Page 1

ÍÎÂI ÏÐÀÂÈËÀ ÍÀ ÊÎÐÄÎÍI

ÄÎÆÄÜ ÀÒËÅÒÀÌ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ËÎÂÓØÊÈ

3

ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

4

21

9

 ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒÊÐÛÒ ÏËßÆÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Íàêàíóíå îòêðûòèÿ ïëÿæíîãî ñåçîíà â ðåãèîíå áûëè òùàòåëüíî îáñëåäîâàíû ïðèáðåæíûå òåððèòîðèè, è â ðåçóëüòàòå òîëüêî 10 èç 16 âîçìîæíûõ çîí îòäûõà ó âîäû ïîëó÷èëè çàêîííîå ïðàâî íàçûâàòüñÿ ïëÿæàìè.

№44 (1333) Четвер, 07 червня 2012 р.

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÎÔ²Ö²ÉÍÈÉ Â²ÇÈÒ

ÑϲÂÏÐÀÖß Ç ÒÓÐÅ××ÈÍÎÞ Ó ðàìêàõ ðîáî÷îãî â³çèòó äî Òóðå÷÷èíè â³äáóëàñü çóñòð³÷ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à ç Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè Ðåäæåïîì Òàé³ïîì Åðäîãàíîì. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ äâîñòîðîííüî¿ ñï³âïðàö³, éøëîñÿ ïðî íàñòóïí³ êðîêè â ðîáîò³ Ñòðàòåã³÷íî¿ ðàäè âèñîêîãî ð³âíÿ ì³æ êðà¿íàìè, ñï³âðîá³òíèöòâî â åíåðãåòè÷í³é ñôåð³. ○

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²ÉͲ ÂÈÏËÀÒÈ

ÕÎÐÎØÈÉ ÑÒÀÐÒ

67

«ß ïðîñòî ïîëþáèâ ¿¿, öþ Àíòàðêòèêó» Íåùîäàâíî óêðà¿íñüêà äåëåãàö³ÿ â³äâ³äàëà ϳâí³÷íèé ïîëþñ - ó çâ’ÿçêó ç 75-ð³÷÷ÿì çàñíóâàííÿ ïåðøî¿ ðàäÿíñüêî¿ äðåéôóþ÷î¿ ñòàíö³¿ â Àðêòèö³. Î÷îëþâàâ íàøó äåëåãàö³þ Ìèêîëà Ìàêîâ³é - ºäèíèé â Óêðà¿í³ ïîëÿðíèê, ÿêèé â³äâ³äàâ Àíòàðêòèêó àæ 14 ðàç³â, ïðîõîäèâ íåëåãêèé øëÿõ äî ϳâäåííîãî ïîëþñà ³ âïåðøå ïîáóâàâ íà ϳâí³÷íîìó. «ß äóæå ùàñëèâèé, ùî ìåí³ âèïàëà íàãîäà ïîºäíàòè îáèäâà ïîëþñè Çåìë³», ãîâîðèòü Ìèêîëà ²âàíîâè÷.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 07.06 захід. 23 м/с

+23 +24 0С +16 +20 0С

Пт 08.06 півн.захід. 15 м/с

+20 +15 0С +15 +19 0С

Сб 09.06 півд. 34 м/с

+23 +27 0С +18 +23 0С

Нд 10.06 півд. 34 м/с

+25 +29 0С +18 +24 0С

Пн 11.06 півд.схід. 24 м/с

+24 +30 0С +19 +24 0С

Вт 12.06 півд. 23 м/с

+25 +30 0С +20 +25 0С

²ç 1 ÷åðâíÿ ïî÷àëèñÿ êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ. ßê ïîâ³äîìèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ, íàðàç³ 100 òèñ. ãðîìàäÿí ïîâåðíóòî áëèçüêî 93 ìëí. ãðí. Òàêîæ â³í çàçíà÷èâ, ùî òåìïè âèäà÷³ ãðîøåé íå ñïàäàòèìóòü - 1,6 ìëí. óêðà¿íö³â óæå ïðèçíà÷åíà äàòà âèïëàòè ³ç òî÷í³ñòþ äî õâèëèíè. Îáñëóãîâóâàííÿ âêëàäíèêà ó ñåðåäíüîìó çàéìຠ10-15 õâèëèí. ○

ÄÎ ªÂÐÎ ÃÎÒβ

ÂÁÎ˲ÂÀËÜÍÈÊÈ ÏÐÈÁÓÂÀÞÒÜ ²ç 5-ãî ÷åðâíÿ íà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîìó êîðäîí³ ïî÷àëîñü îôîðìëåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ îñ³á êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè îáîõ äåðæàâ. ßê ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, íàðàç³ â Óêðà¿íó ïðèáóâàþòü âáîë³âàëüíèêè ç ͳäåðëàíä³â, ͳìå÷÷èíè, ϳâäåííî¿ Àôðèêè, Øâåö³¿ òà ³íøèõ êðà¿í. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ çàçíà÷èâ, ùî ï³äãîòîâêó äî ªâðî2012 ìîæíà ââàæàòè ïåðåìîãîþ íàøèõ ñïåö³àë³ñò³â, àäæå çà äâà ðîêè â êðà¿í³ ïîáóäóâàëè á³ëüøå, í³æ çà îñòàííº äâàäöÿòèð³÷÷ÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333)

ÄÎÁв ÑÏÐÀÂÈ

×èñòà, ïðîçîðà òà áåçïå÷íà âîäà ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

«ÄÎÁÀÂÊÀ» Ê ÁÞÄÆÅÒÓ

ÏËÀÒÈÒÜ ÇÀ ÐÎÑÊÎØÜ Ïðàâèòåëüñòâî ïðîãíîçèðóåò, ÷òî íîâûé íàëîã íà áîãàòñòâî è ïðåäìåòû ðîñêîøè â 2013 ãîäó äîëæåí ïðèíåñòè ãîñáþäæåòó 500 ìëí. ãðèâåí. Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, ïëàòèòü íàëîã â ðàçìåðå 2% ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû çà 1 êâ. ì ïëîùàäè íóæíî áóäåò çà êâàðòèðû îáùåé ïëîùàäüþ ñâûøå 200 êâ. ì, äà÷íûå äîìà è êîòòåäæè - ïëîùàäüþ áîëåå 500 êâ. ì. Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ îáëàãàòü íàëîãîì äðàãîöåííûå èçäåëèÿ, ÷àñû, ìîáèëüíûå òåëåôîíû äîðîæå 50 ìèíèìàëüíûõ çàðïëàò.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÓÄÅØÅÂËÅÍÈß

ÄÎÑÒÓÏÍÎÅ ÆÈËÜÅ Áîëåå 5 òûñÿ÷ óêðàèíöåâ çàðåãèñòðèðîâàëèñü äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå óäåøåâëåíèÿ êðåäèòîâ íà ïîêóïêó äîñòóïíîãî æèëüÿ. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. Îí ñîîáùèë, ÷òî ê ðåàëèçàöèè â ðàìêàõ ïðîãðàììû îïðåäåëåíû 68 æèëèùíûõ îáúåêòîâ, â êîòîðûõ ðàçìåùåíû 3311 êâàðòèð.  òî æå âðåìÿ Ïðåìüåð âûðàçèë íåóäîâëåòâîðåíèå òåìïàìè çàêëþ÷åíèÿ êðåäèòíûõ ñîãëàøåíèé äëÿ ïîêóïêè äîñòóïíîãî æèëüÿ. ○

ÀÂÀÐÈÉÍÀß ÀÝÑ

ÂÛØËÀ ÈÇ ÑÒÐÎß Íà 4-ì ðåàêòîðå ÿïîíñêîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè «Ôóêóñèìà-1» âûøëà èç ñòðîÿ ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ òîïëèâà, ÷òî óæå ïðèâåëî ê íåáîëüøîìó ïîâûøåíèþ òåìïåðàòóðû. Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè îñòàíîâèëàñü ïîñëå òîãî, êàê íà äâóõ åå íàñîñàõ áûëè âûÿâëåíû äåôåêòû. Ñ òåõ ïîð òåìïåðàòóðà âîäû â îõëàäèòåëüíîì áàññåéíå äîñòèãëà 38 ãðàäóñîâ. Òåì íå ìåíåå, îïåðàòîð àâàðèéíîé ÀÝÑ çàâåðÿåò, ÷òî ñèòóàöèÿ îñòàåòñÿ ïîä êîíòðîëåì. ○

Âèõ³äíèìè äíÿìè ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë çä³éñíèâ ðîáî÷ó ïî¿çäêó ͳêîïîëüñüêèì ðàéîíîì òà ì³ñòîì Êðèâèé гã. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ âçÿâ ó÷àñòü ó â³äêðèòò³ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ â ñåë³ Îëåêñ³¿âêà òà òðèñòóïåíåâî¿ ñèñòåìè î÷èùåííÿ âîäè é ñèñòåìè ïðåàåðàö³¿ âîäîçàá³ðíîãî êîâøà íà Êàðà÷óí³âñüêîìó âîäîïðîâ³äíîìó êîìïëåêñ³ СЕЛО РАДІЄ Минула субота стала знаменною для 3,5 тис. мешканців Нікопольського села Олексіївка, бо ж подарувала їм основу життя - питну воду. Будівництво тамтешньої водопровідної мережі має складну історію, що почалася ще 1993 року, у 2005-му ввели в експлуатацію першу чергу 2,8 км розвідних водопровідних мереж. Та у 2008 році всі роботи зупинилися через брак коштів, й селяни почали втрачати надію. Але завдяки підтримці Олександра Вілкула, у 2010-му будівництво було відновлено. Наразі ж роботи завершено: встановлено розвідні водопровідні мережі по вулицях села дов-

 ÎËÅÊѲ¯ÂÖ² ÇÂÅËÈ ÂÎÄÎÍÀϲÐÍÓ ÁÀØÒÓ

жиною 25 км, зведено водонапірну башту та 2 переходи - під залізницею та через затоку. Якісну питну воду отримують 1,3 тисячі дворів. На урочистому відкритті мережі настрою олексіївців навіть рясний дощик не завадив. Мешканці села подарували губернатору гетьманську булаву та побажали й надалі робити добрі справи для людей. Звертаючись до присутніх, Олександр Вілкул зазначив: «Підвищення якості життя громадян - головне завдання влади, яке поставив Президент Віктор Янукович і яке обласна влада виконує в

рамках Комплексної стратегії розвитку нашого регіону».

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ Цього ж дня Олександр Вілкул відкрив систему преаерації водозабірного ковша та триступеневу систему очищення води на Карачунівському водопровідному комплексі в Кривому Розі, що забезпечує питною водою понад 250 тис. жителів Кривбасу. У заході взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Вячеслав Задорожний, заступник голови ОДА Геннадій Темник, представники місцевої влади. Проект системи преаерації водозабірного ковша унікальний, реалізується вперше в Україні та СНД. У водозабір-

ÏÐÎÅÊÒÈ ÐÅÀ˲ÇÓÞÒÜÑß ÂÏÅÐØÅ Â ÓÊÐÀ¯Í² ному ковші встановлені два австралійських аератори, що повинні додатково насичувати воду киснем, позбавляючи її в період літа появи цвітіння та запаху. Аератори знаходяться на глибині 12 м - забезпечують кисень та кругообіг води в ковші. Проект триступеневого очищення води також не має аналогів в Україні та країнах СНД. Він дає можливість зекономити очисні реагенти й одночасно отримувати більший ефект очищення.

ÓÑÏÅØÍÎÅ ÏÐÈÇÅÌËÅÍÈÅ

ÍÎÂÀß ÝÐÀ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ «SpaceX Dragon» óñïåøíî âåðíóëñÿ íà Çåìëþ. Àïïàðàò îòêðûë íîâóþ ýðó â êîñìîíàâòèêå - ýïîõó ÷àñòíûõ êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé. Îí ïðèçåìëèëñÿ â Òèõîì îêåàíå âîçëå áåðåãîâ øòàòà Êàëèôîðíèÿ, êàê è áûëî çàïëàíèðîâàíî.  áëèæàéøèå ìåñÿöû èíæåíåðû êîìïàíèè áóäóò ðàáîòàòü íàä ñèñòåìîé, ïîçâîëÿþùåé êàïñóëå îñóùåñòâëÿòü ïîñàäêó â ÷åòêî çàäàííîì ìåñòå, à òàêæå íàä âåðñèåé Dragon, êîòîðàÿ ñìîæåò ïåðåâîçèòü ëþäåé.

ÏÐÎÁËÅÌÓ ÂÈвØÓÞÒÜ

Íà «Òîïîë³» ðîçïî÷àëèñü ³íæåíåðí³ ðîáîòè «15 років тому в результаті зсуву на масиві були зруйновані будинки, Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàí- дитячі садки та школа. Проблема «Тополі» - на особистому контролі äðà ³ëêóëà ç îáëàñíîãî áþäæåòó губернатора. Зараз уперше за осâèä³ëåíî á³ëüøå 1 ìëí. ãðí. íà ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ танні 10 років керівництвом області ðîáîòè ç âèâ÷åííÿ ´ðóíòîâèõ âîä íà залучено кошти, необхідні для проведення рекомендованих ученими æèòëîâîìó ìàñèâ³ «Òîïîëÿ» â досліджень, для заходів з профілакÄí³ïðîïåòðîâñüêó тики зсувів та інженерного захисту Про це під час робочої наради по- території», - підкреслив Іван Ступак. Він також зазначив, що в квітні відомив заступник голови облдерж2012 року почались інженерні робоадміністрації Іван Ступак. ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

ÍÀÐÀDz ÏÐÎ×ÈÙÀÞÒÜ ÇËÈÂβ ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²¯ ти з профілактики та зміцнення території житлового масиву від зсувних процесів ґрунту, наразі прочищають зливові каналізації. Роботи з відкачування води з підвалів і всі наукові дослідження мають бути закінчені до середини літа.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

ÇÀÏÐÀÖÞÂÀÂ ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ

Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ãóáåðíàòîðà

Â²Ä ÏÎ×ÀÒÊÓ ÐÎÁÎÒÈ ÎÁÐÎÁËÅÍÎ ÏÎÍÀÄ 500 ÇÂÅÐÍÅÍÜ

ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äêðèâñÿ ïåðøèé â Óêðà¿í³ ðåã³îíàëüíèé êîíòàêò-öåíòð «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà», ïîáóäîâàíèé çà ìîäåëëþ «Óðÿäîâîãî êîíòàêòíîãî öåíòðó». ³äòåïåð êîæíå çâåðíåííÿ áóäå çíàõîäèòèñü íà îñîáèñòîìó êîíòðîë³ ãóáåðíàòîðà Регіональний контакт-центр почав працювати 12 квітня у тестовому режимі, за цей час відпрацьовано понад 500 звернень. Олександр Вілкул зазначив, що за цей період керівники органів влади переконались, що контроль за їхньою роботою - жорсткий і рішучий. «Головне завдання контакт-центру адресна допомога населенню. Крім того, це інструмент боротьби з корупцією

реєструють 10 операторів. Ще 4 аналітики їх обробляють, визначають виконавців з'ясування питань, які турбують громадян, перевіряють якість їх вирішення. Розгляд звернення завершується тільки після того, як людина особисто та бюрократією. Щодня ведеться моніторинг звернень громадян, що дозволяє робити додатковий аналіз ситуації в містах і районах, відстежувати «больові точки» і розробляти заходи по їх запобіганню», - підкреслив губернатор. Як пояснила начальник відділу роботи із зверненнями громадян ОДА Олена Хохба, з 9 до 18 години у робочі дні звернення мешканців Дніпропетровщини

ÊÎÐÈÑÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Òåëåôîí êîíòàêò-öåíòðó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ

Îëåêñàíäðà ³ëêóëà» - 0-800-505-600 - áåçêîøòîâíèé ç³ ñòàö³îíàðíèõ òåëåôîí³â.

підтвердила позитивний результат вирішення проблеми.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ðàìêàõ ïóáë³÷íîãî îáãîâîðåííÿ ïðîöåñó ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³äáóëàñü çóñòð³÷ ïðåäñòàâíèê³â îáëàñíî¿ òà ì³ñüêî¿ âëàäè ç àêòèâ³ñòàìè áàòüê³âñüêîãî ðóõó «Çà íàøèõ ä³òåé» СОЦІАЛЬНІ ЛІЖКА

ПРАГНУТЬ ДО СПІВПРАЦІ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ãîëîâà Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: - Ó ïðîöåñ³ ïîñò³éíîãî ä³àëîãó ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ÿêèé çàðàç àêòèâíî âåäå îáëàñíà âëàäà, âèðîáëÿþòüñÿ îïòèìàëüí³ ð³øåííÿ ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé êîæíîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó ðåã³îíó.

ÍÎÂÈÍÈ

ÇÓÑÒÐ²× ²Ç ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ

ÒÀËÀÍÎÂÈÒ² IJÒÈ Ó Êèºâ³ â ̳æíàðîäíèé äåíü çàõèñòó ä³òåé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çóñòð³âñÿ ç òàëàíîâèòèìè ä³òüìè ç óñ³õ îáëàñòåé êðà¿íè. Öåé çàõ³ä â³äâ³äàëè ³ øêîëÿð³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Çàãàëîì ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 135 ä³òåé â³êîì â³ä 9 äî 17 ðîê³â. Çóñòð³÷ ³ç Ïðåçèäåíòîì â³äáóëàñü ó ôîðìàò³ ä³àëîãó, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ìîëîäü ìàëà ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòè âëàñíå áà÷åííÿ òîãî, ÿê íàéêðàùå çàáåçïå÷èòè ¿õí³ ïðàâà. ○

ÄÈÏËÎÌÈ Ç Â²ÄÇÍÀÊÎÞ

після особистого втручання губернатора Олександра Вілкула, який провів у геріатричній поліклініці виїзну нараду з керівниками обласного управління та міського департаменту охорони здоров’я, медичним персоналом та жителями району, роботу закладу було поновлено у зручному режимі.

ËÀÐÈÑÀ ÁÀÁ²×,

ÏÐȲÒÀËÈ ÂÈÏÓÑÊÍÈʲÂ

Ãðîìàäñüê³ñòü çàïðîøóþòü äî ä³àëîãó

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß ÐÅÔÎÐÌÈ

Учасники зустрічі обговорили актуальні питання реалізації медичної реформи та визначили пріоритетні напрямки модернізації галузі на Дніпропетровщині.

За словами громадських активістів, пропозиції та побажання населення - важлива та невід’ємна складова у процесі модернізації охорони здоров’я. Обговорення реформи допомагає робити правильні кроки та вчасно реагувати на проблемні ситуації. Наприклад, завдяки численним зверненням громадян постало питання про введення у медичних закладах деяких сільських районів соціальних ліжок, що виконують функції цілодобового стаціонару. За словами першого заступника голови облради Анатолія Адамського, це питання вирішили у найкоротший термін, і зараз жителі віддалених населених

пунктів, які приїжджають на лікування, мають змогу залишатись у медичних закладах на ніч.

ПОНОВИЛИ РОБОТУ Громадські активісти і представники влади наголошують на важливості кожного звернення громадян, жодне з яких не лишається без уваги. Завдяки особливій активності населення було вирішено питання із геріатричною поліклінікою у Дніпропетровську. Головний лікар не зважав на думку населення, тому самостійно прийняв рішення про закриття закладу. Жителі змушені були звертатися за допомогою до керівництва області. Тільки

Як переконані всі учасники зустрічі, модернізація медичної галузі сприяє позитивним змінам у сфері охорони здоров’я. За словами заступника голови обласної ради по виконавчому апарату з питань супроводження реформування системи охорони здоров’я Володимира Павлова, разом із громадськістю влада розробляє чіткий план дій, спрямований на забезпечення високого рівня медичних послуг та створення зручних умов у кожному медичному закладі області. «Ми не ділимо питання на сільські, міські чи обласні. Ми запрошуємо до співпраці усіх, хто зацікавлений у покращені якості медичного обслуговування», - зауважив він.

Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé ïðèâ³òàâ ìàã³ñòð³â Êðèâîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó (ÊÍÓ) ç îòðèìàííÿì äèïëîì³â. Öüîãî ðîêó âèïóñêíèêàìè-ìàã³ñòðàìè ÊÍÓ ñòàëè 4 òèñ. ìîëîäèõ ëþäåé. 240 ìàã³ñòð³â îòðèìàëè ÷åðâîí³ äèïëîìè. Áàãàòî ñòóäåíò³â âèñëîâèëè áàæàííÿ ï³òè ïðàöþâàòè çà ñâîºþ ñïåö³àëüí³ñòþ íà âåëèê³ ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà. ○

ϲÊËÓÂÀÍÍß ÏÐÎ ÑÈвÒ

²Ä²ÄÀËÈ ÕÎÐÒÈÖÞ Çà ï³äòðèìêè ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà 70 ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, â³äâ³äàëè îñòð³â Õîðòèöþ. Öå - âèõîâàíö³ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ¹ 2 «Ñâ³òàíîê», äèòáóäèíêó «Áàðâ³íîê» òà ïðèòóëê³â «Áåðåãèíÿ» ³ «Ðîñòîê». Äëÿ íèõ îðãàí³çóâàëè åêñêóðñ³þ ïî iñòîðè÷íèõ ì³ñöÿõ îñòðîâà - ä³òè â³äâ³äàëè ñòàðîäàâíþ öåðêâó ³ ìóçåé «Õîðòèöÿ», ïåðåãëÿíóëè òåàòðàëüíå ä³éñòâî. ÊÐÅÄÈÒÈ ÍÀ ÆÈÒËÎ

ÄÅÐÆÀÂÀ ÄÎÏÎÌÎÆÅ Çà çàâäàííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ó âñ³õ äîçâ³ëüíèõ öåíòðàõ ì³ñò ³ ðàéîí³â âïðîâàäæåíî «ºäèíå â³êíî», äå ñïåö³àë³ñòè íàäàþòü êîíñóëüòàö³¿ òà äîïîìîãó æèòåëÿì îáëàñò³ äëÿ îòðèìàííÿ ï³ëüãîâîãî êðåäèòó íà ïðèäáàííÿ æèòëà ï³ä 3% ð³÷íèõ. Ïåðø³ 20 ïîïåðåäí³õ äîãîâîð³â óæå óêëàëè. Òåðì³í êðåäèòóâàííÿ - äî 15 ðîê³â. Ìàêñèìàëüíà ñòàâêà êðåäèòó - 16%, ç ÿêèõ 13% êîìïåíñóº äåðæàâà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÅÑÒÅÒÈ Â ÑÏÎÐÒ² Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ï³äòðèìêè ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â³äáóâñÿ 9-é ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç åñòåòè÷íî¿ ã³ìíàñòèêè. Çàõ³ä ïðîéøîâ ó ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³ Äåðæàâíîãî õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 200 ñïîðòñìåíîê ³ç 25 êîìàíä, ÿê³ ïðåäñòàâèëè ð³çí³ ðåã³îíè Óêðà¿íè. Ó÷àñíèö³ ÷åìï³îíàòó - ä³â÷àòà â³êîì â³ä 16 ðîê³â.

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333)

ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÑÂßÒÎ

ÏÐȲÒÀËÈ ÆÓÐÍÀ˲ÑҲ Íàïåðåäîäí³ Äíÿ æóðíàë³ñòà ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì ïðàö³âíèê³â Ç̲ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðèâ³òàâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â îáëàñò³ Âîëîäèìèð Âåðõîãëÿä. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé ïðåäñòàâíèê³â ïðåñè â³äçíà÷èëè ïîäÿêàìè çà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì òà ïë³äíó âçàºìîä³þ ó âèñâ³òëåíí³ ä³ÿëüíîñò³ óïðàâë³ííÿ. ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÃÐÀÔ²Ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí ïîñàäîâèìè îñîáàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ÷åðâåíü 2012 ðîêó

ÄÅÍÜÃÈ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÍÀ ÊÀÐÒÎ×ÊÓ

Ê óäèâëåíèþ âêëàä÷èêîâ Ñáåðáàíêà áûâøåãî ÑÑÑÐ, íà÷àâøàÿñÿ ñ 1 èþíÿ âûïëàòà êîìïåíñàöèé ïî èõ âêëàäàì ïðîõîäèò áåç àæèîòàæà è î÷åðåäåé, êàêîâûìè áûëà «îçíàìåíîâàíà» êàìïàíèÿ íåñêîëüêî ëåò íàçàä.  ïåðâûé äåíü âûïëàò ñâîè çàâåòíûå òûñÿ÷è óæå ïîëó÷èëè 9333 æèòåëÿ îáëàñòè Военный пенсионер Борис Артамонов, получивший компенсацию даже с некоторым изумлением воспринял пополнение на тысячу своего личного

Òûñÿ÷à - ïî ðàñïèñàíèþ

×ÅÌϲÎÍÀÒ Ç Ã²ÌÍÀÑÒÈÊÈ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÂÊËÀÄÎÂ

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÊËÀÄ×ÈÊΠÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÒ ÏÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

бюджета, происшедшее в Правобережном отделении Сбербанка Украины всего за несколько минут. «В предыдущую кампанию я был 1830-м в очереди и не успел получить деньги», - заметил пенсионер, впечатленный четкостью организации выплат. По словам начальника Днепропетровского областного управления АО «Сбербанк Украины» Галины Ивакиной, многие

вкладчики, памятуя прошлое, предпочитают приходить едва ли не с открытием отделений. «Живой очереди у нас нет, люди обслуживаются по времени, которое значится в их билетах, выданных после актуализации. Поэтому просьба к согражданам - не создавайте очередей, которых можно избежать», призывает людей Галина Ивакина. Кроме того, вкладчики

вправе выбирать, в каком виде им брать компенсации - наличными или в виде карточек. Многие не знают, что делать и как обращаться с этим «денежным эквивалентом». «Карточки удобны люди могут снять тысячу в любом банкомате или посттерминале нашего банка в удобное для них время. К тому же, когда государство сочтет возможным вновь компенсировать гражданам бывшего СССР вклады, им уже не нужно будет приходить в кассу», - отметил управляющий Правобережным отделением «Сбербанка Украины» Евгений Здобников.

Íβ ÏÐÀÂÈËÀ ÍÀ ÊÎÐÄÎͲ

Òîâàðó - á³ëüøå, ïåðåòèí - ïðîñò³øèé ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

²ç 1 ÷åðâíÿ íàáðàâ ÷èííîñò³ Íîâèé ìèòíèé êîäåêñ, â ÿêîìó ðîçøèðèëè «çåëåíèé êîðèäîð» òà âíåñëè ñïðîùåííÿ ó «÷åðâîíèé». Äåòàëüí³øå ïðî çì³íè òà ãîòîâí³ñòü äî ªâðî-2012 ðîçïîâ³ëè íà÷àëüíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ Ìàð³ÿ Ñóõ³íà òà íà÷àëüíèê ìèòíîãî ïîñòà «Äí³ïðîïåòðîâñüê - àåðîïîðò» Ñåðã³é Òàðàñîâ ДО ЗУСТРІЧІ ГОТОВІ На період чемпіонату з футболу Дніпропетровський аеропорт буде використовуватись як запасний, бо очікують збільшення пасажиропотоку вдвічі. До речі, максимальна пропускна спроможність нашого аеропорту - 19200 пасажирів. Сергій Тарасов зазначив, що тут є все технічне оснащення: камери, рентгенівські установки та металодетектори. Зараз пост працює на 30%

ÏÅÐÅÂÎÇÈÌÎ ×ÅÐÅÇ ÊÎÐÄÎÍ Áåç îïîäàòêóâàííÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè ìîæíà ïåðåâîçèòè òîâàðè íà ñóìó:

¾ äî 300 ºâðî - ó ì³æíàðîäíèõ ïîøòîâèõ òà åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ (çá³ëüøåíî ç 200 ºâðî);

ÄËß ÏÀÑÀÆÈв ÂÈÏÓÑÒÈËÈ ÏÀÌ’ßÒÊÈ КОРИДОР РОЗШИРИЛИ

У Новому митному кодексі України передбачено зміни, що збільшать кількість товарів та готівки, які ºâðî (âñ³ ³íø³ ïðîïóñêó) òà äî можна провозити без письмового ïóíêòè ïðîïóñêó) ³ âàãîþ äî 50 êã ó декларування та які не підлягатиðó÷í³é ïîêëàæ³ (çá³ëüøåíî ç 200 муть оподаткуванню. Марія Сухіна ºâðî); зазначила, що при ввезенні товарів ¾ äî ºâðî - ïðè âèâåçåíí³ на суму до 10000 євро митна ставка òîâàð³â. (Ïðè ââåçåíí³ òîâàð³â íà зменшилась на 10%, а правила провезення домашніх тварин спростиñóìó â³ä äî ºâðî - ³ç ли. Для ознайомлення пасажирів зі ñïëàòîþ ââ³çíîãî ìèòà â ðîçì³ð³ 10% змінами випустили пам’ятки òà ÏÄ ó ðîçì³ð³ 20% (ñòàâêà ìèòà українською, російською та ангçìåíøåíà ç 20%); лійською мовами, які роздають під ¾ ãîò³âêó äî ºâðî (çá³ëüøåчас відльоту. У них зазначені речі, íî ç 1000 ºâðî); які можна перевозити без спеціаль¾ äî ºâðî ìîæíà ïåðåâåçòè ного дозволу, та ті, для яких õàð÷îâ³ ïðîäóêòè äëÿ âëàñíîãî дозвільні документи необхідні. Хоч ñïîæèâàííÿ. нові правила набрали сили тільки з 1 червня, роздавати пам’ятки почасвоїх можливостей, тому суттєвих ли заздалегідь, аби люди, повертаючись в Україну, знали нововведення. удосконалень не проводили.

¾ äî 1000 ºâðî (àâ³àö³éí³ ïóíêòè

500

10000

1000 10000 10000

200


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ËÅÒÎ!

̲ÑÜÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÏÎÐÈÍÓËÈ Ó ÄÈÒÈÍÑÒÂÎ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

1 ÷åðâíÿ ó Êðèâîìó Ðîç³ âïåðøå â³äáóâñÿ ì³ñüêèé ôåñòèâàëü «Êàðíàâàë «Ñâ³ò äèòèíñòâà» ç íàãîäè Äíÿ çàõèñòó ä³òåé. Ñâÿòî ðîçïî÷àëîñÿ ç êàðíàâàëüíî¿ õîäè ó÷àñíèê³â çàõîäó â³ä ïðèì³ùåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî Êðèâîð³çüêîãî äåðæàâíîãî öèðêó. Ïðîãðàìà, îêð³ì êîíêóðñ³â òà ðîçâàã, áóëà íàñè÷åíà ñïîðòèâíèìè çìàãàííÿìè, ³íòåëåêòóàëüíèìè ³ãðàìè. Òàêîæ ï³ä ÷àñ ä³éñòâà â³äáóëàñÿ âèñòàâêà ðîá³ò õóäîæíüî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ³ç ïðîâåäåííÿì ìàéñòåð-êëàñ³â.

Áóêâàëüíî â ïåðâûé æå ëåòíèé äåíü ó ëþáèòåëåé ïîïëåñêàòüñÿ â ðå÷íîé âîäå è ïîíåæèòüñÿ íà ñîëíûøêå ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü, ãîòîâû ëè ïëÿæè ïðèíÿòü îòäûõàþùèõ ГОТОВЫ, НО НЕ ВСЕ… Накануне открытия пляжного сезона в области были тщательно обследованы прибрежные территории, и в результате только 10 из 16 возможных зон отдыха у воды получили законное право называться пляжами. В Днепропетровске это Воронцовский, Приднепровский и пляж на Комсомольском острове. Статус «пляжников» получили Кривой Рог, Никополь, Павлоград, Новомосковск и Верхнеднепровский район. Специалисты областной СЭС проконтролировали качество воды - питьевой и в водоемах. Не ос-

ÍÀ ÊÀÆÄÛÉ ÏËßÆ ÎÔÎÐÌËßÅÒÑß ÏÀÑÏÎÐÒ

тался без внимания и песок - его проверили на наличие кишечных паразитов. Полученные результаты опасений за здоровье людей не вызвали.

ПОШЛИ НА ДНО Превращение потенциальных пляжей в реальные требует участия многих специалистов. По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Днепропетровского горсовета Сергея Гайдука,

проверкой акватории пляжей занимались профессиональные водолазы. Им пришлось очищать речное дно от коряг, битого стекла, бутылок, строительного и прочего мусора, угрожающего, в первую очередь, безопасности ныряльщиков. Но только чистого дна недостаточно: территории, претендующие на «пляжный» статус, должны быть удалены от промышленных и ливневых коллекторов и - никаких зеленых насаждений в песчаной зоне.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÅËÅÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ, çàâåäóþùàÿ ñàíèòàðíî-

ãèãèåíè÷åñêèì îòäåëîì îáëàñòíîé ÑÝÑ: - Ïî íîâûì ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì íà ïëÿæàõ äîëæíû áûòü ïèòüåâûå ôîíòàí÷èêè, íàâåñû, ðàçäåâàëêè, äóøåâûå êàáèíû, óðíû, òóàëåòû, ñïàñàòåëüíûå ñëóæáû è ìåäïóíêòû.

Ñåé÷àñ èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íà÷àòü âîññòàíàâëèâàòü ñâîé îðãàíèçì è áîðîòüñÿ ñ àâèòàìèíîçîì. Ïîïîëíèòü «çàïàñ» ïîëåçíûõ âåùåñòâ ïîìîãóò ñâåæèå îâîùè è ôðóêòû. Îäíàêî ñïåöèàëèñòû ïðåäóïðåæäàþò â ðàçãàðå - «ñåçîí» íèòðàòîâ

ÍÎÂÈÍÈ

 îáëàñòè îòêðûò ïëÿæíûé ñåçîí

ÄÀÐÈß ÌÀËÀØÊÎ

ÏÐÎÂÅÐÊÀ  ÖÈÔÐÀÕ Ñïåöèàëèñòû ÑÝÑ èññëåäîâàëè:  41 ïðîáó ïèòüåâîé âîäû;  75 ïðîá âîäû èç âîäîåìîâ;  47 ïðîá ïåñêà. ОЖИДАЮТ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ Попытки обустроить зону отдыха на берегу озера на Красном Камне ни к чему не привели. Водолазы обнаружили, что дно озера (бывшего карьера) - обрывистое, глубиной 7-12 м, с выходом острых скальных пород. Сформировать пологий спуск до глубины, обусловленной требованиями к пляжам, пока не удалось. В этом году не будет официального пляжа и на косе ж/м Победа: службы не успели подготовить дно, очистить песок и обеспечить территорию необходимыми удобствами.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÒ

 ðàçãàðå - «âðåìÿ» íèòðàòîâ Говоря о повышенном риске отравления свежими продуктами, они предлагают взять на заметку несколько советов. V Если возникают сомнения по поводу качества овощей и фруктов, в первую очередь обратитесь в лабораторию санмедэкспертизы, кото-

рая должна быть на каждом рынке. V Если вы все же купили продукты, но не уверены в их качестве, проведите кулинарную обработку. Летом она должна быть более тщательной, чем в другое время года: овощи желательно кипятить дважды. При этом при варке мо-

«ÁÎÃÀÒÛ» ÍÈÒÐÀÒÀÌÈ: Ëèñòîâàÿ êàïóñòà, öâåòíàÿ, áðþññåëüñêàÿ, ñàëàò,øïèíàò, çåëåíûé ëóê, ðåäèñ, ðåïà, êàáà÷êè, ðåäüêà, ãîðîõ, ôàñîëü, òîìàò, ðåï÷àòûé ëóê.

жет уйти 50-60% нитратов, а при обжаривании - только 10%. V Овощи следует не просто тщательно мыть. Зелень - петрушку и укроп - перед употреблением рекомендуется замочить на два часа в пресной воде. V Беременным женщинам, детям и людям пожилого возраста хорошо бы отказаться от употребления «несезонных» овощей и фруктов. V Кроме того, специалисты советуют делать покупки в магазинах, а не на рынках.

ÅÑÒÜ ÑÎÌÍÅÍÈß Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÏÐÎÄÓÊÒΠ- ÄÅËÀÉÒÅ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÓ

ÑÂßÒÎ ÂÈÏÓÑÊÍÈʲÂ

ÎÒÐÈÌÀËÈ ÄÈÏËÎÌÈ Ñïåö³àë³ñòè òà ìàã³ñòðè ç åêîíîì³êè, ïðàâà, êîìï'þòåðíèõ òåõíîëîã³é, ³íæåíåðè ç òðàíñïîðòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ àêàäå쳿 ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè îòðèìàëè äèïëîìè. Íà óðî÷èñòîìó çàõîä³ âèïóñêíèêè ïðîùàëèñÿ ç ïðàïîðîì Àêàäå쳿 òà ï³äêèäàëè «çîëîò³» ìîíåòè íà ïîãîíè, ÿê ñèìâîë ìàéáóòí³õ ç³ðî÷îê. Íàéêðàùèõ ñòóäåíò³â íàãîðîäèëè íàãðóäíèìè çíàêàìè àêàäå쳿. Ïðèºìíèì ñþðïðèçîì äëÿ âñ³õ ïðèñóòí³õ íà ñâÿò³ ñòàâ íàäçâè÷àéíî çâîðóøëèâèé âàëüñ ó âèêîíàíí³ âèïóñêíèê³â. ○

ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎIJÂ

ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÐÎÇÂÀÆ ÐÎÇÂÀÆÀÀ ËÈ Ä²ÒÅÉ Ðàäà ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà ïðîâåëà áëàãîä³éíó àêö³þ äëÿ âèõîâàíö³â ì³ñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹2. Õëîïö³ ³ ä³â÷àòà ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó ïîêàçàëè ä³òêàì ç âàäàìè ðîçóìîâîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ÿñêðàâ³ òâîð÷³ íîìåðè. ßê ãîâîðÿòü ñàì³ ñòóäåíòè, Óêðà¿íà äëÿ íèõ - äðóãà áàòüê³âùèíà, òîìó ó÷í³ íàìàãàþòüñÿ ìàêñèìàëüíî àäàïòóâàòèñÿ òà ÿêíàéêðàùå ï³çíàòè íàøå ñóñï³ëüñòâî. ÏÅÐز ÑÒÐÈÁÊÈ

ÏÎÏÎÂÍÅÍÍß Ó ÄÅÑÀÍÒÍÈʲ Âî¿íè-äåñàíòíèêè 25-¿ îêðåìî¿ ïîâ³òðÿíîäåñàíòíî¿ áðèãàäè 6-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó, ùî äèñëîêóºòüñÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³, âèêîíàëè îäèí ³ç îñíîâíèõ åëåìåíò³â áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè ñòðèáêè ç ïàðàøóòîì. Ñòðèáàëè ç âåðòîëüîòà ̳-8 ïîíàä 580 âî¿í³â-äåñàíòíèê³â, 210 ç ÿêèõ çä³éñíèëè ñâ³é ïåðøèé ñòðèáîê. Îêð³ì ìîëîäèõ ïàðàøóòèñò³â, ñòðèáêè ç ïàðàøóòîì çä³éñíþâàëè îô³öåðè, ïðàïîðùèêè òà êîíòðàêòíèêè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

ÍÀÒÀË²ß Á²ËÎÂÈÖÜÊÀ, ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ» , ÔÎÒÎ Ç ÀÐÕ²ÂÓ ÌÈÊÎËÈ ÌÀÊβß

ВІДБІР ЯК У КОСМОНАВТІВ

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ Þ²ËÅÉ

ÏÐȲÒÀËÈ ÑÒÀÐÎÆÈ˲ Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ñåëî Àíàñòàñ³âêà â³äçíà÷èëî 125-ð³÷íèé þâ³ëåé. Ç ö³º¿ íàãîäè â³äáóëîñÿ ÿñêðàâå ñâÿòî, íà ÿêå ç³áðàëèñÿ óñ³ ìåøêàíö³ ñåëà, ãîñò³ ç ðàéîíó òà ñóñ³äí³õ ñ³ë, äåïóòàòè Ãðóçüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Íàéñòàðø³é òà íàéìîëîäø³é æèòåëüö³ ñåëà âðó÷èëè ïàì'ÿòí³ ïîäàðóíêè â³ä ãîëîâè Ãðóçüêî¿ ñ³ëüðàäè. Öüîãî äíÿ òàêîæ ïðèâ³òàëè é ³ìåíèííèê³â. Ñëîâà âäÿ÷íîñò³ òà ìóçè÷í³ â³òàííÿ ïðîçâó÷àëè ³ íà ÷åñòü ñòàðîæèë³â ñåëà, ÿê³ ãðîìàäîþ áóäóâàëè ñ³ëüñüêèé êëóá. Ñâÿòî çàâåðøèëîñü íàðîäíèì ãóëÿííÿì.

ÍÎÂÈÍÈ ÑÓ×ÀÑÍÀ Á²Á˲ÎÒÅÊÀ

ÄÎÑÒÓÏ Ç²ÄÓѲËÜ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà óí³âåðñàëüíà íàóêîâà á³áë³îòåêà ³ì. Ïåðâîó÷èòåë³â ñëîâ’ÿíñüêèõ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ âçÿëà ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó ÿðìàðêó ³ííîâàö³éíèõ ³äåé «Ñó÷àñíà á³áë³îòåêà: ðîçâèâàºìî ì³ñöåâ³ ãðîìàäè», äå ïðåçåíòóâàëà ñâ³é ïðîåêò «Êðàºçíàâ÷èé ³íòåðàêòèâíèé òóðèçì». ßðìàðîê ïðîéøîâ ó ðàìêàõ ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó êóëüòóðè, ùî ðåàë³çóºòüñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. ○

ÁËÀÃÎ×ÈÍÍÀ ÀÊÖ²ß

ÂÐßÒÓÉÌÎ ÐÀÇÎÌ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëàñü ïðåñêîíôåðåíö³ÿ íà òåìó: «Äîïîìîãà îíêîõâîðèì ä³òÿì - áëàãîä³éíà ïðîãðàìà «Äèòèíñòâî äëÿ âñ³õ». ¯¿ ìåòà - ñïðèÿòè øâèäøîìó îäóæàííþ ä³òåé øëÿõîì ïîêðàùåííÿ óìîâ ¿õ ïåðåáóâàííÿ ó ë³êàðíÿõ. À òàêîæ çàâäÿêè ìîäåðí³çàö³¿ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, íàäàííÿ êîìïëåêñó ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì òà ¿õí³ì áëèçüêèì - ñòâîðèòè ïîçèòèâíå íàëàøòóâàííÿ. Ó ðàìêàõ ö³º¿ ïðîãðàìè äî 31 ñåðïíÿ ó áóäü-ÿêîìó áàíêîìàò³ «Ïðèâàòáàíêó» ìîæíà çðîáèòè áëàãîä³éíèé âíåñîê íà ïðèäáàííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ë³êóâàííÿ îíêîëîã³÷íèõ õâîðîá ó ä³òåé. Íàâ³òü êîï³éêà, ïðèìíîæåíà ó ê³ëüêà ðàç³â, çäàòíà âðÿòóâàòè æèòòÿ! ○

ÌÎËÎÄØÀ ˲ÃÀ

ÇÌÀÃÀËÈÑÜ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà ó òðàâí³ â³äáóâñÿ þâ³ëåéíèé V ³äêðèòèé îáëàñíèé ìàòåìàòè÷íèé òóðí³ð «Åâðèêà-2012» äëÿ ìîëîäøî¿ ë³ãè.  íüîìó çìàãàëèñÿ ìàòåìàòèêè 5-7 êëàñ³â. Ó ô³íàë ïðîéøëè 272 ó÷í³. Íàïðèê³íö³ òóðí³ðó äëÿ ó÷àñíèê³â ïðîâåëè ðîçá³ð êîíêóðñíèõ çàâäàíü, à ïåðåìîæö³â íàãîðîäèëè ö³ííèìè ïðèçàìè òà ïîäàðóíêàìè.

- Миколо Івановичу, розкажіть, як стають полярниками? - У 1985 році я працював на заводі «Криворіжсталь» машиністом тепловоза. Звідти мене направили в Антарктику. Але спочатку довелося пройти дуже серйозний відбір, як у космонавтів, у Москві та Ленінграді. В армії служив інструктором-танкістом 1 класу, також закінчив технікум по дизельному господарству. І мене зарахували до транспортного загону станції Мирний. В основний склад нас потрапило лише 22 чоловіки. Із Ленінграда кораблем йшли до Антарктиди майже два місяці. Потім ретельно готувалися до переходу на полюс холоду, полюс недосяжності, де стоїть станція «Восток» - у 1983 році там була зафіксована найнижча температура повітря на планеті - 89,2 градуса. Наприклад, у кухаря було завдання наварити їжі на 60 діб на весь загін і заморозити. Борщі, картоплю заморожували у спеціальних продовольчих пакетах. На обід кухар пилкою відпилював шматок борщу і розігрівав. Одягнуті ми були у теплі водолазні костюми, потім надівали шкіряні, а поверх них - ще костюми на верблюдячому хутрі. Ходили в такому вбранні, як пінгвіни. - Яким було завдання походу? - Привезти обладнання, харчі для життєдіяльності станції на рік. А мені доручили відповідати за технічний тягач - військовий всюдихід «Харків’янка». І подолати шлях туди-назад по півтори тисячі кілометрів обов’язково треба було за 60 днів. - Чому? - Потім починається хуртовина, і можна загинути, як загинув Роберт Скотт. Він пішов на місяць пізніше Руаля Амунд-

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«ß ïðîñòî ïîëþáèâ ¿¿,

ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ ÌÈÊÎËÈ ÌÀÊÎÂIß: сена, той першим підкорив Південний полюс. І ми йшли, як Амундсен. Навколо Мирної на 120 км тріщини, в яких не одна людина загинула, бувало, і тягачі провалювалися. На 365-му кілометрі за станцією Піонерською - долина Смерті, долина Завірюхи. Проходили її тиждень. Один одного на відстані 3 метри вже не бачили. Щоб,

наприклад, попити зранку чаю, прив’язувалися мотузкою до своєї машини і поповзом діставалися до тягача з кухарем. Після 700 км - висота 3 тисячі метрів над рівнем моря, мороз 75 градусів, дихати важко. Все треба робити повільно і з розумом: зайвий крок - зайва витрата енергії. В гусениці тягача тріскаються «пальці», якими з’єднуються тра-

3 Íàðîäèâñÿ 1 ñåðïíÿ 1952 ðîêó â Êðèâîìó

Ðîç³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. 3 ²ç 1985 ïî 1992 ðîêè áðàâ ó÷àñòü ó ñåìè

ðàäÿíñüêèõ àíòàðêòè÷íèõ ïîõîäàõ çà êåðìîì âñþäèõîäà ó ñêëàä³ ñàííî-ãóñåíè÷íèõ ïî¿çä³â äî ïîëþñà õîëîäó. 3 ²ç 2000 ïî 2011 ðîêè - ³íæåíåð-ìåõàí³êëîã³ñò Íàö³îíàëüíîãî àíòàðêòè÷íîãî íàóêîâîãî öåíòðó, ó÷àñíèê óêðà¿íñüêèõ àíòàðêòè÷íèõ åêñïåäèö³é. 3 Ìຠ÷èñëåíí³ ïî÷åñí³ ãðàìîòè ³ íàãîðîäè, ñåðåä ÿêèõ îðäåí êíÿçÿ Âîëîäèìèðà. Çàñëóæåíèé ïîëÿðíèê Óêðà¿íè. Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Êðèâîãî Ðîãó.

«ÊÓÕÀÐ ÏÈËÊÎÞ Â²ÄÏÈËÞÂÀ ØÌÀÒÎÊ ÁÎÐÙÓ»

«ÍÀÑ ÇÓÑÒвËÈ ×ÅÐÂÎÍÎÞ ÄÎвÆÊÎÞ, ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÀÌÈ ² ÃÎвËÊÎÞ»

ки. Треба їх перебивати. Ми - у спеціальних масках, тільки прорізі для очей. Рука так і тягнеться маску зірвати, вдихнути повітря. Не можна - отримаєш набряк легенів і ніхто не врятує. Підходимо до станції «Восток» (це висота 4842 метри) нам назустріч стріляють ракетницями, ми теж стріляємо. Всі плачуть. Тільки тоді я зрозумів, по якому лезу йшов. Ніхто з нас не знав, чи виживе. - А ще треба було подолати шлях назад… - Так. Ми день і ніч розвантажувалися при температурі мінус 86! По дорозі назад довелося міняти коробку передач при морозі 75 гра-

дусів. Це пекельний труд! Прийшли на Мирну, нас зустріли червоною доріжкою, бутербродами й горілкою по 50 грамів.

МІСЦЯ ДЛЯ ПІДЛОТИ НЕМАЄ - Ви знали, наскільки цей похід небезпечний? - Ні. Такої праці і такого, що кожну хвилину тебе підстерігає небезпека, я в житті не бачив. Утім, з дитинства працював над собою. Як би не було тяжко, кажу собі: все нормально, терпи! Я зрозумів, що ці три тисячі кілометрів зробили з мене справжнього мужчину, який може подати руку товаришу у біді. Маючи на сьогодні поляр-


07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

ВЕЛИКI СТАВКИ 7 ○

ний досвід - 26 з половиною років і 14 експедицій, навіть не знаю, як з важких ситуацій виходив. Кілька разів гинув, і в тріщині побував, але виживав. - Але чому ж Ви знову і знову їдете в Антарктику? - Я просто полюбив її, цю Антарктику, хоч вона і сувора: щороку там гинуть люди. Антарктика мене виховала. Не кожен її витримує. Психологія людини не вивчена. Ось розмовляєш з ним - золота людина! А стикається

«ÕÎÄÈËÈ ÌÈ Â ÒÀÊÎÌÓ ÂÁÐÀÍͲ, ßÊ Ï²ÍòÍÈ»

з труднощами, - і починає змінюватися, ламається. Невідомо, що у мозку спрацьовує. Якщо людина себе не втримала, буде черв’яком точити увесь колектив. Я часто читаю лекції у школах, вишах і навіть дитсадках. У дітей загоряються очі. Їм завжди говорю, що треба змалку себе ви-

ховувати - і над здоров’ям працювати, і над психологічним балансом. Якщо людина може собою керувати, то завжди в екстремальних умовах переможе. Антарктика дає загартованість, там панують згуртована дружба і взаєморозуміння. Підлота відпадає. Не випадково саме в Антарктиці підписаний договір між країнами про безоплатну допомогу.

БОРОТЬБА ЗА ШОСТИЙ КОНТИНЕНТ - До речі, Ви були учасником 31-го консультативного конгресу, де вирішувалася доля цього договору.

- Конгрес проходив у 2009 році в Києві. У 1959-му 12 країн, які були присутні в Антарктиді, підписали договір про взаємодопомогу на 50 років. На конгресі його подовжили ще на 50 років. Серед іншого, домовилися про нерозробку копалин і вивчення Антарктики у мирних

Á²Ëß ÑÒÀÍÖ²¯ ÂÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÊÀÏËÈ×ÊÓ

ÍÎÂÈÍÈ

öþ Àíòàðêòèêó» нову назву: «Академіка Вернадського». Науковці там вивчають озонову діру, проводять дослідження з метеорології, сейсмології, гідрології, біології, за космічними напрямками тощо. Станція розташована на острові Галіндез. Вона дуже зручна і затишна, але до неї складний підхід через протоку Дрейка. Це найнепідступніша протока у світі. У 2006 році на науковому судні «Горизонт» ми натрапили там на

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÎÐÊÅÑÒв речі, торік, коли я був керівником української експедиції, відбулась історична подія. Біля станції Вернадського ми встановили православну капличку. А сім років тому я відвіз в Антарктиду ікону Святого Миколая, вишиту знаменитою криворізькою вишивальницею Лідією Перевєрзєвою. - Миколо Івановичу, йдуть сьогодні у полярники? Молодь перспективна є?

Ó Êðèâîìó Ðîç³ ïðîéøîâ ïåðøèé ì³ñüêèé ôåñòèâàëü äóõîâèõ îðêåñòð³â. Ïðàâî â³äêðèòòÿ áóëî íàäàíå â³éñüêîâîìó îðêåñòðó 194-ãî ïîíòîííî-ìîñòîâîãî çàãîíó Äåðæàâíî¿ ñïåö³àëüíî¿ ñëóæáè òðàíñïîðòó ç Íîâîìîñêîâñüêà. Êðèâèé гã ïðåäñòàâèëè 7 êîëåêòèâ³â, ñåðåä ÿêèõ 1 - ç³ øêîëè-³íòåðíàòó äëÿ ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî¿ îï³êè. ̳ñòÿíè êîæíîãî àðòèñòà çóñòð³÷àëè îïëåñêàìè. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ ÏÀÐÊÎÂÊÀ ²ç 1-ãî ÷åðâíÿ ó Ïàâëîãðàä³ ìîæíà íå ïëàòèòè çà ïàðêîâêó - äî 10 ÷èñëà îá³öÿþòü ïîçí³ìàòè âñ³ çíàêè ³ òàáëè÷êè, ùî âêàçóþòü íà òàê³ ì³ñöÿ. Öå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè 29 òðàâíÿ. Çã³äíî ³ç çàêîíîì, äëÿ çáèðàííÿ ïëàòè çà ì³ñöå íà ïàðêîâö³ íåîáõ³äíî âñòàíîâëþâàòè îäèí ïàðêîìàò íà 10 ì³ñöü. Âàðò³ñòü îäíîãî ñêëàäຠ45 òèñ. ãðí. Îïåðàòîðè ³ç íàäàííÿ òàêèõ ïîñëóã âèÿâèëèñü íåãîòîâèìè äî ïîä³áíèõ âèòðàò. Ñèòóàö³ÿ âèð³øèëàñÿ íà êîðèñòü ãðîìàäÿí. ○

ÂÀÑÈËÜʲÂÊÀ

ÇÌÀÃÀËÈÑß ÌÅÄÑÅÑÒÐÈ цілях. Не секрет, що шостий континент вже подумки поділений, бо в ньому все є: і нафта, і вугілля, і срібло, і золото. - У 1992 році Ро- підводний айсберг і сія оголосила себе отримали пробоїну у 2,5 метра. Я теж брав участь у керівництві рятувальними роботами. За 2,5 доби наші водолази завели на пробоїну пластир. Слава Богу, людей і наукове обладнання врятували. Судно благополучно повернулося до Севастополя і ще привезло у танкері антарктичну воду. - А скільки часу займає шлях до Антарктики? - Дві доби летимо, правонаступницею зазвичай, за таким всіх антарктичних маршрутом: Франстанцій СРСР і ція, Бразилія, Аргенвідмовила Україні тина, Вогняна Земля. в передачі однієї з Потрапляємо на так них. Добре, що ми званий кінець світу. таки маємо свою Потім фрахтуємо станцію. судно і дні три долає- Так, усі 9 радян- мо протоку Дрейка. ських станцій стали ро- Тим, хто перший раз, сійськими. В 1996-му адаптуватися важко. Україна придбала анг- Організм не розуміє, лійську станцію Фа- чому його перегорнурадей, яка отримала ли догори ногами. До

«ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏÐÈÄÁÀËÀ ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÓ ÑÒÀÍÖ²Þ ÔÀÐÀÄÅÉ» - Ідуть. Молодь є, але вона вже не та більш тендітна. Здоров’я не те. Дивишся: людина грамотна, а витривалості, психологічної витримки немає. Адже в Антарктику відправляємо не гуляти, а 365 днів працювати. - Скажіть, є особливий інтерес України в Антарктиці? - Антарктика - це престиж держави. Наша станція - у десятці кращих за науковими роботами, інші країни з нами рахуються. Не кожна держава може поставити там станцію, і тільки - з дозволу країн Антарктичного договору. А вони вже намагаються нікого не пускати, адже сьогодні йде боротьба за Антарктиду.

Ç íàãîäè 100-ë³òòÿ çàñíóâàííÿ ó Âàñèëüê³âö³ ÖÐË â³äáóëèñü çìàãàííÿ ñåðåä ìåäè÷íèõ ñåñòåð.  óñ³õ êîíêóðñàõ ä³â÷àòà ïîêàçàëè ñâîþ ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü. À ùå çà ÷àñ ä³éñòâà ìåäïðàö³âíèêè âçíàëè áàãàòî ö³êàâîãî ïðî ³ñòîð³þ öüîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, éîãî âèäàòíèõ ëþäåé. Ó íàïðóæåí³é áîðîòüá³ ïåðåìîãó çäîáóëà ìåäñåñòðà ïðèéìàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ²ðèíà Øåâ÷åíêî, ÿêà íàáðàëà 99,5 áàëà ç³ 100 ìîæëèâèõ. ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÑÒÂÎÐÞÞÒÜ Ñ²Ì’¯ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ç ïî÷àòêó ðîêó ñòâîðåíî 6 ïðèéîìíèõ ñ³ìåé òà äâà äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó. Äî íèõ íà âèõîâàííÿ âëàøòîâàíî 17 ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó òàêîæ ãîòóºòüñÿ ïðîåêò ñòâîðåííÿ ïðèéîìíî¿ ðîäèíè òà âëàøòóâàííÿ íà ñï³ëüíå ïðîæèâàííÿ ùå îäí³º¿ ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè. Íà ñ³÷åíü 2012 ðîêó ó äåðæàâíèõ çàêëàäàõ ïåðåáóâàëè 128 ä³òåé, íàðàç³ ìàëþê³â - 108.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÑÒÐÀÄÀÍÈß

Àëëåðãèÿ âî âñåé «êðàñå» ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÏÐÎÙÀÂÀÉ, ÂÒÎÌÎ

ÇÀ˲ÇÎ ÄÎÏÎÌÎÆÅ Äîáàâêè â ¿æó, ùî ì³ñòÿòü çàë³çî, äîïîìàãàþòü ïîçáàâèòè æ³íîê â³ä óòîìè. Öå äîâåëè â÷åí³ ï³ñëÿ äîñë³äæåííÿ, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 198 ïðåäñòàâíèöü ð³çíîãî â³êó â ïåð³îä ìåíñòðóàö³é. Ó íèõ áóâ çíèæåíèé ð³âåíü çàë³çà, õî÷ â³í ³ íå ïåðåáóâàâ íà êðèòè÷íèõ ïîçíà÷êàõ. ×åðåç 12 òèæí³â ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïðèéîì äîáàâîê ³ç çàë³çîì äîçâîëèâ çíèçèòè ïîêàçíèêè âòîìè íà 50%. Îäíàê ó÷åí³ ïîïåðåäæàþòü, ùî íàäëèøîê çàë³çà ìîæå áóòè íåáåçïå÷íèì.

ÍÎÂÈÍÈ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß Â×ÅÍÈÕ

ØÒÓ×ÍÀ ÊÐΠÀìåðèêàíñüê³ â÷åí³ âïåðøå â ³ñòî𳿠ñòâîðèëè øòó÷í³ òðîìáîöèòè, ïîâí³ñòþ ñóì³ñí³ ç êðîâ’þ. Çàâäàííÿ òðîìáîöèò³â çóïèíÿòè êðîâîòå÷ó, çàãîþâàòè ðàíè. Âîíè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ âèêîíàííÿ öèõ çàâäàíü, ÿêùî äîíîðñüêà êðîâ â³äñóòíÿ, ÷è äëÿ ïåðåíåñåííÿ êîíòðàñòíî¿ ðå÷îâèíè. Òàêîæ òðîìáîöèòè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ äîñòàâêè ó òðîìáè ïðåïàðàò³â, ùî çìîæóòü ¿õ ðîç÷èíèòè. ○

ÏÐÈØÂÈÄØÈ IJÀÃÍÎÑÒÓÂÀÍÍß

ÞÍÈÉ ÃÅÍ²É Àìåðèêàíñüêèé ï³äë³òîê ðîçðîáèâ ìåòîäèêó ä³àãíîñòèêè ðàêó ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ. 15-ð³÷íèé Äæåê Åíäðåêà ñòàâ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó íàóêîâèõ äîñÿãíåíü øêîëÿð³â Intel ISEF. Éîãî ïðèñòð³é âèçíà÷ຠíàÿâí³ñòü á³ëêà ìåçîòåë³íà, ÿêèé âèðîáëÿº çëîÿê³ñí³ ïóõëèíè. Âèïðîáóâàííÿ ïîêàçàëè, ùî òî÷í³ñòü ä³àãíîñòè÷íî¿ ìåòîäèêè ïåðåâèùóº 90%. Òðèâàë³ñòü ³ âàðò³ñòü òàêî¿ ä³àãíîñòèêè ñêîðîòèëèñÿ â äåñÿòêè ðàç³â. ○

˲ÊÓÂÀÍÍß ÂÈÍÎÌ

ÏÎвÂÍßËÈ Ç ÊÅÔ²ÐÎÌ Ïîì³ðíå âæèâàííÿ âèíà ïîêðàùóº ðîáîòó êèøê³âíèêà. Òàê çàÿâèëè ³ñïàíñüê³ â÷åí³, ÿê³ ïðîâåëè 15-äåííèé åêñïåðèìåíò. Íà 1-ìó åòàï³ éîãî ïðîâåäåííÿ äîáðîâîëüö³ íå âæèâàëè âèíî òà ³íø³ ñïèðòí³ íàïî¿. Íà 2-ìó - ùîäíÿ âèïèâàëè êåëèõ Ìåðëî.  óñ³õ äîáðîâîëüö³â âçÿëè íà àíàë³ç êðîâ, ñå÷ó ³ êàë. Ç’ÿñóâàëèñÿ ïîçèòèâí³ çì³íè ó ôëîð³ òîâñòîãî êèøê³âíèêà. ijþ âèíà â÷åí³ ïîð³âíÿëè çà åôåêòèâí³ñòþ ç³ ñïîëóêàìè, ùî º â êåô³ð³.

Ó íåêîòîðûõ ëþäåé ïðèõîä äîëãîæäàííûõ âåñíû è ëåòà ùåäðî «îìûò» ñëåçàìè. Âèíîâíèê ñåçîííûõ ñòðàäàíèé ïîëëèíîç (ñåííàÿ ëèõîðàäêà), àëëåðãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ îðãàíèçìà íà ïûëüöó ðàçëè÷íûõ ðàñòåíèé «ВОЛНА» ЗА «ВОЛНОЙ» Пыльца - самый распространенный аллерген, несмотря на то, что лишь около 50 растений - ее «производители». Так как травы и деревья «пылят» в разное время, аллергологи составили календарь их цветения, отметив три пыльцевые «волны».  Для первой характерно обилие пыльцы березы,ольхи, лещины, осины, клена и ясеня, цветущих в апреле-мае.  Вторая пыльцевая «волна» приходится на время опыления злаковых трав (тимофеевки, пырея, овсяницы, пшеницы) в июне-июле.  В августе-сентябре эстафету принимает третья «волна». Это время массового опыления сорняков амброзии, циклахены, одуванчика, крапивы и полыни. Отдельно стоит упомянуть тополь, который сам по себе не вызывает аллергии. Его «вина» в том, что летающий пух собирает пыльцу с «вредоносных» деревьев, злаков и несет в разные стороны.

СИМПТОМЫ НАЛИЦО Для поллиноза характерны «традиционные» симптомы: y приступы чихания, обильный насморк или заложенность носа (аллергический ринит); y зуд и покраснение глаз, слезотечение (аллергический конъюнктивит); y зуд неба, языка (аллергический фарингит); y кожные высыпания; y сухой кашель, хрипы, удушье (пыльцевая бронхиальная астма).

Все это напоминает простуду, но без повышения температуры. Часто проявляется «пыльцевая интоксикация» - утомляемость, раздражительность, депрессия, потеря аппетита. Возможны приступы мигрени и сонливости, а при попадании пыльцы в желудочнокишечный тракт тошнота, резкие боли в животе, крапивница. Нередко к перечисленным симптомам добавляется непереносимость ряда медикаментов и пищевых продуктов. У подавляющего большинства людей в период сезонных обострений наблюдается еще и «перекрестная» аллергия. При поллинозе с реакцией на пыльцу березы «перекрестной» будет реакция на морковь, фундук, яблоки и персики. С реакцией на злаки - на щавель и пищевые злаки, а на полынь - на цитрусовые, мед и семена подсолнечника.

ÑÐÅÄÈ ÀËËÅÐÃÈÊÎÂ ÄÅÒÈ ÄÎ ÃÎÄÀ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÈÐÈÍÀ ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ, ãëàâíûé

âíåøòàòíûé àëëåðãîëîã ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëãîñàäìèíèñòðàöèè: - Êàæäûé ÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé àëëåðãèåé, äîëæåí çíàòü, ÷òî åñòü ïðåïàðàòû, ïîçâîëÿþùèå ñïðàâèòüñÿ ñ ïîëëèíîçîì, íî òîëüêî ñïåöèàëèñò ìîæåò èõ íàçíà÷èòü - ýòî î÷åíü âàæíî.

ÏÛËÜÖÀ ÑÀÌÛÉ «ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ» ÀËËÅÐÃÅÍ

ГРУППА РИСКА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ В крови большинства людей есть «специальные» антитела, позволяющие противостоять поллинозу. Если этих антител недостаточно, то при попадании аллергенной пыльцы в организм и контакте с клетками иммунной системы развиваются симптомы болезни. В группе риска - люди: * с наследственной предрасположенностью; * находящиеся в неблагоприятных экологических условиях; * страдающие другими аллергическими заболеваниями, бронхитом и астмой; * перенесшие операцию по удалению миндалин; * с ослабленным иммунитетом.

По словам специалистов, сейчас поллиноз наблюдают даже у малышей до года. Отсутствие лечения чревато развитием дерматита, ухудшением зрения и слуха. Самое тяжелое осложнение - бронхиальная

дить развитие осложнений можно, придерживаясь нехитрых правил: ; принимать назначенные препараты; ; на улице защищать глаза плотно прилегающими очка-

ÏÎÌÎÆÅÒ ÒÎËÜÊÎ ÂÐÀ×

Ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ìîæíî â: DÎáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå èì. Ìå÷íèêîâà. DÃîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ¹7 (Äíåïðîïåòðîâñê). DÎáëàñòíîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå. DÄåòñêîé ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ¹5 (Äíåïðîïåòðîâñê). DÀëëåðãîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòàõ â Êðèâîì Ðîãå, Íèêîïîëå, Äíåïðîäçåðæèíñêå.

ми, дома - промывать водой; ; ежедневно принимать душ, проводить влажную уборку; ; место для отдыха выбирать по соседству с водоемами и в регионах с минимальЭФФЕКТИВНАЯ ным содержанием «ПРЕДЗАЩИТА» «своего» аллергена; Облегчить тяжесть ; укреплять имприступов и предупре- мунитет. астма. При малейших признаках аллергической реакции нужно проконсультироваться у врача-аллерголога и ни в коем случае не заниматься самолечением.


ЖИТТЯБУТТЯ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ËÎÂÓØÊÈ

ÌÌÌ: «Àõ, îáìàíóòü ìåíÿ íå òðóäíî» ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

×òî òàêîå ÌÌÌ? Ãðàíäèîçíàÿ àôåðà äëèíîé â 20 ëåò, îðãàíèçàòîðàì êîòîðîé êàæäûé ãîä óäàåòñÿ îäóðà÷èòü âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé, èëè ïðèáûëüíîå äåëî, ñïîñîáíîå çà êîðîòêîå âðåìÿ ïðåâðàòèòü ïðîñòîãî ÷åëîâåêà â ìèëëèîíåðà? Äîëãîå âðåìÿ ëó÷øèå óìû íàøåé ñòðàíû áüþòñÿ íàä ýòîé çàãàäêîé, à ãîñóäàðñòâî òîëüêî ìîë÷à íàáëþäàåò.  î÷åðåäíîé ðàç ïðåäñòàâèòåëè ÌÌÌ è þðèñòûýêîíîìèñòû ñîøëèñü íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ãäå ïûòàëèñü óÿñíèòü, ÷òî æå âñå-òàêè òàêîå ôèíàíñîâàÿ ïèðàìèäà - áèçíåñ èëè îáìàí

ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀÑ×ÈÒÛÂÀÅÒ 35 ÌËÍ. ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÅÉ ÄÓÁËÜ ÄÂÀ

ÅÙÅ ÎÄÍÀ ÏÎÏÛÒÊÀ

СОВРЕМЕННАЯ «МАВРОМАНИЯ» На сегодняшний день система МММ насчитывает около 35 млн. своих верных последователей по всему миру. Ее участники утверждают, что финансовая пирамида это глобальная касса взаимопомощи, которая технически оформлена в качестве «игры» - как биржа без всяких гарантий и обязательств. Тысячник МММ Игорь Гудков говорит, что это механизм, помогающий правильно перераспределять средства, иными словами обмен деньгами между теми, у кого их много, с

теми, у кого средств нет. Гуру финансовой пирамиды Сергей Мавроди даже создал свою внутреннюю валюту «мавро», которую можно продавать и покупать, зарабатывая на этом реальные деньги - доллары, евро или гривны.

ГЛАВНОЕВОВРЕМЯ СОСКОЧИТЬ Представители классической школы экономики посме-

ÏÈÐÀÌÈÄÓ ÌÎÆÍÎ ÏÐÈÐÀÂÍßÒÜ Ê ÀÇÀÐÒÍÎÉ ÈÃÐÅ

Îñíîâàòåëü ÌÌÌ Ñåðãåé Ìàâðîäè íåäàâíî ñîîáùèë î ñîçäàíèè íîâîãî «äåòèùà» - ÌÌÌ-2012.  ÷àñòíîñòè, îíî ïîÿâèëîñü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü ñòàðîé ôèíàíñîâîé ïèðàìèäå - 2011.  íåêîòîðûõ ÑÌÈ ïðîçâó÷àëà èíôîðìàöèÿ î êðàõå ÌÌÌ-2011, ÷òî ïîäâèãëî åå ó÷àñòíèêîâ ìàññîâî çàáèðàòü äåíüãè èç ñèñòåìû, ïûòàÿñü ñïàñòè õîòü êàêóþ-òî ÷àñòü âêëàäîâ.  ñâîåì ïîñëåäíåì âèäåîîáðàùåíèè Ñåðãåé Ìàâðîäè ðàññêàçàë, ÷òî â ðåçóëüòàòå ñîçäàâøåéñÿ ïàíèêè îí áûë âûíóæäåí ââåñòè îãðàíè÷åíèå ïî âûïëàòàì äî 15 èþíÿ - òàê íàçûâàåìûé «ðåæèì ñïîêîéñòâèÿ». Êðîìå òîãî, è ïîñëå 15 èþíÿ îñòàíóòñÿ íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ. Îñíîâàòåëü ñèñòåìû ïîÿñíèë, ÷òî ÌÌÌ2012 íå îòìåíÿåò ÌÌÌ-2011: ñðåäñòâà, êîòîðûå áóäåò ïîëó÷àòü íîâàÿ ïèðàìèäà, ÷àñòè÷íî ïîéäóò â ñòàðóþ. ×òîáû âñå âêëàä÷èêè íå ïåðåëîæèëè ñðåäñòâà èç ñòàðîé â íîâóþ, â ñòàðîé ñäåëàþò âûøå ïðîöåíòû ïî âêëàäàì.  îñòàëüíîì, çà èñêëþ÷åíèåì äåòàëåé ñ íà÷èñëåíèåì áîíóñîâ, ïèðàìèäû îòëè÷àòüñÿ íå áóäóò. иваются над последователями МММ, припоминая слова Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Так как в Украине деятельность фи-

нансовых пирамид никак не регулируется законодательно, каждый год в эту ловушку попадают люди, любящие «быстрые деньги». Чаще всего это представи-

тели так называемых незащищенных слоев населения с низким уровнем доходов. По словам члена Всеукраинского юридического совета Владимира Дона, в Украине действует хозяйственный кодекс, в котором четко прописано, что такое предпринимательство и по каким правилам оно должно осуществляться. МММ ни под одно из них не подпадает. Пирамида не лицензирована и не зарегистрирована как бизнес, что нарушает нормы действующего законодательства. Как утверждает Дон, МММ можно приравнять к азартным играм и всетаки запретить. По словам экономиста Владимира Момота, самое главное - вовремя выйти из «игры» и снять деньги, тогда на пирамиде действительно можно заработать и не навредить себе. В противном случае она просто «захлопнется», оставив людей и без денег, и без гарантий.

ÞÍÛÅ ÂÎËÎÍÒÅÐÛ

 îòâåòå çà òåõ, êîãî ïðèðó÷èëè ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

2000 ÏÎÄÏÈÑÅÉ ÇÀ ÏÐÈÞÒ ÄËß ÁÅÇÄÎÌÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Þíûå âîëîíòåðû èç ãîðîäñêîé äåòñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ çàùèòû æèâîòíûõ» ñîáðàëè ñâûøå 2000 ïîäïèñåé çà ñîçäàíèå â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ Официально Ассоциация работает с 2000 г., фактически - с декабря 1995 г. Первыми судьбой «четвероногих бомжей» озаботились дети, посещающие кружок «Друг мой, кошка», организованный в Центре внешкольной работы Бабушкинского района. Сменилось не одно поколение воспи-

танников кружка Ассоциации. Неизменным осталось гуманное отношение к животным и чувство ответственности за них. Дети спасли сотни кошек, собак, грызунов, птиц, выброшенных на улицу, для многих нашли новых любящих хозяев. Собра-

ли вначале 3000 подписей, затем более 5000 в поддержку принятия закона о защите животных от жестокого обращения и отправили в Верховную Раду. Недавняя акция, во время которой юные волонтеры собрали вышеупомянутые 2000 подписей, была направлена на создание в Днепропетровске приюта для бездомных животных.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

Ó ÊȪ² ÏÐÅÇÅÍÒÎÂÀÍÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÎÔ²Ñ Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÂÅËÈÊÈÕ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲ «Ñüîãîäí³ ìè º ñâ³äêàìè ÷åðãîâîãî åòàïó ïåðåòâîðåííÿ ïîäàòêîâîãî â³äîìñòâà ó âèñîêîÿê³ñíó ñåðâ³ñíó ñëóæáó. Âåëèêèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ìè ñïðèéìàºìî ÿê íàøèõ ê볺íò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü íàéêðàùîãî ïîäàòêîâîãî ñåðâ³ñó. Ñàìå òîìó ñòâîðåííÿ Öåíòðàëüíîãî îô³ñó ç ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ º îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ óìîâ êàðäèíàëüíîãî ðåôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè», - çàçíà÷èâ Ãîëîâà ÄÏÑ Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Êëèìåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, íà ñüîãîäí³ âåëèê³ ïëàòíèêè ïîäàòê³â çàáåçïå÷óþòü ïîíàä 64 â³äñîòêè óñ³õ íàäõîäæåíü äî áþäæåòó. ² ñàìå áþäæåòîóòâîðþþ÷³ ï³äïðèºìñòâà âèìàãàþòü âèñîêîïðîôåñ³éíîãî ñóïðîâîäó â îêðåìîìó ï³äðîçä³ë³, ÿêèé âò³ëèòü ó ñîá³ íàéðàö³îíàëüí³ø³ òà íàéåôåêòèâí³ø³ ï³äõîäè òà òåõíîëî㳿. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî êîëåêòèâ îô³ñó ñêëàäàòèìóòü êðàù³ ñïåö³àë³ñòè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, à òàêîæ âèïóñêíèêè ïðîô³ëüíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ñïåö³àë³çîâàí³ äåðæàâí³ ïîäàòêîâ³ ³íñïåêö³¿ â ì³ñòàõ ѳìôåðîïîëü, Äí³ïðîïåòðîâñüê, Êðèâèé гã, Äîíåöüê, Çàïîð³ææÿ, Ëóãàíñüê, Ëüâ³â, Ìèêîëà¿â, Îäåñà òà Õàðê³â ïî÷íóòü ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ Öåíòðàëüíîìó îô³ñó. À âæå ó íàñòóïíîìó ðîö³ ðåîðãàí³çàö³ÿ òîðêíåòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ³íñïåêö³é â ì³ñòàõ Êðèâèé гã, Ìèêîëà¿â òà ѳìôåðîïîëü, ÿê³ ïðèºäíàþòüñÿ äî ñïåö³àë³çîâàíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é ó ì³ñòàõ Äí³ïðîïåòðîâñüê, Îäåñà òà Äϲ ó ì.ѳìôåðîïîë³. Íàòîì³ñòü ó öèõ ì³ñòàõ äëÿ äîäàòêîâî¿ çðó÷íîñò³ ïðàöþâàòèìóòü ñåðâ³ñí³ öåíòðè, ó ÿêèõ ïëàòíèêè ïîäàòê³â çìîæóòü ïîäàâàòè çâ³òí³ñòü, îòðèìóâàòè êâàë³ô³êîâàí³ êîíñóëüòàö³¿ òà äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè. ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÄÏÑ ○

ÁÅÐÅÆÓÒÜ ×ÀÑ

ÏÐÀÖÞÞÒÜ ØÂÈÄØÅ Êåð³âíèöòâî Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ ïðèä³ëÿº âåëèêó óâàãó äîòðèìàííþ ÷àñîâèõ íîðìàòèâ³â ïðè ìèòíîìó îôîðìëåíí³ òîâàð³â. Çà ñ³÷åíü-êâ³òåíü 2012 ðîêó ñåðåäí³é ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ïðè ³ìïîðò³ ñêëàâ 1 ãîäèíó, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëîð³÷íèìè 1 ãîä. 55 õâ. ○

ÁÀÍʲÂÑÜÊÀ ÒÀªÌÍÈÖß

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÇÀÕÈÙÅÍÀ Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ãàðàíòóº íàä³éíèé çàõèñò äàíèõ ïðè ïðîâåäåíí³ ³äåíòèô³êàö³¿ îñ³á ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ âàëþòíî-îáì³ííèõ îïåðàö³é ô³çè÷íèìè îñîáàìè. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà - áàíê³âñüêà òàºìíèöÿ ³ ìîæå áóòè ðîçêðèòà òðåò³ì îñîáàì ëèøå ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.


10 ТВПРОГРАМА ○

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.10 Евро" 2012 г. День за днем 07.20 Страна on line 07.25 Хозяин в доме 07.30 Эра бизнеса 07.35 Тема дня 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТБ 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Агроньюз 09.40 Олимпийским курсом 09.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» 11.20 Точка зрения 11.50, 21.50 Деловой мир 12.00 Окно в Америку 12.20 Темный силуэт 12.45 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Ирландия " Хорватия 14.45 Деловой мир. Агросектор 14.50 Euronews 15.15 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Ис" пания " Италия 17.05 Звезды юмора. К.Новикова, В.Моисеен" ко, В.Данилец 18.10, 21.25 Наше Евро 18.55 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Франция " Англия 21.55 О выплатах компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР 22.00 Звезды юмора. В.Винокур, Е.Воробей, Ю.Гальцев 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.40 Деловой мир. Неделя

06.00 «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 «Бен 10. Инопланетная сила "2» 08.00 «Днепр"футбол» 08.30 «Алеф " в наше время» 09.00 «ГАИ. Дорожные войны» 09.50 «Улетное видео по"русски» 10.40, 11.25, 12.20, 13.10 Премьера. Т/с «МУР» 14.00, 15.00 Т/с «Сыщики3» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Шалене відео по"українськи» 20.30 «Угон по"нашему» 21.00 «Новости 2+2» 21.15, 23.15 «Проспорт» 21.20, 22.20, 23.20 Т/с «Секретные материа лы» 00.10 Премьера.Т/с «Падающие небеса» 01.50 «Мій зможе» 03.05 Т/с «Повелитель зверей» 03.45 «Сумасшедшая скрытая камера»

07.40, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 08.40 Т/с «Карамель» 09.40 Х/ф «Блеф» 11.45 Х/ф «Маша и море» 13.45 «Невероятные истории любви» 14.50, 23.25 «Параллельный мир» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна"Новини» 19.35 «Карамель»(1) 20.35 «Куб» 22.25 «Детектор лжи» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Т/с «Комиссар Рекс» =34 КАНАЛ 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК "будиль" ник» 09.15 «Специальный проект». «Цыганская ма" гия» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50, 18.15 «Мини"путешествия» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «Медикус» 13.00 Х/ф «Пять минут страха» 14.30 «Бывшие». «Секс"символы» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Люди» 17.30 «Громкое дело» 18.00 «Детали» 18.30 «Еще не вечер». «Звездные гадалки» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.00 «Вне игры. ЕВРОобозрение» 21.10 «Преступление и наказание» 21.35 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «В час пик» 00.10 «Адская кухня. Российская версия» 01.30 «МWПарад»

11 КАНАЛ

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.30 Новости Евро 09.10 Х/ф «Суррогатная мать» 12.15 Х/ф «Суррогатная мать 2» 14.55 Д/ф «Детективы» 15.20 «Судебные дела» 16.15 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 «Мы вместе» 21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 22.55 Т/с «Меч» ○

Вівторок, 12 червня УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.10 Евро" 2012 г. День за днем 07.20 Страна on line 07.25 Хозяин в доме 07.30 Эра бизнеса 07.35 Тема дня 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТБ 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 21.55 О выплатах компенсаций вклад" чикам Сбербанка СССР 09.35 Свет 10.00 Желаем счастья 10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» 11.50, 21.50 Деловой мир 11.55 Шеф"повар страны 12.55 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Ук" раина " Швеция 14.45 Деловой мир. Агросектор 14.50 Euronews 15.15 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Франция " Англия 17.05 Звезды юмора. С.Ещенко, С.Дроботен" ко 18.10, 21.25 Наше Евро 18.55 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Гре" ция " Чехия 22.00 Звезды юмора. С.Ещенко, братья Поно" маренко, Е.Степаненко, Е.Петросян 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.40 Аудиенция. Страны от А до Я

06.00 «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 «Бен 10. Инопланетная сила "2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.30 «Lady drive» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 23.15 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 09.50 «Улетное видео по"русски» 10.10 Х/ф «Рыцари стальной крови» 12.00 «Заразный космос» 13.00 «Зоопарк во вселенной» 14.00, 15.00 Т/с «Сыщики3» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 18.50 «Культурное меню» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Шалене відео по"українськи» 20.30 «Угон по"нашему» 21.20, 22.20, 23.20 Т/с «Секретные материа лы» 00.10 Х/ф «Реликт» 02.05 «Мій зможе» 03.20 Т/с «Повелитель зверей»

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.30 Новости Евро 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 12.15 «Знак качества» 12.40 «Следствие вели... с Леонидом Канев" ским» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Боец» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 «Мы вместе» 21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 22.55 Т/с «Меч»

11 КАНАЛ 06.35 Kids Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.05 Новости 07.40 «Два берега» 08.10 «Рекламная кухня» 09.00, 15.15 Т/с «Друзья» 09.55, 13.50 М/с «Утиные истории» 11.10 Т/с «АйКарли» 12.15 Т/с «Папины дочки» 14.45 «Мой малыш» 15.45 Teen Time 15.50 Т/с «Молодожены» 16.55, 19.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 «36, 6» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 Шуры"амуры 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 00.30 Т/с «Сплетница»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55 «Шесть кадров» 10.25, 11.25 «Снимите это немедленно» 12.25 «Абсолютная перемена»

13.20 Х/ф «Цветы от Лизы» 17.00, 18.25 Т/с «Метод Лавровой» 20.15 «Меняю жену " 5» 21.35 «Моя исповедь. Михаил Евдокимов» 22.35 «И придет любовь» 00.00 Т/с «Закон и порядок 3» 01.00 Х/ф «Рэд»

СТБ 07.55, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 08.55, 19.10 Т/с «Карамель» 10.00 «Русские сенсации. Жизнь второго пла" на» 11.00 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 13.45 «Невероятные истории любви» 14.50, 00.00 «Параллельный мир» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна"Новини» 20.10, 21.15, 22.40 «Моя правда» 01.00 Т/с «Доктор Хаус» 01.45 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК "бу" дильник» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге» 10.00 «В час пик» 10.30 «Дело моей жизни» 10.50, 18.15 «Мини"путешествия» 11.00, 22.05 «Званый ужин» 11.50, 21.00 «Вне игры. ЕВРОобозрение» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 «Тайны мира с Анной Чапман» 14.20 «100 %» 14.40 «Михаил Задорнов. Записные книжки» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Громкое дело» 18.00 «Детали» 18.30 «Еще не вечер». «Звездные родственни" ки» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.10 «ЕвроStop. Автостопом по Европе», 11 с. 21.35 «Ты сможешь!» 21.50 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Военная тайна» 01.45 Х/ф «Анонимные романтики»

07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Деловые факты 07.45 Стоп"10 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.45 Спорт 09.30, 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты7» 12.35 Анекдоты по"украински 13.00 Т/с «Мент в законе» 15.20 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Братаны2» 22.45 Т/с «Группа «Zetа» 23.50 «Кодекс чести» 01.55 Т/с «Жены футболистов2»

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 08.05 Лентяево 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.15, 19.25 Богиня шопинга 12.40 Твою маму! 13.10 Одна за всех 13.40 Т/с «Кто в доме хозяин?» 14.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 22.00 Т/с «Деффчонки» 17.05, 20.30 Т/с «Универ» 19.00 БарДак 19.55, 22.30 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Бабуны & дедуны 23.30 Дом"2 00.25 Спокойной ночи, мужики 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Неизвестный солдат», 1 с. 12.00, 22.40 Х/ф «Вечный зов» 13.20 Благотворительная акция 14.30, 19.40 Т/с «Чехов и Ко» 15.30, 00.05 Д/с «80 островов вокруг света» 16.15 Х/ф «Неизвестный солдат», 2 с. 17.30 Правительство на связи с гражданами 21.00 Свои 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток

06.00 07.20 09.40 11.10 12.45 14.40 17.25 19.00 21.00 00.15 ○

Зах. 14.05 Сх. 01.01 Остання чв. 11 червня 5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот"новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия"новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест"время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.15 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время"Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 07.05 Х/ф «Визит к Минотавру», 2 с. 08.30 Утренний «Свідок» 08.55 Т/с «Генеральская внучка» 11.00, 21.45 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Криминальные дела» 13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 15.25 Х/ф «Русь изначальная» 18.30 Спецпроект «Угон» 19.00, 23.30, 01.55 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Тиранозавр ацтеков»

НТВМИР 05.45 Х/ф «Дочь моряка» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 09.25 Кулинарный поединок 10.30 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 11.00 Т/с «Автобус». «Важная птица» 12.25 Т/с «ПлатинаII. Свои и чужие» 18.35 Т/с «Стреляющие горы» 20.25 Т/с «Братаны3» 22.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 00.00 «Красивая моя» 01.45 «Колесница судьбы» 02.30 Х/ф «Утреннее шоссе» 04.10 Центр помощи «Анастасия»

ENTER 06.00 Х/ф «Трантиванти» 07.10 Х/ф «Приключения Буратино» 09.50 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь»

27 КАНАЛ 06.00 Мир за неделю 06.20 Утренняя зарядка 06.30 Ф"стиль 07.00, 16.00 Страна Советов 07.55, 08.55, 11.10, 18.25, 19.55, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваши права 09.00 Т/с «Одна любовь души моей» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Гадюка» 14.25 Будь в курсе! 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци" альный пульс» 15.15 Пустыни мира 17.50 Реальный мир 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.00 Социальный статус: ваша пенсия 21.35 Самые загадочные места Земли 23.05 «Голос Америки» 23.30 Телечат

ОРТ М 07.50 «Смак» 08.25 «Служу Отчизне!» 08.55 «Смешарики. ПИН"код» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 Х/ф «Верные друзья» 14.05 Т/с «Женские мечты о дальних стра нах» 18.00 «Александр Пороховщиков. Нам не жить друг без друга» 19.05 Х/ф «Дом на краю» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Счастливый билет» 22.40 Х/ф «Статский советник» 01.15 Х/ф «Спортивная честь»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00 Т/с «След» 09.00 Х/ф «Рыжая» 11.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 12.00 Ток"шоу «Пусть говорят. Вячеслав Ма" лафеев: год без Марины» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток"шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 21.00, 23.45 Ток"шоу «Великий футбол» 21.40 Футбол. ЕВРО" 2012 г. Украина " Шве" ция 01.30 Т/с «Рыцарь дорог»

Х/ф «Ехали мы ехали...» Х/ф «Туфли с золотыми пряжками» Х/ф «Пена» Х/ф «Год теленка» Х/ф «Разные судьбы» Х/ф «Васса» Х/ф «Настя» Х/ф «Дорогой мой человек» Х/ф «Балтийское небо» Х/ф «Допрос» ○

Іменинники дня: ЛУКА, ІВАН, ФЕОДОСІЯ, ОЛЕКСАНДР

ENTER

Сх. 04.46 Зах. 21.10 Трив. дня 16.24 ICTV

51 КАНАЛ

НТВМИР

5 КАНАЛ

07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 Х/ф «Квартет Гварнери» 12.25 Т/с «ПлатинаII. Свои и чужие» 18.35 Т/с «Стреляющие горы» 20.25 Т/с «Братаны3» 22.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 00.00 «Королева прайма». Вечернее шоу На" таши Королевой 01.30 «Как Трус, Балбес и Бывалый изменили жизнь Леонида Гайдая» 02.15 Х/ф «Последний бой майора Пугаче ва»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот"новости» 07.30 «Утро со звездой» ○

НТН

51 КАНАЛ

06.55 Х/ф «Визит к Минотавру», 1 с. 08.30 «Правда жизни» 09.00 Д/с «Православные святые» 10.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00 Т/с «Танкер «Танго» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 23.30, 01.55 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 21.45 Т/с «CSI: Майами 9» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Выкуп»

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 Формат 1:1 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф 11.20 Х/ф «Нос» 13.00 Пенсионный фонд информирует 13.20 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.25 Д/ф «Дэвид Бекхем. Стойкость» 15.30, 00.05 Д/с «80 островов вокруг света» 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.20 Х/ф «Неизвестный солдат», 1 с. 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 19.40 Т/с «Чехов и Ко» 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Будьте здоровы с Андреем Шипко 21.20 Благотворительная акция 21.30 О рыбалке всерьез 22.40 Х/ф «Вечный зов»

07.55, 08.35 «Трансмиссия"новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест"время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10 «РесПублика с Анной Безулик» 12.15 «Общественно"политическое ток"шоу «РесПублика с Анной Безулик» 15.15 «Вперед, на Олимп!» 16.15 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время"Тайм» 22.00 «Налоговый дневник» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

Факты. Вечер Т/с «Братаны2» Свобода слова ПроЦікаве

TET

Зах. 12.58 Сх. 00.40 Остання чв. 13.41

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 08.00 Лентяево 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.15 Твою маму! 12.40 Одна за всех 13.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 14.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 16.05 У ТЕТа мама! 16.35, 20.30, 22.30 Т/с «Универ» 19.00 БарДак 19.25 Богиня шопинга 19.55 Т/с «Универ. Новая общага» 22.00 Т/с «Деффчонки» 23.00 Бабуны & дедуны 23.30 Дом"2 00.25 Дурнев + 1 00.55 Спокойной ночи, мужики

07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 00.50 Спорт 09.30, 19.25, 00.55 Чрезвычайные новости 10.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Мен ты6» 13.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 15.30 Т/с «Прокурорская проверка» 16.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Мен ты7»

07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30, 23.40 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 10.10, 11.10 «Снимите это немедленно» 12.10 «Абсолютная перемена» 13.05, 00.55 Х/ф «Роковое сходство» 17.00, 18.25 Т/с «Метод Лавровой» 20.15 «Территория обмана» 21.20 Х/ф «Рэд» 23.55 Т/с «Закон и порядок 3» ○

18.45 20.15 22.45 01.55

ICTV

1+1

Сх. 04.47 Зах. 21.09 Трив. дня 16.22

Понеділок, 11 червня

06.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.35 Kids Time 06.40, 07.40 «Подъем» 06.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.05, 20.55 «STREET STYLE» 07.00 «Экономика в деталях» 08.30 «Родительский клуб» 09.00, 14.50 Т/с «Друзья» 09.55, 13.50 М/с «Утиные истории» 11.15 Т/с «АйКарли» 12.15 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 15.50 Т/с «Молодожены» 16.55, 19.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.05 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 21.00 «Дело вкуса» 22.00 Шуры"амуры 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 00.35 Т/с «Сплетница»

Іменинники дня: МАРТА, МАКСИМ, НАТАЛІЯ, ІСАК, ОНИСИМ 11.25 13.00 14.55 16.35 18.00 19.35 21.20 00.35

Х/ф «Настя» Х/ф «Дорогой мой человек» Х/ф «Судьба человека» Х/ф «Пена» Х/ф «С любимыми не расставайтесь» Х/ф «Дело было в Пенькове» Х/ф «Чисто английское убийство» Х/ф «Волки в зоне»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35, 09.35, 13.15 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваша пенсия 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Кармелюк» 14.00, 21.35 Самые загадочные места Земли 15.15 Пустыни мира 16.00 Страна Советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Территория выбора» 20.00 Социальный статус: ваши льготы 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

ОРТ М 07.50 Х/ф «Барышнякрестьянка» 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.15 «Две звезды». Лучшее 12.15 Т/с «Десантура» 15.15, 18.15 «Десантура». Продолжение 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Счастливый билет» 22.40 Х/ф «Турецкий гамбит» 01.15 Х/ф «Дуэнья»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Супруги» 10.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 12.00 Ток"шоу «Пусть говорят. Звезда танц" пола» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток"шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 21.00, 23.45 Ток"шоу «Великий футбол» 21.40 Футбол. ЕВРО" 2012 г. Польша " Россия 01.30 Т/с «Рыцарь дорог»


ТВПРОГРАМА 11

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

Середа, 13 червня

11 КАНАЛ

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00 Новости Евро 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 12.15 «Знак качества» 12.40 «Следствие вели... с Леонидом Канев" ским» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Боец» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 «Мы вместе» 21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 22.55 Т/с «Меч»

1+1

9 КАНАЛ

08.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» ○

Четвер, 14 червня УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.10 Евро" 2012 г. День за днем 07.20 Страна on line 07.25 Хозяин в доме 07.30 Эра бизнеса 07.35 Тема дня 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТБ 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 21.55 О выплатах компенсаций вклад" чикам Сбербанка СССР 09.35 Книга.ua 10.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 12.20, 21.50 Деловой мир 12.45 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Ни" дерланды " Германия 14.45 Деловой мир. Агросектор 14.50 Euronews 15.15 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Да" ния " Португалия 17.05 Звезды юмора. В.Моисеенко, В.Данилец, Ю.Стоянов, И.Олейников, Ю.Гальцев, Е.Воробей 18.10, 21.25 Наше Евро 18.55 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Ита" лия " Хорватия 22.00 Опыт 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.40 Телеакадемия. Дайджест 01.55 Д/ф «Семидесятники. Иван Миколай" чук»

06.00 «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 «Бен 10. Инопланетная сила "2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 «Культурное меню» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 23.15 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 09.50 «Улетное видео по"русски» 10.10 Х/ф «Затерянный мир» 12.00 «Тайны мира с А.Чапман. Гиблое место» 13.00 «Ложь разума» 14.00, 15.00 Т/с «Сыщики3» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты 12» 19.00 «Убойное видео» 20.00 Премьера. «Шалене відео по"україн" ськи» 20.30 Премьера. «Угон по"нашему» 21.20, 22.10, 23.20 Т/с «Секретные материа лы2» 00.10 Х/ф «Темная порода» 02.00 «Мій зможе» 03.15 Т/с «Повелитель зверей»

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.30 Новости Евро 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 12.15 «Знак качества» 12.40 «Следствие вели... с Леонидом Канев" ским» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Боец» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 «Мы вместе» 21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 22.55 Т/с «Меч»

11 КАНАЛ 06.35 Kids Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.05 Новости 07.30 «Смотрите, кто пришел» 08.00 «Променад» 09.00, 14.50 Т/с «Друзья» 09.55, 13.55 М/с «Утиные истории» 11.15 Т/с «АйКарли» 12.15 Т/с «Папины дочки» 14.15 «36, 6» 14.45, 15.45 Teen Time 15.50 Т/с «Молодожены» 16.55, 19.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 Пираньи 21.00 «Respect TV» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Кухня на двоих 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 00.20 Спортрепортер 00.35 Т/с «Сплетница»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30, 01.00 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 10.00 «Шесть кадров» 10.30, 11.30 «Снимите это немедленно» 12.30 «Абсолютная перемена» 13.25, 01.15 Х/ф «Школа проживания» 17.00, 18.25 Т/с «Метод Лавровой» 20.15 «Я люблю Украину"3»

21.30 «Десять шагов к любви"2» 22.35 «Четыре свадьбы» 00.00 Т/с «Закон и порядок 3»

СТБ 07.55, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 08.55, 19.10 Т/с «Карамель» 09.55 «Дорогая, мы убиваем детей» 11.45 Х/ф «Любовь Авроры» 13.45 «Невероятные истории любви» 14.50, 23.55 «Параллельный мир» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна"Новини» 20.10, 21.10, 22.40 Звездная жизнь 00.55 Т/с «Доктор Хаус» 01.45 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 13.00, 22.00 «Званый ужин» 13.50, 21.00 «Вне игры. ЕВРОобозрение» 14.00 «Индекс опасности» 14.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 14.30 «Здравствуй, это Я!» 14.40, 20.15 «Жить будете» 15.00 «Чего хочет женщина» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.00 М/ф 16.30 «Калейдоскоп дикой природы» 17.00 «Дурейтер» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Громкое дело» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини"путешествия» 18.30 «Еще не вечер». «Звездные понты» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.10 «Болевая точка» 21.30 «Смотреть всем!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Еще не вечер». «Убойное видео» 01.00 «МWПарад» 01.50 Т/с «Боец. Рождение легенды»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.40 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.45 Спорт 09.30, 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты7» 13.00 Т/с «Мент в законе» 15.20 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Братаны2» 22.50 Т/с «Группа «Zetа» 23.50 «Кодекс чести» 01.55 Т/с «Жены футболистов2»

TET

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.55 Х/ф «Визит к Минотавру» 3 с. 08.30 Утренний «Свідок» 08.55 Т/с «Генеральская внучка» 11.00, 21.45 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Криминальные дела» 13.25, 19.30 Т/с «Литейный» 15.25 Х/ф «Золотая мина» 18.30 «Правда жизни» 19.00, 23.30, 01.55 «Свідок» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Город террора»

Сх. 04.46 Зах. 21.11 Трив. дня 16.25 TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 08.05 Лентяево 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.15, 19.25 Богиня шопинга 12.40 Твою маму! 13.10 Одна за всех 13.40 Т/с «Кто в доме хозяин?» 14.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 16.05 У ТЕТа мама! 16.35, 22.00 Т/с «Деффчонки» 17.05, 20.30 Т/с «Универ» 19.00 БарДак 19.55, 22.30 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Бабуны & дедуны 23.30 Дом"2 00.25 Спокойной ночи, мужики

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Неизвестный солдат», 3 с. 12.00 Х/ф «Вечный зов» 13.20 Хата скраю 14.30, 19.45 Т/с «Чехов и Ко» 15.30, 00.05 Д/с «80 островов вокруг света» 16.20 Х/ф «Воскресенье, половина седьмо го», 1 с. 17.30 102 информ 17.45 Приемная депутата 21.00 Один день с.... 21.45 Бабушки и дедушки 22.40 «Киносеанс : Х/ф «Вечный зов»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот"новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия"новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест"время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Кино с Яниной Соколовой»

Х/ф «Год теленка» Х/ф «Раз, два горе не беда!» Х/ф «На златом крыльце сидели» Х/ф «Разные судьбы» Х/ф «С любимыми не расставайтесь» Х/ф «Балтийское небо» Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» Х/ф «Мы из джаза» Х/ф «Охота на лис» Х/ф «Десять негритят» Х/ф «Игра всерьез»

Зах. 16.15 Сх. 01.43 Остання чв. 11 червня 17.25 «Сканер» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время"Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 07.00 Х/ф «Визит к Минотавру», 4 с. 08.30 Утренний «Свідок» 08.55 Т/с «Генеральская внучка» 11.00, 21.45 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Криминальные дела» 13.25, 19.30 Т/с «Литейный» 15.30 Х/ф «Сыщик» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Остяк 19.00, 23.30 «Свідок» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 00.00 Без комментариев 00.05 «Острые ощущения»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.00 Т/с «Автобус». «Глас народа» 12.35, 03.15 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный». «Жизнь на экс порт». «Киллер» 17.25 «Музыкальные истории» 18.30, 02.10 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским 20.25 Х/ф «Колобашки» из цикла «След ственный комитет» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 23.35 Своя игра 00.20 Т/с «Глухарь». «Ошибка следователя Агапова». «Братская любовь» 04.10 Центр помощи «Анастасия»

ENTER 06.00 07.15 08.45 10.25 12.05 13.55 16.35 18.25 21.15 23.25

КАНАЛ «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Супруги» 10.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 12.00 Ток"шоу «Пусть говорят. Судьба челове" ка» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток"шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 21.00, 23.45 Ток"шоу «Великий футбол» 21.40 Футбол. ЕВРО" 2012 г. Нидерланды " Гер" мания 01.30 Т/с «Рыцарь дорог»

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35, 13.20, 20.35 М/ф ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Счастливый билет» 22.45 Среда обитания. «Кому достанется на орехи» 23.50 Ночные новости 00.10 Х/ф «Шествие золотых зверей»

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 Русская начинка 11.00 Т/с «Автобус». «Международный рейс» 12.35, 03.15 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный». «Красный брилли ант». «Безумный уикэнд» 17.20 Спасатели 18.30, 02.10 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братаны3» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 23.35 Своя игра 00.20 Т/с «Глухарь». «Судьба». «Жалость» 04.10 Центр помощи «Анастасия» 06.00 07.10 08.25 09.55 11.35 13.10 16.15 17.45 19.30 21.25 00.05

07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваши льготы 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Кармелюк» 14.00, 21.35 Самые загадочные места Земли 15.15 Пустыни мира 16.00 Страна Советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

НТВМИР

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот"новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия"новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест"время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время"Тайм» 22.00 «Сканер» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS» ○

Іменинники дня: ЛУКІЯ, ЯРЕМА, АНТОН, ХРИСТИНА, АГАПІЙ

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 08.05 Лентяево 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.15, 19.25 Богиня шопинга 12.40 Твою маму! 13.10 Одна за всех 13.40 Т/с «Кто в доме хозяин?» 14.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 16.05 У ТЕТа мама! 16.35, 22.00 Т/с «Деффчонки» 17.05, 20.30 Т/с «Универ» 19.00 БарДак 19.55, 22.30 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Бабуны & дедуны 23.30 Дом"2 00.25 Спокойной ночи, мужики

5 КАНАЛ

Зах. 01.21 Сх. 15.10 Остання чв. 11 червня

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.45 Спорт 09.30, 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 10.35, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты7» 12.40 Анекдоты по"украински 13.00 Т/с «Мент в законе» 15.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Братаны2» 22.45 Т/с «Группа «Zetа» 23.50 «Кодекс чести» 01.55 Т/с «Жены футболистов2»

СТБ

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Неизвестный солдат», 2 с. 12.00, 22.40 Х/ф «Вечный зов» 13.20 Перекресток 14.35, 19.45 Т/с «Чехов и Ко» 15.30, 00.05 Д/с «80 островов вокруг света» 16.15 Х/ф «Неизвестный солдат», 3 с. 17.30 Истории с Бородой 21.45 Хата скраю

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30, 23.15 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 10.00 «Шесть кадров» 10.30, 11.30 «Снимите это немедленно» 12.30 «Абсолютная перемена» 13.25, 00.30 Х/ф «Три полуграции» 17.00, 18.25 Т/с «Метод Лавровой» 20.15 Х/ф «Люди Икс» 22.15 «Деньги» 23.30 Т/с «Закон и порядок 3»

06.00 «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 «Бен 10. Инопланетная сила "2» ○

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК "бу" дильник» 09.15 «Эпикриз» 09.45, 00.30 «Ты сможешь!» 10.00 «Странное дело». «Город уходит в небо» 10.50, 18.15 «Мини"путешествия» 11.00, 22.10 «Званый ужин» 11.50, 21.00 «Вне игры. ЕВРОобозрение» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «В дороге» 13.00 «Еще не вечер». «Звездные гадалки» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Еще не вечер». «Звездные родственни" ки» 15.00 «Калейдоскоп дикой природы» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Громкое дело» 18.00 «Детали» 18.30 «Еще не вечер». «Убойное видео» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.10 «Автотема» 21.40 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.45 «МНС» 01.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»

06.35 Kids Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 06.55, 20.55 «STREET STYLE» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 07.30 «Клиника семейной медицины» 08.00 «Любимая работа» 09.00, 14.50 Т/с «Друзья» 09.55, 13.55 М/с «Утиные истории» 10.55 Т/с «АйКарли» 12.35 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 15.50 Т/с «Молодожены» 16.55, 19.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 «Ваше право» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Ревизор 23.10 Т/с «Счастливы вместе» 00.40 Т/с «Сплетница»

Сх. 04.46 Зах. 21.10 Трив. дня 16.24

10.45, 19.05 Т/с «Карамель» 11.45 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 13.45 «Невероятные истории любви» 14.50, 23.25 «Параллельный мир» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна"Новини» 20.10 «Дорогая, мы убиваем детей» 22.25 «Хата на тата» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Т/с «Комиссар Рекс»

08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 «Культурное меню» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 23.15 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 09.50 «Улетное видео по"русски» 10.10 Х/ф «Рыцари стальной крови» 12.00 «Смерть по знаку зодиака» 13.00 «Дом на краю галактики» 14.00, 15.00 Т/с «Сыщики3» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Шалене відео по"українськи» 20.30 «Угон по"нашему» 21.17 «Live. «Проспорт» 21.20, 22.20, 23.20 Т/с «Секретные материа лы» 00.10 Х/ф «Нашествие монстров» 01.50 «Мій зможе» 03.05 Т/с «Повелитель зверей» 03.45 «Сумасшедшая скрытая камера»

УТ1 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.10 Евро" 2012 г. День за днем 07.20 Страна on line 07.25 Хозяин в доме 07.30 Эра бизнеса 07.35 Тема дня 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТБ 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 21.55 О выплатах компенсаций вклад" чикам Сбербанка СССР 09.35, 01.40 О главном 10.35 Т/с «Тени исчезают в полдень» 11.50, 21.50 Деловой мир 12.00 Шаг к звездам. Евровидение 12.50 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Польша " Россия 14.45 Деловой мир. Агросектор 14.50 Euronews 15.15 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Гре" ция " Чехия 17.05 Звезды юмора. Г.Ветров, И.Олейников, Ю.Стоянов 18.10, 21.25 Наше Евро 18.55 Футбол. Чемпионат Европы" 2012 г. Да" ния " Португалия 22.00 Шутка с Е.Воробей и Ю.Гальцевым 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Итоги 23.25 Эра здоровья 23.50 Эксперт на связи

Х/ф «Жилбыл настройщик» Х/ф «Волшебная лампа Алладдина» Х/ф «Раз, два горе не беда!» Х/ф «Вы чье, старичье?» Х/ф «Дело было в Пенькове» Х/ф «Десять негритят» Х/ф «Белый ворон» Х/ф «Отпуск в сентябре» Х/ф «Восхождение» Х/ф «На пути в Берлин»

Іменинники дня: ЮСТИНА, ХАРИТИНА, ВАЛЕРІАН, ДЕНИС 27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35, 09.35, 20.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваше здоровье 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Кармелюк» 13.50 В гостях у Дмитрия Гордона. Тамара Гвердцители 15.15 Пустыни мира 16.00 Страна Советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Кем быть?» 21.35 Самые загадочные места Земли 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Счастливый билет» 22.45 «Удовольствие и боль» 23.45 Ночные новости 00.05 Х/ф «Анастасия Слуцкая»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 12.00 Ток"шоу «Пусть говорят. Водилы в зако" не» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток"шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 21.00, 23.45 Ток"шоу «Великий футбол» 21.40 Футбол. ЕВРО" 2012 г. Испания " Ирлан" дия 01.30 Т/с «Рыцарь дорог»


12 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

ÑÏÅÊÎÒÍÀ ÏÎÐÀ

ÍÎÂÈÍÈ

«Êâàðòèðíèêè» âçÿëèñÿ äî ðîáîòè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ ÄËß Ä²ÒÅÉ Íàïåðåäîäí³ Äíÿ çàõèñòó ä³òåé ó ìàëå÷³ Âàñèëüê³âñüêîãî ÍÂÊ ¹ 1 â³äáóëîñÿ ñïðàâæí³ñ³íüêå ñâÿòî - â³äêðèòòÿ ³ãðîâîãî ìàéäàí÷èêà. Ïðî éîãî ñïîðóäæåííÿ ïîòóðáóâàëèñü ãóáåðíàòîð, êåð³âíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäð ³ëêóë, äåïóòàò ÂÐ Óêðà¿íè Þð³é Ñàìîéëåíêî, êåð³âíèêè ðàéîíó. ijòè ³ç çàäîâîëåííÿì ïðîâîäèòèìóòü òóò äîçâ³ëëÿ. ○

ÑÕÎÂÀÒÈ ÃÐÎز Ï²Ä ÊÈËÈÌ ÍÅ ÂÈÕ²Ä

˳òí³é ñåçîí - íàéá³ëüø âäàëà ïîðà íå ò³ëüêè äëÿ â³äïî÷èíêó, àëå é äëÿ ëåãêîãî çàðîá³òêó. ×àñòî áóâàº, ùî âæå â òîé ÷àñ, êîëè ÷åñí³ ãðîìàäÿíè ïðÿìóþòü äî êóðîðò³â, ó ¿õí³õ îñåëÿõ íàòõíåííî «ïðàöþþòü» êâàðòèðí³ çëî䳿 МІЙ ДІМ - МОЯ ФОРТЕЦЯ?

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÓÐÅÃÓËÞÞÒÜ Ö²ÍÈ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ç ÷åðâíÿ, â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Êàáì³íó ùîäî çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ö³í íà ë³êàðñüê³ çàñîáè äëÿ ë³êóâàííÿ îñ³á ç ã³ïåðòîí³÷íîþ õâîðîáîþ, ñòàðòóº ï³ëîòíèé ïðîåêò ðåãóëþâàííÿ ö³í íà òàê³ ïðåïàðàòè. Çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â³í øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî ð³âíÿ îïòîâîâ³äïóñêíèõ ö³í íà ë³êè ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó âèçíà÷åííÿ ïîð³âíÿëüíèõ ö³í òà â³äïðàöþâàííÿ ìåõàí³çìó ÷àñòêîâîãî â³äøêîäóâàííÿ ¿õ âàðòîñò³ êîøòîì äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â.

Будь-яку крадіжку легше запобігти, ніж після того, як сталася біда, шукати вкрадене. Тож варто заздалегідь захистити своє майно та помешкання від непроханих гостей. Засобів сьогодні чимало: броньовані двері, ковані решітки на вікнах. Та сучасні злодії підходять до справи теж не з порожніми руками. Їх не лякають ані круті двері, ані суперзамки. Це лише ще один показник, за яким «квартирники» безпомилково визначають рівень фінансової спроможності господарів. Недавно у Дніпропетровську стався унікальний кримінальний випадок. Задля крадіжки помешкання грабіжники з підвалу будинку випи-

ÍÀIJÉÍÈÉ ÑÅÉÔ ÎÁ²ÉÄÅÒÜÑß ÍÅÄÅØÅÂÎ

ляли отвір у плитах перекриття й таким чином потрапили у квартиру. Та затятим шахраям не пощастило - спрацювала сигналізація. За словами правоохоронців, сьогодні це найбільш надійна форма захисту від крадіжки, бо ж оперативна група приїжджає вже за 5 хвилин.

холодильнику. Взагалі, кухня - зона небезпеки. Для злодіїв банки з крупами, борошном не є відкриттям. А оригінальний метод скласти гроші в пакет у зливному бачку унітаза, на жаль, теж не тягне на винахід. Ховати «накопичене непосильною працею» - в побутовій техніці також ризиковано. Хоч квартирні злодії не будуть знімати задню стінку телевізора або магнітофона, зате вони точно візьмуть апаратуру з собою. Ще одне місце, яке мисливці за чужим добром обов’язково перевірять вентиляційні шахти.

ÑÓÌÍÀ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ Ó 2012 ðîö³ â Äí³ïðîïåò-

ðîâñüê³é îáëàñò³ áóëî ñêîºíî

2100 êâàðòèðíèõ êðàä³æîê. Ðîçêðèòî 1006.

1

Можна влаштувати тайник під паркетом чи кахельною плиткою. Звичайно, маючи достатньо часу, ХАТНІЙ СКАРБ злодії спробують простукаЯкщо нема грошей на ти кахель чи паркет на насигналізацію чи ви вагаєявність порожнеч, та якщо теся щодо її встановлення вони поспішатимуть - є - спробуйте захистити пошанс, що тайник залимешкання самотужки. Це шиться невиявленим. не означає заховати купюНабагато краще придбари під шафу чи в стару ти домашній сейф, важпанчоху. Обминайте кий або вмонтований у місця, що в першу чергу стіну. Безсумнівно, злоАБО ТЕЩА, АБО перевірять зловмисники. вмисники його не обійдуть СИГНАЛІЗАЦІЯ У їх числі: постільна білизувагою, та якщо конструк«Де ж тоді ховати?» - зана, кишені шуб, пальто. Це ція металевої шафи досить ж стосується й схованок на питаєте ви. Не розчаровуйнадійна, їм доведеться добкнижкових полицах та в тесь! ре попітніти, щоб цю фортецю зламати. Якісний сейф обійдеться недешево. Як показує досвід дерêâàðòèðíèõ êðàä³æîê жавної служби охорони, ïðèïàäຠíà ïåðøó вже сам факт наявності охоïîëîâèíó äíÿ ç ронної сигналізації та об’яïîíåä³ëêà ïî ви про охорону помешкання ï’ÿòíèöþ; змушує 98% злочинців від- ³ç 9 äî 12.00. мовитися від думки здійсÓ ç нити пограбування, решта îáêðàäåíèõ êâàðòèð 2% потрапляє у міцні руки çëî䳿 ïîòðàïèëè, групи затримання. çëàìàâøè çàìîê, Якщо ж ви не бажаєте витрачати ані копійчини на ó ç - çàë³çëè ÷åðåç охорону приміщення і все ж êâàòèðêó ³ мрієте на курорті «спати áàëêîí, спокійно» - запросіть до ó ç - ï³ä³áðàëè êëþ÷ себе в гості тещу чи свекруàáî â³äêðèëè â³äìè÷êàìè. ху. Їм буде приємно, а вам дешево й сердито.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 80%

67% 5 10 3 10

2 10

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

²ÃÎÐ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ,

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÄÑÎ ÃÓÌÂÑ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, ï³äïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿: - Á³ëüøå ïîëîâèíè êðàä³æîê ñêîþþòü ïðîô³: ³íîãîðîäí³ «ãàñòðîëåðè». Äî «ñïðàâè» âîíè ãðóíòîâíî ãîòóþòüñÿ - òîæ çàë³çí³ äâåð³, ãðàòè ³ çàìêè ¿ì íå ïåðåøêîäà, à ò³ëüêè íåâåëèêà çàòðèìêà.

2

3


ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

ÁÛË ÒÐÅÒÜÈÌ, ÑÒÀÍÅÒ ÏßÒÛÌ

ÍÎÂÈÍÈ

«Æèëñåðâèñ» ìåíÿåò íîìåð

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

ÏÀÑÀÆÈв ÇÀÑÒÅвÃÀÞÒÜ Çà ïåðøèé êâàðòàë 2012 ðîêó ÷åðåç ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³ íà îá’ºêòàõ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ ìàã³ñòðàë³ áóëè òðàâìîâàí³ 39 ãðîìàäÿí, ç ÿêèõ 21 - ñìåðòåëüíî. Ãîëîâí³ ïðè÷èíè íåâèðîáíè÷îãî òðàâìàòèçìó íà çàë³çíèö³ çà öåé ïåð³îä - ïåðåõ³ä êîë³é ó íåâñòàíîâëåíèõ ì³ñöÿõ, ïåðåä ïî¿çäîì, ùî íàáëèæàºòüñÿ, õîä³ííÿ êîë³ÿìè òîùî. Àáè ïîïåðåäèòè ïîä³áí³ âèïàäêè, íà âñ³õ âîêçàëàõ ³ ñòàíö³ÿõ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ ìàã³ñòðàë³ ïàñàæèð³â ðåãóëÿðíî ³íôîðìóþòü ïî ãó÷íîìó çâ’ÿçêó ïðî ïðàâèëà áåçïåêè íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³, ñïîâ³ùàþòü ïðî íàáëèæåííÿ é â³äïðàâëåííÿ ïî¿çä³â.

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Ïîñëåäíÿÿ ñåññèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà ïðèíÿëà ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ÊÏ «Æèëñåðâèñ-3», êîòîðîå «çàâåäîâàëî» ãîðîäñêèìè îáùåæèòèÿìè. Íà ñìåíó ïîëíîñòüþ äèñêðåäèòèðîâàâøåé ñåáÿ ñòðóêòóð ñòðóêòóðåå äîëæíî ïðèéòè íîâîå îäíîèìåííîå ïðåäïðèÿòèå, íî óæå ñ ïîðÿäêîâûì íîìåðîì 5 ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ… По словам члена постоянной комиссии по реализации жилищных прав жителей общежитий горсовета Сергея Воробьева, организованное лет шесть назад КП «Жилсервис-3» было призвано «собрать под своей крышей» общежития, которые принимались городом от ведомств и предприятий. И, в принципе, КП отчасти выполнило эту задачу. Тогда на балансе города находились три общежития переселенческого фонда, ныне «Жилсервис-3» «крышует» 27 таких жилищ коммунальной формы собственности. Но заведующее городскими общежитиями предприятие решило не ограничиваться только организующей ролью и возложило на себя хозяйственные задачи. Попросту говоря, принялось обслуживать вверенные ему

ÍÎÂÎÅ ÊÏ ÑÎÇÄÀÄÓÒ ×ÅÐÅÇ 2 ÌÅÑßÖÀ

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÎÁÙÅÆÈÒÈÉ ÃÎÐÎÄÀ  ×ÀÑÒÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ здания. По словам Сергея Воробьева, миссия эта носила, скорее, декларативный характер, услуги представляли не что иное, как фикцию. «О каком качестве услуг могла идти речь, если «Жилсервис-3» располагался по адресу: ул. Героев Сталинграда, 14, а многие общежития находятся на проспекте Правды? В итоге не подкрепленная реальными услугами плата за жилье превратилась в своеобразный жилищный налог», - говорит Сергей Воробьев. То, что этот «нарыв» на теле городской громады требовал незамедлительного вскрытия, показали и результаты последней проверки КРУ. Здесь выявлены финансовые нарушения за 2010 и первый квартал 2011 года, сумма которых достигает 1,5 миллиона гривен. Государственные контролеры выявили слишком высокие зарплаты и раздутые штаты…

ЧТОБЫ НЕ НАСТУПИТЬ НА ГРАБЛИ Между тем, не повторит ли новое КП путь своего предшественника? Члены комиссии по реализации жилищных прав жителей общежитий готовы указать дорогу, чтобы не наступить на те же грабли. По их мнению, коммунальные

общежития должны обслуживаться по территориальному признаку ЖЭКами, но находиться в ведении «Жилсервиса5». «Мы нашли понимание в этом вопросе и у городского головы, и у депутатского корпуса, и у горжилуправления», рассказывает Сергей Воробьев. Новое КП будет создано уже через два месяца. Скорее всего, оно пока не примет на свой баланс общежития, находящиеся на балансе ЖЭУ Индустриального, Самарского и Бабушкинского районов города, а их почти столько же, сколько «под крышей» «Жилсервиса3». Всего в Днепропетровске почти 165 домов совместного проживания, и большинство продолжают оставаться в частной собственности. Их владельцы не желают отдавать «свое добро» «за так», многие выжимают из жильцов все, что можно. А это значит, что процесс приватизации комнат в общежитиях растянется на долгие годы. С момента выхода закона Украины, позволяющего принимать в личную собственность общежитское жилье, в Днепропетровске было приватизировано только 15 комнат. Для сравнения: в «пентагоне» - известном общежитии на проспекте Правды - 700 комнат.


12 14 ТВПРОГРАМА ○

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

20.00 20.25 20.30 21.00 23.00

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 «Бен 10. Инопланетная сила 2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 «Культурное меню» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 23.15 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 09.50 «Улетное видео порусски» 10.10 Х/ф «Боги речного мира» 12.00 «Тайны мира с А.Чапман. Контактеры» 13.00 «Рабы пришельцев» 14.00, 15.00 Т/с «Сыщики3» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Шалене відео поукраїнськи» 20.30 «Угон понашему» 21.20, 22.20, 23.20 Т/с «Секретные матери алы2» 00.10 Х/ф «Смертельный контакт» 01.50 «Мій зможе» 03.05 Т/с «Повелитель зверей» 03.50, 04.55 Х/ф «Преступления со многи ми неизвестными»

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.30 Новости Евро 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 12.15 «Знак качества» 12.40 «Следствие вели... с Леонидом Каневс ким» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Боец. Рождение легенды» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «О жизни»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 10.00 «Шесть кадров» ○

УТ1

ИНТЕР 08.20 09.00 10.00 10.40 11.20 13.15 15.30 17.15 19.00 20.00 20.30 23.15

«Городок» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Вырванный из толпы» «Самый умный» Х/ф «Дорогая моя доченька» «Большая Разница» «Международный фестиваль юмора «Юрмала2010» «Рассмешить комика» «Подробности» «День рождения Интера /15 летие/» Х/ф «Трудно быть мачо»

9 КАНАЛ 08.00 «Мультфильмы» 08.35, 08.55 М/с «Бен 10. Инопланетная сила2» 09.25, 09.45 М/с «Генератор Рекс» 10.05 «Проспорт» 10.10 «Прожекторперисхилтон» 11.00 «Улетное видео порусски» 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с «Люди Шпака» 16.30 «Тайны мира с А.Чапман. Следы Богов» 17.30 «Рабы пришельцев» 18.30 «Звездные двери»

19.30, 20.15 Премьера. Т/с «МУР» 21.00 НЛО. Британское досье 22.00 Т/с «Падающие небеса» 00.00 Х/ф «Последнее племя» 01.40 Х/ф «Реликт» 03.30 Х/ф «Нашествие монстров» 04.50 Х/ф «Преступления со многими не известными»

11 КАНАЛ 07.00 09.00 09.30 10.00 10.40 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 15.45 17.35 19.45

Замок страха «Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» Аферисты Пикник Новый взгляд Кухня на двоих Скетчшоу «Красотки» Х/ф «СкубиДу» Х/ф «Кудряшка Сью» Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 00.10 Спортрепортер 00.15 Х/ф «Самурай на Диком Западе»

1+1 07.45 08.10 09.05 10.10 10.35 11.00 12.10 15.20 17.15 19.30 20.00 21.30 01.05

«Кулинарные курсы с Юлией Высоцкой» «Светская жизнь» «Кто там?» М/с «Русалочка» М/с «Тимон и Пумба» «Мир наизнанку 3» Х/ф «Ведьмы страны Оз» Х/ф «В поисках приключений» Х/ф «Волкодав» «ТСН» «Операция «Красота» Х/ф «Поцелуй судьбы» Х/ф «Анаконда»

СТБ 07.50 «Караоке на Майдане» 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.05 «ВусоЛапоХвіст» 11.05 Х/ф «Укрощение строптивого» 13.05 «Невероятная правда о звездах» 15.55, 16.55 Звездная жизнь 18.00 Х/ф «Счастье есть» 22.05, 23.05, 00.10 «Моя правда» 01.15 «Детектор лжи»

34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00

«Детали: Экономика» «Детали: Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «Громкое дело»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Стоп10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.20 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты7»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилотновости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссияновости» 09.10, 19.20 «Инвествремя»

08.30 «Чего хочет женщина» 09.00 «Автотема» 09.30 «Знай наших!» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «НАШ САД» 10.30 «Медикус» 11.00 «Типтоп» 11.45 «Ты сможешь!» 12.00 «Люди» 12.20, 20.50 «Вне игры. ЕВРОобозрение» 12.30 Т/с «Пантера» 14.00 «Дорожный беспредел». «Короли до рог» 14.50 «Дорожный беспредел». «Смерть на белой полосе» 15.40 «Дорожный беспредел». «Звезды на колесах» 16.30 «Репортерские истории». «Госпожа уда ча» 17.00 «ЕвроStop. Автостопом по Европе», 11 с. 17.30 «Особенности местной рыбалки» 18.00 «Седмица» 18.30 «Дело моей жизни» 19.00 Т/с «Люди и тени2. Оптический об ман» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Адская кухня. Российская версия» 22.15 «Эдуард Хиль. Последняя тайна» 23.10 «Живая тема». «Точка возврата» 00.00 Х/ф «СЭР» 01.15 Х/ф «Мыло»

ICTV ЕвроФуд 2012 г. Звезда YouTube Дача. программы Квартирный вопрос Стоп10 Провокатор Спорт Твой счет Смотреть всем! Х/ф «Каков отец, таков и сын» Максимум в Украине Факты. Вечер Провокатор. Спецвыпуск Х/ф «Соломон Кейн» Х/ф «Мачете» Наша Russia Х/ф «Счет»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 08.30 Лентяево 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей ка» 09.40 М/с «Пукка»

10.10 10.30 10.45 11.15 11.30 12.00 13.00 14.55

М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли» М/ф «Как казаки соль покупали» Крутоны Ералаш Одна за всех Т/с «Кто в доме хозяин?» Т/с «Моя прекрасная няня» М/ф «Правдивая история Красной Шапки» 16.25 Королева бала 2 17.30, 20.35 Даешь Молодежь! 18.00, 21.35 Т/с «Универ» 18.25 Х/ф «Дьявол носит Прада» 23.00 Х/ф «28 дней спустя»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 09.55, 13.00, 14.45 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Воскресенье, половина седьмо го», 2 с. 13.30 Волшебное закулисье 15.25 Х/ф «Вечный зов» 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир авиа ции» 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 102 информ 20.00 Арт зона 20.30 Азбука здоровья 21.00 Х/ф «Ты у меня одна» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 13.10, 17.20, 00.35 «Погода» 08.30 «Не первый взгляд» 09.20, 15.15 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилоттест» 12.10 «Окно в Европу» 13.15 «Драйв» 14.10 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 17.45 «Драгоценности»

Зах.18.20 Сх. 02.36 Остання чв. 11 червня 18.15 «Время интервью» 19.20, 23.45 «Тема недели» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты с Сергеем Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастеркласс с Наталкой Фицич»

НТН 06.05 «Легенды бандитского Киева» 07.30 Т/с «Чисто английские убийства» 09.30, 13.00 Т/с «Третьего не дано» 11.30 Спецпроект «Угон» 12.00, 23.00 «Главный свидетель» 15.00 Т/с «Эра стрельца» 19.00 Т/с «Тайны следствия 7» 23.30 Без комментариев 00.00 Х/ф «Монах 2: возвращение в Шао линь» 01.45 «Речовий доказ»

НТВМИР 06.45 «Смех с доставкой на дом» 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Смотр 07.50 Главная дорога 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.20 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей9». «Фото на память». «Несколько зеле ных камней» 14.10 «Наши» 15.25 Следствие вели... 16.20 «Очная ставка» 17.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.30 Профессия репортер 19.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 Т/с «Мент в законе5». Фильм пятый. «Продавцы бессмертия» 23.40 Х/ф «Обитель» 01.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 01.55 Т/с «Час Волкова»

ENTER 06.00 06.10 06.50 08.10 09.40 11.10 12.35 19.40 21.40 23.30

ОРТ М

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 16.50 События 07.15, 17.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.15, 13.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 12.00 Токшоу «Пусть говорят. Рюмка водки Григория Лепса» 15.25 Чистосердечное признание 15.50 Федеральный судья 18.00 Т/с «Катина Любовь 2» 18.50 Футбол. ЕВРО 2012 г. Украина Фран ция 21.00, 23.45 Токшоу «Великий футбол» 21.25 Х/ф «Домовой» 01.30 Т/с «Рыцарь дорог»

Саундтреки Х/ф «Формула радуги» Х/ф «На златом крыльце сидели» Х/ф «Внимание, черепаха!» Х/ф «Отпуск в сентябре» Х/ф «Мы из джаза» Х/ф «На пути в Берлин» Х/ф «Осторожно, бабушка» Х/ф «Ночные забавы» Х/ф «Живые мертвые» Х/ф «Брызги шампанского» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Фазенда» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Поле чудес» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Фабрика звезд. Россия Украина» 23.15 Х/ф «Переселенец» 01.25 Х/ф «Стоянка поезда две минуты»

ENTER

27 КАНАЛ

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 И снова здравствуйте! 10.30 Спасатели 11.00 Т/с «Автобус». «Выбор» 12.35, 03.10 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.35 «Суд присяжных. Окончательный вер дикт» 16.45 «Женский взгляд» 18.35, 02.05 «Прокурорская проверка» 19.45 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.35 Х/ф «Команда» из цикла «Следствен ный комитет» 22.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 00.15 Т/с «Глухарь». «Искупление». «Этот город» 04.05 «Праздничный концерт в ГЦКЗ «Россия»

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 08.00 Социальный статус: ваш дом 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Кармелюк» 13.55 В гостях у Дмитрия Гордона. Тамара Гвер дцители 15.15 Пустыни мира 16.00 Страна советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстратайм» 21.35 В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Бло хин 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

НТВМИР

06.00 06.10 07.25 08.40 10.15 13.00 14.40 16.15 17.55 20.50 00.40

Іменинники дня: НИКИФОР, ПЕТРО, УЛЯНА, ІВАН, ЮЛІАНА

НТН

5 КАНАЛ

Сх. 04.46 Зах. 21.12 Трив. дня 16.26

08.25 08.50 10.00 10.30 11.25 12.25 13.35 13.40 14.40 15.40 17.45 18.45 19.00 20.00 22.00 00.10 01.00

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.55 Х/ф «Визит к Минотавру», 5 с. 08.30 Утренний «Свідок» 08.55 Т/с «Генеральская внучка» 11.00 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Криминальные дела» 13.20 Т/с «Литейный» 15.20, 23.30 Х/ф «Монах» 17.15 Х/ф «Монах 2: возвращение в Шао линь» 19.00, 01.40 «Свідок» 19.30 Т/с «Третьего не дано»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Воскресенье, половина седьмо го», 1 с. 12.00, 22.40 Х/ф «Вечный зов» 13.20 Бабушки и дедушки 14.25 Приемная депутата 14.35, 19.40 Т/с «Чехов и Ко» 15.30, 00.05 Д/с «80 островов вокруг света» 16.20 Х/ф «Воскресенье, половина седьмо го», 2 с. 17.30 Испробуй на себе 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.45 Кузница кадров 23.40 Кинопростор

09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.10 «Окно в Европу» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Акцент» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

TET

Зах. 17.18 Сх. 02.08 Остання чв. 11 червня

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 08.05 Лентяево 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.15 Богиня шопинга 12.40 Твою маму! 13.10, 19.30 Одна за всех 13.40 Т/с «Кто в доме хозяин?» 14.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 16.05 У ТЕТа мама! 16.35 Т/с «Деффчонки» 17.05, 20.00 Т/с «Универ» 19.00 БарДак 22.30 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 МосГорСмех 23.30 Дом2 00.25 Спокойной ночи, мужики

Субота, 16 червня 07.00 Эра здоровья 07.25 Полезные советы 07.40 Олимпийский вызов 08.00, 09.25 ШустерLive 09.10 Школа юного суперагента 11.10 After Live 11.30 «Секреты успеха» с Натальей Городенс кой 12.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 13.25 Футбол. Чемпионат Европы 2012 г. Швеция Англия 15.25 Зеленый коридор 15.30 Золотой гусь 16.05 Футбол. Чемпионат Европы 2012 г. Ук раина Франция 18.00 В гостях у Д.Гордона 18.55 Место встречи 20.25 Смешной и еще смешнее 20.45 Мегалот 20.50 Кабмин: событие недели 21.00, 01.25 Итоги дня 21.10 Обратная связь 21.15, 23.45 Наше Евро 21.40 Футбол. Чемпионат Европы 2012 г. Че хия Польша 00.20 Ювелир ТБ 01.20 Суперлото, Тройка, Кено 01.35 «Потомки» с Н.Рибчинской и К.Гнатен ко

СТБ

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

07.15 Звездная жизнь 08.10, 00.25 Х/ф «Авария дочь мента» 10.15, 17.45 Х/ф «Ситуация 202» 17.35, 22.00 «ВiкнаНовини» 20.00 «Русские сенсации. Дурная наслед ственность» 20.55 «Русские сенсации. Болевой порок» 22.25 Х/ф «Любовь Авроры» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК будиль ник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Дурейтер» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 10.50 «Вне игры. ЕВРОобозрение» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20, 18.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 «Секретные территории» 14.10 Х/ф «Жизнь по лимиту» 15.30, 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Громкое дело» 18.00 «Детали» 18.15 «Минипутешествия» 18.30 «Еще не вечер». «Грядущие катастрофы» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Типтоп» 00.20 Т/с «Боец. Рождение легенды»

06.35 Kids Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 06.55, 20.50 «STREET STYLE» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.55 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Любимая работа» 09.00, 14.50 Т/с «Друзья» 09.55, 13.50 М/с «Утиные истории» 11.15 Т/с «АйКарли» 12.15 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 15.50 Т/с «Молодожены» 16.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 Пираньи 19.55 «Смотрите, кто пришел» 20.30 Тележурнал «Пассаж» 20.55 «Все для тебя» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Пакуй чемоданы 00.20 Т/с «Сплетница»

12.40, 13.00 Анекдоты поукраински 13.05 Т/с «Мент в законе» 15.25 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Братаны2» 22.15 Т/с «Группа «Zetа» 23.15 «Кодекс чести» 00.20 Голые и смешные 01.30 Т/с «Жены футболистов2»

10.30, 11.30 «Снимите это немедленно» 12.30 «Абсолютная перемена» 13.25, 01.45 Х/ф «Когда зацветет багуль ник» 17.00, 18.25 Т/с «Метод Лавровой» 20.15 Х/ф «Анаконда» 22.05 Х/ф «Анаконда: охота за кровавой орхидеей» 00.05 Х/ф «Уличный боец»

«Подробности» «Спорт в Подробностях» «Мы вместе» «Большая Разница» «Большая политика»

Сх. 04.46 Зах. 21.11 Трив. дня 16.25

П'ятниця, 15 червня 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.10 Евро 2012 г. День за днем 07.20, 07.35 Тема дня 07.25, 07.40 Страна on line 07.30 Эра бизнеса 07.45 Хозяин в доме 08.15 Полезные советы 08.30, 00.20 Ювелир ТБ 09.00, 21.00, 01.25 Итоги дня 09.25, 20.55 О выплатах компенсаций вклад чикам Сбербанка СССР 09.30 Д/ф «Святая София. В фокусе драмы и воскресения» 09.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» 11.05 Спорт без границ 11.35 Околица 12.00 Деловой мир 12.05 «Предвечерье» 12.45 Футбол. Чемпионат Европы 2012 г. Ис пания Ирландия 14.45 Деловой мир. Агросектор 14.50 Euronews 15.20 Футбол. Чемпионат Европы 2012 г. Ита лия Хорватия 17.25 По дорогам Украины 17.55 After Live 18.20 ШустерLive 21.15, 23.45 Наше Евро 21.40 Футбол. Чемпионат Европы 2012 г. Швеция Англия 01.20 Тройка, Кено, Секунда удачи 01.40 Хитпарад «Национальная двадцатка»

Саундтреки Киноляпы Х/ф «Формула радуги» Х/ф «Приключения желтого чемо данчика» Х/ф «Королевство кривых зеркал» Х/ф «Осторожно, бабушка» Х/ф «Блокада» Х/ф «Жандарм в НьюЙорке» Х/ф «Жандарм и жандарметки» Х/ф «Приговор»

Іменинники дня: МАРКЕЛ, ДМИТРО, ПАВЛО, КЛАВДІЯ, ДЕНИС 27 КАНАЛ 06.00 Страна советов 06.45, 08.45, 16.00, 20.30 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 «Вкусы культур» 07.50, 15.35 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 «Экстратайм» 10.40 Х/ф «Короли и капуста» 13.50 За семь морей 14.25 Арт City 16.05 Дневник для родителей 16.35 Новые песни о главном 18.00 «Своим трудом» 18.30 Социальный пульс выходных 18.55 Собственными глазами 20.00 Ронин. с Дмитрием Выдриным 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитых людей» 22.50 «Новости DW» 23.15 Телечат

ОРТ М 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.35 «Смешарики. ПИНкод» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 «Смак» 10.55 «Александра Захарова. Непокорная дочь» 12.15 «Как стать здоровым и богатым» 13.15 Х/ф «Освобождение» 17.10, 18.15 Х/ф «Китайская бабушка» 19.15 Праздничный концерт 21.00 «Время» 21.25 «Большая разница» 22.35 Х/ф «Арфа для любимой» 00.25 Х/ф «Загон»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 М/ф «Ну, погоди!» 07.30 Х/ф «Голубая волна 2» 10.00 Женщина чемпиона 11.00 Гости на пороге 12.00 Т/с «Мужчина во мне» 13.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 15.00, 20.30 Т/с «Интерны» 16.00, 19.20 Т/с «Подстава» 21.00, 23.45 Токшоу «Великий футбол» 21.40 Футбол. ЕВРО 2012 г. Греция Россия 01.30 Т/с «Рыцарь дорог»


ТВПРОГРАМА 13 15

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

УТ1

ИНТЕР 08.30, 09.15 М/ф «Маша и Медведь» 08.45 М/ф «Машины сказки» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 11.05 «Сваты у плиты» 11.30 Х/ф «Зойкина любовь» 13.35 Х/ф «Преступная страсть» 15.35 «День рождения Интера /15 летие/» 18.00, 21.00 Х/ф «Любовь с оружием» 20.00 «Подробности недели» 23.00 Что? Где? Когда? 00.15 Х/ф «Волкодав»

9 КАНАЛ 08.00 «Мультфильмы» 08.35, 08.55 М/с «Бен 10. Инопланетная сила2» 09.25, 09.45 М/с «Генератор Рекс» 10.10 «Прожекторперисхилтон» 11.00 «Улетное видео порусски» 11.30, 12.30, 13.30 Т/с «Люди Шпака» 14.30 «Днепрфутбол» 15.00 «Алеф в наше время» 15.30 «Lady drive» 16.00 «Культурное меню» 16.20 Высокая косметология от «Территории красоты» 16.30 «Тайны мира с А.Чапман. Тайна време ни» 17.30 «Эксперимент «Земля» 18.30 «День Апокалипсиса» 19.30, 20.15 Премьера. Т/с «МУР» 21.00 «НЛО под Сталинградом» 22.00 Х/ф «Муха2» 00.00 Х/ф «Крысы» 01.55 Х/ф «Темная порода» 03.35 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.30 06.50 07.45 08.00 08.25 09.30 10.00 10.15 10.30 11.00 11.30 11.45 12.55 14.50 15.40 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.00 23.00 00.50 00.55

Клипсы Домашний доктор Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Губка Боб Квадратные штаны» Тележурнал «Пассаж» «Бюро адвокатских расследований» «Родительский клуб» «Просто собака» «Свадебные хлопоты» «STREET STYLE» Кто сверхуi Пакуй чемоданы Скетчшоу «Красотки» Х/ф «Кудряшка Сью» «Все для тебя» «36, 6» «Вечерний разговор» «Respect TV» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Ваше право» Пираньи Х/ф «Жажда скорости» Спортрепортер Т/с «Сплетница»

1+1 07.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 08.35 М/ф 09.05 «ЛотоЗабава» 10.10 М/с «Русалочка» 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Кулинарные курсы с Юлией Высоцкой» 11.25 «Большая разница поукраински» 13.10 «Я люблю Украину3» 14.30 «Меняю жену 5» 15.50 «Операция «Красота» 17.30 Х/ф «Прощание славянки» 19.30, 23.30 «ТСН» 20.15 «Побей ведущего» 22.30 «Светская жизнь» 00.25 Х/ф «Дикари»

СТБ 07.05 Х/ф «Мери Поппинс, до свидания!» 08.45 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.55 «Едим дома» 10.05, 01.05 «Невероятные истории любви» 11.05 «Караоке на Майдане» 12.05 «Куб» 13.40 «Хата на тата» 14.55 Х/ф «Счастье есть» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.10 Х/ф «Домработница» 23.10 Х/ф «Танцплощадка» 01.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»

34 КАНАЛ 07.05 «Погляд» 07.35 «Адская кухня. Российская версия» 09.00 «ЕвроStop. Автостопом по Европе», 11 с. 09.30 «Люди» 10.00 «Жизненное пространство» 10.30 «Индекс опасности» 10.50, 19.40 «Вне игры. ЕВРОобозрение» 11.00 «Особенности местной рыбалки»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

11.30 12.00 12.30 13.00 14.50

18.40 19.30 20.30 22.10 23.45 01.10

«Автотема» «Дело моей жизни» «Седмица» Т/с «Пантера» «Дорожный беспредел». «Каменные джунгли» «Дорожный беспредел». «Бизнес на колесах» «Тайны мира с Анной Чапман» «Странное дело». «Между миром и зем лей» «Репортерские истории». «Матиас Руст. Несбитый пилот» «Секретные территории» «Типтоп» «Специальный проект». «Фанаты» «Военная тайна» Х/ф «Девочкасорванец» Х/ф «Курьер на Восток»

07.35 08.05 08.40 09.40 10.40 11.00 12.00 12.40 12.45 13.45 15.50 17.50 18.45 19.45 21.55 00.40 01.35

Дача Анекдоты поукраински Твой счет Смотреть всем! ОлимпиЛяпы Козырная жизнь Другой футбол Спорт Стоп10 Х/ф «Каков отец, таков и сын» Х/ф «Соломон Кейн» Наша Russia Факты недели Х/ф «Убить Билла» Х/ф «Убить Билла2» Голые и смешные Х/ф «Мачете»

15.40 16.30 17.20 18.10

ICTV

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 08.30 Лентяево 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 09.40 М/с «Пукка» 10.10 М/ф «Правдивая история Красной Шапки» 11.40 Х/ф «Доктор Дулиттл4» 13.20 Крутоны 13.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.55, 20.00 Даешь Молодежь! 15.25, 21.00 Т/с «Универ» 16.55 Х/ф «Дьявол носит Прада» 19.00 Королева бала2 22.55 Х/ф «Вечеринка в Вегасе» 00.35 Дурнев + 1

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 М/ф 12.15 Концерт Петра Налича 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Арт зона

16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир авиа ции» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Свои 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 20.50 Выбор за вами 21.15 Х/ф «Ариэль» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 13.10, 14.10, 17.10, 17.50 «Погода» 08.30 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку» 10.20 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссиятест» 11.30 «ДМБ» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Хроника дня» 16.15 «Фактор безопасности» 17.25, 23.40 «Рекламная кухня» 18.15 «Большая политика» 19.20 «Тема недели» 19.30 «РесПублика с Анной Безулик» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Времятайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 00.30 «История успеха»

НТН 06.00 07.25 11.30 12.00 13.00 15.00 19.00 21.00 23.00 01.00

«Легенды бандитского Киева» Т/с «Эра стрельца» «Легенды уголовного розыска». Остяк «Агенты влияния» Д/с «Православные святые» Т/с «Тайны следствия 7» Т/с «Тело как улика» Т/с «Закон и порядок» Х/ф «Чума: хроника эпидемии» Х/ф «Второе дыхание»

НТВМИР 06.30 «Победившие смерть» 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 «Живут же люди!» 08.20 Их нравы 09.20 «Первая передача». Автомобильная программа 09.50 «Неопознанные живые объекты» 10.20 Едим дома! 10.55 Дачный ответ 12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей9». «Беги, белый кролик». «Собачья ра дость» 14.10 «Развод порусски» 15.25 Следствие вели... 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 Золотая пыль 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 «Тайный шоубизнес» 21.45 Т/с «Мент в законе5». Фильм пятый. «Продавцы бессмертия» 23.35 «НТВшники». Арена острых дискуссий 00.40 «Шансон года» 02.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие 03.25 Х/ф «Светлая личность»

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com. У зв'язку з втратою вважа ти недійсним посвідчення учас ника бойових дій серії АА № 037973, виданого 03 березня 1999 р. Жовтневим районним військовим комісаріатом м. Дніпропетровська на ім'я Луч ка Сергія Володимировича.

Транспортные услуги КАМаз-самосвал 5-13 тонн. Шлак, песок, стройматериалы.

Ò åë åë.. 098-415-17-15

Сх. 04.46 Зах. 21.12 Трив. дня 16.26

Неділя, 17 червня 07.10 7 чудес Украины 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.30, 00.20 Ювелир ТБ 09.00 Смешной и еще смешнее 09.25 Кто в доме хозяин? 09.45 Шаг к звездам. Евровидение 10.30 Всеукраинский конкурс молодых испол нителей им. Н.Мозгового 11.30 Золотой гусь 11.55 Караоке для взрослых 12.55 Футбол. Чемпионат Европы 2012 г. Че хия Польша 14.50 Ближе к народу 15.25 Футбол. Чемпионат Европы 2012 г. Гре ция Россия 17.15 Шефповар 18.10 Деловой мир. Неделя 18.55 Бенефис В.Данильца и В.Моисеенко 20.35 Главный аргумент 20.45 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.15, 23.45 Наше Евро 21.40 Футбол. Чемпионат Европы 2012 г. Пор тугалия Нидерланды 01.20 Тройка, Кено, Максима 01.25 Итоги недели 01.40 Д/ф «Группы поддержки: американский миф»

Все виды ремонтностроительных работ. Тел.: 0505204087, 0982474445.

Зах. 19.18 Сх. 03.10 Остання чв. 11 червня

Іменинники дня: ВАВИЛ, МИТРОФАН, СОФІЯ, ЮЛІАН, СЕВЕРИН

ENTER

08.55 «Смешарики. ПИНкод» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 Т/с «Женские мечты о дальних стра нах» 16.10 «Похудеть любой ценой» 17.15 «Призвание». Премия лучшим врачам России 19.00 «Минута славы. Мечты сбываются!» Фи нал 21.00 Воскресное «Время» 22.15 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 00.50 Х/ф «По главной улице с оркестром»

06.00 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» 07.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 09.05 Х/ф «Россия молодая» 21.35 Х/ф «Жандарм в НьюЙорке» 23.35 Х/ф «Жандарм и жандарметки»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.20 Х/ф «Два бойца» 07.35, 20.35 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 08.45, 14.20, 16.40, 19.30 М/ф 09.00, 16.50 Неизвестная планета 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00 «Готовим вместе» 14.30 За семь морей 15.20, 20.00 Цивилизация ncognta 15.30 Арт City 17.55 Будь в курсе! 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 20.10 Кумиры 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитых людей» 22.50 «Голос Америки» 23.10 Телечат

ОРТ М 07.50 «Смак» 08.25 «Армейский магазин»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Бешеные скачки» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00 Т/с «Мужчина во мне» 12.00 Т/с «Подстава» 16.00, 19.30 Т/с «Контригра» 19.00 События недели 20.30 Т/с «Интерны» 21.00, 23.45 Токшоу «Великий футбол» 21.40 Футбол. ЕВРО 2012 г. Дания Германия 01.30 Т/с «Рыцарь дорог»

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

ЗАКРЫТИЕ 85 ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА! РЕПЕРТУАР с 1июня по 3 июля 2012 года

85 й сезон

8 пятница 18.30 ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ЖЕНЩИНА Скандальная история 2 ч. 30 м. А. Мардань 9 суббота 17.00 СИРЕНА И ВИКТОРИЯ Комедия 2 ч. 40 м. А. Галин 10 воскресенье 17.00 УЖИН ДУРАКОВ Комедия 2 ч. 30 м. Ф. Вебер 12 вторник В дни школьных каникул! 10.30 ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ Детский вестерн 1 ч. З. Сагалов (по рассказу О. Генри «Вождь краснокожих»)

15 пятница СВАДЕБНЫЙ МАРШ 18.30 Комедия 2 ч. 25 м. В. Азерников 16 суббота ПРОДАЙТЕ МУЖА, ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ 17.00 ПОПЫТКА Комедия 1 ч. 50 м. М. Задорнов 17 воскресенье Классика сегодня! 17.00 ХАНУМА Музыкальная комедия 2 ч. 30 м. А. Цагарели 22 пятница В театр всей семьей! В День светлой памяти о жертвах войны 18.30 АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА Современная семейная комедия 2 ч. 10 м. П. Гладилин 23 суббота Ко Дню молодежи! 17.00 СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ суперкомедия 2 ч. 25 м. Р. Куни 24 воскресенье Ко Дню молодежи! 17.00 ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ЖЕНЩИНА Скандальная история 2 ч. 30 м. А. Мардань 29 пятница 17.00 ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ, ИЛИ УЖИН ПО ФРАНЦУЗСКИ Суперкомедия 2 ч. 30 м. М. Камолетти 30 суббота 17.00 ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР Мелодрама 2 ч. 10 м. О. Уайльд 1 воскресенье ЖЕНСКИЙ УМ И МУЖСКАЯ НАИВНОСТЬ 17.00 Ироническая комедия 2 ч. 25 м. С. Моэм 3 вторник

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÎ ÓÊÐÀÈÍÅ 10 ÒÎÍÍ. Ò åë åë.. 099-432-69-60

Закрытие 85го театрального сезона! Премьера сезона! 18.30 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ Комедия 2 ч. 25 м. А. Островский Художественный руководитель театра

Жан Мельников, народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy theatre.at.ua, e mail: gorkiy theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 31 38 91, 778 48 69, 778 48 57, 371 70 33.


16 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Буняк Анатолія Миколайовича як відповідача у судове засідан ня по цивільній справі за позо вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Буня ка Анатолія Миколайовича про стягнення заборгованості за договором кредиту, яке відбу деться 22.06.2012 року об 11 год. 30 хв., каб. 223, у при міщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. Костюченко Дмитро Вікторо вич, останнє місце реєстрації: 51900, м. Дніпродзержинськ, бул. Незалежності, 21/79, вик ликається у судове засідання в якості відповідача на 15.00 07 червня 2012 р. по справі за по зовом Бочка Марини Олексіївни до Костюченка Дмитра Вікторо вича про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Федоріщева С.С. у приміщенні Дніпровсько го районного суду м. Дніпро дзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет ровського, 166, 2 поверх, каб. 13. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Костюченко Дмитро Вікторович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає у су дове засідання Торохтій Ольгу Миколаівну, 1952 р.н., в якості відповідача по цивільній справі за позовом Торохтій Сергія Ана толійовича, 3тя особа Довгин цівський РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про зняття з реєстраційного об ліку. Судове засідання відбу деться в каб. 2 Довгинцівсько го районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: вул. Л. Бородича, 3, 20 червня 2012 року о 09 год. 30 хв. Одночасно повідомляємо, що в разі вашої неявки у судове засідання справа буде розгляда тись за вашої відсутності з ух валенням заочного рішення. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Цімо шинського Ігоря Івановича у судове засідання як відповіда ча по цивільній справі за позо вом Цімошинської Оксани Воло димирівни до Цімошинського Ігоря Івановича про стягнення аліментів на утримання дитини, яка продовжує навчання, що відбудеться 07 червня 2012 року о 09.00 за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 406, зал 7. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи № 2/436/714/12 за позовною за явою Попова Валентина Віта лійовича до Попової Наталії Ва леріївни про розірвання шлюбу викликає в якості відповідача Попову Наталію Валеріївну у судове засідання, яке відбудеть ся 22 червня 2012 року о 14.00 у приміщенні Самарського ра йонного суду м. Дніпропетров ська (вул. Електрична, 1а, каб.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

216). Явка суворо обов’язкова. вул. Першотравнева, 12, каб. 17, У випадку неявки по справі буде зал 4 (суддя Кваша А.В.). На ухвалено заочне рішення. підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошен Бабушкінський райсуд м. ня в пресі відповідачі Перерва Дніпропетровська викликає Наталія Олексіївна та Перерва фізичну особу підприємця Валентина Валентинівна вважа Борискіну Тетяну Аркадіївну як ються повідомленими про час та відповідача на 11.06.2012 р. о місце розгляду справи. У разі 08 год. 15 хв. по справі за позо їхньої неявки до залу судового вом Чумакової Наталії Едуардів засідання справа буде розгляну ни до ФОП Борискіної Тетяни та за їхньої відсутності. Едуардівни про захист прав спо живача. Суддя Решетнік М.О. Голуб Аліні Миколаївні з’яви Адреса суду: м. Дніпропет тись у судове засідання 19 ве ровськ, пр. Карла Маркса, 57, ресня 2012 року о 15 год. 30 хв. каб. 310. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за Бабушкінський райсуд м. адресою: вул. Новоселівська, 9, Дніпропетровська викликає каб. 9, як відповідачу по Молчанова Ігоря Валерійовича цивільній справі № 2167/12 за як відповідача на 13.06.2012 р. позовом Безродної М.М. до Го о 08 год. 15 хв. по справі за луб А.М., третя особа Четверта позовом Кондрашової Вікторії Дніпропетровська державна Іванівни до Молчанова Ігоря нотаріальна контора, Комуналь Валерійовича про розірвання не підприємство «Дніпропет шлюбу. Суддя Решетнік М.О. Ад ровське міжміське бюро техніч реса суду: м. Дніпропетровськ, ної інвентаризації», про виз пр. К. Маркса, 57, каб. 310. нання договору дарування не дійсним та про визнання права У провадженні судді Красно власності на 1/2 частину квар гвардійського районного суду тири. У разі неявки відповідача м. Дніпропетровська Нізік О.В. у судове засідання справа буде знаходиться цивільна справа № розглянута за його відсутності 419/1876/12 за позовом Пан на підставі наявних матеріалов ченко Тамари Федорівни до та постановлено заочне рішен Панченко Олени Володимирівни ня. про визнання особи такою, що втратила право на користуван Дзержинський районний суд ня житловим приміщенням та про м. Кривого Рогу повідомляє, що зняття з реєстраційного обліку. 21 червня 2012 року о 10.00 в Відповідачка Панченко Олена залі судових засідань 302 за ад Володимирівна викликається у ресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, судове засідання на 19 червня 24, відбудеться судове засідан 2012 року о 10.00 за адресою: ня по цивільній справі за позо м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі вом Котової Анни Леонідівни до на, 77б, приміщення Красно Пак Хан Сун про розірвання гвардійського районного суду м. шлюбу. Явка відповідача Пак Дніпропетровська, каб. 22. Хан Сун, 17.04.1948 р.н., зареє Після опублікування об’яви в строваного за адресою: м. Кри пресі відповідачка вважається вий Ріг, пр. Гагаріна, 38, кв. 7, повідомленою про час та місце обов’язкова з наданням раніше розгляду справи. У разі неявки неподаних доказів. У разі неяв Панченко Олени Володимирівни ки відповідачки у судове засі справу буде розглянуто за її дання без поважних причин та відсутності. неповідомлення нею про при чину неявки суд вирішить спра У провадженні Павлоград ву з винесенням заочного ського міськрайонного суду рішення за її відсутності. Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № Дніпропетровський районний 429/3033/12 року за позовом суд Дніпропетровської області Публічного акціонерного това повідомляє, що 12 липня 2012 риства «Комерційний банк року о 09.00 відбудеться роз «ПриватБанк» до Петренка Пав гляд цивільної справи № 2410/ ла Петровича про стягнення за 970/12 за позовом Метельської боргованості за кредитним до Валентини Іванівни до говором. Відповідач Петренко Мітельської Анжели Валеріївни Павло Петрович викликається у про визнання такою, що втрати судове засідання на 18 червня ла право на користування жит 2012 року о 10.00 у приміщен лом. У разі неявки відповідач ня Павлоградського міськра ки Мітельської Анжели Валері йонного суду Дніпропетровської ївни у судове засідання справу області: Дніпропетровська об буде розглянуто за наявними ласть, м. Павлоград, вул. матеріалами справи та винесе Дніпровська, 135, каб. 305. Суд но рішення суду на підставі на дя Болдирєва У.М. Після опуб даних суду доказів. Адреса суду: лікування об’яви в пресі відпо 52005, Дніпропетровська об відач вважається повідомленим ласть, смт Ювілейне, вул. Теп про час та місце розгляду спра лична, 7, каб. 13. ви. У разі неявки Петренка Пав ла Петровича справу буде роз АмурНижньодніпровський районний суд м. Дніпропет глянуто за його відсутності. ровська повідомляє, що в про ЦентральноМіський район вадженні суду знаходиться ци ний суд м. Кривого Рогу по вільна справа за позовом ПАТ відомляє, що відповідачі Пере «Райффайзен Банк Аваль» до рва Наталія Олексіївна та Пере Вернудіна Сергія Анатолійовича рва Валентина Валентинівна по та ТОВ «Правильна компанія» цивільній справі за позовом про солідарне стягнення боргу. Безлатного Сергія Володимиро Відповідачі Вернудін Сергій вича, Безлатної Інни Михайлів Анатолійович та ТОВ «Правиль ни до Перерва Наталії Олексіїв на компанія» викликаються у ни, Перерва Валентини Вален судове засідання на 26 вересня тинівни про визнання договору 2012 року о 15.00 у приміщен купівліпродажу нерухомого ня АмурНижньодніпровського майна дійсним викликаються у районного суду м. Дніпропет судове засідання на 19 липня ровська: м. Дніпропетровськ, 2012 року об 11.00 у приміщен вул. Новоселівська, 9. (Суддя ня ЦентральноМіського район Якименко Л.Г.). Після опубліку ного суду м. Кривого Рогу за вання об’яви в пресі відповідачі адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вважаються повідомленими про

час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідачів спра ва буде розглянута за їхньої відсутності. ЦентральноМіський район ний суд м. Кривого Рогу вик ликає Тернавську Світлану Ми хайлівну, Тернавського Костян тина Аркадійовича в якості відповідачів по справі № 444/ 3521/12 за позовом Румянцева Юрія Олександровича про виз нання договору купівліпрода жу дійсним. Судове засідання відбудеться 25.06.2012 року о 13.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал суду 5. У разі неявки у судове засі дання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справа розглядатиметь ся без урахування думки відпо відача.

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

судове засідання, яке відбудеть ся 15 червня 2012 року о 15.00 у приміщенні суду по вул. Коро бова, 6, каб. 220, під головуван ням судді Н.Г. Остапенко.

Нікопольський міськрайонний суд викликає на 15.06.2012 року о 09.00 Скуруль Олександ ра Євгеновича, 22.12.1955 р.н., що мешкав: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Труб ників, 31, кв. 29, у приміщення суду (м. Нікополь, вул. Шевчен ка, 201, суддя Троян Н.А.) в якості відповідача по цивільній справі за позовом Таратута О.О. до Скуруль О.Є. про усунення перешкод у користуванні жит ловим приміщенням. У разі не явки у судове засідання та не виконання обов’язку повідоми ти суд про причини неявки спра ву буде розглянуто за відсут ності відповідача та ухвалено 03 липня 2012 року о 17.00 в рішення суду. Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська Красногвардійський районний відбудеться розгляд цивільної суд м. Дніпропетровська по справи № 2/0417/4121/2012 за відомляє, що в провадженні позовною заявою Рубцової Юлії суду знаходиться цивільна спра Григорівни до Рубцова Кирила ва за позовом Прокуратури Олексійовича про розірвання Красногвардійського району в шлюбу. Явка до суду відповіда інтересах малолітнього Смирно ча обов’язкова. У разі неявки ва Івана Івановича до Смирно справа буде розглянута в поряд вої Юлії Ігорівни, третя особа ку ст. 169 ЦПК України. Орган опіки та піклування вико навчого комітету Красногвар У провадженні Ленінського дійської районної у місті Дніпро районного суду м. Дніпропет петровську ради, Борщ Валерій ровська знаходяться цивільні Володимирович, Цвєткова Оле справи за позовом Авдєєва Е.Е. на Миколаївна, про позбавлен до Терещенко В.П., Відділ гро ня батьківських прав і стягнен мадянства, імміграції та реєст ня аліментів. Відповідачка рації фізичних осіб Ленінсько Смирнова Юлія Ігорівна викли го РВ ДМУ УМВС України в кається у судове засідання на 20 Дніпропетровській області про червня 2012 року о 14.00 у при усунення перешкод у користу міщення Красногвардійського ванні. Ленінський районний суд районного суду: м. Дніпропет м. Дніпропетровська інформує ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. відповідача по справі Терещен 2. Після опублікування об’яви в ка Віктора Петровича про не пресі відповідач вважається по обхідність явки у судове засі відомленим про час та місце дання, яке відбудеться 19 черв розгляду справи. У разі неявки ня 2012 року о 9 год. 30 хв. у Смирнової Юлії Ігорівни справу приміщенні суду по вул. Коро буде розглянуто за її відсут бова, 6, каб. 220, під головуван ності. ням судді Н.Г. Остапенко. Апеляційний суд Дніпропет Магдалинівський районний ровської області повідомляє суд Дніпропетровської області відповідачів Узлова Володими викликає як позивача у судове ра Івановича, Готовцеву Мари засідання Яланську Вікторію ну Юріївну, Сергеєву (Готовце Віталіївну, 24 серпня 1985 року ву) Світлану Володимирівну, що народження, останнє відоме цивільну справу за апеляційною місце проживання: м. Дніпро скаргою Узлова В.І. на заочне петровськ, ж/м Фрунзенський, рішення Жовтневого районного вул. Донецьке шосе, 15/290, по суду м. Дніпропетровська від цивільній справі № 423/1363/ 30.11.2011 року по справі за 12 за позовом Яланської позовом Кредитного союзу Вікторії Віталіївни до ТОВ «ВКФ «Взаємний кредит» до Узлова «Укрсільгосппром», Москаленка В.І., Готовцевої М.Ю., Сергеєвої Валерія Володимировича про (Готовцевої) С.В., третя особа відшкодування матеріальної та Жовтневий відділ паспортної та моральної шкоди, завданої до міграційної служби Жовтнево рожньотранспортною приго го РВ УМВС в Дніпропетровський дою, яке відбудеться 18 червня області, про усунення перешкод 2012 р. о 09 год. 30 хв. за адре у користуванні майном та висе сою: смт Магдалинівка Магдали лення відкладено в Апеляційно нівського району Дніпропет му суді Дніпропетровської об ровської області, пров. Жовтне ласті (м. Дніпропетровськ, вул. вий, 6, суддя Д.І. Новік. Роз’яс Харківська, 13) на 12 липня нюю, що в разі неявки у судове 2012 р. о 12 год. 30 хв. У разі засідання без поважних причин неявки відповідачів у судове або неповідомлення суду про засідання справа буде розгляну причини неявки справу буде та за їхньої відсутності. розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних по справі Довгинцівський районний суд даних. м. Кривого Рогу викликає як відповідача Бережну Людмилу У провадженні Ленінського Бердіївну, останнє місце реєст районного суду м. Дніпропет рації якої по вул. Муромській, 2 ровська знаходиться цивільна в м. Кривому Розі, у судове за справа за позовом Замкової Ва сідання на 09 год. 30 хв. 27 чер лентини Василівни до Цанга Ан вня 2012 р., зал 31 (каб. 36), вул. дрія Анатолійовича про стяг Бородича, 3, по справі за позо нення неустойки за прострочен вом ПАТ «ПриватБанк» про стяг ня сплати аліментів. Ленінський нення заборгованості за кре районний суд м. Дніпропет дитним договором. ровська інформує відповідача по справі Цанга Андрія Анато Жовтневий районний суд м. лійовича про необхідність явки у Кривого Рогу повідомляє, що

04.07.2012 року о 10.00 у залі судових засідань 200 за адре сою: вул. Невська, 3, відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това риства КБ «ПриватБанк» до Гри щенко Наталі Станіславівни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором. Явка відповідача Грищенко Наталі Станіславівни обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неявки відпові дача у судове засідання без по важних причин та неповідом лення про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення. ЦентральноМіський район ний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області по відомляє, що Валіга Віктор Ва лентинович (зареєстрований: м. Кривий Ріг, вул. Погребняка, 12, кв. 140), за заявою Валіги Ва силини Петрівни, зацікавлена особа ЦентральноМіський відділ реєстрації актів цивіль ного стану Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області, про визнання громадянина Валіги Віктора Валентиновича без вісно відсутнім, викликається у судове засідання на 19 червня 2012 року о 14.00 у приміщен ня ЦентральноМіського район ного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 3 (суддя Філатов К.Б.). Якщо Валіга Віктор Валентинович з будьяких підстав у судове за сідання 19 червня 2012 року не з’явиться, справу буде відкладе но на 27 червня 2012 року об 11.00, яке відбудеться у при міщенні ЦентральноМіського районного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравне ва, 12, зал 3. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку вання оголошення в пресі Валі га Віктор Валентинович вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Валіги В.В. або його представника справу буде роз глянуто за його відсутності. Бабушкінський райсуд м. Дніпропетровська викликає Іванова Миколу Олександрови ча як відповідача на 08.06.2012 р. о 15.00 по справі за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Іванова Миколи Олексійовича про стяг нення заборгованості. Адреса суду: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 310. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Каргіна Олексія Вікторовича про стягнення заборгованості відбудеться 03.08.2012 року об 11 год. 30 хв. Прошу Каргіна О.В. з’явитись на вищевказану дату розгляду справи до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Мирошниченка Сергія Володи мировича, що судом у судово му засіданні 24 травня 2012 року було розглянуто цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Мирошничен ка Сергія Володимировича про стягнення заборгованості та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги Публічного ак ціонерного товариства «Дель


ОГОЛОШЕННЯ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

та Банк» було задоволено (суд 12 за позовом Публічного акці онерного товариства «БТА дя Шелестов К.О.). Банк» до Гладуш Олени Олександ Баглійським районним судом рівни, Гладуш Дмитра Григоро м. Дніпродзержинська 18 черв вича про стягнення заборгова ня 2012 року о 14.00 буде слу ності за кредитним договором, хатись цивільна справа за позо в якому позовні вимоги Публіч вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до ного акціонерного товариства Сарінскас Олександра Альгіман «БТА Банк» задовольнити. Суд тасовича, Журінова Віктора Ми вирішив: стягти солідарно з Гла хайловича про звернення стяг душ Олени Олександрівни та нення. Суд, беручи до уваги те, Гладуш Дмитра Григоровича на що місцезнаходження відпові користь Публічного акціонерно дачів по вказаній справі невідо го товариства «БТА Банк» суму ме, відповідно до вимог ч. 9 ст. заборгованості за кредитним 74 ЦПК України викликає через договором № 12/07ДП від оголошення в пресі Сарінскас 18.05.2007 року в розмірі 23984 Олександра Альгімантасовича, грн. 28 коп., сплачений судовий останнє місце проживання: збір у розмірі 239 грн. 84 коп. Дніпропетровська область, м. та витрати на інформаційнотех Дніпродзержинськ, вул. Ніко нічне забезпечення розгляду польська, 36/32; Журінова справи у розмірі 120 грн. Віктора Михайловича, останнє місце проживання: Дніпропет Бабушкінський районний суд ровська область, м. Дніпродзер м. Дніпропетровська повідом жинськ, пров. 6й Колеусів ляє, що 16.05.2012 року у при ський, 27. Явка відповідачів обо міщенні суду за адресою: 49000, в’язкова. Після опублікування м. Дніпропетровськ, пр. К. Мар оголошення в пресі відповідачі кса, 57, каб. 307, по цивільній вважаються повідомленими про справі за позовом Коровіна А.М. час та місце розгляду справи. У до Коровіної Г.М., треті особи разі неявки відповідачів спра Сектор СГІРФО Бабушкінського ву буде розглянуто за їхньої РВ ДМУ УМВС України в Дніпро відсутності. Судове засідання петровській області, Коровін відбудеться під головуванням Володимир Миколайович, Кому судді Подобєд О.К. у приміщенні нальне житловоексплуатаційне Баглійського районного суду м. підприємство № 14 про позбав Дніпродзержинська Дніпропет лення права на користування ровської області за адресою: м. житловим приміщенням було Дніпродзержинськ, пр. Консти постановлено рішення суду, відповідно до якого суд вирі туції, 64. шив: визнати Коровіну Ганну Дзержинський районний суд Миколаївну , 16 грудня 1958 м. Кривого Рогу повідомляє, що року народження, такою, що 11 червня 2012 року о 10 год. втратила право на користуван ня квартирою № 93 у будинку 15 хв. у залі судових засідань № 19 по вул. Тополина у м. Дніпро 302 за адресою: м. Кривий Ріг, петровську. Зобов’язати Сектор пр. Миру, 24, відбудеться судо громадянства та реєстрації ве засідання по цивільній фізичних осіб Бабушкінського справі за позовом Субачової РВ ДМУ УМВС України в Дніпро Світлани Іванівни до Субачова петровській області зняти з реє Володимира Івановича про ро страційного обліку Коровіну зірвання шлюбу. Явка відпові Ганну Миколаївну, 16 грудня дача Субачова Володимира Іва 1958 року народження, за адре новича, 01.06.1957 р.н., зареє сою: м. Дніпропетровськ, вул. стрований за адресою: м. Кри Тополина, будинок № 19, квар вий Ріг, вул. Косіора, 24, кв. 11, тира № 93. Заочне рішення обов’язкова з наданням раніше може бути переглянуто судом, неподаних доказів. У разі неяв що його ухвалив, за письмовою ки відповідачки у судове засі заявою відповідача, поданою дання без поважних причин та протягом десяти днів з дня от неповідомлення нею про при римання його копії. Рішення чину неявки, суд вирішить спра може бути оскаржено позива ву з винесенням заочного чем в апеляційному порядку в рішення за її відсутності. Апеляційному суді Дніпропет ровської області через Бабуш кінський районний суд міста ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Дніпропетровська шляхом по Криворізький районний суд дання у десятиденний строк з Дніпропетровської області по дня проголошення рішення апе відомляє, що 28 травня 2012 ляційної скарги. У разі зали року Криворізьким районним шення заяви про перегляд заоч судом Дніпропетровської об ного рішення без задоволення ласті винесено заочне рішення заочне рішення може бути ос по цивільній справі № 420/ каржено відповідачем в апеля 1102/2012 за позовом Публіч ційному порядку. ного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приват Індустріальним районним су Банк» до Петренюка Станіслава дом м. Дніпропетровська 25 Миколайовича про стягнення травня 2012 року винесено за заборгованості. Заява про пере очне рішення по цивільній гляд цього рішення може бути справі № 2/0417/3138/2012 за подана Петренюком Станісла позовом Суханіна Володимира вом Миколайовичем у Криво Володимировича до Суханіної різький районний суд Дніпропет Марини Миколаївни про розір ровської області (50002, м. Кри вання шлюбу. Даним заочним вий Ріг, пр. Миру, 5а) протягом рішенням позовні вимоги Суха 10 днів з дня отримання копії ніна В.В. були задоволені. З пов рішення. Рішення може бути ос ним текстом рішення відпові каржено в Апеляційному суді дач може ознайомитись, звер Дніпропетровської області про нувшись до Індустріального тягом 10 днів з дня його прого районного суду м. Дніпропет лошення, а якщо особа не бра ровська за адресою: пр. ім. га ла участі у судовому засіданні, зети «Правда», 84, каб. 113. За протягом 10 днів з дня його от очне рішення може бути пере римання. глянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпові Самарський районний суд м. дача, яка подається протягом 10 Дніпропетровська повідомляє, днів. що 25.01.2012 року було вине сено заочне рішення по Ленінським районним судом м. цивільній справі № 2436/134/ Дніпропетровська 28 березня

2012 року винесено заочне рішення по цивільній справі № 2/422/1500/2012 р. за позовом Колінька Олега Анатолійовича до Балаханова Юрія Юрійовича про стягнення заборгованості за договором підряду. Позовні ви моги задоволено частково. Стягнуто з Балаханова Юрія Юрі йовича, 22.01.1979 року народ ження, на користь Колінька Оле га Анатолійовича грошову суму у розмірі основного боргу 36115 грн., подвійну облікову ставку НБУ за договором підряду № 1 ТП від 16.06.2010 року в розмірі 3006 грн., а разом 39121 грн. В решті позову відмовлено. Стягнуто пропорційно до роз міру задоволених позовних ви мог суму судового збору на ко ристь державного бюджету з Ба лаханова Юрія Юрійовича у розмірі 391 грн. 21 коп. Заочне рішення може бути перегляну то судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії. 30 травня 2012 року Цент ральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області по цивільній справі № 444/1584/12 за позо вом Кононової Людмили Дмит рівни до Сухолетова Петра Аки мовича, третя особа Перша Криворізька державна нотарі альна контора, про визнання договору купівліпродажу дійсним, ухвалено рішення суду, згідно з яким позов Кононової Людмили Дмитрівни про вста новлення факту укладення до говору купівліпродажу та ви знання договору купівліпрода жу дійсним задоволено, ви знано дійсним договір купівлі продажу шлакоблочного будин ку житловою площею 35,6 кв. м, загальною площею 56,2 кв. м, сараю Б в м. Кривому Розі по вул. Яцкова під номером 44, розташованого на земельній ділянці 651 кв. м, укладений між Сухолетовим Петром Акимови чем з однієї сторони та Кононо вою Людмилою Дмитрівною з другої сторони 02 березня 1979 року, що посвідчений Садовні ковою Т.О., старшим державним нотаріусом Першої Криворізької державної нотаріальної конто ри та зареєстрований у Місько му бюро технічної інвентари зації 04.06.1984 року в реєстро ву книгу під № 7, стр. 103, запис 1027. Довгинцівським районним су дом м. Кривого Рогу Дніпро петровської області 18 листопа да 2011 року було винесено за очне рішення по цивільній справі № 22880/2011 за позо вом Шевченка Петра Івановича до Шевченко Галини Григорівни про розірвання шлюбу. Даним заочним рішенням позов Шев ченка Петра Івановича задово лено, а саме: шлюб між Шевчен ком Петром Івановичем та Шев ченко Галиною Григорівною, за реєстрований 08.08.1981 року Редьківською селищною радою Ріпкинського району Чернігів ської області, актовий запис № 17 розірвано, після розірвання шлюбу позивачу залишено прізвище Шевченко, відпові дачу Шевченко. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 24.06.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21559/11 за позовом Бондаренко Світлани Валеріїв ни до Лобачової Юлії Анатоліїв ни про примусове повернення боргу та відшкодування завда ної шкоди. Даним рішенням

було задоволено позовні вимо ги Бондаренко Світлани Вале ріївни, з повним текстом відпові дач Лобачова Юлія Анатоліїв на може ознайомитись, звернув шись до архіву Довгинцівсько го районного суду м. Кривого Рогу. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що 21 травня 2012 року у приміщенні суду за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307, по цивільній справі за позовом Ляшенко Олени Григорівни до Ляшенка Юрія Дмитровича, тре тя особа Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізич них осіб Бабушкінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет ровській області про усунення перешкод у користуванні квар тирою шляхом зняття з реєст рації було постановлено рішен ня суду, відповідно до якого суд вирішив: усунути перешкоди у користуванні Ляшенко Оленою Григорівною квартирою № 50, яка розташована в корпусі № 4 у будинку № 50 на ж/м Тополя 2 у м. Дніпропетровську, зобов’ язавши Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізич них осіб Бабушкінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет ровській області зняти з реєст раційного обліку Ляшенка Юрія Дмитровича, 10 червня 1968 року народження, за адресою: м. Дніпропетровськ, будинок № 22, корпус № 4, квартира № 50. Заочне рішення може бути пе реглянуто судом, що його ухва лив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії. Рішення може бути оскаржено позивачем в апеля ційному порядку в Апеляційно му суді Дніпропетровської об ласті через Бабушкінський ра йонний суд міста Дніпропет ровська шляхом подання у де сятиденний строк з дня прого лошення рішення апеляційної скарги. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішен ня може бути оскаржено відпо відачем в апеляційному поряд ку. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Духовного Вадима Борисовича, шо судом у судовому засіданні 23 травня 2012 року було роз глянуто цивільну справу за позо вом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський ак ціонерний банк» до Духовного Вадима Борисовича про стяг нення заборгованості та вине сено заочне рішення, яким по зовні вимоги Публічного акці онерного товариства «Всеукраїн ський акціонерний банк» було задоволено (суддя Шелестов К.О.). Тернівський міський суд Дніпропетровської області 28 лютого 2011 року виніс заочне рішення по справі за позовом Горової Анни Едуардівни до Го рового Вячеслава Олександ ровича про розірвання шлюбу. Заочним рішенням суду позов Горової Анни Едуардівни до Го рового Вячеслава Олександро вича про розірвання шлюбу за доволено. Шлюб між Горовою Анною Едуардівною (дошлюбне прізвище Шарамбай) та Горо вим Вячеславом Олександрови чем, які мають малолітню дити ну, розірвано. У разі незгоди з рішенням суду відповідач має право звернутись із заявою про його перегляд.

УПРАВЛІННЯ6СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ У М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДИ відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: з 23.05.2012 року Завідувача сектором по роботі з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, управління6служби у справах дітей Жовтневої районної у м. Дніпропетровську Основні вимоги до кандидатів: вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра) за напрямком роботи юрист, психолог (соціальний працівник); стаж роботи не менше 5 років в органах державної влади та місцевого самоврядування, або завідувачем сектором (відділом) не менше 2 років; вільне володіння державною мовою; навички роботи на комп’ютері. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають подати наступні документи: заяву про участь у конкурсі, заповнену особову картку (форма П2ДС) з відповідними документами; автобіографію; дві фотокартки розміром 4x6 см; оригінал та копію документів про освіту; декларацію про доходи за попередній рік; оригінал та копію паспорта громадянина України. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: пл. Шевченка, 7, кім. 108. Довідки за телефонами: 47639608, 46670684. ІНДУСТРІАЛЬНА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: (проспект Газети «Правда», 8, м. Дніпропетровськ, 49081) завідувача відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільно го захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи; завідувача юридичного відділу. Вимоги до конкурсантів: повна вища освіта відповідного профе сійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, досконале володіння державною мовою, володіння на вичками роботи на комп'ютері на рівні досвідченого користувача, досвід роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядуван ня (державній службі) на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років. Термін прийняття документів протягом 30 кален дарних днів з дня оголошення конкурсу. Телефон для довідок 237076

Відбувся брифінг з проблемних питань ведення бізнесу Великі платники податків м. Дніпропетровська збільшили на рахування з податку на прибуток. Про це повідомив заступник начальника СДПІ по роботі з ВПП у м. Дніпропетровську ДПС Олег Басан на брифінгу, на якому відбу валось обговорення та вирішення проблемних питань ведення бізне су в Україні. Він відзначив, що за підсумками І кварталу 2012 року в по рівнянні з І кварталом 2011 року, нарахування з податку на прибу ток зросли на 59,5 млн.грн., або на 14,2 відсотка. При цьому відбу лося зменшення ставки податку на прибуток з 25 до 21 відсотка, і зниження доходів на 16,6 відсотка, або на 9,2 млрд.грн. Також Олег Басан повідомив, що за результатами І кварталу 2012 року проти І кварталу 2011 року зростання нарахувань досягнуто по 98 платниках на суму 178,7 млн.грн. СДПІ по роботі з ВПП у м. Дніпропетровську ДПС

ЗАПОРІЗЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«Ë²ÐÈ×ÍÈÉ ÏÐÎÑҲл

проводить набір творчих робіт (поезія, проза, спогади) для публікації в літературно-художньому альманасі «Махаон».

Наша адре са:69084, Запоріжжя, вул. Кузнецова, 38/4. Тел. (061)2782570, mail: lipro@i.ua.

11.06.2012 в Головному управлінні юстиції у Дні пропетровській області від будеться пряма телефонна «гаряча лінія». З 10.00 до 12.00 на запитання грома дян відповідатиме началь ник відділу державної реє страції актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юс тиції у Дніпропетровській області Ільїна Людмила Петрівна, тел. 385500.

Колектив працівників Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області висловлює глибоке співчуття головному казначею відділу звітності про виконання місцевих бюджетів управління консолідованої звітності Хейлік Маргариті Вікторівні з приводу смерті матері - ХЕЙЛІК ЛАРИСИ ІВАНІВНИ.


18 ○

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333)

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 07.05.2012 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê ¹ Ð-304/0/3-12

Ïðî çàòâåðäæåííÿ ðîçì³ðó ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî íàäàþòüñÿ çà çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ, òà ïîðÿäêó â³äøêîäóâàííÿ öèõ âèòðàò Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 23 травня 2012 р. за № 20/1754

Керуючись Законом України «Про місцеві державні ад міністрації», відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформа цію»:

1. Затвердити: 1.1. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк до кументів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до облдержадміністрації (додається). 1.2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копію вання або друк документів, що надаються за запитом на інфор мацію, який надійшов до облдержадміністрації (додається).

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 07.05.2012 № Р-304/0/3-12 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 23 травня 2012 р. за № 20/1754

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офі ційного оприлюднення у друкованих засобах масової інфор мації. 3. Координацію роботи та контроль щодо виконання цьо го розпорядження покласти на заступника голови керівни ка апарату облдержадміністрації Подоплєлову Н.Л. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 07.05.2012 № Р-304/0/3-12 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 23 травня 2012 р. за № 21/1755

ÏÎÐßÄÎÊ

ÐÎÇ̲Ð

â³äøêîäóâàííÿ ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî íàäàþòüñÿ çà ùî íàäàþòüñÿ çà çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ, ÿêèé íàä³éøîâ äî îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ, ÿêèé íàä³éøîâ äî îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запи тувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Дні пропетровською облдержадміні страцією за запитом на інформа цію. 2. Цей Порядок застосо вується у випадку, коли Дніпро петровська облдержадміністра ція є належним розпорядником інформації. 3. Документи за запитом на інформацію надаються безкош Заступник голови Начальник відділу фінансового товно: особі у разі надання інфор керівник апарату облдержадміністрації забезпечення облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Є.І.ЧЕТВЕРИК мації про себе; якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготов лення копій документів обсягом, Додаток 1 що не перевищує 10 сторінок; щодо інформації, що стано до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання вить суспільний інтерес. або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 4. Відшкодування запитува який надійшов до облдержадміністрації чами інформації фактичних ви Відділ фінансового забезпечення трат на копіювання або друк до облдержадміністрації кументів здійснюється у разі по треби у виготовленні більше як 10 сторінок запитуваних доку ментів, починаючи з першої сто рінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіюван ня або друк документів, що на

даються за запитом на інформа цію, який надійшов до облдерж адміністрації. 5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визна чається відділом фінансового за безпечення облдержадмініст рації. 6. Структурний підрозділ облдержадміністрації, відпові дальний за розгляд запиту на інформацію (далі підрозділ), у разі необхідності здійснення ко піювання або друку документів обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахун ка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк доку ментів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 1 (далі заявка) до відділу фінансового забезпечен ня облдержадміністрації. 7. На підставі отриманої за явки відділ фінансового забезпе чення облдержадміністрації протягом одного робочого дня виписує рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його підрозділу для подальшого на правлення в установлений зако ном строк запитувачу інфор мації.

8. Оплата рахунка здій снюється у будьякій фінансовій установі, зручній для запитува ча інформації. 9. Після отримання облдерж адміністрацією або її підрозділом підтверджуючого документа щодо повної оплати рахунка за питувані документи надаються протягом п'яти робочих днів. 10. Відповідь на запит не на дається у разі повної або частко вої відмови запитувача від опла ти рахунка. При ненадходженні у місяч ний строк з дня відправлення рахунка документів щодо повної оплати його у системі ДОК ПРОФ 2.0 або журналі обліку робіт з надання виписок, копію вання, сканування, друкування інформації за запитами на інфор мацію робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит. Заступник голови керівник апарату облдержад міністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Начальник відділу фінансового забезпечення облдержадміністрації Є.І.ЧЕТВЕРИК

Додаток 2 до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до облдержадміністрації


19

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

ÃÐÀÔ²Ê

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

îñîáèñòîãî ïðèéîìó êåð³âíèöòâîì ÌÂÑ Óêðà¿íè

14.05.2012 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê ¹ Ð-323/0/3-12

Ïðî çàñíóâàííÿ îáëàñíèõ ³ìåííèõ ñòèïåíä³é êðàùèì ó÷íÿì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñòóäåíòàì òà àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 23 травня 2012 р. за № 18/1752 Керуючись законами України «Про місцеві державні адмі 3. Головному управлінню освіти і науки облдержадмініст ністрації», «Про сприяння соціальному становленню та розвит рації забезпечити виплату обласних іменних стипендій кращим ку молоді в Україні», регіональною цільовою соціальною про учням професійнотехнічних навчальних закладів, студентам та грамою «Молодь Дніпропетровщини» на 2012 2021 роки, за аспірантам вищих навчальних закладів Дніпропетровської об твердженою рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року ласті за рахунок асигнувань, виділених з обласного бюджету го № 23911/VI, розпорядженням Кабінету Міністрів України від ловному управлінню освіти і науки облдержадміністрації на вип 19 січня 2011 року № 148р «Питання зміцнення фінансовобюд лату зазначеної стипендії. жетної дисципліни» (зі змінами та доповненнями): 4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюд 1. Заснувати обласні іменні стипендії кращим учням профе нення у друкованих засобах масової інформації. сійнотехнічних навчальних закладів, студентам та аспірантам 5. Координацію роботи щодо виконання цього розпоряджен вищих навчальних закладів Дніпропетровської області. ня покласти на головне управління освіти і науки облдержад 2. Затвердити Положення про обласні іменні стипендії кра міністрації, контроль на заступника голови облдержадмініст щим учням професійнотехнічних навчальних закладів, студен рації за розподілом функціональних повноважень. там та аспірантам вищих навчальних закладів Дніпропетров ської області (додається). Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 14.05.2012 № Р-323/0/3-12 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 23 травня 2012 р. за № 18/1752

ÏÎËÎÆÅÍÍß

ïðî îáëàñí³ ³ìåíí³ ñòèïåí䳿 êðàùèì ó÷íÿì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñòóäåíòàì òà àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ І. Загальні питання 1.1. Цим Положенням регламентується порядок призначення та виплати об ласних іменних стипендій кращим учням професійно технічних навчальних зак ладів, студентам та аспіран там вищих навчальних зак ладів Дніпропетровської об ласті (далі іменні стипендії). 1.2. Метою іменної сти пендії є заохочення молоді за особливі успіхи у навчанні, громадській, спортивній та науковій діяльності. 1.3. З метою призначення обласної іменної стипендії створюється обласна стипен діальна комісія з призначення обласних іменних стипендій кращим учням професійно технічних навчальних зак ладів, студентам та аспіран там вищих навчальних зак ладів Дніпропетровської об ласті (далі обласна стипенді альна комісія). Персональний склад об ласної стипендіальної комісії затверджується розпоряджен ням голови облдержадмініст рації. 1.4. Дія цього Положення поширюється на осіб, які на вчаються у професійнотех нічних та вищих навчальних закладах Дніпропетровської області державної та кому нальної форми власності і які є громадянами України віком від 14 до 35 років: 1.4.1. Учнів професійно технічних навчальних зак ладів (далі учні). 1.4.2. Студентів вищих навчальних закладів І ІV рівнів акредитації (далі сту денти). 1.4.3. Аспірантів вищих навчальних закладів І ІV рівнів акредитації (далі ас піранти). 1.5. Іменні стипендії при значаються за особливі успіхи у навчанні, громадській, спортивній та науковій діяль ності: 1.5.1. Учням, які за ре зультатами семестрового кон

тролю мають середній бал ус пішності 10 12 балів з кож ного предмета за дванадцяти бальною шкалою, або середній бал успішності, не нижчий 5 за п'ятибальною шкалою оці нювання, чи аналогічні оцін ки у разі заснування іншої шкали оцінювання. 1.5.2. Студентам, які за результатами семестрового контролю (екзаменаційної сесії) мають середній бал ус пішності 7 9,99 за дванадця тибальною або 4 4,99 за п'я тибальною шкалою оцінюван ня чи аналогічні оцінки у разі заснування іншої шкали оці нювання. 1.5.3. Учням, студентам та аспірантам, які беруть ак тивну участь у спортивній, культурномасовій та гро мадській діяльності навчаль ного закладу чи області. 1.5.4. Студентам та аспі рантам, які беруть активну участь у науковій роботі. 1.6. Кандидати на отри мання іменних стипендій ви суваються вченими (педаго гічними) радами навчальних закладів та розглядаються об ласною стипендіальною комі сією. Висувати кандидатів на отримання іменних стипендій на розгляд обласної стипенді альної комісії також має пра во консультативнодорадчий орган при облдержадмініст рації, утворений з метою залу чення молоді до розв'язання та реалізації державної моло діжної політики в Дніпропет ровській області (далі кон сультативнодорадчий орган при облдержадміністрації). ІІ. Призначення стипендій 2.1. Для призначення іменних стипендій вчені (пе дагогічні) ради навчальних закладів та консультативно дорадчий орган при облдерж адміністрації протягом двох тижнів з початку нового на вчального періоду подають на розгляд до обласної стипенді альної комісії визначені доку менти:

листподання та характе ристика на кандидата, під писані керівником (заступ ником керівника) та головою учнівської (студентської) ради навчального закладу; дві копії паспорта (1, 2, 3, 10, 11 сторінки) та реєст раційний номер облікової картки платника податків кандидата, завірені печат кою навчального закладу; (копії паспорта надаються за умови письмової згоди кан дидата); витяг з протоколу засі дання вченої (педагогічної) ради навчального закладу, на якому було прийнято рішення про висунення кан дидата для призначення іменної стипендії. Для кандидатів, у яких відсутній паспорт, на роз гляд до обласної стипенді альної комісії подається дві копії свідоцтва про народ ження. Для кандидатів, які че рез свої релігійні або інші пе реконання відмовляються від прийняття реєстраційно го номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і ма ють відмітку у паспорті на розгляд до обласної стипен діальної комісії, подається дві копії сторінки з паспор та з відповідною відміткою. 2.2. Призначення імен них стипендій учням і сту дентам здійснюється двічі на рік, за результатами екза менаційної сесії (семестрової або річної атестації, з ураху ванням модульного оціню вання тощо) згідно з на вчальним планом на період до визначення результатів наступної екзаменаційної сесії, аспірантам один раз на рік. 2.3. Рішення про призна чення стипендії приймаєть ся на засіданні обласної сти пендіальної комісії, яке оформлюється у вигляді про токолу.

2.4. Кількість стипенді атів визначається обласною стипендіальною комісією. ІІІ. Розмір іменних сти пендій 3.1. Розмір іменної сти пендії визначається обласною стипендіальною комісією у межах асигнувань, які перед бачено загальним фондом об ласного бюджету на зазначені цілі, з урахуванням установ леного законом прожиткового мінімуму громадян, типу на вчального закладу, розмірів звичайних та інших іменних стипендій. 3.2. Розподіл іменних сти пендій між навчальними зак ладами за кількістю та грошо вим розміром затверджується обласною стипендіальною ко місією у межах асигнувань, які передбачені загальним фондом обласного бюджету на зазначені цілі. ІV. Виплата іменних сти пендій 4.1. Виплата іменної сти пендії здійснюється з обласно го бюджету відповідно до ре гіональної цільової соціальної програми «Молодь Дніпропет ровщини» на 20122021 роки, затвердженої рішенням облас ної ради від 3 лютого 2012 року № 23911/VI, в межах коштів, затверджених в об ласному бюджеті на відпо відний рік на вказані цілі. Оподаткування коштів здій снюється в порядку, визначе ному чинним законодавством України. 4.2. Термін виплати імен ної стипендії затверджується протоколом засідання облас ної стипендіальної комісії. Стипендія виплачується раз на місяць. Заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Виконуючий обов'язки начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації О.І.ДЕМЧИК

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÉÎÌÓ Ç ÎÑÎÁÈÑÒÈÕ ÏÈÒÀÍÜ ÊÅвÂÍÈÖÒÂÎÌ ÃÓÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ïðèéîì ãðîìàäÿí ïðîâîäèòüñÿ êåð³âíèöòâîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ïðèì³ùåíí³ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³. Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ ÃÓÌÂÑ â îáëàñò³ ïðàöþº ïî áóäíÿõ ç 09.00 äî 18.00. Ïîïåðåäí³é çàïèñ íà îñîáèñòèé ïðèéîì äî íà÷àëüíèêà ÃÓÌÂÑ çä³éñíþºòüñÿ ç ïîíåä³ëêà ïî ÷åòâåð ç 09.00 äî 18.00 çà òåëåôîíîì 756-52-70. Òåëåôîí ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ - 756-52-70.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 КРИМIНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333)

×ÓƲ ÃÐÎز

Çóõâàë³ ìèñëèâö³ çà âàëþòîþ ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

ϲÄÎÇÐÞÂÀÍÈÕ ÇÀÀÐÅØÒÎÂÀÍÎ

Ñ˲ÄÑÒÂÎ ÒÐÈÂÀª 2 ÷åðâíÿ çààðåøòóâàëè ÷îòèðüîõ ï³äîçðþâàíèõ ó âèáóõàõ, ùî ñòàëèñÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 27 êâ³òíÿ. Çà ïîãîäæåííÿì îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè, òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿâ Áàáóøê³íñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà. Ñë³äñòâî ó êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ âåäå ãîëîâíå ñë³ä÷å óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ.

ÍÎÂÈÍÈ ²Ç ÌÀ×ÅÒÅ Â ÐÓÊÀÕ

ÍÀÏÀÄÍÈʲ ÇÀÒÐÈÌÀËÈ

НЕБЕЗПЕКИ НЕ ВІДЧУВАЛИ

Ó Íîâîìîñêîâñüêó çàòðèìàëè çëî÷èíö³â, ÿê³ â ê³íö³ êâ³òíÿ íàïàëè ç ìà÷åòå íà â³äïî÷èâàëüíèê³â ó ë³ñîâîìó ìàñèâ³. Òðîº çëîâìèñíèê³â, ùî òðåíóâàëèñÿ ç ðóêîïàøíîãî áîþ ó ïàðêó, ñïðè÷èíèëè çà äîïîìîãîþ ìà÷åòå ÷èñëåíí³ ñåðéîçí³ òðàâìè êîìïàí³¿ ³ç òðüîõ îñ³á, ÿê³ â³äïî÷èâàëè íà ïðèðîä³. Ïîòåðï³ë³ ïî÷àëè ãëóçóâàòè ç á³éö³â. Ò³ âèð³øèëè ðîç³áðàòèñÿ, àëå îäèí ³ç â³äïî÷èâàëüíèê³â âèòÿã íîæà. Òîä³ «âî¿íè» ïîáèëè ïîòåðï³ëèõ ³ âòåêëè. ¯õí³ ä³¿ ì³ë³ö³ÿíòè ðîçö³íèëè ÿê õóë³ãàíñòâî òà ïîðóøèëè êðèì³íàëüíó ñïðàâó. ○

ÍÅÙÀÑÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ

ÔÀÒÀËÜÍÅ ÏÀIJÍÍß Íåïîäàë³ê â³ä ñìò Ïåòðîïàâë³âêà Ïàâëîãðàäñüêîãî ðàéîíó 37-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê âèð³øèâ ðîçæèòèñÿ ìåòàëîáðóõòîì ³ç âîäîíàï³ðíî¿ áàøòè. Àëå, äåìîíòóþ÷è êîíñòðóêö³þ, âií óïàâ ³ ïîìåð â³ä ÷èñëåííèõ òðàâì. Éîãî ñï³ëüíèê â³äâ³ç ò³ëî òîâàðèøà äî Ïàâëîãðàäà ³ çàëèøèâ á³ëÿ ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâó, äå éîãî ³ çíàéøëè. Íàðàç³ ïðîâîäÿòüñÿ äîñë³ä÷³ 䳿, ï³ñëÿ ÿêèõ âèð³øèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. ○

ÑÏÀËÀÕÍÓ Ñ̲ÒÒªÇÁ²ÐÍÈÊ

ÌÀҲР²Ç ÄÈÒÈÍÎÞ ÂÐßÒÓÂÀËÈ Íåùîäàâíî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà âóëèö³ Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿ ó äåñÿòèïîâåðõîâîìó æèòëîâîìó áóäèíêó ñïàëàõíóâ ñì³òòºçá³ðíèê. Êîëè ÌÍÑ-íèêè ïðèáóëè íà ì³ñöå ïî䳿, òî ïîáà÷èëè ñèëüíå çàäèìëåííÿ íà 9-ìó ïîâåðñ³. ϳäíÿâøèñü òóäè, ðÿòóâàëüíèêè ïî÷óëè êðèê ïðî äîïîìîãó. Âîãíåáîðö³ âðÿòóâàëè ³ç çàäèìëåíî¿ êâàðòèðè 28-ð³÷íó ìàò³ð òà ¿¿ äâîð³÷íó äîíå÷êó. ¯õ ïåðåäàëè ë³êàðÿì øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè ÷ëåí³â çëî÷èííîãî óãðóïîâàííÿ â ñêëàä³ ÷îòèðüîõ ÷îëîâ³ê³â â³êîì â³ä 26 äî 45 ðîê³â òà 48-ð³÷íî¿ æ³íêè. Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ çëîâìèñíèêè ó Æîâòèõ Âîäàõ á³ëÿ ì³ñöåâîãî â³ää³ëåííÿ Ïðèâàòáàíêó âèêðàëè ê볺íò³â ç âåëèêîþ ñóìîþ ãðîøåé ó âàëþò³

Місцеві жителі 64-річний чоловік та його 53-річна дружина, які мали фермерське господарство у сусідньому П’ятихатському районі, вирішили зняти кошти зі свого валютного рахунка. Гроші знадобились для закупівлі насіння та паливно-мастильних матеріалів на посівну кампанію. Заздалегідь замовили необхідну суму у відділенні банку. Під вечір 28 березня подружжя приїхало до банку власним автомобілем. Судячи з усього, вони почувалися в повній безпеці, бо не замовили охорону для свого супроводу з грошима. Отримавши в касі понад

204 тис. доларів, фермери попрямували до автівки. Надворі ще не стемніло, вулицею ходили люди. Раптом до подружжя підбігли троє міцних чолов’яг, схопили чоловіка та жінку під руки і силоміць потягли до мікроавтобуса, що стояв неподалік. Цю картину бачили охоронці банку, вони й зателефонували до міліції.

ЗАПАМ’ЯТАЛИ ПІСТОЛЕТ Мікроавтобус від’їхав від банку. Зi слiв потерпiлих фермерів: затягнувши в мікроавтобус, зловмисники накинули їм на голови

ÏÎÄÐÓÆÆß ÑÕÎÏÈËÈ ÍÀ ÂÓËÈÖ² бавовнянi мішки. Куди і скільки вони їхали - подружжя не знало. Також не могли побачити й викрадачів. Єдине, що запам’ятали, - пістолет, який один нападник постiйно тримав у руці. Десь через годину грабіжники висадили подружжя на околиці міста Олександрії Кіровоградської області. Звичайно, сумку з грошима вони забрали з собою. Зловмисників розшукували в різних

областях України. Комплекс оперативно-розшукових заходів допоміг встановити і затримати членів злочинної групи у складі чотирьох чоловіків та жінки, жительки Жовтих Вод. Один грабіжник жив у Києві, другий - у Запорізькій області, двоє-мешканці Дніпропетровщини.

СПЛАНОВАНИЙ НАПАД Як з’ясувалось, розбійний напад зловмисники планували заздалегідь і чітко розподілили

ролі, які повинен був виконувати кожен учасник злочину. У скоєному вони зізналися повністю, їхня провина підтверджується вилученими речовими доказами. За фактом розбійного нападу слідчим відділом Жовтоводського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції вказаної статті мисливцям за легкими грошима може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Наразі злочинці заарештовані.

Ì²Ë²Ö²Þ ÂÈÊËÈÊÀËÈ ÎÕÎÐÎÍÖ²

ÄÎÐÎÆÍ²É «ÏÀÒÐÓËÜ»

Ôàëüøèâèé òàëîí â³ääàëè çà äâîõñîòêó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

 îáëàñò³ òð³éöÿ ëæåäà¿øíèê³â ïåðåêîíàëà ³íîçåìöÿ â³ääàòè ¿ì 200 ãðèâåíü çà íåïðàâèëüíî òîíîâàíå ñêëî. Ïðîòå ã³ñòü çãîäîì çâåðíóâñÿ äî ñïðàâæí³õ ïðàâîîõîðîíö³â Авто 34-річного іноземця зупинили невiдомi, одягненi в форму, схожу на форму працiвникiв ДАІ. «Зустріч» відбулась на одній із ділянок автошляху «Харкiв-Сiмферополь» поблизу села Дороге Синельникiвського району. Під час перевiрки документів псевдодаїш-

ники запропонували гостю придбати в них дозвіл на начебто занадто тоноване скло. Водій погодився, за двісті гривень отри-

мав дозвiльний талон. На «документі» не було ані мокрої печатки, ані підпису та прізвища посадової особи, ані серійного

номера. Талон був зроблений на кольоровому ксероксі. Згодом автовласник звернувся до працівників взводу ДПС ДАІ Новомосковського міськвідділу міліції та повідомив цю історію. Правоохоронці затримали добровільних «помічників» ДАІ - трьох місцевих мешканців. У псевдоінспекторів вилучили дозвiльні талони та жезл - світловідбиваючий диск червоного кольору. Вирішується питання про порушення проти них кримінальної справи.


СПОРТ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

2 èþíÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå âïåðâûå ïðîøåë ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü «Workout FFest». est». Äàæå íåïîãîäà íå ïîìåøàëà ñïîðòñìåíàì èç ðàçíûõ ñòðàí ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîå ìàñòåðñòâî, âûïîëíÿÿ ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ íà áðóñüÿõ è ïåðåêëàäèíå

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ

Äîæäü àòëåòàì íå ïîìåõà

«Workout Fest» посвятили Году спорта и здорового образа жизни в Украине. Чтобы посоревноваться и показать свои умения, к нам в гости приехали приверженцы направления «street workout» со всего мира. В Днепропетровске собрались более 500 спортсменов из нашей страны, России, Беларуси, Болгарии, США, Израиля, Эстонии, Молдовы, Латвии, Литвы и Великобритании. В рамках фестиваля состоялись мастер-классы мирового уровня в стиле «workout». Кроме того, жители города увидели упражнения в номинации «фри-

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÅ̲ÀËÜͲ ÄÎ ªÂÐÎ

ÏÐÎÔÈ ÄÀËÈ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ

ÓËÈ×ÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ

4,5 ÌËÍ. - ÇÀ ÏÅÐÅÌÎÃÓ

«Street workout» - ýòî ôèòíåñíàïðàâëåíèå, áàçèðóþùååñÿ íà âûïîëíåíèè ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé íà ãèìíàñòè÷åñêèõ áðóñüÿõ è ïåðåêëàäèíå. Åãî ïëþñû â òîì, ÷òî òðåíèðîâî÷íàÿ ïðîãðàììà ïðèñïîñîáëåíà äëÿ óëè÷íûõ óñëîâèé. Ñïîðòñìåíû ìîãóò çàíèìàòüñÿ êàê íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïëîùàäêàõ, òàê è â ãîðîäñêèõ ïàðêàõ, íà îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, íà ïðèðîäå - ó ìîðÿ èëè â ëåñó.

Ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ ïîâ³äîìèâ ïðî ðîçì³ð ïðåì³àëüíèõ íàøî¿ êîìàíäè íà ªâðî-2012. Çîêðåìà, çà âèõ³ä ç ãðóïè â³í ïîîá³öÿâ 2 ìëí. ºâðî, çà âèõ³ä ó ï³âô³íàë - òåæ 2 ìëí., 3 ìëí. - çà âèõ³ä ó ô³íàë ³ 4,5 ìëí. ºâðî - çà ïåðåìîãó. Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ òàêîæ â³äçíà÷èâ, ùî ô³íàíñîâèé ñòèìóë íå ïîâèíåí ñòàòè ãîëîâíèì äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿ çá³ðíî¿, êðà¿íà ÿêî¿ ïðèéìຠô³íàë ªâðî-2012.

ÏÐÈÅÕÀËÈ ÁÎËÅÅ 500 ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

грамме также прошли состязания по паркуру. Международный фестиваль состоялся при поддержке губернатора Александра Вилкула. С помощью таких мероприятий областная власть популяризирует среди молодежи стайл» (свободное выступ- здоровый образ жизни, ление на перекладине и привлекает ее к занятиям спортом. брусьях). На Фестивальном причале по отдельной про-

ÑÏÐÀÂÆͲ ÃÅÐί

ÍÀÃÎÐÎÄÀ ÇÀ ×ÅÑͲÑÒÜ 6 ÷åðâíÿ áðàòè Êëè÷êè îòðèìàëè â ÑØÀ íàãîðîäó çà ñâî¿ ëþäñüê³ ÿêîñò³. ³òàë³é ³ Âîëîäèìèð óäîñòîºí³ íàãîðîäè ³ìåí³ Äæåéìñà Ôàðë³ çà ÷åñí³ñòü ó áîêñ³. Öåé ïî÷åñíèé ïðèç âîíè îòðèìàëè â³ä Àñîö³àö³¿ áîêñåðñüêèõ ïèñüìåííèê³â Àìåðèêè. Îñê³ëüêè Âîëîäèìèð ïî÷àâ ï³äãîòîâêó äî áîþ ç Òîí³ Òîìïñîíîì, ïî÷åñíó íàãîðîäó çà ñåáå ³ áðàòà ï³ä ÷àñ ùîð³÷íî¿ öåðåìîí³¿, ÿêà â³äáóëàñü ó Íüþ-Éîðêó, îòðèìàâ ³òàë³é. ○

×ÅÐÅÇ ÄÈÑÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²Þ

ÎÒÐÈÌÀËÈ ØÀÍÑ Ó çâ’ÿçêó ç äèñêâàë³ô³êàö³ºþ îäðàçó ê³ëüêîõ êëóá³â, äí³ïðîïåòðîâñüêèé «Äí³ïðî» ïîòðàïèâ ó ÷èñëî ñ³ÿíèõ ó Ë³ç³ ªâðîïè. Öå ñòàëîñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê UEFA äèñêâàë³ô³êóâàâ äâà òóðåöüê³ êëóáè (Áåøèêòàø ³ Áóðñàñïîð), à òàêîæ ãðåöüêèé ÀÅÊ çà ïîðóøåííÿ ô³íàíñîâîãî ôåéð-ïëåé. Ó ðåçóëüòàò³ ¿õ ì³ñöÿ çàéíÿëè ò³, ùî ìàþòü íèæ÷èé ðåéòèíã.

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ ÒÓÐͲÐ

Òð³óìô óêðà¿íñüêèõ ðåãá³ñòîê ÄËß ÄβÄÊÈ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÓÌÀÍÑÜÊÈÉ

23-24 òðàâíÿ ó Ïàðèæ³ â³äáóâñÿ ̳æíàðîäíèé ñòóäåí òñüêèé òóðí³ð äåíòñüêèé ç ðåãá³ -7, â ÿêîìó âçÿëà ó÷àñòü æ³íî÷à çá³ðíà Óêðà¿íè. Íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèö³ ñòàëè ñïðàâæí³ìè òð³óìôàòîðêàìè öèõ çìàãàíü На груповому ки розгромили Франетапі, котрий відбувцію (21:0), Бельгію ся 23 травня, україн(22:0) та Францію-2 (19:14). У чвертьфіналі українки були сильніші від збірної «Барбаріанс» (41:0), а в півфіналі обіграли Іспанію (33:0). У вирішальному ж матчі наші співвітчизниці вдруге здолали опір

Ó ÂÈвØÀËÜÍÎÌÓ ÌÀÒײ ÇÄÎËÀËÈ ÔÐÀÍÖÓÆÅÍÎÊ

француженок (15:7). Варто зазначити, що у складі збірної були і три наші землячки, титуловані чемпіонки України та Європи - Анастасія Гонтар, Ася Гончаренко та Катерина Олексюк. Катерина після повернення в Україну поділилась

Ðåãá³-7 - ð³çíîâèä êëàñè÷íîãî ðåãá³, ùî çàðîäèâñÿ â Øîòëàí䳿. Íàçâà ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî â êîæí³é êîìàíä³ âñüîãî ïî ñ³ì ãðàâö³â (òðîº íàïàäíèê³â òà ÷îòèðè çàõèñíèêè). Ñàìà æ ãðà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ òàéì³â ïî ñ³ì õâèëèí. враженнями від змагань. «У Франції ми перевірили свої вольові якості. Грали не тільки проти суперниць, але й проти суддівства. Гра вийшла гідною і красивою, дякуючи команд-

ÏÅÐØÈÉ Ó Ñ²Ҳ ному духу. Франція грає в регбі-15, а отже, боротьба була силовою, до деякої міри нам було важко, намагались ні в чому не поступатися», розповіла уславлена криворожанка. Наша збірна без поразок пройшла всю турнірну дистанцію, зайнявши перше місце. Участь у цьому турнірі стала одним із етапів підготовки збірної України до чемпіонату Європи, який пройде 16-17 червня в Амелан-Айленді (Нідерланди). А наприкінці червня в Москві відбудеться кваліфікація на кубок світу.

ÌÓÇÅÉ ÏÅËÅ Ó Ëóãàíñüêó â³äêðèëè ïåðøèé ³ ïîêè ùî ºäèíèé ó ñâ³ò³ ìóçåé «Êîðîëÿ ôóòáîëó» Ïåëå. Éîãî ñòâîðåíî çóñèëëÿìè 52-ð³÷íîãî ëóãàí÷àíèíà Ìèêîëè Õóäîá³íà. Çà ñâîº æèòòÿ â³í ç³áðàâ áëèçüêî 3 òèñÿ÷ åêñïîíàò³â, ïðèñâÿ÷åíèõ êîðîëþ ãðè ì³ëüéîí³â. Ñàì Ïåëå íà â³äêðèòò³ ìóçåþ íå áóâ, àëå, çà ñëîâàìè Ïîñëà Áðàçè볿 â Óêðà¿í³ Àíòîí³î Ôåðíàíäî äå Ìåëî, «îáîâ’ÿçêîâî òóò áóäå, ÿê ò³ëüêè çíàéäå ìîæëèâ³ñòü ïðè¿õàòè â ªâðîïó».


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1331

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333)


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

07.06.2012 ð. ¹ 44 (1333) ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Êóøàòü ïîäàíî «Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ðàäîâàòü ÷èòàòåëåé âêóñíûìè, à ãëàâíîå - ëåãêèìè â ïðèãîòîâëåíèè ðåöåïòàìè КУРИЦА С БАРБАРИСОМ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: филе курицы - 200 г рис - 100 г морковь - 2 шт. лук - 1 шт. зеленый консервированный горошек - 50 г барбарис - 7 зерен растительное масло 5 столовых ложек соль - по вкусу.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

1 2 3

Филе курицы обработать и нарезать тонкими ломтиками. Овощи очистить и нарезать мелкими кусочками. На сковороде раскалить растительное масло и выложить туда филе цыпленка, добавить барбарис и жарить до готовности.

Ó ×ÅÕÎÂÎÉ - ÑÛÍ

4 5

Добавить морковь и репчатый лук. Когда овощи будут готовы, положить туда перебранный и промытый рис, тушить 5 мин. Добавить зеленый консервированный горошек, посолить и тушить до готовности. К столу подавать в горячем виде.

6

ТВОРОЖНО-МАЛИНОВЫЙ ПИРОГ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: тесто слоеное - 1 пласт

ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÑÎËÎÌÎÍ творог домашний 250 г сливки 33% - 250 мл шоколад белый - 100 г желатин - 1 столовая ложка малина - 300 г ванилин - на кончике ножа сахарная пудра - 1 столовая ложка.

ÈÇÁÀÂËßÅÌÑß ÎÒ ÕËÀÌÀ

Çäåñü âàæíî íå âïàñòü â äâå êðàéíîñòè: íå ïðåâðàòèòüñÿ â Ïëþøêèíà è âñå-òàêè èçáàâèòü ñâîé äîì îò ðàçëè÷íîãî áàðàõëà, à òàêæå ïîìíèòü î òîì, ÷òî, íà ñàìîì äåëå, íåêîòîðûå ñòàðûå âåùè íàì íóæíû n Âî âðåìÿ óáîðêè ïåðèîäè÷åñêè çàäàâàéòå ñåáå âîïðîñ: «Åñëè áû ÿ ïåðååçæàëà íà íîâóþ êâàðòèðó, ÿ áû âçÿëà ýòó âåùü ñ ñîáîé?» Åñëè âåùü íå íóæíà íà íîâîé êâàðòèðå, òî çà÷åì åå õðàíèòü íà ýòîé? o Õîòèòå èçáàâèòüñÿ îò õëàìà è ïîëó÷èòü îò ýòîãî óäîâîëüñòâèå - ïðîäàéòå ÷òî-íèáóäü íåíóæíîå. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ó âàñ ñîâñåì íåò äåíåã, è âû âûíóæäåíû ïðîäàâàòü âåùè. Ñ ÷åì áû âû ðàññòàëèñü â ïåðâóþ î÷åðåäü? p Âñòàíüòå è ïðîéäèòå ïî êâàðòèðå ñ ìåøêîì äëÿ ìóñîðà â ðóêàõ. Âû äîëæíû íàéòè 27 âåùåé, êîòîðûå âàì íå íóæíû, è íåìåäëåííî èõ âûêèíóòü. Õëàì ëåæèò ïðÿìî ïåðåä âàìè, íàäî òîëüêî ïî-íîâîìó ïîñìîòðåòü íà íåãî. q Î÷èñòèòå êîìíàòó îò âñåãî, ÷òî íå âûçûâàåò ó âàñ óëûáêè. r Ïðèîáðåòèòå êîðçèíó äëÿ ìóñîðà: ñ åå ïîìîùüþ î÷åíü óäîáíî èçáàâëÿòüñÿ îò ðàçíûõ ìåëî÷åé, Âñå òî, ÷òî âû íå çíàåòå, êóäà ïîëîæèòü - «ïîñûëàéòå» â êîðçèíó. Ðàç â íåäåëþ, ìåñÿö, êâàðòàë âñå ñîäåðæèìîå êîðçèíû áåçæàëîñòíî âûáðàñûâàåòñÿ. Äåéñòâèòåëüíî íóæíûå âåùè ê òîìó âðåìåíè óæå áóäóò èçâëå÷åíû èç íåå, à âñå îñòàëüíîå - õëàì.

1 2

Тесто раскатать и запечь в разогретой духовке 20 минут. Достать из духовки, крышкой вырезать круг нужного диаметра, (из остатков делать крошку). Для крема: желатин замочить в 4 столовых ложках холодной воды. Шоколад растопить и остудить до комнатной температуры. Сливки взбить с сахарной пудрой. Творог растереть, смешать с шоколадом и ванилином. Желатин разогреть в СВЧ,

ÌÈØÊÀ ÏÐÈØÅË смешать 2 столовые ложки крема с охлажденным желатином, а затем cмешать с остальным кремом. Добавить малину и взбитые сливки, аккуратно перемешать.Убрать на 15 минут в холодильник. На основу равномерно распределить крем. Бока покрыть крошкой, украсить малиной и листиками мяты и поставить на 2 часа в холодильник. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

4 5

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êòî áû ìîã ïîäóìàòü… € Если вы потеряли мелкий предмет - винтик или сережку, воспользуй- Àìåðèêàíñêèå õîçÿéêè тесь пылесосом, предва- èñïîëüçóþò êåò÷óï â рительно надев на него êà÷åñòâå ÷èñòÿùåé ïàñòû обычный чулок. äëÿ ëàòóíè è ìåäè. € Бутылки-пульверизаторы занимают много перекладины в шкафчике с моющими средместа? Эта проблема ствами. легко решается с помощью всего лишь одной € Вырежьте небольш и е окошки в коробках с обувью Áóòûëêà ñ и заклейðàñòèòåëüте их с íûì ìàñëîì двух стоâñåãäà æèðíàÿ. рон проÏîñëå ïîëüçîâàíèÿ 1-2 зрачным скотêàïëè îáÿçàòåëüíî чем или же приñòåêóò ïî áóòûëêå клейте на коробîòñþäà ïÿòíà íà ки, заранее распеñòîëå, ãðÿçíûå ðóêè. чатанные фотограÂûðåæüòå íåáîëüøîé фии обуви, находяìàíæåòèê èç îáûêíîâåíщейся внутри. Это íîé ãóáêè. Âûòðèòå íàñóõî значительно облегáóòûëêó, íàäåíüòå ãóáêó чит поиски нужной íà ãîðëûøêî - è ðóêè пары обуви в будуáóäóò âñåãäà ÷èñòûìè. щем.

ÊÅÒ×ÓÏ Â ÏÎÌÎÙÜ

×ÈÑÒÀß ÁÓÒÛËÊÀ

Ê ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ Â ÃÎÑÒÈ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

3

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

Òåëåâåäóùàÿ Àíôèñà ×åõîâà ñîîáùèëà èìÿ ñâîåãî íîâîðîæäåííîãî ñûíèøêè. Ìàëü÷èê ñòàë òåçêîé îäíîãî èç íàèáîëåå âëèÿòåëüíûõ, óìíûõ è çàæèòî÷íûõ öàðåé äðåâíåãî ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü. Îòïðûñêà çíàìåíèòîñòè çîâóò Ñîëîìîí Ãóðàìîâè÷ Áàáëèøâèëè. Âåñ áîãàòûðÿ - áîëåå 4 êèëîãðàììîâ. Ïî ñëîâàì êîëëåã Àíôèñû, ýòî ïðîñòî «ãåíèàëüíî».

Ïîñëåäíèé çâîíîê â øêîëå â Áåéêåðôèëäå, Êàëèôîðíèÿ, ïðèøëîñü ïðåðâàòü èç-çà ìîëîäîãî òðåõëåòíåãî ìåäâåäÿ, áðîäèâøåãî ïî òåððèòîðèè ñîñåäíåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Äåòåé áûñòðî óâåëè â êëàññû, à ó÷èòåëÿ âûçâàëè ñïåöèàëèñòîâ ïî îòëîâó æèâîòíûõ. Îíè ïîéìàëè ìåäâåäÿ è ïîãðóçèëè â ãðóçîâèê. Ïîñëå - âûïóñòèëè åãî â ëåñ. ○

ÍÅ ÎÒÕÎÄß ÎÒ ÊÀÑÑÛ

ÁÀÍÊÎÌÀÒ ÍÀ ÊÓÕÍÅ Àìåðèêàíñêèé áàñêåòáîëèñò Äåøîí Ñòèâåíñîí óñòàíîâèë ó ñåáÿ äîìà áàíêîìàò. Ìàøèíà ðàçìåñòèëàñü íà êóõíå èãðîêà «Áðóêëèí Íåòñ» ïî ñîñåäñòâó ñ òîñòåðîì. Óñòàíîâêà àïïàðàòà îáîøëàñü 31-ëåòíåìó ñïîðòñìåíó â 3,5 òûñÿ÷è äîëëàðîâ. Ïî ñëîâàì Ñòèâåíñîíà, òåïåðü åãî äðóçüÿ âñåãäà ìîãóò ñíÿòü äåíüãè ïåðåä òåì, êàê îòïðàâèòüñÿ â ãîðîä. Îäíàêî àòëåò íå ñêëîíåí çàíèìàòüñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ: çà êàæäóþ îïåðàöèþ åãî áàíêîìàò áåðåò êîìèññèþ â 4,5 äîëëàðà. ○

ÐÅÄÊÀß ÎÁËÎÆÊÀ

ÓØËÀ Ñ ÀÓÊÖÈÎÍÀ Ðåäêàÿ îáëîæêà àëüáîìà êîìèêñîâ î ïðèêëþ÷åíèÿõ áåëüãèéñêîãî ðåïîðòåðà Òèíòèíà áûëà ïðîäàíà íà àóêöèîíå â Ïàðèæå çà 1,6 ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Îíà áûëà íàðèñîâàíà ñàìèì ñîçäàòåëåì ñåðèè î Òèíòèíå áåëüãèéñêèì õóäîæíèêîì Ýðæå. Ïîêóïàòåëü ðåêîðäíîãî ëîòà ïîæåëàë îñòàòüñÿ íåèçâåñòíûì. Ñåðèÿ êîìèêñîâ î ïðèêëþ÷åíèÿõ ðåïîðòåðà Òèíòèíà è åãî ñîáàêè Ìèëó ñîçäàâàëàñü ñ 1929 ãîäà â òå÷åíèå ïî÷òè 60 ëåò è ïîëüçîâàëàñü îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ.


ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ № 44 (1333)

ÔÀÊÒ, ÏÐÎ ßÊÈÉ Ä²ÇÍÀËÈÑÜ

Ëþáêî Äåðåø ïðîòè Êàéäàøåâî¿ ñ³ì’¿ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Êîíòðàêò ³ç âèäàâíèöòâîì çàì³ñòü íüîãî ï³äïèñóâàëè áàòüêè - ïåðøèé ðîìàí Ëþáêî Äåðåø âèäàâ ó 17 ðîê³â. ÌîëîÃÎÐÎÑÊÎÏ äèé ïèñüìåííèê îäðàçó ñòàâ ïîïóëÿðíèì. Íà ОВЕН ВЕСЫ îñòàííþ êíèãó Äåðåøà  ëè÷íîé æèçíè Íåäåëÿ ïðåäñòîèò âîçìîæíû ïðîòèâî- «Ãîëîâà ßêîâà» - ïðèõèëüèíòåðåñíàÿ è íèêàì äîâåëîñÿ ÷åêàòè 4 ðå÷èÿ. Âû áóäåòå òÿãîòåòü ê íàïðÿæåííàÿ, îòìå÷åííàÿ òîìó, ÷òîáû ïðèïîìíèòü áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì ðîêè. Íåäàâíî ïèñüìåíïàðòíåðó âñå ïðîøëûå îøèáêè íèê ïðè¿çäèâ äî Äí³ïðîêîíòàêòîâ. Âàì íóæíî è îáèäû. Åñëè ñóìåòü óñëûøàòü ïðîÿâëÿòü ðàçáîð÷èâîñòü, ïåòðîâñüêà, äå ïðåçåíòóäðóã äðóãà, â àòìîñôåðå ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìóæ÷èíàì è âàâ ðîìàí ³ ïîñï³ëêóâàâïîâûøåííîé îòêðîâåííîñòè æåíùèíàì áóäåò ñëîæíî ñÿ ç æóðíàë³ñòàìè äîãîâàðèâàòüñÿ ìåæäó ñîáîé. ìîæíî èçáàâèòüñÿ îò ãðóçà  êîíöå íåäåëè áóäåò âîçìîæíîñòü óêðåïèòü ïîçèöèè â ëè÷íîé æèçíè. ТЕЛЕЦ Êðàñèâî æèòü íå çàïðåòèøü, íî ñåé÷àñ âû ñêëîííû ïðîÿâëÿòü íåñâîéñòâåííîå âàì ëåãêîìûñëèå è èìåòü áîëüøèå ðàñõîäû. Ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïðèìåòå íà ýòîé íåäåëå, ïðèäåòñÿ îòðàáàòûâàòü, è íàãðóçêà ëÿæåò íà âñå ëåòíèå ìåñÿöû. Íî âàøè êðåàòèâíûå ñïîñîáíîñòè áóäóò íà âûñîòå, è âû ñìîæåòå ñäåëàòü ìíîãî ïîëåçíîãî. БЛИЗНЕЦЫ Âàì íóæíî îãðàíè÷èòü êðóã ñâîèõ èíòåðåñîâ è ìåíüøå ñîâàòü íîñ â ÷óæèå äåëà, òîãäà íåïðèÿòíîñòè îáîéäóò âàñ ñòîðîíîé.  äîìå áóäóò ïîëåçíû ðàñ÷èñòêè è óáîðêè. Âûõîäíûå áîãàòû íåîæèäàííîñòÿìè. РАК Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ó âàñ âñå áóäåò âàëèòüñÿ èç ðóê. Êîëè÷åñòâî äåë ïðèáàâèòñÿ, ïîýòîìó î÷åíü âàæíî îðãàíèçîâàòü ïîìîùíèêîâ. Îò êðóïíûõ ïîêóïîê ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ.  âîñêðåñåíüå ñîçäàéòå ñåáå âîçìîæíîñòü çàíÿòüñÿ ëþáèìûì äåëîì â óåäèíåíèè. ЛЕВ Íà ýòîé íåäåëå ïîëåçíî ðàñïðîùàòüñÿ ñ áåçíàäåæíî óñòàðåâøèìè è íàäîåâøèìè âåùàìè. Ýòî òàêæå ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ñìåíû êðóãà îáùåíèÿ, èíòåðåñîâ è èìèäæà. Íî ìîæåò âñïîìíèòüñÿ è ÷òî-òî õîðîøî ñåáÿ îïðàâäàâøåå èç çàïàñà ñòàðûõ íàêîïëåíèé. Ïîäòÿãèâàéòå ðåçåðâû, âåäèòå ïåðåãîâîðû ñ ïàðòíåðàìè - è íàõîäèòå íîâîå ïðèìåíåíèå ñòàðûì èäåÿì. Íåäåëÿ ìîæåò çàïîìíèòüñÿ ñòðàííîé âñòðå÷åé ñ êåì-òî èç äàâíèõ çíàêîìûõ. ДЕВА Ñòàáèëüíîñòü âàøåé êàðüåðû ñåé÷àñ çàâèñèò îò óìåíèÿ ëàäèòü ñ ëþäüìè, îñîáåííî ñ êîëëåãàìè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. Âàñ ìîæåò ðàçäðàæàòü îáùàÿ ñêëîííîñòü ìíîãî ãîâîðèòü è ìàëî äåëàòü. Ýòî âðåìÿ áîëüøå ðàñïîëàãàåò ê îáñóæäåíèþ ïåðñïåêòèâ è ïîèñêó ðåøåíèé. Âîçìîæíî, âû îêàæåòåñü òåì ÷åëîâåêîì, íà êîòîðîãî ëÿæåò íàãðóçêà òåêóùåé ðàáîòû. È íå òîëüêî ñâîåé, íî è «çà òîãî ïàðíÿ».

ïðîáëåì è äàëüøå èäòè íàëåãêå.  âûõîäíûå óæå ìîæíî çàíÿòüñÿ øîïèíãîì. СКОРПИОН Ýòà íåäåëÿ áóäåò îòìå÷åíà ñåìåéíûìè âîéíàìè è êîíôëèêòàìè â ëþáîâíûõ îòíîøåíèÿõ. Ñêîðïèîíû ñòàíóò êàòàëèçàòîðàìè ïåðåìåí â ñâîåì îêðóæåíèè, îò ÷åãî ìîãóò ïîñòðàäàòü îêðóæàþùèå, íî äàëüøå áóäåò ëåã÷å äûøàòü.  êîíå÷íîì ñ÷åòå âñå ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè ïîéäóò âàì íà ïîëüçó, è ê âîñêðåñåíüþ âû óæå óâèäèòå ðåçóëüòàòû. СТРЕЛЕЦ Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ñòîðîíèòåñü ëþäåé, ñêëîííûõ ïîæèâèòüñÿ çà âàø ñ÷åò, âçÿòü âçàéìû èëè âûäàòü âàøè äîñòèæåíèÿ çà ñâîè. Ëó÷øå çàãðóçèòå ñåáÿ ðàáîòîé, ëèêâèäèðóéòå çàâàëû, ïîïðîáóéòå ðàçîáðàòüñÿ â çàïóòàííûõ âîïðîñàõ. Åñëè âû ìàñòåð íà âñå ðóêè, òî áóäåòå íàðàñõâàò. Ïîâûøàåòñÿ ðîëü ìåíåäæìåíòà, îáìåíà óñëóãàìè, èíòåðåñ ê ñîöèàëüíûì ñåòÿì. КОЗЕРОГ Íåäåëÿ ñëîæíàÿ â ýìîöèîíàëüíîì ïëàíå. ×óæàÿ ðàáîòà è èäåè òîæå áóäóò âîñïðèíèìàòüñÿ êðèòè÷íî. Âî âñåì íóæíî ñîáëþäàòü óìåðåííîñòü è îñòîðîæíîñòü, äóìàÿ î ïîñëåäñòâèÿõ. Íåäåëÿ íåóäà÷íàÿ äëÿ ðåøåíèÿ èìóùåñòâåííûõ âîïðîñîâ, îôîðìëåíèÿ íàñëåäñòâà èëè êðåäèòà. Ïîëåçíî îòäàâàòü äîëãè è ïîìîãàòü òîìó, êîìó åùå õóæå. ВОДОЛЕЙ Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå òÿãîòåòü ê ìóêàì òâîð÷åñòâà èëè ëþáâè. Âû äàëåêî ïðîäâèíåòåñü â ïîèñêàõ èñòèíû, íî âàñ ìîæåò íå óñòðîèòü íîâûé ðàñêëàä ñîáûòèé. Ïîýòîìó, èçáåãàéòå êîíôëèêòîâ è ïîñâÿòèòå âðåìÿ èñïðàâëåíèþ ñîáñòâåííûõ îøèáîê. Äëÿ ëè÷íîé æèçíè íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîâîðîòíîé, íî íå èùèòå óäà÷ó â íîâûõ çíàêîìñòâàõ. РЫБЫ Æäèòå ãîñòåé! Âàø äîì ñòàíåò øóìíûì è ìíîãîëþäíûì. Ìîæåò âîçíèêíóòü ñïîíòàííûé èìïóëüñ íà÷àòü ðåìîíò èëè ïåðåäâèíóòü ìåáåëü. Ñìåíà îáñòàíîâêè âàì íóæíà â ëþáîì ñëó÷àå. Ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü êîíôëèêòîâ ñ áëèçêèìè è íàïðàâèòü ýíåðãèþ ïðàâèëüíûì îáðàçîì.  ïÿòíèöó è ñóááîòó ñäåëàéòå ÷òî-òî äëÿ çäîðîâüÿ.

ÂÈÊËÀÄÀײ ÍÅ Ö²ÊÀÂÈËÀ ÌÎß ÒÂÎÐײÑÒÜ

ОПАНУВАВ РОСІЙСЬКУ - Любко, як Вам Дніпропетровськ? - Я тут не вперше. Ваше місто завжди радує мене гарними друзями, як-от Алла Рибіцька - керуюча галереєю «Чорна ящірка». Приємно те, що коло знайомих не тільки лишається стабільним, але й розширюється. - Наше місто називають надто русифікованим. Чи це завдає Вам певних незручностей? - Дніпропетровськ російськомовний, і це даність. Я не бачу на всеукраїнському рівні прагнення будувати українську державу і вважаю, що потрібно зняти із мовного питання наліт воро-

²Ç ÌÎÂÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÍß ÑË²Ä ÇÍßÒÈ ÍÀË²Ò ÂÎÐÎÆÎÑÒ²

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

жості. Хоч і живу на Галичині, сам вивчив російську, адже іноді вона потрібна для спілкування. Так само знаю росіян, які опановують українську, бо вона красива й милозвучна. Культури повинні взаємодіяти. Якщо вони протистоятимуть, вийде не що інше як Кайдашева сім’я.

РОМАН НЕ НА ЗАМОВЛЕННЯ - Любко, що стало поштовхом до створення «Голови Якова»? - Одна людина зробила приватне замовлення - забажала, щоб я написав книгу на задану тему. Вона здалася мені цікавою, але під час розробки почала вислизати від мене, і я створював уже свою історію. Замовник зрозумів. Насправді його ідеї дуже цікаві, вони

спрямовані на позитивне зростання суспільства. - Двома словами опишіть ідею свого нового роману. - Особистісна криза та її подолання. Ще можна схарактеризувати її як виявлення несправжності життя, його імітації, імітація себе замість справжнього себе. Це історія про розлуку.

НЕ ВЧИВСЯ, А ПИСАВ - Ви - економіст за фахом. Якось використовуєте здобуті в університеті знання у творчості? - Практично ні. Звісно, знання економіки допомагають розуміти процеси, що відбуваються у сучасному світі. Але щоб писати, скажімо, про бухгалтера, по-

трібно працювати у цій сфері, а не просто володіти певною теоретичною базою. - Чому Ви вступили на економфак, уже будучи письменником? І як ставились викладачі до того, що поруч із ними - відомий літератор? - Тоді я ще не був письменником. «Культ» вийшов уже десь через тиждень після вступу до університету. Мої батьки вчинили мудро, адже вважають, що у людини має бути професія, яка б годувала. Навчання в університеті дало мені можливість спокійно писати книжки і не цікавитися самим процесом навчання (посміхається). Викладачам було байдуже. Їх цікавили мої результати на іспитах та заліках.

ÞÌÎÐ Ìîëîäûå ñóïðóãè îáðàòèëèñü ê ñóäüå çà ðàçâîäîì. - Íî áûëî âåäü ÷òî-òî â âàøåì ìóæå, ñèíüîðà, ÷òî âàì íðàâèëîñü. Æåíà: - Áûëî, ñèíüîð ñóäüÿ, áûëî! Íî ÿ âñå èñòðàòèëà! ☺ ☺ ☺ Áîìæ ïîäõîäèò ê äâóì ñòóäåíòàì, èäóùèì ïî óëèöå... Îäèí êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàåòñÿ äàòü åìó äåíåã, äðóãîé ïîðûëñÿ â êàðìàíå - è äàë áîìæó íåñêîëüêî ðóáëåé. - Çà÷åì òû ýòî ñäåëàë?! ñïðàøèâàåò ïåðâûé. - Òû æå çíàåøü, ÷òî îí âñå ïîòðàòèò íà âîäêó! - À ìû?.. ☺ ☺ ☺ Ðaçãîâaðèâaþò äâa ïðåïîäaâaòåëÿ îêîëî äåêaíaòa: Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

- Âîò åñëè ÿ ía ýêçaìåíå ïîñòaâëþ õîòü îäíó ÷åòâåðêó, ìåíÿ öåëaÿ ãðóïïa ía ðóêaõ íîñèòü áóäåò! - À åñëè ÿ ía ýêçaìåíå ïîñòaâëþ õîòÿ áû îäíó òðîéêó, òî ìåíÿ öåëaÿ ãðóïïa áóäåò íîñèòü ía ðóêaõ! Ìèìî ïðîõîäèò äåêaí. Ïîäêëþ÷aåòñÿ ê ðaçãîâîðó: - À åñëè ÿ âañ îáîèõ óâîëþ, òî ìåíÿ öåëûé ôaêóëüòåò ía ðóêaõ íîñèòü áóäåò! ☺ ☺ ☺ Óìèðaåò ñòaðûé åâðåé. Ñëaáûì ãîëîñîì ñïðaøèâaåò: - Ìîÿ æåía ðÿäîì? - Äa, ìîé äîðîãîé. - À ìîè äåòè çäåñü? - Äa, ïaïî÷êa. - Ìîè âíóêè çäåñü? - Äa, äåäóøêa! - Òîãäa ïî÷åìó ía êóõíå ñâåò ãîðèò?

Номер підписано до друку 30.05.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254344

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you