Page 1

ÃÎØÀ ÂÅÐÍÓËÑß Ê ËÞÄßÌ

Í²× Ó ÌÓÇů

4 3

ßÊ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÂÊËÀÄÈ

ÖÅÍÒÐ, ÍÀ ßÊÈÉ ×ÅÊÀÞÒÜ ²ÍÂÀ˲ÄÈ

7

14

ÇÐÀÇÊÎÂÈÉ ÑËÓÆÁÎÂÅÖÜ: ÁÅÇ ÏÎ˲ÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÅÇÅÍÒ²Â

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Óêðà¿íñüê³ ïîñàäîâö³ òåïåð ìàþòü áóòè íå ò³ëüêè çíåïîë³òèçîâàíèìè é òîëåðàíòíèìè äî âñ³õ, àëå é àêòèâíî â³äìîâëÿòèñü â³ä ð³çíèõ ïðîÿâ³â ïîäÿêè. Ïðèíàéìí³ íà öå ñïîä³âàþòüñÿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³.

№42 (1331) Четвер, 31 травня 2012 р.

13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ Ñèñòåìà ïðàâîñóäèÿ â Óêðàèíå äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ëó÷øèì ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì. Îá ýòîì Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷ ñêàçàë íà öåðåìîíèè ïðèíÿòèÿ ïðèñÿãè ëèöàìè, âïåðâûå íàçíà÷åííûìè íà äîëæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ñóäüè. Ïî ñëîâàì Ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ïîâûøåíèå íåçàâèñèìîñòè ñóäåé è ýôôåêòèâíîñòè èõ äåÿòåëüíîñòè - îäíî èç êëþ÷åâûõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ Óêðàèíû. Áåç ýòîãî óñïåøíîå ðåôîðìèðîâàíèå ñòðàíû íåâîçìîæíî. ○

ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÀÂÃÓÑÒÀ

5

«Õî÷ó ñòàòü çíàìåíèòûì, êàê Êîïïåðôèëüä» Â åãî ðóêàõ êàðòû, ïëàòêè è ïðî÷èå ïðåäìåòû âèäîèçìåíÿþòñÿ, ïðîïàäàþò è ñíîâà ïîÿâëÿþòñÿ. 14-ëåòíèé äíåïðîïåòðîâåö Àíòîí Øåðñòþêîâ ôîêóñàìè çàíèìàåòñÿ âñåãî äâà ãîäà, íî óæå î÷åíü óâåðåííî âûñòóïàåò íà ïóáëèêå.  ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ çàùèòû äåòåé «Â³ñò³» óçíàëè ó þíîãî èëëþçèîíèñòà î òîì, êàê îí áóäåò î÷àðîâûâàòü áóäóùóþ äåâóøêó, ïî÷åìó îí âñåãäà íîñèò ñ ñîáîé êàðòû è êàêèå ôîêóñû ïîêàçûâàåò ó÷èòåëÿì.

ÐÅØÈËÈ ÓÇÁÅÊÈ

ÏÛØÍÛÕ ÑÂÀÄÅÁ - ÍÅ ÁÓÄÅÒ! ðàçíûõ ìàøèíàõ. Êñòàòè, óçáåêñêèå äåâóøêè ïîêóïàëè ñâàäåáíûå ïëàòüÿ Õîòèòå äåøåâóþ ñâàäüáó? ïðåäïî÷òèòåëüíî ïðîèçâîäÅçæàéòå â Òàøêåíò. ñòâà Ãðåöèè è ÑØÀ. Òåïåðü, Ãîðîäñêèå âëàñòè ðåøèëè ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î áîðîòüñÿ ñ ðàñòî÷èòåëüçàïðåòå ïûøíûõ ñâàäåá, ñòâîì íà ñâàäüáàõ è ìíîãîå èçìåíèòñÿ. Íàïðèïîìèíêàõ. À âåäü åùå ìåð, àäìèíèñòðàöèè â÷åðà óçáåêñêàÿ ñâàäüáà ðåñòîðàíîâ è êàôå, â áûëà îäíîé èç ñàìûõ äîðîãèõ â ìèðå. Äåíüãè íà êîòîðûõ îòìå÷àþò áðàêîñî÷åòàíèÿ, îáÿçàíû: «Íå íåå êîïèëè ãîäàìè. Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ïðèãëàøåí- íàðóøàòü ïîêîé ãðàæäàí, à íûõ - 350-500 ÷åëîâåê. Ïî ïîýòîìó íå èñïîëüçîâàòü òðàäèöèè, íåâåñòà è æåíèõ ïèðîòåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà». ïðèåçæàëè íà òîðæåñòâî â Ïîñëå 23.00 òîðæåñòâà ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

ñòðîãî çàïðåùàþòñÿ. Ãîðîäñêèì îðãàíèçàöèÿì, çàíèìàþùèìñÿ ïðîêàòîì àâòîìîáèëåé äëÿ ñâàäåáíûõ êîðòåæåé, ïðåäïèñàíî ñíèçèòü öåíû íà ñâîè óñëóãè. Èíòåðåñíî, ÷òî íàðÿäû òàêæå ñòàíóò äåøåâëå. Ñòîëè÷íûé Êîìèòåò æåíùèí ñîâìåñòíî ñ ìåñòíûìè äèçàéíåðàìè óæå ãîòîâÿò îáðàçöû íîâûõ ñâàäåáíûõ íàðÿäîâ ñ ó÷åòîì íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé. Êñòàòè, âëàñòè «ïåðåñìîòðÿò» íà ïðåäìåò

èçëèøåñòâ è ñòàòüè ðàñõîäîâ ïîõîðîí. Íàïîìíèì, ÷òî àíàëîãè÷íûå îãðàíè÷åíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðàçäíè÷íûõ è îáðÿäîâûõ ìåðîïðèÿòèé, íåñêîëüêî ëåò íàçàä áûëè ââåäåíû â Òàäæèêèñòàíå. Âëàñòè óñòàíîâèëè ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ãîñòåé íà ñâàäüáàõ è ïîìèíêàõ, à òàêæå àâòîìîáèëåé â ñâàäåáíîì êîðòåæå è äàæå êîëè÷åñòâî áëþä íà ïîìèíàëüíîì óæèíå. Íàðóøèòåëåé ñòðîãî íàêàçûâàëè øòðàôàìè.

9 Òàéíû èñòîðèè. Ñèäîð Êîâïàê ïàðòèçàíèë âñþ æèçíü

Êàê ðàññêàçàë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ìîëîäåæè è ñïîðòà Äìèòðèé Òàáà÷íèê, ïðèåì äîêóìåíòîâ àáèòóðèåíòîâ íà ïîñòóïëåíèå â âóçû â ýòîì ãîäó ïðîäëèòñÿ ñî 2 ïî 31 èþëÿ. Òåì, êòî õî÷åò ó÷èòüñÿ íà òâîð÷åñêèå ïðîôåññèè (æóðíàëèñòû, àðòèñòû), íåîáõîäèìî ïîäàòü äîêóìåíòû ñî 2 ïî 17 èþëÿ, òàê êàê â ñëåäóþùèå äâå íåäåëè áóäóò ïðîâîäèòü òâîð÷åñêèå êîíêóðñû. Îáíàðîäîâàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîéäåò 1,5 è 8 àâãóñòà. ○

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ

ÎÒÄÛÕÀÅÌ Â ÈÞÍÅ Â âîñêðåñåíüå, 3 èþíÿ, óêðàèíöû îòìåòÿò Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïîñêîëüêó ïðàçäíîâàíèå ïðèõîäèòñÿ íà âûõîäíîé, òî â ïîíåäåëüíèê, 4 èþíÿ, áóäåì îòäûõàòü. Äåíü Êîíñòèòóöèè, 28 èþíÿ, âûïàäàåò íà ÷åòâåðã, ïîýòîìó Êàáìèí ðåêîìåíäîâàë 29 èþíÿ òàêæå ñäåëàòü âûõîäíûì. Òàêèì îáðàçîì, óêðàèíöû ñìîãóò îòäîõíóòü ÷åòûðå äíÿ ïîäðÿä. Îòðàáîòàòü 29 èþíÿ ïðèäåòñÿ â ñóááîòó, 7 èþëÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331)

ÄÂÎÑÒÎÐÎÍͪ ÑϲÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ

Ïåðñïåêòèâè íà òóðêìåíñüêîìó ðèíêó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÈÇ ÅÂÐÎÑÎÞÇÀ Îáúåì êàïèòàëüíûõ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Óêðàèíû çà ïåðâûé êâàðòàë 2012 ãîäà âûðîñ äî 48,1 ìëðä. ãðí. ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà. Íàèáîëüøèé ïðèòîê ôèíàíñîâ ïðèøåëñÿ íà Êèåâ (13,6 ìëðä. ãðí.), Äîíåöêóþ (4,6 ìëðä. ãðí.) è Äíåïðîïåòðîâñêóþ (4,4 ìëðä. ãðí.) îáëàñòè. Áîëüøóþ ÷àñòü äåíåã - 15,9 ìëðä. ãðí. - âëîæèëè â ïðîìûøëåííîñòü. Êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå, ïî÷òè âñå ïðÿìûå èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè â ýêîíîìèêó Äíåïðîïåòðîâùèíû ïîñòóïàþò èç ñòðàí Åâðîñîþçà.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÐÈÒÀÍÖÛ - ÓÊÐÀÈÍÅ

ÌÈËËÈÎÍÛ ÍÀ ÃÀÇ Áðèòàíñêàÿ êîìïàíèÿ Cadogan Petroleum PLC íàìåðåíà âëîæèòü ñîòíè ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â äîáû÷ó ïðèðîäíîãî ãàçà â Óêðàèíå. Ãëàâà ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ Áåðòðàí äå Ïàëüåð îòìåòèë, ÷òî çà âðåìÿ ðàáîòû â íàøåé ñòðàíå êîìïàíèÿ âûäåëèëà îêîëî 500 ìëí. äîëëàðîâ íà èññëåäîâàíèå è ïîëó÷åíèå óãëåâîäîðîäîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â ñëó÷àå óñïåøíîé ðàçâåäêè ðàçìåð âêëàäîâ â äàëüíåéøåì óâåëè÷àò. «Íà÷èíàÿ ñ 2013 ãîäà ìû áóäåì èíâåñòèðîâàòü â òðàäèöèîííûé ãàç ïðèìåðíî 500 ìëí. äîëëàðîâ», - ñêàçàë äå Ïàëüåð. ○

 ÇÀÃÑ - ÁÅÇ Î×ÅÐÅÄÈ Ãëàâíîå óïðàâëåíèå þñòèöèè Îäåññêîé îáëàñòè óïðîñòèëî ïðîöåäóðó îôîðìëåíèÿ íà ïðèåì â îòäåëåíèÿ ÇÀÃÑîâ, çàïóñòèâ ïèëîòíûé Èíòåðíåò-ïðîåêò. Áëàãîäàðÿ íîâøåñòâó, ÷åëîâåê, íå âûõîäÿ èç äîìà, ñìîæåò çàïèñàòüñÿ íà óäîáíîå äëÿ ïîñåùåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ âðåìÿ. Ïîêà ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïîñðåäñòâîì «âñåìèðíîé ïàóòèíû» âåäåòñÿ òîëüêî â îäíîì èç îòäåëåíèé ÇÀÃÑà â Îäåññå. Îäíàêî ïîñëå òåñòèðîâàíèÿ ñèñòåìó ïëàíèðóþò ââåñòè â øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå. ○

Він підкреслив, що укладена угода про запровадження зони вільної торгівлі в СНД, і Україна наполягає на реалізації її положень про забезпечення вільного доступу до газотранспортних систем країн СНД. Тому під час зустрічі очільника Уряду з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимуха-

Òóðöèÿ íàìåðåíà ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè è èíòåðíåò-áèçíåñà ñ ïîìîùüþ íàëîãîâûõ ëüãîò. Îá ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè ýòîé ñòðàíû Íèõàò Ýðãþí. Ïî åãî ñëîâàì, èíâåñòîðû áóäóò îñâîáîæäàòüñÿ îò óïëàòû íàëîãîâ â òå÷åíèå ïåðâûõ ïÿòè ëåò. Êðîìå òîãî, Òóðöèÿ ñîáèðàåòñÿ ïîçâîëèòü òåì, êòî áóäåò âêëàäûâàòü â âûñîêèå òåõíîëîãèè, ñïèñûâàòü íàëîãîâóþ çàäîëæåííîñòü, íàêîïèâøóþñÿ â ïîäðàçäåëåíèÿõ èõ ôèðì, çàíÿòûõ â äðóãèõ îòðàñëÿõ. Ïðåèìóùåñòâàìè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ êàê ìåñòíûå, òàê è èíîñòðàííûå áèçíåñìåíû.

му ринку, який зараз динамічно розвивається. У свою чергу, Президент Туркменістану пообіцяв особисту підтримку нашим компаніям, які вже працюють у цій країні

Ñâÿòî çàõèñíèê³â ìèðó

миротворчих операціях. Двадцять років наші співвітчизники гідно виконують свій обов’язок у найвіддаленіших куточках світу. За цей час участь у миротворчих операціях взяли понад 50 тис. військовослужбовців Збройних сил України. Кожен десятий з них є вихідцем з нашої області», відзначив Вячеслав Задорожний. Також він підкреслив, що особливо почесно ПЕРШИЙ для регіону те, що перший в БАТАЛЬЙОН історії незалежної України В урочистостях також миротворчий батальйон був взяли участь заступники сформований 20 років тому голови ОДА Надія Подо- саме на Дніпропетровщині. плєлова, Марія Пустова та заступник голови облради ОСОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ Віктор Науменко. З нагоди свята Вячеслав «Від імені та за дорученням голови Дніпропетров- Задорожний вручив ветераської облдержадміністрації нам-миротворцям відзнаки і Олександра Вілкула вітаю цінні подарунки. Звертаючись до привас з Міжнародним днем миротворців ООН та 20-ю сутніх, Віктор Науменко зарічницею участі України в уважив, що в нашому регіÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

або мають бажання провадити тут свою діяльність. Гурбангули Бердимухамедов водночас назвав сфери, зацікавленість в яких туркменської сторони буде найбільшою. Зокрема, це га-

лузь високих технологій, АПК, телекомунікації. Крім того, він запросив український бізнес брати участь у розбудові транспортної інфраструктури Туркменістану, будівництві портів, торговельного флоту. У Ашгабаді також відбулась зустріч Миколи Азарова та Прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, під час якої в черговий раз обговорювались питання перегляду газових контрактів.

ÓÐÎ×ÈÑÒ² ÇÀÕÎÄÈ

Çà äîð ó÷åííÿì ãóáåðíàòîäîðó÷åííÿì ðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé âðó÷èâ â³äçíàêè ìèðîòâîðöÿì Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Çàõ³ä ïðîéøîâ ó ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ ̳æíàðîäíîãî äíÿ ìèðîòâîðö³â ÎÎÍ òà ç íàãîäè 20-ð³÷÷ÿ ó÷àñò³ Óêðà¿íè ó ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³ÿõ Îðãàí³çàö³¿ Îá'ºäíàíèõ Íàö³é

ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÏÐÎÐÛÂ

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÐÀÉ

медовим обговорювались питання обсягів поставок блакитного палива з цієї країни. Окрім того, Прем’єрміністр переконаний, що українські компанії знайдуть своє місце на туркменсько-

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÇÀÏÈÑÀÒÜÑß ÏÎ ÑÅÒÈ

ÑÔÅÐÈ ÑϲÂÏÐÀÖ² ÀÏÊ ÒÀ ÂÈÑÎʲ ÒÅÕÍÎËÎò¯

Íàøà êðà¿íà çàö³êàâëåíà â îðãàí³çàö³¿ ïðÿìèõ ïîñòàâîê òóðêìåíñüêîãî ïðèðîäíîãî ãàçó. Ïðî öå ï³ä ÷àñ áðèô³íãó â Àøãàáàä³ çàÿâèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ

ÂÅÒÅÐÀÍÈ Ì²Ñ²É ÎÒÐÈÌÀËÈ Â²ÄÇÍÀÊÈ оні до миротворців особливе ставлення. Він подякував воїнам за виконання святої місії - захисту миру на всіх континентах і підкреслив, що саме вони зразок військової мужності,

сміливості і сили для молодого покоління. Представники організації ветеранів-учасників миротворчих операцій «Блакитні шоломи» розповіли про життя миротворців Дніпропетровщини та завдання, які нині стоять перед ними. Вони висловили подяку губернатору Олександрові Вілкулу за увагу і підтримку.

ÒÀËÀÍÎÂÈÒ² IJÒÈ

Çóñòð³÷ ç ìàëåíüêèìè ç³ðî÷êàìè

Îáëàñíà âëàäà ïðèä³ëÿº òàëàíîâèòèì ä³òÿì îñîáëèâó óâàãó.  îáëäåðæ îáëäåðæ-àäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñü çóñòð³÷ çàñòóïíèêà ãóáåðíàòîðà Ìà𳿠Ïóñòîâî¿ ç ìàëåíüêèìè ç³ðî÷êàìè íàøîãî ðåã³îíó òà Óêðà¿íè ïåðåìîæöÿìè íàö³îíàëüíèõ òà До облдержадмі- гу Мішагіну, Діану ì³æíàðîäíèõ ністрації разом із Козакевич, Владиôåñòèâàë³â ³ êîíбатьками запросили слава Горенича та êóðñ³â Олексія Саєнка, Оль- Маргариту Кірсано-

ву. Достатньо, наприклад, нагадати, що Діана Козакевич наймолодша фіналістка конкурсу «Україна має талант», а Маргарита Кірсанова - володарка двох особливих призів: скрипок від Костянтина Меладзе та Володимира Співакова, які були у захопленні від її таланту. Марія Пустова привітала поважа-

них гостей від імені губернатора, зазначивши, що з його ініціативи в області реалізуються програми, спрямовані на підтримку дітей та молоді. Слід додати, що наших зірочок запросили до Києва на святкування Міжнародного дня захисту дітей, яке відбудеться в Адміністрації Президента України за його участю.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

ÇÀ ÏÈÒÀÍÍß - ²ÄÏβIJ ÇÀÏÈÒÀÍÍß

АКТУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ - З якого числа почнеться виплата компенсації вкладів Сбербанку колишнього СРСР? Хто її отримає? - Виплати будуть проводитися з 1 червня 2012 року вкладникам, дані про яких внесено до «Реєстру вкладників заощаджень громадян» до 01.01.2012 р. та які не отримали протягом 2008 року компенсаційні кошти в межах проіндексованих заощаджень (але не більш як 1000 гривень на одного вкладника). Із 2 квітня Ощадбанк проводить актуалізацію даних цих вкладників. - Коли, яким чином буде проводитись виплата коштів вкладникам, які не зареєструвалися до 01.01. 2012 р.? - Із 1 вересня цього року Ощадбанк відновить процедуру реєстрації в інформаційно-аналітичній системі «Реєстр вкладників заощаджень громадян». Питання виплати коштів вказаній категорії вкладників буде врегульовано додатково постановою Кабінету Міністрів України.

ÍÎÂÈÍÈ

ßê îòðèìàòè âèïëàòè çà âêëàäàìè Ñáåðáàíêó ÑÐÑР³äïîâ³äíî äî äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à â Îùàäáàíêó òðèâຠï³äãîòîâ÷à ðîáîòà äëÿ êîìïåíñàö³éíèõ âèïëàò âêëàäíèêàì Ñáåðáàíêó êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, à ñàìå: àêòóàë³çàö³ÿ âêëàäíèê³â, ÿêà ïî÷àëàñü 2 êâ³òíÿ 2012 ðîêó. Çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â ðåã³îí³ âåäåòüñÿ àêòèâíà ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà ùîäî ïîðÿäêó âèïëàòè. Ïóáë³êóºìî íàéàêòóàëüí³ø³ ïèòàííÿ, ùî âèíèêàþòü ç öüîãî ïðèâîäó ó æèòåë³â îáëàñò³, òà â³äïîâ³ä³ íà íèõ

×ÅÌϲÎÍÀÒ Ç ÏËÀÂÀÍÍß

ÁÐÎÍÇÎÂÈÉ ÏÐÈÇÅÐ Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ñïîðòñìåíà Àíäð³ÿ Ãîâîðîâà ç³ çäîáóòòÿì áðîíçîâî¿ ìåäàë³ íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç ïëàâàííÿ, ÿêèé â³äáóâñÿ 27 òðàâíÿ ó ì³ñò³ Äåáðåöåí (Óãîðùèíà). Ñïîðòñìåí òðåò³ì ïîäîëàâ äèñòàíö³þ 50 ì â³ëüíèì ñòèëåì. Ãóáåðíàòîð çàçíà÷èâ, ùî âñ³ ñïîðòñìåíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ÿê³ ïîâåðíóòüñÿ ç Îë³ìï³àäè 2012 ðîêó ç ìåäàëÿìè, îòðèìàþòü ó ïîäàðóíîê â³ä âëàäè êâàðòèðè. ○

ÑÂßÒÊÎÂÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÏÐÈÄͲÏÐÎÂÑÜʲ DzÐÎ×ÊÈ

- Навіщо потрібно проходити актуалізацію? Чому не можна отримати кошти одразу? - Справа в тому, що з 2008-го пройшло чотири роки, а це по життєвих нормах чималий термін. У житті багатьох вкладників сталися зміни. Наприклад, хтось вийшов заміж і змінив прізвище, хтось переїхав, хтось вступив у права спадщини тощо. Тому й проводиться актуалізація даних, так звана звірка, яка полягає в оновленні даних вкладників у реєстрі. Вкладникам необхідно перший раз звернутися для актуалізації своїх даних, яка почалась 02.04.2012 р., а з 01.06.2012 р. вдруге - для отримання Національної картки, на яку буде нараховано компенсаційні кошти.

ПРИ ЗМІНІ ПРІЗВИЩА - Які документи необхідно надати, якщо вкладник змінив прізвище, паспорт? - У випадку заміни паспорта, зміни прізвища клієнт подає

документи, які підтверджують таку заміну, видані відповідними уповноваженими державними органами (свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу; документ про втрату паспорта та його заміну тощо). Контролер звіряє отримані документи вкладника, робить копії цих документів, які засвідчуються підписами вкладника і контролера, та вносить відповідні зміни до Централізованого реєстру вкладників (ЦРВ). Якщо на момент актуалізації даних особа не має паспорта у зв’язку з його заміною, потрібно пред’явити довідку з МВС (з паспортного столу) для актуалізації. - Якщо в паспорті відсутня реєстрація, чи буде проведено виплату? - Так, якщо є довідка про тимчасову реєстрацію.

НАЦІОНАЛЬНА КАРТКА - В якому порядку будуть нараховувати компенсаційні кошти вкладникам Сбербанку колишнього СРСР? - На кожного

ÍÀ ÂÊËÀÄÍÈÊÀ ²ÄÊÐÈÂÀÞÒÜ ÏÎÒÎ×ÍÈÉ ÐÀÕÓÍÎÊ

вкладника, який пройшов процедуру актуалізації, в Ощадбанку відкривається поточний рахунок, на який буде зараховано компенсаційні кошти. Коли вкладник приходить за компенсацією, він отримує Національну картку. За бажанням людина може одразу після одер-

ÒÅÐÌ²Í Ä²¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÊÀÐÒÊÈ - 3 ÐÎÊÈ жання картки за допомогою операцiйнокасового працiвника, який її видав, зняти грошi через банківський термінал. Як правило, це стосується людей похилого вiку, які часто не знають, як користуватися карткою. Якщо вкладник не захоче забирати всю суму, він зможе зняти частину коштiв через термiнал за допомогою банківського працiвника, а частину лишити на картцi. Також можна зняти грошi в мережі банкоматів Ощадбанку по всій території України без комісії. Тобто варiантiв чимало. Крім того, картка є дисконтною в рядi торговельно-сервісних мереж, аптек.

ÂÈÏËÀÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒÈÌÓÒÜ ²Ç 1 ×ÅÐÂÍß

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ ̳æíàðîäíîãî äíÿ çàõèñòó ä³òåé ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â³äáóâñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò àíñàìáëþ «Ñóç³ð’ÿ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ». Â³ä ³ìåí³ ãóáåðíàòîðà éîãî çàñòóïíèê Ìàð³ÿ Ïóñòîâà âðó÷èëà àíñàìáëþ ñåðòèô³êàò íà â³äïî÷èíîê ä³òåé â îáëàñíîìó ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷îìó öåíòð³ íà áàç³ êîëèøíüîãî òàáîðó ³ìåí³ Î. Ìàòðîñîâà â ñåë³ Îðë³âùèíà Íîâîìîñêîâñüêîãî ðàéîíó. Éîãî â³äêðèòòÿ çàïëàíîâàíî â ÷åðâí³ öüîãî ðîêó. ○

ÀËÅß ÑËÀÂÈ

ÄÅÐÅÂÎ Â²Ä ÄÅÊÀÍÀ Про те, де можна буде придбати товари зi знижкою за Нацiональною карткою, ми пiзнiше детально повiдомимо наших клiєнтiв. До того ж, маючи картку, можна перевести всю суму або частину коштів на вкладний (депозитний) рахунок в Ощадбанку. Спеціально для вкладників Сбербанку колишнього СРСР Ощадбанк розробив вклад «Соціальний» із нарахуванням підвищених відсотків. Написавши в установі банку заяву відповідного зразка, вкладник зможе отримувати пенсію та всі види соціальної допомоги на Національну картку, адже термін її дії 3 роки. Мережа обслуговування Національної картки: - мережа банкоматів та установи АТ «Ощадбанк», обладнані POS-терміналами; - торговельно-сервісні мережі, які обслуговує АТ «Ощадбанк». За інформацією прес-служби Ощадбанку

Ó òðàâí³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà ïðîéøëà àêö³ÿ «Äåêàí, ïîñàäè äåðåâî». Ó 2011-ìó çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ó ñòóäåíòñüêîìó ì³ñòå÷êó ÄÍÓ óðî÷èñòî çàêëàëè Àëåþ Ñëàâè, âèñàäèâøè íà í³é äåêîðàòèâí³ äåðåâà òà ÷àãàðíèêè. Öüîãîð³÷ «çåëåíó» òðàäèö³þ ïðîäîâæèëè. Ïðîðåêòîðè ³ äåêàíè 15 ôàêóëüòåò³â óí³âåðñèòåòó íèí³øíüî¿ âåñíè çá³ëüøèëè ê³ëüê³ñòü åêçîòè÷íèõ ðîñëèí íà àëå¿. ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß

ÏÎIJËÈËÈÑß ÄÎѲÄÎÌ 29 òðàâíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â³äáóëàñü ²²² Âñåóêðà¿íñüêà êîíôåðåíö³ÿ ç ïèòàíü ³íôîðìàòèçàö³¿ òà âïðîâàäæåííÿ òåõíîëîã³é åëåêòðîííîãî âðÿäóâàííÿ â ðîáîòó îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Áëèçüêî 20 ðåã³îí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ïðîâ³äíèõ ó ö³é ñôåð³ êðà¿í - ϳâäåííî¿ Êîðå¿ òà Åñòîí³¿ - ç³áðàëèñÿ îáãîâîðèòè êðàù³ ïðàêòèêè å-âðÿäóâàííÿ òà âèâ÷èòè ïðàêòèêó íàøî¿ îáëàñò³, ÿê îäí³º¿ ç ë³äåð³â. Ó÷àñíèêè ç³áðàííÿ ïðåäñòàâèëè äîñâ³ä óïðîâàäæåííÿ òåõíîëîã³é åëåêòðîííîãî âðÿäóâàííÿ íà äåðæàâíîìó òà ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÄ ÎÄÍÎÉ ÎÁËÎÆÊÎÉ… ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ×èòàþùàÿ ïóáëèêà çíàåò, ÷òî åñòü êíèãè àôîðèçìîâ è êðûëàòûõ âûðàæåíèé, èçäàíèÿ ñîâåòîâ è ðåêîìåíäàöèé íà âñå ñëó÷àè æèçíè. Èìååòñÿ ìíîæåñòâî êíèã àíåêäîòîâ è øóòîê ðàçâëåêàòåëüíîïîçíàâàòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè. Íàâåðíÿêà ïîÿâèòñÿ è êíèãà î çíàìåíàòåëüíûé ñîáûòèÿõ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà è â æèçíè çíàìåíèòîñòåé...

À ïðåäñòàâëÿåòå ñåáå èçäàíèå, ãäå ñîáðàíû âîåäèíî âñå íàçâàííûå êíèãè? Òðóäíî ïðåäñòàâèòü? À âîò òàêîå èìåííî èçäàíèå ãîòîâèò ñåé÷àñ Æóðôîíä îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Óêðàèíû. Ïî ñîäåðæàíèþ îíî áóäåò äàæå øèðå, ðàçíîîáðàçíåé è ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé íåîáû÷íûé íàñòîëüíûé êàëåíäàðü. Îñîáåííîñòü åãî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, êðîìå òðàäèöèîííûõ äàííûõ (ìåñÿö, ÷èñëî, äåíü íåäåëè), â íåì áóäóò ñâåäåíèÿ î íàèáîëåå ÿðêèõ è ïàìÿòíûõ ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäèâøèõ â ýòîò äåíü â ìèðå, â æèçíè çíàìåíèòîñòåé; ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ î ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêàõ, óêàçàíû äàòû ðîæäåíèÿ ñâÿòûõ (èìåíèíû). Ñ ýòèì êàëåíäàðåì ÷èòàòåëü ñêðàñèò äîñóã â «îáùåñòâå» êðîññâîðäîâ, ðåáóñîâ, ñêàíâîðäîâ, óçíàåò êîå-÷òî î ñåáå ñ ïîìîùüþ òåñòîâ. Íà êàæäîé åãî ñòðàíèöå îñòðîóìíûé àôîðèçì, øóòêà, ñîâåò, ìåñòî äëÿ çàïèñåé. Íà îáîðîòå îáëîæêè - ãîðîñêîï íà âåñü 2013 ãîä, íà ïðåäïîñëåäíèõ ñòðàíèöàõ - àäðåñà è òåëåôîíû, êîòîðûå ïîíàäîáÿòñÿ â ïîâñåäíåâíûõ õëîïîòàõ è â êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Ñëîâîì, ýòî áóäåò íå êàëåíäàðü â îáû÷íîì ïðåäñòàâëåíèè î íåì, à ñêîðåå êíèãàêàëåíäàðü, êíèãà-ñïðàâî÷íèê íà âñå ñëó÷àè æèçíè. Ïðè÷åì, îíà îêàæåòñÿ ïîëåçíîé è èíòåðåñíîé íå òîëüêî â êàêîé-òî êîíêðåòíûé äåíü, íî è â òå÷åíèå ãîäà, íà ïðîòÿæåíèè âñåõ 365 äíåé. Áîëåå òîãî, îíà ìîæåò áûòü âîñòðåáîâàíà è â ïîñëåäóþùèå ãîäû, âåäü ïî èíôîðìàöèîííîé íàñûùåííîñòè êíèãà íå èäåò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ ëþáîé äðóãîé è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âîèñòèíó ìèíè-áèáëèîòåêó. Òàê ÷òî ñàìî ïî ñåáå òàêîå èçäàíèå ñòàíåò äîñòîéíûì ïîäàðêîì äðóçüÿì, áëèçêèì ëþäÿì, êîëëåãàì. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîäîáíàÿ êíèãà - äåëî íå òîëüêî ñëîæíîå, õëîïîòíîå, íî è äîðîãîñòîÿùåå, íà êàæäîé åå ñòðàíèöå íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçìåñòèòü ëîãîòèïû è ðåêëàìó î âîçìîæíîñòÿõ ïðåäïðèÿòèé, áàíêîâ, ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, òóðàãåíòñòâ, äðóãèõ îðãàíèçàöèé ëþáîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ïîðòðåòû è êðàòêèå áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå îá èçâåñòíûõ è ïî÷èòàåìûõ íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ëþäÿõ. Ïðåäîñòàâëÿÿ ýòó èíôîðìàöèþ, â Æóðôîíäå íàäåþòñÿ íà äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïîòåíöèàëüíûìè ðåêëàìîäàòåëÿìè, ñîçíàþùèìè, ÷òî èõ áóäóùåå íà÷èíàåòñÿ óæå ñåãîäíÿ.  Æóðôîíäå ãîòîâû òàêæå ðàññìîòðåòü âàðèàíòû ïðåäëîæåíèé ïî âëèâàíèþ èíâåñòèöèé â ðåàëèçàöèþ ýòîãî ïðîåêòà. Äëÿ ðåøåíèÿ âñåõ îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ îáðàùàòüñÿ â Æóðôîíä: ïð. Ê. Ìàðêñà, 60, îô. 35, ã. Äíåïðîïåòðîâñê, 49000. Òåë. : (056) 745-40-54, (ìîá.) (097)969-53-57, (095) 770-51-52.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331)

ÏÈÒÀÍÍß Â ÁÓIJÂÍÈÖÒ²

Öåíòð, íà ÿêèé ÷åêàþòü ³íâàë³äè ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÎËÅÍÀ ÄÀÍ×ÓÊ,

Óæå ïîíàä äâà ðîêè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òî÷àòüñÿ ðîçìîâè ùîäî áóä³âíèöòâà ³íôîðìàö³éíîðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó äëÿ ³íâàë³ä³â. Àäæå çàêëàä êîí÷å ïîòð³áåí ³íâàë³äàì ðåã³îíó - â³í ïîëåãøèòü ¿õ æèòòÿ, äîïîìîæå âèð³øèòè íàáîë³ë³ ïðîáëåìè

ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â «Âîëÿ»: - Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 44 òèñ. ³íâàë³ä³â. ²ç íèõ 3 òèñ. äî 18 ðîê³â. Îñíîâíà ïðîáëåìà òàêèõ ëþäåé ñîö³àë³çàö³ÿ, ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ. ¯ì íåîáõ³äíå ñï³ëêóâàííÿ, â³ä÷óâàòè ñåáå ïîòð³áíèìè.

ОБІЦЯЛИ ДОПОМОГУ Ще в 2009 році за рішенням Дніпропетровської обласної конфедерації інвалідів було узгоджено будівництво в нашому місті реабілітаційного центру для людей з обмеженими можливостями. Іноземні інвестори з Німеччини, з якими на той час співпрацювала конфедерація, обіцяли допомогти з медичним та реабілітаційним обладнанням. Та для цього треба було до-

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

²ÃÎÐ ÍβÊÎÂ,

ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Áëàãîä³éíîãî ôîíäó «²íâàë³äè çà ð³âíîïðàâ'ÿ»: - Íàì íåîáõ³äíî, ùîá ñóñï³ëüñòâî äîïîìîãëî ç³áðàòè êîøòè äëÿ áóä³âíèöòâà öåíòðó, à âëàäà ì³ñòà âèä³ëèëà çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Íà ðåàá³ë³òàö³éíèé çàêëàä ïîòð³áíî áëèçüêî 4-4,5 ìëí. ãðèâåíü.

ÓѲ ÏÎÑËÓÃÈ ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ

Ó ÇÀÊËÀIJ ÏÐÀÖÞÂÀÒÈÌÅ ÞÐÈÑÒ

держуватись певних умов: необхідна ділянка землі, яка офіційно належала б суспільній організації. З цим виникли проблеми...

ПОТРІБНА ЗЕМЛЯ Ділянку за адресою вул. Камишова, 2 не перший рік займає пустир, сміттєзвалище. Цю площу два роки тому примітили ініціатори будівництва центру. Вивезли сміття, розробили проект. Та на сесії міськради депутати за виділення землі не проголосували. Сьогодні там знову купи сміття. Ініціатори зведення закладу для інвалідів, керівники благодійних фондів засмучені, та надії не втрачають. Вони розуміють, що люди з обмеженими можливостями понад усе потребують подібного центру. У ньому

могли б бути: комп'ютерний клас, масажні кабінети, тренажерні зали, кабінети психологічного розвантаження. Відведуть місце й для транспорту, яким інвалідам доставлятимуть гуманітарну допомогу по області. Передбачена робота юриста, що допомагатиме у вирішенні юридичних питань, тощо. Головний плюс - усі послуги надаватимуться безкоштовно. Наразі ініціатори створення закладу намагаються все ж таки отримати дозвіл на забудову. Якщо це станеться, кажуть вони, - недарма живуть на цій землі!

ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÐÅÔÎÐÌÈ

ÎÑÁÁ òà ÊÆÅÏ: «çà» ³ «ïðîòè» ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ó ïðåñ-êëóá³ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÑÆÓ â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» íà òåìó : «Ðåíÿ æèòëîôîðìóâàí ôîðìóâàííÿ âî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè: àðãóìåíòè «çà» ³ «ïðîòè». Æóðíàë³ñòàì ðîçïîâ³ëè ïðî îñîáëèâîñò³ ðîáîòè ÎÑÁÁ òà ÊÆÅÏ За словами координатора проектів Дніпровського центру соціальних досліджень Анни Колохіної, наш регіон зай-

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â Ó ÍÅÎÁ²ÇÍÀÍÎÑÒ² має третє місце в Україні з утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинкв, - в се-

редньому 50 на рік. Член правління міської громадської організації «Асоціація захисту прав спо-

живачів ЖКП «Наш дім» Анжеліка Пилипенко зазначила, що проблема споживачів житлово-комунальних послуг передусім у необізнаності. За статистичним опитуванням, мешканці області недостатньо поінформовані щодо таких «юридичних осіб», як ОСББ. Адже більшість користується послугами КЖЕП та проживає у приватизованих помешканнях. Тому люди відмовляються нести будь-яку відпові-

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 978 ÎÑÁÁ

ñòâîðåíî â îáëàñò³,

 252 ç íèõ - ó

Äí³ïðîïåòðîâñüêó.

дальність за стан під'їздів, прибудинкової території тощо. За словами учасників «круглого столу», комунальні тарифи КЖЕП - вищі, а послуги менш якісні, що отримують мешканці ОСББ. Адже чимало коштів з оплати йде на зарплату працівникам житлово-експлуатаційних підприємств.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Õî÷ó ñòàòü çíàìåíèòûì, êàê Êîïïåðôèëüä» ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПЛАТКОВ - Антон, с чего началось твое «магическое» увлечение? - К нам приехал в гости папин друг и показал мне фокус с платками, они сначала развязывались, потом исчезали в руках. Позже он рассказал, как это нужно делать. Мне очень понравилось, я начал сам пробовать. - Значит, папин друг нарушил заповедь фокусника и раскрыл тайну трюков? - Он не маг, а любитель. С детства знает этот фокус и часто его показывает. - Как ты начал «управлять» картами? - Мне посоветовал попробовать папа, потому что фокусы с картами - это уже более высокий уровень. Научиться трюкам можно по книжкам, с помощью Интернета и телевидения. Кое-что подсказали друзья, которые также занимаются магией. - Для фокусов нужны специальные карты? - Да. Родители купили мне американские, они очень гладкие, с ними удобно работать. Такие карты стоят дороже, чем обычные - около десяти долларов.

«ÓÌÅÞ ÃÍÓÒÜ ËÎÆÊÈ, ÊÀÊ ÓÐÈ ÃÅËËÅл

- Перед выступлениями волнуешься? - Иногда, но когда вижу восторг зрителей, успокаиваюсь и чувствую себя уверенно.

В ШКОЛЕ - БЕЗ КАРТ - Антон, ты тренируешься каждый день? - Да. У меня постоянно в руках карты или монеты. В общем, руки все время заняты какими-то предметами. - И в школу тоже носишь? - Родители запрещают, но я иногда беру карты с собой. - Одноклассники пристают с просьбой показать фокусы? - Постоянно. Не отстанут до тех пор, пока не покажу. Даже учителей иногда удивляю. Но они не разрешают доставать карты, поэтому использую подручные предметы: монетки, карандаши. - Какие школьные предметы любишь? - Географию, химию, украинский язык и литературу. - Кем себя видишь лет через десять? - Сложно представить. Надеюсь, что стану знаменитым фокусником, как Копперфильд (улыбается).

РОДИТЕЛИ «НЕ ФОКУСНИЧАЮТ» - Антон, как проводишь свободное время? - С картами. Во двор тоже с ними выхожу. - Чем ты еще владеешь, кроме карт… - Монетами, бытовыми предметами. Я умею гнуть ложки, как Ури Геллер.

Молодые активисты, по примеру других областей Украины, написали письмо городским властям с предложением развития велоинфраструктуры города до 2025 года. В Днепропетровске вообще нет велодорожек. Во Львове, для сравнения, их длина достигает 14 километров. Поэтому пока вопрос безопасности велосипедистов на дорогах остается открытым. Первый шаг к решению проблемы, по словам председателя оргкомитета проекта «Велодень» Павла Гузченко, - разгрузить центр

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÂÀÑÍÈÊÎÂÀ,

ïðåçèäåíò ôåäåðàöèè âåëîñïîðòà îáëàñòè: - Íå ìåíåå âàæíûé øàã - ïîîùðåíèå íàñåëåíèÿ. Íàïðèìåð, â Êàíàäå çà ïðèåçä íà ðàáîòó íà âåëîñèïåäå ñîòðóäíèêó äîïëà÷èâàþò.

²ÒÀÍÍß!

Êîëåêòèâ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ùèðî â³òຠç þâ³ëåºì øàíîâíó

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÍÀ ²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ «ÁÅÇ ÏÐÈÃÎÄ»

сценической магией, с большим реквизитом. Посмотрим, что получится. - Есть девушка, которая тебе нравится? - Пока нет. Сейчас на первом месте учеба и занятия магией. Но когда появится, мне будет легко ее очаровать.

Íà Íàáåðåæíîé ìîãóò ïîÿâèòüñÿ âåëîäîðîæêè Â Äíåïðîïåòðîâñêå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ âåëîäîðîæêè. Ïî êðàéíåé ìåðå, ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì âûñòóïèëè âåëîñèïåäèñòû ãîðîäà

äåïóòàòà îáëàñíî¿ ðàäè, íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç 1998 ïî 2007 ðîêè, ÷àð³âíó æ³íêó, ÿêà âèïðîì³íþº åíåðã³þ! ³ê - öå íå ïðîñòî ïðîæèòèé êàëåíäàðíèé ÷àñ, â³ê - öå â³ääàí³ ñèëè ðîáîò³, ðîäèí³, äðóçÿì... Òîæ õàé ³ç ðîêó â ð³ê Âàø äåíü íàðîäæåííÿ ïðèìíîæóº âåëèêå äîáðî, ÿêå Âè òàê ùèðî ³ ïðîôåñ³éíî äàðóºòå ëþäÿì! Õàé öâ³òå, íå â’ÿíå ç ðîêàìè äîëÿ, äóøó ðàäóþòü ñîíÿ÷í³ äí³, çäîðîâ’ÿ, çàâçÿòòÿ, óäà÷à Âàø³ ñóïóòíèêè íàçàâæäè!

ÅÑÒÜ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÃÀÐÀÃÀÍ

DzÍÀ¯ÄÓ ²ÂÀͲÂÍÓ Ï²ÊÀËÎÂÓ -

«ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ - ÇÀÍßÒÈß ÌÀÃÈÅÉ» Хотя в последнее время мама не разрешает мне брать столовые приборы. - У тебя есть братья, сестры? - Есть младшая сестра, которую я, кстати, в последнее время пристрастил к картам. - А родители «не фокусничают»? - Нет, но они меня всячески поддерживают. - Скажи честно, а с оценками приходилось мухлевать? - Никогда. Несколько раз бывало, правда, что припрятывал дневник (улыбается). Вообще я хорошо учусь. - Принимаешь участие в магических фестивалях? - Иногда. Еще снимаюсь в тематических программах студии «Вместе». - Хотел бы выступить в каком-то масштабном талант-шоу? - В принципе, да. Но так как я занимаюсь микромагией, это довольно проблематично: фокусы просто не будет видно. Сейчас я заинтересовался

города. Именно здесь самое большое скопление транспорта. Это пагубно влияет на экологию, создает неприятные ситуации. Следующий шаг - разграничить передвижение пешеходов, велосипедистов и автомобилей. Ширина дорожки для велосипеда должна составлять 2,5 метра. Оргкомитет велоспорта считает, что лучшие места для реализации задуманного - Набережная Победы и центральная аллея по проспекту Карла Маркса. Письмо подписали 263 человека, среди которых не только велосипедисты, но и местные жители, депутаты. Изменения можно будет увидеть сразу после создания окончательного варианта проекта велоинфраструктуры города.

 îáëàñíîìó öåíòð³ ïðîéøîâ ñåì³íàðíàðàäà, íà ÿêîìó áóëî îáãîâîðåíî ÿê³ñòü ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ó ñåçîí â³äïóñòîê. Âåëèêó óâàãó ïðèä³ëåíî âèìîãàì äî ïåðåâåçåíü îðãàí³çîâàíèõ ãðóï ä³òåé. Çã³äíî ç ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì, ïðî áàæàííÿ çä³éñíèòè åêñêóðñ³þ ÷è ïîäîðîæ ãðóïè ä³òåé ïðåäñòàâíèêè ó÷áîâèõ çàêëàä³â òà îðãàí³çàö³é ïîâèíí³ ïîâ³äîìëÿòè ïåðåâ³çíèê³â çà 7 äí³â äî ïî¿çäêè. Öå ðîáèòüñÿ ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè ñï³âðîá³òíèêàìè ÄÀ² ñêëàäíîñò³ ìàðøðóòó, îêðåñëåííÿ òî÷îê âèñàäêè. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÌÎËÎIJÆͲ ÏÐÎÃÐÀÌÈ Ó Êðèâîð³çüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ïðåçåíòîâàíî êîìïëåêñíèé ïðîåêò «Íîâà ãåíåðàö³ÿ Êðèâîãî Ðîãó». Ïðîåêò ³í³ö³éîâàíèé ì³ñüêèì ãîëîâîþ Þð³ºì ³ëêóëîì ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ òà ïîäàëüøîãî âò³ëåííÿ â æèòòÿ íàéá³ëüø ö³êàâèõ ìîëîä³æíèõ ïðîãðàì. Íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè ñòâîðþºòüñÿ îêðåìà ñòîð³íêà ïðîåêòó. Òîæ êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå îçíàéîìèòèñü ç éîãî óìîâàìè ³ âçÿòè ó÷àñòü ó ò³é ÷è ³íø³é íîì³íàö³¿. ○

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÑÈËÎÞ ÑËÎÂÀ 24 òðàâíÿ, â Äåíü ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà êóëüòóðè, â äèòÿ÷³é á³áë³îòåö³ ÊÇÊ «Æîâòîâîäñüêà ÖÁÑ» â³äáóëàñü ãîäèíà ïèñåìíîñò³ «Ñåðöå íàðîäó - öå ìîâà, öå ñëîâî, íàö³¿ ãîðä³ñòü, êóëüòóðà, ïðåñòèæ». Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ä³òè ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó. Ìàëå÷à ä³çíàëàñü ïðî ³ñòîð³þ âèíèêíåííÿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³, çàñíóâàííÿ àëôàâ³òó Êèðèëîì òà Ìåôî䳺ì, ïðîñâ³òíèöüêó ³ êóëüòóðíó ä³ÿëüí³ñòü öèõ ïðîñâ³òèòåë³â. ijòè äåêëàìóâàëè â³ðø³, íàâîäèëè ïðèñë³â’ÿ òà ïðèêàçêè, à òàêîæ àêòèâíî â³äãàäóâàëè çàãàäêè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

ÏβÄÎÌÈ ÏÐÎ «ÁÎÌÁÓ» Ó Êðèâîìó Ðîç³ íåòâåðåçèé ãðîìàäÿíèí ïîæàðòóâàâ ïðî çàì³íóâàííÿ. 23 òðàâíÿ íà 102 ïîäçâîíèâ íåâ³äîìèé ³ ïîâ³äîìèâ ïðî âèáóõ³âêó ó ë³ñîñìóç³ ïîáëèçó âóë. Êðîïèâíèöüêîãî â Æîâòíåâîìó ðàéîíi. Íà ì³ñöå ïî䳿 âè¿õàëè ïðàö³âíèêè âèáóõîâî-òåõíi÷íî¿ ñëóæáè, ïðîòå íåáåçïå÷íèõ ïðèñòðî¿â íå çíàéøëè. Çàòå ïðàâîîõîðîíö³ íåâäîâç³ â³äøóêàëè æàðò³âíèêà - 31-ð³÷íîãî ñëþñàðÿ îäíîãî ³ç ÒÎÂ. ßê âèÿâèëîñü, ÷îëîâ³êó âêðàé çàêîðò³ëî ïîæàðòóâàòè ï³ñëÿ âæèâàííÿ ñïèðòíîãî. Â³í ³ ïîäçâîíèâ ç ìîá³ëüíîãî, ÿêèé íèí³ âèëó÷åíî. ○

«ÏÎËÞÂÀÍÍß» ÍÀ ÒÅÑÒÓÂÀÍͲ

ØʲËÜÍÈÉ ÃÐÀÁ²ÆÍÈÊ Ìèíóëîãî òèæíÿ êðèâîð³çüê³ ïðàâîîõîðîíö³ çà äîïîìîãîþ â÷èòåëüêè ì³ñöåâî¿ øêîëè ñï³éìàëè ãðàá³æíèêà. Òîãî äíÿ â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ïðîõîäèëî çîâí³øíº òåñòóâàííÿ. Á³ëüø³ñòü âèïóñêíèê³â ñóïðîâîäæóâàëè áàòüêè, òîæ, ñêîðèñòàâøèñü öèì, ðàí³øå ñóäèìèé 47-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ïðîíèê äî øêîëè. ²ç êàá³íåòà â³í ïîöóïèâ ñóìî÷êó ³ äâà ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, ùî íàëåæàòü ó÷íÿì. Ãðàá³æíèêà ïîì³òèëà â÷èòåëüêà ³ ïîâ³äîìèëà ì³ë³ö³þ. ×îëîâ³êà çàòðèìàëè çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ.

ÏÎÊÅÐ Ó ÊËÓÁ² 25 òðàâíÿ ó Æîâòíåâîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðàö³âíèêè ñåêòîðà ÄÑÁÅÇ ñïiëüíî ³ç ïðîêóðàòóðîþ ðàéîíó ç³áðàëè ìàòåð³àë ùîäî îðãàí³çàö³¿ àçàðòíèõ ³ãîð ó ïðèìiùåííi í³÷íîãî êëóáó. Íà ì³ñö³, çîêðåìà, âèëó÷èëè ÷îòèðè ñòîëè äëÿ ãðè â ïîêåð òà äâà - ³ç ðóëåòêîþ, ø³ñòü ãðàëüíèõ àâòîìàò³â, ïîíàä òèñÿ÷ó äîëàð³â òà á³ëüøå 60 òèñ. ãðí. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. ○

ÓÑÅ ÑÏËÀÍÓÂÀËÈ

ÃÐÀÁÓÍÎÊ ÏÎ ÑÒÀͲÑËÀÂÑÜÊÎÌÓ Íåäàâíî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà òð³éöþ ìîëîäèê³â 20-21 ðîê³â íàïàëè äâîº íåâiäîìèõ, ÿê³ õîâàëè îáëè÷÷ÿ ï³ä â’ÿçàíèìè øàïî÷êàìè. Ïîãðîæóþ÷è ï³ñòîëåòîì, ãðàá³æíèêè â³ä³áðàëè ó þíàê³â ìîá³ëüíèêè. Æåðòâè çâåðíóëèñü äî ì³ë³ö³¿. Ïî «ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ» ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè íåïðàöþþ÷îãî 18-ð³÷íîãî õëîïöÿ òà 17-ð³÷íîãî øêîëÿðà. Ïðîòå, ÿê âèÿâèëîñü, çëîâìèñíèê³â áóëî ÷åòâåðî. Äî ãðàáóíêó äîëó÷èëèñÿ ³ äâîº ïîñòðàæäàëèõ. Âèíàõ³äëèâà ÷åòâ³ðêà â òàêèé ñïîñ³á ïðîñòî âèð³øèëà çàáðàòè ó òîâàðèøà íîâèé äîðîãèé òåëåôîí.

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

Äèðåêòîð äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ïðèâàòíî¿ ô³ðìè Ïàâëî Çåëåí³í ïîçèö³îíóâàâ ñåáå ñó÷àñíèì, ïðîãðåñèâíèì ï³äïðèºìöåì. Ô³ðìà òðèâàëèé ÷àñ âèãîòîâëÿëà îáëàäíàííÿ ïî âèðîáíèöòâó äèçïàëèâà ç íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêó òà ðàïñó. Çà ê³ëüêà ðîê³â ÷îëîâ³ê çàæèâ ïîçèòèâíî¿ ðåïóòàö³¿ ñåðåä ê볺íò³â. Ç îãëÿäó íà ï³äâèùåíèé ïîïèò â Óêðà¿í³ íà àëüòåðíàòèâí³ âèäè ïàëèâà, ô³ðìà ìàëà ñòàá³ëüí³ äîõîäè. Îäíàê ó áóäü-ÿêîìó á³çíåñ³ çàâæäè õî÷åòüñÿ ìàòè á³ëüøå ПЕРШИЙ «КОНТРАКТ»

ÑÒÎÏ, ÃÐÀ!

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331)

Øàõðàé ç³ãðàâ íà «íîó-õàó»

ÒÀʲ ÆÀÐÒÈ

̲Բ×ÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Зеленін вирішив збільшити свої прибутки не наполегливою працею, а обманом потенційних партнерів. На сайті підприємства в Інтернеті в травні 2008 року було розміщено оголошення про «ноухау» у виробництві альтернативного біопалива з водоростей та про наявність устаткування для цього. На порталі можна було ознайомитись з

ÍÀ «ÄÈÂÎ-ÒÅÕͲÊÓ» Ç'ßÂÈËÈÑÜ ÏÎÊÓÏÖ²

БІЛЬШЕ Й БІЛЬШЕ Невдовзі винахідливий підприємець знайшов інших клієнтів - із Сум. Показ нового устатку-

контракт на постачання та монтаж лінії з виробництва біопалива з чернігівською фірмою та підприємством у Криму. За півтора року спритний дніпропетровець шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі понад 5 млн. грн.

КЛІЄНТИ НЕ ДІЖДАЛИСЯ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

техніко-економічним обґрунтуванням підвищеної рентабельності цієї промислової установки. Невдовзі у Зеленіна з’явились покупці на нову «диво-техніку». Знайомі підприємці з Сімферополя прибули до Дніпропетровська на фірму, аби побачити устаткування. Бізнесмен продемонстрував їм міні-комплекс начебто для виробництва палива з біомаси водоростей і запевнив, що зобов’язується поставити обладнання після попередньої оплати. Через кілька днів кримський підпри-

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Ñåãîäíÿ îïèóìíûå íàðêîòèêè îòõîäÿò íà âòîðîé ïëàí, à èõ ìåñòî çàíèìàþò ïñèõîòðîïíûå ñèíòåòè÷åñêèå ïðåïàðàòû, íàáèðàþùèå ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïîäðîñòêîâ

ÀÍÀÒÎË²É ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ,

ïðåäñòàâíèê ïðîêóðàòóðè ʳðîâñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà: - Ïðîêóðàòóðà íàïîëÿãຠíà ïåðåãëÿä³ âèðîêó ç îãëÿäó òÿæêîñò³ çëî÷èíó äèðåêòîðà ô³ðìè, à òàêîæ ò³º¿ îáñòàâèíè, ùî âií íå â³äøêîäóâàâ îáäóðåíèì çàìîâíèêàì âåëèêèõ çáèòê³â.

ємець підписав контракт на придбання лінії з виробництва біодизельного палива потужністю 250 літрів на годину, а також установки для вирощування водоростей. Протягом місяця клієнт частинами перерахував дніпропетровській фірмі 694 тис. грн. Але обіцяне обладнання так і не отримав, бо у Зеленіна його просто не було.

вання пройшов у Дніпропетровську за тією ж схемою. Протягом трьох місяців із сумського підприємства-замовника на рахунки фірми Зеленіна надійшов понад 1 млн. грн. попередньої оплати. Паралельно Зеленіну вдалося ввести в оману чергових підприємців, які заплатили за міфічне устаткування 350 тис. грн. Згодом він уклав

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ

Ìîëîäåæü ñïàñàþò îò äóðìàíà

НАЦЕЛИЛИСЬ НА ЮНЫХ Особенно пагубно действуют на молодых людей препараты амфитаминового ряда, содержащие много токсических веществ. Большой проблемой является то, что в Интернете можно легко найти детальную инструкцию по их изготовлению. Они входят в ряд так называемых «клубных» наркотиков, рассчитанных на молодых людей, посещающих дискотеки. Как рас-

Наївні замовники чекали від бізнесмена закуплене обладнання. Зрештою звернулись до правоохоронних органів. Після порушення кримінальної справи за статтею «шахрайство в особливо великих розмірах» (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) чоловiка взяли під варту. Державний обвинувач на суді, представник прокуратури Кіровського району Дніпропетровська Анатолій Кузьменко вимагав призначити бізнесменові покарання у вигляді позбавлення волі на 8 років з конфіскацією майна. Однак суд пом’якшив вирок до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Прокуратура подала апеляцію на цей вирок.

сказала главный врач Днепропетровского областного наркологического диспансера Наталья Белая, их употребляют немного замкнутые, неразговорчивые парни и девушки. Они хотят быть частью молодежной среды и думают, что таким образом мо-

гут в нее влиться. Потому приходится бороться не только с физиологическими, но и психологическими факторами наркозависимости.

ЛИДИРУЕМ В БОРЬБЕ Как показывает практика, из десяти попробовав-

ших наркотики (в большинстве случаев это конопля) шесть заинтересуются ими очень серьезно. В свою очередь, трое из шестерых начнут употреблять «зелье» систематически. В области практикуют много способов лечения от наркозависимости, одним из которых является заместительная терапия. В этом вопросе наш регион является лидером. Для обмена опытом к нам даже приезжали наркологи из Франции, США, Канады. Также только на Днепропетровщине существует центр длительной реабилитации, где помогают как взрослым, так и несовершеннолетним.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

 ÃÎÑÒÈ Ê ÌÀÌÎÍÒÅÍÊÓ

ÍÎÂÈÍÈ

Ãîøà âåðíóëñÿ ê ëþäÿì

ͲÊÎÏÎËÜ

ÑÒвËÅÖÜʲ ÇÌÀÃÀÍÍß

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Ïðîøåë ïî÷òè ìåñÿö, êàê â Äíåïðîïåòðîâñêîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå èì. ßâîðíèöêîãî «ïîñåëèëñÿ» Ãîøà. Òàê, îäóøåâëÿÿ àðõåîëîãè÷åñêóþ ðåëèêâèþ - ÷åðåï ìàìîíòà, ãîâîðÿò î ïîÿâëåíèè ðåäêîãî ýêñïîíàòà ðàáîòíèêè ìóçåÿ

Íà òåðèòî𳿠øêîëè-³íòåðíàòó «Ãàðìîí³ÿ» â³äáóëèñü çìàãàííÿ ç³ ñòð³ëüáè ç ïíåâìàòè÷íî¿ çáðî¿, ïðèóðî÷åí³ äî Äíÿ Ïåðåìîãè, Äíÿ ìàòåð³ òà Äíÿ çàõèñòó ïðàâ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. Ó÷àñíèêè çìàãàëèñÿ â êàòåãîð³ÿõ «ó÷àñíèêè », «³íâàë³äè-÷îëîâ³êè», «³íâàë³äè-æ³íêè», «âîëîíòåðè», «âåòåðàíè-àôãàíö³», «ñîëäàòè Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè». Âñ³ ñïîðòñìåíè íàãîðîäæåí³ ñîëîäêèìè ïðèçàìè, ïåðåìîæö³ îòðèìàëè ö³íí³ ïðèçè òà ãðàìîòè.

ÎÒ×ÅÃÎ ÂÛÌÅÐËÈ Äîñòîâåðíî íåèçâåñòíî, îò÷åãî âûìåð Ãîøà è èæå ñ íèì. Îäíè ïîëàãàþò, ÷òî «îäåòûõ» â ãóñòóþ øåðñòü ìàìîíòîâ óáèëî òåïëî, íàñòóïèâøåå ïîñëå ïîñëåäíåãî ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà. Äðóãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòè ìèðîëþáèâûå æèâîòíûå ïàëè æåðòâîé îõîòíèêîâ. Ñàìàÿ îðèãèíàëüíàÿ âåðñèÿ ìàìîíòîâ ñðàçèë… ãðèïï, êîòîðûì èõ çàðàçèëè ëþäè. 10 ТЫСЯЧ ЛЕТ ПОД ВОДОЙ История Гоши получила широкий резонанс в стране, возможно, потому, что на наших широтах столь цельные останки мамонтов обнаруживают не так часто, как, скажем, в Якутии. «Да, в Украине иногда находят фрагменты костей этих древних животных, однако никогда в нашем регионе не обнаруживали череп мамонта», - говорит заведующий отделом археологии музея Александр Старик. Именно Александр Владимирович вместе с коллегами и назвали мамонта Гошей. Так они поддержали традицию археологов мира давать имена животным, извлеченным из земных

ÂÛÂÅÇÒÈ ÍÀÕÎÄÊÓ ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ ÍÅ ÑÌÎÃËÈ

×ÅÐÅÏ ÍÀØËÈ Â ÎÐÅËÈ недр. В музеях России, например, выставлены Дима, Саша, Люба… Этой привилегии, правда, удостаиваются только юные мамонты, а то, что найденное в Царичанском районе животное еще не достигло порога зрелости, археологи и реставраторы музея установили по зубам детеныша уже по дороге в Днепропетровск. Гоша, между тем, был извлечен из реки Орели. По всей видимости, на череп мамонта наткнулись ловцы за раками. Вытащив реликвию на поверхность, они обратились за консультацией к археологам. Те сразу же установили, что это - череп мамонта, он прекрасно сохранился, несмотря на то, что его обладатель ушел из жизни приблизительно 10 тысяч лет назад. Похоже, столько и пролежал мамонт в Орели.

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎÁ̲ÍßËÈÑÜ ÄÓÌÊÀÌÈ «ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ» РЕЛИКВИЯ Археологи попытались превратить реликвию в народное достояние - то есть, определить останки мамонта в музей. Но новоиспеченные собственники черепа не захотели расставаться с находкой. «Музею выделяют средства на приобретение экспонатов, но очень незначительные. Предложенная за череп сумма была весьма скромной - не превышала и тысячи гривен. Реликвия реально стоила дороже, что тут же поняли владельцы мамонтовых останков. Потому они и отказались про-

дать череп», - вспоминает Александр Старик. Со временем в России нашелся достойный покупатель на царичанскую находку. Но сделка не состоялась из-за невозможности вывезти череп за пределы Украины. Шло время, зоологическая редкость стала портиться, и хозяева передали ее в районный краеведческий музей. Но и там реликвия не прижилась: уж слишком «требовательной» - с точки зрения условий хранения - она оказалась. Так Гоша попал в Днепропетровский исторический музей им. Яворницкого. Многие посетители, узнав об истории мамонтенка, идут посмотреть именно на него.

Ó Öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é á³áë³îòåö³ äëÿ äîðîñëèõ ïðîéøîâ á³áë³îëåêòîð³é «Ïðîôåñ³éíà îðá³òà». Á³áë³îòå÷í³ ïðàö³âíèêè ðàéîíó ðîçïîâ³ëè ïðî ñâî¿ ïð³îðèòåòè â ðîáîò³, çàõîäè, ùî ïðîõîäÿòü ó êîæí³é á³áë³îòåö³ òà ñïðèÿþòü íå ò³ëüêè ³íòåëåêòóàëüíîìó, àëå é åñòåòè÷íîìó ³ ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàííþ. Íàïðèê³íö³ á³áë³îëåêòîð³þ ó÷àñíèêè îáì³íÿëèñÿ äóìêàìè òà ïëàíàìè íà ìàéáóòíº. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ ÄËß ÃÎÐÎÄßÍ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ãîòóþòü çîíó â³äïî÷èíêó â ðàéîí³ ð³÷êîâîãî ïîðòó. Òåðèòîð³þ ïðèâîäÿòü äî íàëåæíîãî ñàí³òàðíîãî ñòàíó: ïðèáèðàþòü òà âèâîçÿòü ñì³òòÿ, âèðóáóþòü ïàðîñòêè, êîñÿòü áóð’ÿíè. ³äïî÷èíêîâó çîíó âæå çàáåçïå÷èëè âîäîïîñòà÷àííÿì òà âèêîíàëè ãëèáèííå î÷èùåííÿ ï³ñêó. Âñ³ çàõîäè ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî 1 ÷åðâíÿ.

ÒÀËÀÍÎÂÈÒ² ÌÀËÞÍÊÈ

Áàíê î÷èìà ä³òåé Çàâåðøèâñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â «Íàö³îíàëüíèé áàíê ìàéáóòíüîãî». ³í ïðîâîäèâñÿ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çíàíü ä³òåé ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè, éîãî ôóíêö³¿ òà çàâäàííÿ, à òàêîæ âèÿâëåííÿ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ä³òåé У конкурсі взяли участь 2 327 чоловік з усієї України, які надіслали 2 667 робіт. Найстаршому з них виповнилося 14, наймолодшому - 6 років. Із 1 березня по 2 квітня на Дніпропетровщині проводився обласний етап всеукраїнського конкурсу. Ним зацікавились чимало дітей нашого регіону. До Управлін-

ня НБУ в області надійшло близько 300 робіт юних. Малюнки уважно розглянула конкурсна коміся. Окрім працівників управління, її членами були: заслужений художник України, член Союзу художників Т.В.Єгорова та керівник кіноцентру «Веснянка» М.Я. Матус. Після підбиття підсумків

першого туру в Дніпропетровському теруправлінні НБУ нагородили переможців. Дипломи та подарунки отримали: W Дар'я Ігнатьєва, 10 років, м. Дніпропетровськ, W Валерія Кучугурна, 13 років, м. Дніпропетровськ, W Денис Тимко, 12 років, м. Кривий Ріг. Після цього робо-

ти та інформацію про переможців направлено до НБУ в Київ для участі в другому турі конкурсу. Серед робіт-переможців з усієї України було визначено трьох переможців (відповідно І, ІІ та ІІІ місця). І хоч роботи юних митців з Дніпропетровщини не потрапили до призерів, нам є чим пишатися. Ма-

ÐÎÁÎÒÀ ÍÀØί ÇÅÌËß×ÊÈ Ó ÑÏÅÖ²ÀËÜÍ²É ÍÎ̲ÍÀÖ²¯ люнок десятирічної Дар'ї Ігнатьєвої відзначений у спеціальній номінації «За відданість народним традиціям». Оголошення та нагородження переможців конкурсу відбулося в НБУ в Києві під час заходів з нагоди святкування Дня банківських працівників. Найкращі роботи експонуватимуться на виставці, яка проходитиме в центральній будівлі банку.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÓÐÍÈ ÏÎÂÅÐÒÀÞÒÜÑß Ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ íîâ³ óðíè äëÿ ñì³òòÿ. Íà íàáåðåæí³é â³ä öèðêó äî Ôåñòèâàëüíîãî ïðè÷àëó áóëî âñòàíîâëåíî 27 íîâèõ ç ëåãêî¿ ìåòàëåâî¿ ñ³òêè. Ó ïàðêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà ïîñòàâëÿòü 30 óðí äâîõ âèä³â: ç îäíîðàçîâèì ïëàñòèêîâèì ïàêåòîì òà ìåòàëåâîþ ñ³òêîþ. Ùå 61 âñòàíîâëÿòü íà ðåêîíñòðóéîâàíèõ ä³ëÿíêàõ ïðîñïåêòó Êàðëà Ìàðêñà. Âñüîãî áóëî çàìîâëåíî áëèçüêî òèñÿ÷³ óðí.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331)

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

Ïëîäîòâîðíûé îáìåí îïûòîì ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÎÑÒÀÍÍ²É ÄÇÂÎÍÈÊ

Ç ÒÓÐÁÎÒÎÞ ÏÐΠIJÒÅÉ Íåùîäàâíî ñï³âðîá³òíèêè óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â îáëàñò³ çàâ³òàëè äî ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ íà ñâÿòî «Îñòàííüîãî äçâîíèêà». Çà òðàäèö³ºþ íàéêðàù³ âèïóñêíèêè íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó «Ãîðëèöÿ» òà øêîëè-³íòåðíàòó äëÿ ñëàáîçîðèõ ä³òåé îòðèìàëè íàðó÷í³ ãîäèííèêè. Íå ëèøèëèñÿ áåç ïîäàðóíê³â é ³íø³ âèõîâàíö³. ijòÿì ç³ ñëàáêèì çîðîì øåôè ïîäàðóâàëè ñïåö³àëüíó ³íòåðàêòèâíó äîøêó äëÿ çàíÿòü, à «Ãîðëèö³» - íîâó îðãòåõí³êó äëÿ ïîë³ãðàô³÷íîãî öåíòðó òà äâà ìèþ÷³ ïèëîñîñè.

ÍÎÂÈÍÈ ÍÅÏÐȪÌÍÈÉ ÔÀÊÒ

ÇËÎÂÈËÈ ÍÀ ÇËÎ×ÈͲ ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêãàç» íà òåðèòî𳿠ͳêîïîëüñüêîãî ðàéîíó ïîøèðèëî ³íôîðìàö³þ, à ñàìå ðåêëàìíèé ìàòåð³àë «104 ³íôîðìóº», ÿêà íå â³äïîâ³äàëà ä³éñíîñò³ òà áóëà íåäîñòîâ³ðíîþ. Ö³ 䳿, ÿê âñòàíîâèëî Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó, º ïîðóøåííÿì êîíêóðåíòíîãî çàêîíîäàâñòâà. Ç ìåòîþ óñóíåííÿ óìîâ, ùî ñïðèÿþòü çëî÷èííèì ä³ÿì, â³ää³ëåííÿ íàäàëî ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêãàç» â³äïîâ³äí³ ðåêîìåíäàö³¿. ○

ϲÄÍßËÈ ÍÀ-ÃÎÐÀ

ØÀÕÒÈ-̲ËÜÉÎÍÍÈÖ² Øàõòè ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ» ñòàëè ì³ëüéîííèöÿìè. Ïåðøèìè ì³ëüéîííó òîííó íà-ãîðà ï³äíÿëè ã³ðíèêè «Ïàâëîãðàäñüêî¿». Íàéá³ëüø âàãîìèé âêëàä ó âèðîáíè÷èé ïðîöåñ âíåñëà ä³ëüíèöÿ ¹4 íà ÷îë³ ç ªâãåíîì Òêà÷åíêîì. Äðóãèìè ñòàëè ã³ðíèêè øàõòè ³ì. Ãåðî¿â êîñìîñó. Ñóòòºâî äîïîâíèëà ó ì³ëüéîííó òîííó âóãëåâèäîáóòêó ï³äïðèºìñòâà ä³ëüíèöÿ ¹3, ÿêó î÷îëþº Âîëîäèìèð Êîðîòêîâ. ○

ÇÐÀÇÊÎÂÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÂÈÄÀÒÊÈ ÇÁ²ËÜØÅÍÎ Öüîãîð³÷ ìåäè÷íèì çàêëàäàì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ âäâ³÷³ çá³ëüøåíî âèäàòêè ç îáëàñíîãî áþäæåòó íà óòðèìàííÿ ïåä³àòðè÷íèõ òà àêóøåðñüêèõ ë³æîê. Òàê, ç îáëàñíîãî áþäæåòó íà óòðèìàííÿ äèòÿ÷èõ ë³êàðåíü âèä³ëåíî á³ëüø í³æ 16 ìëí. ãðí. Ô³íàíñóâàííÿ íà óòðèìàííÿ ïîëîãîâèõ áóäèíê³â ñêëàëî 7 ìëí. ãðí. Òîð³ê öÿ ñóìà áóëà 4,7 ìëí. ãðí. Âæå â ÷åðâí³ çàïëàíîâàíî â³äêðèòè íîâèé îáëàñíèé ïåðèíàòàëüíèé öåíòð ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ðîçðàõîâàíèé íà 4 òèñ. ïîëîã³â íà ð³ê.

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÊÎÍÃÐÅÑÑÀÌ ÍÀËÀÄÈËÈÑÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÂßÇÈ

C 21 ïî 25 ìàÿ â ßëòå ïðîõîäèë V Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ ïî àãëîêîêñî-äîìåííîìó ïðîèçâîäñòâàì.  õîäå ìåðîïðèÿòèÿ åãî ó÷àñòíèêè îáñóäèëè ïðîáëåìû äîìåííîãî è ñìåæíûõ ïðîèçâîäñòâ â ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ðàáîòû ãîðíîìåòàëëóðãè÷åñêîãî è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñîâ ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ Инициаторами Конгресса выступили: металлургический дивизион «Метинвест Холдинг», компании «Металлургпром», «Укркокс», Объединение производителей чугуна и Корпорация «Росчермет». В съезде приняли участие металлургические предприятия, управляющие компании и холдинги Украины и России, ведущие фирмы США, Европы и Азии. «Метинвест Холдинг»

ÏÐÈØËÎ ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ ÍÅÐÀÇÐÛÂÍÎÑÒÈ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

уделил особое внимание целям, значимости и содержанию Конгресса, который собрал профессиональных специалистов в области основного и смежных производств, проектировщиков, конструкторов и ученых по прикладным вопросам технологий и энергосбережения. Как отметил директор «Метинвест Холдинг» Александр Погожев, работа Конгресса должна способствовать определению путей более эффективного использования энергоресурсов, снижению себестоимости чугуна, а также плодотворному обмену опытом внедрения

новых технологий и современных проектов в металлургическом производстве.

ПОСТОЯННЫЙ ПРОГРЕСС В ходе конгресса выступили руководители компаний-участников. Например, гендиректор УНПА «Укркокс» отметил, что, благодаря проведению мероприятий по смежным специальностям, установились творческие взаимосвязи между доменщиками, коксохимиками и агломератчиками. Если ранее каждый пытался свои неудачи перекладывать на смежников, то сегодня

пришло понимание неразрывности действий. Кроме того, были заслушаны доклады специалистов по работе, выдвинутой на Госпремию 2012 года в области науки и техники по вопросам создания и внедрения комплексной ресурсосберегающей технологии металлургического производства на основе использования украинских углей. Новизна научных решений и экономическая значимость практической реализации целого ряда задач на Конгрессе была отмечена его участниками от ведущих зарубежных фирм мира.

ÓØËÈ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎ

Ãîðîæàíå îñòàíóòñÿ áåç «Ýêîëîãèè» ние в первую очередь вызвано убыточносÊîìïàíèÿ «Ýêîëîãèÿ тью обслуживания населения, накопивÓêðàèíû», íà ÷üþ шимися долгами и ðàáîòó â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå æàëîâàëñÿ неспособностью комòîëüêî ëåíèâûé, ñ 21 пании справляться с большим количеèþíÿ ïðåêðàòèò ством отходов. Немаîêàçûâàòü лую роль в прекраóñëóãè ôèçè÷åñêèì ëèöàì â Äíåïðîïåò- щении договоров с населением и Днепðîâñêå, à òàêæå ропетровским горсоèçûìåò èç ýêñïëóàòàöèè îêîëî òûñÿ÷è ветом сыграли и так ñâîèõ êîíòåéíåðîâ è называемые «серые âåñü àâòîòðàíñïîðò, перевозчики», которые отбирали значиïðèíàäëåæàùèé тельную часть клиïåðåâîç÷èêó ентов. По словам заместителя гендиректора ООО «Экология Украины» Григория Полонского, это решеÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

ÒÐÅÌ ÐÀÉÎÍÀÌ ÑÌÅÍßÒ ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÀ

Всего, по подсчетам самой компании, ежемесячно она несла потери в размере 450 тыс. грн., а общая сумма задолженности населения на 1

ÊÎÌÏÀÍÈß ÍÅÑËÀ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÓÁÛÒÊÈ

мая превысила 11 млн. грн. Перевозчик, который обслуживал три района города- АмурНижнеднепровский, Ленинский и Жовтневий, в будущем планирует заключать договоры только с юридическими

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÎËÅÃ ÑÅÌÅÍÊÎ,

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû ãîðñîâåòà: - Ñâîè óñëóãè «Ýêîëîãèÿ Óêðàèíû» òåì ðàéîíàì, êîòîðûå îíà îáñëóæèâàëà, áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü äî 21 èþíÿ.Ïîñëå ýòîãî ñðîêà ñþäà ïðèäóò äðóãèå êîìïàíèè-ïåðåâîç÷èêè.  Æîâòíåâîì ðàéîíå ìóñîð áóäåò âûâîçèòü «Äíåïðîêîììóíòðàíñ», â Ëåíèíñêîì è ÀìóðÍèæíåäíåïðîâñêîì íåìåöêàÿ ôèðìà, êîòîðàÿ óæå ðàáîòàåò â äðóãèõ îáëàñòÿõ ñòðàíû.

лицами и бюджетными организациями, которые платят за услуги в два раза больше обычных жителей.


ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

Ê 125-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÂÀÆÄÛ ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÑÈÄÎÐÀ ÊÎÂÏÀÊÀ

Ïàðòèçàíèë âñþ ñâîþ æèçíü ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

7 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 125 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ èçâåñòíîãî ïàðòèçàíñêîãî êîìàíäèðà Ñèäîðà Êîâïàêà. Ãîâîðÿò, ÷òî Ñèäîð Àðòåìüåâè÷ ïàðòèçàíèë âñþ æèçíü - ñ íåáîëüøèìè ïåðåðûâàìè. ×òî æ, âðåìÿ áûëî òàêîå - ñóðîâîå è íàïîëíåííîå áîðüáîé. Ñíà÷àëà - ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, çàòåì - Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ…

Пользовавшегося авторитетом среди однополчан его избрали в полковой солдатский комитет. Возвратившись в родную Котельву после Октябрьской революции, Ковпак объединил бедноту против оккупировавших Украину немцев и деникинцев, создав, по сути, свой первый партизанский отряд. Примененная

ÈÌß ÊÎÂÏÀÊÀ ÑÈÌÂÎË ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ вит. Великая Отечественная застала его в должности председателя Путивльского горисполкома Сумской области.

КАРПАТСКИЙ РЕЙД И ДРУГОЕ...

КРЕСТЫ ВЕШАЛ ИМПЕРАТОР Сидор Ковпак сызмальства узнал, что такое нужда. Многодетная крестьянская семья, жившая в селе Котельва на Полтавщине считала каждую копеечку - в том числе и заработанную маленьким Сидором. Шустрый и бедовый мальчик успевал трудиться и в своем, и в чужом хозяйстве: с 10 лет батрачил на местного торговца. Так что времени на учебу в церковно-приходской школе не хватало. Подобно Горькому, Сидор Ковпак мог бы сказать, что его университетами стала жизнь. А она оказалась бурной на события и богатой на ис-

пытания. Четыре года Ковпак прослужил срочную службу в Саратове. А когда спустя два года по завершении службы грянула Первая мировая война, вновь был призван в армию. Сын полтавского крестьянина стал храбрым воином. Попав в 186-й Асландузский пехотный полк, он служил сначала стрелком, затем связистом, а потом разведчиком. Участник знаменитого Брусиловского прорыва и многих других военных операций, Сидор Ковпак был неоднократно ранен, однако и отмечен многими наградами, в том числе двумя георгиевскими крестами. Сам император Николай II, прибыв в войска, вешал их на грудь бывшему батраку.

КУДА ПАРТИЯ НАПРАВИТ В 1917 году Ковпак принял сторону большевиков.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÃÅÐÎß ÂÛÏÓÑÒÈËÈ ÏÎ×ÒÎÂÓÞ ÌÀÐÊÓ

им тактика неожиданных ударов и стремительного отхода в леса положила начало тому опыту партизанской войны, который в годы Великой Отечественной помог успешно бороться с фашистами и сохранить жизнь многим боевым товарищам. Но предугадать все это Ковпак не мог. В 1919 году его партизанский отряд влился в действующую Красную армию. Сидор Артемьевич вступил в ряды ВКП(б) и уже коммунистом воевал в составе 25-й Чапа-

евской дивизии, бил врангелевцев и махновцев. По окончании гражданской войны служил военкомом в Геническе и Павлограде. 37-летним женился, а вскоре демобилизовался из армии по состоянию здоровья. Пригодился и на гражданке да еще как! Занимался дорожным строительством, поднимал отсталые хозяйства. В общем, мотался по Украине, к у д а партия напра-

Имя Ковпака давно стало символом народной борьбы с захватчиками. Но он вовсе не выглядел героем и не старался казаться таковым. Как вспоминают его соратники, Сидор Артемьевич скорее напоминал пожилого крестьянина в штатском, чем прославленного партизанского генерала (звание генералмайора ему было присвоено в апреле 1943 года, спустя менее года после того, как лично был принят Сталиным и Ворошиловым в Москве). Ковпаковцы «прошлись» с боями и диверсиями по фашистским тылам в Сумской, Курской, Орловской и Брянской областях, били врага на территории Правобережной Украины, затем осуществили знаменитый Карпатский рейд. Именно после него Ковпак был отозван на Большую землю и награжден второй Звездой Героя. Первой высшей награды Родины он удостоился в мае 1942-го, узнав об этом по рации в походе. Товарищи вспоминали, что все радовались, а сам «виновник торжества» ходил мрачнее тучи. Оказалось: его комиссара Семена Руднева советское командование наградило Знаком Почета. Ковпак даже распорядился дать радиограмму в Москву «Мой комиссар - боевой партизанский командир, а не доярка, чтобы его награждать Знаком Почета». Радист отправлять радиограмму побоялся. Ковпак умер в возрасте 80 лет и похоронен в Киеве на Байковом кладбище. После войны он многое сделал для патриотического воспитания подрастающего поколения. Этот человек действительно достоин того, чтобы его чтила страна и помнили

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ «ÐÎÄÈËÑß» ÑÓÏÅÐÌÅÍ

1 èþíÿ 1938 ãîäà âûøåë ïåðâûé íîìåð æóðíàëà, â êîòîðîì ïîÿâèëñÿ ñàìûé çíàìåíèòûé ãåðîé êîìèêñîâ Ñóïåðìåí. Èñòîðèþ ïðèêëþ÷åíèé Ñóïåðìåíà ïðèäóìàë Äæåððè Ñèãåë, à èçâåñòíûé âñåì îáðàç ìîùíîãî ìóæ÷èíû â îáëåãàþùåì ñèíåì êîñòþìå ñ êðàñíîé áóêâîé S íà ãðóäè íàðèñîâàë õóäîæíèê Äæî Øóñòåð.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðâûå êîìèêñû î Ñóïåðìåíå ïðîäàþòñÿ íà íåêîòîðûõ àóêöèîíàõ ïî ñóïåðöåíàì. ○

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÎÒÄÛÕÀÒÜ 2 èþíÿ 1897 ãîäà èìïåðàòîð Íèêîëàé II èçäàë çàêîí, çàïðåùàþùèé òðóä íà ôàáðèêàõ, çàâîäàõ è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ â âîñêðåñåíüå è ïðàçäíè÷íûå äíè. Íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì çàêîíà âîçëàãàëñÿ íà ÷èíîâíèêîâ ôàáðè÷íîé, ãîðíîé è ïðàâèòåëüñòâåííîé æåëåçíîäîðîæíîé èíñïåêöèé. Îäíàêî ïîñêîëüêó áûëî äîïóùåíî ìíîæåñòâî èñêëþ÷åíèé è âîçìîæíîñòü ÷àñòíîãî ñîãëàøåíèÿ ñ ðàáî÷èìè îòíîñèòåëüíî âîñêðåñíîé ðàáîòû, âûõîäíîé äåíü íå ïîëó÷èë âñåîáùåãî ïðèìåíåíèÿ. ○

ÑÍÅÑËÈ ÂÎÐÎÒÀ 3 èþíÿ 1927 ãîäà â Ìîñêâå ñíåñåíû Êðàñíûå âîðîòà. Ïðåçèäèóì Ìîññîâåòà îáúÿñíèë ýòî òåì, ÷òî íóæíî áûëî «óðåãóëèðîâàòü óëè÷íîå äâèæåíèå».  1928 ãîäó Ïðåçèäèóì ÂÖÈÊ ðàçðåøèë Ìîññîâåòó ñíåñòè è ñòîÿâøèé ðÿäîì ñ Êðàñíûìè âîðîòàìè ïàìÿòíèê ÕVII âåêà - öåðêîâü Òðåõ Ñâÿòèòåëåé - Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà è Èîàííà Çëàòîóñòà. Òàêàÿ æå ñóäüáà ïîñòèãëà ìíîãèå äðóãèå ñâÿòûíè Ìîñêâû.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

соотечественники.

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 СПОРТ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ØÅÑÒÜ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

ÌÀÒ× ÍÀ ÀÂÈÀÍÎÑÖÅ Â Ðîññèè ñîáèðàþòñÿ ïðîâåñòè õîêêåéíûé ìàò÷ íà êðåéñåðå «Àäìèðàë Êóçíåöîâ» åäèíñòâåííîì àâèàíîñöå â ñîñòàâå Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ. Îá ýòîé èäåå ðàññêàçàë óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Âûñøåé õîêêåéíîé ëèãè (âòîðîé äèâèçèîí ïðîôåññèîíàëüíîãî õîêêåÿ Ðîññèè ïîñëå ÊÕË) Ãåðìàí Ñêîðîïóïîâ. Ïëîùàäêó ïëàíèðóþò ðàçìåñòèòü ïðÿìî íà ïàëóáå.  ìàò÷å òî÷íî ïðèìåò ó÷àñòèå ïèòåðñêèé õîêêåéíûé êëóá ÂÌÔ, à âîò äàòà âñòðå÷è ïîêà íå âûáðàíà. ○

«ХОЧУ БЫТЬ ЗАЩИТНИКОМ» ○

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÃÎËÊÈÏÅÐ

ÅÑÒÜ ÐÅÊÎÐÄÛ Âðàòàðü èñïàíñêîé ñáîðíîé Èêåð Êàñèëüÿñ â òîâàðèùåñêîì ìàò÷å ñ Ñåðáèåé óñòàíîâèë äâà ðåêîðäà. Äëÿ 31-ëåòíåãî âðàòàðÿ ýòîò ìàò÷ ñòàë 129-ì çà íàöèîíàëüíóþ êîìàíäó, ñ êîòîðîé îí îäåðæàë 94 ïîáåäû. Ïðåäûäóùåå äîñòèæåíèå ïðèíàäëåæàëî Ëèëèàíó Òþðàìó, áûâøåìó çàùèòíèêó ñáîðíîé Ôðàíöèè - íà åãî ñ÷åòó 93 ïîáåäû â 142 èãðàõ. Äëÿ Êàñèëüÿñà ýòî áûë è 73-é «ñóõîé» ìàò÷. Äî òîãî ó íåãî è ýêñâðàòàðÿ ñáîðíîé Íèäåðëàíäîâ Ýäâèíà âàí äåð Ñàðà áûëî ïî 72 ìàò÷à çà íàöèîíàëüíóþ êîìàíäó áåç ïðîïóùåííûõ ìÿ÷åé.

- Андрей, когда Вы увлеклись единоборствами и что повлияло на этот выбор? - Мой отец занимался вольной борьбой. В десять лет я попросил папу отдать меня в спортивную школу - так стал заниматься кикбоксингом. Еще я очень любил пересматривать боевики с Джеки Чаном меня всегда интересовали поединки выдающихся бойцов. - Когда начали заниматься фри-файтом и чем он привлек? - Я заинтересовался смешанными единоборствами, когда поступил в университет, а до вуза семь лет занимался каратэ киокушин. У меня был очень

ÑÀÌÛÉ ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÁÎÉ - 20 ÑÅÊÓÍÄ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ Ôåñòèâàëüíèé ïðè÷àë ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïåðåòâîðèâñÿ íà ñïðàâæí³é ñèëîâèé ìàéäàí÷èê. Òóò íàéäóæ³ø³ ÷îëîâ³êè ñâ³òó ïåðåíîñèëè 140-ê³ëîãðàìîâ³ âàë³çè òà «âåçëè» àâòîáóñ ³ç ïàñàæèðàìè Дійство відбулось у рамках святкування 125-річчя найстарішого металургійного підприєм-

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331)

Óæå íåñêîëüêî ëåò íàø çåìëÿê Àíäðåé Ëåæíåâ ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùèì ÷åìïèîíîì ìèðà ïî ôðè-ôàéòó.  èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» ñïîðòñìåí ðàññêàçàë, ãäå õðàíèò ÷åìïèîíñêèé ïîÿñ è ïî÷åìó ýòîò òðîôåé íåâîçìîæíî «îòîáðàòü», êàê îí ãîòîâèòñÿ ê áîÿì è ïî êàêîé ïðè÷èíå ïîøåë ðàáîòàòü â ìèëèöèþ

ÌÎÐÑÊÎÉ «ÁÎÉ»

ÂÈÊÒÎÐÈß ÀÁÐÀÌÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ìåíåäæåð áðàòüåâ Êëè÷êî Áåðíä Áåíòå íàçâàë íåìåöêîìó èçäàíèþ Hamburger Abendblatt èìåíà ïîòåíöèàëüíûõ ñîïåðíèêîâ WBC äëÿ Âèòàëèÿ. Ïî åãî ñëîâàì, âåäóòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûå ïåðåãîâîðû ñ øåñòüþ áîêñåðàìè. Îäíàêî íèêîìó èç íèõ îôèöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå ïîêà íå ñäåëàëè. Áîé ñîñòîèòñÿ â Ãåðìàíèè â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ.  êà÷åñòâå ñîïåðíèêîâ ðàññìàòðèâàþò êàíàäöà Áåðìåéíà Ñòèâåðíà, êóáèíöà Ëóèñà Îðòèñà, ïîëÿêà Ìàðèóøà Âàõà, àìåðèêàíöåâ - Ñåòà Ìèò÷åëëà è Ôðàíêëèíà Ëîóðåíñà, ñèðèéöà Ìàíóýëÿ ×àðà, âûñòóïàþùåãî â Ãåðìàíèè. ○

Íà òàòàìè ïîõîæ íà ëüâà

ÈÄÓÒ ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ

ÏÓÒÜ Ê ÓÑÏÅÕÓ

ÍÎÂÎÑÒÈ

хороший тренер. Думаю, что Валерий Москвитин сейчас гордится мною. Фри-файт привлек своей универсальностью. Я был приятно удивлен, когда тренер объяснил, что эти единоборства помогают справиться в бою как с борцом, так и с ударником. - Вы окончили Днепропетровский госуниверситет внутренних дел. Работаете ли сейчас в правоохранительных органах? - Сейчас я - оперативный сотрудник милиции. Это занятие выбрал потому, что думаю о своих родителях и друзьях. Просто хочу быть для них защитником. Мне по душе эта профессия, она требует от человека ответственности.

ПОЯС ХРАНИТСЯ ДОМА - Андрей, у Вас немало наград. Какими из них гордитесь больше всего? - В 2008 году я получил звание «Спортсмен года»,

так как тогда выиграл Кубок и чемпионат Украины, чемпионат мира. А в 2009-м стал лауреатом конкурса «Свiточ Придніпров`я». Я горжусь всеми этими достижениями. - А какие качества помогают идти к победам? - Когда идешь к цели, приходится быть упорным, а самое главное иметь силу воли. Без нее ты просто проиграешь. А еще очень важно уметь правильно восстанавливаться. Если мне нужно отвлечься от всего, иду играть в футбол, волейбол, посещаю бассейн. - В 2008 году Вы стали чемпионом мира по фри-файту, этот пояс до сих пор принадлежит Вам? Его так и не смогли отвоевать? - Те соревнования проходили в Португалии в городе Визеу. Дело в том, что награда - пояс - не отвоевывается, он остается у обладателя навсегда. Это такая форма Гран-при, когда сильнейшие спортсмены раз в год приезжают на чемпионат мира и между собой в своих весовых категориях определяют, кто же сильнее. А на следующий год поединки проводят уже другие бойцы. - А где держите престижный трофей? - Свой чемпионский пояс храню дома, в комнате. Глядя на него, ставлю перед собой другие цели и уверенно говорю: «Я смогу!».

«ÈÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ ÈÇÂËÅÊÀÞ ÓÐÎÊÈ»

считаются серьезными соперниками? - Это бойцы из России, США и Бразилии. Если встречаюсь на татами с кем-нибудь из них, переживаю, стараюсь отвлекаться, общаясь с друзьями и родителями. Но в процессе боя я похож на льва - спокойный, уверенный, сильный, как и многие бойцы, агрессивен, но в меру. - Говорят, Вы подбираете технику и тактику индивидуально под каждого соперника? - Да, у меня индивидуальный подход. Я изучаю технику соперника, его морально-волевые качества, не единожды просматриваю видео с боями противника. Если есть возможность, посещаю турниры и наблюдаю за манерой ведения поединка, а потом определяю для себя тактику. Готовясь к соревнованиям, ежедневно провожу по две тренировки, каждая длится по два часа. Но главное - настрой на победу. А если проиграл, из поражения извлекаю для себя уроки. - А что важнее - мастерство или везение? - Во многом поединок это лотерея, ведь есть такое понятие, как спортивная удача. У меня, например, был бой, который длился 20 секунд. Это самый короткий поединок в моей карьере. Выиграл его болевым ИНДИВИДУАЛЬприемом у киевлянина на НЫЙ ПОДХОД кубке Украины. Думаю, что - Спортсмены фри- он был хорошим бойцом, но файтеры из каких стран ему просто не повезло.

ÑÈËÎÂÅ ØÎÓ

Áîãàòèð³ ïîêàçàëè êëàñ ства нашого міста - заводу ім. Петровського. Привітати заводчан приїхала команда стронгменів - у складі чемпіонів України та світу Віталія Герасимова, Олександра Лашина, Олександра Пеканова, Віктора Юрченка, Сергія Конюшка. Очолив їх дворазовий володар звання «Найсильніша людина

планети» Василь Вірастюк. Богатирі влаштували показовий виступ. До програми, зокрема, входили вправи із перенесення двох валіз вагою 140 кг кожна та колоди вагою 140 кг. Позмагатися зі спортсменами могли гості свята, щоправда, вантажі для них були вдвічі легші. Порадували спортсмени й інши-

ми вправами. Найдужче запам’яталось глядачам перетягнення Олександром Пекановим 11-тонного автобуса із заповненими сидячими місцями, що додало машині у вазі близько 3-4-х тонн. Василь Вірастюк переконаний, що такі заходи дозволяють популяризувати здоровий спосіб життя.

ÑÒÐÎÍÃÌÅÍÈ ÒßÃËÈ ÂÀ˲ÇÈ


ÆÈÒÒß ÊÐÀ¯ÍÈ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

 ÃÎÑÒßÕ - ÊÐÛÌ

ДАЛИ ДЖАЗУ Основная цель Дней Крыма, которые прошли в областном центре с 22 по 24 мая, - донести до людей информацию о возможностях украинских курортов. Так, например, гости привезли к нам программу

ÒÐÎËËÅÉÁÓÑÛ ÁÛËÈ Â ÊÍÈÃÅ ÐÅÊÎÐÄÎÂ ÃÈÍÍÅÑÑÀ

«Крымский джаз-бриз». По словам Александра Лиева, она произвела фурор среди ценителей этого музыкального направления. А в историческом музее прошла презентация выставочной экспозиции бахчисарайского музея «Ларишес». Однако основное внимание крымчане уделили пропаганде уникальности своего региона. На полуостров на протяжении всего года можно приехать для поправки здоровья в многочислен-

АД № 034653 від 04.05.2012 р.)

ных санаториях. Здешние здравницы постоянно развиваются, привлекают зарубежных специалистов и участвуют во многих европейских программах.

ПРИОРИТЕТ ТУРИЗМ Как рассказал Александр Лиев, сейчас впервые за последние 20 лет главным приоритетом для Крыма стал именно туризм, а не сельское хозяйство или добыча нефти. В связи с этим в регио-

не идет кампания по развитию инфраструктуры, улучшению сервиса и привлечению туристов - в первую очередь украинских. По словам министра, принятая полтора года назад стратегия развития финансируется в полном объеме. В ее рамках в этом году в семи областях страны, в том числе и Днепропетровской, проходят Дни Крыма.

«ОТКАЗАЛИСЬ» ОТ РЕКОРДА Но больше всего отды-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÑÒÀÁ²ËÜͲ Ö²ÍÈ

ÄÍÈ ÊÐÛÌÀ Â ÑÅÌÈ ÎÁËÀÑÒßÕ

Áîëüøå ñòà òûñÿ÷ æèòåëåé íàøåé îáëàñòè êàæäûé ãîä áûâàþò â Êðûìó. Íà îòäûõ òóäà ñòîèò åçäèòü íå òîëüêî ëåòîì, çà ñîëíöåì è ìîðåì, íî è â ëþáîå äðóãîå âðåìÿ ãîäà - çà çäîðîâüåì. Î âîçìîæíîñòÿõ «âñåñîþçíîé çäðàâíèöû» â Äíåïðîïåòðîâñêå ðàññêàçàë ìèíèñòð êóðîðòîâ è òóðèçìà ÀÐÊ Àëåêñàíäð Ëèåâ

ÍÎÂÈÍÈ

Æäóò ê ñåáå â ëþáîå âðåìÿ ãîäà ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

хающих приезжает на полуостров именно летом, потому к нынешнему сезону особая подготовка. «Сейчас большая часть наших дорог в процессе реконструкции. Это, конечно, не совсем комфортно для туристов, ведь бывают «пробки» в движении, но мы рады, что наконец приступили к ремонту магистралей. Кроме того, мы полностью обновили троллейбусный парк. До этого наши троллейбусы были в Книге рекордов Гиннесса, как самые старые в мире. От этой чести мы решили отказаться, и сейчас новые машины возят пассажиров из Симферополя в Ялту за те же деньги», - рассказал министр курортов и туризма АРК. Он также отметил, что на территории полуострова 558 пляжей, и сейчас они проходят паспортизацию на соответствие экологическим нормам.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñòâîðÿòü ðåçåðâíèé çàïàñ ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíèõ ö³í íà õë³á. Äëÿ éîãî çàêóï³âë³ â îáëáþäæåò³ ïåðåäáà÷åíî 10 ìëí. ãðí. Ö³ êîøòè äîïîìîæóòü ÊÏ «Ðåã³îíàëüíèé ñòàá³ë³çàö³éíèé ôîíä Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè» çàêóïèòè 30-50 ò çåðíà. ○

ÂÀÑÈËÜʲÂÙÈÍÀ

ÇÀÏÎÁ²ÆÍÀ ÀÊÖ²ß Ïðàö³âíèêè ðàéâ³ää³ëó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Äåðæòåõíîãåíáåçïåêè òà Âàñèëüê³âñüêî¿ ñàìîñò³éíî¿ äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè ¹ 55 ïðîâåëè «ïðîô³ëàêòè÷íó» àêö³þ «Çàïîá³ãòè. Âðÿòóâàòè. Äîïîìîãòè». Íà íå¿ çàïðîñèëè ñåìèêëàñíèê³â ÑÇØ ¹3. ¯õ íàâ÷àëè ïðàâèë áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè òà ä³é ï³ä ÷àñ ð³çíèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.


12 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

ÞÁÈËÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒ ÂÍÈÌÀÍÈß

Ðàáîòîäàòåëè Äíåïðîïåòðîâñêà: ðåöåïò óñïåõà - èíòåëëåêò ïëþñ òâîð÷åñòâî ÊÐÀÙ² ÏÎIJВß

ÃÎÑÏÎÄÀв ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ

ÒÅÌÀÒÈÊÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÎÕÂÀÒÛÂÀÅÒ ÂÑÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÆÈÇÍÈ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ

³äîìî, ùî îõàéíå ïîäâ³ð’ÿ âêàçóº íà ïðàöüîâèòèõ ãîñïîäàð³â òà ¿õíº äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî âëàñíèõ äîì³âîê. Äëÿ òîãî ùîá ïîêðàùèòè îáëàãîðîäæåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, êîì³ñ³ÿ ç áëàãîóñòðîþ ×àïëèíñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè îãëÿíóëà ðÿä ïîäâ³ð’¿â. Íàéêðàù³ â³äòåïåð ìàþòü â³äïîâ³äí³ çâàííÿ, à ¿õí³ ãîñïîäàð³ íå ò³ëüêè îòðèìàëè ïîäÿêè òà ãðàìîòè, àëå é ñòàëè ïðèêëàäîì äëÿ ³íøèõ ìåøêàíö³â ðàéîíó.

главных моментов ныне активно внедряемого проекта «Новой Днепропетровщине - новый стандарт образования». Он предусматривает восстановление ранее прерванной связи между наукой и практикой, высшим образованием и производством, выпускниками университетов и академий и потенциальными работодателями. «Когда мы только начинали апробировать наш конкурс, отыскивая «ломоносовых» и помогая им получить высшее образование (ПФК «Гала-Капи-

ÍÎÂÈÍÈ Þ²ËÅÉ ÐÀÃÑÓ

«ÇÎËÎÒÅ» ÂÅѲËËß 27 òðàâíÿ îäèí ç ÐÀÃѳâ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, â³äîìèé ÿê «Áóäèíîê ùàñòÿ», â³äçíà÷èâ 50ð³÷íèé þâ³ëåé. Ïåðøèìè, êîãî òóò ïîºäíàâ óìåíåé, ñòàëè ³òàë³é ³ Òà¿ñ³ÿ Êàïóëè. Ïðî öå ïîäðóææÿ, ÿêå ïîáðàëîñÿ ùå â 1962 ðîö³, íàïèñàëè äâ³ äí³ïðîïåòðîâñüê³ ãàçåòè - «Çîðÿ» òà «Ïðàïîð þíîñò³». Òîæ ðàçîì ³ç «øëþáíîþ îñåëåþ» ïîäðóæíÿ ïàðà â³äçíà÷èëà «çîëîò³» ï³âñòîë³òòÿ, ïðîæèò³ ðàçîì. ○

ÍÀÐÎÄͲ ÒÀËÀÍÒÈ

ÒÂÎÐ×ÈÉ ÄÈÂÎÖÂ²Ò Íà ï’ÿòîìó îáëàñíîìó ôåñòèâàë³-ÿðìàðêó «Ïåòðèê³âñüêèé äèâîöâ³ò», ïðèñâÿ÷åíîìó 80-é ð³÷íèö³ ñòâîðåííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ïðîäåìîíñòðóâàëà ñâî¿ äîñÿãåííÿ ³ Cèíåëüíèê³âùèíà. Òâîð÷³ çäîáóòêè áóëè ïðåäñòàâëåí³ åêñïîçèö³ºþ ñóõî¿ âèï³÷êè òà ðîáîòàìè ìàéñòð³â äåêîðàòèâíîóæèòêîâîãî ìèñòåöòâà.

ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Ïî ìíåíèþ ãîðîäñêîãî ãîëîâû Èâàíà Êóëè÷åíêî, Äíåïðîïåòðîâñê óæå íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê áåç Íàáåðåæíîé, òàê è áåç êîíêóðñà «Èíòåëëåêò - Òâîð÷åñòâî Óñïåõ». Èäåÿ îðãàíèçàöèè ýòîãî, ñòàâøåãî çíàêîâûì äëÿ ñòîëèöû Äíåïðîïåòðîâùèíû, êîíêóðñà ïðèíàäëåæèò ïðåäñåäàòåëþ Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè ðàáîòîäàòåëåé Àëåêñàíäðó Ãàëàãàíó. Îí æå первые интеллектуаль- числе представителей тал» заключала договоè âîïëîòèë åå â æèçíü ные состязания среди городской власти, кото- ры с вузами на обучение ðîâíî 10 ëåò íàçàä КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЕШЬ Впрочем, как вспоминает Александр Васильевич, мысль отыскать среди учащейся молодежи будущих «ломоносовых» и помочь им развить и реализовать свои способности возникла у него много раньше, когда он работал еще в Красногвардейском районе. Тогда и были проведены

 ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÏÎÁÅÄÈËÈ 60 ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ È ÀÑÏÈÐÀÍÒÎÂ

старшеклассников района, ставшие прообразами получившего впоследствии широкую известность конкурса «Интеллект - Творчество - Успех». «Уже в 1995 году мы впервые собрали творчески мыслящих школьников района и предложили им развить темы и ответить на вопросы, подсказки на которые не найдешь в школьных учебниках. Наши задания касались жизни района, города - и именно эта практическая направленность, реальность предлагаемой проблематики определили в дальнейшем суть конкурса «Интеллект - Творчество - Успех». Название своему детищу придумал тоже Александр Галаган…По мнению многих - в том

рая патронирует конкурс, - оно во многом и определило долгожительство и популярность конкурса, ныне отметившего свой 10-летний юбилей красивым и зрелищным финальным награждением победителей во Дворце студентов ДНУ. Что ж, как корабль назовешь, так он и поплывет…

ПРЕДВОСХИТИЛИ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ Между тем, предложив еще в прошлом веке идею стимулирования творчества молодых с помощью нестандартных заданий и начав активно реализовывать ее 10 лет назад, Александр Галаган и его команда предвосхитили один из

этих ребят), перед нами почти сразу же возникла новая задача - помочь найти способным и трудолюбивым молодым людям достойную работу. И именно конкурс помог решить ее», - говорит Александр Галаган. В 2002 году, когда «Интеллект - Творчество - Успех» стартовал в качестве городского конкурса, в нем приняли участие только выпускники трех экономических вузов и пятеро работодателей. С каждым годом число партнеров конкурса - и кафедр высших учебных заведений, и коммерческих предприятий, и коммунальных учреждений - росло в геометрической прогрессии. За минувшее десятилетие в этом интеллектуально-творчес-

ком движении приняли участие свыше 10 тысяч студентов и аспирантов. А количество предприятий и организаций, ставших партнерами в этом году и предложивших молодым людям разработку тем производственной и социальной направленности, достигло почти полусотни. Среди них - «Приватбанк» и «Укрсиббанк», Французский культурный центр «Альянс Франсез», Посольство Франции в Украине, управление экологии Днепропетровского горсовета, ПАО «Евраз» и ПАО «Днепротяжмаш», корпорация Microsoft и компания «PEOPLEnet», аудиторская фирма «Кауперервуд», НПО «Созидатель», ПБФ «Стройкомплекс» LTD и Ассоциация сельского и зеленого туризма «Днепр», СВ «Сеть SPRINTKIOSK» и, конечно же, ПФК «Гала-капитал», которая тоже выступает заказчиком актуальных проектов, в том числе социальных. А наградой победителям являются не только денежные премии, но и приглашения на работу. Возможностью продолжить научную деятельность в родных вузах и сделать карьеру в престижных украинских и международных компаниях воспользовалось огромное число участников конкурса. Победители разных лет, для которых конкурс посодействовал их успешному карьерному росту - Роман Безус, Александр Медведчук, Александр Криворучко, Константин Дегтярев, Ярослав Огоцкий, Ольга Григораш и другие - поднялись на сцену во время юбилейного финала, чтобы поблагодарить организаторов конкурса за ту огромную роль, которую «Интеллект Творчество - Успех» играет в жизни Днепропетровщины.


ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

Óêðà¿íñüê³ ïîñàäîâö³ òåïåð ìàþòü áóòè íå ò³ëüêè çíåïîë³òèçîâàíèìè é òîëåðàíòíèìè äî âñ³õ, àëå é àêòèâíî â³äìîâëÿòèñü â³ä ð³çíèõ ïðîÿâ³â ïîäÿêè. Ïðèíàéìí³, íà öå ñïîä³âàþòüñÿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³, äå íåùîäàâíî ïðèéíÿëè çàêîí ïðî ïðàâèëà åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè ÷èíîâíèê³â

ÆÈÒÒß ÏÎ ÅÒÈÊÅÒÓ

Çðàçêîâèé ñëóæáîâåöü: áåç ïîë³òèêè òà ïðåçåíò³â

ÊÎÍÔ²ÄÅÍÖ²ÉÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÍÅ ÄËß ÐÎÇÃÎËÎÑÓ

ÍÎÂÈÍÈ Ë²ÒͲ ÇÀÊÓÏÊÈ

ÍÎÂÀ Á²ËÈÇÍÀ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ äî ë³òíüîãî ñåçîíó çàïëàíóâàëà ïðèäáàòè á³ëüøå 76 òèñ. êîìïëåêò³â ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíè íà çàãàëüíó ñóìó ìàéæå 10,3 ìëí. ãðí. Àáè ïîñò³ëü çàâæäè áóëà ÷èñòîþ é ñâ³æîþ, íà ìàã³ñòðàë³ ä³þòü 3 ïðàëüíî-ïðàñóâàëüí³ êîìïëåêñè - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó, Çàïîð³çüêîìó òà ѳìôåðîïîëüñüêîìó ïàñàæèðñüêèõ âàãîííèõ äåïî. Çà ïåðøèé êâàðòàë 2012 ðîêó âèêîðèñòàëè 20,3 òîííè ïðàëüíîãî ïîðîøêó. ○

В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ За прийняття законопроекту проголосували 265 депутатів, що значно переважило необхідний мінімум. Під дію закону підпадають усі ті, хто так чи інакше перебуває на службі у держави. Це і вищі чини країни, а саме: Президент, спікер парламенту, очільник уряду і міністри, депутати різних рівнів. Новий етикет поширюється на голів центральних органів виконавчої влади, держслужбовців та представників місцевого самоврядування, суддів та правоохоронців, а також на військових посадових осіб. Відтепер спеціаль-

ÂÀËÞÒÀ ÇÀ ÏÀÑÏÎÐÒÎÌ

ÏÎÏÈÒ ÇÍÈÇÈÂÑß ним етичним кодексом будуть користуватися в усіх державних органах.

ІДЕАЛЬНИЙ ПОСАДОВЕЦЬ Дотримуючись прописаних норм, посадовці стануть майже ідеальними. У випадку порушення правил етичної поведінки їх можуть притягти до дисциплінарної, адміністративної та навіть кримінальної відповідальності. Тому дуже скоро вони почнуть толерантно ставитись до політичних, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб. При цьому, наприклад, заборонено демонструвати свої політичні переконання. Діяти у власних інтересах також не варто - потрібно приймати лише об’єктивні рішення, спрямовані виключно на інтереси держави і громади. Окрім того, службовці не можуть розголошувати

або використовувати конфіденційну інформацію, якою володіють за родом служби - крім випадків, встановлених законом. Чиновники також повинні забезпечувати позитивну репутацію органів державної влади та місцевого самоврядування, всіляко сприяти зміцненню довіри громадян.

H ÷èíîâíèê ìຠêàòåãî-

ðè÷íî â³äìîâèòèñü â³ä íüîãî; H ïðè ìîæëèâîñò³ ïîòð³áíî ³äåíòèô³êóâàòè «áëàãîä³éíèêà»; H íåîáõ³äíî çàëó÷èòè ñâ³äê³â, ÿêùî öå ìîæëèâî. Êîëåãè ïî ðîáîò³ ï³ä³éäóòü; H ïðî ïðåçåíò òðåáà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèêà àáî â³äïîâ³äíèé îðãàí.

Â²Ä «ÏÎÄßÊ» ÏÎÒвÁÍΠ²ÄÌÎÂËßÒÈÑß Особливу увагу приділено «подякам» від людей, які звертаються до представників влади. Цей пункт парламентарі розписали досить детально. Так, наприклад, прийняти «да-

ßÑÊÐÀÂÅ ÑÂßÒÎ

Ìàëå÷à ìàëþâàëà êâ³òè ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ìàëåíüê³ ïàëü÷èêè â ãóàø, à ïîò³ì - íà âèð³çàíó ç ïàïåðó êâ³òêó. Òàêà ìèñòåöüêà àêö³ÿ â³äáóëàñü 24 òðàâíÿ â íåôðîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³. Äîïîìàãàëè ìàëå÷³ îïàíóâàòè òàêó òåõí³êó ìàëþâàííÿ í³ìåöüêèé ôîíä «Ô³òîðÿò³âíèêè» òà Íàòàëÿ Êëè÷êî - ïîñîë æ³íî÷îãî é äèòÿ÷îãî çäîðîâ’ÿ â Óêðà¿í³ â³ä Ôîíäó Мабуть, найбільше зраділа незвичайному уроку маленька Маргарита. Дівчинці із непростим діагнозом ще немає трьох. Однак вона настільки хотіла малювати, що сумлінно виконувала усі завдання. Із задоволенням повторювали вправи за дорослими й інші пацієнти. Кожен обрав квітку улюбленого кольору та замальовував її пальчиками. Така вправа дуже корисна для розвитку моторики. Зрештою вироби прикріпили на дошку та сфотографувалися із колективним витвором мистецтва. Свято проходило в ігровій кімнаті «Фітоленд», відкритій у лікарні чотири

ÙÎ ÐÎÁÈÒÈ Ç «ÏÎÄÀÐÓÍÊÎÌ»

роки тому. Такі кімнати створені в дитячих медзакладах Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Одеси та Львова. Раніше двічі на рік - перед Новим роком і напередодні Міжнародного дня захисту дітей - представники Фонду вручали маленьким пацієнтам іграшки. Лікарням же передавали необхідну техніку й обладнання. В останні два роки, коли до «Фіторятівників» приєдналась Наталя Кличко, заходи стали яскравішими. Так, у медзакладах, де створено «Фітоленди», пройшли майстер-класи із квілінгу, оригамі й малювання пальчиками. Пацієнти отримали й подарунки.

рунок», а потім використати (або не використати) його як доказ тепер також буде заборонено.

Çàïðîâàäæåííÿ ïàñïîðòèçàö³¿ ïðè îáì³í³ âàëþò ìàëî ïîçèòèâíèé âïëèâ íà åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³. Ñüîãîäí³ ïîïèò íà ãîò³âêîâó âàëþòó çíèçèâñÿ â 5 ðàç³â. Çàðàç á³ëÿ îáì³ííèõ ïóíêò³â íåìຠ÷åðã, ëþäè ìîæóòü ñïîê³éíî êóïóâàòè, ïðîäàâàòè âàëþòó, ÿê ¿ì çàâãîäíî. Íàãàäàºìî, ùî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ âæå âèêóïèâ íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó áëèçüêî 0,5 ìëðä. äîëàð³â. ○

ÏÐÎÄÀÆ ÇÀÁÎÐÎÍÅÍÎ

ÁÅÇ ÒÞÒÞÍÓ ÒÀ ÀËÊÎÃÎËÞ Äåïàðòàìåíò ñïîæèâ÷îãî ðèíêó ³ ñôåðè ïîñëóã Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî ïîïåðåäæຠï³äïðèºìö³â ïðî çàáîðîíó ïðîäàæó íåïîâíîë³òí³ì ñëàáîàëêîãîëüíèõ ³ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â. ³ä ïî÷àòêó ðîêó ïåðåâ³ðåíî 138 òîðãîâåëüíèõ îá’ºêò³â, ï³ä ÷àñ ÿêèõ íà ïîðóøíèê³â ñêëàäåíî 29 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Êåð³âíèêàì ïåðåâ³ðåíèõ îá’ºêò³â íàäàíî îô³ö³éíå ïîïåðåäæåííÿ.


14 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ϲÑÍß ÍÀ Á²Ñ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîéøîâ IX ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü âîêàëüíî¿ òâîð÷îñò³ «Ï³ñíÿ íà Á²Ñ». Ó÷àñòü ó íüîìó âçÿëè ä³òè çàë³çíè÷íèê³â ϳâäåííî¿ òà Äîíåöüêî¿ çàë³çíèöü, âèõîâàíö³ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â îáëàñò³, á³ëüøå 400 þíèõ òàëàíò³â ç Óêðà¿íè, Ìàêåäîí³¿, Ìîëäîâè, Ãðó糿, Ëèòâè, ͳìå÷÷èíè, Ïîëüù³, Ïðèáàëòèêè, ²çðà¿ëþ, Êàçàõñòàíó, Á³ëîðóñ³, Êàíàäè, Ðîñ³¿. Ëàóðåàòàìè ïåðøî¿ ïðå쳿 ñòàëè âèõîâàíö³ òåàòðó ï³ñí³ «Á²Ñ» Áóäèíêó íàóêè òà òâîð÷îñò³ çàë³çíè÷íèê³â Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ Àíàñòàñ³ÿ Ìàðôåíêî, ªâãåí³ÿ Ïàâëåíêî, Îëåêñàíäðà Ñåìåí÷åíêî.

ÍÎÂÈÍÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÐÎÊÓ

ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ ÐÎÄÈÍÀÌ Çà 2011 ð³ê öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà íàäàëè áëèçüêî 30 òèñ. ïîñëóã. Íàéá³ëüø ïîøèðåí³ ïðîáëåìè ðîäèí öå - ðèçèê ïåðåäà÷³ äèòèíè äî ³íòåðíàòíîãî çàêëàäó òà â³äñóòí³ñòü ó äèòèíè ñòàòóñó ³íâàë³äà. Ïðàö³âíèêè öåíòð³â òàêîæ îï³êóþòüñÿ ìîëîääþ, ÿêà çâ³ëüíèëàñü ³ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³: ñïðèÿþòü â³äíîâëåííþ ñòîñóíê³â ç ðîäè÷àìè, äîïîìàãàþòü îôîðìèòè äîêóìåíòè ³ ïðàöåâëàøòóâàòèñü. ○

ÍÀ ÄÎØÖ² ÏÎØÀÍÈ

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÊÐÀÙÈÕ Íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ íàãîðîäèëè êðàùèõ ïðàö³âíèê³â òà ïåðåäîâ³ êîëåêòèâè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ÿêèõ òîð³ê çàíåñëè íà Äîøêó ïîøàíè. Ïðèâ³òàííÿ, äèïëîìè, êâ³òè ³ ïðå쳿 â³ä êåð³âíèöòâà ìàã³ñòðàë³ òà ïðîôñï³ëêè îòðèìàëè 22 ïðàö³âíèêè. Ïîçäîðîâëåííÿ ïðèéìàëè êîëåêòèâ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî âîêçàëó, Çàïîð³çüêî¿ äèñòàíö³¿ çàõèñíèõ ë³ñîíàñàäæåíü, ѳìôåðîïîëüñüêî¿ äèñòàíö³¿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ òîùî. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

Í²× Ó ÌÓÇů

ÊÐÎÊ ÄΠDzÐÎÊ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÐÅÉÒÈÍà ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ²Â

ÏÎÒÐÀÏÈËÈ Â ÄÅÑßÒÊÓ Ó ðåéòèíãó ÂÍÇ 2012 äí³ïðîïåòðîâñüêèé Íàö³îíàëüíèé ã³ðíè÷èé óí³âåðñèòåò - íà øîñò³é ïîçèö³¿. Ðåéòèíã óêðà¿íñüêèõ âóç³â «Êîìïàñ» áóâ ³í³ö³éîâàíèé Êîìïàí³ºþ «Ñèñòåì Êåï³òàë Ìåíåäæìåíò» ³ Áëàãîä³éíèì ôîíäîì гíàòà Àõìåòîâà «Ðîçâèòîê Óêðà¿íè» â ðàìêàõ ïðîãðàìè «Ñó÷àñíà îñâ³òà». «Êîìïàñ» ñòàâ ïåðøèì çàãàëüíîíàö³îíàëüíèì ðåéòèíãîì, ùî ï³äòâåðäæóº îö³íêó ÿêîñò³ îñâ³òè âèïóñêíèêàìè ³ ðîáîòîäàâöÿìè.

²ç øåäåâðàìè ó ï³òüì³ що відвідують музейну лабораторію з вишивання «Берегиня». ² ç 2005-ãî ðàç íà ð³ê О восьмій вечоìóçå¿ ñâ³òó â³ä÷èíÿ- ра почалася ексþòü äâåð³ ïðîòè клюзивна програма, íî÷³, àáè ïîêàçàòè на яку відвідувачі потрапляли за квитñâî¿ íîâ³ ìîæëèÍÀÒÀËß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

провідного наукового співробітника Володимира Кулічихіна про світ символів катеринославського художника Михайла Сапожнікова, полотна котрого вис-

âîñò³ é ïðèâåðíóòè óâàãó ìîëîä³. Öüîãî ðîêó â àêö³¿ âçÿë âçÿëèè ó÷àñòü áëèçüêî 3000 ìóçåéíèõ ³íñòèòóö³é ç ïîíàä 40 êðà¿í. Âäðóãå äî «Íî÷³ ìóçå¿â» ïðèºäíàâñÿ ³ Äí³ïðîïåòðîâ Äí³ïðîïåòðîâ-ñüêèé õóäîæí³é ìóçåé

Якщо зазвичай Художній музей о п'ятій вечора зачиняє двері для відвідувачів, то 19 травня він, навпаки, у цю пору лише почав приймати гостей. Упродовж двох годин під акомпанемент піаністки Лесі Рожкової та кларнетиста Віталія Рожкова всі охочі могли безкоштовно оглянути музейні експозиції та прослухати оглядову екскурсію. Спеціально для «Ночі» у музеї влаштували мінівиставки ляльок-мотанок Тетяни Соколовської та Яни Соколової, вириванок Юлії Дунаєвої та виробів рукодільниць,

²Ä²ÄÓÂÀײ ÔÎÒÎÃÐÀÔÓÂÀËÈÑß Ï²Ä ÇÂÓÊÈ ÑÒÐÓÍÍÎÃÎ ÊÂÀÐÒÅÒÓ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ Î ÂÎÑÜÌ²É ÂÅ×ÎÐÀ ками. Серед найвидовищніших пунктів театралізована екскурсія постійною експозицією. Її провели провідний науковий співробітник Ігор Труш і актори театру центру мистецтв «Образ». Цікавою була оповідь

тавили у музеї теж спеціально для «Ночі». Відтак під звуки струнного квартету «Деліс» відвідувачі сфотографувалися на тлі музейних робіт і взяли участь у розіграші музейного альбома.

ÓÁÎÐÊÀ ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ

Èç êàðüåðà «âûëîâèëè» ïðèíòåð ÄÀÐÈß ÌÀËÀØÊÎ

ÑÎÁÐÀËÈ 10 ÌÅØÊÎÂ ÌÓÑÎÐÀ

 ðàìêàõ àêöèè ïî î÷èñòêå âîäîåìîâ Äíåïðîïåòðîâñêà 26 ìàÿ äàéâåðû ðàáîòàëè íà äíå çàòîïëåííîãî Êàìåíñêîãî êàðüåðà. Îí ñòàë ïåðâûì âîäîåìîì, çà êîòîðûé âçÿëàñü èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ ДОСТАЛИ И ОСТАВИЛИ В мероприятии приняли участие спортсменыподводники нашего города - как начинающие, так и профессионалы. Около двух часов они пробыли на глубине, доставая различный мусор. Интересно, что основная часть хлама была собрана активистами на поверхности озера, а не под водой. К концу акции дайверы собрали десять 50-литровых мешков мусора.

«То, что мы нашли - это, в первую очередь, продукты жизнедеятельности человека. Хорошо, что туда не выливают промышленные отходы», - констатирует Андрей Воробьев, руководитель группы подводного плаванья «Дир-Дайвинг» в Днепропетровске. Больше всего покорителя глубин удивил промышленный принтер, найденный посреди подводного пейзажа. Дайверы не получили поддержку у мест-

ных властей в вывозе мусора, потому его пришлось оставить на месте акции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ Андрей Воробьев добавил, что водоем представляет ценность как место для погружений, поэтому его очистка стала подарком больше для дайверов, чем для местного населения. Он отметил, что на днях инициативная группа планирует повто-

рить подобное мероприятие на Краснокаменском карьере. Эта уборка станет своего рода благотворительностью для горожан, поскольку для подводного спорта место абсолютно непригодно. Поучаствовать в акции, которая пройдет 9 июня, уже вызвались другие клубы подводного плавания Днепропетровска. Андрей Воробьев выразил надежду, что их эстафету по очистке водоемов подхватят дружественные клубы дайверов в разных городах Украины.


СУСПIЛЬСТВО 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

z ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß *

«Íàøà öåëü ïðîñòà è ïîíÿòíà» ÄËß ×ÅÃÎ ÂÈÊÒÎÐ ÌÅÄÂÅÄ×ÓÊ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß Â ÁÎËÜØÓÞ ÏÎËÈÒÈÊÓ ÂÈÊÒÎÐ ÌÅÄÂÅÄ×ÓÊ, ÈÍÈÖÈÀÒÎÐ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß «ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÂÛÁÎл

«Ñâîåé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ÿ íàìåðåí äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû ãðàæäàíå ìîãëè âëèÿòü íà ðåøåíèÿ âëàñòè ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì æèçíè ñòðàíû», - ïèøåò â ñâîåé ñòàòüå äëÿ «ÀèÔ» Âèêòîð Ìåäâåä÷óê, èíèöèàòîð Îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Óêðàèíñêèé âûáîð» ПРАВО НА ВЛАСТЬ Давайте посмотрим правде в глаза. Политика, которая проводится украинской властью на протяжении многих лет, не отражает позиции обычных граждан. Целый ряд вопросов (таких, например, как внешнеполитическое и внешнеэкономическое позиционирование страны, смена формы государственного правления с парламентскопрезидентской на президентскую, борьба с чиновничьим произволом и коррупцией, купля-продажа земель сельхозназначения, статус русского языка и масса других) решаются без учета мнения граждан. Я не хочу повторения событий осени-зимы 2004 года, потому что считаю их не проявлением осознанного стремления к свободе и демократии, а следствием борьбы за власть внутри политической и финансовой элиты. Трагизм ситуации был в том, что на тот момент одна часть элиты, которая тогда находилась в оппозиции (по существу она была не «оппозицией», а «фрондой»), для прихода к власти использовала внешнюю поддержку и ловко манипулировала неудовлетворенностью значительной части общества существующим положением дел. В результате власть в стране поменялась, а вот положение дел, которое вызывало недовольство людей, оста-

«ÍÓÆÍÎ ÌÅÍßÒÜ ÑÈÑÒÅÌÓ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÂËÀÑÒÈ È ÎÁÙÅÑÒÂÀ»

лось прежним и значительно ухудшилось. Как следствие - люди разочарованы и ищут более реальные выходы из ситуации, что выражается в росте поддержки радикалов, с одной стороны, и готовности следовать за популистскими политиками - с другой. Очередная смена власти не изменит ситуацию к лучшему. Предстоящие выборы в Верховную Раду ничего не изменят. Несложно предсказать, что в результате бесплодных попыток изменить ситуацию к лучшему мы станем свидетелями нового всплеска социального недовольства и еще неизвестно, какие формы оно примет. В любом случае пострадает рядовой гражданин.

«ÍÅ ÕÎ×Ó ÏÎÂÒÎÐÅÍÈß ÑÎÁÛÒÈÉ 2004 ÃÎÄÀ» Именно поэтому я, если хотите, «играю» на опережение. Я хочу, чтобы народ сам использовал свое законное право на власть. Менять нужно не лиц, которые находятся при власти, а саму систему власти или, точнее, - систему отношений власти и общества.

ОККУПАНТЫ УОЛЛ-СТРИТА Не секрет, что сегодня в Украине общество и политические элиты (а также фактически слившиеся с ними бизнес-элиты) живут в параллельных мирах, отдельно друг от друга. Но было бы ошибкой утверждать, что это особенности только нашей, украинской, демократии. Такая ситуация характерна не только для многих постсоветских стран, но и в той или иной форме присуща странам так называемой развитой демократии. Элита всегда стремится максимально ограничить влияние граждан на власть. Их роль фактически сводится к тому, чтобы раз в несколько лет опустить избирательный бюллетень в урну. Не удивительно, что во многих странах растет гражданское недовольство таким положением дел.

Один из ярких примеров - движение «Оккупируй Уолл-стрит». Его участники выступают против сложившейся ситуации, когда важнейшие финансово-экономические вопросы, касающиеся каждого гражданина, решаются элитами без участия самих граждан. А действующая система не позволяет изменить ситуацию. Я имею в виду вердикт американского суда, согласно которому некий высокопоставленный менеджер отстоял свое право получить в качестве годового бонуса более 20 млн. долларов. При этом в результате его действий акционеры этого банка потеряли более миллиарда долларов. Политики, партии, институты власти необходимы. Но они недостаточны. Надо предоставить самим гражданам возможность влиять на принятие ключевых госув том, чтобы создавать эти механиздарственных решений, которые окамы, иначе тот же закон о национальзывают непосредственное влияние на ном референдуме уже много лет назад их судьбу. был бы принят в новой редакции. Поэтому в рамках общественного НАСТРОЙ движения «Украинский выбор» мы НА ПЕРЕМЕНЫ Какими бы идеальными ни были намерены оказывать давление на политики, сегодня система власти ни- власть, чтобы необходимые законодакак не мотивирует их действовать в тельные изменения были приняты. интересах «общего блага», а, напротив, Для меня представляется крайне важстимулирует добиваться исключи- ной задачей в рамках нашего движетельно собственных целей. Если поли- ния создать возможности для свободтик или высокопоставленный чинов- ной демонстрации воли людей. Власть ник не действует в этих координатах, необходимо вынудить считаться с система его выбрасывает как «проф- гражданами, их мнением, их пробленепригодного». Поэтому ничто не за- мами. Успех придет только тогда, когменит гражданского участия, а оно да власть увидит всю степень серьезвозможно только при условии созда- ности настроений общества, которое ния механизмов, позволяющих обще- хочет реальных перемен. Я знаю одно: ству оказывать непосредственное вли- развитое гражданское общество возяние на принятие решений власти по можно только там, где серьезная гражнаиболее важным вопросам. Одним из данская активность. Наша цель проста таких механизмов является, в частности, и понятна: разбудить эту активность и объединить украинских граждан в референдум. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, гражданское общество, которое никогчто сами политики не заинтересованы да не даст себя в обиду.

«Óêðàèíñêèé âûáîð» îïóáëèêîâàë ñâîé ìàíèôåñò Îñíîâíûå ïðåäëîæåíèÿ äîêóìåíòà - âîññòàíîâëåíèå ïàðëàìåíòñêî-ïðåçèäåíòñêîé ôîðìû ïðàâëåíèÿ è ïðèíÿòèå çàêîíà î ðåôåðåíäóìå По мнению авторов манифеста, одна из главных проблем в том, что Украина до сих пор не входит в список стран, где распространено свободное волеизъявление граждан (референдумы). Поэтому «Украинский выбор» в своем манифесте предлагает разработать и принять закон «О всеукраинском и мест-

ном референдуме по народной инициативе». Представители организации ссылаются на ст. 5 Конституции, в которой говорится: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы власти и органы местного самоуправления». В частности, на всеукраинском референдуме, по мнению представителей «Украинского выбора», должны решаться такие вопросы, как роспуск парламента и отставка прави-

тельства. На местных референдумах - решение социально-экономических вопросов, роспуск советов всех уровней, освобождение от занимаемой должности глав областных и районных администраций, мэров, поселковых и сельских голов. В своем манифесте движение также предлагает восстановить парламентско-президентскую форму правления, при которой Верховная Рада формирует правительство, контролирует его работу, назначает и освобождает с долж-

ностей руководителей правоохранительных органов. Среди других приоритетных вопросов: забота о здоровье нации, достойные зарплаты, создание новых рабочих мест, высокий уровень образования, борьба с коррупцией, право на двуязычие и второе гражданство. Авторы манифеста уверены, что принятие закона «О всеукраинском и местном референдуме» - вопрос времени. Пока же общественное движение собирается влиять на власть при помощи других ме-

ханизмов. «Мы будем проводить круглые столы с участием экспертов, ученых, журналистов, - обещают в «Украинском выборе». - Будем проводить общественные экспертизы решений органов власти и местного самоуправления, публиковать факты противоправных действий чиновников, организовывать публичные мероприятия и протестные акции, которые должны вынудить власть учитывать интересы граждан и соблюдать их законные права». По материалам «АиФ»


16 ТВПРОГРАМА ○

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

11 КАНАЛ 06.55 Х/ф «Гремлины2» 08.50 М/Ф «Карлик Нос» 10.40 Х/ф «Уроки любви, или Не вчера ро дилась» 12.45 Х/ф «Властелин колец. Хранители кольца» 16.15 Х/ф «Властелин Колец. Две Крепос ти» 20.00, 21.30 Х/ф «Властелин колец. Возвра щение короля» 20.55 «STREET STYL» 21.00 «О рыбалке всерьез» 00.10 Спортрепортер 00.20 Х/ф «Рядовая Бенджамин»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00 «Днепр8футбол» 08.30 «Алеф 8 в наше время» 09.30, 10.20, 11.10, 12.00 Премьера. Т/с «МУР» 12.50, 14.30, 16.15 Премьера. Т/с «ППС» 18.00 «Гаи. Дорожные войны» 18.30 «Культурное меню» 18.50 Приемная депутата 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Шалене відео по8українськи» ○

СТБ

TET

07.40, 18.00 «Невероятная правда о звездах» 08.40, 19.40 Т/с «Карамель» 09.45 Х/ф «Капля света» 13.40 «Невероятные истории любви» 14.40, 23.00 «Параллельный мир» 15.40 «Битва экстрасенсов» 20.40 «Куб» 22.00 «Детектор лжи» 00.00 Т/с «Доктор Хаус» 01.00 Т/с «Комиссар Рекс» 01.50 Х/ф «Театр обреченных»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 08.00 Лентяево 09.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей ка» 09.20 Ералаш 09.30 Чертовки в юбках 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.15 Твою маму! 12.40 Одна за всех 13.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45, 16.35, 20.30, 22.30 Т/с «Универ»

34 КАНАЛ 07.15, 18.00 «Званый ужин» 08.05 «Секретные территории» 08.45 «Странное дело». «Инквизиция. Пере8 загрузка» ○

Вівторок, 05 червня УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 Хозяин в доме 07.25 Эра бизнеса 07.35 Глас народа 07.40 Тема дня 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТВ 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20, 20.45 О выплатах компенсаций вклад8 чикам Сбербанка СССР 09.30 Свет 09.55 Концертная программа ко Дню защиты детей «Пусть всегда будет солнце» 10.50 Пока родители спят 11.20 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.15 Деловой мир 12.20 Желаем счастья 12.40 Темный силуэт 12.50 Финал Международного конкурса классической музыки «Молодые музы8 канты Евровидения82012» 14.20 Д/ф «Трагедия. Тополь81» 15.15 Euronews 15.40 Деловой мир. Агросектор 15.55 Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 1, 2 с. 19.05 Звезды юмора. В.Данилец, В.Моисеен8 ко 19.55 Летняя шутка с С.Дроботенко 20.20 Aфтершок 20.50 Плюс8минус 20.55, 01.45 Официальная хроника 21.25 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.55 Концертная программа «Песня объеди8 няет нас»

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен10» 08.00 «Гениальный сыщик» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 23.05 «Проспорт» 09.20 «Гаи. Дорожные войны» 09.50 Х/ф «Городской охотник» 11.40 «Мечты сбываются. Билет на орбиту» 12.30, 14.10 Премьера. Т/с «ППС» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 18.00 Новости 9 канала 18.50 «Культурное меню» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Шалене відео по8українськи» 20.35 «Угон по8нашему» 21.20, 22.10, 23.10 Т/с «Секретные матери алы» 00.00 Х/ф «Один в темноте» 01.40 «Мой сможет» 02.55 Т/с «Повелитель зверей» 03.35 «Сумасшедшая скрытая камера»

08.10, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.10, 19.10 Т/с «Карамель» 10.15 Х/ф «Тихий Дон» 12.45 «Русские сенсации. Градус отчаяния» 13.45 «Невероятные истории любви» 14.50, 23.50 «Параллельный мир» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 20.10, 21.10, 22.40 «Моя правда» 00.50 Т/с «Доктор Хаус» 01.40 Т/с «Комиссар Рекс»

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 12.15 Д/с «Королевские свадьбы» 14.35 «Трансляция торжеств по случаю юби8 лея Королевы Англии» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Футбол. Сборная Турции 8 Сборная Ук8 раины 23.00 Д/ф «Остров везения» 00.55 Х/ф «Клетка»

11 КАНАЛ 06.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.35 Kids’ Time 06.40, 07.45 «Подъем» 06.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.10 «Экономика в деталях» 07.30 «Ваше право» 08.40 «Родительский клуб» 09.00 Т/с «Друзья» 09.55, 13.55 М/с «Утиные истории» 11.10 Т/с «АйКарли» 12.15 Т/с «Папины дочки» 14.15 «Мой малыш» 14.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 19.00, 21.30, 23.50 Новости 19.20 «Приемная депутата» 19.30 Пираньи 19.55 Т/с «Не родись красивой» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Фестиваль Днепровской лиги КВН» 00.15 Т/с «Сплетница 4»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30, 23.55 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55, 10.50 «Снимите это немедленно» 11.45, 12.35 «Абсолютная перемена» 13.25 Х/ф «Крыса» 17.00, 18.25 Т/с «Метод Лавровой» 20.15 «Меняю жену 8 5» 21.30 «Моя исповедь Филипп Киркоров» 22.30 «И придет любовь» 23.30 Шоу «Вечерний Ургант» 00.10 Т/с «Закон и порядок 3» 01.10 Х/ф «Охотник за костями»

34 КАНАЛ 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге» 10.00 «В час пик» 10.30 «Дело моей жизни» 10.50, 18.15 «Мини8путешествия» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 «Живая тема». «Неравный брак» 14.10 «Жадность» 15.00 «Живая тема». «Вороны 8 хранители ада» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Эпикриз» 17.30 Д/с «Реальный отдых» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Бывшие». «Расплата за успех» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.00 «ЕвроStop. Автостопом по Европе», 10 с. 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Гибель империи» 01.45 Х/ф «Субмарина»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Стоп810 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.35 Спорт 09.30, 19.25, 00.40 Чрезвычайные новости 10.30, 16.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты6» 12.35, 13.00 Анекдоты по8украински 13.15, 20.10 Т/с «Братаны» 15.30 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 22.45 Т/с «Группа «Zetа» 23.45 «Кодекс чести» 01.45 Т/с «Жены футболистов»

Т/с «Ранетки» У ТЕТа мама! БарДак Богиня шопинга Т/с «Универ. Новая общага» Т/с «Деффчонки» Бабуны & дедуны82 Дом82 Дурнєв+1 Спокойной ночи, мужики

Сх. 04.49 Зах. 21.04 Трив. дня 16.15 TET

27 КАНАЛ

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00, 01.35 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Побег». Новый сезон 22.40 «Первый класс» 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 «Познер» 01.20 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА»

ENTER 06.00 06.30 07.50 09.20 10.45 14.40 16.25 18.20 21.00 22.55 00.45 ○

06.20, 08.30, 13.30 М/ф 06.30 Ф8стиль 07.00, 09.00, 14.50 Неизвестная планета 07.55, 08.55, 11.20, 17.35, 20.05, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Мир за неделю 10.00 Опасная Вселенная 11.25 Х/ф «На кого Бог пошлет» 14.20 Будь в курсе! 15.20 М/ф «Трое из Простоквашино» 16.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цибу ли» 17.40 Концерт Кристины Орбакайте 19.00 Мастер путешествий 20.10 Пророк из дома на Набережной 21.00 Животные 8 прекрасные люди 23.05 «Голос Америки» 23.30 Телечат

Зах. 05.40 Сх. 22.08 Повний міс. 4 червня НТН

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.30 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 11.00 Т/с «Автобус». «Презумпция неви новности» 12.35, 03.20 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный». «Не бойся, я с то бой». «Честное дельце» 17.25 «Музыкальные истории» 18.30, 02.15 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братаны3» 22.15 «Сегодня. «Итоги» 22.40 Т/с «Клеймо» 23.35 «Цирковые трагедии» 00.25 Т/с «Глухарь». «Падение». «Дело оборотня» 04.15 Центр помощи «Анастасия»

НТВМИР

ENTER 06.00 07.15 08.35 10.20 13.00 14.40 16.20 17.45 19.35 21.20 23.10 00.50

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Гламур» 10.00 Х/ф «Свои дети» 12.00, 14.00, 16.00 Т/с «Индус» 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 19.15 События Спорт 19.20 Ток8шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 21.00 Т/с «След» 22.00 Х/ф «Да, возможно» 00.15 Х/ф «Противоположность секса»

Саундтреки Х/ф «Бабушки надвое сказали» Х/ф «Нужные люди» Х/ф «Сдается квартира с ребенком» Х/ф «Джек Восьмеркин америка нец» Х/ф «Государственный преступник» Х/ф «Табор уходит в небо» Х/ф «Летучая мышь» Х/ф «Взорванный ад» Х/ф «Горячий снег» Х/ф «Злой дух Ямбуя»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ

НТН

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.25 Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 08.30 «Правда жизни» 09.00 Т/с «МУР есть МУР 3» 11.00, 21.45 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Криминальные дела» 13.20, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 15.45 Х/ф «Батальоны просят огня», 1 с. 17.15 Х/ф «Сержант милиции», 1 с. 18.30 «Речовий доказ» 19.00, 23.30 «Свідок» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Девушка, которая играла с ог нем»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот8новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия8новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест8время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «58й элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.15 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время8Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

«Легенды бандитской Одессы» Д/с «Православные святые» Х/ф «Зорро» Х/ф «Десять заповедей» Х/ф «Пираты ХХ века» Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 19.00, 23.30 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 21.45 Т/с «CSI: Майами 9» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Девушка с татуировкой драко на»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 08.05 Лентяево 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.15 Твою маму! 12.40 Одна за всех 13.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45, 17.35, 20.30 Т/с «Универ» 16.05 У ТЕТа мама! 16.35, 19.30 Богиня шопинга 17.05, 22.00 Т/с «Деффчонки» 19.00 БарДак 20.00, 22.30 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Бабуны & дедуны82 23.30 Дом82 00.25 Спокойной ночи, мужики 06.00 Гимн Украины 06.05 М/ф «Маугли» 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Т/с «Четыре танкиста и собака» 12.00 М/ф 12.20 Т/с «Приключения мага» 13.20 Благотворительная акция 14.25 Фестиваль детского плавания 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.15 Х/ф «Каникулы Кроша», 1 с. 17.30 Правительство на связи с гражданами 18.00 Открытый файл 19.40 Д/ф «Майкл. Джексон. Посвящение» 21.00 Свои 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток 22.40 Х/ф «Вечный зов» 00.05 «Кино, «кино»

Іменинники дня: СОФІЯ, ДМИТРО, ІВАН, ВОЛОДИМИР, ВАСИЛЬ

НТВМИР

5 КАНАЛ

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 11.05 Х/ф «Пуля дура» 12.35, 03.00 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный». «Женский ин стинкт». «Небо в алмазах» 17.15 Спасатели 18.30, 01.55 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братаны3» 22.15 «Сегодня. «Итоги» 22.40 Т/с «Клеймо» 23.35 Честный понедельник 00.25 «Школа злословия» 01.10 «Александр Демьяненко. «Изношен8 ное» сердце» 03.55 «В зоне особого риска» 04.25 «Один день. Новая версия»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот8новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия8новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест8время» 09.20, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30, 11.10, 12.15 «Республика с Анной Бе8 зулик» 15.15 «Вперед, на Олимп!» 16.15 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время8Тайм» 22.00 «Налоговый дневник» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS» ○

06.00 06.50 08.50 11.25 15.05 16.50

51 КАНАЛ

Зах. 04.38 Сх. 21.11 Повний міс. 14.12

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Х/ф «Подкидыш» 09.05 Формат 1:1 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45, 15.30 М/ф 11.40 Х/ф «Мы с вами гдето встречались» 13.20 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.25, 19.40 Т/с «Приключения мага» 16.20 Т/с «Четыре танкиста и собака» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Фестиваль детского плавания 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Будьте здоровы с Андреем Шипко 21.20 Благотворительная акция 21.30 О рыбалке всерьез 22.00 Х/ф «Танцующая в темноте»

ICTV

1+1

Х/ф «Что скрывает любовь» Т/с «Чемпионы из подворотни» Х/ф «Служебный роман» «Жди меня» Т/с «Кровинушка» «О жизни» «Подробности» «Спорт в Подробностях» Т/с «Инкассаторы» Д/ф «Неизвестная королева» Д/ф «Остров везения» Х/ф «Москва слезам не верит»

15.10 16.05 19.00 19.30 20.00 22.00 23.00 23.30 00.25 00.55

07.50 М/ф «Американский хвост» 09.30 М/ф «Американский хвост2. Фивел едет на Запад» 10.55 Т/с «Такси» 15.00 Х/ф «Такси3» 16.50 Х/ф «Такси4» 18.45 Факты. Вечер 19.10 Спорт 19.15 Чрезвычайные новости 20.00 Т/с «Братаны» 22.00 Т/с «Господа офицеры» 23.05 «Кодекс чести» 00.05 Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, который меня соблазнил» 01.55 Т/с «Жены футболистов»

10.15 Х/ф «Молодожены» 12.00 Х/ф «Все включено» 13.50 Х/ф «Дальше любовь» 17.30, 18.30 Т/с «Метод Лавровой» 19.30 «ТСН» 20.00 Т/с «Евро на нервах» 21.00 Х/ф «Самолет президента» 23.35 Шоу «Вечерний Ургант» 00.00 Т/с «Закон и порядок 3» 01.00 Х/ф «Воин зимы»

ИНТЕР 07.05 08.55 13.10 16.20 18.05 19.00 20.00 20.25 20.30 22.40 23.40 00.35

09.45 Х/ф «А был ли Каротин?» 12.30 «Медикус» 13.00 Гала8концерт «Свет талантов 8 цвет на8 ции» 14.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 15.20 «Специальный проект». «Битва за воду» 17.00 «Люди» 17.25, 19.50 «Здравствуй, это Я!» 17.40 «В дороге» 19.00 «Индекс опасности» 19.20 «В гостях у Дуняши» 19.30 «Жить будете» 20.00 «Преступление и наказание» 20.30 «Жадность» 21.20 Х/ф «Дети Дон Кихота» 22.40 «Живая тема». «Неравный брак» 23.30 «В час пик» 00.00 «Адская кухня. Российская версия» 01.15 «МWПарад»

20.35 «Угон по8нашему» 21.00 «Новости 2+2» 21.15, 23.05 «Проспорт» 21.20, 22.10, 23.10 Т/с «Секретные матери алы» 00.00 Премьера.Т/с «Падающие небеса» 01.40 «Мой сможет» 02.55 Т/с «Повелитель зверей» 03.35 «Сумасшедшая скрытая камера»

УТ1

Сх. 04.50 Зах. 21.04 Трив. дня 16.14

Понеділок, 04 червня 07.50 М/ф 08.05 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТВ 09.00, 21.25 Итоги недели 09.35 Точка зрения 10.00 «Легко быть женщиной» 11.05 Шеф8повар страны 12.00 Право на защиту 12.20 Концерт Т.Повалий «Украина. Голос. Душа» 14.20 Олимпийским курсом 14.50 Окно в Америку 15.10 Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет 15.50 Бенефис Е. Шифрина. 25 лет на сцене 19.00 Вечер памяти народного артиста Украи8 ны Н.Мозгового 20.50 О выплатах компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР 20.55, 01.45 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 22.05 Деловой мир 22.15 Смешной и еще смешнее 22.40 Сельсовет 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.05 Гала8концерт «Мир талантов 8 цвет на8 ций» 01.55 Концертная программа «Песня объеди8 няет нас»

Х/ф «Если бы я был начальником» Х/ф «Дача» Х/ф «Как стать счастливым» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Табор уходит в небо» Х/ф «День командира дивизии» Х/ф «Улица полна неожиданностей» Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» Х/ф «Пацаны» Х/ф «Голубая стрела» Х/ф «Государственный преступник» Х/ф «Крысы или ночная мафия»

27 КАНАЛ 06.00 Другие земли 06.50 М/ф 07.00, 16.00 Страна Советов

Іменинники дня: МИХАЙЛО, АНДРІЙ, МИКИТА, ЄФРОСИНІЯ 07.55, 08.55, 11.10, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваша пенсия 09.00 Концерт Кристины Орбакайте 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Животные 8 прекрасные люди 14.00 Пророк из дома на Набережной 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци8 альный пульс» 15.15 Чудеса цивилизации 17.50 Реальный мир 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.15 «Готовим вместе» 21.35 Самые загадочные места Земли 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00, 01.35 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Побег». Новый сезон 22.40 «Никита Хрущев. Голос из прошлого», 4 ф. 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 Ночные новости 00.40 «Гражданин Гордон»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Спецназ 2» 11.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Василиса Пре8 красная» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток8шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 22.00 Т/с «Супруги» 23.00 Т/с «Криминальная полиция» 01.00 Х/ф «Да, возможно»


ТВПРОГРАМА 17

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

Середа, 06 червня УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 «Культурное меню» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 23.05 «Проспорт» 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 09.50 Х/ф «Глаза ангела» 11.40 «Ударная сила. Звездная катапульта» 12.10, 13.10, 14.10, 15.05 Т/с «Основная версия» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Шалене відео по8українськи» 20.35 «Угон по8нашему» 21.20, 22.10, 23.15 Т/с «Секретные матери алы» 23.10 «Журналистский ралли8рейд» 00.00 Х/ф «Хэллоуин» 01.55 «Мой сможет» 03.10 Т/с «Повелитель зверей» 03.50 «Сумасшедшая скрытая камера»

08.05, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.05, 19.05 Т/с «Карамель» 10.10 Х/ф «Тихий Дон» 12.50 «Русские сенсации. У звезды за пазухой» 13.45 «Невероятные истории любви» 14.50, 23.25 «Параллельный мир» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 20.10 «Дорогая, мы убиваем детей» 22.25 «Хата на тата» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Т/с «Комиссар Рекс»

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 12.15 «Знак качества» 12.40 «Детективы» 13.20 «Следствие вели... с Леонидом Канев8 ским» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Говорит полиция» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Инкассаторы» 23.40 Д/ф «Остров везения» 00.35 «Парк автомобильного периода» ○

1+1

УТ1

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 12.15 «Знак качества» 12.40 «Детективы» 13.20 «Следствие вели...» с Леонидом Канев8 ским 14.20 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Говорит полиция» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Инкассаторы» 23.40 «Разбор полетов» 00.40 Х/ф «Охота за бриллиантами»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 «Культурное меню»

09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 23.05 «Проспорт» 09.20, 23.10 «Журналистский ралли8рейд» 09.25 «ГАИ. Дорожные войны» 09.50 Х/ф «Дьявольский ветер» 11.40 «Репортерские истории. Эффект разор8 вавшейся бомбы» 12.10 «Репортерские истории. SOS» 12.40 «Репортерские истории. Код 9/11» 13.05 «Репортерские истории. Таежное чудо» 13.35 «Репортерские истории. 2011» 14.00 Х/ф «День денег» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Шалене відео по8українськи» 20.35 «Угон по8нашему» 21.20, 22.10 Т/с «Секретные материалы» 23.15 Кинофайлы. Т/с «Секретные матери алы» 00.00 Кинофайлы. Х/ф «Поцелуй вампира» 01.40 «Мой сможет» 02.55 Т/с «Повелитель зверей» 03.35 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.35 Kids’ Time 06.40, 07.40 «Подъем» 06.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.55 Новости 09.00, 14.55 Т/с «Друзья» 09.55, 13.55 М/с «Утиные истории» 11.10 Т/с «АйКарли» 12.15 Т/с «Папины дочки» 14.25 «36, 6» 14.50, 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Молодожены» 16.55, 19.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 Пираньи 20.50 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Кухня на двоих 22.55 Т/с «Счастливы вместе» 00.30 Т/с «Сплетница4»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30, 23.00 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 10.00, 10.55 «Снимите это немедленно» 11.50, 12.45 «Абсолютная перемена» 13.40 Х/ф «Любовница» 17.00, 18.25 Т/с «Метод Лавровой» 20.15 «Я люблю Украину82» 21.30 «Десять шагов к любви82» 22.35 Шоу «Вечерний Ургант» 23.15 Т/с «Закон и порядок 3» 00.15 Х/ф «Раздолбай» 01.50 «Деньги»

СТБ 07.15, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 08.10, 19.05 Т/с «Карамель» 09.15 Х/ф «Тихий Дон» 11.55 «Дорогая, мы убиваем детей» 13.45 «Невероятные истории любви» 14.50, 23.50 «Параллельный мир» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 20.05, 21.10, 22.40 Звездная жизнь 00.50 Т/с «Доктор Хаус» 01.40 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Индекс опасности» 09.35 «Здравствуй, это Я!» 09.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50, 18.15 «Мини8путешествия» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20 «Приятные новости» 12.30 Х/ф «Место убийцы вакантно» 14.00 «Бывшие». «Дорожные самоубийцы» 15.00 «Чего хочет женщина» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Калейдоскоп дикой природы» 17.00 «Дурейтер» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 Д/с «Реальный отдых» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Бывшие». «На дне» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Еда. Территория заговора». «Безот8 ходное производство» 01.00 «МWПарад» 01.50 Т/с «Вкус убийства»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.40 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.40 Спорт 09.30, 19.25, 00.45 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты6» 12.40, 13.00 Анекдоты по8украински 13.10 Т/с «Братаны» 15.25 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Братаны2» 22.45 Т/с «Группа «Zetа» 23.45 «Кодекс чести» 01.50 Т/с «Жены футболистов2»

Сх. 04.48 Зах. 21.06 Трив. дня 16.18 TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 08.05 Лентяево 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.15 Твою маму! 12.40 Одна за всех 13.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45, 17.35, 20.30 Т/с «Универ» 16.05 У ТЕТа мама! 16.35, 19.30 Богиня шопинга 17.05, 22.00 Т/с «Деффчонки» 19.00 БарДак 20.00, 22.30 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Бабуны & дедуны 23.30 Дом82 00.25 Спокойной ночи, мужики

Зах. 08.07 Сх. 23.27 Повний міс. 4 червня 21.40 «Время8Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.25 Т/с «Сокровища мертвых» 08.30 Утренний «Свідок» 08.55 Т/с «МУР есть МУР 3» 11.00, 21.45 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 «Криминальные дела» 13.25, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 15.45 Х/ф «Батальоны просят огня», 3 с. 17.15 Х/ф «Сержант милиции», 3 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Как ук8 расть золото 19.00, 23.30, 01.50 «Свідок» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Акулы 3»

51 КАНАЛ

НТВМИР

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Каникулы Кроша», 2 с. 12.00 Х/ф «Вечный зов» 13.20 Хата скраю 14.30 М/ф «КонекГорбунок» 15.40 Наши современники 16.20 Х/ф «Каникулы Кроша», 3 с. 17.30 102 информ 17.45 Приемная депутата 19.35 Д/ф «Кайли Миноуг. Эволюция поп8 принцессы» 21.00 Один день с.... 21.45 Бабушки и дедушки 22.40 «Киносеанс : Х/ф «Вечный зов» 00.05 «Кино, «кино»

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.00 Т/с «Автобус». «Ваши документы» 12.35, 03.15 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный». «Ненависть». «Под става» 17.20 Спасатели 18.30, 02.10 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братаны3» 22.15 «Сегодня. «Итоги» 22.40 Т/с «Клеймо» 23.35 Своя игра 00.20 Т/с «Глухарь». «Грехи отцов». «Кольт» 04.10 Центр помощи «Анастасия»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот8новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия8новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест8время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «58й элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Кино с Яниной Соколовой» 17.25 «Сканер» 18.15 «Лесной патруль»

ENTER 06.00 07.10 09.50 11.15 12.50 14.35 16.15 17.45 19.45 21.10 23.10 00.30

ОРТ М

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Спецназ 2» 11.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Потерянная вера» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток8шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 22.00 Т/с «Супруги» 23.00 Т/с «Криминальная полиция» 01.00 Х/ф «Полюбить и умереть»

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00, 01.30 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Побег». Новый сезон 22.40 Среда обитания. «Туристы и аферисты» 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 Ночные новости 00.40 «В контексте»

06.00 Х/ф «Джек Восьмеркин америка нец» 09.40 Х/ф «Первый парень» 11.10 Х/ф «Опасный возраст» 12.55 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 14.50 Х/ф «Взорванный ад» 16.30 Х/ф «Стакан воды» 19.10 Х/ф «Калина красная» 21.15 Х/ф «День командира дивизии» 23.05 Х/ф «Шестой» 00.30 Х/ф «Ночной мотоциклист» ○

27 КАНАЛ

НТВМИР

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35, 20.35 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваши льготы 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Если можешь, прости» 14.00, 21.35 Самые загадочные места Земли 15.15 Чудеса цивилизации 16.00 Страна Советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 Русская начинка 11.00 Т/с «Автобус», 10 с. «Богданчик» 12.35, 03.15 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный». «Корпорация само убийц». «Рокнролл жив» 17.20 Спасатели 18.30, 02.10 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братаны3» 22.15 «Сегодня. «Итоги» 22.40 Т/с «Клеймо» 23.35 Своя игра 00.20 Т/с «Глухарь». «Кукушка». «Закон суров, но это закон» 04.10 Центр помощи «Анастасия»

Іменинники дня: КАЛЕНИК, МЕЛЕТІЙ, СТЕФАН, ГЕННАДІЙ

НТН

5 КАНАЛ

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.25 Т/с «Сокровища мертвых» 08.30 Утренний «Свідок» 08.55 Т/с «МУР есть МУР 3» 11.00, 21.45 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Криминальные дела» 13.20, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 15.35 Х/ф «Батальоны просят огня», 2 с. 17.15 Х/ф «Сержант милиции», 2 с. 18.30 «Правда жизни» 19.00, 23.30 «Свідок» 22.40 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 00.00 Без комментариев 00.05 Х/ф «Девушка, которая взрывала воздушные замки»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот8новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия8новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест8время» 09.20, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» ○

16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время8Тайм» 22.00 «Сканер» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

Факты. Вечер Т/с «Группа «Zetа» «Кодекс чести» Т/с «Жены футболистов2»

51 КАНАЛ

Зах. 06.51 Сх. 22.52 Повний міс. 4 червня

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 06.30, 15.30 М/ф 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Каникулы Кроша», 1 с. 12.00, 22.40 Х/ф «Вечный зов» 13.20 Перекресток 14.35 Д/ф «Майкл. Джексон. Посвящение» 15.50 Наши современники 16.15 Х/ф «Каникулы Кроша», 2 с. 17.30 Истории с Бородой 19.25 В поддержку Евро8 2012 г. «Всеукраин8 ский тур Русланы. Прямая трансляция» 00.05 «Кино, кино»

ICTV

Четвер, 07 червня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 Хозяин в доме 07.25 Эра бизнеса 07.35 Глас народа 07.40 Тема дня 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТВ 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.45 О выплатах компенсаций вклад8 чикам Сбербанка СССР 09.35 Книга.ua 10.00 «Легко быть женщиной» 11.00 Здоровье 11.45, 20.55, 01.45 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.40 Х/ф «Без права на провал» 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.00 Смешной и еще смешнее 16.25 Х/ф «Охранник для дочери» 19.05 Концерт К.Новиковой 20.50 Плюс8минус 21.30 Опыт 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.50 Телеакадемия. Дайджест

TET

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.25 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.35 Спорт 09.30, 19.25, 00.40 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты6» 12.30 Анекдоты по8украински 13.05, 20.10 Т/с «Братаны» 15.20 Т/с «Прокурорская проверка» ○

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 08.05 Лентяево 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.15 Твою маму! 12.40 Одна за всех 13.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45, 17.35, 20.30 Т/с «Универ» 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 19.30 Богиня шопинга 17.05, 22.00 Т/с «Деффчонки» 19.00 БарДак 20.00, 22.30 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Бабуны & дедуны 23.30 Дом82 00.25 Спокойной ночи, мужики

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55, 10.50 «Снимите это немедленно» 11.45, 12.35 «Абсолютная перемена» 13.25 Х/ф «Солнечное затмение» 17.00, 18.25 Т/с «Метод Лавровой» 20.15 Х/ф «Раздолбай» 22.00 «Деньги» 23.00 Шоу «Вечерний Ургант» 23.50 Т/с «Закон и порядок 3» 00.45 Х/ф «Топор войны» ○

18.45 22.40 23.40 01.45

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Эпикриз» 09.45, 00.30 «Ты сможешь!» 10.00 «Бывшие». «Расплата за успех» 10.50, 18.15 «Мини8путешествия» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20 «Приятные новости» 12.30 «В дороге» 13.00 «Еда. Территория заговора». «Опасные деликатесы» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Еще не вечер». «Всюду жир!» 15.00 «Калейдоскоп дикой природы» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 Д/с «Реальный отдых» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Бывшие». «Дорожные самоубийцы» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.45 «МНС» 01.00 Т/с «Полнолуние»

11 КАНАЛ

Сх. 04.48 Зах. 21.05 Трив. дня 16.17

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Но8 вости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Страна on line 07.20 Хозяин в доме 07.25 Эра бизнеса 07.35 Глас народа 07.40 Тема дня 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТВ 09.00, 21.00 Итоги дня 09.15, 20.45 О выплатах компенсаций вклад8 чикам Сбербанка СССР 09.20 Правительство на связи с гражданами 10.00 «Легко быть женщиной» 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 20.55, 01.45 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 18.45, 21.30 Деловой мир 12.30 Граница государства 12.45 Наша песня 13.35 Х/ф «Ты должен жить» 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.05 Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 3, 4 с. 19.00 О главном 19.15 Звезды юмора. М.Державин, Е.Весник 20.50 Мегалот 21.25 Плюс8минус 21.45, 22.50 Творческий вечер А.Кнышева «Шоугодно» 22.45 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.55 Концертная программа «Песня объеди8 няет нас»

06.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.35 Kids’ Time 06.40, 07.40 «Подъем» 06.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 06.55, 20.50 «STREET STYL» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 09.00, 14.55 Т/с «Друзья» 09.55, 13.55 М/с «Утиные истории» 11.10 Т/с «АйКарли» 12.15 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Молодожены» 16.55, 19.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 «Два берега» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.20 Ревизор 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 00.30 Т/с «Сплетница4»

Х/ф «Страховой агент» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Улица полна неожиданностей» Х/ф «Не сошлись характерами» Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» Х/ф «Голубая стрела» Х/ф «Одинокая женщина желает по знакомиться» Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» Х/ф «Горячий снег» Х/ф «Постарайся остаться живым» Х/ф «Миллионы Ферфакса»

Іменинники дня: ФЕРАПОНТ, ІВАН, ФЕДІР, ІНОКЕНТІЙ, 27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35, 09.35, 20.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваше здоровье 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Звездная командировка» 13.55 В гостях у Дмитрия Гордона. Анастасия Волочкова 15.15 Пустыни мира 16.00 Страна Советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 21.35 Самые загадочные места Земли 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00, 01.30 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Побег». Новый сезон 22.40 «Человек и закон» 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 Ночные новости 00.40 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.00, 22.00 Т/с «Супруги» 10.00, 23.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Папенькин сы8 нок» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток8шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 01.00 Х/ф «Внезапная смерть»


18 18 ТВПРОГРАМА ○

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.15, 21.15, 23.05 «Проспорт» 09.20 «Журналистский ралли8рейд» 09.25 «Гаи. Дорожные войны» 09.50 Х/ф «Торнадо...» 11.40 «Репортерские истории. Космический патруль» 12.10 «Тайны мира с А.Чапман. Приметы» 13.05 «Тайны мира с А.Чапман. Знаки Апока8 липсиса» 14.00 Х/ф «Подземелье драконов» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 19.00 «Убойное видео» 20.00 «Шалене відео по8українськи» 20.35 «Угон по8нашему» 21.20, 22.10, 23.10 Т/с «Секретные матери алы» 00.00 Х/ф «Прирожденные убийцы» 02.00 Х/ф «Последний уикэнд» 03.25 «Мой сможет» 04.40 Т/с «Преступление со многими неиз вестными»

УТ1

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.30 Новости Евро 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.20 «Следствие вели... с Леонидом Канев8 ским» 14.20 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Говорит полиция» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 «Большая разница по8украински» 22.30 «Большая политика»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 «Культурное меню» ○

УТ1

ИНТЕР 08.20 08.55 10.00 10.40 11.20 13.10 15.10 17.10 19.00 20.00 20.30 23.15

«Городок» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Вырванный из толпы» «Самый умный» Х/ф «Полицейский из БеверлиХиллз 3» «Большая разница по8украински» «Международный фестиваль юмора «Юрмалина» «Рассмешить комика» «Подробности» Концерт «День рождения Интера» Х/ф «Близкий враг»

9 КАНАЛ 08.00 Мультфильмы 08.35, 08.55 М/с «Бен10. Инопланетная сверхсила» 09.25, 09.45 М/с «Генератор Рекс» 10.05 «Проспорт» 10.10 «Прожекторперисхилтон» 11.00, 21.00 «Улетное видео по8русски» 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с «Люди Шпака»

16.30 «Заразный космос» 17.30 «Зоопарк во Вселенной» 18.30 «Смерть по знаку зодиака» 19.30, 20.15 Премьера. Т/с «МУР» 21.45 Премьера.Т/с «Падающие небеса» 23.25 Х/ф «Остров страха» 01.00 Х/ф «Хэллоуин» 02.35 Х/ф «Прирожденные убийцы» 04.25 Т/с «Преступление со многими не известными» 05.30 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 07.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.40 11.10 11.40 12.05 13.00 14.05 15.05 17.00 19.45

«Лучшие» «О рыбалке всерьез» «Мой малыш» «Два берега» «Перевоплощение» «Просто собака» «Respect TV» «Клиника семейной медицины» Посторонним В... Новый взгляд Кухня на двоих Х/ф «Мгновение НьюЙорка» Х/ф «Телохранитель» Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 23.55 Х/ф «Киносвидание»

1+1 07.45 08.10 09.05 10.10 10.35 11.00 12.25 15.45 17.45 19.30 20.00 21.30 23.35 01.25

«Кулинарные курсы с Юлией Высоцкой» «Светская жизнь» «Кто там?» М/с «Русалочка» М/с «Тимон и Пумба» «Мир наизнанку 8 3» Х/ф «Симпатичные вдовы лучше це луются» Х/ф «Сердцеед» Х/ф «Ирония любви» «ТСН» «Операция «Красота» Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» Х/ф «Легион» Х/ф «11.11.11»

СТБ 07.50 «Караоке на Майдане» 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.05 «ВусоЛапоХвіст» 11.05 Х/ф «Блеф» 13.05 «Невероятная правда о звездах» 15.55, 16.55, 18.00 Звездная жизнь 19.00 «Україна має талант!84» 21.00 «Хата на тата» 22.00 «Детектор лжи» 23.00 Х/ф «Интердевочка»

34 КАНАЛ 07.00 «Детали: Экономика» 07.10 «Детали: Спорт» 07.15 «Погляд» 07.45 «Пастырские беседы» 08.00 «У камина» 08.30 «Чего хочет женщина» 09.00 «Автотема» 09.30 «Знай наших!» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «НАШ САД» 10.30 «Медикус» 11.00 «Тип8топ» 11.45 «Ты сможешь!» 12.00 «Люди» 12.20 «Вне игры» 12.50 Х/ф «Особо важное задание», 1, 2 с. 15.00, 15.25, 15.50, 16.15, 16.40 «Громкое дело» 17.05 «ЕвроStop. Автостопом по Европе», 10 с. 17.30 «100 %» 18.00 «Седмица» 18.30 «Дело моей жизни» 19.00 Т/с «Люди и тени2. Оптический об ман» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.50 «Адская кухня. Российская версия» 22.15 «Михаил Задорнов. Записные книжки» 23.35 Х/ф «Жизнь по лимиту» 00.50 Х/ф «Перед гибелью»

ICTV Звезда YouTube ЕвроФуд8 2012 г. Квартирный вопрос Стоп810 Провокатор Спорт Твой счет Смотреть всем! Х/ф «Идеальное убийство» Максимум в Украине Факты. Вечер Провокатор. Спецвыпуск Х/ф «Остров» Наша Russia Х/ф «Турнир» Х/ф «Мгла»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 08.30 Лентяево 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей ка» 09.40 М/с «Пукка» 10.10 М/ф «Как казаки в футбол играли»

10.30 11.00 11.25 12.25 13.25 14.50

Крутоны Ералаш Одна за всех Т/с «Кто в доме хозяин?» Т/с «Моя прекрасная няня» М/ф «Новые приключения Бело снежки» 16.10, 21.05 Т/с «Универ» 18.35 Х/ф «Любовьморковь3» 20.35 Даешь молодежь! 23.00 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 00.45 Х/ф «Игла»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 09.55, 13.00, 14.45 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Каникулы Кроша», 4 с. 13.30 Волшебное закулисье 15.15 Х/ф «Вечный зов» 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир авиа8 ции» 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 1028информ 20.00 Арт8зона 20.30 Азбука здоровья 21.00 Х/ф «Борец и клоун» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 13.10, 17.20, 00.35 «Погода» 08.30 «Не первый взгляд» 09.20, 15.15 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот8тест» 12.10 «Окно в Европу» 13.15 «Драйв» 14.10 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия пушествий» 17.45 «Драгоценности» 18.15 «Время интервью» 19.20, 23.45 «Тема недели»

НТВМИР

Зах.10.38 Сх. Повний міс. 4 червня 19.30 20.10 21.10 21.40 22.00 22.30

«Машина времени» «Портреты з Сергеем Дорофеевым» «Большая политика» «Окно в Америку» «В кабинетах» «Мастер8класс с Наталкой Фицич»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.20 Т/с «Чисто английские убийства» 09.15, 12.55 Т/с «Наркомовский обоз» 11.30 «Речовий доказ» 12.00, 23.00 «Главный свидетель» 15.00 Т/с «Эра стрельца» 19.00 Т/с «Тайны следствия 11» 00.00 Х/ф «88 минут»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.15 «Смех с доставкой на дом» 07.30 Спасатели 08.00 Русская начинка 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Наши» 10.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей9». «Международный патруль». «Кок тейль» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 «Очная ставка» 16.30 «Женский взгляд» 17.20 «Музыкальные истории» 18.30 Профессия 8 репортер 19.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 Т/с «Мент в законе5». Фильм четвер тый. «Жизнь за жизнь» 23.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 00.35 Х/ф «Перемена участи» 02.30 Т/с «Час Волкова»

ENTER 06.00 06.10 06.20 07.55 09.35 12.15 15.15 19.40 21.40

Саундтреки Киноляпы Х/ф «Как стать счастливым» Х/ф «Веселые истории» Х/ф «Завтрак на траве» Х/ф «Не бойся, я с тобой» Х/ф «Частное лицо» Х/ф «Фантоцци против всех» Х/ф «У Фантоцци опять неприятнос ти» 23.20 Х/ф «Воры в законе» 00.55 Х/ф «Шествие золотых зверей»

КАНАЛ «УКРАИНА»

Х/ф «Дача» Х/ф «Первый парень» Х/ф «Веселые истории» Х/ф «Стакан воды» Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» Х/ф «Постарайся остаться живым» Х/ф «Опасный возраст» Х/ф «Калина красная» Х/ф «Не сошлись характерами» Х/ф «Вход в лабиринт»

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Супруги» 10.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Их знали толь8 ко в лицо» 15.25, 01.30 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток8шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 21.00, 23.45 Ток8шоу «Великий футбол» 21.45 Футбол. ЕВРО8 2012 г. Россия 8 Чехия

27 КАНАЛ

ОРТ М

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35, 13.10 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Жди меня» 18.35 «Давай поженимся!» 19.40 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.40 Х/ф «Уроки обольщения» 23.45 Х/ф «Вокзал для двоих»

ENTER

07.30, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус: ваш дом 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Иду к тебе» 13.55 В гостях у Дмитрия Гордона. Тамара Гвердцители 15.15 Пустыни мира 16.00 Страна Советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Екатеринославские умельцы» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра8тайм» 21.35 В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Бло8 хин 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Развод по8русски» 10.30, 17.20 Спасатели 11.00 Т/с «Автобус». «Гогольмоголь» 12.35, 03.25 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный». «Квадратный метр». «Гость» 18.30, 02.20 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братаны3» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Х/ф «Сенатор» из цикла «Следствен ный комитет» 00.30 Т/с «Глухарь». «Доверие». «Чугун» 04.20 «Один день. Новая версия» 06.00 07.30 09.00 10.35 13.05 14.35 15.50 17.30 19.30 21.10

Іменинники дня: ОВЕРКО, АНДРІЙ, ОЛЕНА, КАРПО, МАКАР

НТН

5 КАНАЛ

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.25 Т/с «Сокровища мертвых» 08.30 Утренний «Свідок» 08.55 Т/с «МУР есть МУР 3» 11.00 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Криминальные дела» 13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 15.30 Х/ф «Батальоны просят огня», 4 с. 17.00 Х/ф «Фарт» 19.00, 01.55 «Свідок» 19.30 Т/с «Наркомовский обоз» 00.00 Х/ф «Ночной дозор»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот8новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия8новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест8время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» ○

16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.10 «Окно в Европу» 21.40 «Время8Тайм» 22.00 «Акцент» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

51 КАНАЛ

Зах. 09.24 Сх. 23.55 Повний міс. 4 червня

Сх. 04.47 Зах. 21.08 Трив. дня 16.21

08.45 10.00 10.25 11.20 12.15 13.10 13.15 14.15 15.20 17.45 18.45 19.00 20.00 22.45 23.40 01.30

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Каникулы Кроша», 3 с. 12.00, 22.40 Х/ф «Вечный зов» 13.20 Бабушки и дедушки 14.25 Приемная депутата 14.35 Д/ф «Кайли Миноуг. Эволюция поп8 принцессы» 15.30 М/ф 16.20 Х/ф «Каникулы Кроша», 4 с. 17.30 Испробуй на себе 19.40 Д/ф «Дэвид Бекхем. Стойкость» 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.45 Кузница кадров 00.05 «Кино, кино»

Субота, 09 червня 07.00, 23.25 Эра здоровья 07.25 Полезные советы 07.40 Олимпийский вызов 08.00, 09.15 Шустер8Live 09.00 Школа юного суперагента 11.00, 01.30 After Live 11.25 «Секреты успеха» с Натальей Городен8 ской. (А.Шевченко) 12.00 Футбол. Чемпионат Европы8 2012 г. Польша 8 Греция 14.05 Золотой гусь 14.30 Зеленый коридор 14.55 Футбол. Чемпионат Европы8 2012 г. Рос8 сия 8 Чехия 17.00 Звезды юмора. Е.Степаненко, Е.Петро8 сян 18.00 «Шутка в подарок» с М.Галкиным 18.20, 21.30 Наше Евро 18.55 Футбол. Чемпионат Европы8 2012 г. Ни8 дерланды 8 Дания 21.00, 01.20 Итоги дня 21.10 Обратная связь 21.15 Кабмин: событие недели 21.55 Звезды юмора. Г.Ветров, Л.Измайлов 22.50 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Эксперт на связи 23.50 Д/ф «Футбольная легенда» 00.15 Ювелир ТВ 01.55 Театральные сезоны

TET

ICTV

1+1

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Телепузики 08.05 Лентяево 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.55 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.45 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.15 Твою маму! 12.40, 19.30 Одна за всех 13.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45, 17.35, 20.00 Т/с «Универ» 16.05 У ТЕТа мама! 16.35 Богиня шопинга 17.05 Т/с «Деффчонки» 19.00 БарДак 22.30 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 МосГорСмех 23.30 Дом82 00.25 Спокойной ночи, мужики

07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Деловые факты 07.45 Стоп810 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.25 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты6» 12.35, 13.00 Анекдоты по8украински 13.05, 20.10 Т/с «Братаны2» 15.20 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 22.15 Т/с «Группа «Zetа» 23.15 «Кодекс чести» 00.15 Голые и смешные 01.35 Т/с «Жены футболистов2»

07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55, 10.50 «Снимите это немедленно» 11.45, 12.40 «Абсолютная перемена» 13.30 Х/ф «Дублерша» 17.00, 18.25 Т/с «Метод Лавровой» 20.15 Х/ф «Легион» 22.10 Х/ф «Конец света» 00.30 Х/ф «11.11.11»

СТБ

34 КАНАЛ

06.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 06.55, 20.55 «STREET STYL» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.50 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 09.00, 14.55 Т/с «Друзья» 09.55, 13.55 М/с «Утиные истории» 11.10 Т/с «АйКарли» 12.15 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Молодожены» 16.55 Т/с «Не родись красивой» 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 «Клиника семейной медицины» 19.50 Тележурнал «Пассаж» 20.10 «Рекламная кухня» 20.30 «Променад» 21.00 «Лучшие» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 Пакуй чемоданы 00.20 Т/с «Сплетница4»

07.50, 17.40 Х/ф «Другая жизнь» 17.30, 22.00 «Вiкна8Новини» 19.55 «Русские сенсации. Жизнь второго пла8 на» 20.55 «Русские сенсации. Когда мужчины пла8 чут» 22.25 Х/ф «Маша и море» 00.40 «Вiкна8Спорт» 00.50 Х/ф «Театр обреченных» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Дурейтер» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 10.55, 18.15 «Мини8путешествия» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 «Военная тайна» 15.00 «Бывшие». «На дне» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 Д/с «Реальный отдых» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Бывшие». «Секс8символы» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип8топ» 00.20 Т/с «Next»

11 КАНАЛ

Сх. 04.48 Зах. 21.07 Трив. дня 16.19

П'ятниця, 08 червня 07.00, 08.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15, 07.30 Тема дня 07.20, 07.35 Страна on line 07.25 Эра бизнеса 07.45 Хозяин в доме 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТВ 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.20 Итоги недели 10.00 О выплатах компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР 10.05 Бенефис В.Данильца и В.Моисеенко 11.35, 21.45 Деловой мир 11.50 «Предвечерье» 12.20 Околица 12.45 Деловой мир. Агросектор 12.55 К Евро8 2012 г. «Мастера юмора» В.Да8 нилец, В.Моисеенко 14.00 К Евро8 2012 г. Смех до колик в год Кро8 лика 14.50 Звезды юмора. С.Дроботенко, Ю.Гальцев 16.00 К Евро8 2012 г. Спецвыпуск 17.45 Футбол.Чемпионат Европы8 2012 г. Це8 ремония открытия 18.15, 21.20 Наше Евро 18.55 Футбол. Чемпионат Европы8 2012 г. Польша 8 Греция 21.50, 22.40 Шустер8Live 22.35 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги 01.30 Хит8парад «Национальная двадцатка»

Іменинники дня: ФЕРАПОНТ, НИЛ, ФОТІЙ, ФЕДОРА 27 КАНАЛ 06.00 Страна Советов 06.45, 08.45, 16.00, 20.30 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 «Вкусы культур» 07.50, 15.35 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «социальный пульс» 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 «Экстра8тайм» 10.35 «Новости DW» 11.00 Х/ф «Бумбараш» 13.50 За семь морей 14.25 Арт City 16.05 Дневник для родителей 16.35 Новые песни о главном 18.00 «Своим трудом» 18.30 Социальный пульс выходных 18.55 Тайны 20.00 Ронин с Дмитрием Выдриным 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Все грани высшего» 22.15 «Биографии знаменитых людей» 23.15 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Смак» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.15 «Хочу знать» 17.00 «Жди меня» 18.20 «Между нами, девочками» 19.00 «Поле чудес» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «В тени Солнца нации» 22.55 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло во»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 События Спорт 07.15 Х/ф «Идеальный мужчина» 09.00 Т/с «Гламур» 10.00 Женщина чемпиона 11.00 Гости на пороге 12.00 Т/с «Мужчина во мне» 14.00, 20.30 Т/с «Интерны» 15.00 Т/с «Индус» 18.00, 19.20 Т/с «Контригра» 21.00, 23.45 Ток8шоу «Великий футбол» 21.45 Футбол. ЕВРО8 2012 г. Германия 8 Пор8 тугалия 01.30 Т/с «Рыцарь дорог»


ТВПРОГРАМА 19 19

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

УТ1

11 КАНАЛ 06.30 06.45 07.45 08.00 08.25 09.35 10.00 10.20 10.40 11.00 11.30 11.45 13.00 14.50 15.00 18.05 17.30 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.00 22.55 00.45 00.50

ИНТЕР 08.30 08.55 09.30 10.05 11.05 11.30 13.20 16.05 17.20 20.00 21.00 23.20 00.35

М/ф «Маша и Медведь» М/ф «Машины сказки» «Школа доктора Комаровского» «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» «Сваты у плиты» Х/ф «Джентльмены удачи» «День рождения Интера» «Вечерний квартал. Спецвыпуск» Х/ф «Суррогатная мать» «Подробности недели» Х/ф «Суррогатная мать 2» Что? Где? Когда? Х/ф «Гений»

1+1 08.10 М/ф «Сказка о царе Салтане» 09.05 «Лото8Забава» 10.10 М/с «Русалочка» 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Кулинарные курсы с Юлией Высоцкой» 11.25 «Большая разница по8украински» 13.00 «Я люблю Украину82» 14.20 «Меняю жену 8 5» 15.40 Операция «Красота» 17.10 Х/ф «Моя любовь» 19.30, 23.30 «ТСН» 20.15 «Побей ведущего» 22.30 «Светская жизнь» 00.25 Х/ф «Клык»

9 КАНАЛ 08.00 Мультфильмы 08.35, 08.55 М/с «Бен 10. Инопланетная сверхсила» 09.25, 09.45 М/с «Генератор Рекс» 10.10 «Прожекторперисхилтон» 11.00 «Улетное видео по8русски» 11.30, 12.30, 13.30, 15.30 Т/с «Люди Шпа ка» 14.30 «Днепр8футбол» 15.00 «Алеф 8 в наше время» 16.30 «Дом на краю галактики» 17.30 «Ложь разума» 18.30 «Рабы пришельцев» 19.30, 20.15 Премьера. Т/с «МУР» 21.00 «Профутбол» 21.45 Х/ф «Муха» 23.25 Х/ф «Они» 01.00 Х/ф «Поцелуй вампира» 02.40 Т/с «Преступление со многими неиз вестными» 03.45 «Сумасшедшая скрытая камера»

Клипсы Замок страха Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Губка Боб Квадратные штаны» Тележурнал «Пассаж» «Бюро адвокатских расследований» «Родительский клуб» «Просто собака» «Свадебные хлопоты» «STREET STYL» Кто сверху? Пакуй чемоданы Скетч8шоу «Красотки» Х/ф «Телохранитель» Х/ф «Любовь с уведомлением» «36, 6» «О рыбалке всерьез» «Смотрите, кто пришел» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Рекламная кухня» Пираньи XL Х/ф «Мгновение НьюЙорка» Спортрепортер Т/с «Сплетница4»

СТБ 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.05, 01.50 «Невероятные истории любви» 11.05 «Караоке на Майдане» 12.05 «Куб» 13.40 «Україна має талант!84» 15.45 «Моя правда» 16.45 «Второе пришествие Ванги» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.10 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 23.55 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»

34 КАНАЛ 07.05 07.35 09.00 09.30 10.00 10.30 10.50

«Погляд» «Адская кухня. Российская версия» «ЕвроStop. Автостопом по Европе», «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Оздоровительная система валеолога Зарецкого» 11.00 «100 %»

11.30 12.00 12.30 13.00 15.40 16.05 17.00 17.55 18.50 19.40 20.30 22.10 23.45 01.00

«Автотема» «Дело моей жизни» «Седмица» Х/ф «Чисто английское убийство», 1 2 с. «В час пик» «Тайны мира с Анной Чапман» «Репортерские истории» «Странное дело». «Город уходит в небо» «Секретные территории» «Тип8топ» «Специальный проект». «Цыганская магия» «Военная тайна» Х/ф «Анонимные романтики» Х/ф «Пять минут страха»

ICTV 07.35 07.55 08.30 09.30 10.30 11.00 12.00 12.25 12.30 14.55 17.45 18.45 19.45 22.00 00.00 01.00

Сх. 04.47 Зах. 21.08 Трив. дня 16.21

Неділя, 10 червня 07.10 7 чудес Украины 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТВ 09.05 Смешной и еще смешнее 09.25 Кто в доме хозяин? 09.50 Шаг к звездам. Евровидение 10.35 Караоке для взрослых 11.20 Золотой гусь 12.00 Футбол. Чемпионат Европы8 2012 г. Нидерланды 8 Дания 14.05 Деловой мир. Неделя 14.55 Футбол. Чемпионат Европы8 2012 г. Гер8 мания 8 Португалия 17.00 Звезды юмора. К.Новикова, М.Галкин 18.10, 21.25 Наше Евро 18.55 Футбол. Чемпионат Европы8 2012 г. Ис8 пания 8 Италия 21.00 Итоги недели 21.50 Точка зрения 22.10 Фольк8music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Олимпийский вызов 23.50 Д/ф «Футбольная легенда» 01.20 Итоги дня 01.40 Т/с «Сержант Рокка»

Анекдоты по8украински Звездный тест8драйв Твой счет Смотреть всем! ОлимпиЛяпы Козырная жизнь Другой футбол Спорт Х/ф «Идеальное убийство» Х/ф «Остров» Наша Russia Факты недели Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» Х/ф «Крикуны2. Охота» Голые и смешные Х/ф «Турнир»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 08.30 Лентяево 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 09.40 М/с «Пукка» 10.10 М/ф «Как казаки олимпийцами ста ли» 10.25 М/ф «Новые приключения Бело снежки» 11.45 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 13.35 Крутоны 14.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.10, 19.55 Даешь молодежь! 15.40, 20.25 Т/с «Универ» 17.05 Х/ф «Любовьморковь3» 19.00 Королева бала82 22.50 Х/ф «Скажи, что это не так» 00.35 Х/ф «У холмов есть глаза 2»

16.00 Арт8зона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир авиа8 ции» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Свои 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 20.50 Выбор за вами 21.15 Х/ф «Нос» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 13.10, 14.10, 17.10, 17.50 «Погода» 08.30 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку» 10.20 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссия8тест» 11.30 «ДМБ» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Хроника дня» 16.15 «Фактор безопасности» 17.15 «Палата» 17.25, 23.40 «Рекламная кухня» 18.15 «Большая политика» 19.20 «Тема недели» 19.30 «Республика с Анной Безулик» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время8тайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 00.30 «История успеха»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.20 Т/с «Эра стрельца» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Как ук8 расть золото 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Д/с «Православные святые» 15.00 Т/с «Тайны следствия 11» 19.00 Т/с «Тело как улика» 21.00 Т/с «Закон и порядок» 23.00 Х/ф «Тиранозавр ацтеков» 01.00 Х/ф «Ночной дозор»

НТВМИР

06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Борец и клоун» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 15.00 М/ф 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья»

07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.25 М/с «Избушка братца кролика» 07.55 «Живут же люди!» 08.25 Главная дорога 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей9». «Без срока давности». «Первая лю бовь» 12.25 Кулинарный поединок 13.25 Квартирный вопрос 14.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 15.25 Следствие вели... 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 Золотая пыль 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 «Тайный шоу8бизнес»

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÎ ÓÊÐÀÈÍÅ 10 ÒÎÍÍ. Ò åë åë.. 099- 432-69-60

Все виды ремонтностроительных работ. Тел.: 0505204087, 0982474445.

51 КАНАЛ

Зах. 11.49 Сх. 00.19 Повний міс. 4 червня 21.45 Т/с «Мент в законе5». Фильм четвер тый. «Жизнь за жизнь» 23.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 00.05 Х/ф «Дикая любовь» 02.25 Т/с «Час Волкова»

ENTER 06.00 06.30 07.00 09.50 16.45 18.35

Саундтреки Киноляпы Х/ф «Не бойся, я с тобой» Х/ф «Вход в лабиринт» Х/ф «Фантоцци против всех» Х/ф «У Фантоцци опять неприятнос ти» 20.20 Х/ф «Частное лицо» 00.40 Х/ф «Воры в законе»

27 КАНАЛ 06.00, 08.45, 14.50, 17.05 М/ф 06.15 Х/ф «Золотой ключик» 07.35, 20.35 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 09.00, 17.15 Неизвестная планета 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Екатеринославские умельцы» 14.00, 22.00 «Биографии знаменитых людей» 15.00 За семь морей 15.30 Арт City 16.15, 20.00 Цивилизация ncognta 17.55 Будь в курсе! 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.10 Кумиры 21.00 «Ночная смена» 22.50 «Голос Америки» 23.10 Телечат

Іменинники дня: ГНАТ, ІРАКЛІЙ, МИКИТА, ОЛЕКСІЙ ОРТ М 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.35 «Смешарики. ПИН8код» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 «Смак» 10.55 «Дарья Донцова. Безумная оптимистка» 12.15 Х/ф «Освобождение» 15.45 Х/ф «Про любоff» 18.15 «Большая разница» 19.15 «Принцесса Диана. Последний день в Париже» 21.00 «Время» 21.20 «ПрожекторПерисХилтон» 21.55 «Вся жизнь в перчатках» 22.40 Х/ф «Киндзадза» 01.20 Х/ф «Невероятное пари, или Истин ное происшествие, благополучно за вершившееся сто лет назад»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Муза» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00 Т/с «Мужчина во мне» 12.00 Х/ф «Рыжая» 14.00, 20.30 Т/с «Интерны» 15.00 Т/с «Индус» 18.00, 19.30 Т/с «Кто, если не я?» 19.00 События недели 21.00, 23.45 Ток8шоу «Великий футбол» 21.45 Футбол. ЕВРО8 2012 г. Ирландия 8 Хор8 ватия 01.30 Т/с «Рыцарь дорог»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.


20 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи № 436/2414/12/2/436/690/12 за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Кисленка Я.О., Кисленка А.О., Кис! ленко Л.І. про стягнення заборго! ваності за кредитним договором викликає Кисленка Ярослава Олександровича, Кисленка Артура Олександровича, Кисленко Лілію Іваніну у судове засідання, яке відбудеться 6 червня 2012 року о 8 год. 30 хв. у приміщенні Са! марського районного суду м. Дніпропетровська по вул. Елект! ричній, 1!а (каб. 204). Явка суво! ро обов’язкова. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет! ровської області (адреса: м. Кри! вий Ріг, вул. Першотравнева, 12) викликає Гунько Зінаїду Петрівну як відповідача по справі за позо! вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Гунько Зінаїди Петрівни про стяг! нення заборгованості за кредит! ним договором. Розгляд справи призначено на 11 червня 2012 року о 09.00 в залі суду 1 за адре! сою: м. Кривий Ріг, вул. Першо! травнева, 12. Відповідач має пра! во подати свої докази, заперечен! ня на позов чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз! глядатись за його відсутності в за! очному порядку. Слухання цивільної справи за позовом ПАТ «ЕК «Дніпрообл енерго» до Гуревича Марка Зелмо! вича про відшкодування збитків відбудеться о 09 год. 30 хв. 19.07.2012 року. Прошу Гуревича М.З. з’явитись на зазначений час. У разі неявки справа буде розгля! нута без вашої участі. Слухання справи відбудеться у приміщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. Слухання цивільної справи за позовом ПАТ «ЕК «Дніпрообл енерго» до Чепа Олега Віталійови! ча про відшкодування збитків відбудеться о 09 год. 30 хв. 19.07.2012 року. Прошу Чепа О.В. з’явитись на зазначений час. У разі неявки справа буде розгляну! та без вашої участі. Слухання справи відбудеться у приміщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У провадженні судді Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська Нізік О.В. зна! ходиться цивільна справа № 419/ 2260/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «Енерго! постачальна компанія «Дніпрообл! енерго» в особі Дніпропетров! ських міських електричних мереж до Градчікова Анатолія Сергійовича про відшкодування шкоди. Відпо! відач Градчіков Анатолій Сергійо! вич викликається у судове засі! дання на 31 травня 2012 року о 14.00 за адресою: м. Дніпропет! ровськ, пр. Пушкіна, 77!б, при! міщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропет! ровська, каб. 22. Після опубліку! вання об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Градчікова Анатолія Сер! гійовича справу буде розглянуто за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Дра! ган Сергія Миколайовича у судо! ве засідання як відповідача по цивільній справі № 2/422/2777/ 2012 р. за позовом Публічного акціонерного товариства «Енерго! постачальна компанія «Дніпрообл! енерго» до Драган Сергія Мико! лайовича про відшкодування збитків, яке відбудеться 20 черв! ня 2012 р. о 14.00 у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Буб! рікову Валентину Борисівну як

відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/422/2320/ 2012 р. за позовом Публічного акціонерного товариства «Енерго! постачальна компанія «Дніпрообл! енерго» до Бубрікової Валентини Борисівни про відшкодування збитків, яке відбудеться 20 черв! ня 2012 р. о 14.00 у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

добєд О.К. у приміщенні Баглій! ського районного суду м. Дніпро! дзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро! дзержинськ, пр. Конституції, 64. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет! ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Со! більську Яну Олександрівну у су! дове засідання, яке відбудеться 12.06.2012 року об 11 год. 30 хв. по цивільній справі за позовом Собільського Миколи Григоровича, Собільського Миколи Миколайо! вича до Собільської Яни Олександ! рівни, третя особа ! СГІРФО Ба! бушкінського РВ УМВС України в Дніпропетровській області, КП «Жилсервіс!2» про визнання осо! би такою, що втратила право на користування житловим при! міщенням та зняття з реєстрації. У випадку неявки відповідача у су! дове засідання він вважається належно повідомленим про місце, день та час його проведення.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Мар! ченка Сергія Миколайовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/422/2957/ 2012 за позовною заявою Відкри! того акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» до Марченка Сергія Миколайовича про стягнен! ня заборгованості, яке призначе! не на 15.00 09.07.2012 р. у при! міщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, вул. Коробо! ва, 6, каб. 224. Наслідки неявки У провадженні Ленінського ра передбачені ст. 169 ЦПК України. йонного суду м. Дніпропетровсь ка знаходиться цивільна справа за У провадженні Ленінського ра позовом Задорожньої О.В. до За! йонного суду м. Дніпропетровсь дорожнього В.Л. про розірвання ка знаходиться цивільна справа за шлюбу. Ленінський районний суд позовом АКБ «Форум» до Балба! м. Дніпропетровська інформує сян І.С., Бєтаєвої Л.А. про стягнен! відповідача по справі Задорожньо! ня заборгованості. Ленінський го В’ячеслава Леонтійовича про районний суд м. Дніпропетровсь! необхідність явки у судове засі! ка інформує відповідача по справі дання, яке відбудеться 15 червня Балбасян Ірину Серобівну про не! 2012 року о 14.00 у приміщенні обхідність явки у судове засідан! суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, ня, яке відбудеться 19 червня 2012 під головуванням судді Н.Г. Оста! року о 12.00 у приміщенні суду по пенко. вул. Коробова, 6, каб. 220 під го! ловуванням судді Н.Г. Остапенко. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Сте! Марганецький міський суд панську Наталію Вікторівну, 1956 Дніпропетровської області ви! р.н., у судове засідання як відпо! кликає у судове засідання в якості відача по цивільній справі відповідача Цурашенко Ірину № 2/422/3310/2012 р. за позовом Олександрівну по цивільній Гордін Марії Валеріївни до Сте! справі за позовом Відкритого ак! панської Наталії Вікторівни, Сек! ціонерного товариства «Енерго! тора громадянства, імміграції та постачальна компанія «Дніпрообл! реєстрації фізичних осіб Ленін! енерго» в особі структурної оди! ського РВ ДМУ УМВС України в ниці ! Нікопольський район елек! Дніпропетровській області про тричних мереж до Цурашенко усунення перешкод у користу! Ірини Олександрівни про відшко! ванні власністю та зняття з реєст! дування збитків. Цурашенко рації, яке відбудеться 19 червня Ірина Олександрівна зареєстро! 2012 р. о 14.00 у приміщенні суду вана за адресою: 53407, Дніпро! за адресою: 49128, м. Дніпропет! петровська область, м. Марганець, ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Східний квартал, буд. 4, кв. 127. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки Розгляд справи призначено на 15 неявки передбачені ст. 169 ЦПК червня 2012 року о 08 год. 30 хв. України. у приміщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської Павлоградський міськрайонний області за адресою: м. Марганець суд Дніпропетровської області Дніпропетровської області, вул. викликає Глушака Дмитра Олек! Радянська, 72!а. У разі неявки сандровича по справі за позовом відповідачки у судове засідання Раковської Наталії Володимирів! вона повинна повідомити суд про ни про стягнення аліментів. причини неявки. В іншому випад! Відкрите судове засідання відбу! ку справа буде розглядатись без її деться 18 червня 2012 року о участі за наявними доказами по 15.00 під головуванням судді Бо! женко Л.В. у приміщенні Павло! справі. градського міськрайонного суду У провадженні Красногвар Дніпропетровської області за ад! дійського районного суду м. ресою: м. Павлоград Дніпропет! Дніпропетровська знаходиться ровської області, вул. Дніпровсь! цивільна справа за позовом Аббуд ка, 135, каб. 203. Явка у судове за! Катерини Володимирівни до Аб! сідання обов’язкова. На підставі буд Нажі Абдо про розірвання ч. 3 ст. 74 ЦПК України після опуб! шлюбу. Відповідач Аббуд Нажі лікування оголошення в пресі Абдо викликається у судове засі! відповідач Глушак Дмитро Олек! дання на 26 червня 2012 року о сандрович вважається повідомле! 08 год. 20 хв. у приміщення Крас! ним про час та місце розгляду ногвардійського районного суду справи. У разі неявки справу буде м. Дніпропетровська за адресою: розглянуто за його відсутності. м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77!б, каб. 4, справу слухає суддя 11 червня 2012 року о 10.00 в Токар Н.В. Після опублікування Індустріальному районному суді об’яви в пресі відповідач вва! м. Дніпропетровська відбудеться жається повідомленим про час та розгляд цивільної справи місце розгляду справи. У разі не! № 2/0417/3509/2012 за позовною явки Аббуд Нажі Абдо справу буде заявою Антонової Галини Михайлів! ни до Антонова Сергія Васильови! розглянуто за його відсутності. ча про розірвання шлюбу. Явка до Баглійським районним судом м. суду відповідача обов’язкова. У Дніпродзержинська 14 червня разі неявки справа буде розгляну! 2012 року о 10 год. 30 хв. буде та в порядку ст. 169 ЦПК Украї! слухатись цивільна справа за по! ни. зовом Виконавчого комітету Баг! лійської районної ради м. Бабушкінський райсуд м. Дніпродзержинська до Рижко На! Дніпропетровська викликає Ма! талії Федорівни про виселення із линочку Олега Віталійовича як самовільно зайнятого помешкан! відповідача на 20.06.2012 р. о 08 ня. Суд, беручи до уваги те, що год. 15 хв. по справі за позовом місцезнаходження відповідача по Федорук Олени Віталіївни до Ма! вказаній справі невідоме, відпо! линочки Олега Віталійовича про відно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук! розірвання шлюбу. Суддя Ре! раїни викликає через оголошення шетнік М.О. Адреса суду: м. в пресі Рижко Наталію Федорівну, Дніпропетровськ, пр. Карла Марк! останнє місце проживання: са, 57, каб. 310. Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Алтайсь! Марганецький міський суд ка, 24/74. Явка відповідача обо! Дніпропетровської області ви! в’язкова. Судове засідання відбу! кликає у судове засідання в якості деться під головуванням судді По! відповідача Мещерякова Валерія

Олексійовича по цивільній справі за позовом Альохіної Ніни Анто! нівни до Мещерякова Валерія Олек! сійовича про визнання особи та! кою, що втратила право на корис! тування житловим приміщенням. Мещеряков Валерій Олексійович зареєстрований за адресою: 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. 3. Космодем’! янської, 10!а. Розгляд справи при! значено на 18 червня 2012 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за ад! ресою: м. Марганець, Дніпропет! ровська область, вул. Радянська, 72!а. У разі неявки відповідача у судове засідання він повинен по! відомити суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде розглядатись без його участі за наявними доказами по справі. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільній справі № 2/436/713/12 за позовною заявою Горбенка Георгія Валентиновича до Горбенко Тетяни Василівни, треті особи ! Сектор обліку імміграції та реєстрації фізичних осіб Самарського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській об! ласті про усунення перешкод у ко! ристуванні домоволодінням шля! хом зняття з реєстраційного об! ліку, викликає в якості відповіда! ча Горбенко Тетяну Василівну у су! дове засідання, яке відбудеться 08 червня 2012 року о 14.00 у при! міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська (вул. Електрична, 1!а, каб. 216). Явка суворо обов’язкова. У випадку не! явки по справі буде ухвалено за! очне рішення.

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

мирівни про розірвання шлюбу. Відповідач Григорчук Поліна Во! лодимирівна викликається у судо! ве засідання на 11 липня 2012 року о 13 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77!б, приміщення Красногвар! дійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле! ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки Григорчук Поліни Володимирівни справу буде розглянуто за її відсутності. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84/102, суддя Зосимен! ко С.Г.) викликає у судове засі! дання, яке відбудеться 09 липня 2012 року о 17.00 громадянина Савельєва Андрія Львовича по цивільній справі за позовною за! явою Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТТ» до Са! вельєва Андрія Львовича про стяг! нення боргу. У разі неявки та не! виконання обов’язку повідомити суд про причини неявки справу буде вирішено на підставі наявних даних і постановлено заочне рішення.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї! ни після опублікування оголошен! ня в пресі відповідач Жукова Ма! ріанна Анатоліївна вважається по! відомленою про час та місце роз! гляду справи. У разі її неявки або її представника справу буде роз! глянуто за її відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет! ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Бочарова Максима Станіславовича у судове засідан! ня 5 червня 2012 року о 13 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом Ов! чаренко Н.Г. до Шульги Г.Ю., Бо! чарова М.С. про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди. З опублікуванням цього оголо! шення відповідач Бочаров Максим Станіславович вважається належ! но повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Куд! рявцева Т.О. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 18 червня 2012 року о 14 год. 30 хв. відбудеться розгляд цивільної справи № 2! 410/649/12 за позовом Єгорової Людмили Іванівни до Білика Олек! сія Володимировича, третя особа ! ПАТ «Страхова компанія «Арсе! нал Страхування» про відшкоду! вання матеріальної та моральної шкоди. У разі неявки відповідача Білика Олексія Володимировича у судове засідання справу буде роз! глянуто за наявними матеріалами справи та винесено рішення суду на підставі наданих суду доказів. Адреса суду: 52005, Дніпропет! ровська область, смт Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 13.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи за по! зовом Андріяшевської Вікторії Миколаївни до Андріяшевського Олександра Валентиновича про стягнення аліментів викликає відповідача Андріяшевського Олександра Валентиновича у су! дове засідання, яке відбудеться 6 червня 2012 року о 15.00 у при! міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська за адре! Жовтоводський міський суд сою: вул. Електрична, 1!а, каб. Дніпропетровської області ви! 101. Явка обов’язкова. Дзержинський районний суд м. кликає Байдіну Олену Григорівну, Кривого Рогу повідомляє, що 14 06.11.1975 р.н., зареєстровану в У провадженні Павлоградсько червня 2012 року о 09 год. 30 хв. м. Жовті Води по вул. Войкова, 42, го міськрайонного суду Дніпро в залі судових засідань 305 за ад! в якості відповідача у судове за! петровської області знаходиться ресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, сідання для участі Байдіної Н.Г., цивільна справа № 429/3324/12 відбудеться судове засідання по Байдіна О.Г. до Байдіної О.Г., із року за позовом Публічного акціо! цивільній справі за позовом ПАТ третьою особою ! Відділом грома! нерного товариства «Енергопос! «КБ «ПриватБанк» до Федорова дянства, імміграції та реєстрації тачальна компанія «Дніпрообл! Володимира Миколайовича про фізичних осіб Жовтоводського МВ енерго» в особі Павлоградського стягнення заборгованості. Явка ГУМВС України в Дніпропет! району електричних мереж до відповідача Федорова Володими! ровській області про визнання Клименко Марини Анатоліївни про ра Миколайовича, 28.07.1953 р.н., особи такою, що втратила право на відшкодування збитків. Відпові! зареєстрованого за адресою: м. користування житловим при! дач Клименко Марина Анатоліїв! Кривий Ріг, вул. Якіра, 26, кв. 26, міщенням. Судове засідання на викликається у судове засідан! обов’язкова з наданням раніше відбудеться 21 червня 2012 року ня на 25 червня 2012 року о 08 неподаних доказів. У разі неявки о 10.00 під головуванням судді За! год. 15 хв. у приміщення Павло! відповідача у судове засідання візіон Т.В. у приміщенні міського градського міськрайонного суду без поважних причин та непові! суду за адресою: м. Жовті Води, Дніпропетровської області: домлення ним про причину неяв! вул. Маяковського, 129, зал судо! Дніпропетровська область, м. Пав! ки суд вирішить справу з винесен! вих засідань 1. У разі неявки лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. ням заочного рішення за його відповідача у судове засідання 305. Суддя Болдирєва У.М. Після відсутності. справа буде розглядатись за його опублікування об’яви в пресі відсутності за наявними по справі відповідач вважається повідомле! Апостолівський районний суд доказами. ним про час та місце розгляду Дніпропетровської області ви! справи. У разі неявки Клименко кликає у судове засідання П’явка У провадженні судді Красно Марини Анатоліївни справу буде Юрія Львовича, 17.06.1972 р.н., гвардійського районного суду м. розглянуто за її відсутності. проживає за адресою: м. Апосто! Дніпропетровська Нізік О.В. зна! лове Апостолівського району ходиться цивільна справа № 419/ П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області, вул. К. 1488/12 за позовною заявою Олій! Дніпропетровської області ви! Маркса, 12, як відповідача по ника Святослава Васильовича до кликає у судове засідання відпові! цивільній справі за позовом ПАТ Махіна Володимира Володимиро! дачку Ігнатенко Олену Петрівну, «КБ «ПриватБанк» до П`явки Ю.Л. вича, Махіної Наталії Євгенівни, 21.09.1971 р.н., за позовом Пуб! про стягнення заборгованості. Махіної Інни Володимирівни, треті лічного акціонерного товариства Судове засідання відбудеться особи ! Красногвардійський ра! «Ерсте Банк» до Ігнатенко Олени 19.06.2012 року о 10 год. 30 хв. йонний відділ у справах громадян! Петрівни про дострокове стягнен! за адресою: Дніпропетровська об! ства, імміграції та реєстрації ня заборгованості за кредитним ласть, м. Апостолове, вул. Визво! фізичних осіб УМВС України у договором та договором страху! лення, 66, зал суду 4. Після опуб! Дніпропетровській області, Кому! вання з фізичною особою. Судо! лікування оголошення П`явка нальне виробниче житлово!експ! ве засідання відбудеться о 13 год. Юрій Львович вважається по! луатаційне підприємство Красно! 15 хв. 15.06.2012 року у при! відомленим про час та місце роз! гвардійського району м. Дніпро! міщенні П’ятихатського районно! гляду справи. У разі його неявки петровська про визнання осіб та! го суду Дніпропетровської області до суду справа буде розглянута за кими, що втратили право на кори! за адресою: 52100, вул. Шевчен! його відсутності. стування житловим приміщен! ка, 114, м. П’ятихатки, П’ятихат! ням. Відповідачі Махін Володимир ський район, Дніпропетровська об! Кіровський районний суд м. Володимирович, Махіна Наталія ласть, зал 2 (суддя Митошоп В.М.). Дніпропетровська повідомляє, до суду обов’язкова. Роз’яс! що розгляд цивільної справи за Євгенівна, Махіна Інна Володими! Явка що відповідно до ч. 9 ст. рівна викликаються у судове за! нюємо, 74 ЦПК України з опублікуванням позовом Глядченка Володимира сідання на 04 липня 2012 року о оголошення про виклик відпові! Миколайовича до ОСББ «Житло! 14.00 за адресою: м. Дніпропет! дач вважається повідомленим про ремсоюз», Циммерман Мар’ям ровськ, пр. Пушкіна, 77!б, при! час та місце розгляду справи. І в Умеровни про стягнення грошових міщення Красногвардійського разі неявки відповідача у судове коштів відбудеться 05.06.2012 районного суду м. Дніпропет! засідання справа буде розгляну! року о 09 год. 30 хв. Прошу Цим! ровська, каб. 22. Після опубліку! та за наявними матеріалами за мерман М.У. з’явитись на вище! вказану дату розгляду справи до вання об’яви в пресі відповідачі вашої відсутності. Кіровського районного суду м. вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У ЦентральноМіський районний Дніпропетровська, пр. Пушкіна, разі неявки Махіна Володимира суд м. Кривого Рогу повідомляє, 29, каб. 4. У разі неявки справа Володимировича, Махіної Наталії що 13 червня 2012 року о 09 год. буде розглянута без вашої участі. Євгенівни, Махіної Інни Володи! 30 хв. в залі суду 8 Центрально! мирівни справу буде розглянуто Міського районного суду м. Кри! Ленінський районний суд м. за їхньої відсутності. вого Рогу за адресою: м. Кривий Дніпропетровська викликає Дац! Ріг, вул. Першотравнева, 12, відбу! ко Наталію Вікторівну як відпові! У провадженні судді Красно деться слухання цивільної справи дача у судове засідання по гвардійського районного суду м. за позовом Виконкому Централь! цивільній справі за позовом Дац! Дніпропетровська Некрасова но!Міської районної у місті ради ка Олександра Борисовича до вас О.О. знаходиться цивільна справа в інтересах Жукової Тетяни Сергі! про усунення перешкод у корис! № 419/2701/12 за позовною зая! ївни до Жукової Маріанни Анато! туванні домоволодінням, яке вою Рубан Костянтина Михайло! ліївни про позбавлення батьків! відбудеться 05.06.2012 року о 9 вича до Григорчук Поліни Володи! ських прав та стягнення аліментів. год. 30 хв. каб. 223, у приміщенні


ОГОЛОШЕННЯ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

суду за адресою: м. Дніпропет! ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає По! стольного Ігоря Вікторовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/422/2744/ 2012 за позовом Грицуля Сергія Вікторовича до Постольного Ігоря Вікторовича про розірвання дого! вору, яке відбудеться 20 червня 2012 року о 14.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки пе! редбачені ст. 169 ЦПК України. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по! відомляє, що відповідач Сапарій Сергій Миколайович викликаєть! ся у судове засідання по справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Сапарій Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості на 25 червня 2012 року о 10 год. 50 хв. у приміщення Красногвардійсько! го суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77!б, каб. 16. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб! лікування оголошення в пресі відповідач Сапарій Сергій Мико! лайович вважається повідомле! ним про час та місце розгляду справи. У разі його неявки спра! ва буде розглянута за його відсут! ності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по! відомляє, що відповідач Найден! ко Тетяна Володимирівна викли! кається у судове засідання по справі за позовом ПАТ «КБ «При! ватБанк» до Найденко Тетяни Во! лодимирівни про стягнення за! боргованості на 25 червня 2012 року о 10 год. 40 хв. у приміщен! ня Красногвардійського суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77! б, каб. 16. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Найденко Тетяна Володимирівна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справа буде розглянута за її відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по! відомляє, що відповідачка Литвин Ціала Костянтинівна викликаєть! ся у судове засідання по справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Литвин Ціали Костянтинівни про стягнення заборгованості на 25 червня 2012 року о 10 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійсько! го суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77!б, каб. 16. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб! лікування оголошення в пресі відповідачка Литвин Ціала Костян! тинівна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справа буде роз! глянута за її відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по! відомляє, що відповідач Бойко Ігор Станіславович викликається у судове засідання по справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Бойка Ігоря Станіславовича про стягнення заборгованості на 25 червня 2012 року о 10 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійсько! го суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77!б, каб. 16. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб! лікування оголошення в пресі відповідач Бойко Ігор Станіславо! вич вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки справа буде роз! глянута за його відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по! відомляє, що відповідач Павлюк Володимир Анатолійович викли! кається у судове засідання по справі за позовом ПАТ «КБ «При! ватБанк» до Павлюка Володими! ра Анатолійовича про стягнення заборгованості на 25 червня 2012 року о 10 год. 10 хв. у приміщен! ня Красногвардійського суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77! б, каб. 16. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Павлюк Володимир Анатолійович вважається повідомленим про час

та місце розгляду справи. У разі го акціонерного товариства «Ак! його неявки справа буде розгля! ціонерно!комерційний банк «КА! нута за його відсутності. ПІТАЛ» про визнання недійсними договорів. Останнє місце прожи! Красногвардійський районний вання Кушнерика Андрія Адамо! суд м. Дніпропетровська по! вича: 51400, Дніпропетровська відомляє, що відповідач Климен! область, м. Павлоград, вул. Кома! ко Олексій Дмитрович викликаєть! рова, 3/99. Судове засідання при! ся у судове засідання по справі за значено на 14 червня 2012 року о позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до 09.00 за адресою: м. Павлоград, Клименка Олексія Дмитровича про вул. Дніпровська, 135, каб. 306. У стягнення заборгованості на 25 разі неявки відповідача у судове червня 2012 року о 10.00 у при! засідання справа, згідно з вимо! міщення Красногвардійського гами ЦПК України, може бути роз! суду: м. Дніпропетровськ, пр. глянута за його відсутності. Пушкіна, 77!б, каб. 16. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб! У провадженні Красногвар лікування оголошення в пресі дійського районного суду м. відповідач Клименко Олексій Дніпропетровська знаходиться Дмитрович вважається повідомле! цивільна справа за позовом Козар ним про час та місце розгляду Сергія Валентиновича до Лагунець справи. У разі його неявки спра! Юрія Миколайовича про стягнен! ва буде розглянута за його відсут! ня суми боргу. Відповідач Лагу! ності. нець Юрій Миколайович викли! У провадженні Ленінського ра кається у судове засідання на 08 йонного суду м. Дніпропетров червня 2012 року о 09.00 у при! ська знаходиться цивільна справа за міщення Красногвардійського позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до районного суду м. Дніпропет! Гриценко Валентини Андріївни ровська за адресою: м. Дніпропет! про стягнення заборгованості. Ле! ровськ, пр. Пушкина, 77!б, каб. 4, нінський районний суд м. Дніпро! справу слухає суддя Токар Н.В. петровська інформує відповідача Після опублікування об’яви в по справі Гриценко Валентину Ан! пресі відповідач вважається по! дріївну про необхідність явки у відомленим про час і місце роз! судове засідання, яке відбудеться гляду справи. У разі неявки Лагу! 21 червня 2012 року о 10.00 у нець Юрія Миколайовича справу приміщенні суду по вул. Коробо! буде розглянуто за його відсут! ва, 6, каб. 220, під головуванням ності. судді Н.Г. Остапенко. ЦентральноМіський районний У провадженні Ленінського ра суд м. Кривого Рогу повідомляє, йонного суду м. Дніпропетров що відповідач Ковбасюк Віктор ська знаходиться цивільна справа за Григорович по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до позовом ПАТ «ЕК «Дніпрообленер! Литвиненка Анатолія Миколайо! го» в особі Відокремленої струк! вича про стягнення заборгова! турної одиниці ! Криворізьких ності. Ленінський районний суд м. міських електричних мереж, про Дніпропетровська інформує відшкодування заборгованості за відповідача по справі Литвинен! спожиту, але необліковану елект! ка Анатолія Миколайовича про не! ричну енергію, внаслідок пору! обхідність явки у судове засідан! шення споживачем Правил кори! ня, яке відбудеться 21 червня 2012 стування електричною енергією року о 09 год. 45 хв. у приміщенні для населення, викликається у су! суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, дове засідання на 09 год. 30 хв. під головуванням судді Н.Г. Оста! 11.06.2012 р. до залу 2 Централь! пенко. но!Міського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри! Бабушкінський районний суд м. вий Ріг, вул. Першотравнева, 12 Дніпропетровська (м. Дніпропет! (суддя Бондарєва 0.І.). На ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає в якості відповідача Ва! після опублікування оголошення кулу Олександра Миколайовича у в пресі відповідач Ковбасюк В.Г. судове засідання, яке відбудеться вважається повідомленим про час 02.08.2012 року о 09.00 по та місце розгляду справи. У разі цивільній справі за позовом Сли! його неявки до залу судового за! вець І.В. до Вакули О.М., третя сідання справа буде розглянута за особа ! КП «ДМБТІ», про розірван! його відсутності заочно. ня договору купівлі!продажу. У випадку неявки відповідача у су! ЦентральноМіський районний дове засідання він вважається на! суд м. Кривого Рогу повідомляє, лежно повідомленим про місце, що відповідачка Знакован Марія день та час його проведення. Петрівна по цивільній справі за позовом ПАТ «ЕК «Дніпрообленер! Самарський районний суд м. го» в особі Відокремленої струк! Дніпропетровська в зв’язку з турної одиниці ! Криворізьких розглядом цивільної справи за по! міських електричних мереж, про зовом Комунального виробничо! відшкодування заборгованості за го житлового ремонтно!експлуа! спожиту, але необліковану елект! таційного підприємства Самар! ричну енергію, внаслідок пору! ського району до Лехкобіт Костян! шення споживачем Правил кори! тина Вікторовича, Лехкобіт Євге! стування електричною енергією на Вікторовича, Матрос Юрія Кос! для населення, викликається у су! засідання на 09.00 тянтиновича, третя особа ! Сектор дове 11.06.2012 р. до залу 2 Централь! громадянства, імміграції та реєст! но!Міського районного суду м. рації фізичних осіб Самарського Кривого Рогу за адресою: м. Кри! РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпро! вий Ріг, вул. Першотравнева, 12 петровській області, про визнан! (суддя Бондарєва О.І.). На ня осіб такими, що втратили пра! підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України во на користування житловим після опублікування оголошення приміщенням, зняття з реєстрації в пресі відповідачка Знакован та зобов’язання звільнити житло! М.П. вважається повідомленою ве приміщення, викликає у судо! про час та місце розгляду справи. ве засідання Лехкобіт Костянтина У разі її неявки до залу судового Вікторовича, 21.12.1983 р.н.; засідання справа буде розглянута Лехкобіт Євгена Вікторовича, за її відсутності заочно. 16.09.1982 р.н.; Матроса Юрія Ко! стянтиновича, 06.05.1993 р.н., Довгинцівський районний суд м. зареєстровані за адресою: вул. Се! Кривого Рогу Дніпропетровської повідомляє, що мафорна, 2/3, м. Дніпропетровськ області року відбулося слу! (вул. Буковинська, 5/92, м. 25.09.2006 хання по цивільній справі за № 2! Дніпропетровськ), яке відбудеть! 1789/2006 р. за позовом Ланди! ся 07 червня 2012 року о 13 год. шевої Світлани Іванівни до Лан! 30 хв. у приміщенні Самарського дишева Олександра Михайловича районного суду м. Дніпропет! про розірвання шлюбу. По справі ровська за адресою: м. Дніпропет! 25.09.2006 року винесено рішен! ровськ, вул. Електрична, 1!а, у залі ня, позов задоволено, шлюб розір! судових засідань 205. Явка суво! вано. ро обов’язкова. ЦентральноМіський районний Павлоградський міськрайонний суд м. Кривого Рогу Дніпропет! суд Дніпропетровської області ровської області (адреса: м. Кри! (суддя Бондаренко В.М.) викликає вий Ріг, вул. Першотравнева, 12) в якості відповідача Кушнерика як відповідача по справі за позо! Андрія Адамовича по цивільній вом Верігіна Костянтина Мико! справі за позовом Приватного ак! лайовича до Хільченко Ірини Ва! про розірвання шлюбу викли! ціонерного товариства «Україн! силівни Хільченко Ірину Василівну. ська страхова компанія» до Кушне! кає Розгляд справи призначено на 13 рика Андрія Адамовича, Публічно! червня 2012 року о 14.00, в залі 6

за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12. Відповідач має право подати свої докази чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідача справа буде розглядатись за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетров ської області повідомляє, що 19.07.2011 р. відбулося слухання по цивільній справі за № 2!842/ 11 за позовом ЖБК «Восток!31» до Нєстєрова Івана Олексійовича, третя особа ! Подольська Світла! на Володимирівна, про стягнення суми заборгованості за кому! нальні послуги. 19.07.2011 р. ви! несено рішення по справі, позовні вимоги задоволено, стягнено за! боргованість. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє Россін! ського Сергія Анатолійовича, 25.08.1949 року народження, що 08 травня 2012 року винесено заочне рішення за позовом Россін! ської Валентини Миколаївни, Рос! сінської Світлани Сергіївни до Россінського Сергія Анатолійови! ча, треті особи без самостійних вимог ! Комунальне підприємство «Житлово!експлуатаційна орга! нізація № 8», Відділ громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Дзержинського РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській об! ласті, про визнання Россінського Сергія Анатолійовича, 25.08.1949 року народження, таким, що втра! тив право на користування житло! вим приміщенням за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 56, кв. 65. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетров ської області повідомляє, що 17.05.2012 року відбулося слу! хання по цивільній справі за № 2! 2619/11 за позовом Комунально! го підприємства «Житлово!екс! плуатаційна організація № 45» до Хайсанової Світлани Олександрів! ни, Хайсанова Олександра Юрі! йовича, Хайсанової Юлії Сергіїв! ни, Копилової Тетяни Миколаївни, 3!ті особи ! Служба у справах дітей Виконкому Довгинцівської район! ної в місті ради, Відділу громадян! ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Довгинцівського РВ КМУ УМВС України, про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим при! міщенням. По справі 17.05.2012 року винесено рішення, позов за! доволено. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 26.04.2012 року було винесе! но заочне рішення по цивільній справі № 436/2087/12 (2/436/ 529/12) за позовом Голуб Олени Олексіївни до Церуш Антона Ан! тоновича, треті особи – Комуналь! не підприємство «Дніпропет! ровське міжміське бюро технічної інвентаризації», Восьма Дніпро! петровська державна нотаріальна контора, Якушенко Тетяна Олексі! ївна, Заіченко Оксана Олексіївна про зобов`язання забезпечити доступ інженера з інвентаризації нерухомого майна до об’єкта дос! лідження, стягнення витрат за ви! конання замовлення, в якому по! зовні вимоги Голуб Олени Олек! сіївни ! задовольнити. Суд вирі! шив: зобов`язати Церуш Антона Антоновича не чинити перешкод Голуб Олені Олексіївні та забез! печити доступ спеціаліста Кому! нального підприємства «Дніпро! петровське міжміське бюро тех! нічної інвентаризації» Дніпропет! ровської обласної ради до об`єктів нерухомого майна, що розташовані по вул. Мазана, 15 в м. Дніпропетровську для їх дослі! дження та проведення інвентари! заційних робіт. Стягти з Церуша Антона Антоновича на користь Го! луб Олени Олексіївни понесені нею витрати у розмірі 244,61 грн. за вихід спеціаліста Комунально! го підприємства «Дніпропетров! ське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетров! ської обласної ради до об`єктів не! рухомого майна, що розташовані по вул. Мазана, 15 в м. Дніпропет! ровську, для їх дослідження, що мав місце 09 грудня 2011 року. Стягти із Церуш Антона Антонови! ча на користь Голуб Олени Олек! сіївни судові витрати зі сплати су! дового збору у розмірі 321,90 грн.

Інформація про тарифи на електроенергію ПАТ «Дніпрообленерго» на червень 2012 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на червень 2012 р. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

1 група

коп/кВтгод

0,221

Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом (постанова НKРЕ від 25.05.12 № 628) для 1 групи споживачів (крім населення і населених пунктів) (без ПДВ) Тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами (постанова НKРЕ від 25.05.12 № 628) (без ПДВ)

1 клас

коп/кВтгод

2,329

2 клас

коп/кВтгод

8,387

коп/кВтгод

67,537

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на червень 2012 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

1 клас

коп/кВтгод

74,370

2 клас

коп/кВтгод

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 25.05.2012 № 671)

94,670

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами і доповненнями)

1 клас

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями)

Період часу

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

29,748 111,555

2 клас

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

37,868 142,005

1 клас

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

26,030 75,857 124,942

2 клас

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

33,135 96,563 159,046

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

у межах зон доби (з 22.00 до 4.00)

1 клас

коп/кВтгод

Величина показника 18,593

2 клас

коп/кВтгод

23,668

в інші години доби

1 клас

коп/кВтгод

74,370

2 клас

коп/кВтгод

94,670

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕ від 23.04.2012 р. № 497. Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. Керівник фінансового департаменту ПАТ «Дніпрообленерго» С. В. Єфімов

Головне управління юстиції у Дніпропетровській області інформує З метою підвищення рівня правосвідомості громадян з пра вових питань щодо структури судової системи, порядку звер нення до суду, оскарження або виконання судових рішень, а також щодо повноважень міністра юстиції у сфері судоустрою на офіційному сайті Міністерства юстиції України розміщено вказану інформацію у рубриці «Довідкова інформація, Грома дянам та юридичним особам». Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну служ бу» головне управління будівництва та архітектури облдержад міністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: головний спеціаліст бухгалтер головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації. Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта в галузі економіки та фінансів за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі або стаж робо ти за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 3 років. головний спеціаліст відділу містобудівного нагляду та кон тролю управління містобудування та архітектури головного уп равління будівництва та архітектури облдержадміністрації; Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді про відного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років. провідний спеціаліст відділу планування, забудови та містобудівного кадастру управління містобудування та архі тектури головного управління (на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею 3річно го віку). Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціа ліста I або II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років. Термін подання документів: 30 календарних днів з дня пуб лікації оголошення. Довідки за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Кірова,2 (к.141) тел. 7428689.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну служ бу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службов ця, а саме: начальника головного управління економіки облдерж адміністрації. Претенденти на посаду повинні бути громадянами Украї ни, мати повну вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; мати стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах еко номіки не менше 5 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, кімн. 616, довідки за тел. 7428160.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1329

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331)


²ÄÏÎ×ÈÍÜ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2012 ð. ¹ 42 (1331) ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Êëóáíè÷íàÿ ïîðà - ïàëü÷èêè îáëèæåøü

Íà÷èíêà: замороженная клубника - 1,5 стакана вода - 1/2 стакана сахар - 4 столовых ложки крахмал картофельный 3 столовых ложки.

Áåëêîâîå ñóôëå: белки - 2 шт. сахар - 2 столовых ложки крахмал картофельный 2 столовых ложки

Ê ñîæàëåíèþ, äàæå íîâîìîäíàÿ «õèìèÿ» äëÿ óáîðêè êâàðòèð íå âñåãäà ñïðàâëÿåòñÿ ñ äîìàøíèìè ïðîáëåìàìè èëè ïðîñòî åå íåò ïîä ðóêîé. «Â³ñò³» ïîäñêàæóò, ÷åì âûâåñòè ïÿòíî, êàê èçáàâèòüñÿ îò ðæàâ÷èíû è íàêèïè, à òàêæå óñòðàíèòü íåïðèÿòíûå çàïàõè

ÒÐÈ ÌÅÑßÖÀ ÐÀÁÎÒÛ

ÀÂÒÎ Ñ ÂÅÒÅÐÊÎÌ

КЛУБНИЧНЫЙ ПИРОГ

домашняя сметана - 1/2 стакана желтки - 2 шт. сахар - 40 г соль - щепотка лимонная кислота - щепотка сода - 1/3 чайной ложки мука - стакан.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Óæå ïî÷òè ïðèøëî äîëãîæäàííîå ëåòî, à âìåñòå ñ íèì íà ñòîëå ïîÿâèëàñü âêóñíàÿ è ëþáèìàÿ ÿãîäà - êëóáíèêà. Åå ìîæíî åñòü, ïîñûïàâ ñàõàðîì, âàðèòü èç íåå âàðåíüå è êîìïîòû èëè ïðèãîòîâèòü âêóñíåéøèå äåñåðòû

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: Òåñòî:

ванилин - на кончике ножа лимонная кислота - щепотка.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Клубнику посыпать сахаром, а когда она разморозится, довести до кипения в своем соку, влить крахмал, разведенный в холодной воде. Когда все вместе закипит, сразу же выключить. o Смешать сметану, сахар, соль, лимонную кислоту, желтки. Добавить смешанную с содой муку. Замесить тесто, слегка прилипающее к рукам, накрыть миской на 20 минут. p Небольшой противень застелить бумагой,

смазать сливочным маслом, слегка посыпать мукой. Сформировать из теста, посыпав его мукой, руками пласт толщиной 0,5 см с бортиком 3 см, сделать проколы вилкой по всей поверхности. q Поставить противень в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. r Охлажденные белки сначала взбить со щепоткой лимонной кислоты, постепенно добавить сахар, а затем крахмал, ванилин, продолжая взбивать, пока не образуется устойчивая пена. s Вынуть противень из духовки, выложить в середину пирога клубничную начинку, а сверху - белковую массу. По белковому слою пройтись тыльной стороной ложки, чтобы образовались «пики». t Выпекать еще 10 минут, духовку выключить, оставить пирог в духовке на 15 минут. u Снимать пирог с противня и разрезать следует после его остывания.

Ïåêèíñêèé ôåðìåð Òàíã ×æýíïèí ñêîíñòðóèðîâàë àâòîìîáèëü, êîòîðûé äâèæåòñÿ çà ñ÷åò ýíåðãèè âåòðà. Ìàøèíà ïîëó÷àåò ýíåðãèþ îò óñòàíîâëåííîãî â ïåðåäíåé ÷àñòè êóçîâà ïðîïåëëåðà è äâóõ ñîëíå÷íûõ áàòàðåé. Êàê óòâåðæäàåò ñîçäàòåëü óíèêàëüíîãî àâòî, åãî äåòèùå ðàçâèâàåò ñêîðîñòü äî 140 êì/÷ è ðàáîòàåò áûñòðåå è äîëüøå, ÷åì íàáèðàþùèå ïîïóëÿðíîñòü ýëåêòðîêàðû. Ñîçäàíèå àâòîìîáèëÿ, äëèíîé îêîëî òðåõ ìåòðîâ è âûñîòîé îäèí ìåòð, çàíÿëî ó ôåðìåðà òðè ìåñÿöà. ○

КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: клубника - 130 г мороженое - 100 г вермут - 1 столовая ложка взбитые сливки - по вкусу сахарная пудра - 1 столовая ложка какао - по вкусу.

ÀËÊÎÃÎËÜ ÂÍÅ ÄÎÌÀ ßïîíñêèì ÷èíîâíèêàì çàïðåòèëè ïèòü àëêîãîëü âíå äîìà. Òåïåðü âñåì, êòî íàõîäèòñÿ íà ñîäåðæàíèè ìåñòíîãî áþäæåòà, ìîæíî âûïèâàòü òîëüêî äîìà: â ðåñòîðàíàõ, áàðàõ, êàôå, ó äðóçåé â ãîñòÿõ è äàæå íà îôèöèàëüíûõ ïðèåìàõ ÷èíîâíèêàì ïðèäåòñÿ îãðàíè÷èâàòüñÿ áåçàëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè. ○

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Клубнику измельчить блендером. o Добавить сахарную пудру, немного вермута и мороженое. Взбить. p Выложить десерт в креманку, украсить взбитыми сливками и присыпать какао. Приятного аппетита!

×èñòàÿ êóõíÿ

ÌÎÅÌ ÏÐÎÒÈÂÅÍÜ

×ÈÍÎÂÍÈÊÀÌ ÇÀÏÐÅÒÈËÈ

ÄÎÌÀØÍßß ÊÎÏÈËÊÀ

воду сливают и вновь наполняют чайник водой, в которую добавлена уксусная эссенция (полстакана на 4 л воды). Содержимое чайника опять кипятят 20 мин. После этого разрыхленный Æ В сточных трубах слой накипи можно легко ка, например, деревянной умывальников иногда снять со стенок чайнипалочкой. Не забудьте тщаскапливается жир. Для тельно прополоскать обновего устранения слеленный чайник. дует выливать в раковину кипяток. Æ Стеклянную посуду с узким горлышком (графиÆ Накипь можÌåòàëëè÷åñно удалить с помоны, вазы и т. п.) удобно êèå (ñòàëüщью питьевой соды мыть теплой водой, в котоíûå) ïðîòèâíè и уксусной эссенрую добавлены мелко наïîñëå ìûòüÿ ãîðÿ÷åé ции. Делается это так: крошенная скорлупа сыâîäîé ïðîòèðàþò в чайник (или другую порых яиц или же кусочки гаãóñòîé êàøèöåé èç суду) наливают горячую зетной бумаги (посуду при ïèòüåâîé ñîäû è воду и доводят ее до кипеэтом надо встряхивать). âîäû, êîòîðóþ ÷åðåç ния, после чего добавляют Æ Ржавые пятна и подíåñêîëüêî ìèíóò ñìûâàтеки можно вывести перепитьевую соду из расчета 2þò. Ýòî ïîìîãàåò èçáàкисью водорода, к которой 2,5 столовые ложки на 1 л âèòüñÿ îò îñòàòêîâ добавляется 10% нашатырводы. Продолжают кипяçàãóñòåâøåãî æèðà. ного спирта. тить еще 20-25 мин. затем

×òîáû â ìóêå íå çàâîäèëèñü æó÷êè, íóæíî ïîëîæèòü â ìåøî÷åê, ãäå îíà õðàíèòñÿ, íåñêîëüêî çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, íå î÷èùàÿ îò âåðõíåé êîæèöû. Æ Пятна на обоях протирают сухой чистой тряпкой и чистят хлебным мякишем. Æ Неприятный запах в шкафах исчезнет, если положить туда на бумаге молотый кофе. Æ Специфический запах в хлебнице можно устранить, если ее протереть чистой тряпкой, смоченной уксусом, а затем проветрить.

ÍÅÐÀÄÈÂÛÉ ÂÎÐ

ÎÑÒÀÂÈË «ÓËÈÊÈ» Âîð-äîìóøíèê, ïûòàâøèéñÿ îãðàáèòü êâàðòèðó íà þãå Ìîñêâû, ïîòåðÿë íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Î ïðîèñøåñòâèè â ïîëèöèþ çàÿâèëà õîçÿéêà êâàðòèðû - 60-ëåòíÿÿ ìîñêâè÷êà, êîòîðàÿ, âåðíóâøèñü äîìîé, îáíàðóæèëà â îäíîé èç êîìíàò ïîñòîðîííåãî. Óâèäåâ õîçÿéêó, ìóæ÷èíà âûïðûãíóë â îêíî è ñáåæàë. Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ ñëåäîâàòåëè îáíàðóæèëè ñïðàâêó îá îñâîáîæäåíèè íà èìÿ 50-ëåòíåãî ìîñêâè÷à. Íà íåé áûëà ôîòîãðàôèÿ, ïî êîòîðîé õîçÿéêà êâàðòèðû îïîçíàëà çëîóìûøëåííèêà. ○

ÌÓÊÀ ÁÅÇ ÆÓ×ÊÎÂ

ÀÊÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÌÈÍÓÑ 200 ÊÈËÎ Æèòåëüíèöà Âåëèêîáðèòàíèè Ìýðè Èòîí, êîòîðàÿ ê 40 ãîäàì âåñèëà 317 êèëîãðàììîâ, ñìîãëà ñáðîñèòü óæå ïî÷òè 200 êèëîãðàììîâ. Æåíùèíà óòâåðæäàåò, ÷òî îáîøëàñü áåç îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà è òàáëåòîê äëÿ ïîõóäåíèÿ, à íà÷àëà âåñòè àêòèâíûé è çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Áëàãîäàðÿ ïðàâèëüíîìó ïèòàíèþ è çàíÿòèÿì ñïîðòîì Ìýðè ñåé÷àñ âåñèò 120 êèëîãðàììîâ, íî ïðîäîëæàåò õóäåòü.


ЧЕТВЕР, 31 ТРАВНЯ 2012 РОКУ № 42 (1331)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Âåðà Ïîëîçêîâà: «Â Óêðàèíó åäó êàê íà êàíèêóëû» ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

«ÌÀËÜ×ÈÊÈ ÎÕÀÞÒ È ÀÕÀÞÒ ÎÒ ÓÊÐÀÈÍÎÊ»

Âåðà Ïîëîçêîâà - ðîññèé ðîññèé-ñêèé äðàìàòóðã è ïîýòåññà ñ óêðàèíñêèìè êîðíÿìè è ÃÎÐÎÑÊÎÏ ðîäñòâåííèêàìè â Äíå Äíå-ОВЕН ВЕСЫ ïðîïåòðîâñêå.  íàø Ýòî áëàãîïðèÿòíîå ãîðîä îíà ïðèåõàëà, ÷òîáû  íà÷àëå íåäåëè âðåìÿ äëÿ äàëüíåé òðàòüòå ñèëû ñ ïðåçåíòîâàòü ñâîé íîâûé ïîëüçîé, à îáùàéòåñü òîëüêî ïîåçäêè, êîìàíäèðîâêè èëè àëüáîì «Çíàê íåðàâåíîòïóñêà.  íà÷àëå íåäåëè ïî íåîáõîäèìîñòè. Âû ñòâà/çíàê ðàâåíñòâà» ðàâåíñòâà».. âíèìàòåëüíî âûáèðàéòå ñìîæåòå ïåðåäåëàòü ìàññó ìåëêîé ðàáîòû. Ýòî áëàãîïðè- ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.  âûõîäíûå  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ âû äîñòèãíåòå áîëüøåãî, åñëè Âåðà ðàññêàçàëà, ïî÷åìó ÿòíîå âðåìÿ è äëÿ ìåäèöèíïðîñòî áóäåòå ïëûòü ïî ñêîé äèàãíîñòèêè. ëþáèò óêðàèíñêèõ ïðîâîäòå÷åíèþ. ТЕЛЕЦ íèö è ÷åì øîêèðóþò íàøè СКОРПИОН Âàì æåëàòåëüíî íå æåíùèíû  íà÷àëå íåäåëè ó îòâëåêàòüñÿ îò âûáðàííîãî êóðñà è íå ñëóøàòü âñåõ ïîäðÿä, åñëè äåëà èäóò óñïåøíî. Çà ïîêóïêàìè èìååò ñìûñë õîäèòü ñî ñïèñêîì, íå íàáèðàÿ ìåëî÷åé, áåç êîòîðûõ ìîæíî îáîéòèñü. БЛИЗНЕЦЫ Ýòà íåäåëÿ ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ âñòðå÷, îáìåíà èíôîðìàöèåé è ðîìàíòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Ìîæíî ïëàíèðîâàòü äåëîâîå îáùåíèå, îñîáåííî åñëè âàì íóæíî íàéòè èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ñâîèõ ïëàíîâ. РАК Íà÷àëî íåäåëè óäà÷íî äëÿ ðàáîòû, íî ïðîáëåìíî äëÿ îáùåíèÿ. Ñòàðàéòåñü íå ðåàãèðîâàòü íà âûïàäû òîãî, êòî èùåò ññîðû. Ïîêóïêè ìîæíî äåëàòü â ñðåäó è â ÷åòâåðã. Ýòè äíè áëàãîïðèÿòíû è äëÿ äîìàøíèõ ìåðîïðèÿòèé, âñòðå÷ ñ ðîäñòâåííèêàìè, íà÷àëà ðåìîíòíûõ ðàáîò. ЛЕВ Â íà÷àëå íåäåëè êîììåð÷åñêîå ÷óòüå ó âàñ áóäåò ïðèòóïëåíî. Íå õâàòàéòåñü çà íåñêîëüêî äåë ñðàçó, íî «óïðèòåñü» è äîâåäèòå õîòÿ áû îäíî äî æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. ДЕВА  íà÷àëå íåäåëè âû ñìîæåòå ñïîêîéíî îòðàáîòàòü äåòàëè òåêóùèõ äåë è ìåðîïðèÿòèé, íàâåñòè ïîðÿäîê â íàêîïëåíèÿõ. Èìåííî â ýòî âðåìÿ õîðîøî çàíèìàòüñÿ áîëüøèìè çàêóïêàìè ýòè äíè ìîæíî ïîñâÿòèòü ðàáîòå è äåëîâîìó îáùåíèþ.

âàñ âîçìîæíû ïðîáëåìû ñ äîëãîâûìè îáÿçàòåëüñòâàìè. Íå ïûòàéòåñü êàê óêëîíÿòüñÿ îò âûïëàòû äîëãà, òàê è âûáèâàòü äåíüãè èç äîëæíèêîâ. СТРЕЛЕЦ Â íà÷àëå íåäåëè ïîäîçðèòåëüíîñòü íå áóäåò ëèøíåé, îñîáåííî åñëè âàñ áóäóò ïîäâîäèòü ê êàêîìó-òî âûáîðó. Ëó÷øå íå ìåíÿòü ïðèâû÷íîå íà íîâîå, íî íåîïðåäåëåííîå. Ïîëåçíî ðàñ÷èñòèòü êàêóþ-òî ÷àñòü æèçíåííîé òåððèòîðèè, ôèãóðàëüíî èëè ðåàëüíî. КОЗЕРОГ Îñòåðåãàéòåñü óòå÷êè èíôîðìàöèè è ðàñêðûòèÿ ñâîèõ òàéí. Ìåíüøå ãîâîðèòå è áîëüøå äåëàéòå. Áóäåò âîçìîæíîñòü ñãëàäèòü íàçðåâàþùèå ïðîòèâîðå÷èÿ, ïðîâåñòè ñëîæíûå ïåðåãîâîðû. Ðàíî óòðîì â ÷åòâåðã ìîæíî íà÷àòü íîâîå äåëî. Îíî îáåùàåò áûòü óñïåøíûì, íî âàñ æäåò ìíîãî ðàáîòû è ñïîðîâ. ВОДОЛЕЙ Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå ñòàòü æåðòâîé äåçèíôîðìàöèè. Íå çàíèìàéòå è íå äàâàéòå äåíåã â äîëã. ×åòâåðã è ïÿòíèöà áóäóò áîãàòû íîâîñòÿìè. Èùèòå îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû; ïîïóòíî íàéäåòå åùå ìíîãî ïîëåçíîãî. РЫБЫ Ãîòîâüòåñü îñóùåñòâëÿòü íåñêîëüêî ïàðàëëåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è ìíîãî îáùàòüñÿ. Ýìîöèîíàëüíûå êîíòàêòû îáåñïå÷àò âàñ ìàòåðèàëîì äëÿ íîâûõ íàäåæä è æåëàíèé. Èçáåãàéòå øóìíûõ êîìïàíèé.

ГОРОД НАПОМИНАЕТ ШАНХАЙ - Вера, Вы впервые в Днепропетровске? - Да, но я давно мечтала приехать сюда, потому что у меня в Днепропетровске живут родственники. А еще здесь неописуемо красиво. Если смотреть на город со стороны реки, то можно подумать, что это какой-то Шанхай или Сингапур - из-за высоток и мостов. - Вы всегда очень эмоционально читаете свои стихи. Каждый раз заново переживаете или это актерская игра? - Я стараюсь не играть, все мои интонации и эмоции - искренние. Я ненавижу такую чтецкую манеру, когда человека на сцене «рвет» от эмоций, а зрителю в зале просто ничего не остается, потому что за него уже все пережили.

мацию стихов и рок-музыку? - Вообще эта идея пришла к моему продюсеру. Я тогда еще не понимала, как можно совместить мой голос и рок. Думала, что на одном концерте все закончится. Но мы отыграли уже 32 концерта (улыбается). - Были в украинских городах? - Я очень люблю Украину, и в этот тур ехала как на каникулы. В Украине люди «придуманы» подругому. Таких открытых я не встречала нигде. Когда у меня автограф просят, то обращаются, будто мы старые знакомые и встретились после долгой разлуки, без всяких дисДРУГИЕ ЛЮДИ танций. - Как пришла идея - Говорят, что у попусоединить декла- лярных людей немного

настоящих друзей, у Вас так же? - Со мной до сих пор легко найти взаимопонимание (улыбается). Но те, кто воспринимают меня только как звезду, сами лишают себя возможности подружиться. Постоянное обожание и даже некое обожествление очень сложно переварить адекватному человеку, у которого есть мама, папа, головная боль и все остальное.

ЖЕНЩИНЫ ВЫЗЫВАЮТ ШОК - Вера, в концертных турах случаются смешные истории? - Да, особенно в Украине. Наши туры всегда похожи на смешное молодежное кино. Меня веселят украинские проводни-

ÏÎÃÎÄÀ Чт 31.05 Пт 01.06 Сб 02.06 Нд 03.06 Пн 04.06 Вт 05.06

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

цы, которые говорят тебе: «Рыба моя, заплываем» (улыбается). У моих ребят самый большой шок вызывают красивые женщины на высоких каблуках, с прическами, яркими губами. Мальчики, как в тропическом лесу, смотрят по сторонам, охают и ахают, ведь в России немного по-другому одеваются. - У Вас преобладают очень грустные стихи. Откуда так много разочарования? - Я до хрипоты доказываю, что это не печальные стихи. Я постепенно перехожу от чрезмерно эмоциональных текстов до более внятных, серьезных и вдумчивых работ. Чем больше взрослею, тем больше у меня появляется текстов о счастье, любви.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

+19 +20 0С +14 +17 0С +17 +21 0С +12 +17 0С +19 +24 0С +15 +19 0С +17 +21 0С +13 +17 0С +18 +22 0С +13 +17 0С +18 +23 0С +15 +19 0С

півн.захід. 34 м/с півн.захід. 23 м/с півд.захід. 36 м/с захід. 23 м/с півн.захід. 24 м/с півн.схід. 23 м/с

Номер підписано до друку 30.05.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254342

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you