Page 1

Ê ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ ÇÀ ÑÎÂÅÒÎÌ È ÏÎÌÎÙÜÞ

 ßËÒÓ ÏÐÈÅÕÀË... ÌÓÇÅÉ ØÎÊÎËÀÄÀ

11 3

ÃÎÒβ ÇÀÕÈÑÒÈÒÈ ÓÐÎÆÀÉ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß

4

17

Ó ÏÎØÓÊÀÕ ×ÀвÂÍί Ê²ÒÊÈ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№53 (1342) Вівторок, 10 липня 2012 р.

Íà Ôðóíçåíñüêîìó êàíàë³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà çóñòð³ëè â åòíîñòèë³. Òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî ñóïðîâîäæóâàëîñü âîðîæ³ííÿì íà â³íêàõ òà âîãí³, ñïàëåííÿì îïóäàëà Ìîðåíè ³ Êóïàëà. ijâ÷àòà íå ñèä³ëè áåç ä³ëà çáèðàëè êâ³òè, ïëåëè â³íêè, à ïîò³ì ïóñêàëè ¿õ íà âîäó, àáè çíàòè, äå ¿õíº êîõàííÿ.

10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

Î×ÅÐÅÄÍÀß ÏÎÁÅÄÀ ÊËÈ×ÊÎ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîçäðàâèë ÷åìïèîíà ìèðà ïî áîêñó ïî âåðñèÿì WBA, WBO, IBF è IBO â ñóïåðòÿæåëîì âåñå Âëàäèìèðà Êëè÷êî ñ óáåäèòåëüíîé ïîáåäîé â ïîåäèíêå ñ àìåðèêàíöåì Òîíè Òîìïñîíîì. Êëè÷êî áëåñòÿùå «ñäàë ýêçàìåí», îòïðàâèâ ñîïåðíèêà â íîêàóò â øåñòîì ðàóíäå. Ýòî 58-ÿ ïîáåäà ÷åìïèîíà íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå, 51-ÿ - íîêàóòîì.  ïðîãíîçèðóåìîì áîþ óêðàèíåö îêàçàëñÿ íà ãîëîâó ñèëüíåå ïðåòåíäåíòà, íå ïðîïóñòèâ çà âåñü ïîåäèíîê íè îäíîãî ñåðüåçíîãî óäàðà. ○

ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÊÀÒÀÊËÈÇÌ

ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÅ ÍÀ ÊÓÁÀÍÈ

5

Êàôåäðà, îòêðûâàþùàÿ äîðîãó â ìèð  íûíåøíåì ãîäó â Äíåïðîïåòðîâñêîì íàöèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Îëåñÿ Ãîí÷àðà ñîñòîÿëñÿ 10-é, þáèëåéíûé âûïóñê ñòóäåíòîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîíîìèêà». Ïðîôåññèîíàëîâ â ýòîé îáëàñòè çíàíèé ãîòîâèò êàôåäðà ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìèêè è ìèðîâûõ ôèíàíñîâ ôàêóëüòåòà ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìèêè, êîòîðîé ðóêîâîäèò äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîð Íàòàëüÿ Ñòóêàëî. Êîððåñïîíäåíòêà «Âiñòåé» ïîáåñåäîâàëà ñ Íàòàëüåé Âàäèìîâíîé î òîì, êòî «èäåò â ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìèñòû» è íàñêîëüêî âîñïèòàííèêè êàôåäðû âîñòðåáîâàíû íà ðûíêå òðóäà.

ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ ÌÅÑÒÀ

ÏÀÐÊÓÞÒÑß ÒÎËÜÊÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ òîëüêî äëÿ ìóæ÷èí», ãîâîðèò áóðãîìèñòð ãîðîäà  Ãåðìàíèè ñîçäàëè Ãàëëóñ Øòðîáåëü. Êñòàòè, ïàðêîâî÷íûå ìåñòà ÷òîáû ñîîáùèòü êëèåíòàì èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ìóæ÷èí. îá îñîáåííûõ ìåñòàõ, íà Âëàñòè ãîðîäà Òðèáåðã ïîëó íàðèñîâàëè ñïåöèàëüîáúÿñíÿþò ýòî èõ íåîáûíûå çíàêè. Âìåñòå ñ òåì, ÷àéíîé ñëîæíîñòüþ. «Òóäà âëàñòè óòâåðæäàþò, ÷òî ïðèõîäèòñÿ çàåçæàòü íèêòî íå èìåë íàìåðåíèÿ çàäîì, è íå âñå ìîãóò ïîñÿãàòü íà ïðèíöèïû ñïðàâèòüñÿ ñ òàêîé çàäàðàâíîïðàâèÿ è íàçûâàþò ÷åé. Ïîýòîìó òàêèå ìåñòà ýòî òîëüêî ñìåøíûì îáúÿâèëè ïàðêîâî÷íûìè ìàðêåòèíãîâûì õîäîì. ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

«Ìîæíî ñìîòðåòü áåñêîíå÷íî íà âîäó, îãîíü è íà òî, êàê ïàðêóþòñÿ æåíùèíû», øóòÿò ìóæ÷èíû. Òàê ëè ýòî ðåøèëè óçíàòü âñå â òîé æå Ãåðìàíèè.  õîäå íåäàâíåãî èññëåäîâàíèÿ âûÿñíèëîñü - ó áîëåå ïîëîâèíû âñåõ àâòîëåäè âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ ïàðêîâêîé. È åñëè äëÿ ìóæ÷èí íåóäà÷è æåíùèí ïðè ïàðêîâêå ëèøü î÷åðåäíîé ïîâîä

ïîñìåÿòüñÿ íàä «ñëàáûì» ïîëîì, òî äëÿ áîëüøèíñòâà äàì ýòîò ïðîöåññ ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ íàñòîÿùèì èñïûòàíèåì è âûçûâàåò ñòðåññ. Îäíàêî ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñîâñåì íå îçíà÷àþò, ÷òî ó ìóæ÷èí íå áûâàåò ïðîáëåì ïðè ïàðêîâêå. 47% ãîâîðÿò, ÷òî èñïûòûâàþò îïðåäåëåííûé ñòðàõ, ïàðêóÿñü ïåðåä çðèòåëÿìè.

18 Ñîâåòû áûâàëîãî. Âûâîäèì ïÿòíà ñàìè

 íî÷ü íà 7 èþëÿ íà÷àëîñü íàâîäíåíèå íà Êóáàíè. Çàòîïëåíî îêîëî 5 òûñÿ÷ æèëûõ äîìîâ â òðåõ ãîðîäàõ - Ãåëåíäæèêå, Êðûìñêå, Íîâîðîññèéñêå è ðÿäå ïîñåëêîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ïî äàííûì íà 9 èþëÿ, ÷èñëî ïîãèáøèõ ïðåâûñèëî 170 ÷åëîâåê, áîëåå 20 òûñÿ÷ ïîñòðàäàëè îò íàâîäíåíèÿ. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå ïðåçèäåíòó ÐÔ Âëàäèìèðó Ïóòèíó â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè æåðòâàìè è ïðåäëîæèë ïîìîùü â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèè. ○

ÑÈ ÁÐÈÇ-2012

ÐÀÄÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÌÎÐÅ Ìåæäóíàðîäíûå âîåííî-ìîðñêèå ó÷åíèÿ «Ñè Áðèç2012» íà÷àëèñü â ïîíåäåëüíèê â Îäåññêîé îáëàñòè.  ýòîì ãîäó òåìà ó÷åíèé - ìåæäóíàðîäíûå îïåðàöèè ïî áåçîïàñíîñòè íà ìîðå. Ó÷àñòèå â ìàíåâðàõ, êîòîðûå ïðîõîäÿò ñ 9 ïî 21 èþëÿ, ïðèíèìàþò âîåííûå èç 17 ñòðàí, â ÷àñòíîñòè èç Àçåðáàéäæàíà, Àëæèðà, Áàíãëàäåø, Áåëüãèè, Ãðóçèè, Èçðàèëÿ, Êàíàäû, Ìîëäîâû, Ãåðìàíèè, Øâåöèè, ÎÀÝ, Ïîðòóãàëèè, ÑØÀ, Òóðöèè è Óêðàèíû. ○

ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÍÛÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

ÆÀÐÀ ÏÎÉÄÅÒ ÍÀ ÑÏÀÄ Â Óêðàèíñêîì ãèäðîìåòåîöåíòðå ïðîãíîçèðóþò, ÷òî ñ 14 èþëÿ íà âñåé òåððèòîðèè Óêðàèíû ñïàäåò ñèëüíàÿ æàðà è òåìïåðàòóðà âîçäóõà óñòàíîâèòñÿ â ïðåäåëàõ +23-28. Ïðàâäà, 10 èþëÿ åùå ïîâñåìåñòíî ñîõðàíèòñÿ +30-35. À ñ 11 èþëÿ íà÷íåòñÿ ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû â çàïàäíûõ îáëàñòÿõ, 12 èþëÿ - íà ñåâåðå ñòðàíû. Ïðè ýòîì íà Âîñòîêå è Þãå æàðêàÿ ïîãîäà ïðîäåðæèòñÿ äî 14 èþëÿ. 15-20 èþëÿ íà âñåé òåððèòîðèè Óêðàèíû áóäåò íàáëþäàòüñÿ óìåðåííûé òåìïåðàòóðíûé ðåæèì.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342)

ÁÅÇÏÅ×ÍŠ̲ÑÒÎ

Ïàòðóëüíà òåõí³êà - äëÿ ïðàâîîõîðîíö³â ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÂÑÒÓÏ-2012

ÏÎÑϲØÀÞÒÜ ÄÎ ÂÈز Íàðàç³ ó âñòóïí³é êàìïàí³¿-2012 óæå âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå 179 òèñÿ÷ îñ³á. Àá³òóð³ºíòè ïîäàëè äî âóç³â ìàéæå 400 òèñÿ÷ çàÿâ. Òàê³ äàí³ íà ðàíîê 9 ëèïíÿ íàâîäèòü ̳íîñâ³òè. Ìàéæå êîæíà øîñòà çàÿâêà íàä³éøëà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Ö³êàâî, ùî íàéàêòèâí³øå «øòóðìóþòü» âèø³ âèïóñêíèêè ç Êèºâà, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Äîíåöüêî¿, Õàðê³âñüêî¿ òà Îäåñüêî¿ îáëàñòåé.

ÍÎÂÈÍÈ ÃÎÑÒÈÍÍÈÉ ÊÐÈÌ

ª ÄÂÀ ̲ËÜÉÎÍÈ ²ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó Êðèì óæå ïðèéíÿâ ïîíàä äâà ì³ëüéîíè òóðèñò³â. Öå íà 10% ïåðåâèùóº ïîêàçíèêè 2011-ãî. Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà êóðîðò³â ³ òóðèçìó ÀÐÊ Îëåêñàíäðà ˳ºâà, áàãàòî æèòåë³â ì³ñò, äå â³äáóâàëîñü ªâðî-2012, ò³êàëè â³ä ìåòóøí³. ϳâîñòð³â ïðèéìàâ ¿õ ³ç çàäîâîëåííÿì. Îêð³ì òîãî, Êðèì áóâ ïðåäñòàâëåíèé ³íôîöåíòðàìè íà ï³äñòóïàõ äî ñòàä³îí³â ó ïåð³îä ÷åìï³îíàòó â Êèºâ³, Äîíåöüêó, Ëüâîâ³ òà Õàðêîâ³. ○

Îô³ö³éíèé ñàéò UEFA ïðåçåíòóâàâ ñåðâ³ñ ï³ä íàçâîþ I Was There, ùî äîçâîëÿº çíàéòè ñåáå íà òðèáóíàõ ìàò÷³â ªâðî-2012. Íà ïîðòàë³ îïóáë³êîâàíî ïàíîðàìíèé çí³ìîê «Îë³ìï³éñüêîãî» ï³ä ÷àñ ô³íàëó ºâðî÷åìï³îíàòó ç îãëÿäîì 360 ãðàäóñ³â. Çí³ìîê çðîáèëè çà ìèòü äî ïî÷àòêó ãðè. Óáîë³âàëüíèêè ìîæóòü äîñë³äæóâàòè òðèáóíè, âèä³ëèòè ñåáå íà ôîòî ³ ïîä³ëèòèñü íèìè «åëåêòðîíêîþ» ó Facebook ³ Twitter. Òàêîæ äîñòóïí³ ïàíîðàìè ³ç ìàò÷ó â³äêðèòòÿ ³ âñ³õ ïîºäèíê³â ñòà䳿 ïëåé-îôô. ○

ÀÂÒÎ ÎÁËÀÄÍÀͲ ÑÓ×ÀÑÍÎÞ ÒÅÕͲÊÎÞ

Ï²Ä ÎÑÎÁÈÑÒÈÌ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ß ÒÓÒ ÁÓÂ

цям вручили 27 нових патрульних спецавтомобілів Ssan Yong, обладнаних комп’ютерною технікою та сучасними засобами зв’язку, а також 3 нові швидкісні моторні катери UMS 450. Спецтехніку від губернатора отримали районні, міські відділи міліції області та БМОП «Беркут» - 10 авто (з них 3 із причіпними пристроями для транспортування катерів). На ДніпропетровГубернаторський створення в області го патрулювання ву- щині створили і розпроект «Безпечне єдиної регіональної лиць. Саме в його вивають автоматизомісто» передбачає системи безперервно- рамках правоохорон- вану інформаційну

систему «Служба 102». За допомогою сучасних засобів зв’язку й навігації вона забезпечує миттєве проходження інформації ланцюжком «заявник - оператор «102» - черговий інспектор - наряд міліції» та визначає оптимальний маршрут руху патруля. Також у районі готується проект зі встановлення відеоспостереження у місцях найбільшого зібрання людей. Окрім того, безперервне патрулювання запроваджено не лише на суходолі, але й в акваторії Дніпра. «Все це направлено на підвищення ефективності патрулювання населених пунктів Дніпропетровщини з метою посилення правопорядку та підвищення безпеки жителів», відзначив губернатор Олександр Вілкул.

ÓͲÊÀËÜÍÈÉ ÑÅвÑ

ÑÒÂÎÐÅÍÎ ÑÈÑÒÅÌÓ «ÑËÓÆÁÀ 102»

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî Øòàáó ÌÂÑ Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ëàçàðºâ âðó÷èëè 27 íîâèõ ïàòðóëüíèõ ñïåöàâòî òà òðè øâèäê³ñí øâèäê³ñí³³ êàòåðè ï³äðîçä³ëàì ÌÂÑ Äí³ïðîïåòðîâùèíè

ÂÎÒÓÌ ÄβÐÈ

ÃÐÅÊÈ ÂÈвØÈËÈ Ãðåöüêèé ïàðëàìåíò ïðîãîëîñóâàâ çà äîâ³ðó êîàë³ö³éíîìó óðÿäîâ³ Àíòîí³ñà Ñàìàðàñà. Óðÿä îá³öÿº ðîçïî÷àòè ïðèñêîðåíó ïðèâàòèçàö³þ, çóïèíèòè åêîíîì³÷íèé ñïàä. Îêð³ì òîãî, â³í ïîâèíåí ïåðåêîíàòè êðåäèòîð³â ó ñâî¿é ñïðîìîæíîñò³ âèêîíàòè óçãîäæåíó ïðîãðàìó. Îñòàííº ïèòàííÿ îáãîâîðþâàëè â ïîíåä³ëîê ó Áðþññåë³ ì³í³ñòðè ô³íàíñ³â ºâðîçîíè.

Äîðîãè áóäóþòü çà ãðàô³êîì ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â âè¿çí³ íàðàäè ùîäî áóä³âíèöòâà ïðàâîáåðåæíèõ ç’¿çä³â ç Êàéäàöüêîãî ìîñòó òà äðóãî¿ ÷åðãè îá’¿çíî¿ äîðîãè «Ï³âäåííèé îáõ³ä ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà»

ОДРАЗУ НА КИЇВ Заплановані на цей рік роботи з будівництва правобережних з’їздів з Кайдацького мосту йдуть за планом і виконані на 30%. Тут уже встановили 10 із 24 пар опор естакади, завершується перевлаштування газопроводів, ліній електропередач та мереж зв’язку. Також іде підготовка до перенесення водопровідного колектора. Як повідомив губернатор, у проект будівництва будуть внесені часткові зміни. Зокрема, нова дорога переходитиме не в проспект Петровського, а під залізничний міст, де створять розв’язку у вигляді «кленового листа» з виходом на Київську трасу. Наразі проект цих змін розроблено, і він перебуває на затвердженні в «Укрінвестекспертизі». Правобережні

з’їзди з Кайдацького мосту є північною складовою об’їзної дороги Дніпропетровська. Кошторисна вартість об’єкта - 1,032 млрд. грн.

ДРУГА ЧЕРГА Загальна довжина другої черги об’їзної Дніпропетровська - 9,8 км. Дорожня ділянка включатиме 3 шляхопроводи, 3 гофротунелі (конструкції для проведення комунікацій під дорогою), 2 дворівневі транспортні розв’язки. «Із запуском першої черги дороги в грудні минулого року за межі центральної частини Дніпропетровська було виведено 7,5 тисячі

Ó ÏÐÎÅÊÒ ÂÍÅÑËÈ ×ÀÑÒÊβ Ç̲ÍÈ

одиниць транспорту щоденного транзитного потоку. Цьогоріч, після відкриття другої черги, стоїть завдання: через Південний міст вивести транзитний потік з правого берега міста. Це понад 10 тисяч одиниць транспорту щодоби. У подальшому введення в експлуатацію наступних (третьої та четвертої) черг окружної дороги виведуть за межі міста весь транзитний потік - 30 тисяч одиниць транспорту щодоби», - відзначив Олександр Вілкул. Начальник Служби автомобільних доріг області Микола Сироватський доповів губернатору, що роботи йдуть із суворим дотриманням графіка.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ñïåêà òðèâàº, íàéá³ëüøå âîíà â³ä÷óòíà ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ñòåï³â, íà ïîëÿõ. Îäèí ñ³ðíèê òóò ìîæå çíèùèòè ãåêòàðè âðîæàþ. Òîæ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïîñèëåíî ïîæåæíó áåçïåêó íà ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâàõ

ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈ ÐÎÁÎÒÓ ÏÎÆÅÆÍί ÒÅÕͲÊÈ

ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆÍÀ ÁÅÇÏÅÊÀ

Ãîòîâ³ çàõèñòèòè óðîæàé «бойовій» готовності - 15 підрозділів місцевої пожежної охорони. Перед нарадою МНСівці та аграрії продемонстрували добре відпрацьовану тактику боротьби з вогнем на полях, сучасну пожежну техніку, що в разі біди прийде на допомогу селянам. Так, були представлені пожежні автомобілі АЦ-40 (130), АЦ-40 (131), АЦ-40 (53213) та оперативний автомобіль «НиваШевроле».

ОСОБИСТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У Солонянському районі біля села Башмачка пройшла виїзна нарада щодо стану протипожежного захисту. Губернатор Олександр Вілкул поставив завдання працівникам МНС та аграріям посилити пожежну безпеку на сільгосппідприємствах у місцях збирання, переробки і зберігання врожаю. Звертаючись до учасників наради, голова ОДА підкреслив: «Кожен очільник району разом з керівниками сільгосппід-

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: приємств особисто відповідають за забезпечення належного рівня пожежної безпеки зернозбиральної техніки, об’єктів зберігання та переробки продукції». В області розроблено та затверджено План основних заходів з організації забезпечення пожежної безпеки сільськогосподарських об’єктів під час збирання врожаю ранніх зернових культур на 2012 рік. У гос-

подарствах триває робота по забезпеченню техніки та обладнання сертифікованими вогнегасниками, проводяться обкоси полів із зерновими культурами.

ВІДПРАЦЮВАЛИ ТАКТИКУ У регіоні проходять інструктажі з правил пожежної безпеки та охорони праці з працівниками сільгосппідприємств. У

Íà òåðèòîð³ÿõ óñ³õ ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä ñòâîðåíî ïîæåæí³ ãðóïè, ÿê³ ìàþòü ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³:

493 òðàêòîðè ð³çíîãî

409 ïëóã³â; 244 äèñêîâèõ áîð³í; 48 ïîæåæíèõ àâòîìîá³ë³â; 101 àâòîâîäîâ³ä; 257 ïðè÷³ïíèõ öèñòåðí äëÿ ï³äâåçåííÿ âîäè.

Êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã - â èíòåðåñàõ âñåõ ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 îáëñîâåòå ïðîâåëè çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà», ïîñâÿùåííîå ìîäåðíèçàöèè ïåðâè÷íîãî óðîâíÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â îáëàñòè В мероприятии приняли участие председатель облсо-

ÂÀÆÍÎ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

медико-санитарной помощи, общественных организаций. Выступающие отметили эффективность медицинской реформы, в

частности качество оказания помощи пациентам с инвалидностью, создание комплексной системы перинатальной помощи. Еще одна составляющая, определяющая ход реформы, общественное обсуждение изменений, происходящих в здравоохранении. По словам Евгения Удода, конструктивный диалог между властью, населением и медицинским сообществом - в интересах всех жителей области.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ

Åùå îäíà ñîöèàëüíàÿ àïòåêà ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 ñåòè ñîöèàëüíûõ àïòåê ïîïîëíåíèå. Íà òåððèòîðèè Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîðáîëüíèöû ¹16 ÊÏ «Ôàðìàöèÿ» îòêðûëî àïòåêó, òîðãîâàÿ íàöåíêà íà ïðåïàðàòû â êîòîðîé íå ïðåâûøàåò 5% Для сравнения - в обычных аптеках она, как правило, составляет 25%.

ÒÎÐÃÎÂÀß ÍÀÖÅÍÊÀ ÍÅ ÏÐÅÂÛØÀÅÒ 5 % Проект инициирован депутатами областного совета. «Это уже третья социальная аптека в Днепропетровске, предназначенная малоимущим людям, пенсионерам, сказал заместитель губернатора Иван Ступак. – Две другие уже работают в поселках Авиаторское и Мирный. В ближайшее время откроем аптеки на территории 15-й горбольницы и на проспекте Героев».

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÈÑÒÅÌÍÀ ÐÎÁÎÒÀ

ÇÁÅÐÅÃËÈ ÏÎÇÈÖ²¯ Çà 6 ì³ñÿö³â 2012 ð. ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2011 ð. âèðîáíèöòâî ÷àâóíó â ðåã³îí³ çðîñëî íà 10,3%, à ñòàë³ – íà 8,9%. Öå ðåçóëüòàò åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà ðîáîòè ³ç âò³ëåííÿ Êîìïëåêñíî¿ ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó ðåã³îíó. Çà ñëîâàìè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, ñèñòåìíà ðîáîòà äîçâîëÿº ðåã³îíó çàéìàòè ë³äåðñüê³ ïîçèö³¿ â ãàëóç³, à ï³äïðèºìñòâàì - ìàòè íàéâèù³ ïîêàçíèêè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. ○

êëàñó;

ÐÅÔÎÐÌÀ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

вета Евгений Удод, представители главного управления здравоохранения области, руководители центров первичной

ÍÎÂÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÁÀÒÜÊÀÌ Ó ðàìêàõ ðåã³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ – íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè», ³í³ö³éîâàíîãî ãóáåðíàòîðîì Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì, â îáëàñò³ âïðîâàäæóþòüñÿ íîâ³òí³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëî㳿. Âîñåíè öüîãî ðîêó ó òåñòîâîìó ðåæèì³ ñòàðòóº ïðîåêò «3D äèòÿ÷èé ñàäîê». Íà ïîðòàë³ îñâ³òíüîãî Öåíòðó (http:// dp.isuo.org/) áóäå ðîçì³ùåíî ³íôîðìàö³þ ïðî äèòñàäêè ðåã³îíó. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü áàòüêàì îçíàéîìèòèñÿ ç îðãàí³çàö³ºþ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà âèçíà÷èòèñÿ ç âèáîðîì. ○

²ÄÊÐÈÒÀ ÂËÀÄÀ

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Çà ² ï³âð³÷÷ÿ ïîòî÷íîãî ðîêó äî Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëî 156 çàïèò³â íà ³íôîðìàö³þ. Öå íà ÷âåðòü á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òðèìຠíà æîðñòêîìó êîíòðîë³ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», ùî çàáåçïå÷óº â³äêðèò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü ðîáîòè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè. ÊÀÄÐÎÂÈÉ ÐÅÇÅÐÂ

ÍÎÂÀ Å˲ÒÀ ÍÀÖ²¯ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó ³íñòèòóò³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè (ÄвÄÓ ÍÀÄÓ) ðîçïî÷àëè îö³íþâàííÿ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó ç äîáîðó êàíäèäàò³â â³ä Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ äî Ïðåçèäåíòñüêîãî êàäðîâîãî ðåçåðâó. Äî ñêëàäó åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ óâ³éøëè êåð³âíèêè ÎÄÀ, óïðàâë³ííÿ äåðæñëóæáè Ãîëîâäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â îáëàñò³ òà ÄвÄÓ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342)

ÎÒÊÐÛÒÀß ÂËÀÑÒÜ

Ê ãóáåðíàòîðó - çà ñîâåòîì è ïîìîùüþ ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÏÐÈ ÍÀÐÎÄÆÅÍͲ

ÂÈÄÀÒÊÈ ÇÁ²ËÜØÈËÈ Ó ðàìêàõ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà ³êòîðà ßíóêîâè÷à ç 1-ãî ëèïíÿ ï³äâèùåíî ðîçì³ð äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè â ñåðåäíüîìó íà 10,6% ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó. Äîïîìîãà íà äèòèíó, ÿêà íàðîäèëàñü ï³ñëÿ 1 ëèïíÿ 2012 ðîêó, íàäàºòüñÿ ó òàêèõ ðîçì³ðàõ: íà ïåðøó – 27,5 òèñ. ãðí., íà äðóãó – 55,02 òèñ. ãðí., íà òðåòþ ³ íàñòóïíó äèòèíó – 110,04 òèñ. ãðí.

ÍÎÂÈÍÈ ÀÊÒÈÂÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ 5 ëèïíÿ 2012 ðîêó â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Íà íüîìó îáãîâîðþâàëîñü ïèòàííÿ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ çâåðíåíü, ÿê³ íàä³éøëè ç îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè âèùîãî ð³âíÿ. Ïðîòÿãîì ² ï³âð³÷÷ÿ 2012 ðîêó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ îïðàöþâàëà 5334 çâåðíåííÿ, ùî íà òðåòèíó á³ëüøå ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó. ○

ÒÐÅÁÀ ÂÑÒÈÃÍÓÒÈ

ÏÎÄÀ×À ÄÎÊÓÌÅÍҲ Àá³òóð³ºíòè, ÿê³ âñòóïàþòü äî ïðîôåñ³éíîòåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïîâèíí³ ïîäàòè äîêóìåíòè â ïðèéìàëüí³ êîì³ñ³¿ äî 15 ñåðïíÿ âêëþ÷íî, äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²-²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ – äî 20 ëèïíÿ. Âñòóïíèêè, ÿê³ ìàþòü áàçîâó (9 êëàñ³â) ñåðåäíþ îñâ³òó, îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ ñêëàäàòè âñòóïí³ ³ñïèòè â îáðàíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ó ÏÒÍÇ ïîåòàïíî ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ïðèéîìó äîêóìåíò³â. ○

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÎÁËÀÑÒ²

ÂÀÆËȲ ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß Çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2012 ð. ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèéíÿâ 690 ðîçïîðÿäæåíü. Çîêðåìà, âîíè ñòîñóþòüñÿ ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó îáëàñò³; çä³éñíåííÿ âèïëàò ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó çà ðàõóíîê ñóáâåíö³¿; îçäîðîâëåííÿ ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâî¿ ï³äòðèìêè; îáëàøòóâàííÿ ñïîðòèâíî-äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â; çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿; âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà âåáñàéò³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà â ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîìó öåíò𳠫˳ãà-Çàêîí».

×óòü áîëåå ìåñÿöà â îáëàñòè ðàáîòàåò «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ Àëåêñàíäðà Âèëêóëà». Íà òåëåôîí 0-800-505-600 åæåäíåâíî çâîíÿò îò 1,5 äî 2 òûñÿ÷ æèòåëåé. Çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî 4 òûñÿ÷ êàðòî÷åê УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО В контакт-центре не смолкают телефонные звонки. За помощью к губернатору обращаются люди из городов и районов области. У операторов «горячей линии» – очень напряженная работа: каждому позвонившему нужен индивидуальный подход и оперативное решение его проблемы. На рабочий стол губернатору ежедневно кладется аналитическая сводка звонков. Александр Вилкул не просто знакомится с их содержанием, он контролирует ход решения просьб и пожеланий людей. Еженедельно на селекторном совещании с мэрами и главами районов председатель облгосадминистрации детально рассматривает эти вопросы и дает жесткие поручения местным властям. Редкое совещание проходит без того, чтобы Александр Юрьевич не «поднял» какого-либо руководителя на предмет решения вопросов, с которыми обратились на «горячую линию».

ÏÎËÎÂÈÍÀ ÇÂÎÍÊÎÂ ÊÀÑÀÅÒÑß ÑÔÅÐÛ ÆÊÕ Позиция губернатора не дает расслабляться всем, кто призван реагировать, выполнять и устранять. «Горячая линия Александра Вилкула» фактически задает работе органов власти новые высокие стандарты реагирования на обращения граждан. Так, за последние 2 недели в контакт-центр участились обращения жителей г.Вольногорска, который «занимает лидирующие» позиции в области по количеству обращений из расчета на 10 тысяч жителей после областного центра. К городу есть вопросы, связанные с качеством рассмотрения обращений, а также соблюдением сроков исполнения. Имеются жалобы на должностных лиц местного самоуправления за грубость и формализм в работе с обращениями граждан. В связи с этим вопрос о взаимодействии ответственных должностных лиц горо-

да с контакт-центром планируется заслушать на заседании исполкома Вольногорского горсовета 12.07.2012.

ФОРМАЛИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ Как рассказывает начальник отдела работы с обращениями граждан облгосадминистрации и координатор контакт-центра Елена Хохба, каждый поступивший звонок фиксируется в специальной карточке в электронной базе с четкими исполнителями решения вопроса. Все ответы о решении вопроса ответственные за исполнение органы власти и разные инстанции направляют заявителю и в контакт-центр «Горячая линия Александра Вилкула». «Контакт-центр является по сути фильтром качественной работы с обращениями граждан разных органов и инстанций. Мы не принимаем отписок и формальных ответов. Исполнители должны сообщать человеку конкретный ответ по решению его вопроса и проделанной работе. Человеку нужны реальная помощь, разъяснение, устранение той проблемы, с которой он столкнулся. Это - человеческие судьбы, и здесь формализма быть не может. Часто мы лично, с выездом на место, контролируем, как выполняется то или иное решение», - говорит старший инспектор аналитического отдела контакт-центра Наталья Таран.

БЛАГОДАРЯТ ЗА РАБОТУ Чтобы убедиться в решении вопроса, девушки-операторы перезванивают заявителям, выясняя, удовлетворены ли те. Часто и сами заявители, опережая операторов, звонят в контакт-центр с благодарностями за решенный вопрос, как это сделал, например, Владимир Яковлевич, обратившийся с сигналом про открытый люк во дворе. «Спасибо, теперь мы спокойны за себя и за детей!», - благодарил пенсионер. Люди благодарят за оперативное решение вопро-

ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ ËÈÍÈÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑΠ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ сов по ремонту инженерных сетей в домах, возобновлению телефонной связи, восстановлению водоснабжения, разъяснению и ускорению процессов получения госактов на земельные участки и по многим другим вопросам. Благодарности людей воодушевляют сотрудников контакт-центра. Недавний случай - пенсионерка Галина Константиновна из Днепропетровска позвонила на «горячую линию» и пожелала здоровья родителям губернатора «за прекрасну і виховану людину», а непосредственно Александра Юрьевича поблагодарила «за роботу, яку він добре виконує».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÅËÅÍÀ ÕÎÕÁÀ:

- Áëàãîäàðíîñòè ãðàæäàí ýòî ñàìûå ãëàâíûå ïîäòâåðæäåíèÿ òîãî, ÷òî íàøà ðàáîòà íóæíà ëþäÿì, ÷òî ëþäè äîâåðÿþò îáëàñòíîé âëàñòè è ãóáåðíàòîðó Àëåêñàíäðó Þðüåâè÷ó Âèëêóëó.

ЕЩЕ И БАНК ПРЕДЛОЖЕНИЙ По словам координатора контакт-центра Елены Хохбы, половина звонков касается сферы ЖКХ, благоустройства, вопросов социальной защиты и земельных отношений. По звонкам можно отследить многие процессы, которые происходят в городах и районах, в разных сферах и отраслях. В решение вопросов, требующих системного решения и существенного финансирования, областная власть помогает, включая их в соответствующие программы, формируя предложе-

ния по финансированию из областного и местных бюджетов. На «горячую линию» поступают и предложения например, открыть в областном центре бювет, создать скейт-парк для молодежи, сообщают адреса, где нужна детская площадка, предлагают идеи проведения краеведческих и других выставок. Такие идеи также фиксируются, на основе их будут сформированы предложения, которые потом вынесут на рассмотрение сессий местных советов. «Горячая линия Александра Вилкула» становится по-настоящему народным способом общения с властью. С властью, которая ответственна перед людьми и которой доверяют. Один раз в неделю на 51-м канале будет проводиться «круглый стол» «Актуальное интервью», во время которого рассмотрят наиболее актуальные темы недели. Они будут определяться в соответствии с наибольшим количеством обращений, поступивших на «горячую линию» с участием представителей профильных управлений облгосадминистрации и областных территориальных органов. Уже в эту пятницу, 13.07.2012 г., в 18.00 в программе «Актуальное интервью» будут обсуждаться вопросы о порядке получения средств приема сигналов цифрового телерадиовещания (телетюнеров), о состоянии регистрации и порядке получения компенсаций от обесцененных денежных сбережений, а также вопрос по устройству детей в детские дошкольные учреждения.

ÇÀßÂËÅÍÈß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: WWW.CALLCENTER.DP.GOV.UA ÌÎÆÍÎ ÏÎÄÀÂÀÒÜ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Êàôåäðà, îòêðûâàþùàÿ äîðîãó â ìèð ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

СЕМЕЙНАЯ АТМОСФЕРА - Наталья Вадимовна, как прошел юбилейный выпуск Ваших воспитанников? - Впервые за все время работы кафедры мы отпраздновали выпускной во Дворце студентов ДНУ. Значительность события побудила ребят соблюсти дресс-код: смокинги или, на крайний случай, деловые костюмы, вечерние или коктейльные платья. Несмотря на внешнюю «парадность», праздник получился почти семейным, что не удивительно. Атмосфера на нашей кафедре сродни семейной, потому и прощание не было формальным: и преподаватели, и студенты не таили чувств, не скрывали эмоций. - Еще совсем недавно и Вы учились на кафедре, которую возглавляете с сентября прошлого года. - Я поступила в ДНУ на специальность «Международные экономические отношения», окончила аспирантуру на кафедре международных финансов и стала здесь преподавать. А почти год назад действительно возглавила кафедру, которая с 1 июля нынешнего года решением ученого совета ДНУ и в соответствии с указом ректора получила новое название - международной экономики и мировых финансов. Новое название более отвечает содержанию учебного процесса и сути научной деятельности, которые ведет коллектив наших преподавателей.

ЧЕМ НЕ ГАРВАРД - Несколько лет назад Вы были признаны лучшим молодым ученым Днепропетровщины в номинации «экономика». Ваши коллеги и ученики принимают участие в подобных интеллектуальных соревнованиях? - Я одержала победу в конкурсе молодых ученых, который ежегодно проводит облгосадминистрация. Незадолго до этого защитила докторскую диссертацию, посвященную влия-

нию глобализации на национальные финансовые системы. Хочу отметить, что работы большинства преподавателей, аспирантов, докторантов и студентов нашей кафедры отмечены наградами, грантами и стипендиями не только областного, но и общенационального и международного уровней. Участие и победы в самых разных конкурсах являются замечательным стимулом для личностного роста. А иначе и быть не может. Ведь на нашу специальность идут лучшие ребята, и чтобы учить этих умников и умниц, нужно постоянно совершенствоваться. - Вы, наверное, можете сравнить процесс обучения в прошлом и ныне. Он сильно разнится? - Да, конечно, хотя и в мое студенческое время преподаватели стремились использовать новейшие методики и последние достижения экономической мысли. Но время идет вперед…Могу с уверенностью сказать: наша кафедра преподает международные финансы так же, как этот предмет преподают в университетах Гарварда, Амстердама и других образовательных центрах мира. Наши методики и сущностное наполнение дисциплин давно приведены к международным стандартам, в том числе благодаря стажировке наших преподавателей в лучших университетах мира. Знакомство же с международным опытом преподавания экономических дисциплин стало возможно благодаря участию ДНУ в разных международных программах. Сегодня, например, мы активно используем в учебном процессе асинхронные онлайновые дискуссии - общение в сети вне аудитории направлено на обсуждение той или иной актуальной темы и позволяет ребятам свободно дискутировать, высказывать свою

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÇÀÙÈÙÀÞÒ ÄÈÏËÎÌÛ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ

ÍÎÂÈÍÈ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÍÀÒÀËÜÈ ÑÒÓÊÀËÎ Ñåìüÿ: âîñïèòûâàåò ñûíà Ëþáèìàÿ êíèãà: «Æàæäà æèçíè» Èðâèíãà Ñòîóíà Ëþáèìûé ôèëüì: «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò» Ëþáèìîå áëþäî: ìàìèí áîðù Êðåäî: Äîðîãó îñèëèò èäóùèé

«ÏÐÈÌÅÍßÅÌ Â ÎÁÓ×ÅÍÈÈ ÊÅÉÑ-ÌÅÒÎÄÛ» точку зрения. Широко применяем в обучении и кейсметоды (методы практических ситуаций), на которых базируется учебный процесс в Гарвардском университете.

БЕЗРАБОТИЦА ИМ НЕ ГРОЗИТ - Наталья Вадимовна, в нынешнем году многие ваши выпускники защищали дипломы на английском языке. Это норма? - На специальность «Международная экономика» поступают ребята хорошо владеющие английским языком. На старших курсах ряд предметов читается на английском, поэтому не удивительно, что некоторые выпускники изъявляют желание защищать свои дипломы на языке международного общения. К слову - в новом

учебном году мы начинаем реализовывать магистерскую программу «Глобальные финансы», в которой преподавание всех дисциплин будет вестись на английском. - Имеют ли дипломные работы ваших ребят практическое значение для страны? - Безусловно. Ведь Украина является частью мирового сообщества и испытывает влияние всех мировых процессов, того же кризиса, на себе. Поэтому любая из дипломных работ наших студентов, например о причинах и последствиях глобального финансового кризиса в Греции, в той или иной степени касается и экономики нашей страны. - А насколько востребованы ваши выпускники? - Наших ребят разбирают работодатели, представляющие, в том числе, и крупнейшие международные корпорации, еще до получения ими дипломов. ДНУ имеет долгосрочные договоры о сотрудничестве со многими предприятиями, принимающими наших ребят на практику и зачастую предлагающими им постоянные рабочие места. Представители международного лидера консультативноаудиторских услуг компании «Pricewaterhouse Coopers» на постоянной основе проводят лекции и семинары в рамках научного студенческого кружка «Финансовая глобализация».В этом году наши студенты даже имели возможность принять участие в тестировании, по результатам которого были трудоустроены. - Какие студенты, как Вы думаете, придут к вам 1 сентября? - Неслучайные и неравнодушные, умные и активные. Такие, какие приходят всегда.

ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀͲß

Ó ÂÈØÀÕ ÂÑÅ ÏÐÎÇÎÐÎ Çà ïåðø³ ÷îòèðè äí³ ðîáîòè âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ 2012 ð. äî âèø³â îáëàñò³ ïîäàíî 27,2 òèñ. çàÿâ âñòóïíèê³â. Çà çàâäàííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàäëÿ íàäàííÿ êîíñóëüòàö³éíî¿ äîïîìîãè àá³òóð³ºíòàì ïðàöþþòü îïåðàòèâíèé øòàá ç ïèòàíü âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ òà «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» çà íîìåðîì (056) 770-82-42. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãóáåðíàòîðà Ìà𳿠Ïóñòîâî¿, âñòóïíà êàìïàí³ÿ ïðîõîäèòü ñïîê³éíî é ïðîçîðî. ○

ÏÐÎÆÈÒÊÎÂÈÉ Ì²Í²ÌÓÌ

ÄËß ÌÀËÎÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÈÕ Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé ç 1 ëèïíÿ 2012 ðîêó çá³ëüøèâñÿ â ñåðåäíüîìó íà 20%. Ó ðàìêàõ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, çã³äíî ç çàêîíîì, ïðîâåäåíî ïåðåðàõóíîê äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè. Òåïåð áëèçüêî 3 òèñ. ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé îáëàñò³ îòðèìóâàòèìóòü ï³äâèùåíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðîçì³ð ÿêî¿ çá³ëüøèâñÿ â ñåðåäíüîìó íà 367 ãðí. - ç 1468 ãðí. äî 1835 ãðí. Ïèòàííÿ ùîäî ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè äîïîìîãè çíàõîäèòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. ○

«ÊÀËÈÍβ ÌÎÑÒÈ»

ÏÐÈÇ Â²Ä ÊÎÍÑÓËÜÑÒÂÀ Òâîð÷à ãðóïà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæòåëåðàä³îêîìïàí³¿ ó ñêëàä³ Îêñàíè Ãâîçäèê (àâòîð ³ âåäó÷à) òà Þð³ÿ Êàðàáàíà (ðåæèñåð) íàãîðîäæåí³ Ñïåö³àëüíèì ïðèçîì Ãåíåðàëüíîãî Êîíñóëüñòâà Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà â Ëóöüêó çà ïåðåäà÷ó «Óêðà¿íà - ªâðîïà» â ðàìêàõ ²²² ̳æíàðîäíîãî òåëåðàä³îôåñòèâàëþ «Êàëèíîâ³ ìîñòè». Öÿ ïðîãðàìà ïðèñâÿ÷åíà åêîíîì³÷íèì, îñâ³òí³ì òà êóëüòóðíèì çâ’ÿçêàì ì³æ Äí³ïðîïåòðîâùèíîþ òà Ïîëüùåþ. Á²ÇÍÅÑ ² ÎѲÒÀ

ÑÓ×ÀÑÍÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐ²ß Ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ çóñòð³÷³ ðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó Ãåííàä³ÿ ϳâíÿêà ç ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ ÄÒÅÊ Ìàêñèìîì Ò³ì÷åíêîì áóëî äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³ ñòâîðèòè äîñë³äíèöüêó ëàáîðàòîð³þ ãåîìåõàí³êè, ãåîòåõí³êè ³ ãåîô³çèêè, îñíàùåííÿ ÿêî¿ â³çüìå íà ñåáå ÄÒÅÊ. «Öåé ïðîåêò º ïðàêòè÷íîþ ðåàë³çàö³ºþ ³í³ö³àòèâ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ùîäî ðîçâèòêó íàóêè òà àäàïòàö³¿ ñèñòåìè îñâ³òè äî ïîòðåá ðèíêó ïðàö³», - çàçíà÷èâ Ãåííàä³é ϳâíÿê.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГIОНУ ○

ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÄÇÀÊËÀIJ Ïðè âèíèêíåíí³ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50

ÌÎͲÒÎÐÈÍà ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÓ

 îáëàñò³ ñòàðòóâàâ ïðîåêò «Ìîí³òîðèíã åêñïåðèìåíòó ³ç âïðîâàäæåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè ïðî ïîðÿäîê ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ`ÿ ó ³ííèöüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Äîíåöüê³é îáëàñòÿõ òà ì³ñò³ Êèºâ³». Éîãî ìåòà: âèçíà÷èòè ñòàâëåííÿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, ïàö³ºíò³â ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ¿õí³õ çàêîííèõ ïðåäñòàâíèê³â, à òàêîæ ïðåäñòàâíèê³â óïðàâë³íü îõîðîíè çäîðîâ`ÿ äî ìîäåðí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³. ○

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342)

1943 ð³ê – ð³ê âåëèêèõ ïåðåìîã. ² ñòðàøíèõ âòðàò… 9 âåðåñíÿ 1943 ðîêó ïî÷àëîñÿ âèçâîëåííÿ Âàñèëüê³âêè â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ îêóïàíò³â, à âèçâîëåííÿ îáëàñò³ òðèâàëî äî áåðåçíÿ 1944 ðîêó На фронті вкрай потрібні були командири, особливо комскладу. Жовтневого ранку 1943-го старшину комсомольця Саліха Касимова призначили командиром взводу 215-го артилерійського полку. Бої для вирішального наступу і визволення Васильківщини ставали дедалі запеклішими… Бойовища забирали лави воїнів, змішуючи людей і метал із землею. Бійці-артилеристи, відкривши шквальний вогонь із гармат, завдали ворогові значних втрат у живій силі і техніці.

Бій завершився цілковитим розгромом ворожого угруповання. У тому смертоносному

шквалі, коли стихли вибухи, оглушений, контужений, але живий Саліх Касимов отримав тяжке поранення. То був його

ÂÄÀËÈÉ ÑÒÀÐÒ

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÀÑßÊ

« Ùî òàêå Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêîñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè? K Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (ÖÏÌÑÄ) - öå ìåäè÷íà óñòàíîâà, ÿêà àäì³í³ñòðàòèâíî òà ô³íàíñîâî êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü ñâî¿õ ï³äðîçä³ë³â (àìáóëàòîð³é, ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèõ ïóíêò³â, ìåäè÷íèõ ïóíêò³â). Àìáóëàòîð³ÿ - ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé çàêëàä (ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ÖÏÌÑÄ), â ÿêîìó ìåäè÷íó äîïîìîãó íàäàþòü ë³êàð³ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè: ñ³ìåéí³ ë³êàð³, òåðàïåâòè, ïåä³àòðè, àêóøåðè-ã³íåêîëîãè, à òàêîæ äåÿê³ âóçüêîïðîô³ëüí³ ñïåö³àë³ñòè. Ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé ïóíêò (ÔÀÏ) - ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé çàêëàä, ùî çä³éñíþº ïî÷àòêîâèé (äîë³êàðñüêèé) åòàï íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. Ïåðñîíàë ÔÀÏó ñêëàäàºòüñÿ ³ç çàâ³äóâà÷à - ôåëüäøåðà (àêóøåðêè), ïàòðîíàæíî¿ ñåñòðè - àêóøåðêè ³ ñàí³òàðêè. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòâîðåí³ òà ôóíêö³îíóþòü 53 ÖÏÌÑÄ, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü 379 àìáóëàòîð³é çàãàëüíî¿ ïðàêòèêèñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè, 414 ôåëüäøåðñüêîàêóøåðñüêèõ ïóíêò³â òà 81 ìåäè÷íèé ïóíêò. ○

³ääàâ æèòòÿ çà Âàñèëüê³âùèíó

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ͲÕÒÎ ÍÅ ÇÀÁÓÒÈÉ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÐÎÉØËÈ ÓÑÏIØÍÎ

ÑÎÒ² ÏÎËÎÃÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó ïåðèíàòàëüíîìó öåíòð³ â³äáóëèñü ïåðø³ ñòî ïîëîã³â, á³ëüøå 70% ç ÿêèõ - ç óñêëàäíåííÿìè. Çàâäÿêè ñó÷àñíîìó îáëàäíàííþ òà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì ìåäè÷íèì êàäðàì ó öåíòð³ ñòâîðåíî íàëåæí³ óìîâè äëÿ íàäàííÿ ÿê³ñíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ìàòåðÿì òà ä³òÿì. Ñîòîþ äèòèíîþ, ÿêà ç’ÿâèëàñü íà ñâ³ò ó öüîìó ïåðèíàòàëüíîìó öåíòð³, ñòàëà ä³â÷èíêà (íàðîäèëàñü ç âàãîþ 2,2 êã). Ìàòè äèòèíè, ìåøêàíêà Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó, ìàëà çàãðîçó ïåðåä÷àñíèõ ïîëîã³â, òîìó ë³êàð³ ìåäè÷íîãî çàêëàäó, äå âîíà îáñëóãîâóâàëàñü, íàïðàâèëè ¿¿ äî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó. Çàâäÿêè ïðîôåñ³éí³é ðîáîò³ ìåäèê³â ïîëîãè ïðîéøëè âäàëî.

Ó ÂÀÑÈËÜʲÂÖ² ÍÀÇÀÂÆÄÈ ÇÓÏÈÍÈËÎÑÜ ÑÅÐÖÅ ÒÀÄÆÈÊÀ

ÌÎÃÈËÓ ÃÅÐÎß-ÂÈÇÂÎËÈÒÅËß ÇÍÀÉØΠ«ÏÎØÓÊ – ÄͲÏÐλ

останній бій - рани не були сумісними з життям. Тут, у Васильківці, назавжди лишилось серце уродженця Ленінабада Таджицької республіки 33-річного Саліха Касимова. Аж через 69 років зібралися на братській солдатській

могилі у райцентрі близькі Саліха: донька Людмила та онука Рената. Родичі приїхали із російського міста Новосибірськ, де нині проживають. Лише недавно вони дізналися про дорогу для них людину, слід якого обірвався в ту страшну війну. А до цього мали стандартну для багатьох відписку: «Пропав без вісті». Знайшли могилу героя-визволителя пошуковці Дніпропетровської громадської організації «Історико – пошукова організація «Пошук - Дніпро» на чолі з президентом

підполковником Євгеном Трушенком. Багато років пошукова організація займається встановленням імен тих воїнів, які загинули в боях, в и з в о л я ю ч и наш край. У ході довготривалих робіт активісти пошукового загону, які по крихтах збирали інформацію, зокрема, із архівів Міністерства оборони та Московського історикопошукового клубу «Меморіал», встановили особу загиблого в буремному 1943 році - Саліха Касимова. Всі ці роки донька Людмила й онука Рената переймалися долею тата й дідуся. Пошук додаткової інформації про місце поховання став для них справою життя. Тому під час теплої і зворушливої зустрічі у Васильківці гості щиро дякували людям, які повідомили їм про могилу. На надгробній меморіальній плиті поряд з іменами бойових побратимів вигравірувано й ім’я таджицького воїна, який віддав життя за Васильківщину.

ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÈÇÞÌÈÍÊÀ

Ñêàìüÿ âëþáëåííûõ â öåíòðå Ìàðãàíöà

ÂÈÊÒÎÐÈß ÄÛÌÀØÎÊ

Íà öåíòðàëüíîé àëëåå ñêâåðà èì. Ò. Øåâ÷åíêî â Ìàðãàíöå ïîÿâèëàñü íîâàÿ ãîðîäñêàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü ñêàìüÿ âëþáëåííûõ. Ýòîò ïîäàðîê ãîðîäó ñäåëàëè ìàðãàíåöêèå êóçíåöû Местные умельцы, заручившись поддержкой городского головы Олега Бедняка, воплотили мечту в реальность, порадовав влюбленных своей работой. Кованые изделия часто называют бессмертной красотой или фантазией, застывшей в металле. Именно поэтому новая достопримечательность сразу привнесла романтическую изюминку в центральную аллею сквера. Созда-

ли эту красоту мастера художественной ковки Сергей Перепелкин и Анатолий Витько при спонсорской помощи Сергея Соболева. Молодые люди трудятся на городских предприятиях, а в свободное время в кузнице занимаются любимым делом, реализуя творческие амбиции. Сначала энтузиастам доводилось изучать азы мастерства в

ÍÀ ÎÄÍÓ ÄÅÒÀËÜ ÒÐÀÒÈËÈ ×ÅÒÛÐÅ ×ÀÑÀ Интернете. Набравшись опыта, они решили поделиться своим искусством с горожанами. Один из создателей лавочки Сергей Перепелкин рассказал, что каждый

элемент делали отдельно, вручную, при помощи лишь молотка и горна. На выполнение одного из них уходило около четырех часов работы мастера. Это не просто детали, а в веках признанные символы, пробуждающие в душах настоящее сильное чувство. Например, два переплетенных сердца - символ влюбленных. Подкова, как известно, приносит счастье и богатство, здоровье и процветание. Маленькие сердечки, выбитые по всей плоскости, означают, что большая любовь состоит из таких же мелких, иногда незаметных деталей. Создатели скамьи влюбленных надеются и верят, что она исполнит желания каждого, кто присядет на нее, принесет людям любого возраста любовь и удачу.


ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

ÀÁ²ÒÓвªÍÒÀÌ ÍÀ ÇÀ̲ÒÊÓ

Çàÿâó äî âèøó - ç äîïîìîãîþ «ìèø³»

ÍÎÂÈÍÈ

ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÑÒÀÒÓÑ ÇÀßÂÈ ÁÓÄÅ Ç̲ÍÞÂÀÒÈÑÜ

Ñêîðî ìèíóòü ò³ íå íàäòî ïðèºìí³ äëÿ àá³òóð³ºíò³â ÷àñè, êîëè âîíè ñòîÿëè â ÷åðç³, ùîá ïîäàòè äîêóìåíòè äî áàæàíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òà öèõ ìóê ìîæíà óíèêíóòè, àäæå â Óêðà¿í³ âæå ïðàöþº åëåêòðîííà ñèñòåìà âñòóïó äî âèø³â. Çàâäÿêè ¿é ìàéáóòí³ ñòóäåíòè, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó, ìîæóòü â³ä³ñëàòè çàÿâó ÷åðåç ²íòåðíåò

«Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» чи «Власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі».

КОЛИ КОНКУРС - ПОЗАДУ

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВУ? Електронну заяву до ВНЗ можуть подавати вступники, які: 9 мають атестат про повну загальну середню освіту; 9 мають сертифікат ЗНО, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати з 2008 по 2011роки; 9 вступають на навчання на денну форму для здобуття ступеня «Бакалавр»; 9 не мають підстав для особливих умов зарахування (пільгові категорії, творчі іспити тощо). Подавати документи можна не більш ніж до п'яти вишів України та не більш ніж на три спеціальності у кожному з них.

ËÎÃ²Í ÒÀ ÏÀÐÎËÜ ÍÀ E-MAIL

ÄÀͲ ÏÅÐŲÐßÒÜ Â ªÄÈÍ²É ÁÀDz

Після того, як конкурс пройшов, стан

Â×ÈÂÑß ÍÀÉÄÎÂØÅ

²×ÍÈÉ ÑÒÓÄÅÍÒ Æèòåëü Âåëèêîáðèòàí³¿ Ðîáåðò Êðîí³í ïðîñòî âç³ðåöü æàãè äî çíàíü òà ³íòåëåêòóàëüíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Ùîïðàâäà, íàñë³äóâàòè éîãî íå âàðòî. Ïî÷àâøè çäîáóâàòè âèùó îñâ³òó â 1948 ðîö³, â³í ïðîâ÷èâñÿ àæ 52 ðîêè ³ îòðèìàâ äèïëîì ó 2000-ìó! ² íå äèâíî, ùî ÷îëîâ³ê çäîáóâ çâàííÿ «Íàéá³ëüø ë³òíüîãî âèïóñêíèêà óí³âåðñèòåòó», àäæå íà ÷àñ çàê³í÷åííÿ âèøó Ðîáåðòîâ³ áóëî 72 ðîêè. ○

ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÁÀ×ÈËÈÑÜ ЯК ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ? Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватися на інтернет-сайті за адресою: ez.osvitavsim.org.ua. Під час реєстрації вступник подає такі дані: ‹ адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник; ‹ номер, пін-код та рік отримання сертифікатів ЗНО; ‹ серію та номер атестата про повну загальну середню освіту. Важливо, щоб прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікаті ЗНО та атестаті про повну загальну середню освіту повністю збігалися.

!

ÄβÄÊÀ ªäèíà äåðæàâíà åëåêòðîííà áàçà ç ïèòàíü îñâ³òè àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà çáèðàííÿ, âåðèô³êàö³¿, îáðîáëåííÿ, çáåð³ãàííÿ òà çàõèñòó äàíèõ, ó òîìó ÷èñë³ ïåðñîíàëüíèõ, ùîäî òèõ, õòî íàäຠòà îòðèìóº îñâ³òí³ ïîñëóãè â Óêðà¿í³. Áàçà ì³ñòèòü äàí³ ïðî ó÷í³â (ñòóäåíò³â), âèïóñêíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ¿õí³é îñâ³òí³é àáî îñâ³òíüîêâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü; ïðî àá³òóð³ºíò³â; ïðî ó÷áîâ³ çàêëàäè íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³; ïðî îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â ñôåð³ îñâ³òè, ¿õ êåð³âíèê³â, íàóêîâèõ ³ íàóêîâîïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.

ÇÓÑÒÐ²× ×ÅÐÅÇ 70 ÐÎʲÂ

ЩО ДАЛІ? Зазначені дані перевіряються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Після перевірки на e-mail вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету. Там абітурієнт вносить до Єдиної бази всі необхідні дані про себе: " стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний із зазначенням телефонних кодів); " дату видачі медичної довідки за формою № 086-о (va302282-99); " середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту і обирає виші та спеціальності. Подана заява одразу відображається у розділі Єдиної бази, до якої має доступ обраний вступником навчальний заклад. У момент подання заява отримує статус «Заяву подано до ВНЗ». Приймальна комісія закладу за 24 години з часу прийняття визначає її статус: «Заяву зареєст-

Çóñòð³÷³ âèïóñêíèê³â ïðîâîäÿòü ïåð³îäè÷íî, êîæí³ òðè àáî ï’ÿòü ðîê³â. Ïðîòå êîëèøí³ ó÷í³ øêîëè Áëàíê ̳ëëåð ó ÑØÀ ñòàëè âèíÿòêîì ³ç ïðàâèë, îðãàí³çóâàâøè ïåðøó çóñòð³÷ ò³ëüêè ÷åðåç 70 ðîê³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè. Áåðó÷è äî óâàãè â³ê, íå äèâíî, ùî äî ö³º¿ çíàìåííî¿ äàòè çìîãëè «äîòÿãòè» äàëåêî íå âñ³. Íà çàõ³ä ïðèéøëè ëèøå 45% ç òèõ, õòî íàâ÷àâñÿ.

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ

ÎËÅÊÑÀÍÄР²ËÊÓË, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: - Åëåêòðîííà ñèñòåìà âñòóïó äî âèø³â - öå ñó÷àñíà ïðàêòèêà òà ä³éîâà àëüòåðíàòèâà ïàïåðîâ³é ïîäà÷³ äîêóìåíò³â. Àá³òóð³ºíò åêîíîìèòü ñâ³é ÷àñ, à á³ëÿ ïðèéìàëüíèõ êîì³ñ³é ì³í³ì³çóþòüñÿ ÷åðãè. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñèñòåìíî âïðîâàäæóþòüñÿ íîâ³òí³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëî㳿 â îñâ³òí³é ïðîöåñ. ровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнень». У разі отримання статусу «Заява потребує уточнень», приймальна комісія невідкладно вносить до Єдиної бази необхідний перелік даних, які потребують уточнення. Після надання необхідної інформації статус заяви змінюється на «Заяву зареєстровано у ВНЗ». Електронна заява, яка протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж «Заяву подано до ВНЗ», автоматично анулюється. На підставі рішення приймальної комісії ВНЗ про допущення чи недопущення абітурієнта до участі у конкурсному відборі статус заяви змінюється на:

заяви змінюється на «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб». Зміна статусу заяви вступника здійснюється не пізніше, ніж до 12 години дня, в який приймальна комісія вишу прийняла рішення. Вступник, якого рекомендували до зарахування до ВНЗ за кошти державного бюджету або за кошти фізичних, юридичних осіб, повинен особисто подати оригінали всіх необхідних документів та підписати власну електронну заяву, яку роздрукують у приймальній комісії обраного вишу.

ÍÅÇÂÈ×ÍÈÉ ÑÏÅÖÊÓÐÑ

Ö²ÊÀÂÀ ÇÎÌÁÎËÎÃ²ß Ê³ëüêà ðîê³â òîìó â àìåðèêàíñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ì³ñòà Áàëòèìîð àäì³í³ñòðàö³ÿ ñòâîðèëà ñïåö³àëüíèé êóðñ ïðî çîìá³. ϳä ÷àñ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè äîñë³äæóþòü ïîâåä³íêó æèâèõ ìåðö³â, ïîäèâèâøèñü ê³íîñòð³÷êè òà îçíàéîìèâøèñü ç ë³òåðàòóðîþ é êîì³êñàìè ïðî çîìá³. Íà åêçàìåí ç ïðåäìåòà ïðèõèëüíèêè òàêî¿ íàóêè ìàþòü íàïèñàòè ñöåíàð³é äî âëàñíîãî ô³ëüìó àáî íàìàëþâàòè êîì³êñ. Âèêëàäຠçîìáîëîã³þ ó âèø³ Àðíîëüä Áëóìáåðã - ïèñüìåííèêôàíòàñò, ãîëîâíèìè ãåðîÿìè òâîð÷îñò³ ÿêîãî º ñàìå õîäÿ÷³ ìåðö³. ÓÐÎÊÈ ÅÒÈÊÅÒÓ

ÇÀÏËÀÒÈÒÈ ÇÀ ÌÀÍÅÐÈ Àíãë³éö³, ÿê í³õòî, çíàþòüñÿ íà õîðîøèõ ìàíåðàõ. Íå äèâíî, ùî ñàìå â Âåëèêîáðèòàí³¿ çíàõîäèòüñÿ îäíà ç íàéêðàùèõ øê³ë äëÿ þíèõ ëåä³ ³ äæåíòëüìåí³â. ϳä ÷àñ êóðñó ñòóäåíòè æèâóòü ó êðàùèõ ñòîëè÷íèõ ãîòåëÿõ, â³äâ³äóþòü îïåðí³ òåàòðè, âèâ÷àþòü õîðåîãðàô³þ, áåðóòü óðîêè ïðèäâîðíîãî òà ïîâñÿêäåííîãî åòèêåòó. Àëå ó òàêèõ çàíÿòü º ñóòòºâèé íåäîë³ê - âàðò³ñòü. Áàæàþ÷èì íàâ÷àòèñÿ ïðàâèë ïîâåä³íêè ó Òóìàííîìó Àëüá³îí³ äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè 77,5 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â çà ì³ñÿöü.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 МИРСЬКI СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342)

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Åíåðãåòè÷íà íåçàëåæí³ñòü øëÿõ äî ñòàá³ëüíî¿ ãðèâí³ ÄÅÐÆÀÂͲ ÐÈÍÊÈ

ÇÅÐÍÎ ÎÏÒÎÌ Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà àãðàðíîãî ðèíêó ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè ³ ïðîäîâîëüñòâà Ñåðã³é Êâàøà çàÿâèâ, ùî â 2012 ðîö³ ïëàíóºòüñÿ íàïðàâèòè 246 ìëí. ãðí. íà ðîçáóäîâó îïòîâèõ ðèíê³â ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿. ³í óïåâíåíèé, ùî, ðîçâèâàþ÷è ìåðåæó òàêèõ ðèíê³â ïî âñ³é êðà¿í³, äåðæàâà ñòâîðþº ñôåðó, â ÿê³é ïîâèííî ôîðìóâàòèñü ö³íîóòâîðåííÿ, íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâå äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñïîæèâà÷à.

ÍÎÂÈÍÈ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÇÍÎ

ÄÎÄÀÒÊβ ÊÎØÒÈ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çàòâåðäèâ çì³íè ùîäî îïëàòè ïðàö³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì, çàëó÷åíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ. Çã³äíî ç íèìè, íà áþäæåòíó ïðîãðàìó «Çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ òà ìîí³òîðèíã ÿêîñò³ îñâ³òè» çá³ëüøóþòüñÿ âèäàòêè íà 16 ìëí. ãðí., ó òîìó ÷èñë³ íà îïëàòó ïðàö³ - íà 11,88 ìëí. ãðí. Âèòðàòè ïðîïîíóºòüñÿ ïîêðèòè çà ðàõóíîê äîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü äî áþäæåòó ÷àñòèíè ÷èñòîãî ïðèáóòêó äåðæàâíèõ óí³òàðíèõ ï³äïðèºìñòâ. ○

ÄÅÂÀËÜÂÀÖ²¯ ÍÅ ÁÓÄÅ Êåð³âíèê ãðóïè ðàäíèê³â ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Âàëåð³é Ëèòâèöüêèé çàïåâíèâ, ùî ð³çêî¿ äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³ ï³ñëÿ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â î÷³êóâàòè íå âàðòî. Çà ñëîâàìè Ëèòâèöüêîãî, çàÿâè ð³çíèõ åêñïåðò³â ïðî òå, ùî íàöâàëþòà íåìèíó÷å âïàäå, ñïðÿìîâàí³ íà äåñòàá³ë³çàö³þ ðèíêó ³ ëèøå ïðîâîêóþòü çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿ òà ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ³íâåñòèö³é ³ êðåäèò³â. ○

«ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏËÀÒÈÒÜ Á²ËÜØÅ Â²Ä ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÕ ÄÅÐÆÀ» ринку, у результаті чого Україна платить за газ на рівні й навіть більше, ніж багато європейських держав. При цьому, на відміну від цих країн, у ціну на газ для України не входить вартість його транспортування в третіх країнах. Приміром, на закупівлю мінеральних ресурсів у 2011 році Україна витратила величезну суму - 30 млрд. доларів. Із цих коштів близько 14 млрд. пішло на заку-

більше поліпшити платіжний баланс держави та створити нові робочі місця, реанімувати цілі галузі економіки. - Таким чином, стане легше утримувати й курс національної валюти? - Безсумнівно. Досягнення енергетичної незалежності - один з найдійовіших шляхів підтримки

ªÂÐÎÊÐÈÇÀ

ÏÎÑÒÓÏÎÂÈÉ ÂÈÕ²Ä Çóñòð³÷ ãîë³â ô³íàíñîâèõ â³äîìñòâ ªâðîãðóïè, ïðèñâÿ÷åíà ïîäàëüøèì êðîêàì âèõîäó ç êðèçè, â³äáóäåòüñÿ 20 ëèïíÿ 2012 ðîêó. ̳í³ñòð ô³íàíñ³â Ôðàíö³¿ Ï'ºð Ìîñêîâ³÷³ ïîçèòèâíî îö³íèâ ñõåìó ðåêàï³òàë³çàö³¿ áàíê³âñüêîãî ñåêòîðà ²ñïàí³¿. Íàãàäàºìî, ùî âíàñë³äîê ñïðîùåíîãî äîñòóïó áàíê³â ªÑ äî ñòàá³ë³çàö³éíèõ ôîíä³â, ¿õí³ çàïàñè âè÷åðïàþòüñÿ øâèäøå. Öå ìîæå ïîòðåáóâàòè äîäàòêîâèõ âëèâàíü â³ä ðîçâèíåíèõ ͳìå÷÷èíè é Ôðàíö³¿.

- Сергію Геннадійовичу, в Україні активізувалася робота з пошуку альтернативних джерел енергоносіїв. Нашу країну не влаштовує російський газ? - Якість російського газу Україну, звичайно ж, влаштовує. Питання - в ціні. Країна надто багато платить за російський газ і при цьому очевидно, що без зусиль з нашого боку цієї ситуації не змінити. До того ж, мета, яку поставив Президент Віктор Янукович, набагато ширша вирішити нарешті одну з найсерйозніших проблем нашої держави, тобто забезпечити її енергетичну незалежність. За два десятиліття в Україні так і не було створено конкурентних умов на внутрішньому енергоринку, і це неприйнятно для держави, що є однією з найбільших в Європі. Саме цю ситуацію ми й намагаємося зараз виправити. Наскільки залежність від імпорту російських енергокомпаній є проблемою з точки зору економіки? Адже, по суті, немає великої різниці, у кого купувати газ? - У ринкових умовах і справді великої різниці немає. Але відсутність альтернативи й призвела до відсутності нормального

ÇÀ Ð²Ê ÑÓÌÀ ÏËÀÒÅƲ ÇÐÎÑËÀ ÍÀ 5 ÌËÐÄ. ÄÎË.

півлю природного газу в Росії. За рік сума платежів за газ, і так чимала, зросла приблизно на 5 мільярдів. Але ж ці гроші не зайві для країни, в якій так багато проблем з недостатнім фінансуванням національних проектів, браком інвестицій у реальний сектор економіки та й просто вкрай низькими доходами більшої частини населення.

Та й стало б менше приводів для залякування населення чутками про те, що країні в один прекрасний момент забракне валюти для оплати чергової порції російського газу.

ТЕРМІН ДОСТУПУ

«ßʲÑÒÜ ÐÎѲÉÑÜÊÎÃÎ ÃÀÇÓ ÍÀÑ ÂËÀØÒÎÂÓª»

- Уряд заявляє, що енергетичної незалежності можна буде досягти вже через п'ять років. Наскільки ці терміни реальні? - Я б трохи не так поставив питання. Я б запитав, чи є в України п'ять років? Чи зможе країна щороку віддавати за енергоресурси суми, які можна порівняти з усіма витратами на освіту, медицину й оборону? Гадаю, що ні. Тому, переконаний, що держава зараз має максимально прискорити роботу в цьому напрямі. Цілком реально одержати доступ до альтернативних джерел енергії вже за два роки. Гадаю, багато експертів поділяють мою думку. І нехай спочатку ці джерела становитимуть лише невелику

стабільності національної валюти. Наприклад, 2011 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку на 3,74 млрд. доларів більше, ніж купив. Тобто, якщо б у нас не було проблеми дорогих енергоресурсів, то ми б купували валюту на ринку, а не продавали. А це дозволило б Національному банку вести більш ліберальну політику, активніше використовувати монетарні інструменти для стимулювання економічного зростання.

частину енергетичного балансу країни. Це не страшно. Поява нормального конкурентного середовища на внутрішньому ринку дозволить нам зовсім по-іншому вести перемовини з нашим традиційним постачальником - Росією - і почати, нарешті, знижувати витрати держави на енергоносії. А це, у свою чергу, дозволить кардинально поліпшити економічну ситуацію в країні, що є головною метою діяльності і Президента, і Уряду, і Національного банку.

ПИТАННЯ - В ЦІНІ

ϲÑËß ÂÈÁÎвÂ

Îñòàíí³ì ÷àñîì Óêðà¿íà àêòèâíî øóêຠàëüòåðíàòèâí³ äæåðåëà ïîñòà÷àííÿ åíåðãîíîñ³¿â. Çàðàç âëàäà ïðîñóâຠö³ëó íèçêó ìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â, äåÿê³ ç íèõ óæå âèéøëè íà ô³íàëüíó ñòàä³þ ðåàë³çàö³¿. Ìîâà éäå ïðî âèäîáóòîê ñëàíöåâîãî ãàçó, ðîçðîáêè ðîäîâèù íà øåëüô³ ×îðíîãî ìîðÿ òà ïîñòà÷àííÿ çð³äæåíîãî ãàçó ç ðàéîíó Ïåðñüêî¿ çàòîêè. Ïðî òå, äëÿ ÷îãî öå ðîáèòüñÿ ³ ùî îçíà÷àòèìå äëÿ åêîíîì³êè äåðæàâè äîñÿãíåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ íåçàëåæíîñò³, ðîçïîâ³äຠãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Ñåðã³é Àðáóçîâ

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Сергію Геннадійовичу, Ви розраховуєте, що Україні вдасться домогтися істотного зниження ціни на імпортований газ? - Забезпечивши енергетичну незалежність, ми, так би мовити, вб'ємо одразу кількох зайців. Адже альтернативні джерела енергоресурсів Україна шукає не тільки за межами своїх кордонів, а й на власній території. Наприклад, реалізація таких проектів, як видобуток сланцевого газу або розробка шельфу Чорного моря дозволить нам отримати додаткові джерела енергоресурсів усередині країни, а значить купувати більше газу за гривні, а не за долари. Це допоможе ще


СЬОГОДЕННЯ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

² ÄÎѲÄ, ² ÌÅÄÀËÜ

Òàë³îí ïðè¿õàâ ç íàãîðîäîþ

ÏÅÐŲÐßËÈ ÍÀÂÈ×ÊÈ ÑËÓÕÍßÍÎÑÒ²

ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ È ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÇÐÅÍÈÅ? ×ÅÌ ÎÏÀÑÍÛ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÑÅÒ×ÀÒÊÈ È ÃËÀÓÊÎÌÀ? ÊÎÃÄÀ ËÓ×ØÅ ÎÏÅÐÈÐÎÂÀÒÜ ÊÀÒÀÐÀÊÒÓ? ÑÒÎÈÒ ËÈ ÄÅËÀÒÜ ËÀÇÅÐÍÓÞ ÊÎÐÐÅÊÖÈÞ ÇÐÅÍÈß?

ʳíîëîã³÷íà êîìàíäà ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïðèâåçëà ìåäàë³ ç ÷åìï³îíàòó ªâðîïè. ³í ïðîéøîâ â àëüï³éñüêîìó ì³ñò³ Âîëüôñáåðã, ùî â Àâñòð³¿. Ïðàâî ïîçìàãàòèñÿ çà ÷åñòü êðà¿íè ç ìèòíèêàìè ³íøèõ äåðæàâ ³íñòðóêòîðè òà ¿õí³ ñîáàêè çäîáóëè íà âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ

В Альпах за перемогу боролися двадцять країн-учасниць з усієї Європи. Вітчизняну кінологічну службу представляли команди Дніпропетровської та Сумської митниць - Максим Іхтіяров та лабрадор-ретривер Таліон і Наталія Баучієва з бельгійською вівчаркою Річчі відповідно. Саме ці собаки та їхні господарі у лютому 2012-го перемогли на чемпіонаті України, що відбувся у Хмельницькому. Дніпропетровський пес тоді здобув срібло. Згідно з жеребом, у перший день змагань учасників поділили на три групи. Нашим співвітчизникам діста-

ËÅ×ÅÍÈÅ È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÃËÀÇ Ó ÄÅÒÅÉ È ÂÇÐÎÑËÛÕ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ТРИ ГРУПИ ЗА ЖЕРЕБОМ

На эти и другие вопросы, связанные со здоровьем глаз, вы сможете получить ответы у специалиста - кандидата медицинских наук, врача-офтальмохирурга высшей категории, главного врача офтальмохирургической клиники «Новий зір» (Днепропетровск) ЛАРИСЫ НИКОЛАЕВНЫ КОВАЛЕНКО.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÑÎÑÒÎÈÒÑß 16 ÈÞËß,  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, Ñ 10:00 ÄÎ 11:00 ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ (0562) 31-29-56

ÏÅÐÅÌÎÆÍÀ ÒвÉÊÀ 1. Àâñòð³ÿ 2. ×åõ³ÿ 3. Øâåö³ÿ лись суперники з Туреччини, Азербайджану, Словаччини, Швеції та Німеччини. До речі, остання має найкращу в світі школу дресирування службових собак.

ПЕРЕВІРЯЛИ АВТО ТА БАГАЖ Змагання проходили під гаслом «Антинаркотики». Тож усі вправи, що виконували кінологи зі службовими собаками, були спрямовані на пошук «зілля». У багажі інструктори та їхні чотирилапі помічники мали знайти гашиш, у легковиках шукали кокаїн, а у вантаж-

ÇÌÀÃÀÍÍß ÏÐÎÉØËÈ Ï²Ä ÃÀÑËÎÌ «ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈÊÈ» них авто - героїн, а також повинні були відшукати заборонене у приміщенні. Окрім того, перевірялися навички слухняності собак. Команда української збірної зайняла 14 місце

та була нагороджена медаллю і сертифікатом. Однак найголовніше дніпропетровські учасники здобули неоціненний досвід, який допоможе в подальшій підготовці до подібних змагань.

ÎÄÈÍ ²Ç ÊÐÀÙÈÕ

ÍÎÂÈÍÈ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ - ÂÈ˲ÊÎÂÍÈÉ Ï³ä òàêèì ãàñëîì ó ͳêîïîë³ â ðàìêàõ ïðîãðàìè «Çóïèíèìî òóáåðêóëüîç â Óêðà¿í³» â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè, ë³êàð³âôòèç³àòð³â, ãðîìàäñüêîñò³, ïðåäñòàâíèê³â Ç̲, áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é òà äóõîâåíñòâà. Ó÷àñíèêè çàõîäó ðîçãëÿíóëè îñîáëèâîñò³ ðîáîòè ôòèç³àòðè÷íî¿ ñëóæáè ì³ñòà òà âèçíà÷èëè íàïðÿìêè ïîäàëüøî¿ ðîáîòè ùîäî â÷àñíîãî âèÿâëåííÿ òà ÿê³ñíîãî ë³êóâàííÿ òóáåðêóëüîçó. ○

Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, Òàë³îí - îäíà ç íàéêðàùèõ ñëóæáîâèõ ñîáàê íà ìèòíèöÿõ íàøî¿ êðà¿íè. Ñóïåð-ïåñ, çîêðåìà, «ñïåö³àë³çóºòüñÿ» íà ïîïåðåäæåíí³ êîíòðàáàíäè íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí, ¿õí³õ àíàëîã³â òà ïðåêóðñîð³â. Òàë³îí ìຠàíêåòè íà ê³íîëîã³÷íèõ ïîðòàëàõ. Ó ìåðåæ³ òàêîæ ìîæíà çíàéòè ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ó ñîáàêè-ïðèçåðà º ñâî¿ ìàëåíüê³ ïðèìõè. Ï'ÿòèð³÷íèé «õëîï÷èê» ëþáèòü ñîëîäêå, àëå íèì ïñà çàíàäòî íå áàëóþòü.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ Î˲ÌϲÀÄÈ Âèõîâàíö³ ñïîðòèâíî-êóëüòóðíîãî êîìïëåêñó «Äçåðæèíêà» óñï³øíî âèñòóïèëè íà ïåðåäîë³ìï³éñüêîìó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè, ÿêèé ïðîõîäèâ ó ʳðîâîãðàä³. Âèõîâàíåöü êëóáó «Äçåðæèíêà» áðîíçîâèé ïðèçåð Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó Ïåê³í³, çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó Îëåêñàíäð Âîðîáéîâ ñòàâ ïåðåìîæöåì ÷åìï³îíàòó â çìàãàííÿõ íà ê³ëüöÿõ. Ìàéñòåð ñïîðòó Ìàêñèì ѳì’ÿíêè çäîáóâ ïåðåìîãó ó âïðàâàõ íà ïåðåêëàäèí³.

ÄÎÏÎÌÎÃËÀ ÑÏÎÑÒÅÐÅÆËÈÂIÑÒÜ

Ïîçà ñëóæáîþ çàòðèìàâ ãðàá³æíèêà ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ïîçàñëóæáîâèé ÷àñ ñï³âðîá³òíèê «Áåðêóòà» çàòðèìàâ ãðàá³æíèêà. Êîëè ñòàëàñÿ ïðèãîäà, ïðàïîðùèê ì³ë³ö³¿ Ìèêîëà Ðóä³ê ñàìå ïîâåðòàâñÿ äîäîìó â³ä ðîäè÷³â На зупинці разом з правоохоронцем у маршрутку зайшли двоє чоловіків. Вони сіли позаду дівчини, яка необачно поставила поряд із собою відкриту сумочку. Прапорщик одразу помітив, що в салоні відбувається щось незвичне.

Незнайомці поводились дуже підозріло. Вони раптом вирішили зупинити маршрутку. В цей час правоохоронець помітив, що один із чоловіків поцупив із сумочки гаманець і намагався якнайшвидше вибратись на вулицю.

Не гаючи часу, міліціянт перейшов до дій та вдався до затримання зловмисників. Проте одному з них, на жаль, вдалося втекти. Після того як злодюжка був затриманий, правоохоронець наказав водію

їхати до найближчого райвідділу міліції. Затриманим виявився 31-річний дніпродзержинець, неодноразово судимий. У зловмисника правоохоронці вилучили поцуплений мобільний та гаманець, де було 600 грн. Вжито заходів для затримання співучасника. Пильний «беркутовець» Микола Рудік - не новачок, він служить у правоохоронних органах уже вісім років. Тож саме досвід та професійна спостережливість дозволили йому навіть у позаробочий час допомогти пасажирці, яка могла б лишитися без гаманця й телефона.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.


10 ÆÈÒÒß-ÌIÑÒÀ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

ÑÂßÒÎ ²ÂÀÍÀ ÊÓÏÀËÀ

Ó ïîøóêàõ ÷àð³âíî¿ êâ³òêè IJÂ×ÀÒÀ ÏÅÐÅÒÂÎÐÈËÈÑÜ ÍÀ ˲ÑÎÂÈÕ ÌÀÂÎÊ ÇÄÎÐΠÇÄÎÐÎÂ’’ß Ä²ÒÅÉ

ÍÀ ²ÄÊÐÈÒ²É ÂÎIJ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ç 6 ëèïíÿ ïî 6 ñåðïíÿ 2012 ðîêó ïðàöþº «Êëóá äèòÿ÷îãî ïëàâàííÿ» íà â³äêðèò³é âîä³. Ùîäíÿ ç 9.00 äî 13.00 ïðîôåñ³éí³ òðåíåðè áåçêîøòîâíî íàâ÷àòèìóòü òåõí³ö³ ïëàâàííÿ ä³òåé â³êîì â³ä 6 äî 12 ðîê³â. Ó â³äêðèòò³ êëóáó âçÿëè ó÷àñòü çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà ²âàí Ñòóïàê ³ âñåñâ³òíüî â³äîìèé ïëàâåöü, äèðåêòîð Ïàëàöó âîäíèõ âèä³â ñïîðòó ÑÊ «Ìåòåîð» Àíäð³é Ñåðäèíîâ.

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÐÅÊÒÎÐÀ

ÇÂÀÍÍß ÀÊÀÄÅ̲ÊÀ Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ðåêòîðà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà Ìèêîëó Ïîëÿêîâà ç îòðèìàííÿì çâàííÿ àêàäåì³êà ̳æíàðîäíî¿ Àêàäå쳿 Àñòðîíàâòèêè. Íàðàç³ Óêðà¿íó â ̳æíàðîäí³é Àêàäå쳿 Àñòðîíàâòèêè ïðåäñòàâëÿþòü 30 íàóêîâö³â, ñåðåä ÿêèõ òàê³ â³äîì³ îñîáèñòîñò³, ÿê Þð³é Àëåêñººâ, Îëåêñàíäð Äåãòÿðüîâ, Ëåîí³ä Êó÷ìà, Îëåêñàíäð Ìàêàðîâ, Áîðèñ Ïàòîí, ³êòîð Ïèëèïåíêî. ○

ÎÁ’ªÊÒÈÂÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ

ÏËÀòÀÒ ÍÅ ÏÐÎÉÄÅ Çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè «Àíòèïëàã³àò» ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà íà êàôåäð³ ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñ³â ôàêóëüòåòó ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè ïåðåâ³ðÿòü áàêàëàâðñüê³ òà äèïëîìí³ ðîáîòè íà ïëàã³àò. Öå äîçâîëèòü âèÿâèòè ñòàâëåííÿ ñòóäåíò³â äî íàâ÷àííÿ, îá’ºêòèâíî îö³íèòè ¿õí³ çíàííÿ. Ïðîåêòè, óí³êàëüí³ñòü ÿêèõ ìåíøà 50%, íå áóäóòü äîïóùåí³ äî çàõèñòó. ○

ÊÍÈÆÊÎÂÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏÀÌ’ßÒÀª Ó ðàìêàõ ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó êóëüòóðè, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, â îáëàñí³é óí³âåðñàëüí³é íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ ïðîòÿãîì ëèïíÿ 2012 ðîêó ïðîõîäèòü âèñòàâêà «¯õ ³ìåíà ïàì’ÿòຠÓêðà¿íà». Êíèæêîâî-³ëþñòðàòèâíà âèñòàâêà ïðèñâÿ÷åíà þâ³ëåÿì âèäàòíèõ õóäîæíèê³â - Âîëîäèìèðà Áîðîâèêîâñüêîãî òà ²âàíà Àéâàçîâñüêîãî. Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåí³ 25 äæåðåë - êíèãè ïðî æèòòºâèé ³ òâîð÷èé øëÿõ õóäîæíèê³â, êîëüîðîâ³ àëüáîìè ðåïðîäóêö³é ¿õí³õ êàðòèí, ìàòåð³àëè ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Íà Ôðóíçåíñüêîìó êàíàë³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà çóñòð³ëè â åòíîñòèë³. Òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî ñóïðîâîäæóâàëîñü âîðîæ³ííÿì íà â³íêàõ òà âîãí³, ñïàëåííÿì îïóäàëà Ìîðåíè ³ Êóïàëà. ijâ÷àòà íå ñèä³ëè áåç ä³ëà - çáèðàëè êâ³òè, ïëåëè â³íêè, à ïîò³ì ïóñêàëè ¿õ íà âîäó, àáè çíàòè, äå ¿õíº êîõàííÿ Свято Купала - це єднання людини й природи, воно уособлює давні слов’янські традиції, культуру. У цьогорічному дійстві взяли участь гончарі, майстри оберегів, ляльок-мотанок, місцеві творчі колективи та козаки Кодацької паланки. Вони показали військову майстерність та одночасно

стежили за порядком. Організатори й учасники добре передали дух давніх обрядів. Ще до заходу сонця дівчата перетворились на справжніх лісових мавок - одягли вишиванки, розкіш-

ними вінками прикрасили волосся. Тутешня природа виявилась багатою на квіти, тож різнобарв’я вінків вражало. Молодиці вплітали в них навіть намисто, стрічки, кольорове пір’я. Чолові-

ки тим часом готували багаття. У давнину купальську ватру вважали чарівною. Вірили, що вона наділяє здоров’ям, надзвичайною силою, запобігає всьому злому, зокрема чарам. Тож бажаю-

чих пройти коридором з вогнищ, стрибнути через ватру було чимало. Знайшлись відчайдухи й серед дівчат - узявшись із коханими за руки, юні красуні долали полум’я. Якщо руки

під час стрибка не роз’єднались - пара завжди буде разом. Не забули цього дня і ще про одну цікаву традицію - пускання на воду вінків, що їх намагалися впіймати хлопці. По закінченні веселих дійств більшість гостей розійшлись відпочивати. Та найсміливіші зі свічками у руках пішли шукати чарівну квітку. Кореспондент «Вістей» також долучилася до цього дійства. І хоч квітка папороті добряче заховалася, диво Купальської ночі таки сталося - всі відчули себе поєднаними тілом і духом з рідною землею, її народом.

ÂÅËÈʲ ÏÅÐÅÌÎÃÈ

Äí³ïðîïåòðîâöÿì ï³äêîðèëàñü âîäà ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Äí³ïðîïåòðîâö³ ïåðåìîãëè â 50-é þâ³ëåéí³é ªâðîïåéñüê³é ì³æíàðîäí³é ðåãàò³ «ßíòàðí³ âåñëà» ñåðåä âåòåðàí³â ç àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ³ç ö³ºþ ïî䳺þ Âîëîäèìèðà Ñàðè÷åâà, çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ô³çâèõîâàííÿ òà ñïîðòó ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà òà ñòàðøîãî âèêëàäà÷à ö³º¿ êàôåäðè Îëåêñàíäðà Ñåâðþã³íà Змагання відбулись у литовському місті Тракай наприкінці червня. У

них взяли участь команди Литви, Естонії, Латвії, Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини та України. Українську команду представляли члени Дніпропетровської обласної федерації ветеранів академічного веслування Володимир Саричев та Олександр Севрюгін. Цьогорічні змагання в Литві розгляда-

лись як відбірні з метою формування команд для участі у Чемпіонаті світу серед ветеранів з академічного веслування, який відбудеться у Німеччині. Напружена боротьба на веслувальному каналі Тракаю стародавньої столиці Литви - тривала два дні, і сподівання на перемогу наших учасників справдились. У запливі четвірок зі стерновим I місце виборов український екіпаж, у складі якого був майстер спорту з академічного веслування Олександр Севрюгін. Цей вдалий виступ на престижних міжнародних змаганнях підтвердив високий статус спортсменів ДНУ.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

ÍÀÕÎÄÊÈ ÄÀÉÂÅÐÎÂ

ÍÎÂÈÍÈ

Ñîêðîâèùà ×åðíîãî ìîðÿ ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÊËÓÁÀ

Íåäàâíî äíåïðîïåòðîâñêèå äàéâåðû âåðíóëèñü èç Êðûìà. Öåëüþ èõ èññëåäîâàíèé áûëè êîðàáëè, çàòîíóâøèå ìåæäó Ñåâàñòîïîëåì è ìûñîì Ñàðû÷ â Õ²Õ è ÕÕ ñò. Î òîì, ÷òî óäàëîñü îáíàðóæèòü íà ìîðñêîì äíå, æóðíàëèñòàì ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîãî êëóáà ïîäãîòîâêè ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ Dir-diving Àíäðåé Âîðîáüåâ ПОЛТОРА ВЕКА НА ДНЕ Эту экспедицию можно назвать коллективной. Кроме днепропетровцев, в ней участвовали дайверы из Донецка, Луганска и Севастополя. Первым исследователи обнаружили парусник «Agnes Blaikie». Деревянное судно, принадлежавшее Британским военно-морским силам, затонуло в 1856 г. во время блокады Севастополя и 156 лет пролежало на глубине 84 м. Время пощадило его. По словам Андрея Воробьева, многие предметы, в частности бронзовый судовой колокол, хорошо со-

ÎÒÑÍßÒÛ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÔÎÒÎ- È ÂÈÄÅÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÀÐÓÑÍÈÊ ÏÐÎËÅÆÀË ÍÀ ÄÍÅ 156 ËÅÒ ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ «DIR…» Dir-äàéâèíã îðèåíòèðóåò ïëîâöîâ íà âûáîð ñàìûõ áåçîïàñíûõ è ýôôåêòèâíûõ òåõíèê ïëàâàíèÿ, íàäåæíîãî ñíàðÿæåíèÿ, ãðàìîòíîé îðãàíèçàöèè ïîãðóæåíèé è ìåòîäîâ ðàáîòû â êîìàíäå.

лишь в прошлом году, - говорит Воробьев, - судьбу «Гагары» повторила подлодка «Кашалот», лежащая на глубине 68 м. Это был так называемый разхранились, что подтверж- миночный дайвинг. Затем дается уникальными фото- мы перешли к более «глуи видеоматериалами. боким» объектам».

«ГАГАРА» И «КАШАЛОТ»

КОРАБЛЬ ПРИЗРАК

Следующим было погружение на подводные лодки времен Первой мировой, лежащие на глубинах от 60 до 96 м. «Сначала мы отсняли подлодку «Гагара», затопленную по решению английского командования в 1919 г. Несмотря на точное подтверждение ее существования архивными документами, «Гагара» долго пребывала в статусе фантома. Обнаружить ее удалось

Именно таким предстал перед дайверами пароход «Ленин» - 100-метровый гигант, замерший во тьме на глубине 96 м в районе мыса Сарыч. Этот объект считается одним из самых сложных для погружения. Такие глубины доступны только

профессионалам, особенно если учесть мощное течение, полное отсутствие видимости и физические нагрузки. История парохода трагична. В июле 1941 г. он подорвался на минах: на борту было около 2000 пассажиров, эвакуированных из Одессы, Севастополя и Ялты. С «Лениным» связаны явления, которые трудно объяснить. Например, рядом с ним выходит из строя электроника, контролирующая количество кислорода в дыхательных смесях. Если его слишком много, легкие попросту «сгорят».

ÍÅÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÐÅÊÎÐÄ Íà ïàðóñíèê «Agnes Blaikie» ñ îäíîãî äàéâ-áîòà ïî÷òè îäíîâðåìåííî íûðíóëè 10 äàéâåðîâ, òîãäà êàê îáû÷íî íûðÿþò 2-3 ÷åëîâåêà.

ÑÏÎÐÒ ÄËß ÂÑÅÕ

Ïîáîðîëèñü çà ïîáåäó

ÌÀËÞÂÀËÈ Ä²ÒÈ Ç íàãîäè 21-¿ ð³÷íèö³ Äíÿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ìèòíèö³ òðàäèö³éíî ïðîâåëè äèòÿ÷èé òâîð÷èé êîíêóðñ íà ìèòíó òåìàòèêó. Ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü ä³òè ñï³âðîá³òíèê³â ìèòíèö³ â³êîì äî 16 ðîê³â, ÿê³ íàä³ñëàëè á³ëüøå 20 ðîá³ò íà êîíêóðñ. Ñåðåä íèõ æóð³ â³ä³áðàëî 7 íàéêðàùèõ. Âñ³ ó÷àñíèêè â³äçíà÷åí³ ïîäÿêàìè íà÷àëüíèêà ìèòíèö³ òà íàãîðîäæåí³ ïðèçàìè é ñîëîäêèìè ïîäàðóíêàìè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÄÈÒÑÀÄÊÀ Äëÿ äîøê³ëüíîãî çàêëàäó ¹30 ðîçðîáèëè ïðîåêò ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè îïàëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, ÿêèé íàïðàâëÿòü äëÿ ó÷àñò³ â îáëàñíîìó êîíêóðñ³ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ²ñíóþ÷ó ñèñòåìó öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ çàì³íÿòü íà ñó÷àñíå àâòîíîìíå îïàëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ìàò-êîíòðîëü». ○

ͲÊÎÏÎËÜ

Ñ̲ËȲ, ßÊ ÊÎÇÀÊÈ! Ó çåí³òíî-ðàêåòíîìó ïîëêó ïîâ³òðÿíîãî êîìàíäóâàííÿ «Öåíòð» ïîâ³òðÿíèõ ñèë ÇÑ Óêðà¿íè, äèñëîêîâàíîìó â ͳêîïîë³, íàãîðîäèëè ñîëäàò³â ñòðîêîâî¿ ñëóæáè Âîëîäèìèðà Ãëÿíêà ³ Ðóñëàíà Ìèðîíåíêà. Õëîïö³ 5 òðàâíÿ âðÿòóâàëè æèòòÿ ÷îëîâ³êîâ³, ÿêèé ïîòîïàâ ó Êàõîâñüêîìó âîäîñõîâèù³. Ç îòðèìàííÿì íàãîðîä ñîëäàò ïðèâ³òàëè çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëðàäè Àíäð³é Øèïêî òà ãîëîâà Êîì³òåòó ñîëäàòñüêèõ ìàòåð³â ͳêîïîëüñüêîãî ãàðí³çîíó Ðà¿ñà Êèñåëüîâà. ○

ÎÐÄÆÎͲʲÄÇÅ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÏÐÈÇ - ÏÓÒ²ÂÊÀ

 Ëåâîáåðåæíîì ðàéîíå Äíåïðîäçåðæèíñêà ïðîøåë òóðíèð ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó, ïîñâÿùåííûé Äíþ Êîíñòèòóöèè. Íà ïÿòè âîññòàíîâëåííûõ ïëÿæíûõ ïëîùàäêàõ ñîðåâíîâàëèñü îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ êîìàíä. Ïîáåäèòåëåé îïðåäåëèëè â íåñêîëüêèõ êàòåãîðèÿõ

Восстановление игровых зон и организация турнира - заслуга первого заместителя мэра Днепродзержинска Констан-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

тина Гузенко. Именно при его поддержке стало возможным проведение такого массового мероприятия. А накануне со-

стязаний местные команды получили в подарок от трех депутатов горсовета комплекты волейбольного снаряжения.

Соревнования собрали участников из Царичанки, пгт Перещепино, Днепродзержинска, также приехали гости из Полтавской области. По приглашению Федерации волейбола города на турнире присутствовал почетный гость из России - заслуженный мастер спорта Вадим Хамутцких. Этот человек - неоднократный призер Олимпийских игр и чемпионатов Европы, обладатель множества других спор-

ÒÓÐÍÈÐÛ ÏÐÎØËÈ Â 5 ÊÀÒÅÃÎÐÈßÕ тивных титулов. Свои напутствия спортсменам также дали чемпион мира, двукратный чемпион Европы и чемпион Олимпиады-80, заслуженный мастер спорта Федор Лащенов и Олимпийский чемпион 1976 года, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Зайцев.

Þí³ ñïîðòñìåíè ìàþòü øàíñ â³äâ³äàòè «Àðòåê» ÿê íàãîðîäó çà ñâî¿ äîñÿãíåííÿ â îáëàñíèõ çìàãàííÿõ. Ïåðåìîæö³ ëåãêîàòëåòè÷íèõ âèïðîáóâàíü «Ñòàðòè íàä³é» îòðèìóþòü ïóò³âêè ³ ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èòè â öüîìó òàáîð³. Êîìàíäà ç Îðäæîí³ê³äçå âèãðຠö³ çìàãàííÿ âæå 15 ðîê³â ïîñï³ëü. Ëèøå òîð³ê ó öüîìó îçäîðîâ÷îìó òàáîð³ â³äïî÷èëè 55 ä³òåé. Î÷åâèäíî, ùî ìîæëèâ³ñòü ïîòðàïèòè â «Àðòåê» ï³äñèëþº æàãó äî ïåðåìîãè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342)

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Ùîäî ñòàíó ï³äãîòîâêè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 17 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ¹ 4050VI «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» 4050-VI ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÍÀÖÄÅÐÆÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

2012 ð³ê - ð³ê êîìïëåêñíî¿ ðåôîðìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè. Ïð³îðèòåòíèì çàâäàííÿì Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè â ïîòî÷íîìó ðîö³ º ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â äëÿ ïîâíîìàñøòàáíîãî ââåäåííÿ â ä³þ ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 17.11.2011 ð. ¹ 4050 -IV «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» Основні заходи та завдання відображені в Національному плані дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012. З метою нормативного за-

безпечення впровадження Закону України від 17.11.2011 р. № 4050-VI «Про державну службу» було розроблено всі нормативно-правові акти, визначені в пункті 199 Національного плану дій на 2012 рік, а саме: 1 проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну службу», 9

наказів Нацдержслужби України, 1 спільний наказ з МОЗ України та 8 проектів постанов Кабінету Міністрів України. Зазначені акти були розроблені відповідно до статей Закону. На сьогодні 7 наказів Нацдержслужби України зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Цими наказами затверджено:

- Типове положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату; - Типові правила внутрішнього службового розпорядку; - порядок ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців; - Типовий порядок про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби; - Порядок стажування державних службовців; - Типовий порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців; - Порядок підвищення

рівня професійної компетентності державного службовця. Зазначені накази розміщено на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України (http://nads.gov.ua) у розділі «Затверджені нормативноправові акти» рубрики «Впровадження Закону України «Про державну службу» (нова редакція)». Здійснюється підготовка до державної реєстрації ще 2 наказів Нацдержслужби України та спільного наказу з Міністерством охорони здоров'я України. П'ять проектів постанов Кабінету Міністрів України вже внесено на розгляд Уряду.

ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÎÏÈÑ ÍÀÊÀDz ÍÀÖÄÅÐÆÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ НАКАЗ НАЦДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІД 05.03.2012 Р. № 43 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîðÿäêó ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè» Зареєстровано в Мін'юсті від 28.04.2012 р. № 709/21022 Типовий порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби розроблено відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про державну службу» і встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І (посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу влади АР Крим, голови, заступників голови місцевої державної адміністрації). Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби містить низку новел: 1. Визначено етапи проведення конкурсу: Розміщення оголошення про проведення конкурсу. Державний орган, у якому проводиться конкурс, оприлюднює інформацію про проведення конкурсу на інтегрованому веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби та поширює його через інші засоби масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити таку інформацію: - найменування і місцезнаходження державного органу; - назва посади державної служби, група, підгрупа, до якої вона належить; - умови оплати праці (посадовий оклад); - посадові обов'язки; - інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству. Складання іспитів (тестування). Програма іспиту (тестування) передбачає тестові завдання на знання законодавства про державну службу, засад запобігання та протидії корупції і законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу, інші знання, вміння тощо. Проходження співбесіди. Співбесіда здій-

снюється з метою виявлення відповідності кандидатів на зайняття посад державної служби профілю компетентності відповідної посади. Цей етап дозволяє керівникові державного органу виявити, крім знань законодавства про державну службу, ще й особисті та професійні якості майбутнього працівника. 2. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» проводиться відносно відомостей переможця конкурсу. У разі виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу переможця конкурсу на державну службу оголошується повторний конкурс. 3. Повторний конкурс проводиться у разі: - виявлення порушень у проведенні конкурсу; - якщо жоден з учасників не пройшов конкурс; - відсутності заяв про участь у конкурсі; - подання заяви про участь у конкурсі однією особою; - виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу.

НАКАЗ НАЦДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІД 05.03.2012 Р. № 44 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó âåäåííÿ, îáë³êó òà çáåð³ãàííÿ îñîáîâèõ ñïðàâ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â» Зареєстровано в Мін'юсті від 27.04.2012 р. № 651/20964 Порядок ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців розроблено згідно з частиною 2 статті 20 Закону України «Про державну службу». Відповідно до наказу, окрім документів, передбачених діючим Порядком, затвердженим постановою КМУ від 25.05.1998 № 731, особова справа має містити: - письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»; - довідку про результати спеціальної перевірки; - медичну довідку про стан здоров'я встановленої форми. Основними суттєвими змінами особової картки форми П2-ДС є такі доповнення: - окремий розділ щодо наявності пільг, пра-

цюючих близьких осіб в органі, обмеження вступу на державну службу; - додаток «Результати оцінювання»; - додаток «Відомості про зміни в облікових даних працівника після заповнення особової картки»; - значне розширення розділів щодо відпусток, підвищення кваліфікації, просування по службі; - розділ щодо продовження терміну перебування на державній службі взагалі вилучається.

НАКАЗ НАЦДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІД 05.03.2012 Р. № 45 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî ñëóæ áó ñëóæáó ïåðñîíàëó äåðæàâíîãî îðãàíó, îðãàíó âëàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì àáî ¿õ àïàðàòó» Зареєстровано в Мін'юсті від 28.04.2012 р. № 699/21012 Частиною 2 статті 9 Закону України «Про державну службу» передбачено затвердження Типового положення про службу персоналу, через яку здійснюватиметься управління державною службою в державному органі. У затвердженому Типовому положенні визначено основні завдання, права та обов'язки кадрових служб, які набувають нових функцій, зокрема щодо проведення спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на заміщення вакантних посад, планування кар'єри державних службовців, розробку профілів професійних компетентностей посад державної служби тощо, що зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових підрозділах, до управління трудовими ресурсами органів державної влади. У Типовому положенні затверджено низку новел Закону: 1. Утворення окремого структурного підрозділу - департаменту, управління, відділу, сектора або введення посади спеціаліста з цих питань, що залежить від чисельності працівників апарату, підпорядкованих територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, а також від обсягу, характеру та складності управління персоналом. Посада спеціаліста з питань управління персоналом вводиться до штатного розпису органу державної влади з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу. У разі наявності територіальних органів, підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу ви-


13

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

конавчої влади, чисельність служби персоналу збільшується в залежності від кількості персоналу, супроводження проходження служби якого здійснюється службою персоналу (з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу). 2. Підпорядкування служби персоналу безпосередньо керівнику державної служби в органі державної влади (керівнику апарату), а в разі відсутності посади керівника апарату - керівнику органу державної влади. 3. Нові завдання служби персоналу: - здійснення 1 раз на 2 роки підготовки проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу; - визначення спеціальних вимог щодо досвіду роботи та інші вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V; - розроблення профілів професійної компетенції посад державної служби в органі державної влади; - організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності; - здійснення консультування персоналу з питань професійного розвитку та службової кар'єри; - підписання у межах компетенції акта про факт передачі справ і майна.

НАКАЗ НАЦДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІД 05.03.2012 Р. № 46 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîðÿäêó îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â» Зареєстровано в Мін'юсті від 28.04.2012 р. № 699/21012 Частиною 5 статті 29 Закону України «Про державну службу» передбачено затвердження Типового порядку оцінювання службової діяльності державних службовців, яке проводитиметься з метою визначення якості виконання посадових обов'язків, результативності та ефективності служби, а також планування кар'єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, стимулювання результативної діяльності. Затверджений Типовий порядок регламентує низку нововведень: 1. Відмову від необхідності обов'язкового затвердження порядків оцінювання в кожному органі державної влади. Оцінювання проводиться відповідно до Типового порядку і затверджується лише у разі потреби з урахуванням специфіки структури органу державної влади. 2. Здійснення оцінювання службової діяльності державних службовців безпосереднім керівником, затвердження результатів керівником самостійного структурного підрозділу. 3. Утворення у разі необхідності для забезпечення об'єктивності, прозорості, неупередженості під час оцінювання, розгляду письмових заяв (скарг) державних службовців щодо результатів оцінювання, розгляду спірних питань в органі державної влади комісії з оцінювання. 4. Запровадження механізму оскарження рішень щодо можливого суб'єктивного оцінювання результатів діяльності державних службовців. 5. Встановлення чіткого взаємозв'язку результатів оцінювання з відповідними управлінськими рішеннями щодо проходження державної служби.

НАКАЗ НАЦДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІД 06.04.2012 Р. № 65 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ» Зареєстровано в Мін'юсті від 04.05.2012 р. № 713/21026 Професіоналізація державної служби диктує доцільність створення циклу безперервного навчання державних службовців.

Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців розроблено з метою забезпечення державних органів висококваліфікованими працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати управлінські функції на виконання статті 30 нової редакції Закону України «Про державну службу», якою встановлюється новий підхід до навчання держслужбовців, а саме до підвищення рівня їх професійної компетентності, що проводиться у відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійними програмами, за програмами спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування або в інших інноваційних формах. Головними пріоритетами діяльності Нацдержслужби України в цьому напрямі є запровадження єдиних державних стандартів щодо підготовки та підвищення кваліфікації, посилення впливу системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на кадрове забезпечення органів влади. У Положеннях Порядку закріплено новели зазначеного Закону: 1. Забезпечення керівником державної служби в державному органі у межах запланованих витрат організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. 2. Передбачення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби в перший рік з дня їх призначення за професійною програмою, для інших державних службовців - за результатами щорічного оцінювання, але не рідше ніж один раз на три роки (у діючому Законі - раз на 5 років). 3. Здійснення Нацдержслужбою України та державними органами у межах повноважень координації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації - разом з Національною академією державного управління при Президентові України. 4. Здійснення зазначених заходів навчальними закладами в галузі освіти, які забезпечують виконання загальнодержавних функцій, незалежно від форми власності.

НАКАЗ НАЦДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІД 30.03.2012 Р. № 61 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ñòàæóâàííÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â» Зареєстровано в Мін'юсті від 18.04.2012 р. № 580/220893 Затверджений Порядок стажування державних службовців, розроблений відповідно до частини 6 статті 30 нового Закону України «Про державну службу», дасть змогу всебічно врегулювати питання проходження стажування державними службовцями. Новий Порядок про стажування державних службовців суттєво відрізняється від чинного Положення про порядок стажування у державних органах. В Порядку: 1. Стажування визначено в якості підвищення рівня професійної компетентності державного службовця. 2. Врегульовано процедури направлення, проходження та оцінювання результатів стажування державного службовця. 3. Визначено права та обов'язки суб'єктів стажування. 4. Передбачено заохочення спеціалістів державних органів, які закріплені за державними службовцями, що проходять стажування. 5. Розроблено типові форми необхідних документів. 6. Передбачено врахування результатів стажування з оцінкою відмінно під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця. Порядок є загальнообов'язковим для всіх державних службовців.

НАКАЗ НАЦДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІД 30.03.2012 Р. № 62 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâèõ ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ñëóæáîâîãî ðîçïîðÿäêó» Зареєстровано в Мін'юсті від 25.04.2012 р. № 632/20945 Затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку передбачено статтею 28 Закону України «Про державну службу» і є новелою в законодавстві. Розроблені з метою їх максимального відмежування від норм трудового законодавства та врегулювання службових відносин. На основі Типових правил державні органи розроблятимуть власні правила внутрішнього службового розпорядку з урахуванням особливостей та умов праці державних службовців в окремому державному органі. Типові правила встановлюють: 1. Основні положення щодо режиму роботи державного службовця, перебування його в державному органі, у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, після закінчення робочого часу. 2. Порядок доведення до відома службових документів, загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки. 3. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність на службі. 4. Порядок прийняття та передачі справ та інші положення. Кожен розділ визначає окремий порядок, який регулює окрему сферу правовідносин, що виникають під час перебування на державній службі. Типові правила є загальнообов'язковими для всіх державних службовців. У випадку їх порушення державний службовець буде нести дисциплінарну відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Щодо організації та проведення підвищення професійної компетенції по застосуванню Закону України «Про державну службу» Нацдержслужбою України: - підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах з питань застосування Закону України «Про державну службу» (нова редакція); - розроблено Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затверджений наказом Нацдержслужби України від 06.04.2012 р. № 65 (зареєстрований у Мін'юсті від 04.05.2012 р. за № 713/21026); - затверджено План заходів щодо виконання пункту 200.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 р. № 187/2012 (наказом від 31.05.12 № 112); - розроблено Програму тематичного (короткотермінового/постійно діючого) семінару для керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах (затверджена наказом Нацдержслужби України від 31.05.12 № 112). У рамках виконання зазначеного Плану заходів вивчено та узагальнено потреби центральних та місцевих органів виконавчої влади у підвищенні кваліфікації державних службовців із зазначених питань; сформовано додаткові пропозиції щодо внесення змін до паспорта бюджетної програми стосовно підвищення кваліфікації керівників державної служби в державних органах, керівників і працівників служб персоналу державних органів, внесено зміни до планівграфіків перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, розроблено та затверджено Програму короткострокових тематичних семінарів.


14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове засідання Голобородько Олену Миколаївну, 1975 р.н., зареєстро вану за адресою: 50102, Дніпро петровська область, м. Кривий Ріг, вул. БончБруевича, 24, як відпо відача по цивільній справі за по зовом Голобородька Вячеслава Анатолійовича до Голобородько Олени Миколаївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Перепели ця Альона Григорівна, про змен шення розміру аліментів, що стя гуються на утримання непов нолітніх дітей. Судове засідання відбудеться 16 липня 2012 року о 16.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 4, суддя Іванов С.М. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі кування оголошення в пресі відповідач Голобородько Олена Миколаївна вважається повідом леною про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справа буде розглянута за її відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Петренко Ольгу Вікторівну у судове засідання 12 липня 2012 року о 08 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Петренко І.І., Петренко О.В. про стягнення заборгова ності. З опублікуванням цього ого лошення відповідачка Петренко Ольга Вікторівна вважається на лежно повідомленою про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. У провадженні Павлоградсько го міськрайонного суду Дніпро петровської області знаходиться цивільна справа № 429/5977/12 року за позовом Будакової Ельві ни Аріфівни до Будакова Аріфа Осман огли про розірвання шлю бу. Відповідач Будаков Аріф Ос ман огли викликається у судове засідання на 12 липня 2012 року о 10 год. 15 хв. у приміщення Пав лоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Пав лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 409. Суддя Перекопський М.М. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Буда кова Аріфа Осман огли справу буде розглянуто за його відсут ності. У провадженні Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом Об’ єднання співвласників багато квартирного будинку «ГУДЗОН» до Ткаченко Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості з опла ти житловокомунальних послуг. Відповідач Ткаченко Ірина Анато ліївна викликається у судове за сідання на 19 липня 2012 року о 08 год. 20 хв. у приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 4, справу слухає суддя То кар Н.В. Після опублікування об’ яви в пресі відповідач вважаєть ся повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Ткаченко Ірини Анатоліївни спра ву буде розглянуто за її відсут ності.

год. 30 хв. у приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки Богомаз Олени Іванівни справу буде розглянуто за її відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає в якості відповідачів Кривонос Ірину Юріївну, Коденка Володи мира Миколайовича, Чернокри люк Ларису Іванівну, Кондратен ка Віталія Вікторовича, Павленка Віктора Олексійовича по цивільній справі за позовом Ко мунального підприємства «Пав лоградтеплоенерго» до Кривонос Ірини Юріївни, Коденка Володи мира Миколайовича, Чернокри люк Лариси Іванівни, Кондратен ка Віталія Вікторовича, Павленка Віктора Олексійовича про стяг нення заборгованості за спожиту теплову енергію. Останнє місце проживання Кривонос Ірини Юрі ївни: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, пр. Шахто будівників, 12/47. Останнє місце проживання Коденка Володимира Миколайовича: 51400, Дніпропет ровська область, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 9/54. Останнє місце проживання Черно крилюк Лариси Іванівни: 51400, Дніпропетровська область, м. Пав лоград, вул. Будівельна, 4/109. Останнє місце проживання Конд ратенка Віталія Вікторовича: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Степового Фронту, 40/56. Останнє місце про живання Павленка Віктора Олек сійовича: 51400, Дніпропетров ська область, м. Павлоград, вул. По штова, 18/12. Судове засідання призначено на 10 липня 2012 року о 10.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 306. У разі неявки відповідачів у судове засідання справи, згідно з вимо гами ЦПК України, можуть бути розглянуті за їхньої відсутності. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Кригіна Віталія Анатолійовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Кухаренка Олега Олексійовича до Кригіна Віталія Анатолійовича про виз нання втрати права на користу вання житловим приміщенням, яке відбудеться 16.07.2012 р. о 09.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки у судове засідання Кригіна Віталія Анатолійовича без поважної причини та неповідом лення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності на підставі наяв них по справі доказів.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Чурюкова Андрія Сергійовича, Чу рюкову Ольгу Михайлівну по цивільній справі № 0418/4159/ 2012 за позовом Терещенка Рома на Сергійовича до Чурюкова Анд рія Сергійовича, Чурюкової Ольги Михайлівни про усунення пере шкод у користуванні майном у су дове засідання, яке відбудеться о 12 год. 45 хв. 16 липня 2012 р. У випадку неявки відповідача спра У провадженні Красногвар ву буде розглянуто в заочному дійського районного суду м. порядку. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом Об’ Ленінський районний суд м. єднання співвласників багато Дніпропетровська викликає квартирного будинку «ГУДЗОН» до Міслюк Людмилу Миколаївну як Богомаз Олени Іванівни про стяг відповідача у судове засідання по нення заборгованості з оплати цивільній справі № 2/422/3905/ житловокомунальних послуг. 2012 за позовною заявою ПАТ Відповідач Богомаз Олена Іванів «ЕрстеБанк» до Міслюк Людмили на викликається у судове засідан Миколаївни про стягнення забор ня на 19 липня 2012 року о 08 гованості за кредитним догово

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ром, яке призначене на 14 год. 30 хв. 30.07.2012 року у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 224. Наслідки неявки пе редбачені ст. 169 ЦПК України.

цивільній справі за позовом Орга ну опіки та піклування Ленінської районної у м. Дніпропетровську ради до вас, яке відбудеться 18.07.2012 року о 14.00, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Жовтневий районний суд м. Кри Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. вого Рогу повідомляє, що Наслідки неявки передбачені ст. 16.07.2012 року о 16.00 в залі 169 ЦПК України. судових засідань 200 за адресою: вул. Невська, 3, відбудеться судо Криворізький районний суд ве засідання по цивільній справі Дніпропетровської області по за позовом Публічного акціонер відомляє, що 17 липня 2012 року ного товариства «Енергопоста о 09 год. 30 хв. відбудеться судо чальна компанія «Дніпрообленер ве засідання по цивільній справі го» до Малиш Зінаїди Іванівни про № 420/1766/12 за позовом ПАТ відшкодування заборгованості за «ЕК «Дніпрообленерго» до Іванюк спожиту, але необліковану енер Тетяни Дорофіївни про стягнення гію, внаслідок порушення спожи збитку, завданого енергопоста вачем Правил користування елек чальнику внаслідок порушення тричною енергією для населення. споживачем Правил користування Явка відповідача Малиш Зінаїди електричною енергією для насе Іванівни обов’язкова з наданням лення, у цьому зв’язку Криворізь раніше неподаних доказів. У разі кий районний суд Дніпропет неявки відповідача у судове засі ровської області просить з’яви дання без поважних причин та не тись у судове засідання відпові повідомлення ним про причину дача Іванюк Тетяну Дорофіївну 17 неявки суд вирішить справу з ви липня 2012 року о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, пр. несенням заочного рішення. Миру, 5а, каб. 7. У випадку вашої У провадженні Жовтневого ра неявки цивільна справа буде роз йонного суду м. Кривого Рогу пе глядатись за вашої відсутності з ребуває цивільна справа за позо постановленням заочного рішен вом Публічного акціонерного то ня. вариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» до Самарський районний суд м. Короткової Алли Анатоліївни про Дніпропетровська в зв’язку із відшкодування заборгованості за розглядом цивільної справи за по спожиту, але необліковану елект зовною заявою Комунального ричну енергію, внаслідок пору виробничого житлового ремонт шення споживачем Правил кори ноексплуатаційного підприєм стування електричною енергією ства Самарського району м. для населення. Відповідно до ви Дніпропетровська до Рублевської мог ст. 75 ЦПК України Жовтневий Людмили Іванівни про усунення районний суд м. Кривого Рогу по перешкод у здійсненні права на відомляє, що 27.07.2012 року о користування та розпорядження 09.00 в залі судових засідань 200 квартирою, вилучення з незакон за адресою: вул. Невська, 3, відбу ного володіння цією квартирою, деться судове засідання по викликає в якості відповідача цивільній справі за позовом Пуб Рублевську Людмилу Іванівну у лічного акціонерного товариства судове засідання, яке відбудеться «Енергопостачальна компанія 12 липня 2012 року о 16.00 у при «Дніпрообленерго» до Короткової міщенні Самарського районного Алли Анатоліївни про відшкоду суду міста Дніпропетровська (вул. вання заборгованості за спожиту, Електрична, 1а, каб. 216). Явка але необліковану електричну суворо обов’язкова. У випадку енергію, внаслідок порушення неявки по справі буде ухвалено споживачем Правил користування заочне рішення. електричною енергією для насе лення. Явка відповідача Коротко ЗАОЧНІ РІШЕННЯ вої Алли Анатоліївни обов’язкова з наданням раніше неподаних до Довгинцівським районним су казів. У разі неявки відповідача у дом м. Кривого Рогу ухвалені за судове засідання без поважних очні рішення: по цивільній справі причин та неповідомлення ним № 22305/2011 за позовом ПАТ про причину неявки суд вирішить «КБ «ПРИВАТБАНК» до Лузіної справу з винесенням заочного Вікторії Вікторівни про стягнення рішення. 14218,41 грн. заборгованості та 262,18 грн. судових витрат; заоч Ленінський районний суд м. не рішення по справі № 22172/ Дніпропетровська викликає 11 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ Сєркова Євгенія Олексійовича та БАНК» до Дзюби Леоніда Леоні Білову Тетяну Валеріївну як відпо довича про стягнення 18375,08 відачів у судове засідання по грн. заборгованості за кредитом цивільній справі за позовом Орга та 303,75 грн. судових витрат; за ну опіки та піклування Ленінської очне рішення по справі № 22596/ районної у м. Дніпропетровську 11 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ ради до вас про позбавлення бать БАНК» до Пивоварчук Олени Олек ківських прав та стягнення алі сандрівни про стягнення 16339,44 ментів, яке відбудеться грн. заборгованості за кредитом 11.07.2012 року о 10.00 у при та 163,39 грн. судових витрат; за міщенні суду за адресою: м. очне рішення по справі № 22542/ Дніпропетровськ, ж/м Червоний 2011 за позовом ПАТ «КБ «ПРИ Камінь, вул. Коробова, 6. Наслідки ВАТБАНК» до Швіндта Андрія Еду неявки передбачені ст. 169 ЦПК ардовича про стягнення 32086,60 України. грн. заборгованості за кредитом та 440,87 грн. судових витрат; за Ленінський районний суд м. очне рішення по справі № 22500/ Дніпропетровська викликає Ко 2011 за позовом ПАТ «КБ «ПРИ валенка Сергія Вікторовича як ВАТБАНК» до Семенової Марії відповідача у судове засідання по Олександрівни про стягнення цивільній справі за позовом Орга 33279,37 грн. заборгованості за ну опіки та піклування Ленінської кредитом та 452,79 грн. судових районної у м. Дніпропетровську витрат; заочне рішення по справі ради до вас про позбавлення бать № 22885/2011 за позовом ПАТ ківських прав та стягнення алі «КБ «ПРИВАТБАНК» до Стрижак ментів, яке відбудеться Ганни Іванівни про стягнення 18.07.2012 року о 14.00 у при 22172,16 грн. заборгованості та міщенні суду за адресою: м. 341,72 грн. судових витрат; заоч Дніпропетровськ, ж/м Червоний не рішення по справі № 22575/ Камінь, вул. Коробова, 6. Наслідки 2011 за позовом ПАТ «КБ «ПРИ неявки передбачені ст. 169 ЦПК ВАТБАНК» до Рамазанова Олексія України. Рамазановича про стягнення 18808,44 грн. заборгованості за Ленінський районний суд м. кредитом та 308,08 грн. судових Дніпропетровська викликає витрат; заочне рішення по справі Сумського Миколу Федоровича як № 411/1816/12 за позовом ПАТ відповідача у судове засідання по «КБ «ПРИВАТБАНК» до Малиш На

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

талі Олексіївни про стягнення 118750,70 грн. заборгованості за кредитом та 1187,51 грн. судових витрат; заочне рішення по справі № 411/922/2012 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Паламар чук Вікторії Вікторівни про стяг нення 5662,19 грн. заборгованості за кредитом та 214,60 грн. судо вих витрат; заочне рішення по справі № 23044/2011 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Жаро ва Кирила Олександровича про стягнення 54773,95 грн. заборго ваності та 547,74 грн. судових ви трат. Заочні рішення можуть бути переглянуті судом, що їх ухвалив, за письмовою заявою відпові дачів, яка подається протягом 10 днів. 11 квітня 2012 року Довгинців ським районним судом м. Кри вого Рогу ухвалено заочне рішен ня по цивільній справі № 22693/ 11 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» до Карадімової Олени Пав лівни про звернення стягнення. Рішенням суду позов задоволено, в рахунок погашення заборгова ності за кредитним договором № КRР0G100150934 від 21.08.2007 р. звернуто стягнення на житло вий будинок з господарчими та побутовими будівлями по вул. Транспортній, буд. 63, зобов’яза но виселитися Карадімову О.П. з вищевказаного будинку, стягнуто на користь ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» судовий збір в розмірі 1159,10 грн. та витрати на інфор маційнотехнічне забезпечення розгляду справи в розмірі 120,00 грн. Заочне рішення може бути пе реглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповіда ча, яка подається протягом 10 днів. Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу 02.12.2010 року по цивільній справі № 2625/10 за позовом Публічного акціонерно го товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до відповідачів 1, 2: Са мойлова Сергія Георгійовича, Сєргєєва Олександра Андрійовича про стягнення шкоди, завданої порушенням зобов`язання за кре дитним договором, було поста новлено заочне рішення, яким по зовні вимоги Публічного акціо нерного товариства «Банк «Фінан си та Кредит» задоволено в повно му обсязі, а саме: стягнуто в со лідарному порядку з відповідачів 1, 2: Самойлова Сергія Георгійови ча, Сєргєєва Олександра Андрійо вича заборгованість в сумі 230438 грн. 92 коп., а також судові ви трати по справі: судовий збір 1700,00 грн. та ІТЗ 30 грн. Після публікації оголошення відпові дачі 1, 2: Самойлов Сергій Геор гійович, Сєргєєв Олександр Анд рійович вважаються повідомле ними про рішення суду. Заява про перегляд цього заочного рішення може бути подана відповідачами 1, 2 протягом десяти днів з дня публікації до Саксаганського ра йонного суду м. Кривого Рогу за адресою: 50007, м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а. Саксаганським районним су дом м. Кривого Рогу 06.06.2012 року по цивільній справі № 435/ 3760/12 провадження № 2/435/ 1923/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до відпові дача Ромасенко Світлани Вікто рівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором було постановлено заочне рішення, яким позовні вимоги Публічного акціонерного това риства «Банк «Фінанси та Кре дит» задоволено в повному об сязі, а саме: стягнуто з Ромасен ко Світлани Вікторівни заборго ваність за договором про відкриття відновлювальної кре дитної лінії у формі овердрафту 012002614/1100938вклк від 04.10.2011 р. та за договором про відкриття карткового рахун ку та надання і використання

платіжної карти миттєвого ви пуску Visa Electron Instant Issue в сумі 7676,26 грн., а також су довий збір 214,60 грн. Після публікації оголошення відпові дач Ромасенко Світлана Вікторів на вважається повідомленою про рішення суду. Заява про пе регляд цього заочного рішення може бути подана відповідачем протягом десяти днів з дня пуб лікації до Саксаганського район ного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: 50007, м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 19.10.2011 року було винесе но заочне рішення по цивільній справі № 21419/11 за позовом Публічного акціонерного товари ства «Банк Фамільний» в особі Дніпропетровського відділення Публічного акціонерного товари ства «Банк Фамільний» до Канави Андрія Васильовича про стягнен ня матеріальних збитків, завданих у результаті скоєння злочину, в якому позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний» в особі Дніпропет ровського відділення Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний» задовольнити. Суд вирішив: стягти з Канави Андрія Васильовича на користь Публічно го акціонерного товариства «Банк Фамільний» в особі Дніпропет ровського відділення Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний» суму матеріальних збитків від злочину у сумі 431053 грн. 24 коп. Стягти з Канави Анд рія Васильовича судові витрати на користь держави у розмірі, а саме державного мита у сумі 1700 грн. Стягти з Канави Андрія Васильо вича на користь Публічного акці онерного товариства «Банк Фа мільний» в особі Дніпропетров ського відділення Публічного акці онерного товариства «Банк Фа мільний» суми сплаченого збору за інформаційнотехнічне забезпе чення в розмірі 30 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 26 червня 2012 року було ух валено заочне рішення, згідно з яким шлюб, укладений між Заглу хою Мариною Русланівною та За глухою Дмитром Миколайовичем, зареєстрований 23 лютого 2002 року Самарським відділом реєст рації актів цивільного стану Дніпропетровського міського уп равління юстиції (актовий запис № 42) розірвано. Стягнуто із За глухи Дмитра Миколайовича на ко ристь Заглухи Марини Русланівни судові витрати по справі у розмірі 107 грн. 30 коп. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що 04 липня 2012 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 419/1932/ 12 за позовом Товариства з обме женою відповідальністю «АПК «Надія ЛТД» до Соломонової Ма рини Олександрівни про стягнен ня заборгованості, яким позов за доволено та стягнуто з Соломоно вої Марини Олександрівни на ко ристь Товариства з обмеженою відповідальністю «АПК «Надія ЛТД» суму боргу у розмірі 379317 (триста сімдесят дев’ять тисяч три ста сімнадцять) грн. 59 (п’ятдесят дев’ять) коп. Стягнуто з Соломоно вої Марини Олександрівни на ко ристь Товариства з обмеженою відповідальністю «АПК «Надія ЛТД» судовий збір у сумі 3219 (три тисячі двісті дев’ятнадцять) грн. 00 коп. Заяву про перегляд заоч ного рішення може бути подано відповідачем до Красногвардій ського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, про тягом десяти днів з дня опубліку вання даного оголошення. Рішен ня може бути оскаржено до Апе ляційного суду Дніпропетровської області в той же строк.


СУСПІЛЬСТВО 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

ÄÂÀ ÑÂßÒÀ

Øêîäóþ, ùî äðóæáà ç Öåíòðîì ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â «Òâîð÷³ñòü» ïåðåðâàëàñü. Ðîçðèâ öåé ñêëàäíî ïîÿñíèòè. Ïîáóâàâøè íà äâîõ ñâÿòàõ, çðîçóì³ëà, ùî öåé òâîð÷èé êîëåêòèâ çóì³â â³äçíà÷èòè 100-ð³÷÷ÿ âèäàòíîãî ðîñ³éñüêîãî ïîåòà Ëüâà Îøàí³íà ³ 105-òó ð³÷íèöþ òàëàíîâèòîãî êîìïîçèòîðà Ñîëîâéîâà-Ѻäîãî. Êîíöåðòíó ïðîãðàìó ìàéñòåðíî ñêëàëà ³ ïðîâåëà ïðåçèäåíò öåíòðó «Òâîð÷³ñòü» ÷àð³âíà Òåòÿíà Øåëþã, äîïîìàãàâ ¿é ïîåò, ÷ëåí Ðåã³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Ïðèäí³ïðîâ'ÿ Âîëîäèìèð Òðåòÿêîâ

À.Ï.ÀÌÅ˲Í, ÑÒ. ÏÎ̲×ÍÈÊ

Òàê, ïåðåâ³ðêîþ ïðàö³âíèêàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³æðàéîííî¿ åêîëîã³÷ íî¿ ïðîêóðàòóðè åêîëîã³÷íî¿ âñòàíîâëåíî, ùî íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè â Òîìàê³âñüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 01.09.2009 ð. âèäàíî åêñïëóàòàö³éíèé äîçâ³ë ¹ 04-19-08-FÐ äëÿ ïîòóæíîñòåé (îá’ºêò³â) ç âèðîáíèöòâà, ïåðåðîáêè àáî ðåàë³çàö³¿ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ðèáîäîáóâíîìó ãîñïîäàðñòâó ÒΠ«Êàõîâñüêà Õâèëÿ». Âêàçàíèé åêñïëóàòàö³éíèé äîçâ³ë º íåçàêîííèì òà ï³äëÿã àâ ñêàñóâàííþ ï³äëÿãàâ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ Згідно з п.п. 3, 4, 5, 8 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з

Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі м. Дніпропетровська оголошує конкурс на заміщення вакантних посад спеціалістів державної служби. У конкурсі можуть брати участь громадяни України з пов ною вищою освітою за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямком: еко номіст, бухгалтер та стажем робо ти відповідного професійного спря мування. Володіння державною мовою та знання ПК. Документи приймаються про тягом 30 днів з дня публікації ого лошення про конкурс за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набереж на ім. В.І. Леніна, 17, офіс 731, кімната 3. За довідками про умови конкур су та додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за тел. 7265731.

Управління культури і туризму облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державних службовців: спеціаліста І категорії відділу культури, мистецтва, освіти та організаційної роботи; головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту відпо відного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та досвідом роботи у напрямку культурологія. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за телефонами: 7324891, 7324899. Документи приймаються за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 10, кім. 122, протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу. До заяви додаються такі документи: заповнену особову картку (форма П2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4x6 см; копії документів про осві ту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового сту пеня; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; копію документа, який посвідчує особу; медичну довідку про стан здоро в’я; письмову згоду на проведення спеціальної перевірки; копію військового квитка (для військослужбовців або військозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

ÄÎÐÀ ÊÀËÈÍÎÂÀ

ÊÎÆÍÓ Ï²ÑÍÞ ÇÀË Ï²ÄÕÎÏËÞÂÀÂ

3гідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» управління у справах сім’ї та молоді Дніпропет ровської обласної державної адміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: провідний спеціаліст відділу з фінансовоекономічного обліку та звітності, організаційної та кадрової роботи управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати вищу освіту за освітньокваліфі каційним рівнем магістра або спеціа ліста; стаж роботи у державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Бажано мати післядипломну ос віту у сфері управління: магістр дер жавного управління. Претенденти на вищевказані вакантні посади повинні володіти державною мовою та мати досвід роботи на комп’ютері. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календар них днів від дня оголошення за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердло ва, буд. 70, 3й поверх, кімн. 303, довід ки за тел. 7706717.

Ïîäîðîæ â þí³ñòü

На сцену виходили співаки і музиканти, жіночий ансамбль «Струни серця» під керуванням баяніста-віртуоза Тетяни Чернякової, солісти колективу «Шанс» - керівник і диригент Микита Пашов,

незмінний акомпаніатор Інга Басалаєва. 35 пісень, знаменитих, незабутніх і неповторних шедеврів Соловйова-Сєдого і на вірші Льва Ошаніна прозвучали в концерті. Кожну пісню, яка лунала зі сцени, підхоплював зал. Вона представників старшого покоління повертала в молодість, а юним - кому нагадала, а кому відкрила пісенні скарби ХХ століття. Переглядаючи план

Центру «Творчість» на 2012 рік, пошкодувала, що не побувала на вечорі пам'яті Юрія Гагаріна, Любові Орлової з нагоди 135-річчя від дня народження. У День захисту дітей тут звучали вірші дитячих письменників Самуїла Маршака і Григорія Остера. Не обійшли і 175-річчя з дня смерті Олександра Пушкіна. А як оригінально і творчо насичено відзначили інваліди свято жур-

ÖÅÍÒÐ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ²ÍÂÀ˲IJ ÄÓÕÎÂÍÀ ÑÊÀÐÁÍÈÖß налістів, назву якому дали рядки улюбленої журналістами пісні: «Трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете...». Нею ж і почалося свято, яке відкрив багаторічний редактор газети «Естафета», поет і журналіст Олександр Покровський. Центр інвалідів «Творчість» має стати школою досвіду для творчих колективів Дніпропетровщини.

ÏÅÐŲÐÊÀ ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ

³ðòóàëüíèé äîêóìåíò виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 712, Державна ветеринарна служба встановлює порядок та проводить реєстрацію і видає дозволи на експлуатацію потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, що є обов’язковими для власників рибних господарств і громадян, які використовують його для промислового вилову риби. Проте, відповідно до вимог п. 9 Порядку видачі експлуатаційного

дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 712, отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей можливе лише у разі надання їм до заяви копії акта державної приймальної комісії при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництва (реконструкцією) об’єкта або копії акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку; переліку харчових продуктів, що виробляють-

ся, переробляються або реалізуються, за підписом заявника; протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями, які на момент перевірки відсутні. Крім того, на момент перевірки зовсім був відсутній рибоприймальний пункт, який був тільки на паперах. За результатами перевірки відповідно до ст. 24 ЗУ «Про прокуратуру» посадові особи Томаківської ветеринарної служби притягнуто до дисциплінарної відповідальності та дозвіл скасовано.

Відокремлений структурний підрозділ «П`ятихатське ло комотивне депо» (52100, Дніпропетровська обл., м. П`яти хатки, вул. Петровського, 173) повідомляє про намір отри мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер не повітря згідно з постановою КМУ від 13.02.02 № 302. Основними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді суспендо ваних твердих частинок недеференційованих за складом, за лізо та його сполуки, манган. Загальна кількість викидів забруднюючих речовин від ста ціонарних джерел складає 9,374 т/рік (крім того, важкі ме тали та парникові гази 270,58 т/рік), від пересувних 268,7 т/рік. Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, згідно з вимогами природоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи з зауваженнями та пропозиціями можуть звернутися в місячний термін за адресою: П'ятихатська районна державна адміністрація, відділ економіки 0565130721, 52100, Дніпропетровська об ласть, м. П'ятихатки, вул. Железнякова, 104.

Втрачено акт на земельну ділянку СТ «Новомосковський розлив», вул. Малинова, 43 на ім'я Мовшович Л.О.

У зв’язку із втратою Державного акта на право власності на земель ну ділянку (серія ДП № 063022), яка розташована на території Лош карівської сільської ради Ніко польського району, виданого грома дянці Шумі Тетяні Василівні, вважати Державний акт недійсним.

Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства банкрута Товариства з обмеженою відпові дальністю «АМО», а саме: Лот № 1: Баштовий кран ST 5515 В, довжина стріли 55 м, 2008 року випуску. Лот № 2: Навантажувачекскава тор JCB 4CX SITEMASTER, 2008 року випуску. Лот № 3: Автомобіль DAEWOO LANOS TF69Y, легковийседанВ, колір темносиній, 2008 року випус ку. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, приймаються ліквідатором протягом п'яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш детальну інформацію про об'єкт про дажу та порядок проведення продажу можна у ліквідатора ТОВ «АМО» Чо пенко Дениса Вікторовича за адре сою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропет ровська обласна державна адміністра ція оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця головного спеціаліста сектора аналізу та підготовки документів (філолога) загального відділу облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікацій ним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліс та не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років. Бажано мати післядип ломну освіту у сфері управління: магістр державного управління, дос конало володіти державною мовою, ПК та працювати у програмах:Word, Excel, Power Point. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календар них днів від дня публікації оголошен ня за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки за тел.: 7428785, 7428160.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в організаційному відділі облдержадміністрації, а саме: в секторі планування роботи облдержадміністрації 2 посади головних спеціалістів, у тому числі одна на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу; в секторі підготовки колегій та організаційних заходів 2 посади головних спеціалістів. Претенденти на посади повинні бути громадянами України, мати вищу ос віту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж робо ти за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління, володіти державною мовою та мати досвід роботи на комп'ютері. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки за тел. 7428608, 7428160.


×èòàéòå íà ñàéò³:

16 СИТУАЦІЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ Îðãàíè ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ ïðîâåëè ïåðåâ³ðêè äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ùîäî îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó ä³òåé. Òàê, ó Øèðîê³âñüêîìó ðàéîí³ äåðæñàíåï³äíàãëÿä â îäíîìó ç äèòÿ÷èõ òàáîð³â â³äïî÷èíêó âèÿâèâ ïðîäóêòè, íåðåêîìåíäîâàí³ äî âæèâàííÿ - ó ¿õ ñêëàä³ áóëè áàðâíèêè, ñïåö³¿ òà êîíñåðâàíòè. Îäíàê æîäíèõ ïîäàëüøèõ çàõîä³â ç öüîãî ïðèâîäó âæèòî íå áóëî. ̳ñöåâà ïðîêóðàòóðà âíåñëà ïîäàííÿ íà ³ì’ÿ ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ îáëàñò³, â ÿêîìó ïîñòàâèëà ïèòàííÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

ÍÎÂÈÍÈ ÌÅÐ - Ó Ë²ÊÀÐͲ

ÀÂÀÐ²ß Â ÊÐÈÌÓ Ó Êðèìó, íå âïîðàâøèñü ³ç êåðóâàííÿì, ïîòðàïèâ ó ÄÒÏ ìåð Îðäæîí³ê³äçå ²âàí Öóïðîâ. ̳êðîàâòîáóñ âèëåò³â íà óçá³÷÷ÿ ³ âð³çàâñÿ â äåðåâî. Àâàð³ÿ ñòàëàñü ó ñåðåäó á³ëÿ ñåëà ²ëë³÷åâå Ñîâºòñüêîãî ðàéîíó. 57-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê òà ï’ÿòåðî éîãî ïàñàæèð³â, ñåðåä ÿêèõ òðîº ä³òåé, îòðèìàëè òðàâìè ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³. Äðóæèíà ì³ñüêîãî ãîëîâè çàãèíóëà íà ì³ñö³. Ìåðà òà ïîñòðàæäàëèõ â àâàð¿¿ òîãî æ äíÿ äîïðàâèëè â îáëàñíó ë³êàðíþ ³ì. Ìå÷íèêîâà. ²âàí Öóïðîâ çíàõîäèòüñÿ ó â³ää³ëåíí³ ïîë³òðàâìè. ○

ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç ÍÀÐÊÎÌÀͲªÞ

ÏÐÎÒÈ «Ç²ËËß» Àáè ïîïåðåäèòè ïîøèðåííÿ íàðêîìàí³¿, ïðàâîîõîðîíö³ ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ðåéäîâ³ ïåðåâ³ðêè. Çà ³íôîðìàö³ºþ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêóïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿, ç ïî÷àòêó ðîêó âèÿâèëè 715 çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòèê³â, òà ë³êâ³äóâàëè äâ³ ï³äï³ëüí³ íàðêîëàáîðàòîð³¿. Îêð³ì òîãî, ïðàâîîõîðîíö³ ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ëåêö³¿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà áàòüê³âñüê³ âñåîáó÷³. ○

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÍÀ ÂÎIJ

ÐßÒÓÂÀËÈ ÐÈÁÀËÎÊ Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà â îáëàñíîìó öåíòð³ ÌÍѳâö³ ïðîâåëè íàâ÷àííÿ ç ïîðÿòóíêó íà âîä³. Äî òðåíóâàíü çàëó÷èëè àâàð³éíîðÿòóâàëüí³ çàñîáè: ñïåö³àëüíèé ðÿòóâàëüíèé êàòåð íà ïîâ³òðÿíèõ ïîäóøêàõ «ÌÀÐÑ700», âîäîëàçíî-ìîòîðíèé êàòåð «×èá³ñ» òà ïîæåæíèé - «Ðºçâèé». Çà ëåãåíäîþ íàâ÷àíü, ðÿòóâàëüíèêè ÌÍÑ íàäàëè òåðì³íîâó äîïîìîãó äâîì ðèáàëêàì, ÿê³ íà Äí³ïð³ ïåðåâåðíóëèñÿ íà ãóìîâîìó ÷îâí³.

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342)

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

 íàøåé ñòðàíå ãîòîâèòñÿ çàêîí «Î çàïðåòå ââîçà, ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ìîþùèõ ñðåäñòâ íà îñíîâå ôîñôàòîâ». Äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòåïåííîå îãðàíè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ ôîñôàòîâ è ÏÀÂ, êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò åâðîïåéñêèì òðåáîâàíèÿì

«Áåñôîñôàòíàÿ» Óêðàèíà ñêîðàÿ ðåàëüíîñòü?

БЛИЗКИЙ КОНТАКТ Ни для кого не секрет, что фосфаты пользы здоровью не добавляют. Во многих странах они уже давно запрещены к использованию в составе моющих средств. Например, Германия наложила вето на их применение в 1986 году, в США еще с 1968-го в трети штатов эти химические соединения не употребляются. Как рассказал председатель общественного движения Украины «За право граждан на экологическую безопасность» Владимир Гончаренко, эффект воздействия фосфатов на организм человека подобен воздействию ионизирующих излучений. Эти вещества вызывают нарушение иммунитета, развитие аллергии, поражение мозга, печени, почек и легких. Контакт человека с фосфатами и ПАВ происходит круглосуточно. Это купание, чистка зубов, использование посуды и одежды, на которых всегда есть остатки химических соединений. Соприкосновение

ÊÎÍÒÀÊÒ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÔÎÑÔÀÒÀÌÈ È ÏÀ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ

×ÒÎ ÇÀ «ÂÅÙÅÑÒÂÀ»? Ôîñôàòû - ñîëè è ýôèðû ôîñôîðíîé êèñëîòû, êîòîðûå ñìÿã÷àþò âîäó è óëó÷øàþò äåéñòâèå ìîþùåãî ñðåäñòâà. ÏÀ (ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà) - ñíèæàþò ñâÿçü ìåæäó òêàíüþ è ãðÿçüþ. Ïðè ïîìîùè ÏÀ ìîëåêóëû ãðÿçè óäàëÿþòñÿ ñ ïîâåðõíîñòè è ïåðåõîäÿò â ìîþùèé ðàñòâîð.

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ «ÕÈÌÈÈ» Áåçîïàñíûìè îñòàþòñÿ ïðîñòûå íàðîäíûå ðåöåïòû: Í Áåëûé óêñóñ (5%-é ðàñòâîð óêñóñíîé êèñëîòû) è ëèìîííûé ñîê (êèñëîòà) - óäàëÿþò æèðû è íåïðèÿòíûé çàïàõ; Íïèùåâàÿ ñîäà - î÷èùàåò è äåçîäîðèðóåò, õîðîøî ñìÿã÷àåò âîäó; Íáîðíîå ìûëî - î÷èùàåò è äåçîäîðèðóåò. Ñìÿã÷àåò æåñòêóþ âîäó; Íìûëî - áåçîïàñíî è íåòîêñè÷íî (ëó÷øå áåç ñèíòåòè÷åñêèõ àðîìàòèçàòîðîâ è êðàñèòåëåé); Íõîçÿéñòâåííàÿ ñîäà (ãèäðîêàðáîíàò íàòðèÿ) - ðàñòâîðÿåò æèðû è óäàëÿåò ïÿòíà. Äåçèíôèöèðóåò. Ñìÿã÷àåò âîäó; Íñîäà è ñóõàÿ ãîð÷èöà - îòìûâàþò êóõîííûå ïëèòû. кожи с ними приводит к обезжириванию и уничтожению ее защитной функции. Эпидермис начинает свободно пропускать токсины, вирусы, микробы и тому подобное.

ТАБУ НА РЕКЛАМУ На сегодняшний день содержание фосфатов в моющих средствах составляет до 60 %. Законопроект направлен на то, чтобы снизить их долю: на

первом этапе до 8,5 %, на втором - до 2 %. Кроме того, документ предполагает введение экологического сбора в 2 % от стоимости продукта. Полученные деньги предлагают направлять на реконструкцию и строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. Налог также уравняет в ценовой категории фосфатосодержащие товары и «фосфат-фри» продукцию. Планируется наложить табу на рекламу моющих средств, содержащих эти химические соединения.

 ÁËÈÆÀÉØÅÅ ÂÐÅÌß

 ãîðîäå ïîÿâèòñÿ ïðèþò äëÿ áîáèêîâ ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Çà åãî ñîçäàíèå âñåðüåç âçÿëàñü Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ çàùèòû æèâîòíûõ «Ïðàâî íà æèçíü», îáúåäèíèâøàÿ ëþäåé, êîòîðûì íåáåçðàçëè÷íà ñóäüáà ÷åòâåðîíîãèõ «áåñïðèçîðíèêîâ» Стоит упомянуть, что проблема создания приюта в нашем городе не раз поднималась другими зоозащитными организациями, но безуспешно. По словам президента ОО «Право на жизнь» Станислава Колесникова, ему удалось заручиться поддержкой горсовета в лице первого

заместителя городского головы Игоря Цыркина, управления экологии и ГлавАПУ. Разработан проект приюта на 500 мест, отвечающий европейским нормам, стоимостью около 1 млн. грн. Финансироваться он будет за счет пожертвований и членских взносов. В настоящий момент

для приюта подыскивают место: предложено несколько вариантов, из которых выберут наиболее подходящий. В комплексе с приютом будет создано кладбище для животных домашних питомцев и «беспризорников», которым не удалось пережить тяготы уличной жизни.

ÏÐÈÞÒ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÍ ÍÀ 500 ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Таким образом, удастся решить и проблему бесконтрольных захоронений. Станислав Колесников уверен, что все организационные вопросы уладят в ближайшее время и приют начнет работать уже в этом году.


ЖИТТЯ КРАЇНИ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

ÊÑÅÍÈß ÊÀØÈÐÈÍÀ, ßËÒÀ, ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ», ÔÎÒÎ ÈÂÀÍÀ ÊÀØÈÐÈÍÀ

Ïåðåäâèæíîé Ìóçåé øîêîëàäà îòêðûëñÿ â ßëòå.  ÷èñëå ýêñïîíàòîâ ôóòáîëüíûé ìÿ÷, øàõìàòíàÿ äîñêà, ðîÿëü, âåòâèñòîå äåðåâî, Âåíåðà Ìèëîññêàÿ è óäèâèòåëüíûå êàðòèíû, òàêæå ïîëíîñòüþ âûïîëíåííûå èç øîêîëàäà

ÑËÀÄÊÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ

 ßëòó ïðèåõàë… Ìóçåé øîêîëàäà

ÆÈÒÒß ÎÍ-ËÀÉÍ

ÊÂÈÒÎÊ ×ÅÐÅÇ ²ÍÒÅÐÍÅÒ Çà ïåðøèé ì³ñÿöü ë³òà ïàñàæèðè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò îôîðìèëè ìàéæå 18 òèñ. ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 3,2 ìëí. ãðí. Çàãàëîì ïî Óêðçàë³çíèö³ çà öåé ïåð³îä ÷åðåç âñåñâ³òíþ ìåðåæó ïàñàæèðè çàìîâèëè ìàéæå 100,5 òèñ. êâèòê³â íà ñóìó ìàéæå 17 ìëí. ãðí. Íàãàäàºìî, ùî îôîðìèòè ïðî¿çíèé äîêóìåíò ìîæíà íà ñàéò³ Óêðçàë³çíèö³ â ðîçä³ë³ «Îí-ëàéí ðåçåðâóâàííÿ òà ïðèäáàííÿ êâèòê³â». ○

ÃÍÑ Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÐÅÄÍÈÌ È ÌÀËÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÛ ÂÎÇÌÅÙÅÍÎ 34 ÌËÍ. ÃÐÍ. ÍÄÑ Â ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

ÎÒ ÄÅÃÓÑÒÀÖÈÈ ÍÅ ÎÒÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÍÈÊÒÎ

НА ВЕС ЗОЛОТА

Как рассказали сотрудники музея, шоколадная экспозиция путешествует по всей Украине. Впервые такой музей открылся в 2010 году в Черкассах, потом переехал в Полтаву, в Ровно, побывал в Одессе и Вин-

Латинское имя растения, из которого делают какао и шоколад, звучит как «Theobroma cacao». В буквальном переводе «Пища богов». Вот несколько интересных фактов об этом замечательном лакомстве: Темный шоколад неотъемлемая часть рациона летчиков, полярников, а также военнослужащих во многих странах мира. Ученые из Хельсинского университета выяснили, что употребление шоколада во время беременности положительно влияет на

1 2

ÁÈËÅÒ Â ÌÓÇÅÉ ÑÒÎÈÒ 20-30 ÃÐÍ. будущего ребенка. Оказалось, что дети сладкоежек растут более веселыми, активными и находчивыми. В течение столетий зерна шоколадного дерева ценились у майя буквально на вес золота и использовались в качестве полноценной разменной монеты. За 100 шоколадных бобов можно было купить раба. Шоколаду приписывали свойство продлевать жизнь, излечивать простуду, лихорадку, туберкулез. Даже кардинал Ришелье лечился шоколадом.

3

4

ÖÅÍÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

Èãðàåøü íà ðîÿëå? Ïëàòè øòðàô С жалобой на шум в полицию обратился сосед семьи – гражданин пенсион Ðèãå ïîëèöèÿ äâàæäû ного возраста. Заявления îøòðàôîâàëà ñåìüþ çà íàðóøåíèå ñïîêîéñòâèÿ. È поступали дважды. В итоäåëî âîâñå íå â äåáîøàõ. ге «цена искусства» оказаÏðè÷èíîé äëÿ âçûñêàíèÿ лась весьма немаленькой. ñòàëà èãðà âîñüìèëåòíåãî Около 180 долларов пришлось выложить родìàëü÷èêà íà ïèàíèíî ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

нице. Выставка пробудет в Ялте до 18 ноября.

ÊÀÐÄÈÍÀË ÐÈØÅËÜÅ ËÅ×ÈËÑß ØÎÊÎËÀÄÎÌ

ÍÎÂÈÍÈ

ОТЛИЧНИКАМ БЕСПЛАТНО Первое, что ощущаешь, когда заходишь в музей это приятный и яркий аромат хорошего шоколада. И тогда становится понятно, почему в конце экскурсии все с удовольствием участвуют в дегустации. Даже те, кто отчаянно следит за фигурой, не отказывают себе в удовольствии попробовать мороженое, политое горячим шоколадом. Тем более что это входит в стоимость билета, которая составляет 30 гривен для взрослого и 20 гривен для детей от 10 лет (до 10 лет вход бесплатный). Школьников же, если они принесут дневник с оценкой в 12 баллов по любому предмету, пустят без билета.

ственникам юного музыканта. Однако родители мальчика обратились в комитет по вопросам порядка, безопасности и борьбы с коррупцией и оспорили эти взыскания. Они сообщили, что их сын уже восемь лет

учится в музыкальной школе и должен упражняться в игре на пианино ежедневно. К тому же, ребенок готовился к занятиям только в дневное время. Сложившуюся ситуацию рассмотрят повторно.

Çà 5 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà ñðåäíèì è ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì âîçìåùåíî 152 ìëí. ãðí. ÍÄÑ, èç íèõ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå 34 ìëí. ãðí., ýòî ïÿòàÿ ÷àñòü îáùåé ñóììû âîçìåùåíèÿ. Çà ãîä ðàáîòû ýòîãî ñåðâèñà ïðàâîì ïîëó÷åíèÿ óñêîðåííîãî áþäæåòíîãî âîçìåùåíèÿ â îáëàñòè âîñïîëüçîâàëèñü 9 ïëàòåëüùèêîâ ýòîé êàòåãîðèè íà ñóììó 177 ìëí. ãðèâåí. Îá ýòîì ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÄÏÑ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Ëèëèÿ Êóðèøêî æóðíàëèñòàì, ïðåäñòàâèòåëÿì îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ êðóãîâ íà ïðåçåíòàöèè áóêëåòà «Îò ôèñêàëüíîãî îðãàíà ê ñåðâèñíîé ñëóæáå», ïîäãîòîâëåííîãî ïî èòîãàì Ïåðâîãî îáùåíàöèîíàëüíîãî ôîðóìà ðàáîòíèêîâ ÃÍÑ Óêðàèíû. Ôîðóì îçíàìåíîâàë ýòàï ïðåîáðàçîâàíèÿ íàëîãîâîé â ñåðâèñíóþ ñëóæáó. Âïåðâûå çà äâàäöàòü ëåò íåçàâèñèìîñòè ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàíà ìèññèÿ è îïðåäåëåíû ñòðàòåãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûìè áóäåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà â ñâîåé ðàáîòå: «Óñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû àäìèíèñòðèðîâàíèÿ íàëîãîâ è ñáîðîâ», «Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà, ðîñòà ýêîíîìèêè, ñîçäàíèå ðàâíûõ êîíêóðåíòíûõ óñëîâèé», «Îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîãî ðèòìè÷åñêîãî íàïîëíåíèÿ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé», «Ñòàáèëèçàöèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà», «Ïîâûøåíèå óðîâíÿ íàëîãîâîé êóëüòóðû». Óæå åñòü ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè íàìå÷åííîé ñòðàòåãèè: óïðîùàåòñÿ ñèñòåìà óïëàòû íàëîãîâ, ââîäÿòñÿ ýëåêòðîííûå ñåðâèñû äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, â òåñíîì äèàëîãå ñ áèçíåñîì è îáùåñòâåííîñòüþ ñîâåðøåíñòâóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâî, ñîçäàþòñÿ ñåðâèñíûå öåíòðû. «Ïðèîðèòåòàìè â ðàáîòå îïðåäåëåíû àäìèíèñòðèðîâàíèå íàëîãîâîé ñèñòåìû è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã íàëîãîïëàòåëüùèêàì», - ïîä÷åðêíóëà Ëèëèÿ Êóðèøêî. Ó ÷åòâåð, 12 ëèïíÿ 2012 ðîêó, ç 10.00 äî 11.00 Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ïðîâîäèòü «ãàðÿ÷ó» òåëåôîííó ë³í³þ ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü çàõèñòó â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿. Íà çàïèòàííÿ ãðîìàäÿí áóäóòü â³äïîâ³äàòè êåð³âíèêè òà ñïåö³àë³ñòè â³ää³ëåííÿ. Òåëåôîííà ë³í³ÿ ïðàöþâàòèìå çà íîìåðîì

(056) 742-86-12.


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 МИРСЬКI CПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÑÌÅÐÒÜ «ÊÐÀÑÍÎÐÓÁÀØÅ×ÍÈÊλ

ПЕРВЫЙ ШАГ

Ñîçäàòåëè òåëåñåðèàëà «Çâåçäíûé ïóòü» â ñâîå âðåìÿ ñòîëêíóëèñü ñ òåì, ÷òî äëÿ ïîääåðæàíèÿ çðèòåëüñêîãî èíòåðåñà íóæíî ïîñòîÿííî ïîêàçûâàòü ãèáåëü ïåðñîíàæåé. Íî «óáèâàòü» ãëàâíûõ ãåðîåâ ñëèøêîì íàêëàäíî, ïîýòîìó ðåøèëè æåðòâîâàòü âòîðîñòåïåííûìè. Âñêîðå çðèòåëè çàìåòèëè òåíäåíöèþ - ãåðîè â æåëòûõ è ãîëóáûõ ðóáàøêàõ ïðåîäîëåâàëè èñïûòàíèÿ, à ïåðñîíàæè â êðàñíûõ íåèçìåííî óìèðàëè. Âïîñëåäñòâèè ñìåðòü «êðàñíîðóáàøå÷íèêîâ» ñòàëà ïðàâèëîì äëÿ ìíîãèõ äðóãèõ ôèëüìîâ è ñåðèàëîâ, â ÷èñëå êîòîðûõ è «Îñòàòüñÿ â æèâûõ». ○

Если вы «посадили» пятно, то первое, что нужно сделать, - промокнуть его салфеткой, чтобы как можно быстрее избавиться от жидкости. Так появится гораздо больше шансов легко вывести кляксу.

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342)

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

×ÅÐÍÈËÜÍÛÕ ÄÅË ÌÀÑÒÅÐÀ…

Ðæàâ÷èíà óäàëÿåòñÿ ëèìîííûì ñîêîì èëè êîíöåíòðèðîâàííûì ðàñòâîðîì ëèìîííîé êèñëîòû; ÷åðíèëà - ïðè ïîìîùè âàëåðüÿíêè. Ñìî÷èâ êóñî÷åê âàòû êàïëÿìè âàëåðèàíîâîé íàñòîéêè, òðåì ïÿòíî äî òåõ ïîð, ïîêà îíî èñ÷åçíåò.

ØÎÊÎËÀÄÍÛÅ «ÌÅÒÊÈ» ÑÀÌÛÅ ÍÅÏÐÈßÒÍÛÅ ○

ÑÒÐÅËÊÈ ÍÀ ÁÐÞÊÀÕ

ÌÎÄÍÀß ÑËÓ×ÀÉÍÎÑÒÜ Ñòðåëêè - îáÿçàòåëüíûé àòðèáóò ñîâðåìåííûõ ìóæñêèõ áðþê. Íî îíè ïîÿâèëèñü òîëüêî â ýïîõó ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êîãäà ñ ðàçâèòèåì ôàáðè÷íîãî ïîøèâà âî âòîðîé ïîëîâèíå Õ²Õ âåêà ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü ïåðåâîçêè áîëüøèõ ïàðòèé òîâàðà, ÷àùå âñåãî ìîðñêèì òðàíñïîðòîì. Ïîñëå ðàñïàêîâêè øòàíû èìåëè ïëîõî ïîääàþùèåñÿ ðàçãëàæèâàíèþ ñêëàäêè, íî èìåííî òàêîé âàðèàíò è âîøåë â ìîäó. ○

Âûâîäèì ïÿòíà ñàìè

Ó ñëàâÿí íàäåòü âåùü íàèçíàíêó - ïëîõàÿ ïðèìåòà. Ó àíãëè÷àí - âñå ñîâñåì íàîáîðîò. Îíè âåðÿò, ÷òî ñëó÷àéíî îáëà÷èòüñÿ â íàðÿä «øèâîðîò- íàâûâîðîò» - ê ñêîðîìó ïîäàðêó. Áîëåå òîãî, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òàêàÿ îïëîøíîñòü îòãîíÿåò ôåé è ðàçðóøàåò çàêëÿòèÿ.  ïðèáðåæíûõ ðàéîíàõ Éîðêøèðà â êîíöå XIX âåêà äåâóøêè ñïåöèàëüíî âûâîðà÷èâàëè ïëàòüÿ âî âðåìÿ øòîðìîâ, äàáû óáåðå÷ü îò îïàñíîñòè ìîðÿêîâ. ○

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

ØÈÂÎÐÎÒ-ÍÀÂÛÂÎÐÎÒ

X Пятна от шоколада, кофе, чая - не только сладкие, но и неприятные. На помощь придет теплый (не горячий) глицерин. Кляксу следует несколько раз промокнуть ваткой, смоченной в нагретом до 35 градусов глицерине, а затем выстирать вещь. Также поможет смесь равных частей сырого яичного желтка и глицерина - этим натирают «проблемное» место, промывают теплой водой и проглаживают через ткань с изнанки. YПятна, оставленные крепким чаем, исчезают при обработке обычным пятновыводителем или при замачивании на полчаса в воде с добавлением стирального порошка. Z От «ягодных» или «винных» пятен можно избавиться при помощи перекиси водорода. Нужно смочить ватку трехпроцентной перекисью водорода и приложить к пятну на несколько часов. Когда оно исчезнет, прополоскать вещь в теплой воде.

ÕÎÐÎØÀß ÏÐÈÌÅÒÀ

ЖЕРТВЫ «СЛАДКОЙ ЖИЗНИ»

ÊÈÍÎØÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÈÑÒÎÐÈß ÝÂÎËÞÖÈÈ

ÏÎÌÎÃËÈ ÂØÈ Ñ ïîìîùüþ àðõåîëîãèè íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü âðåìÿ, êîãäà ëþäè ñòàëè íîñèòü îäåæäó, òàê êàê îíà íå ñîõðàíÿåòñÿ â çàõîðîíåíèÿõ. Îäíàêî íà ïîìîùü èñòîðèêàì ïðèøëà äðóãàÿ íàóêà - ãåíåòèêà. Èçó÷åíèå ÄÍÊ ïëàòÿíûõ âøåé, êîòîðûå îòêëàäûâàþò ÿéöà íà îäåæäó, ïîêàçàëî, ÷òî îíè ýâîëþöèîíèðîâàëè èç ñâîèõ ãîëîâíûõ ñîðîäè÷åé ïðèìåðíî 170 òûñ. ëåò íàçàä. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä ÷åëîâåê ñòàë îäåâàòüñÿ.

ÃËÀÂÍÎÅ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß ÎÒ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

Àõ ýòà ëåòíÿÿ æàðà! Òàê è õî÷åòñÿ íàäåòü ÷òî-òî ÿðêîå, ñâåòëîå. Íî âîò áåäà: ïî íåîñòîðîæíîñòè íà áåëîñíåæíîì ïëàòüå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïÿòíî îò ìîðîæåíîãî, ñîêà è ïðî÷åãî. ×òî æå äåëàòü? «Âiñòi» ðàññêàæóò, êàê óäàëèòü íåíàâèñòíûå ïÿòíà

ПРОБЛЕМЫ НА ПРИРОДЕ

ЖИРНЫЕ КЛЯКСЫ У многих народов плов - излюбленное блюдо. Узбеки, например, едят его руками. Говорят, это настоящее мастерство. Чтобы во время еды не вымазаться, нужно проявить особую аккуратность. Решили попробовать? Удачи! Только для начала запомните несколько рецептов избавления одежды от жирных пятен. — Свежие загрязнения следует немедленно затереть обычной поваренной солью, она впитает в себя жир, остатки же легко отстираются. — Постирать одежду нет возможности? Попробуйте вывести пятно методом сухой чистки. Вам помогут салфетки и картофельный крахмал. Он отлично впитывает жир. Вещь необходимо разложить на ровной поверхности, положив под пятно салфетку, сверху засыпьте крахмалом. Оставьте его для впитывания минут на пять, а после повторите процедуру.

Какой отдых на природе без шашлыков, соуса, кетчупа и зеленой травы? И, конечно, проблем с пятнами не избежать. * Выверните одежду наизнанку и промойте загрязненное место от соуса и шашлыка под струей холодной воды. * Чтобы пятно не растекалось, можно подложить сухой ватный диск или бумажную салфетку. * Предварительно обработав пятно жидким моющим средством, аккуратно очистите верхний слой въевшейся грязи щеточкой, но ни в коем случае не трите! Дайте средству впитаться и смойте водой. * Затем капните на пятно обычный уксус и снова смойте. Если пятно не отстиралось, замочите одежду в теплой воде, оставив на полчаса, повторите всю процедуру заново. * Пятна от травы хорошо выводится концентрированным мыльным раствором с добавлением нашатырного спирта.


ЗООДИВА 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.07.2012 ð. ¹ 53 (1342) ○

«ÒÎÏ»-ÑÎÁÀÊÈ

Ïîðîäû, êîòîðûå ìû ïðåäñòàâëÿåì...

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Íå óñïåë ÷åëîâåê ïðèðó÷èòü ñîáàêó, êàê òóò æå íà÷àë «êîëäîâàòü» íàä åå âíåøíîñòüþ è â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èë îêîëî 500 ïîðîä.  ðåàëüíîñòü íåêîòîðûõ èíîãäà òðóäíî ïîâåðèòü - íàñòîëüêî ýêçîòè÷íî îíè «çâó÷àò» è âûãëÿäÿò. Êîå-êîìó óäàëîñü ïî ñåé äåíü ñîõðàíèòü ïåðâîçäàííûé âèä БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ - ЛЮБИТЕЛЬ ТРЮФЕЛЕЙ По мнению специалистов, самым древним предком этого жизнерадостного увальня из Шотландии был венгерский комондор. В ХХ в. бородатый колли едва не исчез, но, благодаря шотландским селекционерам, породу удалось восстановить. Прекрасное чутье помогает собаке безошибочно находить трюфели. Она сильно привязывается к людям, поэтому не терпит одиночества. Любит полаять, но хорошим сторожем из-за отсутствия агрессии не будет.

МАЛЕНЬКИЙ ШКИПЕР ШИППЕРКЕ Внешне эта бесхвостая собака похожа на шпица и бельгийскую овчарку, что породило несколько версий о ее происхождении. Бельгийцы считают шипперке незаменимыми сторожами - когда-то они охраняли торговые суда, курсировавшие по каналам. Отсюда и название породы, которое переводится как «маленький шкипер». Хороши шипперке и в качестве домашних любимцев. Особенно популярны они в Великобритании и ЮАР.

ØÈÏÏÅÐÊÅ ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÉ ÑÒÎÐÎÆ ВЕСЕЛЬЧАК ДЕНДИДИНМОНТ ТЕРЬЕР Эти маленькие собачки появились в начале XIX в., благодаря шотландскому фермеру Джеймсу Девидсону, который занимался разведением терьеров. Вальтер Скотт описал его в романе «Гай Меннеринг» под именем Денди Динмонта - отсюда и название породы. В прошлом денди-динмонт терьер - знаменитый охотник на барсуков и лис. Сегодня - отличный домашний питомец: отважный, преданный и очень веселый.

ÑÎÁÀÊÀ ÁÎÃÀ ÊÑÎËÎÒËÀ

РЫБОЛОВ-ФАНАТ ТЕЛОМИАН Родина теломиана - Малайзия. Эту породу собак считают одной из древнейших и «промежуточной» между динго и бассенджи. Тем не менее, официально она не признана. Образ жизни теломианов всегда был связан с аборигенами. Чтобы устроиться на ночь под боком хозяина, собака должна была по лестнице взбираться в хижину на сваях. Бесстрашие сделало из нее надежного защитника, а сообразительность - фанатичного рыболова. Современные собаки крупнее своих предков. На редкость преданы хозяевам, особенно если попадают в дом в раннем возрасте.

ÒÅËÎÌÈÀÍ ËÎÂÈÒ ÐÛÁÓ

РАБОЧАЯ «ЛОШАДКА» КЕЛПИ Австралийский келпи - результат скрещивания аборигенной собаки динго с короткошерстными колли, привезенными в Австралию в 60-е гг. XIX в. Название породы - «келпи» - связывают с названием реки в одном из романов Стивенсона. Эта неутомимая рабочая собака не очень популярна в Европе. Зато на ранчо Австралии и Новой Зеландии ей нет равных. Природные инстинкты превратили келпи в пастуха, от которого не сбежит ни одна овца.

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» БЕРГАМАСКО Более 2000 лет назад финикийцы привезли в Европу несколько разновидностей лохматых овчарок, которые со временем обосновались на севере Италии. Бергамаско или бергамскую овчарку вывели в провинции Бергамо. У этой умной, отважной собаки замечательный характер и отличная память. Ее сразу можно узнать по необычной шерсти, свитой в шнуры, которая защищает собаку от дождя, холода и зубов хищников. Бергамаско успешно работают пастухами, охранниками, телохранителями, спасателями и пожарными.

 ñîáà÷üåì ìèðå ìåêñèêàíñêàÿ ãîëàÿ (êñîëîèòöêóèíòëè) îäíà èç ñàìûõ äðåâíèõ è ðåäêèõ ïîðîä. Àöòåêè íàçâàëè åå èìåíåì áîãà Êñîëîòëà è Èòöêóèíòëè, ÷òî îçíà÷àåò «ñîáàêà áîãà Êñîëîòëà». Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå øåðñòè, êñîëî ëåãêî ïåðåíîñÿò õîëîä è æàðó, ïîñòîÿííî ìåíÿÿ öâåò êîæè: çèìîé îíà áëåäíååò, à ëåòîì òåìíååò. Ïî íàòóðå êñîëî - áîëüøèå ñîáñòâåííèêè, îñîáåííî ïî îòíîøåíèþ ê åäå, èãðóøêàì è õîçÿåâàì. Åùå îíè íåâåðîÿòíûå ÷èñòþëè óõàæèâàþò çà ñîáîé êàê êîøêè. ○

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÊÐÛÑÎËΠÍà ïåðâûé âçãëÿä áåäëèíãòîíòåðüåðà òðóäíî îòëè÷èòü îò ìàëåíüêîé îâå÷êè, íî ñåðäöå ó íåãî - ëüâèíîå. Ïðè àáñîëþòíîì ïîñëóøàíèè è ïðåäàííîñòè õîçÿåâàì ýòà ñîáàêà î÷åíü íåäîâåð÷èâà ïî îòíîøåíèþ ê ÷óæàêàì - íå óñòóïèò íèêîìó è íèêîãäà. Ó áåäëèíãòîíà ðåïóòàöèÿ ëó÷øåãî ñïåöèàëèñòà ïî ëîâëå êðûñ, îõîòíèêà íà ëèñ, áàðñóêîâ, äèêèõ êðîëèêîâ.  ïðîøëîì ñèìïàòÿãè ó÷àñòèå â ñîáà÷üèõ áîÿõ. ○

ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ Ýòî, êîíå÷íî æå, ýêçîòè÷åñêèé, äðåâíèé, êàê Âåëèêàÿ Êèòàéñêàÿ Ñòåíà, øàðïåé. Âûãëÿäèò ïîòðÿñàþùå, çàïîìèíàåòñÿ ñðàçó. Ýòîò ïåñ - èíòåëëèãåíò, íàñòîÿùåå äèòÿ Âîñòîêà: åãî ñëîæíî âûâåñòè èç ñåáÿ. Î ÷èñòîïëîòíîñòè øàðïåÿ õîäÿò ëåãåíäû. Ïåðåä ëóæåé îí îáÿçàòåëüíî îñòàíîâèòñÿ, «ãîâîðÿ» âçãëÿäîì: «Èëè â îáõîä, èëè äîìîé!» Íó ðàçâå ÷òî ïîçâîëèò ïåðåíåñòè ñåáÿ íà ðóêàõ… Íà Çàïàäå øàðïåÿ îòíîñÿò ê ñîáàêàì-òåðàïåâòàì: ïîãëàæèâàíèå ïî øåðñòè áûñòðî ñíèìàåò óñòàëîñòü è ðàçäðàæèòåëüíîñòü.


ВІВТОРОК, 10 ЛИПНЯ 2012 РОКУ № 53 (1342)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÁÓßÍΠÈÑÏÓÃÀËÀ ÒÎËÜÊÎ ØÀØÊÀ «20 èþíÿ ïî Ìîñêîâñêîé óëèöå îêîëî êàçåííîé âèííîé ëàâêè ñîáðàëàñü ïüÿíàÿ òîëïà, èç êîòîðîé âûäåëÿëàñü ãðóïïà, ñòîÿâøàÿ â ñòîðîíå. Ãðóïïà ýòà ñîñòîÿëà èç òðåõ ëèö: Ñîôèè Òêà÷åíêî, Èâàíà Ôîìî÷êèíà è íåèçâåñòíîé æåíùèíû, ôàìèëèþ êîòîðîé íå óäàëîñü óñòàíîâèòü. Âñå ýòè ëèöà, äîëæíî áûòü, õîðîøî âûïèâøèå, ñòàëè òâîðèòü áåñ÷èíñòâà. Êîãäà æå ê íèì ïîäîøåë ñòîÿâøèé òóò æå íà ïîñòó ãîðîäîâîé Áàðàí÷óê, áóÿíû îñûïàëè åãî ãðóáîé áðàíüþ. Áàðàí÷óê ïûòàëñÿ áûëî èõ çàäåðæàòü, íî Òêà÷åíêî âçÿëà ñ ìîñòîâîé êàìåíü è áðîñèëà åãî â ãîðîäîâîãî, ïðè÷èíèâ åìó ðàíåíèÿ ãîëîâû. Áàðàí÷óê ñòàë äàâàòü òðåâîæíûå ñâèñòêè, íà êîòîðûå è ïðèáåæàë äðóãîé ãîðîäîâîé, âìåñòå ñ êîòîðûì Áàðàí÷óê, îáíàæèâ øàøêó, ðàçîãíàë òîëïó, à Òêà÷åíêîâó àðåñòîâàëè è äîñòàâèëè âî 2-þ ïîëèöåéñêóþ ÷àñòü», - ðàññêàçàëà åêàòåðèíîñëàâöàì «Þæíàÿ Çàðÿ» 24 èþíÿ 1912 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Óìíûé ìóæ ïîçâîëÿåò æåíå çíàòü, ãäå ó íåãî çàíà÷êà. Ýòî ïîâûøàåò äîâåðèå â ñåìüå, æåíñêóþ ñàìîîöåíêó è áåçîïàñíîñòü îñíîâíîé çàíà÷êè. *** - Êóïèë òåùå ïóòåâêó â Èñïàíèþ. - À â êàêîé êîìïàíèè? - Êîìïàíèÿ íàçûâàåòñÿ «Òóðèñò». - Òàê îíè æå àôåðèñòû! Ïðèâåçóò â àýðîïîðò â Ìàäðèäå è áðîñÿò. - ß çíàþ. ☺ ☺ ☺ Òâîð÷åñêèé ïîõîä ê äåëó ýòî êîãäà ïîëäíÿ ðàññìàòðèâàåøü ðàáî÷åå ìåñòî, à âòîðóþ ïîëîâèíó íàñòðàèâàåøüñÿ íà ðàáîòó. ☺ ☺ ☺ Ãîðíè÷íàÿ ãîâîðèò õîçÿéêå: - Ðàç âû ìíå íå äîâåðÿåòå, ìàäàì, òî ìíå ëó÷øå óéòè îò âàñ! - Êàê íå äîâåðÿþ?! ß äàæå äàëà òåáå êëþ÷ îò ìîåé øêàòóëêè ñ äðàãîöåííîñòÿìè! - Äà, íî îí ê íåé íå ïîäõîäèò! ☺ ☺ ☺ Ïðèíîñèò ìóæ äîìîé òîëüêî ÷òî êóïëåííûé òåëåâèçîð.

 ïîñëåäíèå ìåñÿöû Íà óïàêîâêå íàðèñîâàíû âñå ÷àùå íà ãîðîäñêèõ ðàçíûå çíàêè. àôèøàõ ìîæíî óâèäåòü Æåíà: èìåíà Ëåñè è Âèòàëèÿ - À çà÷åì íà óïàêîâêå Ðîæêîâûõ.  ôèëàðìîíàðèñîâàíà ðþìêà? íèè ñ àíøëàãàìè Ìóæ: ïðîõîäÿò èõ êîíöåðòû - Çíà÷èò, ïîêóïêó îáìûòü «Ôðàíöóçñêèé øàíñîí», íàäî. â Õóäîæåñòâåííîì ☺ ☺ ☺ - Ïîðó÷èê, âû òðóñ è ïîäëåö! ìóçåå äâàæäû â ìåñÿö îíè ñ óñïåõîì èãðàþò ß âûçûâàþ âàñ íà äóýëü! Êàêîå îðóæèå âûáèðàåòå? êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó äëÿ ìàëåíüêèõ ñëóøàØïàãó èëè ïèñòîëåò? òåëåé. Êðîìå òîãî, - À âû? Âèòàëèé ïðåïîäàåò â - ß - øïàãó! - Òîãäà ÿ - ïèñòîëåò. êîíñåðâàòîðèè, à Ëåñÿ ☺ ☺ ☺ - â îäíîì èç äåòñêèõ Èäåò ôóòáîëüíûé ìàò÷. öåíòðîâ. «Â³ñò³» ïîîáÊîììåíòàòîð ïðèâû÷íî ùàëèñü ñ ñåìüåé áûñòðî-áûñòðî ãîâîðèò: ðàçíîïëàíîâûõ ìóçû- Óäàð, ìÿ÷ ó Èâàíîâà, êàíòîâ ïðîõîä ïî ëåâîìó êðàþ, ïàñ â øòðàôíóþ ïëîùàäêó, óäàð МУЗЫКА ПОБЕïî âîðîòàì, øòàíãà! Òóò äâåðü ñ øóìîì îòêðûâà- ДИЛА - Каким было Ваше åòñÿ, âáåãàåò çàïûõàâøèéзнакомство с музыñÿ òðåíåð: кой? - Íåëüçÿ ëè ïîìåäëåííåå? В.: - У меня мама муÐåáÿòà íå óñïåâàþò. зыкант, практически с ☺ ☺ ☺ рождения она со мной - À êàê òåáÿ ìóæ îòïóñòèë â занималась. Когда я íî÷íîé êëóá? - Äà ÿ åìó âàííó ïðèãîòîâè- был очень маленький, ëà è ïåíîé íàïîëíèëà! носила меня на работу, - È ýòî åãî îñòàíîâèëî? я спал на рояле, а она - Ìîíòàæíàÿ ïåíà êîãî репетировала с хором. В óãîäíî îñòàíîâèò.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 10.07 Ср 11.07 Чт 12.07

Ñ ðîæäåíèÿ - â êóëüòóðíîé ñðåäå

+31 +34 0С схід. +21 +25 0С 23 м/с +29 +36 0С півд.захід. +21 +26 0С 13 м/с +27 +31 0С захід. +22 +24 0С 25 м/с

«ËÞÄÈ ÏËÀ×ÓÒ ÎÒ ËÅÑÈÍÎÃÎ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃλ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ «КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

6 лет отдала меня на фортепиано. Через год я сказал, что музыки больше не хочу, фортепиано не хочу. Мама ответила: «Подожди. Выбирай любой духовой инструмент». Я зашел в класс духовых инструментов и выбрал кларнет. С 8 лет играю и на саксофоне. Л.: - Я не рвалась в музыкальную школу, просто повели туда, как всех детей. У меня семья не музыкальная, но родители считали, что дети должны получать музыкальное образование. Меня отдавали и на хореографию, но оказалось, что я не пластичная, поэтому музыкальная школа победила. - Как возникло желание связать жизнь с музыкой? Л.: - Я хорошо закончила музыкальную школу - поступила в училище. Закончила его с красным дипломом поступила в консерваторию. В консерватории получила направление в аспирантуру. То есть все пошло как по зеленой волне. В.: - А я очень люблю море и в детстве хотел быть моряком. Но мама сказала: «Закончишь музыкальное училище, потом делай что хочешь». У меня есть принцип: если я что-то делаю, должен делать

хорошо. И раз так получилось, что занимаюсь музыкой, значит, буду это делать хорошо. После училища поехал в Москву, сдал документы в консерваторию и в Институт им. Гнесиных. Конкурс был громадный, в основном между москвичами, поэтому пришлось поступать в Киевскую консерваторию. После нее я закончил исполнительскую аспирантуру. - Не жалеете, что не удалось остаться в Москве? В.: Нет, абсолютно! Какая разница, где играть? Главное, чтобы было для кого.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ - Леся, где Вы учились вокалу? - Я с малых лет пою в хорах: в школе, в училище, там у меня были хорошие педагоги. Многое освоила самостоятельно. Плюс, когда училась в Киеве, работала концертмейстером у вокалистов, которые обучали деток, многие уроки запомнила. Свои результаты дала работа за границей - это была длительная практика. Как та же Эдит Пиаф говорила: «Моя консерватория - это улица». - А откуда у Вас такой хороший французский?

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

«ÃËÀÂÍÎÅ ×ÒÎÁÛ ÁÛËÎ ÄËß ÊÎÃÎ ÈÃÐÀÒÜ» В.: - Реакция людей на Лесин французский бывает такая - люди немеют! Были даже слезы после концертов. Л.: - В школе учителя сказали: «Первый вариант идет на английский, второй - на французский». У меня был второй вариант. Тогда я расстроилась, ведь все говорили по-английски, а теперь рада, что могу исполнять хорошие французские произведения. - Вы чувствуете, что уже стали заметными в Днепропетровске музыкантами? В.: - Три года назад, когда мы сюда приехали, меня тут никто не знал, и я никого не знал. Сейчас уже есть какие-то результаты. Но мы не делаем что-либо, только чтобы быть заметными. Мы просто хотим, чтобы люди чаще смотрели в сторону филармонии, музеев. Это очень нужно - с рождения человек должен находиться в культурной среде.

Номер підписано до друку 09.07.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1254353

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement