìè äàâíî íå âèäåëèñü. РАК Âäîõíîâëÿéòå ñåáÿ êðàñèâûìè èäåÿìè è èùèòå ëþäåé, èìåþùèõ ñõîäíûå óâëå÷åíèÿ. Ýòà íåäåëÿ áóäåò îòìå÷åíà ïîòîêîì ïîëåçíîé èíôîðìàöèè. Âñå äíè íåäåëè, êðîìå ÷åòâåðãà è ïÿòíèöû, áóäóò ðàäîâàòü óäà÷íûìè íàõîäêàìè è ïðèîáðåòåíèÿìè. Âûõîäíûå ïîäõîäÿò äëÿ êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïîåçäîê. ЛЕВ Ýòî îäíà èç ëó÷øèõ íåäåëü ëåòà. Íå ïåðåãðóæàéòå ñåáÿ ðàáîòîé è íàéäèòå âðåìÿ äëÿ òåõ ïðèÿòíûõ ïëàíîâ, êîòîðûå îòêëàäûâàëèñü äî ëó÷øèõ âðåìåí. Çàéìèòåñü âîññòàíîâëåíèåì ñâÿçåé è êîíòàêòîâ. Ïîëåçíû î÷èñòèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ îðãàíèçìà.  ñóááîòó ïðè æåëàíèè âû ñìîæåòå î÷àðîâàòü è óáåäèòü êîãî óãîäíî. ДЕВА Ñïîêîéíî çàíèìàéòåñü òåêóùèìè äåëàìè, íå áåðÿ íà ñåáÿ íîâóþ íàãðóçêó. Íèêòî ëó÷øå âàñ íå ñïðàâèòñÿ ñ ðàñ÷èñòêîé è ñèñòåìàòèçàöèåé íàêîïèâøèõñÿ çàâàëîâ. Íå çàñòàâëÿéòå äðóãèõ ïëÿñàòü ïîä ñâîþ äóäêó. Âûõîäíûå ïîäõîäÿò äëÿ ñåìåéíûõ ìåðîïðèÿòèé è áîëüøèõ äåë â äîìå.

íû â ýìîöèÿõ.  âûõîäíûå ïîëåçíî ïîîáùàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòîì ñâîåãî äåëà èëè ïðîñòî òîëêîâûì ÷åëîâåêîì. СКОРПИОН Ñîþçû è êîíòðàêòû, çàêëþ÷åííûå íà ýòîé íåäåëå, ñâÿæóò âàñ ñ ïàðòíåðàìè íàäîëãî.  äåëàõ âû áóäåòå íàñòðîåíû íà ýêîíîìèþ è äàæå îòêàç îò íåêîòîðûõ ýíåðãîçàòðàòíûõ ïëàíîâ. Ìîæíî ïðîâåñòè âàæíûé äåëîâîé èëè ëè÷íûé ðàçãîâîð, ðåøèòü ñóäüáó îòíîøåíèé, çàêëþ÷èòü ñäåëêó. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå áëèæå ê ïðèðîäå. СТРЕЛЕЦ Âñÿ÷åñêè ïîä÷åðêèâàéòå ñâîþ ýëèòàðíîñòü, äîñòèæåíèÿ, ïðåçåíòóéòå íîâûå èäåè è ïðèäàâàéòå íîâûé ñìûñë îòíîøåíèÿì. Äî ñåðåäèíû àâãóñòà âàøà àêòèâíîñòü äîëæíà íîñèòü ïîäãîòîâèòåëüíûé õàðàêòåð. Äåëèòåñü ñ áëèçêèìè ëþäüìè ìå÷òàìè è ïëàíàìè, íî íå òîðîïèòåñü èõ âîïëîùàòü. Óäåëÿéòå áîëüøå âíèìàíèÿ êà÷åñòâó è äåëàéòå â ðàáîòå ïî÷àùå ïåðåðûâû. Âûõîäíûå íå èìåþò îãðàíè÷åíèé. КОЗЕРОГ Ïëàíû, êîòîðûå âû ñòðîèëè äîëãîå âðåìÿ, èìåþò øàíñ îñóùåñòâèòüñÿ. Îñîáåííî ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ëè÷íûå îòíîøåíèÿ è ïîäóìàòü, êàêèå ïåðåìåíû ñîçðåëè è î ÷åì âû áû õîòåëè îïîâåñòèòü ñâîèõ áëèçêèõ. Ñòàðàéòåñü èìåòü äåëî ñ êîëëåãàìè è åäèíîìûøëåííèêàìè ìîëîäîãî âîçðàñòà.  âûõîäíûå äîâåðÿéòå ñâîèì ïðåä÷óâñòâèÿì. ВОДОЛЕЙ Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íîâóþ äîëæíîñòü, ïåðåñìîòðà êîíòðàêòîâ è îôîðìëåíèÿ îòíîøåíèé. Âñå ýòî êàñàåòñÿ ïðåæíåé ðàáîòû è ñâÿçåé. Ñ íîâûìè äåëàìè è ïðîåêòàìè ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü åùå äâå íåäåëè.  âûõîäíûå âàì äîñòàâèò ðàäîñòü âñòðå÷à ñ äðóçüÿìè. РЫБЫ Ðàáîòà è çäîðîâüå áóäóò îñíîâíûìè òåìàìè ýòîé íåäåëè. Èíèöèàòèâó ëó÷øå íå ïðîÿâëÿòü, íî èñïîëüçîâàòü òî, ÷òî âàì ïðåäëàãàþò. Àêòóàëüíî îáñóäèòü ñ íà÷àëüñòâîì âàøè êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû.  ñåìüå òîæå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ ðåøèòü ñåðüåçíûå âîïðîñû.  âûõîäíûå çàíèìàéòåñü òåì, ÷òî äîñòàâëÿåò âàì óäîâîëüñòâèå.

НРАВИТСЯ ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ - Совсем недавно вы были у нас на фестивале «The Best Сity». Какие от него впечатления? - Очень позитивные. Нам понравились звук, организация, а главное очень теплый прием поклонников. - Как часто приезжаете в Украину с концертами? - Мы всегда с удовольствием к вам едем. У нас тут много фанатов, которые тепло встречают. Иногда бывает, что в Киеве и Одессе мы с концертами по пять-шесть раз в год. Этой осенью добавятся еще Харьков, Донецк. Ну и Днепропетровск, конечно.

ПРАГМАТИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ - На пресс-конференциях вы всегда вдвоем, но в вашей музыке больше, чем два инструмента. Кто эта неиз-

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

вестная составляющая «БИ-2»? - Сейчас в группе нас шестеро, и этот состав держится уже шесть лет. Просто остальные ребята не очень любят прессконференции и коллегиально отправляют нас. Это замечательный гитарист Андрей Звонков, барабанщик Борис Лившиц, игравший с Земфирой и Найком Борзовым, Макс Лакмус, бас-гитара, лидер группы «Лакмус» и создатель нашего портала «Планета.ру». И Ян Николенко - клавишник и флейтист, до этого он долго работал со «Сплином». Нельзя забывать и про технический состав - звукооператор, светохудожник, видеомонтажер, водители, адвокаты и т.д. - Как рождаются ваши песни?

- К написанию песен мы подходим довольно прагматично - когда приходит время для нового альбома, мы садимся и пишем. После завершения очередной пластинки даем себе немного времени, отдыхаем. А потом снова приступаем но покупать. Ведь на сок работе. здание альбома тратитЛЮБЯТ «ВОПЛИ» ся очень много. И «КИНО» - Какие украинские - Сегодня многие группы вам нравятся? - «Океан Эльзы», музыканты борются за закрытие файлообмен- «Вопли Видоплясова», ников. Какая в этом «Друга ріка». вопросе ваша пози- Когда вы начинация? ли заниматься музы- Мы с ними не вою- кой, кто был среди ваем. Если человек созна- ших кумиров? тельный, он не будет во- Музыкой мы начаровать, а пойдет и ку- ли заниматься в 80-х, попит. Нужно просто не тому несложно догадраконовскими метода- даться, что это были ми запрещать, а досту- «Duran Duran», «Deчаться до слушателя и peche Mode», «Кино», объяснить, почему нуж- «Алиса» и другие.

ÏÈØÓÒ ÏÅÑÍÈ, ÊÎÃÄÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÐÅÌß

ÞÌÎÐ Â çîîìàãàçèíå: - Äàéòå ìíå òðè ñîòíè êëîïîâ, ïîëñîòíè òàðàêàíîâ, äâà äåñÿòêà ìûøåé è ïÿòîê êðûñ. - Çà÷åì? - Ìåíÿ âûñåëÿþò è òðåáóþò, ÷òîáû ÿ îñòàâèë äîì â òîì ñîñòîÿíèè, â êîòîðîì îí áûë. ☺ ☺ ☺ Ïðèøëè åâðåè íà ñîáðàíèå. Ãëàâíûé ðàââèí è ãîâîðèò: - Ïî÷åìó íàñ òàê íå ëþáÿò? Íàì íàäî êàê-òî íå âûäåëÿòüñÿ, ïðåäëàãàþ íàó÷èòüñÿ ïèòü êàê ðóññêèå. Ïðèíåñåì âñå ïî áóòûëêå âîäêè, âûëüåì â îäèí êîòåë è áóäåì ïèòü, ïîêà íå óïàäåì. Âñå ñîãëàñèëèñü. Äîìà æåíà Àáðàìà åìó ãîâîðèò: - Ìû áåäíûå ëþäè, Àáðàì. Äàâàé âìåñòî âîäêè Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

íàëüåì âîäû, íàðîäó áóäåò ìíîãî - íèêòî íå çàìåòèò. Íà ñîáðàíèè âñå ïðèíåñëè ïî «âîäêå», ñëèëè â îäèí êîòåë. Ãëàâíûé ðàââèí çà÷åðïíóë èç íåãî è âûïèë: - Âîò çà ýòî-òî íàñ è íå ëþáÿò. ☺ ☺ ☺ Ïîäõîäèò ìóæèê ê çaáîðó ñîñåäa è ñòó÷èòñÿ. Íèêîãî. Îïÿòü ñòó÷èòñÿ. Òèøèía. Âèäèò, ñ äðóãîé ñòîðîíû çaáîða ïîäõîäèò ñîáaêa è ãîâîðèò: - Íó ÷òî ñòó÷èøü? Íå âèäèøü, ÷òî äîìa íèêîãî íåò? Ìóæèê â îáìîðîê. Îòêðûâaåò ãëaça. Íaä íèì ñòîèò ýòa æå ñîáaêa. - Ñîáaêa, òû ÷òî, ëaÿòü íå óìååøü? - Ïî÷åìó? Óìåþ. Ïðîñòî ïóãaòü òåáÿ íå õîòåëa.

Номер підписано до друку 25.07.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254358

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement