Page 1

ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ

1011

6

«ÑÎ ÌÍÎÉ «ÍÅÓÄÎÁÍλ, ÇÀÒÎ ÂÅÑÅËλ

45

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÐÅòÎÍÓ

ÔŪÐÂÅÐÊ Ó ÍÅÁ² ÑÈÌÂÎË ÍÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ

11 15

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÜÊÀ ßËÈÍÊÀ DzÁÐÀËÀ ÄÐÓDzÂ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà №100(1288)

Íà â³äêðèòòÿ ãóáåðíàòîðñüêî¿ ÿëèíêè íà ìàéäàí÷èêó ì³æ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ òà îáëðàäîþ ç³áðàëîñü ÷èìàëî ãîñòåé òà ìåøêàíö³â ðåã³îíó. Íà âñ³õ î÷³êóâàëà ñïðàâæíÿ íîâîð³÷íà êàçêà. Ñó÷àñíà 14-ìåòðîâà êðàñóíÿ ó ñòèë³ high-tech çàïàëàëà ñâÿòêîâèìè âîãíèêàìè.

Вівторок, 27 грудня 2011 р.

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÐÓÕ Â²ÄÊÐÈÒÎ

ÍÀ ϲÄÏÈÑ

ÁÞÄÆÅÒ-2012 - Ó ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ Çàêîí ïðî äåðæàâíèé áþäæåò íà íàñòóïíèé ð³ê âæå íàïðàâèëè íà ï³äïèñ Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè ³êòîðó ßíóêîâè÷ó. 22 ãðóäíÿ ïàðëàìåíò çàòâåðäèâ ãîëîâíèé êîøòîðèñ êðà¿íè ³ç äîõîäàìè 332,8 ìëðä. ãðí. ³ âèäàòêàìè 358,1 ìëðä. ãðí. ²íôëÿö³þ ïðîãíîçóþòü íà ð³âí³ 7,9%. ○

Íβ ÏÐÀÂÈËÀ

ÄÎ ÒÓÐÅ××ÈÍÈ - ÁÅÇ Â²Ç Ï³ä ÷àñ îô³ö³éíîãî â³çèòó Ãëàâè Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè äî Òóðå÷÷èíè ì³í³ñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ îáîõ êðà¿í ï³äïèñàëè óãîäó, çà ÿêîþ óêðà¿íö³ äî Òóðå÷÷èíè ³ òóðêè äî Óêðà¿íè ¿çäèòèìóòü áåç â³ç, àëå ÿêùî òåðì³í ïåðåáóâàííÿ â êðà¿í³ íå ïåðåâèùóâàòèìå 30 äí³â. Íîâ³ ïðàâèëà çàïðàöþþòü ç òðàâíÿ 2012 ðîêó. ○

ÐÅÔÎÐÌÈ Â Ä²¯

2

Íàâêîëî Äí³ïðîïåòðîâñüêà - ïî íîâ³é äîðîç³ Äí³ïðîïåòðîâñüê, ÿêèé áóâ ºäèíèì îáëàñíèì öåíòðîì Óêðà¿íè, ùî íå ìàâ ñâ îêðóæíî¿ äîðîãè, íàðåøò³ ¿¿ îòðèìàâ. Íà ìèíóëîìó òèæí³ óðî÷èñòî â³äêðèëè ïåðøó ÷åðãó îá’¿çíî¿ ìàã³ñòðàë³ «Ï³âäåííèé Îáõ³ä Äí³ïðîïåòðîâñüêà». «Öå ðåàëüíå âò³ëåííÿ â æèòòÿ ïðîãðàìè ðåôîðì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè», - çàçíà÷èâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë.

ÑÀÍÒÀ ÏÐÎÒÈ ÌÎÐÎÇÀ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÏÎÄÅØÅÂØÀÞÒÜ Ó íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó îòðèìàííÿ äîâ³äîê òà äîêóìåíò³â ñòàíå äåøåâøèì. Ïðèíàéìí³ òàêå çàâäàííÿ ïîñòàâèâ Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷. Ìèíóëîãî ðîêó óêðà¿íö³ âèòðàòèëè áëèçüêî 20 ìëðä.ãðí. íà îôîðìëåííÿ ð³çíèõ äîêóìåíò³â. Áëèçüêî òðåòèíè öèõ êîøò³â îñ³ëè â êèøåíÿõ ÷èíîâíèê³â, ââàæàþòü åêñïåðòè ç ÀÌÊÓ. Àäì³íðåôîðìà, â ñâîþ ÷åðãó, ìຠçàõèñòèòè íàñåëåííÿ â³ä êîðóïö³¿.

ÏÐÎÃÐÀØ ÑÎËÎÄÊÈÉ ßÊ Í²ÊÎËÈ ÐÀͲØÅ! øàõ³âíèöåþ áóâ òîðò, à øàøêàìè - çåô³ð. ¯õ âèãîòî23 ãðóäíÿ ó ³ííèö³ â³äáóâ- âèâ ì³ñöåâèé ìàãàçèí ñÿ íåçâè÷àéíèé òóðí³ð ç ñîëîäîù³â. Êîíäèòåðè øàøîê. Àáè ïîì³ðÿòèñÿ âèòðàòèëè íà íåçâè÷àéíó «ñèëîþ», çóñòð³ëèñü ijä äîøêó àæ 100 ÿºöü, 5 Ìîðîç òà éîãî «çàìîðê³ëîãðàì³â ìàñëà, ñò³ëüêè æ ñüêèé» ðîäè÷ Ñàíòà Êëàóñ. çãóùåíîãî ìîëîêà. Ó ò³ñòî ² âñå á äîáðå, àëå ïîáèò³ òàêîæ äîäàëè ïî ê³ëîãðàìó øàøêè ïîòð³áíî áóëî ç’¿ñòè, ãîð³õ³â, ÷îðíî¿ òà á³ëî¿ à ïåðåìîæåöü ìàâ «ïîëàñó- ãëàçóð³. âàòè» ùå é äîøêîþ. Ïðîòå âèðîáíèêè ÷îìóñü Îäíàê íå õâèëþéòåñÿ: ïîøêîäóâàëè çåô³ðó ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ñóïåðíèêè ñêàðæèëèñü, ùî øàøîê ¿ì íå âèñòà÷àëî, òîìó âèáóäóâàòè ñòðàòåã³þ áóëî ñêëàäíî. Ñàíòîþ îáðàëè ñòóäåíòà, ÿêèé ïîëþáëÿº øàøêè, à îò õòî áóâ ijäîì Ìîðîçîì - íå óòî÷íþºòüñÿ. Îäíàê ijäóñü ëþá’ÿçíî äàâ ìîæëèâ³ñòü «ãîñòþ» îáèðàòè êîë³ð øàøîê. Íîâîñïå÷åíèé Ñàíòà âïîäîáàâ á³ë³ ³ çðîáèâ ïåðøèé õ³ä. Â³í ³

âèéøîâ ó òóðí³ð³ ïåðåìîæöåì. Éîãî ñóïåðíèê íå çàñìóòèâñÿ. ³í ïî÷àâ ä³ëèòèñÿ «øàõ³âíèöåþ» ³ç â³ííè÷÷àíàìè, ÿê³ ñïîñòåð³ãàëè çà ä³éñòâîì. «Ñò³ëüêè ìåí³ íå ç’¿ñòè», - ç³çíàâñÿ ijä Ìîðîç. Ãëÿäà÷³ áóëè çàäîâîëåí³ ôàíòàç³éíîþ ïåðåäíîâîð³÷íîþ ïî䳺þ, áåç ñîëîäêîãî ïîäàðóíêà íå ëèøèâñÿ í³õòî.

16 Ôàêò, àëå åêñêëþçèâíî. Áóêåò ³ç ïðèñìàêîì øîêîëàäó cmyk

_+


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288)

ÐÓÕ Â²ÄÊÐÈÒÎ

Íàâêîëî Äí³ïðîïåòðîâñüêà - ïî íîâ³é äîðîç³ ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÃÎÒÓªÒÜÑß ÇÀÊÎÍ

ÇÀ̲ÑÒÜ Ì²Ë²Ö²¯ - ÏÎË²Ö²ß Â Óêðà¿í³ ãîòóºòüñÿ ïðîåêò çàêîíó «Ïðî ïîë³ö³þ», ÿêèé îïðèëþäíÿòü ó 2012 ðîö³. Ïðè ñòâîðåíí³ äîêóìåíòà âèâ÷àâñÿ äîñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, äå ðîáîòà âàðò³âíèê³â ïîðÿäêó ïîñòàâëåíà íà íàëåæíîìó ð³âí³. Ïðè ðîçðîáö³ çàêîíó âðàõîâóâàëèñÿ ³ òàê³ ïðîáëåìè, ÿê â³äñóòí³ñòü ïàëüíîãî, äåô³öèò êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â òà íåñòà÷à ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.

ÍÎÂÈÍÈ ÓÆÅ ÑÊÎÐÎ

«ÔÎÁÎÑ-ÃÐÓÍÒ» ÂÏÀÄÅ Ó Ñ²×Ͳ Ðîñ³éñüêà ì³æïëàíåòíà ñòàíö³ÿ «ÔîáîñÃðóíò» ìîæå ç³éòè ç íàâêîëîçåìíî¿ îðá³òè âæå â ñåðåäèí³ ñ³÷íÿ. Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ ââàæàþòü, ùî âîíà ìîæå âïàñòè äåñü ó ïðîì³æêó ì³æ 2 òà 25 ñ³÷íÿ. Àëå ïðî ì³ñöå, êóäè âïàäóòü óëàìêè, íàðàç³ íåâ³äîìî. Ïðî öå òà òî÷íèé ÷àñ ¿¿ ïàä³ííÿ ñòàíå â³äîìî ò³ëüêè çà äåê³ëüêà ãîäèí äî ñõîäó îá’ºêòà ç îðá³òè. ○

ÁÅÇ ÄÎËÀÐÀ

²ÄÌÎÂÈËÈÑÜ Â²Ä «ÏÎÑÅÐÅÄÍÈÊÀ» Ó ßïîí³¿ òà Êèòà¿ îãîëîñèëè ïðî ïëàíè ïðîâîäèòè ïðÿìèé îáì³í âàëþò áåç ó÷àñò³ àìåðèêàíñüêîãî äîëàðà. Äî öèõ ï³ð, àáè îáì³íÿòè ÿïîíñüêó âàëþòó íà êèòàéñüêó ³ íàâïàêè, íåîáõ³äíî áóëî ñïî÷àòêó îáì³íÿòè ¿¿ íà äîëàðè. Òàêîæ òîðãîâ³ ïàðòíåðè äîìîâèëèñü äîçâîëèòè Áàíêó ßïîí³¿ ïî ì³æíàðîäíîìó ñï³âðîá³òíèöòâó âèïóñêàòè îáë³ãàö³¿ ó êèòàéñüêèõ þàíÿõ. ○

В урочистій церемонії відкриття взяли участь губернатор Олександр Вілкул, його заступник Геннадій Темник, голова Державного агентства автомобільних доріг України Володимир Демішкан та міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко. Протяжність першої черги нової дороги, яка значно розвантажить міські магістралі, - 18 км. Її введення в експлуатацію дозволить вивести з обласного центру 7,5 тисячі одиниць транспорту щодобового транзитного потоку. Вона з’єднує між собою два транзитні шляхи - Криворізького та Запорізького напрямків. «Це найбільший інфраструктурний об’єкт за 20 років незалежності України, який реалізується на Дніпропетровщині. Ця дорога - реальне втілення в життя програми реформ Президента і Комплексної стратегії розвитку

ÎÁ'¯ÇÍÀ ÐÎÇÂÀÍÒÀÆÈÒÜ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜʲ ÌÀòÑÒÐÀ˲

регіону», - підкреслив губернатор. Нова магістраль включає в себе міст через річку Мокра Сура, три шляхопроводи та три дворівневі розв’язки. Новий автошлях відповідає високим стандартам

ÀÂÒÎØËßÕ Â²ÄÏβÄÀª ÂÈÑÎÊÈÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ ßÊÎÑÒ² ○

ÂÈÁÎÐÈ Â ªÃÈÏÒ²

ÏÅÐÅÌÎÃËÈ ²ÑËÀ̲ÑÒÈ Ó äðóãîìó òóð³ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â ó ªãèïò³ ïåðåìîãëè ³ñëàì³ñòè, ÿê³ âèñòóïàëè ïðîòè ïðàâëÿ÷îãî ðåæèìó êîëèøíüîãî ïðåçèäåíòà Õîñí³ Ìóáàðàêà. Âîíè îòðèìàëè áëèçüêî äâîõ òðåò³õ ãîëîñ³â âèáîðö³â. Âèáîðè ó ïàðëàìåíò, ÿêîìó äîâåäåòüñÿ çàéíÿòèñÿ ðîçðîáêîþ íîâî¿ êîíñòèòóö³¿ êðà¿íè, ïðîâîäÿòüñÿ âïåðøå ï³ñëÿ ïîâàëåííÿ ïðàâëÿ÷îãî ðåæèìó. Òðè òóðè âèáîð³â ó íèæíþ ïàëàòó ïàðëàìåíòó ªãèïòó çàâåðøàòüñÿ ó ñ³÷í³, ï³ñëÿ ÷îãî ïðîéäóòü âèáîðè ó âåðõíþ ïàëàòó.

якості і є автомагістраллю європейського рівня. Загальна вартість першої черги Південного обходу становить 810 млн. грн. О л е к с а н д р Вілкул зазначив, що у 2012 році перед Дніпропетровщиною стоїть завдання за підтримки Президента та Уряду реалізувати будівництво

другої черги об'їзної дороги. У день відкриття нової магістралі губернатор урочисто вручив відзнаки і нагороди колективам підприємств і організацій Дніпропетровщини, які брали участь у будівництві. «Я вдячний тим, хто вклав свою працю у спорудження нової дороги. Реалі-

зація цього проекту довела, що Дніпропетровщина і Україна мають потужну науково-проектну базу, інженерну школу і сучасну будівельну галузь. Завдяки цьому ми можемо будувати не гірше, ніж у країнах ЄС, наголосив Олександр Вілкул. - А при збереженні таких темпів модернізації дорожньо-транспортної інфраструктури за кілька років наша дорожньо-будівельна галузь може стати однією з провідних у Східній Європі».

ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ² ÇÄÎÁÓÒÊÈ

Íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 ñó÷àñíî¿ îñâ³òè ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó Äí³ïðîïåòð îâñüêó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîéøëî ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ñåì³íàðó ç ïèòàíü ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðåã³îíàëüíîãî ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó. Ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿâ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îñâ³òè òà íàóêè, ìîëîä³ é ñïîðòó Áîðèñ Æåáðîâñüêèé Під час семінару губернатор Олександр Вілкул презентував можливості та досягнення Дніпропетровщини в сфері освіти та науки. Зокрема, цього року

відкрили Єдиний освітній центр області. Із 1 жовтня кожна школа регіону отримала можливість працювати з електронним журналом і щоденником через особисті сайти. На наступний рік планів багато, зокрема, впровадження проекту «3D дитячий садок». Сайт міститиме всю необхідну інформацію: кількість вільних місць, тер-

²ÄÊÐÈËÈ ªÄÈÍÈÉ ÎѲÒÍ²É ÖÅÍÒÐ ÎÁËÀÑÒ²

міни та умови прийому, контактні дані дошкільного закладу. Також в області створять за ініціативи губернатора мобільний планетарій з використанням широкого спектра комп’ю-

терних програм з астрономії. Крім того, під час засідання Олександр Вілкул нагородив переможців обласних наукових конкурсів.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288) ○

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÄÈÒÑÀÄÎÊ

ÍÎÂÈÍÈ

Äðóãå æèòòÿ «Áåð³çêè»

ÇÐÓ×ÍÎ ÄËß ÁÀÒÜʲÂ

ØʲËÜͲ ÀÂÒÎÁÓÑÈ Ç GPS

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Íàñòóïíîãî ðîêó â îáëàñò³ çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà íà ïîðòàë³ îñâ³òíüîãî Öåíòðó (dnepredu.com) áóäå â³äîáðàæåíî âñþ ëîã³ñòèêó ïðîåêòó «Øê³ëüíèé àâòîáóñ».  àâòîáóñàõ âñòàíîâëÿòü GPS-ñèñòåìè, ùîá ó ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó íà êîìï’þòåð³ áàòüêè ìîãëè áà÷èòè, çà ÿêèì ìàðøðóòîì ðóõàºòüñÿ òðàíñïîðòíèé çàñ³á ç ¿õíüîþ äèòèíîþ. Íà ñàéò³ òàêîæ âêàæóòü ðîçêëàä àâòîáóñ³â.

Ó ñåëèù³ Þâ³ëåéíå Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó óðî÷èñòî â³äêðèëè ðåêîíñòðóéîâàíå ïðèì³ùåííÿ äèòÿ÷îãî ñàäêà «Áåð³çêà». Íà óðî÷èñòîñòÿõ áóëè ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Áîðèñ Æåáðîâñüêèé Тепер садочок відвідуватимуть 140 маленьких жителів області, це у півтора раза більше, ніж до реконструкції. Заклад став більш сучасним: добудували другий поверх, завдяки цьому розширились кухонний блок, пральня, хол, вестибюль. Крім того, з'явився додатковий корпус для спортивного та медичного блоків, яких раніше у дитсадку не було. У «Берізці» для малечі

ÙÎÄÅÍÍÀ ÒÓÐÁÎÒÀ

ÄÁÀÞÒÜ ÏÐÎ ÂÅÒÅÐÀͲÂ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ «Áåð³çêè» -

ïîíàä 8 ìëí. ãðí., ó òîìó ÷èñë³ 2,18 ìëí. ãðí.

ç äåðæáþäæåòó, 2,53 ìëí. ãðí. - ç îáëàñíîãî,

3,33 ìëí. ãðí. - ç ì³ñöåâîãî.

тепер є ігротека, кімнати екології та психологічного розвантаження, музич-

ний зал, соляна печера та оздоровча група для дітей, які часто переносять про-

студні захворювання. Краще пізнати навколишній світ допоможе сенсорна кімната - приміщення, обладнане басейном з масажними кульками, спеціальною музикою й тактильною панеллю. Борис Жебровський високо оцінив реалізацію регіо-

нального проекту «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти», в рамках якого відбулася реконструкція дитсадка, й зазначив, що досвід нашої області щодо розвитку дошкільної освіти необхідно впроваджувати по всій Україні.

ÑÊÀÇÀÍÎ - ÇÐÎÁËÅÍÎ

Ðàçîì ðóõàºìîñü äî óñï³õ³â

ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ

Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé ïðîâ³â çàñ³äàííÿ êîëå㳿 îáëäåðæ àäì³í³ñòðàö³¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ùî äî ï³äñóìê³â ñîö³àëüùîäî íî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíó îáëàñò³ ó 2011 ð. òà âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó íà 2012-é

У роботі колегії взяли участь заступник міністра - керівник апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Григорій Семчук, голова облради Євген Удод. Вітаючи присутніх, Вячеслав Задорожний зазначив, що у наступному році всі знакові заходи будуть присвячені 80-річчю Дніпропетровщи-

ÄÅÐÆÀÂÀ ϲÄÒÐÈÌÓª IJßËÜͲ ÃÐÎÌÀÄÈ

ÓÂÀÃÀ ÇÅÌÅËÜÍ²É ÐÅÔÎÐ̲

ГРОМАДИ АКТИВІЗУЮТЬСЯ

ни. За словами Євгена Удода, який виступив із звітною доповіддю, у 2011 р. реалізували ряд конструктивних рішень, спрямованих на поліпшення ситуації в усіх сферах життя області. Особливу увагу приділили охороні здоров'я, проблемам екології, новим стандартам освіти, модернізації ЖКГ, стану доріг, промисловому і сільгоспвиробництву. Ці напрямки залишились пріоритетними і в 2012 р. Завершуючи засідання, Вячеслав Задорожний підкреслив, що за новим законом вводиться зміша-

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ϲÄÒÐÈÌÊÈ

на система виборів народних депутатів України. Це дозволить ширше представити інтереси територіальних громад у Верховній Раді. «Наше завдання створити всі умови, щоб вибори пройшли відкрито і прозоро», - сказав перший заступник губернатора.

ПІДСУМКИ І ПЛАНИ

«Îáëàñíà âëàäà íà ÷îë³ ç ãóáåðíàòîðîì Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì ïðîâîäèòü ñèñòåìíó ðîáîòó ç ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â ñôåð³ ñîöçàõèñòó âåòåðàí³â», - ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé. ³í çàçíà÷èâ, ùî çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà â îáëàñò³ ùîð³÷íó ðàçîâó äîïîìîãó îòðèìàëè á³ëüøå 161 òèñÿ÷³ îñ³á íà çàãàëüíó ñóìó áëèçüêî 40 ìëí. ãðí. Òàêîæ âåòåðàíè îòðèìóþòü ï³ëüãè íà îïëàòó åíåðãîíîñ³¿â ³ ïîñëóã ÆÊÃ, íà ïðèäáàííÿ òâåðäîãî ïàëèâà é ñêðàïëåíîãî ãàçó. Ó 154 êâàðòèðàõ ñèâî÷îëèõ âåòåðàí³â çðîáëåíî êàï³òàëüí³ ðåìîíòè, äî ê³íöÿ ðîêó çàâåðøàòü ðîáîòè ùå ó òðüîõ ïîìåøêàííÿõ. Çà 11 ì³ñÿö³â 2011-ãî 2,7 òèñ. âåòåðàí³â çàáåçïå÷åí³ ñàíàòîðíî-êóðîðòíèì ë³êóâàííÿì, à 6 ³íâàë³ä³â â³éíè îòðèìàëè êâàðòèðè.

У тому ж складі пройшла й конференція Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування. На ній розглянули результати діяльності за поточний рік і заходи щодо активізації участі територіальних громад у вирішенні проблемних питань регіону у 2012 р. Голова облради і вищеозначеної асоціації Євген Удод підкреслив, що використання накопиченого досвіду дозволило Дніпропетровщині залучити додаткові ресурси й отримати членство в Асоціації європейських регіонів. У червні 2012 р. на базі регіону пройде перший в СНД форум «Східне партнерство регіонального розвитку».

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó äåðæàâíîìó àãðàðíîìó óí³âåðñèòåò³ â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» íà ï³äòðèìêó çåìåëüíî¿ ðåôîðìè. Ó çàõîä³ âçÿâ ó÷àñòü ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ãîâîðèëè ïðî òå, ùî çà ³í³ö³àòèâîþ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî âèçíà÷åíå ïðîâ³äíèì êëàñòåðîì Êîìïëåêñíî¿ ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó ðåã³îíó. Íà ðåàë³çàö³þ çàâäàíü Ñòðàòå㳿 â ðåã³îí³ âåäóòü àêòèâíó ðîáîòó ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòèö³é ó ðîçâèòîê ÀÏÊ. Ðàçîì ç ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ó íàñ ï³äòðèìóþòü òà ðîçâèâàþòü êîîïåðàòèâíèé ðóõ. ○

ÏÐÎÅÊÒ - Ó Ä²¯

ÇÀ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÉ ÏÎÐßÄÎÊ Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè «Áåçïå÷íå ì³ñòî» é ðåã³îíàëüíî¿ «Ïðîãðàìè âçàºìî䳿 îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè íà 2011-2015» çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà çà ³í³ö³àòèâîþ éîãî çàñòóïíèêà ²âàíà Ñòóïàêà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïî÷àëàñü ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó «Â³äðîäæåííÿ ïóíêò³â ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó». Ïåðø³ ï'ÿòü îïîðíèõ ïóíêò³â â³äêðèëè â ²íäóñòð³àëüíîìó ðàéîí³. Âîíè çíàõîäÿòüñÿ ïî âóë. ßíòàðí³é, 75-à; âóë. Ìèðó, 4; ïð. ³ìåí³ ãàçåòè «Ïðàâäà», 70-á; âóë. Çàïàñí³é, 5; ïð. ³ìåí³ ãàçåòè «Ïðàâäà», 8. Ó ïðèì³ùåíí³ ä³ëüíè÷íèõ ïóíêò³â çðîáëåíî ðåìîíò, âñòàíîâëåíî ñó÷àñíó îðãòåõí³êó, íàëàãîäæåíî òåëåôîííèé çâ’ÿçîê.


4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

«Çàãàëîì ëèøå çà 2011 ð³ê â îáëàñò³ ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ á³ëüøå òèñÿ÷³ ïóñêîâèõ îá’ºêò³â. Ò³ çàâäàííÿ, ÿê³ ñòîÿëè ïåðåä ðåã³îíîì íà 2011 ð³ê, âèêîíàí³ â ïîâíîìó îáñÿç³. Ðåçóëüòàòè ðîáîòè Äí³ïðîïåòðîâùèíè âèñîêî îö³íèâ Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ íà çàñ³äàíí³ Ðàäè ðåã³îí³â, ÿêà âïåðøå â ³ñòî𳿠ðåã³îíó 8 ãðóäíÿ ïðîéøëà â íàø³é îáëàñò³. Ïîêàçíèêè ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè âèçíàí³ é íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. Çà îö³íêàìè ïðîâ³äíîãî ì³æíàðîäíîãî ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà «Fitch» îáëàñòü îòðèìàëà íàéâèùèé ðåéòèíã ñåðåä ðåã³îí³â Óêðà¿íè», - ñêàçàâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО Зростання обсягів промислового виробництва за 10 місяців 2011 року склало майже 6%. Найбільше зростання в галузях з високою доданою вартістю (машинобудування - 30%, легка промисловість - понад 21%).

УРОЖАЙ ЗЕРНОВИХ У 2011 році врожай склав понад 3,6 млн. тонн. Зростання валової продукції в сільському господарстві за 10 місяців 2011 року перевищило 14%.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ У господарському комплексі області за січень-серпень 2011 року отримано на рівні майже 22 млрд. грн. Це втричі більше, ніж аналогічного періоду минулого року.

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА ПО ОБЛАСТІ У жовтні 2011 року вона вже склала 2895 грн. А по промислових підприємствах базових галузей економіки регіону середня зарплата перевищила відмітку 4 тис. грн., а на багатьох і 5 тис. грн.

²ÄÐÅÌÎÍÒÎÂÀÍÎ 3,2 ÌËÍ. Ì2 ÄÎвÃ

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288)

ϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÊÓ

Ãîëîâí³ äîñÿãíåííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè çà 2011-é бюджет становить майже 11 млрд. грн. У її рамках до 2022 року буде реалізовано більше 100 екологічних проектів. Зокрема, вже йде комплексна реконструкція очисних споруд на Карачунівському водосховищі. Це поліпшить якість води для 250 тисяч жителів Кривого Рогу і прилеглих сільських районів.

ÓÐÎÆÀÉ ÇÅÐÍÎÂÈÕ ÑÊËÀÂ ÏÎÍÀÄ 3,6 ÌËÍ.ÒÎÍÍ

за принципом «єдиного вікна». Робота центрів контролюється в он-лайн режимі обласним інформаційно-ресурсним центром МОДЕРНІЗАЦІЯ «Відкрита влада» при облЖКГ держадміністрації, який Проекти з модернізації відкрито в березні цього опалення вже впроваджуроку. У ньому також прийються в містах Вільномають громадян та їхні звернення, видають дозвільні документи підрозділи облдержадміністрації. Створено портал «Відкрита -2011 ðîêó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ влада», на якому розміщують актуальну для громаââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ ïîíàä дян інформацію. òèñÿ÷ó ïóñêîâèõ îá’ºêò³â.

ÎËÅÊÑÀÍÄР²ËÊÓË Â²ÄÇÍÀ×ÈÂ:

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ На 1 жовтня 2011 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області перевищив 8 млрд. доларів. З них 1 млрд. було залучено за 2010 рік та 9 місяців 2011 року. За цим показником Дніпропетровщина - лідер в Україні.

ОКРУЖНА ДОРОГА НАВКОЛО ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 22 грудня 2011 року першу чергу окружної завдовжки 18 км введено в експлуатацію. Збудована ділянка окружної включає в себе міст через річку Мокра Сура, 3 шляхопроводи і 3 дворівневі розв’язки. Завдяки новій дорозі за межі Дніпропетровська виведено 7,5 тис. одиниць щоденного транзитного потоку великовантажного транспорту, що забезпечить зменшення обсягу викидів в атмосферу в межах міста на 230 тис. тонн на рік.

РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРІГ За 2010-2011 роки на Дніпропетровщині відремонтовано, переважно капітально, 3,2 млн. м2 доріг: 1,5 млн. м2 - у 2010 році і 1,7 млн. м2 - в 2011-му.

НОВІ ЛІКАРНІ У березні 2011 року в Дніпропетровську було відкрито новий корпус дитячої обласної клінічної лікарні площею понад 7 тис. м2 на три відділення. 8 грудня 2011 року в Кривому Розі відкрито перший в країні перинатальний центр. Він розрахований на 3 тисячі пологів на рік й буде обслуговувати Кривбас та 5 прилеглих сільських районів області.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ «ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ» 2011 року в містах і районах Дніпропетровщини створено 32 додаткові тим-

часові пункти базування бригад «швидкої». Закуплено 13 нових спецавтомобілів «швидкої» марок «Пежо» і «Форд». У всіх відділеннях «швидкої» встановлено архіватори мови і введено цілодобові пости диспетчерів. Дніпропетровщина першою в Україні 100% автомобілів обладнала GPS-навігацією і забезпечила мобільним зв’язком.

гу реконструкції швидких безнапірних фільтрів на Аульському водоводі, що покращить якість води для 2,6 млн. жителів області. В регіоні реалізується губернаторська програма з установки систем доочищення води в усіх установах соціальної сфери дитячих садках, школах та лікарнях області. На сьогодні такі системи встановлені в 537 установах чотирьох найбільш ЗМЕНШЕННЯ екологічно навантажених ВИКИДІВ міст: Дніпропетровськ, В АТМОСФЕРУ Дніпродзержинськ, КриВ області реалізується вий Ріг і Жовті Води. Це Комплексна екологічна 401 дитсадок, 133 школи і програма. Її мета - до 2015 3 лікарні. року на 30% зменшити обсяг шкідливих викидів і скидів у навколишнє середовище. У рамках Програми вже скорочуються на 15% викиди в атмосферу по Дніпропетровську. Цього результату досягають завдяки установці сучасних електрофільтрів на КОМПЛЕКСНА Придніпровській ТЕС.

ÐÅòÎÍ - ˲ÄÅÐ ÏÎ ÇÀËÓ×ÅÍÍÞ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²É

ЗМЕНШЕННЯ СКИДІВ У ДНІПРО Досягнуто зменшення на 70% скидів неочищених стоків у Дніпро в межах Дніпропетровська. Це стало можливим завдяки введенню в експлуатацію сучасних КНС на вулиці Кольській у Придніпровську і вулиці Маршала Малиновського, а також Південної станції аерації, що дозволило вивести з експлуатації старі очисні споруди м’ясокомбінату.

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ Проведено першу чер-

ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА КРИВБАСУ Це наймасштабніша екологічна програма за роки незалежності України, яка була розроблена з ініціативи губернатора. Її

гірськ, Павлоград, Марганець, Першотравенськ. Перші результати показують економію 30% енергоносіїв. Реконструйована котельня в Дніпродзержинську, яка опалює всю лівобережну частину міста. На ній досягнуто економії природного газу та електроенергії на рівні 30%. За підсумками 2010 року скорочено питоме споживання електроенергії на виробництво води на 8%, а за підсумками 2011 року цей показник складе ще 10%.

НОВІ ГАЗОІ ВОДОПРОВОДИ За 2010-2011 роки в сільських районах області проведено 164 км газопроводів, що забезпечило газопостачанням 16,5 тис. жителів сіл. Прокладено 195 км водоводів, що дозволило забезпечити водопостачанням 31 тис. людей сільської місцевості.

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА Е-ВРЯДУВАННЯ В області створено 35 дозвільних центрів - у кожному місті та районі. У дозвільних центрах видають документи

ДОСТУПНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО Для працівників бюджетної сфери в цьому році було здано будинок на 97 квартир по вулиці Чеботарьова в Дніпропетровську і будинок у Кривому Розі, в якому безкоштовно отримали квартири 89 сімей медичних працівників. 186 квартир були надані працівникам бюджетної сфери в цьому році та 169 у минулому.

НОВИЙ СТАНДАРТ ОСВІТИ За 2010-2011 роки в області відкрито 22 дитсадки і 36 навчально-виховних комплексів «садок-школа». Цим скорочено на 60% чергу до дитсадків області. Олександр Вілкул поставив завдання: у наступному році повністю вирішити цю проблему. Учні та вчителі сільських районів області на 100% забезпечені безкоштовним підвезенням - у минулому і цьому році було закуплено 53 шкільні автобуси. Усі школи області на 100% забезпечені комп’ютерною технікою. За 20102011 роки було закуплено 82 комп’ютерні комп-


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288) ○

(для дітей і дорослих) і реконструйовано спортивний комплекс загальноосвітньої школи № 4.

ПРОГРАМА УСИНОВЛЕННЯ Спільно з Фондом «Розвиток України» обласна влада розробила і реалізує Програму усиновлення та інших форм сімейного виховання «Родина для дитини». Олександр Вілкул поставив завдання у рамках цієї програми протягом п’яти років влаштовувати в рік близько 20% вихованців державних установ (близько 400 дітей) - у сімейні форми виховання та усиновлення. Цього року в області протягом 11 місяців 392 дитинисироти та

лекси. Відремонтовано більше тисячі шкіл. Цього року в області відкрито «Єдиний освітній центр», в якому дистанційно навчаються педагоги, організовано дистанційні курси для дітей з особливими потребами. Також у центрі створена віртуальна бібліотека, проводяться онлайн консультації. У всіх школах регіону впроваджується проект «Електронний журнал - електронний щоденник». Для обдарованої молоді за підтримки обласної влади створено Малу академію наук учнівської молоді.

витку спортивної інфраструктури області в 20102011 роках були відкриті: футбольні поля з сучасним штучним покриттям у Кривому Розі і Нікопольському районі, нові стадіони в селах Гаврилівка і Братське Покровського району, новий стадіон з трибунами на 500 місць у Синельниковому, а також 11 нових сучасних футбольних майданчиків, 7 майданчиків зі штучним покриттям для занять ігровими видами спорту, а також більше 50 майданчиків з тренажерним обладнанням та 300 дитячих майданчиків у містах і РОЗВИТОК районах області. СПОРТИВНОЇ У Кривому Розі відкриІНФРАСТРУКТУРИ то сучасний спортивний У рамках губерна- комплекс «Північне сяйторської програми з роз- во» з двома басейнами

діти, чиїх батьків позбавили батьківських прав, влаштовані до сімейних форм виховання. До кінця року планується влаштувати ще 60 дітей. В області функціонують 59 дитячих будинків сімейного типу та 280 прийомних сімей, в яких виховуються 905 дітей. Тільки цього року створено 20 дитбудинків сімейного типу (ДБСТ) та 57 прийомних сімей. Для створення ДБСТ у цьому році придбано 4 будинки, а в наступному році планується придбати ще 10 будинків.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ У рамках обласної програми профілактики злочинності в регіоні реалізується губерн а -

торський проект «Безпечне місто». У 2010-2011 роках в рамках проекту для правоохоронних органів було придбано 96 нових спецавтомобілів, обладнаних GPS-навігацією і сучасними засобами зв’язку. Нові автомобілі отримали підрозділи МВС Кривого Рогу, Дніпродзержинська, Дніпропетровська, Нікополя, Новомосковська, Павлограда. Ця програма буде продовжена. Також реалізується пілотний проект по впровадженню автоматизованої системи «Служба 102», яка дозволить нарядам міліції приїжджати на місце злочину протягом 515 хвилин. Система включає в себе диспетчерську службу та сучасне обладнання патрульних машин. Завдяки реалізації програми профілактики злочинності, за 10 місяців 2011 року рівень розкриття злочинів в області зріс на 7,5%, а рівень тяжких та особливо тяжких злочинів зменшився на 20%.

БЛАГОУСТРІЙ 2011 року в області висаджено понад 100 тис. дерев і чагарників, створено 95 нових парків та скверів загальною площею 55 гектарів. До 20-річчя незалежності України в Кривому Розі було відкрито найбільший в Європі квітковий годинник (діаметром 22 м), який почав відлік нової епохи в розвитку Дніпропетровщини.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë âèçíà÷èâ ïåðåä êåð³âíèêàìè ì³ñò ³ ðàéîí³â ðåã³îíó ðÿä çàâäàíü íà ìàéáóòí³é ð³ê. Óñ³ âîíè ñïðÿìîâàí³ íà ïîêðàùåííÿ æèòòÿ ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

1

У наступному році область продовжуватиме реалізацію пілотного проекту модернізації охорони здоров’я. В його рамках у регіоні триватиме підвищення якості роботи швидкої медичної допомоги. Зокрема, буде поновлюватись парк автомобілів «швидкої», планується відкрити 14 додаткових пунктів тимчасового базування «швидкої допомоги» та створити додатково 14 бригад. У рамках реалізації Національного проекту Президента України Віктора Януковича «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства» у Дніпропетровську почне роботу регіональний перинатальний центр, оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням. Центр розрахований на 4 тис. пологів на рік. У червні в с. Орлівщина буде відкрито санаторно-оздоровчий реабілітаційний центр для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Буде створено обласний молодіжний центр. Заплановано реалізацію пріоритетних інфраструк-

2

3

ÏËÀÍÈ ÍÀ ÌÀÉÁÓÒͪ

ÎÑÍÎÂͲ ÍÀÏÐßÌÊÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÎÁËÀÑÒ²  2012-ÌÓ турних проектів - будівництво другої черги об’їзної дороги та метрополітену. З ініціативи губернатора Олександра Вілкула в області будуть продовжені реконструкція, капітальний ремонт та будівництво доріг. Перевага надаватиметься капітальному ремонту, зокрема внутріквартальних доріг. Наступний рік визначено Президентом України як «Рік спорту та здорового способу життя». У 2012 році в області планується встановити 60 спортивних майданчиків, розпочнеться будівництво сучасної Льодової арени у Кривому Розі. Готуватиметься Дніпропетровщина до проведення чемпіонату «Євробаскет-2015». Нагадаємо: Дніпропетровськ увійшов до числа міст України, де будуть проходити змагання. На Дніпропетровщині передбачено реконструювати та побудувати близько 35 км водопровідних мереж. Це дозволить забезпечити майже 8 тис. жителів якісним водопостачанням та значно покращить якість питної води для 116 тис. осіб. Зокрема, планується ввести в експлуатацію магістральні водоводи Марганець - Томаківка, Артем - ЦГЗК м. Кривий Ріг,

4

5

Південний ГЗК - Сергіївка Софіївського району. На насосних станціях водопровідних підприємств будуть впроваджуватися системи автоматизованого управління. Десять потужних насосних станцій у Дніпропетровську, Кривому Розі, Дніпродзержинську, Новомосковську вже переведені в автоматичний режим управління. Одним із пріоритетних напрямків Комплексної стратегії розвитку області є екологія. Наступного року буде завершена реконструкція колектора по вул. Маршала Малиновського в Дніпропетровську, що дозволить припинити забруднення річки Самара. А на Карачунівському водопровідному комплексі ДПП «Кривбаспромводопостачання» побудують оборотну систему повторного використання промивних вод. Крім того, планується почати реконструкцію систем водовідведення селищ Кринички, Магдалинівка, Гвардійське, Черкаське, міст Синельникове та П’ятихатки. Також у регіоні планується завершити будівництво полігонів у селищах Широке, Васильківка та Солоне, придбати обладнання та техніку для утримання в належному стані доріг загальнодержавного значення.

6

7

У рамках розвитку агропромислового комплексу триває будівництво молочного комплексу в ТОВ «Ювілейне» Дніпропетровського району на 1,5 тис. голів, «Агро-Союз» на 3,3 тисячі голів, ТОВ «Фактор-Д» Апостолівського району на 2 тис. корів. Триває будівництво 12 овочесховищ загальною потужністю 15,7 тис. тонн. У Дніпропетровську заплановане відкриття оптового ринку сільгосппродукції та введення в експлуатацію елеватора для зберігання зерна місткістю 30 тис. тонн. Розпочне роботу електросталеплавильний комплекс металургійного заводу «Дніпросталь». На Павлоградському хімзаводі планується побудувати кілька об’єктів з утилізації твердого ракетного палива та звичайних видів боєприпасів, а також завод з переробки використаних акумуляторів і відходів. Продовжиться реалізація Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів в області на 2010-2015 роки. У 2012 році передбачається здійснити близько 439 заходів на суму понад 1 млрд. грн. Після реалізації всіх заходів Програми щорічна економія паливно-енергетичних ре-

8

9

ÏÅÐÅÂÀÃÀ - ÊÀϲÒÀËÜÍÎÌÓ ÐÅÌÎÍÒÓ ÄÎвà сурсів планується на рівні близько 1, 7 млрд. грн. щороку. На виконання Плану дій з проведення земельної реформи та створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення, основними питаннями у 2012 році є: ˆ робота з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення; ˆ встановлення меж населених пунктів; ˆ роботи із розмежування земель державної та комунальної власності. Буде продовжено реалізацію пілотних проектів, таких як: ˆ «Електронний регіон»; ˆ гарантування безпеки дорожнього руху, встановлення світлофорних об’єктів та їх обладнання звуковими пристроями; ˆ «Державне управління завтрашнього дня» в рамках Рамкової угоди про співробітництво Дніпропетровської області з Національним агентством України з питань державної служби.

10

11


6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ÏÎѲÄ×ÅÍÍß ÌÀÒÅвÃÅÐίͲ Ìåøêàíêà ñ. Íèâà Òðóäîâà Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ìàð³ÿ Ãàâðèëåéêî íàä³ñëàëà ëèñò ãóáåðíàòîðó ÎëåêñàíäðîⳠ³ëêóëó, â ÿêîìó âèñëîâèëà ñåðäå÷íó ïîäÿêó çà äîïîìîãó ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî òåðì³íó âðó÷åííÿ ¿é ïîñâ³ä÷åííÿ ïî÷åñíîãî çâàííÿ «Ìàòèãåðî¿íÿ». Öå çâàííÿ æ³íö³ ïðèñâî¿ëè ùå ó ÷åðâí³ 2011 ð., àëå ïîñâ³ä÷åííÿ òà îá³öÿíó ãðîøîâó äîïîìîãó âîíà â÷àñíî íå îòðèìàëà. Ç öüîãî ïðèâîäó Ìàð³ÿ Ñàì³éë³âíà çâåðòàëàñü äî Àïîñòîë³âñüêîãî â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿ òà ìîëîä³, äî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ, àëå ìàðíî. Âòðàòèâøè íàä³þ íà ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò, ìàòè-ãåðî¿íÿ íàïèñàëà ëèñòà ãóáåðíàòîðó, ï³ñëÿ ÷îãî ïèòàííÿ áóëî âèð³øåíî. Çàñòóïíèê ãîëîâè Àïîñòîë³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãàííà Öàïëþê óðî÷èñòî âðó÷èëà Ìà𳿠Ãàâðèëåéêî äîâãîî÷³êóâàíå ïîñâ³ä÷åííÿ. ○

ÓÐÎ×ÈÑÒΠ²ÄÊÐÈËÈ

Ó ÂÈز - ÑÓ×ÀÑÍÀ Á²Á˲ÎÒÅÊÀ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Íà â³äêðèòòÿ ãóáåðíàòîðñüêî¿ ÿëèíêè íà ìàéäàí÷èêó ì³æ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ òà îáëðàäîþ ç³áðàëîñü ÷èìàëî ãîñòåé òà ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Âñ³õ î÷³êóâàëà ñïðàâæíÿ íîâîð³÷íà êàçêà. Âîíà ðîçïî÷àëàñü ÷óäîâèì êîíöåðòîì òà ÿñêðàâèì ïàðàäîì äóõîâîãî îðêåñòðó ó ñêëàä³ ä³ä³â ìîðîç³â òà êàçêîâèõ ãåðî¿â О 17.00 під гучні оплески засяяла 14-метрова ялиночка у стилі high-tech. Губернатор Олександр Вілкул та голова облради Євген Удод першими поздоровили всіх присутніх із наступаючими зимовими святами. Вони побажали щастя, любові, радості, здійснення всіх мрій та задумів.

Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Ìàð³ÿ Ïóñòîâà â³äêðèëà ñó÷àñíó á³áë³îòåêó â Íàö³îíàëüí³é ìåòàëóðã³éí³é àêàäå쳿 Óêðà¿íè. Öå ï'ÿòèïîâåðõîâà ñïîðóäà îñíàùåíà êîìï’þòåðíîþ áàçîþ äàíèõ ë³òåðàòóðè, ìåðåæåþ Wi-Fi òà êíèãîñõîâèùåì íà 600 òèñ. ïðèìiðíèêiâ. Òàêîæ òóò ðîçòàøîâàí³ ²íòåðíåò-öåíòð, âèñòàâêîâ³ òà êîíôåðåíöçàëè. Çà ñëîâàìè Ìà𳿠Ïóñòîâî¿, îáëàñíà âëàäà ðîáèòü êîíêðåòí³ êðîêè äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Öå - ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â îñâ³òí³é ãàëóç³ òà ðåã³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè». ○

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288)

Ãóáåðíàòîðñüêà ÿëèíêà ç³áðàëà äðóç³â

ÂËÀÄÀ ² ÃÐÎÌÀÄßÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

̲ÑÒÎ ÇÀÏÀËÈËÎ ÂÎÃͲ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Вечірнє небо осяяв різнобарвний феєрверк й осипав зірками казкове містечко, що розташувалося у сквері ім. Леніна. Тут понад півмільйона ліхтариків та фігури лісових звірят й казкових персонажів, родзинка ж - світловий фонтан. Із 23 грудня по 19 січня виступатимуть творчі колективи з різних районів області, професійні актори міських театрів. Того ж дня відбулося ще одне свято - «Ялинка-2012» у Дніпропетровському театрі опери та балету зібрала 1100 маленьких мешканців регіону. Їх привітала заступник голови облдержадміністрації Марія Пустова. Дітвора отримала солодкі подарунки та переглянула веселу казку. Та цим дива передноворічного тижня не завершилися. У суботу, 24 грудня,

ÍÎÂÎв×ÍÀ ÊÐÀÑÓÍß ÇÀÑßßËÀ Á²Ëß ÎÄÀ запалала головна міська ялиночка у парку Глоби. Їй теж було чим зацікавити глядачів - зелена красуня нараховує 12 тисяч

справжніх гілочок, прикрашена безліччю іграшок і найдовшими в Дніпропетровську гірляндами - понад 1 кілометр.

ÍÀØÀ ÃÎÐIJÑÒÜ

Äí³ïðîïåòðîâùèíà âèçíà÷èëà íàéêðàùèõ ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÎÃÎËÎØÅÍÍß Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ íîðìàòèâíèõ àêò³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26 âåðåñíÿ 2006 ðîêó ¹395-ð-06 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé êîì³òåò ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ íå âèõîäÿòü çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè)», çàðåºñòðîâàíå â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ â³ä 30 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó çà ¹47/1421. ².Ñ.ijîðä³öà, âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ'ÿçêó òà äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Ó ÊÎÍÊÓÐѲ ÂÇßËÈ Ó×ÀÑÒÜ 300 ×ÎËβÊ

 îáëàñò³ âèçíà÷åíî ïåðåìîæö³â ðåã³îíàëüíîãî êîíêóðñó «Ñâ³òî÷ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ -2011». Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïðèâ³òàâ ç ïåðåìîãîþ òà íàãîðîäèâ êðàùèõ ä³ÿ÷³â ðåã³îíó Регіональний конкурс «Світоч Придніпров’я» проводиться у Дніпропетровській області вже деся- зація передового практичтий рік. Основна мета захо- ного досвіду політичної, ду - поширення і популяри- підприємницької, культурної і науково-технічної діяльності, активізація й стимулювання діяльності регіонального бізнесу, політичної культури, інформаційного простору, інноваційних технологій, збереження й відновлення куль-

ÍÀÃÎÐÎÄÆÅÍÎ 21 ÒÀËÀÍÎÂÈÒÓ ÄÈÒÈÍÓ

турної спадщини і народних традицій регіону та нації в цілому, а також відзначення кращих із кращих у своїх галузях та обдарованих дітей. Цьогоріч у змаганні взяли участь понад 300 чоловік з усіх міст і районів області. Переможці у 28 номінаціях, які охоплюють усі галузі

життєдіяльності Дніпропетровщини, отримали відзнаки та дипломи. «Підбиваючи підсумки року, Дніпропетровщина обирає найкращих, тих, на кого рівнятиметься весь регіон, - вважає губернатор. Ми відзначаємо ті звершення, які стали складовою успіхів області та всієї країни». Також було нагороджено 21 лауреата у номінації «Юне дарування Придніпров’я». Відзнаки отримали талановиті діти, які беруть активну участь у житті Дніпропетровщини, переможці творчих конкурсів та олімпіад.


ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288) ○

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÀÒÀ˲ ÒÅÐÅÍÒܪÂί

Ãîëîâà Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²ãîð Ëèñóíåöü - ïóíêòóàëüíèé òà â³äïîâ³äàëüíèé êåð³âíèê. Éîãî îñíîâíå áàæàííÿ - àáè ðàéîí ³ç êîæíèì ðîêîì ñòàâàâ êðàùèì. Ó ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì «Â³ñòåé» â³í â³äâåðòî ðîçïîâ³â ïðî öüîãîð³÷í³ çäîáóòêè òà ïëàíè íà ð³ê íàñòóïíèé, à òàêîæ ò³ ïðîáëåìè, ÿê³ íåîáõ³äíî âèð³øóâàòè ó ïåðøó ÷åðãó

«Ïðàöþºìî íàä ðîçâèòêîì ðàéîíó» - Це, в першу чергу, шахти, яких у нас чотири. Вони дають робочі місця та надходження до бюджету. У районі розвивається й сільське господарство. Ми ще

ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ ²ÃÎÐß ËÈÑÓÍÖß: Îñâ³òà: Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ã³ðíè÷èé ³íñòèòóò. Ðîäèíà: îäðóæåíèé, äâ³ äî÷êè. Çàõîïëåííÿ: ôóòáîë, âîëåéáîë, âèíîãðàäàðñòâî. Æèòòºâå êðåäî: íå çóïèíÿòèñÿ ³ çàâæäè éòè âïåðåä. кілька років вона запрацює. Тим більше, що ми готові допомогти тим, хто відродить це підприємство, створити для їхньої роботи сприятливий економічний клімат.

Ó ÏвÎÐÈÒÅÒ² ÇÄÎÐÎÂ'ß Ä²ÒÅÉ Через те, що на території району розташовані шахти, важливими для нас є питання екології. Однак ДТЕК «Павлоградвугілля» дуже серйозно ставиться до екобезпеки. Наприклад, якщо закривається шахта, вони рекультивують землю. Інженери також пильнують, щоб не відбулося витоку шкідливих рідин до підземних вод. У компанії створено дуже серйозні екологічні відділи.

СПОРТИВНА ШКОЛА УЧНЯМ

ÍÀÑÒÓÏÍÎÃÎ ÐÎÊÓ ÏÐÎÄÎÂÆÈÒÜÑß ÃÀÇÈÔ²ÊÀÖ²ß тенціал, дуже вигідне розташування - між Дніпропетровською й Донецькою областями. - З якими проблемами стикається район? - Головна проблема - у перші роки незалежності було втрачено багато підприємств, наприклад Васильківська птахофабрика, яка раніше славилась своєю продукцією. Також не працюють хлібний та молочний заводи. Однак останнім часом підприємці із різних регіонів почали цікавитись птахофабрикою, тож думаємо через

- Ігоре Петровичу, як співпрацюєте з обласною владою? - Ми виконали цьогорічну програму розвитку району, затверджену губернатором. Завдяки підтримці Олександра Вілкула отримали кошти для ремонту Коханівського водозабору, що багато років потребував реконструкції. - Які плани на наступний рік? - У першу чергу, продовжимо газифікацію. Триває робота над проектом дитячо-спортивної школи у райцентрі коштом ДТЕК. Я спілкувався з багатьма школярами, вони б залюбки ходили на тренування після уроків. Та й для мене це важливо, тому що бачу, якими слабкими ростуть діти, як вони замість побігати годинами сидять за комп’ютером. - Що хотіли б отримати під ялинку? - Для себе нічого. Хотів би, щоб район з кожним роком розвивався і ставав кращим.

ÍÎÂÈÍÈ ÂËÀÄÀ ² ÃÐÎÌÀÄßÍÈ

ÃÀÇÈÔ²ÊÓÂÀËÈ ÂÓËÈÖÞ Ìåøêàíö³ ñ. Áåçáîðîäüêîâå Ïèñüìå÷³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè Ñîëîíÿíñüêîãî ðàéîíó ïèñüìîâî ùèðî ïîäÿêóâàëè ãóáåðíàòîðîâ³ Îëåêñàíäðó ³ëêóëó çà ÷³òêó îðãàí³çàö³þ ðîáîòè óïðàâë³íü îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ðîçóì³ííÿ ïðîáëåì ñåëÿí òà äîïîìîãó ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ, ïîâ'ÿçàíîãî ³ç çàâåðøåííÿì ãàçèô³êàö³¿ âóë. Ìàòðîñîâà. ³äïîâ³äí³ ðîáîòè ç ãàçèô³êàö³¿ íà êîøòè, âèä³ëåí³ ç îáëàñíîãî áþäæåòó, ïî÷àëèñü ó 2009 ð., àëå ï³ñëÿ ïðîêëàäàííÿ öåíòðàëüíî¿ òðóáè ç íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí áóëè ïðèïèíåí³. Çâåðíåííÿ äî ãîë³â ñ³ëüðàäè òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïðîõàííÿì ïîíîâèòè ðîáîòè - ðåçóëüòàò³â íå äàëè. Ïèòàííÿ çðóøèëî ç ì³ñöÿ ëèøå ï³ñëÿ äîïîìîãè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. 4.10.2011 ð. îá'ºêò ïðèéíÿëè íà áàëàíñ ³ âæå ÷åðåç ì³ñÿöü ó áóäèíêàõ ç'ÿâèâñÿ äîâãîî÷³êóâàíèé ãàç. ○

не досягли бажаного рівня врожаю, бо ґрунти не найкращої якості. Однак працюємо над тим, щоб підвищити їхню родючість. Приємно, що співпраця із сільгоспвиробниками у нас на високому рівні. ПроСПІВПРАЦЯ - НА поную аграріям розробляти ВИСОКОМУ РІВНІ конкретні проекти щодо - Ігоре Петровичу, що розвитку своїх населених є основою економіки пунктів та вкладати кошти району? у їх реалізацію. Аграрії ніколи не відмовляють у допомозі районній владі. Останнім часом ми активно працюємо над залученням інвестицій до району, адже маємо високий по-

ÏÒÀÕÎÔÀÁÐÈÊÎÞ Ö²ÊÀÂËßÒÜÑß ²ÍÂÅÑÒÎÐÈ

Ç ÏÅÐØÈÕ ÓÑÒ

ЗВИК БАГАТО ПРАЦЮВАТИ - Ігоре Петровичу, Ви давно на посаді голови РДА? - Мене призначили 19 квітня 2010 року. До цього працював головним інженером на шахті «Степова». - Коли вперше увійшли в свій нинішній кабінет, що відчули? - Я знав, що буде нелегко, тому що район непростий і саме про це мені під час призначення розповів голова обласної державної адміністрації Олександр Вілкул. Звичайно, трохи переживав, бо не знав, як мешканці приймуть мене як очільника району, як піде робота, яким буде колектив. Але не хвилювався, що не вистачить досвіду або часу, адже ще інженером звик багато працювати і майже не бував удома. Дружина та діти теж звикли до мого напруженого ритму життя і роботи. Разом з тим у мене вселяло надію те, що люди підтримали, отже, підтримуватимуть і надалі. - Що вдалося зробити за цей час? - Відремонтувати терапевтичне відділення в центральній районній лікарні - у цьому нам дуже допоміг ДТЕК «Павлоградвугілля». Наразі ми працюємо із сільгоспвиробниками над розвитком населених пунктів. Спільно з облгазом займаємось газифікацією сіл Миколаївка й Дмитрівка. У майбутньому співпраця продовжиться, тому що населення району хоче мати газове опалення в будинках.

²ÄÊÐÈËÈ ÏÀÌ'ßÒÍÈÉ ÇÍÀÊ

ÇÃÀÄÀËÈ ×ÎÐÍÎÂÎËÀ 24 ãðóäíÿ íà áóëüâàð³ Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà (ì³æ âóëèöÿìè Þð³ÿ Ñàâ÷åíêà òà ×è÷åð³íà îáëàñíîãî öåíòðó) ïðîéøîâ ì³òèíã ç íàãîäè â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíîãî çíàêà äî 74-¿ ð³÷íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà. Öåé áóëüâàð ç’ÿâèâñÿ ó ì³ñò³ â 2006 ðîö³, êîëè äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè ïåðåéìåíóâàëè êîëèøí³é ïðîâóëîê Êóçíåöîâà íà ÷åñòü ïàòð³îòà Óêðà¿íè. ○

ÊÀÄÐβ Ç̲ÍÈ

ÍÎÂÈÉ ÏÐÎÊÓÐÎÐ 23 ãðóäíÿ íàêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà íà ïîñàäó ïðîêóðîðà Æîâòíåâîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðèçíà÷åíî Ìàêñèìà Ñêðèïíèêà.  îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè â³í ïðàöþº ç 2001 ðîêó, îñòàííÿ ïîñàäà, ÿêó â³í îá³éìàâ, - çàñòóïíèê ïðîêóðîðà Áàáóøê³íñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà. ○

ÁÎÐÃÈ ÍÅÏÐÈÏÓÑÒÈ̲

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÀ ÇÓÑÒÐ²× Áîðãè äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó íåïðèïóñòèì³, öå - ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà. Ïðî öå éøëà ìîâà ï³ä ÷àñ ³íäèâ³äóàëüíî¿ çóñòð³÷³ ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â äî áþäæåòó Ôîíäó ó íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÏÔÓ â îáëàñò³ Þð³ÿ Êîçàêà. Çàñëóõàëè êåð³âíèê³â øåñòè ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³. Çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè äî îðãàí³â Ôîíäó áóäå ñïëà÷åíî áîðã íà çàãàëüíó ñóìó 87 òèñ. ãðí. Êð³ì òîãî, íà ìîìåíò çóñòð³÷³ êåð³âíèêè òðüîõ ï³äïðèºìñòâ ðîçðàõóâàëèñü ³ç áîðãàìè â ïîâíîìó îáñÿç³.


8 ЖИТТЯ МIСТА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÌÀÐÈß ÈÂÀÍÎÂÀ

вØÅÍÍß ÄÅÏÓÒÀÒ²Â

DzËÜÍÈËÈ Â²Ä ÏÎÄÀÒʲ 30 ï³äïðèºìñòâ Äí³ïðîïåòðîâñüêà çâ³ëüíèëè â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â íà çåìëþ. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè äåïóòàòè ì³ñüêðàäè ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ ñåñ³¿. Äî «çâ³ëüíåíèõ» óâ³éøëè 25 ï³äïðèºìñòâ ÆÊÃ, à òàêîæ 5 êîìóíàëüíèõ óñòàíîâ, ñåðåä íèõ - Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ì³ñüêåëåêòðîòðàíñïîðò òà Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ìåòðîïîë³òåí.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÍÀÍÍß ÍÅ ÇÀɲ

ÎÍÓÊÈ Â×ÀÒÜ ÁÀÁÓÑÜ Ó÷í³ 5-ãî êëàñó øêîëè ¹55 âèð³øèëè áàáóñü òà ä³äóñ³â íàâ÷èòè êîìï’þòåðí³é ãðàìîò³, à òàêîæ äîïîìîãòè ¿ì îñâî¿òè ïîñëóãè ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó òà áàíêîìàò³â. ijòè ïðîâîäÿòü çàíÿòòÿ äâ³÷³ íà ì³ñÿöü ïî ñóáîòàõ ó ñò³íàõ ð³äíî¿ øêîëè. Âîëîíòåðñüê³ óðîêè ïðàêòèêóþòü ³ â óí³âåðñèòåò³ òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ (Äí³ïðîïåòðîâñüêèé óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà), äå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü óñï³øíî íàâ÷àþòü ë³òí³õ ëþäåé. Äî ðå÷³, òóò çàéìàþòüñÿ 380 ïåíñ³îíåð³â, ÿêèì â³ä 56 äî 86 ðîê³â. ○

ÇÈÌÀ ÍÅ ÏÎÑϲØÀª

Ó ÁÎÒÑÀÄÓ - ÂÅÑÍÀ Öüîãîð³÷íà çèìà çàïàì’ÿòàºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ çàìîðîçê³â ³ âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ. Öå ïðèâåëî äî òîãî, ùî â áîòàí³÷íîìó ñàäó ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà ðîñëèíè ñòàëè ïîâîäèòè ñåáå ïî-âåñíÿíîìó - íà äåðåâàõ íàáóõàþòü áðóíüêè é äîñ³ êâ³òóþòü õðèçàíòåìè. Ñï³âðîá³òíèêè áîòñàäó ïîáîþþòüñÿ, ùî êîëè âäàðÿòü ìîðîçè, òî ðîñëèíè ìîæóòü çàãèíóòè. ○

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß Ä²Â×ÀÒ

ÐÎÇØÓÊÓÞÒÜÑß ÊÐÀÑÓͲ Êàñòèíã íà êîíêóðñ «Ì³ñ Äí³ïðîïåòðîâñüê2012» îãîëîøåíî ó ìåãàïîë³ñ³. Ó íüîìó ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ä³â÷àòà ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 17 äî 24 ðîê³â. Êàñòèíã ñåðåä ïîòåíö³éíèõ ô³íàë³ñòîê çàïëàíîâàíèé íà 15 ñ³÷íÿ â êîíöåðò-õîë³ «Opera», à ñàì êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ â áåðåçí³. Ñåðåä ÷ëåí³â æóð³ - ïðîôåñ³îíàëè ìîäåëüíîãî á³çíåñó, êðàñè, à òàêîæ ç³ðêè øîó-á³çíåñó. Ïåðåìîæíèöÿ ïî¿äå íà ô³íàë êîíêóðñó «Ì³ñ Óêðà¿íà - 2012». Ç ïèòàíü ïîïåðåäíüîãî çàïèñó íà êàñòèíã òåëåôîíóéòå (056) 74035-14.

Ñêîðî óêðàèíöàì ïðèäåòñÿ íàìíîãî áåðåæíåå îòíîñèòüñÿ ê âîäå. Ýòî êàñàåòñÿ äàæå òåõ, êòî ïðåäóñìîòðèòåëüíî îáçàâåëñÿ ñ÷åò÷èêàìè. Âñå äåëî â òîì, ÷òî óæå â ñëåäóþùåì ãîäó ñòîèìîñòü âîäû íàïðÿìóþ áóäåò çàâèñåòü îò îáúåìà åå ïîòðåáëåíèÿ

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288)

ÇÀÏËÀÒÈÌ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

Áîëüøå ïüåøü - äîðîæå ïëàòèøü

ПЯТЬ «ВОДНЫХ» БЛОКОВ Такой новый механизм тарифообразования на услуги холодного водоснабжения готовит Национальная комиссия регулирования сферы коммунальных услуг, сообщает «Коммерсант-Украина». Предполагается, что потребителей условно разделят на пять категорий. Первые четыре объединят тех, кто платит по приборам учета в квартирах. блок тарифов для граждан, которые ежемесячно используют до 2 м3 холодной воды. В данной категории стоимость кубометра составит 1,5 грив-

1

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ «ÏÎÄÅËßÒ» ÏÎ ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ ○

Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ Â 27,6% ÄÎÌΠÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÐËÀ×ÅÂ, ñîâåòíèê ãëàâû

Íàöêîìóñëóã ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì: - Ñî âðåìåíåì ó íàñ íå îêàæåòñÿ ïîòðåáèòåëåé, êîòîðûå ïëàòÿò çà âîäó ïî íîðìàòèâàì. Ó ãðàæäàí ïîÿâèòñÿ ýêîíîìè÷åñêèé ñòèìóë íå óâåëè÷èâàòü îáúåì ïîòðåáëåíèÿ è êàê ìîæíî äîëüøå íàõîäèòüñÿ â ðàìêàõ âòîðîãî è òðåòüåãî áëîêà.

ны и будет одинаковой для всей страны. Считается, что подобная «социальная цена» учтет интересы малоимущих граждан. На долю таких абонентов придется лишь 3% потребляемого объема воды. блок - это использование 2-6 м3 (8% от всей воды). блок - 6-10 м 3 (18%).

2 3

4

блок - свыше 10 м3 (71%) Разница в цене между вторым и третьим блоками может составить 40%. Что касается потребителей из четвертого блока, то им грозит переплата еще как минимум на 20-25%. В пятую категорию войдут граждане, не озаботившиеся установкой счетчиков в собственных

5

квартирах. Они станут рассчитываться по нормативу - на 510% дороже, чем четвертая категория.

НЕПРОСТАЯ СИСТЕМА Цены на воду увеличиваются с ростом объема потребления на каждые 4 м3. Система расчета тарифа будет сложной. К примеру, если человек использовал 15 м3, то первые 2 куба он оплатит по фиксированной цене, а каждые последующие 4 куба по тарифам для соответственного блока. Сделают ли цены внутри категорий едиными по всей Украине или же установят коэффициенты

для маловодных и промышленных регионов - в Нацкомиссии пока не определились. Но в чем уверена комиссия, так это в том, что после такого нововведения граждане начнут массово устанавливать приборы учета и резко экономить на воде. Пока же (на 1 июля 2011 года) системами учета оснащено 27,6%, или 52,4 тысячи домов из 189,7 тысячи. Кроме того, в комиссии уточнили, что «введение блочной системы тарифообразования позволит отказаться от деления потребителей на бытовые и небытовые категории».

ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ

Çàñòðÿâøèé ëèôò «ïîãîâîðèò» ñ ïàññàæèðîì ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 îáëàñòíîì öåíòðå ïðåçåíòîâàëè ñèñòåìó äèñïåò÷åðèçàöèè ëèôòîâ. Ñåé÷àñ îíà óæå ðàáîòàåò íà 60 ïîäúåìíèêàõ â Ëåíèíñêîì, Êðàñíîãâàðäåéñêîì è Ñàìàðñêîì ðàéîíàõ Äíåïðîïåòðîâñêà Сегодня в городе более четырех тысяч лифтов, 65 из которых превышают 25-летний срок эксплуатации. Новая же система поможет обеспечить безопасность пассажиров в подъемниках. Она работает с помощью цифровых технологий связи. В случае внезапной остановки лифта человек при помощи голосово-

го соединения с диспетчером может вызвать аварийную службу. Все вызовы попадают в круглосуточную центральную диспетчерскую специализированного предприятия. Каждый звонок фиксирует электронный носитель. Новая модель позволяет сократить прибытие аварийной бригады на место до 15 минут. Кроме того, система диспетчеризации позволяет оперативно определить адрес дома, где застрял подъемник, и поддерживать связь с его «пленником». Если же возникнет экстренная ситуация, через диспетчера можно вызвать милицию, скорую, газовую службу.

ÀÂÀÐÈÉÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÐÈÁÓÄÅÒ ×ÅÐÅÇ 15 ÌÈÍÓÒ


МИРСЬКI CПРАВИ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288) ○

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÏÐÎÅÊÒÀ

Óïðàâëåíèå «ïî-åâðîïåéñêè» ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÍÎÂÈÉ ÃÅÍÏËÀÍ Íîâèé ãåíåðàëüíèé ïëàí ì³ñòà çàòâåðäèëè ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè. Ãåíïëàíîì ïåðåäáà÷åíî ðîçøèðåííÿ ï³øîõ³äíèõ çîí ó æèòëîâèõ ðàéîíàõ, ÿê³ áóäóòü áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç ïàðêàìè ³ ñêâåðàìè. Ïîäáàëè é ïðî îá’ºäíàííÿ îêðåìèõ ä³ëÿíîê çåëåíèõ çîí â ºäèíó ñèñòåìó. Ó íîâîìó ãåíïëàí³ òàêîæ âðàõîâàíî ïîòðåáè â êóëüòóðíèõ îá’ºêòàõ, ñïîðòèâíèõ ñïîðóäàõ, îá’ºêòàõ òîðã³âë³ òîùî. Öåé äîêóìåíò ïðîéøîâ óñ³ óçãîäæåííÿ ç ì³ñüêèìè, îáëàñíèìè êîíòðîëþþ÷èìè ñëóæáàìè òà äåðæàâíó åêñïåðòèçó.

Êðóïíåéøàÿ óêðàèíñêàÿ ýíåðãîñíàáæàþùàÿ êîìïàíèÿ ÏÀÎ «Äíåïðîîáëýíåðãî» è îäèí èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ â îáëàñòè áèçíåñ-ðåøåíèé äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè êîìïàíèÿ SAP ïðåäñòàâèëè ñèñòåìíûé ïðîåêò ðàçâèòèÿ êîðïîðàòèâíîé èíòåãðèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ «Äíåïðîîáëýíåðãî» АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ Со стороны ПАО «Днепрооблэнерго» в презентации участвовали генеральный директор Александр Фоменко, руководитель внедрения проекта от компании, директор по финансам и экономике Елена Франкив, директор по правовым вопросам Ольга Иевлева. Партнерскую сторону представили региональный директор SAP Ukraine в Украине, Грузии, Молдове Максим

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ность привязки к стандартам «Днепрооблэнерго» и дальнейшего масштабирования. Активное участие в реализации ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ «Äíåïðîîáëýíåðãî»: проекта и первичной техни-Äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè âûñòðàèâàåòñÿ íà òðåõ êèòàõ - áëàãîäàðческой поддержке пользоватеíûé êëèåíò, ëîÿëüíûé ñîòðóäíèê, òåõíîëîãèè è èííîâàöèè. Â ýòèõ лей принимает специально êëàñòåðàõ ñîçäàþòñÿ âñå íàøè ïðîãðàììû. организованный отдел внедрения SAP. По мнению региочевых составляющих Компнального директора SAP лексной стратегии развития Ukraine Максима Матяша, области, инициированной губернатором Александром Вилкулом, обеспечивающей укрепление передовых позиций региона. По словам Александра Фоменко, новая система управления позволила усовершенствовать деятельность «Днепрооблэнерго», в частности, повысить эффективность контро- компания вышла на новый ля и мониторинга в финансово- уровень оперативности и прозрачности, получив единую хозяйственной сфере. базу клиентов и возможность ПОЭТАПНАЯ отслеживать историю взаимоРЕАЛИЗАЦИЯ действия с каждым из них. Проект реализуется поВ 2012 г. реализация проекМатяш и генеральный дирек- этапно во всех структурных та будет продолжаться. Наметор Международного центра подразделениях компании, чено проектирование ряда регионального развития энер- причем на уровне, соответ- бизнес-процессов, сложной гетики Владислав Антипин. ствующем требованиям меж- корпоративной отчетности, в Внедрение современных дународной системы менед- автоматизации которых ПАО технологий в управление биз- жмента качества. Особо впе- «Днепрооблэнерго» крайне занес-процессами - одна из клю- чатляет его гибкость, возмож- интересовано.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÎÌÅÍÊÎ,

ÑÅÐÂÈÑÀÌÈ SAP ÏÎËÜÇÓÞÒÑß ÁÎËÅÅ 170 ÒÛÑ. ÊËÈÅÍÒÎÂ

«ÄÍÅÏÐÎÎÁËÝÍÅÐÃλ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ ÐÅÃÈÎÍ ÏËÎÙÀÄÜÞ Â 32 ÒÛÑ.ÊÂ. ÊÌ

Ç Þ²ËŪÌ, ÃÀÇÅÒÎ!

«Íàøîìó êðàþ» - 80 ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

19 ãðóäíÿ ãîëîâíà ðàéîííà ãàçåòà Òîìàê³âùèíè «Íàø êðàé» â³äñâÿòêóâàëà 80-ð³÷÷ÿ. Ïðèâ³òàòè þâ³ëÿðà ïðèéøëè éîãî ñòàð³ òà íîâ³ äðóç³, êîëèøí³ ïðàö³âíèêè, âåòåðàíè é, çâè÷àéíî, âäÿ÷í³ ÷èòà÷³

80 ÐÎʲ - ÏÎÂÀÆÍÈÉ Â²Ê ÄËß ÃÀÇÅÒÈ 80 років - це поважний вік для газети. «Наш край» пережив тяжкі роки війни, часи перебудови. Однак, незважаючи на всі випробування, районне видання не припи-

няє радувати своїх читачів. Мешканці завжди з нетерпінням чекають виходу нового номера своєї улюбленої районки. Висловити слова подяки та

пошани «Нашому краю» завітали гості не тільки з Томаківщини, але й з інших районів. Голова райдержадміністрації Василь Бардадим привітав колектив з ювілеєм та зазначив, що, незважаючи на всі труднощі, журналісти віддані своїй праці та рідному виданню. Своє вітання газеті також передав губернатор Олександр Вілкул. Не залишились осторонь і «Вісті Придніпро-

в'я». Головний редактор Олексій Ковальчук поздоровив ювіляра та побажав плідної праці і творчої наснаги. Цього дня колектив «Нашого краю» не лише приймав подарунки, але й дарував. Грамоти та сувеніри на пам’ять головний редактор Людмила Єфремова вручила теперішнім та колишнім працівникам, ветеранам та найпалкішим прихильникам районки.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÏÐÈÁÓÒÊβÑÒÜ Ì³ñüêèõ êîìóíàëüíèê³â çîáîâ'ÿçàëè ñòàòè ïðèáóòêîâèìè. Íà îïåðàòèâí³é íàðàä³ ìåð Ñòàí³ñëàâ Ñàôðîíîâ äîðó÷èâ ñêëàñòè ñïèñîê ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é, ùî âæå ï³äïèñàëè óãîäè ç êîìóíàëüíèêàìè íà íàäàííÿ ïîñëóã. Òèì, õòî öüîãî íå çðîáèâ, çàïðîïîíóþòü óêëàñòè óãîäè. Çàâäÿêè öüîìó, íà äóìêó ì³ñüêîãî ãîëîâè, êîìóíàëüíèêè îòðèìàþòü ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè ãðîø³, àäæå ó ì³ñöåâîãî áþäæåòó íåìຠçìîãè çàáåçïå÷èòè ïîâíå ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ ãàëóç³. ○

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ²ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà - Äíÿ åíåðãåòèêà íà÷àëüíèêà Âàñèëüê³âñüêîãî ÐÅÌó ²âàíà Êîò÷åíêà, ÿêèé ïðàöþº â åíåðãåòè÷í³é ãàëóç³ ïîíàä 40 ðîê³â, íàãîðîäæåíî Ãðàìîòîþ ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè.


10 ДАЛЕКІ СВІТИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÇÀÏÎÇÈ×ÓÉÒÅ ÄÎÑÂ²Ä Ì³ñüêà âëàäà ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ùîäî ñïðîùåííÿ ïðîöåäóð âèäà÷³ äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã. Òàêèé âèñíîâîê çðîáèëè ÷èíîâíèêè ï³ñëÿ îïèòóâàííÿ ãîðîäÿí. Ìàéæå 65% ðåñïîíäåíò³â ïîâ’ÿçóþòü öå ³ç ðîáîòîþ ìóí³öèïàëüíîãî öåíòðó ïîñëóã. Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ðåêîìåíäóâàëà ³íøèì ì³ñòàì ³ ðàéîíàì çàïîçè÷èòè êðèâîð³çüêèé äîñâ³ä. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÏÎÊÀÐÀËÈ ÇÀ ÍÅÏÐÀÂÄÓ Îáëàñíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó ïîêàðàëî ÒΠ«Åëüôà-Ëàáîðàòîð³ÿ» (ì. Êè¿â) çà ïîøèðåííÿ íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïðîòÿãîì 20092011 ðîê³â ï³äïðèºìñòâî ðåàë³çîâóâàëî â Óêðà¿í³ çàñîáè äëÿ ìèòòÿ ïîñóäó âëàñíîãî âèðîáíèöòâà. Íà óïàêîâêàõ ïðîäóêö³¿ çíà÷èëîñÿ: «100% àíòèáàêòåðèàëüíîå äåéñòâèå», «íå îñòàåòñÿ íà ïîñóäå», «Áàëüçàì äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû. Ag +», «íåìåöêîå êà÷åñòâî» òîùî. ßê âèÿâèëîñü: çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ íå â³äïîâ³äàëà ä³éñíîñò³. Êð³ì òîãî, âîíà ìîãëà ïðèâåðíóòè óâàãó ñïîæèâà÷³â òà ñòèìóëþâàòè äî êóï³âë³, ùî íàäàëî á Òîâàðèñòâó íåïðàâîì³ðíèõ ïåðåâàã ó êîíêóðåíö³¿. ÒΠ«Åëüôà-Ëàáîðàòîð³ÿ» ïðèïèíèëî ïîðóøåííÿ òà çîáîâ’ÿçàëîñü ñïëàòèòè øòðàô ó ðîçì³ð³ 20 òèñ. ãðí. ○

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288)

Ñåðãåé Ãîðäèåíêî: «Ñî ìíîé ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÏÅØÊÎÌ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÑÅÐÃÅß ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÍÎÂÈÍÈ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÑÀÉÒ ÄËß ÇÐÓ×ÍÎÑÒ² «Äí³ïðîãàç» â³äêðèâ îíîâëåíèé ñàéò ï³äïðèºìñòâà http:// dneprogaz.com.ua. Íà éîãî ñòîð³íêàõ àáîíåíòè çíàéäóòü ÷èìàëî êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿. Çîêðåìà, íå ëèøå ä³çíàþòüñÿ ïðî ï³äêëþ÷åííÿ äî ñèñòåìè ãàçîïîñòà÷àííÿ, âèäà÷ó òåõí³÷íèõ óìîâ, óñòàíîâêó ÷è ïåðåíåñåííÿ ë³÷èëüíèê³â ãàçó. Êð³ì òîãî, êîðèñòóâà÷³ çìîæóòü âíåñòè ïîêàçàííÿ ë³÷èëüíèê³â òà ïåðåâ³ðèòè ñóìó çàáîðãîâàíîñò³, ÿêùî òàêà ³ñíóº.

 ÿíâàðå 2012 ã. íàø çåìëÿê, ïóòåøåñòâåííèê-ýêñòðåìàë Ñåðãåé Ãîðäèåíêî îòïðàâèòñÿ â ýêñïåäèöèþ «Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà: Àçîâ áàññåéí Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà Àçîâ». Íåçàäîëãî äî ýòîãî ñîáûòèÿ îí ïîáûâàë ⠫³ñòÿõ» è ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó, ïî÷åìó ïóòåøåñòâóåò â îäèíî÷åñòâå è ïåøêîì, ÷òî îáÿçàòåëüíî áåðåò ñ ñîáîé â äîðîãó, è î íî÷è, ïðîâåäåííîé ñ ìåäâåäåì ЕГО «ТЕМА» ДОРОГА - Сергей Иванович, когда начались Ваши «хождения за три моря», куда отправились впервые? - Вряд ли я смогу вспомнить, каким было первое путешествие:

Ïóòåøåñòâåííèê íåñêîëüêî ðàç îáîãíóë íàøó ïëàíåòó,

ïðîøåë áîëåå 120 òûñ.êì. Â åãî «ïîñëóæíîì» ñïèñêå Ñåâåðíûé ïîëþñ, îáà àìåðèêàíñêèõ êîíòèíåíòà, Ñåâåðíàÿ Àôðèêà, Åâðàçèÿ.

уже в 7 лет начал заниматься спортивным туризмом и куда-то ходил. Самое яркое детское воспоминание связано с рыбалкой. О т е ц в з я л меня пятилетнего с собой: я ночевал п о д дождем, укрытый его плащом. Было бы нечестно

Вначале экспедиции были хоть и сложными, но спортивными. Профессиональное «хождение» началось, когда я официально объявил себя путешественником и в 1995 г. в составе международной экспедиционной группы «Арктика» побывал на Северном полюсе. - Есть ли цель, объединяющая Ваши экспедиции?

работать методику выживания в экстремальных условиях, дать людям обоснованную надежду на то, что каждый способен преодолеть любые опасности. Я считаю, что население планеты способно в чрезвычайных ситуациях быстро мигрировать в более благоприятные места и собираю доказательства этому.

ГЛАВНЫЙ ТРАНСПОРТ НОГИ - Вы принципиально путешествуете в одиночестве и пешком? - Да. В пользу одиночества очень много «за». Не нужно ориентироваться на кого-то другого, что, как правило, снижает внимание, остроту восприятия. Очень легко допустить серьезную ошибку. Сам по себе человек никогда не полезет туда, куда не надо, побережет силы. Скучно тоже не бывает. После 9-

 ÒÅËÅÆÊÅ ÏÎÌÅÙÀÅÒÑß ÄÎ 150 Êà ÁÀÃÀÆÀ

сказать, что к тому, чем я занимаюсь сейчас, привели какие-то особые причины. Считаю это предназначением. Каждый человек рождается со своей «темой» и либо идет с ней по жизни, либо игнорирует. Моя «тема» дорога.

- Безусловно. Главный фактор для меня человек. Я давно понял, что в плане зависимости от природы, каких-то катастроф он не является лидирующим видом среди живущих на Земле. Буквально ходит по лезвию бритвы, ведь в любой момент от цивилизации может даже следа не остаться. Поэтому цель всех моих экспедиций - вы-

12 часов изнурительных хождений нужно поставить лагерь, записать свои наблюдения, что-то наговорить на диктофон, просмотреть фото- и видеоматериалы… За годы путешествий я преодолел около 120 тыс. км - только пешком, на лыжах или на лодке-каяке. Технических средств, кроме тележки, не использую по одной причине: хочу вернуть абсолютное доверие своему организму, заставить его работать на себя. - Но однажды попутчик, правда четвероногий, у Вас все-таки был - Ваш лабрадор ПеленгРумб… Расскажите о нем, как он себя проявил? - Руньку я получил в подарок от питомника министра МЧС России Сергея Шойгу с заданием проверить возможности этой уникальной породы. Около 2-х лет он был со мной на маршруте от Севастополя через Сибирь до Владивостока, прошел более 15 тыс. км. Попадали мы в разные переделки. Однажды чудом не сорвались в пропасть - зацепились вместе с тележкой за сосну на краю обрыва. Румб пережил сорокоградусные морозы и так оброс, что кино-


ДАЛЕКІ СВІТИ 11

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288) ○

«íåóäîáíî», çàòî âåñåëî» ÍÀØ ÇÅÌËßÊ ÏÅÐÂÛÌ ÂÎÄÐÓÇÈË ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÔËÀà ÍÀ ÑÅÂÅÐÍÎÌ ÏÎËÞÑÅ логи отказывались признать в нем короткошерстного лабрадора. Ловил куропаток, сурков, мышей: сам не ел, мне приносил, делился. После стычки с волками пришлось отправить его в Днепропетровск - до сих пор весь в шрамах. Наблюдая за Румбом, я убедился, что мы толком о возможностях собак ничего не знаем. Надеюсь, это путешествие «отложится» у него в генах и передастся потомству.

ВСЕ СВОЕ - С СОБОЙ - Вы упомянули тележку: чем Вы ее загружаете? Каким предметам и вещам никогда не «изменяете»? - В дороге не «изменяю» ножу. С его помощью можно построить жилище, добыть пропитание, защититься - с ножа цивилизация началась. Обязательно беру с собой лыжи, палатку, карту, примус, спички, посуду, минимальный запас продуктов, который пополняю по дороге. Я не голодаю - возле реки и в лесу есть все, чтобы позавтракать, пообедать и поужинать: главное протестировать на токсичность и правильно обработать. Например, в Латинской Америке меня научили готовить короедов, а в Южной Америке - пиявок. Пищу можно найти даже в пустыне. - На что при сборах обращаете особое внимание? - На снаряжение - оно должно быть профессиональным. Знаменитый путешественник Фритьоф Нансен говорил: «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». Большая часть экспедиций

провалилась из-за того, что люди болели от переохлаждения или перегревания. Их экипировка не соответствовала месту и времени. Мне придется полностью заменить гардероб - одежду, обувь, т. к. там, куда я собираюсь в январе, будет очень холодно. - А лекарства какиенибудь берете с собой? - Конечно, за время всех моих исследований пришлось не раз поболеть. Стараюсь защитить себя по-разному. Например, использую «народный» вариант прививки от энцефалита - адыгейцы научили. Нужно раскусить несколько клещей и, не глотая оболочку, «выпить» их «содержимое». Через 10 дней появляются все признаки заболевания, но в легкой форме. У меня с неделю была температура, болели кости, кружилась голова этим все и закончилось.

НОС К НОСУ С МЕДВЕДЕМ - Экстремальные экспедиции, как правило, не обходятся без «неожиданностей», угрожающих жизни. С Вами что-нибудь подобное происходило? - Таких «неожиданностей» было несколько. Во время одного из первых антарктических переходов я провалился в ледяную трещину. С трудом удалось выбраться через 1,5 часа - нож помог. Минут 20 приходил в себя, потом разжег примус, старался двигаться, чтобы не замерзнуть. К счастью, это удалось, я добрался до лагеря. По дороге «открыл» древний ледовый щит и назвал в честь дочери Алисы. Под

ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÅÌ Ñåðãåé Ãîðäèåíêî - èñòîðèê, äîöåíò Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà òóðèçìà, ýêîíîìèêè è ïðàâà, ÷ëåí ÞÍÅÑÊÎ, ãåîãðàôè÷åñêèõ îáùåñòâ Óêðàèíû, Ðîññèè è ÑØÀ, Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà è ëè÷íîñòè.

ÑÂßÇÜ Ñ «ÇÅÌËÅÉ» ×ÅÐÅÇ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ именем «Эллис» он зарегистрирован Британской антарктической службой и нанесен на карту Антарктиды. Из недавних случаев не забуду встречу с медведем на БАМе в районе пос. Юкатан. Я и раньше с ними сталкивался, но только этот на меня напал. Две недели ходил по пятам, выслеживал, как добычу. Довел до того, что я чуть ли не бросался на него с криком: «Выходи!». Было жутко чувствовать себя жертвой, хоть я и исповедую «антистрах». Напал он сзади - прыгнул на тележку, видимо думал, что это часть меня. Я развернулся и, когда зверь встал на дыбы, нанес смертельный удар штыком, прилаженным к палке. Утром нас нашли обходчики: я всю ночь возле него просидел с «сугробом» на голове вместо шапки, не мог пошевелиться. Медведь оказался людоедом: при нем охотники убили мать и он начал мстить…

- Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, каким будет маршрут предстоящего путешествия? - Эту экспедицию я хочу посвятить памяти нашего земляка Георгия Седова, который в 1912 г. возглавил первую полярную российскую экспедицию. Он родился на хуторе Кривая Коса, сейчас - поселок Седово Новоазовского района Донецкой области. Думаю, Украина вправе претендовать на такого гражданина. Туда и обратно мне придется пройти 7 тыс. км по маршруту: Седово, Харьков, Новгород, Кемь, Белое море, Соловецкие острова, Онежский полуостров, р. Онега, Белое озеро, р. Волга, Цим-

лянское водохранилище, р.Дон и вновь Седово. Это подготовка к трансконтинентальному одиночному переходу к Северному полюсу, запланированному на 2014 г. Маршрут важен и для миграционных исследований. - Родные не видят Вас месяцами, а то и годами - не ропщут? - Они меня понимают, хотя, возможно и обижаются из-за того, что я все время их «бросаю». Конечно, в определенном смысле со мной «неудобно», зато весело…

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Ͳ×Ͳ ÌÀÐØÐÓÒÊÈ Íàñòóïíîãî ðîêó ó ì³ñöåâèõ òàêñèñò³â ìîæå ç'ÿâèòèñü ñåðéîçíèé êîíêóðåíò - í³÷í³ ìàðøðóòêè. Ó òðàíñïîðòí³é êîì³ñ³¿ ì³ñüêðàäè çàìèñëèëèñü íàä òèì, àáè çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â çàïóñòèòè òàêèé âèä ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ôàõ³âö³ ÷åêàþòü íà â³äãóêè ãîðîäÿí, ÿê³ ïðîñÿòü íàäñèëàòè íà åëåêòðîííó ïîøòó kom.transport700@gmail.com. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ¿õ îá³öÿþòü âèâ÷èòè ³ çàïóñòèòè åêñïåðèìåíòàëüí³ ìàðøðóòè, ÿê³ ðîçâîçèòèìóòü ãîðîäÿí ïî í³÷íîìó Äí³ïðó ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â. Òàêèé åêñïåðèìåíò ïîêàæå, ÿê³ í³÷í³ ìàðøðóòè àêòóàëüí³, à ÿê³ - í³. ßêùî ó íèõ áóäå âèñîêà ïîòðåáà, òî ö³ëîäîáîâ³ ìàðøðóòè ìîæóòü ç'ÿâèòèñü ùå äî âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ìåðåæ³. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ Íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè çàòâåðäèëè ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ êâàðòèð, ïðèäáàíèõ äëÿ â³äñåëåííÿ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ó çîí³ çñóâó Ñàìèøèíî¿ áàëêè. Äåïóòàòè çàòâåðäèëè ðîçïîä³ë 110 êâàðòèð ³ç ð³çíèõ ÷àñòèí ì³ñòà. Íå âèêëþ÷åíî òàêîæ, ùî â³äñåëåíö³ ç áàëêè îòðèìàþòü îðäåðè äî Íîâîãî ðîêó. ²ç ïåðå¿çäîì äîïîìîæå ì³ñüêå óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ÂÎÊÇÀË ²ç ñåðåäèíè ãðóäíÿ ïî÷àâñÿ ïëàíîâèé ðåìîíò Ïàâëîãðàäñüêîãî âîêçàëó, ïëàòôîðì òà áëàãîóñòð³é ïðèâîêçàëüíî¿ òåðèòîð³¿. Ðîáîòè âåäóòü íå ðóéíóþ÷è çîâí³øí³é ôàñàä áóä³âë³. Çàðàç â³äíîâëþþòü äàõ, çàì³íÿþòü ñòàð³ â³êíà òà äâåð³, ìîíòóþòü ïëàòôîðìè. Òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³ ïàñàæèðàì äîâåäåòüñÿ ïîòåðï³òè äî 1 òðàâíÿ 2012-ãî. ○

ÍÀ Ñ×ÅÒÓ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ 30 ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÕ ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÉ

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÁÎÐÖ² ÊÎÇÀ×ÀÒÀ

Óñï³øíî âèñòóïèëè ó Çàïîð³ææ³ íà çìàãàííÿõ «Êîçàöüêèé ãàðò» þí³ áîðö³ ãðåêî-ðèìñüêîãî ñòèëþ. Êîçà÷àòà ³ äæóðè ïðåäñòàâëÿëè ðàéîííó ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «Êîçàöüêèé êóð³íü ³éñüêà Çàïîðîçüêîãî» ³ âêîòðå ïðîäåìîíñòðóâàëè ìàéñòåðí³ñòü òà çàâçÿòòÿ íà áîðö³âñüêèõ êèëèìàõ.


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що відповідач Козаков Сергій Анатолійович та Зіскун Оксана Іванівна по справі за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до Зіскун Оксани Іванівни, Коза' кова Сергія Анатолійовича, Козакової Оль' ги Василівни про стягнення заборгова' ності, що виникла внаслідок порушення зобов’язання за кредитним договором, до' говорами поруки та за зустрічним позо' вом Козакової Ольги Василівни до Зіскун Оксани Іванівни, ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про визнання недійсним догово' ру поруки викликається у судове засідан' ня на 30 січня 2012 року о 09.00 у при' міщення Центрально'Міського районного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер' шотравнева, 12, каб. 20 (суддя Черкасен' ко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї' ни після опублікування оголошення в пресі відповідачі Козаков Сергій Анато' лійович та Зіскун Оксана Іванівна вважа' ються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності. До Юр'ївського районного суду Дніпро

петровської області викликається Міха' льов Сергій Володимирович в якості відповідача по цивільній справі за позо' вом Міхальової Ліни Олексіївни про розір' вання шлюбу. Судове засідання відбу' деться 28.12.2011 року о 14.00 за адре' сою: смт Юр'ївка Дніпропетровської об' ласті, вул. Леніна, 89. У разі неявки належ' но повідомленого відповідача до суду справа буде розглянута за його відсут' ності. 3 матеріалами справи відповідач може ознайомитись у приміщенні суду. Саксаганський районний суд м. Криво

го Рогу викликає у судове засідання Рай' топу Володимира Миколайовича в якості відповідача по цивільній справі № 2' 3560/11 за позовом Публічного акціонер' ного товариства «Енергопостачальна ком' панія «Дніпрообленерго» до Райтопи В.М. про відшкодування заборгованості. Засі' дання відбудеться в залі 8 Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу за адре' сою: пр. Дзержинського, 1, об 11 год. 40 хв. 11 січня 2012 року. Бабушкінський райсуд м. Дніпропет

ровська викликає Іванова Миколу Олек' сійовича як відповідача на 17.02.2012 р. о 13.00 по справі за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Іванова Миколи Олексійови' ча про стягнення заборгованості. Адреса суду: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Мар' кса, 57, каб. 310. Суддя Решетнік М.О. Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Сидоренко Світлана Миколаївна по цивільній справі за позовом ПАТ «ПроКре' дит Банк» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 11 год. 30 хв. 17 січня 2012 р. до залу 2 Централь' но'Міського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер'

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

шотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб' лікування оголошення в пресі відповідач Сидоренко С.М. вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до залу судового засідання справа буде розглянута за її відсутності заочно.

Тамари Павлівни, Кошелева Юрія Володи' мировича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 10 лютого 2012 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре' сою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Ко' робова, 6, каб. 221. Наслідки неявки пе' редбачені ст. 169 ЦПК України.

Розгляд цивільної справи на позовом ПАТ «Астра Банк» до Пурик Олександра Сергійовича, Пурик Ольги Миколаївни, Ситник Ігоря Миколайовича про стягнен' ня заборгованості за кредитним догово' ром відбудеться 15.03.2012 року о 17.00. Прошу Пурик О.С., Пурик О.М., Ситник І.М. з’явитись на вищевказану дату розгляду справи до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № 2' 5132'2011 року за позовом Публічного ак' ціонерного товариства «ДТЕК Павлоград' вугілля» до Фурси Валерія Павловича, тре' тя особа ' Сектор громадянства, імміграції та паспортної реєстрації фізичних осіб Павлоградського МВ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на кори' стування житловим приміщенням. Відпо' відач Фурса Валерій Павлович викли' кається у судове засідання на 13 січня 2012 року о 08 год. 45 хв. у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропет' ровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 305. Суддя Болди' рєва У.М. Після опублікування об'яви в пресі відповідач вважається повідомле' ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки Фурси Валерія Павловича справу буде розглянуто за його відсут' ності.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою ПАТ «ДТЕК «Павлоград' вугілля» до Романова Олександра Сергі' йовича про визнання громадянина таким, що втратив право на користування жит' ловим приміщенням. Відповідач Романов Олександр Сергійович викликається у су' дове засідання на 11 січня 2012 року о 09 год. 50 хв. у приміщення Павлоградсько' го міськрайонного суду Дніпропетров' ської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 209. Суддя Круговий О.О. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою ПАТ «ДТЕК «Павлоград' вугілля» до Марченка Дмитра Сергійови' ча про визнання громадянина таким, що втратив право на користування житловим приміщенням. Відповідач Марченко Дмит' ро Сергійович викликається у судове за' сідання на 11 січня 2012 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 209. Суддя Круговий О.О. Ленінський районний суд м. Дніпропет

ровська викликає Авдєєнка Сергія Олек' сандровича як відповідача у судове засі' дання по цивільній справі № 2'4014/11 за позовною заявою Публічного акціонер' ного товариства «ПроКредит Банк» до Ку' тової Людмили Єгорівни, Авдєєнка Сергія Олександровича та Авдєєнко Надії Воло' димирівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 09 лютого 2012 року о 12 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, вул. Коробо' ва, 6, каб. 224. Наслідки неявки передба' чені ст. 169 ЦПК України. Ленінський районний суд м. Дніпропет

ровська викликає Кошелеву Тамару Пав' лівну та Кошелева Юрія Володимировича як відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 2'2035/2011 за позо' вом ПАТ «ПроКредит Банк» до Кошелевої

Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: головний державний інспектор в металургії 1 од. головний державний інспектор в машинобудуванні 2 од. державний інспектор в машинобудуванні 1 од. головний державний інспектор в хімічній промисловості 1 од. головний державний інспектор в енергетиці 1 од. головний державний інспектор в будівництві 3 од. державний інспектор в енергетиці 1 од. головний державний інспектор в котлонагляді та за підйомними спорудами 1 од. державний інспектор в котлонагляді та за підйомними спорудами 1 од. головний державний інспектор в агропромисловому комплексі 2 од. головний державний інспектор в соціальнокультурній сфері 2 од. головний державний інспектор на залізничному транспорті 2 од. державний інспектор на залізничному транспорті 1 од. головний державний газотехнічний інспектор 2 од. державний газотехнічний інспектор 1 од. головний спеціаліст 2 од. Вимоги до кандидатів: 1. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфі каційним рівнем спеціаліста або магістра. 2. Стаж роботи для головних державних інспекторів на державній службі не менше 4 років або у виробничій сфері не менше 5 років, для державних інспек торів стаж роботи у виробничій сфері не менше 1 року. 3. Вільне володіння українською мовою. Термін прийняття документів тридцять календарних днів з дня опубліку вання оголошення. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 3.

Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровське будівельно" монтажне експлуатаційне управління» (49124, м.Дніпропетровськ, Са" марський р"н, вул. Магаданська, 40) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфетне повітря згідно з постано" вою КМУ від 13.02.02 №302 для промислових майданчиків: Котельня по вул. Комісара Крилова, 23К (49124, м. Дніпропетровськ, Са марський рн, вул. Комісара Крилова, 23К) основними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту, оксид вуглецю 8,97 т/рік (крім того, важкі метали та парникові гази 1668,18 т/рік). Товарна контора ст.Новомосковськ (51200, Дніпропетровська обл., м.Но вомосковськ, вул.Ковальова, 5а) основними забруднюючими речовинами є оксиди азоту, оксид вуглецю 0,066 т/рік (крім того, важкі метали та парникові гази 26,45 т/рік). Пост ЕЦ та вокзал ст.Новомосковськ (51200, Дніпропетровська обл., м.Но вомосковськ, вул.Ковальова, 3а та вул. Ковальва,5) основними забрудню ючими речовинами є: оксиди азоту, оксид вуглецю 0,19 г/рік (крім того, важкі метали та парникові гази 75,98 т/рік). Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають технічному регламенту та проектним показникам, згідно з вимогами природоохоронного законодавства. Викиди забруднюючих речовин відповідають техрегламенту та проектним показникам, що відповідає вимогам природоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи з зауваженнями та пропозиці ями можуть звернутися в місячний термін за адресою: пр.К.Маркса,75, м.Дніпропетровськ, 49000, Міська рада, т.7442500; вул.Радянська,14, м.Новомосковськ, 51200, Новомосковський міськ виконком, т. 380027.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № 2' 5112'2011 року за позовом Публічного ак' ціонерного товариства «ДТЕК Павлоград' вугілля» до Білозір Валерія Андрійовича, третя особа ' Сектор громадянства, імміграції та паспортної реєстрації фізич' них осіб Павлоградського МВ УМВС Украї' ни в Дніпропетровській області, про виз' нання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Відповідач Білозір Валерій Андрійович викликається у судове засідання на 13 січня 2012 року о 08 год. 15 хв. у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропет' ровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 305. Суддя Болди' рєва У.М. Після опублікування об'яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Білозір Валерія Андрійовича справу буде розглянуто за його відсутності.

Викликається Богданець Петро Зінові

йович до Павлоградського міськрайонно' го суду Дніпропетровської області, який знаходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303, в якості відповідача по цивільній справі за позо' вом ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» про визнання громадянина таким, що втратив право на користування житловим при' міщенням. Справа призначена до розгля' ду на 25 січня 2012 р. об 11.00. Справу слухає суддя Головін В.О. Викликається Будко Микола Петрович до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, який зна' ходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303, в якості відпо' відача по цивільній справі за позовом ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» про визнання громадянина таким, що втратив право на користування житловим приміщенням. Справа призначена до розгляду на 25 січня 2012 р. об 11.00. Справу слухає суддя Го' ловін В.О. Викликається Буряк Сергій Борисович до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, який зна' ходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303, в якості відпо' відача по цивільній справі за позовом ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» про визнання громадянина таким, що втратив право на користування житловим приміщенням. Справа призначена до розгляду на 25 січня 2012 р. об 11.00. Справу слухає суддя Го' ловін В.О. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в якості відповідачів Ровенського Олексан' дра Анатолійовича, Величка Василя Воло' димировича, Галімова Гаяз Галім'яновича, Іванову Олену Анатоліївну, Іванова Сер' гія Васильовича за позовами ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» про визнання осіб та' кими, що втратили право на користуван' ня житловим приміщенням. Останнє місце проживання відповідачів: Дніпропет' ровська область, м. Павлоград, вул. Кома' рова, 1. Судове засідання призначено на 16 січня 2012 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неявки відпо' відачів у судове засідання, згідно з вимо' гами ЦПК України, позови можуть бути розглянуті за їхньої відсутності. Суддя Бондаренко В.М.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № 2' 5139'2011 року за позовом Публічного ак' ціонерного товариства «ДТЕК Павлоград' вугілля» до Плакіди Костянтина Володи' мировича, третя особа ' Сектор громадян' ства, імміграції та паспортної реєстрації фізичних осіб Павлоградського МВ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила пра' во на користування житловим приміщен' ням. Відповідач Плакіда Костянтин Воло' димирович викликається у судове засідан' ня на 13 січня 2012 року о 08.00 у при' міщення Павлоградського міськрайонно' го суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 305. Суддя Болдирєва У.М. Після опублікування об'' яви в пресі відповідач вважається по' відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Плакіди Костянти' на Володимировича справу буде розгля' нуто за його відсутності.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № 2' 5108'2011 року за позовом Публічного ак' ціонерного товариства «ДТЕК «Павлоград' вугілля» до Григоренка Андрія Васильови' ча, третя особа ' Сектор громадянства, імміграції та паспортної реєстрації фізич' них осіб Павлоградського МВ УМВС Украї' ни в Дніпропетровській області, про виз' нання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Відповідач Григоренко Андрій Васильович викликається у судове засідання на 13 січня 2012 року о 08 год. 30 хв. у при' міщення Павлоградського міськрайонно' го суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 305. Суддя Болдирєва У.М. Після опублікування об'' яви в пресі відповідач вважається по' відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки справу буде розгля' нуто за його відсутності.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: головного спеціаліста відділу оцінки майна. Вимоги до учасників конкурсу: освіта вища, стаж роботи за фахом, во лодіння персональним комп'ютером, бажана наявність сертифіката оціню вача. Документи подаються протягом 30 днів з дня опублікування оголо шення. За довідками звертатися за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсо мольська, 58, кім. 205, тел.7428761.

13 грудня 2011 року приват ним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Пахомовою Н.І., яка знаходить ся в Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг, вулиця Жовтне ва, буд. 14, приміщення 10, те лефон (0564) 924238 та (0564) 4041206, заведено спадкову справу № 75/2011 після смерті Мещерякової Геї Яківни, яка по мерла 08 листопада 2009 року, мешкала в м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, буд. 16, кв. 33. Про симо звертатись осіб, що претен дують на спадщину.

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288)

Межівський районний суд Дніпропет

ровської області викликає Жадан Мико' лу Миколайовича, жителя смт Межова Межівського району Дніпропетровської області, вул. Коротченка, 21, в якості відповідача по цивільній справі за позо' вом Басавро Оксани Вікторівни про стяг' нення аліментів на період навчання. Роз' гляд справи відбудеться 29.12.2011 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Межівсько' го районного суду Дніпропетровської об' ласті. У разі неявки відповідача справа буде розглядатись без його участі. Самарський районний суд м. Дніпро

петровська у зв’язку розглядом цивіль' ної справи за позовом прокурора Самар' ського району м. Дніпропетровська в інте' ресах держави в особі ДМР до Писаренко Галини Платонівни про внесення змін до договору оренди земельної ділянки вик' ликає відповідача Писаренко Галину Пла' тонівну у судове засідання, яке відбудеть' ся 29 грудня 2011 року об 11.00 у при' міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Елек' трична, 1'а, каб. 101. Явка обов’язкова. Самарський районний суд м. Дніпро

петровська в зв’язку з розглядом цивіль' ної справи № 2'1902/11 за позовом про' курора Самарського району м. Дніпропет' ровська в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради до Мазяр Сергія Петровича, Головного управління Держкомзему у Дніпропетровській об' ласті про звільнення та повернення зе' мельної ділянки викликає Мазяр Сергія Петровича у судове засідання, яке відбу' деться 29 грудня 2011 року об 11 год. 45 хв. у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська по вул. Елект' ричній, 1'а (каб. 108). Явка суворо обо' в’язкова. У разі неявки відповідача суд відповідно до ст. 224 ЦПК України вино' сить заочне рішення.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ 18 жовтня 2011 року Васильківським районним судом Дніпропетровської об' ласті винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Публічного ак' ціонерного товариства «Кредитпромбанк» до Самарець Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Рішенням позовні вимоги за' доволені повністю, а саме: стягти з Сама' рець Олександра Анатолійовича на користь Публічного акціонерного товариства «Кре' дитпромбанк» заборгованості за кредит' ним договором № 3 8/42/07'А від 29.10.2007 року в розмірі 22430 грн. 27 коп. (двадцять дві тисячі чотириста трид' цять) грн. 27 коп. та судові витрати по справі: судовий збір у розмірі 224 грн. 30 коп. і витрати на інформаційно'технічне за' безпечення розгляду справи ' 120 грн. П'ятихатський районний суд Дніпропет

ровської області (суддя Борцова А.А.) повідомляє, що рішенням від 01.12.2011 р. по цивільній справі № 2'601 за позо' вом Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» до Ямковенка Сер' гія Петровича про відшкодування матері' альної шкоди в порядку регресу, з Ямко' венка Сергія Петровича, 28.08.1963 р.н., на користь Приватного акціонерного то' вариства «Страхова група «ТАС» стягнуто 17615 грн. 62 коп. страхового відшкоду' вання в порядку регресу, а також 176 грн. 16 коп. оплаченого судового збору та 120 грн. витрат на інформаційно'технічне за' безпечення розгляду. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух' валив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська (суддею Некрасо' вим О.О.) 08 грудня 2011 року в заочному

Товариство з обмеже ною відповідальністю Криворізької фірми «Взуття ЛТД» повідом ляє про зміну печатки підприємства.

порядку було розглянуто цивільну справу № 2'2673'2011 за позовом Піддубного Івана Анатолійовича в інтересах неповно' літнього Гентеш Юрія Андрійовича до Піддубної Ольги Вікторівни, Гентеш Анд' рія Андрійовича, Бабушкінський відділ реєстрації актів цивільного стану Дніпро' петровського міського управління юстиції Дніпропетровської області про визнання батьківства. Суд вирішив: поновити Піддубному Івану Анатолійовичу строк звернення до суду з позовом. Позовні ви' моги Піддубного Івана Анатолійовича в інтересах неповнолітнього Гентеш Юрія Андрійовича до Піддубної Ольги Вікторів' ни, Гентеш Андрія Андрійовича, Бабуш' кінський відділ реєстрації актів цивільно' го стану Дніпропетровського міського уп' равління юстиції Дніпропетровської об' ласті про визнання батьківства ' задоволь' нити частково. Визнати батьківство Піддубного Івана Анатолійовича, 30 жов' тня 1975 року народження, уродженця м. Дніпропетровська, відносно Гентеш Юрія Андрійовича, 22 липня 2005 року народ' ження, актовий запис про народження якого зроблено 06 грудня 2005 року за № 1322 у книзі реєстрації актів про народ' ження Бабушкінського відділу реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровсько' го міського управління юстиції Дніпропет' ровської області. В задоволенні іншої ча' стини позовних вимог відмовити. Стягти з Гентеш Андрія Андрійовича на користь Піддубного Івана Анатолійовича судові витрати: судовий збір у розмірі 8 грн. 50 коп. та витрати на інформаційно'техніч' не забезпечення розгляду справи в сумі 30 грн. 00 коп. Кіровський районний суд м. Дніпропет

ровська повідомляє, що 15.09.2011 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2'2294/11 за позовом Маринченка Олександра Даниловича до Маринченко Віталії Вікторівни про замі' ну черговості одержання права на спад' кування, визнання права власності на спадщину, яким позов задоволено в по' вному обсязі. Визнано за Маринченком Олександром Даниловичем право на спад' кування спадщини, яка залишилася після смерті Маринченка Віктора Даниловича разом із спадкоємицею першої черги ' Маринченко Віталією Вікторівною. Визна' но за Маринченком Олександром Данило' вичем право власності на 1/2 частини спадщини, яка залишилася після смерті його брата ' Маринченка Віктора Данило' вича. Визнано за Маринченком Олексан' дром Даниловичем право власності на 1/ 3 частини житлового будинку, розташова' ного за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Європейський, буд. № 1. Рішення суду може бути оскаржене до Апеляцій' ного суду Д/о через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня опублікування да' ного оголошення. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 21 грудня 2011 року судом винесено рішен' ня по цивільній справі № 2'3601/2011 за позовом Трофименко Тетяни Олександ' рівни до Трофименка Владислава Воло' димировича, треті особи ' КЖЕП «Півден' не», Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красногвар' дійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпро' петровській області про усунення пере' шкод у користуванні власністю, яким по' зов задоволено: усунені перешкоди Тро' фименко Тетяні Олександрівні з боку Тро' фименка Владислава Володимировича у користуванні квартирою № 38 у будинку № 13 по вулиці Янгеля у м. Дніпропет' ровську; зобов’язано Сектор у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України Красногвар' дійського РВ ГУМВС України у м. Дніпро' петровську зняти з реєстрації Трофимен' ка Владислава Володимировича у квар' тирі № 38 у будинку № 13 по вулиці Ян' геля у м. Дніпропетровську. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красногвар' дійського районного суду м. Дніпропет' ровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77'б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржене до Апеля' ційного суду Дніпропетровської області в той же строк.

ОГОЛОШЕННЯ Орендодавця " Державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» м. Дніпропетровськ про намір передати в оренду об'єкти державного майна, щодо яких надішли заяви Орган управління: Державне космічне агентство України

Заяви про оренду зазначеного об'єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 49047, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька,1, ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова», тел. 7876648. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÄÎ 80-в××ß ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ

Óñ³ ñï³ðí³ ïèòàííÿ ïîäàòê³âö³ òà ãðîìàäñüê³ñòü âèð³øóâàòèìóòü âèêëþ÷íî öèâ³ë³çîâàíèìè øëÿõàìè. Àêö³¿ ïðîòåñòó ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ñï³ëüíîòè âèçíàëè íåäîðå÷íèìè Таке рішення прийняли члени Громадської Ради при ДПС України. Відповідна резолюція була схвалена під час засідання 24 листопада 2011 року. Виступаючи перед представниками громадськості, Голова ДПС України Олександр Клименко, у свою чергу, зазначив, що на сьогодні існує певний алгоритм консуль-

«ÇÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÐÅòÎÍÓ» Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë íàãîðîäèâ Ñòàí³ñëàâà Âîðîòíè÷åíêà ñïåö³àëüíîþ â³äçíàêîþ «Çà ðîçâèòîê ðåã³îíó». пам’ять про козаків перетворилась на реальний приклад служіння Вітчизні, відданості народній справі. Хотілося б, щоб в основу національної ідеї українці взяли постулати життя пракозаків і створили сильну сучасну державу.

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ÏβÄÎÌËߪ

ÄÏÑ ³ ãðîìàäñüê³ñòü äîìîâèëèñÿ ïðî öèâ³ë³çîâàíå ñï³ëêóâàííÿ тацій із підприємництвом, який включає різноманітні механізми зворотного зв'язку, обговорення та вирішення всіх питань, що стосуються взаємин з платниками податків. «Сьогодні ми з вами спромоглися перенести громадське обговорення з майданів за стіл переговорів. Особисто я вважаю це нашою спільною перемогою. Перемогою конструктивного мислення та

здорового глузду над емоціями та провокаціями», наголосив Олександр Клименко. У схваленій резолюції члени Громадської Ради закликали представників бізнесу до конструктивного діалогу з податковим відомством при вирішенні проблемних питань. Така цивілізована співпраця сприятиме розвитку підприємництва та економічному зростанню

держави, вважають представники громадськості. «Податкова відкрита для тих, хто хоче змінити щось на краще. Для тих, хто критикуватиме конструктивно і пропонуватиме альтернативу. Не існує такої проблеми, яку неможливо було б вирішити шляхом компромісу та діалогу», - зауважив Олександр Клименко у відповідь на вердикт підприємницьких організацій.

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÓª

Ïåðåë³ê íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ËÈÑÒÎÏÀIJ 2011 ÐÎÊÓ ß.Â. ͲÊÎËÅÍÊÎ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Â²ÄIJËÓ ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÄÐÓÊÎÂÀÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â ÌÀÑÎÂί ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÒÀ ËÅÃÀ˲ÇÀÖ²¯ ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ ÃÐÎÌÀÄßÍ 1. Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 17.10.2011 №Р-743/0/3-11 «Про втрату чинності розпорядження голови облдержадміністрації від

29.01.2001 № 32-р», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 03.11.2011 за № 114/1730. 2. Наказ Дніпропетровської митниці від 24.10.2011 № 745 «Про внесення змін у додаток 1 до Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування від-

ділу митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці на території ПП «ЕДВАНС КР», зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 10.11.2011 № 115/1731. 3. Наказ Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від

ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ (ËÅÃÀ˲ÇÎÂÀÍÈÕ) ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ ÃÐÎÌÀÄßÍ, ÁËÀÃÎIJÉÍÈÕ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÒÀ ²ÍØÈÕ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÔÎÐÌÓÂÀÍÜ ÇÀ ËÈÑÒÎÏÀÄ 2011 ÐÎÊÓ

Îòàìàíó Âàñèëüê³âñüêîãî îêðåìîãî êîçàöüêîãî êîøà, ãåíåðàë-îñàâóëó Ñòàí³ñëàâó Âîðîòíè÷åíêó òà Âàñèëüê³âùèí³ âäàëîñü çëàìàòè ñòåðåîòèïè áàéäóæîñò³ äî ïðàçâè÷à¿â êîçàê³â, âèâ³ðåíèõ â³êîâèìè òðàäèö³ÿìè íàøîãî íàðîäó

рунжому Петру Заболотному. - Чи взаємодієте з місцевою владою? - Влада нам всіляко сприяє, виділяє фінанси, допомагає транспортом. - А як відпочивають сучасні козаки? - Ми створили власний духовий оркестр, є танцювальний колектив. - У Вашому віці більше про онуків дбають. А тут таке навантаження. Чому погодились? - Буду щирий - поклик душі. Моє найсильніше бажання, аби історична

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÀÍÍÀ ÁÅÐÁÅÍÅÖÜ, ÔÎÒÎ ÑÅÐÃ²ß ÕÎÐÎØÈËÎÂÀ

ли жіночу козацьку районну організацію «Берегиня». На базі СПТУ №74 гартують міць джури - це підлітки 14-16 років. - Кого берете в козацькі сотні? - Козаком чи козачкою може бути будь-хто, хто ладен завжди сповідувати закон козацької честі. Наша організація сьогодні складається з 320 членів. Козацькі сотні очолюють авторитетні люди краю. Підпорядковуємось Верховному отаману спілки козаків Південно-Східної України генерал-хо-

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

²äå¿ êîçàöòâà îá’ºäíóþòü

- Станіславе Трохимовичу, з чого все починалось? - Із розробки стратегії патріотичного виховання. Патріотом можна вирости, опираючись на об’єктивну правду історії. Васильківщина - козацький край. У наших козаків любов до Вітчизни, рівність, братерство, духовність - на чільному місці, самодисципліна понад усе. Благородні ідеї, закладені історією, ми втілюємо в сьогоденні. На свята розташовуємо намети з козацькими клейнодами, вишитими рушниками. Аби навчитись посправжньому цінувати її величність жінку, створи-

28.11.2011 № 1415 «Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство», зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 29.11.2011 за № 116/1732.

1. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ôåäåðàö³ÿ ñòð³ëüáè ç ëóêà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüê, ïð. 50 ðîê³â ÑÐÑÐ, áóä. 1-Ä, êâ. 65, çàðåºñòðîâàíî 02.11.2011 ¹ 1322. 2. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé îñåðåäîê Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Íàðîäíà àêàäåì³ÿ òâîð÷îñò³ ³íâàë³ä³â», ì. Êðèâèé гã, âóë. Ñï³âäðóæíîñò³, áóä. 3, êâ. 10, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 02.11.2011 ¹ 384. 3. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «ÅÐ²Ñ ÅÐÒÎÁÀ», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Øåâ÷åíêà, 36/ 34, çàðåºñòðîâàíî 11.11.2011 ¹ 1323. 4. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ôåäåðàö³ÿ ãîëüôó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Øåâ÷åíêà, 41, çàðåºñòðîâàíî 14.11.2011 ¹ 1324. 5. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Çàõèñò àâòîðñüêèõ ïðàâ â ³íòåðíåò³», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. Êàðëà Ìàðêñà, áóä. 99, êâ. 1, çàðåºñòðîâàíî 16.11.2011 ¹ 1325. 6. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòîäàâö³â ï³äïðèºìñòâ ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó «Ñîþç ìåòàëóðã³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», ì. Êðèâèé гã, âóë. Ðóäíà, 47, çàðåºñòðîâàíî 18.11.2011 ¹ 1326. 7. Ô³ë³ÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ôîíä Îëåêñàíäðà Ñîñ³ñà» ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ïàíô³ëîâà, áóä. 1, êâ. 2, çàðåºñòðîâàíî 18.11.2011 ¹ 0028. 8. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà íåóðÿäîâà íåïîë³òè÷íà íåïðèáóòêîâà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Öåíòð ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ - Øêîëà Ðàäîñò³», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïë. Æîâòíåâà, áóä. 7, êâ. 11, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 21.11.2011 ¹ 385. 9. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Øóêàþ áàòüê³â», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Äîáëåñíà, áóä. 50, çàðåºñòðîâàíî 23.11.2011 ¹ 1327. 10. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé îñåðåäîê Ñïîðòèâíî¿ ôåäåðàö³¿ íåçðÿ÷èõ Óêðà¿íè, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Øîëîì Àëåéõåìà, 4-à, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 24.11.2011 ¹ 386. 11. ̳ñöåâèé îñåðåäîê Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêå ñóñï³ëüíå îá’ºäíàííÿ «ÃÅÎÐò߻ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áóòîâà, áóä. 291Â, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 25.11.2011 ¹ 387. 12. Áëàãîä³éíèé ôîíä «ÇÅÂÑ», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. Ãàãàð³íà, áóä. 88, êâ. 34, çàðåºñòðîâàíî 25.11.2011 ¹ 0464. 13. Áëàãîä³éíèé ôîíä «Ñóç³ð’ÿ Íà䳿», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. Ãàçåòè «Ïðàâäà», áóä. 143, êâ. 74, çàðåºñòðîâàíî 25.11.2011 ¹ 0465. 14. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Âåêòîð óñï³õó», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Âîêçàëüíà, áóä. 6, êâ. 33, çàðåºñòðîâàíî 30.11.2011 ¹ 1328. 15. Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ «Ìè ðóñè÷³- óêðà¿íö³, áðàòñòâî ñëîâ’ÿí», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïåð. Âàñèëüºâñüêèé, áóä. 2, êâ. 23, çàðåºñòðîâàíî 30.11.2011 ¹ 1329. 16. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé îñåðåäîê Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ôåñòèâàë³â», ì. ͳêîïîëü, âóë. Æóêîâñüêîãî, áóä. 85/1, êâ. 38, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 30.11.2011 ¹ 388.

ÏÅÐÅË²Ê ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É Ó ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ßÊÈÕ Â²ÄÌÎÂËÅÍÎ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ËÈÑÒÎÏÀIJ 2011 ÐÎÊÓ 1. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ôåäåðàö³ÿ ãîëüôó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³». 2. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Çàõèñò àâòîðñüêèõ ïðàâ â ³íòåðíåò³». 3. Áëàãîä³éíèé ôîíä «Äóõîâíà ñïàäùèíà». ß.Â. ͳêîëåíêî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ëåãàë³çàö³¿ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí


14 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÑÅвÑÈ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲ ÒÀ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß INTERNETÒÅÕÍÎËÎÃ²É Ó ÐÎÁÎÒ² ÎÐÃÀͲ ÄÏÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ: Åëåêòðîíí³ ñåðâ³ñè íà ñàéò³ ÄÏÑ Óêðà¿íè www.sta.gov.ua: - «ªäèíà áàçà ïîäàòêîâèõ çíàíü»; - «Ä³çíàéñÿ á³ëüøå ïðî ñâîãî á³çíåñïàðòíåðà»; - «Áàçè äàíèõ ÄÏÑ ïëàòíèê³â ÏÄ»; - «Ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ïðî åëåêòðîííó çâ³òí³ñòü»; - «Àäðåñè ìàñîâî¿ ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â» òîùî. ²íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèé äåïàðòàìåíò äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íàäຠâ³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè çà áàãàòîêàíàëüíèì òåëåôîííèì íîìåðîì 0-800501-007 (áåçêîøòîâíî ç³ ñòàö³îíàðíèõ òåëåôîí³â). Äëÿ ñòâîðåííÿ íàéá³ëüø çðó÷íèõ óìîâ äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â â³äïîâ³ä³ òàêîæ íàäàþòüñÿ ôàêñîì òà åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò (IDD@STA.GOV.UA). Ðåæèì ðîáîòè ²ÄÄ ÄÏÑ ç 8 ãîä.00 õâ. äî 20 ãîä.00 õâ. ùîäåííî, êð³ì ñóáîòè òà íåä³ë³. Íàòàë³ÿ Ãîðÿíà, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³

ÒÀ̲ËÀ ÆÎÐÍßÊ

Ƴíêà, ïðî ÿêó ï³äå ìîâà, - ñàìà ïî ñîá³ ³ñòîð³ÿ. Âîíà æèâèé ñâ³äîê ³, âîäíî÷àñ, ÷àñòèíà ö³ëî¿ åïîõè ЮНІСТЬ ОБПАЛЕНА ВІЙНОЮ Це саме про нашу героїню - дніпропетровчанку Ганну Чайку та її однолітків говорять «їх юність обпалена війною». 21 червня 41-го, коли вона разом з однокласниками кружляла у вихорі випускного балу, навіть не уявляла, що їй та її одноліткам доведеться пережити. Не довелось однокласникам зустрітися наступного дня, щоб сфотографуватись на згадку - хлопці пі-

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288)

ÑÏÎÃÀÄÈ ÇÅÌËß×ÊÈ

Æèâèé ãîëîñ ³ñòî𳿅 шли на фронт. А Ганну, разом з такими ж молодими та відважними, відправили збирати хліб, зводити протитанкові споруди. Залишившись на ворожій території, дівчина стала активним борцем АмурНижньодніпровської молодіжної підпільної організації, аж доки її та соратників не заарештувало гестапо. Так Ганна Іванівна потрапила до катівень Ігренського концтабору, Бухенвальду, Равенсбрюку. Два роки ув’язнена разом з ровесниками, витримувала щоденний каторж-

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

20 äåêàáðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ìàñòåð-êëàññ äëÿ æóðíàëèñòîâ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ PRESSêëóáà ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Ïðåìèÿ äåëîâûõ êðóãîâ PRESSçâàíèå». Ìåðîïðèÿòèå ïîñåòèëî áîëåå 30 ó÷àñòíèêîâ

ний труд, неймовірний холод і нестерпний голод. Несолодко було землячці - на ній експериментували фашистські «медики», а знесилене тіло, в якому ледь жевріло життя, рвали собаки.

ВДОМА ЗУСТРІЛИ БЕЗРАДІСНО Після визволення з концтабору ув'язнені пішки пішли додому. Не застерегли їх навіть прохання не поспішати, аби не потрапити до іншого пекла. Та найгірші прогнози не змусили себе чекати, а все через минулі

поневіряння. Не зламало дівчину навіть виключення з комсомолу. Але, завдяки роботі, за яку має чимало нагород, їй і це вдалось перенести. Заміж Ганна Іванівна виходила лише о д и н раз, і так і не змогла подарувати чоловікові дитину. Відчуваючи за це провину, вони швидко розлучились. Реалізувати ж почуття любові до рідних їй допомогла родина сестри.

ÏÅÐÂÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

госадминистрация и компания Интерпайп. Первый мастер-класс на тему «Как заставить собеседника говорить о том, о чем он говорить не хочет» провел российский журналист, писатель, радио- и телеведущий, автор ряда книг Андрей Максимов. Журналисты Днепропетровщины не в Днепропетровске. Идею только узнали для себя мноразвития журналистики в го нового, но и получили масобласти поддержали обл- су приятных впечатлений.

Ó÷èòüñÿ âñåãäà è âåçäå

существует уже семь лет, в нем участвуют журналисты из Украины и России. Также «акулы пера» могут общаться, обмениваться опытом в рамках прессклуба, который до недавнеКонкурс «Премия дело- го времени был только в вых кругов PRESSзвание» Киеве. Теперь - появился и

²ÉÍÀ Ç̲ÍÈËÀ ÆÈÒÒß ÂÈÏÓÑÊÍÈʲÂ

PRESSÇÂÀÍÈÞ ÓÆÅ ÑÅÌÜ ËÅÒ


МИРСЬКІ СПРАВИ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.12.2011 ð. ¹ 100 (1288) ○

ÏÎÐÀÄÈ ÁÓÂÀËÎÃÎ

Ôåºðâåðê ó íåá³ - ñèìâîë Íîâîãî ðîêó

ÍÎÂÈÍÈ

ÓÂÀÃÀ ÍÀ ÐÀÊÅÒÈ!

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Íàáëèæàþòüñÿ ñâÿòà. ßê ïðàâèëî, âîíè íå îáõîäÿòüñÿ áåç ÿñêðàâîãî, çàõîïëþþ÷îãî ñàëþòó. Ùî íàñàìïåðåä ïîòð³áíî çíàòè ïðè êóï³âë³ ïåòàðä, õëîïàâîê, áåíãàëüñüêèõ âîãí³â ÷è ôåºðâåðê³â? ßê óíèêíóòè á³äè, íå ç³ïñóâàòè äîáðèé íàñòð³é ñîá³ é ³íøèì?

Äî íàéá³ëüø íåáåçïå÷íî¿ ñïîæèâ÷î¿ ï³ðîòåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ñë³ä â³äíåñòè ðàêåòè. Ñòàá³ë³çàòîðè, ÿê³ âèêîíóþòü ó íèõ ðîëü íàïðàâëÿþ÷î¿ ÷àñòèíè, âèãîòîâëåí³ ç äåðåâà. ×åðåç ïîãîäí³ óìîâè, à ³íîä³ íåÿê³ñíó, íåïðîñóøåíó äåðåâèíó, ÿêà äåôîðìóºòüñÿ, âèíèêຠçàãðîçà ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ âèðîáó. Êð³ì òîãî, ïðè íåïðàâèëüíîìó çáåð³ãàíí³ àáî ïðîñòðî÷åíîìó òåðì³í³ 䳿 âèêîðèñòàííÿ ðàêåò íåáåçïå÷íå.

ІНСТРУКЦІЯ ОБОВ'ЯЗКОВО Під час придбання в торгівельній мережі піротехнічної продукції необхідно: Вимагати від продавця копії сертифіката якості виготовлювача і сертифіката відповідності, виданого повноважним органом країни-виробника (постачальника). Перевірити наявність на піротехнічному виробі або його упаковці інформації про термін придатності виробу чи гарантійний термін. При кожному піротехнічному виробі в обов'язковому порядку повинна бути інструкція із застосування (експлуатації), що містить текст про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком споживача щодо його застосування. Інструкція може бути нанесена на корпусі піротехнічного виробу або його споживчій упаковці українською (російською) мовою, а також прикладена до піротехнічного виробу за умови наявності на ньому та в інструкції однозначних ідентифікаційних ознак.

1

речовин, які знаходяться поряд із працюючим виробом. Палаючі елементи виробів (зірки, іскри, шлаки). Ця небезпека виникає при роботі римських свічок, салютів та інших виробів, ефект яких досягається розкиданням на висоті палаючих різнокольорових зірок. Час горіння зірок підбирається так, щоб КАТЕГОРИЧНО вони встигали згоріти раніше, НЕ МОЖНА ніж досягнуть поверхні землі. Існують певні речі, які Тому при неправильному роззабороняється робити. ташуванні виробу ці палаючі Серед них: зірки можуть упасти на зем0 розбирати, ремонтулю. У неякісних бенгальських вати піротехнічні вироби, а вогнів іноді відпадають палаючі шлаки, що небезпечно в також використовувати не за призначенням; домашніх умовах. 0 запускати їх з рук; Небезпечний склад 0 нахилятися під час запродуктів горіння. При горінні піротехнічних скла- пуску; 0 знаходитись після дів у великій кількості утворюються речовини, шкід- підпалу вогнепровідного шнура (вповільнювача) у ливі для здоров'я людини. Звуковий тиск. Ве- небезпечній зоні; 0 направляти або кидати лика гучність при розриві піротехнічних виробів мо- піротехнічний виріб на люНЕБЕЗПЕЧНІ же викликати у глядачів від- дей, бити по ньому будь-якиФАКТОРИ чуття дискомфорту або трав- ми предметами, тягти за гніт; Пам'ятайте, що основни- мування органів слуху. 0 кидати приведені в ми небезпечними факторами при використанні піроÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ технічних засобів є: Полум'я або високотемпературний струмінь продуктів згорання. Цей фактор характерний для - Íåîáõ³äíî óíèêàòè ìîæëèâîñò³ âèïàäêîâîãî ñïðàöþâàíфонтанів, феєрверків і неíÿ ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â óíàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ â³äêðèбезпечний можливістю заòîãî âîãíþ, êóð³ííÿ, 䳿 íàãð³âàëüíèõ ïðèëàä³â òîùî. горання легкозаймистих

2

3

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ç ÏÈÒÀÍÜ ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ÑÈÒÓÀÖ²É ÎÄÀ:

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Á²ËÜØÅ ÃÐÎØÅÉ Ó ÌÅÄÈʲ Äî ïîñàäîâèõ îêëàä³â ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â ìåãàïîë³ñó ùîì³ñÿöÿ äîäàäóòüñÿ 500 ãðí. Òàêèì ÷èíîì äåïóòàòè ì³ñüêðàäè âèð³øèëè ñòèìóëþâàòè ðîáîòó ìåäèê³â òà çàïîâíèòè êàäðîâèé äåô³öèò. Äëÿ öèõ ïîòðåá ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà íàäáàâêè 106 ñ³ìåéíèì ë³êàðÿì âèä³ëåíî 636 òèñ. ãðí. Êð³ì òîãî, äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ âèêëèê³â ãîðîäÿí òà çä³éñíåííÿ ìåäè÷íèõ ìàí³ïóëÿö³é âäîìà 347 òåðàïåâòàì ³ ïåä³àòðàì ïðèäáàþòü ïðî¿çí³ êâèòêè. ̳ñöåâ³é ñêàðáíèö³ âîíè îá³éäóòüñÿ â 302 òèñ. ãðí. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÄÂÀ ÏÎ×ÅÑÍÈÕ ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÀ дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих з вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків; 0 носити підготовлені до запуску піротехнічні вироби у кишенях одягу; 0 запускати їх з видимими механічними пошкодженнями; 0 застосовувати до них великі механічні навантаження; 0 лишати побутові піротехнічні вироби без догляду, вживати заходів щодо безконтрольного доступу до них неповнолітніх дітей; 0 використовувати побутові піротехнічні вироби особам у нетверезому стані; 0 зоставляти піротехнічні вироби, які створюють світлові та шумові ефекти, на відстані ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих та інших громадських споруд та будинків; 0 запускати при сильному вітрі.

Íà äâà ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿíèíà á³ëüøå ñòàëî ó ðàéîí³. Ñåðåä íèõ - ìåøêàíåöü ñåëà Êàðàáèí³âêà, ãîëîâà ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà «Ãðàí³ò» Îëåêñ³é Çëèäíºâ, òà ìåøêàíåöü ñåëà Áîãóñëàâ, ãîëîâà ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà «Øòîðì» Â³êòîð Êîíäðà÷óê. Âèñîê³ â³äçíàêè âîíè îòðèìàëè çà áàãàòîë³òíþ äîáðîñîâ³ñíó ïðàöþ òà àêòèâíó ãðîìàäñüêó ïîçèö³þ.Òåïåð íà Ïàâëîãðàäùèí³ 15 ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ðàéîíó. ○

ÁÀÑÅÉÍ ÄËß Ä²ÒÅÉ

Íà áàç³ äèòñàäêà «Áàðâ³íîê» â³äíîâëÿòü äèòÿ÷èé âîäíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ. ²ç ì³ñüêîãî áþäæåòó â³çüìóòü ìàéæå 500 òèñ. ãðí., ³ç îáëàñíîãî - áëèçüêî 300 òèñ. ãðí. Ïðèºìíî, ùî Äí³ïðîäçåðæèíñüê âêëþ÷åíî äî ÷èñëà ì³ñò, äå â íàéáëèæ÷³ ðîêè äåðæàâíèì êîøòîì çâåäóòü Ïàëàö ëüîäîâèõ âèä³â ñïîðòó. ○

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÓÄÄß ÏÈØŠ²Ðز

Уникайте перекидання

Не нахиляйтесь над виробом

Швидко тікайте не оглядаючись

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Дотримуйтесь безпечної зони

Ãîëîâà Ïåòðîïàâë³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ²ðèíà ͳêîëàºâà íå ò³ëüêè ñóääÿ, àëå é ïîåòåñà. Ƴíêà ëèøå â 38 ðîê³â ñòàëà ñóääåþ, à ïîåòåñà, çà ñâ³òîáà÷åííÿì, - óñå æèòòÿ. Ñïî÷àòêó ²ðèíà ͳêîëàºâà ïî÷àëà äðóêóâàòè òâîð÷³ íàäáàííÿ ó ïîåòè÷íèõ çá³ðêàõ Ïåòðîïàâë³âùèíè. Íèí³ ó íå¿ äâ³ ïîâíîö³íí³ âëàñí³ êíèãè, ãîòóºòüñÿ äî äðóêó òðåòÿ, ÿêó ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü ÷èòà÷³.


ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 27 ГРУДНЯ 2011 РОКУ № 100 (1288)

Áóêåò ³ç ïðèñìàêîì øîêîëàäó «ÂÀÆËÈÂÎ, ÙÎÁ ÖÓÊÅÐÊÀ ϲÄÕÎÄÈËÀ ÔÎÐÌÎÞ» ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÆÅÍÑÊÈÉ ÒÐÓÄ «Íà ïðåäëîæåíèå ìèíèñòåðñòâà ïóòåé ñîîáùåíèÿ ðàñøèðèòü îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ æåíñêîãî òðóäà íà æåëåçíûõ äîðîãàõ ìíîãèå íà÷àëüíèêè äîðîã, óêàçûâàÿ íà ñëàáîñòü æåíùèí, âûñêàçàëèñü çà íåïðèãîäíîñòü æåíùèí ê çàíÿòèþ ðàçíîãî ðîäà äîëæíîñòåé ñòàíöèîííûõ ñëóæàùèõ. À ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî áîëüøèíñòâî æåíùèí ïîäâåðæåíû íåðâíîñòè, äîõîäÿùåé èíîãäà äî èñòåðè÷íîñòè, íàøëè, ÷òî ñîâìåñòíàÿ ñëóæáà èõ ñ ìóæ÷èíàìè, â îñîáåííîñòè â òåõ ñëóæáàõ, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ îñîáîé áîéêîñòüþ, áóäåò äëÿ íèõ ÷åðåñ÷óð òÿæåëà, è â îáùåì âûñêàçàëèñü çà óìåñòíîñòü ïðèìåíåíèÿ òðóäà æåíùèí-þðèñòîâ â þðèäè÷åñêîì îòäåëå.  âèäó ýòèõ îòçûâîâ ïîêà ðåøåíî ñäåëàòü îïûòû ïî äîïóñêó æåíùèí íà ñëóæáó â þðèäè÷åñêèé îòäåë», - ïðî÷èòàëè åêàòåðèíîñëàâöû â ãàçåòå «Ðóññêàÿ ïðàâäà» 11 äåêàáðÿ 1912 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ 31 äåêàáðÿ âå÷åðîì ïîäõîäèò ñûí ê ìàìå è ãîâîðèò: - Äàâàé, êîãäà áóäåò ïîëîâèíà 12-ãî çàêðè÷èì: «Íîâûé ãîä! Íîâûé ãîä!» - Çà÷åì ýòî? - À ïóñòü íàøè ñîñåäè äóìàþò, ÷òî ê íàì Íîâûé ãîä ðàíüøå ïðèøåë. ☺ ☺ ☺ 31 äåêàáðÿ. Çâîíèò ðåáåíîê: - Àëå, ñêîðàÿ? Ïðèåçæàéòå ñêîðåå. Íàø ïàïà ñ óìà ñîøåë. Íàäåë êðàñíûé õàëàò, âàëåíêè è âñåì ãîâîðèò, ÷òî îí Äåä Ìîðîç. ☺ ☺ ☺ - Íó è ÷òî âû ñ Êàòåé ðåøèëè ïî ïîâîäó Íîâîãî ãîäà? - Ìû ðåøèëè - ïóñòü íàñòóïàåò. ☺ ☺ ☺ - Äåä Ìîðîç, ïðîøó òåáÿ, ïîäàðè ìíå êîíñòðóêòîð (Ëåãî), - êðè÷èò ðåáåíîê. - Íå êðè÷è òàê, Äåä Ìîðîç óñëûøèò äàæå øåïîò, - óñïîêàèâàåò åãî ìàìà. - Äà, íî ïàïà çàêðûëñÿ â ñâîåé êîìíàòå è ìîã áû íå óñëûøàòü. ☺ ☺ ☺ Çà íîâîãîäíèì ñòîëîì. - Ïî÷åìó òû çàêðûâàåøü ãëàçà êàæäûé ðàç, êîãäà ïüåøü? - Äà ÿ îáåùàë æåíå, ÷òî â Íîâîì ãîäó áîëüøå íå áóäó çàãëÿäûâàòü â ðþìêó... ☺ ☺ ☺ Òåëåôîííûé îïðîñ, ïðîâåäåííûé íàóòðî ïîñëå 31 äåêàáðÿ, äàë ñëåäóþùèå

ðåçóëüòàòû: 2% îïðîøåííûõ îòâåòèëè «äà»; 3% - «àëëî»; îñòàëüíûå 95% çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü. ☺ ☺ ☺ Ìyæèê yòpîì ïîñëå âñòpå÷è Íîâîãî ãîäà ñ îïyõøèì ëèöîì, êpàñíûìè ãëàçàìè, íåápèòûé, ñòîèò è ñìîòpèòñÿ â çåpêàëî: «Òàê âîò òû êàêîé, ÷åëîâåê 3-ãî òûñÿ÷åëåòèÿ»... ☺ ☺ ☺ Äâà àêòåðà ïîäðàáàòûâàþò ïîä Íîâûé ãîä äåäàìè ìîðîçàìè. Îäèí ïðîñèò äðóãîãî: - Ñëóøàé, çàéäè ê ìîåé ñåìüå, ïîçäðàâü èõ ñ ïðàçäíèêîì. - À ïî÷åìó òû ñàì íå ìîæåøü? - Äà ÿ ñëèøêîì äîðîãî áåðó. ☺ ☺ ☺  ñåìüå áûëî äâîå äåòåé îäèí ïåññèìèñò, à äðóãîé îïòèìèñò. Ïðèáëèæàåòñÿ Íîâûé ãîä. Ðåøèëè èõ ðîäèòåëè «óðîâíÿòü», íó ÷òîáû íå òàêèå êðàéíîñòè áûëè, è ïðèãîòîâèëè ïîäàðêè: ïåññèìèñòó ëîøàäêó, à îïòèìèñòó êó÷ó êîíñêîãî íàâîçà. Óòðîì äåòè ïðîñûïàþòñÿ... Ïåññèìèñò: - Hyyy, ëîøàäêààà... Ìàëåíüêàÿ, à ÿ õîòåë áîëüøóþ... Êîðè÷íåâàÿ, à ÿ õîòåë ñåðóþ â ÿáëîêàõ... Äåpåâÿííàààÿÿÿÿ, à ÿ õîòåë æèâyyyþþþþ... Îïòèìèñò: - À y ìåíÿ æèâàÿ! òîëüêî óáåæàëà!

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ Ç ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÀÐÕ²ÂÓ ÀËÜÎÍÈ ÃÎÐØÓÍÎÂί

Áóêåòîì òþëüïàí³â óçèìêó òà îáåðåìêîì ðîìàøîê âîñåíè âæå äàâíî í³êîãî íå çäèâóºø. Ôëîðèñòè ëþäè, ÿê³ äîïîìàãàþòü íàì ïðèêðàøàòè ñâîº æèòòÿ êâ³òàìè. Àëå öå ìèñòåöòâî áóâຠùå ³ç ã³ðêóâàòèì ïðèñìàêîì ìèãäàëþ àáî ç ñóíè÷íîþ íà÷èíêîþ. Ìàéñòðèíÿ øîêîëàäíî-êâ³òêîâèõ øåäåâð³â äí³ïðîïåòðîâ÷àíêà Àëüîíà Ãîðøóíîâà åêñêëþçèâíî ðîçïîâ³ëà «Â³ñòÿì» ïðî ëþáîâ äî ñîëîäêîãî, ë³êè â³ä äåïðåñ³¿ òà ñâ³é ïîãëÿä íà ùàñòÿ СЕРЦЕ В ПОДАРУНОК - Альоно, з чого почалось твоє захоплення? - Це сталось випадково. Побачила ідею в Інтернеті й вирішила спробувати - ось уже три роки пробую! (Посміхається!). - Де ти навчалась? - Я закінчила Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка за спеціальністю облік та аудит. - Із яких цукерок найчастіше робиш замовлення? - В основному це шоколадні цукерки від різних українських виробників. Карамель використовую рідко - на замовлення, для дитячих букетів. - «Матеріал» для роботи обираєш сама чи замовник?

ÏÎÃÎÄÀ Вт 27.12 Ср 28.12 Чт 29.12

+3 +5 0С +3 +5 0С +4 +6 0С 0 +2 0С

захід. 56 м/с півн.захід. 15 м/с

+3 +5 0С 0 2 0С

півд. 23 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÏËÀÒÍÈÕ ÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀѲ ÍÅ ÏÐÎÂÎÄÆÓ» Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

- Все індивідуально. Якщо замовник хоче якусь конкретну цукерку, тоді я пропоную варіанти букетів. Важливо, щоб вона підходила формою, обгорткою. Наприклад, виноградне гроно з «Рафаело» точно не вийде! - Яке замовлення було найоригінальнішим? - Таких багато. Ось недавно робили серце з цукерок вагою 6 кг. Замовляла дружина чоловікові на 60 років.

- Сама любиш солодке? - Так, але не цукерки. Більше - домашні тортики та десерти.

ЗАМОВЛЕННЯ З УСІЄЇ УКРАЇНИ - Альоно, чи не плануєш проводити навчальні майстеркласи? - Зараз у мене в студії є учні. Але дуже важко знайти людей близьких по духу. Наразі у нашій майстерні тепла творча атмосфера. Я навчаю людей, які працюватимуть у мене. Плат-

ÄËß ÒÈÕ, ÕÒÎ ÇÀÖ²ÊÀÂÈÂÑß

Ñòóä³ÿ ôëîðèñòèêè «Ñîëîäê³ Êâ³òè», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, +38 (056) 735-49-70 , +38 (096) 470-18-74, +38 (050) 936-61-35. www.sweetflowers.com.ua

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

них майстер-класів не проводжу. - Які знання та вміння необхідні, щоб працювати флористом? - Найголовніше - бажання вчитися! Щодня вдосконалюватись та прагнути більшого. Ця робота не така проста, як здається. Нею потрібно жити. - Що тебе стимулює, коли опускаються руки? - Добрі справи та поїздка до батьків - найкращі ліки від хандри й депресії. - Як проводиш вільний час? - Його в мене мало. Серед моїх захоплень керування авто і приготування смачних страв для близьких. Але найбільше моє щастя - донечка Софійка. Кожну вільну хвилинку намагаюсь проводити з нею. - Якщо порівняти з іншими містами України, у Дніпропетровську більше чи менше поціновувачів солодких шедеврів? - Не хочу порівнювати, але дзвінки й замовлення у мене є з усієї України.

Номер підписано до друку 26.12.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 1893

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement