Page 1

ÊÓÄÈ ÏÎÄIËÈÑÜ ÄÅÐÅÂÀ?

ÊÓÏÀÒÜÑß «Ñ ÓÌÎÌ»

2

9

ÑÂßÒÎ ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÁÀ

«ÐÎÄÍß» ÈÇ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ

7

8

ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎ - Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ Â Äíåïðîïåòðîâñêå ãîñòèë Êóáîê Àíðè Äåëîíè ãëàâíûé òðîôåé Åâðî. Îí áûë âûñòàâëåí íà âñåîáùåå îáîçðåíèå íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè è ïðèâëåê íåìàëîå ÷èñëî æåëàþùèõ ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ íèì.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№39 (1328) Вівторок, 22 травня 2012 р.

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ÑÏÐÈßÍÍß ÁÅÇÏÅÖ²

Ó ÐÀÌÊÀÕ ÑÀ̲ÒÓ 21 òðàâíÿ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïîáóâàâ ³ç ðîáî÷èì â³çèòîì ó ÑØÀ. Ó ðàìêàõ ×èêàçüêîãî ñàì³òó ÍÀÒÎ Ãëàâà äåðæàâè âçÿâ ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íî¿ ðàäè, íà ÿêîìó éøëîñÿ ïðî ñïðèÿííÿ áåçïåö³ â Àôãàí³ñòàí³ íà íàéâèùèõ äåðæàâíèõ ð³âíÿõ. ×èêàçüêèé ñàì³ò ÍÀÒÎ - íàéá³ëüøèé çà âñþ ³ñòîð³þ ³ñíóâàííÿ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 60-òè ãëàâ äåðæàâ, óðÿä³â ³ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é. ○

ÄÎÏÎ̲ÆÍÀ ²ÍÑÒÈÒÓÖ²ß

ÑÒÂÎÐÅÍÎ ÀÑÀÌÁËÅÞ

5

«Â Óêðàèíå íåò ëó÷øåãî ïàðòíåðà, ÷åì Äíåïðîïåòðîâñê» Äíåïðîïåòðîâùèíà óñïåøíî ðàçâèâàåò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè Àìåðèêè. Âñëåä çà Ïîñëîì ÑØÀ â Óêðàèíå Äæîíîì Òåôôòîì íàø ðåãèîí ïîñåòèë Ìèíèñòð äåëîâîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Øòàòà Ìåðèëåíä Äæîí Ìàêäîíàóãõ, êîòîðûé âñòðåòèëñÿ ñ ãóáåðíàòîðîì Àëåêñàíäðîì Âèëêóëîì. Èíîñòðàííûé ãîñòü òàêæå îòâåòèë íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ æóðíàëèñòîâ,, â òîì ÷èñëå è êîððåñïîíäåíòà «Âiñòåé». Îí ðàññêàçàë î òîì, ïî÷åìó äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà âûáðàëè èìåííî íàøó îáëàñòü è ÷òî åìó ïîíðàâèëîñü â Äíåïðîïåòðîâñêå.

Ç×ÈÍÈËÈ ÏÀͲÊÓ

ÏÒÀØÊÓ ÏÐÈÉÍßËÈ ÇÀ ØÏÈÃÓÍÀ ëè ïîë³ö³þ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ó ïåðíàòîãî - íåõàÌåøêàíö³ òóðåöüêîãî ðàêòåðíî ðîçøèðåí³ í³çäð³. ïîñåëåííÿ ç÷èíèëè ïàí³êó Äèâàêè ïîáîþâàëèñÿ, ùî â ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðèéíÿëè íèõ ³çðà¿ëüñüêà ðîçâ³äêà ïåðåë³òíó ïòàøêó çà ìîãëà ñõîâàòè ì³êðîåëåêò³çðà¿ëüñüêîãî øïèãóíà. ðîííèé ïðèñòð³é. ϳäîçðè âèíèêëè òîä³, êîëè Ñòðàõ ä³éñíî ìຠâåëèê³ î÷³, ëþäè çíàéøëè íà ïîë³ ÿê ãîâîðèòüñÿ â ïðèñë³â’¿. ìåðòâîãî ïòàõà âèäó Íåùàñíîãî ìåðòâîãî ïòàõà ºâðîïåéñüêà ùóðêà. Íà íîç³ ïåðåäàëè äåðæàâíèì ó íüîãî ñåëÿíè ïîì³òèëè åêñïåðòàì, ÿê³, ïðîâ³âøè êàáëó÷êó ³ç âèãðàâ³ðóâàíèì íåîáõ³äí³ äîñë³äæåííÿ, ñëîâîì «²çðà¿ëü». Íå í³÷îãî çàãðîçëèâîãî â íüîìó çâîë³êàþ÷è, ëþäè âèêëèêà- íå âèÿâèëè. ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

6

̳ñöåâå â³ää³ëåííÿ ì³í³ñòåðñòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òàêîæ äîñë³äèëî ÿñêðàâî÷óáîãî ïåðíàòîãî. ϳñëÿ ÷îãî æèòåë³â ñåëèùà â îêîëèöÿõ ì³ñòà Ãàç³àíòåï çàïåâíèëè, ùî öèõ ïòàõ³â ïîä³áíèìè êàáëó÷êàìè ÷àñòî «ì³òÿòü», äîñë³äæóþ÷è øëÿõ ¿õíüî¿ ì³ãðàö³¿. Ùîá ïåðåêîíàòè ñ³ëüñüêèõ ïîë³öåéñüêèõ, ùî íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ í³÷îãî íå çàãðîæóº, ïðåäñòàâíèêàì ì³í³ñòåðñòâà äîâåëîñÿ äîêëàñòè ÷èìàëî çóñèëü.

Íà æàëü, ó Òóðå÷÷èí³ òåî𳿠çìîâè âèíèêàþòü íà ïîðîæíüîìó ì³ñö³. À íàñåëåííÿ, â ñâîþ ÷åðãó, ëåãêî â³ðèòü ð³çíèì í³ñåí³òíèöÿì òà ïë³òêàì, ùî âëàøòîâóþòü ïðîòè êðà¿íè ³çðà¿ëüòÿíè. ³äíîñèíè ì³æ Òóðå÷÷èíîþ òà ²çðà¿ëåì ð³çêî ïîã³ðøèëèñü ï³ñëÿ òîãî, ÿê ï³ä ÷àñ øòóðìó ñóäíà ³çðà¿ëüñüêèìè äåñàíòíèêàìè çàãèíóëè äåâ’ÿòü òóðåöüêèõ àêòèâ³ñò³â ³ñëàìñüêîãî ðóõó.

Ïðîôçàõâîðþâàííÿ. Íå çãîð³òè íà ðîáîò³

Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³äïèñàâ Óêàç «Ïðî Êîíñòèòóö³éíó Àñàìáëåþ». Öå ñïåö³àëüíèé äîïîì³æíèé îðãàí, ãîëîâíà ìåòà ÿêîãî - ï³äãîòîâêà çàêîíîïðîåêò³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿. Äî ñêëàäó Àñàìáëå¿ óâ³éøëè 95 îñ³á. Î÷îëèâ ³íñòèòóö³þ ïåðøèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êðàâ÷óê. Éîãî çàñòóïíèêîì ïðèçíà÷èëè äèðåêòîðà ²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ì. Â.Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè Þð³ÿ Øåì÷óøåíêà. Ñåêðåòàðåì Êîíñòèòóö³éíî¿ Àñàìáëå¿ ñòàëà Êåð³âíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ ìîäåðí³çàö³¿ Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Ìàðèíà Ñòàâí³é÷óê. ○

ÁÅÇ Â²Ç

ÒÓÐÅ××ÈÍÀ ÇÀÏÐÎØÓª ̳í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè ïðèñêîðèëî ïðîöåäóðó îáì³íó íîòàìè, ³ òåïåð óêðà¿íö³ çìîæóòü ç 1 ñåðïíÿ ïî¿õàòè äî Òóðå÷÷èíè áåç â³çè. Äîìîâëåíîñò³ ïðî âçàºìí³ ïî¿çäêè ãðîìàäÿí áóëè äîñÿãíóò³ äâîìà êðà¿íàìè ùå íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Òîæ ãðîìàäÿíè îäí³º¿ äåðæàâè çìîæóòü ïåðåáóâàòè íà òåðèòî𳿠³íøî¿ áåç â³çè äî 30 äí³â ç ìîìåíòó â’¿çäó. Âàðòî äîäàòè, ùî ìèíóëîãî ðîêó â Òóðå÷÷èí³ ïîáóâàëè ïîíàä 600 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â. ○

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ÏÅÐزÑÒÜ

ÍÀÉÁ²ËÜØÅ ÌÅÄÀËÅÉ - ÍÀز 20 òðàâíÿ â Åéíäõîâåí³ (ͳäåðëàíäè) çàâåðøèâñÿ ×åìï³îíàò ªâðîïè ç³ ñòðèáê³â ó âîäó. ϳä ÷àñ ïåðøîñò³ áóëî ðîç³ãðàíî 11 êîìïëåêò³â íàãîðîä, 8 ³ç ÿêèõ âèáîðîëè óêðà¿íö³. Íàø³ ñïîðòñìåíè âåçóòü äîäîìó 2 çîëîòèõ òà ïî 3 ñð³áíèõ ³ áðîíçîâèõ ìåäàëåé. Äðóãå ì³ñöå â çìàãàííÿõ ïîñ³ëè ôðàíöóçè, òðåòº - áðèòàíö³ òà øâåäè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328)

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÄÅÍÜ ªÂÐÎÏÈ

Ñâÿòî ïðîñòî íåáà ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎвÂ

ÌÈÑÑÈß Â ÃÎÑÒßÕ

ÏÎÃÎÂÎÐßÒ Î ÊÐÅÄÈÒÅ Ìèññèÿ ÌÂÔ ïðèáûëà â Óêðàèíó äëÿ âñòðå÷è ñ âëàñòÿìè è ïðîáóäåò â ñòðàíå äî 28 ìàÿ. Ôîíä íàñòàèâàåò íà ïîâûøåíèè Óêðàèíîé òàðèôîâ íà ãàç äëÿ íàñåëåíèÿ, ñ÷èòàÿ ýòî îäíèì èç êëþ÷åâûõ óñëîâèé äëÿ âûäåëåíèÿ î÷åðåäíîãî òðàíøà êðåäèòîâ â ðàçìåðå 1,5 ìëðä. äîë.  îêòÿáðå 2011 ãîäà ÌÂÔ óæå õîòåë ïîäíÿòü ñòîèìîñòü ãîëóáîãî òîïëèâà íà 32% äëÿ æèòåëåé è íà 56% äëÿ ïðåäïðèÿòèé êîììóíàëüíîé òåïëîýíåðãåòèêè. Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîäîáíûå èçìåíåíèÿ â öåíîâîé ïîëèòèêå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ññóäû èñêëþ÷àåò.

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ãó÷íî â³äñâÿòêóâàëè Äåíü ªâðîïè. À íàøå ì³ñòî ïåðåòâîðèëîñü íà ñïðàâæí³ñ³íüêèé Ñîðî÷èíñüêèé åíòðàëüíîìó ïàðêó êóëüòóðè ÿðìàðîê: ó Ö Öåíòðàëüíîìó òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà ãîñòåé çóñòð³â ì³æíàðîäíèé åòíîôåñòèâàëü «Ïåòðèê³âñüêèé äèâîöâ³ò», à á³ëÿ ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. ßâîðíèöüêîãî - ìóçåéíå ñâÿòî «×èñò³ äæåðåëà»

Харкові Ян Гранат. Почесні гості завітали до Єврокварталу, відвідали містечко народних майстрів.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÊËÀÌÀ ÀËÊÎÃÎËß

ÒÎËÜÊÎ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È Ïàðëàìåíò â ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíÿë çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó ðåêëàìó àëêîãîëÿ íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè áóäóò òðàíñëèðîâàòü òîëüêî ïîñëå ïîëóíî÷è è äî øåñòè óòðà. Êðîìå òîãî, àëêîãîëüíûå òîðãîâûå ìàðêè íå ñìîãóò ôèãóðèðîâàòü â êà÷åñòâå ñïîíñîðîâ òåëåïðîãðàìì, êîíöåðòíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Èñêëþ÷åíèå ñäåëàþò òîëüêî äëÿ ïèâà. ○

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

ÈÒÀËÈÞ ÒÐßÑËÎ Â âîñêðåñåíüå â Èòàëèè áûëî çàôèêñèðîâàíî íåñêîëüêî çåìëåòðÿñåíèé. Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, ïîãèáëè ñåìåðî ÷åëîâåê, áîëåå ñîòíè - ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. Íåñêîëüêî èòàëüÿíöåâ ïîòåðÿëè ñâîè äîìà. Ãëàâà èòàëüÿíñêîé îáëàñòè Ýìèëèÿ-Ðîìàíüÿ, ñèëüíî ïîñòðàäàâøåé îò íåñêîëüêèõ ïîäçåìíûõ òîë÷êîâ, îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäñòâó ñòðàíû ñ ïðîñüáîé îáúÿâèòü ÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå. ○

НАРОДНІ ГУЛЯННЯ У парку ім. Тараса Шевченка в урочистостях взяли участь понад 4,5 тис. чоловік: сотні майстрів народних ремесел, творчі колективи не лише з Дніпропетровщини, але й з багатьох регіонів України, Польщі. Зі святом усіх привітали голова облдержадміністрації Олександр

вражаючи дивовижними виробами: придбати можна було все, чого душа побажає. «Джере-

 ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒßÕ ÂÇßËÈ Ó×ÀÑÒÜ ÏÎÍÀÄ 4,5 ÒÈÑ. ×ÎËÎÂ²Ê Вілкул, голова облради Євген Удод, Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко та Генеральний консул Республіки Польща в авторські роботи і веселими народними гуляннями.

«ДЖЕРЕЛЬНИЙ» ГОМІН Цього ж дня вже традиційно Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького запросив усіх поціновувачів народного мистецтва на яскраве свято «Чисті джерела». На музейному майдані гомонів ярмарок,

ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ ÔÈÍÀË

ÐÎÑÑÈß - ×ÅÌÏÈÎÍ Â âîñêðåñåíüå â Õåëüñèíêè ñîñòîÿëñÿ ôèíàëüíûé ìàò÷ ×åìïèîíàòà ìèðà ïî õîêêåþ ìåæäó ñáîðíûìè Ñëîâàêèè è Ðîññèè. Ïîñëåäíèå âûèãðàëè ñî ñ÷åòîì 6:2. Êîìàíäà Ñëîâàêèè îòêðûëà ñ÷åò óæå íà âòîðîé ìèíóòå èãðû óñèëèÿìè Çäåíî Õàðû, íî ïîñëå ýòîãî ðîññèÿíå çàáðîñèëè 5 øàéá. Ñëîâàêè æå ñìîãëè îòâåòèòü íà ýòî ëèøü åùå îäíîé øàéáîé Õàðû. Ïîáåäíóþ òî÷êó ïîñòàâèë ëó÷øèé áîìáàðäèð òóðíèðà Åâãåíèé Ìàëêèí, çàáðîñèâøèé 11-þ øàéáó.

«Петриківський дивоцвіт» запам’ятався цікавими майстер-класами, можливістю придбати

ÌÀÉÑÒÐÈ Ä²ËÈËÈÑÜ ÑÂÎ¯Ì Ó̲ÍÍßÌ ла» зібрали понад сотню майстрів, які щиро ділилися своїм умінням з усіма бажаючими. Кожен міг відчути себе, якщо не гончарем, то вишивальницею. Гостей розважали фольклорні колективи, а також конкурси та ігри.

ÑÏÅÊÎÒͲ ÄͲ

Çàïîá³ãòè ïîæåæàì Наразі на Дніпропетровщині вся техніка для гасіння лісових пожеж пеÖüîãî ðîêó ñïåêà íå ребуває в готовності № 1. çàáàðèëàñÿ - óæå ç ê³íöÿ êâ³òíÿ îõîïèëà Äí³ïðîïåò- На ній буде організовано цілодобове чергування. ðîâùèíó. Ãóáåðíàòîð Про це повідомив голова Îëåêñàíäð ³ëêóë ïîñòàоблдержадміністрації, наâèâ çàâäàííÿ: ïîñèëèòè ðîáîòó ùîäî íåäîïóùåííÿ чальник цивільного захисïîæåæ ó ë³ñîâèõ ìàñèâàõ ту області Олександр Вілкул під час наради òà åêîñèñòåìàõ îáëàñò³ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

щодо запобігання лісовим пожежам в регіоні. У заході взяли участь заступники губернатора, начальник головного територіального управління МНС України в області Віктор Бутківський, лісники, військові, керівники профільних підрозділів облдержадміністрації.

Керівникам відповідних служб дано завдання мати необхідний запас паливно-мастильних матеріалів та своєчасно забезпечувати проведення всього комплексу інженерно-технічних заходів з протипожежної підготовки лісових і степових масивів, сільгоспугідь.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328) ○

ÂÀÆËȲ ÎÁ’ªÊÒÈ

Мета Регіональної програми «Питна вода Дніпропетровщини» - забезпечити жителів регіону якісним і стабільним водопостачанням. У результаті реконструкції водогону «Кривий Ріг - село Валове» протяжністю понад 21 кілометр більше 6,6 тис. мешканців 16 сіл району відтепер мають стабільний доступ до якісної води. На реалізацію проекту за

стандартам, відтепер забезпечені понад 500 мешканців села. Важливим напрямком Регіональної програми також є установка локальних систем доочищення води в закладах соціальної сфери - дитсадках, школах і лікарнях. 17 травня голова ОДА ввів в експлуатацію такі системи доочищення води в школі Валового, де навчаються 116 учнів, та у НВК «Школа-садок» у Грузькому, який відвідують 76 дітей.

ÄËß ÃÐÓÇÜÊÎÃΠIJ ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ

Змагання бодігардів в Україні прохо-

дять уже 15 років, але в нашій області чемпіонат відбувся вперше. У складі команд-учасників - професіонали з Управління державної охорони України, СБУ, МВС, Міноборони тощо. За три дні спортсмени продемонстрували майстерність у різних категоріях, таких як рукопашний бій, забезпечення безпеки VIP-персони, надання першої медичної допомоги та інші.

«На міжнародних змаганнях охоронці України визнані одними з кращих у світі, наш досвід підготовки фахівців запозичують інші країни. З гордістю відзначу, що в нинішньому чемпіонаті беруть участь 5 команд охоронців спецпідрозділів Дніпропетровської області», - відзначив губернатор Олександр Вілкул, вітаючи учасників чемпіонату.

Äèòÿ÷èé â³äïî÷èíîê - ÿê³ñíèé òà êîìôîðòíèé страції поставив завдання перед керівництвом міст і районів забезпечити якісне Ãóáåðíàò îð Î ëåêñàíäð Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð літнє оздоровлення малень³ëêóë ïðîâ³â ðîçøèðåíó ких мешканців регіону. íàðàäó, ïðèñâÿ÷åíó Цього року в таборах поàíàë³çó ãîòîâíîñò³ ïîçàì- винні відпочити 80% шко³ñüêèõ çàêëàä³â îçäîðîâлярів, що на 7% більше, ніж ëåííÿ òà â³äïî÷èíêó äî минулоріч. Також мають бути оздоровлені всі дітиë³òíüî¿ îçäîðîâ÷î¿ êàìсироти й діти, позбавлені ïàí³¿-2012 äëÿ ä³òåé батьківського піклування. Äí³ïðîïå òðîâùèíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè На повноцінний відпочиГолова облдержадміні- нок малечі пільгових кате-

ÍÀ ϲÄÒÐÈÌÊÓ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ Äí³ïðîïåòðîâùèíà â³äçíà÷èëà Âñåóêðà¿íñüêèé äåíü ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè é ìàéñòð³â íàðîäíîãî ìèñòåöòâà òà ̳æíàðîäíèé äåíü ìóçå¿â. Óðî÷èñòîñò³ ïðîéøëè çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà çà ó÷àñòþ éîãî çàñòóïíèêà Ìà𳿠Ïóñòîâî¿. Çàóâàæèìî, ùî ó 2012 ðîö³ ïðîäîâæåíî ïîñòóïîâ³ êðîêè ðîçâèòêó êóëüòóðè â îáëàñò³. À îáäàðîâàí³é ìîëîä³ ùîðîêó ïðèçíà÷àþòüñÿ ðåã³îíàëüí³ ãðàíòè ³ ñòèïåí䳿 â ãàëóç³ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ. ○

ÒÂÎÐײ ÐÎÄÈÍÈ

ÂÐÀÆÀËÈ ÒÀËÀÍÒÀÌÈ Ç íàãîäè ̳æíàðîäíîãî äíÿ ñ³ì’¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëèñÿ îáëàñíèé ôåñòèâàëü «Äóø³ êðèíèöÿ» òà âèñòàâêà «Ñ³ìåéí³ ñêàðáè Äí³ïðîïåòðîâùèíè». Öüîãî ðîêó ó â³äá³ðêîâèõ òóðàõ ³ç 35-òè ì³ñò ³ ðàéîí³â îáëàñò³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 400 ñ³ìåé. Ïåðåìîæöÿìè ç íàðîäíèõ ïðîìèñë³â ñòàëè 19 ðîäèí. Âîíè ã³äíî ïðåäñòàâëÿòèìóòü ðåã³îí ó ùîð³÷íîìó Âñåóêðà¿íñüêîìó ôåñòèâàë³ â Êèºâ³ «Ðîäèíí³ ñêàðáè Óêðà¿íè». ○

ÏÐÎÔÒÅÕÎѲÒÀ ÎÁÐÀËÀ ÊÐÀÙÈÕ

ØÊÎËßв ÎÇÄÎÐÎÂËßÒÜ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÈÉ ÄÈÂÎÃÐÀÉ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çìàãàëèñü áîä³ãàðäè ²ç 19 ïî 21 òðàâíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðèâàâ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç áàãàòîáîðñòâà îõîðîíö³â. Ó íüîìó âçÿëà ó÷àñòü 21 êîìàíäà ñïåö³àëüíèõ ñëóæá òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â êðà¿íè

ÂÏÅÐØÅ Â ÎÁËÀÑÒ²

ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÎÁÄÀÐÎÂÀÍÈÕ

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

тора з обласного та державного бюджетів було виділено 15,4 млн. грн. А в Грузькому з ініціативи народного депутата Дмитра Шпенова і при підтримці губернатора облаштували дві свердловини глибиною 265 погонних метрів з обсягом подачі води 9,4 м3 на годину. Завдяки цьому питною водою, яка відповідає всім державним санітарногігієнічним нормам і

ÍÎÂÈÍÈ

Ñåëà çàáåçïå÷èëè âîäîþ Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â Êðèâîð³çüêîìó ðàéîí³ ìîäåðí³çóâàëè òà ñòâîðèëè íèçêó îá’ºêò³â âîäîïîñòà÷àííÿ. Çîêðåìà, ðåêîíñòðóéîâàíî âîäîã³í «Êðèâèé гã - ñåëî Âàëîâå» òà ñòâîðåíî äâ³ ñâåðäëîâèíè â ñåë³ Ãðóçüêå. Ìèíóëîãî òèæíÿ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ââ³â â åêñïëóàініціативою губернаòàö³þ ö³ îá’ºêòè

горій виділено 51 млн. грн. Начальник управління у справах сім’ї та молоді ОДА Лілія Ковальова розповіла, що хороші результати дає практика «шефства» підприємств над дітьми, які потребують соціальної підтримки, вона впроваджується з ініціативи губернатора. Торік понад 100 малюків безкоштовно оздоровилися за рахунок бізнесу.

Цього року почне приймати юних відпочиваючих санаторно-оздоровчий центр, що будується під керівництвом голови ОДА на базі колишнього табору імені Матросова в Новомосковському районі. Щороку тут зможуть оздоровитися без відриву від навчання близько 3-х тисяч дітей. Тож в області працюватимуть 25 заміських літніх таборів - на 1 більше, ніж торік.

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âèçíà÷åíî ïåðåìîæö³â îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â «Ôåñòèâàëüíèé äèâîãðàé ïðîôòåõîñâ³òè». Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 3 òèñ. ó÷í³â ³ç 58 ÏÒÍÇ îáëàñò³. Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó âèçíà÷åíî 19 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â-ïåðåìîæö³â ó 8 íîì³íàö³ÿõ. Ãðàí-ïð³ òà ö³ííèé ïîäàðóíîê â³ä îáëàñíî¿ âëàäè - òåëåâ³çîð îòðèìàâ Êðèâîð³çüêèé íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èé öåíòð. Çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïåðåìîæö³â íàãîðîäèëà éîãî çàñòóïíèê Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. ○

Î˲ÌϲÉÑÜÊÈÉ ÄÅÍÜ

DzÁÐÀ ÑÏÎÐÒÑÌÅͲ 19 òðàâíÿ ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Îë³ìï³éñüêîãî äíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â³äáóëèñÿ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ ç ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó, ïîêàçîâ³ âèñòóïè ñïîðòñìåí³â òà ìàñîâ³ ëåãêîàòëåòè÷í³ çàõîäè. Öüîãî æ äíÿ â àêâàòî𳿠ð³÷êè Äí³ïðî âñ³ áàæàþ÷³ ìîãëè ñïîñòåð³ãàòè çà ðåãàòîþ êðåéñåðñüêèõ ÿõò, à 20 òðàâíÿ - çà âåëîãîíêîþ «Ïåðåìîæíà ñîòíÿ». Êð³ì òîãî, 19 òà 20 òðàâíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âïåðøå â³äáóâñÿ ³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç áàãàòîáîðñòâà îõîðîíö³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ МІСТА ○

ѲÒËÀ ÏÀÌ’ßÒÜ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ðàäà âèñëîâëþþòü ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ ÑÒÀͲÑËÀÂÀ ÀÍÄвÉÎÂÈ×À ÑÒÅÆÊÀ - âèäàòíîãî äåðæàâíîãî ä³ÿ÷à. Ïîä³ëÿþ÷è ç éîãî ð³äíèìè òà áëèçüêèìè öåé íåïîïðàâíèé á³ëü âòðàòè, ìè âøàíîâóºìî âèçíà÷íèé âêëàä Ñòàí³ñëàâà Àíäð³éîâè÷à ó ðîçáóäîâó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê Êðèâîãî Ðîãó, Äí³ïðîïåòðîâùèíè ³ Óêðà¿íè. Çà ðîêè ïë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, çíàþ÷è äîñêîíàëî ã³ðíè÷ó ñïðàâó, ïðîáëåìè ãàëóç³ òà ëþäåé, â³í çàâæäè ï³äòðèìóâàâ íîâàòîðñüê³ ³í³ö³àòèâè â÷åíèõ ³ ïåðåäîâèê³â âèðîáíèöòâà, âèð³øóâàâ ïèòàííÿ òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ ï³äïðèºìñòâ ³ ïðèä³ëÿâ îñîáëèâó óâàãó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. ³ääàíå ñëóæ³ííÿ ëþäÿì òà ð³äí³é ³ò÷èçí³, äîáð³ ñïðàâè Ñòàí³ñëàâà Àíäð³éîâè÷à Ñòåæêà, éîãî ïðîôåñ³îíàë³çì ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ìóäð³ñòü ³ ñêðîìí³ñòü, ÷óéí³ñòü òà ùèð³ñòü íàçàâæäè çàëèøàòüñÿ â íàøèõ ñåðöÿõ. ³÷íà ³ ñâ³òëà ïàì’ÿòü! Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë, ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä, êåð³âíèöòâî îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà îáëðàäè ○

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328)

ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ×ÀËÈÑÜ

ÑϲÂ×ÓÒÒß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Êðèâîð³çüêà ì³ñüêà ðàäà òà ¿¿ âèêîíêîì âèñëîâëþþòü ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ ³ ñêîðáîòó ç ïðèâîäó ñìåðò³

ÑÒÅÆÊÀ ÑÒÀͲÑËÀÂÀ ÀÍÄвÉÎÂÈ×À ÀÍÄвÉÎÂÈ×À,,

ÿêèé ïîìåð 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó. Ñâîºþ ñóìë³ííîþ ïðàöåþ Ñòàí³ñëàâ Àíäð³éîâè÷ âí³ñ âàãîìèé âêëàä ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé òà êóëüòóðíèé ðîçâèòîê ì³ñòà. Ç éîãî ó÷àñòþ ââåäåíà â ä³þ ïåðøà ÷åðãà øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ, çáóäîâàí³ òà çäàí³ â åêñïëóàòàö³þ ÊÇ «Ì³ñüêà ë³êàðíÿ ¹2», äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò ¹2 òà ³íø³ âàæëèâ³ îá’ºêòè. Ñòàí³ñëàâ Àíäð³éîâè÷ ïðàöþâàâ ãîëîâîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëâèêîíêîìó, äèðåêòîðîì ϳâäåííîóêðà¿íñüêîãî âèðîáíè÷îãî êîìïëåêñó ï³äïðèºìñòâà «Àòîìêîìïëåêñ». Ó 1990 ðîö³ îáðàíèé íàðîäíèì äåïóòàòîì ÑÐÑÐ, áóâ äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ Õ² ñêëèêàííÿ. Îñòàíí³ì ÷àñîì Ñòàí³ñëàâ Àíäð³éîâè÷ çàéìàâñÿ ãðîìàäñüêîþ ðîáîòîþ, ò³ñíî ñï³âïðàöþâàâ ç ìîëîääþ. Çà æèòòÿ ìè çíàëè Ñòàí³ñëàâà Àíäð³éîâè÷à Ñòåæêà ÿê ëþäèíó ïðèíöèïîâó, â³ääàíó ñïðàâ³, ñïðàâæíüîãî ïàòð³îòà. Õî÷ äå â³í ïðàöþâàâ, éîãî çàâæäè âèð³çíÿëè òàê³ ðèñè, ÿê ïîðÿäí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âèìîãëèâå ñòàâëåííÿ äî ñåáå é ï³äëåãëèõ. ³í çàâæäè êîðèñòóâàâñÿ ïîâàãîþ êîëåã, áóâ ëþäèíîþ àâòîðèòåòíîþ, äóìêà ÿêî¿ çàâæäè ìàëà çíà÷åííÿ. Ó 2002-ìó íàãîðîäæåíèé â³äçíàêîþ âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè - íàãðóäíèì çíàêîì «Çà çàñëóãè ïåðåä ì³ñòîì» ²²² ñòóïåíÿ. Òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü Ñòàí³ñëàâà Àíäð³éîâè÷à â³äçíà÷åíà ³ äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè: îðäåíîì Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà, äâîìà îðäåíàìè «Çíàê Ïîøàíè», ìåäàëÿìè òà Ïî÷åñíîþ Ãðàìîòîþ Ïðåçè䳿 Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ «Çà äîáëåñíèé òðóä». Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ éîãî áëèçüêèì ³ ð³äíèì, ïîä³ëÿºìî á³ëü óòðàòè. Ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî Ñòàí³ñëàâà Àíäð³éîâè÷à Ñòåæêà íàçàâæäè çáåðåæåòüñÿ ó ïàì’ÿò³ ìåøêàíö³â ì³ñòà Êðèâîãî Ðîãó. Âèêîíêîì Êðèâîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ì³ñüêèé ãîëîâà Þð³é ³ëêóë

Òîïîëÿ çàùèòÿò îò îïîëçíåé ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÏÎ ÊÀÆÄÎÌÓ ÄÎÌÓ ÑÎÑÒÀÂßÒ ÒÅÕÏÀÑÏÎÐÒ

 àïðåëå ýòîãî ãîäà íà÷àëèñü èíæåíåðíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå è óêðåïëåíèþ òåððèòîðèè æèëûõ ìàññèâîâ Òîïîëÿ îò îïîëçíåâûõ ïðîöåññîâ.  ïåðâóþ î÷åðåäü èç ïîäâàëîâ äîìîâ îòêà÷àëè âîäó По словам заместителя губернатора Ивана Ступака, главное сейчас выяснить, откуда вода поступает в подвалы. Если из прорванных коммуникаций, то они будут заменены. Если виной тому другие причины, в них должны разобраться специалисты. Ученые из института «КиевЗНИИЭП» уже начали исследования и приступили к разработке геомодели данной территории, что позволит понять процессы, происходящие в почвах. Параллельно прочищают ливневую канализацию и планируют строительство новых сетей.

С 22 мая начнутся ремонты внутриквартальных дорог на ж/м Тополь-2. Комплексные работы по благоустройству будут проводиться на всех трех массивах. Чтобы снизить уровень грунто-

вых вод, исключить подтопление почв, установ ят наблюдательные скважины для мониторинга уровня грунтовых вод. Также упорядочат водостоки, создадут отмостки, по каждому дому соста-

вят технический паспорт. Заместитель губернатора пообещал, что жителей ж/м Тополя будут регулярно информировать о ходе выполненных работ и использовании бюджетных средств.

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ

Ãëàâíûé òðîôåé Åâðî - â Äíåïðîïåòðîâñêå ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 Äíåïðîïåòðîâñêå ãîñòèë Êóáîê Àíðè Äåëîíè - ãëàâíûé òðîôåé Åâðî. Îí áûë âûñòàâëåí íà âñåîáùåå îáîçðåíèå íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè è ïðèâëåê íåìàëîå ÷èñëî æåëàþùèõ ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ íèì Как заметил приветствовавший жителей Днепропетровска руководитель департамента УЕФА по проведению Евро-2012 Лукас Ахерман, главная цель остановки кубка в Днепропетровске в ходе его тура по Украине - дать возможность жителям города ощутить тот душевный подъем, который испытывают спортсмены, завоевывавшие этот трофей. Иными словами, приобщить днепропетровчан к событию, которое является третьим по рейтингу и

ÒÀÊÎÉ Î×ÅÐÅÄÈ ÃÎÐÎÄ ÅÙÅ ÍÅ ÂÈÄÛÂÀË

ÊÓÁÎÊ ÎÁÚÅÄÈÍÈË ËÞÄÅÉ

значимости в мире… Увы, наряду с душевным подъемом от приезда кубка горожане чувствовали и горечь от того, что Днепропетровск потерял Евро. В общем, это был праздник со слезами на глазах, причем схожие чувства испытывали как школьники, так и люди почтенного возраста. Они выстроились в очередь, какую, похоже, Днепропетровск еще не видывал. Кубок, названный в честь первого Генераль-

ного секретаря УЕФА, действительно, сделал свое дело - объединил людей. Возле кубка уже сфотографировались более ста тысяч жителей семи польских городов и четырех украинских. После Киева, Ивано-Франковска, Донецка, Харькова и Днепропетровска серебряная чаша весом 8 килограммов отправится во Львов и Одессу - чтобы пробудить и там самые разные эмоции.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328) ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«Â Óêðàèíå íåò ëó÷øåãî ïàðòíåðà, ÷åì Äíåïðîïåòðîâñê» ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ПОНРАВИЛАСЬ НАБЕРЕЖНАЯ

расположен рядом с Вашингтоном - политическим центром Соединенных Штатов. Он отличается высоким уровнем информационных технологий, биотехнологий и научно-технического развития. На территории Мериленда находится большое количество высших учебных заведений, среди них такие известные на всю Америку, как Мерилендский университет и Институт Джонса Хопкинса. Я успел заметить, что ваш регион тоже выделяется высоким уровнем развития образовательных заведений, аэрокосмической отрасли, промышленности. Это сходство в экономиках дает хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества и развития отношений между нашими регионами. Я сделал вывод, что в области создан очень благоприятный климат для инвесторов, и правительство действительно уделяет большое внимание тому, чтобы этот процесс происходил в рамках закона.

- Господин министр, почему для Вашего визита была выбрана именно Днепропетровская область? - Мой приезд в Днепропетровск не случаен. Наш департамент делового и экономического развития провел анализ вашей области, и на его основе она была выбрана для нашего первого визита. У вас хороший экономический потенциал. Я приехал по поручению губернатора Штата Мериленд, и мы очень надеемся, что с вашим регионом нам удастся организовать сотрудничество не только в экономической, но и в образовательной сферах. Думаю, в результате переговоров мы подпишем договор о сотрудничестве. - Вы уже успели посмотреть наш город? - Да, увидел вашу набережную, реку Днепр, мне там очень понравилось. У нас в штате тоже много рек. Вообще мы очень похожи. Мериленд

БИЗНЕС К БИЗНЕСУ

«Ó ÂÀÑ ÑÎÇÄÀÍ ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÉ ÊËÈÌÀÒ ÄËß ÈÍÂÅÑÒÎÐλ

- Господин министр, какие первые шаги будут сделаны в рамках сотрудничества? - По приезду в Мериленд мы соберем заинтересованные бизнес-круги, и на основе их пожеланий сформируем небольшую деловую делегацию. Она сможет приехать в Днепропетровск и здесь на ме-

сте ознакомиться с ситуацией. Кроме того, у нас при Мерилендском университете есть бизнес-школа, в которой существуют специальные программы, они могут заинтересовать ваш регион. В этом направлении тоже возможно сотрудничество. В ходе переговоров с бизнес-школой мы наметим те вероятные программы, в рамках которых сможем организовать обмен студентами. - Рассматриваете ли Вы взаимодействие в аэрокосмической отрасли? - Я бы не стал сосредотачиваться именно на данной сфере, это относится к оборонной деятельности. Такие вопросы всетаки лучше решать на уровне государств. Но, кроме того госсектора, который занимается аэрокосмическими работами, есть еще и частные подрядчики, выполняющие ряд консалтинговых работ в даной сфере. На этом уровне мы можем организовать сотрудничество. Тем более, что нам есть чему научить и чему поучиться. А вообще, мы

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀÂÅÐØÓ ÇÀÂÅÐØÓªªÒÜÑß ÐÅÑÒÀÂÐÀÖIß

ÁÓÄÓÞÒÜ ÕÐÀÌ Çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Ãåííàä³é Òåìíèê ïåðåâ³ðèâ õ³ä áóä³âíèöòâà Äí³ïðîäçåðæèíñüêîãî äóõîâíî-ïðîñâ³òíèöüêîãî êîìïëåêñó ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Ïåðøà ÷åðãà ñòâîðåííÿ êîìïëåêñó - áóä³âíèöòâî Óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ - òðèâàòèìå äî Òð³éö³. Íàðàç³ ðîáîòè âæå âèêîíàí³ íà 90 % - çàâåðøóþòüñÿ ðåñòàâðàö³ÿ ôàñàäó òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿. ○

ÒÀËÀÍÎÂÈÒÀ ÌÎËÎÄÜ

ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜ ÍÀ ÑÒÀÆÓÂÀÍÍß Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè Ãîëîâäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â îáëàñò³ 18 òðàâíÿ ïðîâåëî «êðóãëèé ñò³ë» íà òåìó: «Ñòàæóâàííÿ ìîëîä³ â îðãàíàõ âëàäè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³». ϳä ÷àñ çàñ³äàííÿ âèçíà÷èëè ïð³îðèòåòí³ çàâäàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ öüîãî ðîêó ñòàæóâàííÿ ìîëîä³ â îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îáëàñò³. Òàêîæ ðîçãëÿíóëè îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ðåã³îíàëüíî¿ ö³ëüîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè «Ìîëîäü Äí³ïðîïåòðîâùèíè» íà 2012-2021 ðîêè. ○

ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÉ ÊÎÍÃÐÅÑ

«ÕÎÒÈÌ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ ÎÁÌÅÍ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ» предпочитаем, чтобы наши контакты были на уровне: бизнес - к бизнесу. - С кем еще сложились партнерские отношения? - С Россией работаем: с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. А в Украине, я считаю, для нас нет лучшего партнера, чем Днепропетровск. Я буду очень счастлив снова сюда вернуться, особенно если у вас будет так же тепло.

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ Â²Ä ÊÎÍÑÓËÀ ÒÓÐÅ××ÈÍÈ

 ãîñòÿõ ó þíèõ ðàêåòíèê³â робки ракетно-космічних систем і автоматизованих систем управління складними технічними й виробÌèíóëîãî òèæíÿ äî ä³òåé Äí³ïðî- ничими комплексами. А при дитбуïåòðîâñüêîãî äèòáóäèíêó ¹ 3 динку №3, де нині виховується тридçàâ³òàâ ³ç ïîäàðóíêàìè Ãåíåðàëü- цять дітей віком від 8 до 16 років, íèé Êîíñóë Ðåñïóáë³êè Òóðå÷÷èíà працює гурток ракетного моделюâ Óêðà¿í³ ²ãîð Õàí³í. óñòü ïðèâ³ç вання. ìàëå÷³ êàíöòîâàðè, ñïîðò³íâåíВихованці закладу були дуже раді візиту гостя й подарункам від òàð òà øâåéíó ìàøèíêó нього. Знаково те, що консул - видатІгор Ханін також подякував гуний учений та інженер у галузі роз- бернаторові Олександру Вілкулу за

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÌÀÉÁÓÒͪ - ÇÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÒÂÎÌ Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ªâðîïè 16-19 òðàâíÿ íà áàç³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Àëüôðåäà Íîáåëÿ â³äáóâñÿ III Âñåñâ³òí³é Íîáåë³âñüêèé åêîíîì³÷íèé êîíãðåñ «Ñâ³òîâà åêîíîì³êà XXI ñòîë³òòÿ: öèêëè òà êðèçè». Íàãîðîäè ïåðåìîæöÿì Äðóãî¿ Âñåñâ³òíüî¿ Íîáåë³âñüêî¿ ñòóäåíòñüêî¿ ²íòåðíåò-Îë³ìï³àäè ç åêîíîì³êè âðó÷àâ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà ²âàí Ñòóïàê. Ó÷àñòü â Îë³ìï³àä³ âçÿëè 34 ñòóäåíòè ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Êàçàõñòàíó òà Ìîëäîâè. Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó âèçíà÷åíî 8 ïåðåìîæö³â. Âîíè îòðèìàëè ñïåö³àëüí³ ïðèçè, äèïëîìè òà ãðîøîâ³ ïðå쳿. ○

Å˲ÒÍÈÉ ÑÏÎÐÒ

ÇÌÀÃÀÍÍß ÔÅÕÒÓÂÀËÜÍÈÊ²Â Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ç 22 ïî 28 òðàâíÿ íà áàç³ ÑÊ «Äèíàìî» ïðîõîäèòèìå Êóáîê Óêðà¿íè ç ôåõòóâàííÿ. Ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ â³çüìóòü 300 ñïîðòñìåí³â ç 15 ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ñåðåä íèõ - êðàù³ ôåõòóâàëüíèêè Óêðà¿íè - ÷åìï³îíè Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, ÷åìï³îíè òà ïðèçåðè ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó òà ªâðîïè. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ôåõòóâàííÿì çàéìàþòüñÿ 157 ñïîðòñìåí³â, 81 ç ÿêèõ - ó äâîõ â³ää³ëåííÿõ äèòÿ÷îþíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë.

ÏÐÈ ÄÈÒÁÓÄÈÍÊÓ ÃÓÐÒÎÊ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß те, що він займається розвитком аерокосмічної галузі в області. «Туреччина розглядає Дніпропетровщину як стратегічного партнера саме в цьому напрямку», - зазначив Генеральний консул.

ОГОЛОШЕННЯ Орендодавця Державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» м. Дніпропетровськ про намір передати в оренду об'єкти державного майна, щодо яких надішли заяви Орган управління: Державне космічне агентство України

Заяви про оренду зазначеного об'єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 49047, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька,1, ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова», тел. 787$66$48. Заяви подають$ ся в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповід$ но до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Посвідчення на ім'я Котова Дмитра Ігорови$ ча, 2001 р.н., №029466 від 06.03.07 вважати недійсним. Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Чорна О.С. сповіщає про відкриту спадкову справу після смерті Ємельянова Геннадія Воло$ димировича, який помер 31 березня 2012 року. Спадкоємців прохання звертатися за адресою: м.Кривий Ріг Дніпропетров$ ської області, вул.Димитрова, 32/4, тел. 717$778.

Ó ÷åòâåð, 24 òðàâíÿ 2012 ðîêó, ç 10.00 äî 11.00 â³äáóäåòüñÿ «ïðÿìà» òåëåôîííà ë³í³ÿ Êó÷óãóðè Íàòà볿 ³êòîð³âíè - ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ÿê³ òóðáóþòü ãðîìàäÿí, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà. Òåëåôîííà ë³í³ÿ ïðàöþâàòèìå çà íîìåðîì

(056) 742-86-12.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

Відокремлений структурний підрозділ «Верхівцевська дистанція електропостачання» ДП «Придніпровська залізни ця», який розташований за адресою: 51660, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхівцеве, вул.Вок зальна,22 сповіщає про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря згідно з Постановою КМУ №302 від 13.02.2002р. ВСП «Верхівцевська дистанція електропостачання» здійснює роботи по безперебійному та надійному забезпеченню елект ричною енергією споживачів, забезпеченню надійного та без перебійного функціонування всіх пристроїв, устаткування елек трифікованих залізниць у межах ділянки, що обслуговується. Відповідальний за охорону навколишнього природного сере довища на структурному підрозділі є головний інженер Футков М.М., тел. (05658)91235. Промисловий майданчик дистанція електропостачання, яка розташована за адресою: 51660, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхівцеве, вул. Вокзальна,22. Викид забруднюючих речовин по цьому промисловому май данчику складає 2,508т/рік. Основні джерела викидів забруднюючих речовин до атмо сферного повітря: зварювальні пости, розподільча колонка, пост мийки та знежирення, металообробні верстати, горн кузні, пост різки, сушильна шафа, деревообробний верстат, ємності з ди зельним паливом, маслом трансформаторним та відпрацьова ним маслом трансформаторним, ємності із фарбою, розчинни ком та вугіллям, пост фарбування, гаражі та відкрита стоянка автотранспорту. Основні забрунюючі речовини: залізо та його сполуки (у пе рерахунку на залізо); манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану); речовини у вигляді суспендованих твер дих частинок (мікрочастинки та волокна); оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту (NO+NO2 ) ); оксид вуглецю; сірки діоксид; сірководень; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС); ксилол. Санітарнозахисна зона складає 50м. Відстань до найближчої житлової зони 100м. Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ складає 0,12 ГДК. Промисловий майданчик тягова підстанція та район кон тактної мережі станції Верхівцеве, яка розташована за адре сою : 51660, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхівцеве, вул.Возальна, 90. Викид забруднюючих речовин по цьому промисловому май данчику складає 0,166т/рік. Основні джерела викидів задруднюючих речовин до атмос ферного повітря на промисловому майданчику: акумуляторна, дизельгенератор, ємність з дизельним паливом, гаражі. Основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендо ваних твердих частинок (мікрочастинки та волокна); оксиди азоту ( у перерахунку на діоксид азоту (NO+NO2) ); оксид вуг лецю; сірки діоксид; сірководень; сульфатна кислота (H2SO4) (сірчана кислота); неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС). Санітарнозахисна зона складає 80м. Відстань до найближчої житлової зони складає 50м. Максимальна приземна концент рація на межі СЗЗ складає 0,07 ГДК. Викиди забруднюючих речовин відповідають техрегламенту та проектним показникам, що відповідає вимогам природоохо ронного законодавства. Громадські організації та приватні особи можуть звернутися з зауваженнями та пропозиціями в місячний термін за адре сою: 51660, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський ра йон, м.Верхівцеве, вул.Леніна, 75.Виконавчий комітет Верхів цевської міської ради Верхньодніпровського району Дніпропетров ської області, тел. (05658) 91116 або (05658) 91118. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації вбудоване приміщення гаража №4 з підвалом загальною площею 65,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г2, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,15А, що знаходиться на балансі Державного зовнішньоекономічного підприємства ЦУкркольорпромЦ Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 20242691, Державне зовнішньоекономічне підприємство «Укркольорпром» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Комсо мольська, 34а. Назва об'єкта: вбудоване приміщення гаража №4 з підвалом загальною площею 65,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г2. Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,15А. Відомості про об'єкт вбудоване приміщення гаража №4 площею 31 кв.м з підвалом площею 34,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г2. Земельна ділянка окремо не виділялась. Ціна продажу об'єкта без ПДВ 152 219,00 грн., ПДВ30 443,80 грн. Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ182 662,80 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта забезпечення під час експлуатації об'єкта дотримання санітарних, протипожежних вимог, визначених чинним законодав ством; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами; право ко ристування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом при ватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним за конодавством України. Грошові кошти на участь в аукціоні 18 266,28 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової ціни об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, регіональному відділенню Фон ду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахун ку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або ук ладання Договору купівліпродажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 1000 годині 18 червня 2012 року на Придніпровській товарній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 15а. (тел. 357745). Заяви на участь в торгах приймає регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсо мольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв 14 червня 2012 року до 1700. Додаткова інформація про продаж об'єкта ) за тел.(0562) 7428519, 7428948. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» головне управління освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ провідного спеціаліста відділу професійнотехнічної освіти управління науки, вищої та професійнотехнічної освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту відповідного професійного спря мування, відповідний стаж роботи за фахом, володіти державною мовою, додержу ватись правил ділового етикету, знати специфіку роботи професійнотехнічних на вчальних закладів, ведення документації з використанням сучасних інформацій них технологій, володіти основними принципами роботи на комп'ютері. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають осо бовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, деклара цію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Термін подання документів на конкурс 30 календарних днів від дня публікації оголошення. Звертатися на адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70, кімната 212, тел. 7708216.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Íàâ³òü óëþáëåíà ðîáîòà ç ÷àñîì «íàãîðîäæóº» íàñ íåïðèºìíîñòÿìè íà êøòàëò ïîãàíîãî çîðó àáî ãàñòðèòó. Äî ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ó XXI ñòîë³òò³ ñõèëüí³ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé. ªâðîïåéñüê³ êðà¿íè ãàðàíòóþòü ïîâíîö³ííó ìåäè÷íó äîïîìîãó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çàçíàëè øêîäè äëÿ çäîðîâ`ÿ ÷åðåç ñâîþ ðîáîòó. Íà æàëü, â Óêðà¿í³ îòðèìàòè îô³ö³éíå ï³äòâåðäæåííÿ ïðîôçàõâîðþâàííÿ âêðàé âàæêî ПАТОЛОГІЇ ЛІДИРУЮТЬ Для нашої держави питання профілактики та виявлення професійних хвороб актуальне, як ніколи. Лише 15% підприємств зберегли ще за радянських часів так званий «цеховий принцип», коли за ними закріплені медпрацівники, які своєчасно проводять профілактичні заходи та ме-

ÍÀÉ×ÀÑÒ²ØÅ ÕÂÎвÞÒÜ ØÀÕÒÀв

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328)

ÏÐÎÔÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß

Íå çãîð³òè íà ðîáîò³ «ÖÅÕÎÂÈÉ ÏÐÈÍÖÈÏ» ÍÀ 15% ϲÄÏÐȪÌÑÒ ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: дичні огляди. В Україні під пильним лікарським наглядом зараз 5800 підприємств різних форм власності. Дніпропетровщина як промисловий регіон за кількістю виявлених випадків професійних недуг займає третє місце в Україні, після Донецької та Луганської областей. Серед найпоширеніших - пиловий бронхіт та патології периферичної нервової системи. Найбільше випадків фахових захворювань зареєстровано серед працівників вугільної та залізорудної промисловості. «Найхворобливіші» регіони - Західний Донбас та Кривий Ріг.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ѲÒËÀÍÀ ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ, çàââ³ää³ëîì

ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ÊÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ³ì. Ìå÷íèêîâà»: - Äëÿ òîãî ùîá çáåðåãòè çäîðîâ'ÿ òà ïðàöåçäàòí³ñòü, ðîá³òíèêè ñàì³ ìàþòü â÷àñíî ïðîõîäèòè ìåäè÷íèé îãëÿä äëÿ âèÿâëåííÿ õâîðîá íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ òà ñâîº÷àñíîãî ë³êóâàííÿ. Íà ñüîãîäí³ âåëèêà ïðîáëåìà òå, ùî ëþäè ïðèõîâóþòü ñâî¿ çàõâîðþâàííÿ, áî áîÿòüñÿ âòðàòèòè ðîáî÷å ì³ñöå.

3 215 òèñ. îñ³á ïðàöþþòü ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ â øê³äëèâèõ óìîâàõ, ç íèõ 20 òèñ. ëþäåé - íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³, 3 981 âèïàäîê ïðîôçàõâîðþâàíü çàðåºñòðîâàíî â êðà¿í³ òîð³ê, 3 ëèøå 8 âèïàäê³â ç íèõ ïðèïàëî íà Äí³ïðîïåòðîâñüê, 3 90% òèõ, ùî çàõâîð³ëè, ÷àñòêîâî âòðà÷àþòü ïðàöåçäàòí³ñòü, 3 ÷îëîâ³êè ï³ñëÿ 50 ðîê³â ç³ ñòàæåì ó øê³äëèâèõ óìîâàõ â³ä 20 äî 40 ðîê³â - íàéá³ëüø ñõèëüí³ äî ïðîôçàõâîðþâàíü. ЧОРНИЙ СПИСОК Офіційний список професійних захворювань, зареєстрований в Україні, ділиться на сім основних груп: Захворювання, викликані гострим впливом хімічних факторів. Це хронічні отруєння і їх наслідки, а також хвороби шкіри, металева лихоманка, професійне вітіліго. Недуги, що виникли через вплив промислових аерозолів. До них відносять різні пневмоконіози, професійні бронхіти, біссіноз, емфізему легенів, дистрофічні зміни верхніх дихальних шляхів. Хвороби, що виникли в результаті впливу фізичних факторів.

1 2 3

Очолює список променева хвороба і променеві ураження в гострих і хронічних стадіях, розлади вегетосудинної системи. Захворювання, що виникли в результаті фізичних перевантажень. Серед них - варикози, неврози, розлади жіночої статевої системи. Хвороби, викликані впливом біологічних факторів. Це - інфекційні та паразитарні хвороби, набуті в результаті контакту з хворими. Алергічні захворювання. Тобто, риніти, бронхіти й інші прояви алергії. Новоутворення. Сюди відносяться пухлини печінки, порожнини рота, лейкози тощо.

4 5 6

7

ÀÊÖ²ß ÄÎÁÐÀ

Ç òóðáîòîþ ïðî æ³íêó ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÇÀÕ²Ä ÏÐÈÂÅÐÍÓ ÓÂÀÃÓ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ²

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, â ðàìêàõ ̳æíàðîäíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè AAV VON, â³äáóëàñü àêö³ÿ «Ðàçîì ïðîòè ðàêó ãðóäåé!» ijéñòâî ïðîéøëî íàïåðåäîäí³ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ ìàòåð³ ï³ä ãàñëîì: «ß ëþáëþ ÌÀÌÓ!» Благодійна програма «Разом проти раку грудей» діє в Україні з 2001 року, забезпечуючи підтримку та обізнаність жінок шляхом інформаційно-просвітницьких заходів. Дана акція не тільки заохотила прекрасну половину людства більше турбуватися про своє здоров'я, але й виступила символом надії та підтримки, способом привернути

ÙÎÁ ÍÅ ÇÀÕÂÎвÒÈ ÇÀÉÌÀÉÒÅÑÜ ÑÏÎÐÒÎÌ

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻ Çàïèòàííÿ ùîäî ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè ìîæíà ïîñòàâèòè çà áåçêîøòîâíèì íîìåðîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿»:

ли дотримуватися нескладних правил: n займатися спортом 30-40 хв. на день; o вести здоровий спосіб життя; p збалансовано харчуватися; q щомісяця проходити самоогляд;. r щороку - огляд у гінеколога; s після 40 років один раз на 2 роки робити мамографію.

ÑË²Ä ÏÀÌ'ßÒÀÒÈ:

5 êîæíà 7 æ³íêà â Óêðà¿í³ ðèçèêóº çàõâîð³òè íà ðàê ãðóäåé, 8-800-5050-900 5 1/3 öèõ æ³íîê çâåðòàþòüñÿ äî увагу громадськості до проблеми та ë³êàð³â çàíàäòî ï³çíî, можливості її вирішення. 5 íà 95% ïåðøà ñòàä³ÿ ðàêó ìîëî÷Для зменшення ризиків захвоíèõ çàëîç ï³ääàºòüñÿ ë³êóâàííþ. ріти на рак грудей жінок заклика-


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328) ○

ÇÀÃÓÁËÅÍÀ ÊÐÀÑÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Êóäè ïîä³ëèñü äåðåâà?

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ØÊÎËßÐÀÌ

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎ ÂÈÏÓÑÊÍÎÃÎ Âèïóñêíèêè ñåëà Íîâîìèêîëà¿âêà Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó â³äñâÿòêóâàëè çàê³í÷åííÿ øêîëè ó â³äðåìîíòîâàíîìó íà çàâäàííÿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà Áóäèíêó êóëüòóðè. ³òàííÿ â³ä íüîãî îäèíàäöÿòèêëàñíèêàì ïåðåäàâ íà÷àëüíèê ÃÓÌÍÑ â îáëàñò³ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ³êòîð Áóòê³âñüêèé. Âèïóñêíèé âå÷³ð - âàæëèâà ïîä³ÿ äëÿ êîæíîãî. Òîìó ãóáåðíàòîð ïîñòàâèâ çàâäàííÿ çàáåçïå÷èòè âñ³ øêîëè ã³äíèìè óìîâàìè äëÿ éîãî ïðîâåäåííÿ. ○

ÀÂÒÎÏÀÐÊ ÏÎÏÎÂÍÈÒÜÑß

ËÀÇÀÐ ÃËÎÁÀ ÎÏÈÍÈÂÑß ÍÀ ÃÎËÎÌÓ Ì²ÑÖ² ÄÎÐÀ ÊÀËÈÍÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÍÔ²ÑÈ ÁÓÊÐŪÂί

Ñåðöå êðîâ'þ îáëèâàºòüñÿ, êîëè ïðîõîäæó íèí³ ñòàðîâèííèì Äí³ïðîïåòðîâñüêèì ïàðêîì ³ì. Ãëîáè. Öå ïàðê ì þíîñò³, äèòèíñòâà ³ þíîñò³ ìî¿õ ñèí³â òà îíóê³â БЕЗЦІННИЙ ПАМ'ЯТНИК ПРИРОДИ Це - безцінний історичний пам'ятник природи рідного краю. Перші дерева посадив він, знаменитий козак Лазар Глоба. У радянські часи його перейменували в парк Чкалова

ÂÈÐÓÁÊÈ Ï²Ä ÒÈÑÊÎÌ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ² ÏÐÈÏÈÍÈËÈ

і встановили біля центрального входу величний пам'ятник легендарному льотчику. В незалежній Україні історики віднайшли ім'я його засновника і встановили пам'ятник Лазару Глобі серед розкішних віковічних дерев, які він садив. Тепер цей пам'ятник осиротів, бо опинився на голому місці, а навколо пеньки та поруби. В юності, пам'ятаю, ми, студенти педагогічного училища (а це були 50-ті роки минулого століття), щовесни прибирали його, милуючись, як рослипідростали густо насаджені дерева. А скільки зроблено фотографій у цьому парку, коли ми з дітьми гуляли тут! Та ось тільки минулого літа ми сиділи на лавках у тіні цих самих розкішних дерев. А цього

літа будемо сидіти на цих молоді мами з дітками. самих лавках під палючим Виправдовуються ініціатосонцем. ри цієї «реконструкції», що, мовляв, вирубуємо сухостій, У ПАРКУ ТИХО... хворі та аварійні дерева. Хто Вперше побачила цей їх перевіряв? Гляньте тільки погром у лютому, коли спус- на оті велетенські сонячні калась по крутих сходинках пеньки. Знайдіть там хоч з вулиці Комсомольської в єдину червоточину. парк - у могутній стовбур Йдучи через парк від вгризалась бензопила, падатрамвайної зупинки, підли на промерзлу, вкритою німаючись крутими сходинснігом і кригою землю, ками до будинку, де розмертві дерева. Невже ж ті, містилась редакція «Вістей хто задумував і здійснював цю, з дозволу сказати, рекон- Придніпров'я», любила приструкцію, не розумів, що де- тиснутися спиною до мого дерева - такі ж живі істоти і що рева ясена - гордого, величаїм болять ці поруби?!. «Наса- вого... Тепер без мого ясена димо нові!» - клялись і божи- мені важко долати цей шлях. лись з телеекранів та газет- Хто ж і коли посадить на місці зрубаних молоді деревних шпальт ті. Та вже минув час сади- ця? А оті велетенські пеньки ти молоді деревця, але в так і блищатимуть на сонці парку тихо. Вирубку, прав- й обростатимуть живими да, під тиском громад- гілочками? Чи їх вивергатиськості, припинили. Але муть разом з міцним корінгілля і поруби так і лежать ням із глибини землі? А коли на доріжках, де гуляють ж виростуть молоді дерева?

ÒÈÆÄÅÍÜ ÏÀÌ’ßÒ²

ªâðîïà íàãàäàëà ïðî ×îðíîáèëü ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

школярами та взяли участь у численних інформаційних зустрічах з громадськістю. Чоловіки, які пройшли через жахи Чорнобиля, розповіли про те, як шанують та цікавляться українською трагедією англійці. На жаль, біль-

шість наших співвітчизників і досі не збагнули масштабів екологічної катастрофи 86-го, а в загальнолюдській свідомості ще не склалось усвідомлення правил поведінки в умовах постчорнобильського буття.

̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÑϲÂÏÐÀÖß

Á²ÇÍÅÑ-ÔÎÐÓÌ 25 òðàâíÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà ðàçîì ç îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ òà òîðã³âåëüíèì ïðåäñòàâíèöòâîì Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â Óêðà¿í³ îðãàí³çîâóþòü óêðà¿íîðîñ³éñüêèé á³çíåñ-ôîðóì. ijëîâ³ ïåðåãîâîðè ïðîâåäóòü ó òàêèõ íàïðÿìêàõ: ìàøèíîáóäóâàííÿ, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ìåòàëóðã³ÿ, åíåðãåòèêà òà ³íø³. Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ çìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ñâî¿ ³äå¿ äëÿ ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³. ○

ÂȯÇÍÈÉ ÑÅ̲ÍÀÐ

19-20 òðàâíÿ çà ï³äòðèìêè ãîëîâè îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â (ÏÐ) Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïðîéøîâ âè¿çíèé ñåì³íàð «Øêîëà ìîëîäîãî ë³äåðà». Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü çàñòóïíèêè ãîëîâè îáëàñíîãî îñåðåäêó ïàðò³¿ Íàòàë³ÿ Ãîí÷àðåíêî ³ ªâãåí Æàäàí, äåïóòàòè îáëàñíî¿, ì³ñüêèõ òà ðàéîííèõ ðàä â³ä ÏÐ, ïîíàä 100 íàéá³ëüø àêòèâíèõ ìîëîäèõ ëþäåé ðåã³îíó.  ðàìêàõ ñåì³íàðó â³äáóëèñÿ òðåí³íãè, ñïðÿìîâàí³ íà íàâ÷àííÿ ïðîåêò-ìåíåäæìåíòó, ïîáóäîâó åôåêòèâíèõ êîìóí³êàö³é, âèêîðèñòàííÿ ðåêëàìíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òîùî.

«недовідкритий» об’єкт «Укриття» (саркофаг), термін експлуатації якого вже давно вийшов. Представники Дніпропетровщини побували в Англії, де спілкувалися із

Â²Ä ÍÀÑ˲Äʲ ËÞÄÑÒÂÎ ÎÃÎÂÒÓªÒÜÑß É ÄÎѲ

ϳä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðèâຠîñíàùåííÿ íîâèìè àâòîìîá³ëÿìè òà íîâèì îáëàäíàííÿì Ñëóæáè øâèäêî¿ äîïîìîãè. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â áóëî äîäàòêîâî ñòâîðåíî 20 áðèãàä øâèäêî¿ äîïîìîãè, ïîá³ëüøàëî ì³ñöü áàçóâàííÿ áðèãàä ç 91 äî 136, à êàðåòè «øâèäêî¿» äîîñíàùåí³ ìåäè÷íèì îáëàäíàííÿì íà çàãàëüíó ñóìó 2,9 ìëí. ãðí. Êð³ì òîãî, çà ðàõóíîê îáëàñíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ïðèäáàíî 19 íîâèõ àâòîìîá³ë³â «øâèäêî¿» òèïó «Â» òà «Ñ». Î÷³êóºòüñÿ, ùî ó 2012 ðîö³ àâòîïàðê îáëàñò³ ïîïîâíèòüñÿ ùå 76 íîâèìè «øâèäêèìè».

ÌÎËÎIJ ˲ÄÅÐÈ

Ó ïðåñ-êëóá³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÑÆÓ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ, ïðèñâÿ÷åíå àêö³¿ «Òèæäåíü ×îðíîáèëÿ â ªâðîï³». Æóðíàë³ñòàì íàãàäàëè ïðî ìàñøòàáè êâ³òíåâî¿ êàòàñòðîôè 1986-ãî, à ë³êâ³äàòîðè íà ×ÀÅÑ ïîä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè â³ä ïî¿çäêè â Àíãë³þ Більше 26 років минуло відтоді, як людство здригнулося від страшної аварії на ЧАЕС. Трагедія й досі вражає суспільство своїми масштабами та наслідками. Цього року в акції «Чорнобильський тиждень» взяли участь кілька держав: Англія, Іспанія, Німеччина, Польща, громадські організації яких стривожені можливістю рецидиву. Адже відомо, що сьогодні загрозу несе

ÏÐÈÄÁÀÞÒÜ «ØÂÈÄʲ»


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ÔÀÕÎÂÀ ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50

ÄËß ÇÐÓ×ÍÎÑÒ² ˲ÊÀвÂ

ÐÅÌÎÍÒ ÀÌÁÓËÀÒÎÐ²É Ó ðàìêàõ ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã íàñåëåííþ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïî÷àëè ðåìîíò ïðèì³ùåíü àìáóëàòîð³é ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Çîêðåìà, ðåìîíòóþòü àìáóëàòî𳿠Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹8, ùî îáñëóãîâóº á³ëüøå 120 òèñ. æèòåë³â ²íäóñòð³àëüíîãî òà Àìóð-Íèæíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â ì³ñòà. Íàñòóïíèì êðîêîì ìຠñòàòè îíîâëåííÿ êàá³íåò³â ïåä³àòð³â. ○

Ç̲ÍÈ ÎÁÃÎÂÎÐßÒÜ

ÏËÀÒÔÎÐÌÀ ÌÅÄÐÅÔÎÐÌÈ Â îáëàñò³ âïåðøå â Óêðà¿í³ ñòâîðåíî Ãðîìàäñüêó ïëàòôîðìó ç ïèòàíü ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè. Ãîëîâíà ìåòà - çàáåçïå÷èòè ïóáë³÷íå îáãîâîðåííÿ åòàï³â ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Äëÿ á³ëüø ïë³äíîãî îáãîâîðåííÿ õîäó ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè ÷ëåíè Ãðîìàäñüêî¿ ïëàòôîðìè 16 òðàâíÿ â³äâ³äàëè 9 àìáóëàòîð³é, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹4. ○

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328) ○

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

×è äîñòàòíÿ ôàõîâà ï³äãîòîâêà ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ äëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âñ³ì ÷ëåíàì ðîäèíè? ѳìåéí³ ë³êàð³ ïðîõîäÿòü ï³äãîòîâêó â ìåäè÷íèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Íàâ÷àííÿ òðèâຠ6 ðîê³â, ï³ñëÿ ÷îãî ïî÷èíàºòüñÿ ³íòåðíàòóðà çà ôàõîì (2 ðîêè). Ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â â ³íòåðíàòóð³ âêëþ÷ຠâèâ÷åííÿ 16 ð³çíèõ ìåäè÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Ïðîòå íàâ³òü ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÂÍÇ ñ³ìåéí³ ë³êàð³ ïðîäîâæóþòü ñâîº íàâ÷àííÿ: ïîñò³éíî â³äâ³äóþòü òðåí³íãè, ñåì³íàðè, ùîì³ñÿ÷í³ ïåðåðèâ÷àñò³ êóðñè òîùî. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íà áàç³ Ï³äãîðîäíåíñüêî¿ àìáóëàòî𳿠çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè 䳺 íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð äëÿ çäîáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê òà íàâ÷àííÿ ë³êàð³â-³íòåðí³â çà ôàõîì «ñ³ìåéíèé ë³êàð». Êð³ì òîãî, òðèâຠïåðåêâàë³ô³êàö³ÿ òåðàïåâò³â òà ïåä³àòð³â íà ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. ϳñëÿäèïëîìíà 6-ì³ñÿ÷íà ñïåö³àë³çàö³ÿ äîçâîëÿº ôàõ³âöþ áóäü-ÿêî¿ ë³êóâàëüíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ ñòàòè êâàë³ô³êîâàíèì ñ³ìåéíèì ë³êàðåì. Âàðòî âðàõîâóâàòè, ùî 6-ì³ñÿ÷íó ïåðåï³äãîòîâêó ïðîõîäèòü ë³êàð (òåðàïåâò, ïåä³àòð), ÿêèé óæå ìຠäîñâ³ä, çíàííÿ òà âì³ííÿ. ○

Êóïàòüñÿ «ñ óìîì», èëè Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÎÏÓËßÐÈÇÓÞÒÜ ÏÅвÎÄÈÊÓ

«ÄÅÍÜ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÊÀ» Äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ïåðåäïëàòè ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü íà ²² ï³âð³÷÷ÿ 2012 ðîêó Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèðåêö³ÿ «ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» 22 òðàâíÿ, 8 ÷åðâíÿ òà 22 ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó ïðîâåäå «Äåíü ïåðåäïëàòíèêà» ó öåíòðàõ ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ «ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà».

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî «îôèöèàëüíî» ëåòî åùå íå íàñòóïèëî, ñåçîí ïëÿæíîãî îòäûõà îòêðûò. Áîëüøèíñòâî ëþäåé åùå æäóò, ïîêà âîäîåìû ïðîãðåþòñÿ, ïðèÿòíî ïðîâîäÿ âðåìÿ íà áåðåãàõ ðåê è îçåð, íî íåêîòîðûå óñïåëè ñîâåðøèòü ïåðâûå çàïëûâû. Òàê èëè èíà÷å, îðãàíèçîâûâàÿ äîñóã, íóæíî ïîìíèòü î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà âîäå ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО Если вы собираетесь на отдых, в первую очередь определитесь с местом. Обычно выбор падает на берега близлежащих рек, озер или прудов. Но порой площадками для досуга служат совсем не подходящие территории, например строительные объекты котлованы и траншеи, заполненные водой. Очень часто несчастные случаи связаны именно с купанием в неприспособленных для этого местах. Чтобы избежать неприятных казусов, необходимо следовать простым инструкциям:

ными знаками лучше не пренебрегать. В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). Постоянного рельефа дна в случайных городских водоемах не бывает. Вчерашний обжитой пляж сегодня может представ-

3

4

ÅÑËÈ «ÑÕÂÀÒÈËÀ» ÑÓÄÎÐÎÃÀ

 âîäå ïîÿâèëèñü ñóäîðîãè - íåìåäëåííî âûõîäèòå íà ñóøó. Íåò òàêîé âîçìîæíîñòè? Äåéñòâóéòå ñëåäóþùèì îáðàçîì: Èçìåíèòå ñòèëü ïëàâàíèÿ - ïëûâèòå íà ñïèíå. Ïðè îùóùåíèè ñòÿãèâàíèÿ ïàëüöåâ ðóêè, áûñòðî, ñ ñèëîé ñîæìèòå êèñòü ðóêè â êóëàê, ñäåëàéòå ðåçêîå îòáðàñûâàþùåå äâèæåíèå ðóêîé â íàðóæíóþ ñòîðîíó, ðàçîæìèòå êóëàê. Ïðè ñóäîðîãå èêðîíîæíîé ìûøöû íåîáõîäèìî ñîãíóòüñÿ, äâóìÿ ðóêàìè îáõâàòèòü ñòîïó ïîñòðàäàâøåé íîãè è ñ ñèëîé ïîäòÿíóòü ñòîïó ê ñåáå. Ïðè ñóäîðîãàõ ìûøö áåäðà îáõâàòèòå ðóêîé íîãó ñ íàðóæíîé ñòîðîíû íèæå ãîëåíè ó ëîäûæêè è, ñîãíóâ åå â êîëåíå, ïîòÿíèòå ðóêîé ñ ñèëîé íàçàä ê ñïèíå. Óñòàâøèé ïëîâåö äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî ëó÷øèé ñïîñîá äëÿ îòäûõà íà âîäå - ïîëîæåíèå «ëåæà íà ñïèíå».

1

Пользуйтесь местами, отведенными и оборудованными для купания. Желательно, чтобы там присутствовал специально обученный персонал, который сможет оказать помощь в случае необходимости. Обязательно помните, что купание в запрещенных местах может быть опасно для жизни и здоровья, поэтому возбранитель-

2

ÍÅ ÎÄÎËÅÂÀÉÒÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ «ÎÒ ÁÅÐÅÃÀ Ê ÁÅÐÅÃÓ»

лять опасность. Не поленитесь лишний раз проверить состояние дна.

НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕ СЕБЯ Особенно внимательными стоит быть тем, кто плавает не очень хорошо. А пловцам-профи необходимо помнить, что водоем - это не бассейн и схватиться за бортик не получится, поэтому одолевать дистанции «от берега до берега» - не лучшая идея. Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды +17-19 0С, воздуха +20-250С. В воде - находиться 10-15 минут, перед

заплывом предварительно обтереть тело водой; если вы плохо плаваете, пользуйтесь спасательными приспособлениями - надувными жилетами, кругами; остерегайтесь моторных лодок, катеров, скутеров,

ÍÅ ÑÒÅÑÍßÉÒÅÑÜ ÇÂÀÒÜ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

категорически запрещено заходить в воду, предварительно употребив спиртное.

БЕРЕГИТЕ МАЛЫШЕЙ! Если все же возникла непредвиденная ситуация, которая может угрожать жизни и здоровью, - не пытайтесь решить проблему своими силами. Громко зовите на помощь. И самое главное - берегите детей. Даже если ребенок умеет плавать, за ним нужен «глаз да глаз», малышей нельзя оставлять без

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ Óïðàâëåíèå ïî âîïðîñàì ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïî äåëàì çàùèòû íàñåëåíèÿ îò ïîñëåäñòâèé ×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû ÎÃÀ: - Ïî ñòàòèñòèêå 45% òðàãåäèé íà âîäå ñëó÷àþòñÿ èç-çà ïðåíåáðåæåíèÿ îòäûõàþùèìè ïðàâèë ïîâåäåíèÿ â ìåñòàõ êóïàíèÿ, 15% - ïî ëè÷íîé íåîñòîðîæíîñòè è ñòîëüêî æå ïî ïðè÷èíå óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. Áóäüòå îñòîðîæíû, ïðèäåðæèâàéòåñü ïðàâèë ïîâåäåíèÿ íà âîäå. проплывающих поблизости, не отплывайте далеко от берега; не ныряйте в незнакомом месте с плотов, лодок, пристаней, деревьев и т.д.; находясь на лодках, опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку, кататься возле шлюзов, плотин и т.д.;

присмотра даже не мелководье. Отдыхая на природе, обязательно помните, что, следуя правилам, вы, в первую очередь, заботитесь о себе и своих близких, сводя к нулю риск попадания в неблагополучную статистику. Гарантия безопасности - это отнюдь не разряд по плаванью, а осторожность.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328) ○

ÑÒÀÐÎÅ ÄÎÁÐÎÅ ÊÈÍÎ

«Ðîäíÿ» èç Äíåïðîïåòðîâñêà: 30 ëåò ñïóñòÿ

ÍÎÂÈÍÈ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

«ÂÍÓ×ÊÓ» ÌÎÐÄÞÊÎÂÎÉ ÑÛÃÐÀË ÌÀËÜ×ÈÊ ÔÅÄÎÐ

Ïîæàëóé, òîëüêî òðè ÷åëîâåêà â ìèðå çíàþò, ïî÷åìó ôèëüì «Ðîäíÿ» ñíèìàëñÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå, à íå â êàêîì-ëèáî èíîì ãîðîäå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îäèí èç íèõ ðåæèññåð êàðòèíû Íèêèòà Ìèõàëêîâ, âòîðîé àâòîð ñöåíàðèÿ Âèêòîð Ìåðåæêî è òðåòèé - åãî ìëàäøèé áðàò Þðèé, ïðîæèâàþùèé â íàøåì ãîðîäå, íà ôîíå êîòîðîãî è ïðîèñõîäèëè èçâåñòíûå ñîáûòèÿ. Êñòàòè, ïðîèñõîäèëè òðè äåñÿòèëåòèÿ íàçàä. Èìåííî ñòîëüêî ëåò èñïîëíÿåòñÿ íûíå èçâåñòíîìó ôèëüìó Íèêèòû Ìèõàëêîâà

детелем съемочного процесса, а, случалось, был и консультантом. Его весьма впечатлила сцена «разборок» героини Нонны Мордюковой со своим зятем, которого исполнял Юрий Богатырев. «А за что Вы его так треснули по лбу?», - не удержавшись, спросил он

ͲÊÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÒÓÐÍ²Ð Ç ÒÅͲÑÀ Íà ñòàä³îí³ «Ìåòàëóðã» ïðîéøîâ ïåðøèé Âñåóêðà¿íñüêèé þíàöüêèé òóðí³ð ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñà «Í³êîïîëüñüêà âåñíà2012». Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå 100 ó÷àñíèê³â ³ç 20-òè ì³ñò Óêðà¿íè, ÿê³ çìàãàëèñÿ çà çâàííÿ íàéêðàùîãî. Þí³ ñïîðòñìåíè îòðèìàëè ìåäàë³ òà ö³íí³ ïðèçè â³ä îðãàí³çàòîð³â çìàãàíü - â³ää³ëó ñïîðòó ³ òóðèçìó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ○

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

²ÄÊÐÈËÈ Á²Á˲ÎÒÅÊÓ

СОВЕТ МИХАЛКОВУ героев. Склонялся то к КиЮрий Мережко, хотя и посвятил себя точным наукам, сумел совместить в себе и химика, и лирика. Второго, скорее всего, пробудил в нем брат Виктор Мережко, известный сценарист и киновед. «Когда Виктор уже написал сценарий «Родни» и съемочная группа готовилась приступить к работе над фильмом, я гостил в Москве у брата, - вспоминает Юрий Иванович. - Никита Сергеевич, часто заходивший к Виктору, все не мог определиться, в какой город «забросить» своих

ÃÎÐÎÄ ÍÀ ÄÍÅÏÐÅ ÏÎÍÐÀÂÈËÑß ÐÅÆÈÑÑÅÐÓ

шиневу, то к Ростову… «А почему бы не снимать в Днепропетровске? - предложил я Михалкову. - Город не «засижен» кинематографистами и не замылил глаза зрителям…» Предложение показалось Никите Сергеевичу интересным, на следующий день он отправился на разведку в Днепропетровск…

АЖИОТАЖ В ДОМЕ №102 Город на Днепре понравился режиссеру. Он остался в восторге от его динамичности, обилия молодежи, симпатичных девушек и даже от забитых в час пик трамваев. Нонна Мордюкова, выбранная на роль главной героини, была обречена внести ажиотаж в размеренную жизнь обитателей дома

ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ «ÇÀÑËÓÆÈË» ÓÄÀÐ ÏÎ ËÁÓ потом актрису. «Заслужил!», - лаконично ответила Нонна Мордюкова, по всей видимости, перевоплотившаяся в момент съемок во всех вместе взятых тещ, мстящих за своих дочерей. Фильм снимался на Южном вокзале, в парке Глобы, в гостиницах «Днепропетровск» и «Рассвет». Сегодня отыскать тех, кто работал тогда в этих местах, едва ли возможно. Да и мало кто из наших земляков знает эту одновременно грустную и смешную картину о женском одиночестве - разве что поклонники творчества Никиты Михалкова и люди старшего покоМЕСТЬ «ТЕЩИ» Понятно, что Юрий Ме- ления. Ныне в моде, увы, режко постарался стать сви- другие фильмы… №102-Д на проспекте Кирова. Здесь в одну из квартир «поселили» ее «дочь» - Светлану Крючкову и «внучку», которую играл рыжеголовый Федор Стуков. Правда, за давностью лет этот ажиотаж помнят уже немногие. «Захожу в лифт, а там известная актриса, тогда я не знал, как ее зовут. «Не можешь ли сделать так, чтобы лифт не останавливался на каждом этаже? А то меня скоро на сувениры разберут», - обратилась она ко мне», - вспоминает один из жильцов дома Олег, которому в то время было 15 лет.

²ËÞÇ²ß ÍÀÂÊÎËÎ

Æóðíàë³ñòàì ïîêàæóòü ôîêóñè ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Òðè äí³ äèâ, ôîêóñ³â òà ð³çíîìàí³òíèõ ìàí³ïóëÿö³é. 2-4 ÷åðâíÿ ó Íîâîìîñêîâñüêó ïðîéäå ïåðøèé ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ³ëþç³éíèõ ìèñòåöòâ «Òâîðèìî äèâà ðàçîì!» ó ðàìêàõ âåëèêîãî òåëåâ³ç³éíîãî ôåñòèâàëþ

За кубок переможця позмагаються понад 20 молодих і професійних магів України та Росії. Глядачі дійства - представники 22 українських, російських та білоруських телекомпаній. Оцінюватимуть уміння магів відомі телевізійники. Організатор і президент фестивалю Олександр Ли-

ганський пообіцяв несподіваних гостей, серед яких будуть справжні «гуру» ілюзійного мистецтва, учасники популярних «магічних» телешоу. Однак попередив: майстер-класів для журналістів фокусники не проводитимуть, адже у них є неписане правило: «Відкриваючи завісу таєм-

ниці, ти вбиваєш своє мистецтво». До того ж, видовищ буде достатньо на сцені.

Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÒÀ ÐÎѲÉÑÜʲ ÌÀÃÈ

15 òðàâíÿ óðî÷èñòî â³äêðèëè îíîâëåíó Öåíòðàëüíó á³áë³îòåêó Êîìóíàëüíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Æîâòîâîäñüêà ÖÁÑ». Öÿ á³áë³îòåêà - çíàíà é àâòîðèòåòíà ïóáë³÷íà á³áë³îòåêà ì³ñòà. Ãîëîâíèì ¿¿ íàäáàííÿì çàëèøàºòüñÿ ôîíä ìàéæå ç 75-òèñÿ÷íîþ êîëåêö³ºþ êðàùèõ çðàçê³â íàóêîâî¿, äîâ³äêîâî¿ òà õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè, ÿêèé ùîð³÷íî ïîïîâíþºòüñÿ ïðèì³ðíèêàìè íîâèõ âèäàíü. Êð³ì äðóêîâàíèõ âèäàíü, çàêëàä ïðîïîíóº ñâî¿ì êîðèñòóâà÷àì ð³çíîìàí³òíó êîëåêö³þ àóä³î- òà â³äåîìàòåð³àë³â, à òàêîæ äîñòóï äî ²íòåðíåòó. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÊÎÍÖÅÐÒ - Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ Ìîëîä³æíèé îðêåñòð íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â «Íàáàò» ï³ä êåð³âíèöòâîì ªâãåí³¿ Òèòîâî¿ âðàçèâ ìåøêàíö³â òà ãîñòåé Äí³ïðîïåòðîâñüêà íà Äåíü Ïåðåìîãè. Ìóçèêè ºäèí³, õòî âèñòóïèëè 9 Òðàâíÿ íà àëå¿ Ñëàâè. Áàãàòîãîäèííà êîíöåðòíà ïðîãðàìà, â ÿê³é ïðîëóíàëè ï³ñí³ â³éñüêîâèõ ðîê³â, ïðèïàëà äî ñåðöÿ ÿê ìîëîäøîìó, òàê ³ ñòàðøîìó ïîêîë³ííÿì ì³ñòÿí. ÌÀÃÄÀËÈͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÏÐÈÐÎIJ Ç ³í³ö³àòèâè ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà Æóðàâëÿ â æèòòÿ âò³ëþºòüñÿ ïðîåêò «Îçåëåíåííÿ Ìàãäàëèí³âùèíè», ùî ïåðåäáà÷ຠáëàãîóñòð³é ³ñíóþ÷èõ çåëåíèõ çîí, ïàðê³â, ñêâåð³â, àëåé. Ó áåðåçí³ âèñàäæåíî 50 áåð³ç á³ëÿ ðàéîííîãî Áóäèíêó êóëüòóðè, âïîðÿäêîâàíî íàáåðåæíó. Íåùîäàâíî íà òåðèòî𳿠ñåëèùà ñòâîðåíî ùå îäíó çåëåíó çîíó, äå âèñàäæåíî ïîíàä 3 òèñ. ñàäæàíö³â ñîñåí, äóá³â òà ãîð³õ³â. Ïðèâåäåíî äî ëàäó é òåðèòî𳿠á³ëÿ âîäîéì.


10 ○

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328)

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 19.04.2012

¹ Ð-258/0/3-12

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 14 травня 2012 р. за № 14/1748

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про захист персональних даних», відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 19 грудня 2011 року № Р-908/0/3-11 «Про організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних»: 1. Внести зміни до Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Дніпропетровської обласної державної адмі-

ністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 24 жовтня 2008 року № Р-650/ 0/3-08, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 19 грудня 2008 року № 42/1517 зі змінами, а саме - пункт 4 доповнити підпунктом 4.38: «4.38. Забезпечує обробку персональних даних з метою реалізації трудових, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернень громадян та інших завдань, покладених на управління».

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Задорожного В.К. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 19.04.2012 ¹ Ð-257/0/3-12 Ïðî îáëàñíèé êîíêóðñ «Íàñåëåíèé ïóíêò íàéêðàùîãî áëàãîóñòðîþ ³ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó» Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 14 травня 2012 р. за № 13/1747

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення утримання територій населених пунктів Дніпропетровської області у належному стані, збереження об'єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення: 1. Провести у серпні 2012 року обласний конкурс

«Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку», присвячений відзначенню 80-річчя створення Дніпропетровської області. 2. Затвердити Положення про обласний конкурс «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» (додається). 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його

офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Темника Г.П. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 19.04.2012 № Р-257/0/3-12 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 14 травня 2012 р. за № 13/1747

ÏÎËÎÆÅÍÍß ïðî îáëàñíèé êîíêóðñ «Íàñåëåíèé ïóíêò íàéêðàùîãî áëàãîóñòðîþ ³ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó» I. Загальні положення 1.1. Конкурс «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» (далі - конкурс) проводиться з метою забезпечення утримання територій населених пунктів Дніпропетровської області у належному стані, збереження об'єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення. 1.2. У конкурсі беруть участь всі населені пункти області (міста, селища та села). Населені пункти області у конкурсі представляють міські, селищні та сільські ради. Конкурс проводиться за 4 категоріями населених пунктів: I категорія - міста з населенням понад 200 тис. осіб; II категорія - міста з населенням від 50 до 200 тис. осіб; III категорія - міста з населенням до 50 тис. осіб; IV категорія - села, селища, селища міського типу. II. Зміст конкурсу 2.1. Організатором конкурсу є Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Підготовку та проведення конкурсу здійснює управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 2.2. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється в засобах масової інформації. 2.3. Конкурс проводиться в серпні 2012 року у два етапи: відбірковий та фінальний.

2.4. Відбірковий етап відбувається до 1 серпня 2012 року. До зазначеної дати в управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації надсилаються матеріали, зазначені в III розділі цього положення. 2.5. Для оцінки та визначення переможця формується конкурсна комісія з підготовки і проведення обласного конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» (далі - комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації. 2.6. Фінальний етап проводиться до 24 серпня 2012 року в Дніпропетровській облдержадміністрації за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1 і полягає в оцінюванні наданих матеріалів та визначенні переможців. III. Вимоги до матеріалів 3.1. На конкурс подаються: 3.1.1. Лист - подання міського (селищного, сільського) голови; 3.1.2. Фотоальбом з підписаними фотографіями, які демонструють проведені роботи на об'єктах благоустрою в населеному пункті за звітний рік. Фотографії з фотоальбома мають бути підписані із зазначенням найменування та адреси об'єктів благоустрою і розкривати зміст проведених робіт на об'єктах благоустрою в населеному пункті за звітний рік. Розмір фотоальбома не пови-

нен перевищувати формат А-3 для населених пунктів І - ІІ категорій та формат А-4 -для ІІІ - VІ категорій. 3.1.3. Диски з фотографіями, презентація (24 слайдів у форматі Microsoft Power point). 3.1.4. Пояснювальна записка, що містить показники для визначення рівня благоустрою території населеного пункту за звітний рік, перелік яких затверджується конкурсною комісією. Пояснювальна записка за звітний рік повинна бути у форматі А-4 за підписом міського (селищного, сільського) голови, завірена печаткою, зброшурована, мати нумерацію сторінок та перелік наданих документів. 3.1.5. Довідки: місцевого управління статистики про кількість проживаючих у населеному пункті станом на перше січня звітного року; щодо обсягу витрачених бюджетних коштів на благоустрій населеного пункту; місцевої СЕС про санітарний стан населеного пункту, окремих об'єктів благоустрою, парків, скверів, доріг, полігону сміттєзвалищ та кількість виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ; місцевого управління екології про екологічний стан населеного пункту та проведені роботи з охорони довкілля, впровадження роздільного збирання побутових відходів, їх переробку та утилізацію;

місцевої ДАІ МВС про відповідність стану вулично-дорожньої мережі вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» щодо стану безпеки руху та кількості місць концентрації ДТП (для І - ІI категорії населених пунктів). 3.2. Усі довідки подаються в оригіналі з печаткою та підписом керівника чи заступника відповідної установи. 3.3. Усі сторінки матеріалів, на яких зроблені правки або позначки, підписуються уповноваженою особою, яка подає матеріали до конкурсної комісії. 3.4. Матеріали не розглядаються: у разі порушення терміну їх подання та невідповідності їх вимогам розділу III цього положення; 3.5. Подані конкурсантами матеріали після проходження конкурсу залишаються в конкурсній комісії. IV. Оцінювання конкурсу та визначення переможців 4.1. Комісія здійснює оцінку на основі бальної системи за рейтинговими критеріями визначення рівня благоустрою території населеного пункту і підтримки громадського порядку, що затверджуються конкурсною комісією. 4.2. Переможцями конкурсу вважаються насе-

лені пункти, які досягли найкращих результатів за підсумками у виконанні програми благоустрою населеного пункту, зокрема з урахуванням: площі упорядкованих парків, скверів, алей, прибудинкових територій; збереження наявних і створення нових парків, скверів та інших об'єктів благоустрою; будівництва нових дитячих та спортивних майданчиків; упровадження малих архітектурних форм, що відзначаються новизною конструкцій, зручністю в експлуатації; благоустрою та утримання у належному санітарному й естетичному стані пляжів; кількості посаджених дерев; площі нових газонів, квітників; застосування нових технологій в освітленні, в тому числі нічного підсвічування будівель та споруд; благоустрою місць збору ТПВ (твердих побутових відходів); реконструкції, ремонту й утримання в належному стані пам'ятників, меморіальних споруд та інших пам'ятних місць, їх благоустрою; приведення у належний естетичний стан фасадів житлових будинків; протяжності прибраних від сміття доріг; площі відремонтованого асфальтобетонного покриття.

4.3. Максимальна кількість балів дорівнює чисельності учасників у відповідній категорії населених пунктів. У разі відсутності показника за відповідним критерієм максимальна кількість балів дорівнює чисельності учасників, у яких є відповідні показники. 4.4. Рейтинг учасників, оцінених за критеріями, визначається за сумарним зростанням значень кількості балів. У випадку набрання однакової кількості балів переможець визначається голосуванням членів конкурсної комісії простою більшістю голосів. Якщо результати голосів розділились порівну, вирішальний голос має голова комісії. 4.5. За результатами голосування комісія приймає рішення, яке оформлюється протоколом. V. Нагородження 5.1. Нагородження проводиться напередодні святкування Дня незалежності, в урочистій обстановці, у приміщенні Дніпропетровської облдержадміністрації. 5.2. Переможці конкурсу нагороджуються Почесними грамотами Дніпропетровської облдержадміністрації та Подяками голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації А.Л.БІЛОУСОВ


22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328) ○

11 ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÌÀòÑÒÐÀÒÓÐÈ ÂÈÙÈÕ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀIJ - ÂÀÆËÈÂÀ ÑÊËÀÄÎÂÀ ÑÈÑÒÅÌÈ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÑËÓÆÁÎÂֲ ÌÀÒÅвÀË ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÍÀÖÄÅÐÆÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського та інформаційного суспільства, європейська інтеграція України, проведення політичної, адміністративної та економічних реформ потребують, щоб компетентність, професіоналізм і лідерство відігравали провідну роль у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Новий Закон України «Про державну службу» утверджує вимоги високого рівня професійної компетентності осіб, здатних забезпечити результативну роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Лише фахівці, які мають належну професійну підготовку, спроможні ефективно реалізовувати поставлені перед ними завдання. Тож поступальний рух українського суспільства до затвердження європейських стандартів якості життя вимагає якісно нового підходу до комплектування органів державної влади та органів місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями відповідно до су-

часних вимог управлінського процесу. Кузнею кадрів з формування професійно-компетентних, творчо-iнновацiйних управлінців нової генерації, для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування є мережа навчальних закладів, що включає Національну академію державного управління при Президентові України, її регіональні інститути у м.м. Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та 28 вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» (табл.1). У 2012 році дев'ятнадцять закладів здійснюють зазначену підготовку за державним замовленням, решта - на умовах контракту. Переважна більшість вищих навчальних закладів уже має значний досвід підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», інша частина тільки розпочала таку підготовку. Упродовж існування магістратур державної служби ними було підготовлено більше 15 тис. фахівців, які на сьогодні займають ключові пости в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

ÒÀÁË 1. Ïåðåë³ê âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó ìàã³ñòð³â çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Äåðæàâíà ñëóæáà» ãàëóç³ çíàíü «Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ»

ÐÈÑ. 1.

Серед 28 вищих навчальних закладів, що отримали ліцензію МОНмолодьспорт на право Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ï³äãîòîâëåíèõ ìàã³ñòð³â çà äåðæàâíèì çàìîâëåíздійснення освітньої діяльності з íÿì òà íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³ підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», простежуються явні лідери по кількості підготовлених фахівців (рис. 3). Найбільш потужними по кількості підготовлених магістрів за спеціальністю «Державна служба» є Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, загальна кількість підготовлених магістрів сягає 4372 особи, що становить 28,9 % від загальної кількості підготовлених спеціалістів державної служби за всі роки існування магістратур «Державна служба». Харківський національний економічний університет підготуЗа останні п'ять років було - «Державне регулювання вав 1710 осіб, що складає 11,3 % від загальної кількості підгопідготовлено 12 тис. 091 магістр АПК» - 234 особи; магістрів за державної служби, у тому числі: - «Економічна політика» - 181 товлених спеціальністю «Державна служ- за денною формою навчан- особа; ня за державним замовленням - «Бюджет і фінанси» - 188 ба», Тернопільський національний економічний універ1819 осіб; осіб. ( рис. 2). - за заочною формою навчання за державним замовленням 7822 особи; - за денною формою навчан- Ðîçïîä³ë ê³ëüêîñò³ ï³äãîòîâëåíèõ ôàõ³âö³â ïî ÂÍÇ. ня на контрактній основі - 941 особа; - за заочною формою навчання на контрактній основі - 1509 осіб. ( Рис. 1). Вищі навчальні заклади готують магістрів «Державної служби» за 40 спеціалізаціями, серед яких найбільш популярними є: - «Адміністративний менеджмент» - загальна кількість підготовлених магістрів за спеціалізацією становить 4102 особи; - «Економіка» - 2219 осіб; - «Територіальне управління та місцеве самоврядування» 990 осіб; - «Соціальна сфера» - 656 осіб; - «Правове забезпечення» 642 особи; - «Кадровий менеджмент» 327 осіб; - «Управління державними інституціями» - 239 осіб; - «Регіональне управління та місцеве самоврядування» - 239 осіб;

ÐÈÑ. 3.

ÐÈÑ. 2. Ðîçïîä³ë ìàã³ñòð³â çà ñïåö³àë³çàö³ÿìè

ситет підготував 1680 фахівців, тобто 11,1 %, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля підготував 1560 осіб, що складає 10,3 %, Київський національний економічний університет підготував за спеціальністю «Державна служба» 786 осіб, що складає 5,1 %. Отже, питома вага зазначених 5 вищих навчальних закладів у підготовці фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування досить значна і становить 66,7 %. Решта, 23 вищих навчальних закладів, разом за звітний період підготували 5017 фахівців, що становить 33,3 % від загальної кількості.

Закінчення на стор.12


12 ○

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328)

Закінчення. ління та 416 кандидатів наук врядування, постійно підтриму- цевлаштування випускників за- жається вакантною і може зайють зв'язок з багатьма країнами тверджений відповідною постано- матись іншою особою лише на Початок на стор.11 інших галузей знань (рис. 4). Потужний освітній та науковий потенціал вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління», забезпечують більше тисячі науково-педагогічних і наукових працівників, із них 51 доктор наук з державного управління, 138 докторів наук інших галузей знань, 92 кандидати наук з державного управ-

До навчального процесу щорічно залучається близько 260 вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі державного управління, досвідчених керівників, у тому числі вищі посадові особи держави. З метою актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм вищі начальні заклади, які готують фахівців для роботи в органах державної влади та органах місцевого само-

ÐÈÑ. 4. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèêëàäà÷³â ç íàóêîâèì ñòóïåíåì, ùî çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó ìàã³ñòð³â çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Äåðæàâíà ñëóæáà»

світу, що сприяє використанню світових здобутків державного управління. На сьогодні вищезазначені навчальні заклади готуються до вступної кампанії 2012 року. Проводяться Дні відкритих дверей, де кожному бажаючому надають роз'яснення щодо умов вступу на спеціальності галузі знань «Державне управління». По всій Україні відбуваються наради - семінари за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представників вищих навчальних закладів з обговорення основних аспектів прийому на навчання, бо основною вимогою до вступників-2012 є практичний досвід їх роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Порядок прийому на навчання за освітньопрофесійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та пра-

вою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789. Комплексний підхід до забезпечення якісної складової вступників здійснює Національне агентство України з питань державної служби, зокрема проводиться постійний моніторинг роботи магістратур державної служби, працевлаштування випускників тощо. Розроблено нові форми вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо направлення на навчання працівників. Напрацьовуються чіткі механізми відповідальності органів державної влади, особи, яка навчалась, та вищого навчального закладу, який здійснював підготовку фахівця щодо збереження робочого місця особи, яку направлено на навчання. Тобто, на час навчання, посада працівника, якого направлено на навчання за денною формою та за державним замовленням, не вва-

умовах строкового договору. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування зобов'язані надати випускнику, якого направили на навчання, посаду не нижче тієї, яку він займав до вступу та можливість реалізації переважного права на просування по службі. Ці та інші новітні підходи до вирішення проблем підвищення фахового рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідають вимогам, які неодноразово проголошував Президент України, «що розбудова української державності потребує сучасної підготовки нових управлінських кадрів», тож всі, хто відчуває у собі поклик до служіння державі та має досвід роботи у державних органах та органах місцевого самоврядування - спробуйте свої сили у вступній кампанії 2012 року на спеціальності галузі знань «Державне управління»!

ÄÎÑÂ²Ä Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÊÀÍÀÄÑÜÊÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÓ «ÐÅÔÎÐÌÀ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ ÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍ²É ÑËÓÆÁ²  ÓÊÐÀ¯Í²» ÌÀÒÅвÀËÈ ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÍÀÖÄÅÐÆÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» (далі - Проект) реалізовується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади (підписаний 26 травня 2008 року), фінансується Канадським Агентством з міжнародного розвитку (CIDA) та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти (CBIE) у партнерстві з Національним агентством України з питань державної служби. Діяльність Проекту ґрунтується на розробленій на основі широких консультацій з державними службовцями та фахівцями у сфері управління людських ресурсів «Стратегічній рамці щодо системи управління персоналом на державній службі в Україні»1. Цей документ містить положення, які в значній мірі знайшли своє відображення у Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки, ухваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45. Стратегічна рамка містить 42 рекомендації щодо покращення управління людськими ресурсами на державній службі в Україні. На основі цих рекомендацій, з урахуванням фундаментальних необхідних дій, а також очікувань ключових зацікавлених сторін було визначено основні пріоритетні напрями діяльності Проекту. Тож Проект покликаний підтримувати розвиток прозорого та підзвітного врядування в Україні шляхом проведення на центральному рівні цілеспрямованих реформ системи управління людськими ресурсами відповідно до європейських

стандартів (стандартів SIGMA/OECD). Проект включає три основоположні компоненти: z Професійне навчання та розвиток лідерства. Цей компонент спрямований на надання допомоги Нацдержслужбі України у становленні корпусу професійних лідерів на державній службі з метою підтримки реформи державної служби в Україні шляхом впровадження розроблених профілів компетентностей лідерства, регулярного оцінювання потреб у професійному навчанні вищих державних службовців та застосування програм з розвитку лідерства та менеджменту. z Підтримка професійної та сталої державної служби здійснюється шляхом розроблення та інтеграції цілісних та ефективних процесів і процедур управління персоналом, що стосуються системи класифікації посад, оцінювання під час прийняття на службу та просування, у тому числі щорічного оцінювання, запровадження порівняльного аналізу заробітних плат, створення комплексної системи інформаційного забезпечення управління персоналом тощо. z Система управління та інфраструктура. Компонент передбачає підвищення спроможності Нацдержслужби України та кадрових підрозділів окремих центральних органів виконавчої влади до здійснення реформи системи управління людськими ресурсами в центральних органах виконавчої влади шляхом розвитку системи адміністрування реформи та реалізації на підтримку реформи стратегії інформування громадськості. Протягом 4-х років впровадження Проекту було проведено двісті шість (206) публічних заходів за участю близько двох тисяч чотирьохсот (2400) державних службовців в Україні.

Проект надавав рекомендацій у процесі розробки концептуальних та інших нормативних актів у сфері управління персоналом, у тому числі до проектів: Закону України «Про державну службу» (нова редакція); Положення про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»; Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2012-2016 роки; Типового положення про кадрову службу; Концепції формування та розвитку вищого корпусу державної служби та Плану заходів щодо реалізації цієї Концепції; У рамках Проекту у співпраці з Нацдержслужбою України були розроблені такі документи/матеріали: z дорожня карта щодо розроблення нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами, яка закладає підвалини для вдосконалення збору та аналізу інформації для покращення планування та просування людських ресурсів; z рекомендації щодо вдосконалення процедури оцінювання результатів службової діяльності державних службовців; z проект Методичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів оцінювання кандидатів під час добору на посади державної служби; z профілі компетентностей лідерства на державній службі в Україні; z методичний посібник з розробки опису посади державної служби; z посібник з класифікації посад та порівняльний аналіз систем класифікації посад державних службовців на основі досвіду 15 країн; z звіт про вивчення потреб у навчанні та розвитку вищого корпусу державної служби та Програма розвитку лідерства 2011 для вищого корпусу державної служби (зокрема тренінгові матеріали).

îïóáë³êîâàíà â ³íôîðìàö³éíîìó áþëåòåí³ Öåíòðó àäàïòàö³¿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè äî ñòàíäàðò³â ªÑ «Áþðîêðàò» ¹ 5-7 â³ä 10/05/08 - http://www.center.gov.ua/byurokrat/byurokrat-57-5860-vid-10052008.html

1

Під час розробки усіх документів проводився аналіз законодавства, поточної практики та консультації із залученням державних службовців, зокрема представників кадрових служб. Так, при розробленні Дорожньої карти та Методичних рекомендацій щодо механізмів оцінювання під час добору було проведено низку інтерв'ю. У рамках Проекту вперше на державній службі в Україні були проведені фокусгрупи за участю державних службовців з метою розробки нового порядку оцінювання результатів службової діяльності (4 фокус-групи за участю 30 державних службовців з 11 ЦОВВ), підготовки проекту профілів компетентностей лідерства (4 фокус-групи за участю 33 осіб з 13 відомств) та під час вивчення потреб у навчанні та розвитку керівників І-ІІ категорій посад для розробки Програми розвитку лідерства 2011 (7 фокус-груп, в яких взяли участь 54 держслужбовців з 27 ЦОВВ). Ці документи також були обговорені під час публічних заходів, у тому числі за участю керівників кадрових служб ЦОВВ та місцевих органів влади, секретаріатів ВР та АР Крим, територіальних органів Нацдержслужби України, на міжнародних щорічних конференціях (зокрема Мережі Шкіл та Інститутів державного управління у Східній та Центральній Європі - NISPAcee, Рішельєвських академічних читаннях у м. Одеса тощо).

РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ Проект Методичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів оцінювання кандидатів під час добору на посади на державній службі в Україні покликаний сприяти ефективності процесу оцінювання рівня професійної компетентності кандидатів, зокрема під час проведення конкурсу шля-


22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328) ○

13 ○

хом використання вдосконалених методик. Він містить загальні рекомендації, рекомендації щодо розробки тестування з перевірки знань кандидатів, проведення інтерв'ю та проведення перевірки рекомендацій з попередніх місць роботи. Проект не лише провів інформаційну сесію та тренінг із цих питань, але у співпраці зі Школою вищого корпусу державної служби провів пілотування проекту нової методики оцінювання під часу добору, зокрема було проведено 16 структурованих інтерв'ю з кандидатами на посади, за результатами оцінки заповнені 5 вакантних посад у Школі вищого корпусу. Нові підходи, пропоновані в рамках розробки нового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, включали механізми посилення впливу процедури на проходження державної служби, в тому числі з прив'язкою виплати річної премії на основі результатів діяльності, вдосконалення процесу підготовки та аналізу результатів реалізації процедури на основі єдиних підходів як на рівні окремих органів, так і уряду в цілому, і головне - посилення стратегічної діяльності органів влади та узгодженої діяльності службовців відповідно до пріоритетів та ключових завдань. Значна робота була виконана в рамках розробки нових підходів до класифікації посад на державній службі. Так, у контексті вивчення відповідного міжнародного досвіду була підготовлена матриця «Компоненти порівняльного аналізу систем класифікації посад державних службовців 15-ти країн», розроблено глосарій основних термінів і понять з питань класифікації, були розроблені та проведені два тренінги щодо класифікації посад (для групи аналізу політики у складі представників Нацдержслужби України та інших органів влади «Класифікація посад: аналіз міжнародного досвіду та уроки для України» та для працівників Школи вищого корпусу державної служби «Аналіз та оцінювання робіт в організації»). Підсумки роботи знайшли своє відображення у проекті посібника з класифікації посад та методичного посібника з розробки опису посади державної служби, який може бути використаний при аналізі робіт та розробленні профілів компетентності посади державного службовця. Дорожня карта щодо розроблення нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами закладає підвалини для вдосконалення збору та аналізу інформації для покращення планування, просування та моніторингу людських ресурсів. У документі на основі найкращих практик наведено основні рекомендації щодо визначення вимог до нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами (УЛР) як системи, що підтримує реалізацію функцій управління людськими ресурсами та передбачає автоматизацію низки про-

цесів з метою посилення ефективності та стандартизації (уніфікації) процесів. Цей документ може бути використаний та узгоджений з іншими проектами, в тому числі щодо ведення електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ Важливий напрям діяльності Проекту - сприяння розвитку лідерства та спільноти керівників на державній службі. Йдеться не про одноосібне лідерство чи вроджені властивості, а про лідерство як компетентність (рівень компетентності керівника): стандарт згідно з яким і набирають, і просувають по службі; як те, чому навчають, яку розвивають; як принцип, який сповідують; як взірець, якого прагнуть і практику, яку повинні реалізовувати керівники усіх рівнів. Відповідно до стандартів ISO 9000:2000, компетентність - це демонстрована здатність застосовувати на практиці знання та навички. Тож компетентність (competencies) - це не лише навички та знання, але й також цінності, особисті якості та підходи, що проявляються у поведінці державного службовця та сприяють досягненню успішних результатів діяльності. Під лідерством мається на увазі здатність вести працівників за собою до спільної мети, наснажувати працівників, аби вони прагнули робити те, що є необхідним. Лідер - це той, хто слугує прикладом для інших, демонструє належні практики і в такий спосіб згуртовує навколо себе команду, спроможну досягати поставлених цілей. Для лідерства важливим є не стільки контроль, скільки віра в людей, не покарання за помилки, а навчання на власному досвіді, і відповідно - відкритість до нових ідей, творчість та стратегічність2 . Основними групами компетентностей лідерства для керівників на державній службі в Україні за результатами дослідження 2009-2010 років було визначено такі: ефективна комунікація, управління людськими ресурсами, орієнтація на результат та аналітичне мислення. Вони зазначені в Профілях компетентностей лідерства на державній службі в Україні. Компетентності були визначені на основі аналізу міжнародного досвіду та вивчення потреб в Україні як з точки зору повноважень/ функцій керівників станом на сьогодні, так і враховуючи виклики майбутнього в контексті адаптації державної служби до європейських стандартів. Було проведено анкетування, в якому взяли участь 545 державних службовців з 55 ЦОВВ (у тому числі 176 представників І та ІІ категорії); організовано фокус-групи та обговорення в рамках інших заходів, у тому числі на міжнародній конференції донорів у Школі вищого корпусу державної служби в жовтні 2009 року. Відповідно до визначених груп ключових компетентностей було проведе-

но вивчення потреб у навчанні та розвитку керівників І-ІІ категорій посад (адаптація методології 360), у рамках якого була проведена серія з 7 фокусгруп, 2 серії структурованих інтерв'ю з першими заступниками керівників (15 відомств), анкетування близько 30 слухачів попередніх програм Школи. За результатами вивчення потреб у співпраці з Канадською Школою державної служби3 була розроблена Програма розвитку лідерства-2011, яка включає тренінги («Ефективні публічні виступи та спілкування зі ЗМІ», «Мистецтво ведення переговорів», «Лідерство в команді», «Мистецтво управління змінами», «Стратегічне управління з орієнтацією на досягнення очікуваних результатів діяльності», «Особистий розвиток лідера»), індивідуальні консультації щодо тем тренінгів, комунікативні заходи (заходи з розвитку мережі керівників вищого корпусу, виступи запрошених гостей тощо). Програма пройшла пілотування у 2011 році, участь у ній взяли близько 100 осіб - керівників вищого корпусу, що працюють у ЦОВВ, Адміністрації Президента, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, апаратах судів, інших органах, таких як апарат Уповноваженого з прав людини, Рахункової палати тощо. Учасники Програми, які взяли участь в обговоренні Програми, позитивно її оцінюють, підкреслюючи її актуальність та корисність для керівників. Існує думка, що таку Програму необхідно продовжувати і варто проводити як для перших осіб у відомствах, так і для керівників різних рівнів. Серед чинників, які, на думку слухачів Програми, зумовили її успішність, є такі: орієнтація на потреби учасників як до розробки Програми, так і під час її впровадження; системність, продумана логіка; фаховість залучених тренерів; якісне експертне супроводження впродовж Програми та можливості для індивідуальних консультацій; ефективна тренінгова методика, збалансованість теорії та практики, вітчизняного та міжнародного досвіду; можливості для спілкування, обміну досвідом, навчання один від одного та подальшої співпраці; доброзичлива атмосфера/ «безпечне середовище для навчання та розвитку»; гнучкість умов участі (можливість відвідувати тренінги з різними групами).

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ НАЦДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СПРОМОЖНОСТІ КАДРОВИХ СЛУЖБ Важливим напрямом діяльності Проекту була підтримка розвитку спроможності кадрових служб, оскільки вони мають бути підготовлені до того, аби відігравати стратегічну роль у відомствах та слугувати основними радниками з питань ефективного уп-

Äèâ. Äæèë Ëà Ðîóç «Íåîáõ³äíî âèçíà÷àòè ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó ë³äåðñòâà â Óêðà¿í³»./ ²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü «Áþðîêðàò». - ¹ 15-16, 2009.- ñ.3 http://www.center.gov.ua/byurokrat/byurokrat-1516-9293-vid-29082009.html 2

Äèâ. Ïîë ̳ãóñ «Íàâ÷àííÿ - â³äêðèòèé ïðîöåñ, ë³äåðè ìàéáóòíüîãî â÷àòüñÿ ñüîãîäí³» / ²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü «Áþðîêðàò». ¹ 15-16, 2009. - ñ.6 http://www.center.gov.ua/byurokrat/byurokrat-1516-9293-vid-29082009.html Äèâ. Äîííà À÷³ìî⠫˳äåðñòâî íà äåðæàâí³é ñëóæá³: äîñâ³ä Êàíàäè äëÿ Óêðà¿íè»./³ñíèê äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. - ¹2, 2011. ñ.13 http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=485495&cat_id=37402

3

равління людськими ресурсами. Крім пропозицій щодо нового типового положення про кадрову службу ЦОВВ та допомоги у модеруванні обговорень щодо цього документа, Проект провів низку інформаційних сесій та тренінгів для кадровиків. Необхідно відзначити, що за результатами ознайомлення з канадським досвідом за підтримки Проекту у 2009 році була створена Рада керівників кадрових служб ЦОВВ, і, протягом останніх років, Проект надавав допомогу Раді у плануванні її роботи, забезпечував матеріалами для обговорення тощо. Для членів Ради Проект розробив та провів тренінги «Стратегічне лідерство в управлінні людськими ресурсами на державній службі», «Методологія вивчення потреб у навчанні та професійному розвитку державних службовців», а також інформаційну сесію «Оцінювання кандидатів під час добору та просування на державній службі». Керівників кадрових служб залучали до обговорення усіх проектів документів, над якими працював Проект, а також до інтерв'ю при аналізі ситуації у тій чи іншій сфері. Проект надавав підтримку для розвитку інституційної спроможності Нацдержслужби України до управління персоналом на державній службі. Так, для персоналу Нацдержслужби України, Школи вищого корпусу державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу надавалися консультації з питань найкращих практик управління людськими ресурсами та шляхів вдосконалення управління персоналом на державній службі в Україні, проводилися такі тренінги, як «Вироблення стратегічного бачення та планування», «Розробка комунікаційної стратегії», «Ґендерний аналіз у процесі розроблення політики», «Методологія вивчення потреб у навчанні та розвитку держслужбовців», «Оцінювання кандидатів на посади під час добору», «Аналіз та оцінювання робіт в організації». Проект також підтримував участь представників Національного агентства України з питань державної служби у чотирьох навчальних візитах до Канади, у трьох міжнародних річних конференціях Мережі Шкіл та Інститутів державного управління у Східній та Центральній Європі (NISPACee); навчальному візиті до США, трьох семінарах Європейського інституту державного управління (EIPA). За підтримки Проекту у вересні 2009 року вперше в Україні була проведена дводенна міжнародна конференція на тему: «Політична нейтральність на державній службі: від теорії до практики», в якій взяли участь керівники органів державної влади, що відповідають за проведення державної політики та функціональне управління державною службою з 14 країн світу: Вірменії, Азербайджану, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Латвії, Нідерландів, Польщі, України, Великобританії. Цей захід був четвертою глобальною конференцією із серії конференцій «Професія у перспективі». Попередні конференції відбулись: 2005 рік - у Нідерландах, 2006 рік -у Фінляндії, 2008 рік у Канаді. З додатковою інформацією можна ознайомитися на веб-сайті Проекту: http://www.ucs-hrm.org.ua/


14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Шевченко Володимир Микола йович, останнє місце реєстрації: 51990, с. Карнаухівка Дніпропет ровської області, вул. Вишнева, 17, викликається у судове засі дання в якості відповідача на 11.00 12 червня 2012 р. по справі за позовом ПАТ «Полтавабанк» до Шевченка Володимира Мико лайовича, Задорожньої Алли Вя чеславівни про стягнення забор гованості та звернення стягнення на заставне майно. Відкрите су дове засідання по цивільній справі відбудеться під головуван ням судді Ковальової А.Б. у при міщенні Дніпровського районно го суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 11. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Шевченко Володимир Миколайо вич вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

спожиту, але необліковану елек тричну енергію, внаслідок пору шення споживачем Правил кори стування електричною енергією для населення. Явка у судове за сідання відповідачки Петрушиної Наталі Агеєвни обов’язкова. У разі неявки зазначеної особи у судове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за її відсутності.

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області (суддя Озерянська Ж.М.) по цивільній справі № 2410/818/12 за позовом ПАТ «СК «АХА Страху вання» до Давиденка О.І. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку рег ресу викликає у судове засідан ня в якості відповідача Давиден ка Олександра Івановича на 08 червня 2012 року о 10.00. Судо ве засідання буде проходити за адресою: Дніпропетровська об ласть, Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 2. Просимо на даний час з'я витись до суду особисто або на правити свого представника. При собі необхідно мати паспорт або Криворізький районний суд інший документ, що посвідчує Дніпропетровської області по особу, а представникам належно відомляє, що 01 червня 2012 року оформлені довіреності. о 13.00 відбудеться судове засі дання по цивільній справі за по зовом Публічного акціонерного товариства «Центральний гірни Самарський районний суд м. чозбагачувальний комбінат» до Дніпропетровська повідомляє, Ребець Артура Ігоровича про що 21.09.2011 року було винесе стягнення заборгованості за до но заочне рішення по цивільній говором безпроцентної позики. У справі № 21321/11, в якому по цьому зв’язку Криворізький ра зовні вимоги Публічного акціо йонний суд Дніпропетровської об нерного товариства «Комерцій ласті просить з’явитись у судове ний банк «ПриватБанк» до На засідання відповідача по справі уменка Олексія Леонідовича про Ребець Артура Ігоровича, 1984 звернення стягнення задоволь р.н., на 13.00 01 червня 2012 нити. Суд вирішив: передати в року за адресою: м. Кривий Ріг, заклад ПАТ «КБ «При пр. Миру, 5а, каб. 1. У випадку ватБанк» шляхом вилучення у На вашої неявки цивільна справа уменка Олексія Леонідовича на буде розглядатись за вашої лежне йому на праві власності за відсутності з постановленням за ставне майно автомобіль марки очного рішення. Меrcedes, модель: Веnz, рік випус ку: 2000, тип T3: вантажнопаса Викликається Клименко Юрій жирськийВ, № кузова/шасі: Миколайович, 1979 р.н., як VSA63809413246090, реєстрацій відповідач до зали суду на слу ний номер: АЕ0911СВ. У рахунок хання цивільної справи за позо погашення заборгованості за вом Комунального підприємства кредитним договором № «Житловоексплуатаційна орга DNUOАЕ000020210 від 28 грудня нізація № 45» до Клименка Юрія 2007 року в розмірі 14066,78 дол. Миколайовича, третя особа Пуб США звернути стягнення на пред лічне акціонерне товариство мет застави, а саме: автомобіль «Енергопостачальна компанія марки Меrcedes, модель: Вепz, рік «Дніпрообленерго» в особі Кри випуску: 2000, тип ТЗ: вантажно ворізьких міських електричних пасажирськийВ, № кузова/шасі: мереж, про стягнення матеріаль VSA63809413246090, реєстрацій ної шкоди в порядку регресу, яке ний номер: АЕ0911СВ, що нале відбудеться 30 травня 2012 року жить на праві власності Наумен об 11 год. 30 хв. у приміщенні ку Олексію Леонідовичу, шляхом Довгинцівського районного суду продажу вказаного автомобіля м. Кривого Рогу Дніпропетров ПАТ «КБ «ПриватБанк» (49094, м. ської області за адресою: м. Кри Дніпропетровськ, вул. Набережна вий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, Перемоги, 50, код ЄДРПОУ каб. 8. У разі неявки справа буде 14360570) з укладенням від імені розглянута за вашої відсутності з Науменка Олексія Леонідовича постановленням заочного рішення. договору купівліпродажу будь яким способом з іншою особою Довгинцівський районний суд покупцем, зі зняттям вказаного м. Кривого Рогу Дніпропет автомобіля з обліку в органах ДАІ ровської області викликає Ве України, а також наданням ПАТ личка Дмитра Олександровича, «КБ «ПриватБанк» усіх повнова 18.02.1972 р.н., як відповідача жень, необхідних для здійснення до зали суду на слухання цивіль продажу. Стягти з Науменка Олек ної справи № 411/2474/2012 за сія Леонідовича на користь Пуб позовом Публічного акціонерно лічного акціонерного товариства го товариства «Банк «Фінанси та «Комерційний банк «Приват Кредит» до Величка Дмитра Олек Банк» судові витрати зі сплати су сандровича, Величко Тетяни Ген дового збору у сумі 1121,12 грн. надіївни про стягнення заборго та витрати на інформаційнотех ваності за кредитним договором, нічне забезпечення розгляду яке відбудеться 06 червня 2012 справи у розмірі 120,00 грн. року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Довгинцівського районного суду Ленінським районним судом м. м. Кривого Рогу Дніпропетров Дніпропетровська 15 лютого ської області за адресою: м. Кривий 2012 року винесено заочне Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. рішення по цивільній справі № 2/ 24. У разі неявки справа буде 422/2042/2012 р. за позовом розглянута за вашої відсутності. Арустамян Лаврентія Ашотовича до Арутюнова Гаррі Львовича про Дзержинський районний суд м. визнання особи такою, що втра Кривого Рогу повідомляє, що 01 тила право на користування жит червня 2012 р. о 15.00 у залі су ловою площею. Позовні вимоги дових засідань 104 за адресою: задоволено. Визнано Арутюнова м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу Гаррі Львовича, 1966 року народ деться судове засідання по ження, таким, що втратив право цивільній справі за позовом Пуб на користування житловим при лічного акціонерного товариства міщенням за адресою: м. Дніпро «Енергопостачальна компанія петровськ, вул. Сеченова, 35. Су «Дніпрообленерго» в особі струк дові витрати покладено на Арутю турної одиниці Криворізьких нова Гаррі Львовича. міських електричних мереж до Петрушиної Наталі Агеєвни про Дніпропетровським районним відшкодування заборгованості за судом Дніпропетровської об

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ласті (суддя Бойко О.М.) 15 трав ня 2012 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 26548/11 за позовом Голубни чого Михайла Петровича до Дер кач Івана Дем’яновича, третя осо ба ВГІРФО Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропет ровській області, про усунення перешкод у користуванні власні стю шляхом зняття з реєстрації. Даним заочним рішенням позовні вимоги було задоволено в повно му обсязі та усунуто перешкоди Голубничому Михайлу Петровичу у користуванні власністю будин ком № 36 по вул. Геологів у м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської об ласті шляхом зняття з реєстра ційного обліку Деркача Івана Де м’яновича, 19.08.1970 року на родження. Зобов'язати Відділ громадянства, реєстрації і міграції фізичних осіб Дніпропет ровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області зняти з реєстраційного обліку в будин ку № 36 по вул. Геологів у м.Підгородне Дніпропетровсько го району Дніпропетровської об ласті, шляхом зняття з реєстра ційного обліку Деркача Івана Де м’яновича, 19.08.1970 року на родження. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 17.04.2012 року було винесе но заочне рішення по цивільній справі № 2436/392/12 за позо вом Гордієнко Світлани Олексіїв ни до Трубчанінова Кирила Воло димировича, треті особи Кому нальне підприємство «Дніпро петровське міжміське бюро тех нічної інвентаризації» Дніпро петровської обласної ради, Восьма Дніпропетровська дер жавна нотаріальна контора, про встановлення факту проживання однією сім'єю та визнання права власності в порядку спадкування за законом, в якому позовні ви моги Гордієнко Світлани Олексі ївни задовольнити частково. Суд ви рішив: встановити той факт, що Гордієнко Світлана Олексіївна з 1989 року постійно проживала однією сім'єю з Гордієнком Ва лерієм Вячеславовичем, який по мер 11 травня 2009 року за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Масивна, будинок 32, квартира 3. В іншій частині позовних вимог відмовити. Стягти з Трубчанінова Кирила Володимировича на ко ристь Гордієнко Світлани Олексі ївни сплачений нею судовий збір у сумі 94,10 грн. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 30 березня 2012 року винесено заочне рішення по цивільній справі № 2/ 422/2039/2012 р. за позовом Марчишина Євгена Анатолійови ча до Завийбороди Євгена Сер гійовича про усунення перешкод у користуванні житловим при міщенням, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєст рації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпро петровській області. Суд вирішив задовольнити позовні вимоги ча стково, а саме: 1. Визнати Завий бороду Євгена Сергійовича, 24 грудня 1989 року народження, та ким, що втратив право на корис тування квартирою № 13 у будин ку № 33 по вулиці Новоор ловській в м. Дніпропетровську, що є підставою для зняття його з реєстрації Відділом громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет ровській області. 2. Стягти із За вийбороди Євгена Сергійовича, 24 грудня 1989 року народження, на користь Марчишина Євгена Анатолійовича судові витрати, пов’язані із розглядом справи у розмірі 94,10 грн.(дев’яносто чо тири гривні 10 копійок). 3. В іншій частині позовних вимог відмовити. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути по дано протягом 10 днів з дня опуб лікування цього оголошення.

шетнік М.О.) повідомляє, що рішенням від 28.10.2008 р. по цивільній справі 21081 за позо вом ЗАТ «ПроКредит Банк» до Мовчана Валерія Вікторовича про стягення заборгованості за кре дитним договором. Рішенням по зовні вимоги задоволено по вністю, а саме: стягти з Мовчана Валерія Віктровича на користь ЗАТ «ПроКредит Банк» заборго ваність за кредитним договором № 12.2908 від 03 вересня 2004 року в розмірі 20773 грн. 66 коп. (двадцять тисяч сімсот сімдесят три) грн. 66 коп. та судові витра ти по справі: судовий збір у розмірі 207 грн. 74 коп. і витра ти на інформаційнотехнічне за безпечення розгляду справи 30 грн. 27 жовтня 2011 року Бабушкін ським районним судом м. Дніпропетровська винесено за очне рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонер ного товариства «ПроКредит Банк» до Головатого Олександра Анатолійовича та Головатої Лари си Семенівни про стягнення за боргованості за кредитним дого вором. Рішенням позовні вимоги задоволено повністю, а саме: стягти з Головатого Олександра Анатолійовича та Головатої Лари си Семенівни на користь АТ «Про Кредит Банк» заборгованості за кредитним договором № 12.12438 від 31.08.2007 року в розмірі 7577 грн. 44 коп. та су дові витрати по справі: судовий збір у розмірі 105 грн. 77 коп. Заочним рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропет ровська від 29.03.2012 року було усунуто перешкоди Пономаренку Миколі Григоровичу у користу ванні домоволодінням № 56 по вул. Байкова у м. Дніпропет ровську шляхом зобов’язання Сектора міграції, громадянства та реєстрації фізичних осіб Жовтне вого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області зняти Швець Романа Олеговича з реєст раційного обліку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Байкова, 56 та стягнуто з Швець Романа Олеговича на користь Понома ренка Миколи Григоровича у ра хунок повернення судових витрат 107,30 грн. (сто сім гривень 30 коп.). Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 09 грудня 2010 року було ух валено заочне рішення по цивільній справі за позовом Сло бодяна Дмитра Ярославовича до Мартошенка Анатолія Івановича, третя особа Відділ громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самарського ра йонного відділу ДМУ ГУМВС Украї ни в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у корис туванні власністю та зняття з реє страції, яким усунути Слободяну Дмитру Ярославовичу перешкоди у користуванні будинком № 22а по вул. Роз’їзній у м. Дніпропет ровську. Зняти Мартошенка Ана толія Івановича, 1944 року на родження, з реєстраційного об ліку з будинку № 22а по вул. Роз’їзній у м. Дніпропетровську. Стягти з Мартошенка Анатолія Івановича, 1944 року народжен ня, на користь Слободяна Дмитра Ярославовича судові витрати у розмірі 08 грн. 50 коп. судового збору та 37 грн. витрат на інфор маційнотехнічне забезпечення розгляду справи.

Справа № 2988/2011; провад ження №2/406/98/2012 Заочне рішення Іменем України 23 березня 2012р. м.Верхньодніпровськ Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області у складі: головуючого судді Тро фимової Н.А., при секретареві Зу бачевській О.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Пуб лічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Ужви Тетяни Василівни про стягнення заборгованості, Бабушкінський районний суд м. В С Т А Н О В И В: 29.07.2011 року Дніпропетровська (суддя Ре позивач звернувся до суду з по

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328) ○

зовом до Ужви Тетяни Василівни про стягнення заборгованості. Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідно до укладеного до говору б/н від 19.11.2007 року відповідач 19.11.2007 року отри мав кредит у розмірі 8000 грн. у вигляді встановленого кредитно го ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користуван ня кредитом у розмірі 24% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає дії картки. У порушення зазначених норм закону та умов договору відповідач зобов'язання за вка заним договором належним чи ном не виконав. У зв'язку з пору шеннями зобов'язань за кредит ним договором відповідач станом на 06.06.2011 року має заборго ваність 19862,08 грн., на підставі чого просить стягти з відповідача на його користь за боргованість у розмірі 19862,08 грн. та судові витрати. Представ ник позивача в судове засідання не з'явився, про час, день та місце судового засідання повідомлений належним чином. Надав суду за яву про розгляд справи без його участі, в якій також вказав, що по зовні вимоги підтримує у повно му обсязі та проти заочного роз гляду справи не заперечує (а.с. 28). Відповідач в судове засідан ня не з'явився, про час, день та місце судового засідання по відомлений належним чином, про причину неявки в судове засідан ня суд не повідомив, заперечен ня проти позову та заяву про роз гляд справи за його відсутністю суду не надав, в зв'язку з чим справа розглядається в порядку заочного розгляду, на підставі Ухвали суду від 23 березня 2012 року. Суд, вивчивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, приходить до виснов ку, що позов підлягає задоволен ню в повному обсязі. Судом вста новлено, що 19.11.2007 року між позивачем та відповідачем був укладений Кредитний договір № б/н від 19.11.2007 року , 19.11.2007 року відповідач отри мав кредит у розмірі 8000,00 грн. у вигляді встановленого кредит ного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користуван ня кредитом у розмірі 24,00 % на рік на суму залишку заборгова ності за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відпо відає строку дії картки (а.с. 79). Відповідач не виконав своїх зо бов'язань за Кредитним догово ром, не повернув основну суму кредиту та не сплатив проценти, штраф, у зв'язку з чим за ним ут ворилася заборгованість станом на 06.06.2011 року, згідно з да ними позивача, у сумі 19862,08 грн., яка складається з наступного: 8000,00 грн. заборгованість за кредитом; 9140,08 грн. забор гованість по процентах за кори стування кредитом; 1300,00 грн. заборгованість по комісії за ко ристування кредитом; а також штрафи відповідно до пункту 8.6 Умов та правил надання банків ських послуг: 500,00 грн. штраф (фіксована частина), 922,00 грн. штраф (процентна складова) (а.с. 46). В силу ст. ст. 10, 11, 60 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи в межах заявле них позивачем вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилаєть ся як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказів погашення відповідачем кредиту суду не на дано. Відповідно до ст. 526 ЦК Ук раїни, зобов'язання має викону ватися належним чином відповід но до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів ци вільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що зви чайно ставляться. В силу ст. ст. 11, 509, 629 ЦК України, зобов'я зання виникають, зокрема, із до говору, та договір є обов'язковим для виконання сторонами. Статтею 525 ЦК України встанов лено, що одностороння відмова від зобов'язання або односторон ня зміна його умов не допускаєть ся, якщо інше не встановлено

договором або законом. Згідно зі 3 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінан сова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановле них договором, а позичальник зо бов'язується повернути кредит та сплатити проценти. За таких обставин позовні вимоги щодо стягнення з відповідача заборгованості за кредитом у сумі 19862,08 грн. є обгрунтованими та підлягають задоволенню. Згідно зі ст. 88 ЦПК України сто роні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і докумен тально підтверджені судові ви трати. Якщо позов задоволено ча стково, судові витрати присуджу ються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві пропор ційно до тієї частини позовних вимог, у задоволенні яких пози вачеві відмовлено. Таким чином, враховуючи поло ження ст. 88 ЦПК України, з відпо відача на користь позивача підлягають стягненню: 198 (сто дев'яносто вісім) гривень 08 ко пійок судового збору та 120 (сто двадцять) гривень 00 копійок витрати на інформаційнотехніч не забезпечення судового про цесу. Керуючись ст. ст. 16, 509, 526, 629, 1054 ЦК України, ст. ст. 10, 11, 60, 61, 88, 209, 214215,217 218, 224,225,232 ЦПК України, суд В И Р І Ш И В: Позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Ужви Тетяни Ва силівни про стягнення заборгова ності, задовольнити повністю. Стягти з Ужви Тетяни Василів ни, 01.01.1959 року народження, (місце реєстрації не відоме; іден тифікаційний номер 2155033104) на користь Публічного акціонер ного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (розташова ний за адресою: 49094 м. Дніпро петровськ, вул. Набережна Пере моги, 50, р/р 29092829003111, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) заборгованість за кредитним до говором у сумі 19862 (дев'ятнад цять тисяч вісімсот шістдесят дві) гривні 08 копійок. Стягти з Ужви Тетяни Василівни, 01.01.1959 року народження, (місце реєстрації не відоме; іден тифікаційний номер 2155033104) на користь Публічного акціонер ного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (розташова ний за адресою: 49094, м. Дніпро петровськ, вул. Набережна Пере моги, 50, р/р 64993919400001, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 ) судовий збір у розмірі 198 (сто дев'яносто вісім) гривень 62 ко пійки та 120 (сто двадцять) гри вень 00 копійок витрати на інформаційно технічне забезпе чення судового процесу. Заочне рішення може бути пере глянуто за письмовою заявою відповідача, поданою протягом де сяти днів з дня отримання копії за очного рішення до Верхньодніп ровського районного суду Дніпро петровської області. У разі зали шення заяви про перегляд заочно го рішення без задоволення заоч не рішення може бути оскаржено відповідачем в загальному поряд ку. Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному по рядку. Рішення суду може бути ос каржено шляхом подачі апеляцій ної скарги до апеляційного суду Дніпропетровської області через Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області в 10денний строк з дня проголо шення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були при сутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отри мання копії цього рішення. Рішен ня суду набирає законної сили після закінчення строку для по дання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було пода но. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не ска совано, набирає законної сили після розгляду справи апеляцій ним судом. Суддя Н.А. Трофимова.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.05.2012 ð. ¹ 39 (1328) ○

Ó ÁÎÐÎÒÜÁ² ÇÀ ÂÐÎÆÀÉ

Çîëîòèñòà êàðòîïëÿíà íåìàòîäà -

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ ØʲÄÍÈÊ ÊÀÐÒÎÏ˲ - Çäîðîâåíüê³ áóëè, ñóñ³äå! ßê ñïðàâè?! ßê êàðòîïåëüêà âðîäèëà? - Òà í³÷îãåíüêî ñîá³, ñóñ³äå! Óñå äîáðå! Óñå ïóòüîì! ßê òðè öåáåðêè êàðòîïë³ íàâåñí³ çàêîïàëè òàê òðè öåáåðêè âîñåíè ³ âèêîïàëè! Æîäíî¿ êàðòîïëèíè â íàñ íå ïîöóïèëè!!! ²ç äà÷íîãî æèòòÿ ÊÎÑÒÈÍ×ÓÊ Ã.Á., ÏÐβÄÍÈÉ Ô²ÒÎÃÅËÜ̲ÍÒÎËÎà IJÊÐ

На жаль, такий розвиток подій у боротьбі за врожай картоплі досить знайомий багатьом власникам присадибних ділянок. «- І чого тільки тій картоплі ще треба?! Панькалися з нею, панькалися!!! І в стимуляторах росту купали, і грунт поливалирозпушували, і добривами годували, і колорада ненажерливого ганяли. А врожаю нема, як пороблено!!! Наче сама земля втомилася та й не родить! А було ж колись!!!» «Втома грунту (почвоутомление - російською)» - вислів, який використовують для характеристики стану земельної ділянки, коли після періоду високоврожайної монокультури на ній спостерігається швидке та неухильне зниження врожаїв. Це неприємне для землевласників явище є дуже характерним проявом фітогельмінозів - захворювань, викликаних ураженням рослин фітопаразитичними нематодами (фітогельмінтами). Серед них особливе місце займає небезпечне захворювання картоплі - глободероз та його мікроскопічний збудник - золотиста картопляна нематода. Золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis (Woll) Behrens) - карантинний шкідник картоплі, виявлений в 17 областях України. Цей невеличкий черв'як з довжиною тіла 0,9-1,23мм належить до типу Nemthelmintes круглі черви. Живе в грунті, паразитуючи на коренях, а іноді й бульбах картоплі. Уражає також томати, баклажани та бур'яни з родини пасльонових (паслін чорний, солодко-гіркий, крилатий, блекоту). Захворювання, що викликає золотиста картопляна нематода, відоме під назвою глободероз. Середні втрати врожаю картоплі від глободерозу складають 30%, а за висо-

кої численності шкідника у ґрунті, можлива й повна загибель рослин. Вважається, що за присутності в 1 грамі ґрунту лише 20 яєць нематоди, втрачається до 2 тонн картоплі з гектара. Особливо великої шкоди картопляна нематода завдає на присадибних ділянках та на полях, де картопля вирощується з порушенням сівозмін, і повертається на попереднє місце вирощування вже на другий-третій рік. Зберігається золотиста картопляна нематода у грунті в стадії цисти. Цисти - це мертві самиці, що містять яйця та личинки нематоди. Весною, за сприятливих погодних умов та під впливом стимулюючої дії кореневих виділень, з яєць відроджуються веретеноподібні інвазійні личинки, які виходять із цисти і вбуравлюються в корені рослин-живителів, де живляться соками рослинних клітин. Червоподібні самці мігрують у ґрунт, запліднюють самиць і гинуть. Дозріваючі самиці округлюються, роздуваючись під тиском новоутворених яєць. Епідерміс кореня розривається, і самиці з'являються назовні, при цьому переднім кінцем вони залишаються прикріпленими до кореня картоплі. В кінці вегетаційного сезону самиці також відмирають. Їх оболонка темнішає: спочатку вона жовкне, потім набуває золотисто-жовтого і, нарешті, темно-бурого кольору. Так утворюється кулеподібна циста, наповнена яйцями та личинками, життєздатність яких може зберігатись упродовж 10 років. На коренях ураженої рослини цисти можна побачити під лупою і навіть неозброєним оком - вони нагадують макові зерна. Під час збирання картоплі дозрілі цисти легко відпадають з коріння, залишаючись у грунті. Тривалість розвитку однієї генерації шкідника - 40-65 днів, в залежності від температури і вологості грунту та термінів посадки картоплі. Особливо вразливи-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÞͲ ÔÓÒÁÎ˲ÑÒÈ

ми є ранні та середньоранні сорти. Зазвичай, золотиста нематода має одну генерацію за вегетацію, іноді, за сприятливих умов, - дві. Виявлення захворювання глободерозом проводять у період цвітіння картоплі і пізніше (з 1 липня по 20 серпня) методом відбору грунтових проб, при візуальному обстеженні насаджень картоплі. Уражені нематодою ділянки мають вигляд округлих «проплішин», де рослини або відстають у рості та розвитку, або взагалі гинуть. Хворі рослини утворюють малочисленні слаборозвинені стебла, на яких листя передчасно жовтіє й опадає. Пожовтіння (хлороз) починається з нижніх листків, потім розповсюджується на верхні і, поступово, охоплює весь кущ. Цвітіння у таких рослин відсутнє. Коренева система набуває неохайного «бородатого» вигляду. Новоутворених бульб мало і вони - дрібні. Якість бульб погіршується - зменшується вміст крохмалю, білка, вітаміну С. Оскільки золотиста картопляна нематода не здатна самостійно пересуватись на значні відстані, основним шляхом її розповсюдження є ґрунт із цистами, які обсипались із заражених рослин, а також бульби ураженої картоплі. Цисти можуть механічно переноситися з грунтом транспортними засобами, з тарою, на знарядді та взутті, дощовими водами, вітром, тваринами й птахами. Потенціальна небезпека глободерозу в тому, що виявити його на початку ураження майже неможливо. Зовнішні ознаки захворювання чітко проявляються тільки при без-

змінному вирощуванні рослин-живителів на ураженому полі, протягом цілого ряду (5-7) років. Тому до основних і найбільш ефективних заходів попередження розповсюдження та знищення цього шкідника, відносять обов'язкове дотримання агротехніки вирощування картоплі: - використання чотирьох - п'ятирічних сівозмін; - використання в сівозміні культур, які не уражуються картопляною нематодою (бобові, зернові, технічні культури, багаторічні трави та інші); - використання в сівозміні нематодостійких сортів картоплі (Пролісок, Молодіжна, Чернігівська рання, Водограй, Обрій, Берегиня, Доброчин, Санте, Жуковський ранній, Слов'янка, Західна, Синевір, Галичанка, Студент, Воля, Пишна, Леді Розетта та ін.), що дає змогу зменшити кількість нематод у грунті на 85%; - внесення органічних добрив (гною); - знищення бур'янів з родини пасльонових. Крім того, щоб попередити дальше поширення захворювання країною та захистити свої земельні ділянки й майбутні врожаї, землекористувачі повинні розуміти важливість і необхідність використання тільки здорового, перевіреного та сертифікованого посадкового матеріалу. У разі виявлення зараження посівів золотистою картопляною нематодою, обов'язковим є знищення посівів і посадок радикальним методом із негайним спалюванням викопаних рослин та дезинфекцією засобів інвентарю. Ввезення садивного матеріалу й грунту із зон поширення захворювання глободерозом забороняється.

Ôóòáîë³ñòè íàéìîëîäøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè – 2001 ðîêó íàðîäæåííÿ - çìàãàëèñÿ ó Ñèíåëüíèêîâîìó çà âèõ³ä ó ô³íàë îáëàñíèõ çìàãàíü íà ïðèç «Øê³ðÿíèé ì’ÿ÷». Ó çîíàëüíèõ çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 8 êîìàíä. Ñîëîíÿíñüêèé ðàéîí ïðåäñòàâëÿëè ïåðåìîæö³ ðàéîííîãî òóðó - êîìàíäà Áàøìà÷àíñüêî¿ ÑØ. Ïîñòóïèëèñü áàøìà÷àíè ëèøå êîìàíä³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó.  ðåçóëüòàò³ âèáîðîëè ²² ì³ñöå òà âèéøëè ó ô³íàë, ùî ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó. ○

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÑϲÂÏÐÀÖ² Ìàéæå 70 % ì³ñöåâèõ ðàä ðåã³îíó º ó÷àñíèêàìè îáëàñíèõ, íàö³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â ³ ïðîåêò³â. Çà ñëîâàìè ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåíà Óäîäà, âîíè îá’ºäíóþòü ó ñâî¿õ ïðîåêòàõ ðåñóðñè ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ãðîìàäñüêîñò³ òà ñïîíñîð³â. Îäèí ç ïðèêëàä³â - ïðîåêò Ìèêîëà¿âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Âàñèëüê³âñüêîãî ðàéîíó, ÿêèé äîçâîëèâ âèð³øèòè ïðîáëåìó âîäîçàáåçïå÷åííÿ äèòÿ÷îãî ñàäêà â ñåë³ Ìåäè÷íå. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÌÓÇÅÉÍÈÉ Þ²ËÅÉ Äí³ïðîäçåðæèíñüêèé ìóçåé ³ñòî𳿠ì³ñòà â³äçíà÷èâ 80-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ çàñíóâàííÿ. Ç ö³º¿ íàãîäè ïðîéøëè óðî÷èñòîñò³, ó÷àñòü ó ÿêèõ âçÿëè ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè, íàóêîâö³, õóäîæíèêè, ïðåäñòàâíèêè ìóçå¿â Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Êèºâà, Ëüâîâà òà Çàïîð³ææÿ. Âåëèêà ãðóïà ïðàö³âíèê³â ìóçåþ îòðèìàëà ïî÷åñí³ ãðàìîòè êåð³âíèöòâà ì³ñòà, ãàëóçåâî¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÌÀËβÄÎ̲ ÑÒÎвÍÊÈ Â óí³âåðñèòåò³ åêîíîì³êè òà ïðàâà ³ì. Àëüôðåäà Íîáåëÿ â³äêðèëè âèñòàâêó «Àðì³ÿ Ãåíåðàëà Àíäåðñà». Âîíà ïðèñâÿ÷åíà äðóãîìó Ïîëüñüêîìó êîðïóñó ÷è àð쳿 Âëàäèñëàâà Àíäåðñà, ÿêà âîþâàëà ç 1941 ïî 1946 ðîêè. Íà í³é ðîçêðèòî äåÿê³ ìàëîâ³äîì³ ñòîð³íêè ³ñòî𳿠Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ïðåäñòàâëåíî ôîòî, ìàëþíêè, îô³ö³éí³ äîêóìåíòè òà ³íø³ åêñïîíàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç àð쳺þ Àíäåðñà.


ВІВТОРОК, 22 ТРАВНЯ 2012 РОКУ № 39 (1328)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Õðàíèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííîñòåé ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÓÊÐÀÈÍÖÛ, ÎÁÚÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ! «Â Åêàòåðèíîñëàâå îðãàíèçîâàëàñü Âðåìåííàÿ Óêðàèíñêàÿ Ãóáåðíñêàÿ Ðàäà, êîòîðàÿ, êàê òî áûëî ïîñòàíîâëåíî íà íåäàâíåì óêðàèíñêîì êîíãðåññå â Êèåâå, äîëæíà îðãàíèçîâàòü ìåñòíûå óêðàèíñêèå îðãàíèçàöèè ãóáåðíèè.  ñîñòàâ âðåìåííîé Ðàäû âîøëè ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùèõ óêðàèíñêèõ îðãàíèçàöèé: îáùåñòâî «Ïðîñâ³òà», îáúåäèíåííîå îáùåñòâî àâòîíîìèñòîâ-ôåäåðàëèñòîâ, èçäàòåëüñêîå îáùåñòâî, ó÷èòåëüñêîå, êîìèòåò ñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ ñòàíöèè Åêàòåðèíîñëàâ, ãðîìàäà ñëóæàùèõ äåïî æåëåçíûõ äîðîã, ñëóæàùèõ ñëóæáû äâèæåíèÿ, ïî÷òîâîãî ñîþçà, ó÷åíè÷åñêîé «Ñï³ëêè», âîéñêîâîé Ðàäû, ñîöèàëäåìîêðàòè÷åñêîé, ñîöèàë-ðåâîëþöèîííîé è ðàäèêàëüíîäåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèé. 23 àïðåëÿ ñîñòîÿëîñü âòîðîå îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå ÷ëåíîâ Ðàäû, íà êîòîðîì áûë ïðèíÿò öåëûé ðÿä ðåøåíèé. Ìåæäó ïðî÷èì, áûëî ðåøåíî ðàñïðåäåëèòü âñþ äåÿòåëüíîñòü Ðàäû ïî 4 ñåêöèÿì: îðãàíèçàöèîííîàãèòàöèîííîé, èçäàòåëüñêîé, øêîëüíîé è ìàíèôåñòàöèîííîé. Ïðè Ðàäå îðãàíèçóåòñÿ èíôîðìàöèîííîå áþðî», ñîîáùèëà «Åêàòåðèíîñëàâñêàÿ çåìñêàÿ ãàçåòà» 29 àïðåëÿ 1917 ãîäà. Ãàçåòû â êðàåâåä÷åñêîì îòäåëå îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ - Òû ãäå áûë? Ìû ñ îòöîì óæå âñå áîëüíèöû, ìîðãè, ìèëèöèè îáçâîíèëè! - À ìíå ía òåëåôîí ïîçâîíèòü íåëüçÿ áûëî!? ☺ ☺ ☺  êóïå ïîåçäa áaáóøêà ãîâîðèò áðaòêó: - Ìîëîäîé ÷åëîâåê, Âû íå ìîãëè áû îñâîáîäèòü äëÿ ìåíÿ íèæíþþ ïîëêó? - Ìîãó, ìaìaøa! Òåáå â êaêîì êóïå? ☺ ☺ ☺ Ïaðêóþòñÿ îäíîâðåìåííî ðÿäîì êðóòîé «ìåðñ» è «çaïîð». Âîäèëû îäíîâðåìåííî âûõîäÿò. Âëàäåëåö «ìåðña» ïðåçðèòåëüíî äåëaåò ðañïaëüöîâêó è ãîâîðèò: - Åçäÿò òóò âñÿêèå ëîõè ía êîðûòaõ, òîãî è ãëÿäè ìaøèíó ïîöaðaïaþò. Õîçÿèí «çaïîða» òîæå äåëaåò ïaëüöû: - È íå ãîâîðè, áðaòaí. Ìíå â÷åða îäèí ía âåëîñèïåäå â áî÷èíó âúåõaë! Ëÿãóøêà ñèäèò íà áåðåãó ðåêè, îïóñòèâ ëàïêè â âîäó, è ìå÷òàåò. Ê íåé ïîäõîäèò Áåãåìîò è ñïðàøèâàåò: - Ýé, Ëÿãóøêà! Hó êàê

ñåãîäíÿ, âîäà õîëîäíàÿ ? Ëÿãóøêà îáèæåííî, íî ñ äîñòîèíñòâîì: - ß çäåñü, ìåæäó ïðî÷èì, êàê æåíùèíà, à íå êàê òåðìîìåòð! ☺ ☺ ☺ Ïàöèåíòêà: - Äîêòîp, Âû ïpîñèëè ïîêàçàòü ÿçûê... Íî Âû äàæå íå âçãëÿíóëè íà íåãî. Âpà÷: - Èçâèíèòå. ß ïpîñòî õîòåë íàïèñàòü påöåïò â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå. ☺ ☺ ☺  êâàpòèpå âpà÷à pàçäàåòñÿ çâîíîê. Îí îòêpûâàåò äâåpü è âèäèò íà ïîpîãå ñêåëåò. - Âîò òàê âñåãäà, áîpìî÷åò âpà÷. - Æäóò äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà, ïpåæäå ÷åì îápàòèòüñÿ ê âpà÷ó... ☺ ☺ ☺ Ïîäâûïèâøèé ìóæ ïðèõîäèò äîìîé. - Ãäå òû áûë?! ß âñþ íî÷ü íå ñîìêíóëà ãëàç! íàáðàñûâàåòñÿ íà íåãî æåíà. Ìóæ óñòàëî: - À òû äóìàåøü, ÿ ñïàë?..

18 ìàÿ âñå ìóçåéùèêè ìèðà îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. «Â³ñò³» ïîîáùàëèñü ñ Ëþäìèëîé Òâåðñêîé, êîòîðàÿ ïðîðàáîòàëà â ÄÕÌ 42 ãîäà. Íûíå Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà - çàìäèðåêòîðà «Äîìà èñêóññòâ», íî â äóøå îñòàåòñÿ ìóçåéùèêîì СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР - Людмила Владимировна, почему после окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Вы пошли работать именно в музей? - Родители к тому времени из Риги, где я окончила школу и куда надеялась вернуться, переехали в Краснодар. Отец, кубанский казак, решил вернуться к своим корням. А у меня в то время уже был ребенок, и я подумала, что поддержка семьи мне пригодится, поэтому тоже поехала в Краснодар. Там было место в Художественном музее. Я начинала как экскурсовод, с таким образованием! Но, наверное, музейщику и надо пройти все этапы. - Как Вы оказались в Днепропетровске? - Я проработала в Краснодарском музее 6

лет, а потом по семейным обстоятельствам переехала сюда. Уезжала в Днепропетровск завотделом советского искусства. Тут я никого, кроме мужа, не знала, но нужно было устраиваться, и я решила сначала пойти в художественный музей. Когда директор узнал, что я из музея и что у меня такое образование, сказал: «Немедленно пиши заявление!». В 1988-м меня назначили директором, и я проработала на этой должности 15 лет.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ НАПОКАЗ - У некоторых жителей города есть представление, будто все самое интересное, что есть в Днепропетровском художественном музее, спрятано в фондах. Так ли это? - Нет. Любой художественный музей в своей экспозиции показывает лучшее. Потому что это его лицо. Другое дело, что выставляется в постоянной экспозиции нашего музея где-то одна пятнадцатая часть того, что музей имеет. Причина - места нет: чтобы показать то, что мы хотим, необходимо, по меньшей мере, два таких здания, как художественный музей. - Вы побывали во многих музеях страны и мира. Как после посещения богатых экспозиций находили вдох-

«ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÑÊÀÇÀË: «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ ÏÈØÈ ÇÀßÂËÅÍÈÅ»

новение работать в скромном по мировым меркам ДХМ? - Как ни странно, ты приезжал и начинал более глубоко понимать, что у нас есть такого, чего нет в этих крупных музеях. Один мой педагог говорил, что в каждом областном музее есть работы, которые представляют большой художественный интерес. И такие работы у нас есть. Уникальное произведение Марии Башкирцевой «В студии», которое уже побывало на выставках во Франции, США, Испании. Например, в прошлом году я была в Питере на выставке Бориса Григорьева и думала, что нашей «Дамы в черном» там очень не хватает. «Портрет Маргариты Морозовой» Валентина Серова незаконченная работа, но когда она была на выставке в Москве, то не затерялась среди других портретов, потому что в

 ÄÕÌ ÅÑÒÜ ÒÎ, ×ÅÃÎ ÍÅÒ Â ÊÐÓÏÍÛÕ ÌÓÇÅßÕ ÌÈÐÀ творчестве Серова нет провальных работ. И таких картин можно назвать много. Поэтому я, наоборот, возвращалась наполненная новыми идеями. - Иногда можно услышать выражение «музейный человек». Какими качествами он должен обладать? - Между собой мы говорим «музейщик». Это не профессия, а образ мышления и чувствования. Музейщиком я стала, проработав в музее лет 20. Музейщик, прежде всего, должен осознавать, что хранит государственные ценности. Это профессия, которая позволяет тебе всю жизнь учиться.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 22.05 Ср 23.05 Чт 24.05

+27 +28 0С +20 +23 0С +26 +30 0С +20 +25 0С +22 +25 0С +17 +18 0С

півн.схід. 34 м/с півн.схід. 26 м/с схід. 56 м/с

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 21.05.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1254339

вести приднепровья  

вести приднепровья