Page 1

«×ÎÐÍÈÉ» ÑÏÈÑÎÊ ÄËß ÇÀÁÓÄÎÂÍÈʲÂ

ÎÁÚßÂÈÒÜ ÂÎÉÍÓ ÀÌÁÐÎÇÈÈ

2

9

ÇÀÂÅÐØÓªÒÜÑß ÇÁÈÐÀÍÍß ÐÀÍÍ²Õ ÇÅÐÍÎÂÈÕ

7

ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ ÍÀÃÎÐÍÎÌÓ ÐÛÍÊÓ?

14

ÊÓÄÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖÛ ËÅÒßÒ ËÅÒÎÌ?

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ëåòî - ãîðÿ÷èé ïåðèîä íå òîëüêî â îòíîøåíèè ïîãîäû, íî è â ïëàíå îòïóñêîâ. Ñàìûì ïîïóëÿðíûì ëåòíèì êóðîðòîì äëÿ äíåïðîïåòðîâöåâ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ Òóðöèÿ.

№57 (1346) Вівторок, 24 липня 2012 р.

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÄÂÎÑÒÎÐÎÍÍß ÂÇÀªÌÎIJß

ÍÀIJÉÍÈÉ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðèâ³òàâ Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí Íóðñóëòàíà Íàçàðáàºâà ç íàãîäè 20-ð³÷÷ÿ âñòàíîâëåííÿ äèïëîìàòè÷íèõ â³äíîñèí ì³æ íàøèìè êðà¿íàìè. Ãëàâà äåðæàâè, çîêðåìà, ïåðåêîíàíèé, ùî ñüîãîäí³ ñôîðìîâàíî íàä³éíèé ôóíäàìåíò äëÿ âèâåäåííÿ ì³æäåðæàâíîãî ä³àëîãó íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü ïàðòíåðñòâà, íàñàìïåðåä â åêîíîì³÷í³é ñôåð³. À ñï³ëüí³ çóñèëëÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ïîãëèáëåííÿ äâîñòîðîííüî¿ âçàºìî䳿, ñïðèÿòèìóòü åôåêòèâí³é ìîäåðí³çàö³¿ Óêðà¿íè òà Êàçàõñòàíó. ○

ÂÈÑËÎÂÈËÈ ÑϲÂ×ÓÒÒß

ÍÅÏÎÏÐÀÂÍÀ ÂÒÐÀÒÀ

«Äí³ïðîïåòðîâùèíà ö³êàâà äëÿ ³çðà¿ëüñüêèõ òóðèñò³â»

5

Ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ ²çðà¿ëåì òà Äí³ïðîïåòðîâùèíîþ, âðàæåííÿ â³ä íàøîãî ì³ñòà ³ éîãî ìåøêàíö³â, çàõîïëåííÿ óêðà¿íñüêîþ êóõíåþ â åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ «Â³ñòÿì» ðîçïîâ³â Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë ²çðà¿ëþ â Óêðà¿í³ Ðåóâåí ijí Åëü.

ÍÅ ÁÅвÒÜ Ç ÑÎÁÎÞ!

ÍÀ ÊÓÁÓ - ÁÅÇ ÒÎÑÒÅÐÀ, Ó ÊÈÒÀÉ - ÁÅÇ ÁÀÊËÀÆÀÍ Ñ³íãàïóðó - æóâàëüíó ãóìêó. Êîìóñü îñòàííÿ çàáîðîíà Âèð³øèëè öüîãîð³÷íó ìîæå çäàòèñÿ æàðòîì. Òà â³äïóñòêó ïðîâåñòè çà ïîâ³ðòå, öå íå ì³ñüêà áàéêà, êîðäîíîì? Òîä³ ïàì’ÿòàéòå, à ÷èñòà ïðàâäà. ùî º ðå÷³, ÿêèìè «íà÷èíÿòè» Ñàìå òàê³ ïîðàäè äຠâàë³çó êàòåãîðè÷íî çàáîðî- âèäàííÿ CNN, ðîçïîâ³äàþíÿºòüñÿ. ÷è, ÿê³ ðå÷³ íå äîçâîëÿºòüñÿ Íàïðèêëàä, âèðóøàþ÷è íà ââîçèòè â äåÿê³ êðà¿íè. Êóáó, íå áåð³òü ³ç ñîáîþ ßêà äèòèíà íå ëþáèòü ïðàñêó, òîñòåð ÷è åëåêòðî- ê³íäåðñþðïðèç? Ïðîòå ñêîâîð³äêó. Äî Êèòàþ íå øîêîëàäí³ ÿéöÿ ó ÑØÀ âåç³òü áàêëàæàíè òà êîíòðàáàíäà. Ïðè÷èíà ¿õ ÷åðâîíèé ïåðåöü, à äî çàáîðîíè ó øòàòàõ - íåáåçÍÀÒÀË²ß ÐÓÄÀ

ïå÷í³ äð³áí³ äåòàë³ ³ãðàøîê, ùî ì³ñòÿòüñÿ âñåðåäèí³. Ó Í³ãå𳿠òàêîæ äóæå ïèëüíî ñòàâëÿòüñÿ äî òîãî, ùî òóðèñòè ââîçÿòü â êðà¿íó. Òîìó, ÿêùî íàäóìàºòå çàçäàëåã³äü ïîäáàòè ïðî ñâ³é çàõèñò â³ä êóñþ÷èõ êîìàõ ³ ïðèõîïèòè ç ñîáîþ ïðîòèìîñê³òíó ñ³òêó, - íå ðîá³òü öüîãî.  àåðîïîðòó âàñ çìóñÿòü âèêèíóòè ¿¿ â êîøèê äëÿ çàáîðîíåíèõ ðå÷åé.

15 Ñàìûå íåîáû÷íûå â ìèðå äåíüãè

Íåïåðåëèâêè áóäå ³ ìîäíèöÿì, ÿê³ âèð³øèëè â³äïî÷èòè â Ìàëàé糿. Àäæå â öþ êðà¿íó íå ìîæíà ââîçèòè á³ëüø í³æ òðè îäèíèö³ íîâîãî îäÿãó. Ùîïðàâäà, íåâ³äîìî, ÿê ñàìå ìèòíèêè ïåðåâ³ðÿþòü, ÷è äîòðèìàëèñÿ òóðèñòè ïðàâèë. Òà âñå æ, ïðî âñÿê âèïàäîê, êðàùå õî÷à á òð³øêè çàáðóäíèòè îäÿã, ïðèçíà÷åíèé äëÿ â³äïî÷èíêó. Âäàëî¿ âàì â³äïóñòêè!

22 ëèïíÿ íà 71 ðîö³ æèòòÿ ï³ñëÿ òðèâàëî¿ õâîðîáè ï³øîâ ³ç æèòòÿ Ãåðîé Óêðà¿íè, àêòîð òåàòðó ³ ê³íî, äèðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. ². Ôðàíêà Áîãäàí Ñòóïêà. Ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì Ìàéñòðà ñöåíè âèñëîâèëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ òà Ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ Âîëîäèìèð Ïóò³í, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ òà ñï³êåð ïàðëàìåíòó Âîëîäèìèð Ëèòâèí. Áîãäàíà Ñòóïêó ïîõîâàþòü 24 ëèïíÿ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³. ○

²ÄÏÐÀÂÈËÈÑÜ ÄÎ ËÎÍÄÎÍÀ

ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ² ÄËß Î˲ÌϲÉÖ²Â Ó ñóáîòó â Êèºâ³ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ â³äáóëèñü óðî÷èñò³ ïðîâîäè Îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè íà ²ãðè äî Ëîíäîíà. Ïðèâ³òàòè íàøèõ ñïîðòñìåí³â òà ïîáàæàòè ¿ì óñï³øíîãî ñòàðòó ïðèéøîâ Ïðåì’ºðì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ, ÿêèé îãîëîñèâ â³òàííÿ â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Ãëàâà óðÿäó âðó÷èâ íàö³îíàëüíèé ïðàïîð ïðàïîðîíîñöþ çá³ðíî¿ íà ²ãðàõ2012 Ðîìàíó Ãîíòþêó. ○

ÄÎÑÒÓÏÍÅ ÆÈÒËÎ

ÁÀÆÀÞ×ÈÕ Á²ËÜØÀª  Óêðà¿í³ çðîñòຠê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â ïðîãðàìè «Äîñòóïíå æèòëî». Íà óìîâàõ çäåøåâëåíî¿ ³ïîòåêè ãðîìàäÿíè âæå ïðèäáàëè 71 êâàðòèðó. Ñàìå ñò³ëüêè êðåäèò³â áóëî âèäàíî ç ìîìåíòó ñòàðòó ïðîãðàìè. Çàãàëîì æå, ÿê ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ̳íðåã³îíðîçâèòêó, íà 23 ëèïíÿ ó ïðîãðàì³ çäåøåâëåííÿ âàðòîñò³ ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â áåðóòü ó÷àñòü 188 îá’ºêò³â, ó ÿêèõ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ïðèäáàííÿ 8258 êâàðòèð. Âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ âèÿâèëè áàæàííÿ á³ëüøå äåâ'ÿòè òèñÿ÷ ãðîìàäÿí.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346)

ÔÎÐÌÓªÒÜÑß ÇÀÏÀÑ

Çàâåðøóºòüñÿ çáèðàííÿ ðàíí³õ çåðíîâèõ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯

20 ̲ËÜßÐIJ - Ó ÏÎÐÒÈ Çà ñëîâàìè â³öå-ïðåì'ºðà-ì³í³ñòðà ³íôðàñòðóêòóðè Áîðèñà Êîëåñí³êîâà, Óêðà¿íà â íàéáëèæ÷³ 10 ðîê³â ìຠíàì³ð âêëàñòè 20 ìëðä. ºâðî ó ïðèäáàííÿ òåõí³êè äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ ïîðò³â. Òàêà ìîäåðí³çàö³ÿ íåîáõ³äíà ó çâ'ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì âàíòàæîîá³ãó. Íà äóìêó Êîëåñí³êîâà, ðîçì³ùàòè çàìîâëåííÿ íà îáëàäíàííÿ ïîòð³áíî, â ïåðøó ÷åðãó, íà óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõ.

ÍÎÂÈÍÈ

На 19 липня врожай ранніх зернових у регіоні вже зібрано на площі 577,5 тис. га (91,6%), намолочено 739 тис. тонн. Зокрема, озиму пшеницю

ÁÀÍʲÂÑÜʲ ÀÊÒÈÂÈ

ÊÐÅÄÈÒÈ ÏÎÂÅÐÒÀÞÒÜÑß Êðåäèòí³ óñòàíîâè ïîñòóïîâî çíèæóþòü îáñÿãè ïðîáëåìíèõ àêòèâ³â íà ñâîºìó áàëàíñ³. Íàöáàíê ïîâ³äîìèâ, ùî ïîðòôåëü êðåäèò³â áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè, ÿê³ íå ïîâåðòàþòü, çìåíøèâñÿ ç ïî÷àòêó ðîêó íà 3,6 ìëðä. ³ äîñÿã ì³í³ìóìó ç òðàâíÿ 2010 75,6 ìëðä. ãðí. Ïðî öå ïèøå ÊîìåðñàíòÓêðà¿íà. Ïðè÷îìó çàãàëüíèé êðåäèòíèé ïîðòôåëü âèð³ñ íà 7,3 ìëðä. ãðí., äî 832,6 ìëðä. ãðí. Çàâäÿêè öüîìó ÷àñòêà «ïîãàíèõ» êðåäèò³â óïàëà çà ï³âðîêó ç 9,5% äî 9%. ○

̳í³ñòðè ô³íàíñ³â êðà¿í ºâðîçîíè ñõâàëèëè ðiøåííÿ, çàâäÿêè ÿêîìó ²ñïàí³ÿ îòðèìຠäîïîìîãó â ðîçì³ð³ äî 100 ìëðä. ºâðî äëÿ ðåêàï³òàë³çàö³¿ ñâî¿õ áàíê³â. ßê ïîâ³äîìèëà Ôðàíñ-ïðåñ, ôîðìàëüíó çãîäó ÷èíîâíèêè äàëè â õîä³ äâîãîäèííî¿ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè òà íàãîëîñèëè, ùî ãðîø³ íàä³éäóòü ï³ñëÿ àíàë³çó ñòàíó ô³íîðãàí³çàö³é, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñïðèÿííÿ. ²ñïàí³ÿ ñòàëà ÷åòâåðòîþ êðà¿íîþ ºâðîçîíè, ùî çâåðíóëàñÿ çà ô³íàíñîâîþ äîïîìîãîþ äî êåð³âíèöòâà ªÑ. Ðàí³øå ï³äòðèìêè ïîïðîñèëè Ãðåö³ÿ, ²ðëàíä³ÿ òà Ïîðòóãàë³ÿ. ○

ÃÀÐß׊˲ÒÎ

ровщині буде сформований у кількості 100 тис. тонн. Нагадаємо, що 3 липня губернатор поставив перед керівниками районів завдання розпочати цю роботу. Наразі між сільгосптоваровиробниками і комунальним підприємством «Регіональний стабіліза-

ційний фонд» облради укладено договори на поставку продовольчого зерна у кількості 28 тис. 351 тонна, завезено на елеватори - 18 тис. 427 тонн зерна. Як підкреслив голова ОДА, на Дніпропетровщині достатні запаси минулорічного врожаю, які разом

із сформованим резервом нинішнього створять фонд зерна, якого вистачить на 2012-2013 маркетинговий рік. На 1 липня в області задекларовано близько 690 тис. тонн зерна (переважно минулорічного врожаю), у т.ч. 277,3 тис. тонн продовольчого.

Äîïîìîãëè â ñêðóòíó ãîäèíó ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Êåð³âíèöòâî Êðèìñüêîãî ðàéîíó Êðàñíîäàðñüêîãî êðàþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íàä³ñëàëî ëèñò ãóáåðíàòîðó Îëåêñàíäðó ³ëêóëó, â ÿêîìó ïîäÿêóâàëî çà íàäàíó ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó ïîòåðï³ëèì â³ä ïîâåí³ æèòåëÿì ðàéîíó «За надання гуманітарної допомоги потерпілим Кримського району від повені 7 липня 2012 року і прояв почуття братерської дружби та взаємовиручки

ÑÏÅÊÀ ÏÎÂÅÐÒÀªÒÜÑß Àíîìàëüíà ñïåêà ïîâåðòàºòüñÿ. Íà îñòàíí³é ëèïíåâèé òèæäåíü óäðîìåòöåíòð çíîâó ïðîãíîçóº ãàðÿ÷ó òà ñóõó ïîãîäó.  ïåðøó ÷åðãó ï³äâèùåííÿ äî +33 îÑ â³ä÷óþòü ìåøêàíö³ ï³âí³÷íèõ òà çàõ³äíèõ îáëàñòåé, äå äî öüîãî áóëî ïîì³ðíî ñïåêîòíî.  òîé æå ÷àñ, íà ñõîä³, ï³âäí³ òà â öåíòð³ êðà¿íè ãðàäóñíèê êîëèâàòèìåòüñÿ íà ïîçíà÷êàõ +33..+38 î Ñ. Âîëîãè íå îá³öÿþòü, ëèøå íà Ïðèêàðïàòò³ òà íà ï³âíî÷³ ïðîéäóòü êîðîòêî÷àñí³ äîù³ ç ãðîçàìè.

зібрали на площі 303,5 тис. га (94,7%), намолочено 433,4 тис. тонн. У рамках відповідної обласної програми регіональний запас на Дніпропет-

ÍÀIJÉØËÀ ÏÎÄßÊÀ

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ²ÑÏÀͲ¯

ÍÀ 1 ËÈÏÍß ÇÀÄÅÊËÀÐÎÂÀÍÎ ÁËÈÇÜÊÎ 690 ÒÈÑ. ÒÎÍÍ ÇÅÐÍÀ

ÇÀÏÀÑÈ ÌÈÍÓËÎв×ÍÎÃÎ ÂÐÎÆÀÞ - ÄÎÑÒÀÒͲ

ÏIÄÒÐÈÌÊÀ Â²Ä ªÑ

Äí³ïðîïåòðîâùèíà çàâåðøóº çáèðàííÿ ðàíí³õ çåðíîâèõ êóëüòóð. Âîäíî÷àñ òðèâຠôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíîãî çàïàñó ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà. Çà ñëîâàìè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, öåé çàïàñ âëàäà ôîðìóº çàçäàëåã³äü, àáè ïðîòÿãîì 2012-2013 ìàðêåòèíãîâîãî ðîêó ö³íè íà õë³á ó ðåã³îí³ áóëè ñòà ñòà-á³ëüíèìè

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

дякуємо голові Дніпропетровської облдержадміністрації Вілкулу Олександру Юрійовичу», - йдеться у листі. Як повідомлялось, 16 липня за ініціативи губернатора Дніпропетровщина направила 60 тонн гуманітарної допомоги до Кримського району для постраждалих внаслідок повені. Протягом 14-15 липня в містах і районах області провели збір гуманітарної допомоги та її відправку до Дніпропетровська. «Я дякую всім небайдужим жителям нашого регіону, бізнесу, керівникам

підприємств і громадських організацій, які відгукнулися на заклик обласної влади і в стислі терміни організу-

вали по містах і районах Дніпропетровщини збір допомоги», - підкреслив губернатор.

ÅÊÎÍÎÌI×ÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ

˳äåðñüê³ ïîçèö³¿

ÂËÀÄÀ ÏÐÀÖÞª ÇÀ ײÒÊÈÌ ÏËÀÍÎÌ

ластей країни та АРК. Рейтинги розраховувалися шляхом зведення в єдиний показник рейтингових позицій, що характеризують 10 основних показників соціально-економічного розвитку регіону:

хід в управління. Влада працює за чітким планом - Комплексною стратегією розвитку регіону, яка є адресним регіональним баченням програм реформ Президента України», відзначив губернатор Олександр Вілкул.

Çà âåðñ³ºþ æóðíàëó «ÒÎÏ-100. ˳äåðè á³çíåñó Óêðà¿íè» Äí³ïðîïåòðîâùèíà лідження Мінеконом1. Економічний 8. Освіта і охорона ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå розвитку за 2011 рік. розвиток. здоров’я. çà ðåéòèíãîì åôåêДослідження про2. Інвестиції, на9. Рівень злочин- Для цього ми впроваòèâíîñò³ åêîíîì³÷íîводились серед 24 обука, інновації. ності. дили проектний підãî ðîçâèòêó Вивчення рейтингів українських регіонів проводив дослідницький центр «Рейтинг ТОП-100». При цьому використовувалися дані Держкомстату, міністерств і відомств, а також матеріали дос-

3. Державні фінанси. 4. Підтримка бізнесу. 5. Споживчий ринок. 6. Споживчий ринок населення і ринок праці. 7. Житлово-комунальне господарство.

10. Екологічна ситуація. «Дніпропетровщина має потужний економічний потенціал. І завдання обласної влади - шляхом впровадження ефективного менеджменту якомога ширше його розкрити.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346) ○

ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

Âñÿ ïðàâäà î ñåìåéíîé ìåäèöèíå ÎÊÑÀÍÀ ØÀÏÊÀÐÈÍÀ, ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÂÐÀ×

руя друг друга по поводу состояния здоровья пациентов. Сейчас врачи проходят курсы переподготовки. Полгода теоретических и практических занятий для терапевтов и педиатров вполне достаточно, чтобы получить необходимые знания и навыки для работы врачом общей практики - семейной медицины.

КАК В ШКОЛЕ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÐÀÇÄÅËÅÍÀ ÍÀ ÒÐÈ ÓÐÎÂÍß

ВМЕСТО ПОЛИКЛИНИК первых классах обучает специалисты. Вторичный АМБУЛАТОРИИ азам - чтению, письму, сложению и умножению, так и семейный врач занимается оказанием первичной медицинской помощи. В обязанности семейного врача входят лечение простых заболеваний, профилактика, своевременное выявление заболеваний и в случае необходимости направление пациентов к узкопрофильным специалистам. Семейный врач, как учитель начальной школы, ведет наблюдение за своими пациентами из года в год, и хорошо знает особенности состояния здоровья каждого члена семьи.

уровень сродни средней школе, где каждый предмет преподает отдельный педагог. Также и пациенту помощь здесь оказывают узкие специалисты, компетентные в определенной сфере. Третичный уровень оказания медицинской помощи - это работа высокопрофессиональных узких специалистов в областных лечебно-профилактических учреждениях.

СОКРАЩЕНИЯ НЕ БУДЕТ

Кто бы что ни говорил, а количество узких специалистов останется прежним. Они продолжают РАСПРЕДЕЛЕНИЕ работать в своей сфере. ПОЛНОМОЧИЙ Кроме того, семейные враНа вторичном уровне чи и узкие специалисты медицинскую помощь ока- теперь более плотно созывают узкопрофильные трудничают, консульти-

Все медицинские учреждения остаются на своих местах и продолжают работать. Просто теперь вместо привычных «поликлиник» они называются «амбулаториями семейной медицины». Там, как и в поликлиниках, принимают врачи общей практики: семейные врачи, терапевты и педиатры, а также некоторые узкопрофильные специалисты. Кроме того, для удобства пациентов теперь все амбулатории подчинены центрам первичной медико-санитарной помощи. В области создано 53 таких центра, которые включают в себя 379 амбулаторий общей практики - семейной медицины, 414 фельдшерско-акушерских пунктов и 81 медпункт.

ÏÎÑÈËÈËÈ Â²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ

Çà «ïñåâäîë³êè» ïîêàðàþòü ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ñêîðî ãîðå-ï³äïðèºìö³â çà ï³äðîáêó ë³ê³â óæå íå áèòèìóòü ïî êèøåí³. Òåïåð çà òàêå ïîðóøåííÿ ¿ì çàãðîæóº â³ä 5 äî 8 ðîê³â â'ÿçíèö³. À ÿêùî ôàëüñèô³êîâàí³ ìåäèêàìåíòè ïðèçâåëè äî ñìåðò³ ëþäèíè, òî âèíóâàòöÿì ìîæå ñâ³òèòè äîâ³÷íå òþðåìíå óâ'ÿçíåííÿ

Більше половини народних обранців ухвалили у другому читанні законопроект, що посилює відповідальність за фальсифікацію медпрепаратів. Відповідно до нього, за незаконне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту псевдолікарських засобів можна потрапити за грати на термін від 5 до 8 років. Наразі, за чинним законодавством, підробка медпрепаратів карається штрафом від 17 до 34 тис. грн. або обмеженням волі терміном до 3 років із конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.

А за ті самі дії, вчинені повторно, або які спричинили тривалий розлад здоров'я людини, - передбачене перебування у місцях «не таких віддалених» від 3 до 5 років з конфіскацією медпрепаратів. Сьогодні за життя людини, яке обірвалося від вживання фальсифікованих ліків, світить ув'язнення на 5-10 років. До речі, кожен споживач може перевірити «справжність» куплених медикаментів, якщо звернеться до інспекції з контролю за якістю лікарських засобів, телефони якої можна знайти в кожній аптеці в куточку споживача.

ÍÎÂÈÍÈ

 ÎÁËÀÑÒÈ 379 ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈÉ ÎÁÙÅÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

Âñå íîâîå - õîðîøî çàáûòîå ñòàðîå. Òàêæå è ñåìåéíàÿ ìåäèöèíà, êîòîðàÿ òàê àêòèâíî âíåäðÿåòñÿ ñåé÷àñ â íàøåé îáëàñòè - íå âûäóìêà óêðàèíñêèõ ìåäèöèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, à ñèñòåìà, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò äåñÿòèëåòèÿìè â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ, è ê ÷åìó ñòðåìèòñÿ ïðèéòè Óêðàèíà â XXI âåêå

Как практикующий семейный врач и представитель рабочей группы проекта «Модернизация здравоохранения в Днепропетровской области» я знаю не понаслышке, что такое семейная медицина, и знаю, как на самом деле она работает. Теперь система здравоохранения, как и образование, разделена на 3 уровня - первичный, вторичный и третичный (в системе образования - начальная, средняя и высшая школа). Как в начальной школе всем предметам учит один педагог, так и на первичном уровне оказания медицинской помощи семью обслуживает один семейный врач. Как учитель в

ßʲÑÍÀ ÂÎÄÀ

Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì Ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â ðàìêàõ Ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè «Ïèòíà âîäà Äí³ïðîïåòðîâùèíè» ðåàë³çóºòüñÿ íèçêà âåëèêèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â ç ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ âîäîïîñòà÷àííÿ òà ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè. Çîêðåìà, ïðîâåäåíî êîìïëåêñíå ïåðåîñíàùåííÿ Êàéäàöüêî¿ íàñîñíî-ô³ëüòðóâàëüíî¿ ñòàíö³¿ ÌÊÂÏ «Äí³ïðîâîäîêàíàë», ùî ïîêðàùèëî ÿê³ñòü ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Òðèâຠðåêîíñòðóêö³ÿ î÷èñíèõ ñïîðóä íà Êàðà÷óí³âñüêîìó âîäîñõîâèù³, ÿêèé çàáåçïå÷óº âîäîþ ïîíàä 250 òèñ. æèòåë³â Êðèâáàñó. ○

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ

ϲÄÒÐÈÌÀÞÒÜ ²Ì²ÄÆ Á³ëüøå 600 êâ. ì çàéìàòèìå åêñïîçèö³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ íà çàãàëüíîäåðæàâí³é âèñòàâêîâ³é àêö³¿ «Áàðâèñòà Óêðà¿íà», ùî â³äáóäåòüñÿ íà òåðèòî𳿠Íàö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó «Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè» 14-17 ñåðïíÿ.  ðàìêàõ âèñòàâêîâî¿ àêö³¿ òðàäèö³éíî ïðîõîäèòèìå Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñâèñòàâêà «Êðàùèé â³ò÷èçíÿíèé òîâàð ðîêó», íà ó÷àñòü â ÿê³é óæå ïîäàëè çàÿâêè 36 ï³äïðèºìñòâ ðåã³îíó. Ãîñïîäàðñòâà ïðåäñòàâëÿòü 43 âèäè ñâ ïðîäóêö³¿. ○

ÏÐÎÌÈÑËβ ÇÄÎÁÓÒÊÈ

˲ÄÅÐÈ Ç ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ Çàâäÿêè ìîäåðí³çàö³¿ ñâîãî ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðà Äí³ïðîïåòðîâùèíà âïåâíåíî òðèìຠë³äåðñüê³ ïîçèö³¿ ç îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿. Çà ø³ñòü ì³ñÿö³â 2012 ðîêó, ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2011 ðîêó, ³íäåêñ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ñêëàâ 103,2%. Çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà äîñÿãíóòî çà ðàõóíîê ñòàá³ëüíî¿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ äîáóâíî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Çðîñëî òàêîæ âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿ áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³. ÄÎ ÎѲÍÍ²Õ ÂÈÁÎвÂ

ÑÒÂÎÐÞÞÒÜ Ä²ËÜÍÈÖ² Âèáîð÷èé ïðîöåñ ùå íå ðîçïî÷àâñÿ, àëå ï³äãîòîâêà äî âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 28 æîâòíÿ 2012 ðîêó âæå òðèâàº.  ìåæàõ îáëàñò³ óòâîðåíî 17 âèáîð÷èõ îêðóã³â íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ìàòèìóòü ÷èñåëüí³ñòü â³ä 20 äî 2500 âèáîðö³â. Á³ëüø äåòàëüíî îçíàéîìèòèñÿ ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî íîâ³ ìåæ³ âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü òà àäðåñè ì³ñöÿ ãîëîñóâàííÿ ìîæíà ó â³äïîâ³äíèõ â³ää³ëàõ âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â àáî íà âåá-ñàéò³ ÎÄÀ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346)

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÒÐÓÄÀ

Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ÄÒÝÊ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ

ÐŪÑÒÐÀÖ²ß ÏÐÎÄÎÂÆÓªÒÜÑß

ÂÈÏËÀ×ÓÞÒÜ ÄÎÒÀÖ²¯ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîäîâæóþòüñÿ âèïëàòè äîòàö³é ãîñïîäàðÿì, ÿê³ óòðèìóþòü ìîëîäíÿê âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè. Íàðàç³ ðåºñòðàö³ÿ ãîñïîäàð³â, ÿê³ ìàþòü ìîëîäíÿê âåëèêî¿ õóäîáè, òðèâàº. Äî ñ³ëüñüêèõ ðàä íà îòðèìàííÿ äîòàö³¿ (íà çàãàëüíó ñóìó ìàéæå 853 òèñ. ãðí.) ïîäàëè äîêóìåíòè 977 ô³çè÷íèõ îñ³á. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü äîêóìåíò³â - â³ä ãîñïîäàð³â Ï’ÿòèõàòñüêîãî, Âàñèëüê³âñüêîãî, Êðèíè÷àíñüêîãî òà Êðèâîð³çüêîãî ðàéîí³â.

ÍÎÂÈÍÈ Ç ÎÁËÀÑÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÓ

ÊÎØÒÈ ÄËß ÎÑÁÁ 15 í³êîïîëüñüêèõ ÎÑÁÁ - ïåðåìîæö³â Ïðîãðàìè «Ñïðèÿííÿ ãðîìàäñüê³é àêòèâíîñò³» îòðèìàþòü êîøòè íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â ç îáëàøòóâàííÿ áóäèíê³â òà áëàãîóñòðîþ. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà íà ö³ ïîòðåáè ì³ñòî îòðèìຠç îáëàñíîãî áþäæåòó 500 òèñ. ãðí. Ïðîãðàìà ï³äòðèìêè ÎÑÁÁ, ðîçðîáëåíà ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, º äóæå âàæëèâèì åëåìåíòîì ìîäåðí³çàö³¿ ãàëóç³ ÆÊÃ. ○

ÎÁÌ²Í ÄÎѲÄÎÌ

ϲÄÂÈÙÅÍÍß ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²¯  îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóâñÿ ñåì³íàð ç ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ ïðàö³âíèê³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ä³ëîâîäñòâî òà êîíòðîëü. Ïåðåä ïðàö³âíèêàìè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é âèñòóïèëè ñïåö³àë³ñòè çàãàëüíîãî â³ää³ëó òà â³ää³ëó êîíòðîëþ ÎÄÀ, à òàêîæ Äåðæàâíîãî àðõ³âó îáëàñò³. Îñíîâíèé àêöåíò áóëî çðîáëåíî íà àêòèâíîìó âïðîâàäæåíí³ íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó ïðîöåñè ä³ëîâîäñòâà òà êîíòðîëþ. ○

ÊÎÐÈÑÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÑÒÎвÍÊÀ ÏÐÎ Î˲ÌϲÉֲ Çà çàâäàííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà íà ñàéò³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ñòâîðåíî ³íôîðìàö³éíó ñòîð³íêó ïðî îë³ìï³éö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Óñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü ïåðåãëÿíóòè á³îãðàô³¿, ôîòî ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿòèìóòü Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ðåã³îí íà ÕÕÕ ë³òí³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Ëîíäîí³. Òàêîæ íà ñòîð³íö³ ðîçì³ùåíî ðîçêëàä çìàãàíü òà ³íôîðìàö³þ ïðî ó÷àñòü îáëàñò³ â îë³ìï³àäàõ.

Íà çäîðîâüå è æèçíè òðóæåíèêîâ íåëüçÿ ýêîíîìèòü - òàêîãî ïðèíöèïà ïðèäåðæèâàþòñÿ íà âñåõ ïðåäïðèÿòèÿõ ÄÒÝÊ. Îñîáîå âíèìàíèå îõðàíå øàõòåðñêîãî òðóäà óäåëÿåòñÿ è â ÏÀÎ «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü». Çäåñü îñîçíàþò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ è æèçíè ëþäåé ïåðåä îáùåñòâîì è ñòðåìÿòñÿ ñäåëàòü òðóä êàæäîãî ñâîåãî ñîòðóäíèêà áåçîïàñíûì 10 шахт «ДТЭК Павлоградуголь» работают в уникальных условиях - сегодня мало где в мире угольная отрасль занимается промышленной отработкой пластов мощностью 0,8 - 1,15 м. Поэтому специалисты компании разрабатывают уникальные подходы как с точки зрения организации труда, так и в плане безопасного технического обеспечения. При этом четырехкратный рост инвестиций в охрану труда - с 28 млн. грн. в 2004 году до 112 млн. грн. в 2011 году - позволил почти в три раза сократить производственный травматизм на фоне ощутимого роста объема добычи угля. О высоком уровне действующей системы управления охраны труда (СУОТ) в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» свидетельствует ресертификационный аудит, проведенный в феврале

10 ØÀÕÒ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÐÀÁÎÒÀÞÒ Â ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÍÄÐÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ, äèðåêòîð ïî

äîáû÷å óãëÿ ÄÒÝÊ: - Ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ è æèçíè ñîòðóäíèêîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòîì â ðàáîòå êîìïàíèè. Âîïðîñû îõðàíû òðóäà ñåãîäíÿ íàõîäÿòñÿ â îñîáîì ôîêóñå è íà ëè÷íîì êîíòðîëå ðóêîâîäñòâà. Çàòðàòû ÄÒÝÊ íà îõðàíó òðóäà çà ïîñëåäíèå 6 ëåò ñîñòàâèëè áîëåå 860 ìëí. ãðí. Òîëüêî â 2011 ãîäó íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè òðóäà áûëî èíâåñòèðîâàíî â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2010-ì. À â 2012 ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå ÄÒÝÊ â îõðàíó òðóäà âîçðîñëî äî 573,34 ìëí. ãðí.

2012 года. Группа аудиторов официального органа сертификации «MOODY International Intertek» высоко оценила состояние СУОТ в «ДТЭК Павлоградуголь». Аудиторы отметили высокий уровень знаний и понимание важности соответствия внутренним корпоративным положениям СУОТ персонала производственного объединения.

Сертификат соответствия действующей системы охраны труда международным требованиям стандарта OHSAS

18001:2007 был получен объединением «ДТЭК Павлоградуголь» в феврале 2009 года. Сегодня система эффективно функционирует и постоянно совершенствуется. Работа по новым международным стандартам дает свои положительные результаты. Так, в первом полугодии 2012 года среди предприятий «ДТЭК Павлоградуголь» производственный травматизм снижен на шахтах «Павлоградская», им.Героев космоса,им. Н.И. Сташкова и «Благодатная». «Вопросы охраны труда входят в

ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß

 2012 ãîäó çàïëàíèðîâàíî ïðèîáðåñòè

4389 ñâåòèëüíèêîâ ÑÂÃ è 1620 ñàìîñïàñàòåëåé ØÑÑ-1Ï íà ñóììó 6 ìëí.106 òûñ.ãðí. Íà 16 èþíÿ óæå çàêóïëåíî 1278 ñâåòèëüíèêîâ è 598 ñàìîñïàñàòåëåé.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: Â 2012 ãîäó â îõðàíó òðóäà è òåõíèêó áåçîïàñíîñòè çàïëàíèðîâàíî èíâåñòèðîâàòü áîëåå

40,3 ìëí. ãðí. Â

ïåðâîì ïîëóãîäèè íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè îõðàíû òðóäà ÏÀÎ «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü» áûëî íàïðàâ-

ëåíî 13,6 ìëí. ãðí. число приоритетов как руководства шахт, так и Компании в целом, - отмечает ведущий аудитор органа сертификации «MOODY Inter national Intertek» Алексей Шустов. - В объединении внедрены и успешно реализуются программы и практические подходы по охране труда сотрудников, не имеющие аналогов в Украине».

ÂÓÇ ÆÄÅÒ

Âñå ñïåöèàëüíîñòè ñåðòèôèöèðîâàíû ÔÅÄÎÐ ÊÎÐÓÖÊÈÉ

Ñåé÷àñ àêòèâíî èäåò âñòóïèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ, ïîòîìó âóçû ñòðåìÿòñÿ ðàññêàçàòü àáèòóðèåíòàì î ñåáå êàê ìîæíî áîëüøå И.о. ректора областного коммунального вуза «Институт предпринимательства «Стратегия» Татьяна

Наконечная рассказала на пресс-конференции об идущем наборе. Вуз в Желтых Водах набирает студентов согласно действующей лицензии Минобразования. Все пять направлений подготовки и специальностей имеют сертификаты об аккредитации. Более того, направление «Менеджмент» прошло аккредитацию в

ÍÀÁÈÐÀÞÒ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÑÎÃËÀÑÍÎ ËÈÖÅÍÇÈÈ этом году, и сертификат действителен до 2017-го. Косвенным доказательством того, что у института все в порядке, является его подключение к Единой го-

сударственной электронной базе по вопросам образования. Кроме того, по словам Татьяны Наконечной, набирают студентов не только по контракту, но и на бюджет.


ВЕЛИКI CТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346) ○

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Äí³ïðîïåòðîâùèíà - ö³êàâà äëÿ ³çðà¿ëüñüêèõ òóðèñò³â»

ÍÎÂÈÍÈ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

«ÂÌ²Þ ÑÌÀ×ÍÎ ÃÎÒÓÂÀÒÈ ÁÎÐÙ»

ВІД КОСМОСУ ДО ТУРИЗМУ - Пане Посол, Ви вперше в Дніпропетровську. Які враження від нашого міста, регіону? - До свого візиту я знав про Дніпропетровськ багато, але зараз на власні очі пересвідчився: це чудове місто, з цікавими, талановитими, дружніми людьми. Тут чимало народних меншин, які вільно розвиваються. Є прекрасна єврейська община, побудовано наймасштабніший в Європі єврейський культурний центр «Менора». Я мав можливість поспілкуватися з членами общини, довідався про їхнє життя й лишився задоволений. Ізраїль тісно співпрацює з Дніпропетровськом, що є одним із небагатьох українських міст, де функціонує ізраїльське консульство з великим штатом співробітників. - Чим наша область зацікавила Ізраїль? - Ми розглядаємо співпрацю в багатьох галузях: космічній, сільському господарстві, медицині, науковій діяльності, туристичному бізнесі тощо. Зі свого боку, в галузі медицини Ізраїль може поділитися власним науковим, практичним досвідом.

«Â ÓÊÐÀ¯Í² ÏÎ×ÓÂÀÞ ÑÅÁÅ ßÊ ÓÄÎÌÀ» Корисним для України буде й запозичення наших знань у молочній промисловості. А от Дніпропетровщина дуже цікава для ізраїльських туристів. Ліси, безмежні степи, широкі ріки - все це надзвичайно приваблює.

ше про українське коріння. - Мій батько - з Львівської області, містечка Комарно, мати - з Одеси. Старша сестра народилась також в Одесі. А я - у Вільнюсі, після війни родина переїхала до родичів у Литву. КУПУЄШ КВИТОК - Побувати на землі І ЛЕТИШ батьків вдалося? -Я часто навідуюсь в - Пане Посол, Ваші батьки - вихідці з Украї- Одесу. Крім того, знайшов ни. Розкажіть детальні- коріння родини батька у

Львові. Однак під час війни її всю було знищено. Взагалі в Україні я почуваю себе як вдома, розумію душею культуру її народу. - Напевне, й українська кухня Вам добре знайома? - Ще й як. Дуже її люблю. Вмію смачно готувати чимало страв, наприклад борщ. Можливо, трохи перебільшую із спеціями, та все одно виходить справжній український борщ. До речі, одна із особливостей Ізраїлю в тому, що в цій країні зібралися євреї з 80 держав світу, і кожен досконало знає кухню «власної» країни. Тож в Ізраїлі вміють готувати все. - На Вашу думку, чи є користь від того, що між нашими країнами скасували візовий режим? - Це дуже великий плюс для обох держав, хоча і раніше отримати туристичну візу не було проблем. Та внаслідок скасування візового режиму цього року, порівняно з минулим, значно збільшився туристичний обмін між Україною та Ізраїлем. Причиною стала зручність: купуєш квиток і летиш.

