Page 1

Ó ÏÎØÓÊÀÕ ÐÎÁÎÒÈ

Ó ÑÀÌÎÃÎ ÑÈÍÅÃÎ ÌÎÐß

3

ÐÅòÎÍ ÏÐÅÇÅÍÒÓÞÒÜ Â ßÏÎͲ¯

ÊÎÃÄÀ ÇÀ ÑËÎÂÎÌ Â ×ÓÆÎÉ ÊÀÐÌÀÍ

6

10 11

ÏÅÐÅÎÖÅÍÊÀ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№47 (1336) Вівторок, 19 червня 2012 р.

Ïðèêàç Ôîíäà ãîñèìóùåñòâà î ôàêòè÷åñêîé çàìåíå ïðåæíèõ äåâÿòè òûñÿ÷ îöåíùèêîâ äâåíàäöàòüþ íîâûìè «èãðîêàìè» ââåðã, êàê ñ÷èòàþò äíåïðîïåòðîâñêèå ýêñïåðòû, îòå÷åñòâåííûé ðûíîê íåäâèæèìîñòè â ñîñòîÿíèå êîëëàïñà. Íî, ïîõîæå, ñèòóàöèÿ íà÷èíàåò íîðìàëèçîâàòüñÿ.

9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ - ÃÐÓDzß

²ÄÍÎÑÈÍÈ - ÏÎ ÂÈÑÕ²ÄÍ²É Â³äíîñèíè Óêðà¿íè ç Ãðó糺þ ðîçâèâàþòüñÿ ïî âèñõ³äí³é - ïîñòóïîâî çðîñòຠòîâàðîîá³ã. Íàðàç³ êðà¿íè ìàþòü ïîòåíö³àë äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó äâîñòîðîííüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Ïðî öå Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ì³í³ñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ãðó糿 Ãð³ãîëîì Âàøàäçå. Òàêîæ Ãëàâà äåðæàâè âèñîêîãî îö³íèâ ðåçóëüòàòè ðåôîðì, ùî ¿õ ðåàë³çóº Ãðóç³ÿ. ○

ϲÄÊÀÇÊÈ ÄËß Ï²ÄÏÐȪÌÖ²Â

ÂÊËÀÄÀÒÈ Ó ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ

Àðãèòà Äàóäçå: «Óêðàèíà - ñòðàíà äèíàìè÷íàÿ»

5

Íåäàâíî â Äíåïðîïåòðîâñêå ïîáûâàëà ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ëàòâèè â Óêðàèíå Àðãèòà Äàóäçå.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» ãîñòüÿ ðàññêàçàëà î âîçìîæíîñòÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, êóëüòóðíîì îáìåíå ìåæäó ñòðàíàìè, à òàêæå î òîì, êàê èçó÷åíèå èñòîðèè ïîìîãëî åé ñòàòü äèïëîìàòîì.

²Ä×ÀÉÄÓØÍÀ ÄÈÍÀÑÒ²ß

ÏÐÎÃÓËßÂÑß ÍÀÄ Í²ÀÃÀÐÎÞ ðîáèëè á³ëüø í³æ 100 ðîê³â òîìó. ³äòîä³ ëþáèòåëÿì ϳâãîäèííà ïðîãóëÿíêà - ³ âè åêñòðèìó çàáîðîíèëè ³ â ³íø³é êðà¿í³. Ñàìå ñò³ëüêè äóìàòè ïðî ͳàãàðó. ÷àñó çíàäîáèëîñü àêðîáàÀìåðèêàíñüêà ³ êàíàäñüêà òîⳠͳêó Âàëëåíä³, ùîá âëàäà ñïåðøó íå õîò³ëà ïåðåòíóòè àìåðèêàíîäîçâîëÿòè íåáåçïå÷íó êàíàäñüêèé êîðäîí. Îäíàê ïðîãóëÿíêó Âàëëåíä³, îäíàê öåé ÷îëîâ’ÿãà íå ïðîñòî çãîäîì çì³íèëà ñâîº êðîêóâàâ ñòåæèíîþ â ë³ñ³. ð³øåííÿ. Ïðè÷èíîþ öüîìó ³í ïðîéøîâñÿ êàíàòíîþ ñòàâ çäîðîâèé ïðàãìàòèçì: äîðîãîþ íàä... ͳàãàðñüêèì ͳê³â «ïðîìåíàä» òðàíñëþâàâîäîñïàäîì. ͳê äàâíî ëà â ïðÿìîìó åô³ð³ òåëåêîììð³ÿâ ïîäîëàòè âåëåòåíïàí³ÿ ÀÂÑ. Çà ïîïåðåäí³ìè ñüêèé ïîò³ê. Îñòàíí³é ðàç öå ï³äðàõóíêàìè, øîó òà ïîò³ê ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

òóðèñò³â, ÿêèé ïî÷íåòüñÿ ï³ñëÿ íüîãî, ïðèíåñóòü äî áþäæåòó ïîíàä 100 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Êð³ì ÷èñëåííèõ òåëåãëÿäà÷³â, çà êîæíèì êðîêîì â³ä÷àéäóõà ³ç çàâìèðàþ÷èì ñåðöåì ñòåæèëà 130òèñÿ÷íà þðáà: 125 òèñÿ÷ êàíàäö³â ³ ïîíàä 4 òèñÿ÷³ àìåðèêàíö³â. Êîìïàí³¿ ÀÂÑ âäàëîñÿ «óáåçïå÷èòè» ïåðåõ³ä ³ âìîâèòè Âàëëåíäó ñêîðèñòàòèñü ñòðàõîâêîþ â³äâàæíèé êàíàòîõîäåöü

äîâãî â³äìîâëÿâñÿ â³ä íå¿. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ͳê - íå ïåðøèé Âàëëåíäà-â³ä÷àéäóõ. Óæå äâà ñòîë³òòÿ éîãî ðîäè÷³ âðàæàþòü ñâî¿ìè çàïàìîðî÷ëèâèìè òðþêàìè. ×àñòåíüêî åêñòðåìàëüí³ âïðàâè çàê³í÷óþòüñÿ ëåòàëüíî, ÿê âèñòóï ͳêîâîãî ïðàä³äà Êàðëà ï³ä ÷àñ øîó â Ïåðó 1978 ðîêó. Îäíàê ó ïðÿìîìó ñåíñ³ ³ãðè ç³ ñìåðòþ íå çóïèíÿþòü ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â êàíàòîõ³äíî¿ äèíàñò³¿.

7 Æèòòÿ-Áóòòÿ. ²ç ïîëîãîâîãî áóäèíêó - íà ðîáîòó?

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ ïîîá³öÿâ óðÿäîâ³ ïðåôåðåíö³¿ á³çíåñó, ùî ñïðÿìîâóâàòèìå ÷àñòèíó ïðèáóòêó íà áóä³âíèöòâî æèòëà äëÿ ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â. «Äåðæàâà ïîâèííà ï³äêàçàòè ï³äïðèºìöÿì ³ äîïîìîãòè, ùîá ÷àñòèíà çàðîá³òêó éøëà íà ïîêðàùåííÿ áóä³âíè÷î¿ ãàëóç³», - ñêàçàâ Ìèêîëà Àçàðîâ ó õîä³ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ æèòëîâîãî áóäèíêó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àíòîíîâ» ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³. ○

ËÅÃÀ˲ÇÀÖ²ß ÇÀÐÏËÀÒ

ÃÎÒÓÞÒÜ ÍÈÇÊÓ ÇÀÊÎÍ²Â Ó 2013-2014 ðîêàõ óðÿä ïëàíóº çá³ëüøèòè âñ³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè ³ ïåíñ³¿. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ â³öå-ïðåì’ºð - ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ñåðã³é Ò³ã³ïêî. Äîäàòêîâ³ êîøòè äëÿ âèêîíàííÿ îá³öÿíîê â³äíàéäóòü çà ðàõóíîê óçàêîíåííÿ ðèíêó ïðàö³ òà çàðîá³òíèõ ïëàò. «Óðÿä ãîòóº ïàêåò çàêîí³â ç ëåãàë³çàö³¿ çàðïëàò. Ìè ðîçðàõîâóºìî îòðèìàòè çíà÷íå çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ³ ñïðÿìóâàòè ö³ êîøòè íà âèïëàòó òà ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é», - ñêàçàâ Ñåðã³é Ò³ã³ïêî. ○

˲ÒÎ Â ÐÎÇÏÀ˲

ÑÏÅÊÎÒÍÈÉ ÒÈÆÄÅÍÜ Ïðîòÿãîì òèæíÿ ìàéæå â óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè òåìïåðàòóðà äîñÿãàòèìå +30...+36 ãðàäóñ³â, ëèøå ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ áóäå ìåíø ñïåêîòíî, àäæå òàì îá³öÿþòü +24...+29 ãðàäóñ³â. Òàêîæ, çà ïðîãíîçàìè óäðîìåòåîðîëîã³÷íîãî öåíòðó, î÷³êóþòüñÿ íåçíà÷í³ çëèâè. Êð³ì òîãî, ó çâ’ÿçêó ç ïðîõîäæåííÿì ïî òåðèòî𳿠êðà¿íè àêòèâíîãî àòìîñôåðíîãî ôðîíòó, 22-23 ÷åðâíÿ ìîæëèâ³ øêâàëèñò³ â³òðè é ãðàä, àëå ³íòåíñèâí³ñòü òèõ ÿâèù íå ïîâèííà áóòè çíà÷íîþ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336)

ϲÄÏÈÑÀËÈ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ

Îáëàñòü îòðèìຠïðåïàðàò «Ãë³âåê» ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÎÍÎÂËÅÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÄËß Ë²ÒÀÊÀ Óêðà¿íà ³ Ðîñ³ÿ ìîæóòü ï³äòðèìàòè ñåð³éíå âèðîáíèöòâî ÀÍ-124. ³äïîâ³äíó óãîäó ì³æ Êàáì³íîì íàøî¿ êðà¿íè òà óðÿäîì ÐÔ ïëàíóþòü ï³äïèñàòè äî ê³íöÿ 2012 ðîêó. Çà ñëîâàìè ãîëîâè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè ³ ìàéíîì Äìèòðà Êîëåñí³êîâà, óêðà¿íñüêèé òðàíñïîðòíèé ë³òàê ÀÍ-124, íàéá³ëüø âàíòàæîï³äéîìíèé ³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíèé ðàìïîâèé ë³òàê ó ñâ³ò³, âií ìຠíà ñâ³òîâîìó ðèíêó ïåðåâåçåíü âåëèê³ ïåðñïåêòèâè.

ÍÎÂÈÍÈ Ì²ÑÖÅ Â ªÂÐÎÇÎͲ

ÃÐÅÖ²ß ÇÀËÈØÀªÒÜÑß Ïîâòîðí³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè, ÿê³ â³äáóëèñü ó Ãðåö³¿ 17 ÷åðâíÿ, äàëè íàä³þ íà ñôîðìóâàííÿ óðÿäó ³ íà òå, ùî êðà¿íà çàëèøèòüñÿ â ºâðîçîí³. Á³ëüø³ñòü âèáîðö³â ïðîãîëîñóâàëè çà ïàðò³¿, ÿê³ íå ò³ëüêè õî÷óòü, ùîá êðà¿íà çàëèøèëàñÿ â ªÑ, àëå é ãîòîâ³ íà êîìïðîì³ñ ³ç êðåäèòîðàìè ç ªâðîñîþçó òà ÌÂÔ. Çã³äíî ç îñòàòî÷íèìè ðåçóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ, êîíñåðâàòèâíà ïàðò³ÿ «Íîâà äåìîêðàò³ÿ» îòðèìàëà íàéá³ëüøå ãîëîñ³â - 29,65%. ○

ÍÅÂÈÊÎÍÀͲ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯

²ÑÏÀÍ²ß Â²ÄÌÎÂÈËÀ ÌÂÔ ²ñïàí³ÿ â³äìîâèëàñü â³ä íåãàéíîãî âèêîíàííÿ ðåêîìåíäàö³é ÌÂÔ, ñïðÿìîâàíèõ íà çíèæåííÿ áþäæåòíîãî äåô³öèòó. Çîêðåìà, óðÿä íå ï³äå íà ïîäàëüøå ñêîðî÷åííÿ âèòðàò çà ðàõóíîê çíèæåííÿ çàðïëàò ó äåðæñåêòîð³. Çàÿâó ïðî öå çðîáèâ ãëàâà óðÿäó êîðîë³âñòâà Ìàð³àíî Ðàõîé. ³í çàïåâíèâ ñï³âãðîìàäÿí, ùî óðÿä ïðîâîäèòü íèçêó ðåôîðì, ï³äñóìêîì ÿêèõ ìຠñòàòè ïîë³ïøåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿. Äåô³öèò ³ñïàíñüêî¿ åêîíîì³êè ó 2011 ðîö³ ñòàíîâèâ 8,9% â³ä íàö³îíàëüíîãî ÂÂÏ. ○

ÂÑ²Ì - ÍÅ ÂÈÑÒÀ×ÈËÎ

ϲÐÀ̲ÄÀ «ÇÀÊÐÈËÀÑÜ» ³äíîâëåííÿ ðîáîòè ïðîåêòó ÌÌÌ-2011, âèïëàòè çà ÿêèì áóëè çàìîðîæåí³ â ê³íö³ òðàâíÿ, âæå íåìîæëèâå, à ãðîøåé íà ðîçðàõóíêè ç óñ³ìà éîãî ó÷àñíèêàìè íå âèñòà÷èòü. Ïðî öå çàÿâèâ òâîðåöü ã³ãàíòñüêî¿ ô³íàíñîâî¿ ï³ðàì³äè 1990-õ Ñåðã³é Ìàâðîä³ ó â³äåîçâåðíåíí³ íà ñâîºìó ñàéò³. ßê ïîâ³äîìèâ åêñ-äåïóòàò Äåðæäóìè, ó ï³ðàì³ä³ ÌÌÌ-2011 ãðîøåé íà âñ³õ íå âèñòà÷èòü, òîìó çàðàç áóäå âèðó÷àòè íîâîñòâîðåíà ÌÌÌ-2012.

ÂËÀÄÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ ÑϲÂÏÐÀÖÞÂÀÒÈÌÓÒÜ

Çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Þð³ÿ Ñàìîéëåíêà ìèíóëîãî òèæíÿ â³äáóëîñü ï³äïèñàííÿ Ìåìîðàíäóìó ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ, óêðà¿íñüêèì ïðåäñòàâíèöòâîì ôàðìàöåâòè÷íî¿ êîìïàí³¿ «Íîâàðò³ñ Ôàðìà Ñåðâ³ñåç Àû òà Âñåóêðà¿íñüêîþ ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ «Ñâîáîäà ðóõó äëÿ ùàñëèâîãî äèòèíñòâà»

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 140

У рамках співпраці Дніпропетˆ ïàö³ºíò³â çíàõîäÿòüñÿ â îáëàñò³ íà ровська область в äèñïàíñåðíîìó îáë³êó ³ç ä³àãíîçîì 쳺ëî¿äíà якості гуманітарної ëåéêåì³ÿ, допомоги від компанії «Новартіс» отˆ ç íèõ ïîòðåáóº ë³êóâàííÿ äîðîãèìè римає медичний преïðåïàðàòàìè «Ãë³âåê» àáî «Òàñ³ãíà», парат «Глівек» на заˆ îñ³á ó ñåðåäíüîìó ñêëàäຠùîð³÷íèé гальну суму 8 млн. ïðèð³ñò õâîðèõ, ÿê³ ïîòðåáóþòü öèõ ë³ê³â, грн. Він признаˆ òèñ. ãðí. íà äîáó êîøòóº çàáåçчений для лікування ïå÷åííÿ îäíîãî õâîðîãî ïðåïàðàòàìè пацієнтів із діагно«Ãë³âåê» àáî «Òàñ³ãíà». зом мієлоїдна лейкемія (онкологічне захворювання крові). До 2012 року такі хворі рученням губернатозабезпечувалися ме- ра Дніпропетровщидичними препарата- ни вперше із обласноми за рахунок над- го бюджету в рамках ходжень від Мі- обласної міжгалузеністерства охорони вої програми «Здороздоров’я України та в’я нації на 2002-2012 гуманітарної допо- роки» та обласної моги. У 2012-му за до- програми боротьби з

41 5

1,3-1,5

̲ªËίÄÍÀ ËÅÉÊÅÌ²ß ÂÆÅ ÍÅ ÂÈÐÎÊ

онкологічними захворюваннями виділено кошти в сумі 2,7 млн. грн. на придбання сучасних препаратів для лікування хронічного мієлоїдного лейкозу.

«Мета підписання Меморандуму об’єднання зусиль та співпраця між обласною владою, громадською організацією та фармацевтичною компанією у сфері покращення медичного забезпечення пацієнтів із діагнозом мієлоїдна лейкемія, які мешкають на Дніпропетровщині», - зауважив голова ОДА Олександр Вілкул. Таким чином усіх хворих, які потребують лікування препаратом «Глівек», до кінця року 100% забезпечать необхідними ліками.

ÄβÄÊÀ Õðîí³÷íà 쳺ëî¿äíà ëåéêåì³ÿ - öå çëîÿê³ñíà ïóõëèíà 쳺ëî¿äíîãî ðîñòêà êðîâ³, ïðè ÿê³é øâèäêî ðîçìíîæóþòüñÿ á³ë³ êðîâ'ÿí³ ò³ëüöÿ. Âîíè íàêîïè÷óþòüñÿ ó ê³ñòêîâîìó ìîçêó òà ïðèãí³÷óþòü ôîðìóâàííÿ íîðìàëüíèõ êë³òèí êðîâ³. ˳êóâàííÿ òàêèõ õâîðèõ ïðåïàðàòîì «Ãë³âåê» º äîñèòü åôåêòèâíèì, îñê³ëüêè íîðìàë³çóº ôóíêö³îíóâàííÿ êðîâîòâîðíî¿ ñèñòåìè òà ïîäîâæóº æèòòÿ íà äåñÿòèð³÷÷ÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÿê³ñòü æèòòÿ òàêèõ ïàö³ºíò³â í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä æèòòÿ çäîðîâèõ ëþäåé.

Dz ÑÂßÒÎÌ!

Ìåäè÷íà ãàëóçü ðîçâèâàºòüñÿ

Дніпропетровщини здоров’я, благополуччя та нових професійних здобутків. Кращим з кращих губернатор вручив державні нагороди й обласні заохочувальні відзнаки. Також було підбито підсумки роботи медичної галузі

ÂÅÐÎͲÊÀ ÃÀÐÀÃÀÍ

Íàïåðåäîäí³ ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà â àêòîâîìó çàë³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àåðîêîñì³÷íîãî öåíòðó ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè îäí³º¿ ç íàéïîòð³áí³øèõ ïðîôåñ³é - ìåäèêè îáëàñò³. Äëÿ íèõ ëóíàëè ïîçäîðîâëåííÿ òà ïðîéøîâ ñâÿòêîâèé êîíöåðò

ÂÈIJËÈËÈ ÊÎØÒÈ Ó 2012 ðîö³ ç îáëàñíîãî, ðàéîííèõ òà ì³ñüêèõ áþäæåò³â íà ë³êóâàëüí³ óñòàíîâè áóëî âèä³ëåíî 3,457 ìëðä. ãðí., ùî íà 12,2% á³ëüøå,

í³æ ó 2011-ìó, òà íà 20% á³ëüøå, í³æ ó 2010-ìó. Òîæ ãàëóçü ðîçâèâàºòüñÿ, à ìåäèöèíà ìຠìàéáóòíº.

В урочистостях узяв участь голова облдержадміністрації Олександр Вілкул. Він побажав медичним працівникам

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 9 Áëèçüêî 14 òèñÿ÷ ë³êàð³â òà 30 òèñÿ÷

ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó ïðàöþþòü â îáëàñò³.

кладів. «Закуповуються сучасне обладнання та техніка, покращується робота служби швидкої медичної допомоги, підвищується заробітна плата медпрацівникам, тривають ремонтні роботи та реконструкція прирегіону. Зокрема, міщень установ», збільшено фінансу- зазначив Олександр вання медичних за- Вілкул.

ÊÐÀÙÈÕ ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ Â²ÄÇÍÀÊÀÌÈ


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

̲ÆÍÀÐÎÄͲ ²ÄÍÎÑÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ

Ðåã³îí ïðåçåíòóþòü â ßïîí³¿ ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë ßïîí³¿ â Óêðà¿í³ Òî³ò³ Ñàêàòà çóñòð³âñÿ ç ãîëîâîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ìîæëèâîñò³ âçàºìîâèã³äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ïåðø çà âñå ó êóëüòóðí³é òà íàóêîâî-òåõí³÷í³é ñôåðàõ 20 РОКІВ РАЗОМ Лише за перший квартал цього року торгівельний оборот між областю та Японією склав 7,3 млн. доларів. Дніпропетровщина має досвід співпраці з Японією й у соціальній сфері. У рамках проекту «Поліпшення

11 ÌÈÒֲ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÑÂί ÐÎÁÎÒÈ

медичного обладнання для дитячих лікарень» Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня отримала сучасне медобладнання на суму більше 1 млн. доларів. Кошти на це виділив Уряд Японії. За словами губернатора Олександра Вілкула, обласна влада створює всі умови для залучення інвестицій та розміщення високотехнологічних

виробництв у регіоні. Він також повідомив, що наприкінці цього року наші інвестиційні можливості презентуватимуть у найдавнішій торговій столиці Японії - місті Осака. Пан Тоіті Саката зазначив, що у 2012-му україно-японським відносинам уже 20 років. Це його перший візит до міста, який має культурне спрямування. Але

в області дуже високий економічний потенціал, тому Посол пообіцяв навідатися знову з діловим візитом.

КРОК НАЗУСТРІЧ Під час свого візиту Тоіті Саката взяв участь у відкритті виставки сучасного японського мистецтва «Дорога в майбутнє мистецтво нового по-

коління Японії». Він наголосив, що така назва не випадкова, і висловив сподівання, що відносини між областю та його країною розвиватимуться й надалі. Загалом представлено роботи 11 молодих митців. Це - картини, скульптури, інсталяції та фотороботи, які із сильним візуальним ефектом. Пан Тоіті Саката висловив сподівання, що виставку відвідають не лише жителі Дніпропетровська, але й інших міст і регіонів. Це ще один крок до покращення відносин між країнами.

«ÊËÓÁ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»

 êèíî - âñåé ñåìüåé ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Èâàí Ñòóïàê ïðåäñòàâèë ñîöèàëüíûé ïðîåêò «Êëóá âûõîäíîãî äíÿ» Отныне у любой семьи, которая имеет детей, но не может позволить себе просмотр детского фильма в кинотеатре, есть возможность обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства и полу-

чить пригласительный. Подобный проект работает в Бабушкинском и Кировском районах Днепропетровска уже более трех месяцев. Каждую субботу более 400 детишек из многодетных семей, из семей с низким уровнем доходов, из детских домов семейного типа посещают сеансы мультфильмов в кинотеатре «Правда». «Учитывая большое число желающих

прийти в кинотеатр по выходным, мы расширили проект с районного до общегородского, - говорит Иван Ступак, - особенно актуален наш проект в период летних каникул».

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ãðàæäàíå Óêðàèíû, êîòîðûå ïîäõîäÿò ïîä ñëåäóþùèå êðèòåðèè: X â äåíü ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íå äîñòèãëè 40 ëåò; Y îòâå÷àþò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì çàêîíà äëÿ âñòóïëåíèÿ íà ãîññëóæáó; Z ñâîáîäíî âëàäåþò ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì è îäíèì èç ÿçûêîâ Åâðîñîþçà; [ èìåþò ïîëíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå; \ èìåþò ñòàæ ðàáîòû íå ìåíüøå 10 ëåò (â òîì ÷èñëå, íå ìåíåå ïÿòè ëåò ãîññëóæáû èëè ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç êîòîðûõ íå ìåíüøå òðåõ ëåò íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ èëè íå ìåíåå 5 ëåò íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ).

ÄÈÒÈÍÓ Â ÐÎÄÈÍÓ

ÎÁËÀÑÒÜ Ë²ÄÈÐÓª Äí³ïðîïåòðîâùèíà - ïðîâ³äíèé ðåã³îí ïî âëàøòóâàííþ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ó ïðèéîìí³ ñ³ì’¿ òà äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Óïîâíîâàæåíèé Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïðàâ äèòèíè Þð³é Ïàâëåíêî ï³ä ÷àñ íàðàäè ç ãîëîâàìè îáëàñíèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é. Çàãàëîì íà 1 ÷åðâíÿ ó ïðèéîìíèõ ñ³ì’ÿõ ³ äèòáóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó âèõîâóþòüñÿ ìàéæå 10,5 òèñ. ä³òåé. ○

ÍÅ ËÈØÀÞÒÜ ÁÅÇ ÓÂÀÃÈ Çà ïåðøèé òèæäåíü ðîáîòè äî êîíòàêòöåíòðó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà» íàä³éøëî 1007 çâåðíåíü. Ãóáåðíàòîð îñîáèñòî êîíòðîëþº âèð³øåííÿ ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿíè. Æèòåë³ ðåã³îíó íå ëèøå ñêàðæàòüñÿ, â³ä íèõ íàäõîäÿòü ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîêðàùåííÿ áëàãîóñòðîþ ì³ñò òà ðàéîí³â. Óñ³ ³í³ö³àòèâè íàïðàâëÿþòü äî ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ì³ñò ³ ðàéîí³â, äå ¿õ âèâ÷àþòü ñïåö³àë³ñòè äëÿ ïîäàëüøîãî âò³ëåííÿ â æèòòÿ.

ÏÐÎÅÊÒ ÑÒÀË ÎÁÙÅÃÎÐÎÄÑÊÈÌ

ÊÎÃÎ ÂÎÇÜÌÓÒ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ÷îòèðüîõ ìàéñòðèíü íàðîäíîãî ìèñòåöòâà Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç îòðèìàííÿì Ïðåçèäåíòñüêî¿ ñòèïåí䳿. Çîêðåìà, Ñâ³òëàíó Á³ëåíêî, Íàòàë³þ Áîðîä³íó-Ðóäîâîë, Íàòàë³þ ͳêîëåíêî òà Àíàñòàñ³þ Ñïðàâåäëèâó. ³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà çäîáóòòÿ ñòèïåí䳿 ìîæå áóòè âèñóíóòî ìàéñòðà â³êîì â³ä 14 äî 35 ðîê³â, òâîð÷³ñòü ÿêîãî ñïðèÿº ðîçâèòêó òðàäèö³éíîãî íàðîäíîãî ìèñòåöòâà.

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ÌÅØÊÀÍÖ²Â

Ýëèòó íàöèè - íà ñëóæáó ñòðàíå О том, как проходит конкурс, журна àïðåëå íûíåøíåãî листам рассказала начальник Управлеãîäà Ïðåçèäåíò ния госслужбы ГлавÓêðàèíû Âèêòîð ного управления госßíóêîâè÷ ïîäïèñàë службы Украины в Óêàç î ñîçäàíèè области Елена МоÏðåçèäåíòñêîãî лошная. êàäðîâîãî ðåçåðâà Процедура отбора «Íîâàÿ ýëèòà íàöèè». кандидатов раздеÅãî ñîçäàþò äëÿ лена на семь этапов. òîãî, ÷òîáû îòîáðàòü Предельная численíàèáîëåå òàëàíòëè- ность Президентскоâûõ è ïðîãðåñго кадрового резерва ñèâíûõ ãðàæäàí äëÿ составляет 500 челоðàáîòû â ïðîåêòàõ век. Его формироваãîñóäàðñòâåííîãî ние осуществляется ñåêòîðà è ïðîâåäåпоэтапно, путем заíèÿ ðåôîðì â ñôåðå числения в течение пяти лет по 100 челоãîñóïðàâëåíèÿ

ÍÀÐÎÄÍÈÌ ÌÀÉÑÒÐÈÍßÌ

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ

ÄÀÐÈß ÌÀËÀØÊÎ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÜʲ ÑÒÈÏÅÍIJ¯

ÄÎÑÒÓÏÍÅ ÆÈÒËÎ век ежегодно. Список лиц, зачисленных в резерв, утверждается Главой государства. Срок пребывания человека в резерве составляет пять лет. Для участия в конкурсе необходимо лично подать документы в печатном виде в территориальный орган Нацгосслужбы Украины по месту проживания. В Днепропетровске на данный момент подали 30 заявлений желающие поучаствовать в конкурсе.

ÍÎÂÈÉ ÒÅÍÄÅÐ Îãîëîøåíî òåíäåð íà áóä³âíèöòâî äðóãîãî áóäèíêó â ðàìêàõ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà ì³êðîðàéîíó äîñòóïíîãî æèòëà, ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ «Ë³âîáåðåæíèé-3» ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Ñïîðóäæåííÿ ïåðøîãî áóäèíêó íà 63 êâàðòèðè ó ðàìêàõ öüîãî ïðîåêòó âæå íà ñòà䳿 çàâåðøåííÿ. Âñüîãî ïëàíóþòü çâåñòè ïîíàä 1 òèñÿ÷ó êâàðòèð, ö³íà ÿêèõ áóäå íà 20-30% íèæ÷à â³ä ñåðåäíüîðèíêîâî¿.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336)

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕ

Çäðàâñòâóé, ëåòî, çäðàâñòâóé, ìîðå, ñîëíöå è ïåñîê!  ÈÞÍÅ ÍÀ×ÀËÑß ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ ÄËß ÐÀÁÎÒÍÈÊΠÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÌÅÒÈÍÂÅÑÒÀ È ÈÕ ÄÅÒÅÉ

Î˲ÌϲÉÑÜÊÀ ˲ÖÅÍDzß

ÇÀ ÍÀÉÊÐÀÙÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

ÈÍÍÀ ÑÌÎËßÍÅÖ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ñïîðòñìåíà Îëåêñàíäðà Äðèãîëÿ ç ïåðåìîãîþ ó ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòèêè òà îòðèìàííÿì ë³öåí糿 íà ó÷àñòü ó XXX ë³òí³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ 2012 ðîêó â Ëîíäîí³. Ñïîðòñìåí ïîêàçàâ íàéêðàùèé ðåçóëüòàò - 78,32 ì ó çìàãàííÿõ ³ç ìåòàííÿ ìîëîòà, ïåðåâèêîíàâøè îë³ìï³éñüêèé íîðìàòèâ À - 78 ì. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðàí³øå, ãîëîâà îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàãîëîñèâ, ùî âñ³ ñïîðòñìåíè, ÿê³ ïîâåðíóòüñÿ ç Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ç ìåäàëÿìè, îòðèìàþòü êâàðòèðè â³ä âëàäè.

ÍÎÂÈÍÈ ÑÓ×ÀÑÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÄÀÐÓª ÌÎÆËȲÑÒÜ ×ÓÒÈ Íàøà îáëàñòü ñòàëà ºäèíèì ðåã³îíîì â Óêðà¿í³, äå ïðîâåëè óí³êàëüíó îïåðàö³þ ç³ 100% â³äíîâëåííÿ ñëóõó. Íàðàç³ òàê³ îïåðàö³¿ ïðîâîäèëèñü ëèøå ó Ôðàíö³¿, Àíã볿 òà Ïîëüù³. Ïðîôåñîð ÎÊË ³ì. ². Ìå÷íèêîâà Âîëîäèìèð Áåðåçíþê òà ïðîôåñîð Êðèñòîôåð ³íñåí ë³êàð Óí³âåðñèòåòñüêî¿ êë³í³êè ˳ëëÿ (Ôðàíö³ÿ) ïðîîïåðóâàëè ìåøêàíêó Öàðè÷àíêè ²ðèíó Òâåðäîõë³á. Ƴíö³ âæèâèëè ñòåðåî³ìïëàíò íîâîãî ïîêîë³ííÿ âàðò³ñòþ 30 òèñ. ºâðî. ³í äຠìîæëèâ³ñòü ÷óòè îäðàçó íà äâà âóõà. ○

ÄÎ 80-в××ß ÎÁËÀÑÒ²

ÏÎÄÎÐÎÆ Ó ×ÀѲ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ìåìîð³àëüíîìó áóäèíêó-ìóçå¿ ³ìåí³ Äìèòðà ßâîðíèöüêîãî ç 21 ÷åðâíÿ äî 1 âåðåñíÿ ïðîõîäèòèìå ôîòîâèñòàâêà-êâåñò «Êàòåðèíîñëàâ Äí³ïðîïåòðîâñüê: ïåðåâò³ëåííÿ ó êîëüîð³ òà ÷àñ³», ïðèñâÿ÷åíà 80-ð³÷÷þ îáëàñò³. Âñüîãî íà åêñïîçèö³¿ äåìîíñòðóâàòèìóòüñÿ 20 ïàíîðàìíèõ ðîá³ò. ̳ñ³ÿ ôîòîâèñòàâêè ïîêàçàòè óðáàí³ñòè÷í³ çì³íè ì³ñòà â ÷àñ³ òà êîëüîð³ çà îñòàíí³ ï³âòîðà ñòîë³òòÿ. ○

ÇÌÀÃÀÞÒÜÑß ÂÅÑËÓÂÀËÜÍÈÊÈ

ÃÐÅÁÒÈÌÓÒÜ ÄËß Î˲ÌϲÀÄÈ Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ç 15 äî 17 ÷åðâíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ ñåðåä ìîëîä³ äî 23 ðîê³â, à ç 18 äî 20 ÷åðâíÿ - ïðîéäå ñåðåä þí³îð³â. Êð³ì òîãî, äî 21 ÷åðâíÿ òðèâàòèìå êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ. Ó çìàãàííÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü áëèçüêî 200 âåñëóâàëüíèê³â (êð³ì îë³ìï³éö³â) ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé, ì³ñò Êèºâà, Õåðñîíà, Ìèêîëàºâà, Õàðêîâà, Çàïîð³ææÿ, ×åðêàñ, Âèííèö³, ÀÐ Êðèì.

Ëåòî - ýòî ïîðà, êîòîðóþ æäóò âñå, êòî ëþáèò òåïëî, êòî ìå÷òàåò îêóíóòüñÿ â ëàñêîâûå âîëíû ìîðÿ. Íî áîëüøå âñåõ ëåòî æäóò äåòè, òàê êàê îíî ñâÿçàíî ñ òàêèìè æåëàííûìè ñëîâàìè «ëåòíèå êàíèêóëû». Çà ôèíàëüíîé ÷åðòîé ó÷åáíîãî ãîäà íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ æèçíü - äîëãîæäàííûé îòäûõ â äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå В начале июня в детском оздоровительном лагере «Альбатрос» Ингулецкого ГОКа состоялось торжественное открытие первой летней смены. Уже не первый год дирекция и профсоюзный комитет Ингулецкого комбината Группы Метинвест дарят юным ингульчанам уникальную возможность отдохнуть, оздоровиться, получить массу незабываемых и ярких впечатлений. Ребят, приехавших в лагерь, кроме летнего отдыха, теплого моря, ждут много интересных и веселых мероприятий. «Здесь для детей действительно созданы все условия для полноценного отдыха - пятира-

ÄËß ÄÅÒÅÉ ÏßÒÈÐÀÇÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

зовое питание, удобные корпуса для каждого отряда, большой стадион для занятий спортом, библиотека, кинотеатр, дискотека, игровые комна-

Ê ËÅÒÍÅÌÓ ÑÅÇÎÍÓ ÃÎÒÎÂÈËÑß ÂÅÑÜ ÏÅÐÑÎÍÀË ËÀÃÅÐß ты, - отметил генеральный директор ИнГОКа Андрей Левицкий. - Конечно, к летнему сезону готовился весь персонал «Альбатроса», а насыщенность программы и квалифицированные работники оздоровительного лагеря сделают отдых

ребят интересным и ярким». По доброй традиции, сложившейся на протяжении многих лет, в лагере «Альбатрос» оздоравливаются и воспитанники школы-интерната № 3 - дети, оставшиеся без родительской опеки, и дети работников предприятияпартнера завода «БелАЗ». Ребята довольны началом летнего оздоровительного сезона. Впереди их ждут бронзовый загар, удовольствие от новых знакомств, интересных путешествий и морского отдыха. Ну что ж, сезон отдыха и приключений в «Альбатросе» начался! Также на комбинате уделяется большое внимание и вопросам оздо-

 «ÀËÜÁÀÒÐÎÑÅ» ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÏÅÐÂÀß ÑÌÅÍÀ ровления трудящихся. К услугам наших работников пансионаты и здравницы Крыма, Карпат, курорты минеральных вод Украины, базы отдыха «Стрелковое» и «Майдан». Ежемесячно оздоравливается около 200 работников нашего комбината. Так что ежегодная программа по летнему оздоровлению персонала, реализуемая в рамках корпоративной социальной ответственности компании Метинвест, в самом разгаре.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÏÅÐŲÇÍÈÊÀÌÈ

Íåëåãàë³â óë³òêó á³ëüøå ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîéøëà îïåðàö³ÿ «Àâòîáóñ-2012». Ïåðø çà âñå ïåðåâ³ðÿëè ìàøèíè, ùî ïåðåâîçÿòü ä³òåé, à òàêîæ òðàíñïîðò, ÿêèé ïðÿìóâàòèìå äî ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîð³â ПРОФІЛАКТИКА КОРИСНА Із початком літа популярність напрямків до місць відпочинку зростає, як і ризик для пасажирів скористатись послугами нелегальних автоперевізників. Останні організовують подорожі самостійно чи з недобросовісними туроператорами, ігноруючи перевірку технічного

стану автобусів, медогляд водіїв, не піклуючись про страхування пасажирів. З метою попередження цих та інших порушень транспортного законодавства і проводилась операція «Автобус - 2012». Територіальне управління Головавтотрансінспекції в області за час операції склало 174 акти за фактами порушень законодавства, які допустили перевізники, та застосувало до них штрафні санкції на суму понад 72 тис. грн. Більшість порушень стосувалася незадовільного технічного стану транспорту, який виходив на маршрут. За словами державного інспектора теруправління Ігоря Кузьминського, цьогоріч було виявлено менше правопорушень, ніж торік. Тому можна вважати, що

ÏÎÄÎÐÎƲ IJÒÅÉ - Ò²ËÜÊÈ Ñ²ÒËί ÏÎÐÈ ÄÎÁÈ профілактичні заходи, проведені в рамках подібних операцій, виправдані.

НА ВЕЛИКУ ВІДСТАНЬ ДВА ВОДІЇ Особливу увагу приділили вимогам до перевезення організованих груп дітей. Згідно з діючим законодавством така поїздка може здійснюватись тільки світлої пори доби досвідченими водіями, які мають стаж за кермом не менше п’яти років. Якщо відстань перевищує 250 км, то в рейсі мають бути два водії.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Àðãèòà Äàóäçå: «Óêðàèíà - ñòðàíà äèíàìè÷íàÿ» ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ С РЕГИОНАМИ - Госпожа Посол, что привело Вас в Днепропетровск? - Это ознакомительный визит. Украина хорошо развита в индустриальном плане, и мы заинтересованы в налаживании связей. Латвия - небольшая страна с населением 2,3 миллиона - почти как Днепропетровская область, поэтому нам интересно работать с регионами напрямую. Хорошо, что украинские власти этому способствуют. Со мной приехал представитель агентства по инвестициям и развитию Латвии. Он будет устанавливать контакты с предпринимателями Днепропетровщины, которые проявят интерес к нашей стране. - Сотрудничество в какой сфере интересует латвийскую сторону больше всего? - В области - высокий уровень знаний в инженерно-технической сфере. Наша Вентспилсская высшая школа уже проявила интерес в установлении контактов с Днепропетровском. Латышские предприятия заинтересованы в реализации совместных проектов с «Южмашем» и другими большими предприятиями. Сейчас мы, как первооткрыватели, показываем, что мы есть, что мы вами интересуемся. - Планируется ли открытие консульства Латвии в Днепропетровске? - Мы бы хотели. Этот вопрос сейчас рассматривается и надеюсь, что его решение не займет много времени. Пока же он в разработке и детали неизвестны, поэтому мы не хотим это сильно афишировать.

кие задачи перед собой ставили? - Основная моя задача как Посла вызвать интерес Украины к Латвии. Одна из возможностей для этого - так называемая публичная дипломатия. Она, в том числе, включает организацию разных выставок. Одна из экспозиций приехалавДнепропетровский исторический музей им. Явор-

ницкого. Отмечу, что с этим музеем уже начинают складываться контакты для дальнейшего культурного обмена. - А что в этом плане предпринимают украинцы в Вашей стране? - В Латвии очень активно посольство Украины, которое организует много разных мероприятий. Да и украинская диаспора занимается активной популяризацией культуры. Так, например, была переведена на украинский язык книга латышских дайн - народных песен, имеющих ЕДУТ ТУРИСТЫ И особую структуру построеБИЗНЕСМЕНЫ - Госпожа Посол, ког- ния и рассказывающих о да Вы узнали о своем на- философии жизни. Перевозначении в Украину, ка- дят латышских поэтов и писателей, в том числе и современных. - Много ли наших соотечественников посещают Латвию? - Наше посольство выдает украинцам довольно много виз - 12000 в год. К нам едут туристы, предприниматели, многие навещают

ÑÊËÀÄÛÂÀÞÒÑß ÊÎÍÒÀÊÒÛ Ñ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÌÓÇÅÅÌ

ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÛ Â ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ Ñ «ÞÆÌÀØÅÌ» - Я решила посвятить себя сфере международных отношений благодаря изучению истории. Латвия всегда меня интересовала в аспекте международной политики. В советское время, когда оканчивала университет, стало очень интересно, почему период между двумя мировыми войнами - такой запретный. Официальная версия сильно отличалась от того, что мне рассказывала бабушка. Стала читать литературу по этому вопросу, расспрашивать людей, которые жили в тот период. Также я имела уникальную для того времени возможность изучать шведский

ØÂÅÄÑÊÈÉ ßÇÛÊ ÎÒÊÐÛË ÍÎÂÛÉ ÌÈÐ

родственников, поскольку в Латвии - многочисленная украинская диаспора. В 2014 году Рига вместе со шведским городом Умео станет столицей культуры Европы. В связи с этим на протяжении всего года будут проходить интересные мероприятия, ожидается наплыв туристов, в том числе и из Украины.

В ДИПЛОМАТЫ ПРИВЕЛА ИСТОРИЯ - Госпожа Посол, что привело Вас в дипломатию?

язык в университете. Это открыло для меня новый мир - я могла читать книги на шведском, узнавать еще больше. - А как получили должность Посла? - Я, как и большинство латышских дипломатов, отношусь к так называемым карьеристам. До того, как получить должность Посла, побывала на многих постах. Начала работать в МИД в 1991 году. Была референтом по скандинавским странам, со временем «освоила» и другие регионы. А осенью 2011-го меня назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Украине. - Есть ли особенности работы дипломатов в нашей стране? - Я бы не сказала. Разве что в Киеве, когда много мероприятий проходят параллельно. Если мы узнаем о них всего за несколько дней, то успеваем не на все. Ваша страна - очень динамичная, здесь много всего происходит. Я считаю, что это хорошо. Главное, чтобы украинские граждане были активными и участвовали в демократическом процессе.

ÍÎÂÈÍÈ

ÕÎÊÅÉÍÈÉ ÒÓÐͲÐ

«ÄͲÏÐÎÁÅÍIJ-2012» 16 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó íà áàç³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ Ëüîäîâî¿ àðåíè çà ï³äòðèìêè ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â³äáóâñÿ ïåðøèé ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ³ç õîêåþ ç ì’ÿ÷åì «Äí³ïðîáåíä³2012». Ó÷àñòü ó òóðí³ð³ â³çüìóòü 5 êîìàíä ç Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿. ßê çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà, íàðàç³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòâîðåíî óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü. ○

«ÊÐÈÇÎÂÈÌ» ÐÎÄÈÍÀÌ

ÖÈÔÐÎÂÈÉ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà «Äåïóòàòè çà áëàãîïîëó÷÷ÿ ñ³ìåé» éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê, äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé ç íàãîäè Äíÿ çàõèñòó ä³òåé ïîäàðóâàâ ä³òÿì ³ç êðèçîâèõ ñ³ìåé öèôðîâó òåõí³êó. ³äïîâ³äíî äî ãóáåðíàòîðñüêî¿ ïðîãðàìè çà Âÿ÷åñëàâîì Çàäîðîæíèì ÿê äåïóòàòîì îáëðàäè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â çàêð³ïëåíî äâ³ ðîäèíè ó ì³ñò³ Êðèâèé гã Ïîõèëþê³â òà Ïîëîâèíê³â. ○

ÇÌÀÃÀËÈÑÜ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂֲ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóâñÿ äðóãèé òóð âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Êðàùèé äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü 2012 ðîêó». Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 48 äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â àïàðàòó ³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é. Êîíêóðñàíòè âèêîíàëè òåñòîâ³ òà ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ, ïðîéøëè ñï³âáåñ³äó ³ ïðîäåìîíñòðóâàëè îðàòîðñüêå ìèñòåöòâî ó ïóáë³÷íîìó âèñòóï³. Çà ðåçóëüòàòàìè äðóãîãî òóðó âèçíà÷àòü äâîõ êðàùèõ äåðæñëóæáîâö³â ñåðåä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÎÄÀ òà äâîõ - ñåðåä ÐÄÀ â íîì³íàö³ÿõ «Êðàùèé êåð³âíèê» ³ «Êðàùèé ñïåö³àë³ñò». ×ÅÌϲÎÍÀÒ ²Ç Ï’ßÒÈÁÎÐÑÒÂÀ

ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÎÃÒÈ Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ç 18 ïî 22 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóäåòüñÿ ³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ³ç ñó÷àñíîãî ï’ÿòèáîðñòâà ñåðåä ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é. Ó çìàãàííÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü á³ëüøå 200 ñïîðòñìåí³â ç Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿. Äí³ïðîïåòðîâùèíó æ ïðåäñòàâëÿòèìóòü 44. Ñó÷àñíå ï’ÿòèáîðñòâî ïîòðåáóº â³äì³ííî¿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè òà ïåðåäáà÷ຠçìàãàííÿ ç ôåõòóâàííÿ, ïëàâàííÿ, á³ãó, ñòð³ëüáè òà êîíêóðó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336)

Ó ÏÎØÓÊÀÕ ÐÎÁÎÒÈ

Ïðî â³ê òà ìîâó âàñ íå çàïèòàþòü ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ØʲËÜÍÀ ÎѲÒÀ

ÑÏÐÈßÒÈÌÅ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ² Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ – íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè» çà ³í³ö³àòèâè Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â³äáóâñÿ ñåì³íàð-òðåí³íã «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî ÿê ôåíîìåí ³ííîâàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà». Ó÷àñíèêè ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ â³äíîñèí çà ïðèíöèïàìè ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà. Ïî÷àòêîâîþ ëàíêîþ â öüîìó ïðîöåñ³ áóëî âèçíà÷åíî øê³ëüíó îñâ³òó, à ñàìå - ãðîìàäñüêî àêòèâíó øêîëó. Öÿ ìîäåëü íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ñïðèÿòèìå âäîñêîíàëåííþ íàâè÷îê ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ òà ñàìîðåàë³çàö³¿ äèòèíè.

ÍÎÂÈÍÈ ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Î×ÈÌÀ ÄIÒÅÉ 13 ÷åðâíÿ â äèòÿ÷îìó îçäîðîâ÷îìó êîìïëåêñ³ «Äçåðæèíåöü» óïåðøå â³äáóâñÿ Äåíü çíàíü ç ïèòàíü áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ä³òåé «Çàõèñòè ñåáå òà ë³ñ â³ä ïîæåæ³». Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ä³òè â³êîì â³ä 7 äî 15 ðîê³â. Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ïîêàçàëè ïîæåæíó òåõí³êó, âèñòóïè àã³òáðèãàä ïåðåìîæö³â îáëàñíîãî åòàïó Äðóæèí þíèõ ïîæåæíèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî îá’ºäíàííÿ òåõí³÷íîãî ïðîô³ëþ ¹79 Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ïðîâåëè êîíêóðñ äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â íà ïðîòèïîæåæíó òåìàòèêó. ○

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ Ó «ÑÎÍÅ×ÊÓ» Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ç ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ äèòÿ÷îãî â³äïî÷èíêó íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Ì×Ñ â îáëàñò³ ³êòîð Áóòê³âñüêèé â³äêðèâ äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ó äèòñàäêó «Ñîíå÷êî». Íà òåðèòî𳿠çàêëàäó âñòàíîâëåí³ êàçêîâ³ ãåðî¿, ëàâêè, ïîáóäîâàíå äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî, îêðàñîþ ìàéäàí÷èêà ñòàëè äåêîðàòèâí³ âèðîáè, âèãîòîâëåí³ ä³òüìè. ○

ÐÅÀËIÇÀÖIß IÍIÖIÀÒÈÂ

ϲÄÂÈÙÈËÈ ÏÅÍѲ¯ Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â îáëàñò³ 12 ÷åðâíÿ ïðîâåëè íàðàäó ùîäî ðåàë³çàö³¿ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â ñôåð³ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Äëÿ ¿õ âèêîíàííÿ ï³äâ³äîì÷èìè óïðàâë³ííÿìè îáëàñò³ â ñòèñë³ òåðì³íè çä³éñíåíî ïåðåðàõóíêè ïåíñ³é ìàéæå 958 òèñ. ïåíñ³îíåðàì. Ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³é çá³ëüøèâñÿ íà 143 ãðí.: ç 1365 ãðí. äî 1508 ãðí. Ïðàêòè÷íå âò³ëåííÿ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ çàáåçïå÷åíî çàâäÿêè åôåêòèâí³é ðîáîò³ îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, çîêðåìà ùîäî çáèðàííÿ êîøò³â.

Íåâäîâç³ â Óêðà¿í³ áåçðîá³òíèìè çìîæóòü ëèøàòèñÿ ò³ëüêè ëåäà÷³. Íàðîäí³ îáðàíö³ âêîòðå çâåðíóëè óâàãó íà çàêîíîäàâ÷ó áàçó òà âèð³øèëè âäîñêîíàëèòè çàêîí ïðî çàéíÿò³ñòü. Çì³íè ïðîïîíóþòü íàì îáèðàòè áóäü-ÿêó âàêàíñ³þ, ùî ïðèïàäå äî äóø³. Êîë³ð øê³ðè, ñòàòü ³ â³ê ðîë³ íå â³ä³ãðàþòü, ãîëîâíå - ùîá ëþäèíà áóëà õîðîøà Доки молоді та не дуже спеціалісти «стиратимуть» ноги, бігаючи на численні співбесіди з омріяних вакансій, рекрутерам будуть непереливки. Адже в оголошеннях про вільні посади не можна буде вказувати вимоги щодо мови, політичних та релігійних уподобань, членства у профспілках. Це ускладнить пошук потрібних для роботодавців кандидатів. А серед громадського загалу може відбутись справжня міні-революція. Уявіть собі, в лікарні вас обслуговуватиме новий стоматолог англієць або араб, який ледве володіє українською чи російською. В результаті - ви незадоволені, а він має на це законне право. Серед докорінних змін на ринку праці претендування на одну й ту ж посаду більшої кількості осіб (адже стираються вікові та статеві грані), збільшення кількості працюючих пенсіонерів, у результаті чого молодим спеціалістам не вистачатиме місць і вони змушені будуть влаштовуватися не за спеціальністю... Швидко казка мовиться, та нешвидко діло робиться. Серед запропонованих змін чимало й плюсів, але

ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÑÀÄÓ – Á²ËÜØÅ ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ²Â

ÙÎ ÏÐÎÏÎÍÓÞÒÜ

ÙÎ ÁÓÄÅ

1

1

Çàáîðîíÿòèìóòü çàçíà÷àòè îáìåæåííÿ â³êó òà ñòàò³ àáî ïðîïîíóâàòè ðîáîòó ëèøå æ³íêàì ÷è ÷îëîâ³êàì. Öå ãàðàíòóº âèêîíàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ò³øèòü â³äñóòí³ñòþ äèñêðèì³íàö³¿ òà í³áèòî ãåíäåðíîþ ð³âí³ñòþ.

Âñ³ ïðåêðàñíî ðîçóì³þòü: ÿêùî ó âàêàíñ³¿ øóêàþòü ÷îëîâ³êà, à ðîáîòà ïîçàóðî÷íà ³ ïîâ’ÿçàíà ç âåëèêèìè ô³çè÷íèìè íàâàíòàæåííÿìè - íàâðÿä ÷è âîíà ï³ä³éäå æ³íö³. Ðåêðóòåð ïðîãëÿäàòèìå ò³ ðåçþìå, ÿê³, íà éîãî äóìêó, á³ëüøå ï³äõîäÿòü - ñïðàöþº ñóá’ºêòèâíèé ôàêòîð.

2

Ðåêðóòåðè íå ìàòèìóòü ïðàâà âèìàãàòè â³äîìîñòåé ïðî îñîáèñòå æèòòÿ. Êàíäèäàò íà ïîñàäó çàëèøàòèìåòüñÿ «òåìíîþ êîíÿ÷êîþ» òà çìîæå ïðè ïîòðåá³ âèãàäóâàòè ïðîáëåìè â îñîáèñòîìó æèòò³.

2

Õî÷ ó âàêàíñ³ÿõ ³ íå àêöåíòóâàòèìóòü óâàãó íà ñ³ìåéíîìó ñòàí³, íàÿâíîñò³ ä³òåé, ó ïîäàëüøîìó - ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè öèõ ïèòàíü íå îáìèíóòü. Ðåêðóòåðè âäàëî ïîºäíàþòü âèìîãè ðîáîòîäàâöÿ òà íîâèé çàêîí.

3

Ðåêðóòèíãîâ³ àãåíòñòâà çîáîâ’ÿçàí³ íàäàòè ïîâíó òà ïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî âàêàíñ³¿, âèìîãè êâàë³ô³êàö³¿, äîñâ³ä ðîáîòè, à òàêîæ óìîâè, õàðàêòåð òà îïëàòó ïðàö³.

3

²íôîðìàö³ÿ íàäàâàòèìåòüñÿ â òîìó àñïåêò³, â ÿêîìó âèã³äíî ðîáîòîäàâöþ. ϳä ÷àñ çíàéîìñòâà òà ñï³âáåñ³äè, íàâ³òü ÿêùî óÿâëåííÿ çäîáóâà÷à íå âèïðàâäîâóºòüñÿ, éîãî ëåãøå ñõèëèòè äî ðîáîòè çà ðàõóíîê ïî÷óòèõ ³ ïîáà÷åíèõ ïåðñïåêòèâ.

4

Ïîñåðåäíèêè êàäðîâîãî ðèíêó çàõèùàòèìóòü ³íôîðìàö³þ â³ä ïðåòåíäåíò³â íà ðîáîòó òà âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ¿¿ çà çàêîíîì.

4

Ðîáîòîäàâö³ é çàðàç ÷àñòî â³äêðèâàþòü âàêàíñ³þ«ïóñòèøêó», ùîá ç³áðàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïîøóêîâö³â, ðîçâ³äàòè íàñòð³é êîìïàí³é-êîíêóðåíò³â. Íîâèé çàêîí ìîæå äàòè äîäàòêîâèé êîçèð øàõðàÿì, ÿê³ çáèðàþòü ³íôîðìàö³þ ç êîðèñëèâîþ ìåòîþ.

5

Ðåêðóòåðè çâ³òóâàòèìóòü ÷èíîâíèêàì ó ñôåð³ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ ïðî ê³ëüê³ñòü ïðàöåâëàøòîâàíèõ. Öå ìຠñïðèÿòè çìåíøåííþ ê³ëüêîñò³ «ò³íüîâî¿ çàéíÿòîñò³».

5

ßêùî öåíòðè çàéíÿòîñò³ ö³êàâèòèìóòüñÿ íàëåæíîþ ïåðåêâàë³ô³êàö³ºþ ïîøóêîâö³â òà äîïîìàãàòèìóòü ðåêðóòèíãîâèì êîíòîðàì - áóäå äîáðå. À ÿêùî ïðîåêòè ï³äóòü «ç-ï³ä ïàëèö³» ç êóïîþ îáîâ’ÿçê³â ³ øòðàô³â - í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ.

6

6

Çàáîðîíÿòèìóòü áðàòè ïëàòó çà íàäàííÿ ïîñëóã ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³ç çäîáóâà÷à ðîáîòè. Ðîçðàõóíêè ³ç ðåêðóòåðàìè, íà äóìêó äåïóòàò³â, ìຠïðîâîäèòè ðîáîòîäàâåöü, ÿêîãî, â ðàç³ ïîðóøåííÿ öèõ âèìîã, ÷åêàòèìå ÷èìàëèé øòðàô.

²ñíóþ÷³ íà ðèíêó êàäðîâ³ àãåíòñòâà çíàéäóòü øëÿõ îá³éòè öåé ïóíêò ³ ëèøèòèñü «íà ïëàâó». Ñêàæ³ìî, âîíè ìîæóòü çì³íèòè íàçâó íàäàííÿ ïîñëóã íà «þðèäè÷íî-êîíñóëüòàòèâí³» ³ ïðàöþâàòèìóòü äàë³.

один величезний цевлаштування, із подібних «цікавих» мінус перекреслює наближенням ви- ініціатив, які мають все - нереальність борів дедалі більшає переважно рекламвтілення в життя! Отже, спробуємо проаналізувати, що із запропонованого  ªâðîï³ ðèíîê ïðàöåâëàøòóâàííÿ äàâíî можна здійснити, а æîðñòêî ðåãóëþºòüñÿ. ßêùî ó âàêàíñ³ÿõ âêàçóщо так і лишиться на þòü ñòàòü, â³ê, îáîâ’ÿçêîâå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â òîìó ÷è ³íøîìó ðåã³îí³ öå ââàæàþòü äèñêðèì³папері (Див. табл). На думку одних íàö³ºþ. À ðåêðóòåðè íàìàãàþòüñÿ â³äïîâ³äàòè спеціалістів із пра- âñòàíîâëåíèì âèìîãàì òà áåðåæóòü ñâîþ

Ç̲ÍÈ ÌÎÆÓÒÜ ËÈØÈÒÈÑß Ò²ËÜÊÈ ÍÀ ÏÀÏÅв

ßÊ Ó ÍÈÕ

ðåïóòàö³þ. À îò ñóñ³äíÿ Ðîñ³ÿ õî÷ ³ ìຠâ çàêîíîäàâñòâ³ ñõîæ³ âèìîãè, òà íå äóæå ¿õ äîòðèìóºòüñÿ. Òàìòåøí³ àãåíòñòâà ³ç äîáîðó êàäð³â, â îñíîâíîìó, ïðàöþþòü çà ñõåìîþ, çðó÷íîþ ³ ¿ì, ³ ðîáîòîäàâöþ.

ний характер та які насправді важко втілити в життя. За словами інших прийняття таких змін «вставить мізки» деяким рекрутерам та роботодавцям. У майбутньому життя покаже, хто мав рацію, а поки що триває робота над запропонованим проектом, затвердженим депутатами у першому читанні.


ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

ÎÏÈÒÀËÈ ÌÀÌ

²ç ïîëîãîâîãî áóäèíêó - íà ðîáîòó? ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

20% ÌÀÒÓÑÜ ÄÎÌÎÂÈËÈÑß ²Ç ÊÅвÂÍÈÖÒÂÎÌ

Âàã³òí³ñòü - öå ðàä³ñí³ é õâèëþþ÷³ åìîö³¿. Òà ùå «ö³êàâèé» ñòàí ñóïðîâîäæóºòüñÿ ðÿäîì íåîáõ³äíèõ ïðîöåäóð, ïî÷èíàþ÷è â³ä ë³êàðí³ é çàê³í÷óþ÷è... â³ää³ëîì êàäð³â. Íàñàìïåðåä íåîáõ³äíî ïîâ³äîìèòè êåð³âíèöòâó ïðî âèõ³ä ó äåêðåòíó â³äïóñòêó, ÿêà, çà óêðà¿íñüêèì çàêîíîäàâñòâîì, òðèâຠòðè ðîêè. ×è òàê öå íàñïðàâä³ - çàïèòóâàëà ó ñâî¿õ êîðèñòóâà÷³â ì³æíàðîäíà à´åíö³ÿ ³ç ïðàöå ïðàöå-âëàøòóâàííÿ «HeadHunter Ukr aine» Ukraine»

564 жінки віком 22-50 роботу раніше ніж років, які мають дітей. через 3 роки після по87% опитаних зізна- логів. Більшість це лись, що вийшли на спонукала зробити нестача грошей, причому незалежно від соціНЯНІ - ДАЛЕКО ального статусу. 18% НЕ В УСІХ жінок почали працюВ опитуванні «Деквати раніше, бо хотіли ретна відпустка в Укрозвиватись та не раїні» взяли участь втрачати свою цінність на ринку праці. Третина ж молодих мам під час декретної відпустки навіть знайшли більш перспективну та високооплачувану роботу. А от із роботодавцями ситуація інша. 57% із них гарантують офіційний соціальний пакет, зокрема пільги та збереження робочого місця. 20% керівників заявляють, що не чекатимуть півтора чи два роки.

ÒÐÅÒÈÍÀ ƲÍÎÊ ÇÍÀÕÎÄÈÒÜ ÊÐÀÙŠ̲ÑÖÅ

Є й такі, які домовляются із співробітницею про інші умови. Цікаво, що понад 70% молодих мам виходять на повний робочий день. 20% респонденток керівництво умовило на гнучкий графік або додатковий вихідний. Більшість мам самі займаються вихованням дітей. 40% ділять обов’язки із чоловіками, 16% звертаються по допомогу до новоспечених бабусь і дідусів. Нянь можуть собі дозволити тільки 13% опитаних.

ПОЗИТИВНІ ПРИКЛАДИ Міжнародні корпорації часто показують

дуже позитивні приклади ставлення до молодих мам. € «Intel» дозволяє співробітницям приходити на роботу та йти з неї у «плаваючий» час, брати третій вихідний. €«Apple» не забороняє сім’ям із малими дітьми працювати вдома. Також компанія надає значну матеріальну підтримку багатодітним родинам і тим, хто має прийомних дітей, оскільки засновника корпорації Стіва Джобса виховували прийомні батьки. € Лінгвістична корпорація «ABBYY» не проти, щоб родини із дітьми брали «плаваючі» вихідні. € «Nike» дає можливість новоспеченому батькові працювати за індивідуальним графіком протягом трьох місяців після народження дитини. А мами - співробітниці, які працюють більше року, мають право на додаткові 1,5 місяця оплачуваної декретної відпустки. € А ось біля головного офісу «Google» функціонує безкоштовний дитсадок для малечі від 3 місяців до 5 років. Кожен працівник, який має дитину віком до 12 років, може щоліта безкоштовно відправляти її у Центр творчості до Каліфорнії на тиждень.

ØÊÎËÈ ÃÎÒβ

²íîçåìíà ìîâà - ç ïåðøîãî êëàñó ÂÅÐÎͲÊÀ ÃÀÐÀÃÀÍ

³äòåïåð ³íîçåìí³ ìîâè ó øêîë³ âèâ÷àòèìóòü ³ç ïåðøîãî êëàñó. 1 âåðåñíÿ çàïðîâàäæóºòüñÿ íîâà ðåäàêö³ÿ äåðæñòàíäàðòó ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, ïðèéíÿòî¿ Êàáì³íîì. Ïðî ãîòîâí³ñòü øê³ë Äí³ïðîïåòðîâùèíè äî íîâîââåäåííÿ ðîçïîâ³ëà ìåòîäèñò íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ëàáîðàòî𳿠³íîçåìíèõ ìîâ îáëàñíîãî ³íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè Àëëà Âàñèëü÷åíêî Підручники для перших класів загальноосвітніх та спеціалізованих

шкіл уже видано. Автори посібників у к р а ї н с ь к і лінгвісти. Учителі також готові викладати іноземну мову малечі. Вони пройшли відповідну перепідготовку. Шкільна програма передбачає 1 класну годину (35 хвилин) на тиждень для першачків (без домашнього завдання), 2 години - для учнів другого і тре-

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÀËËÀ ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ:

- Îñê³ëüêè Óêðà¿íà ³íòåãðóºòüñÿ â ªâðîïó, ð³øåííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ ç ïåðøîãî êëàñó ïðàâèëüíå, ÿê ³ ââåäåííÿ äðóãî¿ ìîâè ç ï’ÿòîãî êëàñó. Ó íèí³øí³õ ðåàë³ÿõ ëþäèí³ ïîòð³áíî çíàòè ÿêîìîãà á³ëüøå ìîâ.

Á²ËÜزÑÒÜ Ä²ÒÅÉ ÂÈÂ×ÀÞÒÜ ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÓ

тього класів та 3 уроки - четвертокласникам. Обиратиме мову для малечі, зважаючи на наявних у штаті спеціалістів, адміністрація школи. Від неї залежатиме і вибір другої іно-

земної, яку почнуть вивчати з п’ятого класу. Сьогодні в українських школах викладають англійську, французьку, німецьку й іспанську мови. Більшість дітей вивчають англійську.

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß

ÍÀÄÁÀÂÊÈ ÄËß ÌÅÄÈÊ²Â Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïå ö³àë³ñò³â çà òåëåôîñïåö³àë³ñò³â íîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50 « ×è ïåðåäáà÷ຠìîäåðí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çá³ëüøåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè äëÿ ìåäèê³â? K Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³, â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Êàáì³íó ¹ 209 â³ä 5 áåðåçíÿ 2012 ðîêó, ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè îáëàñò³ ï³äâèùåíî çàðîá³òíó ïëàòó ç óðàõóâàííÿì îáñÿãó òà ÿêîñò³ âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Íàðàç³ òàêå ï³äâèùåííÿ ïëàòè â³äáóëîñÿ ó 39 ç 53 öåíòð³â îáëàñò³. Ó ÷åðâí³-ëèïí³ ïëàíóºòüñÿ íàðàõóâàííÿ íàäáàâîê ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì ðåøòè 14 Öåíòð³â. Òîæ ó ñåðïí³ 2012 ðîêó âñ³ ìåäïðàö³âíèêè çàêëàä³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè îáëàñò³ îòðèìàþòü ï³äâèùåíó çàðîá³òíó ïëàòó. Íàïðèêëàä, ÿêùî ðàí³øå çàðîá³òíà ïëàòà ä³ëüíè÷íîãî òåðàïåâòà âèùî¿ êàòåãîð³¿, çà ÿêèì çàêð³ïëåíî 2696 îñ³á, ç óðàõóâàííÿì íàäáàâîê çà âèñëóãó ðîê³â òà áåçïåðåðâíèé ñòàæ ðîáîòè, ñêëàäàëà 3074 ãðí., òî ï³ñëÿ íàðàõóâàííÿ íàäáàâêè çà îáñÿã âèêîíàíî¿ ðîáîòè öÿ ñóìà çá³ëüøèëàñü íà 1921 ãðí. ³ ñêëàäຠ4995 ãðí. ○

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀÄËß ÁÅÇÏÅÊÈ Íà áàç³ Âàñèëüê³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ïðîâåëè êóùîâå íàâ÷àííÿ ç öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ çà ó÷àñòþ ë³êàð³â ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà íà÷àëüíèê³â øòàá³â ÖÇ ë³êàðåíü Âàñèëüê³âñüêîãî, Ìåæ³âñüêîãî, Ïîêðîâñüêîãî òà Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîí³â. Óïðîäîâæ øåñòè ãîäèí â³äïðàöüîâóâàëè 䳿 ùîäî åâàêóàö³¿ ëþäåé ó çâ’ÿçêó ç óìîâíèì ñõîäæåííÿì ç ðåéîê öèñòåðíè ç õëîðîì íà ñòàíö³¿ Ïèñüìåííà. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ ÂÈ˲ÊÎÂÍÈÉ Â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» äëÿ ïðåäñòàâíèê³â Ç̲ íà òåìó: «Òóáåðêóëüîç âèë³êîâíèé». Êð³ì æóðíàë³ñò³â, ó éîãî ðîáîò³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè Ôîíäó гíàòà Àõìåòîâà «Ðîçâèòîê Óêðà¿íè», ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ôòèç³àòðè, ïðåäñòàâíèêè îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè òà ³íø³. ϳä ÷àñ çàñ³äàííÿ îáãîâîðèëè îñîáëèâîñò³ õâîðîáè òà øëÿõè âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ä³àãíîñòèêîþ òà ë³êóâàííÿì òóáåðêóëüîçó. Âèÿâèëîñÿ, â Óêðà¿í³ ùîðîêó á³ëüø í³æ ó 30 òèñ. îñ³á ä³àãíîñòóþòü öþ õâîðîáó, 81% ÿêèõ - ïðàöþþ÷³ ëþäè ðåïðîäóêòèâíîãî â³êó. Íàéá³ëüøå ñòðàæäàþòü â³ä «ñóõîò» ìåøêàíö³ ñõ³äíèõ, ï³âäåííèõ òà öåíòðàëüíèõ ðåã³îí³â êðà¿íè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÇÀÕÈÑÒ²ÒÜ ÏÅײÍÊÓ

ÐÈÁÀ ÙÎÄÍß Ëþäè, ÿê³ ç’¿äàþòü ó äåíü ïîðö³þ ðèáè, áàãàòî¿ íåíàñè÷åíèìè æèðíèìè êèñëîòàìè, ìåíøå ñõèëüí³ äî ðèçèêó çàõâîð³òè ðàêîì ïå÷³íêè. Ö³ êèñëîòè ì³ñòÿòüñÿ â ñàéð³, ñòàâðèä³, à òàêîæ ó ëîñîñåâèõ. Äî òàêèõ âèñíîâê³â ä³éøëè â÷åí³ Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó îíêîëî㳿 ßïîí³¿ ï³ñëÿ 11-ð³÷íèõ äîñë³äæåíü. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè íå îçíà÷àþòü, ùî òàêó æ âëàñòèâ³ñòü ìàþòü ³ á³îäîáàâêè, ÿê³ ì³ñòÿòü íåíàñè÷åí³ æèðí³ êèñëîòè. ○

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯ Ç̲ÍÈËÈ

ÍÎÐÌÓ ÇÍÈÇÈËÈ Áðèòàíñüê³ â÷åí³ äàëè íîâ³ ðåêîìåíäàö³¿ ç áåçïå÷íèõ äîç àëêîãîëþ. Íà ¿õíþ äóìêó, íèí³øí³ 1,5-2 êåëèõè âèíà â äåíü íå ìîæíà ââàæàòè áåçïå÷íèìè. Çëîâæèâàííÿ àëêîãîëåì ïîâ’ÿçóþòü ç ðîçâèòêîì 11 çàõâîðþâàíü. Ó÷åí³ ç Îêñôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó ä³éøëè âèñíîâêó, ùî áåçïå÷íèìè º íå á³ëüøå 50 ìë âèíà àáî 100 ìë ïèâà â äåíü, à êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ àëêîãîëþ ñèëüíî ïåðåá³ëüøåí³. ○

ÏÐÈÕÎÂÀÍÀ ÇÀÃÐÎÇÀ

ÇÍÀÉØËÈ ÊÀÍÖÅÐÎÃÅÍÈ Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ²çðà¿ëþ çâåðíóëîñü äî íàñåëåííÿ ç ïîïåðåäæåííÿì, ùî åëåêòðîíí³ öèãàðêè ìîæóòü áóòè íåáåçïå÷íèìè äëÿ çäîðîâ’ÿ. Ó çâåðíåíí³ êîíñòàòóºòüñÿ, ùî äî öüîãî ÷àñó â ñâ³ò³ íå áóëî ïðîâåäåíî ãðóíòîâíèõ äîñë³äæåíü, ÿê³ á äîâåëè ïîâíó áåçïåêó åëåêòðîííèõ öèãàðîê. Ðåòåëüí³ ïåðåâ³ðêè â äåÿêèõ êðà¿íàõ ïîêàçàëè, ùî îêðåì³ ¿õ ìàðêè ì³ñòÿòü ðå÷îâèíè, ÿê³ ìîæóòü âèêëèêàòè ðàê. ○

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

ªâðîïåéñüêèé ï³äõ³ä äî ÿê³ñíîãî ìåäîáñëóãîâóâàííÿ ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: K 23 ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³ öüîãî ðîêó

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÎÂÑßÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÀ ÐÎÇÌÎÂÀ

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÌÀ×Ͳ ˲ÊÈ

ÊÎÂÁÀÑÀ ÄËß ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ Áîëãàðñüê³ â÷åí³ ñòâîðèëè êîâáàñó äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ðàêó. «Ðîäçèíêà» öüîãî âèðîáó â òîìó, ùî çàì³ñòü õàð÷îâèõ áàðâíèê³â ó íüîãî äîäàþòü ë³êîï³í ðå÷îâèíó, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â øê³ðö³ òîìàò³â ³ çàáàðâëþº ¿õ ó ÷åðâîíèé êîë³ð. Ðàí³øå ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ë³êîï³í çíèæóº ðèçèê âèíèêíåííÿ äåÿêèõ âèä³â ðàêó. Êð³ì òîãî, â³í ãàëüìóº ñòàð³ííÿ øê³ðè.

ïðèäáàëè çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà äëÿ ìåäèê³â ïåðâèííî¿ äîïîìîãè ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà.

Ìåäïðàö³âíèêè ùîéíî â³äçíà÷èëè ñâîº ïðîôåñ³éíå ñâÿòî. Ç ö³º¿ íàãîäè Íàòàëÿ Àê³ìîâà, ÿêà âæå 6 ðîê³â ïðàöþº ñ³ìåéíèì ë³êàðåì àìáóëàòî𳿠¹2 Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêîñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 10 Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ðîçïîâ³ëà ïðî îñîáëèâîñò³ ñâ ïðîôåñ³¿

500 ãðí. - ùîì³ñÿ÷íà íàäáàâêà äî çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. Êð³ì òîãî, âñ³ ìåäïðàö³âíèêè, ó òîìó ÷èñë³ é ìåäñåñòðè, îòðèìóþòü áåçêîøòîâí³ ïðî¿çí³ êâèòêè.

“

ПЕРСПЕКТИВНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - Наталю Іванівно, чому Ви обрали професію лікаря? - З дитинства мріяла стати медиком. І робила все, щоб здійснити мрію. Я закінчила Дніпропетровську медакадемію за фахом терапевт. Наразі медицина модернізується, і ключовою ланкою у лікуванні та профілактиці захворювань стає вдосконалення інституту сімейного лікаря. До речі, сімейна медицина - це європейський підхід до забезпечення якісного медобслуговування всієї родини. І я дійсно знайшла себе в ній. Прагнення поглиблювати знання та розширювати практичні навички не тільки у вузькій спеціальності, але й у медицині в цілому, напевно, і зіграли основну роль у рішенні стати сімейним лікарем. - Як проходили перепідготовку? - Курси перекваліфікації на сімейного лікаря тривали 6 місяців. Протягом цього часу ми з колегами вивчали 16 різних спеціальностей. Це - і гінекологія, і дерматологія, і акушерство, і реанімація, й інші важливі напрямки. Навчалися майже на всіх кафедрах медінституту, відвідували відділення міських лікарень. Звісно, спочатку було нелегко дуже великий обсяг інформації. Але в якому навчанні буває легко? Вже тоді я чітко розуміла, наскільки цікава та перспективна професія сімейного

«ÌÎÆÓ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ ÎÖ²ÍÈÒÈ ÑÒÀÍ ÇÄÎÐÎÂ'ß ÂѲª¯ ÐÎÄÈÍÈ»

«ÏÐÎÒßÃÎÌ Ï²ÂÐÎÊÓ ÂÈÂ×ÀËÈ 16 ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒÅÉ» лікаря. Саме тому, ще під час навчання на курсах, я самостійно поглиблювала знання, читала багато наукової медичної літератури. Одразу після закінчення курсів пішла на роботу до поліклініки № 1 у Придніпровську, яка згодом перетворилась на амбулаторію № 2 Центру первинної медико-санітарної допомоги №10. Вже 6 років працюю там сімейним лікарем, і за цей час жодного разу не пошкодувала про вибір. Намагаюсь розвивати і вдосконалювати свої вміння та навички - раз на п'ять років обов'язково проходжу курси з підвищення кваліфікації.

ПЕРЕВАГИ ПРОФЕСІЇ - Наталю Іванівно, в чому, на Вашу думку, переваги спеціальності сімейного лікаря перед дільничним терапевтом? - Найголовніша перевага спеціальності сімейного лікаря в тому, що, на відміну від дільничного терапевта, він може комплексно оцінити стан здоров'я родини загалом та кожного її члена окремо. Спостерігаючи за станом здоров'я всіх членів родини протягом тривалого часу, можна не тільки вчасно побачити захворювання, але й попередити

лякає словосполучення «сімейний лікар», але я певна, що в сімейній медицині дуже багато переваг. Це може підтвердити кожен мій пацієнт. Усі вони сприймають сімейного лікаря як ще одного члена родини, до якого можна звертатися з будьяким питанням щодо стану здоров'я. У разі потреби направляю людину до вузькопрофільних спеціалістів. І це дуже зручно, адже не потрібно бігати з кабінету в кабінет, висиджувати в чергах та самій шукати того чи іншого лікаря. - Що Ви можете побажати новому поколінню сімейних лікарів: тим, хто тільки навчається, і тим, хто наразі проходить перепідготовку? - У першу чергу хочу побажати не тільки лікарям, але й усім людям міцного здоров'я. Сподіваюсь, що в моїй галузі кількість лікарів буде збільшуватися, і кожен новоприбулий з гідністю нестиме почесне звання сімейного лікаря. Маю надію, що нарешті всі переконаються в ефективності та перевагах сімейної медицини. А ми, сімейні

його. Це дуже важливо не лише для лікаря, але й для пацієнта. Наприклад, коли хворіє вся сім'я, пацієнтам набагато зручніше зробити один виклик і не чекати різних лікарів для дітей та дорослих. За одне відвідування я оглядаю, ставлю діагноз і призначаю лікування всій родині. - Чи важко освоювати педіатрію при перепідготовці? - Ні, зовсім неважко. У педіатрії я компетентна. Цей предмет вивчала в медакадемії, а під час перепідготовки, моя дитина була ще маленька, навіть обставини сприяли опануванню цієї спеціальності. У мене є свої «помічники» - медична література, вузькоспеціалізовані консультанти, курси підвищення кваліфікації. Якщо потрібна додаткова інформація, не соромлюсь відкри- лікарі, зробимо все можлити книгу чи спитати пора- ве, щоб це довести. Тим, хто тільки-но встуди у вузькопрофільного пив на цей непростий, але спеціаліста. дуже цікавий шлях опануЯК ЧЛЕН РОДИНИ вання медичної освіти, хоті- Наталю Іванівно, як ла б не стільки побажати, Ваші пацієнти ставлять- скільки порекомендувати ся до того, що їхній у ніколи не зупинятись у наминулому терапевт ста- вчанні, постійно займатися ла сімейним лікарем? самоосвітою, якомога біль- Мої пацієнти задово- ше читати спеціалізованої лені. Взагалі, все залежить медичної літератури та превід професіоналізму ліка- си для того, щоб підвищити ря, а не від того, чи сімей- якість надання медичних ний лікар, чи терапевт. Чо- послуг та забезпечити намусь деяких людей досі лежний рівень лікування.

«ÀÊÖÅÍÒ - ÍÀ ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍͲ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ñ²ÌÅÉÍÎÃΠ˲ÊÀÐß»


СИТУАЦІЯ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

ÏÅÐÅÎÖÅÍÊÀ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ

Ïîïûòêà ðîêèðîâêè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè

ÍÎÂÈÍÈ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Ïðèêàç Ôîíäà ãîñèìóùåñòâà î ôàêòè÷åñêîé çàìåíå ïðåæíèõ äåâÿòè òûñÿ÷ îöåíùèêîâ äâåíàäöàòüþ íîâûìè «èãðîêàìè» ââåðã, êàê ñ÷èòàþò äíåïðîïåòðîâñêèå ýêñïåðòû, îòå÷åñòâåííûé ðûíîê íåäâèæèìîñòè â ñîñòîÿíèå êîëëàïñà. Íî, ïîõîæå, ñèòóàöèÿ íà÷èíàåò íîðìàëèçîâàòüñÿ: ÔÃÈ ïîøåë íà ïîïÿòíóþ

ÔÃÈ ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀË ÇËÎÏÎËÓ×ÍÛÉ ÏÐÈÊÀÇ циалистов по недвижимости Валерий Головин, и президент Риэлтерской палаты Днепропетровска Сергей Маласай, «все в этом деле шито белыми нитками».

«ОБЫЧНЫМ» ОТКАЗАТЬ Нововведение ФГИ отказало в праве оценивать продаваемые квартиры и автомобили «обычным» экспертам и запретило нотариально заверять сделки с участием прежних игроков рынка. Вместо давно утвердившихся на нем девяти тысяч экспертов Фонд определил 12 компаний, которые должны заниматься оценкой жилья, автомобилей и т.д. для налогообложения. Откуда взялись эти компании и почему им было позволено вытеснить с рынка недвижимости целую армию коллег? Эти вопросы дают обильную пищу для размышлений, хотя, как уверяют и президент Днепропетровской ассоциации спе-

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÖÅÍÊÈ ÆÈËÜß ÐÅÇÊÎ ÏÎÄÑÊÎ×ÈËÀ

ный прецедент заставил днепропетровВозмущение мно- ских экспертов вновь гих новшеством ока- и вновь анализирозалось столь мощ- вать случившееся. ным, что ФГИ быст- «Институт, который ро аннулировал зло- посадил за парты получный приказ. этих невесть откуда ков, получил право Между тем, создан- взявшихся оценщи- на их обучение за несколько дней до начала курсов. Нигде ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ не прозвучали приглашения другим - ×òîáû îöåíèòü ëþáîå èìóùåñòâî, åãî íàäî оценщикам поучить- è ýòî ñàìîå ãëàâíîå - èäåíòèôèöèðîâàòü. ся и получить в закоÍîâàÿ ïðîãðàììà âîîáùå èñêëþ÷àåò òàêîå нодательном порядïîíÿòèå. Ñèäÿùèé â Êèåâå îöåíùèê ïðèíèìàåò ке лицензии. Очевидçàÿâêó îá óñëóãå íà ñàéòå è ðàññòàâëÿåò но, что группа компаêðåñòèêè ñîãëàñíî äàííûì, êîòîðûå ïðåäîñòàний, которая вдруг âèë çàêàç÷èê. Íî íàñêîëüêî âåðíûìè ÿâëÿþòвошла в этот рынок, ñÿ ýòè äàííûå? Íèêòî íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè готовилась заранее. çà äîñòîâåðíîñòü îöåíêè. Сделать определенные выводы побуж-

4100 ВМЕСТО 500

ÑÅÐÃÅÉ ÌÀËÀÑÀÉ:

дает и скорость, с которой все произошло», - говорит Валерий Головин. Монополизация рынка тут же сказалась на стоимости оценки жилья. Корреспондент «Вiстей» ознакомилась с копией договора о производстве оценки одной из днепропетровских квартир площадью 74 квадратных метров, расположенной на окраине города и сданной в эксплуатацию 10 лет назад. Продавец заплатил за услугу… 4100 гривен, тогда как ранее она обошлась бы ему в 500 гривен. На фоне этих космических взлетов цен странными кажутся слова инициаторов приказа об упорядочении ситуации на рынке недвижимости. Похоже, этой цели должна была способствовать и программа оценки, с помощью которой новоиспеченные оценщики дистанционно определяли стоимость продаваемого объекта. «Программа нигде не обсуждалась и не утверждалась», говорят эксперты, выступающие категорически против подобного дистанционного подхода.

«ÍÀÊÀÇÀËÈ» ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÃÀÐÀÃÀÍ

Îáùåñòâåííûå äâèæåíèÿ «ÑòîïÕàì» è «Çλ ïðîâåëè ïåðâóþ â Äíåïðîïåòðîâñêå àêöèþ ïðîòèâ íåçà êîííåçàêîííûõ ïàðêîâîê. Ó÷àñòíèêè äâèæåíèÿ, ìåñòíûå æèòåëè è ÃÀÈ ó÷àñòâîâàëè â «îñâîáîæäåíèè» àëëåè íàïðîòèâ çäàíèÿ îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû Организаторы акции возмущены тем, что водители машин используют пешеходную аллею по проспекту К. Маркса в качестве парковки. Поэтому

²ÄÊÐÈËÈ ÑÅÇÎÍ Íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ óðî÷èñòî â³äêðèëè ïåðøó òàá³ðíó çì³íó ó Ñîëîíÿíñüêîìó ðàéîííîìó îçäîðîâ÷îìó òàáîð³ «Îðëüîíîê», â³äðåìîíòîâàíîìó çà êîøòè îáëàñíîãî áþäæåòó. Ïåðøèìè îö³íèòè ïåðåòâîðåííÿ çìîæóòü 150 ä³òåé-ï³ëüãîâèê³â ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ òà áàãàòîä³òíèõ ðîäèí ðàéîíó. À â ö³ëîìó òàá³ð ðîçðàõîâàíèé íà 300 â³äïî÷èâàþ÷èõ íà çì³íó. Ñàìå ñò³ëüêè ìàëåíüêèõ æèòåë³â ðàéîíó â³äïî÷èâàòèìóòü â «Îðëüîíêó», ðîçòàøîâàíîìó íà Àçîâñüêîìó óçáåðåææ³, ó ëèïí³ òà ñåðïí³. ○

ÏÎÆÅÆÀ ÍÀ Ñ̲ÒÒªÇÂÀËÈÙ² 17 ÷åðâíÿ äî ïóíêòó çâ'ÿçêó Äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè ¹31 Íîâîìîñêîâñüêîãî ðàéîíó íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîæåæó íà ñì³òòºçâàëèù³ çà ì³êðîðàéîíîì Êóëåá³âêà ó ì³ñò³ Íîâîìîñêîâñüê. Íà ì³ñöå ïî䳿 îäðàçó âè¿õàëè ïîæåæíî-ðÿòóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè ÌÍÑ. 18 ÷åðâíÿ ë³êâ³äàö³ÿ ïîæåæ³ òðèâàëà, áóëî çàëó÷åíî 88 ÷îëîâ³ê îñîáîâîãî ñêëàäó òà 33 îäèíèö³ òåõí³êè. Ïëîùà, ÿêó îõîïèëî ïîëóì'ÿ, ñêëàëà áëèçüêî 4 ãà. Îð³ºíòîâíà ïðè÷èíà çàãîðàííÿ - íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç âîãíåì íåâ³äîìî¿ îñîáè. ○

²ÄÐÅÌÎÍÒÓÂÀËÈ ÀÌÁÓËÀÒÎÐ²Þ Ó ñåë³ Âîëîñüêå çàâåðøèâñÿ ðåìîíò ìåäè÷íî¿ àìáóëàòîð³¿, ÿêèé áóëî çðîáëåíî ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ïðîåêòó îáëàñíî¿ ðàäè òà Ôîíäó ªÑ/ÏÐÎÎÍ «Ì³ñöåâèé ðîçâèòîê, îð³ºíòîâàíèé íà ãðîìàäó». Ó÷àñòü ó ïðîåêò³ äîçâîëèëà çðîáèòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò áóä³âë³, çàì³íèòè íà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ äåðåâ'ÿí³ â³êíà, óòåïëèòè ñò³íè, çàñòåëèòè ï³äëîãó ë³íîëåóìîì òà îáëàøòóâàòè ïðèëåãëó òåðèòîð³þ.

Äî Äíÿ ìàòåð³ òà ̳æíàðîäíîãî äíÿ ñ³ì'¿ íà òåðèòî𳿠Ìîëîä³æíîãî ïàðêó â³äïî÷èíêó òà äîçâ³ëëÿ â³äáóëîñü «Ñâÿòî ðîäèíè» äëÿ ïðèéîìíèõ òà îï³êóíñüêèõ ñ³ìåé, áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó, áàãàòîä³òíèõ ðîäèí, ä³òåé ð³çíèõ êàòåãîð³é Ëåí³íñüêîãî ðàéîíó. Ó ðàìêàõ çàõîäó ïðîâåëè áåçêîøòîâíó ³íôîðìàö³éíó, þðèäè÷íó òà ïñèõîëîã³÷íó êîíñóëüòàö³þ äëÿ áàòüê³â, à ä³òåé òèì ÷àñîì ðîçâàæàëè êóëüòóðíîþ ïðîãðàìîþ. стники акции смогут не только передвигать клумбы, но и клеить на машины разные надписи, например: «Мне плевать на всех паркуюсь, где хочу». Окажется ли это настолько эффективным, как в столице, можно будет сказать со временем.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÂÅÑÅËÎ ÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ

чтобы защитить и другие аллеи города. Например, по улицам Миронова, Шмидта, Артема и Ленина. Движение уже получило поддержку местных властей в Киеве. Если днепропетровские чиновники «дадут добро», то уча-

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Ïàðêóþñü, ãäå õî÷ó… исправлять ситуацию решили с помощью больших цветочных клумб. Их передвинули таким образом, что теперь водители не могут заехать на «парковку». Кроме того, в районе аллеи дежурит наряд ГАИ. Чтобы окончательно преградить въезд на аллею, участники акции заказали еще восемь клумб у «Зеленстроя». По словам руководителя движения «СтопХам» в Украине Дениса Голдина, они планируют и в дальнейшем сотрудничать с этим коммунальным предприятием,

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ


10 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

 öèâèëèçîâàííûõ ñòðàíàõ õèùåíèå ÷óæîé èäåè ñðîäíè êðàæå êîøåëüêà. Òàì óâàæàþò ïðàâî íà èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, ÷åãî, óâû, íåëüçÿ ñêàçàòü î íàøåé ñòðàíå. Âïðî÷åì, íå âñå òàê ïëîõî.  ÄÍÓ èìåíè Îëåñÿ Ãîí÷àðà, íàïðèìåð, óæå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà áîðüáû ñ ïëàãèàòîì

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÓËÜÒÓÐÍÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä òà â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ÞÍÅÑÊÎ Ðîêñîëàíà ²âàí÷åíêî äîìîâèëèñü ùîäî îðãàí³çàö³¿ â³çèòó äî Ïåòðèê³âñüêîãî ðàéîíó äåëåãàö³¿ äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ êðà¿í, ÿê³ âõîäÿòü äî ïðîô³ëüíîãî êîì³òåòó ÞÍÅÑÊÎ ç ïèòàíü íåìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Çàõ³ä çàïëàíîâàíî íà âåðåñåíü. Öå äîïîìîæå ïðîäåìîíñòðóâàòè âñüîìó ñâ³òîâ³ êóëüòóðíèé ïîòåíö³àë Äí³ïðîïåòðîâùèíè. ○

«ØÀÕÒÀл ÎÁ²ÃÐÀ «ÑÒÀËÜ» Ìàò÷åì ì³æ êîìàíäàìè «Øàõòàð-2001» ³ «Ñòàëü» çàê³í÷èâñÿ äðóãèé ì³ñüêèé òóðí³ð ç ôóòáîëó ñåðåä þíàê³â 2001-2002 ðîê³â íàðîäæåííÿ, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì'ÿò³ áëèñêó÷îãî ôóòáîë³ñòà é òðåíåðà «Êðèâáàñó» Îëåãà ×óìàêà. Ó ô³íàëüíîìó ìàò÷³ þí³ ñïîðòñìåíè «Øàõòàðÿ» âïåâíåíî îá³ãðàëè ñóïåðíèê³â êîìàíäè «Ñòàëü» ç ðàõóíêîì 4:2. Ïî÷åñíå òðåòº ì³ñöå ïîñ³ëè þí³ ãðàâö³ êîìàíäè «Êðèâáàñ-1». Íàãîðîäè ïåðåìîæöÿì âðó÷èâ ãîëîâà Êðèâîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, äåïóòàò îáëðàäè Êîñòÿíòèí Ïàâëîâ. ○

ÎØÒÐÀÔÓÂÀËÈ ÐÈÍÎÊ Ðèíîê Ïåðåùåïèíñüêîãî ñïîæèâ÷îãî òîâàðèñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè îøòðàôóâàëî íà 8 òèñ. ãðí. çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ ó âèãëÿä³ çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì. ³ää³ëåííÿ âñòàíîâèëî, ùî ñïîæèâ÷å òîâàðèñòâî çàñòîñîâóâàëî ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ïîñëóã ðèíêó, ÷åðåç ùî ïðîäàâö³ òîâàð³â ñïëà÷óâàëè íàäì³ðí³ êîøòè ï³äïðèºìñòâó. ○

ÍÀÒÀËÜß ÑÒÓÊÀËÎ,

çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâ ÄÍÓ: - Ãëàâíàÿ èäåÿ ýòîãî ïðîåêòà - ñîîòâåòñòâèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû ñòàíäàðòàì ìåæäóíàðîäíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ìåòîäû áîðüáû ñ ïëàãèàòîì îòðàæåíû è â ïðîåêòå Çàêîíà Óêðàèíû «Î âûñøåé øêîëå». Çäåñü íàø óíèâåðñèòåò îïåðåäèë ýòîò ãîòîâÿùèéñÿ óâèäåòü ñâåò äîêóìåíò.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÎÒÑËÅÆÈÂÀÞÒ «ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ»

Дипломные работы студентов факультета международной экономики проверяют на наличие в них «не своих» идей и мыслей. В принципе такой контроль существовал всегда заимствования определяли «на глазок» научные руководители дипломников. С недавних же пор в борьбу с плагиатом вступили компьютеры. Туда загружают бакалаврские и магистерские труды студентов. Специальные программы фиксируют текстовые совпадения и подсчитывают процент «чужих» материалов. Впрочем,

если последние имеют ссылки, плагиатом это не считается. Новые методы контроля оригинальности дипломных работ на первых порах встревожили студентов. Почти сразу же и выяснилось, что «элита студенчества», а именно так называет учащихся факультета международной

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ДИПЛОМЫ НА ПРОВЕРКУ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

Êîãäà çà ñëîâîì - â ÷óæîé êàðìàí ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

«ÍÅ ÑÂÎÈ» ÈÄÅÈ

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÅ ÆÈÒÒß Íàïåðåäîäí³ ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà - Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà ôàõ³âö³ ÊÇ «Ïàâëîãðàäñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ ¹ 4» ïðîâåëè «Äåíü çäîðîâ'ÿ». Âñ³ì áàæàþ÷èì âèì³ðþâàëè àðòåð³àëüíèé òèñê, âàãó, ð³âåíü ãëþêîçè â êðîâ³, ïðîâîäèëè êîíñóëüòàö³¿ ë³êàð³â: òåðàïåâòà, òðàâìàòîëîãà, îòîëàðèíãîëîãà, õ³ðóðãà. Êð³ì òîãî, ç ïàö³ºíòàìè ãîâîðèëè íà òåìó «Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ÿê íàéá³ëüø äîñòóïíèé òà åôåêòèâíèé øëÿõ ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü».

ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒΠÓËÈ×ÈËÈ Â ÏËÀÃÈÀÒÅ

экономики ДНУ заместитель декана Наталья Красникова, отнюдь не склонна к краже чужой интеллектуальной собственности. По ее словам, «рекламации» некорректного использования чужих идей были предъявлены всего нескольким студентам.

ОТКАЗАЛИСЬ ОТ РЕФЕРАТОВ Внедрить отслеживание плагиата в дипломных трудах студентов с помощью компьютерных программ преподавателей университета побудило несколько причин. Среди них позорность этого явления. «В цивилизован-

ных странах плагиат осуждается не только на законодательном уровне, но и обществом, - говорит студент ДНУ Максим Берковский. В Европе то и дело вспыхивают скандалы, связанные с кражами интеллектуальной собственности. Например, уличенный в плагиате президент Венгрии был лишен докторской степени и даже ушел в отставку. Таких примеров достаточно». Не исключено, что опыт факультета международной экономики захотят перенять и другие подразделения университета. А на факультете давно уже отказались от студенческих рефератов, которые сплошь состоят из заимствований.

ÂÛÁÈÐÀß ÁÓÄÓÙÅÅ

Â÷åðàøíèå âûïóñêíèêè øòóðìóþò âóçû ÄÀÐÈß ÌÀËÀØÊÎ

7 èþíÿ ïðîøåë çàêëþ÷èòåëüíûé òåñò âíåøíåãî íåçàâèñèìîãî òåñòèðîâàíèÿ óêðàèíñêèå âûïóñêíèêè ñäàëè áèîëîãèþ. Òåïåðü æå àáèòóðèåíòàì ïðåäñòîèò ïîäà÷à äîêóìåíòîâ â âóçû. Äàííàÿ ïðîöåäóðà òàêæå êàñàåòñÿ áàêàëàâðîâ óíèâåðñèòåòîâ è ó÷àùèõñÿ òåõíèêóìîâ. Êîãäà íóæíî íåñòè äîêóìåíòû â âóç è êàê âûïóñêíèêó ãðàìîòíî ïîäîéòè ê âûáîðó áóäóùåé ïðîôåññèè? В этом году абитуриенты имеют право подать документы в пять вузов и на три

ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÑÎ 2 ÈÞËß со 2 по 17 июля нужно успеть тем, кто идет на творческие профессии (журналист, артист, режиссер), так как в следующие две недели пройдут творческие конкурсы. В 2012 году Минобразования поощряет тех абитуриен ýòîì ãîäó ïðîäîëтов, которые выбеæàåò ðàáîòàòü рут инженерные и ñèñòåìà ýëåêòðîííî- технические специãî ïîñòóïëåíèÿ. Ñî альности. Если они âòîðîãî èþëÿ àáèòóпрослушали не меðèåíòû ìîãóò ïîäàòü нее 150 часов на курçàÿâëåíèå íà ñàéòå сах при вузах, то, по ez.osvitavsim.org.ua. решению ученого совета, получат до со 2 по 15 июля - полнительные 2-20 учащиеся технику- баллов к общему результату. мов;

ÇÀßÂÊÀ ÎÍ-ËÀÉÍ

специальности в каждом из них (максимум 15 специальностей). Вступительная кампания-2012 начинается со второго июля. При этом: со 2 по 31 июля необходимые документы в вуз должны подать выпускники школ;

Для того же, чтобы будущие выпускники институтов и университетов оказались востребованными, не мешает заранее изучить рынок труда. В этом вопросе можно ориентироваться на сайт службы занятости либо на информацию профориентационных центров, которые работают во многих школах. Все более популярными становятся и так называемые «ярмарки вакансий», они проходят в вузах по всей стране - это встречи студентов и абитуриентов с работодателями.


ÆÈÒÒß ÊÐÀ¯ÍÈ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

ÍÎÂÈÍÈ ÊÎÍÊÓÐÑ ÇÀ˲ÇÍÈ×ÍÈʲÂ

ÎÁÐÀËÈ ÊÐÀÙÈÕ Íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ ïðîéøîâ êîíêóðñ «Êðàùèé êàñèð òà ÷åðãîâèé ç íàäàííÿ äîâ³äîê», ïðèñâÿ÷åíèé ªâðî-2012. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè âîêçàë³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Ìåë³òîïîëÿ, Äæàíêîÿ, Ñåâàñòîïîëÿ, Çàïîð³ææÿ òà Êðèâîãî Ðîãó. ○

Ó ÑÀÌÎÃÎ ÑÈÍÅÃÎ ÌÎÐß

«ßñêðàâà êðà¿íà» «çàæèãàëà» â ßëòå ÊÑÅÍÈß ÊÀØÈÐÈÍÀ, ßËÒÀ, ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ», ÔÎÒÎ ÈÂÀÍÀ ÊÀØÈÐÈÍÀ

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü äåòñêî-þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà «ßñêðàâà êðà¿íà» ïðîøåë â ßëòå â ñåðåäèíå èþíÿ. Âïåðâûå êîíöåðòû ñîñòîÿëèñü íà ïëîùàäêàõ ïîä îòêðûòûì íåáîì, óñòàíîâëåííûõ íà Íàáåðåæíîé. Áëàãî, ïîãîäà íå ïîäêà÷àëà, è âñå äåòè ïðåêðàñíî âûñòóïèëè, ïîçàíèìàëèñü íà ñïåöèàëüíûõ ìàñòåðêëàññàõ, à òàêæå îòäîõíóëè è èñêóïàëèñü â ìîðå ПУТЕШЕСТВУЯ ПО СТРАНЕ В течение года «Яскрава країна» путешествует по стране. Летом фестиваль проводится в Ялте, осенью - в Чернигове, зимой - в Трускавце, а весной в Одессе. В этот раз в мастерстве за звание лучшего в области хореографии и вокала соревновались 550 участников из Днепропетровской, Львовской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Одесской областей, АРК, а также из России (г. Орел) «Яскрава країна» в Ялте итог плодотворной работы, творческих достижений и открытий талантливых ребят из Украины и России. В прошлом году и в начале этого нас гостеприимно принимал осенний златоглавый Чернигов, рождественский сказочный Трускавец, весенняя театральная Одесса. Мы открыли новые имена и новые таланты, которых сейчас с удовольствием встречаем в Ялте. Они собрались здесь, чтобы продемонстрировать зрителям свое мастерство и талант, показать, на-

ËÅÒÎÌ -  ßËÒÅ, ÇÈÌÎÉ -  ÒÐÓÑÊÀÂÖÅ

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ «БУГИ-ВУГИ» Дети порадовали зрителей удивительно яркой и разнообразной программой. Особенно запомнился публике зажигательный танец «Буги-Вуги» в исполнении Днепропетровского ансамбля эстрадно-спортивного танца «Овация». Не было, наверное, ни одного человека, который бы не притопывал вслед за маленькими танцорами в ярких голубых костюмах в черный горошек или просто не улыбнулся бы их жизнерадостности. Всем участникам вручили дипломы. Победителем в вокале стал представитель молодежной категории Кирилл Каплуновский - он исполнил песню «Бах творит». А в хореографи-

ÎËÜÃÀ ÎÁËÀÑÎÂÀ,

äèðåêòîð ôåñòèâàëÿ: - Çà øåñòü ëåò èñòîðèè ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ïåðåäàâàòü ôåñòèâàëüíóþ ýñòàôåòó îò ×åðíîìîðñêîé ñòîëèöû äðóãèì óêðàèíñêèì ãîðîäàì.

ÓÇÃÎÄÆÅͲ IJ¯

ÏÐÈÇÂÅËÈ ÄÎ ÏÎÐÓØÅÍÍß Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè îøòðàôóâàëî ÒΠ«²íòåðãåáîòàë» òà ÒΠ«Ñóïðåìóì» çàãàëîì íà 80 òèñ. ãðí. çà àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿, ùî ïðèçâåëè äî ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â. Óçãîäæåíà ïîâåä³íêà áóëà íàö³ëåíà íà ïåðåìîãó îñòàííüîãî.

сколько они выросли в профессиональном плане», - рассказала директор фестиваля Ольга Обласова.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Ç̲ÍÈ ÅÊÎÍÎ̲ÊÈ

ÏÎÇÈÒÈÂͲ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

ческой номинации победила Детская студия танца «А6» с композицией «Україна кличе».

 Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì 2011 çàáîðãîâàí³ñòü çà ñïîæèâ÷èìè êðåäèòàìè çðîñëà ëèøå íà 2,6%. Âîäíî÷àñ êðåäèòóâàííÿ ðåàëüíî¿ åêîíîì³êè çà öåé ÷àñ çá³ëüøèëîñü íà 14,9%. Ó 2011 ðîö³ ³ìïîðò ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â çð³ñ ëèøå íà 22,7%, òîä³ ÿê òåìïè çðîñòàííÿ ³ìïîðòó çàñîá³â âèðîáíèöòâà ñòàíîâèëè 66,3%. ○

ÊÎ̲ÒÅÒ ÎØÒÐÀÔÓÂÀÂ

ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²¯ Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè îøòðàôóâàëî íà 4 òèñ. ãðí. ÊÏ «Æèòëîâèê» çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿. ϳäïðèºìñòâî äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïåâíèõ ïðîåêò³â âèçíà÷àëîñü ¿õí³ì çàìîâíèêîì òà îòðèìóâàëî áþäæåòí³ êîøòè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÂÈвØÓÞÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓ

ËÅÃÀËÜÍÀ ÏËÀÒÀ Ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á îñíîâíå äæåðåëî íàïîâíåííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ÿê³ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì êîæíîãî îêðåìî âçÿòîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó. ² ÿêùî ñüîãîäí³ íå ïðèïèíèòè âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè «â êîíâåðòàõ», òî çàâòðà êðà¿íà íå ìàòèìå ÿê³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè, çá³ëüøåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè, íàóêè, êóëüòóðè. Îòðèìàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÷è ¿¿ ÷àñòèíè «â êîíâåðòàõ» òàêîæ íå â ³íòåðåñàõ ñàìèõ ãðîìàäÿí. Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ïîïåðåäæຠðîáîòîäàâö³â ïðî íåäîïóùåííÿ âèïëàò çàðîá³òíî¿ ïëàòè «ó êîíâåðòàõ» òà ïðîñèòü ïîâ³äîìëÿòè íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ïðî ôàêòè îôîðìëåííÿ íå íàëåæíèì ÷èíîì çà òåëåôîíîì 374-70-38. Àíòîí Äðåâàëü, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ○

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336)

ÏβÄÎÌËÅÍÍß ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÀ

ÍÎÂÈÍÈ

ÀÊÒÓÀËÜͲ ÏÈÒÀÍÍß

ÏÎÐßÄÎÊ ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ïðîâåäåíî ñåàíñ òåëåôîííîãî çâ'ÿçêó «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ». ϳä ÷àñ ñåàíñó òåëåôîííîãî çâ'ÿçêó «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» íà çàïèòàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ òà ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ â³äïîâ³äàâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Àíòîí Äðåâàëü. Íàâîäèìî â³äïîâ³ä³ íà äåÿê³ çàïèòàííÿ. ßê â³äîáðàæàþòüñÿ â ïîäàòêîâîìó îáë³êó âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ïðèäáàííÿì åëåêòðîííîãî êëþ÷à äëÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³? ϳäïóíêòîì 145.1.1 ï. 145.1 ñò. 145 ÏÊÓ âèçíà÷åíî 6 ãðóï íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â, ùîäî ÿêèõ íàðàõîâóºòüñÿ àìîðòèçàö³ÿ. Çîêðåìà, â ïîäàòêîâîìó îáë³êó äî ãðóïè 6 ³ â³äíîñÿòüñÿ ³íø³ íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè (ïðàâî íà âåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³, âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íèõ òà ³íøèõ ïðèâ³ëå¿â òîùî). Îòæå, âèòðàòè ïëàòíèêà ïîäàòêó íà ïðèäáàííÿ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â â³äêðèòèõ êëþ÷³â äëÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ï³äëÿãàþòü àìîðòèçàö³¿ ÿê îá'ºêòè íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â çã³äíî ç íîðìàìè ñò. 145, 146 ÏÊÓ. ßêà íóìåðàö³ÿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ ïåðåäáà÷åíà ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì ó 2011 ðîö³? Ïîðÿäêîâèé íîìåð ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ïðèñâîþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ¿¿ íîìåðà â Ðåºñòð³ âèäàíèõ òà îòðèìàíèõ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ (ï.3 Ïîðÿäêó çàïîâíåííÿ ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÄÏÀ Óêðà¿íè â³ä 21.12.2010ð. ¹969 (äàë³ Ïîðÿäîê ¹969) òà ï.9.1 Ïîðÿäêó âåäåííÿ Ðåºñòðó âèäàíèõ òà îòðèìàíèõ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÄÏÀ Óêðà¿íè â³ä 24.12.2010ð. ¹1002 (äàë³ - Ïîðÿäîê ¹1002). Îòæå, íå áóäå ïîðóøåííÿì ïîðÿäêó âåäåííÿ ïîäàòêîâîãî îáë³êó ÿê íóìåðàö³ÿ íàñêð³çíèì ïîðÿäêîì ç ïî÷àòêó ðîêó, òàê ³ ùîì³ñÿ÷íà íóìåðàö³ÿ ç ïåðøîãî íîìåðà. Íàòàë³ÿ Ãîðÿíà, çàâ³äóâà÷ ñåêòîð ñåêòîðàà

ÏÐÎÅÊÒ ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ «ÏÐÎ ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍß ÓÌΠÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÍÀ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ)» Розробник управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівницт ва облдержадміністрації. Метою прийняття цього регуляторного акта є вирішення питання щодо залучення автомобільних перевізників на конкурсних засадах для роботи на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального кори стування, додержання принципів державної регуляторної політики. Проект розпорядження голови облдержадміністрації «Про затверд ження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користу вання, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)» та аналіз його регуляторного впливу також розміщено на веб сайтах: http://www.adm.dp.gov.ua та http:// www.openpower.dp.gov.ua. Строк прийняття пропозицій та зауважень до проекту розпоряджен

ня «Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення паса жирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської об ласті (внутрішньообласні маршрути)» та аналізу його регуляторного впливу становить один місяць з дня оприлюднення. Пропозиції та зауваження до проекту розпорядження «Про затверджен ня умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не вихо дять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні мар шрути)» та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати до управ ління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації: поштою на адресу: 49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2; факсом (056) 742 87 73; електронною поштою: zinchenko@adm.dp.ua

ÀÍÀË²Ç ÂÏËÈÂÓ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÀ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ óìîâ êîíêóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³æì³ñüêèõ òà ïðèì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ íå âèõîäÿòü çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè)» 1. Визначення та оцінка пробле ми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання. Прийняття цього регуляторно го акта передбачає затвердження умов конкурсу на перевезення па сажирів, що забезпечить створен ня конкурентного середовища у сфері пасажирських автопереве зень, надасть можливість організа тору перевезень проводити конкур си та визначати на конкурсних за садах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажир ського автомобільного транспорту на міжміських та приміських авто бусних маршрутах загального кори стування, які не виходять за межі території Дніпропетровської об ласті (внутрішньообласні маршру ти) (надалі на внутрішньооблас них автобусних маршрутах загаль ного користування). Залучення автомобільних пере візників на конкурсних засадах для роботи на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування забезпечить належ ну організацію перевезення паса жирів громадським автомобільним транспортом у межах адміністра тивної території області. Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання, оскільки не викону ватимуться вимоги діючого законо давства, а саме ст.6 Закону Украї ни «Про автомобільний транспорт», п. 10 Порядку проведення конкур су з перевезення пасажирів на авто бусному маршруті загального кори стування, затвердженого Постано вою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081, в частині прове дення конкурсу на внутрішньооб ласних автобусних маршрутах за гального користування та затверд ження організатором перевезень його умов. 2. Визначення цілей державно го регулювання. Основними цілями розробки да ного проекту регуляторного акта є: вирішення питання щодо за лучення автомобільних пере візників на конкурсних засадах для роботи на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування; додержання принципів дер жавної регуляторної політики. 3. Визначення та оцінка альтер нативних способів досягнення за значених цілей, аргументація щодо переваг обраного способу. Альтернативними способами

досягнення визначених цілей є можливість: відмовитись від державного регулювання, але згідно з чинним законодавством організація паса жирських перевезень, проведення конкурсу на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування покладається на місцеві органи виконавчої влади; залишити існуючу ситуацію, але це не дозволить провести кон курс з перевезення пасажирів, і як наслідок залучити на законних підставах автомобільних пере візників для роботи на внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування; запровадити зазначений регу ляторний акт, що дасть мож ливість забезпечити досягнення визначених цілей. Обрання останнього способу до сягнення визначених цілей приве де організацію пасажирських пере везень автомобільним транспортом у відповідність до вимог діючого за конодавства, забезпечить сталі, комфортні та якісні перевезення. Організатор перевезень збереже контроль за перевезеннями паса жирів на території області. Затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів забезпечить рівні можливості суб'єктам госпо дарювання для вступу на ринок на дання послуг пасажирського авто мобільного транспорту, при цьому умови роботи автомобільних пере візників на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування носитимуть сталий та прогнозований характер. 4. Опис механізму та заходів, які пропонуються для розв'язання проб леми. Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта, перед бачає затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів. Прийняття вказаного розпоряд ження та затвердження умов кон курсу надасть можливість у подаль шому здійснювати проведення но вих конкурсів, спрямованих на за безпечення надання якісних транс портних послуг населенню та спри ятиме розвитку конкуренції на ринку пасажирських автопереве зень. 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. В разі прийняття регуляторно го акта органами місцевої виконав чої влади будуть реалізовані повно важення надані їм відповідно до За кону України «Про місцеві дер

жавні адміністрації», Закону Ук раїни «Про автомобільний транс порт» та постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затверджен ня Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобус них маршрутах загального корис тування» (зі змінами та доповнен нями). Чітко визначені умови конкурсу на перевезення пасажирів на внут рішньообласних автобусних маршру тах загального користування нада дуть змогу залучити на конкурсних засадах автомобільних перевізників для забезпечення стабільних паса жирських перевезень, стимулювати розвиток транспортної галузі та створити конкурентне середовище на ринку надання послуг пасажир ського автомобільного транспорту. 6. Очікувані результати прий няття регуляторного акта. В результаті прийняття регуля торного акта очікується отримання таких позитивних факторів у сфері надання послуг пасажирського ав томобільного транспорту, як: розвиток конкурентного сере довища; підвищення якості та комфорт ності; обмеження монополізму; підвищення безпеки перевезень; збереження контролю органі затора перевезень за роботою пере візників на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування; дотримання автомобільними перевізниками умов перевезень. 7. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке за проваджується: У результаті прийняття запро понованого регуляторного акта очі куються наступні витрати та виго ди для всіх учасників регуляторно го процесу, а саме:

8. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта. Термін дії запропонованого ре гуляторного акта не обмежується у часі, оскільки його прийняття ви кликане вимогами законодавства України. Головними зовнішніми чинни ками, які впливатимуть на дію ре гуляторного акта, будуть зміни в за конодавчій базі з питань діяльності автопідприємств та перевізників пасажирів автомобільним транспор том, зміни ліцензійних умов, інших нормативно правових актів у сфері надання послуг пасажирсько го автомобільного транспорту. Зазначені чинники мають вплив на результативність дії за пропонованого регуляторного акта, тому буде впроваджено постійний моніторинг їх оцінки, за результа тами чого в разі необхідності до за пропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення їх негативного впливу. 9. Показники результатив ності регуляторного акта. Головними показниками резуль тативності дії регуляторного акта є: проведення конкурсів на пере везення пасажирів, завдяки чому передбачається залучення суб'єктів господарювання до здійснення паса жирських перевезень; задоволення потреб меш канців області у перевезенні, пе редбачається розвиток мережі внутрішньообласних маршрутів загального користування; обмеження монополізму на ринку надання послуг пасажирсько го автомобільного транспорту, пе редбачається збільшення кількості суб'єктів господарювання, які нада ватимуть послуги пасажирського автомобільного транспорту; підвищення якості обслугову вання маршрутів, завдяки залу ченню до перевезення пасажирів


13

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

більш нових та комфортних авто бусів. 10. Відстеження результатив ності регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводи тись шляхом моніторингу: розвитку мережі внутрішньо обласних маршрутів загального користування; кількості автобусів, залуче них до перевезення пасажирів на маршрутах; обмеження монополізму на

ринку надання послуг пасажирсь кого автомобільного транспорту; порушень при здійсненні пере везень пасажирів на внутрішньооб ласних автобусних маршрутах за гального користування; кількості звернень громадян щодо якості надання послуг паса жирського автомобільного транс порту; кількості проведених кон курсів та залучених суб'єктів гос подарювання переможців конкур су до надання послуг пасажирсько

го автомобільного транспорту. Базове відстеження результа тивності дії регуляторного акта буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності. Повторне відстеження плануєть ся провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. Періодичне відстеження пла нується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчен ня заходів щодо повторного відсте ження результативності. За результатами проведення

відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії ре гуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних пи тань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регу ляторного акта.

ватимуть виконання необхідних обсягів та якість перевезень паса жирів: 1. Затвердити Умови конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користу вання, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (додаються). 2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих засобах масової інформації. 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обл держадміністрації від 1 серпня 2011 року №Р 530/0/3 11 «Про затверд ження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користуван ня, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрі шньообласні маршрути)», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 9 серпня 2011 року за №95/1711. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження поклас ти на управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва обл держадміністрації, контроль на заступника голови облдержадміністрації Темника Г.П. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ

ÓÌÎÂÈ êîíêóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³æì³ñüêèõ òà ïðèì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ íå âèõîäÿòü çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè) 2.2. Автомобільний пере візник претендент повинен своє часно, до моменту проведення конкурсу, отримати та надати на розгляд конкурсному комітету з проведення конкурсів на переве зення пасажирів на міжміських та приміських автобусних марш рутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внут рішньообласні маршрути) довід ку про відповідність технічного стану автобусів, які пропону ються для використання на об'єкті конкурсу, умовам пере везень та висновок про від повідність претендента вимогам нормативно правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, які складаються та видаються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. 2.3. Транспортні засоби, які пропонуються автомобільним пе ревізником для участі у кон курсі, повинні відповідати еко логічним показникам, не ниж чим за встановлені міжнародним стандартом EURO 1. ІІІ. Додаткові умови конкурсу Автомобільні перевізники переможці конкурсу повинні: укласти з Організатором до говір про організацію перевезен ня пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршру тах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внут рішньообласні маршрути); укласти договір із суб'єктом господарювання, який забезпе чує виконання функцій з органі зації та управління рухом авто

ÍÎÂÈÍÈ

CÒÎвÍÊÈ ²ÑÒÎв¯ Ó Öåíòðàëüí³é ì³ñüê³é á³áë³îòåö³ ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà â³äáóëîñü ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ êðàºçíàâ÷îãî êëóáó «Êàì’ÿíñüêåÄí³ïðîäçåðæèíñüê», ï³ä ÷àñ ÿêîãî ó÷àñíèêè îáãîâîðèëè òåìó â³éíè é îêóïàö³¿. Ö³êàâîþ ñòàëà äîïîâ³äü ïðî êåð³âíèêà Äí³ïðîâñüêîãî ìåòàëóðã³éíîãî çàâîäó ó 1941-1943 ðîêàõ Ïîðôèð³ÿ Íåêëåñà. ○

бусів і підготовку інформації про роботу перевізників на внутріш ньообласних автобусних маршру тах загального користування, при цьому встановивши на транс портні засоби GPS системи; у разі наявності в місцях відправлення, прибуття та зу пинки автобусів автостанцій ук ласти з власниками цих авто станцій відповідні договори щодо надання послуг та вико нання робіт, пов'язаних з відправленням і прибуттям паса жирів; забезпечувати роботу на об'єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, не менше як одного транспортного засобу, пристосованого для пере везення осіб з обмеженими фізич ними можливостями. ІV. Фінансування проведення конкурсу 4.1. Фінансування проведен ня конкурсу здійснюється відпо відно до Порядку проведення конкурсу. 4.2. Плата за участь у кон курсі вноситься перевізником претендентом на рахунок робочо го органу в розмірі, встановлено му Організатором для відповідно го об'єкта конкурсу. Заступник головикерівник апарату облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації В.С.ЮРЧЕНКО

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÏÎÂÅÐÍÓËÈÑß Ç ÏÅÐÅÌÎÃÎÞ Íåùîäàâíî ó ì³ñò³ Ãåí³÷åñüê Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóâñÿ ³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ç ê³îêóøèíêàé êàðàòå ñåðåä ä³òåé òà ï³äë³òê³â â³êîì â³ä 6 äî 15 ðîê³â «Êóáîê Àçîâñüêîãî ìîðÿ». Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 4 ñïîðòñìåíè Êðèâîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ñïîðòèâíî¿ ôåäåðàö³¿ ê³îêóøèíêàé êàðàòå-äî. Ïåðøå ì³ñöå çàâîþâàëè ²ëîíà Àðàòîâñüêà (ÑÊ «Ëîêîìîòèâ») òà Îëåíà Ðÿáèêà (êëóá «ßìàì³÷³»). ○

1.4. Об'єкти конкурсу визна чаються розпорядженням голо ви обласної державної адмініст рації про проведення конкурсу. 1.5. Оголошення про прове дення конкурсу оприлюднюється через обласну суспільно полі тичну газету «Вісті Придніпро в'я» та розміщується на офіцій ному веб сайті Дніпропетров ської обласної державної адмініст рації в мережі Інтернет на підставі відповідного розпоряд ження голови обласної держав ної адміністрації про проведення конкурсу. 1.6. Проведення конкурсу та визначення автомобільного пе ревізника на внутрішньооблас них автобусних маршрутах за гального користування відбу вається відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведен ня конкурсу. 1.7. Організацію і підготовку матеріалів для проведення кон курсу здійснює робочий орган, який визначається та діє згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу. ІІ. Обов'язкові умови конкурсу 2.1.Схема маршруту, кількість оборотних рейсів, роз клад, регулярність руху, паса жиромісткість та клас авто бусів, інші умови перевезень визначаються в паспорті марш руту відповідно до маршрутної мережі міжміських та при міських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласних марш рутів).

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації

І. Загальні положення 1.1. Умови конкурсу на пере везення пасажирів на міжміських та приміських авто бусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропет ровської області (внутрішньооб ласні маршрути) (далі Умови), розроблені відповідно до вимог Закону України «Про автомо більний транспорт», Порядку проведення конкурсу з переве зення пасажирів на автобусному маршруті загального користу вання, затвердженого постано вою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081, зі змінами і доповненнями (далі Порядок проведення конкурсу). 1.2. Організатором проведен ня конкурсу на перевезення па сажирів на міжміських та при міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внут рішньообласних маршрутах) (далі конкурс), є Дніпропет ровська обласна державна адмі ністрація (далі Організатор). 1.3. Метою проведення кон курсу є створення конкурентного середовища, визначення на кон курсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечу вати належну якість надання по слуг пасажирського автомобільно го транспорту на міжміських та приміських автобусних маршру тах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внут рішньообласні маршрути) (далі внутрішньообласні автобусні мар шрути загального користування).

Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації В.С.ЮРЧЕНКО

ÏÐÎ ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍß ÓÌΠÊÎÍÊÓÐÑÓ ÍÀ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ) Керуючись законами України «Про місцеві державні адмініст рації», «Про автомобільний транспорт», постановами Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами і доповненнями), від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і до повненнями), наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 7 травня 2010 року №278 «Про затвердження Порядку розроблен ня та затвердження паспорта автобусного маршруту», зареєстрова ного в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за №408/ 17703 (зі змінами і доповненнями), рішенням обласної ради від 29 січня 2009 року №513 18/V «Про Програму розвитку та вдосконален ня автомобільного транспорту у Дніпропетровській області на 2009 2017 роки» (зі змінами і доповненнями), з метою поліпшення орган ізації перевезення пасажирів, розвитку конкуренції, обмеження мо нополізму на ринку пасажирських транспортних послуг, визначен ня умов конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та при міських автобусних маршрутах загального користування, обрання на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб, які забезпечу

ͲÊÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÂßÒÎ ÄËß Ä²ÒÅÉ Ó÷í³ Í³êîïîëüñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó òâîð÷îñò³ ï³äãîòóâàëè äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè òà âàäàìè çäîðîâ’ÿ ³ãðîâó âèñòàâó «Âîâê òà ²âàí Öàðåâè÷». Êóëüì³íàö³ºþ ñâÿòà áóâ ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíèé äëÿ ìàëå÷³ ñîëîäêèé ñò³ë. ○

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÄÎËÀËÈ ÑÊÅ˲ Íà òåðèòî𳿠êàð’ºðó ñ. Âåñåëà ²âàí³âêà Æîâòîâîäñüêèé ì³ñüêèé òóðèñòè÷íèé êëóá «Âîñòîê» íåùîäàâíî ïðîâ³â çìàãàííÿ ç³ ñêåëåëàç³ííÿ. Ó÷àñòü ó íèõ âçÿëè áëèçüêî 30 æîâòîâîäö³â, ó òîìó ÷èñë³ ÷ëåíè êëóáó «Âîñòîê», ó÷àñíèêè ñåêö³¿ àëüï³í³çìó â ÑØ ¹ 3 òà øàíóâàëüíèêè öüîãî âèäó ñïîðòó.


14 ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 06.06.2012 ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-399/0/3-12 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 12 червня 2012 р. за № 27/1761

Ïðî çàòâåðäæåííÿ íàòóðàëüíèõ íîðì çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ îáëàñò³ òâåðäèì ïàëèâîì ³ ñêðàïëåíèì ãàçîì, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ íàñåëåííþ íàäàþòüñÿ æèòëîâ³ ñóáñè䳿 ãîò³âêîþ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà ¿õ ïðèäáàííÿ Керуючись статтею 102 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року №356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (далі - Постанова): 1. Затвердити натуральні норми забезпечення населення області твердим паливом і скрапленим газом, відповідно до яких населенню надаються житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у межах мінімальних норм та граничних показників, затверджених Постановою, виходячи з обсягу відповідних бюджетних призначень: натуральні норми забезпечення населення твердим паливом для надання житлових субсидій - 2 тонни на домогосподарство на рік; натуральні норми забезпечення населення скрапленим газом, який використовується для приготування їжі, для надання житлових субсидій населенню - два балони (42 кілограми) на рік на одну - дві особи, три балони (63 кілограми) - на три - чотири особи, чотири балони (84 кілограми) - на п'ять й більше осіб. 2. Управлінню преси та інформації облдержадміністрації опублікувати це розпорядження в установленому порядку. 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації М.І Пустову. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 28.05.2012 Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-371/0/3-12 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області «01» червня 2012 р. за № 23/1757

Ïðî çàñíóâàííÿ îáëàñíîãî êîíêóðñó ïðîåêò³â «Ìîëîä³ â÷åí³ Äí³ïðîïåòðîâùèí³» íà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ Керуючись законами України «Про місцеві державні адмі ністрації», «Про сприяння соціальному становленню та розвит ку молоді в Україні», регіональною цільовою соціальною про грамою «Молодь Дніпропетровщини» на 2012 2021 роки, за твердженою рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року № 239 11/VI, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148 р «Питання зміцнення фінансово бюд жетної дисципліни» (зі змінами та доповненнями): 1. Запровадити щорічне проведення обласного конкурсу проектів «Молоді вчені Дніпропетровщині» на отримання матеріального зао хочення. 2. Затвердити Положення про обласний конкурс проектів

«Молоді вчені Дніпропетровщині» на отримання матеріального заохочення (додається). 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюд нення у друкованих засобах масової інформації. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головне управління освіти і науки облдержадмініст рації, контроль на заступника голови облдержадміністрації за роз поділом функціональних повноважень. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ ПОГОДЖЕНО Начальник Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області Р.В.КАЧАН

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 28.05.2012 № Р371/0/312 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області «01» червня 2012 р. за № 23/1757

ÏÎËÎÆÅÍÍß

ïðî îáëàñíèé êîíêóðñ ïðîåêò³â «Ìîëîä³ â÷åí³ - Äí³ïðîïåòðîâùèí³» íà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ І. Загальні питання 1.1. Цим Положенням рег ламентується процедура про ведення та визначення пере можців обласного конкурсу проектів «Молоді вчені Дніпропетровщині» на отри мання матеріального заохо чення (далі конкурс), який проводиться щорічно, у пері од дії регіональної цільової соціальної програми «Молодь Дніпропетровщини» на 2012 2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року № 239 11/ VІ. 1.2. У цьому Положенні термін «матеріальне заохочен ня» слід розуміти як фінансову підтримку молодих учених, які мають відповідні досягнен ня у розвитку науки та займа ються вирішенням актуальних проблем Дніпропетровської об ласті шляхом створення влас них науково дослідних розро бок. 1.3. Метою конкурсу є вияв лення талановитих молодих учених, сприяння їх професій ному зростанню при вирішенні конкретних проблем інновацій ного розвитку Дніпропетров ської області. Конкурс проводиться для підтримки, залучення молодих учених до проведення перспек тивних досліджень, спрямова них на вирішення актуальних проблем Дніпропетровської області. 1.4. Завдання конкурсу: залучення молодих учених до вирішення актуальних проб лем Дніпропетровської області шляхом створення власних на уково дослідних розробок; підвищення статусу моло дого вченого, стимулювання молоді до проведення власних наукових досліджень, що ма ють потенціал практичного за стосування. ІІ. Робочий орган конкурсу 2.1. Для організації і прове дення конкурсу розпоряджен ням голови облдержадмініст рації створюється Експертна рада обласного конкурсу про ектів «Молоді вчені Дніпро петровщині» на отримання ма теріального заохочення (далі Експертна рада). 2.2. Персональний склад Експертної ради затверджуєть

ся розпорядженням голови обл держадміністрації. 2.3. До складу Експертної ради входять провідні науково педагогічні співробітники ви щих навчальних закладів, наукових організацій, під приємств, представники обл держадміністрації, депутати обласної ради (за згодою). 2.4. Експертну раду очолює заступник голови облдержад міністрації згідно з розподілом функціональних повноважень. Експертна рада працює на громадських засадах. 2.5. Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу. 2.6. Експертна рада на своїх засіданнях розглядає подані мо лодими вченими проекти і у разі потреби залучає до їх роз гляду відповідних фахівців. Експертна рада узагальнює матеріали конкурсу, аналізує і дає оцінку наданим проектам, організовує їх публічний захист і приймає рішення про визна чення переможців конкурсу, яке є підставою для виплати ма теріального заохочення. ІІІ. Порядок проведення конкурсу 3.1. Головним управлінням освіти і науки облдержадмініст рації, радою ректорів вищих навчальних закладів при голові облдержадміністрації та радою молодих учених Дніпропет ровської області розповсюд жується інформація про поча ток конкурсу щороку, до почат ку ІІІ кварталу. 3.2. Конкурс проводиться у два етапи: І етап інформування моло дих учених щодо умов прове дення конкурсу та збір проектів Експертною радою; ІІ етап аналіз проектів, конкурсний відбір, визначення переможців та виплата матері ального заохочення. 3.3. До участі в конкурсі до пускаються молоді вчені (віком до 35 років) або групи молодих учених вищих навчальних зак ладів ІІІ IV рівнів акредитації, наукових і науково дослідних установ Дніпропетровської об ласті, які є громадянами Украї ни. 3.4. Проекти, що надсила ються на конкурс, повинні

спрямовуватись на розв'язання конкретних наукових або нау ково технічних проблем у галу зях: математики, інформатики, механіки, фізики, хімії, еко логії, біології, медицини, дис циплін, що знаходяться на межі вищезазначених наук, інших прикладних наук у Дніпропет ровській області та мати потенціал практичного за стосування. 3.5. Пакет документів на конкурс включає в себе проект та аплікаційну форму, які оформляються у трьох при мірниках кожний. Аплікаційна форма міс тить: заявку; реєстраційну картку проек ту; опис проекту; довідку; рекомендаційні листи. Зразок аплікаційної форми затверджується на засіданні Ек спертної ради. До реєстраційної картки проекту вносяться основні відо мості про проект. Опис проекту містить інформацію про його акту альність для області, мету, ета пи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очі кувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації про екту та його прикладний харак тер. У довідці зазначаються біо графічні відомості про авторів проекту, інформація про їх ос віту, трудовий стаж. Рекомендаційні листи містять обґрунтування необхід ності реалізації проекту, а та кож визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надають ся фахівцями у відповідній га лузі і оформляються в установ леному порядку. 3.6. Пакет документів, за значених у пункті 3.5, подаєть ся Експертній раді до 1 вересня поточного року. ІV. Порядок визначення пе реможців 4.1. Експертна рада розгля дає проекти і визначає пере можців у четвертому кварталі поточного року. 4.2. Переможці конкурсу визначаються відкритим го

лосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівної кількості голосів голос го лови Експертної ради є вирі шальним. 4.3. Оцінювання проектів здійснюється за бальною систе мою. Залежно від кількості на браних балів визначається сума матеріального заохочення. 4.4. Рішення про визначен ня переможців та затверджен ня сум матеріального заохо чення оформляється протоко лом засідання Експертної ради, який підписують го лова та всі присутні на засі данні члени Експертної ради. У протоколі в обов'язковому порядку зазначається думка незалежних експертів у разі їх залучення. 4.5. Про прийняте рішення учасників конкурсу повідомля ють особисто, а також шляхом інформування про переможців через засоби масової інформації. V. Фінансове забезпечення конкурсу 5.1. Виплата матеріального заохочення здійснюється з об ласного бюджету відповідно до регіональної цільової соціаль ної програми «Молодь Дніпро петровщини» на 2012 2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року № 239 11/VI, у межах коштів, затверджених в облас ному бюджеті на відповідний рік на вказані цілі. Опо даткування коштів здійснюєть ся в порядку, визначеному чин ним законодавством України. 5.2. Кошти на виплату мате ріального заохочення перерахо вуються головним управлінням освіти і науки облдержадмініст рації в установленому порядку на спеціально відкриті одержу вачами матеріального заохочен ня рахунки у відповідних відділеннях банку протягом місяця з дня оприлюднення ре зультатів конкурсу. Заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Виконуючий обов'язки начальника головного управлін ня освіти і науки облдержад міністрації О.І.ДЕМЧИК


15

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 28.05.2012 Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-372/0/3-12 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області «01» червня 2012 р. за № 22/1756

Ïðî çàñíóâàííÿ îáëàñíî¿ ³ìåííî¿ ñòèïåí䳿 ³ìåí³ Î.Ì.Ìàêàðîâà êðàùèì ñòóäåíòàì, àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ìîëîäèì íàóêîâöÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Керуючись законами України «Про місцеві державні адмі ністрації», «Про сприяння соціальному становленню та розвит ку молоді в Україні», регіональною цільовою соціальною про грамою «Молодь Дніпропетровщини» на 2012 2021 роки, за твердженою рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року № 239 11/VI, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148 р «Питання зміцнення фінансово бюд жетної дисципліни» (зі змінами та доповненнями): 1. Заснувати обласну іменну стипендію імені О.М.Макарова кращим студентам, аспірантам вищих навчальних закладів та молодим науковцям Дніпропетровської області. 2. Затвердити Положення про обласну іменну стипендію імені О.М.Макарова кращим студентам, аспірантам вищих на вчальних закладів та молодим науковцям Дніпропетровської об ласті (додається). 3. Головному управлінню освіти і науки облдержадмініст рації забезпечити виплату обласної іменної стипендії імені

О.М.Макарова кращим студентам, аспірантам вищих навчаль них закладів та молодим науковцям Дніпропетровської області за рахунок асигнувань, виділених з обласного бюджету голов ному управлінню освіти і науки облдержадміністрації на ви плату зазначеної стипендії. 4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюд нення у друкованих засобах масової інформації. 5. Координацію роботи щодо виконання цього розпоряджен ня покласти на головне управління освіти і науки облдержад міністрації, контроль на заступника голови облдержадмініст рації за розподілом функціональних повноважень. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ ПОГОДЖЕНО Начальник Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області Р.В.КАЧАН

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 28.05.2012 № Р372/0/312 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області «01» червня 2012 р. за № 22/1756

ÏÎËÎÆÅÍÍß ïðî îáëàñíó ³ìåííó ñòèïåíä³þ ³ìåí³ Î.Ì.Ìàêàðîâà êðàùèì ñòóäåíòàì, àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ìîëîäèì íàóêîâöÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ І. Загальні питання 1.1. Цим Положенням рег ламентується порядок призна чення та виплати обласної іменної стипендії імені О.М.Макарова кращим студентам, аспірантам вищих навчальних закладів та молодим науков цям Дніпропетровської області (далі іменна стипендія імені О.М.Макарова). 1.2. Метою іменної сти пендії імені О.М.Макарова є за охочення молоді за наукові до сягнення у ракетно космічній галузі. 1.3. З метою призначення обласної іменної стипендії імені О.М.Макарова створюєть ся обласна стипендіальна ко місія з призначення іменної сти пендії імені О.М.Макарова (далі обласна стипендіальна комісія). Персональний склад облас ної стипендіальної комісії за тверджується розпорядженням голови облдержадміністрації. 1.4. Кандидатами на отри мання іменної стипендії імені О.М.Макарова можуть бути студенти і аспіранти, які на вчаються у вищих навчальних закладах, та молоді науковці вчені віком до 35 років, які ма ють повну вищу освіту та про водять фундаментальні при кладні наукові дослідження і отримують наукові та науково технічні результати у ракетно космічній галузі, що працю ють у конструкторських бюро, науково дослідних інститутах, на підприємствах та в установах ракетно космічної галузі Дніпропетровської області. 1.5. Іменна стипендія імені О.М.Макарова призначається за особливі успіхи у науково

дослідницькій роботі в ракетно космічній галузі. Кандидати на отримання іменної стипендії імені О.М. Макарова висуваються вченими радами вищих навчальних закладів, конструкторськими бюро, науково дослідними інститутами, підприємствами та установами ракетно космічної галузі і розглядаються обласною стипендіальною комісією. 1.6. Призначення іменної стипендії імені О.М.Макарова відбувається один раз на кален дарний рік. ІІ. Призначення іменної сти пендії імені О.М.Макарова 2.1. Для призначення імен ної стипендії імені О.М.Макаро ва вчена рада вищого навчально го закладу, конструкторське бюро, науково дослідний інсти тут, підприємство та установа ракетно космічної галузі протя гом двох тижнів з початку ново го календарного року подають на розгляд до обласної стипен діальної комісії визначені доку менти: лист подання та характерис тика на кандидата, підписані керівником (заступником керів ника) навчального закладу, конструкторського бюро, нау ково дослідного інституту, підприємства, установи ракет но космічної галузі; дві копії паспорта (1, 2, 3, 10, 11 сторінки) та реєстраційний номер облікової картки платни ка податків кандидата, завірені печаткою навчального закладу, конструкторського бюро, науко во дослідного інституту, підприємства, установи ракет но космічної галузі;

витяг з протоколу засідання вченої ради навчального закла ду, конструкторського бюро, на уково дослідного інституту, підприємства, установи ракет но космічної галузі, на якому було прийнято рішення про ви сунення кандидата для призна чення іменної стипендії О.М.Макарова; письмова згода кандидата на обробку його персональних даних відповідно до Закону Ук раїни «Про захист персональ них даних». Для кандидатів, у яких відсутній паспорт, на розгляд до обласної стипендіальної комісії подаються дві копії свідоцтва про народження. Для кандидатів, які через свої релігійні або інші переко нання відмовляються від прий няття реєстраційного номера облікової картки платника по датків, офіційно повідомили про це відповідні органи дер жавної влади і мають відмітку у паспорті, на розгляд до облас ної стипендіальної комісії по даються дві копії сторінки пас порта з відповідною відміткою. 2.2. Рішення про призна чення стипендії приймається на засіданні обласної стипенді альної комісії, яке оформ ляється у вигляді протоколу. 2.3. Кількість стипендіатів визначається обласною стипен діальною комісією. ІІІ. Розмір іменної стипендії імені О.М.Макарова 3.1. Розмір іменної сти пендії імені О.М.Макарова ви значається обласною стипенді альною комісією у межах асиг нувань, які передбачено за гальним фондом обласного бюд жету на зазначені цілі, з ураху

ванням установленого законом прожиткового мінімуму грома дян, типу навчального закладу, розмірів звичайних та інших іменних стипендій. 3.2. Розподіл іменних сти пендій імені О.М.Макарова між навчальними закладами, конст рукторськими бюро, науково дослідними інститутами, підприємствами та установами ракетно космічної галузі за кількістю та грошовим розміром затверджується обласною сти пендіальною комісією у межах асигнувань, які передбачені за гальним фондом обласного бюд жету на зазначені цілі. ІV. Виплата іменних сти пендій 4.1. Виплата іменної сти пендії імені О.М.Макарова здійснюється з обласного бюдже ту відповідно до регіональної цільової соціальної програми «Молодь Дніпропетровщини» на 2012 2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року № 239 11/VI, в межах коштів, затверджених в обласному бюджеті на відпо відний рік на вказані цілі. Опо даткування коштів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України. 4.2. Термін виплати іменної стипендії імені О.М.Макарова затверджується протоколом зас ідання обласної стипендіальної комісії. Стипендія виплачується раз на місяць. Заступник головикерівник апарату облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Виконуючий обов'язки начальника головного управлін ня освіти і науки облдержад міністрації О.І.ДЕМЧИК

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 06.06.2012 ì . ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ¹ Ð-400/0/3-12 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 12 червня 2012 р. за № 28/1762

Ïðî çàòâåðäæåííÿ íàòóðàëüíèõ íîðì çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ îáëàñò³ òâåðäèì ïàëèâîì ³ ñêðàïëåíèì ãàçîì, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ íàñåëåííþ íàäàþòüñÿ ï³ëüãè ãîò³âêîþ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà ¿õ ïðèäáàííÿ Керуючись статтею 102 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (далі - Постанова): 1. Затвердити натуральні норми забезпечення населення області твердим паливом і скрапленим газом, згідно з якими населенню надаються пільги готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у межах мінімальних норм та граничних показників, затверджених Постановою, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень: натуральні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання пільг - відповідно одна тонна та один балон на домогосподарство на рік, а для осіб, що мають таке право згідно зі статтею 48 Гірничого закону України, - 3,1 тонни вугілля для побутових потреб на домогосподарство на рік. 2. Управлінню преси та інформації облдержадміністрації опублікувати це розпорядження в установленому порядку. 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації М.І Пустову. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ Головне управління юстиції у Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу бухгалтер" ського обліку та звітності управління з питань фінансового, матеріально"технічного забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління юстиції у Дніпропетровській області. Вимоги до кандидатів повна вища економічна осві та, стаж роботи за фахом на менше 3 років, вміння пра цювати на комп'ютері.


16 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет

ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Найденка С.А. у судове засі

дання 25 червня 2012 року о 09.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Найденка С.А. про стягнення заборгованості. З опублікуванням цьо

го оголошення відповідач Найденко Сергій Анатолійович вважається належ

но повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 22 червня 2012 року о 12.00 в залі судових засі

дань 305 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Публіч

ного акціонерного товариства «УкрСиб

банк» до Барановської Любові Володи

мирівни, Смовж В’ячеслава Леонідови

ча про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином. Явка відпо

відача Барановської Любові Володими

рівни, 30.07.1983 р.н., зареєстрованої: м. Кривий Ріг, вул. Семашко, 3/27, обо

в’язкова з наданням раніше неподаних доказів. Явка відповідача Смовж В’ячес

лава Леонідовича, 25.12.1973 р.н., за

реєстрованого: м. Кривий Ріг, вул. Кур

чатова, 1 а/53, обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неяв

ки відповідачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ними про причину неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення за їхньої відсутності. Викликаються Настич Світлана Сергі ївна, 1969 р.н.; Настич Євген Олегович, 1989 р.н.; Пірожков Олександр Олексан

дрович, 1989 р.н.; Кірікова Олена Ми

колаївна, 1971 р.н.; Соколова Любов Іванівна, 1950 р.н.; Корольова Наталя Степанівна, 1973 р.н.; Корольов Андрій У зв’язку з втратою вважати не дійсним Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, яка розташована на те риторії Промінської сільської ради, серія ДП №064096, на і’мя Шматко Надії Іванівни. Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпро петровської області Колесникова Ната лія Леонідівна повідомляє про відкрит тя спадщини після Лук'яненко Таміли Іванівни, померлої 10 грудня 2011 року. Тел./факс (0564) 747531, 50027, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 17/35.

Утерянный диплом специа листа ДСК № 052044, выдан ный ЗАО «Днепропетровский университет экономики и пра ва» на имя Весниной Наталии Валерьевны, считать недей ствительным.

Миколайович, 1972 р.н.; Корольов Олег Андрійович, 1989 р.н.; Грунза Михайло Васильович, 1932 р.н.; Гедревич Тетяна Вікторівна, 1988 р.н.; Липка Валентина Іванівна, 1959 р.н.; Рубцова Ганна Во

лодимирівна, 1987 р.н.; Ботезату Михай

ло Федотович, 1967 р.н.; Ботезату Гали

на Семенівна, 1967 р.н.; Ботезату Ігор Михайлович, 1991 р.н.; Яцук Віктор Олексійович, 1957 р.н. як відповідачі до зали суду на слухання цивільних справ за позовами Комунального підприєм

ства «Житлово експлуатаційна органі

зація № 45» про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловими приміщеннями, яке відбу

деться 27 червня 2012 року з 09.00 до 10 год. 40 хв. у приміщенні Довгинців

ського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде роз

глянута за їхньої відсутності з постанов

ленням заочного рішення. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Квачевського Олексія Сергі

йовича у судове засідання, призначене на 10.00 20 червня 2012 року за адре

сою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6 а, як відповідача по цивільній справі 435/ 5681/12 за позовом Комарова Сергія Олексійовича, третя особа Комарова Галина Василівна, про усунення пере

шкод у користуванні житловим при

міщенням. Суд попереджає, що в разі не

явки відповідача Квачевського Олексія Сергійовича у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності і ви

несено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає відпові

дача Зануда Валерія Вікторовича, 10 ве

ресня 1977 р.н., зареєстрованого по вул. Мічуріна, 26 в смт Вишневе П’яти

хатського району Дніпропетровської об

ласті, у судове засідання для розгляду цивільної справи № 434/726/12 за по

Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: Лот № 1: Штукатурна станція, марка обладнання PFT MONOJET 2.13 , 2008 р. Лот № 2: Розчинонасос PFT ZP 3 FU 400V 7.5 KW, 2008 р. Лот № 3: Піногенератор PFT Porenjet II, 2008 р. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, приймаються ліквідато ром протягом п'яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш детальну інформацію про об'єкт продажу та порядок прове дення продажу можна у ліквідато ра ТОВ «АМО» Чопенка Дениса Вікторовича за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

зовом Публічного акціонерного товари

ства «Марфін Банк» до Зануди Валерія Вікторовича, третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Зернові джерела», про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеть

ся 19 червня 2012 р. о 15.00 під голову

ванням судді Резніченка М.С. у при

міщенні П’ятихатського районного суду за адресою: м. П’ятихатки, вул. Шевчен

ка, 114. У разі неявки відповідача у су

дове засідання розгляд справи відбу

деться за його відсутності. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викликає відповідача Заярного Віктора Степано

вича, 07.10.1965 р.н., зареєстрованого за адресою: с. Дмитрівка Петропавлів

ського району Дніпропетровської об

ласті, вул. Набережна, 75, у судове засі

дання по справі за позовом Заярної О.І. про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при

міщенням. Розгляд вищезазначеної справи призначено на 10.00 20.06.2012 р. за адресою: 52700, смт Петропавлів

ка, вул. Радянська, 74 а, каб. 3, суддя Полубан М.П. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор

жинського, 18 а, каб. 24, повідомляє Те

рентьєва Олега Володимировича про су

дове засідання по справі № 412/6445/ 2012 за позовом Терентьєвої Ірини Юрі

ївни до Терентьєва Олега Володимиро

вича, що призначено на 12 липня 2012 року о 12 год. 30 хв. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає як відповідача Ро

куна Петра Петровича, зареєстрованого по вул. Поповича, 38 в м. Кривому Розі, у судове засідання на 12.00 17 серпня 2012 р., зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення заборгованості за кредитним договором. У провадженні Ленінського районно го суду м. Дніпропетровська знаходить

ся цивільна справа за позовом Ройтберг Олександри Олександрівни до Ройтберг Євгена Ігоровича про визначення місця проживання дитини та стягнення алі

ментів. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує позивача по справі Ройтберг Олександру Олексан

дрівну про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 25 червня 2012 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Остапенко. Нікопольський міськрайонний суд по відомляє, що 22.06.2012 року о 14 год. 30 хв. слухається цивільна справа № 0426/2314/2012 за позовом Козирєва Вадима Анатолійовича до Петулька Сер

гія Євгеновича, Біленка Бориса Олек

сійовича про визнання права власності. Нікопольський міськрайонний суд по відомляє, що 22.06.2012 року о 10 год. 30 хв. слухається цивільна справа № 0426/1906/2012 за позовом Бабенко Олени Федорівни до Калагшнікова Гри

горія Степановича, Лещенка Якова Де

нисовича про визнання права власності. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Черняєва Євгенія Ана

толійовича у судове засідання як відпо

відача по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Українська страхова компанія «Гарант Авто» до Черняєва Євгенія Анатолійовича про відшкодування шкоди в порядку зворот

ної вимоги (регресу), яке відбудеться 10.07.2012 року о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 413 (4 поверх). У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. Нікопольський міськрайонний суд по

відомляє, що під головуванням судді Кобеляцької Шаховал І.О. 25 червня 2012 року у приміщенні суду в м. Ніко

полі по вул. Шевченка, 201, слухаються цивільні справи за позовами ПАТ «При

ватБанк» до Кудріна Володимира Олек

сандровича о 09.00, Пономарчук Олек

сандра Михайловича о 09 год. 30 хв., Корягіна Андрія Сергійовича о 10.00, Громової Людмили Андріївни о 10 год. 30 хв., Зайцевої Лариси Іванівни об 11.00. Відповідачам Кудріну Володими

ру Олександровичу о 09.00, Пономарчу

ку Олександру Михайловичу о 09 год. 30 хв., Корягіну Андрію Сергійовичу о 10.00, Громовій Людмилі Андріївні о 10 год. 30 хв., Зайцевій Ларисі Іванівні об 11.00 необхідно з’явитись у судове за

сідання на вказаний час.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Сквирського

Яна Леонідовича, Шумлянську Ірину Ми

колаївну, що судом у судовому засіданні 01 червня 2012 року було розглянуто ци

вільну справу за позовом Публічного ак

ціонерного товариства «Банк Форум» до Сквирського Яна Леонідовича, Шум

лянської Ірини Михайлівни про стягнен

ня суми та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги Публічного акціо

нерного товариства «Банк Форум» було задоволено (суддя Шелестов К.О.). Ленінським районним судом м. Дніпропетровська (суддя К.О. Скрип

ник) 28 травня 2012 року в заочному порядку було розглянуто цивільну спра

ву № 2/422/1591/2012 за позовом Ко

тенко Ольги Леонідівни до Котенка Емі

ля Шамільовича, Калемі Володимира Івановича, Кріпаченка Дмитра Сергійо

вича, Управління ДАІ МВС України в Дніпропетровській області, Контракто

вої української товарної біржі про виз

нання недійсними біржових угод, відчу

ження транспортних засобів, стягнення грошової компенсації, позов задово

лено частково, а саме: стягти з Котенка Еміля Шамільовича на користь Котенко Ольги Леонідівни грошову компенсацію за 1/2 частину автомобіля «ДАФ95ХF480», 2001 року випуску, д/н АЕ 4223 ВН, та за 1/2 частину причепа

рефрижератора Трейлер, 1999 року ви

пуску, д/н АЕ 2064 ХТ в розмірі 293690 грн. (двісті дев’яносто три тисячі шістсот дев’яносто) грн. Стягти з Котенка Еміля Шамільовича на користь Котенко Ольги Леонідівни судові витрати в розмірі 81 грн. Стягти з Котенка Еміля Шамільови

ча в дохід держави судовий збір в розмірі 1649 грн. (одна тисяча шістсот сорок дев’ять) грн. В іншій частині по

зовних вимог відмовити. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 23.05.2012 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2/0418/1027/2012 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Малого Дениса Валерійовича про стяг

нення заборгованості, яким позов задо

волено в повному обсязі. Стягнуто з Ма

лого Д.В. на користь ПАТ «КБ «Приват

Банк» заборгованість за кредитним до

говором № DN81АR100150137 від 25.01.2008 р. в розмірі 48132 грн. 67 коп. Стягнуто з Малого Д.В. на користь ПАТ «КБ «ПриватБанк» судові витрати по оплаті судового збору в розмірі 481 грн. 33 коп. та витрати на ІТЗ судового про

цесу в розмірі 120 грн. Рішення суду може бути оскаржено до Апеляційного суду Д/о через суд першої інстанції про

тягом 10 днів з дня опублікування да

ного оголошення. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 23.05.2012 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2/0418/1035/2012 за позовом ПАТ «КБ «А Банк» до Малого Дениса Валерійовича про стягнення за

боргованості, яким позов задоволено в повному обсязі. Стягнуто з Малого Д.В. на користь ПАТ «КБ «А Банк» заборго

ваність за кредитним договором № DNU0AU01960860 від 15.09.2006 р. в розмірі 48127 грн. 40 коп. Стягнуто з Малого Д.В. на користь ПАТ «КБ «A Банк» судові витрати по оплаті судово

го збору в розмірі 481 грн. 27 коп. та витрати на ІТЗ судового процесу в розмірі 120 грн. Рішення суду може бути оскаржено до Апеляційного суду Д/о через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня опублікування даного оголо

шення. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 21.05.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 436/2367/12 (2/ 436/597/12) за позовом Комунального виробничого житлового ремонтно екс

плуатаційного підприємства Самарсько

го району м. Дніпропетровська до Прод

ченка В’ячеслава Геннадійовича, треті особи Управління житлового господар

ства Дніпропетровської міської ради, Сектор громадянства, імміграції та реє

страції фізичних осіб Самарського ра

йону РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет

ровській області, про визнання особи та

кою, що втратила право на користуван

ня житловим приміщенням, в якому по

зовні вимоги Комунального виробничо

го житлового ремонтно експлуатаційно

го підприємства Самарського району м. Дніпропетровська задовольнити. Суд вирішив: визнати Продченка В’ячесла

ва Геннадійовича, 1982 року народжен

ня, таким, що втратив право на корис

тування житловим приміщенням у квар

тирі № 14 в будинку № 15 по вулиці Кольській у м. Дніпропетровську, що є підставою для зняття Продченка В’ячес

лава Геннадійовича з реєстрації місця проживання за адресою: вул. Кольська, буд. 15, кв. 14, у Секторі громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самарського району РВ ДМУ УМВС Украї

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

ни в Дніпропетровській області. Стягти з Продченка В’ячеслава Геннадійовича, 1982 року народження, на користь Ко

мунального виробничого житлового ре

монтно експлуатаційного підприємства Самарського району м. Дніпропетров

ська сплачений ним судовий збір у розмірі 107,30 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 22.05.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 436/2188/12 (2/ 436/547/12) за позовом Комунального виробничого житлового ремонтно екс

плуатаційного підприємства Самарсько

го району м. Дніпропетровська до Охонько Маргарити Володимирівни, тре

тя особа Сектор з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самарського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнан

ня особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, в якому позовні вимоги Комунального ви

робничого житлового ремонтно експлу

атаційного підприємства Самарського району м. Дніпропетровська задоволь

нити частково. Суд вирішив: визнати Охонько Маргариту Володимирівну, 1965 року народження, такою, що втра

тила право на користування житловим приміщенням, кімнатою № 91 вулиці Се

мафорна, 2/3, надалі перейменовану на вул. Буковинська, 5, м. Дніпропетров

ська, що є підставою для зняття Охонько Маргарити Володимирівни з реєстрації місця проживання за адресою: вулиці Семафорна, 2/3, кім. 91, м. Дніпропет

ровськ, у Секторі з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самарського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. В іншій ча

стині позовних вимог відмовити. Стяг

ти з Охонько Маргарити Володимирів

ни на користь Комунального виробни

чого житлового ремонтно експлуатацій

ного підприємства Самарського району м. Дніпропетровська сплачений ним су

довий збір у розмірі 107,30 грн. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 06.12.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2 2554/11 за позо

вом Публічного акціонерного товари

ства «Державний ощадний банк Украї

ни» в особі філії Інгулецьке відділен

ня № 7857 «АТ «Ощадбанк» до Миронен

ко Алевтини Іванівни про стягнення за

боргованості за кредитним договором. Даним рішенням було задоволено по

зовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Інгулецьке відділення № 7857 «АТ «Ощадбанк». З повним текстом відповідач Мироненко Алевтина Іванівна може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинців

ського районного суду м. Кривого Рогу. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 18.04.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 436/2190/12 (2/ 436/548/12) за позовом Комунального виробничого житлового ремонтно екс

плуатаційного підприємства Самарсько

го району м. Дніпропетровська до Тепе

риної Ніни Григорівни, третя особа Сек

тор громадянства, імміграції та реєст

рації фізичних осіб Самарського райо

ну РВ ДМУ ГУМВС України, про зняття з реєстрації з місця проживання та виз

нання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен

ням, в якому позовні вимоги Комуналь

ного виробничого житлового ремонтно

експлуатаційного підприємства Са

марського району м. Дніпропетровська

задовольнити. Суд вирішив: визнати Теперину Ніну Григорівну, 1959 року на

родження, такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, кімнатою № 52 та кімнатою № 54 на вул. Буковинська, 5 м. Дніпропетровська, що є підставою для зняття Тепериної Ніни Григорівни з реєстрації місця проживан

ня за адресою: вулиця Буковинська, 5, м. Дніпропетровськ, у Секторі з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській об

ласті. Зобов’язати Теперину Ніну Григо

рівну звільнити житлове приміщення

кімнату № 52 та кімнату № 54 в гурто

житку по вулиці Буковинська, 5, м. Дніпропетровськ. Стягти з Тепериної Ніни Григорівни, 05 квітня 1959 року на

родження, на користь Комунального ви

робничого житлового ремонтно експлу

атаційного підприємства Самарського району м. Дніпропетровська сплачений ним судовий збір у розмірі 107,30 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 18.04.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 436/2184/12 (2/ 436/545/12) за позовом Комунального виробничого житлового ремонтно екс

плуатаційного підприємства Самарсько

го району м. Дніпропетровська до Лех

побит Віктора Івановича, третя особа

Сектор громадянства, імміграції та реє

страції фізичних осіб Самарського ра

йону РВ ДМУ ГУМВС України, про зняття з реєстрації місця проживання та визнан

ня особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, в якому позовні вимоги Комунального ви

робничого житлового ремонтно експлу

атаційного підприємства Самарського району м. Дніпропетровська задоволь

нити. Суд вирішив: визнати Лехпобит Віктора Івановича, 18 серпня 1953 року народження, таким, що втратив право на користування житловим приміщенням, кімнатою № 92 по вулиці Семафорна 2/ 3, надалі перейменовану на вул. Буко

винська, 5, м. Дніпропетровська, що є підставою для зняття Лехпобит Віктора Івановича з реєстрації місця проживан

ня за адресою: вул. Семафорна, 2/3, кім. 92 м. Дніпропетровська у Секторі з пи

тань громадянства, імміграції та реєст

рації фізичних осіб Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській об

ласті. Зобов’язати Лехпобит Віктора Іва

новича, 18 серпня 1953 року народжен

ня, звільнити житлове приміщення

кімнату № 92 в гуртожитку по вулиці Се

мафорна, 2/3, а на теперішній час по вул. Буковинська, 5, м. Дніпропетровськ. Стягти з Лехпобит Віктора Івановича, 18 серпня 1953 року народження, на ко

ристь Комунального виробничого жит

лового ремонтно експлуатаційного підприємства Самарського району м. Дніпропетровська сплачений ним судо

вий збір у розмірі 107,30 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 22.05.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 436/2188/12 (2/ 436/547/12) за позовом Комунального виробничого житлового ремонтно екс

плуатаційного підприємства Самарсько

го району м. Дніпропетровська до Лісніченко Людмили Миколаївни, третя особа Сектор з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самарського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнан

ня особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, в якому позовні вимоги Комунального виробничого житлового ремонтно екс

плуатаційного підприємства Самарсько

го району м. Дніпропетровська задо

вольнити частково. Суд вирішив: визна

ти Лісніченко Людмилу Миколаївну, 1956 року народження, такою, що втра

тила право на користування житловим приміщенням, кімнатою № 36 по вулиці Семафорна, 2/3, надалі перейменовану на вул. Буковинська, 5, м. Дніпропет

ровськ, що є підставою для зняття Лісніченко Людмили Миколаївни з реє

страції місця проживання за адресою: вулиця Семафорна, 2/3, кім. 36, м. Дніпропетровськ, у Секторі з питань гро

мадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самарського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. В іншій частині позовних вимог відмови

ти. Стягти з Лісніченко Людмили Мико

лаївни на користь Комунального вироб

ничого житлового ремонтно експлуата

ційного підприємства Самарського ра

йону м. Дніпропетровська сплачений ним судовий збір у розмірі 107,30 грн. SUMMONS FAMILY LAW NOTICE TO RESPONDENT: RONALD C MONKS You are being sued. PETITIONER’S NAME IS: IRYNA N MONKS Case Number: D532878 You have 30 calendar days after this Summons and Petition are served on you to file a Response (form 1282) at the court and serve a copy on the petitioner. A letter or phone call will not protect you. If you do not file you Response on time, the court may make orders affecting your marriage, your property and custody of your children. You may be ordered to pay support and attorney fees and costs. If you cannot pay the filing fee, ask the clerk for a fee waiver form. If you want legal advice, contact a lawyer immediately. NOTICE: The restraining orders on the back are effective against both husband and wife until the petition is dismissed, a judgment is entered, or the court makes further orders. These orders are enforceable anywhere in California by any law enforcement officer who has received or seen a copy of them. The name and address of the court is: SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF SAN DIEGO, 1555 Sixth Avenue, San Diego, CA 92101 he name, address, and telephone number of plaintiff’s attorney, or plaintiff without an attorney, is: IRYNA MONKS, 6780 FRIARS RD., #228, SAN DIEGO, CA, 92108, 510 284 9587. Date: NOV 04 2011 CLERK OF THE SUPERIOR COURT, by M.ALSUP, Deputy


ДИВОДИВА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

ÒÎÏ-10 ÑÀÌÛÕ-ÑÀÌÛÕ

ÌÎÙÍÅÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

Ìíîãèå ñîãëàñÿòñÿ ñ òåì, ÷òî âîäîïàäû - êðàñèâîå ïðèðîäíîå ÿâëåíèå. Êðèñòàëüíûå ñòðóè âîäû, êîòîðûå ñ ãðîõîòîì ïàäàþò ñ âûñîòû, äðîáÿñü è èãðàÿ â ëó÷àõ ñîëíöà, ïîèñòèíå çàâîðàæèâàþùåå çðåëèùå, îñîáåííî íà ôîíå ïðåêðàñíûõ ñêàë è ëóãîâ. «Â³ñò³» «îòûñêàëè» 10 ñàìûõ êðàñèâûõ âîäîïàäîâ â ìèðå

Тугела - второй в мире по высоте водопад - 947 метров. Расположен в Королевском национальном парке Наталь в Драконовых горах ЮАР. Пятью каскадами низвергается рукав реки Тугела с амфитеатра километровой высоты - обрыва горы Монт-УСорс. У точки падения вода реки чиста, как слеза, и даже пригодна для питья. После дождя вокруг Тугелы появляется множество радуг.

Одним из самых красивых водопадов мира поистине считается Сазерленд в Национальном парке Фьорленд на острове Южный в Новой Зеландии. Высота водопада 580 метров. Источник - озеро Куилл - лежит в ложбине гор Гумбольдта, словно в чаше. Чашу наполняют воды подтаивающих фьордов.

ÈÃÓÀÑÓ - ÔÈÍÀËÈÑÒ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÑÅÌÜ ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»

«ÌÎËÎ×ÍÎÅ ÌÎÐÅ» «

Название водопада Дудисагар, расположенного в штате Гоа (Индия), переводится как «молочное море». Его чистая вода низвергается в три яруса с высоты более 600 метров. Туристы любят купаться в озерцах у подножия водопада.

«ÃËÎÒÊÀ ÄÜßÂÎËÀ»

­

­

Одна из достопримечательностей Национального парка «Йосемит» в Калифорнии - одноименный водопад, который считают самым высоким в Соединенных Штатах Америки. Он состоит из трех ступеней, самая протяженная насчитывает примерно 430 метров, а общая высота водопада достигает почти 730 метров. Обитавшие у подножия вулкана индейцы верили, что в здешней воде живут злые духи.

«ÒÓÌÀÍÍÛÉ» -  ×ÅÑÒÜ ËÅÒ×ÈÊÀ «

­

Âîäîïàä Ãîêòà â ïðîâèíöèè ×à÷àïîÿñ â Ïåðó äàâíî èçâåñòåí ìåñòíûì æèòåëÿì, íî îáùåñòâåííîñòü óçíàëà î íåì ëèøü â 2005 ãîäó. Âûñîòà âîäîïàäà - 771 ìåòð. Îí îêðóæåí íåïðîõîäèìîé ñåëüâîé. Îòêðûë åãî íåìåöêèé èññëåäîâàòåëü Øòåôàíà Öèìåíäîðôà. Ìåñòíûå æèòåëè ìîë÷àëè îá ýòîì ÷óäå ñâåòà, áîÿñü ïðîêëÿòüÿ ðóñàëêèâåëèêàíøè, æèâóùåé ïî òó ñòîðîíó ãîð. ○

«ÎÁÈÒÅËÜ» ÄÓÕÎÂ

ÂÎÄÀ ÈÇ ÔÜÎÐÄÎÂ

«

«

ÂÎÊÐÓà ÒÓÃÅËÛ ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀÑ×ÈÒÀËÈ 17 ÐÀÄÓÃ

ÎÕÐÀÍßÅÌÛÉ ­ ÐÓÑÀËÊÎÉ

Водопад Кайечур, расположенный в Южной Америке, - один из самых мощных в мире. Прерывая плавное течение реки Потаро, поток воды шириной около 115 метров низвергается вертикально вниз с высоты 226 метров, проходя затем еще несколько ступеней.

×ÈÑÒÛÉ, ÊÀÊ ÑËÅÇÀ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Âîäîïàäû, êîòîðûå ñòîèò óâèäåòü ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Анхель - самый высокий в мире водопад - находится в джунглях Венесуэлы. Его общая высота - 979 метров, а высота непрерывного падения воды - 807. Напор настолько велик, что низвергающаяся вода превращается в туман, распространяющийся на многие километры. Водопад назван в честь американского летчика Джеймса Эйнджела, который пролетал над этими местами в поисках рудных залежей.

ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ ÊÀÍÀÄÛ È ÑØÀ

Èãóàñó - ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé ïî âûñîòå (îêîëî 80 ìåòðîâ) âîäîïàä. Îí íàõîäèòñÿ ìåæäó Àðãåíòèíîé è Áðàçèëèåé è ñîñòîèò èç 275 êàñêàäîâ. Áëàãîäàðÿ ñâîåé ìîùíîñòè îí ïîëó÷èë ïðîçâèùå «Ãëîòêà äüÿâîëà». ○

«ÑÅÇÎÍÍÛÉ» - Ñ ­ ÂÅÑÍÛ ÄÎ ËÅÒÀ

­

Водопад Ниагара расположен на реке Ниагара, разделяющей Канаду и США. Он очень широкий и один из самых мощных водопадов Северной Америки. Вода четырех из пяти Великих озер питает реку и, проходя через водопад, заполняет озеро Онтарио, которое содержит пятую часть мировых запасов пресной воды.

Âîäîïàä Ðèááîí ðàñïîëîæåí â Éîñåìèòñêîì ïàðêå Êàëèôîðíèè. Åãî âûñîòà - îêîëî 500 ìåòðîâ, îäíàêî âîäà â íåì ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî â ïåðèîä òàÿíèÿ ñíåãîâ - ñ àïðåëÿ ïî èþíü. Îñòàëüíîå âðåìÿ îí, ìîæíî ñêàçàòü, îòäûõàåò.


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ñ íàñòóïëåíèåì ëåòíèõ êàíèêóë ó ðîäèòåëåé âîçíèêàåò íåìàëî õëîïîò. Íóæíî ÷åì-òî çàíÿòü ðåáåíêà, ÷òîáû ñâîáîäíîå âðåìÿ îí íå òðàòèë íà áåñïîëåçíûå, à èíîãäà è ïðîòèâîçàêîííûå äåëà

ÏÎÆÅÆÍÀ ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ Ó ðåã³îí³ - ñóõà òà ñïåêîòíà ïîãîäà, òîìó ç 1 ÷åðâíÿ â îáëàñò³ îãîëîøåíî íàäçâè÷àéíó ïîæåæíó íåáåçïåêó. Óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ çâåðòàºòüñÿ äî ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç ïðîõàííÿì íå ðîçâîäèòè áàãàòòÿ â ë³ñàõ, íå ï³äïàëþâàòè ñòåðíþ òà ñóõó òðàâó. Ïîì³òèâøè âîãîíü àáî äèì ó ë³ñ³, ïîë³, ë³ñîñìóç³ àáî çâàëèù³, íåãàéíî äçâîíiòü çà òåëåôîíîì «101».

ÍÎÂÈÍÈ ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

IJÀËÎà ²Ç ϲÄÏÐȪÌÖßÌÈ Ìèíóëîãî òèæíÿ ó ÐÄÀ â³äáóëîñü ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà. ϳä ÷àñ çàõîäó ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ïðî çìåíøåííÿ òèñêó íà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â ç áîêó ïðàâîîõîðîííèõ òà êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â. ϳäïðèºìö³ âèñëîâèëè ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿, îòðèìàëè êîíñóëüòàö³¿ ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü âåäåííÿ çâ³òíîñò³. Òðèìàòè ðóêó íà ïóëüñ³ ïðîáëåì ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â ðàéîíó äîïîìàãຠ«ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» ç ïèòàíü çàïî÷àòêóâàííÿ òà âåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà 䳺 ó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (òåë.: (056) 3-29-74, 3-27-44). ○

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ï’ÿòèõàòñüêó ì³ñüêó êîìóíàëüíó æèòëîâîåêñïëóàòàö³éíó êîíòîðó ¹2 îøòðàôóâàëè çà ïîðóøåííÿ êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî çëîâæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì íà ðèíêó ðèòóàëüíèõ ïîñëóã. ij¿ ï³äïðèºìñòâà ïðèçâîäèëè äî óùåìëåííÿ ³íòåðåñ³â ñïîæèâà÷³â öèõ ïîñëóã. Çã³äíî ç ð³øåííÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, çà ïîðóøåííÿ êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà â³äïîâ³äà÷à îøòðàôîâàíî íà 5 òèñ. ãðí. ○

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336)

По словам начальника отдела криминальной милиции по делам детей ГУ УМВД в Днепропетровской области Ирины Качинской, летом ребенка нужно чем-то увлечь, дать ему много интересных заданий, тогда и времени на глупости у него не будет. Например, в лагерях бездельничать не получится, там расписан каждый час. Если же ребенок остается дома, то у него появляется больше возможностей попасть под влияние плохой компании, совершить незаконные действия.

Ñåçîí ñáèòûõ êîëåíîê

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: Êîëè÷åñòâî äåòñêèõ ïðåñòóïëåíèé êðèìèíàëüíîãî õàðàêòåðà ëåòîì

Чаще всего это кражи (особенно мобильных телефонов), реже - разбойные нападения. Летом подстерегают и другие опасности. По словам заведующего отделением травматологии областной детской клинической больницы Алексея Мо-

хова, за последние 2 месяца травматизм вырос на 30%. В больницу поступают дети с укусами гадюк и пострадавшие в ДТП. Некоторые получили тяжелые травмы позвоночника на старых детских площадках. В основном это происходит из-за недосмотра ро-

óìåíüøàåòñÿ íà 15-20%. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ìíîãèõ îòïðàâëÿþò â îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ íà ìîðå èëè â ñåëî ê ðîäñòâåííèêàì.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

×ÀÑÒÛÅ «ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÐÈÍÀ ÊÀ×ÈÍÑÊÀß: Ðîäèòåëè äîëæíû ëþáèòü è îáåðåãàòü äåòåé. Ýòî, êàçàÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» - -ëîñü áû, ïðîñòûå, âñåì ïîíÿòíûå âåùè. Íî â ñâîåé ïðàêòèêå ìíå ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ âñòðå÷àòüñÿ ñ íåîñòîðîæÊÐÀÆÀ íîñòüþ èìåííî ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ. ÌÎÁÈËÜÍÛÕ

дителей. Поэтому им нужно быть более внимательными к своим чадам.

ÄÎ ÄÍß ÑÊÎÐÁÎÒÈ ² ÂØÀÍÓÂÀÍÍß ÏÀÌ’ßÒ²

Æàõëèâà ïðàâäà ïðî â³éíó ÄÎÐÀ ÊÀËÈÍÎÂÀ

ÏÎÐÓØÍÈʲ ÎØÒÐÀÔÓÂÀËÈ

ÄÅÒÈ «ÍÀ ÂÎËÅ»

ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÃÀÐÀÃÀÍ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÅÑÊÀËÀÒÎÐÎÌ Ï²Ä ÇÅÌËÞ Ó ï³äçåìíîìó ïåðåõîä³ ì³ñòà ç’ÿâëÿòüñÿ åñêàëàòîðè. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîñïåêòó Êàðëà Ìàðêñà, ùî â ñòàð³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ìîäåðí³çàö³ºþ ÷àñòêîâî áóäå îõîïëåíî ³ îäèí ³ç öåíòðàëüíèõ ìàéäàí³â ì³ñòà - ïëîùà Âèçâîëåííÿ. Íåçàáàðîì ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä, ùî ºäíຠïëîùó Âèçâîëåííÿ ³ ïðîñïåêò Êàðëà Ìàðêñà, îáëàäíàþòü ñó÷àñíèìè åñêàëàòîðàìè. Êð³ì öüîãî, íàä ïåðåõîäîì âñòàíîâëÿòü íàâ³ñè, ÿê³ çàõèùàòèìóòü îá’ºêò â³ä ñòîê³â äîùîâî¿ âîäè.

ʳëüêà ðîê³â òîìó ÿ ðîçïîâ³äàëà ïðî îñòàííüîãî ó÷àñíèêà Ïàðàäó Ïåðåìîãè ó Ìîñêâ³ 24 ÷åðâíÿ 1945 ðîêó - ²âàíà Ãîðáåíêà. Îñü ÿê çàâåðøóâàâñÿ ì³é íàðèñ: «Íàéäîðîæ÷à ðåë³êâ³ÿ äëÿ â³äñòàâíîãî ïîëêîâíèêà íàðó÷íèé ãîäèííèê, âðó÷åíèé éîìó â Ìîñêâ³ íà ÷åñòü 50ð³÷÷ÿ Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè. ³äñòóêóº â³í õâèëèíè, äí³, ðîêè... Íåõàé ïîâ³ëüí³øå ïëèíå ÷àñ, àáè âñòèã ì³é ãåðîé äîïèñàòè êíèãó ïðî â³éíó». ² îñü öÿ êíèãà â ìî¿õ ðóêàõ ПОЛК ПІШОВ УПЕРЕД Написати так може лише безпосередній учасник, живий свідок всього, що коїлось на війні. Кілька разів опинявся юний солдат-радист між смертю і життям. Лише три епізоди... Перший епізод. Січень, 1943 рік. Сувора зима, мороз до 30 градусів, сніг по колі-

ÍÀÑÒÓÏÍÎÃÎ ÐÎÊÓ ²ÂÀÍ ÃÎÐÁÅÍÊΠ²ÄÇÍÀ×ÈÒÜ ÑÂΪ 90-˲ÒÒß будь-якою ціною. Втрата зв’язку розстріл... Ми з ним таки знайшли цей приймач і повернулися в свій батальйон».

ПОВНИЙ СИЛ І ЕНЕРГІЇ

на. Наступаючи, солдати вибилися з сил, засинали на ходу. Оголосили привал. Двадцятирічний Ваня Горбенко впав прямо в сніг і миттєво провалився в глибокий сон. Прокинувся весь занесений снігом. Ледь виборсався із замету, встав, оглянувся - і його охопив жах. Полк пішов уперед, а він лишився один серед снігової пустелі. Міг би тоді не прокинутись і замерзнути в снігу. Міг, прокинувшись, не наздогнати свій полк...

ЛИШИЛИСЬ БЕЗ ЗВ’ЯЗКУ Другий епізод. Жорстокі бої за Вітебськ. Уночі німці кидалися в атаку сім разів, але щоразу були відбиті. Радист забув радіостанцію в окопах, які залишили наші бійці. Батальйон без зв’язку. «Я тепер уявляю, - пише автор, - як зважитись на те, щоб піти вночі із цим радистом і забрати прийомопередавач. Я Сафіну, татарину, пригрозив, нам радіостанція потрібна

Третій епізод. Лютий, 1945 рік. На підступах до Кенігсберга - населений пункт Хайде Маулін, який сім разів переходив із рук у руки. Командир полку після цих виснажливих боїв заснув мертвим сном, доручивши радисту Іванові Горбенку стежити за обстановкою. Помітив, як німецький танк в упор розстрілює нашу піхоту. З трудом розбудив командира, який наказав Іванові негайно підбити танк. Став шукати протитанкові міни, але вони виявились без запалів. Їх забрали з собою сапери-

втікачі. Всі опинились на грані загину. Далі автор описує, як йому вдалося кинути гранату у відкритий на мить люк і знищити німецький танковий екіпаж. «Я про це коли подумаю, пише Іван Іванович, волосся стає дибки». За цей подвиг він був удостоєний ордена Вітчизняної війни І ступеня - це була друга золота нагорода. А до того на грудях його гімнастерки красувались медаль «За відвагу», два ордени Червоної Зірки, два ордени Вітчизняної війни І ступеня. Наступного року Іван Іванович Горбенко відзначить своє 90-ліття. Він повний сил і життєвої енергії. Впевнена: його книгу «И снится мне Парад Победы» всі прочитають з таким же інтересом, як і я.


СУСПІЛЬСТВО 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2012 ð. ¹ 47 (1336) ○

ÌÈÊÎËÀ ×ÀÁÀÍ, ÇÀÑËÓÆÅÍÈÉ ÆÓÐÍÀ˲ÑÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ϳä òàêîþ íàçâîþ ó ìóçå¿ «Ë³òåðàòóðíå Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» â ³íòåð’ºðàõ ñòàðîâèííèõ ðóøíèê³â òà ïðåäìåò³â ïîáóòó áóëàõ³âñüêî¿ ðîäèíè â³äáóâñÿ þâ³ëåéíèé òâîð÷èé âå÷³ð â³äîìî¿ ïèñüìåííèö³, çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà êóëüòóðè Óêðà¿íè Ëåñ³ Ñòåïîâè÷êè

ÍÀ ÂÈÑÒÀÂÖ² ÊÍÈÃÈ, ÆÓÐÍÀËÈ, ÑÒÀÐÎÂÈÍͲ ÔÎÒÎ

Þ²ËÅÉÍÈÉ ÒÂÎÐ×ÈÉ ÂÅײÐ

ÍÎÂÈÍÈ

«Äî òåáå íà ñïîâ³äü, ïðå÷èñòà Îðåëå...»

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÊÎÐÈÑÍÅ ÄÎÍÎÐÑÒÂÎ

ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ Вечір відкрила завідувач цього культурного закладу, теж заслужений працівник культури України, Олена Аліванцева, яка розповіла про багатогранну діяльність ювілярки. Ці грані варто виокремити в пункти: як голова правління обласної письменницької організації НСПУ протягом 2002-2012 років Леся Несторівна провела в музеї десятки незабутніх літературних вечорів, присвячених творчості її колегписьменників; Леся Степовичка - засновник і головний редактор «товстого» літера-

турно-мистецького часопису «Січеслав»; вона - автор багатьох книг майстерної поезії і прози, відзначених обласними, всеукраїнськими та міжнародними преміями; окрім написання власних книг, Степовичка є упорядником та співупорядником ряду книг енциклопедійного спрямування. Творчі здобутки ювілярки - книги, журнали, публікації, старовинні фото можна було розглянути на виставці.

ВІТАННЯ ЗВІДУСІЛЬ Леся Степовичка до свого ювілею не могла не прийти з новими цікавими здобутками. Насамперед, це її книга прози «Німці в городі», в ос-

 ÎÑÍÎÂÓ ÂÈÄÀÍÍß ËßÃËÈ ÏÅÐÅÊËÀÄÀÖÜʲ ÇÎØÈÒÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÖ² нову якої лягли перекладацькі зошити письменниці. У період горбачовської «перестройки» ракетно-космічний Дніпропетровськ став відкритим містом, до якого ринула повінь іноземців. Такий собі другий «дранг нах Остен». Розповідь у книзі ведеться від імені п’яти молодих дівчатперекладачів. На сторінках книги є все: Дніпропетровськ очима іноземців, реалії дефіцитного радянського життя, «червоні директори», КДБ і, звісно, кохання. Сама пані Леся гово-

рить: «Це було зіткнення двох цивілізацій, яскраві враження від якого вилилися в книгу». Шкода лише, що наклад надто скромний для багатомільйонної України. Добре було б, якби керівництво міста й області зацікавилося цим виданням і підтримало солідніший наклад. Друга новинка книга «Віват, степова амазонко!», видана у Львові, яка містить рецензії, пародії, епіграми на творчість письменниці. Третя біобібліографічне видання «Леся Степо-

вичка: поет, прозаїк, есеїст», підготовлене фахівцями Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки ім. Кирила і Мефодія. Гості вітали пані Лесю оберемками чарівних квітів. Поет і перекладач Олександр Ратнер підкреслив, що cеред заслуг Степовички під час керівництва Спілкою заснування за її ініціативою трьох обласних літературних премій, якими відзначено талановитих літераторів Придніпров’я, України та зарубіжжя. Ювілярці Лесі прийшли поздоровлення від керівництва Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, членом яких вона є, а також вітання від знаменитих письменницьких родин - Гончарів та Загребельних, від провідних майстрів слова з Києва, Чернівців, Полтави, Чернігова, Івано-Франківська, Ужгорода, Тернополя, Вінниці.

ÎÃÎ-ØÎÓ

Íàâáîë³âàëè íà 111 äåöèáåë ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ Ç OGOSHOW .COM.UA OGOSHOW.COM.UA

7 ÷åðâíÿ íà Ôåñòèâàëüíîìó ïðè÷àë³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó í³äå áóëî ÿáëóêó âïàñòè. Òóò ç³áðàëîñÿ áëèçüêî 15-òè òèñÿ÷ ôóòáîëüíèõ óáîë³âàëüíèê³â. ϳä êåð³âíèöòâîì ç³ðêîâîãî àí³ìàòîðà é ë³äåðà øîó Ðóñëàíè âîíè òàíöþâàëè òà âèãóêóâàëè êðè÷àëêè íà ï³äòðèìêó íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ ç ôóòáîëó Таке голосне дійство відбулось у рамках всеукраїнського туру «Вболівай з найкращими!», організованого офіційним провайдером Євро-2012 - компанією «Укртелеком». Мета ОГОШоу - навчити українців

Усі міста змагалися за право участі у зйомках нового кліпу Руслани. По ходу гри організатори впроваджували нові правила. Скажімо, вболівальникам потрібно було перекричати альтернативне джерело звуку. Наприклад, Львову - ревіння левів. Перед Дніпропетровськом поставили надскладне завдання - бути голоснішим від ракети

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÆÅÐÒ ÍÀÖÈÇÌÓ ÏÎÕÎÂÀÞÒÜ 2011 ðîêó ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà ñòàä³îíó â ðàéîí³ âóëèöü ßíãåëÿ òà Åíåðãåòè÷íî¿ áóëè çíàéäåí³ îñòàíêè ïîíàä 400 ÷îëîâ³ê - æåðòâ Ãîëîêîñòó. Çà ³ñòîðè÷íèìè â³äîìîñòÿìè, ó ñ³÷í³-áåðåçí³ 1942 ðîêó â ðàéîí³ âóëèö³ Åíåðãåòè÷íî¿ íàöèñòè ðîçñòð³ëÿëè ïîíàä 7 òèñÿ÷ ºâðå¿â. Óñüîãî ðàäÿíñüêà âëàäà ï³ñëÿ âèçâîëåííÿ ì³ñòà îãîëîñèëà ïðî 20 òèñÿ÷ æåðòâ. Çíàéäåí³ îñòàíêè áóäóòü ïîõîâàí³. ○

ϲÄÃÎÐÎÄÍÅ

ÇÀ ÇÀÂÈÙÅÍÈÌÈ ÒÀÐÈÔÀÌÈ ßê âñòàíîâèëî Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðâ³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, ì³ñüêðàäà çàòâåðäèëà ñâî¿ìè ð³øåííÿìè ÊÏ «ÏÌ ÑÊÏ» ì. ϳäãîðîäíå åêîíîì³÷íî íåîá´ðóíòîâàí³ òàðèôè íà ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Êð³ì òîãî, ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè ï³äïðèºìñòâó çàòâåðäæåíî òàðèô íà ðèòóàëüíó ïîñëóãó, ÿêà ïîâèííà íàäàâàòèñü áåçîïëàòíî. ̳ñüêà ðàäà âèçíàëà é ïðèïèíèëà ïîðóøåííÿ. ○

ÏÐÈÄͲÏÐÎÂÑÜÊ

ÓÁÎ˲ÂÀËÜÍÈÊÈ ÕÎÒ²ËÈ ÏÅÐÅÊÐÈ×ÀÒÈ «ÇÅͲÒ-35Ì»

«правильно» підтримувати свою збірну. Концерти пройшли в 11-ти містах України: Києві, Харкові, Полтаві, Львові, Чернівцях, Одесі, Ялті, Донецьку, Запоріжжі та Кіровограді. Дніпропетровськ став завершальним, «зеленим» (так називається фінальна гра у футболі) «господарем» своєрідних змагань.

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ äîíîðà, ÿêèé â³äçíà÷àºòüñÿ â óñüîìó ñâ³ò³ 14 ÷åðâíÿ, ó â³ää³ëåíí³ òðàíñôóç³îëî㳿 â³äáóëàñü ïðåñêîíôåðåíö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà ö³é òåì³. Ó÷àñíèêàì ðîçïîâ³ëè ïðî òå, ùî çäà÷à äîíîðñüêî¿ êðîâ³ - àáñîëþòíî áåçïå÷íà ìàí³ïóëÿö³ÿ. ³ää³ëåííÿ ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åíå îäíîðàçîâèìè âèòðàòíèìè ìàòåð³àëàìè äëÿ îáñòåæåííÿ òà îãëÿäó äîíîð³â ïðè âçÿòò³ êðîâ³ òà ¿¿ ïåðåðîáö³. Êð³ì òîãî, ìåäèêè íàãîëîñèëè, ùî ï³ñëÿ êîæíî¿ çäà÷³ ê³ñòêîâèé ìîçîê äîíîðà ïðîäóêóº ìîëîä³, á³ëüø àêòèâí³ êë³òèíè, à îðãàí³çì âèðîáëÿº íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü ñòîâáóðîâèõ êë³òèí.

«Зеніт-35М», яка при запуску дає 140 дБ. Наше місто, яке спочатку було поділене на 2 команди, що змагалися між собою, забило «гол» гучністю 111 дБ. Кричали дніпропетровці майже 8 хвилин. Гучність натовпу вимірював надточний пристрій - шумометр. Хоча Київ випередив нас на 6 дБ і переміг, гості Набережної отримали море позитивних емоцій та весело зірвали голоси. Із участю у змаганнях Дніпропетровськ привітала заступник губернатора Марія Пустова.

ÑÀÊÐÀËÜÍÈÌÈ Ì²ÑÖßÌÈ Íà ïî÷àòêó ë³òà â Ïðèäí³ïðîâñüêîìó åòíîãðàô³÷íîìó êëóá³ â³äáóëàñü ïðåçåíòàö³ÿ çá³ðêè íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ñòàòåé «Õîðòèöüêèé ñåì³íàð. Ñàêðàëüíà ãåîãðàô³ÿ ³ ôåíîìåí ïàëîìíèöòâà: â³ò÷èçíÿíèé ³ ñâ³òîâèé êîíòåêñò». ϳä ÷àñ çàñ³äàííÿ êëóáó â³äâ³äóâà÷³ ä³çíàëèñÿ â³ä íàóêîâö³â, ÿê³ ì³ñöÿ ñèëè º íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òà â Çàïîð³ææ³, ÿê ïîâèííà ïîâîäèòè ñåáå ëþäèíà â ïîä³áíèõ çîíàõ òîùî.


ВІВТОРОК, 19 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ № 47 (1336)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Òàíåöü ðîáèòü æ³íêó ðîçêóòîþ більшість народних стилів, табла соло, класика - всього не перерахувати, адже різновидів і стилів східного танцю дуже багато. - Що повинно бути в жінці, аби вона навчилася володіти своїм тілом? - В Єгипті, Туреччині, Марокко вже давно цінують, як танцівниць, українок та росіянок. У слов'янок кращі пластичність, хореографія, цікавіші ідеї у постановках. Східні жінки вміють подати себе в танці. Навчитися володіти своїм тілом нескладно - треба докласти максимальних зусиль і мати велике бажання цим займатися. Аби своєю майстерністю вражати глядачів, крім техніки та гнучкості тіла, потрібно відчувати музику.

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ Ç ÀÐÕ²ÂÓ ÒÅÒßÍÈ ÏÎÇÄÍßÊÎÂί

Äí³ïðîïåòðîâ÷àíêà Òåòÿíà Ïîçäíÿêîâà çàõîïëþºòüñÿ òàíöÿìè ç äèòèíñòâà. Äåñÿòü ðîê³â ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ òîìó ÷åðåç çàíÿòòÿ éîãîþ æ³íêà â³äêðèëà ÏÐÎÄÀË ÀÂÒÎ - ÏÎÑÒÐÎÈË ÄÎÌ äëÿ ñåáå çàãàäêîâèé òàíåöü æèâîòà. Âæå çà «Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ ôîíäà íà ïîñòðîéêó íîâîãî çäàíèÿ äåòñêîãî ïðèþòà íà çåìëå, îòâåäåííîé ãîðîäîì, êîìèòåò ð³ê çàñíóâàëà øêîëó ãóáåðíñêîãî ïîïå÷èòåëüñòâà ïîñòàíîâèë óñòðîèòü â èþëå «Ñõ³äíà Ôåºð³ÿ», äå íàñòîÿùåãî ãîäà ëîòåðåþ, ðàçûãðàâ àâòîìîáèëü. Ïîêóïêà ïî÷àëà âèêëàäàòè ìèñàâòîìîáèëÿ ïîðó÷åíà îñîáîé êîìèññèè èç ëèö: ã. Ðàçìà- òåöòâî ñõ³äíîãî òàíöþ. Òàì æ³íêè íå ò³ëüêè ðèöà, Ä. Ñ. Ñêîðîáîãàòîâ è È. È. Òèññåí. Êîìèññèÿ óæå ðîçêðèâàþòüñÿ çàâäÿêè ïðèîáðåëà àâòîìîáèëü çà 6000 ðóáëåé ó Êóçüìèöêîãî. ïëàñòè÷íèì ðóõàì, àëå Àâòîìîáèëü áóäåò âûñòàâëåí â ãîðîäñêîì ñàäó â îñîáî é â÷àòüñÿ ëþáèòè óñòðîåííîì ïàâèëüîíå äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îñìîòðà ñåáå.  åêñêëþçèâíîïóáëèêîé». ìó ³íòåðâ'þ «Â³ñòÿì» «Êîëè÷åñòâî áèëåòîâ - 12 000. Öåíà áèëåòà - 1 ðóáëü», Òåòÿíà ðîçïîâ³ëà, ÿê³ ñîîáùèëà åêàòåðèíîñëàâñêàÿ «Þæíàÿ Çàðÿ» 17 èþíÿ ñòèë³ ¿é ³ìïîíóþòü òà 1912 ãîäà. ÷îìó ó ñëîâ'ÿíîê Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî êðàùà õîðåîãðàô³ÿ ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ Ñèäÿò äâà åâðåÿ, ïüþò âîäêó. Èç çàêóñêè - äâà îãóðöà: áîëüøîé è ìàëåíüêèé. Îäèí âûïèë, ñõâàòèë áîëüøîé îãóðåö è ïîñïåøèë îòêóñèòü. - Êàê æå òåáå íå ñòûäíî! ãîâîðèò åìó äðóãîé. - Âçÿë ñàìûé áîëüøîé îãóðåö, íå ïîäóìàâ î òîâàðèùå! - Íó à òû êàêîé îãóðåö âçÿë áû íà ìîåì ìåñòå? ñïðàøèâàåò åâðåé. - Êîíå÷íî ìàëåíüêèé! - Íó âîò è áåðè! ☺ ☺ ☺ - Âñåì äîáðîå óòðî. Ëåíî÷êà, ñäåëàéòå ìíå, ïîæàëóéñòà, êîôå! - Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, êîôå äåëàþò â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, à ÿ åãî ïðîñòî ãîòîâëþ. - Ëåíà, óìíè÷àòü íàäî áûëî â øêîëå íà ýêçàìåíàõ, òîãäà áû ðàáîòàëà, à íå êîôå íîñèëà. ☺ ☺ ☺ - Ñêàæèòå, ÿ ñìîãó èãðàòü íà ñêðèïêå ïîñëå îïåðàöèè? - Ñìîæåòå. - Çäîðîâî! À ðàíüøå íå ìîã. ☺ ☺ ☺ - Ñêàæèòå, ìîæíî ëè Ìîéøó ê òåëåôîíó? - Çäåñü òàêèõ íåò. Åùå çâîíîê, òîò æå ãîëîñ: - Òàê ìîæíî Ìîéøó ê òåëåôîíó? - Òàêèå íå ïðîæèâàþò. Òðåòèé çâîíîê: - Áóäüòå ëþáåçíû Ìèõàë Áîðèñû÷à. - Ìîéøà! Òåáÿ ê òåëåôîíó!

☺ ☺ ☺ Àëëî, äîêòîð! - ×òî ñëó÷èëîñü? - ß ñåé÷àñ ñúåë ïîëáàíêè øïðîò, çàïèâàÿ ìîëîêîì... Âîïðîñ - êëóáíèêó ìûòü èëè óæå íåâàæíî? ☺ ☺ ☺ Èç ðóïîðà â ïîðòó äîíîñèòñÿ: - Áîöìàí! - ß íå áîöìàí, ÿ Êàöìàí. - Âñå ðàâíî, îòäàé êîíöû! - À òû ìíå èõ äàâàë? ☺ ☺ ☺ Ïüÿíûé ìóæèê âûâàëèâàåòñÿ èç áàðà è íà÷èíàåò âîäèòü ðóêàìè ïî êðûøàì ïðèïàðêîâàííûõ ìàøèí. Îäèí ïðîõîæèé óâèäåë è ãîâîðèò: - Òàê òû ñâîþ ìàøèíó íå íàéäåøü! Íà êðûøå íè íîìåðîâ íåò, íè ìàðêà íå ñòîèò. - Îòâàëè! Íà ìîåé - ìèãàëêà. ☺ ☺ ☺ Ñûí ïðèøåë ê îòöó íà ðàáîòó. Èç ñîñåäíåé êîìíàòû äîíîñèòñÿ: «Åùå ïî 150 ãðàìì è õâàòèò». - Ïàïà, òàì ìóæèêè âîäêó ïüþò? - Íåò, òàì ãíîìèêè øòàíãó ïîäíèìàþò. ☺ ☺ ☺ - Áëèí, â÷åðà òåëåôîí ïîòåðÿë! - Êàê? - Êàê êàê... Òåëåôîí òåðÿþò âñåãäà ïî îäíîé ñõåìå: ñìîòðèøü â êàðìàí, à òàì íè÷åãî!

ÏÎÃÎÄÀ Вт 19.06 Ср 20.06 Чт 21.06

+28 +31 0С +17 +23 0С +26 +33 0С +21 +26 0С +28 +33 0С +21 +26 0С

півн. 24 м/с півн. 13 м/с півн. 13 м/с

ВПЕВНЕНІСТЬ У ПОДАРУНОК - Тетяно, чому саме східні танці? - Важко сказати… Можливо, привабила загадковість Сходу, а може хтось із моїх пращурів звідти родом. Взагалі, на мою думку, такий вид танців - найбільш жіночний. Він розкриває нашу сутність, розвиває пластичність, граційність рухів, ніжність. - Чи правда, що мистецтво танцю робить жінку більш розкутою? - Безперечно, а східні танці - зокрема. Вони дарують упевненість в собі, гнучкість, покращують поставу і ходу. А ті, хто вже виступав на фестивалях, після першогодругого виходу на сцену не уявляють без неї життя (посміхається). -Жінки якого віку найчастіше приходять до «Східної Феєрії»? -Зазвичай 20-35 років. Причини абсолютно різні: для одних - це екзотичне хобі, для інших - спорт. Крім того, у нас велика дитяча

 ªÃÈÏÒ² Ö²ÍÓÞÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÒÀÍÖ²ÂÍÈÖÜ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ДОНЬКА ЯК МАМА група, яку відвідують дівчатка від 4-х до 14 років.

ВРАЗИЛА «ІНДІЄЮ» - Чим приголомшуєте досвідчених глядачів та професійних суддів? - Я часто беру участь у різноманітних конкурсах не тільки як учасниця, але й як суддя та екзаменатор. Нещодавно саме в такому амплуа

- Тетяно, де вчилися мистецтву танцю?

ÂÀÆËÈÂΠ²Ä×ÓÂÀÒÈ ÌÓÇÈÊÓ

представляла «Східну Феєрію» на Всеукраїнському Конгресі Суддів у Києві. Привезла дві нагороди: «Краща школа східного танцю в Україні» та «Краща виконавиця індійського танцю в Україні». Підготувала показовий номер - дуже старий, не схожий на жоден танець, який зараз називають «східним» або «індійським», - індійський класичний танець муджра. - Які стилі більше імпонують? - Якщо сказати всі - це буде правдою і неправдою одночасно. Мені подобається

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

- Починала в Дніпропетровську у Лариси Сухової. Потім їздила в Москву до Ірини Чернікіної. Зараз відвідую майстер-класи провідних спеціалістів. - Ким працювали до заснування «Східної Феєрії»? -За спеціальністю я викладач класу фортепіано - закінчила музичне училище в Дніпропетровську. До східних танців шукала себе в різних галузях, поки остаточно не визначилася. - Що вважаєте найціннішим у житті? -Безперечно, дітей. Моя шестирічна донечка вже танцює, як і мама. Дуже хочу, щоб вона стала хорошою танцівницею (посміхається).

Номер підписано до друку 18.06.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1254347

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement