Page 1

Íβ ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÑϲÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÀ

2

3

ÊÐÀÙÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²ß ÑϲËÜÍÈÌÈ ÇÓÑÈËËßÌÈ

ÏÀÌ ÏÀÌ’’ ßÒÍÈÊ ÂÈÄÀÒÍÎÌÓ ÀÐÕÅÎËÎÃÓ

4

4

²ÑÒÎÐ²ß I ÑÓ×ÀÑͲÑÒÜ

ÍÀ ÂÀÐÒ² ÏÎÐßÄÊÓ ²ìåíà çàñåêðå÷åí³, îáëè÷÷ÿ ï³ä ìàñêîþ - òàêà îñîáëèâ³ñòü ðîáîòè á³éö³â çàãîíó ñïåöïðèçíà÷åííÿ. Âîíè çàéìàþòüñÿ âêðàé íåáåçïå÷íîþ ñïðàâîþ i çàâæäè ãîòîâ³ âè¿õàòè íà çàâäàííÿ. ̳æðåã³îíàëüíîìó ï³äðîçä³ëó ñïåöïðèçíà÷åííÿ ïðè Óïðàâë³íí³ Äåðæäåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü â îáëàñò³ âèïîâíèâñÿ 21 ð³ê.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà №11(1300) Вівторок, 14 лютого 2012 р.

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÎÁËÀÑÒÜ ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ

ÍÀØÀ ÀÐ̲ß

 Î×IÊÓÂÀÍÍI ÐÅÔÎÐÌ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ î÷³êóº â³ä ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè òà Ãåíøòàáó Çáðîéíèõ ñèë ðåàë³ñòè÷íó Êîíöåïö³þ ðàäèêàëüíîãî òà åôåêòèâíîãî ðåôîðìóâàííÿ àð쳿. Ãëàâà äåðæàâè âáà÷ຠíàñë³äêîì ðåôîðìè ñòâîðåííÿ êîìïàêòíèõ òà åôåêòèâíèõ Çáðîéíèõ ñèë, çäàòíèõ çàõèñòèòè íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè. Ïðåçèäåíò çâåðíóâ îñîáëèâó óâàãó íà ï³äâèùåííÿ ³íòåíñèâíîñò³ áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè â³éñüê. Ðåôîðìè ìàþòü òàêîæ çì³öíèòè êàäðîâèé ïîòåíö³àë íàøî¿ àð쳿 òà âèð³øèòè ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ³ ¿õí³õ ðîäèí, ó ïåðøó ÷åðãó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îô³öåð³â æèòëîì é çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâèõ. ○

ÊÀÁÌ²Í Â²ÄÊÐÈÒÎ

ÑÅÐÅÄÀ - ÄÅÍÜ ÆÓÐÍÀ˲ÑÒ²Â

Ìåñòà, ãäå ïðèæèëàñü ëþáîâü

5

Äíÿ Câÿòîãî Âàëåíòèíà ñ íåòåðïåíèåì æäóò âëþáëåííûå ïî âñåìó ìèðó, âåäü ýòî ïîâîä â î÷åðåäíîé ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ÷óâñòâà, óñòðîèòü ðîìàíòè÷åñêèé ñþðïðèç è, êîíå÷íî, ñêàçàòü äðóã äðóãó ãëàâíûå ñëîâà. Ñïåöèàëüíî ê ïðàçäíèêó «Â³ñò³» ñîñòàâèëè ñâîåîáðàçíûé ïóòåâîäèòåëü ïî îáúåêòàì Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûå óæå ïðèîáðåëè îñîáóþ «àìóðíóþ» ðåïóòàöèþ. Èíòåðåñíî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñåõ èõ ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà ÷åòûðå êàòåãîðèè: ìîñòû, ôîíòàíû, ñêàìåéêè è àëëåè.

ÇÀÂÆÄÈ ÏÀÌ`ßÒÀÒÈÌÅÌÎ

ÂÎÍÀ ÑÏIÂÀËÀ ÏÐÎ ÊÎÕÀÍÍß õâèëþþ÷à áàëàäà ó âèêîíàíí³ Ó³òí³ íå ìîãëà íå ϳñíÿ «I Will Always Love ñòàòè ñâ³òîâèì õ³òîì. You» ó âèêîíàíí³ Ó³òí³ Ñïî÷àòêó äåÿê³ ìóçè÷í³ Õ`þñòîí ïî ïðàâó ââàæàºòü- ïðîäþñåðè íå â³ðèëè â óñï³õ ñÿ ñâîºð³äíèì ñèìâîëîì ï³ñí³ ÷åðåç ïîâ³ëüíèé ñïðàâæíüîãî êîõàííÿ. ïî÷àòîê «à êàïåëà». Àëå ϳñëÿ âèõîäó â 1992 ðîö³ ï³ñëÿ âèïóñêó ñèíãëó íà ô³ëüìó «Îõîðîíåöü» çà Õ`þñòîí ÷åêàâ ïðèãîëîìø÷îðíîøê³ðîþ ñï³âà÷êîþ ëèâèé óñï³õ - ¿¿ ïëàò³âêà çàêð³ïèâñÿ ñòàòóñ ñâ³òîâî¿ î÷îëþâàëà ÷àðò «Billboard ç³ðêè. Ñàìå â ö³é êàðòèí³ Hot 100» ïðîòÿãîì 14 âïåðøå ïðîçâó÷àëà êàâåð- òèæí³â. Çà âåñü ÷àñ ³ñíóâàíâåðñ³ÿ «I Will Always Love íÿ àëüáîìà â³í áóâ ïðîäàYou». ˳ðè÷íà, ÷óòëèâà òà íèé ó ê³ëüêîñò³ 43 ìëí. ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

8

êîï³é, ÷åðåç ùî ñòàâ íàéïîïóëÿðí³øèì ñàóíäòðåêîì â ³ñòî𳿠çâóêîçàïèñóþ÷î¿ ³íäóñòð³¿. À ñàìà ñï³âà÷êà óâ³éøëà äî Êíèãè ðåêîðä³â óííåññà, ÿê àðòèñòêà ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ íàãîðîä, ñåðåä ÿêèõ òðè ïðå쳿 «Ãðåìì³» âêëþ÷íî ç íàéïî÷åñí³øèìè íîì³íàö³ÿìè - «Àëüáîì ðîêó» òà «Çàïèñ ðîêó». Íà æàëü, îñîáèñòå æèòòÿ òàëàíîâèòî¿ æ³íêè íå áóëî òàêèì ÿñêðàâèì. Ïåðøèé ³

ºäèíèé øëþá ç³ ñï³âàêîì Áîáá³ Áðàóíîì, ùî òðèâàâ ìàéæå 15 ðîê³â, çàê³í÷èâñÿ ðîçëó÷åííÿì. Ñâî¿é êîëèøí³é êîõàí³é, îêð³ì êðàñóí³-äîíüêè, ÷îëîâ³ê ëèøèâ ïðèñòðàñòü äî íàðêîòèê³â, ÷èñëåíí³ ñèíö³ òà äåïðåñ³þ. 11 ëþòîãî 2012 ðîêó âiäîìà àìåðèêàíñüêà âèêîíàâèöÿ ïîìåðëà, ïðîòå òi, õòî ¿¿ ëþáèâ, íàçàâæäè çàïàì'ÿòàþòü ñëîâà: «I Will Always Love You».

Ïðèãîäè ««Æ Ƴíêè ó ïåðëèííîìó íàìèñò³» cmyk

Íà ìèíóëîìó çàñ³äàíí³ Êàáì³íó ì³í³ñòðè îòðèìàëè âêàç³âêó â³ä Ïðåì’ºðà Ìèêîëè Àçàðîâà ïîñèëèòè ñï³âïðàöþ ç³ Ç̲. ³äòåïåð ùîñåðåäè â Áóäèíêó óðÿäó ãëàâè â³äîìñòâ îñîáèñòî ñï³ëêóâàòèìóòüñÿ ³ç æóðíàë³ñòàìè. Âîäíî÷àñ ó ïðåñ-ñëóæá³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â çàÿâèëè, ùî ãîòîâ³ ðîçãëÿíóòè é ³íø³ ïðîïîçèö³¿ ïðåäñòàâíèê³â Ç̲ ùîäî ïîêðàùåííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè. ○

ÄÂÎв×ÍÀ ÓÃÎÄÀ

ÏÀÐÒÍÅÐÈ Ç ËÀÒ²ªÞ Óêðà¿íà ³ç Ëàò⳺þ ï³äïèñàëè Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà íà 2012-2013 ðîêè. Ïðåì’ºðì³í³ñòð Ëàò⳿ Âàëä³ñ Äîìáðîâñê³ñ çàÿâèâ, ùî äâîñòîðîíí³ òîðãîâî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ðîçâèâàþòüñÿ äèíàì³÷íî òà ìàþòü çíà÷íèé ïîòåíö³àë äëÿ àêòèâ³çàö³¿. Ó ñâîþ ÷åðãó Ãëàâà óêðà¿íñüêîãî óðÿäó Ìèêîëà Àçàðîâ çàçíà÷èâ, ùî äëÿ íàøî¿ êðà¿íè ëàòâ³éñüêèé äîñâ³ä øâèäêîãî âñòóïó äî ªÑ äóæå ö³ííèé. ○

ÌÀÉÆÅ ÂÅÑÍÀ

ÌÎÐÎÇÈ Â²ÄÑÒÓÏÀÞÒÜ «Óêðà¿íà ïðîéøëà íàéõîëîäí³øèé ïåð³îä ö³º¿ çèìè», - ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîãî öåíòðó ÌÍÑ Ìèêîëà Êóëüá³äà. Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè òåðèòîð³ºþ êðà¿íè ïðîéäå íåâåëèêèé öèêëîí, çàâäÿêè ÿêîìó ì³ñöÿìè ïîòåïë³øຠòà áóäå ñí³æíî. Äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ äåííà òåìïåðàòóðà óòðèìàºòüñÿ íà ïîçíà÷êàõ -3-8 ãðàäóñ³â. Ñïðàâæíÿ âåñíà ïðèéäå â Óêðà¿íó â ñåðåäèí³ áåðåçíÿ.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

14.02.2012 ð. ¹ 11 (1300) ○

ÐÅòÎÍ-˲ÄÅÐ

²íâåñòèö³éí³ âîðîòà êðà¿íè ÏÎÁÀ×ÈËÀ ÑÂIÒ

ÏÎ˲ÒÈ×ÍÀ ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ß Â Óêðà¿í³ ïîáà÷èëà ñâ³ò ïåðøà Ïîë³òè÷íà åíöèêëîïåä³ÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº «Äçåðêàëî òèæíÿ». Âèäàííÿ ãîòóâàëîñü íà áàç³ â³ää³ëó åòíîïîë³òîëî㳿 ²íñòèòóòó ïîë³òè÷íèõ ³ åòíîíàö³îíàëüíèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè. Êíèæêà âèñâ³òëþº ìåòîäîëîã³þ ³ òåîð³þ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü, ïîë³òè÷í³ ³äå¿, òå÷³¿ òà ³íø³ âàæëèâ³ àñïåêòè ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äî ï³äãîòîâêè âèäàííÿ çàëó÷èëè â÷åíèõ ç ð³çíèõ êðà¿í Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Ïîëüù³, Ôðàíö³¿, Êàíàäè, ÑØÀ.

ÍÎÂÈÍÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÂÄÀËÎÑß ÄÎÌÎÂÈÒÈÑÜ

ÄÎ ÐÎѲ¯ - Á²ËÜØÅ Ì’ßÑÀ ϳä ÷àñ ðîáî÷îãî â³çèòó ì³í³ñòðà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè Ìèêîëè Ïðèñÿæíþêà äî Ðîñ³¿ âäàëîñÿ äîìîâèòèñü ïðî åêñïîðò ì’ÿñà ïòèö³ òà ñâèíèíè ç íàéá³ëüøèõ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ-âèðîáíèê³â. Ðàçîì ç òèì, ì³í³ñòð çàçíà÷èâ, ùî çàáîðîíà åêñïîðòó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ º ðîáî÷îþ ñèòóàö³ºþ ó âçàºìî䳿 ì³æ êðà¿íàìè, ÿê³ âåäóòü ì³æ ñîáîþ òîðã³âëþ. ○

мічного та інвестиційного потенціалу нашої області. Шеріл Дукелоу отримала запрошення на захід і пообіцяла активно сприяти подальшому розвитку ефективного співробітництва бізнес-структур США з Дніпропетровщиною.

²ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü ãðîìàäè

Ìèíóëîãî òèæíÿ ªâðîñîþç â³äçíà÷èâ ñâîº 20-ð³÷÷ÿ. 7 ëþòîãî 1992 ðîêó äîãîâ³ð ïðî ºâðîïåéñüêó ñï³âäðóæí³ñòü ï³äïèñàëè 12 äåðæàâ ó ãîëëàíäñüêîìó ì³ñòå÷êó Ìààñòðèõò. Çâ³ñíî, çà 20 ðîê³â ªâðîñîþç ðîçð³ññÿ, îòðèìàâ íîâó ºäèíó âàëþòó, ïåðåæèâ íå îäíó êðèçó, àëå ãîëîâí³ ïðèíöèïè, íà ÿê³ ñïèðàºòüñÿ îá’ºäíàííÿ, çàëèøèëèñÿ òèìè æ: åêîíîì³÷íèé òà âàëþòíèé ñîþç, ñï³ëüíà çîâí³øíÿ ïîë³òèêà òà áåçïåêà, ñï³âïðàöÿ äåðæàâ ó ñôåð³ ïðàâîñóääÿ. ○

ництва області склали 16%, минулоріч - ще 5%. «Дніпропетровська область упевнено займає провідні по-

2010-м та склав майже 800 млн.дол. Сьогодні американські інвестиції вкладено у 78 підприємств регіону. Для залучення нових інвесторів 1-го березня в Американській торговій палаті в Україні відбудеться презентація соціально-еконо-

̲ÆÊÓËÜÒÓÐͲ ÇÂ’ßÇÊÈ

20 ÐÎʲ ªÄÍÎÑÒ²

Сторони обговорили стан розвитку економіки Дніпропетровщини. Зокрема, у 2010 році темпи зростання промислового вироб-

ÍÀÂÅÑͲ ÏÐÅÇÅÍÒÓÞÒÜ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ

ªÂÐÎ-Þ²ËÅÉ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë çóñòð³âñÿ ç àòàøå ç ïèòàíü òîðã³âë³ Àìåðèêàíñüêî¿ Êîìåðö³éíî¿ Ñëóæáè Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³ Øåð³ë Äóêåëîó. Ó çóñòð³÷³ òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü â.î. íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ çîâí³øí³õ çíîñèí òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÄÀ Ìèõàéëî ²ñà÷åíêî òà ãîëîâíèé åêñïåðò Àìåðèêàíñüêî¿ Êîìåðö³éíî¿ Ñëóæáè Þð³é Ïðèõîäüêî

зиції в Україні та є її інвестиційними воротами. Наразі інвестиції в регіон надходять із 27 країн світу, серед яких - США, Великобританія, Німеччина, Австрія та Росія», - зазначив Олександр Вілкул. Також він сказав, що кожен шостий долар інвестицій в Україну припадає саме на наш регіон. Минулоріч обсяг зовнішньоекономічних операцій області із США збільшився в 1,6 раза порівняно з

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

²ç íàãîäè 80-ð³÷÷ÿ îáëàñ ò³ îáëàñò³ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðåçåíòóâàâ êíèãó «ªâðå¿ Äí³ïðîïåòðîâ ùèíè: Äí³ïðîïåòðîâùèíè: ³ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü». Íà ñòîð³íêàõ âèäàííÿ â³äòâîðåíî ³ñòîð³þ òà ñó÷àñí³ñòü ºâðåéñüêî¿ ãðîìàäè â³ä äàâí³õ ÷àñ³â äî ñüîãîäåííÿ

ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç ÊÐÈÇÎÞ

ÅÊÎÍÎÌ²ß ÏÎ-ÃÐÅÖÜÊÈ Ãðåö³ÿ âñå-òàêè ïðèéíÿëà íîâ³ çàõîäè åêîíî쳿. Çàâäÿêè öüîìó êðà¿íà çìîæå îòðèìàòè äðóãèé ïàêåò ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â ðîçì³ð³ 130 ìëðä.ºâðî òà îô³ö³éíî çàïóñòèòè äî 17 ëþòîãî îïåðàö³þ ç îáì³íó ç äèñêîíòîì îáë³ãàö³é, ùîá ³íâåñòîðè ñïèñàëè 100 ìëðä. ºâðî ãðåöüêîãî áîðãó. Îáãîâîðåííÿ íîâîââåäåíü ó ïàðëàìåíò³ ïðîõîäèëî íà ôîí³ ìàñîâèõ ïðîòåñò³â íà âóëèöÿõ Àô³í.  íåä³ëþ ó ì³ñòàõ Ãðåö³¿ â³äáóëèñÿ áàãàòîòèñÿ÷í³ äåìîíñòðàö³¿ ïðîòè ð³øåííÿ óðÿäó.

ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ âèïîâíèâñÿ 21 ð³ê ì³æðåã³îíàëüíîìó ï³äðîçä³ëó ñïåöïðèçíà÷åííÿ ïðè Óïðàâë³íí³ Äåðæäåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü â îáëàñò³. Éîãî ñï³âðîá³òíèê³â ïðèâ³òàâ ³ âðó÷èâ ïî÷åñí³ ãðàìîòè çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà ²âàí Ñòóïàê Імена засекречені, обличчя під маскою така особливість роботи бійців загону спецпризначення. Вони займаються вкрай небезпечною справою розшукують та затримують осіб, які втекли

На урочисту презентацію у приміщенні хоральної синагоги «Золота Роза» зібралося чимало представників єврейської громади. Презентуючи книгу, яку видали в рамках губернаторського проекту «Національні культури Дніпропетровщини», голова ОДА відзначив, що в успіхах нашого регіону є вагомий внесок єврейської громади. Імена багатьох євреїв вписані золотими літерами в

минуле і сьогодення Дніпропетровщини. Видання Олександр Вілкул урочисто вручив Головному рабину Дніпропетровська і області Шмуелю Камінецькому. «Сьогодні єврейська громада - приклад єдності і згуртованості. Дуже важливо, що вона не замикається в собі, чимало програм і проектів орієнтовані на людей усіх національностей і конфесій», - зазначив губернатор.

Ó ÇÎͲ ÐÈÇÈÊÓ

Íà âàðò³ ïîðÿäêó

ϲÄÐÎÇÄ²Ë ÏÐÀÖÞª  ×ÎÒÈÐÜÎÕ ÎÁËÀÑÒßÕ

з місць позбавлення волі, проводять операції зі звільнення заручників, припиняють масові заворушення тощо. Спецназівці завжди готові виїхати на завдання, незважаючи на час доби і погодні умови, мають високу бойову виучку і професійну майстерність. Наразі за підрозділом закріплені пенітенціарні установи з 4-х областей країни, а згідно з оперативною обстановкою він може прибути в будь-який регіон держави.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

14.02.2012 ð. ¹ 11 (1300) ○

ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ÇÓÑÒв×

10 ëþòîãî ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â îô³ö³éíó çóñòð³÷ ³ç Íàäçâè÷àéíèì òà Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì Êàíàäè â Óêðà¿í³ Òðîºì Ëóëàøíèêîì. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ çàëó÷åííÿ ó ðåã³îí êàíàäñüêèõ ³íâåñòèö³é, íàóêîâîòåõí³÷íå ³ êóëüòóðíå млн. доларів США. У надою. У регіоні за- містю, в будівництво, ñï³âðîá³òíèöòâî Наразі обсяг інвестицій із Канади, залучених в економіку області, складає 8,1

2011 році на Дніпропетровщину припало 12% від загального обороту товарами між Україною та Ка-

реєстровано 9 підприємств, в які вкладено канадські інвестиції, залучені до операцій з нерухо-

фінансову діяльність тощо. Як зазначив Олександр Вілкул, країни, крім ділових

Ó ÐÅòÎͲ - 9 ϲÄÏÐȪÌÑÒ ²Ç ÊÀÍÀÄÑÜÊÈÌÈ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ßÌÈ відносин, поєднують глибокі культурні та людські зв’язки. У Канаді проживає близько мільйона українців, і саме ця держава однією з перших визнала незалежність України в 1991 році.

Âëàäà ï³äòðèìóº âåòåðàí³â Àôãàíó ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

15 ëþòîãî Óêðà¿íà â³äçíà÷ຠÄåíü ïàì’ÿò³ âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â. Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Ìàð³ÿ Ïóñòîâà ïðîâåëà çóñòð³÷ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè îáëàñíîãî îá’ºäíàííÿ âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó страція та обласне об’єднання ветеранів Афганістану підписали меморандум, спрямований на підвищення соціального захисту афганців. Велика увага приділяється лікуванню інвалідів війни, в тому числі афган-

 ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÓ

ÍÀÃÀËÜͲ ÏÈÒÀÍÍß

Під час наради обговорили нагальні для ветеранів питання виплату пенсій, надання медичного обслуговування та інші. Обласна влада всебічно підтримує учасників бойових дій. Зокрема, в жовтні 2011 року облдержадміні-

ÍÎÂÈÍÈ

Íîâ³ ìîæëèâîñò³ ñï³âðîá³òíèöòâà ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÏÅÐÅÂÈÕÎÂÓÞÒÜÑß ² ÏÐÀÖÞÞÒÜ Ìèíóëîð³÷ óñòàíîâè òà ï³äïðèºìñòâà Äåðæàâíî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè ðåã³îíó â ðàìêàõ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ ãóáåðíàòîðîì Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì íà 2011-2015 ðîêè, óêëàëè 280 óãîä íà âèðîáíèöòâî ³ ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ íà ñóìó 5,5 ìëí. ãðí. Äîäàòêîâî ïðàöåâëàøòîâàíèìè ñòàëè 740 çàñóäæåíèõ. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ ²âàí Ñòóïàê çàçíà÷èâ, ùî ä³ÿëüí³ñòü ñëóæáè äóæå âàæëèâà, îñê³ëüêè çàñóäæåí³ îòðèìóþòü óìîâè äëÿ ïîâåðíåííÿ äî ñóñï³ëüñòâà. ○

«ÇÄÎÐβ» ÇÌÀÃÀÍÍß

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÆÓÐÍÀ˲ÑҲ Óêðà¿íñüêèé ôîíä «Çäîðîâ’ÿ» çà ï³äòðèìêè ÌÎÇ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè ïðîâîäÿòü Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ æóðíàë³ñòñüêèõ ìàòåð³àë³â íà òåìó: «Çäîðîâèì áóòè âèã³äíî!». Êîíêóðñí³ ðîáîòè ìàþòü ñïîíóêàòè äî àêòèâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ, çàíÿòü ñïîðòîì, çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ, â³äìîâè â³ä øê³äëèâèõ çâè÷îê. Äî ó÷àñò³ ïðèéìàþòü ðîáîòè, ÿê³ âèéøëè äðóêîì ÷è â åô³ð ç 19 ãðóäíÿ 2011 ðîêó äî 19 áåðåçíÿ 2012 ðîêó. ○

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÐÅòÎÍÓ

ців. Зокрема, минулого року за бюджетні кошти оздоровили 295 воїнів-інтернаціоналістів. 15 лютого в усіх містах і районах області пройдуть урочисті заходи з вшанування воїнів-інтернаціоналістів.

ÄÅÐÆÑËÓÆÁÓ ÂÄÎÑÊÎÍÀËßÒÜ

Ó ÆÎÂÒͲ ϲÄÏÈÑÀÍÎ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ

Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëðàäè ªâãåí Óäîä - ºäèíèé ç ïðåäñòàâíèê³â ðåã³îí³â êðà¿íè óâ³éøîâ äî ñêëàäó êîëå㳿 Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæñëóæáè. Öåé êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èé îðãàí ðîçãëÿäàòèìå ïðîïîçèö³¿ ôîðìóâàííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ äåðæñëóæáè òà ó ñôåð³ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

ÄÔ² ²ÍÔÎÐÌÓª

Ðåçóëüòàòè ðîáîòè ÊÐÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çà 2011 ð³ê Ð.Â.ÊÀ×ÀÍ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÄÅÐÆÀÂÍί Ô²ÍÀÍÑÎÂί ²ÍÑÏÅÊÖ²¯  ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

Êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèì óïðàâë³ííÿì â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà éîãî òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè ðåâ³ç³ÿìè, ïðîâåäåíèìè ó 2011 ðîö³, îõîïëåíî 752 ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ Найбільш масштабними контрольними заходами, проведеними працівниками управління у звітному періоді, були ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства промислової політики України, Української державної насіннєвої інспекції, Державної судової адміністрації України, Міністерства юстиції України, Міністерства інфраструктури Ук-

раїни та Міністерства внутрішніх справ України. Також проведено ревізії дотримання фінансово-бюджетної дисципліни в комунальних підприємствах, що належать до сфери житлово-комунального господарства, а також у навчальних закладах освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту населення, що фінансуються із місцевих бюджетів. За поточний рік контрольноревізійним управлінням проведено ревізії виконання бюджетів міст: Дніпропетровська, Нікополя, Новомосковська, Орджонікідзе, Павлограда та Новомосковського і Покровського районів, якими виявлено втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 63,5 млн. гривень. З метою надання оцінки діяльності органів місцевого самоврядування та державної влади щодо ефективного та раціонального використання наявних ресурсів бюджетів, встановлення причин, які негативно впливають на їх виконання, а також визначення шляхів удоскона-

лення управління бюджетними коштами і комунальним майном, управлінням проведено державні фінансові аудити виконання бюджетів міст Дніпропетровська, Кривого Рогу, Першотравенська та Криворізького, Петропавлівського, Синельниківського районів, якими виявлено факти неефективного використання бюджетних коштів на загальну суму 144,0 млн. гривень. Протягом 2011 року управлінням проведено 30 перевірок державних закупівель, за наслідками яких виявлено втрат фінансових ресурсів на суму близько 22,0 млн. грн. та попереджено порушень у сфері державних закупівель близько 16,0 млн. гривень. Результати проведених контрольних заходів засвідчили про наявність суттєвих проблем щодо законного та цільового використання фінансових і матеріальних ресурсів. Так, у зазначеному періоді фінансові порушення виявлено практично на кожному об'єкті контролю.

Загалом проведеними ревізіями встановлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму майже 326,0 млн. грн. За наслідками перевірок до правоохоронних органів передано 378 матеріалів ревізій та перевірок, за результатами розгляду яких порушено 160 кримінальних справ. Значні порушення фінансово-бюджетної дисципліни допущені об'єктами контролю комунальної форми власності на суму майже 160,0 млн. гривень. При цьому місцеві бюджети зазнали втрат на суму близько 146,0 млн. грн., що на 37% більше, ніж за 2010 рік. Так, установами, організаціями та підприємствами житлово-комунального господарства втрат фінансових та матеріальних ресурсів допущено на суму 61,0 млн. грн., органами місцевого самоврядування - 48,0 млн. грн., закладами охорони здоров'я - 12,0 млн. грн., освіти і науки - 5,0 млн. грн., установи соціального захисту населення - 4,0 млн. гривень.

Основними причинами втрат залишаються: порушення земельного законодавства на суму 30,0 млн. грн.; зайве виділення субвенцій та дотацій з бюджету - 15,0 млн. грн.; оплата за завищеною вартістю виконаних ремонтно-будівельних робіт - 14,5 млн. грн.; зайве використання коштів фонду оплати праці - 9,5 млн. грн.; незаконне відчуження майна - 7,0 млн. грн.; нецільове використання бюджетних коштів - 7,0 млн. грн.; виплата соціальних допомог, проведених усупереч законодавству, - 2,4 млн. грн. Хочеться сказати, що ревізори, а на сьогодні вже державні фінансові інспектори, щоденно стоять на варті державних інтересів та не дають зловмисникам можливості наживатися за рахунок державних коштів. Це дуже складна професія, до якої потрібно ставитися з особливою відповідальністю та уважністю, тому сподіваємось на розуміння та підтримку оточуючих людей, які зацікавлені у поліпшенні майбутнього нашої країни.


4 ЖИТТЯ РЕГIОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

14.02.2012 ð. ¹ 11 (1300)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Êðàùó êîíêóðåíö³þ - ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

55 ÐÎʲ «ÂÈÑÎÒ²» Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ãîòóþòüñÿ äî â³äçíà÷åííÿ 55-ð³÷÷ÿ õóäîæíüîãî ô³ëüìó «Âèñîòà». Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïðîäþñåð ïðîåêòó, çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè Îëåíà Ëàçóò³íà. Óðî÷èñòîñò³ ïðîéäóòü íàâåñí³. Íà þâ³ëåé ó Äí³ïðîäçåðæèíñüê îá³öÿëà ïðè¿õàòè âèêîíàâèöÿ ðîë³ áåçñòðàøíî¿ ïîêîðèòåëüêè âèñîòè - ²ííà Ìàêàðîâà. Çéîìêè ô³ëüìó â³äáóâàëèñü ó ì³ñò³ Äí³ïðîäçåðæèíñüêó íà Äí³ïðîâñüêîìó ìåòàëóðã³éíîìó çàâîä³ â äàëåêîìó 1957 ðîö³.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²ß ÍÀ ÐÈÍÊÓ ÆÊÃ Ó ÷åòâåð, 16 ëþòîãî 2012 ðîêó, ç 10.00 äî 11.00 Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ïðîâîäèòü «ãàðÿ÷ó» òåëåôîííó ë³í³þ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà íà ðèíêàõ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Íà çàïèòàííÿ ãðîìàäÿí áóäóòü â³äïîâ³äàòè êåð³âíèöòâî òà ñïåö³àë³ñòè â³ää³ëåííÿ. Òåëåôîííà ë³í³ÿ ïðàöþâàòèìå çà íîìåðîì (056) 742-86-12. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ÊÀÐÒÊÈ Ó ì³ñò³ âæå íàâåñí³ íîâîââåäåíèé êîìóíàëüíèé òðàíñïîðò ïåðåâîçèòèìå ãðîìàäÿí ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é çà ñïåö³àëüíèìè ñîö³àëüíèìè êàðòêàìè. Ïðî¿çä äëÿ ä³òåé, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè, ïåíñ³îíåð³â òà ³íøèõ ï³ëüãîâèê³â, ÿê³ ïðåä'ÿâëÿòèìóòü êàðòêè, áóäå áåçêîøòîâíèé. Ó ìàéáóòíüîìó ¿õ ïðèéìàòèìóòü òàêîæ â ñîö³àëüíèõ àïòåêàõ òà ìàãàçèíàõ ì³ñòà.

Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñîö³àëüíî çíà÷óù³ ðèíêè çàëèøàþòüñÿ ìîíîïîë³çîâàíèìè, Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè çâåðòຠïåðøî÷åðãîâó óâàãó íà ïîâåä³íêó ìîíîïîë³ñò³â, ïðèïèíåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿, êîíòðîëþº 䳿 îðãàí³â âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðî ö³ òà ³íø³ íàïðÿìêè ðîáîòè «Â³ñòÿì» ðîçïîâ³ëà ãîëîâà òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ Íàòàë³ÿ Êó÷óãóðà

Ïðîòÿãîì 2011 ð. áóëî: ; ðîçãëÿíóòî 356 çàÿâ òà ïîäàíü; ; ïðîâåäåíî 86 ïåðåâ³ðîê;

; ïîðóøåíî 88 ñïðàâ;

; íàäàíî 245 ðåêîìåíäàö³é; ; ïðèïèíåíî 218 ïîðóøåíü;

; åêîíîì³÷íèé åôåêò

6 670,0 òèñ.ãðí.

ПОПОВНИЛИ БЮДЖЕТ - Наталіє Вікторівно, які основні результати діяльності відділення? - Протягом 2011 р. ми розглянули 356 заяв і подань від юридичних та фізичних осіб щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відділення провело 86 перевірок суб`єктів господарювання, органів влади та місцевого самоврядування. Наслідком цього стало порушення 88 справ, припинення 218 порушень конкурентного законодавства. До держбюджету було сплачено 1355 тис. грн. штрафів та пені. - Які ринки потребують особливо прискіпливої уваги АМКУ? Чи є типові порушення? - В першу чергу, це ринки житлово-комунальних послуг, продуктів харчування; світлих нафтопродуктів; надання комплексних послуг щодо місць для торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами. Що ж до типових порушень з боку, наприклад, підприємств житлово-комунальної

ÍÀ ÐÈÍÊÀÕ ÆÈÒËÎÂÎ-ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ ÏÐÈÏÈÍÅÍÎ 61 ÏÎÐÓØÅÍÍß сфери, то це - невчасне оприлюднення інформації виробниками послуг про зміни їхньої вартості; неукладання зі споживачами договорів на надання послуг. - До чого призводять порушення з боку органів самоврядування? - До уникнення суб`єктами господарювання відповідальності перед споживачами за ненадання або неякісне надання житловокомунальних послуг, не проведення перерахунків, безпідставне стягування коштів, затвердження тарифів з перевищенням рівня рентабельності.

«РИНКОВІ» СПРАВИ - Як Ви прокоментуєте ситуацію на ринку надання комплексних послуг для торгівлі продо-

вольчими та непродовольчими товарами? - Стосовно цього ринку відділення розглянуло п'ять справ. Розраховуючи тарифи на свої послуги, суб'єкти господарювання використовували непередбачений законодавством «коефіцієнт дохідності». Це призвело до отримання ринками прихованого надприбутку. Такі дії підприємств визнані зловживанням монопольним становищем. Економічний ефект від їх припинення склав 650,0 тис.грн. - Кому з виробників «пощастило» опинитись у вашому списку штрафників? - Відділенням оштрафовані виробники молочної продукції - ПАТ «АК «Комбінат Придніпровський» і ПАТ «Юрія» (м. Черкаси).

Вони «забули» зазначити на упаковці вершково-рослинних продуктів («Сметанка») вид товару. Відмінність справжньої сметани від «сметанки» - у більш вищiй ціні та відсутності в складі рослинних жирів. Розміщення цих товарів поряд на одній полиці вводить в оману покупців і надає неправомірні переваги у конкуренції. - Наталіє Вікторівно, що зроблено для подальшого запобігання порушень законодавства, з чим пов`язані Ваші сподівання на діяльність відділення у майбутньому? - З метою упередження порушень узгоджували проекти рішень органів влади та місцевого самоврядування. Опрацьовано 185 проектів рішень - до 92 з них внесено зауваження, надано 245 відповідних рекомендацій. Я впевнена: завдяки спільним зусиллям відділення АМКУ та органів влади, за підтримки губернатора Олександра Вілкула, створюються кращі умови для розвитку конкурентного середовища, які поліпшують добробут мешканців області.

ÑÏÎIJÂÀÞÒÜÑß ÍÀ ϲÄÒÐÈÌÊÓ

Ïàì’ÿòíèê âèäàòíîìó àðõåîëîãó ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ АУКЦІОН з реалізації майна ТОВ «Гебура», ЄДРПОУ 30643573 , що перебуває у податковій заставі Лот 1 Нежитлова будівля АБК, літ Т.2, 1968 р.з., техніч ний станаварійний, під розбирання, розташ.: Дніпропетров ська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, буд. 4А, поч. ціна 54285,56 грн. з ПДВ; Кінцевий термін подання заявок, оплати (без ПДВ): реєстр. 17 грн. та гарант. 10% від поч. ціни лота на п/р ПТБ №26009300183738 у ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, код ЄДРПОУ 25957609 за один робочий день до дати аукціону. Ознайомлення: ПНПТ з 800 до 1600 за місцем розташу вання об'єкта продажу. Аукціон відбудеться 1 28 лютого 2012 р., об 11.00 , у торг. залі ПТБ, аукний комітет, реєст рація учків Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Дніпро петровське шосе, 15. Довідки за тел. (0564) 711390, www.ekspert.dp.ua.

Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó â ͳêîïîëüñüêîìó ðàéîí³ áóâ çðóéíîâàíèé îáåë³ñê, âñòàíîâëåíèé íà ÷åñòü åêñïåäèö³¿ â³äîìîãî â÷åíîãî-àðõåîëîãà Áîðèñà Ìîçîëåâñüêîãî. ²í³ö³àòèâíà ãðóïà ç äí³ïðîïåòðîâö³â ïðîïîíóº íå ò³ëüêè â³äíîâèòè îáåë³ñê, àëå é âñòàíîâèòè â îáëàñíîìó öåíòð³ ïàì’ÿòíèê ö³é íåïåðåñ³÷í³é ëþäèí³

Він був видатним археологом, талановитим поетом, великим патріотом України. Досить згадати, що саме Борис Мозолевський у 1971 році знайшов всесвітньо відому Скіфську Пектораль. Та кілька років тому на Байковому цвинтарі в Києві невідомі вчинили наругу над могилою археолога, вкрали копію золотої пекторалі з плити. У грудні ж був зрунований обеліск. Залишки забрали праців-

ники Нікопольського краєзнавчого музею. Ініціативна група з Дніпропетровська, до якої входять: глава представництва Асоціації власників зброї в області Юрій Чайченко, керівник обласної організації «Братство православних християн» Андрій Туяков та керівник скаутської організації «Дитячий туристичний клуб скаутського типу» Віктор Волков вирішили відновити зруйнований монумент

і звернулися з пропозицію встановити в Дніпропетровську пам’ятник видатному археологу. Чи з’явиться він у місті - поки що невідомо. Ініціатори сподіваються на підтримку влади та широкого загалу.


НАШ ПРОЕКТ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

14.02.2012 ð. ¹ 11 (1300) ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÎÁËÀÑÒÜ ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ

Ìåñòà, ãäå ïðèæèëàñü ëþáîâü ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ÒÀÒÜßÍÀ ÄÅÌÈÍÀ,

«ЗАКРЫТЬ» НА МОСТУ Во всем мире влюбленные устраивают романтические встречи на мостах, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и насладиться общением со второй половинкой. В Днепропетровске «мостом влюбленных» называют пешеходный мост, соединяющий парк Шевченко и Монастырский остров. Существует поверье, что для укрепления брака молодожены должны повесить на его перилах замочек с гравированными надписями о вечной любви, а ключ выбросить в Днепр. Есть похожее место для свиданий и в Кривом Роге. Небольшой мостик на старой лодочной станции в парке имени газеты «Правда» облюбовали молодожены и влюбленные парочки. В последние годы у криворожан укоренилась традиция вешать на перилах мостика замки с именами супругов, а сделать здесь предложение считается невероятно трога-

тельным поступком. Но еще больше романтики придаст встрече катание на лодочке под мостом. На «романтической карте» области можно отметить и «горбатый» мост через реку Самара в Новомосковске. Он имеет довольно необычную конструкцию со стороны выглядит как причудливая дуга. Возможно, своей уникаль-

ÇÀÌÎ×ÅÊ ÂÅØÀÞÒ ÍÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ

ностью сооружение и привлекает к себе внимание парочек, которые хотят увековечить свои чувства при помощи маленьких железных замочков.

ФОНТАНЫ ЧУВСТВ Городские фонтаны - не только одно из самых романтичных мест для знакомств и встреч, но и изумительная декорация для свадебных фотографий. Так, в сентябре прошлого года руководители Днепропетровска и области открыли новый фонтан для влюб-

ленных на набережной жилмассива Солнечный, а заодно и свежую традицию. Загадав желание, молодожены «ныряют» под водяные струи в виде арки и мчатся под ними. Считается, что такой «забег» принесет удачу молодой семье.

А в Кривом Роге на 44-м квартале находится великолепный светомузыкальный фонтан. С момента открытия в 2009 году он стал настоящей гордостью города. Эта достопримечательность не могла не стать местом «свадебного паломничества». Интересно, что первая супружеская пара, которая побывала у фонтана в день его открытия, повесила на ограду замочек «любви».

ТАЙНЫ СКАМЬИ Когда-то давно лавочки в саду считались укромным уголком, где молодые люди могли остаться наедине и признаваться друг другу в любви. И хотя времена тайных встреч уже прошли, современным парам все равно хочется окунуться в ауру романтики и таинственности. За три года существования Скамья влюбленных и Дерево счастья на Набережной в Днепропетровске стали знаковым местом для молодоженов и просто любящих людей. Металлическое произведение искусства украшено птицами, сердцами и цветами - традиционными символами счастливого брака. Оставить замочек с именами влюбленных в железной «кроне» - хорошая примета, считается, что это принесет союзу благополучие и стабильность. В конце прошлого года похожая достопримечательность появилась и в Днепродзержинске. Лавочку влюбленных установили на аллее у памятника Тарасу Шевченко. Она имеет необычную форму и раскраску спинку скамейки увивают ярко-зеленые виноградные листья и грозди, а сиденье выкрашено в насыщенный оранжевый цвет. Новинка уже пришлась по душе молодоженам, которые регулярно здесь фотографируются. Лавка приносит счастье не только тем, кто на-

äíåïðîïåòðîâñêèé áèîýíåðãåòèê: - Ïîñåùåíèå «ñâàäåáíûõ» ìåñò - õîðîøàÿ òðàäèöèÿ, âåäü òàì áûâàåò î÷åíü ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé, êîòîðûå îñòàâëÿþò ÷àñòè÷êó ñâîåé ðàäîñòè. Ëîêàöèè, ãäå ñòðîÿòñÿ ïàìÿòíèêè, ÷àùå âñåãî ýíåðãåòè÷åñêè íåéòðàëüíû, à áëàãîäàðÿ ëþäÿì ñî âðåìåíåì ñòàíîâÿòñÿ ïîçèòèâíûìè.

шел свою вторую половину, но и одиноким сердцам. Говорят, если потереть металлических птичек, венчающих спинку скамьи, - обязательно возникнут романтические отношения, ведущие к свадьбе.

СВАДЕБНЫЕ АЛЛЕИ Есть в Днепропетровске специальное место для любовных признаний. В 2003 году в городе открыли Аллею влюбленных с фонтаном «Амур» и зоной отдыха. Местные невесты знают, что для супружеского счастья надо обязательно бросить в чудо-фонтан заколку или шпильку. Возле фонтана символический рушник со следами женской туфельки и мужской туфли. Живет поверье: кто из молодых встанет на него первым, тот и будет главным в семье. Существует аллея влюбленных и в Никополе. Открыли ее всего год назад - ко Дню Святого Валентина, но романтическое место уже стало незаменимым для всех свадеб в городе. Никопольские молодожены приезжают сюда в день бракосочетания, чтобы сфотографироваться на кованой лавочке и повесить «любовный» замочек на импровизированном мостике.

«Â²ÑÒ²-ÖÅÍÒл

ÎÐÈÃÀ̲ ÄËß ÆÓÐÍÀ˲ÑÒ²Â Ó «Â³ñò³-öåíòð³» ïðîéøëà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ç ó÷àñòþ Äåíèñà Ãàðêóø³ - íàéìîëîäøîãî â÷èòåëÿ îðèãàì³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³, ïðî ÿêîãî ìè âæå ïèñàëè. Õëîï÷èê ïðîâ³â äëÿ æóðíàë³ñò³â ìàéñòåð-êëàñ ç³ ñêëàäàííÿ ô³ãóðîê ³ç ïàïåðó. Íàïðèê³íö³ çàõîäó Äåíèñ íà ÷åñòü ñâîãî 8-ë³òòÿ îòðèìàâ â³ä ðåäàêö³¿ ïîäàðóíîê ³ãðàøêîâèé âåðòîë³ò. ○

ÇÀÂÈÍÈËÈ Ì²ËÜÉÎÍÈ

ѲÒËÎ Â ÁÎÐà Êîìïàí³ÿ «Äí³ïðîîáëåíåðãî» ïîïåðåäæຠïðî â³äêëþ÷åííÿ â³ä åëåêòðîìåðåæ³ ó ðàç³ íåñïëàòè áîðã³â. Çà ìèíóëèé ð³ê íàñåëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè çàâèíèëî çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ ïîíàä 17 ìëí. ãðí. Ïîâòîðíå ï³äêëþ÷åííÿ êîøòóâàòèìå áîðæíèêàì 500-600 ãðí. ³ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ÷åðåç 3-7 äí³â ï³ñëÿ îïëàòè çàáîðãîâàíîñò³. ○

ÄÎÂÃÎÒÐÈÂÀËÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

«Ë²ÊÀÐÍß ÁÅÇ ÁÎËÞ»  îáëàñí³é ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà ïðîéøëà ìåäè÷íà íàðàäà, íà ÿê³é ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîáîòè çà ìèíóëèé ð³ê ³ îáãîâîðèëè ïåðñïåêòèâè íà 2012-é. Îáëàñíà ë³êàðíÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïåðøîþ â Óêðà¿í³ çàïðîâàäèëà äîâãîòðèâàëó ïðîãðàìó «Ë³êàðíÿ áåç áîëþ». ○

ÁÓÄÜÒÅ ÓÂÀÆͲ

ÃÀÇ - ÍÅ ²ÃÐÀØÊÀ Ó çâ’ÿçêó ç õîëîäàìè ÏÀÒ «Äí³ïðîãàç» çàêëèêຠæèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè îáåðåæí³øå êîðèñòóâàòèñÿ ãàçîì òà äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë áåçïåêè. Îáîâ’ÿçêîâî ïåðåâ³ðÿéòå íàÿâí³ñòü òÿãè â äèìîâîìó òà âåíòèëÿö³éíîìó êàíàëàõ ïåðåä âêëþ÷åííÿì ãàçîâèõ ïðèëàä³â, íå çàëèøàéòå ¿õ áåç íàãëÿäó. ³ä÷óâøè çàïàõ ãàçó â îñåë³, ñë³ä òåðì³íîâî çàòåëåôîíóâàòè «104».


6 ОГОЛОШЕННЯ ○

Публічне акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського» оголошує про проведення тендеру на надання послуги з організації комплексного харчування працівників комбінату. Учасник тендеру має бути юридичною особою і задоволь" няти наступним вимогам: найменша ціна; період фіксування ціни; відстрочення платежу; статус постачальника на ринку харчових продуктів (ви робник, офіційний дилер, посередник); досвід роботи з металургійними комбінатами. Для участі у тендері необхідно направити попередню заяв" ку (згоду) на електронну адресу: polivoda.anatolii@dmkd.dp.ua і продублювати на поперовому носії на адресу: ПАТ «ДМКД», 51925, м.Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18б. Директору з персоналу, протягом 8 робочих днів з моменту виходу оголо шення. Уповноважений співробітник ПАТ «ДМКД» Кайко Олена Василівна. Тел.роб. (05692) 30062. «ПП»СІМОР» (код ЄДРПОУ 19146901, адреса: м.Дніпропет ровськ, вул. Адміральська, 79) по відомляє про втрату Свідоцтва платника ПДВ №04218708 від 02 лютого 2006, видане Державною податковою інспекцією у Жовтнево му районі м. Дніпропетровська. Державна фінансова інспекція в Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: в апараті ДФІ в Дніпропетровській області: заступника начальника відділу організацій документообігу; заступника начальника відділу кадрів; головних державних фінансових інспекторів; провідних державних фінансових інспекторів; провідного державного фінансового інспектора з питань будівництва; старших державних фінансових інспекторів; державних фінансових інспекторів; головного державного аудитора; провідного державного аудитора; головних спеціалістівюрисконсультів; провідного спеціалістаюрисконсульта; головного спеціаліста відділу кадрів; провідного спеціалістабухгалтера; у Дніпропетровській О ДФІ: головних державних фінансових інспекторів; провідного державного фінансового інспектора; державного фінансового інспектора; у Криворізькій ОДФІ: головного державного фінансового інспектора; старшого державного фінансового інспектора; у Дніпродзержинській ОДФІ: провідного державного фінансового інспектора; в Апостолівській ОДФІ: начальника інспекції; головного державного фінансового інспектора; провідного державного фінансового інспектора; у Васильківській ОДФІ: начальника інспекції; заступника начальника інспекції; головного державного фінансового інспектора; провідного державного фінансового інспектора; старшого державного фінансового інспектора; державного фінансового інспектора; у Павлоградській ОДФІ: заступника начальника інспекції; головного державного фінансового інспектора; у Криничанській МДФІ: головного державного фінансового інспектора; провідного державного фінансового інспектора; державного фінансового інспектора. Вимоги до кандидатів: повна вища освіта фінансовоекономічного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи за фахом; вільне володіння державною мовою, громадянство України. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи: заяву про участь у конкурсі; особову картку за формою № П2ДС з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4x6; документи про освіту; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»; паспорт; медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ; військовий квиток (для військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування ого лошення про проведення конкурсу. Звертатись за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22, корпус 2, тел: 322144; 7703296. РІШЕННЯ Про встановлення граничних тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій КП «Дослідне» Новоолександрівської сільської ради Враховуючи необхідність згідно із Законом України «Про житловокомунальні послуги» встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибу динкових територій, які надає Комунальне підприємство «Дослідне» Новоолександ рівської сільської ради, відповідно до листа Комунального підприємства «Дослідне» Новоолександрівської сільської ради від 20.12.11 №1/1211, керуючись Постано вою Кабінету Міністрів України від 01.06.11 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги та ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради вирішив: 1. Визнати виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових те риторій Комунального підприємства «Дослідне» Новоолександрівської сільської ради. 2. Встановити граничні тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій Комунальне підприємство «Дослідне» Новоолександрів ської сільської ради з урахуванням переліку складових згідно з додатком: 2.1. По 13поверхових будинках, розташованих за адресою: селище Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, вул. Наукова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 44 у розмірі 2,10 грн. на 1 кв.м загальної площі. 2.2. По 5поверхових будинках, розташованих за адресою: селище Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, вул. Наукова, 36, 39, 40, 41, 42, 43 у розмірі 2,24 грн. на 1 кв.м загальної площі. 3. Зобов'язати Комунальне підприємство «Дослідне» Новоолександрівської сільської ради проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги з утри мання будинків і споруд та прибудинкових територій в разі їх ненадання або на дання не в повному обсязі. 4. Комунальному підприємству «Дослідне» Новоолександрівської сільської ради відповідно до вимог ч.2 п.1 Прикінцевих положень Закону України «Про житлово комунальні послуги» в місячний термін після встановлення тарифів укласти пуб лічний договір зі споживачами про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 5. Рішення набирає чинності з 01.03.2012 року. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ви конкому Бохан В.С. Голова виконкому О.О.Візір с. Новоолександрівка 21 грудня 2011 року №97 Згідно: секретар виконкому Г.І.Зайва

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 16 лютого 2012 року об 11.00 в залі судових засі дань 305 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Криво ріжгаз» до Губарєва Миколи Степанови ча про усунення перешкод доступу до внутрішньобудинкових систем газопо стачання. Явка відповідача Губарєва Ми коли Степановича, 29.12.1964 р.н., який проживає за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 36/3, обов’язко ва з наданням раніше неподаних до казів. У разі неявки відповідача у судо ве засідання без поважних причин та не повідомлення ним про причину неявки суд вирішить справу з винесенням за очного рішення за його відсутності. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 22 лютого 2012 року о 10.00 в залі судових засі дань 305 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Кравець Ірини Сергі ївни про стягнення заборгованості. Явка відповідача Кравець Ірини Сергіївни, яка мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Рокосовського, 4, кв. 6, обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неявки відповідача у судове засі дання без поважних причин та непові домлення ним про причину неявки суд вирішить справу з винесенням заочно го рішення за його відсутності. Розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сторчак Пет ра Миколайовича про стягнення забор гованості відбудеться 17.05.2012 року об 11 год. 30 хв. Прошу Сторчак П.М. з’явитись на вищевказану дату розгляду справи до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде роз глянута без вашої участі. Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Ніко поль, вул. Шевченка, 201) повідомляє відповідачів Оржеховського Євгена Ва лерійовича, 06.04.1984 р.н., місце про живання: м. Нікополь, вул. Малинов ського, 31, кв. 42, та Криштопа Світла ну Миколаївну, 15.07.1957 р.н., місце проживання: м. Нікополь, вул. Шевчен ка, 221, кв. 101, по цивільній справі 2 4045/2011 р., 25418/2011 про слухан ня справи за позовом ПАТ «Приват Банк» до Оржеховського Є.В., Кришто па С.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Справа при значена до слухання на 10 год. 30 хв. 22 лютого 2012 року під головуванням судді Шестакової З.С. У разі неявки відповідачів Оржеховського Євгена Валерійовича, Криштопа Світлани Ми колаївни справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі тих до казів, які є в матеріалах справи. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті (адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пер шотравнева, 12) як відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного то вариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» в інтересах Криво різьких міських електричних мереж до Мельник Сергія Олексійовича про відшкодування заборгованості за спо житу, але необліковану електричну енергію внаслідок порушення спожива чем Правил користування електричною енергією для населення, викликає Мель ник Сергія Олексійовича. Розгляд спра ви призначено на 15 лютого 2012 року о 10 год. 30 хв. в залі 6 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12. Відповідач має право подати свої дока зи чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідача справа буде роз глядатись за його відсутності. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре сою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18а, каб. 20, по відомляє Гусар Сергія Володимирови ча про судове засідання по справі № 210497/11 за позовом ВАТ «НАСК «Оранта» до Гусар Сергія Володимиро вича про відшкодування збитку в по рядку регресу, що призначене на 02 березня 2012 року о 09.00.

У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Дніпроважмаш» до Чорноморець В.В., Чорноморець О.Ю., Ларіної Ю.Ю., Ла ріної А.Ю., Чорноморець Л.Ю. про знят тя з реєстрації. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відпові дачів по справі Чорноморець В.В., Чор номорець О.Ю., Ларіну Ю.Ю., Ларіну А.Ю., Чорноморець Л.Ю про не обхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 29 лютого 2012 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г.Остапенко. Жовтоводський міський суд Дніпро петровської області викликає Нурула єву Любов Володимирівну, 1946 р.н., за реєстровану в Дніпропетровській об ласті в м. Жовті Води по вул. Гагаріна, 10, кв. 35, у судове засідання в якості відповідача для участі у цивільній справі за позовом Виконавчого комітету Жов товодської міської ради з третьою осо бою Виробничим житловоремонтно експлуатаційним об’єднанням, про виз нання громадянина таким, що втратив право на користування житловим при міщенням. Судове засідання призначе не суддею Подою О.М. на 16.00 29 лю того 2012 року у приміщенні Жовто водського міського суду за адресою: м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129, зал судових засідань 4. При публікації ого лошення про виклик до суду відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі вашої не явки у судове засідання справа буде роз глянута за вашої відсутності за наявни ми по справі доказами. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи № 2436/162/12 за позо вом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування» в особі Дніпропетровської філії підприєм ства до Атипова Олександра Петровича про стягнення суми виплаченого страхо вого відшкодування просить Антипова Олександра Петровича з’явитись у судо ве засідання, яке відбудеться 23 лютого 2012 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпро петровська по вул. Електричній, 1а (каб. 108). Явка суворо обов’язкова. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Селіванової Вікторії Миколаївни про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Відпові дач Селіванова Вікторія Миколаївна вик ликається у судове засідання на 20.02.2012 року об 11 год. 30 хв. у при міщення Красногвардійського районно го суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, каб. 3. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Селіванової В.М. справу буде розглянуто за її відсутності. Апостолівський районний суд Дніпро петровської області викликає у судове засідання Даніеляна Аршалуйса Жора йовича, 09.11.1965 р.н., зареєстровано го за адресою: с. Ленінське Апостолів ського району Дніпропетровської об ласті, вул. Першотравнева, 63; адреса проживання: м. Марганець Дніпропет ровської області, вул. Мінська, 68, як відповідача по цивільній справі за по зовом ПАТ «ДельтаБанк» до Даніеляна Аршалуйса Жорайовича про стягнення заборгованості за кредитним догово ром. Судове засідання відбудеться 27 лютого 2012 року об 11.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостоло ве, вул. Визволення, 66, зал суду 4. Після опублікування оголошення Даніелян Аршалуйс Жорайович вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки до суду справа буде розглянута за його відсутності. Слухання цивільної справи за позо вом ПАТ «КБ «А Банк» до Малого Де ниса Валерійовича про стягнення за боргованості відбудеться о 09 год. 30 хв. 10.05.2012 року. Прошу Малого Д.В. з’явитись на зазначений час. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Слухання справи відбудеться у приміщенні Кіровсько го районного суду м. Дніпропетров

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: у відділ кадрової роботи на посаду спеціаліста І категорії, у відділ адміністрування Державного реєстру виборців головного спеціаліста. Претенденти на посади повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; для спеціаліста І категорії відділу кадрової роботи облдержадміністрації стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста II категорії не менше 2 років або стаж ро боти на посадах в інших сферах економіки на державних підприємствах не менше 3 років; для головного спеціаліста відділу адміністрування Державного реєстру ви борців облдержадміністрації стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років. Для всіх претендентів бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління, володіти державною мовою, ПК та працювати у програмах:Word, Excel, Power Point. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки за тел: 7428502, 7428160.

14.02.2012 ð. ¹ 11 (1300) ○

ська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4.

вою заявою відповідача, поданою протя гом 10 діб з моменту його отримання.

Розгляд цивільної справи за позо вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Гвоз дєва Віталія Володимировича про стягнення заборгованості відбудеть ся 19.04.2012 року о 16 год. 30 хв. Прошу Гвоздєва В.В. з’явитись на ви щевказану дату розгляду справи до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде роз глянута без вашої участі.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 25 листопада 2011 року судом винесено за очне рішення по цивільній справі № 2 3407/2011 за позовом Шатоха Олени Олександрівни до Шатоха Романа Григо ровича, третя особа Орган опіки та піклу вання Красногвардійської районної у м. Дніпропетровську ради, про надання зго ди на виїзд дитини на кордон, яким по зов задоволено: надано Шатоха Олені Олександрівні дозвіл на оформлення проїзних документів та дозвіл на виїзд за кордон України неповнолітньої Шато ха Єлизавети Романівни, 21 серпня 1999 року народження, разом з матір’ю Шато ха Оленою Олександрівною, без дозволу батька Шатоха Романа Григоровича. Зая ву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красногвар дійського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржене до Апеля ційного суду Дніпропетровської області в той же строк.

Розгляд цивільної справи за позо вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Се рьогова Сергія Івановича про стяг нення заборгованості відбудеться 10.04.2012 року о 16 год. 30 хв. Про шу Серьогова Сергія Івановича з’яви тись на вищевказану дату розгляду справи до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, пр. Пуш кіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Бондаренко Руслан Володимиро вич, останнє місце проживання: м. Дніпродзержинськ, вул. Інтернаціо налістів, 6, кв. 23, викликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 09.00 07 березня 2012 року по справі за позовом КС «Ак корд» до Бондаренка Руслана Воло димировича про стягнення боргу. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під голо вуванням судді Гнєзділова В.Є. у при міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адре сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет ровського, 166, 2 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Бондаренко Р.В. вважаєть ся повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі його неявки спра ву буде розглянуто за його відсутності. Андзюлевічус Артем Валентинович, останнє місце проживання: м. Дніпро дзержинськ, вул. Інтернаціоналістів, 6, кв. 79, викликається у відкрите су дове засідання в якості відповідача на 09.00 07 березня 2012 року по справі за позовом КС «Аккорд» до Андзюле вічуса Артема Валентиновича про стягнення боргу. Відкрите судове за сідання по цивільній справі відбудеть ся під головуванням судді Гнєзділова В.Є. у приміщенні Дніпровського ра йонного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Андзюлевічус А.В. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його не явки справу буде розглянуто за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 08.12.2011 року було винесено заоч не рішення по цивільній справі № 2 1078/11 за позовом Полтавського ак ціонерного банку «ПолтаваБанк» до Льовіної Ганни Леонідівни про стяг нення заборгованості, в якому позовні вимоги Полтавського акціонерного банку «ПолтаваБанк» до Льовіної Ганни Леонідівни про стягнення за боргованості задовольнити. Розір вати договір № 12544 від 06.06.2008 року на відкриття карткового рахун ку та обслуговування кредитної кар ти між АБ «ПолтаваБанк»та Льовіною Ганною Леонідівною. Стягти з Льові ної Ганни Леонідівни на користь Пол тавського акціонерного банку «Пол таваБанк» заборгованість у розмірі 10327,46 грн. за кредитним договором № 12544 від 06.06.2008 року. Стягти з Льовіної Ганни Леонідівни на ко ристь Полтавського акціонерного бан ку «ПолтаваБанк» сплачений судовий збір в сумі 103,28 грн. та витрати на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи в сумі 120,00 грн. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 03 лютого 2012 року Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області було вине сено заочне рішення по цивільній справі № 26029/12 за позовом По лякової Ольги Зіновіївни до Поляко ва Станіслава Олеговича про розір вання шлюбу, згідно з яким виріше но: шлюб, зареєстрований за актовим записом № 30 від 25 липня 2008 року Виконавчим комітетом Ново олександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпро петровської області, між Поляковим Станіславом Олеговичем та Поляко вою (Слісарчук) Ольгою Зіновіїною вважати розірваним. Після розірван ня шлюбу прізвище Полякова С.О. не змінюється, прізвище Полякової Оль ги Зіновіївни змінити на Слісарчук. Заочне рішення може бути перегляну то судом, що його ухвалив, за письмо

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 14 грудня 2011 року судом винесено заоч не рішення по цивільній справі № 2 3408/2011 за позовом Шатоха Олени Олександрівни до Шатоха Романа Гри горовича про стягнення аліментів, яким позов задоволено: стягнуто з Шатоха Романа Григоровича, 06 липня 1974 року народження, уродженця м. Дніпропет ровськ, не працюючого, який проживає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 75, кв. 28, аліменти на утри мання неповнолітньої доньки Шатоха Єлизавети Романівни, 21 серпня 1999 року народження, у розмірі 1/4 части ни зі всіх видів його заробітку (доходу) щомісячно, але не менш ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 04 жов тня 2011 року і до її повноліття, в особі матері Шатоха Олени Олександрівни, до пустивши по справі негайне виконання, стягнуто з Шатоха Романа Григоровича на користь держави судовий збір у сумі 188 (сто вісемдесят вісім) грн. 20 коп.; Шатоха Олену Олександрівну від опла ти витрат по справі звільнено. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красногвардій ського районого суду м. Дніпропетров ська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржене до Апе ляційного суду Дніпропетровської об ласті в той же строк. П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 03 лютого 2012 р. П’ятихатським районним судом винесено рішення по цивільній справі № 434/6/12 за позовом Волоши ної Ірини Іванівни до Волошина Олек сандра Миколайовича про розірвання шлюбу, яким позов задоволено та шлюб, зареєстрований 11 березня 1994 р. Ви конкомом Виноградівської сільської ради П’ятихатського району Дніпропет ровської області, актовий запис № 3, між Волошиною Іриною Іванівною, 28 чер вня 1972 року народження, і Волошиним Олександром Миколайовичем, 04 жовт ня 1975 року народження, розірвано. Після розірвання шлюбу Волошиній Ірині Іванівні залишено шлюбне прізви ще Волошина. Заява про перегляд цього рішення може бути подана відповідачем у П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області (м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржене до Апе ляційного суду Дніпропетровської об ласті в той же строк. Бабушкінський райсуд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 06 лютого 2012 року у приміщенні суду за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк са, 57, по цивільній справі № 26895/11 за позовом Синянської Віти Анатоліївни та Волкова Гліба Сергійовича до Волкова Сергія Петровича, треті особи КЖКЕП № 7 та ВГІРФО Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втра тила право на користування житловим приміщенням, було постановлено рішен ня суду, відповідно до якого суд вирішив визнати Волкова Сергія Петровича, 1965 року народження, таким, що втратив пра во на користування житловим приміщен ням квартири № 75 будинку № 4 по вул. Киргизькій в місті Дніпропетровську. Зо бов’язати Відділ паспортної реєстрації та міграційної служби Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області зняти з реєстраційного обліку Волкова Сергія Петровича за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Киргизька, буди нок № 4, квартира № 75. Строк апеляцій ного оскарження рішення 10 днів. За очне рішення може бути переглянути су дом, що його постановив, за письмовою заявою відповідачів, котра може бути по дана протягом десяти днів із дня оскар ження копії заочного рішення.


СУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

14.02.2012 ð. ¹ 11 (1300) ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ îáëàñíîãî áþäæåòó çà 2011 ð³ê Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 80 Бюджетного кодексу Украї ни, обласна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2011 рік (без ура хування кредитування) згідно з додатком 1 по доходах у сумі 5 562 539,4 тис. грн. і по видатках у сумі 5 628 398,4 тис. грн., у тому числі: загальний фонд обласного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержа них з державного бюджету та бюджетів інших рівнів, у сумі 4 889 766,7 тис. грн. і по видатках з урахуванням сум, перед бачених бюджетам інших рівнів, у сумі 4 648 514,6 тис. грн.; спеціальний фонд обласного бюдже ту по доходах у сумі 672 772,7тис. грн. і по видатках у сумі 979 883,8 тис. грн. 2. Затвердити звіт про повернення кредитів до обласного бюджету та надан ня кредитів з обласного бюджету за 2011 рік згідно з додатком 2, у тому числі:

повернення кредитів у сумі 1 338,9 тис. грн., у тому числі до спеціального фонду 1 338,9 тис. грн.; надання кредитів у сумі 1 215,7 тис. грн., у тому числі із спеціального фонду 1 215,7 тис. грн. 3. Вважати виконаними та зняти з контролю рішення обласної ради: від 30 грудня 2010 року № 374/VІ «Про облас ний бюджет на 2011 рік», від 30 грудня 2010 року № 384/VІ «Про затвердження Порядку використання субвенції з облас ного бюджету місцевим бюджетам на ви конання обласної міжгалузевої комплекс ної програми «Здоров'я нації на 2002 2011 роки» та соціальний захист населен ня у 2011 році», від 25 березня 2011 року № 585/VІ «Про внесення змін до рішен ня обласної ради від 30 грудня 2010 року № 374/VІ «Про обласний бюджет на 2011 рік», від 25 березня 2011 року № 605/ VІ «Про Порядок надання та використан ня субвенції з обласного бюджету місце вим бюджетам на проведення капітально го ремонту приміщень сільських, селищ

них та районних рад у 2011 році», від 25 березня 2011 року № 595/VІ «Про вне сення змін до рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року № 384/VІ «Про зат вердження Порядку використання суб венції з обласного бюджету місцевим бюд жетам на виконання обласної міжгалузе вої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 2011 роки» та соціальний захист населення у 2011 році», від 29 квітня 2011 року № 1116/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року № 374/VІ «Про обласний бюд жет на 2011 рік», від 29 квітня 2011 року № 1126/VІ «Про внесення змін до рішен ня обласної ради від 30 грудня 2010 року № 384/VІ «Про затвердження Порядку використання субвенції з обласного бюд жету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної про грами «Здоров'я нації на 2002 2011 роки» та соціальний захист населення у 2011 році», від 24 червня 2011 року № 1337/VІ «Про внесення змін до рішен ня обласної ради від 30 грудня 2010 року

№ 374/VІ «Про обласний бюджет на 2011 рік», від 12 серпня 2011 року № 1448/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року № 374/VІ «Про обласний бюджет на 2011 рік», від 12 серпня 2011 року № 1478/VІ «Про вне сення змін до рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року № 384/VІ «Про зат вердження Порядку використання суб венції з обласного бюджету місцевим бюд жетам на виконання обласної міжгалузе вої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 2011 роки» та соціальний захист населення у 2011 році», від 21 жовтня 2011 року № 1699/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року № 374/VІ «Про обласний бюд жет на 2011 рік», від 27 грудня 2011 року № 20910/VІ «Про затвердження розпо ряджень голови обласної ради, прийнятих у міжсесійний період». Голова обласної ради Є. УДОД м. Дніпропетровськ 3 лютого 2012 р. № 23711/VI

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ îáëàñíî¿ ðàäè Â²Ä 27 ÃÐÓÄÍß 2011 ÐÎÊÓ ¹ 194-10/V² «ÏÐÎ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ ÍÀ 2012 вʻ Відповідно до Конституції Украї ни, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2012 рік», ураховуючи висновки пос тійних комісій обласної ради, обласна рада в и р і ш и л а: 1. Внести до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 19410/VІ «Про обласний бюджет на 2012 рік» такі зміни: 1.1. У пункті 1 цифри «7062691,5», «6741470,2» та «321221,3» замінити цифрами «7074428,1», «6749629,3» та «324798,8». 1.2. У пункті 2 цифри «7062665,1», «6656087,5» та «406577,6» замінити цифрами «7144400,4», «6671721,4» та «472678,9». 1.3. Пункт 3 викласти в новій ре дакції: «Установити профіцит обласного бюджету в сумі 77907,9 тис. грн., у тому числі: загального фонду обласного бюд жету в сумі 90748,2 тис. грн., напря мом використання якого визначити пе редачу коштів із загального фонду бюд жету до бюджету розвитку (спеціально го фонду) (додаток 6); дефіцит у сумі 12840,3 тис. грн. на суму розподіленого вільного залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2012 року». 1.4. Пункт 4 викласти в новій ре дакції: «Установити дефіцит спеціально го фонду обласного бюджету в сумі 147906,5 тис. грн., джерелом покрит тя якого визначити: надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціаль ного фонду) у сумі 90748,2 тис. грн. (до даток 6); розподілений залишок коштів, який утворився станом на 1 січня 2012 року, у сумі 57158,3 тис. грн.». 1.5. Пункт 6 викласти в новій ре дакції: «Затвердити обсяги міжбюджет них трансфертів на 2012 рік: субвенцій із державного бюджету бюджетам міст та районів у сумі 2914008,5 тис. грн., із них: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інва лідам з дитинства, дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 2045470,4 тис. грн.; на надання пільг та житлових суб сидій населенню на оплату електро енергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квар тирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 611596,1 тис. грн.; на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електро енергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідко го пічного побутового палива, послуг тепло, водопостачання і водовідведен ня, квартирної плати (утримання бу динків і споруд та прибудинкових те риторій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транс портних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного подат ку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 174068,2 тис. грн.; на надання пільг та житлових суб сидій населенню на придбання твердо го та рідкого пічного побутового пали

ва і скрапленого газу в сумі 39969,7 тис. грн.; на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, по збавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихо вателям і прийомним батькам за надан ня соціальних послуг у дитячих будин ках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 29823,8 тис. грн.; на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, се лищних, міських голів у сумі 288,6 тис. грн.; на фінансування ремонту при міщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснен ня заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдоскона лення системи соціальної допомоги» у сумі 1,4 тис. грн.; на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг ко мунальної власності у населених пунк тах у сумі 12790,3 тис. грн.; субвенцій, що передаються з облас ного бюджету до державного бюджету на виконання програм соціальноеконо мічного та культурного розвитку регіо нів, у сумі 14497,6 тис. грн., із них: на природоохоронні заходи у сумі 14497,6 тис. грн.; субвенцій з обласного бюджету бюджетам міст та районів у сумі 76065,8 тис. грн., із них: на виконання обласної міжгалузе вої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 2012 роки» та соціаль ний захист населення у 2012 році у сумі 1000,0 тис. грн.; на погашення кредиторської забор гованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби як фінансові зобов'язання станом на 1 січня 2012 року, за видатками за раху нок субвенції на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 2011 роки» та соціальний захист населення у 2011 році у сумі 38,7 тис. грн.; на погашення кредиторської забор гованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби як фінансові зобов'язання станом на 1 січня 2012 року, за видатками за раху нок субвенції на фінансування пере можців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самовряду вання 2010 року у сумі 79,8 тис. грн.; на утримання притулків для дітей у сумі 15473,1 тис. грн.; на утримання центрів соціально психологічної реабілітації дітей у сумі 5786,2 тис. грн.; на розробку схем та проектних рішень масового застосування у сумі 2948,0 тис. грн.; на збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни у сумі 70,0 тис. грн.; на соціальноекономічний розви ток регіону у 2012 році у сумі 1000,0 тис. грн.; на співфінансування органів місце вого самоврядування області учас ників спільного Проекту Дніпропет ровської обласної ради та Фонду Східна Європа у сумі 325,8 тис. грн.; на співфінансування органів місце вого самоврядування області пере можців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжна родних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на

громаду, ІІ фаза» у сумі 1609,9 тис. грн.; на природоохоронні заходи у сумі 28429,6 тис. грн.; на створення навчальновиховних комплексів у сумі 7034,4 тис. грн.; на капітальні видатки та облашту вання об'єктів соціальнокультурної сфери у сумі 1750,0 тис. грн.; на електротеплозабезпечення насе лених пунктів у сумі 180,0 тис. грн.; на виконання заходів Програми розвитку міського електротранспорту у сумі 644,2 тис. грн.; на фінансову підтримку під приємств житловокомунального госпо дарства у сумі 381,6 тис. грн.; на соціальноекономічний розви ток у сумі 274,7 тис. грн.; на виконання Програми розвитку молочного скотарства у сумі 198,2 тис. грн.; на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек у сумі 275,9 тис. грн.; на доочищення питної води у сумі 1665,5 тис. грн.; на облаштування спортивнодитя чих майданчиків у сумі 4900,0 тис. грн.; на виконання заходів програми ре формування і розвитку житловокому нального господарства у сумі 2000,0 тис. грн.; субвенцій іншим бюджетам на ви конання інвестиційних проектів у сумі 1858,5 тис. грн.; субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єк тів спільного користування у сумі 7972,1 тис. грн.; субвенцій з інших бюджетів на ви конання інвестиційних проектів у сумі 500,0 тис. грн.; субвенцій, що передаються з інших місцевих бюджетів до обласного бюдже ту в сумі 2975,9 тис. грн., із них: на створення і використання мате ріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій тех ногенного і природного характеру та їх наслідків у сумі 185,0 тис. грн.; на придбання предметів і обладнан ня для комунального закладу «Криво різький перинатальний центр зі стаціо наром» Дніпропетровської обласної ради» у сумі 2790,9 тис. грн.». 1.6. У пункті 17 цифри «319276,0» замінити цифрами «393266,8». 1.7. Пункт 18 викласти в новій ре дакції: «З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до спільної власності територіальних гро мад області, передбачити кошти: керуючись статтею 71 Бюджетно го кодексу України, за КТКВ 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» обласному комунальному підприєм ству «Дніпротеплоенерго» 995,0 тис. грн., дочірньому підприємству облас ного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» «П'ятихатки теплоенерго» 96,0 тис. грн., дочірньо му підприємству обласного комуналь ного підприємства «Дніпротеплоенер го» «Васильківкатеплоенерго» 282,0 тис. грн., дочірньому підприємству об ласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» «Петриківкатеп лоенерго» 127,0 тис. грн., на приріст обігових коштів Дніпропетровському обласному комунальному підприєм ству «Спецавтобаза» 1778,584 тис. грн., комунальному підприємству «Агентство регіонального розвитку «РегіонЛідер» Дніпропетровської об ласної ради» 265,0 тис. грн., кому

нальному підприємству «Їдальня Дніпро петровської обласної ради» 50,0 тис. грн., комунальному підприєм ству «Їдальня № 810 Дніпропетров ської обласної ради» 50,0 тис. грн., об ласному комунальному підприємству «Центр «зеленого» туризму та народ них ремесел Дніпропетровщини» 173,834 тис. грн., комунальному під приємству «Лабораторія якості життя» Дніпропетровської обласної ради 120,48 тис. грн., комунальному під приємству «Самоврядник» Дніпропет ровської обласної ради 215,8 тис. грн., комунальному підприємству «Житло вокомунальна контора м. Дніпропет ровськ» 113,7 тис. грн., дочірньому підприємству обласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» «Верхньодніпровськтеплоенерго» 92,4 тис. грн., дочірньому підприєм ству обласного комунального підприєм ства «Дніпротеплоенерго» «П'ятихат китеплоенерго» 100,0 тис. грн., ко мунальному підприємству «Марга нецьке виробниче управління водопро відноканалізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради» 602,0 тис. грн., Дніпропетровському обласному комунальному підприєм ству «Васильківський комбінат кому нального господарства» 152,0 тис. грн., комунальному підприємству «Ца ричанське виробниче об'єднання жит ловокомунального господарства» 598,0 тис. грн., комунальному підприєм ству «Верхньодніпровське виробниче управління водопровідноканалізацій ного господарства» Дніпропетровської обласної ради» 125,0 тис. грн., кому нальному підприємству «Агропроект техбуд» Дніпропетровської обласної ради 33,68 тис. грн., обласному кому нальному підприємству «Новомос ковська пересувна механізована коло на № 91» 10,0 тис. грн. та для техніч ного переоснащення діючих під приємств житловокомунального гос подарства, що належать до спільної власності територіальних громад об ласті, у частині проектування, при дбання, пусконалагоджувальних робіт і монтажу засобів обліку споживання природного газу та відпуску води і теп лової енергії за об'єктами виробника ми теплової енергії та водопостачання комунальному підприємству Дніпро петровської обласної ради «Жовто водський водоканал» 159,376 тис. грн., обласному комунальному під приємству «Дніпротеплоенерго» 196,866 тис. грн., дочірньому підприєм ству обласного комунального підприєм ства «Дніпротеплоенерго» «Васильків катеплоенерго» 195,0 тис. грн., дочір ньому підприємству обласного кому нального підприємства «Дніпротепло енерго» «Новомосковськтеплоенерго» 418,64 тис. грн., комунальному під приємству «Царичанське виробниче об' єднання житловокомунального госпо дарства» 43,0 тис. грн.; шляхом поповнення обігових коштів за КТКВ 180410 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» комунальній установі «Адміністратив не управління Дніпропетровської облас ної ради» 9690,847 тис. грн.». 2. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, виклавши їх у редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціальноеконо мічного розвитку області, бюджету та фінансів. Голова обласної ради Є. УДОД м. Дніпропетровськ 3 лютого 2012 року № 23811/VІ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÁÓÄÜÒÅ ÎÁÅÐÅÆͲ!

ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÒÈ ÏÎÆÅƲ ³ää³ë íàãëÿäîâî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ʳðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà âêðàé ñòóðáîâàíèé çðîñòàííÿì ê³ëüêîñò³ ïîæåæ ó æèòëîâîìó ñåêòîð³. Ò³ëüêè çà îäíó äîáó (1 ñ³÷íÿ 2012ð.) íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè çàðåºñòðîâàíî 232 ïîæåæ³, ç íèõ ó æèòëîâîìó ñåêòîð³ - 148 ïîæåæ. Íà öèõ ïîæåæàõ çàãèíóëî 26 îñ³á, 16 òðàâìîâàíî. Âîãíåì çíèùåíî 58 áóä³âåëü. Ìàòåð³àëüí³ çáèòêè â³ä ïîæåæ ñòàíîâëÿòü ìàéæå 5,5 ìëí. ãðí. Íàé÷àñò³øå âèíèêíåííÿ ïîæåæ ó çèìîâèé ïåð³îä îáóìîâëåíî ïîðóøåííÿìè ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïðè êîðèñòóâàíí³ ï³÷íèì îïàëåííÿì, åëåêòðîïðèëàäàìè òà ïàë³ííÿì ó ë³æêó â íåòâåðåçîìó ñòàí³. Òàê, íà òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ó ïåð³îä ç 01 ñ³÷íÿ ïî 04 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó çàðåºñòðîâàíî 51 ïîæåæó, ç íèõ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ï³÷íîãî îïàëåííÿ - 5, ïðè âèêîðèñòàíí³ åëåêòðîïðèëàä³â - 10, ïðè ïàë³íí³ ó ë³æêó â íåòâåðåçîìó ñòàí³ - 3. Ìàòåð³àëüí³ çáèòêè ñòàíîâëÿòü 173,3 òèñ. ãðí. Ùîá çáåðåãòè ñâîº æèòòÿ òà æèòòÿ áëèçüêèõ âàì ëþäåé, ïàì'ÿòàéòå: - íå äîïóñêàéòå âèêîðèñòàííÿ äëÿ îá³ãð³âó ïðèì³ùåíü íåñåðòèô³êîâàíèõ òà ñàìîðîáíèõ íàãð³âàëüíèõ ïðèëàä³â ³ ãàçîâèõ êóõîííèõ ïëèò; - â ðàç³ âèêîðèñòàííÿ ñåð³éíèõ íàãð³âàëüíèõ ïðèñòðî¿â ïðîñòåæòå, àáè âîíè áóëè âñòàíîâëåí³ òàêèì ÷èíîì, ùîá óíèêíóòè ïåðåêèäàííÿ, îáìåæòå äîñòóï äî íèõ ä³òåé; - äîòðèìóéòåñü ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïðè âèêîðèñòàíí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñèñòåì îïàëåííÿ òà ñèñòåì ï³÷íîãî îïàëåííÿ â áóäèíêàõ, ñâîº÷àñíî ïðîâîäüòå ÷èùåííÿ äèìîõîä³â; - íå çàëèøàéòå áåç íàãëÿäó ó ðàç³ âèõîäó ç ïðèì³ùåííÿ óâ³ìêíåí³ â åëåêòðîìåðåæó íàãð³âàëüí³ ïðèëàäè, òåëåâ³çîðè, ïðàñêè òîùî; - íàìàãàéòåñü óíèêàòè ïåðåâàíòàæåííÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ, íå âìèêàéòå îäíî÷àñíî äåê³ëüêà ïîáóòîâèõ åëåêòðîñïîæèâà÷³â âåëèêî¿ ïîòóæíîñò³; - íå äîïóñêàéòå çàñòîñóâàííÿ ñàìîðîáíèõ íåêàë³áðîâàíèõ ïëàâêèõ âñòàâîê ó çàïîá³æíèêàõ åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó; - íå ïàë³òü ó ë³æêó! Ïàë³ííÿ â ë³æêó - îäíà ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí ñìåðòåëüíèõ âèïàäê³â ïðè ïîæåæ³ â îñåëÿõ! Ïàì'ÿòàéòå, ùî ïîñò³éíå âèêîíàííÿ çàõîä³â ïîæåæíî¿ áåçïåêè - çàïîðóêà çáåðåæåííÿ ëþäñüêèõ æèòò³â òà çíà÷íèõ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé! ³ää³ë íàãëÿäîâî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî îáñëóãîâó âàííÿ ʳðîâñüêîãî ðàéîíó îáñëóãîâóâàííÿ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÄϲ ÂÏÏ Ó ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÄÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÓ ÂÅËÈʲ ÏËÀÒÍÈÊÈ ÏÎÄÀÒʲ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈËÈ 53% ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÜ ÏΠ̲ÑÒÓ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ÑÄϲ ÂÏÏ ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ ²ííà Òâåðäîñòóï. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî çà 2011 ð³ê âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ñïëà÷åíî 4,5 ìëðä. ãðí. ïîäàòê³â, ùî íà 1 ìëðä. ãðí., àáî íà 30% á³ëüøå â³ä ïîêàçíèêà ìèíóëîãî ðîêó. Çá³ëüøèëè ïëàòåæ³ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó ó 2011 ðîö³ ïðîòè ïîïåðåäíüîãî ðîêó 146 ï³äïðèºìñòâ, öå ïåðåâàæíî ï³äïðèºìñòâà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, ìåòàëóð㳿, ìàøèíîáóäóâàííÿ, ïðîìèñëîâîñò³ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà òðàíñïîðòó ³ çâ'ÿçêó.


р8

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 14 ЛЮТОГО 2012 РОКУ № 11(1300)

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÄÎËÎÉ ÐÀÇÎÐßÞÙÅÅ ËÎÒÎ! «Ìåñòíûå êðóïíûå êóïöû îáðàòèëèñü ñ îñîáûì ïèñüìåííûì ìîòèâèðîâàííûì õîäàòàéñòâîì ê íà÷àëüíèêó ãóáåðíèè î ñîâåðøåííîì çàêðûòèè èãðû â ëîòî â ìåñòíûõ êëóáàõ, òàê êàê, ïî èõ ìíåíèþ, áëàãîäàðÿ ïðèâèâøåéñÿ ñòðàñòè îáûâàòåëåé ê èãðå â ëîòî ïîñëåäíèå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, à îñîáåííî ñðåäíèé è íèçøèé êëàññû, ëèøåíû âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòàòü äàæå ñàìîå íåîáõîäèìîå è ïîëåçíîå â îáûäåííîé æèçíè, ÷òî êðàéíå ïàãóáíî îòçûâàåòñÿ è íà èõ òîðãîâëå. Ìåæäó òåì, êàê äî ââåäåíèÿ òàêîé èãðû â Åêàòåðèíîñëàâå îíè íè÷åãî ïîäîáíîãî íå èñïûòûâàëè.  âèäó æå òîãî, ÷òî ìåñòíûå êëóáû, áëàãîäàðÿ èãðå â ëîòî, îò÷èñëÿþò äëÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ öåëåé 30.000 ðóáëåé â ãîä, êóïöû äàþò îáÿçàòåëüñòâî íà÷àëüíèêó ãóáåðíèè ñ çàêðûòèåì ëîòî âíîñèòü åæåãîäíî ïî 30.000 ðóáëåé äëÿ òåõ æå áëàãîòâîðèòåëüíûõ öåëåé. Ïî ýòîìó ïîâîäó íà÷àëüíèêîì ãóáåðíèè ïðåäëîæåíî ñîçâàòü îñîáîå ñîâåùàíèå ïîä åãî ïðåäñåäàòåëüñòâîì, ñ ó÷àñòèåì ïîëèöìåéñòåðà, ïðåäñòàâèòåëåé îò ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëåé ãóáåðíñêîãî ïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíûõ è äðóãèõ ñâåäóùèõ ëèö», - ïðî÷èòàëè åêàòåðèíîñëàâöû â «Ðóññêîé ïðàâäå» 11 ÿíâàðÿ 1914 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÀÔÈØÀ

Ïðèãîäè «Æ³íêè ó ïåðëèííîìó íàìèñò³» ÒÅÒßÍÀ ÁÀÑÀÍ

Öÿ çàãàäêîâà êàðòèíà ïîòðàïèëà äî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî õóäîæíüîãî ìóçåþ ï³ââ³êó òîìó. Ó 1962 ðîö³ äâ³ ðîçð³çíåí³ äîùå÷êè ç ìàëþíêàìè ïðèäáàâ õðàíèòåëü ìóçåþ Ñåìåí Øèëî. ² êîëè â³í ïî÷àâ çìèâàòè áðóä - ðàïòîì ïîáà÷èâ íàïèñ: «Rembr and.1632» «Rembrand.1632» Майстри реставрації з Києва допомогли відновити написане жіночу голівку у капелюсі з низкою перлин на шиї. Поки що спеціалісти не змогли відповісти: це робота великого Рембрандта чи просто вдала копія. Знахідку возили до Москви, потім до Ленінграда, нещодавно до Києва. Ми зустрілись з координатором проекту в Україні Василем Копистко, який у складі української делегації возив оновлену копію жіночого портрета до

Амстердамського музею ни було призначено мене, а від Королівства Рембрандта. Нідерландів - Лідію ДонЗУСТРІЧ нерс-Мунт. Вирішили В АМСТЕРДАМІ організувати зустріч - Пане Василю, роз- фахівців в Амстердамі. кажіть, з чого все почи- Чому саме там? налося? - По-перше, там знахо- Кілька років тому диться будинок - музей світ відзначив 400-річчя з цього художника. В Амдня народження геніаль- стердамі - батьківщині ного голландського ху- Рембрандта - творчість дожника Рембрандта цього великого майстра Харменса ван Рейна. найбільше досліджується. Саме тоді в українських нашу дніпропетровську ЗМІ з’явилося повідом- МРІЮТЬ знахідку чекає велике лення про те, що у Дніпро- ПОБАЧИТИ світове визнання. петровську є картина цьо- Що отримає Украї- Припустимо що го світового майстра. Пе- на після визнання ав- таке станеться, а що ребуваючи у Нідерлан- торства великого Рем- нас чекає далі? дах, я запропонував дру- брандта портрета «дні- Під час недавньої зям для з’ясування автор- пропетровської не- нашої поїздки до Амстерства звернутися до голов- знайомки»? дама разом з мистецтвоних спеціалістів твор- Останній раз невідо- знавцем Дніпропетровчості Рембрандта у музей му картину світового ського художнього музею художника, який знаходиться в Амстердамі. Так ÊÎÌÅÍÒÀÐ все і почалося. ìèñòåöòâîçíàâåöü, íàóêîâèé - Що саме? - Справа в тому, що ñï³âðîá³òíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî õóäîæíüîãî фахівці з Амстердама ìóçåþ: ніколи не чули про цю - Äí³ïðîïåòðîâñüêà ðîáîòà çàö³êàâèëà ìóçåéíèê³â знахідку, тому таке поÃîëëàí䳿. ¯õ òóðáóâàëî ãîëîâíå: ùîá óêðà¿íñüêà ñòîðîíà відомлення їх дуже зацікавило. Це було першим íå âåëà ðåñòàâðàö³þ ñàìîñò³éíî. ² íàéãîëîâí³øà çâ³ñòêà, кроком до наукової робо- ÿêà íåùîäàâíî ïðèéøëà ç Àìòåðäàìà, - í³äåðëàíäñüê³ ти. Так з’явився проект ôàõ³âö³ íà ÷îë³ ç ãîëîâíèì åêñïåðòîì ñâ³òîâîãî ð³âíÿ «Дніпропетровський Åðíñòîì âàí äå Âåòåð³íãîì ïëàíóþòü öüîãî ðîêó ïðîâåñРембрандт», керівни- òè ãëèáîêó åêñïåðòèçó íàøî¿ äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ êàðòèíè. ком якого від Украї- Äëÿ äîñë³äíèê³â â³äêðèâàºòüñÿ âåëè÷åçíå ïîëå ðîáîòè,

ʲËÜÊÀ ÐÎʲ ÒÎÌÓ ÑÂ²Ò Â²ÄÇÍÀ×È 400-в××ß ÐÅÌÁÐÀÍÄÒÀ

²ÃÎÐ ÒÐÓØ,

ÿêó òðåáà ïðîâåñòè íà âèñîêîìó ºâðîïåéñüêîìó ð³âí³ ñï³âðîá³òíèöòâî ïðîäîâæóºòüñÿ.

ÃÓÌÎÐ Ï'ÿòèð³÷íå õëîï'ÿ ï³ä³éøëî äî òåëåôîíó: - Òàê. - Ïîêëè÷ òàòà ÷è ìàìó. - ¯õ íåìຠâäîìà. - À õòî-íåáóäü ùå º?

- Òàê, ìîÿ ñåñòðà. - Ïîêëè÷ ¿¿, áóäü ëàñêà. ϳñëÿ äåÿêî¿ ïàóçè õëîï÷èê çíîâó âçÿâ òðóáêó: - Âîíà çàíàäòî âàæêà. ß íå ìîæó âèòÿãòè ¿¿ ç êîëÿñêè!

ÏÎÃÎÄÀ Вт 14.02 Ср 15.02 Чт 16.02

2 +1 0С 3 1 0С 8 5 0С 10 8 0С 4 2 0С 10 8 0С

cхід. 34 м/с півн.захід. 13 м/с cхід. 42 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ÂÎÑÒÀÍͪ ÍŲÄÎÌÓ ÊÀÐÒÈÍÓ ÌÀÉÑÒÐÀ ÇÍÀÕÎÄÈËÈ Â ÀÍÃ˲¯ Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

майстра знаходили в 2005 році в Англії. Це був автопортрет Рембрандта у молодому віці, виконаний на мідній пластині. Ще одна сенсація пролунала у грудні 2011 року, коли нідерландські та американські спеціалісти виявили під роботою «Старий з бородою» незакінчений автопортрет молодого Рембрандта. Цілком можливо, що після європейської експертизи і

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

Ігорем Трушом ми відвідали Будинок-музей Рембрандта та один з найбільших музеїв світу Рейксмузеум, де зберігається найбільша колекція картин Рембрандта. Красенем виставки став портрет Яна Сікса, написаний художником у 1654 році. Понад 350 літ картина зберігається у приватній колекції сім’ї Сіксів. Голландці мріють побачити у новій експозиції і нашу дніпропетровську «Жінку у перлинному намисті».

Номер підписано до друку 13.02.12 Номер віддруковано у ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст» Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1254311

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья