Page 1

ÎÁËÀÑÒÜ ÇÀÑÅÅÒ ÂÑÅ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÛ

ÌÈËËÈÀÐÄ Â «ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ»

8

«ÊÐÀÙÅ ÌIÑÒÎ ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ»

2

4

×ÒÎÁÛ ÑÎËÍÖÅ ÍÅ ÓÄÀÐÈËÎ Â ÃÎËÎÂÓ

9

ÑÒÓÄÅÍÒ ËÅÒÎÌ: ÊÓÐÜÅÐ ÈËÈ ÁÝÊ-ÂÎÊÀËÈÑÒ?

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Äëÿ êîãî-òî ëåòî - ïîðà îòïóñêîâ, à äëÿ êîãî-òî - îòëè÷íîå âðåìÿ, ÷òîáû íàéòè ðàáîòó èëè ïîäçàðàáîòàòü äåíåã. Îäíè èç ñàìûõ àêòèâíûõ ñîèñêàòåëåé â ãîðÿ÷èé ñåçîí -ñòóäåíòû. Èìåííî îíè ÷àùå äðóãèõ øòóðìóþò ñàéòû ïî òðóäîóñòðîéñòâó. Êàêèå æå íåîáû÷íûå âàêàíñèè ïðåäëàãàþò â Äíåïðîïåòðîâñêå?

№51 (1340) Вівторок, 03 липня 2012 р.

9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÃËÀÂÍÛÉ ÈÒÎÃ

ÓÊÐÀÈÍÀ ÄÎÊÀÇÀËÀ Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî ãëàâíûì èòîãîì ×åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó ñòàëî òî, ÷òî Óêðàèíà äîêàçàëà - îíà ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåííûì åâðîïåéñêèì ãîñóäàðñòâîì. «Áîëåëüùèêè, êîòîðûå ïðèåõàëè ñî âñåãî ìèðà, ïîëó÷èëè ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä ýìîöèé è óâèäåëè, ÷òî çäåñü æèâåò äîáðîæåëàòåëüíûé íàðîä», - ñêàçàë îí. Ïðåçèäåíò îòìåòèë, ÷òî èíôðàñòðóêòóðà, ïîäãîòîâëåííàÿ ê òóðíèðó, áóäåò ñëóæèòü åùå è áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. ○

ÔÈÍÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

ÏÎÑÅÒÈËÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÛ

5

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ - ñëóæèòü ñâîåìó íàðîäó Ñëó÷àåòñÿ, ñëóæáà ñïàñåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ïðèíèìàåò çà ñóòêè áîëåå ñîòíè çâîíêîâ… Ñþäà îáðàùàþòñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ, ðàçðåøåíèå êîòîðûõ íåâîçìîæíî áåç ó÷àñòèÿ ëþäåé, èçáðàâøèõ ïðîôåññèåé - ñëóæåíèå ëþäÿì. Ýòîìó ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü è íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Âèêòîð Áóòêîâñêèé. Êîððåñïîíäåíòêà «Âiñòåé» ïîáåñåäîâàëà ñ Âèêòîðîì Âëàäèìèðîâè÷åì î íåëåãêîé ñëóæáå ñïàñàòåëåé è î òîì, êàêèå êà÷åñòâà íóæíû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñëóæèòü ëþäÿì.

ÄÈÂÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ØÎϲÍÃÓ

ßÊ ÊÓÏÈÒÈ ÏÎÒßà ² ÏÐÎÄÀÒÈ ÏβÒÐß ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Íå òàºìíèöÿ, ùî â ³íòåðíåòìàãàçèíàõ ìîæíà ïðèäáàòè ìàéæå áóäü-ÿêèé òîâàð øâèäêî, çðó÷íî é àíîí³ìíî. Îñòàííüîþ ïåðåâàãîþ íåäàâíî ìèìîâîë³ ñêîðèñòàâñÿ ÷îòèðèð³÷íèé õëîï÷èê ³ç Íîâî¿ Çåëàí䳿. Ìàëåíüêèé áåøêåòíèê ëåäâå íå êóïèâ ïî¿çä íà â³ðòóàëüíîìó àóêö³îí³. Çà ïîâ³äîìëåííÿìè ì³ñöåâèõ Ç̲, ó êîìïàí³¿ Metlink íàäçâè-

÷àéíî çðàä³ëè, êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî ïîòÿã, ÿêèé ¿çäèâ îêîëèöÿìè Âåëë³íãòîíà ç 40-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ³ áóâ ùîéíî ñïèñàíèé, íà ³íòåðíåò-òîðãàõ îòðèìàâ ïðîïîçèö³þ â³ä ïîêóïöÿ. Ïðîòå, ÿê ç’ÿñóâàëîñü ï³çí³øå, ñóìó â ðîçì³ð³ 30 òèñ. äîëàð³â ùåäðî çàïðîïîíóâàâ ìàëþê, ÿêèé ãðàâñÿ íà êîìï’þòåð³ ó â³äñóòíîñò³ ìàòåð³. Êîëè æ³íêà ä³çíàëàñÿ ïðî «³íâåñòèö³¿» ñèíà, âîíà ðîç÷àðóâàëà

ï³äïðèºìö³â ³ â³äì³íèëà çàìîâëåííÿ. Ó êîìïàí³¿ çàñìóòèëèñÿ, àëå çàçíà÷èëè, ùî äèòèíà äóæå òàëàíîâèòà, àäæå òàêèé «øîï³íã» âèìàãຠïåâíèõ çíàíü ³ íàâè÷îê. Âò³ì, ö³êàâèõ ³ äèâíèõ ïðîïîçèö³é ó ìåðåæ³ ÷èìàëî. Íàïðèêëàä, çà 530 äîëàð³â ïðîäàëè áàíêó ç ïîâ³òðÿì, ÿêèì äèõàëè Àíäæåë³íà Äæîë³ ³ Áðåä ϳòò ï³ä ÷àñ ðîáîòè íàä ô³ëüìîì «Ì³ñòåð ³ Ì³ñ³ñ Ñì³ò».

Íåïîãàíî â ²íòåðíåò³ ï³øîâ ³ íåäîïàëîê ñèãàðåòè, ÿêó âèêóðèëè íà âóëèö³ ó Íîâ³é Çåëàí䳿 çà ê³ëüêà ìèòòºâîñòåé äî âñòóïó â ñèëó çàáîðîíè íà ïàë³ííÿ ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ. Íàéá³ëüø æå íåçàòðåáóâàíèì ñåðåä äèâíèõ ëîò³â ñòàëà äóøà Ãàðåôà Ìåëõàìà. ×îëîâ³ê íàìàãàâñÿ ïðîäàòè ¿¿ ëèøå çà 10 äîëàð³â. Àëå âèÿâèëîñü, ùî òàêèé òîâàð í³êîìó íå ïîòð³áåí. Òîæ äóøà äîñ³ íàëåæèòü ñâîºìó âëàñíèêîâ³.

15 Ñàìûå óäèâèòåëüíûå ïóñòûíè íà ïëàíåòå

Ïîääåðæàòü ñâîè ñáîðíûå, âûøåäøèå â ôèíàë Åâðî-2012, â Êèåâ ïðèåõàëè ïðåçèäåíò Èòàëèè Äæîðäæî Íàïîëèòàíî, íàñëåäíûé ïðèíö Èñïàíèè Ôåëèïå Õóàí Ïàáëî Àëüôîíñî ñ ïðèíöåññîé Ëåòèöèåé. Ïîñìîòðåòü ôèíàëüíûé ìàò÷ íà ñòàäèîíå «Îëèìïèéñêèé» ïðèáûëè ãëàâû ðÿäà ñòðàí, â òîì ÷èñëå ïðåçèäåíòû Ïîëüøè - Áðîíèñëàâ Êîìîðîâñêèé, Ãðóçèè - Ìèõàèë Ñààêàøâèëè, Àðìåíèè - Ñåðæ Ñàðãñÿí. Ðåøàþùóþ èãðó ñìîòðåë è Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷. ○

ÂÎØËÈ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

ÈÑÏÀÍÖÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ Â ôèíàëüíîì ìàò÷å Åâðî-2012 óâåðåííóþ ïîáåäó îäåðæàëà Èñïàíèÿ, îáûãðàâ èòàëüÿíöåâ ñî ñ÷åòîì 4:0. Òàêèì îáðàçîì, êîìàíäà óñòàíîâèëà ðåêîðä, âûèãðàâ òðè êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðà ïîäðÿä. Ïîñëå ïîáåä íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû 2008 ãîäà è ÷åìïèîíàòå ìèðà 2010 ãîäà èñïàíöû ïåðâåíñòâîâàëè è íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû-2012. Êðîìå òîãî, ñáîðíàÿ Èñïàíèè äîãíàëà ïî êîëè÷åñòâó ïîáåä íà ÷åìïèîíàòàõ Åâðîïû ñáîðíóþ Ãåðìàíèè, âûèãðàâ ýòîò òóðíèð òðåòèé ðàç â èñòîðèè. ○

ÏÎÁÈËÈ ÐÅÊÎÐÄ

ÍÀÏËÛ ÒÓÐÈÑÒΠ Óêðàèíó ïðèáûëî ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ íà ôèíàë Åâðî-2012.  äåíü ðåøàþùåãî ìàò÷à ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó íàøåé ñòðàíû ïåðåñåêëè 360 òûñÿ÷ ÷åëîâåê è 70 òûñÿ÷ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Íà ñàìîì ôèíàëüíîì ìàò÷å íà ÍÑÊ «Îëèìïèéñêèé» ïðèñóòñòâîâàëè áîëåå 63,5 òûñÿ÷è áîëåëüùèêîâ. Âñåãî, íà÷èíàÿ ñ 5 èþíÿ, óêðàèíñêóþ ãðàíèöó ïåðåñåêëè 8,3 ìëí. ÷åëîâåê è ïî÷òè 2 ìëí. òðàíñïîðòíûõ åäèíèö.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340) ○

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

Îáëàñòü ïîñåòèëè ìèðîâûå çâåçäû ðîêà ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÏÎÑÈËÅÍÍß Â²ÄÏβÄÀËÜÍÎÑÒ²

ÏÎÊÀÐÀÍÍß ÇÀ ÍÅÏÐÀÂÄÓ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³äïèñàâ Çàêîí ïðî ïîñèëåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿâíî íåïðàâäèâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàãðîçó áåçïåö³ ãðîìàäÿí. Òåïåð ì³í³ìàëüíå ïîêàðàííÿ çà öåé çëî÷èí ïîñèëåíî ç³ øòðàôó 8,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü äî äâîõ ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ìàêñèìàëüíå - ç ï’ÿòè äî âîñüìè ðîê³â ó âèïàäêó, ÿêùî ä³ÿííÿ â÷èíåíî ïîâòîðíî.

ÍÎÂÈÍÈ Ì²ÆÍÀÐÎÄͲ ²ÄÍÎÑÈÍÈ

Место масштабного музыкального действа - загородный парк отдыха «Новоселица». Три дня перед многочисленной публикой выступало множество испол-

ÅÊÎÍÎ̲×ÍÀ ÑϲÂÏÐÀÖß Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ òà Ïðåçèäåíò Ðåñïóáë³êè Òàäæèêèñòàí Åìîìàë³ Ðàõìîí ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â Êèºâ³ îáãîâîðèëè ïèòàííÿ äâîñòîðîííüî¿ ñï³âïðàö³ ì³æ êðà¿íàìè.  ïåðøó ÷åðãó ñòîðîíè ïëàíóþòü çîñåðåäèòèñÿ íà òîðãîâî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèíàõ. Íà çóñòð³÷³ Ãëàâè äåðæàâè ³ç Ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáë³êè ³ðìåí³ÿ Ñåðæåì Ñàðãñÿíîì òàêîæ éøëîñÿ ïðî ñï³âïðàöþ. ○

×ÀÑ ÄÎ ÂÈØÓ

³äó÷îðà â Óêðà¿í³ ñòàðòóâàëà âñòóïíà êàìïàí³ÿ ó âèø³. Âîíà òðèâàòèìå äî 31 ëèïíÿ. Öüîãî ðîêó äî êîíêóðñó íà çäîáóòòÿ îñâ³òè íà ð³âí³ áàêàëàâðà äîïóñêàþòüñÿ ñåðòèô³êàòè ÇÍÎ ç áàëàìè íå íèæ÷å 124 ç íåïðîô³ëüíèõ ïðåäìåò³â ³ íå ìåíøå 140 - ç ïðîô³ëüíîãî. Ïîäàâàòè äîêóìåíòè ìîæíà â 5 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íà 3 ñïåö³àëüíîñò³ â êîæíîìó (ìàêñèìóì 15 ñïåö³àëüíîñòåé). ○

ÌÅIJÀ-ÑϲÂÏÐÀÖß

ÏÐÈÉÍßËÈ ÄÎ ÊËÓÁÓ Íàö³îíàëüíó ñï³ëêó æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè ïðèéíÿòî äî Áðþññåëüñüêîãî ïðåñ-êëóáó. Òàêî¿ äîìîâëåíîñò³ áóëî äîñÿãíóòî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ãîëîâè ñï³ëêè Îëåãà Íàëèâàéêà ç ïðåçèäåíòîì ïðåñ-êëóáó Ëîðàíîì Áð³àéºì. Çà ñëîâàìè Áð³àéà, ìàéáóòíÿ ñï³âïðàöÿ äîçâîëèòü óêðà¿íöÿì êðàùå îçíàéîìèòèñü ç á³çíåñ-ìîäåëëþ Áðþññåëüñüêîãî êëóáó òà ðîçøèðèòè ³íôîðìàö³éíèé ³íñòðóìåíòàð³é ñï³ëêè.

мирового уровня. Среди хэдлайнеров были такие признанные зарубежные группы, как «Evanescence», «The Rasmus», «Appolo 440», «White Lies», Joachim Garraud, совмест-

ÊÎËÎÍÍÓ ÁÀÉÊÅÐÎÂ ÂÎÇÃËÀÂÈË ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ный проект Shifty («Crazy Town») и DJ Lethal («Limp Bizkit», «House of Pain»), а также знаменитые

российские рокеры «ДДТ», «Сплин», «Ленинград», «Би-2», «Токио». Украину в этой «компании» пред-

ÏÐÈÑÒÓÏßÒ Ê ÐÀÁÎÒÀÌ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀͲß

Ñ 29 èþíÿ ïî 1 èþëÿ ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà â îáëàñòè ïðîøåë ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Êðàùå ì³ñòî - Äí³ïðîïåòðîâñüê».  ïðàçäíèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 77 àðòèñòîâ èç Óêðàèíû, Åâðîïû, Àìåðèêè è Ðîññèè. Îí ñòàë êðóïíåéøèì ìåæäóíàðîäíûì нителей - как малоизìóçûêàëüíûì ôåñòèâàëåì â ñòðàíå вестных, так и звезд

ставили всеми любимые «Океан Эльзы», «Бумбокс», «Братья Карамазовы», «Друга Ріка» и «ВВ». Колоритным дополнением шоу стали байкеры. На мероприятие приехали более тысячи мотоциклистов из Украины, России, дальнего зарубежья. Слет начался утром на Фестивальном причале, после чего колонна байкеров во главе с губернатором Александром Вилкулом отправилась к «Новоселице». На музыкальном фестивале побывал и корреспондент «Вістей». Подробнее об этом грандиозном событии вы сможете прочитать в следующем номере газеты.

Ëîöìàíñêèé òîííåëü áûë ïîñòðîåí çàäîëãî äî âîçâåäåíèÿ æèëûõ ìàññèâîâ Òîïîëü-1 è Òîïîëü-2 - â 1928 ãîäó. Ñåãîäíÿ ó÷åíûå çàÿâëÿþò, ÷òî ýòî ñîîðóæåíèå ìîæåò âëèÿòü íà îïîëçíåâûå ïðîöåññû èççà ïîñòîÿííîãî íàêîïëåíèÿ âîä âîçëå íåãî è îáâîäíåíèÿ ãîðíûõ ïîðîä

Ñâåò â êîíöå òîííåëÿ

Вопрос об укреплении Лоцманского тоннеля попрежнему является приоритетным среди задач в рамках программы «Безопасный Тополь», инициированной заместителем губернатора Иваном Ступаком. Недавно он провел выездное совещание с представителями Управления Приднепровской железной дороги, в ведомстве которой и находится тоннель. Железнодорожники заверили, что совмест-

но с учеными нашли ряд причин, которые способствуют обводнению тоннеля. Строительство объекта велось с длительными перерывами, и выработки долгое время находились в условиях подтопления. Из-за этого отделка тоннеля, обводненного агрессивными водами, с первых дней эксплуатации начала подвергаться коррозии. По инициативе Ивана Ступака был проведен де-

ÏÐÎÂÅËÈ ÄÅÒÀËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß

тальный анализ состояния Лоцманского тоннеля. Как выяснилось, еще одной причиной подтоплений является канализационная труба. Она в значительной степени повреждена и дает большую течь над тоннелем.

Заместитель губернатора отметил, что следует немедленно приступить к ремонтным работам. Мероприятия будут обсуждаться с областным руководством и руководителями Приднепровской железной дороги.

ÐÅÀ˲ÇÀÖ²ß ²Í²Ö²ÀÒÈÂ

Ïîêðàùèòè çàõèñò êðèçîâèõ ðîäèí ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñü íàðàäà ùîäî ðåàë³çàö³¿ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ ïîñàä ôàõ³âö³â ïî ðîáîò³ ³ç ñ³ì'ÿìè, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ

ʲËÜʲÑÒÜ ÑÎÖÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÇÁ²ËÜØÈÒÜÑß ÂÒÐÈײ Звертаючись до учасників наради, заступник губернатора Марія Пустова повідомила, що в області втричі збільшиться

штат працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це має підвищити якість допомоги кризовим

сім'ям та попередити вилучення з них дітей. «Основне в тому, що тепер сім'ї не повинні звертатись до чиновників. Соцпраців-

ник відвідуватиме кожну таку сім'ю задля визначення проблем та їх вирішення. Це сприятиме й ефективній реалізації низки регіональних проектів, спрямованих на підтримку незахищених верств населення. Зокрема, проекту «Родина для дитини», ініційованого губернатором Олександром Вілкулом», - підкреслила Марія Пустова.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340) ○

²ÄÍÎÂËÞÂÀËÜͲ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

ÊÀÐÈÍÀ ÏÎÄËÎÁͲÊÎÂÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ ñèñòåìà ðàííüî¿ ìåäèêîñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé. Ñïåö³àëüí³ öåíòðè ïðàöþþòü ïðè áóäèíêàõ äèòèíè ПОЗИТИВНА ТЕНДЕНЦІЯ За останні два роки в області вдвічі поменшало випадків, коли дітей лишають у пологових будинках. Крім того, майже в 1,5 раза зменшилось число дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які щороку утримуються в будинках дитини. Самі ж заклади мають потужний медичний та педагогічний кадровий потенціал, а також сучасне матеріально-технічне оснащення. При будинках дитини, що продовжують працювати за

Такі центри вже створено на базі чотирьох будинків дитини - в Дніпропетровську, Кривому Розі, Дніпродзер-

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ѲÒËÀÍÀ ÏÀÒÓÊ, ãîëîâíèé ë³êàð

Ñïåö³àë³çîâàíîãî áóäèíêó äèòèíè ¹ 1 (ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê): - ϳä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðåàë³çóºòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïðîåêò³â. Ïðîòå ÿ ââàæàþ, ùî ïðîåêò ç ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé º îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ. Çàâäÿêè ñó÷àñíèì â³äíîâëþâàëüíèì ìåòîäèêàì òà ï³ääàòëèâîñò³ äèòÿ÷îãî îðãàí³çìó äîñÿãàþòü íåéìîâ³ðíèõ ðåçóëüòàò³â ó ðåàá³ë³òàö³¿.

жинську та Нікополі. Завдяки державній програмі діти безкоштовно набувають навички самообслуговування, контактують із зовнішнім світом. У відновлювальних програмах лікарі застосовують новітні методи реабілітації маленьких пацієнтів.

БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ Докладніше взнати про унікальну діяльність центрів ми вирішили, завітавши до Дніпропетровського будинку дитини №1 та Нікопольського будинку дитини «Орля», де реабілітацію проходять діти з обмеженими фізичними можливостями. Медичну допомогу там отримують маленькі пацієнти віком від одного місяця до семи

ÍÎÂÈÍÈ

Ñó÷àñíà ðåàá³ë³òàö³ÿ äëÿ ìàëåíüêèõ ïàö³ºíò³â профілем, створюють центри ранньої медико-соціальної реабілітації дітей. Це заклади для дітей з органічними ураженнями нервової системи, порушеннями психіки і функцій опорно-рухового апарату, дітей-інвалідів, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

ÑËÎÂÀ ²ÒÀÍÍß

Ç ÄÍÅÌ ÏÎÄÀÒÊÎÂί ÑËÓÆÁÈ!

ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ Ä²ÒßÌ Â²Ä Ì²ÑßÖß ÄÎ ÑÅÌÈ ÐÎʲÂ

років. У цих закладах обслуговують понад 170 маленьких пацієнтів. Курси реабілітації безкоштовні, тривають у середньому 4 тижні. Панують тут щирі посмішки, доброзичливість і затишна атмосфера. Малеча завжди рада гостям та батькам.

ПІДТРИМКА РОДИНІ «Дніпропетровський реабілітаційний центр відвідуємо втретє. Зараз сину

3,5 роки. Приблизно у 2 роки йому поставили діагноз: органічний розлад особистості, затримка психомовного розвитку з елементами аутизму. Після першого реабілітаційного курсу в центрі Назарчик сказав уперше слово «тато», до цього він не розмовляв. Після другого курсу відновлювальної терапії він говорив деякі фрази з казок», - розповіла мама маленького Назара Олена з Павлограда. Потрапивши до реабілітаційного центру, одразу відчуваєш ту любов, увагу та ласку з якими ставляться до дітей спеціалісти закладу. Батьки малечі теж беруть активну участь у реабілітаційній програмі своїх дітей. Фахівці вчать їх спеціальному догляду за дитиною, надають психологічну підтримку родині.

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðèâ³òàëè ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. «Äí³ïðîïåòðîâùèíà - ëîêîìîòèâ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè òà îäèí ç íàéá³ëüøèõ ïîïîâíþâà÷³â äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³. ׳òê³ñòü òà çëàãîäæåí³ñòü âàøî¿ ðîáîòè çàáåçïå÷óþòü ñòàá³ëüí³ íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî äåðæàâíîãî áþäæåòó», - éäåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³. Î÷³ëüíèêè îáëàñò³ ïîáàæàëè ïîäàòê³âöÿì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàñíàãè òà áëàãîïîëó÷÷ÿ. ○

«ÊÐÓÃËÈÉ ÑҲ˻

ÀÊÒÓÀËÜͲ ÒÅÌÈ 27 ÷åðâíÿ â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» íà òåìó: «Ë³äåðè íà äåðæàâí³é ñëóæá³ òà â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ». Ó çàñ³äàíí³, çîêðåìà, âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè Ãîëîâäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â îáëàñò³, ïðàö³âíèêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, îáëðàäè, ñòóäåíòñüêèé àêòèâ. Ñåðåä îñíîâíèõ äèñêóñ³éíèõ ïèòàíü áóëè: åôåêòèâíå äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, ñï³âïðàöÿ îðãàí³â âëàäè ³ ãðîìàäñüêîñò³, à òàêîæ ï³äãîòîâêà êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â. ○

ÓÂÀÃÀ - IJÒßÌ

ËÀÇÅÐÈ Â «ÏÅÐËÈͲ» Çà ï³äòðèìêè ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà 28 ÷åðâíÿ ìàéæå äëÿ äâîõñîò ä³òåé, ÿê³ â³äïî÷èâàþòü ó äèòÿ÷îìó öåíòð³ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ «Ïåðëèíà Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» â ñåë³ Îðë³âùèíà Íîâîìîñêîâñüêîãî ðàéîíó, ïðîéøëà ëàçåðíà øîóâèñòàâà òåàòðó åñòðàäíî-öèðêîâî¿ ì³í³àòþðè ì. Çàïîð³ææÿ «Ç³ðêîâèé ì³êñ». ²ç 1 -ãî âåðåñíÿ â óñ³õ ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè öþ âèñòàâó ïåðåãëÿíóòü ä³òè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿ óâàãè òà ï³äòðèìêè äåðæàâè. ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

 ðåäàêöèþ «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ`ÿ» ïðèøëî ïèñüìî îò âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ìèõàèëà Ïàâëþñþêà.  íåì îí ðàññêàçàë î âñòðå÷å ñ ðàçâåä÷èêîì èç ëåãåíäàðíîãî ñîåäèíåíèÿ Ñèäîðà Êîâïàêà ЖИЗНЬ В ОККУПАЦИИ В 1943 г. четырнадцатилетний Михаил жил с родителями в деревушке Козий Брод в 60 км восточнее Бреста. В их хате бывали партизаны из отряда им. Чкалова. Местные ребята и девушки создали подпольную комсомольскую организацию, активно помогали партизанам. По словам ветерана, во время немецкой оккупации

Ê 125-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÑÈÄÎÐÀ ÊÎÂÏÀÊÀ

Íåçàáûâàåìàÿ âñòðå÷à у населения не было ни газет, ни радиоприемников. Сведения о событиях в округе передавали из села в село. О делах на фронте узнавали от партизан. Однажды со стороны шоссейной дороги послышалась стрельба. День близился к вечеру, когда во двор Павлюсюков вошел человек. Позже отец рассказал Михаилу, что это был разведчик-ковпаковец, который просил связать его с местными партизанами. Во время неравного боя с жандармами и полицейскими два его товарища погибли, Сам он скрылся в лесу,

спрятал пулемет и окрест- пулемет, если он скажет, ными путями добрался до где его спрятал, деревни. вспоминает Михаил Павлюсюк. - Разведчик понял, ДОВЕРИЛСЯ что я пойду не один, но доПОДРОСТКАМ На следующий вечер, верился мне и все подробкогда стемнело, пришли но объяснил. Я рассказал партизаны и уже знако- об этом старшему товаримый разведчик. За ужи- щу Коле Гуку, и мы отпраном завязалась беседа - вились на поиски. Дорога партизан интересовали была нам знакома и по подробности о рейде со- приметам нашли пулемет единения Ковпака по вра- сразу под кучей веток. С жеским тылам, связи с предосторожностями донесли его до хаты Коли, Большой землей. «Когда все вышли из-за где дневала группа партистола, я предложил ковпа- зан и вручили разведчикуковцу помочь принести ковпаковцу».

ÏÐÈÑÂίËÈ ÇÂÀÍÍß Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ³êòîðà Áàáåíêà ³ç ïðèñâîºííÿì éîìó ñïåö³àëüíîãî çâàííÿ ãåíåðàëëåéòåíàíòà ì³ë³ö³¿. ³äïîâ³äíèé Óêàç ï³äïèñàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ 27 ÷åðâíÿ. ³êòîð Áàáåíêî ç 22 áåðåçíÿ 2010 ðîêó îá³éìຠïîñàäó íà÷àëüíèêà ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³. Ïåðåä öèì â³í áóâ çàñòóïíèêîì òà ïåðøèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340)

ÅÑÒÜ ÈÄÅß!

Äíåïðîïåòðîâùèíà çàñååò âñå êîíòèíåíòû ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÒÅÐͲÂÊÀ

ÄÎÎ×ÈÙÓÞÒÜ ÂÎÄÓ Ó äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ Òåðí³âêè âñòàíîâëþþòü ñòàíö³¿ äîî÷èùåííÿ ïèòíî¿ âîäè. Çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ó ðàìêàõ Êîìïëåêñíî¿ ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè â îáëàñò³ ó äîøê³ëüíèõ ó÷áîâèõ çàêëàäàõ âñòàíîâëþþòü ñòàíö³¿ äîî÷èùåííÿ âîäè, ó òîìó ÷èñë³ ³ â Òåðí³âö³. Çàâäÿêè ñï³ëüíèì ô³íàíñîâèì çóñèëëÿì îáëàñò³ ³ ì³ñòà íåâäîâç³ â óñ³õ äèòñàäêàõ áóäóòü óñòàíîâëåí³ òàê³ ñòàíö³¿.

ÍÎÂÈÍÈ ÁÎвÒÜÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÎÃÒÈ Òîð³ê ó Êðèìó ïî÷àëàñü ì³æíàðîäíà áëàãîä³éíà àêö³ÿ «Êîâ÷åã íà䳿», ìåòà ÿêî¿ ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà â³äîìîãî ñïîðòñìåíàñêåëåëàçà, ³íâàë³äà ² ãðóïè Þð³ÿ ˳øàºâà â éîãî ïîäîðîæ³ íà ìîðñüêîìó êàÿêó. Òîä³ â³äâàæíèé ÷îëîâ³ê, ëåäü ðóõàþ÷èñü íà ìèëèöÿõ, îá³éøîâ âåñü Êðèìñüêèé ï³âîñòð³â. Öüîãî ðîêó «Êîâ÷åã» ñòàðòóâàâ ó êâ³òí³ â³ä âèòîê³â Äí³ïðà. Íà öåé ðàç ìàðøðóò ñïîðòñìåíà ïðîëÿãàòèìå íå ò³ëüêè ÷åðåç Óêðà¿íó, àëå Ðîñ³þ é Á³ëîðóñü, ñêëàäå ïðèáëèçíî 3 òèñ. êì. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

«ËÀÍÊÀÑÒÅл ÍÀ ÂÈÑÎÒ² ²ç 18 ïî 22 ÷åðâíÿ ó ͳêîïîë³ ïðîéøîâ ï'ÿòèé òóð ì³ñüêîãî ÷åìï³îíàòó ïî ôóòáîëó. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ óñ³õ ï'ÿòè òóð³â ë³äèðóº êîìàíäà «Ëàíêàñòåð». ³ä íå¿ íå â³äñòຠêîìàíäà «Àãðî-Äí³ïðî», îáèäâ³ êîìàíäè ìàþòü ïî 13 áàë³â. Íà òðåòüîìó ì³ñö³ ðîçòàøóâàëàñÿ êîìàíäà «Ñïðîáà» ç 9 áàëàìè. Ïîäàëüø³ òóðè ÷åìï³îíàòó ïðîéäóòü íà ñòàä³îí³ «Åëåêòðîìåòàëóðã».

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò Äíåïðîïåòðîâùèíà áóäåò ýêñïîðòèðîâàòü ïî âñåìó ìèðó ñåìåíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, âûðàùåííûõ â óñëîâèÿõ ïðèðîäíîãî çåìëåäåëèÿ è ïîòîìó ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ. Òàêîé èäååé îäåðæèìû íàøè çåìëÿêè, ñîçäàâøèå îáùèííûé ôîíä «Äíåïðîâñêèå ïîðîãè»

СЕЛО СТАНЕТ ГОРОДОМ

ной ценности геологических структур», ПОМОЖЕМ - говорит председаЗАГРАНИЦЕ Приступить к реа- тель правления Днелизации этой гранди- пропетровского об- «Днепровские порофонда озной задачи побор- щинного ги» Игорь Шпирка. ников природного Уникальность земземледелия побудили, разместивли результаты исслешейся «под седований поверхности нью» девяти территории между днепровских поДнепропетровском и рогов, подтвердил в Запорожьем. «Они свое время и извепоказали, что на настный специашей планете не сущелист в этой сфествует аналогичных ре Алекс Подопо своей потенциальлинский. Проведя экспертизу днепропетровÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ских черноземов, он констатировал, что, несмотря на их за- Ìû áóäåì äåéñòâîâàòü ÷åðåç íàøè óêðàèíгрязненность химиñêèå îáùèíû â ÑØÀ, Êàíàäå, Àðãåíòèíå, ческими веществаÁðàçèëèè, Êàçàõñòàíå, Ðîññèè, èìåþùèå ми, земли, при áîëüøîé àâòîðèòåò â ñôåðå ñåëüõîçïðîèçâîäп р а в и л ь н о м ñòâà. Íàøè çåìëÿêè çà ðóáåæîì çàéìóòñÿ уходе, уже через êóëüòèâèðîâàíèåì íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ несколько лет смогут ñåìÿí, ïðîèçâåäåííûõ «íà äíåïðîâñêèõ полностью восстаноïîðîãàõ». виться и рожать эко-

ÏÐÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÓÕÎÄÅ ÇÅÌËÈ ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÒÑß

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

инициаторов этого начинания подумать об «экспансии» экологически чистых семян на все континенты, где развивается земледелие.

ÈÃÎÐÜ ØÏÈÐÊÀ:

логически чистые культуры. Тогда же на Днепропетровщине был создан научно-исследовательский центр. Его задача - руководить и координировать производство зерновых, зернобобовых и масляничных культур без химических удобрений и искусственных средств защиты. По словам Игоря Шпирки, первые опыты природного земледелия оказались столь впечатляющими, что подвигли

ÍÓÆÍÎ ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ËÞÄÅÉ Ê ÏÐÎÄÓÊÒÀÌ ÏÈÒÀÍÈß

ÎÕÎÐÎÍÀ ÍÀÂÊÎËÈØÍÜÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ

ÊÏ «Í³êîïîëüñüêå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ âîäîïðîâ³äíîêàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà» - ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîáëåìè ÏÎÒÎËΠª.Î., ÏÎ̲×ÍÈÊ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÃΠ̲ÆÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÅÊÎËÎò×ÍÎÃÎ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ

Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà» çàêð³ïëåíî ïðàâî êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà íà áåçïå÷íå äëÿ éîãî æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå Екологічні права громадян забезпечуються обов'язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище. Проте, деякі суб’єкти господарювання не виконують у повному обсязі екологічні вимоги та своєю

діяльністю здійснюють шкідливий вплив на навколишнє середовище, зокрема на Каховському водосховищі, частина якого розташована на Дніпропетровщині. Діяльність КП «Нікопольського ВУВКГ», який, до речі, заснований на комунальній власності територіальної громади міста Нікополя Дніпропетровської області, передбачає насамперед надання послуг населенню та юридичним особам з водопостачання та водовідведення. Стан з водовідведення стічних вод, який склався сьогодні на підприємстві, м’яко кажучи, незадовільний, але і не найгірший у нашій області. Згідно з проектами станцій водоканалу вони не розраховані на очистку всієї кількості понаднормованих забруднюючих речовин (усього 22 показники забруднюю-

чих речовин). Очистка стічних вод на станціях аерації здійснюється методом повної біологічної очистки, що в принципі не може забезпечити необхідну їх якість, оскільки за таким методом відбувається очистка тільки двох забруднюючих речовин із загальної їх кількості (22 речовини), що надходять на очисні споруди водоканалу. Технології очистки стічних вод, які використовуються підприємством, застаріли та не відповідають сучасним вимогам, термін експлуатації обладнання майже вичерпано. Жодного разу, починаючи з моменту введення в експлуатацію очисних споруд, на них не відбувалось переобладнання, суттєве вдосконалення або зміна технології очистки стічних вод, рівно як і впровадження новітніх технологій. Достатніх коштів на ці заходи з бюджетів не виділяється, а

То, что значение Украины в производстве высококачественных продуктов сегодня искусственно занижено, считает и президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга. Подобно единомышленникам из «Днепровских порогов», он намерен изменить отношение соотечественников и к продуктам питания, и к их потреблению, да и к украинскому селу в целом. Кстати, участники этого беспрецедентного проекта намерены изменить и само село. По словам Владимира Косюги, оно превратится в мини-город с развитой интеллектуальной деятельностью.

власними силами підприємству цю проблему не вирішити. Як наслідок, КП «Нікопольське ВУВКГ» протягом тривалого часу допускає перевищення встановлених нормативів гранично допустимих скидів у поверхневі води Каховського водосховища, але в цьому також є вина підприємств, які здійснюють скиди в мережі водоканалу для подальшої очистки. Так за результатами проведених прокуратурою та державною екологічною інспекцією у Дніпропетровській області перевірок, на вказаному підприємстві встановлені порушення вимог ст. 44 Водного кодексу України», в частині перевищення гранично допустимих скидів. За вказане порушення Державною екологічною інспекцією у Дніпропетровській області проведено розрахунок заподіяних державі збит-

ків за період з 01.01.10 по 12.01.12, які склали 355716,17 грн. Дніпропетровський міжрайонний екологічний прокурор 14.06.12 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області до КП «Нікопольський ВУВКГ» про відшкодування збитків, заподіяних державі в результаті забруднення поверхневих вод Каховського водосховища на суму 355716,17 грн. Справа судом на даний час не розглянута. Крім цього, Державною екологічною інспекцією в Дніпропетровській області на адресу КП «Нікопольський ВУВКГ» направлений припис про усунення порушень закону. Також Дніпропетровською міжрайонною екологічною прокуратурою директору КП «Нікопольський ВУВКГ» направлена постанова про порушення дисциплінарного провадження. За результатами розгляду постанови винних осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

БЕЗОПАСНОСТИ РАДИ - Виктор Владимирович, сотрудникам территориального управления работы хватает. От чего приходится спасать наших земляков? - Я бы сказал иначе - не спасать, а обеспечивать безопасность их жизнедеятельности, так как именно предупреждение чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач нашей службы. Противоборствующих нам сил - огня, воды, техногенных катастроф, происшествий на транспорте и так далее - действительно хватает. Все ЧП, которые могут произойти в области, «разбиты» на 26 категорий. Среди них радиационное и химическое заражение, аварии на трубопроводах и многое другое. По территории области проходит крупный аммиакопровод ТольяттиОдесса протяженностью 134 километра, этот объект тоже находится под нашим наблюдением. - Почти каждая сводка МЧС свидетельствует об огромном числе пожаров в области. Как справляетесь с ними? - У нас вчера было 86 выездов, связанных, в основном, с пожарами. Однако рекорд был поставлен прошлым летом - спасатели за сутки выехали на 127 вызовов. Нормативы времени, в течение которого мы должны прибыть на место происшествия, конечно, существуют, и мы стремимся их соблюдать. К сожалению, это не всегда удается из-за огромного потока машин на улицах областного центра, несанкционированных парковок.

ГЕРОЙ-СПАСАТЕЛЬ ВСЕГДА РЯДОМ - Проходят ли звонки на «101» фильтрацию: отсеиваются ли некоторые как несерьезные? - Да, конечно. На явно абсурдные или

« ×è áóäóòü ó ðàìêàõ ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âåñòè ðåìîíòí³ ðîáîòè â àìáóëàòîð³ÿõ öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè? K Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â ðàìêàõ ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âæå ðîçïî÷àòî ³ òðèâàþòü ðåìîíòí³ ðîáîòè, ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðèì³ùåíü àìáóëàòîð³é òà ôåëüäøåðñüêîàêóøåðñüêèõ ïóíêò³â öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Äëÿ öüîãî ç îáëàñíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â áóëî âèä³ëåíî 27 ìëí. ãðí. Òðèâຠîñíàùåííÿ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ïåðâèííîãî ð³âíÿ (àìáóëàòîð³é, ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèõ ïóíêò³â) íîâèì îáëàäíàííÿì. ßêùî â 2011 ðîö³ äëÿ öèõ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ áóëî çàêóïëåíî îáëàäíàííÿ íà çàãàëüíó ñóìó 1,25 ìëí. ãðí., òî çà 5 ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó âîíà çá³ëüøèëàñü ó 2,5 ðàçà ³ ñêëàëà 3,22 ìëí. ãðí. Ïðèäáàíî òàêîæ 26 àâòîìîá³ë³â äëÿ àìáóëàòîð³é çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè. ○

- Виктор Владимирович, получается, что спасение

Ïðè âèíèêíåíí³ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-80050-72-50

Íàãðàäû: ìåäàëü «Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó» III ñòåïåíè (2000), Ïî÷åòíûé çíàê Ì×Ñ Óêðàèíû (2002), îðäåí «Çà çàñëóãè» III ñòåïåíè (2007), Ïî÷åòíàÿ Ãðàìîòà Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû (2008), îðäåí Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî III ñòåïåíè (2010).

ИХ ХАТА НЕ С КРАЮ

ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ² ÎÁËÀÄÍÓÞÒÜ

и защита - это не обязанность, а состояние души? - Да, безусловно. Чтобы стать спасателем, необходимо любить людей и

не быть равнодушным. Например, недавно в у п р а в л е н и е пришло письмо от родственников человека, который чуть было не умер на остановке. Все обходили его, лежащего на тротуаре, стороной, и только наш сотрудник, поинтересовавшись состоянием человека, вызвал «скорую». У того начинался инсульт… - Похоже, девизом спасателей могут стать слова «Наша хата не с краю»? - Да, но есть и другие слова, которыми мы руководствуемся и которые стали правилом нашей жизни: «Предупредить, спасти, помочь!» Это наш девиз, он и ведет спасателей - по Днепропетровщине, по Украине, по всему миру. Несколько лет назад мы отстраивали поселки и мосты в Западной Украине после наводнения, ликвидировали опасную ситуацию на станции

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÂÈÊÒÎÐÀ ÁÓÒÊÎÂÑÊÎÃÎ:

хулиганские мы не реагируем. Однако на просьбы помочь разрешить непростую ситуацию, в которую попали домашние животные, откликаемся. Недавно спасатели вытащили из канализационного коллектора корову; сняли с дерева ребенка, который залез туда, чтобы помочь спуститься своему коту. - Меня удивило содержание сводки: спасатели оказали помощь пенсионерке в заготовке дров и вывозе мусора… Так вы еще и благотворительностью занимаетесь? - Не знаю, можно ли так назвать эту часть нашей работы. Спасатели нередко заглядывают в частный сектор, чтобы поинтересоваться состоянием дымоходов, колодцев, попутно решить другие насущные проблемы. Каждый наш офицер закреплен за такой семьей и помогает ей в будни и праздники.

ÍÎÂÈÍÈ

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ - ñëóæèòü ñâîåìó íàðîäó ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«×ÒÎÁÛ ÑÒÀÒÜ ÑÏÀÑÀÒÅËÅÌ, ÍÀÄÎ ËÞÁÈÒÜ ËÞÄÅÉ» Ожидово, где перевернулся вагон с химическими веществами. В составе сводного отряда сотрудники МЧС Днепропетровщины расчищали завалы в Турции после землетрясения.

УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ - В апреле на территории области прошли масштабные учения с участием министра МЧС Виктора Балоги и губернатора Александра Вилкула. Известно, что министр высоко оценил уровень подготовки днепропетровских спасателей… - Да, министр отметил, что мы справились на оценку «отлично». Но Виктор Балога имел в виду не только сотрудников МЧС, но и руководителей

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÐÅÊÎÐÄ 127 ÂÛÅÇÄÎÂ ÇÀ ÑÓÒÊÈ

области, которые на конкретном примере ликвидации лесного пожара продемонстрировали умение управлять чрезвычайной ситуацией. Не могу не сказать о том, насколько большое внимание уделяют губернатор Александр Вилкул и председатель облсовета Евгений Удод нашей службе. Благодаря этому наше областное управление получило «на вооружение» новейшую технику, позволяющую тушить пожары в высотных домах. - Виктор Владимирович, похоже, человеколюбие отличительная черта днепропетровских спасателей - побуждает вас не ограничиваться своей должностью. Вы - депутат областного совета… - Да, земляки оказали мне такое доверие, и я счастлив, что могу быть полезен людям.

ÇÀÄËß ÁÅÇÏÅÊÈ Ó Öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³ â³äáóëèñÿ ì³æðàéîíí³ íàâ÷àííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ë³êóâàëüíî-åâàêóàö³éíèõ çàõîä³â ïðè ìàñîâîìó íàäõîäæåíí³ ïîñòðàæäàëèõ ÷åðåç àâà𳿠íà çàë³çíèö³. Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü ôàõ³âö³ øâèäêî¿ äîïîìîãè, Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà Âàñèëüê³âñüêî¿ ÖÐË, ñïåö³àë³ñòè ç Ìåæ³âñüêîãî, Ïîêðîâñüêîãî òà Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîí³â. Ìåòà íàâ÷àííÿ: ðîçðîáèòè ìåäèêîñàí³òàðíå çàáåçïå÷åííÿ ïðè íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, ïëàíè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó îá’ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ òåðì³íè âçàºìî䳿 ïðè ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà åâàêóàö³¿ ñï³âðîá³òíèê³â ³ õâîðèõ. ̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÒÐÅͲÍÃ

ÍÀÂ×ÀËÈ ÀÊÓØÅÐ²Â Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó ïåðèíàòàëüíîìó öåíòð³ âïåðøå â Óêðà¿í³ â³äáóëèñü ì³æíàðîäí³ ñåì³íàðè òà òðåí³íãè äëÿ àêóøåð³âã³íåêîëîã³â ³ íåîíàòîëîã³â çà ó÷àñòþ í³ìåöüêèõ ôàõ³âö³â. Ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â, ïî÷èíàþ÷è ç 27 ÷åðâíÿ, òåîðåòè÷í³ ñåì³íàðè òà ïðàêòè÷í³ òðåí³íãè ïðîâîäèëè ïðîôåñîðè Óí³âåðñèòåòñüêî¿ êë³í³êè ³ì. Âîëüôãàíãà Ãåòå (Ôðàíêôóðòíà-Ìàéí³). Ñåì³íàðè ãîòóâàëèñü çà íàïðÿìêàìè: ïðàêòè÷íå àêóøåðñòâî, ïåðèíàòàëüíà ä³àãíîñòèêà òà ïðîáëåìà ïëîäó, ïåðèíàòàëüíà ìåäèöèíà, íåîíàòîëîã³ÿ. ϳñëÿ ëåêö³éíîãî êóðñó ïðîâåëè ïðàêòè÷í³ òðåí³íãè, äå óêðà¿íñüê³ ë³êàð³ ñï³ëüíî ç í³ìåöüêèìè êîëåãàìè âèð³øóâàëè ñêëàäí³ êë³í³÷í³ ïèòàííÿ áåçïîñåðåäíüî ó â³ää³ëåííÿõ ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÑÂßÒÎ ÐÎÄÈÍÈ Ó ñåëàõ ðàéîíó âñå àêòèâí³øå çàïðîâàäæóþòüñÿ íîâ³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ. Òàê, ó Áàáàéê³âö³ â³äáóëîñÿ ñâÿòî ðîäèíè, âëàøòîâàíå çà ñïðèÿííÿ ÒΠ«Óêðà¿íà». ³äçíà÷àëè â³äêðèòòÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà. Íàêðèëè ñòîëè ç ñîëîäîùàìè äëÿ ä³òåé, îðãàí³çóâàëè ðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó ç êîíêóðñàìè òà ïðèçàìè. Ó ïåðåðâàõ ì³æ ³ãðîâèìè çìàãàííÿìè çâó÷àëè ìóçè÷í³ íîìåðè àðòèñò³â-àìàòîð³â ì³ñöåâîãî òà ðàéîííîãî áóäèíê³â êóëüòóðè. ○

ÌÎËÎÄÜ ÇÌÀÃÀËÀÑß Ó ì³ñò³ äî Äíÿ ìîëîä³ îðãàí³çóâàëè ðîçâàæàëüíó òà ñïîðòèâíó ïðîãðàìó. Òàê, ó ÇÎØ ¹8 â³äáóëèñÿ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ òà ñïàðòàê³àäà ç ëåãêî¿ àòëåòèêè ñåðåä ìîëîä³, ó ì³ñüêîìó ïàðêó ïðîéøëà àêö³ÿ «Ìîëîäü ì³ñòà - çà çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ», ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà òà äèñêîòåêà. À â çîí³ â³äïî÷èíêó ˳âîáåðåæíîãî æèòëîâîãî ìàñèâó ïðîâåëè çìàãàííÿ ç âîëåéáîëó. Íèí³, çà ñòàòèñòèêîþ, ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ìåøêàþòü áëèçüêî 80 òèñ. ìîëîäèõ ëþäåé, ùî ñòàíîâèòü ìàéæå òðåòèíó íàñåëåííÿ ì³ñòà. ○

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340)

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Íîâûé ôîðìàò - ëó÷øèé ðåçóëüòàò

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÏËÀÍÛ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÄÎ ÓÂÀÃÈ!

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÞ ÏÐÈÏÈÍÅÍÀ ÑÏÐÎÁÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÇÀÂÎËÎIJÍÍß ÄÅÐÆÀÂÍÈÌ ÌÀÉÍÎÌ Ïðîêóðàòóðîþ Æîâòíåâîãî ðàéîíó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà âèÿâëåíà ³ ïðèïèíåíà ñïðîáà íåçàêîííîãî â³ä÷óæåííÿ äåðæàâíîãî ìàéíà â õîä³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó á³ëüøå 5 ìëí. ãðí. Òàê, ïðîêóðàòóðîþ ðàéîíó â õîä³ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè çàêîííîñò³ ð³øåíü ñóä³â, ÿêèìè ë³êâ³äîâàí³ äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâàáîðæíèêè, âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 09.02.12 çàòâåðäæåíî ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ òà çâ³ò ë³êâ³äàòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé äîñë³äíèé çàâîä», ë³êâ³äîâàíî âêàçàíó þðèäè÷íó îñîáó. Ïðè çä³éñíåíí³ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿê³ íàëåæàëè âèùåçàçíà÷åíîìó ï³äïðèºìñòâó íà ïðàâ³ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, áóëè ðåàë³çîâàí³ íà àóêö³îí³ ÷åðåç òîâàðíó á³ðæó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó çà 6 014 òèñ. ãðí., íåçâàæàþ÷è íà âèìîãè, âñòàíîâëåí³ ñò.1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ íà ïðèìóñîâó ðåàë³çàö³þ ìàéíà», ÿêîþ âñòàíîâëþºòüñÿ ìîðàòîð³é íà çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâî¿ ðåàë³çàö³¿ ìàéíà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ïåðåâ³ðêè ïðîêóðîðîì Æîâòíåâîãî ðàéîíó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà íà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ÿêó ïîñòàíîâîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 29.03.12 çàäîâîëåíî, íåçàêîííå ð³øåííÿ ñóäó ñêàñîâàíî. Íà äàíèé ÷àñ ñïðàâà ïðî áàíêðóòñòâî Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé äîñë³äíèé çàâîä» ïåðåäàíà íà íîâèé ðîçãëÿä äî ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.

Êîìïàíèÿ ÄÒÝÊ ñèñòåìíî ïîìîãàåò óëó÷øàòü óñëîâèÿ æèçíè â ãîðîäàõ ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ìåñòíûìè âëàñòÿìè. Ñåé÷àñ ïðåäïðèÿòèå íà÷àëî ðàçðàáîòêó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ñ Ïàâëîãðàäîì íà 2013-2015 ãã. Напомним, что в феврале 2012-го на заседании Координационного Комитета Социального Партнерства ДТЭК был принят новый формат сотрудничества в городах присутствия предприятия. Если ранее перечень проблем для решения утверждался из года в год, то теперь планы раз-

вития будут более долгосрочными и масштабными. Программа по улучшению условий жизни в Павлограде разрабатывается уже несколько меся- цев. Вначале провели опрос общественного мнения и конÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ сультации с мэрией для определения ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ «ÄÒÝÊ первоочередных поÏàâëîãðàäóãîëü»: требностей города. На основе получен- Ìû äîêàçàëè, ÷òî ïàðòíåðñòâî ãîñóäàðñòâåíных данных сфорíûõ îðãàíîâ è ÷àñòíîãî áèçíåñà - ïåðñïåêмировали «карту òèâíî. Êîìïàíèÿ çàèíòåðåñîâàíà ðàçâèâàòü проблем города», а â ðàìêàõ ñîöïàðòíåðñòâà ïðîãðàììû ýíåðдля подготовки доãîçáåðåæåíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîääåðæêè кументов создали ìàëîãî áèçíåñà. Ìû ãîòîâû ðåàëèçîâûâàòü специальную рабоáîëüøèå ïðîåêòû, ïðèâëåêàòü äëÿ ýòîãî чую группу. Ее перèíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ, à æèòåëÿì ãîðîäà вое заседание состоïðåäëàãàåì âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå, íå ялось 22 июня в îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå. Òîãäà è ïàðòíåðñòâî Павлоградском горáóäåò ïëîäîòâîðíûì. совете.

Ïðîãðàììà ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ñ ãîðîäàìè è ðàéîíàìè, ãäå ðàáîòàþò ïðåäïðèÿòèÿ ÄÒÝÊ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 2007 ã. Â Ïàâëîãðàäå çà ýòè ãîäû êîìïàíèÿ íàïðàâèëà íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà 6 ìëí. 736 òûñ.ãðí. Â 2012 ã. ýòà ñóììà ñîñòàâèò 3 ìëí. 100 òûñ.ãðí.

60 ÌËÍ. ÃÐÍ. - ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

ÀÐÒÓÐ ÌÀÐÒÎÂÈÖÊÈÉ,

С сентября до июня пройдут еще четыре заседания, на которых рассмотрят различные предложения. Конечным результатом станет список проектов, которые будут работать на благо горожан. Для достижения поставленных целей привлекут не только средства компании ДТЭК, но и финансы доноров и частных инвесторов. В 2011 году предприятие ДТЭК

вложило 30 млн. грн. в развитие территорий своего присутствия, а в нынешнем году планируется увеличить эту сумму вдвое - до 60 млн. грн.

ÊÐÎÊ ÓÏÅÐÅÄ

Íà ï³äïðèºìñòâ³ äáàþòü ïðî ëþäåé ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÂÏÐÎÂÀÄÆÓÞÒÜ ÂÈÑÎʲ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ÍÎÂί ÊÓËÜÒÓÐÈ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Íàäñó÷àñíó ìåòàëóðã³þ, âèñîêó ÿê³ñòü ³ íàä³éí³ñòü òðóá óæå íå ïåðøèé ð³ê äåìîíñòðóþòü íà ï³äïðèºìñòâ³ ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÍÌÒÇ. ² îñü íîâå äîñÿãíåííÿ - âïðîâàäæåííÿ ñòàíäàðò³â íîâî¿ êóëüòóðè âèðîáíèöòâà, àíàëîã³â ÿêèì ó ìåòàëóð㳿 Óêðà¿íè íåìຠІНТЕРПАЙП НМТЗ має 75-річну історію, та не старіє, за якістю продукції виробництво вийшло на рівень міжнародних стандартів. Протягом року тут реалізується перший проект по впровадженню ще й

високих стандартів нової культури виробництва. Відремонтовано побутові приміщення, замінено комунікації, встановлено нове

обладнання, облаштовано конференц-зал. Розроблена й впроваджена система комфортного зонування побутових приміщень: є зона

чистого одягу, спецодягу, душова, сучасні сушильні автомати. Про харчування робітників на підприємстві також подбали. У комплексному обіді 7 смачних страв, передбачено спеціальне дієтичне харчування. Вартість обіду - 6,5 грн. Умови заводу будь-кого змусять замислитися, чи не змінити професію на металургійну.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340) ○

ÏÐÀÂ˲ÍÍß ÎÁËÑÏÎÆÈÂÑϲËÊÈ, ÏÐÅÇÈÄ²ß ÎÁÊÎÌÓ ÏÐÎÔÑϲËÊÈ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÑÏÎÆÈÂ×ί ÊÎÎÏÅÐÀÖ²¯

Êîîïåðàòèâíà ãðîìàäñüê³ñòü ñâ³òó 7 ëèïíÿ öüîãî ðîêó â³äçíà÷àòèìå ̳æíàðîäíèé äåíü êîîïåðàòèâ³â. Îðãàí³çàö³ÿ Îá'ºäíàíèõ Íàö³é, â³äçíà÷àþ÷è âåëèêèé âêëàä êîîïåðàòèâ³â ó ðîçâèòîê ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè, çàõèñò³ ³íòåðåñ³â ¿¿ ÷ëåí³â ÷ëåí³â,, ïðîãîëîñèëà 2012 ð³ê Ðîêîì êîîïåðàòèâ³â

̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÅÍÜ ÊÎÎÏÅÐÀÒȲÂ

Ðóõàòèñÿ âïåðåä! Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В. Литвиненка щорічно готує майже 400 спеціалістів різних рівнів як для потреб кооперативних організацій, так і для інших секторів економіки нашої держави. Споживча кооперація області володіє значним людським потенціалом. Усього на-

Ïðàâë³ííÿ îáëñïîæèâñï³ëêè, Ïðåçèä³ÿ îáêîìó ïðîôñï³ëêè ùèðî ³ ñåðäå÷íî â³òàþòü Âàñ ³ç ̳æíàðîäíèì äíåì êîîïåðàòèâ³â! Áàæàþòü Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, çëàãîäè, ëþáîâ³, äîñòàòêà, âïåâíåíîñò³ ó çàâòðàøíüîìó äí³, âàãîìèõ òðóäîâèõ çäîáóòê³â íà íåëåãê³é íèâ³ îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ íàøî¿ îáëàñò³.

