Page 1

р1

ÌÅØÊÀªØ Ó ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÓ ÎÒÐÈÌÀÉ ÑÓÁÑÈÄIÞ

ÂIÄ ÏÀÐÓÑÀ ÄÎ ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ ÏÎ «ÊÀÍÀÒÖI»

2

12

2011 ÐIÊ - ÇÍÀÊÎÂÈÉ ÄËß ÎÑÂIÒÈ

ÂIÊÍÎ, ÙÎ ÄÀÐÓª ÆÈÒÒß

12

14

ÑÈÁIÐÑÜÊI ÌÎÐÎÇÈ ÙÅ ÊÓÑÀÒÈÌÓÒÜÑß

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òåïëà íå îá³öÿþòü äî ñåðåäèíè ëþòîãî. Çà äîâãîñòðîêîâèì ïðîãíîçîì, ò³ëüêè ç òðåòüî¿ äåêàäè ì³ñÿöÿ ñòîâï÷èê òåðìîìåòðà ïî÷íå ïîâ³ëüíî ïîâçòè âãîðó.

№08 (1297) Четвер, 02 лютого 2012 р.

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

ÇÀÐÏËÀÒÛ ÂÛÐÀÑÒÓÒ Â ãîñáþäæåòå-2012 ïðåäóñìîòðåíî ïîñòåïåííîå ïîâûøåíèå çàðàáîòíûõ ïëàò ìåäðàáîòíèêàì - â ñðåäíåì íà 30%. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷. Ïî åãî ñëîâàì, óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îñòàåòñÿ ñðåäè ïðèîðèòåòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà òàêæå îòìåòèë, ÷òî îäíîâðåìåííî ñ ïîâûøåíèåì çàðïëàò íåîáõîäèìî óëó÷øàòü è êà÷åñòâî ìåäèöèíñêèõ óñëóã. ○

ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÉ ÊËÈÌÀÒ

13

«Ìå÷òàþ ñîâåðøèòü åùå íå îäèí ïðûæîê» Èñòîðèÿ ýòîé ìóæåñòâåííîé æåíùèíû äîñòîéíà âíèìàíèÿ ñöåíàðèñò îâ ñöåíàðèñòîâ îâ:: íåñìîòðÿ íà ñâîé íåáîëüøîé ñòèõèþ.. Ñâîèì áåññòðàøèåì óäèâèëà ðîñò è ìîëîäîñòü, ìíîãî ëåò íàçàä îíà ïîêîðèëà âîçäóøíóþ ñòèõèþ ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñåìåíà Áóäåííîãî. Ñóäüáà ïð èãîòîâè ëà ïàðàøþòèñòêå Ëèäèè Îëåôèðîïðèãîòîâè èãîòîâèëà âîé ñëîæíîå èñïûòàíèå - áîðüáó çà æèçíü. Íî æåíùèíà åãî âûäåðæàëà âûäåðæàëà.. À ïðûãíóâ ñ ïàðàøþòîì â 75 ëåò, ñîáèðàåòñÿ ñäåëàòü ýòî è â 80. Î ïðîäåëêàõ â äåòñòâå è î íåçàáûâàåìûõ ñîðåâíîâàíèÿõ Ëèäèÿ Èâàíîâ Èâàíîâííà ýêñêëþçèâíî ðàññêàçàëà «Âiñòÿì».

ØÈÐÎÊÈÉ ÆÅÑÒ

ϲÂÒÎÐÀ ̲ËÜÉÎÍÀ ÄËß ÎÁÑËÓÃÈ ïðèíîñèòè êâ³òè íà ìîãèëó êîëèøíüîãî ðîáîòîäàâöÿ. 67-ð³÷íèé ìàãíàò ³ç Íüþ«Â³í áóâ ÷óäîâèì õëîïöåì, Éîðêà Àëàí Ìåëòöåð ïåðåä çàâæäè â äîáðîìó íàñòðî¿, ñìåðòþ çàïîâ³â ñâî¿é êàæå Æàí ³ äîäàº. - Íåçâàîáñëóç³ ï³âòîðà ì³ëüéîíà æàþ÷è íà òå, ùî ÿ ñòàâ äîëàð³â. Çîêðåìà, ì³ëüéîí áàãàòèì, íå ìîæó ñêàçàòè, áàãàò³é â³äïèñàâ øîôåðó ùî äóæå ðàäèé, àäæå öå Æàíó Ëàáîðäó. Ùî ðîáèòè ³ç îçíà÷àº, ùî Àëàíà á³ëüøå ðàïòîâèì áàãàòñòâîì, íåìຠç íàìè». ùàñëèâèé ñïàäêîºìåöü ϳâì³ëüéîíà äîëàð³â ïîêè ùî íå çíàº. Àëå ä³ñòàëîñü øâåéöàðîâ³ êîæíîãî ðîêó îá³öÿº áóäèíêó Àëàíà Ìåëòöåðà íà ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Ìàíõåòòåí³- Øàì³ëþ Äåìèðàæó. Ïîïðè òå, ùî ì³æ íèì òà ìàãíàòîì çàâæäè áóëè äîáð³ ñòîñóíêè, Øàì³ëü íå î÷³êóâàâ òàêîãî øèðîêîãî æåñòó. Àëàí Ìåëòöåð çàðîáèâ ñâî¿ ñòàòêè, áóäó÷è âëàñíèêîì çâóêîçàïèñóþ÷î¿ êîìïàí³¿ Wind-Up Records. Òàêîæ â³í ïîëþáëÿâ ãðàòè â ïîêåð. Ïîìåð äèâàêóâàòèé ìåøêàíåöü Íüþ-Éîðêà ó æîâòí³ 2011-ãî. Çà ð³ê ïåðåä öèì

â³í ðîçëó÷èâñÿ ç äðóæèíîþ ijàíîþ, ç ÿêîþ âîíè ïðîæèëè 13 ðîê³â. ijòåé ïîäðóææÿ íå ìàëî. ² ùî ö³êàâî - ó çàïîâ³ò³ Àëàí çîâñ³ì íå çãàäàâ êîëèøíþ. Îäíàê ijàíà íå çàñìóòèëàñÿ: «Ìè ðîçëó÷åí³, ³ ìåí³ àáñîëþòíî îäíàêîâî, ùî â³í çðîáèâ ç³ ñâî¿ìè ì³ëüéîíàìè». Êóäè ïîä³ëàñÿ ðåøòà ãðîøåé Ìåëòöåðà - íàðàç³ íåâ³äîìî.

16 Ôàêò, àëå åêñêëþçèâíî. ²ç âèêëàäà÷à - ó ïåðåìîæöÿ «Õ-Ôàêòîðà» cmyk

Íûíåøíèé ãîä äîëæåí ñòàòü ðåøàþùèì äëÿ ñîçäàíèÿ â ñòðàíå êîìôîðòíîãî êëèìàòà äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà.  ýòîì óáåæäåí Ïðåìüåðìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. Îí íàïîìíèë, ÷òî çà ïðîøåäøèå äâà ãîäà ïðàâèòåëüñòâó óäàëîñü êàðäèíàëüíî ñîêðàòèòü àäìèíèñòðàòèâíûå ïðåãðàäû è ñáîðû äëÿ îòêðûòèÿ áèçíåñà è ÷èñëî êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ. Êðîìå òîãî, òåïåðü îïëàòà çà àäìèíèñòðàòèâíûå óñëóãè èäåò íå â ñïåöôîíäû, à â ãîñáþäæåò. ○

 ØÒÀÒÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

ÃÀÇÀ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ Íåñìîòðÿ íà ìîðîçû, óêðàèíñêàÿ ãàçîòðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà ðàáîòàåò â øòàòíîì ðåæèìå, áåç ñáîåâ è àâàðèé, ñîîáùèë ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Àíäðåé Êëþåâ. Ïî åãî ñëîâàì, ðåñóðñîâ ïðèðîäíîãî ãàçà äîñòàòî÷íî íå òîëüêî äëÿ ïðîõîæäåíèÿ çèìíåãî ìàêñèìóìà, íî è íà âåñü îòîïèòåëüíûé ñåçîí.  òî æå âðåìÿ âèöå-ïðåìüåð - ìèíèñòð ñîöïîëèòèêè Ñåðãåé Òèãèïêî óâåðåí, ÷òî Óêðàèíå óäàñòñÿ äîãîâîðèòüñÿ ñ Ðîññèåé î ñíèæåíèè öåíû íà ãàç áåç êàêèõ-ëèáî ïîëèòè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé. ○

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÂ

ÏËÀÖÊÀÐÒ ÍÅ ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ Â òå÷åíèå ïÿòè ëåò Ìèíèíôðàñòðóêòóðû ïëàíèðóåò îáíîâèòü ñîñòàâ ïàññàæèðñêèõ è ãðóçîâûõ âàãîíîâ.  Óêðàèíå ïðîéäåò ïîëíàÿ çàìåíà ïàðêà ïîåçäîâ, äëÿ ÷åãî íàìåðåíû ïðèâëåêàòü èíâåñòèöèè. Êàê ðàññêàçàë âèöå-ïðåìüåð - ìèíèñòð èíôðàñòðóêòóðû Áîðèñ Êîëåñíèêîâ, ñåé÷àñ îòå÷åñòâåííûé ïàðê ïàññàæèðñêèõ âàãîíîâ íàñ÷èòûâàåò 7025 øòóê, à ñòåïåíü èõ èçíîñà ñîñòàâëÿåò 85,6%. Êðîìå òîãî, îí îòìåòèë, ÷òî â ýòîì ãîäó ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ïëàöêàðòå ïîäíèìàòü íå áóäóò.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

2011 ð³ê - çíàêîâèé äëÿ îñâ³òè ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÄÎÑÒÓÏͲ Ö²ÍÈ

«×ÎÐÍÈÉ ÑÏÈÑÎÊ» ÄËß ÃÎÒÅ˲ ̳í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ïðèãðîçèëî óêðà¿íñüêèì ãîòåëÿì «÷îðíèì ñïèñêîì». Äî íüîãî ââ³éäóòü ò³, õòî äóæå çàâèùóâàòèìå ö³íè äëÿ òóðèñò³â ï³ä ÷àñ ªâðî-2012. Ãîòåë³, ùî ïîòðàïëÿòü äî ïåðåë³êó, âèêëþ÷àòèìóòü ç ïðîãðàìè ïðèéîìó ãîñòåé ì³æíàðîäíèõ ôîðóì³â òà ÷åìï³îíàò³â. À çàõ³äíèì òóðàãåíòñòâàì íå ðåêîìåíäóâàòèìóòü ç íèìè ïðàöþâàòè.

ÍÎÂÈÍÈ

ВІД НВК ДО ВИШІВ

²Ì²ÄÆ ÄÅÐÆÀÂÈ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ  ÑØÀ Ó íàéá³ëüø³é àìåðèêàíñüê³é ãàçåò³ Washington Post âïåðøå âèéäå ñïåö³àëüíèé äîäàòîê ïðî Óêðà¿íó, ùî ñêëàäàòèìåòüñÿ ³ç øåñòè ñòîð³íîê. Êîøòè íà öåé ïîòóæíèé ïðîåêò âèä³ëåíî ç äåðæáþäæåòó, à ðåàë³çóºòüñÿ çàäóì çà ³í³ö³àòèâè Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè â ÑØÀ. Çà çðàçîê âçÿòî àíàëîã³÷í³ äîäàòêè, ùî ¿õ ðîáèëè ²íä³ÿ, Êèòàé òà Àðãåíòèíà. Òàêà ïðîãðàìà ñïðèÿòèìå ï³äíÿòòþ óêðà¿íñüêîãî ³ì³äæó ñåðåä ãðîìàäÿí ³íøèõ êðà¿í. ○

ʳëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â ìåðåæ³ ²íòåðíåò â Óêðà¿íi íà ïî÷àòîê ðîêó ñÿãíóëà 14 ìëí. îñ³á, ïîð³âíÿíî ³ç ìèíóëîð³÷íèìè 11,3 ìëí. Îáñÿã äîõîä³â â³ä ïîñëóã çâ’ÿçêó, ùî îòðèìàëè þðèäè÷í³ îñîáè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ñòàíîâèâ 50,3 ìëðä. ãðí. Íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò äîõîä³â îòðèìàëè ïðîâàéäåðè ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó (2,2 ìëðä. ãðèâåíü) òà ³íòåðíåò-ïðîâàéäåðè (0,5 ìëðä. ãðèâåíü). ○

2

головне управління освіти та науки. Створено майже 4 тисячі місць у дошкільних навчальних закладах завдяки відновленню роботи 12 дитсадків і створенню 36 НВК. Відкрито філії кафедр Придніпровської академії будівництва та архітектури й аграрного університету на галузевих підприємствах.

3

4

ÑÒÓÄÅÍÒÈ É ÀÑϲÐÀÍÒÈ ÑÒÀÆÓÂÀÒÈÌÓÒÜÑß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ÞÇÅв ÏÎÁ²ËÜØÀËÎ

1

У жовтні губернатор презентував проект «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти» на ІІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти. З’явився Єдиний освітній центр, що об’єднав Інститут перепідготовки педагогічних кадрів і

ÇÀÒÎÍÓËÀ «VERA»

ØÓÊÀÞÒÜ ÌÎÐßʲ ßê ïîâ³äîìèëî ïîñîëüñòâî Óêðà¿íè â Òóðå÷÷èí³, 31 ñ³÷íÿ á³ëÿ òóðåöüêèõ áåðåã³â çàòîíóëî ñóäíî «Vera», ùî êóðñóâàëî ç Ðîñ³¿ â Òóðå÷÷èíó. Íà áîðòó ïåðåáóâàëè 11 ÷ëåí³â åê³ïàæó, 10 ç ÿêèõ - ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè. Íà ïåðøå ëþòîãî òðüîõ îñ³á âðÿòîâàíî òà ãîñï³òàë³çîâàíî. Ïîøóê ³íøèõ ÷ëåí³â åê³ïàæó òðèâàº, àëå óñêëàäíþºòüñÿ íåñïðèÿòëèâèìè ïîãîäíèìè óìîâàìè.

єдиний Центр освіти інвалідів в Україні. Відбувся І Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених «Україні ХХІ сторіччя - інтелект і творчість молоді». Презентовано Концепцію проекту «Розвиток інтелектуального руху на Дніпропетровщині», що передбачає підготовку та проведення інтелектуальних ігор і навчальних семінарів. Улітку 2012 року відбудеться підсумковий регіональний турнір «Що? Де? Коли?». Презентовано проект «Єдиний інформаційноосвітній простір Дніпропетровщини», що передбачає обладнання шкіл сучасними комп’ютерами.

8

ÏÐÈÁÓÒÊÎÂÀ ÑÏÐÀÂÀ

Ç’ßÂÈÂÑß ªÄÈÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÎѲÒÈ ²ÍÂÀ˲IJ  ÓÊÐÀ¯Í²

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âèçíà÷èâ 2011-é «Ðîêîì îñâ³òè òà ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà». Ó íàø³é îáëàñò³ çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ðåàë³çóºòüñÿ ïðîåêò «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè». Ïðîô³ëüíå óïðàâë³ííÿ ÎÄÀ âèçíà÷èëî 10 íàéá³ëüø çíàêîâèõ ïîä³é 2011 ðîêó â îñâ³òí³é ãàëóç³ ðåã³îíó

ÑÒÂÎÐÅÍÎ 4 ÒÈÑßײ ̲ÑÖÜ Ó ÄÈÒÑÀÄÊÀÕ

5

Почалась реалізація проекту «Єдиний освітньо-інформаційний простір»: 63 пілотні школи отримали найсучасніше устаткування для ведення електронних щоденників і журналів, доступу до електронної бібліотеки.

9

ПЕРЕМОГИ ЕРУДИТІВ

6

Здобуто 61 перемогу школярів у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін. 37 студентів, аспірантів і науковців регіону за державні кошти поїдуть навчатися та стажуватися до кращих вишів світу. Створено Малу академію наук учнівської молоді, відкрито сучасну бібліотеку в Національній металургійній академії та

7

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ

˳êàð³â ïåðåêâàë³ô³êóþòü ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

10

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 1999 ð³ê - ðîçïî÷àëà ïðàöþâàòè êàôåäðà ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿;

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ç’ÿâèòüñÿ á³ëüøå êâàë³ô³êîâàíèõ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. Äî ¿õ íàâ÷àííÿ çàëó÷àòü âèêëàäà÷³â Õàðê³âñüêîãî ìåäè÷íîãî âóçó

2011

Уже цього місяця в Дніпродзержинськ завітають провідні викладачі Харківської медичної академії післядипломної освіти. На базі медичних закладів міста вони проведуть піврічні курси перекваліфікації лікарів на спеціалістів загальної

8 òèñÿ÷ ãðèâåíü âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ îäíîãî ñïåö³àë³ñòà.

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÏÐÎÉÄÓÒÜ 40 ˲ÊÀв ÊÎËÈØÍ²Õ ÒÅÐÀÏÅÂÒ²Â

ð³ê - ó ϳäãîðîäíåíñüê³é àìáóëàòî𳿠ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé â Óêðà¿í³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð äëÿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â;

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÎËÅÍÀ ËÓÃÎÂÀ, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿:

-Ó ðàìêàõ ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ Ïðîãðàìè ðåôîðì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à, â îáëàñò³ àêòèâíèìè òåìïàìè éäå ï³äãîòîâêà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè. Ó 2012 ðîö³ ìè ïëàíóºìî ï³äãîòóâàòè ùå áëèçüêî 300 ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.

практики. Без відриву від повсякденної роботи навчатимуться 40 лікарів колишніх терапевтів, педіатрів та інших фахівців. Загалом в області протягом 2010-2011 років уже пройшли спеціальну підготовку й здобули спеціальність сімейного лікаря 404 фахівці. Для їх навчання з державного, районних та міських бюджетів виділено 945 тисяч гривень.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

ÂÈÕÎÂÀÍÍß Â Ñ²Ì’¯

Протягом 2011 року та січня 2012-го в регіоні створено 20 дитбудинків сімейного типу (ДБСТ) і 72

ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ Ç Ë²ÊÓÂÀÍÍßÌ ÒÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ Ïîäàòêîâà ì³ë³ö³ÿ îáëàñò³ ï³äáèëà ï³äñóìêè ðîáîòè çà ìèíóëèé ð³ê òà âèçíà÷èëà ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè íà 2012 ð³ê. Çîêðåìà, âàæëèâèì íàïðÿìêîì ðîáîòè ïîäàòêîâî¿ ó íîâîìó ðîö³ ñòàíå âèÿâëåííÿ çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é. Äëÿ öüîãî âæå ñòâîðèëè â³äïîâ³äí³ ï³äðîçä³ëè

²ÒÀËÈ ÇI ÑÂßÒÎÌ

«ÀËÜÔ²» - 15 ÐÎʲÂ

 ÎÁËÀÑÒ² 59 ÁÓÄÈÍʲ ѲÌÅÉÍÎÃÎ ÒÈÏÓ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ôóíêö³îíóþòü 59 äèòáóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó òà 293 ïðèéîìíèõ ñ³ìåé, â ÿêèõ âèõîâóþòüñÿ 936 ä³òåé. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Ìàð³ÿ Ïóñòîâà, ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè ðîáîòè ùîäî ðîçâèòêó ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ òà óñèíîâëåííÿ çà ìèíóëèé ð³ê

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Êîæí³é äèòèí³ ïîòð³áíà ðîäèíà ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

прийомні сім’ї. З метою розширення цієї практики минулого року купили 4 будинки для створення ДБСТ, цьогоріч у планах придбати ще 10. Під керівництвом губернатора у рамках концепції «Родина для дитини» спільно з благодійним фондом «Розвиток України» в області реалізується проект забезпечення прав на вихо-

вання в сімейному оточенні кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Якщо на початку 2010 року в державних закладах регіону виховувались понад 2 тисячі 300 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, то сьогодні близько половини з них уже знайшли тепло сімейного вогнища.

Крім того, на Дніпропетровщині з ініціативи губернатора Олександра Вілкула реалізується програма попередження соціального сирітства - «Депутати за благополуччя сімей». Її мета зберегти наявні, біологічні родини, щоб діти не опинялись в інтернаті через домашні проблеми. Активну позицію у цьому питанні займає обласна організація Партії регіонів - приблизна кількість закріплених за депутатами кризових сімей 5 тисяч. При необхідності дітям допомагають з лікуванням, продуктами, а батькам - з працевлаштуванням.

Ç̲ÖÍÅÍÍß ÇÀÊÎÍÍÎÑÒ²

Âèçíà÷èëè ïð³îðèòåòè ðîáîòè Завдяки Програмі профілактики правопорушень, яка діє в регіоні, з ініціативи губернатора Олександра Вілкула обласна влада ефективно взаємодіє з правоохоронними та контролюючими органами для зміцнення законності, у тому числі й в економічній сфері. За минулий рік податкова зібрала більше 76 млрд. грн.

з податку на додану вартість, що на 42% більше, ніж у 2010 році. Також удвічі зросла сума відшкодувань збитків у завершених кримінальних справах - 488 млн. грн.

ÓIJײ Á²ËÜØŠ²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÜ

На нараді, яку провів перший заступник голови ДПС України - начальник податкової міліції Андрій Головач, визначили основні напрями роботи у 2012 році. Серед них - недопущення виведення валюти за кордон в офшорні компанії, контроль витрат держбюджету, боротьба із «конвертаційними центрами».

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 9 461 çëî÷èí ó

ñôåð³ îïîäàòêóâàííÿ ðîçêðèëè ó 2011 ðîö³;

356 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ íàïðàâèëè äî ñóäó; 9

9

67 ï³äï³ëüíèõ

öåõ³â ïðèïèíèëè ä³ÿëüí³ñòü;

10 «êîíâåðòàö³éíèõ öåíòð³â» çàêðèëè.

9

Þ²ËÅÉ

Êîñìîíàâò ïðè¿õàâ äî áàòüêà На урочистості з нагоди ювілею в село Просяна, що в Покровському районі, з’їхалися майже всі найрідніші і найближчі родичі та друзі ювiляра. А родина у Павла Карповича справді чималенька. Разом з покійною дружиною Марією він виховав двох чудових синів і доньку, а зараз ділиться мудрістю з дев’ятьма онуками та сімома правнуками. Павло Карпович гідно воював, працював, ділився знаннями, виховував, підказував, жив... І цим заслужив любов, повагу, шану своїх дітей, колег, односельців. Вітали ювіляра, звичайно ж, діти зі своїми

ËÞÄÌÈËÀ ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ßêðàç íà Òåòÿíèí äåíü âèïîâíèëîñÿ 90 ðîê³â âåòåðàíó â³éíè ³ ïðàö³ Ïàâëó Êàðïîâè÷ó Àðöåáàðñüêîìó. Ïðèâ³òàòè áàòüêà ïðè¿õàâ â³äîìèé êîñìîíàâò Àíàòîë³é Àðöåáàðñüêèé

сім’ями: найстарший Павло (із Запоріжжя), донедавна водій-міжнародник, найменша Любов - працівниця їдальні в рідному селі, а також середній син Анатолій (з Москви) - льотчик-космонавт, льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу, полковник запасу. Загальний наліт Анатолія Павловича становить понад 1600 годин, на його рахунку - 48 стрибків з парашутом. У 1991 році здійснив політ на космічному кораблі «Союз ТМ-12» на орбітальний комплекс «Мир». У ювілейний день народження батька Анатолій Арцебарський подякував йому за підтримку, життєву мудрість та батьківську любов.

 Óïðàâë³íí³ ÑÁÓ â îáëàñò³ âøàíóâàëè âåòåðàí³â òà ä³þ÷èõ á³éö³â ëåãåíäàðíîãî ñïåöï³äðîçä³ëó «Àëüôà». Ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ ̳æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ âåòåðàí³â àíòèòåðîðó ñïðèÿþòü çàõèñòó ãðîìàäñüêîñò³, ï³äòðèìóþòü àíòèòåðîðèñòè÷í³ ï³äðîçä³ëè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ïðàöþþòü ó ñôåð³ îõîðîííîãî á³çíåñó. Àñîö³àö³ÿ øåôñòâóº íàä áàãàòüìà äèòÿ÷èìè çàêëàäàìè, áåðå àêòèâíó ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü. ○

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÅÇÅÍÒÓÞÒÜ Ó Â²ÄͲ Çà ñëîâàìè ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà, íàø ðåã³îí ïðåäñòàâëÿòèìå ñâî¿ ìîæëèâîñò³ íà á³çíåñ-ìàéäàí÷èêàõ ñâ³òó. Ïåðøèé êðîê ó öüîìó íàïðÿìêó - ïðåçåíòàö³ÿ â Ïàëàò³ Åêîíîì³êè Àâñòð³¿. Ìåõàí³çìè ¿¿ ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ îáãîâîðèëè â õîä³ çóñòð³÷³ ïðåäñòàâíèê³â îáëðàäè, òîðãîâîïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè òà ì³ñüêðàäè ç òîðãîâèì ðàäíèêîì Ïîñîëüñòâà Àâñò𳿠â Óêðà¿í³ ïàíîì Ãðåãîðîì Ïîñòëåì. ○

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÅ ÐÅÀÃÓÂÀÍÍß

«ÒÅËÅÔÎÍ ÄβÐÈ»  îáëàñí³é ïðîêóðàòóð³ âñòàíîâèëè «òåëåôîí äîâ³ðè». Öå äîïîìîæå ñâîº÷àñíî ðåàãóâàòè íà ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè êîðóïö³¿ â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè, ïîâ'ÿçàí³ ç íåïðàâîì³ðíèì âèêîðèñòàííÿì ¿¿ ïðàö³âíèêàìè ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â. Ó áóäí³ ç 9 äî 18 ãîäèíè ïîâ³äîìëåííÿ ïðèéìຠñòàðøèé ïîì³÷íèê ïðîêóðîðà îáëàñò³ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè çà íîìåðîì 745-45-34. ÒÅÐÌ²Í ÇÁ²ËÜØÅÍÎ

ÊÂÈÒÊÈ ÇÀ 90 IJÁ Óêðçàë³çíèöÿ ïîäîâæèëà òåðì³í îôîðìëåííÿ ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â íà ø³ñòü øâèäêèõ ïî¿çä³â âíóòð³øíüîãî ñïîëó÷åííÿ äî 90 ä³á. Çîêðåìà, ïðèäáàòè êâèòêè çàçäàëåã³äü ìîæíà íà ô³ðìîâèé ïîòÿã Äí³ïðîïåòðîâñüê-Êè¿â. Òåïåð º ìîæëèâ³ñòü ìàéæå çà òðè ì³ñÿö³ êóïèòè ïðî¿çí³ äîêóìåíòè ³ íà ïîòÿãè Ëüâ³â-Êè¿â, Îäåñà-Êè¿â, Äîíåöüê-Êè¿â, Êè¿â-ѳìôåðîïîëü.


4 ЖИТТЯ РЕГIОНУ ○

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ï˲ÄÍÀ ÇÓÑÒв×

ÄÎÌÎÂÈËÈÑÜ ÏÐÎ ÑϲÂÏÐÀÖÞ Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñò³ óêëàäóòü ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ. Ïðî öå ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç äåëåãàö³ºþ ʳðîâîãðàäùèíè ïîâ³äîìèâ ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. Ãîñòÿì ïðåçåíòóâàëè ìîæëèâîñò³ íàøîãî ðåã³îíó, ïîä³ëèëèñü äîñâ³äîì çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é â åêîíîì³êó òà äîñÿãíåííÿìè â ñôåð³ ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Îáèäâ³ ñòîðîíè âïåâíåí³: êîíñòðóêòèâíèé ä³àëîã º îñíîâîþ äëÿ ðîçâèòêó. ○

ÊÎÌÔÎÐÒ ² ÇÄÎÐÎÂ'ß

ÄÅÇÈÍÔÅÊÖ²ß ÄËß ÂÑ²Õ Ó õîë³ áóä³âë³ îáëðàäè âñòàíîâèëè àïàðàò «Lumax - Profi», ÿêèé äîçâîëÿº ñï³âðîá³òíèêàì òà â³äâ³äóâà÷àì øâèäêî ³ çðó÷íî äåçèíô³êóâàòè ðóêè îäíå ç äæåðåë ïîøèðåííÿ ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâîðþâàíü. Öÿ ìîæëèâ³ñòü àáñîëþòíî áåçêîøòîâíà ³ äîñòóïíà ó â³ëüíîìó ïîðÿäêó äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí. Íîâîââåäåííÿ â³äïîâ³äຠºâðîïåéñüêèì ïðàêòèêàì ó ñôåð³ ã³ã³ºí³÷íî¿ áåçïåêè.

В ШЕСТЬ РАЗ ЧИЩЕ В Украине, как и во всем мире, очень остро стоит вопрос снижения выбросов в воздух вредных веществ. В мае 2011 года на котельной шахты «Степная»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÐÒÓÐ ÌÀÐÒÎÂÈÖÊÈÉ, ãåíåðàëüíûé

ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀËÈ ÎÑÎÁÛÅ ÃÎÐÅËÊÈ

Ìåòàí òåïåðü îòàïëèâàåò øàõòó

ведь любая искра может 21 раз опаснее для окру- горелки, позволяющие привести к взрыву. Нали- жающей среды, чем угле- использовать метано-воздушную смесь с большим содержанием влаги. Кроме того, модернизированная котельная может работать как на метане, так и на твердом топливе угле, в случае снижения объемов откачиваемого

чие этого газа затрудняет добычу угля и, соответственно, влияет на эффективность работы. Шахта «Степная» имеет 3-ю категорию по газообильности - с добычей одной тонны угля высвобождается 30-35 м3 газа. Чтобы максимально обезопасить рабочих, метан откачивают (каптируют) из подземных выработок. Раньше его просто выбрасывали в атмосферу, теперь же будут использовать для отопления и горячего водоснабжения помещений блока шахты №2. Также будет подогреваться воздух, который подается в шахту в зимний период. Проект по переводу одного из котлов котельной шахты «Степная» на газ метан стартовал в октябре 2011 года - реконст-

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297)

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ãàç ìåòàí, êîòîðûé âûäåëÿåòñÿ ïðè äîáû÷å óãëÿ, î÷åíü âçðûâîîïàñåí. Íà áîëüøèíñòâå óãëåäîáûâàþùèõ ïðåäϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎIJ¯Â ïðèÿòèé åãî îòêà÷èâàþò èç-ïîä çåìëè è âûáðàñûâàþò ïðÿìî â àòìîñôåðó. ÇÀ ÊÅÐÌÎÌ Îäíàêî îò òàêîãî ìåòàíà ²ÉÑÜÊβ ìîæíî ïîëó÷àòü ïîëüçó. Ó â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ òà Íà øàõòå «Ñòåïíàÿ» ÏÀÎ ç’ºäíàííÿõ 6-ãî àðì³éñüêîãî «ÄÒÝÊ «Ïàâëîãðàäóãîëü» êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê åãî áóäóò èñïîëüçîâàòü Çáðîéíèõ cèë Óêðà¿íè äëÿ îòîïëåíèÿ ïîäðàçäåòðèâຠäîï³äãîòîâêà â³éñüêî- ëåíèÿ. Êðîìå òîãî, âèõ âî䳿â. Ó ðàìêàõ ö³º¿ áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííîé ïðîãðàìè 70 â³éñüêîâîñëóæ- ñèñòåìå î÷èñòêè, óñòàáîâö³â-âî䳿â 25-¿ îêðåìî¿ íîâëåííîé â êîòåëüíîé, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ïîâ³òðÿ- âûáðîñû âðåäíûõ íî-äåñàíòíî¿ áðèãàäè, âåùåñòâ ñîêðàòÿòñÿ çä³éñíèëè 70-ê³ëîìåòðîâèé â 6 ðàç ìàðø. Ïîïåðåäó íàéñêëàäí³øå âèïðîáóâàííÿ - í³÷íèé МАКСИМАЛЬНО 90-ê³ëîìåòðîâèé ìàðø òà БЕЗОПАСНО И çàêëþ÷íèé 250-ê³ëîìåòðîЭФФЕКТИВНО âèé, ÿêèì ³ çàâåðМетан в подземных рукция стоила компании стоит в том, что специ- газа (например, если øèòüñÿ äîï³äãîòîâêà выработках невероятно более 5,2 млн.грн. Следу- ально для него разработа- уголь добывается в малоìîëîäèõ âî䳿â. опасен для шахтеров, ет отметить, что метан в ли квазикинетические газоносном пласте).

ÍÎÂÈÍÈ

кислый газ. Поэтому его сжигание позволяет существенно уменьшить объемы вредных выбросов в атмосферу. Уникальность реконструированного котла со-

äèðåêòîð ÏÀÎ «ÄÒÝÊ «Ïàâëîãðàäóãîëü»: - Øàõòà «Ñòåïíàÿ» îñíàùåíà íà ñàìîì ñîâðåìåííîì óðîâíå. Ìîäåðíèçàöèÿ êîòåëüíîé ïîçâîëÿåò íå òîëüêî óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî âðåäíûõ âûáðîñîâ îò ñæèãàíèÿ óãëÿ â àòìîñôåðó, íî è ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü ìåòàí. Òàêèì îáðàçîì, ìû êîìïëåêñíî ðåøàåì íåñêîëüêî çàäà÷: îáåñïå÷èâàåì áåçîïàñíîñòü âåäåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò, ìèíèìèçèðóåì íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è ïîâûøàåì ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü óãëåäîáû÷è.

ÌÅÒÀÍ Â 21 ÐÀÇ ÎÏÀÑÍÅÅ, ×ÅÌ ÑÎ2

начали устанавливать систему второй ступени доочистки дымовых газов. В этот проект вложили 2,5 млн.грн. Благодаря установке дополнительного оборудования выбросы загрязняющих ве-

ÝÊÎÍÎÌÈß ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ: ¾ 7,8 ìëí.ãðí. - èíâåñòèöèè â ìîäåðíèçàöèþ êîòåëüíîé;

¾ 3,6 ìëí. ãðí. â ãîä ýêîíîìèÿ îò ìîäåðíèçàöèè êîòåëüíîé;

¾ 6 òûñ. òîíí óãëÿ çà ñåçîí ðàíüøå èñïîëüçîâàëè äëÿ îòîïëåíèÿ áëîêà øàõòû; ¾ íà 112 òîíí â ãîä ñíèçÿòñÿ âðåäíûå âûáðîñû â àòìîñôåðó.

ществ снизятся в 6 раз (на 112 тонн в год) - со 110 до 30 мг на м3. Этот показатель меньше европейских стандартов, которые установлены на уровне 50 мг на м3. Кроме того, уловленную золу можно будет применять в изготовлении добавок для металлургической промышленности, а также в качестве топлива для ТЭС.

ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ ÅÙÅ ÒÐÈ ØÀÕÒÛ Комплексная модернизация котельной блока №2 на шахте «Степная» является частью долгосрочной инвестиционной программы ДТЭК, направленной на снижение выбросов в атмосферу вредных веществ. До 2015 года компания планирует вложить 37 млн. грн. в реализацию подобных проектов. В дальнейшем такие новации планируют внедрить еще на трех шахтах ПАО «ДТЭК «Павлоградуголь».


ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

Ó çâ’ÿçêó ç ïîã³ðøåííÿì ïîãîäè çà ³í³ö³àòèâîþ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ îáëàñò³ â³äêðèëè ïóíêòè îá³ãð³âó. Òàêà ñîö³àëüíà àêö³ÿ ïðîõîäèòü ï³ä ãàñëîì: «Ç³ãð³é ëþäèíó òåïëîì!». Ìîá³ëüí³ ïóíêòè îá³ãð³âó ðîçòàøîâàí³ â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ íàðîäó òà ïîáëèçó ïåðåõðåñòü òðàíñïîðòíèõ ìàðøðóò³â. Êð³ì òîãî, íà áàç³ ãðîìàäñüêèõ ïðèéìàëåíü Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ïðàöþþòü ïîä³áí³ ñòàö³îíàðí³ ïóíêòè. Çàãàëîì íà òåðèòî𳿠îáëàñò³ ó 53 òàêèõ ïóíêòàõ ãîòîâ³ íàãîäóâàòè ³ ç³ãð³òè âñ³õ, õòî òîãî ïîòðåáóº. ○

ÑÄϲ ÂÏÏ Ó ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ²ÍÔÎÐÌÓª ²ç 1 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ïî 31 ãðóäíÿ 2012 ðîêó âêëþ÷íî ñòàâêà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ ñòàíîâèòèìå 21 â³äñîòîê â³äïîâ³äíî äî ï.10 ï³äðîçä³ëó 4 ðîçä³ëó ÕÕ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

тативно проводятся мероприятия по снижению уровня травматизма и профзаболеваний». По окончании совещания Борис Останков вручил некоторым работникам ЮГОКа грамоты от Криворожского горнопромышленного территориального управления Госгорпромнадзора. Эти грамоты югоковцы получили за высокий профессионализм при исполнении служебных обязанностей и весомый вклад в обеспечение надлежащего уровня охраны труда и промышленной безопасности на предприятии.

ÇÈÌÀ ÀÒÀÊÓª

Ñèá³ðñüê³ ìîðîçè ùå êóñàòèìóòüñÿ Перші дні лютого будуть найхолоднішими. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òåïëà Подекуди середня нічна температура сягне - 28 0С, íå îá³öÿþòü äî ñåðåäèíè ëþòîãî. Çà äîâãîñòðîêîâèì а вдень не підніматиïðîãíîçîì, ò³ëüêè ç òðåòüî¿ меться вище -17-200С граäåêàäè ì³ñÿöÿ ñòîâ ñòîâïï÷èê дусів. Усі ці погодні каòåðìîìåòðà ïî÷íå ïîâ³ëüíî таклізми відбуватиïîâçòè âãîðó муться на фоні майже ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

січень за останні 50 років. За попередніми розрахунками зима безхмарного неба та виявиться затяжною, і шквального, місцями до весна прийде не раніше 20 м/с, вітру. Ці суттєві середини березня. та різкі похолодання спричинені холодним арктичним циклоном із Сибіру. Так доводиться розплачуватись за найтепліший грудень та

ÂÅÑÍÀ - ÍÅ ÐÀͲØÅ ÁÅÐÅÇÍß

ËÈÑÒ ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯

²ç âäÿ÷í³ñòþ çà äîïîìîãó ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯ «Â²ÑÒÅÉ» ÍÀIJÉØΠËÈÑÒ Â²Ä ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÜÊί ÑÇØ ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Â. Ì. ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÀ «Хочу розповісти про добрих людей, небайдужих до проблем школи та села, йдеться у листі. - Серед них фермери Кирило Саранча, депутат районної ради Андрій Гавриленко, випускник нашої школи Олег Рисіков, приватні підприємці Оксана Ковтун, Олександр Ем - теж наші випускники. Вони завжди приходять на допомогу. Звертаюсь із словами вдячності до Ольги Ко-

сар, яка очолює приватне підприємство «Аграрій 2007». У минулому навчальному році вона придбала для школи комп`ютер, принтер, сканер, колонки для програвача, озонатор, водонагрівач, металопластикові вхідні двері. Крім того, учням, які добре вчаться, Ольга Сергіївна двічі на рік виплачує стипендії. На День працівників освіти і науки подарувала кожному вчите-

лю фотоальбом, а всьому педагогічному колективу недавно - цифровий фотоапарат. Допомагала вона і в реконструкції братської могили воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Тож всім нашим помічникам хочу подякувати та побажати здоров`я, благополуччя і нехай земля, на якій працюють фермери, буде родючою, а погода - сприятливою».

cmyk

ÃÎÄÓÞÒÜ ÒÀ ÎÁ²ÃвÂÀÞÒÜ

26 ÿíâàðÿ íà Þæíîì ÃÎÊå ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïî èòîãàì ðàáîòû â 2011 ãîäó â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè

ваторов и буровых установок было выделено более 500 тысяч гривен». Во время итогового совещания начальник Днепропетровской государственной горнотехнической инспекции в горнодобывающей промышленности Борис Останков отметил, что в настоящее время на ЮГОКе вопросы охраны труда и промышленной безопасности решаются весьма успешно. «Южный ГОК вкладывает в охрану труда солидные инвестиции, отметил Борис Останков. - На предприятии резуль-

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÀÊÖ²ß

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

альной защиты для югоковцев в 2011 году было выделено 7 миллионов гривен. А на медицинское страхование работников перечислено более 2 миллионов гривен. «Мы уделяем особое внимание повышению комфорта на рабочих местах, - сказал Михаил Короленко. - Активно и эффективно выполняем ремонты административно-бытовых комбинатов, оборудуем комнаты приема пищи для рабочих. Для приобретения и установки кондиционеров на рабочих местах машинистов экска-

ÍÎÂÈÍÈ

 2011 ãîäó ÞÃÎÊ â äâà ðàçà óâåëè÷èë îáúåì èíâåñòèöèé â îõðàíó òðóäà

Во время этого совещания Председатель Правления ОАО «ЮГОК» Михаил Короленко отметил, что эффективное выполнение производственных показателей, улучшение качества выпускаемой продукции это одни из первостепенных задач Правления Южного ГОКа. «Но не менее важным для нас является и вопрос создания безопасных условий труда, - подчеркнул Михаил Короленко. В прошлом году на мероприятия по охране труда затрачено более 91 миллиона гривен. Соответствующие затраты на одного человека составили свыше 11 тысяч гривен. По сравнению с 2010 годом мы увеличили инвестиции в охрану труда более чем в два раза!» Лишь на приобретение специальной одежды и средств индивиду-

Ï ÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÀ  ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²: 050-464-25-04; 050-464-25-19


6 ТВПРОГРАМА ○

22.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 23.30 «Позаочі» 00.30 Х/ф «Забирая жизни»

УТ1

1+1

9 КАНАЛ

ИНТЕР

34 КАНАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вівторок, 7 лютого УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но8 вости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 Свет 10.00 Открытие сессии Верховной Рады Украи8 ны 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.20 Желаем счастья 12.40 Темный силуэт 12.50 Д/ф «Обычный фашизм» 15.10 Euronews 15.40 Деловой мир. Агросектор 15.50 О главном 16.10 Х/ф «Михаил Ломоносов», 1, 2 с. 17.20 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 19.00 221. Неделя 19.55 «Новогодняя шутка» с Е.Степаненко 20.55 Официальная хроника 21.15 Плюс8минус 21.30 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 М/с «Сандокан»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но8 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 20.30 Т/с «На край света» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 14.20, 22.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 15.20 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Кровинушка» 18.55 Т/с «Сваты» 20.00 «Подробности» 23.30 Д/ф «Секретные территории» 00.30 Х/ф «Афроитальянец»

9 КАНАЛ 06.00, 06.15 М/с «Лига суперзлодеев» 06.30 М/c «Галактический футбол» 07.00 Мультфильмы

08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Час пик» 09.15 «Ударная сила.Соло для фагота» 10.00 «Ударная сила.Легкая броня» 10.25, 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.15, 12.05 Т/с «Охотники за древностями» 12.55 Х/ф «Триллениум» 14.35, 15.25 Т/с «Солдаты4» 16.20 «Совершенно секретно. Авторский бес8 предел» 17.15 «Ударная сила. Танк великой победы» 19.50 «ГАИ.Дорожные войны» 20.20, 21.10 «Улетное видео по8русски» 21.30 Х/ф «Черный пес» 23.05 Х/ф «Чужой» 01.10, 01.55 Т/с «Мальчишник» 02.40 «Сумасшедшая скрытая камера82»

11 КАНАЛ 06.15 Kids’ Time 06.20 М/с «Назад в будущее» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.10, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.40 «Два берега» 08.05 Очевидец смешно до боли 09.10, 22.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 10.10 Здравствуйте, я ваша мама 11.50, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Третья планета от солнца» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 Парад порад 23.50 Т/с «Дневники вампира»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.20, 16.10 «Давай поженимся» 11.15 Х/ф «Контракт на любовь» 13.05, 13.55 Т/с «Клон 2» 14.45 Т/с «Мир Сони» 17.20 «Шесть кадров» 17.45 «Семейные мелодрамы» 18.35 «Не ври мне 8 3» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Меняю жену 8 3» 22.40 «Деньги» 23.55 Х/ф «Открытое море» 01.25 Х/ф «Экзамен»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» ○

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

Сх. 07.25 Зах. 17.00 Трив. дня 09.35

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Предчувствие любви» Х/ф «Вот такая история» Х/ф «Загон» Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» Х/ф «Жили три холостяка» Х/ф «17 мгновений весны» Х/ф «В полосе прибоя»

27 КАНАЛ

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55, 01.10 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.00 «Поле чудес» 17.05 «Свобода и справедливость» 18.15 Выборы 8 2012 г. 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Жуков» 22.40 «Закрытые за рубежом» 23.50 «Познер» 00.55 Ночные новости

НТВМИР

06.00 Мир за неделю 06.20 Утренняя зарядка 06.30 Ф8стиль 07.00 Страна советов 08.00 Социальный статус ваши права 09.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 14.00 Clubnika.com.ua 17.50 Мастер путешествий 18.30, 21.00 «Социальный пульс» 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.00 Социальный статус ваша пенсия 21.35 80 островов вокруг света 22.15 Шамвари. территория диких животных 23.05 «Здоровый образ жизни» 23.30 Телечат

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Кремлевские жены» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про8 исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 «Программа максимум» 10.05 «Русские сенсации» 11.35 Т/с «Супруги». «Среди бела дня». «Старое дело» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «ППС». «Детский сад». «Собствен ность» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Кодекс чести5». Фильм первый. «Новый» 23.30 Своя игра 00.20 Честный понедельник 01.10 Т/с «Формат А4». 13 с. «Один пишем, два в уме» 02.05 Т/с «Морские дьяволы» 03.45 «Смех с доставкой на дом» ○

ENTER

НТН

06.00 06.30 10.25 11.40 13.25 15.20 18.05 20.50 23.45

06.20 «Уроки тетушки Совы» 06.40 «Друга смуга» 06.45 Х/ф «Государственная граница», 8 с. 08.25 «Легальный доход» 08.30 «Правда жизни» 09.00 Д/с «Православные святые» 10.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40 Х/ф «4 таксиста и собака 2» 15.25 Х/ф «Россия молодая», 1 с. 16.50 Х/ф «Государственная граница», 9 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 23.30 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 20.30 Т/с «CSI: Майами» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 22.30 Т/с «Закон и порядок» 00.00 Х/ф «Лифт»

Іменинники дня: КСЕНІЯ, ОКСАНА, ГЕРАСИМ, ТИМОФІЙ, ІВАН, ПАВЛО, АГАПІЙ

10.30 «Жизнь интересна» 11.30 «Большая политика» 12.30 «Машина времени» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15, 22.00 «Энергонадзор» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.20 «Хроника дня» 23.30 «Автопилот 8тест» 23.55 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот8новости»

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.30, 10.40 М/ф 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 Формат 1:1 10.10, 00.40 Украинская десятка 12.00 Х/ф «Вечный муж», 2 с.» 13.25 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.25, 19.45 Т/с «Что сказал покойник» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.15 Х/ф «Рыжий, честный, влюблен ный», 1 с. 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Днепропетровщина презентует 21.20 Благотворительная акция 21.30 О рыбалке всерьез 22.40 Х/ф «Короли и капуста», 1 с.

Зах. 06.10 Сх. 15.37 Перша чв. 31 січня

TET

07.15 «Автотема» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 8 путешественник» 09.15 «Бойцовский клуб» 10.15 «Легенды советского кинодубляжа» 11.30 «Женские откровения» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «Медикус» 13.00 «Павел Попович. Космические приклю8 чения» 14.00 Т/с «Важняк. Игра на вылет» 16.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.30 «Марфа 8 чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 18.30 «Секретные истории» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.00 Т/с «Следаки» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 Т/с «Желанная» 01.00 «МWПарад» 01.45 «Космические истории»

Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.50 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 10.40 Comedy Woman 11.30 Секс8битва 11.55, 16.05, 20.15 Даешь молодежь! 12.25, 19.20 Одна за всех 12.55 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.20, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.15 Дом82 16.35, 21.10 Т/с «Универ» 18.55, 20.45 Т/с «Универ. Новая общага» 22.30 Т/с «Зайцев +1» 23.00 Т/с «Быть человеком» 23.50 Дурнев + 1 00.25 Х/ф «Фонограмма страсти»

08.45, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.45 Х/ф «Найди меня» 11.50 Х/ф «Беглецы» 13.50, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.50 «Необъяснимо, но факт» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00 «Вікна8Новини» 20.10 «Куб» 21.15, 22.25 «Х8Фактор. Революция» 22.00 «Вiкна8 Новини» 01.10 Т/с «Доктор Хаус»

11 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Факты недели 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 00.45 Спорт 09.30 Море по колено 09.55, 16.35 Т/с «Менты» 12.05, 13.00 Х/ф «Золотой ребенок» 14.20, 20.25 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 22.50 Свобода слова 01.55 Т/с «Отряд4»

СТБ

06.15, 07.00 Kids’ Time 06.20 М/с «Назад в будущее» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.05, 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 07.30 «Экономика в деталях» 07.50 Очевидец смешно до боли 08.50 «Родительский клуб» 09.10, 22.45 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 10.10 Здравствуйте, я ваша мама 11.50, 20.00 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Третья планета от солнца» 13.55 М/с «Аладдин» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.45 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 21.00 «Дело вкуса» 22.00 «Ваш адвокат» 22.15 Аферисты 23.50 Т/с «Дневники вампира»

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.10 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.25 Х/ф «Крыса» 13.45 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 16.10 «Давай поженимся» 17.20 «Шесть кадров» 17.50 Х/ф «Любить порусски» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 Х/ф «Контракт на любовь» 23.25 Х/ф «Экзамен» 01.10 Х/ф «Арабские приключения»

06.00, 06.15 М/с «Лига суперзлодеев» 06.30 М/c «Галактический футбол» 07.00 Мультфильмы 08.00 «Днепр8футбол» 08.30 «Алеф 8 в наше время» 09.00, 10.00, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с «Офи церы» 14.35, 15.25 Т/с «Солдаты4» 16.20 «Совершенно секретно» 17.15 «Ударная сила.Соло для Фагота» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.50 «ГАИ.Дорожные войны» 20.20, 21.10 «Улетное видео по8русски» 21.00 «Час пик» 21.30 Х/ф «Чужой» 23.45 Т/с «Вспомнить будущее» 01.10 «Стрингер» 01.55, 02.40 Т/с «Мальчишник» 03.25 «Сумасшедшая скрытая камера82»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10, 12.15 Т/с «Люба. Любовь» 13.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 14.20 «Семейный суд» 15.20 «Судебные дела» 16.15 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровинушка» 18.55 Т/с «Сваты» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «На край света»

Сх. 07.26 Зах. 16.58 Трив. дня 09.32

Понеділок, 6 лютого 07.00, 07.30, 08.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00 Точка зрения 09.20 Фестиваль «Изменим мир к лучшему» 11.00 Шеф8повар страны 11.50, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.00 Армия 12.10 Право на защиту 12.30 Пусть всегда будет солнце 13.20 Фестиваль «Мир талантов 8 цвет нации» 14.20 Серебряный Инсбрук 14.35 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.50, 22.35 О главном 16.10 Х/ф «Михаил Ломоносов», 1, 2 с. 17.20 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 19.05 After Live 19.25 Новые песни о главном 20.40 Сельсовет 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.25 Плюс8минус 21.30 221 21.35 Мир спорта 21.55 Наше Евро 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 М/с «Сандокан»

Зах. 06.40 Сх. 16.52 Повний міс. 23.54

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 14.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Ментовские войны 6» 11.00, 20.15 Т/с «СОБР» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Егорино горе» 13.00, 19.20 Т/с «Катина любовь» 15.35, 00.20 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 22.10 Х/ф «Невероятный Халк» ○

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, ПИЛИП, ОЛЕКСАНДР, ВОЛОДИМИР, ФЕЛІКС

СТБ

TET

НТН

27 КАНАЛ

07.00 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.05 «Куб» 12.15 Х/ф «Приключения Верки Сердючки» 14.00, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 15.00 «Необъяснимо, но факт» 16.00 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 20.10, 22.25 «Х8Фактор. Революция»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.50 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 10.40 Comedy Woman 11.30 Секс8битва 11.55, 20.15 Даешь молодежь! 12.25, 19.20 Одна за всех 13.20, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.15 Дом82 16.05, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 16.35, 21.10 Т/с «Универ» 18.55, 20.45 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Т/с «Быть человеком» 00.45 Х/ф «Бодрость духов»

06.20 «Уроки тетушки Совы» 06.50 «Друга смуга» 06.55 Х/ф «Государственная граница», 9 с. 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: Майами» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.30 Т/с «Литейный» 13.35 Т/с «Марш Турецкого 3» 15.40 Х/ф «Россия молодая», 2 с. 16.55 Х/ф «Государственная граница», 10 с. 18.30 «Речовий доказ» 00.00 Х/ф «Охота на динозавров»

51 КАНАЛ

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Кремлевские жены» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про8 исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.35 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 10.05 Т/с «Семин». Фильм первый. «Тор говцы жизнью» 11.35 Т/с «Супруги». «Вожак». «Материн ская любовь» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «ППС». «Салют». «Не в деньгах счастье» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Кодекс чести5». Фильм второй. «Ученый» 23.30 Своя игра 00.20 «Крутые нулевые» 01.10 Т/с «Формат А4», 14 с. «Вопреки правилам» 02.05 Т/с «Морские дьяволы» 03.45 «Смех с доставкой на дом»

06.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци8 альный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 17.45, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35, 09.35 М/ф 08.00 Социальный статус ваша пенсия 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 14.00 Clubnika.com.ua 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Территория выбора» 20.00 Социальный статус: ваши льготы 21.35 80 островов вокруг света 22.15 Шамвари. территория диких животных 23.05 «Здоровый образ жизни» 23.30 Телечат

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «IQ» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 8 путешественник» 09.15 «Лица вещей» 09.45 «В дороге» 10.05, 13.30 «Кухня на шпильках» 10.30, 18.30 «Секретные истории» 11.30 «Дело моей жизни» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «МWПарад» 14.00 Т/с «Важняк. Игра на вылет» 16.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 «Магия природы» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Владимир Пантелеймон. Призвание 8 помогать людям» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: итоги дня» 21.00 Т/с «Следаки» 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МЧС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Смотреть всем!» 01.00 Т/с «Желанная»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.55 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.50 Спорт 09.30, 19.25, 01.55 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Менты» 12.35, 13.00 Анекдоты по8украински 13.10 Т/с Детективный 14.10, 20.25 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 22.30 Т/с «Такси» 23.10 Х/ф «Приказано уничтожить»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Рыжий, честный, влюбленный» 1 с. 12.00 Х/ф «Короли и капуста», 1 с. 13.20 Благотворительная акция 14.30 Т/с «Что сказал покойник» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.15 Х/ф «Рыжий, честный, влюблен ный», 2 с. 17.35 М/ф 19.45 Т/с «Чехов и К» 21.00 «Власть. «Доступно и откровенно» 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток 22.40 Х/ф «Короли и капуста», 2 с.

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По8 года на курортах» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30, 00.25 «Автопилот8новости» 11.30, 12.30, 19.36 «Время: важно» 15.20 «Мотор8ТВ» 16.20 «Жизнь интересна» 17.25 «Своими глазами» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 21.00 «Время» 21.55 «Портреты» с Сергеем Дорофеевым 23.30 «Территория закона» 23.55 «Обзор прессы»

НТВМИР

ENTER 06.00 06.30 10.25 12.00 13.40 15.15 18.00 21.05 00.00

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Как стать счастливым» Х/ф «Наша дача» Х/ф «Шествие золотых зверей» Х/ф «Было у отца три сына» Х/ф «Почти смешная история» Х/ф «17 мгновений весны» Х/ф «Суровые километры»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55, 01.05 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Жуков» 17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.15 Выборы 8 2012 г. 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Холод. В поисках бессмертия» 23.50 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 14.00, 21.10 Т/с «След» 09.00 Т/с «Ментовские войны 6» 11.00, 20.15 Т/с «СОБР» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Лишние дети» 13.00, 19.20 Т/с «Катина любовь» 15.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 22.20 Т/с «Супруги» 23.15 Т/с «Тюдоры. Второй сезон» 00.15 Х/ф «Невероятный Халк»


02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

ТВПРОГРАМА 7 ○

Четвер, 9 лютого УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но8 вости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 Книга.ua 09.55 «Легко быть женщиной» 10.55 М/с «Каспер. Школа страха» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.35 Х/ф «Трое суток после бессмертия» 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.50, 19.00 О главном 16.15 Х/ф «Михаил Ломоносов», 2, 1 с. 17.25 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 19.30 Новые песни о главном 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс8минус 21.30 221 21.45 Богатырские игры 22.25 Осторожно, модерн! 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 М/с «Сандокан»

06.00, 06.15 М/с «Лига суперзлодеев» 06.30 М/c «Галактический футбол» 07.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Час пик» 09.15 «Ударная сила. Оружие Титана» 10.00 «Ударная сила. Снайперский аккорд» 10.25, 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.15, 12.05 Т/с «Охотники за древностями» 12.55 Х/ф «Триллениум» 14.35, 15.25 Т/с «Солдаты5» 16.20 «Совершенно секретно» 17.15 «Ударная сила. Стратегия успеха» 19.50 «ГАИ.Дорожные войны» 20.20, 21.10 «Улетное видео по8русски» 21.30 Х/ф «Цепная реакция» 23.20 Х/ф «Отчаянный мститель» 01.05, 01.50, 02.35 Т/с «Мальчишник» 03.20 «Сумашедшая скрытая камера82» 03.45 «Лучшие нокауты мира»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но8 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 20.30 Т/с «На край света» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 14.20, 22.25 Т/с «Улицы разбитых фона рей 11» 15.20 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты2» 20.00 «Подробности» 23.30 «Разбор полетов» 00.30 Х/ф «Нулевой эффект»

23.30 «Козырная unreal party 2011» 23.45 Х/ф «Четвертый вид» 01.25 Х/ф «Поселение»

СТБ 07.00, 01.00 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.35 Х/ф «Любовь под надзором» 13.40, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.35 «Необъяснимо, но факт» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 20.10, 22.25 «Х8Фактор. Революция» 00.00 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ

06.20 Kids’ Time 06.20 М/с «Назад в будущее» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.10, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.40 «Мастерская здоровья» 08.05 «Ваш адвокат» 08.25 «Любимая работа» 09.10, 22.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 10.05 Здравствуйте, я ваша мама 11.50, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Третья планета от Солнца» 13.50 М/с «Аладдин» 14.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Светлые головы. Зимние игры 23.55 Т/с «Дневники вампира»

1+1

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.10, 16.10 «Давай поженимся» 11.05 «Не ври мне 8 2» 12.05 «Потусторонняя Украина» 13.05, 13.55 Т/с «Клон 2» 14.45 Т/с «Мир Сони» 17.20 «Шесть кадров» 17.45 «Семейные мелодрамы» 18.35 «Не ври мне 8 3» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 Т/с «Костоправ»

07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.50 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.10 Спорт 09.30, 19.25, 01.15 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Менты» 12.30, 13.00 Анекдоты по8украински 13.05 Т/с Детективный 14.05 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 20.25 Т/с «Ярость» 22.25 Т/с «Такси» 23.05 Х/ф «Посейдон»

14.30 16.20 18.00 19.30 21.05 23.55

TET 07.05, 08.00 Телепузики 07.35 Твинисы 08.30 Мультик с Лунтиком 09.00 Дикие и смешные 09.55 Домашний ресторан 10.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.35 ТЕТ 12.25, 13.45 Бабуны & дедуны 12.50 Твою маму! 14.15 Дом82 15.05 Х/ф «Я, снова я и Ирен» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 19.20 Одна за всех 20.15 Даешь молодежь! 22.30 Т/с «Зайцев +1» 23.00 Т/с «Дневники Темного» 23.45 Дом82. Спецвыпуск 00.05 До рассвета

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 09.55 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Если верить Лопотухину», 1 с. 11.50 Баскетбол. «Кубок Суперлиги. БК «Днепр» БК «Химик» 13.20 Хата с краю 14.30, 19.45 Т/с «Чехов и К» 15.30 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. Куль8 тУра!», 2 с. 16.20 Х/ф «Если верить Лопотухину», 2 с. 17.30 102 информ 21.00 Один день с... 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Бабушки и дедушки 22.40 Х/ф «Шанс» 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. Куль8 тУра!»

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.30 «Утро на 58ом» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 00.25 «Автопилот8новости» 11.30, 12.30, 19.36 «Время: важно» 15.20 «Лесной патруль» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25 «Жизнь интересна» 18.15 «Акцент» 18.45 «Киевское время» 21.00 «Время» 22.00 «РесПублика с Анной Безулик» 23.45 «Технопарк»

07.35 М/ф 08.00 Социальный статус ваши льготы 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 14.00 Clubnika.com.ua 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30, 23.05 «Здоровый способ жизни» 21.35 80 островов вокруг света 22.15 Шамвари. территория диких животных 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Жуков» 17.05 «Свобода и справедливость» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Среда обитания. «Паленый» товар» 23.50 Ночные новости 00.05 «Убийство»

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Почти смешная история» Х/ф «Дорогой Эдисон» Х/ф «Человек, который закрыл го род» Х/ф «Вот такая история» Х/ф «КатяКатюша» Х/ф «Только в мюзикхолле» Х/ф «Одинокая женщина желает по знакомиться» Х/ф «17 мгновений весны» Х/ф «Уснувший пассажир»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.25, 14.00, 21.10 Т/с «След» 09.00, 22.20 Т/с «Супруги» 10.00, 20.15 Т/с «СОБР» 11.00, 00.15 Т/с «Платина» 12.00 «Пусть говорят. Трофим: А мне 8 45!» 13.00, 19.20 Т/с «Катина Любовь» 15.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 23.15 Т/с «Тюдоры. Второй сезон» 01.10 Х/ф «Подмена»

27 КАНАЛ

Іменинники дня: ФЕДІР, МАРІЯ, ДАВИД, АРКАДІЙ, ПАВЛО

ENTER

Сх. 07.21 Зах. 17.04 Трив. дня 09.43

13.00, 15.30 «Я 8 путешественник» 13.30, 22.00 «Званый ужин» 14.30 «Здравствуй, это Я!» 14.50 «Индекс опасности» 15.00 «Чего хочет женщина» 16.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 «Женские откровения» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Владимир Пантелеймон. Призвание 8 помогать людям» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 18.30 «Секретные истории» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Т/с «Желанная» 00.15 «Еще не вечер». «Звездные понты» 01.15 «МWПарад»

11 КАНАЛ

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Кремлевские жены» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про8 исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.35 Русская начинка 10.05 Т/с «Семин», ф.1, «Торговцы жиз нью» 11.35 Т/с «Супруги». «Легкая травма». «Ве сеннее обострение» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «ППС». «У всех на глазах». «Че люсти» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Кодекс чести5», ф.3, «Афера» 23.30 Своя игра 00.20 «Трофейное дело» из цикла «Казнокра8 ды» 01.10 Т/с «Формат А4», 15 с. «Островок безопасности» 02.05 Т/с «Морские дьяволы» 03.45 «Смех с доставкой на дом» 06.00 06.30 08.15 11.05 13.00

06.05 «Легенды бандитского Киева» 06.30 «Уроки тетушки Совы» 07.00 «Друга смуга» 07.05 Х/ф «Государственная граница», 10 с. 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: Майами» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.30 Т/с «Литейный» 13.35 Т/с «Марш Турецкого 3» 15.45 Х/ф «Россия молодая», 3 с. 17.10 Х/ф «Государственная граница», 11 с. 18.30 «Правда жизни» 00.00 Х/ф «Мститель» ○

НТВМИР

НТН

Зах. 07.06 Сх. 18.10 Повний міс. 7 лютого

5 КАНАЛ

TET

СТБ

06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30, 00.25 «Автопилот8новости» 11.20 «Энергонадзор» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Лесной патруль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Акцент» 22.20 «Особый взгляд» 23.30 «Драйв» 23.55 «Обзор прессы»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.50 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 10.40 Comedy Woman 11.30 Секс8битва 11.55, 20.15 Даешь молодежь! 12.25, 19.20 Одна за всех 13.20, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.15 Дом82 16.05, 22.30 Т/с «Зайцев +1»

07.00 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.45 Х/ф «Репетитор» 13.45, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.45 «Необъяснимо, но факт» ○

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 23.00 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.20 Спорт 09.30, 19.25, 01.25 Чрезвычайные новости 10.30, 16.45 Т/с «Менты» 13.00 Анекдоты по8украински 13.25 Т/с Детективный 14.25, 20.25 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 22.35 Т/с «Такси» 23.15 Х/ф «Солдат»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.20, 16.10 «Давай поженимся» 11.15 «Не ври мне 8 2» 12.10 «Деньги» 13.05, 13.55 Т/с «Клон 2» 14.45 Т/с «Мир Сони» 17.20 «Шесть кадров» 17.45 «Семейные мелодрамы» 18.35 «Не ври мне 8 3» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Адская кухня 8 2» 22.30 «Потусторонняя Украина» 23.50 Х/ф «Поселение» 01.30 Х/ф «Открытое море»

06.00, 06.15 М/с «Лига суперзлодеев» 06.30 М/c «Галактический футбол» 07.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Час пик»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 09.55 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Рыжий, честный, влюблен ный», 2 с. 11.50 Х/ф «Короли и капуста», 2 с. 13.20 Перекресток 14.30, 19.45 Т/с «Чехов и К» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.25 Х/ф «Если верить Лопотухину», 1 с. 17.30 Истории с Бородой 21.00 Право на защиту 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Хата с краю 22.30 Баскетбол. «Кубок Суперлиги»

ICTV

1+1

9 КАНАЛ

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

ИНТЕР

16.35, 21.10 Т/с «Универ» 18.55, 20.45 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Т/с «Быть человеком» 23.55 Дом82. Спецвыпуск 00.15 До рассвета

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «Эпикриз» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 8 путешественник» 09.15 «Женские откровения» 09.45, 00.00 «Ты сможешь!» 10.00 «Кухня на шпильках» 10.30 Х/ф «Тариф на любовь» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «В дороге» 13.00 «Профессия 8 альфонс» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 Т/с «Важняк. Игра на вылет» 16.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 «Магия природы» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Марфа 8 чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 18.30 «Секретные истории» 19.30 Т/с «Следаки» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.15 «МЧС» 00.30 Т/с «Желанная»

06.15 Kids’ Time 06.20 М/с «Назад в будущее» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.10, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.40 «Мир технологий» 07.50 Очевидец 09.10, 22.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 10.05 Здравствуйте, я ваша мама 11.50, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Третья планета от Солнца» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.15 Спортрепортер 21.00 «Автострасти с Ларисой Максименко» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Ревизор 23.50 Т/с «Дневники вампира»

07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 20.30 Т/с «На край света» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 14.20, 22.25 Т/с «Улицы разбитых фона рей 11» 15.20 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты2» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 23.30 Д/ф «Парк автомобильного периода» 00.10 Х/ф «Крупная рыба»

15.45 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 20.10, 22.25 «Х8Фактор. Революция» 01.45 Т/с «Доктор Хаус»

09.15 «Ударная сила. Танк великой победы» 10.00 «Ударная сила.Звездный навигатор» 10.25, 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.15, 12.05 Т/с «Охотники за древностями» 12.55 Х/ф «Триллениум» 14.35, 15.25 Т/с «Солдаты5» 16.20 «Совершенно секретно» 17.15 «Ударная сила. Оружие Титана» 19.50 «ГАИ.Дорожные войны» 20.20, 21.10, 03.00 «Улетное видео по8русски» 21.30 Х/ф «Отчаянный мститель» 23.15 Х/ф «Черный пес» 00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Мальчишник» 03.25 «Сумашедшая скрытая камера82» 03.50 «Лучшие нокауты мира»

УТ1

Сх. 07.23 Зах. 17.02 Трив. дня 09.39

Середа, 8 лютого 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 На связи с правительством 09.50 «Легко быть женщиной» 10.55 М/с «Каспер. Школа страха» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.20 Наша песня 13.00 «Зимняя шутка» с Я.Арлазоровым 13.30 Х/ф «Сто дней после детства» 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.50, 19.00 О главном 16.10 Х/ф «Михаил Ломоносов», 1, 3 с. 17.20 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 19.30 Магия цирка 20.20 «Новогодняя шутка» с Г.Хазановым 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс8минус 21.30 221 21.35 Мир спорта 21.55 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 М/с «Сандокан»

06.00, 18.30, 21.00 «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» ○

Зах. 07.30 Сх. 19.28 Повний міс. 7 лютого НТН 06.05 «Легенды бандитского Киева» 06.30 «Уроки тетушки Совы» 07.00 «Друга смуга» 07.05 Х/ф «Государственная граница», 11 с. 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30, 01.55 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: Майами» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.30 Т/с «Литейный» 13.35 Т/с «Марш Турецкого 3» 15.45 Х/ф «Россия молодая», 4 с. 17.15 Х/ф «Государственная граница», 12 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Сталин. Прощание с Титаном 00.00 Х/ф «Коварный враг»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Кремлевские жены» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.35 «Медицинские тайны» 10.05 Т/с «Семин». Фильм второй. «Отступ ники» 11.35 Т/с «Супруги». «Последний снимок». «Студентки» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «ППС». «Правила парковки». «До мушники» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Кодекс чести5». Фильм четвер тый. «Золотая жила» 23.30 Своя игра 00.20 «Операция «Океан» из цикла «Казно8 крады» 01.10 Т/с «Формат А4», 16 с. «Каждому свое» 02.05 Т/с «Морские дьяволы» 03.45 «Смех с доставкой на дом»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.30 Мультфильм СССР 09.35 Х/ф «Одинокая женщина желает по знакомиться» 11.15 Х/ф «Пока не выпал снег» 12.45 Х/ф «Как Вас теперь называть?» 14.35 Х/ф «Наша дача» 16.10 Х/ф «Верность»

Іменинники дня: ІВАН, ЙОСИП, ДМИТРО, ПЕТРО 17.50 19.25 21.15 00.10

Х/ф «Нейлон 100%» Х/ф «Назначение» Х/ф «17 мгновений весны» Х/ф «Ждите связного»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 21.00 «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.35, 09.35, 20.30 М/ф 08.00 Социальный статус ваше здоровье 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 14.00 Clubnika.com.ua 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Кем быть?» 21.35 80 островов вокруг света 22.15 Шамвари. Территория диких животных 23.05 «Здоровый способ жизни» 23.30 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55, 01.05 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Жуков» 17.05 «Свобода и справедливость» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Человек и закон» 23.50 Ночные новости 00.05 «В контексте»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья 08.25, 14.00, 21.10 Т/с «След» 09.00, 22.20 Т/с «Супруги» 10.00, 20.15 Т/с «СОБР» 11.00, 00.15 Т/с «Платина» 12.00 «Пусть говорят». Депутатская неприкос8 новенность» 13.00, 19.20 Т/с «Катина Любовь» 15.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 23.15 Т/с «Тюдоры. Второй сезон» 01.10 Х/ф «Белоснежка: Страшная сказка»


8 ТВПРОГРАМА ○

19.05 20.00 20.30 22.35

УТ1

Т/с «Сваты3» «Подробности» Т/с «Байки Митяя» «Большая политика»

14.45 17.20 17.45 18.35 20.15 21.10 23.10 01.20

9 КАНАЛ 06.00, 06.15 М/с «Лига суперзлодеев» 06.30 М/c «Галактический футбол» 07.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 «Час пик» 09.15 «Ударная сила. Стратегия успеха» 10.00 «Ударная сила. Смертельный град» 10.25, 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.15, 12.05 Т/с «Охотники за древностями» 12.55 Х/ф «Цепная реакция» 14.35, 15.25 Т/с «Солдаты5» 16.20 «Совершенно секретно. Астрологи про вождей» 17.15 «Ударная сила. Звездная катапульта» 19.50 «ГАИ.Дорожные войны» 20.20, 21.10 «Улетное видео по8русски» 23.00 «На коня» 23.25 Т/с «Спартак. Боги арены» 00.25, 01.10 Т/с «Теория лжи2» 01.55, 02.40 Т/с «Твин Пикс» 03.25 Х/ф «Состояние исступления» 05.30 «Лучшие нокауты мира»

ИНТЕР

34 КАНАЛ

Субота, 11 лютого УТ1 07.10, 23.20 Эра здоровья 07.35 М/ф 07.45 Полезные советы 08.00 Шустер8Live 12.00 After Live 12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо8 вания (мужчины) 13.15 Наша песня 13.55 Осторожно, модерн! 14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо8 вания (женщины) 15.20 Зеленый коридор 15.30 «Зимняя шутка» с группой «ЭКС8ББ» 15.55 В гостях у Д. Гордона 16.50 Юбилейный вечер А.Демиденко, 1 ч. 18.35 Золотой гусь 19.05 Юбилейный вечер А.Демиденко, 2 ч. 20.50 Обратной связь 21.00, 01.20 Итоги дня 21.35 Международный легкоатлетический тур8 нир «Звезды шеста» 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.45 DW.Новости Европы 00.15 Копилка 01.55 Телеакадемия

ИНТЕР

21.30, 22.35, 23.10 «Улетное видео по8русски» 22.00 «ПрожекторПерисХилтон» 23.20 Т/с «Спартак. Боги Арены» 00.20, 01.05, 01.50 Т/с «Теория лжи2» 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Твин Пикс» 05.30 «Лучшие нокауты мира»

11 КАНАЛ 06.00 Неймовірні історії Ріплі 06.45, 23.55 Х/ф «Информатор!» 08.45 «Рекламная кухня» 09.00 «Лучшие» 09.20 «Мой малыш» 09.45 «Ваш адвокат» 10.00 «Перевоплощение» 10.40 «Просто собака» 11.05 Аферисты 12.05 ТОП8100 13.15 Новый взгляд 14.15 Кухня на двоих 15.15 Даешь молодежь! 16.25 Украина чудес 17.30 Х/ф «Золотой компас» 19.55 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн развле каются» 21.50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

1+1

9 КАНАЛ

07.25 «Настоящие врачи 8 2» 08.10 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.00, 10.25 М/с «Тимон и Пумба» 10.50 «Мир наизнанку: Камбоджа» 11.40 «Адская кухня 8 2» 13.00 «Голос страны 8 2: Новая история» 15.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 16.55 «Большая разница по8украински» 17.45 Х/ф «Любить порусски2» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Дублерша» 23.30 «Звезды в опере» 00.50 Х/ф «Одинокие сердца»

08.00 «Угон» 08.25 «БОЛФУТ» 08.50, 16.00 «Смешное домашнее видео82» 09.00 Мультфильмы 10.20, 10.45, 11.05 М/с «Бен10. Инопланет ная сила» 11.30 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 12.20, 13.10 Т/с «Приключения Мерлина» 14.00, 14.35, 15.00, 15.35 Т/с «Два с поло виной мужчины6» 16.15, 17.10, 18.00 Т/с «Амазонки» 18.50, 19.45 Т/с «Офицеры» 20.40 Т/с «Офицеры2»

07.50 «Караоке на Майдане» 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.05 «ВусоЛапоХвіст» 11.40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 12.40 Х/ф «Синьор Робинзон» 14.55, 01.00 Х/ф «Маша и море» 16.55 Х/ф «Любовь Авроры» 19.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 20.45 Х/ф «Осенний вальс» 22.55 Х/ф «Другое лицо»

08.25 «Городок» 09.00 «Орел и Решка» 10.00 «Украина, вставай!» 10.45 «Вырванный из толпы» 11.20 «Самый умный» 13.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 15.20 «Большая разница» 16.30 «Пороблено в Украине» 17.30 Т/с «Байки Митяя» 20.00, 00.50 «Подробности» 20.30 Концерт «Вечерний квартал» 22.30 Х/ф «Роковое влечение»

СТБ

34 КАНАЛ

13.30 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 23.10 23.40 01.25

«Детали: Экономика» «Детали: Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «Репортерские истории» «Чего хочет женщина» «Автотема» «IQ» «НАШ САД» «Медикус» «Тип8топ» «Здравствуй, это Я!» «Вокруг смеха» «Ты сможешь!» «Вне игры» «Владимир Пантелеймон. Призвание 8 помогать людям» Т/с «Важняк. Игра на вылет» «Секретные территории» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Дело моей жизни» Х/ф «Собачья любовь» «Детали: Итоги дня» Х/ф «Слуга» Д/ф «Коньяк. Искусство создания со8 вершенства» Х/ф «Убийства в Оксфорде» Х/ф «Ангел пролетел»

ICTV 07.20 Х/ф «Мстители» 09.05 Люди, кони, кролики..и домашние роли8 ки 10.05 Квартирный вопрос 11.00 ЕвроФуд8 2012 г. 11.55 Удержаться в кресле 12.55, 18.55 Спорт 13.00, 21.55 Наша Russia 13.40 Стоп810 14.40 Провокатор 15.40 Максимум в Украине 16.40 Х/ф «Нечего терять» 18.45 Факты. Вечер 19.00 Т/с «Дальнобойщики3» 22.55 Самозванцы 23.55 Х/ф «Теория заговора»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30, 15.00 Ералаш 10.05, 15.45 Одна за всех 10.35 Т/с «Кто в доме хозяин?»

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

НТН

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Кремлевские жены» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про8 исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Развод по8русски» 09.25 Спасатели 10.00 Т/с «Семин». Фильм второй. «Отступ ники» 11.35 «Суд присяжных. Окончательный вер8 дикт» 12.45 «Женский взгляд» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.35 Т/с «Гончие4». Фильм четвертый. «Подарок генерала» 23.10 Х/ф «Квартал» 01.00 «Школа злословия» 01.45 Х/ф «Дачница» 03.30 «Москва 8 Ялта 8 транзит»

11.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.30 ТЕТ 13.20 Х/ф «Вкусная штучка» 16.40, 20.10 Даешь молодежь! 17.10, 21.35 Т/с «Универ» 19.00 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы ныч» 20.40 Т/с «Универ. Новая общага» 22.30 Валера TV 23.00 Х/ф «Проклятие2» 00.50 До рассвета

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.30, 09.55, 14.45 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Про кота» 13.30 Волшебное закулисье 15.20 Концерт Елены Ваенги, 2 ч. 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/с «Антропология» 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 102 информ 20.00 Арт8зона 20.30 Азбука здоровья 21.05 Х/ф «Бегство мистера Мак Кинли», 1 с. 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.01 «Время8Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По8 года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.35 «Автопилот8тест» 07.20 «Клуб 700» 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 08.30 «Светская кухня» 09.20, 15.20 «Интеллект. ua» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.20 «Трансмиссия8тест» 12.15, 23.30 «Хроника недели» 13.20 «Драйв» 14.15 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особый взгляд»

Зах. 08.17 Сх. 22.08 Повний міс. 7 лютого 19.30, 20.05 «Время интервью» 21.00 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «Машина времени» 22.25 «Мастер8класс с Наталкой Фицич» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.20 06.45 09.05 11.30 12.00 12.55 15.00 18.00 21.55

«Легенды бандитской Одессы» Т/с «Инспектор Деррик» Х/ф «Игра всерьез» «Речовий доказ» «Главный свидетель» Х/ф «Рысь» Т/с «Защита Красина 3» Т/с «Тайны следствия 4» «Чемпионат Европы по мини8футболу». Финал 00.00 Х/ф «Багровые реки 2» 01.55 Х/ф «Взрыватель»

НТВМИР 05.10 «В поисках утраченного секса. Женщи8 ны» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Времена года с тетушкой Совой» 06.30 Смотр 07.00 Главная дорога 07.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.20 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.15 «Наши» 14.25 «Следствие вели» 15.20 «Очная ставка» 16.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 19.00 «Русские сенсации» 19.55 Ты не поверишь! 20.50 Т/с «Шаман». Фильм седьмой. «Само убийца» 22.45 «Леонид Броневой. Формула обаяния» 23.50 Дорожный патруль 01.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю» 02.10 «Кодекс чести»

ENTER 06.00 06.30 07.00 09.00 13.20 17.30 19.30 21.25 00.50

ОРТ М

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья 08.25, 14.00 Т/с «След» 09.00, 22.10 Т/с «Супруги» 10.00, 20.15 Т/с «СОБР» 11.00 Т/с «Платина» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят» 13.00, 19.20 Т/с «Катина Любовь» 15.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 21.10 Шоу «Только один» 01.45 Х/ф «Дрожь Земли 4»

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Только в мюзикхолле» Х/ф «КатяКатюша» Х/ф «Ждите связного» Х/ф «Дорогой Эдисон» Х/ф «Пока не выпал снег» Х/ф «Страховой агент» Х/ф «Кубанские казаки» Х/ф «17 мгновений весны» Х/ф «Европейская история» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.00 Т/с «Жуков» 17.05 «Жди меня» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Две звезды» 23.15 «ПрожекторПерисХилтон» 23.55 Х/ф «Огни притона»

ENTER

06.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци8 альный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.35 М/ф 08.00 Социальный статус ваш дом 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 14.00 Clubnika.com.ua 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра8тайм» 21.35 Шальная звезда Ирины Аллегровой 23.05 «Здоровый способ жизни» 23.30 Телечат

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 «Уроки тетушки Совы» 06.55 «Друга смуга» 07.00 Х/ф «Государственная граница», 12 с. 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: Майами» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Литейный» 13.35 Т/с «Марш Турецкого 3» 15.45 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 19.30 Х/ф «Опасная комбинация» 21.30 Х/ф «Рысь» 00.00 Х/ф «Стальной кулак»

06.00 06.30 10.00 11.20 12.45 14.10 16.10 17.50 19.05 21.10 00.15

27 КАНАЛ

51 КАНАЛ

Іменинники дня: ФЕДОСІЙ, ЮХИМ, ГЕОРГІЙ, ОХРІМ, ІСАК, ВОЛОДИМИР

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 09.55 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Если верить Лопотухину», 2 с. 12.00 Х/ф «Шанс» 13.15 Бабушки и дедушки 14.30, 19.30 Т/с «Чехов и К» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.20 Х/ф «Про кота» 17.30 Испробуй на себе 21.00 «Спорт.Итоги» 21.30 «Гринизация» диетотерапия в действии» 21.45 Кузница кадров 22.40 Концерт Елены Ваенги, 2 ч.

22.25 «Фактор безопасности» 23.30 «Трансмиссия8тест» 23.55 «Обзор прессы»

Сх. 07.18 Зах. 17.07 Трив. дня 09.49 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.15 12.30 13.00

Зах. 07.53 Сх. 20.48 Повний міс. 7 лютого

06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30, 00.25 «Автопилот8новости» 11.15 «Сканер» 12.30 «Агроконтроль» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно8политическое ток8шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15, 22.00 «Хроника недели» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время»

ICTV

5 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп810 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.00 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.30, 16.40 Т/с «Менты» 13.00 Анекдоты по8украински 13.25 Т/с Детективный 14.25, 20.25 Т/с «Ярость» 18.45 Факты. Вечер 22.25 Х/ф «Теория заговора» 01.10 Самозванцы

1+1

TET

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «Жизненное пространство» 07.45, 22.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 8 путешественник» 09.15 «Честно». «Нерусское счастье» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00, 18.30, 00.15 «Секретные истории» 11.50 «Приемная депутата» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «МWПарад» 13.15 «Чистая работа» 14.00 Т/с «Важняк. Игра на вылет» 16.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 «Лица вещей» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Дурейтер» 17.30 «Марфа 8 чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Еще не вечер». «Роман с учителем» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип8топ»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.10, 16.10 «Давай поженимся» 11.05 Т/с «Костоправ» 13.05, 13.55 Т/с «Клон 2»

07.05, 08.00 Телепузики 07.35 Твинисы 08.30 Мультик с Лунтиком 09.00 Дикие и смешные 09.55 Домашний ресторан 10.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.35 ТЕТ 12.25, 13.45 Бабуны & дедуны 12.50 Твою маму! 14.15 Дом82 15.10 Х/ф «Мужчина мечты» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 19.20 Одна за всех 20.15 Даешь молодежь! 22.30 Т/с «Зайцев +1» 23.00 Т/с «Дневники Темного» 23.45 Дом82. Спецвыпуск 00.05 До рассвета

СТБ

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «На край света» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 15.20 Т/с «Судебные дела» 16.10 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Кровинушка»

Т/с «Мир Сони» «Шесть кадров» «Семейные мелодрамы» «Не ври мне 8 3» «Большая разница по8украински» Х/ф «Тринадцатый воин» Х/ф «Плоть + кровь» Х/ф «Четвертый вид»

08.00 Х/ф «Другое лицо» 10.05 Х/ф «Мой генерал» 18.15, 22.00 «Вiкна8Новини» 18.25 Х/ф «Королева бензоколонки» 20.10, 22.25 «Х8Фактор. Революция. Гала8кон8 церт»

06.20 Kids’ Time 06.25 М/с «Назад в будущее» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.10, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.05 «Все хиты» 09.10, 22.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 10.10 Здравствуйте, я ваша мама 11.45 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Третья планета от Солнца» 13.50 М/с «Аладдин» 14.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 20.45 «Лучшие» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Украина чудес 23.55 Т/с «Дневники вампира»

Сх. 07.20 Зах. 17.05 Трив. дня 09.45

П'ятниця, 10 лютого 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Д/ф «Александр Грин. Крым. Последние дни» 10.05 «Легко быть женщиной» 10.55 М/с «Каспер. Школа страха» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Окраина 13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт (мужчины) 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт (женщи8 ны) 17.25 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 18.40 Магистраль 19.00 Наша песня 19.45 «Новогодняя шутка» с В.Данильцом и В.Моисеенко 20.40 After Live 21.15 Плюс8минус 21.25, 22.50 Шустер8Live 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги 01.20 М/с «Сандокан»

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО» Х/ф «Частное лицо» Х/ф «Кубанские казаки» Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» Х/ф «Дорога в ад» Х/ф «Асса»

Іменинники дня: ЛАВРЕНТІЙ, ГНАТ, РОМАН, ЯКІВ, ЛУКА, МОКІЙ, ЮЛІАН 27 КАНАЛ 06.00 Страна советов 06.45 М\ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30, 22.50 «Здоровый способ жизни» 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.25 Сильные мира сего 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 «Экстра8тайм» 10.35, 22.00 «Удивительный мир автомоби8 лей» 11.25 Х/ф «Дерсу Узала» 13.20 За семь морей 14.40 Цивилизация ncognta 15.00, 20.30 М/ф 15.15 Дневник для родителей 15.40 Экспедиция вокруг света. Три в одном 16.45 Новые песни о главном 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Т/с «Отчаянные родители» 20.00 Ронин с Дмитрием Выдриным 21.00 «Ночная смена» 23.05 Телечат

ОРТ М 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 «Смак» 10.50 «Алексей Мишин. Между звездами» 12.15 Среда обитания. «Цена красоты» 13.10 «Ералаш» 13.25 «Маленькие гиганты большого кино» 14.25 Х/ф «Осенние цветы» 18.15 «В черной8черной комнате...» 19.25 «Мультличности» 19.55 «Кубок профессионалов» 21.00 «Время» 21.25 «Кубок профессионалов». Продолже8 ние 22.35 «Первый класс» с Иваном Охлобысти8 ным 23.50 Х/ф «Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.15 Х/ф «Бетховен 4» 09.00 Х/ф «Папараца» 11.10, 00.45 Т/с «Платина» 13.10 Х/ф «Любовь до востребования» 15.10 Дорожный патруль 17.00 Х/ф «Чужие мечты», 1, 2 с. 19.20 Х/ф «Чужие мечты» 21.00 Х/ф «Любовь Надежды»


02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

УТ1

ИНТЕР 08.30 «Формула любви» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.15 «Воскресение с «Кварталом» 11.15 Т/с «Сваты» 14.15 Т/с «Сваты2» 16.55 Т/с «Сваты3» 18.00, 21.00 Х/ф «Слепое счастье» 20.00 «Подробности недели» 23.00 «Музыкальная Премия «ЮНА» 00.55 Х/ф «Идеальный незнакомец»

9 КАНАЛ 08.00 «Угон» 08.25, 16.00 «Смешное домашнее видео82» 09.00 «ПрожекторПерисХилтон» 09.35 Мультфильмы 10.20, 10.45, 11.05 М/с «Бен10 11.30 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 12.20, 13.10 Т/с «Приключения Мерлина» 14.00 «Днепр8футбол» 15.00 «Алеф 8 в наше время» 15.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 16.30, 17.10, 18.00 Т/с «Амазонки» 18.50, 19.45, 20.40 Т/с «Офицеры2» 21.30 «Comedy club» 22.45 «Улетное видео по8русски» 23.20, 00.20 Т/с «Спартак. Боги арены» 01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ 02.40, 03.20 Т/с «Твин Пикс»

11 КАНАЛ 06.05 07.45 08.00 08.25 09.00 09.30 10.00 10.15 10.30 11.00 11.55 13.05 14.00 15.55 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00

Неймовірні історії Ріплі Церковь Христова Спросите у доктора Даешь молодежь! Хит8парад FM8TV Тележурнал «Пассаж» «Бюро адвокатских расследований» «Родительсий клуб» «Просто собака» Светлые головы Парад порад Шоумания Х/ф «Дневник карьеристки» Х/ф «Золотой компас» «Вечерний разговор» «Стоп8кадр» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти»

20.30 21.00 21.40 22.05 23.55 00.00

«Дело вкуса» «Перевоплощение» «Рекламная кухня» Х/ф «Мужчина по вызову2» Спортрепортер Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

1+1 07.00 Х/ф «Десятое королевство2» 08.30 М/ф 09.05 «Лото8Забава» 10.00, 10.25 М/с «Тимон и Пумба» 10.50 «Дикие и смешные» 11.15 «Тайники» 12.10 «Я так живу» 12.35 «Шесть кадров» 12.55 Х/ф «Молодожены» 14.40 Х/ф «А мама лучше!» 16.05 Х/ф «Дублерша» 19.30, 23.50 «ТСН» 20.15 «Голос страны 8 2: Новая история» 22.25 Т/с «Интерны» 22.50 «Светская жизнь» 00.40 Х/ф «Правда на выбор»

СТБ 07.00 Х/ф «Баламут» 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.10, 01.10 «Невероятные истории любви» 11.10 «Караоке на Майдане» 12.10 Х/ф «Осенний вальс» 14.40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 17.55 «Параллельный мир» 18.55 «Битва экстрасенсов» 21.00 Х/ф «Была тебе любимая»

34 КАНАЛ 07.05 07.35 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 16.20 17.10 18.00 18.55 19.45 20.30 21.00 22.40 00.45

«Погляд» Х/ф «Дерсу Узала» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Марфа 8 чудо возможно» «Дело моей жизни» «Седмица» Т/с «Энигма» «Выжить любой ценой» «Тайны мира с Анной Чапман» «Жадность» «Странное дело». «Бремя проводника» «Тип8топ» «PostSсriptum» «Вся правда о Ванге» Х/ф «Молодость без молодости» «Михаил Задоронов. Смех сквозь хохот»

ICTV 07.35 Т/с «Дальнобойщики3» 10.35 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20, 19.40 Спорт 12.25 Х/ф «Кенгуру Джек» 14.15 Х/ф «Нечего терять» 16.15 Х/ф «Доспехи» 18.05 Наша Russia 18.45 Факты недели 19.45 Х/ф «Властелин колец: Две башни» 23.15 Х/ф «Падший» 01.50 Интерактив. Еженедельник

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 Х/ф «Вкусная штучка» 11.10 Ералаш 11.40 Одна за всех 12.40 Т/с «Кто в доме хозяин?» 13.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.35, 20.10 Даешь молодежь! 15.05, 21.10 Т/с «Универ»

Сх. 07.16 Зах. 17.09 Трив. дня 09.53

Неділя, 12 лютого 07.00 Украинская мечта М.Поплавского 07.35 Сельское время 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.05 Как это? 09.30 Кто в доме хозяин? 09.50 Шаг к звездам. Евровидение 10.30 Смешной и еще смешнее 11.00 Кумиры и кумирчики 11.25 Атака магии. Искусство за гранью 11.50 Караоке для взрослых 12.30 Ближфе к народу 13.10 Золотой гусь 13.35 Шеф8повар страны 14.25 Биатлон.Смешанная эстафета 15.20 «Судьба человека» 17.00 Честь имею пригласить 17.45 Фестиваль «Счастливые ладони» 18.35 Деловой мир. Неделя 19.05 Социальное шоу «Адреналин» 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фольк8music: народные песни о любви 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Свои. Лия Ахеджакова 00.00 Оперативный объектив

16.55 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы ныч» 18.05 Х/ф «Принцесса специй» 19.45 Валера TV 20.40 Т/с «Универ. Новая общага» 22.30 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 00.05 Дом82 00.55 6 кадров

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 09.55, 15.00 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Бегство мистера Мак Кинли», 1 с. 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Арт8зона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/с «Антропология» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Днепропетровщина презентует 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 21.00 Х/ф «Бегство мистера Мак Кинли», 2 с. 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 07.20 «Клуб8700» 08.15 «История успеха» 08.30 «Своими глазами» 10.15 «Мастер8класс с Наталкой Фицич» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор8ТВ» 14.15 «Светская кухня» 14.25 «Игра судьбы» 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 16.20 «Фактор безопасности» 17.15 «Палата» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Машина времени» 19.30 «Большая политика» 20.05, 22.25 «Хроника недели» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время8Тайм» 22.00 «Территория закона» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.00 06.30 08.30 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 19.00 21.00 23.10 01.10

«Уроки тетушки Совы» Х/ф «Опасная комбинация» Т/с «Защита Красина 3» «Легенды уголовного розыска». Сталин. «Агенты влияния» Д/с «Православные святые» «Бушидо» Т/с «Тайны следствия 4» Х/ф «Взрыватель» Х/ф «Последний легион» Х/ф «Свора» Х/ф «Стальной кулак»

НТВМИР 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Уроки хорошего поведения с тетушкой Совой»

06.45 07.15 08.20 09.00 09.20 09.55 11.25 13.10 14.25 15.20 16.20 17.00 18.00 18.45 19.50 20.45 22.35 23.40 01.30

«Первая передача» «Мимино. Рождение легенды» Их нравы «Безумный день» Едим дома! Дачный ответ Т/с «Возвращение Мухтара2» «Развод по8русски» Следствие вели... И снова здравствуйте! Золотая пыль «Сегодня. Итоговая программа» Чистосердечное признание «Центральное телевидение» «Тайный шоу8бизнес» Т/с «Шаман»,ф. 8, «Реванш» «НТВшники». Арена острых дискуссий Дорожный патруль «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

06.00 06.30 07.00 09.15 13.25 17.40 19.30 21.10 00.10

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Частное лицо» Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО» Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» Х/ф «Звонят, откройте дверь» Х/ф «Асса» Х/ф «Слуга»

ENTER

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.35, 08.35, 14.15 М/ф 07.35 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 09.00 Красивейшие острова мира 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.40, 18.50 Цивилизация іncognta 14.50 Ф8стиль 16.00 Новые песни о главном 18.10 Будь в курсе 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30, 22.50 «Здоровый образ жизни» 20.00 Экспедиция вокруг света. Три в одном 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Удивительный мир автомобилей» 23.15 Телечат

ОРТ М 07.55 «Смак» 08.30 «Армейский магазин» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Ералаш» 12.35 Х/ф «Пираты ХХ века» 14.10 «Народная марка» в Кремле 15.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» 19.10 «Минута славы. Мечты сбываются!» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Гражданин Гордон» 23.10 «Yesterday live» 00.20 Х/ф «Осенний марафон» 01.55 Х/ф «Карусель на базарной площади»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00 События 07.20 Х/ф «Бетховен 5» 09.15 Добро пожаловать 10.15 Т/с «Платина» 11.15 Х/ф «Чужие мечты» 15.00 Скетчком «Жить будете!» 11, 12 с. 16.00 Дорожный патруль 18.00, 19.30 Т/с «Ментовские войны 6» 19.00 События недели 22.15 Х/ф «Сорок» 00.00 Х/ф «Любовь Надежды»

Зах. 08.43 Сх. 23.285 Повний міс. 7 лютого

Іменинники дня: ВАСИЛЬ, ГРИГОРІЙ, ІПОЛІТ, ІВАН, ПЕТРО, ФЕДІР, СТЕФАН

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА! РЕПЕРТУАР 85 й сезон со 2 по 29 февраля 2012 года 2 четверг Премьера! ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПОМЕХИ 14.00 Мистерия 21 века 2 ч. 35 м. К. Сакони 3 пятница 18.30 ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ Американская комедия 2 ч. 40 м. Н. Саймон 4 суббота В театр всей семьей! ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР 17.00 Мелодрама 2 ч. 10 м. О. Уайльд 5 воскресенье 17.00 УЖИН ДУРАКОВ Комедия 2 ч. 30 м. Ф. Вебер 8 среда СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 18.30 Суперкомедия 2 ч. 25 м. Р. Куни 9 четверг ПРОЩАЙ И ЗДРАВСТВУЙ, ГОЛЛИВУД! 16.00 Комедия 2 ч. 25 м. Н. Саймон 10 пятница В театр всей семьей! 18.30 АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА Современная семейная комедия 2 ч. 25 м. П. Гладилин 11 суббота 17.00 ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ, ИЛИ УЖИН ПО ФРАНЦУЗСКИ Суперкомедия 2 ч. 30 м. М. Камолетти 12 воскресенье В театр всей семьей! 17.00 МИР ДОМУ ТВОЕМУ («Возвращение Тевье») Трагикомедия 2 ч. 30 м. Шолом Алейхем (Замысел новой сценической редакции по мотивам повести «Письма Тевье молочника»)

СДнем Святого Валентина! 14 вторник ЖЕНСКИЙ УМ И МУЖСКАЯ НАИВНОСТЬ 18.30 Ироническая комедия 2 ч. 25 м. С. Моэм 16 четверг 14.00 ФИГУРАНТ Криминальная история 2 ч. И. Афанасьев 17 пятница ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАТИТ... 18.30 Комедия 2 ч. 30 м. И. Жамиак 18 суббота Премьера сезона! 17.00 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ Комедия 2 ч. 25 м. А. Островский 19 воскресенье ХАНУМА 17.00 Музыкальная комедия 2 ч. 30 м. А. Цагарели 23 четверг С праздником, дорогие мужчины! 18.30 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА Комедия 2 ч. 30 м. Н. Птушкина 24 пятница 18.30 ПРОДАЙТЕ МУЖА, ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА Комедия 1 ч. 50 м. М. Задорнов Любимая классика! 25 суббота НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 17.00 Комедия 2 ч. 30 м. А. Островский 26 воскресенье 17.00 ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ Ирония одной любви 2 ч. 20 м. С. Злотников 29 среда СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 18.30 суперкомедия 2 ч. 25 м. Р. Куни Художественный руководитель театра

Жан Мельников, Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy theatre.at.ua, e mail: gorkiy theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 31 38 91, 778 48 69, 778 48 57, 371 70 33.

ÏÎØÒÎÂÈÊÈ Ï²ÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÀÊÖ²¯ Ç ÄÎÁÐÎ×ÈÍÍί ÏÅÐÅÄÏËÀÒÈ «ÏÎÄÀÐÓÉ ÄÈÒÈͲ ÐÀIJÑÒÜ ×ÈÒÀÍÍß» Вже другий рік поспіль Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» разом із ДП «Преса» проводять акцію з доброчинної передплати «Подаруй дитині радість читання», мета якої дати можливість дітямсиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, читати якісну дитячу періодику. Акція тривала в листопадігрудні 2011 р. Взяти участь у ній та долучити ся до благородної справи традиційно міг кожен бажаючий як фізичні, так і юридичні особи. Приємно відзначити, що у Дніпропетровській області на заклик пошто виків відгукнулися чимало добрих та чуйних людей. Загалом для 28 дитя чих закладів було передплачено 1284 примірники дитячих газет та жур налів. Активніше за все в області передплачували газети та журнали у м. Новомосковську та Новомосковському районі (більше 1000 примірників), високі результати спостерігалися також у м. Нікополі та Нікопольському районі (понад 130 примірників різноманітних видань). Участь в акції в нашому регіоні взяли 54 установи та фізичні особи, які щиросердно оформили передплату сиротинцям. Організатори акції щиро вдячні всім учасникам, чуйним людям, завдяки яким упродовж усього 2012 р. дітлахи вихованці соціальних закладів ма тимуть чудову можливість читати барвисті та цікаві друковані видання (з переліком учасників можна ознайомитися на вебпорталах УДППЗ «Укр пошта» та ДП «Преса»: www.ukrposhta.com (в розділі «Акції та конкурси»); www.presa.ua). Пам'ятаймо, наша небайдужість щасливі посмішки дітей! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, що знаходиться за адресою: індекс 49083, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 29, кім. 701, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: Судового розпорядника; Головного спеціаліста відділу; Провідного спеціаліста відділу; Спеціаліста 1 категорії відділу. Довідкова інформація надається за телефоном 7909118 або під час прийому в приміщенні суду щодня з 08.00 до 11.45. Документи приймають протягом 30 днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу. Контрольноревізійне управління в Дніпропетровській області 28 листопада 2011 року реорганізовано в Державну фінансову інспекцію в Дніпропетровській області відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», постанови Кабі нету Міністрів України від 10.12.2010 № 1128 «Деякі заходи щодо забезпечен ня виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 № 1085», постано ви Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 № 765 «Про утворення територі альних органів Державної фінансової інспекції», постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату цент ральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», наказу Державної фінансової інспекції України від 06.12.2011 № 76 «Про внесення змін до наказу Державної фінансової інспекції України від 24.11.2011 № 57» та листа Державної фінансової інспекції Украї ни від 23.12.2011 № 0918/243 «Про направлення затвердженої структури». Начальник Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області Качан Руслан Васильович. Перший заступник начальника Державної фінансової інспекції в Дніпропет ровській області Дудник Валерій Васильович. Заступник начальника Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області Малишева Людмила Анатоліївна.


10 ОГОЛОШЕННЯ ○

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻

06.02.2012 в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області відбудеться пряма телефонна «гаряча лінія». З 10.00 до 12.00 на запитання громадян відповідатиме начальник Головного управління юстиції у Дніпропетровській області Кармазін Вячеслав Якович.

ÒÅË. 38-55-00.

Втрачено диплом спеціаліста НР № 23835797, виданий 29 травня 2004 р. Криворізьким державним педагогіч ним університетом та вкладиш до нього А№723373 на ім'я Бугай Тетяни Володимирівни, та диплом магістра А№250737, виданий 30 червня 2008 року Дніпропет ровським національним університетом та вкладиш до нього 12КП №386455 на ім'я Бугай Тетяни Володими рівни, вважати такими, що втратили силу. Управління Національного банку України в Дніпропетровській області інформує, що з 14 січня 2012 р. набрав чинності Закон України від 22 груд ня 2011 р. № 4238 YI «Про внесення змін до Податкового кодек су України щодо оподаткування операцій з дорогоцінними мета лами за участю Національного банку України», згідно з яким звільнено від оподаткування доходи фізичних осіб за проданий Національному банку України брухт дорогоцінних металів. Нагадуємо, що Управління Національного банку України в Дніпропетровській області здійснює закупівлю у населення доро гоцінних металів у виробах і брухті, за цінами, встановленими Державною скарбницею України. Оцінка цінностей проводиться висококваліфікованими спеціа лістами з одночасним розрахунком із продавцем цінностей. Під час проведення операцій скупки дорогоцінних металів Управлін ням забезпечується безпека та конфіденційність спілкування з клієнтом. Клієнти, які бажають скористатись зазначеною послугою, по винні мати при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифі каційного коду. Адреса управління: м. Дніпропетровськ, вул.Леніна,13. Телефони для довідок: 7704235; 7704217, 7704301.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ РЕПЕРТУАРНИЙ ПЛАН НА ЛЮТИЙ 2012 РОКУ 4.02 (субота) 17.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У програмі: А.Дворжак Симфонія №9 (3 Нового світу), П.Чайковський Увертюра «Ромео і Джульєтта», П.Чайковський Італійське капричіо Диригент лауреат міжнародного конкурсу Іван Чередніченко (Київ) 9.02 (четвер) 18.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У програмі: Е.Гріг концерт для фортепіано з оркестром, арії з опер італійських композиторів Соліст Георгіос Філадельфефс (фортепіано, вокал), Греція Диригент заслужений діяч мистецтв України Наталія Пономарчук 11.02 (субота) 17.00 СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕНОЇ АРТИСТКИ УКРАЇНИ ГАЛИНИ КУЗЯЄВОЇ «МІЙ ВЕРДІ» У програмі: арії з опер Беруть участь: концертмейстер Т.Мартінєк, камерний ансамбль «Юні віртуози», художній керівник заслужений діяч мистецтв України Є.Фролов 14.02 (вівторок) 18.00 КОНЦЕРТ ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ «L’AMOUR POUR TOUJOURS» (ФРАНЦУЗЬКИЙ ШАНСОН) У програмі: пісні з репертуару Е.Піаф, М. Матьє, музика французьких композиторів Виконавці: Л.Рожкова (вокал), В.Рожков (саксофон), В.3убань (акорде он), Л.Верещако (баян), інструментальне тріо «Гармонія» 16.02 (четвер) 17.00 (Для студентів) КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ «Я помню вальса звук прелестньй» У програмі: Й.Штраус, П.Чайковський, М. Глінка, Г.Свиридов, А.Хачатурян Диригент заслужений діяч мистецтв України Наталія Пономарчук 18.02 (субота) 17.00 КОНЦЕРТ «ГРАЮТЬ ТА СПІВАЮТЬ МОЛОДІ» Виконавці: камерний ансамбль «Юні віртуози», Н.Корчинська (домра), Д. Науменко (тенор), К. Миколайко (сопрано), Л. Рожкова (вокал), В. Рожков (саксофон), В. Зубань (акордеон), Л. Верещако (баян), Роландас (баритон), В. Кочетков (баритон), концертмейстери Н. Войт, А. Бровкова, Д. Полякова (ведуча) У програмі: кращі твори сучасних українських композиторів та зарубіжних авторів 19.02 (неділя) 17.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ Диригент заслужений діяч мистецтв України Наталія Пономарчук 22.02 (середа) 18.00 (Для студентів) КОНЦЕРТ ДЖАЗОРКЕСТРУ ПІД КЕРУВАННЯМ ЮРІЯ ПАЛА МАРЧУКА Солісти: В.Кочетков, О.Іщенко, Д.Ватіян 24.02 (п’ятниця) 18.00 КОНЦЕРТ НАРОДНОЇ МУЗИКИ І ПІСНІ ДО 80РІЧЧЯ ДНІПРО ПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавці: ансамбль бандуристів «Чарівниці», художній керівник заслужений працівник культури України Світлана Овчарова, ансамбль «Фолькдрайв», художній керівник Л. Верещако (баян), Д. Науменко (тенор), В. Тетерин (мандоліна), О. Мірошниченко (баритон) 25.02 (субота) 17.00 КАМЕРНИЙ ХОР «КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ» У програмі: українські народні пісні, музика сучасних українських композиторів Хормейстер Євгенія Ничвеєва 28.02 (вівторок) 18.00 КОНЦЕРТ «КЛАСИКА У ВИКОНАННІ МОЛОДИХ» У програмі: романси, арії та дуети з опер П.Чайковського, Дж. Верді, Дж. Россіні, Ж. Бізе, О. Бородіна, С. Рахманінова, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, С. Слонімського 29.02 (середа) 18.00 КОНЦЕРТ ДЖАЗОРКЕСТРУ ПІД КЕРУВАННЯМ ЮРІЯ ПАЛА МАРЧУКА Вул. Леніна, 6. Тел: 7781514, 3729640

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Вилко Олена Григорівна, Вил ко Сергій Сергійович, Вилко Олеся Сергіївна, останнє місце реєстрації: 51900, м. Дніпро дзержинськ, бр. Будівельників, 1216, викликаються в судове засідання в якості відповідачів на 09 год.00 хв. 08 лютого 2012 р. по справі за позовом Вико навчого комітет у Дніпровської районної у м. Дніпродзер жинську ради до Вилко Олени Григорівни, Вилка Сергія Сер гійовича, Вилко Олесі Сергіївни про визнання осіб такими, що втратили право на користуван ня житловим приміщенням. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Ковальо вої А. Б. у приміщенні Дні провського районного суду м. Дніпродзержинська за адре сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. № 11. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку вання оголошення в пресі відповідачі Вилко Олена Григо рівна, Вилко Сергій Сергійович, Вилко Олеся Сергіївна вважа ються повідомленими про час і місце розгляду справи. У разі їхньої неявки справу буде роз глянуто за їхньої відсутності. Кугіт Лариса Миколаївна, ос таннє місце проживання: м. Дніпродзержинськ, бр. Неза лежності, буд. 9, кв. 86, викли кається у відкрите судове засі дання в якості відповідача на 09 год. 30 хв. 15 лютого 2012 року по справі за позовом Кре дитної спілки «Акорд» до Кугіт Лариси Миколаївни про стяг нення боргу за кредитним дого вором. Відкрите судове засідан ня по цивільній справі відбу деться під головуванням судді Федоріщева С. С. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адре сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. № 13. На підставі ч.9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відпові дач Кугіт Лариса Миколаївна вважається повідомленою про час і місце розгляду. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсутності. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області ви кликає Погрібного Дмитра Оле говича, 25 жовтня 1986 р. н., за реєстрованого в Дніпропет ровській області в м. Жовті Води по вул. Хмельницького, буд. 27, кв. 3, у судове засідан ня в якості відповідача для участі у цивільній справі за по зовом Погрібної Галини В’яче славівни про розірвання шлю бу. Судове засідання призначе не суддею Подою О. М. на 15 год. 30 хв. 20 лютого 2012 року у приміщенні Жовтоводського міського суду за адресою: м. Жовті Води, вул. Маяковського, буд. 129, зал судових засідань № 4. При публікації оголошен ня про виклик до суду відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду спра ви. У разі вашої неявки в судо ве засідання справа буде роз глядатися за вашої відсутності за наявними у справі доказами. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 29 люто го 2012 року о 10.00 буде слу хатись цивільна справа за позо вом Мандра Тетяни Володими рівни до Мандра Анатолія Воло димировича про визнання осо би такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відпо відача по вказаній справі не відоме, відповідно до вимог ч.

9 ст. 74 ЦПК України викликає через оголошення в пресі Ман дра А.В., останнє місце прожи вання: Дніпропетровська об ласть, м. Дніпродзержинськ, вул. Механізаторів, 1742. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач Мандра А. В. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді Савченка В. О. у при міщенні Баглійського районно го суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзер жинськ, пр. Конституції, 64. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Кулько Вікторію Анатоліївну як відповідача у судове засідан ня по цивільній справі за по зовом ПАТ «Альфабанк» до вас про стягнення заборгова ності, яке відбудеться 07.02.2012 року о 10.00, каб. 223, у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Ко робова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Арабаджийську Олену Мико лаївну, Арабаджийського Ми хайла Володимировича як відповідача у судове засідан ня по цивільній справі за по зовом ПАТ «Альфабанк» до вас про стягнення заборгова ності, яке відбудеться 07.02.2012 року о 10.00, каб. 223, у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробо ва, 6, каб. 223. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК Украї ни. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, викликає Ко лесник Ігоря Григоровича як відповідача по цивільній справі №210473/11 за позо вом Шиверських Ольги Андрі ївни до Колесник Ігоря Григо ровича про розірвання шлюбу у судове засідання, що відбу деться о 12 год. 00 хв. 22 лю того 2012 р. 01 березня 2012 року о 10 год. в Індустріальному районному суді м. Дніпропет ровська відбудеться розгляд цивільної справи № 0417/2 764/2012 за позовною заявою Ковальчук Валентини Вікторів ни, Бондаренка Максима Ва лерійовича до Бондаренка Ва лерія Івановича, третя особа: КЖЕП26 про визнання особи такою, що втратила право на користування житловою пло щею. Явка до суду відповідача обов’язкова. У разі неявки справа буде розглянута в по рядку ст. 169 ЦПК України. Павлоградський міськрайон! ний суд Дніпропетровської об ласті викликає Завгородню Ла рису Петрівну по справі за по зовом Волокітіної Тамари Ар хипівни до Виконкому Павло градської міської ради, Завго родньої Лариси Петрівни про визнання права власності на частку нерухомого майна за на бувальною давністю. Відкрите судове засідання відбудеться 14 лютого 2012 року о 09.30 під головуванням судді Божен ко Л.В. у приміщенні Павло градського міськрайонного суду Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Павлоград

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

14.00 відбудеться слухання ци вільної справи за позовом Пуб лічного акціонерного товари ства «Дельта Банк» до Шкуріна Валентина Васильовича про стягнення за кредитним дого вором заборгованості в сумі 6378,01 грн. У судове засідан ня викликається відповідач Шкурін Валентин Васильович. У разі неявки відповідача спра ва буде розглянута за його Жовтневий районний суд м. відсутності та за наявними ма Дніпропетровська повідомляє теріалами справи. ТОВ «Правильна компанія» про те, що судом у судовому засі У Знам’янському міськрайон! данні о 14 год. 08 люто ному суді Кіровоградської об го 2012 р. буде розглядатися ласті за адресою: Кірово цивільна справа №29376/2011 градська область, м. Знам’янка, за позовом ПАТ «Райффайзен вул. Маяковського, 30 (суддя Банк Аваль» до Кашуби Дмитра Ябчик Н. М.) 06.02.2012 року о Миколайовича, ТОВ «Правильна 15.00 відбудеться слухання ци компанія» про стягнення за вільної справи за позовом Пуб боргованості за кредитним до лічного акціонерного товари говором, зустрічним позовом ства «Дельта Банк» до Зайч Кашуби Дмитра Миколайовича ковської Світлани Василівни до ПАТ «Райффайзен Банк про стягнення за кредитним Аваль», ТОВ «Правильна компа договором заборгованості в нія» про визнання кредитного сумі 20563,32 грн. У судове за договору недійсним (суддя сідання викликається відпові Черновськой Г. В.). Вам необ дач Зайчковська Світлана Васи хідно направити у зазначений лівна. У разі неявки відповіда час у Жовтневий районний суд ча справа буде розглянута за м. Дніпропетровська, вул. Патор його відсутності та за наявни жинського, буд. 18а, каб. 19, ми матеріалами справи. для участі у розгляді цивільної справи свого представника з 21 лютого 2012 року о 10.00 належно оформленою довіре у приміщенні Довгинцівського ністю. районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Новомосковський міськра! Л. Бородича, 3, каб. № 26 відбу йонний суд Дніпропетровської деться слухання цивільної області сповіщає, що справи за позовом Бойченка 02.03.2012 року о 9.00 у при Юрія Олексійовича до Гетьман міщенні Новомосковського Зінаїди Олексіївни, третя особа міськрайонного суду Дніпро КМУ ГУМВС України в Дніпро петровської області (м. Ново петровській області, про ви московськ, пр. Артемівський, 8, знання особи такою, що втрати каб. 1) під головуванням судді ла право на користування жит Соколянської О. М. відбудеться ловим приміщенням. Гетьман розгляд цивільної справи № 2 Зінаїда Олексіївна запрошуєть 3289/11 за позовом Публічно ся до залу суду на слухання як го акціонерного товариства відповідач на вказану годину. «Дельта Банк» до Лихощак Оле В разі неявки справа буде роз ни Анатоліївни про стягнення глянута за вашої відсутності. заборгованості за кредитним договором. У якості відповіда Довгинцівський районний ча судом викликається Лихощак суд м. Кривого Рогу Дніпро Олена Анатоліївна. петровської області викликає Коновалову Валентину Вален У Знам’янському міськрайон! тинівну, Коновалова Олександ ному суді Кіровоградської об ра Сергійовича, Коновалова ласті за адресою: Кірово Андрія Сергійовича, Слов’ян градська область, м. Знам’янка, ську універсальну біржу нерухо вул. Маяковського, 30 (суддя мості як відповідачів до зали Ябчик Н. М.) 06.02.2012 року о суду на слухання цивільної 15.15 відбудеться слухання ци справи № 23235/2011 за по вільної справи за позовом Пуб зовом Шаповалової Світлани лічного акціонерного товари Леонідівни до Коновалової Ва ства «Дельта Банк» до Колеснік лентини Валентинівни, Коно Наталі Григорівни про стягнен валова Олександра Сергійови ня за кредитним договором за ча, Коновалова Андрія Сергійо боргованості в сумі 3458,52 вича, Слов’янської універ грн. В судове засідання викли сальної біржі нерухомості про кається відповідач Колеснік визнання договору купівлі Наталя Григорівна. У разі неяв продажу майна дійсним, яке ки відповідача справа буде роз відбудеться 09 лютого 2012 глянута за його відсутності та за року о 15.00 у приміщенні наявними матеріалами справи. Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпро У Знам’янському міськрайон! петровської області за адре ному суді Кіровоградської об сою: м. Кривий Ріг, вул. Лео ласті за адресою: Кірово ніда Бородича, 3 каб. № 24. У градська область, м. Знам’янка, разі неявки справа буде роз вул. Маяковського, 30 (суддя глянута за вашої відсутності. Ябчик Н. М.) 06.02.2012 року о 13.30 відбудеться слухання ци Самарський районний суд м. вільної справи за позовом Пуб Дніпропетровська у зв’язку з лічного акціонерного товари розглядом цивільної справи за ства «Дельта Банк» до Шмура позовом Моїсеєнко Валентини това Федора Васильовича про Михайлівни до Дзюбенка Воло стягнення за кредитним дого димира Валентиновича, третя вором заборгованості в сумі особа Сектор обліку імміграції 5812,90 грн. У судове засідан та реєстрації фізичних осіб Са ня викликається відповідач марського РВ ДМУ ГУМВС Украї Шмуратов Федір Васильович. У ни у Дніпропетровської області, разі неявки відповідача спра про усунення перешкод у кори ва буде розглянута за його стуванні житловим будинком відсутності та за наявними ма викликає відповідача Дзю теріалами справи. бенка Володимира Валентино вича у судове засідання, яке У Знам’янському міськрайон! відбудеться 16 лютого 2012 ному суді Кіровоградської об року об 11.00 у приміщенні ласті за адресою: Кірово Самарського районного суду м. градська область, м. Знам’янка, Дніпропетровська за адресою: вул. Маяковського, 30 (суддя вул. Електрична, 1а, каб. 101. Ябчик Н. М.) 06.02.2012 року о Явка обов’язкова. Дніпропетровської області, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Явка у судове засідання обо в’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відпові дач Завгородня Лариса Петрів на вважається повідомленою про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки справу буде розглянуто за її відсутності.


ОГОЛОШЕННЯ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Ткаченко Вікторії Ле онідівни до Приватного підприємства «Полюс Віта» про стягнення заробітної плати викликає представника відпо відача Приватного підприєм ства «Полюс Віта» у судове за сідання, яке відбудеться 22 лютого 2012 року о 14.30 у при міщенні Кіровського районно го суду м. Дніпропетровська (пр. Пушкіна, 29, суддя Казак С. Ю., каб. 6). У випадку неявки відповідача справу буде роз глянуто за його відсутності. Тернівський міський суд Дніпропетровської області вик ликає до суду як відповідача Мішина Петра Миколайовича (Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, буд. 20а, кв. 14, індекс 51500) по цивільній справі № 440/104/12 за позовом Тагієвої Тетяни Іванівни в своїх інтересах та в інтересах неповнолітньої Тагі євої Анни Ягубівни до Мішина Петра Миколайовича, третя осо ба Відділ у справах громадян ства, імміграції і реєстрації фізичних осіб Тернівського МВ УМВС України в Дніпропет ровській області, про усунення перешкод у користуванні влас ністю. Судове засідання відбу деться 13 лютого 2012 року о 13.00 у приміщенні Тернівсько го міського суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15 а. Тернівський міський суд Дніпропетровської області про понує Мішину Петру Микола йовичу надати письмові пояс нення, заперечення та всі на явні у нього докази у справі. У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде роз глянута за його відсутності за наявними по справі доказами. Суд роз’яснює відповідачу, що у разі неможливості бути при сутнім у судовому засіданні він зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання. Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул. Д. Галиць кого, 22) викликає в судове за сідання на 10 год. 00 хв. 24 лю того 2012 року в якості відпо відача Размахніна Максима Ми колайовича по справі за позо вом Півень Олени Миколаївни, третя особа Відділ опіки і піклування Дубенської міської ради, про позбавлення батьків ських прав. У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних доказів. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Максимова Юрія Олександровича до судового засідання, призначеного на 14 год.45 хв. 15 лютого 2012 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відповідача по цивільній справі 23757/11 за позовом ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», третя особа Виконавчий комітет Криворізької міської ради, про виселення з квартири. Суд по переджає, що в разі неявки відповідача Максимова Юрія Олександровича до судового засідання справа буде розгля нута за його відсутності і вине сено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 09.02.2012 року о 10 год. 00 хв. в залі судового засідання № 310 буде слухатись цивільна спра ва за позовом Гладищенка Ми коли Пилиповича до Морозової Олени Василівни, 3ті особи 

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Гладищенко Р. М., Криворізьке МУ УМВС України, про усунення перешкод у користуванні влас не належним майном кварти рою. Явка відповідача обов’яз кова. У разі неявки відповіда ча у судове засідання без по важної причини та неповідом лення про причини неявки до суду справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних по справі доказів. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Шевчук Івана Пав ловича до судового засідання, призначеного на 12 год.00 хв. 06 лютого 2012 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відповідача по цивільній справі 23839/11 за позовом Шевчук Валентини Леонідівни, Шевчук Ганни Іванівни, Шевчук Дар’ї Іванівни про усунення пе решкод у користуванні власні стю. Суд попереджає, що у разі неявки відповідача Шевчук Івана Павловича до судового засідання справа буде розгляну та за його відсутності і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України.

відач по цивільній справі № 2 4767/11 за позовом ПАТ «АКБ «Базис» до Громова С. В. про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судо ве засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Судове засідання буде проходи ти в приміщенні суду за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. № 10.

У провадженні Красногвар! дійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом Са ф’яник Сергія Ярославовича до Олійникова В’ячеслава Геннаді йовича про стягнення боргу та моральної шкоди. Відповідач Олійников В’ячеслав Геннаді йович викликається у судове засідання на 24.02.2012 року на 09.30 у приміщення Красно гвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, каб. № 3. Після опуб лікування об’яви в пресі відпо відач вважається повідомле ним про час і місце розгляду справи. У разі неявки Олійни Розгляд цивільної справи за кова В. Г. справу буде розгля позовом Силаєвої Наталії Анд нуто за його відсутності. ріївни до Силаєвої Інни Віталі ївни, треті особи Силаєв Воло Викликається Бідний Єгор димир Вікторович, СГІРФО Олександрович, 1991 р. н., як Кіровського РВ ДМУ ГУМВС Ук відповідач до зали суду на слу раїни в Дніпропетровській об хання цивільної справи за по ласті, про визнання особи такою, зовом Луценка Ігоря Володи що втратила право на користуван мировича до Бідного Єгора ня житловим приміщенням, Олександровича, третя особа відбудеться 03.04.2012 року о Сектор громадянства, імміграції 15.30. Прошу Силаєву І. В. з’яви та реєстрації фізичних осіб тися на вищевказану дату роз Довгинцівського РВ КМУ УМВС гляду справи до Кіровського ра України в Дніпропетровській йонного суду м. Дніпропетров області про усунення перешкод ська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У у користуванні власністю, яке разі неявки справа буде розгля відбудеться 16 лютого 2012 року о 10.30 в приміщенні Дов нута без вашої участі. гинцівського районного суду м. Кривенко Владислав Олексі! Кривого Рогу Дніпропетров йович та Ганчо Христина Олегів ської області за адресою: м. на викликається у судове засі Кривий Ріг, вул. Леоніда Боро дання 28 лютого 2012 року на дича, 3, каб. № 8. У разі неявки 12.00 до АмурНижньодніп справа буде розглянута за ровського райсуду м. Дніпропет вашої відсутності з постанов ровська за адресою: вул. Ново ленням заочного рішення. селівська, 9 каб. 9, як відпові дачу по цивільній справі за по Розгляд цивільної справи за зовом Коровіна Валерія Леоні позовом Точик Сергія Михайло довича, Доник Олени Іванівни вича до Короткової Світлани до Кривенка Владислава Олек Валеріївни про стягнення алі сійовича та Ганчо Христини Оле ментів відбудеться 15.02.2012 гівни, третя особа КЖЕП № 43, року об 11.30. Прошу Коротко про визнання такими, що втра ву С. В. з’явитися на вищевка тили право на користування зану дату розгляду справи до житловим приміщенням. У разі Кіровського районного суду м. неявки відповідачів у судове за Дніпропетровська, пр. Пушкіна, сідання справа буде розглянута 29, каб. 4. У разі неявки справа за їхньої відсутності на підставі буде розглянута без вашої наявних матеріалів та постанов участі. лено заочне рішення. Ленінський районний суд м. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викликає Дніпропетровська викликає Гавриш Світлану Василівну , Ташликова Андрія Альбертови 1970 р. н., у судове засідання ча як відповідача в судове засі як відповідача по цивільній дання, що відбудеться о 14 год. справі № 2/422/1496/2012 р. 30 хв. 13.02.2012 року за адре за позовом Полтавського Акці сою: м. Дніпропетровськ, пр. онерного Банку «Полтава Пушкіна, буд. 29, каб. № 4 у банк» до Гавриш Світлани Васи справі за позовом АБ «Укргаз лівни про стягнення заборгова банк» про стягнення кредитної ності, яке відбудеться 17 люто заборгованості. При собі необ го 2012 р. о 14 год. 00 хв. у при хідно мати документ, що по міщенні суду за адресою: свідчує особу. Після опубліку 49128, м. Дніпропетровськ, ж/ вання цього оголошення відпо м Червоний Камінь, вул. Коро відач вважається належно по бова, 6, каб. № 225. Наслідки відомленим про час та дату су неявки передбачені ст. 169 дового засідання. У разі неявки ЦПК України. в судове засідання відповідача, належно повідомленого про час Васильківський районний суд і дату засідання, та в разі непо Дніпропетровської області по відомлення ним про причини відомляє Старченка Сергія неявки справу буде розглянуто Вікторовича відповідача по за його відсутності на підставі цивільній справі № 270/12 за наявних у справі доказів (поста позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за новлено заочне рішення). кредитним договором у розмірі Громов Сергій Валерійович 1888,14 грн., що судовий роз викликається в судове засідан гляд справи відбудеться 15 лю ня на 13 березня 2012 року на того 2012 року о 10.30. Відпо 09 год. 15 хв. до АмурНижньо відно до ч. 1 ст. 224 ЦПК Украї дніпровського районного суду ни у разі неявки в судове засі м. Дніпропетровська як відпо дання відповідача, який на

лежно повідомлений і від яко го не надійшло заяви про роз гляд справи за його відсутності, або якщо повідомлені ним при чини неявки визнані неповаж ними, суд може ухвалити заоч не рішення на підставі наявних по справі доказів, якщо пози вач не заперечує проти такого вирішення справи.

розгляду на 22.03.2012 року о квартири, серія АВЕ №586371 09.00 та відбудеться в при від 25 вересня 1999 року, по міщенні суду за адресою: смт свідченого приватним нотаріу Покровське, вул. Карла Маркса, сом Криворізького міського но 134 Покровського району таріального округу Терещенко Дніпропетровської області. У М. С., зареєстрованого в реєстрі разі їхньої неявки справу буде № 2041 та зареєстрованого в КП розглянуто за їхньої відсутності Дніпропетровської обласної на підставі наявних матеріалів ради «Криворізьке бюро тех справи. Суддя Покровського нічної інвентаризації» в реєст районного суду Дніпропет рову книгу за №10/8ПВ122, У провадженні Криничансько! ровської області Лукінова К.С. реєстраційний номер 1079019, го районного суду Дніпропет запису № 4228), а також стяг ровської області знаходиться Покровський районний суд нуто судові витрати в розмірі цивільна справа за позовом Дніпропетровської області по 1700 грн. 55 коп. державне Гришка Олександра Володими відомляє, що у приміщенні суду мито та 120 грн. 00 коп. вит ровича до Проскурні Петра Гри за адресою: 53600, смт По рати за інформаційнотехнічне горовича про стягнення боргу кровське, вул. Карла Маркса, забезпечення розгляду справи. за довором позики, яка призна 134 Покровського району Після публікації оголошення чена до слухання на 14 лютого Дніпропетровської області по відповідач Сідоренко Лариса 2012 року о 9 год. 00 хв. в залі цивільній справі за позовом Михайлівна вважається по суду с. Кринички, вул. Виконко Чайка Ірини Володимирівни до відомленою про рішення суду. мівська, 17. Чайка Єгора Миколайовича, Заява про перегляд цього заоч третя особа Орган опіки та ного рішення може бути пода Бабушкінський районний м. піклування Покровської селищ на відповідачем протягом деся Дніпропетровська (м. Дніпро ної ради Дніпропетровської об ти днів з дня публікадії до Сак петровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. ласті про позбавлення батьків саганського районного суду м. 307) викликає в якості відпові ських прав було постановлено Кривого Рогу за адресою: дача Боговського Павла Георгі рішення суду, відповідно до 50007, м. Кривий Ріг, вул. Де йовича в судове засідання, яке якого суд вирішив позбавити миденка, буд. 6а. відбудеться 01.03.2012 року о Чайка Єгора Миколайовича 10.00 по цивільній справі за по батьківських прав відносно не Самарський районний суд м. зовом Літвінової С. С. до Бого повнолітньої дочки Анни, Дніпропетровська повідомляє, вського П. Г. про розірвання 18.07.2007 року народження. що 30.11.2011 року було вине шлюбу. У випадку неявки відпо Заочне рішення може бути пе сено заочне рішення по відача у судове засідання він реглянуте судом, що його поста цивільній справі № 21734/11 вважається належно повідом новив, за письмовою заявою за позовом Педан Віктора Юрі леними про місце, день і час відповідача, котра може бути йовича, Корнєєвої Ірини Мико подана протягом десяти днів із лаївни до Педан Олексія Євге його проведення. дня отримання копії заочного новича, третя особа Самар Бабушкінський райсуд м. рішення. Суддя Покровського ський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровська викликає районного суду Дніпропет Дніпропетровській області, про Менжуліна Геннадія Михайлови ровської області Лукінова К. С. усунення перешкод у користу ча як відповідача на 10.02.2012 ванні домоволодінням та знят ЗАОЧНІ РІШЕННЯ р. об 11.30 у справі за позовом тя з реєстрації, в якому позовні Маласай Ольги Георгіївни до вимоги Педан Віктора Юрійо Менжуліна Геннадія Михайлови 18 січня 2012 року Васильків! вича задовольнити частково. ча про стягнення матеріальних ським районним судом Усунути Педан Віктору Юрійо збитків та моральної шкоди. Ад Дніпропетровської області ви вичу та Корнєєвій Ірині Мико реса суду: м. Дніпропетровськ, несено заочне рішення по лаївні перешкоди в користу пр. К. Маркса, 57, каб. 310. Суд цивільній справі за позовом ванні домоволодінням № 72 по дя Решетнік М. О. Публічного акціонерного това вул. Новаторська у м. Дніпро риства «Дельта Банк» до Микі петровську шляхом зняття Пе Викликається Огоренко Юрій тенка Олександра Володимиро дан Олексія Євгеновича, 16 Миколайович, 1980 р. н., як вича про стягнення заборгова жовтня 1979 р. н., з реєстра відповідач до зали суду на слу ності за кредитним договором. ційного обліку за адресою: м. хання цивільної справи за позо Рішенням позовні вимоги задо Дніпропетровськ, вул. Нова вом Огоренко Валентини Станіс волено повністю, а саме: стяг торська, буд. 72 у Секторі з пи лавівни до Огоренко Юрія Мико ти з Микітенка Олександра Во тань громадянства, імміграції лайовича, третя особа КП «ЖЕО лодимировича на користь Пуб та реєстрації фізичних осіб Са № 45» про визнання особи та лічного акціонерного товари марського РВ ДМУ УМВС Украї кою, що втратила право на кори ства «Дельта Банк» заборго ни в Дніпропетровській об стування житловим приміщен ваність за кредитним догово ласті. Стягти з Педан Олексія ням, яке відбудеться 27 лютого ром № 00103772170608 від Євгеновича на користь Корнє 2012 року о 10.00 в приміщенні 17.06.2008 року в сумі 6280,08 євої Ірини Миколаївни сплаче Довгинцівського районного суду грн. (шість тисяч двісті вісімде ний нею судовий збір у розмірі м. Кривого Рогу Дніпропетров сят гривень 08 коп.) та судові 8,50 гривень та витрати на ської області за адресою: м. Кри витрати по справі судовий інформаційно технічне забез вий Ріг, вул. Леоніда Бородича, збір у розмірі 188 грн. 20 коп. печення розгляду справи у 3, каб. № 8. У разі неявки справа розмірі 37,00 гривень. буде розглянута за вашої відсут Саксаганським районним су! ності з постановленням заочно дом м. Кривого Рогу 07.11.2011 Дзержинський районний суд м. року по цивільній справі №2 Кривого Рогу 16 січня 2012 року го рішення. 1463/11 за позовом Публічно ухвалив заочне рішення по У провадженні Красногвар! го акціонерного товариства цивільній справі за позовом Та дійського районного суду м. «Банк «Фінанси та Кредит» до ранової Любові Григорівни, від Дніпропетровська знаходиться Сідоренко Лариси Михайлівни імені якої діє представник за цивільна справа за позовом Ти про звернення стягнення на дорученням Спіріна Анатолія таренка Сергія Миколайовича нерухоме майно було постанов Анатолійовича до Четвертак до Лазоркіна Владислава Вікто лено заочне рішення, яким по Олени Олександрівни, третя осо ровича про стягнення заборго зовні вимоги Публічного акці ба: Криворізьке міське Управ ваності за договором позики. онерного товариства «Банк ління ГУМВС України в Дніпро Відповідач Лазоркін Владислав «Фінанси та Кредит» задоволе петровській області, про усунен Вікторович викликається у су но в повному обсязі, а саме ня перешкод у користуванні дове засідання на 10.02.2012 звернуто стягнення на нерухо власністю та зняття з реєстра року на 09.00 у приміщення ме майно Сідоренко Лариси ційного обліку та зобов’язав Красногвардійського районно Михайлівни (трикімнатну квар Сектор ГІРФО Дзержинського РВ го суду: м. Дніпропетровськ, пр. тиру, яка розташована на тре КМУ УМВС України в Дніпропет Пушкіна, 77б, каб. № 3. Після тьому поверсі п’ятиповерхово ровській області зняти відпові опублікування об’яви в пресі го будинку, житловою площею дача Четвертак Олену Олексан відповідач вважається по 56,2 кв.м, та загальною площею дрівну, 18.05.1988 р. н., з реє відомленим про час і місце роз 86,4 кв.м, що розташована за страційного обліку за адресою: гляду справи. У разі неявки Ла адресою: Дніпропетровська м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 17/ зоркіна В.В. справу буде роз область, м. Кривий Ріг, пр. Га 19, та усунути перешкоди у ко гаріна, буд. 17, кв. 62, право ристуванні власністю, а саме: глянуто за його відсутності. власності на яке зареєстрова житловою квартирою № 19, бу Покровський районний суд не за відповідачем на праві динку № 17 по вул. Косіора у м. Дніпропетровської області вик приватної власності на підставі Кривому Розі, яка належить Та ликає Гуртового Євгена Анато договору купівліпродажу рановій Любові Григорівні. лійовича в судове засідання як відповідача по цивільній Дніпропетровська обласна рада висловлює щирі справі №2729/2011 р. за позо співчуття заступнику голови обласної державної адмініст= вом Гуртової Ольги Володими рівни до Гуртового Євгена Ана рації Ступаку Івану Івановичу у зв'язку з тяжкою втратою толійовича про стягнення алі = смертю батька ІВАНА ГАВРИЛОВИЧА. У цей гіркий час ми сумуємо разом з Вами та схиляємо ментів на повнолітнього сина, голову перед пам'яттю Вашого батька. цивільна справа призначена до


12 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÑÒÓÄÅÍÒÓ

Ìåøêàºø ó ãóðòîæèòêó - îòðèìàé ñóáñèä³þ ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ ÊÐÀÙÈÕ

ÇÌÀÃÀËÈÑÜ Â ²ÍÒÅËÅÊÒ² 29 ñ³÷íÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, çà ï³äòðèìêè îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ïðîéøîâ Ìîëîä³æíèé ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ³ç ãðè «Áðåéíðèíã».  ³íòåëåêòóàëüíèõ çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 14 êîìàíä ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, Êðèâîãî Ðîãó òà Ïàâëîãðàäà. Ó ðåçóëüòàò³ áàãàòîãîäèííî¿ áîðîòüáè ãîëîâíèé ïðèç ÷åìï³îíàòó – Êóáîê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â – îòðèìàëà êðèâîð³çüêà êîìàíäà ï³ä íàçâîþ «6 äî 1».

ÍÎÂÈÍÈ ÇÍÎÂÓ ÍÀ ÇÂ’ßÇÊÓ

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÇÀÏÐÀÖÞÂÀËÈ Çà òèæäåíü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äíîâèëè ïîíàä òèñÿ÷ó ìåòð³â òåëåôîííîãî êàáåëþ, ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè çàïðàöþâàëè ó 275 àáîíåíò³â. Êðiì òîãî, çâ’ÿçê³âö³ âèêîíàëè ïîòî÷íèé ðåìîíò òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ³ çàì³íèëè 280 ì êàáåëþ ïî âóë. Êàðïóø³, Á³ëîñòîöüêîãî, íà ïðîñïåêò³ ʳðîâà. Çàâäÿêè âæèòèì çàõîäàì òåëåôîíè çàïðàöþâàëè ó 99 àáîíåíò³â. ○

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ÏβÄÎÌËߪ

ÍÀ ÁÐÈÔ²ÍÃÓ - ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅ Îñíîâíà òåìà áðèô³íãó, ÿêèé â³äáóâñÿ ó Ñïåö³àë³çîâàí³é äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó - âïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì íà 20102014 ðîêè «Çàìîæíå ñóñï³ëüñòâî, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åêîíîì³êà, åôåêòèâíà äåðæàâà», ðåçóëüòàòè ðîáîòè ³íñïåêö³¿ çà 2011 ð³ê. Âåëèê³ ïëàòíèêè ïîäàòê³â çàáåçïå÷èëè 53% íàäõîäæåíü äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó ïî ì³ñòó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ÑÄϲ ÂÏÏ ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ ²ííà Òâåðäîñòóï. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî çà 2011 ð³ê âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà ñïëà÷åíî 4,5 ìëðä. ãðí. ïîäàòê³â, ùî íà 1 ìëðä. ãðí., àáî íà 30%, á³ëüøå ïîêàçíèêà ìèíóëîãî ðîêó. Çá³ëüøèëè ïëàòåæ³ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó ó 2011 ðîö³ ïðîòè ïîïåðåäíüîãî ðîêó 146 ï³äïðèºìñòâ, öå ïåðåâàæíî ï³äïðèºìñòâà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, ìåòàëóð㳿, ìàøèíîáóäóâàííÿ, ïðîìèñëîâîñò³ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà òðàíñïîðòó ³ çâ'ÿçêó. Îö³íþþ÷è ðîáîòó ñâîãî â³äîìñòâà, ²ííà Òâåðäîñòóï çàçíà÷èëà, ùî ïîäàòêîâà ðåôîðìà çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ íà ³ííîâàö³éíî-³íâåñòèö³éí³é îñíîâ³ ç îäíî÷àñíèì çá³ëüøåííÿì ñóêóïíèõ ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü äî áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â ³ äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â.

ÏÎÒвÁÍÎ ÇÀÏÎÂÍÈÒÈ ÄÅÊËÀÐÀÖ²Þ ÏÐÎ ÄÎÕÎÄÈ

Êàæóòü, ùî ñòóäåíòñüê³ ðîêè íàéêðàù³ â æèòò³, íàéáåçòóðáîòí³ø³, íàéâåñåë³ø³. Àëå ÷àñòî áóâຠòàê, ùî çíàíü - íàäëèøîê, à ãðîøåé - íå òàê áàãàòî. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ìîëîä³, ÿêà æèâå â ãóðòîæèòêàõ. Ç ê³íöÿ 2011 ðîêó ó íèõ ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ïîë³ïøèòè ñâ³é áþäæåò, îòðèìàâøè æèòëîâó ñóáñèä³þ КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ? Щоб отримати житлову субсидію, студент, який проживає у гуртожитку, повинен подати заяву до управління праці та соціального захисту населення за місцем тимчасової реєстрації. Потім заповнити декларацію про доходи, в якій

ваного мінімуму 17 грн.).

ЩО ДАЛІ

вказати розмір стипендії за останні 6 місяців. Студенти, які вчаться за контрактом або на держзамовленні, але не отримують стипендії, теж можуть претендувати на субсидію, якщо сплачують за гуртожиток більше 15% від доходу (як дохід враховується розмір неоподатко-

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÍß ²ç 1 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó â ðàç³ ïðèçíà÷åííÿ æèòëîâî¿ ñóáñè䳿 ñ³ì’¿, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü ³íâàë³äè I ³ II ãðóï ³ äîõ³ä ÿêèõ íà îäíó îñîáó íå äîñÿãຠïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, ñïëà÷óâàòèìóòü çà ïîñëóãè ÆÊà 10% â³ä ñåðåäíüîãî ì³ñÿ÷íîãî ñóêóïíîãî äîõîäó. Ïåðåðàõóíîê ñóáñèä³é, âèõîäÿ÷è ³ç çìåíøåíèõ â³äñîòê³â îáîâ’ÿçêîâî¿ ÷àñòêè ïëàòè äëÿ ñ³ìåé, ùî âæå îòðèìóþòü ñóáñè䳿, ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2012 ïðîâåäåíî àâòîìàòè÷íî, áåç äîäàòêîâèõ çâåðòàíü ãðîìàäÿí.

Після подачі заяви спеціаліст районного управління направляє запит до навчального закладу щодо розміру плати за житлово-комунальні послуги у студентському гуртожитку, на який призначається субсидія. Сума державних виплат залежить від розміру стипендії та оплати комунальних послуг у гуртожитку. Через 15 днів після отримання інформації управління призначає житлову субсидію.

ßÊÙÎ ÇÀËÈØÈËÀ ÌÀÌÀ

³êíî, ùî äàðóº æèòòÿ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Ó Ïàâëîãðàäñüêîìó ïîëîãîâîìó áóäèíêó ïðè ì³ñöåâîìó ë³êàðíÿíîìó õðàì³ íà ÷åñòü ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «Ìèëîñòèâà» ïî÷àëî ïðàöþâàòè «Â³êíî æèòòÿ» Воно дає можливість жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах, залишити своїх немовлят без ризику для їхнього життя та здоров’я. «Вікно життя» виглядає як звичайне віконце. Його можна відкрити і покласти дитину в спеціальний короб на пеленальний матрацик. Одразу після цього у відділенні лунає дзвінок, який повідомляє лікарів про появу малятка. Вже не перший рік Павлоградське духовенство опікується міським пологовим будинком. У 2000 році, на честь 2000-ліття Різдва Христового, воно вирішило привітати породіль, які стали мамами 7 січня. Тепер це вже щорічна традиція: жінкам дарують квіти й подарунки. А

Á²Ëß ÏÎËÎÃÎÂÎÃÎ ÁÓÄÈÍÊÓ ª ÊÀÏËÈÖß

ÄÈÒÈÍÓ ÌÎÆÍÀ ÏÎÊËÀÑÒÈ Ó ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÈÉ ÊÎÐÎÁ ÊÎÌÅÍÒÀÐ Ïðîòðåé ÂÀËÅÍÒÈÍ ÖÅØÊÎÂÑÜÊÈÉ, áëàãî÷èííèé Ïàâëîãðàäñüêîãî öåðêîâíîãî îêðóãó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ: - Ìåòà «Â³êíà æèòòÿ» - íå äîïóñòèòè, ùîá äèòèíà, â³ä ÿêî¿ â³äìîâèëàñü ìàòè, ïîñòðàæäàëà. Àëå âîíî íå çàì³íèòü íåìîâëÿò³ ùèðó ìàòóñèíó ëþáîâ. Òîæ ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè íàðîäíó ïðèêàçêó: «Íà äèòèíó Áîã çãîäîì ³ ùàñòÿ äàñòü».

в 2002-му біля пологового будинку священики звели каплицю, де майбутні мами та ті, які вже ними стали, можуть помолитися за своє здоров’я та здоров’я діточок. Подібні «Вікна життя» діють у Польщі та Німеччині. В Україні вони вперше з’явились у Львові у 2009 році, згодом у Києві, Рівному, Луцьку, у Вінниці та Тернополі. Має «Вікно життя» тепер і Дніпропетровщина.

ÏÐÎ ÏÎßÂÓ ÍÅÌÎÂËßÒÈ ÑÏβÙÀª ÄDzÍÎÊ


ВЕЛИКІ СТАВКИ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Ìå÷òàþ ñîâåðøèòü åùå íå îäèí ïðûæîê» ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ËÈÄÈÈ ÎËÅÔÈÐÎÂÎÉ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ:

Çà ñâîþ «ïàðàøþòíóþ êàðüåðó» Ëèäèÿ Îëåôèðîâà

ПЕРВЫЙ КЛАСС ПРОСИДЕЛА НА ГРУШЕ - Лидия Ивановна, где родилась «покорительница воздушной стихии»? - В Маврино (сегодня село Межирич Павлоградского р-на.Прим. ред.). Папа был механиком, мама - трактористкой. Ей приходилось работать даже на последних сроках беременности. Так что я родилась в поле. Спустя несколько месяцев родители отвезли меня в село к дедушке и бабушке. - Наверняка стали их любимицей … - Родителей я редко видела, они работали. Поэтому бабушка с дедушкой были для меня как отец и мать. Я рано начала ходить и частенько попадала в разные истории. Помню, как-то в колодец упала, просидела там несколько часов, пока дедушка не вытащил. А однажды решила проехаться на свинье, а она как понесла меня огородами. Любила пошалить. - Родные, наверно, за сердце хватались, видя Ваши проделки… - Да (улыбается). В саду по деревьям лазила, как Маугли. А когда дедушка смастерил качели, делала на них такое «солнце», что бабушка и соседи бледнели. Помню, еще как в первый класс шла - до конца села добежала и забралась на старую грушу, соорудила там гнездо. На этой груше и просидела весь первый класс. Когда ученики возвращались домой с ними приходила, будто с занятий. Спустя год все открылось.

СПАСИБО НЕМЦУ ЗА МАМУ - Лидия Ивановна, в начале Великой Отечественной Вам исполнилось 6 лет. Много воспоминаний храните о той войне? - Помню, как, убегая от немецкого самолета по полю, дразнила пулеметчиков, за что получила от дедушки. Когда мама заболела, он привез ее в село: положили в доме, думали, что уже не выживет. А тут немцы пришли. К нам пожаловал немецкий врач, увидел маму, осмотрел ее и предложил прооперировать. Сказал, что она выздоровеет. Так и произошло. Вспоминаю этого человека с благодарностью: сам маму кормил, ухаживал за ней. Уже на третий день после операции она начала ходить. Обещал, если жив останется, сообщит нам. Но так ничего не сообщил наверное, погиб.

 ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÊÈ ÂÇßËÈ ÍÅ ÑÐÀÇÓ

ñîâåðøèëà 663 ïðûæêà.

место, и я решила продолжать. Прыгнув еще раз, потеряла сознание, очнулась, когда купол раскрылся, от острой боли. Но приземлилась в точку, только подвернула еще и левую ногу. После третьего прыжка оказалась в машине, рядом сидел председатель ДОСААФА СССР, маршал Семен Буденный, он подбодрил: «Молодец, дочка! Такая маленькая, но какая отчаянная и мужественная». - Началась борьба за жизнь… - Да, я долго лечилась, мне предрекали полную инвалидность, но я все преодолела. Из парашютного спорта не ушла. Прыгнула и в 70 лет, и в 75. Думаю, в 80 тоже получится.

СКУЧНО НЕ БЫВАЕТ

 ÄÅÒÑÒÂÅ ÄÅËÀËÀ ÒÀÊÎÅ «ÑÎËÍÖÅ», ×ÒÎ ÁÀÁÓØÊÀ ÁËÅÄÍÅËÀ ТАКИХ В ЛЕТЧИКИ НЕ БЕРУТ - До парашютного спорта Вы занимались гимнастикой. - Когда я перешла из сельской школы в павлоградскую, увлеклась гимнастикой. А справку, которой врач запретил мне заниматься спортом из-за того, что у меня кололо в боку, порвала. Принимала участие в областных соревнованиях, где всего на полбалла отстала от результатов Олимпийской чемпионки Ларисы Латыниной. На этих соревнованиях меня заметил директор Днепропетровского физкультурного техникума и пригласил на учебу. Там к нам пришел инспектор из аэроклуба и предложил попробовать себя в авиации. Я мечтала быть летчицей, но мне сказали, что летчик из девушки ростом 148 сантиметров не получится. В парашютистки, кстати, тоже не сразу взяли, говорили, что меня может унести ветром. Но я продолжала ходить на занятия, укладывала парашюты другим - и настойчивость победила. - Были интересные случаи в Вашей спортивной карьере? - Как-то на показательных выступлениях я приземлилась в единственную на площадке лужу. Когда выбралась из парашюта, была вся в грязи. Расстроилась очень, но зрители поддержали аплодисментами. - Чемпионат мира по парашютному спорту в Чехо-

словакии - героизм и конец Вашей профессиональной карьеры. Тогда вместе с тремя золотыми медалями и званием чемпионки мира Вы получили инвалидность… - Перед поездкой в 1958 году в Чехословакию нас вызвали в Кремль и предупредили: «Только победа!» И мы ее привезли. Но мой первый прыжок

- Лидия Ивановна, Ваши дети и внуки занимаются парашютным спортом? - Дочери по три раза прыгали, даже внучка пробовала. А внук - пока не решился. - Как судья Вы принимаете участие в украинских соревнованиях. Как оцениваете сегодняшнее состояние парашютного спорта? - Спорт «затухает». И дело здесь не в нежелании молодежи им заниматься, а в его дороговизне. Раньше все было бесплатно. Сегодня прыжок обойдется где-то в 1000 гривен. А за сам парашют можно купить машину. Откуда у простых ребят такие деньги?! А ведь этот спорт, как и любой другой, прежде всего, учит дружбе и доброте. - Вы человек активный, но сегодня прыгать приходится нечасто. Скучаете? - Мне никогда не бывает скучно: люблю свой дом, родных, встречаюсь с друзьями,

ÍÎÂÈÍÈ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

²ÄÊÐÈÒ² ÄËß ÑϲËÊÓÂÀÍÍß Íà ñ³÷íåâ³é ñåñ³¿ âèð³øèëè îïðèëþäíþâàòè ïðîåêòè ð³øåíü Êðèâîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè çà 20 äí³â äî ðîçãëÿäó. Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè Þð³ÿ ³ëêóëà, öå ùå îäèí êðîê äî ìàêñèìàëüíî¿ â³äêðèòîñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Òàêîæ íàðàç³ ñòâîðþþòüñÿ óìîâè, çà ÿêèõ êîæåí ìåøêàíåöü ì³ñòà çìîæå áðàòè ó÷àñòü ó øèðîêîìó îáãîâîðåíí³ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÂÈÇÍÀ×ÈËÈÑÜ ²Ç ÐÎÇÂÈÒÊÎÌ Êàðíàóõ³âñüêà ñåëèùíà ðàäà ïðèéíÿëà Ïðîãðàìó îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ñåëèùà íà 2012 ð. Íåþ ïåðåäáà÷åí³ ìàñøòàáí³ çàõîäè ó êîìóíàëüí³é òà ãóìàí³òàðí³é ñôåðàõ. Ó ïð³îðèòåòàõ - çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ ³íâåñòèö³é, ë³êâ³äàö³ÿ çîíè çñóâó òà ï³äòîïëåííÿ, çàì³íà âîäîïîñòà÷àëüíèõ ìåðåæ, ðåìîíò äîð³ã, ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè çàêëàä³â êóëüòóðè òà îñâ³òè. ○

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÎÑÒÀÂÈËÈ ÇÀÂÄÀÍÍß

ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ ÏÎÕÂÀËÈË ÌÀÐØÀË ÁÓÄÅÍÍÛÉ окончился неудачно - сильный порыв ветра завернул полотнище - в результате было сложное приземление, на правой ноге порвала связки. Покинуть соревнования означало для нашей команды занять седьмое

шью, готовлю. Одно из моих увлечений - разведение цветов, я разговариваю с растениями и верю, что они меня понимают. Езжу к дочкам, общаюсь с внуками и мечтаю совершить еще не один прыжок.

Ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é ×åðíÿâñüêèé ïðîâ³â íàðàäó ç êåð³âíèêàìè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ñ³ëüñüêèìè òà ñåëèùíèìè ãîëîâàìè ðàéîíó. Íà í³é ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîáîòè çà 2011 ð³ê ó ãàëóçÿõ ðîñëèííèöòâà ³ òâàðèííèöòâà òà ïîñòàâèëè íîâ³ çàâäàííÿ íà ïîòî÷íèé ð³ê. Òàêîæ ìîâà éøëà ïðî âçàºìîä³þ ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ ðàä ³ç àãðîïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè ùîäî ðîç÷èùåííÿ äîð³ã â³ä ñí³ãó â çèìîâèé ïåð³îä.


14 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ

³ä Ïàðóñà äî Âîðîíöîâà - ïî «êàíàòö³» ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÎÄÈ

ÎÁÅÐÓÒÜ ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ Òðåòüîãî áåðåçíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â òåàòð³ ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ì. Ì. Ãîðüêîãî çáåðóòüñÿ ìîäåëüºðè-äèçàéíåðè îäÿãó, ïðåäñòàâíèêè ìîäåëüíèõ àãåíòñòâ, òåàòð³â ìîäè òà ñòóä³é. Ñâî¿ êîëåêö³¿ âîíè ïðåäñòàâëÿòü íà ôåñòèâàë³ ìîäè «Fashion town-2012». Êð³ì òîãî, ó ðàìêàõ çàõîäó â³äáóäåòüñÿ VIII â³äêðèòèé ïðîôåñ³îíàëüíèé êîíêóðñ «Ìîäåëü ðîêó ²íòåðíåøíë-2012». ijâ÷àòà ó â³ö³ â³ä 4 äî 17 ðîê³â çìàãàòèìóòüñÿ çà çâàííÿ íàéêðàùî¿. Ñâÿòî îá’ºäíຠþíèõ ìîäåëåé ç³ âñ³õ êóòê³â Óêðà¿íè òà êðà¿í áëèæíüîãî çàðóá³ææÿ.

ÍÎÂÈÍÈ

Ùîäíÿ ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé ìåøêàíåöü ìåãàïîë³ñà âèòðà÷ຠíà äîðîãó ç äîìó íà ðîáîòó â³ä 30 õâèëèí äî 2 ãîäèí. Çàòîðè, àãðåñèâí³ âî䳿, õàîòè÷í³ñòü ðîçêëàäó ðóõó - âñå öå çìóøóº íåðâóâàòè. 79-ð³÷íèé äí³ïðîïåòðîâñüêèé âèíàõ³äíèê Þð³é ªðøîâ çíàº, ÿê óíèêíóòè äîâãèõ òà íóäíèõ ïî¿çäîê. ³í ïðîïîíóº ñòâîðèòè â íàøîìó ì³ñò³ ìåðåæó ïàñàæèðñüêèõ êàíàòíèõ äîð³ã Дніпропетровськ, як місто на трьох пагорбах, якнайкраще підходить для втілення такого грандіозного задуму. За словами винахідника, надземний перевізник зможе стати альтернативою не тільки маршруткам, а й громадському транспорту взагалі. Адже пасажирська канатна дорога має чималу пропускну здатність. За поїздку один її вагончик вміщує від

ÐÎÁÎ×À ÇÓÑÒв×

Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðîâ³â ðîáî÷ó çóñòð³÷ ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó ùîäî áóä³âíèöòâà â ðåã³îí³ ï³äïðèºìñòâà ç âèãîòîâëåííÿ ïëàñêîãî ôàñàäíîãî òà ³íòåð'ºðíîãî ñêëà øâåéöàðñüêî¿ êîìïàí³¿ «ªâðîãëàñ». Öå ñïðèÿòèìå ñòâîðåííþ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà ðîçâèòêó áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ â ö³ëîìó, ùî º îäíèì ç ïð³îðèòåòíèõ êëàñòåð³â Êîìïëåêñíî¿ ñòðàòå㳿 ðåã³îíó. ○

ÏÎIJËßÒÜÑß ÄÎѲÄÎÌ

Äîñâ³ä òåðóïðàâë³ííÿ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ç³ ñòâîðåííÿ òà ðîáîòè êîëåã³àëüíèõ êîíñóëüòàòèâíîäîðàä÷èõ îðãàí³â áóäóòü àêòèâí³øå ïîøèðþâàòè ïî âñ³é Óêðà¿í³. Îñíîâíå çàâäàííÿ íîâîñòâîðåíèõ ãðîìàäñüêèõ ðàä ïîëÿãຠâ ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ñëóæá îõîðîíè ïðàö³. Ãðîìàäñüê³ ðàäè âèìàãàþòü îñîáëèâî¿ óâàãè äî óìîâ ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâàõ. ○

²ÑÒÎÐ²ß ÍÀ ÄÎËÎͲ

ÒÀªÌÍÈÖ² ÐÅ˲ÊÂ²É Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ç’ÿâèâñÿ íåçâè÷àéíèé êëóá - åòíîãðàô³÷íèé. Íà éîãî çàñ³äàííÿõ ìåøêàíö³ ì³ñòà çìîæóòü áåçêîøòîâíî ïîñëóõàòè ëåêö³¿ ç ³ñòî𳿠òà ïîäèñêóòóâàòè. Ìàºòå ð³÷, ùî ðîêàìè ïåðåäàâàëàñÿ â ðîäèí³, ÷è ðàïòîì çíàéøëè ö³êàâèé ñòàðîâèííèé ïðåäìåò íà ãîðèù³? Ó÷àñíèêè êëóáó ðîçêðèþòü óñ³ òàºìíèö³ çíàõ³äêè! Êëóá ïðàöþâàòèìå â ïðèì³ùåíí³ Æîâòíåâî¿ ðàéðàäè. Ïåðøà çóñòð³÷ - 2 ëþòîãî î 17.30.

²Ç ÏÐÀÂÎÃÎ ÁÅÐÅÃÀ ÍÀ ˲ÂÈÉ ÇÀ 2 ÕÂÈËÈÍÈ

Ïåðø³ êàíàòí³ äîðîãè, ùî ç’ÿâèëèñü ó ãîðàõ, áóëè íåäîñêîíàë³ òà íåçðó÷í³, ïðèñòîñîâàí³ ò³ëüêè äëÿ ï³äéîìó ëèæíèê³â. ϳçí³øå ïåðåâàãè öüîãî åêîëîã³÷íîãî âèäó òðàíñïîðòó îö³íèëè ìåøêàíö³ ìåãàïîë³ñ³â. Áàðñåëîíà, ñêàæ³ìî, ìຠäâ³ êàíàòí³ äîðîãè, â Ðîñ³¿ - íàäçåìíèé òðàíñïîðò ïðàöþº á³ëüø í³æ ó 20 ì³ñòàõ. Ó Â³ðìåí³¿ ó 2010 ðîö³ çàïóñòèëè íàéäîâ-

âèñîòîþ 400 ì.

ту. Пілотний варіант «канатки» чоловік пропонує побудувати від готелю Парус через Зелений острів до

проспекту Воронцова. У листі до мера Івана Куліченка Юрій Єршов детально розповів про всі перева-

ги свого задуму, але схвалення поки що не отримав.

ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÈ ÂÈÍÀÕ²ÄÍÈÊÀ: ‹ â³ä 10 äî 30 êì/ã -

ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü êàíàòíî¿ äîðîãè;

‹ â³ä 6,2 äî 7 ìëí. ºâðî âàðò³ñòü çäà÷³ ïåðøîïðîåêòó «êàíàòêè» ï³ä êëþ÷.

ÄÎÏÎÌÎÃËÈ Ä²ÒßÌ

Äåñàíòíèêè ñòàëè äîíîðàìè ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Âæå çà òðàäèö³ºþ, îñîáîâèé ñêëàä 25-¿ îêðåìî¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíî¿ áðèãàäè 6-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê óçÿâ àêòèâíó ó÷àñòü ó çäà÷³ äîíîðñüêî¿ êðîâ³ äëÿ îíêîõâîðèõ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³

ÑÒÂÎÐÈËÈ ÐÀÄÈ ÔÀÕ²ÂÖ²Â

À ßÊ Ó ÍÈÕ?

øó òà íàéâèùó «êàíàòêó» â ñâ³ò³ - çàâäîâæêè 5,7 êì òà

²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯ - ÇÀÏÎÐÓÊÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

8 до 80 чоловік. Щодо розкладу руху, то в разі потреби кабінки їдуть одна за одною кожні 10-30 секунд. Коли пасажирів немає, двигун уповільнює свою робо-

ніколи не було байдужих до чужої біди. І якщо наша кров врятує хоча б одне життя дитини, значить зу-

силля лікарів не пройшли марно», - говорить Костянтин Зубов. Військовослужбовці ка-

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

жуть, що усвідомлення того, що вони стали причетними до врятування дітей, надає наснаги не лише для подальшої служби, але й для подальшого життя.

Êîæåí â³éñüêîâîñëóæáîâåöü

çäàâ â³ä 200 äî 400 ì³ë³ë³òð³â êðîâ³, ï³ñëÿ ÷îãî êîìàíäóâàííÿ ÷àñòèíè âèä³ëèëî ¿ì ÷àñ äëÿ â³äíîâëåííÿ ñèë.

Одними з перших, хто виступив в якості донора, були тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу бригади підполковник Артем Лучников та головний старшина бригади сержант Костянтин Зубов. «Серед десантників ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

27 ëþòîãî íàø³é îáëàñò³ âèïîâíèòüñÿ 80 ðîê³â. Äî ö³º¿ çíàìåííî¿ ïî䳿 Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé òåëåêàíàë ï³äãîòóâàâñÿ çàçäàëåã³äü - â³ä ïî÷àòêó ðîêó âèõîäÿòü íîâ³ ïðîåêòè, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ ïðèñâÿ÷åíà þâ³ëåþ

ÄÎ 80-в××ß ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ

Ç íàãîäè þâ³ëåþ - ö³êàâ³ ñþæåòè

«Ми розповідаємо про важливі події, видатних діячів, які мають відношення до Дніпропетровщини», - говорить генеральний директор Дніпропетровської обласної телерадіокомпанії Валентин Сюжети про історію регі- Чанглі. Крім того, за його слоону та його сьогодення виходять у рамках проектів «Краєзнавча подорож», «Кузня кадрів», «Один день з...».

вами, 51 канал поступово переходить на цифрове мовлення. Темпами його впровадження наша область випереджає навіть Європу. Тож до 2015 року жителі регіону дивитимуться телебачення найвищої якості.

Íβ ÏÐÎÅÊÒÈ ÐÎÇÊÀÆÓÒÜ ²ÑÒÎÐ²Þ ÐÅòÎÍÓ

ÒÐÎÕÈ ²ÑÒÎв¯ ˆ 23 ËÞÒÎÃÎ 1926

ÐÎÊÓ â Êàòåðèíîñëàâ³ çàïðàöþâàëà ïåðøà ðàä³îñòàíö³ÿ. ˆ 30 ʲÒÍß 1958

ÐÎÊÓ çàïî÷àòêîâàíî Äí³ïðîïåòðîâñüêå òåëåáà÷åííÿ.


СУСПІЛЬСТВО 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.02.2012 ð. ¹ 08 (1297) ○

ÄÎÁÐÅ ÑËÎÂÎ

Êðèâîð³çüêî-äèâíà ñòîðîíà. Ùàñòè òîá³! ÎËÅÊÑÀÍÄРϲËÜÎÍÎÂ, ÇÀÑËÓÆÅÍÈÉ ÆÓÐÍÀ˲ÑÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Òàê ñêëàëîñÿ: æóðíàë³ñòè â ñèëó ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ'ÿçê³â ïèøóòü ïðî âñ³õ ³ âñÿ, à îò ïðî íèõ… Òàêèõ ïóáë³êàö³é, íà æàëü, äóæå é äóæå íåãóñòî. Òà é ç'ÿâëÿ ç'ÿâëÿ-þòüñÿ çäåá³ëüøîãî ëèøå òîä³, êîëè âèíèêàþòü ñèòóàö³¿, íàáëèæåí³ äî ñêàíäàëüíèõ. À ì³æ òèì, ñàìå ïîâñÿêäåíí³ òðóä³âíèêè ïåðà, ÿê ³ âñ³ ³íø³ íàø³ ãðîìàäÿíè, çàñëóãîâóþòü ³ íà ãðîìàäñüêó óâàãó, é íà äîáðå ñëîâî ïîõâàëè. Ñüîãîäí³ º ïðèâ³ä ïîðóøèòè òðàäèö³þ óìîâ÷àííÿ: ööèè ìè äíÿìè ó Êðèâîìó Ðîç³ â³äáóëèñÿ çâ³òíî-âèáîð÷³ çáîðè æóðíàë³ñòñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðî öþ ïîä³þ õî÷åòüñÿ ðîçïîâ³ñòè

Çâ³òóº Ëþäìèëà Ò³ì³ðãà뺺âà

ÍÎÂÈÍÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÍÀÄÈÕÀÞÒÜ

ÇÀÏÎÁ²ÃËÈ ÏÐÎÒÈÇÀÊÎÍÍÈÌ Ä²ßÌ Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè Íàòàë³ÿ Êó÷óãóðà âçÿëà ó÷àñòü ó ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, íà ÿê³é ðîçïîâ³ëà ïðî ä³ÿëüí³ñòü ï³äâ³äîì÷î¿ ¿é ñòðóêòóðè ó 2011 ðîö³. Ïðîòÿãîì ðîêó áóëî ðîçãëÿíóòî 356 çàÿâ ³ êëîïîòàíü â³ä þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ùîäî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿. Ïðîâåäåíî 86 ïåðåâ³ðîê ñóá'ºêò³â, îðãàí³â âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.  ö³ëîìó ó 2011 ð. ïðèïèíåíî 218 ïîðóøåíü, ùî íà 84% á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî ðîêó. ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÑϲÂÏÐÀÖß

ЖУРНАЛІСТСЬКЕ БРАТСТВО В той день мороз був такий лютий, що носа на вулицю не висунеш, а вітрюган, що називається, збивав з ніг. Але в приміщенні, де зібралися журналісти, ніде яблуку впасти. Пояснення просте: люди щиро зацікавлені в тому, щоб їхня організація, яка нараховує 97 членів Національної Спілки журналістів України, була максимально дієздатною. Власне, такою і є: в 2010 році її визнано однією з кращих в Україні. І не за красиві очі, а за найактивнішу участь у громадському житті міста, творчих конкурсах місцевого та всеукраїнського рівня. А ще за звітний період тут з найглибшою повагою до своїх колег відзначили 85-річчя газети «Червоний гірник», 70-річчя «Сільського Криворіжжя», 20-річчя «Шахтаря Кривбасу», і цей перелік можна продовжити, де все робиться не для годиться, а з найнижчим поклоном до усіх тих, хто творив або творить свої видання. В межах області «Червоний гірник» і «Сільське Криворіжжя» визнані кращими міською та районною газетами. Все це, ясна річ, лише скупі факти. Але за кожним із них - своя історія, свої посправжньому унікальні речі. Один приклад. Журналіст Олександр Векленко проявив ініціативу створити серію книг «Свіча пам'яті», де розповісти про земляків-криворіжців, які заслуговують на те, щоб назавжди залишатися в народній пам'яті. Нині таку серію видано. Однак сталося непоправне: ініціатора доброї справи не стало. Завершували цю по-справжньому величезну роботу його колеги Валентина Сафронова, Марія Синьківська, Тетяна Пермінова. Вони ж і віддали свої грошові винагороди на пам'ятник товаришеві. І справа, як ви розумієте, не в кількості грошових знаків. Справа в журналістській душі, розгорнутій убік своїх колег. Оце і є відправною точкою всіх добрих дій журналістів-криворіжців, приклади істинного журналістського братства.

ÏÎËÜÙÀ ÑÒÀËÀ ÁËÈÆ×Å

Æóðíàë³ñòè Êðèâîð³ææÿ çáèðàþòüñÿ íà ñâî¿ çáîðè сандр Прасенко. Кожен із них вартий окремої розповіді, і не однієї. Земля їм Уже чотири роки у Крипухом і світла пам'ять. А вому Розі проходять Дні паземляки-криворіжці пам'м'яті тих журналістів, які ятають їх творчий доробок. передчасно пішли з життя. Що вражає: сюди прихо- БІЛЯ ВИТОКІВ дять не лише їхні колеги, Вразило і ось що: тут які працювали з ними, але пам'ятають і тих, хто колись й ті, хто поповнив жур- стояв біля витоків Кривоналістські лави нещодав- різької міської організації. но, адже пам'ять не має кор- Серед них О. Перекопдонів. А ще на таких Днях ський, В. Лепеха, В. Бедрипам'яті разом із журналіс- нець, О. Пасічник, Я. Коватами - рідні та близькі по- ленко, М. Хоцький, М. Хармерлих: їм тепер є до кого ченко, Д. Кан, О. Тарнавпригорнутися. Й немає ська, В. Мурай та багато ніякого значення, хто й інших. Вони не забуті. коли покинув цей світ. Скрізь би так пам'ятати, в Колишній працівник «Чер- кожній організації. воного гірника» Григорій Тут уміють помічати Батурін загинув у роки Ве- тих, хто працює над зміцликої Вітчизняної війни. ненням авторитету творчоМайже сім десятиліть го колективу. Пошлюся тому! Але його донька, лише на деякі рядки з доАдель Батуріна, - разом із повіді голови Криворізької журналістами Криворіж- міської організації, заслужя. Як і дружина та донька женого журналіста Україпоета і журналіста Володи- ни Людмили Тіміргалєємира Михайличенка - Ніна вої, яку, до речі, знову обрата Марія. Як і донька ко- но на цю безоплатну посалишнього редактора газети ду і яку вже звично назива«Металург» Олександри ють тут «наша мати»: Тарнавської - Олена Тар- «…Без цих імен, які вже навська, донька радіо- вписано в історію Кривого журналістки Валентини Рогу, не було б нашої Чеченко - Олена Матохіна, організації. Лариса Чухан, син талановитого журна- Євген Чубенко, Володимир ліста Костянтина Понома- Штельмах, Анатолій Байрьова - Максим, і цей пере- дужий, Святослав Азаркін, лік, знову ж таки, можна Галина Головінська, Тетяпродовжувати. на Вершицька, Віталій Тка…На звітно-виборних чук, Микола Крамаренко, зборах журналісти Хвили- Мотрона Панова, Едуард ною мовчання вшанували Білик, Володимир Скідатих, кого не стало за останні нов, Марія Синьківська, п'ять років, назвавши всіх Тетяна Пермінова, Валенпоіменно. Ось їхні імена, тина Шаровська, Юлія усіх чотирнадцяти: Лариса Сіроклин, Любов Скиба, Кукота, Валерій Саєнко, Людмила Сидоровська, Ольга Чистякова, Юрій Олег Павлов, Ольга Ткач, Ошмянський, Олександр Володимир Бухтіяров, ГриВекленко, Геннадій Порт- горій Туренко, Іван Найденнягін, Геннадій Омель- ко, Василь Шкарбан, Ірина ницький, Валентина Чечен- Герасименко, Данута Олейко, Тетяна Воронова, Давид никова, Оксана Шахмоть та Кан, Галина Горбенко, Во- багато-багато інших лодимир Сушкевич, справді гордість нашого Олексій Толстогузов, Олек- краю... Наші лави попов-

ПАМ'ЯТЬ НЕ МАЄ КОРДОНІВ

нилися новими іменами. Зі своїми творчими доробками до нашої організації прийшли Тетяна Дреєва, Наталія Трищенко, Ольга Вишневська, інші автори... З величезним успіхом пройшов у нашому місті творчий вечір неперевершеного фотомайстра Бориса Косигіна... Старший редактор радіомовлення КДТРК Любов Скиба в міжнародному конкурсі «Калинові острови», що проходив у Польщі, зайняла перше місце…». І так далі, й так далі, й так далі. Скрізь би так шанувати своїх майстрів.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äêðèâñÿ â³çîâèé öåíòð Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà. Öå âæå ÷åòâåðòà ïîä³áíà ñòðóêòóðà â Óêðà¿í³ ³ ïåðøà - ó ñõ³äí³é ¿¿ ÷àñòèí³. Íîâèé öåíòð ðîçðàõîâàíèé íà íàäàííÿ áëèçüêî 45 â³ç íà äåíü. Âñüîãî æ ó 2011 ð. ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè áóëî âèäàíî ïîíàä 570 òèñ. ïîëüñüêèõ â³ç ð³çíîãî òèïó. Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà - îäèí ç êëþ÷îâèõ åêîíîì³÷íèõ ïàðòíåð³â Óêðà¿íè ³ íàøî¿ îáëàñò³ çîêðåìà. ³äêðèòòÿ â³çîâîãî öåíòðó - ùå îäèí âàæëèâèé êðîê, ÿêèé çáëèçèòü íàø³ íàðîäè, ñïðèÿòèìå ðîçøèðåííþ ä³ëîâèõ êîíòàêò³â ³ âçàºìî䳿 â ð³çíèõ ñôåðàõ.

Ðîäè÷ àíòèëîïû

ЦІКАВІ ПРОПОЗИЦІЇ Член правління Дніпропетровської обласної журналістської організації, головний редактор газети «Вісті Придніпров'я» Олексій Ковальчук, який був присутній на цих зборах, висловився за розширення та вдосконалення повноважень міських та регіональних журналістських організацій, за кардинальне поліпшення соціального захисту журналістів, за узагальнення досвіду кращих журналістських організацій і поширення його в масштабі області, що тут же знайшло схвальний відгук присутніх. Володимир Штельмах підтримав думку Олексія Семеновича про те, що на Дніпропетровщині треба відновити роботу «Школи молодого журналіста». Людмила Циганкова запропонувала створити сайт міської організації. Були пропозиції заснувати нові творчі конкурси. І все це буде. На Криворіжжі не лише проголошують, але і втілюють у життя запропоноване. Щасти вам, колеги! Ви гідні найнижчого поклону!

Ïëîä þæíîãî äåðåâà

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1295


р16

ЧЕТВЕР, 02 ЛЮТОГО 2012 РОКУ № 8 (1297)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

²ç âèêëàäà÷à - ó ïåðåìîæöÿ «Õ-Ôàêòîðà» ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÀÄÀͲ ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÎÞ ÒÅËÅÊÀÍÀËÓ ÑÒÁ

Ïåðåìîæåöü òàëàíò-øîó «Õ-Ôàêòîð» ³êòîð Ðîìàí÷åíêî âèêëàäຠó Õåðñîíñüêîìó óí³âåðñèÃÎÐÎÑÊÎÏ òåò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàíОВЕН ВЕСЫ íÿ òà ñïîðòó. Ñï³âàòè Áåðèòåñü çà äåëà, Âñþ íåäåëþ ÷îëîâ³ê í³äå íå â÷èâñÿ, êîòîðûå âîîäóøåâ- àëå éîãî âèñòóïè ùîðàçó ïðèäåòñÿ àêòèâíî ëÿþò, íàñèëîâàòü ñåáÿ íóäíîé òðóäèòüñÿ. Ðîëü îïûòíîãî ðàáîòîé íå ñëåäóåò. Åñëè ðàäè ïðèìóøóâàëè çàâìèðàòè ïîêðîâèòåëÿ âàì áóäåò ñåðöÿ ì³ëüéîí³â óêðà¿äåíåã è ëè÷íîé âûãîäû âû èìïîíèðîâàòü áîëüøå âñåãî, íîê. Çàâäÿêè ùèðîñò³ òà çàêëþ÷èëè ñåáÿ â òþðüìó âçÿòü êîíòðîëü íàä îáñòîÿîáÿçàòåëüñòâ, íå ïåðåñòàðàé- ñèëüíîìó âîêàëó â³í òåëüñòâàìè ïîëó÷èòñÿ ñ òåñü, óâëåêøèñü òðóäîâûì ïåðâîé ïîïûòêè. Íåäåëÿ îòðèìàâ çâàííÿ êðàùîãî ýíòóçèàçìîì. Ñêîðåå âñåãî, çàêîí÷èòñÿ íà ðîìàíòè÷íîé íåäîáðîæåëàòåëè íàêîíåö-òî ãîëîñó êðà¿íè òà ãðîøîâó âîëíå. âèíàãîðîäó. Åêñêëþçèââàñ îñòàâÿò â ïîêîå. Íî äëÿ ТЕЛЕЦ Íàñòóïàåò çâåçäíîå ýòîãî âû äîëæíû áåçîøèáî÷íî íî «Â³ñòÿì» Â³êòîð îòëè÷àòü ôàíòàçèþ îò ðåàëüâðåìÿ íà ñëóæáå; ðîçïîâ³â, ùî çðîáèòü ³ç ðàáîòîäàòåëè áóäóò öåíèòü âàñ íîñòè, èíà÷å ïîãðÿçíåòå â âèãðàøåì, ÿê ï³äòðèìóïîòîêå ÷óæèõ ïðîåêòîâ. íà âåñ çîëîòà. Òðóäîâîé âàâ ô³çè÷íó ôîðìó ï³ä ïîòåíöèàë îãðîìíûé: âàì ïî СКОРПИОН ÷àñ øîó òà ñâî¿ ïåðåâàãè Óäà÷à ñòàíåò âàì ñèëàì ðàáîòàòü çà òðîèõ è â ìóçèö³ âåðíîé ñïóòíèöåé. ïîëó÷àòü ñîîòâåòñòâóþùóþ çàðïëàòó. Íþõ íà äåíüãè ó âàñ çàìå÷àòåëüíûé, ïîýòîìó ìîæíî ñìåëî âêëàäûâàòü ôèíàíñû â ðàñ÷åòå íà áåñïðîèãðûøíûå âàðèàíòû. Äåëàéòå âñå, ÷òîáû áûòü ëó÷øå äðóãèõ. БЛИЗНЕЦЫ Ñîáûòèÿ íåäåëè òðåáóþò íàñòîé÷èâîé ðàáîòû íàä ñîáñòâåííûì «ýãî». Êòî-òî èç âàøåãî îêðóæåíèÿ îïåðåäèò âàñ â êàðüåðå. Âàøó ñåìüþ æäåò ïîïîëíåíèå â îáùåé êàçíå. Ïîïðîáóéòå êóïèòü ëîòåðåéíûé áèëåò, âîçìîæíî, ýòî òîò ñàìûé øàíñ ðàçáîãàòåòü.  âûõîäíûå íå ïðåíåáðåãàéòå îòäûõîì â êîìïàíèè ïðîâåðåííûõ äðóçåé. РАК Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ îáùåíèÿ è äàëüíèõ ïîåçäîê. Äåëîâûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ïîñòóïÿò, ïîìîãóò ñîñòàâèòü ïëàí íà âåñü 2012 ãîä. Åñëè âäðóã ðàçî÷àðóåòåñü â ëþäÿõ, êîòîðûõ èäåàëèçèðîâàëè è äàæå áîãîòâîðèëè, ñëåäîâàòåëüíî, ýòî â ïëàíàõ Íåáåñ. Ê êîíöó ðàáî÷åé íåäåëè æåëàòåëüíî ïîóáàâèòü òðóäîâîé òåìï. Áîëüøå îòäûõàéòå. ЛЕВ Íåäåëÿ âàæíà äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà. Îðèãèíàëüíîñòü è íåòðàäèöèîííûé ïîäõîä ê äåëàì - âîò ÷òî ñòàíåò çàëîãîì óñïåøíîãî áóäóùåãî. Íå æàëåéòå äåíåã, ïûòàÿñü ýêîíîìèòü íà ïóñòÿêàõ, ïîñêîëüêó ïîòåðÿåòå áîëüøåå. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå â îáùåñòâå åäèíîìûøëåííèêîâ. ДЕВА  íà÷àëå íåäåëè âàì âûïàäåò ñëó÷àé âîéòè â ìàñøòàáíûé ïðîåêò. Íàñëàæäàéòåñü ñëóæåáíûì ñ÷àñòüåì. Íå ñïîðüòå ñ íà÷àëüñòâîì, ñòàðàòåëüíî ïðèäåðæèâàéòåñü ñóáîðäèíàöèè.  äåëàõ ïðîÿâëÿéòå ïðèíöèïèàëüíîñòü. Íà âûõîäíûõ ïðîâîäèòå áîëüøå âðåìåíè ñ äðóçüÿìè è, æåëàòåëüíî, âíå äîìàøíèõ ñòåí - ýòî ïîçâîëèò âàì çàðÿäèòüñÿ ýíåðãèåé íà ãîä âïåðåä.

Åñëè ïðîÿâèòå äèïëîìàòè÷íîñòü, ïîëó÷èòå ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå. Âîçìîæíû êîíôëèêòû. Áóäüòå òåðïåëèâû.  îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè - ïîêîé è âçàèìîïîíèìàíèå. Àêòèâíûå è ðèñêîâàííûå âèäû îòäûõà íå ëó÷øèé âûáîð çèìîé: ìîæíî ñåðüåçíî ïîñòðàäàòü. СТРЕЛЕЦ Íå ñòîèò ðàñòî÷àòü ýíåðãèþ íà «ñóåòó ñóåò», åé íåò íè êîíöà, íè êðàÿ. Êîãäà âàì îõîòíî èäóò íàâñòðå÷ó â ïðîñüáàõ, ðàçäåëÿþò âçãëÿäû, ðàäóéòåñü - âû íà ïðàâèëüíîì ïóòè. Ñîåäèíèòå ðåîðãàíèçàöèîííûå èäåè â óäèâèòåëüíûé êîêòåéëü êðåàòèâíîñòè è «óãîùàéòå» ýòèì âîëøåáíûì íàïèòêîì îêðóæàþùèõ.  âûõîäíûå îòäîõíèòå îò çàáîò. КОЗЕРОГ Ìîãóò âîçíèêíóòü òðóäíîñòè ïî ìåñòó ðàáîòû. Ïîðó÷åíèÿ âûïîëíÿéòå ñïîêîéíî - áåç ëèøíåãî ýíòóçèàçìà; íà êðèòèêó ðåàãèðóéòå àäåêâàòíî, íå ðàñòî÷àÿ àäðåíàëèí íà ñòðåññû. Íå çàáûâàéòå ðàäîâàòü áëèçêèõ ïðèâÿçàííîñòüþ è äîáðîòîé. Óäåëèòå íåîáõîäèìîå âíèìàíèå è çäîðîâüþ. ВОДОЛЕЙ Â íà÷àëå íåäåëè ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ñî ñòîðîíû êîëëåã. Íå ñòîèò ñåé÷àñ èäòè íà îáîñòðåíèå îòíîøåíèé. Íå ïûòàéòåñü îáîéòè çàêîí èëè îáìàíóòü ðóêîâîäñòâî - òàêîé ïëàí îáðå÷åí íà ïðîâàë.  êîíöå íåäåëè ïîâåþò äðóãèå âåòðû, âïåðåäè ãîä ïåðåìåí, ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû è èíòåðåñû. РЫБЫ Ïðîäâèæåíèå ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå òîðìîçèò ðåøåíèå áûòîâûõ ïðîáëåì, ïîýòîìó óëàäüòå ôèíàíñîâûå âîïðîñû, âåðíèòå äîëãè, ðàññ÷èòàéòåñü ñ êðåäèòîðàìè. Äåìîíñòðèðóÿ ìàòåðèàëüíóþ ùåäðîñòü è áëàãîðîäñòâî äóøè, îáåçîïàñüòå ñåáÿ îò ðèñêîâ; íî åñëè âäðóã áóìàæíèê îïóñòîøèòñÿ, íå îò÷àèâàéòåñü, ñóäüáà âñå êîìïåíñèðóåò. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

КУЛАКАМИ ПРОБИВ СТІНУ - Вікторе, хто для Вас був сильним суперником на шоу? - Спочатку думав, якщо потраплю до півфіналу, то зі мною буде дует Аркадій і Маліка, Рома Веремейчик та Влад Курасов. Вийшло не так. - Що зробите із виграними двома мільйонами? - Я обіцяв побудувати новий паркан (сміється). Планую вкласти гроші у розвиток себе як співака.

«ßÊÙÎ ÒÐÅÁÀ ÏÅÐůÄÓ ÄÎ ÊȪÂÀ»

- Який свій виступ вважаєте найкращим? - Мені сподобався другий ефір, коли я співав хіт «Scorpions». Наш креативний продюсер Костя Томильченко вирішив, що при цьому я маю розбивати кулаками цегляну стіну. Спочатку я думав: навіщо все так ускладнювати? Але коли побачив цей номер в Інтернеті, вигукнув: «Нічого собі, ось це клас!». Ще сподобався мій образ під час виконання «The Final Countdown» групи «Europe». - Чи плануєте продовжити музичну кар’єру? - Було б нелогічно після перемоги не думати про подальше музичне майбутнє. Якщо цього вимагатимуть обставини - переїду до Києва. - Які риси характеру допомогли перемогти? - Мабуть, упертість (посміхається).

по класу труби, грав у духовому оркестрі. Знаю, що хороший голос був у бабусі. - Вікторе, яку музику любите? - Дуже подобається «Queen», «Scorpions», «Арія», слухаю деякі пісні Лепса, Меладзе. Останнім часом тяжію до кла-

УБОЛІВАЛА ВСЯ БІЛОЗЕРЩИНА

сичної музики, наприклад Лучано Паваротті. Під настрій - пісні 80-х років. Але рок можу слухати завжди. - Що здобули на шоу, крім грошей та визнання? - Тепер я відчуваю впевненість та розкутість на сцені. - Перша думка, коли зрозуміли, що перемогли? - Точно не пригадую. Пам’ятаю, що стояв на сцені й чекав, коли веду-

- Хто підтримував Вас протягом шоу? - Найбільше - моя сім’я. А взагалі - вся Білозерщина, Херсонська область та інші міста України. - Кому завдячуєте музичними генами? - У сім’ї професійно ніхто не займався ні музикою, ні вокалом. Мама - маляр-штукатур, а батько був водієм, правда, закінчив музичну школу

«ÐÎÊ ÌÎÆÓ ÑËÓÕÀÒÈ ÇÀÂÆÄÈ» ча Оксана Марченко оголосить результати. Здалося, минула вічність (посміхається). І коли я почув перші літери свого імені, радості не було меж. - Морально на «ХФакторі» було важко? - Найтяжче - це зміни. Із викладача потрібно було перевтілитись в артиста. Виступити правильно, красиво, розкрити позитивні сторони своєї особистості, захопити увагу глядача.

ÞÌÎÐ Äâà ñîñåäà â äåðåâíå: - Ñîñåä, ÿ åùå 10 ãåêòàðîâ êîëõîçíîé çåìëè âûêóïèë! - À, à òî ÿ äóìàþ, ÷åãî ýòî òâîÿ êîáûëà çà ñàðàåì ïîâåñèëàñü… ☺ ☺ ☺

Ìàòü ñïðàøèâàåò ñûíà: - ×òî-òî ÿ íå âèæó òâîåãî øêîëüíîãî äíåâíèêà.

- À ó ìåíÿ åãî Âàñüêà âçÿë, ÷òîáû ðîäèòåëåé ïîïóãàòü. ☺ ☺ ☺

Ìóæ÷èíà â îáåèõ póêàõ íåñåò áóòûëêè. Ïpèÿòåëü åãî ñïpàøèâàåò: - Òû ÷òî, òàpó íåñåøü ñäàâàòü? - Håò, ñ æåíîé ïîpóãàëñÿ, òàê îíà ñêàçàëà: çàáèpàé ñâîè âåùè è óõîäè.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 02.02 Пт 03.02 Сб 04.02 Нд 05.02 Пн 06.02 Вт 07.02 Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà», Óêð³íôîðì.

cmyk

16 17 0С 23 25 0С 12 20 0С 17 19 0С 9 11 0С 12 14 0С 7 9 0С 13 15 0С 11 13 0С 17 19 0С 13 15 0С 18 20 0С

півн.схід. 24 м/с схід. 34 м/с схід. 56 м/с схід. 46 м/с схід. 57 м/с півн.схід. 47 м/с

Номер підписано до друку 01.02.12 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 2 0209

вести приднепровья  

вести приднепровья