Page 1

р1

 ÒÅÑÍÎÒÅ, ÄÀ ÍÅ Â ÎÁÈÄÅ

ÎÁÚßÒÈß ÂÌÅÑÒÎ ÀÏÒÅ×ÊÈ

3

ÇÀÂÄÀÍÍß Ë²Ê²ÄÓÂÀÒÈ ÁÎÐÃÈ

5 12

ÓÁÎ˲ÂÀÒÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞÒÜ ÇÀ ÏÐÀÂÈËÀÌÈ

13

ÑÂßÒÎ, ÙÎ ªÄÍÀª ÊÐÀ¯ÍÓ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

22 ñ³÷íÿ âñÿ êðà¿íà â³äçíà÷èòü Äåíü Ñîáîðíîñò³ òà Ñâîáîäè Óêðà¿íè. Íîâèé ôîðìàò ñâÿòî îòðèìàëî íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó çã³äíî ç Óêàçîì Ãëàâè äåðæàâè.

№04 (1293) Четвер, 19 січня 2012 р.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÒÀÒÓÑÎÌ ÂÛØÅ

ÔÎÐÓÌ Ó ÄÀÂÎѲ

ÎÁÃÎÂÎÐßÒÜ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÓ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïëàíóº âçÿòè ó÷àñòü ó ùîð³÷íîìó Âñåñâ³òíüîìó åêîíîì³÷íîìó ôîðóì³ ó Äàâîñ³ (Øâåéöàð³ÿ), ÿêèé â³äáóäåòüñÿ íàñòóïíîãî òèæíÿ. Á³ëüø³ñòü çóñòð³÷åé Ãëàâè äåðæàâè áóäóòü ïðèñâÿ÷åí³ îáãîâîðåííþ åíåðãåòè÷íèõ ïèòàíü. Ó ðàìêàõ ðîáî÷îãî â³çèòó ïåðåäáà÷åíî äâîñòîðîíí³ çóñòð³÷³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ë³äåðàìè äåðæàâ òà ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é. ○

ÑÏÐÎÙÅÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ

ÄÎÐÓ×ÅÍÍß ÏÎÄÀÒʲÂÖßÌ

Äîðîãè âûèãðàëè â êëàññå

4

Îêîëî 16% óêðàèíñêèõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïåðåøëè èç ðàçðÿäà ìåñòíûõ â ãîñóäàðñòâåííûå. Ýòî ïðîèçîøëî ïîñëå òîãî, êàê Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîäïèñàë èçìåíåíèÿ ê Çàêîíó Óêðàèíû «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ». Òåïåðü 26,9 òûñ. êì òåððèòîðèàëüíûõ ìàãèñòðàëåé, êîòîðûå ñâÿçûâàþò îáëàñòíûå öåíòðû ñ ðàéîííûìè è ãîðîäàìè îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ðàéöåíòðû ìåæäó ñîáîé, ïåðåñòàëè ñ÷èòàòüñÿ ìåñòíûìè è ïîëó÷èëè ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííûõ. Ñòàíóò ëè îíè îò ýòîãî ëó÷øå?

ÊÐÛØÀ - ÍÅ ÄËß ÅÇÄÛ

 ÈÍÄÎÍÅÇÈÈ ÁÎÐÞÒÑß Ñ «ÇÀÉÖÀÌÈ» âèñÿ÷èå çàáîðû óæå óñòàíîâèëè íåïîäàëåêó îò ÄæàêàðÂëàñòè Èíäîíåçèè ïðèäóìà- òû.  ñëó÷àå óñïåõà îíè ëè íîâûé ñïîñîá áîðüáû ñ ïîÿâÿòñÿ ïî âñåé ñòðàíå. «çàéöàìè», êîòîðûå åçäÿò íà Ïðàâäà, ÷òî èìåííî áóäåò êðûøàõ âàãîíîâ ïîåçäîâ. Íà ñ÷èòàòüñÿ óñïåõîì - ïîïîëíåîïðåäåëåííûõ ó÷àñòêàõ íèå êàññ âîêçàëîâ èëè æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé ïðèåìíûõ ïîêîåâ áîëüíèö êîíñòðóèðóþò êàðêàñû è ïîêà íåèçâåñòíî. ïîäâåøèâàþò ê íèì 20Íàïîìíèì, â Èíäîíåçèè óæå êèëîãðàììîâûå áåòîííûå äàâíî áîðþòñÿ ñ ëþäüìè, øàðû. Îíè äîëæíû îòïóãíóòü íåæåëàþùèìè ïëàòèòü çà áåçáèëåòíèêîâ. Ïåðâûå ïðîåçä. Ðàíüøå èõ îáëèâàëè ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

14 Çîîäèâà.

êðàñíîé êðàñêîé, íàòðàâëèâàëè íà íèõ ñîáàê, íî âñå áåç òîëêó. Èç-çà «çàéöåâ», ñêðûâàþùèõñÿ îò êîíòðîëåðîâ íà êðûøàõ ïîåçäîâ, ìåñòíàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íåñåò íåìàëûå ôèíàíñîâûå ïîòåðè. Âëàñòè ãîâîðÿò - îíè íå äóìàëè, ÷òî ïðèäåòñÿ ïîéòè íà êðàéíèå ìåðû. Âåäü êàòàòüñÿ íà êðûøàõ çàïðåùåíî çàêîíîì. Íî åãî,

ê ñîæàëåíèþ, ñîáëþäàþò íå âñå. Íåëåãàëüíûå ïàññàæèðû âîçìóùåíû ïîäîáíûì íîâîââåäåíèåì, âåäü íà êðûøàõ îíè ñïàñàþòñÿ îò äàâêè â ïåðåïîëíåííûõ âàãîíàõ. Ëþäè íàäåþòñÿ íà óëó÷øåíèå èíôðàñòðóêòóðû, ÷òîá íå ïðèõîäèëîñü åçäèòü íà ðàáîòó è âîçâðàùàòüñÿ äîìîé â ïåðåïîëíåííîì òðàíñïîðòå.

Äðàêîíû îïòîì è â ðîçíèöó cmyk

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ äîðó÷èâ Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ñëóæá³ çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ïåðåõîäó ï³äïðèºìö³â, ÿê³ áóëè ïëàòíèêàìè ºäèíîãî àáî ô³êñîâàíîãî ïîäàòêó, íà ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ. Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî ñâîº÷àñíó ðåºñòðàö³þ óñ³õ áàæàþ÷èõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. ³äïîâ³äíó çàÿâó äëÿ ïåðåõîäó íà ñïðîùåíó ñèñòåìó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî 25 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó. ○

ÇÀ ÂËÀÑÍÈÌ ÁÀÆÀÍÍßÌ

̲ͲÑÒРDzËÜÍÈÂÑß Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðèéíÿâ çàÿâó ïðî â³äñòàâêó ì³í³ñòðà ô³íàíñ³â Ôåäîðà ßðîøåíêà. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç Ãëàâîþ äåðæàâè êåð³âíèê ̳íô³íó çâåðíóâñÿ ç ïðîõàííÿì çâ³ëüíèòè éîãî ç ïîñàäè çà âëàñíèì áàæàííÿì. Êîëèøí³é î÷³ëüíèê â³äîìñòâà çàçíà÷èâ, ùî çàëèøàºòüñÿ ïðèõèëüíèêîì ðåôîðìàòîðñüêîãî êóðñó Ïðåçèäåíòà. ○

ÂÈÌÎÃÀ ÏÐÅÌ’ªÐÀ

²Ä̲ÍÈÒÈ Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ âèìàãຠâ³ä ì³ñöåâî¿ âëàäè â³äì³íèòè óñ³ ð³øåííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ òàðèô³â íà æèòëîâîêîìóíàëüí³ ïîñëóãè. ³í ïîâ³äîìèâ, ùî â äåÿêèõ îáëàñòÿõ ç ïî÷àòêó ðîêó íåîá´ðóíòîâàíî çá³ëüøèëè òàðèôè íà æèòëîâ³ ïîñëóãè, ùî ïðèçâåëî äî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â ïî êðà¿í³ ó ñåðåäíüîìó íà 8,3%. Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Àçàðîâà, í³ÿêèõ ï³äñòàâ äëÿ öüîãî íåìàº.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

 ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÀ

Ñóäèòü è ðàññëåäîâàòü áóäóò ïî-íîâîìó ÌÀÐÈß ÈÂÀÍÎÂÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÅ ÌÅÒÐÎ

ªÂÐÎÏÀ ÄÀÑÒÜ ÊÐÅÄÈÒ 152 ìëí. ºâðî â êðåäèò ìîæå äàòè ªâðîïåéñüêèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ðîçâèòêó íà ðîçøèðåííÿ ïåðøî¿ ã³ëêè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó. Êîøòè äîçâîëÿòü ïðîäîâæèòè ë³í³þ ìåòðî íà 4 êì ³ â³äêðèòè òðè íîâ³ ñòàíö³¿ â öåíòð³ ì³ñòà. ³äïîâ³äíèé ïðîåêò ðàäà äèðåêòîð³â ªÁÐÐ ðîçãëÿíå 25 êâ³òíÿ. Î÷³êóºòüñÿ, ùî ñï³âô³íàíñóâàííÿ íà òàêó æ ñóìó äàñòü ªâðîïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé áàíê. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó - 367 ìëí ºâðî. Ïðåì’ºð Ìèêîëà Àçàðîâ óæå ïîâ³äîìèâ ïðî ãîòîâí³ñòü äàòè äåðæãàðàíò³¿ çà êðåäèòîì.

ÍÎÂÈÍÈ ÍÀز ÏÅÐÅÌÀÃÀÞÒÜ

Î˲ÌϲÉÑÜÊÅ ÑвÁËÎ Óêðà¿íñüêèé äóåò ô³ãóðèñò³â Îëåêñàíäðà Íàçàðîâà - Ìàêñèì ͳê³ò³í âèáîðîâ ñð³áíó ìåäàëü íà ² Çèìîâèõ Þíàöüêèõ Îë³ìï³éñüêèé ³ãðàõ â Àâñòð³¿. Çà ñóìîþ äâîõ ïðîêàò³â ïàðà íàáðàëà 131. 68 áàëà, ïðîïóñòèâøè âïåðåä ëèøå ðîñ³ÿí Àííó ßíîâñüêó - Ñåðã³ÿ Ìîçãîâîãî (146.96). ○

²Ò×ÈÇÍßͲ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

«²Ç ÒÓÐÁÎÒÎÞ ÏÐÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ!»  Óêðà¿í³ ðîçðîáèëè ñïåö³àëüíå ìàðêóâàííÿ äëÿ ÿê³ñíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Ìàðêîâàí³ íîâîþ åìáëåìîþ ç³ ñëîâàìè «Ç òóðáîòîþ ïðî óêðà¿íñüêå!», âîíè ç’ÿâèëèñü ó ïðîäàæó âæå 18 ñ³÷íÿ. Íàÿâí³ñòü åìáëåìè íà òîâàð³ ãàðàíòóâàòèìå éîãî ÿê³ñòü òà âèðîáíèöòâî ç óêðà¿íñüêî¿ ñèðîâèíè íà óêðà¿íñüêîìó ï³äïðèºìñòâ³.

Обновленный УПК, который был международным обязательством Украины и уже прошел две иностранные экспертизы, содержит целый ряд революционных новаций. Об основных изменениях в проекте кодекса рассказал руководитель Главного управления Администрации Президента по вопросам судоустройства Андрей Портнов. Подозреваемые в совершении преступления, за которое предусматривается пожизненное заключение, смогут требовать назначения суда присяж-

1 ○

ÄÅËÀ ÍÅËÜÇß ÁÓÄÅÒ ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïðåäëàãàåò Âåðõîâíîé Ðàäå ââåñòè â Óêðàèíå èíñòèòóò ñóäà ïðèñÿæíûõ è âîçìîæíîñòü äîìàøíåãî àðåñòà. Ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìû ñîäåðæàòñÿ â ïðîåêòå íîâîé ðåäàêöèè Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà, íàïðàâëåííîì íà ïðîøëîé íåäåëå â ïàðëàìåíò êàê ïåðâîî÷åðåäíîé çàêîíîïðîåêò

ÍÎÂÀß ÌÅÐÀ ÏÐÅÑÅ×ÅÍÈß ÄÎÌÀØÍÈÉ ÀÐÅÑÒ

ных. Он будет состоять из 2 профессиональных судей и 3 присяжных. Вводится возможность домашнего ареста. Кроме того, арест, как меру пресечения, станут применять лишь в исключительных случаях. Однако такая норма не будет касаться преступлений, которые имеют насильственный характер. Предусматривается дебюрократизация уголовного процесса, ведение допроса в режиме видеоконференции. Для чего, по меньшей мере, два зала каждого суда должны быть оборудованы такой системой. Отменяется возможность возвращения дел на дополнительное расследование. В настоящее вре-

2

ÊÎÄÅÊÑ ÏÐÎØÅË ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ мя такая практика часто приводит к необоснованному затягиванию рассмотрения уголовных дел. Предлагается заменить металлические клетки для содержания подсудимых в судах на стеклянные или из оргстекла. Сейчас подсудимые во время судебных заседаний содержатся в стационарных металлических заграждениях, что противоречит международным стандартам. Устанавливается срок досудебного следствия не более 12 месяцев, если

3

5

4

6

7

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

Âëàäà ï³äòðèìóº îðãàíè ïðàâîïîðÿäêó

ÄÐÓÃÈÉ «ÒÈÒÀͲʻ

ÏÎÂÒÎÐÈËÀ ÄÎËÞ ÁÀÁÓѲ Ñåðåä âðÿòîâàíèõ ³ç çàòîíóëîãî ³òàë³éñüêîãî ëàéíåðà «Êîñòà Êîíêîðä³à» âèÿâèëàñü îíóêà æ³íêè, ÿêà âèæèëà íà «Òèòàí³êó» 100 ðîê³â òîìó. Âàëåíòèí³ Êàïóàíî äîïîìîãëè çàëèøèòè êîðàáåëü òàê ñàìî ÿê ³ ¿¿ áàáóñ³ â 1912 ðîö³. Íàãàäàºìî, ïàñàæèðñüêèé ëàéíåð «Êîñòà Êîíêîðä³à» ï³øîâ ï³ä âîäó â í³÷ íà 14 ñ³÷íÿ á³ëÿ áåðåã³â ²òà볿.

речь идет о тяжком или особо тяжком преступлениях. А за преступления средней и легкой тяжести срок досудебного расследования не может превышать 6 месяцев. При этом каждые 2 месяца или даже чаще, суд будет рассматривать целесообразность дальнейшего содержания подозреваемого под стражей. Появляется возможность заключения мировых соглашений между сторонами уголовного процесса. Предполагается 2 вида соглашений. В частности, соглашение может быть заключено между прокурором и обвиняемым о признании вины. Также возможно соглашение между потерпевшим и обвиняемым. В Администрации Президента рассчитывают, что парламент примет проект в первом чтении в начале февраля, во втором чтении - в конце февраля, а в начале марта документ поступит на подпись Президенту. Через шесть месяцев после его принятия кодекс должен вступить в силу.

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé âçÿâ ó÷àñòü ó ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ êîëå㳿 ïðîêóðàòóðè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ÿêà ïðîéøëà â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. ϳä ÷àñ çàõîäó ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîáîòè ïðîêóðàòóðè çà ìèíóëèé ð³ê òà îáãîâîðèëè ïëàíè ³ çàâäàííÿ íà 2012-é У роботі колегії також взяли участь заступник Генерального прокурора України Михайло Гаврилюк, прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук, голова обласної ради

Євген Удод, прокурори міст і районів. Як зазначив Вячеслав Задорожний, завдяки злагодженій роботі обласної влади і правоохоронних органів у 2011 році Дніпро-

петровщина посіла провідні позиції серед регіонів України з соціальноекономічного розвитку. Зокрема, за 2010-2011 роки в області в 6 разів скорочено заборгованість із заробітної плати (з 89 млн. грн. до 14,8 млн. грн.). Важливим питанням у роботі як ОДА, так і прокуратури є протидія корупції. Минулого року до відповідальності за корупційні злочини притягли 165 осіб, 72 з них - держслужбовці.

Обласна влада всебічно підтримує правоохоронні органи. На Дніпропетровщині, зокрема, реалізується регіональна Програма профілактики правопорушень. Як повідомив голова облради Євген Удод, в обласному бюджеті у 2012 році на її реалізацію передбачено понад 9,5 млн. грн. Разом з тим, у регіоні є чимало проблем, які потребують особливої уваги з боку влади та органів прокуратури.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 9 46,8 òèñ. çëî÷èí³â çàðåºñòðîâàíî â îáëàñò³ çà 2011 ð³ê; 9 49 òèñ. çëî÷èí³â - ó 2010-ìó; 9 1528 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ íàïðàâëåíî äî ñóäó.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

Çàâäàííÿ - ïîâí³ñòþ ë³êâ³äóâàòè áîðãè ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó ÁÎÐÆÍÈÊÀÕ ÙÅ 6 ̲ÑÒ ² 2 ÐÀÉÎÍÈ

Çà 2010-2011 ðîêè áîðãè ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çìåíøèëèñü ó ø³ñòü ðàç³â. Ó 2012ìó çàáîðãîâàí³ñòü ïëàíóþòü ïîâí³ñòþ ë³êâ³äóâàòè Про це повідомив перший заступник губернатора Вячеслав Задорожний під час наради із цих питань. Він зазначив, що, завдяки плідній співпраці обласної влади, керівників міст і районів та прокуратури, борги по зарплаті зменши-

ÇÀÂÄßÊÈ Ï˲ÄÍ²É ÐÎÁÎÒ² ª ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

лись із 89 млн. до 14, 8 млн. грн. Це один з кращих показників в Україні. Вячеслав Задорожний зазначив, що за 2010-2011 роки кількість робітників, які несвоєчасно отримували заробітну плату, знизилась у дев’ять разів - із 15,5 до 1,7 тисячі осіб.

Лише торік борг підприємств-банкрутів зменшився на 4,3 млн. грн. і наразі складає 6,4 млн. грн., а це 43% від загального боргу по області. Більш ніж удвічі поменшало підприємств-боржників з 77 до 31. За минулий рік повністю розрахува-

лися міста Орджонікідзе та Павлоград, а також Апостолівський, Новомосковський, Павлоградський і П’ятихатський райони. У боржниках досі шість міст Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води, Кривий Ріг, Нікополь та Першотравенськ, а та-

кож два райони Дніпропетровський і Нікопольський. Найбільшим є обласний центр. Але слід відзначити, що за 2011 рік Дніпропетровськ скоротив свої борги на 48%. У ході засідання Вячеслав Задорожний наголосив, що губернатор Олександр Вілкул поставив завдання - у 2012 році повністю ліквідувати борги по зарплаті. Тож усі голови міських та районних комісій з питань погашення заборгованості по заробітній платі повинні наполегливо працювати, аби досягти мети.

ÍÎÂÈÍÈ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÎ ËÀÓÐÅÀÒ²Â

ÐÅòÎÍÀËÜͲ ˲ÄÅÐÈ Ãóáåðíàòîð Äí³ïðîïåòðîâùèíè Îëåêñàíäð ³ëêóë ñòàâ ëàóðåàòîì 16-¿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè «Ëþäèíà ðîêó - 2011» ó íîì³íàö³¿ «Ðåã³îíàëüíèé ë³äåð ðîêó». Ó ö³é êàòåãî𳿠â³äçíà÷àþòü êåð³âíèê³â ÎÄÀ, ÿê³ íàéá³ëüø åôåêòèâíî ñïðèÿþòü ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ðåã³îíó, âàãîìîìó íàïîâíåííþ äåðæáþäæåòó, íåâïèííîìó çðîñòàííþ íàö³îíàëüíîãî âàëîâîãî ïðîäóêòó òà äîáðîáóòó íàñåëåííÿ. Ðàçîì ³ç Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì ó ö³é íîì³íàö³¿ ïðåäñòàâëåí³ êåð³âíèêè ²âàíîÔðàíê³âñüêî¿ òà Âîëèíñüêî¿ îáëàñòåé. ²ìåíà ïåðåìîæö³â îãîëîñÿòü 24 áåðåçíÿ. ○

ÄÈÒÈÍÓ - Â ÐÎÄÈÍÓ

ÏÐÀÖÞÞÒÜ ÍÀ ÌÀÉÁÓÒͪ Óïîâíîâàæåíèé Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïðàâ äèòèíè Þð³é Ïàâëåíêî ïîçèòèâíî â³äçíà÷èâ ðîáîòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ ùîäî âëàøòóâàííÿ ä³òåé ó ïðèéîìí³ ñ³ì’¿ òà äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó. Ó 2011 ðîö³ ó íèõ âëàøòîâàíî 261 äèòèíó. Ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ñï³ëüíî ç Ôîíäîì «Ðîçâèòîê Óêðà¿íè» â îáëàñò³ ðåàë³çóºòüñÿ Ïðîãðàìà óñèíîâëåííÿ òà ³íøèõ ôîðì ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ «Ðîäèíà äëÿ äèòèíè».

ÇÍÀÌÅÍÍÀ ÄÀÒÀ

Ñâÿòî, ùî ºäíຠêðà¿íó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

22 ñ³÷íÿ âñÿ êðà¿íà â³äçíà÷èòü Äåíü Ñîáîðíîñò³ òà Ñâîáîäè Óêðà¿íè. Íîâèé ôîðìàò ñâÿòî îòðèìàëî íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó çã³äíî ç Óêàçîì Ãëàâè äåðæàâè професійних свят та на підтримку пропоНОВИЙ СЕНС зицій громадян, Із 1999 року День Соборгромадських ності відзначається щороорганізацій. ку 22 січня - в день проголошення Акта возз'єднан- ЯК ЦЕ БУЛО ня УНР та ЗУНР, що відбу22 січня 1918 року у прилося у 1919 році. Свого часу міщенні Київського Будинсвято встановили, врахо- ку вчителя було підписано вуючи велике політичне Четвертий універсал, яким та історичне значення Українську Народну Респодії. публіку проголошено сувеЦьогоріч свято вперше ренною і незалежною дервідзначатиметься як День жавою. А рік потому в цей Соборності та Свободи Ук- же день на Софіївській раїни. Новий сенс урочис- площі в Києві пролунало: тостям своїм Указом від 30 «Віднині зливаються в грудня надав Президент одно віками відділені одна Віктор Янукович. Доку- від одної частини України мент було видано з метою - Галичина, Буковина, Завпорядкування відзначен- карпаття і Придніпрянська ня деяких пам'ятних дат і Україна - в одну Велику Ук-

ÀÊÒ ÂÎÇÇ'ªÄÍÀÍÍß ÏÐÎÃÎËÎÑÈËÈ Ó 1919 ÐÎÖ²

ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ² ²ÄÁÓËÈÑÜ ÍÀ ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊ²É ÏËÎÙ²

раїну...». Тут було проголошено Акт злуки. За спогадами очевидців, які наводять історики і письменники, той день 1919 року був морозний. Місто прикрасилось синьо-жовтими прапорами, гербами, а на балконах

будинків розвішували килими та полотна з яскравими українськими малюнками. При вході з вулиці Володимирської на Софіївську площу звели тріумфальну арку, яку оздобили старовинними гербами. О дев'ятій ранку в усіх церквах міста відправляли богослужіння, а рівно о 12.00 розпочалась урочиста церемонія. 23 січня відкрився Трудовий конгрес України, який виконував функцію всеукраїнського парламенту. Цей орган одноголосно затвердив Акт злуки.

Â²Ä ËÜÂÎÂÀ ÄÎ ÊȪÂÀ 21 ñ³÷íÿ 1990 ðîêó â Óêðà¿í³ â³äáóëàñü ìàñøòàáíà ³ âåëè÷íà ïîä³ÿ. Òèñÿ÷³ ëþäåé âçÿëèñü çà ðóêè, ç'ºäíàâøè «æèâèì ëàíöþãîì» Ëüâ³â ³ Êè¿â ó äåíü 71-ð³÷÷ÿ Çëóêè ÓÍÐ ³ ÇÓÍÐ. Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, â àêö³¿ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 450 òèñ. ëþäåé, çà íåîô³ö³éíèìè - â³ä 1 äî 5 ìëí.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ ÎÁËÀÑÒÜ

²Ç ²ÐÎÞ Â ÏÅÐÅÌÎÃÓ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó âèùîìó ó÷èëèù³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³, ïðèñâÿ÷åí³ â³äêðèòòþ ² Çèìîâèõ Þíàöüêèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2012 ðîêó â ì. ²íñáðóê (Àâñòð³ÿ). Íàøó îáëàñòü ïðåäñòàâëÿòèìå âèõîâàíåöü Äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ç ô³ãóðíîãî êàòàííÿ íà êîâçàíàõ ÑÊ «Ìåòåîð» Âëàäèñëàâ Ëèñîé.

ÒÎËÅÐÀÍÒÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä

ÇÁÅÐÓÒÜÑß ÑϲËÜÍÎÒÈ 24 ñ³÷íÿ î 15.00 ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îáëàñíîìó öåíòð³ îñâ³òè (âóë. Ñâåðäëîâà, 70, 3 ïîâåðõ, êîíôåðåíö-çàë) â³äáóäåòüñÿ «êðóãëèé ñò³ë» íà òåìó: «Äí³ïðîïåòðîâùèíà áàãàòîíàö³îíàëüíà». Äî ó÷àñò³ çàïðîøóþòüñÿ ãðîìàäñüê³ òà ìîëîä³æí³ îðãàí³çàö³¿. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì +38(056) 770-67-17.


4 ВЕЛИКI СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

ÑÒÀÒÓÑÎÌ ÂÛØÅ

Äîðîãè âûèãðàëè â êëàññå ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊ Î ËÛÑÅÍÊÎ

ИЕРАРХИЯ ТРАСС

ÎÑÎÁËÈÂÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ

ÏÐÎÎÏÅÐÓÂÀËÈ ÑÒÎв×ÍÓ Ë³êàð³ â³ää³ëåííÿ åíäîïðîòåçóâàííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ì.Ìå÷íèêîâà ïðîâåëè îïåðàö³þ ç ³ìïëàíòàö³¿ øòó÷íîãî êóëüøîâîãî ñóãëîáà. Ïàö³ºíòêà - æ³íêà 1912 ðîêó íàðîäæåííÿ, îòðèìàëà ñêëàäíèé ïåðåëîì ñòåãíà âíàñë³äîê ïàä³ííÿ. Çàðàç ñòàí õâîðî¿ ñòàá³ëüíèé. Âîíà ïðîõîäèòü ðåàá³ë³òàö³þ òà âèêîíóº âïðàâè ç ë³êóâàëüíî¿ ô³çêóëüòóðè. Íàãàäàºìî, ùî ³ìïëàíòàö³¿ øòó÷íîãî êóëüøîâîãî ñóãëîáà ïðîâîäÿòüñÿ â ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà âæå 20 ðîê³â. Ùîäíÿ ôàõ³âö³ â³ää³ëåííÿ åíäîïðîòåçóâàííÿ âèêîíóþòü 3-4 òàê³ õ³ðóðã³÷í³ âòðó÷àííÿ.

ÍÎÂÈÍÈ Ï²ËÎÒÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÊÀÍÀÄÑÜÊÈÉ ÄÎÑÂ²Ä Í³êîïîëü - îäíå ç øåñòè ì³ñò îáëàñò³, ÿêå â³çüìå ó÷àñòü ó ï³ëîòíîìó ïðîåêò³, ùî éîãî âïðîâàäæóº Ôåäåðàö³ÿ êàíàäñüêèõ ìóí³öèïàë³òåò³â. Öÿ ïðîãðàìà ïåðåäáà÷ຠîáì³í äîñâ³äîì ì³æ ñïåö³àë³ñòàìè â ãàëóç³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íåâåëèêèõ ì³ñò. Äëÿ éîãî ïîâíîö³ííîãî âïðîâàäæåííÿ çàïëàíîâàíà ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ç áîêó Êàíàäñüêîãî àãåíòñòâà. ○

ÏÎ×ÀËÈ ÐÎÁÎÒÓ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËÞ Ó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó â îáëàñò³ ïî÷àâ ðîáîòó ñåêòîð ðèíêîâîãî íàãëÿäó. ³í âèêîíóº äåðæàâíèé ðèíêîâèé íàãëÿä ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïðîäóêö³¿ âñòàíîâëåíèì âèìîãàì, à òàêîæ â³äñóòíîñò³ çàãðîç ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì íà ï³äïðèºìñòâàõ. ○

ÐÎÇÂÈÒÎÊ Ê²ÍβÍÄÓÑÒв¯

ÌÈÑÒÅÖÜʲ «DVERY» Ç ³í³ö³àòèâè гâíåíñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàïî÷àòêîâàíî Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü ìîëîäîãî àìàòîðñüêîãî ê³íî «DVERY». Ïîøóê, ðîçâèòîê òà ï³äòðèìêà òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿¿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó - ãîëîâí³ çàâäàííÿ ôåñòèâàëþ. Ç äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ñàéò³ http://dvery.rv.ua.

Ранее к дорогам государственного значения относились международные, национальные и региональные, а территориальные, областные и районные имели статус дорог местного значения. Сравнивать качество государственных и местных дорог - дело неблагодарное. Если региональные и территориальные трассы поддерживаются в более-менее удовлетворительном состоянии, то районные дороги, зачастую, оставляют желать лучшего. В Мининфраструктуры, которое стало инициатором изменения классификации, утверждают, что нововведение будет способствовать улучшению состояния дорог, их развитию в регионах, а заодно - увеличению транзитных перевозок и туристических поездок по стране. Последнее вполне реально, поскольку к территориальным автодорогам (помимо тех, которые соединяют областные и районные центры, а также города областного подчинения) относят-

 ÎÁËÀÑÒÈ 20 ÄÎÐÎà «Ò» ÏÐÎÒßÆÅÍÍÎÑÒÜÞ 1904 ÊÌ пользования в области, пока не комментируют изменения в Законе. Но и так понятно, что при новой автодорожной классификации областные службы утратят самостоятельность в решении стратегических вопросов, касающихся развития и содержания изрядной части своего хозяйства. По статистике территориальные дороги (обозначаются указателями с буквой «Т») составляют 26,9 тыс. км, или 15,8% общей протяженности украинских дорог. В Днепропетровской

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 1 ÊÌ ÄÎÐÎÃÈ Â ÓÊÐÀÈÍÅ Â ÑÐÅÄÍÅÌ - 4-5 ÌËÍ. ÄÎË. ся еще и дороги, связывающие исторические достопримечательности и заповедники с дорогами госзначения, аэропортами, речпортами и железнодорожными станциями, а также пунктами пропуска через границу.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В региональной службе «Укравтодора», которая ведает сетью дорог общего

области территориальный статус имеют два десятка дорог общей протяженностью 1904 км, и по этому показателю она уступает только Одесской. Но если раньше приоритеты территориальных дорог определяли на местах, то теперь это будут делать в Киеве. Там же и решать, кто победил в тендерах на строительство новых и содержание старых территориальных магистралей.

С БАНКОВСКОЙ ПОМОЩЬЮ Содержание автодорог в Украине оплачивают автолюбители через транспортный сбор, с прошлого года - акцизами на топливо, а также импортеры автомобилей и комплектующих, через ввозные пошлины. Ежегодно спецфонд дорожного строительства в Украине наполняется на 14-16 млрд. грн. Однако в последние годы наиболее крупные проекты «Укравтодор» реализовывал за счет международных банков. В частности, благодаря ЕБРР финансировались реконструкция трассы КиевЧоп (375 млн. евро) и подъезды к Киеву (450 млн. евро). А «Европейский инвестиционный банк» ссудил на эти же проекты, соответственно, 200 и 450 млн. евро. «Всемирный Банк» финансирует реконструкцию отрезка БориспольЛубны трассы КиевХарьков (еще 400 млн. дол.) и т.д. Как утверждают эксперты, брать кредиты международных банков выгодно сразу по нескольким причинам. Они дешевые - выдаются под 3-4% годовых. Подрядчиков на освоение этих денег

отбирают по результатам международных тендерных процедур. А за качеством работ в процессе строительства следят независимые инжиниринговые компании. При этом международные банки не особо настаивают, чтобы украинские дороги были соотносимы по цене с европейскими. Поэтому, если в странах ЕС строительство 1 км дороги обходится в среднем 6-15 млн.

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈÅ ÏÎÌÎÆÅÒ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÒÓÐÈÇÌÀ евро, то в Украине, по оценке экс-главы «Укравтодора» Вадима Гуржоса, 4-5 млн. дол. Некоторые же участки, без сложных развязок или рельефа, обходятся на порядок дешевле.

ПРИВЫЧКА К ХОРОШЕМУ Тем не менее, уже сейчас ясно, что усиленная подготовка к Евро-2012 поставила «Укравтодор» в весьма сложное финансовое положение. Еще в середине прошлого года кредитная нагрузка этой организации составляла 37 млрд. грн. Поэтому в некоторые годы на погашение кредитов уходило до половины дорожного спецфонда. А ведь после

футбольного чемпионата поток кредитных денег практически иссякнет, «Укравтодор» останется наедине со своими долгами и украинскими автолюбителями, которые постепенно начинают привыкать к хорошей езде. В этой ситуации повышение статуса территориальных дорог для автомобилистов - новость скорее хорошая, чем плохая. Ведь, с большой долей вероятности, дорожникам с целью экономии придется потуже затянуть пояса, а осваивать средства на ремонт дорог «Т» в разных регионах будут немногочисленные компании, хорошо зарекомендовавшие себя при подготовке к Евро-2012 и на других масштабных проектах. В нашем регионе - это трест «Днепродорстрой», строивший объездную дорогу. В Донецке - ООО «Альтком». В Виннице - ОАО «Югозападдорстрой». И еще некоторые компании. В заключение хотелось бы сказать, что жителям Днепропетровска изменение классности не грозит остановкой начатых проектов строительства внутригородского отрезка автомагистрали Киев-ЛуганскИзварино (он должен быть построен в этом году) и других участков Южного обхода, завершить который обещают к 2015 году.


МИРСЬКІ СПРАВИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

ÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ ÔÓÒÁÎË

Óáîë³âàòè ïðîïîíóþòü çà ïðàâèëàìè

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Íåâäîâç³ ôóòáîëüíèì ôàíàì ï³ä ÷àñ ìàò÷³â äîâåäåòüñÿ ñòðèìóâàòè ñâî¿ åìîö³¿. Àáî æ ñïëà÷óâàòè ÷èìàë³ øòðàôè çà íåàäåêâàòíó ïîâåä³íêó òà âèãóêóâàííÿ íåêîðåêòíèõ ãàñåë íà ñòàä³îí³ Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко виніс на розгляд парламенту новий документ, яким передбачено заходи забезпечення правопорядку під час Євро-2012. Проектом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення громадського порядку та безпеки до, під час та після футбольних матчів) планується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Нардеп, зокрема, запропонував додати статтю, згідно з якою:

ÔÀÍÀÌ ÄÎÂÅÄÅÒÜÑß ÑÒÐÈÌÓÂÀÒÈ ÅÌÎÖ²¯

ÇÀ ÊÈÄÀÍÍß ÔÀªÐ²Â ÌÎÆÓÒÜ ÇÀÀÐÅØÒÓÂÀÒÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÂÎÂ×Ó ÍÅ ÂϲÇÍÀÒÈ Ðîç÷èùåííÿ 450 ì ðóñëà ð³÷êè Âîâ÷à ì³æ ïðî¿çíèì ³ ï³øîõ³äíèì ìîñòàìè ó ðàéîí³ ïàðêó ³ì. Ïåðøîãî òðàâíÿ çàâåðøåíî. Ïðîâåäåí³ çàõîäè ïîãëèáèëè ðóñëî ð³÷êè íà 1,5 ìåòðà, ¿¿ øèðèíà ñêëàäຠ70 ì. Çàêð³ïèòè åôåêò ³ äîïîìîãòè âîäîéìèùó ñòàòè ïîâíîâîäí³øèì äîçâîëèòü áóä³âíèöòâî äàìáè â ñ. Ìåæèð³÷, çàïëàíîâàíå íà íàñòóïíèé ð³ê. Ó ïëàíàõ - çâåäåííÿ íîâîãî ïðî¿çíîãî ìîñòà ÷åðåç Âîâ÷ó. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÍÀÂ×ÀÞÒÜ ÏËÀÂÀÒÈ

1

Скандування ксенофобських гасел або демонстрація прапорів та інших носіїв, що зачіпають гідність офіційних осіб, арбітрів, уболівальників команди суперника або інших осіб, тягне за собою накладання штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних

ÍÅÊÎÐÅÊÒͲ ÃÀÑËÀ Ï²Ä ÇÀÁÎÐÎÍÎÞ мінімумів, громадські або виправні роботи чи адміністративний арешт. Внесення та використання на території стадіону піротехнічних виробів передбачає штраф

2

від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів. Кидання піротехнічних виробів у сектори спортивної споруди та в ігрову зону каратимуть штрафом у 15-20 неоподатковуваних мінімумів, громадськими чи виправними роботами із відрахуванням 20% заробітку або адміністративним арештом до 15 діб.

3

ÍÎÂÛÅ ÓÑËÎÂÈß

Ëåêàðñòâà - òîëüêî èç àïòåêè ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÐÅÖÅÏÒÓÐÍÛÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ ÁÅÇ ÐÅÊËÀÌÛ

Çà äâà äíÿ äî Íîâîãî ãîäà âñòóïèë â ñèëó ïðèêàç Ìèíçäðàâà, óòâåðæäàþùèé íîâûå Ëèöåíçèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îïòîâîé è ðîçíè÷íîé òîðãîâëå èìè. Îñíîâíûå íîâîââåäåíèÿ äîêóìåíòà çàïðåò íà ðåêëàìó ëåêàðñòâ, îòïóñêàþùèõñÿ ïî ðåöåïòó, è çàïðåò íà äåÿòåëüíîñòü â Óêðàèíå èíòåðíåò-àïòåê Теперь в нашей стране нельзя торговать лекарствами дистанционно через Интернет, почту или другие заведения - продавать их можно только через зарегистрированные аптечные пункты. Правда, есть одно исключение, оно работает в случае отсут-

тов, за редким исключением торговля лекарствами, которая идет через «всемирную паутину», - нелегальная. Покупателю не могут гарантировать надлежащие условия перевозки и хранения заказанного препарата.

ÍÅËÜÇß ÒÎÐÃÎÂÀÒÜ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ ствия аптеки или ее структурного подразделения в сельской местности. Тогда продажа лекарственных средств в розницу может осуществляться в помещениях фельдшерских пунк-

тов, сельских участковых больниц, амбулаториях общей практики-семейной медицины работниками этих учреждений имеющими медобразование. По мнению специалис-

ÑÊÎËÜÊÎ ÈÕ?

Êàê îòìå÷àþò ÑÌÈ, ïî äàííûì Ãîñèíñïåêöèè ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, â íàøåé ñòðàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ êàê ìèíèìóì 40 èíòåðíåò-àïòåê.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàòâåðäèëè ïðîãðàìó îáîâ’ÿçêîâîãî íàâ÷àííÿ ïëàâàííþ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â íà 2012-2016 ðîêè.  ðàìêàõ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ çà ï’ÿòü ðîê³â ç âîäîþ ïîäðóæàòü áëèçüêî 6 òèñ. 700 ó÷í³â. ijòè, ÿê³ óñï³øíî ñêëàäóòü ³ñïèòè êîíòðîëüíîãî óðîêó, îòðèìàþòü äèïëîì àáî çíà÷îê «Óì³þ ïëàâàòè». Íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëÿòü áëèçüêî 8,5 ìëí. ãðí. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÂÈÍÅÑÅÍÎ ÂÈÐÎÊ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ìàòåð³àëàìè ÑÁÓ çàñóäæåíî ø³ñòüîõ ìåøêàíö³â Ïåðøîòðàâåíñüêà. Ó áåðåçí³ 2009 ðîêó âîíè âèêðàëè 34-ð³÷íîãî ì³ñöåâîãî ìåøêàíöÿ òà â³äâåçëè éîãî äî ñïîðòçàëó, ùî íàëåæàâ îõîðîííîìó àãåíòñòâó îáëàñò³. Îçáðîºí³ çëî÷èíö³ çíóùàëèñü íàä íèì, âèìàãàþ÷è ãðîøåé. Çàðó÷íèêà ïðèìóñèëè íàïèñàòè ðîçïèñêó çà íå³ñíóþ÷èé áîðã - 50 òèñ. ãðí., ÿê³ â³í í³áèòî ïîçè÷èâ ð³ê òîìó. Ó òàêèé ñïîñ³á âîíè íàìàãàëèñÿ çàâîëîä³òè æèòëîì ïîòåðï³ëîãî. Çà òèæäåíü áðàíöÿ ïåðåâåçëè, àáè âèð³øèòè éîãî äîëþ, àëå õëîïöåâ³ âäàëîñÿ âòåêòè. Ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ òà ì³ë³ö³¿ ðîçøóêàëè é çàòðèìàëè ÷îòèðüîõ çëîâìèñíèê³â, ï³çí³øå çà ãðàòàìè îïèíèëèñÿ ùå äâîº. ϳä ÷àñ îáøóêó â ïðèì³ùåíí³, äå òðèìàëè çàðó÷íèêà, âèëó÷èëè çáðîþ, íàáî¿, äîêóìåíòè ïîòåðï³ëîãî òîùî. Âèðîêîì ñóäó ÷ëåí³â çëî÷èííîãî óãðóïîâàííÿ çàñóäæåíî äî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 3 äî 7 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî íàëåæíîãî ¿ì ìàéíà.


6 ТВПРОГРАМА ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 М/ф «Брэк» 06.10 М/ф «Царевна лягушка» 06.45, 07.00 М/с «Лига суперзлодеев» 07.15, 07.40 М/с «Бен 10. Инопланетная сила» 08.00 «Днепр8футбол» 08.30 «Алеф 8 в наше время» 09.00 «Ударная сила.Черный призрак» 09.25 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 11.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 13.50 Т/с «Приключения Мерлина3» 14.35, 15.25 Т/с «Солдаты3» 16.20 «Совершенно секретно» 17.15 «Ударная сила. Оружие победы» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 «Легенды преступного мира» 19.50 Штопор. «Улетное видео по8русски83» 21.00 «Час пик» 21.10 «Улетное видео по8русски83» 21.30 Х/ф «Гидра» 23.10 Т/с «Вспомнить будущее» 00.40 «Стрингер» 01.25 Х/ф «Полное затмение» 02.45 «Безумные парни» 03.00 Т/с «Преступление со многими неиз вестными»

ИНТЕР

07.15 «Автотема» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 8 путешественник» 09.15, 10.15, 16.30 «Секретные территории» 11.15 «Чистая работа» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «Женские откровения» 13.00 Х/ф «Агония» 16.00 М/с «Огги и кукарачи» 17.30 «Стелла. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Дурейтер» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 22.00 «Честно». «Секс8туризм» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 Т/с «Игры в подкидного» 01.00 «МWПарад» 01.45 «Военная тайна»

Вівторок, 24 січня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но8 вости 07.15 Эра бизнеса 07.20 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.35 Наша песня 10.15 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.25 Желаем счастья 12.45 Темный силуэт 12.55 Концертная программа ко Дню милиции, 2 ч. 13.30 Х/ф «Воры в законе» 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.50 Х/ф «Дорога на Рюбецаль» 17.20 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 18.15 221 19.05 Неделя 19.55 Звезды юмора 20.55 Официальная хроника 21.20 Плюс8минус 21.30 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.40 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но8 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10, 20.30 Т/с «Измена» 11.15, 12.40 Д/с «Детективы» 12.15 «Знак качества» 13.25, 22.30 Т/с «Псевдоним Албанец3» 14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 15.20 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Девичья охота» 20.00 «Подробности» 23.30 Х/ф «Город страха»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф «Влюбчивая ворона» 06.10 М/ф «Золотая антилопа» 06.45, 07.00 М/с «Лига суперзлодеев» 07.15, 07.40 М/с «Бен10. Инопланетная сила» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 «Ударная сила. Громовержец»

09.25, 10.20 Т/с «Горец» 11.15, 12.05 Т/с «Охотники за древностями» 12.55 Т/с «Дюна» 14.35, 15.25 Т/с «Солдаты3» 16.20 «Совершенно секретно» 17.15 «Ударная сила. Черные береты» 19.00 «Легенды преступного мира» 19.50, 21.10 «Улетное видео по8русски83» 21.00 «Час пик» 21.30 Х/ф «Защитник» 23.10 Х/ф «2035. Городпризрак» 00.40 Х/ф «Гидра» 02.10 «Безумные парни» 02.55 Т/с «Преступление со многими неиз вестными»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Назад в будущее» 06.40 М/с «Джуманджи» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.30 «Открытия, которые изменили мир» 07.40 Очевидец 09.10, 22.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 10.05 Отцы и дети 11.50, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.55 М/с «Финес и Ферб» 13.30 М/с «Бэтмен» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Кадеты» 17.50, 20.40 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 Парад порад 23.50 Т/с «Дневники вампира»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.45 «Семейные мелодрамы» 10.50 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто одесская история» 13.05, 13.55 Т/с «Клон 2» 14.45 «Звезда + Звезда 8 2» 17.20 «Шесть кадров» 18.35 «Не ври мне 8 2» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Меняю жену» 22.25 «Потусторонняя Украина. Паранормаль8 ные явления» 23.45 Х/ф «Перегон»

СТБ

TET

07.00, 01.20 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.55 «ВусоЛапоХвіст» 10.30 «Куб» 11.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 13.40 Х/ф «Дежурный ангел» 14.40 «Необъяснимо, но факт» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 19.05 Т/с «Дежурный ангел» 20.05, 22.25 «Х8Фактор» 00.20 Т/с «Доктор Хаус»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.50 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 10.40 Comedy Woman 11.30 Конвейер любви 12.20 Косметический ремонт 12.50 Секс8битва 13.20, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.50, 19.20 Одна за всех 14.15 Дом82 16.05, 20.15 Даешь молодежь! 16.35, 21.15 Т/с «Универ» 18.55, 20.45 Т/с «Универ. Новая общага» 22.30 Т/с «Физика или Химия» 23.15 Т/с «Быть человеком» 00.05 Т/с «Секс и город» 00.30 Х/ф «Даун Хаус»

34 КАНАЛ

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Под прицелом 08.45, 12.45, 23.05 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.20 Спорт 09.30, 19.25, 01.25 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Менты» 13.00 Т/с Детективный 14.00, 20.25 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 22.40 Т/с «Такси» 23.20 Х/ф «Вне досягаемости»

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Филипп Траум», 1 с. 12.00 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» 8 БК «Галичина» 13.20 Благотворительная акция 14.30, 19.35 Т/с «Что сказал покойник» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.20 Х/ф «Филипп Траум», 2 с. 17.30 М/ф 21.00 «Власть. «Доступно и откровенно» 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток 22.40 Х/ф «Копилка», 1 с.

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По8 года на курортах» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс8конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор8ТВ» 16.20 «Жизнь интересна» 17.25 «Своими глазами» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время»

Зах. 18.21 Сх. 07.51 Новий міс. 23 січня 21.55 23.30 23.55 00.25

«Портреты» с Сергеем Дорофеевым «Территория закона» «Обзор прессы» «Автопилот8новости»

НТН 06.40 Х/ф «Мать Мария» 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: Майами» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 13.50 Т/с «Марш Турецкого2» 15.40 Х/ф «Сыщик», 1 с. 17.10 Х/ф «Государственная граница», 1 с. 18.30 «Речовий доказ» 00.25 Х/ф «Далеко от ЛохНесса»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Кремлевская кухня» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про8 исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.30 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 10.00 Т/с «Супруги». 29 с. «Взятка» 11.35 Т/с «Морские дьяволы» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «ППС». «Усиление». «Карманни ки» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Зверобой3» 23.25 Своя игра 00.15 «Судебный детектив» 01.20 Т/с «Формат А4», 6 с. «Возьмите в руки автомат» 02.15 Т/с «Проклятый рай2»

ENTER 06.00 06.30 08.30 10.00 11.20 13.45 16.25 19.10 23.00 00.30

Саундтреки М/ф Х/ф «Возвращение Будулая» Х/ф «Артист из Кохановки» Х/ф «Мнимый больной» Х/ф «Шофер на один рейс» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Сталинград» Х/ф «Корпус генерала Шубникова» Х/ф «Туннель»

Саундтреки М/ф Х/ф «Проделки в старинном духе» Х/ф «Мнимый больной» Х/ф «Шофер на один рейс» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Обратной дороги нет» Х/ф «Сталинград» Х/ф «Тревожный вылет»

ОРТМ

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.20 «Модный приговор» 13.20 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.05 «Поле чудес» 17.05 «Свобода и справедливость» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Жуков» 22.40 «Звезда» на час» 23.50 «Познер» 01.00 «Ночные новости»

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Кремлевская кухня» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про8 исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 «Программа 8 максимум» 10.05 «Русские сенсации» 11.35 Т/с «Морские дьяволы» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «ППС». «Стажер». «Бытовуха» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Зверобой3» 23.25 Своя игра 00.15 Честный понедельник 01.05 Т/с «Формат А4», 5 с. «Чужой ребе нок» 02.00 Т/с «Проклятый рай2» 03.45 «Смех с доставкой на дом» ○

27 КАНАЛ

НТН

06.00 Мир за неделю 06.20 Утренняя зарядка 06.30, 18.05 М/ф 07.00 Страна Советов 15.05 Clubnika.com.ua 18.30, 21.00 Служба новостей 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.00 Социальный статус ваша пенсия 21.35 Атлас животного мира 23.05 «Здоровый способ жизни» 23.30 Телечат

06.05 Х/ф «НормандияНеман» 08.25 «Легальный доход» 08.30 «Правда жизни» 09.00 Д/с «Православные святые» 10.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Разведчики» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 23.30 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 20.30 Т/с «CSI: Майами» 21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» 22.30 Т/с «Закон и порядок» 00.25 Х/ф «Меченный»

ENTER 06.00 06.30 07.50 09.10 11.30 14.10 16.45 21.00 00.35

06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс8конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15, 22.00 «Энергонадзор» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.20 «Хроника дня» 23.30 «Автопилот 8тест» 23.55 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот8новости»

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, ПАВЛО, МАРКО, АНАТОЛІЙ, МАКАР

5 КАНАЛ

Сх. 07.44 Зах. 16.36 Трив. дня 08.52

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «IQ» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 8 путешественник» 09.15 «Лица вещей» 09.45 «В дороге» 10.05 Х/ф «Дуэнья» 11.30 «Дело моей жизни» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «МWПарад» 13.30, 14.30, 21.00 «Секретные территории» 16.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Громкое дело» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Дурейтер» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.45 «Ты сможешь!» 22.00 «Малина красная». «Секс8миссия» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 Т/с «Игры в подкидного» 01.30 Х/ф «Куб»

Зах. 17.07 Сх. 07.24 Новий міс. 09.39

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.40 «Факты» ○

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.30, 14.25 М/ф 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 Формат 1:1 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Т/с «Неудача Пуаро» 11.55 Х/ф «Длинное, длинное дело» 13.25 Кузница кадров 13.30 Время советов 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.20 Х/ф «Филипп Траум», 1 с. 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 19.35 Т/с «Что сказал покойник» 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Днепропетровщина презентует 21.20 Благотворительная акция 21.30 О рыбалке всерьез 22.30 Баскетбол

ICTV

TET

34 КАНАЛ

1+1

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.50 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 10.40 Comedy Woman 11.30 Конвейер любви 12.20 Косметический ремонт 12.50 Секс8битва 13.20, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.50, 19.20 Одна за всех 14.15 Дом82 16.05, 20.15 Даешь молодежь! 16.35, 18.55, 21.15 Т/с «Универ» 20.45 Т/с «Универ. Новая общага» 22.30 Т/с «Физика или Химия» 23.15 Т/с «Быть человеком» 00.05 Дурнев + 1 00.40 Х/ф «Мама, не горюй2»

СТБ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.40 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1»

09.30, 19.25, 01.05 Чрезвычайные новости 10.30 Море по колено 10.55 Х/ф «Мистер Крутой» 13.00 Под прицелом 13.55 Х/ф «За 80 дней вокруг света» 16.30 Т/с «Менты» 18.45 Факты. Вечер 20.25 Т/с «Гаишники» 22.55 Свобода слова

07.00 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.55 «ВусоЛапоХвіст» 10.55 Т/с «Начать сначала. Марта» 14.50 «Необъяснимо, но факт» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 20.10, 22.25 «Х8Фактор» 20.55 «Куб» 01.40 Т/с «Доктор Хаус»

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но8 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Д/ф «Второе пришествие Ванги» 11.15, 12.40 Д/с «Детективы» 12.15 «Знак качества» 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 14.25 «Семейный суд» 15.25 «Судебные дела» 16.20 «Жди меня» 18.10 Т/с «Девичья охота» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Измена» 22.30 Т/с «Псевдоним Албанец3» 23.30 Х/ф «Опасные герои» ○

07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.25 «Смакуємо» 10.00 «Красота по8украински» 12.15 Х/ф «Охотник на драконов» 13.55 Х/ф «Доктор Дулиттл» 15.20, 01.40 Х/ф «Найди меня» 17.20 «Шесть кадров» 17.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет про фессию» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто одесская история» 23.55 Х/ф «Кукушка»

06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Назад в будущее» 06.40 М/с «Джуманджи» 07.00 М/с «Барбоскины» 07.15 «Экономика в деталях» 07.30 «Мир технологий» 07.40 Очевидец 08.50 «Родительский клуб» 09.10, 22.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 10.05 Отцы и дети 11.45, 20.00 Т/с «Папины дочки» 12.45 М/с «Финес и Ферб» 13.25 М/с «Бэтмен» 13.45 М/с «Аладдин» 14.20 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.35, 15.40 Teen Time 14.40 Т/с «Дрейк и Джош» 15.45 Х/ф «Троя» 19.00, 21.30, 00.50 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 21.00 «Дело вкуса» 22.00 Аферисты 23.50 Т/с «Дневники вампира»

Сх. 07.45 Зах. 16.34 Трив. дня 08.49

Понеділок, 23 січня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00 Итоги недели 09.40 Точка зрения 10.05 «Легко быть женщиной» 11.10 Шеф8повар страны 12.10, 18.40, 21.40 Деловой мир 12.25 Армия 12.35 Право на защиту 12.55 Концертная программа ко Дню милиции 1 ч. 13.30 Х/ф «Пан Володыевский», 1 с. 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.50 Х/ф «Пан Володыевский», 2 с. 17.15 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 18.15 221 19.00 Первые юношеские зимние Олимпий8 ские игры. Дневник 19.10 Новые песни о главном 20.40 Сельсовет 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Плюс8минус 21.30 Мир спорта 21.50 Наше Евро 22.30 «Зимняя шутка» с В.Моисеенко и В.Да8 нильцом 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.45 Телеакадемия

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 14.00, 21.10 Т/с «След» 09.00 Т/с «Дикий 2» 10.00 Т/с «Супруги» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят» 13.00, 19.20 Т/с «Катина любовь» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.10 Т/с «СОБР» 22.20 Х/ф «Обитель зла 3: Вымирание» 00.10 Т/с «Тюдоры» ○

Іменинники дня: ФЕДОТ, МИХАЙЛО, СТЕПАН, ФЕОДОСІЙ 27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци8 альный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 17.45, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35, 09.35 М/ф 08.00 Социальный статус: ваша пенсия 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Чисто английское убийство» 14.00 Clubnika.com.ua 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Территория выбора» 20.00 Социальный статус: ваши льготы 21.35 Атлас животного мира 23.05 «Здоровый образ жизни» 23.30 Телечат

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55, 01.00 «Право на защиту» 12.20 «Модный приговор» 13.20 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.05, 21.30 Т/с «Жуков» 17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Валерий Ободзинский. Украденная жизнь» 23.50 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 14.00, 21.10 Т/с «След» 09.00, 22.20 Т/с «Супруги» 11.00, 20.10 Т/с «СОБР» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Зона любви» 13.00, 19.20 Т/с «Катина любовь» 15.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 23.20 Т/с «Тюдоры» 01.20 Х/ф «МарияАнтуанетта»


19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

ТВПРОГРАМА 7 ○

21.00 21.30 23.10 00.50 02.20 02.55

УТ1

Четвер, 26 січня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 19.15 Но8 вости 07.05, 08.05, 23.45 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00, 01.25 Итоги дня 09.35 Книга.ua 09.55 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 19.40, 21.25 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.35 Х/ф «Завтра была война» 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины, короткая программа 20.00 221 20.10 Зимняя шутка с Е.Воробей и Ю.Гальце8 вым 20.55 Официальная хроника 21.20 Плюс8минус 21.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары, произвольная программа 23.35 Итоги 23.55 Эксперт на связи 01.20 Тройка, Кено, Максима 01.45 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но8 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10, 20.30 Т/с «Измена» 11.15, 12.40 Д/с «Детективы» 12.15 «Знак качества» 13.20, 22.30 Т/с «Псевдоним Албанец3» 14.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 15.20 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Девичья охота» 20.00 «Подробности» 23.30 Х/ф «Око за око»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф «Глаша и кикимора» 06.10 М/ф «Храбрый портняжка» 06.45, 07.00 М/с «Лига суперзлодеев» 07.15, 07.40 М/с «Бен10. Инопланетная сила» 08.00, 18.00 Новости 9 канала

09.00 «Ударная сила. Оружие XXI века» 09.25, 10.20 Т/с «Горец» 11.15, 12.05 Т/с «Охотники за древностями» 12.55 Т/с «Дюна» 14.35, 15.25 Т/с «Солдаты4» 16.20 «Совершенно секретно» 17.15 «Ударная сила. Остров ракетных секре8 тов» 19.00 «Легенды преступного мира. Креатив8 ный авторитет» 19.50, 21.10 «Улетное видео по8русски83» 21.00 «Час пик» 21.30 Х/ф «Патруль времени» 23.15 Х/ф «Охотник против чужого. Поеди нок» 00.40 Х/ф «Новокаин» 02.10 «Безумные парни» 02.55 Т/с «Преступление со многими неиз вестными»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Назад в будущее» 06.40 М/с «Джуманджи» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.30 «Мастерская здоровья» 08.00 «Стоп8кадр» 09.10, 22.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 10.05 Снова вместе 11.55, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.00 М/с «Финес и Ферб» 13.35 М/с «Бэтмен» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 «Рекламная кухня» 23.55 Т/с «Дневники вампира»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.10, 17.45 «Семейные мелодрамы» 11.05, 18.35 «Не ври мне 8 2» 12.05 «Иллюзия безопасности. Осторожно, ремонт!» 13.05, 13.55 Т/с «Клон2» 14.45 «Звезда + Звезда82» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 Т/с «Костоправ» 23.25 Х/ф «Бумер2» 01.25 Х/ф «Бумер»

Зах. 19.32 Сх. 08.14 Новий міс. 23 січня

5 КАНАЛ

НТН

Іменинники дня: ТЕТЯНА, ПЕТРО, МАРТИН, МАКАР

08.25 09.30 10.00 11.35 13.25 14.30 15.30 17.30 18.35 19.25 21.15 21.40 23.25 00.15 01.20 02.15

Квартирный вопрос Русская начинка Т/с «Супруги», 30 с. Т/с «Морские дьяволы» «Музыкальные истории» «До суда» Суд присяжных «Прокурорская проверка» «Говорим и показываем» «Дачники» «Сегодня. Итоги» Т/с «Зверобой3» Своя игра «Судебный детектив» Т/с «Формат А4», 7 с. «Круглый дом» Т/с «Проклятый рай2»

06.00 06.30 08.25 09.55 11.15 12.50 14.40 18.00 21.00 22.45 00.15

Саундтреки М/ф Х/ф «Возвращение Будулая» Х/ф «Проделки в старинном духе» Х/ф «Нужные люди» Х/ф «Идеальный муж» Х/ф «Фотография на стене» Х/ф «Жестокий романс» Х/ф «Аллегро с огнем» Х/ф «Контрудар» Х/ф «Корпус генерала Шубникова»

17.50 Мастер путешествий 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30, 23.05 «Здоровый образ жизни» 21.35 Атлас животного мира 23.30 Телечат

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55, 01.15 «Право на защиту» 12.20 «Модный приговор» 13.20 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.05, 21.30 Т/с «Жуков» 17.05 «Свобода и справедливость» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Среда обитания. «Цена красоты» 23.50 Ночные новости 00.05 «Убийство»

ENTER

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 14.00, 21.10 Т/с «След» 09.00, 22.20 Т/с «Супруги» 10.00, 20.10 Т/с «СОБР» 11.00, 01.20 Т/с «Хранитель» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Поцелуй меня в пачку» 13.00, 19.20 Т/с «Катина любовь» 15.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 23.20 Т/с «Тюдоры»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 21.00 Служба новостей 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.35 М/ф 08.00 Социальный статус: ваши льготы 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Чисто английское убийство» 14.00 Clubnika.com.ua

06.10 «Легенды бандитского Киева» 07.00 Х/ф «Государственная граница», 1 с. 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: Майами» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 13.35 Т/с «Марш Турецкого 3» 15.40 Х/ф «Сыщик», 2 с. 17.10 Х/ф «Государственная граница», 2 с. 18.30 «Правда жизни» 00.25 Х/ф «Людитени»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.50 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 10.40 Comedy Woman 11.30 Конвейер любви 11.55 Секс8битва 12.25, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.20, 19.20 Одна за всех 14.15 Дом82 16.05, 20.15 Даешь молодежь! 16.35, 21.15 Т/с «Универ» 18.55, 20.45 Т/с «Универ. Новая общага» 22.30 Т/с «Физика или Химия» 23.15 Т/с «Быть человеком» 00.05 Т/с «Секс и город» 00.30 Х/ф «Счастливый конец»

СТБ

06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30 «Пресс8конференции в прямом эфире» 11.20 «Энергонадзор» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Лесной патруль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Акцент» 22.20 «Особый взгляд» 23.30 «Драйв» 23.55 «Обзор прессы»

TET

07.00, 01.25 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.55 «ВусоЛапоХвіст» 11.45 Х/ф «Коснуться неба» 13.40 Х/ф «Дежурный ангел» 14.40 «Необъяснимо, но факт» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 19.05 Т/с «Дежурный ангел» 20.05, 22.25 «Х8Фактор» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» ○

51 КАНАЛ

ICTV

1+1

06.00 М/ф «Волк и семеро козлят» 06.10 М/ф «Три толстяка» 06.45, 07.00 М/с «Лига суперзлодеев» 07.15, 07.40 М/с «Бен10. Инопланетная сила» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 «Ударная сила. Заоблачный гром» 09.25, 10.20 Т/с «Горец» 11.15, 12.05 Т/с «Охотники за древностями» 12.55 Т/с «Дюна» 14.35, 15.25 Т/с «Солдаты4» 16.20 «Совершенно секретно» 17.15 «Ударная сила. Царь8ракета» 19.00 «Легенды преступного мира» 19.50, 21.10 «Улетное видео по8русски83»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 09.55 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Филипп Траум», 2 с. 12.00 Х/ф «Копилка», 1 с. 13.20 Перекресток 14.30, 19.35 Т/с «Что сказал покойник» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.25 М/ф «Снежная королева» 17.30 Истории с бородой 21.00 Право на защиту 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Хата с краю 22.40 Х/ф «Копилка», 2 с.

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 23.05 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.25 Спорт 09.30, 19.25, 01.35 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Менты» 13.00 Т/с Детективный 14.00, 20.25 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 22.40 Т/с «Такси» 23.20 Ударная сила

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.45 «Семейные мелодрамы» 10.50, 18.35 «Не ври мне 8 2» 11.50 «Потусторонняя Украина. Паранормаль8 ные явления» 12.50, 13.40 Т/с «Клон2» 14.30 «Звезда + Звезда 8 2» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.12 «Адская кухня82» 22.40 «Иллюзия безопасности» 00.00 Х/ф «Бумер» 01.55 Х/ф «Перегон»

9 КАНАЛ

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.15 «Эпикриз» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я8путешественник» 09.15 «Женские откровения» 09.45, 00.00 «Ты сможешь!» 10.00 Х/ф «Выстрел в спину» 11.30, 16.30 «Кухня на шпильках» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «В дороге» 13.00, 14.00 «Секретные территории» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 15.00, 19.30 «Громкое дело» 16.00 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Стелла. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Дурейтер» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 22.00 «Космические истории» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Преступление и наказание» 00.15 Т/с «Игры в подкидного»

06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Назад в будущее» 06.40 М/с «Джуманджи» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.30 «Мир технологий» 07.40 Очевидец 09.10, 22.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 10.05 Отцы и дети 11.55, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.55 М/с «Финес и Ферб» 13.30 М/с «Бэтмен» 13.50 М/с «Аладдин» 14.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.50, 20.40 Т/с «Воронины» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Ревизор 23.50 Т/с «Дневники вампира»

ИНТЕР

«Час пик» Х/ф «Обреченный на смерть» Х/ф «Война миров» Х/ф «Стеклянный муравейник» «Безумные парни» Т/с «Преступление со многими неиз вестными»

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30 Спорт в Подробностях 09.10, 20.30 Т/с «Измена» 11.10, 12.40 Д/с «Детективы» 12.15 «Знак качества» 13.25, 22.30 Т/с «Псевдоним Албанец3» 14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 15.20 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Девичья охота» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 23.30 Х/ф «Ордер на смерть»

Сх. 07.43 Зах. 16.38 Трив. дня 08.55

Середа, 25 січня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.15 Эра бизнеса 07.20 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00, 01.30 Итоги дня 09.35 «Легко быть женщиной» 10.45 Золотой гусь 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 19.25, 21.25 Деловой мир 12.25 Граница государства 12.40 Х/ф «Жду и надеюсь» 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.00 Фигурное катание 19.45 211 19.55 Опыт 20.55 Официальная хроника 21.20 Плюс8минус 21.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы 23.35 Итоги 23.55 Эксперт на связи 01.20 Мегалот

НТВМИР 06.40 «Кремлевская кухня» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» ○

Сх. 07.42 Зах. 16.39 Трив. дня 08.57

Зах. 20.41 Сх. 08.35 Новий міс. 23 січня

Іменинники дня: ПЕТРО, ЯКІВ, МАКСИМ, ЮХИМ, ЄЛИЗАР

СТБ

TET

НТН

27 КАНАЛ

07.00 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.55 «ВусоЛапоХвіст» 11.35 Х/ф «Идеальная жена» 13.40 Х/ф «Дежурный ангел» 14.40 «Необъяснимо, но факт» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 19.05 Т/с «Дежурный ангел» 20.05, 22.25 «Х8Фактор» 01.55 Т/с «Доктор Хаус»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.50 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 10.40 Comedy Woman 11.30 Конвейер любви 11.55 Секс8битва 12.25, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.20, 19.20 Одна за всех 14.15 Дом82 16.05, 20.15 Даешь молодежь! 16.35, 21.15 Т/с «Универ» 18.55, 20.45 Т/с «Универ. Новая общага» 22.30 Т/с «Физика или Химия» 23.15 Т/с «Быть человеком» 00.05 Т/с «Секс и город» 00.30 Х/ф «Свадьба»

06.10 «Легенды бандитского Киева» 07.00 Х/ф «Государственная граница», 2 с. 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: Майами» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 13.35 Т/с «Марш Турецкого3» 15.35 Х/ф «Без особого риска» 17.10 Х/ф «Государственная граница», 3 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Убийца для Бандеры 00.25 Х/ф «Воины»

06.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци8 альный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 17.45, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35, 09.35, 20.30 М/ф 08.00 Социальный статус ваше здоровье 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 «Запретная зона» 14.00 Clubnika.com.ua 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Кем быть?» 21.35 Атлас животного мира 23.05 «Здоровый образ жизни» 23.30 Телечат

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «Индекс опасности» 07.35 «Здравствуй, это Я!» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 8 путешественник» 09.15, 13.00 «Секретные территории» 10.00 «Дело моей жизни» 10.30 Х/ф «Европейская история» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «Кулинарный преферанс» 14.00 «Космические истории». «Невольники Вселенной» 15.00 «Чего хочет женщина» 16.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 «Женские откровения» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Громкое дело» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Дурейтер» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Жадность» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Т/с «Игры в подкидного» 01.00 «МWПарад» 01.45 «Военная тайна»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 23.10 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.30 Спорт 09.30, 19.25, 01.35 Чрезвычайные новости 10.30, 16.25 Т/с «Менты» 13.00 Т/с Детективный 14.00, 20.25 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 22.40 Т/с «Такси» 23.25 Х/ф «Принц пистолетов»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Время советов 10.00 ПРОФИЛАКТИКА 15.00 Хата с краю 15.10, 19.35 Т/с «Что сказал покойник» 16.20 М/ф «Маугли» 17.30 102 информ 21.00 Один день с... 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Бабушки и дедушки 22.40 Х/ф «Последний рыцарь», 1 с. 00.05 Луганщина в лицах 00.40 Украинская десятка

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс8конференции в прямом эфире» 15.20 «Лесной патруль» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25 «Жизнь интересна» 18.15 «Акцент» 18.45 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 Общественно8политическое ток8шоу «РесПублика с Анной Безулик» 23.45 «Технопарк» 00.25 «Автопилот8новости»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Кремлевская кухня» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про8 исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.30 «Медицинские тайны» 10.00 Т/с «Супруги», 31 с. «Шерше ля фам» 11.35 Т/с «Морские дьяволы» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «ППС». «Парк». «Оборотень» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Зверобой3» 23.25 Своя игра 00.15 «Судебный детектив» 01.20 Т/с «Формат А4», 8 с. «У всех свои странности» 02.15 Т/с «Проклятый рай2»

ENTER 06.00 06.30 09.10 10.30 11.55 13.25 15.00 17.45

Саундтреки М/ф Х/ф «Возвращение Будулая» Х/ф «Узнай меня» Х/ф «Журавушка» Х/ф «Карусель» Х/ф «Жестокий романс» Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло во» 21.00 Х/ф «Горячий снег» 23.00 Х/ф «Особо опасные» 00.30 Х/ф «Аллегро с огнем»

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55, 01.05 «Право на защиту» 12.20 «Модный приговор» 13.20 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.05, 21.30 Т/с «Жуков» 17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Человек и закон» 23.50 Ночные новости 00.05 «Контекст»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.20 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 14.00, 21.10 Т/с «След» 09.00, 22.20 Т/с «Супруги» 10.00, 20.10 Т/с «СОБР» 11.00, 01.20 Т/с «Хранитель» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят. «Нелетальное» оружие» 13.00, 19.20 Т/с «Катина любовь» 15.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 23.20 Т/с «Тюдоры»


8 ТВПРОГРАМА ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 М/ф «Жирафа и очки» 06.10 М/ф «Чиполлино» 06.45, 07.00 М/с «Лига суперзлодеев» 07.15, 07.40 М/с «Бен10. Инопланетная сила» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 «Ударная сила» 09.25, 10.20 Т/с «Горец» 11.15, 12.05 Т/с «Охотники за древностями» 12.55 Х/ф «Эра драконов» 14.35, 15.25 Т/с «Солдаты4» 16.20 «Совершенно секретно» 17.15 «Ударная сила. Утиная охота» 19.00 «Легенды преступного мира» 19.50, 21.10 «Улетное видео по8русски83» 21.00 «Час пик» 23.00 «На коня» 23.25 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 00.20 Х/ф «Обреченный на смерть» 01.45, 02.35 Т/с «Твин Пикс» 03.20, 04.25 Т/с «Преступление со многими неизвестными» 05.30 «Безумные парни»

18.35 20.15 21.10 23.35 01.15

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но8 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Измена» 11.15 Д/с «Детективы» 12.15 Т/с «Псевдоним Албанец3» 13.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 15.20 «Судебные дела» 16.10 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Девичья охота» 20.00 «Подробности» 20.30 «Вечерний квартал» 22.30 «Большая политика»

34 КАНАЛ

1+1

УТ1

ИНТЕР 08.20 09.00 10.00 10.50 12.45 14.55 16.55 18.00 20.00 20.30

«Городок» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Самый умный» Х/ф «Я подарю себе чудо» Х/ф «Грехи наши» Спецпроект «Пороблено в Украине» «Вечерний квартал» «Подробности» Международный фестиваль юмора «Юрмала 8 2011» 22.30 Х/ф «Зайцев, жги!» 00.35 Х/ф «Идеальный шторм»

9 КАНАЛ 08.00 «Угон» 08.25 «БОЛФУТ» 09.00 М/ф «В некотором царстве» 09.30 М/ф «Ночь перед Рождеством» 10.15, 10.35, 10.55 М/с «Бен 10. Инопла нетная сила» 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» 15.50 «Смешное домашнее видео82» 16.15, 17.10, 18.00, 18.50 Т/с «Амазонки» 19.40 Х/ф «Эрагон» 21.30 «Улетное видео по8русски83» 23.20 Т/с «Спартак. Кровь и песок»

00.20 Х/ф «Патруль времени» 01.50, 02.35, 03.20 Т/с «Твин Пикс» 04.05 Т/с «Преступление со многими неиз вестными» 05.20 «Безумные парни»

11 КАНАЛ 06.05 06.50 08.45 09.30 10.00 10.40 11.05 12.15 13.20 14.20 15.25 16.25 18.25 20.50 23.10

Неймовiрнi iсторiї Рiплi Х/ф «Дневники няни» «Стоп8кадр» «Мой малыш» «Перевоплощение» «Просто собака» Аферисты ТОП8100 Новый взгляд Кухня на двоих Украина чудес Х/ф «Оcмозис Джонс» Х/ф «Женщинакошка» Х/ф «Братья Гримм» Х/ф «Помутнение»

07.25 08.10 09.05 10.00 10.25 10.50 11.45 13.10 15.05 16.40 17.30 19.30 20.00 23.25 00.50

«Настоящие врачи 8 2» «Светская жизнь» «Кто там?» М/с «Мстители» М/с «Тимон и Пумба» «Мир наизнанку: Камбоджа» «Адская кухня 8 2» «Голос страны. Новая история» Х/ф «Доктор Дулиттл 2» «Большая разница по8украински» Х/ф «Любовь и голуби» «ТСН» Х/ф «Ворожея» «Звезды в опере» Х/ф «Крепкий орешек 3: Отплата»

1+1

СТБ 07.50 «Караоке на Майдане» 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.05 «ВусоЛапоХвіст» 12.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 13.05 Х/ф «Максим Перепелица» 15.05, 00.00 Х/ф «Там, где живет любовь» 17.05 Х/ф «Девушка без адреса» 19.00 «Экипаж» 21.45 Х/ф «Не торопи любовь» 01.55 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»

34 КАНАЛ 07.00 «Детали: Экономика» 07.10 «Детали: Спорт»

5 КАНАЛ

Сх. 07.39 Зах. 16.43 Трив. дня 09.04 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.50 12.00 12.15 12.30 13.00 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 21.50 22.50 00.40

«Погляд» «Пастырские беседы» «Громкое дело» «Чего хочет женщина» «Автотема» «IQ» Х/ф «Любовь на асфальте» «Здравствуй, это Я!» «Дорогая передача» «Ты сможешь!» «Вне игры» Т/с «Важняк. Игра на вылет» «Космические истории». «НЛО. Заго8 вор спецслужб» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Дело моей жизни» Х/ф «Сказка о женщине и мужчине» «Детали: Итоги дня» «Бойцовский клуб» Т/с «Следаки» Х/ф «Бассейн» Х/ф «Олдбой»

ICTV 08.05 Берегись автомобиля 09.05 Люди, кони, кролики...и домашние ро8 лики 10.00 Квартирный вопрос 11.00 ЕвроФуд8 2012 г. 11.55 Удержаться в кресле 12.55, 18.55 Спорт 13.00, 22.00 Наша Russia 13.05 Стоп810 14.05 Провокатор 15.05 Максимум в Украине 16.05 Х/ф «В ловушке времени» 18.45 Факты. Вечер 19.00 Т/с «Дальнобойщики3» 22.50 Самозванцы 23.50 Козырное Party8 2011 г. 00.20 Х/ф «Остановка»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 Ералаш 10.05, 15.10 Одна за всех 10.35 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.30 ТЕТ 13.20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 15.40, 20.35 Даешь молодежь! 16.10, 22.35 Т/с «Универ»

18.05 21.35 23.00 00.25

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

Зах. 21.49 Сх. 08.54 Новий міс. 23 січня

06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30 «Пресс8конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 12.30 «Агроконтроль» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно8политическое ток8шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15, 22.00 «Хроника недели»

Субота, 28 січня 07.10, 23.30 Эра здоровья 07.35 М/ф 07.45 Полезные советы 08.00 Шустер8Live 12.30 Глубинное бурение 13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт (мужчи8 ны) 13.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины, произвольная программа 18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт (женщи8 ны) 18.50 Зеленый коридор 19.00 Золотой гусь 19.30, 21.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины, произвольная про8 грамма 21.00, 01.30 Итоги дня 21.20 Обратная связь 23.55 Оперативный объектив 00.15 Копилка 01.20 Мегалот 01.25 Суперлото, Тройка, Кено 01.50 After Live

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп810 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.30, 16.40 Т/с «Менты» 13.05 Т/с «Детективный» 14.10, 20.25 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер ○

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 09.55 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Копилка», 2 с. 12.00 Х/ф «Последний рыцарь», 1 с. 13.20 Бабушки и дедушки 14.30, 19.35 Т/с «Что сказал покойник» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.20 Т/с «Школа гениев» 17.30 Испробуй на себе 21.00 «Спорт. Итоги» 21.30 «Гринизация» диетотерапия в действии» 21.45 Кузница кадров 22.30 Х/ф «Последний рыцарь», 2 с.

ICTV

TET

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «Кухня на шпильках» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 8 путешественник» 09.15 «Секретные территории» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00 «Космические истории» 11.50 «Приемная депутата» 12.00 М/с «Игры зверят» 12.30 «МWПарад» 13.15 Х/ф «Дом, который построил Свифт», 1, 2 с. 16.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.30 «Лица вещей» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Дорогая передача» 17.30 «Стелла. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 19.30 «Громкое дело» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Смотри в оба с Яковом Морозовым» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Французские поцелуи» 22.30 «Тайны прошлого» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Т/с «Игры в подкидного» 00.15 «Просто рок» 00.45 Х/ф «Удушье»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.15, 17.45 «Семейные мелодрамы» 11.10 Т/с «Костоправ» 13.10, 14.00 Т/с «Клон2» 14.50 «Звезда + Звезда82» 17.20 «Шесть кадров»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.10 Т/с «Ранетки» 09.50 Т/с «Баффи истребительница вам пиров» 10.40 Comedy Woman 11.30 Конвейер любви 11.55 Секс8битва 12.25, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.20, 19.20 Одна за всех 14.15 Дом82 16.05, 20.15 Даешь молодежь! 16.35, 20.45 Т/с «Универ» 18.55 Т/с «Универ. Новая общага» 22.05 Т/с «Дневники Темного» 22.40 Теория измены 23.15 Т/с «Быть человеком» 00.05 Т/с «Секс и город» 00.30 Х/ф «Семь вещей, которые надо ус петь до тридцати»

СТБ

06.15, 06.55 Kids’ Time 06.20 М/с «Назад в будущее» 06.40 М/с «Джуманджи» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Смотрите, кто пришел» 09.10, 22.50 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 10.05 Снова вместе 11.55 Т/с «Папины дочки» 12.55 М/с «Финес и Ферб» 13.35 М/с «Бэтмен» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Украина чудес 23.50 Т/с «Дневники вампира»

22.40 Х/ф «Хранитель» 00.35 Самозванцы 01.40 Голые и смешные

«Не ври мне 82» «Большая разница по8украински» Х/ф «Крепкий орешек 3: Отплата» Х/ф «Монстры» Х/ф «Бумер2»

08.05 Х/ф «Приключения Квентина Дорвар да стрелка королевской гвардии» 10.05 Х/ф «Собака на сене» 12.55 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 18.00, 22.00 «Вiкна8Новини» 18.10 «Экипаж» 20.55, 22.25 «Х8Фактор. Неизвестная версия» 23.50 Х/ф «Коснуться неба» 01.35 «Вiкна8Спорт» 01.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»

11 КАНАЛ

Сх. 07.41 Зах. 16.41 Трив. дня 09.00

П'ятниця, 27 січня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 19.15 Но8 вости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Д/ф «Контингент. Ангола», 3 ф. 09.55 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 19.40 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Окраина 13.25 Х/ф «Ижорский батальон» 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 15.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины, короткая программа 20.00 221 20.10 Наша песня 20.55 Официальная хроника 21.20 Плюс8минус 21.25, 22.50 Шустер8Live 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги 01.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы, произвольный

Х/ф «Правдивая ложь» Т/с «Универ. Новая общага» Х/ф «Дети кукурузы: Апокалипсис» До рассвета

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.30, 09.55, 14.45 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Т/с «Школа гениев» 13.10 Наши современники 13.30 Волшебное закулисье 15.10 Х/ф «Последний рыцарь», 2 с. 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/с «Антропология» 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 102 информ 20.00 Арт8зона 20.30 Азбука здоровья 21.05 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» 8 БК «Киев» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.01 «Время8Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.35 «Автопилот8тест» 07.20 «Клуб 700» 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 08.30 «Светская кухня» 09.20, 15.20 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.20 «Трансмиссия8тест» 12.15, 23.30 «Хроника недели» 13.20 «Драйв» 14.15 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особый взгляд» 19.30, 20.05 «Время интервью» 21.00 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку»

Іменинники дня: НІНА, ОСТАП, СЕРГІЙ, ЯРЕМА

18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.25 «Фактор безопасности» 23.30 «Трансмиссия8тест» 23.55 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот8новости»

20.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 22.35 Х/ф «Восхождение» 00.35 Х/ф «Горячий снег»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 21.00 Служба новостей 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.35 М/ф 08.00 Социальный статус ваш дом 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Незваный друг» 14.00 Clubnika.com.ua 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра8тайм» 21.35 Любовь и слезы Веры Алентовой 23.05 «Здоровый способ жизни» 23.30 Телечат

НТН 06.10 «Легенды бандитского Киева» 07.05 Х/ф «Государственная граница», 3 с. 08.30 «Легальный доход» 08.35, 19.00, 23.30 «Свідок» 09.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» 10.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: Майами» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 13.35 Т/с «Марш Турецкого 3» 15.35 Х/ф «Фанат» 17.15 Х/ф «Фанат 2» 19.30 Х/ф «Чартер» 21.20 Х/ф «Трио» 00.00 Х/ф «Вавилон»

НТВМИР

ОРТМ

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Кремлевская кухня» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Развод по8русски» 09.25 Спасатели 10.00 Т/с «Супруги», 32 с. «Смерть юве лира» 11.35 «Суд присяжных. Окончательный вер8 дикт» 12.45 «Женский взгляд» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.35 Т/с «Гончие4». Фильм второй «Ос торожно, дети!» 23.15 «Концертный зал НТВ» представляет: «Бенефис Лолиты» 00.45 «Школа злословия» 01.30 «Шахматное обозрение. Супертурнир в Вейк8ан8Зее» 02.05 Т/с «Проклятый рай2» 03.50 «Хазанов против НТВ»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.20 «Модный приговор» 13.20 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.05 Т/с «Жуков» 17.05 «Жди меня» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Достояние республики: Роберт Рожде8 ственский» 23.55 Х/ф «Самка»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.25, 14.00 Т/с «След» 09.00, 22.10 Т/с «Супруги» 10.00, 20.10 Т/с «СОБР» 11.00 Т/с «Хранитель» 12.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Дети8целители» 13.00, 19.20 Т/с «Катина Любовь» 15.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 21.10 Шоу «Только один» 01.45 Х/ф «Леший 4»

ENTER 06.00 06.30 08.55 10.05 11.35 14.50

Саундтреки М/ф Х/ф «Возвращение Будулая» Х/ф «Светлая личность» Х/ф «Фотография на стене» Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло во» 18.05 Х/ф «Чучело» ○

Зах. 22.55 Сх. 09.14 Новий міс. 23 січня 22.00 «Машина времени» 22.25 «Мастер8класс с Наталкой Фицич» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 07.15 09.40 11.30 12.00 12.55 15.00 19.00 23.00 01.00

Т/с «Инспектор Деррик» Х/ф «Чартер» «Речовий доказ» «Главный свидетель» Х/ф «Трио» Т/с «Защита Красина 3» Т/с «Объект 11» Х/ф «Беовульф» Х/ф «Кровавый полет»

НТВМИР 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Времена года с тетушкой Со вой» 06.30 Смотр 07.00 Главная дорога 07.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.20 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.15 «Наши» 14.25 «Таинственная Россия: Прибайкалье. Предчувствие конца света?» 15.20 «Очная ставка» 16.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 19.00 «Русские сенсации» 19.55 Ты не поверишь! 20.50 Т/с «Шаман». Фильм третий «Те лохранитель» 22.40 Алла Баянова. «Счастливая Лешка» 23.25 Дорожный патруль 01.15 «Шахматное обозрение. Супертурнир в Вейк8ан8Зее» 01.45 «Кодекс чести»

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.25 14.00 17.00 00.20

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Жили три холостяка» Х/ф «Чисто английское убийство» Х/ф «Вариант «Омега» Х/ф «Восхождение»

27 КАНАЛ 06.00 Страна советов 06.45 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив»

Іменинники дня: ПРОХОР, ІВАН, ГАВРИЛО ПАВЛО, ОЛЕНА 07.30, 13.00, 22.50 «Здоровый способ жиз8 ни» 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.25 Сильные мира сего 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 «Экстра8тайм» 10.35, 20.30 М/ф 11.00 Clubnika.com.ua 13.30 За семь морей 14.50 Цивилизация ncognta 15.10 Дневник для родителей 15.40 Неизвестная планета 16.45 Новые песни о главном 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Т/с «Отчаянные родители» 20.00 Ронин с Дмитрием Выдриным 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Удивительный мир автомобилей» 23.15 Телечат

ОРТМ 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 «Смак» 10.55 «Валерий Ободзинский. Украденная жизнь» 12.15 Среда обитания. «Золотая лихорадка» 13.10 «Звезда» на час» 14.10 Т/с «Вербное воскресенье» 18.10 «В черной8черной комнате...» 19.15 «Кубок профессионалов» 21.00 «Время» 21.25 «Первый класс» с Иваном Охлобысти8 ным 22.35 «Большая разница» 23.45 Х/ф «1000 долларов в одну сторо ну» 01.35 Х/ф «Загадка Эндхауза»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.15 Х/ф «Детсадовский полицейский» 09.30 Журнал УЕФА ЕВРО8 2012 г. 10.00 Т/с «Хранитель» 13.00 Х/ф «Эгоист» 15.00 Х/ф «Я тебя обожаю» 17.00, 19.20 Т/с «Русская наследница» 21.15 Х/ф «Ночной гость» 23.15 Т/с «Исаев. Молодость Штирлица»


19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

УТ1

ИНТЕР 08.10 «Формула любви» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 10.55 Спецпроект «Пороблено в Украине» 11.55 Т/с «Откричат журавли» 16.05 Х/ф «Железнодорожный романс» 18.05, 21.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 20.00 «Подробности недели» 23.00 Х/ф «Силы природы»

9 КАНАЛ 08.00 «Угон» 08.25, 16.00 «Смешное домашнее видео82» 09.00 М/ф «Просто так» 09.05, 09.40, 10.00 М/ф «Приключения пин гвиненка Лоло» 10.35, 10.55 М/с «Бен10. Инопланетная сила» 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 «Днепр8футбол» 15.00 «Алеф 8 в наше время» 15.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 16.25, 17.15, 18.05 Т/с «Амазонки» 18.55 Х/ф «Царство небесное» 21.30 «Comedy club» 22.55 «Улетное видео по8русски83» 23.20, 00.20 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 01.10 Х/ф «Защитник» 02.40 Х/ф «Дорога через руины»

11 КАНАЛ 06.05 07.45 08.00 08.35 09.30 10.00 10.15 10.30 11.05 13.10 14.05

Неймовірні історії Ріплі Церковь Христова Спросите у доктора Сказки братьев Гримм «Король Дроздо8 бород» Тележурнал «Пассаж» «Бюро адвокатских расследований» «Родительский клуб» «Просто собака» Х/ф «Женщинакошка» Шоумания Светлые головы

15.15 16.25 17.05 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.00 23.55 00.00

Парад порад Файна Юкрайна Х/ф «Братья Гримм» «Вечерний разговор» «Слава и боль» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Стоп8кадр» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Рекламная кухня» Х/ф «Мисс Никто» Спортрепортер Х/ф «Оcмозис Джонс»

1+1 08.30 М/ф 09.05 «Лото8Забава» 10.00 М/с «Мстители» 10.25 М/с «Тимон и Пумба» 10.50 «Дикие и смешные» 11.15 «Тайники» 12.10 «Я так живу» 12.35 Х/ф «Мистер Бонс 2» 14.25 Х/ф «Байкер» 16.00 Х/ф «Ворожея» 19.30, 23.45 «ТСН» 20.12 «Голос страны 8 2: Новая история» 22.20 Т/с «Интерны» 22.45 «Светская жизнь» 00.35 Х/ф «Французские поцелуи»

СТБ 07.05 Х/ф «Девушка без адреса» 08.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.05 «Едим дома» 10.15, 01.10 «Невероятные истории любви» 11.10 «Караоке на Майдане» 12.10 Х/ф «Не подгоняй любовь» 14.40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 18.55 «Битва экстрасенсов» 21.05 Х/ф «Ловушка»

34 КАНАЛ 07.05 «Погляд» 07.35 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей», 1, 2 с. 10.35 «Индекс опасности» 11.00 «Особенности местной рыбалки» 11.30 «Стелла. Чудо возможно» 12.00 «Дело моей жизни» 12.30 «Седмица» 13.00 Т/с «Важняк. Игра на вылет» 16.20 «Космические истории». «Вольф Мес8 синг. Неизвестные предсказания» 17.10 «Тайны мира с Анной Чапман» 18.00 «Странное дело». «Околдованные Все8 ленной» 18.55 «Космические истории». «Пирамиды. Космос на проводе» 19.45 «Тип8топ» 20.30 Информационное обозрение «PostSсriptum» 21.00 Т/с «Следаки» 22.00 «Бойцовский клуб» 23.00 Х/ф «2046» 01.10 Х/ф «Город на границе»

ICTV 07.20 ЕвроФуд8 2012 г. 08.10 Т/с «Дальнобойщики3» 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20, 19.40 Спорт 12.25 Х/ф «В ловушке времени» 14.55 Х/ф «Возвращение Супермена» 18.00, 19.45 Наша Russia 18.45 Факты недели 19.55 Х/ф «Отставник»

Сх. 07.38 Зах. 16.44 Трив. дня 09.06

Неділя, 29 січня 07.00 Украинская мечта М.Поплавского 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.05 Как это? 09.30 Ближе к народу. Аурика Ротару 10.00 Кто в доме хозяин? 10.20 Шаг к звездам. Евровидение 11.00 Шеф8повар страны 11.55 Кумиры и кумирчики 12.20 Атака магии 12.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо8 вания (мужчины) 13.40 Караоке для взрослых 14.25 В гостях у Д. Гордона 15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо8 вания (женщины) 16.10 Честь имею пригласить 16.55 Золотой гусь 17.25 Деловой мир. Неделя 18.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Гала8спектакль чемпионов и призеров 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фольк8music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Свои. Людмила Сенчина

21.55 Х/ф «Отставник2: Своих не бросаем» 23.50 Х/ф «Остановка2: Не оглядывайся» 01.40 Х/ф «Хранитель»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 Ералаш 10.00, 14.55 Одна за всех 10.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.25 Х/ф «Правдивая ложь» 15.25, 19.15 Даешь молодежь! 16.20, 21.05 Т/с «Универ» 17.15, 23.50 Х/ф «Человек с бульвара Капу цинов» 20.10 Т/с «Универ. Новая общага» 22.00 Х/ф «Американский пирог»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» 8 БК «Киев» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 15.00 М/ф 15.10 Наши современники 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Арт8зона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/с «Антропология» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Днепропетровщина презентует 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 20.50 Выбор за вами 21.15 Х/ф «Шурочка» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По8 года на курортах» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 07.20 «Клуб 700» 08.15 «История успеха» 08.30 «Своими глазами» 10.15 «Мастер8класс с Наталкой Фицич» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор8ТВ» 14.15 «Светская кухня» 14.25 «Игра судьбы» 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 16.20 «Фактор безопасности» 17.15 «Палата» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Машина времени» 19.30 «Большая политика» 20.05 «Хроника недели» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время8Тайм» 22.00 «Территория закона» 22.25 «Футбольная легенда» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 07.25 Т/с «Защита Красина 3» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Убийца для Бандеры 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Д/с «Православные святые»

14.00 15.00 19.00 21.10 23.10 01.10

«Бушидо» Т/с «Объект 11» Х/ф «Кровавый полет» Х/ф «Черный орел» Х/ф «Щупальца» Х/ф «Вавилон»

НТВМИР 05.10 «Смех с доставкой на дом» 05.30 «Первая передача». Автомобильная программа 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Уроки хорошего поведения с тетушкой Совой» 06.35 «В лесу родилась елочка» 07.30 «Эксклюзив» 08.25 Их нравы 09.05 «Безумный день» 09.25 Едим дома! 10.00 Дачный ответ 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.10 «Развод по8русски» 14.25 Следствие вели... 15.20 И снова здравствуйте! 16.25 Золотая пыль 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.00 Чистосердечное признание 18.45 «Центральное телевидение» 19.50 «Тайный шоу8бизнес» 20.45 Т/с «Шаман». Фильм четвертый «Врачебная тайна» 22.35 «НТВшники». Арена острых дискуссий 23.40 Дорожный патруль 01.30 «Шахматное обозрение. Супертурнир в Вейк8ан8Зее» 02.00 «Звезды на НТВ»

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.25 13.50 21.00 00.15

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Чучело» Х/ф «Вариант «Омега» Х/ф «Чисто английское убийство» Х/ф «Жили три холостяка»

27 КАНАЛ 05.55 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 07.30 М/ф 07.40 Светские хроники 08.00 «Социальный пульс выходных» 09.00 Слезы Африки 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00 За семь морей 14.50, 18.50 Цивилизация ncognta 15.40 Новые песни о главном 18.10 Будь в курсе 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30, 22.50 «Здоровый способ жизни» 20.00 Неизвестная планета 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Удивительный мир автомобилей» 23.15 Телечат

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

Адреси факультетів на сайті ДНУ. Довідки за тел. 335884. www.dnu.dp.ua.

Зах. Сх. 09.34 Новий міс. 23 січня

Іменинники дня: МАКСИМ, ПЕТРО, ІВАН, ГЕОРГІЙ

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª

ÃÐÀÔ²Ê проведення прямої «гарячої» телефонної лінії на I півріччя 2012 року (затверджений наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 30.12.2011 № 1585) Захарова Ольга Валеріївна Перший заступник начальника Головного управління юстиції

16 січня 2012 року

Кармазін Вячеслав Якович Начальник Головного управління юстиції у Дніпропетровській області

6 лютого 2012 року

Щебликіна Наталія Михайлівна Заступник начальника Головного управління юстиції

14 березня 2012 року

Начальник управління державної виконавчої служби

10 квітня 2012 року

Віхров Сергій Володимирович Начальник відділу нотаріату

15 травня 2012 року

Ільїна Людмила Петрівна 11 червня 2012 року Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану державної реєстраційної служби Примітка: прямий телефон (38%55%00) «гарячої» лінії встановлено у громадській приймальні Головного управлін% ня юстиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро% петровськ, пр. К.Маркса, 21а (1 поверх, каб.102), час прове% дення % з 10.00 до 12.00. Дніпропетровська митниця доводить до відома про видання наказу від 04.11.2011 №778 «Про затвердження Положення про пропускний режим у приміщенні Дніпропетровської мит% ниці», зареєстрованого в Головному уп% равлінні юстиції Дніпропетров% ської області 26.12.2011 за №117/1733.

Утерянную печать ЧП «Кар% кас%Днепр» без символа «Д» (дубликат) с 13.01.2012 считать недействительной. Юридичес% кий адрес предприятия: г.Днеп% ропетровск, ул. Малышева, 11, кв.137. ЕГРПОУ 33668234.

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.15 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Бетховен» 09.00 Х/ф «Эгоист» 11.00 Т/с «Хранитель» 13.00 Х/ф «Ночной гость» 15.00 Скетчком «Жить будете!», 7, 8 с. 16.00 Шоу «Только один» 17.00, 19.30 Т/с «Русская наследница» 19.00 События недели 21.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 23.30 Х/ф «Точка возврата»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

Початок 22 січня о 10й ранку.

ОРТМ

Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 7782144 или пишите по e%mail: t.ovchatova@gmail.com.

День відкритих дверей.

07.55 «Смак» 08.35 «Армейский магазин» 09.05 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 День Владимира Высоцкого на Первом канале 19.20 «Минута славы» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Клан Кеннеди» 00.00 Х/ф «Водитель для Веры»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара запрошує на факультети на

УПРАВЛІННЯ ДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області запрошує: на денну форму навчання до вищих навчальних закладів системи МВС України: % Донецького юридичного інституту МВС України; % Харківського національного університету внутрішніх справ; % Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ призовників, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років та військовозобов'язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, а також мають повну загальну середню освіту віком від 18 до 23 років. Іспити: історія України та всесвітня історія ХХ ст. (сертифікат), українська мова та література (серти% фікат), фізична підготовка. Абітурієнти чоловічої статі 1994 та 1995 років народження, які успішно пройшли професійний відбір та оформили документи для вступу у вищий навчальний заклад системи МВС, одержують відстрочку від призову до Збройних Сил України. За довідками звертатися до відділу кадрового забезпечення УДАІ ГУМВС України в області за адре% сою: м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, 9, або телефонувати за номерами: (056) 770%12%22, 066%284%46% 44, (056) 770%10%60.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ РЕПЕРТУАРНИЙ ПЛАН НА СІЧЕНЬ 2012 РОКУ 2, 3, 4, 5, 6 11.00 НОВОРІЧНА КАЗКА «ЗОЛУШКА» 7, 8, 9 11.00, 13.30 НОВОРІЧНА КАЗКА «ЗОЛУШКА» 12.01 (четвер) 18.00 КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО ХОРУ «РІЗДВЯНІ ЗУСТРІЧІ» У програмі: новорічні і святкові твори світової класики. Музикознавець Т.Трофименко. 14.01 (субота) 17.00 ЕСТРАДНИЙ КОНЦЕРТ «Старий Новий рік...» Виконавці: ансамбль бандуристів «Чарівниці», засл. арт. України О.Мірош" ниченко (баритон), Роландас (баритон), Д.Науменко (тенор), К.Миколай" ко (сопрано), Н.Корчинська (домра), ансамбль народних інструментів «Фольк"проект», Л.Верищако (баян), В.Рожков (саксофон), В.Зубань (акор" деон), В.Кочетков (тенор), концертмейстри Н.Войт, А.Бровкова. У програмі: кращі взірці вокальної та музичної культури. 16.01 (понеділок) 15.00 СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЮ «ЮНІ ВІРТУОЗИ» Художній керівник " заслужений діяч мистецтв України Євген Фролов. 21.01 (субота) 17.00 СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ РОЛАНДАСА «НОВЫЙ ГОД & НОВЫЕ ВСТРЕЧИ». 25.01 (середа) 17.00 КОНЦЕРТ «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ & СТУДЕНТАМ ПРАЗДНИК» Виконавці: камерний хор, джазовий ансамбль М.Колотуша (бас), Д.Соловйов (рояль, клавішні), Д.Литвиненко (ударні інструменти). Хормейстер " Євгенія Ничвеєва. 28.01 (субота) 17.00 СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ ГІТАРИСТА ОЛЕКСАНДРА ЛЮБЧЕНКА «А POINT OF UNITY» Беруть участь: І.Любченко (бас), Р.Полікарпов (барабани). 29.01 (неділя) 17.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У програмі: Л.ван Бетховен " концерт для скрипки з оркестром Симфонія №7, Соліст " Дмитро Ткаченко (скрипка) Лондон, Диригент " Метин Ішин (Туреччина). 31.01 (вівторок) 18.00 КОНЦЕРТ «НАМ УЛЫБАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ» Виконавці: джаз"оркестр під керуванням Юрія Паламарчука. Солісти: В.Кіяшко, О.Iщенко, М.Дуленко, В.Кочетков. Вул. Леніна, 6. Тел.: 778&15&14, 372&96&40.


10 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

ÏÔÓ ²ÍÔÎÐÌÓª ÙÎÑÓÁÎÒÈ ² ÙÎÍÅIJ˲  ÐÅòÎͲ ÏÐÎÕÎÄßÒÜ Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜʲ ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÊÈ ÏÅÍÑ²É Â²ÄÏβÄÍÎ ÄÎ ÇÀÊÎÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ßÐÌÀÐÊÈ ÇÀ Ö²ÍÀÌÈ ÂÈÐÎÁÍÈʲ «ÏÐÎ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀ 2012 вʻ Çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â îáëàñò³ ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòüñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Íà ÿðìàðêàõ æèòåë³ îáëàñò³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè ÿê³ñíó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ òà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ çà ö³íàìè âèðîáíèê³â. Ó 2012 ðîö³ çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ðàéîííèõ öåíòðàõ ³ ì³ñòàõ îáëàñò³ ïðîäîâæåíî ïðîâåäåííÿ ùîòèæíåâèõ (ùîñóáîòè, ùîíåä³ë³) ÿðìàðêîâèõ çàõîä³â ³ç çàëó÷åííÿì âèðîáíèê³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ òà ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Íà ÿðìàðêàõ ìîæíà ïðèäáàòè ì'ÿñî (ñâèíèíà, ÿëîâè÷èíà, ïòèöÿ), ÿéöÿ, êðóïè, áîðîøíî, ìàêàðîíí³ âèðîáè, îë³þ, ìåä, îâî÷³ òà ôðóêòè, ïðîäóêö³þ ìîëçàâîä³â ³ ì'ÿñîêîìá³íàò³â òà ³íøå. Ñåðåäí³ ðîçäð³áí³ ö³íè òîâàðîâèðîáíèê³â íà 10 - 15% íèæ÷³ çà ñåðåäíüîðèíêîâ³. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ðîçðîáëåíî ãðàô³êè ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ íà ðèíêè ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³ä ñ³ëüãîñïòîâàðîâèðîáíèê³â. ÑÏÈÑÎÊ ðàéîí³â, ï³äïðèºìñòâà ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ ÿðìàðê³â ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ íà ðèíêàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà

ÍÀÒÀË²ß ÊÎÐͲÉ×ÓÊ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÓ ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

28 ãðóäíÿ 2011 ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ï³äïèñàâ Çàêîí «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2012 ð³ê», â ÿêîìó ïåðåäáà÷åíî ïîåòàïíå ï³äâèùåííÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó ïðîòÿãîì óñüîãî ðîêó. ³äòàê ïîåòàïíî áóäå ï³äâèùåíî é ïåíñ³éí³ âèïëàòè, ðîçì³ð ÿêèõ çàëåæèòü â³ä âåëè÷èíè ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó Згідно із прийнятим Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» прожитко вий мінімум для осіб, які втрати ли працездатність, з 1 січня 2012 року складає 822,00 грн., з 1 квітня 2012 року 838 грн., з 1 липня 844 грн., з 1 грудня 2012 року 884 грн. Перерахунки проводяться, виходячи з нового розміру про житкового мінімуму, встановле ного для осіб, які втратили праце здатність, зокрема:  пенсіонерам, в яких основ ний розмір пенсії (без урахуван ня надбавок та доплат) було вста новлено на рівні розміру прожит кового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили праце здатність.  Непрацюючим шахтарям, які відпрацювали на підземних

роботах більше 15 років (чоловіки) та більше 7,5 років (жінки), мінімальний розмір пенсії вста новлюється на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму.  Пенсіонерам, в яких основ ний розмір пенсії (без урахування надбавок та доплат) встановлено на рівні, що перевищує мінімаль ний, доплату за понаднормовий стаж буде обчислено, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму. Виходячи із розміру прожит кового мінімуму для осіб, які втра тили працездатність, проводиться перерахунок мінімальних розмі рів пенсій, доплат, підвищень, до даткової пенсії, компенсаційних виплат, призначених відповідно до чинного законодавства, а саме: пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги»; державної соціальної допо моги до прожиткового мінімуму особам, яким виповнилося 100 років; мінімального розміру пенсії по втраті годувальника; мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців; підвищень, передбачених Законом України «Про статус ве теранів війни, гарантій їх соціаль ного захисту»; підвищень учасникам війни; підвищень учасникам війни, нагороджених медаллю; мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їхніх сімей, при значених відповідно до Закону Ук

раїни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ би та деяких інших осіб»; надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»; довічної державної стипендії відповідно до Указу Президента № 358/2006; підвищень, передбачених За коном України «Про жертви наци стських переслідувань»; додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю та компенса ційної виплати за втрату году вальника відповідно до Закону України «Про статус та соціаль ний захист громадян, які пост раждали внаслідок Чорнобиль ської катастрофи»;

 державної соціальної допо моги на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 1,2,3 груп; державної соціальної допо моги на догляд іншим інвалідам війни; мінімальний розмір пенсії відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»; щомісячна доплата до пенсій по втраті годувальника членам сім’ї шахтарів, смерть яких наста ла внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворю вання. Перерахунок надбавки, пе редбаченої Законом України «Про донорство крові та її ком понентів», проводиться, вихо дячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу, в роз рахунку на місяць з 1 січня 2012 року 1017 грн., з 1 квітня 2012 року 1037 грн., з липня 2012 року 1044 грн., з 1 жовтня 2012 року 1060 грн., з 1 грудня 2012 року 1095 грн.

ÇÂÅÐÒÀªÌÎ ÓÂÀÃÓ! Із 1 жовтня 2011 року Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» внесено зміни в Закон України «Про загальнообов’язкове дер жавне пенсійне страхування». Згідно зі змінами до статті 42 Закону України «Про загаль нообов’язкове державне пенсійне страхування», працюючим пен сіонерам розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону, не перераховується в разі збільшення розміру прожит кового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому, якщо розмір пенсійної виплати для працюючих пенсіонерів з урахуванням перерахованих надбавок, підвищень, додаткових пенсій, компенсаційних виплат, індексації, цільової грошової допомоги, інших доплат, у тому числі доплати до по переднього розміру та без урахування пенсії за особливі заслуги, менше від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра цездатність, визначається розмір щомісячної адресної допомоги в сумі, що не вистачає до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

ÑÄϲ ÂÏÏ Ó Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÏβÄÎÌËߪ

̲ͲÌÀËÜÍÀ ÇÀÐÎÁ²ÒÍÀ ÏËÀÒÀ ² ÏÐÎÆÈÒÊÎÂÈÉ Ì²Í²ÌÓÌ Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282VI затверджено розміри мінімальної заробітної плати на 2012 рік та суми прожиткового мінімуму на 2012 рік.

ÐÎÇ̲Р̲ͲÌÀËÜÍί ÇÀÐÎÁ²ÒÍί ÏËÀÒÈ Ç 01.01.2012 ÐÎÊÓ

ÏÐÎÆÈÒÊÎÂÈÉ Ì²Í²ÌÓÌ ÍÀ ÎÄÍÓ ÎÑÎÁÓ Â ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÓ ÍÀ ̲ÑßÖÜ Ó 2012 ÐÎÖ²

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â! Óñ³ áàæàþ÷³ âçÿòè ó÷àñòü ó ÿðìàðêàõ ìîæóòü çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (056) 744-02-07, ôàêñ (056) 742-83-28, åëåêòðîíí³ àäðåñè: upr.run.04@ukr.net; kozak.ua.24@mail.ru

Виходячи з розмірів соціальних гарантій, при оподаткуванні доходів фізичних осіб у 2012 році будуть використовува тись, зокрема, наступні показники. Розміри податкової соціальної пільги по податку на доходи фізичних осіб: загальна 536,50 грн.; підвищена (150 %) 804,75 грн.; максимальна (200 %) 1073 грн. Розмір доходу, що дає право на застосування податкової соціальної пільги, 1500 грн.


ОГОЛОШЕННЯ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивіль на справа за позовом прокурора Крас ногвардійського району м. Дніпропет ровська в інтересах малолітнього Ко валенка О. В. до Коваленко Лесі Юхи мівни, треті особи: Орган опіки та піклування Виконавчого комітету Красногвардійської районної ради, Федотова Т.Г. про позбавлення бать ківських прав і стягнення аліментів. Відповідач Коваленко Леся Юхимівна викликається в судове засідання на 06 лютого 2012 р. на 1400 у приміщення Красногвардійського суду: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, кабінет № 2. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час і місце розгляду спра ви. У разі неявки Коваленко Лесі Юхи мівни справу буде розглянуто за її відсутності. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Філон Людмилу Олек сандрівну в судове засідання як відпо відача по справі за позовом прокуро ра Тернівського району м. Кривого Рогу в інтересах неповнолітнього Тод чука Олега Володимировича до Філон Людмили Олександрівни про позбав лення батьківських прав, встановлен ня опіки, призначення опікуна та стяг нення аліментів; треті особи: Демедюк Надія Анатоліївна; Орган опіки та піклування виконком Тернівської районної у м. Кривому Розі ради, яке призначене на 09.02.2012 року о 10 30 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух томського, 23, каб. № 9, зал № 4. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 06.02.2012 року о 1330 в залі судових засідань № 208 за адресою: вул.Невська, 3 відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом Вєдєнової Ірини Вікторівни до Вєдєнової Наталі Вікто рівни про визнання особи такою, що втратила право на користування жит ловим приміщенням та зняття з реєст рації. Явка відповідача Вєдєнової На талі Вікторівни обов’язкова з надан ням раніше неподаних доказів. У разі неявки відповідача в судове засідан ня без поважних причин та неповідом лення ним про причину неявки суд вирішить справу з винесенням заоч ного рішення. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області спові щає, що 09 лютого 2012 року о 13.00 в приміщенні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетров ської області за адресою: пров. Артемів ський, 8, м. Новомосковськ, суддею Сорокою О.В. буде розглядатись ци вільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Перший Ук раїнський міжнародний банк» до Гу сятникової Світлани Миколаївни, Гу сятнікова Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредит ним договором. В якості відповідача судом викликається Гусятніков Андрій Миколайович. Марганецький міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання в якості відповідача Штра ус Леоніда Петровича по цивільній справі за позовом Єщенка Сергія Гри горовича до Штраус Леоніда Петрови ча, третя особа Марганецький відділ УМВС України у Дніпропетровській об ласті про усунення перешкод у здійсненні права користування та роз порядження своїм майном. Штраус Леонід Петрович зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Миру, буд. № 21. Роз гляд справи призначено на 07 лютого 2012 року о 14.00 у приміщенні Мар ганецького міського суду Дніпро петровської області за адресою: м. Марганець, Дніпропетровська область, вул. Радянська, 72а. У разі неявки відповідача у судове засідання він по винен повідомити суд про причини не явки. У іншому випадку справа буде розглядатись без його участі за наяв ними доказами по справі. Вільногірський міський суд Дніпро петровської області викликає в судо ве засідання, яке відбудеться 20 січня 2012 року о 9.00 в залі суду по вул. Октябрській, 14а, м. Вільногірськ Дніпропетровської області, в якості відповідача Третяка Вадима Анато лійовича, який зареєстрований по вул. Лен. Комсомолу, 34а, кв. 18 в м. Вільногірську Дніпропетровської об ласті, по справі № 2544/11 за позо

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

вом Баштанника Анатолія Григорови ча до Третяка Вадима Анатолійовича про усунення перешкод у здійсненні права власності на квартиру. У випад ку неявки відповідача в судове засі дання без поважної причини, непові домлення про причину неявки або якщо причина неявки буде визнана неповажною судове засідання відбу деться за відсутності відповідача, з заочним розглядом справи. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає громадянина Благоєвича Горана у судове засідання на 30 січня 2012 року на 10 год. 20 хв. за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6 а, зал № 5 як відповідача по цивільній справі № 23860/11 за позовом Бла гоєвич Ірини Вікторівни до Благоєви ча Горана про розірвання шлюбу. При собі мати документи, які посвідчують особу. При неможливості з’явитись у судове засідання повідомити суд про причини неявки. У разі неявки у судо ве засідання без поважних причин та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних по справі доказів. Гуськова Людмила Василівна, ос таннє місце реєстрації: пр. Металургів, 11, кв. 80 у м. Дніпродзержинську, викликає у відкрите судове засідання в якості відповідача на 09. год. 00 хв. 15 лютого 2012 року по справі за по зовом Кредитної спілки «Аккорд» до Гуськової Людмили Василівни про стягнення боргу за кредитним догово ром. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під голо вуванням судді Байбара Г. А. в при міщенні Дніпропетровського районно го суду м. Дніпродзержинська за ад ресою: м. Дніпродзержинськ Дніпро петровської області, вул. Петровсько го, 166, 1 поверх, каб. № 2. З опублі куванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідачів Ужву Тетяну Василівну, Ужву Віктора Мико лайовича, що цивільну справу апеля ційною скаргою ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» на заочне рішен ня Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області 14 липня 2011 року по справі за позовом ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Ужви Т.В., Ужви В.М. про стяг нення заборгованості за кредитним договором відклали до розгляду в апеляційному суді Дніпропетровської області: м. Дніпропетровськ, вул. Хар ківська, 13, на 16 лютого 2012 р. на 10 год. 45 хв. У разі неявки у судове за сідання справа буде розглянута за їхньої відсутності. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 02.02.2012 року о 15 год.00 хв. в залі судового засі дання № 310 буде слухатись цивільна справа за позовом Алфьорової Наталії Степанівни до Мусуленка Руслана Сер гійовича про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням та зняття з реєстрації місця проживан ня. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача у судове за сідання без поважної причини та не повідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Апеляційний суд Дніпропетровської області викликає в судове засідання в якості відповідача Губу Михайла Віталійовича по цивільній справі за апеляційною скаргою ТОВ «Фінансова компанія Єврокапітал» на рішення Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 24 трав ня 2011 року по справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія Єврокапітал» до Губи Михайла Віталійовича про розір вання кредитного договору, яка відкладена слуханням в апеляційному суді Дніпропетровської області: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13, на 09 год. 30 хв. 09 лютого 2012 року. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності. Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Ніко поль, вул. Шевченка, 201) повідомляє відповідача Зубкова Ігоря Віталійови ча, місце реєстрації: м.Нікополь, вул. Головко, 36, кв.9, по цивільній справі 23298/2011 р. 2/426/841/2012 про слухання справи за позовом Зубкової Наталі Петрівни, Зубкової Інни Ігорів ни до Зубкова Ігоря Віталійовича про усунення перешкод у користуванні майном. Справа призначена до слухан

ня на 08 год. 40 хв. 08 лютого 2012 року під головуванням судді Шестакової З.С. У разі неявки відповідача Зубкова Ігоря Віталійовича справа буде розглянута за його відсутності на підставі тих доказів, які є в матеріалах справи. Саксаганський районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 02 лютого 2012 року о 13 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, зал № 7, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Новрузової Олени Віталіївни до Новрузова Камалудін Байрамбековича про розірвання шлю бу. З опублікуванням цього оголошен ня Новрузов Камалудін Байрамбеко вич вважатиметься повідомленим про час і місце розгляду справи, у зв’язку з чим на підставі статті 74 ЦПК Украї ни суд має право розглянути справу по суті за його відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в якості відповідача Трофименка Сер гія Олеговича за позовом Бецького Ан дрія Вікторовича про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Ос таннє місце проживання відповідача: Дніпропетровська область, м. Павло град, вул. Ломоносова, буд 28. Судове засідання призначено на 24 січня 2012 року на 1400 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло град, вул. Дніпровська, 135. У разі не явки відповідача в судове засідання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути розглянутий за його відсут ності. Суддя Бондаренко В.М. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Арутюнова Гаррі Львовича, 1966 р. н., у судове засідан ня як відповідача по цивільній справі № 24871/2011 р., за позовом Аруста мян Лаврентія Ашотовича до Арутюно ва Гаррі Львовича, про визнання осо би такою, що втратила право на кори стування житловим приміщенням, яке відбудеться 15 лютого 2012 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Чер воний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. № 225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Алябьєва Тетяна Володимирівна, Алябьєв Олександр Олександрович, ос таннє відоме місце реєстрації: м. Дніпродзержинськ, вул. Маршала Жу кова, 511, викликаються у відкрите су дове засідання в якості відповідачів на 10.00 24 січня 2012 року по справі за позовом Алябьєва Олександра Сергі йовича до Алябьєвої Тетяни Володими рівни, Алябьєва Олександра Олександ ровича про визнання осіб такими, що втратили право на користування жит ловим приміщенням у зв’язку з відсут ністю в ньому понад шести місяців без поважних причин. Відкрите судове за сідання по цивільній справі відбудеть ся під головуванням судді Кір’яка А.В. у приміщенні Дніпровського районно го суду м. Дніпродзержинська за адре сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет ровського, 166,1 поверх, кабінет №1. На підставі ч.9 ст.74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідачі Алябьєва Тетяна Володими рівна, Алябьєв Олександр Олександро вич вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи. У разі неявки справу буде розглянуто за їхньої відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Первак Дмитра Володимировича як відповідача у су дове засідання по цивільній справі за позовом Федорєєвої Тетяни Сергіївни до вас про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 25.01.2012 року о 1600, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр.К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Миро нову Наталію Миколаївну в судове за сідання, яке відбудеться 31.01.2012 року о 08.30 по цивільній справі за позовом Миронової Інни Іванівни до Миронової Наталії Миколаївни, третя особа: СГІРФО Бабушкінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет ровській області, КЖЕП № 7 про виз нання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням та зняття реєстрації.У ви падку неявки відповідача в судове засідання він вважається належно повідомленим про місце, день і час його проведення.

Царичанський районний суд Дніпро петровської області (51000, смт Цари чанка, вул.Театральна,14а Дніпропет ровської області) викликає в судове засідання в якості відповідача Маме дова Расіма Фурідіна огли, зареєстро ваного за адресою: смт Царичанка, вул.Набережна, 9а/1 Царичанського району Дніпропетровської області, по цивільній справі №2710/11 за позо вом Чередніченка Анатолія Олексійо вича до Мамедова Расіма Фурідіна огли про усунення перешкод у здійсненні права користування та роз порядження житловим будинком шля хом зняття із реєстрації. Судовий роз гляд відбудеться 30 січня 2012 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Ца ричанського районного суду. У разі не явки справу буде розглянуто за відсут ності відповідача. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 26 січня 2012 року о 14 год. 00 хв. відбудеться розгляд цивільної справи №26030/11 за позовом Ли сичкіна Олександра Івановича до Бо рискіна Олександра Сергійовича про визнання договору недійсним. У разі неявки відповідача Борискіна Олек сандра Сергійовича в судове засідан ня справу буде розглянуто за наявни ми матеріалами справи та винесено рішення суду на підставі наданих суду доказів. Адреса суду: 52005, Дніпро петровська область, смт Ювілейне, вул. Теплична,7 каб. № 13. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Саранчук Юрія Володимировича, 1964 р. н., у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 24858/ 2011 р. за позовом Саранчук Ганни Семенівни, Саранчук Вячеслава Володимировича, Круглу шиної Наталії Володимирівни в своїх інтересах та інтересах неповноліт нього сина Круглушина Ростислава Євгеновича, 2001 р. н., до Саранчук Юрія Володимировича, 3ті особи КЖЕП38, Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втратила право на користування житловою пло щею та зняття з реєстрації, яке відбу деться 24 січня 2012 р. о 09 год.00 хв. у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. №225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Плахотіна Леоні да Леонідовича та Русіна Євгена Григо ровича як відповідачів у судове засі дання по цивільній справі за позовом Романченко Валентини Леонідівни до вас про усунення перешкод у користу ванні власністю, яке відбудеться 27.01.2012 року о 1000, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпро петровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неяв ки передбачені ст. 169 ЦПК України. Викликаються Охрименко Олек сандр Петрович, Рудницька Алла Ва силівна до Павлоградського міськра йонного суду Дніпропетровської об ласті, який знаходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303, в якості відповідачів по цивільній справі за позовом Охрименко Олек сандра Володимировича про усунен ня перешкод у користуванні власні стю. Справа призначена до розгляду на 08 лютого 2012 р. о 09. год. 30 хв. Справу слухає суддя Головін В. О. Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у зв’язку з розгля дом цивільної справи за позовом Ісає вої Ірини Володимирівни до Ісаєва Віктора Миколайовича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням викликає відповідача Ісаєва Віктора Миколайовича у судове засідання, яке відбудеться 17 лютого 2012 року о 10 00 у приміщенні Кіровського район ного суду м. Дніпропетровська (пр. Пушкіна, 29, суддя Казак С. Ю., каб. 6). У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Викликаються Должикова Світлана Володимирівна, Должиков Віктор Юрійович, Мілаєнко Яна Анатоліївна, Мілаєнко Руслан Анатолійович до Пав лоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, який зна ходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, кабінет 303, в якості відповідачів по цивільній справі за позовом Виконавчого комі тету Павлоградської міської ради про втрату права на користування житло

вим приміщенням. Справа призначе на до розгляду на 23 січня 2012 р. о 08 год. 30 хв. Справу слухає суддя Го ловін В. О. Викликаються Тертишний Ігор Іва нович до Павлоградського міськра йонного суду Дніпропетровської об ласті, який знаходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Виконав чого комітету Павлоградської міської ради про втрату користування житло вим приміщенням. Справа призначе на до розгляду на 24 січня 2012 р. о 08 год. 30 хв. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Юді на С.Г.) викликає в якості відповідача Роженцеву Інну Данилівну в інтересах Роженцевої Валерії Олександрівни, Ро женцевої Анастасії Олександрівни, Ки ричка Олега Валерійовича про визнан ня осіб такими, що втратили право на ко ристування житловим приміщенням. Останнє місце проживання відповідача: вул. Гагаріна, 30, кв.26, м. Павлоград, Дніпропетровська область. Судове засі дання призначене на 26.01.2012 року на 09.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неяв ки відповідача у судове засідання спра ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності. Розгляд цивільної справи за позо вом Романовської Дарини Григорівни до Романовського Андрія Валерійови ча про розірвання шлюбу відбудеться 07.02.2012 року о 10 год.00 хв. Про шу Романовського Андрія Валерійови ча з’явитися на вищевказану дату роз гляду справи до Кіровського районно го суду м. Дніпропетровська, пр. Пуш кіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 7 лютого 2012 року о 08 год. 45 хв. суд дя Чулінін Д. Г. у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, зал № 304, буде розгляда ти цивільну справу за позовом Коту ранова В. В. до Сургіної І. В. про відшкодування шкоди, завданої залит тям квартири, де третя особа Кому нальне житловоексплуатаційне підприємство № 1. У випадку неявки в судове засідання Сургіна І. В. вва жається належно повідомленою про день, місце та час його проведення. П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає відпо відача Лисенка Андрія Миколайовича, 27 червня 1979 р. н., який зареєстро ваний по вул. Садова, 35 в с. Мар’янів ка П’ятихатського району Дніпропет ровської області у судове засідання для розгляду цивільної справи № 2 759/11 за позовом Публічного акціо нерного товариства «Комерційний Банк «ПриватБанк» до Лисенка Анд рія Миколайовича про стягнення за боргованості за кредитним договором, яке відбудеться 26 січня 2012 р. о 13. год. 00 хв. Під головуванням судді Резніченка М. С. у приміщенні П’яти хатського районного суду за адресою: м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114. У разі неявки відповідача у судове за сідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Царичанський районний суд Дніпро петровської області (51000, смт Цари чанка, вул. Театральна, 14а Дніпро петровської області) викликає в судо ве засідання в якості відповідача Сметану Віталія Вікторовича по цивільній справі № 2583/11 р. за по зовом ПАТ «КБ «Приватбанк» до Сме тани Віталія Вікторовича про стягнен ня заборгованості за кредитним дого вором. Судовий розгляд відбудеться 07 лютого 2012 року о 09 год. 00 хв. У приміщенні Царичанського районно го суду. У разі неявки справу буде роз глянуто за відсутності відповідача.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області 12.10.2010 року та 06.12.2010 року виніс заочні рішення по цивільних справах ДНЗ «Криворізький центр про фесійної освіти металургії та машино будування» до Сергійчука Віктора Іва новича, Коваленка Юрія Олексійовича про визнання такими, що втратили пра во на користування житловими при міщеннями, а саме житловими кімната ми № 225, № 424 гуртожитку №2 за ад ресою: м. Кривий Ріг, пл. Домнобудів ників,10. Після опублікування оголо шення в пресі відповідачі вважаються ознайомленими з рішенням суду.

Петропавлівським районним судом Дніпропетровської області 20 груд ня 2011 року винесено заочне рішен ня про позбавлення права користуван ня житловим приміщенням по вул. Брагіна, 119 в смт Петропавлівка Дніпропетровської області та зняття з реєстрації місця проживання за вка заною адресою Войтенка Володимира Володимировича. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 07.10.2008 року було ви несено заочне рішення по цивільній справі за позовною заявою Лисогор Тетяни Вікторівни до Лисогор Влади слава Віталійовича про стягнення алі ментів на утримання дитини, яким було стягнуто з Лисогор Владислава Віталійовича, 1974 року народження, уродженця м.Дніпропетровська, на користь Лисогор Тетяни Вікторівни аліменти на утримання дитини Лисо гор Артура Владиславовича, 07 січня 2000 року народження, в розмірі 500 (п’ятсот) грн. 00 коп. щомісячно, по чинаючи з 01 вересня 2008 року і до досягнення дитиною повноліття, тоб то до 07 січня 2018 року включно. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 24.10.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21568/11 за по зовом Кредитної спілки «Добробут» до Подплетько Юрія Івановича, Кузне цова Владислава Леонідовича про стягнення заборгованості, в якому по зовні вимоги Кредитної спілки «Доб робут»до Подплетько Юрія Івановича, Кузнецова Владислава Леонідовича про стягнення заборгованості за кре дитним договором задовольнити в повному обсязі. Стягти солідарно з Подплетько Юрія Івановича, Кузнецо ва Владислава Леонідовича на користь Кредитної спілки «Добробут» за боргованість за кредитним договором № 370 від 18 червня 2010 року 2669 грн. 41 коп. Стягти солідарно з Под плетько Юрія Івановича, Кузнецова Владислава Леонідовича на користь Кредитної спілки «Добробут» судовий збір у сумі 51 грн. 50 коп. та витрати на інформаційнотехнічне забезпе чення розгляду справи в сумі 120 грн. 00 коп. 12 грудня 2011 року Васильків ським районним судом Дніпропет ровської області винесено заочне рішення по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Райффайзен Банк Аваль» до Гри гор’єва Руслана Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредит ним договором. Рішенням позовні ви моги задоволені повністю, а саме: стягти з Григор’єва Руслана Анатолі йовича на користь Публічного акціо нерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетров ської обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» заборгованість за кредит ним договором № Д 014/129183/ 3170/73 від 27.04.2007 року в сумі 406711,74 грн. (чотириста шість тисяч сімсот одинадцять гривень 74 коп.) Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 07.11.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21775/11 за позо вом Мойси Ганни Вікторівни до Мойси Івана Юрійовича про розірвання шлю бу, в якому позовні вимоги Мойси Ган ни Вікторівни до Мойси Івана Юрійо вича про розірвання шлюбу, задоволь нити. Шлюб, укладений між Мойса Ган ною Вікторівною, 23 листопада 1986 року народження, та Мойса Іваном Юрійовичем, 03 вересня 1985 року на родження, зареєстрований 06 липня 2007 року у Самарському відділі реє страції актів цивільного стану Дніпро петровського міського управління юс тиції (актовий запис № 238), розірва ти. Стягти з Мойси Івана Юрійовича на користь держави державне мито в сумі 17.00 грн. за оформлення розірвання шлюбу в органах реєстрації актів ци вільного стану, Мойсу Ганну Вікторівну від сплати державного мита звільни ти. Стягти з Мойси Івана Юрійовича на користь Мойси Ганни Вікторівни спла чений нею судовий збір у розмірі 8,5 гривні та витрати на інформаційне тех нічне забезпечення розгляду справи у розмірі 30 грн. Ройтберг Олександра Олександрів на, 02.07.84 р.н., прож.: м. Дніпропет ровськ, вул. Янгеля, 20/14, вул. Дуна євського, 31/17, викликається на за сідання комісії з питань захисту прав дитини, що відбудеться в каб. № 13 Ле нінської районної в м. Дніпропет ровську ради (пр. Калініна, 77) 08.02.2012 о 15.00.


12 ЖИТТЯ МІСТА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293)

ÏÐÈÞÒ ÄËß ÁÅÇÄÎÌÍÛÕ

 òåñíîòå, äà íå â îáèäå ÏÅÐÅÑÓÂÍÀ ÀÌÁÓËÀÒÎвß

Ó Ë²ÊÀв - ÐÅÉÄ ÑÅËÀÌÈ Ïåðåñóâíà àìáóëàòîð³ÿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà çàòâåðäèëà ãðàô³ê âè¿çä³â íà ñ³÷åíü. Ìåäèêè ìàòèìóòü åíäîñêîï³÷íå, óëüòðàçâóêîâå òà ³íøå îáëàäíàííÿ äëÿ îáñòåæåííÿ õâîðèõ ç ïîäàëüøèì â³äáîðîì ¿õ íà ãîñï³òàë³çàö³þ äëÿ ïëàíîâîãî, îïåðàòèâíîãî àáî êîíñåðâàòèâíîãî ë³êóâàííÿ.

ÍÎÂÈÍÈ ÌÀÉÁÓÒÍ²É ÕÐÀÌ

ÖÅÐÊÂÀ  ÏÀÐÊÓ ÊÀ˲ͲÍÀ Ó ïàðêó ³ì. Êàë³í³íà, ùî â Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ïî÷àëè çâîäèòè íîâó öåðêâó. ¯¿ áóäóâàòèìóòü ïîðÿä ³ç ì³ñöåì, äå â ðåâîëþö³éí³ ÷àñè áóâ Îëåêñàíäðî-Íåâñüêèé õðàì, çâåäåíèé ó 1900 ðîö³. Íîâà öåðêâà ìàòèìå ê³ëüêà ïîâåðõ³â. Òóò áóäóòü àäì³í³ñòðàö³ÿ, íåä³ëüíà øêîëà. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè âèñîòà ìàéáóòíüîãî õðàìó - 31 ìåòð. ○

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÂÀÄÈÌ ÊÎÌÀÐÎÂ,

äèðåêòîð ãîðîäñêîãî öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè:

ÍÀвÊÀÍÍß ÃÎÐÎÄßÍ

ÐÅÀÃÓÞÒÜ ÍÀ ÑÊÀÐÃÈ Çà 11 ì³ñÿö³â ïîíàä 70 òèñ. ãðí. ïîâåðíóòî ìåøêàíöÿì çà íåÿê³ñíó ïðîäóêö³þ òà íàäàí³ ïîñëóãè. Çà öåé ïåð³îä äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè íàä³éøëî 228 çâåðíåíü, ³ ìàéæå âñ³ âîíè çàäîâîëåí³ íà ¿õíþ êîðèñòü. ßê ç`ÿñóâàëîñü, êîæíå òðåòº íàð³êàííÿ ñòîñóºòüñÿ ÿêîñò³ âçóòòÿ, îäÿãó òà ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â. Íàäõîäÿòü ñêàðãè ³ â³ä àâòîëþáèòåë³â ùîäî îáì³íó òàëîí³â íà ïàëüíå ñòàðîãî çðàçêà íà íîâèé. ×èìàëî çâåðíåíü ïîâ'ÿçàí³ ç ðîáîòîþ ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â ïî ðåìîíòó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè òà ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â. ○

ª ÄÎDzË

ÊÓÐÑÈ ÄËß ÊÅÐÓÞ×ÈÕ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé óí³âåðñèòåò ³ì. À. Íîáåëÿ îòðèìàâ äîçâ³ë ó ̳í'þñò³ íà â³äêðèòòÿ êóðñ³â ç ï³äãîòîâêè àðá³òðàæíèõ êåðóþ÷èõ. Òàêå ïðàâî íàäàíî ëèøå ø³ñòüîì âèøàì â Óêðà¿í³. ϳäãîòîâ÷³ êóðñè çìîæå ïðîéòè áóäü-ÿêà ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà ìຠïîâíó âèùó þðèäè÷íó àáî ïîâíó âèùó åêîíîì³÷íó îñâ³òó òà ñòàæ ðîáîòè çà ñïåö³àëüí³ñòþ íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â. Ïî çàâåðøåíí³ êóðñ³â íà ñëóõà÷³â ÷åêàþòü ³ñïèòè, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè îòðèìàþòü ñâ³äîöòâî ïðî ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³êàö³¿ àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Íàñòóïëåíèå çèìû êòî-òî æäåò ñ ðàäîñòüþ, à êòî-òî ñî ñòðàõîì. Äëÿ ëþäåé, íå èìåþùèõ êðûøè íàä ãîëîâîé, õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà ïðåâðàùàåòñÿ â áîðüáó çà âûæèâàíèå. Êðîâàòü â íî÷íîì ïðèþòå è ãîðÿ÷èé óæèí äëÿ ìíîãèõ èç íèõ - ðåàëüíûé øàíñ íà ñïàñåíèå.  ýòîì óáåäèëèñü êîððåñïîíäåíòû «Â³ñòåé», ïîáûâàâ â ãîðîä ãîðîä-ñêîì öåíòðå ñîöïîìîùè ЛУЧШЕ, ЧЕМ НА УЛИЦЕ

- 40% îáèòàòåëåé öåíòðà æåðòâû îáñòîÿòåëüñòâ. Ïîïàâøèì â áåäó ñïåöèàëèñòû ïîìîãàþò ðåøèòü þðèäè÷åñêèå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âîññòàíîâëåíèåì äîêóìåíòîâ, òðóäîóñòðîéñòâîì, âåäåíèåì ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ. Ïðàâäà, ñòàíîâèòüñÿ íà ïóòü èñòèííûé æåëàþò íå âñå. Íåêîòîðûå «òåðÿþò» äîêóìåíòû ðàç çà ðàçîì, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü íàõîäèòüñÿ â ïðèþòå ïîäîëüøå. Второе - количество «койко-мест». Небольшая площадь рассчитана на 25 «постояльцев», на деле же их обычно 30-35 (около 15 - в летний период). Когда не хватает кроватей, люди спят на полу в проходе. «В тесноте, да не в обиде» они отдыхают, едят, в меру возможностей обустраивают уют, правда, в пределах своей постели. Для гигиенических процедур здесь одна на всех ванная комната. Время работы центра - с семи вечера до семи утра, когда мороз сильный, бездомных принимают круглосуточно. Кормят один раз в сутки - вечером, но ужин полноценный - первое, второе, третье. Бюджет «вечери» - 2 - 2,50 грн. на человека.

Ночной приют для бездомных работает с 1999 года. Тогда под него переоборудовали небольшое помещение, где раньше находились ясли. Когда туда заходишь, первое впечатление - запах, его ощущаешь еще до входа в ПРОСТЫЕ здание, а внутри начина- ПРАВИЛА Прежде чем попасть в ешь жалеть, что не носишь приют, бездомные прохов сумочке противогаз. дят флюорографию, обследование на педикулез, санитарную обработку. Контингент на Свердлова, 56 разный: в одной комнате и обманутые старики, и инвалиды, и люди, освободившиеся из мест заключе-

 ÌÎÐÎÇÛ ÖÅÍÒÐ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ния, и алкоголики, и наркоманы. Молодежь попадает сюда нечасто. Большинству постоянных «клиентов» - за сорок. Директор городского центра социальной помощи Вадим Комаров объясняет это тем, что чем старше человек, тем сложнее ему найти работу и стать востребованным для общества. Максимальный срок пребывания в центре - около трех месяцев. Но все зависит от обстоятельств, иногда люди ночуют здесь годами. Например, одна из «завсегдатаев» - пенсионерка Мария Долинская. Вот уже полтора года она в судебном порядке разбирается со своей внучкой и ее сожителем, которые обманом отобрали у пенсионерки жилплощадь. И хотя жить приходится в таком месте, надежды женщина не теряет. Правила нахождения в приюте просты - категорически запрещены различного рода допинги и агрессия. Закрыты двери и для людей с психическими отклонениями. Нарушителей дисциплины сразу же «депортируют» обратно на улицу.

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÇÄÅÑÜ ÍÎ×ÓÞÒ ÃÎÄÀÌÈ НЕ РАДУЕТ СОСЕДСТВО Учитывая специфику центра, местных жителей такое соседство не радует. Именно это - одна из причин, по которой сорвался переезд приюта в более комфортабельное помещение - здание бывшего детского сада на улице Алмазной. Там было бы две комнаты, санпропускник, прачечная, а вместимость - от 50 до 70 человек. Несмотря на то, что уже велись ремонтные работы здания, днепропетровцы выразили категорическое несогласие. По словам Вадима Комарова, жители города предложили отдать это помещение обездоленным детям или под приют для животных. Так что в ближайшее время днепропетровских бездомных будут по-прежнему ждать по адресу: ул. Свердлова, 56.

ÎÒÊÓÄÀ ÏÎÌÎÙÜ Öåíòð ôèíàíñèðóåòñÿ èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà, ïîìîùü ïîñòóïàåò òàêæå îò îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñïîíñîðîâ è öåðêâè. ×àùå âñåãî ïåðåäàþò âåùè è ïðîäóêòû. Âåðóþùèå è âîëîíòåðû âåäóò ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó, ìîðàëüíî ïîääåðæèâàþò áåçäîìíûõ.


МІЖ НАМИ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

È ÏÐÈßÒÍÎ, È ÏÎËÅÇÍÎ

Êðåïêèå îáúÿòèÿ âìåñòî àïòå÷êè ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

ÍÎÂÈÍÈ ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

ÁÅÇ ×ÅÐÃÈ -  ÄÈÒÑÀÄÎÊ

ÄÅÍÜ ÎÁÚßÒÈÉ - ìîëîäîé ïðàçäíèê, îòìå÷àåòñÿ 21 ßÍÂÀÐß è 4 ÄÅÊÀÁÐß.

Ïðåäñòîÿùèå âûõîäíûå îáåùàþò áûòü âåñåëûìè è íåîáû÷àéíî òåïëûìè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çà îêíîì çèìà. Âñå äåëî â òîì, ÷òî 21 ÿíâàðÿ âî âñåì ìèðå îòìå÷àþò Äåíü îáúÿòèé. Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî âîñåìü «îáíèìàíèé» â äåíü îòëè÷íûé ñïîñîá ñíÿòü ñòðåññ

 äåêàáðå îí èìåíóåòñÿ ìåæäóíàðîäíûì, à â ÿíâàðå - íàöèîíàëüíûì. Ñîãëàñíî òðàäèöèè íóæíî çàêëþ÷èòü â äðóæåñêèå îáúÿòèÿ ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé è äàæå íåçíàêîìûõ ëþäåé. Ïðàçäíèê ïîÿâèëñÿ â 70-õ ãîäàõ XX âåêà â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå çàïàäíîåâðîïåéñêîé ìîëîäåæè.

беспокойства и грусти будет достаточно легких объятий. Когда же человек очень рад и счастлив, он сам визуально ищет с кем можно поделиться позитивом. Очень хорошо, если получится оказаться рядом в нужную минуту и предложить себя для крепких объятий. Учитывать продолжительность. ВыясÏÎ×ÅÌÓ ÎÁÍÈÌÀÞÒÑß нить, в каком ÆÅÍÙÈÍÛ настроении находится че÷óâñòâóþò ñåáÿ ëþáèìûìè ловек. Чем îùóùàþò ïîääåðæêó оно позитивíðàâÿòñÿ òåëåñíûå êîíòàêòû нее, тем доль-

Объятия - неотъемлемая и очень приятная часть нашей жизни. К сожалению, сегодня желание обниматься у современных, озабоченных построением бизнес-планов и обсуждением различных проектов людей возникает все реже и реже. А ведь объятия играют более ÏÎ×ÅÌÓ ÎÁÍÈÌÀÞÒÑß ÌÓÆ×ÈÍÛ важную роль, чем мы привыкли ду- ÷óâñòâóþò ñåáÿ ëþáèìûìè мать. Их польза неóñïîêàèâàþòñÿ оценима!

3

îùóùàþò áëèçîñòü ïîëó÷àþò óäîâîëüñòâèå

÷óâñòâóþò çàáîòó

×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÛ «ÎÁÍÈÌÀËÊÈ»: способствуют скорейшему выздоровлению

Ó снимают боль

Ô

давление

и эндокринной систем

4

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÂÎÐ×ÈÉ ÀÍØËÀÃ

«ÎÁÕÂÀÒÛÂÀÉÒÅ» ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ ÍÅ ÌÅÍÅÅ 8 ÐÀÇ Â ÄÅÍÜ

Ó Öåíòðàëüí³é ì³ñüê³é á³áë³îòåö³ ïðîéøîâ àâòîðñüêèé êîíöåðò ïîåòà-ï³ñíÿðà, ìåëîäèñòà Âîëîäèìèðà Ëóê'ÿíåíêà, îäíîãî ç êîíêóðñàíò³â íà ñòâîðåííÿ ã³ìíó îáëàñò³. Ïðèñóòí³ ðàäî çóñòð³ëè ñîë³ñò³â - ó÷àñíèê³â êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè «È ïóñòü ëþáîâüþ ìèð äîáðååò». Àâòîðó êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè Âîëîäèìèðîâ³ äîíüêà â³äîìîãî íà Ïðèäí³ïðîâ'¿ ïèñüìåííèêà é ïîåòà Ìèõàéëà Ñåëåçíüîâà - ²ðèíà - çà âèêîíàííÿ ï³ñåíü íà â³ðø³ áàòüêà âðó÷èëà ïîäàðóíêîâèé ôîòîïîðòðåò. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

стимулируют укрепление иммунной, центральной нервной, сосудистой

Ó снижают кровяное

ше и крепче можно продолжать объятия. «Найти» подход. Нужно приблизиться на расстояние 1-2 метров, слегка развести руки, как бы показывая свою открытость. Затем подойти вплотную и обнять человека.

Òîð³ê ó ÷îòèðüîõ äèòñàäêàõ ì³ñòà â³äêðèëè ÷îòèðè äîäàòêîâ³ ãðóïè. Òàêèì ÷èíîì ÷åðãó äî äîøêiëüíèõ çàêëàäiâ çìåíøåíî íà 95 îñ³á. Ö³ ðåçóëüòàòè îïðèëþäíèëè ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ äîäàòêîâî¿ ãðóïè ó äèòñàäêó ¹11. Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâî¿ âëàäè, ðîáîòà ó öüîìó íàïðÿìêó òðèâàòèìå ³ â 2012 ðîö³. Çîêðåìà, ìàþòü çàïðàöþâàòè ùå ï'ÿòü äîäàòêîâèõ ãðóï, ðîçïî÷àòè ðîáîòè ïî ñòâîðåííþ êîìïëåêñó «øêîëà-ñàä» íà áàç³ øêîëè ¹7.

ÍÅ ÂϲÇÍÀªÒŠ̲ÑÒÎ

Ô

Ó снимают стресс

Óявляются символом забо-

вызывают чувство

ты и поддержки

эйфории

Ó вдохновляют Как сделать, чтобы объятия были крепкими, но при этом не перестараться? Проявлять инициативу. Особен-

1

но это касается мужчины. Насколько крепкими будут его объятия, такими же окажутся женские. Оценивать ситуацию. В минуты

2

ÂÎÒ ÝÒÎ ÐÅÊÎÐÄ! 12 íîÿáðÿ 2009 ãîäà âî Âñåìèðíûé äåíü ðåêîðäîâ Ãèííåññà 112 ÷åëîâåê (ïàññàæèðîâ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà) îáíèìàëèñü öåëóþ ìèíóòó â ïîìåùåíèè âîêçàëà.

Ô

повышают гемоглобин в крови

Ô

ÅÂÐÎÏÅÉÖÛ ÄÅËÀÞÒ ÝÒÎ ×ÀÙÅ Àìåðèêàíöû ðåæå èñïîëüçóþò â ïîâñåäíåâíîé

æèçíè ïðèêîñíîâåíèÿ - ãäå-òî 2-3 ðàçà â ÷àñ. À âîò åâðîïåéöû ãîðàçäî ÷àùå ïðèêàñàþòñÿ äðóã ê äðóãó - îêîëî 100 ðàç â ÷àñ.

P.S. Не скупитесь на объятия, ведь такой подарок не опустошает ваш кошелек ни на копейку. Зато поднимает настроение и даже укрепляет здоровье.

Öüîãî ðîêó ì³ñöåâà âëàäà ïëàíóº íåàáèÿêó óâàãó ïðèä³ëèòè çáåðåæåííþ ïàì'ÿòíèê³â òà áëàãîóñòðîþ ì³ñòà. Ñåðåä ïåðåäáà÷óâàíîãî - ðåñòàâðóâàòè áþñò Áðåæíºâà, ïðîâåñòè êàïðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ òðüîõ âóëèöü òà çðîáèòè ïîòî÷íèé ðåìîíò íà 20 òèñ. ì2 äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿòü ³ çîâí³øíüîìó îñâ³òëåííþ íà 20 âóëèöÿõ Äíiïðîäçåðæèíñüêà. ○

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑϲÂÀËÈ ÃÓÐÒÎÌ Ãàëà-êîíöåðò ïåðåìîæö³â ðåã³îíàëüíî¿ øîó-ïðîãðàìè «Ãîëîñ ðåã³îíó» ïðîéøîâ ó ðàéîííîìó Áóäèíêó êóëüòóðè. Ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü 49 ó÷àñíèê³â ³ç Ïåòðîïàâë³âñüêîãî ðàéîíó òà Ïåðøîòðàâåíñüêà. Äî ô³íàëó âèéøëè 19 âîêàë³ñò³â. Âîíè çìàãàëèñü ó âì³íí³ ñï³âàòè åñòðàäí³ é íàðîäí³ ï³ñí³, ÷èòàòè ðåï.


14 ЗООДИВА ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ °

Ýòà ìàëåíüêàÿ òðîïè÷åñêàÿ ÿùåðèöà âîñõèùàåò óìåíèåì áåãàòü ñî ñêîðîñòüþ 1 ì/ñåê ïî ëþáîé ïîâåðõíîñòè - äàæå ââåðõ òîðìàøêàìè ïî ñòåêëÿííîìó ïîòîëêó. Ó÷åíûì ïîíàäîáèëîñü ïî÷òè 100 ëåò, ÷òîáû ïîíÿòü: ñåêðåò ôåíîìåíà - â îñîáîì ñòðîåíèè ëàïîê ãåêêîíà. Íà êàæäîì ïàëüöå - ìèëëèîíû ìèêðîùåòèíîê, âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ ïîâåðõíîñòüþ ïî ñëîæíåéøèì çàêîíàì ìîëåêóëÿðíîé ôèçèêè: ëàïêà â 1 ñì2 «âûðàáàòûâàåò» ñèëó ñöåïëåíèÿ â 1 êã. Âñåãî çà 1 ñåê. ãåêêîí ìîæåò «ïðèëåïèòü» è «îòëåïèòü» åå 15 ðàç! ○

ÌÎÐÑÊÎÉ «ÇËÎÄÅÉ»

°

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

ÕÎÇßÅÂÀ ÃÎÄÀ

Äðàêîíû îïòîì è â ðîçíèöó Äåä Ìîðîç îøèáñÿ àäðåñîì… Âûáðàòü ïðåòåíäåíòà íà òðîí ïîâåëèòåëÿ 2012 ã. âåñüìà çàòðóäíèòåëüíî. Ó âñåõ ñêàçî÷íûõ äðàêîíîâ çëîâðåäíûé õàðàêòåð è ïðèâû÷êà ïóãàòü âñòðå÷íûõ-ïîïåðå÷íûõ ñâèðåïûì âèäîì, îãíåì, äûìîì è ïðî÷èìè «ñïåöýôôåêòàìè». Èõ ðåàëüíûå ïîòîìêè, ðåïòèëèè, àáñîëþòíî ðàçíûå: ñ îäíèìè è ïîèãðàòü íå ãðåõ, à îò äðóãèõ ëó÷øå äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå…

ÊÐÎÊÎÄÈË-ÌÎÍÑÒÐ ° В семье рептилий - не без «урода». Самая плохая репутация у 7-метровых гребнистых крокодилов, нападающих на жителей деревень, расположенных возле водоемов. Прославились гиганты и пристрастием к дальним заплывам: их можно встретить за сотни километров от берега. Причем чувствуют они себя прекрасно как в пресной, так и в соленой воде некоторые «болтаются» в океане больше месяца. Такое возможно, благодаря их способности подолгу не есть, разве что перекусить «по дороге» небольшой акулой.

ÊÎËÞ×ÈÉ ÄÜßÂÎË °

ØËÅÌÎÍÎÑÍÛÉ ÂÀÑÈËÈÑÊ Приставку «шлемоносный» эта безобидная ящерица получила за гребень, тянущийся от головы до кончика хвоста, составляющего две трети длины тела. Василиск превосходно ныряет, плавает и бегает…по воде, развивая скорость

 ×åðíîì ìîðå âîäèòñÿ îäíà èç ñàìûõ ÿäîâèòûõ ðûá Åâðîïû - ìîðñêîé äðàêîí. Óêîë øèïàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà åãî ïëàâíèêàõ è æàáðàõ, î÷åíü îïàñåí äëÿ ÷åëîâåêà. Ñâîþ æåðòâó «çëîäåé» ïîäñòåðåãàåò íà ìåëêîâîäüå, çàðûâøèñü â ìÿãêèé ãðóíò. Äàéâåðû è ëþáèòåëè ïîáðîäèòü ïî áåðåãó áîñèêîì äîëæíû ñìîòðåòü ïîä íîãè, ÷òîáû íå íàñòóïèòü íà íåãî - â ïðîòèâíîì ñëó÷àå óêîëà íå èçáåæàòü. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

«ÏÐÈËÈÏÀËÀ» ÃÅÊÊÎÍ

×èòàéòå íà ñàéò³:

°

до 12 км/час. При этом он поднимается в полный рост, растопыривает передние лапы и бешено «молотит» задними: зрелище из разряда «очевидное-невероятное». Впрочем, не менее успешно василиск перемещается и по суше.

В пустынных районах Австралии живет молох, или «колючий дьявол» - ящерица из семейства агам. Ее тело покрыто «колючками», на голове - «рога». При столь устрашающих атрибутах это абсолютно безвредное существо, использующее внешний вид для защиты. Хищникам придется изрядно повозиться, чтобы проглотить молоха. Во-первых, помешают «колючки». Во-вторых, способность «раздувать» тело. Еще один способ защиты - «цветомаскировка». В теплую погоду молох желто-красный, в холодную - оливковый или коричневый.

ÈÌÏÎÇÀÍÒÍÀß ÈÃÓÀÍÀ ° Самая популярная и «одомашненная» рептилия - зеленая игуана. Она быстро привыкает к людям, несмотря на то, что с возрастом все больше походит на дракона. В природе игуана живет на ветвях деревьев в густых лиственных лесах, растущих у побережий. В случае опасности она спасается от преследователей бегством, спрыгивая на землю или в воду. Мощные когти - средство защиты, а не нападения: зеленая игуана не хищница, а вегетарианка. Чтобы испугать кого-то, ей достаточно «надуть» горловой мешок и грозно потрясти головой.

×ÓÄÎ Â «ËÈÑÒÜßÕ» ° Åùå îäíîãî îáèòàòåëÿ ìîðÿ - ëèñòâåííîãî ìîðñêîãî äðàêîíà ìîæíî âñòðåòèòü ëèøü ó þæíûõ áåðåãîâ Àâñòðàëèè. Ñâîèì íàçâàíèåì îí îáÿçàí àæóðíûì ïëàâíèêàì«ëèñòüÿì», ïîêðûâàþùèì íåæíîå òåëüöå. Òîëüêî äâà èç íèõ, ãðóäíîé è ñïèííîé, ðàáî÷èå, îñòàëüíûå - äëÿ êðàñîòû. Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå çóáîâ, äðàêîí÷èê õèùíèê, çàñàñûâàþùèé ìåëêèõ ðûá, êðåâåòîê, à íà áåçðûáüå è âîäîðîñëè. Íåîáû÷åí òîò ôàêò, ÷òî ïîòîìñòâî ó ýòèõ ðûá â ñïåöèàëüíîé ñóìêå «âûíàøèâàåò» îòåö. Ìàìàøå äîñòàòî÷íî îòëîæèòü â ñóìêó èêðó.

ÊÎÌÎÄÑÊÈÉ ÂÀÐÀÍ

ÑÂÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ ßÙÅÐÈÖÀ ÏÎËÓ×ÈËÀ ÁËÀÃÎÄÀÐß ÊÐÛËÜßÌ ËÅÒÀÞÙÈÉ ËÈËÈÏÓÒ

°

°

Эта миниатюрная ящерица - не персонаж фильмов и романов в стиле «фэнтези», а реальное существо. Свое название, «летающий дракон», она получила, благодаря… крыльям, расположенным по бокам складкам кожи, натянутым между «ложными» ребрами. Раздвигая их, дракон-лилипут пролетает 20-25 м. Ловко огибает любые препятствия, меняет направление полета, а заодно высматривает себе пропитание - муравьев и личинки насекомых.

Еще один крупнейший представитель рептилий - варан, обитающий на островах Комодо, Ринджа, Падар и Флорес. Живет он в глубоких, выкопанных «собственноручно» норах. В его меню - падаль, дикие свиньи, козы, олени, обезьяны и собаки. Извес-

тны случаи нападения на людей, что не влияет на желание поглазеть на гигантских ящериц: ежегодно Национальный парк Комодо посещают тысячи любителей острых ощущений. В настоящий момент этот вид животных занесен в Красную книгу.


ЖИТТЯБУТТЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.01.2012 ð. ¹ 04 (1293) ○

ÒÀʲ ÑÏÐÀÂÈ

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóëàñü íåçâè÷íà ïîä³ÿ - â³ä íàñ íå çàõîò³â ëåò³òè ³íîçåìåöü, ÿêèé ãîñòþâàâ ó çíàéîìî¿. Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ 35-ð³÷íèé ãðîìàäÿíèí ßïîí³¿ ïðèëåò³â äî Àâñòð³¿, à ïîò³ì ïðÿìèì ðåéñîì «Â³äåíü-Äí³ïðîïåòðîâñüê» ïðèáóâ íà áåðåãè Äí³ïðà. À ÷åðåç ì³ñÿöü ëèøèâñÿ ó çàë³ ÷åêàííÿ ÷åêàííÿ,, â³äìîâèâøèñü ïîâåðòàòèñü äîäîìó

Îäíà ³ñòîð³ÿ ³ç çàëó ÷åêàííÿ

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀÇÍÀËÈ ÇÁÈÒʲÂ

ÏÎØÊÎÄÈËÈ ÂÀÃÎÍÈ Çà 2011 ð³ê êîðèñòóâà÷³ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ïîøêîäèëè 1 òèñ. 238 âàíòàæíèõ âàãîí³â íà ñóìó 4 ìëí. 816 òèñ. ãðí. Îñíîâí³ ïðè÷èíè óøêîäæåíü: ïîðóøåííÿ òåõíîëî㳿 âèâàíòàæåííÿ (56%), íàâàíòàæåííÿ (12%), à òàêîæ ÷åðåç ñõîäæåííÿ ç ðåéîê (21%). ²ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âàãîí³â 99% ïîøêîäæåíî íà ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ òà â ïîðòàõ.

ПОСВАРИВСЯ І ЛИШИВСЯ У нашому місті живе жінка, з якою вони познайомилися і спілкувались в Японії, де вона мешкала кілька років. Невідомо, чи запрошувала дама в гості японця, однак 7 грудня 2011 року він благополучно прибув в аеропорт Дніпропетровська. Погостювавши у знайомої понад місяць, іноземець зібрався вертатись додому. В нього був квиток на літак спочатку до Відня, а потім - до Токіо. Дівчина з родичами поїхали проводжати гостя в аеропорт у першій половині дня 9 січня. Чекаючи реєстрації на рейс, іноземець і його подруга посварилися. Після цього жінка з родичами, не дочекавшись вильоту, поїхали додому, а громадянин

Ó Ì²ÑÒÎ ÏÐÈËÅҲ ÄÎ ÇÍÀÉÎÌί

ÏÐÎÑÈIJ  ÀÅÐÎÏÎÐÒÓ ÌÀÉÆÅ ÄÎÁÓ Японії відмовився летіти і спілкуватися будь з ким. Для працівників міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ», які завжди готові до позаштатних ситуацій, поведінка чоловіка була несподіванкою. Іноземець відмовився і від допомоги співробітників міліції. Окрім того, виявилось, що він розмовляє лише японською і не володіє англійською, не кажучи про українську чи російську. Майже добу - з 14.00 дев’ятого січня до 10.00 наступного дня - гість провів у залі аеропорту.

ШУКАЛИ ПЕРЕКЛАДАЧА «Поведінка іноземця видалась не досить адекватною. Ми зв’язалися телефоном з Посольством Японії в Україні, а також

почали шукати перекладача з японської. Повірте, знайти такого фахівця в Дніпропетровську було непросто», - повідомив «Вістям» начальник лінійного відділу аеропорту «Дніпропетровськ» Головного управління внутрішніх справ в області Микола Ткаченко. За його словами, японець заявив, що не хоче повертатись на батьківщину, а залишиться в Україні. Після перемовин із Посольством Японії правоохоронці отримали згоду представництва на свої подальші дії відносно дивного пасажира. «Іноземець не порушував українське законодавство, ми не мали права його затримувати. Однак розуміли, що японці мають особливу ментальність і реагують на деякі

життєві ситуації не так, як ми. Надалі поведінка пасажира могла б бути непередбачуваною. Наприклад, він міг завдати шкоди своєму здоров’ю. Тому, за сприяння Посольства Японії, було прийнято рішення про медичне обстеження чоловіка», уточнив Микола Ткаченко. До аеропорту прибула бригада психоневрологічного диспансеру. Після обстеження гостя госпіталізували. До лікарні відправили і його багаж, який правоохоронці описали та опечатали згідно з інструкцією. Ця історія ще не завершена. Ми не вправі заглядати в душу іншої людини й шукати мотиви її вчинків, якщо вона не шкодить іншим. Краще згадаємо мудрий вислів: усе лікує час.

Çâåðü íà âîðîòíèê

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1291

ÓÏÅÐÒÈÉ ÏÎÐÓØÍÈÊ

Çà÷èíèâñÿ â³ä ÄÀ² ри намагалися зупинити ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ авто, але чоловік за кермом ігнорував ці вимоги, Ìèíóëîãî òèæíÿ ó «тікав» далі та врешті зуÊðèâîìó Ðîç³ ïðàö³âíè- пинився на парковці біля êè ÄÀ² 15 ãîäèí íàìàãà- магазину. Проте заблокуëèñÿ «ä³ñòàòè» âîä³ÿ ç вав двері, відмовився пред’явити документи й ÷åðâîíî¿ «Õîíäè» виходити. Водій поводив13 січня десь о пів на ся дивно - пересідав з печетверту ранку інспекто- редніх сидінь на задні,

лаявся, ввімкнув сигналізацію, не реагуючи на вимоги правоохоронців. При перевірці по базах даних, зокрема, встановили, що у 2009 році чоловіка на рік позбавляли водійських прав. А останній раз громадянина затримували приблизно за два тижні до цього

ÇÓÏÈÍÈÂÑß ÍÀ ÏÀÐÊÎÂÖ² інциденту за керування машиною в стані наркотичного сп’яніння. О 18.15 водій нарешті вийшов, його затримали і доставили до райвідділу, склали адмінпротоколи.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÄÀ² ÃÓÌÂÑ Â ÎÁËÀÑÒ²

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2012 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р16

ЧЕТВЕР, 19 СІЧНЯ 2012 РОКУ № 4 (1293)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

 äåòñòâå ëþáèëà «Äðàêóëó» ÞËÈß ÓÆÂÀ

Ìàøà Ñîáêî óâåðåíà, ÷òî ñèëüíûé ïîë ëþáèò ãëàçàìè. Æåíùèí æå âîçáóæäàåò íå÷òî äðóãîå. Èäåàëüíûé ÃÎÐÎÑÊÎÏ ìóæ÷èíà ïåâèöû äîëæåí ОВЕН ВЕСЫ îáëàäàòü èíòåëëåêòîì è  ïåðâîé ïîëîâèíå áûòü óâåðåííûì â ñåáå. Íåäåëÿ áóäåò íåäåëè â âàøåé àêòèâíîé, ïðåèñïîëÊàê ñîáëàçíèòü òàêîãî æèçíè ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ëþäè íåííîé îáåùàíèé, âïå÷àòëå÷åëîâåêà? Ìàøà ïîäåëèèç ïðîøëîãî: êàê áûâøèå íèé è ñîáûòèé. Çâåçäû îáåùàþò óäà÷ó â ôèíàíñàõ. Íå êîëëåãè, òàê è âîçëþáëåííûå. ëàñü ñ êîððåñïîíäåíòñòåñíÿéòåñü ïðèçíàâàòü ñâîè Íè â òîì, íè â äðóãîì ñëó÷àå êîé «Â³ñòåé» ñâîèì íå òîðîïèòåñü âîññòàíàâëèîøèáêè, òîãäà óëó÷øåíèå ñåêðåòîì ïðèâëåêàòåëüâàòü äàâíî ïðåðâàííóþ ñâÿçü ìàòåðèàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ íîñòè ýòî íå ïðèâåäåò íè ê ÷åìó ñòàíåò ðåàëüíîñòüþ. Âûõîäíûå ëó÷øå ïîñâÿòèòü àêòèâíîìó ñåìåéíîìó îòäûõó. ТЕЛЕЦ Íåäåëÿ áóäåò ðàäîñòíîé; ñî ìíîãèì ñïðàâèòåñü áåç îñîáîãî òðóäà, õîòÿ ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ êàê ñâîèìè, òàê è ÷óæèìè ïðîáëåìàìè. Îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèòå íà ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè. Áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè óäåëÿéòå áëèçêèì. Åñëè çàïëàíèðîâàëè ïðèîáðåòåíèå äîðîãîé âåùè èëè êàïèòàëîâëîæåíèå, ëó÷øå âûäåðæàòü ïàóçó äî êîíöà ìåñÿöà. БЛИЗНЕЦЫ Ïðîèçâîäèòåëüíîé è íàïðÿæåííîé áóäåò íåäåëÿ . Åñëè óñìèðèòå àìáèöèè, ñìîæåòå óñïåøíî çàêîí÷èòü ðàíåå íà÷àòûå äåëà. Íà ðàáîòå îòêàæèòåñü îò êîëëåêòèâíîãî îáñóæäåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ. Íàó÷èòåñü îñòàíàâëèâàòü ñåáÿ è ïåðåâîäèòü äóõ - âîçìîæíî, ñàìîå âðåìÿ ïîñòè÷ü ïðåìóäðîñòè ìåäèòàöèè. РАК Ðàêè âñþ íåäåëþ áóäóò ñòðåìèòüñÿ ê äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííîé öåëè, íî èçëèøíÿÿ ïåðåìåí÷èâîñòü èõ íàñòðîåíèÿ è ïëàíîâ íå äàñò îùóòèìîãî ðåçóëüòàòà. È âñå æå âû ðåøèòå âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû, åñëè îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñîâåòû èëè âîñïîëüçóåòåñü ïîìîùüþ êîëëåã è çíàêîìûõ.  äàëüíåéøåì ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ â âàøó ïîëüçó. ЛЕВ Ëüâàì íåäåëÿ ïðåäâåùàåò ìàòåðèàëüíûé óñïåõ.  äåëàõ çâåçäû ðåêîìåíäóþò ÷àùå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê èíòóèöèè, âåäü îêðóæàþùèå ìîãóò ïðèâíåñòè â æèçíü è ïëàíû âíåçàïíóþ ñóìàòîõó. Ïåðåñòàíüòå îïàçäûâàòü, áóäüòå âíèìàòåëüíåå ê äåòàëÿì, è âîçíàãðàæäåíèåì ñòàíåò ñëóæåáíûé ðîñò. ДЕВА  íà÷àëå íåäåëè Äåâû ñòàíóò «ñïàñàòåëüíûì êðóãîì» äëÿ îêðóæàþùèõ, ìíîãèå áóäóò íóæäàòüñÿ â ïîìîùè, äîáðîì ñëîâå è âàøåé ïîääåðæêå. Íà÷àëüñòâî íàêîíåö-òî âàñ çàìåòèò è ê êîíöó ìåñÿöà âîçìîæíû ïîâûøåíèå èëè ïðåìèÿ. Åñëè âàì ïðåäëîæàò ó÷àñòèå â íîâîì ïðîåêòå - ñîãëàøàéòåñü è íå ðàçäóìûâàéòå, è òîãäà óæå â íà÷àëå ãîäà âàøà êàðüåðà ñòðåìèòåëüíî ïîéäåò ââåðõ.

õîðîøåìó. Çàòî âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âûïàäåò øàíñ ïîïðàâèòü ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå: âàñ æäóò äîðîãèå ïîäàðêè è ëåãêèé çàðàáîòîê. СКОРПИОН Óæå íà ýòîé íåäåëå çàãàäàííîå â íîâîãîäíþþ íî÷ü ïîñòåïåííî íà÷íåò ñáûâàòüñÿ. Òîëüêî ñòàðàéòåñü íå çëîóïîòðåáëÿòü íåáåñíûìè ïîäàðêàìè. Æåëàíèÿ è âîçìîæíîñòè íà ÷àøå âåñîâ äîëæíû óðàâíîâåñèòüñÿ, à â ñïèñêå âàøèõ «õî÷ó» äîëæíî áûòü òî, ÷òî ñîäåéñòâóåò äóõîâíîìó ðàçâèòèþ. СТРЕЛЕЦ Åñëè âû ïëàíèðîâàëè íà÷àòü íîâóþ æèçíü, ïðèøëî âðåìÿ ýòî ñäåëàòü. Ñìåíèòå èìèäæ, ÷àñòè÷íî ãàðäåðîá, îòêàæèòåñü îò ñëàäêîãî è ìó÷íîãî, çàïèøèòåñü â áàññåéí - âàñ æäóò âåëèêèå ñâåðøåíèÿ. Ñþðïðèçîì áóäåò ïîääåðæêà ëþäåé, î êîòîðûõ âû áûëè ïëîõîãî ìíåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîêóïîê áûòîâûõ ïðèáîðîâ èëè óêðàøåíèé äëÿ äîìà. КОЗЕРОГ Â íà÷àëå íåäåëè âàøè ïëàíû îòêîððåêòèðóþò îáñòîÿòåëüñòâà: âîçìîæíî, äðóçüÿì ïîíàäîáèòñÿ âàøà ïîääåðæêà. Íå ñïåøèòå, ìîæíî íàëîìàòü äðîâ. Òåðïåëèâî ìàíåâðèðóéòå â ñëîæèâøåéñÿ îáñòàíîâêå, ó÷èòåñü ãàðìîíè÷íî ñîòðóäíè÷àòü, íàõîäèòü ïóòè ïîíèìàíèÿ, âåäü âàøà òî÷êà çðåíèÿ íå åäèíñòâåííàÿ. ВОДОЛЕЙ Äîñòè÷ü óñïåõà ïî ìåñòó ðàáîòû íà ýòîé íåäåëå íå ñîñòàâèò òðóäà. Îòíåñèòåñü ñ ìàêñèìàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì è òåðïåëèâî øàãàéòå â íîãó ñ ïàðòíåðàìè. Íî îäíîâðåìåííî ñ êàðüåðîé âàì ïðèäåòñÿ ïîçàáîòèòüñÿ è î ñåìüå, ïîñêîëüêó ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ òðåáóþò âàøåãî ó÷àñòèÿ. РЫБЫ Íà ýòîé íåäåëå ïîÿâÿòñÿ øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè. Ïðèñòóïàéòå ê âîïëîùåíèþ äîëãîñðî÷íûõ ïðîåêòîâ; ýíåðãîðåñóðñû è êîøåëüêè ïàðòíåðîâ - ê âàøèì óñëóãàì. Ïðèäåòñÿ äåáþòèðîâàòü âî ìíîãèõ äåëàõ, ÷òî ìîæåò óòîìèòü, èñòîùèòü îðãàíèçì. Íå òÿíèòå âñå íà ñîáñòâåííîé ñïèíå, âåäü ðÿäîì åñòü îïûòíûå ëþäè, êîòîðûå ñ ðàäîñòüþ âàì ïîìîãóò. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«КУКЛА, РАЗДЕВАЙСЯ!»

нец-то детская мечта осуществилась. - Все мечты из детства сбылись? - Когда-то я так насмотрелась фильма «Дракула», что хотела стать вампиром. Каждый день подходила к зеркалу и злилась - почему у меня нет таких зубов, как у него! Но эта мечта из разряда тех, которым лучше не сбываться (смеется).

ПОСВЯЩАЕТСЯ КС - Маша, на твоем сайте можно прочитать: «Все, что я делаю, посвящается КС». Что это за загадочные буквы? - Первая означает «каждому», а какое второе слово - расскажу, когда выпущу альбом. - Одна из твоих новых песен называется «Ненавижу». Ты когданибудь чувствовала что-то подобное? - Не надо бояться этого слова. Ненависть - это еще одна сторона любви. Я ненавидела какие-то черты характера в человеке, но все это контролируется.

- Маша, отшумели новогодние и рождественские праздники. Что родители дарили тебе в детстве? - Помню, мне хотелось куклу. Мы были с ней почти одинакового роста. Я мечтала надеть ее красивое платье. Но мама подарила мне большую мягкую игрушку, которая ей больше понравилась. Она как будто выбрала подарок не мне, а себе. Мы до сих пор шутим на эту тему. Летом я выступала на Новой волне в великолепном фиолетовом пла- НАУШНИКИ И ВПЕРЕД тье. Посмотрела на себя - Тебя называют одв зеркало и поняла - наконой из самых соблазнительных певиц. От чего зависит сексуальность девушки? - Женщина может быть худенькой или полненькой, с карими или голубыми глазами. Это не важно. Главное - уверен-

«ÌÀÌÀ ÂÛÁÐÀËÀ ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÑÅÁß»

«ÊÎÃÄÀ ß ÇËÀß, ÇÀÒÅÂÀÞ ÁÎËÜØÓÞ ÓÁÎÐÊÓ» ность в себе. Как только женщина начинает комплексовать, сексуальность сразу теряется. Я тоже в себе нахожу эти штуки, но потом говорю: « Маша, перестань! У тебя и челюсть та, и брови те!». Потому что на самом деле все зависит от энергетики девушки.

- Как ты спасаешься от негативной энергии? - Негативную энергию нужно трансформировать. Я тоже бываю злой. Тогда я уединяюсь. Убираю в комнате, выкидываю ненужные вещи. Или же надеваю наушники и вперед - на беговую дорожку!

ÞÌÎÐ Íà ïåðåìåíêå ó÷èòåëü îñòàíàâëèâàåò áåãóùåãî ìàëü÷èêà: - Êóäà ëåòèøü? Ó÷åíèê îñòðèò: -  ãíåçäî. - Îñòîðîæíî, ìîé ïåðíàòûé äðóã! ☺ ☺ ☺

Âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðèÿòåëÿ.

- Òû ÷å òàêîé õìóðûé? - Äà âîò, ñ æåíîé ïîðóãàëèñü... - Èç-çà ÷åãî? - Íèêàê íå ìîæåì ñ íåé äîãîâîðèòüñÿ, ãäå ïðîâåñòè îòïóñê. - À â ÷åì ïðîáëåìà-òî? - Òû ïîíèìàåøü, ÿ õî÷ó â Òàèëàíä, à îíà õî÷åò ïîåõàòü ñî ìíîé...

ÏÎÃÎÄÀ Чт 19.01 Пт 20.01 Сб 21.01 Нд 22.01 Пн 23.01 Вт 24.01 Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà», Óêð³íôîðì.

cmyk

4 6 0С 6 8 0С 4 9 0С 0 +2 0С +1 +3 0С 0 2 0С 0 +2 0С +1 +3 0С +1 +3 0С 0 +2 0С 1 +1 0С 6 8 0С

півд.схід. 35 м/с півд.схід. 78 м/с півд.схід. 68 м/с півд.схід. 47 м/с півд. 25 м/с півн.захід. 23 м/с

Номер підписано до друку 18.01.12 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 2 0042

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you