Page 1

р1

ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÍÅÏÐÎÑÒÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

«ÄÍÅÏÐÎÂÎÄÑÒÐÎÉ» 50 ËÅÒ ÓÏÎÐÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ

16

2

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ ÇÓÑÒвÍÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ÂÅÐÕÈ ÇÀ ÂÈÊÐÀÄÀ×ÀÌÈ ßËÈÍÎÊ

15

6

ÄÎÐÎÃÀ ÍÀÂÊÎËÎ ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№95 (1283) Четвер, 8 грудня 2011 р.

Çàâåðøóºòüñÿ áóä³âíèöòâî ïåðøî¿ ÷åðãè îá’¿çíî¿ äîðîãè íàâêîëî Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Öå - íàéá³ëüøèé ³íôðàñòðóêòóðíèé ïðîåêò ó ðåã³îí³ çà âñ³ ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà ðåçóëüòàò äåðæàâíîãî ï³äõîäó äî ìîäåðí³çàö³¿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè îáëàñò³. Áóä³âíèöòâî âåäåòüñÿ çà ï³äòðèìêè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÏÓÑÊÀ

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÑÒÐÀÍÛ Âî âòîðíèê Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïðèíÿë ó÷àñòèå â öåðåìîíèè ïóñêà äîìåííîé ïå÷è íà Åíàêèåâñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì çàâîäå. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîä÷åðêíóë, ÷òî íîâîå îáîðóäîâàíèå ïîçâîëèò íå òîëüêî ïðîèçâîäèòü áîëåå êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, íî è óìåíüøèò íàãðóçêó íà ýêîëîãèþ. Îáùàÿñü ñ æóðíàëèñòàìè â Åíàêèåâî, Âèêòîð ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî ýôôåêòèâíàÿ ðåàëèçàöèÿ ðåôîðì â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîçâîëèò ìîäåðíèçèðîâàòü ñòðàíó è óëó÷øèòü æèçíü óêðàèíöåâ.

+

ÑÎÇÄÀÄÓÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ

ÆÈËÜÅ ÄËß ÑÈÐÎÒ

Áåç âçàèìîâûðó÷êè íå âûæèòü

5

6 äåêàáðÿ óêðàèíñêèå âîåííûå îòìåòèëè 20-þ ãîäîâùèíó Óêðàèíñêîé àðìèè. Ñ ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé âîåííîñëóæàùèõ è âåòåðàíîâ ïîçäðàâèë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû - Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàíäóþùèé ÂÑÓ Âèêòîð ßíóêîâè÷.  ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà «Â³ñò³» ïîîáùàëèñü ñ ëåò÷èêîì-ñíàéïåðîì (â íàøåé ñòðàíå òàêèõ ëþäåé âñåãî ñåìü), ïîëêîâíèêîì Àíäðååì Êîãóòîì. Çà ïëå÷àìè êîìàíäèðà ïîëêà - ìèðîòâîð÷åñêèå ìèññèè â Ëèáåðèè, Êîò-Ä’Èâóàðå è ñëóæáà â Àôãàíèñòàíå.

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÍÎÓ-ÕÀÓ: ÅËÊÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Ïðèáëèæàåòñÿ Íîâûé ãîä, à âìåñòå ñ íèì - ïðåäïðàçäíè÷íûå õëîïîòû. Ïðîäóìàòü ìåíþ, êóïèòü ïîäàðêè, íî ãëàâíîå - ïðèîáðåñòè åëêó òàêèå «ïóíêòèêè» ñòàâèò äëÿ ñåáÿ êàæäûé èç íàñ. Åñëè âàì áåçóìíî æàëü ñðóáëåííûõ êðàñàâèö, êîòîðûõ ïîñëå ÿíâàðñêèõ ãóëÿíèé ïðèõîäèòñÿ âûêè-

äûâàòü â ìóñîð, çàêàæèòå åëêó íàïðîêàò. Ïðàâäà, åñòü îäíî «íî» - äëÿ ýòîãî âû äîëæíû æèòü â Îäåññå. Èìåííî â ýòîì ãîðîäå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Ãîðçåëåíòðåñò» îðãàíèçîâàëî óíèêàëüíóþ ïðåäíîâîãîäíþþ àêöèþ äëÿ æèòåëåé. Öåëü óñëóãè - èçáåæàòü ìàññîâîãî ïîñòïðàçäíè÷íîãî âûáðîñà õâîéíûõ –äåðåâüåâ.

 ìèðå óæå äàâíî ñóùåñòâóåò òàêàÿ ïðàêòèêà, êîãäà ëþäè àðåíäóþò æèâûå åëêè, óêðàøàþò èìè ñâîè äîìà, à ïîòîì â öåëîñòè è ñîõðàííîñòè âîçâðàùàþò îáðàòíî. Äåðåâüÿ ëåãêî òðàíñïîðòèðóþòñÿ, ïîñêîëüêó íàõîäÿòñÿ â ñïåöèàëüíûõ ãîðøêàõ ñ ïî÷âîé. Äîñòàâêó íà äîì è âûâîç õâîè îñóùåñòâëÿþò ñîòðóäíèêè Ãîðçåëåí-

òðåñòà. Ïî çàâåðøåíèè ñðîêà äîãîâîðà àðåíäàòîðó âîçâðàùàþò 50 % ñòîèìîñòè åëî÷êè. Êðîìå òîãî, îäåññèòû ïåðâûå óêðàèíöû, ó êîòîðûõ áóäåò âîçìîæíîñòü âçÿòü «íà âðåìÿ» äàæå ãîëóáóþ åëü. Òðèäöàòü «ó÷àñòíèö» àêöèè «Åëêà íàïðîêàò» óæå âûñòàâëåíû íà òîðãîâîé ïëîùàäêå Ãîðçåëåíòðåñòà.

18 Òàºìíèö³ ³ñòîð³¿. ßê êîçàêè ªâðîïó âðÿòóâàëè cmyk

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Íèêîëàé Àçàðîâ ïîðó÷èë ñîçäàòü ïðîãðàììó îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì äåòåé-ñèðîò è äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîé îïåêè, êîòîðûå äîñòèãëè ñîâåðøåííîëåòèÿ. Ïî ñëîâàì Ãëàâû ïðàâèòåëüñòâà, ýòà ïðîáëåìà î÷åíü âàæíà äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå ïîñëå äîñòèæåíèÿ 18 ëåò íå èìåþò ñîáñòâåííîãî óãëà, è ðîäèòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ñòàðòîâûå óñëîâèÿ âî âçðîñëîé æèçíè. ○

ÄÀÄÓÒ ÑÊÎÐÎÑÒÈ

ÏÅÐÂÛÅ ÐÅÉÑÛ Ïåðâûå ðåéñû «Óêðàèíñêèõ ýêñïðåññîâ» - ñêîðîñòíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîåçäàìè Hyundai - íà÷íóòñÿ 15 ìàÿ áóäóùåãî ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùèë âèöå-ïðåìüåð - ìèíèñòð èíôðàñòðóêòóðû Áîðèñ Êîëåñíèêîâ.  äåêàáðå 2010-ãî «Óêðçàëiçíèöÿ» è êîðïîðàöèÿ Hyundai ïîäïèñàëè êîíòðàêò íà ïîñòàâêó 10 ñêîðîñòíûõ ïîåçäîâ äëÿ ïåðåâîçêè ãîñòåé ôèíàëà Åâðî-2012.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283)

ÐÎÁÎ×ÈÉ Â²ÇÈÒ

Äí³ïðîïåòðîâùèíà çóñòð³íå Ïðåçèäåíòà Крім цього, завтра в області уперше пройде Рада Регіонів - консультативно-дорадчий орган Президента, до складу якого входять Прем’єрміністр, Голова Верховної Ради, всі члени Кабміну, голови облдержадміністрацій та облрад, голови парламентських комітетів та мери найбільших міст. Губернатор висловив упевненість, що захід такого рівня дасть нашому регіону новий стимул для розвитку. У рамках проведення Ради Регіонів уперше використають новий логотип Дніпропетровщини, виконаний у стилі емблем європейських столиць. Він символізує те, що наша область - ракетна столиця України із дуже розвиненою промисловістю, глибокими історично-духовними традиціями, відкрита до дружби й співробітництва.

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó ÷åòâåð â îáëàñòü ³ç ðîáî÷èì â³çèòîì ïðè¿äå Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷. Ïðî ïðîãðàìó ïåðåáóâàííÿ Ãëàâè äåðæàâè íà áðèô³íãó æóðíàë³ñòàì ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë

ÄÐÓò  ÊÐÀ¯Í²

ÏÐÈÂÀÁËÞªÌÎ ²ÍÂÅÑÒÎв Äí³ïðîïåòðîâùèíà âïåâíåíî óòðèìóº äðóãå ì³ñöå ó ðåéòèíãó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåã³îí³â, ïîñòóïèâøèñü Êèºâó. Íà òðåòº ì³ñöå, ñòð³ìêî îá³ãíàâøè ñóïåðíèê³â, âèéøîâ Õàðê³â. Ñàìå ö³ òðè ðåã³îíè, ÿê ³ ðàí³øå, çàëèøàþòüñÿ íàéá³ëüø ïðèâàáëèâèìè äëÿ ³íâåñòèö³é. À îñü Çàêàðïàòòÿ, Ëüâ³â òà Êðèì âòðàòèëè ñâî¿ ïåðåâàãè.

Віктор Янукович проведе нараду щодо завершення першої черги об’їзної дороги. Там залишилось тільки провести технічні випробування мосту й шляхопроводів та дати встоятись верхньому шару дорожнього покриття. У рамках візиту до Кривого Рогу Президент відкриє перинатальний центр на 76 ліжкомісць, розрахований на

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß

ÎÍÎÂËÅÍÈÉ ÑÀÉÒ ÎÁËÐÀÄÈ

ÐÀIJ ÐÅòÎͲ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÜ ÍÎÂÈÉ ËÎÃÎÒÈÏ ÎÁËÀÑÒ²

ÑËÓƲÍÍß ÑÓÑϲËÜÑÒÂÓ

Ñâÿòî ì³ñöåâèõ ãðîìàä

Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðåçåíòóâàâ îíîâëåíèé ñàéò îáëðàäè. Éîãî àäðåñà ëèøèëàñü íåçì³ííîþ - oblrada.dp.ua. Íàòîì³ñòü îô³ö³éíà ³íòåðíåò-ñòîð³íêà ðåã³îíàëüíîãî «ïàðëàìåíòó» ìຠíîâèé ³íòåðôåéñ. Êð³ì êàðòè îáëàñò³, òóò òåïåð º ³íòåðàêòèâíå îïèòóâàííÿ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â, ïðîãíîç ïîãîäè òà ñïèñîê âàêàíñ³é. Óæå ñüîãîäí³ íà ñàéò³ ïðåäñòàâëåíî òèñÿ÷ó ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â. ○

3 тисячі пологів на місяць. Там буде встановлено найсучасніше обладнання, що допомагатиме доглядати новонароджених вагою від 500 грамів. Глава держави також вручить ключі від нових квартир 89 сім'ям медпрацівників міста.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ïðèâ³òàëè ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì ○

ÂÀÆËÈÂÈÉ Â²ÇÈÒ

Ó ÍÀÑ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ 7 ãðóäíÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíó â³äâ³äàâ ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Îëåêñàíäð Àí³ùåíêî. ³í ïðîâ³â íàðàäó ç ìåäïðàö³âíèêàìè ùîäî ï³ëîòíîãî ïðîåêòó ðåôîðìóâàííÿ ìåäèöèíè â îáëàñò³, à òàêîæ îãëÿíóâ Îáëàñíèé öåíòð åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô, öåíòðè ïåðâèííî¿ ìåäèêîñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè îáëàñò³ òà ³íø³ ìåäçàêëàäè.

Звертаючись з вітальним словом до присутніх, голова облдержадміністрації Олександр Вілкул з гордістю зазначив: «День працівників місцевого самоврядування - свято сильних людей, справжніх лідерів, яким довіряють громади,

ÓÑϲØÍÎ ÐÅÀ˲ÇÓÞÒÜÑß ÏÐÎÅÊÒÈ ÃÐÎÌÀÄ

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÃÐÀÔ²Ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí ïîñàäîâèìè îñîáàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ãðóäåíü 2011 ðîêó

які служать людям і суспільству - своєму селу, району, місту, області, країні!». Губернатор та голова обласної ради відзначили досягнення службовців. Зокрема, кращим представникам професії Євген Удод вручив дипломи переможців обласного конкурсу серед посадових осіб органів місцевого самоврядування. У номінації «Кращий міський голова міст обласного значення з районним поділом» переміг мер Дніпропетровська Іван Куліченко.

Нагадаємо: День місцевого самоврядування в Україні відзначається з нагоди прийняття 7 грудня 1990 року Закону «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування».

ÂIÄÇÍÀ×ÈËÈ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÑËÓÆÁÎÂÖIÂ

ÏÀÐÒÍÅÐÑÜÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

Ìîäåðí³çóþòü àãðàðíó ãàëóçü

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ó ñåðåäó ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðåçåíòóâàâ ïàðòíåðñüêèé ïðîåêò ç³ ñòâîðåííÿ ïåðøî¿ â Óêðà¿í³ êîîïåðàòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ìîëî÷íî¿ ôåðìè. Âîíà çàñíîâàíà îá’ºäíàííÿì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ îáñëóãîâóþ÷èõ êîîïåðàòèâ³â (ÑÎÊ). Ïðîåêò âò³ëþºòüñÿ ó ðàìêàõ ä³þ÷î¿ ïðîãðàìè «Ðîçâèòîê ìîëî÷àðñüêèõ êîîïåðàòèâ³â»

«Згідно з розробленою по ініціативі губернатора Олександра Вілкула Комплексною стратегією модернізації Дніпропетровщини, регіональна влада взяла курс на диверсифікацію економіки», - підкреслив Євген Удод. У ній сільське господарство визначили одним із пріоритетних кластерів економіки Дніпропетровщини. Проект зі створення навчальної молочної ферми вартістю 1,5 млн. євро фінансуватиметься за рахунок залучення соціальних інвестицій. У результаті його реалізації покращаться умови життя більш ніж 1100 сільських родин. Перша черга ферми СП «Молочарське» буде готова до травня, друга - до листопада 2012 року. Вже закуплено унікальне обладнання - силосопакувальна машина, комбайни, 5 тракторів, прес-підбирач, косарки.


р3

СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

Ó ÖÈÔÐÀÕ ÒÀ ÔÀÊÒÀÕ

Äîðîãà íàâêîëî Äí³ïðîïåòðîâñüêà

ÍÎÂÈÍÈ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ ÇÀÕÈÙÅͲ

ÏÎÄÁÀËÈ ÏÐÎ ÊÎÌÔÎÐÒ Çà çàâäàííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ îáëàñò³ ïàíäóñàìè òà ³íøèìè çàñîáàìè äëÿ áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó îáëàäíàíî âñ³ óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ. Êð³ì òîãî, çà ñïðèÿííÿ ãóáåðíàòîðà ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â â îáëàñò³ â³äðåìîíòîâàíî ïîíàä 480 êâàðòèð ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Äî ê³íöÿ ðîêó öÿ öèôðà ñÿãíå áëèçüêî 500 ïîìåøêàíü. Ðåìîíòè ïðîâîäÿòü äåðæàâíèì êîøòîì.

ÌÀÐ²ß ²ÂÀÍÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Çàâåðøóºòüñÿ áóä³âíèöòâî ïåðøî¿ ÷åðãè îá’¿çíî¿ äîðîãè íàâêîëî Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Öå - íàéá³ëüøèé ³íôðàñòðóêòóðíèé ïðîåêò ó ðåã³îí³ çà âñ³ ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà ðåçóëüòàò äåðæàâíîãî ï³äõîäó äî ìîäåðí³çàö³¿ äîðîæíüîòðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè îáëàñò³

IJÉβ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

² ÊÍÈÆÊÈ, ² ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐÈ Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ ÎÁÕ²Ä

Будівництво ведеться за підтримки Президента України Віктора Януковича. Він дав доручення Уряду виділити необхідні кошти для того, щоб всі ділянки були здані в експлуатацію до 2015 року, а перша - вже наприкінці 2011 року.

. Áëèçüêî 70 êì - ïðîòÿæí³ñòü óñ³º¿ îá’¿çíî¿ ðàçîì ç ïðàâîáåðåæíèìè ç’¿çäàìè ç Êàéäàöüêîãî ìîñòó; . 2015 ð³ê - çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà óñ³õ ä³ëÿíîê äîðîãè.

ÎÁ’¯ÇÍÀ - ÍÀÉÁ²ËÜØÈÉ ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ Ó ÐÅòÎͲ Відкриття такого об’єкта зменшить екологічне навантаження на обласний центр та звільнить його від транзитного транспорту.

Як наслідок - новозбудовані магістралі Дніпропетровська прослужать значно довше, а повітря буде набагато чистішим. За словами губернато-

ра Олександра Вілкула, реалізація проекту дуже важлива для розвитку міста, здоров’я та комфорту городян. Голова облдержадміністрації безпосередньо контролює хід робіт на кожному етапі.

Наразі триває активна підготовка щодо будівництва другої черги об’їзної. Це наступні 20 км дороги, які пролягатимуть до а/д Харків Сімферополь. Вона має бути збудована до кінця 2012 року.

ÄÐÓÃÀ ×ÅÐÃÀ . ïðîòÿæí³ñòü - 19,6 êì; . äå ïðîéäå:

9 â³ä à/ä Äí³ïðîïåòðîâñüê-Çàïîð³ææÿ äî ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê - 5,8 êì, 9 â³ä ìåæ³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà äî âóë. ̳ëüìàíà - 1,1 êì, 9 â³ä âóë. Ãàâàíñüêà äî ìåæ³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà - 3,5 êì, 9 â³ä ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà äî à/ä Õàðê³â ѳìôåðîïîëü - 9,2 êì . íåîáõ³äíî çáóäóâàòè: 9 øëÿõîïðîâîäè, ìîñòè - 7 øò. 9 òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè - 5 øò.

ÏÅÐØÀ ×ÅÐÃÀ . ïðîòÿæí³ñòü - 18,0 êì; . äå ïðîéäå - â³ä à/ä Çíàì’ÿíêà-Ëóãàíñüê - ²çâàðè-

íå äî à/ä Áîðèñï³ëü - Äí³ïðîïåòðîâñüê - Çàïîð³ææÿ; . ïëîùà çàéíÿòèõ çåìåëü 157,0 ãà; . çáóäîâàíî 6 øëÿõîïðîâîä³â ³ 1 ì³ñò; . ïåðåâëàøòîâàíî: 9 8 ãàçîïðîâîä³â, 9 25 êàáåë³â çâ’ÿçêó, 9 11 ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷, 9 7 âîäîâîä³â Ôðóíçåíñüêî¿ çðîøóâàëüíî¿ ñèñòåìè. . 810 ìëí. ãðí. âèä³ëèâ Êàáì³í äëÿ áóä³âíèöòâà îá’¿çíî¿ â 2011 ðîö³; . 7,5 òèñÿ÷³ îäèíèöü òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòó íà äîáó, ùî ðóõàºòüñÿ ó Êðèâîð³çüêîìó òà Çàïîð³çüêîìó íàïðÿìêàõ, âèâåäå çà ìåæ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïåðøà ÷àñòèíà îá’¿çíî¿; . íà 1/4 (àáî íà 225 òîíí ùîð³÷íî) çìåíøàòüñÿ øê³äëèâ³ âèêèäè òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³.

Çà ñïðèÿííÿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â ðàìêàõ Äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè «Ñòî â³äñîòê³â» äëÿ îíîâëåííÿ òåõí³÷íî¿ áàçè êàá³íåò³â ³íôîðìàòèêè øêîëè 17 ì³ñò òà ðàéîí³â îáëàñò³ îòðèìàëè 26 êîìï’þòåðíèõ êëàñ³â. Òàêîæ 8 ìîá³ëüíèõ êîìï’þòåðíèõ êëàñ³â îòðèìàëè ñïåöøêîëè é øêîëè-³íòåðíàòè. Êð³ì òîãî, çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà äî 15 ãðóäíÿ âñ³ ñ³ëüñüê³ øêîëè îáëàñò³ îòðèìàþòü êîìïëåêòè ³ç 53 êíèã òâîð³â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ àâòîð³â.

ÏÐÎÅÊÒ ÂÀÆËÈÂÈÉ ÄËß ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ì²ÑÒÀ ² ÇÄÎÐÎÂ’ß ÃÎÐÎÄßÍ

ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ²

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ Â²ÉÑÜÊÎÂÈÕ ²ç íàãîäè 20-ð³÷÷ÿ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè òà Äíÿ óêðà¿íñüêî¿ àð쳿 ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â òåàòð³ ³ì. Øåâ÷åíêà â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³, â ÿêèõ âçÿâ ó÷àñòü çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà ²âàí Ñòóïàê. ϳä ÷àñ çàõîäó êðàùèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â íàãîðîäæåíî â³äçíàêàìè ãóáåðíàòîðà, ãîëîâè îáëðàäè, ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè. ○

ÏÅÐÅÂÈÊÎÍÀËÈ ÏËÀÍ

˲ÄÅÐÑÜʲ ÏÎÇÈÖ²¯ ÌÈÒÍÈÖ² Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìèòíèöÿ ïðîäîâæóº òðèìàòè ë³äåðñüê³ ïîçèö³¿ çà òåìïàìè ïåðåðàõóâàíü ïëàòåæ³â äî äåðæáþäæåòó. Ó ëèñòîïàä³ óñòàíîâà íàïðàâèëà äî áþäæåòó êðà¿íè 845 ìëí. ãðí., ùî íà 44 ìëí. ãðí. á³ëüøå, í³æ ó ëèñòîïàä³ 2010-ãî. Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-ëèñòîïàäà ïîòî÷íîãî ðîêó íàø³ ìèòíèêè äî äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³ íàïðàâèëè ïîíàä 9 ìëðä. ãðí., ùî íà 297 ìëí. ãðí. á³ëüøå â³ä î÷³êóâàíîãî òà íà 1,7 ìëðä. ãðí. , àáî íà 23%, á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÂÎIJ¯Â

ØÀÍÎÂͲ ÌÅØÊÀÍÖ² ÒÀ ÃÎÑÒ² ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ! Ïðîñèìî çâåðíóòè âàøó óâàãó íà òå, ùî ó çâ'ÿçêó ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ êåð³âíèöòâà äåðæàâè äî Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ 8 ãðóäíÿ â ïåð³îä ç 12.00 äî 13.00 áóäå îáìåæåíî ðóõ àâòîòðàíñïîðòó ó íàïðÿìêó: âóë. Êðèâîð³çüêà, âóë. Ìàêàðîâà, âóë. Òèòîâà, ïð. ʳðîâà, ïð. Ïóøê³íà, âóë.Ѻðîâà, âóë. Íàáåðåæíà Ëåí³íà, Öåíòðàëüíèé ì³ñò, ïð. «Ïðàâäè». Ó ö³ ãîäèíè ðåêîìåíäóºìî îá'¿çä äàíèõ ä³ëÿíîê äîð³ã ïî çðó÷íèõ äëÿ âàñ ïðèëåãëèõ âóëèöÿõ. Ðîçðàõîâóºìî íà âàøå ðîçóì³ííÿ òà ïðîñèìî âèáà÷åííÿ çà òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³! ²ç âäÿ÷í³ñòþ, Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÌÂÑ Óêðà¿íè ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó


p4

4 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

²ÌÅÍÈÍÈ Ì²ÑÒÀ

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

ÑÒβÄÑÎÒÊÎÂÀ ÂÏÅÂÍÅͲÑÒÜ Â ÓÐÎÆÀ¯

7 ãðóäíÿ êîëèøí³é Êàòåðèíîñëàâ â³äçíà÷ຠ³ìåíèíè (Äåíü ïàì'ÿò³ íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ Ñâÿòî¿ Êàòåðèíè). Íà ÷åñòü ö³º¿ âåëèêîìó÷åíèö³ 235 ðîê³â òîìó íàçâàëè ì³ñòî. ² õî÷à 1926 ðîêó âîíî ïåðåéìåíîâàíî ó Äí³ïðîïåòðîâñüê, òèì íå ìåíø, Ñâÿòà Êàòåðèíà çàëèøàºòüñÿ àíãåëîìîõîðîíöåì íàøîãî ì³ñòà ³ éîãî ãîðîäÿí.

óáðèäè â³ä «Çîð³-Ìà¿ñ Íàñ³ííÿ» -

ÍÀ ×ÅÑÒÜ ÑÂßÒί

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÃÎÑÏÎÄÀÐÞ ÍÀ ÇÀÌIÒÊÓ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÑÒÀÂÊÈ ÏÎÄÀÒʲ ÄËß «ÐÈÍÎ×ÍÈʲ» ÇÀËÈØÀÒÜÑß ÁÅÇ ÇÌ²Í Óõâàëåí³ çì³íè äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó, ùî íàáóäóòü ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó, íàäàäóòü ìîæëèâ³ñòü é íàäàë³ óñï³øíî ïðàöþâàòè ï³äïðèºìöÿì, ÿê³ çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü íà ô³êñîâàíîìó ïîäàòêó. Âèêîðèñòîâóâàòè «ñïðîùåíêó» çìîæå ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á, ùî çä³éñíþþòü ïðîäàæ íà ðèíêàõ, íàäàþòü ïîáóòîâ³ ïîñëóãè íàñåëåííþ òà ìàþòü äîõîäè äî 150 òèñ. ãðí. é ïðè öüîìó íå âèêîðèñòîâóþòü íàéìàíèõ ðîá³òíèê³â. Ñòàâêà ïîäàòêó äëÿ íèõ íå çì³íèëàñÿ é ñòàíîâèòèìå â³ä 1% äî 10% ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè - òîáòî 10-100 ãðí. Òàê³ ïëàòíèêè ìîæóòü ïðîâàäèòè ä³ÿëüí³ñòü áåç çàñòîñóâàííÿ ÐÐÎ, çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòêó çà 1 ì³ñÿöü (â³äïóñòêà) òà çà ïåð³îä õâîðîáè. Íàãàäàºìî, ùî, ÿê ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðàí³øå, ÄÏÑÓ ïîäîâæèëà ÷èííèé íà ñüîãîäí³ ìîðàòîð³é íà ôàêòè÷í³ ïåðåâ³ðêè ìàëîãî á³çíåñó ó çâ'ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ àäàïòàö³¿ ï³äïðèºìö³â äî íîâîââåäåíü â çàêîíîäàâñòâ³ ùîäî ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Äáàéëèâèé ãîñïîäàð, ç³áðàâøè âîñåíè âðîæàé, îäðàçó æ çàäóìàºòüñÿ, ÷èì çàñ³âàòèìå çåìëþ íàñòóïíî¿ âåñíè. Ïèòàííÿì ÿê³ñíîãî ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó äëÿ àãðàð³¿â ìàéæå 20 ðîê³â îï³êóºòüñÿ îäíà ç íàéâ³äîì³øèõ â Óêðà¿í³ êîìïàí³é ³ç ×åðêàñ «Çîðÿ-Ìà¿ñ Íàñ³ííÿ»,ÿêà º ñüîãîäí³ áåçïåðå÷íèì ë³äåðîì àãðàðíî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó Óêðà¿íè. Äî ñêëàäó êîìïàí³¿, ãîëîâíèé îô³ñ ÿêî¿ çíàõîäèòüñÿ â ×åðêàñàõ, âõîäèòü 18 ô³ë³é, ðîçòàøîâàíèõ ó âñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Öå äຠ¿é ìîæëèâ³ñòü ÿêíàéïîâí³øå àïðîáóâàòè ó ð³çíèõ ïðèðîäíîêë³ìàòè÷íèõ çîíàõ ã³áðèäè êóêóðóäçè, ñîíÿøíèêà òà ³íøèõ êóëüòóð, â³ä³áðàòè íàéêðàù³ ç íèõ ³ ïîò³ì çàïðîïîíóâàòè ÿê³ñíèé ïîñ³âíèé ìàòåð³àë ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàì Дедалі частіше чуєш розповіді господарників про беззаперечні вигоди партнерської взаємодовіри. Здебільшого вона проявляється у надійній співпраці, якісній продукції, прийнятній ціновій політиці. Характерним прикладом цього може служити співпраця черкаської компанії «Зоря-Маїс Насіння» з аграріями Дніпропетровщини. Так, товариство «Світанок», що в Царичанському районі вже 2 роки висіває їх продукцію. А це - високоякісні гібриди кукурудзи, соняшника та сорти сої, що відповідають світовим стандартам. Керівник господарства А.В. Шеремет повідомив, що цьогоріч господарство висівало маїсівські гібриди кукурудзи Моніка, Подільський 274 СВ та Любава 279 МВ, станом посівів кукурудзи неможливо було намилуватися. Золотисті качани ніби демонстрували енергію, яку вони отримували від сонця впродовж вегетаційного періоду. Але не той урожай, що в полі, а той, що в коморі. Моніки зібрали 140 ц/га, Подільського 100 ц/га , а Любави 110 ц/ га в сухому зерні. Директор компанії «Зоря-Маїс Насіння» С. Пасєка: - Кукурудза після пшениці займає друге місце серед зернових культур, що переважно задовольняють потреби світової спільноти в зерні. Щорічне виробниц-

тво зерна пшениці, кукурудзи і рису сягає 2-2,1 млрд. тонн, третина якого - кукурудза. Останніми роками за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, високопродуктивних гібридів, сучасних засобів захисту господарства отримують високі врожаї цієї важливої культури. Значний попит на зерно кукурудзи як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, оптимальні ціни на зернову продукцію забезпечують передумови для розширення посівних площ цієї культури. Щоб гарантовано мати 10-12 тонн в сухому зерні кукурудзи, необхідно дотримуватись комплексу агротехнічних заходів, зокрема

компанії «Маїс» ведуть власну селекційну роботу та ретельно відстежують «селекційні новинки», які заносяться до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, або визнаються перспективними. Так, на 2012 рік ми значно поновили асортимент і пропонуємо нашим партнерам серед інших п'ять нових високопродуктивних гібридів кукурудзи різних груп стиглості (ФАО 190-350), які можна вирощувати в усіх агрокліматичних зонах. У першу чергу необхідно відзначити такі гібриди вітчизняної селекції, як: Почаївський 190 МВ, Яровець 243 МВ, Збруч,

ÀÊÖ²ß! Êîæíîãî ðîêó êîìïàí³ÿ âïðîâàäæóº êîìïëåêñ çàõîä³â, ÿê³ º âèã³äíèìè äëÿ ïàðòíåð³â ïðè çàêóï³âë³ ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó. Òàê, öüîãî ðîêó ìè ïðîïîíóºìî ïðèäáàòè òðè ïîñ³âí³ îäèíèö³ ñîíÿøíèêà Àòëàíòà âðîæàþ 2011 ðîêó çà ö³íîþ âèðîáíèêà, à ÷åòâåðòó îòðèìàòè â ÿêîñò³ íîâîð³÷íîãî ïîäàðóíêà çà 1 êîï³éêó. висівати культуру по кращих попередниках, враховувати її особливості, можливо переглядати строки та густоту посіву, вносити оптимальну кількість добрив. Та найважливішим для отримання високих врожаїв є підбір гібридів, адаптованих до конкретних умов вирощування. Наша компанія своїм партнерам пропонує саме такі гібриди, що при оптимально - мінімальному живленні дають максимальний економічний ефект. Представник компанії в Дніпропетровській області І. Миколаєнко: - Дослухаючись до побажань партнерів, наша компанія щороку розширює і поновлює асортимент гібридів. Маючи в своєму насіннєвому «арсеналі» такі визнані бренди гібридів кукурудзи, як Аттракт, Бігстар, Бюрлі, Скафор, Корнаді, Сеїді (французької селекції), Дніпровський 181СВ, Моніка 350МВ, Подільський 274СВ (вітчизняної селекції), спеціалісти

cmyk

Лелека. Особливу увагу акцентуємо на гібрид зернового напрямку ЗП 341 (ФАО 350), оригінатор інститут кукурудзи «Земун Поле» (Сербія), що характеризується високою стійкістю до хвороб та має урожайність у наших партнерів 130-145 ц/га. Спеціалісти компанії відібрали кращі гібриди вітчизняної селекції, які в минулому році зарекомендували себе як стабільноврожайні (110-120 ц/га) у всіх кліматичних зонах України - це ранньостиглий Дніпровський 181 (ФАО-180). Також пропонуємо високотехнологічний гібрид Любава 279 МВ (ФАО-280), з високою рентабельністю при вирощуванні на зерно, гібрид Кредит (ФАО 310) та універсальні гібриди харківської групи з високим потенціалом урожайності на зерно-115 ц/га та силосної маси - 550-600 ц/га. Виходячи з потреб ринку, ми пропонуємо на 2012 рік гібриди соняшника французької селекції Кора-

Ìèêîëàºíêî ².². - ìåíåäæåð «Çîð³-Ìà¿ñ Íàñ³ííÿ» òà Øåðåìåò À.Â. - êåð³âíèê ãîñïîäàðñòâà «Ñâ³òàíîê» лія, Соларні, Ягуар, Атланта, Лайка, оскільки вони є найстійкішими проти хвороб та вилягання з високим вмістом олії. Зважаючи на зацікавленість наших партнерів, ми також вирощуємо і реалізуємо п'ять сортів сої 1 репродукції. Це такі ранні сорти, як Фея, Версія, Єлена, Васильківська, Кивін. Вже три роки поспіль впевнений у якості гібридів від черкаських маїсівців В.А. Мухтаров, керівник господарства «Сяйво», що в Магдалинівському районі. На полях господарства цього року висівали гібрид кукурудзи Бігстар французької селекції та гібрид Моніка вітчизняної селекції. Звичайно, були і складні моменти, особливо при посіві та отриманні сходів в умовах засушливої весни. Але результат вразив, адже Моніки зібрали 145 ц/га в заліковій вазі, а Бігстару - 95 ц/га. Компанія «ЗоряМаїс Насіння» пропонує своїм партнерам лише високопродуктивні гібриди з гарантованою врожайністю 10-12 тонн з га. А ще господарство отримує кваліфікований супровід спеціаліста компанії впродовж всього вегетаційного періоду та додаткові знижки на придбання продукції залежно від об'єму та форми оплати за кожен рік співпраці. І хоча зрозумілим є те, що на високу цьогорічну врожайність позитивно вплинула і достатня вологозабезпеченість, та, як показує практика, основним фактором врожайності є посівний матеріал від ви-

робника, якому звикли вже довіряти. Таким виробником є насіннєва компанія «Зоря-Маїс Насіння». Зацікавленість аграріїв у черкаській компанії зростає. Вона базується не лише на безумовному виконанні «Маїсом» своїх договірних зобов'язань, але й низкою пільг, що надаються постійним партнерам - агроформуванням всіх форм власності. Директор ТОВ «Дружба», Новомосковський район, А. Вуйчицький: - З компанією співпрацюємо другий рік. Цього року висіяли гібриди французької селекції Аттракт, Бігстар, Астері та гібриди Моніка, Любава 279 МВ, Подільський 274 СВ вітчизняної селекції. У структурі посівів це становить 30%. Особливої уваги заслуговує гібрид Аттракт. Він характеризується добрим стартовим ростом за холодних умов, міцною кореневою системою та стеблом, хорошою віддачею вологи на момент збирання. Качан повністю запилений, має 18 рядів і в кожному по 40 однакових золотистих зерен, та найбільше радує врожайність, адже 10-11 тонн в сухому зерні - це відмінний результат. Моніки ж зібрано 105 центнерів в сухому зерні. Співпрацювати з черкаським «Маїсом» вигідно, продукція доставляється вчасно і безпосередньо в господарство. Тож плануємо й надалі розширювати співпрацю. Отож, хто дбає про економіку й високі прибутки, той повинен дружити з наукою і робити ставку на високоякісне насіння.

Ç ïèòàíü ïðèäáàííÿ ïðîäóêö³¿ çâåðòàéòåñü çà òåëåôîíàìè ïðåäñòàâíèöòâ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³:

050-464-25-04, 050-464-25-19.


р1

ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

̲ÑÒÎ ÏÎÇÈÒÈÂÍÈÕ Ç̲Í

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÀÍÄÐÅß ÊÎÃÓÒÀ

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ ÄËß ÂËÀÑÒÈ

ÍÎÂÈÍÈ

Áåç âçàèìîâûðó÷êè íå âûæèòü Комитета Госбезопасности СССР «Каскад» и нам пришлось ее эвакуировать с места боевой операции - они по«ЛЮБОВЬ К НЕБУ пали в окружение, требоваПЕРЕДАЛ МНЕ ОТЕЦ» лась помощь с воздуха. К сча- Андрей Николаевич, стью, удалось спасти всех репочему Вы связали свою жизнь с небом? - Я вырос в семье летчикаиспытателя, и все мое детство прошло среди военных. О выборе профессии я даже не задумывался - знал, что пойду в авиацию. Папа часто брал с собой на аэродром, он передал мне свою любовь к небу. Отец уже давно вышел в отставку и сейчас очень радуется моим успехам. - Вы служили в Афганистане, как туда попали? - В начале 80-х каждый военный летчик знал, что попадет в Афган. Я туда приехал лейтенантом в 1983-м и полтора года выполнял свой «интернациональный долг». Очень запомнилась первая бят. Во время операции наш по полгода, так как очень тявысадка из самолета в Афга- вертолет получил поврежде- жело работать в условиях экнистане - вокруг все белое, ния где-то на высоте 600 мет- ваториального климата выгоревшее, слепящее солн- ров. Мы приложили все уси- тридцатиградусная жара смеце, из растительности только лия, чтобы дотянуть до аэро- няется проливными дождями верблюжья колючка. У нас порта, ведь покидать боевую и суховеями. такого пейзажа не увидишь. машину в той местности, где Наша основная цель в Ли- Какие задания выпол- находились моджахеды, было берии - патрулировать граниняли? цы, не допустить незаконных слишком опасно. - Я служил в Кандагаре летчиком-оператором. В основном, перевозил оружие, Ïðåçèäåíò Óêðàèíû - Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàíäóþùèé ÂÑÓ боеприпасы, продовольствие, Âèêòîð ßíóêîâè÷ îáîçíà÷èë ýôôåêòèâíîå ðåôîðìèðîâàíèå десант по всей провинции: в àðìèè îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ ïðèîðèòåòîâ âëàñòè.  ÷àñòíîЛашкаргах, Шахджой и Шинñòè, Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îáðàòèë âíèìàíèå íà âàæíîñòü îáåñïåданд. Но главное - сопровож÷åíèÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë ñòðàíû íîâîé è ìîäåðíèçèðîâàííîé дал колонны, так как в горах òåõíèêîé. Ïî åãî ñëîâàì, ðåøåíèþ ýòèõ è äðóãèõ íàñóùíûõ есть такие узкие места, где ïðîáëåì áóäåò ñîäåéñòâîâàòü îáîðîííûé áþäæåò 2012 ãîäà.  без помощи авиации десант íåì â ñðåäíåì â òðè ðàçà ïðåäóñìîòðåíî óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ не мог передвигаться. А еще íà ðàçâèòèå âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè, ïî÷òè â äâà ðàçà обеспечивал рейдовые боеíà ïîäãîòîâêó âîéñê. вые действия десантных подÂèêòîð ßíóêîâè÷ òàêæå îòìåòèë âàæíîñòü ñîõðàíåíèÿ îôèöåðразделений возле Иранской ñêèõ êàäðîâ, ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà àðìåéñêîé ñëóæáû. Ïðåçèäåíò границы, в том числе и так Óêðàèíû òàêæå ïîðó÷èë ïðàâèòåëüñòâó åæåãîäíî ïîâûøàòü называемых Мраморных пеñîöèàëüíûå ñòàíäàðòû âîåííûõ. щер. Там мы высаживали группы спецназа для уничтожения противника, прятав- Какие личные качества поставок оружия и наркотишегося в пещерах - помогали или навыки позволили вы- ков. Также мы эвакуировали огнем и забирали назад пос- жить в то время? раненых, доставляли грузы и ле выполнения задания. - Самое главное - это про- VIP-гостей, высшее руководфессионализм и чувство от- ство. «САМОЕ СЛОЖНОЕ ветственности не только за В 2010 году я участвовал во ТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ» себя, но и за товарищей. введении контингента в Кот- Андрей Николаевич, Очень важна взаимовыручка Д'Ивуар для обеспечения мирчто на войне было самым - без этого не выжить. ного проведения выборов. сложным? - Чему Вас научила вой- Приходилось общаться - Терять друзей. Все осна? с местными жителями? тальные трудности - непри- Я понял, что самое ценное Да, африканцы - очень вычный климат, отсутствие - человеческая жизнь. любознательные и дружелюббытовых удобств и качественные. Всех украинцев встречаного питания - несуществен- «АФРИКАНЦЫ ют радостными воплями: но. Очень тяжело, когда гиб- ЗНАЮТ ШЕВЧЕНКО «Шевченко! Шевченко!». Ненут ребята, с которыми толь- И КЛИЧКО» ко вчера летал или сидел за - Вы четыре раза прини- смотря на нищету, в Либерии одним столом. мали участие в миротвор- очень любят футбол - почти - Однажды Вы спасли ческих миссиях в Либерии в каждом населенном пункте группу солдат. Расскажите и Кот-Д'Ивуаре. есть игровое поле. Наш Андоб этом. - Да, первый раз попал в рей Шевченко для них - ку- Да, такой случай был. Мы Либерию в 2004 году. Наши во- мир, а еще они знают братьев работали с группой спецназа еннослужащие находятся там Кличко.

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÀÍÄÐÅß ÊÎÃÓÒÀ: Ìåñòî ðîæäåíèÿ: Ëüâîâ. Ìåñòî ó÷åáû: Ñûçðàíüñêîå âûñøåå âîåííîå àâèàöèîííîå ó÷èëèùå ëåò÷èêîâ. Ìåñòî ñëóæáû: Äíåïðîïåòðîâñê, 6 àðìåéñêèé êîðïóñ Ñóõîïóòíûõ âîéñê ÂÑ Óêðàèíû, êîìàíäèð îòäåëüíîãî ïîëêà àðìåéñêîé àâèàöèè. Ñåìüÿ: æåíàò, åñòü ñòàðøàÿ äî÷ü (ëåéòåíàíò îôèöåðïñèõîëîã), ìëàäøèå - ñûí è äî÷ü (8 è 10 ëåò). Íàãðàäû: îðäåí «Çà ñëóæáó Ðîäèíå â ÂÑ ÑÑÑл ²²² ñòåïåíè, îðäåí Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî ²² ñòåïåíè, íàãðàäû ìèññèè ÎÎÍ è äðóãèå. Æèçíåííîå êðåäî: íóæíî áûòü âëþáëåííûì â íåáî.

«13 - СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО» - Не так давно Вам присвоили высшую квалификацию «Военный летчикснайпер», в Украине всего несколько летчиков такого уровня. - Да, это высшая квалификация летного состава. В нашей авиации Сухопутных войск таких летчиков - семь. Эту квалификацию нужно каждый год подтверждать, сдавать экзамены по всем видам летной и теоретической подготовки не менее чем на «отлично». - Вы суеверный человек? - Летчики - суеверны, в авиации не существует бортового номера «13». Хотя для меня эта цифра стала счастливой - у меня - 13-й выпуск из училища, я был 13-м командиром полка в 13-м корпусе, и кабинет у меня был с этим номером, а еще 13-го числа - день рождения моей жены. - Вы обучаете молодых коллег мастерству высшего пилотажа. Какие главные уроки им даете? - Учу их не только оттачивать технику пилотирования, но и думать, анализировать свой полет. Летчик должен в любых условиях принимать грамотное и взвешенное решение, ведь от него зависит жизнь пассажиров и экипажа.

ϳä ÷àñ ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè äåïóòàòè ïðèéíÿëè ðÿä âàæëèâèõ ð³øåíü ùîäî ðîçâèòêó ì³ñòà. Çì³íè íà êðàùå ñïîñòåð³ãàòèìóòüñÿ â ñôåð³ îñâ³òè ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. «Êîìïëåêñíà åêîëîã³÷íà ïðîãðàìà, ùî ðåàë³çóºòüñÿ çàðàç, óæå ìຠðåçóëüòàòè», - â³äçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà Þð³é ³ëêóë. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

«ÑÊÐÈÍÜÊÈ ÄÎÂIÐÈ» Ó ë³êàðíÿõ ì³ñòà ç ³í³ö³àòèâè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ðóñëàíà Òîêàðÿ âñòàíîâèëè «ñêðèíüêè äîâ³ðè». Ó íèõ êëàñòèìóòü çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîáîòè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ³ ïðàö³âíèê³â. Ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ â³äêðèâàòèìå ñêðèíüêè ðàç íà äâà òèæí³ òà âèâ÷àòèìå ïîáàæàííÿ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÊÎÍÒÐÎËÞÞÒÜ ÏβÒÐß Â îáëàñíîìó öåíòð³ çàïóñòèëè ïåðøó àâòîìàòèçîâàíó ñòàíö³þ åêîëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Öå äîçâîëèòü âèçíà÷èòè ï³äïðèºìñòâî-çàáðóäíþâà÷ ïîâ³òðÿ ³ ïåðåäàòè äàí³ â óïðàâë³ííÿ åêîëî㳿. Êîæåí áàæàþ÷èé çìîæå ä³çíàòèñÿ ïðî åêîëîã³÷íèé ñòàí ì³ñòà íà ñàéò³ www.ecodnepr.org.ua. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÍÅ ÃÓËßÉÒÅ ÊÎ˲ßÌÈ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ çàêëèêຠïàñàæèð³â áóòè óâàæíèìè íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³ ³ äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë. Öüîãîð³÷ çà õîä³ííÿ ïî êîë³ÿõ, íåçàêîííèé ïðî¿çä ïî¿çäàìè òà çà ³íø³ ïîðóøåííÿ çàòðèìàíî 2713 ÷îëîâ³ê, ç ÿêèõ 1440 îøòðàôîâàíî.


р2

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÀÎ «ÄÍÅÏÐÎÂÎÄÑÒÐÎÉ»

ÂÈÊÒÎÐÀ ÊÀÏÓÊÓ È ÂÅÑÜ ÊÎËËÅÊÒÈ ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß. Âû ôàíôàðû çàñëóæèëè â ñâîþ ÷åñòü, Ýòî - ïðàâäà ñëàäêîçâó÷íàÿ, íå ëåñòü, Äîñòèæåíèé çàìå÷àòåëüíûõ íå ñ÷åñòü, Ïîâîä ýòî óòâåðæäàòü ñåãîäíÿ åñòü!

Ïîñòàíîâëåíèåì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ïîä ¹ 1460 îò 3 äåêàáðÿ 1961 ãîäà è ïðèêàçîì Ãîñâîäõîç ÓÑÑÐ ïîä ¹ 285 îò 6 äåêàáðÿ 1961 ãîäà áûë ñîçäàí ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûé òðåñò «Äíåïðîâîäñòðîé». Ñ ìîìåíòà ðîæäåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïðîøëî óæå 50 ëåò. Çà ýòî âðåìÿ òðåñò ïðîøåë ñëîæíûé ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ íîâûõ õîçÿéñòâåííûõ îòíîøåíèé, íå åäèíîæäû ïåðåæèâ êðèçèñ, ñóìåë ñîõðàíèòü ñâîè ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè è ïîòåíöèàë. Ñåêðåò ïðîñò - âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà ñïåöèàëèñòîâ, áåñöåííûé îïûò è äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå Âèêòîð Êàïóêà, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÏÀÎ «Äíåïðîâîäñòðîé»

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊΠÐÀÑÒÅÒ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÇÍÀÞÒÜ ÒÎËÊ Ó ÃÀÇÅÒ² Äí³ïðîäçåðæèíñüêà øê³ëüíà ãàçåòà «Â³òàì³í-44», ÿêà âæå 11 ðîê³â âèõîäèòü ó ì³ñüê³é øêîë³ ¹44, ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå ó Âñåóêðà¿íñüê³é âèñòàâö³ ãàçåòíèõ âèäàíü äëÿ ìîëîä³. Âñüîãî ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü 58 êîëåêòèâ³â ³ç ê³ëüêîõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Êð³ì ö³º¿ íàãîðîäè, äí³ïðîäçåðæèíö³ òàêîæ ïîñ³ëè ïåðøå ì³ñöå íà ôîòîâåðí³ñàæ³, ÿêèé ïðîõîäèâ ó ðàìêàõ âèñòàâêè, òà îòðèìàëè äèïëîì ïåðåìîæöÿ çà êðàùå îôîðìëåííÿ âèñòàâî÷íî¿ ïðåçåíòàö³¿.

Âîññòàíîâëåíèå ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà ð.Âîë÷üÿ â Ïàâëîãðàäñêîì ðàéîíå В состав ПАО «Днепроводстрой», которым руководит Виктор Капука, входят восемь дочерних предприятий: ПМК 36, г.Новомосковск, ПМК - 38, село Красино Криворожского района, ПМК - 41, поселок Юбилейный Днепропетровского района, ПМК - 43, село Лобойковка Петриковского района, ПМК - 44, г. Никополь, ПМК 127, г. Павлоград, ПМК - 205, г. Апостолово и ЖКК в поселке Юбилейном Днепропетровского района, которая обслуживает девятиэтажное общежитие, где с комфортом проживают работники треста и их семьи.

РАБОТА ПО МАКСИМУМУ

12.12.2011 â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà òåëåôîííà «ãàðÿ÷à» ë³í³ÿ. Ç 10.00 äî 12.00 íà çàïèòàííÿ ãðîìàäÿí â³äïîâ³äàòèìå â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó Ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Äàíèëü÷åíêî Þë³ÿ Âàñèë³âíà,

òåë òåë.. 38-55-00.

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283)

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Âû ïðîôåññèåé ãîðäèòåñü íåñïðîñòà, Õîòü ïî áóäíÿì æèçíü áûâàåò íåëåãêà, Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ çàêîííûì Âàøèì äíåì, Ìû áåç Âàøåãî òðóäà íå ïðîæèâåì! Ñ óâàæåíèåì êîëëåêòèâ ÄÏ ÏÌÊ-41 ○

«Äíåïðîâîäñòðîé» - 50 ëåò óïîðíîãî òðóäà

Âàì, êîíå÷íî, ïîæåëàåì - òàê äåðæàòü! Ïëàíêó íèæå íèêîãäà íå îïóñêàòü, Ðÿäîâûõ êîëëåã â êîìàíäå Âàøåé íåò, Êàæäûé â äåëå îñòàâëÿåò äîáðûé ñëåä!

ÞÁÈËÅÉ

ÍÎÂÎÑÒÈ

С момента создания и до настоящего времени предприятие выполняет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, расширенное и техническое переоборудование объектов водохозяйственного, мелиоративного и сельскохозяйственного строительства, защиту от подтопления территорий, регулирование русел рек, укрепление берегов. Дочерние предприятия в своем распоряжении имеют полный набор специальной техники: экскаваторы всех модификаций, бульдозеры, автоскреперы, краны, автотранспорт и другое строительное оборудование, которое позволяет наращивать трудовые темпы.

ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ За 11 месяцев 2011 года трест «Днепроводстрой» выполнил объем работ на сумму 39,1 млн. грн., до конца года в планах освоить 42-43 млн. грн. Это значит, что предприятие работает с прибылью, заработную плату выдают вовремя, есть возможность вложить деньги в ремонт старой и покупку новой техники. Впрочем, коллектив уже не первый год чувствует позитивные финансово-экономические сдвиги, зарплата сотрудников растет постоянно. «Днепроводстрой» выполняет строительство объектов водохозяйственного назначения, которые финансируются за счет областных и местных бюджетов, заказчиками выступают: Днепропетровское областное управление водных ресурсов, Департамент капитального строительства Днепропетровского городского совета, Главное управление агропромышленного развития, Петриковский, Широковский, Васильковский поселковые советы. Около 30% объема ра-

ÇÀ 11 ÌÅÑßÖÅÂ 2011 ÃÎÄÀ ÒÐÅÑÒ ÂÛÏÎËÍÈË ÎÁÚÅÌ ÐÀÁÎÒ ÍÀ 39,1 ÌËÍ. ÃÐÍ.

бот составляют контракты с другими заказчиками. Успешная работа базируется на самостоятельной хозяйственной финансовой деятельности всех восьми ПМК.

Н.А. Лощилин, машинист а/ крана ПМК - 43 Н.В. Гречихо, начальник производственнотехнического отдела ПМК - 205 Т.В. Крисальная, начальник производственно-технического отдела ПМК - 127 Т.И. Рилова, начальник производственно-технического отдела ПМК 44 А.И. Неплях, заместитель председателя правления ПАО А.Я. Попович, начальник отдела управления ПАО В.И. Соколовский, члены наблюдательного совета ПАО Н.И. Ванцак и М.С. Якимиди.

Âèä íà ð.Âîë÷üþ ПЕРЕДОВИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ Особенно успешно в этом году сработало ПМК - 41 (директор Александр Федорченко), выполнив объем работ на сумму 9, 4 млн. грн. К слову, Александр Петрович по праву считается одним из тех ветеранов, благодаря самоотверженному труду которых ПМК и выстояло. К чести коллектива, людей, сохранивших верность родному предприятию, немало. Это директора ПМК - 36 Н.А.Усенко, ПМК 43 А.С. Билинский, ПМК - 127 В.И. Логвинов, машинист экскаватора ПМК - 36 Н.И. Клюев, машинист будьдозера ПМК - 41

К ветеранам особое отношение, но не меньше заботит предприятие и судьба молодого поколения. «Днепроводстрой» регулярно направляет на учебу в Днепропетровский аграрный университет молодежь, из которой потом вырастают отличные специалисты и возвращаются работать на предприятие. В «золотой юбилей» Виктор Капука от всего сердца поздравляет коллектив «Днепроводстроя» с праздником. Желает крепкого здоровья, бодрости духа и веры в то, что завтрашний день предприятия будет еще богаче и успешней.


р3

ЖИТТЯ РЕГIОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà Þæíûé ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûé êîìáèíàò ýôôåêòèâíî èíâåñòèðóåò â ñîöèàëüíûå è áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîãðàììû. Òîëüêî çà 10 ìåñÿöåâ èõ ðàçìåð ñîñòàâèë ïî÷òè 54 ìèëëèîíà ãðèâåí Человек труда - вот главное богатство предприятия. Помня эту аксиому, руководство ЮГОКа создает достойные условия работы и быта для тружеников комбината. С начала года на эти цели тут было выделено 6,3 миллиона гривен. Благодаря этим средствам на предприятии проводятся ремонты бытовых комбинатов. Комнаты приема пищи оборудуют современной бытовой техникой. Чтобы улучшить условия труда горняков, которые работают в карьере рудоуправления, задействованная там техника оборудуется новыми кондиционерами. Приобретаются необходимые средства индивидуальной защиты и спецодежда для трудящихся. Только за 8 месяцев на их закупку комбинат израсходовал 2,5 млн. гривен. Немалое количество трудящихся живут в отдаленных районах города. Поэтому актуальным остается вопрос обеспечения их перевозки к месту работы. Для его решения в автоцехе Южного ГОКа проводится обновление автобусного парка. В частности, в 2011 году приобретено три новых автобуса. Стоимость каждого из них - около миллиона гривен. Также миллион гривен было выделено на приобретение двух вахтовых автомобилей. Важной составляющей социальной политики предприятия является оздоровление трудящихся комбината и членов их семей. Так медицинское страхование югоковцев и раньше проводилось на комбинате. Но в этом году предприятие впервые проводит его бесплатно для своих трудящихся. При несчастном случае они могут рассчитывать на помощь в размере до 47 тысяч гривен, а в отдельных случаях и больше. Не остается без поддержки комбината поликлиника, которая обслуживает трудящихся предприятия. В этом году уже израсходовано около 2-х миллионов гривен на приобретение современного медицинского

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Ãëàâíîå áîãàòñòâî - ÷åëîâåê òðóäà

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

Ó Ì²ÑÒ² ÑÏÅÖÀÂÒÎÁÓÑÈ

оборудования. Выделяются средства и на благотворительную помощь другим медицинским учреждениям города. Трудящиеся предприятия могут по льготным ценам приобрести путевки для себя и своих детей. Только в 2011 году на это руководством Южного ГОКа было выделено около 14 миллионов гривен. Летом дети югоковцев оздоровились на морском побережье. Такие путевки для комбинатовцев стоили всего пять процентов от их полной стоимости. Также за счет ЮГОКа отдохнуть на море смогли 30 воспитанников Криворожской школы-интерната №9 для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Кроме того, впервые в этом году группа одаренных детей тружеников предприятия отдыхала в Международном детском центре «Артек». В 2011 году начата реконструкция детского оздоровительного лагеря «Южный» в Скадовском районе Херсонской области. На его обновление уже в этом году комбинатом выделено более миллиона гривен. - Уверен, что высоких производственных показателей можно достичь, только обеспечив людей труда соответствующими социальными гарантиями, - отмечает председатель правления ОАО «ЮГОК» Михаил Короленко.

Размер инвестиций в развитие спортивной и культурно-массовой работы на ЮГОКе в этом году составил практически 7 миллионов гривен. Значительная часть этих средств тратится на содержание Дворца культуры и творчества и физкультурно-оздоровительного комплекса комбината. А недавно акционеры поддержали инициативу председателя правления Михаила Короленко и приняли на баланс ОАО «ЮГОК» Дворец культуры и творчества. Согласно Коллективному договору предприятия, предоставляется материальная помощь многодетным родителям, одиноким матерям, демобилизованным, сиротам, участникам боевых действий. Молодые специалисты, которые своим первым рабочим местом выбрали Южный ГОК, также получают одноразовую материальную помощь. В целом, на эти выплаты комбинатом уже было выделено 3,7 миллиона гривен. Не остаются без внимания руководства Южного ГОКа ветераны предприятия. Для них действуют немало социальных программ, на реализацию которых уже выделено около 300 тысяч гривен. Не забывают на комбинате и о шефской помощи школам и дошкольным учебным учреждениям, которые расположены на жилмассиве комбината и за его пределами.

ÂÏÅÐØÅ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Âõ³ä äî øêîëè - çà êàðòêàìè

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Çà ÷îòèðè ðîêè øêîëè îáëàñíîãî öåíòðó ñòàíóòü íàáàãàòî áåçïå÷í³øèìè òà ñó÷àñí³øèìè. Ïðî öå ïîòóðáóâàëèñÿ äí³ïðîïåòðîâñüê³ äåïóòàòè, çàòâåðäèâøè íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ïåðøó â Óêðà¿í³ ïðîãðàìó áåçïåêè ä³òå ä³òåéé ó øêîëàõ íà 2012-2015 ðîêè

Проблема безпеки дітей у школі вже багато років турбує батьків та вчителів, адже досить важко встежити, що вони їдять та чи відвідують уроки. Вже не кажучи про те, що сьогодні будь-який школяр може придбати сигарети або пиво прямо за парканом шкільного подвір’я. Аби зробити навчання безпечнішим, у школах планують ряд змін: ремонт має лежати на плечах міської влади, а не батьків; 300-метрову зону навколо навчальних закладів очистять від кіосків, що продають алкоголь та сигарети. Ця територія має стати «зеленою» та безпечною;

Сейчас предприятие берет активное участие в реализации общеобластной комплексной программы по повышению комфортности жизни в городах и селах Днепропетровщины. - Южный комбинат является одним из градообразующих предприятий Кривого Рога, говорит Михаил Короленко. Мы понимаем, насколько важными являются его инвестиции в реализацию инфраструктурных проектов. В текущем году ЮГОК направил более 10 миллионов гривен на благоустройство жилмассива комбината - первый этап реконструкции части проспекта Южного. В частности, отремонтированы фасады домов, обустроены зоны отдыха, обновлены остановки общественного транспорта, создана новая система освещения улиц, проведено благоустройство скверов и парков. - Социальные инвестиции направлены на создание комфортных условий труда, обеспечение социальной защиты трудящихся предприятия и развитие нашего города. Достигая высоких производственных показателей, мы всегда помним о людях и стараемся сделать все от нас зависящее для улучшения их жизни, - подчеркивает Михаил Короленко. ще однією новацією стануть електронні картки, за якими учні будуть проходити до школи. За їх допомогою також можна буде сплатити і обід в їдальні. Якщо картки замінять кишенькові гроші , школярі не зможуть купувати шкідливі продукти - чіпси або сухарики; за правопорядком слідкуватимуть охоронці, також встановлять відеокамери та «тривожну кнопку»; в усіх школах за чотири роки встановлять пластикові вікна. Програму почнуть втілювати в життя вже наступного року. Для її реалізації потрібно 97 млн.грн. Такі кошти можна знайти, якщо, наприклад, скоротити фінансування чиновників або вивести з «тіні» паркувальний бізнес, який приносить мільйонні прибутки.

²ç ïåðøîãî ãðóäíÿ â ì³ñò³ â³äíîâèëè ðóõ ñïåö³àëüíèõ àâòîáóñ³â, ùî ïåðåâîçèòèìóòü ãðîìàäÿí ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. ²ç ðîçêëàäîì ðóõó ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà çóïèíêàõ, ó ì³ñöåâèõ Ç̲ àáî çàòåëåôîíóâàâøè äî äèñïåò÷åðà ï³äïðèºìñòâà çà íîìåðîì 4-35-87. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÇÀ ÇÐÀÇÊβ ÏÀÐÊÈ Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ì³ñüêå ïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî», ùî óòðèìóâàòèìå â íàëåæíîìó ñòàí³ îá’ºêòè áëàãîóñòðîþ ³ ñïðèÿòèìå îçåëåíåííþ. Éîãî ïðàö³âíèêè âèêîíóâàòèìóòü ðîáîòè ³ç ïðèáèðàííÿ òåðèòî𳿠ì³ñòà ³ çíèùåííÿ â³äõîä³â. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÍÀ ÊÎÁÇÀÐß - ÒÐÈ Ì²ËÜÉÎÍÈ Çà ðåçóëüòàòàìè òåíäåðó, â³ää³ë êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Æîâòíåâî¿ ðàéðàäè ì³ñòà óêëàâ óãîäè íà êàïðåìîíò ïàì’ÿòíèêà Ò.Øåâ÷åíêà íà Ìîíàñòèðñüêîìó îñòðîâ³. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðîáiò - 2,82 ìëí. ãðí. ¯õ ìàþòü âèêîíàòè äî ê³íöÿ ðîêó. ÞÐ’¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀÂ×ÀÞÒÜ Ï²ÇÍÀÉÎÊ Ó ñ. Îëåêñàíäð³âêà â³äêðèëè ïåðøèé â ðàéîí³ ÍÂÊ, ó ñêëàä³ ÿêîãî - øêîëà òà äèòñàäîê. ³äòåïåð ñàìå òóò äîøê³ëüíÿò â÷èòèìóòü ÷èòàòè ³ ïèñàòè.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

УТ1

9 КАНАЛ

1+1

ICTV

06.00 Мульты. М/с «Лига суперзлодеев» 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25 М/с «Железный человек. Приключе ния» в броне» 06.50 М/с «Железный человек. Приключе ния в броне» 07.15, 07.40 М/с «Бен10» 08.00 «Днепр;футбол» 08.30 «Алеф ; в наше время» 09.00 Т/с «Горец» 10.00 Т/с «Люди Шпака» 11.00, 21.00 «Час пик» 11.10 «Ударная сила. Подводный меч» 11.55 «Ударная сила. Звездный навигатор» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.10 Т/с «Охотники за древностями» 15.10, 19.00 Т/с «Гаишники» 17.10 «Ударная сила. Энергия взрыва» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 21.10 «Улетное видео по;русски;2» 21.30 Х/ф «Сорвиголова» 00.00, 00.45 Т/с «Твин Пикс» 01.30 «Стрингер» 02.15 «Сумасшедшая скрытая камера» 02.30 Х/ф «Остров любви. Сон»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.55 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.25 «Смакуємо» 09.55, 17.20 «Шесть кадров» 10.10 «Красота по;украински» 12.20 Х/ф «Мошенники» 14.00 Х/ф «Нежные встречи» 15.40 «Адская кухня» 17.30 Х/ф «Любовьморковь» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.20 «Холостячки. Новая любовь» 23.10 «Tkachenko.ua» 00.10 Х/ф «Вакансия на жертву» 01.40 «Мама в законе»

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.10, 13.05, 19.20, 00.45 Спорт 09.15 Море по колено 09.55 Х/ф «Смерч» 12.10, 13.10 Т/с «Месть» 12.55 На равных 16.55 Х/ф «День «Д» 18.45 Факты. Вечер 19.25, 00.50 Чрезвычайные новости 20.25 Т/с «Морские дьяволы» 22.45 Свобода слова 01.50 Т/с «Терминатор: Хроники Сары Кон нор2»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.30 «Спорт в Подробностях» 09.10 Х/ф «Терапия любовью» 11.10 Д/с «Понять. Простить» 12.15 «Знак качества» 12.40 Х/ф «Я дождусь» 16.20 «Жди меня» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.35 Т/с «Девичья охота» 21.35 Т/с «Сваты5» 22.40 Д/ф «Сваты;5. Жизнь без грима. Фильм про фильм» 23.55 «Позаочі» 00.55 Х/ф «Знакомство с родителями»

34 КАНАЛ 07.15 «Автотема» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я ; путешественник» 09.15 Д/ф «Проклятие ведьм» 10.15 «Чистая работа» 11.00 «Карданный вал» 11.30 «Культура вкусов» 12.00 М/с «Игры зверят» 12.30 «Медикус» 13.00 Д/ф «Секты. Контроль над разумом» 14.00 Д/ф «Дракула и другие. Бизнес на поту; стороннем» 15.00, 22.00 «Громкое дело» 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 М/с «Огги и кукарачи» 16.45 Д/ф «Питерская история братьев Клич; ко» 17.30 «Стелла ; чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Михаил Задорнов. Сборник рассказов» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 21.50 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 Т/с «Next2» 01.00 «МWПарад» 01.45 «Механический апельсин»

Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com. ○

Вівторок, 13 грудня УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но; вости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.35 Глас народа 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 07.50 Наши лучшие 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Свет 09.50 «Легко быть женщиной» 11.05 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.40 Деловой мир 12.15 Пусть щастить 12.40 Д/ф «Чернобыль. Политверсия» 13.25 Х/ф «Сталинград», 1 с. 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Горячий снег» 17.25 Т/с «Эпоха чести2» 19.10 Гала;спектакль по случаю 20;й годовщи; ны Федерации футбола Украины 20.50 221 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс;минус 21.30 Мир спорта 21.55 221. Неделя 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 01.45 Телеакадемия

06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25 М/с «Железный человек. Приключе ния в броне» 06.50 М/с «Спартак» 07.15, 07.40 М/с «Бен10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.30 «lady drive» 09.00 Т/с «Горец» 10.00 Т/с «Люди Шпака» 11.00, 21.00 «Час пик» 11.10 «Ударная сила. Энергия взрыва» 11.55 «Ударная сила.Снайперский аккорд» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.10 Т/с «Охотники за древностями» 15.10 Т/с «Гаишники» 17.10 «Ударная сила.Морской дракон» 21.10 «Улетное видео по;русски;2» 21.30 Х/ф «Меченосец» 23.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 01.05 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.30 «Сумасшедшая скрытая камера» 01.40 Х/ф «Остров любви. Природа» 02.45 Х/ф «Остров любви. Приговор»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но; вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.30 «Спорт в Подробностях» 09.10, 21.35 Т/с «Сваты 5» 10.15 Д/ф «Сваты;5. Жизнь без грима. Фильм про фильм» 11.20 Д/с «Понять. Простить» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка; невским» 13.35 Д/с «Детективы» 14.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.35 Т/с «Девичья охота» 22.40 Д/ф «Сваты;5. Жизнь без грима. Доб; ронравов» 23.55 «Моя страна» 00.15 Д/ф «Григорий Распутин. Чисто русское убийство»

11 КАНАЛ 06.05, 06.50 Kids’ Time 06.10 М/с «Назад в будущее» 06.35 М/с «Джуманджи» 06.55 «Подъем» 07.00 М/с «Барбоскины» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 07.40 «Родом из Украины» 08.10 «Два берега» 09.10, 23.05 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.00 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска» 14.55 «Мой малыш» 15.25 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Teen Time 16.00 Т/с «Джоуи» 17.00 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 20.10 ТОП;100 21.00 «Васильевский остров» 22.10, 00.30 Т/с «Дневники вампира»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.50, 17.45 «Семейные мелодрамы» 10.45, 18.35 «Не ври мне ; 2» 11.40 «Честно» 12.35 «Иллюзия безопасности. Ревнивая за; раза» 13.30 Т/с «Раскрутка» 14.25 «Неделя без жен»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 М/с «Школа монстров» 07.40 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.35 Т/с «Ранетки» 09.55 Comedy Woman 10.50 Женская лига 11.20 Куколка 12.10 Косметический ремонт 12.35 Маша и модели 13.15, 16.55, 19.50, 21.15 Т/с «Универ» 14.40 Дом;2 16.30, 22.30 Т/с «Сплит» 18.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 19.20 Одна за всех 20.50 Т/с «Реальные пацаны» 21.40 Т/с «Закрытая школа» 23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 23.50 Дурнев + 1 00.20 Дом;2. Спецвыпуск 00.40 До рассвета

07.35, 14.40 «Необъяснимо, но факт» 08.40, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.40 Х/ф «Капля света» 13.35, 19.50 «Экстрасенсы ведут расследова; ние» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 20.55 «Куб» 22.25 Х/ф «Бархатные ручки» 00.50 Т/с «Доктор Хаус» 01.35 Т/с «Адвокат»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

TET

СТБ

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» ○

Сх. 07.50 Зах. 15.54 Трив. дня 08.04

15.45 «Адская кухня» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.45 Т/с «Интерны» 21.15 «Меняю жену ; 4» 22.25 «Деньги» 23.45 Х/ф «Штормовое предупреждение» 01.15 «Мама в законе»

СТБ 07.55, 14.50 «Необъяснимо, но факт» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.40 «ВусоЛапоХвіст» 11.35 Х/ф «Бархатные ручки» 13.45, 19.05 «Экстрасенсы ведут расследова; ние» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 20.10 «Свадебные битвы» 22.25 «Дорогая, мы убиваем детей» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Адвокат»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «IQ» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я ; путешественник» 09.15 «Слава и боль» 09.45 «В дороге» 10.05 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 11.30 «Дело моей жизни» 12.00 М/с «Игры зверят» 12.30 «МWПарад» 13.30, 14.30 «Фантастические истории» 16.00 «Вполне естественно» 16.20 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Михаил Задорнов. Сборник рассказов» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автоэксперты» 21.30 «Злагода», що співає!» 21.45 «Ты сможешь!» 22.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 Т/с «Next2»

ICTV 07.40 Деловые факты 07.50 Ты не поверишь! 08.45, 12.45, 22.55 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.30 Спорт 09.30, 19.25, 01.35 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Дальнобойщики» 12.35, 13.00 Анекдоты по;украински 13.10 Comedy Club 14.10, 20.25 Т/с «Морские дьяволы»

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

18.45 Факты. Вечер 22.30 Т/с «Такси» 23.10 Т/с «Офицеры2. Одна судьба на дво их»

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 М/с «Школа монстров» 07.40 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.35 Т/с «Ранетки» 09.55 Comedy Woman 10.50 Женская лига 11.20 Куколка 12.10 Косметический ремонт 12.35 Маша и модели 13.15, 19.20 Одна за всех 13.40, 18.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40 Дом;2 16.30, 22.30 Т/с «Сплит» 16.55, 19.50, 21.15 Т/с «Универ» 20.50, 23.50 Т/с «Реальные пацаны» 21.40 Т/с «Закрытая школа» 23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 00.20 Дом;2. Спецвыпуск 00.40 6 кадров

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Что у Сеньки было» 11.50 Х/ф «Лицом к лицу», 1 с. 14.20, 16.50 М/ф 15.30 Х/ф «Где ты, Багира?» 17.30 Д/ф «Как я заработал свои миллионы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Днепропетровщина презентует 20.30 Лечение позвоночника 21.05 Советы доктора Евтушенко 22.00 Х/ф «Лицом к лицу», 2 с.

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По; года на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор;ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.55 «Портреты» с Сергеем Дорофеевым 23.30 «Территория закона»

Зах. 09.39 Сх. 18.58 Повний міс. 10 грудня 23.55 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот;новости»

НТН 06.00 Х/ф «Горячий снег» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.35, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 13.35 Т/с «Марш Турецкого» 15.25 Х/ф «Эхо из прошлого», 2 с. 16.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 18.30 «Речовий доказ» 00.20 Х/ф «Ледяные пауки»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия: Ульяновская об; ласть. Земля мутантов?» 07.35, 13.35, 16.35, 02.00 Обзор. Чрезвычай; ное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.35 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 10.05 Т/с «Морские дьяволы4», 1 с. «Но вые друзья, или Игры патриотов» 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Дикий2». «Ставки сделаны». «Зазубренное лезвие» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Морские дьяволы5», 11 с. «Рейдеры», 12 с. «Драма на Ладо ге» 23.30 Своя игра 00.20 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм седьмой. «Загадка Ресслера. Агент всех разведок» 01.10 Т/с «Проклятый рай2» 02.25 Х/ф «Графиня де Монсоро», 13 с. 03.25 «Один день. Новая версия»

ENTER 06.00 06.30 10.20 11.55 12.25 14.00 15.20 18.00 20.50 22.45 00.20

Саундтреки М/ф Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» Телемагазин Х/ф «Мы, двое мужчин» Х/ф «Вечный зов» Х/ф «Избранные» Х/ф «Обыкновенное чудо» Х/ф «Загадка Эндхауза» Х/ф «Перехват» Х/ф «Война и мир»

Х/ф «Дорога в ад» Х/ф «Брызги шампанского» Х/ф «Загадка Эндхауза» Х/ф «Война и мир»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.10 Т/с «След» 09.00, 11.10 Т/с «Фурцева. Легенда о Екате рине» 13.20 Ток;шоу «Пусть говорят. Новенькая» 15.50 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 20.15 Т/с «Дикий 2» 21.15 Т/с «Погоня за тенью» 22.15 Х/ф «Р.Э.Д.» 00.25 Х/ф «Уличный боец»

ENTER

ОРТМ

Саундтреки М/ф Х/ф «Берег» Телемагазин Х/ф «Неотправленное письмо» Х/ф «Вечный зов» Х/ф «Журавушка» Х/ф «Мы, двое мужчин» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «След» 13.10 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.50 «Поле чудес» 16.55, 01.10 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.35 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 22.40 «Судьба на выбор» 23.50 «Познер» 01.00 Ночные новости

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия: Ямало;Ненецкий автономный округ. Проклятие шама; нов?» 07.35, 13.35, 16.35, 02.00 Обзор. Чрезвычай; ное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Мелодии на память 09.05 «Программа максимум» 10.05 «Русские сенсации» 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Дикий2». «Третий глаз». «Трой ная бухгалтерия» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Морские дьяволы5», 9,10 с. 23.30 Своя игра 00.20 Честный понедельник 01.10 Т/с «Проклятый рай» 02.25 Х/ф «Графиня де Монсоро», 12 с. 03.25 «Один день. Новая версия»

27 КАНАЛ

НТН

06.00 Мир за неделю 06.30 Создай себя 06.35, 08.50 М/ф 07.00, 16.00 Страна советов 07.55, 08.55, 15.30, 18.25, 19.55, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. Правовое государ; ство 09.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф 13.20 М/ф 13.30 Взгляд в будущее 15.35 Пустыни мира 17.55 Путешествие на край света 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 18.55 Экономический пульс 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.00 Социальный статус. Пенсионная рефор; ма 21.30 Неизвестная планета 23.05 «Здоровый способ жизни» 23.30 СHATRIX

06.00 Х/ф «Десять лет без права перепис ки» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40 «Правда жизни» 09.10, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 12.35 Т/с «CSI: НьюЙорк» 13.30 Т/с «Марш Турецкого» 15.30 Х/ф «Эхо из прошлого», 1 с. 16.35 Х/ф «Щит Отечества» 18.20 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 20.20 Т/с «CSI: Майами» 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 00.20 Х/ф «Война Логана»

17.45 21.00 23.00 00.50

09.25, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15 «Энергонадзор» 18.45 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Украинские страсти» 23.40 «Автопилот ;тест» 00.25 «Автопилот;новости» 00.35 «Обзор прессы»

06.00 06.30 08.15 11.05 11.35 13.20 14.40 16.15

Іменинники дня: ОЛЬГА, НЕОНІЛА, ІВАН, ПАРАМОН, АКАКІЙ, ФІЛУМЕНА

НТВМИР

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 За и против 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Д/ф «Антропология. Вавилонская баш; ня» 11.40 Баскетбол. «Суперлига. БК»Днепр»; МБК «Николаев» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но; вости 13.30 Время советов 14.20, 16.50 М/ф 15.30 Х/ф «Что у Сеньки было» 17.30 Д/ф «Как я заработал свои миллионы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Советы доктора Евтушенко 22.00 Х/ф «Лицом к лицу», 1 с.

Зах. 09.04 Сх. 17.49 Повний Міс. 10 грудня

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.20 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.35 Глас народа 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 07.50 Наши лучшие 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.40 Точка зрения 10.00 «Легко быть женщиной» 10.55 Шеф;повар страны 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.25 Право на защиту 12.45 Армия 13.00 Х/ф «Сто дней после детства» 14.35 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.45 Х/ф «Мир входящему» 17.20 Т/с «Эпоха чести2» 19.00 After Live 19.20 Атака магии 19.50 Караоке для взрослых 20.35 Сельсовет 20.50 221 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Плюс;минус 21.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио; ров. Украина;Корея 23.10, 00.00 Итоги 23.30 От первого лица 01.40 Телеакадемия

11 КАНАЛ

Сх. 07.49 Зах. 15.54 Трив. дня 08.05

Понеділок, 12 грудня

06.00, 06.50 Kids’ Time 06.05 М/с «Назад в будущее» 06.30 М/с «Джуманджи» 06.55 «Подъем» 07.00 М/с «Барбоскины» 07.15 «Экономика в деталях» 07.30 Тележурнал «Пассаж» 08.00, 22.15 «Украинские традиции» 08.50 «Родительский клуб» 09.10, 23.05 Т/с «Счастливы вместе» 11.00 Т/с «Папины дочки» 12.05 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска» 14.55, 15.55 Teen Time 15.00 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Джоуи» 17.00 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.00 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.10 Аферисты 21.00 «Дело вкуса» 22.00 «Ваш адвокат» 22.30, 00.30 Т/с «Дневники вампира»

Іменинники дня: АНДРІЙ 27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци; альный пульс» 06.30 Создай себя 06.35, 07.35, 09.35, 13.15 М/ф 06.55, 08.55, 18.55 Экономический пульс 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.30, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. Пенсионная рефор; ма 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф 13.30 Взгляд в будущее 15.35 Пустыни мира 16.00 Страна советов 17.55 Путешествие на край света 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.10 «Биографии знаменитых людей» 21.30 Неизвестная планета 23.05 «Здоровый способ жизни» 23.30 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «След» 13.10 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.50, 21.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 16.55, 01.10 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.35 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Владимир Высоцкий. «Так оставьте не; нужные споры...» 23.50 Ночные новости 00.10 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.15, 22.15 Т/с «След» 09.10, 20.15 Т/с «Дикий 2» 10.10, 21.15 Т/с «Погоня за тенью» 11.10 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине» 12.15 Т/с «Ментовские войны 5» 13.15 Ток;шоу «Пусть говорят. Все могло быть иначе» 15.50 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Плащ» 00.45 Х/ф «Р.Э.Д.»


р5

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

13.35 14.15 16.05 18.10 20.00 20.30 20.35 22.40

Д/с «Детективы» «Судебные дела» Т/с «Дар» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» «Спорт в Подробностях» Т/с «Девичья охота» Д/ф «Сваты;5. Жизнь без грима. Крав; ченко» 23.55 Д/ф «Секретные территории. Зеркало. Параллельные миры»

УТ1

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Спартак» 07.15, 07.40 М/с «Бен 10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Т/с «Горец» 10.00 Т/с «Люди Шпака» 11.00, 20.45 «Час Пик» 11.10 «Ударная сила. Морской дракон» 11.55 «Ударная сила. Смертельный град» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.10 Т/с «Охотники за древностями» 15.10 Т/с «Маршрут» 17.10 «Ударная сила. Морской зубр» 19.00 «Улетное видео по;русски;2» 19.30, 21.50 «Про Лигу Европы» 19.50 Лига Европы УЕФА. «Динамо» ; «Макка; би». Прямая трансляция 1 тайм 20.50 Лига Европы УЕФА. «Динамо» ; «Макка; би». Прямая трансляция 2 тайм 22.20 Х/ф «Миротворец» 00.05 Лига Европы УЕФА. «Андерлехт» ; «Ло; комотив» 01.55 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 03.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 03.45 «Сумасшедшая скрытая камера»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но; вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30 Спорт в Подробностях 09.10, 21.35 Т/с «Сваты5» 10.15 Д/ф «Сваты;5. Жизнь без грима. Доб; ронравов» 11.20 Д/с «Понять. Простить» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка; невским»

Четвер, 15 грудня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но; вости 07.05, 08.05, 23.20 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.35 Глас народа 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 07.50 Наши лучшие 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.15 Православная энциклопедия 09.50 Книга.ua 10.10 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.35 Х/ф «Огненные версты» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт (муж.) 17.25 Т/с «Эпоха чести2» 19.00 О главном 19.35 Мужской клуб. Смешанные единобор; ства 20.50 221 20.55 Официальная хроника 21.20 Плюс;минус 21.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио; ров. Украина;Испания 23.10, 00.00 Итоги 23.30 От первого лица 01.40 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но; вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10, 21.35 Т/с «Сваты5» 10.15 Д/ф «Сваты;5. Жизнь без грима. Крав; ченко» 11.20 Д/с «Понять. Простить» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка; невским» 13.35 Д/с «Детективы» 14.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.35 Т/с «Девичья охота» 22.40 Д/ф «Сваты;5. Жизнь без грима. Фекли; стов» 23.55 Д/ф «Жадность. Худеющие»

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Спартак»

07.15, 07.40 М/с «Бен 10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Т/с «Горец» 10.00 Т/с «Люди Шпака» 11.00, 20.45 «Час Пик» 11.10 «Ударная сила. Морской зубр» 11.55 «Ударная сила. Неотвратимая расплата» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.10 Т/с «Охотники за древностями» 15.10 Т/с «Маршрут» 17.10 «Ударная сила.Лунный танк» 18.55 «Обзор игрового дня Лиги Европы УЕФА» 19.30 «Про Лигу Европы» 19.50 Лига Европы УЕФА. «Ганновер» ; «Ворс; кла». Прямая трансляция, 1тайм 20.50 Лига Европы УЕФА. «Ганновер» ; «Ворс; кла». Прямая трансляция, 2тайм 21.50 Лига Европы УЕФА. «Алкмаар» ; Метал; лист». Прямая трансляция 23.50 «Про Лигу Европы». Обсуждение всех матчей за день. 00.30 Лига Европы УЕФА «Паок ; Рубин» 02.10 Единая Лига ВТБ «Будивельник» (Киев) ; «Астана» (Астана, Казахстан). 03.45 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.00, 06.50 Kids’ Time 06.05 М/с «Назад в будущее» 06.30 М/с «Джуманджи» 06.55 «Подъем» 07.00 М/с «Барбоскины» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.05 Новости 07.40 «Мастерская здоровья» 08.10 «Ваш адвокат» 08.25 «Открытия, которые изменили мир» 09.10, 23.05 Т/с «Счастливы вместе» 10.55, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.00 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Джоуи» 16.55 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 Музыкальный цикл «Злагода, що співає», 8 с. 20.10 Кухня на двоих 21.00 «Звездные мамы» 22.00 «Васильевский остров» 22.10, 00.35 Т/с «Дневники вампира»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.40 «Семейные мелодрамы» 10.50, 18.30 «Не ври мне ; 2» 11.50 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности. Таблетка от старости» 13.35 Т/с «Раскрутка» 14.30 «Неделя без жен»

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 М/с «Школа монстров» 07.40 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.35 Т/с «Ранетки» 09.55 Comedy Woman 10.50 Женская лига 11.20 Куколка 12.10 Косметический ремонт 12.35 Маша и модели 13.15, 19.20 Одна за всех 13.40, 18.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40 Дом;2 16.30, 22.30 Т/с «Сплит» 16.55, 19.50, 21.15 Т/с «Универ» 20.50, 23.50 Т/с «Реальные пацаны» 21.40 Т/с «Закрытая школа» 23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 00.20 Дом;2. Спецвыпуск 00.40 До рассвета

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По; года на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» ○

Сх. 07.51 Зах. 15.54 Трив. дня 08.03 15.45 «Адская кухня» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Четыре свадьбы» 22.25 «Удиви меня;2» 23.55 Х/ф «Сто футов» 01.35 «Мама в законе»

СТБ 07.55, 14.45 «Необъяснимо, но факт» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.55 «ВусоЛапоХвіст» 11.45 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 13.40, 19.05 «Экстрасенсы ведут расследова; ние» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 20.10, 22.40 «Зважені та щасливі» 00.00 Т/с «Доктор Хаус» 01.00 Т/с «Адвокат»

34 КАНАЛ 13.00, 18.30 «Званый ужин» 14.00, 15.30 «Я ; путешественник» 14.30 «Здравствуй, это Я!» 14.40 «Индекс опасности» 15.00 «Чего хочет женщина» 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 «Дело моей жизни» 16.45 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Михаил Задорнов. Сборник рассказов» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Фантастика под грифом «Секретно» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 Т/с «Next2» 01.00 «МWПарад» 01.45 «Военная тайна»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.55 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.20 Спорт 09.30, 19.25 Д/ф 10.30, 16.35 Т/с «Дальнобойщики» 12.35, 13.00 Анекдоты по;украински 13.20 Comedy Club 14.20, 20.25 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 22.25 Т/с «Такси» 23.10 Т/с «Офицеры2. Одна судьба на дво их» 01.30 Т/с «Терминатор: Хроники Сары Кон нор2»

11.20 «Энергонадзор» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» 18.15 «Лесной патруль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Акцент» 22.20 Д/ф «Покаяние» 23.30 «Драйв» 23.55 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот;новости»

12.15 13.55 15.30 18.10 20.45 22.30 00.20

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Конекгорбунок» 11.50 Х/ф «Емельян Пугачев», 1 с. 14.20 М/ф 15.25 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Как я заработал свои миллионы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Право на защиту 20.30 Рецепт здоровья 21.00 Лечение позвоночника 22.00 Х/ф «Емельян Пугачев», 2 с.

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.30 «Утро на 5;ом» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20 «Лесной патруль» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25, 18.15 «Акцент» 18.45 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «РесПублика с Анной Безулик» 23.45 «Технопарк» 00.25 «Автопилот;новости»

Зах. 10.34 Сх. 21.24 Повний міс. 10 грудня

TET 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 М/с «Школа монстров» 07.40 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.35 Т/с «Ранетки» 09.55 Comedy Woman 10.50 Женская лига 11.20 Куколка 12.10 Косметический ремонт 12.35 Маша и модели 13.15, 19.20 Одна за всех 13.40, 18.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40 Дом;2 16.30, 22.30 Т/с «Сплит» 16.55, 19.50, 21.15 Т/с «Универ» 20.50, 23.50 Т/с «Реальные пацаны» 21.40 Т/с «Закрытая школа» 23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 00.20 Дом;2. Спецвыпуск 00.40 До рассвета

Х/ф «Журавушка» Х/ф «Вечный зов» Х/ф «Обыкновенное чудо» Х/ф «Забытая мелодия для флейты» Х/ф «Перехват» Х/ф «Тревожный месяц вересень» Х/ф «Война и мир»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.15 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.15, 22.15 Т/с «След» 09.10, 20.15 Т/с «Дикий 2» 10.10, 21.15 Т/с «Погоня за тенью» 11.10 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине» 12.15 Т/с «Ментовские войны 5» 13.15 Ток;шоу «Пусть говорят. Человеческий детеныш ; 2» 15.50 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Плащ» 00.45 Х/ф «Трудная мишень»

Саундтреки М/ф Х/ф «Трест, который лопнул» Телемагазин ○

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «След» 13.10 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.50, 21.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 16.55, 01.15 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.35 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Среда обитания. «Ноль калорий» 23.50 Ночные новости 00.10 «Убийство»

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия: Карелия. Воро; та в параллельный мир?» 07.35, 13.35, 16.35, 02.05 Обзор. Чрезвычай; ное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.35 «В зоне особого риска» 10.05 Т/с «Морские дьяволы4», 2 с. «Слу чай на пляже» 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.35 Т/с «Дикий2». «Страх и ненависть в Вышнегорске». «Охотник за песней» 21.30 «Сегодня. Итоги» 21.55 Т/с «Морские дьяволы5», 13 с. «Дело «спецназа», 14 с. «Билет на паром» 23.45 Своя игра 00.35 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 01.10 Т/с «Проклятый рай2» 02.30 Х/ф «Графиня де Монсоро», 14 с. 03.25 «Один день. Новая версия»

27 КАНАЛ

НТН

06.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци; альный пульс» 06.30 Создай себя 06.35, 07.35, 13.20 М/ф 06.55, 08.55, 18.55 Экономический пульс 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.10, 15.30, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 08.00 Социальный статус. Социальное государ; ство 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф 13.30 Взгляд в будущее 15.35 Пустыни мира 16.00 Страна советов 17.55 Путешествие на край света 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30, 23.05 «Здоровый способ жизни» 21.30 Хит;парад дикой природы 23.30 СHATRIX

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.40 Х/ф «Чернобыль. Последнее предуп реждение» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 13.40 Т/с «Марш Турецкого» 15.30 Х/ф «Эхо из прошлого», 3 с. 16.40 Х/ф «Приказ: перейти границу» 18.30 Д/ф «Чернобыль. 3828» 00.30 «Покер Дуэль» 01.25 «Политтеррор»

06.00 06.30 10.30 11.45

Іменинники дня: НАУМ, АНАНІЙ, ФІЛАРЕТ

НТВМИР

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Где ты, Багира?» 11.50 Х/ф «Лицом к лицу», 2 с. 14.25 Налоговый монитор 14.40 М/ф 15.35 Х/ф «Конекгорбунок» 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Как я заработал свои миллионы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Моя земля;моя собственность 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 102 информ 20.30 Рецепт здоровья 21.55 Х/ф «Емельян Пугачев», 1 с.

Зах. 10.09 Сх. 20.10 Повний міс. 10 грудня

ICTV

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Эпикриз» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я ; путешественник» 09.15 «Зеленый огурец. Полезная передача» 09.45, 00.30 «Ты сможешь!» 10.05 Х/ф «Зорро» 12.10 М/с «Игры зверят» 12.40 «В дороге» 13.00 «Фантастические истории» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 15.00 «Просто рок» 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Стелла ; чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Михаил Задорнов. Сборник рассказов» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 22.00 «Фантастика под грифом «Секретно» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.45 Т/с «Next2»

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.55 «Факты» 09.20, 12.55, 19.20, 01.30 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Дальнобойщики» 12.35, 13.00 Анекдоты по;украински 13.10 Comedy Club 14.10, 20.25 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 19.25 Д/ф 22.25 Т/с «Такси» 23.10 Т/с «Офицеры2. Одна судьба на дво их» 01.40 Т/с «Терминатор: Хроники Сары Кон нор2»

34 КАНАЛ

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

1+1

08.05, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 10.50 «Куб» 11.50 «Свадебные битвы» 13.40, 19.05 «Экстрасенсы ведут расследова; ние» 14.45 «Необъяснимо, но факт» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 20.10, 22.40 «МастерШеф» 00.40 Т/с «Доктор Хаус» 01.30 Т/с «Адвокат»

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.15, 17.40 «Семейные мелодрамы» 11.10, 18.30 «Не ври мне ; 2» 12.10 «Честно» 13.00 «Иллюзия безопасности. Смерть в мікрохвильовці» 13.50 Т/с «Раскрутка» 14.45 «Неделя без жен» 15.45 «Адская кухня» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Красота по;украински» 23.40 Х/ф «Рикер» 01.20 «Мама в законе»

СТБ

07.30, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 08.00 Профилактика 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Джоуи» 16.55 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.50 Т/с «Воронины» 19.35 Т/с «Папины дочки» 20.10 Ревизор 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.10, 00.35 Т/с «Дневники вампира» 23.05 Т/с «Счастливы вместе»

Сх. 07.51 Зах. 15.54 Трив. дня 08.03

Середа, 14 грудня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.30, 18.20 Но; вости 07.05, 08.05, 23.20 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.35 Глас народа 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 07.50 Наши лучшие 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30 На связи с правительством 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 «Опыт» с Н.Семенченко 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.20 Граница государства 12.35 Темный силуэт 12.45 Х/ф «Сталинград», 2 с. 14.40 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.00 Парламентские слушания в Верховной Раде Украины на тему: «Создание в Ук; раине благоприятных условий для раз; вития индустрии программного обеспе; чения» 19.10 Мужской клуб. Смешанные единобор; ства 19.55 О главном 20.20 Д/ф «Зона неправды» 20.50 221 20.55 Официальная хроника 21.15 Плюс;минус 21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио; ров. Украина;Венгрия. 22.30 Суперлото, Тройка, Кено 23.10, 00.00 Итоги 23.30 От первого лица 01.35 Телеакадемия

Іменинники дня: ІВАН, ОПАНАС, АНДРІЙ, МАТВІЙ,СТЕФАН

НТН

27 КАНАЛ

06.20 Х/ф «Бешеное золото» 07.55, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.35, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 13.35 Т/с «Марш Турецкого» 15.30 Х/ф «Эхо из прошлого», 4 с. 16.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Двой; ник Берии 00.30 «Покер Дуэль» 01.30 «Политтеррор»

06.00, 18.30 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Создай себя 06.35 М/ф 06.55, 08.55, 18.55 Экономический пульс 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.30, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35, 09.35, 13.15, 20.30 М/ф 08.00 Социальный статус. здоровье граждан 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф 13.30 Взгляд в будущее 15.35 Пустыни мира 16.00 Страна советов 17.55 Путешествие на край света 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Кем быть?» 21.00 Служба новин «Соціальний пульс» 21.30 Неизвестная планета 23.05 «Здоровый способ жизни» 23.30 СHATRIX

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия: Нижегородская область. Охота на чупакабру?» 07.35, 13.35, 16.35, 02.00 Обзор. Чрезвычай; ное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.35 «Медицинские тайны» 10.05 Т/с «Морские дьяволы4», 3 с. «Кор сары» 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Дикий2». «КиднеппингИ «по родственному». «Милицейская зар ница» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Морские дьяволы5», 15 с. «Лето. Пляж. Бомба», 16 с. «Шпи онские игры» 23.30 Своя игра 00.20 «Женский взгляд» 01.05 Т/с «Проклятый рай2» 02.25 Х/ф «Графиня де Монсоро», 15 с. 03.25 «Один день. Новая версия»

ENTER 06.00 06.30 10.15 11.35 12.05 13.50 15.25 17.55 20.45 22.40 00.35

Саундтреки М/ф Х/ф «Трест, который лопнул» Телемагазин Х/ф «Портрет с дождем» Х/ф «Вечный зов» Х/ф «Забытая мелодия для флейты» Х/ф «Жестокий романс» Х/ф «Тревожный месяц вересень» Х/ф «Холодное лето 53» Х/ф «Война и мир»

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «След» 13.10 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.50, 21.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.35 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Человек и закон» 23.50 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор; ная России ; Сборная Финляндии

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.15 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.15, 22.15 Т/с «След» 09.10, 20.15 Т/с «Дикий 2» 10.10, 21.15 Т/с «Погоня за тенью» 11.10 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине» 12.15 Т/с «Ментовские войны 5» 13.15 Ток;шоу «Пусть говорят» 15.50 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Мой личный враг» 00.45 Х/ф «Стой, или моя мама будет стре лять»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

20.35 Т/с «Девичья охота» 22.35 «Большая политика»

УТ1

9 КАНАЛ

ИНТЕР

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Жизненное пространство» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 16.30 «Я ; путешественник» 09.15 «Фантастические истории» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00 «Секретные территории» 11.50 «Приемная депутата» 12.00 М/с «Игры зверят» 12.30 «МWПарад» 13.15 Х/ф «Бег», 1, 2 с. 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Дальние родственники» 17.30 «Стелла ; чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Смотри в оба с Яковом Морозовым» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Две стрелы» 22.30 «Карданный вал» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип;топ» 00.15 Т/с «Next2»

Субота, 17 грудня УТ1 07.10, 23.30 Эра здоровья 07.30, 00.50 Полезные советы 07.40 Наши лучшие 07.45 На олимпийский Лондон 08.00 Шустер;Live 12.30 Глубинное бурение 13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо; вания (муж.) 13.45 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 15.10 Зеленый коридор 15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо; вания (жен.) 16.20 В гостях у Д. Гордона 18.05 Мир атома 18.30 Мастер;класс 19.00 Золотой гусь 19.30 Это было недавно, это было давно... 20.55 Обратной связь 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио; ров. Нидерланды;Украина 22.30 Суперлото, Тройка, Кено 23.10 Ультра. Тема 23.55 Украинская мечта М.Поплавского 01.45 After Live

10.40 11.20 13.20 17.20 19.00 20.00 20.30 23.40

9 КАНАЛ 08.00, 16.00 «Угон» 08.25, 16.25 «БОЛФУТ» 09.00 «Союзмультфильм» 10.10, 10.40 М/с «Бен 10» 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 Х/ф «Красное солнце» 16.25, 22.05 «Улетное видео по;русски;2» 16.50 Х/ф «Сорвиголова» 19.20 Х/ф «Меченосец» 21.30 «Прожекторперисхилтон» 23.15 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 00.25 Х/ф «Бумер» 03.20 Т/с «Эскорт агентство» 03.45 Х/ф «Остров любви. Невеста» 04.50 Х/ф «Остров любви. Блуд»

ИНТЕР 07.35 08.35 09.00 10.00

«Формула любви» «Городок» «Орел и Решка» «Украина, вставай!»

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: заступника начальника відділу забезпечення організаційно мобілізаційної та архівної роботи регіонального відділення. Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професій ного спрямування за освітньо ква ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі або стаж ро боти за фахом в інших сферах уп равління не менше 3 років. Володі ння персональним комп'ютером. Документи подаються протягом 30 днів з дня опублікування оголо шення. За довідками звертатися за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім. 205, тел.7428761.

«Вырванный из толпы» «Самый умный» Х/ф «Рябины гроздья алые» Спецпроект «Пороблено в Украине» «Рассмешить комика» «Подробности» «Вечерний квартал. Новый 2010 год» Вечер бокса на «Интере». Макс Бурсак ; Лаатеквей Хаммонд

11 КАНАЛ 06.30 08.00 09.10 09.30 10.00 10.15 11.00 12.00 13.00 14.00 15.05 17.15 17.55 18.15 20.10 22.10 00.00 00.05

Х/ф «Пит в перьях» Х/ф «Мое большое греческое лето» «Лучшие» «Мой малыш» «Ваш адвокат» «Перевоплощение» Аферисты ТОП;100 Новый взгляд «Даешь молодежь!» Х/ф «Девушка из Джерси» М/Ф «Панда Кунг;фу. Праздник» М/Ф «Шрек. Рождество» Х/ф «Месть пушистых» Х/ф «В ожидании чуда» Х/ф «Дочь моего босса» Спортрепортер Х/ф «Будь круче»

07.25 08.15 09.05 10.05 10.30 10.55 11.50 12.05 13.15 15.10 16.55 17.50 19.30 20.00 22.55

«Настоящие врачи ; 2» «Светская жизнь» «Кто там?» М/с «Мстители» М/с «Тимон и Пумба» «Мир наизнанку ; 2: Индия» «Шесть кадров» «Четыре свадьбы» Х/ф «Роман с камнем» Х/ф «Моя супербывшая» «Большая разница по;украински» Х/ф «Джентльмены удачи» «ТСН» Х/ф «Служебный роман» Х/ф «Грозовые ворота»

1+1

СТБ

16.55 19.00 22.05 23.20 00.45 01.40

«Караоке на Майдане» «Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» «Зважені та щасливі» «Национальное талант;шоу «Танцуют все!;4» Х/ф «Девчата» «Х;Фактор. Революция» «Свадебные битвы» «Х;Фактор. Революция. Итоги голосова; ния» «Куб» Х/ф «Арфа для любимой»

34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.15 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.45 20.30 20.50 21.50 22.50 00.30

«Детали: Экономика» «Детали: Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «Репортерские истории» «Чего хочет женщина» «Автотема» «IQ» «НАШ САД» «Медикус» «Тип;топ» «Здравствуй, это Я!» «Дорогая передача» «Ты сможешь!» «Вне игры» «Магическая Азия» «Громкое дело» «Жадность» «Тайны мира с Анной Чапман» Вещие сны» «Автоэксперты» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Дело моей жизни» «Чистая работа» Д/ф «ОБХСС. Безжалостное правосудие» «Детали: Итоги дня» «Бойцовский клуб» Т/с «Следаки» Х/ф «Раба любви» Х/ф «Зачем мы женимся?»

ICTV 08.05 Берегись автомобиля 09.05 Люди, кони, кролики..и домашние роли; ки 10.05 Квартирный вопрос 11.00 ЕвроФуд; 2012 г. 11.55 Спорт 12.00, 21.55 Наша Russia 12.25 Последний герой 13.35 Стоп;10 14.35 Провокатор 15.35 Максимум в Украине 16.35 Х/ф «Холостяк» 18.45 «Факты»

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

НТВМИР

19.00 Т/с «Бомбила» 23.10 Т/ф «Апокалипсис»

TET 07.15, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.00 М/с «Школа монстров» 08.05 Лентяево 08.35 Телепузики 09.30 Ералаш 10.15 Женская лига 10.40, 14.50 Одна за всех 11.10 Секс;битва 11.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.30 ТЕТ 13.25 Бабуны & Дидуны 13.55 Конвейер любви 14.20 МосГорСмех 15.15, 19.45 «Даешь молодежь!» 16.10, 20.40 Т/с «Универ» 18.00 Х/ф «Цыпочка» 23.00 Х/ф «Восставший из ада 6. В поисках ада» 00.45 До рассвета

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт»Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт;зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Т/с «Школа гениев» 13.30 Волшебное закулисье 15.00 Новости Днепродзержинска 15.20 М/ф 15.35 Концерт Виктора Павлика, 2 ч. 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ; ления 18.00 102 информ 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 19.55 Так просто 20.30 Азбука здоровья 21.15 Х/ф «Мелодии белой ночи» 23.00 Музыка 23.30 Формат 1:1

5 КАНАЛ 06.01 «Время;Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По; года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.35 «Автопилот;тест» 07.20 «Клуб 700» 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 08.30 «Технопарк» 09.20, 15.20 «Интеллект. ua»

Зах. 11.19 Сх. 23.56 Повний міс. 10 грудня 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.20 «Трансмиссия;тест» 12.15 «Окно в Европу» 13.20 «Драйв» 14.10 «Хроника недели» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особый взгляд» 19.30, 20.05 «Время интервью» 21.00 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «Машина времени» 23.30 «Футбольная легенда» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.55 Т/с «Инспектор Деррик» 09.40 Т/с «Загадочные убийства Агаты Кри сти» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 15.55 Т/с «Штрафбат» 19.00 Т/с «Золотой капкан» 23.00 Х/ф «Минотавр» 01.00 «Острые ощущения»

НТВМИР 04.15 «Хазанов против НТВ» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Времена года с тетушкой Совой» 06.30 Смотр 07.00 Главная дорога 07.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.25 Русская начинка 09.00 Кулинарный поединок 10.00 Квартирный вопрос 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.15 «Наши» 14.25 «Таинственная Россия: Иркутск и Улан; Удэ. Гости из будущего?» 15.20 «Очная ставка» 16.20 Мелодии на память 18.00 «Программа максимум» 19.00 «Русские сенсации» 19.55 Ты не поверишь! 20.50 «Последнее слово» остросюжетное ток; шоу Павла Селена 21.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие 22.25 Т/с «Литейный». «Тени прошлого». «Весна» 00.15 Х/ф «Одиночка» 02.05 Муз/ф «Мзиури» 02.40 Т/с «Мангуст2», 9 с. «Осколок», 10 с. «Божественный ветер», 11 с. «День здоровья», 12 с. «Звездопад»

ENTER 06.00 Киноляпы 06.30 Саундтреки 07.00 М/ф

КАНАЛ «УКРАИНА»

Саундтреки М/ф Х/ф «Трест, который лопнул» Телемагазин Х/ф «Битва в пути» Х/ф «Жестокий романс» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Холодное лето 53» Х/ф «Тегеран43»

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Дикий 2» 10.00 Т/с «Погоня за тенью» 11.00 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине» 12.00, 22.15 Т/с «Ментовские войны 5» 13.00 Ток;шоу «Пусть говорят. Помаши рукой маме» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 21.15 Шоу «Минута на победу»

27 КАНАЛ

ОРТМ

06.00, 18.30 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Создай себя 06.35 М/ф ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15 «След» 13.10 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Республика Казахстан. Куда приводят мечты» 15.50 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 16.55 «Жди меня» 18.35 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Государственному Кремлевскому двор; цу ; 50 лет! Концерт 23.50 Х/ф «Орел и решка» 01.30 Х/ф «Поворот»

ENTER

06.55, 08.55, 18.55 Экономический пульс 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.10, 15.30, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35, 13.15 М/ф 08.00 Социальный статус. Жилищно;комму; нальное хозяйство 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф 13.30 Взгляд в будущее 15.35 Пустыни мира 16.00 Страна советов 17.55 Путешествие на край света 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра;тайм» 21.00 Служба новин «Соціальний пульс» 21.30 Расплата за любовь 23.05 «Здоровый способ жизни» 23.30 СHATRIX

«Фактор безопасности» «Трансмиссия;тест» «Обзор прессы» «Автопилот;новости»

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия: Калининград; ская область. Машина времени суще; ствует?» 07.35, 13.35, 16.35, 02.25 Обзор. Чрезвычай; ное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Развод по;русски» 09.30 Спасатели 10.00 Т/с «Морские дьяволы4», 4 с. «Ог рабление на водах» 11.35 «Суд присяжных. Окончательный вер; дикт» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.35 «20 лет. История о будущем» 18.30 «Говорим и показываем» 19.20 «История Всероссийского обмана. На; родная медицина» 21.05 Х/ф «Ангелхранитель» из цикла «Морские дъяволы. Судьбы2» 22.55 Х/ф «Вторая любовь» 00.45 Следствие вели... 01.40 «Школа злословия» 02.45 Х/ф «Графиня де Монсоро», 16 с. 03.45 «Один день. Новая версия» 06.00 06.30 10.00 11.20 11.50 15.20 18.05 20.45 22.45

Іменинники дня: САВА, СЕРАФИМ, ФЕДІР, ІВАН

НТН

06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 12.30 «Агроконтроль» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно;политическое ток;шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15, 22.00 «Окно в Европу» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» ○

06.15 Х/ф «Мордашка» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 01.00 «Свідок» 09.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: Майами» 12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 13.30 Т/с «Человек войны» 19.20 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова» 22.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 01.20 Х/ф «Меткий стрелок»

5 КАНАЛ

22.25 23.30 23.55 00.25

Факты. Вечер Чрезвычайные новости Х/ф «Картина мелом» Голые и смешные

Сх. 07.53 Зах. 15.54 Трив. дня 08.01 07.40 08.40 08.50 10.00 10.50 13.55

Зах. 10.57 Сх. 22.39 Повний міс. 10 грудня

51 КАНАЛ

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 12.00 Х/ф «Емельян Пугачев», 2 с. 14.20 М/ф 15.30 Т/с «Школа гениев» 16.40 Не будь овощем 17.25 Д/ф «Как я заработал свои миллионы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт;зона 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 «Спорт»Итоги» 20.30 «Гринизация» говорят врачи» 22.00 Концерт Виктора Павлика, 2 ч.

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп;10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.15 Спорт 09.30 Д/ф 10.30, 16.35 Т/с «Дальнобойщики» 12.35, 13.00 Анекдоты по;украински 13.20 Comedy Club 14.20 Т/с «Морские дьяволы»

1+1

TET

СТБ

11 КАНАЛ

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 М/с «Школа монстров» 07.40 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.35 Т/с «Ранетки» 09.55 Comedy Woman 10.50 Женская лига 11.20 Куколка 12.10 Косметический ремонт 12.35 Маша и модели 13.15, 19.20 Одна за всех 13.40, 18.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.40 Дом;2 16.30 Секс;битва 16.55, 19.50 Т/с «Универ» 21.40 Теория измены 22.20 Т/с «Дневники Темного» 23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 00.40 Т/с «Реальные пацаны»

07.00 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 09.00 Х/ф «Принцесса и нищенка» 17.45, 22.00 «Вiкна;Новини» 17.55 Х/ф «Девчата» 20.00 «Танцуют все!;4» 22.45 «Танцуют все!;4» Итоги голосования» 23.45 «ВусоЛапоХвіст» 00.45 Х/ф «Карнавал»

06.05, 06.50 Kids’ Time 06.10 М/с «Назад в будущее» 06.30 М/с «Джуманджи» 06.55 «Подъем» 07.00 М/с «Барбоскины» 07.15, 08.40, 21.30, 23.35 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Город мечты». Первый украинский мультфильм о налогах 08.25 «Мир технологий» 09.10 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.00 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Джоуи» 16.55 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер 20.10 Интуиция 20.35 Тележурнал «Пассаж» 21.00 «Стоп;кадр» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 «Лучшие» 22.30 «Слава и боль» 00.00 Х/ф «Дракула 2000»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.30 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Сваты5» 10.15 Д/ф «Сваты;5. Жизнь без грима. Фекли; стов» 11.20 Д/с «Понять. Простить» 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка; невским» 14.10 «Судебные дела» 16.00 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности»

18.45 19.15 20.10 01.25

10.00, 17.40 «Семейные мелодрамы» 10.55, 18.30 «Не ври мне ; 2» 11.55 «Честно» 12.50 «Иллюзия безопасности» 13.35 Т/с «Раскрутка» 14.35 «Неделя без жен» 15.45 «Адская кухня» 17.20 «Шесть кадров» 20.15 «Большая разница по;украински» 21.10 Х/ф «Грозовые ворота» 00.55 «Мама в законе» 01.50 Х/ф «Сто футов»

06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Спартак» 07.15, 07.40 М/с «Бен 10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Т/с «Горец» 10.00 Т/с «Люди Шпака» 11.00, 21.00 «Час Пик» 11.10 «Ударная сила.Лунный танк» 11.55 «Ударная сила. Трезубец морского дья; вола» 12.25 «Обзор игрового дня Лиги Европы УЕФА» 13.15 Т/с» Охотники за древностями» 15.10 Т/с Маршрут 17.10 «Ударная сила. Истребитель танков» 19.00 Х/ф «Бумер2» 21.10 «Улетное видео по;русски;2» 23.15 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 00.15 «Международный финал по стритболу в Алькатрасе» 02.15 «Сумасшедшая скрытая камера» 02.50 Х/ф «Остров любви. Кошечка» 03.55 Х/ф «Остров любви. Дьяволица» 04.55 Х/ф «Остров любви. Поединок»

Сх. 07.52 Зах. 15.54 Трив. дня 08.02

П'ятниця, 16 грудня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.35 Глас народа 07.40 М/ф 07.50 Наши лучшие 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Феерия жизни 10.00 Д/ф «Адронный коллайдер» 10.25 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.15 Деловой мир 12.15 «Предвечерье» 12.45 Окраина 13.10 Это было недавно, это было давно... 13.50 Х/ф «Это мы, Господи» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт (жен.) 16.50 Т/с «Эпоха чести2» 18.40 Магистраль 19.00 Наша песня 19.40 Мужской клуб. Богатырские игры 20.35 After Live 21.10 Плюс;минус 21.25, 01.20 Шустер;Live 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги

Іменинники дня: ВАРВАРА, ІВАН, УЛЯНА, ГЕННАДІЙ 09.30 12.00 14.45 17.50 21.10 00.20

Х/ф «Пеппидлинныйчулок» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Фронт без флангов» Х/ф «Фронт за линией фронта» Х/ф «Фронт в тылу врага» Х/ф «Главное любить»

27 КАНАЛ 06.00 Х/ф «Девушка с характером» 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.50 М/ф 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.30, 20.00 Сильные мира сего 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 «Биографии знаменитых людей» 11.30 «Экстра;тайм» 11.50 «Новости Голос Америки» 12.10 Х/ф «Право на защиту» 13.05 Взгляд в будущее 15.05 Х/ф 17.00 «Удивительный мир автомобилей» 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Т/с «Отчаянные родители» 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Все грани высшего» 22.10 Х/ф «Банкирша» 23.00 «Здоровый способ жизни» 23.25 СHATRIX

ОРТМ 07.00 Х/ф «АлиБаба и сорок разбойников» 08.05 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 18.00 Новости 10.15 «Смак» 10.50 «Владимир Высоцкий. «Так оставьте не; нужные споры...» 12.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор; ная России ; Сборная Швеции. Прямой эфир. В перерыве ; Новости 14.10 «Ералаш» 14.40 Х/ф «Суета сует» 16.25, 18.15 Все хиты «Юмор FM» на Первом 19.10 «Болеро» 21.00 «Время» 21.15 Х/ф «Два дня» 23.05 «Прожекторперисхилтон» 23.45 Что? Где? Когда? 01.10 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор; ная Чехии ; Сборная Финляндии

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 Х/ф «Четвертая группа» 09.45 Х/ф «Крылья ангела» 12.00 Т/с «Дикий» 15.00 Х/ф «Только вернись!» 16.50 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине» 19.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 23.20 Ток;шоу «Замуж за моего сына» 00.20 Х/ф «Любовники»


р7

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

ИНТЕР 07.15 08.00 09.00 09.30 10.00

М/с «Винкс» «Это мой ребенок» М/с «Маша и Медведь» «Школа доктора Комаровского» «Утренняя почта с Пугачевой и Галки; ным» 10.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 11.35 «Смачна ліга з А.Заворотнюк» 12.35 Концерт «Иванушки Интерnational в Олимпийском» 14.20 «Вечерний квартал. Новый 2010 год» 17.35, 21.00 Х/ф «Забытый» 20.00 «Подробности недели» 23.05 Х/ф «Знакомство с Факерами»

9 КАНАЛ 08.00 Сильный аргумент. «Угон» 08.25 «БОЛФУТ» 09.00 «Союзмультфильм» 10.10, 10.40 М/с «Бен10» 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 «Днепр;футбол» 14.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.00 «Алеф ; в наше время» 15.30 «lady drive» 16.00 «Прожекторперисхилтон» 16.45, 22.30, 23.05 «Улетное видео по;русски; 2» 17.50 Х/ф «Пуленепробиваемый» 19.45 Х/ф «Миротворец» 21.30 «Профутбол» 23.30, 00.40 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 01.35 Х/ф «Удар тигра» 03.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 03.50 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.15 06.35 07.45 08.00 08.25 09.00

Клипсы Т/с «Журнал мод» Церковь Христова Спросите у доктора «Даешь молодежь!» М/ф «Город мечты»

В связи с утерей печать ЧП «Осіріс» ОКПО 31045996 считать недействительной.

09.15, 18.45 «Украинские традиции» 09.30 Тележурнал «Пассаж» 10.00 «Бюро адвокатских расследований» 10.15 «Родительский клуб» 10.30 Я ; ГЕРОЙ! 12.50 Шоумания 13.25 Файна Юкрайна 14.10 Х/ф «Уроки любви, или Не вчера ро дилась» 16.20 Х/ф «Месть пушистых» 18.15 Х/ф «В ожидании чуда» 18.15 «Вечерний разговор» 19.00 «Новости недели» 19.40 «Экономика в деталях» 20.00 «Автострасти» 20.30 «Дело вкуса» 21.00 «Перевоплощение» 21.40 «Слава и боль» 22.15 Кто против блондинок? 23.10 Х/ф «На рыбалку»

1+1 07.05 М/ф 07.30 «Холостячки. Новая любовь» 09.05 «Лото;Забава» 10.05 М/с «Мстители» 10.30 М/с «Тимон и Пумба» 10.55 «Дикие и смешные» 11.20 «Тайника» 12.10 Т/с «Необыкновенная семья» 13.45 «Шесть кадров» 14.00 «Смакуємо» 14.25 «Я так живу» 15.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 16.35 Х/ф «Служебный роман» 19.30, 00.15 «ТСН» 20.15 Х/ф «Пять невест» 22.15 «10 шагов к любви» 23.15 «Светская жизнь» 01.05 Х/ф «Прогулка»

СТБ 07.45, 16.10 «МастерШеф» 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.00, 01.35 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на майдане» 12.00 «Х;Фактор. Революция» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.15 Х/ф «Время счастья» 23.40 Х/ф «Время счастья2»

34 КАНАЛ 07.05 07.35 08.05 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 15.00 15.55 16.50 17.45 18.45 19.45 20.30 21.00 22.00 00.30

«Погляд» «Карданный вал» Х/ф «Из жизни отдыхающих» «Жизненное пространство» «Автоэксперты» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Владимир;Пантелеймон. Призвание ; помогать людям» «Дело моей жизни» «Седмица» «Чистая работа» «Военная тайна» «Странное дело». «Альтернативная раса» «Механический апельсин» «Секретные территории» Д/ф «Черная пехота» «Бойцовский клуб» «Тип;топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» Т/с «Следаки» Х/ф «Фараон» Х/ф «Зеркало»

ICTV Приватний нотаріус Криворізь кого міського нотаріального окру гу Дніпропетровської області Пе рекопська Оксана Олександрівна повідомляє про відкриття спадщи ни після смерті ШАКУН ОЛЕК САНДРИ ПЕТРІВНИ, померлої 11.04.2011, тел. (056) 4046046.

В оголошенні, оприлюдненому 29.11.2011р. в газеті «Вісті Придніпров'я», №92(1280) про проведення аукціону ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», в інформації про лот №1 допущено технічну помилку. В зв'язку з чим правильно необхідно читати так: Лот №1 Майно у кількості 52 од., розташо ване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34., а саме: а/м ГАЗ 3110 реєст. № 80504 АН, 1999 р.в.; а/м ГАЗ3100 реєст. №.80506 АН, 1999 р.в.; а/м ГАЗ3110 реєст. № 40692АВ, 2001 р.в.; а/м ГАЗ3110 реєст. № 967 49 АВ, 2001р.в.; а/м Mitsubishi Pajero реєст. № 00228 АК, 2001 р.в.; а/м ГАЗ 221710 реєст. № 00447 АИ, 2001 р.в.; а/м Suzuki Vitara реєст. № 44484 АЕ, 2003 р.в.; а/м УАЗ3303 реєст. № 99472 АН, 1989 р.в.; а/м ГАЗЕЛЬ3302 реєст. №80498 АН, 1999 р.в.; а/м ГАЗЕЛЬ3302 реєст. № 80501 АН, 1999 р.в.; а/м УАЗ3741 реєст. № 38518 АЕ, 2003 р.в.; а/м УАЗ3741 реєст. № 38 519 АЕ, 2003 р.в.; а/м ГАЗ3129 реєст. №2034 ДНГ, 1994 р.в.; а/м Mercedes Benz реєст. №00718 АК, 2004 р.в.; а/м Toyota реєст. №01443 ОО, 2002 р.в.; а/м DAEWOO Lanos реєст. № АЕ 0717 АЕ, 2004р.в.; а/м ЗАЗ110550 реєст. № 18426 АВ, 2000 р.в.; а/м ЗАЗ110550 реєст. № 18427 АВ, 2000р.в.; а/м ЗІЛ 5301 реєст. № 21424 АА, 2000 р.в.; а/м ЗІЛ530 БО реєст. №21425 АА, 2000р.в.; а/м КАМАЗ5320 реєст. № 8518 ДНН, 1987р.в.; а/м КАМАЗ5320 реєст. №5845 ДНН, 1986 р.в.; а/м КАМАЗ53215 реєст. № 22901 АА, 2000 р.в.; а/м КАМАЗ5410 реєст. № 9668 ДНХ, 1990 р.в.; а/м ГАЗ430100 реєст. № АЕ 3827 АН, 1993 р.в.; а/м ММЗ4502 реєст. №8891 ДНХ, 1990 р.в.; а/м КАМАЗ55111 реєст. №6671 ДНХ, 1989 р.в.; а/м КАМАЗ55111 реєст. № 66 72 ДНХ, 1989 р.в.; а/м ЗІЛ431410 реєст. №9095 ДНН, 1987 р.в.; а/м ЗІЛ 431410 реєст. №9096 ДНН, 1987 р.в.; а/м КАМАЗКО415 реєст. №03010 АВ, 1989 р.в.; а/м ГАЗ52 ТЕП реєст. № 7253 ДНХ, 1989р.в.; а/м РОБУР реєст. №3330 ДНХ, 1988 р.в.; а/м ЗІЛ433362 реєст. №17511 АА, 1999 р.в..; а/м МДК433362 реєст. №17512 АА, 1999 р.в.; а/м ГАЗКО50 Б обор УСО реєст. №32213 АА, 1989р.в.; а/м KIA реєст. №09586 АВ, 1998 р.в.; а/м РАФ2203 реєст. № 43526 АВ, 1989 р.в.; а/м ГАЗ 221717 реєст. № 80503 АН, 1999 р.в.; а/м ПАЗ3205 реєст. №8893 ДНХ, 1990 р.в.; а/м ПАЗ3205 реєст. №88 94 ДНХ, 1990р.в.; а/м ЗІЛ325000 реєст. №21423 АА, 1999 р.в.; а/м ЛАЗ 695Н реєст. №9404 ДНХ, 1990 р.в.; автобус IKARUS256 реєст. №2404 ДНХ, 1988 р.в.; а/м ГАЗ221711 реєст. № 80526 АН, 1999 р.в.; а/м ГАЗ221711 реєст. № 80502 АН, 1990 р.в.; причіп М9772 реєст. №7158 ДО, 1989 р.в.; причіп ОДАЗ9370 реєст. № 8503ДО, 1990 р.в.; трактор ЮМЗ6 КП, 1987 р.в.; бульдозер ДЗ 101, 1987р.в.; автонавантажувач40814 реєст. № 6660, 1991р.в.; екскаватор ЕО 2621 реєст. № 5547, 2003 р.в.. Початкова вартість лота скла дає: 1884 816,00 грн., у т.ч. ПДВ.

Сх. 07.54 Зах. 15.55 Трив. дня 08.01

Неділя, 18 грудня 07.05 Д/ф «Няньки дикой природы» 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Наши лучшие 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Ближе к народу 10.00 Кто в доме хозяин? 10.20 Шаг к звездам. Евровидение 11.00 Шеф;повар страны 11.50 Кумиры и кумирчики 12.20 Караоке для взрослых 13.00 Атака магии 13.35 Х/ф «Трое суток после бессмертия» 15.05 Золотой гусь 15.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста; фета 17.00 Имею честь пригласить 17.45 Деловой мир. Неделя 18.30 Международный турнир по профессио; нальному боксу. Автандил Хурцидзе ; Осси Дюран 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио; ров. Литва;Украина 23.10 Эра бизнеса. Итоги 23.40 На олимпийский Лондон 00.00 Д/ф «Микола Суворий» 01.50 Д/ф «Чернобыль. Политверсия»

07.35 Т/с «Бомбила» 10.35 Ты не поверишь! 11.35 Козырная жизнь 12.00 Другой футбол 12.25, 19.40 Спорт 12.30 Х/ф «Мистер Няня» 14.10 Т/с «Месть» 18.45 Факты недели 19.45 Наша Russia 20.05 Последний герой 21.15 Т/с «Без права на ошибку» 01.55 Т/ф «Апокалипсис»

TET 07.15, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.00 М/с «Школа монстров» 08.05 Лентяево 08.35 Телепузики 09.30 Ералаш 09.55 Женская лига 10.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.45 Х/ф «Аквамарин» 13.30, 22.30 Это любовь 13.55 Конвейер любви 14.25, 19.15 «Даешь молодежь!» 15.20, 20.10 Т/с «Универ» 17.35 Х/ф «От 180 и выше» 23.00 Х/ф «Никита»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 «Тише, мыши!» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 М/ф 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Мелодии белой ночи» 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Формат 1:1 16.05 Д/ф «Антропология. Вавилонская баш; ня», 3 с. 17.00 Интервью 17.30 Так просто 17.55 Музыка 18.30 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 «Зеленый театр» в Земфире» 20.50 Выбор за вами! 21.10 Аналитическое обозрение 22.00 Х/ф «Военнополевой роман» 23.40 Проекты и реалии местного самоуправ; ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По; года на курортах» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк»

07.10, 08.20, 14.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 07.20 «Клуб;700» 08.30, 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор;ТВ» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Машина времени» 19.30 «Большая политика» 20.05 «Хроника недели» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время;Тайм» 22.00 «Территория закона» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 07.25 Т/с «Паутина» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Двой; ник Берии 12.00 «Микс;файт». Федор Емельяненко ; Джефф Монсон 12.30 «Турнир по смешанным единоборствам «Гран;при М;1 Украина ; 2011» 14.00 Д/с «Православные святые» 15.00 Т/с «Золотой капкан» 19.00 Х/ф «Безумный Макс» 21.00 Х/ф «Безумный Макс 2: воин доро ги» 23.00 Х/ф «Оборотень» 01.15 Х/ф «Минотавр»

НТВМИР 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 «Голубые города». Песни Андрея Пет; рова 07.30 «Первая передача». Автомобильная программа 08.25 Их нравы 09.05 «Безумный день» 09.20 Едим дома! 09.55 Дачный ответ 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.10 «Развод по;русски» 14.25 Следствие вели... 15.20 И снова здравствуйте! 16.25 Золотая пыль 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.00 Чистосердечное признание 18.45 «Центральное телевидение» 19.55 «Тайный шоу;бизнес. Стас Михайлов. Звезда из пустоты» 20.50 «НТВшники». Арена острых дискуссий 21.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 22.25 Т/с «Литейный». «Высокие чувства». «Непростое дело» 00.10 Концерт. «Сделано в СССР» 02.25 Х/ф «Танкер «Дербент»

Ліквідаційна комісія ТОВ «Технонікпром» (код ЄДРПОУ 33293132) та То

варна біржа «Альянс» оголошує про проведення аукціону з продажу наступ

ного майна: Лот №1 Рухоме майно у кількості 8 од., а саме: верстат для різки штапика СК 4101, завод.№1698, свердлильнофрезерний верстат FR221, за вод. № 1539, зачисний верстат СА 601, завод.№1156, паяльний верстат ТК561, завод.№2286, зачисний верстат КМ213, завод.№874, відрізний верстат АСК 420, завод.№ 1442, відрізний верстат для метолопрофіля, завод. №б/н, компресор, завод.№899, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпров ський район, смт Миколаївка, вул. Степова, 1. Початкова вартість лота 24438,71грн., без урах. ПДВ. Аукціон відбудеться 11.01.2012р. на ТБ «Альянс» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б.Хмельницького, 16 о 12.00. Заявки прий маються за місцезнаходженням біржі. З майном можна ознайомитися з понеділ ка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заяв ки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн., а також гаран тійний внесок 10% від початкової вартості лота на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ЗАТ «КБ «Приватбанк» м. Дніпро петровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання заявок 05.01.2012р. до 15.00. Контактний телефон організатора аукціону: (056) 7215920 з 9.00 до 16.00.

Зах. 11.41 Сх. Остання чв. 2.48

Іменинники дня: АНАСТАСІЙ, ЗАХАР, САВВА, ГУРІЙ

ENTER 06.00 06.30 07.00 10.10 11.50 14.55 18.00 21.00 00.00

ОРТМ

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Мама» Х/ф «Фронт без флангов» Х/ф «Фронт за линией фронта» Х/ф «Фронт в тылу врага» Х/ф «Асса» Х/ф «Орел или решка»

27 КАНАЛ 06.00 Х/ф «Сдается квартира с ребенком» 07.20 Создай себя 07.25, 14.40 М/ф 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.30 Сильные мира сего 09.00 Под солнцем 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00 Путь к победе 14.15 Здоровая жизнь с Ириной Трухачевой 15.20 Новые песни о главном 18.10 Будь в курсе 18.30 Мир за неделю 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30, 22.50 «Здоровый способ жизни» 20.00 Неизвестная планета 21.00 «Ночная смена» 22.00 Х/ф «Банкирша» 23.15 СHATRIX

07.55 08.30 09.05 10.00 10.10 10.35 11.25 12.00 14.10 14.55 16.15 18.05 19.10 21.00 22.00 23.05 00.25

«Смак» «Армейский магазин» «Здоровье» Новости «Непутевые заметки» «Пока все дома» «Фазенда» Кубок Первого канала по хоккею. Сбор; ная России ; Сборная Чехии. Прямой эфир. В перерыве ; Новости «Ералаш» «Специальное задание» Х/ф «Старикиразбойники» «Юрий Никулин. Признание в любви» Юрию Никулину ; 90! Юбилейный вечер Воскресное «Время» «Большая разница» «Красная звезда» Кубок Первого канала по хоккею. Сбор; ная Швеции ; Сборная Финляндии

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Только вернись!» 09.00 Ток;шоу «Замуж за моего сына» 10.00 Х/ф «Любовники» 12.00, 01.30 Т/с «Дикий» 15.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 19.00 События недели 19.30 Х/ф «Сибиряк» 21.30 Чистосердечное признание 22.20 Футбольный уик;енд 23.30 Х/ф «Отдел. По праву»

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 85 й сезон

РЕПЕРТУАР с 8 по 31 декабря 2011 года 8 четверг ПРОДАЙТЕ МУЖА, ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА 18.30 Комедия 1 ч. 50 м. М. Задорнов 10 суббота ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 17.00 Ирония одной любви 2 ч. 20 м. C. Злотников 11 воскресенье Премьера! БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ 11.00 Волшебная сказка 1 ч. Т. Жадан 11 воскресенье ФИГУРАНТ 17.00 Криминальная история 2 ч. 00 м. И. Афанасьев 15 четверг Премьера! В ПОИСКАХ ЛЮБВИ 14.00 Комедия 2 ч. 00 м. По мотивам прозведений А. Островского, А. Чехова 16 пятница ЛИСТ ОЖИДАНИЙ 18.30 Комедия 2 ч. 30 м. А. Мардань 18 воскресенье МИР ДОМУ ТВОЕМУ («Возвращение Тевье») 17.00 Трагикомедия 2 ч. 30 м. Шолом Алейхем (Замысел новой сценической редакции по мотивам повести «Письма Тевье молочника»)

21 среда 18.30

ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ, ИЛИ УЖИН ПО ФРАНЦУЗСКИ Суперкомедия 2 ч. 30 м. М. Камолетти 22 четверг ИВАНУШКА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 11.00, 13.00 Волшебная сказка 1 ч. Ю. Ким 23 пятница КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 10.00 И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА Волшебная музыкальная сказка 1 ч. А. Александров 24 суббота ИВАНУШКА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 11.00 Волшебная сказка 1 ч. Ю. Ким 24 суббота ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ 17.00 Американская комедия 2 ч. 40 м. Н. Саймон 25 воскресенье МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, 17.00 ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА Комедия 2 ч. 30 м. Н. Птушкина Новогодние представления для детей и взрослых! 28 среда ИВАНУШКА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 13.00 Волшебная сказка 1 ч. Ю. Ким Сюрприз для взрослых! 28 среда НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН 18.30 Игровая шоу программа 29 четверг 10.30, 13.00 ИВАНУШКА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ Волшебная сказка 1 ч. Ю. Ким Сюрприз для взрослых! 29 четверг НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН 18.30 Игровая шоу программа 30 пятница 10.30, 13.00 ИВАНУШКА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ Волшебная сказка 1 ч. Ю. Ким Сюрприз для взрослых! 30 пятница НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН 18.30 Игровая шоу программа 31 суббота ИВАНУШКА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 10.30 Волшебная сказка 1 ч. Ю. Ким Художественный руководитель театра

Жан Мельников Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy theatre.at.ua, e mail: gorkiy theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 31 38 91, 778 48 69, 778 48 57, 371 70 33.


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, повідомляє Заламаню ка Євгена Миколайовича про судове за сідання по справі № 29260/11 за позо вом Публічного акціонерного товари ства «ВіЕйБі» до Заламанюка Є.М. про стягнення заборгованості, яке призна чене на 14 грудня 2011 року о 10.00. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області оголошує про розгляд цивільної справи № 2988/ 2011 за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний Банк «ПриватБанк» до Ужва Тетяни Василів ни про стягнення заборгованості за кре дитним договором та викликає Ужва Те тяну Василівну в якості відповідача у судове засідання, яке відбудеться 20 січня 2012 року об 11 год. 05 хв. в залі судових засідань №1 Верхньодніпров ського районного суду Дніпропетров ської області за адресою: Дніпро петровська область, Верхньодніпров ський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47. Додатково суд по відомляє, що, відповідно до ст. ст. 77, 169 ЦПК України, сторони та інші особи, які беруть участь по справі, зобов’язані повідомити суд про причини неявки у су дове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь по справі, не з’явились у судове засідан ня без поважних причин. У разі повторної неявки у судове засідання відповідача, належно повідомленого, суд вирішує спра ву на підставі наявних по справі доказів. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове за сідання в якості відповідача Савело Ігоря Анатолійовича по цивільній справі за позовом Усової Світлани Валеріївни про розірвання шлюбу. Савело Ігор Ана толійович, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Марга нець, вул. Димитрова, 3, кв. 2. Розгляд справи призначено на 16 грудня 2011 року о 09.00 у приміщенні Марганець кого міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець, Дніпропетровська область, вул. Радян ська, 72а. У разі неявки відповідача у судове засідання він повинен повідоми ти суд про причини неявки. В іншому ви падку справа буде розглядатись без його участі за наявними доказами по справі. Баглійський районний суд м. Дніпро дзержинська Дніпропетровської області викликає у судове засідання Плакущу Наталію Вікторівну в якості відповіда ча по справі за позовом Григоровича Олександра Миколайовича до Плакущої Наталії Вікторівни про зняття з реєст раційного обліку місця проживання. За сідання відбудеться 20.12.2011 року об 11.00 у приміщенні Баглійського район ного суду м. Дніпродзержинська за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кон ституції, 64. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Шевченко Ольгу Борисівну, Зеленську Любов Павлівну, Маслову Поліну Павлівну, Шевченка Олексія Павловича, Шевченка Павла Дмитровича у судове засідання як відпо відачів по цивільній справі № 25555/ 2011 р. за позовом ТОВ «Дніпротехгаз» до Шевченко Ольги Борисівни, Ларчен ка Анатолія Федоровича, Ларченко Марії Григорівни, Макаренко Віри Павлівни, Зеленської Любові Павлівни, Маслової Поліни Павлівни, Шевченка Олексія Пав ловича, Шевченка Павла Дмитровича, Дніпропетровської міської ради, 3осо

ба КП «ДМБТІ» Дніпропетровської об ласної ради, про визнання права влас ності за набувальною давністю на буди нок, яке відбудеться 12 грудня 2011 р. о 09.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом Трофименко Тетяни Олександрівни до Трофименка Владислава Володимирови ча, треті особи Комунальне житловоек сплуатаційне підприємство «Південне» Дніпропетровської міської ради, Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красногвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області про усунення перешкод у корис туванні власністю, зняття з реєстрації. Відповідач Трофименко Владислав Воло димирович викликається у судове засі дання на 21 грудня 2011 року о 08 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кіна, 77б, каб. 10, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки Трофименка Владислава Во лодимировича справу буде розглянуто за його відсутності. Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідачку Яцубу Юлію Іванівну, що розгляд справи за апеляційною скаргою КЖЕП № 31 на рішення АмурНижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 05 жовтня 2011 року по справі за позо вом КЖЕП № 31 до Яцуби Ю.І. про стяг нення заборгованості з квартирної пла ти відкладено на 22 грудня 2011 року о 12.00. У разі неявки відповідача у судо ве засідання справа буде розглянута за його відсутності. Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідача Мулен ка Володимира Васильовича, що розгляд справи за апеляційною скаргою Мулен ко Є.С. на рішення Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27 вересня 2011 року по справі за позовом Муленко Є.С. до Му ленка В.В., третя особа ВДВ Новомос ковського МРУЮ про стягнення неустой ки за прострочення сплати аліментів відкладено на 22 грудня 2011 року об 11 год. 45 хв. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розгля нута за його відсутності. У Баглійському районному суді м. Дніпродзержинська 16 грудня 2011 року о 14.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Андреєва О.І. до Мітушиної К.К., Мітушина В.І., Копищик О.Т. Суд, беручи до уваги те, що місце знаходження відповідача по вказаній справі невідоме, відповідно до вимог ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає через ого лошення в газеті. Останнє місце мешкан ня: м. Дніпродзержинськ, вул. Дорож ня, 44. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідачі Мітушина Катерина Кузьмів на, Мітушин Володимир Іванович, Ко пищик Ольга Тихонівна вважаються по відомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідачів спра ву буде розглянуто за їхньої відсутності. Судове засідання відбудеться під голо вуванням судді С.А. Скиби у приміщенні Баглійського районного суду м. Дніпро дзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Якушева Наталія Євгеніївна, останнє місце проживання: м. Дніпродзер жинськ, пр. 50 років Перемоги, 7, кв. 30, викликається у відкрите судове засідан ня в якості відповідача на 10.00 22 груд ня 2011 року по справі за позовом ПАТ «Сведбанк» до Якушевої Наталії Євгені ївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеть ся під головуванням судді Гнєзділова В.Є. у приміщенні Дніпровського район ного суду м. Дніпродзержинська за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет ровського, 166, 2 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Якушева Н.Є. вважається по відомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справу буде роз глянуто за її відсутності. Царичанський районний суд Дніпро петровської області (51000, смт Цари чанка Дніпропетровської області, вул. Театральна, 14а) викликає у судове за сідання в якості відповідача Дегай Мой сея Володимировича по цивільній справі № 2452/11 р. за позовом ПАТ «Райф файзен Банк Аваль» до Дегай Мойсея Володимировича про стягнення боргу. Судовий розгляд відбудеться 21 грудня 2011 року о 09.00 у приміщенні Цари чанського районного суду. У разі неяв ки справу буде розглянуто за відсутності відповідача. Суддя В.І. Ритов. Дніпропетровський окружний адмі ністративний суд повідомляє Гафинець Юрія Юрійовича, 13.02.1958 р.н., що 19 грудня 2011 року о 14.00, зал судових засідань 4, відбудеться судове засідан ня по справі № 2а/0470/11605/11 за ад міністративним позовом Управління Пенсійного фонду України в Дзержин ському районі м. Кривого Рогу Дніпро петровської області до Гафинець Юрія Юрійовича про стягнення заборгова ності по переплаті пенсії в сумі 45334,33 грн. Судове засідання відбудеться у при міщенні Дніпропетровського окружно го адміністративного суду за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Акаде міка Чекмарьова, 5. Дніпропетровський окружний адміністративний суд пропо нує особам, які беруть участь по справі, надати пояснення, докази, повідомити суд про наявність поважних причин не можливості прибуття їх (їхнього пред ставника) до суду для участі у судовому засіданні. Учасникам судового засідан ня при собі необхідно мати документи, які підтверджують їхню особу, а пред ставникам, крім цього, належно оформ лені доручення. Явка у судове засідан ня обов’язкова. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропетровсь ка знаходиться цивільна справа за по зовом Журавель Юрія Михайловича до Донської Галини Іванівни, Кочневої Майі Юріївни, Кочнева Володимира Юрійовича, третя особа Комунальне житловоексплуатаційне підприємство «Дніпропетровська міська рада» ЖЕК № 13, Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красно гвардійського району м. Дніпропет ровська, про визнання осіб такими, що втратили право на користування жит ловим приміщенням та зняття з реєст рації місця проживання. Відповідачі Донська Галина Іванівна, Кочнева Майя Юріївна, Кочнев Володимир Юрі йович викликаються у судове засідан ня на 27 грудня 2011 року о 08 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропетровсь ка за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 10, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідачі вважають ся повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки Дон ської Галини Іванівни, Кочневої Майі Юріївни, Кочнева Володимира Юрійо вича справу буде розглянуто за їхньої відсутності. Іванцова Тетяна Василівна, місце реє страції: б. Будівельників, 42, кв.6, м. Дніпродзержинськ, викликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 12 год. 50 хв. 11 січня 2012 року по справі за позовом Іванцо ва Анатолія Федоровича до Іванцової Тетяни Василівни про розірвання шлю бу. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під голо вуванням судді Байбари Г.А. у при міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх, каб. 2. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Іванцо ва Т.В. вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, викликає Шаповалову Надію Миколаївну, Шаповалова Ми киту Андрійовича, Шаповалову Тетяну Василівну як відповідачів по цивільній справі № 29974/11 за позовом Семе ненка Юрія Лукича до Шаповалової Надії Миколаївни, Шаповалова Микити Андрійовича, Шаповалової Тетяни Васи лівни про усунення перешкод у корис туванні квартирою у судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 18 січня 2012 р. СтєнцоваЗавгородня Юлія Миколаїв на, останнє місце проживання: м. Дніпродзержинськ, пр. Дружби народів, 61б, кв. 1, викликається у відкрите су дове засідання в якості відповідача на 09.00 20 грудня 2011 року по справі за позовом Завгороднього М.М., Завгород ньої Л.М., Завгороднього С.М. до Стєнцо воїЗавгородньої Ю.М., третя особа ВГІРФО Дніпровського РВ Дніпродзер жинського МУ УМВС України, ТОВ «Або нент XXI» про визнання відповідача та ким, що втратив право на користування житловим приміщенням і скасування його реєстрації у зазначеному при міщенні. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під голо вуванням судді Гнєзділова В.Є. у при міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого лошення в пресі відповідач Стєнцова Завгородня Ю.М. вважається повідомле ною про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсутності. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове за сідання в якості відповідачів Колесник Максима Григоровича та Колесник Оле ну Олександрівну по цивільній справі за позовом Марченко Валентини Петрівни до Колесник Максима Григоровича, Ко лесник Олени Олександрівни, Відкрито го акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Марганецьке відділення ощадбанку № 6696 про при пинення права заставодержателя та виз нання права власності на квартиру. Ко лесник Максим Григорович та Колесник Олена Олександрівна, зареєстровані за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Красіна, 2, кв. 33. Роз гляд справи призначено на 11 січня 2012 року о 13 год. 30 хв. у приміщенні Мар ганецького міського суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Марга нець, Дніпропетровська область, вул. Ра дянська, 72а. У разі неявки відповідачів у судове засідання вони повинні повідо мити суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде розглядатись без їхньої участі за наявними доказами по справі. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу викликає Кушнір Макси ма Сергійовича як відповідача по справі № 22425/2011 за позовом ПАТ «Ерсте Банк» про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 19.12.2011 р. о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал суду 5. У разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідом лення про причини неявки справа роз глядатиметься без врахування думки відповідача. ТернівськиЙ міський суд Дніпропет ровської області викликає Петрову Ірину Петрівну, 1970 р.н., зареєстрова ну за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Тернівка, вул. Перемоги, 7/46, в якості відповідача по цивільній справі № 2802/11 за позовом Гарькавої Лари си Петрівни до Петрової Ірини Петрів ни, треті особи Відділ громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб Тер нівського МВ УМВС України в Дніпропет ровській області, Комунальне підприєм ство «Тернівське житловокомунальне підприємство» про визнання особи та кою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням, у судове за сідання, яке призначено на 14.12.2011 року о 10.00 у приміщенні Тернівського міського суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а. У разі неявки відповідача до суду справа роз глядатиметься за його відсутності за на явними в матеріалах справи документа ми. Дане оголошення вважати належним повідомленням. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Сердюченко Валерій Миколайович по цивільній справі за позовом Шульга Ігоря Олеговича до Сердюченка Валерія Миколайовича, треті особи Шульга Оль

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

га Федорівна, Шульга Дмитро Ігорович, про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні власністю, визнання особи такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням, викликається у судове засідання на 12 грудня 2011 року о 14.00 у приміщення ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: 50000, м. Кри вий Ріг, вул. Першотравнева, 12, каб. 17, зал 4 (суддя Кваша А.В.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відповідач Сер дюченко Валерій Миколайович, 29.11.1963 р.н., вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі його неявки до залу судового засі дання справа буде розглянута за його відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу викликає Шкапенка Ро мана Вікторовича як відповідача по справі № 22514/2011 за позовом По кидька Миколи Макаровича, Покидько Людмили Захарівни до Шкапенка Рома на Вікторовича (третя особа СГІРФО ЦентральноМіського РВ КМУ ГУМВС Ук раїни в Дніпропетровській області) про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні власністю. Судове засі дання відбудеться 20 грудня 2011 року о 13.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал суду 5. У разі неявки у судове засідання без поваж них причин або неповідомлення про причини неявки справа розглядатиметь ся без урахування думки відповідача. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Захарова Олександра Олексійовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Заха рова Олександра Олександровича до Захарова Олександра Олексійовича про встановлення факту прийняття спадщи ни та визнання права власності на май но в порядку спадкування, яке відбу деться 21.12.2011 року о 09.00 за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 10 (4 поверх). У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відпові дача. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров ської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою Кузьменко А.П. до Кузьменко І.І., третя особа ВГІРФО, про визнання особи такою, що втратила право на користування квар тирою. Відповідач Кузьменко Інна Іва нівна викликається у судове засідання на 12 грудня 2011 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Павлоградського міськра йонного суду Дніпропетровської об ласті: Дніпропетровська область, м. Пав лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 209. Суддя Круговий О.О. Рудась Станіславі Павлівні з’явитись у судове засідання 20.12.2011 р. об 11.00 до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі за позовом Колес нікова Антона Олеговича до Рудась Станіслави Павлівни, третя особа Сектор громадянства, імміграції та реє страції фізичних осіб АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом виселення та зняття з реєстрації. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розгля нута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлене за очне рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) ви кликає в якості відповідача Миронову Наталію Миколаївну у судове засідання, яке відбудеться 21.12.2011 року о 13.00 по цивільній справі за позовом Миро нової Інни Іванівни до Миронової На талії Миколаївни, третя особа СГІРФО Бабушкінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, КЖЕП № 7 про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням та зняття з реєстрації. У ви падку неявки відповідача у судове засі дання він вважається належно повідом леним про місце, день та час його про ведення. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров ської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Енергопоста чальна компанія «Дніпрообленерго» до Огли Віктора Павловича, Мунтанової Альони Баянівни про відшкодування збитків. Відповідач Огли Віктор Пав лович викликається у судове засідання на 12 січня 2012 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Павлоградського міськрай онного суду Дніпропетровської області:

Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 305. Суддя Болдирєва У.М. Після опублікування об’ яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Огли Віктора Пав ловича справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров ської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Енергопоста чальна компанія «Дніпрообленерго» до Калібердіна Олексія Івановича, Пермя кової Людмили Миколаївни про відшко дування збитків. Відповідач Пермякова Людмила Миколаївна викликається у су дове засідання на 12 січня 2012 року о 09.00 у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 305. Суддя Болдирєва У.М. Після опуб лікування об’яви в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Пермя кової Людмили Миколаївни справу буде розглянуто за її відсутності. Розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Дуванової Світлани Станіславівни про стягнення заборгованості відбудеться 06.03.2012 року о 10.00. Прошу Дуванову С.С. з’я витись на вищевказану дату розгляду справи до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде роз глянута без вашої участі. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивіль на справа № 224192011 року за позов ною заявою ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Полинька Олександра Володимировича про звернення стягнення. Відповідач Полинько Олександр Володимирович викликається у судове засідання на 26 січня 2012 року о 09.00 у приміщення Красногвардійського суду: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Полинька Олександра Володими ровича справу буде розглянуто за його відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивіль на справа № 211132011 року за позов ною заявою ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Серафимовича Романа Леонідовича, Се рафимович Зої Василівни про стягнен ня заборгованості. Відповідачі Серафи мович Роман Леонідович та Серафимо вич Зоя Василівна викликаються у судо ве засідання на 26 січня 2012 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвар дійського суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опублікуван ня об’яви в пресі відповідачі вважають ся повідомленими про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Серафимо вич Романа Леонідовича та Серафимо вич Зої Василівни справу буде розгля нуто за їхньої відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що відповідач Яценко Сергій Олександро вич викликається у судове засідання по справі за позовом ЗАТ «КБ «ПриватБанк» до Яценка Сергія Олександровича про стягнення заборгованості на 20 грудня 2011 року о 09 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійського суду: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 18. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Яценко Сергій Олександро вич вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його не явки справа буде розглянута за його відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що відповідач Артюшенко Сергій Микола йович викликається у судове засідання по справі за позовом ЗАТ «КБ «ПриватБанк» до Артюшенка Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості на 20 грудня 2011 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського суду: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 18. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпо відач Артюшенко Сергій Микола йович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки справа буде розглянута за його відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що відповідач Чесака Сергій Федорович


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Дємєнкова Сергія Олександровича про звернення стягнен ня у судове засідання, яке відбудеться 23 грудня 2011 року о 10 год. 30 хв. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

відачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постанов лено заочне рішення. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ново селівська, 9, каб. 10.

Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Титаренко Олену Павлівну та Соболя Ігоря Леонідовича як відповідачів у судове засідання по цивільній справі за позовом Волохова Андрія Олександровича до вас про стяг нення заборгованості, яке відбудеться Красногвардійський районний суд м. 15.12.2011 року о 12 год. 30 хв., каб. Дніпропетровська повідомляє, що 223, у приміщенні суду за адресою: м. відповідач Никопорук Олена Олександ Дніпропетровськ, ж/м Червоний рівна викликається у судове засідання Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. На по справі за позовом ЗАТ «КБ «Приват слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК Банк» до Никопорук Олени Олександрів України. ни про стягнення заборгованості на 20 грудня 2011 року о 10.00 у приміщення У Ковельський міськрайонний суд Во Красногвардійського суду: м. Дніпро линської області за адресою: м. Ковель, петровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 18. На вул. Незалежності, 15, на 10.00 20 груд підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після ня 2011 року за позовом Карасюка Во опублікування оголошення в пресі лодимира Миколайовича, Карасюк Ніни відповідач Никопорук Олена Олександ Леонтіївни до ВАТ «Криворізький прод рівна вважається повідомленою про час комбінат» про відшкодування матері та місце розгляду справи. У разі її неяв альної та моральної шкоди, завданої ки справа буде розглянута за її відсут внаслідок дорожньотранспортної при годи, викликається відповідач ВАТ «Кри ності. ворізький продкомбінат». Відповідачі Ленінський районний суд м. Дніпро мають право подати свої заперечення петровська викликає П’яник Ігоря проти позову, посилання на докази, яки Вікторовича у судове засідання як відпо ми вони обгрунтовуються та повідоми відача по цивільній справі № 23866/ ти про них суд. У разі неявки відповіда 2011 р. за позовом ПАТ «КБ «Приват ча справа буде розглядатись за його Банк» до П’яник Ігоря Вікторовича про відсутності. (Головуюча суддя Луньо стягнення заборгованості, яке відбу ва Т.М.). деться 18 січня 2012 р. о 14.00 у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Жовтневий районний суд м. Кривого Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, Рогу повідомляє, що 20.12.2011 р. о 13 вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки не год. 30 хв. в залі суду 304 за адресою: явки передбачені ст. 169 ЦПК України. 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде розглядатись цивільна справа за Кіровський районний суд м. Дніпро позовом КП «ЖЕО № 31» до Осадчого петровська, розташований за адресою: Віктора Миколайовича, Кравчік Вадима 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі Миколайовича про визнання осіб таки на, 29, каб. 10, викликає як відповідача ми, що втратили право на користування Єгорян Лейлу Комсівну по цивільній житловим приміщенням та зняття з реє справі за позовом ПАТ «КБ «Приват страції. (Останнє місцезнаходження Банк» до Єгорян Лейли Комсівни про відповідачів: м. Кривий Ріг, вул. Корот звернення стягнення у судове засідан ченка, 1б, кім. 322). У разі неявки ня, яке відбудеться 23 грудня 2011 року відповідачів до суду у зазначений день о 10 год. 10 хв. У випадку неявки відпо справа буде розглянута за їхньої відсут відача справу буде розглянуто за його ності на підставі наявних по справі до відсутності. кументів.

Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Тарасова Сергія Івановича як відповідача у судове засі дання по цивільній справі № 23813/ 2011 за позовом Тарасенко Юлії Сергі ївни до Тарасова Сергія Івановича про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 26 грудня 2011 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре сою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Ко робова, 6, каб. 221. Наслідки неявки пе редбачені ст. 169 ЦПК України.

викликається у судове засідання по справі за позовом ЗАТ «КБ «Приват Банк» до Чесака Сергія Федоровича про стягнення заборгованості на 20 грудня 2011 року о 10 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського суду: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 18. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Чесака Сергій Федорович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його не явки справа буде розглянута за його відсутності.

Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 29, каб. 10, викликає як відповідача Вишневського Юрія Вікторовича по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Вишневського Юрія Вікторовича про звернення стягнення у судове засідання, яке відбудеться 23 грудня 2011 року о 10 год. 20 хв. У ви падку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 29, каб. 10, викликає як відповідача Дємєнкова Сергія Олександровича по

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє про розгляд цивільної справи за позовом Шур Є.О. до Писаре вої О.А. про усунення перешкод у кори стуванні власністю. Розгляд справи при значено на 10.00 23.01.2012 р. в залі 216. Явка відповідача Писаревої Ольги Анатоліївни обов’язкова. Логвінова Наталія Юріївна, Логвінов Олег Миколайович викликаються у су дове засідання на 13 грудня 2011 року об 11.00 до Амур Нижньодніпровсько го районного суду м. Дніпропетровська як відповідачі по цивільній справі № 2 823/11 за позовом Поліщук Т.М. до Лог вінової Н.Ю., Логвінова О.М. про визнан ня права власності. У разі неявки відпо

Апостолівський районний суд по відомляє, що 16 грудня 2011 року в залі суду 5 о 10.00 відбудеться слухання ци вільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «Надра» до Дерев’янка Олега Анатолійовича (місце реєстрації: м. Зе ленодольськ Дніпропетровської об ласті, вул. Леніна, 15, кв. 51); Басій Михайла Феофановича про стягнення заборгованості за кредитним догово ром. Розгляд справи призначено за ад ресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73. У разі неявки відповідача Дерев’янка Олега Анатолійовича у судове засідан ня розгляд справи відбудеться за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ 01 грудня 2011 року Дніпропет ровський районний суд Дніпропет ровської області, розглянувши у відкри тому судовому засіданні в смт Ювілей не цивільну справу за позовом Скакун Світлани Юхимівни до Скакун Валерія Анатолійовича про поділ майна та виз нання права власності на 1/2 частину нерухомого майна, вирішив: позов Ска кун Світлани Юхимівни до Скакун Ва лерія Анатолійовича про поділ майна та визнання права власності на 1/2 ча стину нерухомого майна задовольнити. Розділити квартиру № 79, яка знахо диться в будинку № 11 по вул. Дар ницькій в м. Дніпропетровську, та зе мельну ділянку площею 0,0822 га, яка розташована на території Балівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОКСТ «Полімер», 101, кадастровий но мер 1221486800:01:301:0430. Визнати за Скакун Світланою Юхимівною право власності на 1/2 частину квартири № 79 в будинку № 11 по вул. Дарницькій в м. Дніпропетровську, яка належить Скакун Валерію Анатолійовичу на підставі договору купівліпродажу не рухомого майна від 09 вересня 1995 року, який зареєстровано в товарній біржі «Єкатеринославська» 09 серпня 1995 року в реєстрі за № 009. Визнати за Скакун Світланою Юхимівною право власності на 1/2 частину земельної ділянки площею 0,0822 га, яка розта шована на території Балівської

сільської ради Дніпропетровського ра йону Дніпропетровської області ОКСТ «Полімер», 101, кадастровий номер 1221486800:01:301:0430, яка належить Скакун Валерію Анатолійовичу на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 496235, виданого 12 березня 2007 року на підставі рішення Дніпропет ровської міської ради від 25 січня 2006 року № 130/33. Стягти із Скакун Вале рія Анатолійовича на користь Скакун Світлани Юхимівни судовий збір в сумі 244 грн. та 120 грн. витрат на інфор маційнотехнічне забезпечення розгля ду справи. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області розглянув цивільні справи за позовом ПАТ «Дніпрообленер го» Павлоградський РЕМ до Шульга Т.В. № 2729/11; Гавриленко О.А., Гаврилен ко П.І. № 2733/11; Вшивков О.М., Філа това Н.М. № 2721/11; Корнєєва О.Г. № 2724/11; Дьоміна О.П. № 2725/11; Мірошніченко Т.О. № 2730/11; Щербак К.В. № 2719/11; Збруєва В.Ф. № 2731/ 11; Шулепова Л.Г., Шулепова О.В. № 2 732/11; Восковат О.В. № 2718/11, Мед ведєва Л.П. № 2255/11; Виходцева О.В. № 2424/11; Аненкова Н.В. № 2262/11; Бокань В.О. № 2202/11; Азізова Г.В. № 2207/11; Куракіна В.В. № 2200/11; Мірошніченко Д.В. № 2204/11; Кульши на В.В. № 2440/11; Калашнікова Н.І. № 2269/11; Бакірова Т.В. № 2265/11; Бокань В.О. № 2263/11; Легостаєва Л.Г. № 2270/11; Щербініна І.М. № 2259/ 11; Семенова Г.І. № 2253/11; Ванарх О.В. № 2198/11; Коваль С.О. № 2256/ 11; Морозова Р.А. № 2261/11; Тутова М.О. № 2404/11; Чупікова С.В. № 2 405/11; Кожухарь К.Г. № 2415/11; Го рожанкіна Л.А. № 2418/11; Гарковен ко Н.П. № 2203/11; Крячок В.В. № 2 59/11; Фомін І.К. № 2212/11; Тутова М.М. № 258/11; Василенко С.А. № 255/ 11; Скачков М.П. № 254/11; Фролов А.М. № 261/11; Головін В.Д. № 2210/ 11; Фролов А.М. № 2427/11; Фомін І.К. № 2428/11; Коваль С.О. № 2430/11; Єфремова А.І., Мельніков Е.С. № 2446/ 11; Файт Н.О. № 2260/11; Мірошнічен ко Д.В. № 2н46/11; Івашкіна А.В. № 2н 36/11; Крутікова Н.О. № 2268/11; Са фонова А.В. № 2429/11; Базілевська Г.С. № 2н32/11; Василенко С.А. № 2н 31/11; Тутова М.О. № 2449/11; Воско ват О.В. № 2432/11; Загоруйко Д.В. № 2434/11; Петрів М.М. № 2413/11; Ко вальова Н.Г. № 2426/11; Махоніна Н.П. № 2423/11; Шулепова Л.Г. № 2272/11; Семенова Г.І. № 2422/11; Васіньова О.О. № 2447/11; Сналіна М.А. № 2425/ 11; Константінова Р.М. № 2410/11; Меведева Л.П. № 2445/11; Щербініна І.М. № 2213/11; Константінова Р.М. № 2н35/11; Мельнікова Є.С. № 2254/11; Коваль С.О., Коваль Л.Г. № 2441/11; Фролова А.М. № 2273/11; Ледней Т.М. № 2264/11; Чупікова М.С. № 2398/11; Головіна В.Д. № 2401/11; Довга О.Д. № 2403/11; Лобанова Л.Ф. № 2433/11; Деренько Т.А. № 2209/11; Деренько Т.А. № 2258/11; Ананіч Л.В. № 2271/11; Бєлих В.А. № 2274/11; Василенко В.Ю. № 2211/11; Жестокова Т.М. № 2297/

08; Лучко С.С. № 2298/08; Тихонова В.А. № 2304/08; Дорошева О.В. № 2 610/08; Артюхова В.В. № 2612/08; Хво стова О.П. № 2617/08; Васільєва С.В. № 2624/08; Жестокова Т.М. № 2627/ 08; Лукьянова А.А. № 2758/08; Касья нова Н.І. № 2769/08; Попова О.О. № 2 771/08; Селінцова О.В. № 2772/08; Корнеєва О.Г. № 2773/08; Скоромний Р.Д. № 2775/08; Вишневський М.В. № 2779/08; Московченко О.Д. № 2796/ 08; Азізова Г.В. № 2797/08; Жестокова Т.М. № 2799/08; Дорошева О.В. № 2 800/08; Костенко Є.С. № 2801/08; Фо міна І.К. № 2923/08; Юзенкова Л.В. № 2926/08; Бондарук Л.А. № 2929/08; Тихонова В.П. № 2936/08; Азізова Г.В. № 2944/08; Решетова В.Г. № 2947/08; Куракіна В.В. № 21049/08; Шевченко Л.В. № 21050/08; Корюкіна Н.С. № 2 1056/08; Пономарьова Н.О. № 21240/ 08; Авдєєв А.Ю. № 2720/11; Гончарова О.І. № 2717/11; Ковальов Р.В. № 2716/ 11; Павлов І.М., Гроїцька О.О. № 2722/ 11; Самофалкін М.І. № 2728/11; Юзен кова Л.В. № 2727/11; Синиця М.Ю. № 2726/11; Лобанова Л.Ф. № 2723/11 про відшкодування збитків на користь позивача. З повним текстом рішення відповідачі можуть ознайомитись в кан целярії Тернівського міського суду за ад ресою: Лермонтова, 15а. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 14 листопа да 2011 року по цивільній справі № 2 2716/2011 за позовом Баженової Ва лентини Іллівни до Баженова Михайла Броніславовича, треті особи Бажено ва Олена Броніславівна, КЖЕП № 25, Відділ громадянства, міграції та реєст рації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом, винесено заочне рішення, яким позовні вимоги задоволено частково, а саме: зняти Баженова Михайла Броніславови ча з реєстраційного обліку у квартирі № 65 по вул. Комунарівській, 11 у м. Дніпропетровську. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 10 листопада 2011 року судом винесено рішення по цивільній справі № 23187/ 2011 за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Лещук Павла Матві йовича, Лещук Олени Георгіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким позов задоволено: стягнуто солідарно з Лещук Павла Мат війовича, Лещук Олени Георгіївни на користь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитним до говором у розмірі 289460 грн. 36 коп. та судові витрати по справі у сумі 1820 грн. 00 коп. Заяву про перегляд заоч ного рішення може бути подано відпо відачами до Красногвардійського рай онного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржене до Апе

ляційного суду Дніпропетровської об ласті в той же строк. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 10 листопада 2011 року судом винесено рішення по цивільній справі № 23278/ 2011 за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Олійникової Олени Ми хайлівни про звернення стягнення на предмет застави, яким позов задоволе но: звернуто стягнення на предмет зас тави автомобіль ВАЗ, модель 21101, 2007 року випуску, реєстраційний номер АЕ 8825 ВМ, що належить на праві влас ності Олійниковій Олені Михайлівні, шляхом продажу вказаного автомобіля Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «ПриватБанк» з ук ладенням від імені Олійникової Олени Михайлівни договору купівліпродажу будьяким способом з іншою особою покупцем, зі зняттям вказаного автомо біля з обліку в органах ДАІ України та наданням Публічному акціонерному то вариству «Комерційний банк «Приват Банк» усіх повноважень, необхідних для здійснення продажу, та стягнуто судові витрати по справі у сумі 534 грн. 46 коп. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Крас ногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, про тягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Дніпропетровської області в той же строк. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 25 жовтня 2011 року судом винесено рішення по цивільній справі № 23289/ 2011 за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Стороженка Сергія Олексійовича про стягнення заборгова ності за кредитним договором, яким по зов задоволено: стягнуто зі Сторожен ка Сергія Олексійовича на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором у розмірі 165403 грн. 02 коп. та судові витрати по справі у сумі 1774 грн. 03 коп. Заяву про перегляд заочного рішен ня може бути подано відповідачем до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, про тягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Дніпропетровської області в той же строк. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, повідомляє про ухва лення заочного рішення Севріна Мико ли Вікторовича по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відпо відальністю «Екран» до Севріна Миколи Вікторовича про стягнення коштів.


р10

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283)

ÎÒÏÎÐ ÏÐÎÑÒÓÄÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ Øåðñòÿíîé øàðô è ìàëèíîâîå âàðåíüå ÏÎËÅÇÍÛÉ ÎÐÅØÅÊ

ÑÚÅË ÔÈÑÒÀØÊÓ ÏÎÕÓÄÅË

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ó÷åíûå èç ÑØÀ.  ýêñïåðèìåíòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 140 äîáðîâîëüöåâ. Èì ïðåäëîæèëè ïîïîëíèòü ñâîé ðàöèîí ïèòàíèÿ î÷èùåííûìè ôèñòàøêàìè, êàëîðèéíîñòü êîòîðûõ íà 100 ãðàììîâ ñîñòàâëÿåò 211 êàëîðèé. Ôèñòàøêè íåîáõîäèìî áûëî óïîòðåáëÿòü ïåðåä îáåäîì. Âûÿñíèëîñü, ÷òî òå, êòî ïåðåêóñèë ôèñòàøêàìè, áîëåå áûñòðî íàñûòèëèñü, ïîëó÷èâ íà 41% ìåíüøå êàëîðèé, ÷åì äîáðîâîëüöû, êîòîðûå îðåøêàìè íå ïåðåêóñûâàëè. ○

ÂÑÅÌ ÔÐÓÊÒÀÌ ÔÐÓÊÒ

ÎÄÍÎ ßÁËÎÊÎ ÃÎÐÀ ÂÈÒÀÌÈÍΠÎáû÷íûå ÿáëîêè ñîäåðæàò êîìïëåêñ âèòàìèíîâ, êîòîðûå ïî ýôôåêòèâíîñòè ïðåâûøàþò ìíîæåñòâî àïòå÷íûõ âèòàìèííûõ äîáàâîê. Ó÷åíûå èç Óíèâåðñèòåòà Êîðíåëëà ïîäñ÷èòàëè, ÷òî îäíî ÿáëîêî ýêâèâàëåíòíî 1500 ìèëëèãðàììàì âèòàìèíà Ñ. Ïîìèìî íåãî, â ÿáëîêàõ ñîäåðæèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî àíòèîêñèäàíòîâ ôëàâîíîèäîâ è ïîëèôåíîëîâ. Äîêàçàíû è ïðîòèâîàëëåðãåííûå, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå, ïðîòèâîâèðóñíûå, ïðîòèâîðàêîâûå ñâîéñòâà ôðóêòà.

ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ

Åñòü â ñëîâå «ïðîñòóäà» ÷òî-òî èç äåòñêèõ âîñïîìèíàíèé: øåðñòÿíîé øàðô âîêðóã ãîðëà, ÷àé ñ ìàëèíîâûì âàðåíüåì, òàáëåòêà ïàðàöåòàìîëà ïîä ÿçûê… È îòíîøåíèå ê ïðîñòóäå òàêîå æå íåñåðüåçíîå: íå ãðèïï, íå àíãèíà, íå âîñïàëåíèå ëåãêèõ - ïðîñòî ñëåãêà çàëîæåí íîñ, ïåðøèò â ãîðëå, íåìíîãî çíîáèò. Äà, ñòðàøíîãî â ýòîì íåäóãå íåò, êðîìå âîçìîæíûõ îñëîæíåíèé

Ïðè äåïàðòàìåíòå çäðàâîîõðàíåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà ðàáîòàåò «ãîðÿ÷àÿ» òåëåôîííàÿ ëèíèÿ, ãäå æèòåëè ãîðîäà ìîãóò óçíàòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ î ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè ãðèïïà è ÎÐÇ: 770-58-19 . Не потейте. Вопреки распространенному мнению, что нужно хорошо пропотеть, чтобы «выгнать» все вирусы, - этот процесс вреден. Может резко ухудшиться самочувствие. При повышении температуры тела необходимо позволить организму терять тепло: одежда должна быть свободной и легкой.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ Подхватить простуду можно очень легко - вспотели, выскочили на улицу и - «привет, недуг». Непосредственный его виновник - болезнетворные бактерии, до поры до времени спокойно обитающие в носу, глотке и бронхах каждого из нас. Здоровому человеку они неопасны, но стоит иммунитету ослабнуть, как бактерии начинают размножаться, вызывая фарингиты, тонзиллиты и прочие неприятности. Простудой болеют все - и дети, и взрослые. Защитить себя можно, для этого - укрепите иммунитет. Употребляйте витамин С Это отличное средство защиты организма от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Витамин С содержится в шиповнике, петрушке, черной смородине, лимонах, киви, шпинате, горохе, одуванчике, клубнике, баклажанах, редисе, помидорах, спарже, картофеле, луке-порее, брюкве, дыне, мандаринах, апельсинах, крыжовнике и печени животных. Ешьте лук и чеснок Отличные средства от простуды - чеснок и лук, богатые фитонцидами. Многих отпугивает запах… Однако можно лечиться луком, не употребляя его в пищу. Мелко нарежьте его и поставьте тарелку с ним в помещении. Налегайте на кисломолочные продукты

1

2 3

ЛЕЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÒÀÒÜßÍÀ ÊÐÀÂÅÖ, ãëàâíûé òåðàïåâò äåïàðòàìåíòà

çäðàâîîõðàíåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà: - Ëå÷åíèå íóæíî ïðîâîäèòü, êàê òîëüêî ïîÿâèëèñü ïåðâûå ñèìïòîìû. Ïîëåçíî ïðèíèìàòü òàêèå ïðåïàðàòû, êàê àíàôåðîí èëè àìèçîí, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü è äëÿ ëå÷åíèÿ, è äëÿ ïðîôèëàêòèêè. Òåìïåðàòóðà - çàùèòíàÿ ðåàêöèÿ îðãàíèçìà, ïðè íåé âûäåëÿþòñÿ èíòåðôåðîíû, îíè ïîìîãàþò áîðîòüñÿ ñ âèðóñîì. Ïîýòîìó ñáèâàòü òåìïåðàòóðó íèæå 380 Ñ íåëüçÿ.

Они нормализуют работу ки- помогает справиться с болезнью. шечника, тем самым активизи- Но это не значит, что такое лекарруя защитные силы организма. ство подойдет всем. Зачастую горячительные напитки раздражаНЕ ВСЕГДА ПОЛЕЗНО ют слизистую горла. Вы глубоко ошибаетесь, если à Не «балуйтесь» горячидумаете, что травяные ингаля- ми напитками. Питье должно ции, горчичники, чаи с медом и быть теплым, но никак не обжипрочие народные методы лече- гающим. ния абсолютно безопасны. БаÆ Не налегайте на сладкое. бушкины рецепты иногда могут Мед и варенье не так хороши, как существенно ухудшить течение кажутся. Большое количество болезни. сладкого провоцирует резкий ÇНе пейте алкоголь. Не сто- выброс инсулина в кровь, за котоит слушать тех, кто говорит, что рым неизбежно следуют сонлистопка водки с перцем - лучшее вость и упадок сил. А эти симптосредство от простуды. Безуслов- мы на фоне бушующей болезни но, некоторым людям спиртное только ухудшат самочувствие.

Самое главное - не мешайте своему организму. Следующие правила помогут справиться с коварным недугом. K Сидите дома три дня. Лучше пролечиться неделю, но если такой возможности нет, постарайтесь хотя бы первые три дня не выходить на улицу. K Сбейте температуру парацетамолом. В отличие от аспирина он не разжижает кровь. Однако помните, что температуру можно сбивать только когда она поднялась выше 380 С. K Вызовите врача. Только доктор сможет установить, какой именно вирус вызвал заболевание и прописать правильное лечение. K Делайте ингаляции. На 35-й день после начала болезни приступайте к паровым ингаляциям. Они облегчат кашель и отхождение мокроты. Чередуйте эвкалиптовые и содовые: первые хорошо разрыхляют слизь, вторые - смягчают горло. P.S. Несмотря на то, что простуда не несет серьезной опасности для здоровья, лечить ее нужно правильно и главное - вовремя. Чтобы исключить серьезное заболевание, такое как грипп, лучше сразу обратиться к врачу.

ÍÅ ÁÓÄÜÒÅ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛ

Ñòàðòîâàëà âñåóêðàèíñêàÿ àêöèÿ «Çóïèíèìî ³íñóëüò ðàçîì» ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

1 äå êàáðÿ 2011 ãîäà íà÷àëàñü äåêàáðÿ âñåóêðàèíñêàÿ àêöèÿ «Çóïèíèìî ³íñóëüò ðàçîì», êîòîðàÿ ðåàëèçóåòñÿ ïðè ïîääåðæêå ôàðìàöåâòè÷ åñêîé êîìïàíèè ôàðìàöåâòè÷åñêîé «Nycomed: a TTakeda akeda company». Àêöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåðèþ ìåðîïðèÿòèé, öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ àêòóàëèçàöèÿ ïðîáëåìû ððàñïðîñòðàíåàñïðîñòðàíåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è èíôîðìèðîâàíèå óêðàèíöåâ î ôàêòîðàõ ðèñêà ðàçâèòèÿ èíñóëüòà «Вследствие инсульта ежегодно умирают около 45 тыс. жителей страны, т.е. 92,2 на 100 тыс. населения. Это почти в 2 раза

выше, чем в развитых странах Европы. Кроме этого, в зоне риска в Украине находятся 11,5 млн. человек. То есть инсульт угрожает каждому четвертому украинцу, и эта угроза может быть фатальной», - сообщила Мищенко Тамара Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, Главный специалист МЗ Украины по специальности «Неврология». По результатам исследования об информированности населения в возрасте 30-50 лет о цереброваскулярных симптомах, проведенного GFK Ukraine специально для «Nycomed: a Takeda Company» в ноябре 2011 года, стало известно, что укра-

инцы плохо ориентируются в факторах развития инсульта, его симптомах и профилактических действиях. Выяснилось, что более 67% респондентов не знают, как именно нужно контролировать состояние своего здоровья для того, чтобы предотвратить инсульт. Примечательно, что посредством предыдущих образовательных кампаний удалось донести до общественности важность контроля уровня артериального давления. Однако украинцы все еще недооценивают важность других факторов, приводящих к инсульту - уровень сахара и холестерина в крови, правильное питание, регулярные физические нагрузки.

Виктор Корж, народный депутат ВР Украины, экс-министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта отмечает: «Результаты исследования GFK Ukraine еще раз подтвердили, что наряду с реформированием системы здравоохранения необходимо внедрять принципы здорового образа жизни: кто-то должен нести ответственность за формирование здорового поколения». В рамках программы «Зупинимо інсульт разом» на протяжении декабря 2011 года будет работать всеукраинская горячая линия. Позвонив по номеру 0-800-210013 (звонки со всех стационарных телефонов бесплатные), можно будет про-

консультироваться по поводу факторов риска, симптомов инсульта, а также неотложных действий в случае появления этих признаков. В отделениях Укрпочты Киева, Харькова, Симферополя, Львова и Днепропетровска будут распространяться информационные листовки о признаках и методах профилактики инсульта. «Мы уверены, что, реализуя долгосрочные социальные инициативы, мы вносим свой вклад в развитие украинской системы здравоохранения и улучшение качества жизни украинцев», отметил глава представительства компании «Nycomed: a Takeda Company» в Украине Евгений Заика.


р11

ЖИТТЯБУТТЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Âòîðàÿ æèçíü íåïðîñòûõ îáúåêòîâ

ÍÎÂÈÍÈ

ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

80 ÊÂÀÐÒÈÐ ÏÐÈÃÎÄÍÛ ÄËß ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

 îáëàñòíîì öåíòðå èùóò èíâåñòîðîâ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ìíîãîýòàæêè íà óë. Ìàíäðûêîâñêîé, ðàçðóøåííîé âçðûâîì ãàçà, è àâàðèéíîãî çäàíèÿ 1-é ãîðáîëüíèöû íà óë. Êîðîëåíêî

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

СОХРАНЕНИЕ ПРОФИЛЯ Днепропетровск озаботился будущим зданий со сложной судьбой. На недавней сессии горсовета депутаты приняли решение провести инвестиционные конкурсы на реконструкцию объектов, расположенных по Мандрыковской, 127 и Короленко, 22. Первый из них - два подъезда, оставшихся от печально известного 9-этажного жилого дома, разрушенного в 2007 г. взрывом бытового газа. А на Короленко, 22 расположены не эксплуатируемые вот уже несколько десятилетий корпуса 1-й горбольницы, построенные в начале прошлого века - им никак не могут подыскать инвесторов. Директор городского коммунального предприятия «Бюро учета имущественных прав и деятельности с недвижимостью» Геннадий Гуфман, которому депутаты поручили разработать условия проведения этих инвестконкурсов, рассказал, что мэрия намерена сохранить профиль обоих объектов,

ÂÈÑÒÓÏÈËÈ ÇÀ ÇÍÈÙÅÍÍß Æèòåë³ ì³ñòà ïðîãîëîñóâàëè çà óòèë³çàö³þ êîðïóñ³â ðàêåòíèõ äâèãóí³â íà ì³ñöåâîìó õ³ìçàâîä³. Çàðàç áóäóþòü ñïåö³àëüíèé îá’ºêò äëÿ çíèùåííÿ ïîðîæí³õ ðàêåòíèõ êîðïóñ³â íà òåðèòî𳿠Ïàâëîãðàäñüêîãî õ³ìçàâîäó.  åêñïëóàòàö³þ éîãî îá³öÿþòü ââåñòè â ëèïí³ 2012 ðîêó. Çàâäÿêè áóä³âíèöòâó äàíîãî îá’ºêòà óòèë³çóþòü 163 êîðïóñè (336 òîíí). Òâåðä³ â³äõîäè íàïðàâëÿòü íà áóä³âíèöòâî àâòîäîð³ã íà òåðèòî𳿠çàâîäó. хотя найти инвесторов для них будет непросто. Особенно если речь идет о здании, в котором произошла крупнейшая в Днепропетровске газовая авария. Напомним, что после ликвидации трагического ЧП комиссия Министерства ЖКХ признала 80 квартир в доме годными к реконструкции и заселению. Поэтому у Днепропетровска нет других вариантов, кроме как восстановить и заселить его. Однако сейчас двухподъездная многоэтажка стоит практически без крыши и с вырезанными коммуникациями. И если горсовет не найдет для нее инвестора сейчас, то не исключено, что через пару лет ее придется разбирать до основания.

ЕСТЬ БУДУЩЕЕ А вот аварийным зданиям 1-й горбольницы чиновники пророчат куда более светлое будущее. В квартале площадью 1,7 га, ограниченном пространством ул. Чкалова, Короленко и Щорса, власти областного центра хотят видеть медучреждение европейского уровня. И планируют привлечь для ее реконструкции инвестора, обладающего опытом строительства ультрасовременных больниц и поликлиник. Пожалуй, единственным препят-

ствием, ограничивающим фантазию потенциального претендента на этот участок, является статус зданий бывшей Больницы Красного Креста, постройки 1909-1910 гг., которые признаны памятниками архитектуры местного значения и объектом культурного наследия. Впрочем, уже при советской власти в середине прошлого века больница неоднократно перестраивалась, поэтому власти вряд ли будут препятствовать радикальной смене внешнего вида медучреждения.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÐÅÃÓËßÐÍÈÉ ÀÂÒÎÁÓÑ ²ç ïåðøîãî ãðóäíÿ â³äêðèëè ðåãóëÿðíèé ðóõ àâòîáóñíîãî ìàðøðóòó ñìò Êàðíàóõ³âêà Äí³ïðîïåòðîâñüê. Ïðî¿çä ó íüîìó êîøòóâàòèìå 8 ãðí. ²íòåðâàë ðóõó ñòàíîâèòèìå îäíó ãîäèíó, â ãîäèíè ï³ê - 30 õâ. Òåïåð ìåøêàíö³ ñåëèùà çìîæóòü äîáèðàòèñÿ äî îáëàñíîãî öåíòðó ç ï’ÿòî¿ ðàíêó äî 20-¿ ãîäèíè. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÕÐÀÌ Â Ñ²ÇÎ

ÁÛÂØÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ - ÏÀÌßÒÍÈÊ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ È ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

ÏÐÅÌÜÅÐÍÛÉ ÏÎÊÀÇ ○

Óäèâèòåëüíûå ìèðû Öèîëêîâñêîãî Цикл посвящен ученым, чьи идеи зачастую вызывали неверие и откровенные насмешки со стороны современников. Тем не менее, их открытия стали революционными, а сами они - великими, благодаря своей вере в служение людям. Документальная драма «Удивительные миры Циолковского» приоткрыла завеÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå ñîòðóäíèêîâ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ïëàíåòàðèÿ, íàøè ãîðîæàíå ïåðâûìè â Óêðàèíå ïîñìîòðåëè ôèëüì èç öèêëà «Âåëèêèå ìå÷òàòåëè» «Óäèâèòåëüíûå ìèðû Öèîëêîâñêîãî»

су тайны над жизнью не просто ученого, «протоптавшего» дорогу в космос, но еще и удивительного человека, учителя и неисправимого мечтателя. Мир его фантазий показан с использованием современных компьютерных технологий. Роль Циолковского сыграл актер Национального академического драматического театра им. И. Франко Олег Стальчук. По словам креативного директора компании-создателя фильма Signal Red Евгения Санникова, дизайнерам пришлось осваивать труды ученого и разбираться с чертежами, чтобы добиться максимального эффекта соответствия реалиям столетней давности.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ѲÇÎ ç’ÿâèâñÿ õðàì, â³äêðèòòÿ ÿêîãî ïðèóðî÷åíå äî 100ð³÷÷ÿ ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà. Áóäóâàëè éîãî äâîº çàñóäæåíèõ ìàéæå ð³ê. Ñò³íè ðîçïèñóâàëè âëàñíîðó÷ á³áë³éíèìè ñþæåòàìè. Ñëóæáè ó õðàì³ ïðîâîäÿòüñÿ äâ³÷³ íà òèæäåíü. Çàñóäæåíèì ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ïðèíîñÿòü ïðàâîñëàâíó ë³òåðàòóðó, õðåñòèêè òà ñâ³÷êè. ○

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

ÌÅÍØÀ ×ÅÐÃÀ  ÄÈÒÑÀÄÎÊ Ó äèòñàäêó «Æóðàâëèê» â³äêðèëè äîäàòêîâó ãðóïó. Çàâäÿêè öüîìó â Ñèíåëüíèêîâîìó âäàëîñü çìåíøèòè ÷åðãè äî äèòñàäê³â. Íåçàáàðîì ñèòóàö³ÿ ìຠùå á³ëüø ïîë³ïøèòèñü. Ó ãðóäí³ â³äêðèº äâåð³ äîäàòêîâà ãðóïà íà áàç³ äèòñàäêà ¹ 11. Íàñòóïíîãî ðîêó ç’ÿâëÿòüñÿ ÷îòèðè ãðóïè íà áàç³ øêîëè-ñàäó ¹ 7.


р12

16 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283)

ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ² ˲ÑÓ

Âåðõè çà âèêðàäà÷àìè ÿëèíîê ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÃÎÒÓÉÒÅ ÏÅÐůÇÄÈ Äî 15 ãðóäíÿ âñ³ âëàñíèêè çàë³çíè÷íèõ ïåðå¿çä³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äîðîãè çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ïîâèíí³ óñóíóòè íåäîë³êè ïî âëàøòóâàííþ öèõ ïåðå¿çä³â ïðèñòðîÿìè ñèãíàë³çàö³¿, íàíåñåííþ â³äïîâ³äíî¿ äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè, âñòàíîâëåííþ çíàê³â. Òàêå äîðó÷åííÿ âîíè îòðèìàëè íà íàðàä³ ó äåïàðòàìåíò³ òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Äî âêàçàíîãî òåðì³íó âëàñíèêè ïåðå¿çä³â ïîâèíí³ íàäàòè ïåðåë³êè öèõ îá’ºêò³â, îáëàäíàíèõ çã³äíî ç âèìîãàìè.

ÍÎÂÈÍÈ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÏÎÂÅÐÍÓËÈ ÐÈÍÎÊ Ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ì³ñòà ïîâåðíóëè Ïåðøîòðàâíåâèé ðèíîê. Íàâêîëî öüîãî ïèòàííÿ áàãàòîðàçîâî âèíèêàëè äèñêóñ³¿, ÿê³ âðåøò³-ðåøò íàáóëè ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ. Íà äóìêó ìåðà Ðóñëàíà Òîêàðÿ, â ðàìêàõ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè òðåáà â³äíîâèòè åêîíîì³÷íó òà ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü íà êîðèñòü ì³ñöåâèõ ãðîìàä: ïîâåðíóòè îá’ºêòè, íåçàêîííî âèëó÷åí³ ïðèâàòíèìè ñòðóêòóðàìè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

«ÍÅÇÐÎÇÓ̲ËÈÉ» ÑËÎÂÍÈÊ Ó ì³ñöåâ³é öåíòðàëüí³é á³áë³îòåö³ ³ì. Øåâ÷åíêà ïðåçåíòîâàíî êíèãó «Êîðîòêèé ìóçè÷íèé ñëîâíèê íåçðîçóì³ëèõ òà ñóìí³âíèõ òåðì³í³â». ¯¿ àâòîð - êîìïîçèòîð, âëàñíèê óí³êàëüíî¿ êîëåêö³¿ åêçîòè÷íèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â Ìèêîëà ²âàíîâ ðîçïîâ³â, ùî çà æàíðîì âèäàííÿ ïîä³áíå äî êíèæîê ñå𳿠Ïåðåëüìàíà «Ö³êàâà ô³çèêà, ìàòåìàòèêà» ³ ðîçðàõîâàíå íà ÷èòà÷³â ç ïî÷óòòÿì ãóìîðó. ○

Øòðàô çà çðóáàíó ÿëèíêó íåìàëèé: çà äåðåâî ä³àìåòðîì äî 10 ñì - äî 200 ãðí ãðí.,., ïëþñ àäì³í³ñòðàòèâíèé øòðàô ãðí.. çà êîæíó çðóáàíó êðàñóíþ. â³ä 85 äî 170 ãðí

Íàïåðåäîäí³ Íîâîð³÷íèõ ñâÿò ïðàâîîõîðîíö³ òðàäèö³éíî îãîëîøóþòü â³éíó áðàêîíüºðàì. Ó Ê³ðîâñüêîìó ë³ñíèöòâ³, íàïðèêëàä, ÿëèíêîâèõ çëî䳿â ëîâëÿòü ê³íí³ çàãîíè ïîëêó ïàòðóëüíî¿ ñëóæáè òà ìóí³öèïàëüí³ ãâàðä³éö³

Зазвичай лісних красунь починають охороняти із 10 грудня, та цього року потреба виникла вже наприкінці минулого місяця. Недавно один спритний «лісоруб» підготував «на базар» 121 лісову красуню. Та замість прибутків отримав «шанс» зустріти Новий рік у СІЗО. До бізнесмена-невдахи найближчим часом можуть приєднатися й інші «любителі ялинок». Патрулювати лісництво будуть на конях. Ця охорона додасть клопотів навіть найспритнішому злодюзі - від вершників заплутаними стежками не втечеш. Кінний патруль разом з лісниками оберігають наші ліси вже четвертий рік поспіль, тож мають вже досвід. У 2010 р. у такий спосіб спіймали чотирьох браконьєрів. До січня чотири наряди по люватимуть Кіровське ліс- муть муніципальні гвар- ялинку в цих краях годі й черзі, вдень і вночі, патру- ництво. Їм допомагати- дійці. Тож безкоштовну шукати!

ʲÍÍÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ ÄÎÄÀÑÒÜ ÊËÎÏÎÒÓ ÇËÎIJßÌ

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÂÈÇÈÒ

Òèáåòñêèå ìîíàõè ó÷àòñÿ äâàäöàòü ëåò ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ ○

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÎÄÐÀÇÓ 30 ÐÅÊÎÐIJ Ñàìå ñò³ëüêè ó êëàñ³ «Ìasters» âñòàíîâèâ æîâòîâîäåöü Âîëîäèìèð Íàãàëþê íà ïåðøîìó ÷åìï³îíàò³ ªâðà糿 ç ïàóåðë³ôòèíãó, ÿêèé ïðîõîäèâ ó Ëüâîâ³ çà âåðñ³ºþ «GPF»: 10 ðåêîðä³â Óêðà¿íè, 10 - ªâðîïè òà 10 - ñâ³òó. Ñïîðòñìåí âèñëîâèâ ùèðó ïîäÿêó âñ³ì, õòî äîïîì³ã éîìó âçÿòè ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³.

Âî âòîðíèê Äíåïðîïåòðîâñê ïîñåòèë Ãàíæóð Ëàìà Ðàäíàåâ - ðåêòîð åäèíñòâåííîãî â Ðîññèè óíèâåðñèòåòà áóääèçìà èç ãîðîäàïîáðàòèìà Óëàí-Óäå. Ãîñòü âñòðåòèëñÿ ñ ìýðîì Èâàíîì Êóëè÷åíêî. Îíè îáñóäèëè âîïðîñû ðàçâèòèÿ íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû â îáëàñòíîì öåíòðå è äîãîâîðèëèñü î ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå çäðàâîîõðàваются новые клиниíåíèÿ Тибетская медицина становится все более популярной и модной во всем мире. Каждый год откры-

ки нетрадиционной медицины, а слова «пульсолог» или «мануальный терапевт» уже никого не удивляют.

ÌÎÍÀÕÈ ËÅ×ÀÒ ÄÀÆÅ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ

Лама отметил, что тибетская медицина ни в коем случае не отрицает медикаментозное лечение и мирно сосуществует с традици-

онной. За помощью к монахам обращаются даже космонавты и влиятельные люди со всего мира. Но прежде чем стать мудрым лекарем, монах проходит очень долгий путь обучения - 22 года и отрекается от многих человеческих слабостей (алкоголя, сигарет, наркотиков). Мальчики с шести лет начинают изучать философию буддизма, познают свойства различных

трав и растений, ведь в тибетской медицине используются лекарства только растительного происхождения. В университете будущие ламы учатся восемь лет. Гость из Бурятии - не только ректор университета, но и философ, и астролог. Неудивительно, что журналисты попросили его сделать прогноз на 2012 год. Лама ответил: «Следующий год для буддистов - год Дракона. В буддизме дракон является хозяином воды. В 2012 году в мире будет много воды, но гибели людей не будет».


p5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 17 21

ÄÎÐÎÃÎÅ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ

Çà ðîñêîøíóþ æèçíü ïðèäåòñÿ äîïëàòèòü ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

3

Êàáìèí ðåøèë, ÷òî áîãàòûå óêðàèíöû äîëæíû ïîìîãàòü áåäíûì. Ïðè÷åì íå ñëîâîì, à äåëîì, à òî÷íåå ñðåäñòâàìè, íàæèòûìè ïîñèëüíûì ëèáî íåïîñèëüíûì òðóäîì В ноябре Министерство социальной политики обнародовало законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно введения налога на богатство». Согласно ему, в течение пяти лет, с 1 января 2012 года и до 2017 года, физические лица, как резиденты, так и нерезиденты, владеющие движимым и недвижимым имуществом в Украине, а также покупающие дорогие товары, будут платить новый налог. Под него попадают все роскошные приобретения - от телефонов и часов до домов и яхт. Полученные средства (планируется, что это бу-

Легковые авто с объемом цилиндров двигателя свыше 3400 см3. Мотоциклы с объемом цилиндров двигателя более 800 см3. Судна (яхты и прочие плавучие средства), оснащенные двигателями мощностью свыше 75 кВт. Самолеты и вертолеты. Изделия из драгоценных металлов и камней стоимостью, превышающей 20 размеров минимальной зарплаты. Часы, мобильные телефоны, оружие дороже 20 «минималок».

4 5 6 7

дет порядка 800 млн.грн. в год) пойдут на выплату пенсий. В перечень предметов роскоши, за которые состоятельным украинцам теперь придется дополнительно раскошелиться, попали, в том числе: Недвижимость (кроме той, в которой на-

1

ходится детский дом семейного типа): 3 квартира общей площадью свыше 200 м2; 3жилой, дачный или садовый дом, коттедж общей площадью более 400 м2. Земельные участки (кроме детских домов семейного типа), пло-

2

cmyk

щадь которых превышает: 3для строительства и обслуживания жилого дома, хозпостроек и сооружений: в селах - 0,75 га, в поселках - 0,45 га, в городах - 0,30 га; 3для индивидуального дачного строительства - 0,30 га; 3 для ведения садоводства - 0,36 га.

8

9

Обувь, изделия из меха, кожи, ковровые, швейные, трикотажные, текстильные изделия, столярные изделия стоимостью свыше 30 размеров минимальной зарплаты. Предметы искусства, коллекционирования и антиквариата ценой, превышающей 30 размеров минимальной зарплаты.

10

P.S. К слову, налог на богатство не отменяет другие платежи, например, сбор за первую регистрацию автомобиля или таможенный сбор, а лишь дополняет их.


р6

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÏÎÊÓØÅÍÈÅ ÍÀ «BEA TLES» «BEATLES»

8 äåêàáðÿ 1980 ãîäà ñîâåðøåíî ïîêóøåíèå íà Äæîíà Ëåííîíà, îäíîãî èç ëåãåíäàðíûõ «The Beatles». Åãî óáèë ïñèõè÷åñêè íåóðàâíîâåøåííûé ôàíàò Ìàðê ×ýïìåí. Çà ñâîå ïðåñòóïëåíèå îí îòáûâàåò ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå â òþðüìå ñòðîãîãî ðåæèìà «Àòòèêà», îêîëî ãîðîäà Áóôôàëî (Íüþ-Éîðê). Óæå øåñòü ðàç îí ïîäàâàë ïðîøåíèå î äîñðî÷íîì îñâîáîæäåíèè (ïîñëåäíèé ðàç â ñåíòÿáðå 2010 ãîäà). Îäíàêî êàæäûé ðàç ýòè ïðîøåíèÿ îòêëîíÿëèñü. ○

ÁÅÃËÛÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÅ 9 äåêàáðÿ 1590 ãîäà öàðñêèì óêàçîì áûë çàïðåùåí ïåðåõîä êðåñòüÿí îò îäíîãî õîçÿèíà ê äðóãîìó. Ýòîò çàïðåò îêàçàëñÿ íåîæèäàííûì äëÿ êðåñòüÿí, èìåííî òîãäà âîçíèêëà ïîãîâîðêà: «Âîò òåáå, áàáóøêà, è Þðüåâ äåíü!». Îäíàêî â 1597 ãîäó âûøåë óêàç îá óðî÷íûõ ëåòàõ, âïåðâûå îïðåäåëÿâøèé ñðîê ñûñêà áåãëûõ êðåñòüÿí - 5 ëåò. Åñëè â òå÷åíèå «óðî÷íûõ ëåò» ïîìåùèê íå ñóìåë íàéòè ñâîåãî êðåñòüÿíèíà è íå ïîäàë ÷åëîáèòíóþ î åãî ðîçûñêå, îí òåðÿë íà íåãî ïðàâî è áåãëûé çàêðåïëÿëñÿ çà íîâûì âëàäåëüöåì. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

ÄÎ 390-¯ в×ÍÈÖ² ÏÅÐÅÌÎÃÈ Ó ÕÎÒÈÍÑÜÊ²É ÁÈÒ²

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÐÅÌÈß ÈÇ ÇÀÂÅÙÀÍÈß 10 äåêàáðÿ 1901 ãîäà ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íîáåëåâñêèõ ïðåìèé.  1895 ãîäó, çà ãîä äî ñâîåé êîí÷èíû, øâåäñêèé èçîáðåòàòåëü è ôàáðèêàíò Àëüôðåä Íîáåëü ñîñòàâèë çàâåùàíèå.  íåì îí âåëåë ñîçäàòü ôîíä, ïðîöåíòû ñ êîòîðîãî äîëæíû âûäàâàòüñÿ â âèäå ïðåìèè òåì, êòî â òå÷åíèå ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà ïðèíåñ íàèáîëüøóþ ïîëüçó ÷åëîâå÷åñòâó. Ïî òðàäèöèè Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ìèðà âðó÷àþò â Îñëî â ïðèñóòñòâèè êîðîëÿ Íîðâåãèè è ÷ëåíîâ êîðîëåâñêîé ñåìüè.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ßê êîçàêè ªâðîïó âðÿòóâàëè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ñüîãîäí³ Õîòèíñüêà ôîðòåöÿ - òèïîâèé ñåðåäíüîâ³÷íèé çàìîê-ìóçåé çàìîê-ìóçåé.. Ó áóäí³é äåíü òóò íåëþäíî, ìîæíà ïðîéòèñÿ ôîðòåöåþ, ïîñëóõàòè òèøó. Ñàìå òàê ³ çðîáèâ êîðåñïîíäåíò «Â³ñòåé», êîëè ïîáóâàâ ó öèõ ì³ñöÿõ. Òà 1621 ð³ê áóâ ³íøèì. Òîä³ òóò â³äáóâàëàñü îäíà ç íàéá³ëüøèõ ó ªâðîï³ áàòàë³é XVII ñò.

гетьман Польщі Ян Кароль Хоткевич від серцевого нападу помер під час битви, королевич Владислав так захворів, що майже всю Хотин-

Хотинській битві відіграли піхота й артилерія, що їх уміло застосовували козаки. Польська ж гусарія, якою пишалася Річ Посполита, так і не

їжа, одяг, гармати додавали сил для продовження боротьби.

ВЕЧЕРЯ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ Після нищівної поразки польських військ, нанесеної турками влітку 1620 р. під Цецорою (Молдавія), становище Речі Посполитої різко ускладнилося. Наступного року 160-тисячна турецька армія під проводом султана і 60 тис. татар вирушили нищити поляків. Якби їм це вдалося, стан світового геополітичного розподілу міг сьогодні бути іншим, за поразкою Польщі стояв наступний крок підкорення Європи. Шляхта зібрала тільки 35 тисяч військових (багато іноземних найманців) і мала 28 гармат для захисту. У Османа ІІ була колосальна перевага - 300 турецьких гармат та понад 200 тисяч досвідчених вояків. Навіть із керівниками у польському війську ніби «пороблено було»: коронний

ÂÈвØÀËÜÍÓ ÐÎËÜ Â²Ä²ÃÐÀËÀ ÀÐÒÈËÅвß

ПЕРЕМОГЛИ СЛОНІВ

ÓÊËÀËÈ ÌÈÐ Ëåãåíäàðíà â³äâàãà é âèòðèâàë³ñòü çàïîð³çüêèõ ëèöàð³â ïîêëàëà êðàé Õîòèíñüê³é â³éí³. Òóðêè áóëè çìóøåí³ óêëàñòè ç Ïîëüùåþ ìèð. Öå ñòàëîñÿ 8 æîâòíÿ 1621 ðîêó. ську не полишав свого шатра. Тож недарма Осман ІІ, підійшовши в перший день до фортеці, з нахабністю зауважив, що їсти буде аж увечері, коли святкуватиме перемогу. Та не сталося, як гадалося… Козацьке військо під керівництвом талановитого полководця Петра Сагайдачного підтримало поляків, пішло назустріч ворогові. Вирішальну роль у

змогла реалізувати себе...

ЦІКАВА ТАКТИКА САГАЙДАЧНОГО Після кожної невдалої атаки Осман ІІ так лютував, що на очах підлеглих страчував своїх генералів. Та це нічого не вирішувало у безкінечних атаках на козаків турки розбивались об їх згуртованість і майстерність. Сагайдачний застосовував цікаву тактику: активна оборона вдень і нищівні бої вночі. Козаки повертались не тільки з перемогою, але й з багатою здобиччю. Захоплені

Розчарувавшись у своїх військових, Осман ІІ вирішив вдатися до особливих хитрощів - попереду свого війська пустив сполоханих тварин. Першими рушили слони, за ними - мули, верблюди, бики. Та назустріч їм вийшли найдосвідченіші воїни, козаки-характерники, які мали велику силу духу і не знали с т р а х у с м е р т і . Відчайдухи кинулися на тварин босі і майже голі. Дико лементучи, вони так налякали слонів, що, ті, разом з іншими тваринами,

напали на власних погоничів - військо турецьке. Зчинилась паніка. Козаки ж увірвалися в турецький табір. Їх вторгнення майже знищило бойовий дух ворога. Сам султан плакав тієї ночі, наче дитина. Битва тривала більше місяця...


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.12.2011 ð. ¹ 95 (1283) ○

ÆÐÅÁÈÉ ÁÐÎØÅÍ

Ñáîðíûå óçíàëè ñîïåðíèêîâ Ìß× È ÏÅÑÍß

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Êèåâå ñîñòîÿëîñü îäíî èç ñàìûõ âàæíûõ ñîáûòèé ïðåäñòîÿùåãî Åâðî2012.  ýòîò äåíü â ñòîëèöå ïðîøëà æåðåáüåâêà ôèíàëüíîé ñòàäèè êîíòèíåíòàëüíîãî ïåðâåíñòâà. Ó÷àñòèå â ìàñøòàáíîé öåðåìîíèè ïðèíÿë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷. «Â³ñò³» ïðåäëàãàþò åùå ðàç âñïîìíèòü îñíîâíûå ìîìåíòû ïðåäñòîÿùåãî åâðîïåéñêîãî ïåðâåíñòâà В Польше также не оставили без внимания это праздничное событие. Так, в трех из четырех принимающих городов - Варшаве, Познани и Вроцлаве - оборудовали фан-зоны, где транслировали церемонию на больших экранах. А в Гданьске в одном из ресторанов собрались 150 именитых гостей, в числе которых были и официальные Друзья Евро. В пятницу 16 сборных узнали, когда, с кем и где предстоит бороться за трофей. Украина сыграет со Швецией, Францией и Англией в группе D. Соперниками поляков в группе А стали сборные Греции, России и Чехии. В группе В сразятся Нидерланды, Дания, Германия, Португалия, а в группе С - Испания, Италия, Ирландия, Хорватия.

ÏÅÐÂÛÉ ÌÀÒ× ÑÛÃÐÀÞÒ 8 ÈÞÍß, ÔÈÍÀËÜÍÛÉ 1 ÈÞËß

Îôèöèàëüíûì ìÿ÷îì óêðàèíîïîëüñêîãî Åâðî ñòàë «Òàíãî 12». Êîìïàíèÿ «Adidas» ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî ëó÷øèé ìÿ÷ èç òåõ, êîòîðûå îíè ðàçðàáàòûâàëè äëÿ åâðîïåéñêèõ ïåðâåíñòâ. Ïîñëå æåðåáüåâêè êàæäàÿ ñáîðíàÿ ïîëó÷èëà 30 ýêçåìïëÿðîâ íà òåñòèðîâàíèå. Ãèìí Åâðî-2012 èñïîëíèò íåìåöêî-àìåðèêàíñêàÿ ïîï-çâåçäà Îñåànà. Ãëàâíàÿ ïåñíÿ òóðíèðà äîëæíà âûéòè ïåðåä åãî ñòàðòîì.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅ ÑËÎÆÈËÎÑÜ

ÂÑÒÐÅÒßÒÑß Â ÌÀÐÒÅ Â ýòó ñóááîòó â íåìåöêîì Äþññåëüäîðôå äîëæåí áûë ñîñòîÿòüñÿ áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA ìåæäó Âëàäèìèðîì Êëè÷êî è Æàí-Ìàðêîì Ìîðìåêîì. Âñòðå÷ó îòëîæèëè èç-çà áîëåçíè óêðàèíñêîãî áîêñåðà, êîòîðîìó óäàëèëè êàìåíü èç ïî÷åê. Áîé ïåðåíåñåí è ïðåäïîëîæèòåëüíî ñîñòîèòñÿ 3 ìàðòà 2012 ãîäà. Ïî ñëîâàì ìåíåäæåðà áðàòüåâ Êëè÷êî Áåðíäà Áåíòå, îêîí÷àòåëüíîå óòâåðæäåíèå íîâîé äàòû ïîåäèíêà çàâèñèò îò ðåøåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé áîêñåðñêîé ôåäåðàöèè.

Êîñìè÷åñêèé ëåòàòåëüíûé àïïàðàò

Îäíî èç äâóõ ó âåëîñèïåäà

ÁËÎÕÈÍ ÏÐÅÄÂÈÄÅË ÀÍÃËÈÞ ÒÅËÅÀÓÄÈÒÎÐÈß Ìàò÷è ôèíàëüíîé ÷àñòè Åâðî-2012 óâèäÿò áîëåå 4,5 ìèëëèàðäà çðèòåëåé ïî âñåìó ìèðó. Òàêèå ïðîãíîçû âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â óêðàèíñêîé ñòîëèöå îçâó÷èë ìàðêåòèíãîâûé äèðåêòîð ÓÅÔÀ Ãè-Ëîðàí Ýïøòåéí. Ïðÿìóþ æå òðàíñëÿöèþ öåðåìîíèè æåðåáüåâêè ïîñìîòðåëè çðèòåëè â 150 ñòðàíàõ.

ÃÐÓÏÏÀ D: ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 11 èþíÿ Ôðàíöèÿ – Àíãëèÿ (Äîíåöê), Óêðàèíà – Øâåöèÿ (Êèåâ), 15 èþíÿ Óêðàèíà – Ôðàíöèÿ (Äîíåöê), Øâåöèÿ – Àíãëèÿ (Êèåâ), 19 èþíÿ Àíãëèÿ – Óêðàèíà (Äîíåöê), Øâåöèÿ – Ôðàíöèÿ (Êèåâ).

Комментируя результаты выпавшего жребия, главный тренер Национальной сборной Украины Олег Блохин отметил: «Не знаю почему, но предвидел, что нам выпадет Англия». По его словам, на этом этапе не следует надеяться на слабых соперников. Блохин также рассказал журналистам, что во время жеребьевки был спокоен. Первый матч Евро2012 сыграют 8 июня в Варшаве, а финальная игра состоится 1 июля в Киеве.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1281

Ïðè ïîäãîòîâêå ñòàòüè èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ñàéòîâ uefa.com è ukr aine2012.gov .ua ukraine2012.gov aine2012.gov.ua

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2012 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

ЧЕТВЕР, 8 ГРУДНЯ 2011 РОКУ № 95 (1283)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Íà «Õ-ôàêòîðå» êàê â àðìèè ÞËÈß ÓÆÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ëþäåé òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé, à òàêæå äëÿ òåõ, êòî ðàáîòàåò ñ ëþäüìè. Âàøà êðåàòèâíîñòü è èçîáðåòàòåëüíîñòü ñòàíóò áóäèòü â ëþäÿõ îòâåòíûå ýìîöèè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ïîïðàâèòñÿ, è âû ñìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå äàâíî çàïëàíèðîâàííûå ïîêóïêè. ТЕЛЕЦ Íå ñòîèò íà ýòîé íåäåëå çàïóñêàòü íîâûå ïðîåêòû, ëó÷øå çàíÿòüñÿ çàâåðøåíèåì ñòàðûõ. Ïîäâîäèòå èòîãè, äåëàéòå âûâîäû, âûïîëíÿéòå äàííûå îáåùàíèÿ. Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå îñòàíåòñÿ ñòàáèëüíûì, åñëè âû íàó÷èòåñü íåìíîãî ýêîíîìèòü. БЛИЗНЕЦЫ Îáñòîÿòåëüñòâà ïîçâîëÿò âàì çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî ðàíåå íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì. Ðàáîòîñïîñîáíîñòü óâåëè÷èòñÿ è, êàê ñëåäñòâèå, ïðèíåñåò ñ ñîáîé âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû è óâåëè÷åíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ. РАК Ýòà íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíûé ýòàï äëÿ ëþáûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ íà÷èíàíèé è ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé. Ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè ëó÷øå òàêæå îòëîæèòü äî ïðåäíîâîãîäíèõ âðåìåí, â çíàêîìñòâàõ ñòîèò áûòü îñìîòðèòåëüíåå. ЛЕВ Ïîñòàâüòå çàïðîñû ñâîåãî ýãî íà ïüåäåñòàë è äåëàéòå òî, ÷òî çàáëàãîðàññóäèòñÿ, êðîìå íîâûõ äåë; äëÿ ðåàëèçàöèè ãðàíäèîçíûõ ïðîåêòîâ âðåìÿ íåïîäõîäÿùåå. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ñàìîîáðàçîâàíèþ. ДЕВА Ýòà íåäåëÿ ïðîéäåò ïîä çíàêîì òâîð÷åñòâà è íåîðäèíàðíûõ ðåøåíèé. Ñ òî÷êè çðåíèÿ äîõîäîâ, íåäåëÿ áóäåò î÷åíü óäà÷íîé. Ïðàâäà, ïðèäåòñÿ íåìàëî ïîòðóäèòüñÿ. Ãëàâíîå àäåêâàòíî âîñïðèíèìàòü ðåàëüíîñòü.

ВЕСЫ Â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè âû óñåðäíî òðóäèëèñü, è âîò íàêîíåö-òî ïðèøëî âðåìÿ ïîæèíàòü ïëîäû.  ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âàñ îæèäàåò íåáûâàëûé ïîäúåì. Âîçìîæíî ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå èëè óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû. СКОРПИОН Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå ýòîé íåäåëè ïðîôåññèîíàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ. Íåêîòîðûå ìîãóò ïîëó÷èòü íåîæèäàííîå ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå. Âñå äåíåæíûå íà÷èíàíèÿ íà ýòîé íåäåëå îáåùàþò áûòü óñïåøíûìè. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ ðàçìåðåííà è íàöåëåíà ïëàíàìè â áóäóùåå. Âû ñìîæåòå ñèëüíî ïðîäâèíóòüñÿ â êàðüåðå. Ñåé÷àñ äåéñòâèòåëüíî ëó÷øå çàâåðøàòü ñòàðîå è íå áðàòüñÿ çà íîâûå ïðîåêòû. Õîòÿ îò äóøè ïîìå÷òàòü âû ñìîæåòå, è âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî òî, î ÷åì ìå÷òàåòñÿ, ðåàëèçóåòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ. КОЗЕРОГ Íà÷àëî íåäåëè áóäåò ïðîèçâîäèòåëüíûì, ïîýòîìó çàïàñèòåñü òåðïåíèåì. Çàâåðøàéòå íà÷àòîå, çàéìèòåñü ðàçäà÷åé äîëãîâ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà - íåïëîõîé ïåðèîä äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ íàñëåäñòâà èëè êðåäèòîâàíèÿ. ВОДОЛЕЙ Óíèêàëüíàÿ õàðèçìà Âîäîëååâ òàêîâà, ÷òî îíè ñïîñîáíû âåçäå óñïåòü. Íå âñåãäà ýòî ïðèíîñèò æåëàåìûå ðåçóëüòàòû. Èíîãäà îäíî çâåíî â öåïî÷êå ïîäâîäèò; íà ýòîé íåäåëå ýòèì çâåíîì ìîæåò îêàçàòüñÿ çäîðîâüå. Ñòàðàéòåñü âî âñåì ñîáëþäàòü óìåðåííîñòü. РЫБЫ Îñòîðîæíîñòü íå ïîìåøàåò. Åñëè â âàøåì îêðóæåíèè ïîÿâèëñÿ ÷åëîâåê ñ íåïðîñòûì ïðîøëûì èëè ñ ïðîáåëàìè â áèîãðàôèè, ïîñòàðàéòåñü îãðàäèòü ñåáÿ îò îáùåíèÿ ñ íèì.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå âàñ îæèäàþò íåðàçðåøèìûå ïðîáëåìû.

Äî ïðîåêòà «Õ-ôàêòîð» íà òåëåêàíàëå ÑÒÁ Îëåã Êåíçîâ ÷èòàë ðåï è íå âîñïðèíèìàë äðóãóþ ìóçûêó. Ïîäîïå÷íûé Èãîðÿ Êîíäðàòþêà ïèøåò ñîáñòâåííûå ïåñíè ïî íî÷àì, áîëüøå âñåãî ëþáèò ãîòîâèòü ñîëÿíêó è ïðàêòèêóåò ìåòîäû ãèïíîçà. Î òîì, ïî÷åìó êîððåñïîíäåíòêå «Â³ñòåé» íà ìèã çàõîòåëîñü óòðîì ïðîñíóòüñÿ ó Îëåãà Êåíçîâà äîìà, - â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ СПИТ С МЯГКИМИ ИГРУШКАМИ - Олег, Игорь Кондратюк называет тебя человеком-приключением на шоу ты часто попадаешь в непредвиденные ситуации. На одном из выступлений, например, поранил палец. Что тогда произошло? - Спецэффект не удался (смеется). Как и задумывалось, я ударил кулаком в декорацию, а оказалось - это настоящее толстое стекло. Когда выступал - оглядывался - искал палец, думал, у меня его уже нет. Просто так легко мечта не сбывается, судьба должна испытать -

насколько сильно ты хочешь перемен. В этом плане «Х-фактор» закаляет сильно. Такое чувство, будто в армию попал. - У тебя появилось много воздыхательниц. Что они обычно тебе дарят? - После одного из эфиров преподнесли «Диплом хорошего человека». Еще дарят цветы, они, кстати, моя слабость. Игрушек теперь у меня много (смеется). Я их тоже очень люблю, даже сплю с ними. А родители недавно передали коньяк, конфеты и бананы - можно гулять!

ЛЕГЧЕ ВСЕГО С ДЕВУШКАМИ - Олег, ты закончил вуз по специальности «Психология и социальная педагогика». Наверняка хорошо разбираешься в людях? - Больше изучал гипноз - технику правильного дыхания, постановку голоса, необходимые фразы. - Практиковался на ком-то? - На девушках! С вами легче всего (улыбается). Проколов еще не было ни разу. Вообще психология классная штука, жалко, что себе помочь не получается. Но я верю, что, делая счастливыми других, обретаешь собственное счастье.

КУШАТЬ ПОДАНО! - Олег, назови три качества, которые обязательно д о л ж н ы быть у твоей избранницы. - Чувство юмора, красота и доброта. Девушка для меня существо застенчивое, в платьице.

×ÅÌ ÇÀÂÒÐÀÊÀÅÒ ÎËÅà ÊÅÍÇÎÂ?

- Êîëáàñó è õëåá ïîðåçàòü êâàäðàòèêàìè. Ïîäæàðèòü íà ñêîâîðîäêå âìåñòå ñ ëóêîì. Çàòåì çàëèòü âçáèòûìè ÿéöàìè. Ñïåöèè ïî âêóñó. Áëþäî ãîòîâî!

В то же время она должна быть безбашенной личностью, которая может сорваться и уехать куда-нибудь со мной, прыгнуть с парашютом. Я хотел бы видеть рядом с собою образованную барышню, которая сможет научить меня чему-нибудь. Такую, которую захочется защищать. - Твое хобби - кулинария. Можешь побаловать свою любимую вкусным блюдом? А девушка должна хорошо готовить? - Она должна быть

счастливой, больше она никому ничем не обязана. Мне не в тягость для любимого человека приготовить обед, завтрак, ужин... Я стираю руками, когда нужно, мою посуду, убирать даже люблю. Для меня нет распределения - женские и мужские дела. Пока девушка спит - бегу в магазин, покупаю продукты, готовлю, приношу ей в постель - так приятно смотреть на реакцию. Но тут главное все делать тихо, чтоб не разбудить раньше времени (улыбается).

ÏÎÃÎÄÀ Чт 08.12

+1 +4 0С 1 3 0С

Пт 09.12

0 +2 0С 0 2 0С

Сб 10.12

+3 +5 0С 0 +2 0С

півд. 56 м/с

Нд 11.12

+6 +8 0С 1 1 0С

півд. 27 м/с

Пн 12.12

+1 +3 0С 0 2 0С

півн. 12 м/с

Вт 13.12

+1 +3 0С 1 +1 0С

півд. 46 м/с

схід. 12 м/с півн.захід. 12 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà», Óêð³íôîðì.

cmyk

Номер підписано до друку 07.12.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 1888

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement