Page 1

 ÐÅÑÒÎÐÀÍ - ÁÅÇ ÑÈÃÀÐÅÒ

2

ÑÎÖIÀËÜÍI IÍIÖ²ÀÒÈÂÈ

«ØÒÓ×Ͳ» ÍÅÌÎÂËßÒÀ ÊÎÐÈÑÒÓÞÒÜÑß ÏÎÏÈÒÎÌ

15

8

ͲÊÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÌÓÇÅÉ - ÏÎÄÎÐÎÆ Ó ×ÀѲ

9

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÑÏÓÒÍÈÊ ÂÛØÅË Â ÊÎÑÌÎÑ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№20 (1309)

16 ìàðòà - çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà â êîñìè÷åñêîì êàëåíäàðå Óêðàèíû è Äíåïðîïåòðîâùèíû. Ðîâíî 50 ëåò íàçàä â 1962 ãîäó ðàêåòà-íîñèòåëü «Êîñìîñ» âûâåëà íà îðáèòó ñïóòíèê ÄÑ-2. Ýòî áûëè ïåðâàÿ ðàêåòà-íîñèòåëü è êîñìè÷åñêèé àïïàðàò ðàçðàáîòêè ÊÁ «Þæíîå».

3

Четвер, 15 березня 2012 р.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÎÄÍÀ ÌÅÒÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÎ-ÒÓÐÊÌÅÍÑÜʲ ÏÐÎÅÊÒÈ Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ïåðåêîíàíèé ó ïåðñïåêòèâíîñò³ ðîáîòè óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é ç ïðîìèñëîâèì êîìïëåêñîì Òóðêìåíèñòàíó. Êð³ì òîãî, Ãëàâà äåðæàâè ñïîä³âàºòüñÿ, ùî îáèäâ³ êðà¿íè é íàäàë³ ï³äòðèìóâàòèìóòü âèñîêó äèíàì³êó äâîñòîðîíí³õ ïîë³òè÷íèõ êîíòàêò³â. Ïðî öå â³í çàÿâèâ ï³ä ÷àñ â³çèòó äî Êèºâà ïðåçèäåíòà Òóêìåíèñòàíó Ãóðáàíãóë³ Áåðäèìóõàìåäîâà. «Ãîëîâíå - ó íàñ º ñï³ëüíà ìåòà: ðîçáóäîâóâàòè íîâ³ âçàºìîâèã³äí³ ïðîåêòè», - íàãîëîñèâ ³êòîð ßíóêîâè÷. ○

ÊÀÐÀÒÈÌÓÒÜ ØÒÐÀÔÀÌÈ

ÒÞÒÞÍ ÁÅÇ ÐÅÊËÀÌÈ

5

«Çàìóæ íóæíî âûõîäèòü òîëüêî â 30!» Îíà ðàçäåëÿåò ñåáÿ íà ÷åòûðå «ß». Ëàäà Ëóçèíà - ýïàòàæíàÿ, ñêàíäàëüíàÿ æåíùèíà. Âëàäèñëàâà Êó÷åðîâà (íàñòîÿùåå èìÿ ïèñàòåëüíèöû - Ïðèì. ðåä.) - äîìàøíÿÿ, ñêðîìíàÿ äåâóøêà. Ãåíà Á. - Ãåíèé Áóäóùèé, êîòîðûé ïèøåò êíèãè, ðèñóåò êàðòèíêè, èçó÷àåò ïñèõîëîãèþ è ìàãèþ. È «ß - âëþáëåííàÿ» - ñàìàÿ ñòðàøíàÿ ÷àñòü íàòóðû. Âåäü êîãäà îíà ïðàâèò, âñå âîêðóã ëåòèò â íèêóäà. Î òîì, ÷òî íèêîãäà íå ïîçäíî ñòàòü òîé, êåì òû õî÷åøü, è ïî÷åìó çàìóæ âûõîäèòü íóæíî òîëüêî â òðèäöàòü - â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ Ëàäû Ëóçèíîé «Â³ñòÿì».

ÊÀÑÏÅÐ ÇÀ̲ÑÒÜ ÑÅÐòß

ÓÊÐÀ¯ÍÖ² Ç̲ÍÞÞÒÜ ²ÌÅÍÀ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Ìèíóëîãî ðîêó ìàéæå 20 òèñ. óêðà¿íö³â çì³íèëè ³ìåíà, äàí³ ¿ì ïðè íàðîäæåíí³. Ðàí³øå áàæàþ÷èõ öå çðîáèòè áóëî çíà÷íî ìåíøå - ëèøå ê³ëüêà òèñÿ÷. Çà ñòàòèñòèêîþ Äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè, ó 2011 ðîö³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê³ çì³íèëè

14

íàéìåííÿ, íà 12% á³ëüøå, í³æ ó 2010-ìó. Ñïåðøó òàêà «ïîñëóãà» áóëà âêðàé íåîáõ³äíà òèì, êîìó ä³ñòàëèñÿ ó ñïàäîê çàíàäòî åêçîòè÷í³ «íàçâèñüêà». Àäæå ³íîä³ áàòüêè, ïðàãíó÷è êðàùî¿ äîë³ ñâîºìó ÷àäîâ³, íàçèâàþòü éîãî íà êøòàëò Íàïîëåîí ³ííè÷åíêî. À êîëè ëþäñòâî çáàãíóëî, ùî âèä³ëÿòèñÿ íå òàê óæå é ïîãàíî, òî ïî÷àëî «íàçèâà-

òèñÿ» íà ÷åñòü ãåðî¿â ñåð³àë³â òà õóäîæíèê³â äîáè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Òàê Àí³ òà Ìàø³ ñòàþòü Îêåàíàìè òà Ëóíîë³êàìè, à Ñàø³ òà Ñåð㳿 - Ñîìåðñåòàìè òà Êàñïåðàìè. ßêùî âè - ñåðåä áàæàþ÷èõ âåëè÷àòèñü, ñêàæ³ìî, Ðîá³íçîíîì, äîâåäåòüñÿ ïîâîçèòèñÿ, áî ïðîöåäóðà «ïåðåíàçèâàííÿ» - ñïðàâà òðèâàëà. Ñïåðøó ïîòð³áíî

ïîäàòè çàÿâêó äî ðàéîííîãî ÐÀÃÑó, ïîò³ì äîêóìåíòè ïåðåâ³ðÿòèìóòü ó ì³ë³ö³¿ ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî íîâå ³ì’ÿ îô³ö³éíî çàðåºñòðóþòü. Àëå é öå íå ê³íåöü çíóùàíü íàä íîâîÿâëåíèìè Ãåðòðóäàìè òà Äàðâ³íàìè, àäæå íà íèõ ÷åêຠïðîöåäóðà îíîâëåííÿ çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà, ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó òà âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ.

Òàºìíèö³ ³ñòîð³¿. Áàðá³ - «êðóò³øà êðóò³øà»» çà ìîäåëü

Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³äïèñàâ çàêîí ïðî çàáîðîíó ðåêëàìè, ñïîíñîðñòâà òà ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæó òþòþíîâèõ âèðîá³â â Óêðà¿í³. Çà ïîðóøåííÿ öèõ íîðì êàðàòèìóòü àäì³í³ñòðàòèâíî. Çîêðåìà, íà ãðîìàäÿí ìîæå áóòè íàêëàäåíî øòðàô â³ä 5 äî 25 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â ¿õí³õ äîõîä³â, íà ïîñàäîâèõ îñ³á - ðåêëàìîäàâöÿ òà (àáî) ðîçïîâñþäæóâà÷à ðåêëàìè - â³ä 100 äî 350. ○

¯ÇÄÀ ÇÀ ÏÐÀÂÈËÀÌÈ

ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÌÀÐØÐÓÒÊÀÌ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çàáîðîíèâ çàâàæàòè ðóõîâ³ ìàðøðóòîê. Çã³äíî ç ï³äïèñàíèì íèì çàêîíîì íåíàäàííÿ ïåðåâàãè ìàðøðóòíèì òðàíñïîðòíèì çàñîáàì, ó òîìó ÷èñë³ ïîðóøåííÿ ïðàâèë ðóõó ³ çóïèíêè íà ñìóç³ äëÿ íèõ, òÿãíå çà ñîáîþ øòðàô ó ðîçì³ð³ â³ä 30 äî 40 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ðàí³øå òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ «êîøòóâàëî» 25-30 òàêèõ ì³í³ìóì³â. ○

ÍÎÂÈÉ ÊÎÄÅÊÑ

Á²ËÜØÅ ÒÎÂÀв - ÁÅÇ ÌÈÒÀ Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà íîâó ðåäàêö³þ Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç óðàõóâàííÿì ïîïðàâîê Ïðåçèäåíòà. Ãîëîâíà «ðîäçèíêà» äîêóìåíòà - íàøi ñï³ââ³ò÷èçíèêè çìîæóòü ââîçèòè â êðà¿íó òîâàð³â íà ñóìó 1000 ºâðî áåç ìèòà. Äî ðå÷³, öå â ï’ÿòü ðàç³â á³ëüøå, í³æ ñüîãîäí³. Ìîâà éäå ïðî ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîäîðîæóþòü ìîðñüêèì ÷è àâ³àö³éíèì òðàíñïîðòîì. ßêùî æ àâò³âêîþ - íîðìà áåçìèòíîãî ââîçó - 500 ºâðî. Íîâèé êîäåêñ ìîæå íàáðàòè ÷èííîñò³ ç òðàâíÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309)

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ

Ëîã³÷íèé êóðñ íà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

 ÏÎÐßÄÊÅ Î×ÅÐÅÄÈ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ Ïåðâûìè êîìïåíñàöèè Ñáåðáàíêà ÑÑÑÐ ïîëó÷àò ïîæèëûå ëþäè. Îá ýòîì íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà çàÿâèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. «Äî êîíöà ýòîãî ãîäà êîìïåíñàöèþ äîëæíû ïîëó÷èòü âñå, è, íàâåðíîå, ñïðàâåäëèâîñòü òðåáóåò, ÷òîáû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, - ëþäè ïîæèëîãî âîçðàñòà», - ñêàçàë Àçàðîâ. Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ óæå íà÷àëî ïîäãîòîâêó èçìåíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ Ïðåçèäåíòà.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÝÊÑÒÐÅÍÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

ÍÀØ ÀÍÀËÎà «911» Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà Çàêîí «Î ñèñòåìå ýêñòðåííîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ïî åäèíîìó òåëåôîííîìó íîìåðó «112». Äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî âìåñòî íåñêîëüêèõ íîìåðîâ âûçîâà ñëóæá ýêñòðåííîé ïîìîùè - «101», «102», «103» è «104» ââåäóò åäèíûé òåëåôîííûé íîìåð «112». Ïî íåìó ìîæíî áóäåò îáðàùàòüñÿ â ëþáûõ ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ - êîãäà åñòü óãðîçà çäîðîâüþ, æèçíè, èìóùåñòâó, îáùåñòâåííîìó ïîðÿäêó èëè æå îêðóæàþùåé ñðåäå. ○

ÂÑÅÃÎ ÇÀ ÒÐÈ ÃÎÄÀ

тання виплат переважно стосується тих категорій населення, які потребують першочергової підтримки пенсіонерів, інвалідів дитинства, праці та війни, сімей із дітьми. Ще одним важливим кроком у напрямку покра-

ÎÄÈÍ Ç ÎÑÍÎÂÍÈÕ ÏÐÈÍÖÈϲ ÀÄÐÅÑͲÑÒÜ ÄÎÏÎÌÎÃÈ

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÃÐÎÌÀÄ

²íâåñòèö³¿ äëÿ ë³äåðñòâà ðåã³îíó 14 áåðåçíÿ ãîëîâà îáëàñíî¿ Àñîö³àö³¿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðîâ³â ÷åðãîâó êîíôåðåíö³þ Àñîö³àö³¿

Âèöå-ïðåìüåð - ìèíèñòð èíôðàñòðóêòóðû Áîðèñ Êîëåñíèêîâ ñ÷èòàåò âîçìîæíûì çà 3 ãîäà íàëàäèòü ñêîðîñòíîå æ/ä ñîîáùåíèå Êèåâà ñî âñåìè îáëàñòíûìè öåíòðàìè Öåíòðàëüíîé Óêðàèíû. Îá ýòîì îí ñîîáùèë íà áðèôèíãå â Ïðàãå, ãäå ïðèíÿë ïåðâûé äâóõýòàæíûé ìåæðåãèîíàëüíûé ýëåêòðîïîåçä îò ÷åøñêîé êîìïàíèè Skoda Vagonka. ○

Cоціальні ініціативи це логічний, правильний курс на підвищення стандартів життя громадян та їхнього добробуту, впевнена перший заступник Глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова. Вона наголосила: пропозиції Віктора Януковича спрямовані на відновлення соціальної справедливості. А одним з основних принципів, закладених в ініціативах, є адресність допомоги. Зрос-

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÑÊÎÐÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Ó äåðæàâíîìó áþäæåò³ ñüîãîäí³ º äîäàòêîâ³ 10-11 ìëðä.ãðí., ÿê³ ìîæíà ñïðÿìóâàòè íà âò³ëåííÿ â æèòòÿ ïðîãîëîøåíèõ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ. Çàãàëîì æå íà ¿õ ðåàë³çàö³þ (íå âðàõîâóþ÷è ïðîãðàìè ³ïîòå÷íîãî êðåäèòóâàííÿ) ïîòð³áíî áëèçüêî 16 ìëðä. ãðí.

щення соціальної політики є підтримка працездатного населення, підкреслила перший заступник Глави Адміністрації Президента. У цьому напрямку планується створення робочих місць для молоді та людей передпенсійного віку, серед яких найвищий рівень безробіття. Щодо додаткових грошей для реалізації задуманого, вони надходять, передусім, за рахунок перевищення планових показників по ПДВ та збільшення надходжень від податку на прибуток. Ще одним джерелом поповнення держбюджету можуть стати норми закону про податок на багатство, впевнена Ірина Акімова. Як прогнозує віцепрем’єр Сергій Тігіпко, необхідні зміни для реалізації соціальних ініціатив Президента внесуть у держбюджет вже в квітні.

ËÜÃÎÒÍÀß ÈÏÎÒÅÊÀ

ÄÎÑÒÓÏÍÎ Â ÌÀÅ Êàáìèí îáåùàåò çàïóñòèòü ïðîãðàììó «Äîñòóïíîå æèëüå» óæå â ìàå. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ýòî áóäóò 2-3-ïðîöåíòíûå êðåäèòû, êàê ýòîãî òðåáîâàë Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷. Ðàçíèöó ìåæäó ðûíî÷íîé è ëüãîòíîé ïðîöåíòíûìè ñòàâêàìè êîìïåíñèðóåò ãîñóäàðñòâî.  ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ìîëîäåæíîìó ñòðîèòåëüñòâó ãîâîðÿò, ÷òî ëüãîòíîé èïîòåêîé ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ëþäè, êîòîðûå ñòîÿò íà êâàðòèðíîé î÷åðåäè. Ìíîãèå áàíêè óæå ãîòîâû ïðåäîñòàâëÿòü òàêèå çàéìû ïðè óñëîâèè ÷åòêîãî ìåõàíèçìà êîìïåíñàöèè.

У роботі конференції взяли участь заступник губернатора Олександр Любович, міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко, мер Кривого Рогу Юрій Вілкул та представники органів місцевого самоврядування області. Головним

досягненням 2011 року Євген Удод назвав те, що територіальні громади відкрили для себе широкі можливості співпраці з міжнародними та україн-

ськими соціальними інвесторами. Дніпропетровщина першою в Україні ввела дійовий механізм матеріально-технічної, інформаційної, методичної підтримки та

використала проектний підхід розвитку територій на місцевому рівні. У ході засідання було укладено угоду про партнерство між селами, селищами

та містами області з населеними пунктами Нижньої Сілезії та Баварії. На конференції також обговорили нові шляхи розвитку партнерських відносин з Польщею. Крім того, облдержадміністрація, облрада та Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню підписали угоду про взаємодію. Вона покликана підвищити якість проектів - учасників Всеукраїнського конкурсу розвитку місцевих органів влади.

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

Íåäåëÿ øàõìàòíîãî èñêóññòâà ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

18 àïðåëÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà ñòàðòóåò Íåäåëÿ øàõìàòíîãî èñêóññòâà. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðîéäåò ðÿä êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò æèòåëÿì ãîðîäà áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èãðîé äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ

Неделя шахматного искусства - уникальная программа для всей Украины. Ее цель - показать игру во всей многогранности: как науку, культуру, спорт. Для желающих ознакомиться с историей шахмат в Днепропетровском историческом музее им. Яворницкого откроют выставку. Там можно будет увидеть экспонаты, связанные с развити-

ем игры, предметы искусства по этой тематике и уникальный переходящий Кубок чемпионов шахматной Олимпиады. Трофей покажут широкой публике впервые. Уже в августе он «уедет» с украинской командой в Стамбул, где за честь хранить его у себя в течение года снова посоревнуются шахматисты всего мира. Также среди мероприятий -

международный турнир «Мемориал Синицына» и сеанс одновременной игры на ста досках, который проведет израильский гроссмейстер родом из Днепропетровска Алик Гершон. Кроме того, ожидается прибытие высокого гостя - впервые Днепропетровск посетит Президент международной Федерации шахмат Кирсан Илюмжинов.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

50 ËÅÒ ÍÀ ÎÐÁÈÒÅ

Äíåïðîïåòðîâñêèé ñïóòíèê âûøåë â êîñìîñ

В КРАТКИЕ СРОКИ Первые проработки по ракете-носителю «Космос» для запуска малых спутников в опытном конструкторском бюро586, ныне известном как «КБ «Южное», были выполнены еще в 1956 году. Однако после успешного пуска первого в мире искусственного спутника Земли на ракете Р-7 потребность еще в одной космической ракете-носителе временно отпала. Но позже к этой идее все же вернулись, так как для относительно небольших искусственных спутников Земли Р-7 была очень дорогой и сложной в эксплуатации.

ÇÀ ÏÎËÂÅÊÀ - 400 ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÈÉÌÀªÌÎ ÃÎÑÒÅÉ

ÑÂßÒÎ ÌÓÇÈ×Íί ÃÀÐÌÎͲ¯

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

16 ìàðòà - çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà â êîñìè÷åñêîì êàëåíäàðå Óêðàèíû è Äíåïðîïåòðîâùèíû. Ðîâíî 50 ëåò íàçàä, â 1962 ãîäó, ðàêåòà-íîñèòåëü «Êîñìîñ» âûâåëà íà îðáèòó ñïóòíèê ÄÑ-2. Ýòî áûëè ïåðâàÿ ðàêåòàíîñèòåëü è êîñìè÷åñêèé àïïàðàò ðàçðàáîòêè ÊÁ «Þæíîå». Çà ãîäû ðàáîòû ïðåäïðèÿòèå ñîçäàëî îêîëî 400 êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ 70 òèïîâ è ñåìü êîñìè÷åñêèõ ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ

ÄÑ-2 ÂÅÑÈË 47 ÊÃ Эскизный проект «Космоса» разработали на базе самой массовой баллистической ракеты того времени - днепропетровской боевой 8К63. Благодаря грамотному проектированию и высочайшему энтузиазму сотрудников уже летом 1961-го ракету отправили на полигон.

УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК 16 марта 1962 года состоялся успешный пуск новой ракеты-носителя на космодроме Капустин Яр, и спутник ДС-2 вышел на орбиту. Для ОКБ-586 это стало новым этапом развития, бюро смогло показать свои возможности в области ракетно-космической техники и мирного исследования космоса. Спутник ДС-2 спроектировали и изготовили в рекордно короткие сроки - около двух месяцев. Он представлял собой сфери-

²ç 13 äî 16 áåðåçíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîõîäèòü VI ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà «Ìóçèêà áåç ìåæ». Ó íüîìó áåðóòü ó÷àñòü äóõîâèé îðêåñòð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿, êàìåðíèé îðêåñòð «Âðåìåíà ãîäà» òà ì³ñüêèé ìîëîä³æíèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð «Festival». Ñåðåä ãîñòåé ìóçè÷íîãî ä³éñòâà - â³äîì³ ºâðîïåéñüê³ âèêîíàâö³. Ñîë³ñòîì âèñòóïຠëàóðåàò ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â, ñêðèïàëüêà ç Ôðàíö³¿ Îëåêñàíäðà Ñóìì. ¯¿ ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ çàáåçïå÷èëà ï³äòðèìêà îáëàñíî¿ âëàäè: ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà. ческий контейнер, внутри которого установили двухчастотный передатчик «Маяк» (для зондирования ионосферы и атмосферы Земли), аккумуляторную батарею, а снаружи - две пары стержневых антенн. Весил аппарат 47 кг. После запуска ДС-2 последовали разработка и запуск серии спутников разных назначений - научного, оборонного, калибровочного и природоресурсного. По материалам сайта www.yuznoye.com

×ÅÐÃβ ÑÒßÃÍÅÍÍß

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÍÅÄÁÀËÜÑÒÂÎ Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè îøòðàôóâàëî Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ «Äí³ïðîîáëåíåðãî» íà 34 òèñ. ãðí. çà çëîâæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì. ϳäïðèºìñòâî çàñòîñîâóâàëî ð³çíèé ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ òåðì³í³â ðîçðàõóíêó ïðè çâåðíåííÿõ ùîäî êîðèãóâàííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿. Êîìïàí³ÿ âèçíàëà ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðèïèíèëà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿.

«ÊÎÑÌÎÑ» ÑÎÇÄÀËÈ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÃÎÄ

ÄÎ 80-в××ß ÎÁËÀÑÒ²

ÄÎÏÎÌÎÆÓÒÜ ÃÅÐÎßÌ

ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ ÏÀÐÊÀ

Äåòñêèå ïîäèóìû è çåëåíûé ëàáèðèíò ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ìíîãèå æèòåëè Äíåïðîïåòðîâñêà óæå óñïåëè çàìåòèòü, ÷òî â ïàðêå èì. Ãëîáû àêòèâíî âåäåòñÿ âûðóáêà äåðåâüåâ. Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî? Ñ ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèåé, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ðåøèòü ðÿä ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì è ïðåâðàòèòü ïàðê â çîíó îòäûõà åâðîïåéñêîãî îáðàçöà. Îá ýòîì ðàññêàçàë ìýð Èâàí Êóëè÷åíêî

Реконструкция затронет, в основном, восточную часть парка - от ул. Серова до пешеходного моста через озеро. Кроме того, будет изменена и верхняя часть, которая сейчас именуется площадью 80-летия области. Коснется реконструкция и детского «уголка» - его расформируют на три отдельных блока: от аттракционов для самых маленьких до спортивных площадок для подростков.

ÑÒÀÐÛÅ ÄÅÐÅÂÜß ÇÀÌÅÍßÒ ÍÎÂÛÌÈ

Также в новом проекте парка предусмотрены детские подиумы со скульптурами известных мультипликационных персонажей, площадь для музыкальных и театральных выступлений, игровой зеленый лабиринт. На месте, где зимой стоит городская елка, летом появится фонтан. Деревья, находящиеся в аварийном состоянии, в ближайшее время обещают заменить новыми зелеными насаждениями. Все работы планируют выполнить до конца 2012 года.

²ç 23 ëþòîãî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïî÷àëè âèäàâàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó 23 Ãåðîÿì Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³ òà 347 â³ñ³ìäåñÿòèð³÷íèì ðîâåñíèêàì îáëàñò³. Çîêðåìà, Ãåðî¿ îòðèìàþòü 1 òèñ. ãðí. êîæíèé, à ìåøêàíö³-þâ³ëÿðè - 500 ãðí. â³äïîâ³äíî. Ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó íàäàíî êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæåòó çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ìåðà ²âàíà Êóë³÷åíêà â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 80-¿ ð³÷íèö³ ñòâîðåííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè. ○

ÇÀÏËÀÒÈËÈ ÇÀ ÍÅßʲÑÒÜ

ÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜ ÏÎÊÓÏֲ Ïîíàä 70 òèñ. ãðí. ïîâåðíóëè ìèíóëîð³÷ ìåøêàíöÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêà çà íåäîáðîÿê³ñí³ òîâàðè òà ïîñëóãè. ²ç 354 ïèñüìîâèõ çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â, 80% - çàäîâîëåí³ íà êîðèñòü ïîêóïö³â. Ó ïîëîâèí³ ëèñò³â ñêàðæèëèñÿ íà íåÿê³ñí³ îäÿã, âçóòòÿ, ìåáë³, åëåêòðîòîâàðè, ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, îñîáëèâî íà ãàðàíò³éíå òà ïîñòãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ òîâàð³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÐȪÌÍÀ ÏÎÑËÓÃÀ

ÇÀÌÎÂËßÉÒÅ ² ÏÈÉÒÅ Ó 2011 ð. ïàñàæèðè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ âèïèëè á³ëüøå 5,8 ìëí. ñêëÿíîê ÷àþ òà êàâè. Ïîíàä 126,5 òèñ. ñêëÿíîê ÷àþ çàìîâèëè ïðè îôîðìëåíí³ ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â. Íàãàäàºìî, ùî ç 01.07.2011 ðîêó Äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó Óêðà¿íè çàïðîâàäèëà íîâîââåäåííÿ: çà áàæàííÿì ïàñàæèðà ïîñëóãó íà ïðèäáàííÿ ÷àþ ìîæíà âíîñèòè ó âàðò³ñòü êâèòêà. ○

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ

ÏÎÃËßÄ ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÈ Ñòóäåíòè ͳêîïîëÿ îáãîâîðèëè ç äåïóòàòàìè îáëàñíî¿ òà ì³ñüêî¿ ðàä â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ðåôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ ì³ñòà é îáëàñò³. Îáãîâîðåííÿ ³í³ö³þâàëè àêòèâ³ñòè ͳêîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ìîëîä³ ðåã³îíè». Ñòóäåíòè çàïðîïîíóâàëè íå ò³ëüêè âëàñíèé ïîãëÿä íà øèðîêèé ñïåêòð ïèòàíü ùîäî æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà, àëå é êîíêðåòí³ øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ. ○

Â'ßÇͲ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÓÞÒÜÑß

ÎÁËÀØÒÓÂÀÒÈÑÜ ÍÀ ÂÎ˲ Òîð³ê äî ÷ëåí³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñïîñòåðåæíî¿ êîì³ñ³¿, ùî äîïîìàãຠêîëèøí³ì â’ÿçíÿì îáëàøòóâàòèñü íà âîë³, çâåðíóëèñÿ 188 êîëèøí³õ çàñóäæåíèõ. Íàéá³ëüøå ¿õ õâèëþâàëè çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îòðèìàííÿ ïàñïîðòà ³ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³. ○

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

Êàæäûé ïîòðåáèòåëü îáÿçàí çíàòü… ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

ÍÎÂÈÍÈ

ВОЗВРАТ НЕВОЗМОЖЕН В некоторых случаях, предусмотренных законом, продавец может отказаться принять купленный товар, и покупателю придется с этим смириться. В перечне качественных товаров, не подлежащих обмену или возврату, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины, - лекарственные препараты, средства санитарной гигиены, парфюмерно-косметические изделия, зубные щетки, помазки для бритья, белье нательное и постельное, детские мягкие и

ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ÏÎÊÓÏÊÈ ÏÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÞ ○

ÑÈËÀ  ªÄÍÎÑÒ²

ÏÅÐÅÌÎÃËÈ «ÀÏвÎв» Êîìàíäà ÷åðë³äåð³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà «Àïð³îð³» çàâåðøèëà ó÷àñòü ó VIII â³äêðèòîìó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç öüîãî âèäó ñïîðòó ïîäâ³éíîþ ïåðåìîãîþ. Çìàãàííÿ ïðîéøëè â Õàðêîâ³ ó ëþòîìó íèí³øíüîãî ðîêó. Çàãàëîì ó òóðí³ð³ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 800 ó÷àñíèê³â - ÷åðë³äåð³â, à òàêîæ õ³ï-õîï ³ äæàç-êîìàíäè äåâ’ÿòè ðåã³îí³â Óêðà¿íè òà òðüîõ ì³ñò Ðîñ³¿.

ÀÐÒÅÌ ÈÎÍÈÑßÍ, íà÷àëü-

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî íå âñå ïîêóïàòåëè ìîãóò ãðàìîòíî îòñòîÿòü ñâîè èíòåðåñû â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ íåêà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ.  ïðåääâåðèè Âñåìèðíîãî äíÿ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé «Âiñòi» ðåøèëè âîîðóæèòü íàøè åé íàøèõõ ÷èòàòåë ÷èòàòåëåé íåîáõîäèìûìè çíàíèÿìè ïðè ïîõîäå â ìàãàçèí

íèê óïðàâëåíèÿ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà: - Åñëè òîâàð îêàçàëñÿ áðàêîâàííûì, ñðàçó æå îáðàùàéòåñü â ìàãàçèí ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì. Çàïèøèòå ÔÈÎ òîãî, êòî åãî ïðèíÿë è îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòå âõîäÿùèé íîìåð. Îò ïîêóïîê â ìåñòàõ ñòèõèéíîé òîðãîâëè ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ.  êðàéíåì ñëó÷àå òðåáóéòå äîêóìåíò ñ ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ, ïîäòâåðæäàþùèé êóïëþ-ïðîäàæó.

резиновые игрушки, диски для лазерных систем считывания с записью и т.д. (всего около 40 позиций). Не обменяют, например, и телевизор с жидкокристаллическим экраном, если при покупке вы не обратили внимание на малый угол просмотра и изза этого пытаетесь вернуть его в магазин, со скандалом доказывая свою правоту. Другое дело, если у телевизора обнаружились существенные неисправности. Но и в этом случае продавец вправе усомниться в их первопричине и выяснить, кто виноват производитель или ваше небрежное отношение.

из нас возможность перед покупкой тщательно осмотреть понравившийся товар, проверить в действии; получить документы, подтверждающие его качество и исчерпывающую информацию о производителе, а также рас-

ÏÎ ÂÎÇÂÐÀÒÀÌ ËÈÄÈÐÓÞÒ ÎÁÓÂÜ È ÌÅÁÅËÜ

считывать на возмещение материального и морального ущерба, полученного из-за приобретения некачественной продукции. Кроме многочисЧЕК И ленных прав, закон ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН предписывает потреЗакон Украины «О бителям и обязанносзащите прав потреби- ти: телей» дает каждому É ознакомиться с

правилами эксплуатации или обратиться за разъяснениями к продавцу; É использовать свою покупку по назначению; É придерживаться предусмотренных правил техники безопасности; É не нарушать законодательно установленных сроков возврата некачественных товаров. Очень важно сохранить документы, подтверждающие факт покупки - чек и заполненный гарантийный талон. Если решили сдать некачественный товар, обратите внимание на то, как составлен акт приема-передачи - в нем могут быть пункты, которые вас не устраивают. Помните: подписывая акт, вы соглашаетесь с условиями, навязанными магазином.

В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА Если нет возражений против бесплатного ремонта полюбившейся вам покупки, запомните следующее: ˆ все недостатки должны быть устранены в течение 14 дней с момента ее предъявления или в сроки, установленные по соглашению сторон; ˆ по вашему заявлению на время ремонта вам должны предоставить в пользование аналогичный товар из обменного фонда. За каждый день «непредоставления» выплачивается неустойка в размере 1% стоимости товара; ˆ гарантийный срок на новые комплектующие детали устанавливается со дня выдачи товара после ремонта.

ÑÂÎÅ ÂÊÓÑÍÅÅ

Âèíîãðàäàðè Ïðèäíåïðîâüÿ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÍÀØÈ ßÃÎÄÛ ÏÎËÜÇÓÞÒÑß ÑÏÐÎÑÎÌ

Ãîä íàçàä íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïîÿâèëñÿ «Êëóá âèíîãðàäàðåé Ïðèäíåïðîâüÿ».  ïðåññ-êëóáå îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÍÑÆÓ ÷ëåíû êëóáà ðàññêàçàëè îá èòîãàõ ñâîåé ðàáîòû è ïëàíàõ íà áóäóùåå Идея создания общества появилась у днепропетровских виноградарей тогда, когда они поняли, что ягоды, выращенные в нашей области, пользуются спросом в Крыму, на рынках Киева и даже в России. ки покупали местный, а не Клуб занимается популяри- импортный продукт. зацией этой отрасли в региК выращиванию винооне для того, чтобы земля- града каждый должен под-

 2012-Ì ÎÒÊÐÎÞÒ ØÊÎËÓ ÂÈÍÎÄÅËΠходить со знанием дела, поэтому при клубе открыли бесплатную Школу виноградарей. Подобных в Укра-

ине нет. По словам президента организации Алексея Сухорукова, сегодня в списках единомышленников уже 60 человек. В планах на 2012 год - открытие Школы виноделов. После ее окончания каждый сможет даже из небольшого урожая в собственном саду сделать вкусное и качественное домашнее вино. Секретами его изготовления члены клуба обещают поделиться.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Çàìóæ íóæíî âûõîäèòü òîëüêî â 30!»

ÍÎÂÈÍÈ

ÞËÈß ÓÆÂÀ

«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÓÞ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÓ ÀÑÑÎÖÈÈÐÓÞ ÑÎ ÑÂÎÅÉ ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ»

«ВЫ МЕНЯ ЕЩЕ УЗНАЕТЕ!» - Лада, Вас признали самым успешным писателем Украины больше 100 тысяч проданных книг за прошлый год. В нашей стране представители этой профессии могут быть богатыми людьми? - Конечно, ты не станешь писателем, у которого несколько домов и яхта - как в Америке. Но зарабатывать так, как наши звезды эстрады, возможно. По крайней мере, я к этому стремлюсь. На 2012 год у меня грандиозные планы - миллион проданных книжек. - 20 лет назад Вы мечтали стать поэтом и отправляли свои стихи во многие издания. Ответы приходили только отрицательные. Вы говорили, что когда станете известной, опубликуете отзывы… - Однажды в припадке хозяйственности я их все уничтожила. Сейчас жалею об этом. Меня поражает, какие же у меня тогда были самомнение и вера в себя. 20 отрицательных отзывов, казалось, должны были посеять во мне неуверенность. Но ничего подобного! Я только смеялась и говорила: «Вы меня еще узнаете!». Поэзию я ассоциирую со своей юностью. Скандальную журналистику - с молодостью. Хотя эта профессия всегда была для меня случайной. Она лишь момент жизни - очень яркий и интересный. Горжусь, что уже в зрелом возрасте - к 30-ти годам переломила свою жизнь и стала писательницей.

«С ЧЕГО ОНИ ВЗЯЛИ, ЧТО Я ВЕДЬМА?» - Лада, журналисты очень часто называют Вас главной ведьмой столицы. Вы сами с таким утверждением согласны?

«Â ÊÎÍÖÅ ÃÎÄÀ ÑÎÁÈÐÀÞÑÜ ÇÀÁÅÐÅÌÅÍÅÒÜ»

тельницам не советуете делать этого раньше. Почему? - До этого возраста я, например, сменила несколько профессий и только к 30 поняла точно, чем хочу заниматься, каковы мой образ жизни и кодекс ценностей. В 25 лет я бы не оценила своего мужа, тогда мне нравились другие мужчины. К 30 годам ты точно понимаешь - кто ты такая и кто должен быть рядом. Это идеальное время для вступления в брак. Кстати, в конце года я собираюсь забеременеть. - А какие жены получаются из писательниц? Вы с мужем как-то распределяете семейные обязанности? - Свою уборку никому бы не отдала! Психологи говорят - если ты зашел в тупик, пора вываливать из шкафа вещи и затевать генеральную чистку. Убирая квартиру, ты разбираешься внутри себя. У женщин это одновременный - Не стоит воспринимать магию как взмахи волшебной палочкой или полеты на метле. Это лишь умение распоряжаться своей энергией. Ведьма - это как талант, и у меня его нет. Уже осточертело, что меня все время записывают в ведьмы. Серьезно подумываю над тем, не подать ли на какое-нибудь издание в суд. И пусть там доказывают, что я ведьма! - У христиан начался Великий пост. Что Вы думаете о моде поститься для похудения? - Представители церкви не рекомендуют соблюдать пост «для галочки». Это не способ питания, а определенное состояние души, испытание самого себя. А то, что у нас большинство людей воспринимают пост как диету лайт-вариант кощунства. Перед интервью примеряла в магазине платье. И поняла - пару кило нужно сбросить. Но пост для этого использовать не собираюсь.

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ ËÀÄÛ ËÓÇÈÍÎÉ

«Êèåâñêèå âåäüìû» âåäüìû». Ïðîäîëæåíèå ïåðâîãî â Óêðàèíå êíèæíîãî ñåðèàëà. Êàæäûå äâà ìåñÿöà âûõîäèò íîâàÿ ñåðèÿ. Îáíîâëåííûé öèêë ñòàòåé íà æåíñêèå òåìû. Óæå â ïðîäàæå: «ß - ëó÷øàÿ. Ïîñîáèå äëÿ íà÷èíàþùåé ýãîèñòêè». «Ìóæ÷èíû, ïîäðóãè è ïðî÷èå ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ». Âûéäóò â ìàðòå: «Õî÷ó çàìóæ, èëè ß íå áðîøó êóðèòü ðàäè òåáÿ». «13 æåíñêèõ ïðîáëåì è ñïîñîáû èõ ðåøåíèÿ».

«СВОЮ УБОРКУ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» - «Худощавая девушка - вовсе не мужской, а женский идеал самих себя». Муж согласен с Вашим афоризмом? - Муж принимает меня такой, какая я есть. Но в связи с моим увеличением в размере у него появилась привычка ехидно щипать меня за бочок. Я каждый раз кричу: «Ты намекаешь, что я толстая?». На что он отвечает: «Все, что есть - все мое!». - Вы вышли замуж в 30 лет и своим чита-

«ÏÎÑÒ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÄÈÅÒÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÍÅ ÁÓÄÓ» процесс. Я не захожу в тупик каждую неделю, но уборка помогает мне упорядочить все сферы жизни. А готовить я не люблю! Зато у мужа это любимое дело. И даже, если я не понимаю - в чем разница между вчерашней специей и сегодняшней - обязательно его похвалю.

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ѲÒËÎ ÍÅ ÄÎ «ËÀÌÏÎ×ÊÈ» Çà ñïðèÿííÿ ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà ó ñåë³ Áîãäàí³âêà â³äíîâëåíî âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ: ïðîâåäåíî êàïðåìîíò çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íà òðüîõ ñ³ëüñüêèõ âóëèöÿõ, âñòàíîâëåíî 35 åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ ñâ³òèëüíèê³â. Çàâäÿêè öüîìó ì³ñüêèé áþäæåò åêîíîìèòèìå êîøòè é åëåêòðîåíåðã³þ, çá³ëüøèòüñÿ ð³âåíü êîìôîðòó äëÿ ìåøêàíö³â òà âî䳿â. Ó òîìó ÷èñë³ çíèçèòüñÿ ðèçèê òðàâìàòèçìó òà ïîêðàùຠêðèì³íîãåííà ñèòóàö³ÿ. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÄÎ ÙÀÑËÈÂί ÐÎÄÈÍÈ ²ç 19 äî 21 êâ³òíÿ â ì³ñüêîìó Òåàòð³ äðàìè ³ ìóçè÷íî¿ êîìå䳿 ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà â³äáóäåòüñÿ ïåðøà ñïåö³àë³çîâàíà âèñòàâêà-ôîðóì «Â³ä ìàéáóòíüî¿ äèòèíè äî ùàñëèâî¿ ðîäèíè». ϳä ÷àñ çàõîäó êîæåí áàæàþ÷èé çìîæå ïîñëóõàòè ëåêö³¿ òà îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ â³ä ïðîâ³äíèõ ìåäïðàö³âíèê³â ì³ñòà. Äîðîñë³ òà ìàëåíüê³ ãîñò³ ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ òà ³ãðàõ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÃÅÐÎß Ó ñåëèù³ Ãâàðä³éñüêå çàâåðøèâñÿ ôåñòèâàëü äåñàíòíî¿ ï³ñí³ íà ÷åñòü âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ãåíåðàëà àð쳿 Âàñèëÿ Ìàðãåëîâà. Ó Ãàðí³çîííîìó áóäèíêó îô³öåð³â çàõ³ä ç³áðàâ àâòîð³â-âèêîíàâö³â, òâîð÷³ êîëåêòèâè òà äèòÿ÷î-þíàöüê³ â³éñüêîâîïàòð³îòè÷í³ êëóáè ç ªíà곺âîãî, ²çìà¿ëà, Êðèâîãî Ðîãó, Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ñåëà ³ëüíå. Ïî çàâåðøåíí³ ó÷àñíèê³â â³äçíà÷èëè ïðèçàìè òà äèïëîìàìè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÅÐÅÄÀײ ÁÓÄÈÍʲ Äåïóòàòè çàòâåðäèëè ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ æèòëîâîãî áóäèíêó (êîìïëåêñó àáî éîãî ÷àñòèíè) ³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòî𳿠íà áàëàíñ òà óòðèìàííÿ îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â. Òàêîæ çàòâåðäæåíî òèïîâèé äîãîâ³ð, â ÿêîìó çàçíà÷åíî çîáîâ’ÿçàííÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷à áóäèíêó (óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêðàäè), ÎÑÁÁ, ìåøêàíö³â òà âèêîíàâö³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.


6 ТВПРОГРАМА ○

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

08.00 «Днепр;футбол» 08.30 «Алеф ; в наше время» 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.15 «ГАИ.Дорожные войны» 09.55 «Оружие» 10.35 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.35 Х/ф «Конанварвар» 13.50 Х/ф «Особенности национальной ры балки» 15.50 Х/ф «Особенности национальной охо ты» 17.50 Новости 9 канала 18.40 Приемная депутата 18.50 Чемпионат Украины по футболу. 23 тур. «Металлист» ; «Карпаты». Прямая транс; ляция 21.15, 23.15 Проспорт 21.20 Х/ф «Особь3» 23.20 Х/ф «Вспомнить все» 01.45 «Крутые полицейские» 02.30 «Критическая точка» 03.10 «Собиратели долгов»

УТ1

ИНТЕР

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» ○

9 КАНАЛ

СТБ

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.10, 21.15, 23.50 Проспорт 09.15 «Тайны мира с Анной Чапман» 10.15, 01.40 Х/ф «Экспедиция «Ноев ков чег» 13.00 Т/с «Мерлин2» 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты8» 19.00 Х/ф «Робокоп» 21.20 Х/ф «Нападение на 13й участок» 23.55 Кинофайлы. Х/ф «Особь3»

07.00, 00.10 Т/с «Комиссар Рекс» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 10.30 «Куб» 11.35 Х/ф «Грязные танцы» 13.50, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.45 «Необъяснимо, но факт» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 20.10, 22.40 «Звездный ринг» 23.10 Т/с «Доктор Хаус»

ИНТЕР

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 22.40 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55 Т/с «Клон 2» 10.50, 18.30 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 11.45 «Снимите это немедленно» 12.45 «Абсолютная перемена» 13.35 «Шесть кадров» 13.55 Т/с «Пончик Люся» 14.50 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену ; 4» 17.35 «Семейные мелодрамы ; 2» 20.15, 20.50, 23.00, 23.35 Т/с «Интерны» 21.15 «И придет любовь» 00.00 Т/с «Одержимый» 01.00 Х/ф «Влюбленный киллер»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «IQ» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Странное дело». «Голоса из безмолвия» 09.45 «В дороге» 10.05 «Мир юга» 10.30 «Любовь... и другие напасти». «Тюрем; ные романы» 11.25, 18.15 «Мини;путешествия» 11.30 «Дело моей жизни» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «МWПарад» 13.30 Х/ф «Гранатовый браслет» 15.00 «Лица вещей» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Стивен Сигал. Человек закона», 6 с. 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 17.45 «Дальние родственники» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Космические истории». «Рабы при; шельцев» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Совет безопасности» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Т/с «Следаки» 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 Т/с «Команда ЧЕ» 01.00 Х/ф «Время цыган»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.10 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.00 Спорт 09.30, 19.25, 01.05 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Менты» 12.35, 13.00 Анекдоты по;украински

13.15, 20.10 Т/с «Брат за брата» 15.15 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 22.25 Х/ф «Блэкджек»

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.30 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция 12.35, 19.00 Одна за всех 13.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.10 Дом;2 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 20.30 Т/с «Универ» 18.30 БарДак 22.30 Дневники Темного;2 23.10 Т/с «Убежище» 00.10 Т/с «Секс и город» 00.40 Т/с «Сверхъестественное»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.15 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30, 17.10 М/ф 12.05 «Киносеанс. Х/ф «Лицом к лицу», 1 с. 13.20 Благотворительная акция 14.30, 19.40 Киносеанс. Т/с «Приключения мага» 15.30, 00.00 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 17.50 Лечение позвоночника 21.00 Правительство на связи с гражданами 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток 22.40 «Киносеанс. Х/ф «Лицом к лицу», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот;новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия;новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест;время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5;й элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Трансмиссия»

Зах. 16.12 Сх. 04.44 Остання чв. 15 березня 17.25 «Акцент» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время;Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.45 «Друга смуга» 06.50 Х/ф «Товарищ генерал» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.30 Т/с «Литейный» 13.35 Т/с «Сокровища мертвых» 15.35 Х/ф «Строговы», 5 с. 16.50 Х/ф «Сын за отца» 18.30 «Речовий доказ» 00.00 Х/ф «Акулы 3: мегалодон»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Настоящий итальянец». Фильм Вади; ма Глускера, 7 ч. ; «Настоящий Берлус; кони» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.30 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 10.00 Т/с «Адвокат» 11.35 Т/с «Супруги». «Банда». «Пропа щая» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 «Чужой район». «Чужие». «Участко; вый» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Месть» 23.30 Своя игра 00.15 «Победить рак», 1 с. 01.20 Т/с «След саламандры» 02.15 Т/с «Ставка на жизнь»

ENTER 06.00 06.30 09.20 10.50 12.30 13.50 17.00 18.45 22.20 00.45

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Шествие золотых зверей» Х/ф «Москва любовь моя» Х/ф «Жизнь по лимиту» Х/ф «Дорога в ад» Х/ф «Первый парень» Х/ф «Сталинград» Х/ф «Особо важное задание» Х/ф «На вес золота»

Іменинники дня: АРКАДІЙ, ФЕДІР, МАКСИМ, ОЛЕНА

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «След» 09.10 Т/с «Телохранитель 2» 11.00 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 13.00 Ток;шоу «Пусть говорят. Татьяна Васи; льева: самая обаятельная и привлека; тельная» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина любовь» 21.30 Т/с «Супруги» 22.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 00.50 Т/с «Следственный комитет»

ENTER

ОРТ М

06.00 Саундтреки 06.30 Мультфильм СССР 09.15 Х/ф «Красные дипкурьеры» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Криминальные хроники» 12.50 «Право на защиту» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Личные обстоятельства» 17.00 Т/с «Сердце Марии» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.10 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Робинзон» 22.35 «Краткий курс счастливой жизни» 23.50 «Познер» 00.50 Ночные новости

НТВМИР

27 КАНАЛ

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Настоящий итальянец». Фильм Вади; ма Глускера, 6 ч. ; «Итальянец,, который поет» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 «Программа максимум» 10.05 «Русские сенсации» 11.35 Т/с «Супруги». «Игра на выбыва ние». «Бремя отцовства» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 «Чужой район». «Шантаж». «Форточ; ник» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Месть» 23.30 Своя игра 00.15 Честный понедельник 01.05 Т/с «След саламандры» 02.05 Т/с «Ставка на жизнь»

06.00 Мир за неделю 06.20 Утренняя зарядка 06.30 Ф;стиль 06.55, 15.10, 16.55, 18.25, 19.55, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.00, 16.00 Страна Советов 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци; альный пульс» 15.15 80 островов вокруг света 17.00 Алло, доктор! 17.50 Мастер путешествий 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30, 23.05 «Новости DW» 20.00 Социальный статус: ваша пенсия 21.35 Атлас животного мира 23.30 Телечат

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.50 «Друга смуга» 06.55 Х/ф «Маэстро вор» 08.30 «Правда жизни» 09.00 Д/с «Православные святые» 10.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40 Х/ф «Товарищ генерал» 14.20 Х/ф «Сталинград» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 23.30, 01.50 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 22.30 Т/с «Закон и порядок» 00.00 Х/ф «Грифон»

11.00 Х/ф «Рожденная революцией» 19.00 Х/ф «Дорога в ад» 22.15 Х/ф «Асса»

НТН

Зах. 15.03 Сх. 04.21 Остання чв. 15 березня 15.15 «Интеллект.ua» 16.15 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время;Тайм» 22.00 «Акцент» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

Сх. 06.00 Зах. 18.11 Трив. дня 12.11

УТ1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10, 20.30 Т/с «Личные обстоятельства» 11.20 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев; ским;2» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 10» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты 4» 20.00 «Подробности» 22.35 Т/с «По горячим следам» 00.40 Д/ф «Секретные территории»

5 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но; вости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Свет 09.55 «Легко быть женщиной» 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 19.05, 21.20 Деловой мир 12.30 Желаем счастья 12.45 Темный силуэт 12.55 Армия 13.15 Обновленный город 13.35 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 2 с. 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.55 Х/ф «Идиот» 17.55 221 18.25 Хоккей. Чемпионат Украины. «Донбасс;2» (Донецк) ; «Сокол» (Киев). 19.55 Мир спорта 20.50 Плюс;минус 21.25 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 Потомки 01.30 Телеакадемия

11 КАНАЛ

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот;новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия;новости» 08.30, 13.10, 17.50, 22.55, 23.50 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест;время» 09.20, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30, 11.10 «Республика с Анной Безулик»

Вівторок, 20 березня

06.35 Kids’ Time 06.40, 07.40 «Подъем» 06.45, 14.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 08.00 «Два берега» 09.00 Очевидец. Самое шокирующее видео 09.55 Т/с «Светофор» 10.35, 19.55 Т/с «Молодожены» 11.40, 16.50 Т/с «Папины дочки» 12.40, 22.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.45 М/с «Аладдин» 14.40 «Мой малыш» 15.10 Т/с «Охота на монстров» 15.45 Teen Time 15.50 Т/с «Нереальная история» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Пираньи 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 Шуры;амуры 00.00 Т/с «Купидон»

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.10 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 00.40 Спорт 09.30, 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 10.35 Х/ф «В последний момент» 12.25, 13.30 Анекдоты по;украински 13.00 Море по колено 13.55 Т/с «Менты» 15.55 Х/ф «Шерлок Холмс» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Брат за брата» 22.40 Свобода слова 01.45 ПроЦікаве ○

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.30, 10.40, 17.10 М/ф 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 «Формат 1» 10.10, 00.40 Украинская десятка 11.50 «Детский киносеанс. Х/ф «Мария Мира; бела» 13.00 Пенсионный фонд информирует 13.20 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.25, 19.40 «Киносеанс. Т/с «Приключения мага» 15.30, 00.00 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.20 «Детский киносеанс. Х/ф «Приключе; ния Шерли Холмс» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Свои 21.20 Благотворительная акция 21.30 О рыбалке всерьез 22.40 «Киносеанс. Х/ф «Лицом к лицу», 1 с.

ICTV

1+1

TET

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.10 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55 «Шесть кадров» 10.15 Х/ф «Самарагородок» 13.50, 01.50 Х/ф «Мечтать не вредно» 15.15 Х/ф «Нежные встречи» 17.35 «Семейные мелодрамы ; 2» 18.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 20.15, 20.50, 00.20 Т/с «Интерны» 21.15 «Большая разница» 23.25 «Tkachenko.ua» 00.50 Т/с «Одержимый»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Comedy Woman 11.40 Интуиция 12.35, 19.00 Одна за всех 13.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.10 Дом;2 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 20.30 Т/с «Универ» 18.30 БарДак 19.30 Т/с «Детка» 22.30 Дневники Темного;2 23.10 Т/с «Убежище» 00.10 Дурнев + 1 00.40 Т/с «Сверхъестественное»

07.15 «Автотема» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Странное дело». «Время без правил» 09.35 «Бойцовский клуб» 10.30 Х/ф «Охота на лис» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «Медикус» 13.00 «Живая тема». «Звезды на диете» 14.00 «Специальный проект». «Обман по соб; ственному желанию» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Жадность» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 17.45 «Дальние родственники» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини;путешествия» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Космические истории». «Ложь разума» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Совет безопасности» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.00 Т/с «Следаки» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Стивен Сигал. Человек закона», 8 с. 00.10 Т/с «Команда ЧЕ» 01.00 «МWПарад» 01.50 Х/ф «Дела сердечные»

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Остров ненужных людей» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 Х/ф «В ожидании любви» 15.55 Д/с «Детективы» 16.20 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Личные обстоятельства» 22.35 Т/с «По горячим следам» 00.40 «Позаочі»

СТБ 08.55 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 13.40, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.40 «Необъяснимо, но факт» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 20.10 «Куб» 21.15, 22.25 «Национальное талант;шоу «Танцуют все!;4» 01.20 Т/с «Доктор Хаус»

06.35 Kids’ Time 06.40, 07.40 «Подъем» 06.45, 14.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.10 «Экономика в деталях» 08.30 Репортер 08.40 «Родительский клуб» 09.00 Х/ф «Шопокоп» 11.40, 16.50 Т/с «Папины дочки» 12.45, 22.45 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.50 М/с «Аладдин» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «Охота на монстров» 15.50 Т/с «Нереальная история» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.50 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 19.55 Т/с «Молодожены» 21.00 «Дело вкуса» 22.00 Аферисты 23.50 Т/с «Купидон»

Сх. 06.02 Зах. 18.10 Трив. дня 12.08

Понеділок, 19 березня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00 Итоги недели 09.40 Точка зрения 10.05 «Легко быть женщиной» 11.00 Шеф;повар страны 11.50, 20.55 Официальная хроника 12.10, 18.40, 21.35 Деловой мир 12.25 Право на защиту 12.45 Окно в Америку 13.15 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 1 с. 15.15 Euronews 15.40 Деловой мир. Агросектор 15.55 Х/ф «Агония» 19.00 Смешной и еще смешнее 19.25 After Live 19.50 221.. Неделя 20.40 Сельсовет 21.00 Итоги дня 21.25 Плюс;минус 21.30 221 21.45 Мир спорта 21.55 Витас. Бессонная ночь 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 Потомки 01.30 Телеакадемия

Іменинники дня: ВАСИЛЬ, ПАВЛО, ЄВГЕН, НЕСТОР, МОТРОНА, МАРІЯ 27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40, 13.20 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35, 09.35 М/ф 08.00 Социальный статус ваша пенсия 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Кармелюк» 14.00, 21.35 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна Советов 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Территория выбора» 20.00 Социальный статус: ваши льготы 23.05 «Готовим вместе» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Криминальные хроники» 12.50 «Право на защиту» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Робинзон» 17.00 Т/с «Сердце Марии» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Краткий курс счастливой жизни» 23.50 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «След» 09.10 Т/с «Телохранитель 2» 11.00, 21.30 Т/с «Супруги» 12.00 Ток;шоу «Пусть говорят. Надежда для Веры» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина любовь» 23.30 Т/с «Тюдоры. Четвертый сезон» 00.30 Т/с «Следственный комитет»


ТВПРОГРАМА 7

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.15 Новости 2+2 09.10, 21.25, 23.25 Проспорт 09.15 «Оружие» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00, 01.40 Т/с «Молодой Индиана Джонс» 13.00 Т/с «Мерлин2» 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты8» 19.00 Х/ф «Робокоп2» 21.30 Х/ф «Волкиоборотни» 23.30 Х/ф «Нападение на 13й участок» 03.15 «Критическая точка»

УТ1

06.35 Kids’ Time 06.40, 07.40 «Подъем» 06.45, 14.25 М/с «Губка БобКвадратные штаны» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 09.00 Очевидец 09.55 Т/с «Светофор» 10.35, 19.55 Т/с «Молодожены» 11.35, 16.50 Т/с «Папины дочки» 12.40, 22.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.45 М/с «Аладдин» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «Охота на монстров» 15.50 Т/с «Нереальная история» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.35 Пираньи 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.20 Ревизор 00.00 Т/с «Купидон»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55 Т/с «Клон 2» 10.50, 18.30 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 11.45 «Снимите это немедленно» 12.45 «Абсолютная перемена» 13.35 «Шесть кадров» 14.05 Т/с «Пончик Люся» 14.55 «Давай поженимся» 15.50 «Меняю жену ; 4» 17.35 «Семейные мелодрамы ; 2» 20.15, 20.50, 23.40, 00.15 Т/с «Интерны» 21.15 «Деньги» 22.15 «Адская кухня ; 2» 00.50 Т/с «Одержимый» 01.45 Х/ф «Влюбленный киллер»

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 09.10, 20.30 Т/с «Личные обстоятельства» 11.20 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев; ским;2» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 10» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты;4» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 22.35 Т/с «По горячим следам» 00.45 «Парк автомобильного периода»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» ○

9 КАНАЛ

СТБ

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.10, 21.15, 23.45 Проспорт 09.15 «Оружие» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00, 01.30 Т/с «Молодой Индиана Джонс» 13.00 Т/с «Мерлин3» 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты8» 19.00 Кинофайлы. Х/ф «Робокоп3» 21.20 Х/ф «Война» 23.50 Х/ф «Волкиоборотни» 03.00 «Собиратели долгов»

07.00, 01.40 Т/с «Комиссар Рекс» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.40 Х/ф «Жизнь одна» 13.55, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.55 «Необъяснимо, но факт» 15.55 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 20.10, 22.40 «Холостяк ; 2» 23.55 «Холостяк ; 2. Как выйти замуж» 00.55 Т/с «Доктор Хаус»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10, 20.30 Т/с «Личные обстоятельства» 11.20 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев; ским 2» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 10» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00 «Подробности» 22.35 Т/с «По горячим следам» 00.40 «Разбор полетов»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.40 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55 Т/с «Клон 2» 10.50, 18.30 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 11.45 «Снимите это немедленно» 12.45 «Абсолютная перемена» 13.35 «Шесть кадров» 13.55 Т/с «Пончик Люся» 14.50 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену ; 4» 17.35 «Семейные мелодрамы ; 2» 20.15, 20.50, 23.00, 23.35 Т/с «Интерны» 21.15 «Я люблю Украину» 00.00 Т/с «Одержимый» 01.00 Х/ф «Дикие ребята»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «Индекс опасности» 07.35 «Здравствуй, это Я!» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Кухня на шпильках» 09.15 «Странное дело». «Назло Бен Ладену» 10.15 Х/ф «Слово для защиты» 11.50, 18.15 «Мини;путешествия» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «Странное дело». «Черная глубина» 13.30 «Любовь... и другие напасти». «Коро; левская любовь» 14.30 «Женские откровения» 15.00 «Чего хочет женщина» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Жизнь среди жизни» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 17.45 «Дальние родственники» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Космические истории». «Эксперимент «Земля» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Совет безопасности» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Смотреть всем!» 01.00 «МWПарад» 01.45 «Еще не вечер». «Дорога к славе»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.40 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.10 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.25 Спорт 09.30, 19.25, 00.35 Чрезвычайные новости 10.35, 16.30 Т/с «Менты» 12.40, 13.00 Анекдоты по;украински 13.15, 20.10 Т/с «Чужой район»

15.15 18.45 22.25 01.40

15.40 17.10 18.30 00.00

Т/с «Прокурорская проверка» Факты. Вечер Х/ф «Икар» Х/ф «Ретроград»

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.30 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция 12.35, 19.00 Одна за всех 13.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.10 Дом;2 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 20.30 Т/с «Универ» 18.30 БарДак 22.30 Дневники Темного;2 23.10 Т/с «Убежище» 00.10 Т/с «Секс и город» 00.40 Т/с «Сверхъестественное»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Время советов 10.00 ПРОФИЛАКТИКА 15.00 Что отмечаем 15.05, 19.35 «Киносеанс. Т/с «Приключения мага» 16.20 «Детский киносеанс. Х/ф «Приключе; ния Шерли Холмс» 17.10 М/ф 17.30 102 информ 17.45 Приемная депутата 20.30 Лечение позвоночника 21.00 Один день с.... 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Бабушки и дедушки 22.40 Х/ф «Последний рыцарь», 1 с. 00.10 Луганщина в лицах 00.40 Украинская десятка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот;новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия;новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест;время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня»

07.35 М/ф 08.00 Социальный статус: ваши льготы 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Кармелюк» 14.00, 21.35 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна Советов 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30, 23.05 «Готовим вместе» 23.30 Телечат

Х/ф «Строговы» 6 с. Х/ф «Рысь возвращается» «Правда жизни» Х/ф «Король кикбоксеров 3

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Настоящий итальянец». Фильм Вадима Глускера, 8 ч. ; «Красота по;итальянски» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про; исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.25 Русская начинка 10.00 Т/с «Адвокат» 11.35 Т/с «Супруги». «Суррогат». «Свои и чужие дети» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 «Чужой район». «Крыса». «Праздник» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Месть» 23.30 Своя игра 00.20 «Победить рак», 2 с. 01.25 Т/с «След саламандры» 02.20 Т/с «Ставка на жизнь»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Криминальные хроники» 12.50 «Право на защиту» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Робинзон» 17.00 Т/с «Сердце Марии» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Краткий курс счастливой жизни» 23.50 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

ENTER 06.00 06.30 09.40 11.20 14.10 15.55 19.00 20.40 22.25 00.00

Іменинники дня: ОПАНАС, ЯРЕМА, ФЕОДОСІЙ, ЛАЗАР

НТВМИР

Зах. 17.20 Сх. 05.04 Остання чв. 15 березня

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Координаты неизвестны» Х/ф «Мелодия на два голоса» Х/ф «Бессмертный гарнизон» Х/ф «Асса» Х/ф «Тревожный месяц вересень» Х/ф «Корпус генерала Шубникова» Х/ф «Первый парень» Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.00, 20.15 Т/с «След» 10.00, 21.30 Т/с «Супруги» 12.00 Ток;шоу «Пусть говорят. Кто настоящий отец Витаса» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина любовь» 23.30 Т/с «Тюдоры. Четвертый сезон» 00.30 Х/ф «Родители»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40, 13.20 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» ○

Сх. 05.56 Зах. 18.15 Трив. дня 12.19

УТ1

ИНТЕР

НТН

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но; вости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Книга.ua 09.50 «Легко быть женщиной» 10.55 Художественные истории. Основопо; ложник 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.45 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 4 с. 15.40 Деловой мир. Агросектор 16.00 Шутка с М.Жванецким, И.Олейниковым, Ю.Стояновым 16.45 Х/ф «Живые и мертвые», 1 с. 19.05 Бенефис Е.Воробей 21.25 Плюс;минус 21.30 221 21.45 Мир спорта 21.55 Богатырские игры 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 Потомки 01.30 М/ф «Коп и Штык веселые кроты» 01.45 Телеакадемия

11 КАНАЛ

06.45 «Друга смуга» 06.50 Х/ф «Сын за отца» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.30 Т/с «Литейный» 13.35 Т/с «Сокровища мертвых»

Четвер, 22 березня

06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45, 14.25 М/с «Губка БобКвадратные штаны» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.55 Новости 07.40 «Мастерская здоровья» 08.05 «Родом из Украины» 09.00 Очевидец 09.55 Т/с «Светофор» 10.35, 19.55 Т/с «Молодожены» 11.35, 16.50 Т/с «Папины дочки» 12.40, 22.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.45 М/с «Аладдин» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «Охота на монстров» 15.50 Т/с «Нереальная история» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.35 Пираньи 21.00 «Respect TV» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Посторонним В... 23.55 Т/с «Купидон»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот;новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия;новости» 08.30,09.15, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест;время» 09.20, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время;Тайм» 22.00 «Сканер» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.30 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция ○

5 КАНАЛ

TET

51 КАНАЛ

ICTV

СТБ

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.20 «Детский киносеанс. Х/ф «При; ключения Шерли Холмс» 11.30, 17.10 М/ф 12.00 Х/ф «Лицом к лицу», 2 с. 13.20 Перекресток 14.30, 19.45 Т/с»Приключения мага» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 17.20 Лечение позвоночника 17.30 Истории с Бородой 21.00 Право на защиту 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Хата скраю 22.40 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» ; БК «Киев»

07.35 Деловые факты 07.40 Провокатор 08.45, 12.45, 22.10 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.30 Спорт 09.30, 19.25, 00.40 Чрезвычайные новости 10.35, 16.40 Т/с «Менты» 12.25, 13.00 Анекдоты по;украински 13.25 Т/с «Брат за брата» 15.25 Т/с «Прокурорская проверка» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Чужой район» 22.25 Х/ф «Ретроград» 01.40 Х/ф «Блэкджек»

07.00, 00.55 Т/с «Комиссар Рекс» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 12.00 Х/ф «Ты всегда будешь со мной» 14.05, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 15.05 «Необъяснимо, но факт» 16.05 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 20.10, 22.40 Звездная жизнь 23.55 Т/с «Доктор Хаус»

12.35, 19.00 Одна за всех 13.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.10 Дом;2 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 20.30 Т/с «Универ» 18.30 БарДак 22.30 Дневники Темного;2 23.10 Т/с «Убежище» 00.10 Т/с «Секс и город» 00.40 Т/с «Сверхъестественное»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «Эпикриз» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Мир юга» 09.15 «Женские откровения» 09.45, 00.00 «Ты сможешь!» 10.00 «Странное дело». «Морские разбойни; ки» 11.00 «Любовь... и другие напасти». «Звезд; ные разводы» 11.55, 18.15 «Мини;путешествия» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «В дороге» 13.00 «Странное дело». «Секрет самурая» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «В час пик» 15.00 «Жизнь среди жизни» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Стивен Сигал. Человек закона», 7 с. 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Чудеса цивилизации» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Космические истории». «Звездные две; ри» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Совет безопасности» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.15 «МНС» 00.30 «Еще не вечер». «Экстрасенсы против убийц» 01.30 Х/ф «Слово для защиты»

11 КАНАЛ

Сх. 05.58 Зах. 18.13 Трив. дня 12.15

Середа, 21 березня 07.00,08.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Правительство на связи с гражданами 09.55 «Легко быть женщиной» 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 19.05, 21.20 Деловой мир 12.30 Наша песня 13.25 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 3 с. 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.55 Обновленный город 16.15 Х/ф «Осень. Чертаново» 17.55 221 18.25 Хоккей. Чемпионат Украины. «Донбасс;2» (Донецк) ; «Сокол» (Киев). 19.55 Мир спорта 20.50 Плюс;минус 21.25 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 Потомки 01.30 М/ф «Курица, которая несла всякую всячину» 01.40 Телеакадемия

Зах. 18.26 Сх. 05.24 Новий міс. 16.37 16.15 «Своими глазами» 17.25 «Сканер» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время;Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.05 «Легенды бандитской Одессы» 07.00 «Друга смуга» 07.05 Х/ф «Рысь возвращается» 08.35, 19.00, 23.30, 01.30 «Свідок» 09.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Литейный» 13.35 Т/с «Сокровища мертвых» 15.40 Х/ф «Строговы», 7 с. 16.55 Х/ф «Заложник» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Крас; ная капелла 21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» 00.00 «Элита спецназа. Краповые береты» 00.30 «Покер. Million Dollar Challenge»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Анатолий Тарасов и Всеволод Бобров: Великое противостояние», 1 ч. 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.30 «Медицинские тайны» 10.00 Т/с «Адвокат» 11.35 Т/с «Супруги». «Маменькин сынок». «Ладушка» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 «Чужой район». «Дурь». «Пропажа» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Месть» 23.30 Своя игра 00.20 «Победить рак», 3 с. 01.25 Т/с «След саламандры» 02.20 Т/с «Ставка на жизнь»

ENTER 06.00 06.30 09.10 10.55 12.20 14.10 15.50 17.25

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Груз без маркировки» Х/ф «Иностранка» Х/ф «Табор уходит в небо» Х/ф «Товарищ генерал» Х/ф «Нейлон 100%» Х/ф «Неподсуден»

Іменинники дня: МИКОЛА, ЛЕОНТІЙ, ІЛЛЯ, ТАРАС, ВАЛЕРІЙ 19.00 Х/ф «Слушать в отсеках» 21.50 Х/ф «Красная палатка» 00.35 Х/ф «Золотая цепь»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40, 13.25 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35, 09.35, 20.30 М/ф 08.00 Социальный статус: ваше здоровье 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Кармелюк» 14.00, 21.35 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна Советов 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Кем быть?» 23.05 «Готовим вместе» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Криминальные хроники» 12.50 «Право на защиту» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Робинзон» 17.00 Т/с «Сердце Марии» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Краткий курс счастливой жизни» 23.50 Ночные новости 00.05 «В контексте»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.15, 14.00, 20.15 Т/с «След» 10.00, 21.30 Т/с «Супруги» 12.00 Ток;шоу «Пусть говорят. Отчаянные до; мохозяйки» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина любовь» 23.30 Т/с «Тюдоры. Четвертый сезон» 00.30 Х/ф «В погоне за счастьем»


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

ÒÀÁÓ ÍÀ ÊÓÐÅÍÈÅ

Íà ñòàäèîí è â ðåñòîðàí - áåç ñèãàðåòû ских стран. В Украине же «таÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ бачной атаке» вынуждены подвергаться как посетители, çàìåñòèòåëü Óêðàèíöàì ìîãóò ïîëíîñòüþ так и бармены с официанта- äèðåêòîðà ðåñòîðàíà çàïðåòèòü êóðèòü â ðåñòîðàми, которые работают по 10-12 «Il patio», Äíåïðîïåòðîâñê: íàõ, êàôå è íà ñòàäèîíàõ. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðî- часов в день. - ß íå ñîãëàñåí ñ äàííûì Сегодня в нашей стране су- çàêîíîïðîåêòîì. Êàæäûé åêò â ïåðâîì ÷òåíèè 13 ìàðòà ществует запрет на курение в âñåãäà ìîæåò ñäåëàòü âûáîð: ïðèíÿëà Âåðõîâíàÿ Ðàäà. Ê ñëîâó ñêàçàòü, ìíîãèå ðåñòî- лифтах, учреждениях здраво- õîäèòü â êàôå, ãäå êóðÿò, èëè охранения и образования, на íåò. À íàñèëüíî ëèøàòü ïðàâà ðàòîðû, â òîì ÷èñëå è â Äíåïðîïåòðîâñêå, ïîääåðæè- детских площадках, в подъез- ÷åëîâåêà ïîïèòü êîôå è дах жилых домов, подземных âûêóðèòü ñèãàðåòó - íåïðàâèëüâàþò äàííóþ èíèöèàòèâó, õîòÿ è ãîâîðÿò, ÷òî ëþáèòåëÿì переходах и общественном íî. транспорте. Также ныне дейïîäûìèòü ñ íîâîââåäåíèåì ствующий закон гласит, что в ñìèðèòüñÿ áóäåò íåëåãêî кафе и ресторанах минимум для обслуживания некурящих За ограничение мест для 50% площади залов отводится посетителей. В случае принятия нового курения выступили и предстазакона табу на курение расвители киевской ассоциации пространится на все заведения официантов, директоры ряда общепита, культурные учрежстоличных ресторанов. Они дения, спортивные площадки напоминают, что запрет на и стадионы. Нарушение будет курение в местах общественкараться штрафом от 1 до 10 ного питания уже давно дейтысяч гривен. ствует в большинстве европейÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

ÀÐÒÅÌ,

ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ ÇÀÏËÀÒßÒ ÎÒ 1 ÄÎ 10 ÒÛÑß× ÃÐÈÂÅÍ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÅËÅÍÀ, äèðåêòîð ïèööåðèè «Pizza Celentano»,

Äíåïðîïåòðîâñê: - ß ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþ ýòó èíèöèàòèâó. Ãîä íàçàä ìû çàïðåòèëè êóðèòü â ñâîåé ïèööåðèè. Òåïåðü ó íàñ çàëû òîëüêî äëÿ íåêóðÿùèõ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ðåñòîðàòîðû äîëæíû ïîéòè íà òàêîå, õîòÿ ýòî ìîæåò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ. Ó íàñ íåìíîãî óïàëà ïîñåùàåìîñòü, íî ìåíÿòü íè÷åãî íå áóäåì.

ѲÌÅÉͲ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²

Îäðóæåíèé çà âëàñíèì áàæàííÿì ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

Óêðà¿íö³ - äóæå ñ³ìåéíà íàö³ÿ. Íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè ìàéæå íå âèçíàþòü øëþá³â çà ðîçðàõóíêîì òà âñå ÷àñò³øå îäðóæóþòüñÿ ÷åðåç êîõàííÿ. Ñåðåä æ³íîê ðîçëó÷åíèõ á³ëüøå, à ñåðåä ÷îëîâ³ê³â á³ëüøå òèõ, õòî âçàãàë³ í³êîëè íå îáòÿæóâàâ ñåáå óçàìè óìåíåÿ. Òàê³ äàí³ ñîö³îëîã³÷íîãî îïèòóâàííÿ, ÿêå ïðîâîäèëîñÿ ó 24-õ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè òà â ÀÐ Êðèì Сімейний стан українців «досліджувала» компанія Research&Branding Group. Вдалося «перевірити» 2079 наших співвітчизників. За результатами опитування: † 68% українців перебувають в офіційному шлюбі; † 11% - раніше вже були одружені, але зараз розлучені. Серед українців похилого віку прихильників традиційних сімейних цінностей більше, ніж серед молоді: < 80% співвітчизників у віці 50 - 54 років перебувають у шлюбі; < 44% молодих людей до 30 років офіційно зареєстрували свою сім'ю. Серед тих, хто вже вступав у шлюб: = 79% робили це через кохання;

ÑÅÐÅÄ ÐÎÇËÓ×ÅÍÈÕ Á²ËÜØŠƲÍÎÊ, Í²Æ ×ÎËβʲÂ

À ßÊ Ó ÍÈÕ? Ó ªâðîï³ íàéá³ëüø ì³öí³ ñ³ì'¿ - ó Áîñí³¿ ³ Ãåðöåãîâèí³, Ìàêåäîí³¿, ×îðíîãî𳿠òà ²òà볿. Ó ñåðåäíüîìó â öèõ êðà¿íàõ ïðèïàäຠâñüîãî 0,9 ðîçëó÷åíü íà

1000 æèòåë³â. À íàéìåíøå ïàð âèð³øóþòü ðîç³ðâàòè óçè óìåíåÿ â ²ðëàí䳿 -

0,8 ðîçëó÷åíü íà êîæíó òèñÿ÷ó ³ðëàíäö³â.

= 15% - через розрахунок; = 6% - не змогли відповісти. При цьому, розлучені частіше зустрічаються серед жінок - 14%. У чоловіків цей показник у два рази нижчий - 7%. Але в рядах представників чоловічої статі більше холостяків 20% ще ніколи не перебували у шлюбі, тоді як серед жінок це всього 12%.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

²ÃÐÀØÊÈ ÄËß ÄÎÐÎÑËÈÕ

ÍÎÂÈÍÈ «Øòó÷í³» íåìîâëÿòà êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

«ËÅÃÀ˲ÇÓÂÀËÈ» ÌÅÒÀË

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Ïðîòÿãîì 2011 ðîêó â îáëàñíîìó öåíòð³ çàêðèëè 370 íåëåãàëüíèõ ïóíêò³â ïðèéîìó ìåòàëîáðóõòó, à ç íåçàêîííîãî îá³ãó âèëó÷èëè ìàéæå 187 ò ìåòàëó. Äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî 343 îñîáè. Òàêîæ çàòðèìàíî 72 àâòîìîá³ë³, ÿê³ ïåðåâîçèëè ìåòàëîáðóõò áåç äîêóìåíò³â. Ïðàâîîõîðîíö³ çâåðòàþòü óâàãó, ùî ëåãàëüí³ ïóíêòè ïðèéîìó ìåòàëó îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ ìàòè ìàéäàí÷èê ðîçì³ðîì íå ìåíøå 1000 êâ. ì ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì, òåðåçè òà îáëàäíàííÿ äëÿ ð³çàííÿ, ïðåñóâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ ìåòàëîáðóõòó.

Íàéá³ëüøà ìð³ÿ âñ³õ ä³òåé - ìàòè ³äåàëüíó ëÿëüêó, ìàêñèìàëüíî ñõîæó íà ñïðàâæíº íåìîâëÿ, çä³éñíþºòüñÿ. Ëÿëüêè ðåáîðí - íàñò³ëüêè «æèâ³», ùî äåêîãî çâîðóøóþòü òà äèâóþòü, ó ³íøèõ âèêëèêàþòü â³äðàçó òà îáóðåííÿ. Àëå ³ ïðèõèëüíèêè, ³ ñóïðîòèâíèêè «äèâî-ïóïñèê³â» ñõîäÿòüñÿ íà äóìö³ - ñüîãîäí³ öå íàéá³ëüø ðåàë³ñòè÷í³ ëÿëüêè ó ñâ³ò³

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÀÒÜ ÊÀÄÐÀÌÈ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: s ³ä 200 äî 8000 äîë. - ö³íà «øòó÷íîãî» íåìîâëÿ,

ùî çóñòð³÷àºòüñÿ íà àóêö³îí³ e-bay (óñå çàëåæèòü â³ä àâòîðà-âèðîáíèêà); ВИГЛЯДАЮТЬ ПЕРЕКОНЛИВО «Штучні» немовлята і справді виглядають настільки переконливо, що часом їх просто неможливо відрізнити від справжніх дітей. Широковідомі в Європі, Америці та Росії ляльки реборн потроху завойовують серця і українців. Щоправда, в нашій країні такі «дітозамінники» відомі лише в колах справжніх поціновувачів. Виготовляють їх в єдиному екземплярi, а купують на аукціонах або безпосередньо в авторів-виробників. Реалістичність ляльок реборн викликає у жінок, які народили, бажання знову пережити радість від спілкування з немовлям. Часто їх хочуть придбати люди, які втратили власну дитину, або жінки, що не можуть народити.

«ФІШКА» У РОДИМИХ ПЛЯМКАХ Процес створення ляльки копіткий та потребує чималої майстерності. На її виготовлення витрачають місяці, а іноді й цілий рік. Художник повторює всі почервоніння,

родимі плямки, подряпинки, венки та капіляри новонародженого малюка. Тіло, ручки, ніжки роблять важчими за допомогою скляного та пластикового гранулята. Так «немовля» здатне тримати голівку. Але, незважаючи на зовнішню досконалість, «реборни» нездатні рухатися та видавати якінебудь звуки. Тобто, якщо замовник придбав ляльку, що, скажімо, спить, зігнувши ручки, то єдине, що вийде з нею зробити, - розігнути та зігнути їх назад.

ÃÐÀÒÈÑß Ç «ÐÅÁÎÐÍÀÌÈ» ÍÅ ÂÀÐÒÎ ВІД НАРОДЖЕННЯ - З ПАСПОРТОМ Розробники дорослих іграшок передбачають абсолютно всі нюанси: «реборни» - точнісінькі копії живих немовлят не тільки зовні їх зріст і вага чітко відпо-

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

²ÐÈÍÀ ÏÅÄÀÍ, ïñèõîëîã

Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÑØ ¹ 78: - Çà êîðäîíîì ó áóäèíêàõ äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó òàêèõ ëÿëüîê äàþòü ñòàðåíüêèì ïàö³ºíòêàì ç ð³çíèìè ñòóïåíÿìè ñòàðå÷îãî ñëàáîóìñòâà. Áàáóñ³, ñïðèéìàþ÷è ¿õ ÿê ñïðàâæí³õ ä³òåé, ðîçìîâëÿþòü ç íèìè, ïîë³ïøóþ÷è ñîá³ íàñòð³é. Ùîäî ä³òåé, òî ÿ ââàæàþ, âîíè ïîâèíí³ â÷èòèñÿ áóäóâàòè ñòîñóíêè òà ñï³ëêóâàòèñÿ ç ðîâåñíèêàìè, à íå ç òàêèìè «æèâèìè» ³ãðàøêàìè. Íà ì³é ïîãëÿä, «ðåáîðíè» ìàëî ñõîæ³ íà æèâèõ íåìîâëÿò.

s 12000 äîë. - ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü ëÿëüêè.

ÇвÑÒ ² ÂÀÃÀ ßÊ Ó ÑÏÐÀÂÆÍ²Õ ÌÀËÞʲ відають параметрам справжніх дітей від місяця до трьох років. До того ж, іграшковим маляткам присвоюється ім'я та видається паспорт, в якому вказується дата «народження». Якщо замовник не бажає, щоб його спадкоємець був схожий на нього або другу половинку, майстер зробить немовля будь-якої зовнішності, скажімо, схожим на улюбленого актора або футбольну зірку. Психологи зазначають, що деяка користь у «спілкуванні» дорослих з такою забавкою є, але дітям до 12 років гратися з реалістичними ляльками не радять - у них не розвиватимуться увага та зацікавленість.

ϳä ãîëîâóâàííÿì ìåðà Þð³ÿ ³ëêóëà â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ «êðóãëîãî ñòîëó» ùîäî ðîçâèòêó ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà ç ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèìè òà âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ïî ôîðìóâàííþ ÿê³ñíîãî òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó. Ó÷àñíèêè ðîçðîáèëè ïðîåêò Óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ òà âèùèõ ³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Äîêóìåíò ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê òà ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ.


8 ТВПРОГРАМА 10 ○

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 17.50 Новости 9 канала 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.10, 21.10, 23.00 Проспорт 09.15 «Оружие» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00, 01.05 Т/с «Молодой Индиана Джонс. Г олливудский каприз» 13.00 Т/с «Мерлин3» 14.50, 15.50, 16.50 Т/с «Солдаты8» 18.50 Чемпионат Украины по футболу. 24 тур. «Волынь» «Шахтер». Прямая трансля ция 21.15 «Улетное видео порусски» 21.55 «Убойное видео» 23.05 Х/ф «Робокоп» 02.35 Т/с «Остров любви» 03.35 Т/с «Остров любви.Сон»

34 КАНАЛ

1+1

УТ1

ИНТЕР 08.30 09.05 10.00 10.45 11.40 13.30 15.50 17.00 19.00 20.00 20.30 22.30 00.55

«Городок 2011» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Вырванный из толпы» «Самый умный» Х/ф «Невероятные приключения ита льянцев в России» «Большая разница» «Киев вечерний» «Рассмешить комика» «Подробности» Концерт «Вечерний квартал» Х/ф «Железный человек2» Х/ф «Сахара»

9 КАНАЛ 08.00, 08.35 М/с «Бен 10. Инопланетная сверхсила» 08.55 «Смешное домашнее видео» 10.05 Проспорт 10.10, 21.30 «ПрожекторПерисХилтон» 11.00, 12.00 «Yesterday Live» 13.20, 14.20 Премьера. Т/с «Страховщики» 15.20 Чемпионат Украины по футболу. 24 тур. «Арсенал» «Металлист». Прямая транс ляция 17.30 Чемпионат Украины по футболу. 24 тур. «Днепр» «Заря». Прямая трансляция

19.30 «Comedy Club» 22.20 «Убойное видео» 23.25 Х/ф «Робокоп2» 01.40, 02.25 Т/с «Клуб кукол2» 03.10 Т/с «Остров любви. Природа» 04.15 Т/с «Остров любви. Приговор»

11 КАНАЛ 06.25 09.00 09.30 10.00 10.40 11.05 12.05 13.15 14.15 15.15 15.55 18.10 20.05 22.00 23.30

Неймовірні історії Ріплі «Лучшие» «Мой малыш» «Перевоплощение» «Просто собака» Аферисты Посторонним В... Новый взгляд Кухня на двоих Даешь молодежь! Х/ф «Джинсыталисман2» Х/ф «Дом с приколами» М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» Хто зверху? Х/ф «Призраки бывших подружек»

1+1 07.15 «Настоящие врачи 2» 08.05 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.10, 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Мир наизнанку 2: Индия» 12.00 «Большая разница поукраински» 12.25 «Голос страны 2: новая история» 15.45, 20.00 Х/ф «Подари мне воскресе нье» 19.30 «ТСН» 23.45 Х/ф «Конанварвар» 01.40 Х/ф «Циклоп»

СТБ 07.40 08.40 08.50 10.00 13.10 15.50 19.00 22.15 01.45

«Караоке на Майдане» «Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» Звездная жизнь «Звездный ринг» «Холостяк 2» «Україна має талант!4» Х/ф «Служебный роман» «ВусоЛапоХвіст»

34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30

«Детали: Экономика» «Детали: Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «Стивен Сигал. Человек закона», 9 с. «Чего хочет женщина» «Автотема» «IQ»

10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.15 12.30 13.00 13.15 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.30 19.00 19.45 20.30 20.50 22.30 00.00 01.00

ICTV 08.35 Берегись автомобиля 09.15 Козырная жизнь 09.35 Люди, кони, кролики..и домашние ро лики 10.00 ЕвроФуд 2012 г. 10.25 Квартирный вопрос 11.20 Стоп10 12.20 Провокатор 13.15 Т/с «Чужой район» 15.20 Максимум в Украине 16.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Це заря» 18.45 Факты. Вечер 18.55 Спорт 19.00 Х/ф «Бриллиантовые псы» 20.55 Наша Russia 21.50 Х/ф «Мерцающий» 23.45 Х/ф «Викинги против пришельцев» 01.55 Х/ф «Апофеоз»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей ка» 09.40, 16.25 Ералаш 10.05 Одна за всех 10.35 Т/с «Кто в доме хозяин?»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40, 13.25 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.35 М/ф 08.00 Социальный статус: ваш дом 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Кармелюк» 14.05 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна советов 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Екатеринославские умельцы» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстратайм» 21.35 Памяти Александра Абдулова 23.05 «Готовим вместе» 23.30 Телечат

НТН

НТВМИР

19.05 Х/ф «Груз без маркировки» 20.55 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 22.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

06.50 «Друга смуга» 06.55 Х/ф «Заложник» 08.35, 19.00, 00.40 «Свідок» 09.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» 10.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40 Т/с «Литейный» 13.40 Т/с «Танкер «Танго» 15.45 Х/ф «Строговы», 8 с. 17.05 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 19.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 22.30 Х/ф «Фарт» 01.10 Х/ф «Второе дыхание»

Сх. 05.51 Зах. 18.18 Трив. дня 12.27 «НАШ САД» «Медикус» «Типтоп» «Здравствуй, это Я!» «Вокруг смеха» «Ты сможешь!» «Вне игры» «Марфа. Чудо возможно» «Спецпроект: «Обманутые наукой». «Бремя Богов» «Спецпроект: «Обманутые наукой». «На сильно счастливые» «Спецпроект: «Обманутые наукой». «Ис целение смертью» «Спецпроект: «Обманутые наукой». «Жизни вопреки» «Спецпроект: «Обманутые наукой». «Границы реальности» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Дело моей жизни» «Чистая работа» «Все для тебя» «Детали: Итоги дня» «Михаил Задорнов. Тырлы и глоупены» Х/ф «Сто дней после детства» «Живая тема». «Интернет врата ада» «Смотреть всем!»

10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.10, 22.00 «Окно в Европу» 21.40 «ВремяТайм» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

Факты. Вечер Х/ф «Специальное задание» Голые и смешные Х/ф «Икар»

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Анатолий Тарасов и Всеволод Бобров: Великое противостояние», 2 ч. 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Развод порусски» 09.30 Спасатели 10.05 Т/с «Адвокат» 11.35 «Суд присяжных. Окончательный вер дикт» 12.45 «Женский взгляд» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.35 Х/ф «Казак» 21.20 «Попса. История всероссийского обма на» 23.10 «Совершенно секретно» 01.05 «Школа злословия» 01.50 «Весна на НТВ». «Звездная весна» 03.45 «Москва Ялта транзит»

11.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.30 ТЕТ 13.25 Х/ф «Большой» 15.30 Куколка 2 16.35, 20.05 Т/с «Универ» 18.00 Х/ф «Свадебный переполох» 22.30 Чертовки в юбках 23.00 Х/ф «Впусти меня»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.45 Не хлебом единым 08.00 Медицина нового тысячелетия 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 09.55, 14.45 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 13.30 Волшебное закулисье 15.00 Х/ф «Последний рыцарь», 2 с. 16.20 Лечение позвоночника 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/ф «Антропология» 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 102информ 20.00 Артзона 20.30 Азбука здоровья 21.00 «Киносеанс. Х/ф «Соло для слона с ор кестром», 1 с. 22.10 Uma2rmaN 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 13.10, 17.20, 17.50, 00.35 «Погода» 08.30 «Светская кухня» 09.20, 15.15 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилоттест» 12.10 «Окно в Европу» 13.15 «Драйв» 14.10 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 16.15 «Арсенал» 17.20 «Феерия путешествий» 18.15 «Время интервью» 19.20, 23.45 «Тема недели» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты з Сергеем Дорофеевым» 21.10 «Большая политика»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Криминальные хроники» 12.50 «Право на защиту» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «След» 16.00 Т/с «Робинзон» 17.05 «Жди меня» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Две звезды» 23.10 «ПрожекторПерисХилтон» 23.50 «Красная звезда» 01.10 Х/ф «Пять минут страха»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Супруги» 12.00 Токшоу «Пусть говорят. Татьянин день» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина любовь» 20.15 Т/с «Телохранитель 3» 00.00 Х/ф «Белый холст»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.30 Мультфильм СССР 09.10 Х/ф «Человек, который закрыл го род» 10.40 Х/ф «Верность» 12.15 Х/ф «Иностранка» 13.35 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 15.20 Х/ф «Табор уходит в небо» 17.20 Х/ф «Слово для защиты»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилотновости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссияновости» 08.30, 12.55, 22.35, 22.55, 00.35 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвествремя» 09.20, 13.20, 14.20 «5й элемент» ○

Зах. 19.32 Іменинники дня: Сх. 05.44 ВІКТОР, ГАЛИНА, АНАСТАСІЯ, Новий міс. 22 березня ЛЕОНІД, ДЕНИС, НІКА

5 КАНАЛ

Субота, 24 березня 07.15 Эра здоровья 07.40 Полезные советы 08.00, 09.15 ШустерLive 09.00 Школа юного суперагента 11.50 After Live 12.10 Ближе к народу. Дмитрий Колдун 13.10 В гостях у Д. Гордона 14.50, 01.20 Потомки 15.10 Баскетбол. Финал Четырех Кубков Суперлиги. Полуфинал 17.10 Золотой гусь 17.40 Баскетбол. Финал Четырех Кубков Суперлиги. Полуфинал. В перерыве: 18.20 Зеленый коридор 19.40 А я люблю, люблю, как в юности, люб лю. Д.Гнатюк 20.50 Кабмин: событие недели 21.00 Итоги дня 21.35 Обратная связь 21.45 Шутка с Е.Степаненко 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Эксперт на связи 23.25 Шевченковский вечер 00.15 Копилка

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 «Киносеанс. Х/ф «Приключения Шер ли Холмс» 12.00 Х/ф «Последний рыцарь», 1 с. 13.20 Бабушки и дедушки 14.25 Приемная депутата 14.35, 19.30 Т/с «Приключения мага» 15.30, 00.00 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.20 «Детский киносеанс. Х/ф «Приключе ния Шерли Холмс» 17.10 М/ф 17.20 Лечение позвоночника 17.30 Испробуй на себе 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.30 Медицина нового тысячелетия 21.45 Кузница кадров 22.40 Х/ф «Последний рыцарь», 2 с.

ICTV

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.40 Стоп10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 00.15 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.35, 16.30 Т/с «Менты» 12.40, 13.00 Анекдоты поукраински 13.15, 20.10 Т/с «Чужой район» 15.15 Т/с «Прокурорская проверка» ○

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция 12.35, 19.00 Одна за всех 13.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.05 Дом2 15.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 15.35 Чертовки в юбках 16.00 У ТЕТа тато! 16.30, 20.00 Т/с «Универ» 18.30 Даешь молодежь! 22.00 Теория измены 23.00 Т/с «Убежище» 00.00 Т/с «Секс и город» 00.30 Т/с «Сверхъестественное»

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «Жизненное пространство» 07.45, 22.30 «Званый ужин» 08.45 «Странное дело». «Домашний демон» 09.45 «Калейдоскоп дикой природы» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 10.55, 18.15 «Минипутешествия» 11.00 «Странное дело». «Ручной разум» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «МWПарад» 13.15 «Странное дело». «Киллеры с Луны» 14.10 Х/ф «Портрет жены художника» 15.35 «Жизнь среди жизни» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Дальние родственники» 17.30 «Чудеса цивилизации» 18.00 «Детали» 18.20 «Вокруг смеха» 18.30 «Космические истории». «День Апока липсиса» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Совет безопасности» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Жадность» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Типтоп» 00.15 «Все для тебя» 00.55 Х/ф «Любовный менеджмент»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 09.55 Т/с «Клон 2» 10.50, 18.30 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 11.45 «Снимите это немедленно» 12.45 «Абсолютная перемена» 13.35 «Шесть кадров» 13.55 Т/с «Пончик Люся» 14.50 «Давай поженимся»

TET

07.20 Х/ф «Американская дочь» 09.25 Х/ф «Семейный дом» 16.15, 18.10 Х/ф «Служебный роман» 18.00, 22.00 «ВiкнаНовини» 20.00, 22.40 «Танцуют все! Возвращение ге роев» 23.55 Х/ф «Жизнь одна» 01.55 «ВiкнаСпорт»

11 КАНАЛ

ИНТЕР

18.45 22.10 00.20 01.25

«Меняю жену 4» «Семейные мелодрамы 2» «Добрый вечер» Х/ф «Конанварвар» Х/ф «Циклоп» Х/ф «Дикие ребята»

СТБ

06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45, 14.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Украинские традиции» 09.00 Очевидец 09.55, 19.35 Т/с «Светофор» 10.35 Т/с «Молодожены» 11.35, 16.50 Т/с «Папины дочки» 12.40, 23.45 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.45 М/с «Аладдин» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Охота на монстров» 15.45 Т/с «Нереальная история» 17.55 Т/с «Воронины» 20.45 «Лучшие» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Пакуй чемоданы 00.50 Т/с «Купидон»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Личные обстоятельства» 11.20 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев ским2» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 10» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4»

15.45 17.35 20.10 21.40 23.55 01.40

20.00 «Подробности» 20.30 «Киев вечерний» 22.30 «Большая политика»

УТ1

Сх. 05.54 Зах. 18.16 Трив. дня 12.22

П'ятниця, 23 березня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.35 Хозяин в доме 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Д/ф «Напев на крыльях бабочки» из цикла «Киевская старина» 10.00 «Легко быть женщиной» 10.55 «Вера. Надежда. Любовь» 11.45 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Околица 13.45 Х/ф «Страховой агент» 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.00 Это было недавно, это было давно... 16.40 Х/ф «Живые и мертвые», 2 с. 18.15 221 18.40 По дорогам Украины 19.05 Наша песня 19.45 Шутка с С.Ещенко 20.40 After Live 21.15 Плюсминус 21.25, 22.50 ШустерLive 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги 01.20 Потомки 01.30 М/ф «Земляничный дождь» 01.40 Хитпарад «Национальная двадцатка»

Зах.20.37 Сх. 06.06 Новий міс. 22 березня 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастеркласс с Наталкой Фицич»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 Т/с «Чисто английские убийства» 08.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 11.30, 01.55 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 12.55 Х/ф «Фарт» 15.00 Т/с «Защита Красина 2» 19.00 Т/с «Тайны следствия 6» 23.00 Реалитишоу «Резервисты» 00.00 Х/ф «Крыша мира»

НТВМИР 05.25 Х/ф «Уличные» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Географиямалышка. Веселое кругосветное путешествие с тетуш кой Совой». «Уроки осторожности с тетушкой Совой» 06.30 Смотр 07.00 Главная дорога 07.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.20 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.15 «Наши» 14.25 Следствие вели... 15.20 «Очная ставка» 16.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 19.00 «Русские сенсации» 19.55 Ты не поверишь! 20.50 Т/с «Ментовские войны5», 2 ф. 22.40 «Чертова дюжина Михаила Пуговкина» 23.30 Совершенно секретно 01.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 01.50 «Кодекс чести»

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.05 12.45 18.00 23.50

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Отдать швартовые!» Х/ф «Выгодный контракт» Х/ф «12 стульев» Х/ф «Дом, который построил Свифт»

27 КАНАЛ 06.00 Страна советов 06.45, 15.10 М\ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 Будь в курсе! 07.50, 14.50 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.30 Сильные мира сего

Іменинники дня: ЮХИМ, ІВАН, ГЕОРГІЙ, СОФРОН 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 «Экстратайм» 10.35 «Альфа и Омега» 11.05, 22.50 «Готовим вместе» 11.25 Х/ф «Девушка с гитарой» 13.30 За семь морей 15.20 Дневник для родителей 15.45 Сокровища природы 16.50 Новые песни о главном 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Т/с «Новобранцы» 20.00 Ронин с Дмитрием Выдриным 20.30 М/ф 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Удивительный мир автомобилей» 23.10 Телечат

ОРТ М 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 «Смак» 10.55 «Ирина Антонова. «Я давно иду по пря мой» 12.15 Среда обитания. «Нехорошая» кварти ра» 13.30 Т/с «И всетаки я люблю...» 16.10 Концерт Валерия Леонтьева 18.15 «Большая разница» 19.20 «Кубок профессионалов» 21.00 «Время» 21.20 «Кубок профессионалов». Продолже ние 22.20 Что? Где? Когда? 23.40 Х/ф «Маленький Николя» 01.20 Х/ф «Странная история доктора Дже кила и мистера Хайда»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.15 События Спорт 07.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» 09.30 Журнал УЕФА ЕВРО 2012 г. 10.00 Х/ф «Белый холст» 12.00 Дорожный патруль 14.00, 16.00 Т/с «Анжелика» 18.00, 19.20 Т/с «Цвет черемухи» 21.15 Х/ф «Полынь трава окаянная» 23.15 Т/с «Час Волкова»


ТВПРОГРАМА 119

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

УТ1

ИНТЕР 07.45 «Формула любви» 08.45 «Утренняя Почта с Пугачевой и Галки ным» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 11.05 «Сваты у плиты» 11.30 Т/с «Сваты4» 15.55 «Вечерний квартал» 17.55, 20.55 Т/с «Жуков» 20.00 «Подробности недели» 23.05 Что? Где? Когда? 00.20 Х/ф «Розовый кадиллак»

9 КАНАЛ 08.00 «Журнал Лиги Чемпионов УЕФА» 08.40 «Мультфильмы» 08.55, 09.15, 09.50 М/с «Бен 10. Инопланет ная сверхсила» 10.10 «Смешное домашнее видео» 11.10 «ПрожекторПерисХилтон» 12.00 «Yesterday Live» 13.20, 16.20 Премьера. Т/с «Страховщики»

14.20 15.00 15.30 16.10

«Днепрфутбол» «Алеф в наше время» «lady drive» Высокая косметология от «Территории красоты» 17.20 Чемпионат Украины по футболу. 24 тур. «Кривбасс» «Таврия». Прямая транс ляция 19.30 Чемпионат Украины по футболу. 24 тур. «Карпаты» «Александрия». Прямая трансляция 21.30 «ПРОФУТБОЛ» 22.30 Х/ф «Война» 00.45 Х/ф «Робокоп3» 02.25, 03.10 Т/с «Клуб кукол2»

11 КАНАЛ 06.05 07.45 08.00 08.25 09.00 09.30 10.00 10.15 10.30 11.00 11.30 13.00 14.10 15.05 17.05 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.00 23.00

Неймовірні історії Ріплі Церковь Христова Спросите у доктора Даешь молодежь! М/с «Губка Боб Квадратные штаны» Тележурнал «Пассаж» «Бюро адвокатских расследований» «Родительский клуб» «Просто собака» «Свадебные хлопоты» Хто зверху? Шурыамуры Пираньи Пакуй чемоданы Файна Юкрайна «Вечерний разговор» «Respect TV» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Рекламная кухня» Люди ХЭ Х/ф «Романтическое преступление»

1+1 07.55 «Ремонт +» 08.40 М/ф 09.05 «ЛотоЗабава» 10.10, 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Дикие и смешные» 11.25 «Я так живу» 12.05 «Большая разница поукраински» 12.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16.10 «Я люблю Украину» 17.45 «Добрый вечер» 19.30, 00.40 «ТСН»

20.15 «Голос страны 2: новая история» 22.45 Т/с «Интерны» 23.10 «Голос страны 2: новая история. Голо сование» 23.40 «Светская жизнь» 01.35 Х/ф «Однажды в Америке»

СТБ 07.05 Х/ф «Неисправимый лгун, или Сказ ка с хорошим концом» 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.50, 01.10 «Невероятные истории любви» 11.50 «Караоке на Майдане» 12.50 Х/ф «Любимый Раджа» 15.40 «Україна має талант!4» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.15 Х/ф «Приказано женить» 23.15 Х/ф «Откуда берутся дети?»

34 КАНАЛ 07.05 07.35 09.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 15.30 17.00 18.00 18.55 19.45 20.30 21.00 22.30 00.00 00.50 01.40

«Погляд» Х/ф «Улыбнись, ровесник!» «Биографии». «Мадонна» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Стивен Сигал. Человек закона», 10 с. «Дело моей жизни» «Седмица» «Все для тебя» Х/ф «Загон» «Военная тайна» «Тайны мира с Анной Чапман» «Странное дело». «Назад в будущее» «Секретные территории» «Типтоп» Информационное обозрение «PostSсriptum» «Специальный проект». «Русские тайны кунгфу» Х/ф «Детства» «Бен Ладен. Война с терроризмом» «Наследие Кеннеди» Х/ф «Миссис Санта Клаус»

ICTV 07.10 07.40 08.15 08.45 10.40 11.05 11.45 11.50

Сх. 06.49 Зах. 19.19 Трив. дня 12.30

Неділя, 25 березня 07.10 7 чудес Украины 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.05 Смешной и еще смешнее 09.30 Кто в доме хозяин? 09.50 Шаг к звездам. Еврвидение 10.30 Пока родители спят 10.55 Кумиры и кумирчики 11.20 Караоке для взрослых 12.00 Шефповар страны 12.50 Честь имею пригласить 13.40 Золотой гусь 14.10 Баскетбол. Финал Четырех Кубков Суперлиги. Суперфинал. 16.10 Деловой мир. Неделя 16.40 «Человек года2011». Церемония на граждения 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фолькmusic 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Свои. Евгений Дятлов 01.20 М/ф «Сказка о царевиче и трех док торах» 01.30 Х/ф «Скворец и лира»

ЕвроФуд 2012 г. Анекдоты поукраински Т/с «Рюрики» Х/ф «Городской коммандо» Козырная жизнь Другой футбол Спорт Х/ф «Астерикс и Обеликс против Це заря»

14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» 16.15 Х/ф «Астерикс на Олимпийских иг рах» 18.45 Факты недели 19.45 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 22.05 Х/ф «Викинги против пришельцев» 00.35 Голые и смешные 01.25 Х/ф «Мерцающий»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей ка» 09.40 М/ф «Долина папоротников» 11.05 Х/ф «Большой» 13.05 Ералаш 13.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.35 Чертовки в юбках 15.05, 19.55 Т/с «Универ» 16.30 Х/ф «Свадебный переполох» 18.30 Куколка2 19.25 Одна за всех 22.20 Бабуны & дедуны2 22.50 Х/ф «Платон» 00.50 Х/ф «Впусти меня»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Соло для слона с оркест ром», 1 с. 12.40 Uma2rmaH 13.15 Не хлебом единым 13.30 «Формат 1» 15.00 М/ф 15.20 Лечение позвоночника 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Артзона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/ф «Антропология» 18.00 Меморандум

До уваги усіх членів Національної спілки журналістів України у Дніпропетровській області Згідно зі Статутом Спілки та для систематизації даних про членів Спілки жур налістів України Дніпропетровська обласна організація НСЖУ проводить пе реоблік усіх журналістівчленів НСЖУ у Дніпропетровській області. Для цього кожному журналістучлену НСЖУ необхідно протягом березня для надання/уточнення інформації про себе звернутись до своєї первинної журна лістської організації або безпосередньо до ДОО НСЖУ особисто (м.Дніпропет ровськ, вул.Комсомольська, б.8), за телефонами (056) 7441646, 7443162, 744 7304, 0986106911, чи надіслати дані електронною поштою на адресу: dnipropetrovsk@cure.org.ua Надайте, будь ласка, такі дані про себе (українською мовою): прізвище, ім'я, по батькові; № членського квитка та час вступу до НСЖУ; дата народження; якщо Ви працюєте зазначте теперішнє місце роботи (повну назву) і посаду; поштовий індекс та адресу, абонентську скриньку (у кого є) для можливості листування; номери телефонів (робочі, домашні із кодом міжміського набору, мобільні) та електронні адреси (редакції та/або особисті). У разі, якщо хтось із членів НСЖУ до 31 березня 2012 р. не надасть про себе відомості, його буде виключено із лав Спілки.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ РЕПЕРТУАРНИЙ ПЛАН НА БЕРЕЗЕНЬ 2012 РОКУ 16.03 (п’ятниця) 17.00 ЮВІЛЕЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛАРМОНІЇ 18.03 (неділя) 17.00 КОНЦЕРТ ДЖАЗОРКЕСТРУ ПІД КЕРУВАННЯМ ЮРІЯ ПАЛА МАРЧУКА «ВЕСНА Й ДЖАЗ» Солісти: В.Кочетков, Д.Ватіян, О.Іщенко, Н.Дуленко 19.03 (понеділок) 19.00 «ЛЕСТВИЦА» КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У приміщенні театру ім. М.Горького 24.03 (субота) 17.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У програмі: Й.Брамс " Трагічна увертюра, Й.Брамс " Симфонія №2, І.Стравінський " Сюїта Жар"Птиця Диригент " Річард Сабіно (Америка) 25.03 (неділя) 18.00 На численні прохання глядачів КОНЦЕРТ «L'AMOUR POUR TOUJOURS» (ФРАНЦУЗЬКИЙ ШАНСОН) У програмі: пісні з репертуару Е.Піаф, М.Матьє, музика французьких композиторів Виконавці: Л.Рожкова (вокал), В.Рожков (саксофон), В.Зубань (акорде" он), Роландас (баритон), В.Кочетков (баритон), інструментальне тріо «Гармонія» У програмі: світові джазові стандарти 28.03 (середа) 18.00 КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО ХОРУ «ЧАРІВНІ ГОЛОСИ ВЕСНИ...» Хормейстер " Євгенія Ничвеєва У програмі: пісні українських та зарубіжних авторів 29.03 (четвер) 17.00. (Для студентів) КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ «Я помню вальса звук прелестный» У програмі: Й.Штраус, П.Чайковський, М.Глінка, Г.Свиридов, А.Хача" турян Диригент " заслужений діяч мистецтв України Наталія Пономарчук 31.03(субота) 18.00 СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ ГІТАРИСТА ОЛЕКСАНДРА ЛЮБЧЕНКА «ОДИН» Вул.Леніна, 6 Тел.: 778"15"14, 372"96"40.

Зах. 22.41 Сх. 07.30 Новий міс. 22 березня 18.30 19.00 19.30 20.00 20.15 20.50

Один день с... Свои Испробуй на себе Новости Днепродзержинска Истории с Бородой «Киносеанс. Х/ф «Соло для слона с ор кестром», 2 с. 22.00 МиссДнепропетровск 2012 23.00 Музыка

НТН 07.30 Т/с «Защита Красина 2» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Крас ная капелла 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Д/с «Православные святые» 14.00 Реалитишоу «Резервисты» 15.00 Т/с «Тайны следствия 6» 19.00, 01.00 Х/ф «Ликвидатор» 21.00 Х/ф «Эпоха героев» 23.00 Х/ф «Акула Юрского периода»

НТВМИР 05.10 «Ульяновы. Неизвестная семья» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Чудеса света с тетушкой Совой» 06.50 «Живут же люди!» 07.20 Их нравы 08.20 «Первая передача». Автомобильная программа 08.50 «Неопознанные живые объекты» 09.20 Едим дома! 09.55 Дачный ответ 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.10 «Развод порусски» 14.25 Следствие вели... 15.20 И снова здравствуйте! 16.20 Золотая пыль 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.00 Чистосердечное признание 18.45 «Центральное телевидение» 19.50 «Тайный шоубизнес» Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Чорна О.С. сповіщає про відкриту спадкову справу після смерті Вакуленко Ганни Петрівни, яка померла 25 червня 2011 року. Спадкоємців прохання звертатися за адресою: м.Кривий Ріг Дніпропетров ської області, вул. Димитрова, 32/4, тел. 717788.

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, ФЕОФАН, СЕМЕН, СЕМЕОН 20.45 Т/с «Ментовские войны5», 2 ф. «С чистой совестью» 22.35 «НТВшники». Арена острых дискуссий 23.40 Совершенно секретно 01.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 01.55 «Весна на НТВ» 02.45 Футбольная ночь 03.15 «Джентельмены удачи. Рождение леген ды»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.40 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 13.10, 14.10, 17.15, 17.50 «Погода» 08.30 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку» 10.20 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссиятест» 11.30 «ДМБ» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Светская кухня» 16.15 «Фактор безопасности» 17.20 «Палата» 17.25, 23.40 «Рекламная кухня» 18.15 «Большая политика» 19.20 «Тема недели» 19.30 «Республика с Анной Безулик» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Времятайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Хроника недели» 00.30 «Історія успіху»

ENTER 06.00 06.30 07.00 10.45 12.20 18.20 23.35

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Пена» Х/ф «12 стульев» Х/ф «Выгодный контракт» Х/ф «Зверобой»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.30, 08.50 М/ф 07.35 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 09.00 Неизвестная планета 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Екатеринославские умельцы» 14.40, 18.50 Цивилизация ncognta 14.50 Фстиль 16.00 Новые песни о главном 17.00 Прощай! Прости... XX век! 18.10 Будь в курсе! 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30, 22.50 «Готовим вместе» 20.10 Гладиаторы в природе 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Удивительный мир автомобилей» 23.15 Телечат

ОРТ М 07.20 «Армейский магазин» 08.15 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.30 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.15 «Евгений Леонов. Исповедь» 12.15 Т/с «Большая перемена» 17.10 «Евгений Леонов. Страх одиночества» 18.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 «Гражданин Гордон» 22.05 Х/ф «Концерт» 00.25 Х/ф «Цветы от победителей»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Огарева, 6» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Х/ф «Полынь трава окаянная» 12.00 Дорожный патруль 14.00 Т/с «Анжелика» 15.00 Т/с «Цвет черемухи» 18.00, 19.30 Т/с «Следственный комитет» 19.00 События недели 22.30 Футбольный уикэнд 23.30 Х/ф «Маршбросок»

Вважати такими, що втра тили чинність, Статут та Свідоцтво про реєстрацію ДГО «Фонд перетворення суспільства «УНІВЕРСУМ» у зв'язку із втратою.


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Апостолівський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що розгляд цивільної справи за позовом Веселко Ніни Іванівни до Беляєвої Наталі Вікторівни про виз нання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням, призначено на 10.00 09.04.2012 р. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газ. «Прав да», 84/102, суддя Зосименко С.Г.) викликає у судове засідання, яке відбудеться 02 квітня 2012 року о 12.00 громадянина Цингалова Олек сандра Олександровича по цивільній справі за позовною заявою Коцько Олени Іванівни до Цингалова Олек сандра Олександровича, третя особа Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Індустріаль ного РВ ДМУ УМВС України в Дніпро петровській області, про визнання особи такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням. У разі неявки та невиконання обов’яз ку повідомити суд про причини неяв ки справу буде вирішено на підставі наявних даних та постановлено заоч не рішення. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газ. «Прав да», 84/102, суддя Зосименко С.Г.) викликає у судове засідання, яке відбудеться 30 березня 2012 року о 15 год. 30 хв. громадянку Синельник Світлану Анатоліївну по цивільній справі за позовною заявою Голофас това Анатолія Івановича до Синель ник Світлани Анатоліївни про визнан ня особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням. У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причи ни неявки справу буде вирішено на підставі наявних даних і постановле но заочне рішення. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться цивіль на справа № 429/466/12 року за по зовом Маслакової Оксани Аркадіївни до Маслакова Івана Олександровича, Лосицької Валентини Іванівни про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням. Відповідачі Маслаков Іван Олександрович, Лосицька Вален тина Іванівна викликаються у судове засідання на 26 березня 2012 року о 09.00 у приміщення Павлоградсько го міськрайонного суду Дніпропет ровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дні провська, 135, каб. 305. Суддя Болди рєва У.М. Після опублікування об’я ви в пресі відповідачі вважаються по відомленими про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Маслако ва Івана Олександровича, Лосицької Валентини Іванівни справу буде роз глянуто за їхньої відсутності. У провадженні Ленінського район ного суду м. Дніпропетровська зна ходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Дніпроважмаш» до Ларіної Те тяни Леонідівни, Резніченко Віри Гри горівни, Чорноморець Віри Володи мирівни, Чорноморець Олега Юрійо вича, Ларіної Юлії Юріївни, Ларіної Анастасії Юріївни, Чорноморець Лю бові Юріївни про зняття з реєстрації. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська інформує відповідачів по справі Ларіну Тетяну Леонідівну, Рез ніченко Віру Григорівну, Чорномо рець Віру Володимирівну, Чорномо рець Олега Юрійовича, Ларіну Юлію Юріївну, Ларіну Анастасію Юріївну,

Чорноморець Любов Юріївну про не обхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 17 квітня 2012 року о 16.00 у приміщенні суду по вул. Ко робова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Остапенко. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 04 квітня 2012 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду (49074, м. Дніпро петровськ, пр. Правди, 84, каб. 108, зал судових засідань 2) відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія Арма» до Секретарьова В’ячеслава Володи мировича, Яценка Андрія Леонідови ча про відшкодування шкоди (фак тичних витрат), заподіяної джерелом підвищеної небезпеки за правом рег ресу. У судове засідання викликаєть ся як відповідач Яценко Андрій Лео нідович. У разі неявки у судове засі дання відповідача справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та поста новлено рішення суду. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Некрасова О.О. знахо диться цивільна справа № 22956 2011 за позовною заявою Чередні ченка Ернеста Ернестовича до суб’ єкта підприємницької діяльності фізичної особипідприємця Макарен ка Андрія Вікторовича про відшко дування збитків, пені та моральної шкоди. Відповідач Макаренко Андрій Вікторович викликається у судове за сідання на 09 квітня 2012 року о 16.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відпо відач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Макаренка Андрія Вікторови ча справу буде розглянуто за його відсутності. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає Задніпряну Світла ну Іванівну, 1961 р.н.; Задніпряного Валентина Сергійовича, 1989 р.н.; Петренка Олексія Володимировича, 1985 р.н., як відповідачів до зали суду на слухання цивільної справи № 411/935/2012 за позовом Спінчев ської Олени Віталіївни до Задніпряної Світлани Іванівни, Задніпряного Ва лентина Сергійовича, Петренка Олек сія Володимировича про усунення перешкод у користуванні власністю та виселення жильців, яке відбудеть ся 22 березня 2012 року о 10.00 у при міщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетров ської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 24. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання Семенова Миколу Григоровича як відповідача по цивільній справі № 23112/11, 2/ 0427/748/2012 за позовом Байрак Ігоря Євгеновича до Семенова Мико ли Григоровича, треті особи Кому нальне підприємство «Новомосков ське міське бюро технічної інвентари зації», Українська товарна біржа, про визнання договору дійсним та виз нання права власності, яке відбудеть ся 05.04.2012 року о 08 год. 15 хв. під головуванням судді Городецького Д.І. у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Ново московськ, пров. Артемівський, 8. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

сою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18а, каб. 20, по відомляє Мусієнка Анатолія Васильо вича про судове засідання по справі № 412/524/2012 за позовом Несте ренко Світлани Іванівни до Мусієнка Анатолія Васильовича, третя особа Відділ у справах громадянства, реє страції та міграції фізичних осіб Жов тневого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, Житлове комунальне підприємство «Перемога сервіс», про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, яке призна чене на 27 березня 2012 року о 09.00. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Пасечну Тетяну Василівну, Суміну Галину Василівну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі за позовом Буханець Валентини Василівни до Пасечної Те тяни Василівни, Суміної Галини Васи лівни про визнання осіб такими, що втратили право на користування жит ловим приміщенням, зняття з реєст рації, яке відбудеться 20.03.2012 року о 10.00, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 30 березня 2012 року о 10.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Бабешка Валерія Анатолійовича до Бабешко Тамари Борисівни про розірвання шлюбу. Суд, беручи до уваги те, що місцезна ходження відповідача по вказаній справі невідоме, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає че рез оголошення в пресі Бабешко Та мару Борисівну, останнє місце про живання: м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 73/12. Явка відповідача обо в’язкова. Після опублікування оголо шення в пресі Бабешко Тамара Бори сівна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде роз глянуто за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуван ням судді Подобєд О.К. у приміщенні Баглійського районного суд м. Дніпродзержинська Дніпропетров ської області за адресою: м. Дніпро дзержинськ, пр. Конституції, 64. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи за позовом Хмілевської Валентини Іванівни до Кацук Ана толія Опанасовича про розірвання шлюбу викликає відповідача Кацук Анатолія Опанасовича у судове засі дання, яке відбудеться 3 квітня 2012 року о 9.00 у приміщенні Самарсько го районного суду м. Дніпропетров ська за адресою: вул. Електрична, 1 а, каб. 101. Явка обов’язкова. Покровський районний суд Дніпро петровської області викликає Булах Ганну Олександрівну у судове засідан ня як відповідача по справі за позо вом Вакуленка Володимира Васильо вича про переведення прав покупця за договором на нерухоме майно, яка призначена до розгляду на 10 квітня 2012 року о 09 год. 30 хв. та відбу деться у приміщенні суду за адресою: смт Покровське Покровського райо ну Дніпропетровської області, вул. Карла Маркса, 134. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсут ності на підставі наявних матеріалів справи. Суддя Покровського районно го суду Дніпропетровської області Пустовар О.С. Слухання цивільної справи за позо вом Наймушеної Галини Анатоліїв ни до Слізовського Олега Микола йовича про стягнення суми призна чено слуханням на 15 год. 30 хв. 28.03.2012 р. Суд викликає Слізов ського Олега Миколайовича як відпо відача по даній справі. У разі неявки останнього справа буде розглядатись без його участі. Слухання справи відбудеться у приміщенні Кіровсько го районного суду м. Дніпропетров ська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 7, у вищезазна чений час. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що відповідачка Гришко Ліна Іллівна (мешкає: м. Кри вий Ріг, вул. Тимошенко) за позовом Недостоєва Григорія Васильовича до Гришко Ліни Іллівни, третя особа Орган опіки та піклування Виконав чого комітету ЦентральноМіської ради м. Кривого Рогу, про відшкоду вання шкоди викликається у судове засідання на 28 березня 2012 року о 13.00 у приміщення Центрально Міського районного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 3 (суддя Філатов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідачка Гришко Ліна Іллівна

вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача або його представника справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Некрасова О.О. знахо диться цивільна справа № 27772011 за позовною заявою Публічного ак ціонерного товариства «ВіЕйБі Банк» до Мороз Геннадія Григоровича про стягнення боргу. Відповідач Мороз Геннадій Григорович викликається у судове засідання на 22 березня 2012 року о 09.00 за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, при міщення Красногвардійського суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відпо відач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Мороз Геннадія Григоровича справу буде розглянуто за його відсутності. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Горпи нюк Романа Миколайовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Горпинюк Інни Миколаївни до Горпинюк Романа Миколайовича про розірвання шлюбу, яке відбудеть ся 28.03.2012 р. о 09.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки у су дове засідання Горпинюк Романа Ми колайовича без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності на підставі наяв них по справі доказів. Інгулецький районний суд м. Криво го Рогу Дніпропетровської області викликає у судове засідання Медве дєву Людмилу Іванівну, 10.09.1941 р.н., останнє відоме місце проживан ня: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Сонячна, 3/71, як відповідача по справі за позовом На зіма Григорія Івановича до Медведє вої Людмили Іванівни, третя особа Сектор з питань імміграції та реєст рації фізичних осіб Інгулецького РВ КМУ УМВС України в Дніпропет ровській області. Судове засідання відбудеться 23 березня 2012 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Груні Ро манової, 6а, каб. 8, суддя Соловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї ни після опублікування оголошення в пресі відповідач Медведєва Людми ла Іванівна вважається повідомле ною про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки справа буде розгля нута за її відсутності. Борисенко Сергій Петрович викли кається у судове засідання на 02 квітня 2012 року о 14.00 до Амур Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська як відпові дач по цивільній справі № 401/1366/ 12 (2/401/2283/12) за позовом Чер ноусової Наталії Іванівни до Борисен ка Сергія Петровича, треті особи Черноусов Федір Павлович, Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб АмурНижньодніп ровського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про виз нання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлене заочне рішення. Справу розглядає суддя ЩербинаПочтовик І.В. Судове засідання буде проходити у при міщенні суду за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 19. Куриш Максим Юрійович, останнє місце проживання: м. Дніпродзер жинськ, бр. Будівельників, 7, кв. 24, викликається у відкрите судове засі дання в якості відповідача на 13.00 30 березня 2012 року по справі за по зовом ПАТ «Астра Банк» до Куриш Максима Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним догово ром. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під го ловуванням судді Гнєзділова В.Є. у приміщенні Дніпровського районно го суду м. Дніпродзержинська за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Куриш М.Ю. вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його не явки справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні Ленінського район ного суду м. Дніпропетровська зна ходиться цивільна справа за позовом Марчишина Євгена Анатолійовича до Завийбороди Євгена Сергійовича, тре тя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

Дніпропетровській області, про усу нення перешкод у користуванні жит ловим приміщенням. Відповідач За вийборода Євген Сергійович викли кається у відкрите судове засідання, яке відбудеться 30 березня 2012 р. об 11.00 у приміщенні Ленінського ра йонного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6. Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Слухання цивільної справи за позо вом ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» до Гуливець Геннадія Петровича про відшкодування збитків відбудеться о 09 год. 30 хв. 26.03.2012 року. Про шу Гуливець Г.П. з’явитись на зазна чений час. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Слухан ня справи відбудеться у приміщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Нізік О.В. знаходиться цивільна справа № 419/410/12 за по зовом ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» до Сирижкова Олександра Павловича про стягнення суми. Відповідач Си рижков Олександр Павлович викли кається у судове засідання на 19 бе резня 2012 р. о 10 год. 30 хв. за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, приміщення Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська каб. 22. Після опубліку вання об'яви в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Сирижкова Олександра Павловича у судове засідання справу буде розгля нуто за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Жовніра Воло димира Вікторовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 25449/11 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Дні прообленерго» до Жовніра Володи мира Вікторовича про відшкодуван ня збитків, яке відбудеться 19 берез ня 2012 року об 11.00 у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропет ровськ, вул. Коробова, 6, каб. 224. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Викликається Д'яконенкова Наталя Олександрівна, 1986 р.н., як відпо відач до зали суду на слухання ци вільної справи за позовом Д'яконен кова Максима Олександровича до Д'я коненкової Наталі Олександрівни, третя особа Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Довгинцівського РВ Криворізького МУ МВС України в Дніпропетровській області, яке відбудеться 22 березня 2012 року об 11 год. 30 хв. у при міщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетров ської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 6. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з постановленням заочного рішення. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Нуруєва Елкул Солєх огли у попереднє судове засідання як відповідача по справі за позовом Ба баєва Ідріса Баба огли до Нуруєва Елкул Солєх огли про стягнення бор гу по розписці, яке відбудеться 16.03.2012 р. о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, зал 5. У разі неявки попередній розгляд справи відбудеться за відсутності відповідача.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 27 грудня 2011 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 25217/11 р. за позовом Зіляка Олександра Івано вича до Зіляк Жанни Олександрівни, Зіляк Юлії Андріївни про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом зняття з реєстрації. Позовні вимоги задоволено. Усунено Зіляку Олександру Валентиновичу перешко ди у користуванні домоволодінням № 15 по вулиці Болятко в місті Дніпро петровську шляхом зняття Зіляк Жан ни Олександрівни та Зіляк Юлії Анд ріївни з реєстрації в домоволодінні № 15 по вулиці Болятко в місті Дніпропетровську. Зобов'язано Сек тор громадянства, імміграції і реєс трації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській об ласті зняти Зіляк Жанну Олександрів ну та Зіляк Юлію Андріївну з реєст рації в домоволодінні № 15 по вулиці Болятко в м. Дніпропетровську. Заоч не рішення може бути переглянуто су дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протя гом 10 днів з дня отримання його копії.

Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Кондратюка Євгена Сергійовича, що судом у судо вому засіданні 19 грудня 2011 року було розглянуто цивільну справу № 2 10357/2011 за позовом Кондратюк Варвари Сергіївни до Кондратюка Євгена Сергійовича, третя особа Відділ громадянства і реєстрації фізичних осіб, паспортної і міграцій ної служби Жовтневого району м. Дніпропетровська, про визнання осо би такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням, та винесено заочне рішення, яким по зовні вимоги Кондратюк Варвари Сер гіївни було задоволено (суддя Галічий В.М.). Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 30.01.2012 року було винесено заоч не рішення по цивільній справі № 2 436/186/12 за позовом Коротаєвої Валерії Сергіївни до Білоног Ольги Миколаївни про усунення перешкод у користуванні квартирою, в якому по зовні вимоги Коротаєвої Валерії Сер гіївни задовольнити. Усунути Коро таєвій Валерії Сергіївні перешкоди у користуванні квартирою № 90 в бу динку № 20 по вул. Космонавтів у м. Дніпропетровську шляхом зняття Білоног Ольги Миколаївни, 1985 року народження, з реєстраційного обліку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавтів, 20, квартира 90, у Сек торі з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самар ського РВ ДМУ УМВС України в Дніпро петровській області. Стягти з Білоног Ольги Миколаївни на користь Коро таєвої Валерії Сергіївни сплачений нею судовий збір у розмірі 94,10 грн. 19 січня 2012 року Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу по становлено заочне рішення по цивільній справі за позовом Онищук Валентини Федорівни до Онищук Во лодимира Васильовича, третя особа Сектор ГІРФО КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про виз нання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням. Рішенням суду позов задо волено. Онищук В.В. визнано таким, що втратив право на користування житловим приміщенням за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Я. Купали, 8а. За очне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яка подається протягом десяти днів. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 09 лютого 2012 року винесено заочне рішення по цивільній справі № 2/422/1874/2012 р. за позовом Алфьорова Ігоря Віта лійовича до Алфьорова Віталія Віта лійовича, Відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, третя осо ба КЖЕП № 34, про визнання особи такою, що втратила право на корис тування житловою площею та зняття з реєстраційного обліку. Позовні ви моги задоволено. Визнано Алфьоро ва Віталія Віталійовича, 17.10.1984 року народження, таким, що втратив право на користуванням житловим приміщенням за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. НовоОрловська, 2б, кв. 101. Зобов’язано Відділ громадян ства, імміграції та реєстрації фізич них осіб Ленінського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області зняти громадянина Алфьорова Віта лія Віталійовича, 17.10.1984 року народження, з реєстраційного обліку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. НовоОрловська, 2б, кв. 101. Стягну то з Алфьорова Віталія Віталійовича на користь держави судовий збір у розмірі 37 грн. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух валив, за письмовою заявою відпові дача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Разумова Дмитра Вікторовича, що судом у су довому засіданні 25 січня 2012 року було розглянуто цивільну справу за позовом Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради до Разумова Дмитра Вікторовича, третя особа За рецький Юрій Мусійович, про повер нення самовільно зайнятої ділянки та винесено заочне рішення, яким по зовні вимоги Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради було задово лено (суддя Шелестов К.О.). Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 09.09. 2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2 1134/11, в якому позовні вимоги Пуб лічного акціонерного товариства «Банк Фамільний» до Ярового Олега Олексійовича про стягнення заборго ваності за кредитним договором за довольнити. Стягти з Ярового Олега Олексійовича, 26 березня 1975 року народження, на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Фа мільний» заборгованість за кредит


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

ним договором № 380 від 12 квітня 2006 року в сумі 8915,66 грн. ( вісім тисяч дев’ятсот п’ятнадцять грн. 66 коп.). Стягти з Ярового Олега Олексійовича, 26 березня 1975 року народження, на користь Публічного акціонерного то вариства «Банк Фамільний» витрати на інформаційнотехнічне забезпе чення розгляду справи 120 грн. та судовий збір у розмірі 89,15 грн. 06 березня 2012 року Самарським районним судом м. Дніпропетровсь ка було ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 2436/372/12 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Магеллан» до Чер нявської Людмили Іванівни, Афанасьє ва Олександра Володимировича, треті особи приватний нотаріус Юрченко Лариса Леонідівна, Комунальне під приємство Дніпропетровського райо ну «Бюро технічної інвентаризації», Комунальне підприємство «Дніпропет ровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради про визнання права власності, визнання угоди недійсною, витребування майна з чужого незакон ного володіння. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 29.02.2012 року було винесено заоч не рішення по цивільній справі № 2 2398/2011 за позовом Яворського Станіслава Юрійовича до Августов ського Володимира Леонідовича, Авгу стовської Людмили Миколаївни, Ав густовської Віти Володимирівни (тре тя особа Криворізьке міське управ ління УМВС України в Дніпропет ровській області) про усунення пере шкод у користуванні власністю, яким позовні вимоги були задоволені в повному обсязі. Усунути для Явор ського Станіслава Юрійовича перешко ди у користуванні власністю домо володінні № 23 по вул. Одоєвського в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, що вчиняються Августов ським Володимиром Леонідовичем, Ав густовською Людмилою Миколаївною та Августовською Вітою Володимирів ною. Визнати Августовського Воло димира Леонідовича, Августовську Людмилу Миколаївну та Августовську Віту Володимирівну такими, що втратили право на користування жит ловим приміщенням за адресою: до моволодіння № 23 по вул. Одоєвсько го в м. Кривому Розі Дніпропетров ської області та такими, що втратили право реєстрації свого місця прожи вання. Заочне рішення може бути пе реглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, пода ною протягом 10 днів з дня отриман ня його копії. Кіровський районний суд м, Дніпро петровська повідомляє, що 13.02. 2012 р. було винесено заочне рішен ня по цивільній справі провадження № 2/0418/1020/2012 за позовом ПАТ «АБ «Укргазбанк» до Ташликова Анд рія Альбертовича про стягнення за боргованості, яким позовні вимоги ПАТ «АБ «Укргазбанк» задоволено в повному обсязі. Стягнуто з Ташлико ва А.А. на користь ПАТ «АБ «Укргаз банк» заборгованість по договору на відкриття та обслуговування банків ської платіжної картки № 8034 від 25.09.2006 р. у розмірі 98032,80 грн. (дев’яносто вісім тисяч тридцять дві грн.) 80 коп. Стягнуто з Ташликова А.А. на користь ПАТ «АБ «Укргазбанк» судові витрати по оплаті судового збору у розмірі 980,32 грн. та витра ти на інформаційнотехнічне забез печення судового процесу у розмірі 120 грн. та витрат, пов’язаних з по данням оголошення про дату судово го засідання в засобах масової інфор мації у розмірі 150 грн. Рішення суду може бути оскаржене до Апеляційно го суду Д/о через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня опублікуван ня даного оголошення.

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏËÀÍ-ÃÐÀÔ²Ê

ÃËÎÁÀËÜÍÀ ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ

² ÇÍÎÂÓ ÏÐÎ ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ

ÑÅ̲ÍÀвÂ-ÒÐÅͲÍò ÙÎÄÎ ÏÎÊÐÀÙÅÍÍß Ð²ÂÍß ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ÅÊÎËÎò×ÍÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯  ÓÑ²Õ ÃÀËÓÇßÕ ÅÊÎÍÎ̲ÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ã.Ð. ØÀÌÈ×ÊÎÂÀ, ÇÀÂ. ÅϲIJÄIJËÎÌ Ê²ÐÎÂÑÜÊί ÐÀÉÎÍÍί ÑÅÑ

21 áåðåçíÿ 2012 ðîêó â³äáóäåòüñÿ ñåì³íàð-òðåí³íã «Âèêîðèñòàííÿ åêîëîã³÷íèõ ïåðåâàã ó ìàðêåòèíãîâ³é ñòðàòå㳿 ï³äïðèºìñòâà» Програма семінару-тренінгу передбачає чотири основні напрямки: - огляд основних тенденцій та мотиваторів «зеленого» маркетингу та нових законодавчих вимог щодо застосування маркувань та декларацій екологічного змісту; - розгляд прикладів ефективного використання показників поліпшених екологічних характеристик товарів і послуг у публічних звітах, рекламі, PR з метою збільшення продажів; - ознайомлення слухачів з основними принципами екологічних маркувань та декларації на основі міжнародних стандартів серії ISO 14000: екологічне маркування І, ІІ та ІІІ типу, EPD декларації, вуглецевий та водний сліди тощо; - розгляд типових помилок при використанні екологічних тверджень, маркувань та декларацій, а також результатів екологічної сертифікації; - презентація нових проектів, спрямованих на просування продукції з покращеними екологічними характеристиками, що плануються до впровадження за підтримкою державних органів влади, - екологічних настанов для громадських та державних закупівель «еко-дім»; «еко-офіс»; «еко-мама»; «еко-готель». Кожен учасник семінару-тренінгу безкоштовно отримає кейси з прикладами використання поліпшених екологічних характеристик товарів і послуг в публічних звітах, рекламі та PR, а також методичні рекомендації щодо їх застосування.

04 êâ³òíÿ 2012 ðîêó â³äáóäåòüñÿ ñåì³íàð-òðåí³íã «Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Òåõí³÷íå ðåãóëþâàííÿ òà íîâ³ ï³äõîäè ó ñôåð³ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê» Програма семінару-тренінгу передбачає такі основні напрямки, як: - внесення змін до законодавства України щодо безпечності харчових продуктів; - реформування державної системи контролю ринку харчових продуктів в Україні з урахуванням європейської моделі контролю; - ознайомлення з досвідом впровадження в Україні міжнародних інвестиційних проектів та програм стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в харчовій промисловості; - вивчення основних принципів та методів екологічної та органічної сертифікації продукції, а також застосування екологічних маркувань та декларації; - розгляд прикладів ефективного використання покращених екологічних та якісних характеристик харчової продукції в маркетингу, рекламі та PR; - розгляд основних засад «зелених» закупівель у громадському та державному секторах.

06 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó â³äáóäåòüñÿ ñåì³íàð-òðåí³íã «Áåçïåêà òà ÿê³ñòü òîâàð³â äëÿ ä³òåé, òåõí³÷íå ðåãóëþâàííÿ òà âèìîãè ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ÿêîñò³» Програма семінару-тренінгу передбачає такі основні напрямки, як: - адаптація нормативно-правової бази України до законодавства ЄС щодо безпечності дитячого харчування, дитячих іграшок та інших промислових товарів; - новий Кодекс гігієнічної практики відносно складу сухих сумішей для немовлят та маленьких дітей; - реформування державної системи контролю ринку товарів та виробів в Україні з урахуванням європейської моделі; - вивчення основних принципів та методів екологічної та органічної сертифікації продукції, а також застосування екологічних маркувань та декларації; - розгляд прикладів ефективного використання покращених характеристик товарів для дітей у маркетингу, рекламі та PR; - розгляд основних засад «зелених» закупівель у громадському та державному секторах. Програма семінару-тренінгу передбачає презентацію та ознайомлення з умовами участі в екологічній директорії, спрямованої на просування товарів для дітей з покращеними характеристиками якості та безпеки «Еко-мама». Учасники семінарів-тренінгів отримають добірку нормативно-правових актів, національних, міждержавних та міжнародних стандартів у сфері технічного регулювання, систем управління та оцінки відповідності, а також методичні щодо їх застосування. Детальнішу інформацію про семінари та умови участі в них ви можете отримати на сайті www.ecolabel.org.ua. Також на цьому сайті ви можете завантажити анкету учасника в форматі Excel. На ваші запитання готові відповісти представники оргкомітету: Квас Тамара Володимирівна - 066 303 61 60, 093 150 35 28; Богдан Ольга Дмитрівна - 063 432 63 36.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків на тему: «Національний банк майбутнього» Національний банк України з метою підвищення рівня знань дітей про Національний банк України, його функції та завдання, а також виявлення творчих здібностей дітей оголошує Всеукраїнський кон% курс дитячих малюнків на тему: «Національний банк майбутнього» (далі % Конкурс). Усі діти віком від 5 до 14 років, які бажають взяти участь у Конкурсі, повинні надіслати свої малюнки разом з анкетою у період з 1 березня до 2 квітня 2012 року до територіальних управлінь Національного банку України (адреси територіальних управлінь Національного банку України). Уповноважена комісія територіального управління Національного банку України визначить переможців у першому турі, які будуть нагороджені 12 квітня 2012 року керівництвом територіальних управлінь Національного банку України та допущені до участі у другому турі Конкурсу. Під час другого туру Конкурсу, що проходитиме в Національному банку України (м. Київ, вул. Інсти% тутська, 9), серед робіт%переможців з усієї України уповноважена комісія Національного банку України визначить трьох переможців Конкурсу (відповідно І, ІІ та ІІІ місця). Оголошення та нагородження переможців Конкурсу здійснюватимуться в центральній будівлі Націо% нального банку України (м. Київ, вул. Інститутська, 9) 18 травня 2012 року під час проведення заходів з нагоди святкування Дня банківських працівників. Роботи переможців і найкращі роботи учасників Конкурсу експонуватиметься на виставці, яка прохо% дитиме в центральній будівлі Національного банку України. Вимоги до конкурсних робіт: Участь у Конкурсі можуть брати лише індивідуальні дитячі роботи. Стиль і форма малюнка обираються автором на власний розсуд відповідно до загальної теми Конкурсу. Подані на Конкурс роботи можуть бути виконані в довільній графічній чи живописній техніці на арку% шах паперу формату А3 або А4. На звороті малюнка обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, поштова адреса, клас та назва навчаль% ного або дошкільного закладу, контактні телефони батьків або опікунів.

24 áåðåçíÿ 1882 ðîêó â Áåðë³í³ í³ìåöüêèé áàêòåð³îëîã Ðîáåðò Êîõ ïîâ³äîìèâ íàóêîâó ñï³ëüíîòó, ùî éîìó âäàëîñÿ â³äêðèòè çáóäíèêà òóáåðêóëüîçó, ÿêèé ï³çí³øå â éîãî ÷åñòü áóëî íàçâàíî ïàëè÷êîþ àáî áàöèëîþ Êîõà. êâ³òí³ 1993 ðîêó Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ îãîëîñèëà òóáåðêóëüîç ãëîáàëüíîþ íåáåçïåêîþ, à ç 1996 ðîêó âñ³ êðà¿íè 24 áåðåçíÿ ïðîâîäÿòü ó ñåáå Âñåñâ³òí³é äåíü áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì ʳðîâñüêà ðàéîííà ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà ñòàíö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî: òóáåðêóëüîç - ³íôåêö³éíå çàõâîðþâàííÿ, ÿêå ïîøèðþºòüñÿ ì³êîáàêòåð³ÿìè ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ óòâîðåííÿì ñïåöèô³÷íèõ ãðàíóëüîì ó ð³çíèõ îðãàíàõ ³ òêàíèíàõ (â ëåãåíÿõ, íèðêàõ, ë³ìôàòè÷íèõ âóçëàõ, ê³ñòêàõ, ñóãëîáàõ), à òàêîæ ïîë³ìîðôíîþ êë³í³÷íîþ êàðòèíîþ.  Óêðà¿í³ ùîðîêó â³ä òóáåðêóëüîçó ïîìèðຠáëèçüêî 10 000 ÷îëîâ³ê. Öå 80-90% ïîìåðëèõ â³ä óñ³õ ³íôåêö³éíèõ ³ ïàðàçèòàðíèõ õâîðîá. Ùå ðàç íàãàäóºìî: çàðàçèòèñÿ òóáåðêóëüîçîì ìîæíà ïðè áåçïîñåðåäíüîìó êîíòàêò³ ç õâîðèì: ïðè ÷õàíí³, êàøë³, ðîçìîâ³ òóáåðêóëüîçíà ïàëè÷êà ïîòðàïëÿº äî çäîðîâî¿ ëþäèíè. ×åðåç ïðåäìåòè ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ: ïîñóä, ðóøíèê, îäÿã, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó. Ïðè êîíòàêò³ ç õâîðèìè íà òóáåðêóëüîç òâàðèíàìè ³ âæèâàíí³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â â³ä õâîðèõ òâàðèí ( ìîëîêî, ñèð, ñìåòàíà òà ³íøå). Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ - íåîáõ³äíà óìîâà ïðîô³ëàêòèêè òóáåðêóëüîçó. ³äìîâòåñü â³ä øê³äëèâèõ çâè÷îê. Äîòðèìóéòåñü ðåæèìó ðîáîòè òà â³äïî÷èíêó. Ïðàâèëüíî õàð÷óéòåñü. Çàéìàéòåñü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ çàãàðòîâóéòåñü. Äîòðèìóéòåñü îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè. Ôëþîðîãðàô³ÿ - íàä³éíèé ìåòîä ðàííüîãî âèÿâëåííÿ òóáåðêóëüîçó. Âñå íàñåëåííÿ çîáîâ'ÿçàíå ïðîõîäèòè ùîð³÷í³ ôëþîðîãðàô³÷í³ îáñòåæåííÿ. Ó Ê³ðîâñüêîìó ðàéîí³ îáñòåæåííÿ ìîæíà ïðîéòè â 6 - ³é ì³ñüê³é ïîë³êë³í³ö³ çà àäðåñîþ: âóë. Ñòîëÿðîâà,12; âóë. Ëåí³íà, 21-à ç 9.00 äî 13.00 ãîäèíè ùîäíÿ, êð³ì ñóáîòè ³ íåä³ë³. Îáñòåæåííÿ áåçêîøòîâíå. Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» Служба у справах дітей Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД головного спеціаліста відділу захисту прав дитини, усиновлення та розвитку сімейних форм та головного спеціаліста відділу з фінансового забезпечення, контролю та кадрової роботи служби у справах дітей облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: повну вищу освіту за освітньо% кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста не менше 3 років або загальний стаж роботи у державній службі не менше 5 років, або стаж роботи за фа% хом в інших сферах не менше 7 років; достатній рівень володіння комп’ю% терною технікою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінан% сового характеру за формою, затвердженою Законом України від 07.04.2011 № 3206%VI «Про засади запобігання і протидії корупції». Термін прийняття документів % протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 34, кімн. 11, тел.: 732%48%75, 732%48%74.

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª

ÃÐÀÔ²Ê ïðîâåäåííÿ «ãàðÿ÷èõ ë³í³é» ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè òà ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ íîòàð³àëüíèõ êîíòîð, ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â, çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ íîòàð³àëüíèìè ïîñëóãàìè çà òåëåôîíîì 38-55-00 íà ² êâàðòàë 2012 ðîêó Затверджений наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області № 239/08 від 01.03.2012 року


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

15 ìàðòà 1990 ãîäà Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ áûë èçáðàí åäèíñòâåííûì â èñòîðèè ÑÑÑÐ ïðåçèäåíòîì. Íî óæå 8 äåêàáðÿ 1991-ãî ïðîèçîøåë ðàñïàä ÑÑÑÐ è îáðàçîâàíèå ÑÍÃ. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Áåëîâåæñêèõ ñîãëàøåíèé è ôàêòè÷åñêîé äåíîíñàöèè ñîþçíîãî äîãîâîðà, 25 äåêàáðÿ Ãîðáà÷åâ ñëîæèë ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà. ○

18 ìàðòà 1931 ãîäà â ÑØÀ íà÷àëîñü ïðîèçâîäñòâî ïåðâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ áðèòâ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íîâàòîðàìè â îáëàñòè èçîáðåòåíèÿ áðèòâåííûõ ïðèñïîñîáëåíèé ÿâëÿþòñÿ âîåííûå. Èìåííî îíè â ïåðåðûâàõ ìåæäó áèòâàìè ðàçâëåêàëèñü, íàâîäÿ ãëÿíåö íà ùåêàõ è ïîäáîðîäêå, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî âñå òî, ÷òî áûëî ïîä ðóêîé, - ñàáëþ, ñåêèðó èëè íîæ. À â 1975 ãîäó Ìàðñåëü Áèê èçîáðåë ïåðâóþ îäíîðàçîâóþ áðèòâó.

Уперше пластикова довгонога красуня з’явилась на ярмарку дитячих товарів у Нью-Йорку в 1959 році. Її «мамою» є Рут Хендлер, стенографістка компанії «Mattel». Прообразом Барбі вважають героїню еротичних німецьких коміксів Білд Ліллі. Жінка з ідеальною фігурою, правильними рисами обличчя та яскравим макіяжем вважалася втіленням типового образу «леді-вамп». Вона була одягнута в чорно-білий купальник, мала світле волосся, стягнуте у «кінський хвіст», та чорні очі. І хоч спершу покупці ставилися до новинки насторожено - на той час лялька виглядала дещо вульгарно - вже невдовзі вона стала найпопулярнішою іграшкою серед школярок. До кінця 60-х Барбі зі зрілої жінки перетворилась на дівчину-тінейджера, у неї з’являється «Будинок мрії», а в 70-ті - автівка. У 1961 році ляльці складає компанію бойфренд Кен. Через два роки - приятелька Мідж і сестричка Скіппер. Загалом її родина і оточення нараховують 70 членів - сестри, брати, кузени та кузіни, друзі та друзі друзів. А недавно лялька обзавелася ще й бабусею та дідусем.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

ПРОТОТИП «ЛЕДІ-ВАМП»

ÏÅÐÂÀß ÁÐÈÒÂÀ

Ëÿëüêà Áàðá³ ç äèòÿ÷èì îáëè÷÷ÿì ³ íàïðî÷óä æ³íî÷íèìè ôîðìàìè áóëà ñòâîðåíà 53 ðîêè òîìó ÿê ³ãðàøêà äëÿ ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â 3-13 ðîê³â. Ñüîãîäí³ âîíà - îá’ºêò, ùî íàé÷àñò³øå êîëåêö³îíóþòü äîðîñë³. Íàïåðåäîäí³ Äíÿ íàðîäæåííÿ íàéïîøèðåí³øî¿ «öÿöüêè» â ñâ³ò³ «Â³ñò³» çãàäàëè ³ñòîð³þ ¿¿ âèíèêíåííÿ òà äåÿê³ ö³êàâ³ ôàêòè

16 ìàðòà 1831 ãîäà óâèäåë ñâåò ðîìàí Ãþãî «Ñîáîð Ïàðèæñêîé Áîãîìàòåðè». Â ýòîì ïðîèçâåäåíèè àâòîð âîñêðåñèë áóðíóþ æèçíü ôðàíöóçñêîé ñòîëèöû XVI âåêà. Ñîáûòèÿ ðîìàíà ðàçâèâàþòñÿ â Ïàðèæå íà ôîíå ñîáîðà Íîòð-Äàì äå Ïàðè, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ êàê áû äåéñòâóþùèì ëèöîì ðîìàíà. Íàä ñâîåé êíèãîé Ãþãî ðàáîòàë ñ 25 èþëÿ 1830 ïî 14 ÿíâàðÿ 1831 ãîäà, ñ ïåðåðûâîì â íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, ñîâïàâøèì ñ ðàçðàçèâøåéñÿ â Ïàðèæå ðåâîëþöèåé. ○

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÐÎÌÀÍ ÂÛØÅË Â ÑÂÅÒ

Ëÿëüêà Áàðá³ - «êðóò³øà» çà ìîäåëü

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ ÊÐÀÑÓͲ Ç̲ÍÞÂÀËÈ 20 ÐÀDzÂ

Ö²ÊÀ² ÔÀÊÒÈ Z  ²òà볿 ëÿëüîê Áàðá³ á³ëüøå, í³æ êàíàäö³â ó Êàíàä³.

ЗМЕНШИЛИ БЮСТ, ЗБІЛЬШИЛИ СТЕГНА За своєю першою спеціальністю Барбі була супермоделлю, але за період «дорослішання» опанувала безліч професій: від співачки до кандидата в президенти. У 1980 році фірма «Mattel» представила колекційну серію «Ляльки світу», до якої увійшли понад 20 Барбі в національних костюмах різних країн. Щоб бути схожою на свій ляльковий ідеал, дехто вдається до крайнощів. Скажімо, американка Сінді Джексон зробила 55 пластичних операцій, аби наблизитись до «справжньої краси». У кінці тільки нижня губа лишилась у жінки своя. Це стало приводом для компанії-виробника «Mattel» у 2000 році трохи змінити пропорції ляльки - їй зменшили бюст. Загалом за півстоліття параметри Барбі змінювали 20 разів. Востаннє форми затвердили в 2000 році. Їй збільшили стегна, подовжили шию і на півсантиметра ноги.

Z Ó 2012 ðîö³ ²ðàí çàáîðîíèâ ïðîäàæ êðàñóí³ íà ñâî¿é òåðèòî𳿠÷åðåç ïîãàíèé âïëèâ íà ìóñóëüìàí. Z Ïóïîê íà «ò³ë³» ëÿëüêè ç’ÿâèâñÿ ëèøå ó 2000 ðîö³. Z Íàéäîðîæ÷à Áàðá³ áóëà

ïðîäàíà íà àóêö³îí³ ó 2010

ðîö³ çà 302, 5 òèñ. äîëàð³â. Ïîêóïö³ îö³íèëè íå ñò³ëüêè ëÿëüêó, ñê³ëüêè ¿¿ ðîæåâèé ä³àìàíò ðîçì³ðîì

â 1 êàðàò â³ä â³äîìîãî äèçàéíåðà Ñòåôàíî Êàíòóð³. Z Íàé÷àñò³øå ïðîäàâàëàñÿ ìîäåëü ëÿëüêè Totally Hair Barbie â³ä 1992 ðîêó ç äîâãèì äî ï’ÿò

Ó ÐÎÄÈͲ ÁÀÐÁ² 70 ÎѲÁ Взагалі, якби Барбі була реальною жінкою, вона мала б параметри «крутіші» від модельних. При рості 170 см її вага була б менше 50 кг, об’єм грудей - 99 см, стегон - 84, талії - 45. На думку вчених, така особа народжується одна на 100 тис. чоловік.

âîëîññÿì. Óñüîãî ïðîäàëè 10 ìëí. øòóê. Z Çà ð³çíèìè äàíèìè, Áàðá³ ïðîäàºòüñÿ â ñâ³ò³ ç ÷àñòîòîþ â³ä

1 äî 8 ñåêóíä. Z Ó 1992 ðîö³ ³ãðàøêîâà

êðàñóíÿ «çàãîâîðèëà». ¯¿ ëåêñèêîí ñêëàäàâñÿ ç 300 ôðàç.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.03.2012 ð. ¹ 20 (1309) ○

ͲÊÎÏÎËÜÑÜÊÀ ÇÅÌËß

Ïîäîðîæ ìóçåºì - ïîäîðîæ ó ÷àñ³ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÑÏÐßÌÎÂÀͲ ÍÀ ÂÇÀªÌÎÄ²Þ Ó Ïóíêò³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðè Öåíòðàëüí³é á³áë³îòåö³ ³ì. Øåâ÷åíêà ïðîâåëè òðåí³íã ó ôîðìàò³ òâîð÷î¿ ìàéñòåðí³ «Ä³àëîã ïîêîë³íü: ïàì`ÿòü çàðàäè ìàéáóòíüîãî». Çàõ³ä ïðîéøîâ ó ðàìêàõ âñåóêðà¿íñüêîãî ïðîåêòó «Çàëó÷åííÿ ìîëîä³æíèõ ºâðîêëóá³â äî çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì`ÿò³ â Óêðà¿í³». Éîãî ìåòà çì³öíèòè ñîë³äàðí³ñòü ì³æ ïîêîë³ííÿìè çà ïðèíöèïîì ñïðàâåäëèâîñò³ ³ âçàºìîäîïîìîãè, à òàêîæ ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåì ë³òí³õ ëþäåé. Ó÷àñíèêè òâîð÷î¿ ìàéñòåðí³ îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ïîäîëàííÿ â³êîâèõ ñòåðåîòèï³â.

ͳêîïîëüñüêà çåìëÿ çäàâíà ñëàâèëàñü ñâîºþ ³ñòîð³ºþ: òóò áóëè ðîçòàøîâàí³ ï'ÿòü Çàïîðîçüêèõ ѳ÷åé, çâ³äñè ïî÷àëàñÿ âèçâîëüíà â³éíà ï³ä ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. Òîæ òèì, õòî çàêîõàíèé ó ìèíóëå, ö³êàâî â³äâ³äàòè öåé êðàé. Îäèí ³ç îáîâ'ÿçêîâèõ ìàðøðóò³â - ͳêîïîëüñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé. ³í - ñïðàâæí³é õðàì ³ñòîð³¿, ùî áåðåæå íàéá³ëüø³ òàºìíèö³ â³ëüíîãî ñòåïó. Ó öüîìó ïåðåêîíàëàñü êîðåñïîíäåíòêà «Â³ñòåé» ï³ä ÷àñ â³äâ³äèí ìóçåþ ЗУСТРІЧАЮТЬ КАМ'ЯНІ БАБИ Музей розташований в центрі Нікополя, на першому поверсі триповерхового будиночка. Не помітити його неможливо - поряд, на невеликій галявинці, розташувалися свідки минулого - кам'яні баби та хрести козацької доби. Вони першими й зустрічають відвідувачів. Музей - один з найстаріших в Україні, у 2009-му він відзначив своє 90-річчя. За часи існування був свідком подій революції, Великої Вітчизняної. Через загрозу ворожої окупації у 1941-му найцінніші експонати золото, зброя запорозьких козаків, ікони - вивезено на Північний Кавказ, де вони безслідно зникли. Серед скарбів кухоль легендарного кошового Івана Сірка. Вже після війни фонди музею вдалось оновити. Наразі Нікопольський краєзнавчий має понад 40 тисяч експонатів.

СКАРБНИЦЯ СІЧІ У музеї зберігаються цінні колекції археологічних пам'яток, кераміки, українських рушників, предметів побуту, рідкісних стародруків, Одним з найцікавіших та найбагатших

ÑÜÎÃÎÄͲ Ó ÌÓÇů ÏÎÍÀÄ 40 ÒÈÑ. ÅÊÑÏÎÍÀÒ²Â

Ýëåìåíò ïèòàíèÿ

ÏÅÐØÀ Ñ²× ÂÈÍÈÊËÀ ÍÀ ÎÑÒÐβ ÒÎÌÀʲÂÊÀ

відділів є відділ «Історії запорозького козацтва». Його експонати розкривають історію п'яти Січей, що розташовувалися на території

району. Наприклад, на місці сучасного Нікополя була славетна Микитинська Січ, на якій Богдана Хмельницького обрали гетьманом України. Привертають увагу й численні портрети діячів минулого, серед них зображення князя Дмитра Вишневецького (Байди). Відомо, що цей лицар на півострові Мала Хор-

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÌÈÐÎÑËÀÂ ÆÓÊÎÂÑÜÊÈÉ, çàñòóïíèê

äèðåêòîðà ÍÊÌ ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, ìàã³ñòð ³ñòîð³¿, ÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè êðàºçíàâö³â, àðõåîëîã: - Ùîð³÷íî ãðóïà àðõåîëîã³÷íî¿ ðîçâ³äêè ìóçåþ ïðîâîäèòü äîñë³äæåííÿ íà òåðèòî𳿠ðàéîíó òà ì³ñòà. ͳêîïîëüñüêà ãðóïà ï³ä ìî¿ì êåð³âíèöòâîì âèâ÷ຠçàëèøêè ïåðøèõ ïðàâîñëàâíèõ õðàì³â ì³ñòà ³ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ Ìèêèòèíñüêî¿ òà Òîìàê³âñüêî¿ Çàïîðîçüêèõ ѳ÷åé. Êàïóë³âñüêà æ ãðóïà àðõåîëîã³÷íî¿ ðîçâ³äêè ï³ä êåð³âíèöòâîì Âàñèëÿ Øàòóíîâà äîñë³äæóº êóðãàíè ñ. Êàïóë³âêà òà ¿¿ îêîëèöü. Çíàéäåí³ àðòåôàêòè ùîð³÷íî ïîïîâíþþòü ôîíäè ìóçåþ.

тиця збудував укріплений замок, який називають першою Січчю. Та нікопольські історики й краєзнавці спростовують цю думку, зазначаючи, що перша Січ виникла саме на їхньому острові Томаківка. Прогулянка музеєм наче подорож у часі. От стоїть чумацький візок, поряд - холодна і вогнепальна зброя козаків (шаблі, пістолі, гармати), до яких хочеться доторкнутися. З іншого боку - культові предмети останньої Січової Покровської церкви: Євангеліє XVIII ст., напрестольний срібний хрест, потіри (посуд для християнського богослужіння, застосовували при освяченні вина та прийнятті причастя Прим.ред.), одяг козацького священика, плащаниця. Чи варто дивуватися тому, що після відвідин Нікопольського краєзнавчого відчуваєш себе козаком, скіфом і археологом одночасно? Проте саме так відчула і я себе.

Êóõîííûé ýëåêòðîïðèáîð

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1307

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2012 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ № 20 (1309)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Ãîëîñ êðà¿íè» ïðèíåñ íåìàëî õëîïîò ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Ïîêà íà óêðàèíñêîì òåëåâèäåíèè ïîëíûì õîäîì èäåò âòîðîé ñåçîí íàøóìåâøåãî øîó «Ãîëîñ êðà¿íè», «Â³ñò³» âçÿëè ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ ÃÎÐÎÑÊÎÏ ó îäíîãî èç ñàìûõ ÿðêèõ ОВЕН ВЕСЫ ôèíàëèñòîâ ïåðâîãî Ëþáîâü è äåíüãè Ýòî ëó÷øàÿ íåäåëÿ ñåçîíà, êñòàòè, íàøåãî áóäóò ïðèîðèòåòíûìàðòà, è âûáèðàéòå çåìëÿêà - êðèâîðîæàíèìè òåìàìè ýòîé íåäåëè. Ýòî äëÿ íåå äîñòîéíûå öåëè.  íà Àíäðåÿ Ñóõàðåâà. õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ ïîëó÷èòü òî, î ÷åì âû ìå÷òàëè. Ïàðåíü, ÷üå ïåíèå âîçìîæíî óäà÷íîå ïîäâåäåÊ êîíöó íåäåëè âîçìîæíà è íèå èòîãîâ è ðàñïðåäåëåíèå çàñòàâèëî ïëàêàòü ïðîòèâîïîëîæíàÿ êðàéíîñòü - çâåçäíûõ òðåíåðîâ, ïðèáûëè. Âàñ æäóò çíàêè ðàçîáëà÷åíèå ëþáîâíîé âíèìàíèÿ, ïîäàðêè, ïðèçíàðàññêàçàë, ïî÷åìó ñâÿçè, êîòîðàÿ ìîæåò ïîâðåíèÿ â ëþáâè, îáíîâëåíèå âûáðàë Äèàíó Àðáåíèíó äðóæåñêèõ ñâÿçåé è ïðèãëàøå- äèòü âàøåé ðåïóòàöèè. íèå â ðàçëè÷íûå êîìïàíèè. è ïî÷åìó îí áîëüøå íå СКОРПИОН Âñòðå÷è ñî ñòàðûìè áóäåò ó÷àñòâîâàòü â ТЕЛЕЦ нимается любимым де- внимание всем участниïàðòíåðàìè è Ýòî ÷óòü ëè íå òàëàíò-øîó лом, работа есть всегда. кам команды. äðóçüÿìè ïîìîãóò âàì óñèëèòü ñàìàÿ âàæíàÿ íåäåëÿ â ãîäó. Îñîáåííî çíà÷èòåëüíûìè ìîãóò áûòü ñîáûòèÿ â ëè÷íîé æèçíè ëþáîâíûå ïðèçíàíèÿ, ïðèìèðåíèÿ, íîâûé âèòîê ðîìàíà. Ìîæíî îôîðìëÿòü îòíîøåíèÿ, çàêëþ÷àòü ñäåëêè.  âîñêðåñåíüå áóäüòå ãîòîâû ê íåîæèäàííûì ìåðîïðèÿòèÿì. БЛИЗНЕЦЫ Âîçìîæíîñòè íåäåëè ðàçíîîáðàçíû è ìîãóò îêàçàòü ñèëüíîå âëèÿíèå íà ïëàíû òåêóùåãî ãîäà. Âîçîáíîâëÿéòå ñâÿçè, îðãàíèçîâûâàéòå âñòðå÷è, ïðèíèìàéòå ó÷àñòèå âî âñåõ ñîâåùàíèÿõ, ãäå âû ìîæåòå çàñâåòèòüñÿ. РАК Ýòà íåäåëÿ óñèëèò âàøè ñâÿçè ñ êîëëåãàìè è äðóçüÿìè. Èíòåðåñû è çàíÿòèÿ ìîãóò âûõîäèòü çà ðàìêè îáû÷íûõ. Ïîëåçíî ñäåëàòü èíâåñòèöèè â ñîáñòâåííûé èìèäæ. Ïëàíèðóéòå âñòðå÷è, îò êîòîðûõ âû æäåòå âàæíûõ ðåøåíèé è äîãîâîðåííîñòåé. ЛЕВ Âàøè óñïåõè è äîñòèæåíèÿ ñåé÷àñ âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ âîëåé ñëó÷àÿ. Ïîýòîìó äåéñòâóéòå áåç íàòèñêà, íî ïîñòàðàéòåñü áûâàòü âî ìíîãèõ ìåñòàõ è âñòðå÷àòüñÿ ñ ðàçíûìè ëþäüìè. Ïîäóìàéòå, ÷òî ñëåäóåò èçìåíèòü â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è êàê óâåëè÷èòü äîõîäû. ДЕВА Ýòà íåäåëè ïðèíåñåò ìíîãî íîâûõ èäåé è ïðåäëîæåíèé, íî ëþáûå íà÷èíàíèÿ ëó÷øå îòëîæèòü íà àïðåëü, à ïîêà çàíÿòüñÿ âîññòàíîâëåíèåì è óêðåïëåíèåì ñâÿçåé. Ïîçèòèâíûå âïå÷àòëåíèÿ âàñ æäóò è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, êîíòàêòàõ ñ çàðóáåæíûìè äðóçüÿìè.

ïîëåçíûå ñâÿçè è îáðåñòè íóæíóþ ïîääåðæêó. Âîçìîæíû ñóäüáîíîñíûå ïåðåìåíû â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, òðàò è ñîâåùàíèé ïî ýòîìó ïîâîäó. СТРЕЛЕЦ Âàøå îáàÿíèå áóäåò èãðàòü âàì íà ðóêó â ñàìûõ ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ, äàæå òàì, ãäå âû äóìàåòå òîëüêî î äåëàõ. Ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íóæíûå äâåðè, è âû ñìîæåòå ðåøàòü òåêóùèå âîïðîñû íàñêîêîì, íà óðà. Âàøå âåçåíèå ìîæåò áûòü îòìå÷åíî â ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè. КОЗЕРОГ Ýòîò ïåðèîä ïîòðåáóåò îò Êîçåðîãîâ ïðåäåëüíîãî òðóäîëþáèÿ. Äàæå âîñêðåñåíüå, êîòîðîå, êàçàëîñü áû, ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ îòäûõà, íåïëîõî áûëî áû ïîòðàòèòü íå íà ïðàçäíîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå, à íà ðåàëèçàöèþ ñâîèõ çàìûñëîâ. ВОДОЛЕЙ Èñïîëüçóéòå ýòó íåäåëþ äëÿ áîëüøèõ äîìàøíèõ è ñåìåéíûõ ìåðîïðèÿòèé è ðàáîò. Îäàðèâàéòå áëèçêèõ, âûñòóïàéòå â ðîëè ñïîíñîðà è áëàãîäåòåëÿ.  äîìå õîðîøî çàíèìàòüñÿ ðåìîíòîì è äèçàéíîì. Ïðèâåòñòâóþòñÿ âñå âàðèàíòû òâîð÷åñòâà è ïðèîáùåíèÿ ê ìèðó êðàñîòû è èñêóññòâà. РЫБЫ Èñïîëüçóéòå âñå âîçìîæíîñòè äëÿ óêðåïëåíèÿ ñâîåãî ïîëîæåíèÿ íà ðàáîòå, ó÷àñòâóéòå â ñîâåùàíèÿõ, òðåíèíãàõ è íå îòêàçûâàéòåñü îò êîìàíäèðîâîê. Íåäåëÿ ïîâûñèò øàíñû íà ðîìàíòè÷åñêèå ýïèçîäû. Ìîæåò ñáûòüñÿ äàâíÿÿ ìå÷òà, íî ñ êàêèìè-òî íîâûìè íþàíñàìè.

РАБОТА ЕСТЬ ВСЕГДА

Хотя определенную известность «Голос країни» мне принес, но вместе с этим - и немало хлопот. Они может и приятные, но иногда чувствуешь себя немного неудобно. - Вы о фанатках и поклонницах? - Я вообще человек скромный (улыбается), и мне не всегда нравится, когда лезут в мою жизнь. Стараюсь все делать от чистого сердца, и это мой главный принцип. Наверное, это и подкупает фанаток.

- Андрей, как изменилась Ваша жизнь после участия в «Голосі країни»? - Фундаментально не изменилась, все осталось так, как и было до участия в шоу. Я все так же много работаю (улыбается). Конечно, после того, как я «засветился» на экране, появились разные предложения, но они - недостаточно серьезные. - А выступать стали больше? АРБЕНИНА - СПЕ- Не могу сказать, что ЦИФИЧЕСКАЯ намного больше. У про- Поддерживаете ли фессионала, который заВы отношения со своим «звездным» тренером Дианой Арбениной? - Иногда общаемся по телефону, но у Дианы очень плотный график. Нет времени уделять

«Ñ ÄÈÀÍÎÉ ÎÁÙÀÅÌÑß ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ»

- Сложно было работать с Дианой Сергеевной? - Это заблуждение, что она сложный человек. На самом деле с ней довольно легко. Как по мне, она - замечательная, хотя немного специфическая (улыбается). Но в этом и есть ее профессионализм, она знает, чего хочет, умеет себя преподнести, здраво мыслит. Она - «живая». Это одна из главных причин,почему я выбрал именно ее. - Ваше выступление с Ваней Ганзерой заставило лить слезы всех тренеров и зрителей. Общаетесь с ним? - Конечно. И даже иногда выступаем вместе, нас часто зовут в Киев и другие города. Но в последнее время реже. Он сейчас человек

очень занятый, подписал контракт с Universal. - Андрей, планируете ли еще участвовать в каком-то украинском талант-шоу? - Нет. Сейчас я рассчитываю только на свои силы и свою голову. Талант-шоу - это хорошая штука, но не в нашей стране. - А сегодня Вы чем заняты? - Я преподаю вокал, как и раньше. У меня есть своя школа в Кривом Роге, небольшая студия звукозаписи и продюсерский центр, где мы работаем с молодыми перспективними исполнителями.

ÞÌÎÐ Ìîéøa ïðèõîäèò ê ðaââèíó, ãîâîðèò, ÷òî õî÷åò ðaçâåñòèñü ñ æåíîé. - Ìîéøa, ça÷åì òû õî÷åøü ðaçâîäèòüñÿ? Òåáå æå áóäåò õóæå. - Íåò, ìíå áóäåò ëó÷øå. - Ïîñëóøaé, Ìîéøa. Òâîÿ æåía òaêaÿ êðañèâaÿ, òaêaÿ ïðèÿòíaÿ, îía ðaäóåò ãëaç, î òaêîé ëþáîé ìå÷òaåò. Âñå

çíaþò åå äîñòîèíñòâa, a òû åå õî÷åøü áðîñèòü, íó ïî÷åìó? Ìîéøa ìîë÷a ñíèìaåò òóôëþ è ñòaâèò åå ïåðåä ðaââèíîì. - Ðåáå, ïîñìîòðèòå ía ýòó òóôëþ. Âñå âèäÿò, êaê îía êðañèâa, âñå õîòåëè áû èìåòü òaêóþ òóôëþ. Íî òîëüêî ÿ îäèí çíàþ, êàê ýòà ñâîëî÷ü ìíå æìåò!

ÏÎÃÎÄÀ Чт 15.03 Пт 16.03 Сб 17.03 Нд 18.03 Пн 19.03 Вт 20.03

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«×ÀÑÒÎ ÇÎÂÓÒ ÂÛÑÒÓÏÀÒÜ Ñ ÃÀÍÇÅÐÎÉ»

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

1 +2 0С 4 2 0С +5 +2 0С 4 2 0С +6 +8 0С +1 +3 0С +12 +14 0С +4 +6 0С +14 +16 0С +5 +7 0С +12 +14 0С +2 +4 0С

півн.захід. 39 м/с півн.захід. 26 м/с півд.захід. 46 м/с захід. 25 м/с півд.захід. 35 м/с півд.захід. 34 м/с

Номер підписано до друку 14.03.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254320

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you