Page 1

ÑÂßÒÎ ÁÅÇ ÊÎÐÄÎͲÂ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ Ñ «ÇÎËÎÒÎÌ» È ÏÅÐÖÅÌ 6 Î ÕÂÎÑÒÀÒÛÕ «ÁÅÑÏÐÈÇÎÐÍÈÊÀÕ» ÏÎÇÀÁÎÒßÒÑß

2

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÇÀÂÅÐØÓªÒÜÑß

4

17

ÍÀØÀ ÄÀ×À: ²ÄÏÎ×ÈÂÀªÌÎ ×È ÆÈÂÅÌÎ?

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Äåïóòàòè ïðîïîíóþòü ðîçøèðèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ùî ï³äõîäÿòü äëÿ ðåºñòðàö³¿ ó ÿêîñò³ ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. ²ç éîãî óõâàëåííÿì ç’ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïðîïèñàòèñÿ ôàêòè÷íî ó áóäüÿêîìó æèòëîâîìó ïðèì³ùåíí³, äå á âîíî íå çíàõîäèëîñÿ.

№38 (1327) Четвер, 17 травня 2012 р.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

ÍÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

ÂÈÇÈÒ Â ÐÎÑÑÈÞ Â õîäå ðàáî÷åãî âèçèòà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïðèíÿë ó÷àñòèå â íåôîðìàëüíîì ñàììèòå ÑÍÃ. Êðîìå òîãî, â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåçèäåíòîâ Óêðàèíû è ÐÔ. Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà Âèêòîð ßíóêîâè÷ âûðàçèë íàäåæäó íà äàëüíåéøåå óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî äâóõ ñòðàí â ðåãèîíå Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Àçèè.  ñâîþ î÷åðåäü, Âëàäèìèð Ïóòèí îáðàòèë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ðàòèôèêàöèè äîãîâîðà î çîíå ñâîáîäíîé òîðãîâëè. ○

ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

ÒÐÅÕÑÒÎÐÎÍÍÈÉ ÊÎÍÑÎÐÖÈÓÌ

Ñäåëàòü ìîëîêî èç êëåÿ è ñëåòàòü çà âàñ â Ìèëàí

5

Ìèð ðàçâèâàåòñÿ â áåøåíîì òåìïå. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé âîçíèêàþò ïðîôåññèè, êîòîðûå áóêâàëüíî â÷åðà ïîêàçàëèñü áû ñòðàííûìè è íåíóæíûìè. Íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ìåæäó áèçíåñîì, ãîñóäàðñòâîì è îáùåñòâîì, ïðàâèëüíî ñäåëàòü ôîòî ÷åãî-íèáóäü âêóñíåíüêîãî äëÿ óïàêîâêè, îòñòîÿòü â î÷åðåäè èëè ñîñòàâèòü êîìïàíèþ äëÿ øîïèíãà - äëÿ ýòîãî åñòü ñïåöèàëüíî îáó÷åííûå ëþäè. «Â³ñò³» èíòåðåñîâàëèñü, ÷åì çàíèìàþòñÿ GR-ùèêè è êòî èäåò â òðàìèòàäîðû.

ÇÀÌÓ×ÈËÀ ÑβÑÒÜ

ÏÎÂÅÐÍӠʲÒÈ ×ÅÐÅÇ 54 ÐÎÊÈ îòæå, ïðèäáàòè ïîäàðóíîê ó ìàãàçèí³ íå ì³ã. Òîä³ éîìó «ßêèé ìîëîäåöü», - ïîäóìà- íà äóìêó ñïàëà ³íøà ³äåÿ. ëà ìàòè, êîëè ñèí ïîäàðóÂíî÷³ â êîìïàí³¿ äðóãà â³í âàâ ¿é íàäçâè÷àéíî êðàñè- ïðèéøîâ ó ì³ñüêèé ïàðê ³ âèé êóù áë³äî-ðîæåâèõ âèêîïàâ êóù ãîðòåíç³é, ãîðòåíç³é. Ƴíêà ³ íå êðàñîþ ÿêèõ äàâíî çàõîïóÿâëÿëà, ùî êâ³òè êðàäåí³. ëþâàâñÿ. «Öå áóëè ïðåÖÿ ³ñòîð³ÿ ñòàëàñü 54 ðîêè êðàñí³, ³äåàëüíî¿ ôîðìè òîìó â ì³ñò³ Íåøâ³ëë ãîðòåí糿, ÿê³ ò³ëüêè ìîæíà àìåðèêàíñüêîãî øòàòó ñîá³ óÿâèòè», - çãàäóº Òåííåññ³. 18-ð³÷íèé Á³ëë ÷îëîâ³ê. Ò³òëåôô âèð³øèâ äî Äíÿ Ƴíêà áóëà ïðèºìíî ìàòåð³ ïîðàäóâàòè íåíüêó çäèâîâàíà ³ ïîñàäèëà êóù ó áóêåòîì êâ³ò³â, ïðîòå ñåáå íà ïîäâ³ð’¿. ãðîøåé õëîïåöü íå ìàâ, à Ñïðàâà ïðî êðàä³æêó ÍÀÒÀË²ß ÐÓÄÀ

çàëèøèëàñÿ íåðîçêðèòîþ, îäíàê á³ëüø í³æ ÷åðåç ï³âñòîë³òòÿ Ò³òëåôô çàäóìàâñÿ, ùî éîìó äîâåäåòüñÿ â³äïîâ³äàòè ïåðåä Áîãîì çà ñâîº çëîä³ÿííÿ.  óñÿêîìó ðàç³, ñàìå òàê ÷îëîâ³ê ìîòèâóâàâ ð³øåííÿ ïîâåðíóòè êâ³òè. Òåïåð ãîðòåí糿, ÿê³ âèðîñëè ³ç êîðåíåâî¿ ñèñòåìè òèõ, ùî êîëèñü áóëè âêðàäåí³, çíîâó ðàäóþòü ñâîºþ êðàñîþ â³äâ³äóâà÷³â ì³ñüêîãî ïàðêó Íåøâ³ëëà. «²íîä³ âàæêî ïîâåðíóòèñÿ ³

ïîïðîñèòè âèáà÷åííÿ çà ñêîºíå, àëå êîëè öå çðîáèø, íà äóø³ ñòຠêðàùå», ðà䳺 ïåíñ³îíåð, çäîáóâøè äóøåâíèé ñïîê³é. Ö³êàâî, ùî â ïîë³ö³¿ éîìó íå ñòàëè ïðåä’ÿâëÿòè îáâèíóâà÷åííÿ, à â ïàðêó êâ³òè ïðèéíÿëè ç âåëèêîþ âäÿ÷í³ñòþ. Íàãàäàºìî: ó êâ³òí³ æèòåëü Àâñòðà볿, ÿêèé ó 1992 ðîö³ âêðàâ ç ôîíòàíà 79 öåíò³â, çäàâñÿ ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ³ íàâ³òü ïîñòàâ ïåðåä ñóäîì.

16 Òàéíû èñòîðèè. Ëþáèìûé «çëîäåé» âñåõ âðåìåí

Óêðàèíà ïî-ïðåæíåìó íàñòàèâàåò íà ñîçäàíèè òðåõñòîðîííåãî ãàçîâîãî êîíñîðöèóìà ïðè ó÷àñòèè íàøåé ñòðàíû, Ðîññèè è Åâðîïû. Îá ýòîì â Ìîñêâå çàÿâèë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷. Ãîâîðÿ î òîì, ÷òî Ðîññèÿ îñòàåòñÿ äëÿ íàñ ãëàâíûì ïàðòíåðîì, Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îòìåòèë, ÷òî, òåì íå ìåíåå, âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ äðóãèìè ñòðàíàìè î äèâåðñèôèêàöèè ïîñòàâîê ýíåðãîíîñèòåëåé. Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì Âèêòîðà ßíóêîâè÷à, Óêðàèíà îæèäàåò ðåçóëüòàòîâ ìåæäóíàðîäíîãî àóäèòà îöåíêè ñòîèìîñòè óêðàèíñêîé ÃÒÑ. ○

ÁÎËÜØÅ ÄÅÍÅÃ

ÓÂÅËÈ×ÈËÈ ÏÎÌÎÙÜ Âåðõîâíàÿ Ðàäà óâåëè÷èëà ðàçìåð äåíåæíîé ïîìîùè âûïóñêíèêàì-ñèðîòàì. Çà âíåñåíèå èçìåíåíèé â çàêîí «Îá îáåñïå÷åíèè îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ óñëîâèé ñîöèàëüíîé çàùèòû äåòåé-ñèðîò è äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîé îïåêè», ïðîãîëîñîâàëè 293 íàðîäíûõ äåïóòàòà. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ðàçìåð îäíîðàçîâîé äåíåæíîé ïîìîùè, êîòîðàÿ âûïëà÷èâàåòñÿ âûïóñêíèêàì ó÷åáíûõ çàâåäåíèé èç ÷èñëà ýòèõ êàòåãîðèé, óâåëè÷èâàåòñÿ ñ äâóõ äî øåñòè ðàçìåðîâ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. ○

ÅÑÒÜ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÇÀÐÏËÀÒÛ ÏÎ ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ Ïîñëå âûáîðîâ â ÂÐ âèöå-ïðåìüåð - ìèíèñòð ñîöïîëèòèêè Ñåðãåé Òèãèïêî õî÷åò âíåäðèòü â íàøåé ñòðàíå ôèêñèðîâàííûå ìèíèìàëüíûå óðîâíè çàðïëàò. Îíè áóäóò çàâèñåòü îò êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ è ïðåäóñìàòðèâàþò äåëåíèå íà 9 êàòåãîðèé. Îá ýòîé èíèöèàòèâå Òèãèïêî íàïèñàë íà ñâîåé ñòðàíè÷êå â Ôåéñáóê. Ïî ñëîâàì âèöåïðåìüåðà, òàêæå ïëàíèðóåòñÿ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü îòâåòñòâåííîñòü çà íåëåãàëüíîå ðàáî÷åå ìåñòî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327)

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÇÀÂÅÐØÓªÒÜÑß

Ïåðèíàòàëüíèé öåíòð - ñåðåä êðàùèõ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÆÊÕ

ÎÖÅÍÈËÈ ÏÐÎÅÊÒÛ Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ îöåíèâàåò ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåì â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â 700 ìëðä. ãðí. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð ïðîôèëüíîãî âåäîìñòâà Àíàòîëèé Áëèçíþê. ×èíîâíèê îòìåòèë, ÷òî ïðîáëåìû îòðàñëè íåâîçìîæíî ðåøèòü çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ïðîãðàìì èëè ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã. Êàê ñîîáùàëîñü, Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ íàçûâàåò ìîäåðíèçàöèþ îáîðóäîâàíèÿ è ðàçâèòèå óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì ïðèîðèòåòàìè ðàçâèòèÿ ÆÊÕ.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïîëîãîâèé áóäèíîê ç òåëåâ³çîðàìè òà Wi-Fi. Öå íå ôàíòàñòèêà. Òàêèì áóäå ðåã³îíàëüíèé ïåðèíàòàëüíèé öåíòð, ÿêèé â³äêðèþòü 1 ÷åðâíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Íà 16 òðàâíÿ â³í ãîòîâèé á³ëüø í³æ íà 85%. Òóò çàâåðøåíî äåìîíòàæí³ ðîáîòè, âëàøòîâàíî òåðìîï³äëîãó, çàì³íåíî â³êíà, ï³äñèëåíî ïåðåêðèòòÿ. Íàðàç³ òðèâຠçîâí³øíº îçäîáëåííÿ Готовність об’єкта перевірив губернатор Олександр Вілкул. Він ставить перед усіма, хто причетний до реконструкції акушерського відділення міського пологового будинку № 2, відповідальне завдання - створити пери-

ÏÐÈ ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍͲ ÂÐÀÕÎÂÀÍÎ ÑÓ×ÀÑͲ ÂÈÌÎÃÈ

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÉ ÏÓÒÜ

натальний центр, який був би одним із кращих в Україні. Дніпропетровщина впевнено працює над забезпеченням належних умов для допомоги вагітним та породіллям. Так, 8 грудня минулого року голова ОДА за дорученням Президента Віктора Януковича відкрив міжрайон-

ÈÍÒÅÐÍÅÒ -  ÏÎÅÇÄÀÕ 28 ìàÿ â Óêðàèíå â ñêîðîñòíûõ ïîåçäàõ ïîÿâèòñÿ Èíòåðíåò. Îá ýòîì ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà «Óêðçàëiçíèöi». Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè ïðåäïðèÿòèÿ, æåëåçíîäîðîæíèêè çàêàí÷èâàþò îðãàíèçàöèþ ðàáîòû òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè áåñïðîâîäíîãî äîñòóïà. Îáîðóäîâàíèå ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ â ïîëíîì îáúåìå íà Äîíåöêîé è Ëüâîâñêîé æåëåçíûõ äîðîãàõ, à íà Þãî-Çàïàäíîé è Þæíîé ñåé÷àñ âåäóòñÿ ðàáîòû. ○

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ çàêóïèë 700 òûñÿ÷ êèòàéñêèõ ÒÂ-òþíåðîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðèíèìàòü öèôðîâîé òåëåñèãíàë. Ïðèîáðåòåííûå óñòðîéñòâà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷è ìàëîîáåñïå÷åííûì óêðàèíöàì, êîòîðûå äî 1 èþëÿ äîëæíû ïðåäîñòàâèòü â ìåñòíûå îðãàíû ñîöçàùèòû ñîîòâåòñòâóþùèå çàÿâëåíèÿ. Êàê ñîîáùàëîñü, ñ 2015 ãîäà Óêðàèíà ïåðåõîäèò íà öèôðîâîå âåùàíèå. ○

ний перинатальний центр у Кривому Розі. За 5 місяців там встигли прийняти 1160 пологів, більше половини яких - з ускладненнями. Про дніпропетровський центр Олександр Вілкул сказав, що це - заклад світового рівня, при проектуванні якого враховано сучасні вимоги - щодо умов для якісного лікування і комфортного перебування пацієнтів (матерів і новонароджених). Регіональний перинатальний центр головний лікар пологового будинку № 2 Людмила Падалко назвала подарунком усім

жінкам регіону не до якоїсь конкретної дати, а на багато років. За її словами, тут знаходитиметься унікальне обладнання (дихальна апаратура, апарат ультразвукової діагностики, медичні меблі для пологового залу, обладнання для спостереження за станом новонароджених). 216 одиниць медтехніки вже закуплено коштом державного та обласного бюджетів, невдовзі доставлять ще 170 одиниць. Наразі завершується підвищення кваліфікації спеціалістів, які працюватимуть у перинатальному центрі.

ÐÅÔÎÐÌÈ ÅÊÎÍÎ̲ÊÈ

ÒÞÍÅÐÛ ÈÇ ÊÈÒÀß

ÓÆÅ ÇÀÊÓÏËÅÍÎ 216 ÎÄÈÍÈÖÜ ÓͲÊÀËÜÍÎÃÎ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÒÐÈ ÏÐÅÌÜÅÐÛ

ÓÊÐÀÈÍÖÛ - ÄËß ÊÀÍÍ Óêðàèíà ïðåäñòàâèò òðè ïðåìüåðû íîâûõ îòå÷åñòâåííûõ ôèëüìîâ íà 65-ì Êàííñêîì ìåæäóíàðîäíîì êèíîôåñòèâàëå. Ëåíòû íå âîøëè â êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó, îäíàêî èõ ïîêàæåò Óêðàèíñêèé íàöèîíàëüíûé ïàâèëüîí, êîòîðûé ðàáîòàåò íà Êàííñêîì êèíîðûíêå óæå ïÿòûé ðàç.  åãî ðàìêàõ ïðåäñòàâÿò êèíîàëüìàíàõ «Ó êàæäîãî ñâîé ×åõîâ», ôèëüìû «×åìïèîíû èç ïîäâîðîòíè» Àõòåìà Ñåèòàáëàåâà è «ÒîòÊòîÏðîøåëÑêâîçüÎãîíü» Ìèõàèëà Èëüåíêî.

Âåëèê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ó ñåðåäó ïðîâ³â çàñ³äàííÿ Ðåã³îíàëüíîãî êîì³òåòó ç åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì. ϳä ÷àñ çàõîäó ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ðåàë³çàö³¿ ï³ëîòíèõ ïðîåêò³â ç ðåôîðìóâàííÿ ñôåðè íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã òà ня ведення підприєм- та дозвільних доку- нутися до влади та ïåðñïåêòèâè òåõíîëîã³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ ницької діяльності. ментів у всіх містах і вирішити свої питанЗокрема, у березні районах Дніпропет- ня. Зараз влада праåêîíîì³êè За останні два роки на Дніпропетровщині запроваджено ряд проектів, спрямованих на спрощен-

2011 року відкрито регіональний інформаційно-ресурсний центр «Відкрита влада». Для своєчасного надання адмінпослуг

ровщини з`явились такі центри. У них встановлено електронні сенсорні кіоски, через які жителі області можуть звер-

цює над розширенням можливостей центрів. Окрім того, на завдання Олександра Вілкула до 1 черв-

ня будуть розроблені оновлені пропозиції щодо модернізації промислового комплексу області у 20122015 роках. У регіоні проведуть комплексний аналіз галузей промисловості та визначать підприємства й об'єкти, для розвитку яких будуть залучені кошти державного бюджету та інвестиції. Губернатор заявив, що в рамках Комплексної стратегії розвитку регіону вже забезпечено сталий розвиток промисловості, але для подальших змін необхідні сучасні інноваційні заходи.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

ÍÎÂI ÒÅÕÍÎËÎÃI¯

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ àêòèâíî âïðîâàäæóþòüñÿ íîâ³ òåõíîëî㳿 îáðîá³òêó ´ðóíòó. Íàóêîâî îá´ðóíòîâàíå âèêîðèñòàííÿ ïîñ³âíèõ ïëîù ïåðåâ³ðèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë

них умов влітку та восени 2011 року, сходи отримали на площі 441 тис. га, яка нині зменшилась до 406,5 тис. га. Тож Олександр Вілкул поставив завдання

збільшити посіви ярих зернових на 173 тис. га - на 14% більше, ніж торік. Заступник губернатора Олександр Любович доповів го-

лові ОДА, що роботи з сівби ярих зернових в області завершились 16 травня. Олександр Вілкул також оглянув три види посівів озимої

пшениці у ТОВ «ДАК» Солонянського району: на полі, яке минулого року було під паром, на полі, засіяному торік горохом, та на полі, де перед цим зібрали соняшник. Зрештою, біологічні показники пшениці на майбутню врожайність були значно вищі в посівах перших двох видів. Також на базі господарства продемонстрували ефективність так званої системи нульового обробітку землі - No-Till, коли ґрунт не орють, а поверхня землі вкривається шаром спеціально подрібнених решток рослин - мульчею.

ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÒÎÂÀÐÎÎÁ²Ã ÌÀÉÆÅ 1 ÌËÐÄ. ÄÎË.

стемні відносини з США. Так, за останні півроку пройшла низка зустрічей із повноважними представниками цієї країни. Губернатор зазначив, що Олександр Вілкул ознаобласна влада вибудовує си- йомив Джона Макдонаугхо-

ма з економічним та інвестиційним потенціалом області, зокрема з інвестиційними проектами. «США - надійний партнер Дніпропетровщини. За підсумками минулого року,

зовнішньоторговельний оборот товарами області з США збільшився на 42 % (порiвняно з 2010 р.) і склав майже 1 млрд. доларів. Ми налаштовані на подальше розширення і зміцнення наших економічних відносин. Область відкрита для інвестицій у проекти розвитку регіону» ,- підкреслив губернатор.

̲ÑÖÅÂÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Òîìàê³âñüêèé ðàéîí â³äðîäæóºòüñÿ Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä çä³éñíèâ ðîáî÷ó ïî¿çäêó Òîìàê³âñüêèì ðàéîíîì, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ â³äâ³äàâ äåê³ëüêà ñ³ë ³ ðàéîííèé öåíòð Спочатку Євген Удод побував у селі Преображенка, де разом з представниками місцевої влади та мешканцями взяв участь у відкритті оновленого примі-

щення сільради. Капітальний ремонт проведено в рамках реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування в області на 2007-2011 роки. У селі Кисличувата голова облради відвідав місцеву ЗОШ І-ІІІ ступенів, зустрівся з педагогами та учнями. Із листопада минулого року кисличуватська громада бере участь у реалізації спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, ІІ фаза». Завдя-

Ó ÔÀÏI ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ ÐÎÇÏÎ×ÍÅÒÜÑß ÐÅÌÎÍÒ

ÄÎÄÀÒÊÎÂI ÊÎØÒÈ

²ÄÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ÄÎÐÎÃÈ Çàâäÿêè ãîëîâi îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðó ³ëêóëó âèä³ëåíî äîäàòêîâ³ êîøòè äëÿ ï³äòðèìêè áþäæåòó Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, ùî äîçâîëèòü â³äðåìîíòóâàòè á³ëüøå 175 òèñ. êâ. ì äîð³ã. Öå ìàéæå â 4 ðàçè á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî ðîêó. Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ãåííàä³é Òåìíèê ïðîâ³â ðîáî÷ó íàðàäó, íà ÿê³é ðîçãëÿíóëè ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ äîð³ã Äí³ïðîäçåðæèíñüêà. Öüîãîð³÷ ó ì³ñò³ â³äðåìîíòóþòü 13 âóëèöü, ïðîñïåêò³â, ïðîâóëê³â òà ïëîù. ○

ÊÐÈÌ ÑÒÀÍÅ ÁËÈÆ×ÈÌ

ÑØÀ - íàä³éíèé ïàðòíåð ðåã³îíó

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß Ï²ÂÎÑÒÐÎÂÀ

ÑϲËÜÍÈÌÈ ÇÓÑÈËËßÌÈ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë çóñòð³âñÿ ç ì³í³ñòðîì ä³ëîâîãî òà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó øòàòó Ìåð³ëåíä (ÑØÀ) Äæîíîì Ìàêäîíàóãõîì. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïåðñïåêòèâè ñï³âðîá³òíèöòâà Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà øòàòó Ìåð³ëåíä â ³íâåñòèö³éí³é, åêîíîì³÷í³é, ãóìàí³òàðí³é òà åêîëîã³÷í³é ñôåðàõ

ÍÎÂÈÍÈ

Íà ïîëÿõ ïåðåâ³ðèëè ïîñ³âè

Голова ОДА провів виїзну нараду щодо завершення в області весняних польових робіт. Під цьогорічний урожай агроформування Дніпропетровщини посіяли озимі на площі 676 тис. га. Проте, внаслідок складних погод-

Ó ØÊÎ˲ ÇÀ̲ÍÈËÈ Â²ÊÍÀ ки спільним коштам проекту, обласного та районного бюджетів і внеску громади, замінено на пластикові усі вікна школи. Проблемною лишається стара система газового опалення. Євген Удод пообіцяв вирішити й це. Є у Кисличуватій ще одна ключова точка - місцевий ФАП. Старе приміщення потребує капремонту. Цьогоріч і тут почнуться зміни завдяки реалізації проекту-переможцю Всеукраїн-

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ç 22 ïî 24 òðàâíÿ ïðîéäóòü Äí³ Êðèìó. Ó ðàìêàõ çàõîäó çàïëàíîâàíî â³çèò ì³í³ñòðà êóðîðò³â ³ òóðèçìó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì Îëåêñàíäðà ˳ºâà. Ó ïðîãðàì³ Äí³â Êðèìó: ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó äëÿ òóðîïåðàòîð³â îáëàñò³, ñåì³íàðè äëÿ ë³êàð³â íàøîãî ðåã³îíó íà òåìó: «Ïðîô³ëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ â îçäîðîâíèöÿõ Êðèìó», ïðåçåíòàö³¿ åêñïîçèö³é ìóçå¿â Êðèìó, à òàêîæ äæàçîâà ïðîãðàìà «Êðèìñüêèé äæàç-áðèç». ○

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ÇÌÀÃÀÍÍß

ϲÄÂÈÙÓÞÒÜ ÌÀÉÑÒÅÐͲÑÒÜ 15 òðàâíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ïàðêó ³ì. Ãëîáè, çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, ðîçïî÷àëèñü êîìïëåêñí³ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ «Äèíàì³àäà-2012» ñåðåä çá³ðíèõ êîìàíä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ ñïåö³àëüíèõ ñëóæá Óêðà¿íè. «Äèíàì³àäà-2012» - öå çìàãàííÿ ³ç ãèðüîâîãî ñïîðòó, ì³í³-ôóòáîëó òà îô³öåðñüêîãî òðèáîðñòâà - ñòð³ëüáà, ïëàâàííÿ òà á³ã. Âîíè ïîêëèêàí³ ï³äâèùóâàòè ð³âåíü ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, ô³çè÷íî¿ çàãàðòîâàíîñò³ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. ÁÓÄÜÒÅ ÓÂÀÆͲ

ÁÅÇÏÅÊÀ ÍÀ ÂÎIJ Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ÎÄÀ íàãàäóº, ùî îñíîâí³ ïðè÷èíè çàãèáåë³ ëþäåé íà âîä³ ïîðóøåííÿ åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè, êóïàííÿ ó íåòâåðåçîìó ñòàí³ òà â íå â³äâåäåíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ, çàïëèâ íà äàëåê³ äèñòàíö³¿, çàëèøåííÿ ä³òåé áåç íàãëÿäó äîðîñëèõ. Ùîá â³äïî÷èíîê áóâ áåçïå÷íèé, íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë. ського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Голова обласної ради також побував у смт Томаківка, де взяв участь в урочис-

тостях з нагоди завершення ремонтних робіт у дошкільному навчальному закладі «Казка». Окрім того, він взяв участь у пленарному засіданні сесії райради.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀÕÎIJÂ

ÌÀÑØÒÀÁͲ ÃÓËßÍÍß 19 òðàâíÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíà â³äçíà÷àòèìå Äåíü ªâðîïè.  ðàìêàõ ïðîãðàìè ñâÿòà çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà áóäóòü ïðîâåäåí³ êóëüòóðíî-îñâ³òí³, ñïîðòèâí³ ³ ðîçâàæàëüí³ çàõîäè äëÿ ä³òåé, ìîëîä³ òà äîðîñëèõ ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Çàïëàíîâàíî ó÷àñòü îô³ö³éíèõ äåëåãàö³é ³äêðèþòü ñâÿòî Äíÿ ªâðîïè ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë, ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä òà ïî÷åñí³ ãîñò³. Öüîãîð³÷ â³çèò³âêîþ Äíÿ ªâðîïè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ áóäå ìàñøòàáíèé îáëàñíèé åòíîôåñòèâàëü «Ïåòðèê³âñüêèé äèâîöâ³ò». Çàõîäè, ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 19 òðàâíÿ 2012 ðîêó: 11.00-11.30 - ÓÐÎ×ÈÑÒŠ²ÄÊÐÈÒÒß ÄÍß ªÂÐÎÏÈ ÍÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈͲ. Ìàéäàí÷èê ïåðåä âõîäîì Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà; 11.30-18.00 - ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÄÈÂÎÖ²һ. Ãîëîâíà ñöåíà; 18.00-22.00 - ÄÆÀÇÎÂÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ. Ãîëîâíà ñöåíà; 10.00-15.00 - «Ì²Í²-Ì²Ñ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ». Ïàëàö ñòóäåíò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î. Ãîí÷àðà 15.00-18.00 - «ÒÈ - DzÐÊÀ!». Ïàëàö ñòóäåíò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î. Ãîí÷àðà; 10.00-19.00 - «ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÎÓ-ÕÀÓ - ÍÎÂÀÒÎÐÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ». Ïëîùà ïåðåä Ïàëàöîì ñòóäåíò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î. Ãîí÷àðà; 11.00-17.00 - «ÂÀÐÅÍÈÊ ÕÓÒÎÐÎÊ». Ìàéäàí÷èê íà òåðèòî𳿠Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà (çà ãîëîâíîþ ñöåíîþ); 11.00-14.00 - ÂÈÑÒÓÏ ÏÎËÜÑÜÊÈÕ ÌÈÒÖ²Â. ˳òí³é òåàòð Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà; 14.00-16.00 - ÏÎÊÀÇ Ô²ËÜ̲ ÏÐÎ Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ. ˳òí³é òåàòð Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà; 16.00-19.00 - ÒÅÀÒÐÀ˲ÇÎÂÀÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ÊÀÐÎËÜ ÂÎÉÒÈËÎ - ËÞÄÈÍÀ ÂÑÅѲÒÓ». ˳òí³é òåàòð Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà; 21.00-22.00 - ÊÎÍÖÅÐÒÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ «Â²Ä ÎÄÅÐÓ ÄÎ ÄͲÏÐÀ». ˳òí³é òåàòð Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà; 10.00-18.00 - ÇÌÀÃÀÍÍß Ç Ì²Í²-ÔÓÒÁÎËÓ. Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà; 10.00-16.00 - ÄÈÒß×À ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ËÅÃλ. Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà; 10.00-18.00 - ѲÌÅÉÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÏËÀÍÅÒÀ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ» (ÐÎÇÂÀÆÀËÜÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ). Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà; 12.00-19.00 - ÑÏÎÐÒÈÂÍΖÌÎËÎIJÆÍÈÉ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ «ÌÎÄÍÈÉ ÁÀÒË». Îãëÿäîâèé ìàéäàí÷èê Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà; 11.00-18.00 - ªÂÐβÊÒÎÐÈÍÀ. ªâðîçîíà á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Â.Ï. Êàðóíó Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà; 11.00-15.00 - ÌÓÇÅÉÍÅ ÑÂßÒÎ «×ÈÑÒ² ÄÆÅÐÅËÀ». Ïëîùà á³ëÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. Ä. ßâîðíèöüêîãî; 10.00-18.30 - ̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÒÓÐͲРÎÕÎÐÎÍÖ²Â. Ôåñòèâàëüíèé ïðè÷àë; 14.30-17.00 - ²ÄÊÐÈÒÅ ÎÁËÀÑÍÅ ÇÌÀÃÀÍÍß ÊÐÅÉÑÅÐÑÜÊÈÕ ÐÅÃÀÒ. Àêâàòîð³ÿ ð. Äí³ïðî.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327)

ÑÂßÒÎ ÁÅÇ ÊÎÐÄÎͲÂ

Äî Äíÿ ªâðîïè - ºâðîïàðàäè òà ôëåøìîáè 

ÍÀ «ÌÅÒÅÎв» «ÏÐÈÁÎÐÊÓÂÀËÈ» ÂÎÃÎÍÜ

²ÊÒÎÐ²ß ÁÐÀÑËÀÂÅÖÜ

Ïî÷èíàþ÷è ç 2003 ðîêó, òðåòüî¿ ñóáîòè òðàâíÿ â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Äåíü ªâðîïè. Äî öüîãî ñâÿòà â áàãàòüîõ ì³ñòàõ ïðîâîäÿòü ð³çíîìàí³òí³ àêö³¿, åñòàôåòè, êâåñòè, ÿðìàðêè, ôîðóìè, äåáàòè, ñåì³íàðè, òóðí³ðè, â³êòîðèíè, ôîòîâèñòàâêè òà êîíêóðñè ìàëþíêà íà ºâðîïåéñüêó òåìàòèêó. «Â³ñò³» ïîö³êàâèëèñü, â ÿêèõ óêðà¿í óêðà¿í-ñüêèõ ì³ñòàõ íàéîðèã³íàëüí³øå â³äçíà÷àëè öå ñâÿòî

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ Минулоріч у рамках кампанії «Я поділяю європейські цінності» в місті працювало містечко з тематичними наметами: освіта в Європі, експрес-школа європейських мов, info-пункт, намет про ЄС, національні європейські суспільства тощо. Крім того, в обласному центрі відбувались змагання зі стрітболу серед команд європейських клубів професійно-технічних навчальних закладів, соцмоб «Парасольки», форум-театр, конкурс малюнків, виставка квітів та ландшафтного дизайну «Квітковим шляхом до Європи». Відвідувачі парку Глоби залишали відбитки своїх долонь на спеціальному полотні «Я поділяю європейські цінності» і фотографувалися з костюмованими «живими скульптурами», а також отримали інформаційні матеріа-



Ó ÐÎÇÂÀÆÀËÜÍ²É ÔÎÐ̲ ÏÐÎÏÀÃÓÞÒÜ ªÂÐÎÏÅÉÑÜʲ Ö²ÍÍÎÑÒ²

ли про Європу та європейські цінності. А на стадіоні «Метеор» того ж дня пройшла піротехнічна шоу-програма «Приборкання вогню».

×ÅÐÊÀÑÈ Кілька років тому в місті організували багатотисячний європарад, на якому пронесли найбільший у місті прапор Євросоюзу. Також тут працювало євромістечко, проходив динамічний євроквест і вражаючі флешмоби та багато інших незабутніх тематичних масовок. Мета святкувань - популяризація європейських цінностей. Заходи почалися формуванням команд євроквесту. Він став наймасовішим та найбільш вражаючим в історії Черкас, адже одночасно в ньому взяли участь 15 команд - кращих євроклубів міста. Кожен з них елементами одягу чи державною символікою представляв певну європейську країну. Родзинкою святкувань став флешмоб, в якому сотні черкащан утворили дві великі літери - «ЄС».

ÑÓÌÈ Торік почесними гостями свята були делегація Представництва Європейського Союзу та посольств-членів ЄС на чолі з Послом Євросоюзу в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою, оскільки Суми стали переможцями конкурсу на спільну організацію та проведення Дня Європи серед 29 міст України. Зацікавив гостей конкурс дослідницьких робіт «Європейські обличчя Сумщини», під час якого учасники євроклубів вивчали історії видатних особистостей-вихідців із цієї області, які внесли свій вклад у розвиток Європи і навпаки історії європейців, які сприяли розвитку Сумщини.

Театральна площа міста перетворилась на «Європу», де за кілька годин можна було здійснити подорож по всіх 27 країнах ЄС, які школярі презентували у спеціальних наметах. Під час цікавої екскурсії бажаючі отримували візи в «європейських» паспортах. Також діяв спеціальний намет «Експрес-школа європейських мов», в якому волонтери Європейської волонтерської служби проводили заняття з вивчення польської, англійської та німецької мов.

ËÓÃÀÍÑÜÊ Основними елементами програми «Я поділяю європейські цінності», що проходила в Луганську кілька років тому, стали святковий концерт «Формат: Україна Європа» та Європейський квартал. Вони інформували луганчан і гостей міста про сучасні євроінтеграційні процеси, а також пропагували європейські цінності в пізнавально-розважальній формі. Під час прогулянки Європейським кварталом можна було знайти розваги на будьякий смак: перенестись у Францію, Італію, Грецію та інші країни; навчитися вітатись іноземними мовами; взнати більше про європейські цінності; отримати консультацію щодо навчання в Європі; ознайомитися з європейською сучасністю Луганщини, а також побачити, як українські села переймають європейські традиції, не втрачаючи своєї неповторної самобутності.

Ëܲ Молоді громадські діячі з Болгарії, Польщі, Німеччини, Словакії, Латвії та України цьогоріч проїхалися містом у складі команди проекту «Євроавтобус-5». Кожен приїзд молодої команди з України та ЄС відзначають неформальними тренінгами, веселою вікториною про різні країни, конкурсами для місцевих жителів та реалізацією молодіжної ініціативи для вирішення певної суспільної проблеми.


НАШ ПРОЕКТ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Ñäåëàòü ìîëîêî èç êëåÿ è ñëåòàòü çà âàñ â Ìèëàí ÊÑÎ-ØÍÈÊ: ÇÀÏÐÎÑÒÎ ÏÎÂÛÑÈÒ ÈÌÈÄÆ

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

GR-ÙÈÊ: ÓÌÅÅÒ «ÏÎÄÊÀÒÈÒÜ» Ê ÂËÀÑÒßÌ Они любят фуршеты и беседы тет-а-тет в коридорах, где договариваются о привилегиях для своих компаний со стороны властей. Их задача - наладить диалог между государством и частным бизнесом, но при этом - никаких взяток и прочих коррупционных действий. Специалисты в области government relations (GR - связи с правительством) уже работают и в Украине. Корпорации, связанные с жестко регулируемыми рынками, - алкогольным, табачным и фармацевтическим, а также мобильные операторы - уже обзавелись штатными GRспециалистами. А фирмы, что собрали под своей крышей несколько GR-щиков и предоставляют услуги всем желающим, без работы не остаются.

ÔÓÄÑÒÈËÈÑÒ: «ÇÀÆÀÐÈÒ» ÌßÑÎ ÊÐÅÌÎÌ

Консультант по стилю, а в народе просто «шопер», - это «друг» для похода по магазинам. Вот только ходит за деньги, но и пользы намного больше. Он поможет закупить гардероб - от верхней одежды до носового платка, подберет подходящие цвета, фасоны и бренды. По вашему желанию может даже в Италию слетать за новой коллекцией. Шопер - не только хороший стилист, но и психолог, готовый выслушать и дать ценный совет. Он также обладает исключительным вкусом, разбирается в новинках, знает обо всех распродажах и поставках хорошей одежды и аксессуаров.

ÍÎÂÈÍÈ ÑÒÀÁ²ËÜÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÇÐÎÑÒÀª óðíè÷î-ìåòàëóðã³éíèé êîìïëåêñ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðîäîâæóº ï³äâèùóâàòè îáñÿãè âèðîáíèöòâà. Çà 4 ì³ñÿö³ ïîòî÷íîãî ðîêó îáñÿãè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ÷àâóíó çðîñëè íà 6,6%, ñòàë³ - íà 5,2%, ïðîêàòó - íà 8,3% ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2011 ðîêó. Çà ñëîâàìè ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, òàêå çðîñòàííÿ ïîâ’ÿçàíå, ïåðø çà âñå, ³ç ñèñòåìíèì ðîçâèòêîì êëàñòåðó ïðîìèñëîâîñò³ ðåã³îíó. ○

«ËÈÏÎÂÀ» ÇÀßÂÀ Участие в жизни общества повышает имидж намного лучше любой рекламы. Крупные корпорации осознали это и начали активно набирать менеджеров по корпоративной социальной ответственности (КСО) - ведь если решили помогать, то делать это нужно основательно и продуманно. Они отслеживают влияние своей компании на регион, разрабатывают соцпроекты и воплощают их в жизнь, на благо людей и родного предприятия. Спрос на управленцев такого профиля в нашей стране оказался довольно высок, и курс КСО преподают уже в 50 украинских вузах.

ÅÂÃÅÍÈß ßÊÎÂ×ÅÍÊÎ,

ØÎÏÅÐ: ÝÑÊÎÐÒ ÄËß ÏÎÊÓÏÎÊ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Сегодня продукты питания должны быть не только вкусными и питательными, но также иметь привлекательную упаковку. Наводят эту красоту фудстилисты, создавая такой образ блюда для фото- и видеосъемки, чтобы слюнки текли от одного только взгляда. К сожалению, не всякую еду можно просто выставить для удачного кадра, потому многие творения таких специалистов несъедобны. Так, например, эффект «только-что-зажаренного» мяса получают благодаря обувному крему, а нефотогеничное молоко заменяют клеем ПВА. Как рассказала Людмила Познянская из студии «Sprockets-FX», их фудстилисты в своей работе стараются максимально использовать натуральные продукты, а к муляжам прибегать только в крайнем случае. Но, к примеру, мороженое при освещении в 70кВт просто тает.

äèðåêòîð òåððèòîðèè, Äíåïðîïåòðîâñê Êàäðîâûé õîëäèíã «ÀÍÊÎÐ Óêðàèíà»: - Ñðåäè ðåäêèõ äëÿ ðåãèîíà ïðîôåññèé ìîæíî îáîçíà÷èòü CSR-ìåíåäæåðîâ (ìåíåäæåðîâ ïî êîðïîðàòèâíîé ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè), çàïðîñ íà ïîèñê êîòîðûõ ïîñòóïàåò, êàê ïðàâèëî, îò èíîñòðàííûõ êîìïàíèé. Òàêèå ñïåöèàëèñòû îòâåòñòâåííû çà ôîðìèðîâàíèå ðåïóòàöèè êîìïàíèè íà ðûíêå. Ïîìèìî ýòîãî, ðåäêèìè â Äíåïðîïåòðîâñêå ÿâëÿþòñÿ ïðîôåññèè áàéåðà (àíàëèòèêà ïîñòàâîê è ïðîäàæ), à òàêæå ñïåöèàëèñòà ïî çàùèòå òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè.

ÒÐÀÌÈÒÀÄÎÐ: ÏÎÑÒÎÈÒ ÇÀ ÂÀÑ Еще одна профессия, не связанная с противозаконными действиями, при этом достаточно новая и необычная - трамитадоры. Они зарабатывают тем, что продают места в очередях людям, у которых есть деньги, но нет времени. Чаще всего стоят у посольств за визой или под государственными учреждениями, экономя заказчику ценное для него время. В трамитадоры идут люди терпеливые, имеющие много свободного времени и желание подзаработать - студенты и пенсионеры.

ÌÅÑÒÎ Â Î×ÅÐÅÄÈ ÌÎÆÍÎ ÊÓÏÈÒÜ

ÍŠϲÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÇÂÈÍÓÂÀ×ÅÍÍß Ó çâ'ÿçêó ç çàÿâàìè íàðäåïà Ãåííàä³ÿ Ìîñêàëÿ òà äåïóòàòà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëðàäè ³êòî𳿠Øèëîâî¿ ïðî íà÷åáòî ïðè÷åòí³ñòü äî çä³éñíåííÿ âèáóõ³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²âàíà Ñòóïàêà ÑÁÓ ïðîâåëà â³äïîâ³äíó ïåðåâ³ðêó. Îñîáè, ÿê³ çâèíóâà÷óâàëè çàñòóïíèêà ãóáåðíàòîðà, íå íàäàëè ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñë³â. Ðàí³øå Ãåííàä³é Ìîñêàëü çàÿâèâ, ùî ïðè÷èíà âèáóõ³â ïðèõîâàíà áîðîòüáà çà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â îáëàñò³. ²âàí Ñòóïàê óæå ïîäàâ ïîçîâ äî ñóäó çà íàâìèñíèé íàêëåï. ○

ÇÓÑÒв×ÀªÌÎ ÓªÔÀ

ÌÀÐÊÈ ÄÎ ªÂÐÎ 21 òðàâíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóäåòüñÿ ïàì’ÿòíå ñïåöïîãàøåííÿ ïîøòîâîãî áëîêà «ÓªÔÀ ªÂÐÎ-2012. Óêðà¿íàÏîëüùà». Íà íüîìó çîáðàæåíî êóáîê Àíð³ Äåëîíå, ÿêèé âïåðøå ï³äíÿëè íàä ãîëîâàìè ãðàâö³â ó 1960 ðîö³. Âèïóñêîì ïîøòîâîãî áëîêà, ïðèñâÿ÷åíîãî Êóáêó ÓªÔÀ, ïî÷èíàºòüñÿ ö³êàâà ñåð³ÿ ïîøòîâèõ ìàðîê ç îô³ö³éíîþ ñèìâîë³êîþ ªÂÐÎ2012, ùî çàö³êàâëÿòü ÿê äîñâ³ä÷åíèõ êîëåêö³îíåð³â, òàê ³ ôóòáîëüíèõ óáîë³âàëüíèê³â. ○

ÏÎѲÂÍÀ ÒÐÈÂÀª

ØÂÈÄʲ ÒÅÌÏÈ Àãðà𳿠îáëàñò³ çíà÷íî âèùèìè òåìïàìè, í³æ òîð³ê, âåäóòü ïîñ³âíó êàìïàí³þ. Âñ³ êàòåãî𳿠ãîñïîäàðñòâ íà 3 òðàâíÿ 2012 ðîêó ïîñ³ÿëè ìàéæå 860 òèñ. ãà ÿðèõ êóëüòóð. Ó çàãàëüí³é ïëîù³ ÿðîãî êëèíó çåðíîâ³ òà çåðíîáîáîâ³ êóëüòóðè ñêëàäàþòü 235 òèñ. ãà, êóêóðóäçà íà çåðíî ïîíàä 230 òèñ. ãà. ϳä îâî÷àìè â³äêðèòîãî ´ðóíòó öüîãîð³÷ çàéíÿòî ìàéæå 25 òèñ. ãà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327)

ÑÒÀÍÓÒ ÏÐÈÞÒÑÊÈÌÈ

Î õâîñòàòûõ «áåñïðèçîðíèêàõ» ïîçàáîòÿòñÿ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÀÍÖÞÂÀËÈ «ÊÓÐ×ÀÒÀ» Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Ïàëàö³ êóëüòóðè ìàøèíîáóä³âíèê³â â³äáóâñÿ òâîð÷èé âå÷³ð òåàòðó òàíöþ «Ãðàí³», ÿêèé ïðèñâÿòèëè ̳æíàðîäíîìó äíþ òàíöþ. Òàëàíîâèòà ìîëîäü õóäîæíüîãî êåð³âíèêà ²ðèíè Ìàñëºí³êîâî¿ ïîêàçàëà ÷èìàëî ÿñêðàâèõ ³ çàõîïëþþ÷èõ íîìåð³â. Îñîáëèâî ñïîäîáàâñÿ âèñòóï «Êóð÷àòà» ï³äãîòîâ÷î¿ ñåðåäíüî¿ é ìîëîäøî¿ ãðóï. Äîøê³ëüíÿòà, çàâäÿ÷óþ÷è ïåäàãîãó-ðåïåòèòîðó Äàð’¿ Ëóê’ÿíåíêî, ñòàíöþâàëè áåçäîãàííî, çà ùî îòðèìàëè â³ä ãëÿäà÷³â ùèð³ îïëåñêè ³ êâ³òè.

ÍÎÂÈÍÈ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÅÐÕÎÒÓÐÖÅÂ,

ÎÒÐÈÌÀËÈ ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÕ Íà ñòàä³îí³ «Îë³ìﳺöü» ó Âàñèëüê³âö³ ïðîéøîâ òóðí³ð ç ì³í³-ôóòáîëó ñåðåä ñ³ëüñüêèõ êîìàíä ðàéîíó. Ó ô³íàëüíîìó äâîáî¿ ì³æ êîìàíäàìè «Áóä³âåëüíèê» (Âàñèëüê³âêà) òà «Àâàíãàðä» (Âåðá³âñüêå) ïåðåìîãëè âàñèëüê³âö³, ÿê³, äî òîãî æ, îòðèìàëè Ïåðåõ³äíèé êóáîê. Îêð³ì öüîãî, êîìàíäàì-ô³íàë³ñòàì âðó÷èëè äâà ñåðòèô³êàòè íà ìàò÷³ ªâðî-2012. ○

Создание приютов только в планах. Однако города, где они будут размещаться, уже выбраны - это Днепропетровск, Днепродзержинск, Никополь,

çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ îáëãîñàäìèíèñòðàöèè: -  ðåãèîíå ñîçäàäóò ñêîðåå íå ïðèþòû, à ñòåðèëèçàöèîííûå öåíòðû, òàê êàê ñîäåðæàòü æèâîòíûõ íåäåøåâî. Îïåðèðîâàòü â íèõ áóäóò â îñíîâíîì ñîáàê, à êîøåê, êàê ïîêàçûâàåò îïûò, ñëèøêîì òÿæåëî îòëàâëèâàòü. Кривой Рог, Новомосковск и Павлоград. За 2012 год местные власти должны определиться с участком для строитель-

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

²ÄÐÎÄÆÓÞÒÜ ÊÓËÜÒÓÐÓ

ÈÑÊÀÒÜ ÕÎÇßÅ ÁÓÄÓÒ ÇÎÎÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

Ó Êðèâîð³çüê³é ãàëåðå¿ Ô-Àðò â³äêðèëàñü âèñòàâêà êàðòèí Â’ÿ÷åñëàâà Ñòðàíí³êà. Åêñïîçèö³ÿ ìຠíàçâó «Ñòðàííàÿ æèâîïèñü Âÿ÷åñëàâà Ñòðàííèêà, èëè Ïóòåøåñòâèå çà ïðåäåëû ðàöèîíàëüíîãî îïûòà». Ñâî¿ìè ðîáîòàìè õóäîæíèê ïîêàçàâ, ùî âèõ³ä ç åêîëîã³÷íî¿ òà ìîðàëüíî-åòè÷íî¿ êðèçè ìîæëèâèé çàâäÿêè ðîçøèðåííþ ëþäñüêîãî ñâ³òîãëÿäó. Âèñòàâêà ñòàëà ïåðøèì çàõîäîì íîâîíàðîäæåíî¿ â ì³ñò³ ˳ãè êóëüòóðè. ○

вительного периода братья наши меньшие снова вернутся на улицу. Ухаживать за бездомным зверьем и искать «беспризорникам» хороших хозяев попрежнему будут зоозащитные организации, работающие на общественных началах. На данный момент в регионе насчитывается около 300 тыс. мохнатых «беспризорников». Программа, принятая на Днепропетровщине, позволит существенно уменьшить их численность. Для этого нужно стерилизовывать около 10-12 тыс. животных в год.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ:

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

 ÎÁËÀÑÒÈ ÎÊÎËÎ 300 ÒÛÑ. ÁÅÇÄÎÌÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Ïîæåëàíèÿ ìåñòíûõ çîîçàùèòíèêîâ è ëþáèòåëåé áðàòüåâ íàøèõ ìåíüøèõ íàêîíåö áûëè óñëûøàíû. Ñîãëàñíî ïðîãðàììå, ïðèíÿòîé â îáëàñòè, â ïåðèîä ñ 2012 ïî 2017 ãîäû íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïîÿâÿòñÿ øåñòü ïðèþòîâ äëÿ ÷åòâåðîíîãèõ «áåçäîìûøåé»

ства приютов, проработать проектную документацию и составить смету. Общий бюджет программы - 35 млн. грн. Основную часть составят деньги городских бюджетов и спонсорские пожертвования. Кроме того, 400 тыс. грн. на эти

цели выделят из областной казны. Средства пойдут на возведение приютов, наем персонала, который будет заниматься отловом, стерилизацией и содержанием животных некоторое время до и после операции. После восстано-

ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ ²ÑÏÈÒ ÄËß ÂËÀÑÍÈʲÂ

ÑÎÁÀײ ÒÅÑÒÈ ○

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ØÂÈÄØÅ, ÑÈËÜͲØÅ, ÂÈÙÅ Ó Ñîëîíÿíñüêîìó ðàéîí³ â³äáóëèñü çìàãàííÿ çà ïðîãðàìîþ Âñåóêðà¿íñüêèõ äèòÿ÷èõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð «Ñòàðòè íàä³é», ïðèñâÿ÷åí³ Äíþ Ïåðåìîãè. Ó ñïîðòèâí³é áîðîòüá³ âçÿëè ó÷àñòü ó÷í³ ñüîìèõ êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó. Õëîïö³ òà ä³â÷àòà âèáîðþâàëè ïåðø³ñòü ³ç 6 âèä³â ñïîðòó: á³ãó íà êîðîòê³ òà äàëåê³ äèñòàíö³¿, ñòðèáêàõ ó äîâæèíó, ìåòàíí³ ì’ÿ÷à. Ó çàãàëüíîìó çàë³êó ïåðåìîãëà êîìàíäà Ñîëîíÿíñüêî¿ ÑØ ¹1, äðóãå ì³ñöå âèáîðîëà ªë³çàð³âñüêà ÑØ, òðåòº - Áàøìà÷àíñüêà ÑØ.

Ó Í³ìå÷÷èí³ ãîòóþòü çàêîíîïðîåêò, çã³äíî ç ÿêèì âëàñíèêè ñîáàê áóäóòü çîáîâ'ÿçàí³ ñêëàäàòè ñïåö³àëüí³ ³ñïèòè. Ëþäÿì, êîòð³ ìàþòü íàì³ð òðèìàòè ÷îòèðèëàïèõ, äîâåäåòüñÿ ïðîéòè ïèñüìîâ³ òåñòè, ùî ñòîñóâàòèìóòüñÿ ïîâåä³íêè ¿õ óëþáëåíö³â ³ ïðàâèë äîãëÿäó çà íèìè. Òàêîæ òðåáà áóäå äîâåñòè ñâîþ çäàòí³ñòü äîãëÿäàòè çà òâàðèíàìè ùå é íà ïðàêòè÷íèõ çàâäàííÿõ. Íåîáõ³äí³ñòü çàêîíó, ùî íàáåðå ÷èííîñò³ ç 2013 ðîêó, âèêëèêàíà ÷àñòèìè íàïàäàìè ñîáàê íà ëþäåé. ○

ÇÀÁËÓÊÀÂ Ó ÊÅÐײ

ÄÅËÜÔ²Í Ó ÖÅÍÒв ̲ÑÒÀ 10 òðàâíÿ î âîñüì³é ðàíêó æèòåë³ Êåð÷³ çìîãëè ñòàòè ñâ³äêàìè íåâåëè÷êîãî ãåðî¿÷íîãî â÷èíêó. Ìåøêàíåöü öüîãî ì³ñòà, ïîáà÷èâøè ó ð³÷ö³ ìàëåíüêîãî äåëüô³íà, ñïóñòèâñÿ çà íèì. Äåëüô³í, ñóäÿ÷è ç éîãî âèãëÿäó, áóâ ïîðàíåíèé òà âèñíàæåíèé. Âèòÿãíóâøè íåùàñíîãî íà áåðåã, ÷îëîâ³ê âèêëèêàâ òàêñ³ òà ïîâ³ç ìàëîãî íàçàä ó ìîðå. ßê ïîÿñíèâ ³õò³îëîã Îëåêñàíäð ×àùèí, öåé äåëüô³í ì³ã ïîòðàïèòè ó ð³÷êó ãëèáèíîþ ï³âìåòðà ï³ä ÷àñ ïîãîí³ çà ¿æåþ.


ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

Ç̲ÍÀ ÀÄÐÅÑÈ

Íàøà äà÷à: â³äïî÷èâàºìî ÷è æèâåìî?

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Íåùîäàâíî äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè âèíåñëè íà ðîçãëÿä íîâèé çàêîíîïðîåêò. Íèì ïðîïîíóþòü ðîçøèðèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ùî ï³äõîäÿòü äëÿ ðåºñòðàö³¿ ó ÿêîñò³ ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. ²ç éîãî óõâàëåííÿì ç’ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïðîïèñàòèñÿ ôàêòè÷íî ó áóäüÿêîìó æèòëîâîìó ïðèì³ùåíí³, äå á âîíî íå çíàõîäèëîñÿ

ÌÀÃÄÀËÈͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÅÊÎÐÄ ²Ç ²ÄÆÈÌÀÍÍß Ìîëîäü ó ñåëèù³ Ìàãäàëèí³âêà â³äçíà÷àëà ñâÿòî Ïåðåìîãè ïî-ñïîðòèâíîìó. Íà ÷åñòü 9 Òðàâíÿ âèð³øèëè â³äæàòèñÿ 24471 ðàç çà ê³ëüê³ñòþ äí³â â³ä äíÿ çàê³í÷åííÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ñïî÷àòêó õëîïö³ â³äæèìàëèñÿ âñ³ ðàçîì, à ïîò³ì - â ³íäèâ³äóàëüíîìó çàë³êó. Ó ôëåøìîá³ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 40 þíàê³â ç Ìàãäàëèí³âêè òà ñóñ³äí³õ ñ³ë. Öåé çàõ³ä îòðèìàâ íàçâó «Ðåêîðä Ïåðåìîãè». Ãîòóâàëèñü äî âøàíóâàíü äâà ì³ñÿö³.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМІСТЬ ПРОПИСКИ У радянські часи прописка за місцем проживання вимагала дозволу відповідних органів. Із здобуттям Україною незалежності її замінили реєстрацією, яка вже не потребує «спеціального» ухвалення. Але разом із цим, на перший погляд, спрощенням питання законного проживання у заміських домівках лишилося у підвішеному стані. Зараз зареєструватися на садовій або дачній ділянці

;

щодо прописки можуть не підтвердитися. Це стане підставою для тимчасового затримання з метою перевірки особи.

щоб суд задовольнив позов про реєстрацію, необхідно довести, що нерухомість придатна для постійного проживання;

МІГРАЦІЯ ; витратити чи- ЗА МІСТО

малі гроші та значНа перший поний час. гляд, відсутність реєАле все одно така страції за місцем пореєстрація має стійного проживання суттєві особливо не впливає на якість життя. Але варто

життя багатьох громадян. + Люди зможуть реалізувати свої права на вільний вибір місця проживання, гарантовані статтею 33 Конституції України, а також врегулювати питання реєстрації за адресою житла, розташованого на земельних ділянках. + Сотням тисяч українських грома-

Ó ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÓ ÙÎ ÑÒÀÍÅ

1

Садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями. У разі відчуження житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше не встановлено договором або законом.

; мати на руках відмову прописки на дачі із паспортного столу, і з нею звернутися до суду;

ÁËÀÊÈÒÍÅ ÏÀËÈÂÎ

ÄÎÊÓÌÅÍÒ Ç̲ÍÈÒÜ ÆÈÒÒß ÁÀÃÀÒÜÎÕ + Житлові будинки та будинки, придатні для постійного проживання, отримають поштову адресу. Адже зараз на територіях товариств зазвичай немає офіційних назв вулиць, номерів будинків. + Значна частина городян мігруватиме за межі міста для постійного або переважного проживання на

САДИБА, КОТЕДЖ, САДОВИЙ БУДИНОК, ДАЧНИЙ БУДИНОК ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

САДИБА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

майже нереально. Для цього потрібно пройти «вогонь, воду та мідні труби», а саме:

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÙÎ ÁÓËÎ

2

1 2 3 4

Садиба - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових і допоміжних (нежитлових) приміщень.

ÁËÈÇÜÊΠϲÂ̲ËÜÉÎÍÀ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÌÅØÊÀÞÒÜ ÍÀ ÄÀ×ÀÕ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÓÏÎÐßÄÊÓÂÀËÈ ÖÂÈÍÒÀÐ Â ñåë³ Òðî¿öüêå á³ëÿ Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî õðàìó ì³ñöåâå äóõîâåíñòâî, äåïóòàòè ³ ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ âëàäè îáëàãîðîäèëè ñòàðîâèííå êëàäîâèùå äëÿ ñâÿùåíèê³â. Òóò ç’ÿâèâñÿ îãîðîäæåíèé ïàðêàíîì ñêâåð, âèñàäæåíî áëèçüêî 60 äåðåâ - áåðåçè, ãîðîáèíè ³ êàøòàíè. Ó ðîáîòàõ âçÿëè ó÷àñòü áëàãî÷èííèé Ïàâëîãðàäñüêîãî öåðêîâíîãî îêðóãó ïðîòðåé Âàëåíòèí Öåøêîâñüêèé, ãîëîâà Ïàâëîãðàäñüêî¿ ÐÄÀ ³êòîð Äóäíèê ³ ãîëîâà ðàéðàäè Âàäèì Áóëãàêîâ. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Котедж - житловий будинок невеликої житлової площі для постійного або тимчасового проживання з присадибною ділянкою.

ÑÂßÒÎ ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÁÀ

Садовий будинок - житловий будинок або будинок, призначений і придатний для постійного проживання, розташований на земельній ділянці, наданій для ведення садівництва.

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé çàïðîøóº âñ³õ íà ñâîº ñâÿòî «×èñò³ äæåðåëà», ÿêå â³äáóâàòèìåòüñÿ çà áóäü-ÿêî¿ ïîãîäè 19 òðàâíÿ ç 11.00 äî 15.00 íà ìàéäàí³ á³ëÿ ìóçåþ. Ãîí÷àð³, âèøèâàëüíèö³, ëîçîïëåòè, ð³çüáÿð³ òà ³íø³ ìàéñòðè çàïðîïîíóþòü ñâî¿ âèðîáè, ïîä³ëÿòüñÿ ñåêðåòàìè ¿õ âèãîòîâëåííÿ. À ÿêå æ ñâÿòî áåç âåñåëèõ ìóçèê, òàíöþðèñò³â òà ãàðíîãî íàñòðîþ! Ãîñòåé ðîçâàæàòèìóòü ôîëüêëîðí³ êîëåêòèâè «Êîäà÷àíî÷êà», «Êîëåñî», ñòóäåíòñüêèé àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöþ «Âåñåëêà» ³ åòíîãóðò «Æèâà».

Дачний будинок - житловий будинок або будинок, призначений і придатний для постійного проживання, розташований на земельній ділянці, наданій для дачного будівництва.

обмеження. Наприклад, інформація про неї міститься тільки на рівні місцевої муніципальної влади. І в разі перевірки документів правоохоронцями, скажімо, у момент відпочинку в іншому регіоні, дані

Ó íàéâ³ääàëåí³øîìó ñåë³ ðàéîíó – Íîâîìàð’¿âö³ çàâåðøèëîñÿ áóä³âíèöòâî ï³äâ³äíîãî ãàçîïðîâîäó. Áëàêèòíîãî ïàëèâà ó ñâî¿õ îñåëÿõ æèòåë³ ÷åêàëè íå îäèí äåñÿòîê ðîê³â, çàãàëüíà âàðò³ñòü âèêîíàíèõ ðîá³ò ñêëàëà 980 òèñ. ãðí. ϳäðÿä÷èêîì äîâãîî÷³êóâàíîãî áóä³âíèöòâà âèñòóïèëî Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Äí³ïðîãàç», âèêîíàâöåì – Ñîëîíÿíñüêà ñëóæáà ïî åêñïëóàòàö³¿ ãàçîâîãî ãîñïîäàðñòâà.

зіткнутися із буденними проблемами, на кшталт медичного обслуговування, і прописка стає дуже гострим питанням. Це стосується також здобуття освіти та отримання кредитів у банках, укладання цивільно-правових угод тощо. Реєстрація місця проживання в садових і дачних будинках реально змінить

дян буде забезпечено реалізацію права на житло. Адже, якщо вірити експертам, у нашій державі налічується від 200 до 500 тис. осіб, які більшість часу проводять на дачних ділянках. За місцем реєстрації вони приїздять тільки у разі крайньої потреби, скажімо, забрати пошту або відвідати сімейного лікаря.

присадибних ділянках. Це може дати новий поштовх для розвитку дрібного та середнього бізнесу на землі. До речі, у разі затвердження нового закону українці продаватимуть свою заміську нерухомість утридорога. Але й охочі придбати присадибну ділянку викладатимуть за неї кругленьку суму.


8 ТВПРОГРАМА ○

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

12.15 14.20 15.20 16.15 18.10 19.00 20.00 20.25 20.30 22.40 00.45

УТ1

07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Космические истории» 10.10 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50 «Молоко большого город» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20 «Приятные новости» 12.30 Х/ф «Валентина» 14.00 «Странное дело». «Старт во Вселенную» 15.00 «Секретные территории» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «Люди» 17.30 Д/с «Реальный отдых» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини6путешествия» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Грязные деньги». «Последний отпуск» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» ○

Вівторок, 22 травня УТ1 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.25 Но6 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.20 Страна on line 07.25 Хозяин в доме 07.30 Эра бизнеса 07.35 Глас народа 07.40 Тема дня 08.15 Полезные советы 08.30, 00.20 Ювелир ТБ 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.50 О выплатах компенсаций вклад6 чикам Сбербанка СССР 09.35 Свет 10.00 «Легко быть женщиной» 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 15.15 Euronews 11.55, 20.55, 01.45 Официальная хроника 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.30 Желаем счастья 13.10 Х/ф «Восхождение» 15.40 Деловой мир. Агросектор 15.55 Шутка с Я.Арлазоровым 16.45 Т/с «17 мгновений весны» 17.55 О главном 19.10 Социальное шоу «Адреналин» 20.40 Мир спорта 20.45 Плюс6минус 21.30 Aфтершок 22.00 Песенный конкурс Евровидение62012 г. 16й полуфинал 00.00 Итоги 01.20 Тройка, Кено, Максима 01.50 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.05 Т/с «Крестный сын» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев6 ским» 14.20 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Говорит полиция» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 Т/с «Тамбовская волчица» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Подземный переход» 22.40 Т/с «Кулинар» 00.45 Х/ф «Фанфантюльпан»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.30 «lady drive» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.20, 21.20, 23.35 «Проспорт» 09.25, 10.10, 12.10, 13.10 Т/с «Побег2» 14.10 Т/с «ППС» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 19.00 Премьера. Т/с «ППС» 21.25 Х/ф «Киллер» 23.40 Х/ф «Бельфегор. Призрак Лувра» 01.30, 02.15 Т/с «На краю Вселенной»

11 КАНАЛ 06.40 Kids’ Time 06.45, 07.40 «Подъем» 06.50, 15.15 М/с «Губка БобКвадратные штаны» 07.05, 08.30, 19.00, 21.30, 23.55 Новости 07.35 «Молоко большого города» 09.00 Х/ф «Херби, сумасшедшие гонки» 11.20, 16.00 Т/с «Не родись красивой» 13.30 Т/с «Папины дочки» 14.20 М/с «Бэтмен» 14.35 «Мой малыш» 15.00 М/с «Аладдин» 15.30, 15.55 Teen Time 15.35 Адское свидание 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Пираньи 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 Х/ф «Библиотекарь» 00.25 Т/с «Затерянные»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30, 00.00 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55 Т/с «Клон 2» 10.45 «Шесть кадров» 11.20, 12.15 «Снимите это немедленно» 13.10 «Абсолютная перемена 6 3» 14.05, 15.05 Т/с «История зечки» 16.10 «Говорим и показываем» 17.00 «Семейные мелодрамы 6 2» 18.35 «Не ври мне 6 3» 20.15 «Меняю жену 6 5» 21.30, 01.15 «Моя исповедь. Джуна» 22.30 «И придет любовь» 23.35 «Шоу «Вечерний Ургант» 00.15 Т/с «Закон и порядок 3»

СТБ 08.00 «ВусоЛапоХвіст» 10.40 Х/ф «Формула любви» 12.40 Х/ф «Любовь под надзором»

21.00 21.20 21.30 22.40

«Преступление и наказание» «Индекс опасности» «Детали. Итоговый выпуск» «Особенности местной рыбалки» «Адская кухня. Российская версия»

14.40, 19.05 «Экстрасенсы ведут расследова6 ние» 15.45 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна6 Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 20.10, 21.10, 22.40 «Моя правда» 23.50 Т/с «Доктор Хаус» 00.50 «Параллельный мир» 01.40 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «IQ» 09.45 «В дороге» 10.05 Д/с «Собственными глазами» 10.30 «Дело моей жизни» 10.50, 18.15 «Мини6путешествия» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 «Космические истории». «Зов крови» 14.10 «Тайны мира с Анной Чапман» 15.00 «Живая тема». «Мой муж 6 марсианин» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Эпикриз» 17.30 Д/с «Реальный отдых» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Грязные деньги». «Пока не все дома» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «ЕвроStop. Автостопом по Европе», 8 с. 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Еще не вечер». «Сбитые летчики» 00.30 Т/с «Медики»

Сх. 05.01 Зах. 20.49 Трив. дня 15.48 TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Лентяево 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.05 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.50 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.20 Твою маму! 12.45 Одна за всех 13.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45, 17.35, 19.55 Т/с «Универ» 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 19.25 Богиня шопинга 17.05, 21.55 Т/с «Деффчонки» 19.00, 22.55 БарДак 22.25 Т/с «Реальные пацаны» 23.20 Дом62 00.15 Спокойной ночи, мужики

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45, 16.15 Т/с «Четыре танкиста и собака» 11.45, 17.10 М/ф 12.00 Х/ф «Вечный зов», 1 с. 13.20 Благотворительная акция 14.30, 19.40 Т/с «Мошенники» 15.30, 00.05 Д/ф «В поисках новых впечатле6 ний» 17.30 Правительство на связи с гражданами 21.00 Свои 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток 22.40 Х/ф «Вечный зов», 2 с.

ICTV

5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Деловые факты 07.45 Стоп610 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.40 Спорт 09.30, 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 10.30 Т/с «Убойная сила» 13.00 Анекдоты по6украински 13.10, 20.15 Т/с «Военная разведка3» 15.30 Т/с «Прокурорская проверка» 16.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Мен ты6» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Т/с «Господа офицеры» 23.50 «Кодекс чести» 01.55 Т/с «Жены футболистов»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот6новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия6новости» 09.10, 19.20 «Инвест6время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «56й элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.15 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время6Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

11.45 13.25 14.50 16.25 17.50 19.40

Будьте здоровы с Андреем Шипко Благотворительная акция О рыбалке всерьез Х/ф «Вечный зов», 1 с.

Зах. 22.14 Сх. 05.53 Новий міс. 21 травня НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.55 «Друга смуга» 07.00 Х/ф «Ошибка резидента», 1 с. 08.30, 19.00, 23.30 «Свідок» 08.55 Т/с «МУР есть МУР» 11.05, 21.30 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.30 «Криминальные дела» 13.25, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» 15.40 Х/ф «Ошибка резидента», 2 с. 17.10 Х/ф «Юность Петра», 2 с. 18.30 «Речовий доказ» 22.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.25 Х/ф «Пленники небес»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.30 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 11.00 Т/с «Автобус», 1 с. «В личных це лях» 12.35, 03.15 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный». «Песочный чело век». «Картина» 17.20 «Музыкальные истории» 18.30, 02.10 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братаны2» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Клеймо» 23.35 Своя игра 00.20 Т/с «Глухарь». «Москва». «Бороди но» 04.10 Центр помощи «Анастасия»

ENTER 06.00 06.20 09.00 11.00 13.00 14.45 16.15 17.35 19.15

Х/ф «Охота на лис» Х/ф «Вождь Белое Перо» Х/ф «Тайна «Черных дроздов» Х/ф «Россия молодая» Х/ф «Двадцать дней без войны» Х/ф «Карьера Димы Горина»

КАНАЛ «УКРАИНА»

ENTER

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.30, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.10 Т/с «Я телохранитель 4» 11.00 Т/с «Мент в законе 5» 12.00 Ток6шоу «Пусть говорят. Бизнес на кос6 тях» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 22.00 Х/ф «КингКонг»

Х/ф «Волшебный фонарь» Х/ф «МоскваКассиопея» Х/ф «Смертельная ошибка» Х/ф «Два капитана» ○

ОРТ М

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Хочу знать» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.10 «Между нами, девочками» 17.00 «Жди меня» 18.35 «Давай поженимся!» 19.45, 01.35 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Побег». Новый сезон 22.40 «Первый класс» 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 «Познер»

07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Программа6максимум» 11.05 «Русские сенсации» 12.35, 03.00 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный» 17.25 «Музыкальные истории» 18.30, 01.55 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Братаны2» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Клеймо» 23.35 Своя игра 00.20 Честный понедельник 01.10 «Школа злословия»

27 КАНАЛ

НТН

06.00 Мир за неделю 06.20 Утренняя зарядка 06.30 Ф6стиль 07.00, 16.00 Страна Советов 08.00 Социальный статус: ваши права 09.00 Т/с «Сделка» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Четыре танкиста и собака» 13.05 М/ф 13.45 Будь в курсе! 14.20 Женщины, которые мечтали о власти 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей 15.15 Тайны 17.50 Реальный мир 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.00 Социальный статус: ваша пенсия 21.35 Обезьяны6карманники 23.05 «Голос Америки»

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.50 «Друга смуга» 06.55 Х/ф «Воздушные пираты» 08.30 «Правда жизни» 09.00 Д/с «Православные святые» 10.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.30 Х/ф «Ведьмак» 15.15 Х/ф «Ошибка резидента», 1 с. 16.40 Х/ф «Юность Петра», 1 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 23.30 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» 21.30 Т/с «CSI: Майами 9» 22.30 Т/с «Криминалисты» 00.25 Х/ф «Ретроград»

06.00 06.50 08.20 10.00

Іменинники дня: ІВАН, АРСЕНІЙ, ПИМІН

5 КАНАЛ

51 КАНАЛ

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот6новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия6новости» 09.10, 19.20 «Инвест6время» 09.20, 13.20, 14.20 «56й элемент» 10.30, 11.10, 12.15 «Республика» 15.15 «Вперед, на Олимп!» 16.15 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время6Тайм» 22.00 «Налоговый дневник» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 Формат 1:1 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45, 17.10 М/ф 11.30 Чемпионат Украины по футболу, 2 лига. «Сталь» 6 «Макеевуголь» 13.20 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.25, 19.40 Т/с «Мошенники» 15.30, 00.05 Д/ф «В поисках новых впечатле6 ний» 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.20 Т/с «Четыре танкиста и собака» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 20.30 Советы доктора Евтушенко ○

Зах. 21.23 Сх. 05.10 Новий міс. 02.47

TET

СТБ

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Лентяево 08.00 Телепузики 09.00 М/с «Белка и Стрелка» 09.25 Ералаш 09.35 Чертовки в юбках 10.05 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.50 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.20 Твою маму! 12.45 Одна за всех 13.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45, 16.35, 19.55 Т/с «Универ» 15.10 Т/с «Ранетки» 16.05 У ТЕТа тато! 19.00, 22.55 БарДак 19.25 Богиня шопинга 21.55 Т/с «Деффчонки» 22.25 Т/с «Реальные пацаны» 23.20 Дом62 00.15 Дурнев + 1

34 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Факты недели 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.00 Спорт 09.30, 19.25, 01.05 Чрезвычайные новости 10.30 Х/ф «Великолепный» 12.35 Анекдоты по6украински 13.00 Х/ф «Специалист» 15.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16.35 Т/с «Убойная сила» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Военная разведка3» 22.50 Свобода слова

08.15 «ВусоЛапоХвіст» 09.35, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.35 Х/ф «Высота» 12.35 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 14.35, 19.35 «Экстрасенсы ведут расследова6 ние» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00 «Вікна6 Новини» 20.40 «Куб 6 2» 22.00 «Вікна6 Новини» 22.25 «Детектор лжи» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 «Параллельный мир» 01.20 Т/с «Комиссар Рекс»

11 КАНАЛ

ICTV

07.00, 08.00, 18.00, 19.30, 23.45 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.20 «Лото6Забава» 10.20 Т/с «Клон 2» 11.10 «Шесть кадров» 11.20, 12.15 «Снимите это немедленно» 13.10 «Абсолютная перемена 6 3» 14.05, 15.05 Т/с «История зечки» 16.10 «Говорим и показываем» 17.00 «Семейные мелодрамы 6 2» 18.35 «Не ври мне 6 3» 20.15 Т/с «Без следа» 22.20 «Евро на нервах» 23.20 «Шоу «Вечерний Ургант» 00.00 «Tkachenko.ua» 00.55 Т/с «Закон и порядок 3»

06.40 Kids’ Time 06.45, 07.40 «Подъем» 06.50, 15.15 М/с «Губка Боб» 07.05, 20.55 «STREET STYLE» 07.10 «Экономика в деталях» 07.30, 08.30 Репортер 08.40 «Родительский клуб» 09.00 Х/ф «Город Эмбер Побег» 11.20, 16.00 Т/с «Не родись красивой» 13.30 Т/с «Папины дочки» 14.20 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Аладдин» 15.30, 15.55 Teen Time 15.35 Адское свидание 17.55, 19.55 Т/с «Воронины»

21.00 21.30 23.00 23.30 00.10

1+1

9 КАНАЛ

ИНТЕР

19.00, 21.30, 23.55 Новости 19.35 Пираньи 20.45 «Молоко большого города» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 Х/ф «Херби, сумасшедшие гонки» 00.25 Т/с «Затерянные»

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен10» 08.00 «Днепр6футбол» 08.30 «Алеф 6 в наше время» 09.00 «ГАИ. Дорожные войны» 09.10, 11.10, 12.10, 13.10 Т/с «Побег2» 14.10 Премьера. Т/с «Лесник» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 Премьера. Т/с «ППС» 21.00 «Новости 2+2» 21.20, 23.25 «Проспорт» 21.25 Х/ф «Бельфегор. Призрак Лувра» 23.40 Х/ф «Пекло»

07.00, 08.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Х/ф «Дом, милый дом» 11.15 Д/с «Детективы»

Х/ф «Дом на краю» «Семейный суд» «Судебные дела» «Жди меня» Т/с «Кровинушка» «Сердце подскажет» «Подробности» «Спорт в Подробностях» Т/с «Подземный переход» Т/с «Кулинар» Х/ф «Крокодил Данди2»

Сх. 05.02 Зах. 20.48 Трив. дня 15.46

Понеділок, 21 травня 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.20 Страна on line 07.25 Хозяин в доме 07.30 Эра бизнеса 07.35 Тема дня 07.45 Дневник Евровидения 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТБ 09.00 Итоги недели 09.35 Точка зрения 10.05 «Легко быть женщиной» 10.50 Дневник ПКЕ6 2012 г. 11.00 Шеф6повар страны 11.50, 20.55, 01.40 Официальная хроника 12.10, 18.40, 21.30 Деловой мир 12.35 Право на защиту 12.55 Темный силуэт 13.15 Х/ф «Пароль знали двое» 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.55 Шутка с С.Ещенко 16.45 Олимпийским курсом 17.05 Т/с «17 мгновений весны» 18.55 Смешной и еще смешнее 19.20 After Live 19.40 221. Неделя 20.30 Сельсовет 20.50 О выплатах компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР 21.00 Итоги дня 21.25 Плюс6минус 21.35 Мир спорта 21.50 Звезды юмора 23.00 Итоги

Саундтреки Х/ф «Под крышами Монмартра» Х/ф «След сокола» Х/ф «Карьера Димы Горина» Х/ф «Смертельная ошибка» Х/ф «Корпус генерала Шубникова» Х/ф «Россия молодая» Х/ф «Анна на шее» Х/ф «Влюблен по собственному же ланию» 21.00 Х/ф «На войне как на войне» 22.50 Х/ф «Это мы, Господи» 00.10 Х/ф «Партизанская искра»

Іменинники дня: МИКОЛА, ХРИСТОФОР, ІСАЙ 27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35, 09.35, 13.15, 20.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 08.00 Социальный статус: ваша пенсия 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Четыре танкиста и собака» 13.55 Обезьяны6карманники 15.15 Тайны 16.00 Страна Советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.15 «Готовим вместе» 21.35 Загадка лягушки6иммигрантки 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Хочу знать» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.10 «Между нами, девочками» 17.00 «Жди меня» 18.35 «Давай поженимся!» 19.45, 01.35 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Побег». Новый сезон 22.40 «Никита Хрущев. Голос из прошлого», 2 ф. 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 Ночные новости 00.40 «Гражданин Гордон»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.10 Т/с «Я телохранитель 4: Ошибка в программе» 11.00 Т/с «Мент в законе 5» 12.00 Ток6шоу «Пусть говорят. Чужая» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 22.00 Т/с «Супруги» 23.00 Т/с «Криминальная полиция» 00.00 Т/с «Травма» 00.55 Х/ф «КингКонг»


ТВПРОГРАМА 9

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

Середа, 23 травня УТ1

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.20, 21.20, 23.55 «Проспорт» 09.25, 09.55 «ГАИ. Дорожные войны» 10.10 «Последние 24 часа. Олег Ефремов» 11.10 «Тайны века. Де Голль» 12.10, 13.10 Т/с «Основная версия» 14.10, 19.00 Премьера. Т/с «ППС» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 21.25 Х/ф «Подрывники» 00.00 Х/ф «Киллер» 01.50, 02.35, Т/с «На краю Вселенной»

1+1

ИНТЕР

07.00, 18.00, 19.30, 00.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55 Т/с «Клон 2» 10.45 «Шесть кадров» 11.20, 12.15 «Снимите это немедленно» 13.10 «Абсолютная перемена 6 3» 14.05, 15.05 Т/с «История зечки» 16.10 «Говорим и показываем» 17.00 «Семейные мелодрамы 6 2» 18.35 «Не ври мне 6 3» 20.15 Х/ф «Пираты Карибского моря 2» 23.05 «Деньги» 00.05 «Шоу «Вечерний Ургант» 00.50 Т/с «Закон и порядок 3» 01.45 «Властелин тьмы»

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.20, 21.20, 00.00 «Проспорт» 09.25, 09.55 «ГАИ. Дорожные войны» 10.10 «Последние 24 часа. Юрий Визбор» 11.10 «Генрих Мюллер. Последнее мгновение весны» 12.10 «Ванга» 13.10 Т/с «Основная версия» 14.10, 19.00 Премьера. Т/с «ППС» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 21.25 Х/ф «Звездные врата» 00.05 Х/ф «Подрывники»

08.00 «ВусоЛапоХвіст» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.10 «Дорогая, мы убиваем детей» 12.00 Х/ф «Не торопи любовь» 14.35, 19.05 «Экстрасенсы ведут расследова6 ние» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна6 Новини» 20.10, 22.40 «Холостяк 6 2» 23.55 «Как выйти замуж» 00.55 Т/с «Доктор Хаус» 01.45 Т/с «Комиссар Рекс»

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.05 Т/с «Крестный сын» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев6 ским» 14.20 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Говорит полиция» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 Т/с «Тамбовская волчица» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Подземный переход» 22.40 Т/с «Кулинар» 00.45 «Разбор полетов»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55 Т/с «Клон 2» 10.45 «Шесть кадров» 11.20, 12.15 «Снимите это немедленно» 13.10 «Абсолютная перемена 6 3» 14.05, 15.05 Т/с «История зечки» 16.10 «Говорим и показываем» 17.00 «Семейные мелодрамы 6 2» 18.35 «Не ври мне 6 3» 20.15 «Я люблю Украину62» 21.35 Х/ф «Олимпийская деревня» 23.25 «Шоу «Вечерний Ургант» 00.05 Т/с «Закон и порядок 3» 01.05 «Деньги» 01.55 «Властелин тьмы»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Индекс опасности» 09.35 «Здравствуй, это Я!» 09.45 Х/ф «Фокусник» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50, 18.15 «Мини6путешествия» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20 «Приятные новости» 12.30 Х/ф «Душа» 14.00 «Космические истории». «Гости из кос6 моса» 15.00 «Чего хочет женщина» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Калейдоскоп дикой природы» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 Д/с «Реальный отдых» 18.00 «Детали» 18.20 «Молоко большого города. Пейте, дети, молоко» 18.30 «Грязные деньги». «Ремонт» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 Т/с «Медики» 00.40 «В час пик» 01.10 «МWПарад»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.40 Спорт 09.30, 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты6» 12.35 Анекдоты по6украински 13.00, 20.15 Т/с «Военная разведка3» 15.20 Т/с «Прокурорская проверка»

18.45 22.50 23.50 01.55

Факты. Вечер Т/с «Господа офицеры» «Кодекс чести» Т/с «Жены футболистов»

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Лентяево 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.05 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.50 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.20 Твою маму! 12.45 Одна за всех 13.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45, 17.35, 19.55 Т/с «Универ» 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 19.25 Богиня шопинга 17.05, 21.55 Т/с «Деффчонки» 19.00, 22.55 БарДак 22.25 Т/с «Реальные пацаны» 23.20 Дом62 00.15 Спокойной ночи, мужики

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45, 16.20 Т/с «Четыре танкиста и собака» 11.45, 17.10 М/ф 12.00 Х/ф «Вечный зов», 3 с. 13.20 Хата скраю 14.30 Т/с «Мошенники» 15.30, 00.05 Д/ф «В поисках новых впечатле6 ний» 17.30 102 информ 17.45 Приемная депутата 19.35 Т/с «Приключения мага» 21.00 Один день с.... 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Бабушки и дедушки 22.40 «Киносеанс : Х/ф «Вечный зов», 4 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот6новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия6новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест6время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня»

Зах. 23.34 Сх. 07.41 Новий міс. 21 травня 16.15 «Кино с Яниной Соколовой» 17.25 «Сканер» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время6Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.45 «Друга смуга» 06.50 Х/ф «Судьба резидента», 1 с. 08.30, 19.00, 23.30, 01.40 «Свідок» 08.55 Т/с «МУР есть МУР» 11.05, 21.30 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Криминальные дела» 13.20, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» 15.40 Х/ф «Судьба резидента», 2 с. 17.15 Х/ф «В начале славных дел», 2 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». 40 дней без власти 22.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 00.30 «Покер. Million Dollar Challenge»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.00 Т/с «Автобус», 3 с. «Хозяин» 12.35, 03.15 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный». «Перевертыш». «Оборотень» 17.20 «Музыкальные истории» 18.30, 02.10 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братаны2» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Клеймо» 23.35 Своя игра 00.20 Т/с «Глухарь». «Сырное дело». «Май ские» 04.10 «Матч за звание чемпиона мира по шах6 матам»

ENTER 06.00 07.10 08.50 10.30 12.15 13.35 15.10 16.45 18.00 19.40

КАНАЛ «УКРАИНА»

ENTER

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.25, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.00, 22.00 Т/с «Супруги» 10.00, 23.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Т/с «Врач» 12.00 Ток6шоу «Пусть говорят. Адвокат разбу6 шевался» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 00.00 Т/с «Травма» 00.55 Х/ф «Немножко беременна»

Х/ф «Эффект Ромашкина» Х/ф «Страховой агент» Х/ф «Вождь Белое Перо» Х/ф «Анна на шее» Х/ф «Двадцать дней без войны» Х/ф «След сокола» Х/ф «Это мы, Господи» Х/ф «Россия молодая» Х/ф «Три тополя на Плющихе» Х/ф «Собачий пир» Х/ф «Тайна «Черных дроздов» Х/ф «Выстрел в спину» ○

ОРТ М

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Хочу знать» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.10 «Между нами, девочками» 17.00 «Жди меня» 18.35 «Давай поженимся!» 19.45, 01.30 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Побег». Новый сезон 22.40 Среда обитания. «Пикник на обочине» 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 Ночные новости 00.40 «В контексте»

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 Русская начинка 11.00 Т/с «Автобус», 2 с. 12.35, 03.15 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Литейный». «Закон мести». «Са нитар» 17.20 «Музыкальные истории» 18.30, 02.10 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.25 Т/с «Братаны2» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Клеймо» 23.35 Своя игра 00.20 Т/с «Глухарь». «Отцы и дети». «Запах лжи»

27 КАНАЛ

НТН

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 08.00 Социальный статус: ваши льготы 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Балаган» 14.00 Загадка лягушки6иммигрантки 15.15 Тайны 16.00 Страна Советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30, 23.05 «Вкусы культур» 21.35 Кашалоты: титаны глубин 23.30 Телечат

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.55 «Друга смуга» 07.00 Х/ф «Ошибка резидента», 2 с. 08.30, 19.00, 23.30 «Свідок» 08.55 Т/с «МУР есть МУР» 11.05, 21.30 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Криминальные дела» 13.20, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» 15.35 Х/ф «Судьба резидента», 1 с. 17.15 Х/ф «В начале славных дел», 1 с. 18.30 «Правда жизни» 22.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 00.25 Х/ф «После прочтения сжечь»

05.40 06.50 08.05 09.40 11.10 12.50 14.45 16.00 17.20 18.50 21.00 22.45

Іменинники дня: ОНИСИМ, СИМОН, ІСИДОРА, ТАЇСІЯ, СЕМЕН

17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время6Тайм» 22.00 «Сканер» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

Факты. Вечер Т/с «Господа офицеры» «Кодекс чести» Т/с «Жены футболистов»

5 КАНАЛ

Зах. 22.57 Сх. 06.43 Новий міс. 21 травня

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот6новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия6новости» 09.10, 19.20 «Инвест6время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» ○

Сх. 04.59 Зах. 20.52 Трив. дня 15.53

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.25 Но6 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.20 Страна on line 07.25 Хозяин в доме 07.30 Эра бизнеса 07.35 Глас народа 07.40 Тема дня 08.15 Полезные советы 08.30, 00.20 Ювелир ТБ 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30, 20.50 О выплатах компенсаций вклад6 чикам Сбербанка СССР 09.40 Книга.ua 10.00 «Легко быть женщиной» 11.05 Здоровье 11.45, 15.15 Euronews 11.55, 20.55, 01.40 Официальная хроника 12.10, 18.35, 21.20 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.40 Х/ф «Дожить до рассвета» 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.55 Шутка с С.Дроботенко 16.35 Т/с «17 мгновений весны» 17.55 О главном 18.50 Украинская песня года 20.45 Мир спорта 21.25 Украина с Гайтаной 22.00 Песенный конкурс Евровидение62012 г. 26й полуфинал 00.00 Итоги 01.20 Тройка, Кено, Максима 01.50 Телеакадемия

11 КАНАЛ

51 КАНАЛ

Четвер, 24 травня

06.40 Kids’ Time 06.45, 07.40 «Подъем» 06.50, 15.15 М/с «Губка БобКвадратные штаны» 07.05, 08.30, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 08.05 «Клиника семейной медицины» 09.00 Х/ф «Библиотекарь2. Возвращение к копям царя Соломона» 11.15, 16.00 Т/с «Не родись красивой» 13.25 Т/с «Папины дочки» 14.10 «36, 6» 14.35 М/с «Аладдин» 15.30, 15.55 Teen Time 15.35 Адское свидание 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 19.30 «Актуальное интервью» 19.45 «Молоко большого города. Пейте дети молоко» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Х/ф «Библиотекарь3. Проклятье чаши Иуды» 00.30 Т/с «Затерянные»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 06.30, 11.45, 17.10 М/ф 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45, 16.15 Т/с «Четыре танкиста и собака» 12.00 Х/ф «Вечный зов», 2 с. 13.20 Перекресток 14.35, 19.40 Т/с «Мошенники» 15.30, 00.05 Д/ф «В поисках новых впечатле6 ний» 17.30 Истории с Бородой 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Хата скраю 22.40 Х/ф «Вечный зов», 3 с.

07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.40 Спорт 09.30, 19.25, 00.45 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты6» 12.30 Анекдоты по6украински 13.05, 20.15 Т/с «Военная разведка3» 15.25 Т/с «Прокурорская проверка»

СТБ

TET

ICTV

08.00, 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.40 Х/ф «Неподдающиеся»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Лентяево 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.10 Т/с «Ранетки» 10.05 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.50 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.20 Твою маму! 12.45 Одна за всех 13.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45, 17.35, 19.55 Т/с «Универ» 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 19.25 Богиня шопинга 17.05, 21.55 Т/с «Деффчонки» 19.00, 22.55 БарДак 22.25 Т/с «Реальные пацаны» 23.20 Дом62 00.15 Спокойной ночи, мужики

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.05 Т/с «Крестный сын» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев6 ским» 14.20 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Говорит полиция» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 Т/с «Тамбовская волчица» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Подземный переход» 22.40 Т/с «Кулинар» 00.45 «Парк автомобильного периода»

18.45 22.50 23.50 01.50

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Эпикриз» 09.45, 00.30 «Ты сможешь!» 10.00 «Космические истории». «Подводные жители» 10.50, 18.15 «Мини6путешествия» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20 «Приятные новости» 12.30 «В дороге» 13.00 «Космические истории». «Морские при6 шельцы» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Космические истории». «Смерть по зна6 ку Зодиака» 15.00 «Калейдоскоп дикой природы» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Сокровища природы» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 Д/с «Реальный отдых» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Грязные деньги». «Золотая лихорадка» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «В час пик» 00.00 «Преступление и наказание» 00.45 «МНС» 01.00 Т/с «Медики»

06.40 Kids’ Time 06.45, 07.40 «Подъем» 06.50, 15.15 М/с «Губка БобКвадратные штаны» 07.05, 20.50 «STREET STYLE» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 23.50 Новости 09.00 Х/ф «Библиотекарь» 11.15, 16.00 Т/с «Не родись красивой» 13.10 Т/с «Папины дочки» 14.20 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Аладдин» 15.30, 15.55 Teen Time 15.35 Адское свидание 17.55, 19.55 Т/с «Воронины» 19.30 «Два берега» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Х/ф «Библиотекарь2. Возвращение к копям царя Соломона» 00.20 Т/с «Затерянные»

Сх. 05.00 Зах. 20.50 Трив. дня 15.32 12.10 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 14.40, 19.05 «Экстрасенсы ведут расследова6 ние» 15.45 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна6 Новини» 20.10 «Дорогая, мы убиваем детей» 22.25 «Хата на тата» 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 00.30 «Параллельный мир» 01.30 Т/с «Комиссар Рекс»

9 КАНАЛ

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Но6 вости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.20 Страна on line 07.25 Хозяин в доме 07.30 Эра бизнеса 07.35 Тема дня 07.45 Дневник Евровидения 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТБ 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.45 О выплатах компенсаций вклад6 чикам Сбербанка СССР 09.30 Правительство на связи с гражданами 10.00 «Легко быть женщиной» 10.45 Дневник ПКЕ6 2012 г. 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 15.15 Euronews 11.55, 20.55, 01.35 Официальная хроника 12.10, 18.35, 21.30 Деловой мир 12.30 Граница государства 13.00 Песенный конкурс Евровидение62012 г. 16й полуфинал 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.00 Наша песня 16.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.55 О главном 18.50 Концертная программа «Мама, вечная и любимая» 20.50 Мегалот 21.25 Плюс6минус 21.35 Мир спорта 21.45 Звезды юмора. К.Новикова 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи

Х/ф «Невероятное пари» Х/ф «Не самый удачный день» Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» Х/ф «Три тополя на Плющихе» Х/ф «Влюблен по собственному же ланию» Х/ф «Братья по крови» Х/ф «На войне как на войне» Х/ф «Россия молодая» Х/ф «Не ходите, девки, замуж» Х/ф «Ребенок к ноябрю»

Іменинники дня: КИРИЛО, КОСТЯНТИН, РОСТИСЛАВ, СОФРОН 21.15 Х/ф «По данным уголовного розыс ка» 22.40 Х/ф «Выкуп» 00.15 Х/ф «Бес в ребро»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35, 09.35, 20.30 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 08.00 Социальный статус: ваше здоровье 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Бич Божий» 14.05 В гостях у Дмитрия Гордона 15.15 Тайны 16.00 Страна Советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 21.35 Гладиаторы в природе 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Хочу знать» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.10 «Между нами, девочками» 17.00 «Жди меня» 18.35 «Давай поженимся!» 19.45, 01.30 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Побег». Новый сезон 22.40 «Человек и закон» 23.45 «Вечерний Ургант» 00.20 Ночные новости 00.40 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.25, 13.00, 21.00 Т/с «След» 09.00, 22.00 Т/с «Супруги» 10.00, 23.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Т/с «Врач» 12.00 Ток6шоу «Пусть говорят. Приемы прием6 ной мамы» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина любовь 2» 00.00 Т/с «Травма» 00.55 Х/ф «Гангстер»


10 ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327)

ÑϲРÍÀÂÊÎËÎ ÒÐÓÁÈ

Âîäí³ áàòà볿: ï³ä'¿çä ïðîòè ï³ä'¿çäó замінено трубу холодного водопостачання. А на запитання, чому ж відключили несподівано, відповіли, що попереджали завчасно, починаючи із зимового періоду, і показали папірці.

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÐÓÕ ÏίÇIJÂ

Ç̲ÍÈËÈ ×ÀÑ Ó çâ'ÿçêó ç êîðèãóâàííÿì ðîçêëàäó ðóõó ïî¿çä³â ïî çàë³çíèöÿõ Óêðà¿íè íà 2012-2013 ðð. ïî¿çä ¹ 79 ç³ ñïîëó÷åííÿì Äí³ïðîïåòðîâñüê-Êè¿â ç 27.05.2012 ðîêó áóäå â³äïðàâëÿòèñü ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà î 22.20, çàì³ñòü çâè÷àéíîãî ÷àñó 22.35. Êâèòêè, ÿê³ ïàñàæèðè ïðèäáàëè íà öåé ïî¿çä ç ÷àñîì â³äïðàâëåííÿ 22.35, - ä³éñí³.

ÍÎÂÈÍÈ

СІМ П'ЯТНИЦЬ НА ТИЖНІ

Ç'¯ÇÄ ÍÀÓÊÎÂÖ²Â

ÍÀÓÊÎÂÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß Ó Çàïîð³çüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ â ðàìêàõ «Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ íàóêè» ïðîéøëà Çàïîð³çüêà ñåñ³ÿ ² Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Ïðèäí³ïðîâñüê³ ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðí³ ÷èòàííÿ». Ñï³âîðãàí³çàòîðè çàõîäó Ïðèäí³ïðîâñüêèé íàóêîâèé öåíòð ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè, Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà. Öÿ êîíôåðåíö³ÿ ç³áðàëà ìàéæå 200 ñëóõà÷³â. ○

Ìåøêàíö³ äâîõ êîîïåðàòèâíèõ ï³ä'¿çä³â áóäèíêó ¹49, ùî íà âóëèö³ Êàëèíîâ³é, öèìè äíÿìè á³ëüø í³æ íà äîáó ëèøèëèñü áåç âîäè. dz ñë³â æèòåë³â, ïðàö³âíèêè ÊÆÅÏó ¹39 ñàìîâ³ëüíî îáð³çàëè êîîïåðàòèâíèì êâàðòèðàì äîñòóï äî íîâî¿ òðóáè õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ. «Â³ñò³» íà ì³ñö³ ñïðîáóâàëè â³ää³ëèòè çåðíà â³ä ïëåâåë³â ду. Прокладені труби на

ÂÏÅÐØÅ Â ÊÐÀ¯Í²

ÊÎÍÖÅÐÒ ÕÎÐÓ ÊÀÍÒÎв Ó÷àñíèêè ªðóñàëèìñüêîãî õîðó êàíòîð³â óïåðøå â³äâ³äàëè Óêðà¿íó ³ äàëè êîíöåðò â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ñèíàãîç³ «Çîëîòà Ðîçà». Ãàñòðîë³ ³çðà¿ëüñüêèõ ìóçèêàíò³â â Óêðà¿íó (êð³ì Äí³ïðîïåòðîâñüêà, âîíè äàëè êîíöåðòè â Êèºâ³, Æèòîìèð³ òà Îäåñ³) îö³íþþòüñÿ ÿê óí³êàëüí³ é ïîêëèêàí³ íå ò³ëüêè ïðèâíåñòè äóõîâí³ñòü ó æèòòÿ ºâðåéñüêèõ ãðîìàä, à é çáëèçèòè ëþäåé ð³çíèõ â³ðîñïîâ³äàíü. Öÿ ìóçèêà íå çíຠðåë³ã³éíèõ êîðäîí³â.

Проблема, що склалася, нагадує ситуацію зі славнозвісного фільму «Королева бензоколонки», коли товариш Борщ та товариш Лопата перекладали один на одного відповідальність за ремонт моста через ріку. Як виявилось, даний будинок знаходиться на балансі двох організацій - за 1-4 під'їзди відповідає КЖЕП № 39, а за 5 та 6 (кооперативні) - ЖБК № 197. Ситуація, що склалася, виглядає так: у ході поточного ремонту комунікацій коштом мешканців чотирьох під'їздів КЖЕПу повністю замінено трубу холодної води. Кооператив не вкладав гроші у нові комунікації, але підключився до них через відсутність іншого вихо-

ËÞÄÈ ÆÀ˲ËÈÑß ÍÀ ÏÎÂÅͲ  ϲÄÂÀËÀÕ

чверть менші в діаметрі, ніж старі. Холодної пори року вони забезпечували будинок водою майже безперебійно. Із настанням тепла тиск у трубах впав, вище шостого поверху вода не піднімалася нормально. Тож працівники КЖЕПу 13 травня відрізали кооперативні під'їзди від водопостачання. За словами голови ЖБК № 197 Нели Щербанюк, проблема у тому, що КЖЕП відрізав подачу води самовільно та без попередження. Таке сталося не вперше. Восени 2011 року мешканці двох кооперативних під'їздів уже сиділи без води. Для відновлення водопостачання потрібно міняти транзитну трасу, яка заходить до 5-6 під'їздів з боку під'їздів КЖЕПу, або шукати інші компромісні рішення. Спроби кооперативу переключитися на стару трасу водопостачання ні до чого не привели - значна частина труби на території підвалів 1-4 під'їздів прогнила та залила водою все довкола.

ТИМЧАСОВЕ РІШЕННЯ За словами заступника начальника фінансово-економічного відділу управління житлового господарства Дніпропетровської міськра-

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÂËÀÄÈÑËÀ ÃÐÈÖÀÉ, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà

óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè: - Íå òðåáà áóëî ÷åêàòè ìàííè íåáåñíî¿ òà ñïîä³âàòèñÿ íà «ÿêîñü». Äâîì ñòîðîíàì - ÊÆÅÏó òà êîîïåðàòèâó ñë³ä ä³éòè çãîäè. À ÿêùî âæå ñêëàëàñü òàêà ñèòóàö³ÿ, ó ÆÁÊ º äâà âèõîäè: àáî òÿãòè ùå îäíó òðóáó òîãî ä³àìåòðà, ÿêèé ï³äõîäèòèìå ¿ì, àáî â³äðåìîíòóâàòè ³ñíóþ÷³ êîìóí³êàö³¿. Ò³ëüêè òàê ìîæíà âèéòè ³ç ñèòóàö³¿.

ра КЖЕПу № 39 Яни Майдан, водопостачання у два кооперативні під'їзди відновлять. Як пояснила нам Яна Анатоліївна, проблема виникла на порожньому місці. Труба холодного водопостачання потребувала заміни, за планом це мали робити у 2010 році, але ремонт відклали на 2011-й тоді її повністю замінили. Кошторис на ремонтні роботи складали і на кооперативні під'їзди, бо голова ЖБК №197 дала згоду, але коли все дійшло безпосередньо до справи - відмовилась. Отже, було складено НА ПОРОЖНЬОМУ новий кошторис, за зібрані МІСЦІ з мешканців чотирьох під'їзЗі слів головного інжене- дів 48 тис. грн. повністю

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

26-27 àïðåëÿ êîìïàíèÿ «Èíòåðïàéï» ñîâìåñòíî ñ «Óêðçàë³çíèöåþ» ïðîâåëà ìåæäóíàðîäíóþ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ íà òåìó: «Ðàçâèòèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé - îñíîâà äëÿ ñíèæåíèÿ èçíîñà ïàðû «êîëåñî-ðåëüñ» Железнодорожники, ученые, ведущие технические специалисты отрасли, производители и потребители колесной продукции на конференции обсудили результаты исследований причин возникновения дефектов на поверхности колес.

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ

ди Наталії Козенюк, транзитна труба належить міськводоканалу, а цінова політика заміни трубопроводу залежить від обсягу робіт та діаметра труб. Звичайно, КЖЕП не мав права обрізати транзитну трубу, але й виходу не було мешканці жалілися на затоплені підвали. Зауважимо, що ситуація із водним свавіллям вирішилася того ж дня. Кооператив знову під'єднали до труби, прокладеної коштом перших чотирьох під'їздів. Але чи вирішить це проблеми людей із водопостачанням, якщо перебої з напором на верхніх поверхах виникали навіть тоді, коли діаметр труби був більший на чверть?!

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÄÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ

«Èíòåðïàéï» ïðîâåë íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ Также специалисты искали пути увеличения сроков эксплуатации рельсов и колесных пар подвижного состава. Всего в мероприятии приняли участие около 150 человек, представлявших украинские и российские предприятия. По словам директора по продажам колесной продукции «Интерпайпа» Михаила Иськова, это мероприятие - знаковое как для компании, так и для отрасли в целом. На конференции производители и потребители колесной продукции встретились с учеными, чтобы вместе обсудить вопросы развития и

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ È ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Ñ Ó×ÅÍÛÌÈ новые разработки в сфере эксплуатации колес. В ходе мероприятия участники ознакомились с новейшими технологиями производства железнодорожных колес на базе колесопрокатного цеха ИНТЕРПАЙП НТЗ. Кроме того, в рамках конференции состоялась экскурсия на новый высокотехнологичный завод «Днепросталь».


ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Íåäåëÿ îõðàíû òðóäà ïðîøëà íà âûñîêîì óðîâíå ÅËÅÍÀ ÃÎÐÈÍÀ

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé êîðïîðàòèâíî-ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè Èíãóëåöêîãî ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî êîìáèíàòà êîìïàíèè Ìåòèíâåñò ÿâëÿåòñÿ çàáîòà î ñîõðàíåíèè æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå - îáåñïå÷åíèå äîñòîéíûõ óñëîâèé òðóäà. ÈíÃÎÊ ïîñòîÿííî äåìîíñòðèðóåò âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ñîáëþäåíèè íîðì ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà. Åùå îäíèì øàãîì íà ýòîì ïóòè ñòàëè ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåííûå íà Èíãóëåöêîì ÃÎÊå â ðàìêàõ Íåäåëè îõðàíû òðóäà ïîä äåâèçîì, ðåêîìåíäîâàííûì Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé òðóäà: «Ñîäåéñòâèå îõðàíå òðóäà â «çåëåíîé» ýêîíîìèêå»

îòäåëà îõðàíû îõðàíû òðóäà òðóäà Þðèé Þðèé Øàïîâàëîâ Øàïîâàëîâ -Íà÷àëüíèê Íà÷àëüíèê îòäåëà îäèí èç èç ëó÷øèõ ëó÷øèõ ââ ñôåðå ñôåðå ÎÒèÏÁ ÎÒèÏÁ íà íà ÈíÃÎÊå ÈíÃÎÊå îäèí Отличительной особенностью Недели охраны труда стало увеличение числа реализуемых мероприятий и значительно возросшее количество непосредственных участников. Накануне и в течение Недели на Ингулецком комбинате проведены конкурсы лучшего детского рисунка «Безопасное производство» и «Охрана труда глазами детей», в которых приняли участие

не только дети работников предприятия, но и представителей подрядных организаций. Проведены смотры-конкурсы на лучшее состояние помещений для отдыха и приема пищи среди участков цехов; целевые проверки по охране труда и охране окружающей среды: технического состояния аспирационных установок, обеспечения работников средствами индивидуальной

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÀß ÄÀÒÀ

Òðèãîë - õåò-òðèê ïî-óêðàèíñêè ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

20 ëåò íàçàä ãðóïïà íàøèõ çåìëÿêîâ, îäèíàêîâî óâëå÷åííàÿ êàê æóðíàëèñòèêîé, òàê è ôóòáîëîì ïðèøëà ê ðóêîâîäèòåëþ îáëàñòíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Êîëîñ» Âàñèëèþ Ïåòðóøåíêî ñ ïðåäëîæåíèåì î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ èõ íîâûì èçäàíèåì «Òðèãîë». Òîò ñïðîñèë: «À ÷òî îçíà÷àåò ñèå ñëîâî»? «Õåò-òðèê, òîëüêî ïî-óêðàèíñêè», основанный Владими- Под цветами «Тригола» ïîñëåäîâàë îòâåò ром Сорокой и Виктором на поле выходили, в об-

ÄÂÀÄÖÀÒÈËÅÒÈÅ ÎÒÌÅÒßÒ Â ÊÎÊÒÅÁÅËÅ

Ныне слово «Тригол» не требует пояснений. Оно обозначает братство людей, для которых увлечение футболом - не хобби, а жизнь. А начинался «Тригол» как вестник сельского футбола на Днепропетровщине,

ÈÇÄÀÍÈÅ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀËÎÑÜ Â ÊËÓÁ

Лымарем. То было уникальное и единственное по своей тематике издание, которому не сыскалось бы аналогов и ныне, доживи оно до своего 20-летия. Но из-за отсутствия спонсорской поддержки вестник оказался недолговечным, однако сыграл выдающуюся объединяющую роль. Издание трансформировалось в клуб спортивных журналистов, организующий самые разные спортивные баталии.

щей сложности, более 200 человек. Когда-то в составе «тригольцев» был и тогдашний тренер «Днепра» Николай Павлов. Ветераны вспоминают, что в то время «Тригол» играл едва ли не лучше, чем сейчас «Днепр». А свое 20-летие «тригольцы» намерены отметить не за столом, а под небом Коктебеля, где уже через несколько дней пройдут соревнования в различных видах спорта.

защиты (защитными очками и перчатками), наличия, состояния и работоспособности систем пылеподавления и многое другое. Неделя охраны труда охватила всех работников комбината и подрядных организаций, что обеспечило решение главной задачи: дальнейшего улучшения условий труда на каждом рабочем месте, качественное изменение отношения к безопасности

каждого сотрудника предприятия. По итогам Недели охраны труда активистам в области охраны труда вручены грамоты от Криворожского горнопромышленного территориального управления. Генеральный директор Ингулецкого ГОКа Андрей Левицкий отметил, что на ИнГОКе сфера охраны труда, промышленной безопасности и экологии находится в постоянном развитии. В рамках проекта «Совершенствование системы управления безопасностью», действующего на предприятии, активно внедряются новые Стандарты по охране труда и промышленной безопасности, такие, например, как «Аудиты безопасности», «Анализ безопасности выполнения работ», «Определение коренных причин происшествий». «Комбинат ежегодно инвестирует значительные средства в устранение производственных рис-

ков, улучшение санитарно-бытовых и гигиенических условий труда. Затраты на охрану труда одного работника комбината самые высокие по Украине - 11 тысяч грн. в год. За последние годы объемы финансирования в охрану труда выросли на ИнГОКе в 5 раз, - подчеркнул Андрей Левицкий. - Наша цель - свести уровень травматизма на производстве до нулевой отметки на постоянной основе». Высокую оценку деятельности Ингулецкого комбината в вопросах охраны труда, промышленной безопасности и экологии дают специалисты Криворожского горнопромышленного территориального управления Госгорпромнадзора по Днепропетровской области, которые рекомендуют опыт Ингулецкого комбината в этом направлении к изучению и внедрению на других предприятиях Украины.


10 12 ТВПРОГРАМА ○

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

20.00 20.25 20.30 22.30

УТ1

ИНТЕР

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

1+1

УТ1

ИНТЕР 08.20 09.00 10.00 10.45 11.20 13.15

«Городок» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Вырванный из толпы» «Самый умный» Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз» 15.25 «Большая разница поукраински» 17.25 «Международный фестиваль юмора «Юрмала2010» 18.55, 20.30 «Вечерний квартал» 20.00 «Подробности» 23.15 Х/ф «Фантом»

9 КАНАЛ 08.00 «Мультфильмы» 08.40, 09.00, 09.30 М/с «Бен10. Инопланет ная сверхсила2» 09.55 «Проспорт» 10.00 Штопор. «Убойное видео» 11.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 12.50, 13.50, 14.50, 15.50 Т/с «Основная версия»

Посвідчення Дніпропетров ської ОДА від 6 березня 2012 року за №21, видане на ім'я Єпішевої Наталії Володимирівни, завіду вача сектора масових заходів уп равління протокольних та масо вих заходів, вважати недійсним.

16.50 Футбол. Матч ветеранов. «Динамо» (Киев) Спартак (Москва). Прямая трансляция 19.30, 20.30 Премьера. Т/с «Побег2» 21.30 Премьера. Т/с «Падающие небеса» 23.25 Х/ф «Безмолвный яд» 01.25, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Маль чишник» 05.15 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 07.00 Замок страха 08.20 «О рыбалке всерьез» 08.50 «Молоко большого города. Пейте, дети, молоко» 09.00 «Мой малыш» 09.30 «Два берега» 10.00 «Перевоплощение» 10.40 «Просто собака» 11.10 «Respect TV» 11.40 Аферисты 12.05 Посторонним В... 13.00 Новый взгляд 14.05 Кухня на двоих 15.05 Х/ф «Дети шпионов3» 17.00 Х/ф «Сумерки» 19.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 22.00 Хто зверху? 23.50 Спортрепортер 23.55 Х/ф «Свадебная лихорадка»

1+1 07.15 08.05 09.05 10.10 10.35 11.00 12.10 12.20 14.05 15.40 17.40 19.30 20.00 21.40 23.35 01.20

«Настоящие врачи 2» «Евро на нервах» «Кто там?» М/с «Русалочка» М/с «Тимон и Пумба» «Мир наизнанку 3» «Большая разница поукраински» Х/ф «След панды» Х/ф «Суперпес» Х/ф «Тернер и Хуч» Х/ф «Мармадюк» «ТСН» «Операция «Красота» Х/ф «Обет молчания» Х/ф «Перевозчик 2» Х/ф «Законопослушный гражданин»

СТБ 07.45 08.45 09.00 10.20 11.20 12.50 15.55 16.55

«Караоке на Майдане» «Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» «Моя правда» «Невероятная правда о звездах» «Холостяк 2» «Как выйти замуж» Х/ф «Девчата»

19.00 23.15 00.20 01.20

«Україна має талант!4. Финал» «Хата на тата» «Детектор лжи» Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.20 12.50 15.40 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 22.15 23.45 01.30

«Детали: Экономика» «Детали: Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Чего хочет женщина» «Автотема» «IQ» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Медикус» «Типтоп» «Ты сможешь!» «Люди» «Вне игры» Т/с «Операция «Трест» «Секретные территории» «Репортерские истории» «ЕвроStop. Автостопом по Европе», 8 с. «100 %» «Седмица» «Дело моей жизни» Т/с «Люди и тени2. Оптический об ман» «Детали: Итоги дня» «Адская кухня. Российская версия» Х/ф «Воздушная скорость» Х/ф «Какой отец, такой и сын» Х/ф «Земля под ударом»

ICTV 08.50 Звезды YouTube 10.00 ЕвроФуд 2012 г. 10.25 Квартирный вопрос 11.20 Стоп10 12.20 Провокатор 13.35 Спорт 13.40, 23.40 Наша Russia 13.45 Х/ф «Тринадцатый район» 15.35 Х/ф «Тринадцатый район. Ультима тум» 17.40 Максимум в Украине 18.45 Факты. Вечер 19.00 Х/ф «Битва титанов» 21.10 Х/ф «300 спартанцев» 00.35 Х/ф «Отсчет убийств»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики

08.30 Лентяево 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 09.40 М/с «Пукка» 10.10 Ералаш 11.00 Одна за всех 11.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16.05, 20.35 Т/с «Универ» 18.30 Х/ф «Дом большой мамочки 3: Сын как отец» 23.00 Х/ф «Очень страшное кино 4» 00.25 Х/ф «Семьянин»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 09.55, 13.00, 14.45 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака» 13.30 Волшебное закулисье 15.15 Х/ф «Вечный зов», 5 с. 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир военных машин» 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 102информ 20.00 Артзона 20.30 Азбука здоровья 21.00 Х/ф «Пришла и говорю» 22.40 Киносеанс+ 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 13.10, 17.20, 00.35 «Погода» 08.30 «Не первый взгляд» 09.20, 15.15 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилоттест» 12.10 «Окно в Европу» 13.15 «Драйв» 14.10 «История успеха»

Зах.00.06 Сх. 09.51 Новий міс. 21 травня 14.25 «Игра судьбы» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия пушествий» 17.45 «Драгоценности» 18.15 «Время интервью» 19.20, 23.45 «Тема недели» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты з Сергеем Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастеркласс с Наталкой Фицич»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.25 Т/с «Чисто английские убийства» 09.30, 12.45 Т/с «Соло на минном поле» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 14.40 Т/с «Журов 2» 19.00 Т/с «Тайны следствия 11» 23.00 Х/ф «Багровые реки 2» 01.05 Х/ф «Черная вдова»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Смотр 07.50 Главная дорога 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.20 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55, 21.50 Квартирный вопрос 12.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей9». «Прыжок кенгуру». «Лабиринт» 14.15 «Наши» 15.25 Следствие вели... 16.20 «Очная ставка» 17.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.30 Профессия репортер 19.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 23.40 Х/ф «Настоятель» 01.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 02.00 Т/с «Час Волкова»

ENTER 06.00 06.50 07.20 08.50 10.10 12.50 15.25 18.10

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 13.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Супруги» 10.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Т/с «Врач» 12.00 Токшоу «Пусть говорят. Детское пьян ство» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Токшоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Катина Любовь 2» 21.00 Т/с «Спецназ» 00.10 Х/ф «Личный номер»

Х/ф «Не самый удачный день» Х/ф «Сильная личность из 2 «А» Х/ф «Братья по крови» Х/ф «Не ходите, девки, замуж» Х/ф «Ребенок к ноябрю» Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» Х/ф «По данным уголовного розыс ка» Х/ф «Россия молодая» Х/ф «Гонщики» Х/ф «Охота на лис» Х/ф «Пядь земли» Х/ф «Корпус генерала Шубникова» Х/ф «Разведчики» ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 Т/с «Женский доктор» 13.20 «Хочу знать» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Девичья охота» 16.10 «Между нами, девочками» 17.00 «Жди меня» 18.35 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич» 23.55 Х/ф «Егерь» 01.50 Х/ф «Табор уходит в небо»

04.55 «НТВ утром» 07.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Развод порусски» 10.30 Спасатели 11.00 Т/с «Автобус», 4 с. «Беглец» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.35, 03.10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16.45 «Женский взгляд» 18.35, 02.05 «Прокурорская проверка» 19.45 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 20.35 Т/с «Братаны2» 22.25 Х/ф «Королевство откатов» из цикла «Следственный комитет» 00.15 Т/с «Глухарь». «Скорость». «Настоя щая работа»

27 КАНАЛ

НТВМИР

16.10 17.30 19.20 21.00 22.35 00.25

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30, 07.35 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 08.00 Социальный статус: ваш дом 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Где 042?» 14.00, 21.35 В гостях у Дмитрия Гордона 15.15 Тайны 16.00 Страна Советов 17.50 Реальный мир 19.30 «Екатеринославские умельцы» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстратайм» 23.05 «Вкусы культур» 23.30 Телечат

НТН

06.00 07.40 08.55 10.25 11.45 13.00 14.35

Іменинники дня: ДЕНИС, ГЕРМАН, ЄПИФАН

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.50 «Друга смуга» 06.55 Х/ф «Судьба резидента», 2 с. 08.30, 19.00 «Свідок» 08.55 Т/с «МУР есть МУР» 11.05 Т/с «CSI: Майами 9» 12.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Криминальные дела» 13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» 15.30 Х/ф «Бег от смерти» 17.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 19.30 Т/с «Соло на минном поле» 23.30 Х/ф «Жесть» 01.40 Х/ф «Король кикбоксеров 3: после дний нокдаун»

5 КАНАЛ

16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.10 «Окно в Европу» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Акцент» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилотновости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссияновости» 09.10, 19.20 «Инвествремя» 09.20, 13.20, 14.20 «5й элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» ○

Зах. Сх. 08.44 Новий міс. 21 травня

Сх. 04.57 Зах. 20.54 Трив. дня 15.57

Субота, 26 травня 07.00 Эра здоровья 07.25 Полезные советы 07.40 Олимпийский вызов 08.00, 09.15 ШустерLive 09.00 Школа юного суперагента 12.15 After Live 12.45 Зеленый коридор 13.05 Х/ф «Танк КВ2» 14.40 Х/ф «Фанат» 16.05 Х/ф «Фанат2» 17.30 Золотой гусь 18.00 Песенный конкурс Евровидение2012 г. 2й полуфинал 20.10, 21.35 Песенный конкурс Евровидение 2012 г. Предисловие 20.50 Мегалот 20.55 Обратная связь 21.00, 01.35 Итоги дня 21.20 Кабмин: событие недели 22.00 Песенный конкурс Евровидение2012 г. Финал 01.30 Суперлото, Тройка, Кено

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты6» 13.00 Т/с «Военная разведка3» 15.20 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Х/ф «Тринадцатый район» ○

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Т/с «Четыре танкиста и собака» 11.45, 17.10 М/ф 12.00 Х/ф «Вечный зов», 4 с. 13.20 Бабушки и дедушки 14.25 Приемная депутата 14.35, 19.40 Т/с «Приключения мага» 15.30, 00.05 Д/ф «В поисках новых впечатле ний» 16.20 Х/ф «Четыре танкиста и собака» 17.30 Испробуй на себе 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.45 Кузница кадров 22.40 Х/ф «Вечный зов», 5 с.

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55 Т/с «Клон 2» 10.45 «Шесть кадров» 11.20, 12.15 «Снимите это немедленно» 13.10 «Абсолютная перемена 3» 14.05, 15.05 Т/с «История зечки» 16.10 «Говорим и показываем» 17.00 «Семейные мелодрамы 2» 18.35 «Не ври мне 3» 20.15 Х/ф «Перевозчик 2»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Лентяево 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10 Т/с «Ранетки» 10.05 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.00 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 11.50 Т/с «H2O: просто добавь воды» 12.20 Твою маму! 12.45, 19.25 Одна за всех 13.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.45, 17.35, 19.55 Т/с «Универ» 15.40 Чертовки в юбках 16.05 У ТЕТа тато! 16.35 Богиня шопинга 17.05 Т/с «Деффчонки» 19.00, 22.55 БарДак 22.25 Т/с «Реальные пацаны» 23.20 Дом2 00.15 Спокойной ночи, мужики

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 Утреннее шоу «РАЗБУДИЛЬНИК» 09.15 «Космические истории». «Ложь разума» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 10.55, 18.15 «Минипутешествия» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 16.00 М/ф 12.20, 16.20 «Приятные новости» 12.30 «МWПарад» 13.20 «Космические истории». «Бойцы Все ленной» 14.10 «Космические истории». «Назад в буду щее» 15.00 «Космические истории». «Заговор Бо гов» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Дорогая передача» 17.30 Д/с «Реальный отдых» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Грязные деньги». «Мошенники» 19.30 «В час пик» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Жить будете» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Типтоп» 00.20 Х/ф «Земля под ударом» 01.50 Х/ф «Нелюдь»

06.40 Kids’ Time 06.45 «Подъем» 06.50, 15.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.05, 20.55 «STREET STYLE» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 23.45 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 09.00 Х/ф «Библиотекарь3. Проклятье чаши Иуды» 11.15, 16.00 Т/с «Не родись красивой» 13.10 Т/с «Папины дочки» 14.20 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Аладдин» 15.30, 15.55 Teen Time 15.35 Адское свидание 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 «Клиника семейной медицины» 19.50 Тележурнал «Пассаж» 20.10 «Мастерская здоровья» 20.30 «Променад» 21.00 «История выздоровления» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 Пакуй чемоданы 00.15 Т/с «Затерянные»

TET

08.25 Х/ф «Я не вернусь» 17.45, 22.00 «Вiкна Новини» 17.55 Х/ф «Девчата» 20.00 «Танцуют все! Возвращение героев. Галаконцерт» 22.40 «Танцуют все! Возвращение героев. Объявление победителя» 00.40 Х/ф «Не торопи любовь»

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.20, 21.20, 23.00 «Проспорт» 09.25, 09.55 «ГАИ. Дорожные войны» 10.10 «Фаина Раневская» 11.10 «Я Вольф Мессинг» 13.10 Т/с «Основная версия» 14.10, 19.00 Премьера. Т/с «ППС» 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты12» 21.25 «Улетное видео порусски» 21.55 «Убойное видео» 23.05 Х/ф «Тень якудзы» 01.00, 01.50, 02.35 Т/с «Мальчишник»

07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.05 Т/с «Крестный сын» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев ским» 14.20 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Говорит полиция» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 Т/с «Тамбовская волчица»

СТБ

9 КАНАЛ

22.00 Х/ф «Тринадцатый район. Ультима тум» 00.10 Голые и смешные 01.10 Х/ф «Дикая орхидея»

22.05 Х/ф «Законопослушный гражданин» 00.10 Х/ф «Идеальное бегство» 01.55 «Властелин тьмы»

«Подробности» «Спорт в Подробностях» «Большая разница поукраински» «Большая политика»

Сх. 04.58 Зах. 20.53 Трив. дня 15.55

П'ятниця, 25 травня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Но вости 07.05, 08.05 Спорт 07.15, 07.35 Тема дня 07.25 Страна on line 07.30 Эра бизнеса 07.40 Хозяин в доме 07.45 Дневник Евровидения 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТБ 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20 Д/ф «Киевская Русь. Распад или рас цвет?» 09.50 Театральные сезоны 10.45 Дневник ПКЕ 2012 г. 10.55 «Вера. Надежда. Любовь» 11.45, 15.15 Euronews 11.55, 01.40 Официальная хроника 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Околица 13.30 Х/ф «Пять минут страха» 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.15 Т/с «17 мгновений весны» 17.35 Наша песня 18.40 По дорогам Украины 19.00 Звезды юмора. Е.Воробей, Ю.Гальцев 19.45 М.Задорнов «Мы чье...?» 20.40 After Live 21.15 Плюсминус 21.25, 22.50 ШустерLive

Саундтреки Киноляпы Х/ф «Пена» Х/ф «Сильная личность из 2 «А» Х/ф «Двенадцать месяцев» Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» Х/ф «Карнавал» Х/ф «Блондинка за углом»

Іменинники дня: ЯРИНА, ГЛИКЕРІЯ, ОЛЕКСАНДР, МАКАР 19.45 Х/ф «Фантоцци» 21.35 Х/ф «Второй трагический Фантоцци» 23.35 Х/ф «Скворец и лира»

27 КАНАЛ 06.00 Страна советов 06.45, 08.45, 20.30 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 «Вкусы культур» 07.50, 15.10 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 «Экстратайм» 10.35 «Альфа и Омега» 11.05 Х/ф «Жестокий романс» 13.50 За семь морей 15.30 М/ф «Бременские музыканты» 16.10 Дневник для родителей 16.40 Концерт звезд зарубежной эстрады 18.00 «Своим трудом» 18.30 Социальный пульс выходных 18.55 Духовная жизнь с животными 20.00 Ронин. С Дмитрием Выдриным 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Все грани высшего» 22.15 «Биографии знаменитых людей» 23.10 Телечат

ОРТ М 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.35 «Смешарики. ПИНкод» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 «Смак» 11.00 «Здравствуйте, я ваш Калягин!» 12.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 14.15 Т/с «Галина» 18.15 «Большая разница» 19.20 «Я открою свое сердце» 21.00 «Время» 21.20 «Жестокие игры». Новый сезон 23.10 Что? Где? Когда? 00.25 Х/ф «Шальная баба»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 События Спорт 07.15 Х/ф «И в бедности, и в богатстве» 10.00 Тайны звезд 11.00 Гости на пороге 12.00, 18.00, 19.20 Т/с «Сердце не камень» 14.00 Т/с «Интерны» 16.00 Х/ф «Последнее дело Казановы» 22.10 Х/ф «Кровные узы»


ТВПРОГРАМА 11 13

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

УТ1

ИНТЕР 08.25 09.30 10.05 11.05 11.35 13.30 17.50 20.00 21.00 23.05 00.20

М/ф «Маша и Медведь» «Школа доктора Комаровского» «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» «Сваты у плиты» Х/ф «Королева бензоколонки2» «Вечерний квартал» Х/ф «Кремень», 1 с. «Подробности недели» Х/ф «Кремень», 2 с. Что? Где? Когда? Х/ф «Призрак дома на холме»

9 КАНАЛ 08.30 «Мультфильмы» 08.55, 09.15, 09.45 М/с «Бен10. Инопланет ная сверхсила2» 10.10 «Прожекторперисхилтон» 11.00 «Улетное видео порусски. Тематический дайжест» 11.50 Х/ф «Мужчины за работой»

13.30 Ударная сила 14.30 «Днепрфутбол» 14.55, 16.00 Высокая косметология от «Тер ритории красоты» 15.00 «Алеф в наше время» 15.30 «lady drive» 16.30 Виктор Цой. «Группа крови» 17.10 Х/ф «Звездные врата» 19.30, 20.30 Премьера. Т/с «Побег2» 21.30 «Профутбол» 22.30 Х/ф «Обнаженное оружие» 00.20 Х/ф «2022.Цунами» 02.00, 02.45 Т/с «Мальчишник» 03.30 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.40 06.55 07.45 08.00 08.25 09.35 10.00 10.20 10.40 11.00 11.30 11.45 13.05 15.00 15.55 17.30 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.00 22.55 00.45 00.50

Клипсы Замок страха Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Губка Боб Квадратные штаны» Тележурнал «Пассаж» «Бюро адвокатских расследований» «Родительский клуб» «Просто собака» «Свадебные хлопоты» «STREET STYLE» Хто зверху? Пакуй чемоданы Шурыамуры Файна Юкрайна «36, 6» «О рыбалке всерьез» «История выздоровления» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Мастерская здоровья» Пираньи XL Х/ф «Месть пушистых» Спортрепортер М/ф «Носферату»

1+1 07.50 08.40 09.05 10.10 10.35 11.00 13.00

«Ремонт+» М/ф «ЛотоЗабава» М/с «Русалочка» М/с «Тимон и Пумба» «Большая разница поукраински» «Я люблю Украину2»

14.20 «Меняю жену 5» 15.35 «Операция «Красота» 17.30 Х/ф «Выкрутасы» 19.30, 23.15 «ТСН» 20.15 «Побей ведущего» 22.15 «Светская жизнь» 00.00 Х/ф «Тезки»

СТБ 08.45 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.05, 01.20 «Невероятные истории любви» 11.05 «Караоке на Майдане» 12.05 «Моя правда» 13.05 «Куб 2» 14.40 «Україна має талант!4. Финал» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.15 Х/ф «Бабье царство»

34 КАНАЛ 07.05 07.35 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 19.40 20.30

«Погляд» «Адская кухня. Российская версия» «ЕвроStop. Автостопом по Европе», 8 с. «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «100 %» «Автотема» «Дело моей жизни» «Седмица» Т/с «Операция «Трест» «Жадность» «Живая тема». «Дикий разум» «Тайны мира с Анной Чапман» «Странное дело». «Формула чуда» «Громкое дело» «Типтоп» Информационное обозрение «PostSсriptum» 21.00 «Специальный проект». «Заговор серых кардиналов» 22.40 «Военная тайна» 00.15 Х/ф «Васса», 1, 2 с.

ICTV 07.30 08.00 08.20 10.45 11.25 11.55 12.20 12.25

Сх. 04.56 Зах. 20.55 Трив. дня 15.59

Неділя, 27 травня 07.10 7 чудес Украины 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.30, 00.15 Ювелир ТБ 09.05 Смешной и еще смешнее 09.30 Кто в доме хозяин? 09.50 Шаг к звездам. Евровидение 10.40 Пока родители спят 11.05 Кумиры и кумирчики 11.30 Как это? 11.55 Атака магии. Искусство за вратами 12.20 Ближе к народу 13.05 Караоке для взрослых 13.50 Шефповар страны 14.40 Золотой гусь 15.05 Честь имею пригласить 16.15 Песенный конкурс Евровидение 2012 г. Финал 19.55 Деловой мир. Неделя 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.35 Точка зрения 22.00 Фолькmusic 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Олимпийский вызов 23.50 Д/ф «Футбольная легенда»

ЕвроФуд 2012 г. Анекдоты поукраински Х/ф «Гонки «Пушечное ядро2» Звездный тестдрайв Козырная жизнь Другой футбол Спорт Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»

Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: Лот № 1: IVECO DAILY 50C11V, фур гон С, 2006 року випуску, колір білий. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, приймаються ліквідатором протягом п'яти календарних днів з дати цієї пуб лікації. Подати заяву про намір купити май но ТОВ «АМО», отримати більш де тальну інформацію про об'єкт продажу та порядок проведення продажу мож на у ліквідатора ТОВ «АМО» Чопенко Дениса Вікторовича за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13.

У зв'язку з втратою вважати недійсним Державний акт на право приватної власності на землю, яка роз ташована за адресою садового товариства «Майорка» Волоської сільської ради, серія ДП Дн № 034781, на ім'я Залєвського Григорія Єфремо вича, виданий 20 березня 1999р.

14.20 16.10 18.40 18.45 19.45 22.05 00.15 01.15

Х/ф «День «Д» Х/ф «Битва титанов» Наша Russia Факты недели Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» Х/ф «Беовульф» Голые и смешные Х/ф «Тайны ЛосАнджелеса»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 08.30 Лентяево 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей ка» 09.40 М/с «Пукка» 10.10 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный ко роль» 12.05 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 13.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40 Чертовки в юбках 15.10, 20.05 Т/с «Универ» 16.30 Х/ф «Дом большой мамочки3: Сын как отец» 18.30, 00.55 Х/ф «Даже не думай» 23.00 Х/ф «Холостяцкая вечеринка 2»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Пришла и говорю» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 15.00 Сinema шоу 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Артзона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/ф «Удивительный мир военных машин» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Свои 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 20.50 Выбор за вами 21.15 Х/ф «Комический любовник» 22.40 Киносеанс+ 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 08.30 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку»

Зах. 00.33 Сх. 11.00 Новий міс. 21 травня 10.20 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссиятест» 11.30 «ДМБ» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Хроника дня» 16.15 «Фактор безопасности» 17.20 «Палата» 17.25, 23.40 «Рекламная кухня» 18.15 «Большая политика» 19.20 «Тема недели» 19.30 «Республика с Анной Безулик» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Времятайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 00.30 «История успеха»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.15 Т/с «Журов 2» 11.30 «Легенды уголовного розыска». 40 дней без власти 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Д/с «Православные святые» 15.00 Т/с «Тайны следствия 11» 19.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 21.30 Х/ф «Рекрут» 00.00 Х/ф «Саблезубая тварь»

НТВМИР 06.45, 07.20 М/с «Новые, никому не извес тные приключения барона Мюнхгау зена» 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.50 «Живут же люди!» 08.20 Их нравы 09.20 «Первая передача». Автомобильная программа 09.50 «Эксклюзив» 10.20 Едим дома! 10.55 Дачный ответ 12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей9». «Невиновный». «Немного соли в хо лодной воде» 14.10 «Развод порусски» 15.25 Следствие вели... 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 Золотая пыль 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 «Исповедь» 21.45 Квартирный вопрос 23.35 «НТВшники». Арена острых дискуссий 00.40 Х/ф «Снайпер» 02.25 «Музыкальный ринг». «Королевы попа Принцессы гламура» 03.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие 04.25 «Матч за звание чемпиона мира по шах матам»

ENTER 06.00 Саундтреки 07.00 Киноляпы 07.20 Х/ф «Двенадцать месяцев»

Іменинники дня: МАКСИМ, МИКИТА, СИДІР, ЛЕОНТІЙ, ІСИДОР 10.05 11.30 14.20 16.50 18.40 20.40 22.10 00.10

Х/ф «Принц и нищий» Х/ф «Карнавал» Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» Х/ф «Фантоцци» Х/ф «Второй трагический Фантоцци» Х/ф «Блондинка за углом» Х/ф «Доживем до понедельника» Х/ф «Красная палатка»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.25 Х/ф «Василиса Прекрасная» 07.35, 20.35 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 08.45, 14.00, 16.25 М/ф 09.00 Неизвестная планета 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Екатеринославские умельцы» 14.30 За семь морей 15.20, 20.00 Цивилизация ncognta 16.45 Концерт звезд российской и зарубеж ной эстрады 17.55 Будь в курсе! 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.10 Кумиры 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитых людей» 22.50 «Голос Америки» 23.10 Телечат

ОРТ М 07.50 «Смак» 08.25 «Служу Отчизне!» 08.55 «Смешарики. ПИНкод» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.35 «Пока все дома» 11.30 «Фазенда» 12.15 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 17.05 Х/ф «Суета сует» 18.55 «Минута славы. Мечты сбываются!» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «ПрожекторПерисХилтон» 22.35 «Yesterday live» 23.50 «Тихий дом» 00.25 «Rolling Stones» в изгнании» 01.30 Х/ф «Акселератка»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Последнее дело Казановы» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00, 13.00 Т/с «Сердце не камень» 15.00, 17.00, 19.30 Т/с «Кто, если не я?» 19.00 События недели 20.30 Т/с «Интерны» 22.30 Реалитишоу к ЕВРО 2012 г. «Они едут к нам» 23.30 Тайны звезд 00.30 Т/с «Час Волкова»


14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу Дні

пропетровської області (адреса: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12) викликає Рязанцева Геннадія Григоровича, Межерицьку Хаю Сел# дорівну як відповідачів по справі за позовом Колісник Оксани Вікто# рівни, Ткач Світлани Людвігівни до Рязанцева Геннадія Григоровича, Межерицької Хаї Селдорівни, 3#я особа # КП «ДОР «Криворізьке БТІ», Виконком Центрально#Міської ра# йонної у м. Кривому Розі ради, про припинення права власності на не# рухоме майно. Розгляд справи при# значено на 22 травня 2012 року о 09 год. 30 хв. в залі суду 1 за адре# сою: м. Кривий Ріг, вул. Першо# травнева, 12. Відповідачі мають право подати свої докази, запере# чення на позов чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз# глядатись за його відсутності в за# очному порядку. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості відповідача Каланчина Юрія Вікторовича за позовом Усенко Ірини Петрівни про розірвання шлюбу. Останнє місце проживання відповідача: вул. Авіаційна, 51, м. Павлоград, Дніпропетровська об# ласть. Судове засідання призначе# не на 31.05.2012 року о 16 год. 15 хв. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неявки відповідача у судове засі# дання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгляну# та за його відсутності. Криворізький районний суд Дніпропетровської області по# відомляє, що 28 травня 2012 року о 09 год. 30 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «КБ «Приватбанк» до Петренюк Станіслава Миколайови# ча про стягнення заборгованості за кредитним договором. У цьому зв’язку Криворізький районний суд Дніпропетровської області просить з’явитись у судове засідання відпо# відача по справі Петренюк Станіс# лава Миколайовича, 18.07.1972 р.н., о 09 год. 30 хв. 28 травня 2012 року за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5#а, каб. 5. У випадку вашої неявки цивільна справа буде роз# глядатись за вашої відсутності з по# становленням заочного рішення. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області (суддя Озерянська Ж.М.) по цивільній справі № 2#410/1304/12 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Борисової І.О. про стягнення за# боргованості за кредитним догово# ром викликає у судове засідання в якості відповідача Борисову Інесу Олександрівну на 08 червня 2012 року о 10 год. 30 хв. Судове засі# дання буде проходити за адресою: Дніпропетровська область, Дніпро# петровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 2. Просимо на даний час з'явитись до суду особи# сто або направити свого представ# ника. При собі необхідно мати пас# порт або інший документ, що по# свідчує особу, а представникам на# лежно оформлені довіреності. Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Протасов Іван Пет# рович по цивільній справі за позо# вом Публічного акціонерного това# риства «Енергопостачальна компа# нія «Дніпрообленерго» про відшкодування заборгованості за спожиту, але необліковану елект# роенергію, викликається у судове засідання на 21 травня 2012 року о 13 год. 30 хв. у приміщення Цент# рально#Міського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, каб. 17, зал 4 (суддя Кваша А.В.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо# шення в пресі відповідач Протасов Іван Петрович вважається повідом# леним про час та місце розгляду справи. У разі його неявки до залу судового засідання справа буде розглянута за його відсутності.

ча як відповідача по цивільній справі за позовом Фіщенко В.З. до ПАТ «УкрСиббанк», Леонченка В.А. про розірвання договору в зв'язку з істотною зміною обставин, яку призначено до розгляду о 13.00 21.05.2012 р. в залі суду 3 за адре# сою: м. Кривий Ріг, вул. Першо# травнева, 12. У разі неявки відпові# дача у судове засідання без поваж# них причин або неповідомлення про причини неявки розгляд спра# ви відбудеться за його відсутності. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 24 травня 2012 року о 16.00 у при# міщенні суду (49074, м. Дніпропет# ровськ, пр. Правди, 84, каб. 115, зал судових засідань 4) відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Жиленко Б.Б. до Жиленко Л.О., Денчеля Д.О. про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням. У судове засідання викликаються як відпо# відачі Жиленко Людмила Олексан# дрівна, Денчель Денис Вікторович. У разі неявки у судове засідання відповідачів справа буде розгляну# та за їхньої відсутності на підставі наявних по справі доказів та поста# новлено заочне рішення суду. У провадженні Жовтневого ра

йонного суду м. Кривого Рогу пе# ребуває цивільна справа за позо# вом Публічного акціонерного това# риства «Всеукраїнський Акціонер# ний Банк» до Білої Людмили Вікто# рівни про стягнення заборгова# ності. Місце проживання Білої Людмили Вікторівни невідомо. Відповідно до вимог ст. 75 ЦПК Ук# раїни Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що о 10.00 06 червня 2012 року в залі судових засідань 106 Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, розташованого за адресою: м. Кри# вий Ріг, вул. Невська, 3, відбудеть# ся розгляд вищевказаної цивільної справи. Явка відповідача Білої Людмили Вікторівни обов’язкова. У разі її неявки судом буде поставле# но на розгляд питання про розгляд справи за відсутності відповідача. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз# глядом цивільної справи за позо# вом Кравченко Алли Прокопівни до Цараненко Наталії Євгенівни, треті особи # Кравченко Сергій Олексан# дрович, Комунальне виробниче житлове ремонтно#експлуатаційне підприємство Самарського району м. Дніпропетровська, Сектор грома# дянства, реєстрації, імміграції фізичних осіб Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користуванні квартирою, викликає у судове засідання Цараненко На# талію Євгенівну в якості відповіда# ча, яке відбудеться 22 травня 2012 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Електрична, 1#а, у залі судових засідань 205. Явка суворо обов’язкова. Жовтневий районний суд м. Кри

вого Рогу повідомляє, що 01.06.2012 року о 10 год. 30 хв. в залі судових засідань 310 буде слу# хатись цивільна справа за позовом Алфьорової Наталії Степанівни до Бадікова Олега Володимировича, Криворізьке МУ ГУМВС України, про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням та зняття з реєстрації місця проживання. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неяв# ки до суду справа буде розглянута за його відсутності на підставі на# явних по справі доказів.

У провадженні Красногвардій

ського районного суду м. Дніпро

петровська знаходиться цивільна справа за позовом Кудрової Тама# ри Степанівни до Кудрова Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу. Відповідач Кудров Сергій Миколайович викликається у судо# ве засідання на 04 червня 2012 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адре# сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш# кіна, 77#б, каб. 4, справу слухає суд# дя Токар Н.В. Після опублікування Центрально Міський районний об’яви в пресі відповідач вважаєть# суд м. Кривого Рогу викликає Ле# ся повідомленим про час та місце онченка Володимира Анатолійови# розгляду справи. У разі неявки Куд#

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

рова Сергія Миколайовича справу 24 травня 2012 року о 08 год. 20 буде розглянуто за його відсут# хв. у приміщенні Марганецького ності. міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець Кіровський районний суд м. Дніпропетровській області, вул. Ра# Дніпропетровська в зв’язку з роз# дянська, 72#а. У разі неявки відпо# глядом цивільної справи за позо# відача у судове засідання він по# вом Рудої Ніни Григорівни до Осі# винен повідомити суд про причи# пенка Сергія Петровича, Циленко ни неявки. В іншому випадку спра# Данни Станіславівни про визнання ва буде розглядатись без його такими, що втратили право на ко# участі за наявними доказами по ристування житловим приміщен# справі. ням, викликає відповідачів Осіпен# ка Сергія Петровича, Циленко Дан# Ленінський районний суд м. ну Станіславівну у судове засідан# Дніпропетровська викликає Пи# ня, яке відбудеться 29 травня 2012 санка Віктора Івановича як відпо# року о 09 год. 20 хв. у приміщенні відача у судове засідання по Кіровського районного суду м. цивільній справі № 2/422/2469/ Дніпропетровська (пр. Пушкіна, 29, 2012 за позовом Ковальчук А.К. до суддя Казак С.Ю., каб. 6). У випад# Писанка В.І. про визнання не# ку неявки відповідача справу буде дійсним заповіту, яке відбудеться розглянуто за його відсутності. 31 травня 2012 року о 16.00 у при# міщенні суду за адресою: 49099, м. Кіровський районний суд м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, Дніпропетровська, розташований каб. 221. Наслідки неявки перед# за адресою: 49101, м. Дніпропет# бачені ст. 169 ЦПК України. ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Паронян 25 травня 2012 року о 16.00 в Едгара Валерійовича по цивільній Індустріальному районному суді справі за позовом ДП «При# м. Дніпропетровська відбудеться дніпровська залізниця» до Паро# розгляд цивільної справи № 2/ нян Едгара Валерійовича, третя 0417/3138/2012 за позовною зая# особа # ВГІРФО Кіровського РВ ДМУ вою Суханіна Володимира Володи# УМВС України в Дніпропетровській мировича до Суханіної Марини Ми# області, про виселення та зняття з колаївни про розірвання шлюбу. реєстрації у судове засіданння, яке Явка до суду відповідача обов’яз# відбудеться 13 червня 2012 року о кова. У разі неявки справа буде 09 год. 30 хв. У випадку неявки розглянута в порядку ст. 169 ЦПК відповідача справу буде розгляну# України. то за його відсутності. Новомосковський міськрайон

Жовтневий районний суд м. Кри ний суд Дніпропетровської об

вого Рогу повідомляє, що 25.05.2012 року о 9.00 в залі судо# ласті сповіщає, що 21.06.2012 року вих засідань 310 буде слухатись о 13.00 у приміщенні Новомос# цивільна справа за позовом Тере# ковського міськрайонного суду щенкової Тетяни Олександрівни до Дніпропетровської області (м. Но# Терещенкова Олега Олексійовича, вомосковськ, пров. Артемівський, 3#тя особа # Жовтневий РВ, Сектор 8, каб. 1) під головуванням судді у справах громадянства, про усу# Соколянської О.М. відбудеться нення перешкод у праві користу# розгляд цивільної справи № 2# вання приватною власністю та про 4837/11 за позовом 194 понтонно# зняття з реєстраційного обліку в мостового загону Державної спе# квартирі. У разі неявки відповіда# ціальної служби транспорту ча у судове засідання без поваж# (військова частина Т0320) до Воля# ної причини та неповідомлення про сенка Ігоря Миколайовича, третя причини неявки до суду справа особа # Сектор громадянства, буде розглянута за його відсутності імміграції та реєстрації фізичних на підставі наявних по справі до# осіб Новомосковського МВ УМВС України в Дніпропетровській об# казів. ласті, про визнання таким, що втра# У провадженні судді Красногвар тив право на користування житло# дійського районного суду м. вим приміщенням. В якості відпо# Дніпропетровська Некрасова О.О. відача судом викликається Воля# знаходиться цивільна справа № 2# сенко Ігор Миколайович, місце 4054#2011 за позовною заявою проживання якого суду невідомо. Штепи Вікторії Василівни до Ште# пи Валентина Івановича, за участю Новомосковський міськрайон

третьої особи # Відділу громадян# ний суд Дніпропетровської об

ства, імміграції та реєстрації фізич# ласті сповіщає, що 21.06.2012 року них осіб Красногвардійського РВ о 14.00 у приміщенні Новомос# ДМУ УМВС України в Дніпропет# ковського міськрайонного суду ровській області, про визнання Дніпропетровської області (м. Но# особи такою, що втратила право на вомосковськ, пров. Артемівський, користування житловим приміщен# 8, каб. 1) під головуванням судді ням та зняття її з реєстраційного Соколянської О.М. відбудеться обліку. Відповідач Штепа Валентин розгляд цивільної справи № 2# Іванович викликається у судове за# 4839/11 за позовом 194 понтонно# сідання на 22 травня 2012 року о мостового загону Державної спе# 08.00 за адресою: м. Дніпропет# ціальної служби транспорту ровськ, пр. Пушкіна, 77#б, при# (військова частина Т0320) до Май# міщення Красногвардійського ра# сиені Володимира Євгеновича, тре# йонного суду м. Дніпропетровська, тя особа # Сектор громадянства, каб. 23. Після опублікування об’я# імміграції та реєстрації фізичних ви в пресі відповідач вважається осіб Новомосковського МВ УМВС повідомленим про час та місце роз# України в Дніпропетровській об# гляду справи. У разі неявки Штепи ласті, про визнання таким, що втра# Валентина Івановича справу буде тив право на користування житло# розглянуто за його відсутності. вим приміщенням. В якості відпо# відача судом викликається Майси# Тернівський районний суд м. еня Володимир Євгенович, місце Кривого Рогу викликає Тивонюк проживання якого суду невідомо. Оксану Григорівну у судове засідан# ня як відповідача по справі за по# Кіровський районний суд м. зовом Гавелі Віталія Володимиро# Дніпропетровська повідомляє, що вича до Тивонюк Оксани Григорів# розгляд цивільної справи за позо# ни про визнання особи такою, що вом Яцини Марини Вікторівни до втратила право на користування Яцини Олега Анатолійовича про житловим приміщенням, яке відбу# розірвання шлюбу та стягнення алі# деться 25.05.2012 року о 09 год. 30 ментів відбудеться 22.05.2012 року хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. об 11.00. Прошу Яцину Олега Ана# Ухтомського, 23, зал 2. У разі неяв# толійовича з’явитись на вище# ки справа буде розглянута за вказану дату розгляду справи до відсутності відповідача. Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, Марганецький міський суд каб. 4. У разі неявки справа буде Дніпропетровської області вик# розглянута без вашої участі. ликає у судове засідання в якості відповідача Келембет Руслана Оле# говича по цивільній справі за по# зовом Келембет Вероніки Андріїв# Позовні вимоги Шамової Марини ни до Келембет Руслана Олеговича Геннадіївни до Шамова Сергія про стягнення аліментів на дитину. Анатолійовича про стягнення не# Келембет Руслан Олегович зареє# устойки (пені) за прострочення стрований за адресою: 53400, сплати аліментів # задовольнити. Дніпропетровська область, м. Мар# Стягти з Шамова Сергія Анатолійо# ганець, вул. Перспективна, 4, кв. вича на користь Шамової Марини 34. Розгляд справи призначено на Геннадіївни неустойку (пеню) від

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

суми несплачених аліментів за ко# жен прострочений день за період з березня 2004 року по 29 липня 2011 року в сумі 186393,29 грн.(сто вісімдесят шість тисяч триста дев’# яносто три грн. двадцять дев’ять коп.) та судові витрати у розмірі 1984 грн. (одна тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири грн.). Відповіда# чем може бути подано заяву про перегляд заочного рішення протя# гом десяти днів з дня отримання його копії. Заочне рішення позива# чем може бути оскаржено в Апеля# ційному суді Дніпропетровської області через Ленінський район# ний суд м. Дніпропетровська шля# хом подачі апеляційної скарги про# тягом 10 днів з дня отримання копії заочного рішення. Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області по# відомляє, що 24 лютого 2012 року судом було винесено заочне рішен# ня по цивільній справі за позовом Макара Ганни Михайлівни до Това# риства з обмеженою відповідаль# ністю «ЕКО#БУДСЕРВІС» про стяг# нення коштів за невиконання зобо# в’язання, відповідно до Закону Ук# раїни про захист прав споживачів, яким позовні вимоги Макара Г.М. задоволено в повному обсязі. Ад# реса суду: смт Магдалинівка Магда# линівського району Дніпропет# ровської області, пров. Жовтневий 6. Суддя Д.І. Новік. Роз’яснюю, що заочне рішення може бути перегля# нуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії. Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 27.04.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2#444/1637/12 за позовом Ми# хайлюк Миколи Андрійовича до Со# ловйова Юрія Олексійовича (третя особа # КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні нерухомим май# ном, яким позовні вимоги були за# доволені в повному обсязі. Усуне# но перешкоди у здійсненні Михай# люком Миколою Андрійовичем права на користування та розпо# рядження домоволодінням, яке розташовано за адресою: будинок № 75 по вулиці Балхашська в місті Кривому Розі Дніпропетровської області, шляхом зняття Соловйова Юрія Олексійовича, 18.09.1966 року народження, уродженця м. Кривого Рогу, з реєстраційного об# ліку за адресою: будинок № 75 по вулиці Балхашська в місті Кривому Розі Дніпропетровської області. Заочне рішення може бути перегля# нуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по# даною протягом десяти днів з дня отримання його копії. Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 27.04.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 444/1487/12 за позовом Соко# ловської Ганни Вікторівни до Соко# ловського Анатолія Андрійовича (третя особа # Соколовська Ірина Анатоліївна) про стягнення алі# ментів на час навчання, яким по# зовні вимоги позивача було задо# волено повністю. Стягнуто алімен# ти з відповідача Соколовського Анатолія Андрійовича на користь позивача Соколовської Ганни Вікторівни у розмірі 1/4 частини з усіх видів його доходу на утриман# ня повнолітньої доньки, що про# довжує навчання # Соколовської Ірини Анатоліївни, 7.07.1993 р.н., до припинення нею навчання, тоб# то до 30.06.2015 року, або до до# сягнення нею 23#річного віку, по# чинаючи стягнення з 28.02.2012 року. А також стягнуто з відповіда# ча на користь держави судовий збір у розмірі 214 грн. 60 коп. За# очне рішення може бути перегля# нуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по# даною протягом 10 днів з дня от# римання його копії. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 04.04.2012 року відбулось слухання по цивільній справі за № 411/3086/12 за позовом Комунального підпри#

ємства «Житлово#експлуатаційна організація № 45» до Крячка Ми# хайла Михайловича, Крячко Наталі Володимирівни, Крячка Максима Михайловича, Крячка Михайла Ми# хайловича про визнання осіб таки# ми, що втратили право на користу# вання житловим приміщенням. По справі винесено рішення, позов задоволено. Самарським районним судом м. Дніпропетровська 15 травня 2012 р. винесено заочне рішення по справі за позовом Куваєвої Катери# ни Федорівни до Кравчук Тетяни Миколаївни, треті особи # Петров Артур Костянтинович, Сектор з пи# тань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самар# ського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користуванні домоволодінням. Суд вирішив: по# зовні вимоги # задовольнити. Усу# нути Куваєвій Катерині Федорівні перешкоди у користуванні 49/100 частками домоволодіння № 22#а по вул. Роз’їзна в м. Дніпропетров# ську, шляхом зняття Кравчук Тетяни Миколаївни, 05.02.1980 року на# родження, з реєстраційного обліку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Роз’їзна, буд. 22#а, у Секторі з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самар# ського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Стягти з Кравчук Тетяни Миколаївни на ко# ристь Куваєвої Катерини Федорів# ни сплачений нею судовий збір у розмірі 107,30 грн. та витрати на публікацію двох оголошень в газеті «Вісті Придніпров'я» у розмірі 300 грн. Дніпровський райсуд м. Дніпро

дзержинська повідомляє, що 19.04.2012 р. суддею Багбая Є.Д. у приміщенні суду за адресою: 51918, м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, по цивільній справі № 2#924/2923/12 за позо# вом «ПриватБанку» до Луценка Олександра Леонідовича про стяг# нення заборгованості за кредитним договором було постановлено заоч# не рішення, відповідно до якого суд вирішив стягти з відповідача Лу# ценка О.Л. на користь Публічного акціонерного товариства «Комер# ційний банк «ПриватБанк» заборго# ваність за кредитним договором № б/н від 01.12.2008 р. у розмірі 2069,11 грн. та судовий збір у розмірі 214,60 грн. Після публікації оголошення Луценко О.Л. вва# жається повідомленим про вине# сення рішення суду. Заява про пе# регляд заочного рішення може бути подана відповідачем у Дніпров# ський райсуд м. Дніпродзержинська протягом десяти днів з дня публі# кації цього оголошення. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідом# ляє, що 10 травня 2012 року судом винесено заочно рішення по цивільній справі № 419/1422/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської обласної дирекції до Александро# ва Сергія Вікторовича про стягнен# ня заборгованості за кредитним договором, яким позов задоволено та стягнуто з Александрова Сергія Вікторовича на користь Публічно# го акціонерного товариства «Райф# файзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської обласної ди# рекції «АТ «Райффайзен Банк Аваль» заборгованість за кредит# ним договором № 014/61964/ 3172/73 від 23 листопада 2005 року у сумі 256396 (двісті п’ятде# сят шість тисяч триста дев’яносто шість) грн. 42 (сорок дві) коп. Стяг# нуто з Александрова Сергія Вікто# ровича на користь Публічного ак# ціонерного товариства «Райффай# зен Банк Аваль» в особі Дніпропет# ровської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір у сумі 2563 (дві тисячі п’ятсот шістдесят три) грн. 96 (дев’яносто шість) коп. Заяву про перегляд за# очного рішення може бути подано відповідачем до Красногвардій# ського районного суду м. Дніпропет# ровська за адресою: м Дніпропет# ровськ, пр. Пушкіна, 77#б, протя# гом десяти днів з дня опублікуван# ня даного оголошення. Рішення може бути оскаржено до Апеляцій# ного суду Дніпропетровської об# ласті в той же строк.


МИРСЬКI CПРАВИ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

ÏÈÑÜÌÎ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß

Ïî÷òîâûé ÿùèê: çàáðîøåííûé ðàðèòåò ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 ÎÁËÀÑÒÈ 63% ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ßÙÈÊÎÂ

Ïî÷òîâûå ÿùèêè âïîðó îòíåñòè ê ðàðèòåòàì. Òî, ÷òî îò íèõ îñòàëîñü, ïóãàåò íåýñòåòè÷íûì âèäîì è äóøåðàçäèðàþùèì ñêðèïîì áîëòàþùèõñÿ äâåðîê. «Â³ñò³» ðåøèëè ïðîèíñïåêòèðîâàòü íåñêîëüêî ãîðîäñêèõ ìíîãîýòàæåê: óâèäåííîå îïòèìèçìà íå äîáàâèëî

увы… В январе 2008 г. на сессии облсовета была утверждена «Программа почтовой связи Днепропетровской области на 20082012 гг.», которой предусматривалось приведение в порядок абонентского хозяйства области. Но пока эта часть программы не реализована.

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА «Сыграли в ящик» сотни почтовых ящиков, установленных 20 и более лет назад. С тех пор их никто не ремонтировал и не заменял. Современные жилые дома нередко сдают в эксплуатацию вообще без ящиков. От такой ситуации страдают подписчики, редакции периодических печатных изданий и почтальоны, которым некуда класть газеты, журналы, письма и прочую корреспонденцию. О ее сохранности не может быть и речи, что нарушает, к примеру, конституционные права людей на тайну пере-

связи» черным по белому написано: «Приобретение, установка и содержание в надлежащем состоянии абонентских почтовых шкафов (ящиков) осуществляется собственниками жилых и административных зданий». Проще говоря, ящиками должны писки. Письмо, остав- заниматься ЖЭКи, но ленное в раскуроченном почтовом ящике, легкая добыча для любителей «приобщиться» к чужой жизни.

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀÌ ÍÅÊÓÄÀ ÊËÀÑÒÜ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÖÈÞ

ÍÀÒÀËÜß ÊÎÇÅÍÞÊ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî õîçÿéñòâà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà: -  òàðèôå íà êâàðòïëàòó íå ïðåäóñìîòðåíû çàòðàòû íà óñòàíîâêó è çàìåíó ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ. Íåò òàêîé ñòàòüè ðàñõîäîâ è â áþäæåòå, íåñìîòðÿ íà çàêîí.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÓÑ²Õ ÕÂÎÐÎÁ Ö²ËÈÒÅËÜ Ó õðàì³ Ñâÿòî¿ Ïîêðîâè, ùî ðîçòàøîâàíèé íà æ/ì ×åðåìóøêè, â³äáóëîñü áîãîñëóæ³ííÿ ïåðåä îíîâëåíîþ ÷óäîòâîðíîþ ³êîíîþ ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåéìîíà. ²êîíà îíîâëåíà ïåðåä çàêëàäàííÿì ó íå¿ ÷àñòîê ìîùåé ñâÿòîãî. Öåðåìîí³ÿ òðèâàòèìå â õðàì³ ïðîòÿãîì òèæíÿ. ¯¿ ïðîâîäèòü ºïèñêîï Äí³ïðîïåòðîâñüêèé i Êðèâîðiçüêèé Ñèìåîí. Ïðî÷àíè ç õâèëþâàííÿì ÷åêàëè öüîãî äíÿ, â³ðÿòü ñâÿòèé Ïàíòåëåéìîí çäàòåí çö³ëèòè â³ä áóäü-ÿêî¿ õâîðîáè.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÍÅÇÀÁÓÒͪ ÑÂßÒÎ Ìèíóëî¿ íåä³ë³ â ͳêîïîë³ ïðîéøëî ñïîðòèâíå ñâÿòî, ïðèóðî÷åíå ï³äâåäåííþ ï³äñóìê³â çàãàëüíîì³ñüêî¿ ñïàðòàê³àäè ³ íàãîðîäæåííþ ¿¿ ïåðåìîæö³â. Öÿ ïîä³ÿ - íàéìàñøòàáí³øå ä³éñòâî çà îñòàíí³ 20 ðîê³â. Á³ëüøå 5 òèñÿ÷ ó÷í³â ç óñ³õ øê³ë âçÿëè ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ çàêðèòòÿ ñïàðòàê³àäè, ùî ñòàëà ÿñêðàâèì ³ íåçàáóòí³ì ñâÿòîì, à îäíî÷àñíî ïðîïàãàíäîþ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. ̳ñüêèé ãîëîâà Ðóñëàí Òîêàð ïîîá³öÿâ, ùî öå ïåðøèé êðîê äî â³äðîäæåííÿ ñïîðòèâíèõ òðàäèö³é ó ͳêîïîë³. ○

ЗАКОН НЕ УКАЗ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

В ст. 23 Закона Украины «О почтовой

ÁÎÐÃÈ ÇÐÎÑÒÀÞÒÜ

Ïî÷òîâûå ÿùèêè ìîæíî ïðèîáðåñòè «óñèëèÿìè» ñàìèõ æèëüöîâ. Äëÿ ýòîãî íóæíî îáðàòèòüñÿ â áëèæàéøåå ïî÷òîâîå îòäåëåíèå èëè îôîðìèòü çàêàç ïî òåëåôîíó - 374-96-97.

ÍÀ̲ÒÈËÀÑÜ ÒÅÍÄÅÍÖ²ß

Óêðà¿íà ïîë³ïøóº ³íâåñòèö³éíèé êë³ìàò ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

15 òðàâíÿ ó ïðåñêëóá³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÑÆÓ â³äáóëàñü ïðåçåíòàö³ÿ äîñë³äæåííÿ ̳æíàðîäíî¿ ô³íàíñîâî¿ êîðïîðàö³¿ (IFC) «²íâåñòèö³éíèé êë³ìàò â Óêðà¿í³: ÿêèì éîãî áà÷èòü á³çíåñ». Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäBusiness-2012, який є конання контрактів. тяжлива система дозñòàâíèêè á³çíåñпоказником сприят- П р е д с т а в н и к и волів, державний àñîö³àö³é òà ливості інвестиційно- Міжнародної фінан- контроль та технічне ï³äïðèºìñòâ

Á²ÇÍÅÑ-ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅ ÏÎÊÐÀÙÓªÒÜÑß

го клімату. Такого показника досягнуто завдяки 24-му місцю щодо можливості отримання кредитів та 44-й позиції стану ви-

ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÏÎ×ÒÎÂÈÊÈ

Як зазначають дослідники, Україна посідає 152-е місце серед 183 країн світу в рейтингу Doing

сової корпорації вважають, що головні перешкоди для покращення розвитку підприємництва в нашій країні це - об-

регулювання з боку держави. За словами голови обласної організації Спілки юристів України Володимира

Дона, в цілому в країні намітилась тенденція до покращення бізнессередовища, а основна причина, через яку наша країна не може підвищити свій рейтинг, - корупційна система. Автори дослідження також зазначили, що Україна демонструє позитивні ознаки створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату. Але поки рівень виконання законодавства не підвищиться, країна ризикує пасти задніх серед більш активних і орієнтованих на реформи економік.

10 òðàâíÿ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè ï³ä ãîëîâóâàííÿì ìåðà Þð³ÿ ³ëêóëà. Íà ðîçãëÿä çàñ³äàííÿ âèíåñåíî 21 ïèòàííÿ. Îñíîâíèì ó ïîðÿäêó äåííîìó ñòàëî îáãîâîðåííÿ ñòàíó ðîçðàõóíê³â çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà åíåðãîíîñ³¿. Çà îïðèëþäíåíèìè äàíèìè, çàãàëüíà çàáîðãîâàí³ñòü íàñåëåííÿ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ñêëàäຠ565 ìëí. ãðí. Íà 24,3 ìëí. ãðí. çðîñëè áîðãè ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà çàêëàä³â ì³ñòà. ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÒÓÐͲР²Ç ÄÇÞÄÎ Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ â Æîâòèõ Âîäàõ ïðîéøîâ òóðí³ð ³ç äçþäî, ïðèñâÿ÷åíèé 25-ð³÷íîìó þâ³ëåþ â³ää³ëåííÿ áîðîòüáè Æîâòîâîäñüêî¿ ÄÞÑØ. Òóðí³ð ïðîâîäèâñÿ ó â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ 2000-2002 ³ 2003-2004 ðîê³â íàðîäæåííÿ. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 200 ó÷àñíèê³â, ñåðåä ÿêèõ êîìàíäè Êðèâîãî Ðîãó, Îëåêñàíäð³¿, Ñìîë³íî, ×åðêàñ. Ïåðåìîæöÿìè ó ñâî¿õ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ ñòàëè æîâòîâîäñüê³ ñïîðòñìåíè: Ñîô³ÿ Áîðä³íñüêèõ, ²ãîð Ò³òåíêî, Ìàêñèì Ëèçóí, Äàíèëî Äìèòðåíêî, Êèðèëî Ìóõà òà ³íø³.


×èòàéòå íà ñàéò³:

16 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÏÎßÂÈËÑß WWW 17 ìàÿ 1991 ãîäà ñòàë âàæíûì è çíàìåíàòåëüíûì äíåì â æèçíè âñåõ ïîëüçîâàòåëåé Âñåìèðíîé Ïàóòèíû - ïîÿâèëñÿ ïåðâûé èíòåðíåò-ñåðâåð è áûë óòâåðæäåí ñòàíäàðò äëÿ ñòðàíèö WWW (World Wide Web).  1995 ãîäó WWW äîñòèã òàêèõ ìàñøòàáîâ, ÷òî åãî óæå íåëüçÿ áûëî íàçâàòü «ëþáèòåëüñêîé ñåòüþ». Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Èíòåðíåòîì ïîëüçóþòñÿ ñîòíè ìèëëèîíîâ ïîëüçîâàòåëåé. ○

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327)

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ëþáèìûé «çëîäåé» âñåõ âðåìåí ÎÊÀÇÀËÈ ÄÎÂÅÐÈÅ Ñ 1987 ïî 2003 ãã.

Âëàäèìèð Ýòóø áûë ðåêòî-

ðîì, à ñ 2003 ã. - õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì Ùóêèíñêîãî ó÷èëèùà. Áîëåå äâóõ ëåò îí âîçãëàâëÿë Öåíòðàëüíûé Äîì Àêòåðà èì. ßáëî÷êèíîé.

ÑÒÎËÈÖÀ ÏÅÒÅÐÁÓÐà 19 ìàÿ 1712 ãîäà èìïåðàòîð Ïåòð I ïåðåíåñ ñòîëèöó Ðîññèè èç Ìîñêâû â ÑàíêòÏåòåðáóðã. Åùå òîãäà, â ÕVIII âåêå, íà÷àëè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî Ïåòåðáóðã - íàñòîÿùèé «åâðîïååö» â Ðîññèè. Ïðè åãî çàñòðîéêå øèðîêî èñïîëüçîâàëñÿ çàïàäíûé îïûò ïëàíèðîâêè è ñòðîèòåëüñòâà. Íè îäèí èç âåëèêèõ ãîðîäîâ Åâðîïû íå áûë ïîñòðîåí òàê áûñòðî - Ïåòåðáóðã âîçíèê íà ãëàçàõ îäíîãî ïîêîëåíèÿ è ñòðîãî ïî ïëàíó. ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÄÆÈÍÑÛ! 20 ìàÿ 1873 ãîäà ôèðìà «Levi Strauss & Co» ïîëó÷èëà ëèöåíçèþ íà åäèíîëè÷íîå ïðàâî ïðîèçâîäñòâà áðþê ñ çàêëåïêàìè íà êàðìàíàõ. Âîò ýòà äàòà è ñ÷èòàåòñÿ îôèöèàëüíûì äíåì ðîæäåíèÿ äæèíñîâ.  1886 ãîäó íà äæèíñàõ «Levi’s» ïîÿâëÿåòñÿ çíàìåíèòûé êîæàíûé ëåéáë. Ðàáî÷èé íàðîä áûñòðî îöåíèë ïðàêòè÷íîñòü íîâûõ áðþê. Âñêîðå êîìïàíèÿ ïåðåøëà îò ñåðîé òêàíè íà ïðèâëåêàòåëüíûé ñèíèé ìàòåðèàë.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Íàðîäíîìó àðòèñòó ÑÑÑÐ Âëàäèìèðó Ýòóøó èñïîëíèëîñü 90 ëåò. Åãî íàçûâàþò «ñîâåòñêèì ×àïëèíûì», äóøîé Âàõòàíãîâñêîãî òåàòðà. Ïóáëèêà ïî êàäðàì çíàåò ôèëüìû, â êîòîðûõ îí èãðàë, à ôðàçû «òîâàðèùà Ñààõîâà» è «ñòîìàòîëîãà Øïàêà» äàâíî ðàçîáðàíû íà öèòàòû «РОЖДЕННЫЙ» ДВАЖДЫ Владимир Этуш появился на свет 6 мая 1922 г. в Москве, хотя в паспорте записана другая дата - 6 мая 1923 г. Неразбериху он объясняет так: «В некоторых семьях записывали новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию - крепче будет. Так что официально я существую с 23-го года». Отец будущего артиста до революции был коммивояжером, в годы нэпа владел небольшим галантерейным цехом, затем работал на строительстве. Маме после первого ареста мужа (арестовывали его дважды) пришлось зарабатывать на хлеб кассиром в фотоателье. Этуши жили в четырехкомнатной квартире, что по тем временам было роскошью. Когда нэп закончился, семью «уплотнили».

ИЗ «ЩУКИ» НА ФРОНТ Театром Владимир Этуш «заразился» еще в школе, правда, решил стать не акте-

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÏÐÈÍÅÑËÀ ÐÎËÜ ÒÎÂÀÐÈÙÀ ÑÀÀÕÎÂÀ

ром, а режиссером. Попытка поступления в ГИТИС провалилась, но, благодаря поддержке главного режиссера театра им. Вахтангова Рубена Симонова, Этуша зачислили вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. О начале войны он узнал, возвратившись домой с затянувшейся вечеринки и никогда по его словам, даже в самые отчаянные мгновения на фронте, ему не было так страшно. Как у студента, у Владимира была бронь, но он записался на фронт добровольцем. Сначала Этуша направили в Ставропольскую школу военных переводчиков, затем в стрелковый полк. Он воевал на разных фронтах, в том числе и в Украине. В 1943 году под Запорожьем получил тяжелое

ранение, 2-ю группу инвалидности, был комиссован и в 1944 г. вернулся в училище. После завершения учебы Владимир Абрамович поступил в труппу театра им. Вахтангова и начал преподавать в родной «Щуке».

мии России. Сейчас Владимир Абрамович занят в премьере - постановке «Пристань» Римаса Туминаса. Среди его последних киноработ - роли в сериале «Поворот ключа» и психологическом триллере «Классик».

НЕТ МАЛЕНЬКИХ РОЛЕЙ

НЕПЛОХО ОЧЕНЬ ИМЕТЬ ТРИ Его творческая судьба - ЖЕНЫ…

убедительная иллюстрация к словам Станиславского, который утверждал, что нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты. Этуш по сей день филигранно играет и эпизодические роли, и сложные, разноплановые. В театре он дебютировал в образе слуги Лаунса в комедии Шекспира «Два веронца». В кино впервые «засветился» в роли Сеида-Али в историческом фильме «Адмирал Ушаков». Настоящую любовь зрителей принесла актеру «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», вышедшая на экраны в 1966 г. В этой картине он очень ярко сыграл товарища Саахова. «Вахтанговская» актерская манера Этуша проявилась и в замечательных киносказках: особенно запомнился Карабас Барабас из «Приключений Буратино». Несколько лет назад Этуш сразил всех ролью обманутого князя в «Дядюшкином сне» Достоевского. За этот спектакль он был удостоен Государственной пре-

«Моя личная жизнь строилась методом проб и ошибок. Как любой мужчина, я встречал на своем пути женщин, которых любил и которые любили меня. Каждая из них дала возможность испытать чувства, без которых жизнь кажется неполноценной. И я благодарен им за это», - говорит Владимир Абрамович. Впервые он пошел в ЗАГС с актрисой Нинелью Мышковой, с которой познакомился в пору студенчества. Их брак продержался недолго. На какое-то время Этушу вскружили голову сначала коллега по театру Елена Измайлова, затем студентка Людмила Чурсина. Но главной женщиной в его жизни была Нина Крайнова. Вместе они прожили 48 лет: от этого брака родилась дочь Раиса. Оставшись вдовцом, Владимир Абрамович женился в третий раз - на своей поклоннице Елене Горбуновой, которая моложе его на 42 года. По утверждению супругов, разница в возрасте не угрожает прочности их брака.


ДИВОДИВА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

ÊÍÈÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÓÄÈÂÈËÈ

Ñòðàíèöû ñ «çîëîòîì» è ïåðöåì ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Êíèãà óæå äàâíî ïåðåñòàëà öåíèòüñÿ ïî äîñòîèíñòâó, êàê èñòî÷íèê çíàíèé è íîñèòåëü âàæíîé èíôîðìàöèè. Ïîñòåïåííî áóìàæíàÿ ïðîäóêöèÿ ñäàåò ñâîè ïîçèöèè ÷òèâó â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå. Òåì íå ìåíåå, èçäàòåëè òî è äåëî óäèâëÿþò ðàçëè÷íûìè íîâèíêàìè. Îíè âîñõèùàþò è çàñòàâëÿþò ñîäðîãàòüñÿ îäíîâðåìåííî. «Â³ñò³» ñîñòàâèëè ïîäáîðêó ñàìûõ çàíÿòíûõ èçäàíèé â ìèðå

×ÒÈÂÎ Ñ ÏÅÐ×ÈÊÎÌ Всевозможные специи и приправы принято хранить в специальных баночках, но дизайнер Ник Бамптон предложил альтернативу, придумав книгу, в которой каждая страница содержит специи. Для того чтобы добавить их в блюдо, нужно оторвать листочек и бросить его на сковородку. Под воздействием температуры и влаги он растворится, а кушанье приобретет неповторимый вкус.

×ÅÕÎÂÑÊÈÉ «ÕÀÌÅËÅÎÍ» 0,9 ÍÀ 0,9 ÌÌ

ÊÍÈÃÀ-ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ Обычно сначала открывают поваренную книгу, а уже потом духовку, чтобы воплотить прочитанное в жизнь. Но хорватские издатели решили разнообразить досуг любителей кулинарных изысков и «вывернули» процесс готовки наизнанку. Они создали поваренную книгу под названием Well Done, которую нужно сначала запечь в фольге, и лишь после на ее страницах появятся рецепты блюд.

ÑÂÅÒßÙÈÅÑß ÐÓÊÎÏÈÑÈ Одними из самых необычных книг по праву считаются знаменитые светящиеся рукописи. Созданные монахами в таких местах, как Ирландия, Константинополь и Италия, манускрипты достигли пика популярности в Средневековье. Необычно красивые и дорогие книги создавались для церквей, соборов и богатых покровителей. Помимо дизайна они имели еще одну особенность - рукописи были скорее нарисованы, чем написаны - это объясняет, почему многие светящиеся Библии содержат типографические ошибки.

«ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ» ÌÀÒÅÐÈÀË Это не секрет, что древние книги изготавливались из материалов природного происхождения. Однако экземпляр, обнаруженный британскими полицейскими на одной из улиц города Лидс, заставит содрогнуться любого. 300-летний молитвенник сделан из человеческой кожи. Возможно, «эксклюзив» потеряли грабители, укравшие книгу из частного дома. Такие находки достаточно редки, возможно, причина в том, что кожа homo sapiens мало подходит для натягивания на шпон, или же потому, что даже столетия назад такое «производство» считалось негуманным.

ÑÀÌÛÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÅ Самой маленькой книгой в мире принято считать копию Чеховского «Хамелеона», принадлежащую музыкальной консерватории в Цинциннати. Размеры книги - 0,9 на 0,9 мм. Образец защищают не от воров или какихлибо повреждений, а, в первую очередь, от ветра. Однако, известно о существовании еще меньшей книги. Физики нанолаборатории университета Саймона Фрэзера в Канаде создали литературный образец величиной 0,07 на 0,10 мм. Цена копии - 20 000 долларов, но читать ее будет проблематично - даже для того, чтобы заметить издание, нужен микроскоп.

ÈÇÄÀÍÈÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ Мало кто из нас осмеливается заглядывать наперед. Однако швейцарский графический дизайнер Пьер Мендель незадолго до перехода «в мир иной» издал небольшую книгу, в которой кратко перечислил свои основные достижения и вехи биографии. В конце он поставил дату смерти и, что интересно, действительно умер именно в этот день. Сама же автобиография оформлена в виде креста, помещенного на флаге Швейцарии.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÏÅÐÂÀß Â ÌÈÐÅ

«ÍÅ ÁÎÈÒÑß» ÂÎÄÛ

Êíèãîèçäàòåëè Âåëèêîáðèòàíèè ðåøèëè ñäåëàòü ïîäàðîê ëþáèòåëÿì ïî÷èòàòü â âàííîé èëè áàññåéíå. Ëåòîì 2012 ãîäà íà ðûíîê îáåùàþò âûïóñòèòü ïåðâóþ â ìèðå âîäîñòîéêóþ êíèãó. Çàùèòó îò H2 O ïîëó÷èò òðèëëåð Àëàíà Êîðêà «The Greater Bad». Ñïåöèàëüíîå ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå ñòðàíèö ïðåäîõðàíèò ÷åðíèëà îò ðàçðóøåíèÿ, à áóìàãó - îò ïðîìîêàíèÿ è ðàçðûâîâ. Òåõíîëîãèþ ïîçàèìñòâîâàëè ó áàíêîâ Àâñòðàëèè. ○

ÈÑÊÓÏÀß ÃÐÅÕ

ÄÎËà ÄÜßÂÎËÓ

Îäíîé èç ñàìûõ ìèñòè÷åñêèõ êíèã ñ÷èòàåòñÿ ãðàíäèîçíûé ðóêîïèñíûé ñâîä íà÷àëà XIII âåêà íà 640 ñòðàíèö. Îí ñîäåðæèò íå òîëüêî òåêñò Ñâÿòîãî Ïèñàíèÿ, íî è îáðÿäû ïî èçãíàíèþ Ëþöèôåðà. Øåäåâð èçãîòîâëåí èç 160 îñëèíûõ øêóð. Åëè âåðèòü ëåãåíäå, òî åãî íàïèñàë ìîíàõ, ñîâåðøèâøèé ñòðàøíûé ãðåõ, è äàáû èñêóïèòü âèíó, îòäàë ïðèêàç ñåáÿ çàæèâî çàìóðîâàòü. Âî âðåìÿ äîëãîãî çàòî÷åíèÿ îí ïðèíÿë ðåøåíèå íàïèñàòü êíèãó ìóäðîñòè. Íî êîãäà ïîíÿë, ÷òî íå óñïåâàåò, òî ïîïðîñèë ó äüÿâîëà ïîìîùè â îáìåí íà äóøó. ○

ÍÀ ÂÛÄÓÌÀÍÍÎÌ ßÇÛÊÅ

«ÊÎÄÅÊÑ ÑÅÐÀÔÈÍÈ»

Ñàìîé ñòðàííîé êíèãîé â ìèðå ñ÷èòàåòñÿ «Êîäåêñ Ñåðàôèíè» òðè ñîòíè ñòðàíèö «âèçóàëüíîé ýíöèêëîïåäèè íåèçâåñòíîãî ìèðà», íàïèñàííûõ íà íåñóùåñòâóþùåì ÿçûêå èòàëüÿíñêèì àðõèòåêòîðîì Ëóèäæè Ñåðàôèíè. Îí æå ïðîèëëþñòðèðîâàë êíèãó, ñîçäàâ ïðè÷óäëèâûå è ïóãàþùèå êàðòèíêè, îò êîòîðûõ íåâîçìîæíî îòîðâàòüñÿ. Êíèãà áûëà âïåðâûå îïóáëèêîâàíà â 1981 ãîäó, ïðî÷åñòü åå òàê íèêòî è íå ñìîã.


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 СПОРТ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÌÅÐÑÜÊÅ ªÂÐÎ 15 òðàâíÿ ó Ïîëüù³ ñòàðòóâàâ ×åìï³îíàò ªâðîïè ç ôóòáîëó ñåðåä íàö³îíàëüíèõ çá³ðíèõ ìåð³â. Ó ôóòáîëüíèõ áàòàë³ÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü êîìàíäè ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Ïîëüù³, ²òà볿, Ñëîâà÷÷èíè, Ñëîâåí³¿, ϳâäåííîãî Òèðîëþ, ͳìå÷÷èíè, Àâñò𳿠é ×åõ³¿. Óêðà¿íö³ òàêîæ ïîçìàãàþòüñÿ çà êóáîê. Íàøó êîìàíäó î÷îëèâ ìåð ×åðí³ãîâà Îëåêñàíäð Ñîêîëîâ. Íàéìîëîäøèé ãðàâåöü â³ò÷èçíÿíî¿ çá³ðíî¿ 27-ð³÷íèé î÷³ëüíèê ñåëà Ëèçîãóáîâå-Ñëîá³äñüêå íà Êè¿âùèí³ Â³êòîð Õðóù. Íàø³ ìåðè ñïîä³âàþòüñÿ íà âèñîêèé ðåçóëüòàò, àäæå ñóìë³ííî òðåíóâàëèñü ³ íàâ³òü ïðîâåëè òðîº çáîð³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÍÀÇÄÎÃÍÀ ΒͲËÀ dzðêîâèé çàõèñíèê «Ëåéêåðñ» Êîá³ Áðàéàíò 14 òðàâíÿ ïðîâ³â ñâ³é 216-é ìàò÷ ó ïëåéîô Íàö³îíàëüíî¿ áàñêåòáîëüíî¿ àñîö³àö³¿ ÑØÀ. Êîá³ íàçäîãíàâ êîëèøíüîãî îäíîêëóáíèêà - ëåãåíäàðíîãî Øàê³ëà Βͳëà òà ðàçîì ³ç íèì ïîä³ëÿº òðåò³é ðÿäîê ðåéòèíãó ÍÁÀ çà ê³ëüê³ñòþ ³ãîð ó ïëåé-îô. Íà äðóãîì³ ì³ñö³ - Êàðèì Àáäóë-Äæàáàð ³ç 237 ³ãðàìè. Ïåðøèé - Ðîáåðò Îðð³ (244 ìàò÷³). ○

ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ÇÀßÂÊÀ

ÏÎÊÈ ÙÎ ÎÄÍÀ Áðèòàíñüêà ïðåñà ïîâ³äîìèëà, ùî ²ðëàíä³ÿ, Øîòëàíä³ÿ òà Óåëüñ â åêñòðåíîìó ïîðÿäêó äîìîâëÿþòüñÿ ïðî ñï³ëüíó çàÿâêó íà ïðîâåäåííÿ ªâðî-2020. ¯ì ïðîòèñòîÿòèìå Ãðóç³ÿ, ÿêà ðàí³øå çáèðàëàñÿ ïðèéìàòè ÷åìï³îíàò ðàçîì ç Àçåðáàéäæàíîì. Ïîêè ùî æ â ÓªÔÀ º îô³ö³éíà çàÿâêà ò³ëüêè â³ä Òóðå÷÷èíè. Õòî ïðîâåäå ªâðî-2020, ñòàíå â³äîìî íàïðèê³íö³ 2013 - íà ïî÷àòêó 2014 ðîêó. ○

Ñïîðò ïðèøåë â åãî æèçíü, êàê è ê äðóãèì ìàëü÷èøêàì òîãî âðåìåíè, óâëå÷åííî èãðàþùèì â ôóòáîë âî äâîðàõ è ó÷àñòâóþùèì â ðàçíîîáðàçíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. ×òîáû âûäåëÿòüñÿ ñðåäè ñâåðñòíèêîâ è íðàâèòüñÿ äåâ÷îíêàì, ïàðåíü îòïðàâèëñÿ íà òðåíèðîâêè â ñïîðòçàë. Îäíàêî ñî âðåìåíåì þíûé ñïîðòñìåí îñòàíîâèëñÿ íà ïðûæêàõ â âîäó. Óæå â äåñÿòü ëåò Åâãåíèé Ñóïðóíîâ ñòàë êàíäèäàòîì â ìàñòåðà ñïîðòà ïî ïëàâàíèþ, ñïóñòÿ ãîäû - ìàñòåðîì ñïîðòà ÑÑÑÐ ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî ïðûæêàì â âîäó. Ñåé÷àñ îí âîçãëàâëÿåò êëóá âåòåðàíîâ ñïîðòà «Êðèñòàëë» â Äíåïðîïåòðîâñêå. Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» î òîì, êàê åãî îäíîêëóáíèêàì óäàåòñÿ îñòàâàòüñÿ ÷åìïèîíàìè КЛУБ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

IJ ÑÎÒͲ ÌÀÒײÂ

ÖÈÐÊ ÍÀ ÐÈÍÃÓ

- Евгений Николаевич, как возникла идея создания клуба «Кристалл»? - С юношеских лет я приветствовал здоровый образ жизни, ведь спорт лечит от многих недугов, поддерживает человека в хорошей форме. Желание сделать ветеранское движение популярным, привлечь молодежь к физической культуре и легли в основу создания клуба. После 25 лет спортсмены, как правило, уходят из

ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ - ÄÂÓÌß ÃÐÓÏÏÀÌÈ

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327)

Âåòåðàíû èëè ÷åìïèîíû? дим на соревнования - как по Украине, так и на европейские и мировые чемпионаты. Например, с чемпионата мира по водным видам спорта в Швеции днепропетровские спортсмены привезли одно золото, одно серебро и три малые добавляет сил, уверенносмедали. ти в себе. Конечно, хочетВЫЛОЖИТЬСЯ ПО ся выложиться по максиМАКСИМУМУ муму и вернуться с побе- К каким состязани- дой. Каждый год я подтверждал это желание медаляям готовитесь сейчас? - В настоящее время ми с международных чемспортсмены клуба гото- пионатов. Член нашего вятся к Чемпионату мира клуба Олег Вышиванов по водным видам спорта дважды становился чемписреди ветеранов в Италии. оном мира. В этом году возОн пройдет в городе Рим- лагаем надежды на Сергея мини с 4 по 17 июня. Едем Бабкина, Алексея Баландвумя группами: прыгуны дина, Николая Собетова, а в воду (8 человек) и плов- также спортсменов из друцы (9 человек). Прыгунов в гих городов, которые высводу всегда меньше, так тупают на чемпионате как этот вид спорта требу- мира за «Кристалл». Акет серьезной подготовки - тивно готовятся к соревнокроме умения плавать, ваниям наши пловцы, коспортсмен должен владеть торых, как участников акробатикой и хореогра- чемпионата, уже зарегистфией. Да и готовиться в на- рировано более 30 человек.

«ËÞÁÎÂÜ Ê ÑÏÎÐÒÓ Ñ ÃÎÄÀÌÈ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ»

большого спорта, но любовь к нему с годами не проходит. Имея за спиной колоссальный опыт побед, эти люди становятся примером для любителей и учеников. Я преподавал в институте физкультуры, работал в бассейне, но хотелось популяризировать ветеранское спортивное движение и доказать, что вернуться в большой спорт не так сложно. С 2008 года в городе действует клуб ветеранов спорта «Кристалл», членом которого может стать любой желающий, вне зависимости от возраста или уровня спортивной подготовки. - Какие виды спорта культивируются в клубе? - Мы приветствуем в своих рядах спортсменов всех направлений, но всех их объединяет желание быть энергичными, активными, здоровыми и сильными. Среди членов клуба есть волейболисты, футболисты и даже альпинисты, но мы все же отдаем предпочтение водным видам спорта. Постоянно ез-

ÇÄÎÐÎÂÀß ÆÈÇÍÜ Êëóá âåòåðàíîâ ñïîðòà «Êðèñòàëë» áûë ñîçäàí â 2007 ãîäó, à îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàí â ìàðòå 2008-ãî ñ öåëüþ ïîïóëÿðèçàöèè âåòåðàíñêîãî ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. шем городе практически негде. Но, несмотря на это, прыгуны регулярно привозят медали для Украины. - Что важней для вас результаты или впечатления? - Думаю, и то, и другое. Человек, который едет на чемпионат мира, не может обойтись без патриотического настроения, цели и достижений. Мы представляем Украину, и это

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÑÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ-ÊÎÍÊÓÐÑ (90 ÌÈÍ.)

ÊËÈ×ÊÎ ÐÎÇÊÐÈÒÈÊÓÂÀ Áàãàòîðàçîâèé ÷åìï³îí ñâ³òó ç áîêñó Âîëîäèìèð Êëè÷êî íàçâàâ á³é áðèòàíñüêèõ ñóïåðòÿæ³â Äåâ³äà Õåÿ òà Äåðåêà ׳ñîðè öèðêîì. Ñàìå òàê óêðà¿íñüêèé áîêñåð ïîÿñíèâ ïîïóëÿðí³ñòü ïîºäèíêó ñåðåä ãëÿäà÷³â. Êëè÷êî çäèâóâàâñÿ, ùî ׳ñîðà îá³éøîâñÿ áåç ëÿïàñ³â òà ïëþâê³â. Âîëîäèìèð òàêîæ ââàæàº, ùî ïîâåä³íêà áîêñåðà íåïðèéíÿòíà äëÿ ñïîðòñìåí³â, àäæå íåãàòèâíî âïëèâຠíà ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ.

ÎÏÛÒ ÏÎÁÅÄ

ÒÀÒÜßÍÀ ÁÀÑÀÍ

ÃÐÀÞÒÜ ÓÄÐÓÃÅ

ÒÊ «ÏÀÑÑÀÆ» (Ó ÂÕÎÄÀ) 21.05.12 Â 18.00

«ÔÓÒÁÎË, ÔÓÒÁÎË ñòàíü ïåñíåé íàøåé!» ÃËÀÂÍÛÅ ÀÐÁÈÒÐÛ:

ÄÍÅÏÐßÍÅ! ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎ-2012

Ñåðãåé Òåîäîðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè ôóòáîëà; Àíàòîëèé Êîñûé, ñïîðòèâíûé îáîçðåâàòåëü, ãàçåòà «Äíåïð âå÷åðíèé»; Ìèõàèë Äðîçäîâ, òåëåâåäóùèé ïðîãðàììû «Ïîçà ãðîþ», 34 ê.

ÂÅÄÓÙÈÉ - çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Óêðàèíû Âàëåðèé Ìÿêîòåíêî. Ïîäà÷à çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ è äèñêî-çàïèñåé â ôîðìàòå mp3 äî 16.00 21.05.12.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ: ôàí-ãðóïïà «Äíåïð» (ñîñòàâèòåëü êîíöåðòíîé ïðîãðàììû - Â.Ëóêüÿíåíêî) & Kî «Galaxy». Ïðè ñîäåéñòâèè Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè ôóòáîëà.

ÌÅÄÈÀÏÎÄÄÅÐÆÊÀ: ãàçåòû «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ», «Äíåïð âå÷åðíèé».


ВІДПОЧИНЬ! 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.05.2012 ð. ¹ 38 (1327) ○

Ñåãîäíÿ «Â³ñò³» ïðåäëàãàþò íàøèì ÷èòàòåëÿì íåñêîëüêî ðåöåïòîâ áëþä, êîòîðûå î÷åíü ïðîñòî ïðèãîòîâèòü äîìà èç äîñòóïíûõ âñåì ïðîäóêòîâ

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

масло растительное по вкусу паприка - по вкусу соль - по вкусу.

ÏÐÈÍÖ Î ÏÎÃÎÄÅ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: капуста - 500 г картофель - 500 г сметана - 100 г яйца - 5 шт. килька или сельдь 150 г лук репчатый - 100 г хлеб белый - 200 г молоко - 1 стакан

ÂÑÅÕ ÍÀÑÌÅØÈË

ФОРШМАК ОВОЩНОЙ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

À ÂÛ ÇÍÀËÈ?

Áëþäà äîìàøíåé êóõíè

ЗАПЕКАНКА ИЗ ГРИБОВ И КАРТОФЕЛЯ С СЫРОМ cливки - 200 г копченая шинка, ломтики - 3 шт. грибы - 100 г картофель - 3 шт. русский сыр - 100 г пармезан - 30 г яйца - 3 шт. лук репчатый - 0,5 шт.

сыр - 50 г сухари - 25 г соль - по вкусу перец - по вкусу.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

n Капусту нашинкуйте, поставьте на слабый огонь и тушите до готовности. n Картофель нарежьте тонкими пластами. o Картофель отварите, протрите. o В сливки добавьте яйца, специи, папp Крошки белого хлеба залейте рику и хорошо взбейте. молоком. pМелко нарезанные грибы и лук обжарьq Все смешайте, добавьте сырые те до золотистого цвета на разогретом мас- Çàïåêàíêó íóæíî ïîäàâàòü ñ желтки, сметану, мелко нарезанный ãàðíèðîì èç ñâåæèõ îâîùåé. ле. пассерованный лук, нарубленную q В форму для выпечки выкладывайте кильку или сельдь (без костей), перец и соль. слоями: картофель, ломтики шинки и грибы. r Белки взбейте, перемешайте с приготовленной Ïîäàâàéòå ôîðøìàê âìåñòå r Посыпьте запеканку сыром и полейте сливкамассой. ми. s Форму смажьте маслом, обсыпьте сухарями, пе- ñî ñìåòàíîé. s Поставьте в разогретую до 180 0С духовку и зареложите в нее форшмак, посыпьте тертым сыром и пекайте до готовности. запекайте до готовности.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

Íàñëåäíèê áðèòàíñêîé êîðîíû ïðèíö ×àðëüç ïðîâåë âûïóñê ïðîãíîçà ïîãîäû íà òåëåêàíàëå BBC Scotland. Ýòî ïðîèçîøëî âî âðåìÿ âèçèòà ïðèíöà â øòàáêâàðòèðó øîòëàíäñêîãî îòäåëåíèÿ BBC â Ãëàçãî. Âåäóùàÿ «ñ ðàäîñòüþ» ïðåäñòàâèëà çðèòåëÿì «íîâîãî ÷ëåíà ìåòåîðîëîãè÷åñêîé êîìàíäû òåëåêàíàëà» è ïîïðîñèëà «åãî âûñî÷åñòâî» ïðèñòóïèòü ê ðàññêàçó î ïîãîäå. Äîáðàâøèñü äî «âåðîÿòíîñòè íåáîëüøèõ øêâàëîâ» íàä Áýëìîðîì, ïðèíö âîñêëèêíóë: «Êòî ïèñàë ýòîò òåêñò?». Ñòîÿâøèå çà êàäðîì ëþäè ðàñìåÿëèñü.

Приятного аппетита и хорошего отдыха на природе!

ÁËÈÆÀÉØÈÅ 7000 ËÅÒ

ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ Â Ãâàòåìàëå îáíàðóæåí êàëåíäàðü öèâèëèçàöèè Ìàéÿ, ñîãëàñíî êîòîðîìó ìèð áóäåò ñóùåñòâîâàòü åùå êàê ìèíèìóì 7 òûñÿ÷ ëåò. Ýòîò ýêçåìïëÿð, ñîçäàííûé â IX âåêå, áûë íàéäåí àìåðèêàíñêèìè àðõåîëîãàìè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îí ÿâëÿåòñÿ ñòàðåéøèì èç âñåõ íàéäåííûõ êàëåíäàðåé öèâèëèçàöèè Ìàéÿ. Áîëåå ïîçäíèå êàëåíäàðè íåêîòîðûå èíòåðïðåòèðîâàëè êàê ñîäåðæàùèå ïðåäñêàçàíèå î êîíöå ñâåòà â 2012 ãîäó. Ïîäåëî÷íûé êàìåíü

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1325


ЧЕТВЕР, 17 ТРАВНЯ 2012 РОКУ № 38 (1327)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Ïðàâèëüíûé» êëèï òðåáóåò âðåìåíè ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÃÐÓÏÏÛ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ íåäåëÿ, ÷òîáû óëó÷øèòü ñâîè ôèíàíñîâûå ïåðñïåêòèâû. Íåîæèäàííûé ïîâîðîò ñîáûòèé ïîìîæåò ñäåëàòü âûáîð. Ïðàâèëüíûå äåéñòâèÿ áóäóò âîçíàãðàæäåíû, à òåððèòîðèÿ äëÿ íîâîé èíèöèàòèâû ðàñøèðåíà. ТЕЛЕЦ Òåëüöû, êîòîðûå ïðàçäíóþò íà ýòîé íåäåëå äåíü ðîæäåíèÿ, ïîëó÷àò óäà÷íûå óñëîâèÿ äëÿ ñòàðòà è íóæíûå ðåñóðñû äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ãðàíäèîçíûõ ïðîåêòîâ. Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ âîçâðàùåíèÿ ê ñòàðûì ïëàíàì è èäåÿì. БЛИЗНЕЦЫ Ñëåäóéòå çà îáñòîÿòåëüñòâàìè, êîòîðûå ìîãóò âîçâðàùàòü âàñ ê îòëîæåííûì äåëàì èëè èñïðàâëåíèþ îøèáîê â òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè. Âàì ìîæåò íå íðàâèòüñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà, íî â öåëîì òåíäåíöèè äëÿ âàñ áëàãîïðèÿòíû. РАК Ìîæíî îòïðàâëÿòüñÿ â ïîåçäêó. Ñëåäèòå çà òåì, êàêèå äåëà òîðìîçÿòñÿ, íå èäèòå ïðîòèâ òå÷åíèÿ. Íå äåëèòå âïå÷àòëåíèÿ íà ÷åðíûå è áåëûå. Âîçìîæíî ïðèìèðåíèå ñ êåìòî ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé ññîðû. ЛЕВ Ýíåðãè÷íûå äåéñòâèÿ ïðèòÿíóò íóæíûå ðåñóðñû è ïîìîãóò ëèêâèäèðîâàòü òåêóùèå ïðîáëåìû. Èçáåãàéòå êðèòèêîâàòü áëèçêèõ. Âûõîäíûå öåëèêîì ïîñâÿòèòå îòäûõó, ëþáâè è òâîð÷åñòâó. ДЕВА  íà÷àëå íåäåëè îáñóæäàéòå ñ ïàðòíåðàìè ïëàíû íà áóäóùåå. Çàêëþ÷àéòå êîíòðàêòû, ñäåëêè, îôîðìëÿéòå äîêóìåíòû è ïðîâîäèòå äåíåæíûå îïåðàöèè. Åñëè ó âàñ åñòü èíòåðåñû çà ðóáåæîì èëè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, îñòàâàéòåñü íà ñâÿçè äàæå âî âðåìÿ îòäûõà.

Ìóçûêàíòû ìîëîäîé äíåïðîïåòðîâñêîé ãðóïïû «Øóì íåáà» ñ÷èòàþò íàø ãîðîä ñòîëèöåé Óêðàèíû, à ñâîé êîëëåêòèâ - îñîáåíВЕСЫ íûì. Ðåáÿòà ýêñêëþçèâÑåé÷àñ âû ïîäðóãîìó îöåíèâàåòå íî ðàññêàçàëè êîððåññâîè ïåðñïåêòèâû. Âàì ñòîèò ïîíäåíòó «Â³ñòåé» î îòëîæèòü âàæíûå ïåðåìåíû. ñâîåì òâîð÷åñòâå è Åñëè îáñòîÿòåëüñòâà çàñòàâÿò ïðàâèëüíîì ïîäõîäå ê âàñ îòïðàâèòüñÿ â äàëüíèé íåìó, à òàêæå î òîì, ÷òî ïóòü, ýòî áóäåò âàæíàÿ âî èõ ðîäíèò ñ Âûñîöêèì ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ ïîåçäêà. СКОРПИОН Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå îñóùåñòâèòü âûãîäíóþ ñäåëêó èëè óäà÷íî ïðîðåêëàìèðóåòå ñâîþ ðàáîòó. Ýòî õîðîøèé äåíü äëÿ âñòðå÷è ñ îäíîêëàññíèêàìè èëè îäíîêóðñíèêàìè. Ñîáûòèÿ ýòîãî äíÿ çàäàäóò òîí âñåé íåäåëå. СТРЕЛЕЦ Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê î÷åíü âàæíûå äëÿ âàñ äíè â êîíòåêñòå ãëîáàëüíûõ ïëàíîâ íà ýòîò ãîä. Ïðåäëîæåíèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâî ñóëÿò áîëüøóþ âûãîäó. Ëó÷øå, åñëè ýòî áóäóò äåëà è ëþäè, ñ êîòîðûìè âû óæå çíàêîìû. Ìîæíî ðåøàòü âîïðîñû ïåðååçäà, ñîâìåñòíûõ ñ ðîäñòâåííèêàìè ìåðîïðèÿòèé, íàñëåäñòâà. КОЗЕРОГ Âî âòîðíèê è ñðåäó âû ìîæåòå ðàñøèáèòüñÿ ðàäè áëèçêèõ â ëåïåøêó, íî íå æäèòå îñîáîé áëàãîäàðíîñòè âçàìåí. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè íàïðÿæåíèå ïîéäåò íà ñïàä è â âàøåé æèçíè ïîÿâèòñÿ áîëüøå ðàäîñòåé è óäîâîëüñòâèé. ВОДОЛЕЙ Ïîñâÿòèòå íåäåëþ óêðåïëåíèþ òûëîâ è ïðèâëåêèòå ïîìîùíèêîâ, åñëè äåë íàêîïèëîñü ñëèøêîì ìíîãî. Õîðîøèå ðåçóëüòàòû ìîæåò äàòü ïîèñê èíôîðìàöèè. Âûõîäíûå - äîìàøíèå äíè. Ïîñâÿòèòå èõ ñâîèì áëèçêèì, ïðèãîòîâüòå âêóñíûé îáåä. РЫБЫ Íåäåëÿ íà ðåäêîñòü áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ ïåðåìåí, îñîáåííî, åñëè âàì ÷òî-òî ïðåäëàãàþò. Çàíèìàéòåñü ñâîåé ëè÷íîé æèçíüþ è âîïðîñàìè çäîðîâüÿ. Åñòü âåðîÿòíîñòü âñòðå÷è, î êîòîðîé âû ìå÷òàåòå.

МАТЕРИАЛ КОПИЛИ ГОД - Ребята, почему вы так называетесь? - Мы особо не думали над «заголовком» для группы. Критерии, которым он должен был соответствовать, романтика и таинственность. Ну и как-то так мы назвались «Шумом неба». - Вас трое. Это крайняя цифра? - Нет, мы планируем взять еще клавишника. - Сколько лет коллективу? - В том составе, в котором играем сейчас, мы сформировались в начале 2010 года. Активно выступать стали в 2011-м. До этого год накапливали материал, чтобы было с чем выйти на сцену. - Как характеризуете свое творчество? - Мы играем музыку,

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÂÛÁÈÐÀËÈ ÐÎÌÀÍÒÈ×ÍÎÅ

которая сопровождает носит дохода, поэтому стажизнь, не отвлекая от нее, раемся держаться на пламузыку, которую почти не ву другими способами. замечаешь, но которая ХВАТИЛО интригует.

БЫ УПОРСТВА

МУЗЫКА ЗАТЯГИВАЕТ - У вас есть диск. Как с клипом? - Мы все стараемся делать правильно. «Правильный» клип требует времени. Пока его нет. Соответственно, клипа тоже пока не будет. - Вы пробовали не заниматься музыкой? - Это невозможно. Музыка затягивает. Она - своего рода наркотик, только хороший, не вредный. - Давно между собой знакомы? - Порядка десяти лет. Сначала нас объединяла дружба, сейчас к ней прибавилась музыка. - Чем занимаетесь по жизни? - У всех занятия разные. Музыка пока не при-

- Что вдохновляет? - Какие-то «интересности» в Интернете. Высоцкий, когда писал песни, смотрел телевизор. Мы смотрим документальные фильмы. - Видите перспективы альтернативной музыки в Украине? - Мы особо не углубляемся в этот вопрос. Но в городах, том же Днепропетровске, есть очень талантливые коллективы, достойные того, чтобы их узнали и слушали на всеукраинском уровне. Если хватает упорства - коллективы пробиваются. - Какие задачи ставите перед собой? - Записать еще один диск. Потом хотим объединить с существующим

диском в полноценный альбом. - На фестивали ездите? - Стараемся. Осенью были в Судаке на фестивале, посвященном 30-летию группы «Кино». Хедлайнерами там были Бутусов и «Карамазовы». Фестиваль прошел на «ура». Организаторы сумели создать легкую и приятную атмосферу. - Что посоветуете нашим читателям? - Больше читать, больше слушать себя, тогда будет гармония с собой и окружающими. Ну и о хорошей музыке не забывайте! (улыбаются).

ÏÎÃÎÄÀ Чт 17.05 Пт 18.05 Сб 19.05 Нд 20.05 Пн 21.05 Вт 22.05

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÊÀ ÍÅ ÏÐÈÍÎÑÈÒ ÄÎÕÎÄÀ

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

+20 +23 0С +15 +20 0С +21 +26 0С +17 +20 0С +21 +24 0С +15 +20 0С +19 +28 0С +19 +24 0С +23 +28 0С +18 +24 0С +24 +29 0С +18 +24 0С

півд.схід. 13 м/с півн.схід. 12 м/с півн. 12 м/с півн. 43 м/с півн.схід. 24 м/с схід. 23 м/с

Номер підписано до друку 16.05.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254338

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you