ÂÍÅÑÓÒ ÊÎÐÐÅÊÒÈÂÛ

 êàáåëüíîå Ò âêëþ÷àò «öèôðó» ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Íåäàâíî Íàöèîíàëüíûé ñîâåò ïî âîïðîñàì òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ âêëþ÷èë â ñòàíäàðòíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò óñëóã âñå êàíàëû, ïîëó÷èâøèå ëèöåíçèþ íà öèôðîâîå ýôèðíîå âåùàíèå. Ðåøåíèå âñòóïèò â ñèëó ñðàçó ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ Несмотря на то, что аналоговое эфирное вещание отключат только в 2015 году, провайдеры кабельных сетей уже в августе этого года

обязаны будут внести в социальный пакет 32 канала, получивших лицензию на «цифру». Нацсовет планировал ввести эту норму уже давно, но не мог определиться, с какого момента она должна вступить в силу - до или после отключения аналогового эфирного вещания. Причиной принятия такого решения стали требования каналов, получивших лицензию. «Сейчас в законе о телевидении говорится, что в каждом отдельном регионе в социальный пакет

²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜͲ ÐÎÇÂÀÃÈ

ÄÎ ÄÍß ØÀղ Á³ëüøå 50 òóðí³ð³â, ÷åìï³îíàò³â òà ³íøèõ çàõîä³â ç ïîïóëÿðèçàö³¿ ãðè â øàõè â³äáóëèñÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ äî Äíÿ øàõ³â â Óêðà¿í³, ÿêèé â³äçíà÷àâñÿ 20 ëèïíÿ. Ó÷àñòü ó íèõ âçÿëè áëèçüêî 6 òèñ. øàõ³ñò³â, ñåðåä ÿêèõ øêîëÿð³ òà ìîëîäü, ïðîôåñ³éí³ ãðàâö³, âåòåðàíè øàõîâîãî ñïîðòó, âèäàòí³ øàõ³ñòè. Çàõîäè ïðîéøëè â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ðîçâèòîê ³íòåëåêòóàëüíîãî ðóõó Äí³ïðîïåòðîâùèíè», ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. ○

ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀͲß

ÕÎ×ÓÒÜ Â×ÈÒÈÑß Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íà 20 ëèïíÿ äî âèø³â ²-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ïîäàíî 106 òèñ. 180 çàÿâ â³ä âñòóïíèê³â. ²ç íèõ íà äåííó ôîðìó íàâ÷àííÿ - 98, 5 òèñ., íà çàî÷íó - 7 òèñ. 613. Åëåêòðîííèì âñòóïîì äî âèø³â ²²²-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ñêîðèñòàëèñÿ 10 òèñ. 151 àá³òóð³ºíò. Íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ òà êîíñóëüòàö³þ ùîäî âñòóïó äî âèø³â ìàéáóòí³ ñòóäåíòè ìîæóòü îòðèìàòè ó ñïåö³àëüíîìó îïåðàòèâíîìó øòàá³ ç ïèòàíü âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» (056) 770-82- 42. ○

ÂÀÐÒIÑÒÜ ÏÐÎ ÏÐί¯ÇÄÓ

ÇÀÂÈÙÈËÈ ÏËÀÒÓ Îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè âèçíàëî ïîðóøåííÿì êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà 䳿 ÏÏ «ÊÀ²-Öåíòð» òà îøòðàôóâàëî éîãî íà 2 òèñ. ãðí. Ô³ðìà âñòàíîâèëà òà òðè ì³ñÿö³ çàñòîñîâóâàëà âàðò³ñòü ïðî¿çäó íà ìàðøðóò³ Áîãäàí³âêà - Òåðí³âêà ³ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã àâòîñòàíö³é, ÿê³ íå íàäàâàëèñÿ ïàñàæèðàì ÷åðåç â³äñóòí³ñòü àâòîñòàíö³¿ â ñåë³ Áîãäàí³âêà, ùî ïðèçâåëî äî çàâèùåííÿ ïëàòè çà ïðî¿çä íà öüîìó ìàðøðóò³. ÇÀÂÅÐØÀÒÜ Â×ÀÑÍÎ

ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ ÇÈÌÈ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âæå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â âåäåòüñÿ ï³äãîòîâêà ÆÊà òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè äî ðîáîòè â íîâîìó îïàëþâàëüíîìó ñåçîí³. Íàðàç³ âæå 58% ó÷áîâèõ òà 65% äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ôàêòè÷íî ï³äãîòîâëåí³ äî íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ â îïàëþâàëüíèé ïåð³îä 2012/2013 ð. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïîñòàâèâ çàâäàííÿ çàâåðøèòè ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè äî çèìè çàêëàä³â îñâ³òè äî 30 ñåðïíÿ.

входят те каналы, которые вещают на этой территории в эфире. Аналоговый это эфир или цифровой закон не уточняет, поэтому логично, чтобы к цифровым

ÎÒ ÍÎÂØÅÑÒÂÀ ÂÛÈÃÐÀÞÒ ÍÅÁÎËÜØÈÅ ÊÀÍÀËÛ вещателям применялись те же правила, что и к эфирным»,говорит глава Нацсовета Владимир Манжосов.

Впрочем, участники рынка уверены, что выиграют от нововведения лишь небольшие каналы, получившие лицензию.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346)

ÃÎÒÓÉÌÎÑß ÄÎ ÏÎѲÂÍί-2012

Ïðîòðóºííÿ íàñ³ííÿ - âàæëèâèé êðîê äî ìàéáóòíüîãî âðîæàþ Î.Â.ÁÀÁÀßÍÖ, ÇÀ²ÄÓÞ×À ²ÄIJËÎÌ Ô²ÒÎÏÀÒÎËÎò¯ ÒÀ ÅÍÒÎÌÎËÎò¯ ÑÅËÅÊÖ²ÉÍÎ-ÃÅÍÅÒÈ×ÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ - ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÓ ÍÀѲÍͪÇÍÀÂÑÒÂÀ ÒÀ ÑÎÐÒÎÂÈÂ×ÅÍÍß, ÄÎÊÒÎÐ Á²ÎË.ÍÀÓÊ, Ñ.Í.Ñ. Аналізуючи умови вирощування зернових колосових культур сезону 2011 - 2012 рр., можна визнати їх дуже складними, майже повсюдно екстремальними, адже аномальні посушливі умови під час посіву озимини і надзвичайно складна перезимівля призвели до ситуації, коли навесні не скрізь були отримані сходи, а ті, що отримали, були вкрай послабленими і проблемними. До жнив прийшли зі значними втратами - загинуло більшість посівів ріпаку, дуже нерівномірно вижив ячмінь, трохи краще виглядає пшениця. Зараз аграрії зосереджені на жнивах, аби попри всі негаразди з гідністю вийти на більш-менш прийнятний рівень врожаю. Прогнозувати врожай я не буду, а хочу підняти тему майбутнього посіву. Яким би чином не складалася ситуація перед посівом - наявність чи відсутність вологи, спека чи прохолода, процедуру протруєння насіння ігнорувати неможливо. Протруєння фунгіцидними препаратами, як відомо, знімає інфекційне навантаження з насіння, попереджаючи розвиток таких хвороб на пшениці, як сажкові (тверда, летюча), кореневі гнилі, листостеблові хвороби проростків (борошниста роса, іржасті, септоріоз тощо). З насіння ячменю якісний протруйник у змозі зняти інфекцію кореневих гнилей, листових гельмінтоспоріозних плямистостей, захистити рослини від розвитку сажкових. Інсектицидні протруйники, що мають пролонговану дію та високу біологічну ефективність, сприяють зменшенню шкідливості ґрунтових шкідників, сисних комах та, головним чином, запобіганню розповсюдженню вірусів (знищується комаха - вектор для передачі вірусної інфекції). Що ж наразі пропонує нам ринок пестицидів у лінійці протруйників? Науковці відділу фітопатології та ентомології Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення щорічно проводять лабораторні та польові дослідження спектра протруйників, які згідно з «Переліком…» рекомендовані для застосування в Україні. Основні критерії, за якими оцінюється якість того чи іншого протруйника, є ефективність проти насіннєвої інфекції (сажкові, збудники коренево-стеблових гнилей, пліснява), рівень винищувальної дії на ґрунтових шкідників, ефективність протруйника у боротьбі з вірусними інфекціями, що передаються комахами, вплив протруйника на розвиток листкових плямистостей, і один з головних критеріїв - фітотоксичність препарату на рослини. Серед великого різноманіття пропозицій протруйників лише 10-15% з них відповідають усім критеріям і заслуговують на увагу виробників. Залишимо це на совісті виробників препаратів та тих, хто випробовує і реєструє такі препарати. У цій статті я наведу інформацію про резуль-

тати випробувань протруйників насіння агрохімічної компанії «Сингента» - одного зі світових лідерів серед виробників засобів захисту рослин. Серед препаратів, що позиціонує «Сингента», - відомі й надійні препарати: Максим 025FS т.к.с. для пшениці з нормою використання 1,5 л/т (д.р. флудиоксоніл 25 г/л); Максим Стар 025 FS т.к.с. (д.р. флудиоксоніл 18,75 г/л + ципроконазол 6,25 г/л) для пшениці - 1,0-1,5 л/ га, для ячменю - 1,5-2,0 л/т. Зазначені препарати мають високу ефективність проти збудників різноманітних інфекцій насіння - знищують сажкову інфекцію, пригнічують розвиток збудників коренестеблових гнилей, зокрема найбільш шкідливу снігову плісняву, істотно знижують негативну дію сапрофітної пліснявої інфекції. Крім того, ці препарати не мають фітотоксичності, вони надійні і безпечні у застосуванні. Спеціально для запобігання поширенню і шкідливості пітійної інфекції було створено препарат Сертікор 050 FS т.к.с., у складі якого дві діючі речовини: металаксіл М - 20 г/л і тебуконазол 30 г/л. Металаксіл-М має цілеспрямовану дію проти пітіума та інших плазмодіофорових грибів, а тебуконазол має виражену контактно-системну дію з лікувальним ефектом. Завдяки такому комплексу Сертікор 050 FS т.к.с., як показують наші дослідження, успішно справляється з усіма видами насіннєвої і ґрунтової інфекції. Ефект досить тривалий. Крім захисту від пітіума коріння, що розвивається, цей препарат довгий час захищає паростки від розвитку фузаріозної, гельмінтоспоріозної кореневої гнилі, що забезпечує нормальний ріст і здоров'я паростків аж до відходу у зиму. На новий сезон ми рекомендуємо якомога ширше застосування протруйника Сертікор 050 FS т.к.с., як для насіння пшениці, так і для ячменю. Для сучасних аграріїв протруєння насіння фунгіцидними препаратами стає обов'язковим, однак слушно нагадати, що чим раніше висіяне насіння зернових, тим більше ризиків розвитку хвороб та ураження шкідниками. Серед найнебезпечніших - вірус жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ), переносниками якого є попелиці. Посіви, що плануються по стерньових попередниках, матимуть небезпеку від ґрунтових шкідників. Для запобігання ураженню рослин вірусними хворобами, тобто для зни-

щення переносників хвороби, а також для знищення ґрунтових шкідників та злакових мух до традиційного фунгіцидного протруйника ми рекомендуємо додавати ефективний інсектицид. Наприклад, до препаратів Максим 025FS т.к.с. та Максим Стар 025 FS т.к.с., а також до Сертікору 050 FS т.к.с. ми рекомендуємо додавати відомий інсектицидний протруйник Круїзер 350 FS т.к.с. з нормою витрати 0,4 - 0,5 л/т насіння. Однак змішування протруйників різного спектра дії потребує від споживача певних знань, великої уважності, додаткових трудових затрат, лише тоді досягається необхідна ефективність. Компанія «Сингента» завдяки своїм науковим розробкам і нагальній необхідності для сучасного захисту зернових створила і зареєструвала з 2010 року в Україні новітній інсекто-фунгіцидний протруйник Селест Топ 312,5 FS т.к.с. Відразу можу сказати, що це новий крок у захисті зернових культур від шкідливих організмів. Препарат має у складі інсектицид тіаметоксам 262,5 г/ л і два фунгіциди - флудиоксоніл 25 г/л і дифеноконазол 25 г/л. Тіаметоксам - діюча речовина, яка є складовою відомого інсектицидного протруйника Круїзер 350 FS т.к.с., флудиоксоніл - це складова фунгіцидного протруйника Максим 025 FS т.к.с., а дифеноконазол - одна з діючих речовин препарату Дивіденд Стар 036 FS т.к.с. Таким чином Селест Топ 312,5 FS т.к.с. поєднує кращі властивості вже відомих на ринку пестицидів препаратів. За результатами досліджень Селест Топу 312,5 FS т.к.с. нами встановлено таке. Проти усіх видів сажкових пшениці та ячменю препарат за норми витрати 1,5 - 2,0 л/т насіння виявив абсолютну ефективність, навіть на жорстких інфекційних фонах. Таким чином, цей препарат ми рекомендуємо як один з найбільш надійних, що не поступається еталонним продуктам. Проти збудників кореневостеблових гнилей (фузаріозна, гельмінтоспоріозна, альтернаріозна) Селест Топ 312,5 FS т.к.с. виявив високу ефективність за норми витрати від 1,0 до 2,0 л/т. Важливою є стабільність ефективної дії препарату незалежно від погодних умов року. Окремими дослідженнями встановили достатню ефективність (з нормою витрати 1,0 1,4 л/т) у обмеженні розвитку грибів роду пітіум (актуальна

проблема на зернових в останні роки). Справді, спектр ефективних препаратів проти пітіуму дуже незначний, навіть деякі препарати з найширшим спектром дії на цей час гарантують до 80% успіху, тоді як Селест Топ 312,5 FS т.к.с. - від 99 до 100%. Важливим якісним показником є пролонгованість дії протруйника. З упевненістю можемо стверджувати, що протруєння Селест Топом 312,5 FS т.к.с. (1,4 - 2,0 л/т) приводить до зняття проблеми розвитку листостеблових хвороб восени. Порівнюючи дослідні ділянки з контролем, де розвиток борошнистої роси сягав 30% з інтенсивністю 60-70%, виявили лише поодинокі пустули, що становили не більше 1-3%. Не виявили також на фоні препарату ані бурої листкової іржі, ані септоріозної плямистості. На озимому ячмені повністю було пригнічено розвиток гельмінтоспоріозної плямистості та борошнистої роси. Таким чином, аж до зими проявів хвороб на фоні Селест Топ 312,5 FS т.к.с. (1,4-2,0 л/т) не виявили. Визначаючи рівень фітотоксичності вищезазначеного препарату встановили, що навіть у екстремальних умовах посухи він не призвів до затримки настання повної схожості та до зниження польової схожості. Відмічене достовірне зменшення довжини епікотиля на 26-33%, а прибавка врожаю зерна у середньому сягала 7-12% відносно контролю. Таким чином, фітотоксичність Селест Топ 312,5 FS т.к.с. не виявлена, що є дуже важливим для використання препарату в умовах посухи та інших несприятливих факторів середовища. Особливо хочу зупинитися на інсектицидному ефекті Селест Топ 312,5 FS т.к.с. Ми отримали дуже позитивні результати щодо винищувальної дії на ґрунтових шкідників та злакових мух. За норми витрати 1,5-2,0 л/т повністю знято шкідливу дію на проростки від совки озимої, хлібного туруна та злакових мух. Винищувальна дія на хлібну блішку була абсолютною як на озимій пшениці, так і на озимому ячмені. Така ефективність дає можливість за застосування Селест Топ 312,5 FS т.к.с. (1,52,0 л/т) досить успішно вирощувати озиму пшеницю та ячмінь навіть за стерньовими попередниками, що, як відомо, за звичайних умов є майже неможливим. Останніми роками значною проблемою при вирощуванні озимої пшениці та ячменю, особливо у ранні строки сівби, становили вірусні хвороби, головним чином, ВЖКЯ. Отримати високий урожай на фоні вірусної інфекції навіть за застосування восени інсектицидів було майже неможливо. Нашими дослідженнями доведено і запропоновано у практичному використанні протруєння насіння пшениці і ячменю препаратом Селест Топ 312,5 FS т.к.с. (1,5-2,0 л/т) з метою уникнення розвитку ВЖКЯ. Навіть на жорсткому фоні вірусної інфекції жодної рослини з проявами ВЖКЯ не було виявлено. Не виявлялися також на фоні Селест Топ 312,5 FS т.к.с. попелиці - переносники вірусу, тоді як на контролі їхня кількість станови-

ла 2,3 особин на рослину. На дослідних полях отримано врожай зерна майже у 1,5 раза більший, ніж у контролі. Слід зазначити, що за усі роки досліджень, навіть за використання сумішок інсектицидів і фунгіцидів як протруйника, ми не досягали такого ефекту проти ВЖКЯ. Тому з упевненістю можемо рекомендувати Селест Топ 312,5 FS т.к.с. для попередження розвитку вірусних хвороб. За період випробувань, крім суто захисних властивостей Селест Топ 312,5 FS т.к.с., ми виявили стимулюючу дію препарату на сходи, а саме у контрольному варіанті рослин у фазі сходів було на 25% менше, ніж у дослідному, коренева система на фоні Селест Топ 312,5 FS т.к.с. мала значно інтенсивніший розвиток, ніж у контрольному. Можна пропонувати виробникам за умови застосування Селест Топ 312,5 FS т.к.с. на 15-25% зменшити норму висіву насіння, отримуючи прямий економічний ефект, що особливо актуально для дорогого елітного насіння. Зазначимо, що стимуляція Селест Топом 312,5 FS т.к.с. проростків у минулому році привела до значного зменшення втрат від посухи. Все вищевикладене дає нам змогу рекомендувати новітній препарат Селест Топ 312,5 FS т.к.с. для широкого використання за вирощування зернових колосових культур. Використовуючи Селест Топ 312,5 FS т.к.с., аграрій може сподіватися на: - високу біологічну ефективність препарату проти хлібного туруна, дротяників, совок, злакових мух, збудників сажкових хвороб, коренево-стеблових гнилей, у тому числі пітійних та снігової плісняви; - можливість насичувати сівозміни зерновими і кукурудзою; - надзвичайно надійний контроль вірусних захворювань зернових; - стимулювання сходів, підвищення стійкості до стресових факторів (посуха, спека, мороз тощо); - зменшення кількості інсектицидних та фунгіцидних обробок у осінній період; збереження врожаю і економію коштів. Традиційно вже насамкінець хочу застерегти аграріїв від застосування неякісних препаратів-аналогів або від явних фальсифікатів. Виробничий досвід показує, що наявність у генеричному препараті діючої речовини, ідентичної до фірмової, не гарантує його якості та ефективності. Отже, такі препарати не вигідні ні економічно, ні екологічно, ні морально. Успіхів та багатих врожаїв!

Ïî ïèòàííÿì êîíñóëüòàö³é òà ïðèäáàííÿ ïðîòðóéíèê³â çâåðòàòèñÿ äî ðåã³îíàëüíèõ ìåíåäæåð³â ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Êîðîëü÷óêà Ðóñëàíà -

0503817090;

Ìàêàðåíêî Àíäð³ÿ -

0503526034.


ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346) ○

ÇÀÏÎÁ²ÆÍÈÉ ÇÀÕ²Ä

«×îðíèé» ñïèñîê äëÿ çàáóäîâíèê³â ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Íåâäîâç³ áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿, ùî áåçâ³äïîâ³äàëüíî âèêîíóþòü ñâîþ ðîáîòó, ïîòðàïëÿòèìóòü äî ñïåö³àëüíîãî «÷îðíîãî» ñïèñêó. Öå ìîæå íå ïðîñòî ç³ïñóâàòè ¿õíþ ðåïóòàö³þ, à ïîñòàâèòè õðåñò íà ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó. Ñàìå òàêèé çàïîá³æíèé çàõiä â³ä áóä³âåëüíèõ àôåð ó ìàéáóòíüîìó õî÷å çàïðîâàäèòè Êîíôåäåðàö³ÿ áóä³âåëüíèê³â Óêðà¿íè (ÊÁÓ) ПРАЦЮЮТЬ НАД КРИТЕРІЯМИ Наразі Конфедерація представила лише проект «ганебного» списку. Ще триває розробка критеріїв, за якими визначатимуться чесність і надійність забудовників. Основними критеріями неблагонадійності вважатимуть: Докази невиконання взятих перед партнерами зобов’язань (за рішенням суду), доведені судом факти фінансових махінацій, будівництво без відповідних документів, грубі порушення державних будівельних норм, що спричинили техногенні аварії та травми працівників, невиплата зарплати. Автоматично до списку несумлінних потраплятимуть ті компанії, які не здають 20% об’єктів й більше, тобто не зводять будинки, за які вже отри-

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÏÎËÎÃÈ Ó ÏÅÐÈÍÀÒÀËÜÍÎÌÓ ÖÅÍÒв Ïðè âèíèêíåíí³ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50

мали кошти. Попередньо до «чорного» переліку вже увійшли 35 вітчизняних компаній, 26 з яких - київські, 5 - одеські, по одній - у Дніпропетровську, Миколаєві, Житомирі й Тернополі. Але в Конфедерації запевняють, що серед претендентів - ще близько 800 горе-будівельників.

СІРА ТА ЧЕРВОНА «Чорний» реєстр поділений на дві зони: 5 червону (злісні порушення в сфері будівництва); 5 сіру (помилки в конструктивних рішеннях і фінансових відносинах). Розподіл відбуватиметься залежно від масштабів невиконаних робіт: якщо організація не вводить в експлуатацію об’єкт площею від 10 тис. кв. м - її місце у червоній зоні, а якщо - площею від 5 тис. кв. м протягом 2-5 років - у сірій. Компанії, які опинились у сірій зоні, ще змо-

жуть «відбілити» свою репутацію, тоді як червона хрест на іміджі та розвитку забудовника.

КРОК ДО ПРОЗОРОСТІ Спеціалісти-будівельники зі стажем вважають, що «чорний» список - це перший крок до прозорих відносин на будівельному ринку. Другим має стати створення при КБУ рейтингового агентства або кадастру надійних забудовників. Таке об’єднання допоможе не лише інвесторам, які прагнуть визначити коло чесних будівельних компаній та працювати без ризику, але й людям, які, скажімо, вирішили придбати квартиру. У подальшому планується створення «білого» списку, тобто організацій, які з року в рік якісно виконують свою роботу та заслуговують на довіру громадськості.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ËÅÎÍ²Ä ÒÓÐ×ÈÍ,

÷ëåí Ðàäè äèðåêòîð³â Êîíôåäåðàö³¿ áóä³âåëüíèê³â Óêðà¿íè, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÍÂÎ «Ñîçèäàòåëü»: - ß ïðîïîíóþ ãîâîðèòè íå ïðî «÷îðíèé», à ïðî «á³ëèé ñïèñîê», òîáòî ïðî õîðîø³ êîìïàí³¿. Â³ä «÷îðíîãî» ëþäÿì íåáàãàòî êîðèñò³, àäæå ö³ ô³ðìè âæå ïðîãîð³ëè, à ³íâåñòîðè, ÿê³ çáèðàþòüñÿ êóïóâàòè êâàðòèðè, ìàþòü çíàòè, êóäè éòè, ùîá çàáóäîâíèê ¿õ «íå êèíóâ». Êîìïàí³¿, ÿê³ çàõî÷óòü îïèíèòèñÿ ñåðåä «á³ëèõ», äîòðèìóâàòèìóòüñÿ âñ³õ êðèòåð³¿â òà ïðàãíóòèìóòü ñòàòè ùå êðàùå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÎÆÈËÎÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ!

Ïðåäëàãàþò òðîñòü è âÿçàëüíûå ñïèöû подростками до 20 лет. Причина в том, что на состояние пожилых людей прием препаратов, тонизирую èþíå â óïðàâëåíèå ÃÀÈ â îáëàñòè щие напитки, перепады давления îáðàòèëñÿ âåòåðàí. Îí ïðåäëîæèë влияют сильнее, чем на остальных. ââåñòè â îáèõîä «íàêëåéêó» íà àâòî, Отсюда и медлительность, порой êîòîðàÿ ïîçâîëèò îòëè÷àòü íà äîðîãå непредвиденные реакции за рулем. ïîæèëûõ âîäèòåëåé. Òàêîé çíàê Известно, что водители старше 70 äîëæåí ïîáóäèòü äðóãèõ àâòîìîáèëèñлет часто попадают в аварии на пе- се, управление ГАИ в области провеòîâ îòíîñèòüñÿ ê íèì ñ áîëüøåé рекрестках, особенно тех, которые ло соцопрос о целесообразности такоîñòîðîæíîñòüþ è óâàæåíèåì регулируются знаками приоритета. го опознавательного знака на лобовом или заднем стекле. Как оказалось, ВЫБИРАЮТ ЭМБЛЕМУ ВОЗРАСТНЫЕ 85,7% респондентов считают, что этот Чтобы разобраться в этом вопро- вопрос стоит внимания. Кроме того, СЛОЖНОСТИ Эта тема заинтересовала как Госбыл объявлен конкурс на лучший эсавтоинспекцию, так и общественкиз такой эмблемы. Среди предложеность. Как показали многочисленний оказались как вполне уважительÝñêèçû ìîæíî îòïðàâëÿòü â ные исследования, процессы стареные - например, трость в красном треóïðàâëåíèå ÃÀÈ ïî àäðåñó: ния все же влияют на реакцию водиугольнике, так и удивительные - сова, ã. Äíåïðîïåòðîâñê, óë. Øèðøîâà, ä. 9 теля. Несмотря на то, что «драйвечерепаха, набор для вязания. (îòäåë ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû) ры» в годах - спокойны и уравновеКогда логотип будет выбран, при èëè íà ýëåêòðîííûé àäðåñ шенны, в структуре общей статистижелании его смогут приобрести авirina@gai.dp.ua. ки аварийности они «соседствуют» с томобилисты от 60 лет и старше. ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÂÎÄÈÒÅËßÌ ÑÒÀÐØÅ 70-ÒÈ ÑËÎÆÍÎ ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÀÕ

ÆÄÓÒ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ

« Ó ÿêèõ âèïàäêàõ æ³íö³ ñë³ä íàðîäæóâàòè â ñó÷àñíîìó ïåðèíàòàëüíîìó öåíòð³? K Ïîëîãè - öå ïðèðîäíèé ïðîöåñ, òîìó æ³íêè ç íîðìàëüíèì ïåðåá³ãîì âàã³òíîñò³ ìàþòü çìîãó íàðîäæóâàòè ó ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè, äå ñòâîðåíî âñ³ óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ êâàë³ô³êîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ïåðèíàòàëüíèé öåíòð - ìåäè÷íèé çàêëàä òðåòèííîãî ð³âíÿ, òîáòî òàêèé, ÿêèé íàäຠâèñîêîêâàë³ô³êîâàíó ñïåö³àë³çîâàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó. Öå ö³ëèé êîìïëåêñ îïòèìàëüíî¿ ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ìàòåðÿì òà íåìîâëÿòàì, ùî ïåðåäáà÷ຠíîâ³ ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿 â àêóøåðñòâ³, íåîíàòîëî㳿 òà ïåä³àòð³¿, ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ íàéâèùîãî ð³âíÿ òà ðîáîòó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ìåäè÷íèõ êàäð³â. Äî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó ïîòðàïëÿþòü æ³íêè ç ïàòîëîã³ÿìè àáî ï³äîçðàìè íà íèõ, ÿê³ íàëåæàòü äî ãðóïè âèñîêîãî ïåðèíàòàëüíîãî àêóøåðñüêîãî ðèçèêó, à òàêîæ ïîðîä³ëë³, ÿê³ ìàþòü ïàòîëî㳿 íèðîê, ñåðöÿ òà ³íøèõ âíóòð³øí³õ îðãàí³â, òîáòî òàê³, ùî ìîæóòü âïëèíóòè íà ïåðåá³ã âàã³òíîñò³. Ïàö³ºíòêàìè ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó ñòàþòü òàêîæ æ³íêè ç³ ñêëàäíèìè âèïàäêàìè, à ñàìå: â³äõîäæåííÿ íàâêîëîïë³äíèõ âîä, ðóáö³ íà ìàòö³, ïàòîëî㳿 ó ïëîäó òîùî. Êð³ì òîãî, áóäü-ÿêà âàã³òíà æ³íêà â ñòàí³ àêòèâíî¿ ïîëîãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæå çâåðòàòèñÿ çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ äî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó. ○

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÒÈÌÓËÞÞÒÜ Ë²ÊÀÐ²Â Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè «ì³ñöåâèõ ñòèìóë³â» äëÿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ ðàéîíó, âèä³ëåíî òðè áóäèíêè â ñåëàõ Íîâîìàð' ¿âêà, ªë³çàðîâå òà Ìîïð. Êð³ì öüîãî, 22 ë³êàð³â çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè - ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè, ÿê³ âæå ïðàöþþòü ó Ñîëîíÿíñüêîìó ðàéîí³, çàáåçïå÷óþòü ñëóæáîâèì òðàíñïîðòîì òà ìîá³ëüíèì çâ'ÿçêîì. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÀÌÁÓËÀÒÎÐ²Þ ÏÅÐÅÂÅÄÓÒÜ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ îäíèì ç ãîëîâíèõ íàïðÿìê³â ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ º ìàêñèìàëüíå íàáëèæåííÿ ÿê³ñíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè äî íàñåëåííÿ ì³ñòà. Òàê, àìáóëàòîð³þ ¹9 Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (ÖÏÌÑÄ) ¹4 íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó çàïëàíîâàíî ïåðåâåñòè äî íîâîãî ïðèì³ùåííÿ. Íàðàç³ àìáóëàòî𳿠¹7, ¹8 òà ¹9 ÖÏÌÑÄ ¹4 ðîçòàøîâàí³ â îäíîìó ïðèì³ùåíí³ çà àäðåñîþ: ïð. Ãåðî¿â, 22.


8 ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346) ○

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÊÓÐÎÐÒÛ

Êóäà äíåïðîïåòðîâöû ëåòÿò ëåòîì? ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÎËÅ ÄËß Ì²Í²-ÔÓÒÁÎËÓ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêîìó ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³ «Ïðîìåòåé» çà ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñòàí³ñëàâà Ñàôðîíîâà â³äêðèëè ìàéäàí÷èê äëÿ ãðè ó ì³í³-ôóòáîë. Îíîâëåí³ òðèáóíè ðîçðàõîâàí³ íà 300 âáîë³âàëüíèê³â, ïîëå îãîðîäæåíå ìåòàëåâîþ ñ³òêîþ, à çà ïåðèìåòðîì âñòàíîâëåíî ïîòóæí³ ïðîæåêòîðè. Êîøòè íà â³äêðèòòÿ «ïîëÿ» äëÿ ì³í³ôóòáîëó îòðèìàëè ³ç êîâçàíêè, çàëèòî¿ âçèìêó íà îäíîìó ç ë³òí³õ òåí³ñíèõ êîðò³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀÑ Ó Á²Á˲ÎÒÅÖ² Íà áàç³ Ñåìåí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ á³áë³îòåêè ïðîéøîâ ìàéñòåð-êëàñ íà òåìó: «×èòàííÿ, òâîð÷³ñòü, êîðèñòóâà÷ ó ñó÷àñí³é á³áë³îòåö³». Ó÷àñíèêè òà ãîñò³ ç³áðàííÿ îáãîâîðèëè âàæëèâ³ ïèòàííÿ: ñï³âïðàöþ ãðîìàäè òà «áóäèíêó ÷èòàííÿ», ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ó ìàëåíüêèõ ÷èòà÷³â ÷åðåç âçàºìîä³þ ç êíèãîçá³ðíåþ. Äëÿ âñ³õ îõî÷èõ ïðåçåíòóâàëè çàõîäè ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè, ðîçïîâ³ëè ïðî ñòâîðåííÿ â á³áë³îòåö³ íàðîäîçíàâ÷îãî êóòî÷êà òà ïðîäåìîíñòðóâàëè âåðí³ñàæ. ○

ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

²ÄÍÎÂÈËÈ ÏËßÆ Ó ñåë³ Ëîçóâàòêà â³äíîâèëè çàíåäáàíèé ïëÿæ. Àêòèâ³ñòè íàâåëè ïîðÿäîê íà áåðåç³: ïðèáðàëè ïîáóòîâå ñì³òòÿ ³ ïîï³ë çãàðèù, âèëîâèëè ïëÿøêè á³ëÿ áåðåãà, ðîç÷èñòèëè ïðîõ³ä äî âîäè â³ä î÷åðåòÿíèõ çàðîñòåé. Íà ì³ñöå äëÿ êóïàííÿ çàâåçëè ê³ëüêà òîíí á³ëîñí³æíîãî ï³ñêó, à çãîäîì ïëàíóþòü çâåñòè òóò ùå é ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê. ○

Ëåòî - ãîðÿ÷èé ïåðèîä íå òîëüêî â îòíîøåíèè ïîãîäû, íî è â ïëàíå îòïóñêîâ. Ëþäè ñòðåìÿòñÿ óåõàòü îòäîõíóòü, ñîâìåñòèâ ñâîè æåëàíèÿ è âîçìîæíîñòè, ïîýòîìó ñïðîñ íà óñëóãè òóðàãåíòñòâ âñåãäà ïîâûøåí ТУРЦИЯ В «ФАВОРЕ» Самым популярным летним курортом для днепропетровцев по-прежнему остается Турция. Эта страна привычна, лететь недолго и есть «коридор» цен, из которых можно выбрать стоимость путевки подходящую для кошелька. Особый ажиотаж, по словам директора Днепропетровского филиала туроператора Turtess Travel Ольги Сердюк, ожидается с 1 августа, когда введут безвизовый режим, так что это приятно удешевит

Ñ 1 ÀÂÃÓÑÒÀ - Â ÒÓÐÖÈÞ ÁÅÇ ÂÈÇÛ ○

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊ

Õ˲ÁÎÌ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÀÒÜ

путешествие. В последние годы приобрели популярность такие направления, как Черногория, Болгария, Хорватия и Тунис. Из экзотических стран жители Днепропетровска выбирают Шри Ланку и Таиланд. Кроме того, пошла новая «волна» интереса к ОАЭ в связи с политической ситуацией в Египте, к

которому туристы немного охладели. Один из красивейших курортов Мальдивы, но перелет туда - в основном через Москву, поэтому такие заказы поступают нечасто.

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА Большая общая проблема для туроператоров и туристов - ограниченное количество прямых

рейсов из Днепропетровска. Из нашего города самолеты летают только в Турцию, Хорватию, Черногорию, Израиль и Египет. Все остальные перелеты - с пересадками в крупных мировых аэропортах, а такой вояж не всегда комфортен, и к тому же дорог. Путешественникам приходится отправляться в отпуск из Запорожья, Донецка, Харькова и Киева. Некоторые туристические компании выходят из положения, предлагая бесплатный трансфер в эти города.

ÈÇ ÝÊÇÎÒÈÊÈ ÏÎÏÓËßÐÅÍ ÒÀÈËÀÍÄ Интересно, что изменилась тенденция планирования гражданами своего отпуска. Многие теперь бронируют путевки за несколько месяцев, а то и полгода. Люди привыкают к тому, что предварительный заказ значительно дешевле, чем покупка путевки, отложенная на последний момент. Исключение составляют лишь горящие предложения.

ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀͲß

Ñòàâêà - íà òåõí³÷í³ ñïåö³àëüíîñò³

Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ âèìîã «Ïðîãðàìè ôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ ðåñóðñ³â ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà íà 2011/2012 ìàðêåòèíãîâèé ð³ê» ó ðàéîí³ ïðîâåëè ðîáî÷ó íàðàäó ç òîâàðîâèðîáíèêàìè ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿. Ó÷àñíèêè çàçíà÷èëè, ùî ôîðìóâàííÿ ïðîäîâîëü÷èõ ðåñóðñ³â ïëàíóþòü çàáåçïå÷èòè øëÿõîì óêëàäàííÿ óãîä ì³æ òîâàðîâèðîáíèêàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè çåðíîïåðåðîáíî¿ ³ õë³áîïåêàðñüêî¿ ãàëóçåé. Ïðàâî çä³éñíþâàòè çàêóï³âëþ ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà íàäàíî ÊÏ «Ðåã³îíàëüíèé ñòàá³ë³çàö³éíèé ôîíä Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëðàäè».

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó óñï³øíî ïðîâîäèòüñÿ âñòóïíà êàìïàí³ÿ. Íà ñüîãîäí³ äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà I-²² òà ²²²-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ïîäàíî áëèçüêî 54 òèñÿ÷ òèñÿ÷³³ çàÿâ

ÍÀÉÁ²ËÜØÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ - 119 ÎѲÁ ÍÀ ̲ÑÖÅ Лідерами у подачі документів серед вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації є Дніпропетровський національний університет імені Оле-

Ó Ë²ÄÅÐÀÕ - ÄÍÓ ÒÀ ÀÃÐÀÐÍÈÉ

ся Гончара та Дніпропетровський державний аграрний університет. На сьогодні лише до ДНУ на денну і заочну форми навчання подали близько 21 тисячі заяв. Що стосується навчальних закладів I-ІІ рівнів акредитації, то тут лідирують транспортно-економічний та політехнічний коледжі.

За словами заступника начальника управління освіти та науки міськради Віктора Горячева, позитивним моментом у вступній кампанії цього року є те, що молоді люди почали обирати технічні спеціальності та спеціальності народного господарства. Конкурс на бюджетні

місця цього року великий. Так, у ДНУ на одне місце на спеціальності «Комп'ютерна інженерія» претендують 10 осіб, а на «Комп'ютерні науки» - 12,7 осіб. Усі рекорди побила «Реклама та зв'язки з громадськістю». Там конкурс складає 119 осіб на місце. Непоганим попитом користуються й технічні спеціальності. Наприклад, на хімію претендують 27 чоловік на одне місце. Популярність економічних та гуманітарних професій теж не зменшується: на спеціальностях «Економіка підприємства» та «Міжнародна економіка» - 33 особи на місце.


ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346) ○

ÑÒÐÀÑÒÈ ÂÎÊÐÓÃ ÁÀÇÀÐÀ

Áûòü èëè íå áûòü Íàãîðíîìó ðûíêó?

ОБЪЯВЛЕННАЯ «НЕДОРЕКОНСТРУКЦИЯ» Работающие на рынке частные предприниматели (а их около ста человек) уверены, что «приговорили» Нагорку давно - уже в то время, когда якобы на реконструкцию закрыли павильон рынка. На месте павильона вырос супермаркет... На этом «объявленная реконструкция» рынка завершилась. Не ведающий капвложений, он ветшал и хирел… «Наш рынок специально довели до пла-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ:

ÎËÅà ÏÎÇÄÍßÊÎÂ,

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Äåïàðòàìåíòà ïîòðå áèòåëüñêîãî ðûíêà è ñôåðû óñëóã ïîòðåáèòåëüñêîãî ãîðñîâåòà: - Ìû ïðîâîäèì ìîíèòîðèíã ðûíêîâ íà íàëè÷èå ìåñò äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäïðèíèìàòåëè ñ Íàãîðêè íå îñòàëèñü áåç ðàáîòû. Ãàãàðèíñêèé ðûíîê ñîãëàñèëñÿ ïðèíÿòü 30 ÷åëîâåê. Ìû ïûòàåìñÿ íàéòè êîìïðîìèññíîå ðåøåíèå äëÿ äâóõ ñòîðîí.

покупателей Виктории Власенко, работу рынка, где многие годы реализуют свою продукцию сельхозпроизводители из пригородов Днепропетровска и где покупают тысячи горожан, следует оценивать глубже и с несколько иной позиции, чем только

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÐÅØÅÍÈß Î ÇÀÊÐÛÒÈÈ ÍÅ ÏÐÈÍÈÌÀËÈ

СТРОИТЬ ЗНАЧИТ, РАЗРУШАТЬ? Обосновывая законность создания на месте Нагорки торгового центра, юрист «Трейдмаркета» Елена Тарасевич сослалась на декларацию областной ГАСК, предоставляющую право на ведение строительства. «Этот документ заменяет решение о закрытии рынка. Ведь невозможно строить торговый центр на

сентября 2011 г., дающее разрешение ООО «Трейдмаркет» на проектирование и строительство торгового центра на земельном участке по адресу: проспект Гагарина, 8-А. Однако и этот документ, по мнению членов инициативной группы и правозащитников, не может являться законным основанием для уничтожения рынка - сессия не принимала решения о закрытии Нагорки. «А если разрешение депутатов на строительство на месте Нагорного рынка торгового центра и подразумевает это закрытие, мы не можем с этим согласиться, - говорит правозащитник Василий Сухов. - Городскую громаду не спросили, хочет ли она закрытия Нагорного рынка и по-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ:

ÑÀÁÈÍÀ ÊÀÇÈËÈÍÀ,

ïîêóïàòåëü: - ß ïîêóïàþ íà Íàãîðíîì ðûíêå ïî÷òè 40 ëåò. Ìíîãèå æèòåëè ïîêóïàþò ó ïîñòîÿííûõ ïðîäàâöîâ, êîòîðûì áåçîãîâîðî÷íî äîâåðÿþò. Êà÷åñòâî ïðîäóêòîâ çäåñü îòìåííîå. Ìíîãèå æèòåëè â óæàñå îò çàêðûòèÿ ðûíêà.

чевного состояния, чтобы оправдать его закрытие, - убеждены частные предприниматели. - Вот и городской голова Иван Куличенко объяснил готовящееся закрытие рынка его нерентабельностью». Насколько верно это утверждение? По мнению частного предпринимателя, члена инициативной группы продавцов и

выгода его собственника. «Это социальный объект, - уверена частный предприниматель. - Если подходить к его работе с позиции меркантильности, то давайте подвергнем сомнению и целесообразность расположения в центре города здания мэрии. Ведь здесь можно построить коммерческий объект, приносящий прибыль».

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐȲÒÀÍÍß

ÓÑϲղ ÍÀ ÍÀÓÊÎÂ²É ÍȲ! Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà ùèðî ïîçäîðîâëÿº ÷àð³âíó æ³íêó, ÷óäîâîãî âèêëàäà÷à, ãîëîâó ïðîôñï³ëêîâîãî áþðî ôàêóëüòåòó á³îëî㳿, åêîëî㳿 òà ìåäèöèíè óí³âåðñèòåòó Çàéöåâó ²ðèíó Îëåêñ³¿âíó ç çàõèñòîì äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿. Áàæàºìî ïîäàëüøèõ óñï³õ³â íà íàóêîâ³é íèâ³, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ íà âñå æèòòÿ!

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Îäèí èç ñòàðåéøèõ òîðãîâûõ ðûíêîâ Äíåïðîïåòðîâñêà Íàãîðíûé, èçâåñòíûé åùå è êàê Ëàãåðíûé, ìîæåò ñêîðî ïðåêðàòèòü ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Íà åãî ìåñòå äîëæåí ïîÿâèòüñÿ òîðãîâûé öåíòð. Ïî êðàéíåé ìåðå òàê ñ÷èòàåò ÎÎÎ «Òðåéäìàðêåò», àðåíäóþùèé ýòîò ó÷àñòîê çåìëè ó ãîðîäñêîé ãðîìàäû äî 2020 ãîäà

действующем рынке», - заметила юрист. Этот аргумент кажется оппонентам инвестора более чем неубедительным: ведь разрешение строить не означает давать добро на то, чтобы разрушать. Более веским основанием для прихода на территорию Нагорки строителей может считаться решение сессии Днепропетровского горсовета от 12

явления на его месте торгового центра. То есть, городская власть должна была организовать общественные слушания, которые дали бы ответ на этот вопрос».

ÍÀÃÎÐÍÎÌÓ ÐÛÍÊÓ - ÁÎËÅÅ ÑÒÀ ËÅÒ

РЫНОК ДО СУДА ДОВЕЛ По словам технического директора ООО «Трейдмаркет» Валерия Калинковского, «подобие общественных слушаний» все же имело место быть. В октябре прошлого года в одной из газет было опубликовано объявление о закрытии рынка. Эта обязательная процедура должна была подготовить частных предпринимателей к грядущим изменениям в их жизни… А чуть позже представители инвестора опросили нескольких горожан на предмет того, как они относятся к появлению на месте рынка нового торгового центра. Доподлинно неизвестно, что отвечали люди, однако, судя по тому, что в инициативную группу вошло немалое число окрестных жителей, они были против. Свою позицию по этому вопросу выразил житель по фамилии Рубаха, подавший иск в Жовтневый районный суд по поводу ущемления его гражданских прав. Суд своим определением запретил ведение каких-либо работ на территории рынка. По мнению представителей «Трейдмаркета», иск этот безоснователен. «Есть все основания предполагать, что мы выиграем процесс», убеждены и Валерий Калинковский, и Елена Тарасевич. Понятно, что предприниматели верят в обратное. И хотя инвесторы нашли им места на других рынках и намерены продлить срок аренды до конца августа тем, кто дал согласие уйти, большинство готовы побороться за Нагорку.

ÁÅÇÏÅ×ÍÀ ÇÀ˲ÇÍÈÖß

ÄÒÏ ÏÎÌÅÍØÀËÎ Ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2012 ðîêó íà çàë³çíè÷íèõ ïåðå¿çäàõ ³ êîë³ÿõ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ ìàã³ñòðàë³ ñòàëîñÿ 4 ÄÒÏ: 3 - íà ïåðå¿çäàõ áåç ÷åðãîâîãî ³ 1 - íà êîë³ÿõ ïîçà ïåðå¿çäàìè, â ÿêèõ òðàâìóâàëèñü 3 îñîáè. Òîä³ ÿê çà òîé æå ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó ñòàëîñü 7 ÄÒÏ, ó ðåçóëüòàò³ ÿêèõ òðàâìóâàëîñü 3 ãðîìàäÿí òà 1 çàãèíóâ. Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ àâàð³é ³ äîñ³ ëèøàºòüñÿ íåäîòðèìàííÿ âîä³ÿìè ïðèâàòíèõ àâòî ïðàâèë ïðî¿çäó çàë³çíè÷íèõ ïåðå¿çä³â. ○

ÐÎÇÂÈÂÀÒÈÌÓÒÜ ÃÀËÓÇÜ

ÃÎÒÓÂÀÒÈÌÓÒÜ Ó ÍÃÓ Âèêëàäà÷³ òà íàóêîâö³ Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó çóñòð³ëèñÿ ç êåð³âíèöòâîì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó òà ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè. Âîíè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè êàäð³â íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ³íñïåêòîð³â. Ãîëîâà Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Õîõîòîâ ïîâ³äîìèâ, ùî îáëàñòü ñòàëà ïåðøîþ, â ÿê³é ï³äïèñàíî äîãîâ³ð ïðî ñïðèÿííÿ ã³ðíè÷³é ä³ÿëüíîñò³ â ðåã³îí³. ÇÐÓ×ͲÑÒÜ ÄËß ÏÀÑÀÆÈвÂ

ÊÂÈÒÊÈ ÇÀ 60 IJÁ ²ç 19 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó íà â³ñ³ì íàéïîïóëÿðí³øèõ ïî¿çä³â Óêðçàë³çíèö³ ïàñàæèðè ìîæóòü ïðèäáàòè êâèòêè çà 60 ä³á. Ïîïèòîì êîðèñòóþòüñÿ ïîòÿãè ¹ 20/20 Ëóãàíñüê - Êè¿â Ëóãàíñüê, ¹38/37 Äîíåöüê - Êè¿â - Äîíåöüê, ¹44/43 ²âàíî-Ôðàíê³âñüê - Êè¿â - ²âàíîÔðàíê³âñüê, ¹92/91 Ëüâ³â - Êè¿â - Ëüâ³â, ¹12/11 Êè¿â - ѳìôåðîïîëü - Êè¿â, ¹67/68 Êè¿â - Âàðøàâà - Êè¿â, ¹81/82 Êè¿â Óæãîðîä - Êè¿â, ¹106/105 Îäåñà - Êè¿â Îäåñà. Ö³ ïî¿çäè êóðñóþòü ùîäíÿ ïðîòÿãîì ðîêó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÐÎÇ'ßÑÍÅÍÍß

ÏÎÄÀÒÊÎÂÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎ

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÐÅÀ˲ÇÀÖ² ÐÅÀ˲ÇÀÖ²ßß ÃÐÎÌÀÄßÍÀÌÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÂÅÐÍÅÍÍß Â Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðèä³ëÿºòüñÿ âåëèêà óâàãà âñåá³÷íîìó, êâàë³ô³êîâàíîìó òà íåóïåðåäæåíîìó ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, çàäîâîëåííþ ¿õ çàêîííèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â. Çàáåçïå÷óºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäÿíàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà çâåðíåííÿ. Ç óðàõóâàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» òà Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî äîäàòêîâ³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäÿíàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà çâåðíåííÿ» ó Äϲ ʳðîâñüêîãî ðàéîíó ñòâîðåíà òà 䳺 ïðèéìàëüíÿ ãðîìàäÿí çà àäðåñîþ: âóë. Ãîðüêîãî, 22. Ïðèéîì ãðîìàäÿí ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì ãðàô³êîì. Ïîïåðåäí³é çàïèñ íà ïðèéîì äî ïîñàäîâèõ îñ³á Äϲ ïðîâîäèòüñÿ çà òåëåôîíàìè: 374-70-17 òà 374-70-61. Íàòàë³ÿ Ãîðÿíà, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà ○

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346)

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà äîâ³äêà ÏÐΠϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ ²Ç ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÇÀ ² ϲÂв××ß 2012 ÐÎÊÓ

Ó ëèïí³ ì³ñÿö³ ïîòî÷íîãî ðîêó çàòâåðäæåíî 13 óçàãàëüíþþ÷èõ ïîäàòêîâèõ êîíñóëüòàö³é äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè âèêëàäåíî â óçàãàëüíþþ÷èõ ïîäàòêîâèõ êîíñóëüòàö³ÿõ ïèòàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ùî íàé÷àñò³øå ñòàâàëè ïðèâîäîì äëÿ çâåðíåíü äî îðãàí³â ÄÏÑ. Ðîç'ÿñíåííÿ ñòîñóþòüñÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, îïîäàòêóâàííÿ îïåðàö³é ç ö³ííèìè ïàïåðàìè òà ³íøèõ ïèòàíü. (Íàêàçè ÄÏÑ Óêðà¿íè ¹573,576-584,588-590). ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÄÏÑ ○

²ÌÅÍÍÀ ÀÓÄÈÒÎвß

ÄÀÍÈÍÀ ÏÀÌ’ßÒ² Íà ôàêóëüòåò³ ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè ÄÍÓ ³ì. Î.Ãîí÷àðà â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ³ìåííî¿ ïðåäìåòíî¿ àóäèòî𳿠ç óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèìè ïðîåêòàìè ³ìåí³ Êðàñíèêîâî¿. Íàäàííÿ àóäèòî𳿠¹ 408 ñòàòóñó ³ìåííî¿ - äàíèíà ïàì’ÿò³ Ñâ³òëàí³ ²âàí³âí³ Êðàñíèêîâ³é - ïðîôåñîðó, äîêòîðó òåõí³÷íèõ íàóê, ïåðøîìó çàâ³äóâà÷ó êàôåäðè ìåíåäæìåíòó òà òóðèçìó ÄÍÓ ³ì. Î.Ãîí÷àðà. Íà â³äêðèòò³ áóëè ïðèñóòí³ äîíüêà é îíóê Ñâ³òëàíè ²âàí³âíè.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ï²ÄÃÎÒÎÂËÅÍÀ ²ÄIJËÎÌ ÐÎÁÎÒÈ ²Ç ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

Ïðîòÿãîì ² ï³âð³÷÷ÿ 2012 ðîêó äî îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëî 5334 çâåðíåííÿ, ùî íà 29% á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó (² ï³âð³÷÷ÿ 2011 ðîêó - 4135 çâåðíåíü) Громадянами у зверненнях порушено 5758 питань, головними з яких є питання: комунального господарства - 1653 звернення (29% від загальної кількості питань); соціального захисту - 1463 (25%); житлової політики - 459 (8%); аграрної політики і земельних відносин - 410 (7%); охорони здоров'я - 330 (6%). Питання транспорту і зв'язку становлять 3,2%; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 4,2%; праці і заробітної плати - 3,0%; освіти, наукової діяльності - 1,7%; сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту - 1,0%; фінансової, податкової, митної політики - 0,9%; екології та природних ресурсів - 0,7%; діяльності об'єднань громадян, релігії - 0,1%; діяльності місцевих органів виконавчої влади - 0,2%; діяльності органів місцевого самоврядування - 0,5%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася кількість звернень з питань комунального господарства - на 40%; аграрної політики і земельних відносин - на 34%; соціального захисту - на 20%; охорони здоров'я - на 24%; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - на 65%; сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту - на 70%; освіти, наукової діяльності - на 48%. Зменшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість звернень з питань праці і заробітної плати - на 2%; транспорту і зв'язку - на 8%; діяльності об'єднань громадян, релігії - на 46%; діяльності місцевих органів виконавчої влади - на 44%. Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів (36,5% від загальної кількості). Крім того, частка звернень від робітників складає 1,1%, селян - 0,6%, підприємців 0,8%, працівників бюджетної сфери - 0,8%, безробітних - 0,9%, учнів та студентів - 0,3%, державних службовців - 0,2%. Аналіз за категоріями авторів свідчить, що значна кількість звернень - 1355, або 25% від загальної

²ÐÈÍÀ ÊÎÕÀÍÅÍÊÎ

Íåùîäàâíî â Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³äáóâñÿ áðèô³íã, íà ÿêèé áóëè çàïðîøåí³ ïðåäñòàâíèêè ìàëîãî á³çíåñó. Ç áîêó ³íñïåêö³¿ áóëè ïðèñóòí³ íà÷àëüíèê ³íñïåêö³¿ Ñ.Â. Áîéöîâ òà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ ². Ñàõàíîâ. Під час брифінгу обговорювалися основні нововведення Закону України від 24.05.2012 №4834 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» у частині спрощеної системи оподатку-

кількості, надійшла від найменш соціально захищених категорій населення - інвалідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей, одиноких матерів та ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для підтримки 1352 сімей громадян зазначених категорій за рахунок обласного бюджету виділено 390 тис. грн. для надання одноразової матеріальної допомоги. Розглянуто 79 звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни (у тому числі на особистих прийомах - 23); 16 звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» (у тому числі на особистих прийомах -7). З державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 6873 звернення, що в 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (І півріччя 2011 року - 2560 звернень). Головними у зверненнях громадян області на урядову гарячу лінію є питання: комунального господарства - 3546 звернень, або 52% від загальної кількості; соціального захисту - 868 (13%); праці і заробітної плати - 636 (9%); охорони здоров'я - 515 (7%); транспорту і зв'язку - 503 (7%). Питання житлової політики становлять 2,6%; аграрної політики і земельних відносин - 2,6%; житлової політики - 2,6%; економічної, цінової, регіональної політики та будівництва - 1,5%; освіти, наукової діяльності - 1,4%; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 0,7%. Облдержадміністрацією постійно вживаються заходи, спрямовані на застосування нових підходів до організації роботи зі зверненнями громадян. Забезпечено всебічну діяльність регіонального інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада». Особлива увага в облдержадміністрації приділяється особистим прийомам, відпрацьовано дієвий механізм та чіткий порядок їх проведення. Керівництвом облдержадміністрації здійснено 191 особистий прийом громадян, у тому числі 99 виїзних. На особистих прийомах розглянуто 1338 звернень (або 25% від загальної кількості). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких звернень збільшилася на 74% (І півріччя 2011 року - 770 звернень). Запроваджено нові підходи до проведення особистих прийомів громадян у спеціально облаштованій приймальні, яка розташова-

на у приміщенні облдержадміністрації за адресою: пр.Кірова, 1, І поверх, 3-й кабінет. У приймальні створено умови для одночасного прийому 3-х заявників. У дні прийому керівництва облдержадміністрації з 9.00 до 11.00 представники структурних підрозділів облдержадміністрації проводять роз'яснювальну роботу, оперативно вирішують питання, надають консультації. Завдяки встановленим сенсорним інформаційним кіоскам, які розташовані в коридорах І поверху будівлі облдержадміністрації, відвідувачі мають можливість залишити своє електронне звернення до керівництва облдержадміністрації. Проводиться щоденний електронний моніторинг звернень громадян в облдержадміністрації, виконавчих комітетах міських рад та райдержадміністраціях, який дає можливість всебічно проаналізувати всі звернення, які надійшли до кожної райдержадміністрації, кожної міської ради як за конкретний день, так і за будь-який період з початку року, що, у свою чергу, допомагає виявити актуальні проблемні питання мешканців міст і районів та вживати оперативних заходів щодо їх вирішення. Створено веб-портал «Відкрита влада» (www.openpower.dp.gov.ua), наповнений актуальною для мешканців області інформацією, що надає громадянам нові можливості отримання необхідних відомостей: від інноваційної діяльності шкіл, роботи гуртків, питань усиновлення - до тарифів на житлово-комунальні послуги, роботи медичних закладів, порядку одержання субсидій тощо. З метою забезпечення вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в центрі «Відкрита влада» облаштовані місця на І поверсі, кабінет №6, для забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації. Створені необхідні умови для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію (щодня з 9.00 до 18.00, у п'ятницю - з 9.00 до 16.45, субота, неділя - вихідні). Крім того, в центрі на І поверсі облдержадміністрації в кабінеті №5 облаштовані також місця для надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам. Під час особистого прийому особам, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, працівниками юридичного управління та управління взаємодії з правоохо-

ронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації надаються роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків. Правова допомога надається щовівторка та щочетверга з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 16.00. З червня 2012 року в облдержадміністрації запроваджено роботу багатоканальної телефонної лінії «Контакт-центр «Гаряча лінія Олександра Вілкула» (0-800-505-600). Тільки за перший місяць роботи було опрацьовано близько 3-х тисяч звернень. Головними у зверненнях громадян області до контакт-центру є питання: комунального господарства - 40% від загальної кількості; благоустрою та будівництва - 21%; соціального захисту - 6%. Питання охорони здоров'я, земельних відносин, пенсійного забезпечення, виплати заробітної плати становлять по 4%, питання побутових справ, телефонізації - по 3%. Контакт-центр є важливою ланкою у реалізації комплексного регіонального проекту «Відкрита влада», спрямованого на підвищення ефективності державного управління, якості підготовки та прийняття рішень із найважливіших питань соціально-економічного життя з урахуванням думки громадськості. Запроваджено прийом звернень громадян через веб-портал контактцентру (www.callcenter.dp.gov.ua), де мешканці області мають можливість у зручний для них час залишити своє електронне звернення до голови облдержадміністрації (отримано та опрацьовано 115 звернень). Працівниками контакт-центру здійснюється зворотний зв'язок з громадянами, які звернулися на «гарячу лінію», що підвищує ефективність роботи виконавців. Проводиться щоденний моніторинг звернень громадян, які надійшли до контакт-центру, що дає можливість проаналізувати всі звернення для виявлення актуальних проблем громадян міст і районів та забезпечувати їх оперативне вирішення. Заходи, вжиті облдержадміністрацією, сприяють упровадженню нових форм спілкування влади і громадян, досягненню прозорості дій, забезпеченню вирішення питань, порушених у зверненнях, та задоволенню законних інтересів громадян.

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

Áðèô³íã ç ïðåäñòàâíèêàìè ìàëîãî á³çíåñó вання, обліку та звітності», а саме: - надання права обирати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (такі суб'єкти господарювання відносяться виключно до третьої групи платників

єдиного податку, для таких платників ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5%) (зміни до пп. 291.5, 293.3); - уточнення порядку віднесення до суми доходу платника єдиного податку вартості безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), визначення дати отримання доходу платника єдиного податку (зміни до пп.292.3 і 292.6); - надання можливості платникам єдиного податку за власним

рішенням змінювати групу або ставку податку протягом року (298.1.5); Наприкінці брифінгу присутніх було поінформовано стосовно сервісу для платників податків «Пульс податкової», який запроваджено з метою подолання проявів корупції в органах державної податкової служби, а також про можливість отримання інформації щодо наявності податкового боргу на електронну адресу платника та інше.


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346) ○

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ

Подані нижче результати є відображенням лише думки респондентів - керівників підприємств Дніпропетровської області і не є оцінками Національного банку України. Згідно з результатами опитування, респонденти більшості видів економічної діяльності достатньо позитивно оцінюють перспективи щодо зростання виробництва в Україні в наступні 12 місяців. Інфляційні очікування респондентів на наступні 12 місяців визначаються по-

та відповідне скорочення залишків готової продукції. Інтенсивність використання виробничих потужностей є доволі високою, що разом з очікуваним покращенням фінансово-економічного стану підприємств, дозволяє респондентам прогнозувати інвестиції на власних підприємствах та створення нових робочих місць. Переважна більшість респондентів значно знизили очікування щодо зростання цін на продукцію власного виробництва, що свідчить про продовження тенденції зниження цінового тиску в економіці. Зростання виробничих витрат, на думку респондентів, також продовжиться меншими темпами. Респонденти вважають, що найвпливовішими чинниками змін вихідних цін підприємств є зростання цін на сировину, матеріали та енер-

гоносії. У той же час вплив обмінного курсу та рівня процентної ставки за кредитами залишається незначним. Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зросла. Серед них найбільшою залишалася частка тих, хто планує брати банківські кредити в гривнях. Водночас респонденти регіону покращили свою оцінку щодо зміни умов отримання банківського кредиту. В опитуванні взяли участь 1 211 підприємств з усіх регіонів країни, з них у Дніпропетровській області - 116 підприємств, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників. Звіт «Ділові очікування підприємств України» розміщено на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

ÂÀÆËÈÂÎ ÇÍÀÒÈ

Çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿì ä³òåé ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÕ ÎѲÁ Ó ÄÈÒß×ÈÕ ÇÀÊËÀÄÀÕ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß Â˲ÒÊÓ 2012 ÐÎÊÓ ÇÀ ÊÎØÒÈ ÔÎÍÄÓ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß Ç ÒÈÌ×ÀÑÎÂί ÂÒÐÀÒÈ ÏÐÀÖÅÇÄÀÒÍÎÑÒ² Â. Â. ÆÅ˪ÇÍßÊ, ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÂÈÊÎÍÀÂ×ί ÄÈÐÅÊÖ²¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÍÎÃΠ²ÄIJËÅÍÍß ÔÎÍÄÓ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß Ç ÒÈÌ×ÀÑÎÂί ÂÒÐÀÒÈ ÏÐÀÖÅÇÄÀÒÍÎÑÒ²

³äïîâ³äíî äî óìîâ ñòàòò³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ó çâ'ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³ òà âèòðàòàìè, çóìîâëåíèìè ïîõîâàííÿì»â³ä 18.01.2001 ðîêó ¹2240 çà ðàõóíîê êîøò³â Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ÷àñòêîâå ô³íàíñóâàííÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé, ÿê³ º ÷ëåíàìè ñ³ìåé çàñòðàõîâàíèõ îñ³á, ó äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ îçäîðîâëåííÿ (äàë³-ÄÇÎ) Виконавчою дирекцією відділення Фонду, його робочими органами станом на 15.04.2012 р., 30.04.2012 р., 15.05.2012 р., через комісії із соціального страхування підприємств, установ, організацій області, детально вивчені обґрунтування і попит страхувальників у частині фінансування коштами Фонду витрат на харчування, лікування, культобслуговування дітей. Реалізуючи на практиці завдання щодо оздоровлення влітку 2012 року не менше 80% дітей Дніпропетровської області, покладені головою облдержадміністрації Вілкулом О.Ю. по виконанню «Генеральної угоди по регулюванню основних принципів і

норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 рр.», та виходячи із узагальнених даних, отриманих від страхувальників, профспілок і власників ДЗО, правлінням відділення Фонду прийнято рішення щодо часткового фінансування витрат на ці цілі, як передбачено «Порядком фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 року №17 (далі-Порядок №17), що дасть змогу максимально, не нижче 2011 року (18550 дітей), охопити дітей оздоровленням влітку 2012 року на суму, передбачену бюдже-

том відділення Фонду (14822 тис.грн.). Постановою правління Дніпропетровського обласного відділення Фонду від 18 квітня 2012 року № 08 затверджено перелік дитячих закладів оздоровлення, до складу якого увійшли 37 дитячих закладів оздоровлення, 17 з яких знаходяться за межами Дніпропетровської області. До страхувальників доведено постанови правління Фонду від 03.04.2012 року № 7 «Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2012 рік», якою встановлено витрати на харчування - не більше 37 грн., на лікування та культобслуго-

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÙÎÄΠIJËÎÂÈÕ ÎײÊÓÂÀÍÜ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Ó I² ÊÂÀÐÒÀ˲ 2012 ÐÎÊÓ мірними показниками. Зростання споживчих цін, на думку респондентів, в основному обумовлюється зростанням витрат на виробництво. За підсумками опитування, девальваційні очікування знизилися, респонденти Дніпропетровської області покращили свої прогнози щодо курсової стабільності на наступні 12 місяців. Більшість респондентів позитивно оцінюють поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств. Водночас оцінки власного поточного фінансово - економічного стану респондентів уже традиційно нижчі, ніж перспективні очікування. На наступні як 3, так і 12 місяців респонденти очікують покращення фінансово - економічного стану своїх підприємств. Респонденти відзначають підвищення попиту на продукцію власного виробництва

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ïðî ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ×åðãîâå ùîêâàðòàëüíå îïèòóâàííÿ êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ ïðî îö³íêó ïîòî÷íî¿ òà ìàéáóòíüî¿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³, ³íôëÿö³éíèõ òà êóðñîâèõ î÷³êóâàíü, çì³í åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ ïðîâåäåíî â äðóãîìó êâàðòàë³ 2012 ðîêó

вування - не більше 3 грн. на один людино-день у середньому на оздоровчу зміну та № 15 «Про окремі питання фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду», якою встановлено тривалість зміни від 14 днів. Постановою правління Фонду «Про внесення змін до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» від 03.04.2012 року № 08, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за № 860/ 21172, затверджено граничну межу віку дитини, починаючи з 6 до 18 - річного віку.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ïðî ñòàí ô³íàíñóâàííÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé çàñòðàõîâàíèõ îñ³á ó äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ îçäîðîâëåííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â Ôîíäó âë³òêó 2012 ðîêó ñòàíîì íà 10 ëèïíÿ 2012 ðîêó

ÎÑÍÎÂͲ ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÍß ÇÀÊÎÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ â³ä 24.05.2012 ¹4834 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî óäîñêîíàëåííÿ äåÿêèõ ïîäàòêîâèõ íîðì» â ÷àñòèí³ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü

Êîíêðåòèçîâàíî ïîíÿòòÿ «îñîáà» (ï.ï. 14.1.139 ï.14.1 ñò.14) äëÿ ö³ëåé îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü. Ââîäèòüñÿ ïðîöåäóðà ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèêîì ÏÄ áóäü-ÿêî¿ îñîáè çà ¿¿ äîáðîâ³ëüíèì ð³øåííÿì. À ñàìå: âèêëþ÷åí³ áóäü-ÿê³ äîäàòêîâ³ óìîâè, ùî îáìåæóþòü òàêó ðåºñòðàö³þ, à òàêîæ íîðìà, ÿêà ïåðåäáà÷àëà âèêëþ÷åííÿ ç ðåºñòðó ïëàòíèê³â ÏÄ ó ðàç³, ÿêùî îáñÿã ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â/ïîñëóã ïëàòíèêàìè ïîäàòêó, çàðåºñòðîâàíèìè äîáðîâ³ëüíî, ³íøèì ïëàòíèêàì ïîäàòêó çà îñòàíí³ 12 êàëåíäàðíèõ ì³ñÿö³â ñóêóïíî ñòàíîâèâ ìåíøå 50 â³äñîòê³â çàãàëüíîãî îáñÿãó ïîñòà÷àííÿ. Ïîäàííÿ çàÿâè íà ðåºñòðàö³þ ïëàòíèêîì ÏÄ ó ðàç³ çì³íè ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó ç 5% íà 3% ðåºñòðàö³éíà çàÿâà ïîäàºòüñÿ íå ï³çí³øå í³æ çà 15 êàëåíäàðíèõ äí³â äî ïî÷àòêó êàëåíäàðíîãî êâàðòàëó, â ÿêîìó áóäå çàñòîñîâóâàòèñÿ ñòàâêà ºäèíîãî ïîäàòêó ó ðîçì³ð³ 3%. Ðåºñòðàö³ÿ çàçíà÷åíèõ îñ³á (çã³äíî ç àáçàöîì äðóãèì ïóíêòó 183.5 ñòàòò³ 183) ä³ÿòèìå ç ïåðøîãî ÷èñëà êàëåíäàðíîãî êâàðòàëó, â ÿêîìó áóäå çàñòîñîâóâàòèñÿ ñòàâêà ºäèíîãî ïîäàòêó ó ðîçì³ð³ 3%. Çìåíøóºòüñÿ ñòðîê ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â ÏÄ ç 10 äî 5 ðîáî÷èõ äí³â. Îëåíà Âîëîä³íà, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ○

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ 70 ÔÀÊҲ ÏÎÐÓØÅÍÜ Ç ÁÎÊÓ ÑϲÂÐÎÁ²ÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒÊÎÂί ÑËÓÆÁÈ Çà 2012 ð³ê ñï³âðîá³òíèêàìè ÂÂÁ ïðè ÄÏÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÓÂÁ ÄÏÑ Óêðà¿íè çà îñíîâíèìè ë³í³ÿìè ðîáîòè ïðîâåäåíî 90 ñëóæáîâèõ ðîçñë³äóâàíü òà ïåðåâ³ðîê, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ âñòàíîâëåíî 70 ôàêò³â ïîðóøåíü âèìîã ä³þ÷èõ çàêîíîäàâ÷èõ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â ç áîêó ñï³âðîá³òíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ïðîâåäåíî 27 ïåðåâ³ðîê ñòàíó îõîðîíè ïðèì³ùåíü ÎÄÏÑ îáëàñò³, ïðè öüîìó ó âñ³õ âèïàäêàõ áóëè âèÿâëåí³ íåäîë³êè. Ó â³äíîøåíí³ ïîñàäîâèõ îñ³á ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, âêëþ÷àþ÷è êîëèøí³õ, ïîðóøåíî 9 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ, âèêðèòî 15 çëî÷èí³â, ñêîºíèõ ñï³âðîá³òíèêàìè ÎÄÏÑ, ñêëàäåíî 4 ïðîòîêîëè ïðî ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 êîðóïö³¿». Áåçïîñåðåäíüî çà ìàòåð³àëàìè ÂÂÁ ïîðóøåíî 5 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ. Êð³ì òîãî, ñï³âðîá³òíèêàìè ÂÂÁ ñêëàäåíî 3 ïðîòîêîëè ïðî ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 êîðóïö³¿». Ïðî êîðóïö³éí³ òà ³íø³ íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïîäàòê³âö³â âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü ïîâ³äîìèòè íà «Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿» - àíòèêîðóïö³éíèé ïðîåêò ñòâîðåíèé ïðè ñïðèÿíí³ Ãîëîâè ÄÏÑ Óêðà¿íè. «Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿» - öå «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» ç íîìåðîì òåëåôîíó (044) 284-00-07. Ïðàö³âíèêè ÄÏÑ Óêðà¿íè íå ò³ëüêè ïðèéìàþòü çâåðíåííÿ ïðî êîðóïö³éí³ òà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿, àëå é ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè ³ âæèò³ çàõîäè. Òåëåôîííà ë³í³ÿ ïðàöþº ö³ëîäîáîâî: ó ðîáî÷èé ÷àñ ³íôîðìàö³þ ïðèéìàþòü ñï³âðîá³òíèêè, à â íåðîáî÷èé ÷àñ ³íòåðàêòèâíèé àâòîâ³äïîâ³äà÷. Ñåêòîð âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Агафонова Вадима Миколайовича у судове засідання як співвідпові дача по цивільній справі № 2/422/ 3529/2012 р. за позовом Товари ства з обмеженою відповідальні стю «Кредекс Фінанс» до Агафоно вої Олександри Олександрівни, Агафонова Вадима Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу деться 31 липня 2012 р. о 15 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре сою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 116. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України. П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання відпові дача Сапу Валерія Адольфовича, 25.03.1970 р.н., за позовом Шаш кової Наталії Павлівни до Сапи Ва лерія Адольфовича, третя особа П’ятихатський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житло вим приміщенням та зняття з реє страції з місця проживання. Судо ве засідання відбудеться об 11 год. 30 хв. 27 липня 2012 року у при міщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, м. П’ятихатки, П’ятихатський район, Дніпропетровська область, зал 2 (суддя Митошоп В.М.). Явка до суду обов’язкова, роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголо шення про виклик відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі не явки відповідача у судове засідан ня справа буде розглянута за наяв ними матеріалами за вашої відсут ності.

Істоміна, 10, каб. 9, по справі № 2 728/11 за позовом ПАТ «РБУ № 51» до ТОВ «Металпромекспорт», Шото ва О.В., про визнання недійсним договору купівліпродажу та ви требування майна з чужого неза конного володіння. У провадженні судді Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська Некрасова О.О. знаходиться цивільна справа № 22866/11 за позовною заявою Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Жари Ірини Петрівни про стягнення заборгованості. Відпо відач Жара Ірина Петрівна викли кається у судове засідання на 24 липня 2012 року о 13 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки Жари Ірини Петрівни справа буде розглянута за її відсутності.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ве засідання на 01 жовтня 2012 року об 11 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська, каб. 22. Після опублі кування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки Чумака Максима Ігоровича справу буде розглянуто за його відсутності. АмурНижньодніпровський ра йонний суд м. Дніпропетровсь ка повідомляє, що 07 серпня 2012 року о 10 год. 30 хв. відбудеться слухання цивільної справи № 401/ 5783/12 за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Енергопо стачальна компанія «Дніпрообле нерго» до Дорохова Віктора Івано вича про відшкодування шкоди. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселів ська, 9, каб. 16. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Валькову Олену Віталіївну як відповідача по цивільній справі № 2/422/3571/2012 р. за позовом ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» до Валькової Олени Віталіївни про відшкодування збитків, яке відбу деться 17 серпня 2012 р. о 14.00 у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Тронь Діану Олександрівну по цивільній справі № 22711/2011 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Тронь Діани Олександрівни про стягнення за боргованості у судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 20 хв. 09 жовтня 2012 р. У випадку неявки У провадженні Красногвар відповідача справу буде розгляну дійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться то в заочному порядку. цивільна справа за позовом Пуб Кіровський районний суд лічного акціонерного товариства м. Дніпропетровська, розташований «Державний ощадний банк Украї за адресою: 49000, м. Дніпропет ни» в особі філії Правобережне ровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає відділення № 6719 до Дяченка Сер Мороз Владислава Олександрови гія Григоровича про стягнення за ча по цивільній справі № 23049/ боргованості та розірвання кре 2011 за позовом Публічного акці дитного договору. Відповідач Дя онерного товариства «Комерцій ченко Сергій Григорович викли ний банк «ПриватБанк» до Мороз кається у судове засідання на 31 Владислава Олександровича про липня 2012 року о 13 год. 30 хв. у стягнення заборгованості у судове приміщення Красногвардійського засідання, яке відбудеться о 09.00 районного суду: м. Дніпропет 09 жовтня 2012 р. У випадку неяв ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 3. ки відповідача справу буде розгля Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле нуто в заочному порядку. ним про час та місце розгляду Кіровський районний суд справи. У разі неявки Дяченка С.Г. м. Дніпропетровська, розташований справу буде розглянуто за його за адресою: 49000, м. Дніпропет відсутності. ровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Мамедова Іхтебара Ісмаіловича по У Баглійському районному суді м. цивільній справі № 0418/554/2012 Дніпродзержинська 27.08.2012 за позовом Публічного акціонер року о 10.00 будуть слухатись ного товариства «Комерційний цивільні справи за позовом ПАТ банк «ПриватБанк» до Мамедова «Дніпроазот» до Трошина Олексія Іхтебара Ісмаіловича про стягнен Федосійовича про визнання особи ня заборгованості у судове засі такою, що втратила право на кори дання, яке відбудеться о 14 год. 30 стування житловим приміщенням та хв. 09 жовтня 2012 р. У випадку зняття з реєстраційного обліку. Суд, неявки відповідача справу буде беручи до уваги те, що місцезнаход ження відповідача по вказаній розглянуто в заочному порядку. справі невідомо, відповідно до ви У провадженні судді Красно мог ст. 74 ч. 9 ЦПК України, викли гвардійського районного суду кає відповідача через оголошення м. Дніпропетровська Нізік О.В. зна в газеті. Останнє відоме місце меш ходиться цивільна справа № 419/ кання відповідача: м. Дніпродзер 5036/12 р. за позовною заявою жинськ, пр. Конституції, 11, гурто Публічного акціонерного товари житок 1. Явка відповідача у судове ства «Енергопостачальна компанія засідання обов’язкова. Після опуб «Дніпрообленерго» до Чумака Мак лікування оголошення в пресі сима Ігоровича про відшкодуван відповідач вважається повідомле ня збитків. Відповідач Чумак Мак ним про час та місце розгляду спра сим Ігорович викликається у судо ви. У разі неявки відповідача спра

ву буде розглянуто за його відсут ності. Судове засідання відбудеть ся під головуванням судді С.А. Ски би у приміщенні Баглійського ра йонного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адре сою: м. Дніпродзержинськ, пр. Кон ституції, 64, 1й поверх, каб. 8. У Баглійському районному суді м. Дніпродзержинська 27.08.2012 року о 10.00 будуть слухатись цивільні справи за позовом ПАТ «Дніпроазот» до Дикого Станіслава Миколайовича про визнання особи такою, що втратила право на кори стування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаход ження відповідача по вказаній справі невідомо, відповідно до ви мог ст. 74 ч. 9 ЦПК України, викли кає відповідача через оголошення в газеті. Останнє відоме місце меш кання відповідача: м. Дніпродзер жинськ, пр. Конституції, 11, гурто житок 1. Явка відповідача у судове засідання обов’язкова. Після опуб лікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки відповідача спра ву буде розглянуто за його відсут ності. Судове засідання відбудеть ся під головуванням судді С.А. Ски би у приміщенні Баглійського ра йонного суду м. Дніпродзержинсь ка Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64, 1й поверх, каб. 8. У Баглійському районному суді м. Дніпродзержинська 27.08.2012 року о 09.00 будуть слухатись цивільні справи за позовом ПАТ «Дніпроазот» до Москалюк Олек сандра Ананійовича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням та зняття з реєстраційного об ліку. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відповідача по вказаній справі невідомо, відпові дно до вимог ст. 74 ч. 9 ЦПК Украї ни, викликає відповідача через ого лошення в газеті. Останнє відоме місце мешкання відповідача: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 11, гуртожиток 1. Явка відповідача у судове засідання обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відпо відача справу буде розглянуто за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді С.А. Скиби у приміщенні Баглій ського районного суду м. Дніпро дзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзер жинськ, пр. Конституції, 64, 1й по верх,каб. 8.

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346) ○

кання відповідача: м. Дніпродзер жинськ, пр. Конституції, 11, гурто житок 1. Явка відповідача у судове засідання обов’язкова. Після опуб лікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки відповідача спра ву буде розглянуто за його відсут ності. Судове засідання відбудеть ся під головуванням судді С.А. Ски би у приміщенні Баглійського ра йонного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адре сою: м. Дніпродзержинськ, пр. Кон ституції, 64, 1й поверх, каб. 8. У Баглійському районному суді м. Дніпродзержинська 27.08.2012 року о 09.00 будуть слухатись цивільні справи за позовом ПАТ «Дніпроазот» до Горкун Дмитра Олександровича про визнання осо би такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку. Суд, беручи до уваги те, що місце знаходження відповідача по вка заній справі невідомо, відповідно до вимог ст. 74 ч. 9 ЦПК України, викликає відповідача через оголо шення в газеті. Останнє відоме місце мешкання відповідача: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 11, гуртожиток 1. Явка відповідача у судове засідання обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відпо відача справу буде розглянуто за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді С.А. Скиби у приміщенні Баглій ського районного суду м. Дніпродзер жинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64, 1й поверх, каб. 8.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

10.07.2012 року Васильківським районним судом Дніпропет ровської області винесено заочне рішення по цивільній справі за по зовом Публічного акціонерного то вариства «Ерсте Банк» до Паська Володимира Володимировича про стягнення заборгованості за кре дитним договором в розмірі 11361 грн. 85 коп. Рішенням позовні ви моги задоволено повністю, а саме: стягти з Паська Володимира Воло димировича, 05.03.1962 року на родження, на користь Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк» заборгованість за кредитним договором № 014/ZАZ197/3/001 від 24.11.2011 року в розмірі 11361,85 Бабушкінський районний суд м. грн. (одинадцять тисяч триста Дніпропетровська, розташований шістдесят одна) грн. 85 коп., стяг за адресою: 49000, м. Дніпропет ти з Паська Володимира Володими ровськ, пр. Карла Маркса, 57, по ровича, 05.03.1962 року народжен відомляє про ухвалення заочного ня, на користь Публічного акціонер рішення щодо Гасанова Акіфа Муса У Баглійському районному суді м. ного товариства «Ерсте Банк» по огли по цивільній справі за позо Дніпродзержинська 27.08.2012 несені судові витрати 214,60 грн. вом Ємець Віктора Корнійовича до року о 10.00 будуть слухатись Гасанова Акіфа Муса огли про виз цивільні справи за позовом ПАТ Ленінським районним судом нання особи такою, що втратила «Дніпроазот» до Андрєєва Іллі Юрі м. Дніпропетровська 29 травня 2012 право на користування житловим йовича про визнання особи такою, року було ухвалено заочне рішен приміщенням. що втратила право на користуван ня по цивільній справі № 2/422/ ня житловим приміщенням та знят 3468/2012 р. за позовом ПАТ Запорізький районний суд Запо тя з реєстраційного обліку. Суд, бе «Дніпроважмаш» до Тітової Ольги різької області викликає Шотова ручи до уваги те, що місцезнаход Володимирівни про визнання осо Олексія Вікторовича (м. Дніпро ження відповідача по вказаній би такою, що втратила право на ко петровськ, пров. Екіпажний, 2, справі невідомо, відповідно до ви ристування житловим приміщен корп. 1, кв. 14) як відповідача на мог ст. 74 ч. 9 ЦПК України, викли ням та зняття з реєстрації за адре 14.00 30 липня 2012 року у судове кає відповідача через оголошення сою: м. Дніпропетровськ, вул. Кок засідання, яке відбудеться за адре в газеті. Останнє відоме місце меш сова, б. 20. Позовні вимоги за по сою: 69089, м. Запоріжжя, вул. зовом ПАТ «Дніпроважмаш» до Тітової Ольги Володимирівни про ДО УВАГИ АДВОКАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ!!! визнання особи такою, що втрати Інформація про формування системи безоплатної вторинної правової допомоги та проведення конкурсу з відбору адвокатів, ла право на користування житло які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги В рамках реалізації державної політики з питань формування системи безоплатної правової допомоги, з метою виконання положень Закону України вим приміщенням та зняття з реє «Про безоплатну правову допомогу», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 схвалено Концепцію Державної цільової програми страції за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Коксова, б. 20 задо формування системи безоплатної правової допомоги на 2013$2017 роки. Також прийнято ряд нормативно$правових актів, зокрема постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати послуг адвокатів, які надають волені. Стягнуто з Тітової Ольги вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально$процесуальному порядку, а також у кримінальних справах» від Володимирівни на користь ПАТ 18.04.2012 № 305, «Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на «Дніпроважмаш» судовий збір у постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі» від 11.01.2012 № 8, «Про затвер$ розмірі 107,30 грн. Заочне рішен дження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб» від 28.12.2011 № 1363, «Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної пра$ ня може бути оскаржено в Апеля ційному суді Дніпропетровської вової допомоги» від 28.12.2011 № 1362 та ін. Наразі на території України вживаються відповідні заходи щодо формування ефективної системи безоплатної вторинної правової допомо області через Ленінський район ги, одними із яких є створення Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та залучення адвокатів до її надання шляхом ний суд м. Дніпропетровська шля проведення конкурсів та формування локальних реєстрів адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній та хом подачі апеляційної скарги тимчасовій основах. протягом 10 днів з дня отримання Для виконання завдань в рамках реалізації Закону орієнтовно у вересні 2 жовтні 2012 року планується проведення другого конкурсу з відбору адво2 копії заочного рішення. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Сгонникова Сергія Анатолійовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/422/3749/12 р. за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Сгонникова Сергія Ана толійовича, Булавка Віктора Анато лійовича про стягнення заборгова ності, яке відбудеться 27 серпня 2012 року о 16.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпро петровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.

катів для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Детальну інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 21$А, тел: 371$15$90) та територіальних управліннях юстиції області. Також інформацію про формування системи безоплатної вторинної правової допомоги та про проведення конкурсу з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги можна знайти на офіційних веб2сайтах Координаційного центру з надання правової допомоги (www.legalaid.gov.ua) та Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (www.obljust.dp.ua) у рубриці «Безоплатна правова допомога». Головне управління юстиції у Дніпропетровській області

Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 31 жовтня 2011 року було винесено судовий наказ по цивільній справі № 2н 2005/2011 р. за позовом ПАТ

«Дніпроважмаш» до Тронєва Анд рія Васильовича про стягнення за боргованості по сплаті за житлово комунальні послуги за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Петровсько го, б. 3, кім. 507. Позовні вимоги за позовом ПАТ «Дніпроважмаш» до Тронєва Андрія Васильовича про стягнення заборгованості по сплаті за житловокомунальні по слуги за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Петровського, б. 3, кім. 507 задоволені. Стягнуто з Тро нєва Андрія Васильовича на користь ПАТ «Дніпроважмаш» заборго ваність по сплаті за житловокому нальні послуги у розмірі 7640 (сім тисяч шістсот сорок) грн. 75 коп., судовий збір у розмірі 38 (тридцять вісім) грн. 20 коп. та витрати на інформаційнотехнічне забезпе чення розгляду справи в розмірі 30 (тридцять) грн. Судовий наказ може бути оскаржено в Апеляцій ному суді Дніпропетровської об ласті через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська шляхом подачі апеляційної скарги протя гом 10 днів з дня отримання копії заочного рішення. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 29 травня 2012 року було ухвалено заочне рішен ня по цивільній справі № 2/422/ 3470/2012 р. за позовом ПАТ «Дніпроважмаш» до Куріленка Олега Михайловича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням та зняття з реєстрації за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Пет ровського, б. 3. Позовні вимоги за позовом ПАТ «Дніпроважмаш» до Куріленка Олега Михайловича про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житло вим приміщенням та зняття з реє страції за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Петровського, б. 3 за доволені. Стягнуто з Куріленка Олега Михайловича на користь ПАТ «Дніпроважмаш» судовий збір у розмірі 107,30 грн. Заочне рішен ня може бути оскаржено в Апеля ційному суді Дніпропетровської області через Ленінський район ний суд м. Дніпропетровська шля хом подачі апеляційної скарги про тягом 10 днів з дня отримання копії заочного рішення. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що 06 липня 2012 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 419/4011/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленер го» до Коваленко Наталії Олексіїв ни про відшкодування збитків, яким позов задоволено та стягну то з Коваленко Наталії Олексіївни на користь Публічного акціонерно го товариства «ДТЕК Дніпрообле нерго» заборгованість в рахунок відшкодування збитків у сумі 1404 (одна тисяча чотириста чотири) грн. 78 (сімдесят вісім) коп. Стяг нуто з Коваленко Наталії Олексіїв ни на користь Публічного акціо нерного товариства «ДТЕК Дніпро обленерго» судовий збір у сумі 214 (двісті чотирнадцять) грн. 60 (шістдесят) коп. Заяву про пере гляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропет ровської області в той же строк. Кіровським районним судом м. Дніпропетровська 16 липня 2012 року в заочному порядку було роз глянуто цивільну справу № 0418/ 4159/2012 за позовом Терещенка Романа Сергійовича до Чурюкова Андрія Сергійовича, Чурюкової Ольги Михайлівни про усунення перешкод у користуванні майном. Даним заочним рішенням було по вністю задоволено позовні вимо ги позивача. З повним текстом рішення відповідач може ознайо митись, звернувшись до канцелярії Кіровського районного суду м. Дніпропетровська.


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346) ○

Ó ÏÎØÓÊÓ Ð²ÄÍÈÕ

Íå çíàþ, ÿê ìîãëî òàêå òðàïèòèñü, ùî ïðîæèâøè ç ÷îëîâ³êîì 20 ðîê³â, í³ ðàçó íå ïîáóâàëà â éîãî ð³äíîìó ñåë³ Âàñèë³âö³-íà-Äí³ïð³ Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîíó. ² í³õòî ç éîãî ðîäè÷³â íå ïîäàâàâ (à ìîæå é ïîäàâàâ?) íà ðîçøóê íàéìåíøîãî ç ñ³ì ñ³ì''¿ Êàë³íîâèõ Âàëåíòèíà СПОГАДИ БАБУСЬ А було все так. У 1941 р. Василь Олексійович і Надія Іванівна Калінови з трьома дітками переїжджають з Орловської області в село Василівкана-Дніпрі. Батько був сла-

ÍÀÉÌÅÍØÈÉ ÕËÎÏ×ÈÊ ÍÀÐÎÄÈÂÑß Ó ÂÀÑÈ˲ÂÖ²-ÍÀ-ÄͲÏв

бозорий, і на фронт його не взяли. Старшому Миколі було 15 років, Каті - 6 років, Толику (моєму чоловікові) - 3. У 1942 р. вже у Василівціна-Дніпрі народжується хлопчик, якому дають ім'я Валентин. У Василівці-на-Дніпрі я побувала дякуючи вчительці місцевої школи Людмилі Ленді. Від неї дізналась, що в селі проживають дві бабусі, які пам'ятають сім'ю Калінових. Поїхати туди мені допомогла голова селищної ради Наталя Пасько. Домовились, що я обов'язково виступлю в школі. Людмила Іванівна і Наталя Володимирівна повели мене до тих самих бабусеньок. Це дві сестри - Марія і Євдокія Матвіївни Трусевич. Коли визволили Синельникове, вони працювали на його відбудові.

лінова, пішла в посадку, щоб назбирати шипшини і глоду, але впала і померла. Коля тоді вже навчався в ремісничому училищі. Батько, Василь Олексійович, відвозить Катю, Толю і Валика в Синельникове і лишає на вокзалі. «Я їх там як побачила, - розповідає Євдокія Матвіївна, - серце стрепенулось. А де ж батько? - питаю. - Десь пішов щось поїсти роздобути». Так ті діти сиділи там до вечора і батька не діждались. Спершу діти були разом, а потім їх розлучили. Згодом Толя потрапляє в родину сестер Фросини і Векли, які проживали в селі Мар'ївка цього ж Синельниківського району. Чоловіки сестер не повернулись з війни. Тітка Фрося ростила двох діток Толю і Свєту. Тітка Векла в 1941-му, коли чоловік пішов на фронт, народила ДІТЕЙ РОЗЛУЧИЛИ неживу дитину. А дітей Голодний 1947-й рік. дуже любила. Стала брати Мати, Надія Іванівна Ка- з дитячих будинків дітей,

11 ëèïíÿ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ êîëå㳿 ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çà ó÷àñòþ Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ïåðñîíàëó òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ÏÔÓ Æàííè Çëåíêî, íà ÿê³é ï³äáèòî ï³äñóìêè ðîáîòè îðãàí³â ÏÔÓ â îáëàñò³ çà 1 ï³âð³÷÷ÿ 2012 ðîêó çà âñ³ìà íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ Підбиваючи підсумки роботи за І півріччя, перший заступник начальника головного управління Валентина Варакута відзначила, що основним завданням цього року залишається активізація роботи щодо наповнення бюджету ПФ для стовідсоткового забезпечення області власними коштами на виплату пенсій. За півріччя планове завдання виконане на 103,3%, зібрано 7 мільярдів 223 мільйони власних коштів, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 1 мільярд 93 мільйони грн., або на 18%.

поточного року склала 8 мільярдів 839 мільйонів грн., що на 10% більше, ніж відповідного періоду минулого року. Забезпеченість власними коштами виплати трудових пенсій досягла 94%. Фахівці управлінь активно залучають пенсіонерів до обслуговування в уповноважених банках, їх кількість постійно зростає і зараз складає близько 700 тисяч осіб, або 68 процентів. Такий відсоток залишається найвищим в Україні. Серед пріоритетів у наповненні бюджету - робота по легалізації заробітної плати, запобіганню і погашенню боргів. На 1 липня борг перед Фондом складає 121 мільйон грн., з яких: по сплаті страхових внесків 85 мільйонів грн., по сплаті єдиного внеску 36 мільйонів грн. Найбільша питома вага у загальній сумі боргу - 34% (41 мільйон грн.), становить борг підприємств комунальної форми власності. Головним управлінням з початку року, за участю прокуратури і податкової служби, було проведено 4 засідання з керівниками

ÁÀÒÜÊÀ ÐÎÄÈÍÈ ÍÀ ÔÐÎÍÒ ÍÅ ÂÇßËÈ ростила і виховувала як рідних. Толя Калінов був п'ятим хлопчиком, якого вона виростила. А до того Толя закінчив курси механізаторів і працював у колгоспі. Коля і Катя розшукали його, коли він уже служив в армії, вивчився на водія. Після армії завербувався на будівництво Братської ГЕС. Друг Олег Данильченко, з яким служили в Ярославлі, покликав його в Дніпропетровськ, де й почув він по радіо оголошення: «Обласному радіо потрібен водій». Там і звела нас доля. Сподіваюсь, що найменший хлопчик із сім'ї Калінових живий. Відгукнись, Валентин Васильович Калінов!

Ïåíñ³éíèé ôîíä: àêòóàëüíî ñüîãîäí³ Наголосила, що головним результатом діяльності органів Фонду, безперечно, є забезпечення своєчасного і сталого фінансування виплати пенсій 1 мільйону 19 тисячам пенсіонерів Дніпропетровщини. З початку року проведено 56 тисяч поточних перерахунків, близько 18 тисяч нових призначень пенсій. Крім того, проведені масові перерахунки пенсій в автоматизованому режимі у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму і на виконання соціальних ініціатив Президента України. Проведено аналіз призначених розмірів пенсії і встановлено, що: - на рівні мінімального розміру - 844 грн. отримують пенсію 12,5 тис. осіб, - в розмірі від 844 грн. до 1000 грн. - 203,5 тис. осіб, - в розмірі з 1000 грн. до 1500 грн. - 477 тис. осіб, - у розмірі більше за 1500 грн. - 326 тис. осіб. На сьогодні середній розмір пенсій в області досяг 1523 грн., що на 15% вище порівняно з початком року, тоді як по Україні це 1399 грн. Загальна сума видатків на виплату пенсій та допомоги за 6 місяців

РОЗЦІНКИ ВАРТОСТІ одиниці ефірного часу Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії для проведення передви6 борної агітації в період виборчого процесу з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

ÞÐ²É ÊÎÇÀÊ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

³äãóêíèñÿ, Âàëåíòèíå! ÄÎÐÀ ÊÀËÈÍÎÂÀ

підприємств-боржників, які впродовж поточного року дали найбільше зростання боргу. У результаті частково погашений борг на загальну суму 2 мільйони 291 тисяча грн., повністю - на суму 1 мільйон 658 тисяч грн. В області забезпечено роботу по прийому та обробці звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску. Звіти за травень поточного року подали 47,5 тис. страхувальників, з них 20 тис. звітів подано з ЕЦП, що становить 42% загальної кількості проти 39%, поданих у січні. Таким чином, щомісяця спостерігається зростання кількості звітів, наданих страхувальниками з використанням ЕЦП. Перед присутніми виступила Директор департаменту персоналу та бухгалтерського обліку ПФУ Жанна Зленко. Від імені голови правління подякувала чисельний колектив органів ПФУ в області за наполегливу працю, звернула увагу на пріоритетні напрямки діяльності ПФУ з питання роботи із зверненнями громадян та кадрового забезпечення органів ПФ. Побажала успіхів у роботі.

Ціни дорівнюють середньоарифметичному значенню ціни одиниці ефірного часу. Знижки на оплату ефірного часу для проведення передви борної агітації не надаються.

У зв'язку з втратою вважати недійсним Атестат про повну за гальну середню освіту серія НР № 38032740 на ім ' я Погосової Ганни Владиславівни.

Приватний нотариус Криво різького мкького нотаріального округу Чорна О.С. сповіщає про відкриту спадкову справу після смерті Кас’янова Віктора Єгоро вича, що помер 19 січня 2012 року. Спадкоемців прохання зверта тися за адресою: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Димитрова, 32/4, тел. 717788.

Індустріальна районна у місті Дніпропетровську рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Головного спеціаліста служби у справах дітей (проспект Газети «Правда», 8, м. Дніпропетровськ, 49081) Вимоги до конкурсантів: повна вища освіта відповідного про фесійного спрямування за освітньо кваліфікаційним рівнем ма гістра, спеціаліста, досконале володіння державною мовою, воло діння навичками роботи на комп'ютері на рівні досвідченого ко ристувача, досвід роботи. Термін прийняття документів протя гом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Телефон для довідок 237076.

ÒΠ«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÏÎÍÀÄÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒÍÈÕ ØÈÍ» çàÿâëÿº ïðî íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä ³ñíóþ÷èõ îá’ºêò³â ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèðîáíèöòâà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 49033, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Á. Êðîòîâà, 16. На виробництві нараховано 18 існуючих додаткових джерел викиду, в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: сажа, ізопрен, оксид вуглецю, діоксид сірки, водень хлористий, альфа-метилстирол, дивініл, ізобутилен, дихлоретан, граничні вуглеводні, пил абразивно-металевий, хлорид водню, оксид вуглецю, гас, суспендовані тверді речовини недиференційовані за складом, оксиди азоту, мурашина кислота. Перевищення встановлених нормативами гранично-допустимих викидів, нормативів екологічної безпеки та граничних нормативів немає. Санітарно-захисна зона витримується 300 метрів. Телефон для довідок (0562) 31-77-22. Усі пропозиції та зауваження надсилати в Управління екології Дніпропетровської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 37. Тел. 744-25-00.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346)

ÂÎËÍÀ ÏÛËÜÖÛ

Îáúÿâèòü âîéíó àìáðîçèè ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Åùå íåñêîëüêî íåäåëü è Äíåïðîïåòðîâùèíó íàêðîåò âîëíà ïûëüöû. Åå âûçîâåò îïûëåíèå âåòðîì çëåéøåãî âðàãà àëëåðãèêîâ - àìáðîçèè

ÍÎÐÌÀ˲ÇÓª ÒÈÑÊ

ÄÎÏÎÌÎÆÅ ÊÀÂÓÍ Êàâóí äîïîìàãຠíîðìàë³çóâàòè âèñîêèé òèñê ³ çáåðåãòè åëàñòè÷í³ñòü ñóäèí. Äî òàêîãî âèñíîâêó ïðèéøëè àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ ç óí³âåðñèòåòó Ôëîðèäè. Âîíè âñòàíîâèëè, ùî â ãðóï³, ÿêà ø³ñòü òèæí³â âæèâàëà êàâóíîâèé åêñòðàêò, âåðõíÿ ïîçíà÷êà òèñêó êðîâ³ çíèçèëàñü íà 15,1 ³ 11,5 ïóíêò³â ïîð³âíÿíî ç ãðóïîþ, ÿêà ïðèéìàëà ïîðîøîê-ïóñòóøêó. Íèæí³é òèñê òàêîæ çíèçèâñÿ íà 7,6 ³ 7,8 ïóíêòó. Òàêèõ ðåçóëüòàò³â äîñòàòíüî, ùîá ïåðåìîãòè ã³ïåðòîí³þ.

ÍÎÂÈÍÈ ÀËÅÐÃ²ß ÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÓªÒÜÑß

ÍÀÑ˲ÄÎÊ ÅÊÎËÎò¯ Çà 20 ðîê³â ê³ëüê³ñòü ëþäåé ç àëåð㳺þ â Óêðà¿í³ çðîñëà â 4 ðàçè. Íàéá³ëüø ñõèëüí³ äî íå¿ ä³òè ³ ï³äë³òêè. Ïðè öüîìó ïèëêîâà àëåðã³ÿ «ïîìîëîäøàëà». Âîíà çóñòð³÷àºòüñÿ ó ä³òåé ç 1,5 ðîêó. Ó ì³ñüêèõ æèòåë³â ðèçèê çàõâîð³òè çíà÷íî âèùèé, í³æ ó ñ³ëüñüêèõ. ˳êàð³ ïîâ’ÿçóþòü öå ç åêîëî㳺þ, âèêîðèñòàííÿì ó ïîáóò³ àãðåñèâíèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí òà ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ùî ì³ñòÿòü êîíñåðâàíòè. ○

ÐÈÁÍÈÉ Ï²Ë²ÍÃ

ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ ÄËß ÑÒÀÐÅÍÜÊÈÕ Ïîïóëÿðíà ïðîöåäóðà ïåäèêþðó-ï³ë³íãó çà äîïîìîãîþ ðèáîê Garra Rufa ìîæå áóòè íåáåçïå÷íà äëÿ ë³òí³õ ëþäåé. Òàê ââàæàþòü ìîñêîâñüê³ ôàõ³âö³ ç òðîï³÷íî¿ ìåäèöèíè. ϳä ÷àñ ïðîöåäóðè ðèáêè â³äùèïóþòü îìåðòâ³ë³ ÷àñòèíêè åï³äåðì³ñó íà íîãàõ. Ó ëþäåé ç ïîðóøåííÿì êðîâîïîñòà÷àííÿ â ñóäèíàõ í³ã çàõèñí³ ôóíêö³¿ îðãàí³çìó çíèæåí³, òîìó ÷åðåç äð³áí³ ðàíêè ìîæå ïîòðàïèòè ³íôåêö³ÿ.

ТОЧЕЧНАЯ БОМБАРДИРОВКА Можно ли остановить эту волну? Можно - считает ведущий специалист Государственной инспекции по карантину растений Александр Груба. Но только в том случае, если на борьбу с амброзией выступить всем миром на корчевку зловредного сорняка и посев на его месте газонной травы или многолетних злаковых культур. Они не дадут взойти оставшимся в почве семенам амброзии. Пример успешной борьбы с вредоносным растением - Набережная имени Ленина в Днепропетровске, застеленная рулонами травы. Амброзию здесь днем с огнем не сыщешь, однако такая «точечная бомбардировка» вызывающего аллергию грамма по борьбе с каранрастения не решает проб- тинными растениями, действующая до 2026 года. Возлему в целом. можно, благодаря ей, плоМЕТОДОМ КНУТА щади, где произрастает И ПРЯНИКА амброзия, сократились в Взяться за нее системно последнее время с 500 тыпризвана областная про- сяч га до 194 тысяч. По мнению Александра Грубы, этому активно способствуют сельхозпроизводители,

 ÖÂÅÒÅÍÈÅ ÀÌÁÐÎÇÈÞ ÍÅ ÂÛÐÛÂÀÞÒ

ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Ñèãíàëèçèðóéòå îá àìáðîçèè â Ãîñóäàðñòâåííóþ èíñïåêöèþ ïî êàðàíòèíó ðàñòåíèé ïî òåëåôîíó: 056) 377-16-22 (056) èëè àäðåñó: ã. Äíåïðîïåòðîâñê, óëèöà Ìèíèíà, 58. добивающиеся высокого качества выращенного на своих угодьях зерна. А вот в городской местности стимулом для уничтожения амброзии являются штрафы за несоблюдение фитосанитарных правил. Согласно им, руководители предприятий и организаций, в том числе ЖЭКов, обязаны очищать свою или прикрепленную территорию от амброзии.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН… Самым действенным способом борьбы с амброзией ныне считается гидросеяние - распыление семян травы или злаковых над территориями, заселенны-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÐÓÁÀ: - Íàøè èíñïåêòîðû ïðèâëåêëè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè áîëåå ñòà ðóêîâîäèòåëåé, îáÿçàâ èõ âûïëàòèòü øòðàôû îò 8 äî 15 íåîáëàãàåìûõ íàëîãîì ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí çà òî, ÷òî òå íå î÷èùàþò ñâîþ òåððèòîðèþ îò àìáðîçèè.

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

ми амброзией. Они культивируются в почву под высоким давлением в балках и на откосах, где невозможно расстелить траву. Именно такой метод практически освободил Европу от амброзии. Увы - у нас это эффективное средство еще не нашло применения. Амброзию косят и выдергивают. Уже много лет пример бескомпромиссной борьбы с сорняком показывает профессор аграрного университета Генрих Андреев, который лично выкорчевал не одну сотню кустов. Несколько последних лет один из днепропетровских бизнесменов предлагает землякам вознаграждение за каждый выкорчеванный из земли сорняк. Увы - предложение не мобилизует людей на войну с амброзией.

 ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ ÎØÒÐÀÔÎÂÀËÈ 500 ×ÅËÎÂÅÊ

×ÅÌ ÁÎËÜØÅ, ÒÅÌ ËÓ×ØÅ

Ñïëåòíè ïîëåçíû äëÿ îðãàíèçìà

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие.

ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

Ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ àìåðèêàíñêèõ ó÷åíûõ íå ìîãóò íå ðàäîâàòü. Îêàçûорганизме. Для участия в мер: «Кого бы ты пригласи- которые за это время поâàåòñÿ, ÷åì áîëüøå ìû исследовании было ото- ла на ужин, если бы могла знакомились друг с другом ñïëåòíè÷àåì, òåì çäîðîбрано 160 студенток-добро- выбрать любого человека поближе и поболтали, уроâåå ñòàíîâèìñÿ По мнению ученых, если человек владеет важной информацией, он обязательно должен высказаться, иначе будет чувствовать себя плохо. И как только он это делает - ему становится значительно легче. Кроме того, у женщин, регулярно болтающих с подружками, повышается уровень прогестерона в

вольцев. Перед началом эксперимента у них проверили уровень прогестерона. После этого женщин разбили на пары. Половине пар предложили задать друг другу вопросы, составленные так, чтоб вызвать сближение, напри-

во всем мире?», «Расскажи о своем самом громком успехе». Второй половине предложили вместе откорректировать статью по ботанике. Через 20 минут у добровольцев повторно проверили уровень прогестерона. У тех студенток,

Ó ÐÅÃÓËßÐÍÎ ÁÎËÒÀÞÙÈÕ ÆÅÍÙÈÍ «ÐÀÑÒÅÒ» ÏÐÎÃÅÑÒÅÐÎÍ

вень гормона повысился или остался на прежнем уровне. Во второй группе прогестерон снизился. Вывод напрашивается сам собой - люди, которые постоянно общаются с родственниками, друзьями, делятся своими проблемами, чувствуют себя счастливее, здоровее и живут дольше, чем те, кто предпочитает все решать в одиночку и изолируется от общества.


ДИВОДИВА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.07.2012 ð. ¹ 57 (1346) ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ

Ïëàñòèêîâûé áàêñ èëè çîëîòîé íàë

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Ëþäè èñïîëüçóþò äåíüãè íå îäíî òûñÿ÷åëåòèå. Ìèð, ñ ìîìåíòà èõ ïîÿâëåíèÿ, âñå âðåìÿ ìåíÿëñÿ, è äåíüãè - âìåñòå ñ íèì, ïðèîáðåòàÿ èíîãäà î÷åíü ïðè÷óäëèâóþ ôîðìó. «Âiñòi» ðàññêàæóò î ñàìûõ íåîáû÷íûõ ãðîøàõ

 ÇÀÙÈÒÓ ÇÌÅÉ

ÏÐÎÒÈÂ ÐÈÒÓÀËÎÂ

ФРАНКИ С ЗАПАХОМ РОЗЫ

Çàùèòíèêè ïðàâ æèâîòíûõ èç Èíäèè âûñòóïèëè ñ ïðèçûâîì èçìåíèòü äðåâíþþ òðàäèöèþ è íà÷àòü èñïîëüçîâàòü â ðåëèãèîçíûõ ðèòóàëàõ íå æèâûõ çìåé, à èñêóññòâåííûõ. Îáðàùåíèå ïðîçâó÷àëî êàê ðàç ïåðåä ïðàçäíèêîì Íàãàïàí÷àìè, êîãäà âåðóþùèå ïîêëîíÿþòñÿ çìåÿì, îòëàâëèâàÿ è ïðèíîñÿ èõ â äîìà, õðàìû è ñâÿòèëèùà. Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàöèè PETA, äëÿ ïðåñìûêàþùèõñÿ ýòî íàñòîÿùàÿ ìóêà: èõ ñîäåðæàò ãîëîäíûìè, â òåñíûõ êëåòêàõ, ÷àñòî çàøèâàþò ðîò, ÷òîá íå êóñàëèñü, à âî âðåìÿ öåðåìîíèé ïîâðåæäàþò ãëàçà, ðàñêðàøèâàÿ ãîëîâû êèíîâàðüþ.

Ã

Республика Бенин решила выделиться среди нумизматов и других любителей необычного. Африканское государство выпустило серию коллекционных монет под названием «Растения мира». Одна из монет серии имеет не только цветное изображение розы, но и ее запах. Номинал каждой монеты - сто франков, а состоят они из медно-никелевого сплава, лакированного серебром. Всего было выпущено по 2500 монет для каждого растения в серии.

«КУБОВЫЕ» МОНЕТКИ

В Сомали выпустили серию долларовых монет в виде геометрических фигур: шаров, кубов и пирамид. Такой вариант монет не очень удобен в обиходе, ведь привычные кругляшки намного лучше. Зато они непременно порадуют детей и, конечно же, нумизматов, которые будут счастливы пополнить свою коллекцию столь необычными монетками.

ЗОЛОТОМ Монетный двор Австралии выпустил монету из чистого золота весом 1012 кг. Хотя ее номинал 1000000 австралийских долларов, на самом деле она стоит порядка 53 млн. долларов США. С одной стороны изображена английская королева Елизавета II, на другой - красный австралийский кенгуру. Для того, чтобы изготовить этого рекордсмена и обойти канадцев с их монетой в 100 кг, ушло целых 18 месяцев.

×ÓÄÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Â

Á МИЛЛИОН

ДЕНЬГИ-РАКУШКИ

ÑÎÌÀËÈÉÑÊÈÅ ÌÎÍÅÒÛ ÏÎÐÀÄÓÞÒ ÄÅÒÅÉ

Â

Äåíü âðåäíîé åäû â ÑØÀ îòìå÷àþò 21 èþëÿ ëþáèòåëè ÷èïñîâ, æàðåíîé êàðòîøêè, ñëàäîñòåé è äðóãîé ïðîäóêöèè èç ôàñò-ôóäîâ. Äëÿ íåêîòîðûõ êàæäûé äåíü - äåíü âðåäíîé åäû. Äëÿ îñòàëüíûõ - ýòî âîçìîæíîñòü áåç ÷óâñòâà âèíû íàåñòüñÿ ïðîäóêòîâ, îò êîòîðûõ ìû îáû÷íî âîçäåðæèâàåìñÿ, - îáúÿñíÿþò ñòîðîííèêè íåîáû÷íîãî ïðàçäíèêà. Ñâûøå 60% àìåðèêàíöåâ ñòðàäàþò èçáûòî÷íûì âåñîì, è åñëè íàöèÿ áóäåò ïðîäîëæàòü â òîì æå äóõå, òî ê 2015-ìó 75% íàñåëåíèÿ îêàæåòñÿ â êàòåãîðèè òÿæåëîâåñîâ. ○

Впервые использовать раковины каури в качестве денег стали в Китае 3500 лет назад. Со временем их, конечно же, заменили медными монетами, но в провинции Юньнань каури сохранились до конца XIX века. Из Китая каури попали в другие страны. В Индии наибольшего распространения они достигли в IV-VI веках и остались там до середины XIX. На Филиппинах их заменили медными монетами только к 1800 году. В Азербайджане каури в качестве денег использовались до XVII века. Их также находили в скифских и русских погребальных курганах, в погребальных урнах северной Германии, в Англии и Швеции.

ÐÀÊÎÂÈÍÛ ÊÀÓÐÈ - ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÊÈÒÀß Á

«ÂÐÅÄÍÛÉ» ÄÅÍÜ

ДОЛЛАРЫ ИЗ ПЛАСТИКА В ноябре 2011 года правительство Канады представило 100-долларовую пластиковую купюру, которая стала первым в стране денежным средством из такого материала. Эти деньги выгодно отличаются от своих бумажных предшественников: их сложно подделать, на них не скапливаются пыль, пот, а также бактерии, потому и служат они дольше. А забыв пластиковые купюры в кармане джинсов, отправленных в стиральную машину, не стоит беспокоиться за их сохранность. Первой на пластиковые банкноты перешла Австралия еще в 1996 г.

Î×ÅÍÜ «ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»

ÂÛÏÓÑÒÈÒÜ ÏÀÐ Â Ãåðìàíèè îòêðûëàñü ïåðâàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» íåíàâèñòè, êóäà ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïîçâîíèòü, ÷òîáû ïîêðè÷àòü è ïîðóãàòüñÿ. Èäåÿ îòêðûòü òàêîé òåëåôîííûé êàíàë ïðèíàäëåæèò Ðàëüôó Øóëüòå è Àëåêñàíäðó Áðàíäåíáóðãó, ñîòðóäíèêàì ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà. Ïî ìíåíèþ îñíîâàòåëåé ëèíèè, ëþäÿì èíîãäà ïðîñòî íåîáõîäèìî âûïóñòèòü ïàð. Îïåðàòîðû âûñëóøèâàþò îñêîðáëåíèÿ çà 1 åâðî è 49 öåíòîâ â ìèíóòó, ïðèíèìàÿ çâîíêè îò 16 äî 18 ÷àñîâ â ñóòêè. ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÅ ÏÎÒÅÐÈ

×ÅÐÅÏÀØÈÉ ÏÎÁÅÃ Ñ ÷åðåïàøüåé ôåðìû, ðàñïîëîæåííîé â øòàòå Äæîðäæèÿ (ÑØÀ), ñáåæàëî îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷ åå îáèòàòåëüíèö. Âëàäåëüöó õîçÿéñòâà ïîáåã ïèòîìöåâ ñòàë áîëüøèì óäàðîì ïî áèçíåñó. ×åòûðå ãîäà îí âûðàùèâàë æèâîòíûõ äëÿ çîîìàãàçèíîâ è ýêñïîðòà â Êèòàé, ãäå èç íèõ ãîòîâèëè ñóïû. Ìóæ÷èíà ñ÷èòàåò, ÷òî âî âñåì âèíîâàòû õóëèãàíû - îíè ñëîìàëè îãðàæäåíèå ó ïðóäà, ãäå æèëè ïðåñìûêàþùèåñÿ.


ВІВТОРОК, 24 ЛИПНЯ 2012 РОКУ № 57 (1346)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Òÿæåëàÿ» æèçíü Àëåêñàíäðà Ëàøèíà ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Àëåêñàíäð Ëàøèí ñàì âûáðàë ñåáå «òÿæåëóþ» æèçíü. 13 ëåò îí òîëêàë øòàíãè è ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ íàçûâàëñÿ òÿæåëîàòëåòîì, à ïîñëåäíèå ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÊÓÏÀÞÙÈÕÑß ÷åòûðå ãîäà èìåíóåòñÿ ñòðîíãìåíîì, ÆÅÍÙÈÍ ÷òî â ïåðåâîäå ñ «1) Ïðè ñèëüíûõ äóøåâíûõ âîëíåíèÿõ íå êóïàòüñÿ. àíãëèéñêîãî 2) Íå êóïàòüñÿ ïðè íàñòóïèâøåì âíåçàïíî íåçäîðîâüå «ñèëüíûé èëè ïðîäîëæåíèè áîëåçíè. ìóæ÷èíà». È ýòî 3) Íå êóïàòüñÿ ïîñëå áåññîííîé íî÷è è â ñèëüíîì âîçáóæ- âîâñå íå ëåñòíàÿ äåíèè, ïîêà íå ïðîéäåò íåñêîëüêî ñïîêîéíûõ ÷àñîâ. õàðàêòåðèñòèêà, à 4) Íå êóïàòüñÿ ïîñëå ïëîòíîãî îáåäà, çàâòðàêà èëè âèä ñïîðòà. Êîðóæèíà. ðåñïîíäåíò 5) Èäòè â êóïàëüíþ è îáðàòíî íå ñïåøà. «Âiñòåé» ïîáåñåäî6) Ïðèäÿ, îñòîðîæíî ñòàðàòüñÿ óäîñòîâåðèòüñÿ â ãëóáèíå âàëà ñ Àëåêñàíäè â òå÷åíèè âîäû, è â ñëó÷àå ñèëüíîãî ïðèáîÿ îòíþäü íå ðîì ïåðåä íà÷àâõîäèòü â âîäó. ëîì VI ýòàïà 7) Ðàçäåâàòüñÿ ìåäëåííî; ðàçäåâøèñü æå, áðîñàòüñÿ â Êóáêà ìèðà ïî âîäó ìãíîâåííî. ñòðîíãìåíó, 8) Áðîñàòüñÿ â âîäó ãîëîâîé âíèç; åñëè æå êòî ýòîãî êîòîðûé ïðîøåë ñäåëàòü íå ìîæåò, òî äîëæåí îêóíóòüñÿ ïîñêîðåå. â Äíåïðîïåòðîâñêå. 9) Êòî íå îñîáåííî ñèëåí, òîò íå äîëæåí äîëãî îñòàâàòüñÿ Òîãäà ñîáåñåäíèê åùå íå â âîäå. çíàë, ÷òî ïîáåäèò â ýòèõ 10) Âûêóïàâøèñü, ðàñòèðàòü âñå òåëî äëÿ óñèëåííîãî ñîðåâíîâàíèÿõ êðîâîîáðàùåíèÿ, îäåâàòüñÿ ïîñêîðåå è ïðîéòèñü», - ðàçúÿñíèë æèòåëüíèöàì Äíåïðîïåòðîâñêà ìåñòíûé æóðíàë ПОМОГ «Ðàáîòíèöà è äîìàøíÿÿ õîçÿéêà» â èþëå 1927 ãîäà. Ãàçåòû â êðàåâåä÷åñêîì îòäåëå îáëàñòíîé íàó÷íîé ШВАРЦЕНЕГГЕР - Александр, судя áèáëèîòåêè ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ - Ðåáå, ÿ åäó ía êóðîðò, ÿ ñëûøaë, ÷òî äåâóøêè òaì îäåâaþòñÿ íå òaê ñêðîìíî. Ñêaæèòå, ðåáå, - a ìîæíî ìíå ñìîòðåòü ía æåíùèíó, åñëè îía â ìèíè-þáêå èëè â áëóçêå ñ äåêîëüòå? - Ìîæíî. - À åñëè îía ía ïëÿæå è â áèêèíè? - Ìîæíî. - À åñëè òîïëåññ? - Ìîæíî. - Ðåáå, a åñòü òaêèå âåùè, ía êîòîðûå åâðåþ íåëüçÿ ñìîòðåòü? - Åñòü. - Êaêèå, íaïðèìåð, ðåáå? - Íaïðèìåð ýëåêòðîñâaðêa. ☺ ☺ ☺ Âñòðåòèëèñü 2 íîâûõ ðóññêèõ: - Âîçüìè ìîåãî ðàçäîëáàÿ íà ðàáîòó. - Äà íåò ïðîáëåì - áóäåò ïðèõîäèòü â îôèñ íà ÷àñèê íà êîìïå ïîèãðàòü, à ÿ áóäó ïëàòèòü åìó 3 êîñàðÿ çåëåíè. - Íåò, íó òàê íå ãîäèòñÿ, ÿ õî÷ó ÷òîá îí ðàáîòàë! - Õîðîøî, ïóñêàé ïðèõîäèò

íà ïîëäíÿ, èçó÷àåò íîâîñòè, ïüåò êîôå è áóäó ïëàòèòü åìó 2 êîñàðÿ çåëåíè. - Íåò! Ìíå íóæíî ÷òîáû îí ðàáîòàë ïî 10 ÷àñîâ â äåíü è ïîëó÷àë ãäå-òî 200 áàêñîâ. - Íó èçâèíè, áðàò, íå ìîãó. Äëÿ ýòîãî âûñøåå îáðàçîâàíèå íóæíî... ☺ ☺ ☺ Èäåò ïî óëèöå èíòåëëèãåíòíûé ìóæ÷èíà. Âèäèò - ñòîèò áàáóëÿ è ïëà÷åò. - Áàáóøêà, ïî÷åìó âû ïëà÷åòå, êòî âàñ îáèäåë? - Äà âîò, ñûíîê, êîøåëåê óêðàëè ñ äåíüãàìè… - È ìíîãî äåíåã áûëî? - Ìíîãî, ñûíîê, 50 ãðèâåíü. - Âîò âàì, áàáóøêà, 50 ãðèâåíü, íå ïëà÷üòå! - Ñûíîê, à ìîæåò è êîøåëåê îòäàøü? ☺ ☺ ☺ Áèçíåñìåí äàåò èíòåðâüþ. - Ðàññêàæèòå, êàê âàøà ñåìüÿ ïëàíèðóåò ïðîâåñòè ýòî ëåòî? - Æåíà â Ïàðèæå, äî÷ü íà Èáèöå, ñûí â Øòàòàõ. Íó à ÿ ïî ýòèì ïðè÷èíàì, âèäèìî, â òþðüìå.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 24.07 Ср 25.07 Чт 26.07

+30 +32 0С півн.cхід. +19 +24 0С 36 м/с +23 +32 0С півн.cхід. +21 +26 0С 34 м/с +25 +33 0С півн.cхід. +21 +27 0С 34 м/с

по всему, Вы знаете, как мужчины становятся настоящими, а потом и сильными… Каков Ваш путь в стронгмены? - Он начался в Мариуполе, где я родился и вырос. Когда было 13 лет, понял, что очень хочу стать похожим на Арнольда Шварценеггера. Тогда в Мариуполе наблюдался пик его популярности, и многие мальчишки пытались подражать своему кумиру. - Вы пошли в спортзал… - Да, я стал качаться в спортзале завода «Азовсталь» по пять раз в неделю. Выигрывал чемпионаты города, области, получил звание мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике. Мой личный рекорд - 179 килограммов в рывке и 216 - в толчке.

«Â ÑÒÐÎÍÃÌÅÍÅ - ÁÎËÅÅ 40 ÓÏÐÀÆÍÅÍÈÉ»

- Я уперся в результат …Он не двигался с места, и я понял, что нужно что-то менять в своей жизни. На перемены подвиг и пример Артема Удачина, который будет представлять нашу страну на Олимпиаде в Лондоне. Он тренировался рядом со мной и показывал значительно лучшие результаты. Cпорт я бросать не хотел, потому и пришел в тот вид, который был наиболее близок. - Ваш приход был замечен? - На первых своих соревнованиях в качестве стронгмена «Богатырь2007» я завоевал 10-е место, а уже через год одержал на них победу. Я трижды был признан самым сильным мужчиной Украины, а на чемпионате мира в Вильнюсе завоевал 2-е место в толчке бревна. УПЕРСЯ В - Оно, я слышала, РЕЗУЛЬТАТ весило 195 килограм- И почему все же мов. Новый вид ушли из тяжелоатлеспорта сильно отличатов в стронгмены? ется от тяжелой атлетики? - Да, в стронгмене нужно не просто поднять снаряд, но и проделать с ним какие-либо манипуляции - пройти, пробежать. В этом виде

«ÊÀ×ÀËÑß ÏÎ ÏßÒÜ ÐÀÇ Â ÍÅÄÅËÞ»

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ «КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß ÌÍÎÃÎ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÒÜÑß»

спорта более 40 упражнений. - У Вас есть любимые снаряды? - Да, шары, которые перекидываются через перекладину, и лог-лифт - то самое бревно, которое нужно закатить на грудь и толкнуть.

САМ СЕБЕ СПОНСОР - Вы женаты? - Да, женился в 22 года на девочке из параллельного класса, с которой дружил с 15 лет. Мы растим двоих дочерей. - Как семья относится к Вашему увлечению столь неординарным видом спорта? - На первых порах не одобряли. Ведь этот вид

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

спорта очень травмоопасный. Потом свыклись. - Жена тоже дружит со спортом? - Только недавно начала заниматься фитнесом. - Каковы планы на будущее? - 28 июля приму участие в Гран-при мира в московских Лужниках. Вообще приходится много ездить на соревнования. Перед Днепропетровском был в Красноярске, Якутии. Часто бываю в Прибалтике. - Кто спонсирует Вас? - Я сам себе спонсор. В свободное от тренировок время занимаюсь предпринимательством. Спорт же для души.

Номер підписано до друку 23.07.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1254357

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement