Page 1

р1

³òàºìî ç Íîâèì 2012 ðîêîì! ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ?  äåòñòâå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè àññîöèèðóþòñÿ ñ ÷óäåñàìè è ïîäàðêàìè. Êîãäà ñòàíîâèøüñÿ âçðîñëûì - ñ êîðïîðàòèâîì íà ðàáîòå, óáîðêîé êâàðòèðû è «Èðîíèåé ñóäüáû». Ñëîâîì, êàæäûé âûáèðàåò óäîâîëüñòâèå ïî äóøå è, êîíå÷íî, ó÷èòûâàåò «ðàçìåð» ñâîåãî êîøåëüêà. Êàêàÿ ïðèáëèçèòåëüíî ñóììà íóæíà äëÿ âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà îáû÷íîé äíåïðîïåòðîâñêîé ñåìüå - ïîäñ÷èòàëè «Â³ñò³».

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№101 (1289) Четвер, 29 грудня 2011 р.

2021 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Ï²ÄÏÈÑÀÂ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ - Ç ÁÞÄÆÅÒÎÌ Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³äïèñàâ Çàêîí ïðî äåðæáþäæåò-2012. Íàãàäàºìî: äîêóìåíò 22 ãðóäíÿ ïðèéíÿëà Âåðõîâíà Ðàäà.  áþäæåò³ äîõîäè ïåðåäáà÷åí³ íà ð³âí³ 332,8 ìëðä. ãðí. ,âèäàòêè - ó ðîçì³ð³ 358 ìëðä. ○

ÍÀÉÁ²ËÜØÅ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

ÇÀÐÏËÀÒÀ - ÂÈÙÅ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ íàéá³ëüøèì çäîáóòêîì Êàáì³íó â 2011 ðîö³ ââàæຠï³äâèùåííÿ çàðïëàòè áþäæåòíèêàì. Íàðàç³ â ñåðåäíüîìó âîíè îòðèìóþòü 2,6 òèñ. ãðí. Òàêîæ Ãëàâà óðÿäó ïîîá³öÿâ, ùî íàñòóïíîãî ðîêó ïðîäîâæèòüñÿ àêòèâíå áóä³âíèöòâî æèòëà. Äëÿ öèõ ö³ëåé ³ç áþäæåòó âèä³ëÿòü 1,3 ìëðä.ãðí. ○

ªÂÐÎ-2012

«ÑÈÌÂÎ˲×Ͳ» ÌÎÍÅÒÈ

7

Êàçêîâà ðîáîòà äëÿ ijäà Ìîðîçà Ó äèòèíñòâ³ ìè âñ³ â³ðèëè â ijäà Ìîðîçà. ² ùîðîêó, 1 ñ³÷íÿ, ïðîêèíóâøèñü, îäðàçó á³ãëè äî ÿëèíêè ïîäèâèòèñÿ, ÿêèé ïîäàðóíîê â³í òàì çàëèøèâ. Íàïåðåäîäí³ ñâÿò êîðåñïîíäåíòó «Â³ñòåé» ïîùàñòèëî çóñòð³òèñü ç³ ñïðàâæí³ì ijäîì Ìîðîçîì - ³ç áîðîäîþ, ïîñîõîì ³ òîðáîþ ïîäàðóíê³â çà ñïèíîþ. Íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, àêòîð àêàäåì³÷íîãî óêðà¿íñüêîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. Øåâ÷åíêà Ìèõàéëî ×åðíÿâñüêèé îñü óæå ÷åòâåðòå äåñÿòèë³òòÿ ïîñï³ëü ïðèõîäèòü äî ä³òåé ó òàêîìó îáðàç³. ³í äàðóº ðàä³ñòü ìàëå÷³ òà ïîçèòèâ - äîðîñëèì.  åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ'þ êàçêîâèé ïåðñîíàæ ðîçïîâ³â ïðî ñâîþ êàçêîâó ðîáîòó, «êàñòèíã» äëÿ Ñí³ãóðîíüîê òà ïðî òå, ùî õîò³â áè ñàì çíàéòè ï³ä ÿëèíêîþ.

ËÈÑÒ²ÂÊÀ - «ÏÅÍѲÎÍÅл

вÇÄÂßÍŠ²ÒÀÍÍß ÌÀÍÄÐÓÂÀËÎ 61 Ð²Ê Æàðòîìà êîæíîãî ðîêó â ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ ñâÿòî äðóç³ ïåðåíàïðàâëÿëè Æèòåëü Òåõàñà Åêåð Õåíêñ ó òóäè-íàçàä îäíó é òó æ 1950 ðîö³ íàä³ñëàâ ñâîºìó ëèñò³âêó. Àëå ùîðàçó ðîáèëè äðóãîⳠ˳ Êåëë³ ð³çäâÿíó öå ç ð³çíèõ àìåðèêàíñüêèõ ëèñò³âêó. Ìîæíà ò³ëüêè ì³ñò ³ ì³ñòå÷îê. Óñåðåäèí³ óÿâèòè çäèâóâàííÿ ïåðøîãî, ïîñëàííÿ áóâ ñïèñîê ðîê³â êîëè ÷åðåç ð³ê òå ñàìå òà ì³ñöü, çâ³äêè âîíî áóëî â³òàëüíå ïîñëàííÿ ïîâåðíó- â³äïðàâëåíå. ëîñÿ äî íüîãî. Òàê ïî÷àëàñü Ñâîºð³äíà ð³çäâÿíà òðàäèåïîõàëüíà ìàíäð³âêà ö³ÿ, çàïî÷àòêîâàíà äâîìà ð³çäâÿíîãî ïðèâ³òàííÿ, ÿêà íàéêðàùèìè äðóçÿìè, òðèâàëà 61 ð³ê. ïðîäîâæèëàñü íàâ³òü ï³ñëÿ

ñìåðò³ îäíîãî ç íèõ - ˳ Êåëë³. Äåÿêèé ÷àñ â³òàëüíó ëèñò³âêó Åêåðó Õåíêñó, ÿêó âæå ç³ñòàðèëè ðîêè ïîäîðîæåé ïîøòîâèìè ñêðèíüêàìè, íàäñèëàëà âæå âäîâà éîãî òîâàðèøà. Íà æàëü, òåïåð «êóðñóâàííÿ» ïîñëàííÿ ïåðåðâàëîñÿ íåùîäàâíî Õåíêñ îòðèìàâ êîíâåðò, íà ÿêîìó áóëî çàçíà÷åíî, ùî îäåðæóâà÷ íå ïðîæèâຠçà âêàçàíîþ

àäðåñîþ. Íà äóìêó 89-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà, âäîâó éîãî äðóãà â³äïðàâèëè äî áóäèíêó ïðåñòàð³ëèõ. Íàðàç³ Õåíêñ ïëàíóº âñòàâèòè ëèñò³âêó â ðàìêó. «Ó íàñ áóëà ïðîñòî ñèëüíà äðóæáà», - êàæå â³í, çãàäóþ÷è, ÿê ùîðàçó ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàâ ñâÿòêîâîãî «ïðèâ³òó» â³ä òîâàðèøà.

6 Òàéíû èñòîðèè. «Äåäîâùèíà» êàê îíà åñòü cmyk

Íàöáàíê óâ³÷íèâ ºâðîïåéñüêó ïåðø³ñòü ç ôóòáîëó â ìîíåòàõ. Êîæíå ì³ñòî, äå ïðîõîäèòèìóòü ³ãðè, «îòðèìàëî» ïî 2 ìîíåòè ³ç íåéç³ëüáåðó òà ñð³áëà íîì³íàëîì 5 ³ 10 ãðí. Âèïóùåíî é êîëåêö³éí³ ãðîø³. 500-ãðàìîâà ìîíåòà íîì³íàëîì 500 ãðèâåíü îá³éäåòüñÿ íóì³çìàòàì 350 òèñ. ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³. ○

ÍÀØÀ - ÍÀÉÊÐÀÙÀ!

ªÂÐÎÏÀ «ÏÎÇÀÇÄÐÈËÀ» ÌÀÉÄÀÍÓ Ãîëîâíà ÿëèíêà êðà¿íè, ùî íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ó Êèºâ³, âèçíàíà íàéêðàùîþ â Ñõ³äí³é ªâðîï³. Ïðèíàéìí³ òàêî¿ äóìêè äîòðèìóºòüñÿ Àñîö³àö³ÿ äèçàéíåð³â ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöü. Íàãàäàºìî: âïåðøå ìàéäàí ïðèêðàñèëà øòó÷íà ÿëèíêà ó ôîðì³ êîíóñà. Âèñîòà «äåðåâà» - 40 ìåòð³â. ○

ÍÅ ÒÀÌ ÇÓÏÈÍÈÂÑß

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÏÀÐÊÎÂÊÓ Çà çà¿çä íà ñìóãó àáî çóïèíêó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ìîæëèâî äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè øòðàô. ̳í³ìóì â³í ñêëàäàòèìå 510 ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì Óðÿä ïðîïîíóº ïîñèëèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü âî䳿â çà íåíàäàííÿ ïåðåâàãè àâòîáóñàì, òðîëåéáóñàì òà ìàðøðóòêàì. Äåïóòàòè ÂÐ ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ çàêîí ï³äòðèìàëè. ßêùî ïðîãîëîñóþòü ³ â äðóãîìó - íîâ³ øòðàôè ñòàíóòü íåìèíó÷èìè.

ÍÀÑÒÓÏÍÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÈ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÂÈÉÄÅ 5 Ѳ×Íß 2012 ð. 2012ð.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

ØÊÎËÈ Ç ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐÀÌÈ Çà ñïðèÿííÿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà äëÿ îíîâëåííÿ òåõí³÷íî¿ áàçè êàá³íåò³â ³íôîðìàòèêè øêîëè îáëàñò³ îòðèìàëè 50 íàâ÷àëüíèõ êîìï’þòåðíèõ êîìïëåêñ³â ç â³äïîâ³äíèì ë³öåíç³éíèì ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì. Öüîãî ðîêó êîìïëåêñè ïðèäáàíî â ðàìêàõ Äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè «Ñòî â³äñîòê³â» òà ðåã³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè». ○

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289)

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Ãåííàä³é Òåìíèê â³äêðèâ íîâó àâòîìàòèçîâàíó ãàçîâó êîòåëüíþ ó ï'ÿòèõàòñüê³é øêîë³ ¹1. Öå çàáåçïå÷èòü áåçïåðåá³éíå òà ÿê³ñíå òåïëîïîñòà÷àííÿ çàêëàäó, ùî äîçâîëèòü íà 45% çåêîíîìèòè âèòðàòè áþäæåòíèõ êîøò³â äëÿ îïàëåííÿ. Ïîòóæí³ñòü êîòåëüí³ ñòàíîâèòü 867 êÂò. Çàãàëüíà âàðò³ñòü îá’ºêòà - 1,4 ìëí. ãðí. ○

Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ñîâåòà Åâãåíèé Óäîä ïðè ó÷àñòèè ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà ïðîâåë äåñÿòóþ, ïîñëåäíþþ â 2011 ã., ñåññèþ îáëàñòíîãî ñîâåòà

Ó Ï'ßÒÈÕÀÒÊÀÕ - ÊÎÒÅËÜÍß

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÒÅÏ˲ØÅ, Í²Æ ÇÀÇÂÈ×ÀÉ

 íîâûé ãîä - ñ áþäæåòîì

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÑÅÑÑÈß ÎÁËÑÎÂÅÒÀ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÄÎÁÐÅ ÏÎÏÐÀÖÞÂÀËÈ

ÏÐÀÂÎÂÀ ÎѲÒÀ ÍÅ ÇÀÉÂÀ 28 ãðóäíÿ â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîéøëî çàñ³äàííÿ ̳æâ³äîì÷î¿ êîîðäèíàö³éíîìåòîäè÷íî¿ ðàäè ç ïðàâîâî¿ îñâ³òè íàñåëåííÿ ïðè ÎÄÀ. Ìåòà çàõîäó - ï³äáèòè ï³äñóìêè ðîêó ùîäî âèêîíàííÿ ðàí³øå ïðèéíÿòèõ ïðîãðàì. Éøëîñÿ ïðî ïðîâåäåíó ðîáîòó. Çîêðåìà, ïðî îðãàí³çîâàíèé Òèæäåíü ïðàâà, ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî ¿õí³ ïðàâà òà îáì³í äîñâ³äîì ì³æ êîëåãàìè ç ð³çíèõ êðà¿í. Îñîáëèâó óâàãó ôàõ³âö³ ïðèä³ëèëè íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì îáëàñò³. Âîíè íàãîëîøóâàëè íà íåîáõ³äíîñò³ ï³äâèùåííÿ ïðàâîâîãî ð³âíÿ çíàíü ÿê äëÿ ó÷í³â, òàê ³ äëÿ â÷èòåë³â. ÎÃÎËÎØÅÍÍß Ó çâ'ÿçêó ç ïðîòåñòîì ïðîêóðàòóðè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 28.12.2011ð. ¹01-153 âèõ-11 êîíêóðñ ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ïðèì³ñüêèõ òà ì³æì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ íå âèõîäÿòü çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè), ùî áóâ îãîëîøåíèé â ãàçåò³ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» â³ä 29 ëèñòîïàäà 2011 ð. ¹92 (1280) òà ïðèçíà÷åíèé íà 29 òà 30 ãðóäíÿ 2011 ðîêó, â³äì³íÿºòüñÿ. ³äïîâ³äíî äî óõâàëè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî îêðóæíîãî ñóäó â³ä 22 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ïî ñïðàâ³ ¹2à/0470/ 18013/11 çà ïîçîâîì ÏÏ «Ç³ãôðèä-Ì» äî Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ â ÷àñòèí³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà ïðèì³ñüêèì àâòîáóñíèì ìàðøðóòîì çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüê ÀÂÖ - Êàðíàóõ³âêà ïîâ³äîìëÿºìî. Îðãàí³çàòîðîì ïåðåâåçåíü â³äì³íÿºòüñÿ ðîçãëÿä ïðîïîçèö³é ïåðåâ³çíèê³â- ïðåòåíäåíò³â ïî îá'ºêòó êîíêóðñó çà ¹125 ó òàáëèö³-äîäàòêó «Äí³ïðîïåòðîâñüê ÀÂÖ Êàðíàóõ³âêà», ÿêèé ì³ñòèòüñÿ â îãîëîøåíí³ â ãàçåò³ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» â³ä 29 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ¹92 (1280), ÿê òàêèé, ùî áóâ âíåñåíèé ïîìèëêîâî. Ðîçãëÿä ñïðàâè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðèçíà÷åíî íà 4 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó î 13:00. Âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ'ÿçêó òà äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ².Ñ.IJÎÐIJÖÀ

Главным итогом сессии стало принятие бюджета на 2012 г. в сумме 7062665 тыс.грн. и программы cоциально-экономического и культурного развития области на 2012 год. Также были подведены итоги работы областной власти в уходящем году. Сессия началась выступлением губернатора, который отметил положительную динамику во всех сферах деятельности. По его словам, очень важно не только удержать ведущие показатели социально-экономического развития, но и приумножить их, обеспечить рост регио-

ÏÐÎÄÎËÆÈÒÑß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÚÅÇÄÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ

нальной экономики и повышение качества жизни граждан. Говорил Александр Вилкул и о планах на 2012 г. «Ключевыми задачами являются продолжение капитального ремонта и реконструкции дорог темпами не ниже, чем в 2011 г.; строительство 2-й очереди объездной дороги до Южного моста, самого моста и развязок. Продолжится строительство съездов с Кайдацкого моста, - подчеркнул губернатор. - В госбюджете заложены гарантии под строительство Днепропетровского метрополитена. Наша задача - привлечь финансовые ресурсы ЕБРР и мощного подрядчика, чтобы в 2015 г. завершить работы на 3-х станциях метро».

ПРОГРАММЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ОБЛАСТИ В ходе сессии депутаты приняли целый ряд программ, важных для области. Евгений Удод в первую очередь отметил новую редакцию региональной программы развития местного самоуправления на 2012-2016 гг. и ее концептуальное продолжение, программу содействия гражданской активности в развитии территорий, инициированную губернатором. Ее суть - поддержка домовых комитетов, ОСМД, са-

ÇÀÄÀ×À - ÏÐÈÂËÅ×Ü ÐÅÑÓÐÑÛ ÅÁÐÐ моорганизации населения в режиме работы с сельскими громадами. Дождались своей очереди и инициативы общественных зоозащитных организаций. Впервые в области утверждена программа обращения с бездомными животными, соответствующая европейским стандартам. В целом, на сессии рассмотрели и приняли решения более чем по 40 актуальным вопросам.

ÏÐÈÐÎÄÓ - ÏÎÄ ÎÕÐÀÍÓ Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé êîìïëåêñíîé ýêîëîãè÷åñêîé ïðîãðàììû â 2012 ã. â Ïîêðîâñêîì è Òîìàêîâñêîì ðàéîíàõ ñîçäàäóò çàêàçíèêè «Ñòàðîêàñüÿíîâñêèé» è «Ãëóøåâêà».

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ÄÎ ÑÂßÒ

Ìàëå÷à ðà䳺 äèòñàäêó ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

Íà ñòâîðåííÿ ÍÂÊ âèä³ëåíî: 9 500 òèñ. ãðí. ç îáëàñíîãî áþäæåòó 9 698 òèñ. - ³ç ì³ñöåâîãî.

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Áàòüêè ìàëåíüêèõ ìåøêàíö³â ñåëèùà Ãîðüêîãî ðàä³þòü - äëÿ ¿õí³õ ä³òåé â³äêðèòî ÍÂÊ «ñàäî÷îê-øêîëà» У цьому селищі Дніпропетровського району дошкільного навчального закладу досьогодні не було. Батьки 50-ти дітей змушені були шукати місця в дитсадках сусідніх населених пунктів. Проте тепер на базі Горьківської школи №3 відкрито навчальновиховний комплекс. За дорученням губернатора Олександра Вілкула його заступник Марія Пустова урочисто відкрила заклад. Їй дуже сподобались затишні спальні, ігрові кімнати, їдальня. Також вона лишилась задоволеною дитячим майданчиком із гірками, гойдалками, пісочницею й альтанками. На урочистостях дошкільнятам вручили со-

IJÒÈ ÕÎÄÈÒÈÌÓÒÜ Ó «ÑÀÄÎ×ÎÊ-ØÊÎËÓ»  вÄÍÎÌÓ ÑÅËÈÙ² лодкі подарунки. У свою чергу, дівчатка в костюмах принцес і хлоп’ята в костюмах зайчиків читали вірші, чим дуже потішили представників обласного і районного керівництва. Батьки радіють, адже тепер їхні малюки ходитимуть до дитсадка в рідному селищі. Відкриття НВК стало можливим завдяки реалізації регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти».


р3

СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ÐÀIJÑͲ ÏÎIJ¯

котлах, використовуючи газ низького тиску, вночі - автоматично вмикає електрокотли, споживаючи електроенергію. Подібне поєднання газової і електричної генерації тепла дозволяє зменшити витрати на енергоносії майже вдвічі. Котельня - один із пілотних проектів у рамках масштабної модернізації тепло-

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ ñâÿò â îáëàñò³ ñòàëèñü äâ³ ðàä³ñí³ ïî䳿: 110 ðîäèí ç àâàð³éíèõ áóäèíê³â ó ðàéîí³ Øàìèøèíî¿ áàëêè â Äí³ïðîäçåðæèíñüêó îòðèìàëè íîâ³ êâàðòèðè, à â ñåë³ Ëîáîéê³âêà Ïåòðèê³âñüêîãî ðàéîíó ç’ÿâèëàñÿ ñó÷àñíà êîòåëüíÿ

Ще у 1985 році в районі Шамишиної балки зафіксували прояви зсувів території й деформацію будівель. Тож житлові будинки визнали аварійними. До цього часу термінового відселення потребували 110 родин. Нинішнього року за поданням губернатора Олександра Вілкула Уряд виділив 20 млн. грн. на

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

4,34 ìëí. ãðí. -

âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ êîòåëüí³. Êîøòè âèä³ëåí³ ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ç îáëàñíîãî áþäæåòó.

ÊÎÒÅËÜÍß ÎÁ²Ãвª ÄÈÒß×ÈÉ ÑÀÄÎÊ придбання нового житла. 14 квартир родини отримали у двоповерхових будинках котеджного містечка «Голубе озеро», 45 - у чотириповерхових - у мікрорайоні «Соцмісто», ще 51 квартира - у багатоповерхівках Заводського, Дніпровського та Баглійського районів Дніпродзержинська. За дорученням Олександра Вілкула, 27 грудня його заступник Геннадій Темник вручив ордери на нові квартири мешканцям аварійних будинків. «Люди отримали кращі умови для життя. Місцева влада організує пе-

реїзд та допоможе облаштуватися на новому місці кожній родині», - зазначив він.

СУЧАСНА КОТЕЛЬНЯ ДЛЯ СЕЛА Того ж дня у селі Лобойківка Петриківського району Геннадій Темник взяв участь у відкритті реконст-

руйованої сучасної газоелектричної котельні. Вона опалюватиме дитсадок, Будинок культури та сільську раду. Котельня - незвична, обладнана автоматизованою системою управління, двома газовими котлами та чотирма електроплитами. Вдень вона працює на газових

ÐÎÄÈÍÈ ÎÒÐÈÌÀËÈ ÎÐÄÅÐÈ вого господарства області. Тож отриманий тут досвід вивчатимуть і використовуватимуть в інших районах регіону.

ÑÒÂÎÐÅͲ ÂѲ ÓÌÎÂÈ

Ñàíàòîð³é, äå ë³êóþòü ñåðöå ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó «ÑËÀÂÓÒÈײ» ÏÐÈIJËßÞÒÜ ÓÂÀÃÓ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÖ² ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ

Ñòâîðåíà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ êîìïëåêñíà ñèñòåìà ðåàá³ë³òàö³¿ ëþäåé ç ñåðöåâî-ñóäèííèìè çàõâîðþâàííÿìè äîïîìàãຠ¿ì ïîâåðíóòèñÿ äî àêòèâíîãî æèòòÿ В області реалізується комплексна програма лікування серцево-судинних захворювань, яка включає кілька етапів лікування та реабілітації таких хворих з особливо гострим інфарктом міокарда (від кардіологічного відділення до санаторію). Комплексну реабілітаційну та санітарно-курортну допомогу жителям Дніпропетровщини надає санаторій «Славутич» ім. Б. В. Пашковського, розташований у Верхньодніпровську. Тут проходять відновлення після

гострого інфаркту, ревматичних уражень серцево-судинної системи, гіпертонічної хвороби та порушень мозкового кровообігу. Завдяки сучасній клініко-діагностичній лабораторії у санаторію можуть виявити і супроводжуючі хвороби, та надати комплексну санаторно-лікувальну допомогу. У «Славутичі» приділяють багато ува-

ги профілактиці та лікуванню захворювань нервової і ендокринної систем, опорнорухового апарату та органів зору. «У санаторію створено всі умови для відновлення сил та здоров’я. Тут надзвичайно уважні, знаючі лікарі та сучасне обладнання. Всього за тиждень я відчуваю покращення здоров’я,

²ÒÀÍÍß

Æèòëî òà òåïëî, íà ÿê³ ÷åêàëè

БЕЗПЕЧНО Й КОМФОРТНО

хоч маю перебувати тут ще 12 днів», - говорить чорнобилець Валентина Гарбар. У закладі функціонують бальнеологічне відділення, відділення фізіотерапії, інгаляторій, масажні кабінети, палата інтенсивної терапії, басейн та кабінет спелеотерапії. «Завдяки якісному лікуванню та комплексній реабілітації і профілактиці серцево-судинних захворювань, на Дніпропетровщині майже всі люди, які перенесли інфаркт, повертаються до звичного способу життя та трудової діяльності», - наголошує головний лікар санаторію «Славутич» Ігор Пашковський.

ÄÎÐÎò ÇÅÌËßÊÈ, ÆÈÒÅ˲ ÎÁËÀÑÒ²! ³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî âàñ ç Íîâèì Ðîêîì òà гçäâîì Õðèñòîâèì! Ó ö³ ñâÿòêîâ³ äí³ íà ïëîùàõ, ó ñêâåðàõ òà ïàðêàõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ðåã³îíó âñòàíîâëåí³ íîâîð³÷í³ ÿëèíêè, âñÿ îáëàñòü ïðèêðàøåíà ÷àð³âíîþ ³ëþì³íàö³ºþ. Çàïðîøóºìî âàñ íà ãóáåðíàòîðñüêó ÿëèíêó ³ â íåçâè÷àéíå êàçêîâå ì³ñòå÷êî ó ïàðêó á³ëÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Á³ëüøå ï³âì³ëüéîíà ë³õòàð³â, êàçêîâ³ ãåðî¿, ijä Ìîðîç, Ñí³ãóðîíüêà òà âèñòóïè êðàùèõ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ïåðåíåñóòü âàñ ó ÿñêðàâó êðà¿íó ìð³é, êðàñè, ñâÿòà ³ äèòèíñòâà. Ìè õî÷åìî, ùîá öå â³ä÷óòòÿ ñâÿòà âåñü ð³ê æèëî ó âàøèõ ñåðöÿõ, òèì á³ëüøå, ùî íàñòóïíèé - 2012 - ð³ê 80-ð³÷÷ÿ íàøî¿ îáëàñò³. Ìè ïèøàºìîñÿ íàøèì ïîòóæíèì òà åíåðã³éíèì ðåã³îíîì. Âè áà÷èòå - áóäóþòüñÿ íîâ³ äîðîãè, â³äêðèâàþòüñÿ äèòÿ÷³ ñàäêè, âïîðÿäêîâóþòüñÿ âóëèö³. Ðîáîòè ïîïåðåäó ùå áàãàòî, àëå ìè ùîäíÿ ðîáèìî íàñòóïíèé êðîê ç ðîçâèòêó. Äÿêóºìî çà ï³äòðèìêó òà ñï³ëüíó ïðàöþ. ² â ö³ ñâÿòêîâ³ äí³, ÿê³ ñèìâîë³çóþòü íàøó â³ðó â êðàùå, ÿê³ íàïîâíåí³ íàä³ÿìè òà ñïîä³âàííÿìè, ëþáîâ`þ äî áëèçüêèõ, â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàºìî êîæíîìó, ùîá Íîâèé ð³ê ïðèí³ñ ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, äîñòàòêó â äîì³, ìèðó, ñâ³òëà é ðàäîù³â, çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é òà çàäóì³â. Îëåêñàíäð ³ëêóë, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ªâãåí Óäîä, ãîëîâà îáëðàäè

ÂÅÑÅËÈÕ ÑÂßÒ! Øàíîâí³ äí³ïðîïåòðîâö³! ³òàþ âàñ ³ç Íîâèì, 2012 ðîêîì! Öüîãî ðîêó ì³ñòî áàãàòî ïðàöþâàëî, òîìó ìຠ÷èì ïèøàòèñÿ. 2011-ãî ìè çäàëè â åêñïëóàòàö³þ íîâèé äèòÿ÷èé ñàäîê íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òîïîëÿ ³ íîâèé æèòëîâèé áóäèíîê íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Çàõ³äíèé, â³äêðèëè ðåêîíñòðóéîâàíó íàáåðåæíó íà ë³âîìó áåðåç³, îáëàøòóâàëè ïîíàä ñîòíþ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, çäàëè â åêñïëóàòàö³þ ïåðøó ÷åðãó îá'¿çíî¿ äîðîãè òà ðîçïî÷àëè áóä³âíèöòâî ç'¿çä³â ç Êàéäàöüêîãî ìîñòó, â³äðåìîíòóâàëè äåñÿòêè ê³ëîìåòð³â ì³ñüêèõ äîð³ã; íàø³ ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà ìàéæå íà 17% çá³ëüøèëè îáñÿãè âèðîáíèöòâà ³ ïðîäîâæóþòü ¿õ íàðîùóâàòè. Òàêèõ âàãîìèõ ðåçóëüòàò³â äîñÿãíóòî çóñèëëÿìè ºäèíî¿ êîìàíäè ì³ñüêî¿ òà îáëàñíî¿ âëàäè é ìåøêàíö³â ì³ñòà. Ìè ìàºìî àìá³òí³ ïëàíè íà íîâèé ð³ê, ÿê-òî: ïðîäîâæåííÿ áóä³âíèöòâà îá'¿çíî¿ äîðîãè òà ìåòðîïîë³òåíó, ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîñïåêòó ʳðîâà òà âóëèö³ Íàáåðåæíà Çàâîäñüêà, áóä³âíèöòâî íîâîãî ôóòáîëüíîãî ñòàä³îíó é ñó÷àñíîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó äëÿ ³ãðîâèõ âèä³â ñïîðòó ó Ìîëîä³æíîìó ïàðêó â³äïî÷èíêó é äîçâ³ëëÿ. Õî÷ó ïîäÿêóâàòè çà ï³äòðèìêó, ðîçóì³ííÿ ³ ïë³äíó ðîáîòó íà áëàãî ð³äíîãî Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Íîâèé ð³ê - öå ñâÿòî íàä³é òà ñïîä³âàíü, òîæ áàæàþ, àáè ó 2012-ìó çä³éñíèëèñÿ âàø³ íàéçàïîâ³òí³ø³ ìð³¿. Ìèðó, ùàñòÿ, äîñòàòêó é ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ. Ç Íîâèì ðîêîì ³ гçäâîì Õðèñòîâèì! ²âàí Êóë³÷åíêî, Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà


р4

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

²ÒÀÍÍß ÄÎÐÎò ÇÅÌËßÊÈ! ³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ³ç íîâîð³÷íèìè ³ ð³çäâÿíèìè ñâÿòàìè! Ïðîâîäæàþ÷è ñòàðèé, 2011 ð³ê, ìè âïåâíåíî ïîãëÿäàºìî ó ìàéáóòíº. Äí³ïðîïåòðîâùèíà â öüîìó ðîö³ ïîäàëà ã³äíèé ïðèêëàä çëàãîäæåíî¿ ³ ïë³äíî¿ ïðàö³, îá'ºäíàííÿ çóñèëü ð³çíèõ ã³ëîê âëàäè çàðàäè çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà. Íàéâèùî¿ îö³íêè çàñëóãîâóº ïðàöÿ íàøèõ ïðîìèñëîâö³â, õë³áîðîá³â, òðóä³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, ÿê³ çðîáèëè â ìèíóëîìó ðîö³ âàæëèâèé âíåñîê ó ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê íàøîãî ðåã³îíó ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè. Ìè áóëè ñåðåä ïåðøèõ ïî êðà¿í³ çà çàëó÷åííÿì ³íâåñòèö³é, ðîçâèòêîì âèðîáíèöòâà, â³äðàõóâàííÿìè äî äåðæáþäæåòó ³ áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â. Ïåðåêîíàíèé, ùî ó Íîâîìó, 2012 ðîö³, çàâäÿêè âàøèì ñòàðàííÿì, ñàìîâ³ääàí³é ïðàö³, Äí³ïðîïåòðîâùèíà ïðèìíîæèòü ñâî¿ óñï³õè òà çäîáóòêè ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ñôåð³. Õàé Íîâèé ð³ê áóäå ùåäðèì íà ö³êàâ³ ïëàíè òà òâîð÷³ óñï³õè, ïðèíåñå ç ñîáîþ âïåâíåí³ñòü ó ïðàâèëüíîñò³ îáðàíî¿ ìåòè òà åíåðã³þ äëÿ ¿¿ äîñÿãíåííÿ. Õî÷ó, ùîá 2012 ð³ê ñòàâ äëÿ êîæíîãî ç âàñ ïåð³îäîì íîâèõ äîñÿãíåíü ³ íîâèõ ïåðåêîíëèâèõ ïåðåìîã! Áàæàþ âàì ó Íîâîìó ðîö³ çä³éñíåííÿ ìð³é, âçàºìíîñò³ ³ ãàðìîí³éíîñò³ ó â³äíîñèíàõ, äîñòàòêó ³ äîáðîáóòó âàøèì ñ³ì'ÿì. Õàé ïàíóþòü ó âàøèõ äîì³âêàõ òåïëî ïî÷óòò³â, ïîâàãà òà ëþáîâ. Ç Íîâèì ðîêîì òà гçäâîì Õðèñòîâèì! Ç ïîâàãîþ Ìèõàéëî Êîðîëåíêî, äåïóòàò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè

ØÀÍÎÂͲ ÏÅÍѲÎÍÅÐÈ ÒÀ ÏËÀÒÍÈÊÈ! Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó òà гçäâà Õðèñòîâîãî â³ä ³ìåí³ îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó îáëàñò³ ùèðî â³òàþ ç³ ñâÿòàìè íàøèõ øàíîâíèõ ïåíñ³îíåð³â òà ïëàòíèê³â ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ. Áàæàþ äîáðîãî íàñòðîþ, çëàãîäè â ñåðöÿõ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³, ùîá ð³ê íàñòóïíèé áóâ äëÿ êîæíîãî ùåäðèì íà äîáðî. Õàé çáóâàþòüñÿ ïðàãíåííÿ é íà䳿 â Íîâîìó, 2012 ðîö³! Þð³é Êîçàê, íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÏÔÓ â îáëàñò³

ØÀÍÎÂͲ ÊÎËÅÃÈ ÒÀ Ê˲ªÍÒÈ ²ÍÑÏÅÊÖ²¯! Ðàäèé â³òàòè âàñ ç Íîâèì ðîêîì òà гçäâîì Õðèñòîâèì ³ ïîáàæàòè âñ³ì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ íà äîâã³ ðîêè, ùåäðèõ çåìíèõ áëàã. Âñ³ ðàçîì ìè ïðàöþºìî íàä ïèòàííÿìè çáåðåæåííÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòîãî äîâê³ëëÿ, çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ÿê³ñíèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ. Õàé ö³ íîâîð³÷í³ ñâÿòà ÿê â³ñíèêè îíîâëåííÿ æèòòÿ , íîâèõ ìð³é òà ñïîä³âàíü ïðèíåñóòü ó êîæåí ä³ì çàòèøîê, äóøåâíèé ñïîê³é, äîáðî, ìèð, çëàãîäó, âïåâíåí³ñòü ó êðàùå ìàéáóòíº. Õàé Íîâèé, 2012 ð³ê áóäå äëÿ âñ³õ âàñ ðîêîì ÷èñòèõ ïîìèñë³â ³ äîáðèõ ñïðàâ,, áàãàòèì íà íîâ³ çäîáóòêè, ïðèºìí³ ïî䳿. Çè÷ó âàì ùàñòÿ, çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ïëàí³â, òâîð÷îãî íàòõíåííÿ. Ç Íîâèì ðîêîì! À.².Õîð³øêî, íà÷àëüíèê Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ç êàðàíòèíó ðîñëèí ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕÈÍ

 Óêðàèíå è çà åå ïðåäåëàìè Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü èçâåñòíà, ïðåæäå âñåãî, ñâîèìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Ñðåäè íèõ åñòü òàêèå, êîòîðûìè íàø ðåãèîí ãîðäèòñÿ íå îäèí äåñÿòîê ëåò. Îäíî èç òàêèõ ïðåäïðèÿòèé - Öåíòðàëüíûé ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûé êîìáèíàò - â êîíöå äåêàáðÿ îòìå÷àåò ñâîå 50-ëåòèå. «Çîëîòîé þáèëåé» - ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âñïîìíèòü èñòîðèþ, íàãðàäèòü âåòåðàíîâ òðóäà, ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðîéäåííûé ïóòü è ïîïûòàòüñÿ çàãëÿíóòü â áóäóùåå - êàêèì îíî áóäåò? ЖИВЕМ СЕГОДНЯ, ДУМАЕМ ПРО ЗАВТРА! Публичное акционерное общество «Центральный горно-обогатительный комбинат» - одно из крупнейших украинских предприятий, которые занимаются добычей, переработкой и производством сырья для металлургической промышленности - железорудного концентрата и окатышей. В состав комбината входят три карьера и шахта им. Орджоникидзе, дробильная фабрика, обогатительная фабрика, фабрика окомкования фактической мощностью свыше 2,2 млн. тонн окатышей в год, а также вспомогательные цеха. Как говорят сами сотрудники предприятия, ЦГОК обрел «второе дыхание» после того, как стал частью группы «Метинвест», которая осуществляет стратегическое управление горнометаллургическим бизнесом группы СКМ. По словам директора Горно-добывающего дивизиона «Метинвеста» Николая Ищенко, только за последние пять лет в развитие комбината было инвестировано более двух миллиардов гривен. Побывав на любом из структурных подразделений предприятия, даже неспециалист понимает, что комбинат преуспевает и идет в ногу

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289)

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ-ÃÈÃÀÍÒ

Ê þáèëåþ - â ðàñöâåòå ñèë!

со временем. Вся техника регулярно обновляется и находится в полной исправности, производственные и подсобные помещения оборудованы и полностью готовы к работе. Отдельно следует сказать об отношении компании «Метинвест» к своим сотрудникам. «Для наших работников созданы самые лучшие условия труда, предоставляется полный социальный пакет, достойная заработная плата, возможности для летнего отдыха. Благодаря системной реализации инвестиционной программы, мы обновляем оборудование, повышаем эффективность труда, создаем безопасные и комфортные рабочие места», - отмечает Николай Ищенко. Недаром считается, что работать на ЦГОКе престижно и почетно, а быть

в числе лучших сотрудников - достижение, которое удается не каждому!

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ ЦГОКа - ЛЮДИ! И это не просто красивый лозунг. Сами сотрудники предприятия подтверждают, что комбинат стал для многих из них вторым домом. - Именно на ЦГОКе я почувствовал, что значит работать в коллективе единомышленников, чувствовать, как в едином ритме бьются сердца сотен людей, - делится воспоминаниями о годах работы на комбинате губернатор Александр Вилкул. - Лучше всего слова подтверждаются цифрами - на предприятии существует огромное количество трудовых династий, отдав-

ших работе на ЦГОКе в сумме более ста лет жизни! Это ли не показатель того, что лучше места для работы не найти?! В день праздника руководство отметило почетными грамотами и памятными подарками более ста лучших сотрудников. -За свою 50-летнюю историю нашему предприятию пришлось пережить не самые легкие времена, - говорит генеральный директор ЦГОКа Павел Геннадиевич Тимошенко, - но сегодня, несмотря на зрелый возраст, наш комбинат молод как никогда и готов к новым трудовым достижениям. В 2011 году мы досрочно выполнили производственный план и не собираемся опускать планку в следующем году. В честь праздника сотрудников комбината поздравили губернатор Александр Вилкул, городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул и председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод. Также состоялся праздничный концерт с участием народной артистки Украины Таисии Повалий, которая исполнила для сотрудников комбината новые и старые, уже полюбившиеся песни.

ÑÂßÒΠIJÒÅÉ ² ÄÎÐÎÑËÈÕ

«Ìàëÿòêî» äëÿ ìàëÿò

ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó ñåë³ Íîâîïåòð³âêà Ìàãäàëèí³âñüêîãî ðàéîíó, äå ðàí³øå íå áóëî äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, â³äêðèâñÿ íîâèé ñó÷àñíèé äèòÿ÷èé ñàäîê «Ìàëÿòêî» äëÿ 15 ä³òåé

За дорученням губернатора Олександра Вілкула його заступник Марія Пустова урочисто відкрила заклад. На святі також були депутат Верховної Ради Микола Солошенко та представники районної влади. У новому садочку створено комфортні умови для навчання та відпочинку вихованців від 3 до 6 років. Працюватиме «Малятко» 5

днів на тиждень по 10 з половиною годин, що дозволить батькам спокійно трудитися та бути впевненими за безпеку малечі. «Одним із пріоритетів, які ставить перед областю губернатор Олександр Вілкул, є відродження та розвиток в області системи дошкільної освіти. Незалежно від того мешкає дитина в місті чи селі, вона має

право здобуваати освіту в комфортних умовах», - зазначила Марія Пустова. Також вона повідомила, що до кінця року в області відкриють ще два дитячі садочки. На початок 2011-го черга в дитсадки регіону становила 5,7 тисячі дітей. За підсумками року на Дніпропетровщині створено майже 3,5 тисячі нових місць, а це - 60% від потреби.


р5

ЖИТТЯ МІСТА 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ϲÄÁÈÂÀªÌΠϲÄÑÓÌÊÈ

Іван Куліченко повідомив журналістам, що на сьогодні в Дніпропетровську виконано всі заплановані обсяги робіт. Так, збудовано об’їзну дорогу, що вивела із міста 7,5 тисячі одиниць транспорту щодоби. Темпи промислового виробництва цього року зросли на 16,6%. Загальна вартість реалізованої продукції склала 50 млрд.грн. Покращав і зовнішній вигляд міста. Відремонтовано понад мільйон квад-

ÁÞÄÆÅÒ ÂÈÊÎÍÀÍÎ ÌÀÉÆÅ ÍÀ 103% числі 55 квартир передано під соціальне житло. Щодо бюджету міста, то за 11 місяців його виконано майже на 103%, тобто понад план одержано 57,5 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету збільшилися на 343,4 млн. грн., або майже на 20%.

²ÄÐÅÌÎÍÒÎÂÀÍÎ ÏÎÍÀÄ 1 ÌËÍ. Ì2 ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÏÎÊÐÈÒÒß ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

28 ãðóäíÿ Äí³ïðîïåòðîâñüê îòðèìàâ áþäæåò íà íàñòóïíèé ð³ê òà ïðîãðàìó ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Âèäàòêè íà âàæëèâ³ ñôåðè æèòòÿ ì³ñòà çá³ëüøèëèñÿ â ðàçè. Ïðî öå ñòàëî â³äîìî íà îñòàíí³é ó öüîìó ðîö³ Õ²Õ ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V² ñêëèêàííÿ

ДАЛІ БУДЕ...

ратних метрів дорожнього покриття. Комплексні роботи з благоустрою виконані на проспекті «Правди», вулицях - Шмідта, Героїв Сталінграда, Янтарній. Мешканці ж/м Сонячний отримали оновлену набережну. На десятках вулиць виконано поточний ремонт доріг. Тривають пускові роботи на новій насосній станції по вулиці Малиновського, призначеної для транспортування стоків від житлових будинків на очисні споруди м’ясокомбінату. «Таким чином, ми знижуємо викид стоків з очисних м'ясокомбінату на 700 тисяч

кубічних метрів на рік. Окрім того, реконструйовано три колектори на вулицях - Шмідта, Московській та Орловській. Промислові підприємства теж модернізували свої очисні споруди, що дозволить знизити шкідливі викиди в атмосферне повітря на 5 930 тонн на рік», - сказав Іван Куліченко. У році, що минає, створено 25 тисяч нових робочих місць. Постійно зростає середня заробітна плата, в цілому по місту на сьогодні вона становить 2740 грн. В експлуатацію введено 126 тис. кв. м житла, у тому

Іван Куліченко пообіцяв, що наступного року першочергову увагу приділять метрополітену. Також почнеться будівництво другої черги об’їзної. У планах - реконструкція головних магістралей міста: вулиць Набережна Заводська, Московська, Ленінградська та інших. На Катеринославському бульварі виросте триповерховий паркінг. У 2012-му стартує реконструкція парку Глоби і триватиме два роки. Наступного року оновлять ту зону, де стоїть ялинка. Вона буде «тихою» - без розважальних закладів. Для малечі тут встановлять найсучасніші атракціони.

ÊÎØÒÎÐÈÑ ÇÀÒÂÅÐÄÈËÈ

̳ñòî ìຠâåëèê³ ïëàíè

Куліченко, кошторис насамперед спрямований на соціальну сферу та розвиток мегаполіса. На 2012 рік Дніпропетровськ має чималі плани. Окрім будівництва великих інфраструктурних об’єктів, таких як об’їзна дорога та з’їзди з КайдацьБюджет міста-2012 кого мосту, зводитимуть і складатиме 2,678 млрд. житлові будинки. До речі, грн. Як зазначив мер Іван у державному бюджеті -

2012 на з’їзди з Кайдацького мосту передбачено 300 млн. грн., на галузь космічну та авіабудування - 53 млн. грн. Також на сесії йшла мова про зарплати, у 2012-му вони мають зрости на 18%. Під час сесії затвердили Стратегічний план розвитку міста до 2020 року. Згідно з ним за вісім років Дніпропетровськ буде су-

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÏÎÂÈÍÍÀ ÇÐÎÑÒÈ ÍÀ 18% часним діловим центром з розвиненою інфраструктурою, чистим довкіллям і сприятливими умовами для бізнесу та інвесторів.

ÇÀѲÄÀÍÍß ÊÎËÅò¯

Îøòðàôóâàëè çà «áåçêîøòîâíèé ²íòåðíåò» цію «Рік Інтернету безкоштовно», що проходила Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëîñ â³äáóëîñüü çàñ³äàííÿ â³äêðèòî¿ àäì³í³- з 7 червня до 30 липня. Зокрема, воно не повідомñòðàòèâíî¿ êîëå㳿 òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ. Íà ляло потенційних абоíüîìó ðîçãëÿíóëè ñïðàâó ùîäî ïîðóøåííÿ ÒΠ«Ôðåãàò нентів, що їм надається ÑÏ» çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ не безкоштовний ІнтерЗа інформацією від- повсюджувало неправди- нет, а тільки пільговий ділення, товариство роз- ву рекламу про свою ак- період користування поÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

ËÞÁ² ×ÈÒÀײ, ÊÎËÅÃÈ, ÄÐÓDz!

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ТЕ, ЩО ЗАПЛАНУВАЛИ, - ВИКОНАЛИ

²ÒÀÍÍß

«Ð³ê âèäàâñÿ õîðîøèé» Öüîãî ðîêó â îáëàñíîìó öåíòð³ áóäóâàëè äîðîãè, â³äêðèâàëè íîâ³ òîðã³âåëüí³ öåíòðè, âèñàäæóâàëè äåðåâà ³ ïåðåâèêîíóâàëè áþäæåò. Ïðî öå íà ï³äñóìêîâ³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ðîçïîâ³â ìåð ì³ñòà ²âàí Êóë³÷åíêî. «ßêùî õàðàêòåðèçóâàòè 2011 ð³ê îäíèì ñëîâîì, òî â³í áóâ õîðîøèé», - ñêàçàâ ì³ñüêèé ãîëîâà

слугами. У підсумку засідання колегія встановила факт порушення та зобов’язала товариство сплатити штраф у розмірі 68 тис. грн. упродовж двох наступних місяців або оскаржити рішення комітету.

Ùèðî â³òàþ âàñ ç íàñòóïàþ÷èìè ÷àð³âíèìè ñâÿòàìè Íîâèì ðîêîì ³ гçäâîì Õðèñòîâèì! ³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþ ìèðó, äîáðà, áëàãîïîëó÷÷ÿ, òåïëà ðîäèííîãî ³ ùåäðî¿ äîë³. Õàé ùàñòèòü â óñ³õ ñïðàâàõ, çä³éñíþþòüñÿ ìð³¿, æèòòºâèé øëÿõ áóäå äîâãèì ³ áåçõìàðíèì, çäîðîâ`ÿ - ì³öíèì, à íàñòð³é áàäüîðèì. Õàé êîæåí óäàð ãîäèííèêà ó íîâîð³÷íó í³÷ ïîäàðóº âàì óïåâíåí³ñòü ó ìàéáóòíüîìó, à ãîëîâíå - îïòèì³çì ³ íåâè÷åðïíó åíåðã³þ! Îëåêñ³é Êîâàëü÷óê, ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ`ÿ»

ØÀÍÎÂͲ ÑÏÎÆÈÂÀײ ÒÀ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÏÎØÒÈ! Ùèðî â³òàþ âàñ ç Íîâèì ðîêîì òà гçäâîì Õðèñòîâèì! Ó ö³ ñâÿòêîâ³ äí³ ñâ³ò îíîâëþºòüñÿ, äຠâñ³ì íàì íîâ³ ìîæëèâîñò³, â³äêðèâຠøèðîê³ ïåðñïåêòèâè äëÿ ðîçâèòêó, ñàìîâäîñêîíàëåííÿ é ðåàë³çàö³¿ çàäóì³â òà ïëàí³â. Ïîëèøàþ÷è â ìèíóëîìó âñ³ òóðáîòè, ìè îòðèìóºìî çìîãó ïî÷àòè æèòòÿ ç íîâîãî ëèñòà, éòè äàë³ ç ëåãêèì ñåðöåì òà ÷èñòèìè óñòðåìë³ííÿìè. ³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþ âñ³ì âàì ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ òà ö³êàâèõ â³äêðèòò³â! ²ðèíà ʳëü÷èíñüêà, äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà»

ÍÎÂÈÍÈ ÂËÀÄÀ ² ÃÐÎÌÀÄßÍÈ

ÎÒÐÈÌÀËÈ ÏÐÀÂÎ ÂËÀÑÍÎÑÒ ÂËÀÑÍÎÑÒ²² Íà àäðåñó ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà éîãî ðàäíèêà ³êòîðà Ñåðãåºâà íàä³éøîâ ëèñò â³ä ìåøêàíîê áóäèíêó ¹127 ïî âóë. Ìàíäðèê³âñüêà îáëàñíîãî öåíòðó - Ëþäìèëè ºòðîâî¿ òà Ñâ³òëàíè Âîáëèêîâî¿.  íüîìó - ïîäÿêà çà äîïîìîãó â îôîðìëåíí³ ñâ³äîöòâ ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðè ó æèòëîâîìó áóäèíêó ë³ò. À-15 ïî âóë. Áðàò³â Òðîôèìîâèõ, 24-à. Îáèäâ³ æ³íêè ïîñòðàæäàëè â³ä âèáóõó ãàçó íà Ìàíäðèê³âñüê³é ó 2007 ð. ³ ìàëè îòðèìàòè íîâå æèòëî, àëå ÷åðåç áþðîêðàòè÷í³ ñóïåðå÷êè ÷îòèðè ðîêè ëèøàëèñü í³ ç ÷èì: â íèõ íå áóëî ïðàâà íàâ³òü íà ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Ò³ëüêè âòðó÷àííÿ ãóáåðíàòîðà âèâåëî ïðîáëåìó ç ãëóõîãî êóòà. ○

ϲÄÂÈÙÈËÈ ßʲÑÒÜ

ØÂÈÄÊÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ ßê³ñòü ðîáîòè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîòÿãîì 2011 ðîêó çíà÷íî ïîêðàùèëàñü. Çîêðåìà, öüîãîð³÷ ñòâîðèëè 10 äîäàòêîâèõ áðèãàä, ïîá³ëüøàëî ì³ñöü áàçóâàííÿ «êàðåò» øâèäêî¿. Öå ïðèñêîðèòü ïðèáóòòÿ ë³êàðÿ äî õâîðîãî íàâ³òü ó â³ääàëåí³ ðàéîíè îáëàñò³.


р6

6 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

29 äåêàáðÿ 1911 ãîäà â Ìîñêâå ïîÿâèëñÿ ìàðøðóò òðàìâàÿ «À», êîòîðûé ìîñêâè÷è ëþáîâíî íàçûâàëè «Àííóøêîé». Îí êóðñèðîâàë ïî Áóëüâàðíîìó êîëüöó è Ìîñêâîðåöêîé íàáåðåæíîé. Ïîçæå çàïóñòèëè òðàìâàé «Á» - «Áóêàøêà», åçäèâøèé íà âñåì ïðîòÿæåíèè Ñàäîâîãî êîëüöà. Áûëà åùå è «Âåðî÷êà» - ìàðøðóò «Â», ñâÿçûâàþùèé ïî êîëüöó Òàãàíêó ñ ðàéîíîì Àâòîçàâîäñêîé.  Ñîêîëüíèêàõ õîäèë «ÑÊ» Ñîêîëüíè÷åñêîå êîëüöî. Ê 1915 ãîäó â ãîðîäå ïðîòÿæåííîñòü ëèíèé âîçðîñëà äî 311 êèëîìåòðîâ. ○

ÑÎÞÇ ÍÅÐÓØÈÌÛÉ

Íîâûé ãîä áåç Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè - íå ïðàçäíèê. Èì ñàìîé æèçíüþ ïðåäíàçíà÷åíî âåñåëèòü íàðîä, âîäèòü õîðîâîäû âîêðóã åëêè è ðàçäàâàòü ïîäàðêè. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ó íèõ åñòü êîëëåãè ïî ðåìåñëó. Ëþäè, íåñâåäóùèå â ðîäî ðîäî-ñëîâíûõ íîâîãîäíèõ âîëøåáíèêîâ, ñ÷èòàþò, ÷òî âñå îíè - íà îäíî ëèöî, è îøèáàþòñÿ. Ñóäèòå ñàìè…

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

«Äåäîâùèíà» êàê îíà åñòü ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ Благодаря голландским эмигрантам Синтер Клаас «перебрался» в Америку и перевоплотился в Санта Клауса - смешливого эльфа с опрятной бородкой и в колпаке. Современный облик Санты впервые появился в рекламе кока-колы. Он разъезжает на оленях с огромным мешком и «подбрасывает» подарки в оставленные у камина чулки и башмаки.

ÏÎ×ÒÅÍÍÛÉ ÑÈÍÒÅÐ ÊËÀÀÑ В странах Нидерландов с нетерпением ждут подарков от Синтер Клааса, причем не на Рождество и Новый год, а в День Святого Николая. Предком сказочного старца считают реального человека - архиепископа Николая из турецкого городка Мира. После смерти он был канонизирован и по сей день почитается всеми христианами. Ребятишки уверены, что «дед» в епископском облачении приплывает к ним из Испании в окружении мавров.

30 äåêàáðÿ 1922 ãîäà áûë îáðàçîâàí Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê (ÑÑÑÐ) áûâøåå êðóïíåéøåå ãîñóäàðñòâî ìèðà ïî ïëîùàäè, âòîðîå ïî ýêîíîìè÷åñêîé è âîåííîé ìîùè è òðåòüå ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Îí çàíèìàë âîñòî÷íóþ ïîëîâèíó Åâðîïû è ñåâåðíóþ òðåòü Àçèè. Ðîññèéñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ôåäåðàòèâíàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà îáúåäèíèëàñü ñ Óêðàèíñêîé è Áåëîðóññêîé ñîâåòñêèìè ñîöèàëèñòè÷åñêèìè ðåñïóáëèêàìè è Çàêàâêàçñêîé Ñîâåòñêîé Ôåäåðàòèâíîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêîé. 26 äåêàáðÿ 1991ãîäà ÑÑÑÐ áûë ðàñïóùåí. ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

«ÀÍÍÓØÊÀ» ÈËÈ «ÁÓÊÀØÊÀ»?

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÊÎÌÓ - ÄÅÄ, À ÊÎÌÓ - ÁÀÁÊÀ Не меньше, чем Баббо Натале, итальянцы любят ведьму Бефану. Маленькая старушка в остроконечной шляпе, плаще и с мешком на спине резво перелетает с крыши на крышу на метле. Послушных малышей она одаривает шоколадом, а шалунишек - черными угольками.

ÏÀÏÀØÀ ÍÎÝËÜ

В праздники французский коллега Деда Мороза - Пер-Ноэль (папаша Ноэль) надевает деревянные башмаки и с корзиной подарков разъезжает на осле от дома к дому. Оставив «транспорт» у двери, он через дымоход проникает в дом и кладет свои подарки в приготовленные детьми сабо.

«ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÀß» ÏÀÐÎ×ÊÀ ○

ÅËÜÖÈÍ ÑÄÀË ÏÎÑÒ 31 äåêàáðÿ 1999 ãîäà Áîðèñ Åëüöèí äîáðîâîëüíî ïðåêðàòèë èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïåðåäàë ïîëíîìî÷èÿ òîãäàøíåìó ïðåäñåäàòåëþ ïðàâèòåëüñòâà Âëàäèìèðó Ïóòèíó.  ýòîò æå äåíü Áîðèñ Åëüöèí âûñòóïèë ñ îáðàùåíèåì ê ðîññèÿíàì, ãäå îòìåòèë, ÷òî Ðîññèÿ, ïî åãî ìíåíèþ, äîëæíà âîéòè â íîâîå òûñÿ÷åëåòèå «ñ íîâûìè ïîëèòèêàìè, ñ íîâûìè ëèöàìè, ñ íîâûìè, óìíûìè, ñèëüíûìè, ýíåðãè÷íûìè ëþäüìè».

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Кого только не приписывали в предки нашему Деду Морозу. Некоторые знатоки до сих пор уверены, что это - гномы. В компанию «преддедов» затесались и странствующие жонглеры, и продавцы игрушек. В преданиях славян царил повелитель холодов Мороз - предшественник Карачуна, бога зимней стужи. Мороз перевоплощался в сказках в Студенца, Трескуна, Мороза Ивановича, Морозко. Постепенно из них сложился собирательный, привычный для нас образ старика с длинной бородой, в шапке, шубе, валенках и с посохом. Снегурочка обязана своим появлением Островскому, автору одноименной пьесы. К ее внешности приложили кисть знаменитые художники - Васнецов, Врубель и Рерих. Сопровождает снежная девочка только Деда Мороза.

 ÈÒÀËÈÈ - ÁÀÁÁÎ ÍÀÒÀËÅ Итальянского «деда» зовут Баббо Натале. К людям он спускается с гор, по которым разбросаны сказочные селения с замками и колокольнями. В рождественскую ночь он заглядывает в д о м а , где живут маленькие дети, и всем, кто написал ему письма с пожеланиями, оставляет подарки.

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÀÅÒ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ

«Î×ÊÀÐÈÊ» ÉÎÓËÓÏÓÊÊÈ Этот «дед» очень популярен в Финляндии. Говорят, что он живет на горе Корвантунтури с женой Моури и гномами. В отличие от Санта Клауса, Йоулупукки - «очкарик». Когда-то он ходил по домам под Рождество, колядовал, угощал послушных детей сладостями, а непослушных - розгами. Затем подобрел и перестал заниматься воспитанием.

«ÄÅÄÛ» ÏÎ-ßÏÎÍÑÊÈ

В Японии сразу два сказочных старика - традиционный Сегацу-сан и модифицированный вариант Санта Клауса - Одзи-сан. Сегацу, в отличие от Одзи, ходит по домам и веселит народ целую неделю, но подарков ребятишкам не дарит - это делают родители.


р7

ВЕЛИКI СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Êàçêîâà ðîáîòà äëÿ Äiäà Ìîðîçà ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ ÌÈÕÀÉËÀ ×ÅÐÍßÂÑÜÊÎÃÎ: ̳ñöå íàðîäæåííÿ: ñåëî Î÷åðåòÿíêà íà Æèòîìèðùèí³. Îñâ³òà: Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ìåí³ Êàðïåíêà-Êàðîãî. Ðîäèíà: äðóæèíà, ÷åòâåðî ä³òåé. Çàõîïëåííÿ: ðîáîòà íà çåìë³, ðèáîëîâëÿ, ìàëþâàííÿ. ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ВУСА ЛІПИЛИ ДІТЛАХИ - Михайле Олександровичу, як Ви стали Дідом Морозом? - Коли я навчався на другому курсі театрального інституту імені КарпенкаКарого, до нас прийшла працівниця дитсадка і сказала, що їм потрібен Дід Мороз. Я запитав, чи є сценарій. Виявилось, що їх аж 4! Я спробував себе в ролі казкового діда, діти мене не боялись - їздили на мені і на моєму посоху. Відтоді нічого не змінилось. За цей час я вже назбирав багато матеріалу, сам пишу сценарії для виступів. Вони різні для різних аудиторій. - Який найбільший курйоз стався з Вами за ці роки? - Одного разу в мене відлетів вус. А який же Дід Мороз без цього головного атрибута? Тоді запропонував дітям самим його приліпити. Так вони своїми руками зробили Діда Мороза (посміхається). Цікаво було, коли одного разу я написав сценарій живої казки: події відбувались у лісі - з-помiж дерев виїжджала карета зі Снігуронькою, запряжена кіньми. Я виходив по снігу із мішком за плечима. Малеча була в захваті, та й батьки також. - За чотири десятиліття не втомилися бути Дідом Морозом? - Іноді здається, що вже час зупинитись. А потім телефонують люди і питають: «Як, Ви не будете? А дітки ж чека-

ÄÎÐÎÑ˲ ÒÀÊÎÆ ×ÅÊÀÞÒÜ ÍÀ ÄÈÂÎ

ють». І мені вже нічого не здається (посміхається).

«КАСТИНГ» ДЛЯ СНІГУРОК - Михайле Олександровичу, для кого любите бути Дідом Морозом понад усе? - Для дітей. Адже вони н а й чистіші, н а й щиріші. Я вважаю, що ця риса має бути і в акторів. Свого роду інфантильність. Її було б добре трохи зберегти кожному, щоб уміти радіти життю посправжньому, так, як діти. Хоча дорослі також тішаться приходу Діда Мороза, коли я працюю у якихось організаціях, компаніях. - Сучасні діти відрізняються від хлопчиків та дівчат 70-80-х років? - Знаєте, нам свого часу хотілось отримувати у школі гарні оцінки, або щоб друзі були щасливими, бажали миру в усьому світі. Тож мені дивно сьогодні чути від малечі, коли хтось мріє отримати під ялинку золотий ланцюжок чи крутий телефон. Але не всі діти прагнуть таких подарунків. Одна дівчинка недавно просила, щоб її мама народила їй братика.

Ó ÍÀÏÀÐÍÈÖ² ÒÓ, ßÊÀ Â̲ª ÑϲÂÀÒÈ

- А до якого віку діти вірять у Діда Мороза? - Складно сказати. Адже і в дорослих ця віра залишається. Їм також хочеться тепла і див. - Снігуронька у Вас є? - Іноді буває. Але вони змінюються. У мене жорсткий «кастинг» (посміхається). У напарниці беру тільки ту, яка може співати пісні, проводити конкурси.

ХОТІВ БИ ВЖЕ ОНУКІВ - У Діда Мороза є «брати». Це і Санта Клаус, і Йолупукі, і П'єр Ноель. Як вважаєте, у чому унікальність саме нашого казкового персонажа? - У нас його образ походить від Святого

ÌÎÄÀ ÍÀ ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑÀ ÇÀÁÀÂÊÀ Миколая - одного із найдобріших святих. «Мода» на Санта Клауса чи П'єра Ноеля забавка. Я вважаю це несерйозним, забаганками окремих людей. Потрібно дорожити рідним краєм, своїми традиціями. - У Вас четверо дітей. До них приходили як Дід Мороз? І чи впізнавали вони Вас? - Ні. Але дочка Віка, коли була маленькою, спочатку уважно дивилась на мене, а потім питала: «А чому Дід Мороз розмовляє татовим голосом?». Коли я приходив додому вона не відходила від

мене: «Тату, а це ти був Дідом Морозом?». А я: «Ні». «Просто він розмовляв твоїм голосом». Тоді я питаю: «Ну, а Дід Мороз тобі сподобався?» А вона: «Так. В і н такий швидкий і енергійний, але чому так на тебе с х о жий?». Та коли Віка подорослішала, то «викрила» мене (посміхається). - Онуки у Вас є? Хотіли б для них побути Дідом Морозом? - Немає ще. Діти вже дорослі, але не поспішають із цим. А я дуже хотів би онуків. Ну і, звичайно, Діда Мороза для них зіграти.

ПІД ЯЛИНКУ СПОКІЙ - Михайле Олександровичу, що побажаєте нашим читачам у Новому році? - Щоб усі надії на краще збулись. Бажаю злагоди й добра, руху вперед і покращення справ. Бажаю, аби народжувались діти, щоб була віра в завтрашній день. А нашій Дніпропетровщині - процвітання. - А самі що хотіли б отримати під ялинку? - Спокій (посміхається) . 31-го грудня я вже вкотре працюю. Втім звик, і вважаю, що це краще, ніж дивитися вдома телевізор або наїдатися за столом.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÖÅÍÒÐ «ÎѲÒËÎÔÎÐÈÂÑß» Ãîëîâíà ïëîùà ì³ñòà çì³íþºòüñÿ íà î÷àõ. Íà ñòîâïàõ ³ îïîðàõ âñòàíîâëåíî íîâåíüê³ ñâ³òëîôîðè, ìîíòàæíèêè çàê³í÷óþòü ðîáîòè ïî ¿õ ï³äêëþ÷åííþ. Ïðîöåñ íàñò³ëüêè ³íòåíñèâíèé, ùî, éìîâ³ðíî, äî Íîâîãî ðîêó ïëîùà Ëåí³íà çàñÿº ÷åðâîíèìè, æîâòèìè é çåëåíèìè âîãíèêàìè. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÎÏÎÂÍÅÍÍß «ØÂÈÄÊÈÌÈ» Îá’ºäíàííÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè îòðèìàëî ÷îòèðè «øâèäê³». ¯õ ïðèäáàíî çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó. Çàãàëîì ïðîòÿãîì 10 ðîê³â çàâäÿêè êîøòàì ³ç ì³ñöåâî¿ ñêàðáíèö³ äëÿ öüîãî çàêëàäó êóïèëè 84 ìàøèíè. Öå - ñó÷àñí³ àâòîìîá³ë³, îñíàùåí³ íåîáõ³äíèì ìåäîáëàäíàííÿì. ○

ÇÀÂÈÙÓÂÀËÈ ÒÀÐÈÔÈ

ÎØÒÐÀÔÓÂÀËÈ ÇÀ Ö²ÍÈ Îáëàñíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó âèçíàëî ïîðóøåííÿì êîíêóðåíòíîãî çàêîíîäàâñòâà 䳿 ÒΠ«Ñàí-Ãàç» (Êðèâèé гã). ßê ñòàëî â³äîìî, ï³äïðèºìñòâî íåîá´ðóíòîâàíî ï³äâèùóâàëî ð³âåíü ðîçäð³áíèõ ö³í íà ñêðàïëåíèé ãàç â ÿêîñò³ ìîòîðíîãî ïàëüíîãî, ó òîé ÷àñ ÿê ö³íà çàêóï³âë³ çíèæóâàëàñÿ. Ïîðóøåííÿ òðèâàëî ç 26. 02. 2010 ðîêó ïî 13. 04. 2010-ãî íà àâòîìîá³ëüí³é ãàçîíàïîâíþâàëüí³é êîìïðåñîðí³é ñòàíö³¿, ùî íà àâòîøëÿõó Ò-12 02 (Äí³ïðîïåòðîâñüê Áîðèñëàâ - Õåðñîí). Çà ïðàâîïîðóøåííÿ ÒΠ«Ñàí-Ãàç» îøòðàôîâàíî íà ñóìó 15 òèñ. ãðí. ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÈÉ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ Õëîï÷èêàì òà ä³â÷àòêàì ³ç ìèêîëà¿âñüêî¿ øêîëè ðàéîíó ìîæíà ïîçàçäðèòè. Öèìè äíÿìè òóò â³äêðèëè êàá³íåò á³îëî㳿, îñíàùåíèé ³íòåðàêòèâíèì êîìïëåêñîì. Éîãî ïðèäáàëè êîøòîì îáëàñíîãî áþäæåòó. Ïîä³áíèõ «ðîäçèíîê» ó Ïåòðîïàâë³âñüêîìó ðàéîí³ íåìàº. Îñâ³òÿíè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî íîâèé êàá³íåò ñòèìóëþâàòèìå ä³òåé äî íàâ÷àííÿ òà ïîë³ïøèòü ÿê³ñòü ¿õí³õ çíàíü.


p8

8 ÏÎÄÎÐÎÆ ÊÐÀ¯ÍÎÞ ○

ÍÀÐÅØÒ² IJÉØËÀ ÂÎÄÀ Ñïðàâæí³é ïîäàðóíîê äî Íîâîãî ðîêó îòðèìàëè ìåøêàíö³ ðàéöåíòðó òà ñåëà Ñàìàðñüêå. Íåùîäàâíî ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ òóò â³äêðèëè Êîõàí³âñüêèé âîäîçàá³ð. Òåïåð æèòåë³ äâîõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â çàáåçïå÷åí³ ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ. Ðîáîòè âåëèñü êîøòîì äåðæàâíîãî òà îáëàñíîãî áþäæåò³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÀ ÐÅÂÎËÞÖ²ß Ó ì³ñò³ ñòàðòóâàâ ïðîåêò äåöåíòðàë³çàö³¿ öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ. Óæå âèçíà÷åíà êîìïàí³ÿ, ÿêà âèêîíóâàòèìå ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà ì³í³-êîòåëåíü ³ ï³äêëþ÷åííÿ ¿õ äî ñèñòåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ. Ïåðøèì çì³íè â³ä÷óº æèòëîâèé ìàñèâ ÁÀÌ. Íàñòóïíîãî ðîêó òóò ìàþòü çâåñòè ïåðøó ì³í³êîòåëüíþ. Âñë³ä çà íåþ çáóäóþòü ùå ê³ëüêà. Ó ðåçóëüòàò³ Ñîöì³ñòî çàáåçïå÷àòü âëàñíèì òåïëîì. Çàâäÿêè íîâîââåäåííþ âäàñòüñÿ ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü îïàëåííÿ òà çíèçèòè âàðò³ñòü òåïëà. Êåð³âíèöòâî ì³ñòà ïëàíóº, àáè ì³í³-êîòåëüí³ ç'ÿâèëèñü ³ â ³íøèõ ðàéîíàõ. ○

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÀÉÑÒÐÈÍß ÄÈÂÎ-ËßËÜÎÊ Ó ñåë³ Ìèøóðèí гã æèâå ²ðèíà Êðèâöóí, âîíà òîðãîâåëüíèé ïðàö³âíèê ³ áóõãàëòåð â îäí³é îñîá³. ʳëüêà ðîê³â òîìó, êîëè ÷îëîâ³ê ï³äêëþ÷èâ ¿é áåçïðîâ³äíèé ²íòåðíåò, æ³íêà â³äêðèëà â ñîá³ õèñò äî øèòòÿ ëÿëüîê. ³äòîä³ âîíà ïî÷àëà òâîðèòè òàê³ äèâà, ùî é íå â³ðèòüñÿ, í³áè öå ñïðàâà ðóê ëþáèòåëüêè. Íàâ³òü ïðîôåñ³îíàëè-ìàéñòðè âèðîáè ²ðèíè Êðèâöóí íàçèâàþòü íàäçâè÷àéíèìè âèòâîðàìè ìèñòåöòâà. ○

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

Çàáëóêàòè ó Ëüâîâ³? Ìàéæå íåìîæëèâî! ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ìåíø í³æ çà òðè ðîêè «³çï³ä çåìë³ âèð³ñ» ñòàä³îí, çàâåðøóºòüñÿ áóä³âíèöòâî íîâîãî àåðîâîêçàëó, â³äêðèâàþòüñÿ êîíöåïòóàëüí³ ðåñòîðàíè òà êàâ'ÿðí³. Æóðíàë³ñòêà «Â³ñòåé» îñîáèñòî ïåðåêîíàëàñü ó ãîòîâíîñò³ Ëüâîâà äî ªâðî-2012, ïîáóâàâøè ó ïðåñ-òóð³, îðãàí³çîâàíîìó ëüâ³âñüêîþ ì³ñüêðàäîþ І ШВИДКО, І ЗРУЧНО

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

²ÄÊÐÈÒÈÉ ÄËß Ñ²ÒÓ

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

«ÌÀÐʲÂÖ²» - ÊÐÀÙ²  ÊÐÀ¯Í² Äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ é â³äïî÷èíêó ³ì. Ñåðã³ÿ Ìàðêîâà (ô³ë³àë ÏÀÒ «ÄÒÅÊ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ» «Ñîöâóã³ëëÿ») âèçíàíî ïåðåìîæöåì ó íîì³íàö³¿ «Êðàùèé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ é â³äïî÷èíêó ä³òåé» íà öüîãîð³÷íîìó Âñåóêðà¿íñüêîìó îãëÿä³êîíêóðñ³. Âñüîãî ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü 620 äèòÿ÷èõ çàêëàä³â, 53 ³ç ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòî𳿠îáëàñò³.

Від залізничного вокзалу, куди нас привіз потяг сполученням Дніпропетровськ-Трускавець, до «Арени-Львів» - 25 хвилин їзди. Це якщо немає заторів, або «корків» - по-львівськи. А із 2012 року, завдяки новій транспортній схемі, дістатися стадіону можна буде ще швидше. «Арена-Львів» вразила своїми габаритами та функціональністю. Тут почуваєш себе комфортно й безпечно. Надсучасна система захисту виявляє найменші заворушення на території стадіону. А місця розташовані таким чином, що здається, ніби особисто присутній на ігровому полі. Небезпідставно львів'яни пишаються й міжнародним аеропортом. Саме він зробить Старе місто відкритим для всього світу. Адже пропускна здатність збільшиться із 250 до 1900 пасажирів на годину. На сьогодні будівля аеровокзалу готова більше ніж на 80%. Наразі продовжуються роботи по реконструкції злітнопосадкової смуги. Крім того, Львів отримає абсолютно

новий термінал. Офіційне відкриття «повітряних воріт» заплановано на березень наступного року.

УКРАЇНСЬКИЙ ПАРИЖ Сьогодні Львів привабливий для розвитку ІТ-технологій. Мало хто знає, що саме тут створювались спецефекти для голлівудських фільмів «Спайдермен», «Гаррі Поттер» та «Халк». Завдячувати цьому треба програмістам компанії «ELEKS Software». Серед їхніх робіт - і комп'ютерна програма для відомого музичного фонтана Bellagio у Лас-Вегасі, що «знявся» у «12 друзів Оушена». А для багатьох відомих радянських кінострічок Старе місто стало знімальним майданчиком, перетворюючись на Париж чи Лондон, Сицилію або Мадрид. Скажімо, в улюбленому фільмі всіх поколінь «Д'Артаньян та три мушкетери» львів-

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÀÍÄÐ²É ÑÀÄÎÂÈÉ, ì³ñüêèé ãîëîâà: -  Óêðà¿í³ íåìຠá³ëüøå òàêîãî ì³ñòà, ÿê Ëüâ³â, äå 120 ãåêòàð³â âíåñåíî â çîíó ÞÍÅÑÊÎ. Öå - ì³ñòî-òàºìíèöÿ, ì³ñòî-ä³àìàíò, ÿêèé ìè ùîäíÿ, ãðàíü çà ãðàííþ, îáòî÷óºìî, î÷èùóºìî, ùîá â³í çàñÿÿâ ³ç íîâîþ ñèëîþ. ська архітектура виступила дублером французької. Наприклад, сцена першої зустрічі Д'Артаньяна з Атосом знімалася біля палацу Потоцьких. А роль жіночого монастиря, куди відправили Констанцію Бонасьйо, «зіграв» Будинок органної та камерної музики. Будівля міської ради Львова також

cmyk

має давню «акторську кар'єру». Так, у фільмі «Старикирозбійники» Ельдара Рязанова вона фігурує в ролі художнього музею, який вирішили пограбувати два приятелі.

НА РОБОТУ НА РОВЕРАХ У Львові, як у справжньому європейському місті, жваво розвивається велоінфраструктура. На вулицях можна побачити спеціальні доріжки, які відрізняються червоним кольором асфальту. Городяни люблять їздити на роботу на роверах - так вони називають велосипеди. Кажуть - і швидко, і для здоров'я корисно. А біля міськради скульптура «Бравого вояки Швейка» на велосипеді заохочує депутатів відмовлятися від автівок та пересідати на екологічний вид транспорту. Туристам заблукати в місті Лева неможливо. На будинках - двомовні (англоукраїнські) таблички із назвами вулиць. Піклуючись про мандрівників, встановили два електронні Центри допомоги туристам. А вказівники із покажчиками львівських принад та інформаційні таблички з картами допомагають вибрати маршрут. Та й привітні львів'яни завжди підкажуть, як дістатися до місця, що вас цікавить, якою б мовою до них не звернулися. Якщо в плани не входить збивати ноги об славетну бруківку, можна від Ратуші

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: s1 ìëí. òóðèñò³â ç³ 115 êðà¿í ñâ³òó â 2011 ðîö³ â³äâ³äàëè Ëüâ³â;

250 äîëàð³â - ñåðåäíÿ ñóìà, ùî çàëèøàâ òóò çà

s

äîáó òóðèñò ó 2008 ðîö³;

450 äîëàð³â ó 2011-ìó.

s

на яскравому диво-поїзді здійснити незабутню екскурcію. Побувавши у Львові, неодмінно відчуваєш пануючу тут атмосферу феєричного карнавалу, що єднається з виваженістю вчинків мешканців. Місто щодня і щогодини готове відкриватися кожному, хто повірить в його легенди.

̲ÑÖß ÍÀ ÑÒÀIJÎͲ Ç «3D-ÅÔÅÊÒÎÌ»


р1

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ИГОЛОЧНЫЙ СЛЕД Незадолго до Рождества британской полиции пришлось расследовать весьма необычное дело о похищении. 18 декабря из садоводческого питомника в графстве Западный Йоркшир пропали несколько новогодних елок вместе с игрушками, кормушками для птиц и декоративными праздничными венками. Впрочем, похитители оказались особами беспечными. Они не предусмотрели вероятности того, что во время транспортировки зеленых красавиц иголки будут осыпаться. Именно они вывели стражей закона на след злоумышленников полиция просто шла по следу опавшей хвои.

ÏÎËÈÖÈß ØËÀ ÏÎ ÑËÅÄÓ ÕÂÎÈ

В конце концов, украденные деревья нашли в чужом саду вместе с… домашней плантацией марихуаны. По подозрению в преступлении был задержан семнадцатилетний юноша, которого позже отпустили под залог. Пока неясно, сам он ли похитил елки.

АРЕСТ ЕЛКИ

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, рубщики заявили, что ель планируют поставить в местный театр для проведения новогодних утренников. Впрочем, официальных документов, разрешающих спил, работники показать не смогли. Представители управляющей организации офисного здания заявили, что не возражают против ликвидации елки, так как на этой территории скоро будет автостоянка. Сложную ситуацию полицейские решили следующим образом: наложили арест на ель и увезли ее во двор УМВД города.

Неординарный, возмутительный и в то же время гдето курьезный случай произошел в российском городе Озерске, что в Челябинской области. Горожане вызвали полицию, когда обнаружили, что спилили красивую голубую ель, которая 30 лет росла в центре города у входа в офисное здание. Увезти дерево до прибытия ПОХИЩЕНИЕ правоохранителей местные СНЕГОВИКА До поры до времени жители не дали. жизнь снеговика Фрэнсиса Фростмана была вполне заурядной. 11 месяцев в году он проводил в чулане и лишь месяц украшал веранду австралийской семьи. Но все изменилось, когда доселе неизвестные похитители не окрыли ему мир новых удовольствий. Сара Мерли, бывшая хозяйка Фрэнсиса, считает, что во-

×ÅÌ ÍÅ ÅËÊÀ?

«ÂÅÑÅËÎÅ» ÄÅÐÅÂÎ

ÈÇ ÄÛÌÎÕÎÄÀ ÄÎÑÒÀÂÀËÈ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

Êàê «óêðàñèòü» ïðàçäíèê

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Ïîä Íîâûé ãîä ëþäè æäóò ÷óäåñ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, íåâåðîÿòíûõ ïîäàðêîâ. Íî íå âñå îãðàíè÷èâàþòñÿ îæèäàíèÿìè. Íåêîòîðûå òâîðÿò «÷óäåñà» ñàìîñòîÿòåëüíî, äà òàê, ÷òî ïîðîé òå ãðàíè÷àò ñ íàðóøåíèåì çàêîíà. Êóðüåçíûå ïðåäïðàçäíè÷íûå ïðîèñøåñòâèÿ, ñëó÷èâøèåñÿ â äåêàáðå ýòîãî ãîäà â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà, ñîáðàëè «Â³ñò³»

ÑÀÍÒÀ ÏÎÏÓÒÀË

рам стало жалко одиноко стоящую на веранде фигуру, и они решили его развеселить. Теперь семья, в которой «жил» снеговик, получает от злоумышленников фото. На них Фрэнсис играет в азартные игры, катается на мотоцикле, пьет в баре и играет на пианино. «Он хорошо проводит время, что, безусловно, прекрасно, но детям его не хватает» - говорит Сара.

КАК В СКАЗКЕ В американском городе Стоктон молодой человек решил удивить родственников, повторив фокус Санта-Клауса с дымоходом. Попытавшись проникнуть в собственный дом таким нетрадиционным способом, двадцатилетний Джордж Эрера застрял в трубе. Дальше было не до шуток - он принялся звать на помощь. Когда родители все же услышали сына, сразу вызвали полицию. Парню пришлось просидеть в дымоходе несколько часов, пока спасатели разбирали кирпичную кладку, чтобы вытащить беднягу. Впрочем, рождественское желание парня так или иначе исполнилось - он впечатлил не только родных, но и службу спасения.

«ЛИШИЛ» ПОДАРКА Победитель конкурса «Санта-Клаус отдыхает - на арене Дед Мороз», крымчанин Николай Барский так торопился на торжественную церемонию награждения, что превысил скорость. За это его и остановил инспектор ГАИ. Как отметил сам «Лучший Дед Мороз», на прощание он заявил автоинспектору, что тот может не ждать новогоднего подарка, так как его уже получил. Журналисты предполагают, что за допущенное нарушение мужчина рассчитался с инспектором на месте, «не отходя от кассы».

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒ², ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÄÀI ÃÓ ÌÂÑ Â ÎÁËÀÑÒI

Ïîäïîëüíîå ïðîèçâîäñòâî íàðêîòèêîâ áûëî íàéäåíî â ãðàôñòâå Êåíò â äîìå 46-ëåòíåãî ßíà Ðè÷àðäñà.  èìïðîâèçèðîâàííîé ëàáîðàòîðèè ìóæ÷èíà âûðàùèâàë ìàðèõóàíó. «Âåñåëîå» ðàñòåíèå íàñòîëüêî ïåðåêëèêàëîñü ñ ïðàçäíè÷íûì íàñòðîåíèåì Ðè÷àðäñà, ÷òî îí ðåøèë èñïîëüçîâàòü ïîëóòîðàìåòðîâóþ êîíîïëþ â êà÷åñòâå ðîæäåñòâåíñêîãî äåðåâà è óêðàñèë åå ðàçíîöâåòíûìè øàðàìè. Ïðàâîîõðàíèòåëè íå îöåíèëè íåóâàæåíèå ê òðàäèöèÿì. Çà çàïðåùåííûé áèçíåñ áðèòàíöó «ïîäàðèëè» 1,5 ãîäà òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ. ○

ÍÀÃÎÉ È ÎÏÀÑÍÛÉ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà â áðàçèëüñêîì ãîðîäå Ñàí-Ïàóëî ïîëèöèÿ çàäåðæàëà ãîëîãî «äîìóøíèêà». Èì îêàçàëñÿ çàêëþ÷åííûé ìåñòíîé òþðüìû, êîòîðûé ïîëó÷èë «îòãóë», ÷òîáû âñòðåòèòü ïðàçäíèê ñ ñåìüåé. Íî äîìàøíèé âå÷åð âèäèìî íå âõîäèë â åãî ïëàíû.  íî÷ü ñ ñóááîòû íà âîñêðåñåíüå çëîóìûøëåííèê óñïåë îãðàáèòü äâà äîìà. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì ó ïîñòðàäàâøèõ ïðîïàëè îäåæäà, ïàðà êðîññîâîê, äóõè, ýëåêòðîííàÿ àïïàðàòóðà è «ïàíåòòîíå» áðàçèëüñêèé ðîæäåñòâåíñêèé êåêñ. Ïî÷åìó çàäåðæàííûé áûë áåç îäåæäû - íåèçâåñòíî. ○

ÁÛÂÀÅÒ È ÒÀÊ

ÎÒ ÌÈËÈÖÈÈ - ÄÎ ÇÀÃÑÀ Èíòåðåñíàÿ íîâîãîäíÿÿ èñòîðèÿ ïðîèçîøëà â äàëåêîì 1988 ãîäó. Äâîå ñòóäåíòîâ íåçíàêîìûå äðóã ñ äðóãîì ïàðåíü è äåâóøêà ñëó÷àéíî âñòðåòèëèñü íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Ñèìôåðîïîëÿ ïîä åëêîé. Îáà áûëè ðàññòðîåíû è ïîäøîôå - â òó íî÷ü îíè ðàññòàëèñü ñ ëþáèìûìè. Ìîëîäûå ëþäè ïî÷åìó-òî ðåøèëè ñíÿòü èãðóøêè. Çà õóëèãàíñòâî ïàðî÷êó çàáðàëè â âûòðåçâèòåëü, à íàóòðî âûçâàëè â ðàéîòäåë. Î êàçóñå ñîîáùèëè â èíñòèòóò, ðîäèòåëÿì è ÷óòü íå çàâåëè óãîëîâíîå äåëî. Íî â èòîãå ñòðàííîå çíàêîìñòâî çàêîí÷èëîñü õýïïèýíäîì - ðåáÿòà ïîæåíèëèñü.


р2

10 ТВПРОГРАМА ○

08.00 М/ф «Волк и теленок» 08.15 М/ф «Лягушкапутешественница» 08.35, 09.00 М/с «Бен10» 09.20, 10.15 Т/с «Горец» 11.10, 12.00 Т/с «Охотники за древностями» 12.50, 13.40 Т/с «Приключения Мерлина» 14.30, 15.20 Т/с «Солдаты2» 16.20 «Совершенно секретно. Чисто футболь; ное убийство» 17.15 «Ударная сила. Сокрушительный ре; зерв» 18.00 «Ударная сила.Последняя преграда» 18.30 «ГАИ.Дорожные войны» 18.50 «Приемная депутата» 19.00 Т/с «Солдаты» 19.50 «Улетное видео по;русски» 21.30 Х/ф «Шанхайский полдень» 23.25 Х/ф «Симпсоны в кино» 01.00, 01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00, 03.20, 03.40 М/с «Симпсоны 19»

УТ1

12.20 М/ф «Ледниковый период 1» 13.35 М/ф «Ледниковый период 2: Гло бальное потепление» 15.00 М/ф «Ледниковый период3: Рожде ственское приключение» 15.20 М/ф «Принцесса и лягушка» 17.00, 19.30 «ТСН» 17.45 Х/ф «Один дома» 20.00 Х/ф «Один дома 2» 22.00 Х/ф «Ой мороз, мороз» 23.45 Х/ф «Голая правда» 01.20 Х/ф «Новые муравьи в штанах»

ИНТЕР 08.20 09.55 12.15 14.15 16.00 18.15 20.00 20.25

М/ф «Мадагаскар» Концерт «20 лучших песен года» «Парад звезд» Т/с «Все ради тебя» «КВН. Высшая лига. Финал» Т/с «Катерина» «Подробности» Концерт «Новогодний вечер с М.Галки; ным и Н.Басковым» 22.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 00.20 Х/ф «Война миров»

9 КАНАЛ

1+1

06.00 «Ударная сила. Спутники в камуфляжах» 06.40 «Ударная сила. Псы войны» 07.10 «Совершенно секретно. Китайский синдром»

08.10 Х/ф «Шпион по соседству» 09.45 Х/ф «Кавказская пленница» 11.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы нич»

34 КАНАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

08.00 09.30 10.45 13.45 14.15 17.00 17.30 18.00 20.00 20.10 20.20 22.00 23.50 01.30

«Михаил Задорнов. Ответ ребром!» «Вокруг смеха» Х/ф «Волшебник страны грез» 1, 2 с. «Медикус» Х/ф «12 стульев», 3, 4 с. «Марфа. Чудо возможно» «Тайны фокусов» Х/ф «Как казаки...» «Здравствуй, это Я!» «В гостях у Дуняши» Х/ф «Зимний роман» Х/ф «Любовь случается» Т/с «Меч» «МWПарад»

08.10 09.50 11.15 12.45 14.50 16.45 19.00 20.45 23.35 01.30

Х/ф «Новогодний отпуск» М/ф «Балто» М/ф «Балто2. В поисках волка» Х/ф «Назад в будущее» Х/ф «Назад в будущее2» Х/ф «Назад в будущее3» М/ф «Кунгфу Панда» Х/ф «Робин Гуд принц воров» Х/ф «Девушка моих кошмаров» Х/ф «Супергеройское кино»

Вівторок, 3 січня УТ1 07.30 М/ф 07.45, 22.00, 22.45 Звезды юмора 08.40, 00.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30 Осторожно, модерн! 10.00 Х/ф «Внимание, черепаха!» 11.25 Караоке для взрослых 12.15 Желаем счастья 12.35 Х/ф «Калина красная» 14.20 «Новогодняя шутка» с Г.Хазановым 15.00 Euronews 15.20 Национальной академии Государствен; ной налоговой службы Украины ; 90 лет 15.35 «Новые песни о главном». Новогодний концерт 19.00 Атака магии 19.30 Концертная программа Софии Ротару «Я тебя по;прежнему люблю» 21.20 221 21.30 «Зимняя шутка» с В.Моисеенко и В.Да; нильцом 22.40 Тройка, Кено, Максима 23.45 «Золотая десятка» М.Поплавского 01.40 Театральные сезоны

ИНТЕР 07.05 Х/ф «Девчата» 08.55 М/ф «Лови волну» 10.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром» 13.45 Д/ф «Рождение легенды. Ирония судь; бы, или С легким паром» 14.45 Т/с «Все ради тебя» 16.25 Концерт «Новогодний вечер с М.Галки; ным и Н.Басковым» 18.15 Т/с «Катерина» 20.00 «Подробности» 20.25 Концерт «Две звезды. Новый год» 22.30 Т/с «Формат А4» 00.25 Х/ф «Это я»

9 КАНАЛ 06.00 «Элита ВДВ» 06.50 «Совершенно секретно. Чисто футболь; ное убийство» 07.40 М/ф «Золушка» 08.00 М/ф «Заветная мечта» 08.15 М/ф «Каникулы Бонифация» 08.35, 09.00 М/с «Бен10» 09.20, 10.15 Т/с «Горец» 11.10, 12.00 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Т/с «Приключения Мерлина» 13.40 Т/с «Приключения Мерлина2» 14.30, 15.20 Т/с «Солдаты2»

16.20 «Совершенно секретно. Тайны «Золота партии» 17.15 «Ударная сила. Ядерные стражи» 18.00 «Ударная сила.Воздушный терминатор» 18.30 «ГАИ.Дорожные войны» 19.00 Т/с «Солдаты» 19.50, 03.50 «Улетное видео по;русски» 21.30 Х/ф «Горячие головы» 23.00 Х/ф «Шоугерлз» 01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ «Жальги; рис» (Каунас, Литва) ; «Будівельник» (Ук; раина) 02.50, 03.10, 03.30 М/с «Симпсоны19»

11 КАНАЛ 06.50, 07.35 Т/с «Как я познакомился с ва шей мамой» 08.35 «Звездные мамы» 09.10 М/Ф «Планета сокровищ» 10.55 Т/с «Папины дочки» 12.05 Мечты сбываются 13.10 М/с «Финес и Ферб» 13.40 М/с «Бэтмен» 14.00 М/с «Аладдин» 14.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.55 «Мой малыш» 15.25 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Teen Time 16.00 Т/с «Кадеты» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 23.50 Новости 19.20 М/Ф «Синбад. Легенда семи морей» 20.55 Парад порад 22.00 «Просто собака» 22.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 23.00 Т/с «Дневники вампира» 00.10 Т/с «Грань» 00.55 Т/с «Шина»

1+1 07.00 (1) 08.45 М/ф «Илья Муромец и Соловейраз бойник» 10.05 Х/ф «Ой мороз, мороз» 11.45 Х/ф «Артур и минипуты» 13.30 Х/ф «Откройте, Дед Мороз» 15.15 Х/ф «Особенности национальной охо ты» 17.00, 19.30 «ТСН» 17.20 «Голос страны. Своими словами» 17.30 Х/ф «Один дома 2» 20.00 Х/ф «Один дома 3» 21.45 «Меняю жену ; 4» 23.00 Х/ф «Мечты сбываются» 00.30 Х/ф «Голая правда»

СТБ

34 КАНАЛ 07.30 «Задорновости» 09.00 «Вокруг смеха» 10.30 «Фантастические миры Уэллса», 1, 3 с. (кат.1) 15.00 Х/ф «Мышеловка» 16.30 «Владимир Пантелеймон. Призвание ; помогать людям» 17.00 «Еще не вечер». «Люди Х» 18.00 Х/ф «Черта с два!» 19.30 «Дело моей жизни». «Дед Мороз vs Сан; та Клаус» 19.50 «Здравствуй, это Я!» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Ты сможешь» 20.30 Х/ф «Моя мама невеста» 22.00 Х/ф «Магический Париж» 23.40 Т/с «Меч»

ICTV 07.20 Ты не поверишь! 08.05 Стоп;10 09.00 Х/ф «Луни Тьюнс снова в действии» 10.45 М/ф «Веселые ножки» 12.45 «Факты» 12.55, 19.10, 01.10 Спорт 13.00 Анекдоты по;украински 13.20 М/ф «Смертельный бой. Путешествие начинается» 14.10 М/ф «Кунгфу Панда» 15.50 Х/ф «Робин Гуд принц воров» 18.45 Факты. Вечер 19.15, 01.20 Чрезвычайные новости 20.25 Т/с «Морской патруль» 22.30 Т/с «Такси» 23.20 Х/ф «Сталь»

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.40 Т/с «Ранетки» 10.00 Comedy Woman

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289)

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 Х/ф «Большое приключение Зорро» 08.05 М/ф «38 попугаев» 08.20 М/ф «Умка» 08.45 М/ф «Трое из Простоквашино» 09.50 М/с «Огги и кукарачи» 10.40, 23.10 Х/ф «Жандарм в НьюЙорке» 12.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 14.35 Х/ф «Настоящий Дед Мороз» 16.10 Х/ф «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 19.00 Т/с «Батюшка» 21.00 Х/ф «Снежная королева» 01.15 «Личный взгляд»

10.55 10 желаний 11.45 Косметический ремонт 12.15 Секс;битва 12.40 Маша и модели 13.15, 19.15 Одна за всех 13.40, 18.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40 Дом;2 15.30 FAQ. Как встретить Новый год 16.30, 19.45 Т/с «Универ» 21.30 Т/с «Физика или Химия» 22.30 Т/с «Дневники Темного. Возможно ли изменить прошлое?» 23.05 Т/с «Книга абсолютного зла» 23.30 Т/с «Секс и город» 23.55 Х/ф «Угадай кто»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Д/ф «Как я заработал свои миллионы» 10 с. 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 09.55, 17.30 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Рыжий, честный, влюбленный» 14.30, 19.45 Т/с «Сыщик Путилин» 15.30, 00.00 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.15 Х/ф «Золотой гусь» 21.00 Д/ф «Как я заработал свои миллионы» 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток 22.30 Х/ф «12 стульев», 1 с.

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.25, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По; года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Игра судьбы» 07.30 «Жизнь интересна» 07.50, 00.25 «Автопилот;новости» 08.35 «Феерия путешествий» 09.15 «Инвест;час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор;ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.55 «Портреты» с Сергеем Дорофеевым

15.45 21.00 22.35 23.50 00.55

Зах. 02.16 Сх. 11.54 Перша чв. 1 січня 23.30 «Территория закона» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 Х/ф «Силач СантаКлаус» 08.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 09.05 М/ф «Бременские музыканты» 09.50 М/с «Огги и кукарачи» 10.35, 23.10 Х/ф «Жандарм женится» 12.20, 19.00 Т/с «Батюшка» 14.10 Д/с «Православные святые» 15.10 Х/ф «Золотая речка» 17.00 Х/ф «Снежная королева» 21.00 Х/ф «Три мушкетера» 01.05 «Личный взгляд»

НТВМИР 03.55 «Один день. Новая версия» 04.30 «Чета Пиночетов» 05.15 Х/ф «Масквичи» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 «Таинственная Россия: От Москвы до вечной мерзлоты. Проклятия в дей; ствии?» 07.15 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 08.20 «Госпожа удача» из документального цикла «Спето в СССР» 09.10 Следствие вели... 10.05 «Живые легенды. Владимир Михайло; вич Зельдин» 11.25 Т/с «Морские дьяволы4». «Лица с обложки». «Мертвый штиль» 13.20 «Бенефис Наташи Королевой. Любовь не умирает никогда» 15.05 «Развод по;русски» 16.00 Суд присяжных 17.30 «И снова здравствуйте!» 18.30 Т/с «Паутина3». Фильм 2й. «Кукуш кины дети» 22.00 Т/с «Литейный». «Компромат» 22.55 «Мелодии на память с Александром Журбиным. Новогоднее танго». 2 ч. 23.35 Своя игра 00.25 «Пугачиха. Фильм;судьба» 02.25 Т/с «Проклятый рай2» 03.15 «Бульдог;шоу»

ENTER 06.00 06.30 09.10 11.40 12.50 14.20

Саундтреки М/ф Х/ф «Приключения Буратино» Х/ф «По улицам комод водили» Х/ф «Первый троллейбус» Х/ф «Первый эшелон»

Х/ф «12 стульев» Х/ф «Контрабанда» Х/ф «Рожденная революцией» Х/ф «И ты увидишь небо» Х/ф «Я объявляю вам войну»

ОРТМ

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 08.00 Т/с «И падает снег...» 09.30, 01.00 Х/ф «Человекпаук 2» 11.45 Х/ф «Если бы я тебя любил» 13.30 Х/ф «Невеста» 15.00 Голубой огонек на Шаболовке ; 2010 г. Лучшее 17.45 Х/ф «Печалирадости Надежды» 21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 23.00 Х/ф «Человекпаук»

Саундтреки М/ф Х/ф «Сказка странствий» Х/ф «Адам женится на Еве» Х/ф «Как стать счастливым» ○

08.25 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.20 «Смак» 11.00 Сергей Шакуров. «Я приручил в себе зверя» 12.15 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 14.15 М/ф «Падал прошлогодний снег» 14.35 Х/ф «За двумя зайцами» 16.25 Х/ф «Елки» 18.15 «Нонна, давай!» 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» 22.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал в Бел гравии» 00.00 Х/ф «Старый Новый год»

ENTER

27 КАНАЛ

НТВМИР

06.00 Мир за неделю 06.20 Чудаки 06.40, 14.05 М/ф 07.00 Страна Советов 07.55, 08.55, 14.00, 15.55, 18.55, 20.55, 21.55 «Днепровская неделя» 08.00 Ровесники земли 09.00 М/ф «Снежная королева» 10.00, 20.00 Маленькие питомцы 11.00 Взгляд в будущее 14.15 Эенгуи, бог Сна 16.00, 00.15 Неизвестная планета 17.00 Новые песни о главном 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 21.00 Атлас животного мира 22.00 Х/ф «Диско»

05.50 «Уроки хорошего поведения с тетушкой Совой» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 «Таинственная Россия: Краснодарский край. Наш Бермудский треугольник?» 07.15 М/с «Веселое Новогоднее путеше ствие с тетушкой Совой» 08.20 «Течет Волга» из документального цик; ла «Спето в СССР» 09.10 Следствие вели... 10.05 «Живые легенды. Александр Александ; рович Калягин» 11.25 Т/с «Морские дьяволы4». «Курс мо лодого бойца». «Доставить любой ценой» 13.20 «Бенефис Игоря Николаева. Надежда на любовь» 15.05 «Развод по;русски» 16.00 Суд присяжных 17.30 «И снова здравствуйте!» 18.30 Т/с «Паутина3». 1 ф. «Ваш выход, маэстро» 22.00 Т/с «Литейный». «Бездорожье» 22.55 «Мелодии на память с Александром Журбиным. Новогоднее танго». 1 ч. 23.35 Своя игра 00.25 «Второе пришествие Ванги» 02.20 Т/с «Проклятый рай2» 03.10 «Бульдог;шоу» 06.00 06.30 10.00 11.45 14.15

Іменинники дня: ГНАТ, ДАНИЛО, ІВАН, ГЕОРГІЙ, ЮРІЙ

TET

Сх. 07.58 Зах. 16.06 Трив. дня 08.08 07.10, 00.45 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.15 «Невероятная правда о звездах» 09.55, 23.00 «ВусоЛапоХвіст» 10.25 «Куб» 11.30 Х/ф «Не было бы счастья» 14.10, 19.10 Звездная жизнь 15.00 «Необъяснимо, но факт» 16.00 «Битва экстрасенсов» 20.10 «Х;Фактор» 00.00 Т/с «Доктор Хаус»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 11.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2. Пункт на значения Лондон» 12.30 Т/с «Зайцев +1» 23.00 Т/с «Книга абсолютного зла» 23.30 Дурнев + 1 23.55 Х/ф «Машина времени в джакузи»

5 КАНАЛ

Зах. 01.11 Сх. 11.30 Перша чв. 1 січня

06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.25, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30, 18.45 «Киевское время» 06.40 «Игра судьбы» 07.30 «Жизнь интересна» 07.50, 00.25 «Автопилот;новости» 08.35 «Не первый взгляд» 09.15 «Инвест;час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15 «Энергонадзор» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Украинские страсти» 23.40 «Автопилот;тест» 00.35 «Обзор прессы»

ICTV

Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.

06.00 Гимн Украины 06.05 Киносеанс + 06.20 М/ф 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45, 16.45, 19.00, 21.00, 00.00 Новогодний калейдоскоп 09.00 Х/ф «Мария Мирабелла» 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Новогодние мультфильмы 11.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «Рыжий, честный, влюбленный» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 19.45 Т/с «Сыщик Путилин» 20.35 Советы доктора Евтушенко 21.30 О рыбалке всерьез 22.00 Х/ф «8 женщин»

07.15, 01.25 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.55 Х/ф «Ищу невесту без приданого» 11.55 Х/ф «Чародеи» 14.40, 19.15 Звездная жизнь 15.30 «Необъяснимо, но факт» 16.25 «Битва экстрасенсов» 20.10, 21.50 «Х;Фактор» 20.50 «Куб» 23.35 «ВусоЛапоХвіст» 00.40 Т/с «Доктор Хаус»

11 КАНАЛ

51 КАНАЛ

СТБ

06.50, 07.35 Т/с «Как я познакомился с ва шей мамой» 08.50 «Родительский клуб» 09.10, 14.35 М/с «Аладдин» 10.55 Т/с «Папины дочки» 12.15 Мечты сбываются 13.45 М/с «Финес и Ферб» 14.05 М/с «Бэтмен» 15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 15.25 Х/ф «Заварушка с обезьяной» 17.20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 21.00 «О рыбалке всерьез» 21.30 Аферисты 22.10 Х/ф «Самый лучший фильм2» 00.10 Т/с «Грань»

Сх. 07.58 Зах. 16.05 Трив. дня 08.07

Понеділок, 2 січня 07.15 Новогодняя шутка с Г.Хазановым 07.40, 23.15 Концертная программа «Шоу продолжается», 2 ч. 08.45, 00.40 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.30, 15.25 Осторожно, модерн! 10.00 Х/ф «Сказка странствий» 11.40 Золотой гусь 12.10 Шеф;повар страны 13.00 Кто в доме хозяин? 13.20 Концерт А.Малинина 14.30 «Новогодняя шутка» с С.Дроботенко 15.15 Национальной академии Государствен; ной налоговой службы Украины ; 90 лет 15.55 «Зимняя шутка» с М.Жванецким, И.Олей; никовым, Ю.Стояновым 16.45 Фестиваль семейного творчества «Мело; дия двух сердец» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.30 «Зимняя шутка» с Я.Арлазоровым 22.00, 22.45 Звезды юмора 22.40 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.15 Д/ф «Мир животных с Джеродом Мил; лером» 01.40 Театральные сезоны

Іменинники дня: ПЕТРО, ПРОКІП, УЛЯНА, ЮЛІАНА, ФЕМІСТОКЛ 16.15 17.40 19.15 21.00 23.40

Х/ф «Печники» Х/ф «Увольнение на берег» Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» Х/ф «Рожденная революцией» Х/ф «Контрабанда»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 07.00, 16.00 Страна Советов 07.55, 08.55, 15.55, 16.55, 18.55, 20.55, 21.55 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. ваши права 09.00, 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.00 Взгляд в будущее 14.00 М/ф 14.25, 21.00 Атлас животного мира 15.25, 00.20 Эхо джунглей 17.55, 00.45 Путешествие на край света 20.00 Социальный статус. социальная защита 22.00 Х/ф «Зачем мы женимся?»

ОРТМ 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.20 «Смак» 11.00 ++Сергей Филиппов. «Есть ли жизнь на Марсе?» 12.15 «Модный приговор» 13.15 Т/с «Брак по завещанию» 15.45, 21.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти на!» 16.35 «Розыгрыш» 18.15 «Нонна, давай!» 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в розовых тонах» 00.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 06.10 07.45 10.50 12.40 14.15 15.40

Серебряный апельсин Х/ф «Чокнутый профессор» Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» Х/ф «Призрачный гонщик» Х/ф «Ночь закрытых дверей» Т/с «След» Голубой огонек на Шаболовке ; 2009 г. Лучшее 18.10, 19.20 Т/с «Вкус граната» 19.00 События 21.00 Песня года ; 2011 г. День первый 23.15 Т/с «Камелот» 00.15 Х/ф «Первый рыцарь»


р3

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

07.40 М/ф «Три банана» 08.00 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 08.15 М/ф «Приключения барона Мюнхау зена» 08.35, 09.00 М/с «Бен10» 09.20, 10.15 Т/с «Горец» 11.10, 12.00 Т/с «Охотники за древностями» 12.50, 13.40 Т/с «Приключения Мерлина2» 14.30, 15.20 Т/с «Солдаты2» 16.20 «Совершенно секретно. Подпольные коллекционеры» 17.15 «Ударная сила. Оружие России» 18.00 «Ударная сила. Морской разрушитель» 18.30 «ГАИ.Дорожные войны» 19.00 Т/с «Солдаты» 19.50, 03.35 «Улетное видео по;русски» 21.30 Х/ф «Горячие головы2» 23.00 Х/ф «Чужой против хищника» 00.35 Х/ф «Турбулентность2» 02.10 Х/ф «Темные небеса»

УТ1

07.35 09.40 11.10 12.40 14.45 16.25 18.15 20.00 20.25 22.15 00.10

9 КАНАЛ 06.00 «Элита ВДВ» 06.50 «Совершенно секретно. Тайны «Золота партии»

07.00 08.10 09.55 11.15 11.30 14.00 16.30 17.00 18.00 19.30 20.00 20.10 20.20 22.00 23.45 00.15

УТ1

ИНТЕР 07.05 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 08.55 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в зим нюю ночь» 11.05 М/ф «Смывайся» 12.35 «Бенефис «Кроликов» 30 лет юмора» 14.20 Т/с «Все ради тебя» 16.05 Концерт «Две звезды. Новый год 2011» 18.10 Т/с «Катерина» 20.00 «Подробности» 20.25 Концерт «Юмор FM на Первом» 22.30 Т/с «Формат А4» 00.25 Х/ф «От сердца к сердцу»

9 КАНАЛ 06.00 «Элита ВДВ» 06.50 «Совершенно секретно. Подпольные коллекционеры» 07.40 М/ф «Контервильское привидение» 08.00 М/ф «Как львенок и черепаха песню пели» 08.15 М/ф «Когда зажигаются елки» 08.35, 09.00 М/с «Бен10» 09.20, 10.15 Т/с «Горец» 11.10, 12.00 Т/с «Охотники за древностями» 12.50, 13.40 Т/с «Приключения Мерлина2» 14.30, 15.20, 19.00 Т/с «Солдаты2» 16.20 «Совершенно секретно. Чапай» 17.15 «Ударная сила. Поезда специального на; значения» 18.00 «Ударная сила. Смертельный луч» 18.30 «ГАИ.Дорожные войны»

ICTV 07.00 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.20, 12.55, 19.10, 01.25 Спорт 09.30, 19.15, 01.30 Чрезвычайные новости 10.25 М/ф «Смертельный бой. Путешествие начинается» 11.00 Х/ф «Луни Тьюнс снова в действии» 13.00 Анекдоты по;украински 13.15 Удержаться в кресле 13.55 Т/с Детективный 14.55, 20.25 Т/с «Морской патруль»

19.50, 03.55 «Улетное видео по;русски» 21.30 Х/ф «Морское приключение» 23.15 Х/ф «Чужой против Хищника. Рекви ем» 01.00 Х/ф «Турбулентность3» 02.35, 02.55, 03.15, 03.35 М/с «Симпсоны 19»

11 КАНАЛ 06.45, 07.30 Т/с «Как я познакомился с ва шей мамой» 09.10 М/Ф «Элвин и бурундуки;2» 10.50 Т/с «Папины дочки» 12.05 Мечты сбываются 13.10 М/с «Финес и Ферб» 13.40 М/с «Бэтмен» 14.00 М/с «Аладдин» 14.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.55, 16.00 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Кадеты» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00 Репортер 19.10, 00.00 Спортрепортер 19.20 М/Ф «Би Муви. Медовый заговор» 21.00 «Вечерний разговор» 21.30 Светлые головы. Зимние игры 22.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 23.05 Т/с «Дневники вампира» 00.15 Т/с «Грань»

1+1 07.40 (1) 09.40 Д/ф «Большое путешествие вглубь оке; ана: возвращение» 10.55 Х/ф «Особенности национальной ры балки» 12.40 Х/ф «Артур и война двух миров» 14.20 М/ф «Правдивая история Красной Шапки» 15.40 Х/ф «Особенности национальной охо ты в зимний период» 17.00, 19.30 «ТСН» 17.20 «Голос страны. Своими словами» 18.00 Х/ф «Один дома 4» 20.00 Бен Стиллер в комедийном фэнтези «Ночь в музее» (1) 21.50 «Четыре свадьбы» 22.45 Х/ф «Холостяцкая вечеринка» 00.35 Х/ф «Соседка»

СТБ 07.05, 00.55 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.05 «Невероятная правда о звездах» 09.55, 23.05 «ВусоЛапоХвіст» 10.55 Х/ф «Тушите свет»

Т/с «Менты» Факты. Вечер Т/с «Такси» Х/ф «Убийца»

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.25, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По; года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Игра судьбы» 07.30 «Жизнь интересна» 07.50, 00.25 «Автопилот;новости» 08.35 «Своими глазами» ○

Сх. 07.58 Зах. 16.08 Трив. дня 08.10 12.35 Х/ф «Дедушка в подарок» 14.10, 19.00 Звездная жизнь 15.05 «Необъяснимо, но факт» 16.05 «Битва экстрасенсов» 20.10 «Х;Фактор» 00.05 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 07.40 «Михаил Задорнов. Тырлы и Глоупены» 09.15 «Дело моей жизни». «Дед Мороз vs Сан; та Клаус» 09.30 «Вокруг смеха» 11.10 Х/ф «Галактическая война», 1, 2 с. 14.10 «Чего хочет женщина» 14.40 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 16.00, 17.30 «Тайны фокусов» 16.30 «Жизненное пространство» 17.00 «Приемная депутата» 17.10 «Владимир Пантелеймон. Призвание ; помогать людям» 18.00 «Двое» 19.30 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В гостях у Дуняши» 19.50 Х/ф «Восемь свиданий» 21.20 Х/ф «Помни меня» 23.10 «Тип;топ» 23.55 Т/с «Меч» 01.35 «МWПарад»

ICTV 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 09.30, 19.15, 01.45 Чрезвычайные новости 10.25, 16.45 Т/с «Менты» 12.25, 13.00 Анекдоты по;украински 13.15 Удержаться в кресле 13.55 Т/с Детективный 14.50, 20.25 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер 22.30 Т/с «Такси» 23.20 Х/ф «Отважная»

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.40 Т/с «Ранетки» 10.00 Comedy Woman 10.55 10 желаний 11.45 Косметический ремонт 12.15 Секс;битва 12.40 Маша и модели 13.15, 19.15 Одна за всех 13.40, 18.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40 Дом;2 15.30 FAQ. Как встретить Новый год

16.30, 19.45 Т/с «Универ» 21.30 Т/с «Физика или химия» 22.20 Т/с «Дневники Темного. Тайна крас ной нити» 23.00 Т/с «Книга абсолютного зла» 23.30 Т/с «Секс и город» 23.55 Х/ф «Вышибалы: наша сила в наших шарах»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 09.55 «Гринизация» диетотерапия в действии» 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Король Дроздобород» 12.00 Х/ф «12 стульев», 2 с. 13.15 Хата с краю 14.30, 19.45 Т/с «Сыщик Путилин» 15.30, 00.00 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.20 Х/ф «Шапка Мономаха» 17.30 102 информ 21.00 Один день с... 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Бабушки и дедушки 22.30 Х/ф «12 стульев» 3 с.

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.25, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30, 18.45 «Киевское время» 06.40 «Игра судьбы» 07.30 «Жизнь интересна» 07.50, 00.25 «Автопилот;новости» 08.35 «Не первый взгляд» 09.15 «Инвест;час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20 «Лесной патруль» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25 «Рекламная кухня» 18.15 «Акцент» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 Общественно;политическое ток;шоу «РесПублика с Анной Безулик» 23.45 «Технопарк»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева»

Зах. 03.20 Сх. 12.23 Перша чв. 1 січня

51 КАНАЛ

Х/ф «Тайна Снежной королевы», 1 с. «Михаил Задорнов. Я люблю Америку» «Вокруг смеха» «Ты сможешь» Х/ф «Король обезьян» ,1, 3 с. Х/ф «Шофер на один рейс», 1, 2 с. «Марфа. Чудо возможно» «Еще не вечер». «Звездные войны» Х/ф «Елка, кролик, попугай...» «Чего хочет женщина» «Здравствуй, это Я!» «В гостях у Дуняши» Х/ф «Тариф на любовь» Х/ф «Карамель» «Жизненное пространство» Т/с «Меч»

Четвер, 5 січня 07.40 М/ф 07.55 Новогодняя шутка с С.Дроботенко 08.40, 00.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30, 01.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 10.50 Караоке для взрослых 11.30 Золотой гусь 12.00 Х/ф «Укрощение огня» 15.00 Euronews 15.20 Осторожно, модерн! 15.50 Творческий вечер А.Кнышева «Шоугод; но» 17.20 Новогодние встречи Михаила Поплав; ского 19.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета (мужчи; ны) 21.20 221 21.35 «Зимняя шутка» с М.Задорновым 22.00, 22.35 Звезды юмора 22.30 Тройка, Кено, Максима 23.05 Концертная программа М.Поплавского «Я ; Украинец!»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 09.55 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Золотой гусь» 12.00 Х/ф «12 стульев», 1 с. 13.15 Перекресток 14.30, 19.45 Т/с «Сыщик Путилин» 15.20 «Гринизация» диетотерапия в действии» 15.30, 00.00 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.20 Х/ф «Король Дроздобород» 17.30 Истории с бородой 21.00 Право на защиту 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Хата с краю 22.30 Х/ф «12 стульев», 2 с.

34 КАНАЛ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» ○

TET

СТБ

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.40 Т/с «Ранетки» 10.00 Comedy Woman 10.55 10 желаний 11.45 Косметический ремонт 12.15 Секс;битва 12.40 Маша и модели 13.15, 19.15 Одна за всех 13.40, 18.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40 Дом;2 15.30 FAQ. Как встретить Новый год 16.30, 19.45 Т/с «Универ» 21.30 Т/с «Физика или химия» 22.20 Т/с «Дневники Темного. В плену вам пира» 23.00 Т/с «Книга абсолютного зла» 23.30 Т/с «Секс и город» 23.55 Х/ф «Любовь зла»

07.05, 00.55 Т/с «Адвокат» 09.00, 18.15 «Невероятная правда о звездах» 09.55, 23.05 «ВусоЛапоХвіст» 11.15 Х/ф «Зимний роман» 12.55 Х/ф «Срочно требуется Дед Мороз» 14.30, 19.10 Звездная жизнь 15.20 «Необъяснимо, но факт» 16.20 «Битва экстрасенсов» 20.10 «Х;Фактор» 00.05 Т/с «Доктор Хаус»

11 КАНАЛ

Х/ф «Как казаки...» Х/ф «Это я» М/ф «ДжиммиНейтрон» Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» Т/с «Все ради тебя» Концерт «Новогодний вечер с М.Галки; ным и Н.Басковым» Т/с «Катерина» «Подробности» «Бенефис «Кроликов». 30 лет юмора» Т/с «Формат А4» Х/ф «Приходи на меня посмотреть»

16.45 18.45 22.30 23.20

1+1 07.05 (1) 09.05 Д/ф «Большое путешествие вглубь оке; ана» 10.25 Х/ф «Особенности национальной охо ты» 12.05 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 13.35 Х/ф «Суженыйряженый» 15.15 Х/ф «Особенности национальной ры балки» 17.00, 19.30 «ТСН» 17.20 «Голос страны. Своими словами» 17.45 Х/ф «Один дома 3» 20.00 Х/ф «Один дома 4» 21.30 «Красота по;украински» 23.00 Х/ф «Соседка» 00.45 Х/ф «Мечты сбываются»

06.45, 07.55 Т/с «Как я познакомился с ва шей мамой» 07.25, 08.40 Новости 09.10 М/Ф «Синдбад. Легенда семи морей» 10.45 Т/с «Папины дочки» 12.10 Мечты сбываются 13.15 М/с «Финес и Ферб» 13.45 М/с «Бэтмен» 14.05 М/с «Аладдин» 14.40 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.55, 15.55 Teen Time 15.00 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Кадеты» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00 Репортер 19.10 «Приемная депутата» 19.20 М/Ф «Элвин и бурундуки;2» 21.05 Ревизор 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 23.10 Т/с «Дневники вампира» 00.05 Спортрепортер 00.15 Т/с «Грань»

ИНТЕР

Сх. 07.58 Зах. 16.07 Трив. дня 08.09

Середа, 4 січня 07.40 М/ф 07.45 Звезды юмора 08.40, 00.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30, 15.20 Осторожно, модерн! 10.20 Детский фестиваль «Все мы ; дети твои, Украина» 12.35 Х/ф «Бумбараш» 15.00 Euronews 15.50 «Зимняя шутка» с Е.Воробей и Ю.Галь; цевым 16.25 М.Задорнов «Мы чье...?» 17.20 Концерт А.Малинина 18.25 «Зимняя шутка» с группой ЭКС;ББ 18.55 Бенефис Ефима Шифрина. 25 лет на сце; не 21.20 221 21.35 Авторская программа М.Задорнова «За; доринки» 22.10, 23.05 Бенефис Ю.Гальцева и Г.Ветрова 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Тройка, Кено 00.05 Д/ф «Мир животных с Джеродом Мил; лером» 01.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета (женщи; ны)

06.30 10.30 11.55 13.25 15.00 16.30 17.40 19.20 21.00 23.55

06.25 08.10 08.30 09.10

Х/ф «Поводырь» М/ф «Вовка в тридевятом царстве» М/ф «Малыш и Карлсон» М/ф «Серый волк & Красная Шапоч ка» 09.40 М/с «Огги и кукарачи» 10.30, 23.30 Х/ф «Жандарм и инопланетя не» 12.15, 19.00 Т/с «Батюшка» 14.10 Д/с «Православные святые» 15.10 Х/ф «Влюблен по собственному же ланию» 16.55 Х/ф «За двумя зайцами» 21.00 Х/ф «Золушка» 01.20 «Личный взгляд»

НТВМИР 04.00 «Один день. Новая версия» 04.35 «Чета Пиночетов» 05.15 Х/ф «Масквичи» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 «Таинственная Россия: Горный Алтай. Ворота в Шамбалу?» 07.15 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 08.20 «Я тебя никогда не забуду» из цикла «Спето в СССР» 09.10 Следствие вели... 10.05 «Живые легенды. Юрий Мефодьевич Соломин» 11.25 Т/с «Морские дьяволы4». «Уничто жить после прочтения». «Письмо в бутылке» 13.20 «Эпоха застолья» 15.05 «Развод по;русски» 16.00 Суд присяжных 17.30 «И снова здравствуйте!» 18.30 Т/с «Паутина4». 1 ф. «Братья по крови» 22.00 Т/с «Литейный». «Нежданная встре ча» 22.55 «Винокурский соловей» 23.40 Своя игра 00.30 «Русский Голливуд: Место встречи... 30 лет спустя» 01.55 «Дас ист фантастиш» 02.25 Т/с «Проклятый рай2» 03.15 «Бульдог;шоу»

ENTER Саундтреки М/ф Х/ф «Просто ужас!» Х/ф «Первый троллейбус» Х/ф «Портрет с дождем» Х/ф «В один прекрасный день»

М/ф Х/ф «Сказка о потерянном времени» Х/ф «Печники» Х/ф «Увольнение на берег» Х/ф «Мой нежно любимый детектив» Х/ф «По улицам комод водили» Х/ф «Портрет с дождем» Х/ф «В один прекрасный день» Х/ф «Рожденная революцией» Х/ф «Перед рассветом»

КАНАЛ «УКРАИНА»

Зах. 04.23 Сх. 12.58 Перша чв. 1 січня

06.00 06.30 08.55 11.20 12.50 14.30

Серебряный апельсин Х/ф «Чокнутый профессор 2» Х/ф «Трудный ребенок» Х/ф «Первый рыцарь» Т/с «Девятый отдел» Т/с «След» Голубой огонек на Шаболовке ; 2008 г. Лучшее 18.10, 19.20 Т/с «Вкус граната» 19.00 События 21.00 Песня года ; 2011 г. День второй 23.15 Т/с «Камелот» 00.15 Х/ф «Маска Зорро»

ENTER ○

06.00 06.30 08.15 09.40 11.50 14.15 15.40

06.00 Саундтреки ○

ОРТМ

03.55 «Один день. Новая версия» 04.30 «Чета Пиночетов» 05.10 Х/ф «Масквичи» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 «Таинственная Россия: Саратовская об; ласть. Гнездо реликтовых змеев?» 07.15 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 08.20 «Песня самогонщиков» из документаль; ного цикла «Спето в СССР» 09.10 Следствие вели... 10.05 «Живые легенды. Татьяна Васильевна Доронина» 11.25 Т/с «Морские дьяволы4». «Незва ные гости». «Вирус» 13.20 «Бенефис Стаса Михайлова» 15.05 «Развод по;русски» 16.00 Суд присяжных 17.30 «И снова здравствуйте!» 18.30 Т/с «Паутина3». 3 ф. «Паук» 22.00 Т/с «Литейный». «Подозреваемый» 22.55 «Наши» 23.35 Своя игра 00.25 «Филипп и Алла. Почему не вышло?» 02.00 «Дас ист фантастиш» 02.30 Т/с «Проклятый рай2» 03.20 «Бульдог;шоу»

10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.20 «Смак» 11.00 «Евгений Миронов. Фамилия обязыва; ет» 12.15 «Модный приговор» 13.15 Т/с «Брак по завещанию» 15.45, 21.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти на!» 16.35 «Розыгрыш» 18.15 «Нонна, давай!» 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой банкир» 00.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»

НТВМИР

27 КАНАЛ

НТН

06.00 Чудаки 06.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 07.00, 16.00 Страна Советов 07.55, 08.55, 15.55, 16.55, 18.55, 20.55, 21.55 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. социальная защита 09.00, 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.00 Взгляд в будущее 14.00 М/ф 14.25, 21.00 Атлас животного мира 15.25, 00.00 Эхо джунглей 17.55, 00.25 Путешествие на край света 20.00 Социальный статус. здоровье граждан 22.00 Х/ф «Аврора»

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 Х/ф «Золотая речка» 08.10 М/ф «Возвращение блудного попу гая» 08.25 М/ф «Винни Пух» 09.05 М/ф «Пес в сапогах» 09.30 М/с «Огги и кукарачи» 10.20, 23.20 Х/ф «Жандарм на отдыхе» 12.15, 19.00 Т/с «Батюшка» 14.10 Д/с «Православные святые» 15.10 Х/ф «Поводырь» 17.05 Х/ф «Три мушкетера» 21.00 Х/ф «За двумя зайцами» 01.15 «Личный взгляд»

Іменинники дня: АНАСТАСІЯ, БОГДАНА, ФЕОДОТІЙ, ФЕДОТ

09.15 «Инвест;час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 11.20 «Энергонадзор» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Лесной патруль» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Акцент» 22.20 «Особый взгляд» 23.30 «Драйв» 23.55 «Обзор прессы»

Іменинники дня: ПАВЛО, НАУМ, ДАВИД, НИФОНТ, ФЕДУЛ 16.05 17.35 19.20 21.00 00.10

Х/ф «Поездки на старом автомобиле» Х/ф «Повторная свадьба» Х/ф «Охота на лис» Х/ф «Рожденная революцией» Х/ф «Без вести пропавший»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 07.00, 16.00 Страна Советов 07.55, 08.55, 15.55, 16.55, 18.55, 20.55, 21.55 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. социальная защита 09.00, 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.00 Взгляд в будущее 14.00 М/ф 14.25, 21.00 Атлас животного мира 15.25, 23.40 Эхо джунглей 17.55 Путешествие на край света 20.00 «Под напряжением» 20.30 М/ф 22.00 Х/ф «Новый Одеон» 00.00 Слезы ледников 00.50 Х/ф «Рождественская мистерия»

ОРТМ 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.20 «Смак» 11.00 «Любовь и власть Раисы Горбачевой» 12.15 «Модный приговор» 13.15 Т/с «Брак по завещанию» 15.45, 21.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти на!» 16.35 «Розыгрыш» 18.15 «Нонна, давай!» 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая игра» 00.00 Х/ф «Чисто английское убийство»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 08.25 Х/ф «Трудный ребенок 2» 10.00 Х/ф «Маска Зорро» 12.10 Т/с «Девятый отдел» 14.40, 21.00 Т/с «След» 16.00 Песня года ; 2011 г. День первый 18.10, 19.20 Т/с «Вкус граната» 19.00 События 23.00 Т/с «Камелот» 00.00 Х/ф «Легенда Зорро»


р4

12 ТВПРОГРАМА ○

07.25, 08.40 «Музыкальный калейдоскоп» 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 08.25 М/ф «Город мечты» 09.10 М/Ф «Би Муви. Медовый заговор» 10.50 Т/с «Папины дочки» 12.05 Сделай мне смешно 13.05 М/с «Финес и Ферб» 13.40 М/с «Бэтмен» 14.00 М/с «Аладдин» 14.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.50, 16.00 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Кадеты» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.20 Новости 19.20 М/Ф «Рататуй» 21.00 «Мастерская здоровья» 22.00 «Украинские традиции» 22.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 23.25 Т/с «Дневники вампира» 00.40 Т/с «Грань»

УТ1

ИНТЕР 07.25 09.20 10.45 12.45 20.00 20.25

Х/ф «Рождение Христа» М/ф «Щелкунчик» Концерт «Юмор;FM на Первом» Т/с «Холодное сердце» «Подробности» «Церемония награждения «Золотой граммофон» 23.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань ки»

Х/ф «Зимний роман» Х/ф «Срочно требуется Дед Мороз» Х/ф «Возвращение в Эдем» Х/ф «Двенадцать стульев» «Х;Фактор» Х/ф «Моя мама Снегурочка!» Х/ф «Дедушка в подарок»

УТ1

ИНТЕР 08.05 М/ф «Рога и копыта» 09.30 «Украина, вставай!» 10.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань ки» 11.55 Х/ф «Семья напрокат» 13.40 М/ф «Шрек» 15.10 «Ян Табачник «Честь имею пригласить» 18.05 Х/ф «Дед Мороз звонит трижды» 20.00, 00.40 «Подробности» 20.25 «Две звезды Новый Год» 22.50 Х/ф «Кудряшка Сью»

9 КАНАЛ 08.00 Х/ф «Пес, который спас Рождество» 10.35, 10.55 М/с «Бен 10» 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 Х/ф «Короткое замыкание» 16.00 М/ф «Роботы» 17.40 Х/ф «Пришельцы2. Коридоры вре мени» 19.35 Х/ф «Шанхайский полдень» 21.30, 03.45 «Улетное видео по;русски» 22.50 Х/ф «Морское приключение» 00.30 Х/ф «Поднять перископ» 02.05, 02.25, 02.45, 03.05, 03.25 М/с «Сим псоны20»

11 КАНАЛ 06.10 07.15 08.50 09.30

Т/с «Журнал мод» Х/ф «Малыш санта2» «О рыбалке всерьез» «Мой малыш»

10.00 10.40 11.10 12.05 13.05 14.05 15.00 15.35 16.40 18.10 20.20 22.10 23.50

«Перевоплощение» «Просто собака» Аферисты ТОП;100 Новый взгляд Кухня на двоих «Даешь молодежь!» Украина чудес Х/ф «Рождественский купидон» М/Ф «Рататуй» Х/ф «Розовая пантера 2» Х/ф «Четыре Рождества» Х/ф «Заплати другому»

1+1 08.00 «Светская жизнь. Новогодний карна; вал» 09.05 «Кто там?» 10.00 М/с «Мстители» 10.25 М/с «Тимон и Пумба» 10.50 Х/ф «Гарфилд 1» 12.15 М/ф «Смелый большой панда» 13.45 М/ф «Дикая природа» 15.10 Х/ф «Один дома 5: Ужасный Генри» 16.40, 20.00 «Большая разница по;украински» 17.45 Комедийное фэнтези «Зачарованная» 19.30 «ТСН» 21.25 Х/ф «Назад к счастью, или Кто найдет Синюю Птицу» 23.20 Х/ф «Привет семье» 01.05 Х/ф «Встречи и провожание»

СТБ 07.55 08.50 09.00 10.00 10.30 11.15

«Караоке на Майдане» «Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» М/ф «Пингвины Мадагаскара» «Зважені та щасливі. Неизвестная вер; сия» 12.25, 22.45 Х/ф «Моя мама невеста» 14.00 Х/ф «Моя мама Снегурочка!» 15.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 19.00 «Х;Фактор. Революция. Неизвестная версия» 20.55 Х/ф «Зимний сон» 00.10 Х/ф «Возвращение в Эдем»

34 КАНАЛ 07.30 07.45 08.15 09.45 10.15

«Пастырские беседы» «У камина» Х/ф «Миссис Санта Клаус» «Чего хочет женщина» Х/ф «Дедушка на Рождество»

Сх. 07.57 Зах. 16.11 Трив. дня 08.14 11.45 12.30 12.45 13.00 14.30 17.45 18.00 18.30 19.30 22.30 00.30

«Тип;топ» «Здравствуй, это я!» «Ты сможешь» «Вокруг смеха» Х/ф «Цвет волшебства», 1, 2 с. «Дело моей жизни» «Седмица» «Неголубой огонек. Избранное;2» «Михаил Задорнов. Смех сквозь слезы» Х/ф «8 женщин» «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80; х». Лучшее»

ICTV 07.10 Х/ф «Дэннис угроза Рождеству» 08.40 Берегись автомобиля 09.35 Люди, кони, кролики..и домашние роли; ки 10.00 Квартирный вопрос 11.00 ЕвроФуд; 2012 г. 11.50 Х/ф «Полярный экспресс» 13.40 Последний герой 14.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» 16.30 Х/ф «Джампер» 18.00 М/ф «Как приручить дракона» 19.50 Х/ф «Всегда говори «Да!» 21.50 Самозванцы 22.50 Х/ф «Золото дураков» 00.50 Х/ф «Двойная игра»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 Ералаш 10.05, 13.25 FAQ. Как встретить Новый год 10.15, 14.20 Одна за всех 10.40 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.30, 00.40 ТЕТ 13.55 Конвейер любви 14.50, 19.40 «Даешь молодежь!» 16.10, 20.35 Т/с «Универ» 18.00 Х/ф «Подарок на Рождество» 22.25 Золотий капелюшок 23.00 Х/ф «Дети кукурузы 4: Сбор урожая»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Открытый файл 07.00 Новости 07.30, 09.55, 14.45 М/ф 07.45 Не хлебом единым

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289)

Зах. 05.22 Сх. 13.42 Перша чв. 1 січня

НТН

51 КАНАЛ

Субота, 7 січня 07.20 М/ф 07.30, 23.00 Концерт духовной музыки «Чис; тые рассветы» 09.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛИТУРГИЯ 13.10 Новогодние встречи Михаила Поплав; ского 15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт (мужчины) 17.05 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП; 2012 г. 19.35 Золотой гусь 20.05 Д/ф «Сокровища царицы Елены» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.30 Это было недавно, это было давно... 22.35 Мегалот 22.40 Суперлото, Тройка, Кено 22.50 «Новогодняя шутка» с В.Винокуром 00.40 Полезные советы 01.40 Театральные сезоны

06.35 Х/ф «Влюблен по собственному же ланию» 08.10 М/ф «Дюймовочка» 08.40 М/ф «Ночь перед Рождеством» 09.40 М/с «Огги и кукарачи» 10.25 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 12.20 Т/с «Батюшка» 14.10 Д/с «Православные святые» 15.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»

06.00 Гимн Украины ○

06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.25, 10.15, 13.10, 18.40 «Погода на курор; тах» 06.30, 18.45 «Киевское время» 06.40 «Игра судьбы» 07.30 «Жизнь интересна» 07.50 «Автопилот;новости» 08.35 «Феерия путешествий» 09.15 «Инвест;час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 12.30 «Агроконтроль» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно;политическое ток;шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15 «Хроника недели» 19.36, 21.00, 22.00, 22.25 «Рождественское время (Интервью с Главами церквей)» 23.00 Трансляция Рождественского Богослу; жения из Киевского Свято;Троицкого Ионинского монастыря

TET

08.00 «Жизненное пространство» 08.30 «Приемная депутата» 08.40 «Михаил Задорнов. Ответ ребром;2»

06.45, 08.50 Т/с «Как я познакомился с ва шей мамой»

5 КАНАЛ

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.40 Т/с «Ранетки» 10.00 Comedy Woman 10.55 10 желаний 11.45 Косметический ремонт 12.15 Секс;битва 12.40 Маша и модели 13.15, 19.15 Одна за всех 13.40, 18.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40 Дом;2 15.30 FAQ. Как встретить Новый год 16.30, 19.45 Т/с «Универ» 21.30 Т/с «Физика или Химия» 22.20 Т/с «Дневники Темного. Кого нагада ла» 23.00 Т/с «Книга абсолютного зла» 23.30 Т/с «Секс и город» 23.55 Х/ф «Большой Стен»

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

ICTV 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 18.55, 01.15 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.25, 16.45 Т/с «Менты» 12.35, 13.00 Анекдоты по;украински 13.15 Удержаться в кресле 13.55 Т/с Детективный 14.55 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер 19.00 Х/ф «Три орешка для Золушки» 20.55 Х/ф «Лысый нянька» 22.45 Х/ф «Статский советник» 01.25 Т/с «Кристофор Колумб»

СТБ 07.55 09.25 11.05 16.55 20.10 23.05 00.55

06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 09.55 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Шапка Мономаха» 12.00 Х/ф «12 стульев», 3 с. 13.15 Хата с краю 14.30, 19.45 Т/с «Сыщик Путилин» 15.30, 00.00 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.20 Т/с «Школа гениев» 17.30 Испробуй на себе 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.30 «Гринизация» диетотерапия в действии» 21.45 Бабушки и дедушки 22.30 Х/ф «12 стульев», 4 с.

«Вокруг смеха» Х/ф «Цвет волшебства», 1, 2 с. «МWПарад» Х/ф «Мелодия белой ночи» «Марфа. Чудо возможно» М/ф «Рыцарь Ржавка. Идеальное Рождество» Х/ф «Их поменяли телами» «Медикус» «Здравствуй, это Я!» «В гостях у Дуняши» Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» Муз/ф «Жили три холостяка» 1, 2 с. «Легенды Ретро;FM. Лучшее»

17.50 19.30 20.00 20.10 20.20 22.00 00.10

1+1

9 КАНАЛ

09.55 11.20 14.30 15.15 16.45 17.15

08.25 Д/ф «Марш императора» 09.55 Д/ф «Океаны» 11.35 Х/ф «Особенности национальной охо ты в зимний период» 12.55 М/ф «Красная Шапка против сил зла» 14.20 Х/ф «Гарфилд 1» 15.45 Х/ф «Гарфилд 2» 17.00, 19.30 «ТСН» 17.20 «Голос страны. Своими словами» 17.40 Бен Стиллер в комедийном фэнтези «Ночь в музее» 20.00 «Большая разница по;украински» 20.50 Х/ф «Невероятные приключения Адель» 22.40 Х/ф «Сахара» 00.50 Х/ф «Холостяцкая вечеринка 2»

06.00 «Элита ВДВ» 06.50 «Совершенно секретно. Чапай» 07.40 М/ф «Летучий корабль» 08.00 М/ф «Дюймовочка» 08.35, 09.00 М/с «Бен 10» 09.20, 10.15 Т/с «Горец» 11.10, 12.00 Т/с «Охотники за древностями» 12.50, 13.40 Т/с «Приключения Мерлина2» 14.30, 15.20, 19.00 Т/с «Солдаты2» 16.20 «Совершенно секретно. Видеопираты. Воры в законе» 17.15 «Ударная сила. Полет беркута» 18.00 «Ударная сила. Стратегический резерв» 18.30 «ГАИ.Дорожные войны» 19.50, 03.20 «Улетное видео по;русски» 21.30 Х/ф «Крысиные бега» 23.30 Х/ф «Поднять перископ» 01.00, 01.20, 01.40, 02.00 М/с «Симпсоны 19» 02.20, 02.40, 03.00 М/с «Симпсоны20»

Сх. 07.58 Зах. 16.10 Трив. дня 08.12

П'ятниця, 6 січня 07.40 М/ф 07.45 Новогодняя шутка с В. Винокуром 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.55 Итоги дня 09.30 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 10.50 «Вера. Надежда. Любовь» 11.40 Окно в Америку 12.00 «Предвечерье» 12.30 М/ф «Рождественские пираты» 13.05 Х/ф «Короли и капуста» 15.35 Euronews 16.00 БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ВЕЧЕР 17.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ 21.20 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП; 2011 г. 22.50 Тройка, Кено, Секунда удачи 22.55 Концерт ко Дню Крещения Руси

08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Т/с «Школа гениев» 13.30 Волшебное закулисье 15.00 Х/ф «12 стульев», 4 с. 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/с «Антропология» 18.00 М/ф «Ночь перед Рождеством» 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 102 информ 20.00 Арт;зона 20.30 Азбука здоровья 21.00 «Гринизация» диетотерапия в действии» 21.15 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.01 «Время;Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По; года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.35 «Автопилот;тест» 07.20 «Клуб 700» 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 08.30 «Светская кухня» 09.20, 15.20 «Интеллект. ua» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.20 «Трансмиссия;тест» 12.15, 23.30 «Хроника недели» 13.20 «Драйв» 14.10 «Деловой взгляд» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15, 19.30, 20.05, 21.00 «Рождественское время (Интервью с Главами церквей)» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «Машина времени» (Андрей Шептиц; кий) 22.25 «Время новых жизней» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.45 М/ф «Рождественская фантазия» 07.35 М/ф «Рождественские сказки»

НТВМИР

Зах. 06.15 Сх. 14.34 Перша чв. 1 січня 08.55 09.45 10.10 11.30 12.05 13.55 17.10 19.00 22.30 01.15

М/ф «Гадкий утенок» М/ф «Цветиксемицветик» Д/ф «Почаев» Д/ф «Слезы Божьей матери» Х/ф «Вифлеемская звезда» Х/ф «Ноев ковчег» М/ф «Астробой» Т/с «Тарас Бульба» Х/ф «Виват, гардемарины!» Х/ф «Мария»

НТВМИР 05.20 «Чета Пиночетов» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 «Таинственная Россия: Сахалин. Изчез; нувшая цивилизация плавучего остро; ва?» 07.15 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 08.20 «Песня мушкетеров» из документально; го цикла «Спето в СССР» 09.05 «Следствие вели... в Новый год» 10.00 «В зоне особого риска» 10.30 Русская начинка 11.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя», 1, 2 с. 14.05 Александр Журбин. Мелодии на память 14.45 «Смех с доставкой на дом» 15.00 «Наши» 15.50 «Осторожно, телевидение! Музей дурац; кой славы» 17.30 «И снова здравствуйте!» 18.30 Т/с «Паутина4», 3 ф. «Маска коро ля» 22.00 Т/с «Литейный». «Бронежилет» 22.55 «Алла Баянова. «Счастливая Лешка» 23.40 Своя игра 00.30 Концерт группы «Тодес» 02.15 Х/ф «Волкодав» 06.00 06.30 07.00 11.50 13.20 14.40 16.00 00.00

КАНАЛ «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 07.00 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына» 08.30 Х/ф «Трудный ребенок 3» 10.00 Х/ф «Легенда Зорро» 12.10 Т/с «Девятый отдел» 14.40 Т/с «След» 16.00 Песня года ; 2011 г. День второй 18.10, 19.20 Т/с «Вкус граната» 19.00 События 21.45 Х/ф «Уравнение со всеми известны ми» 01.10 Х/ф «Отпуск по обмену», «Славный парень» 20.00, 23.00 С точки зрения науки: Субмари; ны 21;го века 21.00 Запреты: Экстремальные ритуалы

Саундтреки М/ф Х/ф «Отдать швартовые» Х/ф «Охота на лис» Х/ф «Повторная свадьба» Х/ф «Бег» Х/ф «Вылет задерживается» Х/ф «Звонят, откройте дверь» Х/ф «Рожденная революцией» Х/ф «Охота на единорога»

ОРТМ

06.00 Чудаки 06.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» ○

10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.20 «Смак» 11.00 «Чудеса» 12.15 «Модный приговор» 13.15 Т/с «Брак по завещанию» 15.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» 16.45 «Розыгрыш» 18.25 «Поле чудес» 19.30 «Пусть говорят» 20.40 «Время» 21.00 Рождество Христово. Прямая трансля; ция из Храма Христа Спасителя 23.00 Х/ф «Назад к счастью, или Кто най дет Синюю птицу» 00.55 Х/ф «Гусарская баллада»

ENTER

07.00, 16.00 Страна советов 07.55, 08.55, 15.55, 16.55, 18.55, 20.55, 21.55 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. Социальная защита 09.00, 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.00 Взгляд в будущее 14.00 М/ф 14.25 Атлас животного мира 15.25 Эхо джунглей 17.55 Путешествие на край света 20.00 «Невзрослые новости» 20.25 М/ф 21.00 Мария Шукшина. Расскажите мне о моем отце 22.00 Х/ф «Рождественская мистерия» 00.00 Ровесники земли 00.55 Слезы ледников

04.00 «Один день. Новая версия» 04.35 «Чета Пиночетов» 05.15 Х/ф «Масквичи» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 «Таинственная Россия: Республика Ха; касия. Дорога в параллельный мир?» 07.15 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 08.20 «Нежность» из документального цикла «Спето в СССР» 09.10 Следствие вели... 10.05 «Живые легенды. Людмила Ивановна Касаткина» 11.25 Х/ф «Выживший» из цикла «Морские дьяволы. Судьбы» 13.20 «Жанна Агузарова. Последний концерт на Земле» 15.05 «Развод по;русски» 16.00 Суд присяжных 17.30 «И снова здравствуйте!» 18.30 Т/с «Паутина4», 2 ф. «Роман с убий цей» 22.00 Т/с «Литейный». «Работа с населени ем» 22.55 «Евгений Мартынов. «Последний роман; тик» 23.40 Своя игра 00.30 «Рождественская встреча НТВ» 02.05 «Школа злословия» 02.50 «Битва за Север» 03.40 «Хазанов против НТВ»

Іменинники дня: КЛАВДІЙ, ЄВГЕНІЯ, АГАФІЯ, МИКОЛА, ПИЛИП

16.40 Х/ф «Золушка» 19.00 Х/ф «Вифлеемская звезда» 21.00, 00.50 Х/ф «Мария, мать Иисуса» 23.00 Х/ф «Мария»

06.00 06.30 09.55 11.30 13.10 14.50 18.10 19.35 21.00 00.20

Іменинники дня: ; 07.10, 08.05, 17.20 М/ф 07.20 Будь в курсе 07.45, 14.50 Цивилизация ncognta 08.35 Сильные мира сего 09.00, 18.30 «Здоровый способ жизни» 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 Мария Шукшина. Расскажите мне о моем отце 11.00 Взгляд в будущее 14.00 «Удивительный мир автомобилей» 15.00, 00.50 Остров Святого Варфоломея 16.00 Дневник для родителей 16.25 Х/ф «Сказочное Рождество» 18.00 «Своим трудом» 19.00 Т/с «Отчаянные родители» 20.00 Ронин с Дмитрием Выдриным 20.45 Аркадий Райкин. Король и шут 21.50 Новые песни о главном 23.20 Х/ф «Душа»

ОРТМ 07.00 Х/ф «Настя» 08.30 Х/ф «Кадриль» 10.00, 12.00 Новости 10.20 «Смак» 11.00 «Рождество» 12.15 «Афон. Достучаться до небес» 13.15 200 лет Кубанскому казачьему хору. Концерт 14.10 Х/ф «Назад к счастью, или Кто най дет Синюю птицу» 16.00 Х/ф «Мужчина в моей голове» 18.05 «Подлинная история жизни святой Мат; роны» 19.05 Х/ф «Новогодний детектив» 21.00 «Время» 21.15 Концерт Елены Ваенги 23.15 Х/ф «Артистка» 01.00 Х/ф «Мы с вами гдето встречались»

ENTER

КАНАЛ «УКРАИНА»

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Внимание, черепаха!» Х/ф «Звонят, откройте дверь» Х/ф «Вылет задерживается» Х/ф «17 мгновений весны» Х/ф «Бег»

06.00 Т/с «Камелот» 08.45 Песня года ; 2010 г. Лучшее 10.30 Х/ф «Так не бывает» 12.10 Т/с «Девятый отдел» 14.40 Х/ф «Буду верной женой» 18.10, 19.20 Т/с «Вкус граната» 19.00 События 21.00 Х/ф «Зимнее танго» 00.30 Х/ф «Золушка с райского острова» 01.50 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына»

27 КАНАЛ 06.00 Страна советов 06.45 Чудаки


р5

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ТВПРОГРАМА 13 ○

УТ1

ИНТЕР 07.40 09.30 10.00 12.45 13.15 13.30 15.00 16.50 20.00 20.25

Х/ф «Снежная королева» «Школа доктора Комаровского» М/ф «Маша и Медведь» М/ф «Трое из Простоквашино» М/ф «Зима в Простоквашино» М/ф «Шрек2» Х/ф «Кудряшка Сью» Х/ф «Служебный роман» «Подробности» Х/ф «Служебный роман. Наше вре мя» 22.10 Д/ф «Рождение легенды. Служебный роман» 23.15 Х/ф «Непристойное предложение»

9 КАНАЛ 08.00 Х/ф «Пес, который спас рождествен ские каникулы» 09.40 М/ф «В гостях у гномов» 09.55 М/ф «Бременские музыканты» 10.15 М/ф «По следам бременских музы кантов» 10.35, 10.55 М/с «Бен10» 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 М/ф «Титан. После гибели Земли» 16.00, 22.25 «Улетное видео по;русски» 16.25 Х/ф «Крысиные бега» 18.30 Х/ф «Горячие головы» 20.00 Х/ф «Горячие головы2» 21.30 «Comedy club» 22.50 Х/ф «Чужой против Хищника» 00.25 Х/ф «Чужой против Хищника. Рекви ем» 02.00, 02.20, 02.40, 03.00, 03.20, 03.40 М/с «Симпсоны20»

11 КАНАЛ 06.15 06.30 07.45 08.00 08.25 08.55

Клипсы Т/с «Журнал мод» Церковь Христова Спросите у доктора «Даешь молодежь!» Сказки братьев Гримм «Спящая красави; ца»

10.00 «Бюро адвокатских расследований» 10.15 «Родительский клуб» 10.30 «Просто собака» 11.10 Х/ф «Рождественский купидон» 12.50 Шоумания 13.35 Светлые головы 14.40 Парад порад 15.45 Файна Юкрайна 16.35 Х/ф «Первый удар» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «Мастерская здоровья» 19.00, 21.40 «Новости недели» 19.40 «Музыкальный калейдоскоп» 20.00 «Украинские традиции» 21.00 «Перевоплощение» 22.10 Х/ф «Разыскивается в Малибу» 23.45 Х/ф «Розовая пантера 2»

1+1 07.00 09.05 10.00 10.25 10.50 12.05

(1) «Лото;Забава» М/с «Мстители» М/с «Тимон и Пумба» Х/ф «Гарфилд 2» Х/ф «Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу» 13.55 «Большая разница по;украински» 15.50 Х/ф «Француз» 17.40 Х/ф «Снежный человек» 19.30 «ТСН» 20.12 «Голос страны. Новая история» 22.00, 22.30 Т/с «Интерны» 22.55 «Светская жизнь» 23.50 Х/ф «Холостяцкая вечеринка 2» 01.30 Х/ф «Привет семье»

СТБ 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.00, 01.10 «Невероятные истории любви» 10.55 «Караоке на Майдане» 11.55 «Х;Фактор. Революция. Неизвестная версия» 13.45 Х/ф «Зимний сон» 15.40 «МастерШеф. Неизвестная версия» 17.10 Звездная жизнь 18.05 «Параллельный мир» 19.00 «Битва экстрасенсов» 20.55 Х/ф «Тариф на любовь» 23.00 Х/ф «Лузер»

34 КАНАЛ 07.15 08.30 09.00 09.15 11.45 13.15 13.45 14.45 17.50 18.50 21.15 23.00 01.30

Х/ф «Халифаист» «Марфа. Чудо возможно» «Дело моей жизни» «Михаил Задорнов. Смех сквозь слезы» «Вокруг смеха» «Седмица» Новогодний мультконцерт «Когда зажи; гаются елки» «Санта;Хрякус. Страшдественская сказ; ка», 1, 2 с. (кат.1) Новогодний киноконцерт Х/ф «Красная палатка», 1, 2 с. Х/ф «Провокатор», 1, 2 с. Муз/ф «Танцующая в темноте» «Неголубой огонек. Избранное;2»

Сх. 07.57 Зах. 16.12 Трив. дня 08.15

Неділя, 8 січня 07.00 Новогодняя шутка с В. Винокуром 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.50, 00.40 Полезные советы 09.05 Имею честь пригласить 09.55 Кто в доме хозяин? 10.20 Шаг к звездам. Евровидение 11.05 Шеф;повар страны 12.00 Караоке для взрослых. Рождественский выпуск 13.00 В гостях у Д. Гордона 13.50 «Зимняя шутка» с братьями Пономарен; ко 14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс;старт (жен; щины) 15.20 Национальной академии Государствен; ной налоговой службы Украины ; 90 лет 15.35 «Новогодняя шутка» с С.Ещенко 16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс;старт (муж; чины) 17.30 «Новогодняя шутка» с М.Задорновым 18.25 Хоккей. Чемпионат Украины. «Сокол» (Киев) ; «Беркут» (Киев) 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Фольк;music. Рождественская програм; ма 22.50 Тройка, Кено, Максима 22.55 Звезды юмора 00.20 Х/ф «Покров» «Обитель Святого Ан тония» 01.40 Х/ф «Мартын Боруля»

19.50 21.00 23.15 01.00

Последний герой. Финал Х/ф «Во имя короля» Х/ф «Шестой элемент» Х/ф «Дверь в Эдем»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 Ералаш 10.00 FAQ. Как встретить Новый год 10.10, 14.30 Одна за всех 10.35 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.25 Х/ф «Подарок на Рождество» 14.05 Конвейер любви 15.00, 19.50 «Даешь молодежь!» 16.20, 20.45 Т/с «Универ» 18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» 22.30 Х/ф «Все без ума от Мери» 00.25 Дурнев + 1 00.50 До рассвета

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 «Гринизация» диетотерапия в действии» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 09.55, 15.00 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.40 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Арт;зона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/с «Антропология» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Днепропетровщина презентует 19.30 Испробуй на себе 20.15 Истории с бородой 20.50 Выбор за вами 21.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По; года на курортах» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 07.20 «Клуб 700» 08.20 «Деловой взгляд» 08.30, 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 10.15, 20.05 «Время новых жизней»

10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор;ТВ» 14.15 «Светская кухня» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15, 22.00 «Машина времени» (Андрей Шеп; тицкий) 19.30 «Большая политика» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время;Тайм» 22.25 «Футбольная легенда» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.00 07.30 11.30 12.00 12.40 15.20 17.20 19.00 22.50

«Легенды бандитской Одессы» Т/с «Сильнее огня» «Легенды уголовного розыска» «Агенты влияния» Х/ф «Виват, гардемарины!» Х/ф «Гардемарины 3» М/ф «Планета 51» Х/ф «Торнадо» Т/с «Тарас Бульба»

НТВМИР 04.40 «Чета Пиночетов» 05.15 Х/ф «Масквичи» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 «Таинственная Россия: Псковская об; ласть. Огненный пес на воротах в ад?» 07.15 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 08.20 «Остров невезения» из документально; го цикла «Спето в СССР» 09.10 Следствие вели... 10.00 Едим дома! 10.30 Золотая пыль 11.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя», 5 с. 15.50 «Запрещенные песни;2» 17.30 «И снова здравствуйте!» 18.30 Т/с «Паутина4», 4 ф. «Золотая пуля» 22.00 Т/с «Литейный». «Личное дело». «Оправданный риск» 23.50 Х/ф «Отставник3» 01.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет» 03.05 «С Новым годом!»

ENTER 06.00, 02.00 Киноляпы 06.30, 03.00 Саундтреки 07.00 М/ф 10.30 Х/ф «17 мгновений весны» 04.30 Кинотрейлеры

27 КАНАЛ 06.00 Караван 07.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 09.00, 20.00 Остров Кипр 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов»

30 пятница Сюрприз для взрослых! 18.30 НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН Игровая шоу программа 31 суббота 10.30 ИВАНУШКА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ Волшебная сказка 1 ч. Ю. Ким Художественный руководитель театра

Жан Мельников Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy theatre.at.ua, e mail: gorkiy theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел.: 31 38 91, 778 48 69, 778 48 57, 371 70 33.

Управління Національного банку України в Дніпропетровській області

здійснює закупівлю у населення дорогоцінних металів у виробах (брухті) за цінами, встановленими Державною скарбницею України. Час роботи: Пн. чт.: 9.30 16.00. Пт. 9.30 15.00. Перерва 13.00 13.45. Безпеку та конфіденційність гарантуємо. Довідки за телефонами: 7704235, 7704217.

Зах. 07.01 Сх. 15.36 Перша чв. 1 січня

13.00 «Здоровый способ жизни» 13.35 За семь морей 14.40 Цивилизация ncognta 14.50, 23.45 Воины африканской саванны 16.05 Новые песни о главном 18.40 Будь в курсе 19.00 Т/с «Отчаянные родители» 21.05 Х/ф «Мечтатель» 23.15 Светские хроники 00.50 Ронин с Дмитрием Выдриным

17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие при ключения Шурика» 19.15 Х/ф «На крючке» 21.00 «Время» 21.15 Х/ф «Ширлимырли» 23.45 «Как Стив Джобс изменил мир» 00.40 Х/ф «Зимний роман»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Х/ф «Подручный Хадсакера» 08.00 М/ф «Приключения Десперо» 09.40 Х/ф «Золушка с райского остро ва» 11.00 Х/ф «Буду верной женой» 14.30 Скечком «Жить будете!», 1, 2 с. 15.30 Х/ф «Зимнее танго» 19.00 События недели 19.30, 21.15 Т/с «Дикий 2» 22.50 Т/с «След» 00.00 Х/ф «Уравнение со всеми известны ми»

ОРТМ 08.05 «Играй, гармонь любимая!» 08.55 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.20 «Смак» 11.00 «Марина Неелова. «Не спрашивайте меня о романах» 12.10 Х/ф «Артистка» 13.55 Т/с «МУР»

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців у загальному відділі облдержадміністрації, а саме: головного спеціаліста сектора аналізу та підготовки документів (філолога), головного спеціаліста сектора обліку документів (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу) та провідного спеціаліста (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу). Претенденти на посади повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; на посаду головного спеціаліста стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спе ціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, для провідного спеціаліста стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста I або II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 2 років. Для всіх претендентів бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління, досконало володіти державною мовою, ПК та працювати у програмах:Word, Excel, Power Point. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки за тел.: 7428785, 7428160.

Утрачені реєстраційні посвідчення, видані 25 вересня 2002 р. на комплекс будівель та споруд, що належать ТОВ «Заготзерно» у с. Слов’янка та с. Де мурине Межівського району Дніпро петровської області на підставі Дого вору купівліпродажу № 97/1 від 26.04.2002 р., вважати недійсними.

Інформація про тарифи на електроенергію ПАТ «Дніпрообленерго» на січень 2012 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на січень 2012 р. Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

1 група

коп/кВтгод

0,188

1 клас

коп/кВтгод

2,258

2 клас

коп/кВтгод

8,281

1 клас

%

2,41

2 клас

%

9,39

коп/кВтгод

63,739

Тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами (постанова НKРЕ від 23.12.2011 № 36) (без ПДВ) Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на 1 квартал 2012 р. (постанова НKРЕ від 10.03.2011 № 329) із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 24.03.2011 № 446)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ. РЕПЕРТУАРНИЙ ПЛАН НА СІЧЕНЬ 2012 РОКУ 2, 3, 4, 5, 6 11.00 НОВОРІЧНА КАЗКА «ЗОЛУШКА» 7, 8, 9 11.00, 13.30 НОВОРІЧНА КАЗКА «ЗОЛУШКА» 12.01 (четвер) 18.00 КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО ХОРУ «РІЗДВЯНІ ЗУСТРІЧІ» У програмі: новорічні і святкові твори світової класики. Музикозна вець Т.Трофименко. 14.01 (субота) 17.00 ЕСТРАДНИЙ КОНЦЕРТ «Старий Новий рік...» Виконавці: ансамбль бандуристів «Чарівниці», засл. арт. України О.Мірош ниченко (баритон), Роландас (баритон), Д.Науменко (тенор), К.Миколай ко (сопрано), Н.Корчинська (домра), ансамбль народних інструментів «Фолькпроект», Л.Верищако (баян), В.Рожков (саксофон), В.Зубань (акор деон), В.Кочетков (тенор), концертмейстри Н.Войт, А.Бровкова. У програмі: кращі взірці вокальної та музичної культури. 16.01 (понеділок) 15.00 СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЮ «ЮНІ ВІРТУОЗИ» Художній керівник заслужений діяч мистецтв України Євген Фролов. 21.01 (субота) 17.00 СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ РОЛАНДАСА «НОВЫЙ ГОД 9 НОВЫЕ ВСТРЕЧИ». 25.01 (середа) 17.00 КОНЦЕРТ «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 9 СТУДЕНТАМ ПРАЗДНИК» Виконавці: камерний хор, джазовий ансамбль М.Колотуша (бас), Д.Соловйов (рояль, клавішні), Д.Литвиненко (ударні інструменти). Хормейстер Євгенія Ничвеєва. 28.01 (субота) 17.00 СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ ГІТАРИСТА ОЛЕКСАНДРА ЛЮБЧЕНКА «А POINT OF UNITY» Беруть участь: І.Любченко (бас), Р.Полікарпов (барабани). 29.01 (неділя) 17.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У програмі: Л.ван Бетховен концерт для скрипки з оркестром Симфонія №7, Соліст Дмитро Ткаченко (скрипка) Лондон, Диригент Метин Ішин (Туреччина). 31.01 (вівторок) 18.00 КОНЦЕРТ «НАМ УЛЫБАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ» Виконавці: джазоркестр під керуванням Юрія Паламарчука. Солісти: В.Кіяшко, О.Iщенко, М.Дуленко, В.Кочетков. Вул. Леніна, 6. Тел.: 778915914, 372996940.

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на січень 2012 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту. без ПДВ

Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 23.12.11 № 80)

1 клас

коп/кВтгод

69,810

2 клас

коп/кВтгод

89,620

Одиниця виміру

Величина показника

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами 2 клас і доповненнями) Тризонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями) 2 клас

Період часу

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

27,924 104,715

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

35,848 134,430

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

24,434 71,206 117,281

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

31,367 91,412 150,562

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Іменинники дня: ЮХИМ, КОСТЯНТИН

Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом (постанова НKРЕ від 23.12.2011 № 36) для 1 групи споживачів (крім населення і населених пунктів) (без ПДВ)

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 85 й сезон РЕПЕРТУАР

Сюрприз для взрослых! 29 четверг 18.30 НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН Игровая шоу программа 30 пятница 10.30, 13.00 ИВАНУШКА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ Волшебная сказка 1 ч. Ю. Ким

без ПДВ

ICTV

29 четверг 10.30, 13.00 ИВАНУШКА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ Волшебная сказка 1 ч. Ю. Ким

Найменування показника (нормативний документ)

07.10 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» 08.50 Х/ф «Полярный экспресс» 10.40 Ты не поверишь! 11.35 Козырная жизнь 12.00 Другой футбол 12.25, 18.55 Спорт 12.30 Х/ф «Золото дураков» 14.45 Х/ф «Джампер» 16.15 М/ф «Как укротить дракона» 18.00, 19.00 Наша Russia 18.45 Факты. Вечер

с 29 по 31 декабря 2011 года

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

у межах зон доби (з 17.00 до 7.00)

1 клас

коп/кВтгод

17,453

2 клас

коп/кВтгод

22,405

1 клас

коп/кВтгод

69,81

2 клас

коп/кВтгод

89,620

в інші години доби

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення та населені пункти), затверджені постановою НКРЕ від 10.03.1999 р. № 309 (у редакції постанови НКРЕ від 17.03.2011 р. № 343). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. В Інформації про тарифи на електроенергію ПАТ «Дніпрообленерго» на грудень 2011 р., опублікованій у газеті «Вісті Придніпров'я» від 29.11.2011 р. № 92 (1280), межі зон доби для електроенергії, яка вико' ристовується для зовнішнього освітлення населених пунктів на грудень 2011 р., слід вважати з 17.00 до 7.00 годин. Директор з фінансів та економіки ПАТ «Дніпрообленерго»

О. П. Франків


р6

14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289)

ÏËÀÍ-ÃÐÀÔ²Ê ïðîâåäåííÿ çàõîä³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ïðèéíÿòèõ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2012 ð³ê

ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 26.12.2011 ¹ Ð-937/0/3-11 Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26 âåðåñíÿ 2006 ðîêó ¹395-ð-06 Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 26 ãðóäíÿ 2011 ð. çà ¹ 118/1734 Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ íîðìàòèâíîïðàâîâèõ àêò³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè: 1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26 âåðåñíÿ 2006 ðîêó ¹395-ð-06 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé êîì³òåò ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ íå âèõîäÿòü çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè)», çàðåºñòðîâàíå â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 30 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó çà ¹47/1421. 2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ'ÿçêó òà äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Òåìíèêà Ã.Ï. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Þ.²ËÊÓË

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області повідомляє, що відповідач Імамов Тахир Тилабо вич по справі за позовом Рахімо вої Вікторії Анатоліївни до Іма мова Тахира Тилабовича, третя особа Сектор у справах грома дянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Центрально Міського районного відділу КМУ МВС у Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, викли кається у судове засідання на 31 січня 2012 року о 13.00 у при міщення Центрально Міського районного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, каб. 20 (суддя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого лошення в пресі відповідач Голо бородько Андрій Георгійович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки справу буде розгля нуто за його відсутності. У провадженні Ленінського ра

йонного суду м. Дніпропетров ська знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до Зубченка В.В. про стяг нення заборгованості. Ленінський районний суд м. Дніпропетров ська інформує відповідача по справі Зубченка Валентина Воло димировича про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеть ся 17 січня 2012 року о 14.00 у приміщенні суду по вул. Коробо ва, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Остапенко. 30 січня 2012 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Довгинців

ського районного суду м. Криво го Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 3, каб. 26, відбу деться слухання цивільної спра ви за позовом Гурова Владисла ва Васильовича до Олан Олени Іванівни, третя особа Криво різьке міське управління УМВС Ук

раїни в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Олан Олена Іванівна запрошуєть ся до залу суду на слухання як відповідач на вказану годину. У разі неявки справа буде розгля нута за вашої відсутності. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Гончаро ву Світлану Валеріївну у судове засідання як відповідача по справі за позовом Гончарова Сер гія Олександровича до Гончаро вої Світлани Валеріївни про ро зірвання шлюбу, яке призначене на 11.01.2012 року о 09.00 за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух томського, 23, каб. 9, зал 4. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Зінкевич Тетяну Степанівну як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2 3854/2011 за позовом Криворізького дер жавного педагогічного універси тету до Зінкевич Тетяни Степанів ни про стягнення одноразової грошової допомоги, яке відбудеть ся 31 січня 2012 року о 09.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Межівський районний суд Дніпропетровської області вик ликає відповідача Жовнір Ганну Вікторівну, останнє відоме місце проживання за адресою: смт Ме жова Дніпропетровської області, вул. Дзержинського, 55, для участі у розгляді цивільної спра ви за позовом Жовнір Віктора Івановича про розірвання шлю бу. Розгляд справи відбудеться о 09.00 30 січня 2012 року у при міщенні Межівського районного суду Дніпропетровської області за адресою: смт Межова Дніпро петровської області, вул. Мос ковська, 21. У разі неявки відпо

Çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.À.ËÞÁÎÂÈ× відача справа буде розглядатись ринг Україна» до Чорної С.Г. про стягнення заборгованості. Ленін без його участі. ський районний суд м. Дніпро Васильківський районний суд петровська інформує відповідача Дніпропетровської області по по справі Чорну Світлану Георгі відомляє Токарь Людмилу Іванів ївну про необхідність явки у су ну, відповідача по цивільній дове засідання, яке відбудеться справі за позовом Публічного ак 08 лютого 2012 року о 10 год. 30 ціонерного товариства «Комер хв. у приміщенні суду по вул. Ко ційний банк «ПриватБанк», про робова, 6, каб. 220, під голову стягнення боргу за кредитним до ванням судді Н.Г. Остапенко. говором від 02.10.2008 року в сумі 21091,07 грн., судові витрати Дзержинський районний суд м. по справі, що судовий розгляд Кривого Рогу повідомляє, що 16 справи відбудеться 16 січня 2012 січня 2012 року о 09.00 в залі су року о 10.00. Відповідно до ч. 1 дових засідань 206 за адресою: ст. 224 ЦПК України в разі неявки пр. Миру, 24, відбудеться судове у судове засідання відповідача, засідання по цивільній справі за належно повідомленого і від яко позовом Ацабрик В.В., Ацабрик го не надійшло заяви про розгляд П.В. до Ацабрик В.П., КМУ УМВС справи за його відсутності або України в Дніпропетровській об якщо повідомлені ним причини ласті, про визнання відповідача неявки визнані неповажними, суд таким, що втратив право на кори може ухвалити заочне рішення на стування житловим приміщен підставі наявних по справі до ням. Явка відповідача Ацабрик казів, якщо позивач не заперечує Валерія Петровича обов’язкова з проти такого вирішення справи. наданням раніше неподаних до казів. У разі неявки відповідача Орджонікідзевський міський у судове засідання без поважних суд Дніпропетровської області причин та неповідомлення ним повідомляє, що 5 січня 2012 року про причину неявки суд вирішить о 9 год. 30 хв. у залі суду 2 буде справу з винесенням заочного проводитись судове засідання по рішення за його відсутності. цивільній справі за позовом Бур лай Максима Сергійовича до ТОВ Саксаганський суд м. Кривого «Зв’язок», м. Кривий Ріг, про за Рогу викликає Криніцина Сергія хист прав споживачів та відшко Віталійовича у судове засідання, дування моральної шкоди. У судо призначене на 10 год. 30 хв. 25 ве засідання викликається відпо січня 2012 року за адресою: м. відач по справі Товариство з об Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6 а, меженою відповідальністю «Зв’я як відповідача по цивільній зок», яке знаходиться по вул. XXII справі 2 3735/11 за позовом Партз’їзду, 8, м. Кривий Ріг, Криніциної Валентини Василівни Дніпропетровська область. У разі про визнання особи такою, що вашої неявки у судове засідання, втратила право на користування судове засідання буде проводи житловим приміщенням. Суд по тись за вашої відсутності на переджає, що в разі неявки відпо підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і відача Криніцина Сергія Віталі на підставі наявних по справі до йовича у судове засідання спра казів судом буде винесено заочне ва буде розглянута за його відсут рішення. Адреса суду: 53300, ності і винесено заочне рішення Дніпропетровська область, м. Ор на підставі ст. 224 ЦПК України. джонікідзе, вул. Петровського, 37. Чорноморський районний суд У провадженні Ленінського викликає Ліщинську Валентину районного суду м. Дніпропет Германівну, яка проживає за ад ровська знаходиться цивільна ресою: 49063, м. Дніпропетровськ, справа за позовом ОТП «Факто вул. Л. Мокієвської, 18, кв. 164, в

якості відповідача по цивільній справі за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Марфін банк» до Ліщинської Валентини Германівни, Сюрман Лариси Степа нівни про звернення стягнення на предмет іпотеки. Судове засідан ня відбудеться 30 січня 2012 року об 11.00 у приміщенні Чорно морського районного суду АРК (адреса суду: АР Крим, смт Чор номорське, вул. Кірова, 19, каб. 8). У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за відсут ності відповідача. Слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Марфін Банк» до Зануди Валерія Вікторовича про стягнення заборгованості, при значено на 15 год. 30 хв. 27.03.2012 року. Прошу Зануду В.В. з’явитись на зазначений час. У разі неявки справа буде роз глянута без вашої участі. Слухан ня справи відбудеться у при міщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. Букка Оксана Миколаївна, ос таннє відоме місце реєстрації: м. Дніпродзержинськ, пр. Перемоги, 29/534, викликається у відкрите судове засідання в якості відпо відача на 10.00 19 січня 2012 року по справі за позовом Мос типан Дмитра Георгійовича до Букка Оксани Миколаївни про визнання особи такою, що втра тила право на користування жит ловим приміщенням. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуван ням судді Кір’яка А.В. у при міщенні Дніпровського районно го суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст.74 ЦПК України після опублікування ого лошення в пресі відповідач Бук ка Оксана Миколаївна вважаєть ся повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсутності.

Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області повідомляє, що відповідач Запорожченко Окса на Григорівна по справі за позо вом Запорожченка Ігоря Вікто ровича до Запорожченко Оксани Григорівни про розірвання шлю бу викликається у судове засі дання на 26 січня 2012 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Цент рально Міського районного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, каб. 20 (суд дя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Запорожченко Оксана Григорівна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки справу буде розглянуто за її відсутності. Амур Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропет

ровська повідомляє, що 16 січня 2012 року о 14 год. 30 хв. відбу деться судове засідання по цивільній справі № 2 4925/11 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Пилипенко Тетяни Михайлівни про стягнення заборгованості. Пилипенко Тетяні Михайлівні не обхідно з’явитись на зазначений час для участі у розгляді справи в якості відповідача.Судове засі дання буде проходити у при міщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселів ська, 9, каб. 19, суддя Щербина Почтовик І.В. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Нестерова Володи мира Володимировича у попе реднє судове засідання 03 лютого 2012 року о 08 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом Грицай Юрія Вікторови ча до Воропай Ганни Олегівни, Не стерова Володимира Володимиро вича про усунення перешкод у ко ристуванні квартирою і вселення та виселення. З опублікуванням цього оголошення відповідач Не


р7

ОГОЛОШЕННЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

стеров Володимир Володимиро вич вважається належно повідом леним про день, час та місце роз гляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Криворізький районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 11 січня 2012 року о 13 год. 30 хв. відбудеться судо ве засідання по цивільній справі № 2 732/11 за позовом прокуро ра Криворізького району Дніпро петровської області в інтересах Криворізької районної держав ної адміністрації Дніпропет ровської області до Баришен ського Володимира Івановича, третя особа, яка не заявляє само стійних вимог на предмет спору, Валівська сільська рада Криво різького району, про внесення змін до договору оренди земель ної ділянки та стягнення забор гованості. У цьому зв’язку Криво різький районний суд Дніпропет ровської області просить з’яви тись у судове засідання відпо відача Баришенського Володими ра Івановича 11 січня 2012 року о 13 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5 а, каб. 7. У випадку вашої неявки цивільна справа буде розглядатись за вашої відсутності з постановлен ням заочного рішення. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 11 січня 2012 року о 15.00 в залі су дових засідань 305 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Гор дєєвої Любові Василівни, Гордє єва Олександра Валерійовича до Берднікова Валерія Дмитровича, третя особа КП «ЖЕО № 8» без самостійних вимог, про визнання особи такою, що втратила право на житлове приміщення. Явка відповідача Берднікова Валерія Дмитровича, 1952 р.н., який про живає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 348 а, обо в’язкова з наданням раніше непо даних доказів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та непові домлення ним про причину неяв ки суд вирішить справу з вине сенням заочного рішення за його відсутності. У Баглійському районному суді м. Дніпродзержинська 16 січня 2012 року о 09.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Ко вальова Валерія Олександровича, Ковальової Валентини Станісла вівни до Щегляк Сергія Володи мировича, третя особа ОКП «Дніпродзержинське бюро тех нічної інвентаризації», про виді ллення належної частки в натурі та визнання права власності на окремий об’єкт нерухомості. Суд, беручи до уваги те, що місцезна ходження відповідача по вка заній справі невідоме, відповід но до вимог ст. 74 ч. 9 ЦПК Украї ни, викликає відповідача через оголошення в газеті. Останнє відоме місце мешкання відпові дача Щегляк Сергія Володимиро вича: м. Дніпродзержинськ, сел. Карнаухівка, вул. Гоголя, 30. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач Щегляк Сергій Володимирович вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розгля нуто за його відсутності. Судове засідання відбудеться під голову ванням судді С.А. Скиби у при міщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Карпова Юрія Миколайовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Кар пової Вікторії Олександрівни до вас про стягнення пені, яке відбу деться 27.01.2012 року об 11.00, каб. 223 у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова,

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

6, каб. 223. Наслідки неявки пе Конькової Галини Володимирівни редбачені ст. 169 ЦПК України. по Павлоградської міської ради Дніпропетровської області про Кіровський районний суд м. визнання права власності. Спра Дніпропетровська, розташова ва призначена до розгляду на 31 ний за адресою: 49101, м. січня 2012 р. о 13 год. 30 хв. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, Справу слухає суддя Головін В.О. каб. 10, викликає як відповідача Ванжа Вадима Володимировича Кіровський районний суд м. по цивільній справі за позовом Дніпропетровська, розташова Старух В.О. до Ванжа В.В. про ний за адресою: 49101, м. стягнення суми у судове засідан Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, ня, яке відбудеться 28 березня каб. 10, викликає як відповідача 2012 року о 12.00. У випадку не Алексєєнко Олесю Андріївну по явки відповідача справу буде цивільній справі за позовом ПП розглянуто за його відсутності. «Професіонал» до Алексєєнко Олесі Андріївни про стягнення Жовтневий районний суд м. суми у судове засідання, яке Дніпропетровська, розташований відбудеться 01 березня 2012 року за адресою: 49044, м. Дніпропет о 10 год. 10 хв. У випадку неяв ровськ, вул. Паторжинського, ки відповідача справу буде роз 18 а, викликає Лукіна Юрія Ана глянуто за його відсутності. толійовича як відповідача по цивільній справі № 2 10395/11 за Кіровський районний суд м. позовом Лукіної Людмили Павлів Дніпропетровська, розташова ни до Лукіна Юрія Анатолійовича ний за адресою: 49101, м. про усунення перешкод у Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, здійсненні права власності у су каб. 10, викликає як відповідача дове засідання, яке відбудеться о Качаліч Ірину Валентинівну по 09 год. 30 хв. 24 січня 2012 р. цивільній справі за позовом Ка чаліч Юрія Вікторовича до Ка 02 лютого 2012 року о 15.00 в чаліч Ірини Валентинівни про Індустріальному районному розірвання шлюбу у судове засі суді м. Дніпропетровська відбу дання, яке відбудеться 21 лютого деться розгляд цивільної справи 2012 року об 11 год. 30 хв. У ви № 0417/2 4542/2011 за позовом падку неявки відповідача справу Пушенко Надії Андріївни, Пушен буде розглянуто за його відсут ко Оксани Миколаївни, Вакулен ності. ко Тетяни Анатоліївни, Вакуленка Ігоря Сергійовича до Вакуленка 24 січня 2012 року об 11.00 в Сергія Петровича, треті особи Індустріальному районному Сектор громадянства, імміграції і суді м. Дніпропетровська відбу реєстрації фізичних осіб Індуст деться розгляд цивільної справи ріального РВ ДМУ УМВС України в № 0417/2 4688/2011 за позовом Дніпропетровській області Тупотило Юрія Миколайовича до КЖЕП 49 Індустріального району Тупотило Лариси Миколаївни про Дніпропетровської області про розірвання шлюбу. Явка до суду визнання особи такою, що втра відповідача обов’язкова. У разі тила право на житлову площу в неявки справа буде розглянута в квартирі та зняття з реєстрації порядку ст. 169 ЦПК України. фізичної особи. Явка до суду відповідача Вакуленка Сергія У Баглійському районному суді Петровича обов’язкова. У разі м. Дніпродзержинська 10 січня неявки справа буде розглянута в 2012 року о 13.00 буде слухатись порядку ст. 169 ЦПК України. цивільна справа за позовом Анд рєєва Олексія Івановича до Мітуш Панасенко Олександр Валері ної Катерини Кузьмівни, Мітушно йович викликається до Бабушкін го Володимира Івановича, Копо ського районного суду м. Дніпро щик Ольги Тихонівни, третя особа петровська (м. Дніпропетровськ, Дніпродзержинська міська рада пр. Карла Маркса, 57) у попе народних депутатів про виділен реднє судове засідання ня частки з нерухомого майна, що 10.02.2012 року об 11.00 в якості знаходиться в спільній частковій відповідача по цивільній справі власності в натурі та визначення за позовом Шейка Петра Григоро порядку на користування земель вича до Панасенка Олександра ною ділянкою. Суд, беручи до ува Валерійовича про стягнення бор ги те, що місцезнаходження відпо гу та відшкодування моральної відачів по вказаній справі невідо шкоди. З опублікуванням цього ме, відповідно до вимог ст. 74 ч. 9 оголошення відповідач Панасен ЦПК України викликає відповіда ко Олександр Валерійович вва ча через оголошення в газеті. Ос жається повідомленим про день, таннє відоме місце мешкання час та місце розгляду справи. Суд відповідачів Мітушної Катерини дя Кудрявцева Т.О. Кузьмівни, Мітушного Володимира Івановича, Копощик Ольги Тихо У Баглійському районному суді нівни: м. Дніпродзержинськ, вул. м. Дніпродзержинська 20 січня Дорожня, 44. Явка відповідачів 2012 року о 09.00 буде слухатись обов’язкова. Після опублікування цивільна справа за позовом Сер оголошення в пресі відповідачі дюк Олександра Володимирови Мітушна Катерина Кузьмівна, ча до Сердюк Ірини Олександрів Мітушний Володимир Іванович, ни про розірвання шлюбу. Відпо Копощик Ольга Тихонівна вважа відачка неодноразово повідом ються повідомленими про час та лялась про слухання справи, але місце розгляду справи. У разі не не з’являлась у судове засідання явки відповідачів справа буде на вказану дату та час. Адреса розглянута за їхньої відсутності. проживання відповідачки: Судове засідання відбудеться під Дніпропетровська область, Цари головуванням судді С.А. Скиби у чанський район, с. Селянівка, вул. приміщенні Баглійського район Шляхова, 37. Явка відповідачки ного суду м. Дніпродзержинська обов’язкова. Після опублікуван Дніпропетровської області за ад ня оголошення в пресі відпові ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. дачка Сердюк Ірина Олександрів Конституції, 64. на вважається належно повідом леною про час та місце розгляду Жовтневий районний суд м. Кри

справи. У разі неявки відповідач вого Рогу викликає у судове засі ки справу буде розглянуто за її дання відповідача Мустафаєва відсутності. Судове засідання Азер Абдулла огли по справі за по відбудеться під головуванням зовом Сотніченко Діани Юріївни судді Третяк В.В. у приміщенні про позбавлення батьківських прав Баглійського районного суду м. та стягнення аліментів. Судове за Дніпродзержинська Дніпропет сідання відбудеться 10 січня 2012 ровської області за адресою: м. року о 10.00 за адресою: м. Кри Дніпродзержинськ, пр. Консти вий Ріг, вул. Невська, 3, зал 101. туції, 64, 1 й поверх, каб. 11. Викликається Суботін Віталій Викликається Баринов Володи Іванович до Павлоградського мир Анатолійович до Павло міськрайонного суду Дніпропет градського міськрайонного суду ровської області, який знаходить Дніпропетровської області, який ся за адресою: м. Павлоград, вул. знаходиться за адресою: м. Пав Дніпровська, 135, каб. 303, за по лоград, вул. Дніпровська, 135, зовом Тарасової Галини Вікторів каб. 303, в якості відповідача по ни про визнання права власності цивільній справі за позовом за набувальною давністю. Справа

призначена до розгляду на 11 року о 14.00 у залі суду 103. Явка сильовича, 30 жовтня 1973 року січня 2012 року о 8 год. 30 хв. відповідачки Соловйової Жанни народження, таким, що втратив Справу слухає суддя Головін В.О. Анатоліївни обов’язкова. право на користування житловим приміщенням квартири № 88 бу У провадженні Красногвар У провадженні судді Красногвар динку № 6 по вул. Казакевича в дійського районного суду м. дійського райсуду м. Дніпропет м. Дніпропетровську. Зобов’яза Дніпропетровська знаходиться ровська Нізік О.В. знаходиться ци ти Відділ громадянства і реєстра цивільна справа за позовом Кра вільна справа № 2 2527/11 за по ційної служби фізичних осіб Ба вець Ірини Володимирівни до зовом Сайди Л.І. до Сайди Н. про бушкінського РВ ДМУ ГУМВС Ук Бокарева Олексія Андрійовича, розірвання шлюбу. Відповідач Сай раїни в Дніпропетровській об Відділу громадянства, імміграції да Н. викликається у судове засі ласті зняти з реєстраційного об та реєстрації фізичних осіб Крас дання на 17 січня 2012 року о 09 ліку Стефаненка Данила Васильо ногвардійського РВ ДМУ УМВС Ук год. 30 хв. за адресою: м. Дніпро вича за адресою: м. Дніпропет раїни в Дніпропетровській об петровськ, пр. Пушкіна, 77 б, при ровськ, вул. Казакевича, буд. № 6, ласті, третя особа Кравець Еду міщення Красногвардійського ра кв. 88. Строк апеляційного оскар ард Олександрович, КЖЕП йонного суду каб. 22. Після опуб ження рішення 10 днів. Заочне «Південне» про визнання особи лікування об’яви в пресі відпові рішення може бути переглянуте такою, шо втратила право на ко дач вважається повідомленим про судом, що його постановив, за ристування житловим приміщен час та місце розгляду справи. У разі письмовою заявою відповідача, ням. Відповідач Бокарев Олексій неявки Сайди Н. у судове засідан котра може бути подана протягом Андрійович викликається у судо ня справу буде розглянуто за його десяти днів із дня отримання ве засідання на 01 лютого 2012 відсутності. копії заочного рішення. року об 11 год. 30 хв. у приміщен ня Красногвардійського район Жовтневим районним судом м. ЗАОЧНІ РІШЕННЯ ного суду: м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська 02 листопада пр. Пушкіна, 77 б, каб. 3. Після Жовтневий районний суд м. 2011 року в заочному порядку опублікування об’яви в пресі Дніпропетровська повідомляє, було розглянуто цивільну справу відповідач вважається повідом що 11 серпня 2011 року було ви № 2 8967/11 за позовом Бонда леним про час та місце розгляду несено заочне рішення по ренко Світлани Геннадіївни до справи. У разі неявки Бокарева цивільній справі № К 23/2 8414/ Бондаренка Ігоря Анатолійовича О.А. справу буде розглянуто за 11 за позовом Публічного акціо про визнання права власності. його відсутності. нерного товариства «Райффай Даним заочним рішенням було зен Банк Аваль» до Шумлянської частково задоволено вимоги по П’ятихатський районний суд Ірини Михайлівни про стягнення зивача. З повним текстом рішен Дніпропетровської області ви заборгованості за кредитним до ня відповідач може ознайоми кликає відповідача Панич Воло говором № 014/086639/3175/74 тись, звернувшись до канцелярії димира Васильовича, 05 червня від 20.04.2006 року, яким по Жовтневого районного суду м. 1971 р.н., зареєстрований по зовні вимоги позивача задоволе Дніпропетровська. вул. Железнякова, 10 в м. П’яти но і стягнуто з Шумлянської хатки Дніпропетровської області, Ірини Михайлівни на користь ПАТ Красногвардійський районний у судове засідання для розгляду «Райффайзен Банк Аваль» забор суд м. Дніпропетровська по цивільної справи № 2 755/11 за гованість у сумі 706485,77 грн., відомляє, що 27 грудня 2011 року позовом Публічного акціонерно державне мито у розмірі 1700,00 судом винесено рішення по го товариства «Всеукраїнський грн., витрати на інформаційно цивільній справі № 2 3596/2011 Акціонерний Банк» до Панич Во технічие забезпечення розгляду за позовом Журавель Юрія Михай лодимира Васильовича про стяг справи в сумі 120,00 грн. ловича до Донської Галини Іванів нення заборгованості за кредит ни, Кочневої Майі Юріївни, Кочне ним договором, яке відбудеться Красногвардійський районний ва Володимира Юрійовича, треті 13 січня 2012 р. о 09.00 в залі суд м. Дніпропетровська по особи Комунальне житлово екс судових засідань 2 під голову відомляє, що 25 жовтня 2011 року плуатаційне підприємство ванням судді Резніченка М.С. у судом винесено рішення по «Південне» Дніпропетровської приміщенні П’ятихатського ра цивільній справі № 2 3240/2011 міської ради, ЖЕК № 13, Відділ йонного суду за адресою: м. П’я за позовом Гулька Яна Едуардови громадянства, імміграції та реєст тихатки, вул. Шевченка, 114. У ча до Гольдберг Романа Натанови рації фізичних осіб Красногвар разі неявки відповідача у судове ча про стягнення боргу за догово дійського району м. Дніпропет засідання розгляд справи відбу ром позики, яким позов задоволе ровська про визнання особи та деться за його відсутності. но та стягнуто з Гольдберг Романа кою, що втратила право на корис Натановича на користь Гулька Яна тування житловим приміщенням та У провадженні Павлоградсько Едуардовича суму за договором зняття з реєстрації місця прожи го міськрайонного суду Дніпро позики у розмірі 299173 грн. 02 вання, яким позов задоволено: петровської області знаходиться коп., а також судові витрати по визнано Донську Галину Іванівну, цивільна справа № 2 4927 2011 справі у сумі 1820 грн. 00 коп. Кочневу Майю Юріївну, Кочнева року за позовом Шпіт Олега Віта Заяву про перегляд заочного Володимира Юрійовича такими, лійовича до Роменського Юрія рішення може бути подано відпо що втратили право на користуван Михайловича про визнання осо відачем до Красногвардійського ня житловим приміщенням квар би такою, що втратила право на районного суду м. Дніпропет тирою № 13 у будинку № 27 а по користування житловим при ровська за адресою: м. Дніпропет вулиці Будівельників у м. Дніпро міщенням. Відповідач Ромен ровськ, пр. Пушкіна, 77 б протя петровську; зобов’язано Відділ ський Юрій Михайлович викли гом десяти днів з дня опублікуван громадянства, імміграції та реєст кається у судове засідання на 26 ня даного оголошення. Рішення рації фізичних осіб Красногвар січня 2012 року о 14.00 у при може бути оскаржено до Апеля дійського району м. Дніпропет міщення Павлоградського ційного суду Дніпропетровської ровська зняти з реєстрації Донську міськрайонного суду Дніпропет області в той же строк. Галину Іванівну, Кочневу Майю ровської області: Дніпропет Юріївну, Кочнева Володимира ровська область, м. Павлоград, Криворізький районний суд Юрійовича у квартирі № 13 у бу вул. Дніпровська, 135, каб. 305. Дніпропетровської області по динку № 27 а по вулиці Будівель Суддя Болдирева У.М. Після опуб відомляє, що 01 листопада 2011 ників у м. Дніпропетровську. Зая лікування об’яви в пресі відпо року Криворізьким районним су ву про перегляд заочного рішен відач вважається повідомленим дом винесено заочне рішення по ня може бути подано відповідача про час та місце розгляду спра цивільній справі № 2 985/2011 ми до Красногвардійського район ви. У разі неявки Роменського за позовом Щербула Валерія ного суду м. Дніпропетровська за Юрія Михайловича справу буде Вікторовича до Щербула Зої адресою: м. Дніпропетровськ, про розглянуто за його відсутності. Юріївни про розірвання шлюбу, спект Пушкіна, буд. 77 б протягом яким позов задоволено в повно десяти днів з дня опублікування Кислиці Олександру Олександ му обсязі. Заява про перегляд даного оголошення. Рішення може ровичу, Кислиці Яні Олегівні, цього рішення може бути подана бути оскаржене до Апе Кислиці Інні Олександрівні, Кис Щербула Зоєю Юріївною, ляційного суду Дніпропетровської лиці Олександру Олександровичу 02.02.1977 року народження, в області в той же строк. з’явитись у судове засідання 10 Криворізький районний суд лютого 2012 року о 10 год. 30 хв. Дніпропетровської області Жовтневим районним судом м. до Амур Нижньодніпровського (50002, м. Кривий Ріг, пр. Миру, Дніпропетровська, розташова райсуду м. Дніпропетровська за 5 а) протягом 10 днів з дня отри ним за адресою: 49044, м. адресою: вул. Новоселівська, 9, мання копії рішення. Рішення Дніпропетровськ, вул. Патор каб. 9, як відповідачам по може бути оскаржено до Апеля жинського, 18 а, суддя Башмаков цивільній справі № 2 1784/11 за ційного суду Дніпропетровської Є.А., каб. 12, 30.11.2011 року позовом Алексеніцер Валентини області протягом 10 днів з дня було розглянуто цивільну справу Миколаївни до Кислиці Олександ його проголошення. № 2 8913/2011 за позовом Гера ра Олександровича, Кислиці Яни сименко Ю.С. до Алізаде Р.Г. огли Олегівни, Кислиці Інни Олександ Бабушкінський райсуд м. про розірвання шлюбу. Було ви рівни про усунення перешкод у Дніпропетровська повідомляє, рішено шлюб, зареєстрований 12 користуванні власністю. У разі що 20 грудня 2011 року у при вересня 2009 року Бабушкін неявки відповідачів у судове за міщенні суду за адресою: 49000, ським відділом реєстрації актів сідання справа буде розглянута м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк цивільного стану Дніпропетров за їхньої відсутності на підставі са, 57, по цивільній справі № 2 ського міського управління юстиції наявних матеріалів та постанов 7510/11 за позовом Остапченко між Герасименко Юлією Сергіїв лено заочне рішення. Жанни Миронівни до Стефанен ною та Алізаде Русланом Гасим ка Данила Васильовича, третя огли (актовий запис № 625), Жовтневий районний суд м. особа Стефаненко Наталія Юрі вважати розірваним та стягти з Кривого Рогу повідомляє про ївна, про визнання відповідача Алізаде Р.Г. огли на користь Гера розгляд цивільної справи за по таким, що втратив право на кори сименко Ю.С. у рахунок повер зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до стування житловим приміщенням, нення судових витрат судовий Соловйової Ж.А. про стягнення було постановлено рішення збір у розмірі 8,50 грн. та витра заборгованості. Розгляд справи відповідно до якого суд вирішив: ти на ІТЗ розгляду справи у призначено на 06 лютого 2012 визнати Стефаненка Данила Ва розмірі 30,00 грн.


р8

16 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289)

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Ïðî îáëàñíèé áþäæåò íà 2012 ð³ê

Відповідно до Конституції України, ке руючись Бюджетним кодексом України, за конами України «Про місцеве самовряду вання в Україні», «Про Державний бюджет України на 2012 рік», ураховуючи виснов ки постійних комісій обласної ради, облас на рада в и р і ш и л а: 1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2012 рік у сумі 7062691,5 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюдже ту визначити у сумі 6741470,2 тис. грн., спеціального фонду бюджету 321221,3 тис. грн. (додаток 1). 2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2012 рік у сумі 7062665,1 тис. грн., у тому числі обсяг ви датків загального фонду бюджету у сумі 6656087,5 тис. грн. та видатків спе ціального фонду бюджету 406577,6 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3). 3. Установити профіцит обласного бюд жету в сумі 85382,7 тис. грн., у тому числі: загального фонду обласного бюджету в сумі 85382,7 тис. грн., напрямом викорис тання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету роз витку (спеціального фонду) (додаток 6). 4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 85382,7 тис. грн., джерелом покриття якого визна чити: надходження коштів із загального фон ду до бюджету розвитку (спеціального фон ду) у сумі 85382,7 тис. грн. (додаток 6). 5. Установити розмір оборотного касо вого залишку бюджетних коштів обласно го бюджету в сумі 35000,0 тис. грн. 6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік: субвенцій із державного бюджету бюд жетам міст та районів у сумі 2920929,6 тис. грн., із них: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з ди тинства, дітямінвалідам та тимчасової дер жавної допомоги дітям у сумі 2045470,4 тис. грн.; на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, при родного газу, послуг тепло, водопостачан ня і водовідведення, квартирної плати (ут римання будинків і споруд та прибудинко вих територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 611596,1 тис. грн.; на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з влас ників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, опла ту електроенергії, природного і скраплено го газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), виве зення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окре мих категорій громадян у сумі 174068,2 тис. грн.; на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідко го пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 39969,7 тис. грн.; на виплату державної соціальної допо моги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забез печення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 29823,8 тис. грн.; на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту ви конавчих органів міських (міст республі канського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного зі Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допо моги» у сумі 1,4 тис. грн.; на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 20000,0 тис. грн.; субвенцій, що передаються з обласного бюджету до державного бюджету на вико нання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів, у сумі 14202,0 тис. грн., із них: на природоохоронні заходи у сумі 14202,0 тис. грн.; субвенцій з обласного бюджету бюдже там міст та районів у сумі 41791,6 тис. грн., із них:

на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 2012 роки» та соціальний захист на селення у 2012 році у сумі 1000,0 тис. грн.; на утримання притулків для дітей у сумі 15426,1 тис. грн.; на утримання центрів соціальнопсихо логічної реабілітації дітей у сумі 5730,5 тис. грн.; на розробку схем та проектних рішень масового застосування у сумі 1890,0 тис. грн.; на соціальноекономічний розвиток регіону у 2012 році у сумі 1000,0 тис. грн.; на створення навчальновиховних комплексів у сумі 6500,0 тис. грн.; на природоохоронні заходи у сумі 8315,0 тис. грн.; на електротеплозабезпечення населе них пунктів у сумі 180,0 тис. грн.; на капітальні видатки та облаштуван ня об'єктів соціальнокультурної сфери у сумі 1750,0 тис. грн.; субвенцій іншим бюджетам на вико нання інвестиційних проектів у сумі 500,0 тис. грн. 7. Установити, що субвенції з обласно го бюджету місцевим бюджетам на вико нання обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 2012 роки» та соціальний захист населення у 2012 році, на соціальноекономічний роз виток регіону у 2012 році використовують ся на підставі пропозицій депутатів облас ної ради. 8. Розподіл коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості провести за підсумками затвердження бюд жетів міст і районів області в порядку, виз наченому Бюджетним кодексом України. 9. З метою ефективного використання коштів субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів надати право голові об ласної ради за поданням облдержадмініст рації протягом бюджетного року своїми роз порядженнями з подальшим затверджен ням їх на сесіях обласної ради: після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативноправових актів розподіляти між місцевими бюджета ми обсяги та визначати головного розпоряд ника за субвенціями та дотаціями з держав ного бюджету; перерозподіляти їх річні обсяги між бюджетами міст та районів; збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини обласного бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з дер жавного та інших бюджетів і затверджу вати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів та бюджетами міст і районів об ласті. 10. На виконання статті 1 Закону Ук раїни «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансуван ня видатків місцевих бюджетів на здій снення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» визначити головне управління праці та соціального захисту населення облдержад міністрації відповідальним за: підготовку пропозицій на фінансуван ня державних програм соціального захис ту населення, перерозподіл їх річних об сягів між бюджетами міст та районів, ви ходячи з фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій та допомоги населенню; здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів суб венцій з державного бюджету за зазначе ними програмами. Органам місцевого самоврядування при затвердженні місцевих бюджетів за безпечити пропорційний розподіл ви датків на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окре мих категорій громадян, які фінансують ся за рахунок відповідної субвенції з дер жавного бюджету, між видами послуг. Місцевим органам влади протягом 2012 року фінансування державних про грам соціального захисту населення про водити з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України, Поста нови Кабінету Міністрів України від 4 бе резня 2002 року № 256 «Про затверджен ня Порядку фінансування видатків місце вих бюджетів на здійснення заходів з ви конання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» (з урахуванням вне сених змін) і забезпечити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. 11. Надати право голові обласної ради у процесі виконання обласного бюджету за поданням облдержадміністрації протягом

бюджетного року здійснювати своїми роз порядженнями, з подальшим затверджен ням їх на сесіях обласної ради, перероз поділ видатків за кодами тимчасової кла сифікації видатків та обсягами міжбюд жетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів у відповідній галузі видатків за загальним та спеціальним фон дами обласного бюджету з внесенням відповідних змін до додатків рішення об ласної ради, переліку об'єктів, фінансу вання яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, і переліку дер жавних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів обласно го бюджету. 12. Керуючись статтею 23 Бюджетно го кодексу України, доручити обласній державній адміністрації в особі головного фінансового управління облдержадмініст рації вносити зміни до цього рішення, по годжені з постійною комісією обласної ради з питань соціальноекономічного роз витку області, бюджету і фінансів, до річного та помісячного бюджетних роз писів обласного бюджету в порядку, виз наченому чинним законодавством: якщо після прийняття рішення про обласний бюджет відповідальність за вико нання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвит ку, передається відповідно до законодав ства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному роз поряднику бюджетних коштів; за джерелами доходів і напрямами ви датків головних розпорядників коштів об ласного бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифі кацію» (зі змінами). Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях обласної ради. 13. Установити обсяг повернення кре дитів до обласного бюджету в сумі 1131,026 тис. грн. та надання кредитів з обласного бюджету в сумі 1157,448 тис. грн. в 2012 році (додаток 5). 14. Затвердити перелік об'єктів (дода ток 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 15. Установити обсяг резервного фон ду обласного бюджету на 2012 рік у сумі 1000,0 тис. грн. 16. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласно го бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110); нарахування на заробітну плату (код 1120); придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів (код 1132); забезпечення продуктами харчування (код 1133); оплата комунальних послуг та енерго носіїв (код 1160); поточні трансферти населенню (код 1340); поточні трансферти місцевим бюдже там (код 1320); підготовка кадрів вищими навчальни ми закладами І ІV рівнів акредитації (код 1172); забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуаль ного користування. 17. Затвердити у складі видатків об ласного бюджету кошти на реалізацію дер жавних та регіональних галузевих про грам на загальну суму 319276,0 тис. грн (додаток 8). 18. З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад області, передбачити кошти: керуючись статтею 71 Бюджетного ко дексу України, за КТКВ 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у ста тутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» на приріст обігових коштів: Дніпропетровському обласному комуналь ному підприємству «Спецавтобаза» у сумі 1480,0 тис. грн., комунальному підприєм ству «Агентство регіонального розвитку «РегіонЛідер» Дніпропетровської обласної ради» у сумі 265,0 тис. грн., комунальному підприємству «Їдальня Дніпропетровської обласної ради» у сумі 50,0 тис. грн., кому нальному підприємству «Їдальня № 810 Дніпропетровської обласної ради» у сумі 50,0 тис. грн., комунальному підприємству «Лабораторія якості життя» Дніпропет ровської обласної ради у сумі 50,0 тис. грн., комунальному підприємству «Самовряд ник» Дніпропетровської обласної ради у

сумі 215,8 тис. грн, комунальному підпри ємству «Житловокомунальна контора м. Дніпропетровськ» 89,0 тис. грн., дочір ньому підприємству обласного комуналь ного підприємства «Дніпротеплоенерго» «Верхньодніпровськтеплоенерго» 92,4 тис. грн., комунальному підприємству «Марганецьке виробниче управління водо провідноканалізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради» 602,0 тис. грн., Дніпропетровському обласному комунальному підприємству «Васильків ський комбінат комунального господар ства» 152,0 тис. грн., комунальному підприємству «Царичанське виробниче об' єднання житловокомунального господар ства» 598,0 тис. грн.; шляхом поповнення обігових коштів за КТКВ 180410 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» комунальній установі «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради» у сумі 8289,2 тис. грн. 19. Установити, що розподіл коштів, передбачених на будівництво, реконструк цію, ремонт та утримання автомобільних доріг, проводиться розпорядженням голо ви облдержадміністрації за погодженням з профільною постійною комісією обласної ради. 20. Установити, що розподіл коштів, передбачених на здійснення природоохо ронних заходів, за об'єктами проводиться відповідно до Порядку використання коштів фонду охорони навколишнього при родного середовища обласного бюджету, затвердженого розпорядженням голови об ласної ради від 11 червня 2007 року № 166 р, та затверджується розпорядженням го лови облдержадміністрації. 21. На виконання заходів програми ре формування і розвитку житловокомуналь ного господарства Дніпропетровської об ласті на 2010 2014 роки визначити замов ником робіт за капітальним ремонтом бу динків ОСББ управління житловокому нального господарства облдержадміні страції. Установити, що розподіл зазначених коштів проводиться розпорядженням голо ви облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань комунальної власності, житловокомуналь ного господарства. 22. З метою забезпечення належної організації роботи з надання довгостроко вих кредитів індивідуальним забудовни кам житла на селі, керуючись Указом Пре зидента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», Постановою Кабінету Міністрів Ук раїни від 5 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгостро кових кредитів індивідуальним забудовни кам житла на селі», встановити, що кош ти, передбачені за КТКВ 250914 «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам», до формування Дніпропетровським облас ним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі достатніх кредитних ресурсів в установленому зако ном порядку спрямовуються на витрати, пов'язані з його утриманням. 23. Рекомендувати міським головам та головам районних рад: 23.1. Проаналізувати причини неви конання планових показників відповідних місцевих бюджетів за 2011 рік окремо за кожним дохідним джерелом та забезпечи ти надходження податків і зборів у 2012 році в обсягах, не менших, ніж у 2011 році. 23.2. Забезпечити збільшення надход жень з плати за землю шляхом перегляду нормативної грошової оцінки земель та скорочення термінів оформлення і реєст рації договорів оренди земельних ділянок. 23.3. З метою підвищення ефектив ності управління об'єктами комунальної власності відповідних територіальних гро мад області та враховуючи недостатню ро боту окремих рад з цього питання в 2011 році, вжити організаційних заходів, спря мованих на забезпечення прибуткової діяльності підприємств комунальної влас ності, які здійснюють господарську діяль ність, погашення ними недоїмки, яка ут ворилася станом на 1 січня 2012 року, та збільшення надходжень від орендної пла ти за користування цілісним майновим комплексом, іншим майном, що перебуває в комунальній власності. 23.4. Забезпечити зменшення недо їмки зі сплати податків і зборів (обов'язко вих платежів), які зараховуються до дохід ної частини бюджетів адміністративноте риторіальних одиниць області, іншими суб'єктами господарювання, яка утвори лася станом на 1 січня 2012 року. 23.5. З метою збільшення надходжень до відповідних місцевих бюджетів не до

пускати прийняття рішень відповідних місцевих рад щодо надання суб'єктам гос подарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів. 23.6. Передбачити в міських та район них бюджетах кошти на надання фінансо вої підтримки громадським ветеранським організаціям. 23.7. З метою формування бюджету розвитку місцевих бюджетів області при укладенні договорів купівліпродажу зе мельних ділянок несільськогосподарсько го призначення рекомендувати утримува тися від надання розстрочки з оплати. 24. Відділу комунального господар ства та комунальної власності виконавчо го апарату обласної ради спільно з галузе вими управліннями облдержадмініст рації: 24.1. Здійснити детальний аналіз ре зультатів діяльності підприємств, зак ладів і установ, що належать до спільної власності територіальних громад області. 24.2. Переглянути фінансові плани підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад області, та закладів, які отримують фінансову підтримку з обласного бюджету, і надати їх на розгляд і затвердження профільним постійним комісіям обласної ради. 24.3. Вжити заходів щодо ліквідації податкового боргу за платежами до бюдже ту та заборгованості із заробітної плати і до Пенсійного фонду. 25. Розпорядникам коштів обласного бюджету, головам райдержадміністрацій та міським головам: 25.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповід но до встановлених законодавством Украї ни умов оплати праці та розміру мінімаль ної заробітної плати, на проведення розра хунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природ ний газ та послуги зв'язку, які спожива ються бюджетними установами, і своє часність виплати, проведення розра хунків, не допускаючи будьякої простро ченої заборгованості. 25.2. Забезпечити укладення угод бюджетними установами щодо кожного виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. 25.3. Взяти під особистий контроль ре алізацію заходів з енергозбереження в бюджетній сфері, забезпечити повне осна щення бюджетних установ сучасними при ладами обліку газу, води, теплової та елек тричної енергії. 26. Відповідно до статті 16 Бюджетно го кодексу України надати право керівни кові головного фінансового управління обл держадміністрації за погодженням з по стійною комісією обласної ради з питань со ціальноекономічного розвитку області, бюджету та фінансів у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на кон курсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депо зитах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 27. Згідно зі статтями 43, 73 Бюджет ного кодексу України доручити обласній державній адміністрації в особі головного фінансового управління облдержадмініст рації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: позики на покриття тимчасових касо вих розривів обласного бюджету, пов'яза них із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов'язковому по рядку покриваються Державним казначей ством України в межах поточного бюджет ного періоду за рахунок коштів єдиного каз начейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх повернен ням до кінця поточного бюджетного періо ду; середньострокові позики на суми неви конання у відповідному звітному періоді 2012 року розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. 28. Додатки 1 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 29. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію об ласної ради з питань соціальноекономічно го розвитку області, бюджету та фінансів. Голова обласної ради Є. УДОД м. Дніпропетровськ 27 грудня 2011 року № 19410/VІ


p9

ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ÏÈØÈÒÅ ÏÈÑÜÌÀ… ÄÅÄÓ ÌÎÐÎÇÓ

Äåâî÷êè ìå÷òàþò î íàðÿäàõ, ìàëü÷èêè - î äîñïåõàõ Закономерно, что девочки грезят о наряÊàæäûé ãîä â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà äåòè дах, но не для себя, а для своих кукол. ïèøóò ïèñüìà Äåäó Ìîðîçó. «Â³ñò³» ðåøèëè Мальчиков больше óçíàòü, î ÷åì áîëüøå âñåãî íà ñâåòå ìå÷òà- интересуют рыцарþò äíåïðîïåòðîâñêèå ìàëü÷èêè è äåâî÷êè ские доспехи, машины, космические раС этим вопросом в этом году она его все- кеты и компьютеры. К сожалению, никмы обратились к ребя- таки получит. там из подготовиВообще, из двадца- то из ребят не тельной группы ти опрошенных ребят попросил «Квiточка» детского шестеро мечтают о комбината № 323. А четвероногих друзьзатем продолжили ях: щенке, котенке,  íåêîòîðûå ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ расспросы на детской черепахе, рыбках в íà ëåâîì áåðåãó ãîðîäà ïîñëàíèÿ площадке. Оказалось, аквариуме и белом Äåäó Ìîðîçó ïðèõîäÿò íå òîëüêî что пятилетняя Ева пушистом зайчике. çèìîé, íî è ëåòîì. мечтает о домике для кукол, а ее подружка Кира - о замке, но тоже для кукол. Мальчик Богдан хочет межпланетное оружие из мультфильмов, а Ваня попросил у Деда Мороза огромного рокнигу. А рассказывая бота-героя и маленьо подарках для себя, кого щеночка. А вот ни один не вспомнил о шестилетняя Амина мамах, папах, дедушуже третий год подряд ках и бабушках. Не ждет в подарок настомечтают маленькие ящего живого коня. жители нашего гороДевочка надеется, что да и о мире во всем ÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂ

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÑÂßÒÊÓÉÒÅ ²Ç ÇÀ˲ÇÍÈÖÅÞ Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ ó ïåð³îä øê³ëüíèõ êàí³êóë çàïðîøóº ãîðîäÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ñòàòè ¿¿ ïàñàæèðàìè é çä³éñíèòè ö³êàâó ïîäîðîæ ïàðêîì Ãëîáè. Ãðàô³ê ðîáîòè äèòÿ÷î¿ çàë³çíèö³: 2-9 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ùîäíÿ, ïåðøèé ïî¿çä î 10.00, îñòàíí³é - î 15.45, ï³âãîäèííà ïåðåðâà ç 12 ãîäèíè. Âàðò³ñòü êâèòêà äëÿ äîðîñëèõ 10 ãðí., äëÿ ä³òåé - 7 ãðí. ○

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÅÒÐÎ-ßËÈÍÊÀ Ç ÌÈÍÓËÎÃÎ

È ÇÈÌÎÉ, È ËÅÒÎÌ

cmyk

мире, о счастье для всех и каждого... Но, возможно, обо всем этом домечтают за них их родители. И не только домечтают, но и немало для этого сделают.

Ö³êàâèé íîâîð³÷íèé ñþðïðèç ï³äãîòóâàâ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â Øèðîê³âñüêèé ³ñòîðèêîêðàºçíàâ÷èé ìóçåé. Òóò â ³íòåð'ºð³ ê³ìíàòè 50-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ îôîðìèëè ðåòðî-ÿëèíêó. Ïàïåðîâ³ ïðàïîðö³, òðè ðàðèòåòí³ ä³äè ìîðîçè ç³ ñí³ãóðîíüêàìè, êàðòîíí³ äèê³ ëåáåä³ é ï³âíèêè, ñêëÿí³ çàé÷èêè ³ç çàæèìàìè òèïó «êðîêîäèë», ï³äâ³ñí³ ãîäèííèêè, îã³ðî÷êè é âèíîãðàä òàê³ íå ñõîæ³ íà ñó÷àñí³ ãëàìóðí³ íîâîð³÷í³ ïðèêðàñè íàâ³þþòü ïðèºìí³ äèòÿ÷³ ñïîãàäè. Íàéäàâí³øà ïðèêðàñà äàòóºòüñÿ ïî÷àòêîì 1950-õ ðîê³â.


р10

18 НОВОРІЧНІ ДИВА ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÑÀÌÀß «ÂËÞÁËÅÍÍÀß» - ÈÇ ÏÎÖÅËÓÅÂ

 Áðèòàíèè êðè÷àòü «Åëî÷êà, çàæãèñü!» íå ïðèíÿòî. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â ëîíäîíñêîì ðàéîíå Êîâåíò-Ãàðäåí âîçëå íîâîãîäíåé êðàñàâèöû íóæíî áûëî ïðîñòî öåëîâàòüñÿ. Åëî÷êà áûëà èíòåðàêòèâíîé - ñâåòèëàñü îò ïîöåëóåâ. Ïàðî÷êà ïîäõîäèëà ê äåðåâó, áðàëà äâóìÿ ðóêàìè âåòêó îìåëû, ïîäñîåäèíåííóþ ê ãèðëÿíäå èç 50 òûñÿ÷ îãîíüêîâ, è öåëîâàëàñü. Äåðåâî íà÷èíàëî ðàäîñòíî ïîäìèãèâàòü…

ÑÀÌÀß «ÈÃÐÎÂÀß» ÑÎ ÑÍÅÆÈÍÊÀÌÈ

Îäíàæäû íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè â Ìàäðèäå óñòàíîâèëè íåîáû÷íóþ åëêó «Ïåêìåí». Íàïîìíèì, «Ïåêìåí» - ýòî îäíà èç êóëüòîâûõ êîìïüþòåðíûõ èãð. Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî åëêà áûëà ñäåëàíà äâóìÿ ýíòóçèàñòàìè - ôàíàòàìè èãðû. Òîëüêî íà ýòîò ðàç Ïåêìåí ëîïàë, ïîìèìî ïðèâû÷íûõ êðóæî÷êîâ, åùå è åëî÷êè, ñíåæèíêè è çâåçäî÷êè!

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÅ, ÂÊÓÑÍÛÅ, ÁÓÒÛËÎ×ÍÛÅ

«Åëî÷êà, çàæãèñü!» ÑÀÌÀß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÀß Ñ ÏÓËÜÒÎÌ

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Ñêîðî Íîâûé ãîä! È åãî ãëàâíûé àòðèáóò - ýòî, êîíå÷íî, çåëåíàÿ êðàñàâèöà. Ïóøèñòàÿ, àðîìàòíàÿ, óêðàøåííàÿ ãèðëÿíäàìè è èãðóøêàìè - èìåííî òàêèå àññîöèàöèè âûçûâàþò ó íàñ ñëîâà «íîâîãîäíÿÿ åëêà». Íî ìèð óæå íå ïåðâûé ãîä óäèâëÿåò ðàçíîîáðàçèåì ïðàçäíè÷íûõ äåðåâöåâ. Ñàìûåñàìûå èç íèõ «îòûñêàëè» «Â³ñò³»

Уже четвертый год подряд в Днепропетровске на площади между облгосадминистрацией и облсоветом устанавливают губернаторскую елку. Она уникальна не только для нашего региона, но и для всей страны. Новогодняя красавица отличается особой технологией отделки. Она выполнена в стиле high-tech из светодиодных элементов и наполнена серебряными блестками, управляется дистанционным пультом. Традиционное украшение январских праздников привезли из Австрии.

ÑÀÌÀß «ÑÂÅÒËÀß» - ÈÇ ÒÛÑß×È ËÀÌÏ В 2008 году в Дублине поставили 20-метровую LED-елку. Ее вес достигал 5 тонн, и она состояла из 100 тысяч LED-ламп разных размеров. Декоративное освещение разработала компания Blacher. Кстати, в ее списке - организация праздничных освещений и световых шоу на Эйфелевой башне, Елисейских полях, в Монако, Санкт-Петербурге и Тулузе.

ÑÀÌÀß «ÌÀÃÀÇÈÍÍÀß» ÈÇ ÒÅËÅÆÅÊ 33-футовая новогодняя елка, сделанная из 86 магазинных тележек, была однажды установлена в одном из торговых центров Санта-Моники в Калифорнии. Елку придумал и сконструировал дизайнер по имени Anthony Schmitt. «Мы видим магазинные тележки каждый день и используем их по назначению. Индивидуальность и красоту таких предметов можно и не заметить, но, увидев их в таком количестве, вы вряд ли пройдете мимо», - говорил Anthony Schmitt.

ÑÀÌÀß ÄÎÐÎÃÀß - ÈÇ ÑÀÏÔÈÐÎÂ В прошлом году в АбуДаби (ОАЭ) постояльцев одного из лучших отелей Emirates Palace Hotel порадовала самая дорогая новогодняя елка в мире. Она была украшена золотыми и серебряными шарами, бантами. Стоимость 12-метрового дерева оценивается в 11 миллионов долларов. Кстати, на украшение новогодней красавицы потратили 181 драгоценный камень, среди которых: сапфиры, бриллианты, жемчуг. Кроме того, елка усыпана браслетами, ожерельями, кольцами.

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ ÑÀÌÀß «ÑËÀÄÊÀß» - Ñ ØÎÊÎËÀÄÍÛÌ ÑÀÍÒÎÉ В 2010 году в центре Парижа появилась шоколадная елка. Ее создал шоколатье Патрик Роджер. Она весила около 4 тонн, высота достигала 10 метров. Еловые ветки были обсыпаны сахарной пудрой. Кроме того, кондитер сделал еще ряд шоколадных фигур. Рядом с новогодним деревом красовались Санта-Клаусы и олени. Это первая рождественская елка, которую можно было не только потрогать, но и попробовать на вкус кусочек за 5 евро.

ÑÀÌÀß «ÏÜÞÙÀß» - ÈÇ ÏÈÂÀ В 2009 году на одной из главных улиц Шанхая водрузили зеленое чудо. Новогоднюю елку из тысячи пивных бутылок соорудили китайские дизайнеры. Кстати, бутылки были полные. Только они, по мнению специалистов, могли дать такой насыщенный зеленый цвет. Установка хмельного деревца задумывалась как акция против вырубки елей.


р11

НОВОРІЧНИЙ ГОРОСКОП 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

2012 ãîäîì ãîäîì áóäåò áóäåò ïðàâèòü ïðàâèòü ×åðíûé ×åðíûé Âîäÿíîé Âîäÿíîé Äðàêîí. Äðàêîí. Âðåìÿ Âðåìÿ -- çàõâàòûâàþùåå, çàõâàòûâàþùåå, òðóäíîå, òðóäíîå, íî íî î÷åíü î÷åíü èíòåðåñíîå. èíòåðåñíîå. Íàñòóïàþùèì Íàñòóïàþùèì 2012 Õîçÿèí ãîäà ãîäà áëàãîâîëèò áëàãîâîëèò êê ëþäÿì ëþäÿì íåîðäèíàðíûì, íåîðäèíàðíûì, àêòèâíûì, àêòèâíûì, êîòîðûå êîòîðûå óìåþò óìåþò èè ëþáÿò ëþáÿò ðàáîòàòü ðàáîòàòü ññ îãîíüêîì. îãîíüêîì.  ìèðîâîì ìèðîâîì ìàñøòàáå ìàñøòàáå Õîçÿèí îæèäàåòñÿ ðàñöâåò ðàñöâåò íàóêè íàóêè èè èñêóññòâà, èñêóññòâà, ñòàíóò ñòàíóò èçâåñòíû èçâåñòíû íîâûå íîâûå èìåíà èìåíà òàëàíòëèâûõ òàëàíòëèâûõ õóäîæíèêîâ, õóäîæíèêîâ, àðòèñòîâ, àðòèñòîâ, ìóçûêàíòîâ, ìóçûêàíòîâ, ó÷åíûõ. ó÷åíûõ.  îæèäàåòñÿ ìàñøòàáå ëè÷íîñòè ëè÷íîñòè -- êàæäûé êàæäûé èç èç íàñ íàñ ñäåëàåò ñäåëàåò âàæíûå âàæíûå äëÿ äëÿ ñåáÿ ñåáÿ îòêðûòèÿ, îòêðûòèÿ, ïðèìåò ïðèìåò äîëãîæäàííûå äîëãîæäàííûå ðåøåíèÿ. ðåøåíèÿ. Ïîìíèòå: Ïîìíèòå: ïðèõîä ïðèõîä ãîäà ãîäà ìàñøòàáå ×åðíîãî Äðàêîíà Äðàêîíà âî âî âñåì âñåì ìèðå ìèðå ñ÷èòàåòñÿ ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì ñàìûì áëàãîïðèÿòíûì áëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì ïåðèîäîì äëÿ äëÿ ñòîÿùèõ ñòîÿùèõ íà÷èíàíèé íà÷èíàíèé èè êðåïêîé êðåïêîé äðóæáû äðóæáû ×åðíîãî

ÄÅÂÀ (23.08-22.09)

ÎÂÅÍ (21.03-19.04)

Год Дракона для людей, родившихся под знаком Девы, будет не просто успешным - им несказанно повезет. Они проявят себя и добьются значительных успехов в плане работы. Девы не ошибутся, если направят свои основные усилия на карьерный рост. Возможно, их назначат на новую перспективную должность. Для любителей приключений на любовном фронте ожидается масса новых впечатлений. Здоровье обещает не подводить, особенно если употреблять в пищу свежие натуральные продукты.

Для Овнов 2012 год обещает быть удачным. Однако на легкое достижение целей надеяться не стоит. Финансовая стабильность крутится вокруг сбережений. Непродуманный риск в марте и августе может привести к их потере, а в ноябре, наоборот, представится возможность заработать. Здоровье будет целиком зависеть от эмоционального состояния. Позитивный настрой поможет обойти хвори стороной. Любовные переживания также не рекомендуются. Не нужно зацикливаться на бытовых проблемах.

ÒÅËÅÖ (20.04-20.05) Тельцам 2012 год принесет исполнение давних желаний. Это время они посвятят дому, семье, свалится много дел и обязанностей. При желании Тельцы совершат быстрый карьерный рывок. Ситуация на любовном фронте будет меняться молниеносно - периоды удачи могут чередоваться с периодами разочарований. Проблем со здоровьем не предвидится, однако эмоции нужно держать в узде.

ÂÅÑÛ (23.09-22.10) Год Дракона - неплохое время для Весов. Путешествие центральный приоритет года. Наконец-то станет реальностью поездка, о которой Весы так долго мечтали. В финансовом плане 2012-й обещает быть благополучным. Звезды располагают к созданию новых гармоничных отношений, которые впоследствии перерастут в нечто большее. Внимательнее Весам нужно отнестись к здоровью.

×ÒÎ ÃÎÄ ÄÐÀÊÎÍÀ ÍÀÌ ÑÓËÈÒ? ÁËÈÇÍÅÖÛ (21.05-21.06)

ËÅÂ (23.07-22.08)

Начало 2012 года никаких серьезных изменений Близнецам не предвещает: они будут наслаждаться полной свободой, общаться с друзьями, флиртовать. Деньги в этот период не любят риска, так что не стоит играть «по-крупному», вкладывая кровные в сомнительные предприятия. Летом представится дополнительная возможность заработать. Личная жизнь пройдет без накала страстей. Здоровье потребует чуткого ухода.

В 2012 году Львы будут веселыми и сильными. Удача улыбнется военным, врачам, учителям и госслужащим. В финансовом плане захочется чего-то грандиозного, однако «пан или пропал» - вот девиз 2012 года. Попасть в яблочко будет непросто, зато и выигрыш в случае победы - значительный. В личных отношениях - то «развод и девичья фамилия», то пылкие признания в любви. Здоровье не подведет, а вот нервы могут то и дело сдавать. Ключ к хорошему самочувствию - улыбка.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (23.10-21.11)

ÐÛÁÛ (19.02-20.03)

2012-й откроет Скорпионам новую страницу их жизни. Год Черного Дракона подарит массу незабываемых впечатлений. Это идеальное время для тех, кто захочет оформить кредит для покупки жилья или автомобиля. Личную жизнь ожидает настоящий праздник. Семейные Скорпионы смогут укрепить свои отношения. Лучшее время для этого - период отпусков. Здоровье особых проблем не обещает.

2012-й - это год Рыб. Время позитива и успеха. В начале года доходы не обещают быть большими, поэтому стоит придерживаться режима экономии. Зато во второй половине - представится хорошая возможность заработать. К концу 2012-го возможен новый карьерный виток. Личная жизнь будет яркой и стремительной, отношения установятся доверительные. А все прошлые обиды забудутся. Со здоровьем не будет проблем, но не стоит перегружать организм.

ÐÀÊ (22.06-22.07) 2012-й станет для Раков необычным и даже немного непредсказуемым. Природное обаяние и хорошее чувство юмора помогут в исполнении самых сокровенных желаний. Появится шанс улучшить материальное положение. В личной жизни год Дракона станет решающим для проверки на прочность взаимоотношений с партнером. У многих пар это станет следствием накопившейся ревности. Важно беречь здоровье - соблюдать распорядок дня, гулять на свежем воздухе.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-19.01) 2012 год будет насыщен хорошими событиями и принесет перемены в деловую и личную жизнь Козерогов. Велика вероятность новой работы в другом государстве или в зарубежной компании. В целом 2012-й обещает быть материально приятным. Яркий Дракон приготовил Козерогам и романтические приключения. На личном фронте неожиданные сюрпризы. Здоровье может пошаливать, необходимо всерьез уделить ему внимание.

ÂÎÄÎËÅÉ (20.01-18.02)

ÑÒÐÅËÅÖ (22.11-21.12)

2012-й для Водолеев поистине отличный год. Доходы обещают расти за счет усердия на основном месте работы. Появятся «лишние» деньги, которые летом можно потратить на любимых и развлечения. В личной жизни это будет год побед. Также появится шанс решить жилищные проблемы. Возможен крупный ремонт или приобретение квартиры, дома, дачи. Здоровье не пострадает, если не изводить себя постоянными диетами.

Наступающий год Дракона позволит Стрельцам значительно расширить круг своих деловых и личных знакомств. Это оптимальное время для трудовых подвигов. В июне и июле Стрельцы смогут проявить лидерские качества, получить повышение по службе или открыть свой бизнес. На личном фронте велика вероятность появления давно забытых персонажей, которые бурно ворвутся в жизнь и раскрасят ее новыми красками. Нужно следить за здоровьем, избегать хандры.


p4

20 ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ

ÏÎ ÑÒÎÏÀÌ ÆÞËß ÂÅÐÍÀ Èíîãäà äëÿ êðóãîñâåòíîãî ïóòåøåñòâèÿ íå íóæíû 80 äíåé, à «âñåãî ëèøü» …124 òûñÿ÷è 929 äîëëàðîâ. Çà 24 äíÿ 50 VIPïåðñîí, êóïèâøèõ áèëåòû, ñìîãóò îáëåòåòü âåñü ìèð íà ïÿòèçâåçäî÷íîì Áîèíãå-757. Êðóèç âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîñåùåíèå îñòðîâà Ïàñõè, ãîðîäà Àïèè - ñòîëèöû Çàïàäíîãî Ñàìîà, Ñèäíåÿ, Êàèðà, Ñåâèëüè è äðóãèõ íå ìåíåå ïîïóëÿðíûõ è èíòåðåñíûõ ãîðîäîâ. ×åì íå íîâîãîäíèé ïîäàðîê ëþáèìîé æåíùèíå? ○

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÀß ÐÎÑÊÎØÜ

ÄÎÐÎÃÎÉ ÏÀÐÔÞÌ

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ?

Ñàìûå äîðîãèå äóõè â ìèðå - Imperial Majesty îò Clive Christian. Îíè âûïóñêàþòñÿ â êîðîáî÷êå ñ áðèëëèàíòîì â 5 êàðàòîâ è êîðïóñîì èç çîëîòà â 18 êàðàòîâ. Öåíà ïàðôþìà - 245 òûñÿ÷ äîëëàðîâ çà 507 ìë. Æåëàþùèå îùóòèòü íà ñåáå â íîâîãîäíþþ íî÷ü ôëåð ñêàçî÷íîãî áîãàòñòâà ìîãóò êóïèòü íåñêîëüêî êàïåëü çà 2 òûñÿ÷è 997 äîëëàðîâ â Íüþ-Éîðêñêîì ìàãàçèíå Saks Fifth Avenue. ○

 êðóãó ñåìüè è ñ æàðåíîé ôîðåëüþ ○

ÊÐÀÑÈÂÀß È ÎÏÀÑÍÀß

ÊÎØÊÀ ÀØÅÐÀ Ïîìåñü ëåîïàðäîâîé êîøêè è àôðèêàíñêîãî ñåðâàëà âåñèò 14 êã, à åãî ðîñò îêîëî 1 ì. Ãðàöèîçíîå è ñòðåìèòåëüíîå, êðàñèâîå è îïàñíîå - ýòî ýêçîòè÷åñêîå æèâîòíîå ìîæåò ñòàòü ñàìûì äîðîãèì ïîäàðêîì è, ÷òî íåìàëîâàæíî, ëþáèìûì äðóãîì è äàæå ÷ëåíîì ñåìüè. Ñòîèìîñòü êîòåíêà - 25 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. ○

мостоятельно. Елку пред- дующему году хочется почли натуральную. как-то обновить «коллекцию». Наша семья при äåòñòâå íîâîãîäíèå СОСНА ДЕШЕВЛЕ смотрела набор из шести ïðàçäíèêè àññîöèèðóþòñÿ ЕЛИ стеклянных шаров - приñ ÷óäåñàìè, ïîäàðêàìè, В этом году главный атêàíèêóëàìè. Êîãäà ñòàíîрибут Нового года немного âèøüñÿ âçðîñëûì - ñ вырос в цене. Самая маêîðïîðàòèâîì íà ðàáîòå, ленькая пушистая сосна на óáîðêîé êâàðòèðû, «Èðîíè- рынке стоит 100-120 грн., åé Ñóäüáû» è ïîõìåëüíûì если наша семья захочет ñèíäðîìîì 1 ÿíâàðÿ. двухметровую пушистую Ñëîâîì, êàæäûé íà Íîâûé красавицу, то цена может ãîä âûáèðàåò óäîâîëüварьироваться в пределах ñòâèå ïî äóøå, è, êîíå÷íî, 400-450 грн. Дорого обойдетó÷èòûâàÿ «ðàçìåð» ñâîåãî ся поставить дома ель - за êîøåëüêà. Ñêîëüêî ïðèáëè- нее просят минимум 200 çèòåëüíî äåíåã íóæíî äëÿ грн. ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

âñòðå÷è 2012-ãî îáû÷íîé äíåïðîïåòðîâñêîé ñåìüå ïîäñ÷èòûâàëè «Âiñòi»

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÑÒÜ»

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊËÎÇÅÒ Àíãëèéñêèé äèçàéíåð Äæàìàë Ðàéò óæå äàâíî çàíèìàåòñÿ èçãîòîâëåíèåì íåîáû÷íûõ óíèòàçîâ.  ïðîøëîì ãîäó åãî øåäåâð áûë óêðàøåí êðèñòàëëàìè Ñâàðîâñêè, à â ýòîì îí ïðåâçîøåë ñàì ñåáÿ, ïðåäñòàâèâ ïóáëèêå ðîñêîøíîå òâîðåíèå èç ïëàòèíû è áðèëëèàíòîâ. Ñòîèò òàêàÿ êðàñîòà 5 ìëí. äîëëàðîâ. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî óíèêàëüíûé óíèòàç ìîæåò ñòàòü ÷üèì-òî íîâîãîäíèì ñþðïðèçîì.

Наша семья состоит из четырех человек: мама, папа, дочка и бабушка. Они живут в трехкомнатной квартире в одном из спальных районов города. Родители работают, бабушка на пенсии, а ребенок ходит в восьмой класс. Новый год семья решила отмечать дома, блюда к праздничному столу готовить са-

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÅÐÅÂÖÅ «ÏÎÒßÍÅÒ» ÍÀ 250 ÃÐÍ. Новогоднее дерево нужно обязательно красиво нарядить. Обычно елочные игрушки собираются и хранятся на протяжении многих лет, но к каждому сле-

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ: Ñòèõèÿ 2012-ãî - âîäà, ïîýòîìó â êâàðòèðå ïîìèìî ôèãóðîê äðàêîíà ìîæíî ðàçëîæèòü ìîðñêèå çâåçäû, ðàêóøêè, íåíàñòîÿùèå ðûáû, îñüìèíîãè. Ìåòàëëè÷åñêèå ñèìâîëû ãîäà íå ïðèâåòñòâóþòñÿ, òàê êàê ïî ôýí-øóé ýëåìåíò ìåòàëë óíè÷òîæàåò ýëåìåíò äåðåâî. Íå ñòîèò çàáûâàòü î ðàçíîöâåòíûõ áëåñòÿùèõ ãèðëÿíäàõ è ñâåðêàþùèõ èãðóøêàõ. Äðàêîí - æèâîòíîå êàðíàâàëüíîå, ëþáèò ÿðêèå çàòåéëèâûå óêðàøåíèÿ.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÖÅÍÀ, ÏÐÎÄÓÊÒÛ, ÖÅÍÀ, ãðí ãðí.. 1 ÊÃ ãðí ãðí.. ñâèíèíà 40-60 êóðèöà, ôèëå 30-40 êîëáàñà âàðåíàÿ 36-60 êîëáàñà ñóõàÿ 90-150 êàðòîøêà 2,50-4,0 òâåðäûé ñûð 50-70 ñåëüäü 30-40 ñåìãà 90-120 ìàíäàðèíû 10-14 áàíàíû 10-12 òîðò 35-70 до øàìïàíñêîå 36-90 ñîê 8-18 ìèíåðàëüíàÿ âîäà äî 10

близительно за 70 грн. и три стеклянные зверюшки, каждая по 35 грн. Чтобы новогодняя красавица сверкала ярче, не забыли про гирлянды - 30 грн., мелкий дождик по 15 грн. (3 упаковки). А для того, чтобы елочка светилась ночью, купили электрическую гирлянду за 200 грн. ИТОГО: На нарядную елочку придется

выложить от

500

800 грн. НА СТОЛ ЛИШЬ СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

ÈÒÎÃÎ: Âñåãî æå, íà ñòîë ñ ó÷åòîì «ñîïóòñòâóþùèõ» ïðîäóêòîâ, íóæíî Учитывая, что наша ïîòðàòèòü îò 1500 äî 2500 ãðí.

семья отмечает празд-

cmyk

ник дома, то стол должен быть разнообразным. Обязательный атрибут новогоднего ужина - мясо во всех его «проявлениях»: холодные закуски, нарезка и, конечно, горячее блюдо. К мясу подойдет картошка, например, запеченная в духовке. Плюс салаты оливье, греческий. Не обойтись и без селедки под шубой. Удачно дополнит стол жареная форель и сырная нарезка. На десерт фрукты, торт, желе. Бой курантов взрослые встретят шампанским, а ребенок - соком.


p13

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

В ПОДАРКАХ ЦЕНА - НЕ ГЛАВНОЕ

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ:

Подарки на Новый год выбирают самые разные. Чаще - в зависимости от потребностей и желаний близких, а не ориентируясь на символ наступающего года. Представим, что наши родители решили порадовать ребенка но-

ÄÐÀÊÎÍ ñ÷èòàåòñÿ ãëàâíûì ñèìâîëîì óäà÷è è ñ÷àñòüÿ, ïîýòîìó ëþáîé ïîäàðîê ñ åãî èçîáðàæåíèåì áóäåò óìåñòåí: êàðòèíà, ñòàòóýòêà, ÷àøêà, ôóòáîëêà. Æåíùèíå ìîæíî ïðåïîäíåñòè çîëîòîé êóëîí â ôîðìå äðàêîíà, ðåáåíêó - ìÿãêîãî äðàêîøêó.  êà÷åñòâå ýêçîòè÷åñêîãî ïîäàðêà ìîæíî ïîäàðèòü æèâóþ èãóàíó. Âàæíî òîëüêî óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî òàêîìó ïðåçåíòó áóäóò ðàäû.

ÁÎÉ ÊÓÐÀÍÒΠÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ ÃÓËßÅÌ Â ÐÅÑÒÎÐÀÍÅ Äëÿ òåõ, êòî ëåíèòñÿ ãîòîâèòü äîìà, èäåàëüíî ïîäîéäåò âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà â êàôå èëè ðåñòîðàíå. Ñòîèìîñòü ïðàçäíè÷íîé íî÷è â ðàçâëåêàòåëüíîì çàâåäåíèè ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ, íî äåøåâî ýòî, îäíîçíà÷íî, íå áóäåò Ç Creative Club Bartolomeo -

1750 ãðí.

660 ãðí. Ç Êàôå «Ìûøè Áëÿõåðà» - 550 ãðí. Ç ÏpoJazz Art Centre -

Õîòèòå âñòðåòèòü Íîâûé ãîä çà ãðàíèöåé? Ãîòîâüòåñü ðàñêîøåëèòüñÿ. ×åì áëèæå ïðàçäíèê, òåì äîðîæå ïóòåâêè

Ñòðàíà òðàíà Åãèïåò Òàèëàíä Ôèíëÿíäèÿ

Îòïðàçäíîâàòü 2012-é â Êàðïàòàõ áóäåò äåøåâëå, íî íåíàìíîãî. Ïðîæèâàíèå â ñòàíäàðòíîì íîìåðå áåç ïèòàíèÿ ñòîèò â ñðåäíåì 250 ãðí. ñ ÷åëîâåêà.

 áîëåå äåìîêðàòè÷íûõ ðàçâëåêàòåëüíûõ çàâåäåíèÿõ ïðàçäíè÷íàÿ íî÷ü îáîéäåòñÿ â

300-400 ãðí.

 ñóììó âõîäèò ïðàçäíè÷íîå ìåíþ (íà îäíîãî ÷åëîâåêà) èç õîëîäíûõ, ãîðÿ÷èõ çàêóñîê, äåñåðò, áåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè è áóòûëêà øàìïàíñêîãî. Øîó-ïðîãðàììà âêëþ÷åíà.

вым мобильным телефоном, такое удовольствие обойдется им в среднем от 400 до 1500 грн. Допустим, папа выберет маме духи. Если фирма не брендовая, то на такую покупку можно потратить до 200 грн., если парфюм элитный, стоимость пузырька стартует от 450 грн. Более дешевая альтернатива - средства по уходу

Ïðèáëèçèòåëüíàÿ ñóììà íà äâîèõ, äîë. 1200-2000 îò 3000 îò 2200

за волосами. Шампунь и кондиционер пригодятся любой женщине. Цена хорошего набора не превысит 350 грн. Папе, как основному добытчику, подойдет портмоне. Его стоимость зависит

от производителя. На рынке кожаный кошелек можно купить за 200 грн., в магазинах - от 450 до 1000 грн. Более бюджетный, но не менее «мужской» подарок - набор для бритья и носки. Этот классический вариант обойдется в 140-150 грн. Бабушке, в качестве подарка на Новый год, наверняка, понравится махровый халат. Самый недорогой - около 200 грн., есть, конечно, и подороже. ИТОГО: На новогодние подарки из бюджета на-

шей семьи уйдет от 1000 до 3500 грн. P.S. По нашим подсчетам среднестатистической днепропетровской семье из четырех человек встреча Нового года в «домашнем» кругу обойдется от 3000 до 6800 грн. Без особых из-

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ: ÄÐÀÊÎÍÛ âñåÿäíû è àïïåòèò ó íèõ îòìåííûé, ïîýòîìó â Íîâûé ãîä ìîæíî ñìåëî çàáûòü î äèåòàõ è ïîçâîëèòü ñåáå ëþáûå áëþäà, ãëàâíîå, ÷òîáû îíè áûëè ïî êàðìàíó. «Â òåìó» áóäóò êàê æàðåííûå êóðèíûå íîæêè, òàê è ñëîæíûå âîñòî÷íûå ÿñòâà. Îñîáîå âíèìàíèå - ïðèïðàâàì: êàðäàìîí, áàçèëèê, äóøèñòûé ïåðåö, èìáèðü ïðèäàäóò ïèêàíòíîñòü. Ýôôåêòíûé «õîä» - ìÿñíîå áëþäî, çàëèòîå ãîðÿùèì ñïèðòíûì. Òàêàÿ åäà «ñ ïûëó, ñ æàðó» ïðèäåòñÿ Äðàêîíó ïî âêóñó. ×òîáû çàäîáðèòü òàëèñìàí 2012-ãî, ñòîèò èçáåãàòü ïîëóôàáðèêàòîâ - ãîòîâèòü òîëüêî èç ñâåæèõ ïðîäóêòîâ.

лишеств - праздничный стол, подарки, нарядная елочка. Дорого это или дешево - решать вам. А мы желаем нашим читателям - чтобы им всегда хватало средств на исполнение материальных желаний, а нематериальные исполнялись сами собой.

ÊÓÐÜÅÇÛ ÒÅÌÍÀß ÍÎ×Ü

ÎÏÀÑÍÀß ÂÅÐÀ Åùå â Äíåïðîäçåðæèíñêå, ñàìà íå óïîòðåáëÿÿ ñïèðòíîãî, Âåðà Áðåæíåâà ðåøèëà ñäåëàòü äîáðîå äåëî è îòêðûòü øàìïàíñêîå äëÿ âñåõ. Äåâóøêà âûøëà â êîðèäîð, è òóò ñëó÷èëîñü ñòðàøíîå - âûëåòåëà ïðîáêà è íàïèòîê ïðîëèëñÿ íà ýëåêòðîùèòîê. Áåç ñâåòà îñòàëñÿ âåñü ïîäúåçä. «Ìû ñëûøèì, êàê ëþäè îðóò â ñîñåäíèõ äîìàõ, ôåéåðâåðêè óæå ñòðåëÿþò âî âñþ, à ìû áðîäèì â òåìíîòå! - âñïîìèíàåò ïåâèöà. - Ýòî áûëî âåñåëî. Êîãäà òû ìîëîä, òî íå çàäóìûâàåøüñÿ î ïîñëåäñòâèÿõ, à ñåé÷àñ ÿ äóìàþ: êàê ýòî, îñòàâèòü öåëûé äîì áåç ýëåêòðè÷åñòâà íà Íîâûé ãîä! Óæàñ!» ○

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÄÅÐÅÂÍÅ

 ÊÎÌÏÀÍÈÈ Ñ ÑÎÁÀÊÀÌÈ Îäíàæäû íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà ëèäåð ÄÄÒ Þðèé Øåâ÷óê óåõàë èç Ïèòåðà ïîðàáîòàòü íàä íîâûì àëüáîìîì âäàëè îò ãîðîäñêîé ñóåòû. Äëÿ ýòîãî îí âûáðàë îòëè÷íîå ìåñòî äîìèê çà ãîðîäîì. Âåðíóòüñÿ íàçàä îêàçàëîñü ïðîáëåìîé - íà÷àëàñü íàñòîÿùàÿ ïóðãà, âñå äîðîãè çàìåëî. «Ïðàçäíîâàë â êîìïàíèè äåðåâåíñêèõ ñîáàê, ñâàðèë âåäðî ñóïà, ïîáðîñàâ òóäà âñå, ÷òî áûëî â äîìå: ìÿñî, êàðòîøêó, ìàêàðîíû…- âñïîìèíàåò Þðèé. - Áëþäî âûíåñ íà ìîðîç, íà óòðî ñóï ïðåâðàòèëñÿ â ãëûáó ëüäà. Ðàñêîëîë íà äâå ÷àñòè - ñåáå è ñîáàêàì, ïîäîãðåë - è îáåä ãîòîâ. Òàê ïèòàëñÿ íåäåëþ». ○

ÏÎÄ ÏÀËÜÌÎÉ

ÏÅÑÎÊ ÂÌÅÑÒÎ ÑÍÅÃÀ

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÍÀ ÄÎÌ

Íåîáû÷íûé Íîâûé ãîä áûë â äåòñòâå ó ïåâèöû Àëñó, ïðàçäíîâàíèå êîòîðîãî îíà âñïîìèíàåò è ñåãîäíÿ. «Êàê-òî ïàïà ðåøèë ñäåëàòü íàì ñþðïðèç: çà ñóòêè äî Íîâîãî ãîäà îí ñîîáùèë, ÷òî âìåñòî åëêè ó íàñ áóäåò… ïàëüìà! - âñïîìèíàåò ïåâèöà Àëñó. - Ñíà÷àëà ìû äóìàëè, îí ïîøóòèë, íî ïîòîì îêàçàëîñü, ÷òî íóæíî ñðî÷íî ïàêîâàòü ÷åìîäàíû, íàì ïðåäñòîÿëî âñòðå÷àòü ïðàçäíèê íà îñòðîâå â Èíäèéñêîì îêåàíå! È õîòÿ óêðàøàòü øàðèêàìè ïàëüìó áûëî èíòåðåñíî, î÷àðîâàíèå íîâîãîäíåé íî÷è ïðîïàëî».

Åñëè õîòèòå óäèâèòü è ïîðàäîâàòü ñâîåãî ðåáåíêà íîâîãîäíèì âèçèòîì Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè, ïðèãîòîâüòå â ñðåäíåì îêîëî 400 ãðí.  ïîëó÷àñîâóþ øîóïðîãðàììó âêëþ÷åíû ïîçäðàâëåíèÿ, âðó÷åíèå ïîäàðêîâ, èãðû è êîíêóðñû.

ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÅÇÅÍÒ - ÆÈÂÀß ÈÃÓÀÍÀ cmyk


р14

22 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

«ÑËÀÄÊÀß» ÌÈÊÑÒÓÐÀ Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü Ýðíåñò Õåìèíãóýé î÷åíü ëþáèë âûïèòü. Ïðèêëàäûâàëñÿ ê áóòûëêå ýòîò ñåäîâëàñûé ñòàðèê ÷àñòî è ïèë ìíîãî. À ïî óòðàì ìóæ÷èíà ñòðàäàë îò ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà. Âñþ ñâîþ æèçíü âåëèêèé ïèñàòåëü âåðèë, ÷òî îò íåãî ñïàñåò ìàãè÷åñêîå ÷èñëî «äâà». È ïîýòîìó, åñëè ãîëîâà ðàñêàëûâàëàñü íà ÷àñòè, Õåìèíãóýé ñìåøèâàë ïî 2 ñò.ë. áðåíäè, äæèíà, ëèìîííîãî ñîêà è äîáàâëÿë 2 êàïëè ëþáîé ãîðüêîé íàñòîéêè. Ïîòîì îí ãëîòàë ýòó ìèêñòóðó íàòîùàê è ðàäîâàëñÿ æèçíè! ○

ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÑÅÃÄÀ

ÏÎËÑÒÀÊÀÍÀ ÁÓËÜÎÍÀ Ëåãåíäàðíàÿ àìåðèêàíñêàÿ àêòðèñà è ëþáèòåëüíèöà êðàñèâûõ ìóæ÷èí Ýëèçàáåò Òåéëîð ÷àñòî çëîóïîòðåáëÿëà ñïèðòíûì. Äà è ñåãîäíÿ îíà íå ïðîòèâ îïðîêèíóòü ðþìêó-äðóãóþ. Îò ïîõìåëüÿ åå âñåãäà èçáàâëÿåò ñëåäóþùèé ðåöåïò: ïîëñòàêàíà õîëîäíîãî ìÿñíîãî áóëüîíà ñ ñîëüþ è ïåðöåì, íåìíîãî òåðòîãî õðåíà, ñîê îäíîãî ëèìîíà è íåìíîãî âîäêè. ○

ÅÑÒÜ ÎÏÛÒ

ÕÎËÎÄÍÎÅ ÏÎËÎÒÅÍÖÅ 

Âàëåðèé Ìåëàäçå íåðåäêî áûâàåò òàìàäîé íà ãðóçèíñêèõ çàñòîëüÿõ, ïîýòîìó âûïèâàåò ÷àñòåíüêî. «Ê ñ÷àñòüþ, ìîé îðãàíèçì ïðèñïîñîáëåí ê áûñòðîé ðåãåíåðàöèè, ïîýòîìó ïîõìåëüÿ ó ìåíÿ íå áûâàåò, õîòÿ ãîëîâà ìîæåò ÷óòü-÷óòü ïîáîëåòü, - ïðèçíàåòñÿ ïåâåö. - È ëèöî íèêîãäà íå îïóõàåò. Ó ìåíÿ åñòü ñâîè ìåòîäû óñòðàíåíèÿ ïîñëåäñòâèé ïüÿíîê. Íàïðèìåð, óòðîì ïîî÷åðåäíî ïðèêëàäûâàòü ê ëèöó ãîðÿ÷åå è õîëîäíîå ïîëîòåíöå». ○

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

Óòðî 1-ãî ÿíâàðÿ áåç ïîñëåäñòâèé

ÁÎËÈÒ ÃÎËÎÂÀ?

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÎÑÂÅÆÀÅÒ ÑÐÀÇÓ

ÍÀÏÈÒÎÊ «ÙÅÒÊÀ» Áîðèñ Ãðåáåíùèêîâ íå çíàåò, ÷òî òàêîå ïîõìåëüíûé ñèíäðîì. Îí óæå ìíîãî ëåò ïîëüçóåòñÿ ñòàðûì ðóññêèì ñïîñîáîì «ùåòêà». Ïî ñëîâàì ïåâöà, äåëàòü îñâåæàþùèé íàïèòîê î÷åíü ïðîñòî. «Â îãóðå÷íûé ðàññîë èëè êâàñ íàòèðàåòå íåìíîãî ðåäüêè, õðåíà, äîáàâëÿåòå ìåëêî íàðóáëåííûé ëóê è ÷åñíîê. È âñå ýòî ñðàçó âûïèâàåòå», - äåëèòñÿ ðåöåïòîì Ãðåáåíùèêîâ.

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè - ýòî ìîðå óëûáîê, âåñåëüÿ, ïîäàðêîâ, îæèäàíèÿ ÷óäà è …îáèëüíûõ çàñòîëèé ñ ðàçíîñîëàìè è àëêîãîëåì. Êàê âñòðåòèòü ïðàçäíèê, ÷òîáû íà ñëåäóþùåå óòðî íå áûëî ìó÷èòåëüíî áîëüíî? Íà ýòîò âîïðîñ îòâåòÿò «Â³ñòi» ВЕСЕЛЬЕ В РАЗГАРЕ! Чтобы выйти из-за стола счастливым и веселым, а утром проснуться бодрым, нужно немного - соблюдать простые правила. Если алкоголь попадает в пустой желудок, опьянение наступает гораздо быстрее. Поэтому перед тем, как «приступить к делу», выпейте столовую ложку растительного масла, съешьте небольшой кусочек сливочного масла, сырое яйцо, пару вареных картофелин (на выбор). Эти продукты замедляют всасывание алкоголя и предотвращают быстрое наступление опьянения. Очень важно плотно закусывать. Налегайте на блюда из картофеля, мяса, рыбы (форель, скумбрия, сельдь и др.). Вредное воздействие спиртного на организм можно ослабить, выпив большое количество жидкости до и после застолья полтора-два стакана воды, сока или молока. Алкоголь приводит к обезвоживанию организма.

ÎÒ ÏÎÕÌÅËÜß ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÐÀÑÑÎË

Не запивайте спиртное газировкой содержащийся там углекислый газ заметно ускоряет скорость всасывания алкоголя в кровь. Не «цедите» водку. Ее лучше пить залпом, потому что всасывание алкоголя начинается уже в слизистой оболочке рта, причем оттуда она сразу попадает в кровоток и воздействует на нервную систему. Помните о том, что наиболее неприятные похмельные ощущения вызывает крепкое спиртное, а также все виды игристых вин. Быстрее «утилизируются» напитки, содержащие 20-30% спирта, а вот более высокая его концентрация раздражает желудок и замедляет темп переработки.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ КАША Если же похмелья избежать не удалось, помните:  Испытанный способ избавиться от «утреннего недомогания» - выпить рассол либо маринад.  Также может помочь чай с лимоном и медом или стакан фруктового сока (это восстановит запасы калия и фруктозы в организме);  Утром после праздника съешьте овощной салат, фрукты, выпейте кефир, ряженку, чашку горячего бульона или кофе;  Особенно полезны блюда - источники салициловой кислоты - чай с малиновым вареньем, десерт из замороженной малины с медом и обычный травяной чай с сушеными листьями и плодами малины и мятой, а такж е

блюда из клубники, земляники, клюквы, вишни и черной смородины.  Употребляйте продукты, богатые глицином - заливные блюда, студни, холодцы. Природными источниками глицина также являются говядина, печень, арахис и овсяная каша.  После застолья

можно закусывать. Однако медики предостерегают: люди, страдающие язвами, колитом или гастритом, должны употреблять мандарины крайне осторожно, так как они негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника. место: жирное мясо. Свинина запеченная, утка фарширо-

4

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÀÍÍÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ, âðà÷-äèåòîëîã: - ×òîáû èçáåæàòü ïîõìåëüÿ, ñòàðàéòåñü íå ïèòü àëêîãîëü íà ãîëîäíûé æåëóäîê è õîðîøî çàêóñûâàéòå ïîñëå êàæäîé âûïèòîé ðþìêè. Òàêæå â íîâîãîäíþþ íî÷ü íå íàëåãàéòå íà æèðíóþ ïèùó è ìàéîíåçíûå ñàëàòû, îíè î÷åíü òÿæåëî ïåðåâàðèâàþòñÿ è ñîçäàþò îùóùåíèå òÿæåñòè â æèâîòå. возникает дефицит витамина В1 (тиамина), что может приводить к нарушению функций нервной системы. Поэтому рацион на следующий день после праздника должен включать овсяную кашу с отрубями, семечки подсолнечника, кунжут, тушеную печень, черный хлеб, гречневую кашу.

ТОП-5 ВРЕДНЫХ ВКУСНОСТЕЙ

5

место: непростые мандарины. Без этих цитрусовых Новый год - не праздник. Они полезны, вкусны, а еще ими

ванная, гусь в яблоках - от таких блюд разыгрывается зверский аппетит. Они сочные, хрустящие, жирные. В этом кроется главная опасность: не каждый желудок способен выдержать такое изобилие жиров. Задумайтесь о замене жирного мяса на блюда из кролика или курицы. место: коварное шампанское. Трудно представить себе праздник без алкоголя, поэтому разнообразие новогоднего стола и тут отличается изобилием. Но традиционно все

3

Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÎ ÏËÎÒÍÎ ÇÀÊÓÑÛÂÀÒÜ

ÍÅ ÑÌÅØÈÂÀÉÒÅ ÍÀÏÈÒÊÈ начинают с шампанского. И все бы ничего, если бы не изжога, которая является частым спутником этого игристого вина. Так что медики советуют ограничить употребление шампанского в новогоднюю ночь одним бокалом, выпитым под бой курантов. место: майонезные страсти. Если бы не оливье, Нового года, наверное, не было бы. К нему еще добавляются крабовые, овощные, куриные и другие блюда, заправленные майонезом. Врачи рекомендуют либо съедать такую пищу в начале застолья, либо заменить их на салаты с растительным маслом. место: коктейли «с продолжением». «Чемпионом» по количеству испорченных праздников было и остается алкогольное отравление, а также его более слабая стадия. Медики советуют пить один вид спиртного в умеренном количестве, и ни в коем случае не запивать его и не смешивать с другими напитками. При этом нужно не забывать хорошенько закусывать.

2

1


р15

СПОРТ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

29.12.2011 ð. ¹ 101 (1289) ○

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ïðåäñòîÿùèé ñïîðòèâíûé ãîä áóäåò áîãàò çàïîìèíàþùèìèñÿ è ìàñøòàáíûìè ñîñòÿçàíèÿìè. Òàê, óêðàèíñêèå ôóòáîëüíûå áîëåëüùèêè, íåñîìíåííî, âåðÿò â óñïåõ íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé íà Åâðî-2012. Åùå ìû, êàê è âñåãäà, íàäååìñÿ íà îëèìïèéñêîå «çîëîòî» äëÿ íàøèõ ñïîðòñìåíîâ. «Â³ñò³» ïðåäëàãàþò íå ïðîïóñòèòü õîòÿ áû ÷åòâåðêó âïå÷àòëÿþùèõ ñîáûòèé 2012-ãî

ÁÓÄÅÌ ÁÎËÅÒÜ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ãîäîâîé ïëàí - 2012

ÏÐÈÅÕÀË ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÎÄÀÐÊÈ ÎÒ ÔÎÐÂÀÐÄÀ 23-ëåòíèé ÷èëèéñêèé ôîðâàðä «Áàðñåëîíû» Àëåêñèñ Ñàí÷åñ óñòðîèë ïåðåïîëîõ â ñâîåì ðîäíîì ãîðîäå. Îí ïðèáûë äîìîé ñ êàâàëüêàäîé áîëåå ÷åì èç 500 àâòî, ãðóæåíûõ ïîäàðêàìè. Âîçãëàâëÿë êîëîííó ãðóçîâèê ñ ñàìèì ôóòáîëèñòîì, Ñàíòà Êëàóñîì è äðóçüÿìè ñïîðòñìåíà. Äåòÿì äîñòàëèñü ñëàäîñòè, ìÿãêèå èãðóøêè è ôóòáîëüíûå ìÿ÷è ñ àâòîãðàôîì çåìëÿêà. Òàêóþ àêöèþ ôîðâàðä ïðîâîäèò åæåãîäíî. ○

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ

«ÃÓÑÈÍÛÉ» ÇÀÁÅà Íà äíÿõ â Áåðëèíå ïðîøåë òðàäèöèîííûé «ãóñèíûé» çàáåã. Ìåñòíûå æèòåëè íàðÿäèëèñü â çàáàâíûå êîñòþìû è ïðîáåæàëè íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ, à âîçãëàâèë êîìïàíèþ Ñàíòà ñ ãóñåì íà ðóêå. Íà ôèíèøå áåãóíîâ îáû÷íî æäåò áëþäî èç ýòîé ïòèöû. Öåëü ó÷àñòíèêîâ ïðîáåãà - ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ è ïîåñòü áåç âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ.  ýòîì ãîäó ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî îêîëî òðåõñîò ó÷àñòíèêîâ.

ТРИДЦАТАЯ ПО СЧЕТУ Летом будущего года в Лондоне пройдут тридцатые по счету летние Олимпийские игры. Столица Великобритании станет первым городом, который примет это масштабное состязание уже в третий раз (ранее - в 1908 и 1948 годах). В самом значимом событии спортивного года примут участие примерно 12,5 тысячи спортсменов из 205 стран мира. На Олимпиаде разыграют 302 комплекта медалей в 31 виде спорта. В программе Летних игр произошли некоторые изменения по сравнению с прошлыми. Так, из нее исключены софтбол и бейсбол. Эта Олимпиада также впервые пройдет с участием девушек-боксеров. Кроме того, МОК внес «правки» и в некоторые другие виды спорта. Так, например, в теннисе впервые с 1924 года пройдут соревнования среди смешанных пар.

щего года, которое никак нельзя пропустить Евро-2012. Первый матч континентального первенства сыграют 8 июня в Варшаве, а финальная игра состоится 1 июля в Киеве. Для украинской сборной борьба за трофей Евро-2012 начнется в Донецке 11 июня матчем с Францией. Кроме того, нашими соперниками по группе D стали Швеция и Англия. По предварительным прогнозам, матчи финальной части еврочемпионата увидят более 4,5 миллиарда зрителей по всему миру. А официальные фан-зоны в украинских городах, принимающих турнир, построят в мае 2012 года. Столичная, например, будет вмещать 70 тысяч болельщиков, а в день финала - 90 тысяч. Интересно, что недавно УЕФА обнародовал Äàòà àòà:: 27 ÈÞËß фамилии арбитров, кото12 ÀÂÃÓÑÒÀ рые будут задействоваНАЧИНАЕМ ны на Евро-2012. В их чисВ ДОНЕЦКЕ ло неожиданно вошел и Еще одно масштабное одессит Виктор Шевцов. событие будуПравда, украинец сможет работать на поле при условии, что кто-то из главных рефери по тем или иным причинам не сможет провести матч.

Äàòà àòà:: 8 ÈÞÍß - 1 ÈÞËß НОВЫЙ ФОРМАТ

×Ì ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ ÏÐÎÉÄÅÒ ÏÎ ÈÍÎÉ ÑÕÅÌÅ

Будущий год порадует и любителей ледовых баталий - в мае состоится Чемпионат мира по хоккею. Мировое первенство впервые примут одновременно две страны - Финляндия и

Швеция. С 2012 года ЧМ в этом виде спорта будут проходить в новом формате. Теперь 16 ком а н д участниц п е р венства объе-

динят не в четыре группы, а в две (согласно рейтингу ИИХФ). Каждая сборная проведет по семь матчей, после чего сразу же пройдут четвертьфиналы. В них сыграют по четыре лучших команды из каждой группы. Интересно также, что предста-

ÍÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÅ ÂÏÅÐÂÛÅ ÁÓÄÅÒ ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÊÑ вители разных групп встретятся лишь в полуфиналах. В группе, матчи которой состоятся в Хельсинки, сыграют команды Финляндии, Канады, США, Швейцарии, Словакии, Беларуси, Франции, Казахстана. В Стокгольме же встретятся Россия, Швеция, Чехия, Германия, Норвегия, Латвия, Дания и Италия.

Äàòà àòà:: 4-20 ÌÀß ДИНАМИТ В КУЛАКАХ В 2012 году как минимум два боя проведет чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий

ÔÀÍ-ÇÎÍÛ Ê ÅÂÐÎ-2012 ÏÎÑÒÐÎßÒ Â ÌÀÅ Кличко. Первым соперником украинца станет 27-летний британец Дерек Чисора из Великобритании, поединок пройдет в немецком Мюнхене 18 февраля. На первой совместной пресс-конференции двух супертяжеловесов Чисора уже пообещал забрать у Виталия пояс. Украинский же боксер заверил, что, как всегда, будет тщательно готовиться к поединку и не позволит вывести себя из равновесия громкими фразами. В июне старший из братьев Кличко может сразиться с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях - Дэвидом Хэем. После этих двух поединков Виталий предлагает любителям спорта самим решить, достаточно ли у него «динамита в кулаках, чтобы продолжить выступления на ринге». А 3 марта в Дюссельдорфе состоится бой между Владимиром Кличко и французом Жан-Марком Мормеком. Этот поединок должен был пройти в начале декабря, но его перенесли из-за болезни украинского боксера.

Äàòû àòû:: 18 ÔÅÂÐÀËß, 3 ÌÀÐÒÀ, ÈÞÍÜ

Äàð

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1287


р16

ЧЕТВЕР, 29 ГРУДНЯ 2011 РОКУ № 101 (1289)

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ýòà íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ îáåñïå÷èò âàì ïîäúåì è âîîäóøåâëåíèå, íî ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü è îñòîðîæíîñòü íå ïîìåøàþò, îñîáåííî â æåëàíèè ïîðàçèòü ÷üå-òî âîîáðàæåíèå. Íîâîñòè âî âòîðíèê áóäóò òðàìïëèíîì äëÿ ïëàíîâ íà ïðåäñòîÿùèé ãîä.  ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ èíèöèàòèâà çà âàìè. ТЕЛЕЦ Â ïðàçäíè÷íûå äíè îáñòàíîâêà áóäåò ðàñïîëàãàòü ê îòêðîâåííîñòè è èñêðîìåòíîìó ôëèðòó. Íî ðåøàþùèé øàã âû ïðåäïî÷òåòå îñòàâèòü çà ïàðòíåðîì. È â îòíîøåíèè âñåãî îñòàëüíîãî âàì çàõî÷åòñÿ, ÷òîáû î âàñ ïîçàáîòèëèñü. БЛИЗНЕЦЫ Íå ïîäíèìàéòå òåìó ôèíàíñîâ, âûïëàò è òðàò, ÷òîáû íå ñïðîâîöèðîâàòü íåæåëàòåëüíûé ïîâîðîò ñîáûòèé. Äåëà ïîâàëÿòñÿ íà âàñ, êàê ñíåæíûé êîì. Îò êîíôëèêòîâ ñïàñåò ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòà, è ëó÷øå - ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.  íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè õîðîø òîëüêî îãîíü ÷óâñòâ, à îò ðåàëüíîãî îãíÿ äåðæèòåñü ïîäàëüøå. РАК Íå ïåðåãíèòå ïàëêó, ðàñïðåäåëÿÿ ñ ïàðòíåðàìè îáÿçàííîñòè. Ïîñëåäíåå ñëîâî âðÿä ëè áóäåò çà âàìè. Õîðîøèå ïåðñïåêòèâû âîçìîæíû è â äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ, íî òîãäà íóæíî äóìàòü íå òîëüêî î ðàçâëå÷åíèÿõ, à âðàùàòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì êðóãó.  íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ìå÷òàéòå «àìáèöèîçíî», ñòàâüòå ãðàíäèîçíûå öåëè. ЛЕВ Äî ÷åòâåðãà î÷åíü âàæíî ðàçäàòü äîëãè è èçáàâèòüñÿ îò ëþáîãî õëàìà. Èìåííî ýòîò äåíü ñèìâîëè÷åñêè óêàæåò íà âàøè ñèëüíûå è ñëàáûå ìåñòà. Ëîâèòå çíàêè ñîáûòèé è ëåãêî ïðîùàéòåñü ñ òåì, ÷åìó ïîðà ñòàòü ïðîøëûì. Âòîðíèê è ñðåäà îáåùàþò ñþðïðèçû â îòíîøåíèÿõ, êîòîðûå ìîãóò êðóòî èçìåíèòü õîä âàøèõ ìûñëåé è æåëàíèé. Ðîëü «ðàñïîðÿäèòåëÿ áàëà» â Íîâûé ãîä - çà âàìè. ДЕВА Íà÷àëî è êîíåö íåäåëè ãîòîâÿò âàì âñòðÿñêè, è ïîâîäû - ñàìûå ðàçíûå, ïðèÿòíûå â òîì ÷èñëå, èíòåðåñû ìîãóò ÷àñòî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî íà äðóãîå. Ìîæåò óâëå÷ü êàêîå-òî äåëî, ôèëüì èëè ïðîñòî çàõî÷åòñÿ îòäîõíóòü, ïî÷èòàòü êíèãó. Íàêàíóíå ïðàçäíèêîâ çàéìèòåñü ðåøåíèåì ìåëêèõ áûòîâûõ âîïðîñîâ. Íàâåäèòå ïîðÿäîê â äîìàøíèõ øêàôàõ. Ñëåäèòå çà çäîðîâüåì, ïîääåðæèâàéòå ôèçè÷åñêóþ ôîðìó.

ВЕСЫ Âåíåðà â Âîäîëåå â ñåêòîðå ëþáâè è òâîð÷åñòâà âàøåãî ãîðîñêîïà îáåùàåò ìíîãî ñþðïðèçîâ íà ôîíå ïðàçäíè÷íîãî âîëíåíèÿ. Îñòàâüòå ñåáå áîëüøå ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè è ñòàðàéòåñü ïîó÷àñòâîâàòü â êàê ìîæíî áîëüøåì êîëè÷åñòâå ìåðîïðèÿòèé.  íîâîãîäíèå äíè íå ïåðåãðóæàéòåñü õëîïîòàìè. Äëÿ âàñ ëó÷øèé âàðèàíò ïðàçäíèêà - ïîéòè â ãîñòè. СКОРПИОН Ñëóøàéòå, íàáëþäàéòå, ïðåäîñòàâüòå äðóãèì ëþäÿì èíèöèàòèâó - íî íå «æìèòå íà ãàç», íå òîðîïèòå ñîáûòèÿ. Çàâåðøèòå è ñäàéòå äåëà. ×åòâåðã ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ ðîìàíòè÷åñêèõ ïëàíîâ è âå÷åðèíîê. Ñ ïÿòíèöû àòìîñôåðà âîêðóã âàñ íàêàëèòñÿ. Ïðîùàéòå îêðóæàþùèì íåòåðïåíèå è ñëàáîñòè. СТРЕЛЕЦ Ãðÿäåò ãîä íîâûé, îãíåäûøàùèé; è âñå-òàêè Êðîëèê âñå åùå ñïîñîáåí ïîäàðèòü öåëóþ íåäåëþ ÿðêèõ ïðèêëþ÷åíèé. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðîéäåò â çàáîòàõ. Îáùåíèå ñ ðîäñòâåííèêàìè è çíàêîìûìè âäîõíîâèò íà íîâûå ïðîåêòû. Âû íå îòêàæåòåñü ïîìî÷ü äðóãèì, íî â ïðåäåëàõ ðàçóìíîãî. Íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü èçáàâèòüñÿ îò îáðåìåíÿþùåãî äóøó íåãàòèâà. КОЗЕРОГ Íåäåëÿ áóäåò òàêîé æå íåïðåäñêàçóåìîé, êàê è íàñòóïàþùèé ãîä.  íà÷àëå íåäåëè âàñ çàñòàíóò âðàñïëîõ äàâíèå äåëà è íåâûïîëíåííûå îáåùàíèÿ. Âû âïðàâå íå ïîìíèòü îá ýòîì, íî çàáûâàòü íåëüçÿ. Óñòðîéòå ïðàçäíè÷íûé âå÷åð â êðóãó òåõ, êòî âàñ ïî-íàñòîÿùåìó ëþáèò. È ïîñëåäèòå çà ïèòàíèåì, íå ïåðåãðóæàéòå ïå÷åíü. ВОДОЛЕЙ Òùàòåëüíûì îáðàçîì âçâåøèâàéòå, ÷òî õîòèòå ñêàçàòü è ñäåëàòü, ïîñêîëüêó âàñ íåïðàâèëüíî ìîãóò ïîíÿòü. Ýòî ïîâëå÷åò íåìàëî ïðîáëåì â äàëüíåéøåì. Êàê òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê âû ñìîæåòå ïðîÿâèòü ñâîè òàëàíòû â ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.  âîñêðåñåíüå âàøå çàâåòíîå æåëàíèå îñóùåñòâèòñÿ. РЫБЫ Âñòðå÷è è ïîåçäêè ïîìîãóò ñîáðàòü öåííûå ñâåäåíèÿ, ðåøèòü äåëîâûå âîïðîñû. Íåîæèäàííî â ÷åì-òî âàì ìîæåò ïîâåçòè. Ñëåäèòå çà òåì, êàê áóäóò ìåíÿòüñÿ îáñòîÿòåëüñòâà, âêëþ÷àéòåñü â òî, ÷òî èíòåðåñíî. Íà ðàáîòå èçáåãàéòå ïðîáëåì. Ñóááîòíèé äåíü îáåùàåò ñþðïðèçû è ìîæåò ïîñòàâèòü ïåðåä âûáîðîì. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÁËÀÃÎÄÀÐÞ ÁÎÃÀ ÇÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎÌÎÃÀÒÜ» ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Èçâåñòíûé êîìïîçèòîð Èãîðü Êðóòîé, êàê è ãåðîé ñâîåãî «Ïå÷àëüíîãî àíãåëà», âñåãäà íåìíîãî ãðóñòåí è çàäóì÷èâ. Îäíàêî â îáùåíèè - äîâîëüíî ïðîñò è ëþáåçåí. Âî âðåìÿ íåäàâíåãî âèçèòà â Äíåïðîïåòðîâñê, ãäå Èãîðü ïðèíÿë ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè êî Äíþ Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ, îí îòâåòèë íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ, â òîì ÷èñëå è êîððåñïîíäåíòêè «Â³ñòåé». Ãîâîðèëè î ðîäíîé óêðàèíñêîé çåìëå, íîâûõ êîìïîçèöèÿõ è ñòàðûõ äðóçüÿõ В 2012-м НА РОДИНУ - Игорь Яковлевич, как давно Вы занимаетесь благотворительностью? - Я заинтересовался меценатством еще задол-

Íèêàêîé îí íå «êðóòîé»! го до знакомства с Ринатом Ахметовым (известный донецкий предприниматель, президент футбольного клуба «Шахтер» - Прим. ред.). Но 11 лет назад мы совместно начали акцию «Ринат Ахметов, Игорь Крутой - детям» с его фондом «Развитие Украины», и с тех пор ни одного года не пропустили. Стараемся помогать, бывать в гостях у ребят лично. В 2012-м собираемся приехать в мою родную Кировоградскую область. - Вы живете в России, почему решили участвовать в благотворительной акции на украинской земле? - Ну я ведь родом из Украины. Я всегда задумывался над тем, что если у кого-то есть возможность жить хорошо, почему ее нет у других. Очень вовремя «подвернулся» этот проект моего

друга Рината Ахметова. Конечно, на тот момент мы не думали, что он превратится в такую масштабную акцию и выйдет за пределы Донбасса. И теперь я благодарю Бога, что могу помогать и влиять на жизнь детей. Это большое счастье.

НАПОЛОВИНУ КОМПОЗИТОР И ПРОДЮСЕР - В Днепропетровском детском доме №1 Вы презентовали свою композицию. После таких встреч с детьми у Вас рождаются новые идеи? - Конечно, визит в ваш город уже оставил в моей душе определенный отпечаток. Но, как шутя говорят мои друзья, я, как и все великие, всегда творю лучшие произведения в те моменты, когда мне особенно тяжело. Только

никакой я не великий (улыбается), и мне не хочется, чтобы мои композиции рождались в результате страданий. Думаю, у меня и без этого неплохо получается. - Вы писали композиции для огромного количества звезд как российских, так и зарубежных. С кем еще мечтаете поработать? - Я наполовину композитор и продюсер, но больше мне нравится писать песни для талантливых людей. Был период, когда я работал с молодыми исполнителями, взял в «Фабрику-4» Тимати и Джокера, но чаще доверяю уже проверенным артистам. Это и мой давний друг Саша Серов, и Филипп Киркоров. С Ларой Фабиан записали много песен. Сегодня работаем с Дмитрием Хворостовским.

ÞÌÎÐ - Àëëî, ýòî ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ? Ñêàæèòå, ìû ìîæåì çàñòðàõîâàòü äîì ïî òåëåôîíó? - Íåò, ýòî íåâîçìîæíî. Ñåé÷àñ ìû ïîøëåì ñâîåãî

ïðåäñòàâèòåëÿ, è îí çàêëþ÷èò ñ âàìè ñîãëàøåíèå. - Õîðîøî, ïðèñûëàéòå. Òîëüêî ïîòîðîïèòåñü, à òî ó íàñ óæå äîãîðàåò åëêà è íà÷èíàåò äûìèòüñÿ êîâåð!

ÏÎÃÎÄÀ Чт 29.12 Пт 30.12 Сб 31.12 Нд 01.01 Пн 02.01 Вт 03.01 Ср 04.01 Чт 05.01 Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà», Óêð³íôîðì.

cmyk

0 +4 0С 0 2 0С 1 +3 0С +1 +3 0С +4 +6 0С +1 +3 0С +1 +3 0С 0 +2 0С 0 +2 0С 0 +2 0С 0 +2 0С +2 +4 0С +3 +5 0С 1 +1 0С 1 +1 0С 1 +1 0С

півд. 34 м/с півд.схід. 23 м/с півд. 12 м/с схід. 34 м/с півд.схід. 23 м/с півд.захід. 23 м/с півд. 35 м/с півд.захід. 24 м/с

Номер підписано до друку 28.12.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 1894

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement