Page 1

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ²ËÊÓËÀ»

ÏÎ ÖÀÐÑÊÎÉ ÒÐÎÏÅ Ñ ÂÅÒÅÐÊÎÌ

21

2

4

̲ÑÒÎ ÑÒÀª ßÑÊÐÀ²ØÈÌ

ÀÁÑÓÐÄÍÛÅ ÍÀËÎÃÈ

14

ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ÑÀÌÛÅ ÓÌÍÛÅ ÄÅÒÈ? Íåäàâíî â Èíòåðíåòå ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ, ÷òî êèòàéñêèå øêîëüíèêè - ñàìûå ñïîñîáíûå â ìèðå. Ïî êðàéíåé ìåðå, îöåíêè, êîòîðûå îíè ïîëó÷àþò íà ýêçàìåíàõ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ñòàíäàðòó PISA, âûøå íåêóäà. «Â³ñò³» ðàññêàæóò, ãäå åùå æèâóò óìíûå äåòè.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№56 (1345) Четвер, 19 липня 2012 р.

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÎÁÙÅÆÈÒÈÉ

ÑÌÅÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ îäîáðèë îáùåãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó ïåðåäà÷è îáùåæèòèé èç ãîññîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü òåððèòîðèàëüíûõ îáùèí íà 2012-2015 ãîäû. Ïîñëå ñìåíû ñîáñòâåííèêà, ïðîæèâàþùèå â îáùåæèòèÿõ ãðàæäàíå ñìîãóò ïðèâàòèçèðîâàòü ïðèíàäëåæàùèå èì æèëûå ïîìåùåíèÿ. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû îöåíèâàåòñÿ â 1,22 ìëðä.ãðí. ○

ÓÅÔÀ ÎÖÅÍÈËÀ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÇÀ ÅÂÐÎ Ïðåçèäåíò ÓÅÔÀ Ìèøåëü Ïëàòèíè ïîáëàãîäàðèë Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âèêòîðà ßíóêîâè÷à çà ïîääåðæêó ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ ôèíàëüíîé ÷àñòè ×åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó. Ìèøåëü Ïëàòèíè îòìåòèë, ÷òî «òóðíèð ïîëó÷èë îøåëîìëÿþùèé óñïåõ íà âñåõ óðîâíÿõ». Îí òàêæå âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî Åâðî-2012 «îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè óêðàèíöåâ è ñòàíåò èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé». ○

67

Ñèáèðñêèé ïîáðàòèì ñ áåðåãîâ Åíèñåÿ  ðàìêàõ ïðîåêòà «Ìåæäó íàìè - ãîðîäàìè» «Â³ñò³» ïðîäîëæàþò çíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ñ êóëüòóðíûìè òðàäèöèÿìè è ìàëîèçâåñòíûìè ôàêòàìè èç æèçíè ïîáðàòèìîâ Äíåïðîïåòðîâñêà.  ÷åì ñõîæåñòü è ðàçëè÷èÿ ìåæäó íàøèì ãîðîäîì è ðîññèéñêèì Êðàñíîÿðñêîì, ÷òî ñâÿçûâàåò êðóïíåéøèé ýêîíîìè÷åñêèé öåíòð Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Ñèáèðè ñ Èòàëèåé è ïî÷åìó åãî ñèìâîëîì ÿâëÿåòñÿ ëåâ, «Â³ñòÿì» ýêñêëþçèâíî ðàññêàçàë ìýð Êðàñíîÿðñêà Ýäõàì Àêáóëàòîâ.

24

íåòî÷í³ ïðîãíîçè, ì³ñüêà âëàäà ïðîïîíóº êàðàòè çà ïîìèëêè, ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà òóðèñòè÷íèé á³çíåñ ó êðà¿í³. Îñîáëèâå íåçàäîâîëåííÿ ñóñï³ëüñòâà âèêëèêàâ ïðîãíîç, çðîáëåíèé òèæäåíü òîìó. Òîä³ ìåòåîðîëîã³÷íå àãåíòñòâî KNMI, äàíèìè ÿêîãî êîðèñòóþòüñÿ ãîëëàíäñüê³ Ç̲, ïîâ³äîìèëî, ùî ñ³ì äí³â ó êðà¿í³ ëèòèìå çëèâà òà ãðèì³òèìå ãð³ì. À â

«ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ» - ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ Ïîäâîäíàÿ ëîäêà «Çàïîðîæüå» Âîåííî-ìîðñêèõ ñèë Âîîðóæåííûõ Ñèë Óêðàèíû 18 èþëÿ âûøëà â ìîðå äëÿ ïîãðóæåíèÿ è õîäîâûõ èñïûòàíèé â ïîäâîäíîì ïîëîæåíèè. Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû Ìèíîáîðîíû, èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ðåæèìå æåñòêîãî êîíòðîëÿ çà óðîâíåì áåçîïàñíîñòè. Íàïîìíèì, ÷òî «Çàïîðîæüå» - åäèíñòâåííàÿ óêðàèíñêàÿ ñóáìàðèíà.

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÁÐÅÕËÈÂÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ïîõîëîäàííÿ. Âñ³ ³íø³ æèâóòü çà ïðèíöèïîì: Ñê³ëüêè ðàç³â ïîìèëÿëèñü «Äîâ³ðÿé, àëå ïåðåâ³ðÿé». Òà óêðà¿íñüê³ ïîãîäí³ «â³ùóãîëîâí³ «âèíóâàòö³» ÷àñîì íè»?! Ñâî¿ ïîãð³øíîñò³ ç³ïñîâàíî¿ â³äïóñòêè ÷è ñèíîïòèêè çàçâè÷àé âèíàìî÷åíî¿ çà÷³ñêè - ìåòåîïðàâäîâóþòü íåäîñêîíàë³ñòþ ðîëîãè ëèøàþòüñÿ íåäîñÿæíàóêè «ìåòåîðîëî㳿» òà íèìè. çàïåâíÿþòü, ùî ðîçðàõîâó- À îñü ãîëëàíäö³ íàìàãàþòüþòü ïî ìàêñèìóìó òî÷í³ ñÿ óíèêíóòè íåñïîä³âàíèõ ïðîãíîçè. Òîé, õòî â³ðèòü ó äîù³â òà íåñïðîãíîçîâàíî¿ ïîãîäí³ ïåðåäáà÷åííÿ, áåðå ñïåêè, âäàðèâøè ñèíîïòèê³â ïàðàñîëüêó, êîëè îá³öÿþòü ïî êèøåí³. Òàìòåøí³õ äîù, òåïëó êóðòêó, êîëè ìåòåîðîëîã³â, ÿê³ äàþòü

ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÑÓÁÌÀÐÈÍÛ

ÏÎÃÎÄͲ «Â²ÙÓÍÈ»

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ðåçóëüòàò³ - âåñü òèæäåíü ñâ³òèëî ñîíöå, à äå-íå-äå ïðîéøîâ äîùèê. Âëàñíèê íåâåëè÷êîãî ãîòåëþ â Õóê-âàí-Õîëëàíä³ ï³äòðèìàâ ³äåþ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè. «Òàê³ ïîìèëêè âêðàé íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ãîòåëüíèé á³çíåñ. ß ââàæàþ, ùî ñèíîïòèê³â ïîòð³áíî øòðàôóâàòè çà íàäàííÿ íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿», - â³äçíà÷èâ á³çíåñìåí.

Ëèëèÿ Ëèòêîâñêàÿ: «Äèçàéíåðîì ñåáÿ ñ÷èòàëà ñ äåòñòâà»


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345)

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ

̳ñòî ñòຠÿñêðàâ³øèì ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé â³äêðèâ ó Êðèâîìó Ðîç³ äâà äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. Îêð³ì ãîéäàëîê òà êàðóñåëåé, âîíè îáëàäíàí³ ùå é ñïîðòèâíèì çíàðÿääÿì. Òàêîæ â³í âðó÷èâ äåñÿòü ÒÂòþíåð³â ãðîìàäÿíàì ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÅÊÎÍÎ̲ÊÈ

ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÂÂÏ Çðîñòàííÿ ÂÂÏ Óêðà¿íè ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2012 ðîêó ñêëàëî 2,5%. Ïðîòå, çà ñëîâàìè Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Ìèêîëè Àçàðîâà, âñå ùå íåîáõ³äí³ çàõîäè ùîäî ñòèìóëþâàííÿ ³íâåñòèö³é ó áóä³âíèöòâî, à òàêîæ óäîñêîíàëåííÿ ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ ïîë³òèêè. «Åêîíîì³ö³ ïîòð³áí³ äåøåâø³ êðåäèòè», - ï³äêðåñëèâ â³í. Óðÿä çàêëàâ ó äåðæáþäæåò-2012 ïðîãíîç ðîñòó ðåàëüíîãî ÂÂÏ íà 3,9%. Åêñïåðòè ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é á³ëüø îáåðåæí³ ³ äàþòü ëèøå 1-3%.

ÍÎÂÈÍÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÒÅÖ

²Ç ÃÀÇÓ - ÍÀ ÂÓòËËß Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â ç ïåðåâåäåííÿ óêðà¿íñüêèõ ÒÅÖ ³ç ãàçó íà âóã³ëëÿ â ðàìêàõ äîãîâîðó ç êèòàéñüêîþ ñòîðîíîþ ìîæå ïî÷àòèñÿ â 2013 ðîö³. Íàðàç³ éäåòüñÿ ïðî Ѻâºðîäîíåöüêó ÒÅÖ. Óðÿä òàêîæ ïëàíóº ïîáóäóâàòè òðè çàâîäè ç ãàçèô³êàö³¿ âóã³ëëÿ, ÿê³ áóäóòü çíàõîäèòèñÿ â ð³çíèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Ñüîãîäí³ â³äïðàöüîâóºòüñÿ òåõí³êîåêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ïðîåêò³â, ï³ñëÿ ÷îãî ¿õ ïåðåäàäóòü íà ðîçãëÿä Êàáì³íó. ○

ÁÅÐÅÆÅÌÎ ÌÈÐ

111 òèñ. çàÿâ

ç³áðàëè â³ä ãðîìàäÿí äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ïðèñòðîÿìè,

20 òèñ. ÒÂ-òþíåð³â

íåâäîâç³ â³äïðàâëÿòü âëàñíèêàì.

саганського району. «Ця подія зробить наше життя яскравішим, наповнить його радістю і дитячим сміхом. Відкриттям нових майданчиків ми продовжуємо втілювати найбажаніший для жителів

ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÈ ÏÐÈÉÌÀÒÈÌÓÒÜ Ä²ÒÅÉ ÑÓѲÄÍÜÎÃÎ ÑÅËÈÙÀ Кривого Рогу проект благоустрою та відпочинку для дітей, який реалізується за ініціативи губернатора Олександра Вілкула»,- зазначив Вячеслав Задорожний.

Десять дорослих мешканців міста також не лишились без подарунків - вони отримали спеціальні пристрої, що відтепер дозволять через звичайну антену без-

ÑÒÎËÈ×ÍÀ ÌÅÐÅÆÀ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ WI-FI ²ç 16 ëèïíÿ äîñòóï äî áåçêîøòîâíî¿ ìåðåæ³ «Kyiv Free Wi-Fi» ç’ÿâèâñÿ ó ïàðêó Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà íà ïëîù³ Ëüâà Òîëñòîãî. Âñüîãî, ç ìîìåíòó ñòàðòó ïðîåêòó, ïîñëóãàìè áåçêîøòîâíîãî ³íòåðíåòó ñêîðèñòàëèñü ïîíàä 140 òèñ. óí³êàëüíèõ êîðèñòóâà÷³â. Íàñàìê³íåöü ë³òà äî ìåðåæ³ ïëàíóþòü ï³äêëþ÷èòè ïëîùó ²âàíà Ôðàíêà, Îáîëîíñüêó íàáåðåæíó, Êîíòðàêòîâó ïëîùó òà ïàðê Ïîçíÿêè.

коштовно дивитися 32 українські телеканали. «Таким чином, громадяни пільгових категорій, жителі віддалених міст і районів, як і жителі мегаполісів, матимуть можливість отримувати інформацію високої якості», відзначив перший заступник голови ОДА, вручаючи пристрої.

ÎÍÎÂËÅÍÀ ÏËÀÒÔÎÐÌÀ

Ïðîñïåêòíà - çðó÷íà é áåçïå÷íà Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ àêòèâíî ìîäåðí³çóº ñâîþ ³íôðàñòðóêòóðó. Öèìè äíÿìè çäàíî â åêñïëóàòàö³þ îíîâëåíó ïëàòôîðìó çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó Äí³ïðîïåòðîâñüê-ϳâäåííèé.  óðî÷èñòîñòÿõ âçÿëè ó÷àñòü çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²âàí Ñòóïàê, íà÷àëüíèê Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ Îëåêñàíäð Ìîìîò, ïàñàæèðè, çàë³çíè÷íèêè

Óêðà¿íà ìຠíàì³ð çàéíÿòè á³ëüø àêòèâíó ïîçèö³þ ç ï³äòðèìêè ìèðó, áåðó÷è ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ ìèðîòâîð÷èõ òà àíòèï³ðàòñüêèõ çàõîäàõ. Öüîãî ðîêó â ðàéîí ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ ªÑ «Àòàëàíòà» íàïðàâëÿòü óêðà¿íñüêèé ë³òàê äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ çà àêâàòîð³ºþ. Íàñòóïíîãî ðîêó â îïåðàö³¿ «Îêåàíñüêèé ùèò» á³ëÿ Ñîìàë³ â³çüìå ó÷àñòü ôðåãàò ÂÌÑ Óêðà¿íè «Ãåòüìàí Ñàãàéäà÷íèé» ç ïàëóáíèì âåðòîëüîòîì ³ ãðóïîþ ñïåöíàçó íà áîðòó. ○

ñåðåäíÿ ö³íà îäíîãî òåëåòþíåðà,

водопровідних мереж, огорожі. Модернізовано й колію, електрообладнання, упорядковано прилеглу територію, на 204 км залізниці укріплено конуси мосту. Тож сьогодні жителі та гості міста радіють: платформа світла, красива, зручна, а головне - безпечна.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç Ï²ÐÀÒÑÒÂÎÌ

Перше з двох містечок розташувалося у Дзержинському районі в сквері, ще одне, ювілейне сімдесяте, з’явилось у селищі Рудничний. Новий ігровий майданчик прийматиме не лише юних мешканців Рудничного, але й дітвору сусіднього селища Рахманівки та радуватиме малечу Сак-

500-600 ãðí.-

На модернізацію платформи Проспектна (біля пам’ятника Слави) мешканці Жовтневого району чекали не один рік. Раніше ця місцевість була безладно засаджена кущами та

ÔÅIJРÊÎÐÓÖÜÊÈÉ

Äí³ïðîïåòðîâùèíó â³äâ³äàâ åêñïåðò Ñâ³òîâîãî áàíêó Ìîäåñòî Ìàðò³íåç äëÿ îö³íêè ðåçóëüòàò³â óïðîâàäæåííÿ ìåäðåôîðìè òà íàäàííÿ òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè. ³í ïîáóâàâ ó ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ îáëàñò³ òà îö³íèâ ñèòóàö³þ íà ì³ñöÿõ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

Ó ÐÎÁÎÒÀÕ ÇÀIJßËÈ ÁËÈÇÜÊÎ 100 ÇÀ˲ÇÍÈ×ÍÈʲÂ

працівників залізниці, все кардинально змінилося. Попрацювали на славу: за нетривалий час, з 11 червня до 3 липня, виконали демонтаж застарілих придеревами, слабо освітлена. міщень та асфальтного поТа після реконструкції, в криття, капітальний реякій задіяли близько 100 монт пішохідного тунелю,

Ïðîòÿãîì 6 ì³ñÿö³â íà ÏÇ îáëàøòóâàëè é â³äðåìîíòóâàëè:

38 - çàë³çíè÷íèõ ïëàòôîðì;

82 - âîêçàëè òà çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿;

13,7 ìëí. ãðí. - ñóìà âèêîíàíèõ ðîá³ò.

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ

Îö³íêà ³íîçåìíèõ åêñïåðò³â Пан Мартінез відвідав амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Новомосковську та Новомосковському районі. Також він побував у обласній клінічній лікарні ім. Мечникова та обласній дитячій клі-

нічній лікарні. Експерт оцінив і організацію надання онкологічної та психіатричної допомоги, відвідавши обласний клінічний онкодиспансер та обласну клінічну психіатричну лікарню. Під час візиту до Дніпропет-

ровського регіонального перинатального центру пан Мартінез відзначив високу якість допомоги матерям та дітям. Після завершення моніторингу експерт дав позитивну оцінку побаче- співпраці. Остаточні ному та висловив по- висновки візиту бубажання подальшої дуть відомі в жовтні.

ÂÈÑÍÎÂÊÈ ÏβÄÎÌËßÒÜ Ó ÆÎÂÒͲ


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

Þ²ËÅÉÍÀ в×ÍÈÖß

Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè ñâîº 240-ð³÷÷ÿ â³äñâÿòêóâàëà Ïåòðèê³âêà. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé òóò ï³äâåëè ï³äñóìêè êîíêóðñ³â íà êðàùå ïîäâ³ð’ÿ, ïîðàä³ëè òàíöÿì òà ï³ñíÿì ì³ñöåâèõ êîëåêòèâ³â êîëåêòèâ³â,, ïî¿ëè êîçàöüêî¿ êàø³ ПОЧАЛОСЬ ІЗ ХРАМУ

ÍÎÂÈÍÈ

Ïåòðèê³âêà ïîãóëÿëà íà ñëàâó ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÐÎDzÃÐÀËÈ ÐÎÌÀÍÒÈ×ÍÓ ÂÅ×ÅÐÞ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Петриківки від імені губернатора Олександра Вілкула та голови облради Євгена Удода її мешканців привітав начальник Головного територіального управління МНС України в області, депутат

ÁÎÐÞÒÜÑß Ç ÍÅËÅÃÀËÀÌÈ Ìèíóëîãî òèæíÿ îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ ë³êâ³äóâàëè 10 íåëåãàëüíèõ ïóíêò³â ïðèéîìó ìåòàëîáðóõòó â Áàáóøê³íñüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Âèëó÷èëè áëèçüêî 70 òîíí ìåòàëîáðóõòó. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãóáåðíàòîðà ²âàíà Ñòóïàêà, çàðàç ïåðåä ÓÂÑ ñòî¿òü çàâäàííÿ - ë³êâ³äóâàòè âñ³ íåëåãàëüí³ ïóíêòè ïðèéîìó ìåòàëîáðóõòó òà çä³éñíþâàòè ðåãóëÿðíèé êîíòðîëü çà ïðèéíÿòèì áðóõòîì ó ë³öåíçîâàíèõ ïóíêòàõ.

Перша документальна згадка про Петриківку датується 1772 роком. Саме тоді кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський звернувся до вищого духовенства з проханням перевезти в селище дерев’яну церкву з Курилівки, аби врятувати її від повені. З того моменту й ведуть літочислення. Із 240-ю річницею

ПІСНІ, ТАНЦІ Й ЛОТЕРЕЯ

обласної ради Віктор Бутківський. Цього року на святкуваннях не тільки веселились, а й шанували видатних односельчан назвали нових почесних громадян і нагородили матерів-героїнь. Також підвели підсумки та оголосили переможців конкурсів на краще подвір’я, кращий під’їзд та кращу вулицю.

Щоразу на річницю місцеві колективи демонструють своє вміння танцювати та співати. Навіть найменші артисти, вихованці дитсадків №1 та №2, підготували до свята танцювальні номери. Не забули і про традиційну лотерею. У ній розіграли як корисні в господарстві речі - відра, скатертини, дерев’яні ложки, так і приємні враження. Цьогоріч серед головних призів були сертифікати на екскурсію до місцевого кінного заводу, походи до перукарні та романтична вечеря в одному з кафе селища. Завершив урочистості святковий феєрверк.

Î˲ÌϲÉÑÜÊÅ ÏÎËÓÌ’ß

Äí³ïðîïåòðîâö³ ïðèéíÿëè «Âîãîíü ïåðåìîãè» ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

16 ëèïíÿ ñïîðòñìåíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðèéíÿëè ôàêåë Âñåóêðà¿í ñüêî¿ îë³ìï³é Âñåóêðà¿íñüêî¿ îë³ìï³é-ñüêî¿ åñòàôåòè «Ïåðåäàé âîãîíü ïåðåìîãè» â³ä Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, äàë³ åñòàôåòó ïðèéíÿëà ʳðîâîãðàäùèíà. À íàñòóïíîãî äíÿ á³ëÿ ìîíóìåíòà Ñëàâè óðî÷èñòî çàïàëèëè ôàêåë, ÿêèé îòðèìà ëà Ïîëòàâùèíà îòðèìàëà Естафета із запаленим вогнем рушила далі через Дніпродзержинськ та Верхньодніпровськ. Представники сфери фізичної

культури та спорту цих міст зустрілися з атлетами в урочистій ході. А на кордоні з Полтавщиною

21 липня під час святкових проводів спортсменів, які представлятимуть Україну на ХХХ літніх Олімпійських іграх у Лондоні, Всеукраїнська олімпійська естафета фінішує на майдані Незалежності у Києві. «Кращі спортсмени області представлятимуть наш регіон та Україну на Олімпіаді у Лондоні. Разом із факелом ми передаємо беззаперечну віру та впевненість у їхній перемозі. Підтримка кожного жителя Дніпропетровщивідбулась передача факе- ни надзвичайно важлива ла Всеукраїнської естафе- для наших атлетів», - зазнати спортсменам цієї об- чив губернатор Олександр ласті. Вілкул.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

²Ä²ÄÀËÈ Ç ÅÊÑÊÓÐѲªÞ Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè» òà ïðîåêòó «øêîëà-âèø-ïåðøå ðîáî÷å ì³ñöå» çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà Ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíà Êëàóñà Ö³ëë³êåíñà ìîëîäü ºâðîïåéñüêèõ åòí³÷íèõ íàö³îíàëüíèõ ñï³ëüíîò â³äâ³äàëà ç åêñêóðñ³ºþ çàâîä «Äí³ïðîñòàëü». Ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè, â òîìó ÷èñë³ ïðåäñòàâíèêè í³ìåöüêî¿, áîëãàðñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿ ìîëîä³, îçíàéîìèëèñü ³ç ñó÷àñíèìè ïðîìèñëîâèìè òåõíîëîã³ÿìè. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÞÞÒÜ ÇÍÀÍÍß Ó Êðèâîìó Ðîç³ â ðàìêàõ ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òðèâຠôàõîâà ï³äãîòîâêà ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. Íàðàç³ ó ì³ñò³ ìåäè÷íó äîïîìîãó íàäàþòü 18 ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, ÿê³ ïðîéøëè ôàõîâó ï³äãîòîâêó â 2011 ðîö³. Ó 2012-ìó ðîçïî÷àëè ïåðåï³äãîòîâêó çà ñïåö³àëüí³ñòþ «çàãàëüíà ïðàêòèêà-ñ³ìåéíà ìåäèöèíà» 52 ìåäè÷í³ ôàõ³âö³, 8 ë³êàð³â óæå ïðîéøëè ïåðåêâàë³ô³êàö³þ. Íà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè «ì³ñöåâèõ ñòèìóë³â», ùî ïåðåäáà÷ຠçàîõî÷åííÿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ ïåðåäáà÷åíî áëèçüêî 8 ìëí. ãðí. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

Ô²ÍÀÍÑÎÂÅ ÇÀÎÕÎ×ÅÍÍß Ó ì³ñò³ ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì ïåðâèííî¿ ëàíêè (ñ³ìåéíèì ë³êàðÿì, òåðàïåâòàì, ïåä³àòðàì) ïî÷àëè âèïëà÷óâàòè íàäáàâêó çà îáñÿã âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Êð³ì òîãî, ïðîãðàìà «ì³ñöåâèõ ñòèìóë³â» ïåðåäáà÷ຠùîì³ñÿ÷í³ äîïëàòè ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó: 300 ãðí. - äëÿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, 200 ãðí. - äëÿ òåðàïåâò³â òà ïåä³àòð³â. ²ç 1 ÷åðâíÿ ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ñêëàäຠ4800 ãðí., à ä³ëüíè÷íèõ ë³êàð³â - 4000 ãðí.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÍÀÑ˲ÄÊÈ ÑÒÈÕ²¯ Êîìïàí³ÿ «ÄÒÅÊ Äí³ïðîîáëåíåðãî» ïîâí³ñòþ â³äíîâèëà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â óñ³õ ðàéîíàõ îáëàñò³, ùî ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê íåãîäè 16-17 ëèïíÿ. Ãðîçà ³ ðÿñí³ äîù³ ñòàëè ïðè÷èíîþ â³äêëþ÷åííÿ ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷ ó ï’ÿòè íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ðåã³îíó. Á³ëüøå çà âñ³õ ïîñòðàæäàëè Àïîñòîë³âñüêèé, Íîâîìîñêîâñüêèé ³ Ñîëîíÿíñüêèé ðàéîíè. Äëÿ áîðîòüáè ç³ ñòèõ³ºþ áóëè çàä³ÿí³ 13 áðèãàä ³ 11 îäèíèöü ñïåöòåõí³êè. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÎÂÀ ÀÏÀÐÀÒÓÐÀ

ПЕРЕВІРЯЮТЬ УСІ ФАКТИ Незважаючи на те, що анонімні звернення за законодавством необов'язкові для розгляду, губернатор Олександр Вілкул дав завдання перевіряти всі факти, викладені у таких зверненнях та відповідно реагувати у разі їх підтвердження. Анонімні звернення так само, як і інші, реєструються та відпрацьовуються виконавцями, до компетенції яких відносяться. Розгляд анонімних звернень виконує також функцію превентивної профілактики схожих порушень у подальшому.

Питання, які порушуються в анонімних звернен-

×óìàê³âñüêà ñ³ëüñüêà àìáóëàòîð³ÿ îòðèìàëà ñó÷àñí³ ñòîìàòîëîã³÷íó óñòàíîâêó òà àïàðàò ÓÇÄ. ѳëüðàäà çàâåðøèëà ðåàë³çàö³þ ì³êðîïðîåêòó «Îðãàí³çàö³ÿ åôåêòèâíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ». Ïðîãðàìà äîçâîëèëà çàáåçïå÷èòè ÿê³ñíîþ ñïåö³àë³çîâàíîþ àïàðàòóðîþ, çàãàëüíà âàðò³ñòü ÿêî¿ ìàéæå 162 òèñ. ãðí., àìáóëàòîð³þ, ùî îáñëóãîâóº ÷îòèðè ñåëà: ×óìàêè, Çîðþ, Ìà¿âêó òà Âèíîãðàäíå ç íàñåëåííÿì ìàéæå 3,5 òèñÿ÷³ ãðîìàäÿí. ○

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345)

Áëèçüêî 5% ëþäåé, ÿê³ òåëåôîíóþòü íà ««ããàðÿ÷ó ë³í³þ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà», ç ð³çíèõ ïðè÷èí áàæàþòü çàëèøèòèñÿ «àíîí³ìàìè», ïðîòå ïèòàííÿ, ç ÿêèõ âîíè çâåðòàþòüñÿ, ðåòåëüíî ðîçãëÿäàþòüñÿ. Ùîïðàâäà, íà àíîí³ìí³ çâåðíåííÿ íåìîæëèâî íàä³ñëàòè îñîáèñòó â³äïîâ³äü, òîìó ðîçïîâ³ìî ïðî ðåàãóâàííÿ íà òàê³ ïèòàííÿ ó ñüîãîäí³øíüîìó âèïóñêó íàøî¿ ðóáðèêè. Éìîâ³ðíî, ùî äåõòî ç çàÿâíèê³â âï³çíຠñèòóàö³þ, ç ïðèâîäó ÿêî¿ òåëåôîíóâàâ, òà ç äîïîìîãîþ «Â³ñòåé» ä³çíàºòüñÿ ïðî òå, ÿê âîíà âèð³øóºòüñÿ

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВТРУЧАННЯ

³äïîâ³ä³ «àíîí³ìàì»

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ²ËÊÓËÀ»

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

нях, стосуються переважно своєчасності виплати заробітної плати, незадоволення діями посадових осіб, якості комунальних послуг. Географія анонімних звернень охоплює майже всі міста і райони області, але найбільша їх кількість приходиться саме на великі міста - Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ.

Від імені колективу КП «Трамвай» звернувся громадянин із Дніпродзержинська, який повідомив про невиплату заробітної плати на підприємстві з травня 2012 року. За дорученням голови облдержадміністрації Олександра Вілкула було негайно залучено Територіальну державну інспекцію праці, яка виявила дійсно існуючу заборгованість за травень 2012 року. По відношенню до керівництва зафіксовано адмінпорушення, матеріали для порушення кримінальної справи направлені до прокуратури. Всім працівникам підприємства заробітну плату виплачено в повному обсязі. Від анонімного заявника поступила скарга на корупційні дії одного з медичних працівників міської лікарні №6 міста Дніпропетровська. Наразі з метою перевірки цих фактів створено комісію та ведеться службове розслідування. Анонімне звернення з селища Голубівка Новомосковського району стосується відсутності водопостачання по вул. Кравченко. Після звернення на «Гарячу лінію

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÂßÒÊÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ Ó Ìèõàéë³âö³ ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà îá’ºäíàëî íå ò³ëüêè ìåøêàíö³â ðàéîíó, àëå é çàêð³ïèëî äðóæí³ ñòîñóíêè ç ãîñòÿìè ç Ô³íëÿí䳿. Ñâÿòêîâó ïðîãðàìó á³ëÿ ð³÷êè ïîáóäóâàëè òàê, ùî ïðèñóòí³ ðîçâàæàëèñÿ íå ò³ëüêè ìóçèêîþ òà òåàòðàëüíèìè ä³éñòâàìè, àëå é áðàëè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ, ðîçâàãàõ. Òðàäèö³éíî ó÷àñíèêè íàðîäíèõ ãóëÿíü ñòðèáàëè ÷åðåç êóïàëüñüêå áàãàòòÿ.

Олександра Вілкула» проведено перевірку та встановлено, що на внутрішньоквартальному водогоні виникла аварійна ситуація, у зв'язку з чим було відключено водопостачання. Аварію ліквідовано, водопостачання до будинку відновили. Небайдужий мешканець міста Кривого Рогу розповів про незаконну торгівлю тютюновими виробами неповнолітнім дітям на вул. Федоренко, буд.№1. Про це було повідомлено міському голові Кривого Рогу Юрію Григоровичу Вілкулу. В місті провели перевірку і цей факт підтвердився. Вжито відповідних заходів реагування, незаконну торгівлю припинено. А щоб подібного не повторилося, виконкомом Тернівської районної в місті ради із залученням правоохоронних органів буде забезпечено проведення моніторингу щодо недопущення відновлення функціонування зазначеного осередку. За анонімним зверненням у Дніпродзержинську перевірено законність роботи кіосків на перехресті вулиці Артема та провулку Артема, а також у садовому товаристві «Турбіна». Виявлені порушення, на фізичну особу-підприємця складено протокол про адмінпорушення та направлено матеріали до адміністративної комісії при виконкомі Заводської райради для прийняття відповідного рішення. Протокол про адмінпорушення після анонімної скарги також з Дніпродзержинська складено й за фактом стихійної торгівлі на перехресті пров. Кірпічний та вул. Леніна.

ÓÂÀÃÀ! Äèâ³òüñÿ 20 ëèïíÿ 2012 ðîêó î 18.00 íà 51-ìó êàíàë³ ÄÎÄÒÐÊ ïðîãðàìó «Â³äêðèòèé ôàéë», ïðèñâÿ÷åíó ðîç'ÿñíåííþ àêòóàëüíèõ ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿíè íà «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà». Ó öüîìó âèïóñêó ïðîãðàìè ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíî¿ ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Äîñòóïíå æèòëî» ç³ çäåøåâëåííÿ ³ïîòå÷íîãî êðåäèòóâàííÿ. За анонімними зверненнями у Дніпропетровську відновлено освітлення в під'їзді будинку № 12 по ж/м Тополя - 2, ліквідовано сміттєзвалище біля будинку № 60 по вул. Кедріна тощо.

НЕ ВСЕ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ Не всі факти, викладені в анонімних зверненнях, підтверджуються. Так, наприклад, мешканець Дніпродзержинська звернувся з приводу відсутності газопостачання в житловому будинку по вул. Сачко. За результатами перевірки встановлено, що цьому будинку газопостачання не припинялось. Так само безпідставно повідомив про відсутність електропостачання в будинках № 4 та №6 по вул. Гладкова мешканець Дніпропетровська. В ході перевірки з'ясовано, що електропостачання вищевказаних будинків надається безперебійно.

ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª

Ùîäî ñèòóàö³¿ íà ðèíêó ïðàö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â ñ³÷í³-÷åðâí³ 2012 ðîêó ²ç 2010 ðîêó íà ðèíêó ïðàö³ Äí³ïðîïåòðîâ Äí³ïðîïåòðîâ-ñüêî¿ îáëàñò³ ïî÷àëè â³äáóâàòèñÿ ïîçèòèâí³ çì³íè: çðîñòຠçàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ; çíèæóþòüñÿ îáñÿãè òà ð³âåíü áåçðîá³òòÿ; çá³ëüøóþòüñÿ îáñÿãè òà åôåêòèâí³ñòü ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ íàñåëåííþ òà ðîáîòîäàâöÿì äåðæàâíîþ ñëóæáîþ çàéíÿòîñò³ У січні-червні 2012 року на обліку в службі зайнятості Дніпропетровської області перебували 74,5 тис. незайнятих громадян, що на 3% менше, ніж у відповідному періоді торік.  Працевлаштовані за направленням центрів зайнятості у січні-червні 2012 року 27

тис. осіб. Рівень працевлаштування незайнятих громадян зріс із 34,8% в січні-червні 2011 року до 36,2% в січні-червні 2012 року.  Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 8,7 тис. безробітних громадян, що на 0,5% менше, ніж у січні-червні 2011

року. Рівень охоплення безробітних професійним навчанням зріс з 14,6% у січні-червні 2011 року до 15,9% у січнічервні 2012 року.  У громадських роботах протягом 6 місяців п.р. взяли участь 9,0 тис. осіб, що на рівні відповідного періоду минулого року. При цьому рівень залучення незайнятих громадян до громадських робіт в цілому по області становив 12,1% проти 11,7% у січні-червні 2011 року.  Працевлаштовано шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхуван-

ня України на випадок безробіття 878 безробітних громадян.  За підтримки служби зайнятості організували власну справу як суб'єкти підприємницької діяльності 346 безробітних, які одержали одноразово допомогу по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю.  У січні-червні 2012 року в центрах зайнятості Дніпропетровської області було зареєстровано 16,1 тис. договорів між фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками, що на 1,4 тис. менше, ніж у відповідному періоді торік. Протягом січня-червня п.р.

було ліквідовано 14,8 тис. (14,6% від загальної кількості договорів станом на кінець звітного періоду).  В базі вакансій служби зайнятості на 1 липня 2012 року налічувалось 9,0 тис. одиниць, що на 4,4% менше, ніж на відповідну дату минулого року. В середньому по області на 10 вільних робочих місць нині претендують 33 особи проти 34 осіб на початок липня 2011 року.  Мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2012 року становить 544 гривні для незастрахованих осіб, та не менше 825 гривень - для застрахованих.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ ÍÀØÈÕ!!

Êðèâîð³çüêèé «Îë³ìï» íà «Ñê³ôñüêîìó áåðåç³»

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÓÌÀÍÑÜÊÈÉ

²íâàñïîðòñìåíè Êðèâî Êðèâî-ð³çüêîãî ô³çêóëüòóðíîñïîðòèâíîãî êëóáó ³íâàë³ä³â «Îë³ìï» âäàëî âèñòóïèëè íà ì³æíàðîäíîìó ëåãêîàòëåòè÷íîìó ìàðàôîí³ â Êðèìó

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÎÙÀÑÒÈËÎ Ç ÎÍÓÊÎÞ Ó Ïàâëîãðàä³ 12- ð³÷í³ ïîäðóãè Îëÿ Óäîâåíêî òà Êàòÿ Ïîëåæàé ñòàëè ñïðàâæí³ìè ãåðî¿íÿìè, áî æ íå ðîçãóáèëèñÿ, âðÿòóâàëè æèòòÿ äîðîñë³é ëþäèí³. Íåùàñëèâèì ïëàâöåì ñòàâ ä³äóñü îäí³º¿ ç ä³â÷àò, ÿêèé ðàçîì ³ç ä³òëàõàìè ï³øîâ êóïàòèñÿ òà, ïîòðàïèâøè ó âîäÿíó ïàñòêó, âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü. Îíó÷êè íå ðîçãóáèëèñÿ ³ âèòÿãëè ä³äóñÿ, ÿêèé, ì³æ ³íøèì, âàæèòü 80 ê³ëîãðàì³â, ç âîäè òà íàäàëè éîìó ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó. Êîëè ïðè¿õàëà «øâèäêà», ñòàðåíüêîìó âæå áóëî êðàùå.

СУХОПУТНА ТРАСА Місцем проведення Х Міжнародного легкоатлетичного марафону «Скіфський берег-2012» стало кримське місто Саки. В ньому брали участь спортсмени з України, Росії, Вірменії, Німеччини, Молдови та США. Змагання приурочили до 60-річчя Сак - відомої далеко за межами нашої держави оздоровниці. Основу команди з Кривого Рогу склали імениті спортсмени клубу «Олімп». За результатами турніру криворіжці завоювали 5 медалей різного ґатунку. Так, на марафонській дистанції не було рівних нашій уславленій спортсменці, багаторазовій чемпіонці України Ользі Пашалок. Її результат - 3,25 хв. За словами самої спортсменки, порівняно з підкоренням протоки Босфор, сухопутну трасу здолати було легше. «Траса в Саках, - розповідає пані Ольга, - набага-

ÇÀÂÎÞÂÀËÈ Ï’ßÒÜ ÌÅÄÀËÅÉ

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÖ² ÍÅ ÁÓËΠвÂÍÈÕ

то легша. Там ти змагався з людьми в команді. Протягом усієї траси, а це 42 км, учасники марафону підтримують один одного. Я пишаюсь нашими хлопцями, які долали такі відстані. Це відповідно 1 та 2 був дуже серйозний кіло- місця. У Сергія метраж». Щенникова - срібло, у Миколи ПриходьВІДМІННІ ка - бронза, п’яте РЕЗУЛЬТАТИ місце посів ОлекНе менш вдало здолала сандр Кузнецов. дистанцію з четвертим реЗа словами голови Кризультатом і душа команди ворізького фізкультурно- Зінаїда Кучер. Упродовж спортивного клубу інусього марафону вона валідів «Олімп» Емми Сизпідбадьорювала колег по ранцевої, якщо на змаганкоманді. «Ми здобули пе- нях з’являється дружина ремогу над усіма учасни- клубу, значить, всі призові ками, - зазначила Зінаїда місця «поїдуть» до Кривого Кучер. - А в марафоні бра- Рогу. ли участь понад 50 чоЗА СВІЙ РАХУНОК ловік». Відмінні результати Та не все так райдужно наші земляки показали і на у інваспортсменів. Однонапівмарафонській дис- клубників засмучує фінантанції. Надія Дмитрюк і совий бік справи, Ольга Кляцька посіли відсутність потрібної

кількості тренерів та інструкторів у клубі. «Транспортне питання одне з найгостріших,- зауважує Емма Сизранцева. Уявіть собі - наші спортсмени за свій рахунок їздять на змагання. Більше того, їздять самі, без інструктора і супроводу. А такого не повинно бути». «Олімпійці» сподіваються, що до вересня, коли «Олімп» відзначатиме своє 25-річчя, ситуація зрушить з мертвої точки.

«ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÀÂÄÈÂÓÞ ÈÑÒÎÐÈÞ ÇÅÌÅËÜ»

ния источника, советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Петр Овчаренко. Спасибо редактору газеты Алексею Ковальчуку и автору статьи Анфисе Букреевой за правдивое повествование истории местных земель, ее жите-

лей. Публикация в «Вістях» воспринята мною, как луч света среди «темного царства» многочисленных ошибок и искажений прошлого и настоящего слободы Каменка. Обращаюсь также к знатному ее жителю Петру Овчаренко, старожилам поселка с

˲ÄÅÐ Â ÎÁ’ªÄÍÀÍÍßÕ

Çàáûòàÿ èñòîðèÿ Êàìåíêè

12 июня этого года «Вісті» опубликовали интереснейшую статью «Старовинне джерело відроджено». В ней повествуется о том, что на территории Преображенской церкви поселка Каменка возрожден старинный источник родниковой воды. В торжестве приняли участие жители села, школьники, а также инициатор возрожде-

ͲÊÎÏÎËÜ

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ÀËÅÊÑÅÉ ÇÀÁÀÐÀ, ×ËÅÍ ÍÑÆÓ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÏÐÈÄÍÅÏÐÎÂÜß, ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÓÊÐÀÈÍÛ

волнующим меня вопросом: не пора ли в том месте, где был казацкий перевоз через Днепр, где на левом берегу Днепра располагалась забытая нынешними поколениями казацкая перевозочная бригада, установить памятный знак и вернуть народу

память о перевозе и Куточке. Такой знак на века сохранит память о славной истории рождения перевоза и Куточка, положивших начало многовековой истории казацкой слободы Каменка. В старых летописях перевоз был хорошо известен, называется Кодацким, чумаки же, торговцы, купцы, ремесленники, путешественники из Воронежа, Курска, Орла, Харькова и других мест называли его Каменским.

15 í³êîïîëüñüêèõ ÎÑÁÁ îòðèìàþòü êîøòè íà ïðîâåäåííÿ ïîòî÷íèõ ðåìîíò³â. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè îáëðàäè, âèêîíóþ÷è Ïðîãðàìó «Ãðîìàäñüêà àêòèâí³ñòü», íà ö³ ïîòðåáè ì³ñòî îòðèìຠ500 òèñ. ãðí. Êîøòè ä³ñòàëèñÿ ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó, ÿê³ íà ðîçãëÿä îáëàñíî¿ êîì³ñ³¿ ïîäàëè ñâî¿ ì³í³ïðîåêòè. Çàçíà÷èìî, ùî ͳêîïîëü – ë³äåð ñåðåä ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè ç³ ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ. Ìèíóëîð³÷ çàñíóâàëè 53 òàêèõ îá’ºäíàííÿ, à çà ø³ñòü ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó - âæå 59. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÍÀÂ×ÀËÈÑß ²ÍÑÒÐÓÊÒÎÐÈ Ó Ðèç³ ç 29 ÷åðâíÿ äî 1 ëèïíÿ ïðîõîäèâ ñåì³íàð äëÿ ³íñòðóêòîð³â, ÿê³ ðîçâèâàþòü ñòèëü ºäèíîáîðñòâà ѳí Ìó Õàïê³äî.  íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íè, Ô³íëÿí䳿, Ëàò⳿, Á³ëîðóñ³, Øâåö³¿, ÑØÀ òà Ðîñ³¿. Äî äåëåãàö³¿ óêðà¿íñüêèõ ñïîðòñìåí³â óâ³éøëè é äâà äí³ïðîäçåðæèíö³ - Îëåêñàíäð Êèðïà òà ªâãåí Ñâ³æåâñüêèé. Çàñíîâíèê äàíîãî ñòèëþ êîðåéñüêîãî áîéîâîãî ìèñòåöòâà 76 - ð³÷íèé Äæ³ Õàí Äæå îñîáèñòî ïðîäåìîíñòðóâàâ ð³çí³ òåõí³êè, â òîìó ÷èñë³ òåõí³êó â³äíîâëåííÿ ï³ñëÿ ð³çíèõ òðàâì. ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ϲÄÕÎÄßÒÜ ÄÎ ÇÀÂÅÐØÅÍÍß Ó Òîìàê³âñüêîìó ðàéîí³ â³äáóëàñÿ ðîáî÷à íàðàäà, ïðèñâÿ÷åíà ðåçóëüòàòàì æíèâ. Ñòàíîì íà 11 ëèïíÿ àãðà𳿠ç³áðàëè ðàíí³ çåðíîâ³ íà 95% çàïëàíîâàíèõ ïëîù. Çåðíà îòðèìàëè ëèøå 20 òèñ. òîíí. Íå êðàùå ñòàíîâèùå ³ ç çåðíîâîþ êóêóðóäçîþ, íà ÿêó ïîêëàäàëèñÿ âåëèê³ íà䳿. ¯¿ ïîñ³âè ïðîñòî ïîãîð³ëè â³ä ñïåêè. Íà ÷åðç³ – ñ³âáà îçèìèõ, à öå - ï³äãîòîâêà ÷îðíîãî ïàðó ï³ä óðîæàé-2013 òà çàãîò³âëÿ íàñ³ííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 НАШ ПРОЕКТ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345)

ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ - ÃÎÐÎÄÀÌÈ

Ñèáèðñêèé ïîáðàòèì ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ ÐÓÕ Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ íà àâòîäîðîãàõ, íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ ì³ñòà âñòàíîâëþþòü äîðîæí³ çíàêè «Ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä» ³ç ñâ³òëîâ³ääçåðêàëþâàëüíîþ ïîâåðõíåþ òà äîäàòêîâîþ æîâòîþ ñìóãîþ. Çàãàëîì ó Êðèâîìó Ðîç³ âñòàíîâëÿòü 800 òàêèõ çíàê³â. Êð³ì òîãî, äîðîæí³ ñëóæáè çàéìàþòüñÿ îáëàäíàííÿì çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ïàâ³ëüéîíàìè òà ï³øîõ³äíèìè ïåðåõîäàìè. Ñóìà, ïåðåäáà÷åíà ì³ñüêèì áþäæåòîì íà ö³ çàõîäè, ñêëàäຠ800 òèñ. ãðí.

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÒÎв×ÍÀ Þ²ËßÐÊÀ Æèòåëüêà Âåðõíüîäí³ïðîâñüêà Îäàðêà Ãàëóøêà â³äçíà÷èëà 100-é þâ³ëåé. Ïîçàäó ëèøèëèñÿ ðîêè, ñïîâíåí³ ðàäîù³â òà òðóäíîù³â. Ó äåíü íàðîäæåííÿ þâ³ëÿðêà îòðèìàëà ³òàëüíèé ëèñò â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîçäîðîâëåííÿ â³ä ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè, ÷èñëåííèõ ðîäè÷³â ³ çíàéîìèõ. Ãîñò³ ó ïîáàæàííÿõ ç³éøëèñÿ íà îäíîìó, íàéãîëîâí³øîìó äëÿ ëþäèíè - çäîðîâ’¿. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÃÐÎز ÍÀ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß Äî ì³ñüêîãî áþäæåòó Äí³ïðîäçåðæèíñüêà íà çàêóï³âëþ ïóò³âîê äî ñàíàòîð³¿â òà ³íøèõ îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â, äå ìîæóòü ïîêðàùèòè çäîðîâ’ÿ âåòåðàíè â³éíè ³ îñîáè ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é, ç äåðæàâíîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 1,250 ìëí. ãðí. Íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ ðîçêðèëè ïðîïîçèö³¿ êîíêóðñíèõ òîðã³â, à 19 ëèïíÿ óêëàäàòèìóòü äîãîâîðè íà çàêóï³âëþ 260 ïóò³âîê. Ïåð³îä îçäîðîâëåííÿ ëèïåíü-ãðóäåíü 2012 ðîêó. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÊÎËÈ ØÀÕÒÀÐ ÑϲÂÀª 18 - 19 ñåðïíÿ â ÃÊÄÖ «ÌÈл â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü øàõòàðñüêî¿ àâòîðñüêî¿ òà ïîïóëÿðíî¿ ï³ñí³. Ôåñòèâàëü ïðîõîäèòü ï³ä ïàòðîíàòîì Ïàâëîãðàäñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ²âàíà Ìåòåëèö³, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ» Àðòóðà Ìàðòîâèöüêîãî òà çà ï³äòðèìêè òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëîê ïðàö³âíèê³â âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Îðãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü äî ó÷àñò³ òàëàíîâèòèõ àâòîð³â ³ âèêîíàâö³â. Çàÿâêè ïðèéìàþòüñÿ äî 1 ñåðïíÿ.

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÅÉ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÀ

ОБЪЕДИНЯЮТ РЕКИ И ФОНТАНЫ - Господин мэр, что роднит наши города в первую очередь? - И Красноярск, и Днепропетровск расположены на берегах крупнейших рек - Енисея и Днепра. Это - города-миллионники и центры металлургической промышленности. Нас связывает наличие большого количества театров, музеев, картинных галерей, исследовательских институтов, высших учебных заведений. А еще у нас с вами очень много фонтанов. - Бывали ли в вашем городе делегации из Днепропетровска? - Да, в 2009 году. Мы обменялись опытом в сфере образования, науки и молодежной политики. - Как Вы можете охарактеризовать экономическое развитие Красноярска? - В городе сложилась полиотраслевая структура экономики (13 основных видов экономической деятельности). Наряду с металлургией, энергетикой, машиностроением активно развиваются строительная отрасль, индустрия сервиса, образование и здравоохранение, производство идей и технологий, в том числе в социальной сфере. Развиты пищевая промышленность, электроэнергетика и лесопереработка. В общем

объеме товарной продукции лидирующее положение занимает металлургическое производство (преимущественно - производство алюминия и цветных металлов), на второй позиции

структуре и транспортном комплексе, в жилищном строительстве, в сфере социальных услуг, в промышленности. - Какие проекты реализует Красноярск сегодня?

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÀÊÖÈß «ÌÈËËÈÎÍÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ - ÌÈËËÈÎÍ ÄÅÐÅÂÜÅ»

находится производство машин и оборудования, на третьем месте - производство пищевых продуктов, включая напитки. Все это позволяет городу сохранять лидирующие позиции и развивать инвестиционную привлекательность. В ближайшие годы развитие экономики города будет связано с реализацией инвестиционных проектов в инженерной инфра-

ÈÇ 15 ÃÎÐÎÄÎÂ-ÏÎÁÐÀÒÈÌÎÂ 5 - ÊÈÒÀÉÑÊÈÕ

- В каждой отрасли есть свои визитные карточки. В области культуры - Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь - Европа» и музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В спорте - оздоровительный конкурс «Стартуют все» и детские спортивные игры на призы Главы города «Звезды Красноярска - Звезды России». Если говорить о проектах, направленных на развитие гражданского общества, то это Красноярский городской Форум. Он

ØÒÐÈÕÈ Ê «ÏÎÐÒÐÅÒÓ» ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÀ: Íàñåëåíèå: 1 ìëí. ÷åëîâåê. Ïëîùàäü: 353,9 êâ. êì. Ãîä îñíîâàíèÿ: 1628. Öåíòðàëüíàÿ óëèöà: ïðîñïåêò Ìèðà. Ôîíòàíû: áîëåå 100. Äåíüãè: íà 10 ðîññèéñêèõ ðóáëÿõ èçîáðàæåíà êðàñíîÿðñêàÿ ÷àñîâíÿ Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû. Çíàìåíèòûå êðàñíîÿðöû: Âÿ÷åñëàâ Áóòóñîâ - ðîê-ìóçûêàíò; Âèêòîð Àñòàôüåâ - ïèñàòåëü; Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé - îïåðíûé ïåâåö; Âàñèëèé Ñóðèêîâ, Àíäðåé Ïîçäååâ, Òîéâî Ðÿííåëü, Áîðèñ Ðÿóçîâ - æèâîïèñöû.

уникален не только для Сибири, но и для всей страны. С его помощью реализуется принцип участия красноярцев в жизни города. Подчеркну, что более 65% предложений участников Форума воплощаются в жизнь. В Красноярске ежегодно проходит общегородская ассамблея «Красноярск. Технологии будущего». Это площадка взаимодействия субъектов инновационного развития города. Только на инновационной выставке ассамблеи ежегодно презентуются более

300 проектов. Свои идеи и разработки представляют научные коллективы и ученые НИИ, академии наук, специалисты промышленных предприятий, изобретатели, предприниматели, а также школьники и студенты. В этом году ассамблею посетил вицепрезидент структурного подразделения компании Тойота господин Кейсуке Одзава с лекцией «Современные системы управления и производства». Мы также проводим ежегодную городскую акцию «Неделя качества». Она направлена на повышение качества муниципальных услуг в социальной сфере. И хочу отметить еще один проект. Это акция «Миллионному городу - миллион деревьев». Предложенная властями, она пришлась по душе горожанам: только в мае - начале июня в городе было высажено около 9 тысяч деревьев и более 7 тысяч кустарников.


НАШ ПРОЕКТ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

- Господин мэр, среди 15 городов-побратимов Красноярска - 5 китайских. С чего все началось, и в каких направлениях сотрудничаете сейчас? - Хэйхэ был одним из первых открытых китайских городов, который стал для Красноярска другом и партнером. Сегодня у нас сохраняется сотрудничество в области лесопереработки, изучения технологий выращивания и восстановления лесных ресурсов. Высшие учебные заведения

Красноярска и Хэйхэ часто обмениваются студентами и преподавателями. В 2008 году ансамбль танца «Енисейские зори» участвовал в музыкальном фестивале «Харбинское лето». Скульпторы Зайцевы регулярно представляют наш город на Харбинском фестивале снежных и ледяных скульптур, занимая призовые места. В мае 2011 года был открыт регулярный международный рейс КрасноярскХарбин-Красноярск. - А что связывает Красноярск с Италией? - Один из наших городов-побратимов Кремона. Сейчас мы реализуем проект по созданию муниципальной коллекции музыкальных инструментов мирового уровня. У известного Консорциума «Антонио Страдивари» уже приобрели на спонсорские средства 4 инструмента: 2 скрипки, альт и виолончель.

«ÎÑÊÀл ÄËß ÔÎÒÎÕÓÄÎÆÍÈÊÀ

ПУШКА ВМЕСТО КУРАНТОВ

завоевывали медали Олимпийских игр. Широко развито и массовое физкультурное движение. Визитной карточкой города стал физкультурно-оздоровительный парк острова Татышев. Это комплекс велобеговых дорожек, гимнастических городков, площадок по различным видам спорта. Он расположен в центре мегаполиса, но при этом - в зеленой парковой зоне. Еженедельно его посещают свыше 100 тысяч людей.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Это, без сомнения, уникальная возможность для наших музыкантов играть на таких инструментах.

- Днепропетровск каждый свой день рождения старается отпраздновать как можно ярче. А чем удивляет Красноярск? - Самым ярким событием празднования неизменно становится Карнавал. Его участники - творческие коллективы, работники предприятий и организаций. В праздновании Дня города в Красноярске ежегодно принимают участие более 250 тыс. красноярцев и гости, в том числе, зарубежные артисты. Красноярский карнавал, посвященный 380-летию города, стал лауреатом Российской национальной премии «Грани театра масс» в номинации «Лучший праздник - День города». - Какое место в жизни горожан занимает спорт? - Красноярские спортсмены 32 раза

ÍÎÂÈÍÈ

ñ áåðåãîâ Åíèñåÿ

КАРНАВАЛ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

- Какие обычаи из прошлого сохранились в миллионном городе сегодня? - Каждый день на Караульной горе сигнальная пушка оповещает горожан о наступлении полудня. Ранее она предупреждала казаков о приближении вражеских войск. - На гербе и флаге Красноярска изображен лев. Почему именно он стал символом города? - Первую версию герба приняли в 1804 году. Сегодняшний вариант, после небольших изменений, утвердили в 2004 году. На нем на задних лапах стоит золотой лев и держит заступ и серп из того же металла. Царь зверей символизирует силу и мужество, а инструменты - главное занятие жителей - земледелие и добычу ископаемых, в первую очередь - золота. - Какими архитектурными памятниками может удивить город туристов? Без чего Красноярск - не Красноярск? - Из новых архитектурных сооружений отмечу часовую башню мэрии, прозванную горожанами «Биг Бэном», памятник основателю города Андрею Дубенскому, Исторические врата, построенные на месте первого Красноярского острога, мемориал командору Николаю Резанову. Удивляют гостей фигуры вертикального озеленения в виде животных, часовня Параскевы Пятницы, здания музеев, природный заповедник «Столбы».

Íåùîäàâíî äí³ïðîäçåðæèíåöü Àíäð³é Þðëîâ îòðèìàâ ïî÷åñíå çâàííÿ «Âèäàòíèé õóäîæíèê ̳æíàðîäíî¿ Ôåäåðàö³¿ Ôîòîãðàô³÷íîãî Ìèñòåöòâà» EFIAP ïðè ÞÍÅÑÊÎ. Òàêèé òèòóë â Óêðà¿í³ ìàþòü áëèçüêî 35 ÷îëîâ³ê. Òà ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Àíäð³é Þðëîâ - ºäèíèé éîãî âîëîäàð. Íà ñüîãîäí³ â Àíäð³ÿ 72 ì³æíàðîäí³ íàãîðîäè, â òîìó ÷èñë³ òðè «Îñêàðè» äëÿ ôîòîõóäîæíèê³â. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÎÁÈÐÀÞÒÜ ÂÈÄÀÒÍÈÕ Ó ì³ñò³ çàâåðøèâñÿ ïåðøèé åòàï IV ðåã³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Íàø³ âèäàòí³ çåìëÿêè», îðãàí³çàòîðîì ÿêîãî âèñòóïè⠫³ñíèê øàõòàðÿ», à ãåíåðàëüíèì ñïîíñîðîì êîìïàí³ÿ ÄÒÅÊ. Îáðàëè 13 ô³íàë³ñò³â ïðîåêòó. ϳä ÷àñ äðóãîãî åòàïó, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ç 14 ëèïíÿ äî 10 æîâòíÿ, ïðîâîäèòèìåòüñÿ ñìñ-ãîëîñóâàííÿ, ÿêèì ³ âèçíà÷àòü 6 ô³íàë³ñò³â - ïðåäñòàâíèê³â â³ä Ïàâëîãðàäà, Òåðí³âêè, Ïåðøîòðàâåíñüêà, Ïàâëîãðàäñüêîãî òà Ïåòðîïàâë³âñüêîãî ðàéîí³â, à òàêîæ ïåðåìîæöÿ â íîì³íàö³¿ «Çà âíåñîê ó ðîçâèòîê ðåã³îíó». ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÏÎËÀÒÀÞÒÜ ÄÀÕÈ Ó Êðèâîìó Ðîç³ äî 1 âåðåñíÿ ïëàíóþòü â³äðåìîíòóâàòè âñ³ ïðîáëåìí³ äàõè. Íà ö³ ïîòðåáè äî ïî÷àòêó îñåí³ ìàþòü îñâî¿òè ïîíàä 8,1 ìëí. ãðí. Öå ðåêîðäíà ñóìà äëÿ ì³ñòà. ̳ñüêà âëàäà ïîñòàâèëà ïåðåä êîìóíàëüíèìè ñëóæáàìè çàâäàííÿ âèêîíàòè ðåìîíòè âñ³õ äàõ³â, ÿê³ âèçíàëè ïðîáëåìíèìè íà 1 ëèïíÿ. Òàêîæ âèä³ëåíî 2,8 ìëí. ãðí. íà ðåìîíòè äàõ³â ó äèòÿ÷èõ ñàäêàõ ³ øêîëàõ. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇÀÏÎÁ²ÆÍÈÉ Ì²Ñß×ÍÈÊ Ùîá ïîïåðåäèòè íåùàñí³ âèïàäêè ïðè âèêîðèñòàíí³ çð³äæåíîãî âóãëåâîäíåâîãî ãàçó â ïîáóò³ òà çàðàäè áåçïåêè íàñåëåííÿ, ïðîâîäèòüñÿ ì³ñÿ÷íèê (ç 1 äî 31 ñåðïíÿ) ç âèëó÷åííÿ áàëîí³â, íåïðèäàòíèõ äî åêñïëóàòàö³¿. Çàõîäè ïðîâîäèòü ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêãàç» ç ³í³ö³àòèâè òåðóïðàâë³ííÿ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó â îáëàñò³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345)

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÃËÀÇÀ

Íà ïðÿìîé ñâÿçè - îôòàëüìîëîã ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ïî óòâåðæäåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ïðîáëåìû ñî çðåíèåì çíà÷èòåëüíî «ïîìîëîäåëè». ×òî íóæíî äëÿ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ ãëàç, êàê ðàñïîçíàòü íåäóã íà ðàííèõ ñòàäèÿõ, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíûì ìîæåò áûòü ëå÷åíèå? Ýòè è äðóãèå âîïðîñû áûëè àäðåñîâàíû ó÷àñòíèêó «ïðÿìîé ëèíèè» â «Â²ÑÒ²ÖÅÍÒв» - êàíäèäàòó ìåäèöèíñêèõ íàóê, âðà÷óîôòàëüìîõèðóðãó âûñøåé êàòåãîðèè, ãëàâíîìó âðà÷ó îôòàëüìîõèðóðãè÷åñêîé êëèíèêè «Íîâèé ç³ð» (Äíåïðîïåòðîâñê) Ëàðèñå Êîâàëåíêî У ПРОБЛЕМ НЕТ ВОЗРАСТА Можно ли полностью доверять первичным осмотрам ребенка в роддоме и поликлинике? Моему сыну 4,5 месяца, он родился недоношенным. Педиатр не находит отклонений в развитии, а мне кажется, что у него что-то не так со зрением. Проводится ли диагностика для таких малышей? Светлана, молодая мама, Павлоград - Конечно. В нашей клинике диагностика проводится детям любого возраста. Если у вас есть сомнения в здоровье глаз вашего малыша, естественно, необходимо пройти такое обследование. К сожалению, у детей, родившихся раньше срока, все чаще выявляется ретинопатия недоношенных - заболевание глаз, возникающее в результате нарушения развития сетчатки. Поэтому приглашаю вас в нашу клинику. Наши специалисты быстро находят общий язык с маленькими пациентами и, если выявляется какая-либо патология, назначается необходимый курс лечения. В последнее время я испытываю дискомфорт, связанный со зрением. Стала хуже видеть, периодически в глазах появляется какой-то «туман»: все это сопровождается головной болью. Есть ли основания опасаться глаукомы или катаракты?

Ольга Николаевна, экономист, Днепропетровск - Судя по вашим словам, проблема существует. Боль в области надбровных дуг, даже при отсутствии «тумана», может возникать при возрастной дальнозоркости, если вы носите неправильно подобранные очки. Можно заподозрить и глаукому. Это очень серьезное заболевание, исходом которого является слепота, поэтому не тяните время, пытаясь самостоятельно определить, что происходит с вашими глазами. Необходимо пройти полную диагностику и сделать это вы можете в клинике «Новий зір», предварительно записавшись по телефону (056)374-06-06. Обращайтесь! Я вижу не очень хорошо, но при этом почти весь день работаю за компьютером. Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше защитить глаза? Марина, программист, Днепропетровск - Этот вопрос действительно интересует очень многих. Поэтому в нашей клинике уже давно есть специализированная услуга «Компьютерный синдром». Сюда входят полное диагностическое обследование, а также рекомендации специалиста, относительно правил работы за компьютером. Если необходимо, доктор назначит специальные капли и выпишет очки, а также порекомендует упражнения.

НА ВООРУЖЕНИИ стоянии помогает консер- СОВРЕМЕННЫЕ вативное лечение - это уколы под глаза, которые ТЕХНОЛОГИИ У меня тонкая роговица и высокая степень миопии (-8). Хотела сделать лазерную коррекцию, но мне отказывают в этом. Неужели мне нельзя помочь? Ольга, студентка, Днепропетровск - Действительно, раньше с такой степенью миопии, да еще и при тонкой роговице, лазерная коррекция зрения была противопоказана. Сейчас вам можно помочь. Мы уже давно внедрили в повседневную лечебную практику методику лазерной коррекции Super LASIK Thin Flap. На сегодня эта методика является самой лучшей и применяется во всех ведущих офтальмологических центрах мира. В Украине воспользоваться ее преимуществами вы сможете только в нашей клинике. Так что обращайтесь. Тем более что до конца июля на эту методику действует скидка -20%: можно не только быстро и безопасно вернуть полноценное зрение, но и сэкономить при этом 3000 гривен на летний отдых! Здравствуйте! У меня макулодистрофия на обоих глазах. Это подлежит операции или нет? Марина Павловна, пенсионерка, Днепропетровск - Марина Павловна, макулодистрофия не оперируется. При данном со-

нужно проходить курсами 2-4 раза в год. Но для того, чтобы скорректировать схему лечения, необходимо выполнить дополнительное исследование оптическую когерентную томографию (ОСТ), которое нужно повторять для наблюдения в динамике. Если же консервативное лечение не даст вам существенного улучшения, тогда назначат введение внутрь глаза специальных медикаментозных препаратов, которые тормозят процесс. Здравствуйте. Моей свекрови поставили диагноз катаракта. Сейчас капает капли. Скажите, насколько эффективно при данном заболевании применение капель и как часто ей нужно проходить контрольный осмотр? Анастасия Евгеньевна, бухгалтер, Никополь - Капли не помогут вылечить катаракту и в любом случае необходимо настраиваться на операцию. Такое хирургическое вмешательство выполняется в нашей клинике лучшими хирургами Украины - Георгием Пархоменко и Андреем Коваленко - и сразу же возвращает больному полноценное зрение. Поэтому вашей свекрови нужно определить стадию прогрессирования катаракты и метод лечения. Конечно же, лучше всего удалять катаракту на ранней стадии.

Испытываю светобоязнь, иногда изображение как бы «размазывается». Окулист сказал, что, возможно, у меня кератоконус. Это опасная болезнь: можно ли мне помочь? Дмитрий, студент, Днепропетровск - Кератоконус может вызвать серьезные нарушения зрения. Лечится он терапевтическими и хирургическими методами. Хирургический метод - это сложнейшая операция по пересадке роговицы. Чтобы не доводить до этого, лучше раньше провести лечение методом кросслинкинга. Процедура безболезненна и проводится без надрезов роговицы. В нашей клинике она выполняется в амбулаторных условиях на современном швейцарском оборудовании UV-X (IROC). Данная система была разработана основателями метода кросслинкинга и только она одобрена к применению в странах Евросоюза.

КАТАРАКТА НЕ ПРИГОВОР У моего 70-летнего отца была катаракта на обоих глазах. Сделали операцию, но в прошлом году у него определили сахарный диабет и поражение сетчатки - зрение стало резко падать. Посоветовали провести курс специальных инъекций, потом - три лазерные процедуры. Две уже сделали, но зрение ухудшается: целесообразно ли продолжать назначенное лечение? Татьяна, Кривой Рог - Вашему отцу, видимо, не делали флюоресцентную ангиографию, которая характеризует состояние сетчатой оболочки - в первую очередь, именно ее поражение диабетическим процессом. В нашей клинике проводится эта процедура. После нее врач-ретинолог посмотрит результаты и скажет, стоит ли продолжать колоть назначенные препараты. У меня катаракта обоих глаз. Врач рекомендует операцию, но я не уверен, поможет ли она восстановить зрение. К тому же, это, наверное, дорого…Что вы мне посоветуете?

Александр Иванович, 67 лет, пенсионер, Днепропетровск - Катаракта - одно из основных направлений деятельности клиники «Новий зір». Мы занимаемся этой проблемой много лет и с очень хорошими результатами. Оперативное вмешательство проводится амбулаторно. Если нет заболеваний зрительного нерва или сетчатки, вы сразу же сможете хорошо видеть. Перед операцией нужно пройти полную комплексную диагностику. Для пенсионеров в нашей клинике предусмотрены скидки. Сейчас это 50% на диагностическое обследование и до -20% на лечение катаракты. Год назад у меня обнаружили катаракту, которую нужно прооперировать. Слышала, что в вашей клинике успешно проводятся подобные операции. Хочу узнать, где вы находитесь, какие документы нужно иметь при себе на случай операции? Елена Олеговна, пенсионерка, Днепропетровск - Наша клиника находится в Днепропетровске. Записаться на диагностику можно предварительно по телефону. Именно после этого обследования наиболее полного и информативного в Днепропетровском регионе мы сможем поставить вам точный диагноз. Если действительно вам будет рекомендована операция по удалению катаракты, вы сможете записаться на ближайший операционный день, вам дадут список необходимых анализов, которые нужно будет сдать по месту жительства. Собственно, результаты нашего обследования и результаты анализов - это все, что необходимо иметь при себе для операции по удалению катаракты. Поэтому ждем вас на прием!

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Êëèíèêà «Íîâèé ç³ð», ã. Äíåïðîïåòðîâñê, óë. Æóêîâñêîãî, 21-à, òåë. (056)374-06-06.


МИРСЬКІ СПРАВИ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÀÊÖ²ß

ϳëüãîâèêàì - áåçêîøòîâí³ òåëåòþíåðè

ÍÎÂÈÍÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

²ç 26 ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó «Óêðïîøòà» ðîçïî÷àëà â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ äîñòàâêó áåçêîøòîâíèõ òåëåòþíåð³â - ïðèñòðî¿â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïðèéîì öèôðîâîãî òåëåâ³ç³éíîãî ñèãíàëó, - íà àäðåñè ãðîìàäÿí ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. Íà ïðîõàííÿ ÷èòà÷³â «Â³ñò³» ïîâòîðþþòü ìàòåð³àë ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî ï³äêëþ÷àòè ³ êîðèñòóâàòèñÿ òåëåòþíåðàìè

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈËÈ ÂÎÄÎÞ Çàâäÿêè ó÷àñò³ ó ñï³ëüíîìó ïðîåêò³ îáëðàäè òà ªÑ/ÏÐÎÎÍ «Ì³ñöåâèé ðîçâèòîê, îð³ºíòîâàíèé íà ãðîìàäó» ó ñåë³ Áåðåçîâå â³äðåìîíòóâàëè âîäîïðîâ³ä. Çíîøåí³ ÷àâóíí³ òðóáè çàì³íèëè ïëàñòèêîâèìè, çàâäÿêè ÷îìó çíà÷íî ïîêðàùèëàñü ÿê³ñòü âîäè. Äî öüîãî ïîðèâè çíîøåíèõ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ òðàïëÿëèñÿ ïî 30-40 ðàç³â íà ð³ê. Îá’ºäíàâøè ðåñóðñè ïðîåêòó, îáëàñíîãî áþäæåòó òà íàñåëåííÿ, ïðîáëåìó âèð³øèëè çà êîðîòêèé ÷àñ.

УСІ ДІЇ - ЗА ІНСТРУКЦІЄЮ

ÄËß ÏÐÈÉÎÌÓ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÑÈÃÍÀËÓ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎ Ì²Æ ÀÍÒÅÍÎÞ ÒÀ ÒÅËŲÇÎÐÎÌ ÀÍÒÅÍÀ ϲÄÊËÞ×ÈÒÈ ÒÅËÅÒÞÍÅÐ: a кабель від антени приєднати до відповідного роз'є-

ÒÅËÅÒÞÍÅÐ

ÒÅËÅÂIÇÎÐ

му на телетюнері; a телетюнер за допомогою потрійного кабелю з трьо1 2 ма роз'ємами різних кольорів підключити до роз'ємів відповідних кольорів телевізора; a увімкнути в розетку кабелі живлення телевізора, телетюнера; a натиснути на пультах дистанційного керування телевізора та телетюнера кнопки вмикання цих пристроїв (можуть бути позначені символом ).

Íà åêðàí³ òåëåâ³çîðà çà ê³ëüêà ñåêóíä ç'ÿâèòüñÿ ìåíþ «ÌÀÉÑÒÅÐ ÍÀËÀØÒÓÂÀÍÍß».

ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓÞ×È ÏÓËÜÒ ÒÅËÅÒÞÍÅÐÀ, ÇIJÉÑͲÒÜ ÏÎÑ˲ÄÎÂÍÎ ÍÅÎÁÕ²ÄͲ ÍÀËÀØÒÓÂÀÍÍß, ÂÈÇÍÀ×ÅͲ Ó ÌÅÍÞ: Мова меню: використовуйте кнопки для вибору мови меню та натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору. Країна: використовуючи кнопки , виберіть у списку країну «Україна» та натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору. Режим екрана: використовуючи кнопки , виберіть відповідний формат екрана (якщо екран телевізора прямокутний - бажано обрати «16:9», якщо звичайний - «4:3») та Íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору. Живлення антени: використовуйте кнопки для включення живлення антени у ãðîìàäÿí òåëåòþíåðàìè ðîçì³ùåíî íà âåáразі потреби (режим Вкл.) та натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору. Виберіть у меню «Майстер налаштування» пункт Далі та натисніть кнопку ОК ñàéò³ Äåðæêîìòåëåðàä³î Óêðà¿íè для підтвердження вибору. .comin.kmu.gov .ua. www.comin.kmu.gov .comin.kmu.gov.ua. У меню «Налаштування антени» виберіть пункт Пошук та натисніть кнопку ОК www Òàêîæ ïðàöþº «ãàðÿ÷à» для підтвердження вибору. Телетюнер почне пошук каналів, на екрані буде відображатися інформація про знайдені òåëåôîííà ë³í³ÿ: канали. Як тільки пошук буде завершено, телевізор включиться на каналі, що знаходиться першим у списку каналів. Тож приємного перегляду програм цифрового телебачення!

ÇÂÅÐͲÒÜ ÓÂÀÃÓ!

(044) 239-61-09.

ÍÀ ÃÎÑÓÐÎÂÍÅ

Ãèïîòåíçèâíûå ïðåïàðàòû - äåøåâëå ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü (ÃÁ) ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ «áè÷îì» äëÿ çäîðîâüÿ ìíîãèõ ëþäåé, èáî ïîðîé âëå÷åò òàêèå òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ êàê èíñóëüò è èíôàðêò. ×òîáû ïðåïàðàòû äëÿ ëå÷åíèÿ ÃÁ áûëè áîëåå äîñòóïíûìè, â ýòîì ãîäó ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî ïîñòàíîâëåíèå î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ãèïîòåíçèâíûå ñðåäñòâà По статистике, в 2011 году на Днепропетровщине зарегистрировано больше миллиона больных гипертонией, каждый год в области случаются около 5 тыс. инфарктов и 7 тыс. инсультов. По словам начальника

отдела лечебно-профилактической помощи взрослому населению главного управления здравоохранения ОГА Вадима Михайлюты, во многом это обусловлено тем, что пациенты не следуют рекомендациям

врачей и не лечатся регулярно. Чтобы изменить ситуацию, в регионе идет подготовка к реализации программы по регулированию цен на гипотензивные препараты. Уже создана рабочая группа, которую возглавляет первый заместитель гу-

бернатора Вячеслав Задорожный. Уточняется реестр больных гипертонией, формируются поименные списки. С первого сентября врачи будут выдавать рецепты, по которым пациенты смогут купить гипотензивные препараты на 5060% дешевле, чем ранее. А разницу аптекам компенсирует государство. Правда, пока еще не определено: в проекте будут участвовать только государственные аптеки или же к ним присоединятся и коммерческие.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÑÓ×ÀÑͲ ÒÅÕÍÎËÎò¯ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ðîçðîáèëè ïðîåêò ³íôîðìàòèçàö³¿ «Åëåêòðîííèé Äí³ïðîäçåðæèíñüê» íà 2013-2015 ðîêè, ÿêèé âíåñóòü íà îáãîâîðåííÿ ì³ñüêðàäè. Ìåòà ïðîãðàìè - ñïðèÿòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ì³ñòà øëÿõîì óïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ òà ïåðñïåêòèâíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é â óñ³ ñôåðè æèòòºä³ÿëüíîñò³, çàáåçïå÷èòè ³íôîðìàö³éí³ ïîòðåáè ãðîìàäÿí ì³ñòà, êîìï’þòåðíî¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ ãðàìîòíîñò³ íàñåëåííÿ. ○

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÀÔÃÀÍÖ² - IJÒßÌ Íåùîäàâíî þí³ âèõîâàíö³ Æîâòîâîäñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó, ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Àôãàí» ³ êîçàöüêîãî êëóáó «Ëèöàð âîë³» âçÿëè ó÷àñòü ó ïîõîä³ äî Êðàñíîêóòñüêîãî ë³ñó. Çàõ³ä ³í³ö³þâàëà îðãàí³çàö³ÿ «Àôãàí». Ó÷àñíèêè ïîõîäó îòðèìàëè íàâè÷êè ç îêðåìèõ âèä³â â³éñüêîâî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, ç³ãðàëè â õàðä-áîë òà ñàìîñò³éíî ïðèãîòóâàëè êîçàöüêèé êóë³ø. Ç ö³êàâ³ñòþ ïåðåäèâèëèñÿ ä³òè é ïîêàçîâ³ âèñòóïè âèõîâàíö³â êîçàöüêîãî êëóáó .


10 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345)

ÁÓËÀ ÒÀ ÇÀÃÓËÀ

Àâòîêðà䳿 ïîëþáëÿþòü ÂÀÇè ÒÐÈ ÒÈÑßײ ÇÀ ÊÐÀÄÅÍÈÉ ÂÀÇ

ÆÀÄÀËÀ ÃÐÎØÅÉ

ÂÊÓÑÈËÀ ÏÅÍѲÎÍÅÐÊÓ Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ äî í³êîïîëüñüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â çâåðíóëàñÿ çà äîïîìîãîþ 76-ð³÷íà ïåíñ³îíåðêà. Ñòàðåíüêà ïîâ³äîìèëà, ùî ó íå¿ â ãîñòÿõ ïåðåáóâàëà áåçðîá³òíà, ðàíiøå ñóäèìà 33-ð³÷íà çíàéîìà. Çóñòð³÷ ñê³í÷èëàñÿ äèâíî – ìîëîäèöÿ âêóñèëà ãîñïîäàðêó çà ðóêó ³ çàâîëîä³ëà òðüîìà ñîòíÿìè ãðèâåíü. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Çà ãðàá³æ «êóñþ÷³é» æ³íö³ çàãðîæóº ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî øåñòè ðîê³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÂÈÏÓÑÒÈÂ ÏÀÐÓ

ÑÂÀÐÈËÈÑÜ Á²Ëß ÀòÒÎÊ Ó Êðèâîìó Ðîç³ ó íåòâåðåçîìó ñòàí³ ÷îëîâ³ê ïîøêîäèâ àã³òàö³éíó ïàëàòêó. Ñòàëàñÿ ïðèãîäà ìèíóëî¿ ñóáîòè. ßê ïîÿñíèëà ì³ë³ö³¿ 26-ð³÷íà âîëîíòåðêà, äî íå¿ ï³ä³éøëè äâîº ÷îëîâ³ê³â íàï³äïèòêó. Ïiä ÷àñ áåñiäè, äî ðå÷³ íåïîë³òè÷íî¿, îäèí ç íåâ³äîìèõ øòîâõíóâ æ³íêó ³ òà âïàëà. Çëîâìèñíèê ïåðåâåðíóâ ïëàñòèêîâèé ñòîëèê ç áóêëåòàìè òà óðíîþ äëÿ çáîðó çâåðíåíü, óäàðèâ ïî êàðêàñó ïàëàòêè. Ïîò³ì ÷îëîâ³êè ï³øëè. Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè áåøêåòíèêà. Íèì âèÿâèâñÿ áåçðîá³òíèé, 26-ð³÷íèé êðèâîðîæàíèí. Äî ðå÷³, íà ÷àñ ³íöèäåíòó ÷îëîâ³ê ïåðåáóâàâ ó äåïðåñèâíîìó ñòàí³ ÷åðåç ñ³ìåéí³ ñïðàâè. ○

«ÏËÀÒÀ» ÇÀ ˲ÖÅÍÇ²Þ Ó ÷åðâí³ ïðîêóðàòóðà ïîðóøèëà êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðîòè äâîõ ñëóæáîâèõ îñ³á äåðæñëóæáè ç ë³êàðñüêèõ çàñîá³â â îáëàñò³. Âîíè âèìàãàëè â³ä ï³äïðèºìöÿ ïîíàä 9 òèñ. ãðí. çà íàäàííÿ ë³öåí糿 íà çä³éñíåííÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ ìåäïðåïàðàòàìè. Íàðàç³ îäèí ³ç ñëóæáîâö³â çà ð³øåííÿì ñóäó çíàõîäèòüñÿ ï³ä âàðòîþ. Äîñóäîâå ñë³äñòâî ïî ñïðàâ³ òðèâàº. ○

ÊÎÍÂÅÐÒÀÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

ÏÐÈÏÈÍÈËÈ Ä²ßËÜͲÑÒÜ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïîäàòêîâà ì³ë³ö³ÿ ïðèïèíèëà ä³ÿëüí³ñòü êîíâåðòàö³éíîãî öåíòðó. Äâà ðîêè òîìó éîãî îðãàí³çóâàâ 40-ð³÷íèé ÷îëîâiê. Çãîäîì â³í «çàëó÷èâ» äî ðîáîòè ùå ÷îòèðüîõ îñ³á. Çà ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ öåíòðó éîãî ïîñëóãàìè ñêîðèñòàëèñÿ áëèçüêî 50 ï³äïðèºìñòâ ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, ïåðåâàæíî àãðîïðîìèñëîâèõ. Çëîâìèñíèêè âñòèãëè ïåðåâåñòè â ãîò³âêó á³ëüøå 150 ìëí.ãðí., çàðåºñòðóâàòè äîáðèé äåñÿòîê ô³êòèâíèõ ô³ðì-îäíîäåíîê, ÿê³ í³áèòî ñïåö³àë³çóâàëèñÿ íà ñ³ëüãîñïíàïðÿìêó. Íàðàç³ ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Âåäåòüñÿ ñë³äñòâî.

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Çà äàíèìè ïðàâîîõîðîíö³â, ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 211 âèêðàäåíü àâòî, 144 ç íèõ áóëî ðîçêðèòî. ˳äåðîì ïî «àâòîçíèêíåííÿõ» ñòàâ Äí³ïðîïåòðîâñüê, íà ÿêèé ïðèïàäຠ24% ñêîºíèõ êðàä³æîê

ОСОБИСТА СПРАВА

ÑÒÀв ÇÀÌÊÈ Ï²ÄÄÀÞÒÜÑß ÂÈÊÐÓÒÖ²

ІНОМАРКИ СКЛАДНІШЕ

ϲÉÌÀËÈÑÜ ÍÀ ÕÀÁÀв

викрадали значно рідше, адже і збути їх важче, і системи захисту від викрадення тут набагато сильніші.

За статистикою, найбільшим «попитом» у автокрадіїв користуються автомарки ВАЗ (викрадено 73 автомобілі в області), «Москвич» (13) та «Daewoo» (15). Як пояснив начальник відділу оформлення матеріалів ДТП, дізнання та розшуку транспортних засобів УДАІ ГУМВС України в області Юрій Іващенко, ці вироби автопрому обирають через

легкість зламування та збуту. Зазвичай вони не обладнані сигналізацією й тим паче GPS-маячком, а замки настільки старі, що відкриваються навіть викруткою. Крім того, власники таких машин часто не можуть собі дозволити тримати їх у власному гаражі чи на стоянці з охороною, тому лишають біля будинків. Саме від домівок їх найчастіше й викрадають.

ÊÎËÈ ² DzÄÊÈ? Äåíü òèæíÿ - ï'ÿòíèöÿ (26% âèêðàäåíü) ×àñ - ç 20.00 äî 24.00 (39%) ̳ñöå - â³ä áóäèíê³â (52%) ПУСКАЮТЬ НА МЕТАЛОЛОМ Після крадіжки злодій повинен позбутись машини якомога швидше, адже чим довше він «тримає» крадене, тим більша вірогідність бути спійманим. Саме через легкий спосіб позбутись «жигулів» вони й стали такими популярними, вважає Юрій Іващенко.

Машини розбирають, розпилюють і здають як металобрухт. Запчастини, придатні до використання (деталі двигуна, автомагнітоли, колеса тощо), продають задешево, аби швидше замести сліди. За одне авто таким чином можна виручити близько 3 тис. грн. Більш елітні автівки в першому півріччі

ÍÅ ÇÀËÈØÀÉÒÅ ÀÂÒÎ Ï²Ä Ï²Ä'¯ÇÄÎÌ

Державтоінспекція радить власникам автотранспорту, в першу чергу, самим попіклуватись про збереження машин. На ніч їх слід залишати в гаражі або на стоянці, що охороняється, а не у дворах чи вздовж узбіч. Відкрите авто, та ще й із залишеним ключем запалювання, - «подарунок» для злочинців. Нерідкі випадки, коли полишена так автівка покидала свого законного власника за лічені хвилини. Та навіть якщо попри всі превентивні заходи викрадення відбулось, потрібно повідомити міліцію якомога швидше, щоб мати більше шансів на повернення машини.

ÎÏÅÐÀÖ²ß «ÌÀÊ»

Ó «ñàä³âíèê³â» âèëó÷àþòü ðîñëèíè ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ïðàâîîõîðî íö³ îáëàñò³ Ïðàâîîõîðîíö³ ïðîäîâæóþòü áîðîòüáó ç íåçàêîííèìè ïîñ³âàìè îï³éíîãî ìàêó ³ êîíîïåëü. Îïåðàö³ÿ ï³ä êîäîâîþ íàçâîþ «Ìàê» ðîçïî÷àëàñÿ â ðåã³îí³ íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ³ òðèâàòèìå äî ê³íöÿ âåðåñíÿ У «війні» із зіллям уже є перемоги. Так, на 12 липня правоохоронці вилучили та знищили близько 17 тисяч рослин (більше 15 тисяч з них - конопля). На початку літа в селі Степ павлоградські правоохоронці знайшли на території одного з домоволодінь 2100 кущів коноплі. А в середині червня співробітники відділу БНОН Криворізького міськуправління мі-

Ó ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÀ ÇÍÀÉØËÈ ÊÓÑÒÀÐÍÈÉ ÏÐÅÑ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 1002 îáñòåæåííÿ ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíîê ïðîâåëè;

ліції за місцем мешкання 57-річного громадянина виявили незаконний посів снодійного маку (713 кущів) та 85 кущів коноплі. Окрім того, у «садівника» вилучили 450 мл екстракту опію та кустарний металевий прес,

призначений для віджиму макової соломки. У Васильківці міліціянти відшукали 182 кущі коноплі. Рослини доглядали і навіть облаштували для них крапельну систему поливу та зрошення.

142 ôàêòè íåçàêîííèõ ïîñ³â³â âèÿâèëè;

39 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ

ïîðóøèëè çà öèìè ôàêòàìè;

46 ïðîòîêîë³â ïðî

àäì³íïîðóøåííÿ ñêëàëè.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÎÄÀÒÊÎÂί ̲˲ֲ¯ ÄÏÑ Â ÎÁËÀÑÒ²


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÍÀÖÈÈ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ãäå æèâóò ñàìûå óìíûå äåòè?

ÌÀË ÄÀ ÓÄÀË

ÏÎ×ÒÈ ÊÀÊ ÀÐÍÈ

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

 ìàå ýòîãî ãîäà äâóõëåòíþþ Ýììåëèí Ðîòæåð, ó êîòîðîé êîýôôèöèåíò èíòåëëåêòà ñîñòàâëÿåò 135, ïðèíÿëè â ñàìóþ ïðåñòèæíóþ íà ïëàíåòå îðãàíèçàöèþ Mensa, ñîçäàííóþ äëÿ ëþäåé ñ âûñîêèì IQ. Êñòàòè, IQ äåâî÷êè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêîé æå, êàê, íàïðèìåð, ó çíàìåíèòîãî Àðíîëüäà Øâàðöåíåããåðà. Ïðè ýòîì âñåãî ëèøü øåñòü ïóíêòîâ îòäàëÿþò åå îò Àäîëüôà Ãèòëåðà, èìåâøåãî IQ 141.

Íåäàâíî â Èíòåðíåòå ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ, ÷òî êèòàéñêèå øêîëüíèêè - ñàìûå ñïîñîáíûå â ìèðå. Ïî êðàéíåé ìåðå, îöåíêè, êîòîðûå îíè ïîëó÷àþò íà ýêçàìåíàõ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ñòàíäàðòó PISA, - âûøå íåêóäà. «Â³ñò³» ðàññêàæóò, ãäå åùå æèâóò ñàìûå óìíûå äåòè è êàêîå èç ãîñóäàðñòâ òðàòèò áîëüøå âñåõ íà ñâîèõ ó÷åíèêîâ

ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÕ Â ÃÎÄÓ Ó×ÀÒÑß ÌÅÊÑÈÊÀÍÖÛ

АЗИЯ НАСТУПАЕТ Несколько лет назад международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила весьма интересный доклад «Взгляд на образование». Проанализировав ситуацию в этой сфере в 30 странах - ученые выяснили, что самые умные школьники живут в Финляндии, Корее и Нидерландах. В частности, результаты тестов по математике среди 15-летних учащихся этих стран намного выше, чем у их сверстников из Австралии, Бельгии, Канады, Чехии, Швеции, Австрии, Германии, Словакии и других государств. Интересно, что школьники Восточной Азии стремительными темпами нагоняют сверстников из Европы и США. Например, два поколения назад уровень жизни в Корее был таким же, как сейчас в Афганистане, а показатели образования - в числе самых низких. Сегодня 97% корейцев в возрасте от 25 до 34 лет получили полное среднее образование - это наивысший показатель среди стран ОЭСР. Несмотря на это, азиатские классы продолжают оставаться самыми переполненными в мире.

тельность обучения (включая подготовительную группу детского сада) составляет 21,3 года. В Швеции - 21 год, в Финляндии - 20, в Израиле - 15,9. А в Словакии, России, Чили, Люксембурге, Мексике и Турции этот показатель равен 12,2 года. Дольше всех в году учатся школьники Мексики и США - почти 1000 часов. В Японии - почти в 2 раза меньше - 534 часа. Кстати, в Исландии учебный год длится 36 недель, а в Дании - 42 недели. Разнятся и зарплаты учителей. Если в Польше преподаватель с 15-летним стажем за год зарабатывает в среднем около 10 тыс. долларов, то в Люксембурге - 84, в Австралии - 45, в Швеции - 31. Больше всего средств на образование одного

3

Например: Š В Южной Корее в классе сидят в среднем 37 учеников; Š в Японии - 35; Š в Бразилии - 33; Š в Израиле - 32; Š в Исландии, Дании, Люксембурге, России и Швейцарии - 19.

ДЕВОЧКИ ЛУЧШИЕ Изучив систему образования в разных странах, ученые выяснили еще несколько интересных фактов. Девочки добиваются лучших результатов в

1

×ÓÄÎ-ÄÅÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ Íàøà ñòðàíà òàê æå ìîæåò ãîðäèòüñÿ ñâîèìè þíûìè òàëàíòàìè.  Óêðàèíå åæåãîäíî âðó÷àþò ïðåìèþ «Äèâî-äèòèíà».  êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå áîëåå 2000 äåòåé ñî âñåõ îáëàñòåé. Ýòè ðåáÿòà îòëè÷àþòñÿ óíèêàëüíûìè óìñòâåííûìè èëè ôèçè÷åñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè, ôåíîìåíàëüíîé èíòóèöèåé, ïàìÿòüþ, âëàäåþò äàðîì ïðåäñêàçàíèÿ è ïðî÷åå. Однако меньшее количество учеников вовсе не означает, что качество образования лучше. Если в Люксембурге только 2,7% учащихся показали наивысшие результаты по математическому тесту, то в Японии - 8,2%.

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÈÇ ÀÇÈÈ ÑÎÎÁÐÀÇÈÒÅËÜÍÅÅ ÅÂÐÎÏÅÉÖÅÂ

образовании, чем мальчики. В таких государствах, как Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Н о р в е г и я , Польша, Испания и Бразилия девушек, получивших полное среднее образование, на 10% больше, чем юношей. В Турции - на 8%, а вот в Корее и Швейцарии разница составляет менее 1%. Дольше всего гранит науки грызут англичане и австралийцы - в этих странах продолжи-

2

4 5

ученика расходуют власти Австрии, Дании, Исландии, Италии, Люксембурга, Норвегии, Швейцарии и США - свыше 100 тыс. долларов. Средний показатель по странам ОЭСР составляет 77 тыс. долларов. А в Мексике, Польше, Словакии, Турции, Бразилии, Чили и России тратят менее 40 тыс. долларов. P.S. Каждому хочется, чтобы именно в его стране жили самые способные и умные дети. Но не стоит забывать, что любой ребенок - по-своему уникален. Задача родителей, преподавателей - разглядеть эту особенность и помочь ей развиться.


12 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

ÔËÀÃÌÀÍ ÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Ôèëîñîôèÿ áèçíåñà â ÎÀÎ «ÞÃÎÊ» ÏÎ ÑËÎÂÀÌ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÀÎ «ÞÃÎÊ» ÌÈÕÀÈËÀ ÊÎÐÎËÅÍÊÎ ÎÍÀ ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß Â ÒÎÌ, ×ÒÎÁÛ ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÀÂÈÒÜ ÂÐÎÂÅÍÜ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÌÈ Þæíîìó ãîðíîîáîãàòèòåëüíîìó êîìáèíàòó âûïàëà èñòîðè÷åñêàÿ ìèññèÿ ïåðâîïðîõîäöà. 57 ëåò íàçàä îí áûë ïîñòðîåí êàê åäèíñòâåííîå â ñòðàíàõ ÑÍà ïðåäïðèÿòèå äëÿ äîáû÷è è îáîãàùåíèÿ æåëåçèñòûõ ìàãíåòèòîâûõ êâàðöèòîâ ñ ïîëó÷åíèåì æåëåçîðóäíîãî êîíöåíòðàòà è äîìåííîãî àãëîìåðàòà. Ñ òîé ïîðû ÞÃÎÊ - ôëàãìàí ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû, à çàîäíî è íàó÷íàÿ ëàáîðàòîðèÿ ïî èñïûòàíèþ ïåðåäîâûõ è ïðîãðåññèâíûõ âèäîâ ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íîâûõ òåõíîëîãèé, ýôôåêòèâíàÿ øêîëà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ. Íå îáäåëåí íàãðàäàìè íûíåøíèé ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÞÃÎÊà, äåïóòàò îáëàñòíîãî ñîâåòà Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷ Êîðîëåíêî. Ýòî çàêîíîìåðíî, âåäü áîëåå ÷åì çà ÷åòâåðòü âåêà äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòû ïðîøåë çäåñü ïóòü îò ìàøèíèñòà ìåëüíèö äî ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ. - Ãëàâíîå,- óòâåðæäàåò Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷, ïîñòîÿííîå ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

кой безопасности и безопасности труда, о благосостоянии каждого работника. Чем объемней кошелек предприятия, тем уверенней чувствует себя его труженик. В 2010-м комбинат переживал очень сложное время. Именно в этот год Михаил Константинович был назначен председателем правления комбината. Не раздумывая, создал сильную команду, провели оценку производственных мощностей, составили программу дальнейшего развития, выработали стратегию и тактику вывода комбината из прорыва. И засучили рукава.

В охрану труда здесь ежегодно вкладывают свыше 11 тыс. 600 грн. на каждого работника. Безопасность - главное условие и в охране труда работников комбината, и в охране окружающей среды. К примеру, в минувшем году на выполнение обширной, научно обоснованной экологической программы израсходовали 50 млн. грн., а в нынешнем сумму инвестиций в экологию увеличили на 42 процента. Планируют обзавестись немецкими аспирационными установками. Не дешево, зато экологически безопасно.

Два последних года комбинат уверенно наращивает объемы производства товарной продукции. 2011-й стал годом стабилизации предприятия. Главным условием было не только увеличение объемов производства, но и улучшение его качества, утверждение предприятия на сырьевом рынке. Сегодня склады комбината в основном пустуют. Качественные концентраты и агломерат заказчик берет с удовольствием.

Комбинат намерен уже в ближайшие годы с нынешних 10,2 млн. тонн поднять производство до 13,7 млн. тонн концентрата. Тому подтверждение - сегодняшняя уверенная поступь предприятия.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ О них хорошо знает каждый из восьмитысячного коллектива горняков - удерживать лидерство на региональном рынке железорудного сырья. Значит, приходится думать о повышении объемов производства и реализации продукции, об оптимизации производственных процессов для достижения минимальной себестоимости продукции. Не забыть при этом и о самом важном - экологичес-

МИЛЛИАРД ГРИВЕН В РАЗВИТИЕ 2012-й для ЮГОКа, можно сказать, революционный год. Согласно принятой программе, объем инвестиций составит более 1 миллиарда гривен, что на 44,7 процента больше,

чем в 2011-м. Значительная часть запланированных средств - 400 млн. грн. предназначена на приобретение нового оборудования, техники и капитальное строительство, а 600 млн. грн. - на ремонты оборудования, зданий и сооружений. За первое полугодие ЮГОК уже инвестировал 400 млн. грн. Многочисленный отряд работников предприятия задействован в строительстве циклично-поточной технологии и реконструкции электроснабжения рудообогатительных фабрик. Вполне оправдано, потому как осуществление этих двух проектов позволит значительно сократить себестоимость продукции. Первая очередь рудной циклично-поточной технологии в карьере, на горизонте минус 210 метров, будет сдана в 2013 году, что даст возможность оптимизировать схему транспортировки руды. Как рачительный хозяин, комбинат приобретает новые дробилки, сепараторы, мельницы. Новые огромные БЕЛАЗы, грузоподъемностью в 130 тонн, помогают железнодорожному транспорту справиться с доставкой руды. Технику и оборудование закупа-

ют здесь охотно, но при этом приучены грамотно и экономно распоряжаться каждой копейкой. Огромное внимание уделяется капитальным ремонтам. За годы работы комбината созданы свои технологии проведения ремонтов, подготовлены квалифицированные кадры. «Наша цель,- говорит Михаил Короленко,- построить эффективное, динамичное, современное предприятие с мировым уровнем безопасности труда и высокой социальной ответственностью. Успешное выполнение инвестиционной программы нынешнего года существенно приближает нас к достижению этой цели».

КАЖДОМУ - ПО ТРУДУ Кто думает о продвижении дела, тот заботится о человеке. Комбинат создает завидные условия труда и надежную социальную защиту для своих работников. Затраты на решение социальных вопросов в нынешнем году увеличены почти на 27 процентов, заработная плата только в нынешнем году возросла в среднем на 13,5 процента. Отремонтировали столовые, оборудовали комнаты отдыха и приема пищи. На нынешнее лето запланировали оздоровление 1200 детей работников комбината, причем в прекрасно оборудованном евпаторийском детском оздоровительном центре. На семейном бюджете крымский отдых детей почти не отразился, за путевку родители заплатили всего 5 процентов ее реальной стоимости. 10 тысяч оздоровительных путевок в год получают сами горняки и члены их семей. Они любят проводить свой отпуск на базах отдыха, расположенных на Азовском море. Минувшим летом на оздоровление своих работников предприятие израсходовало 8 миллионов гривен.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

ГОРОДУ ПОДМОГА В жилом массиве Южного ГОКа проживают около 30 тыс. криворожан, в основном - работники комбината и их семьи. Центр микрорайона - проспект Южный - одна из основных магистралей Кривого Рога. Все это- предмет усиленного внимания комбината. Привлекают чистота и порядок, царящие в этой части города. Осенью 2011 года комбинат и жители микрорайона праздновали заметное событие - торжественное открытие жилмассива Южного ГОКа после 1-го этапа его реконструкции в рамках программы «Город без окраин». На реконструкцию комбинат потратил более 10 млн. грн. Дорожное покрытие, замена всех инженерных коммуникаций, современная система освещения, реконструкция домов и скве-

Для меня большая честь быть членом большой семьи горняков и металлургов. Александр Вилкул поздравил тружеников предприятия с профессиональным праздником и вручил лучшим представителям трудового коллектива Южного ГОКа почетные грамоты и благодарности. В этот вечер поздравить тружеников комбината пришли много почетных гостей. Среди них - председатель областного совета Евгений Удод, первый вице-президент Украинского Союза промышленников и предпринимателей Сергей

году удостоен высокого звания «Человек года ОАО «ЮГОК». В этот праздничный вечер свои музыкальные подарки горнякам подготовили лучшие художественные коллективы и вокалисты Кривого Рога. Бурными аплодисментами встречали югоковцы и гости праздника участников киевского балета «Форсайт». А самым большим музыкальным сюрпризом стало выступление звезды украинской эстрады, народной артистки Украины Таисии Повалий.

óðîâåíü ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íà êîìáèíàòå âûðîñ íà 50% . Ø Þæíûé ãîðíîîáîãàòèòåëüíûé êîìáèíàò âîøåë â ÷èñëî êðóïíåéøèõ êîìïàíèé ñòðàíû ñîãëàñíî ðåéòèíãó æóðíàëà Forbes. Ø Â 2012ã. ôèíàíñèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ïðîåêòîâ ïî óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíî- áûòîâûõ óñëîâèé % òðóäÿùèõñÿ óâåëè÷èòñÿ íà 17 17% è 26% ñîîòâåòñòâåííî. Ø Èíâåñòèöèè â ïðîèçâîäñòâî â 2012ã. óâåëè÷èëèñü íà 44,7% ê 2011ã. приеме, который проходил во Дворце культуры и творчества ОАО «ЮГОК», лучшие труженики комбината были отмечены наградами руководства и профсоюзного комитета предприятия, а также органов местного самоуправления. Значительным событием этого дня стало открытие в рамках второй очереди реконструкции проспекта Южного двух спортивных площадок и обновленного Дворца спорта комбината, которое провел председатель Днепропетровской областной государственной администрации Алек-

сандр Вилкул. Отныне труженики ЮГОКа, члены их семей и жители микрорайона комбината могут заниматься спортом на современных площадках по мини-футболу, для игры в «Городки» (единственной в Кривом Роге) и на теннисном корте. Позже, выступая на праздничной сцене перед югоковцами, губернатор отметил: - Много лет назад именно на Южном ГОКе я начинал свою трудовую деятельность помощником машиниста экскаватора. После чего еще 15 лет работал в этой отрасли.

Ø Çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà

ров, площадей и парков, детские, танцевальные площадки и даже строительство замечательного музыкального фонтана - всего коснулась заботливая рука комбината. А в нынешнем году финансирование на социальное и культурное развитие микрорайона предриятие увеличило. Сегодня ведется строительство спортивних сооружений, парка, пляжа со спортивными площадками, по-столичному выглядят Дворец культуры и творчества предприятия, административно-бытовые здания. - Качество работы человека во многом связано с качеством его жизни, - утверждает Михаил Константинович,- наши люди заслуживают того, чтобы жить в красивом, благоустроенном городе, иметь все возможности для физического и культурного развития.

Прохоров и много других. Председатель Правления комбината Михаил Короленко отметил большие позитивные изменения, которые происходят на предприятии за последнее время, и поблагодарил югоковцев за ежедневный профессиональный труд . Самому Михаилу Константиновичу присвоено звание «Заслуженного работника промышленности Украины». Также он удостоен памятной медали облгосадминистрации «За значимый вклад в развитие Днепропетровской области». Именно в этот праздничный вечер золотым нагрудным знаком «Человек года ОАО «ЮГОК» Председатель Правления Михаил Короленко и председатель профкома предприятия Анатолий Филоненко наградили 12 лучших тружеников Южного горнообогатительного комбината. Этот знак - самая высокая памятная награда комбината. Сделан он из чистого золота. Им награждаются те комбинатовцы, которые приложили много усилий, умений и знаний для развития производства, имеют весомые трудовые заслуги или рекорды. После вручения на центральной площади жилмассива Южного комбината была открыта обновленная Аллея Славы ОАО «ЮГОК» с портретами тех, кто в этом

ÔÀÊÒÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ ÞÃÎÊÀ

Забота о здоровье труженика здесь в зоне повышенного внимания. Комбинат полностью оплачивает своим работникам медицинскую страховку. На предприятии функционирует поликлиника с бальнеологической лечебницей, оснащенная современным оборудованием, в ней трудятся квалифицированные специалисты -медики. Главное же болезнь предупредить. На комбинате спорт в особом почете. Денег на его развитие руководство не жалеет.

ЮЖНОМУ ГОКУ - 57! С такими весомыми достижениями встретил коллектив Южного горнообогатительного комбината свой профессиональный праздник - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. Кроме того, у югоковцев он совпадает с не менее значимым событием - Днем рождения комбината. 13 июля на предприятии состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к этим праздничным датам. На


14 ÆÈÒÒß ÊÐÀ¯ÍÈ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ

Ïî Öàðñêîé òðîïå - íà âåëèêå è ñ âåòåðêîì ÊÑÅÍÈß ÊÀØÈÐÈÍÀ, ßËÒÀ, ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ», ÔÎÒÎ ÈÂÀÍÀ ÊÀØÈÐÈÍÀ

Îòíûíå ëþáîé, äàæå íà÷èíàþùèé âåëîòóðèñò, ìîæåò áåçîïàñíî è ñ êîìôîðòîì ïðîêàòèòüñÿ îò Ëèâàäèéñêîãî äâîðöà äî Ëàñòî÷êèíîãî ãíåçäà.  ìèíóâøèå âûõîäíûå â ßëòå îòêðûëè ïåðâûé â Óêðàèíå îôèöèàëüíûé âåëîìàðøðóò, êîòîðûé ïðîõîäèò ïî æèâîïèñíåéøèì ìåñòàì Þæíîãî áåðåãà Начинается дорога возле знаменитого Ливадийского дворца. Большая ее часть (почти 7 км) пролегает по знаменитой Царской или, как ее еще называют, Солнечной тропе. Велосипедисты едут мимо Ореанды, скал Крестовая, Ай-Никола, Хачла-Каясы, Церкви Архистратига Божия Михаила. Завершить велопробег можно, оставив велосипед на специально оборудованной парковке у стен Ласточкиного гнезда. Как рассказали организато-

ры, для первого веломаршрута именно эта трасса выбрана неслучайно: на участке «Солнечная тропа» практически нет больших перепадов высоты путь пролегает по ровной поверхности, поэтому с таким путешествием справится даже новичок. Тропа затенена, а значит даже в самую большую жару не придется катить под палящим солнцем. Несколько открытых мест - это выезды на видовые площадки, откуда открывается замечательная панорама Южнобережья.

ÌÀÐØÐÓÒ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ó ËÈÂÀÄÈÉÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ По словам председателя общественной организации «Фрирайт» Анри Канунова, уже в следующем году во всех поселках Большой Ялты откроются велосервисы. В них любой желающий сможет взять велосипед напрокат, проехать, например, от центра Ялты до Мисхора, там оставить двухколесную машину на оборудованной пар-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÍÐÈ ÊÀÍÓÍÎÂ: - Ìû íàáëþäàëè ïðåêðàñíóþ îðãàíèçàöèþ âåëîòóðèçìà â Åâðîïå. È ðåøèëè îðãàíèçîâàòü ïîäîáíóþ ñåòü íà ÞÁÊ. Íàøà îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáîòàëà ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ âåëîèíôðàñòðóêòóðû: ñåðâèñû, ïðîêàòû, ìàðøðóòû è ïàðêîâêè. Òàê ÷òî ýòîò îôèöèàëüíûé ìàðøðóò - ëèøü ïåðâàÿ ëàñòî÷êà.

ковке и вернуться в Ялту на катере. В велосипеды будут встроены специальные чипы, так что ни денег, ни документов в залог оставлять не понадобиться.

 ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ ÂÑÒÐÎßÒ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ×ÈÏÛ

ÂÐÅÌß ÎÒÏÓÑÊÎÂ

Åäåì â Òóðöèþ áåç âèçû ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Áåçâèçîâûõ äëÿ óêðàèíöåâ ãîñóäàðñòâ ïðèáàâèëîñü - òåïåðü èõ öåëûõ 37. Ñ 1 àâãóñòà ïåðå÷åíü ñòðàí, êóäà íàøè ñîãðàæäàíå ìîãóò åçäèòü áåç âèç ñðîêîì äî 30 ñóòîê, ïîïîëíèò Òóðöèÿ Сейчас в этом перечне - Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Тунис (при наличии туристического ваучера), Бруней, Малайзия, Палау и Сейшельские острова, сообщает «Комсомольская правда». Безвизовый режим поездок для граждан Украины сроком до 90 суток действует в Хорватии с 1 апреля до 31 октября 2012 года. А до 15 марта 2013 года на срок до 90 суток можно без виз въезжать в Македонию. Кроме того, на 90 дней без виз сейчас можно ездить в Албанию, Аргентину, Бразилию (с целью туризма и бизнеса), Эква-

ÍÀ 14 ÑÓÒÎÊ ÁÅÇ ÂÈÇÛ ÌÎÆÍÎ ÎÒÏÐÀÂÈÒÜÑß Â ÃÎÍÊÎÍÃ

дор и Панаму (при наличии документов, подтверждающих туристическую цель поездки), Израиль, Намибию, Парагвай. В Перу же возможна безвизовая поездка на 183 дня (при наличии документов о туристической цели поездки). Без виз, но не более чем на 14 суток, можно отправиться в Гонконг. Также не нужны визы для путешествия в такие страны, как Молдова, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Монголия, Армения, Беларусь, Антигуа и Барбуда, Гватемала, Никарагуа, Сальвадор и Свазиленд. Однако следует отметить,

что для поездки в большинство стран бывшего СССР украинцу необходимо иметь при себе загранпаспорт. Также надо знать, что Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан ограничили пребывание на своей территории до 90 суток. Страны, в которых украинцы могут оформить визы в аэропорту по прибытии: Вануату, Гаити, Джибути, Доминика, Доминиканская республика, Гренада, Микронезия (только туристическая виза), Египет, Кения, Коморские острова, Маврикий, Мадагаскар, Мальдивы, Сальвадор, Свазиленд. Напомним, 26 апреля Кабинет министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Турцией.


СПОРТ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

ÁÎÃÀÒÛÐÑÊÀß ËÈÃÀ

Èãðû äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí ÄÎ ÔÈÍÈØÀ ÄÎØËÈ ÂÑÅ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Åñëè óêðàèíñêèå äåâóøêè - ñàìûå êðàñèâûå, òî íàøè ìóæ÷èíû - ñàìûå ñèëüíûå. Ýòî ïîäòâåðäèë ïðîøåäøèé â Äíåïðîïåòðîâñêå î÷åðåäíîé ýòàï Êóáêà ìèðà ïî ñòðîíãìýíó. Ïîáåäó íà íåì îäåðæàë ñïîðòñìåí èç Ìàðèóïîëÿ Àëåêñàíäð Ëàøèí

УДЕРЖАТЬ «КОРОМЫСЛО» В принципе, Сашко, как дружески «презентовал» коллегу председатель национального отделения Международной федерации силачей Василий Вирастюк, и считался фаворитом. Уже трижды признанный самым сильным человеком нашей страны, он, образно говоря, без труда «положил на лопатки» своих именитых соперников, прибывших на берега Днепра из России, Прибалтики, Голландии и Исландии. Разве что

ся от «фермерской прогулки» - именно такое название получил этот вид соревнований, включающий еще и «кантование» 400-килограммовой покрышки. В общем, таскавшие на Фестивальном причале запредельные тяжести самые сильные люди планеты вдоволь потешили и себя, и зрителей. Увы - продемонстрировать всю богатырскую мощь нашим гостям помешал зной. Он, похоже, оказался противником более коварным, чем самолеты и фуры, которые в свое в р е м я

×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊ «ÏÎÒßÍÓË» ÍÀ 160 Êà стронгмэн из Голландии с труднопроизносимым именем Ричард Ван Дерлинден оказался проворнее на дистанции, предлагающей богатырям перенести коромысло из одного пункта в другой. «Груз», к слову, весил более 410 килограммов.

КОВАРНАЯ ЖАРА Достаточно увесистыми оказались и

«чемоданчики», которые требовалось пронести несколько десятков метров. Если верить на слово организаторам этого зрелища не для слабонервных, каждый «тянул» на 160 килограммов. Нельзя сказать, что силачи подхватывали «чемоданчики», как перышки. Российский спортсмен Дмитрий Нагорный, например, тут же содрал кожу с рук и отказал-

«ÔÅÐÌÅÐÑÊÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ» ÍÅ ÈÇ ËÅÃÊÈÕ

приводились в движение мускульной силой стронгмэнов. От жары, например, потерял сознание богатырь из Исландии - ему потребовалась экстренная медицинская помощь. Впрочем, до финиша дошли все - и были награждены за силу духа и тела шквалом зрительских оваций.

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÑÒÀÐÒ

Çðèòåëüñêèé ðåêîðä è äîíåöêèé ðàçãðîì ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 êîíöå ïðîøëîé íåäåëè íà÷àëñÿ íîâûé ñåçîí ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû. Êàê ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò Ïðåìüåð-ëèãè, óæå íà ñòàðòå áûë óñòàíîâëåí àáñîëþòíûé ðåêîðä ïîñåùàåìîñòè ìàò÷åé â ðàìêàõ îäíîãî òóðà Восемь матчей первого тура чемпионата Украины собрали на своих стадио-

нах почти 164 тысячи болельщиков. В среднем, это больше 20 тысяч на одной игре. Рекордное число зрителей следили за ходом донецкого матча между «Шахтером» и «Арсеналом» - более 39 тысяч человек. К слову, эта игра ознаменовалась и разгромным счетом - 6:0 в пользу горняков. В первом туре были назначены три одиннадцатиметровых. И если Илья

Галюза («Зоря») и Марко Девич («Шахтер») реализовали пенальти, то днепрянин Евгений Коноплянка пробил мимо ворот голкипера симферопольской «Таврии» Сергея Погорелого. Первый автогол - на счету игрока «Говерлы» Евгения Елисеева. Дублями в первом туре отметились Леонардо («Черноморец»), Генрих Мхитарян («Шахтер») и Джулиано («Днепр»).

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 44 æåëòûå êàðòî÷êè - íà ñòàðòå ñåçîíà;

2 ôóòáîëèñòà ïîëó÷èëè

êðàñíûå êàðòî÷êè â ñâîèõ ìàò÷àõ. Ýòî Ñåðãåé Äîëãàíñêèé («Âîðñêëà») è Åâãåíèé Êîíîïëÿíêà («Äíåïð»);

3 ìàò÷à ñòàðòîâîãî òóðà òðàíñëèðîâàëèñü çà ãðàíèöåé.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÈ ÎËÈÌÏÈÉÖÛ

ÓÆÅ Â ËÎÍÄÎÍÅ Â ïîíåäåëüíèê â Ëîíäîí ïðèáûëè ïåðâûå óêðàèíñêèå ñïîðòñìåíû, êîòîðûå ïðèìóò ó÷àñòèå â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ.  áðèòàíñêîé ñòîëèöå óæå íàõîäÿòñÿ ïðûãóíû â âîäó, ÿõòñìåíû è ïðûãóíû íà áàòóòå. Ïî ïðèáûòèè â àýðîïîðò «Õèòðîó» íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè ïðîøëè ïðîöåäóðó àêêðåäèòàöèè è îòïðàâèëèñü â Îëèìïèéñêóþ äåðåâíþ. Óêðàèíó íà Îëèìïèàäå ïðåäñòàâÿò 245 àòëåòîâ, êîòîðûå áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ â 28 âèäàõ ñïîðòà. ○

ÈÒÎÃÈ ÅÂÐÎ

ÄÎÕÎÄÛ ÓÅÔÀ ÓÅÔÀ çàðàáîòàëà íà óêðàèíî-ïîëüñêîì Åâðî 1,38 ìëðä. åâðî.  ÷àñòíîñòè, äîõîäû îò ïðîäàæè ïðàâ íà òåëåòðàíñëÿöèè ñîñòàâèëè 815 ìëí., à îò ñïîíñîðñêîé ïîääåðæêè è ïðîäàæè ëèöåíçèé - 315 ìëí. Íà ïðîäàæå áèëåòîâ íà ìàò÷è âûðó÷èëè 130 ìèëëèîíîâ åâðî. Îáùèé çàðàáîòîê Åâðîïåéñêîé ôóòáîëüíîé àññîöèàöèè îò íûíåøíåãî ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïðåâûñèë äîõîäû îò ×Å-2008, êîòîðûé ïðîøåë â Àâñòðèè è Øâåéöàðèè, íà 32 ìëí. åâðî. ○

ÐÅÉÒÈÍÃ FORBES

ÑÀÌÛÅ ÄÎÐÎÃÈÅ Æóðíàë Forbes îïóáëèêîâàë ñïèñîê ñàìûõ äîðîãèõ êëóáîâ ìèðà. Ïåðâîå ìåñòî â íåì çàíÿë àíãëèéñêèé «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä», ñòîèìîñòü êîòîðîãî -2,2 ìëðä.äîëëàðîâ. Íà âòîðîì ìåñòå îêàçàëñÿ ìàäðèäñêèé «Ðåàë» (1,88 ìëðä.). Òðåòüþ ñòóïåíü çàíèìàåò áåéñáîëüíàÿ êîìàíäà «Íüþ-Éîðê ßíêèç» (1,85 ìëðä.). Ïðè ñîñòàâëåíèè ðåéòèíãà ó÷èòûâàëèñü äîõîä, ïðèáûëü è äîëãè êîìàíä.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÁÎÊÑÅÐÀ

ÁÎÈ ÄÎ «ÏÅÍÑÈÈ» Ýêñ-÷åìïèîí ìèðà â ÷åòûðåõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ Ðîé Äæîíñ â èíòåðâüþ On The Ropes Radio ðàññêàçàë, êîãäà îí ñîáèðàåòñÿ çàâåðøèòü ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ êàðüåðó. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ âåäóùåé, íà ñêîëüêî áîåâ åìó åùå õâàòèò ñèë, 43-ëåòíèé áîêñåð îòâåòèë: «Âîçìîæíî, íà äåñÿòü, íî ÿ íå õî÷ó ïðîâîäèòü èõ âñå. ß ñîáèðàþñü ïðîâåñòè åùå äâà-òðè ïîåäèíêà, ìàêñèìóì - ïÿòü».


16 ТВПРОГРАМА ○

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

ИНТЕР

1+1 07.30 М/с «Тимон и Пумба» 08.00, 10.10 Х/ф «Гаишники» 12.15, 13.15 Т/с «Метод Лавровой» 14.15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 15.20 Х/ф «Любовьморковь 3» 17.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие при ключения Шурика» 19.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Вирус» 22.15 «Территория обмана» 23.20 Х/ф «Черный пес» 01.10 Х/ф «Наблюдатель»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10.Инопланет ная сила» 08.00 «Днепр0футбол» 08.30 «Алеф 0 в наше время» 09.00, 21.25 «Улетное видео по0русски» 09.30 Х/ф «Приключения Посейдона» 11.40, 12.45, 13.50, 14.55 Т/с «Банды» ○

07.15, 20.10 «Мини0путешествия» 07.20 Д/с «Глобальное предупреждение» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Тайны фокусов» 09.15 «Специальный проект». «Лунная гонка» 11.00 «Жадность» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «Тайны прошлого» 13.00 Т/с «Инструктор» 14.40 «Семейные драмы» 15.30 «Калейдоскоп дикой природы» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Люди» 17.30 Д/с «Собственными глазами» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Грязные деньги» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «В час пик» 00.10 «Адская кухня. Российская версия» 01.30 «МWПарад»

11 КАНАЛ

Вівторок, 24 липня УТ1 07.00, 08.00 Новости 07.05, 08.05, 23.35 Спорт 07.15 М/ф 07.25 Эра бизнеса 07.35, 08.40 Формула любви. В.Малежик. 1, 2 ч. 08.15 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 Свет 10.00 Хомка смакует, телеки дарит 10.05 «Легко быть женщиной» 11.00 В гостях у Д. Гордона 12.00, 18.35, 21.20 Деловой мир 12.20 На счастье 12.40 Х/ф «Операция «Трест», 2 с. 14.15 Формула любви. Армен Джигарханян 15.00 Euronews 15.05 Деловой мир. Агросектор 15.30, 16.55 Мы 0 патриоты 18.20, 01.20 Новости (сурдоперевод) 18.55 210й Международный фестиваль ис0 кусств «Славянский базар в Витебске» 21.30 Смешной и еще смешнее 22.00, 22.55 Место встречи 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.25 Итоги 23.45 От первого лица 00.15 Новые песни о главном 01.35 Т/с «Сезон убийств»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но0 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.00 Т/с «Мой ласковый и нежный мент» 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка0 невским» 14.05 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 16.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Женский доктор» 22.25 Х/ф «На краю стою» 00.20 Х/ф «Престиж»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10.Инопланет ная сила» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 00.00 «Проспорт» 09.20 «Этап кубка мира по ралли Баха Испа0 ния»

09.25 «Гаи. Дорожные войны» 09.55, 10.20 Т/с «Следаки» 10.55 Т/с «Москва. Три вокзала2» 11.55, 21.25 «Улетное видео по0русски» 12.20 Х/ф «Нация пришельцев» 14.10 Х/ф «Опасная гастроль» 16.00 «Тайны мира.Любовь» 17.00 «Земля в поисках создателя» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Сумасшедшее видео по0украински» 20.30 «Угон по0нашему» 21.20 « Этап кубка мира по ралли Баха Испа0 ния» 22.00, 23.00 Т/с «Секретные материалы4» 00.05 Х/ф «Болото» 02.00, 01.45 Т/с «На краю Вселенной» 02.20 Т/с «Пелагия и белый бульдог» 03.45 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.25 Kids’ Time 06.30 М/c «Новые приключения охотников за привидениями» 07.25, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 08.00 «Украинские традиции» 09.05, 15.50 Т/c «Молодожены» 10.25 Т/c «Папины дочки» 13.55 М/c «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/c «Друзья» 16.55, 19.50 Т/c «Не родись красивой» 17.55 Т/c «Воронины» 19.30 «Приемная депутата» 21.00 «Просто собака» 21.55 Шуры0Амуры 22.55 Т/c «Счастливы вместе» 23.55 Спортрепортер 00.05 Т/c «Затерянные»

1+1 07.30 М/с «Тимон и Пумба» 08.00, 14.00 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 09.00 «Территория обмана» 10.05 «Их нравы» 11.05 «Абсолютная перемена 0 3» 12.00, 13.00 Т/с «Метод Лавровой» 15.05 Х/ф «Непридуманное убийство» 19.30 «ТСН» 20.15 «Добрый вечер» 22.15 «Иллюзия безопасности. Гений чистой кислоты» 23.20 Х/ф «Ливень» 01.15 Х/ф «Вирус»

СТБ 08.05, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.05 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звез ды» 11.05 Т/с «Татьянин день»

13.05 «Битва экстрасенсов» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 19.10 Т/с «Карамель» 20.10, 21.10, 22.40 «Моя правда» 23.50 «Параллельный мир» 01.05 Т/с «Доктор Хаус» 01.55 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 20.10 «Мини0путешествия» 07.20 «В дороге» 07.50, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Глобальное предупреждение» 09.15 «Знай наших!» 09.30 Х/ф «Фонтан» 11.10 «Живая тема». «Бойтесь колдовства» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 Т/с «Инструктор» 15.05 «Семейные драмы» 16.30 «Мир цветов» 17.30 Д/с «Собственными глазами» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Грязные деньги». «Пока не все дома» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Дни, которые изменили мир» 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Пришельцы государственной важнос0 ти» 01.30 «Враг человечества. Секретный агент №1»

Сх. 05.15 Зах. 20.53 Трив. дня 15.38 TET 07.05, 08.25 Мультик с Лунтиком 07.40 Телепузики 08.00 Лентяево 09.00 Ералаш 09.10, 14.55 Т/с «Ранетки» 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.05 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.55 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.20, 19.35 Богиня шопинга 12.55, 21.05 Т/с «Зайцев +1» 13.30, 16.30 Одна за всех 13.55 Т/с «Маргоша» 15.55, 22.30 Чертовки в юбках 16.55 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.30, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.35 У ТЕТа тато! 19.10 БарДак 21.40 Т/с «Реальные пацаны» 23.05 Т/с «Тайный дневник девушки по вызову» 23.35 Дом02 00.30 Х/ф «Артефакт»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф «Слоненок» 11.45, 22.40 Х/ф «Рожденная революцией» 13.20 Благотворительная акция 14.35, 19.40 Т/с «Под крышами большого города» 15.30, 00.05 Д/с «80 островов вокруг света» 16.15 Х/ф «Фантастическая история» 17.30 Правительство на связи с гражданами 21.00 Днепропетровщина презентует 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток

ICTV

5 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп010 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 09.30, 19.30, 01.15 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с «Дальнобойщики» 12.40 Анекдоты по0украински 13.00, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.20, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Т/с «Особо опасен» 00.45 Звездный тест0драйв

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот0новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия0новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест0время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник»

Зах. 22.18 Сх. 10.18 Новий міс. 19 липня

ENTER

КАНАЛ «УКРАИНА»

Саундтреки Х/ф «Иностранка» Х/ф «Ссора в Лукашах» Х/ф «Противостояние» Х/ф «Голубая стрела» Х/ф «Хроника пикирующего бомбар дировщика» 20.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» 22.45 Х/ф «Елкипалки» 00.30 Х/ф «Ракеты не должны взлететь» ○

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 13.00, 21.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Ток0шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Ток0шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 22.50 Х/ф «Орел Девятого Легиона» 01.00 Т/с «Сбежавшая работа» 01.50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»

06.00 07.00 08.20 10.00 17.35 19.15

ОРТ М

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Детектор лжи» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.35 «Русалим. В гости к Богу» 23.50 «На ночь глядя» 00.45 Т/с «Наследство» 01.45 «Мини0юбка. Короткая история»

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Самые громкие русские сенсации» 11.50 «Музыкальные истории» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30, 03.20 «Судебный детектив» 16.40 Т/с «Литейный». «Бронежилет» 18.35 Т/с «Агент особого назначения3» 19.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»4» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Адвокат» 23.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 01.30 «Евгений Мартынов» 02.15 «Прокурорская проверка» 04.20 Центр помощи «Анастасия»

27 КАНАЛ

НТН

06.00 Мир за неделю 06.25, 13.40 М/ф 06.35 Ф0стиль 07.00, 16.00 Страна Советов 08.00 Социальный статус ваши права 09.00 Т/с «Пари» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Берег его жизни» 14.25 Будь в курсе! 15.00, 18.30, 21.00 «Социальный пульс» 15.20 Линия поведения 17.55 Реальный мир 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00, 22.30 «Объектив» 19.15 «Эра образования» 20.00 Социальный статус ваша пенсия 21.40 Вицин, которого мы не знали 22.50 «Голос Америки» 23.10 Телечат

06.00 «История Украины» 06.30 Х/ф «Откройте, полиция! 2» 08.25 «Правда жизни» 09.00, 21.50 Т/с «CSI: НьюЙорк» 10.00, 22.50 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «Евлампия Романова» 12.55 «Легенды бандитского Киева» 13.30 Х/ф «Приказано уничтожить. Опера ция «Китайская шкатулка» 17.15 Х/ф «Вечный зов», 5 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.50 «Свідок» 19.20 Т/с «Возвращение Синдбада» 23.50 Т/с «Криминалисты» 01.20 Х/ф «Все или ничего»

Іменинники дня: ДАНИЛО, АППОЛІНАРІЙ, ЛЕОНТІЙ, АППОЛОН

17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время0Тайм» 22.00 «Налоговый дневник» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

5 КАНАЛ

TET

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот0новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия0новости» 09.10, 19.20 «Инвест0время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15 «Республика» 15.15 «Вперед, на Олимп!» 16.15 «Мотор»

07.05, 08.25 Мультик с Лунтиком 07.40 Телепузики 08.00 Лентяево ○

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 «Формат 1.1» 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф 12.10 Шлягер парад 12.45 «Гринизация. «Диетология в действии» 13.00 Пенсионный фонд информирует 13.20 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.25 Т/с «Одна любовь души моей» 15.30, 00.10 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.20 М/ф «Слоненок» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 19.40 Т/с «Под крышами большого города» 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Будьте здоровы с Андреем Шипко 21.20 Благотворительная акция 21.30 О рыбалке всерьез 22.30 Х/ф «Рожденная революцией»

ICTV

СТБ

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 19.30, 01.20 Чрезвычайные новости 10.35, 13.00 Т/с «Охотники за бриллианта ми» 15.30, 22.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16.40 Т/с «Дальнобойщики» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 23.30 Т/с «Особо опасен» 00.45 Звездный тест0драйв

07.35, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 08.35 Х/ф «Zolushka. ru» 10.50 Т/с «Татьянин день» 13.50 «Русские сенсации» 14.50 «Битва экстрасенсов»

09.00 Ералаш 09.10, 14.55 Т/с «Ранетки» 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.05 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.55 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.20 Твою маму! 12.55 Даешь молодежь! 13.30, 16.30 Одна за всех 13.55 Т/с «Маргоша» 15.55, 22.30 Чертовки в юбках 16.55 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.30, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.35 У ТЕТа тато! 19.10 БарДак 19.35 Богиня шопинга 21.05 Т/с «Зайцев +1» 21.40 Т/с «Реальные пацаны» 23.05 М/с «Масяня» 23.25 Дурнев + 1 00.00 Дом02

34 КАНАЛ

06.40 М/c «Новые приключения охотников за привидениями» 07.30 «Транспортный меридиан» 07.40 Т/c «Как сказал Джим» 09.05, 15.50 Т/c «Молодожены» 10.20 Т/c «Папины дочки» 13.55 М/c «Приключения Джеки Чана» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/c «Друзья» 15.45 Teen Time 16.55, 19.50 Т/c «Не родись красивой» 17.55 Т/c «Воронины» 19.00, 21.30 Новости 19.25 Пираньи 20.50 Т/c «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 21.00 «Стоп0кадр» 22.00 «Вiдверто про Злагоду!» 22.15 Светлые головы. Летние игры 22.55 Т/c «Счастливы вместе» 23.55 Спортрепортер 00.10 Т/c «Затерянные»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 09.10, 12.25 Т/с «Наследница» 13.25 «Следствие вели...» 14.20 «Семейный суд» 15.20 «Судебные дела» 16.15 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Женский доктор» 22.25 Т/с «Смерш. Легенда для предателя»

15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 19.10 Т/с «Карамель» 20.10 «Куб» 22.25 «Детектор лжи» 23.25 «Параллельный мир» 00.50 Т/с «Доктор Хаус» 01.40 Т/с «Комиссар Рекс»

16.00 «Тайны мира. Печать Бога» 17.00 «Тайна спасения» 18.00 Новости 9 канала 18.50 «Приемная депутата» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Сумасшедшее видео по0украински» 20.30 «Угон по0нашему» 21.00 «Новости 2+2» 21.15, 00.00 «Проспорт» 21.20 «Этап кубка мира по ралли Баха Испа0 ния» 22.00, 23.00 Т/с»Секретные материалы4" 00.05 Х/ф «Месть» 02.25 Т/с «Пелагия и белый бульдог» 03.50 «Сумасшедшая скрытая камера»

УТ1

Сх. 05.14 Зах. 20.54 Трив. дня 15.40

Понеділок, 23 липня 07.00, 08.00 Новости 07.05, 08.05, 23.35 Спорт 07.15 М/ф 07.25 Эра бизнеса 07.35, 08.40 Формула любви 08.15 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.40 Агро0News 10.00 «Легко быть женщиной» 10.55 Шеф0повар страны 11.55, 18.30, 21.25 Деловой мир 12.05 Олимпийским курсом 12.20 Темный силуэт 12.30 Право на защиту 12.50 Кубок мира по футболу 2014 г. 13.15 Х/ф «Операция «Трест», 1 с. 14.35 Окно в Америку 15.00 Euronews 15.05 Деловой мир. Агросектор 15.35, 17.00 Мы 0 патриоты 18.20, 01.20 Новости (сурдоперевод) 18.45 210й Международный фестиваль ис0 кусств «Славянский базар в Витебске» 20.40 Сельсовет 21.00 Итоги дня 21.35 Страну 0 народу 22.00, 22.55 Место встречи 22.50 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.25 Итоги 23.45 От первого лица 00.15 Новые песни о главном 01.30 Т/с «Сезон убийств»

Зах. 22.42 Сх. 11.33 Новий міс. 19 липня 16.15 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время0Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.00 «История Украины» 07.05 Х/ф «Вечный зов», 5 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 «Свідок» 09.00, 21.50 Т/с «CSI: НьюЙорк» 10.00, 22.50 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 01.20 «Уголовные дела» 12.00 Т/с «Инспектор Деррик» 13.15, 19.20 Т/с «Возвращение Синдбада» 15.20 Х/ф «Майор «Вихрь», 1 с. 16.50 Х/ф «Вечный зов», 6 с. 18.30 «Речовий доказ» 23.50 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник»

Іменинники дня: ОЛЬГА, ЄФИМІЯ, ОЛЕНА 27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20, 13.15 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. ваша пенсия 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Берег его жизни» 13.55 Вицин, которого мы не знали 15.20 Линия поведения 16.00 Страна Советов 17.55 Реальный мир 20.00 Социальный статус. ваши льготы 21.40 Картинки дикой природы 22.50 «Новости DW» 23.15 Телечат

НТВМИР

ОРТ М

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 «Профессия 0 репортер» 11.00 Т/с «Опергруппа2». «Швед под Вы боргом» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше0 ствие 15.30, 03.20 «Судебный детектив» 16.40 Т/с «Литейный». «Подозреваемый» 18.35 Т/с «Агент особого назначения3». 4 ф. «Фолинг ин лав» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»4» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Адвокат» 23.40 Т/с «Глухарь. Продолжение». «Бег». «Салочки» 01.30 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль» 02.15 «Прокурорская проверка» 04.20 Центр помощи «Анастасия»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Детектор лжи» 18.20, 01.45 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.35 «Неспортивная Британия» 23.50 «На ночь глядя» 00.45 Т/с «Наследство»

ENTER 06.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 07.40 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» 14.30 Х/ф «Хроника пикирующего бомбар дировщика» 15.55 Х/ф «Елкипалки» 17.40 Х/ф «На войне как на войне» 19.25 Х/ф «Пираты ХХ века» 21.05 Х/ф «Отпуск в сентябре» 23.50 Х/ф «Забудьте слово «смерть»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.15, 13.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Супруги» 11.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Ток0шоу «Пусть говорят. Хозяйка сына» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток0шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 21.00 «Новая волна в Юрмале 0 2012» 00.25 Т/с «Мерси» 01.20 Т/с «Сбежавшая работа»


ТВПРОГРАМА 17

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

Середа, 25 липня

1+1 07.30 М/с «Тимон и Пумба» 08.00, 14.00 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 09.05 «Иллюзия безопасности. Гений чистой кислоты» 10.10 «Их нравы» 11.05 «Абсолютная перемена 0 3» 12.00, 13.00 Т/с «Метод Лавровой» 15.05 Х/ф «Победный ветер, ясный день» 19.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Пятый элемент» 22.50 «Деньги» 23.55 Х/ф «Айборги» 01.50 Х/ф «Ливень»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00 М/с «Бен 10.Инопланетная сила» 07.30 М/с «Бен 10.Инопланетная сверхси ла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» ○

УТ1

16.00 «Тайны мира. Гипноз» 17.00 «Битва планет» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Сумасшедшее видео по0украински» 20.30 «Угон по0нашему» 22.00, 23.00 Т/с «Секретные материалы4» 00.05 Х/ф «Последнее племя» 01.50 Т/с «На краю Вселенной» 02.35 Т/с «Пелагия и белый бульдог»

11 КАНАЛ 06.30 М/c «Новые приключения охотников за привидениями» 07.25, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 08.00 «Любимая работа» 09.05, 15.50 Т/c «Молодожены» 10.25 Т/c «Папины дочки» 13.55 М/c «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/c «Друзья» 16.55, 19.50 Т/c «Не родись красивой» 17.55 Т/c «Воронины» 19.25 Пираньи 21.00 «Реальный отпуск» 21.55 Кухня на двоих 22.55 Т/c «Счастливы вместе» 00.00 Спортрепортер 00.15 Т/c «Затерянные»

ИНТЕР

1+1

07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.00 Т/с «Мой ласковый и нежный мент» 12.15 Д/с «Следствие вели... » 14.05 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 16.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Женский доктор» 22.25 Х/ф «Двойная фамилия» 00.25 Х/ф «Критическое состояние»

07.30 М/с «Тимон и Пумба» 08.00, 14.05 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 09.05 «Деньги» 10.10 «Их нравы» 11.10 «Абсолютная перемена 0 3» 12.05, 13.05 Т/с «Метод Лавровой» 15.10 Х/ф «Закон обратного волшебства» 19.30 «ТСН» 20.15 «Я люблю Украину03» 21.30 «Десять шагов к любви 0 2» 22.40 «Четыре свадьбы» 00.05 Х/ф «Пятый элемент»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10.Инопланет ная сверхсила» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 00.00 «Проспорт» 09.20 «Гаи. Дорожные войны» 09.55, 10.20 Т/с «Следаки» 10.55 Т/с «Москва. Три вокзала2» 11.55, 21.20 «Улетное видео по0русски» 12.20 Х/ф «Нация пришельцев. Душа и тело» 14.10 Х/ф «Беглый огонь»

СТБ 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «Спасите нашу семью» 11.50 Т/с «Татьянин день» 13.50 «Битва экстрасенсов» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 19.10 Т/с «Карамель» 20.10, 21.10, 22.40 Звездная жизнь 23.55 «Параллельный мир» 01.10 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.15, 20.10 «Мини0путешествия» 07.20 «Индекс опасности» 07.40 «Здравствуй, это Я!» 07.50, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Чудеса цивилизации»

TET

09.20 «Враг человечества» 11.00, 00.00 «Секретные территории» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 Х/ф «Карусель» 14.00 «Семейные драмы» 15.00 «Чего хочет женщина» 15.30 «Жизнь среди жизни» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Дурейтер» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 Д/с «Собственными глазами» 18.00 «Детали» 18.15, 21.20 «Совет безопасности» 18.30 «Грязные деньги» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 01.00 «МWПарад» 01.50 «Мошенники»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.40 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 19.30, 01.15 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с «Дальнобойщики» 13.00 Анекдоты по0украински 13.05, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.20, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 23.30 Т/с «Особо опасен» 00.50 Звездный тест0драйв

TET 07.05, 08.25 Мультик с Лунтиком 07.40 Телепузики 08.00 Лентяево 09.00 Ералаш 09.10, 14.55 Т/с «Ранетки» 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.05 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.55 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.20, 19.35 Богиня шопинга 12.55, 21.05 Т/с «Зайцев +1» 13.30, 16.30 Одна за всех 13.55 Т/с «Маргоша» 15.55 Чертовки в юбках 16.55 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.30, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.35 У ТЕТа тато! 19.10 БарДак 21.40 Т/с «Реальные пацаны» 22.30 Даешь молодежь! 23.05 Т/с «Тайный дневник девушки по вызову» 23.35 Дом02 00.30 Х/ф «Прогулка»

Сх. 05.18 Зах. 20.50 Трив. дня 15.32 51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф «Ночь перед Рождеством» 11.40 Кубок Украины по футболу. «Сталь» (Днепродзержинск) 0 «Мир» (Горноста0 евка)» 13.20 Хата скраю 14.35, 19.45 Т/с «Под крышами большого города» 15.30, 00.05 Д/с «80 островов вокруг света» 16.20 Х/ф «Поляна сказок» 17.30 1020информ 17.45 Приемная депутата 21.45 Бабушки и дедушки 22.35 Х/ф «Рожденная революцией»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот0новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия0новости» 09.10, 19.20 «Инвест0время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10 «Время» 16.15 «Кино с Яниной Соколовой» 17.25 «Сканер» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время0Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.00 «История Украины» 07.00 Х/ф «Вечный зов» 7 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 «Свідок» 09.00, 21.50 Т/с «CSI: НьюЙорк» 10.00, 22.50 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 01.20 «Уголовные дела» 12.00 Т/с «Инспектор Деррик» 13.15, 19.20 Т/с «Танец горностая» 15.15 Х/ф «Майор «Вихрь», 3 с. 17.00 Х/ф «Вечный зов», 8 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска» 23.50 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.25 «Медицинские тайны» 11.00 Т/с «Опергруппа2». «Швед под Вы боргом»

Зах. 23.41 Сх. 14.07 Перша чв. 11.56 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше0 ствие 15.30, 03.20 «Судебный детектив» 16.40 Т/с «Литейный». «Оправданный риск» 18.35 Т/с «Агент особого назначения3», 5 ф. «Телохранитель» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»4» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Адвокат» 23.40 Т/с «Глухарь. Продолжение». «Па лец». «ППС» 01.30 «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли» 02.15 «Прокурорская проверка» 04.20 Центр помощи «Анастасия»

ENTER 06.00 06.30 08.05 09.50 11.30 14.05 15.55 18.05 20.50 23.00 00.25

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Детектор лжи» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.40 «Высоцкий. Последний год» 23.45 «Своя колея» 01.00 Т/с «Наследство»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События. Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.15, 13.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Супруги» 11.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Ток0шоу «Пусть говорят. Зуб даю» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток0шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина Любовь 2» 21.00 «Новая волна в Юрмале 0 2012» 00.00 Т/с «Мёрси» 01.00 Т/с «Сбежавшая работа» 01.50 Х/ф «Добро пожаловать домой, Рос ко Дженкинс»

Х/ф «Шофер поневоле» Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» Х/ф «Голубая стрела» Х/ф «Дом, в котором я живу» Х/ф «Хлеб, золото, наган» Х/ф «Злой дух Ямбуя» Х/ф «Труффальдино из Бергамо» Х/ф «Конец императора тайги» Х/ф «Забудьте слово «смерть» ○

27 КАНАЛ

ENTER

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 08.00 Социальный статус. Ваши льготы 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Берег его жизни» 13.45, 21.40 Картинки дикой природы 15.20 Линия поведения 16.00 Страна советов 17.55 Реальный мир 18.55, 21.30 Экономический пульс 20.00 Социальный статус. Ваше здоровье 22.50 «Голос Америки» 23.10 Телечат

НТВМИР

05.30 07.10 14.05 15.45 17.40 19.05 21.00 23.25 00.55

Іменинники дня: МИХАЙЛО, ІЛАРІЙ, ФЕДІР, АРСЕН, ПРОКІП, ЛАРІОН

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 Русская начинка 11.05 Т/с «Опергруппа2». «Швед под Вы боргом» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше0 ствие 15.30, 03.20 «Судебный детектив» 16.40 Т/с «Литейный». «Работа с населени ем» 18.35 Т/с «Агент особого назначения3», 5 ф. «Телохранитель» 19.35 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»4» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Адвокат» 23.40 Т/с «Глухарь. Продолжение». «Фей ерверк». «Проверка» 01.30 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, Бабуш0 ка!» 02.15 «Прокурорская проверка» 04.20 Центр помощи «Анастасия»

5 КАНАЛ

НТН

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот0новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия0новости» 09.10, 19.20 «Инвест0время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» ○

06.00 «История Украины» 07.00 Х/ф «Вечный зов», 6 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 «Свідок» 09.00, 21.50 Т/с «CSI: НьюЙорк» 10.00, 22.50 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 01.20 «Уголовные дела» 12.00 Т/с «Инспектор Деррик» 13.15 Т/с «Возвращение Синдбада» 15.25 Х/ф «Майор «Вихрь», 2 с. 17.00 Х/ф «Вечный зов», 7 с. 18.30 «Правда жизни» 19.20 Т/с «Танец горностая» 23.50 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник»

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.40 Провокатор 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.30, 19.30, 01.15 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.20, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 23.30 Т/с «Особо опасен» 00.45 Звездный тест0драйв

18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время0Тайм» 22.00 «Сканер» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Фантастическая история» 11.55 Х/ф «Рожденная революцией» 13.20 Перекресток 14.35, 19.45 Т/с «Под крышами большого города» 15.30, 00.10 Д/с «80 островов вокруг света» 16.25 М/ф «Ночь перед Рождеством» 17.30 Истории с Бородой 21.45 Хата скраю 22.30 Кубок Украины по футболу. «Сталь» (Днепродзержинск) 0 «Мир» (Горноста0 евка)»

ICTV

Зах. 23.09 Сх. 12.50 Новий міс. 19 липня

07.05, 08.25 Мультик с Лунтиком 07.40 Телепузики 08.00 Лентяево 09.00 Ералаш 09.10, 14.55 Т/с «Ранетки» 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.05 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое по коление» 11.55 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.20, 19.35 Богиня шопинга 12.55, 21.05 Т/с «Зайцев +1» 13.30, 16.30 Одна за всех 13.55 Т/с «Маргоша» 15.55, 22.30 Чертовки в юбках 16.55 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.30, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.35 У ТЕТа тато! 19.10 БарДак 21.40 Т/с «Реальные пацаны» 23.05 Т/с «Тайный дневник девушки по вы зову» 23.35 Дом02 00.30 Х/ф «Человек с бульвара КапуциноК»

Четвер, 26 липня 07.00, 08.00 Новости 07.15 М/ф 07.25 Эра бизнеса 07.35, 08.40 Формула любви. Р.Быков. 1, 2 ч. 08.15 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Концерт В.Гришко 10.55 Здоровье 12.00, 18.35, 21.20 Деловой мир 12.15 Аудиенция. Страны от А до Я 12.45 Шаг к звездам. Евровидение 13.30 Х/ф «Операция «Трест», 4 с. 15.00 Euronews 15.05 Деловой мир. Агросектор 15.30, 16.55 Мы 0 патриоты 18.20, 01.20 Новости (сурдоперевод) 18.55 210й Международный фестиваль ис0 кусств «Славянский Базар в Витебске» 21.30 Смешной и еще смешнее 22.00, 22.55 Место встречи 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.25 Итоги 23.45 От первого лица 00.15 Новые песни о главном 01.35 Телеакадемия. Дайджест 01.50 Т/с «Сезон убийств»

СТБ

34 КАНАЛ

06.25 Kids’ Time 06.30 М/c «Новые приключения охотников за привидениями» 07.25, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 08.00 «Клиника семейной медицины» 09.05, 15.50 Т/c «Молодожены» 10.25 Т/c «Папины дочки» 13.55 М/c «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/c «Друзья» 16.55, 19.50 Т/c «Не родись красивой» 17.55 Т/c «Воронины» 19.30 «Ваше право» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Кабриолето 22.55 Т/c «Счастливы вместе» 00.00 Спортрепортер 00.15 Т/c «Затерянные»

ИНТЕР

08.05, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.05 Х/ф «На мосту» 11.15 Т/с «Татьянин день» 13.15 «Битва экстрасенсов» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 19.05 Т/с «Карамель» 20.10 «Спасите нашу семью» 22.25 Звездная жизнь 23.25 «Параллельный мир» 00.50 Т/с «Доктор Хаус» 01.45 Т/с «Комиссар Рекс» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.15, 20.10 «Мини0путешествия» 07.20 Д/с «Чудеса цивилизации» 07.40, 00.30 «Ты сможешь!» 07.55, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Глобальное предупреждение» 09.20 «Какие люди!». «Рюмка славы» 10.10 «Странное дело». «Чудо. Письмо к Богу» 11.00 «Сокровища природы» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «В дороге» 13.00 «Семейные драмы» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 Т/с «Инструктор» 15.40 «Калейдоскоп дикой природы» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 Д/с «Собственными глазами» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Грязные деньги». «Последний отпуск» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Вiдверто про Злагоду!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Дни, которые изменили мир» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.45 «МНС»

11 КАНАЛ

07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.00 Т/с «Мой ласковый и нежный мент» 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка0 невским» 14.05 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 16.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Женский доктор» 22.25 Х/ф «Женская дружба» 00.30 «Парк автомобильного периода»

Сх. 05.16 Зах. 20.52 Трив. дня 15.36

09.15, 21.15, 00.00 «Проспорт» 09.20 « Этап кубка мира по ралли, Баха, Испа0 ния» 09.25 «Гаи. Дорожные войны» 09.55, 10.20 Т/с «Следаки» 10.55 Т/с «Москва. Три вокзала2» 11.55, 21.20 «Улетное видео по0русски» 12.20 Х/ф «Нация пришельцев. Темный го ризонт» 14.10 Х/ф «Прямой контакт» 16.00 «Тайны мира. Магия чисел» 17.00 «Оборотная сторона Вселенной» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Сумасшедшее видео по0украински» 20.30 «Угон по0нашему» 22.00, 23.00 Т/с» Секретные материалы4» 00.05 Х/ф «Они» 01.50 Т/с «На краю Вселенной» 02.35 Т/с «Пелагия и белый бульдог»

УТ1 07.00, 08.00 Новости 07.15 М/ф 07.25 Эра бизнеса 07.35, 08.40 Формула любви 08.15 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Контрольная работа 09.55 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.30, 21.15 Деловой мир 12.35 Граница государства 12.55 Наша песня 13.35 Х/ф «Операция «Трест», 3 с. 15.00 Euronews 15.05 Деловой мир. Агросектор 15.30, 16.55 Мы 0 патриоты 18.20, 01.20 Новости (сурдоперевод) 18.45 Страну 0 народу 19.05 210й Международный фестиваль ис0 кусств «Славянский базар в Витебске» 20.50 Мегалот 21.25 Смешной и еще смешнее 21.50 Народный список 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Итоги 23.20 Эксперт на связи 23.40 От первого лица 00.10 Новые песни о главном 01.30 Т/с «Сезон убийств»

Саундтреки Х/ф «Поездки на старом автомобиле» Х/ф «Шофер поневоле» Х/ф «Одинокая женщина желает по знакомиться» Х/ф «Труффальдино из Бергамо» Х/ф «Злой дух Ямбуя» Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» Х/ф «Миссия в Кабуле» Х/ф «Собачий пир» Х/ф «СЭР» Х/ф «Хлеб, золото, наган»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20, 13.15 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.15, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.45 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. Ваше здоровье 09.15, 19.15 «Эра образования» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Топинамбуры» 14.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Роман Вик0 тюк 15.20 Линия поведения 16.00 Страна советов

Іменинники дня: МАРКІЯН, СТЕФАН, ГАВРИЛО , СЕРАПІОН 17.55 Отдел кадров 18.55, 21.30 Экономический пульс 20.00 Социальный статус. Ваш дом 21.40 Картинки дикой природы 22.50 «Новости DW» 23.15 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.15 «Хочу знать» 17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи» 18.20, 01.40 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дом образцового содержания» 22.40 «Олимпиада. Прогнозы и ставки» 23.45 «На ночь глядя» 00.45 Т/с «Наследство»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.15, 13.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Супруги» 11.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Ток0шоу «Пусть говорят. Безродный дед» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток0шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина Любовь 2» 21.00 Премьера сезона! «Новая волна в Юр0 мале 0 2012» 00.00 Т/с «Мёрси» 01.00 Т/с «Сбежавшая работа» 01.50 Х/ф «Опасный Бангкок»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


18 18 ТВПРОГРАМА ○

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

02.00 03.30 04.15 05.35

УТ1

Х/ф «Человек из будущего» Т/с «На краю Вселенной» Х/ф «Затерянный остров» «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ

СТБ

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10.Инопланет ная сверхсила» 08.00, 17.50 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 00.00 «Проспорт» 09.20 Сильный аргумент. «Гаи. Дорожные вой0 ны» 09.55, 10.20 Т/с «Следаки» 10.55 Т/с «Москва. Три вокзала2» 11.55, 12.25 «Улетное видео по0русски» 12.50 Х/ф «1612» 15.50 «Тайны мира» 16.50 «В поисках новой Земли» 18.50 Чемпионат Украины по футболу. 30й Тур «Динамо0Говерла» (Прямая трансляция) 22.00, 23.00 Т/с «Секретные материалы4» 00.05 Х/ф «Убийственный стриптиз»

08.40, 00.45 Х/ф «Американская дочь» 10.45 «Зважені та щасливі» 17.40, 22.00 «Вiкна0Новини» 17.50, 18.50 «Правила жизни» 20.00 «Русские сенсации. Как завещали куми0 ры» 21.00 «Русские сенсации. Брат за брата» 22.25 Х/ф «На мосту»

УТ1 Эра здоровья Полезные советы Олимпийский вызов Это было недавно, это было давно Богослужение, посвященное годовщине Крещения Руси 12.45 Школа юного суперагента 13.05 Д/с «Наши» 13.30 Олимпийские игры. Академическая плотина 14.35 Олимпийские страсти. День 15.00, 00.00 Олимпийские новости 15.15 Зеленый коридор 15.35 Олимпийские игры. Бокс. Дзюдо. Стрельба из лука. Пулевая стрельба 18.40 Олимпийские страсти. Другие новости 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 19.35 Олимпийские игры. Дзюдо 20.00 Обратная связь 20.10, 21.20 Олимпийские страсти. Вечер 20.50 Мегалот 21.00 Итоги дня 21.25 Олимпийские игры. Плавание. Полуфи0 нал. Финал 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Олимпийские страсти 00.05 Телемост Киев0Лондон 00.15 Олимпийские страсти.Вечер 00.30 Олимпийские игры. Бокс. Фехтование. Спортивная гимнастика

10.00 Т/с «Приключения Конана» 13.00, 13.50 «Улетное видео по0русски» 14.45, 15.50, 16.55, 18.00 Т/с «Банды» 19.20 Чемпионат Украины по футболу. 30й Тур «Металлист0 Металлург Запорожье». (Прямая трансляция) 21.30 Секретная территория. «Заговор кукло0 водов. По приказу богов» 22.30 Х/ф «Газонокосильщик» 01.30 Х/ф «Затерянный остров» 02.55, 03.40 Т/с «На краю Вселенной» 04.25 «Звезды в опере» 05.35 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.55 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 12.00 13.00 14.05 15.10 17.15 19.40

Интуиция «Мой малыш» «Просто собака» «Перевоплощение» «Лучшие» Пикник Новый взгляд Кухня на двоих Скетч0шоу «Красотки» Х/ф «Папе снова 17» Х/ф «Дневники няни» Т/c «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 23.50 Спортрепортер 23.55 Х/ф «Жена путешественника во вре мени»

1+1

ИНТЕР 09.20 10.00 11.55 15.45 17.35 19.00 20.00 20.30 22.30

«Городок» «Самый умный» Х/ф «Самая счастливая» Международный фестиваль юмора «Юр0 мала 2011» «Вечерний квартал. Спецвыпуск» «Рассмешить комика» «Подробности» «Вечерний Киев» Х/ф «Матрица: перезагрузка»

9 КАНАЛ 08.00 «Мультфильмы» 08.55 М/с «Генератор Рекс» 09.55 «Проспорт»

07.40 08.05 09.00 10.10 10.35 11.00 12.10 13.25 15.25 17.15 19.30 20.00 00.00 01.50

«Кулинарные курсы с Юлией Высоцкой» «Светская жизнь» «Кто там?» М/с «Русалочка 3» М/с «Тимон и Пумба» «Мир наизнанку 0 3» «Большая разница по0украински» Х/ф «Папочка женится» Х/ф «Так себе каникулы» Х/ф «Гаишники» «ТСН» Х/ф «Бабушка на сносях» Х/ф «Восстание жен» Х/ф «Что скрывает ложь»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.

СТБ

34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.20 12.50

16.10 17.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.30 20.50 22.15 23.10 00.00 01.30

«Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» Х/ф «Следопыт» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Чего хочет женщина» «Тип0топ» «Ты сможешь!» «Люди» «Вне игры» «Грязные деньги». «Финансовый апока0 липсис» «Грязные деньги». «Пока не все дома» «Грязные деньги». «Последний отпуск» «Грязные деньги». «Миллионеры в за0 коне» «Грязные деньги».«Однорукие бандиты» «В час пик» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Живая тема». «Мой муж 0 марсианин» «Тайны мира с Анной Чапман» «Детали. Итоги дня» «Адская кухня. Российская версия» «Честно». «Секс0туризм» «Мошенники» Х/ф «Молодые» Х/ф «Субмарина»

08.35 09.45 10.15 11.15 12.15 13.15 13.20 14.20 15.20 17.45 18.45 19.00 00.00 00.55 01.50

Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос Стоп010 Провокатор. Спецвыпуск Спорт Твой счет Смотреть всем! Х/ф «В смертельной опасности» Максимум в Украине Факты. Вечер Т/с «Картина мелом» Наша Russia Голые и смешные Т/с «Тринадцатый»

13.40 14.30 15.20

ICTV

13.15 15.20 16.55 19.20 23.50

Т/с «Танец горностая» Х/ф «Хорошо сидим!» Т/с «Срочно в номер» Х/ф «Оперативная разработка 2» Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.10 Телепузики 08.35 Лентяево 09.35 М/с «Черный плащ» 10.35 Дикие и смешные 11.00 Крутоны 11.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.45 Х/ф «Уличные танцы 3D» 15.40 Королева бала 2 16.45 Даешь молодежь! 17.10 Х/ф «Бандитки» 19.00 Х/ф «Один дома3» 21.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Х/ф «Чужой» 00.15 Х/ф «Глянец»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «В тридевятом царстве» 13.30 Волшебное закулисье 14.50 Х/ф «Рожденная революцией» 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир военных машин» 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 1020информ 20.00 Арт0зона 20.30 Азбука здоровья 21.00 Х/ф «Миллионы Ферфакса» 22.30 Сказки николаевского зоопарка 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 13.10, 17.20, 00.35 «Погода» 08.30 «Не первый взгляд» 09.20, 15.15 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот0тест» 12.10 «Окно в Европу» 13.15 «Драйв» 14.10 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.15, 13.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Супруги» 11.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Ток0шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток0шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина Любовь 2» 21.00 Премьера сезона! «Новая волна в Юр0 мале 0 2012» 00.25 Т/с «Мёрси» 01.20 Т/с «Сбежавшая работа»

Х/ф «Узнай меня» Х/ф «Идеальный муж» Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» Х/ф «Прости» Х/ф «Миссия в Кабуле» Х/ф «Девять дней одного года» Х/ф «Мужские тревоги» Х/ф «Любовь с привилегиями» Х/ф «Собачий пир»

ОРТ М

ENTER 06.00 07.25 09.10 11.15 12.55 15.40 17.40 21.05 00.20

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Сердце Марии» 13.25 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «ЖКХ» 16.20 «Хочу знать» 17.00 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Поле чудес» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Две звезды». Лучшее 00.10 Х/ф «Перекресток»

27 КАНАЛ

10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Топинамбуры» 14.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Роман Вик0 тюк 15.20 Линия поведения 16.00 Страна советов 17.55 Отдел кадров 18.55, 21.30 Экономический пульс 20.00 Социальный статус. Ваши права 21.40 В гостях у Дмитрия Гордона. Вахтанг Кикабидзе 22.50 «Готовим вместе» 23.10 Телечат

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.35, 07.20, 13.25 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 08.00 Социальный статус. Ваш дом 09.15, 19.15 «Эра образования» ○

Іменинники дня: ОНИСИМ, СТЕФАН, ФЕОФІЛ

НТВМИР

НТН

05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Собственная гордость». «Три кита» со0 ветского спорта» 10.25 Спасатели 11.00 Т/с «Опергруппа2». «Швед под Вы боргом» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше0 ствие 15.35, 03.50 «Суд присяжных. Окончатель0 ный вердикт» 16.45 «Женский взгляд» 18.35 Т/с «Агент особого назначения3», 6 ф. «Старик и мэрия» 20.25 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 21.15 Т/с «Адвокат» 23.10 «Ахтунг, Руссиш!» 00.05 «Таинственная Россия: Камчатка. Древние технологии работают до сих пор?» 01.00 Х/ф «Шхера 18» 02.45 «Прокурорская проверка»

06.00 «История Украины» 06.50 Х/ф «Вечный зов», 8 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 «Свідок» 09.00, 21.50 Т/с «CSI: НьюЙорк» 10.00, 22.50 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 01.20 «Уголовные дела» 12.00 Т/с «Инспектор Деррик»

Сх. 05.20 Зах. 20.48 Трив. дня 15.46

07.40 «Караоке на Майдане» 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.00 Х/ф «Ас» 12.05 «Невероятная правда о звездах» 14.50, 15.50, 16.55 Звездная жизнь 18.00 Т/с «Начать сначала. Марта» 22.00, 23.00, 00.05 «Моя правда» 01.05 Х/ф «Покровские ворота»

Зах. Сх. 15.23 Перша чв. 26 липня

5 КАНАЛ

Субота, 28 липня 07.00 07.25 07.45 08.00 09.00

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот0новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия0новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест0время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.10 «Окно в Европу» 21.40 «Время0Тайм» 22.00 «Акцент» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

TET

34 КАНАЛ

51 КАНАЛ

07.05, 08.25 Мультик с Лунтиком 07.40 Телепузики 08.00 Лентяево 09.00 Ералаш 09.10, 14.55 Т/с «Ранетки» 10.10 Т/с «Все женщиныведьмы» 11.05 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 11.55 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.20 Богиня шопинга 12.55, 22.30 Даешь молодежь! 13.30, 16.30 Одна за всех 13.55 Т/с «Маргоша» 15.55 Чертовки в юбках 16.55 Т/с «Кто в доме хозяин?» 17.30, 19.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.35 У ТЕТа тато! 19.10 БарДак

07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 20.10 «Мини0путешествия» 07.20 «Жизненное пространство» 07.50, 22.00 «Званый ужин» 08.50 Д/с «Чудеса цивилизации» 09.15 «Странное дело». «Назад в будущее» 10.05 «Болевая точка»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Поляна сказок» 11.55, 22.30 Х/ф «Рожденная революци ей» 13.20 Бабушки и дедушки 14.25 Приемная депутата 14.35, 19.40 Т/с «Под крышами большого города» 15.30, 00.05 Д/с «80 островов вокруг света» 16.15 Х/ф «В тридевятом царстве» 17.30 Испробуй на себе 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.45 Кузница кадров

07.35 Деловые факты 07.40 Стоп010 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.15 Спорт 09.30, 19.30 Чрезвычайные новости 10.35, 16.30 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 20.15 Т/с «Морские дьяволы» 15.20, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 23.30 Т/с «Особо опасен» 00.45 Звездный тест0драйв 01.20 Голые и смешные

07.30 М/с «Тимон и Пумба» 08.00, 14.15 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 09.05 «Территория обмана» 10.10 «Их нравы» 11.15 «Абсолютная перемена 0 3» 12.10, 13.10 Т/с «Метод Лавровой» 15.20 Х/ф «Дочкиматери» 19.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» 22.50 Х/ф «Что скрывает ложь» 00.40 Х/ф «Молчание ягнят»

21.05 Т/с «Зайцев +1» 21.40 Т/с «Реальные пацаны» 23.05 Т/с «Тайный дневник девушки по вызову» 23.35 Дом02 00.30 Х/ф «Герцогиня»

ICTV

1+1

9 КАНАЛ

10.30 «Путешествие гурмана» 11.00, 15.00 «Тайны прошлого» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 «Пришельцы государственной важнос0 ти» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 Д/с «Собственными глазами» 18.00 «Детали» 18.15 «Совет безопасности» 18.30 «Грязные деньги». «Однорукие банди0 ты» 19.30 «Дни, которые изменили мир» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип0топ» 00.20 Х/ф «Скелеты»

06.30 М/c «Новые приключения охотников за привидениями» 07.25, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 08.00 «Мой малыш» 09.05, 15.50 Т/c «Молодожены» 10.25 Т/c «Папины дочки» 13.55 М/c «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/c «Друзья» 16.55, 19.50 Т/c «Не родись красивой» 17.55 Т/c «Воронины» 19.25 Пираньи 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.20 «Всё для тебя» 22.50 «Лучшие» 23.20 Т/c «Счастливы вместе» 23.50 Спортрепортер 00.00 Т/c «Затерянные» 00.55 Т/c «Сердцеедки»

Сх. 05.19 Зах. 20.49 Трив. дня 15.30

П'ятниця, 27 липня 07.00, 08.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 М/ф 07.25 Эра бизнеса 07.35, 08.40 Формула любви. О.Меньшиков. 1, 2 ч. 08.15 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20 Мы 0 патриоты 12.05, 17.40 Деловой мир 12.20 «Предвечерье» 12.50 Окраина 13.15 Деловой мир. Агросектор 13.20 Олимпийский бенефис В.Моисеенко и В.Данилец 17.20 Дорогами Украины 17.55 Бенефис Е.Шифрина. «25 лет на сцене» 21.20 Олимпийские страсти 23.00 Олимпиада0 2012 г. Церемония открытия ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.00 Т/с «Мой ласковый и нежный мент» 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка0 невским» 14.05 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 16.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Женский доктор» 22.30 Х/ф «Матрица»

НТН 06.00 06.50 08.00 09.00 10.00 12.00 14.00 15.10 17.15 19.00

«Легенды бандитского Киева» «История Украины» М/ф «Огги и кукарачи» «Вайп Аут» Т/с «Срочно в номер» Х/ф «Без срока давности» Д/ф «Охотники на маньяков» Х/ф «Оперативная разработка 2» Т/с «Кавалеры «Морской звезды» Т/с «Детективы Т.Устиновой. «Поро ки и их поклонники» 23.30 Х/ф «Жмурки» 01.40 Х/ф «Темпеста»

Іменинники дня: ВОЛОДИМИР, КИРИК, УЛИТА, ВАСИЛЬ

Зах.00.21 Сх. 16.35 Перша чв. 26 липня 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 17.45 «Драгоценности» 18.15 «Время интервью» 19.20, 23.45 «Тема недели» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты з Сергеем Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер0класс с Наталкой Фицич»

18.00 21.00 22.50 00.35

Х/ф «Жестокий романс» Х/ф «Укротительница тигров» Х/ф «Хорошая женщина» Х/ф «Вся правда про любовь»

27 КАНАЛ 06.00 Страна советов 06.50 Ф0стиль 07.00, 09.00 «Объектив» 07.15 Будь в курсе! 07.50, 16.20 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 09.15 «Эра образования» 10.05 Х/ф «Приключения Электроника» 14.30 Арт City 15.05 За семь морей 16.40 Дневник для родителей 17.05 Пророк из дома на Набережной 18.15 Кумиры 18.30 Социальный пульс выходных 19.00 Самые загадочные места Земли 20.00 Ронин. С Дмитрием Выдриным 20.30 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Антисволочи 22.35 «Готовим вместе» 23.05 Телечат

НТВМИР

ОРТ М

04.55 Концерт памяти Михаила Евдокимова. «Как хорошо, что мы друзья» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Просто цирк 07.55 Главная дорога 08.30 «Эксклюзив» 09.20 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Дорожный патруль 14.15 «Наши» 15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 16.05 «Очная ставка» 17.05 Александр Журбин. Мелодии на память 17.45 «Музыкальные истории» 18.30 «Луч Света» 19.00 «Самые громкие русские сенсации» 20.50 Ты не поверишь! 21.40 Т/с «Погоня за тенью». «Аттракци он». «Ищите женщину» 23.35 «Профессия 0 репортер» 00.05 Т/с «Час Волкова» 02.00 Х/ф «Жалоба» 03.25 «Кремлевские похороны» 04.20 Т/с «Адвокат»

07.15 Х/ф «Наши соседи» 08.40 «Смешарики. ПИН0код» 08.55 «Играй, гармонь любимая!» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.15 «Смак» 10.55 «Ирина Мирошниченко. Откровения» 12.15 «Неспортивная Британия. Это надо уви0 деть» 13.25 Х/ф «Куплю друга» 15.10 «Народная медицина» 16.20 Т/с «Хиромант» 19.20 «КВН» 21.00 «Время» 21.20 Юбилейный вечер певца и композито0 ра Сергея Трофимова 23.15 Х/ф «Жених напрокат» 01.30 «Жизнь прекрасна»

ENTER 05.50 07.00 08.40 11.20 14.20 15.55

Х/ф «Любочка» Х/ф «Повесть о первой любви» Х/ф «Анна Каренина» Х/ф «Обыкновенное чудо» Х/ф «Прости» Х/ф «Барышня крестьянка»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.15, 14.35 Т/с «Интерны» 08.10 Х/ф «Бетховен 2» 10.00 Тайны звезд 11.00 «Новая волна в Юрмале 0 2012» 15.00 Т/с «Чистая проба» 17.00 Т/с «Пилот международных авиали ний» 19.20 Премьера сезона! «Новая волна в Юр0 мале 0 2012» 22.10 Т/с «Бежать» 00.10 Т/с «Час Волкова»


ТВПРОГРАМА 19 19

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

УТ1 Это было недавно, это было давно Сельский час Укравтоконтинент Полезные советы Олимпийский вызов Смешной и еще смешнее Шаг к звездам. Евровидение Олимпийские страсти. Утро Олимпийские игры. Стрельба из лука Олимпийские игры. Фехтование0М/саб0 ля/ Одиночка/64;32;16;четвертьфинал 13.30 Олимпийские игры. Плавание 14.40 Олимпийские страсти. День 15.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 15.05 Д/с «Наши» 15.45 Олимпийские игры. Бокс 17.05 Олимпийские игры. Прыжки в воду 17.50 Олимпийские страсти. Другие новости 18.20 Деловой мир. Неделя 18.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер0 лига. «Шахтер» (Донецк) 0 «Кривбасс» (Кривой Рог) 21.00 Итоги недели 21.20, 22.50 Олимпийские страсти 21.35 Олимпийские игры. Плавание. Полуфи0 нал. Финал 21.55 Олимпийские игры. Плавание. Финал 22.45 Тройка, Кено, Максима 00.00 Олимпийские новости 00.05 Телемост Киев0Лондон 00.15 Олимпийские страсти. Вечер 00.30 Олимпийские игры. Бокс. Фехтование. Бокс. Теннис

ИНТЕР 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.10 Х/ф «Суета сует» 12.00 «Вечерний Киев» 14.00 Т/с «Белый налив» 18.00, 20.25 «Петровка, 38» 20.00 «Подробности» 22.25 Х/ф «Матрица. Революция»

9 КАНАЛ 08.00 08.55 10.00 12.00 13.00 13.50 14.00 14.45 15.50 16.55 18.00

«Мультфильмы» М/с «Генератор Рекс» Х/ф «Короткое замыкание» Т/с «Приключения Конана» «Улетное видео по0русски» Высокая косметология от «Территории красоты» «Днепр0футбол» «Заговор кукловодов. Кольца судьбы» «Заговор кукловодов. Бесы для России» «Заговор кукловодов. Шпионы из со0 звездия Орион» «Заговор кукловодов. Кто спасет Зем0 лю?»

19.20 Чемпионат Украины по футболу.3 тур. «Днепр0Металлург Донецк». Прямая трансляция 21.30 «Профутбол» 22.30 Х/ф «Кикбоксер» 00.30 Х/ф «Охота на оборотня» 02.10 Х/ф «Остров страха» 03.35 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.25 Клипсы 06.45 Интуиция 07.45 Церковь Христова 08.00 М/c «Пингвины из Мадагаскара» 08.20 М/c «Утиные истории» 09.30 Тележурнал «Пассаж» 10.00 «Бюро адвокатских расследований» 10.15, 19.40 «Рекламная кухня» 10.30 «Просто собака» 11.00 «Свадебные хлопоты» 11.30 Кто сверху? 12.55 Шуры0Амуры 13.55 Мачо не плачут 15.00 Скетч0шоу «Красотки» 15.40 Х/ф «Дневники няни» 18.00 «Все для тебя» 18.30 «Вечерний разговор» 19.00 «Новости недели» 20.00 «Автострасти» 20.30 «Реальный отпуск» 21.00 «Перевоплощение» 21.40 «Ваше право» 22.00 The Maneken «Soulmate Sublime» 22.50 Х/ф «Крутые парни» 00.45 Спортрепортер 00.50 Т/c «Сердцеедки»

1+1 07.45 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото0Забава» 10.10 М/с «Русалочка 3» 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Четыре свадьбы» 12.10 «Большая разница по0украински» 13.05 Х/ф «Француз» 15.15, 17.15 Х/ф «Гаишники» 19.30, 23.10 «ТСН» 20.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 22.10 «Светская жизнь» 23.55 Х/ф «Кровавая мама» 01.50 Х/ф «Восстание жен»

СТБ 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.55, 00.10 «Невероятные истории любви» 11.55 «Караоке на Майдане» 12.55 Звездная жизнь 14.00 «Русские сенсации. Брат за брата»

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере экономкласса) - 5400 грн.

Сх. Зах. Трив. дня

Неділя, 29 липня 07.00 07.35 08.00 08.20 08.45 09.10 09.35 10.25 11.10 12.25

15.00 19.00 20.05 22.05 01.10

Т/с «Начать сначала. Марта» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Мама напрокат» Х/ф «Сиделка» Х/ф «Любовь зла»

34 КАНАЛ 07.05 «Погляд» 07.35 «Адская кухня. Российская версия» 09.00 «Репортерские истории» 09.30 «Люди» 10.00 «Жизненное пространство» 10.30 «Индекс опасности» 11.00 «Особенности местной рыбалки» 11.30 «Жадность» 12.30 «Седмица» 13.00 «Какие люди!». «Служебный роман» 13.50 «Тайны мира с Анной Чапман» 14.40 Д/ф «Аркаим. Стоящий у Солнца» 15.30, 17.10 «Секретные территории» 16.20 «Странное дело». «Стрелы Богов» 18.00 «Странное дело» 18.50 «Мошенники» 19.40 «Тип0топ» 20.30 «PostSсriptum» 21.00 «Пришельцы государственной важнос0 ти» 22.35 «Специальный проект» 00.10 Х/ф «Три женщины» 01.50 Х/ф «10 мертвецов»

ICTV 07.35 08.20 08.40 09.40 10.40 11.00 12.00 12.25 12.30 13.25 18.45 19.45 23.40 01.50

Дача Анекдоты по0украински Твой счет Смотреть всем! ОлимпиЛяпы Козырная жизнь Другой футбол Спорт Наша Russia Т/с «Картина мелом» Факты. Вечер Т/с «Без права на ошибку» Х/ф «Экзорцист. Начало» Интерактив. Еженедельник

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.10 Телепузики 08.35 Лентяево 09.35 М/с «Черный плащ» 10.35 М/ф «Алиса в Cтране чудес» 11.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 11.50 Х/ф «Уличные танцы3D» 13.45 Крутоны 14.20, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.10 Х/ф «Бандитки» 17.00 Х/ф «Один дома3» 19.00 Королева бала02 21.45 Т/с «Реальные пацаны» 23.10 Х/ф «Ослепленные желанием»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Миллионы Ферфакса» 13.15 Не хлебом единым 13.30 «Формат 1.»1" 15.00 М/ф 15.30 «Поговори обо мне» 16.00 Арт0зона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир военных машин» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Днепропетровщина презентует 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 21.00 Кубок Украины по футболу. «Сталь» (Днепродзержинск) 0 «Шахтер03» (До0 нецк) 22.30 Сказки николаевского зоопарка 23.00 Музыка

НТН 06.00 06.50 08.00 09.10 10.20

«Политтеррор» «История Украины» М/ф «Огги и кукарачи» М/ф «Маугли» Т/с «Кавалеры «Морской звезды»

Зах. Сх. Перша чв. 12.15 13.00 15.15 15.55 18.00 18.30 20.30 00.15 01.55

«Легенды уголовного розыска» «Бушидо. Восточные единоборства» «Речовий доказ» Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 2» «Агенты влияния» Х/ф «Мама, не горюй!» Х/ф «Почтальон» Х/ф «Папарацци» Х/ф «Смертоносные земли»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 «Живут же люди!» 08.20 Их нравы 09.20 «Бывает же такое!» 09.50 «Эксклюзив» 10.20 Едим дома! 10.55 Дачный ответ 12.35 Дорожный патруль 14.25 «Развод по0русски» 15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 Золотая пыль 18.30 Чистосердечное признание 20.50 «Тайный шоу0бизнес» 21.50 Т/с «Погоня за тенью». «Пожарник». «Наследник победы» 23.45 Т/с «Час Волкова» 01.40 «Суперстар представляет» 03.40 «Кремлевские похороны»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 08.30 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку» 10.20 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссия0тест» 11.30 «ДМБ» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Хроника дня» 16.15 «Фактор безопасности» 17.20 «Палата» 17.25, 23.40 «Рекламная кухня» 18.15 «Большая политика» 19.20 «Тема недели» 19.30, 20.20 «Время интервью» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время0тайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 00.30 «История успеха»

ENTER 06.00 06.10 08.45 11.40 13.45 15.05 18.20 21.00

Саундтреки Х/ф «Анна Каренина» Х/ф «Мелодия на два голоса» Х/ф «Барышня крестьянка» Х/ф «Все наоборот» Х/ф «Любовь с привилегиями» Х/ф «Забытая мелодия для флейты» Х/ф «Влюблен по собственному же ланию» 22.50 Х/ф «Вся правда про любовь» 00.35 Х/ф «Хорошая женщина»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.30, 19.20 М/ф 06.40 Пророк из дома на Набережной 07.35, 20.35 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 09.00 В гостях у Дмитрия Гордона. 10.00 Ронин с Дмитрием Выдриным 10.30 Ф0стиль 11.15 Х/ф «Трест, который лопнул» 15.30 Арт City 16.20 За семь морей 17.45, 20.00 Цивилизация ncognta 17.55 Будь в курсе! 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 20.10 Кумиры 21.00 Прощай! Прости... ХХ век

Іменинники дня: АФІНОГЕН, ПАВЛО, ВАЛЕНТИНА, МОТРОНА 21.55 «Биографии знаменитых людей» 22.45 «Готовим вместе» 23.10 Телечат

ОРТ М 08.10 «Армейский магазин» 08.40 «Смешарики. ПИН0код» 08.50 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.35 «Пока все дома» 11.30 «Фазенда» 12.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат» 13.20 Х/ф «Неподдающиеся» 14.55 «По следам «Больших гонок» 16.45 Все хиты «Юмор FM» на Первом 18.00 «Биополе. Невидимая сила» 19.05 Х/ф «Дом на краю» 21.00 «Время» 21.20 «Большая разница» 22.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 00.30 Х/ф «Кто стучится в дверь ко мне...»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.45, 19.00 События 07.10 Х/ф «Бетховен 3» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.10 «Новая волна в Юрмале 0 2012» 14.00, 22.10 Т/с «Интерны» 15.10 Т/с «Чистая проба» 16.10 Т/с «Пилот международных авиали ний» 19.20 Премьера сезона! «Новая волна в Юр0 мале 0 2012». Гала0концерт. Закрытие фестиваля 00.00 Т/с «Час Волкова» 01.50 Х/ф «Смертоносная стая» Головне управління економіки облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу фінансового аналізу, з питань бюджету та банківських послуг управління з питань фінансів та власності. Вимоги до кандидатів: грома дянство України, повна вища осві та за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спе ціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах уп равління не менше 3 років. Документи для участі у кон курсі приймаються протягом 30 ка лендарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Кірова,1, кімн. 225, довідки за тел. 7428027.


20 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Викликається Єрофеєва Марія Анатоліївна, 1987 р.н., як відпо

відач до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Чешун Георгія Васильовича до Єрофеєвої Марії Анатоліївни в своїх інтересах та в інтересах неповнолітнього Єрофеєва Да

нила Георгійовича, треті особи

Єрофеєв Георгій Володимиро

вич, Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізич

них осіб Довгинцівського РВ КМУ УМВС України в Дніпропет

ровській області, Служба у спра

вах дітей Виконавчого комітету Довгинцівської районної в місті ради про визнання особи такою, що втратила право на користу

вання житловим приміщенням, яке відбудеться 06 серпня 2012 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Довгинців

ського районного суду м. Кри

вого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут

ності з постановленням заочно

го рішення. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Ванжи Олександра Іва

новича до Гупалова Микити Ми

хайловича про захист прав спо

живачів, розірвання договору та стягнення грошової суми викли

кає відповідача Гупалова Мики

ту Михайловича у судове засі

дання, яке відбудеться 01 серп

ня 2012 року о 10.00 у при

міщенні Самарського районно

го суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Електрична, 1 а, каб. 101. Явка обов’язкова.

липня 2012 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет

ровської області: Дніпропет

ровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 409. Суддя ПерекопськиЙ М.М. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом

леним про час та місце розгля

ду справи. У разі неявки Буда

кова Аріфа Осман огли справу буде розглянуто за його відсут

ності. Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає до суду як відповіда

ча Ахмад Мохаммад Шехадех Аль Омарі (м. Харків, бул. Ака

деміка Ляпунова, 11, кв. 42, індекс 61000) по цивільній справі № 440/1489/12 за позо

вом Бухарової Любові Сергіївни до Ахмад Мохаммад Шехадех Аль Омарі про стягнення алі

ментів на утримання мало

літньої дитини. Судове засідан

ня відбудеться 02 серпня 2012 року о 09 год. 30 хв. у при

міщенні Тернівського міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15 а. Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує Ахмад Мохам

мад Шехадех Аль Омарі надати письмові пояснення, заперечен

ня та всі наявні у нього докази по справі. У разі неявки у судо

ве засідання відповідача спра

ва буде розглянута за його відсутності за наявними по справі доказами. Суд роз’яснює відповідачу, що в разі неможли

вості бути присутнім у судово

му засіданні він зобов’язаний повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 27 липня 2012 року о 15.00 відбудеться роз

гляд цивільної справи № 2 410/ 649/12 за позовом Єгорової Людмили Іванівни до Білика Олексія Володимировича, ПАТ «СК «Арсенал Страхування» про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. У разі неявки відповідача Білика Олексія Во

лодимировича у судове засідан

ня справу буде розглянуто за наявними матеріалами справи та винесено рішення суду на підставі наданих суду доказів. У провадженні Павлоград# Адреса суду: 52005, Дніпропет

ського міськрайонного суду ровська область, смт Ювілейне, Дніпропетровської області зна вул. Теплична, 7, каб. 13. ходиться цивільна справа № 429/5977/12 року за позовом Жовтоводський міський суд Будакової Ельвіни Аріфівни до Дніпропетровської області Будакова Аріфа Осман огли про викликає Забару Євгенія Вікто

розірвання шлюбу. Відповідач ровича, 22.12.1980 р.н., зареє

Будаков Аріф Осман огли викли стрований у м. Жовті Води по кається у судове засідання на 24 вул. Польова, 49, в якості відпо

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташова

ний за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Селедцова Ігоря Віталійовича по цивільній справі № 0418/3177/2012 за позовом Селедцової Світлани Семенівни до Селедцова Ігоря Віталійовича про розірвання шлюбу у судове засідання, яке відбудеться о 08 год. 45 хв. 26 липня 2012 р. У випадку неявки відповідача справу буде розгля

нуто в заочному порядку.

Державна інспекція техногенного характеру Відділ наглядовопрофілактичного обслуговування Кіровського району м. Дніпропетровськ

ÓÂÀÃÀ, ÑÏÅÊÀ! Щорічно влітку відбуваються пожежі че рез високу температуру, а саме через те, що люди не дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. Саме тому за ІІІ квартал 2012р. уже трапилося 430 пожеж у Дніпропет ровській області, а саме 50% через необережне поводження з вогнем, де здебільшого переважають кинуті людьми недопалки в суху траву, 30% перегрів елект роприладів та кондиціонерів для охолодження, які непра вильно використовуються людьми, тобто встановлюють кон диціонери на недопустиму норму, де вони й не витримують напруги, а також через неправильне використання електро проводки (встановлення скруток), 20% самозаймання, а саме встановлення людьми легкозаймистих речовин та матеріалів на подвір'я під пекуче сонце, чи на територію, на якій відсутнє охолодження. Тому відділ наглядовопрофілактичного обслуговування закликає Вас бути обачливими в літній період, а саме з електро приладами та відкритим вогнем. Пам'ятайте, що дотримання заходів пожежної безпеки запорука збереження Ваших життів та значних матеріальних цінностей!

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

відача у судове засідання для участі в цивільній справі за по

зовом Скаченко Любові Воло

димирівни до Забари Євгенія Вікторовича, із третьою особою

Відділом громадянства, імміграції та реєстрації фізич

них осіб Жовтоводського МВ УМВС України в Дніпропет

ровській області, про визнання особи такою, що втратила пра

во на користування житловим приміщенням. Судове засідан

ня відбудеться 08 жовтня 2О12 року о 09.00 під головуванням судді Завізіон Т.В. у приміщенні міського суду за адресою: м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129, зал судових засідань 1. У разі неявки відповідача у судо

ве засідання справа буде роз

глядатись за його відсутності за наявними по справі доказами. Новомосковський міськра# йонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 20.08.2012 року о 10.00 у при

міщенні Новомосковського міськрайонного суду Дніпро

петровської області (м. Ново

московськ, пров. Артемівський, 8, каб. 1) під головуванням судді Березюк В.В. відбудеться розгляд цивільної справи № 2

3041/11 (провадження № 2/ 0427/719/12) за позовом Сте

шенко Олени Іванівни до ТОВ «ВКФ «Гарант» про стягнення заробітної плати за вимушений прогул, стягнення відпускних по вагітності та після пологів, стягнення щомісячної соціаль

ної допомоги по догляду за ди

тиною до досягнення нею три

річного віку. В якості відпові

дача судом викликається пред

ставник ТОВ «ВКФ «Гарант», місце проживання якого суду невідомо.

лестову Лідію Олегівну за позо

вом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення за

боргованості. Останнє місце проживання відповідача: вул. Дніпровська, 61, кв. 2, м. Павло

град, Дніпропетровська область. Судове засідання призначене на 31.07.2012 року о 14.00 за ад

ресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неявки відповідача у судо

ве засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсут

ності. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 06.08.2012 року об 11.00 в залі судових засідань 300 за адре

сою: вул. Невська, 3, відбудеть

ся судове засідання по цивільній справі за позовом Ко

чиної Галини Миколаївни до Ко

чина Андрія Володимировича про визнання громадянина та

ким, що втратив право на корис

тування житловим приміщенням та зняття його з реєстраційного обліку. Явка Кочина Андрія Во

лодимировича обов’язкова з на

данням раніше не поданих до

казів. У разі неявки відповіда

ча у судове засідання без по

важних причин та неповідом

лення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесен

ням заочного рішення.

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає відпові

дача Кучеренко Наталю Сергіїв

ну по цивільній справі за позо

вом Кучеренка Володимира Вікторовича про виключення актового запису про батьків

ство. Судове засідання призна

чено на 14 год. 10 хв. 24 липня 2012 року в залі суду 8 за адре

Ленінський районний суд м. сою: м. Кривий Ріг, пр. Дзер

Дніпропетровська викликає на жинського, 1. 31 липня 2012 року о 15.00 співвідповідачів Ликаренко Жовтневий районний суд м. (Барановська) Є.А., Баранов Кривого Рогу повідомляє, що ську Неллі Григорівну у судове за 07.08.2012 року об 11.00 у залі сідання по цивільній справі суду 303 за адресою: 50029, м. № 2/422/3904/2012 за позовною Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде заявою Трегуб Максима Мико розглядатись цивільна справа за лайовича до Ликаренко (Бара позовом КЗО «Котовська спеці

новської) Євгенії Анатоліївни, альна загальноосвітня школа

Барановської Неллі Григорівни, інтернат» Дніпропетровської об

треті особи Сектор громадян лради в інтересах неповноліт

ства, імміграції та реєстрації нього Демидова Андрія Віталі

фізичних осіб Ленінського РВ йовича до Демидової Галини ДМУ УМВС України в Дніпропет Віталіївни про визнання особи ровській області, КЖЕП № 22 такою, що втратила право на ко

про усунення перешкод у кори ристування житловим при

стуванні власністю шляхом міщенням. У разі неявки відпо

зняття з реєстрації, яке відбу відача до суду у зазначений деться у приміщенні суду (м. день справа буде розглянута за Дніпропетровськ, вул. Коробо його відсутності на підставі на

ва, 6, каб. 116). явних по справі документів. Суд

дя Шум Л.І. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Вет П’ятихатський районний суд ковську Наталію Георгіївну у су Дніпропетровської області дове засідання як відповідача викликає відповідача Фіголь по справі за позовом Публічно Ірину Олексіївну, 23 квітня 1971 го акціонерного товариства р.н., уродженку с. Грошово Чор

«Комерційний банк «Приват номорського району АР Крим, Банк» до Ветковської Наталії яка мешкає за адресою: вул. Георгіївни про стягнення за Горького, 44, м. П’ятихатки, боргованості, яке відбудеться Дніпропетровська область, у су

26.07.2012 року о 10.00 за ад дове засідання для розгляду ци

ресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух вільної справи № 434/791/12 томського, 23, каб. 413 (4 по провадження № 2/434/240/12 верх). У разі неявки справа за позовом Публічного акціо

буде розглянута за відсутності нерного товариства «Комерцій

відповідача. ний банк «ПриватБанк» до Фіголь Ірини Олексіївни про Саксаганський районний суд стягнення заборгованості, яке м. Кривого Рогу викликає відбудеться 31 липня 2012 року відповідача Царалунга Валерія об 11.00 у залі судових засідань 3 Петровича по цивільній справі під головуванням судді Резні

за позовом ПАТ «КБ «Приват ченка М.С. у приміщенні П’яти

Банк» про стягнення заборго хатського районного суду за ад

ваності за кредитним догово ресою: м. Пятихатки, вул. Шев

ром. Судове засідання призна ченка, 114. У разі неявки відпо

чено о 10 год. 30 хв. 09 серпня відача у судове засідання роз

2012 року в залі суду 8 за адре гляд справи відбудеться за його сою: м. Кривий Ріг, пр. Дзер відсутності. жинського, 1. Ленінський районний суд м. Павлоградський міськрайон# Дніпропетровська викликає Ла

ний суд Дніпропетровської рікова Сергія Тимофійовича та області (суддя Юдіна С.Г.) вик Ларікову Вікторію Володимирів

ликає в якості відповідача Ше ну як відповідачів у судове засі

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

дання по цивільній справі за позовом ПАТ «Прокредит банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04.10.2012 року об 11.00, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропет

ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Нас

лідки неявки передбачені ст. 169. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 13.08.2012 року о 09.00 в залі судових засідань 200 за адре

сою: вул. Невська, 3, відбудеть

ся судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това

риства «Дельта Банк» до Дени

сюк Олени Володимирівни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором. Явка відповідача Денисюк Олени Во

лодимирівни обов’язкова з на

данням раніше не поданих до

казів. У разі неявки відповіда

ча у судове засідання без по

важних причин та неповідом

лення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесен

ням заочного рішення. У провадженні Магдалинів# ського районного суду Дніпро# петровської області знаходить

ся цивільна справа за позовом Публічного акціонерного това

риства «ВТБ Банк» в особі Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» до Рко

ян Асатура Юрійовича про стяг

нення заборгованості. Відпові

дач Ркоян Асатур Юрійович, ос

таннє відоме місце проживання: вул. Польова, 1, смт Магдалинів

ка, Дніпропетровська область викликається у судове засідан

ня 25 липня 2012 року о 09.00 у приміщения Магдалинівського районного суду Дніпропетров

ської області: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, смт Магдалинівка, пров. Жовт

невий, 6. Суддя Ковальчук Т.А. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається по

відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача Ркоян Асатура Юрі

йовича справу буде розглянуто за його відсутності.

лено позовні вимоги позивача. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Кіровського районного суду м. Дніпропетровська. Довгинцівським районним су# дом м. Кривого Рогу Дніпро

петровської області 11 липня 2012 року було винесено заоч

не рішення по цивільній справі № 411/5215/12 за позовом Ряб

ченко Ірини Григорівни до Ряб

ченка Євгена Сергійовича, треті особи Рябченко Олена Сергіїв

на, СГІРФО Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропет

ровській області, про усунення перешкод у користуванні влас

ністю, зняття з реєстраційного обліку. Даним заочним рішен

ням позов Рябченко Ірини Гри

горівни задоволено, а саме: усу

нуто Рябченко Ірині Григорівні перешкоди у користуванні на

лежною їй на праві спільної власності квартири № 40 у бу

динку № 25 по вулиці Кокче

тавській у м. Кривому Розі шля

хом зняття Рябченка Євгена Сер

гійовича, 19.06.1986 року на

родження, з реєстраційного об

ліку, зобов’язано СГІРФО Дов

гинцівського РВ КМУ ГУМВС Ук

раїни в Дніпропетровській об

ласті зняти Рябченка Є.С. з реє

страційного обліку у вказаній квартирі. 13 червня 2012 року Цент# рально#Міським районним су# дом м. Кривого Рогу Дніпро

петровської області винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Верігіна Ко

стянтина Миколайовича до Хільченко Ірини Василівни про розірвання шлюбу, згідно з яким шлюб між Верігіним Кос

тянтином Миколайовичем та Хільченко Іриною Василівною, зареєстрований 15 серпня 1998 року Центрально Міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Криво

різького міського управління юстиції у Дніпропетровській об

ласті, актовий запис № 329, ро

зірвано.

Бабушкінський райсуд м. Дніпропетровська повідомляє, що 04 квітня 2012 року у при

міщенні суду за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк

са, 57, по цивільній справі № 2

4408/11 за позовом Подлужної Людмили Петрівни до Черняк Фріди Аронівни і Черняк Рома

на Юдовича про визнання пра

ва власності за набувальною давністю, ухвалено рішення суду про задоволення позову Под

лужної Людмили Петрівни за

довольнити. Рішенням суду за Подлужною Людмилою Петрів

ною визнано право приватної власності на квартиру 10 в бу

динку під № 37 на житловому масиві «Тополя 2» у м. Дніпро

петровську загальною площею 49,2 м2, набуте за давністю во

лодіння, що підлягає державній реєстрації.

Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 21 червня 2012 року було ухвалено заоч

не рішення по цивільній справі № 2/422/2750/2012 р. за позо

вом Затинайка Юрія Володими

ровича до Рогоза Віталія Віталі

йовича про стягнення суми боргу. Позовні вимоги задово

лено. Стягнуто з Рогози Віталія Віталійовича на користь Зати

найка Юрія Володимировича грошову суму у розмірі основ

ного боргу 196308 грн. та суму 3% річних від простроченої суми 8961 грн. 55 коп., а всьо

го разом 205269 грн. 55 коп. Стягнуто з Рогози Віталія Віталі

йовича на користь Затинайка Юрія Володимировича судовий збір у розмірі 205 грн. 26 коп. Заочне рішення може бути пе

реглянуто судом, що його ухва

лив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Кіровським районним судом м. Дніпропетровська 09 липня 2012 року в заочному порядку було розглянуто цивільну спра

ву № 0418/3235/2012 за позо

вом прокурора Кіровського райо

ну м. Дніпропетровська, який діє в інтересах неповнолітнього Лоюк Богдана Володимировича до Лоюк Людмили Романівни, треті особи Орган опіки та піклування Виконкому Кіров

ської районної у м. Дніпропет

ровську ради, Курсенко Оксана Фаридівна, Курсенко Ігор Мико

лайович, про позбавлення бать

ківських прав. Даним заочним рішенням було повністю задово

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 14.06.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2 3140/11 за позовом Савінської Ольги Олексіївни до Щеглова Олександра Петровича про стягнення шкоди, спричине

ної внаслідок вчинення злочи

ну. Даним рішенням було част

ково задоволено позовні вимо

ги Савінської Ольги Олексіївни. 3 повним текстом рішення відповідач Щеглов Олександр Петрович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Дов

гинцівського районного суду м. Кривого Рогу.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ


ДИВОДИВА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

ÃËÓÏÅÅ ÍÅÊÓÄÀ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ñàìûå àáñóðäíûå íàëîãè â ìèðå

ÊÎÍÔÅÒÀ ÈËÈ ÅÄÀ?

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Êàê ñêàçàë êîãäà-òî Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí, â æèçíè íåò íè÷åãî íåèçáåæíîãî, êðîìå ñìåðòè è íàëîãîâ. Ïîðîé ïðàâèòåëüñòâî îáëàãàåò ñâîèõ ãðàæäàí íàñòîëüêî íåëåïûìè íàëîãàìè, ÷òî â ãîëîâå íå óêëàäûâàåòñÿ. «Â³ñò³» ïðåäëàãàþò ñàìûå ñìåøíûå èç íèõ

s«ДОРОГАЯ» БОРОДА В 1535 году король Англии Генрих VIII ввел налог на бороды. Он менялся в зависимости от социального положения владельца. Дочь Генриха VIII Элизабет I предложила облагать налогом каждую «двухнедельную» бороду. Налог также появился в России, как попытка Петра I заставить людей бриться, тем самым, приобщать их к культуре. Те, кто заплатил, могли носить бороду, но при себе иметь специальный знак, где указывалось, что «налог на бороду уплачен».

 ñåíòÿáðå 2009 ã. â øòàòå Èëëèíîéñ ðåøèëè îáëîæèòü íàëîãîì îáû÷íûå êîíôåòû, ïðè÷åì ñ áîëåå âûñîêèì ïðîöåíòîì, ÷åì îñòàëüíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.  çàêîíå óêàçàíî, ÷òî åñëè ïðîäóêò ñîäåðæèò ìóêó èëè òðåáóåò îõëàæäåíèÿ, òî åãî íå ñ÷èòàþò êîíôåòîé, è íàëîãîîáëîæåíèå ïðîèñõîäèò ïî ñòàíäàðòíîé ñõåìå. Ìàðàçì çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè òàêîé ôîðìóëèðîâêå çàêîíà éîãóðò ñ èçþìîì ñ÷èòàåòñÿ êîíôåòîé, à îáû÷íûé éîãóðò - åäîé.

ÍÀ ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ ÍÀÍÎÑÈËÈ ÇÍÀ×ÊÈ

s«АНОНИМНЫЕ» НАРКОТИКИ Налогом облагаются и запрещенные в штате Теннесси, США, наркотики, включая кокаин, марихуану и другие. Торговцы обязаны платить анонимно в государственный фонд, где они получают печать, как доказательство уплаты налога в случае ареста. Тем, кто ее не имеет, «светит» налог в тройном размере или более суровые санкции.

Налог на шляпы в Великобритании существовал с 1784 до 1811г. Его ввели для того, чтобы пополнить прохудившуюся казну. На шляпы во время производства наносились специальные знаки, свидетельствующие об уплате налога. С портных, не сделавших это, взимались большие штрафы. А вот тех, кто подделывал знаки, казнили.

Налог на тень ввели в Венеции в 1993 году. Им облагаются владельцы кафе, ресторанов, магазинов - одним словом, все те, кто использует тенты или зонтики. Платить им приходится за то, что тень от их зонтиков падает на муниципальную землю. Видимо, если земля, на которую падает тень, чья-то собственность, то ему необычный налог платить не нужно.

ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ Â ÒÓÀËÅÒ

sШЛЯПНЫЕ ШТРАФЫ

sПЛАТНАЯ ТЕНЬ

 1999 ãîäó âåíåöèàíñêèå âëàñòè ââåëè «òóàëåòíûé íàëîã». Îí ïðåäïèñûâàë âñåì òóðèñòàì ïëàòèòü çà êàæäîå ïîñåùåíèå îáùåñòâåííîãî òóàëåòà òûñÿ÷ó ëèð. Äëÿ ìåñòíûõ æèòåëåé ñòàâêà âäâîå íèæå. Ìîæíî áûëî êóïèòü è «ïðîåçäíîé áèëåò» äëÿ ñïðàâëåíèÿ íóæäû.

s«МИРНЫЙ» НАЛОГ Не удивляйтесь, есть и такое. Так называемый «Налог на мир» все еще платят жители Гвинейской республики. За каждый год без войны они отправляют в государственную казну по 700 франков каждый.

ОКНА

Сельскохозяйственный налог на пукание чуть не ввели в Новой Зеландии в 2003-м, чтобы достичь согласия с Киотским протоколом. Налогом хотели обложить выпуск метана коровами, которые в Новой Зеландии производят более чем 50 % выбросов парниковых газов.

«ÄÀÍÜ» ÊÎÐÎËÞ

sРИСОВАННЫЕ

sКОРОВЬИ ГАЗЫ

Налог на окна ввели в Англии и Шотландии в XVII-XVIII ст. Это была еще одна попытка наполнить казну, вызвавшая тотальный отказ от окон у бедных людей. Они просто заложили проемы кирпичом. Удивительно, что налог просуществовал до 1851 года. Стоит также сказать, что многие не желали портить внешний вид своих домов, и потому окна на них простонапросто рисовали.

ÊÎÐÎÂÛ «ÏÎÐÒßÒ» ÂÎÇÄÓÕ

Íàëîã íà òðóñîñòü áûë ïîøëèíîé, íàëîæåííîé íà ëþäåé, êîòîðûå íå õîòåëè âîåâàòü çà àíãëèéñêîãî êîðîëÿ (íå òîëüêî ïî ïðè÷èíàì òðóñîñòè). Íàëîã ñóùåñòâîâàë ïðè Ãåíðèõå I (1100–1135 ãã.) è ïåðâîíà÷àëüíî áûë ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèì. Íî ïîçæå êîðîëü Äæîí ïîäíÿë åãî íà 300 % è íà÷àë îáëàãàòü èì âñåõ ðûöàðåé, äàæå êîãäà íå áûëî âîéí. Íàëîã ïðîñóùåñòâîâàë îêîëî 300 ëåò.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1343

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.07.2012 ð. ¹ 56 (1345) ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïîäáîðêó âêóñíûõ è ëåãêèõ â ïðèãîòîâëåíèè ðåöåïòîâ КАПУСТНЫЙ СУП С КУРИЦЕЙ И КЛЕЦКАМИ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: куриные бедра с кожей и костями - 4 штуки стебель сельдерея - 2 штуки морковь - 1 штука луковица - 1 штука зубчик чеснока - 2 штуки лавровый лист - 2 штуки капуста - 200 г цветная капуста - 200 г брокколи - 150 г вода - 2 литра соль и перец - по вкусу. Для клецек (на 100 штук): картофель - 400 г мука - 120 г яйцо - 1 штука соль - 1 чайная ложка петрушка (мелко нарубленная) - 2 столовых ложки.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Готовим клецки: картофель отварить в «мундире» до готовности, очистить от шкурки, дать остыть. o Протереть картофель через сито или на очень мелкую терку. p Переложить на присыпанную мукой рабочую поверхность. Добавить 120 г муки и соль, аккуратно перемешать (не месить!). Сделать в центре картофельной массы углубление и вбить в него яйцо. Туда же положить нарубленную зелень петрушки. Замесить из массы тесто, при необходимости добавляя муку (допустимо около 2 столовых ложек). Тесто должно полу-

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ñóï÷èêà íå æåëàåòå?

ÐÀÑÑÅÊÐÅÒÈË ÐÅÖÅÏÒ

ÑÎÓÑ ÄËß «ÁÈÃ ÌÀÊÀ»

читься нежным и немного липким на ощупь. q Поделить тесто на 10 частей. Каждую раскатать в колбаску около 1,5 см толщиной. Разрезать колбаску на 10 частей и сформировать клецки. r Курицу вместе с лавровым листом положить в кастрюлю и залить 2 литрами холодной воды. Поставить на огонь, довести до кипения и варить, периодически снимая пену, до мягкости курицы, около 30 минут. s В это время нарезать на мелкие кубики морковь, лук и сельдерей. t Разогреть в сковороде 2 столовых ложки растительного масла и жарить овощи, пока лук не станет полупрозрачным, около 5-7 минут. u Капусту тонко нашинковать, брокколи и цветную капусту разделить на соцветия. v Вынуть готовую курятину из бульона и дать

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ… • Øåðñòü äëÿ âÿçàíèÿ ìîæíî ñäåëàòü áåëåå, ïðîêèïÿòèâ åå 2-3 ìèíóòû â ñîäîâîì ðàñòâîðå. Îêðàøåííàÿ øåðñòü ïðè ýòîì ñòàíåò ñâåòëåå. • Ïëèññèðîâàííàÿ þáêà íå èçîìíåòñÿ, åñëè õðàíèòü åå â êàïðîíîâîì ÷óëêå. • ×òîáû èçáàâèòü ñòàðóþ ìåáåëü îò íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ (êîòîðûå îíà âïèòûâàåò â ñåáÿ çà ãîäû), íóæíî ïîñûïàòü åå ñóõîé ñîäîé è îñòàâèòü íà 1-2 ÷àñà, à çàòåì õîðîøî ïðîïûëåñîñèòü. • Ïîòóñêíåâøèå êëàâèøè ïèàíèíî ÷èñòÿò âëàæíîé òðÿïî÷êîé ñ çóáíûì ïîðîøêîì, à çàòåì ïîëèðóþò. • Ñ ïîìîùüþ âàòíîé ïàëî÷êè, ñìî÷åííîé â ðàñòâîðå éîäà, óäàëÿþòñÿ öàðàïèíû (ñòàíóò åäâà çàìåòíûìè) íà ìåáåëè èç äóáà, îðåõà è êðàñíîãî äåðåâà.

немного остыть. Нарезать на кусочки. w Положить в бульон обжаренные овощи и капусту. Варить 10 минут. nn Возвратить в кастрюлю курятину и прогреть в течение пары минут. no Выключить огонь и добавить в суп мелко нарубленный чеснок. np В отдельной кастрюле довести до кипения подсоленную воду. Положить в нее клецки и варить до всплытия. Вынять шумовкой. nq Налить суп в тарелки, добавить клецки.

баночка тунца в собственном соку - 1 сладкая кукуруза - 4 столовых ложки свежий огурец - 1 штука лимонный сок - 1 столовая ложка оливковое масло - 2 столовых ложки соль и черный перец - по вкусу.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Салат крупно порвать

руками. o Рыбу разобрать на неСАЛАТ С ТУНЦОМ большие кусочки. И КУКУРУЗОЙ p Огурец разрезать пополам вдоль, а затем на ломтики. q Положить все это в салатник, добавить кукурузу, посолить-поперчить, заправить смесью лимонного ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: сока с оливковым маслом и кочан салата латук - 1 перемешать. штука Приятного аппетита!

Øåô-ïîâàð McDonald’s Äýí Êóäðî ðàññåêðåòèë ðåöåïò òàê íàçûâàåìîãî «ñïåöèàëüíîãî ñîóñà» - çàïðàâêè, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ áóðãåðîâ ñåòè çàêóñî÷íûõ, «Áèã Ìàêà».  êîðîòêîì âèäåîðîëèêå Êóäðî ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî âñå ïðîäóêòû äëÿ «Áèã Ìàêà» è ñîóñà ìîæíî ïðèîáðåñòè â îáû÷íîì ïðîäóêòîâîì ìàãàçèíå. Òàê, äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ çàïðàâêè, ïî ñëîâàì øåôà, ïîíàäîáÿòñÿ: ìàéîíåç, îãóðöû â ñëàäêîì ìàðèíàäå, ãîð÷èöà, ëóêîâûé è ÷åñíî÷íûé ïîðîøîê, áåëûé âèííûé óêñóñ, à òàêæå íåìíîãî ïàïðèêè. ○

ÊÒÎ ÄÀËÜØÅ

ËÅÒÈ, ÊÎÑÒÎ×ÊÀ  ÑØÀ ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé ÷åìïèîíàò ñðåäè ïëåâàòåëåé âèøíåâûõ êîñòî÷åê. Ó÷àñòíèêàì ñîðåâíîâàíèé íóæíî áûëî êàê ìîæíî äàëüøå âûïëþíóòü êîñòî÷êó. Ïîáåäèòåëåì ñòàë íîâè÷îê òóðíèðà Ðîíí Ìýòò, ïîêàçàâøèé ðåçóëüòàò â 21 ìåòð è 45 ñàíòèìåòðîâ. Ïîáåäà 46-ëåòíåãî Ìýòòà îñîáåííî ïðèìå÷àòåëüíà òåì, ÷òî çà ïîñëåäíèå 20 ëåò îíà ñòàëà ïåðâîé â ñâîåì ðîäå - ñ 1992 ãîäà ñîðåâíîâàíèÿ òðàäèöèîííî âûèãðûâàëè ïðåäñòàâèòåëè àìåðèêàíñêèõ ñåìåé Êðàóçå è Ëåññàðä. ○

ÑÏÀÑËÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

ÊÐÎÊÎÄÈËÎÂ - Â ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÀÊ ÃËÀÄÈÒÜ ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ? Ãëàæêà áåëüÿ - ýòî îäíî èç ñàìûõ òðóäíûõ äåë â õîçÿéñòâå. Êàê æå äåëàòü ýòî ïðàâèëüíî?

1

Глажке подлежит только чистое белье, потому что утюг своей горячей поверхностью сможет так приварить грязное пятно к белью, что потом от него уже будет невозможно избавиться. Для получения наиболее приятного результата следует гладить не сухое белье, а немного влажное. Гладить необходимо не по ширине, а по длине. Именно при такой глажке белье не будет растягиваться. Постельное белье, а также полотенца можно гладить с лицевой стороны, а вот вещи для носки (одежду) только с изнаночной. Особенности: µ шерстяные вещи нельзя гладить обычным способом - только с использованием влажной тряпочки или марли; µ белье, имеющее выпуклые рисунки, можно гладить только чуть теплым утюгом, это же относится и к шелку;

2 3 4

µ для глажки льняного и хлопчатобумажного белья, наоборот, необходимо использовать утюг, нагретый до максимальной температуры; µ бархат и велюр следует гладить очень аккуратно, чуть касаясь утюгом ткани, глажка должна происходить в основном за счет пара. Складывать в шкаф белье необходимо только после полного его остывания.

 Êèòàå ïîëèöèÿ êîíôèñêîâàëà ó êîíòðàáàíäèñòîâ áîëåå 3600 ðåäêèõ ñèàìñêèõ êðîêîäèëîâ, êîòîðûå áûëè îáðå÷åíû íà ñúåäåíèå. Æèâîòíûõ ñîáèðàëèñü îòïðàâèòü â ðåñòîðàíû, ãäå èç íèõ íàìåðåâàëèñü ïðèãîòîâèòü ýêçîòè÷åñêèå áëþäà. Ãðóçîâèêè, â êîòîðûõ êðîêîäèëîâ ïåðåâîçèëè, áûëè çàäåðæàíû íà ãðàíèöå Êèòàÿ è Âüåòíàìà. Íåêîòîðûå êðîêîäèëû ïîãèáëè îò ïåðåãðåâà âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè. ○

ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÅ Â ÈÐËÀÍÄÈÈ

«ÓÏËÛËÀ» COCA-COLA  ðåçóëüòàòå íàâîäíåíèÿ ñ ïðèëàâêîâ ñîòåí ìàãàçèíîâ Èðëàíäèè èñ÷åçëà ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè Coca-Cola. Ñòèõèéíîå áåäñòâèå ïðîèçîøëî â ãðàôñòâå Àíòðèì.  ðåçóëüòàòå åãî ïðîèçîøëè ïåðåáîè ñ ýëåêòðè÷åñòâîì íà çàâîäå ïî ïðîèçâîäñòâó íàïèòêîâ Coca-Cola, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Àíòðèìå.  èòîãå èðëàíäñêèå ìàãàçèíû íåäîñ÷èòàëèñü íåñêîëüêèõ ïàðòèé 330-ìèëëèëèòðîâûõ áàíîê Coca-Cola. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïðîèçâîäñòâî íàïèòêà âîçîáíîâëåíî â ïîëíîì îáúåìå.


ЧЕТВЕР, 19 ЛИПНЯ 2012 РОКУ № 56 (1345)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Äèçàéíåðîì ñåáÿ ñ÷èòàëà ñ äåòñòâà» ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ íà÷àëà êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé íà ðàáîòå. Ìîæíî óñëûøàòü íåîæèäàííûå è âåñüìà ïðèâëåêàòåëüíûå íîâûå ïðåäëîæåíèÿ.  ëè÷íîé ñôåðå âû ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü óêðåïèòü ñâîè ïîçèöèè è äîáèòüñÿ áîëüøåãî óâàæåíèÿ ïàðòíåðà. Ïåðèîä õîðîø äëÿ òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ ìåíÿòü òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî íà áîëåå ïðåñòèæíóþ ìàðêó. ТЕЛЕЦ Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ òåõ, êòî ñêëîíåí èñïîëüçîâàòü äèïëîìàòèþ è ãèáêîñòü â ðåøåíèè ñëîæíûõ âîïðîñîâ. Óìåëî ïðîâåäåííûå ïåðåãîâîðû ïîäíèìóò íà êà÷åñòâåííî äðóãîé óðîâåíü âàø èìèäæ è ðåàëüíûå äîõîäû. Îò âàøåãî íàñòðîåíèÿ çàâèñèò ìíîãîå ïðè êîíòàêòàõ ñ òåìè îò êîãî ÷òî-òî çàâèñèò. БЛИЗНЕЦЫ Â ðàáî÷åì ïðîöåññå íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðóäà. Äëÿ òîãî ÷òîáû íå ñíèçèòü ñåãîäíÿøíþþ ïëàíêó, âàì ïðèäåòñÿ èçðÿäíî ïîïîòåòü. Âïðî÷åì, íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà ïîéäåò íà ïîëüçó â áóäóùåì. РАК Íåäåëÿ ñóëèò èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè äëÿ òåõ, êòî íàñòðîåí ÷òî-òî èçìåíèòü â ëè÷íîé æèçíè. Ìîæíî íàäåÿòüñÿ íà ñïîíòàííîå çíàêîìñòâî, íî äëÿ ïóùåé óâåðåííîñòè íå ñèäèòå â óãëó. Àêòèâíîñòü è îïòèìèñòè÷åñêèé ñòèëü ïîâåäåíèÿ áóäóò õîðîøî âîñïðèíÿòû è òåìè ëþäüìè, ñ êåì âàñ ñâÿçûâàþò ðàáî÷èå îòíîøåíèÿ. ЛЕВ Íåäåëÿ ñïîêîéíîãî âäóì÷èâîãî àíàëèçà ñèòóàöèè, êàê â ñôåðå ëè÷íûõ îòíîøåíèé, òàê è â ðàáî÷åì ïðîöåññå. Ìîæíî ìèðíî óëàäèòü ëþáûå ñïîðíûå âîïðîñû â ñóïðóæåñêèõ ïàðàõ, ñåé÷àñ ó âàñ ãîðàçäî áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ è êîìïðîìèññà.  âîïðîñàõ êîíêóðåíòíûõ è ñîïåðíè÷åñêèõ îòíîøåíèé ïîëåçíî ïðîÿâèòü óìåðåííîñòü. ДЕВА Âðåìÿ õîðîøèõ ïåðñïåêòèâ äëÿ òåõ, êòî íàñòðîåí íà ñåðüåçíûå è äëèòåëüíûå îòíîøåíèÿ. Ëåãêèé ôëèðò ïåðåðàñòàåò â áîëåå èíòåíñèâíîå ÷óâñòâî. Ïðåêðàñíî äâèæóòñÿ äåëà ó ëþäåé òâîð÷åñêèõ è èíèöèàòèâíûõ. Ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîè èäåè íà ïðàêòèêå.

ВЕСЫ Ýòîò ïåðèîä ïðîñòî ôîíòàíèðóåò áëåñòÿùèìè âîçìîæíîñòÿìè, òî è äåëî âîçíèêàþùèìè â ñôåðå ëþáîâíûõ îòíîøåíèé. Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå çíàêîìûå, êòî-òî îáðàùàåò íà âàñ âíèìàíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå, îò îáèëèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ âçãëÿäîâ ìîæíî ðàñòåðÿòüñÿ. Õîðîøî èäóò äåëà ó òåõ, êòî ñëåäèò çà ñîáûòèÿìè íà ðàáîòå è ãîòîâ âîâðåìÿ ñäåëàòü âûèãðûøíóþ ñòàâêó. СКОРПИОН Íåäåëÿ ïîâûøåííîé ïîäâèæíîñòè, â òîì ÷èñëå èíòåëëåêòóàëüíîé. Íàõîäÿòñÿ óäà÷íûå è ëîâêèå ðåøåíèÿ â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ, â íóæíîå âðåìÿ âû îêàçûâàåòåñü â íóæíîì ìåñòå. Èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ çàêëàäêè áóäóùèõ îòíîøåíèé. Óäà÷íûìè áóäóò ïîåçäêè. Òå, êòî çàäóìàë ïîêóïàòü èëè ìåíÿòü ìàøèíó, îñòàíóòüñÿ äîâîëüíû ðåçóëüòàòîì. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ ïðåäâåùàåò ñïîêîéíóþ è ãàðìîíè÷íóþ îáñòàíîâêó â ñåìüå è â ëþáîâíûõ îòíîøåíèÿõ. Âû õîðîøî ïîíèìàåòå ïîòðåáíîñòè è ÷óâñòâà äðóãèõ ëþäåé è óëàâëèâàåòå âñå îòòåíêè èõ íàñòðîåíèÿ. Ýòî ìîæåò î÷åíü ïðèãîäèòüñÿ. Íå èäèòå íàïðîëîì. Âàøè ñïîñîáíîñòè ïîñðåäíèêà è ïåðåãîâîðùèêà è äèïëîìàòà äàäóò ãîðàçäî ëó÷øèé ðåçóëüòàò. КОЗЕРОГ Ýíåðãè÷íàÿ è èíòåðåñíàÿ íåäåëÿ, ïîëíàÿ íîâûõ ëèö è èäåé. Âû ñïîñîáíû ïðèíèìàòü íåñòàíäàðòíûå è íåîæèäàííûå äëÿ îêðóæàþùèõ ðåøåíèÿ, çà ñ÷åò ÷åãî ïîëó÷àåòå ïðåèìóùåñòâà è çàâîåâûâàåòå áîëüøå ñèìïàòèé. Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ îáíîâëåíèÿ îòíîøåíèé. ВОДОЛЕЙ Ïåðèîä ïðèçûâàåò îòðÿõíóòüñÿ îò äîñàäíûõ è ìåøàþùèõ âàì ïðåïÿòñòâèé.  ëè÷íîé æèçíè âîçíèêàåò òåìà, âûçûâàþùàÿ ó âàñ ñìåøàííûå ÷óâñòâà.  ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ ïîðà áûòü ñìåëåå, çàÿâèòå ïîãðîì÷å î ñâîèõ ïðàâàõ è èñòèííûõ æåëàíèÿõ. Ðàáîòà äîñòàâèò óäîâîëüñòâèå. РЫБЫ Íåäåëÿ ïðèíåñåò íåìàëî âîçìîæíîñòåé îñóùåñòâèòü çàäóìàííîå â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Ìîæíî ïîëó÷èòü âûñîêóþ ïðîòåêöèþ, â ðàáî÷åì ïðîñòðàíñòâå ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ ÿâíî â âàøó ïîëüçó. Îòëè÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ ëþáîâíîãî ôëèðòà.

Äèçàéíåðà Ëèëèþ Ëèòêîâñêóþ íàçûâàþò íàñòîÿùèì ïðîðûâîì â óêðàèíñêîì ìèðå ìîäû. Åå çíàþò è «íîñÿò» â Óêðàèíå è âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. À ñ íåäàâíèõ ïîð Ëèëèÿ còàëà äèçàéíåðîì ãîäà ïî âåðñèè ELLE STYLE AAW WARDS, à òàêæå ïåðâûì óêðàèíñêèì äèçàéíåðîì-ëàóðåàòîì Best FFashion ashion AAw wards çà ëó÷øåå ïîñòàíîâî÷íîå øîó. Ëèòêîâñêàÿ ýêñêëþçèâíî ðàññêàçàëà «Âiñòÿì», îò ÷åãî ìîæåò âïàñòü â äåïðåññèþ è çà ÷òî åå íàêàçûâàëè â äåòñòâå ПЛАТЬЕ ПРОИЗВЕЛО ФУРОР - Лилия, в каком возрасте Вы стали заниматься дизайном? - Как бы странно это ни звучало, но дизайнером я себя считала с семи лет. Уже в раннем возрасте я делала вырезки из модных журналов, что-то пыталась шить, кроить... За что регулярно получала (улыбается). Но более серьезно занялась дизайнерской работой уже в старших классах. - Насколько сложен процесс создания новой коллекции?

- Все мои коллекции почему-то создаются тяжело. Мне всегда есть что воплотить в творчестве, но я, как и любой творческий человек, очень подвержена плохому настроению. Тем не менее, этот процесс довольно интересный, бывают моменты и радости, и сомнений, и даже депрессии. - А как боретесь с приступами депрессии? - Последний пример: недавно я как раз закончила свою коллекцию, чувствовала некоторое опустошение и решила совместно с журналом ELLE в

поисках вдохновения поехать на показ известного бельгийского дизайнера Марджелы. Мы посетили его модный дом, и там одно из моих платьев произвело настоящий фурор. Как бы нескромно это ни звучало (улыбается). Признанные мэтры моды рассматривали мою визитку и обещали обязательно посетить показы… Вот подобные вещи всегда очень вдохновляют и рассеивают любую грусть.

НЕ СЛОЖНО, А ВЕСЕЛО

«ÂÄÎÕÍÎÂÈË ÁÅËÜÃÈÅÖ ÌÀÐÄÆÅËλ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

- В последнее время копилка Ваших достижений пополнилась очень громкими титулами и наградами. Как удается всегда оставаться в тренде? - Это не только моя заслуга. У меня хорошая команда стилистов. Поверьте на слово: любую коллекцию одежды делает не один дизайнер, а це-

«ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÑÎÇÄÀÞÒÑß Î×ÅÍÜ ÒßÆÅËλ лый коллектив. И не будь у меня этой команды - не было бы меня, бренда и моих показов. Конечно, львиную долю работы выполняет дизайнер, но он не главное действующее лицо. - Сложно ли быть дизайнером в нашей стране? - Я бы сказала, что не сложно, а весело. Недавно мне пришлось за короткий период почти полностью менять коллекцию, потому что парламент решил запретить носить камуфляж людям, не имеющим на это специального разрешения. А у меня почти вся коллекция была с военной символикой - получилось забавно.

ÏÎÃÎÄÀ

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Чт 19.07 захід. 35 м/с

+25 +29 0С +19 +22 0С

Пт 20.07 півн.схід. 36 м/с

+26 +34 0С +22 +27 0С

Сб 21.07 півд.захід. 13 м/с

+26 +33 0С +21 +27 0С

Нд 22.07 півн.схід. 34 м/с

+26 +36 0С +24 +29 0С

Пн 23.07 півн.захід. 4 м/с

+26 +36 0С +21 +27 0С

Вт 24.07 півн. 35 м/с

+24 +32 0С +20 +25 0С

Номер підписано до друку 18.07.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254356

вести приднепровья  

вести приднепровья