700 млн. грн. Щоденно населення обслуговують 1100 кооперативних магазинів і закладів ресторанного господарства, 486 об'єктів з надання мешканцям сіл і міст побутових та інших послуг. Майже 80 відсотків покупців проживають у сільській місцевості, третина з яких знаходяться у малонаселених та віддалених селах з чисельністю мешканців до 100 осіб. У магазинах таких сіл, у зв'язку з нерентабельністю, приватні підприємці майже не торгують. Нині організації споживчої кооперації працюють над збереженням життєздатних галузей, розширенням масштабів діяльності та підвищенням їх конкурентоспроможності. У райцентрах, містах, населених пунктах, що обслуговуються споживчою кооперацією, пріоритетний розвиток надається сучасним типам магазинів. Третина діючої роз-

ÍÎÂÈÍÈ

ØÀÍÎÂͲ ÊÎÎÏÅÐÀÒÎÐÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ!

Україну у системі світової кооперації гідно представляють кооператори Центральної спілки споживчих товариств (Укоопспілки). З жовтня 1992 року Укоопспілка є повноправним членом Міжнародного кооперативного альянсу. Вона також є членом асоціації «Ліги національних спілок кооперативних організацій споживчої кооперації країн Співдружності Незалежних Держав», а з початку цього року - член Європейського співтовариства споживчих кооперативів. До складу Укоопспілки входить Дніпропетровська облспоживспілка. Облспоживспілка є цілісною багатогалузевою системою, яка охоплює нині 76 споживчих товариств, 16 райспоживспілок пайовиків. У кооперативних організаціях діє 170 господарюючих суб'єктів, річний оборот яких від реалізації товарів, робіт і послуг становить понад

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÐÎÇÁÓÄÎÂÀ ÇÀ ÏËÀÍÎÌ Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî ðîçðîáëåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòî𳿠öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà. Çîíóâàííÿ òåðèòîð³é çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó, çàïîá³ãàííÿ íàäì³ðí³é êîíöåíòðàö³¿ íàñåëåííÿ ³ îá’ºêò³â âèðîáíèöòâà â îäíîìó ì³ñö³. ○

ÎÐÄÆÎͲʲÄÇÅ

ÇÀÉÍßÒIÑÒÜ Ó ÌIÑÒI Çã³äíî ç äàíèìè ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ á³ëüøå 50% îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ - ëþäè â³êîì äî 35 ðîê³â. ʳëüê³ñòü øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó ñêîðîòèëàñÿ. Ñüîãîäí³ â Îðäæîí³ê³äçå 10,5 òèñ. øòàòíèõ ñï³âðîá³òíèê³â ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é. гâåíü ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ì³ñò³ çà ïåðøèé êâàðòàë öüîãî ðîêó ñêëàâ ïîíàä 2800 ãðèâåíü. ○

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÈËÜͲ ÒÀ ÑÏÐÈÒͲ

дрібної торгової мережі приведена до сучасних ринкових вимог. За минулий рік на модернізацію галузей торгівлі і ресторанного господарства в цілому по облспоживспілці інвестовано майже 50 млн.грн. Це сприяло покращенню торгівельного обслуговування населення та збільшенню обсягів товарообігу у півтора раза. Вагомим джерелом забезпечення населення товарами, насамперед продуктами харчування, є розгалужена мережа кооперативних ринків, де розташовано 28,7 тисячі торгових місць, з них більшість відведені для торгівлі сільгосп-

продуктами та продовольчими товарами. Майже 12 тис. підприємців області забезпечені постійними робочими місцями. Щорічно інвестуються значні кошти у зміцнення матеріально-технічної бази, що сприяє поліпшенню умов праці для продавців і комфортності в обслуговуванні для покупців на ринках. Система облспоживспілки працює прибутково. Кооперативні підприємства й організації є дисциплінованими платниками податків і зборів. Працівники стабільно отримують заробітну плату, її рівень неухильно зростає.

лічується 33 тисячі членів (асоційованих членів споживчих товариств). У різних галузях діяльності працює понад 2700 осіб. Протягом останніх років працівники кооперативних організацій і підприємств своєю сумлінною працею щорічно примножують здобутки на благо зміцнення споживчої кооперації Дніпропетровщини. Орієнтовно в жовтні 2012 року буде проведено ХХI (позачерговий) з'їзд споживчої кооперації України. На ньому будуть розглянуті нагальні питання подальшого розвитку кооперації.

Ó ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ì³ñÿ÷íèêà «Ñïîðò äëÿ âñ³õ - ñï³ëüíà òóðáîòà» â Êóëüòóðÿíñüê³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ I-II ñò. â³äáóëèñÿ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ «Ñèëüí³, ñïðèòí³, âèòðèâàë³» ì³æ ó÷íÿìè 5-9 êëàñ³â. Ó ïðîãðàì³ çìàãàíü áóëî ï’ÿòü åñòàôåò: «Õòî øâèäøå», «Ñíàéïåðè», «Åñòàôåòà ç ì’ÿ÷åì», «Ñòðèáêîâà åñòàôåòà» òà «Ñïðèòí³ íà¿çíèêè». Ïåðåìîæö³ çìàãàíü îòðèìàëè äèïëîìè. ͲÊÎÏÎËÜ

ÒÐÀò×ÍÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ Òóðèñòè÷íà ãðóïà ç ͳêîïîëÿ ïîòðàïèëà ï³ä êàìåíåïàä ó ãîðàõ Êðèìó – îäíà æ³íêà çàãèíóëà. Íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ â ðàéîí³ ×îðíîð³÷åíñüêîãî êàíüéîíó. Òóðèñòè÷íà ãðóïà ç òðüîõ äîðîñëèõ ³ âîñüìè ï³äë³òê³â âèð³øèëà îá³éòè ñõèë ñêåë³ âçäîâæ ð³÷êè. Ðàïòîâî ïî÷àâñÿ êàìåíåïàä, îäèí ç êàìåí³â óäàðèâ æ³íêó ïî ãîëîâ³. Ðÿòóâàëüíèêè àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíîãî çàãîíó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ÒÓ ÌÍÑ ó Ñåâàñòîïîë³ äîïðàâèëè ïîðàíåíó æ³íêó äî ë³êàðí³, âîíà ïîìåðëà òàì âíàñë³äîê ÷åðåïíîìîçêîâî¿ òðàâìè.


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340) ○

ÍÓ È ÆÀÐÀ!

×òîáû ñîëíöå íå óäàðèëî â ãîëîâó ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ ÑÒÀÁ²Ë²ÇÓªÒÜÑß

ÊÐÈÇÀ ÌÈÍÀª Çà ³íôîðìàö³ºþ ÍÁÓ, ³íôëÿö³ÿ ïîñòóïîâî çíèæóºòüñÿ ³ â ð³÷íîìó âèì³ð³ âîíà óïîâ³ëüíèëàñü äî 4,7%. Òàêå çíèæåííÿ ñïðèÿëî çáåðåæåííþ âèñîêèõ òåìï³â çá³ëüøåííÿ ðåàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ äîñÿãíåííþ ¿¿ äîêðèçîâèõ ð³âí³â. Êð³ì òîãî, â Óêðà¿í³ ó 2011 ðîö³ ïîêàçíèê çðîñòàííÿ ÂÂÏ áóâ îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ñåðåä êðà¿í Ñõ³äíî¿ òà ϳâäåííî¿ ªâðîïè (5,2%), à åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ñòàëî ÿê³ñí³øèì ³ íàáóëî á³ëüø ³íâåñòèö³éíîãî õàðàêòåðó.

ÍÎÂÈÍÈ ªÂÐÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

²ÍÎÇÅÌÖ²  ÏίÇÄÀÕ Çàðóá³æí³ òóðèñòè, ÿê³ ïðè¿õàëè íà ªâðî2012, àêòèâíî êîðèñòóâàëèñÿ çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì. ²ç ïî÷àòêó ×åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïåðåâåçëà ïîíàä ï³âòèñÿ÷³ çàêîðäîííèõ òóðèñò³â. Íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè ñåðåä ãîñòåé Óêðà¿íè áóëè ìàðøðóòè ó íàïðÿìêó ì³ñò, ùî ïðèéìàþòü ªâðî-2012, - äî Êèºâà, Äîíåöüêà, Õàðêîâà òà Ëüâîâà. ○

ÇËÎÂÆÈÂÀÍÍß

«ÅÊÎËÎò޻ ØÒÐÀÔÓÞÒÜ Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè îøòðàôóâàëî ÒΠ«Åêîëîã³ÿ Óêðà¿íà» íà 10 òèñ. ãðí. çà çëîâæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì. ßê ïîêàçàëî ðîçñë³äóâàííÿ, ÒΠ«Åêîëîã³ÿ Óêðà¿íà» çàñòîñîâóâàëî ð³çí³ òàðèôè äî îäíàêîâèõ óãîä íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. ÒΠïîðóøåííÿ âèçíàëî ³ çîáîâ’ÿçàëîñü ïðèïèíèòè íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ òà ñïëàòèòè øòðàô. ○

ÊÎÑ̲×ÍÀ ÑϲÂÏÐÀÖß

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß ²ÍÆÅÍÅв Äåêàí ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà ïðîôåñîð Îëåêñàíäð Ïåòðåíêî òà äîöåíò êàôåäðè åíåðãåòèêè Âàëåð³é Áó÷àðñüêèé áóëè çàïðîøåí³ íà ùîð³÷íó êîíôåðåíö³þ Êîðåéñüêî¿ ñï³ëêè ³íæåíåð³â-äâèãóíîáóä³âíèê³â «KSPE Spring Conference-2012». Âîíè îçíàéîìèëè ó÷àñíèê³â ç³áðàííÿ ç³ çäîáóòêàìè ó ãàëóç³ ðàêåòíèõ äâèãóí³â òà ïðîâåëè ïåðåãîâîðè ùîäî ñï³ëüíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.

Êàê ýòî íè ñòðàííî íà ïåðâûé âçãëÿä, íî êîëè÷åñòâî òåïëîâûõ óäàðîâ, ïî êðàéíåé ìåðå ðåãèñòðèðóåìûõ ìåäèêàìè, çà ñåçîí îáû÷íî íå ïðåâûøàåò äåñÿòè. Îäíàêî âðÿä ëè ìîæíî ïîäñ÷èòàòü ÷èñëî òåõ, êîãî æàðà ïóñòü è íå âûâåëà èç ñòðîÿ, îäíàêî èçðÿäíî ïîäïîðòèëà èì ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Êàê ïðîòèâîñòîÿòü åé? ПИТЬ И ЕЩЕ РАЗ ПИТЬ Министерство охраны здоровья Украины разработало специальные рекомендации, призванные «облегчить труд и отдых в жарких погодных условиях». Врачи вновь и вновь советуют не злоупотреблять солнечными ваннами и напоминают: необходимо выпивать в сутки не менее трех литров жидкости. Это может быть минеральная и слабо подкисленная вода, соки, морсы, компоты, но ни в коем случае - сладкие газированные и тем более спиртные напитки. На ночь окажется кстати отвар мяты - он позитивно влияет на общее состояние организма. Вряд ли стоит напоминать о том, что в жару следует носить свободную одежду из натуральной ткани и головной убор. К слову - раньше представительницы слабого

 ÇÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎ ÏÅÐÅÅÄÀÒÜ ○

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÞÐÈÉ ÊÎÐßÃÈÍ, пола пользовались солнцезащитными зонтиками. Ныне этот предмет дамского обихода можно встретить очень редко - а зря.

НУДИТ? ВЫЗЫВАЙТЕ «СКОРУЮ»! Вернейшие спутники жары - солнечный и тепловой удары. Их симптомы: K общая слабость, K головокружение, K тошнота, K сухая и горячая кожа, K ускоренное дыхание, K повышенная температура тела, K помутненное сознание или даже потеря его. В таких случаях врачи рекомендуют доставить пострадавшего в прохладное помещение и снизить температуру его тела любыми доступными средствами, освободить, в пределах разумно-

ãëàâíûé âðà÷ îáëàñòíîãî öåíòðà çäîðîâüÿ: - Ðàçâèòèþ òåïëîâîãî óäàðà ñïîñîáñòâóþò ïëîõî ïðîïóñêàþùàÿ âîçäóõ îäåæäà, âûñîêàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà, ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè, îáèëüíàÿ åäà, ïðèåì àëêîãîëÿ, ïåðåóòîìëåíèå. Ê íåìó ïðåäðàñïîëîæåíû ëþäè, ñòðàäàþùèå îæèðåíèåì, õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì ïî÷åê è ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìû, à òàêæå äåòè, ó êîòîðûõ ìåõàíèçì òåðìîðåãóëÿöèè åùå íå ñîçðåë.

 ÑÓÒÊÈ ÍÅ ÌÅÍÅÅ ÒÐÅÕ ËÈÒÐΠÆÈÄÊÎÑÒÈ го, от одежды, облить водой, дать обильное питье. По мнению специалистов, тепловые и солнечные удары могут иметь негативные последствия для человеческого организма, поэтому, в случае их возникновения, желательно вызвать «скорую помощь».

ÎÒ «À» ÄÎ «ß»

 êàçàõñêîì àëôàâèòå íàøëè «ëèøíèå» áóêâû ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 Êàçàõñòàíå ïðåäëîæèëè «çà íåíàäîáíîñòüþ» èñêëþ÷èòü èç àëôàâèòà ÷åòûðíàäöàòü áóêâ, òåì ñàìûì ñîêðàòèâ åãî ñ 42 áóêâ äî 28

НАЗАД К «ТОТЕ ЖАЗУ» Автором оригинальной идеи на днях выступил известный сайт Абай.kz. Суть новшества - отказ от существующего казахского алфавита в пользу графики, изобретенной выдающимся просветителем Ахметом Байтурсыно-

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ ÏÐÅÂÐÀÒÈÒÑß Â ÁËÀÄÈÁÎÑÒÎÊ

вым. Байтурсыновский алфавит «тоте жазу» на основе арабики был создан ровно сто лет назад, пишет газета «Мегаполис». Сегодняшние новаторы предлагают восстановить его в правах, сменив арабские знаки на кириллические. При этом целый ряд букв, обозначающих звуки, не присущие фонетическому строю казахского языка, хотят изъять из «обращения». Ненужными, как пишут неназванные авторы, следует признать «й», «в», «ё», «ф», «х», «ц», «щ», «ь», «ы», «ъ», «э», «ю», «я» и «h». В результате останется 28 букв. В настоящее время в Казахстане в ходу алфавит на

основе кириллицы: в нем 33 буквы русского алфавита, а также девять дополнительных.

ИБАНОП, ПЕТРОП, СИДОРОП Инициаторы реформы утверждают, что новая старая письменность наиболее соответствует фонетике казахского языка. Благодаря новшеству казахский язык может обогатиться такими изящными существительными, как «пупаика» (фуфайка) и «партук» (фартук), топонимами «Прансииа» (Франция) и Бладибосток (Владивосток), рассуждает МТРК «Мир». А русские фамилии

Иванов, Петров, Сидоров превратятся в «Ибаноп», «Петроп», «Сидороп». Короля русского попа будут именовать Пилипп Киркороп.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ Êàçàõñêàÿ ïèñüìåííîñòü çà ÕÕ âåê ïðåòåðïåëà íåñêîëüêî ðåôîðì: ñíà÷àëà áûëà àðàáèêà, ïîòîì - ëàòèíèöà. Ñ 1940 ãîäà è ïîíûíå êàçàõñêàÿ ïèñüìåííîñòü îñíîâûâàåòñÿ íà êèðèëëèöå. Íî ýòî âíóòðè ñòðàíû è íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå. Êèòàéñêèå, àôãàíñêèå è èðàíñêèå êàçàõè ïèøóò àðàáñêîé âÿçüþ, ëàòèíèöó èñïîëüçóþò â Òóðöèè, åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ, à â ïîñëåäíåå âðåìÿ åùå è â Óçáåêèñòàíå, Òóðêìåíèñòàíå.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340) ○

ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ

Ñòóäåíò ëåòîì: êóðüåð èëè áýê-âîêàëèñò?

ÍÎÂÈÍÈ

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Äëÿ êîãî-òî ëåòî - ïîðà îòïóñêîâ, à äëÿ êîãî-òî îòëè÷íîå âðåìÿ, ÷òîáû íàéòè ðàáîòó è ïîäçàðàáîòàòü äåíåã. Îäíè èç ñàìûõ àêòèâíûõ ñîèñêàòåëåé â ãîðÿ÷èé ñåçîí - ñòóäåíòû, èìåííî îíè ÷àùå âñåãî øòóðìóþò ñàéòû ïî ïîèñêó ðàáîòû. Êàêèå æå íåîáû÷íûå âàêàíñèè ïðåäëàãàþò â Äíåïðîïåòðîâñêå?

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

IJÒÂÎÐÀ ÍÀ ÄÂÎÊÎ˲ÑÍÈÕ

НУЖНЫ РАБОЧИЕ Согласно последнему исследованию международного кадрового портала HeadHunter, более 90 % студентов совмещают работу и учебу. Самый популярный мотив - получение профессионального опыта и обеспечение дополнительных расходов, например, на одежду, отдых и электронные устройства. По словам регионального директора HeadHunter Ukraine Анны Присич, в Днепропетровске студентам найти работу на лето довольно легко. # Больше всего вакансий среди рабочих специальностей и в сфере обслуживания, начиная с уборщицы и заканчивая укладчиком плитки. Здесь работодатели предложат посменный график, но сравнительно невысокую зарплату - до 2 тысяч гривен. К этой категории можно отнести работу в отельном бизнесе: горничные, бармены, повара, экскурсоводы. # Самые «горячие» вакансии в Днепропетровске курьеры и операторы в callцентрах. Если человек заин-

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 9 617 âàêàíñèé â Óêðàèíå äëÿ ñòóäåíòîâ çà ìåñÿö,

9 20 % èç íèõ ñ óêàçàíèåì çàðïëàòû,

9 2-2,5 òûñ.ãðí. ñðåäíèé óðîâåíü ïðåäëàãàåìîé çàðïëàòû. тересован получить навыки общения и довольно гибкий график работы - эти вакансии подходят как нельзя лучше. Оплата будет до 2,5 тысячи гривен.

ГОТОВЫ БРАТЬ ¨ Еще одна актуальная сфера деятельности - продажи, в том числе продажи раз-

доставив им возможность карьерного и профессионального роста. Это и копирайтеры, и контент-менеджеры. Также предлагают работу в соцсетях и на форумах. ¨ Среди более экзотических вакансий - бэк-вокалисты личного рода услуг. Здесь вы- в ресторан, артисты, «таинбор велик: от финансового ственные покупатели» и даже консультанта и торгового имитаторы голосов. представителя до страхового агента. Зарплату обещают около 3 тысяч гривен. В этой сфере, как правило, речь идет о свободном графике. Ïðåäëàãàåìûå óñëîâèÿ òðóäà: ¨ Популярным нынче направлением становится об-  % - ïîëíûé ðàáî÷èé ласть информационных тех- äåíü, нологий - IT. По количеству % - ïîñìåííî, вакансий в этом направле-  нии Днепропетровск лидиру-  % - óäàëåííî, ет среди других городов Ук% -ãèáраины, соперничая только со  столицей. В IT-компании ра- êèé ãðàôèê. ботодатели готовы брать студентов без опыта работы, пре-

ÂÅÑÜ ÄÅÍÜ ÈËÈ ÏÎÑÌÅÍÍÎ? 61

40 25 10

ÑÓÄÜÁÀ ÎÁÙÅÆÈÒÈÉ

Ìèëëèàðä â «ïðèâàòèçàöèîííîé êîðçèíå» ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Ãîñóäàðñòâî âíîâü îáðàòèëîñü ê òåìå ïðèâàòèçàöèè êîìíàò â îáùåæèòèÿõ. Íà äíÿõ Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðàèíû óòâåðäèëà öåëåâóþ ïðîãðàììó ïåðåäà÷è îáùåæèòèé â ñîáñòâåííîñòü òåððèòîðèàëüíûõ îáùèí íà 2012-2015 ãîäû. Íà ýòè öåëè ïðåäóñìîòðåíî áîëåå 1 ìèëëèàðäà ãðèâåí

Напоминаем - разрешенная законом приватизация касается только общежитий коммунальной и государственной собственности. А их, увы, меньшинство. Из 205 таких мест проживания в городе только 54 находятся в собственности громады. Это значит, что обитатели более 150 общежитий смогут реализовать свое право

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÏÎÉÄÓÒ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÙÅÆÈÒÈÉ лишь в отдаленном будущем. Впрочем, и жильцы «коммунальных домов совместного пользования»

пока с трудом становятся собственниками своих комнат - сегодня в этом секторе их приватизировано только 15. По мнению члена постоянной комиссии по реализации жилищных прав жителей общежитий Днепропетровского горсовета Сергея Воробьева, черепашьи темпы приватизации объясняются некоторым несоответствием законодательных норм нынешним реалиям. Общежитская жизнь сплошь и рядом сопровождалась всякого рода «отступле-

ниями от правил», которые допускали как руководители, так и сами жильцы, пытавшиеся сделать свой быт комфортнее. Многие комнаты, например, перестроены. Как узаконить все это? - спрашивают ныне сторонники приватизации. И с трудом находят ответ...

79 ÆÈËÜÖÎÂ ÃÎÒÎÂßÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÍÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÞ

Íåùîäàâíî ó Êðèâîìó Ðîç³ â³äáóëàñÿ âåëîñèïåäíà «Äèâî-ãîíêà», â ÿê³é çà çâàííÿ íàéøâèäøîãî ó ñâî¿é â³êîâ³é êàòåãî𳿠çìàãàëèñÿ ä³òè â³ä 2 äî 15 ðîê³â. ³äïîâ³äíî, êëàñ «çàë³çíèõ êîíåé» òåæ áóâ ð³çíèé: â³ä ìàëåíüêèõ òðèêîë³ñíèõ ìàøèíîê äî ñïîðòèâíèõ «àãðåãàò³â» ç ð³çíèìè «íàâîðîòàìè». Âò³ì, ïåðåìîãà â çà¿çäàõ äëÿ ä³òâîðè õî÷ ³ áóëà âàæëèâîþ, àëå äàëåêî íå ãîëîâíîþ. Îñíîâíà ìåòà íàñîëîäèòèñü ñïîðòèâíèì ñâÿòîì. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÄÎÂÃÎÎײÊÓÂÀÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó êîøòîì ì³ñüêáþäæåòó âïðîäîâæ 2011 ðîêó òà ç ïî÷àòêó 2012-ãî âæèëè ðÿä çàõîä³â äëÿ ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè çàêëàä³â êóëüòóðè. Âïåðøå çà 13 ðîê³â â³äðåìîíòîâàíî ïðèì³ùåííÿ ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Êð³ì òîãî, âèä³ëåíî êîøòè äëÿ ïîïîâíåííÿ êíèæêîâîãî ôîíäó Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè. Çà ï³äòðèìêè âëàäè ì³ñòà â øêîëàõ åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ áåçêîøòîâíî çäîáóâàþòü ïî÷àòêîâó ìèñòåöüêó îñâ³òó 140 ä³òåé. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÄÐÓÃÀ Ç̲ÍÀ Ó ïðèøê³ëüíèõ òàáîðàõ ïî÷àëàñü äðóãà çì³íà. Ó ì³ñò³ ïðàöþâàòèìóòü 30 ïðèøê³ëüíèõ òàáîð³â ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì òà äâà òóðèñòè÷íî-åêñïåäèö³éí³ ïîõîäè. Ïëàíóºòüñÿ, ùî òàì â³äïî÷èíóòü 1,5 òèñÿ÷³ ä³òåé. Äëÿ íèõ îðãàí³çóþòü ãóðòêè, êîíêóðñè, åñòàôåòè. Øêîëÿð³ â³äâ³äóâàòèìóòü ïàðêîâ³ çîíè, òåàòðàëüí³ âèñòàâè, á³áë³îòåêè. ϳä ÷àñ ïåðøî¿ çì³íè äî â³äïî÷èíêó äîëó÷èëèñÿ ïîíàä 8 òèñÿ÷ ä³òåé. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

×ÀвÂÍÈÖß ÏÅÍÇËß Ïàâëîãðàäñüêèé ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èé ìóçåé âëàøòóâàâ ïåðñîíàëüíó âèñòàâêó êàðòèí õóäîæíèö³ ç Ìåæîâî¿ Òåòÿíè Âåëèêî¿, ÿêà ïðàöþº â ñòèë³ ñþððåàë³çìó. Çàêîõàíèì ó ìèñòåöòâî ïåíçëÿ áóäå ÷èì ïîìèëóâàòèñÿ. Äî ¿õíüî¿ óâàãè ïðåäñòàâëåíî ôàíòàñòè÷í³ ñþæåòè, íåçâè÷àéí³ ðàêóðñè, áàãàòó íàï³âòîíàìè ïàë³òðó. Êàðòèíè ñïîâíåí³ îñîáëèâî¿ ô³ëîñîô³¿ áóòòÿ, ïðîéíÿò³ ñòàðîäàâí³ìè íàðîäíèìè îáðÿäàìè òà ñüîãîäåííèìè óÿâëåííÿìè ïðî ùàñòÿ, ì³ñöå ëþäèíè â ñâ³ò³, ñòîñóíêè æ³íêè ³ ÷îëîâ³êà, ðåë³ã³éíå ñâ³òîáà÷åííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340)

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Ñòðàòåã³ÿ äåðæàâíî¿ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè - âèçíà÷åííÿ ïîñë³äîâíîñò³ ä³é ùîäî ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ïîòåíö³àëó ÌÀÒÅвÀËÈ ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÍÀÖÄÅÐÆÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïðåçèäåíòñüê³ ìîäåðí³çàö³éí³ ðåôîðìè, ñïðÿìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â ó êîíòåêñò³ ðîçâèòêó Óêðà¿íè ÿê äåìîêðàòè÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè, çóìîâèëè çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ï³äõîä³â ó ñôåð³ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè Від початку перебування на посту Президента України Віктор Янукович постійно наголошував на необхідності визначення стратегічного бачення формування, професійного розвитку та раціонального використання кадрів, усіх трудових ресурсів України, цілей і пріоритетів кадрової діяльності. «Без створення правових, організаційних та фінансових засад державної кадрової політики ми не можемо розраховувати на успіх глибинних реформ, які нам належить втілювати на практиці фактично у всіх сферах життя українського суспільства», - зазначив Президент під час обговорення проекту Стратегії державної кадрової політики України на засіданні Ради регіонів у червні 2010 року. Рішучість своїх намірів Глава держави підтвердив, підписавши Указ від 1 лютого 2012 року № 45/2012, яким схвалено Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки, яка враховує особливості та перспективи розвитку українського суспільства, світові тенденції. Слід зазначити, що це дуже важливий крок, спрямований на утвердження цілеспрямованої, системної й послідовної політики у цій сфері. Глава держави окреслив нову філософію реалізації державної кадрової політики, яка базується на засадах професіоналізму та порядності, перевагах «економіки знань», коли інтелектуальні ресурси дають більший прибуток, ніж природні. Метою державної кадрової політики є забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами. У соціальному аспекті ефективна кадрова політика має забезпечити високий рівень розвитку людського потенціалу держави, задоволення стремлінь населення щодо професійної самореалізації, гідної оплати праці. В економічному аспекті здійснення Стратегія державної кадрової політики має забезпечити кваліфікованими кадрами всі галузі суспільного виробництва, підвищення добробуту населення. Значна увага приділяється вдосконаленню нормативноправової бази з метою запровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті, розбудову системи управління трудови-

ми ресурсами на засадах соціального діалогу та партнерства держави і суб'єктів підприємницької діяльності. Крім того, Стратегія передбачає вдосконалення системи прогнозування потреби у підготовці кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою у всіх сферах забезпечення життєдіяльності держави, формування та забезпечення виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою відповідно до визначених державою пріоритетів соціально - економічного розвитку. Документ містить також низку важливих завдань, зокрема щодо запровадження безперервного професійного навчання кадрів та системи наставництва, гарантованого забезпечення молоді першим робочим місцем, здійснення яких має якісно модернізувати кадровий потенціал. Стратегія державної кадрової політики реалізуватиметься в три етапи та передбачає: розроблення та прийняття державної цільової програми щодо формування та реалізації державної кадрової політики, створення Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», розроблення заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення; удосконалення механізмів детінізації ринку праці; впровадження електронного урядування; створення механізму залучення інвестицій у розвиток кадрового потенціалу. До фінансування реалізації Стратегії буде залучено кошти Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом. Кабінету Міністрів України доручено щороку подавати на затвердження Президентові України план заходів, спрямованих на реалізацію положень зазначеної Стратегії. Важливим елементом державної кадрової політики є кадрова політика у сфері державної служби. Державні службовці є найбільш стабільним соціальним елементом суспільства й держави, носієм їх традицій та досвіду. Об'єктом безпосереднього державного управління є особовий склад державної служби, кадри органів державної влади. Механізми управління службовцями суттєво відрізняються від системи державного впливу (у тому числі опосередкованого) на кадри. Удосконалення та ефективність цих механізмів забезпечує Національне агентство України з питань державної служби як єдиний орган форму-

вання та реалізації державної політики у цій сфері. Переважна більшість економічних та соціальних реформ проводиться силами державних службовців. На 1 січня 2011 року корпус державних службовців налічував майже 280 тис. осіб, з них 26 % осіб перебувають на керівних посадах, 74 % - на посадах спеціалістів. Співвідношення кількості чоловіків/жінок складає: до 70 % - жінки, до 30 % чоловіки. На держслужбі переважають чоловіки та жінки молодого та середнього віку, зокрема, молодь до 28 років складає 48 %. Повну вищу освіту мають майже 90 % службовців, інші 10 % неповну вищу освіту. 29 % держслужбовців мають стаж держслужби від 5 до 10 років, у тому числі і керівники та спеціалісти, лише 4,7 % мають стаж понад 25 років. Головна проблема для державної служби - стабільність, а її інтегрований показник плинність кадрів. У період з 2007 - 2010 років плинність кадрів на державній службі - на рівні 15 %. Проблема стабільності апарату, наступності та збереження інституційної пам'яті є чи не найбільш актуальною для державного управління. Плинність кадрів вкрай негативно впливає на якість надання адміністративних послуг. Інша проблема - навчання та підвищення кваліфікації. Статистика свідчить, що у період з 2004 - 2010 рр. частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, коливалась на рівні 15,1 %. Водночас важливість завдань і функцій, що виконують державні службовці, вимагає постійного системного професійного вдосконалення, а також нових підходів до навчальних програм і системи підвищення кваліфікації загалом. Важливим чинником розв'язання проблем кадрової політики у сфері державної служби є нова редакція Закону України «Про державну службу». У положеннях Закону визначено інноваційні підходи, які повністю співпадають із цілями Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки та безумовно сприятимуть виконанню її завдань. Так, у Законі застосовано компетентнісний підхід до оцінювання здатності державних службовців виконувати посадові обов'язки, визначені у посадовій інструкції. На законодавчому рівні закріплено нові поняття (терміни): профіль професійної компетентності посади державної служби (комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов'язків) та рівень професійної компетентності особи (характеристика

особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками). Профіль професійної компетентності розширює критерії, встановлені до посади кваліфікаційними вимогами, беручи до уваги не лише освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень і стаж, а й досвід роботи, володіння спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для ефективного виконання посадових обов'язків. Зазначені характеристики є інструментом для використання у різних сферах управління людськими ресурсами, включаючи набір та просування по службі та планування людських ресурсів, професійне навчання та підвищення кваліфікації, планування кар'єри та її розвиток, оцінку результатів діяльності. Насамперед профілі компетентності стануть основою професійного розвитку державних службовців: від визначення особистих потреб у навчанні до вдосконалення навчальних програм і підходів до підвищення кваліфікації системи загалом. Застосування компетентнісного підходу сприятиме досягненню однієї з ключових цілей управління людськими ресурсами - узгодження інтересів організації та індивіда шляхом фокусування уваги на аспектах розвитку та «винагороди за знання». Система винагороди за компетенції орієнтує співробітників на набуття нових навичок, професій, знань, що забезпечує постійне підвищення якості людських ресурсів організації. Закон встановлює новий підхід до навчання держслужбовців, а саме: підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, що проводиться у відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійними програмами, за програмами спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування або в інших формах у порядку, що визначає Нацдержслужба України. Національну академію державного управління при Президентові України визначено головним вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань «Державне управління». Організацію підвищення рівня професійної компетентності забезпечує керівник державної служби в державному органі у межах витрат. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на три роки (у попередньому Законі - раз на 5 років). Закон передбачає підвищення рівня професійної компетентності державних службовців,

які вперше призначені на посаду державної служби, здійснюється в перший рік з дня їх призначення. Законом передбачається розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби, що створить необхідність підготовки спеціалістів за профілями компетентності для отримання спеціальних знань, умінь, навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов'язків. Нацдержслужба України, як єдиний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби, у питаннях нормативного та організаційного забезпечення впровадження нового закону протягом 2012 року планує: - переглянути весь масив документів технічного забезпечення впровадження Закону; - організувати навчання кадрів; - актуалізувати систему підготовки та перепідготовки державних службовців; - вжити заходів щодо популяризації державної служби; - продовжити підвищення кваліфікації з питань нового антикорупційного законодавства. З набуттям чинності Закону державні службовці мають іншим чином організувати свою роботу, відтак, Нацдержслужба України забезпечить: - проведення навчальних програм (основна частина специфічних навчань буде проведена восени поточного року); - обов'язкове підвищення кваліфікації з питань нового законодавства працівників кадрових служб державних органів; - розроблення закладами післядипломної освіти спеціалізованих тематичних семінарів; - запровадження тренінгів для керівників кадрових служб, спрямованих на оволодіння навичками сучасних технологій менеджменту персоналу. Проведення реформи державної служби в контексті реалізації завдань Стратегії державної кадрової політики сприятиме створенню в Україні професійної, політично нейтральної та ефективної державної служби, впровадженню системних змін та модернізації моделі державного управління в цілому. Головне завдання Національного агентства України з питань державної служби у цьому процесі полягає, перш за все, в організації процесу кардинальної модернізації стратегії професійного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, запровадження нових ефективних форм навчання, розробки відповідних методичних рекомендацій.


11

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340) ○

ÐÎÇÃËßÄÀÞÒÜ ÒÀ ÀÍÀ˲ÇÓÞÒÜ

Êàíàë æèâîãî çâ'ÿçêó - çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ó ñâîºìó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ ç³øòîâõóþòüñÿ ç íåîáõ³äí³ñòþ çâåðòàòèñÿ ïî òèõ ÷è ³íøèõ ïèòàííÿõ â óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, îðãàíè âëàäè òîùî. Ïðàâî íà çâåðíåííÿ º îäíèì ç êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ñò.40 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãîâîðèòü: «Óñ³ âïðàâ³ íàïðàâëÿòè ³íäèâ³äóàëüí³ ÷è êîëåêòèâí³ ïèñüìîâ³ çâåðíåííÿ àáî îñîáèñòî çâåðòàòèñÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á öèõ îðãàí³â, ùî çîáîâ'ÿçàí³ ðîçãëÿíóòè çâåðíåííÿ ³ äàòè îá´ðóíòîâàíó â³äïîâ³äü ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîì òåðì³í» Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України, наданого ст.40 Конституції України, права вносити до органів державної влади, об'єднань громадян, у відповідності з їх статутом, пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, виявляти недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і суспільних органів. Право громадян звертатися особисто, а також направляти індивідуальні і колективні звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є одним з найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності громадян, зацікавленості їх у вирішенні суспільних питань, а також захисту ними своїх прав. Звернення громадян, які надходять до органів державної фінансової інспекції України, розглядаються та систематично аналізуються. Так, протягом 2011 року Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області (далі Інспекція) та структурними підрозділами розглянуто 300 звернень громадян, у першому кварталі 2012 року - 46 звернень. Аналізуючи причини звернень громадян можна зробити висновок, що порушені питання здебільшого стосуються соціально-економічних проблем суспільства, а саме: неправильного нарахування та невиплати заробітної плати, пенсій, соціальних виплат; висвітлення фактів порушення фінансового законодавства керівництвом установ, підприємств, організацій. В окремих зверненнях порушуються питання щодо завищення тарифів на оплату комунальних послуг, а також невиконання житловокомунальними підприємствами своїх обов'язків по обслуговуванню будинків та прибудинкової території, непроведення ремонту житлових будинків. Так, наприклад, на адресу Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області надійшло колективне звернення мешканців будинку №4 по вулиці Лісозахисна щодо пред'явлення до сплати завищених рахунків за електроенергію КВ ЖРЕП Самарського району.

Під час розгляду звернення громадян в рамках планової ревізії Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області встановлено, що в порушення Правил користування електричною енергією начальником КВ ЖРЕП Самарського району незаконно здійснювалися нарахування та прийом платежів від населення за спожиту електричну енергію. За результатами чого мешканцям будинку безпідставно нараховано та пред'явлено до сплати вартість електроенергії на суму майже 76 тис. грн. Результати ревізії КВ ЖРЕП Самарського району були оскаржені в суді, який своїм рішенням підтвердив законність висновків фахівців фінансової інспекції. Із загальної кількості отриманих Інспекцією у 2011 році звернень у 90 зверненнях громадянами порушені питання, які чинним законодавством не віднесені до компетенції органів ДФІ чи стосуються непідконтрольних службі об'єктів. У І кварталі 2012 року таких звернень надійшло 5. Певною мірою це свідчить про необізнаність громадян із нормами законодавства, що визначає межі повноважень та компетенції Інспекції. Тому за результатами розгляду таких звернень службою вживаються заходи, по-перше, по наданню конкретної письмової консультації громадянину про правове регулювання можливості захисту його порушених прав, по-друге, по направленню звернень для розгляду за належністю до відповідних компетентних органів. У зв'язку з цим необхідно зауважити, що головним завданням Державної фінансової інспекції, відповідно до «Положення про державні фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 03.10.2011 N 1236, є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, за правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, за ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, державних фондах, фондах загальнообо-

в'язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного сектора економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, або використовують державне чи комунальне майно, за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів. Державною фінансовою інспекцією протягом 2011 року та у І кварталі 2012 року направлено до відповідних органів 55 звернень, в компетенцію яких входить вирішення порушених питань. При цьому, за ініціативою Інспекції в обов'язковому порядку ставиться питання перед цими органами про інформування Інспекції за результатами розгляду направленого звернення. Цей захід здійснюється для проведення моніторингу за розглядом таких звернень. Як свідчить досвід, робота зі зверненнями громадян дозволяє, крім усього, проводити роз'яснювальну роботу серед різних верств населення. Так, за відповідний період громадянам були надані роз'яснення як з питань компетенції ДФІ в рамках наданих їй повноважень, так і з питань застосування окремих норм чинного законодавства в тій чи іншій ситуації. Із загальної кількості, що надійшли на адресу ДФІ в Дніпропетровській області протягом 2011 року та І кварталу 2012 року, 33 зверненя визнано анонімними. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються також повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті. На наш погляд, анонімність звернень викликана побоюваннями громадян за можливість переслідування їх або членів їхніх сімей за критику діяльності посадових осіб. З цього приводу слід зазначити, що, згідно із

Законом України «Про звернення громадян», на прохання заявника, висловлене в усній або письмовій формі, не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди, а також іншої інформації, якщо це порушує права і законні інтереси громадян. Враховуючи соціальне значення порушених в анонімних зверненнях проблем, Інспекцією продовжується практика включення до програм ревізій питань, що входять до повноважень та компетенції ДФІ, при проведенні планових контрольних заходів, оскільки у деяких анонімних зверненнях громадяни повідомляють про досить серйозні фінансові порушення на підконтрольних об'єктах. Плануючи свою роботу щоквартально, Державна фінансова інспекція в Дніпропетровській області вважає, що звернення громадян - канал живого зв'язку місцевої виконавчої влади з народом, який допомагає краще орієнтуватись в обстановці, об'єктивніше оцінювати здійснену роботу, ясніше бачити недоліки і шляхи їх усунення, приймати правильні рішення. Крім розгляду письмових звернень громадян, керівництвом Інспеції та територіальних структурних підрозділів здійснюється особистий прийом громадян. Це ще один напрямок в організації роботи зі зверненнями. Так, на виконання вимог чинного законодавства, наказами по Державній фінансовій інспекції в Дніпропетровській області та її структурних підрозділах затверджені дні особистого прийому громадян керівниками та їх заступниками. Візуальна інформація щодо графіків особистого прийому громадян розташована в приміщенні Інспекції та в територіальних державних фінансових інспекціях в містах та районах області на видному для вільного огляду місці. Зокрема, керівництвом Інспекції здійснюється особистий прийом громадян у такі дні: начальником Інспекції - в перший понеділок та другий четвер кожного місяця, першим заступником начальника Інспекції - в третю п'ятницю та другу середу кожного місяця. Закон забезпечує громадянам України можливість брати участь в управлінні державними і громадськими справами, поліпшувати роботу органів державної влади і місцевого самоврядування, установ, організацій, незалежно від форм власності, відстоювати свої права і законні інтереси і відновлювати їх у випадку порушення.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ÒÐÀÂͲ 2012 ÐÎÊÓ 1. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19.04.2012 ¹ Ð-257/0/3-12 «Ïðî îáëàñíèé êîíêóðñ «Íàñåëåíèé ïóíêò íàéêðàùîãî áëàãîóñòðîþ ³ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 14.05.2012 çà ¹ 13/1747. 2. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19.04.2012 ¹ Ð-258/0/3-12 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 14.05.2012 çà ¹ 14/1748. 3. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11.05.2012 ¹ Ð-321/0/3-12 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 òðàâíÿ 2006 ðîêó ¹ 190-ð-06», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 21.05.2012 çà ¹ 15/1749. 4. Íàêàç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ â³ä 26.04.2012 ¹ 289 «Ïðî âèçíàííÿ òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü íàêàçó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ â³ä 17 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó ¹ 460», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 22.05.2012 çà ¹ 16/1750. 5. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 18.05.2012 ¹ 615/11 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ñòàíäàðòó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ äîâ³äîê ç ªäèíî¿ áàçè äàíèõ ïðî ï³äïðèºìñòâà, ùîäî ÿêèõ ïîðóøåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 23.05.2012 çà ¹ 17/1751. 6. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14.05.2012 ¹ Ð-323/0/3-12 «Ïðî çàñíóâàííÿ îáëàñíèõ ³ìåííèõ ñòèïåíä³é êðàùèì ó÷íÿì ïðîôåñ³éíîòåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñòóäåíòàì òà àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 23.05.2012 çà ¹ 18/1752. 7. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07.05.2012 ¹ Ð-303/0/3-12 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ çàïèò³â íà ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ, ðîçïîðÿäíèêîì ÿêî¿ º Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 23.05.2012 çà ¹ 19/1753. 8. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07.05.2012 ¹ Ð-304/0/3-12 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ðîçì³ðó ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî íàäàþòüñÿ çà çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ, òà ïîðÿäêó â³äøêîäóâàííÿ öèõ âèòðàò», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 23.05.2012 çà ¹ 20/1754. 9. Ïîðÿäîê â³äøêîäóâàííÿ ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî íàäàþòüñÿ çà çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ, ÿêèé íàä³éøîâ äî îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 07.05.2012 ¹ Ð-304/0/3-12, çàðåºñòðîâàíèé â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 23.05.2012 çà ¹ 21/1755. Â.². Ñåìåí÷óê, çàâ³äóâà÷ ñåêòîð ñåêòîðàà ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Марганецький міський суд Дніпропетровської області викликає у судове засідання в якості відповідача Рой Германа Валентиновича по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дель та Банк» до Рой Германа Вален тиновича про стягнення забор гованості за кредитним догово ром. Рой Герман Валентинович зареєстрований за адресою: 53407, Дніпропетровська об ласть, м. Марганець, вул. Київ ська, 172, кв. 18. Розгляд справи призначено на 19 липня 2012 року о 08 год. 30 хв. у при міщенні Марганецького місько го суду Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Марганець, Дніпропетровська область, вул. Радянська, 72а. У разі неявки суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі ст. 169 ЦПК України.

суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опублікування об’яви в пресі відповідачі вважаються по відомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідачів Позняка Дмитра Миколайовича, Воронової Світ лани Вікторівни справу буде розглянуто за їхньої відсут ності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що в провадженні суду знаходиться справа № 419/ 3597/12 за позовом Органу опі ки та піклування Виконкому Красногвардійської районної ради в інтересах малолітніх Єфімушкіна Едуарда Євгенови ча, Єфімушкіна Віталія Євгено вича, Єфімушкіна Миколи Євге нійовича, Єфімушкіна Руслана Євгенійовича до Мищенко Юлії Іванівни, Єфімушкіна Євгена Миколайовича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Відповідач Єфі мушкін Євген Миколайович викликається у судове засідання на 13 липня 2012 року о 13 год. 30 хв. у приміщення Красногвардій ського суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгля ду справи. У разі неявки Єфі мушкіна Євгена Миколайовича справу буде розглянуто за його відсутності.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Чернявського Ста ніслава Сергійовича по цивіль ній справі № 0418/3226/2012 за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Черняв ського Станіслава Сергійовича про виселення у судове засідан ня, яке відбудеться об 11 год. 30 хв. 09 липня 2012 р. У випад ку неявки відповідача справу Красногвардійський районний буде розглянуто в заочному по суд м. Дніпропетровська по відомляє, що в провадженні рядку. суду знаходиться справа № 419/ за позовом Органу опі Красногвардійський район 2697/12 ки та піклування Виконкому ний суд м. Дніпропетровська Красногвардійської районної повідомляє, що в провадженні ради в інтересах малолітньої суду знаходиться справа № Шульги Наталії Олександрівни 419/3173/2012 за позовом до Шульги Наталії Олександрів Органу опіки та піклування Ви ни про позбавлення батьків конкому Красногвардійської ських прав та стягнення аліментів. районної ради в інтересах ма Відповідач Шульга Наталія лолітніх Воронової Анастасії Олександрівна викликається у Ігорівни, Воронова Дмитра судове засідання на 13 липня Дмитровича до Воронової 2012 року о 14 год. 30 хв. у при Світлани Вікторівни, Позняка міщення Красногвардійського Дмитра Миколайовича про поз суду: м. Дніпропетровськ, пр. бавлення батьківських прав та Пушкіна, 77б, каб. 2. Після стягнення аліментів. Відпові опублікування об’яви в пресі дач Позняк Дмитро Миколайо відповідач вважається повідом вич та відповідачка Воронова леним про час та місце розгля Світлана Вікторівна виклика ду справи. У разі неявки відпо ються у судове засідання на 13 відача Шульги Наталії Олексан липня 2012 року о 14.00 у при дрівни справу буде розглянуто міщення Красногвардійського за її відсутності. У зв'язку з втратою вважати не дійсним Державний акт на право приватної власності на землю, серія ДПДн 010965 на земельну ділянку, яка розташована на території с/т «Славутич»Волоської сільської ради, виданий на ім'я Шевченко Світлани Володимирівни 26 грудня 1996 р.

У зв'язку з втратою вважа ти недійсним посвідчення судді Донецького окружно го адміністративного суду №МА00745 на ім'я Озе рянської Світлани Іванівни.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації / вбудоване приміщення гаража №4 з підвалом загальною площею 65,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/2, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,15А, що знаходиться на балансі Державного зовнішньоекономічного підприємства «Укркольорпром» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 20242691, Державне зовнішньоекономічне підприємство «Укркольорпром» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Комсо мольська, 34а. Назва об'єкта: вбудоване приміщення гаража №4 з підвалом загальною площею 65,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г2. Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,15А. Відомості про об'єкт вбудоване приміщення гаража №4 площею 31 кв.м з підва лом площею 34,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г2. Земельна ділянка окремо не ви ділялась. Ціна продажу об'єкта без ПДВ/ 152 219,00 грн., ПДВ/30 443,80 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ/182 662,80 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта забезпечення під час експлуатації об'єкта до тримання санітарних, протипожежних вимог, визначених чинним законодавством; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами; право користу вання, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України. Грошові кошти на участь в аукціоні 18 266,28 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, регіональному відділенню Фон ду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахун ку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або ук ладання Договору купівліпродажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються. Аукціон відбудеться о 10/00 годині 27 липня 2012 року на Придніпровській товарній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 15а, (тел. 35/77/45). Заяви на участь у торгах приймає регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсо мольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв 23 липня 2012 року до 1700. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел.(0562) 7428519, 7428948. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Кредитпром банк» до Кучеренка Олександ ра Олександровича та Кучерен ко Інни Павлівни про стягнен ня заборгованості призначено на 14 год. 30 хв. 18 липня 2012 року. Суд викликає Кучеренка Олександра Олександровича та Кучеренко Інну Павлівну як відповідачів по даній справі. У разі неявки останніх справа буде розглянута без їхної участі. Слухання справи відбудеться у приміщенні Кіровського район ного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, суддя Леонов А.А. у вищезазначений час.

Дніпродзержинськ, пр. Консти туції, 64.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Кіровським районним судом м. Дніпропетровська 19 червня 2012 року в заочному порядку було розглянуто цивільну спра ву № 0418/3216/2012 за позо вом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Шамеєва Олександра Володимировича про стягнення збитків. Даним заочним рішенням було задово лено вимоги позивача. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитись, звернув шись до канцелярії Кіровсько го районного суду м. Дніпропет АмурНижньодніпровський ровська. районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє Корнійчук Ленінським районним судом м. Валентину Михайлівну, що Дніпропетровська (суддя Оста 16.07.2012 року о 09.00 відбу пенко Н.Г.) 15 червня 2012 року деться судове засідання по в заочному порядку було роз цивільній справі за позовом глянуто цивільну справу за позо ПАТ «Дніпрогаз» до Корнійчук вом Замкової Валентини Васи В.М. про стягнення заборгова лівни до Цанга Андрія Анатолі ності. Судове засідання відбу йовича про стягнення неустойки деться у приміщенні суду за за прострочення сплати алі адресою: м. Дніпропетровськ, ментів. Даним заочним рішен вул. Новоселівська, 9, каб. 16. ням позовні вимоги Замкової При собі мати документ, що по Валентини Василівни були задо свідчує особу. волені. З повним текстом рішен ня відповідач може ознайоми Баглійським районним судом тись, звернувшись до канцелярії м. Дніпродзержинська 12 лип Ленінського районного суду м. ня 2012 року о 13.00 буде слу Дніпропетровська за адресою: хатись цивільна справа за позо вул. Коробова, 6, каб. 213. вом ПАТ «ДніпроАзот» до Пет рушкова Леоніда Володимиро Красногвардійським районним вича про визнання особи такою, судом м. Дніпропетровська 12 що втратила право на користу квітня 2012 року розглянуто ци вання житловим приміщенням. вільну справу № 23840/2011 Суд, беручи до уваги те, що року за позовом Органу опіки та відповідач по вказаній справі за піклування виконкому Красно викликом до суду судовими по гвардійської районної у місті вістками не з’являється, відпо ради в інтересах малолітніх Єгіа відно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК зарової Валерії Іванівни, Єгіаза України викликає через оголо рова Кирила Івановича до Єгіа шення в пресі Петрушкова Л.В., зарової Лусіне Арутюнівни, тре останнє місце знаходження: м. тя особа Галкіна Лілія Микола Дніпродзержинськ, пр. Консти ївна, про позбавлення батьків туції, 11 (гуртожиток № 1). Явка ських прав та стягнення аліментів. відповідача обов’язкова. Після Відповідно до винесеного заоч опублікування оголошення в ного рішення позовні вимоги пресі відповідач Петрушков Л.В. Органу опіки та піклування Ви вважається повідомленим про конкому Красногвардійської час та місце розгляду справи. У районної у місті ради було задо разі неявки відповідача справу волено в повному обсязі. Повний буде розглянуто за його відсут текст рішення відповідач Єгіаза ності. Судове засідання відбу рова Лусіне Арутюнівна може деться під головуванням судді отримати в цивільній канцелярії Савченка В.О. у приміщенні Баг Красногвардійського районного лійського районного суду м. суду м. Дніпропетровська за ад Дніпродзержинська Дніпропет ресою: м. Дніпропетровськ, пр. ровської області за адресою: м. Пушкіна, 77б (каб. 8).

ÃÐÀÔ²Ê ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ íà II ï³âð³÷÷ÿ 2012 ðîêó (затверджений наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 26.06.2012 № 830/05)

Кармазін Вячеслав Якович Начальник Головного управління юстиції

2 липня 2012 року

Захарова Ольга Валеріївна Перший заступник начальника Головного управління юстиції

13 серпня 2012 року

Щебликіна Наталія Михайлівна 5 вересня 2012 року Заступник начальника Головного управління юстиції Сищенко Катерина Анатоліївна 9 жовтня 2012 року В.о. начальника управління державної виконавчої служби Віхров Сергій Володимирович Начальник відділу нотаріату

13 листопада 2012 року

Ільїна Людмила Петрівна 10 грудня 2012 року Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану державної реєстраційної служби Примітка: прямий телефон (385500) «гарячої» лінії вста новлено у громадській приймальні Головного управління юс тиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. К.Маркса, 21а, (1 поверх, каб.102), час прове дення з 10.00 до 12.00.

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340) ○

ßÊ ÇÍÈÊÀÞÒÜ ÁÞÄÆÅÒͲ ÊÎØÒÈ, ÀÁÎ ÒÅÎÐ²ß ÇÂÈ×ÀÉÍÎÃÎ ÄÈÂÀ Все відбувається доволі просто. З бюджету виділяються певні асигнування чи то для вико нання робіт, чи закупівлі товарів, послуг тощо та перерахо вуються на розрахунковий рахунок розпоряднику коштів, тобто організації, установі або підприємству, якому саме і необхідно провести ці роботи. Далі розпорядником оголошується процедура закупівлі за державні кошти (тендер). У процедурі беруть участь підпри ємства, які можуть надати такі послуги або виконати робо ти. Вибір переможця процедури закупівлі відбувається, як правило, за найнижчою ціною, яку пропонують учасники тендера за виконання необхідного виду робіт. І з цього моменту починаються дива. За «неймовірним» збігом обставин найнижча ціна, запро понована одним з учасників тендера, до копійки збігається з сумою виділених з бюджету асигнувань. Саме з цим підпри ємством укладається угода і починається її виконання. У процесі виконання роботи дивним чином на папері, який в подальшому набуде вигляду офіційного документа і називатиметься Актом приймання виконаних робіт форми КБ 2, з’являються зайві метри, кубометри, відпрацьовані годи ни, залучення складної техніки тощо. Вартість матеріалів свідчить про те, що найменший цвях виготовлено вручну з дорогоцінних металів та доставлено на спеціально зафрахтованому кораблі з іншої півкулі плане ти, не кажучи вже про складне устаткування, яке щонаймен ше розроблялось на підприємствах космічної галузі по інди відуальному замовленню підрядної організації. З’являються субпідрядні організації, які не були обумов лені ані при проведенні процедури закупівлі, ані при укла данні угоди. На рахунки цих організацій перераховується заробітна плата залучених працівників, кількість яких співвідноситься зі штатом робітників середнього заводу, а за даними податкової та пенсійного фонду на них в кращо му разі числяться лише директор і бухгалтер. Та інше, інше, інше... Приблизно таким чином виконувались і роботи з ремонту м’якого покриття будівель КП «ДОР «Аульський водовід», на які з бюджету було виділено 2 мільйони гривень. За результатами робіт підрядною організацією Товари ством з обмеженою відповідальністю «Інвестбудпроект» складено Акти виконаних робіт точно на 2 мільйони гривень, а замовником ці роботи прийнято та оплачено за рахунок бюджетних коштів без будьяких зауважень. Планова ж ревізія Державної фінансової інспекції засвід чила, що з двох мільйонів гривень більш ніж на 800 тисяч роботи були виконані лише на папері, як то йшлося вище. За вказаними фактами Дніпропетровською міжрайонною екологічною прокуратурою 12 червня 2012 року порушено кримінальну справу відносно посадових осіб КП «ДОР «Аульський водовід» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України та відносно директора ТОВ «Інвестбудпроект» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 3641, ч. 2 ст. 366 КК України. Слідство у справі триває. А тим часом у суді оскаржуються вимоги Державної фінан сової інспекції, і це вже підгрунтя для нових див. Городечний В.В., старший прокурор Дніпропетровської міжрайонної екологічної прокуратури, юрист 1 класу

ÍÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÅ ÏËÀÍÎÂÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ×ÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÑÎÊÐÀÙÅÍÛ ÍÀ ÒÐÅÒÜ За 5 месяцев 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года автоматизированный рискоориен тированный отбор к проверкам позволил уменьшить коли чество плановых проверок субъектов предпринимательства физических лиц на 34 процента, а субъектов хозяйствова ния юридических лиц более чем в 2 раза. Мораторий на фак тические проверки малого бизнеса продолжается второй год подряд. Об этом рассказала заместитель председателя ГНС в Днеп ропетровской области Лилия Куришко на прессконференции на тему «Становление и развитие налоговой службы». Налоговая служба развивается с учетом передового мирово го опыта, внедряются новые формы и методы работы. Систе ма администрирования налогов и сборов совершенствуется: упрощена процедура принятия отчетности, ликвидировано несколько административных справок, оптимизирован про цесс регистрации плательщиков НДС, построена новая систе ма обслуживания малого бизнеса. Внедряются эффективные и действенные процедуры противодействия коррупции. «Сейчас налоговая проходит этап преобразования в сервис ную службу. Основная цель этого этапа создать благопри ятные условия для развития бизнеса», подчеркнула Ли лия Куришко. ГНС в Днепропетровской области Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпа/ нія висловлює щире співчуття Ситенко Владиславі Ана/ толіївні з приводу непоправної втрати / трагічної загибелі батька АНАТОЛІЯ НИКИФОРОВИЧА.


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340) ○

ÒÂÎÐײ ËÞÄÈ

«Òåïëà ãàâàíü» ïðèéìຠâñ³õ ÄÎÐÀ ÊÀËÈÍÎÂÀ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

˲Òͪ ÑÂßÒÎ

Þ²ËÅÉ ÅËÅÂÀÒÎÐÀ Áîæåäàð³âñüêèé åëåâàòîð ó Ùîðñüêó â³äñâÿòêóâàâ ñâîº 85-ð³÷÷ÿ. Ïðåäñòàâíèêè ðàéîííî¿ âëàäè ïîáàæàëè ïðàö³âíèêàì åëåâàòîðà, ùîá øàíà, ïîâàãà, ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü, äîáðî, äîñòàòîê ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ çàâæäè ñóïðîâîäæóâàëè ¿õ ó æèòò³. Íà óðî÷èñòèé çàõ³ä áóëè çàïðîøåí³ âåòåðàíè ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ îòðèìàëè ïîäàðóíêè, íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà ïîäÿêó çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ.

лої гавані», які вже полюбилися всім. Це - композитори Ігор Тищенко і Оксана Рєзанова, співаки Володимир Коваленко, Олег Мелещук, Андрій Новосардов, якого звуть «наш Утьосов», співачки - Валентина Литвиненко, Ольга Мірошниченко, Людмила Внукова, Світлана Кириченко.

НЕВИЧЕРПНА ФАНТАЗІЯ Вони взяли участь і в ювілейному концерті і, я б сказала, перевершили самі себе. Їхній невичерпній творчій фантазії можна подоброму заздрити. Та інакше не могло й бути. Адже цими днями збіглися два

ювілеї: 10-річчя «Теплої гавані» і... не буду називати цю цифру, а скажу словами ювілярки; капітану «Бригантини» виповнилося... чотири рази по двадцять, або двічі по сорок. Привітань було бурхливе море, в якому ледь утримувала кермо «Бригантини» ювілярка. І справді, Зінаїда Кукіна - знана і шанована людина. Вона - кандидат медичних наук, її праця поцінована у Дніпропетровській медичній академії. Разом з чоловіком Ігорем Кукіним пройшли Афганістан. Дніпропетровці з великим захоплен-

ÏÐȲÒÀÍÜ ÁÓËÎ ÁÓÐÕËÈÂÅ ÌÎÐÅ ням відвідували її неодноразові виставки чудо-квітів (флористика). Її червона калина прикрасила і мою книгу про видатних митців Придніпров'я і України, де є нарис і про її усипаний терновим цвітом життєвий шлях. Сподобалось присутнім резюме ювілярки: «Мені рано підводити підсумки. Життя триває! І ще стільки хочеться зробити доброго і корисного людям!»

Ñâîº÷àñíà âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³ ïðîêóðàòóðè

Для досягнення вказаної мети прокуратурою району проводяться постійні перевірки підприємств-боржників, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, оскільки вказані підприємства мають реальну, однак не відображену в статистичних звітах заборгованість з виплати

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÅÐŲÐÊÈ ÒÐÈÂÀÞÒÜ

Ïðîòÿãîì 2012 ðîêó ïðîêóðàòóðà Æîâòíåâîãî ðàéîíó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà âæèâàëà çàõîäè äëÿ íåäîïóùåííÿ çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó çàáîðãîâàíîñò³ ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè

РОЗПОВІДІ ПРО МИТЦІВ

 ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÇÁ²ÃËÈÑß ÄÂÀ Þ²Ëů

Çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó ³ ïî÷àòîê êàí³êóë Áóäèíîê òâîð÷îñò³ ä³òåé òà þíàöòâà â³äçíà÷èâ ñâÿòîì, ùî ïðîéøëî ï³ä äåâ³çîì: «Ñïðèòí³, äóæ³, íåáàéäóæ³, êì³òëèâ³, ãðàéëèâ³!». Ó÷àñíèêè çàõîäó âèÿâëÿëè ñâ³é õèñò äî ìàëþâàííÿ ó êîíêóðñ³ ìàëþíê³â íà àñôàëüò³, äåìîíñòðóâàëè ñï³âî÷èé òàëàíò ³ çìàãàëèñü ó ñïîðò³. Ó ô³íàë³ ïðîéøëà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ç âðó÷åííÿì ãðàìîò çà àêòèâíó ó÷àñòü ó æèòò³ ðàéîíó.

¯¿ àäðåñà - âóëèöÿ Ëåí³íà â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ̳ñüê³é ïóáë³÷í³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Ìèêîëè Ñòàøêîâà. Òàê îáðàçíî íàçâàëè ïîñò³éí³ â³äâ³äóâà÷³ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íî¿ â³òàëüí³, äå ùîíåä³ë³ â³äáóâàþòüñÿ íàäçâè÷àéíî ö³êàâ³ ä³éñòâà ç ó÷àñòþ ñï³âàê³â, ìóçèêàíò³â, êîìïîçèòîð³â, ïîåò³â, òâîð÷î îáäàðîâàíèõ ëþäåé

Усіх, хто сюди «припливає», любовно «виловлює» хрещена мати «Теплої гавані» Тамара Юхимівна з образним прізвищем Рибалко. Відкриває всім прибулим шлях «Бригантина», за кермом якої капітан у форменій морській фуражці Зінаїда Олександрівна Кукіна. Віднедавна вона започаткувала цикл мистецьких розповідей про знаменитих, у наш стрімкий час, на жаль, напівзабутих митців, а для молоді й взагалі незнаних. Свої розповіді ілюструє власними віршами, а озвучують їх постійні учасники «Теп-

заробітної плати. При цьому не залишаються поза увагою прокуратури підприємства, які, відповідно до даних Головного управління статистики у Дніпропетровській області, мають заборгованість з виплати заробітної плати. За результатами загальнонаглядової діяльності прокуратурою Жовтневого району м. Дніпропетровська протягом 2012 року порушено 6 кримінальних справ за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 175 КК України, керівникам підприємств, установ та організацій внесено 10 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких усунуто по-

рушення законодавства нов та організацій на загальшляхом фактичної випла- ну суму 9 271 тис. грн. ти заробітної плати працівПеревірки підприємствникам підприємств, уста- боржників тривають.

²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍß ÇÀÐÎÁ²ÒÍί ÏËÀÒÈ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ÆÎÂÒÍÅÂÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ Ïðîêóðàòóðîþ Æîâòíåâîãî ðàéîíó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïîðóøåíî òà çàê³í÷åíî ïðîâàäæåííÿì 5 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ â³äíîñíî êåð³âíèê³â ðÿäó ï³äïðèºìñòâ, à ñàìå: ï³äïðèºìñòâà «Ï³âäåíóêðãåîëîã³ÿ», ÒΠ«Çåëåíáóä», ÒΠ«Àêàíò», ÒΠ«Ôàñàä -Äí³ïðî», ÊÏ «ÆÅÏ». Íà âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó íå âèïëà÷óâàëè çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèêàì. Çàâäÿêè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì çàõîäàì ó öèõ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ çàâäàíà øêîäà áóëà â³äøêîäîâàíà â ïîâíîìó îáñÿç³, ïðàö³âíèêàì öèõ ï³äïðèºìñòâ âèïëà÷åíî çàðîá³òíó ïëàòó íà çàãàëüíó ñóìó 2 322 òèñ. ãðí.

ÑÏÅÖ²À˲ÇÎÂÀÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÑÏÅÊÖ²ß ÏÎ ÐÎÁÎÒ² Ç ÂÅËÈÊÈÌÈ ÏËÀÒÍÈÊÀÌÈ ÏÎÄÀÒÊ²Â Ó Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÄÏÑ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÇÀÏÈÒÓÂÀ×ÀÌ ÏÓÁ˲×Íί ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», çàïèò íà ³íôîðìàö³þ öå ïðîõàííÿ îñîáè äî ðîçïîðÿäíèêà ³íôîðìàö³¿ íàäàòè ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî çíàõîäèòüñÿ ó éîãî âîëîä³íí³. Çàïèòóâà÷ ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ðîçïîðÿäíèêà ³íôîðìàö³¿ ³ç çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ íåçàëåæíî â³ä òîãî, ñòîñóºòüñÿ öÿ ³íôîðìàö³ÿ éîãî îñîáèñòî ÷è í³, áåç ïîÿñíåííÿ ïðè÷èíè ïîäàííÿ çàïèòó. Çàïèòè ïîäàþòüñÿ â óñí³é, ïèñüìîâ³é ÷è ³íø³é ôîðì³ (ïîøòîþ, ôàêñîì, òåëåôîíîì, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ) íà âèá³ð çàïèòóâà÷à. Çàïèò íà ³íôîðìàö³þ ìຠì³ñòèòè: 1) ³ì'ÿ (íàéìåíóâàííÿ) çàïèòóâà÷à, ïîøòîâó àäðåñó àáî àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè, à òàêîæ íîìåð çàñîáó çâ'ÿçêó, ÿêùî òàêèé º; 2) çàãàëüíèé îïèñ ³íôîðìàö³¿ àáî âèä, íàçâó, ðåêâ³çèòè ÷è çì³ñò äîêóìåíòà ùîäî ÿêîãî çðîáëåíî çàïèò, ÿêùî çàïèòóâà÷ó öå â³äîìî; 3) ï³äïèñ ³ äàòó çà óìîâè ïîäàííÿ çàïèòó â ïèñüìîâ³é ôîðì³. Ó ðàç³ ÿêùî ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí (³íâàë³äí³ñòü, îáìåæåí³ ô³çè÷í³ ìîæëèâîñò³ òîùî) îñîáà íå ìîæå ïîäàòè ïèñüìîâèé çàïèò, éîãî îôîðìëÿº â³äïîâ³äàëüíà îñîáà ç ïèòàíü çàïèò³â íà ³íôîðìàö³þ, îáîâ'ÿçêîâî çàçíà÷èâøè â çàïèò³ ñâîº ³ì'ÿ, êîíòàêòíèé òåëåôîí òà íàäຠêîï³þ çàïèòó îñîá³, ÿêà éîãî ïîäàëà.  ñïåö³àë³çîâàí³é Äϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÄÏÑ ç ïèòàíü îòðèìàííÿ çàïèò³â íà ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: 49600, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð.ʳðîâà,57 (íà êîíâåðò³ âêàçóâàòè «Ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ»); çà òåëåôîíîì/ ôàêñîì: (056) 778-45-76. Äëÿ ëèñòóâàííÿ ³ç çàïèòóâà÷àìè ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ÷åðåç ²íòåðíåò îáëàäíàíî ïîøòîâó ñêðèíüêó publick@sdpi.gov.ua.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

ÓËÓ×ØÀÅÒ ÂÊÓÑ ÅÄÛ

 ÏÎÌÎÙÜ ÕÈÐÓÐÃÀÌ

«ÁÅÑÊÐÎÂÍÛÉ» ÑÊÀËÜÏÅËÜ Óêðàèíñêèå ó÷åíûå èç Íàöèîíàëüíîãî àâèàöèîííîãî óíèâåðñèòåòà è Àýðîêîñìè÷åñêîãî èíñòèòóòà èçîáðåëè æèäêîñòíûé ñòðóéíûé ñêàëüïåëü ìíîãîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùèé îïåðèðîâàòü ïðàêòè÷åñêè íå ïîâðåæäàÿ ñîñóäû.  îñíîâå ðàçðàáîòêè ñòðóéíàÿ òåõíîëîãèÿ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ â àâèàïðîìûøëåííîñòè è ìåäèöèíå. Ïîä âîçäåéñòâèåì âûñîêîãî äàâëåíèÿ òêàíè óäàëÿþò ïðè ìèíèìàëüíîé êðîâîïîòåðå. ○

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340)

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Áðèòàíñêèé ïñèõîëîã ×àðëüç Ñïåíñ óòâåðæäàåò, ÷òî ôîíîâàÿ ìóçûêà, ñîïðîâîæäàþùàÿ òðàïåçó, óëó÷øàåò âêóñ ïèùè. Ïðîâîäÿ ýêñïåðèìåíòû ñ ó÷àñòèåì äîáðîâîëüöåâ, îí îáíàðóæèë, ÷òî êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà ñ íèçêèìè çâóêàìè óëó÷øàåò âêóñ êîôå è øîêîëàäà, áîëåå ëåãêàÿ êëàññèêà - âêóñ öèòðóñîâûõ è äåñåðòîâ, à øóì ìîðñêîãî ïðèáîÿ äåëàåò íåïîâòîðèìûìè áëþäà èç ìîðåïðîäóêòîâ. ○

Äèñáàêòåðèîç: «ðåâîëþöèÿ» â æèâîòå

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÅ ÑÂÎÉÑÒÂÎ

ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ÌÈÊÐÎÁÎÂ

ÍÎÂÎÑÒÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÀÏÒÅ×ÊÓ -  ÒÅÍÜ

ÏÅÐÅÑÌÎÒÐÈÒÅ ÄÎÇÛ Ãëàâíûé òåðàïåâò Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû Âàñèëèé Íåòÿæåíêî çàÿâèë, ÷òî æàðêàÿ ïîãîäà ìîæåò óñèëèâàòü äåéñòâèå ëåêàðñòâ.  çîíå âëèÿíèÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð - ïðåïàðàòû, ñíèæàþùèå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, äèóðåòèêè, àíòèõîëèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà, íåéðîëåïòèêè. Ñïåöèàëèñò ïîä÷åðêíóë, ÷òî òåì, êòî èõ ïðèíèìàåò, íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ ëå÷àùèì âðà÷îì è, âîçìîæíî, ïåðåñìîòðåòü äîçó.

Îäíî èç óñëîâèé õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ ìèðíîå ñîñóùåñòâîâàíèå â îðãàíèçìå ïîëåçíûõ è âðåäíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ. Ñòîèò ýòîò áàëàíñ íàðóøèòü - è â æèâîòå íà÷èíàåòñÿ «ðåâîëþöèÿ» ñ íåæåëàòåëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè ПОЛЕЗНОЕ «СОЖИТЕЛЬСТВО» Невероятно, но факт в кишечнике взрослого человека обитают свыше 500 различных видов микробов. Если собрать их в кучу и взвесить, получится не менее 3 кг! Неудивительно, что современная медицина относится к ним с особым вниманием. Здоровая кишечная микрофлора представлена лактобактериями, бифидобактериями и бактероидами. Это классический пример взаимовыгодного «сожительства» различных организмов. Они участвуют в пищеварении, синтезе аминокислот и витаминов. Помогают  êèøå÷íèêå ãðóäíûõ äåòåé ïðåîáëàäàþò áèôèäîáàêусваивать белки, жиры, òåðèè, òîãäà êàê ó âçðîñëûõ - ëàêòîáàêòåðèè. Ñ углеводы и минеральные âîçðàñòîì ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ: ìèêðîôëîðà «âïàäàåò вещества, поддерживают â äåòñòâî», íàêàïëèâàÿ â êèøå÷íèêå áèôèäîáàêòåиммунитет и улучшают ðèè. Âîçìîæíî, ýòî - îäíà èç ïðè÷èí äîëãîëåòèÿ. перистальтику. Они же держат «в узде» В результате наруша- В ПОИСКЕ стафилококки, стрептококки, грибы рода Канди- ется процесс пищеваре- «ПРОВОКАТОРОВ» да и прочие вредоносные ния, страдает главный Вряд ли нужно напо«страж» здоровья - имму- минать о необходимости микроорганизмы. нитет: организм становит- обращения к врачу - тераБЕДНЫЙ ся особенно чувствитель- певту или гастроэнтероИММУНИТЕТ ным к стрессам, легко логу, т. к. только с помоЕсли количество по- «цепляет» вирусные ин- щью специальных аналилезных бактерий умень- фекции и глистные инва- зов, определяющих сошается, то по соседству с зии. Основные симптомы став кишечной микронедуга: ними или вместо них в кифлоры, можно обнарушечнике активно раз­ нарушение жить «провокаторов» перистальтики дисбактериоза. Среди самножаются кишечника; вредные мых «популярных»: микроорга­ повышенное антибиотики, сульгазообразование; низмы - это и фаниламиды и другие анесть дисбак­ боль в животе, тибактериальные средизжога; териоз. ства, гормональные пре­ запор или ди- параты; арея; хронические забо­ неприятный левания желудочно-кипривкус во рту. шечного тракта; Крайней степеконсервированные  Ìåæäóíàðîäíîé нью дисбактериоза продукты, дрожжи, копêëàññèôèêàöèè áîëåçíåé считают появление чености; бактерий желудочíåò äèàãíîçà «äèñáàêòåвода и пищевые н о - к и ш е ч н о г о продукты, загрязненные ðèîç»: ñèìïòîìû, тракта в крови хлорсодержащими, фосïîäõîäÿùèå ïîä ýòîò ( б а к т е р и е - форорганическими и òåðìèí, âñòðå÷àþòñÿ «â мия) и разви- другими ядовитыми соðàìêàõ» ñàìûõ ðàçíûõ тие сепсиса. единениями;

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÉ ÔÀÊÒ

«ËÈØÈËÈ» ÄÈÀÃÍÎÇÀ

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

çàáîëåâàíèé è ñèíäðîìîâ.

систематическое употребление алкоголя. Кроме того, полезную микрофлору «убивает» резкая смена меню, употребление пищи, непривычной для организ-

ÑÒÐÀÄÀÞÒ 90% ÂÇÐÎÑËÛÕ È 98% ÄÅÒÅÉ

ÒÅÐÌÈÍ «ÄÈÑÁÀÊÒÅÐÈÎÇ» ÂÂÅË ÍÅÌÅÖÊÈÉ Ó×ÅÍÛÉ ÍÈÑËÅ ма, особенно детского. Вскармливание грудничков не специальными смесями, а коровьим или козьим молоком, пополнение их рациона «прикормом», не соответствующим возрасту, также приводит к дисбактериозу. В результате, - нарушение пищеварения, роста и развития, диатез, рахит, анемия и т.д. К слову, расстройства кишечника в раннем детском возрасте часто обусловлены обычной младенческой коликой, которая проходит сама по себе.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ТЕЛА При дисбактериозе рекомендуют включать в меню пробиотики и пребиотики. Первые содержат необходимые организму бифидо- и лактобактерии. Вторые - создают для них комфортную среду обитания. К пробиотикам относятся молочнокислые продукты - кефир, ряженка, простокваша, творог. К пребиотикам - овсяная каша, кукуруза, ржаной хлеб, соки с мякотью, бобовые и отруби. В некоторых случаях врач может назначить курс препаратов, убивающих патогенную микрофлору кишечника, и сорбенты, которые выводят ее из организма вместе с токсинами.


ДИВОДИВА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.07.2012 ð. ¹ 51 (1340) ○

ÆÀÐÊÈÅ ÌÅÑÒÀ

Ñàìûå óäèâèòåëüíûå ïóñòûíè íà ïëàíåòå ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Î ïóñòûíÿõ ðàññêàçàíî íåìàëî èñòîðèé - è ìèôè÷åñêèõ, è ðåàëüíûõ. È íå ìóäðåíî, âåäü êîãäà-òî ïóòåøåñòâèå ÷åðåç ïåñêè áûëî ñåðüåçíûì èñïûòàíèåì. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñåãîäíÿ óâèäåòü îäíî èç íàèáîëåå çàãàäî÷íûõ òâîðåíèé ïðèðîäû çíà÷èòåëüíî ïðîùå è áåçîïàñíåé, ïóñòûíè íå ïåðåñòàþò ïîðàæàòü ñâîèì âåëèêîëåïèåì

Те, кто бывал в пустыне Данакиль на севере Эфиопии, называют ее «Адом на Земле». Ее ландшафт по праву считается одним из самых опасных на планете. Поверхность Данакиля похожа на космическую, да и кислорода над вулканической пустошью почти нет. Зато хватает обжигающего воздуха, насыщенного зловонными газами, рожденными кипящей под ногами землей и плавящимися камнями. Путешествовать по этой пустыне вредно для здоровья из-за жары и испарений, кроме того, в регионе Афар полудикие племена периодически выходят на «тропу войны» за еду.

ßÄÎÂÈÒÎÅ ÌÅÑÒÎ мирующаяся пустыня Аралкум по совместительству является и самой ядовитой пустыней мира. Пестициды и удобрения, которыми некогда увеличивали урожайность хлопка и боролись с вредителями, вместе с речной водой попадали в озеро, а теперь в высохшем виде вместе с пылью разносятся далеко за его пределы.

ËÀÍÄØÀÔÒ ÄÀÍÀÊÈËß - Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÛÉ

ÇÅÐÊÀËÜÍÛÉ ÑÎËÎÍ×ÀÊ Если и существует нечто похожее на границу между небом и землей - это солончак Уюни, расположенный в Боливии. Когда-то там было самое крупное соленое озеро в мире, со временем оно высохло, а на его месте получилась пустыня из соли, гипса и галита. Самый красивый облик мертвый водоем приобретает с началом сезона дождей, когда вся поверхность солончака покрывается тонким слоем воды и превращается в зеркало. Помимо великолепного пейзажа, солончак Уюни - один из главных источников соли, ежегодно здесь добывают 25 000 тонн этого минерала.

ÁÅËÛÅ ÏÅÑÊÈ В Нью-Мексико в окруженной горами долине Тулароза расположена единственная в мире белая пустыня. На первый взгляд она похожа на покрытую огромными сугробами заснеженную равнину. Находиться здесь без черных очков невозможно - ослепительно белые барханы искрятся под лучами солнца. В отличие от других пустынь, в этой песок прохладный на ощупь из-за большого испарения и влажности на поверхности. Он скорее отражает, чем поглощает солнечные лучи.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÌÐÀ×ÍÛÉ ÏÅÉÇÀÆ Â Åãèïòå íàõîäèòñÿ ×åðíàÿ ïóñòûíÿ. Ñâîå èìÿ îíà ïîëó÷èëà èç-çà ðàçìûâà ãîðíûõ ïîðîä, ïîêðûâøèõ ïåñêè ñëîåì ÷åðíîé êàìåííîé ïûëè è êàìíåé. Âçîáðàâøèñü íà îäíó èç âåðøèí ìíîãî÷èñëåííûõ õîëìîâ, ìîæíî ïîëþáîâàòüñÿ íåïåðåäàâàåìûì ïåéçàæåì, ñîñòîÿùèì èç ìíîæåñòâà òàêèõ æå ïðåêðàñíûõ ìðà÷íûõ õîëìîâ. Îäíàêî ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî ×åðíàÿ ïóñòûíÿ íåîáèòàåìà.

«ÀÄ ÍÀ ÇÅÌËÅ»

Аральское море, совсем недавно считавшееся четвертым по величине соленым озером в мире, начиная с 60-х годов, потеряло 90% своей площади. Виной тому ирригационные проекты, «растащившие» всю воду из питающих море рек на полив посевов хлопка. Ученые предполагают, что спасти море уже невозможно. Фор-

ÁÐÀÇÈËÜÑÊÈÅ «ÏÐÎÑÒÛÍÈ»  íàöèîíàëüíîì ïàðêå íà ñåâåðå Áðàçèëèè ðàñïîëîæåíî îäíî èç ÷óäåñ áðàçèëüñêîé ïðèðîäû - Ïðîñòûíè Ìàðàíüÿíà. Òàê íàçûâàåòñÿ óäèâèòåëüíàÿ ìåñòíîñòü, ñîåäèíèâøàÿ äþíû âûñîòîé äî 40 ìåòðîâ èç ñàìîãî áåëîãî íà ïëàíåòå ïåñêà è îáðàìëÿþùèå èõ ñàìûå ÿðêèå íà Çåìëå ïðåñíûå îçåðà. Åñëè âçãëÿíóòü ñ âåðòîëåòà, ïóñòûíÿ ïîõîæà íà áîëüøîå îäåÿëî, êîòîðîå äâèãàåòñÿ ïî íàïðàâëåíèþ âåòðà. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â âîäîåìàõ â ñåçîí äîæäåé ïîÿâëÿþòñÿ ðûáû, ÷åðåïàõè, ìèäèè. Ýòî ñèëüíî îçàäà÷èâàåò ó÷åíûõ, êîòîðûå íå ìîãóò ïîíÿòü, êàê îíè òàì îêàçûâàþòñÿ.

ÏËÎÙÀÄÊÀ ÄËß ÄÎÑÓÃÀ Ïóñòûíÿ Êàðêðîñ â Êàíàäå ïðèçíàíà ñàìîé ìàëåíüêîé ïóñòûíåé â ìèðå. Åå ïëîùàäü âñåãî 2,6 êì2. Ñóõîé êëèìàò è âåòðà ñîçäàëè ïåñ÷àíûå áàðõàíû è ñïîñîáñòâîâàëè ïðîèçðàñòàíèþ ðåäêîé ðàñòèòåëüíîñòè.  êîíöå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ìåñòíûå âëàñòè ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêó ñäåëàòü èç ïóñòûíè çàïîâåäíèê, íî ñòîëêíóëèñü ñ ñîïðîòèâëåíèåì ìåñòíûõ æèòåëåé. Îíè äàâíî óñòðàèâàþò â ýòîì ìåñòå ïèêíèêè, à òàêæå êàòàþòñÿ íà äîñêàõ ñ äþí.


ВІВТОРОК, 3 ЛИПНЯ 2012 РОКУ № 51 (1340)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Çäèâóâàëèñÿ á, ÿêáè ìàì³ ñïîäîáàëàñü íàøà òâîð÷³ñòü» ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÊÀÒÅÐÈÍÈ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ ÍÀ ËÈÍÈÈ ÒÐÀÌÂÀß «Â÷åðà â 7 ÷àñîâ âå÷åðà íà Ïðîñïåêòå ïðîòèâ ãóáåðíàòîðñêîãî äîìà âàãîí òðàìâàÿ ¹80 íàñêî÷èë íà 11ëåòíåãî ìàëü÷èêà Àáðàìà Êîðåöêîãî è ïðè÷èíèë åìó òÿæåëûå ðàíåíèÿ îáåèõ íîã. Íà äëèííîì ïðîëåòå Ñàäîâàÿ - Âîñêðåñåíñêàÿ (ñîâð. óë. Ñåðîâà - Ëåíèíà - Ïðèì. ðåä. ðåä.), ÷òî ìåæäó äâóìÿ áóëüâàðàìè, âàãîíû îáûêíîâåííî ì÷àò î÷åíü áûñòðî. Íåñ÷àñòíûé ìàëü÷èê Àáðàì Êîðåöêèé, ïåðåáåãàÿ ëèíèþ òðàìâàÿ â òîì èìåííî ìåñòå - ïðîòèâ ïî÷òû, ãäå áóëüâàðû îáðàçóþò ïðîõîä äëÿ ïåøåõîäîâ, çàöåïèëñÿ çà ÷òî-òî è óïàë. Âàãîíîâîæàòûé íå óñïåë çàòîðìîçèòü âàãîí, è êîëåñà âðåçàëèñü â íîãè ìàëü÷èêà. Êîãäà âàãîí, ïåðååõàâ ìàëü÷èêà, áûë îñòàíîâëåí, òî ïîäîøåäøèì ê ìåñòó êàòàñòðîôû ïðåäñòàâèëàñü óæàñíàÿ êàðòèíà: ïîñåðåäèíå ïóòè, ìåæäó äâóìÿ ëèíèÿìè ëåæàë â ëóæå êðîâè, ñ ïåðåðåçàííîé íîãîé íåñ÷àñòíûé ìàëü÷èê. Ñîáðàëàñü áîëüøàÿ òîëïà. Äâèæåíèå áûëî ïðåðâàíî ìèíóò íà 20. Ñåé÷àñ æå ê ìåñòó ïðîèñøåñòâèÿ ïðèáûëè âëàñòè.  êàðåòå ñêîðîé ïîìîùè ìàëü÷èêà îòâåçëè â ãóáåðíñêóþ çåìñêóþ áîëüíèöó, ãäå ó íåãî êîíñòàòèðîâàëè ïîëíûé îñëîæíåííûé ïåðåëîì ãîëåíè ïðàâîé íîãè è óâå÷üÿ ëåâîé íîãè. Â÷åðà â 10 ÷àñîâ âå÷åðà ìàëü÷èêó àìïóòèðîâàëè ïðàâóþ íîãó», - ïðî÷èòàëè åêàòåðèíîñëàâöû â «Þæíîé Çàðå» 29 èþíÿ 1912 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. Ê íåìöàì â ïëåí ïîïàëè òðîå: ôðàíöóç, ðóññêèé è åâðåé. Íåìåöêèé îôèöåð ãîâîðèò: - Ìû âàñ áóäåì ðàññòðåëèâàòü! Íî êàê áëàãîðîäíàÿ íàöèÿ âûïîëíèì âàøå ïîñëåäíåå æåëàíèå. Ôðàíöóç ïîïðîñèë ìîëîäóþ æåíùèíó, ðóññêèé - áóòûëêó âîäêè, à åâðåé - íåìíîæêî êëóáíèêè. - Òû ÷òî? Ãäå ìû òåáå â îêòÿáðå íàéäåì êëóáíèêó? - Íè÷åãî ñòðàøíîãî, ÿ ìîãó ïîäîæäàòü. ☺ ☺ ☺ Ñåìèíàð, ïîñâÿùåííûé ïðîáëåìàì ïóòåøåñòâèÿ âî âðåìåíè, áóäåò ïðîâåäåí äâå íåäåëè íàçàä. ☺ ☺ ☺  õîëîäèëüíèêå íà ïèðîãå áûëà çàïèñêà: «Íå åøü ìåíÿ». Òåïåðü òàì ïóñòàÿ òàðåëêà è çàïèñêà: «Ïèðîãè íå áóäóò ìíîé êîìàíäîâàòü!»

☺ ☺ ☺ Áûâøèé îôèöèàíò óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó ìèëèöèîíåðîì. Åãî ñïðàøèâàþò, êàê åìó íîâàÿ ðàáîòà? Îí: - Çàðïëàòà, êîíå÷íî, ïîìåíüøå áóäåò, íî âîò ÷òî ìíå íðàâèòñÿ, òàê ýòî òî, ÷òî êëèåíò âñåãäà íåïðàâ! ☺ ☺ ☺ Øëåìåíçîí äàâíî äîëæåí Ðàáèíîâè÷ó äåíüãè è íå îòäàåò. À Ðàáèíîâè÷ ñòåñíÿåòñÿ íàïîìíèòü è íà÷èíàåò èçäàëåêà: - Êàê âàì ýòà ïîãîäà? Õîëîäíî, íå ïðàâäà ëè? - Äà, ïðîñòî ìîðîç. - À ïîìíèòå, êàêàÿ áûëà æàðà, êîãäà ÿ âàì îäîëæèë äåíüãè? ☺ ☺ ☺ - Âîâî÷êà, êîãî òû áîëüøå ñëóøàåøü ìàìó èëè ïàïó? - Êîíå÷íî ìàìó! - Ïî÷åìó? - Îíà áîëüøå ãîâîðèò!

ÏÎÃÎÄÀ Вт 03.07 Ср 04.07 Чт 05.07

+29 +31 0С +21 +27 0С +27 +30 0С +23 +27 0С +28 +33 0С +22 +28 0С

півн. 57 м/с півн. 35 м/с півн. 25 м/с

Ñåñòðè Àë³íà òà Êàðèíà Ãàºâ³ - â³äîì³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó õóäîæíèö³.  ¿õí³é ãàëåðå¿ «×îðíà ßù³ðêà» ÷àñòî â³äáóâàþòüñÿ ïðåçåíòàö³¿ êíèæîê óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Òàê, íåäàâíî òóäè ïðè¿æäæàëè Ñåðã³é Æàäàí ³ Ëþáêî Äåðåø. «Â³ñò³» åêñêëþçèâíî ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ñåñòðè÷êàìè ïðî ñóêí³, ãëÿäà÷³â-ìèñòåöòâîçíàâö³â òà ïðî «íåãðà ó â³êí³» СПІЛЬНІ ЛЯЛЬКИ - Дівчата, як і коли ви почали малювати? - Це давня історія. Батьки нас водили у спортивні гуртки, на танці. Одного дня ми сказали мамі: «Досить!». У 8 років пішли на малювання. Так усе почалось. - Ви робите ляльок... - Це поєднання усього того, що ми вміємо. Спершу обличчя наших ляльок були подібні до вальдорфських, а потім ми їх трохи ускладнили. Нам цікаво досліджувати історію цих виробів, історію костюмів. Так з’явилась колекція «Українське весілля» із семи ляльок. Це наша стилізація традиційного одягу. Взагалі нісенітниця, що українця уявляють у шароварах та брилі. Шаровари - це військовий одяг. А ось бриль, якщо їхати на коні, злітатиме. Це несумісні речі. - Ляльок робите разом? Чи у кожної є своя спеціалізація? - Разом. Але в нас є розподіл праці, якщо так можна сказати. А ось живописом і графікою займаємось окремо. - Що ви ще вмієте? - Іноді робимо всілякі симпатичні дрібниці на зразок книжкових закладок. Вони поєднують у собі і живопис, і графіку.

ХУДОЖНИЦІ, А НЕ ІЛЮСТРАТОРИ - Розкажіть про ілюстрування нової книжки Сергія Жадана «Вогнепальні і ножові». - Ми знайомі вже давно. Якось, коли Сергій приїжджав до Дніпропетровська із презента-

Ó ÊÎÍÊÓÐÑÀÕ ÏÅÐÅÌÀÃÀËÈ ÏÎ ×ÅÐDz

цією книжки про футбол, він запропонував нам проілюструвати нову збірку. Ми були першими її читачами. Ілюстрування якось «пішло». Сергієві сподобалось наше бачення його творів. Ми позиціонували себе як художники, навіть у книжці написано не ілюстрації, а художнє оформлення. - Розкажіть про «Чорну Ящірку». - Це галерея-книгарня. Тут представлені переважно наші художні роботи. Але ми запрошуємо своїх друзів-художників. - Наскільки складно бути художником у Дніпропетровську? - Творчій людині не-

ÓÊÐÀ¯ÍÅÖÜ Ó ØÀÐÎÂÀÐÀÕ ² ÁÐÈ˲ ͲÑÅͲÒÍÈÖß

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ «КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

можливо бути прив’язаною до міста. Це як законсервувати себе у трилітрову банку. Іноді кажуть, що художникові складно пробитися. Це не так. Важко підтримувати високу планку. - У яких містах виставлялися? - Зараз триває наша виставка у Вінниці. Недавно була в Посольстві України в Німеччині у Берліні. Ще хотіли б виставитися в Одесі.

УСПІХ ДОРІВНЮЄ НЕУСПІХ - Дівчата, що для вас успіх? - Іноді це неуспіх. Коли твоя творчість подобається багатьом, час відкладати пензлі та перекваліфіковуватися. Якщо тебе усі розуміють, це не завжди добре. Ми б, наприклад, здивувалися, якби мамі сподобалась наша творчість.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

- Були випадки, коли в а ш у творчість не розуміли? - Так. Не дуже давно в галерею прийшов відвідувач. А у нас там стоїть картина, виконана на склі. На ній темношкірий чол о в і к . Відвідувач спитав: «А що то за негр? Скажіть мені конкретно!» А що ми можемо сказати людині, яка нічого не розуміє? - Хто з вас лідер? - Ми рівноправні. Просто кожна відповідальна за певний сектор (посміхаються) . У нас був час, коли ми брали участь удвох в різних конкурсах і перемагали по черзі. - А в навчанні допомагало те, що ви близнючки? - Так. Ми цим користувалися, коли було потрібно. Одного разу Карина їздила до Києва, то я склала іспит за двох. Та і в школі нас плутали - ставили оцінки не в ту клітинку. Але ми навчались майже однаково. Якщо якась сестра чогось не знає, інша також не відповість.

Номер підписано до друку 02.07.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1254351

вести приднепровья  

вести приднепровья