Page 1

Зі святом весни! îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№18 (1307) П'ятниця, 09 березня 2012 р.

ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÅËÀÞÒ ÝÒÎ ËÓ×ØÅ

Æåíñêèé ïîë òîðæåñòâóåò! À âñå ïîòîìó, ÷òî äàìû ïðàçäíóþò îñîáåííûé äåíü - 8 Ìàðòà. Òàê õî÷åòñÿ, ÷òîá îí íèêîãäà íå çàêàí÷èâàëñÿ è æåíùèíû ÷àùå îòäûõàëè. Òîëüêî õîðîøî ëè ýòî? Âåäü ìíîãèå âåùè ìû äåëàåì ëó÷øå, ÷åì ìóæ÷èíû.

14

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÃÀÇβ ÏÈÒÀÍÍß

Ö²ÍÀ ÍÅ ÇÐÎÑÒÀÒÈÌÅ Â Óêðà¿í³ ö³íà íà ãàç äëÿ ãðîìàäÿí ï³äâèùóâàòèñü íå áóäå, íåçâàæàþ÷è íà âèìîãè ÌÂÔ. Ïðî öå Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç âèäàòíèìè æ³íêàìè êðà¿íè, ùî â³äáóëàñü íàïåðåäîäí³ 8 Áåðåçíÿ. Êð³ì òîãî, â ïîäàëüøîìó ñêîðî÷óâàòèìóòü îáñÿãè çàêóï³âë³ ðîñ³éñüêîãî ãàçó, îñê³ëüêè éîãî ö³íà íåï³äéîìíà äëÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. «Ìè ìàºìî âåëèêó íàä³þ, ùî ð³çíèìè øëÿõàìè áóäåìî äîëàòè öþ ïðîáëåìó - ³ ö³ øëÿõè â³äîì³», - ñêàçàâ Ïðåçèäåíò. Íàðàç³ îá’ºì çàêóï³âë³ ãàçó âæå ñêîðî÷åíî ç 41 äî 27 ìëðä. êóáîìåòð³â. ○

ÌÈ - ÇÀ ÌÈÐ

²ÉÑÜÊÎÂÀ ÑϲÂÏÐÀÖß

5

Êðàñèâûå äåâóøêè âûáèðàþò ôóòáîë Àëèíà Ñåìåíåíêî ó÷èòñÿ íà ãåîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÄÍÓ èì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà. Íî «Â³ñò³» ãîâîðèëè ñ 18-ëåòíåé äåâóøêîé íå î åå áóäóùåé ïðîôåññèè, à î ôóòáîëå. Àëèíó, êîòîðàÿ ðîäîì èç Êðûìà, íî ñåãîäíÿ æèâåò â Äíåïðîïåòðîâñêå, âûáðàëè ëèöîì Óêðàèíû íà Åâðî-2012. Âî âðåìÿ êîíêóðñà «Ìèññ Åâðî» èç 23 âîïðîñîâ îíà íå îòâåòèëà òîëüêî íà îäèí è ïîðàçèëà æþðè ñâîèìè ïîçíàíèÿìè â ôóòáîëå.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå äåâóøêà ðàññêàçàëà, êîìó ðàçäàåò àâòîãðàôû è ãäå èãðàåò â «íåæåíñêóþ» èãðó.

ÄÀÌÑÊÈÅ ×ÀÐÛ

ÌÓÆ×ÈÍ ÂÄÎÕÍÎÂËßÞÒ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÅ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Ãîâîðÿò, æåíñêàÿ ñèëà - â ñëàáîñòè. Íî, êàê îêàçàëîñü, íå òîëüêî. Êðàñîòà åùå îäíî îðóæèå «ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ» ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà, è îíè èì ñ óäîâîëüñòâèåì ïîëüçóþòñÿ. Êàê ïîêàçàë Èíòåðíåòîïðîñ, 57% äàì óâåðåíû, ÷òî â ðàáîòå èì ïîìîãàåò ïðèâëåêàòåëüíîñòü, 12% îòìåòèëè, ÷òî èõ âûðó÷àåò âíóòðåííÿÿ êðàñîòà, à 39% - ñîâìåùàþò ýòè ôàêòîðû äëÿ äîñòèæåíèÿ æåëàåìîãî ýôôåêòà.

Ïðè ýòîì áîëüøåé ïîëîâèíå îïðîøåííûõ âíåøíèå äàííûå ïîìîãàþò íåïîñðåäñòâåííî â èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, 8% ïðèçíàëèñü, ÷òî, áëàãîäàðÿ ñâîåìó îáàÿíèþ, îíè óñòðîèëèñü íà ðàáîòó, à 3% - ïîëó÷èëè æåëàåìóþ äîëæíîñòü. Èíòåðåñíî, ÷òî êàæäàÿ âòîðàÿ æåíùèíà, îòìåòèâøàÿ ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå êðàñîòû íà ðàáîòó, ïðèáåãàåò ê ÷àðàì íàìåðåííî. Ìåæäó òåì, ìóæ÷èíàì àáñîëþòíî âñå ðàâíî,

èñïîëüçóåò ëè æåíùèíà âíåøíîñòü äëÿ äîñòèæåíèÿ êàðüåðíûõ öåëåé. 30% ñ÷èòàþò, ÷òî õîðîøåíüêàÿ äåâóøêà - ýòî óêðàøåíèå îôèñà, à êàæäîãî âòîðîãî êðàñîòêè ñðåäè êîëëåã âîîáùå âäîõíîâëÿþò íà òðóäîâûå ïîäâèãè, ìåøàþò ñïîêîéíî ðàáîòàòü îíè òîëüêî 7%. Ïðè ýòîì 15% ìóæ÷èí çàÿâèëè, ÷òî âñåãäà ðàäû âûðó÷èòü ïðèâëåêàòåëüíóþ ñîòðóäíèöó, à åùå 79% ïîäòâåðäèëè, ÷òî ãîòîâû ïîìîãàòü âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ.

Òàêæå ìóæ÷èíàì íà çàìåòêó áûë ñîñòàâëåí «àíòèðåéòèíã» ïîäàðêîâ ê Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ. Ïåðâîå ìåñòî â íåì äîñòàëîñü äåøåâûì óêðàøåíèÿì, èõ íå æàëóþò 58% äàì. Íà âòîðóþ ñòðî÷êó ñ 42% ãîëîñîâ ïîïàëè òîâàðû èç ñåêñøîïîâ, «áðîíçà» - ó ñåðòèôèêàòà íà ïðûæîê ñ ïàðàøþòîì. Êðîìå òîãî, â ïåðå÷åíü ïëîõèõ ïðåçåíòîâ ïîïàëè âñåâîçìîæíûå ñòàòóýòêè, áûòîâàÿ òåõíèêà, êóõîííàÿ óòâàðü, êðóæåâíîå áåëüå è àáîíåìåíò â ôèíòåñ-êëóá.

òêàçàëàñü æèòü â àíãëèéñêîì çàìêå 16 Ôàêò, íî ýêñêëþçèâíî. Îíà îîòêàçàëàñü

Óêðà¿íà áóäóâàòèìå ñâî¿ â³äíîñèíè ç ³íøèìè äåðæàâàìè ùîäî â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, âðàõîâóþ÷è ñâ³é ïîçàáëîêîâèé ñòàòóñ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð îáîðîíè Äìèòðî Ñàëàìàò³í. ϳñëÿ çóñòð³÷³ ç ðîñ³éñüêèì êîëåãîþ Àíàòî볺ì Ñåðäþêîâèì ó Ìîñêâ³, ÿêà, çà ñëîâàìè Ñàëàìàò³íà, ïðîéøëà ïîçèòèâíî, â³í âèñëîâèâ íàä³þ íà òå, ùî òàêà ïîçèö³ÿ çíàéäå ðîçóì³ííÿ ó äåðæàâ ñâ³òó. ○

 ªÄÈÍ²É ÁÀDz

ÑÏÐÎÙÅÍÀ ÐŪÑÒÐÀÖ²ß Ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ âèñòóïèâ ç ³í³ö³àòèâîþ ñïðîùåííÿ ³ çäåøåâëåííÿ ïðîöåäóðè ðåºñòðàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. ³í íàçâàâ «áåçãëóçäîþ» ³ñíóþ÷ó âèìîãó ðåºñòðàö³¿ àâòîìîá³ëÿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ éîãî âëàñíèêà. Öå ïèòàííÿ, íà äóìêó Ãëàâè äåðæàâè, âèð³øóºòüñÿ ñòâîðåííÿì ºäèíî¿ áàçè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Êð³ì òîãî, â³í âèñëîâèâñÿ çà íåîáõ³äí³ñòü çàïðîâàäæåííÿ ìîæëèâîñò³ ïåðåðåºñòðàö³¿ àâòî ç îäíîãî âëàñíèêà íà ³íøîãî ï³ä ÷àñ ïðîäàæó. ○

ÏÎÇÈÒÈÂͲ ÏÐÎÃÍÎÇÈ

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ Çà ïðîãíîçàìè, ð³âåíü áåçðîá³òòÿ â Óêðà¿í³ íà ê³íåöü 2012 ðîêó ìîæå ñêëàñòè 7,2% , ùî â ñåðåäíüîìó íà 3% íèæ÷å, í³æ â êðà¿íàõ ªâðîïè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ñåðã³é Òèã³ïêî íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ óðÿäó â ñåðåäó, 7 áåðåçíÿ. Íà éîãî äóìêó, âèð³øóâàòè öþ ïðîáëåìó òðåáà, çì³íþþ÷è ï³äõ³ä äî ïðàöåâëàøòóâàííÿ íàñåëåííÿ çâ³ëüíèòè â³ä ñïëàòè ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî ïîäàòêó ðîáîòîäàâö³â, ÿê³ âçÿëè äî ñåáå âèïóñêíèê³â óêðà¿íñüêèõ âèø³â ³ òèõ, õòî ðåàëüíî çá³ëüøóº ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü. ³öå-ïðåì'ºð òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ðîçãëÿíóòü çàêîíîïðîåêò ïðî çàéíÿò³ñòü.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307)

ÇÀѲÄÀÍÍß ÊÀÁ̲ÍÓ

Ïðåçèäåíò îãîëîñèâ ðÿä ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÆÈÒËÎÂÈÕ ÊÐÅÄÈҲ ÌÀª ÁÓÒÈ 2-3%

ÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÏÅÐÅËÅÒÛ

ËÎÓ-ÊÎÑÒ ÄËß ÓÊÐÀÈÍÛ Â Óêðàèíå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ äâà íîâûõ åâðîïåéñêèõ áþäæåòíûõ àâèàïåðåâîç÷èêà- Vueling Airlines (Èñïàíèÿ) è Norwegian Air Shuttle ASA (Íîðâåãèÿ). Ýòî ïðîèçîéäåò â ëåòíèé ïåðèîä íàâèãàöèè - 25 ìàðòà - 27 îêòÿáðÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàÿâêè îò ëîó-êîñò ïåðåâîç÷èêîâ íàõîäÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèè â Ãîñàâèàñëóæáå.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÎÊÐÀÒÈÒÜ ÍÀÏÎËÎÂÈÍÓ

ÌÅÍÜØÅ ÈÌÌÈÃÐÀÍÒΠÏðåçèäåíò Ôðàíöèè Íèêîëÿ Ñàðêîçè õî÷åò óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî èììèãðàíòîâ â ñòðàíå, àðãóìåíòèðóÿ ýòî òåì, ÷òî èõ ñëèøêîì ìíîãî. Ïî ñëîâàì ãëàâû Ôðàíöóçñêîé Ðåñïóáëèêè, ñèñòåìà èíòåãðàöèè ïðèåçæèõ ðàáîòàåò âñå õóæå è õóæå, ïîòîìó ÷òî ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò íàéòè äëÿ âñåõ èììèãðàíòîâ æèëüå, ðàáîòó, øêîëû. Ïðåçèäåíò ïîâòîðèë ñâîå ïðåäâûáîðíîå îáåùàíèå ñîêðàòèòü ïîòîê ïðèåçæèõ íàïîëîâèíó. ○

ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈËËÈÎÍÛ

6 ìàðòà âûäàëîñü î÷åíü «æàðêèì» äëÿ 20 áîãàòåéøèõ ëþäåé ïëàíåòû. Çà ñóòêè èõ ñîñòîÿíèå ñîêðàòèëîñü â ñîâîêóïíîñòè íà 11,3 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Ïðè÷èíà ðåçêèé ñïàä íà ìèðîâûõ ôîíäîâûõ áèðæàõ, ïðîèçîøåäøèé íà ôîíå îïàñåíèé îòíîñèòåëüíî óñïåõà ðåñòðóêòóðèçàöèè ãîñäîëãà Ãðåöèè.  ðåçóëüòàòå àìåðèêàíñêèé ìèëëèàðäåð Óîððåí Áàôôåò ïîòåðÿë 407 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, îñíîâàòåëü Microsoft Áèëë Ãåéòñ - 805, à ìèðîâîé ëèäåð ñòàëåëèòåéíîé ïðîìûøëåííîñòè Ëàêøìè Ìèòòàë âîîáùå âûáûë èç äâàäöàòêè ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé ïëàíåòû. ○

z ПРО НАПРЯМКИ СОЦРЕФОРМ Президент окреслив чотири стратегічні напрямки соціальних реформ, що мають реалізовуватися в державі: відновлення довіри суспільства до державної політики, спрямованої на покращення життя громадян; комплексне перетворення підходів до оплати праці, податків та соцстрахування. Президент вважає, що один із шляхів припинення

1 2

ÁÎÃÀÒÛÅ ÒÎÆÅ ÏËÀ×ÓÒ

Ó Êèºâ³ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à â³äáóëîñü ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â. Íà íüîìó áóëî îãîëîøåíî ðÿä âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ. Êð³ì òîãî, ç íàãîäè ̳æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ Ãëàâà äåðæàâè ï³äïèñàâ Óêàçè ïðî ïðèñâîºííÿ ïî÷åñíîãî çâàííÿ «Ìàòè-ãåðî¿íÿ» поляризації суспіль- чих пенсіонерів, кіль- во отримають у середïîíàä 8 òèñÿ÷àì ства - запровадження кість яких зростає че- ньому по 100 грн. Таáàãàòîä³òíèõ ìàòåð³â податку на багатство; рез старіння населен- кож у травні на 30-50 %

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÑÍÅÃ!

ÍÀ ÀÉ-ÏÅÒÐÈ ÑÎØËÈ ËÀÂÈÍÛ 7 ìàðòà ñ Àé-Ïåòðè â Êðûìó ñîøëè äâå ñíåæíûå ëàâèíû îáùèì îáúåìîì 20 êóáîìåòðîâ.  ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà íèêòî íå ïîñòðàäàë. Êàê ñîîáùèëè â ïðåñññëóæáå Êðûìñêîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ, ñíåã ñîøåë â 10.30 íà 50-51 êì äîðîãè ßëòàÁàõ÷èñàðàé. Ýòà òðàññà ñòðàòåãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ íå èìååò, â çèìíåå âðåìÿ îíà çàêðûòà äëÿ ïðîåçäà òðàíñïîðòà. Ì×Ñ íåñêîëüêî äíåé ïîäðÿä ïðåäóïðåæäàëî êðûì÷àí îá óãðîçå ñõîäà ëàâèí.

3

глибока модернізація сфери соцзабезпечення. «Необхідно перейти від безсистемних виплат до адресної допомоги», - наголосив Віктор Янукович і додав, що варто залучати в активне соціальне життя людей з обмеженими фізичними можливостями; сприяння ефективній зайнятості та створення нових робочих місць, у тому числі й для працюю-

4

ня.

zПРО ПЕНСІЇ ТА ВИПЛАТИ Глава держави доручив уряду провести поетапний перерахунок пенсій військовослужбовців, ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та людей, чиї пенсії нижчі від прожиткового мінімуму. Вже з 1 травня цього року майже 9 млн. пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року, додатко-

Â²Ä ÁÅÇÑÈÑÒÅÌÍÈÕ ÂÈÏËÀÒ ÄÎ ÀÄÐÅÑÍί ÄÎÏÎÌÎÃÈ

піднімуть доплати до пенсій різних категорій учасників війни. Зростуть виплати й членам сімей померлих інвалідів війни. Крім того, Віктор Янукович доручив Кабміну підготувати план поетапного підвищення допомоги малозабезпеченим родинам з дітьми. У декілька етапів перерахують і страхові виплати працівникам галузей з високим рівнем травматизму.

zПРО ІПОТЕКУ, ВКЛАДИ І ЛІКИ Цього року в Україні почне роботу

державна програма кредитування під житлове будівництво. «Вартість кредитів для людей складе не більше 2 - 3%. Решту компенсує банкам держава. Строки таких кредитів будуть розраховані на 10-15 років», - сказав Віктор Янукович. Президент звернув особливу увагу на необхідність зменшення черг на житло, а також важливість контролю над обґрунтуванням цін на нього. Щодо вкладників Ощадбанку, які не отримали компенсацію у 1000 грн. у 2008 р., то до кінця цього року їм її повернуть. Кабмін також отримав завдання від Президента запровадити европейський підхід застосування референтних цін до державного регулювання вартості ліків. Віктор Янукович доручив почати з пілотної групи ліків для тих категорій громадян, які найбільше цього потребують, зокрема пенсіонерів.

ÍÎÂÅ ÆÈÒÒß

Îáëàñíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ïîñòóïîâî çì³íþºòüñÿ ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ùîð³÷íî ó òðàâìïóíêò³ ë³êàðí³ äîïîìîãó îòðèìóþòü 17 òèñ. ä³òåé; ïîíàä 24 òèñ. ïðîõîäÿòü ÷åðåç ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äêðèëè áëîê ¹1 ãîëîâíîãî êîðïóñó îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³. Ó çàõîä³ âçÿâ ó÷àñòü ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë Протягом останніх двох років ця лікарня отримує адресну допомогу з покращення медичних послуг та створення належних умов для персоналу. У жовтні 2010-го на базі закладу відкрилось сучасне неонатальне відділення; на початку минулого року введено в експлуатацію новозбудований корпус №3 на три відділення: опікове, інфекційне та гематологічне.

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯ ÁËÎÊÓ - ÏÎÍÀÄ 11 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ÏËÎÙÀ ÊÎÐÏÓÑÓ ÇÁ²ËÜØÈËÀÑß ÂIJײ І от тепер запрацював блок №1 головного корпусу дитячої лікарні. Вартість його реконструкції - понад 11 млн. грн. Кошти виділено з обласного бюджету з ініціативи губернатора Олександра Вілкула. Модернізація дозволила вдвічі збільшити площу корпусу - з 1 тис. до 2 тис. м2 . Це суттєво покращить роботу закладу, створить належні умови для невідкладної госпіталізації

інфекційно хворих у спеціальні бокси з окремими входами. У приймальнодіагностичному відділенні облаштували сучасну операційну, ургентну лабораторію, пункт зберігання крові та палати для післяопераційного спостереження. Під час відкриття оновленого блоку Олександр Вілкул зазначив: «Обласна дитяча клінічна лікарня стає одним з найсучасніших

лікувальних закладів України. Наступним етапом підвищення якості медичної допомоги дітям стане відкриття в червні 2012 року Регіонального перинатального центру, розрахованого на 4 тис. пологів на рік. Його будують за підтримки Президента Віктора Януковича в рамках Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства».


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

ÂÅÑÍßÍÈÉ ÄÅÍÜ

ÏÎ×ÅÑͲ ÃÐÀÌÎÒÈ ÇÀ ÂÀÃÎ̲ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 8 Áåðåçíÿ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â óðî÷èñòó çóñòð³÷ ³ç âèäàòíèìè æ³íêàìè îáëàñò³. Ñåðåä íèõ âåòåðàíè â³éíè òà ïðàö³, ìàòåð³ âî¿í³â, çàãèáëèõ â Àôãàí³ñòàí³, ìåäèêè òà íàóêîâö³, îñâ³òÿíè, ïðàö³âíèêè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ êóëüòóðè. Òîãî æ äíÿ â àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ îïåðè òà áàëåòó â³äáóâñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò Представниць прекрасної статі Дніпропетровщини з святом весни також поздоровили голова облради Євген Удод та мер Іван Куліченко. «Від усієї душі вітаємо вас із 8 Березня! Сучасна жінка це не тільки берегиня сімейного вогнища, любляча дружина і турботлива мати. Ви берете активну участь у громадському, науковому та культурному житті регіону. Дякуємо за величезний

На святковому концерті в Театрі опери та балету виступили заслужений артист України Віктор Павлік, солісти театру, вихованці дитячого хору хлопчиків «Домінанта» Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, чоловіча група хору «Червона калина» та інші не менш талановиті чоловіки нашого краю. вклад у розвиток нашої області та країни. Бажаємо міцного здоров’я, любові, сімейного благополуччя і хай з вами завжди поруч будуть надійні і люблячі чоловіки», зазначив Олександр Вілкул. У регіоні реалізується ряд комплексних Програм із захисту материнства і дитинства, спрямованих на підвищення якості життя. За словами гу-

бернатора, жінкам створюють сучасні й комфортні умови для того, щоб народжувати і виховувати дітей, а після виходу з декретної відпустки знайти достойну роботу і реалізуватися в професійному плані. Під час урочистого засідання Олександр Вілкул та Євген Удод вручили жінкам відзнаки й почесні грамоти за вагомий вклад у розвиток Дніпропетровщини.

У залі БК «Шинник» зібралися 100 жінок-учених, які мають особливі досягнення у науковій сфері. Захід пройшов у рамках реалізації Програми розвитку сімейної та гендерної політики в Дніпропетровській області. Іван Ступак подякував жінкам за те, що вони - берегині роду, миру, злагоди та гармонії. Він побажав їм здоров’я, успіхів і нових звершень. Також заступник губернатора вручив кращим з кращих почесні грамоти й подяки голови

облдержадміністрації, головного управління освіти і науки, управління у справах сім’ї й молоді ОДА за особливі заслуги та досягнення в науці. Винуватиць

свята привітали творчі колективи регіону. Поздоровлення та квіти отримали й жінки-правоохоронці Дніпропетровська. «Ви служите серйозній

òÄͲ ÏÎÂÀÃÈ

ÍÀز ÎѲÒßÍÈ - ÊÐÀÙ²! Îñâ³òÿíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè çäîáóëè 13 ìåäàëåé ³ Ãðàí-ïð³ ï³ä ÷àñ Òðåòüî¿ Ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè «Ñó÷àñí³ çàêëàäè îñâ³òè 2012». Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ¿õ ç òàêèìè äîñÿãíåííÿìè. Çîêðåìà, Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé ³íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè îòðèìàâ íàéâèùó íàãîðîäó, Ãðàí-ïð³ âèñòàâêè - «Ë³äåð ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè». Çàãàëîì ó ðåã³îí ïðèâåçëè 4 çîëîò³, 8 ñð³áíèõ ³ 1 áðîíçîâó ìåäàëü. ○

ÇÀÂÈÍÈËÈ ×ÈÌÀËÎ

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ Ä²ÀËÎÃ

ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÒÈ ÂÈÂÀÆÅÍÎ

ÄËß Æ²ÍÎÊ ÂÈÑÒÓÏÈËÈ ÊÐÀÙ² ÒÂÎÐײ ÊÎËÅÊÒÈÂÈ

«ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÒÅÏËÎ É ÄÎÁÐÎÒÓ»

Äí³ïðîïåòðîâñüê³ ì³ñüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³ ÷åðãîâèé ðàç íàãàäóþòü ìåøêàíöÿì, ùî ðîçðàõóâàòèñÿ ç áîðãàìè çà òåïëî ìîæíà äî 20 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ. Íà ñüîãîäí³ àáîíåíòè çàâèíèëè ï³äïðèºìñòâó ìàéæå 166 ìëí. ãðí. Ëèøå áëèçüêî 60% ïëàòíèê³â á³ëüø-ìåíø â÷àñíî ñïëà÷óþòü çà íàäàí³ ïîñëóãè, âñ³ ³íø³ - íàêîïè÷óþòü áîðãè. Äîáðîñîâ³ñíèìè ïëàòíèêàìè, ÿê ïðàâèëî, º ïåíñ³îíåðè.

Êâ³òè ³ ïîäÿêà - âèíóâàòèöÿì ñâÿòà Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê ²âàí Ñòóïàê ïðèâ³òàâ æ³íîêó÷åíèõ òà æ³íîê-ïðàâîîõîðîíö³â ³ç ̳æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì

ÒÅÏËÎ Â ÁÎÐÃ

ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ² ÄÎ 8 ÁÅÐÅÇÍß

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Ñó÷àñíà æ³íêà - àêòèâíà æ³íêà ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

і відповідальній справі стоїте на захисті безпеки та правопорядку. Ми цінуємо ваші ділові якості й водночас дякуємо за тепло й доброту, які ви даруєте нам, чоловікам», - сказав Іван Ступак. Після урочистостей начальник міського управління ГУМВС в області Петро Чистяков доповів про хід впровадження автоматизованої інформаційної системи «Служба 102», яка реалізується в рамках губернаторської програми «Безпечне місто». Ця система дозволить підвищити оперативність прибуття нарядів міліції на місце виклику громадян.

Ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äåðæíàãëÿäó ìຠáóòè âèâàæåíèì. Ïðî öå íàãîëîñèëè ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿ «Ïåðñïåêòèâè îá’ºäíàííÿ íàãëÿäîâèõ ïîâíîâàæåíü äåðæàâíèõ îðãàí³â ó ñôåð³ ïðàö³, éîãî âïëèâó íà ð³âåíü áåçïåêè ³ çàõèùåí³ñòü ïðàö³âíèê³â». Ó÷àñíèêè ç³éøëèñÿ íà äóìö³ - ³íòåãðàö³ÿ îðãàí³â äåðæíàãëÿäó ó ñôåð³ ïðàö³ ìîæëèâà ò³ëüêè ÿê ïðîäóêò ñîö³àëüíîãî ä³àëîãó, ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ áåçïåêè íà âèðîáíèöòâ³ òà äîòðèìàííÿ âèêîíàííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà. ○

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÌÅÐÅÆÅÞ

ÄÎÑÒÓÏÍÈÉ ²ÍÒÅÐÍÅÒ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîâåäóòü äåòàëüíèé ìîí³òîðèíã äîñòóïíîñò³ ³íòåðíåò-ïîñëóã ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ òà âèâ÷àòü äåòàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî áþäæåòóâàííÿ äëÿ ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³. Òàê³ íîâàö³¿ ïðîõîäèòèìóòü íà áàç³ Ìîëîä³æíîãî öåíòðó, ùî ñòâîðþºòüñÿ â îáëàñò³ ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. Ãîëîâíèì ³íñòðóìåíòîì ìîëîä³æíîãî öåíòðó ñòàíå ñïåö³àë³çîâàíèé ²íòåðíåò-ïîðòàë.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГIОНУ ○

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî ïðèâ³òàâ æ³íîê ç íàéïðåêðàñí³øèì âåñíÿíèì ñâÿòîì. Ìåð ïîäÿêóâàâ çà âñå, ùî âîíè ðîáëÿòü çàäëÿ äîáðîáóòó òà çâåëè÷åííÿ ð³äíîãî ì³ñòà. Éîãî ïîáàæàííÿ - äîáðà â³ä ëþäåé, ðàäîñò³ â³ä ä³òåé, ùèðîãî êîõàííÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà ðîäèííîãî çàòèøêó. ○

ÏÐȲÒÀÍÍß

ÑËÎÂÎ ÄΠƲÍÎÊ

ÍÎÂÈÍÈ ÎÕÎÐÎÍÀ ÏÐÀÖ²

ØÒÐÀÔÈ ÇÁ²ËÜØÀÒÜ

Âåðõîâíà Ðàäà ïðèéíÿëà çà îñíîâó ïðîåêò çàêîíó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òà Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó ùîäî ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³ òà îõîðîíó íàäð. Ðîçì³ðè àäì³í³ñòðàòèâíèõ øòðàô³â ìîæóòü çðîñòè äî 200 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â. ○

Ç ³í³ö³àòèâè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â òà Ñîþçó çåìëåâïîðÿäíèê³â Óêðà¿íè Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ¹1556/99 âñòàíîâëåíî ïðîôåñ³éíå ñâÿòî - Äåíü çåìëåâïîðÿäíèêà, ÿêå ùîð³÷íî â³äçíà÷àþòü äðóãî¿ ñóáîòè âåðåñíÿ

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

ÁÅÐÅÆËÈÂÅ ÑÒÀÂËÅÍÍß

ÌÀªÌÎ ÏÈØÀÒÈÑß Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íàðàõîâóºòüñÿ 669 íåðóõîìèõ îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà 52 - àðõåîëî㳿. Ó ì³ñò³ çàô³êñîâàí³ àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè, ùî ñÿãàþòü åïîõè áðîíçè, ÷åðíÿõ³âñüêî¿ òà ï³çíüîðèìñüêî¿ êóëüòóðè. Äëÿ åôåêòèâíîãî çáåðåæåííÿ òàêèõ òåðèòîð³é îñòàíí³ çì³íè ó çàêîíîäàâñòâ³ ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ çàïîâ³äíèê³â.

Протягом 2011 р. землевпорядники Дніпропетровщини приділяли особливу увагу складовим земельної реформи: нормативногрошовій оцінці земель населених пунктів та розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення; інвентаризації земель та встановленню меж населених пунктів області; використанню коштів, що надходять за порядком відшкодування втрат сільськогосподарсько-

го та лісогосподарського виробництва. Програмою розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на 2011-2018 рр. передбачено подальше реформування земельних відносин у містах та інших населених пунктах. За підтримки губернатора Олександра Вілкула здійснюється плідна взаємодія з головами райдержадміністрацій та місцевих рад щодо

виділення коштів з обласного та місцевих бюджетів на реалізацію пріоритетних напрямків реформи. Від щирого серця вітаю шановних колег, ветеранів землевпорядної служби з професійним святом! Бажаю успіхів, здоров'я, щастя, довгих років життя. Хай у ньому буде більше приємних хвилин, а негаразди залишаться осторонь!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Îëåêñàíäð Ãâîçäü: «Ðîáîòè âèñòà÷ຠâñ³ì» ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» ²ðèíà ʳëü÷èíñüêà ïîçäîðîâèëà æ³íîê îáëàñò³ ç³ ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ. «Öåé äåíü íàãàäóº íàì ïðî âàãîìó ðîëü ïðåäñòàâíèöü ÷àð³âíî¿ ñòàò³ ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³», - éäåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³. Âîíà ïîáàæàëà æ³íêàì âèòîí÷åíîñò³, ùàñòÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ.

ÒÅÒßÍÀ ÏÎ˪ÉÊÎ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÄÅÐÆÊÎÌÇÅÌÓ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

ÄÎÁÐÀ ÒÀ ÐÀÄÎÑÒ²

Çåìë³ ïîòð³áåí ãîñïîäàð

ÂÅÑÍÀ ²ÄÅ

ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÑÂßÒÎ

²ÒÀÍÍß!

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ãîëîâíà ìåòà çåìåëüíî¿ ðåôîðìè ðåàë³çóâàòè äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí. Ïðî àêòóàëüí³ñòü öüîãî ïèòàííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü ôàõ³âö³âçåìëåâïîðÿäíèê³â «Â³ñòÿì» ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê â³ää³ëó Äåðæêîìçåìó ó Âàñèëüê³âñüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Îëåêñàíäð Ãâîçäü

ментів на землю, ведення державного земельного кадастру. На жаль, для виконання всіх робіт коштів не вистачає. - Чи багато в районі земель, які потребують інвентаризації? - Так, незважаючи на проведення певного обсягу землевпорядних робіт, стовідсоткову інвентаризацію не проведено. Мабуть, як і у

ти власниками землі, мірним використанзростає. ням їхніх земель. Ще одне - роз’яснюРЕФОРМУВАН- вальна робота серед НЯ КРОК жителів району ЗА КРОКОМ законопроекту - Що змінилось у «Про ринок роботі відділу у земель», зв’язку із вступом який є оскраїни в завершальний етап земельної реформи? - Перш за все те, що з 1 січня 2011 року відділ проводить роботи з реєстрації земельних ділянок та правоустановчих до-

Dz ÑÂßÒÎÌ! Ùèðî â³òàþ êîëåêòèâ â³ää³ëó ³ âñ³õ ïðàö³âíèê³â çåìëåâïîðÿäíî¿ ñëóæáè ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì! Áàæàþ ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ é óñï³õ³â íà ïðîôåñ³éí³é íèâ³!

ВСІ ПРОБЛЕМИ - СПІЛЬНІ - Олександре Івановичу, чи є якісь особливості у роботі васильківських землевпорядників? - На мою думку, не може бути особливостей або проблем тільки у нашому районі. Все, що відбувається, властиве і області, і державі в цілому. Сьогодні основне для всіх - проведення робіт, які дозволять запровадити у державі ринок земель. А це: інвентаризація і розмежування земель, нормативна грошова оцінка земель, реєстрація правоустановчих доку-

Ó Â²ÄIJ˲ ÏÐÀÖÞÞÒÜ ÊÂÀ˲ԲÊÎÂÀͲ ÔÀÕ²ÂÖ²

СПРАВЖНІЙ СКАРБ - ЛЮДИ

більшості адміністративних утворень України, до цього часу не розмежовано землі державної та комунальної власності. - Чи не поменшало у людей бажання стати землевласниками? - Ні в якому разі. Більше того, такого попиту на землю, як у Васильківському районі, мабуть, ніде немає, і з кожним роком кількість громадян, які бажають ста-

кументів на землю, що, в свою чергу, сприяє наповненню бази даних державного земельного кадастру. Ця робота дуже копітка, потребує багато часу й уваги до відвідувачів. Також слід зауважити, що підвищились вимоги до контролю за використанням та охороною земель і, відповідно, побільшало звернень землевласників до відділу з питань контролю за право-

танньою ланкою в земельній реформі. Такої об’ємної кампанії з роз’яснення земельної реформи, мабуть, в країні ще не проводилось. Інформаційно-роз’яснювальною роботою охопили кожну сільраду і кожне велике підприємство сільгоспвиробника. Кілька пропозицій, які висловили жителі району в ході обговорення, врахували у змінах до законопроекту.

- Олександре Івановичу, в чому, на Ваш погляд, секрет успішної роботи? - Безперечно в людях: усі 12 держслужбовців нашого відділу заслуговують щирої подяки. Без їхньої сумлінної праці не можна було б виконати ті завдання, які в останній час були поставлені. Також хотілося б відзначити роботу землевпорядників місцевих рад, працівників організацій, які виконують землевпорядні роботи на території району.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Êðàñèâûå äåâóøêè âûáèðàþò ôóòáîë ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÀËÈÍÛ ÑÅÌÅÍÅÍÊÎ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÀËÈÍÛ ÑÅÌÅÍÅÍÊÎ:

СМОТРЕЛИ НА ФИГУРУ И ЛИЦО - Алина, почему ты решила участвовать в конкурсе «Мисс Евро-2012»? - Я очень люблю футбол, свою страну, поэтому подумала, что было бы приятно стать лицом Украины на Евро-2012. О конкурсе рассказала подруга, с которой мы участвовали в «Мисс Весна» в ДНУ. Я отправила свои фотографии и заполнила анкету. Мне позвонили буквально через две недели и сказали, что я в полуфинале, среди 52 лучших девушек. - Тебя выбрали из 650 претенденток. Насколько тяжелым был кастинг? - На первом этапе, когда выбирали из 650 девушек, жюри в составе представителей известных украинских модельных агентств, популярных фотографов, визажистов смотрели только на лицо и фигуру. Сложнее всего оказалось в финале, где осталось 15 девушек, и были непростые тесты на тему футбола. - Говорят, ты поразила жюри своими познаниями в футболе. Какой вопрос оказался самым сложным? - Спрашивали в основном об украинском футболе, о Евро-2012: сколько странучастников, когда пройдет чемпионат, кто с кем играет. Все это я знаю, поэтому особых сложностей не возникало. Единственный вопрос, с которым я не справилась: кто выиграл Лигу Европы 2010-2011. Я помнила, что в финал прошли «Порту» и «Брага» (португальские футбольные клубы Прим. ред.), но у меня не было возможности посмотреть финал. В итоге ответила неправильно.

ÑËÎÆÍÅÅ ÂÑÅÃÎ ÁÛËÎ Â ÔÈÍÀËÅ

Ëþáèìàÿ êíèãà: Àëåêñàíäð Äîâæåíêî «Óêðàèíà â îãíå». Ëþáèìûé âèä îòäûõà: àêòèâíûé. Ëþáèìàÿ åäà: ñóøè. Äåâèç: «Íå âàæíî, áóäåøü ëè òû ëó÷øå êîãî-òî, âàæíî, áóäåøü ëè òû ëó÷øå, ÷åì â÷åðà».

ÀÂÒÎÃÐÀÔÛ ÏÐÎÑßÒ ÄÀÆÅ ÄÐÓÇÜß ПОЙДЕТ НА ИГРУ С АНГЛИЕЙ - Футбол - не совсем женское увлечение. Ты давно им интересуешься? - С 2006 года, когда украинская сборная попала в 1/4 финала на чемпионате мира. Это, кстати, лучший результат на сегодня. Потом я стала интересоваться уже украинским чемпионатом, болеть за родные команды и как-то постепенно втянулась.

- А сама играешь в футбол? - Немного, могу сыграть во дворе (улыбается). - Алина, расскажи о съемках в промо-ролике. - Съемки начались еще в июне в Крыму, там мы снимали фотосессию. Продолжились в сентябре в Харькове. Это были самые смешные съемки из-за сильного ветра мое платье все время поднималось, волосы разлетались, пришлось делать просто невероятное количество дублей. В Киеве, где мы работали уже вместе с Ольгой Бейзин из Польши (Мисс Евро в Польше - Прим. ред.) сложно дались синхронные движения, но мы справились. - Тебе за съемки платили гонорар? - Пока неизвестно, будут ли что-то платить. Нам просто компенсировали проезд. Вознаграждение - это два билета на игру украинской команды во время Евро-2012. Я скорее всего пойду на игру с Англией.

ÏÎÑËÅ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÎÂ ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

ции. Для нас это самый неудобный соперник по тактике игры. Мы летом уже встречались с ними и проиграли со счетом 4:1. - Как родители восприняли твое участие и победу в конкурсе? - Когда я подавала заявку, никто ни на что не рассчитывал. Даже я не верила в свою победу. Когда уже прошла в «пятнадцатку», почему-то была уверена, что Федерация футбола выберет киевскую девушку. С ней легче работать, никаких затрат на проезд и проживание. 25 мая, когда в Интернете вывесили результаты, мы всей семьей собрались вечером у компьютера и ждали. Конечно, очень обрадовались! - Алина, твое увлечение футболом учебе не мешает? - Нет, мне удается все удачно совмещать. - Преподаватели знают, что ты победила? Может, как-то оценки завышают? - К сожалению, не все знают. Но относятся лояльно, правда, особого внимания к В СВОЮ ПОБЕДУ себе не чувствую. НЕ ВЕРИЛА - Поклонников прибави- Как думаешь, какая лось после конкурса? - Да, их стало очень много игра для нашей сборной бу(улыбается). Автографы продет самой сложной? - Думаю, со сборной Фран- сят даже друзья.

ÍÎÂÈÍÈ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÍÅ ×ÓƲ IJÒÈ Ó ì³ñò³ ïðîäîâæóºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ïðîãîëîøåíîãî ãóáåðíàòîðîì Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì ïðîåêòó «Ðîäèíà äëÿ äèòèíè». Ç ³í³ö³àòèâè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ðóñëàíà Òîêàðÿ çàïðîâàäæåíî ñîö³àëüíó ïðîãðàìó äîïîìîãè ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ó 2011 ðîö³ äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ âæå âëàøòîâàíî 79 ä³òåé. ○

«Ìîäíå ì³ñòî» ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîéøîâ òðàäèö³éíèé ùîð³÷íèé ôåñòèâàëü ìîäè «F ashion TTown-2012» own-2012» «Fashion Він зібрав понад 200 учасників із дитячих та юнацьких театрів моди з усієї України. Найкращими театрами імениті члени журі із Києва, Москви та навіть Парижа визнали «Ніколь» з Павлограда та «Малахіт» з Харкова. Титул «Мо-

дель року-2012» отримали Анастасія Крилова (Маріуполь), Марина Ушко (Луганськ) та Анна Шоломенко (Кривий Ріг). Фестиваль приніс не тільки подарунки переможцям, але й весняний настрій всім учасникам і глядачам.

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

²Ç ÒÓÐÁÎÒÎÞ ÏÐÎ ËÞÄÅÉ Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó ðàéîíó âæå 7 ðîê³â ïðàöþº â ðàìêàõ ºäèíî¿ òåõíîëî㳿 ïðèéîìó ãðîìàäÿí çà ãðàô³êîì - ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 8.00 äî 17.00. Ïðèéîì äîêóìåíò³â íà ïðèçíà÷åííÿ âñ³õ âèä³â äîïîìîã òà ñóáñèä³é çä³éñíþºòüñÿ çà ºäèíîþ çàÿâîþ, ùî çíà÷íî ïðèñêîðþº òà ñïðîùóº ïðîöåäóðó ðîçãëÿäó ñïðàâ. ○

ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

²ÄÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ Á²Á˲ÎÒÅÊÓ

Çàâäÿêè ñï³ëüíèì çóñèëëÿì îáëàñíî¿ âëàäè, ãðîìàäè òà ôîíäó «Ñõ³äíà ªâðîïà» â³äðåìîíòóþòü á³áë³îòåêó ó ñåë³ Äåâëàäîâå. Áþäæåò ì³êðîïðîåêòó ñêëàâ 133 òèñ. ãðí. Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ââàæຠâïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó óñï³øíèì ïðèêëàäîì çàëó÷åííÿ ñîö³àëüíèõ ³íâåñòèö³é. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ

ÄÎÏÎÂÍÈËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÓ Íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Äí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âíåñëè äîïîâíåííÿ äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ íà 2012-2017 ðð. Ïåðåäáà÷åíî çàòâåðäæåííÿ ðîçðàõóíêó ô³íàíñóâàííÿ ùîäî ñ³ìåé, â ÿêèõ º ä³òè³íâàë³äè, ïðèêóò³ äî ë³æêà, ³ ñ³ìåé ç äâîìà é á³ëüøå ä³òüìè-³íâàë³äàìè. Ñóìà îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ñêëàäàòèìå 1000 ãðí. òà 2000 ãðí. â³äïîâ³äíî.


6 ТВПРОГРАМА ○

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

09.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспи ан» 12.45, 22.40 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.50 М/с «Аладдин» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Охота на монстров» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.50 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 19.55 Т/с «Молодожены» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 Аферисты 23.50 Т/с «Купидон»

10.05, 20.30 Т/с «Остров ненужных людей» 12.15 Х/ф «Один единственный и навсегда» 15.40 «Судебные дела» 16.30 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00, 00.20 «Подробности» 22.25 Т/с «По горячим следам»

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00 «Днепр7футбол» 08.30 «Алеф 7 в наше время» 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.15 «ГАИ.Дорожные войны» 09.40 «Тайны мира с Анной Чапман» 10.40 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 13.00, 14.00 Т\с «Мерлин72» 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты7» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 «Yesterday Live» 20.00 «Убойное видео» 21.10, 23.20 Проспорт 21.15 «Улетное видео по7русски» 21.30 Х/ф «Особь2» 23.25 Х/ф «Планета страха» 01.10 «Стрингер» 01.55 «Крутые полицейские» 02.40 «Собиратели долгов» 03.00 «Критическая точка» 03.40 «Сумасшедшая скрытая камера»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2»

34 КАНАЛ

УТ1

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но7 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 20.30 Т/с «Остров ненужных людей» 12.15 «Знак качества» 12.40 «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев7 ским72» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 10» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00 «Подробности» 22.25 Т/с «По горячим следам» 00.30 Д/ф «Секретные территории»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео»

08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.10, 21.10, 02.10 Проспорт 09.15 «Оружие» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00 Т\с Молодой Индиана Джонс. История невинности 13.00, 14.00 Т\с «Мерлин72» 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты7» 19.00 «Yesterday Live» 20.00, 21.15 «Улетное видео по7русски» 21.25, 23.35 Про Лигу Чемпионов 21.30 Лига Чемпионов УЕФА. Бавария (Герма7 ния) 7 Базель (Швейцария). Прямая трансляция 00.20 Лига Чемпионов УЕФА. Интер (Италия) 7 Олимпик (Франция) 02.15 Х/ф «Планета страха»

11 КАНАЛ 06.40 Kids’ Time 06.45, 07.40 «Подъем» 06.50, 14.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 08.10 «Ваш адвокат» 09.00 Очевидец. Самое смешное видео 09.55 Т/с «Светофор» 10.30, 19.55 Т/с «Молодожены» 11.45 Т/с «Папины дочки» 12.45, 22.20 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.55 М/с «Аладдин» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Охота на монстров» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.30 МК «Юбилейный». Качество и откры7 тость 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 00.00 Т/с «Купидон»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.15 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 10.00 «Большая разница в Одессе» 10.50, 20.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 11.50 «Снимите это немедленно» 12.50, 01.10 «Абсолютная перемена» 13.45 Т/с «Пончик Люся» 14.45 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену 7 4» 17.40 «Семейные мелодрамы 7 2» 18.40 «Не ври мне 7 3»

20.30 21.00 21.20 21.30 22.30

СТБ 07.00, 00.10 Т/с «Комиссар Рекс» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 10.30 «Куб» 11.35 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звез ды» 13.35, 19.05 Т/с «Дежурный ангел» 14.40 «Необъяснимо, но факт» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна7Новини» 20.10, 22.40 «Звездный ринг» 23.10 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «IQ» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Заговор кукловодов». «Кольца судьбы» 09.45 «В дороге» 10.05 «Мир юга» 10.30 «Плоды революции» 11.30 «Дело моей жизни» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «МWПарад» 13.30 Х/ф «Комитет 19ти» 16.30 «Стивен Сигал. Человек закона», 4 с. 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Лица вещей» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 18.30 «Космические истории». «Зоопарк во Вселенной» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Т/с «Следаки» 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Космические истории». «Русский ава7 тар» 00.50 «Враг человечества. Секретный агент №1»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.10 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.40 Спорт 09.30, 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 10.30, 16.45 Т/с «Менты» 12.35, 13.00 Анекдоты по7украински

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.30 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция 12.35, 19.00 Одна за всех 13.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.10 Дом72 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 20.30 Т/с «Универ» 18.05, 22.05 Т/с «Универ. Новая общага» 18.30 БарДак 22.30 Дневники Темного72 23.10 Т/с «Убежище» 00.10 Т/с «Секс и город» 00.40 Т/с «Сверхъестественное»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.15 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30, 17.10 М/ф 12.00 Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 1 с. 13.20 Благотворительная акция 14.30, 19.40 Т/с «Большая прогулка» 15.30, 00.00 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 21.00 Правительство на связи с гражданами 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток 22.40 Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 2 с.

Зах. 08.32 Сх. Повний Міс. 8 березня 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Интеллект.ua» 17.25 «Жизнь интересна» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время7Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.00, 00.40 «Тема дня»

НТН 06.40 «Друга смуга» 06.45 Х/ф «Взорванный ад» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Литейный» 13.35 Т/с «Херувим» 15.30 Х/ф «Строговы», 1 с. 16.50 Х/ф «Смерть филателиста» 18.30 «Речовий доказ» 00.00 Х/ф «Виртуальный шторм»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Настоящий итальянец». Фильм Вади7 ма Глускера, 2 ч. 7 «Мафия не навсегда» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.35 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 10.05 Т/с «Петля» 11.35 Т/с «Супруги». «Оторва». «Француз» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Чужой район». «Квартира». «Ритуал» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Месть» 23.30 Своя игра 00.20 «Таинственная Россия: Республика Бу7 рятия. Рецепты вечной жизни?» 01.15 Т/с «След саламандры» 02.10 Т/с «Ставка на жизнь»

ENTER 06.00 06.30 09.00 10.35 12.10 13.55 15.35 17.05 19.00 20.40

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «На острие меча» Х/ф «Наследница по прямой» Х/ф «Наша дача» Х/ф «Голубая стрела» Х/ф «У тихой пристани» Х/ф «Возврата нет» Х/ф «Пядь земли» Х/ф «Восхождение»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «След» 09.10 Т/с «Телохранитель 2» 11.00 Т/с «Супруги» 12.00 Ток7шоу «Пусть говорят. Сиделка с про7 живанием» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина любовь» 21.30 Х/ф «Эван Всемогущий» 23.25 Х/ф «Евротур» 01.30 Х/ф «Американский пирог 3

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «И это все о нем» Х/ф «Голубая стрела» ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Криминальные хроники» 12.45 «Право на защиту» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15, 21.30 Т/с «Личные обстоятельства» 17.00 Т/с «Сердце Марии» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.05 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Х/ф «Краткий курс счастливой жиз ни» 23.50 «Познер» 00.50 Ночные новости

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Настоящий итальянец» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 Х/ф «Городской романс» 11.35 Т/с «Супруги» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Чужой район» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Месть» 23.30 Своя игра 00.20 Честный понедельник 01.10 Т/с «След саламандры» 02.10 Т/с «Ставка на жизнь» 06.00 06.30 10.30 19.00

Іменинники дня: ПРОКІП, ТИТ, СТЕПАН, МАКАР, ЯКІВ

NTN

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот7новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия7новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест7время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «57й элемент»

27 КАНАЛ

НТВМИР

13.45 Т/с Детективный 14.45, 20.10 Т/с «Брат за брата» 18.45 Факты. Вечер 22.25 Х/ф «Убийцавиртуоз» 01.55 Х/ф «Дьяволица»

06.00 Мир за неделю 06.20 Утренняя зарядка 06.30 Ф7стиль 07.00, 16.00 Страна Советов 08.00 Социальный статус ваши права 09.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Белая птица с черной отмети ной» 14.20 Неизвестная планета 15.00, 18.30, 21.00 «Социальный пульс» 15.15 80 островов вокруг света 17.50 Мастер путешествий 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30, 23.05 «Новости DW» 20.00 Социальный статус ваша пенсия 21.35 Атлас животного мира 23.30 Телечат

07.25 «Друга смуга» 07.30 Х/ф «Ночной пассажир» 08.30 «Правда жизни» 09.00 Д/с «Православные святые» 10.00 Т/с «Джокер» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 23.30 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 22.30 Т/с «Закон и порядок» 00.00 Х/ф «Обитель дьявола»

20.40 Х/ф «Где 042?» 22.15 Х/ф «Поворот» 00.05 Х/ф «Трясина»

Советы доктора Евтушенко Свои Благотворительная акция О рыбалке всерьез Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 1 с.

5 КАНАЛ

Сх. 06.16 Зах. 18.00 Трив. дня 11.44

20.15, 23.30 Т/с «Интерны» 21.50 Т/с «И придет любовь» 00.05 Т/с «Одержимый»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот7новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия7новости» 09.10, 19.20 «Инвест7время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15 «Республика» 15.15 «Лесной патруль» 16.15 «Жизнь интересна» 17.25 «Большая политика» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время7Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.00, 00.40 «Тема дня»

51 КАНАЛ

Зах. 07.49 Сх. 23.48 Повний Міс. 8 березня

06.30, 10.40, 17.10 М/ф 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Формат 1:1 10.10, 00.40 Украинская десятка 12.05 Х/ф «Король Дроздобород» 13.20 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.25, 19.40 Т/с «Большая прогулка» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий» 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.20 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл

Вівторок, 13 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20 О главном 09.50 Свет 10.15 «Легко быть женщиной» 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.30 Желаем счастья 12.50 Темный силуэт 13.15 Х/ф «Иваново детство» 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.05 Х/ф «Жили три холостяка» 18.15 221 19.00 221.. Неделя 19.50 «Звезды юмора». С.Ещенко, Е.Петросян 21.20 Плюс7минус 21.30 Мир спорта 21.40 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 Телеакадемия

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Comedy Woman 11.40 Интуиция 12.35, 19.00 Одна за всех 13.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.10 Дом72 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 20.30 Т/с «Универ» 18.05, 22.05 Т/с «Универ. Новая общага» 18.30 БарДак 19.30 Т/с «Детка» 22.30 Дневники Темного, 2 23.10 Валера TV 23.40 Дурнев + 1 00.10 Т/с «Секс и город» 00.40 Т/с «Сверхъестественное»

07.35 «Танцуют все! Возвращение героев» 11.35 Х/ф «Любовь на два полюса» 13.40, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.40 «Необъяснимо, но факт» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна7Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 20.05 «Куб» 21.15, 22.25 «Танцуют все!74» 01.10 Т/с «Доктор Хаус»

TET

СТБ

07.35 Деловые факты 07.45 Факты недели 08.45, 12.45, 22.10 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 00.50 Спорт 09.30, 19.25, 01.00 Чрезвычайные новости 10.15 Х/ф «Киллеры» 12.30 Анекдоты по7украински 13.00 Х/ф «Библиотекарь3. Проклятие Чаши Иуды» 15.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 17.35 Т/с «Менты» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Брат за брата» 22.40 Свобода слова 01.55 ПроЦікаве

07.15 «Автотема» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Еще не вечер». «Звездная родня» 09.35 «Бойцовский клуб» 10.30 Х/ф «Комедия строгого режима» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «Медикус» 13.00 «Заговор кукловодов» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Стивен Сигал. Человек закона», 3 с. 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Специальный проект» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 18.30 «Космические истории». 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» ○

ICTV

1+1

11 КАНАЛ

20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.00, 23.30 Т/с «Следаки» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 00.10 «МWПарад» 01.00 Х/ф «Комитет 19ти»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 10.00 Х/ф «Весна в декабре» 17.40 «Семейные мелодрамы 7 2» 18.40 «Не ври мне 7 3» 20.15 Т/с «Интерны» 20.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 21.50 «Большая разница в Одессе» 00.00 «Tkachenko.ua» 00.55 Т/с «Одержимый» 01.55 Х/ф «Клуб самоубийц»

06.45, 07.10, 08.00 «Подъем» 06.50, 14.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.30 Тележурнал «Пассаж» 08.30 Репортер 08.40 «Родительский клуб»

ИНТЕР

Сх. 06.18 Зах. 17.58 Трив. дня 11.40

Понеділок, 12 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.15 Эра бизнеса 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00 Итоги недели 09.40 Точка зрения 10.05 «Легко быть женщиной» 10.40 М/с «Каспер. Школа страха» 11.00 Шеф7повар страны 11.50, 20.55 Официальная хроника 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.30 Армия 12.40 Право на защиту 13.10 Фольк7music 14.05 Контрольная работа 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.00 Х/ф «Выбор цели» 19.05 Смешной и еще смешнее 19.30 «Звезды юмора» 20.30 221 20.35 Сельсовет 20.50 Плюс7минус 21.00 Итоги дня 21.25 Мир спорта 21.35 Хоккей. Чемпионат Украины. «Сокол» (Киев) 7 «Компаньон7Нафтогаз» (Киев) 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи

Іменинники дня: НЕСТОР, МАРИНА, ВАСИЛЬ, МИКОЛА, КІРА, АРСЕН, 22.30 Х/ф «Киндзадза» 00.55 Х/ф «Овод»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35, 09.35, 20.15 М/ф 08.00 Социальный статус ваша пенсия 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Гадюка» 14.05, 21.35 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна Советов 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 23.05 «Здоровый образ жизни» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Криминальные хроники» 12.45 «Право на защиту» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Личные обстоятельства» 17.00 Т/с «Сердце Марии» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.05 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Х/ф «Краткий курс счастливой жизни» 23.50 Ночные новости 00.10 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «След» 09.10 Т/с «Телохранитель 2» 11.00, 21.30 Т/с «Супруги» 12.00 Ток7шоу «Пусть говорят. Холодная по7 стель» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина любовь» 23.30 Т/с «Тюдоры. Четвертый сезон» 00.30 Х/ф «Эван Всемогущий»


ТВПРОГРАМА 7

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

09.15 «Оружие» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00 Т\с «Молодой Индиана Джонс» 13.00, 14.00 Т\с «Мерлин72» 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты7» 19.00 «Yesterday Live» 20.00, 21.15 «Улетное видео по7русски» 21.25, 23.35 Про Лигу Чемпионов 21.30 Лига Чемпионов УЕФА. Реал (Испания) 7 ЦСКА (Россия). Прямая трансляция 00.20 Лига Чемпионов УЕФА. Челси (Англия) 7 Наполи (Италия) 02.15 Т\с Молодой Индиана Джонс. История невинности

УТ1

06.40 Kids’ Time 06.45, 07.40 «Подъем» 06.50, 14.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 09.00 Очевидец. Самое смешное видео 10.00 Профилактика 14.45, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «Охота на монстров» 15.50 Т/с «Нереальная история» 16.50 Т/с «Папины дочки» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.25 «Два берега» 19.55 Т/с «Молодожены» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.30 Т/с «Ласточкино гнездо» 23.35 Т/с «Купидон»

ИНТЕР 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 20.30 Т/с «Остров ненужных людей» 12.15 «Знак качества» 12.40 «Детективы» 13.25 «Следствие вели... » 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 10» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «Сваты74» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 22.25 Т/с «По горячим следам» 00.30 «Парк автомобильного периода»

СТБ

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.10, 21.10, 02.10 Проспорт ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 20.50 Новости 2+2 09.10, 20.55, 02.20 Проспорт 09.15 «Оружие» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00 Т\с «Молодой Индиана Джонс. Сокро7 вище павлиньего глаза» 13.00, 14.00 Т\с «Мерлин72» 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Солдаты7» 19.00 «Улетное видео по7русски» 19.40, 23.55 «Про Лигу Европы» 19.45 Лига Европы УЕФА. Атлетик (Испания) 7 Манчестер Юнайтед (Англия). Прямая трансляция. 1 тайм 21.00 Лига Европы УЕФА. Атлетик (Испания) 7 Манчестер Юнайтед (Англия). Прямая трансляция. 2 тайм 21.50 Лига Европы УЕФА. Олимпиакос (Гре7 ция) 7 Металлист (Харьков, Украина). Прямая трансляция 00.30 Лига Европы УЕФА. Манчестер Сити (Ан7 глия) 7 Спортинг (Португалия) 02.25 Т\с «Молодой Индиана Джонс. Маска зла»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но7 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 20.30 Т/с «Остров ненужных людей» 12.15 «Знак качества» 12.40 «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев7 ским72» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 10» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00 «Подробности» 22.25 Т/с «По горячим следам» 00.30 «Разбор полетов»

11 КАНАЛ 06.40 Kids’ Time 06.45, 07.40 «Подъем» 06.50, 14.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 09.00 Очевидец. Самое смешное видео 09.55 Т/с «Светофор» 10.30, 19.55 Т/с «Молодожены» 11.35, 16.50 Т/с «Папины дочки» 12.40, 22.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.50 М/с «Аладдин» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Охота на монстров» 15.45 Т/с «Нереальная история» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.35 Пираньи 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Васильевский остров» 23.55 Т/с «Купидон»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.05, 01.55 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 10.00 Т/с «Клон 2» 10.55, 20.40 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 11.55, 01.00 «Снимите это немедленно» 12.55 «Абсолютная перемена» 13.50 Т/с «Пончик Люся»

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.50 «Друга смуга» 06.55 Х/ф «Смерть филателиста» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Литейный» 13.40 Т/с «Херувим» 15.35 Х/ф «Строговы», 2 с. 16.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 18.30 «Правда жизни» 00.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры 2»

СТБ 07.00, 01.45 Т/с «Комиссар Рекс» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.30 Х/ф «Папа напрокат» 13.35 «Дежурный ангел» 14.35 «Необъяснимо, но факт» 15.35 «Битва экстрасенсов» 18.00 « Вікна7Новини» 19.05 Т/с «Дежурный ангел» 20.10, 22.40 «Холостяк72» 22.00 «Вікна7Новини» 23.55 «Холостяк72. Как выйти замуж» 00.55 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 13.00, 22.00 «Званый ужин» 14.00 «Здравствуй, это Я!» 14.15 «Индекс опасности» 14.40 Х/ф «Пой песню, поэт!» 16.00 «Мультфильмик» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Древние цивилизации» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 18.30 «Космические истории». «НЛО. Тайны людей в черном» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Заговор кукловодов». «Шпионы из созведия Орион» 01.00 «МWПарад» 01.45 Х/ф «Красное, синее, зеленое»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.10 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.50 Спорт 09.30, 19.25, 00.55 Чрезвычайные новости 10.30, 16.45 Т/с «Менты» 12.40, 13.00 Анекдоты по7украински 13.45 Т/с Детективный

14.45, 20.10 Т/с «Брат за брата» 18.45 Факты. Вечер 22.25 Х/ф «Короли улиц»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.20 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30, 17.10 М/ф 12.00 Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 3 с. 13.20 Хата скраю 14.30, 19.45 Т/с «Приключения мага» 15.30, 00.10 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 17.30 1027информ 21.00 Один день с …. 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Бабушки и дедушки 22.40 Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 4 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот7новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия7новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест7время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «57й элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Своими глазами» 17.25 «Кабинет» 18.15 «Сканер»

08.00 Социальный статус ваши льготы 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Балаган» 14.05, 21.35 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна Советов 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30, 23.05 «Здоровый образ жизни» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Криминальные хроники» 12.45 «Право на защиту» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Личные обстоятельства» 17.00 Т/с «Сердце Марии» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.05 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Х/ф «Краткий курс счастливой жиз ни» 23.50 Ночные новости 00.10 «На ночь глядя»

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Ждите связного» Х/ф «Наша дача» Х/ф «Капель» Х/ф «Где 042?» Х/ф «Киндзадза» Х/ф «В последнюю очередь» Х/ф «Пять минут страха» Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «След» 09.10, 21.30 Т/с «Супруги» 12.00 Ток7шоу «Пусть говорят. Малахова ми7 нус» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 23.30 Т/с «Тюдоры. Четвертый сезон» 00.30 Х/ф «Генри и Джун»

27 КАНАЛ

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» ○

Зах. 10.24 Сх. 01.58 Остання чв. 03.25 21.40 «Время7Тайм» 22.00 «Акцент» 23.00, 00.40 «Тема дня»

НТН

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.30 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция 12.35, 19.00 Одна за всех 13.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.10 Дом72 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 20.30 Т/с «Универ» 18.05 Т/с «Универ. Новая общага» 18.30 БарДак 22.30 Дневники Темного72 23.10 Т/с «Убежище» 00.10 Т/с «Секс и город» 00.40 Т/с «Сверхъестественное»

Іменинники дня: АНТОНІНА, ЄВДОКІЯ, АНТОН, НЕСТОР, ДОМНА,

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.35 М/ф

Сх. 06.11 Зах. 18.03 Трив. дня 11.52

14.45 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену 7 4» 17.40 «Семейные мелодрамы 7 2» 18.40 «Не ври мне 7 3» 20.10, 23.20 Т/с «Интерны» 21.40 «Я люблю Украину» 23.55 Т/с «Одержимый»

ENTER 06.00 06.30 10.00 11.25 13.10 14.40 16.05 18.55 20.30 22.15

НТН

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Настоящий итальянец». Фильм Вадима Глускера, 3 ч. 7 «Все решает Ватикан!» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про7 исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.30 Русская начинка 10.05 Т/с «Петля» 11.35 Т/с «Супруги». «Свадьба». «Моя лю бимая» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.25 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Чужой район». «Огнестрел». «Свидетель» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Месть» 23.30 Своя игра 00.15 «Конец прекрасной эпохи. Бродский и Довлатов», 1 ч. 01.00 Т/с «След саламандры» 02.00 Т/с «Ставка на жизнь» 03.45 «Смех с доставкой на дом»

5 КАНАЛ

TET

НТВМИР

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.30 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция 12.35, 19.00 Одна за всех 13.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.10 Дом72 16.05 У ТЕТа тато! 16.35, 20.30 Т/с «Универ» 18.05, 22.05 Т/с «Универ. Новая общага» 18.30 БарДак 22.30 Дневники Темного72 ○

Зах. 09.23 Сх. 00.58 Повний Міс. 8 березня

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот7новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия7новости» 09.10, 19.20 «Инвест7время» 09.20, 13.20, 14.20 «57й элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время7Тайм» 22.00 «Сканер» 23.00, 00.40 «Тема дня»

Четвер, 15 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 О главном 09.55 Книга.ua 10.15 «Легко быть женщиной» 10.55 Здоровье 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.10 Euronews 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.55 Шаг к звездам. Евровидение 13.45 Х/ф «Проделки в старинном духе» 15.40 Деловой мир. Агросектор 15.55 Х/ф «Особо важное задание» 19.05 Осторожно, модерн! 19.40 Концерт «С улыбкой о главном» 21.25 Плюс7минус 21.30 221 21.40 Мир спорта 21.50 Концертная программа «35 лет ансам7 блю Кобза», 1 ч. 22.35 After Live 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 Потомки 01.30 Телеакадемия

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.10 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 09.30, 19.25, 01.30 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Менты» 12.25, 13.00 Анекдоты по7украински 13.15 Т/с Детективный 14.15, 20.10 Т/с «Брат за брата» 18.45 Факты. Вечер 22.25 Х/ф «Сфера»

07.00, 00.10 Т/с «Комиссар Рекс» 10.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 11.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 13.40, 19.05 Т/с «Дежурный ангел» 14.40 «Необъяснимо, но факт» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна7Новини» 20.10, 22.40 «Кулинарная династия» 23.10 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.20 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30 М/ф 12.50 Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 2 с. 13.20 Перекресток 14.30 Т/с «Большая прогулка» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 17.30 Истории с Бородой 19.45 Т/с «Приключения мага» 21.00 Право на защиту 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Хата скраю 22.40 Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 3 с.

ICTV

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 10.00 Т/с «Клон 2» 10.55, 20.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 11.55 «Снимите это немедленно» 12.55 «Абсолютная перемена» 13.50 Т/с «Пончик Люся» 14.45, 01.40 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену 7 4» 17.40 «Семейные мелодрамы 7 2» 18.40 «Не ври мне 7 3» 20.15, 00.05 Т/с «Интерны» 21.50 «Деньги» 22.45 «Адская кухня 7 2» 00.40 Т/с «Одержимый»

23.10 Т/с «Убежище» 00.10 Т/с «Секс и город» 00.40 Т/с «Сверхъестественное»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «Эпикриз» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 Д/ф «Древние культуры», 2 с. 09.15 «Женские откровения» 09.45, 00.00 «Ты сможешь!» 10.00 «Заговора кукловодов» 11.00 «Секретные территории» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «В дороге» 13.00 «Жадность» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Военная тайна» 15.30 «Жизнь среди жизни» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Древние цивилизации» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 18.30 «Космические истории» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 Т/с «Следаки» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.15 «МНС» 00.30 Х/ф «Это я»

11 КАНАЛ

Сх. 06.13 Зах. 18.02 Трив. дня 11.49

Середа, 14 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 18.20 Новости 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20 Правительство на связи с гражданами 09.45 «Легко быть женщиной» 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50 Euronews 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.30 Наша песня 13.30 Х/ф «Огненные версты» 15.00 Парламентские слушания в Верховной Раде Украины 18.15 Деловой мир. Агросектор 19.00 Опыт 20.35 О главном 21.25 Плюс7минус 21.30 221 21.40 Мир спорта 21.50 Экзамен для власти 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 Телеакадемия

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.50 «Друга смуга» 06.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 08.35, 19.00, 23.30, 01.30 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Литейный» 13.40 Т/с «Херувим» 15.40 Х/ф «Строговы», 3 с. 17.10 Х/ф «В квадрате 45» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Как ки7 нуть Америку 00.30 «Покер. Million Dollar Challenge»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Настоящий итальянец». Фильм Вадима Глускера, 4 ч. 7 «Вкус Италии» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.35 «Медицинские тайны» 10.05 Т/с «Петля» 11.35 Т/с «Супруги». «Школьницы». «Тро фей» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Чужой район». «Игрок», «Об ход» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Месть» 23.30 «Своя игра» 00.15 «Конец прекрасной эпохи. Бродский и Довлатов», 2 ч. 01.00 Т/с «След саламандры» 02.00 Т/с «Ставка на жизнь» 03.40 «Смех с доставкой на дом»

ENTER 06.00 06.30 10.00 12.40 14.00 15.35 18.45 20.35 22.15 00.45

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Бумбараш» Х/ф «У тихой пристани» Х/ф «Ждите связного» Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло во» Х/ф «Инспектор уголовного розыс ка» Х/ф «Будни уголовного розыска» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Овод»

Іменинники дня: ФЕДОТ, САВА, БОГДАН, АРСЕН, ЙОСИП 27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35, 09.35, 20.30 М/ф 08.00 Социальный статус ваше здоровье 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Где 042?» 14.05, 21.35 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна Советов 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 23.05 «Здоровый образ жизни» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Криминальные хроники» 12.45 «Право на защиту» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Личные обстоятельства» 17.00 Т/с «Сердце Марии» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.05 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Х/ф «Краткий курс счастливой жиз ни» 23.50 Ночные новости 00.10 «В контексте»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «След» 09.10, 21.30 Т/с «Супруги» 12.00 Ток7шоу «Пусть говорят. Заложники ма7 теринской любви» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина любовь» 23.30 Т/с «Тюдоры. Четвертый сезон» 00.30 Х/ф «Американский президент»


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ÍÎÂÈÍÈ ÂÆÈÂÀÞÒÜ ÇÀÕÎIJÂ

ÇÀÏÎÁ²ÃÒÈ ÒÐÀÂÌÀÌ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

ÂÆÅ ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ

Äâîïîâåðõîâ³ ïîòÿãè äëÿ ºâðîâáîë³âàëüíèê³â ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ϳä ÷àñ ñêëàäíèõ ïîãîäíèõ óìîâ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿä çàêëèêàâ ðîáîòîäàâö³â óæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ òðàâìîíåáåçïå÷íèì ñèòóàö³ÿì. ²ç ïî÷àòêó 2012 ðîêó íà ï³äïðèºìñòâàõ, ï³äêîíòðîëüíèõ òåðóïðàâë³ííþ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó â îáëàñò³, âíàñë³äîê ÄÒÏ ñòàëèñÿ òðè ãðóïîâ³ íåùàñí³ âèïàäêè, â ÿêèõ òðàâìîâàíî 9 îñ³á, ç íèõ 3 - ñìåðòåëüíî. ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÑÅÐÂ²Ñ ÄËß ÏËÀÒÍÈʲÂ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯ ÎÍ-ËÀÉÍ ßê ïîâ³äîìèëà Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, âñ³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòê³âö³ òà ï³äïðèºìö³ âèð³øóâàòèìóòü ñï³ëüíî. Äëÿ çðó÷íîñò³ ïëàòíèê³â êîíñóëüòàö³éíó äîïîìîãó íàäàâàòèìóòü â³äòåïåð â îí-ëàéí ðåæèì³.

Äî ÷åìï³îíàòó ªâðî2012 ïàñàæèðè Óêðçàë³çíèö³ îòðèìàþòü ïðèºìíèé ñþðïðèç. Íåâäîâç³ ìåøêàíö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Äîíåöüêà òà Õàðêîâà çìîæóòü âèïðîáóâàòè øâèäê³ñí³ äâîïîâåðõîâ³ ºâðîïîòÿãè. Ïåðøèé ç’ÿâèòüñÿ â Óêðà¿í³ âæå ó áåðåçí³, äðóãèé ïðèáóäå â êâ³òí³ ПО ДОСВІД У ЧЕХІЮ Новий рухомий склад чеського виробництва Skoda Vagonka буде задіяний за маршрутом Харків - Дніпропетровськ - Донецьк. «Зовнішність» та «начинка» диво-потяга суто європейські: корпус виконаний зі спеціального алюмінію, передбачені місця першого (другі поверхи двох вагонів) та другого (решта місць) класів. Крім того, в електропоїздах є місця для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та спеціальними санітарними вузлами. До речі, перша група українських машиністів-інструкторів і технічних спеціалістів жодного євро, - усе взяла вже пройшла курс навчан- на себе чеська сторона. ня в Чехії, не витративши Щодо перспектив подаль-

ÄÐÓÃÈÉ ÏÎÂÅÐÕ ÄËß ÏÅÐØÎÃÎ ÊËÀÑÓ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÄÏ «Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ»: - Âàðò³ñòü ïðî¿çäó ó íîâîìó ïî¿çä³ ñïîëó÷åííÿì Õàðê³âÄí³ïðîïåòðîâñüê-Äîíåöüê îð³ºíòîâíî áóäå â³äïîâ³äàòè ð³âíþ âàðòîñò³ ïðî¿çäó ó ïî¿çäàõ ï³äâèùåíîãî êîìôîðòó. Òàêîæ ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíèõ åëåêòðîïî¿çä³â äîäàòêîâî íà ä³ëüíèö³ Äí³ïðîïåòðîâñüê-Çàïîð³ææÿ-Äí³ïðîïåòðîâñüê.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: ³ç 6 âàãîí³â ñêëàäàòèìóòüñÿ íîâ³ ïî¿çäè,

126 ì³ñöü ì³ñòèòèìå êîæåí âàãîí,

ØÂÈÄʲÑÒÜ ÏÎÒßÃÀ ÄÎ 160 ÊÌ/ÃÎÄ

змінним струмом. Також серед переваг - термін експлуатації - 40 років та два - çàãàëüíà роки гарантійного обслуê³ëüê³ñòü ì³ñöü ïîòÿãà, говування. А під час проï³äéîìíèêè äëÿ ведення Євро-2012 україн³íâàë³äíèõ â³çê³â ó ським спеціалістам допомагатимуть чеські êîæíîìó ïîòÿç³. інженери, які консультуливість використовувати ватимуть щодо експлуана ділянках, електрифіко- тації та обслуговування ваних як постійним, так і електропоїздів.

626

4

шого придбання електропоїздів, то чеський виробник готовий розглянути можливість локалізації виробництва в Україні.

НА ВИСОКІЙ ШВИДКОСТІ Комісія Укрзалізниці прийматиме новий рухомий склад вже 12 березня. Обіцяють, що чеське транспортне диво зможе розвивати швидкість до 160 км/год. Це, безсумнівно, стане першим кроком на шляху до впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні. Залізничники однією з особливостей потяга називають його двосистемність, тобто мож-

«ÇÎÂͲØͲÑÒÜ» ÒÀ «ÍÀ×ÈÍÊÀ» - ÑÓÒÎ ªÂÐÎÏÅÉÑÜʲ

ÇÀÃÀÐÒÎÂÀͲ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²

Ìîðîçè íå ëÿêàþòü ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Декому морози спричинили додаткові труднощі. Так,

Ïîëîâèíó óêðà¿íö³â öüîãîð³÷íà çèìà 13% мали проблеми з опаленíå çëÿêàëà. Ïðîòå çíàéøëèñü ³ òàê³, ням; õòî â ñèëüí³ ìîðîçè âçàãàë³ â³äìîâèâ24% - не могли повноцінно скоñÿ âèõîäèòè íà âóëèöþ. Öå ðåçóëüòàòè ристатися транспортом. ñîöîïèòóâàííÿ, ÿêå ïðîâîäèëîñü ó ëþòîìó â 24-õ îáëàñòÿõ ³ â Êðèìó Досліджували ставлення співвітчизників до морозу фахівці компанії Research & Branding Group. Поспілкуватися вдалось із 2079 українцями. Серед решти результатів опитування:

34%

респондентів під час морозів не бралися до справ;

8%

- поміняли маршрути на роботу та до крамниць;

12% - купили обігрівачі; 18% - теплий одяг; 23% українців додатково утеп-

лили помешкання.

×ÂÅÐÒÜ ²Ç ÍÀÑ Â²Ä×ÓËÈ ÏÐÎÁËÅÌÈ Ç ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ


ÍÀÂÊÎËΠѲÒÓ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

«Â²ÑÒ²»  ÀÌÅÐÈÊÅ

Ïðîéòèñü ïî Áðîäâåþ è ïîçàâòðàêàòü ñ Îáàìîé

 ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ ÏÎÐÀÆÀÅÒ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÓÑÑÊÈÕ ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Óâèäåòü Íüþ-Éîðê ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà, «ïîçíàêîìèòüñÿ» ñî Ñòàòóåé Ñâîáîäû, ïîáûâàòü â Áåëîì äîìå è ïðîéòèñü ïî çíàìåíèòîìó ðóññêîãîâîðÿùåìó ðàéîíó Íüþ-Éîðêà Áðàéòîí Áè÷… - âñå ýòî ïîñ÷àñòëèâèëîñü èñïûòàòü êîððåñïîíäåíòêå «Âiñòåé» â ñòðàíå ìå÷òû Àìåðèêå «БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ» США Большинство людей, первый раз прилетевших в Америку, попадают в нее через так называемые города-«шлюзы» - Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Их еще называют душой и сердцем Соединенных Штатов. Я открыла для себя один из этих шлюзов - Нью-Йорк, город, который никогда не спит. В какое бы время ты

не находился на Бродвее или Таймс Сквер - там всегда очень людно и шумно. Не меньше многих достопримечательностей, Статуи Свободы и Empire State Building - самого высокого здания Нью-Йорка, в городе поражает количество русских. Они везде: в магазинах, метро, Таймс Сквер и даже на Бродвее. После длительного пребывания в «сердце Америки» я поняла, что Нью-Йорк - это город контрастов. В нем уживаются роскошь и бедность, разные архитектурные стили, свобода вероисповедания и свобода в одежде. Все, кто однажды побывал в «Большом Яблоке», как еще называют Нью-Йорк, сходятся во мнении, что он - грязный, шумный и беспринципный. Однако стоит НьюЙорку стать для вас домом, никакое другое место на Земле уже не устроит.

ТИХИЙ ВАШИНГТОН Не менее впечатляющим оказался Вашингтон административная столица Америки. Конечно, по сравнению с многоликим и шумным Нью-Йорком, Вашингтон более тихий и спокойный. Однако на отсутствие туристов здесь никто не жалуется. В начале недели, чтобы попасть в столицу, можно простоять в пробке не менее 3-4 часов. Люди близлежащих городов едут сюда на работу. Кстати, жаловаться на украинские пробки, увидев американские, уже и в голову не приходит. Одно из самых сильных впечатлений от Вашингтона - маленький Белый дом и мемориал Линкольну. Первый был построен в бедном районе Вашингтона как уменьшенная копия Белого Дома. Но, несмотря на внешний облик, его используют не в политических целях, в нем находятся дети из незащищенных слоев общества, ко-

торые там учатся, работают и даже живут. Второй - Мемориал - удивляет своей масштабностью. Это своеобразная визитка города, мекка туристов. В тексте инаугурационного обращения бывшего президента, выгравированного на одной из плит здания, значатся, словно принципы независимой Америки: свобода, справедливость, единение, братство и благотворительность.

ВСТРЕЧА З ПРЕЗИДЕНТОМ Кульминацией поездки в США стало участие в 60-м молитвенном завтраке, который проводится в Вашингтоне на Капитолийском холме с 1953 года. Возможность присоединиться к масштабному событию предоставляется не каждому. Однако волонтерам Днепропетров-

ского молодежного христианского общества «Альфа и Омега» такой шанс выпадает уже четвертый раз. Главная идея Завтрака, несмотря на название, - не еда, а объединение политиков и общественных деятелей вокруг вечных духовных ценностей: любви, уважения и молитвы за мир. Как говорят конгрессмены - организаторы мероприятия, это место, где противоборствующие республиканцы и демократы находят общий язык и даже становятся друзьями. В определенный момент, Завтрак вышел за рамки национального и превратился в международный. С тех пор делегации более чем из 180 стран мира принимают в нем участие. Первым президентом Америки, участвовавшим в Молитвенном завтраке, был Дуайт Эйзенхауэр. Интересно, что пока ни один Президент США не пропустил Завтрак. Традиционно, главных спикеров на мероприятии два: Президент и видный политический или общественный деятель, имя которого до главного завтрака остается сюрпризом. В этом году это были известный американский писатель и оратор Эрик Метаксас и действующий Президент США Барак Обама. Также в рамках «основного» Молитвенного завтрака проходит уже ставший традиционным - украинский. Его организатор - президент молодежного общества «АиО» Михаил Жовнир. P.S. Поделиться всеми впечатлениями от Америки в одном материале трудно. После поездки долгое время пребываешь в легком культурном шоке. Однако, ступив на украинскую землю, понимаешь, что своя земля - роднее и ближе.

ÍÎÂÈÍÈ ÄÎÁÐÎ×ÈÍͲÑÒÜ

ÀÊÖ²ß ÒÐÈÂÀª Öüîãî ðîêó Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïðîäîâæóº àêö³þ ç áåçêîøòîâíîãî íàäàííÿ ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíè, à òàêîæ ÷àþ é êàâè âåòåðàíàì, ³íâàë³äàì ³ ó÷àñíèêàì â³éíè, ÿê³ ïðÿìóþòü ¿¿ ïî¿çäàìè çà áåçêîøòîâíèìè é ï³ëüãîâèìè äîêóìåíòàìè, îôîðìëåíèìè â îáì³í íà òàëîíè. ○

ÀÃÐÀв¯ ÎÁ’ªÄÍÀËÈÑß

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÐÎ ÑϲÂÏÐÀÖÞ Àãðàðíà á³ðæà îá’ºäíàëà á³ëüøå 130 ó÷àñíèê³â ðèíêó ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿, ÿêi ï³äïèñàëè ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ. Äîêóìåíò âðàõîâóº ³íòåðåñè âñ³õ ñòîð³í àãðàðíî¿ ãàëóç³ êðà¿íè: âèðîáíèê³â, çåðíîòðåéäåð³â, ³íøèõ ó÷àñíèê³â á³ðæîâîãî àãðîðèíêó òà êîìåðö³éíèõ áàíê³â, ùî êðåäèòóþòü ÀÏÊ. ○

ÍÀ ÃÀÐß×ÎÌÓ

ÇËÎ×ÈÍÅÖÜ Ì²Ë²Ö²ÎÍÅÐ

Ïðîêóðàòóðà îáëàñò³ ïîðóøèëà êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðîòè ñë³ä÷îãî îäíîãî ç ðàéâ³ää³ë³â ì³ë³ö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ÿêèé âèãîòîâëÿâ òà çáóâàâ íàðêîòèêè. Çà ìàòåð³àëàìè ÑÁÓ, çëîâìèñíèêà òà éîãî ñï³ëüíèêà çàòðèìàëè ï³ä ÷àñ ñïðîáè ðåàë³çóâàòè ïàðò³þ ìåòàìôåòàì³íó íà ñóìó ïîíàä 15 òèñ.ãðí. ○

ÏÎÐÓØÈËÈ ÇÀÊÎÍ

Ó ÁÎÐÎÒÜÁ² ÇÀ Ê˲ªÍÒ²Â

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÐÎÁÊÈ ÍÅ ÓÑÒÓÏÀÞÒ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÌ

ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêãàç» çâèíóâàòèëè ó íåäîáðîñîâ³ñí³é êîíêóðåíö³¿. Çà ³íôîðìàö³ºþ îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, ï³äïðèºìñòâî ñõèëÿëî ïðîìèñëîâèõ ñïîæèâà÷³â ïðèðîäíîãî ãàçó áîéêîòóâàòè ïîñëóãè ñâîãî êîíêóðåíòà - ÏÏ Àòàìàí÷óê.


8 ТВПРОГРАМА 10 ○

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

09.10, 21.10, 00.50 Проспорт 09.15 «Оружие» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00 Т\с «Молодой Индиана Джонс. Ветер перемен» 13.00, 14.00 Т\с «Мерлин2» 15.00, 16.00 Т/с «Солдаты7» 17.00 Т/с «Солдаты8» 19.00 «Yesterday Live» 20.00, 21.15 «Улетное видео порусски» 21.50 «Убойное видео» 23.00 Х/ф «Особь2» 00.55 Единая Лига ВТБ. «Калев» (Таллин, Эс тония) «Будівельник» (Украина) 02.45 Т\с «Молодой Индиана Джонс. Сокро вище павлиньего глаза» 04.20 «Сумасшедшая скрытая камера»

УТ1

ИНТЕР

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 10.00 Т/с «Клон 2» 10.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 11.55 «Снимите это немедленно» 12.55 «Абсолютная перемена» 13.50 Т/с «Пончик Люся» 14.45 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену 4» 17.40 «Семейные мелодрамы 2» 18.40 «Не ври мне 3» 20.15 «Добрый вечер» 21.45 Х/ф «Без компромиссов» 23.35 Х/ф «Тринадцать» 01.30 Х/ф «Монстры»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 Новости 2+2 ○

УТ1

У провадженні приватного нота ріуса Тернівського міського нота ріального округу Дніпропетровської області Молодих В.В. знаходиться спадкова справа за № 11/2011, що відкрита до нерухомого майна по мерлої 21 травня 2011 року Кравцо вої Клавдії Іларіонівни, 27 травня 1940 року народження, уродженки села Караєчне Покровського району Луганської області, останнє місце проживання якої було: місто Тернів ка Дніпропетровської області, вул. Шахтарська, буд. 5а, кв. 49. Тих спадкоємців першої черги (діти, батьки, чоловік), які з поважних причин не прийняли спадщину у шестимісячний термін від дня її відкриття і мають намір звернутися до суду за продовження цього стро ку, прошу повідомити про це при ватного нотаріуса письмово або по телефону 0669767589 або (05636) 74663 до 07 квітня 2012 року. Ваше повідомлення необхідне для визначення часток спадкового май на при видачі свідоцтва про право на спадщину.

«Городок» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Вырванный из толпы» «Самый умный» Т/с «По ту сторону волков» «Сваты5. Жизнь без грима» «Рассмешить комика» «Подробности» Концерт «Вечерний квартал» Х/ф «Железный человек» Х/ф «Иствикские ведьмы»

07.40 08.40 08.50 09.55 12.15 14.50 18.00 19.00 21.45

«Караоке на Майдане» «Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» «Кулинарная династия» «Звездный ринг» «Холостяк2» «Холостяк2. Как выйти замуж» «Україна має талант!4» Х/ф «Иван Васильевич меняет про фессию» 23.45 Х/ф «Грязные танцы» 01.50 Х/ф «Казус Кукоцкого»

34 КАНАЛ

9 КАНАЛ 08.00 «Мультфильмы» 08.10, 08.30, 09.00, 09.50 М/с Бен 10. 10.10 Проспорт 10.15, 22.00 «ПрожекторПерисХилтон» 11.00, 12.00 «Yesterday Live» 13.00 «Совершенно секретно. Секреты мо дельного бизнеса» 14.00, 15.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16.00 «Последние 24 часа. Георгий Жуков» 17.15 Х/ф «Конан Варвар» 19.30 Х/ф «Вспомнить все» 22.35 Х/ф «Разведка 2020» 00.25, 01.15 Т\с «Клуб кукол2» 02.05 Х/ф «Падение кометы» 03.45 Кинофайлы. Т\с «Молодой Индиана Джонс. Ветер перемен» 05.15 Штопор. «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.30 08.20 08.50 09.10 09.40 10.10 10.50 11.10 11.45 12.50 13.55 14.55 15.45 17.30 19.30 22.00 23.30

Неймовірні історії Ріплі «О рыбалке всерьез» «Лучшие» «Мой малыш» «Два берега» «Перевоплощение» «Просто собака» «Respect TV» Посторонним В... Новый взгляд Кухня на двоих Даешь молодежь! Х/ф «СкубиДу3. Тайна начинается» Х/ф «История 3олушки» Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» Хто зверху? Х/ф «Гром в тропиках»

1+1 07.10 «Настоящие врачи 2» 08.05 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.10, 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Голос страны 2: новая история» 13.50 «Я люблю Украину» 15.35 «Добрый вечер» 17.30 Х/ф «Книга мастеров» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Кабы я была царица» 00.00 Х/ф «Без компромиссов» 01.45 Х/ф «Тринадцать»

07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.15 12.30 13.00 13.55 14.50 15.45 16.40 17.30 18.00 18.30 18.55 19.50 20.30 20.50 21.50 22.45 23.40 01.15

«Детали: Экономика» «Детали: Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Мир цветов», 1 с. «Автотема» «IQ» «НАШ САД» «Медикус» «Типтоп» «Здравствуй, это Я!» «Вокруг смеха» «Ты сможешь!» «Вне игры» «Спецпроект: «Странное дело». «Время без правил» «Спецпроект: «Странное дело». «Голо са из безмолвия» «Спецпроект: «Странное дело». «Мор ские разбойники» «Спецпроект: «Странное дело». «Секрет самурая» «Спецпроект: «Странное дело». «Назло Бен Ладену» «Стивен Сигал. Человек закона», 6 с. «Седмица» «Дело моей жизни» «Спецпроект: «Странное дело». «Черная глубина» «Все для тебя» «Детали: Итоги дня» «Любовь... и другие напасти». «Тюрем ные романы» «Любовь... и другие напасти». «Звезд ные разводы» «Любовь... и другие напасти». «Коро левская любовь» Х/ф «Охота на лис» «Еще не вечер». «Гиблое место»

ICTV 08.30 Берегись автомобиля 09.15 Козырная жизнь 09.40 Люди, кони, кролики..и домашние ро лики 10.00 ЕвроФуд 2012 г. 10.25 Квартирный вопрос 11.20 Х/ф «Дочь якудзы»

13.30 14.30 15.30 16.30 18.45 18.55 19.00 20.55 21.50 00.45

Стоп10 Провокатор Максимум в Украине Т/с «Исчезнувшие» Факты. Вечер Спорт Х/ф «Исчезнувшие» Наша Russia Х/ф «9я рота» «Ниндзяубийца». Художественный фільм

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 09.40 Ералаш 10.05 Одна за всех 10.35 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.30 ТЕТ 13.25 Х/ф «Правда о кошках и собаках» 15.10 Куколка2 16.05 Бабуны & дедуны2 16.35, 20.05 Т/с «Универ» 18.30 Х/ф «На Измене» 21.35 Т/с «Универ. Новая общага» 22.00 Чертовки в юбках 22.30 Х/ф «Юленька» 00.20 Х/ф «Кровь: последний вампир»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 09.55 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 13.30 Волшебное закулисье 14.50 Братья Карамазовы 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/ф «Антропология» 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 102информ 20.00 Артзона 20.30 Азбука здоровья 21.05 Х/ф «Москва, любовь моя» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.25 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб700»

Іменинники дня: ВАСИЛЬ, СЕВАСТІАН, ЗІНОВІЙ, ЗЕНОН

НТН

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35 М/ф 08.00 Социальный статус ваш дом 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Бич Божий» 14.05 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна Советов 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстратайм» 21.35 Последнее интервью Любови Полищук 23.05 «Здоровый образ жизни» 23.30 Телечат

НТВМИР

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Криминальные хроники» 12.45 «Право на защиту» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Личные обстоятельства» 17.05 «Жди меня» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 23.35 «ПрожекторПерисХилтон» 00.15 Х/ф «Частный детектив, или Опера ция «Кооперация»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.15, 14.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Супруги» 12.00 Токшоу «Пусть говорят. Потерянная Надежда» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина любовь» 20.15 Т/с «Телохранитель 2» 00.10 Х/ф «Я тебя обожаю»

ENTER 06.00 06.30 09.40 11.20 12.50 14.35

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Будни уголовного розыска» Х/ф «Капель» Х/ф «Возврата нет» Х/ф «Инспектор уголовного розыс ка» 16.15 Х/ф «Артистка из Грибова» 19.00 Х/ф «Тайник у Красных камней» 00.10 Х/ф «Бумбараш» ○

06.10 «Легенды бандитской Одессы» 06.55 «Друга смуга» 07.00 Х/ф «В квадрате 45» 08.35, 19.00, 23.45 «Свідок» 09.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40 Т/с «Литейный» 13.35 Т/с «Херувим» 15.35 Х/ф «Строговы», 4 с. 16.50 Х/ф «Возмездие» 19.30 Х/ф «При загадочных обстоятель ствах» 21.50 Х/ф «Рейдер» 00.00 Х/ф «88 минут» 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Настоящий итальянец». Фильм Вади ма Глускера. 5 ч. «Кино поитальянс ки» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Развод порусски» 09.30 Спасатели 10.05 Т/с «Петля» 11.35 «Суд присяжных. Окончательный вер дикт» 12.45 «Женский взгляд» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.35 Х/ф «Мой дом моя крепость» 21.25 «История всероссийского обмана. Дети» 23.25 Х/ф «Гром ярости» 01.10 «Школа злословия» 01.55 «Весна на НТВ» 03.35 «Москва Ялта транзит»

5 КАНАЛ

Зах. 11.31 Сх. 02.46 Остання чв. 15 березня

Сх. 06.07 Зах. 18.06 Трив. дня 11.59 СТБ

ИНТЕР 08.25 09.00 10.00 10.40 11.35 13.25 17.50 18.50 20.00 20.30 22.25 00.55

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилотновости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссияновости» 08.30, 08.50, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20,22.35, 23.40, 23.50, «Погода» 09.10, 19.20 «Инвествремя» 09.20, 13.20, 14.20 «5й элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Мотор» 17.25 «Не первый взгляд» 18.10 «Окно в Европу» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Лесной патруль» 23.00, 00.40 «Тема дня»

Субота, 17 березня 07.15, 23.25 Эра здоровья 07.40 Полезные советы 08.00, 09.30 ШустерLive 09.15 Школа юного суперагента 12.00 After Live 12.20 «Секреты успеха» с Натальей Городен ской 12.50 Козырная unreal party 2011 г. 13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо вания (муж.) 14.25 Зеленый коридор 14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо вания (жен.) 15.40, 17.50 Футбольный код 15.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер лига. «Шахтер» (Донецк) «Черномо рец» (Одесса) 16.45 В перерыве: Футбольный код 18.05 Наше Евро 18.30 Золотой гусь 19.05 Юбилейный вечер Андрея Демиденко, 2 ч. 20.50 Кабмин: событие недели 21.00 Итоги дня 21.25 Обратной связь 21.30 «Звезды юмора». Ю.Гальцев, братья По номаренко 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Эксперт на связи 23.45 Творческие проекты М.Поплавского 00.15 Копилка

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.10 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Менты» 12.25, 13.00 Анекдоты поукраински 13.15 Т/с Детективный 14.15, 20.10 Т/с «Брат за брата» 18.45 Факты. Вечер 22.10 «Ниндзяубийца». Художественный фільм 00.10 Голые и смешные 01.20 Т/с «Под прикрытием» ○

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.20 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30, 17.10 М/ф 11.50 Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 4 с. 13.20 Бабушки и дедушки 14.30, 19.30 Т/с «Приключения мага» 15.30, 00.10 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 17.30 Испробуй на себе 21.00 «Спорт.Итоги» 21.45 Кузница кадров 22.30 Братья Карамазовы

ICTV

TET

34 КАНАЛ

1+1

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.05 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция 12.35, 19.00 Одна за всех 13.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.05 Дом2 16.00 У ТЕТа тато! 16.30, 20.00 Т/с «Универ» 18.30 Даешь молодежь! 22.00 Теория измены 23.00 Т/с «Убежище» 00.00 Т/с «Секс и город» 00.30 Т/с «Сверхъестественное»

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «Жизненное пространство» 07.45, 22.30 «Званый ужин» 08.45 «Заговор кукловодов». «Кто спасет Зем лю» 09.45 «Калейдоскоп дикой природы» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00 «Лица вещей» 11.30, 17.15 «Дурейтер» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «МWПарад» 13.15 Х/ф «Шанс» 14.35 «Живая тема». «Разум глубин» 15.30 «Жизнь среди жизни» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.30 «Древние цивилизации» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 18.30 «Космические истории». «Дом на краю Галактики» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Жадность» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Типтоп» 00.15 «Все для тебя» 00.55 Х/ф «Виски с водкой»

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 20.30 Т/с «Остров ненужных людей» 12.15 «Знак качества» 12.40 «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев ским» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 10» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00 «Подробности» 22.30 «Большая политика»

СТБ 07.50 Х/ф «Будьте моим мужем...» 09.45 Х/ф «Женщина желает знать» 17.50, 22.00 «ВiкнаНовини» 18.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет про фессию» 20.00, 22.40 «Танцуют все! Возвращение ге роев» 23.55 Х/ф «Папа напрокат» 01.50 «ВiкнаСпорт»

06.40 Kids’ Time 06.45 «Подъем» 06.50, 14.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.10, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 09.00 Очевидец. Самое смешное видео 09.55, 19.35 Т/с «Светофор» 10.30 Т/с «Молодожены» 11.35, 16.50 Т/с «Папины дочки» 12.40, 23.45 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.45 М/с «Аладдин» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «Охота на монстров» 15.45 Т/с «Нереальная история» 17.50 Т/с «Воронины» 20.40 «Лучшие» 21.00 «Мастерская здоровья» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 Пакуй чемоданы 00.50 Т/с «Купидон»

Сх. 06.09 Зах. 18.05 Трив. дня 11.56

П'ятниця, 16 березня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.35 Хозяин в доме 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Д/ф «Альбина Дерюгина. Традиция по бед» 09.55 «Легко быть женщиной» 10.35 Школа юного суперагента 10.55 «Вера. Надежда. Любовь» 11.45 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Окраина 13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт (муж.) 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.05 Обновленный город 16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт (жен.) 17.35 Наша песня 18.15 221 18.40 Путями Украины 19.00 Международный турнир «Кубок Дерю гиной» 21.15 Плюсминус 21.25, 22.50 ШустерLive 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги 01.20 Потомки 01.30 Хитпарад «Национальная двадцатка»

Зах.12.41 Сх. 03.25 Остання чв. 15 березня 07.50, 08.30, 09.15, 10.10, 13.10, 14.15, 17.15, 17.50, 00.30 «Погода» 08.35 «Светская кухня» 09.20 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.15 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилоттест» 12.10 «Окно в Европу» 13.20 «Драйв» 14.20 «Игра судьбы» 15.20 «Интеллект. ua» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Акцент» 19.15 «Тема недели» 19.30 «Кабинет» 20.10 «Портреты с Сергеем Дорофеевым» 21.15 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «Машина времени» 22.30 «Мастеркласс с Наталкой Фицич» 23.00, 00.40 «Тема дня» 23.40 «Жизнь интересна»

НТН 06.10 «Легенды бандитского Киева» 07.00 Т/с «Чисто английские убийства» 09.10 Х/ф «При загадочных обстоятель ствах» 11.30, 01.55 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00 Х/ф «Рейдер» 15.00 Т/с «Защита Красина» 19.00 Т/с «Тайны следствия 5» 23.00 Реалитишоу «Резервисты» 00.00 Х/ф «Город террора»

НТВМИР 05.15 «Карьера охранника Демьянюка» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Географиямалышка. Веселое кругосветное путешествие с тетуш кой Совой» 06.30 Смотр 07.00 Главная дорога 07.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.20 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.15 «Наши» 14.25 Следствие вели... 15.20 «Очная ставка» 16.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 19.00 «Русские сенсации» 19.55 Ты не поверишь! 20.50 Т/с «Ментовские войны5», 1 ф. «Другая река» 22.40 «Уно моменто...» Семена Фарады» 23.25 Дорожный патруль 01.15 «Кодекс чести»

Іменинники дня: ДАНИЛО, ВАСИЛЬ, ВЯЧЕСЛАВ, ЮЛІЯ, ГРИГОРІЙ, ENTER 06.00 06.30 07.00 11.10 16.30 00.25

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Тайник у Красных камней» Х/ф «Рожденная революцией» Х/ф «Два гусара»

27 КАНАЛ 06.00 Страна Советов 06.45, 15.10 М\ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 Будь в курсе! 07.50, 14.50 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.30 Сильные мира сего 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 «Экстратайм» 10.35, 22.15 «Удивительный мир автомоби лей» 11.25 Х/ф «Если можешь, прости» 13.30 За семь морей 15.20 Дневник для родителей 15.45 Удивительная наука 16.50 Новые песни о главном 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Т/с «Новобранцы» 20.00 Ронин. с Дмитрием Выдриным 20.30 М/ф 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Все грани высшего» 23.10 Телечат

ОРТ М 08.05 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 «Смак» 10.55 «Александр Домогаров. Исповедь оди нокого мужчины» 12.15 Среда обитания. «Кто ответит за базар?» 13.25 Т/с «И всетаки я люблю...» 16.55 «В чернойчерной комнате...» 18.15 «Большая разница» 19.20 «Кубок профессионалов» 21.00 «Время» 21.25 «Кубок профессионалов». Продолже ние 22.25 Что? Где? Когда? 23.45 «Yesterday live» 00.50 Х/ф «... По прозвищу «Зверь»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.30 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 События Спорт 07.15 «Петровка, 38» 09.00 Х/ф «Я тебя обожаю» 11.00, 01.40 Т/с «Час Волкова» 14.00 Дорожный патруль 16.00 Х/ф «Течет река Волга» 18.00, 19.20 Т/с «Цвет черемухи» 22.15 Х/ф «В погоне за счастьем»


ТВПРОГРАМА 119

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

УТ1

ИНТЕР 07.45 «Формула любви» 08.45 «Утренняя Почта с Пугачевой и Галки ным» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.05 «Воскресенье с «Кварталом» 11.05 Т/с «Сваты 4» 16.25 «Вечерний квартал» 18.10, 20.55 Т/с «В ожидании любви» 20.00 «Подробности недели» 22.55 Что? Где? Когда? 00.10 Х/ф «Девушки мечты»

9 КАНАЛ 08.00 «Журнал Лиги Чемпионов УЕФА» 08.30 «Мультфильмы» 08.45, 09.05, 09.25, 09.55 М/с Бен 10. Ино планетная сила 10.15 «ПрожекторПерисХилтон» 11.00, 12.00 «Yesterday Live» 13.00 «Совершенно секретно. Особенности национального юмора» 14.00 «Днепрфутбол» 14.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.00 «Алеф в наше время» 15.30 «lady drive»

16.00 «Улетное видео порусски» 16.25 «Последние 24 часа. Сергей Бодров» 17.30 Х/ф «Особенности национальной охоты» 19.30 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 21.30 «ПРОФУТБОЛ» 22.30 Х/ф «Вспомнить Все» 00.50, 01.40 Т\с «Клуб кукол2» 02.25 Х/ф «Девушка на танке»

11.45 12.55 14.05 15.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.00 23.00

Неймовірні історії Ріплі Церковь Христова Спросите у доктора Даешь молодежь! М/с «Губка Боб Квадратные штаны» М/с «Пингвины из Мадагаскара» ТОП100 «Родительский клуб» «Просто собака» «Свадебные хлопоты» МК «Юбилейный». Качество и откры тость Хто зверху? Шурыамуры Пираньи Пакуй чемоданы Файна Юкрайна «О рыбалке всерьез» «Мастерская здоровья» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Рекламная кухня» Люди ХЭ Х/ф «Олигарх»

1+1 07.50 «Ремонт +» 08.40 М/ф 09.05 «ЛотоЗабава» 10.10, 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Дикие и смешные» 11.25 «Тайники» 12.25 «Я так живу» 13.05 Х/ф «Кабы я была царица» 17.30 Футбол. Чемпионат Украины. «Динамо» (Киев) «Днепр» (Днепропетровск) 19.30, 00.40 «ТСН» 20.15 «Голос страны 2: новая история» 22.45 Т/с «Интерны» 23.10 «Голос страны 2: новая история. Голо сование» 23.40 «Светская жизнь» 01.35 Х/ф «Воры»

Под одной обложкой… библиотека Журфонд областной организации Национального союза жур налистов Украины готовит к изданию необычный настольный ка лендарь на 2013 год. Особенность его заключается в том, что, кро ме традиционных данных (месяц, число, день недели), в нем бу дут сведения о наиболее ярких и памятных событиях, происхо дивших в этот день в мире, в жизни знаменитостей, о профессио нальных праздниках, указаны даты рождения святых (именины). С этим календарем читатель скрасит досуг в «обществе» ребусов, сканвордов, узнает коечто о себе с помощью тестов. На каждой его странице афоризм, шутка, советы на все случаи жизни, мес то для записей. Открывает календарь гороскоп на весь 2013 год, на предпоследних страницах адреса центральных органов влас ти, а также телефоны, которые понадобятся в повседневных хло потах и в критической ситуации. Учитывая, что такое издание дело не только сложное, хлопот ное, но и дорогостоящее, на каждой его странице на коммерчес кой основе предполагается разместить портрет и краткие биогра фические данные не только об известных и почитаемых в стране людях, но и рядовых гражданах, отмечающих день рождения, а также рекламу о возможностях предприятий, банков, страховых компаний, турагентств, других организаций любой формы соб ственности. Словом, это будет не календарь в обычном представ лении о нем, а скорее, книгакалендарь, книгасправочник, кото рая окажется полезной и интересной не только в один какойто конкретный день текущего года, но может быть востребована и в последующие годы. Да и само по себе такое издание, уверены, ста нет достойным подарком друзьям, близким людям, коллегам. Итак, если Вы хотите во всеуслышание, в долгосрочной форме, заявить о себе, о своих возможностях, преподнести приятный сюр приз достойному человеку, поздравить его, а также заявить о сво ем коллективе, его возможностях сделайте заранее коллектив ную или индивидуальную заявку. Формат издания А5, тираж первого завода 3 тысячи экз. Рас пространение: бесплатная доставка заказчику рекламы, в госуч реждения, библиотеки, остальной тираж реализуется через роз ничную торговлю. Доп. тираж по мере реализации. О расценках. Поздравления трудовых коллективов со знамена тельными датами и профессиональными праздниками, а также заслуженных людей с их биографическими данными и фотогра фиями от предприятий, профсоюзных, общественных организа ций, партий и т.д. размером до 1/8 страницы 500,00 грн., от ча стных лиц 350,00 грн. Разовая реклама размером до 1/8 страницы 500,00 грн. Дву кратное ее повторение 800,00 грн., трехкратное 1000,00 грн. Публикация в течение недели (7 раз) 2500,00 грн. Каждый ме сяц в течение года (12 раз) 3400,00 грн. Полная книжная стра ница перед собственно календарем 800,00 грн. (1/2 и 1/4 соот ветственно). Логотип предприятия, фирмы или банка с адресом и телефона ми на полноцветной 1й стр. обложки 500,00 грн., реклама на полноцветной 4й стр. обложки 1500,00 грн., на 1/2 750,00 грн. Все расценки даны с учетом налогов. Для решения всех организационных вопросов обращаться в Жур фонд: пр. К.Маркса, 60, оф. 65, г. Днепропетровск, 49000. Тел (056) 7454054, 7455231, (моб.) (097)9695357, 0957705152. Днепринформ

СТБ

TET

07.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 09.05 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.15 «Едим дома» 11.05, 01.15 «Невероятные истории любви» 12.05 «Караоке на Майдане» 13.05 Х/ф «Танцор диско» 16.10 «Україна має талант!4» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.15 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»

07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей ка» 09.40 М/ф «Дикая природа» 11.05 Х/ф «Первая дочь» 13.00 Ералаш 13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.25 Чертовки в юбках 14.55, 19.55 Т/с «Универ» 16.20, 00.20 Х/ф «Свадебная вечеринка» 18.05, 21.55 Т/с «Универ. Новая общага» 18.30 Куколка2 19.25 Одна за всех 22.20 Бабуны & дедуны2 22.50 Х/ф «На Измене»

11 КАНАЛ 06.05 07.45 08.00 08.25 09.00 09.35 09.55 10.15 10.30 11.00 11.30

Сх. 06.05 Зах. 18.08 Трив. дня 12.03

Неділя, 18 березня 07.10 7 чудес Украины 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.05 Смешной и еще смешнее 09.30 Кто в доме хозяин? 09.50 Шаг к звездам. Евровидение 10.30 Кумиры и кумирчики 10.55 Ближе к народу 11.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт (муж.) 12.25 Караоке для взрослых 13.30 Шефповар страны 14.35, 01.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт (ж) 15.15 Королева Украины 16.00 Международный турнир по художе ственной гимнастике «Кубок Дерюги ной» 19.20 Честь имею пригласить 20.05 Деловой мир. Неделя 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фолькmusic 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Концерт «Для тебя, любимая!» 01.20 Потомки

34 КАНАЛ 07.05 07.35 09.10 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.40 17.10

22.30 01.00

«Погляд» Х/ф «Дела сердечные» «Живая тема». «Звезды на диете» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Мир цветов», 2 с. «Стивен Сигал. Человек закона», 7 с. «Дело моей жизни» «Седмица» «Все для тебя» Т/с «Михайло Ломоносов» «Спецпроект: «Странное дело». «До машний демон» «Спецпроект: «Странное дело». «Ручной разум» «Спецпроект: «Странное дело». «Килле ры с Луны» «Типтоп» Информационное обозрение «PostSсriptum» «Специальный проект». «Обман по соб ственному желанию» Х/ф «Время цыган» «Дискотека 80х. Избранное»

07.00 07.55 08.20 08.55 09.40 11.30 11.55 12.20 12.25 14.35 18.45 19.45 22.10 00.15 01.15

Квартирный вопрос ЕвроФуд 2012 г. Анекдоты поукраински Т/с «Рюрики» Х/ф «Дочь якудзы» Козырная жизнь Другой футбол Спорт Х/ф «В последний момент» Х/ф «Исчезнувшие» Факты недели Х/ф «Шерлок Холмс» Х/ф «Сонная лощина» Голые и смешные Х/ф «9я рота»

18.00 18.55 19.45 20.30 21.00

ICTV

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.35 Х/ф «Москва, любовь моя» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 15.00 М/ф 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Артзона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.50 Д/ф «Антропология» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с … 19.00 Свои 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 21.00 Х/ф «Танцующая в темноте» 23.15 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.25 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.50, 08.30, 09.15, 10.10, 13.10, 14.15, 17.15, 17.50, 00.30 «Погода»

До уваги усіх членів Національної спілки журналістів України у Дніпропетровській області Згідно зі Статутом Спілки та для систематизації даних про членів Спілки жур налістів України Дніпропетровська обласна організація НСЖУ проводить пе реоблік усіх журналістівчленів НСЖУ у Дніпропетровській області. Для цього кожному журналістучлену НСЖУ необхідно протягом березня для надання/уточнення інформації про себе звернутись до своєї первинної журна лістської організації або безпосередньо до ДОО НСЖУ особисто (м.Дніпропет ровськ, вул.Комсомольська, б.8), за телефонами (056) 7441646, 7443162, 744 7304, 0986106911, чи надіслати дані електронною поштою на адресу: dnipropetrovsk@cure.org.ua Надайте, будь ласка, такі дані про себе (українською мовою): прізвище, ім'я, по батькові; № членського квитка та час вступу до НСЖУ; дата народження; якщо Ви працюєте зазначте теперішнє місце роботи (повну назву) і посаду; поштовий індекс та адресу, абонентську скриньку (у кого є) для можливості листування; номери телефонів (робочі, домашні із кодом міжміського набору, мобільні) та електронні адреси (редакції та/або особисті). У разі, якщо хтось із членів НСЖУ до 31 березня 2012 р. не надасть про себе відомості, його буде виключено із лав Спілки.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ РЕПЕРТУАРНИЙ ПЛАН НА БЕРЕЗЕНЬ 2012 РОКУ 11.03 (неділя) 17.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У програмі: В.А.Моцарт Концерт для скрипки з оркестром №1, В.А.Моцарт Симфонія №41 «Юпітер», Г.Шомберг 5 п’єс Соліст Дмитро Ткаченко (скрипка), Лондон Диригент заслужений діяч мистецтв України Наталія Пономарчук 16.03 (п’ятниця) 17.00 ЮВІЛЕЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛАРМОНІЇ 18.03 (неділя) 17.00 КОНЦЕРТ ДЖАЗОРКЕСТРУ ПІД КЕРУВАННЯМ ЮРІЯ ПАЛА МАРЧУКА «ВЕСНА Й ДЖАЗ» Солісти: В.Кочетков, Д.Ватіян, О.Іщенко, Н.Дуленко 19.03 (понеділок) 19.00 «ЛЕСТВИЦА» КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У приміщенні театру ім. М.Горького 24.03 (субота) 17.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У програмі: Й.Брамс Трагічна увертюра, Й.Брамс Симфония №2, І.Стравінський Сюїта ЖарПтиця Диригент Річард Сабіно (Америка) 25.03 (неділя) 18.00 На численні прохання глядачів КОНЦЕРТ «L'AMOUR POUR TOUJOURS» (ФРАНЦУЗЬКИЙ ШАНСОН) У програмі: пісні з репертуару Е.Піаф, М.Матьє, музика французьких композиторів Виконавці: Л.Рожкова (вокал), В.Рожков (саксофон), В.Зубань (акорде он), Роландас (баритон), В.Кочетков (баритон), інструментальне тріо «Гармонія» У програмі: світові джазові стандарти 28.03 (середа) 18.00 КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО ХОРУ «ЧАРІВНІ ГОЛОСИ ВЕСНИ...» Хормейстер Євгенія Ничвеєва У програмі: пісні українських та зарубіжних авторів 29.03 (четвер) 17.00. (Для студентів) КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ «Я помню вальса звук прелестный» У програмі: Й.Штраус, П.Чайковський, М.Глінка, Г.Свиридов, А.Хача турян Диригент заслужений діяч мистецтв України Наталія Пономарчук 31.03(субота) 18.00 СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ ГІТАРИСТА ОЛЕКСАНДРА ЛЮБЧЕНКА «ОДИН» Вул.Леніна, 6 Тел.: 7781514, 3729640.

Зах. 13.52 Сх. 03.56 Остання чв. 15 березня 08.35 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку» 10.15 «Технопарк» 11.15 «Трансмиссиятест» 11.30, 19.15 «Тема недели» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.20 «Светская кухня» 16.20 «Фактор безопасности» 17.25, 23.40 «Рекламная кухня» 18.15 «Машина времени» 19.30 «РесПублика с Анной Безулик» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Хроника недели» 23.00, 00.40 «Тема дня»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.40 Т/с «Защита Красина» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Как ки нуть Америку 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Д/с «Православные святые» 14.00 Реалитишоу «Резервисты» 15.00 Т/с «Тайны следствия 5» 19.00, 00.35 Х/ф «Неудержимые» 20.50 Х/ф «Грифон» 22.40 Х/ф «Акулы 3: мегалодон»

НТВМИР 04.30 Х/ф «Близнецы» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Чудеса света с тетушкой Совой» 06.50 «Живут же люди!» 07.20 Их нравы 08.20 «Первая передача». Автомобильная программа 08.50 «Неопознанные живые объекты» 09.20 Едим дома! 09.55 Дачный ответ 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.10 «Развод порусски» 14.25 Следствие вели... 15.20 И снова здравствуйте! 16.20 Золотая пыль 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.00 Чистосердечное признание 18.45 «Центральное телевидение» 19.50 «Тайный шоубизнес» 20.45 Т/с «Ментовские войны5», 1 ф. «Другая река» 22.35 «НТВшники». Арена острых дискуссий 23.40 Х/ф «Подводные камни» 01.30 «Музыкальный ринг НТВ»

Іменинники дня: АНДРІЙ, КОСТЯНТИН, КИРИЛО, КОНОН ENTER 06.00, 03.20 Киноляпы 06.30, 04.00 Саундтреки 07.00 Мультфильм СССР 11.15 Х/ф «Рожденная революцией» 05.00 Кинотрейлеры

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.20, 08.50, 09.30 М/ф 07.35 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 09.00 «Альфа и Омега» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00 За семь морей 14.40, 18.50 Цивилизация ncognta 14.50 Фстиль 16.00 Новые песни о главном 17.00 Прощай! Прости... XX век! 18.10 Будь в курсе! 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30, 22.50 «Здоровый образ жизни» 20.00 Номинанты «Человек года 2011» 20.10 День, изменивший планету 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Удивительный мир автомобилей» 23.15 Телечат

ОРТ М 07.50 «Смак» 08.25 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.30 Т/с «Папаши» 17.05 Концерт Софии Ротару 18.30 КВН 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Мультличности» 22.35 «Гражданин Гордон» 23.45 Х/ф «Криминальный талант»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.10 События 07.30 Х/ф «В погоне за счастьем», 1 с. 09.00 Добро пожаловать 10.00 Х/ф «В погоне за счастьем», 2 с. 12.00, 01.20 Т/с «Час Волкова» 14.00, 16.00 Т/с «Цвет черемухи» 18.00, 19.30 Т/с «Следственный комитет» 19.00 События недели 22.30 Футбольный уикэнд 23.30 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог»

Національний банк України оголошує Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків на тему «Національний банк майбутнього» Національний банк України з метою підвищення рівня знань дітей про Національний банк України, його функції та завдання, а також виявлен ня творчих здібностей дітей оголошує Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків на тему «Національний банк майбутнього» (далі Конкурс). Усі діти віком від 5 до 14 років, які бажають взяти участь у Конкурсі, мають надіслати свої малюнки разом з анкетою у період з 1 березня до 2 квітня 2012 року до територіальних управлінь Національного банку Ук раїни (адреси територіальних управлінь Національного банку України). Уповноважена комісія територіального управління Національного бан ку України визначить переможців у першому турі, які будуть нагороджені 12 квітня 2012 року керівництвом територіальних управлінь Національ ного банку України та допущені до участі у другому турі Конкурсу. Під час другого туру Конкурсу, що проходитиме в Національному банку України (м. Київ, вул. Інститутська, 9), серед робітпереможців зі всієї України уповноважена комісія Національного банку України визначить трьох переможців Конкурсу (відповідно І, ІІ та ІІІ місця). Оголошення та нагородження переможців Конкурсу здійснюватимуть ся в центральній будівлі Національного банку України (м. Київ, вул. Інсти тутська, 9) 18 травня 2012 року під час проведення заходів з нагоди свят кування Дня банківських працівників. Роботи переможців і найкращі роботи учасників Конкурсу експонува тимуться на виставці, яка проходитиме в центральній будівлі Національ ного банку України. Вимоги до конкурсних робіт: Участь у Конкурсі можуть брати лише індивідуальні дитячі роботи. Стиль і форма малюнка обираються автором на власний розсуд відповід но до загальної теми Конкурсу. Подані на Конкурс роботи можуть бути виконані в довільній графічній чи живописній техніці на аркушах паперу формату А3 або А4. На звороті малюнка обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, поштова адреса, клас та назва навчального або дошкільного закладу, контактні телефони батьків або опікунів.


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Осипова Вікторія Анатоліївна викли кається у судове засідання Верхньо дніпровським районним судом Дніпро петровської області, розташованим за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47, по цивільній справі за позовом Малоолександрівської сільської ради в інтересах неповноліт ньої Новаковської Наталії Петрівни до Осипової Вікторії Анатоліївни, третя особа, що не заявляє самостійних ви мог на предмет спору, Служба у спра вах дітей Верхньодніпровської рай держадміністрації, про позбавлення батьківських прав. Судове засідання відбудеться 19.03.2012 року о 09.00. Суддя Петрюк Т.М., зал судових засі дань 3. Останнє відоме місце реєстрації відповідача Осипової Вікторії Анато ліївни: м. Верхівцеве Верхньодніп ровського району Дніпропетровської області, вул. Степова, 19. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Фаєнко Людмила Іванівна по цивільній справі за позовом ПАТ «Дер жавний ощадний банк України» в особі Криворізького відділення № 7897 АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгова ності за кредитним договором № 3 від 22.01.2007 р. викликається у судове за сідання на 13.00 12 березня 2012 р. до залу 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо шення в пресі відповідач Фаєнко Л.І. вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до залу судового засідання справа буде розгля нута за її відсутності заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Фаєнко Людмила Іванівна по цивільній справі за позовом ПАТ «Дер жавний Ощадний банк України» в особі Криворізького відділення № 7897 АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгова ності за кредитним договором № 203 від 26.06.2007 р. викликається у судове за сідання на 13 год. 30 хв. 12 березня 2012 р. до залу 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав нева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Фаєнко Л.І. вважається по відомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до залу судово го засідання справа буде розглянута за її відсутності заочно. Заводський районний суд м. Дніпро дзержинська викликає Аксьонову Ка терину Вікторівну у судове засідання як відповідача по справі за позовом Соку ренко Валентини Вікторівни до Аксьо нової Катерини Вікторівни про усунен ня перешкод у користуванні власністю, яке відбудеться 14.03.2012 р. о 09.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки у судове засідання Аксьонової Катерини Вікторівни без поважної причини та не повідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за її відсутності на підставі наявних по справі доказів. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи № 2436/318/12 за по зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Мак сименка М.О. про стягнення заборгова ності викликає у судове засідання Мак сименка Максима Олександровича, яке відбудеться 15 березня 2012 року о 10.00 у приміщенні Самарського район ного суду м. Дніпропетровська по вул. Електричній, 1а (каб. 304). Явка суво ро обов’язкова. У разі вашої неявки су дом буде винесено заочне рішення. Орлов К.О. викликається в якості відповідача по цивільній справі за по зовом ПАТ «Кредитпромбанк» до Орло ва К.О., Орлової Т.С. про солідарне стяг нення заборгованості за кредитним до говором у відкрите судове засідання, яке відбудеться 23.03.2012 року о 14 год. 20 хв. у приміщенні Дніпропет ровського районного суду Дніпропет ровської області (суддя Алтунін О.В., каб. 18, вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, Дніпропетровський район, Дніпропет ровська область). Петриківський районний суд Дніпро петровської області викликає на 26.03.2012 року о 10 год. 45 хв. відпо відача Мартиненка Олександра Антоно вича, 03.01.1985 р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Калініна, 33 в с. Хутір ське Петриківського району Дніпропет ровської області, у судове засідання по цивільній справі № 2425/11 за позо

вом Публічного акціонерного товари ства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» в особі Царичан ського району електричних мереж до Мартиненка Олександра Анатолійовича про стягнення завданих збитків. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Адреса суду: вул. Лева невського, 19, смт Петриківка, Дніпро петровська область. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає у судове засідання Блоха В’ячеслава Олександровича в якості відповідача по цивільній справі за позовом Блоха Зінаїди Михайлівни, 3і особи Блоха Анатолій Олександ рович, Блоха Сергій Олександрович, СГІРФО Довгинцівського РВ КМУ УМВС в Дніпропетровській області, про усу нення перешкод у здійсненні права на користування власністю шляхом зняття з реєстрації фізичної особи. Явка відпо відача в каб. 2 Довгинцівського район ного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Л. Бородича, 3, 16 березня 2012 року о 09 год. 30 хв. Одночасно по відомляємо, що в разі вашої неявки у судове засідання справу буде розгляну то 26 березня 2012 року о 10.00 за вашої відсутності з ухваленням заочно го рішення. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Сідака Віктора Ге оргійовича, 1969 р.н., у судове засідан ня як відповідача по цивільній справі № 2/422/2044/2012 р. за позовом Копі істової Олени Вікторівни до Сідака Вікто ра Георгійовича, Сектора громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ле нінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпро петровській області, про усунення пере шкод у користуванні власністю шляхом зняття з реєстрації, яке відбудеться 06 квітня 2012 р. о 14.00 у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Яворський Станіслав Юрійович по цивільній справі за позовом ПАТ «Свед банк» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 09 год. 30 хв. 20 березня 2012 р. до залу 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бонда рєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Яворський С.Ю. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його не явки у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності заочно. Заводський районний суд м. Дніпро дзержинська викликає Рапчинюк Сер гія Миколайовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Рап чинюк Людмили Петрівни до Рапчинюк Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 21.03.2012 р. о 10.00 за адресою: м. Дніпродзер жинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки у судове засідання Рапчи нюк Сергія Миколайовича без поважної причини та неповідомлення про причи ни неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Селецька Катерина Олегівна, ос таннє місце реєстрації: 51900, м. Дніпродзержинськ, вул. Маршова, 32/ 2, останнє місце проживання: 51900, м. Дніпродзержинськ, пр. Др. народів, 65/4, викликається у судове засідан ня в якості відповідача на 10 год. 30 хв. 21 березня 2012 року по справі за позовом Жук Оксани Анатоліївни до Селецької Катерини Олегівни про поз бавлення батьківських прав. Відкри те судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Шендрика К.Л. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 7. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відповідач Се лецька Катерина Олегівна вважається повідомленою про час та місце розг ляду справи. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсутності. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає Синебок Миколу Миколайовича в якості відповідача по цивільній справі № 437/ 757/12 за позовною заявою Синебок Ірини Леонідівни до Синебок Миколи Миколайовича про розірвання шлюбу у відкрите судове засідання, яке відбу деться 15 березня 2012 року об 11.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чєхова, 1, та відбудеться під головуванням судді Гречко Ю.В.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Апостолівський районний суд Дніпро петровської області викликає у судове засідання Тунік Льва Павловича, зареє строваного за адресою: с.УстьКам’янка Апостолівського району Дніпропетров ської області, вул. Садова, 9, як відпові дача по цивільній справі за позовом Ма тюшенко Рити Миколаївни до Туніка Льва Павловича, треті особи Відділ грома дянства та реєстрації фізичних осіб Апо столівського РВ УМВС України в Дніпро петровській області та Тунік Олександр Львович, про усунення перешкод у ко ристуванні житловим приміщенням. Су дове засідання відбудеться 21 березня 2012 року о 09 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостоло ве, вул. Визволення, 66, зал суду 4. Після опублікування оголошення Тунік Лев Павлович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки до суду справа буде розглянута за його відсутності. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позо вом Марухна Григорія Юхимовича до Марухно Любові Радіонівни, третя осо ба Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красногвар дійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про усунен ня перешкод у користуванні житловим приміщенням, зняття з реєстраційного обліку. Відповідач Марухно Любов Ра діонівна викликається у судове засідан ня на 15 березня 2012 року о 08 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кіна, 77б, каб. 10, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Марухно Любові Ра діонівни справу буде розглянуто за її відсутності. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. газети «Правда», 84, викликає Боби лєву Аллу Сергіївну як відповідача по цивільній справі № 2/0417/670/2012 за позовом Крицького Костянтина Олек сійовича, Крицької Галини Степанівни до Бобилєвої Алли Сергіївни, третя осо ба Орган опіки та піклування Індуст ріальної районної у місті Дніпропет ровську ради, про усунення перешкод у спілкуванні з донькою та онукою у су дове засідання, яке відбудеться о 14.00 16 березня 2012 року. У випадку неяв ки особи, що викликається, справу буде розглянуто в заочному порядку. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Нізік О.В. знаходиться ци вільна справа № 419/1169/12 за позо вом Фартушина Євгенія Антоновича до Фартушина Віктора Євгеновича, третя особа Комунальне житловоексплуа таційне підприємство «Південне» ЖЕК № 12, Відділ громадянства, міграції, реє страції фізичних осіб Красногвардій ського району м. Дніпропетровська, про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням та про зняття з реєстрації місця проживання. Відповідач Фарту шин Віктор Євгенович викликається у судове засідання на 14 березня 2012 року о 09.00 за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 22. Після опублікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Фартушина Віктора Євгеновича справу буде розглянуто за його відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Колаковський Сергій Владиславо вич по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі Кри ворізької філії ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 9.00 28 березня 2012 р. до залу 2 Централь ноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї ни після опублікування оголошення в пресі відповідач Колаковський С.В. вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки до залу судового засідання справа буде розглянута за його відсутності заочно. Василівським районним судом Запо різької області розглядається справа № 21650 2011 рік за позовом Лисенка Олександра Миколайовича до Балків ської сільської ради Запорізької області про визнання права власності на земель ну ділянку в порядку спадкування за за коном. Василівський районний суд Запо різької області викликає в якості третьої особи Гнатенка Андрія Сергійовича у су

дове засідання, яке відбудеться 23 бе резня 2012 року о 13.00 у приміщенні Василівського районного суду Запорізь кої області за адресою: 71600, м. Васи лівка, вул. Радянська, 2, каб. 4. Гнатенко А.С. повинен надати паспорт. У разі не явки у судове засідання справа буде роз глянута за відсутності Гнатенко А.С. Заводський районний суд м. Дніпро дзержинська викликає Бєлову Надію Василівну у судове засідання як відпо відача по справі за позовом Кірсанова Ігоря Олексійовича до Бєлової Надії Ва силівни про визнання права власності на нерухоме майно, яке відбудеться 12.03.2012 р. о 09.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки у судове засідання Бєлової Надії Василівни без поважної причини та неповідомлення про причи ни неявки до суду справа може бути розглянута за її відсутності на підставі наявних по справі доказів. Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров ської області Гібалюк Т.Я. викликає на 10 квітня 2012 р. о 14.00 у приміщення Заводського районного суду за адре сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5/ 3, тел. 37782, в якості відповідача Гей мур Тетяну Григорівну, останнє місце реєстрації: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Глаголєва, 9/ 116, по цивільній справі за позовом про курора Заводського району м. Дніпро дзержинська в інтересах Управління праці та соціального захисту населен ня Виконавчого комітету у м. Дніпро дзержинську до Геймур Тетяни Григорів ни про стягнення суми на користь дер жави. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, викликає Кравченка Андрія Анатолійовича як відповідача по цивільній справі № 412/2035/2012 (пр.2/412/2543/2012) за позовом Збарської Катерини Юріївни до Крав ченка Андрія Анатолійовича, треті осо би ЖЕУ № 9, Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Жовтневого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнан ня особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, яке відбудеться об 11.00 20 березня 2012 року. У випадку неявки особи, що викликається, справу буде розглянуто в заочному порядку. Вільногірський міський суд Дніпро петровської області викликає у судове засідання, яке відбудеться 14 березня 2012 року о 9.00 в залі суду по вул. Ок тябрській, 14а, м. Вільногірськ, Дніпро петровська область, Вархолу Дмитра Ми хайловича, 19.03.1976 р.н., остання відо ма адреса його проживання: вул. Гагарі на, 1б, кв. 61, м. Вільногірськ, Дніпро петровська область, в якості відповідача по цивільній справі № 407/56/2012 (п/с 2/407/279/2012) за позовом Вархоли Олени Юріївни до Вархоли Дмитра Ми хайловича про розірвання шлюбу. У ви падку неявки відповідача у судове засі дання без поважної причини, неповідом лення про причини неявки або якщо при чина неявки буде визнана неповажною, судове засідання відбудеться за відсут ності відповідача з заочним розглядом справи. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що цивільна справа за позовом Зо лотарьова Леоніда Петровича до Саба тович Альони Вадимівни про визнання особи такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням по вул. Щорса, 39 в смт Петропавлівка Дніпропетровської області, призначена до судового розгляду у приміщенні Пет ропавлівського районного суду Дніпро петровської області за адресою: вул. Радянська, 74а в смт Петропавлівка Дніпропетровської області на 10.00 26 березня 2012 року. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Некрасова О.О. знаходить ся цивільна справа № 227262011 за позовною заявою Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «Надра» до Федорович Максима Геннадійовича про стягнення забор гованості. Відповідач Федорович Мак сим Геннадійович викликається у су дове засідання на 09 квітня 2012 року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, при міщення Красногвардійського район ного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Федоровича Макси ма Геннадійовича справу буде розгля нуто за його відсутності.

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпропет ровська Некрасова О.О. знаходиться ци вільна справа № 227702011 за позов ною заявою Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Надра» до Корженка Юрія Степановича про стяг нення заборгованості. Відповідач Кор женко Юрій Степанович викликається у судове засідання на 09 квітня 2012 року о 10.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дніпро петровська, каб. 23. Після опублікуван ня об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Корженка Юрія Степановича справу буде розглянуто за його відсутності.

ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.

У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпропет ровська Некрасова О.О. знаходиться ци вільна справа № 227452011 за позов ною заявою Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Надра» до Жарчинського Віктора Олександровича про стягнення заборгованості. Відпові дач Жарчинський Віктор Олександрович викликається у судове засідання на 03 квітня 2012 року о 09 год. 30 хв. за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки Жарчинського Віктора Олек сандровича справу буде розглянуто за його відсутності.

Сімон Денис Васильович викликаєть ся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57) у судове засідання 04.04.2012 року о 08 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом Приватного акціонер ного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» до Сімон Дениса Васильовича про стягнен ня страхового відшкодування. З опуб лікуванням цього оголошення відпові дач Сімон Д.В. вважається повідомле ним про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О.

Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Курищенка Ген надія Володимировича, що судом у су довому засіданні об 11.00 22 березня 2012 р. буде розглядатись цивільна справа № 412/1773/2012 за позовною заявою Курищенко Євгенії Василівни до Курищенка Геннадія Володимировича про стягнення аліментів (суддя Чернов ськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Жовтневий районний суд Дніпропетровська, вул. Паторжин ського, 18а, каб. 19, для участі у роз гляді цивільної справи особисто або на правити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Тихомирова Володими ра Борисовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Гре щук Вероніки Володимирівни до Тихо мирова Володимира Борисовича, третя особа КП «ЖЕО № 14», про визнання особи такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням, яке відбудеться 21.03.2012 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтом ського, 23, каб. 10 (4 поверх). У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. Соломоненко Олег Георгійович, ос таннє відоме місце реєстрації: вул. Гла голєва, 14 у м. Дніпродзержинську вик ликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 09 год. 20 хв. 30 березня 2012 року по справі за позо вом Кредитної спілки «Аккорд» до Со ломоненка Олега Георгійовича про стяг нення боргу за кредитним договором. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Байбара Г.А. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, вул. Петровського, 166, 1 по верх, каб. 2. З опублікуванням оголо шення про виклик відповідач вважаєть ся повідомленим про час та місце роз гляду справи. Кислий Олександр Олександрович, ос таннє відоме місце реєстрації: вул. Гла голєва, 14 у м. Дніпродзержинську, вик ликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 09 год. 20 хв. 30 березня 2012 року по справі за позовом Кредитної спілки «Аккорд» до Кислого Олександра Олександровича про стяг нення боргу за кредитним договором. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Байбара Г.А. у приміщенні Дні провського районного суду м. Дніпро дзержинська за адресою: м. Дніпродзер жинськ Дніпропетровської області, вул. Петровського, 166, 1 поверх, каб. 2. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Малисник Воло димира Олександровича як відповіда ча у судове засідання по цивільній справі за позовом Куриленка Віктора Миколайовича до Малисник Володими ра Олександровича про стягнення суми позики, яке відбудеться 16.03.2012 року о 9 год. 30 хв., каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ,

Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Черняєва Євгенія Ана толійовича у попереднє судове засідан ня як відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Українська страхова компанія «ГА РАНТАВТО» до Черняєва Євгенія Ана толійовича про відшкодування шкоди в порядку зворотної вимоги (регресу); третя особа Беспальчук Ігор В’ячесла вович, яке відбудеться 16.03.2012 р. о 10 год. 10 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, зал 5. У разі неяв ки попередній розгляд справи відбу деться за відсутності відповідача.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров ської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою Самойлен ко Катерини Артемівни до Крейч Вікто ра Володимировича про визнання осо би такою, що втратила право на корис тування житлом та зняття з реєстрації. Відповідач Крейч Віктор Володимиро вич викликається у судове засідання на 14 березня 2012 року о 08.00 у при міщення Павлоградського міськрайон ного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павло град, вул. Дніпровська, 135, каб. 209. Суддя Круговий О.О. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Подобед Ігоря Миколайовича у судове засідання, призначене на 13 год. 30 хв. 12 березня 2012 року за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відповідача по цивільній справі 435/2341/12 (21538/12) за позовом Майзельс Сергія Володимировича про визнання договору купівліпродажу квартири дійсним та визнання права власності на квартиру. Суд попереджає, що в разі неявки відповідача Подобед Ігоря Миколайовича у судове засідан ня справа буде розглянута за його відсутності і винесено заочне рішення на підставі ст. 221 ЦПК України. Викликаються Саргсян Ольга Володи мирівна, 1958 р.н.; Саргсян Маріне Ле вонівна, 1988 р.н., як відповідачі до зали суду на слухання цивільної спра ви № 23039/2011 за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Саргсян Левона Левоновича, Саргсян Ольги Во лодимирівни, Саргсян Маріне Леонівни про звернення стягнення, яке відбудеть ся 22 березня 2012 року о 15.00 у при міщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича. 3, каб. 24. У разі не явки справа буде розглянута за вашої відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Андрійченко Зінаїда Іванівна по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про звернення стягнен ня викликається у судове засідання на 9 год. 30 хв. 19 березня 2012 р. до заду 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бон дарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Андрійченко З.І. ознайомлена про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до залу судово го засідання справа буде розглянута за її відсутності заочно. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, викликає Лепша Мари ну Юріївну по цивільній справі № 412/ 1395/2012 за позовом Лепша Ігоря Ва сильовича до Лепша Марини Юріївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться о 08 год. 45 хв. 22 березня 2012 р. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто в заочному порядку.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті 09 лютого 2012 року було винесе но заочне рішення по цивільній справі


ОФІЦІЙНО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

№ 23235/2011 за позовом Шаповало вої Світлани Леонідівни до Коновало вої Валентини Валентинівни, Коновало ва Олександра Сергійовича, Коновало ва Андрія Сергійовича, Слов’янської уні версальної біржі нерухомості про виз нання договору купівліпродажу майна дійсним. Даним заочним рішенням по зов Шаповалової Світлани Леонідівни задоволено, а саме: визнано дійсним договір купівліпродажу нерухомого майна, а саме: квартири №90 у будинку №7 по вулиці Сімонова в м. Кривому Розі від 11.12.1997 року, укладений між Шаповаловою Світланою Леонідівною та Коноваловою Валентиною Валенти нівною, Коноваловим Олександром Сер гійовичем, Коноваловим Андрієм Сер гійовичем на Товарній біржі «Новый Век» та визнано за Шаповаловою Світланою Леонідівною право власності на квартиру №90 в будинку №7 по ву лиці Сімонова в м. Кривому Розі. П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 02 березня 2012 р. П'ятихатським районним судом винесено рішення по цивільній справі № 434/96/12 за позовом Мотор ного (транспортного) страхового бюро України до Штефана Олексія Володими ровича про відшкодування витрат у по рядку регресу, яким позов задоволено та стягнуто з Штефана О.В., 09 вересня 1989 року народження, на користь Моторно го (транспортного) страхового бюро Ук раїни 25500 грн. в рахунок відшкодуван ня витрат в порядку регресу, а також сплачені 255 грн. судового збору, 2000 грн. витрат на правову допомогу, 570 грн. витрат, понесених на оплату явки сторін по справі. Заява про перегляд цього рішення може бути подана відповідачем у П’ятихатський районний суд Дніпропет ровської області (м. П'ятихатки, вул. Шев ченка, 114) протягом 10 днів з дня опуб лікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Дніпропетровської області в той же строк. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, повідомляє про ухва лення заочного рішення Гречку Олек сандра Вікторовича, Зубкову Світлану Григорівну по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Ерсте Банк» до Гречки Олександ ра Вікторовича, Зубкової Світлани Гри горівни про дострокове стягнення за боргованості. Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська 06 лютого 2012 року розглянуто цивільну справу № 2 40162011 року за позовною заявою прокурора Красногвардійського райо ну м. Дніпропетровська в інтересах ма лолітнього Коваленка Олексія Віджа йовича до Коваленко Лесі Юхимівни, треті особи Орган опіки та піклування Виконавчого комітету Красногвардій ської районної у місті Дніпропетровсь ку ради, Федотова Тетяна Григорівна, про позбавлення батьківських прав. Відповідно до винесеного заочного рішення позовні вимоги прокурора Красногвардійського району м. Дніпро петровська в інтересах малолітнього Ко валенка Олексія Віджайовича було за доволено в повному обсязі. Повний текст рішення відповідачка Коваленко Леся Юхимівна може отримати в цивільній канцелярії Красногвардійсь кого районного суду м. Дніпропетровсь ка за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 8. 21 лютого 2012 року Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу по становлено заочне рішення по цивільній справі за позовом Бойченка Юрія Олексійовича до Гетьман Зінаїди Олексіївни про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Рішенням суду позов задоволено. Гетьман 3.О. визна но такою, що втратила право на корис тування житловим приміщенням за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Лугова, 56. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яка подається про тягом десяти днів. 24 січня 2012 року Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу по становлено заочне рішення по цивільній справі за позовом Кнороз Катерини Яківни до Цимбалюк Володи мира Миколайовича, третя особа Сек тор ГІРФО КМУ ГУМВС України в Дніпро петровській області, про усунення пе решкод у здійсненні права володіння та користування майном. Рішенням суду позов задоволено. Цимбалюк В.М. виз нано таким, що втратив право на корис тування житловим приміщенням за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Жигулівська, 4. Заочне рішення може бути перегля нуто судом, що його ухвалив, за пись мовою заявою відповідача, яка подаєть ся протягом 10 днів.

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Çâ³ò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÏÐÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÊÎØҲ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÐÎÇÏÎÐßÄÍÈÊÎÌ ÊÎØҲ ÇÀ ÊÂÊ 774 «ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄ̲ͲÑÒÐÀֲ߻ Ó 2011 ÐÎÖ² Дніпропетровська обласна державна адмініст рація розташована за адресою: 49004, м. Дніпропет ровськ, пр. Кірова, 1. Дніпропетровська облдержадміністрація є місцевим органом виконавчої влади, у своїй діяль ності керується ст. 119 Конституції України, ст. 2 Закону України «Про місцеві державні адмініст рації» та як головний розпорядник коштів забезпе чує виконання Конституції, законів України, актів Президента України, інших органів влади вищого рівня. До основних завдань облдержадміністрації та кож належать: забезпечення законності і правопо рядку, додержання прав і свобод громадян, виконан ня державних і регіональних програм соціально економічного та культурного розвитку; підготовка та виконання відповідних бюджетів та програм, взаємодія з органами місцевого самоврядування, ре алізація інших, наданих державою, а також деле гованих обласною радою повноважень. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», на виконання лімітної довідки про бюджетні асигнування на 2011 рік, ви даної Міністерством фінансів України, керуючись Законом України «Про місцеві державні адмініст рації» та згідно зі структурою облдержадміністрації, затвердженою в установленому законом порядку, у 2011 році за КПКВ 7741010 проводилися видатки на утримання облдержадміністрації (апарату та структурних підрозділів) та 22 райдержадмініст рацій. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Ук раїни від 8 квітня 2009 року № 329 «Про встанов лення на 2009 рік граничної чисельності, фонду оп лати праці працівників і видатків на утримання об ласних, Київської та Севастопольської міських, ра йонних, районних у мм. Києві та Севастополі дер жавних адміністрацій» штатна чисельність праців ників місцевих державних адміністрацій області становить 3114,5 штатної одиниці, фактична чи сельність 2501,5 одиниці. До звіту про використання коштів Державного бюджету України за 2011 рік за КВК 774 «Дніпро петровська обласна державна адміністрація» вклю чено видатки за такими кодами програмної класи фікації видатків: КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області»; КПКВ 7741710 «Придбання квартир мешкан цям аварійних житлових будинків по вул. Оніщен ка, 1 і Скаліка, 42 у районі Шамишиної балки м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, які потребують відселення»; КПКВ 7741800 «Технічне переоснащення на сосних станцій та реконструкція водогону держав ного підприємства Кривбаспромводопостачання». Відповідно до витягу з річного розпису асигну вань Державного бюджету України на 2011 рік (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України) планові призначення за загальним фондом державного бюджету за КПКВ 7741010 «Здійснен ня виконавчої влади у Дніпропетровській області» затверджені у сумі 98 083,8 тис. грн. Касові видатки загального фонду державного бюджету за 2011 рік склали 97 411,4 тис. грн. Згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми за 2011 рік за КВК 774 «Дніпропетровська обласна державна адміністра ція» за КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої вла ди у Дніпропетровській області», яка в порядку, виз наченому чинним законодавством, надана обласною державною адміністрацією до Міністерства фінансів України, в цілому по області органами виконавчої влади підготовлено та прийнято 357,9 тис. доку ментів, проведено 5,7 тис. семінарів, конференцій, здійснено 31,9 тис. перевірок. До спеціального фонду державного бюджету за звітний період надходили кошти, отримані як пла та за послуги, що надаються бюджетними установа ми, а також кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ. Надходження коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, складають 6497,3 тис. грн., у тому числі від: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повнова женнями, а саме: платні послуги архівних установ (надання інформаційних послуг, забезпечення збе реження документів, складення історичних довідок, проведення експертизи документів тощо), інспекції державного технічного нагляду (реєстрація техніки, атестація трактористівмашиністів, проведення річного технічного нагляду), управління капіталь ного будівництва облдержадміністрації (послуги з технагляду за будівництвом, передбачені у вартості будівництва) 5719,5 тис. грн.; орендної плати 514,8 тис. грн.; реалізації майна 78,1 тис. грн.; виконання окремих доручень 90,3 тис. грн.; виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіону 94,6 тис. грн. Усі структурні підрозділи обласної та районних державних адміністрацій області переведені на по вне казначейське обслуговування по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету України та не мають поточних рахунків, що перебувають в установах банків. Інформацію про обсяги планових і касових ви датків Державного бюджету України по головному розпоряднику коштів за КВК 774 «Дніпропетров ська обласна державна адміністрація» у 2011 році по загальному та спеціальному фондах і про вико нання результативних показників, що характери зують виконання бюджетної програми, відображе но у формах. Публічне представлення звіту відбу деться 13 березня 2012 року об 11.00 за адресою: пр.Кірова, 1, перший поверх.

²íôîðìàö³ÿ

ïðî áþäæåò çà áþäæåòíèìè ïðîãðàìàìè ç äåòàë³çàö³ºþ çà êîäàìè åêîíîì³÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â áþäæåòó àáî êëàñèô³êàö³¿ êðåäèòóâàííÿ áþäæåòó çà 2011 ð³ê Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (òèñ. ãðí.)

²íôîðìàö³ÿ

Керівник бухгалтерської служби Є.І.ЧЕТВЕРИК

ïðî âèêîíàííÿ ðåçóëüòàòèâíèõ ïîêàçíèê³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü âèêîíàííÿ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè çà 2011 ð³ê Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 7741010 «Çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³»

Керівник бухгалтерської служби Є.І.ЧЕТВЕРИК


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 МІЖ НАМИ ○

Æåíñêèé ïîë òîðæåñòâóåò - ìóæ÷èíû íåîáû÷àéíî ãàëàíòíû, âåæëèâû, îíè äàðÿò öâåòû, äåëàþò êîìïëèìåíòû, ìîþò ïîñóäó è óêëàäûâàþò äåòåé ñïàòü. À âñå ïîòîìó, ÷òî ñåãîäíÿ îñîáåííûé äåíü - 8 Ìàðòà. Òàê õî÷åòñÿ, ÷òîá îí íèêîãäà íå çàêàí÷èâàëñÿ è æåíùèíû ÷àùå îòäûõàëè. Òîëüêî õîðîøî ëè ýòî? Âåäü ìíîãèå âåùè äàìû äåëàþò ëó÷øå, ÷åì äæåíòëüìåíû. Êàêèå èìåííî - óçíàâàëè «Â³ñò³»

ÁÓÄÓÙÀß ÌÀÌÀ

×ÅÕÎÂÀ ÏÎËÞÁÈËÀ ÌßÑÎ Àíôèñà ×åõîâà, çàíÿâøàÿ íåäàâíî ïåðâîå ìåñòî â ðåéòèíãå ñàìûõ ñåêñóàëüíûõ ðîññèÿíîê, îòêðûòî ïðèçíàëàñü â ñâîåé áåðåìåííîñòè. Îíà äàæå ïîêàçàëà áóäóùåãî ïàïó - Ãóðàìà Áàáëèøâèëè. Ïàðà æäåò ìàëü÷èêà, è íàçîâóò åãî ãðóçèíñêèì èìåíåì. À ïîêà Àíôèñà íàëåãàåò íà êðàñíîå ìÿñî, êîòîðîå, êñòàòè, äî áåðåìåííîñòè íå óïîòðåáëÿëà ïîëòîðà ãîäà. Ðîäû âðà÷è «íàçíà÷èëè» íà ñåðåäèíó ìàÿ. ○

ÊÒÎ ÁÓÄÅÒ ÊÐÅÑÒÍÎÉ? Èçâåñòíàÿ ïåâèöà Ëîëèòà èçúÿâèëà æåëàíèå ïîíÿí÷èòü äî÷êó Ôèëèïïà Êèðêîðîâà ÀëëóÂèêòîðèþ. Ïîãîâàðèâàþò, ÷òî, âîçìîæíî, èìåííî îíà ñòàíåò åå êðåñòíîé ìàòåðüþ. Íàïîìíèì, êðåñòèíû äî÷åðè ïîï-êîðîëÿ äîëæíû ñîñòîÿòüñÿ â íà÷àëå àïðåëÿ. Ôèëèïï Êèðêîðîâ õîòåë ÷òîáû êðåñòíîé åãî îáîæàåìîãî ÷àäà ñòàëà Ïðèìàäîííà îòå÷åñòâåííîé ýñòðàäû Àëëà Ïóãà÷åâà. Îäíàêî òà êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëàñü, ñîñëàâøèñü íà òî, ÷òî ó íåå è òàê óæå òðè êðåñòíèêà. ○

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÎÁÈÆÀËÈ

ËÅÄÈ ÃÀÃÀ ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ ○

ÇÀÂßÇÛÂÀÞÒ ÃÀËÑÒÓÊ

Хотя галстук считается неотъемлемой частью гардероба настоящего мужчины, завязывать аккуратные узлы лучше получается у женщин.

ÑÎÁÈÐÀÞÒ ÌÅÁÅËÜ

«ÇÂÅÇÄÍÀß» ÄÎ×Ü

ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

Женщинам ли не знать, как это делать. Пока мужчины произносят в день около 1200 слов, они успевают - 23000. Поэтому стоит ли обижаться на мужа, когда на вопрос: «Как тебе мой тортик?», он отвечает просто: «Хорошо»?!

ÍÓÆÍÎ ÁÅÐÅ×Ü!

Ïñèõîëîãè óñòàíîâèëè, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè ñèëüíîãî ïîëà â íåñêîëüêî ðàç òÿæåëåå æåíùèí ïåðåæèâàþò ñòðåññ, õóæå òåðïÿò áîëü, â òðè ðàçà áûñòðåå óñòàþò è â äâà ðàçà ÷àùå áîëåþò.

Раз, два - и готово! А все потому, что женщины читают инструкцию, в то время как 64% мужчин считают это занятие ниже своего достоинства. В результате - множество лишних деталей и до конца не собранный шкаф.

ÐÅØÀÞÒÑß ÍÀ ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ

ÏÀÊÓÞÒ ×ÅÌÎÄÀÍÛ

Кто сказал, что в чемодан не влезут несколько пар туфлей, платья, юбки и джинсы? Женщина все это упакует и оставит место еще для косметички.

Именно женщины в большинстве случаев делают первый шаг навстречу, на примирение, даже намекают первыми на создание семьи и рождение детей. Кстати, около 30% мужчин мечтают, чтобы дама начала беседу первой.

ÄÅËÀÞÒ 10 ÄÅË ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ

'

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

'

'

'

Æåíùèíû äåëàþò ýòî ëó÷øå ìóæ÷èí... ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ ÏÎÊÎß

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

25 % ÑÈËÜÍÎÃÎ ÏÎËÀ ÍÅ ÈÌÅÅÒ ËÓ×ØÈÕ ÄÐÓÇÅÉ

Болтать с подружкой по телефону, готовить ужин, помогать детям с уроками - обычное дело для женщин. Но совсем невыполнимое для мужчин. Для них лучше что-то одно. А как только появляется необходимость приступить к выполнению чего-то еще, они впадают в панику.

ÇÀÂÎÄßÒ ÄÐÓÇÅÉ

'

'

'

Всего лишь 4% женщин не имеют лучшего друга или подруги, в то же время 25% мужчин - вообще без друзей (лучших).

ÎÒËÈ×ÍÛÅ ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ Èç æåíùèí ïîëó÷àþòñÿ ëó÷øèå ìåíåäæåðû, îñîáåííî â ýêîíîìèêå. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî îíè âíèìàòåëüíåå ñëóøàþò, ýôôåêòèâíåå ðåøàþò ïðîáëåìû è âûïîëíÿþò íåñêîëüêî çàäà÷ îäíîâðåìåííî ðåçóëüòàòèâíåå, ÷åì ìóæ÷èíû.

«ÊÓÐÈÍÀß» ÃÎËÎÂÀ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÇÀ 8000 Æèòåëüíèöà øòàòà Àéîâà ïðîäàëà íà îíëàéí-àóêöèîíå eBay êóðèíûé íàããåòñ, ïîõîæèé íà ïîâåðíóòóþ â ïðîôèëü ãîëîâó ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæîðäæà Âàøèíãòîíà. Çà íåîáû÷íûé ëîò óäàëîñü ïîëó÷èòü 8 òûñ. 100 äîëëàðîâ. Æåíùèíà ðàññêàçàëà, ÷òî ñóìåëà ðàçãëÿäåòü â êóñêå êóðèöû ïåðâîãî àìåðèêàíñêîãî ïðåçèäåíòà, êîãäà óáèðàëà îñòàòêè åäû, íåäîåäåííîé åå äåòüìè â Ìàêäîíàëüäñå.

Женщины предпочитают не рисковать и поэтому ведут себя за рулем аккуратнее мужчин. Статистика показывает, что в 77% серьезных ДТП виноват именно сильный пол.

ÈÃÐÀÞÒ ÍÀ ÁÈÐÆÅ

Еще в одном исконно мужском деле женщины обогнали мужчин - игре на бирже. Доход даминвесторов, по данным The Wall Street Journal, выше на целых 18%. Это связано с их врожденной осторожностью и внимательностью.

ÍÅÒ - ÄÀËÜÒÎÍÈÇÌÓ È ËÛÑÈÍÅ e Æåíùèíû íå áîëåþò äàëüòîíèçìîì. e Æåíùèíû íå âîñïðèíèìàþò îáûêíîâåííóþ àíãèíó èëè íàñìîðê êàê òÿæåëóþ áîëåçíü. e Æåíùèíû ìîãóò ðåøèòü ïðîáëåìó, ïðîñòî çàïëàêàâ. e Æåíùèíà âñåãäà óâåðåíà, ÷òî ðåáåíîê åå. e Æåíùèíàì íå ãðîçèò ðàííÿÿ ëûñèíà.

'

ÂÎÄßÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

'

Ýïàòàæíàÿ ïåâèöà Ëåäè Ãàãà îñíîâàëà áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä â ïîääåðæêó ìîëîäûõ ëþäåé, ïîñòðàäàâøèõ îò ïðåñëåäîâàíèé è îñêîðáëåíèé îäíîêëàññíèêîâ. Àðòèñòêà, êîòîðóþ ñàìó «ãíîáèëè» øêîëüíûå òîâàðèùè, íàçâàëà îðãàíèçàöèþ ñèìâîëè÷íî - «Born This Way», â ÷åñòü òðåêà èç åå ïîñëåäíåãî àëüáîìà. Ñàìà Ãàãà óæå ïîæåðòâîâàëà ôîíäó 1,2 ìëí. ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ, à ïðåçèäåíòîì íàçíà÷èëà ñâîþ ìàòü Ñèíòèþ Ãåðìàíîòòó.

'

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ó×ÀÒÑß ÍÀ ÎÒËÈ×ÍÎ

Мужчины часто любят подшучивать над женской логикой. А зря! Женщины чаще поступают в вузы и получают высшее образование. Да и в школе девчонки учатся лучше мальчиков-сверстников.


СПОРТ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.03.2012 ð. ¹ 18 (1307) ○

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ äíåé, ñ 29 ôåâðàëÿ ïî 3 ìàðòà, â Äíåïðîïåòðîâñêå íà áàçå Äâîðöà âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà «Ìåòåîð» ïðîõîäèë çèìíèé ÷åìïèîíàò Óêðàèíû è ×åìïèîíàò ñòðàíû ñðåäè ìîëîäåæè ïî ïëàâàíèþ

ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

Êàê ïîêîðÿëàñü âîäà

ÍÎÂÈÍÈ ÑÏÐÎÁÓÂÀËÈ ÑÅÁÅ

ÒÓÐͲРÄËß ÇÍÀÂÖ²Â Ó ðàìêàõ ïðîåêòó ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â «Ðîçâèòîê ³íòåëåêòóàëüíîãî ðóõó â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³» ó Êðèâîð³çüêîìó Ïàëàö³ êóëüòóðè «Ìåòàëóðã» ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ãðè «Ùî? Äå? Êîëè?» ñåðåä øêîëÿð³â. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 20 êîìàíä çíàâö³â ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, Êðèâîãî Ðîãó òà Ïàâëîãðàäà. Ó ñòàðø³é â³êîâ³é ãðóï³ ïåðåìîãëè ãðàâö³ ç Ïàâëîãðàäà, à â ìîëîäø³é - ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà.

ПЕРВЕНСТВО ЗА КАЗАХСТАНОМ В состязаниях приняли участие не только наши соотечественники, но и спортсмены из Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы и России. Такая многонациональность, в частности, обусловлена тем, что в

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÑÒÐÀÍÛ Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âëàäåëüöàìè îëèìïèéñêèõ ëèöåíçèé â êàòåãîðèè «À» â Óêðàèíå ÿâëÿþòñÿ: Àíäðåé Ãîâîðîâ,

Äàðèíà Çåâèíà, Ìàêñèì Øåìáåðåâ, Ñåðãåé Ôðîëîâ, Äàðèíà Ñòåïàíþê, Èãîðü Áîðèñèê.

этом году зимний чемпионат стал квалификационным соревнованием Международной федерации плавания FINA для получения лицензии на участие в лондонской олимпиаде. Так, например, хорошо показали себя спортсмены из Казахстана - именно они выбороли первенство в большей части эстафет. А 17-летний Даниил Артемов из Молдовы в Днепропетровске не только заработал олимпийскую лицензию, но и

установил два нацио- Александр Вилкул, Дненальных рекорда. пропетровск - это успешная площадка для провеЕСТЬ ЕЩЕ ШАНС дения соревнований не Мероприятие прошло только всеукраинского, на высоком уровне - чем- но и международного пионат транслировался уровня, так как в региопо телевидению и в Ин- не активно развивается тернете в режиме он- спортивная инфраструклайн, в бассейне СК «Ме- тура, создается мощная теор» шли повторы на база, воспитывается побольших видеотабло. коление закаленных Как отметил губернатор спортсменов.

Зимние состязания в Днепропетровске - не единственный оставшийся шанс для украинских пловцов попасть в олимпийскую сборную. Следующий лицензионный старт - Кубок Украины в Харькове, который состоится 5-8 мая. Последним же таким соревнованием станет чемпионат Европы - он пройдет в Венгрии 21-27 мая. Туда, в частности, отправятся наши соотечественники Анна Дзеркаль, Ирина Главник и Александр Исаков.

Èçäàåò ñòðåêîò

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1305

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÒÐÀÍÑËÈÐÎÂÀËÑß ÎÍ-ËÀÉÍ È ÏÎ ÒÂ

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2012 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


П'ЯТНИЦЯ, 09 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ № 18 (1307)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Îòêàçàëàñü æèòü â àíãëèéñêîì çàìêå ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

 2007 ãîäó ýòà ìîëîäàÿ äåâóøêà èç Óæãîðîäà ñòàëà Ìèññ Óêðàèíà, Ëèêà Ðîìàí - åäèíñòâåííàÿ ó÷àñòíèöà êîíêóðñà çà âñþ åãî èñòîðèþ, ÃÎÐÎÑÊÎÏ êîòîðàÿ ïîñëå ïîáåäû îòêàçàëàñü ñíèìàòüñÿ â ОВЕН ВЕСЫ Áëèæàéøèå äâå Îãðàíè÷üòå ÷èñëî îòêðîâåííîé ôîòîñåñíåäåëè îáåùàþò äåë è ñîáëþäàéòå ñèè. Îíà è ñåãîäíÿ âàì äðóãèå ïåðñïåêòèâû, âî âñåì ïîðÿäîê. Ýòî âðåìÿ ïðîäîëæàåò çàíèìàòüñÿ òðåáóåò îùóùåíèÿ èåðàðõèè è áîëåå ïðàêòè÷åñêèå è äîëãîâðåìåííûå. Íå îòêàçûâàéòåñü áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ âûïîëíåíèÿ èíñòðóêöèé. ïî âñåìó ìèðó. Áûâøàÿ îò ïîåçäîê è êîìàíäèðîâîê. Ïîêóïêè äåëàéòå ñ óòðà. Âîçìîæíû íîâûå è íåîáû÷Ñóááîòà õîðîøà äëÿ ëè÷íûõ Ìèññ ðàññêàçàëà âñòðå÷ è îáåùàåò ñþðïðèçû. íûå çíàêîìñòâà â ñîöèàëüíûõ «Âiñòÿì» î ñâîåé ðàáîòå ñåòÿõ.  âîñêðåñåíüå èçáåãàéòå Ïîñëîì äîáðîé âîëè è êîíêóðåíöèè. СКОРПИОН íåçàáûâàåìîé ïîåçäêå â Íåäåëÿ îòêðîåò ТЕЛЕЦ Àôðèêó íîâóþ òåìó â Åñëè â âàøåé æèçíè íàçðåëè âàæíûå ðåøåíèÿ è ïåðåìåíû, ïðèóðî÷üòå èõ ê ñëåäóþùåé íåäåëå. Ïåðåñìîòðèòå îòëîæåííûå â äàëüíèé ÿùèê äåëà. Áóäüòå ãîòîâû çàíÿòüñÿ ÷åì-òî íîâûì. БЛИЗНЕЦЫ Ýòà íåäåëÿ óñèëèò ïîòîê èíôîðìàöèè è êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ. Ìíîãèå âåùè áóäóò âûçûâàòü ðåçêèå è íåîæèäàííûå ðåàêöèè. Åñëè âàñ ïîäòàëêèâàþò, íå òîðîïèòåñü ñðàçó ÷òî-òî ïðåäïðèíèìàòü èëè ìåíÿòü. Íè÷åãî âàæíîãî íå ïëàíèðóéòå íà ñóááîòó. Âîñêðåñåíüå ðàñïîëàãàåò ê ñïîðòèâíûì òðåíèðîâêàì è äîëãèì ïðîãóëêàì. РАК Â íà÷àëå íåäåëè âû ìîæåòå óâëå÷åííî òðóäèòüñÿ íàä ÷åìòî äåíü è íî÷ü. Ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà äåëà, êîòîðîå áóäåò â ôîêóñå âàøåãî âíèìàíèÿ âåñü ìàðò. Íî ìåíÿòü ìåñòî ðàáîòû èëè îñóùåñòâëÿòü åùå ÷òî-ëèáî âàæíîå ìîæíî òîëüêî ïðè áëàãîïðèÿòíîì ñòå÷åíèè îáñòîÿòåëüñòâ. ЛЕВ Ïðèëîæåííûå â ïðîøëîì óñèëèÿ íà÷íóò ïðèíîñèòü ðåçóëüòàòû. Ìîãóò ñðàáîòàòü äàâíèå äîãîâîðåííîñòè, íî ìíîãîå ïîêàæåòñÿ âàì íåîæèäàííûì. Ñëåäèòå çà òåì, ÷òî è êîìó âû ãîâîðèòå. Õîðîøî îòäîõíèòå ïåðåä î÷åíü íàñûùåííîé íåäåëåé. ДЕВА Ïðîïóñòèòå ïîíåäåëüíèê äëÿ ëþáûõ âàæíûõ äåë. Ñðåäà îñòðî ïðîÿâèò ïðîòèâîðå÷èÿ â îòíîøåíèÿõ. Åñëè ãîòîâîãî ðåøåíèÿ íåò, íàéäèòå êîìïðîìèññ. Ñòàðàéòåñü ïðîùàòü, ìèðèòüñÿ.  âûõîäíûå çàéìèòåñü òâîð÷åñòâîì.

îòíîøåíèÿõ, íî ñåé÷àñ èíèöèàòèâà ïðèíàäëåæèò äðóãèì ëþäÿì. Âàì ëó÷øå æäàòü, ÷òî ïðåäëîæàò è êóäà ïîçîâóò. Êàêîé-òî âûáîð íóæíî ñäåëàòü. Ñåé÷àñ âû ðàáîòàåòå íà òî, ÷òî äàñò çàìåòíûé òîë÷îê âàøèì ïëàíàì â àïðåëå. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ ïðåäñòîèò íåñïîêîéíàÿ, íî âàøè äåëà ñ êàæäûì äíåì áóäóò èäòè âñå ëó÷øå. Âîçìîæíî, âàì ïðåäñòîèò ÷òî-òî îòëîæèòü è ê ÷åìó-òî âåðíóòüñÿ. Äåéñòâóéòå ãèáêî è íå ëåíèòåñü ïîääåðæèâàòü âñå ïîëåçíûå ñâÿçè. Âåçäå ñïðàâëÿéòåñü ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè. КОЗЕРОГ Íà÷íèòå ïåðèîä áëàãîòâîðíûõ ïåðåìåí â âàøåé æèçíè. Îðèåíòèðóéòåñü íà ñòàðûå ñâÿçè è ïðîåêòû, êîòîðûå æäàëè ñâîåãî ÷àñà. Âàì ïðåäñòîèò ìíîãî îáùàòüñÿ ñ áëèæíèìè è äàëüíèìè äðóçüÿìè. Âîçìîæíû ïîåçäêè, ïðèîáùåíèå ê íîâûì èñòî÷íèêàì çíàíèÿ. Ñóááîòà - õîðîøèé äåíü äëÿ îòäûõà. ВОДОЛЕЙ Âñåõ äåíåã íå çàðàáîòàåøü è âñåì íå óãîäèøü. Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå îùóòèòü ïîòðåáíîñòü ñäåëàòü ïåðåäûøêó â îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè è óäåëèòü âíèìàíèå äîìó è áëèçêèì. Âîñêðåñåíüå - õîðîøèé äåíü äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà. РЫБЫ Êîíòðîëèðóéòå ñâîå æåëàíèå ÷òî-òî èçìåíèòü, êóïèòü èëè ñêàçàòü. Íàïðÿæåíèå ìîæåò ðàçðÿäèòüñÿ êîíôëèêòîì èëè óùåðáîì â îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå. Ïðèíèìàéòå ïðèãëàøåíèÿ íà ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.  âîñêðåñåíüå óñòðîéòå ïðàçäíèê ñåáå è ëþáèìûì ëþäÿì.

АМЕРИКА ВТОРОЙ ДОМ - Лика, недавно ты ездила с благотворительной миссией в Африку. Какова цель поездки? - Открытие детского дома в городе Кенталу. В Африке очень распространено насилие среди молодежи… Когда я увидела глаза африканских детишек, поняла, что с ними нужно разговаривать, выслушивать их, ведь они растут в изолированном обществе. - Что для тебя стало самым впечатляющим в Африке? - Постоянная опасность и повсеместный голод.

«Â ÀÔÐÈÊÅ ÏÎÐÀÇÈËÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È ÃÎËÎÄ»

Есть маленькие детки, которые неделями не кушают, многие от недоедания умирают. Мне запомнилась маленькая девочка, которая пыталась достать с высокого стола какие-то крошки еды. Я пробыла там всего пять дней, но впечатлений хватит на всю жизнь. - Я знаю, что ты Посол доброй воли ООН. - Еще до победы в конкурсе я была связана с благотворительностью, мне близки социальные проблемы. Сегодня занимаюсь профилактикой ВИЧСПИДа и проблемой проституции, читаю лекции, езжу в детские дома. - Ты побывала уже во многих странах. Какая понравилась больше всего? - Я часто бываю в Америке, она стала для меня вторым домом. Но переезжать туда не собираюсь. Также была в Португалии, там запомнились люди - очень радушные. У них хороший обычай - при встрече целовать в обе щечки даже незнакомого ухаживают, но для меня важно, чтобы я сама полючеловека (улыбается). била. По натуре я одноПО НАТУРЕ люб. Бывают такие моОДНОЛЮБ менты, когда хочется и де- Что изменилось в ток, и семью, но я знаю, тебе после участия в что всему свое время. - К участницам конконкурсе красоты? - Стала сильнее. При курсов красоты часто этом приходится оста- повышенное внимание ваться женственной, неж- со стороны богатых, изной. Каждый день словно вестных людей. Получала ли ты какие-то невызов. - Лика, ты уже встре- двусмысленные предтила свою вторую поло- ложения? - Всякое бывало. Но винку? - Еще в процессе (улы- если я видела, что мы с бается). Конечно, есть человеком идем в разных много парней, которые направлениях, у нас раз-

ные цели, то тут никакие деньги не помогут. Однажды за мной ухаживал один очень влиятельный человек, мужчина предлагал жить с ним в настоящем английском замке, но я отказалась… Мои близкие, конечно, очень удивлялись тогда. Но я считаю, что никакая роскошь не стоит того, чтобы жить с нелюбимым человеком.

ÞÌÎÐ - Äîðîãàÿ, ÷òî òåáå ïîäàðèòü íà 8 Ìàðòà? - Îé, íó ÿ äàæå íå çíàþ... - Òîãäà ÿ äàþ òåáå åùå îäèí ãîä íà ðàçìûøëåíèå. ☺ ☺ ☺ Äîðîãîé, êaêèõ æåíùèí òû ïðåäïî÷èòaåøü: óìíûõ èëè êðañèâûõ? - Íè òåõ, íè äðóãèõ! Òû æå çíaåøü, ÷òî ÿ ëþáëþ òîëüêî òåáÿ.

☺ ☺ ☺ - Ñàðî÷êà! À ÷òî âàì ïàïà ïîäàðèë íà 8 Ìàðòà? - Ìíå è ìàìå ïàïà ïîäàðèë ïî 200 äîëëàðîâ! - È êàê âû èìè ðàñïîðÿäèëèñü? - Ìû èõ ïîëîæèëè â ñåìåéíóþ êîïèëêó «íà ÷åðíûé äåíü». - Îé, êàêàÿ òû óìíèöà. À ãäå ïàïà âçÿë äåíåæêó? -  êîïèëêå...

ÏÎÃÎÄÀ Пт 09.03 Сб 10.03 Нд 11.03 Пн 12.03 Вт 13.03 Ср 14.03

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ ÅÙÅ ÍÅ ÂÑÒÐÅÒÈËÀ»

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

7 2 0С 11 9 0С 2 0 0С 10 8 0С +4 +6 0С 1 +1 0С +4 +6 0С 3 1 0С 2 0 0С 8 6 0С +2 +4 0С 2 0 0С

півн.захід. 24 м/с захід. 42 м/с півд.захід. 56 м/с cхід. 44 м/с півн.cхід. 35 м/с півн.захід. 54 м/с

Номер підписано до друку 07.03.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254318

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement