Page 1

Äí³ïðîïåòðîâùèíà â³äçíà÷ຠþâ³ëåé îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№14 (1303)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÏÐȲÒÀÍÍß

ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË

ØÀÍÎÂͲ ÌÅØÊÀÍÖ² ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ!

Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç 80-ð³÷íèì þâ³ëåºì îáëàñò³!  Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè Äí³ïðîïåòðîâùèíó çäàâíà çíàþòü ÿê êðàé õë³áîðîá³â, ìåòàëóðã³â, êîæíå ïîêîë³ííÿ êîòðîãî ïðîñëàâëÿº ð³äíó çåìëþ íàòõíåííîþ ïðàöåþ ³ òàëàíòàìè. Ñüîãîäí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü - ùå é îäèí ç íàéá³ëüøèõ êîñì³÷íèõ, íàóêîâî-òåõí³÷íèõ, ðåêðåàö³éíèõ ³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, ÿêèé âïåâíåíî ðåàë³çóº ñâ³é åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë, ìîäåðí³çóº ³íôðàñòðóêòóðó, áóäóº êóëüòóðí³ òà ñïîðòèâí³ îá`ºêòè. Ñàìå Äí³ïðîïåòðîâùèíà çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå ÿê ³íâåñòèö³éí³ âîðîòà Óêðà¿íè ³ âïåâíåíî éäå îáðàíèì êóðñîì ðîçâèòêó òà ðîçáóäîâè. Âèñîêî ö³íóþ ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ ëþäåé, ¿õ âàãîìèé âíåñîê ó çì³öíåííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, ðîçâèòîê ð³äíîãî êðàþ òà íàøî¿ äåðæàâè. Ó öåé óðî÷èñòèé äåíü áàæàþ Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîöâ³òàííÿ, âñ³ì ¿¿ ìåøêàíöÿì - ì³öíîãî çäîðîâ`ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåð㳿 òà óñï³õ³â. Çëàãîäè, ìèðó òà äîáðîáóòó! dz ñâÿòîì! Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷

45

80 ëåò ñïóñòÿ: îò Äíåïðîãýñà äî êîñìîñà Äíåïðîïåòðîâùèíà îòìå÷àåò ñâîå 80-ëåòèå. Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ - óäèâèòåëüíîé è ñëàâíîé èñòîðèåé, óíèêàëüíîé ïðèðîäîé, òðóäîëþáèâûìè ëþäüìè. Î áîãàòñòâå íàøèõ íåäð çíàþò íå òîëüêî â Óêðàèíå, íî è âî âñåì ìèðå: â ðåãèîíå íàõîäèòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëîâèíà îáùåãîñóäàðñòâåííûõ çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü âñåãäà èãðàëà îäíó èç êëþ÷åâûõ ðîëåé â ðàçâèòèè ãîñóäàðñòâà - âíà÷àëå ñîâåòñêîãî, ïîçæå - óêðàèíñêîãî. Íàêàíóíå ïðàçäíèêà «Â³ñò³» ïðåäëàãàþò âñïîìíèòü íåêîòîðûå ÿðêèå ñîáûòèÿ èç æèçíè íàøåãî ðåãèîíà.

«²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ» ÊÂÅÑÒ

ÊÐÀÉ ÍÀØ ÊвÇÜ ÑÒÎ˲ÒÒß ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

²ç ³ñòîðè÷íîãî ïîãëÿäó 80 ðîê³â äëÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè - çîâñ³ì íåâåëèêèé â³ê. Àëå ïåðåêàçè ìèíóâùèíè îáëàñò³ ñÿãàþòü òèñÿ÷îë³òü. Íà ¿¿ òåðåíàõ ðîçãîðòàëèñü áåçë³÷ âàæëèâèõ ïîä³é òà ìåøêà-

14

ëè ÷èìàëî òàëàíîâèòèõ îñîáèñòîñòåé, ÿê³ çàëèøèëè íàùàäêàì áàãàòó ñïàäùèíó. Ïðî âñå öå Íàö³îíàëüíèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé ³ì. Ä.². ßâîðíèöüêîãî ðîçïîâ³â ó÷íÿì 6-8 êëàñ³â ï³ä ÷àñ ãðè-êâåñòó «Äí³ïðîïåòðîâùèíà êð³çü ñòîë³òòÿ». ×îòèðè êîìàíäè

ìàëè çíàéòè ó çàëàõ ìóçåþ çàõîâàí³ íà ÷àñòèíêàõ ïàçë³â ðàéîíè íàøîãî êðàþ ³ ñêëàñòè ç íèõ êàðòó îáëàñò³. Êð³ì òîãî, êîæåí ãðàâåöü çàõèùàâ çíàéäåíèé ôðàãìåíò ìîçà¿êè, ðîçïîâ³äàþ÷è íàéö³êàâ³øå ï³ä ÷àñ çàâäàíü. Ïåðåìîæöÿ âèçíà÷èëè çà êîìàíä-

íèì çàë³êîì. Äëÿ ä³òåé òàêèé çàõ³ä çàïàì’ÿòàâñÿ, ïåðø çà âñå, ÿê çàõîïëþþ÷èé óðîê, íà ÿêîìó âîíè âçíàëè, ùî ðåã³îí ¿õíüîãî ïðîæèâàííÿ - îäèí ç íàéá³ëüøèõ â Óêðà¿í³. À êîæåí ³ç 22 ðàéîí³â ìຠíåïîâòîðíó îñîáëèâ³ñòü, çíà÷åííÿ òà ì³ñöå íà êàðò³.

Äèâà ðåã³îíó. ѳì íåïîâòîðíèõ ÷óäåñ

ÄÎÐÎò ÇÅÌËßÊÈ! Ùèðî â³òàºìî âàñ ç 80-ð³÷÷ÿì íàøî¿ ð³äíî¿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè! Ñâ³é ñëàâåòíèé þâ³ëåé ðåã³îí â³äçíà÷ຠâàãîìèìè äîñÿãíåííÿìè ó ðîçâèòêó åêîíîì³êè, ³íôðàñòðóêòóðè, îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ`ÿ òà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Âïåâíåíî íåñå ïî÷åñíå çâàííÿ êîñì³÷íî¿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè, ëîêîìîòèâà íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, ïðîâ³äíîãî öåíòðó çíàíü ³ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. Çà ï³äòðèìêè íàøîãî Ïðåçèäåíòà ³êòîðà Ôåäîðîâè÷à ßíóêîâè÷à òà Óðÿäó â îáëàñò³ ðåàë³çóºòüñÿ íèçêà ìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â, íà ÿê³ ÷åêàâ ðåã³îí. Öå áóä³âíèöòâî ñó÷àñíèõ äîð³ã, â³äíîâëåííÿ áóä³âíèöòâà ìåòðî, ñòâîðåííÿ íîâèõ ë³êàðåíü òà ³íøå. Óñï³õè Äí³ïðîïåòðîâùèíè º ðåçóëüòàòîì íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³ ñîòåíü òèñÿ÷ ¿¿ æèòåë³â, ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ïðîôåñ³é, ÿê³ ùîäíÿ ðîáëÿòü âíåñîê ó ðîçâèòîê êðàþ. Îñîáëèâà ïîäÿêà âåòåðàíàì â³éíè ³ ïðàö³, ÿê³ ñâî¿ìè ïîäâèãàìè ñòâîðèëè éîãî âåëè÷. Ìè ùèðî â³òàºìî âñ³õ ç 80-ð³÷÷ÿì ñòâîðåííÿ îáëàñò³. Áàæàºìî íàñíàãè, äîáðîáóòó òà âçàºìîðîçóì³ííÿ. Óñï³õ Äí³ïðîïåòðîâùèíè - öå óñï³õ óñ³º¿ Óêðà¿íè! dz ñâÿòîì âàñ, äîðîã³ çåìëÿêè! Ç ïîâàãîþ, Îëåêñàíäð ³ëêóë, ªâãåí Óäîä, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ãîëîâà îáëðàäè


СЬОГОДЕННЯ

2 ○

ÙÀÑËÈÂί ÄÎ˲

Øàíîâíèé Îëåêñàíäðå Þð³éîâè÷ó! Ùèðî â³òàþ Âàñ ³ æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç 80-ð³÷÷ÿì óòâîðåííÿ îáëàñò³, ïðîâ³äíîãî ïðîìèñëîâîãî öåíòðó Óêðà¿íè ç ïîòóæíèì åêîíîì³÷íèì òà êóëüòóðíèì ïîòåíö³àëîì, àâàíãàðäîì ñâ³òîâî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ äóìêè ó ãàëóç³ îñâîºííÿ êîñìîñó. Ïåðåêîíàíèé, ùî âèçíà÷åí³ ïåðñïåêòèâè äàþòü éîìó ìîæëèâ³ñòü óòðèìóâàòè ïðîâ³äí³ ïîçèö³¿ ñåðåä îáëàñòåé Óêðà¿íè. Îñîáëèâ³ ñëîâà âäÿ÷íîñò³ àäðåñóþ âñ³ì ãðîìàäÿíàì. Áàæàþ Âàì ùàñëèâî¿ äîë³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ íàñíàãè ó ïðîäîâæåíí³ ñëàâíèõ òðàäèö³é ð³äíîãî êðàþ òà Óêðà¿íè! Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ ○

ÍÎÂÈÕ ÇÄÎÁÓÒʲ Øàíîâí³ Îëåêñàíäðå Þð³éîâè÷ó òà ªâãåíå Ãðèãîðîâè÷ó! Ùèðî â³òàþ âàñ ³ æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç 80-ð³÷÷ÿì óòâîðåííÿ îáëàñò³! Çà âñ³õ ÷àñ³â öå áóâ ðåã³îí ç ÿñêðàâî âèðàæåíèìè àâàíãàðäíèìè ÿêîñòÿìè ó áàãàòüîõ ñôåðàõ. Ïðèìíîæóþ÷è äîáðó ñëàâó, â³í ³ ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ îäíèì ç ïðîâ³äíèõ ðåã³îí³â, ÿêèé çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèâຠíà çàãàëüíèé ñòàí ñïðàâ â Óêðà¿í³. Ñïîä³âàþñü ³ â³ðþ, ùî ïîïåðåäó ó âàøîãî áëàãîñëîâåííîãî êîçàöüêîãî êðàþ íîâ³ çäîáóòêè. Ùàñòÿ, çäîðîâ'ÿ ³ äîáðà, ìèðó, çëàãîäè ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ êîæí³é ðîäèí³ é îñåë³! Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ëèòâèí ○

ÁÎÆÜÅÉ ÏÎÌÎÙÈ Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Þðüåâè÷! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ è âñåõ æèòåëåé Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé - 80-ëåòèåì ñî äíÿ åå îáðàçîâàíèÿ. Íàäåþñü, ÷òî êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã ìåæäó ñâåòñêîé âëàñòüþ ðåãèîíà è ìåñòíûìè åïàðõèÿìè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óòâåðæäåíèþ äóõîâíîíðàâñòâåííûõ öåííîñòåé. Æåëàþ êðåïîñòè äóøåâíûõ è òåëåñíûõ ñèë, òåðïåíèÿ è ïîìîùè Áîæèåé â Âàøåì îòâåòñòâåííîì ñëóæåíèè, à âñåì æèòåëÿì îáëàñòè áëàãîäåíñòâèÿ è ïðîöâåòàíèÿ! Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ○

ÓÑϲղ ÒÀ ÍÀÒÕÍÅÍÍß Øàíîâíèé Îëåêñàíäðå Þð³éîâè÷ó! Ùèðî â³òàºìî Âàñ òà âñ³õ ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç 80-ð³÷÷ÿì ¿¿ óòâîðåííÿ! Ñüîãîäí³ îáëàñòü ñëàâèòüñÿ ñâî¿ìè òðóäîâèìè çäîáóòêàìè, ïðîìèñëîâ³ñòþ òà íàóêîâèìè äîñÿãíåííÿìè. Ñêëàäàºìî ùèðó ïîäÿêó Âàì, øàíîâíèé Îëåêñàíäðå Þð³éîâè÷ó, ìîæíîâëàäöÿì, ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì, äîáðèì ëþäÿì çà òðóäè ïî ðîçáóäîâ³ îáëàñò³ ³ â³äðîäæåííþ äóõîâíîñò³. Áàæàºìî âñ³ì Áîæî¿ äîïîìîãè â òðóäàõ, óñï³õ³â, íàòõíåííÿ òà ñàìîâ³ääàíîñò³ äëÿ íîâèõ çâåðøåíü! Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè, ïðåäñòîÿòåëü ÓÏÖ ÌÏ Âîëîäèìèð ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303) ○

ÐÀÄÀ ÐÅòÎͲÂ

²ÒÀÍÍß

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÒÐÓÄÎÂÈÕ ÇÂÅÐØÅÍÜ Øàíîâí³ ìåøêàíö³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè! Ùèðî â³òàþ âàñ iç 80-ð³÷÷ÿì îáëàñò³! Öå ñâÿòî º äàíèíîþ ïàì'ÿò³ íàøèõ ïîïåðåäíèê³â, ÿê³ ðîçâèâàëè ðåã³îí òà çàïîâ³äàëè íàì áåðåãòè i ïðèìíîæóâàòè éîãî ñëàâó. Äîðîã³ ìåøêàíö³ îáëàñò³, áàæàþ âàì ðîäèííîãî ùàñòÿ, çäîðîâ'ÿ òà íîâèõ òðóäîâèõ çâåðøåíü. ²âàí Êóëi÷åíêî, Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Ïðåçèäåíò äîðó÷èâ ïîêðàùèòè ä³àëîã ³ç ãðîìàäÿíàìè вольство і високі стандарти продуктів харчування - це здоров’я наших дітей і родин, позитивний імідж держави на світовому ринку», сказав Глава держави. Він наголосив, що необхідно жорстко контролювати якість харчів, які виробляють й імпортують.

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

21 ëþòîãî ï³ä ãîëîâóâàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ Ðàäè ðåã³îí³â. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ òà Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ëèòâèí. ϳä ÷àñ çàõîäó áóëî îáãîâîðåíî ðÿä âàæëèâèõ ïèòàíü

zПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ МЕДИЦИНИ

zПРО ЛІКВІДАЦІЮ БАР’ЄРІВ За словами Глави держави, ліквідація бар’єрів для економічної активності єдиний спосіб поєднати зусилля влади й бізнесу для покращення добробуту людини. Питання спрощення регуляторного середовища Віктор Янукович вважає доцільним розглянути на спільному засіданні уряду та Комітету з економічних реформ. Президент також закликав голів ОДА дати оцінку запровадженим законодавчим змінам

ÄΠʲÍÖß ÐÎÊÓ ÒÀÐÈÔÈ ÆÊà ÓÏÎÐßÄÊÓÞÒÜ

ÓÂÀÃÀ - ² ÑÓÑϲËÜÍÈÌ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ, É ÎÊÐÅÌÈÌ ÏÈÒÀÍÍßÌ щодо поліпшення умов роботи бізнесу безпосередньо з точки зору ефективності їх застосування в регіонах.

zПРО ДІАЛОГ ІЗ ГРОМАДЯНАМИ Президент доручив представникам влади усіх рівнів покращити безпосередній діалог із громадянами. «Перш за все звертаюся до голів облдержадміністрацій - приймайте людей на особистих прийомах», - сказав Віктор Янукович і зазначив, що триматиме на контролі цей напрямок роботи. Глава держави під-

креслив, що увагу слід приділяти й системним питанням, і вирішенню окремих проблем, розв'язання яких може вплинути на долю людини чи родини.

ної власності на землю і розвиток на цій основі сучасного аграрного виробництва. Президент відзначив, що це лише один етап комплексного реформування АПК. Віктор Янукович також доручив Уряду провести моніторинг стану соціальної інфраструктури села та запропонувати план розвитку кожного регіону.

Модернізація первинної мережі надання меддопомоги у регіонах має бути завершена до кінця нинішнього року, зазначив Віктор Янукович. Також потрібно покращити роз’яснювальну роботу з людьми щодо суті й складових реформи.

zПРО ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЖКГ

Президент заявив, що до кінця поточноzПРО ЗЕМЕЛЬго року тарифи на НУ РЕФОРМУ житлово-комунальні Глава держави напослуги в усіх регіоголосив на важлинах необхідно привесвості ефективного зати до економічно обвершення земельної zПРО ЗАХИСТ ґрунтованого рівня. реформи, мета якої - СПОЖИВАЧІВ Ключовий напрямок «Якісне продозабезпечення реальупорядкування тарифної політики технічне переоснащення комунальної Ïðåçèäåíò äîðó÷èâ Ãëàâ³ óðÿäó çàïðîïîíóâàòè інфраструктури. Для êàíäèäàòóðó â³öå-ïðåì’ºðà, ÿêèé â³äïîâ³äàòèцього слід налагодиìå çà âçàºìîä³þ ç ªâðîñîþçîì, à òàêîæ ти механізм державíàãîëîñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ àêòèâ³çóâàòè но-приватного партâçàºìîä³þ ç ªÑ íà òåðèòîð³àëüíîìó ð³âí³. нерства.

ÂÇÀªÌÎÄ²ß Ç ªÑ

ÍÀز ÇÅÌËßÊÈ

Íàõàïºòîâ â³äâ³äຠÁàòüê³âùèíó ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 80-ð³÷÷ÿ îáëàñò³ ç 27 ïî 29 ëþòîãî Äí³ïðîïåòðîâùèíó â³äâ³äຠíàø çåìëÿê, â³äîìèé ê³íîàêòîð ³ ðåæèñåð, íàðîäíèé àðòèñò ÐÐÔÑÐ Ðîä³îí Íàõàïºòîâ

Á²ÎÃÐÀÔ²×ÍÀ ÄβÄÊÀ Ðîä³îí Íàõàïºòîâ íàðîäèâñÿ 21 ñ³÷íÿ 1944 ðîêó â ì. Ï’ÿòèõàòêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ àêòîðñüêèé ôàêóëüòåò Âñåðîñ³éñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ê³íåìàòîãðàô³¿. ²ç 1978 - àêòîð ³ ðåæèñåð ê³íîñòó䳿 «Ìîñô³ëüì». ²ç 2003 ðîêó æèâå òà ïðàöþº â ÑØÀ ³ Ðîñ³¿.

Почесний гість зустрінеться з губернатором Олександром Вілкулом. Потім із зіркою кінематографа спілкуватимуться представники ЗМІ. Цього ж дня відбудеться творчий вечір Родіона Нахапєтова у Дніпропетровському академічному театрі російської драми ім. Горького. Для студентів державного театрально-художнього коледжу заплановано майстер-клас, який проведе режисер та актор. «З радістю й хвилюванням повертаюсь на Батьківщину. Святкування 80-річчя області - особлива, знакова подія. Глибоко вдячний Олександрові Вілкулу за те,

ÀÐÒÈÑÒ ÏÐÎÂÅÄÅ ÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀÑ ÄËß ÌÀÉÁÓÒÍ²Õ ÀÊÒÎв що запросив мене на чудовий ювілей, за можливість знову бути на рідній землі, спілкуватися із земляками», - зізнається артист. 28 лютого почнуться зйомки фільму про життєвий і творчий шлях Родіона Нахапєтова в циклі передач телевізійного проекту «Свої», присвяченого 80-річчю нашої області.


×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÐȪÌÍÈÉ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ

Äî þâ³ëåþ îáëàñò³ - âëàñíå æèòëî ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó 2011 ÐÎÖ² 186 ÊÂÀÐÒÈÐ

²ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ 80-ð³÷÷ÿ îáëàñò³ â Íîâîìîñêîâñüêó ââåëè â åêñïëóàòàö³þ íîâèé æèòëîâèé áóäèíîê. 14 êâàðòèð ó íîâîáóäîâ³ ÿê ñëóæáîâå æèòëî îòðèìàþòü ïðàö³âíèêè Ïðèäí³ïðîâ Ïðèäí³ïðîâ-ñüêî¿ çàë³çíèö³ За дорученням губернатора Олександра Вілкула його заступник Геннадій Темник ввів в експлуатацію десятиповерховий житловий будинок по вулиці Короленка у Новомосковську. «На Дніпропетровщині під керівництвом губернатора реалізується ряд програм

із будівництва житла. Зокрема, у 2010 році для працівників бюджетної сфери виділили 169 квартир, у 2011-му - 186. Цього року для жителів Но-

ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ Ó ÇÐÓ×ÍÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

вомосковська звели новий десятиповерховий будинок. Люди отримають власне житло – це приємний подарунок до ювілею області», зазначив Геннадій Темник. Також у регіоні під керівництвом голови облдержадміністрації почато реалізацію програми «До-

ступне житло», що є складовою Національного проекту «Нова якість життя» в рамках програми реформ Президента України. Новомосковська новобудова розташована у зручному районі з розвинутою інфраструктурою. У будинку - 31 однокімнатна квартира

та 29 - двокімнатних. Дім обладнаний централізованою системою опалення, встановлено бойлер, який цілодобово забезпечуватиме новоселів гарячою водою, також є сміттєпровід і ліфт. Крім того, вже цього року почнеться будівництво другої секції будинку. Геннадій Темник рекомендував міському голові Сергію Морозу розглянути можливість щодо виділення в майбутньому будинку квартир для медиків.

ϲÄÒÐÈÌÊÀ ÂËÀÄÈ

Íîâà êâàðòèðà äëÿ ðîäèíè çàãèáëîãî ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Çà ñïðèÿííÿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ðîäèíà ïðàâîîõîðîíöÿ, ÿêèé çàãèíóâ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ îáîâ'' ÿçê³â, îòðèìàëà íîâó òðèê³ìíàòíó êâàðòèðó. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ ²âàí Ñòóïàê âðó÷èâ êëþ÷ êëþ÷³³ ñ³ì’¿ ì³ë³ö³îíåðà Минулоріч правоохоронцям було виділено 155 квартир, а з початку 2012го - вже 33. «Губернатор та обласна влада надають системну підтримку право-

3

СЬОГОДЕННЯ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303)

ÄÐÓÆÈÍÀ ÒÀ ÄÎÍÜÊÈ ÎÒÐÈÌÀËÈ ÊËÞײ

«ÁÐÅÉÍ-ÐÈÍû ÑÐÅÄÈ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Ñîðåâíîâàëèñü çíàòîêè ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ïðè ïîääåðæêå Ïàðòèè ðåãèîíîâ â Äíåïðîäçåæèíñêå ïðîøåë ×åìïèîíàò îáëàñòè ïî èãðå «Áðåéí-ðèíã» ñðåäè øêîëüíèêîâ В турнире приняли участие 22 команды знатоков из Днепропетровска, Днепродзержинска, Кривого Рога и Павлограда. В старшей возра-

ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ ÂÐÓ×ÈËÈ ÊÓÁÊÈ È ÊÍÈÃÈ стной группе (16-17 лет) первое место заняли павлоградцы, в младшей (14-15 лет) днепропетровцы. Чемпионат проходил в рамках проекта «Развитие интеллектуального движения в области», презентованного председателем областной организации Партии регионов, губернато-

ром Александром Вилкулом. Мэр Днепродзержинска, глава городской организации ПР Станислав Сафронов вручил победителям кубки Партии регионов и книги. В рамках проекта в школах области также появится факультативный курс «Интеллект».

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÈÂÅÐÍÓÒÈ ÓÂÀÃÓ

ÑÓÑϲËÜÑÒÂÓ - ÊÐÀÙÅ ÆÈÒÒß Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Ìàð³ÿ Ïóñòîâà ïðîâåëà íàðàäó ç ïðåäñòàâíèêàìè ñòîð³í ñîö³àëüíîãî ä³àëîãó îáëàñò³. Ó ðàìêàõ Êîìïëåêñíî¿ ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó ðåã³îíó, ³í³ö³éîâàíî¿ ãîëîâîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, òà Ðåã³îíàëüíî¿ òðèñòîðîííüî¿ óãîäè ïðî ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî îáëàñíî¿ âëàäè ç ïðîôñï³ëêàìè òà ðîáîòîäàâöÿìè ðîçðîáëåíî ïðîãðàìó ä³é â óñ³õ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ îáëàñò³. Öå çàáåçïå÷èëî äèíàì³÷íèé ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê òà ï³äâèùåííÿ ñîöñòàíäàðò³â. ○

×ÈÒÀÒÈÌÓÒÜ ÂÑÞÄÈ

ÏÎÏÎÂÍÈËÈ Á²Á˲ÎÒÅÊÈ Ó ðàìêàõ Êîìïëåêñíî¿ ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó ðåã³îíó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðèâຠïîïîâíåííÿ êíèæêîâîãî ôîíäó á³áë³îòåê ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â. Çîêðåìà, Öàðè÷àíñüêà òà Ïåòðèê³âñüêà ðàéîíí³ êíèãîçá³ðí³ ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó «Ïîïîâíåííÿ ôîíä³â ñ³ëüñüêèõ á³áë³îòåê é àêòèâ³çàö³ÿ ¿õ êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè ç ì³ñöåâèìè ãðîìàäàìè». Êð³ì òîãî, êîæíà ðàéîííà á³áë³îòåêà îòðèìàëà ãðàíò ïî 10 òèñ. ãðí. Ìèíóëîð³÷ çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà á³áë³îòåêè øê³ë 22 ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â îáëàñò³ îòðèìàëè 388 êíèæêîâèõ êîìïëåêò³â. Äî ïåðåë³êó êíèæîê óâ³éøëè íàéêðàù³ òâîðè óêðà¿íñüêî¿, ðîñ³éñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè. ○

Інспектор патрульної служби 5-ї роти Дніпропетровського міськуправління ГУМВС Андрій Мартиненко загинув у 2010 році від вогнепального поранення у шию під час затримання зловмисника-наркокур’єра. Його дружина та охоронним органам для Проте в центрі уваги - зав- двоє дітей до отримання забезпечення їх макси- жди людина», - зазначив нового помешкання промально ефективної роботи. Іван Ступак. живали у гуртожитку.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÅÊÒ²Â

ÐÎÇÂÈÂÀÞÒÜ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß Ç³ 130 ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2011 ð³ê - êîæåí äåñÿòèé - ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äîçâîëÿº ì³ñöåâèì ðàäàì âèð³øóâàòè ïðîáëåìè òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. Âèñîêà ÿê³ñòü ï³äãîòîâëåíèõ ïðîåêò³â äîäàòêîâî çàëó÷ຠó áþäæåò îáëàñò³ áëèçüêî 2,5 ìëí. ãðí. Íàéá³ëüøó àêòèâí³ñòü ïðîÿâèëà Òîìàê³âùèíà: òðè ïðîåêòè ç ðàéîíó ñòàëè ïåðåìîæöÿìè íàö³îíàëüíîãî êîíêóðñó. ○

ÍÅÂÒ²ØÍÀ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

ÃвÒÈÑß Ç ÐÎÇÓÌÎÌ Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çâåðòàºòüñÿ äî æèòåë³â îáëàñò³ ç ïðîõàííÿì îáåðåæíî âèêîðèñòîâóâàòè îïàëþâàëüí³ ïðèëàäè. Íà æàëü, ñòàòèñòèêà íåùàñíèõ âèïàäê³â ñâ³ä÷èòü ïðî íèçüêèé ð³âåíü óñâ³äîìëåííÿ ³, ÿê íàñë³äîê, - ëåãêîâàæíå ñòàâëåííÿ îêðåìèõ ãðîìàäÿí äî ïðàâèë áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàä³â îá³ãð³âó ïðèì³ùåíü. Óïðàâë³ííÿ çàêëèêຠðîáèòè âñå ìîæëèâå, àáè óáåðåãòè æèòòÿ òà ìàéíî â³ä ïîæåæ³.


4 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

НАШ ПРОЕКТ ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÊÒÎ È ÊÎÃÄÀ

ÎÁËÀÑÒÜÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈËÈ Çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè åþ ðóêîâîäèëè ëþäè, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü çàñëóæèëà âûñîêóþ îöåíêó ðóêîâîäñòâà ñòðàíû è óâàæåíèå íàðîäà Ê 1932 ã. - Äàíèèë Ïåòðîâñêèé, ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ïðåçèäèóìà ÖÈÊ ÓÑÑÐ ïî Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè; ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü èñïîëêîìà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëñîâåòà. Ïðåäñåäàòåëè èñïîëêîìà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëñîâåòà Ê 1932-1933 ãã. - Íèêèòà Àëåêñååâ Ê 1933-1936 ãã. - Èâàí Ãàâðèëîâ Ê 1936-1937 ãã. - Èâàí Ôåäÿåâ Ê 1937 ã. - Íèêîëàé Íèêèò÷åíêî (è.î.) Ê 1937-1938 ãã. - âàêàíñèÿ (è.î.) Êîíñòàíòèí ÊàðàâàÊ 1938-1940 ãã. -Êîíñòàíòèí åâ Ê 1940-1944 ãã. - Ïàâåë Íàéäåíîâ Ê 1944-1947 ãã. - Ãåîðãèé Äåìåíòüåâ Ê 1947-1952 ãã. - Èâàí Ôèëèïïîâ Ê 1952-1954 ãã. - Íèêîëàé Ãàâðèëåíêî Ê 1954-1961 ãã. - Èâàí Þíàê Ê 1961-1963 ãã. - Íèêîëàé Âàñèëüåâ Ïðåäñåäàòåëè èñïîëêîìà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî îáëñîâåòà Ê 1963-1964 ãã. - Íèêîëàé Âàñèëüåâ Ê 1964 ã. - Ìèõàèë Ïàøîâ Ïðåäñåäàòåëü èñïîëêîìà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ïðîìûøëåííîãî îáëñîâåòà Ê 1963-1964 ãã. - Èâàí ßöóáà Ïðåäñåäàòåëè èñïîëêîìà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëñîâåòà Ê 1964-1978 ãã. - Ìèõàèë Ïàøîâ Ê 1978-1983 ãã. - Âèêòîð Áîéêî Ê 1983-1989 ãã. - Þðèé Áàáè÷ Ê 1989-1991 ãã. - Ñòàíèñëàâ Ñòåæêî Ê 1991-1992 ãã. - Íèêîëàé Çàäîÿ Ê 1992-1994 ãã. - Ïàâåë Ëàçàðåíêî (ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû â îáëàñòè) Ê 1994-1995 ãã. - Ïàâåë Ëàçàðåíêî Ïðåäñåäàòåëè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Ê 1995 ã. - Ïàâåë Ëàçàðåíêî Ê 1995 -1997 ãã. - Íèêîëàé Äåðêà÷ Ê 1997-1998 ãã. - Âèêòîð Çàáàðà Ê 1998-1999 ãã. - Àëåêñàíäð Ìèãäååâ Ê 1999-2003 ãã. - Íèêîëàé Øâåö Ê 2003-2004 ãã. - Âëàäèìèð ßöóáà Ê 2004-2005 ãã. - Âëàäèìèð Ìåëåùèê (è.î.) Ê 2005 ã. - Ñåðãåé Êàñüÿíîâ Ê 2005 ã. - Èâàí ×åðíîêóð (è.î.) Ê 2005 ã. - Þðèé Åõàíóðîâ Ê 2005-2007 ãã. - Íàäåæäà Äååâà Ê 2007-2010 ãã. - Âèêòîð Áîíäàðü Ê ñ 2010 ã. - Àëåêñàíäð Âèëêóë

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ËÈËÈß ÃÓÑÒÎÌÅÑÎÂÀ, ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ

Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå îáëàñòè, êàê ïðàâèëî, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿëî îáùóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå. È ñåãîäíÿ ðåãèîí, îáëàäàÿ ìîùíûì ïðîìûøëåííûì, íàó÷íûì è êóëüòóðíûì ïîòåíöèàëîì, çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ãîñóäàðñòâå. Çà âîñåìü äåñÿòèëåòèé íà Äíåïðîïåòðîâùèíå áûëè ïîñòðîåíû Äíåïðîãýñ è ñàìàÿ ìîùíàÿ â Åâðîïå Ïðèäíåïðîâñêàÿ òåïëîýëåêòðîñòàíöèÿ. Ïîÿâèëèñü ïåðâûé â ñòðàíå Äâîðåö êóëüòóðû ñòóäåíòîâ è ïåðâàÿ â Óêðàèíå äåòñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà. À áëàãîäàðÿ ÊÁ «Þæíîå» è çàâîäó «Þæìàø» Óêðàèíà ñòàëà êîñìè÷åñêîé äåðæàâîé. Âñå ýòè è äðóãèå ñîáûòèÿ ñôîðìèðîâàëè íûíåøíèé îáëèê Äíåïðîïåòðîâùèíû îáëèê ðåãèîíà-ëèäåðà

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303) ○

ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË

80 ëåò ñïóñòÿ: îò Äíåïðîãýñà äî êîñìîñà

19301930-åå 1932 - Введена в строй первая очередь Днепрогэса, которая в то время находилась на территории Днепропетровской области. 1932 - Построен железнодорожный Мерефо-Херсонский мост через Днепр. 1934 - «Криворожсталь» дала первый чугун. 1934 - В Днепропетровск прибыла группа исследователей Северного полюса - челюскинцев. Среди гостей был и уроженец областного центра, полярный исследователь, профессор Петр Ширшов. 1934 - В Днепропетровске впервые в СССР добыли тяжелую воду - очень важное промышленное сырье, эффективный замедлитель быстрых нейтронов. 1935 - В Кривом Роге открыли трамвайную линию. 1936 - Началось строительство Днепропетровской детской железной дороги - первой в Украине и третьей в СССР и мире. 1937 - На международной выставке «Искусство и техника», которая проходила в Париже, изделия электротехнического завода «Светофор» удостоены диплома «Гран-при» и золотой медали. 1937 - В области в основном ликвидирована безграмотность. В конце 30-х годов на Днепропетровщине насчитывалось 1660 школ, один университет, 16 вузов. 1937 - Леонид Брежнев стал заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома, что дало старт его политической карьере. Через 10 лет, в 1947 году, Брежнев уже - первый секретарь Днепропетровского обкома партии. 1939 - В Днепропетровске открыли универсальный магазин «Детский мир».

19401940-åå 1941 - Сразу после оккупации Днепропетровщины фашистами в области начинают действовать подпольные группы и 32 партизанских отряда во главе с Н.Сташковым, Д.Садовниченко, Д.Сытником. 1943 - На заводе им.Петровского после освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков начала работать тепловая электростанция. Город получил электроэнергию и воду. 1943 - В областном центре снова пошел трамвай. 1944 - Территория области полностью освобождена от немецких оккупантов. 1945 - Из 170 крупных предприятий Днепропетровска возобновили свою работу 158. 1946 - Поезда пошли по восстановленному железнодорожному мосту через Днепр. 1947 - В областном центре открыто движение троллейбусов от вокзала до парка им.Шевченко. 1947 - Начала работу городская центральная библиотека.

19501950-åå 1950-е - Начинается строительство шахт в Павлограде. Город постепенно становится центром Западно-Донбасского угольного бассейна. 1951 - Для добычи уранового сырья создан Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах. 1951 - Построен новый железнодорожный вокзал в Днепропетровске вместо разрушенного в годы войны. Здание архитектора Ф.Душкина считается одним из красивейших в Украине. 1952 - В областном центре открылся первый в стране Дворец культуры студентов. 1954 - Создано КБ «Южное» под руководством Михаила Янгеля. Днепропетровск становится столицей отечественного ракетостроения. 1958 - Область награждена орденом Ленина за успехи в росте производства и заготовки сельхозпродукции. 1958 - Успешный пуск ракеты Р-12. Именно эти ракеты стали основным оружием Советских ракетных войск стратегического назначения. 1958 - В Днепропетровске на Комсомольском острове установили памятник Т.Г. Шевченко.

19601960-åå 1961 - Построен канал Днепр - Кривой Рог. Он предназначался для водоснабжения Криворожского промышленного района и орошения близлежащих сельскохозяйственных угодий. 1961 - Успешный пуск межконтинентальной ракеты Р-16. 1961 - Начала работу фабрика художественных промыслов в с. Петриковка. 1964 - Введена в строй Днепродзержинская ГЭС. 1966 - Построен автодорожный Новый мост через Днепр. 1966 - Приднепровская ГРЭС вышла на полную мощность в 2,4 млн. кВт. Приднепровка на тот момент была самой мощной тепловой электростанцией СССР и Европы. 1966 - В областном центре открыт построенный по последнему слову техники стадион «Метеор». 1967 - Утвержден Генеральный план развития и реконструкции Днепропетровска на 20 лет. 1967 - В Днепропетровске открыт Монумент Вечной славы в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 1968 - В Днепропетровске начал работать планетарий. Это уникальное заведение стало вторым в Украине.


×èòàéòå íà ñàéò³:

19801980-åå

19701970-åå 1970 - Область награждена вторым орденом Ленина за успешное выполнение заданий восьмой пятилетки. Через год этой награды удостоился Кривой Рог, а в 1976-м - Днепропетровск. 1970 - В Першотравенске открыли Дворец культуры шахтеров - на то время самый большой в Западном Донбассе. 1971 - Вблизи Орджоникидзе при раскопках Толстой Могилы экспедиция Института археологии АН УССР нашла золотую пектораль - свидетельство скифского искусства. 1974 - Открыт Днепропетровский театр оперы и балета, строительство которого закончили в рекордные сроки. 1974 - На «Криворожстали» введена в строй доменная печь № 9. Ее годовая производительность достигала уровня производства стали во всей царской России. 1974 - В Днепропетровске появился новый современный аэровокзал. 1975 - Открыта диорама «Битва за Днепр», созданная студией военных художников. 1975 - В Днепропетровске на жилмассиве Победа открылся первый в области продовольственный универсам.

1980 - В Днепропетровске на Набережной появился новый цирк. Уникальное здание - единственное в своем роде и не имеет аналогов в мире. 1983 - Команда «Днепр» впервые стала чемпионом СССР. Наши футболисты одержали блестящую победу над московским «Спартаком» со счетом 4:2. 1983 - В областном центре появился первый «небоскреб» - 28-этажный жилой дом на жилмассиве Победа. 1983 - В Днепропетровске построили новое здание горисполкома. 1986 - Открыта первая очередь Криворожского скоростного трамвая. 1986 - Введен в эксплуатацию водовод «Днепр - Западный Донбасс». Это решило проблему дефицита воды в Павлограде. 1989 - В Днепропетровске основан театр одного актера «Крик».

19901990-åå 1990 - В Днепропетровске открыт Дворец пионеров и школьников на Набережной Победы. 1991 - Более 90% населения области проголосовали за Акт провозглашения независимости Украины. На Днепропетровщине участие во всеукраинском референдуме приняли больше двух миллионов человек. 1993 - В областном центре на улице Курчатова построен новый автовокзал с гостиничным комплексом. 1994 - Президентом Украины избран Леонид Кучма, сменивший на высшем государственном посту Леонида Кравчука. В 1986-1992 годах он занимал должность генерального директора ПО «Южный машиностроительный завод», в 19901992 гг. был депутатом Верховной Рады I созыва, а 1992-1993 годах - Премьер-министром Украины. 1994 - Днепропетровчанка Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. 1994- В селе Лоцманская Каменка ( в границах Днепропетровска) появился Музей лоцманов. Его создал один из последних и, наверное, самый старший лоцман днепровских порогов Григорий Омельченко. 1995 - Открыты первые шесть станций Днепропетровского метрополитена: «Коммунаровская», «Проспект Свободы», «Заводская», «Металлургов», «Метростроителей», «Вокзальная». 1995 - В Днепропетровске открыли памятник Дмитрию Яворницкому. 1995 - Украина, Россия, США и Норвегия подписали контракт на производство и запуск космических носителей «Зенит» для программы «Морской старт». 1996 - Открылся после реконструкции Днепропетровский международный аэропорт. 1999 - Состоялся успешный пуск ракеты «Зенит-3SL» с американским спутником на борту с морской платформы в Тихом океане. 1999 - Вышел в свет первый номер газеты «Вісті Придніпров'я».

20002000-åå 2000 - В областном центре открыт самый молодой мост города - Южный. 2001 - в Днепропетровске встретились Президенты Украины и России - Леонид Кучма и Владимир Путин. Главы двух государств посетили завод «Южмаш». Итогом визита стало подписание документов о сотрудничестве в авиакосмической и энергетической сферах. 2001 - Президенты Польши и Украины Александр Квасневский и Леонид Кучма приняли участие в украинско-польском экономическом форуме, состоявшемся в Днепропетровске. 2003 - Днепропетровскому театру оперы и балета присвоено звание «академический». 2006 - После завершения капремонта открыт обновленный вокзал «Кривой Рог Главный». 2008 - В Днепропетровске открыт стадион «Днепр-Арена». 19 ноября на новом стадионе впервые сыграла украинская сборная, проведя матч против сборной Норвегии. 2008 - Распоряжением Кабмина Днепропетровскому национальному университету присвоено имя известного украинского писателя, ученого, общественного деятеля Олеся Гончара. 2009 - В областном центре отметили 160-летие одного из старейших исторических музеев Украины - музея им. Яворницкого.

5

НАШ ПРОЕКТ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303)

20102010-åå 2010 - Впервые за последние 20 лет в Днепропетровске на центральной площади города прошел военный парад, посвященный 65-летию Победы. 2010 - Ко Дню города в областном центре открыли обновленную Театральную площадь. 2010 - В Днепропетровске установили статую Иоанна Предтечи. Она увенчала одноименную часовню на Набережной, вместе с пьедесталом ее высота составляет 7,5 метра. 2011 - Возобновлено строительство Днепропетровского метрополитена. 2011 - В области открыт информационно-ресурсный центр «Відкрита влада». 2011 - На Днепропетровщине собрали рекордный урожай зерна - более 3,5 млн. тонн. 2011 - В Кривом Роге к 20-летию независимости Украины открыли самые большие в мире цветочные часы диаметром 22 метра. Уникальное сооружение попало в Книгу рекордов Украины. 2011 - Открыта первая очередь Южного обхода Днепропетровска длиной 18 км. Благодаря новой дороге за границы областного центра вывели 7,5 тыс. единиц транзитного грузового транспорта в сутки. Кроме того, за 2010-2011 годы в области отремонтировали, преимущественно капитально, 3,2 млн. м2 дорог. 2011 - В Кривом Роге открыли первый в Украине перинатальный центр, рассчитанный на 3 тысячи родов в год. 2011 - Область стала лидером в Украине по объему прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику региона. 2012 - Из заготовки, произведенной на новом электросталеплавильном комплексе «Днепросталь», «Интерпайп» прокатал первую партию бесшовных труб. 2012 - В Ленинском районе областного центра открывается «Ледовая арена».

Ö²ÊÀÂÎ ÇÃÀÄÊÀ ÏÐÎ ÌÈÍÓËÅ

ÊÐ²Ì ÒÎÃÎ...  ³ñòî𳿠îáëàñò³ ùå áàãàòî çíàìåííèõ òà ïàì’ÿòíèõ äàò. ¯õ âàðòî ïðèãàäàòè, àäæå âîíè ðîçïîâ³äàþòü ïðî âàæëèâ³ ïî䳿 ñòàíîâëåííÿ íàøîãî ðåã³îíó: ¢ 1934 - ²V ì³ñüêà ïàðò³éíà êîíôåðåíö³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî áóä³âíèöòâî Íàáåðåæíî¿ â îáëàñíîìó öåíòð³; ¢ 1938 - ó ì³ñò³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðø³ àâòîìîá³ë³-òàêñ³; ¢ 1957 - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïî÷àëàñÿ ïîáóòîâà ãàçèô³êàö³ÿ; ¢ 1958 - ìåøêàíö³ îáëàñò³ ïåðåãëÿíóëè ïåðøó ïðîãðàìó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåëåâ³ç³éíîãî öåíòðó; ¢ 1959 - ó ñåë³ Äìóõàéë³âêà Ìàãäàëèí³âñüêîãî ðàéîíó â³äêðèòî ïåðøèé íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñ³ëüñüêèé íàðîäíèé ìóçåé; ¢ 1959 - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñòâîðåíî îáëàñíó îðãàí³çàö³þ Ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â; ¢ 1964 - â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äêðèòî ê³íîòåàòð ³ìåí³ ãàçåòè «Ïðàâäà»; ¢ 1966 - ó ͳêîïîë³ çàïðàöþâàâ íàéá³ëüøèé â ªâðîï³ çàâîä ôåðîñïëàâ³â; ¢ 1967 - íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ ñòâîðåíî äâà ô³ðìîâ³ ïî¿çäè «Äí³ïðî»: «Äí³ïðîïåòðîâñüê - Êè¿â» òà «Äí³ïðîïåòðîâñüê - Ëüâ³â»; ¢ 1975 - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàêëàäåíî ïåðøèé âèñîòíèé áóäèíîê íà æ/ì Ïåðåìîãà ç ìîíîë³òíîãî êåðàìçèòîáåòîíó; ¢ 1977 - â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äêðèòî óí³âåðñàëüíèé ìàãàçèí «Áóäèíîê òîðã³âë³»; ¢ 1977 - ó Êðèâîìó Ðîç³ çàñíîâàíî òåàòð ëÿëüîê; ¢ 1992 - íàä Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ âïåðøå ï³äíÿòî óêðà¿íñüêèé æîâòî-áëàêèòíèé ïðàïîð; ¢ 2001 - Êðèâèé гã âèçíàíî ïåðåìîæöåì Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Ì³ñòî íàéêðàùîãî áëàãîóñòðîþ»; ¢ 2005 - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çáóäóâàëè âåæ³-áëèçíþêè âèñîòîþ 106 ì. Òîä³ öå áóëè íàéâèù³ ñïîðóäè â Óêðà¿í³. ¢ 2005 - íà Íàáåðåæí³é â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äêðèëè óí³êàëüíèé êîìïëåêñ ôîíòàí³â, ó ÷èñë³ ÿêèõ ³ «Á³ëèé ëåá³äü». Âèñîòà éîãî îñíîâíîãî ñòðóìåíÿ - 65 ì. ¢ 2006 - ó Ïàâëîãðàä³ á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ ïðîõ³äíî¿ õ³ìçàâîäó âñòàíîâèëè áðîíçîâîãî ïîðó÷èêà Ðæåâñüêîãî, ÿêèé ñèäèòü íà ñïèíö³ ëàâêè â ÷åêàíí³ ïàííî÷êè.


6 ○

ТВПРОГРАМА ○

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303) ○

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

TET

06.00, 06.15 М/с «Лига Суперзлодеев» 06.30 М/с «Галактический футбол» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00 «Днепр=футбол» 08.30 «Алеф = в наше время» 09.00, 17.15 «Ударная сила» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 10.55 Х/ф «Сахара» 13.15 Х/ф «Небесный капитан и Мир буду щего» 15.15, 16.15 Т/с «Солдаты6» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00, 21.00 «Улетное видео по=русски=2» 20.25 «ГАИ.Дорожные войны» 21.30 Х/ф «Чужой 4» 23.20 Х/ф «Море смерти» 01.05 «Стрингер» 01.50 Кинофайлы. Х/ф «Ледиястреб» 03.40 «Поп корн ТВ»

08.20, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.20 Х/ф «Пряники из картошки» 11.55 Х/ф «Сиделка» 13.55, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.55 «Необъяснимо, но факт» 16.00 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна=Новини» 20.10 «Куб» 21.15, 22.25 «Национальное талант=шоу «Танцуют все!=4» 01.40 Т/с «Доктор Хаус»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.15 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Интуиция 11.40 Comedy Woman 12.30, 18.40 Даешь молодежь! 12.55, 19.10 Одна за всех 13.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.20 Дом=2 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Универ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 19.35 Т/с «Детка» 20.30, 22.00 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Валера TV 23.30 Дурнев + 1 00.00 Х/ф «Ночной продавец»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Х/ф «Офицеры» 12.15 Х/ф «Служу Советскому Союзу» 14.10 Д/с «Детективы» 14.35 «Семейный суд» 15.30 «Судебные дела» 16.20 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты3» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Остров ненужных людей» 22.20 Т/с «Выхожу тебя искать» 23.20 «Церемония награждения премией «Ос= кар» ○

34 КАНАЛ 07.15 «Автотема» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Зодиак» 09.15 «Бойцовский клуб» 10.15 «Чистая работа» 11.00 «Лица вещей» 11.30 «Женские откровения» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «Медикус» 13.00 Т/с «Энигма» 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Механический апельсин» 17.30 «Происхождение стиля», 1 с. 18.00 «Детали» 18.15 «Дурейтер» 18.30 «Пришельцы государственной важнос= ти с Игорем Прокопенко» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.00 Т/с «Следаки» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 Т/с «Команда ЧЕ» 01.00 «МWПарад» 01.45 Х/ф «Скафандр и бабочка»

1+1

Сх. 06.45 Зах. 17.37 Трив. дня 10.52

Вівторок, 28 лютого

27 КАНАЛ

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.20 «След» 16.05 Т/с «Московский дворик» 17.05, 00.55 «Свобода и справедливость» 18.15 Выборы = 2012 г. 18.45 «Давай поженимся!» 19.45, 01.40 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Папаши» 22.35 «Первый класс» 23.45 Ночные новости 00.00 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.15 Т/с «След» 09.10 Т/с «Ментовские войны 6» 11.10, 20.15 Т/с «Шаман» 12.10 Ток=шоу «Пусть говорят. Четвертая жена» 13.15 Т/с «Медвежий угол» 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 22.15 Х/ф «Сокровище Амазонки» 00.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв»

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «В полосе прибоя» Х/ф «Тени исчезают в полдень» Х/ф «Пока не выпал снег» Х/ф «Тачанка с юга» Х/ф «Васса» Х/ф «Контрудар» ○

06.00 Мир за неделю 06.20 Утренняя зарядка 06.30 Ф=стиль 07.00, 16.00 Страна советов 08.00 Социальный статус: ваши права 09.00, 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Молодые» 13.45 М/ф 14.20 Неизвестная планета 15.00, 18.30, 21.00, 00.35 Служба новостей 15.15 Пустыни мира 17.50 Мастер путешествий 18.55, 21.30 Экономический пульс 20.00 Социальный статус: ваша пенсия 21.35 Атлас животного мира 22.30 Х/ф «Все для нее»

ENTER

20.25 Х/ф «Неизвестные страницы из жиз ни разведчика» 22.05 Х/ф «Чучело» 00.20 Х/ф «Позови меня в даль светлую»

НТВМИР

06.00 06.30 10.00 11.30 13.00 14.30 16.05 18.45

Іменинники дня: КИРИЛО, МИХАЙЛО, ФЕДІР, ЮРІЙ

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия. Омская область. Проникновение в человеческий разум?» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 «Программа максимум» 10.05 «Русские сенсации» 11.35 Т/с «Супруги» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Москва. Центральный округ3». «Передвижники» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Бомбила» 23.30 Своя игра 00.20 «Конец Старого света» 00.55 Т/с «Объявлен в розыск» 01.50 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы». «Выживший» 03.30 «Смех с доставкой на дом»

5 КАНАЛ

НТН

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия=новости» 09.10, 19.20 «Инвест=время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15 «РесПублика» 15.15 «Лесной патруль» 16.15 «Жизнь интересна» 17.25 «Большая политика» ○

06.15 «Уроки тетушки Совы» 06.35 «Друга смуга» 06.40 Х/ф «Ты помнишь» 08.25 «Легальный доход» 08.30 «Правда жизни» 09.00 Д/с «Православные святые» 10.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Порода» 16.30 Т/с «Транзит для дьявола» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 23.30 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 22.30 Т/с «Закон и порядок» 00.00 Х/ф «Стальной кулак»

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.10, 12.55, 19.20, 01.00 Спорт 09.15 Х/ф «Доспехи бога» 11.05, 13.00 Х/ф «Доспехи бога2» 13.40 Х/ф «Непобедимый» 17.35 Т/с «Менты» 18.45 Факты. Вечер 19.25, 01.10 Чрезвычайные новости 20.25 Т/с «Военная разведка2» 22.50 Свобода слова

18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время=Тайм» 22.00 «Энергонадзор»

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.30, 10.40, 17.10 М/ф 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 «80=летие Днепропетровской области» 09.05 Формат 1:1 10.10, 00.40 Украинская десятка 11.50 Х/ф «Дуэнья» 13.25 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.25, 19.40 Т/с «Мошенники» 15.20, 00.05 Праздничный концерт к юбилею области 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.20 Х/ф «Приключения Шерли Холмс», 21, 22 с. 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Свои 21.20 Благотворительная акция 21.30 О рыбалке всерьез 22.40 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00 Х/ф «Цыганочка с выходом» 17.20 «Шесть кадров» 17.40 «Семейные мелодрамы=2» 18.40 «Не ври мне = 3» 20.15 Т/с «Интерны» 20.50 Фестиваль «Большая разница в Одессе» 22.15 Сексмиссия 23.15 «Tkachenko.ua» 00.15 Х/ф «Первобытное зло» 01.55 Х/ф «Сексоголик»

Зах. 23.53 Сх. 8.26 Нов міс. 22 лютого

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00 Итоги недели 09.40 Точка зрения 10.05 «Легко быть женщиной» 10.40 М/с «Каспер. Школа страха» 11.00 Шеф=повар страны 11.50, 20.55 Официальная хроника 12.10, 18.40, 21.45 Деловой мир 12.15 Армия 12.25 Право на защиту 12.45 Путешествия. К Евро= 2012 г, 1 ч. 13.20 Х/ф «До свидания, мальчики» 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.55 Финал национального отбора на Меж= дународный песенный конкурс Еврови= дение= 2012 г. 18.55 Смешной и еще смешнее 19.25 After Live 19.45 Караоке для взрослых 20.40 Сельсовет 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Плюс=минус 21.30 Мир спорта 21.40 221 21.55 Д/ф «Борис Патон» 22.25 Контрольная работа 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.45 М/с «Сандокан»

06.20 М/с «Мастер Менни» 07.00 «Рекламная кухня» 07.15 «Экономика в деталях» 07.30 Тележурнал «Пассаж» 08.00 Очевидец 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Здравствуйте, я ваша мама 11.50, 20.00 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Третья планета от Солнца» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.45 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 Аферисты 22.45 Т/с «Купидон» 23.45 Т/с «Никита»

Сх. 06.47 Зах. 17.35 Трив. дня 10.48

Понеділок, 27 лютого

11 КАНАЛ

Зах. Сх. 08.56 Остання чв. 22 лютого

Іменинники дня: ОНИСІМ, ОВСІЙ, ЄФРОСИНІЯ, ОПАНАС, ПАФНУТІЙ

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

TET

НТН

27 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.35 Свет 10.00 «Легко быть женщиной» 10.40 М/с «Каспер. Школа страха» 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.20 Желаем счастья 12.40 Темный силуэт 12.50 Х/ф «Бумбараш» 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.55 Х/ф «Сибириада», 1, 2 с. 18.15 221 19.05 221. Неделя 19.55 «Шутка» с Е. Степаненко 21.20 Плюс=минус 21.30 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.45 М/с «Сандокан»

06.00, 06.15 М/с «Лига Суперзлодеев» 06.30 М/с «Галактический футбол» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 10.00, 17.15 «Ударная сила» 10.25 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.20 Т\с Молодой Индиана Джонс. Демоны обмана 13.15 Х/ф «Копье судьбы» 15.15, 16.15 Т/с «Солдаты6» 19.00, 21.00 «Улетное видео по=русски=2» 20.25 «ГАИ.Дорожные войны» 21.30 Х/ф «Ночной дозор» 23.40 Х/ф «Чужой 4» 01.30 Х/ф «Состояние исступления» 03.40 «Поп корн ТВ. Сумасшедшая скрытая камера = 2»

09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 10.45 «Куб» 11.50 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 13.55, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.55 «Необъяснимо, но факт» 16.00 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна=Новини» 20.10 «Свадебные битвы» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Комиссар Рекс»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.15 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.35 Т/с «Детка» 11.40 Comedy Woman 12.30, 18.40 Даешь молодежь! 12.55, 19.10 Одна за всех 13.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.20 Дом=2 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Универ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 20.30, 22.00 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Т/с «Убежище» 23.55 Т/с «Секс и город» 00.25 Х/ф «ЛохНесс»

06.10 «Уроки тетушки Совы» 06.35 «Друга смуга» 06.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30, 01.50 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Литейный» 13.40 Т/с «Кобра 2. Антитеррор» 15.30 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» 17.30 Т/с «Транзит для дьявола» 18.30 «Речовий доказ» 00.00 Х/ф «Капкан времени»

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М/ф 07.00, 16.00 Страна советов 08.00 Социальный статус: ваша пенсия 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.00, 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Операция «Трест», 1 с. 14.05, 21.35 Атлас животного мира 15.15 Пустыни мира 17.50 Мастер путешествий 20.00 Социальный статус: ваши льготы 22.30 Х/ф «Помни меня»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10, 20.30 Т/с «Остров ненужных лю дей» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев= ским» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 7» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00 «Подробности» 22.20 Т/с «Выхожу тебя искать» 00.35 Д/ф «Секретные территории»

11 КАНАЛ 06.15 Kids’ Time 06.20 М/с «Мастер Менни» 07.10, 08.40, 19.00, 21.30, 00.55 Новости 07.40 «Все хиты» 08.05 «Ваш адвокат» 08.20 «Любимая работа» 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Снова вместе 11.50, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Третья планета от Солнца» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.45 Т/с «Воронины» 19.15 «Приемная депутата» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 Парад порад 22.55 Т/с «Купидон» 00.00 Т/с «Никита»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00 Фестиваль «Большая разница в Одессе» 11.45 «Снимите это немедленно» 12.45 «Асолютная перемена» 13.45 Т/с «Пончик Люся» 14.45 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену» 17.20 «Шесть кадров» 17.40 «Семейные мелодрамы=2» 18.40 «Не ври мне = 3» 20.15 Т/с «Интерны» 20.50 Х/ф «Любовьморковь2» 23.15 Т/с «Закон и порядок 3» 00.15 Х/ф «Фактор8»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «IQ» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Происхождение стиля», 1 с. 09.15, 15.30 Д/с «Зеркало истории» 09.45 «В дороге» 10.05 «Калейдоскоп дикой природы» 10.30 «Биографии». «Наследие Кеннеди» 11.30 «Дело моей жизни» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «МWПарад» 13.30 Х/ф «Кто, если не мы» 15.00 «Магия природы» 16.30 «Происхождение стиля», 2 с. 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Стелла. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дурейтер» 18.30 «Пришельцы государственной важнос= ти с Игорем Прокопенко» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «48 часов на путешествие» 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Смотреть всем!» 00.30 Т/с «Команда ЧЕ» 01.30 Х/ф «Камышовый рай»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.45 Спорт 09.30, 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Менты» 12.35, 13.00 Анекдоты по=украински 13.05 Т/с Детективный 14.05, 20.25 Т/с «Военная разведка2» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Х/ф «Иностранец2. Черный рассвет» 01.55 Х/ф «Супернова»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Приключения Шерли Холмс», 21, 22 с. 11.30, 17.10 М/ф 12.00 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 13.20 Благотворительная акция 14.30, 19.40 Т/с «Мошенники» 15.30, 00.10 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.15 Х/ф «Приключения Шерли Холмс», 23, 24 с. 21.00 Власть доступно и откровенно 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток 22.40 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» Черкасские мавпы»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот=новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия=новости» 09.10, 19.20 «Инвест=время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Интеллект. ua» 17.25 «Жизнь интересна» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время=Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.00, 00.40 «Тема дня»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия. Ямало=Ненец= кий автономный округ. Проклятие ша= манов?» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.35 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 10.05 Т/с «Петля» 11.35 Т/с «Супруги». «Одна на двоих». «Прощение» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Москва. Центральный округ3». «Вера и доверие» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Бомбила» 23.30 Своя игра 00.20 «Крутые нулевые» с Евгением Сидихи= ным 01.10 Т/с «Объявлен в розыск» 02.05 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы». «Окончательное решение» 03.45 «Смех с доставкой на дом»

ENTER 06.00 06.30 09.15 10.40 12.10 13.50 15.15 16.55 18.45 20.45 22.20 00.45

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Один и без оружия» Х/ф «Тени исчезают в полдень» Х/ф «Всем спасибо!» Х/ф «Контрудар» Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» Х/ф «В один прекрасный день» Х/ф «Горячий снег» Х/ф «Аллегро с огнем» Х/ф «Стакан воды» Х/ф «Пока не выпал снег»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.20 «След» 16.05, 21.30 Т/с «Папаши» 17.05, 00.55 «Свобода и справедливость» 18.15 Выборы = 2012 г. 18.45 «Давай поженимся!» 19.45, 01.40 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Татьяна Васильева. Я умею держать удар» 23.45 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.15 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.15, 21.15 Т/с «След» 09.10 Т/с «Ментовские войны 6» 11.10, 20.15 Т/с «Шаман» 12.10 Ток=шоу «Пусть говорят. Проклятие конца света» 13.15 Т/с «Медвежий угол» 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 22.30 Т/с «Супруги» 23.30 Т/с «Тюдоры. Третий сезон» 00.30 Х/ф «Сокровище Амазонки»


УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.20 На связи с правительством 09.45 «Легко быть женщиной» 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 18.45, 21.40 Деловой мир 12.25 Граница государства 12.40 Наша песня 13.30 Х/ф «Сорок первый» 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.55 Х/ф «Сибириада», 3, 4 с. 19.00 Опыт 20.30 О главном 21.25 Плюс=минус 21.30 Мир спорта 21.35 221 21.45 Это было недавно, это было давно... 22.15 Юрий Богатиков. К 80=летию со дня рождения 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.45 М/с «Сандокан»

06.00, 06.15 М/с «Лига Суперзлодеев» 06.30 М/с «Галактический футбол» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 10.00, 17.15 «Ударная сила» 10.25 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.20 Т\с Молодой Индиана Джонс. Поезд= призрак 13.15 Х/ф «Копье судьбы» 15.15, 16.15 Т/с «Солдаты6» 19.00 «Улетное видео по=русски=2» 20.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 21.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы ныч» 22.35 Х/ф «Ночной дозор» 01.00 Х/ф «Роллерболл» 03.00 «Поп корн ТВ»

07.00, 00.10 Т/с «Комиссар Рекс» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «Свадебные битвы» 11.50 Х/ф «Авария дочь мента» 13.55, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.55 «Необъяснимо, но факт» 16.00 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна=Новини» 20.10, 22.40 «Кулинарная династия» 23.10 Т/с «Доктор Хаус»

07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 21.30 Т/с «Остров ненужных людей» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев= ским» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 7» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «Футбол. Сборная Израиля = сборная Украины» 21.00 «Подробности» 21.25 «Спорт в Подробностях» 23.25 Т/с «Выхожу тебя искать» 00.25 «Парк автомобильного периода» ○

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

1+1

УТ1

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 20.30 Т/с «Остров ненужных людей» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели...» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 7» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00 «Подробности» 22.20 Т/с «Выхожу тебя искать» 00.35 «Разбор полетов»

9 КАНАЛ 06.00, 06.15 М/с «Лига Суперзлодеев» 06.30 М/с «Галактический футбол» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 10.00, 17.15 «Ударная сила»

10.25 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.20 Т\с Молодой Индиана Джонс. Оганга= повелитель жизни 13.15, 01.25 Х/ф «Копье судьбы» 15.15, 16.15 Т/с «Солдаты6» 19.00, 21.00 «Улетное видео по=русски=2» 20.25 «ГАИ.Дорожные войны» 21.30 Х/ф «Дневной дозор» 23.50 Х/ф «Монстр глубин» 02.55 «Безумные парни»

11 КАНАЛ 06.15 Kids’ Time 06.20 М/с «Мастер Менни» 07.10, 09.00, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.40 «Мир технологий» 07.50 Очевидец 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Снова вместе 11.50, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Третья планета от Солнца» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Ваш адвокат» 22.20 «Васильевский остров» 22.55 Т/с «Купидон» 23.55 Т/с «Никита»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00, 10.55 Т/с «Клон 2» 11.45 «Снимите это немедленно» 12.45 «Абсолютная перемена» 13.45 Т/с «Пончик Люся» 14.45 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену» 17.20 «Шесть кадров» 17.45 «Семейные мелодрамы=2» 18.40 «Не ври мне = 3» 20.15 Т/с «Интерны» 20.50, 22.00 Т/с «Костоправ» 23.00 Д/ф «Путин, Россия и Запад» 01.45 Т/с «Закон и порядок 3»

СТБ 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 12.05 Х/ф «Платье от кутюр» 13.55, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.55 «Необъяснимо, но факт» 16.00 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна=Новини» 20.10, 22.40 Звездная жизнь 23.10 Т/с «Доктор Хаус» 00.10 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.45 Спорт 09.30, 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Менты» 13.00 Анекдоты по=украински 13.15 Т/с Детективный 14.15, 20.25 Т/с «Военная разведка2» 18.45 Факты. Вечер 22.45 Х/ф «Руслан» 01.55 Х/ф «Последняя надежда человече ства»

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.15 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.35 Т/с «Детка» 11.40 Comedy Woman 12.30, 18.40 Даешь молодежь! 12.55, 19.10 Одна за всех 13.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.20 Дом=2

Іменинники дня: ІЛЛЯ, АЛЕВТИНА, КАСЯН 27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М/ф 07.00, 16.00 Страна советов 08.00 Социальный статус: ваши льготы 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.00, 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Операция «Трест», 1 с. 14.05, 21.35 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 17.50 Мастер путешествий 20.00 Социальный статус: ваше здоровье 22.30 Х/ф «Спросите Синди»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.20 «След» 16.05, 21.30 Т/с «Папаши» 17.05, 01.00 «Свобода и справедливость» 18.15 Выборы = 2012 г. 18.45 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 Среда обитания. «Тот еще подарочек...» 23.45 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.30, 14.15, 21.15 Т/с «След» 09.10, 22.30 Т/с «Супруги» 11.10, 20.15 Т/с «Шаман» 12.10 Ток=шоу «Пусть говорят» 13.15 Т/с «Медвежий угол» 15.40 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 23.30 Т/с «Тюдоры. Третий сезон» 00.30 Х/ф «Двое под дождем»

ENTER 06.00 06.30 10.00 11.35 12.55 14.20

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Тачанка с юга» Х/ф «Тени исчезают в полдень» Х/ф «Не сошлись характерами» Х/ф «Неизвестные страницы из жиз ни разведчика» 16.05 Х/ф «Чучело» 18.40 Х/ф «Сталинград» 22.20 Х/ф «Шофер на один рейс»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

Сх. 06.41 Зах. 17.40 Трив. дня 10.59

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.15 «Индекс опасности» 07.35 «Здравствуй, это Я!» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Все про еду», 1 с. 09.15 «Секретные территории» 10.15 «Бойцовский клуб» 11.15, 20.10 «Вокруг смеха» 11.30 «Кухня на шпильках» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 Х/ф «Загон» 14.00 «Лица вещей» 14.30 «Женские откровения» 15.00 «Чего хочет женщина» 15.30 «Жизнь среди жизни» 16.30 «Все про еду», 2 с. 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Стелла. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дурейтер» 18.30 «Пришельцы государственной важности» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Живая тема». «Не до смеха» 01.00 «МWПарад» 01.45 «Военная тайна»

НТВМИР

«Легенды бандитского Киева» «Уроки тетушки Совы» «Друга смуга» Х/ф «На ясный огонь» ○

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.35 Русская начинка 10.05 Т/с «Петля» 11.35 Т/с «Супруги». «Русский экскорт» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Москва. Центральный округ3» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Бомбила» 23.30 Своя игра 00.20 Х/ф «Эффект домино. Февральская революция в судьбе России» 01.25 Т/с «Объявлен в розыск» 02.20 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы2». «Ангелхранитель»

НТН 06.00 06.25 06.40 06.45

08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30, 01.55 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Литейный» 13.40 Т/с «Кобра 2. Антитеррор» 15.30 Х/ф «Добровольцы» 17.30 Т/с «Транзит для дьявола» 18.30 «Правда жизни» 00.00 Х/ф «Людитени»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот=новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия=новости» 09.10, 19.20 «Инвест=время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10 «Время» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время=Тайм» 22.00 «Сканер» 23.00, 00.40 «Тема дня»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики ○

Зах. 00.54 Сх. 09.32 Новий міс. 22 лютого

5 КАНАЛ

TET

Четвер, 1 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.35 Книга.ua 09.55 «Легко быть женщиной» 10.40 М/с «Каспер. Школа страха» 10.55 Здоровье 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 18.45, 21.40 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.35 Х/ф «Мир входящему» 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.50 Концертная программа Ярослава Гнатю= ка. «Пою...» 16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 18.05 Оновленный город 3 ф. 19.00 О главном 19.35, 21.45 Вечер памяти народного артиста Украины Н.Яремчука 21.25 Плюс=минус 21.30 Мир спорта 21.35 221 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.45 М/с «Сандокан»

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.30, 19.25, 00.45 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Менты» 13.00 Анекдоты по=украински 13.05 Т/с «Детективный» 14.05, 20.25 Т/с «Военная разведка2» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Х/ф «Последняя надежда человече ства» 01.50 Х/ф «Иностранец2. Черный рассвет»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.20 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30 М/ф 12.50 Баскетбол 13.20 Перекресток 14.30, 19.45 Т/с «Мошенники» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 17.30 Истории с Бородой 21.00 Право на защиту 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Хата скраю 22.40 Чемпионат Украины по плаванию

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00 Х/ф «Любовьморковь2» 11.45 «Снимите это немедленно» 12.45 «Асолютная перемена» 13.45 Т/с «Пончик Люся» 14.45 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену» 17.20 «Шесть кадров» 17.45 «Семейные мелодрамы=2» 18.40 «Не ври мне = 3» 20.15, 20.55 Т/с «Интерны» 21.20 «Адская кухня = 2» 22.30 «Деньги» 23.45 Т/с «Закон и порядок 3» 00.40 Х/ф «Охотники за облаками»

09.00, 15.15 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.35 Т/с «Детка» 11.40 Comedy Woman 12.30, 18.40 Даешь молодежь! 12.55, 19.10 Одна за всех 13.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.20 Дом=2 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Универ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 20.30, 22.00 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Т/с «Убежище» 23.55 Т/с «Секс и город» 00.25 Х/ф «Спокойной ночи»

07.15 «Эпикриз» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Происхождение стиля», 2 с. 09.15 «Женские откровения» 09.45, 00.00 «Ты сможешь!» 10.00 «Еще не вечер». «Эффект бабочки» 11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «В дороге» 13.00 «Странное дело» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Михаил Задорнов. Нас не оцифруешь!» 15.40 «Жизнь среди жизни» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Все про еду», 1 с. 18.00 «Детали» 18.15 «Дурейтер» 18.30 «Пришельцы государственной важности» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.30 Х/ф «Смени лицо»

06.20 М/с «Мастер Менни» 07.10, 08.40, 19.00, 21.30, 00.55 Новости 07.40 «Украинские традиции» 07.50 Очевидец 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Снова вместе 11.45, 20.00 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Третья планета от Солнца» 13.50 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.30 «Два берега» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Ревизор 22.55 Т/с «Купидон» 23.55 Т/с «Никита»

Сх. 06.43 Зах. 17.38 Трив. дня 10.55

Середа, 29 лютого

ИНТЕР

7

ТВПРОГРАМА

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303)

16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Универ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 20.30, 22.00 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Т/с «Убежище» 23.55 Т/с «Секс и город» 00.25 Х/ф «Почти беременна»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.20 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30, 17.10 М/ф 11.50, 22.40 Чемпионат Украины по плаванию 13.20 Хата скраю 14.30, 19.45 Т/с «Мошенники» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий» 17.30 102 информ 21.00 Один день с... 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Бабушки и дедушки

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот=новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия=новости» 09.10, 19.20 «Инвест=время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10 «Время» 16.15 «Своими глазами» 17.25 «Кабинет» 18.15 «Сканер» 21.40 «Время=Тайм» 22.00 «Акцент» 23.00, 00.40 «Тема дня»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 «Уроки тетушки Совы» 06.40 «Друга смуга» 06.45 Х/ф «Доктор Вера» 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30, 01.55 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Литейный» 13.40 Т/с «Кобра 2. Антитеррор» 15.35 Х/ф «День командира дивизии» 17.25 Т/с «Транзит для дьявола» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Генерал невидимого фронта 00.00 Х/ф «Ультиматум»

Зах. 01.51 Сх. 10.15 Перша чв. 03.21 НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия. Остров Русский. Проклятие китайских пиратов?» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.35 «Медицинские тайны» 10.05 Т/с «Петля» 11.35 Т/с «Супруги». «Бойцовский клуб». «Крик из прошлого» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Москва. Центральный округ3». «Семейное дело» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Бомбила» 23.30 Своя игра 00.20 «Таинственная Россия: Патомский кра= тер. Самое загадочное место планеты?» 01.10 Т/с «Объявлен в розыск» 02.05 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы2». «Наследник» 03.45 «Смех с доставкой на дом»

ENTER 06.00 06.30 09.35 11.20 12.50 14.30 16.05 18.50 20.40 22.15 23.45

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Выстрел в тумане» Х/ф «Тени исчезают в полдень» Х/ф «В один прекрасный день» Х/ф «Аллегро с огнем» Х/ф «Шофер на один рейс» Х/ф «Выстрел в спину» Х/ф «Выкуп» Х/ф «Выстрел» Х/ф «Всем спасибо!»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.55 Служба но= востей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М/ф 07.00, 16.00 Страна советов 08.00 Социальный статус: ваше здоровье 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.00, 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Операция «Трест», 3 с. 14.05, 21.35 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 17.50 Мастер путешествий 20.00 Социальный статус: ваш дом 22.30 Х/ф «Дети Хуанг Ши»

Іменинники дня: САМІЙЛО, ЯРЕМА, ДАНИЛО, ІЛЛЯ, ПАВЛО ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.20 «След» 16.05, 21.30 Т/с «Папаши» 17.05, 01.00 «Свобода и справедливость» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.30, 14.15, 21.15 Т/с «След» 09.10, 22.30 Т/с «Супруги» 11.10, 20.15 Т/с «Шаман» 12.10 Ток=шоу «Пусть говорят» 13.15 Т/с «Медвежий угол» 15.40 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 23.30 Т/с «Тюдоры. Третий сезон» 00.30 Х/ф «Страница 8» Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: Лот № 1: Бульдозер гусеничний CATERPILLAR D5K, 2008 року ви пуску. Лот № 2: Екскаватор гусеничний JCB JS 220 LC, 2008 року випуску. Лот № 3: Екскаваторнавантажувач JCB 3CX SITEMASTER, 2008 року випуску. Лот № 4: Автогрейдер CATERPILLAR 12 H, 2008 року випуску. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, приймаються ліквідатором протягом п'яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити май но ТОВ «АМО», отримати більш де тальну інформацію про об'єкт прода жу та порядок проведення продажу можна у ліквідатора ТОВ «АМО» Чо пенка Дениса Вікторовича за адре сою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13.


ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ

8 ○

ÏÅÐÅÉÌÅÍÓÂÀËÈ ÏÀÐÊ Â³äíèí³ óëþáëåíå ì³ñöå â³äïî÷èíêó æèòåë³â ñåëèùà Ðóäíèê - öåíòðàëüíèé ïàðê - íàçèâàòèìóòü «Ïàðê 80-ð³÷÷ÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè». Òàêå ð³øåííÿ îäíîãîëîñíî óõâàëèëè äåïóòàòè Îðäæîí³ê³äçåâñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Ç ñåëèùà ïî÷èíàëàñü ³ñòîð³ÿ ì³ñòà ã³ðíèê³â, à â ïàðêó çàô³êñîâàíî íàéâèçíà÷í³ø³ ïî䳿 ç éîãî æèòòÿ. Òåïåð â³í íàãàäóâàòèìå ïðî ³ñòîðè÷íó âåëè÷ óñüîãî êðàþ.

ÍÎÂÈÍÈ ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ç íàãîäè 80-ð³÷÷ÿ îáëàñò³ òà 460-ð³÷÷ÿ ðàéöåíòðó ó÷í³ Òîìàê³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñò.¹1 çóñòð³ëèñü ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó ðàéîíó òà ä³þ÷èì òðåíåðîì ç âîëåéáîëó Àë³ìîì Äóçåíêîì. ϳñëÿ âøàíóâàííÿ ïàì'ÿò³ ëþäåé, ïðè÷åòíèõ äî ñïîðòèâíèõ çäîáóòê³â òîìàê³âö³â, çãàäàëè ñëàâåòíó ôóòáîëüíó ³ñòîð³þ ðàéîíó. Ñüîãîäí³ Òîìàê³âñüêà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó - îäíà ç íàéïîòóæí³øèõ ó ðåã³îí³. ○

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª Íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 15.02.2012 ¹ 164/03.2, çàðåºñòðîâàíèì â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 16 ëþòîãî 2012 ðîêó çà ¹ 5/1739, çàòâåðäæåíî Ðîçì³ð ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî íàäàþòüñÿ çà çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ, ðîçïîðÿäíèêîì ÿêî¿ º Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿, ùî ï³äïîðÿäêîâàí³ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, òà Ïîðÿäêó â³äøêîäóâàííÿ öèõ âèòðàò. Äåòàë³ íà ñàéò³ www.visti.dp.ua.

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303) ○

²ìåíà, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ â ³ñòî𳿠ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 80-ð³÷÷ÿ îáëàñò³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëàñü ïðåñêîíôåðåíö³ÿ ùîäî ïðèñâîºííÿ çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà». Çàëèøèòèñÿ íà ñòîð³íêàõ ³ñòî𳿠ìîæóòü ò³, õòî ïðîòÿãîì æèòòÿ çðîáèâ âàãîìèé âíåñîê ó ãðîìàäñüêîïîë³òè÷íå æèòòÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà ïðîñëàâèâ îáëàñíèé öåíòð äàëåêî çà éîãî ìåæàìè

видатного дніпропетровчанина. Першим, кому присвоїли «Почесного громадянина Дніпропетровська», у 1978 році став ветеран заводу імені Петровського Петро Махота. На сьогодні список визначних особистостей складається із 37 чоловік. Вісім з них мешкають в обласному центрі. Нагороджують почесних громадян один раз на рік, на День міста. Як повідомила начальник відділу кадрової роботи та протокольних заходів міськради Наталя Колесникова, зараз серед претендентів на почесне звання постійна комісія міськради розглядає кандидатури колишнього голови

ÑÅÐÅÄ ÏÎ×ÅÑÍÈÕ ÃÐÎÌÀÄßÍ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ òà îáëðàäè Ìèêîëà Øâåöü;

Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà Óêðà¿íè çàðàç çàïîçè÷óº ïîçèòèâíèé ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä ùîäî çîñåðåäæåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïðàêòè÷íî âñ³õ âåëèêèõ ïëàòíèê³â ó ªäèíîìó îô³ñ³. Îáñëóãîâóâàííÿ â ªäèíîìó îô³ñ³ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ïðèíöèïîì «all inclusive»- ïëàòíèêàì áóäå çàáåçïå÷åíî ìàêñèìàëüí³ çðó÷íîñò³ ùîäî âèêîíàííÿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ'ÿçàíü, ³ ïðàöþâàòèìóòü íàä öèì íàéêðàù³ ôàõ³âö³, ÿê³ ïðîïîíóâàòèìóòü ïðåäñòàâíèêàì á³çíåñó íàéíîâ³ø³ ñåðâ³ñè. Îëüãà Äåéêóí, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ○

ˆ Äðóãèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êó÷ìà; ˆ íàðîäíèé àðòèñò ÑÐÑÐ òà Óêðà¿íè Éîñèô Êîáçîí; ˆ êîëèøí³é ìåð Äí³ïðîïåòðîâñüêà, êîëèøí³é ãîëîâà

ÂÅËÈÊÈÌ ÏËÀÒÍÈÊÀÌ - ÌÀÊÑÈÌÓÌ ÊÎÌÔÎÐÒÓ

У дореволюційний період звання «Почесний громадянин міста» було присвоєно 12 видатним представникам нашого краю. Першим визначним жителем Катеринослава у 1887 році став дослідник-археолог, краєзнавець Олександр Поль. Восени 2002 року

ÒÐÈÌÀÞÒÜ ÌÀÐÊÓ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÍÀØÀ ÑÏÀÄÙÈÍÀ

ÎÐÄÆÎͲʲÄÇÅ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ˆ ðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìåäàêàäå쳿 Ãåîðã³é

Äçÿê; ˆ õóäîæí³é êåð³âíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àêàäåì³÷íî-

ãî òåàòðó ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ì. Ãîðüêîãî Æàí Ìåëüíèêîâ; ˆ îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà ç ô³ãóðíîãî êàòàííÿ Îêñàíà Áàþë; ˆ áàãàòîêðàòíèé ÷åìï³îí ñâ³òó, ªâðîïè òà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ³ç âàæêî¿ àòëåòèêè Ñóëòàí Ðàõìàíîâ.

йому встановили пам'ятник на проспекті Карла Маркса, неподалік від будівлі міськради. Цікаво, що у 2011 році автор цього монумента, народний художник України, скульптор Володимир Небоженко також здобув звання

міськвиконкому та теперішнього радника мера Івана Куліченка Віктора Бойка, легендарного розвідника, Героя України Євгена Березняка та конструктора в галузі ракетнокосмічної техніки Михайла Янгеля (посмертно).

²Ì²ÄÆ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

̳ñòó ïîòð³áåí ì³ô

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÀÒÀ˲¯ ÒÅÐÅÍÒܪÂί

Ï ÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÀ  ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²: 050-464-25-04; 050-464-25-19

ÇÂÀÍÍß ÎÒÐÈÌÀÂ ÀÂÒÎÐ ÏÀÌ'ßÒÍÈÊÀ ÏÎËÞ

У нашому місті є що пока-

зати, про що розповісти. Той ×è º ó Äí³ïðîïåòðîâñüêà âëàñíèé íåïåðåñ³÷íèé îáðàç, же проспект Карла Маркса (в минулому - Катерининський) ì³ô? Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðèê Àíäð³é Ïîðòíîâ ïåðåêîíàíèé íàä öèì ùå ïîòð³áíî ïðàöþâàòè. Îñîáëèâî öå ïèòàííÿ àêòóàëüíå ñüîãîäí³, êîëè ðåã³îí ñâÿòêóº ñâîº 80-ð³÷÷ÿ

Ó ÍÀC ª ÙÎ ÏÎÊÀÇÀÒÈ

- унікальний. Це - взірець містобудування кінця XVIII ст. - широкий, мальовничий. В Україні подібного немає. Та на думку українського історика, незважаючи на те, що Дніпропетровськ має чим пишатися та привабити туриста, імідж міста до кінця ще не створений. Потрібен міф, по якому б його відразу пізнавали. Адже свій міф є в Одеси, Львова, Києва, Полтави. Проте Дніпропетровськ має гарне підґрунтя для появи неперевершеного іміджу та родзинок для туристів. Тож усе в наших руках.


ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303) ○

9 ○

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÏÎÊÎ˲ÍÜ

Äí³ïðîïåòðîâùèíà - îáëàñòü ñïîðòèâíà ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 80-ð³÷÷ÿ îáëàñò³ ïðåçåíòîâàíî æóðíàë «Ñïîðòèâíà Äí³ïðîïåòðîâùèíà», âèäàíèé çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. Íà ñòîð³íêàõ âèäàííÿ â³äîáðàæåíà âñÿ ³ñòîð³ÿ ñïîðòèâíîãî æèòòÿ ðåã³îíó Серед світлин - яскрава спортивна історія Дніпропетровщини, найвизначніші події, найбільші досягнення чемпіонів. До свого 80-річчя область прийшла з хорошими результатами у фізичній культурі та спорті. Тільки у 2011-му

229 спортсменів завоювали медалі на чемпіонатах Європи та світу. У регіоні діє сильна спортивна база: майбутніх чемпіонів готують у дитячо-юнацьких спортивних школах, Дніпропетровському державному роки імена інституті фізичної культури, Дніпропетнаших спортсменів звучатировському вищому училищі фізичної муть з гордістю. культури, обласній школі вищої За словами начальника спортивної майстерності, Дніпродзеруправління у справах фізичжинському коледжі фізичної культури. ної культури та спорту ОДА 2012-ий рік визначений Президентом Олександра Пшеничникова, України Роком спорту та здорового спожурнал буде переданий у собу життя. Наразі під керівництвом фізкультурно-спортивні заклади губернатора Олександра Вілкула реобласті та в Дніпропетровський алізується ряд проектів для ствоісторичний музей ім. Д.Яворницького. рення в регіоні однієї з найпотужТож кожен бажаючий зможе ознайоминіших спортивних баз країни. Тож можна стверджувати, що і в наступні тися з його матеріалами.

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

Åëåêòðîííèé êîíòðîëü ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Äí³ïðîïåòðîâùèíà - îä îäèèí ç ãîëîâíèõ ìàéäàí÷èê³â âèêîíàííÿ ïðîãðàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè îñâ³òè, ÿêà íà ì³ñö³ ðåàë³çóºòüñÿ çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ñâÿòêóâàííÿ 80-ð³÷÷ÿ îáëàñò³ â óñ³õ øêîëàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà çàïðîâàäèëè åëåêòðîíí³ ùîäåííèêè За словами заступника міського голови Олени Лозенко, на сьогодні всі міські школи мають власні інтернет-сайти, на яких розміщено детальну інформацію про навчальний заклад: презентація,

ÙÎÄÅÍÍÈÊÈ ÏÎÊÐÀÙÈËÈ ÎÖ²ÍÊÈ профіль класів, розклад уроків, відомості про педагогічний колектив, а також інноваційні електронні журнали та щоденники. Їх створюють для тих учнів, батьки яких дали письмову згоду на електронне нововведення. Переглянути оцінки можуть тільки діти, їхні батьки та класний керівник - кожен з них має персональний доступ під логіном та паролем. Як зазначають самі педагоги, таке нововведення покращило поведінку учнів на уроках та збільшило відповідальність учителя перед оцінюванням.


8 10 ○

ТВПРОГРАМА ○

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303) ○

08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 «ЧАС ПИК» 09.15, 10.00, 17.15 «Ударная сила» 10.25, 11.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 12.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 13.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы ныч» 15.15 Т/с «Солдаты6» 16.15 Т/с «Солдаты7» 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т\с Грозовые во рота 23.25 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 00.25 Х/ф «Дневной дозор» 02.40, 04.10 Х/ф «Копье судьбы» 05.40 «Безумные парни»

УТ1

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00, 10.55 Т/с «Клон 2» 11.45 «Снимите это немедленно» 12.45 «Абсолютная перемена» 13.45 Т/с «Пончик Люся» 14.45 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену» 17.20 «Шесть кадров» 17.45 «Семейные мелодрамы2» 18.40 «Не ври мне 3» 20.15 «Большая разница поукраински» 21.00 Х/ф «ХХХ» 23.20 Д/ф «Путин, Россия и Запад» 01.25 Т/с «Закон и порядок 3»

9 КАНАЛ 06.00, 06.15 М/с «Лига Суперзлодеев» 06.30 М/с «Галактический футбол» 07.00 «Смешное домашнее видео» ○

УТ1

ИНТЕР 08.20 09.00 10.00 10.40 11.15

«Городок» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Вырванный из толпы» «Самый умный»

ОБИРАЙТЕ РОБОТУ НА ПОШТІ! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» запрошує на постійну роботу до ПоштамтуЦен тру поштового зв'язку № 1: 1. Листонош; 2. Операторів поштового зв'язку. Із працівниками будуть прове дені відповідні навчання. Листо ноші забезпечуються необхідним спецодягом. Ми пропонуємо вам офіційне працевлаштування, повний со ціальний пакет, дотримання всіх вимог Кодексу законів про працю України. Обираючи роботу у галузі поштового зв'язку, ви обираєте стабільність та впевненість у житті. Якщо ви відповідальні та маєте бажання працювати, запрошуємо вас на співбесіду за тел.: 3749692 або за адресою: пр. Карла Марк са, 62, м. Дніпропетровськ. Ми радо чекаємо на вас! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

13.05 15.00 16.00 17.55 20.00 20.30

Х/ф «Спящий и красавица» «Большая разница» Концерт «8 Марта в Большом городе» Т/с «Байки Митяя» «Подробности» «Международный фестиваль юмора «Юрмала2011» 22.15 «Вечер бокса на «Интере». Владимир Кличко ЖанМарк Мормек»

9 КАНАЛ 08.00 «Мультфильмы» 09.00, 09.20, 09.55 М/с Бен 10. Инопланет ная сила 10.15, 22.00 «ПрожекторПерисХилтон» 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Сол даты6» 16.00, 21.30, 22.35 «Улетное видео порусски 2» 16.20 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.20 «Совершенно секретно.Чисто футболь ное убийство» 18.20 «Совершенно секретно.Тайны большо го спорта» 19.20 Чемпионат Украины по футболу. 21 тур. «Металлист»«Оболонь».Прямая транс ляция 23.25 Т\с Спартак. Кровь и песок 00.25, 01.15, 02.05, 02.45, 03.25 Т\с Вспом нить будущее 04.05 Х/ф «Монстр глубин» 05.40 «Безумные парни»

11 КАНАЛ 08.30 09.00 09.15 09.40 10.10 10.50 11.10 11.35 12.05 13.30 14.30 15.30 16.10 18.15 20.40 22.30 22.55 00.45 00.50

«О рыбалке всерьез» «Лучшие» «Мой малыш» «Два берега» «Перевоплощение» «Просто собака» «Respect TV» Аферисты ТОП100 Новый взгляд Кухня на двоих Даешь молодежь! Х/ф «Расплата» Х/ф «Кудряшка Сью» Х/ф «Стюарт Литтл» Пираньи Х/ф «Я не знаю, как она делает это» Спортрепортер Х/ф «То, что мы потеряли»

1+1 07.10 «Настоящие врачи 2» 08.05 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.10, 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Мир наизнанку 2: Индия» 12.05 «Адская кухня 2»

13.25 «Голос страны 2: Новая история» 15.40, 20.00 Х/ф «Гюльчатай» 19.30 «ТСН» 23.40 «Звезды в опере» 01.05 Х/ф «ХХХ»

СТБ 07.50 «Караоке на Майдане» 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.10 «Кулинарная династия» 12.45 Звездная жизнь 15.10, 23.50 Х/ф «Если ты меня слышишь» 17.15 Х/ф «Zolushka. ru» 19.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 21.50 Х/ф «Жена по контракту» 01.50 Х/ф «Курьер»

34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.15 12.30 13.00 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 23.30 01.15

«Детали: Экономика» «Детали: Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Чего хочет женщина» «Автотема» «IQ» «НАШ САД» «Медикус» «Типтоп» «Здравствуй, это Я!» «Вокруг смеха» «Ты сможешь!» «Вне игры» «Стелла. Чудо возможно» «День «Штурма сознания». «Земля. В поисках создателя» «День «Штурма сознания». «Обратная сторона Вселенной» «День «Штурма сознания». «Битва пла нет» «День «Штурма сознания». «В поисках новой Земли» «Стивен Сигал. Человек закона», 1, 2 с. «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Дело моей жизни» Х/ф «Новая жизнь» «Детали: Итоги дня» «Михаил Задорнов. Избранное» Х/ф «Комедия о Лисистрате» «Черта с два»

ICTV 08.30 Берегись автомобиля 09.10 Козырная жизнь 09.40 Люди, кони, кролики и домашние ро лики 10.00 ЕвроФуд 2012 г.

10.25 Квартирный вопрос 11.25 Х/ф «Стелс» 14.20, 21.00 Наша Russia 14.45 Провокатор 15.45 Максимум в Украине 16.45 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму раи» 18.45 Факты. Вечер 18.55 Спорт 19.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы2» 22.15 Самозванцы. Финал 23.15 Х/ф «Карточный долг» 01.15 Х/ф «Провал во времени»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30, 15.35 Ералаш 10.05, 16.15 Одна за всех 10.35 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.30 ТЕТ 13.20 Х/ф «Сахара» 15.45 Бабуны & дедуны2 16.40, 20.40 Т/с «Универ» 18.35 М/ф «Ледниковый период2: Гло бальное потепление» 20.10, 21.40 Т/с «Универ. Новая общага» 22.05 Чертовки в юбках 22.30 Х/ф «Чат» 00.10 До рассвета

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.30, 09.55, 12.50 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.«Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 13.30 Волшебное закулисье 15.00, 21.05 Чемпионат Украины по плава нию 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/с «Антропология» 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 102 информ 20.00 Артзона 20.30 Азбука здоровья 23.00 Музыка

КАНАЛ «УКРАИНА»

Зах. 03.27 Сх. 12.07 Перша чв. 1 березня

НТН «Уроки тетушки Совы» «Легенды бандитской Одессы» Т/с «Чисто английские убийства» Х/ф «Неслужебное задание» «Речовий доказ» «Главный свидетель» Х/ф «Сдвиг» Т/с «Защита Красина» Т/с «Тайны следствия 5» Х/ф «В аду» Х/ф «Наемники»

НТВМИР 04.25 Х/ф «Подкидыш» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Географиямалышка. Веселое кругосветное путешествие с тетушкой Совой» 06.30 Смотр 07.00 Главная дорога 07.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.20 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.25 «Наши» 12.15 Т/с «Лесник» 20.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 22.50 Дорожный патруль 00.40 Юбилейный вечер Аркадия Арканова. «Выступления и наказание» 02.35 «Кодекс чести»

Іменинники дня: КУЗЬМА, ЛЕВ, ВІКТОР, ВАСИЛЬ, АГАПІЙ ENTER

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.25 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 08.35 «Светская кухня» 09.20 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.15 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилоттест» 12.10 «Окно в Европу» 13.20 «Драйв» 14.20 «Игра судьбы» 15.20 «Интеллект. ua» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Акцент» 19.15 «Тема недели» 19.30 «Кабинет» 20.10 «Портреты с Сергеем Дорофеевым» 21.15 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «Машина времени» 22.30 «Мастеркласс с Наталкой Фицич» 23.00, 00.40 «Тема дня» 23.40 «Жизнь интересна» 06.00 06.20 07.15 09.25 11.30 12.00 12.45 15.00 19.00 23.00 01.05

06.00 Серебряный апельсин 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.10 Т/с «След» 09.10 Т/с «Супруги» 11.10, 20.15 Т/с «Шаман» 13.10 Т/с «Медвежий угол» 15.40 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.00, 19.00 События 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина любовь» 21.15 Т/с «Телохранитель 2» 01.10 Шоу «Только один»

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Разведчики» Х/ф «Тени исчезают в полдень» Х/ф «Любовью за любовь» Х/ф «Горячий снег» Х/ф «Стакан воды» Х/ф «Живые и мертвые» Х/ф «Не сошлись характерами» Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.20 «След» 16.05 Т/с «Папаши» 17.05 «Жди меня» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Две звезды» 23.05 «ПрожекторПерисХилтон» 23.45 «Большая разница» 00.50 Х/ф «Формула любви»

ENTER

ОРТ М

НТВМИР

27 КАНАЛ

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия. Байкал. Живое озеро?» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Развод порусски» 09.30 Спасатели 10.05 Т/с «Петля» 11.35 «Суд присяжных. Окончательный вер дикт» 12.45 «Женский взгляд» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.35 Т/с «Москва. Центральный округ3». «Беглая невеста» 21.30 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 23.15 «Школа злословия» 00.05 «Михаэль Шумахер. Красный барон» 01.00 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы2». «Тренер» 02.45 «Москва Ялта транзит»

06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.50 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М/ф 07.00, 16.00 Страна Советов 08.00 Социальный статус: ваш дом 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.00, 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Операция «Трест», 4 с. 14.05 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 17.50 Мастер путешествий 20.00 Социальный статус: ваши права 21.35 Невероятные приключения мушкете ров в России 22.40 Х/ф «Запределье»

НТН

06.00 06.30 09.50 11.20 12.35 14.05 16.00 18.45 22.30 00.00

Іменинники дня: ФЕДІР, РОМАН, МАР'ЯНА, ПИЛИП, МИНА

06.20 «Уроки тетушки Совы» 06.35 «Друга смуга» 06.40 Х/ф «Случай на шахте восемь» 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 00.00 «Свідок» 09.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40 Т/с «Литейный» 13.40 Т/с «Кобра 2. Антитеррор» 15.40 Х/ф «Я, следователь...» 17.20 Х/ф «Альфонс» 19.30 Х/ф «Неслужебное задание» 21.30 Х/ф «Сдвиг» 00.30 Х/ф «Последний рассвет»

5 КАНАЛ

21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Лесной патруль» 23.00, 00.40 «Тема дня»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилотновости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссияновости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвествремя» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Мотор» 17.25 «Не первый взгляд» 18.10 «Окно в Европу» ○

Зах. 02.42 Сх. 11.07 Перша чв. 1 березня

Сх. 06.37 Зах. 17.43 Трив. дня 11.06

Субота, 3 березня 07.10, 23.20 Эра здоровья 07.45 Полезные советы 08.00, 09.10 ШустерLive 09.00 Школа юного суперагента 12.10, 01.55 After Live 12.35 Наша песня 13.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт (муж.) 15.00 Х/ф «Горячий снег» 16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт (жен.) 18.15 Зеленый коридор 18.25 Козырная unreal party 2011 г. 18.45 «Шутка» с Я.Арлазоровым 19.30 Золотой гусь 20.05 «Шутка» с Е.Петросяном 21.00, 01.20 Итоги дня 21.30 Обратной связь 21.40 «Шутка» с Ю.Гальцевым и С.Дроботен ко 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.45 Эксперт на связи 00.15 Копилка

51 КАНАЛ

ICTV

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.20 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30, 17.10 М/ф 11.50, 22.30 Чемпионат Украины по плаванию 13.20 Бабушки и дедушки 14.30, 19.30 Т/с «Мошенники» 15.30, 00.10 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 17.30 Испробуй на себе 21.00 «Спорт. Итоги» 21.30 «Гринизация» 21.45 Кузница кадров

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 00.55 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.30, 16.40 Т/с «Менты» 13.00 Анекдоты поукраински 13.10 Т/с Детективный 14.15 Т/с «Военная разведка2» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Х/ф «Карточный долг» 22.15 Х/ф «Стелс» 01.00 Голые и смешные ○

TET

34 КАНАЛ

1+1

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.15 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Детка» 11.40 Comedy Woman 12.30, 18.40 Даешь молодежь! 12.55, 19.10 Одна за всех 13.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.20 Дом2 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 20.00, 21.00 Т/с «Универ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Т/с «Убежище» 23.55 Т/с «Секс и город» 00.25 Х/ф «Мамаши»

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «Жизненное пространство» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Магия природы» 09.15 «Все про еду», 2 с. 09.45 «Калейдоскоп дикой природы» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00 «Лица вещей» 11.30, 17.15, 18.15 «Дурейтер» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «МWПарад» 13.15 Х/ф «Борсалино» 15.30 «Жизнь среди жизни» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.30 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.30 «Пришельцы государственной важнос ти с Игорем Прокопенко» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: итоги дня» 21.00 «Жадность» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Типтоп» 00.15 Х/ф «Порок на экспорт»

11 КАНАЛ

ИНТЕР

СТБ 07.50, 01.45 Х/ф «На мосту» 10.00 Х/ф «Личная жизнь доктора Селива новой» 18.00 «ВікнаНовини» 18.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 20.10 «Тайный шоубизнес. «Ласковый май» 21.15 «Тайный шоубизнес. Алла, дай милли он!» 22.00 «Вiкна Новини» 22.25 «Тайный шоубизнес» 00.05 Х/ф «Платье от кутюр»

06.20 Kids’ Time 06.25 М/с «Мастер Менни» 07.10, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.00 «Бюро адвокатских расследований» 08.15 «Смотрите, кто пришел» 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Снова вместе 11.50 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Третья планета от солнца» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 20.45 «Лучшие» 21.00 «Мастерская здоровья» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 «Стопкадр» 23.20 «Искусство в бокале» 23.50 Т/с «Никита»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «Остров ненужных людей» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев ским2» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 7» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Байки Митяя» 22.30 «Большая политика»

Сх. 06.39 Зах. 17.42 Трив. дня 11.03

П'ятниця, 2 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30 Д/ф «Небезразличные» 09.55 «Легко быть женщиной» 10.40 М/с «Каспер. Школа страха» 10.55 «Вера. Надежда. Любовь» 11.45 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 13.00 Околица 13.30 Х/ф «Подранки» 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.50 Х/ф «Емельян Пугачев» 18.40 По дорогам Украины 19.00 Наша песня 19.40 221 19.45 «Шутка» с С.Ещенко 20.40 After Live 21.15 Плюсминус 21.25, 22.50 ШустерLive 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги 01.35 М/с «Сандокан»

06.00 06.30 07.00 11.15 14.05 16.45 21.00 23.00 00.25

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «О друзьях товарищах» Х/ф «Десять негритят» Х/ф «Гонки по вертикали» Х/ф «Девять дней одного года» Х/ф «Разведчики» Х/ф «Бумбараш»

27 КАНАЛ 06.00 Страна Советов 06.45, 15.10 М/ф 07.00 Фстиль 07.30 Будь в курсе! 07.50, 14.50 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.30 Сильные мира сего 09.15 Неизвестная планета 10.20 Невероятные приключения мушкетеров в России 11.20 Х/ф «Подранки» 13.30 За семь морей 15.20 Дневник для родителей 15.50 Экспедиция вокруг света: три в одном 16.50, 21.35 Новые песни о главном 18.15 Кумиры 18.30 Социальный пульс выходных 19.00 Т/с «Новобранцы» 20.00 Ронин с Дмитрием Выдриным 20.30 Позднее счастье Ольги Волковой 23.00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»

ОРТ М 08.05 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 «Смак» 10.50 «Татьяна Васильева» 12.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 14.00 Т/с «И всетаки я люблю...» 16.55 «В чернойчерной комнате...» 18.15 «Большая разница» 19.20 «Кубок профессионалов» 21.00 «Время» 21.25 «Кубок профессионалов» 22.15 Концерт Расторгуева и группы «Любэ» 00.25 Х/ф «Китайский сервиз»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.15 Х/ф «Большой папа» 09.00 Х/ф «Свои дети» 11.00, 01.10 Т/с «Час Волкова» 14.00 Дорожный патруль 16.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 18.00, 19.20 Т/с «Цвет черемухи» 21.20 Х/ф «Моя вторая половинка»


УТ1

ИНТЕР 09.30 10.05 11.05 12.10 13.50 14.50 18.05 20.00 20.55 22.45 00.00

«Школа доктора Комаровского» «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» «Большая разница» «Международный фестиваль юмора «Юрмала 2011» Т/с «Сваты3» Т/с «Сваты4» Х/ф «В полдень на пристани», 1 с. «Подробности недели» Х/ф «В полдень на пристани», 2 с. Что? Где? Когда? Х/ф «Старикам тут не место»

9 КАНАЛ 08.00 «Журнал Лиги Чемпионов УЕФА» 08.30 «Мультфильмы» 09.00, 09.20, 09.55 М/с Бен 10. Инопланет ная сила 10.15 «ПрожекторПерисХилтон» 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Солдаты6» 14.00 «Днепрфутбол» 15.00 «Алеф в наше время» 15.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 16.00 «Смешное домашнее видео» 16.20 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.20 Чемпионат Украины по футболу. 21 тур. «Динамо»«Арсенал». Прямая трансля ция

19.20 Х/ф «Скалолаз» 21.30 «ПРОФУТБОЛ» 22.30 «Улетное видео порусски2» 23.25, 00.25 Т\с Спартак. Кровь и песок 01.20 Единая Лига ВТБ. «Будивельник» (Укра ина) «ВЭФ» (Рига, Латвия) 03.10 «Безумные парни»

11 КАНАЛ 06.05 07.45 08.00 08.25 09.00 09.30 10.00 10.15 10.30 10.50 11.20 11.40 12.50 13.45 14.30 16.20 18.00 17.45 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.30 23.00 00.50 00.55

Неймовірні історії Ріплі Церковь Христова Спросите у доктора Даешь молодежь! Хитпарад FMTV «Стопкадр» «Бюро адвокатских расследований» «Родительский клуб» «Просто собака» «Свадебные хлопоты» «Любимая работа» Парад порад Шоумания Файна Юкрайна Х/ф «Камень желаний» Х/ф «Стюарт Литтл» Х/ф «Марс атакует!» «Ваш адвокат» «О рыбалке всерьез» «Мастерская здоровья» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти с Ларисой Максименко» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Слава и боль» Пираньи Х/ф «Ночной продавец» Спортрепортер Х/ф «Расплата»

1+1 08.30 М/ф 09.05 «ЛотоЗабава» 10.10, 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Дикие и смешные» 11.25 «Тайники» 12.25 «Я так живу» 13.05 «Большая разница поукраински» 13.45 Х/ф «А вы ему кто?» 15.40 Х/ф «Путь к себе» 19.30, 23.50 «ТСН» 20.15 «Голос страны 2: новая история» 22.25 Т/с «Интерны» 22.50 «Светская жизнь» 00.45 Х/ф «Новая Земля»

СТБ 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.40, 01.10 «Невероятные истории любви» 11.40 «Караоке на Майдане» 12.40 Х/ф «Жена по контракту» 14.45 «Тайный шоубизнес. «Ласковый май» Тайна исчезнувшего миллиарда» 15.50 «Тайный шоубизнес. Алла, дай милли он!»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ рік заснування 1993; державний навчальний заклад IV рівня акредитації запрошує на дні відкритих дверей: 17 березня, 21 квітня 2012 року, початок о 10=00. Адреса інституту: вул.Гоголя,29, м.Дніпропетровськ, 49044. Тел. (056) 7455241; 7945806. Факс (056) 7454064. Вебсайт: http//www.dridu.dp.ua; Email: vstup@vidr.dp.ua ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 20=а, тел. (056) 756=54=73) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця: слідчого слідчого управління. Вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Досвід роботи у сфері пра вознавства, володіння основними навиками роботи на комп'ютері з відповідними програмними засобами. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Го ловного управління МВС України в Дніпропетровській області такі документи: заяву про участь у конкурсі; особову картку (форма № П2ДС); дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї; копію першої, другої, одинадцятої сторінок паспорта громадянина України; копію ідентифікаційного коду; довідку про стан здоров'я; письмову згоду на проведення спеціальної перевірки. Термін подачі заяв 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу. Додаткова інформація щодо переліку документів, що необхідно подати до кон курсної комісії Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрового забезпечення слідчого управління Головного управління МВС України в Дніпропетровській області за тел. 7565473.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в організаційному відділі облдержадміністрації, а саме: 3 головних спеціалісти, 3 головних спеціалісти сектора планування роботи облдержадмініст2 рації, один з яких 2 на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу, 2 головних спеціалісти сектора підготовки колегій та організаційних заходів, один з яких 2 на час навчання основного працівника. Претенденти на посади повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж ро боти за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не мен ше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, бажано мати післядипломну освіту у сфері управління (магістр дер жавного управління). Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календар них днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки за тел. 7428608, 7428160.

Сх. 06.35 Зах. 17.45 Трив. дня 11.10

Неділя, 4 березня 07.10 7 чудес Украины 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.05 Смешной и еще смешнее 09.30 Кто в доме хозяин? 09.50 Шаг к звездам. Евровидение 10.30 Кумиры и кумирчики 11.00 Шефповар страны 11.55 Караоке для взрослых 12.35 Пока родители спят 13.05 Атака магии. Искусство за ворота 13.30 Ближе к народу 14.10 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пресле дования (муж.) 15.00 Как это? 15.25 Деловой мир. Неделя 15.55 Золотой гусь 16.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 17.55 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пресле дования (жен.) 18.30 Честь имею пригласить 19.15 Социальное шоу «Адреналин» 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фолькmusic 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 DW. Новости Европы

119

ТВПРОГРАМА

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303)

16.55 «Тайный шоубизнес. Звезды при дво ре хана Алимжана» 18.00 «Параллельный мир» 19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 21.10 Х/ф «Роман в письмах» 23.10 Х/ф «Дочка»

34 КАНАЛ 07.05 07.35 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 17.10 18.00 18.55 19.45 20.30 21.00 22.30 00.00 01.30

«Погляд» Х/ф «Особых примет нет» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Зодиак» «Дело моей жизни» «Седмица» Д/ф «Древние культуры», 1 с. Т/с «Михайло Ломоносов» «Механический апельсин» «Странное дело». «Вселенная. Косми ческий импульс» «Секретные территории» «Типтоп» Информационное обозрение «PostSсriptum» «Специальный проект». «Романовы. Падение монархии» «Военная тайна» Х/ф «10 шагов к успеху» Х/ф «Куколка»

ICTV 07.35 ЕвроФуд 2012 г. 08.00 Анекдоты поукраински 08.35 Т/с «Рюрики» 09.10 Х/ф «Кодекс вора» 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20, 19.40 Спорт 12.25 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи» 14.20 Х/ф «Ямакаси2: Дети ветра» 16.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы2» 18.45 Факты недели 19.45 Х/ф «Паршивые овцы» 00.00 Голые и смешные 01.05 Х/ф «Дом воскових фигур»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 Х/ф «Сахара» 11.45 Ералаш 12.10 Одна за всех 12.40 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.10 Чертовки в юбках 14.35 Валера TV 15.05, 20.40 Т/с «Универ» 16.55 М/ф «Ледниковый период2: Гло бальное потепление» 18.25, 00.35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 20.10, 21.40 Т/с «Универ. Новая общага» 22.05 Бабуны & дедуны 2 22.30 Х/ф «Глянец»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Чемпионат Украины по плаванию 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 15.00 М/ф 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Артзона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/с «Антропология» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Свои 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 21.00 Х/ф «Лестница» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.25 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.50, 08.30, 09.15, 10.10, 13.10, 14.15, 17.15, 17.50, 00.30 «Погода» 08.35 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку» 10.15 «Технопарк» 11.15 «Трансмиссиятест» 11.30, 19.15 «Тема недели» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.20 «Светская кухня» 16.20 «Фактор безопасности» 17.25, 23.40 «Рекламная кухня» 18.15 «Машина времени» 19.30 «РесПублика с Анной Безулик» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Хроника недели» 23.00, 00.40 «Тема дня»

НТН 06.00 06.15 07.30 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 19.00

«Уроки тетушки Совы» «Легенды бандитской Одессы» Т/с «Защита Красина» «Легенды уголовного розыска». Генерал невидимого фронта «Агенты влияния» Д/с «Православные святые» «Лучшие бои братьев Кличко» Т/с «Тайны следствия 5» Х/ф «Наемники»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ РЕПЕРТУАРНИЙ ПЛАН НА ЛЮТИЙ 2012 РОКУ 24.02 (п’ятниця) 18.00 КОНЦЕРТ НАРОДНОЇ МУЗИКИ І ПІСНІ ДО 802РІЧЧЯ ДНІПРО2 ПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавці: ансамбль бандуристів «Чарівниці», художній керівник заслужений працівник культури України Світлана Овчарова, ансамбль «Фолькдрайв», художній керівник Л. Верещако (баян), Д. Науменко (тенор), В. Тетерин (мандоліна), О. Мірошниченко (баритон) 25.02 (субота) 17.00 КАМЕРНИЙ ХОР «КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ» У програмі: українські народні пісні, музика сучасних українських композиторів Хормейстер Євгенія Ничвеєва 28.02 (вівторок) 18.00 КОНЦЕРТ «КЛАСИКА У ВИКОНАННІ МОЛОДИХ» У програмі: романси, арії та дуети з опер П.Чайковського, Дж. Верді, Дж. Россіні, Ж. Бізе, О. Бородіна, С. Рахманінова, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, С. Слонімського 29.02 (середа) 18.00 КОНЦЕРТ ДЖАЗ2ОРКЕСТРУ ПІД КЕРУВАННЯМ ЮРІЯ ПАЛА2 МАРЧУКА Вул. Леніна, 6. Тел: 7781514, 3729640 Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА! РЕПЕРТУАР 85=й со 23 по 29 февраля 2012 года сезон 23 четверг С праздником, дорогие мужчины! 18.30 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА Комедия = 2 ч. 30 м. Н. Птушкина 24 пятница 18.30 ПРОДАЙТЕ МУЖА, ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА Комедия = 1 ч. 50 м. М. Задорнов 25 суббота Любимая классика! 17.00 НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ Комедия = 2 ч. 30 м. А. Островский 26 воскресенье ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 17.00 Ирония одной любви = 2 ч. 20 м. С. Злотников 29 среда СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 18.30 суперкомедия = 2 ч. 25 м. Р. Куни Художественный руководитель театра

Жан Мельников, Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy=theatre.at.ua, e=mail: gorkiy=theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 31=38=91, 778=48=69, 778=48=57, 371=70=33.

Зах. 04.05 Сх. 13.14 Перша чв. 1 березня 21.00 Х/ф «Только сильнейшие» 23.00 Х/ф «Пауки 2» 00.50 Х/ф «Бессмертные»

НТВМИР 06.00, 08.00, 11.00, 12.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Уроки хорошего поведения с тетушкой Совой» 06.40 «Первая передача». Автомобильная программа 07.10 Х/ф «Почти смешная история» 08.20 Их нравы 09.00 «Безумный день» 09.25 Едим дома! 10.00 Дачный ответ 11.25 Золотая пыль 12.10 Александр Журбин. Мелодии на память 12.55 Т/с «Лесник»,5 ф. «Утопленница»,1, 2 с, 6 ф. «Нефтяная лихорадка», 1, 2 с, 7 ф. «Дезертиры» 18.55 «Сегодня. Итоговая программа» 20.20 Х/ф «Родственник» 22.20 Дорожный патруль 00.20 «Музыкальный ринг НТВ» 01.50 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы2». «Пропавший» 03.50 Спасатели

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.25 13.50 18.00 20.45 23.55

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Тимур и его команда» Х/ф «Петля» Х/ф «Десять негритят» Х/ф «Чисто английское убийство» Х/ф «Лицом к лицу»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.15, 08.50 М/ф 07.35, 22.42 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 09.00, 23.20 Неизвестная планета 10.00 «Ронин» с Дмитрием Выдриным 10.45 Позднее счастье Ольги Волковой 11.50 Х/ф «Детский мир»

Іменинники дня: МАКАР, БОГДАН, МИКИТА, АРХИП, КАЗИМИР, ФИЛИМОН 13.50 За семь морей 14.40, 18.50 Цивилизация ncognta 14.50 Фстиль 16.00 Новые песни о главном 18.10 Будь в курсе! 18.30 Мир за неделю 19.00 Т/с «Новобранцы» 20.00, 00.30 Экспедиция вокруг света: три в одном 21.05 Х/ф «Красавица и чудовище» 23.05 Кумиры

ОРТ М 07.00 Х/ф «Они сражались за Родину», 2 ф. 08.20 «Смак» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 23.00 Но вости 10.10 «Пока все дома» 11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный странник» 12.15 «Ералаш» 12.40 Х/ф «Каникулы строгого режима» 14.15 «Каникулы строгого режима». Продол жение 16.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 19.00 Воскресное «Время» 20.00 Выборы Президента России 22.15, 23.15 Х/ф «12» 01.25 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 07.00 07.20 09.00 10.00 12.00 15.00 15.55

Серебряный апельсин События Х/ф «Моя вторая половинка», 1, 2 с. Добро пожаловать Х/ф «Моя вторая половинка» Т/с «Цвет черемухи» Т/с «Жить будете!» Футбол. Премьер Лига. «Шахтер» (До нецк) «Днепр» (Днепропетровск) 18.00, 19.30 Т/с «Следственный комитет» 19.00 События недели 22.30 Футбольный уикэнд 23.30 Х/ф «07й меняет курс» 01.20 Х/ф «Допустимые жертвы»

ЗАПРОШУЄМО НА СПЕЦПОГАШЕННЯ: «80 РОКІВ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ»! Шановні мешканці Дніпропетровської області! 24 лютого 2012 року відбудеться спецпогашення художнього немаркованого конверту «80 років. Дніпропетровська область». 80річчя Дніпропетровської області це велика подія для всього регіону, яка відкриває перед нами нові перспективи розвитку та процвітання. Після урочистих заходів, починаючи з 14 год. 30 хв., всі бажа ючі зможуть придбати ювілейні конверти та залишити на них па м'ятні відбитки в операційній залі відділення поштового зв'язку Дніпропетровськ Поштамту Центру поштового зв'язку №1 за адресою: пркт К.Маркса, 62, м. Дніпропетровськ. Дніпропетровська дирекція Українського державного підпри ємства поштового зв'язку «Укрпошта» вітає всіх зі святом! Чекаємо на Вас! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта»


12 ○

ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Бес салька Володимира Володими ровича, 1975 р.н., у судове засі дання як відповідача по цивільній справі № 2/422/2373/ 2012 р. за позовом Бессалька Володимира Олександровича до Бессалька Володимира Володи мировича, Відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням, та зняття з реєстрації, яке відбу деться 28 березня 2012 р. о 09.00 у приміщенні суду за ад ресою: 49128, м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. На слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає у судове засі дання Степанченко Наталію Ми колаївну, 08.08.1973 р.н., ос таннє відоме місце проживання за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, бул. Мар шала Василевського, 26, кв. 73, та Великого Романа Олександро вича, 12.08.1981 р.н., останнє відоме місце проживання за ад ресою: Дніпропетровська об ласть, м. Кривий Ріг, вул. Косіо ра, 4, кв. 31, як відповідачів по цивільній справі за позовом Мухи Світлани Павлівни до Уп равління благоустрою та житло вої політики Виконкому міської ради в м. Кривий Ріг; Мухи На талі Олександрівни, Степанчен ко Наталі Миколаївни, Великого Романа Олександровича, треті особи Виконком Інгулецької районної в місті ради м. Криво го Рогу, КП «ДОР Криворізьке БТІ», Криворізьке міське управ ління ГУ УМВС України в Дніпро петровській області, КЖП № 6 у м. Кривий Ріг, КП «Житловоекс плуатаційна організація № 20», про визнання недійсним право чину відчуження квартири, ска сування розпорядження органу приватизації про передачу квар тири у приватну власність, виз нання недійсним свідоцтва про право власності на спірну квар тиру. Судове засідання відбу деться 24 лютого 2012 року о 15.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 8, суддя Соловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідачі Степанченко Наталія Миколаївна і Великий Роман Олександрович вважа ються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі не явки справа буде розглянута за їхньої відсутності. Березанський міський суд Ки ївської області викликає Куделю Юрія Івановича як 3ю особу по справі за позовом Булиги Любові Дмитрівни до Федь Сергія Дмит ровича, 3я особа Куделя Юрій Іванович, про визнання права власності на 2/3 частини будин ку та його розділ. Судове засі дання відбудеться 29.02.2012 р. об 11.00 у приміщенні суду за ад ресою: м. Березань, вул. Леніна, 32. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Чер нишова Олександра Георгійови ча у судове засідання як відпо відача по цивільній справі № 2/ 422/2595/2012 за позовом Но совської Ніни Іванівни до Чер нишова Олександра Георгійови ча про повернення суми сплаче ного авансу, яке відбудеться 02.03.2012 р. о 14.00 у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ний Камінь, вул. Коробова, 6,

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

каб. 116. Наслідки неявки пе суду м. Дніпропетровська, пр. редбачені ст. 169 ЦПК України. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неяв ки справа буде розглянута без ЦентральноМіський район вашої участі. ний суд м. Кривого Рогу по відомляє, що 29 лютого 2012 Викликається Єпік Микола Ми року об 11.00 у залі суду 8 Цент хайлович, 12.02.1961 р.н., як ральноМіського районного суду відповідач до зали суду на слу м. Кривого Рогу за адресою: м. хання цивільної справи № 411/ Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 983/2012 за позовом Єпік Наталії 12, відбудеться слухання цивіль Андріївни до Єпік Миколи Михай ної справи за позовом Виконко ловича про розірвання шлюбу, му Інгулецької районної у місті яке відбудеться 27 лютого 2012 ради в особі Органу опіки та року о 10.00 у приміщенні Дов піклування м. Кривого Рогу в гинцівського районного суду м. інтересах Засульського Ростис Кривого Рогу Дніпропетровської лава Володимировича до За області за адресою: м. Кривий сульської Ольги Анатоліївни, тре Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. тя особа КЗ «Криворізький 24. У разі неявки справа буде спеціалізований будинок дити розглянута за вашої відсутності. ни», Виконком Центрально Міської районної у місті ради в Павлоградський міськрайон особі Органу опіки та піклуван ний суд Дніпропетровської об ня про позбавлення батьківських ласті (суддя Юдіна С.Г.) викликає прав, стягнення аліментів та в якості відповідача Бостан встановлення опіки. На підставі Ірину Вікторівну за позовом Бо ч. 9 ст. 74 ЦПК України після стан Сергія Михайловича про ро опублікування оголошення в зірвання шлюбу. Останнє місце пресі відповідач Засульська Оль проживання відповідача: вул. га Анатоліївна вважається по Колгоспна, 32, м. Павлоград, відомленою про час та місце Дніпропетровська область. Судо розгляду справи. У разі її неяв ве засідання призначене на ки або її представника справу 01.03.2012 року об 11 год. 30 хв. буде розглянуто за її відсутності. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі Жовтневий районний суд м. неявки відповідача у судове за Дніпропетровська, розташова сідання справа, згідно з вимога ний за адресою: 49044, ми ЦПК України, може бути роз м. Дніпропетровськ, вул. Патор глянута за його відсутності. жинського, 18а, каб. 20, по відомляє Махтєєва Олександра ЦентральноМіський районний Валерійовича про судове засі суд м. Кривого Рогу повідомляє, дання по справі № 210590/11 за що відповідач Куліш Руслан Ми позовом Сорокіної Олени Генна колайович по цивільній справі за діївни до Махтєєва Олександра позовом Дрьомова Богдана Валерійовича, третя особа Вікторовича до Куліша Руслана Орган опіки та піклування Жов Миколайовича про стягнення тневої районної у м. Дніпропет боргу за договором позики вик ровську ради, про надання зго ликається у судове засідання, ди на виїзд дитини за кордон, що розгляд якого відкладено до 24 призначене на 13 березня 2012 лютого 2012 року о 09.00 у при міщення ЦентральноМіського року об 11 год. 15 хв. районного суду м. Кривого Рогу Тернівський районний суд м. за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, Кривого Рогу викликає Коваль вул. Першотравнева, 12, каб. 17, Володимира Володимировича у зал 4 (суддя Кваша А.В.). На судове засідання як відповідача підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України по цивільній справі за позовом після опублікування оголошення Волошиної Алли Володимирівни в пресі відповідач Куліш Руслан до Коваль Василя Володимиро Миколайович, 16.09.1983 р.н., вича, Коваль Володимира Воло вважається повідомленим про димировича про визнання права час та місце розгляду справи. У на спадщину та на нерухоме май разі його неявки до залу судово но, яке відбудеться 12.03.2012 го засідання справа буде розгля року о 09.00 за адресою: м. Кри нута за його відсутності. вий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 15, зал 7. У разі неявки справа Довгинцівський районний суд буде розглянута за відсутності м. Кривого Рогу повідомляє, що 16.02.2012 року було винесено відповідача. заочне рішення по цивільній Жовтневий районний суд м. справі № 23122/11 за позовом Кривого Рогу повідомляє, що Луценка Ігоря Володимировича 16.03.2012 р. об 11.00 у залі суду до Бідного Єгора Олександрови 303 за адресою: 50029, м. Кри ча, третя особа Сектор грома вий Ріг, вул. Невська, 3, буде роз дянства, імміграції, реєстрації глядатись цивільна справа за по фізичних осіб, про усунення пе зовом прокурора Жовтневого решкод у користуванні власні району м. Кривого Рогу в інтере стю. Даним рішенням було задо сах Губи Юлії Юріївни до Суббо волено позовні вимоги Луценка тіної Євгенії Андріївни, Кудіно Ігоря Володимировича. З повним вої Яни Володимирівни про виз текстом відповідач Бідний Єгор нання права власності на спад Олександрович може ознайоми кове майно, визнання недійсним тись, звернувшись до канцелярії свідоцтва про право на спадщи Довгинцівського районного суду ну за законом, визнання не м. Кривого Рогу. дійсним договору купівліпрода жу квартири, виселення та знят Марганецький міський суд тя з реєстрації. Останнє місце Дніпропетровської області вик знаходження відповідача Суббо ликає у судове засідання в якості тіної Є.А.: м. Кривий Ріг, вул. відповідача Микітюк Сергія Вале Кузнецова, 8/55; відповідача Ку рійовича по цивільній справі за дінової Я.В.: м. Кривий Ріг, вул. позовом Микітюк Валентини Тухачевського, 50/54. У разі не Олександрівни до Микітюк Сер явки відповідачів до суду у за гія Валерійовича, третя особа значений день справа буде роз Виконком Марганецької міської глянута за їхньої відсутності на ради, про позбавлення батьків підставі наявних по справі доку ських прав, стягнення аліментів та встановлення опіки. Микітюк ментів. Сергій Валерійович, зареєстрова Кіровський районний суд м. ний за адресою: 53407, Дніпро Дніпропетровська повідомляє, петровська область, м. Марга що розгляд цивільної справи за нець, вул. Радянська, 47, кв. 12. позовом Тума Світлани Григорів Розгляд справи призначено на 27 ни до Нарро Фернандес Хосе Ан лютого 2012 року о 09.00 у при тоніо про стягнення аліментів міщенні Марганецького міського відбудеться 07.03.2012 року о 09 суду Дніпропетровської області год. 30 хв. Прошу Нарро Фернан за адресою: м. Марганець дес Хосе Антоніо з’явитись на Дніпропетровської області, вул. вищевказану дату розгляду спра Радянська, 72а. У разі неявки ви до Кіровського районного відповідача у судове засідання

він повинен повідомити суд про причини неявки. В іншому ви падку справа буде розглядатись без його участі за наявними до казами по справі. Новомосковський міськра йонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 23 берез ня 2012 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Новомосковського міськрайонного суду Дніпро петровської області за адре сою: пров. Артемівський, 8, м. Новомосковськ, суддею Соро кою О.В. буде розглядатись ци вільна справа за позовом Доб рянського Юрія Петровича до Багрова Максима Володимиро вича, третя особа – СГІРФО, про визнання особи такою, що втра тила право на користування житловим приміщенням. В якості відповідача судом вик ликається Багров Максим Воло димирович. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відпові дача Ткачука Олега Дмитровича по цивільній справі за позовом Ткачук Інни Іванівни до Ткачука Олега Дмитровича про стягнен ня аліментів у судове засідання, яке відбудеться 01 березня 2012 року о 09.00. У випадку неявки відповідача справу буде роз глянуто за його відсутності. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області повідомляє, що 01 березня 2012 року о 15.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Де миденка, 6а, зал 6, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Лаврека Кос тянтина Івановича до Курілович Ельвіри Олександрівни про стяг нення суми боргу по розписці та відшкодування матеріальної і моральної шкоди. З опубліку ванням цього оголошення Курі лович Ельвіра Олександрівна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. В цьому зв’язку на підставі ст. 74 ЦПК України суд має право роз глянути справу по суті за її відсутності. Синельниківський міськра йонний суд Дніпропетровської області викликає Мариніна Рус лана Джорійовича в якості відповідача по цивільній справі № 437/541/12 за позовною за явою Мариніної Олени Василів ни до Мариніна Руслана Джо рійовича про стягнення аліментів на дитину, яка продовжує на вчання, у відкрите судове засі дання, яке відбудеться 02 берез ня 2012 року об 11.00 за адре сою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, та відбудеться під головуванням судді Гречко Ю.В. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 26.01.2012 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі провадження № 2/418/ 288/2012 за позовом Скубицької Лілії Віталіївни до Прохоренка Сергія Володимировича про стягнення коштів та відшкоду вання моральної шкоди, яким позов задоволено частково. Стягнуто з Прохоренка Сергія Володимировича на користь Скубицької Лілії Віталіївни 56894 (п’ятдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто чотири) грн. 99 коп. Стягнуто з Прохоренка Сергія Володимировича на ко ристь держави судовий збір у розмірі 568 (п’ятсот шістдесят вісім) грн. 00 коп. на розрахун ковий рахунок 31217206700007, одержувач УДК Кіровського району м. Дніпропетровська, код ЄДРПОУ 24232360, код банку 895012. В іншій частині позов них вимог відмовити. Рішення суду може бути оскаржене до

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303) ○

Апеляційного суду Д/о через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Ковтушенка Олександра Олек сандровича, що судом у судово му засіданні об 11.00 29 лютого 2012 р. буде розглядатись ци вільна справа № 6156/2011 за заявою ПАТ «Піреус Банк МКБ», заінтересована особа Ковту шенко Олександр Олександро вич, про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає ви конанню (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропет ровська, вул. Паторжинського, 18а, каб. 19, для участі у роз гляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформ леною довіреністю. Розгляд цивільної справи за позовом ТОВ «Укрпромбанк» до Радченка Олександра Геннаді йовича, Гавриш Андрія Євгенови ча, Гаврюшина Володимира Ва лентиновича, ТОВ «Імтрейд Групп», ТОВ «Атма Естейт», ТОВ «Сенеж» про стягнення заборго ваності за кредитним договором відбудеться 06.03.2012 року о 15.00. Прошу Радченка О.Г., Гав рюшина В.В., ТОВ «Імтрейд Групп», ТОВ «Атма Естейт» з`яви тись на вищевказану дату роз гляду справи до Кіровського ра йонного суду м. Дніпропетров ська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде розгля нута без вашої участі. Марганецький міський суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості відповідача Полька Володимира Михайловича по цивільній справі за позовом Ольвач Олек сандра Григоровича до Полька Володимира Михайловича, третя особа Відділ громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Марганецького МВ УМВС України в Дніпропет ровській області, про усунення перешкод у користуванні влас ністю шляхом зняття фізичної особи з реєстраційного обліку та виселення. Полько Володимир Михайлович зареєстрований за адресою: 53400, Дніпропет ровська область, м. Марганець, вул. Молодіжна, 3, кв. 64. Роз гляд справи призначено на 01 березня 2012 року о 13.00 у при міщенні Марганецького місько го суду Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Марганець, Дніпропетровська область, вул. Радянська, 72а. У разі неявки відповідача у судове засідання він повинен повідомити суд про причини неявки. В іншому ви падку справа буде розглядатись без його участі за наявними до казами по справі.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська 16 лютого 2012 року в заочному порядку було розглянуто цивільну спра ву № 412/541/2012 за позовом Рижань Віктора Григоровича до Ісмаілової Алли Володимирівни про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Даним заочним рішенням було частко во задоволено позовні вимоги позивача. З повним текстом рішення відповідач може озна йомитись, звернувшись до канце лярії Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 08.02.2012 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 2/422/2412/2012 р. за позовом Чередниченка Олексія Ігорови ча до Чередниченко Вікторії

Вікторівни про розірвання шлю бу. Позовні вимоги задоволено. Розірвано шлюб між Чередни ченком Олексієм Ігоровичем та Чередниченко Вікторією Вікто рівною, що був зареєстрований 05.07.2007 року у Відділі запи су актів цивільного стану Відень Фаворітен у м. Відень Республі ки Австрія, актовий запис № 372/ 2007. При розірванні шлюбу за лишено за Чередниченко Вікто рією Вікторівною прізвище, яке є в неї з моменту державної реє страції шлюбу, а саме Чередни ченко. Судові витрати покладе но на позивача. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою зая вою відповідача, поданою про тягом 10 днів з дня отримання його копії. 31 жовтня 2011 року Васильків ським районним судом Дніпро петровської області винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Лобанової Ка терини Григорівни до Пунька Геннадія Васильовича, третя осо ба Підрозділ з питань грома дянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Васильківського РВ УМВС України в Дніпропет ровській області, про зняття з реєстрації особи, яка втратила право на користування житло вим приміщенням. Рішенням по зовні вимоги задоволені, а саме: визнати Пунька Геннадія Васи льовича таким, що втратив право на користування житлом житло вим будинком по вул. Леніна, 309 у сел. Васильківка Васильків ського району Дніпропетровської області; зобов`язати Відділ гро мадянства, реєстрації та імміграції фізичних осіб Василь ківського РВ УМВС України в Дніпропетровській області зня ти з реєстрації за адресою: вул. Леніна, 309 у сел. Васильківка Васильківського району Дніпро петровської області, Пунька Ген надія Васильовича, який фактич но проживає за адресою: вул. Се рафимовича, 36, м. Дніпропет ровськ. Криничанський районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 14 лютого 2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2/241/38/12 за позовом Гришка Олександра Володимировича до Проскурні Петра Григоровича про стягнення боргу за догово ром позики, в якому позовні ви моги позивача задовалено. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 15.02.2012 р. було винесе но заочне рішення по цивільній справі провадження № 2/0418/ 965/2012 за позовом Точик Сер гія Михайловича до Короткової Світлани Валеріївни про стяг нення аліментів, яким позов за доволено. Стягнуто з Коротко вої Світлани Валеріївни на ко ристь Точик Сергія Михайлови ча аліменти на утримання не повнолітньої дитини: сина То чик Дениса Сергійовича, 23.04.2010 року народження, в сумі 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн., до повноліття дитини. Рішення суду може бути оскар жене до Апеляційного суду Д/о через суд першої інстанції про тягом 10 днів з дня опублікуван ня даного оголошення. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Потеряйченка Дениса Олександ ровича, що судом у судовому за сіданні 02 лютого 2012 р. було розглянуто цивільну справу № 2 9517/2011 за позовом Потеряй ченко Світлани Олександрівни до Потеряйченка Дениса Олек сандровича про розірвання шлюбу та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги Потеряйченко Світлани Олексан дрівни було задоволено. (Суддя Черновськой Г.В.).


×èòàéòå íà ñàéò³:

Ë²Ä²ß ÁÀÐÈØÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Äí³ïðîïåòðîâùèíà âèçíà÷åíà ï³ëîòíèì ðåã³îíîì ç âïðîâàäæåííÿ ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèä³ëÿº âåëèêó óâàãó ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã.  îáëàñò³ â³äêðèâàþòüñÿ ñó÷àñí³ ë³êàðí³ òà îçäîðîâ÷³ êîìïëåêñè, çàêóïîâóþòü íîâå îáëàäíàííÿ òà ïîñòà÷àþòü àâòîìîá³ë³. Ìåäè÷íà ãàëóçü îòðèìàëà íîâå äèõàííÿ. Äî 80-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ îáëàñò³ «Â³ñò³» ïðèãàäàëè, ùî íàéá³ëüø çíàêîâîãî ñòàëîñÿ â ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàøîãî ðåã³îíó çà îñòàíí³é ÷àñ

ÐÅÔÎÐÌÀ  IJ¯

На первинному рівні надання медичної допомоги минулого року в області створили 53 центри первинної медико-санітарної допомоги. Процес модернізації охорони здоров’я передбачає збільшення кількості сімейних лікарів. Зараз в області працюють 400 таких спеціалістів. У 2012 році за кошти з державного та місцевих бюджетів запланували навчити ще більше лікарів. У жовтні 2011 року на базі Підгородненської амбулаторії відкрили перший в Україні обласний навчально-методичний центр, де сімейні лікарі проходять навчання та перекваліфікацію, освоюють практичні навички роботи з пацієнтами.

ÑÒÂÎÐßÒÜ ªÄÈÍÓ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÓ ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÜÊÓ ÑËÓÆÁÓ «ØÂÈÄÊί»

®

Протягом 2011 року в усіх відділеннях швидкої медичної допомоги області були встановлені архіватори мовлення і введено цілодобові пости диспетчерів, 100% автомобілів швидкої медичної допомоги обладнали GPS-навігацією та забезпечили мобільним зв’язком. Усю структуру екстреної допомоги перевели на фінансування з обласного бюджету. Цього року губернатор Олександр Вілкул поставив завдання створити Єдину центральну диспетчерську службу швидкої медичної допомоги з єдиним пультом управління, щоб у сільській місцевості бригада «швидкої» прибувала на виклик до пацієнта максимум за 20 хвилин, а в місті - за 10. З цією метою в області відкрили додаткові бригади і тимчасові пункти базування бригад «швидкої» та обладнують їх сучасними спецавтомобілями.

®

ÂÒÎÐÈÍÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

˲ÊÀв ÎÁËÀÑÒ² ÎÒÐÈÌÓÞÒÜ Íβ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

Найбільш знаковим моментом у розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги минулоріч стало прийняття до спільної власності області закладів охорони здоров’я, що забезпечують вторинну і екстрену медичну допомогу. При всіх лікувально-профілактичних установах регіону, які переходять на фінансування з обласного бюджету, планують створити наглядові ради. Так міста і райони зможуть лишити за собою право на повний контроль за роботою лікарень. Рада представлятиме інтереси мешканців, які лікуються в тому чи іншому медзакладі, та забезпечуватиме прозорість використання фінансів у лікарнях.

® ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ ÆÈÒËÎ ÄËß ÌÅÄÈʲ Усі райони та міста області затвердили програми місцевих стимулів. У них передбачено, що сімейні лікарі будуть забезпечуватися службовим житлом, безкоштовним мобільним зв’язком, а також отримуватимуть муніципальні надбавки до заробітної плати. Упродовж останніх двох років 160 медиків області уже отримали ключі від безкоштовних квартир. Так, лише в грудні минулого року 89 медичних працівників Кривого Рогу заселилися у нові безкоштовні квартири житлового будинку, що на вулиці Кустанайській.

Ó Ï²ÄÃÎÐÎÄÍÎÌÓ Â²ÄÊÐÈÒÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÄËß Ñ²ÌÅÉÍÈÕ Ë²ÊÀвÂ

®

ÏÅÐÂÈÍÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Íîâå äèõàííÿ ìåäèöèíè

«ØÂÈÄÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ»

13

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303)

®

ÏÐÎÅÊÒ «ÍÎÂÀ ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß»

У грудні 2011 року за дорученням Президента України голова облдержадміністрації Олександр Вілкул відкрив сучасний перинатальний центр у Кривому Розі. Це перший в Україні перинатальний центр, відкритий в рамках Національного проекту «Нова якість життя. Нова якість охорони материнства та дитинства». Міжрайонний перинатальний центр на 79 ліжкомісць, розрахований на 3 тисячі пологів на рік, обслуговує Кривий Ріг і п’ять прилеглих районів. Цього року заплановано ввести в експлуатацію Регіональний перинатальний центр у Дніпропетровську на 89 ліжкомісць, розрахований на 4 тисячі пологів на рік.


14 ○

ДИВА РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303) ○

ª ÙÎ ÏÎÁÀ×ÈÒÈ

ÍÎÂÈÍÈ

ѳì ÷óäåñ Äí³ïðîïåòðîâùèíè Ë²Ä²ß ÁÀÐÈØÅÂÀ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÃÐÎز ÍÀ ÒÐÀÌÂÀ¯ ̳ñüêà âëàäà ìຠíàì³ð öüîãî ðîêó êóïèòè äâà íîâ³ òðàìâà¿ âàðò³ñòþ 2 ìëí. ãðí. êîæåí. ³äíîâèòè òðàìâàéíèé ïàðê âåëèêà ïîòðåáà, àäæå ³ç 51 îäèíèö³ ðóõîìîãî ñêëàäó íà ë³í³þ íèí³ âèõîäÿòü ëèøå 25, ñïðàöüîâàí³ñòü ÿêèõ - 80%. Òàêîæ ó ïëàíàõ ì³ñüêî¿ âëàäè - âèä³ëèòè 8 ìëí. ãðí. íà ïîòðåáè ÊÏ «Òðàìâàé». ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÐÎÇÏÎIJËßÒÜ ÊÎØÒÈ Ó ì³ñüê³é ðàä³ ïëàíóþòü çàëó÷èòè äîäàòêîâ³ êîøòè íà îçåëåíåííÿ ì³ñòà. Çà ðàõóíîê ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ïðèäáàþòü çâóêîâ³ ïðèñòðî¿ ³ ñåêö³¿ çâîðîòíîãî â³äë³êó íà ñâ³òëîôîðí³ îá’ºêòè, ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ òà îáëàøòóþòü ñïîðòìàéäàí÷èêè íà òåðèòî𳿠äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ òàáîð³â. ○

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÂßÒÎ ÞÍÈÕ ÒÀËÀÍÒ²Â Ó ðàéîííîìó Áóäèíêó êóëüòóðè â³äáóâñÿ 10-é ôåñòèâàëü äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ «Ðàíêîâà ç³ðêà - 2012», ÿêèé ç³áðàâ ïîíàä 400 ó÷àñíèê³â õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ ç óñ³º¿ Âàñèëüê³âùèíè. Ñîë³ñòè ³ êîëåêòèâè çìàãàëèñü ó òðüîõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ ³ äâîõ íîì³íàö³ÿõ - âîêàë òà õîðåîãðàô³ÿ. Ãðàí-ïð³ ôåñòèâàëþ îòðèìàâ âèïóñêíèê äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè, ó÷åíü ÏÒÓ ¹74 Îëåêñàíäð Ñàë³é. ○

 Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü â³äîìà ÿê îäèí ç íàéá³ëüøèõ ïðîìèñëîâèõ öåíòð³â Óêðà¿íè. Òà íå ò³ëüêè çàë³çíîþ ðóäîþ, ãðàí³òîì ³ íàâ³òü çîëîòîì áàãàòå Ïðèäí³ïðîâ’ÿ. Íàø ðåã³îí ñëàâèòüñÿ ³ñòîð³ºþ. Òóò çáåðåãëîñÿ áåçë³÷ ïàì’ÿòîê XVII-XX ñòîë³òü, à äîëèíè ð³÷îê Äí³ïðà, Ñàìàðè ³ Îðåë³ ÷àðóþòü ìàëüîâíè÷èìè ïåéçàæàìè ³ óí³êàëüíèìè êðàºâèäàìè. Íàïåðåäîäí³ þâ³ëåþ îáëàñò³ «Â³ñò³» çãàäàëè 7 ÷óäåñ Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ÿê³ ïî-íîâîìó â³äêðèþòü äëÿ âàñ íåïîâòîðíèé òà ïðèâàáëèâèé êðàé íà Äí³ïð³

ÊÈÒÀÉÃÎÐÎÄÑÜʲ ÖÅÐÊÂÈ

1

Комплекс храмів у Царичанському районі складається з трьох мурованих бароккових церков - Успенської, Варваринської та Миколаївської. Найстаріші зі збережених - козацькі храми, споруджені коштом китайгородського сотника Павла Семенова у 60-х роках XVIII століття. Успенська і Варваринська за своїм композиційним рішенням не мають аналогів в українській архітектурі. Тетраконхова Миколаївська - споруджена за зразками, поширеними на Гетьманщині.

ÕÓҲР«ÃÀËÓØʲÂÊÀ»

2

ÒÎʲÂÑÜÊÈÉ ÂÎÄÎÑÏÀÄ

ÌÎÃÈËÀ ²ÂÀÍÀ ѲÐÊÀ Нікопольщина - старовинний козацький край, на території якого знаходилися 5 із 8 Запорозьких Січей (нині їх територія затоплена Каховським водосховищем). Неподалік від села Капулівка встановили комплекс «Могила кошового отамана Івана Сірка». Пам’ятник одного з найвідоміших кошових отаманів та талановитого воєначальника спорудили в 1967 році, коли прах кошового і первісний надгробок з могили перенесли із зони руйнування узбережжя Каховського моря на Сторожову могилу.

ͲÊÎÏÎËÜ

̲ÑÒÓ - ßʲÑÍÓ ÂÎÄÓ Çã³äíî ç ïðîãðàìîþ «Ïèòíà âîäà â Óêðà¿í³ íà 2006-2020 ðîêè» â ì³ñò³ ÷àñòêîâî âæèëè çàõîä³â ùîäî çàì³íè ñòàðèõ ³ àâàð³éíèõ ä³ëÿíîê âîäîïðîâîäó òà ðîçïîä³ëü÷î¿ ìåðåæ³, ââîä³â ó áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíêàõ, ðåìîíòó ô³ëüòð³â òà îáëàäíàííÿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿, ðåêîíñòðóêö³¿ õëîðàòîðíî¿. Íà öå âèòðà÷åíî ïîíàä 720 òèñ. ãðí.

7

3

Унікальний дерев’яний ÒÐίÖÜÊÈÉ ÑÎÁÎÐ дев’ятибанний храм у Но-

ÊÎÄÀÖÜÊÀ ÔÎÐÒÅÖß Фортеця у селі Старі Кодаки, що в Дніпропетровському районі, заснована за розпорядженням польського уряду у 1635 році. Перший замок споруджувався за проектом французького інженера Боплана. У цьому ж році його зруйнував кошовий Іван Сулима. У 1635 році звели новий потужний замок «староголландського» типу з чотирма бастіонами. У 1652-1709 роках фортеця була центром Козацької паланки Війська Запорозького. До наших днів збереглися два бастіони і частина валів, а також колишній замковий цвинтар.

су знаходяться макет козацького укріплення «Січ» та три селянські садиби, збудовані наприкінці ХІХ сторіччя. В першій садибі - корчма та музей селянського побуту, друга - садиба гончара, а третя - оселя художника, справжнього майстра відомого на весь світ Петриківського розпису.

Одне з наймальовничіших місць регіону - в Апостолівському районі. Цей єдиний у межах області водоспад на річці Кам’янка займає загальну площу понад 2,6 тисячі гектарів. Скелі каньйону річки висотою до 30 метрів складаються з рожевого, червоного та сірого граніту, вік якого сягає 2,6-2,7 млн. років. Цікаво, що фактично всі блоки гранітів правильної паралелепіпедної форми, і вони можуть досягати 27 м3. До речі, поряд з водоспа- ник останнього кошового отамана Заподом у XVIII ст. був розташований зимів- розької Січі Петра Калнишевського.

4

Хутір засновано наприкінці XVII сторіччя запорозькими козаками, які селилися на території Дикого Поля. Хутір входив до складу Протовчанської паланки Війська Запорозького. Нині він розташований на території села Гречане Петриківського району. У межах комплек-

5

вомосковську, збудований на кошти запорозьких козаків, - перлина української дерев’яної архітектури, пам’ятник національного значення. Аналогів храму, збудованому в 1775 -

ÊÎÑÒÅË ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß Дніпродзержинський костел вважається найбільшим у Південній Україні. Його спорудили у 1896-1897 роках за проектом польського архітектора Маріана Хорманського для католиків, які працювали на металургійному заводі у Дніпродзержинську - тодішньому Кам’янському. Готичні форми собору, дві його 33-метрові вежі красою і величчю вражають не менше, ніж середньовічні костели Польщі або Західної України. А з висоти пташиного польоту костел Святого Миколая виглядає, ніби хрест латинської форми.

1778 роках, у світі немає. Автором проекту собору вважається народний майстер, уродженець Слобожанщини Яким Погребняк. За легендою, споруду збудували без жодного цвяха. Реставраційні роботи вперше провели в 1830 році: під будівлю підвели цегляний фундамент, бані пофарбували в зелений колір та вкрили позолотою.

6


×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.02.2012 ð. ¹ 14 (1303) ○

ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÎÒ ÏÐÎØËÎÃÎ Ê ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ:

Äàëåêî íå âñå çíàþò, ÷òî â íà÷àëå ñâîåãî èñòîðè÷åñêîãî ïóòè Äíåïðîïåòðîâùèíà çàíèìàëà òåððèòîðèþ òåððèòîðèþ,, áîëåå ÷åì âäâîå ïðåâûøàþùóþ íûíåøíþþ. Åå ãðàíèöû ïðîñòèðàëèñü äî áåðåãîâ Àçîâñêîãî ìîðÿ…

¾Ñåãîäíÿ òåððèòîðèÿ îáëàñòè - 31, 92 òûñ. êâ. êì; ¾íàñåëåíèå - 3,321 ìëí. ÷åëîâåê, ¾ â ò. ÷. â Äíåïðîïåòðîâñêå - 1,002 ìëí. ÷åëîâåê; ¾ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ - 1052, ¾â ò.÷. ãîðîäîâ îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ - 13.

чанский; еврейские - НовоЗлатопольский и Сталиндорфский; русские - Каменский и Терпиннянский; греческий Велико-Янисольский и болгарский - Коларовский. Кроме того, в состав Днепропетровщины входили почти вся Запорожская область и некоторые районы нынешних Донецкой, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей. На территории 73149 кв. км проживали 4032200 человек.

ÃÅÐÎÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 200 íàøèõ çåìëÿêîâ ñòàëè Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (6 - äâàæäû),

33 - ïîëíûìè êàâàëåðàìè îðäåíà Ñëàâû.

15 ○

ÃÎÃÎËÜ ÑÆÅà «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ» 24 ôåâðàëÿ 1852 ãîäà ëèòåðàòóðîâåäû ñ÷èòàþò òðàãåäèåé äëÿ ìèðîâîé ëèòåðàòóðû.  ýòîò äåíü Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ñæåã òðóä âñåé ñâîåé æèçíè âòîðîé òîì «Ìåðòâûõ äóø». ×òî çàñòàâèëî åãî ñîâåðøèòü òàêîé ïîñòóïîê - íåèçâåñòíî. Ñîâðåìåííûå ìåäèêè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ýòî ïðîèçîøëî èç-çà ïñèõîíåâðîçà.

Äíåïðîïåòðîâñê

ÕÐÓÙÅ ÏÐÎÒÈ ÑÒÀËÈÍÀ 25 ôåâðàëÿ 1956 ãîäà íà çàêðûòîì çàñåäàíèè XX ñúåçäà ÊÏÑÑ Íèêèòà Õðóùåâ âûñòóïèë ñ îáâèíåíèÿìè ïðîòèâ Èîñèôà Ñòàëèíà. Ýòîò ìîìåíò ñ÷èòàåòñÿ «íà÷àëîì êîíöà» ñòàëèíñêîé ýïîõè. Îí çíàìåíîâàë îñëàáëåíèå èäåîëîãè÷åñêîé öåíçóðû â èñêóññòâå è âîçâðàùåíèå ìíîãèõ ïðåæäå çàïðåòíûõ èìåí.

Îáëàñòü âëàäååò åäèíñòâåííûì â Óêðàèíå ìåñòîðîæäåíèåì òàëüêî-ìàãíåçèòîâ. Èç íåäð çåìëè äîáûâàþò 100% ìàðãàíöåâîé è 81,9% æåëåçíîé ðóä, óãîëü, óðàí, íåôòü, ãàç, ðåäêîçåìåëüíûå ìåòàëëû, êàîëèí, ãðàíèòû, 40 âèäîâ ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ.

 ÎÁËÀÑÒÈ ÁÛËÎ 9 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÐÀÉÎÍÎÂ

23 ôåâðàëÿ 1874 ãîäà ïîÿâèëñÿ íà ñâåò âñåì èçâåñòíûé è ìíîãèìè ëþáèìûé ñïîðò - áîëüøîé òåííèñ. Îòöîì çàìå÷àòåëüíîãî ðàçâëå÷åíèÿ ñòàë îôèöåð áðèòàíñêîé àðìèè Óîëòåð Óèíãôèëä. Èìåííî â ýòîò äåíü àíãëè÷àíèí ïîëó÷èë ïàòåíò íà êîðò.

ÈÇ ÃËÓÁÈÍÛ ÍÅÄÐ

ской областей. За нашей областью закрепили 4 города и 50 районов, среди которых было 9 национальных. Немецкие – Высокопольский, Люксембургский и Моло-

ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÍÍÈÑ

«РОЖДЕНИЕ» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ Официальным «днем рождения» области считается 27 февраля 1932 г. Специальное постановление Президиума ЦИК СССР утвердило решение IV внеочередной сессии ВУЦИК УСРР от 9 февраля 1932 г. об образовании Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Днепропетров-

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

Äî ñàìîãî ñèíåãî ìîðÿ ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ «ПЕРЕДЕЛ» Вскоре п о с л е «приобретения» территорий последовали их «потери». С образованием 2 июля 1932 г. Донецкой области Днепропетровщина лишилась 5 районов, а спустя 5 лет, 22 сентября 1937 г., еще 9 отошли к вновь образованной Николаевской области. Но наибольший территориальный «передел» ожидал наш регион впереди: в 1939 г. из его состава «изъяли» 28 районов в пользу Запорожской области. Таким образом, накануне Великой Отечественной войны в Днепропетровской области насчитывалось 26 районов и 7 городов областного подчинения. В настоящий момент в составе области с территорией 31923 кв. км и населением 3321366 человек - 22 административных района и 13 городов областного подчинения. Днепропетровщина граничит с Харьковской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областями. Такой вид в территориальном плане она приобрела после войны - путем длительных перемен и реформирования.

 1933 Ã. ÃÐÀÍÈÖÛ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÛ ÏÐÎÑÒÈÐÀËÈÑÜ ÄÎ ÁÅÐÅÃΠÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß

ние получили работы ученых, творческой интеллигенции. ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1301 Все планы нарушила война…За время оккупации с октября 1941 г. по март 1944 г. Днепропетровщина понесла огромные человеческие и материальные потери. Несмотря на это, к 1950 г. народное хозяйство области, в основном, было восстановлено. Многие производственные показатели превысили довоенный уровень. Создавались новые предприятия: особое внимание уделялось развитию Криворожского железорудного и Западно-Донбасского бассейнов, ракетно-космической отрасли.

ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

К началу войны в области создали мощный промышленный потенциал. Почти все сельскохозяйственные коллективы и предприятия были представлены на Выставке достижений народного хозяйства СССР. Всеобщее призна-

Современная Днепропетровщина признана деловым центром Украины: введены в строй важнейшие объекты промышленности, торговли и транспорта, налаживаются внешнеэкономические связи. Благодаря плодотворному сотрудничеству двух ветвей власти - облгосадминистрации и областного совета успешно развивается социально-экономическая и духовная жизнь региона. День за днем область уверенно доказывает свое право быть первой среди лучших.

ÐÅÃÈÎÍ ÃÐÀÍÈ×ÈÒ Ñ 7 ÎÁËÀÑÒßÌÈ ÓÊÐÀÈÍÛ

ÏÎÃÎÄÀ Чт 23.02 півд.захід.

0 +2 0С +2 0 0С

Пт 24.02 захід.

1 +3 0С 1 +1 0С

Сб 25.02 захід.

1 +3 0С 1 +1 0С

Нд 26.02 півн.захід.

1 +1 0С 11 9 0С

Пн 27.02 захід.

2 0 0С 8 6 0С

Вт 28.02 захід.

2 0 0С 8 6 0С


ЧЕТВЕР, 23 ЛЮТОГО 2012 РОКУ № 14 (1303)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Ïåòðèê³âêà» - â³çèò³âêà îáëàñò³ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÍÔ²ÑÈ ÁÓÊÐŪÂί

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Òðåáóåòñÿ ñíèñõîäèòåëüíîñòü è ìÿãêîñòü ñ äîðîãèìè ñåðäöó ëþäüìè. Âû äëÿ íèõ - èäåàë, îñòàâàéòåñü íà òîé æå âåðøèíå. À ïðèñòóïû ðåâíîñòè åùå ñèëüíåå ðàçîæãóò îãîíü âçàèìíîé ñòðàñòè! ТЕЛЕЦ Âèáðàöèè íåäåëè íåñóò ïîçèòèâíóþ áëàãîäàòíóþ ýíåðãåòèêó. Íå çëèòåñü, ëåëåéòå â äóøå âåñåëîå íàñòðîåíèå, èçëó÷àéòå â îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî äîáðî è ëþáîâü. БЛИЗНЕЦЫ Âàø ïüåäåñòàë ïðàêòè÷íîñòü, êîòîðàÿ ïîìîæåò îñòàòüñÿ íåóÿçâèìûì â ìîìåíòû, êîãäà ïðèäåòñÿ ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðàçáîðêàõ ÷óæèõ ïðîòèâîðå÷èé. Íî óäîâëåòâîðÿòü íóæíî äóõîâíûå áëàãà, è èõ âû íàéäåòå, îêóíóâøèñü â ëþáèìîå äåëî. РАК Íåäåëÿ îçíàìåíóåòñÿ öåëåóñòðåìëåííûìè ïîèñêàìè íàñëàæäåíèé. Íè÷åãî ïëîõîãî â ýòîì íåò. Âñå èäåò ïî êîñìè÷åñêîìó ãðàôèêó. Ðàçâå ÷òî ïîñòðàäàåò áóìàæíèê. ЛЕВ Ðîìàíòè÷åñêèå ðàçâëå÷åíèÿ îáîéäóòñÿ íåäåøåâî, â êîòîðûé ðàç íàïîìíèâ, ÷òî äàðìîâùèíû íå áûâàåò. Çà âñå íóæíî ïëàòèòü. ДЕВА Ïðèðîäíûé äàð äèïëîìàòà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì âàøåé îáâîðîæèòåëüíîñòè, ïîäâåðãíóò èñïûòàíèþ íà ïðî÷íîñòü. Áóäüòå ïîäàòëèâûìè, èçáåãàéòå êàòåãîðè÷åñêèõ âûñêàçûâàíèé.

ФАРБА ПЛЮС ЯЄЧНИЙ ЖОВТОК

- Віто, на чому Ви спеціалізуєтесь? - Люблю розписувати дерево. Але й на папері малюю. - Чому саме дерево? - Йому можна передати ВЕСЫ свою енергетику. Я, наÑìîòðèòå â áóäóùåå приклад, у поганому наîïòèìèñòè÷íûì âçãëÿäîì, строї за роботу не сідаю. ïðîñ÷èòûâàéòå äî ìåëî÷åé, - Яке дерево найчас÷òî âàì â ïåðâóþ î÷åðåäü тіше використовуєте? íóæíî, à îò ÷åãî ìîæíî - Люблю липу. Вона îòêàçàòüñÿ. Ýòî ñîçäàñò світла, тому фарба вигляïðîòèâîâåñ îïüÿíÿþùèì дає на ній яскравою та наýìîöèîíàëüíûì ñòðàñòÿì. сиченою. СКОРПИОН - Скільки часу витраÑåêðåòû, ñêðûâàåìàÿ чаєте на розпис однієї âàìè êîíôèäåíöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ êîâàðíî âûïëûречі? âóò íà ïîâåðõíîñòü è ñòàíóò - По-різному. Усе залеäîñòîÿíèåì îáùåñòâåííîñòè... жить від площі малюнка. І Ìóæåñòâåííî âîñïðèìèòå ýòîò ІЗ ПЕНЗЛИКОМ звісно, від натхнення. Іноді óðîê, îí ïîñëàí äëÿ îñîçíàíèÿ потрібно довго налаштовуЗ ДИТИНСТВА ïðàâèëüíîñòè. - Віто, Ви давно зай- ватися на роботу. А іноді СТРЕЛЕЦ Íàñòîÿùàÿ äðóæáà маєтесь Петриківським пишу дуже швидко і захопñâÿòîå, è åå íå êóïèòü íè çà розписом? êàêèå äåíüãè! Íî è íå íàãðó- Мене з дитинства зачаæàéòå ñåáÿ èçëèøíåé ðàáîòîé. ровував цей орнамент. Ñíèçüòå äåëîâóþ àêòèâíîñòü, Тому й сама створювати Äî 80-ð³÷÷ÿ íàøî¿ îáëàñò³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ýíåðãîïîòåíöèàë íèçêèé, õóäîæíüîìó ìóçå¿ â³äêðèëàñü âèñòàâêà «Ïåòðèê³âñüêèé його спробувала рано. ïîýòîìó ëó÷øå îòäîõíèòå. äåêîðàòèâíèé æèâîïèñ. Ìàéñòðè òà ó÷í³».  åêñïîçèö³¿ А в сім’ї хтось мав КОЗЕРОГ таке захоплення? - áëèçüêî 100 ðîá³ò ³ç ôîíä³â ìóçåþ. Âñ³ âîíè â³äîáðàÂàæíûå ïåðñïåêòèâ- Ні. Але попри те, що æàþòü ³ñòîð³þ ðîçâèòêó öüîãî íàðîäíîãî ïðîìèñëó â³ä íûå ïðîåêòû ëó÷øå íå мама з татом не мають нія- 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. äî ñüîãîäåííÿ. íà÷èíàòü, çàêàí÷èâàéòå ðåàëèçîâûâàòü ñòàðûå ïëàíû. кого відношення до розпиÑíû ïðàâäèâû, óêàçûâàþò íà су, до мого захоплення по- лено. У такі моменти стара- Ваш посуд - ручна îøèáêè, ïðåïÿòñòâèÿ, ïðîòèâî- ставились із розумінням. юсь не відволікатися. До робота? Чи його можна ðå÷èÿ, ìåøàþùèå ñàìîðåàëè- У Петриківці своїми ше- того ж, важливо пам’ятати, якось «механічно» розçàöèè. деврами нікого не зди- що річ потрібно покривати писати? ВОДОЛЕЙ лаком. Скажімо, ложки чи - Сам посуд виготовлеÍå äàéòå ìàòåðèàëüíî- вуєш (посміхається). дошки для нарізування ний на фабриці. Візерунки ìó äóõó çàòìèòü íåáîñêëîí можу зробити за день. Вико- ж на ньому написані вручëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ! Åñëè ñòàíóò ристовую гуаш, яка швид- ну. ìó÷èòü áîëåçíåííûå âîñïîìèко сохне. Але щоб річ була íàíèÿ î ïðîøëîì, íå âïàäàéòå - А які особливі â îò÷àÿíèå, à èùèòå êîíñòðóêдовговічною, кілька разів матеріали використоòèâèçì â òåõ ñîáûòèÿõ. покриваю лаком. Сохне він вують майстри ПетрківРЫБЫ близько доби. Ну й десь тиж- ського розпису? Íåäåëÿ ïðåèñïîëíåíà день потрібен, аби лак доб- Дехто думає, що ýêñòðèìà. Î ïîêîå çàáóäüòå. ре зафіксувався. щітка із котячої шерсті -

Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ - öå ïåðëèíà Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ïðàöåþ ³ òàëàíòîì éîãî ñòâîðèëè íàø³ ïðåäêè òà ñó÷àñíèêè. Ñâÿòêóþ÷è ñâîº 80-ð³÷÷ÿ, îáëàñòü ìຠ÷èì ïèøàòèñü, àäæå ñàìå Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ ââàæàþòü â³çèòíîþ êàðòêîþ íå ëèøå ðåã³îíó, àëå é óñ³º¿ êðà¿íè. Ðîçïèñàí³ òàðåë³, ãëå÷èêè òà ëîæêè - ö³ ìàëåíüê³ øåäåâðè ñòâî ðþº îäíà ç ñòâîðþº ïåòðèê³âñüêèõ ìàéñòðèíü ³òà Êëåâåòåíêî.

ÂÈÑÒÀÂÊÀ ÄÎ Þ²ËÅÞ

Åñëè óñòàëè îò íåïðåäñêàçóåìûõ ñèòóàöèé, âûáèâàþùèõ èç êîëåè, òî ïëàíîìåðíîñòü áóäåò ëó÷øèì ñîþçíèêîì. È ðåçóëüòàòû ïðèÿòíî ïîðàäóþò.

«Ó ÏÎÃÀÍÎÌÓ ÍÀÑÒÐί ÇÀ ÐÎÁÎÒÓ ÍŠѲÄÀÞ»

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

міф. Це не так. Насправді це невід’ємна частина розпису. Без неї орнамент не виходить таким ажурним. Якщо малюнок робиться на папері, то до фарби додається яєчний жовток для прозорості мазків. - Ви використовуєте класичні візерунки чи вигадуєте щось своє? - Звісно, є класика. Це узори калини, соняшника, цибульки. Але я люблю експериментувати, тому часто на моїх роботах з’являються якісь фантастичні рослини.

Номер підписано до друку 22.02.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254314

вести приднепровья  

вести приднепровья