Page 1

ÒÎ×ÍÈÉ Ä²ÀÃÍÎÇ ÃÀÐÀÍÒÓÞÒÜ

ÏÐÎÔÒÅÕÎѲÒÀ ÕÎÐÎØÈÉ ÑÒÀÐÒ 7

4 3

ÍÀ «ÏÐÀÂIJ» ÂÊÎÒÐÅ ÉØΠÐÅÌÎÍÒ

Ó ÑÏÐÀ² ÏÐÎ ÂÈÁÓÕ ª ѲÄÊÈ

4

«Ï'ßÍÀ» ÏÎÄÎÐÎÆ ÄÎÐÎÃÅ ÇÀÄÎÂÎËÅÍÍß

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 90(1278)

Ìîæëèâî, âæå ç íàñòóïíîãî ðîêó ñ³äàòè çà êåðìî íàï³äïèòêó ñòàíå íàáàãàòî äîðîæ÷å. Ïàðëàìåíòàð³ çáèðàþòüñÿ ñóòòºâî ï³äâèùèòè øòðàôè.

Вівторок, 22 листопада 2011 р.

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÇÀÊÐÎÌÀ ÐÎÄÈÍÛ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÊÎÐÄ Óêðàèíà â 2011 ãîäó ñîáðàëà ðåêîðäíûé óðîæàé çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ, çàÿâèë Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷. «Ìû óæå ïîëó÷èëè áîëåå 50 ìëí. òîíí çåðíà, à â öåëîì îæèäàåì ñâûøå 55 ìëí. òîíí. È ýòî áóäåò èñòîðè÷åñêèì ðåêîðäîì äëÿ ñòðàíû», ñêàçàë Ïðåçèäåíò. Îí îòìåòèë õëåáîðîáîâ ðÿäà îáëàñòåé, â òîì ÷èñëå è Äíåïðîïåòðîâñêîé, ãäå íàìîëîò çåðíîâûõ ïðåâûñèë 3 ìëí. òîíí. ○

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ - ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

5

Õëîï÷èê, ÿêèé çíຠïðî çîð³ âñå

Äåñÿòèêëàñíèê Äìèòðî Ôåäîðÿêà ç Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ë³öåþ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ñòàâ êðàùèì þíèì àñòðîíîìîì ñâ³òó. ̳æíàðîäíà îë³ìï³àäà ç öüîãî ïðåäìåòà ïðîéøëà â Êàçàõñòàí³ ó âåðåñí³. Ó í³é âçÿëè ó÷àñòü çíàâö³ íåáà ç 21 êðà¿íè. ijìà åêñêëþçèâíî ðîçïîâ³â «Â³ñòÿì» ïðî ëþáîâ äî ç³ðîê, ï³äãîòîâêó äî îë³ìï³àäè òà íîâèõ äðóç³â.

«ÅÊÎÏÎÄÀÐÓÍÎÊ» Â²Ä ÌÅÖÅÍÀÒÀ

ÍÎÂÈÉ Ð²Ê - Á²Ëß ØÒÓ×Íί ßËÈÍÊÈ Ïðîòå òåïåð êè¿âñüêà ìåð³ÿ ìຠ³íøèé êëîï³ò: äå âçÿòè Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè çóñòð³÷à- ñïåö³àë³ñò³â ç³áðàòè êîíñòòèìå Íîâèé ð³ê-2012 ç³ ðóêö³þ? Ñâî¿õ ó ñòîëèö³ øòó÷íîþ ÿëèíêîþ. íåìàº. Òà é ïðèì³ùåííÿ äëÿ «Åêîïîäàðóíîê» Êè¿âó øòó÷íî¿ êðàñóí³ ïîòð³áíî çðîáèâ ìåöåíàò, ³ì’ÿ ÿêîãî çíàéòè, ùîá ìàëî â³äïîâ³äíå ðîçãîëîøóºòüñÿ. íó âîëîã³ñòü. À ùå äåïóòàòè ̳ñöåâ³ äåïóòàòè ò³øàòüñÿ, êàæóòü, ùî äëÿ íå¿ ïîòð³áí³ àäæå ó ð³çí³ ðîêè íà íîâ³ ³ãðàøêè, ³ëþì³íàö³ÿ, ñòâîðåííÿ íîâîð³÷íî¿ çàïàñí³ êîìïëåêòè åëåêòðèîêðàñè Ìàéäàíó äîâîäèëî- êè. Îò ÿêáè ùå ÿêèéñü ñÿ âèòðà÷àòè ïî ê³ëüêàñîò ìåöåíàò ïîäàðóâàâ íà öå ÷è íàâ³òü òèñÿ÷ ñïðàâæí³õ ãðîø³. ÿëèíîê. Íàðàç³ íåâ³äîìî, íàñê³ëüêè ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

6

øòó÷íà ÿëèíêà áóäå áåçïå÷íîþ äëÿ ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè, ùî ðîçòàøîâàíà ï³ä Ìàéäàíîì, îñê³ëüêè êîíñòðóêö³ÿ ³ç æèâèõ äåðåâ âàæèëà áëèçüêî 7 òîíí, à ¿¿ åêîêîï³ÿ - 50 òîíí. Äåõòî óæå âñòèã îõðåñòèòè ãîëîâíó íîâîð³÷íó îêðàñó êðà¿íè «êâàðòèðíîþ». ª é òàê³, õòî ââàæàº, ùî ã³ãàíòñüêà ÿëèíêà ñòîëèö³ íåïîòð³áíà. Êðàùå âñòàíîâèòè íà Ìàéäàí³ ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíó êîíñòðóêö³þ,

ùî íàãàäóâàòèìå çåëåíó êðàñóíþ. Ïîä³áíå ðîáëÿòü â ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöÿõ. À ïîêè ùî çàëèøàºòüñÿ ³ç íîñòàëü㳺þ çãàäóâàòè õâîéí³ êðàñóí³ ïîïåðåäí³õ ðîê³â, ÿê³ áóëè íàéá³ëüøèìè â ªâðîï³ ÷è îáåðòàëèñü íàâêîëî ñâ îñ³. À ìèíóëîð³÷ öå ãîëîâíå äåðåâî âçàãàë³ áóëî ïðèêðàøåíå ñòèë³çîâàíèìè ï³ä ðàäÿíñüê³ ÷àñè ³ãðàøêàìè, à ùå - êàì³íöÿìè Ñâàðîâñüêè.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïàðëàìåíòàðèè äðóæíî ïðîãîëîñîâàëè çà íîâûé çàêîí î âûáîðàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. Òåïåðü, ïîñëå ïðèíÿòûõ èçìåíåíèé, ïîëîâèíà äåïóòàòîâ áóäóò áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì, ïîëîâèíà - ïî ìàæîðèòàðíûì îêðóãàì.  Âåðõîâíóþ Ðàäó ïðîéäóò êàíäèäàòû ëèøü òåõ ïàðòèé, êîòîðûå ïðåîäîëåþò 5-ïðîöåíòíûé áàðüåð. Ïîëèòè÷åñêèå áëîêè áîëüøå íå ñìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ãîíêå - òîëüêî ïàðòèè è êàíäèäàòû-ñàìîâûäâèæåíöû. Êðîìå òîãî, èç áþëëåòåíåé èñ÷åçíåò ãðàôà «ïðîòèâ âñåõ». ○

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ?

ÊÈÒÀÉ - ÂÌÅÑÒÎ ÌÂÔ Íàðîäíûé áàíê Êèòàÿ ïðåäëîæèë Óêðàèíå ôèíàíñîâóþ ïîìîùü âìåñòî êðåäèòîâ ÌÂÔ, ñîîáùàåò ãàçåòà «Êîììåðñàíòú-Óêðàèíà». Íàïîìíèì, ÷òî íåäàâíî ïðåäñåäàòåëü ÊÍÐ Õó Öçèíüòàî ïîäïèñàë ñ Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì äåêëàðàöèþ, ñîãëàñíî êîòîðîé íàøà ñòðàíà áûëà îôèöèàëüíî îáúÿâëåíà ñòðàòåãè÷åñêèì ïàðòíåðîì Êèòàÿ.

Æèòòÿ ðåã³îíó. Ó ë³êàðíþ - áåç ãàìàíöÿ cmyk

_+


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

22.11.2011 ð. ¹ 90 (1278)

ÊÎÌÔÎÐÒÍÅ ÆÈÒÒß

Ñåëàì - ãàç, àãðàð³ÿì - ïîäàðóíêè ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÅÄÀ  áëèæàéøèå äâà ãîäà â Óêðàèíå óñèëÿò êîíòðîëü áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ.  ÷àñòíîñòè, ñåé÷àñ ãîòîâÿòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ èçìåíåíèÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó çàêîíó. Ñîãëàñíî íèì, âñå ïðåäïðèÿòèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, âûíóæäåíû áóäóò ââåñòè ñèñòåìó, îñíîâàííóþ íà ìåæäóíàðîäíûõ ïðèíöèïàõ óïðàâëåíèÿ ïèùåâîé áåçîïàñíîñòüþ. Ýòî ïîçâîëèò îòå÷åñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëÿì âûéòè íà çàðóáåæíûå ðûíêè.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÀß ÔÎÐÌÀ

ÇÀ ÄÈÊÒÀÒÓÐÓ - ËÈØÜ 2% Ïðåçèäåíòñêî-ïàðëàìåíòñêóþ ôîðìó ïðàâëåíèÿ ñ÷èòàþò îïòèìàëüíîé äëÿ íàøåé ñòðàíû 34% óêðàèíöåâ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî â íîÿáðå ñîöèîëîãè÷åñêîé ãðóïïîé «Ðåéòèíã».  òî æå âðåìÿ 13% íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïîääåðæèâàþò ïðåçèäåíòñêóþ ôîðìó ïðàâëåíèÿ, 26% - ïàðëàìåíòñêî-ïðåçèäåíòñêóþ, 5% - ïàðëàìåíòñêóþ, 2% - äèêòàòóðó, à 21% âîâñå íå ñìîãëè îïðåäåëèòüñÿ ñ îòâåòîì. ○

Губернатор першим запалив символічний вогник на газорозподільному пункті, який також буде обслуговувати жителів села Слов’янка. Довжина газопроводу - 15,2 км. «Газифікація Андронівки - це ще один крок влади з п і д в и щ е н н я комфортності проживання мешканців сільської місцевості. Ми відроджуємо раніше закриті та будуємо нові дитячі садки, реконструюємо школи, комп’ютеризуємо систему освіти, покращуємо

 Äàíèè ââåëè íàëîã íà æèðíûå ïðîäóêòû. Âëàñòè ïîøëè íà ýòîò øàã, ÷òîáû óâåëè÷èòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Ñòàâêà íîâîãî íàëîãà áóäåò ñîñòàâëÿòü 16 äàòñêèõ êðîí (ïðèáëèçèòåëüíî 24 ãðí.) çà îäèí êèëîãðàìì íàñûùåííûõ æèðîâ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ïðîäóêòå. Äëÿ ðàñ÷åòà ñóììû, êîòîðóþ íóæíî óïëàòèòü, áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ äîëÿ æèðîâ â èíãðåäèåíòàõ, à íå èõ ñîäåðæàíèå â ãîòîâîì ïðîäóêòå. ○

якість медичних послуг», - підкреслив Олександр Вілкул. У 2011 році з обласного та державного бюджетів на газифікацію Дніпропетровщини виділено понад 10 млн. гривень. За ці кошти в регіоні буде побудовано більше 70 км газових мереж, що дозволить забезпечити «блакитним паливом» близько 6 тис. жителів області.

РАЙОН-ЛIДЕР У РЕГIОНI

ще один подарунок. На урочистому зіГубернатор зро- бранні вiн привітав бив мешканцям працівників сільМежівського району ського господарства,

відзначив кращих аграріїв. «Район посідає в області лідируючі позиції зі зростання

районі за 10 місяців цього року, порівняно з аналогічним періодом попереднього, зросли на 25,2%.

ÊÓÐÑ - ÍÀ «IÍÒÅËÅÊÒ»

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÏÎ-ÄÀÒÑÊÈ

виробництва сільгосппродукції, показників урожайності зернових та інвестицій в основний капітал підприємств», сказав Олександр Вілкул. Зокрема, обсяги виробництва сільгосппродукції в

БУДУВАТИМУТЬ МЕРЕЖІ

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÆÈÐÛ

ÄÎÂÆÈÍÀ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÓ - 15,2 ÊÌ

Íà ìèíóëîìó òèæí³ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ââ³â â åêñïëóàòàö³þ ï³äâ³äíèé ãàçîïðîâ³ä ó ñåë³ Àíäðîí³âêà, ùî â Ìåæ³âñüêîìó ðàéîí³. Öå çàáåçïå÷èòü «áëàêèòíèì ïàëèâîì» áëèçüêî 200 æèòåë³â íàñåëåíîãî ïóíêòó

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ - ÇÀ ÎÏÏÎÇÈÖÈÅÉ

ÈÑÏÀÍÑÊÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ Íà äîñðî÷íûõ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ â Èñïàíèè ïîáåäèëà ëèáåðàëüíàÿ Íàðîäíàÿ ïàðòèÿ. Îíà ïîëó÷èëà àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî â Çàêîíîäàòåëüíîé ïàëàòå è â áëèæàéøåå âðåìÿ ñìîæåò ñôîðìèðîâàòü ïðàâèòåëüñòâî. Çàäàíèå ïàðòèè-ïîáåäèòåëüíèöû ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû âûâåñòè ñòðàíó èç ãëóáîêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, ïîêîí÷èòü ñ îãðîìíûì áþäæåòíûì äåôèöèòîì è áåçðàáîòèöåé.

ϳäòðèìàëè ãðó ðîçóìíèõ ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÏËÀÍÓÞÒÜÑß ÒÓÐÍIÐÈ ÍÀ ÐIÂÍI ØÊIË ÒÀ ÂÈØIÂ

Îáëàñíà âëàäà áóäå âñåá³÷íî ï³äòðèìóâàòè ³íòåëåêòóàëüí³ ³ãðè ñåðåä ìîëîä³ ðåã³îíó. Òàê, íàïðèêëàä, ó øêîëàõ ïëàíóþòü çàïðîâàäèòè ôàêóëüòàòèâíèé êóðñ «²íòåëåêò», äå øêîëÿð³â, çîêðåìà, íàâ÷àòèìóòü ðîçâ`ÿçóâàòè âèíàõ³äíèöüê³ çàäà÷³ Про це розповів губернатор Олександр Вілкул під час презентації Концепції проекту «Розвиток інтелектуального руху на Дніпропетровщині». Він зазначив, що інтелектуальні ігри - важливий аспект розвитку молоді.

Стартовий етап проекту передбачає підготовку тренерів та викладачів, формування бази запитань для інтелектуальних ігор, прове-

дення навчальних семінарів у містах і районах області, створення шкільних та студентських команд. Далі плануються турніри на рівні

ØÊÎËßв ÍÀÂ×ÀÒÈÌÓÒÜ ÐÎÇÂ’ßÇÓÂÀÒÈ ÇÀÄÀײ

шкіл та вишів, а потім - на рівні міст і районів. Реалізація проекту відбуватиметься під особистим контролем голови ОДА. У рамках проекту 19 листопада відбулось й відкриття Міжукраїнського конкурсу ігор «Що? Де? Коли?» на кубок

губернатора Олександра Вілкула. Одним із почесних членів журі був відомий на весь світ гравець Андрій Козлов. У вступному слові він висловив сподівання, що українська команда невдовзі стане чемпіоном світу в грі. За словами голови облради Євгена Удода, влада Дніпропетровщини й надалі підтримуватиме інтелектуальні ігри серед молоді.


р3

СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.11.2011 ð. ¹ 90 (1278) ○

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Òî÷íèé ä³àãíîç ãàðàíòóþòü ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â ðîáî÷ó íàðàäó ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó êë³í³÷íîìó îá’ºäíàíí³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ âðó÷èâ ë³êàðÿì ñó÷àñíèé êîìï’þòåðíèé òîìîãðàô, ÿêèé äîçâîëèòü ïðîâîäèòè ñâîº÷àñíó ä³àãíîñòèêó òà äîïîìîæå ïîñòàâèòè ïðàâèëüíèé ä³àãíîç Для встановлення комп’ютерного томографа в клінічному об’єднанні швидкої медичної допомоги проведуть реконструкцію приміщення. Апарат, який обійшовся у 8 млн. грн., почне працювати з січня наступного року та обслуговуватиме за зміну шістьох людей.

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÒÎÌÎÃÐÀÔÀ 8 ÌËÍ. ÃÐÍ.

²Ç ÍÀÃÎÄÈ ÑÂßÒÀ

ÏÅÐØÈÉ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ ÁÀË

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: â³ä 550 äî 650

âèêëèê³â çà äîáó ïðèéìຠîïåðàòèâíèé â³ää³ë «øâèäêî¿».

1 ñòàðøèé ë³êàð òà 9

ôåëüäøåð³â-äèñïåò÷åð³â ùîäîáîâî ïðàöþþòü ó äèñïåò÷åðñüê³é.

Олександр Вілкул також перевірив роботу центральної диспетчерської, у якій встановлене обладнання для координації ро-

боти бригад «швидкої» за допомогою GPS-навігації. «У цьому році по всій області відкрито 27 додаткових місць базування та сформовано 9 додаткових бригад швидкої допомоги. Наступного року всі служби «швидкої» Дніпропетровщини будуть об’єднані в єдину систему екстреної медичної допомоги, яка фінансуватиметься з об-

ласного бюджету. Це, зокрема, дозволить подолати адміністративно-територіальні перешкоди», - наголосив голова облдержадміністрації. Губернатор відзначив, що головне завдання на сьогоднішній день - забезпечити доїзд карет «швидкої» до пацієнтів в місті за 10 хвилин, а до жителів сільської місцевості - за 20.

ÏÎÌÎÙÜ ÃÎÐÎÆÀÍÀÌ

Íîâàÿ àâàðèéíàÿ ñëóæáà ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ñîçäàíèå íîâîé àâàðèéíîé ñëóæáû â Áàáóøêèíñêîì ðàéîíå - ïðèíöèïèàëüíî íîâûé ïîäõîä â îêàçàíèè óñëóã â ýêñòðåííûõ ñèòóàöèÿõ. Åå öåëü - ìîáèëüíîå è êà÷åñòâåííîå óñòðàíåíèå àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà âíóòðèäîìîâûõ ñåòÿõ ñèñòåì òåïëî- è âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâîäà, ñëèâíîé êàíàëèçàöèè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Íàáðàâ òåëåôîíû Öåíòðàëüíîé äèñïåò÷åðñêîé àâàðèéíîé ñëóæáû - 736-10-02 (ñ 08.00 äî 17.00) èëè 792-94-50 (ñ 17.00 äî 08.00) - ìîæåòå áûòü óâåðåíû, ÷òî íåçàìåäëèòåëüíî áóäåò âûñëàíà áðèãàäà äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè. Ðàáîòíèêè îäåòû â ôèðìåííóþ ñïåöîäåæäó, íà êàæäîì áåéäæ ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè è äîëæíîñòè.

Служба оснащена шестью специализированными автомобилями, укомплектованными необходимым оборудованием и материалами. Подвижной состав имеет систему контроля транспорта GPS/ GPRS/M2M-технологией, позволяющей диспетчеру круглосуточно получать информацию о точном местонахождении автомобиля и аварийной бригады. По словам заместителя губернатора Ивана Ступака, внедрение новой ава-

ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ ÊÐÀÙÓ

Ïåðåìîæö³ â á³ëèõ õàëàòàõ ÀÍÔIÑÀ ÁÓÊÐE ÁÓÊÐEªª ÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóâñÿ ô³íàë îáëàñíîãî êîíêóðñó «Êðàùà ìåäè÷íà ñåñòðà ðîêó-2011». Âiä iìåíi ãóáåðíàòîðà íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâëiííÿ îõîðîíè çäîðîâ`ÿ ÎÄÀ Âàëåíòèíà Ãiíçáóðã ïðèâiòàëà ôiíàëiñòîê У цьогорічному конкурсі взяли участь 37 середніх медичних спеціалістів з різних районів області. У фінал пройшли лише вісім. Саме вони минулої п’ятниці в Дніпропетровському міському Палаці молоді виборювали право на звання кращої медичної сестри року.

Найбільше вразила журі та глядачів медсестра Ганна Суп з Дніпродзержинська вона отримала диплом переможниці та приз - телевізор. Друге й третє місця посіли Валерія Радчук із Павлограда та Оксана Логінова з Кривого Рогу.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: Àâàðèéíàÿ ñëóæáà Áàáóøêèíñêîãî ðàéîíà áóäåò

îáñëóæèâàòü 1232 æèëûõ äîìà, â êîòîðûõ ðàñïîëîæåíî 43

000 êâàðòèð.

рийной службы в Бабушкинском районе и, как следствие, оказание качественных услуг даст толчок к организации принципиально новой аварийной службы во всем городе. А это позитивное отношение к коммунальным предприятиям в сфере ЖКХ.

17 ëèñòîïàäà â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ìîëîäü ³ç ̳æíàðîäíèì äíåì ñòóäåíòà. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé â³í âðó÷èâ ãðàìîòè òà ö³íí³ ïîäàðóíêè. À ââå÷åð³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó êóëüòóðíîìó öåíòð³ «Îïåðà» çà ³í³ö³àòèâîþ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïðîéøîâ ïåðøèé îáëàñíèé ñòóäåíòñüêèé áàë. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü êðàù³ ç êðàùèõ. Âèíóâàòö³â ñâÿòà ïðèâ³òàëà çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. Ñòóäåíòè çàëþáêè òàíöþâàëè, à â ê³íö³ âå÷îðà îáðàëè êîðîëÿ òà êîðîëåâó áàëó. ○

ÎÑÎÁËÈÂÀ ÓÂÀÃÀ

«ÑÌÓÃÀÑÒ²» Á²Ëß ØÊ²Ë Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òðèâຠ³íòåíñèâíå âñòàíîâëåííÿ «ëåæà÷èõ ïîë³öåéñüêèõ». Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿþòü äîðîãàì ïîáëèçó øê³ë. Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà ²âàí Ñòóïàê îñîáèñòî ïðîêîíòðîëþâàâ ÿê éäå ðîáîòà. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîòÿãîì îñòàííüîãî òèæíÿ âñòàíîâëåíî 9 «ëåæà÷èõ ïîë³öåéñüêèõ», ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ - 12. Ðîáîòè òðèâàòèìóòü äî 1 ãðóäíÿ. ○

ÏÎÄÎËÀªÌÎ ÑÈвÒÑÒÂÎ

ÊÎÆÍ²É ÄÈÒÈͲ - ÐÎÄÈÍÓ Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà ïðîâåëà íàðàäó ç ïèòàíü ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî â îáëàñò³ ç iíiöiàòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà Âiëêóëà 䳺 ïðîãðàìà, ñïðÿìîâàíà íà ïîäîëàííÿ ïðîáëåìè ñèð³òñòâà. Ëèøå çà 10 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó â îáëàñò³ óñèíîâèëè òà ïðèéíÿëè äî äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó 364 äèòèíè, äî ê³íöÿ ðîêó ç ³íòåðíàò³â çàáåðóòü ùå 98 ñèð³ò. ○

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻

ÇÀÕÈÑÒ²ÒÜ ÑÅÁÅ Â²Ä ÃÐÈÏÓ Çà ³í³ö³àòèâîþ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äêðèòà áåçêîøòîâíà òåëåôîííà «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» «ÀÍÒÈ ÃÐÈÏ» äëÿ êîíñóëüòóâàííÿ ìåøêàíö³â ðåã³îíó ùîäî ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ãðèïó òà Ãв. ³äïîâ³ä³ íàäàâàòèìóòü ôàõ³âö³ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ. Òåëåôîíóéòå ö³ëîäîáîâî:

(056) 741-10-10.


4 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÑÈÌÂÎË Â²ÐÈ

ÏÎÊËÎÍÍÈÉ ÕÐÅÑÒ ÍÀ ÄÎÐÎDz Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà íà â`¿çä³ â ñåëî Ïóøêàð³âêà Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó âñòàíîâèëè Ïîêëîííèé õðåñò. ²ç 2006 ðîêó ç ³í³ö³àòèâè ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç`ÿâèëîñü 30 òàêèõ çíàê³â. Ïîêëîííèé õðåñò íà â`¿çä³ äî Ïóøêàð³âêè ñòàíå ñèìâîëîì â³ðè äëÿ áàãàòüîõ ïîêîë³íü.

ÍÎÂÈÍÈ ßʲÑÍÀ ÂÎÄÀ ÄËß ÎÁËÀÑÒ² Ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó âñ³ êîòåëüí³ îáëàñò³ îáëàäíàþòü ïðèëàäàìè îáë³êó. Ïðî öå â åô³ð³ ïðîãðàìè «Âëàäà: äîñòóïíî ³ â³äâåðòî» ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÆÊà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³é Êîëî쳺öü. Òàêîæ â³í ïîâ³äîìèâ, ùî îäèí ç âàæëèâèõ ïð³îðèòåò³â äëÿ îáëàñò³ ðåàë³çàö³ÿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «ßê³ñíà âîäà», â ðàìêàõ ÿêîãî ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ì³ñòà ðåã³îíó çàáåçïå÷àòü äîî÷èùåíîþ ïèòíîþ âîäîþ. ○

ÏÐÎÔÎвªÍÒÀÖ²ß - Ç ÄÈÒÑÀÄÊÀ

ÍÀز ÇÅÌËßÊÈ

ÏÐÈÌÍÎÆÓÞÒÜ ÑËÀÂÓ ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ’ß 18 ëèñòîïàäà îáëàñíå ñóñï³ëüíî-ïàòð³îòè÷íå îá’ºäíàííÿ «Ïðèìíîæèìî ñëàâó Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» â³äñâÿòêóâàëî 5-ð³÷÷ÿ. Ç ö³º¿ íàãîäè â ì³ñüêîìó Áóäèíêó ñï³ëîê â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³. Îðãàí³çàö³ÿ ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ íîâèìè ÷ëåíàìè. Íèí³ â ¿¿ ñêëàä³ ïðåäñòàâíèêè 15 ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, 18 ñóñï³ëüíèõ îðãàí³çàö³é. Çà 5 ðîê³â ñòâîðåíî 4 ì³ñüêèõ îá'ºäíàíü, 8 ðàéîííèõ îá'ºäíàíü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà 6 ðàéîííèõ â³ää³ëåíü ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. Ñåðåä ïðîãðàì, ÿê³ îðãàí³çàö³ÿ âò³ëþº â æèòòÿ: «Êóëüòóðà ìîâè», «Êíèãó ãîðîäÿí - ñ³ëüñüêèì á³áë³îòåêàì», «Ìîëîäü Ïðèäí³ïðîâ’ÿ», «Ï³äòðèìêà ðîçâèòêó ïàñàæèðñüêîãî ì³ñüêåëåêòðîòðàíñïîðòó» òà ³íø³. ○

ПРЕСТИЖ У ПРАВИЛЬНОМУ ВИБОРІ Гостями заходу стали директор ДНВЦ №2 м. Дніпропетровська Віктор Кривозуб, заступник директора НМЦ ПТО, керівник інформаційно-аналітичного центру головного управління освіти і науки облдержадміністрації Микола Корнієнко та студентка І курсу факультету «Міжнародної еконо-

ÄÎÑÒÓÏÍÎ É Â²ÄÂÅÐÒÎ

Ñèñòåì³ ïðîôòåõîñâ³òè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ìàéæå 140 ðîê³â. «Â³ñò³» íå îáìèíóëè öþ ïîä³þ. Ó «Â²ÑÒ²ÖÅÍÒв» â³äáóëàñü ïðåñ-êîíôåðåö³ÿ íà òåìó: «Ï³ñëÿ ïðîôòåõó - íà òðåò³é êóðñ». Ó÷àñíèêè òà ãîñò³ îáãîâîðèëè òåìó ðîçâèòêó ö³º¿ ãàëóç³, ïåðåâàãè, ùî ¿õ ìàþòü ó÷í³ ÏÒÎ, ³ àêòóàëüí³ íà ñüîãîäí³ ïðîôåñ³¿

ÇÁÅвÃÀÉÒÅ ÑÏÎʲÉ

ÂÊËÞ×ÀÒÜ ÑÈÐÅÍÓ 30 ëèñòîïàäà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâîäèòü ð³÷íó êîìïëåêñíó ïåðåâ³ðêó ðåã³îíàëüíî¿ ñèñòåìè öåíòðàë³çîâàíîãî îïîâ³ùåííÿ íàñåëåííÿ. Î 13 ãîäèí³ 55 õâèëèí âêëþ÷àòü ñèðåíè. Ïî÷óâøè ¿¿ çâóêè, çáåð³ãàéòå ñïîê³é ³ ïîðÿäîê. Âàøîìó æèòòþ òà çäîðîâ’þ í³÷îãî íå çàãðîæóº.

22.11.2011 ð. ¹ 90 (1278)

ÏÐÅÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß Â «Â²ÑÒ²-ÖÅÍÒв»

Ïðîôòåõîñâ³òà - õîðîøèé ñòàðò ÍÅ ÂÈÑÒÀ×Àª ÒÎÊÀв ÒÀ ÁÓIJÂÅËÜÍÈʲ академії будівництва та архітектури.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 80% ³ñíóþ÷èõ âàêàíñ³é - ðîá³òíè÷³ ïðîôåñ³¿, 20% - äëÿ ñïåö³àë³ñò³â ³ç äèïëîìîì âèø³â;

59 äåðæàâíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ÏÒÎ ³ñíóº â îáëàñò³;

ìàéæå 300 óñòàíîâ, ùî ìàþòü ë³öåí糿 íà çä³éñíåííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã;

á³ëüøå 30 òèñ. îñ³á íàâ÷àþòüñÿ â ÏÒÎ. міки» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Олена Колесник. За словами Миколи Корнієнка, сьогодні в області дефіцит таких спеціалістів, як: ˆ машинобудівники;

ˆ токарі; ˆ верстатники; ˆ електрогазозварники різних категорій; ˆ будівельники; ˆ працівники сфери обслуговування. Зараз на ринку праці відчувається дисбаланс робочої сили: є вакансії, які

ЗМАЛЕЧКУ ПРО РОБОТУ треба заповнити, і є спеціальності, з якими важко знайти роботу. При успішному закінченні ПТО учні мають право йти на ІІ курс обраного вишу, якщо закінчили заклад 3 рівня акредитації, та на ІІІ курс, якщо заклад ПТО має вищий рівень. Випускниця ДНВЦ № 2 Олена Колесник запевнила, що без талановитих педагогів училища не здобула б практичних знань, які допомогли їй вступити до

Зі слів Віктора Кривозуба, робота педагогічного колективу НВЦ спрямована на підготовку висококваліфікованих, мобільних працівників. Для цього в навчальні плани вносять питання технологічних особливостей кожної спеціальності. Учасники конференції одностайно погодились, що профорієнтацію в навчальних закладах потрібно вводити з дитсадка, аби маленька людина мала уявлення про розмаїття професій. І в подальшому житті зробила власний, а не нав’язаний кимось вибір.

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÎÐÈÂ

Íà «Ïðàâä³» âêîòðå éøîâ ðåìîíò ДО ЦЕНТРУ ПО ЗУСТРІЧНИХ Увечері 17 листопада у Дніпропетровську на проспекті «Правди» у районі зупинки «Завод ім. Карла Лібкнехта» з-під асфальту почали бити фонтани характерних кольору і запаху. То сталось пошкодження на ділянках каналізаційного колектора. Наступного ж дня водіїв чекала «приємна несподіванка» у вигляді перекритої дороги в бік центру і ями завдовжки 20 метрів та завширшки 4 метри, виритої екскаваторами Дніпроводоканалу. Щоб хоч якось можна було дістатися правого берега міста, «виділили» 2 зустрічні смуги. Через такі перетурбації водіям доводилося стояти в

«Â²×ÍÈÉ» ÊÎËÅÊÒÎÐ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎß ² ÒÐÜÎÕ ÐÎʲÂ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ͳùî íå â³÷íå íà Çåìë³. Îñîáëèâî êàíàë³çàö³éí³ êîëåêòîðè. À æàëü, òîìó ùî â òàêîìó âèïàäêó ¿õ íå äîâåëîñÿ á ðåìîíòóâàòè òàê ÷àñòî

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 2009 ð³ê - çàâåðøåíî

ðåêîíñòðóêö³þ êîëåêòîðà;

9,3 ìëí. ãðí. êîøòóâàëà éîãî çàì³íà;

700 ì³ë³ìåòð³â -

ä³àìåòð òðóáè;

500 ìåòð³â - äîâæèíà

êîëåêòîðà.

ли, що на понеділок, 21 листопада, ремонтні роботи на колекторній трубі повністю завершено, відремонтовано дорожнє покриття та ДВА З ПОЛОВИНОЮ відновлено рух транспорту. Проте напрошується ЗАМІСТЬ П'ЯТДЕцілком логічне запитання, СЯТИ У прес-службі міськводо- чи насправді Дніпропетканалу «Вістям» повідоми- ровськ занадто багатий, трикілометрових заторах близько години. Очевидці розповідають, що місцями новий асфальт просідав, було страшно їхати.

аби щомісяця знімати та укладати асфальт на «Правді»? І це при тому, що колектор було замінено навесні 2009 року. Із бюджетів різних рівнів на його ремонт виділили понад 9 мільйонів гривень. Коли роботи завершили, міська влада пообіцяла, що тепер мешканці проспекту не знатимуть лиха із каналізацією принаймні п`ять десятків років. «Вічного» колектора вистачило на 2,5 роки. Наскільки подовжить життя каналізації ремонт - невідомо. Як і невідома сума, витрачена на ліквідацію проривів.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.11.2011 ð. ¹ 90 (1278) ○

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Õëîï÷èê, ÿêèé çíຠïðî çîð³ âñå ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ IJÌÈ ÔÅÄÎÐßÊÈ:

У ПЛАНЕТАРІЇ НЕ БУВ

Óëþáëåíà êíèãà: ïðèãîäíèöüêà òà íàóêîâîôàíòàñòè÷íà ë³òåðàòóðà, òâîð÷³ñòü Ôåí³ìîðà Êóïåðà, Æþëÿ Âåðíà. Æèòòºâå êðåäî: «íà äàíèé ìîìåíò - íàâ÷àííÿ âàæëèâî» Õîá³: ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà âëàñíèõ ïðîåêò³â òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ øëÿõîì ÷èòàííÿ òåõí³÷íî¿ ë³òåðàòóðè.  ëþäÿõ ö³íóº: äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, ðîçóì³ííÿ.  ïåðøó ÷åðãó áà÷èòü ïîçèòèâ, íåãàòèâí³ ðèñè íàìàãàºòüñÿ íå ïîì³÷àòè.

- Діма, як з’явилось зацікавлення астрономією? - Я з дитинства любив зоряне небо і точні науки. І коли почав брати участь в олімпіадах з фізики, то випадково потрапив і на олімпіаду з астрономії. Цей предмет мене зацікавив, і я став самостійно вивчати його. До міжнародної олімпіади готувався з Андрієм Володимировичем протягом року (Андрій Кудрявцев - учитель фізики у Діми - Прим. ред.). - Ти любиш спостерігати за якоюсь планетою? - У місті спостерігати за зорями майже неможливо, бо видно тільки найяскравіші. Зараз у мене мало вільного часу і в телескоп я не дивлюся. Взагалі тільки в астрономічному таборі та на олімпіаді була реальна можливість спостерігати за зорями. - А як же Дніпропетровський планетарій? - Я в ньому не був. Мені подобаються фізика та астрономія, але більше цікавить розв’язання задач, ніж спостереження за змінами на небі.

«Ç ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ ÇÀÕÎÏËÞÞÑÜ ØÀÕÀÌÈ»

«Â ̲ÑÒ² ÂÈÄÍÎ ËÈØÅ ÍÀÉßÑÊÐÀ²ز ÇÎв»

зання задач теорія - це фундамент. - Потоваришував з ки- Діма, на олімпіаді мось під час змагань? яких завдань було - Я спілкувався з багатьбільше: теоретичних чи ма, але познайомився практичних? тільки з українськими

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÀÍÄÐ²É ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, ó÷èòåëü ô³çèêè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ˲Òó: - Äî îë³ìï³àäè ìè ç ijìîþ ãîòóâàëèñÿ ïðîòÿãîì ðîêó. Ïîòð³áíî áóëî âèâ÷èòè ïîâí³ñòþ âåñü ìàòåð³àë, îñê³ëüêè àñòðîíîì³þ âèâ÷àþòü ò³ëüêè â 11 êëàñ³. ijìà îáðàâ ñîá³ öåé ïðåäìåò, ÿê ôàêóëüòàòèâ. Â³í ³ç òèõ óí³êàëüíèõ ëþäåé, ÿê³ ìîæóòü óçÿòè íà ñåáå äîäàòêîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ³ âèð³øèòè ¿õ íà äóæå ÿê³ñíîìó ð³âí³.

«ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐ ÄËß ÌÅÍÅ - ÍÅ ²ÃÐÀØÊÀ»

учасниками, яких уже бачив на відборі в Києві. З іноземцями цікаво було поговорити, щоб узнати, як живуть за кордоном. - А якою мовою спілкувались учасники? - На олімпіаді були дві основні мови: англійська і російська. Знання першої було безперечною перевагою, але необов’язкове. Якщо хтось із учасників не знав англійської, то розмовляв російською.

- Найцікавіше завдання для тебе яке було? - Завдання на олімпіаді дуже відрізнялися від тих, що я робив раніше. Вони були складні, але цим і цікаві. Серед них, наприклад, було таке: визначити тривалість сходу Сонця в певній точці Марса. - Діма, а ти не панікував, коли зрозумів, що такі завдання не вирішував? - Ні, я навчився тримати себе в руках, бо до цього брав участь у багатьох олімпіадах. Я просто знав, що написав не все і трохи переживав.

ХОЧЕ ЛИШАТИСЯ СОБОЮ - Діма, ти вірив у перемогу чи сумнівався в собі? - Я знав, що на міжнародних олімпіадах дають багато дипломів, але те, що я займу перше місце, - було несподіванкою. На таких змаганнях складно написати максимум. До того ж, важко взнати рівень підготовки інших учасників.

Але на олімпіаді перемагає не той, хто зробить все, а той, хто зробить більше за інших. - Яку мету ставив перед собою? - Найголовніше - покращити знання з фізики і отримати психологічний досвід. Я став більш зібраним, дисциплінованим і витриманим. - Скажи, будь ласка, у тебе є кумир? - Існує багато людей, яких можна наслідувати. Але, на мою думку, кожна людина індивідуальна і неправильно було б створювати собі кумира. Я хочу лишатися собою. - Як проводиш вільний час? Може граєш у комп’ютерні ігри? - Комп’ютер для мене - не іграшка. З його допомогою я взнаю інформацію або розв'язую задачі. Взагалі я більше люблю настільні ігри - з дитинства захоплююсь шахами. Навіть брав участь у турнірах, але не набрав потрібної кількості перемог, щоб отримати розряд. Тобто мої успіхи були посередні, але я хотів би продовжити вчитися, коли у мене буде вільний час. - Із чим хочеш пов’язати своє життя вже думав? - З астрономією навряд. Я думаю, що предмет її дослідження - дуже далекий від реальності. Скоріш за все з фізикою. Куди вступатиму, ще не знаю точно. Можливо, в ДНУ, але, якщо матиму можливість, поїду в Київ або Москву.

ÍÎÂÈÍÈ ÂËÀÄÀ I ÃÐÎÌÀÄßÍÈ

ÌÈÐ ÂÀØ²É ÕÀÒ² ÌÅØÊÀÍÖ² «ÁÓÄÈÍÊÓ ÌÈËÎÑÅÐÄß», Ì. ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

Äî ðåäàêö³¿ «Â³ñòåé» íàä³éøîâ ëèñò, â ÿêîìó ìåøêàíö³ «Áóäèíêó ìèëîñåðäÿ» ùèðî âèñëîâèëè ñâîº òåïëå ñòàâëåííÿ äî Ãëàâè äåðæàâè ³êòîðà ßíóêîâè÷à, ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, éîãî ïåðøîãî çàñòóïíèêà Âÿ÷åñëàâà Çàäîðîæíîãî, à òàêîæ ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà òà ìåðà Êðèâîãî Ðîãó Þð³ÿ ³ëêóëà. Ñòàðåíüê³ äÿêóþòü âëàä³ çà äîïîìîãó ³ ï³êëóâàííÿ ïðî íèõ, çîêðåìà çà âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè äîî÷èùåííÿ âîäè, çàì³íó ñòàðèõ â³êîí òà äâåðåé íà ïëàñòèêîâ³. Âîíè â³äçíà÷èëè, ùî íàðàç³ î÷³êóþòü íîâîãî äèðåêòîðà «Áóäèíêó ìèëîñåðäÿ» ³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî é íàäàë³ ¿õíº æèòòÿ áóäå ïîêðàùóâàòèñü. ○

ТЕОРІЯ - ЦЕ ФУНДАМЕНТ

- Теоретичних, але був і практичний тур - спостереження, який я пройшов досить успішно. Взагалі, я вважаю, що в будь-якій галузі важливіша теорія, бо практика - це досвід, який приходить з теоретичними знаннями. Для розв’я-

Ç ÏÅÐØί ÑÏÐÎÁÈ

ÑϲÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ ÂÄÀËÎÑÜ Â³äáóâñÿ ïåðøèé âèïóñê ñëóõà÷³â êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ç þðèäè÷íèõ ïèòàíü äëÿ äåðæàâíèõ ³íñïåêòîð³â ç îõîðîíè ïðàö³. Öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ñï³âïðàö³ òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó òà ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè â îáëàñò³ ç Äí³ïðîïåòðîâñüêèì äåðæàâíèì óí³âåðñèòåòîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Çðîáëåíî ùå îäèí êðîê ùîäî ï³äòðèìêè ñèñòåìè îõîðîíè ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâàõ.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» юридичне управління Дніпропетровської облдержадмініст рації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста сектора організаційнокадрового забезпечення та діловодства юридичного управління облдержадміністрації; провідного спеціаліста відділу нормативноправової роботи юридичного управління облдержадміністрації. Претенденти на посаду головного спеціаліста сектора органі заційнокадрового забезпечення та діловодства юридичного уп равління облдержадміністрації повинні бути громадянами Ук раїни, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем ма гістра, спеціаліста, стаж роботи на державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років, досконало володіти державною мовою та бути здатними за своїми особистими і діловими якостями виконувати покла дені на них посадові обов'язки. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Претенденти на посаду провідного спеціаліста відділу норма тивноправової роботи юридичного управління облдержадмі ністрації повинні бути громадянами України, мати вищу юри дичну освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на державній службі на посаді спеціа ліста І або ІІ категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років, а також досконало володіти дер жавною мовою та бути здатними за своїми особистими та діловими якостями виконувати покладені на них посадові обов'язки. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 5й поверх, кімн. 517, тел. 7427051.


6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

22.11.2011 ð. ¹ 90 (1278)

ϲÄÁÈÂÀËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

Îñîáëèâèé ð³ê äëÿ àãðàð³¿â ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕ²Í, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÒÐÓÄÀв ÑÂßÒÊÓÞÒÜ Äåíü ïðàö³âíèêà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äëÿ òîìàê³â÷àí - îñîáëèâå ñâÿòî. Éîãî òðóäàð³ ðàéîíó â³äçíà÷àþòü ç îñîáëèâîþ øàíîþ, àäæå öå - àãðàðíèé êðàé. Ç íàãîäè ñâÿòà â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîéøëè óðî÷èñòîñò³, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîêó, ùî ìèíàº. Êðàù³ êåð³âíèêè ãîñïîäàðñòâ, ìåõàí³çàòîðè, ñâèíàðêè, äîÿðêè òà îâî÷³âíèêè îòðèìàëè â³äçíàêè. Çàâåðøèëîñü ç³áðàííÿ ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì.

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎѲÒßÍÈ - Ç ÍÀÃÎÐÎÄÀÌÈ Íà Òðåò³é Íàö³îíàëüí³é âèñòàâö³-ïðåçåíòàö³¿ «²ííîâàòèêà â ñó÷àñí³é îñâ³ò³», ùî â³äáóâàëàñü ó Êèºâ³, Äóáîâèê³âñüêà øêîëà â³äçíà÷åíà «Äèïëîìîì çà àêòèâíå âïðîâàäæåííÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é». À â÷èòåëü ³íôîðìàòèêè Â. Î㳺íêî íàãîðîäæåíèé áðîíçîâîþ ìåäàëëþ ëàóðåàòà êîíêóðñó â íîì³íàö³¿ «²ííîâàö³¿ ó âèêîðèñòàíí³ ³íôîðìàö³éíîêîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³». ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀ ÑÅѲß

У Дніпропетровському районі цього року зібрано рекордний урожай зерна близько 160 тисяч тонн, що на 35 тисяч тонн більше, ніж торік. Це найвагоміший валовий збір зерна в районі за роки незалежності. Як повідомила начальник управління агропромислового розвитку Дніпропетровської райдержадміністрації Тетяна Ткач, врожайність зернових у цілому по району склала 37 цен- врожайність соняштнерів з гектара, а ника - майже 19 центнерів з гектара, що майже на 5 центнерів з гектара більше, ніж у минулому році. Найвищі показники продемонстрували такі відомі в області

ÇÀ ÑÒÀÐÀÍÍÓ ÏÐÀÖÞ ÎÒÐÈÌÀËÈ Â²ÄÇÍÀÊÈ

Ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â ç³áðàâ öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü ñòóäåíòñüêèõ òåàòð³â «Òåàòðàëüíà ñåñ³ÿ-2011». Íà çàõ³ä ïðè¿õàëè êîëåêòèâè ç Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿. Æóð³ âèçíà÷èòü âèêîíàâö³â êðàùî¿ ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ ðîë³, êðàùîãî ðåæèñåðà. Ãëÿäà÷àì äîðó÷èëè ïðèñóäèòè ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é. Äëÿ öüîãî íà çàïðîøåíí³ êîæíîìó ñë³ä âêàçàòè êîëåêòèâ, ÿêèé íàéá³ëüøå çâîðóøèâ éîãî ñåðöå. ○

17 листопада у Будинку культури Дніпропетровського району відбувся урочистий концерт з нагоди святкування Дня працівників сільського господарства. Аграріїв привітали керівники району. Кращим вручили відзнаки. Хліборобів також вітали

ÂÈÑÎʲ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ Ñ²Ä×ÀÒÜ ÏÐÎ ÏÐÎÔÅѲÉͲÑÒÜ

ÍÎÂÈÍÈ

Ó ÐÀÉÎͲ - ÐÅÊÎÐÄÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ

Íåçàáàðîì íîâèé ð³ê, à îòæå - ñàìå ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá ïðîàíàë³çóâàòè, ÿêèì áóâ 2011-é äëÿ ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ îáëàñò³. 17 ëèñòîïàäà ïðîôåñ³éíå ñâÿòî â³äçíà÷àëè ïðàö³âíèêè àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó. Öåé ð³ê áóâ äëÿ íèõ îñîáëèâî âäàëèé

дитячі і музичні колективи, були подарунки і навіть святкова лотерея. Голова райдержадміністрації Вадим Кобиляцький впевнений: наступний рік буде ще більш урожайним і радісним, адже земля завжди віддячує тим, хто сумлінно працює.

ÄÎÁÐÀ DzÑÒÊÀ

Ó ë³êàðíþ - áåç ãàìàíöÿ

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÇÀË ÀÏËÎÄÓÂÀ ÑÒÎß×È Æîâòîâîäñüê³ àðòèñòè ñòàëè êðàùèìè íà ôåñòèâàë³ àìàòîðñüêèõ òåàòð³â. Ó íîì³íàö³¿ íà «Êðàùó ÷îëîâ³÷ó ðîëü» æîâòîâîäö³ âèÿâèëèñÿ íàéòàëàíîâèò³øèìè - ìîëîäèé îáäàðîâàíèé àêòîð Ñåðã³é Ïîíîìàðåíêî âèãðàâ ó ö³é íîì³íàö³¿ çà ñòâîðåííÿ îáðàçó Êîðîëÿ â «Åñêîð³àë³». ³ðà Êðóòåíêî ó êîíêóðñ³ ÷èòö³â ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå. À âèñòàâà «Åñêîð³àë» íàñò³ëüêè ñïîäîáàëàñÿ æóð³, ùî àêòîðàì äîâåëîñÿ ãðàòè ¿¿ âäðóãå ó ïîâíîìó îáñÿç³ íà çàêëþ÷íîìó ãàëàêîíöåðò³ ôåñòèâàëþ. Çàë àïëîäóâàâ æîâòîâîäöÿì ñòîÿ÷è.

господарства, як ТОВ «АФ «Дзержинець», ТОВ «АФ «Дніпро», ТОВ «Приват-Агро» та інші. Щодо тваринництва, то й тут агропідприємствам є чим пишатись. За 10

місяців 2011 року вироблено 10,7 тисячі тонн молока, понад 8 тисяч тонн м’яса і близько 187 мільйонів штук яєць. Загалом підприємства Дніпропетровського району щороку демонструють високі виробничі показники і професійний рівень підготовки працівників.

Ìåøêàíöÿì ͳêîïîëÿ ïî÷àòîê ëèñòîïàäà ïðèí³ñ õîðîø³ íîâèíè ó êîìóíàëüíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ ì³ñòà â³äì³íèëè ïëàòí³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÐÓÑËÀÍ ÒÎÊÀÐ, ìåð ͳêîïîëÿ: - ß ðîçóì³þ, ùî â íèí³øí³õ ñêëàäíèõ óìîâàõ ë³êàðÿì âàæêî ïðàöþâàòè, àëå ìè òàêîæ ìàºìî ðàõóâàòèñü ³ç ãàðàíòîâàíèì ïðàâîì ãðîìàäÿí íà áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. ijëèòè ëþäåé íà òèõ, õòî çäàòåí çàïëàòèòè, à òîìó îòðèìóº ìåäè÷íó äîïîìîãó, ³ íà òèõ, õòî íå ìຠòàêî¿ ìîæëèâîñò³, - í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà!

Таке рішення прийняв виконавчий комітет міськради, засідання якого відбулось 9 листопада. Мова не йде про професійні огляди - за них кошти перераховують підприємства-роботодавці. Піти на подібний крок місцеву владу змусили численні звернення городян до мера Руслана Токаря. Особливо скаржились пенсіонери. Старенькі нарікали на те, що мізерна пенсія не дозволяє оплачувати послуги лікарів, не кажучи вже про медикаменти, які часто їм не по кишені. За словами міського голови, прейскурант у закладах охорони

ÏËÀÒͲ ÌÅÄÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ Â²Ä̲ÍÈËÈ здоров’я - корупційна складова. Доходило навіть до того, коли за звичайні бланки у деяких лікарнях доводилося платити, хоч їх постачають безкоштовно. Проте нині ситуація зміниться. Адже виконання прийнятого рішення на контролі місцевої влади. Крім того, в рамках реформи галузі Нікополь отримає 40 мільйонів гривень на реконструкцію закладів охорони здоров’я та нове обладнання. Отже, потреби сплачувати за основне медичне обслуговування тепер немає. У разі виявлення фактів, коли жителів змусять платити, винних осіб покарають за чинним законодавством.


ЖИТТЯ МІСТА 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.11.2011 ð. ¹ 90 (1278) ○

ÒÐÈÂÀª Ñ˲ÄÑÒÂÎ

Õ˲ÁÀ ÌÀÞÒÜ ÂÄÎÑÒÀËÜ 18 ëèñòîïàäà â ðàéîííîìó Áóäèíêó êóëüòóðè â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà Äíÿ ïðàö³âíèê³â ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ i çâ’ÿçêó. Êðàùèì ïðåäñòàâíèêàì ãàëóç³ âðó÷èëè ãðàìîòè òà ïîäàðóíêè. Çàâåðøèëîñü ñâÿòêóâàííÿ ÿñêðàâèì êîíöåðòîì.

Ïðî öå ïîâ³äîìèëà æóðíàë³ñòàì 16 ëèñòîïàäà ïðîêóðîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Íàòàëÿ Ìàð÷óê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó ö³é ñïðàâ³ âæå º ê³ëüêà ñâ³äê³â, ó òîìó ÷èñë³ âîä³é Porsche Cayenne - ç íèìè ïðàöþº ñë³äñòâî Встановлюється також походження вибухового пристрою. Результатів хімічної експертизи ще немає, але, на думку фахівців, прилад - саморобний. За словами прокумісці злочину тих підозрілих предметів, про які йшлося в публікаціях. У матеріалах кримінальної справи наявні тільки інформаційні дані, поширені через Інтернет. Як повідомила прокурор області, зараз у місті немає надзвичайної ситуації, зусилля правоохоронців спрямовані на безпеку громадян. теракт, але не відносно особи, а стосовно факту скоєння злочину», - зазначила Наталя Марчук. Щодо погроз та неактивованої вибухівки, яку злочинці нібито залишили в урні на протилежному боці дороги, про що повідомляли ЗМІ, то у прокуратури області немає жодної інформації про ультиматум будь-яких осіб. Правоохоронці не знайшли на

ÄÎ ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍֲ ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌÓ ÍÅ ÍÀÄÕÎÄÈËÎ Нагадаємо, що в середу, 16 листопада, о 00.10 у Дніпропетровську в центрі міста стався вибух в урні із сміттям. У результаті загинув 27-річний чоловік.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ! Ñë³ä÷èì â³ää³ëîì ÓÑÁÓ â îáëàñò³ ðîçñë³äóºòüñÿ êðèì³íàëüíà ñïðàâà, ïîðóøåíà 16 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ïðîêóðàòóðîþ îáëàñò³ çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.258 ÊÊ Óêðà¿íè (òåðîðèñòè÷íèé àêò). Ãðîìàäÿí, ÿê³ âîëîä³þòü áóäü-ÿêîþ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî îáñòàâèí âèáóõó òà îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ñêîºííÿ çëî÷èíó, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ÓÑÁÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çà òåëåôîíàìè:

(056)-744-85-19, (056)-791-93-78, îðãàíè ì³ë³ö³¿ - 102 àáî ³íøèì çðó÷íèì ñïîñîáîì. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòîâàíî.

Ñòàðûå ïðîáëåìû - íîâûå ðåøåíèÿ ÄÌÈÒÐÎ ÄÂÈÃÓÍ

Павел Ройзин, строитель по образованию, работает над своей концепцией уже не один десяток лет. «Когда-то, еще в советские времена, мы организовали в своем доме нечто вроде жилищного кооператива, рассказывает Павел Григорьевич. - Все вместе выку-

ÀÂÒÎÐ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀÄ ÊÎÍÖÅÏÖÈÅÉ ÌÍÎÃÎ ËÅÒ пили одну квартиру, в которой находились наш офис, выражаясь современным языком. Там мы могли принимать гостей,

там же находились бухгалтер, специалисты, которые отвечали за наличие рабочих инструментов и предметов первой необходимости для людей. Я был председателем нашего кооператива». Постепенно Павлу Ройзину удалось создать своеобразное «государство в государстве». Зоны ответственности были четко распределены между руководителями, каждый отвечал за свое направление. Сегодня Павел Григорьевич - пенсионер, но у него по-прежнему остались знания и бесценный опыт, планы, нереализованные проекты. Всем этим он может поделиться с теми, кто готов его услышать и помочь в реализации идей.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÊÀØÅËÜ Ó Â²ÄÑÒÀÂÊÓ Ïàñòèëêè â³ä êàøëþ «Äîêòîð ÌÎÌ» ó ê³ëüêîñò³ 40,6 òèñ. óïàêîâîê íà çàãàëüíó ñóìó 296 òèñ. ãðí. äí³ïðîïåòðîâñüê³ ìèòíèêè áåçîïëàòíî íàäàëè îáëàñí³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ³ì.Ìå÷íèêîâà.  ïîäàëüøîìó ë³êè ïåðåäàäóòü ó ðàéîíí³ ë³êàðí³, äèòÿ÷³ ïîë³êë³í³êè, ³íòåðíàòè, äèòÿ÷³ áóäèíêè îáëàñò³. ○

ÍÀÐÎÄÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Êàæäîìó æèòåëþ ìíîãîýòàæêè, íàâåðíîå, çíàêîìà ñèòóàöèÿ, êîãäà ìåñÿöàìè íå ðàáîòàåò ëèôò, íå âûâîçèòñÿ ìóñîð è íå ãîðÿò ëàìïî÷êè â ïîäúåçäàõ. Ïî êðàéíåé ìåðå, ñ îäíîé èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ áåä ìû êîãäà-íèáóäü ñòàëêèâàëèñü. Åñëè âû óñòàëè «âîåâàòü» ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÆÝÊîâ è èñêàòü îòâåòû íà èçâå÷íûå âîïðîñû «Êòî âèíîâàò?» è «×òî äåëàòü?» - òî ïðèøëî ñàìîå âðåìÿ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Ïàâëîì Ðîéçèíûì. À òî÷íåå - ñ åãî êîíöåïöèåé ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ÆÊÕ

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÍÀ ÄÓÌÊÓ ÔÀÕ²Âֲ ÏÐÈËÀÄ ÑÀÌÎÐÎÁÍÈÉ

ÍÎÂÈÍÈ

Ó ñïðàâ³ ïðî âèáóõ º ñâ³äêè

рора, потужність вибуху і стала причиною для перекваліфікації справи на терористичний акт. «Ми маємо підстави говорити, що є достатньо даних про те, щоб кваліфікувати дії, як

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÎÍÊÓÐÑ ²ÍÒÅËÅÊÒÓÀ˲ Íà áàç³ Óëüÿí³âñüêî¿ íåïîâíî¿ øêîëè â³äáóâñÿ ðàéîííèé êîíêóðñ «Åðóäèò-2011» çà ó÷àñòþ øêîëÿð³â 8-9 êëàñ³â iç 14 øê³ë. Ïåðåìîæö³ - Þð³é Ïîìàçàí, Îëåíà Êàëþæíà òà Ñâ³òëàíà Âàðàêóòà ïîêàçàëè âèñîêó ³íäèâ³äóàëüíó ìàéñòåðí³ñòü, óì³ííÿ îïåðóâàòè ð³çíîìàí³òíîþ ³íôîðìàö³ºþ òà çíàõîäèòè âèõ³ä iç íåïåðåäáà÷óâàíèõ ñèòóàö³é. ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

²Ç ÌÓÇÈÊÎÞ Â ÑÅÐÖ² Ó÷í³ Ïàâëîãðàäñüêî¿ ÄÌØ ¹3, ¿õí³ áàòüêè òà ïåäàãîãè â³äñâÿòêóâàëè 55-ð³÷íèé þâ³ëåé ñâ øêîëè. ϳä ÷àñ êîíöåðòó ãîñò³ çàõîäó ìàëè ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè êóëüòóðó âèêîíàííÿ òà íåïåðåâåðøåíó ìàéñòåðí³ñòü âèõîâàíö³â äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè. Òåïëèìè ñëîâàìè ïðèâ³òàëè þâ³ëÿð³â áàòüêè ó÷í³â, âèïóñêíèêè øêîëè òà çàñëóæåí³ ïðàö³âíèêè êóëüòóðè.


8 ОГОЛОШЕННЯ ○

Державне підприємство Дніпропетровський державний дослідний завод оголошує про проведення аукціону з продажу майна банкрута Державне підприємство Дніпропетровський державний дослідний завод, код ЄДРПОУ 32616541, місцезнаходження: вул. Лоцманське шосе, буд. 3Б, м.Дніпропетровськ, Жовтневий, Дніпропетровська, 49005, ліквідатор Осадчий Олександр Сергійович. Аукціон відбудеться 23.12.2011 р. за адресою: Лоцманське шосе, буд. 3Б, м. Дніпропетровськ. Реєстрація учасників розпочинається о 9.00 годині і закінчується о 10.00 го дині. Незареєстровані особи до аукціону (торгів) не допускаються. До продажу пропонується: Лот № 1: Характеристики майна, виставленого на аукціон № (російською мовою згідно з даними обліку) п.п. 30 Молот М4134 1 Большой административно 31 Печь нагревательная производственный корпус 32 Таль электрическая 2т 2 Малый административно 33 Кранбалка 3т производственный корпус 34 Электробалка 1т 3 Производственный корпус №1 35 Труба водопроводная наружная 4 Производственный корпус №2 Ду102 90м 5 Производственный корпус №3 36 Труба водопроводная наружная 6 Производственный корпус №4 2" 255м 7 Канализационная насосная станция 37 Труба канализационная наружная 8 Гаражбокс чугунная Ду100 160м 9 Здание компрессорной 38 Кабельная линия наружная 10 Здание подсобных помещений электр. 6кВ (АСБ 3х70) 22м 11 Здание складов 39 Кабельная линия наружная 12 Склад для хранения баллонов электр. 6кВ (АСБ 3х70) 20м 13 Складская площадка 40 Кабельная линия наружная 14 Ограждение с подпорными электр. 6кВ (АСБ 3х95) 357м стенами 41 Счетчик воды КВ2,5 15 Ограждение территории завода 42 Манометр технический с проходной 43 Насос центробежный 2 1/2НФ 16 Циклон (временное сооружение) 44 Электродвигатель 4А8052 15кВт 17 Циклон (временное сооружение) 45 Задвижка Ду 200 18 Беседка (временное сооружение) 46 Задвижка Ду 200 19 Беседка (временное сооружение) 47 Задвижка Ду 150 20 Сарай (временное сооружение) 48 Задвижка Ду 150 21 Сарай (временное сооружение) 49 Задвижка Ду 150 22 Сарай (временное сооружение) 50 Трубопровод Ду 150 8м 23 Сарай (временное сооружение) 51 Трубопровод Ду 200 2м 24 Мощение 52 Клапан обратный 25 Котельная 53 Клапан обратный 26 ТП765 54 Шкаф электропитания РП15 27 Кран мостовой ручной балочный 55 Шкаф электропитания РП15 28 Тельфер электрический 1т 56 Наковальня 29 Газораспределительный пункт 57 Станок заточной (ГРП) Місцезнаходження майна: вул. Лоцманське шосе, буд. 3Б, м.Дніпропет ровськ, Жовтневий рн, Дніпропетровська. Початкова ціна продажу 5 467 809, 00 (п'ять мільйонів чотириста шістдесят сім вісімсот дев'ять) грн. Ознайомитися з правовстановлюючими документами можна в робочі дні з поне ділка по п'ятницю з 09 до17 години за адресою: вул. Лоцманське шосе, буд. 3Б, м.Дніпропетровськ, тел. 333993. Огляд майна можливий кожного робочого дня з понеділка по п'ятницю з 09 до 17 години за його місцем знаходження в присутності представника торгівельної організації. Прийом заявок для участі в аукціоні проводиться за адресою: вул. Лоцман ське шосе, буд. 3Б, м.Дніпропетровськ, та припиняється за три робочі дні до його початку. Бажаючі взяти участь у аукціоні сплачують гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової ціни продажу лота, який бажають придбати на п/р 2600530326801 в ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк» м. Дніпропет ровська, МФО 305987, не пізніше ніж за три робочі дні до дня початку аукціону. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 333993 в робочі дні з понеділ ка по п'ятницю з 09 до 17 години. Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: Лот № 1: МАЗ 551605, 2007 року випуску. Лот № 2: FAW CA3252PK2T1A1, 2007 року випуску. Лот № 3: FAW CA3252PK2T1A1, 2007 року випуску. Лот № 4: FAW CA3252PK2T1A1, 2007 року випуску. Лот № 5: екскаватор HIDROMEK TR HMK 102, 2007 року випуску. Лот № 6: екскаватор гусеничний DOOSAN SOLAR 255LCV, 2007 року випуску. Лот № 7: екскаватор гусеничний DOOSAN SOLAR 340LCV, 2007 року випуску. Лот № 8: екскаватор DOOSAN SOLAR 255LCV, 2007 року випуску. Лот № 9: навантажувач DOOSAN SSL450P, 2007 року випуску. Лот № 10: навантажувач DOOSAN SSL450P, 2007 року випуску. Лот № 11: навантажувач фронтальний WA3806 KOMATSU, 2006 року випуску. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, прий маються ліквідатором протягом п'яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш детальну інформацію про об'єкт продажу та порядок проведення продажу можна у ліквіда тора ТОВ «АМО» Чопенко Дениса Вікторовича за адресою: 49000, м. Дніпропет ровськ, вул. Ливарна, 13.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ У провадженні Красногвардій ського районного суду м. Дніпропетровська знаходить ся цивільна справа за позовом Шатоха Олени Олександрівни до Шатоха Романа Григоровича, тре тя особа Орган опіки та піклу вання Красногвардійської район ної у м. Дніпропетровську ради про надання згоди на виїзд дити ни за кордон. Відповідач Шатоха Роман Григорович викликається у судове засідання на 25 листопада 2011 року о 10.00 у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 10, справу слу хає суддя Токар Н.В. Після опуб лікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Шатоха Романа Григо ровича справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні Красногвардій ського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом Шато ха Олени Олександрівни до Шато ха Романа Григоровича про надан ня аліментів. Відповідач Шатоха Роман Григорович викликається у судове засідання на 22 листопада 2011 року о 08.00 у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кіна, 77б, каб. 10, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опубліку вання об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Шатоха Романа Григорови ча справу буде розглянуто за його відсутності. Розгляд цивільної справи за по зовом ПАТ «КБ «Надра» до Забо лотного Олександра Олександро вича відбудеться 20.02.2012 року о 09 год. 30 хв. Прошу Заболотно го О.О. з’явитись на вищевказану дату розгляду справи до Кіров ського районного суду м. Дніпро петровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Соколов Ігор Миколайович вик ликається у судове засідання на 25 листопада 2011 року о 14.00 до АмурНижньодніпровського ра йонного суду м. Дніпропетровська як відповідач по цивільній справі № 25592/11 за позовом Ялмаз О.А. до Соколова І.М. про позбав лення батьківських прав. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наяв них матеріалів та постановлене за очне рішення. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10.

лія Владленовича, Ісмаїлової Юлії Владленівни про визнання осіб такими, що втратили право на ко ристування житловим приміщен ня, викликає Ісмаїлова Владлена Борисовича, Ісмаїлова Віталія Владленовича, Ісмаїлову Юлію Владленівну в якості відповідачів у судове засідання, яке відбудеть ся 02 грудня 2011 року о 09.00 у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області (м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Дніпровська, 135). Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по цивільній справі за позовом Ви конавчого комітету Павлоград ської міської ради Дніпропетров ської області до Булдакової Віти Петрівни про визнання особи та кою, що втратила право на корис тування житловим приміщенням, викликає Булдакову Віту Петрівну в якості відповідача у судове за сідання, яке відбудеться 02 груд ня 2011 року о 08 год. 30 хв. у при міщенні Павлоградського міськ районного суду Дніпропетров ської області (м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Дніпровська, 135).

22.11.2011 ð. ¹ 90 (1278) ○

дом у судовому засіданні о 17.00 01 грудня 2011 року буде розгля датись цивільна справа № 25568/ 2011 за позовом Золотарьова Оле га Олександровича до Манько Оле ни Миколаївни, третя особа Орган опіки та піклування Жовт невої районної у м. Дніпропет ровську ради, про встановлення факту проживання однією сім’єю та поділ спільного майна подруж жя (суддя Черновської Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська: вул. Патор жинського, 18а, каб. 19, для участі у розгляді цивільної справи осо бисто або направити до суду сво го представника з належно оформленою довіреністю.

П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області (суддя Борцова А.А.) викликає у судове засідання Ямковенка Сергія Пет ровича, 28.08.1963 р.н. (зареєст рованого: вул. Ювілейна, 4, с. Сак сагань, П'ятихатський район, Дніпропетровська область) по цивільній справі № 2601 за по зовом Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» до Ямковенка Сергія Петровича про відшкодування матеріальної шкоди в порядку регресу. Судове засідання відбудеться 01.12.2011 року о 08 год. 15 хв. у приміщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області за ад ресою: Дніпропетровська область, м. П'ятихатки, вул. Шевченка, 114. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування цього оголошення відповідач вважаєть ся належно повідомленим про час та місце розгляду справи судом і в разі його неявки справа буде роз глянута без його участі.

Мельникова Олена Юріївна вик ликається до Бабушкінського ра йонного суду м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57) у судове засідання 19.12.2011 року о 14 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «Над ра» до Мельникової О.Ю. про стяг нення заборгованості. З опубліку ванням цього оголошення відпо відач Мельникова О.Ю. вважаєть ся повідомленою про день, час та місце розгляду справи. Суддя Куд Кугіт Владислав Іванович (ос рявцева Т.О. таннє місце реєстрації: Дніпропет Заводський районний суд ровська область, м. Дніпродзер м. Дніпродзержинська викликає жинськ, б. Незалежності, 9, кв. 86) Муханову Лілію Володимирівну, викликається у судове засідання в 24 березня 1969 р.н., у судове за якості відповідача на 10.00 29 ли сідання як відповідача по справі стопада 2011 року по справі за по за позовом Черьомухи Андрія зовом «ПриватБанку» до Кугіт В.І. Вікторовича до Муханової Лілії про стягнення заборгованості за Володимирівни про стягнення кредитним договором. Судове за боргу, яке відбудеться 05 грудня сідання відбудеться під голову 2011 року о 08.00 за адресою: ванням судді Шендрик К.Л. у при м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, міщенні Дніпровського районного каб. 12. Суддя Похваліта С.М. При суду м. Дніпродзержинська за ад собі мати документ, який по ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. свідчує особу (паспорт). У разі Петровського, 166. На підставі неявки відповідача у судове засі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб дання без поважної причини та лікування оголошення в пресі неповідомлення про причини не відповідач Кугіт Владислав Івано явки до суду справа може бути вич вважається повідомленим про розглянута за її відсутності на час та місце розгляду справи. У підставі наявних по справі до разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут казів. ності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу викликає Ре Прошу прибути Крешуна Олек шетнік Наталю Миколаївну як сандра Тимофійовича до залу 1 відповідача по справі № 21618/ Саксаганського районного суду 2011 за позовом Комунального м. Кривого Рогу за адресою: м. підприємства «Житловоексплуа Кривий Ріг, вул. Демиденка, 3а, таційна організація № 20» до Ре для участі у судовому засіданні в шетнік Наталі Миколаївни про якості відповідача по цивільній визнання наймача таким, що втра справі за позовом ЗАТ «Страхова тив право на користування житло компанія «АХА Страхування» до вим приміщенням. Судове засідан Крешуна Олександра Тимофійо ня відбудеться 8 грудня 2011 року вича про стягнення суми на 14.00 о 13.00 за адресою: м. Кривий Ріг, 5 грудня 2011 року. Одночасно вул. Першотравнева, 12, зал суду роз’яснюю, що в разі неявки ви 5. У разі неявки у судове засідан зобов’язані повідомити суд про ня без поважних причин або не причини неявки, оскільки в разі повідомлення про причини неяв відсутності таких даних суд роз ки справа розглядатиметься без гляне вказану справу за вашої відсутності. врахування думки відповідача.

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає відпо відача по цивільній справі за по зовом ПАТ «Укрсиббанк» до Ав дєєвої Олени Григорівни про звернення стягненя на заставне майно. Судове засідання призна чено о 14 год. 40 хв. 28 листо пада 2011 року в залі суду 8 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1. У разі неявки відповідача судове засідання буде призначено вдруге о 15.00 У провадженні Криничанського 03 грудня 2011 року. районного суду знаходиться ци Павлоградський міськрайонний вільна справа 2697/11 за позо суд Дніпропетровської області по вом Гіченюк Олександра Юрійови цивільній справі за позовом Ви ча до Сковородка Олександра Ми конавчого комітету Павлоград колайовича про стягнення боргу ської міської ради Дніпропетров за договором позики. Слухання ської області до Ісмаїлова Влад справи відбудеться 28 листопада лена Борисовича, Ісмаїлова Віта 2011 року о 09.00 в залі Крини чанського районного суду за адре Об'ява про відкриття сою: вул. Виконкомівська, 17, спадкової справи. с. Кринички, Криничанський ра Приватний нотаріус Криворізького йон, Дніпропетровська область. міського нотаріального округу Кузнецова О.С. повідомляє про відкриття спадкової справи після смерті Бондаренка Станісла ва Івановича, 02.12.1953 року народжен ня, померлого 03 березня 2011 року. Тел. для довідок (0564) 716770.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська, розташова ним за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського,18а, суддя Башмаков Є.А., каб. 12, 15 листопада 2011 року було розглянуто цивільну справу № 28614/2011, згідно з яким вирішено: стягти з Сологуб Віти Вікторівни на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» гро Жовтневий районний суд шову суму у розмірі 7136,00 грн. м. Дніпропетровська повідомляє та судові витрати, а саме: витра Манько Олену Миколаївну, що су ти на ІТЗ в розмірі 120 грн. та

державне мито в розмірі 171,36 грн. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 11.10.2011 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2 1672/11 за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Укр сиббанк» до Потаповської Ірини Павлівни про стягнення заборгова ності, яким позовні вимоги ПАТ «Укрсиббанк» задоволено в повно му обсязі. Стягнуто з Потаповської Ірини Павлівни на користь Публічного акціонерного товари ства «Укрсиббанк» заборгов ність по кредитному договору № 11296759000 від 13.02.2008 р. у розмірі 624162 грн. (шістсот двад цять чотири тисячі сто шістдесят дві) грн. 45 коп., а також судові витрати по оплаті судового збору в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) грн. та витрат на інформаційнотехнічне забезпечення судового процесу у розмірі 120 (сто двадцять) грн. Рішення суду може бути оскаржене до Апеляційного суду Д/о через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня опублікування даного оголо шення. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що 17 листопада 2011 року судом винесено рішен ня по цивільній справі № 23458/ 2011 за позовом Чумакова Вади ма Сергійовича до Чумакової Алі ни Анатоліївни про розірвання шлюбу, яким позов задоволено: шлюб між Чумаковим Вадимом Сергійовичем, 28 травня 1986 р.н., та Чумаковою Аліною Анатоліївною, 05 вересня 1989 р.н., зареєстрований 12 чер вня 2008 року Відділом реєст рації актів цивільного стану по м. Черкаси Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, актовий запис № 518 розірвано. Надалі іменуватися сторонам прізвищем «Чумаков» та «Чумакова». Заяву про пере гляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошен ня. Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Дніпропет ровської області в той же строк. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 06.06.2011 року було винесе но заочне рішення по цивільній справі № 2567/11 за позовом Публічного акціонерного товари ства «Банк «Фінанси та кредит» в особі філії Дніпропетровське ре гіональне управління Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» до Жудової Марії Олександрівни про стягнен ня заборгованості за кредитним договором, в якому позовні вимо ги Публічного акціонерного това риства «Банк «Фінанси та кредит» в особі філії Дніпропетровське регіональне управління Публічно го акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» задовольни ти. Стягти з Жудової Марії Олек сандрівни на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» в особі філії Дніпропетровське регіональне уп равління Публічного акціонерно го товариства «Банк «Фінанси та кредит» заборгованість за догово ром про відкриття відновлюваль ної кредитної лінії № 063/08ФЛ/ 08 від 13 травня 2008 року в сумі 14434,53 грн., яка складається із заборгованості за сумою кредиту 11718,27 грн., заборгованість по сплаті нарахованих відсотків за користування кредитом 576,00 грн., заборгованість по сплаті на рахованих відсотків за несвоєчас не погашення несанкціонованого овердрафту 2140,17 грн., а також судовий збір в сумі 144,45 грн. та витрати на інформаційнотехніч не забезпечення розгляду справи в сумі 120,00 грн.


СУСПІЛЬСТВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.11.2011 ð. ¹ 90 (1278) ○

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÔÎÍÄ ²ÍÔÎÐÌÓª

Çâåðí³òü óâàãó: â³ä ÷îãî çàëåæèòü ðîçì³ð ïåíñ³¿ ÎËÅÍÀ ÄÈÁ×ÅÍÊÎ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

Ïî÷èíàþ÷è ç 01.01.2004, çàì³ñòü «òðóäîâîãî ñòàæó» ââåäåíî òåðì³í «ñòðàõîâèé ñòàæ» - öå ïåð³îä, ïðîòÿãîì ÿêîãî ëþäèíà ï³äëÿãຠçàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîìó äåðæàâíîìó ïåíñ³éíîìó ñòðàõóâàííþ òà çà ÿêèé ùîì³ñÿöÿ ñïëà÷åí³ ñòðàõîâ³ âíåñêè â ñóì³ íå ìåíø³é, í³æ ì³í³ìàëüíèé ñòðàõîâèé âíåñîê. Ôîðìóëà ðîçðàõóíêó ïåíñ³é âñòàíîâëþº ïðÿìó çàëåæí³ñòü ðîçì³ðó ïåíñ³¿ â³ä ñòðàõîâîãî ñòàæó òà çàðîá³òêó, ç ÿêîãî ñïëà÷óâàëèñü ñòðàõîâ³ âíåñêè Закон України від 8 вересня 2011 року №3668-VІ «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» зберігає страховий принцип у нарахуванні пенсій. Для зарахування в страховий стаж у повному розмірі одного робочого місяця розмір внесків має бути не меншим, ніж внески, обчислені із мінімальної заробітної плати. У 2011 році це: 9 з 1 січня 2011 року 941 гривня на місяць, 9 з 1 квітня 2011 року 960 гривень на місяць, 9 з 1 жовтня 2011 року 985 гривень на місяць, 9 з 1 грудня 2011 року 1 004 гривні на місяць. У разі, коли працівник отримує зарплату в «конверті» і роботодавець не сплачує за такого працівника єдиний внесок до Пенсійного фонду, то це є проблемою конкретної людини, адже цей період не буде врахований до її страхового стажу та відповідно не буде враховано при визначенні розміру пенсії, через що пенсія буде меншою, ніж повинна була б бути. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. У разі, якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою: ТП = Св : В, де: ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях; Св - сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць; В - мінімальний страховий внесок за відповідний місяць. Наймані працівники, які працюють на підприємствах-боржниках, втрачають з вини роботодавця страховий стаж. Своєчасна та в повному обсязі сплата роботодавцем страхових внесків є гарантією конституційних прав найманих працівників на соціальний захист у разі повної або часткової втрати працездатності.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог Закону України від 09.07.2003 № 1058-ІV за період після 01.07.2000 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку (до 01.07.2000) - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом. Прийнятим Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» передбачена нова редакція статті 40 щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії. Із 1 жовтня 2011 року для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, коли страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії у період до 01.01.2016 також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв. Якщо особа перебувала в місцях позбавлення волі, то

періоди роботи до 01.01.04, коли така особа не підлягала соціальному страхуванню, можливо зарахувати до загального трудового стажу за умови сплати страхових внесків. Така можливість передбачена пунктом «а» ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Механізм розрахунку страхових внесків визначено Постановою Верховної Ради від 17.06.93 № 3290-XII «Про порядок введення в дію Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про пенсійне забезпечення». Згідно з цією постановою необхідно сплатити до Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії страхові внески за тарифом 33,3 % середньомісячного заробітку працівника відповідної галузі народного господарства на час призначення пенсії за кожний місяць роботи, зазначений ними. З метою отримання більш детального роз'яснення з приводу оформлення договорів добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування необхідно звертатися до управлінь Пенсійного фонду України в містах і районах області за місцем свого проживання.

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÓª

Ïåðåë³ê íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ÂÅÐÅÑͲ 2011 ÐÎÊÓ 1. Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 19.08.2011 № Р-554/0/3-11 «Про внесення змін до Положення про головне фінансове управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 16.09.2011 за № 104/1720. 2. Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адмі-

ністрації від 22.08.2011 № Р-560/0/3-11 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.01.2008 № Р-16/0/3-08», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 16.09.2011 за № 105/1721. 3. Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 22.08.2011 № Р-559/0/3-11 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 19 грудня 2001 року

№ 504-р», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 16.09.2011 за № 106/1722. 4. Наказ Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 26.09.2011 № 1179 «Про внесення змін до наказу Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 30.03.2011 № 395», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.09. 2011 за № 107/1723. 5. Наказ Головного уп-

равління юстиції у Дніпропетровській області від 26.09.2011 № 1180 «Про внесення змін до наказу Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 27.05.2011 № 679», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.09. 2011 за № 108/1724. Я.В. Ніколенко, начальник відділу реєстрації нормативноправових актів, друкованих засобів масової інформації та легалізації об’єднань громадян

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÃÐÎÌÀÄßÍÈ Ö²ÊÀÂËßÒÜÑß

«ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×À ÑËÓÆÁÀ: ÇÀÏÈÒÓªÒŠ²ÄÏβÄÀªÌλ Ïðè çâåðíåíí³ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ó ãðîìàäÿí ÷àñòî âèíèêຠçàïèòàííÿ: ÷îìó ïðè ïðèìóñîâîìó âèêîíàíí³ ð³øåíü áîðæíèê ïîâèíåí ñïëà÷óâàòè «âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³ºþ òà ïðîâåäåííÿì âèêîíàâ÷èõ ä³é, ³ ÷èì ñàìå º ö³ âèòðàòè»? " Ïðè ïðèìóñîâîìó âèêîíàíí³ ð³øåíü ñóäó ÷è ³íøèõ îðãàí³â (ïîñàäîâèõ îñ³á) äåðæàâíèìè âèêîíàâöÿìè çä³éñíþþòüñÿ ïåâí³ âèêîíàâ÷³ 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ÿê³ ïîòðåáóþòü ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàïðèêëàä, ïðè çä³éñíåíí³ ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü äåðæàâí³ âèêîíàâö³ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³: - îðãàí³çîâóþòü ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ òà ðåàë³çàö³þ ìàéíà áîðæíèêà; - çàëó÷àþòü äî âèêîíàííÿ åêñïåðò³â àáî ñïåö³àë³ñò³â, ùî ìàþòü ñïåö³àëüí³ çíàííÿ (êâàë³ô³êàö³þ òà äîñâ³ä ðîáîòè ó â³äïîâ³äí³ ãàëóç³) äëÿ ç'ÿñóâàííÿ òà ðîç'ÿñíåííÿ ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷èõ ä³é; - òàêîæ ó ðàç³ ïîòðåáè äåðæàâíèì âèêîíàâöåì çàëó÷àþòüñÿ ñóá'ºêòè îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè ìàéíà; - êð³ì òîãî, äåðæàâíèì âèêîíàâöåì ïðîâîäèòüñÿ ðîçøóê áîðæíèêà, éîãî ìàéíà àáî ðîçøóê äèòèíè; - çä³éñíþºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåíü ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿; - âíîñÿòüñÿ äàí³ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü; - ïðîâîäÿòüñÿ ³íø³ âèòðàòè, íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ ð³øåíü îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè. Òîìó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîãî, ñâîº÷àñíîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíî ñòÿãíåííÿ ç áîðæíèêà âèòðàò íà â÷èíåííÿ äåðæàâíèì âèêîíàâöåì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïîðÿäîê ñòÿãíåííÿ òàêèõ âèòðàò âèçíà÷åíèé ñò.41 ÇÓ «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ». Äåðæàâíèì âèêîíàâöåì ñêëàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé àêò ïðî ïåðåë³ê òà ñóìè âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì âèêîíàâ÷èõ ä³é, à òàêîæ äîêóìåíòè, ÿêèìè âîíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ, ç äîäàâàííÿì êîï³é òàêèõ äîêóìåíò³â. Âèíîñèòüñÿ ïîñòàíîâà ïðî ñòÿãíåííÿ ç áîðæíèêà âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç îðãàí³çàö³ºþ òà ïðîâåäåííÿì âèêîíàâ÷èõ ä³é, ÿêà çàòâåðäæóºòüñÿ íà÷àëüíèêîì îðãàíó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè, ÿêîìó â³í áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâàíèé. Çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà íàäñèëàºòüñÿ ñòîðîíàì íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ ¿¿ âèíåñåííÿ ³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî ñóäó â 10-äåííèé ñòðîê. Ïèòàííÿ, ÿêå òàêîæ ö³êàâèòü íàøèõ ÷èòà÷³â: «ßêèì ÷èíîì âèïëà÷óþòüñÿ ñòÿãíóò³ ç áîðæíèêà ãðîøîâ³ ñóìè áåçïîñåðåäíüî ñòÿãóâà÷ó?» " ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» ãðîøîâ³ ñóìè, ùî ñòÿãíóò³ ç áîðæíèêà ³ ï³äëÿãàþòü âèïëàò³ ñòÿãóâà÷ó, ñïî÷àòêó çàðàõîâóþòüñÿ íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê â³äïîâ³äíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè. ϳñëÿ ÷îãî êîøòè, ùî ï³äëÿãàþòü âèïëàò³ ñòÿãóâà÷åâ³ - ô³çè÷í³é îñîá³, ìîæóòü áóòè ïåðåðàõîâàí³ äåðæàâíèì âèêîíàâöåì íà ðàõóíîê ñòÿãóâà÷à â áàíêó àáî â ³íø³é ô³íàíñîâ³é óñòàíîâ³ ÷è ïåðåðàõîâàí³ íà àäðåñó ñòÿãóâà÷à ïîøòîâèì ïåðåêàçîì. Ïîøòîâèé ïåðåêàç ñòÿãóâà÷åâ³ ñòÿãíåíèõ ãðîøîâèõ ñóì çä³éñíþºòüñÿ çà éîãî ðàõóíîê, êð³ì ïåðåêàçó àë³ìåíòíèõ ñóì. ßêùî ñòÿãóâà÷åì º þðèäè÷íà îñîáà, òî ñòÿãíóò³ ñóìè ïåðåðàõîâóþòüñÿ äåðæàâíèì âèêîíàâöåì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ¿õ ðàõóíêè, âêàçàí³ ó âèêîíàâ÷èõ äîêóìåíòàõ. Çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ ñòÿãóâà÷à - þðèäè÷íî¿ îñîáè (àáî éîãî ïðåäñòàâíèêà), ñòÿãíóò³ ãðîøîâ³ ñóìè ìîæóòü áóòè ïåðåðàõîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ³íø³ íàëåæí³ ñòÿãóâà÷ó ðàõóíêè. Âèïëàòà ñòÿãóâà÷åâ³ ñòÿãíóòèõ ñóì ãîò³âêîþ àáî âèïëàòà ñòÿãíóòèõ ñóì ³íøèì îñîáàì, ÿê³ íå º ñòÿãóâà÷àìè (êð³ì âèïëàòè ãðîøîâèõ ñóì çàñòàâîäåðæàòåëþ, ÿêèé íå º ñòÿãóâà÷åì), íå äîïóñêàºòüñÿ.


10 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

22.11.2011 ð. ¹ 90 (1278)

ÅÊÎËÎò×ÍÅ ÏÈÒÀÍÍß

Ïðèðîäí³ ðåñóðñè íå âè÷åðïàíî ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà ïîñò³éíî çðîñòàþòü. ϳäïðèºìö³ éäóòü íàçóñòð³÷ ³ çá³ëüøóþòü îáñÿãè âèðîáíèöòâà. Íåêîíòðîëüîâàíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â óæå ÿê ì³í³ìóì òðè÷³ ìàëî ïðèçâåñòè äî åêîëîã³÷íî¿ êàòàñòðîôè

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

×ÅÐÅÏÀØÊÀ ÇÁÈÐÀª ÄÐÓÇ²Â Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñí³é á³áë³îòåö³ äëÿ ä³òåé ïðåçåíòóâàëè íîâó êíèãó ì³ñöåâî¿ ïèñüìåííèö³ Åë³íè Çàðæèöüêî¿ «ßê ÷åðåïàõà Íàòàëêà äî øêîëè çáèðàëàñÿ».  í³é íå ò³ëüêè ïîäðîáèö³ ç æèòòÿ òâàðèí, àëå é ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî òàêå äðóæáà, âçàºìîäîïîìîãà, ï³äòðèìêà ³ òóðáîòà. ²ëþñòðàö³¿ äî êàçêè çðîáèëè ä³òè. Êîæåí ìàëåíüêèé õóäîæíèê îòðèìàâ êíèãó â ïîäàðóíîê â³ä àâòîðà.

ÍÎÂÈÍÈ ÑÓÇIÐ`ß ÇIÐÎÊ

Òâîð÷³ êîëåêòèâè ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Îäåñüêî¿, Ìèêîëà¿âñüêî¿ òà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñòåé ã³äíî ïðåäñòàâèëè ñâîº âì³ííÿ íà Âñåóêðà¿íñüêîìó äèòÿ÷î-þíàöüêîìó ôåñòèâàë³ «Äèâîãðàé-2011». Ëàóðåàòñòâî çäîáóâ õîðåîãðàô³÷íèé êîëåêòèâ «Ñóç³ð'ÿ» ó ñêëàä³ âèêîíàâö³â â³êîì â³ä 13 äî 16 ðîê³â ç Äåáàëüö³âñüêî¿ ÑÇØ (êåð³âíèê - ïåäàãîãîðãàí³çàòîð ß.Ìàðö³ÿø). ○

ÌÅƲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

DzÃвËÈ «ÑÎÍÅ×Êλ Ìåæ³âñüêà ñåëèùíà ðàäà ðàçîì ç îáëàñíîþ òà ðàéîííîþ ðàäàìè ³ ôîíäîì «Ñõ³äíà ªâðîïà» ïåðåìîãëè ó ïðîåêò³ «×èñòà åíåðã³ÿ. Ïàðòíåðñòâî äëÿ ìàéáóòíüîãî». Öå äàëî ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè â äèòñàäêó «Ñîíå÷êî», ïîáóäîâàíîìó 30 ðîê³â òîìó, 104 íîâèõ â³êîííèõ òà äâåðíèõ áëîê³â. ³äòåïåð òóò çàâæäè òåïëî. Ó ÷åòâåð, 24 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ðîêó,, ç 10.00 äî 11.00 Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ïðîâîäèòü «ãàðÿ÷ó» òåëåôîííó ë³í³þ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ êîíêóðåíöiéíîãî çàêîíîäàâñòâà íà ðèíêó ðèòóàëüíèõ ïîñëóã. Íà çàïèòàííÿ ãðîìàäÿí áóäóòü â³äïîâ³äàòè êåð³âíèêè òà ñïåö³àë³ñòè â³ää³ëåííÿ. Òåëåôîííà ë³í³ÿ ïðàöþâàòèìå çà íîìåðîì

(056) 742-86-12.

9 80% íàôòè,

9 90% ãàçó.

жив, що поклади природних Те, що раніше не вважалоресурсів далеко не вичерпано, ся корисними копалинами,затому проблем з видобутку раз ними є - ось у чому паранемає. докс. Адже зараз майже в усіх

предметах щоденного вжитку заміняють традиційні матеріали нетрадиційними. Але, на думку Аркадія Григоровича, найнагальнішим є питання фінансування науки і проблема виділення коштів наперед. Загалом для плідної роботи по захисту екосистеми міста потрібен взаємозв’язок промислових організацій, держорганів, науковців та пересічних громадян.

Â×ÀÒÜ Ó ØÊÎ˲

ϳçíàâàòè íîâå ³ ïàì'ÿòàòè, ÿêîãî ìè ðîäó Ã.À.ÏÀÍÔ²ËÎÂÀ, Â×ÈÒÅËÜÊÀ ÍÂÊ ¹ 28

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Про це говорили на науково-практичній конференції з участю радника губернатора Віктора Сергеєва. Її присвятили «Проблемам природокористування, сталого розвитку та техногенній безпеці регіонів». Член-кореспондент НАН України Аркадій Шапар заува-

Ó íàäðàõ çåìë³ ùå çíàõîäèòüñÿ

Ó÷í³ ÍÂÊ ¹ 28 ö³êàâëÿòüñÿ íîâèìè çíàííÿìè, ÷èòàþòü áàãàòî íîâèíîê ë³òåðàòóðè, àëå é ðîçóì³þòü, ùî ïîãëèáëåí³ çíàííÿ áàçóþòüñÿ íà îñíîâ³ ³ñòîðè÷íèõ íàäáàíü, ïàì’ÿò³ ñâîãî ðîäó. Ìèíóâøèíó ä³òè ñïðèéìàþòü ÿê áàãàòñòâî äóõîâíî¿ êóëüòóðè, ò³º¿ êóëüòóðè, ÿêó ñòîë³òòÿìè òâîðèâ íàðîä У нашому навчальному закладі в цьому напрямку активно працюють учителі, діти й батьки: створено Центр регіональної культури «Моє Придніпров’я», протягом канікул отримали нове життя гончарна майстерня, кабінет музики «Музичне Придніпров’я», що посів І місце серед музичних кабінетів Дніпропетровська, значно поповнився експонатами кабінет народних про-

мислів. У навчально-виховній роботі це - підгрунтя духовної культури, культури рідного краю. Уже п’ятий рік у нас в школі часті гості - письменники нашого краю. Якось на зустрічі з Інною Ковальовою під час обговорення книги «Трапеза духа» діти висловили свої думки: «Література шліфує всі грані особис- ця 9-го класу), Лєра Калич про- та роблять людину красивітості» (Аня Браженко, учени- довжила: «Привітність, добро- шою».

ПЕРЕВЕРШИВ СЕБЕ

чоловік узяв її за руку і разом почали вальсувати. Дивитись на таке і радісно, і тяжко... Вже не вперше побачила на сцені і струнний ансамбль незрячих з Кривого Рогу, яким ÄÎÐÀ ÊÀËÈÍÎÂÀ уже стільки років успішно керує Валентина Фатова. ВперÒðè äí³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó òåàòð³ ³ì. Ãîðüêîãî ïðîõîäèâ ше почула гру баяніста-віртуоôåñòèâàëü ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Äî за Романа Конюха з Житомиðå÷³, öå ºäèíèé çàêëàä êóëüòóðè â îáëàñíîìó öåíòð³, ÿêèé ра, співака Владислава Артюùîð³÷íî ïðèéìຠãîñòåé, êîòðèì íå ïîùàñòèëî, ÿê ñï³âàºòüñÿ ó ха з Білорусі та ще багатьох â³äîì³é ï³ñí³, «áîñèêîì áû ïðîáåæàòüñÿ ïî ðîñå» співаків, музикантів, читців власних віршів з різних міст їхній підтримці і допомозі таке гатьох з тих, кого побачила на України і Росії. Не знаю, з яких свято відбулося. сцені. Членам журі було непросто відібрати кращих для за- НАДЗВИЧАЙНО ТАЛАНОВИТІ ключного концерту, бо, як Це - жіночий вокальний висловився один із шанувальансамбль «Струни серця», ників творчості інвалідів, пекерівник баяніст-віртуоз Тетяремогли всі. Адже ці мужні та на Чернякова. А в ньому співає сильні духом люди летять по життю «На крилах творчості» і героїня моєї книги Любов причин не взяла участі у цьо- таку назву і мав цей фести- Дубинець, ногу з протезом при- му фестивалі талановита поваль. А починалися щорічні ховує розкішний наряд. Руслан етеса Тетяна Гаврилова, яка свята під назвою «Красою пов- Ніколенко вийшов на сцену на очолює «Дніпротін» - Дніпрониться душа». Саме так я й милицях, а потім відставив їх і петровське товариство інназвала розділ своєї книги «Я закружляв зі своєю партнеркою валідів, теж героїня моєї книвірую у творчість і красу», в в танці на одній нозі. Ось іще ги і єдиний в Україні лежачий якому вміщено нариси про ба- один танець: жінка у візочку, а керівник такого рангу.

Цього року наш Центр реабілітації інвалідів «Творчість», який очолює чарівна жінка Тетяна Шелюг, перевершив сам себе. Якщо в попередні роки цей фестиваль був обласний, то тепер у ньому взяли участь талановиті люди не лише з багатьох міст України, але й з Білорусі та Росії. А почалось це грандіозне свято піснею про Дніпропетровськ у виконанні зведеного хору. І, звичайно ж, із традиційних вітань представників усіх гілок влади, а найперше від обласного управління праці і соціального захисту населення та від міського. Присутні зрозуміли, що саме завдяки

ÐÎÇÏÎ×ÀËÎÑÜ ÑÂßÒΠϲÑÍÅÞ ÏÐÎ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÍÀ ÊÐÈËÀÕ ÒÂÎÐ×ÎÑÒ²

Êðàñîþ ïîâíèòüñÿ äóøà

×ËÅÍÀÌ ÆÓв ÁÓËÎ ÍÅÏÐÎÑÒΠ²IJÁÐÀÒÈ ÊÐÀÙÈÕ


МИРСЬКІ СПРАВИ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.11.2011 ð. ¹ 90 (1278) ○

ØÒÐÀÔÈ ÇÐÎÑÒÓÒÜ?

«Ï'ÿíà» ¿çäà - äîðîãå çàäîâîëåííÿ ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ìîæëèâî, âæå ç íàñòóïíîãî ðîêó ñ³äàòè çà êåðìî íàï³äïèòêó ñòàíå íàáàãàòî äîðîæ÷å. Ïàðëàìåíòàð³ çáèðàþòüñÿ ñóòòºâî ï³äâèùèòè øòðàôè, àáè ãðèâíåþ âèõîâóâàòè òèõ, õòî íå øàíóº Ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó. Çàêîíîïðîåêò, ÿêèé çíà÷íî ïîñèëþº â³äïîâ³äàëüí³ñòü àâòîâëàñíèê³â àâòîâëàñíèê³â,, Ðàäà ïðèéíÿë ïðèéíÿëàà â ïåðøîìó ÷èòàíí³

ВИПИВ - ЗА КЕРМО НЕ СІДАЙ Штрафи для любителів нетверезої їзди збираються підвищити майже втричі. Нині за подібне порушення загрожує: штраф від 2550 до 3400 грн., позбавлення водійських прав строком до трьох років; 40-60 годин громадських робіт або 15 діб арешту.

Якщо закон приймуть, то кермування «під градусом» коштуватиме: 6800-7650 грн. штрафу; позбавлення водійських прав на чотири року; півроку за гратами, якщо порушника, в якого забрали водійське посвідчення, знову спіймають за кермом.

ÇÀ ÌÀß×ÊÈ ÊÀÐÀÒÈÌÓÒÜ ÑÓÂÎвØÅ

50 ТИСЯЧ ЗА «КРЯКАЛО»

9Інше нововведення, яке пропонують нардепи, - посилення покарання за незаконну установку на авто проблискових маячків і сигналів - «крякал». Причому штрафи зростуть радикально - з 850 гривень одразу до 42500-51000. Така суворість пояснюється тим, що закон чітко обмежує коло людей, які мають право користуватися спецсигналами.

нопроект, автор якого екс-глава МВС Анатолій Могильов. Цей документ може посилити відповідальність за рух по спеціальній смузі, відведеній для «маршрутних транспортних засобів».

9 Також парламентарі мають намір суворіше карати за порушення при перетині залізничних переїздів, адже самовпевненість та безвідповідальність водіїв призводять до катастроф, в 9 Окрім цього, Рада яких гинуть безневинні розглядає ще один зако- люди.

ÏÀÒвÎÒÈ×ÍÅ ÂÈÕÎÂÀÍÍß

Ç ëþáîâ’þ äî ³ò÷èçíè

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 37% ðîñ³éñüêîìîâíèõ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Íå áóëî ³ íåìຠòàêî¿ ñèëè, ÿêà ìîãëà á ïðèäóøèòè â íàðîä³ ïî÷óòòÿ ïîâàãè òà â³ääàíîñò³ äî ñâ ³ò÷èçíè. Àäæå ëþáîâ äî Áàòüê³âùèíè íàäèõຠíà â÷èíêè, ÿêèìè ïèøàòèìóòüñÿ íàùàäêè

óêðà¿íö³â ó ïîâñÿêäåíí³ âèêîðèñòîâóþòü ðîñ³éñüêó ìîâó,

86% ç íèõ ñïðèéìàþòü Óêðà¿íó ÿê ñâîþ Áàòüê³âùèíó,

72% âèçíàþòü ñåáå ïàòð³îòàìè,

4% ââàæàþòü, ùî

АКТОРИ З ВУЛИЦІ На зустрічі, присвяченій «Патріотичному вихованню молоді Дніпропетровщини», вразила режисер та засновник павлоградського театру Олена Ватуля. За її словами, «мистецьку оселю» режисерка заснувала 15 років тому, не маючи спеціальної освіти, коштів, досвіду та впевненості у завтраш-

ньому дні. Акторів для сцени «збирала» на вулиці: брала за руку і вела в театр. У трупі пані Олени виключно діти, репертуар - класичні українські п’єси. І хоча дехто не розуміє патріотичного налаштування павлоградської режисерки, талановита жінка не здається і

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в організаційному відділі облдержадміністрації, а саме: 3 головних спеціалістів, 3 головних спеціалістів сектора планування роботи облдержадміністрації, один з яких на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу, 2 головних спеціалісти сектора підготовки колегій та організаційних заходів, один з яких на час навчання основного працівника. Претенденти на посади повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фа хом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, бажано мати післядипломну освіту у сфері управління (магістр державного управління). Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6й поверх, к. 616, довідки за тел: 7428608, 7428160.

відроджує любов до театру.

МАСШТАБ НЕ ГОЛОВНЕ Декотрі учасники зустрічі наголошували на єдності, хтось - на «регіональному патріотизмі», дехто - на масштабних показових дій-

ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ïîòð³áåí ñòàòóñ äåðæàâíî¿. Äîñë³äæåííÿ Öåíòðó Ðàçóìêîâà

ствах. На жаль, тема, заради якої збиралися, так і лишилася відкритою. Дуже хочеться, аби ми, українці, відчували справжню любов до своєї Батьківщини.

ØÀÍÎÂͲ ÌÅØÊÀÍÖ² ÒÀ ÃÎÑÒ² Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ 24 листопада на Поштамті ЦПЗ № 1 (пр. Карла Маркса, 62) проводиться

«ÄÅÍÜ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÊÀ».

Запрошуємо вас здійснити передплату на періодичні видання на 2012 рік. Цього дня у програмі: 9 безпрограшні лотереї; 9 широкий асортимент періодичних видань уроздріб тощо. Запрошуємо всіх вчасно передплатити свої улюблені газети й журнали. Адміністрація Поштамту ЦПЗ № 1

23.12.2011р. об 11:00 за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38 (зал торгів ІІ поверху) відбудеться аукціон із продажу сільськогосподарських культур. Організатор аукціону Товарна біржа «УМТБ» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38, час роботи: з 10:00 до16:00, телефон/факс (056) 3742297). Лот № 1. Товар гречка, 27,1 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Леніна, 11; стартова ціна: 107 262, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 10 726, 20 грн. Лот № 2. Товар зернова суміш, 246,36т, урожай 2010 р., адреса: Днська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Академіка Іванова, 15; стартова ціна: 253 504, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 25 350, 40 грн. Лот № 3. Товар кукурудза 3 клас, 651,59 т, урожай 2011 р., адреса: Днська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Академіка Іванова, 15; стартова ціна: 774089, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 77 408, 90 грн. Лот № 4. Товар кукурудза 3 клас, 2498,89 т, врожай 2011 р., адреса: Дніпро дзержинськ, вул. Дніпропетровська, 151а; стартова ціна: 2 968 681, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 296 868, 10 грн. Лот № 5. Товар кукурудза 3 клас, 51,66т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Криничанський рн, смт Щорськ, вул. Виконкомівська, 1; стартова ціна: 61 372, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 6 137, 20 грн. Лот № 6. Товар пшениця озима 5 клас, 256,016 т, врожай 2011 р., адреса: Дн ська обл., Солонянський рн, с. Жданова, вул. Шосейна, 1; стартова ціна: 293 906, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 29 390, 60 грн. Лот № 7. Товар пшениця озима 3 клас, 280 т, врожай 2010 р., адреса: Полтав ська обл., Машівський рн, смт Машівка, вул. Першотравнева, 90Б; стартова ціна: 349 160, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 34 916, 00 грн. Лот № 8. Товар пшениця озима 6 клас, 39,035 т, врожай 2010 р., адреса: Дн ська обл., Днський рн, с. Шевченко, вул. Гагаріна, 17; стартова ціна: 43 251, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 4 325, 10 грн. Лот № 9. Товар пшениця озима 3 клас, 1376,7 т, врожай 2011 р., адреса: Дніпро дзержинськ, вул. Дніпропетровська, 151а; стартова ціна: 1 716 745, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 171 674, 50 грн. Лот № 10. Товар пшениця озима 3 клас, 238,95 т, врожай 2010 р., адреса: Дн ська обл., Днський рн, с. Шевченко, вул. Гагаріна, 17; стартова ціна: 297 971, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 29 797, 10 грн. Лот № 11. Товар пшениця озима 3 клас, 257,791 т, врожай 2011 р., адреса: Дн ська обл., Солонянський рн, с. Жданова, вул. Шосейна, 1; стартова ціна: 321 465, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 32 146, 50 грн. Лот № 12. Товар пшениця озима 2 клас, 620,27 т, врожай 2011 р., адреса: м Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська, 151а; стартова ціна: 785 882, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 78 588, 20 грн. Лот № 13. Товар пшениця озима 6 клас, 114,56 т, врожай 2011 р., адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська, 151а; стартова ціна: 126 932, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 12 693, 20 грн. Лот № 14. Товар пшениця озима 6 клас, 161,799 т, врожай 2010 р., адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська, 151а; стартова ціна: 179 273, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 17 927, 30 грн. Лот № 15. Товар пшениця озима 3 клас, 310,226 т, врожай 2011 р., адреса: Дн ська обл., Криничанський рн, смт Щорськ, вул. Виконкомівська, 1; стартова ціна: 386 852, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 38 685, 20 грн. Лот № 16. Товар соняшник, 2891,25 т, врожай 2011 р., адреса: м. Дніпродзер жинськ, вул. Дніпропетровська, 151а; стартова ціна: 8 011 654, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 801 165, 40 грн. Лот № 17. Товар соняшник, 29,86 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Дн ський рн, с. Горького, вул. Леніна, 11; стартова ціна: 82 742, 00 грн. без ПДВ. Га рант. внесок: 8 274, 20 грн. Лот № 18. Товар соняшник, 1715,304 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Криничанський рн, смт. Кудашівка, вул. Радянська, 48; стартова ціна: 4 753 107, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 475 310, 70 грн. Лот № 19. Товар соя, 252,34 т, врожай 2011 р., адреса: Полтавська обл., Машів ський рн, смт Машівка, вул. Першотравнева, 90Б; стартова ціна: 639 177, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 63 917, 70 грн. Лот № 20. Товар відходи сої, 1,5 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Дн ський рн, с. Горького, вул. Академіка Іванова, 15; стартова ціна: 2 375, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 237, 50 грн. Лот № 21. Товар соя, 45,41 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Леніна, 11; стартова ціна: 115 024, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 11 502, 40 грн. Лот № 22. Товар ячмінь озимий 2 клас, 2232,83 т, врожай 2011 р., адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська, 151а; стартова ціна: 2 960 733, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 296 073, 30 грн. Лот № 23. Товар ячмінь озимий 3 клас, 405,87 т, врожай 2011 р., адреса: Дн ська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Леніна, 11; стартова ціна: 538 184, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 53 818, 40 грн. Лот № 24. Товар ячмінь озимий 3 клас, 8,9 т, врожай 2010 р., адреса: Днська обл., Днський рн, с. Шевченко, вул. Гагаріна, 17; стартова ціна: 11 801, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 1 180, 10 грн. Лот № 25. Товар ячмінь озимий 3 клас, 732,257 т, врожай 2011 р., адреса: Дн ська обл., Солонянський рн, с. Жданова, вул. Шосейна, 1; стартова ціна: 970 973, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 97 097, 30 грн. Лот № 26. Товар ячмінь озимий 3 клас, 298 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Академіка Іванова, 15; стартова ціна: 395 148, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 39 514, 80 грн. Лот № 27. Товар ячмінь озимий 3 клас, 342,244 т, врожай 2011 р., адреса: Дн ська обл., Криничанський рн, смт Щорськ, вул. Виконкомівська, 1; стартова ціна: 453 816, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 45 381, 60 грн. Лот № 28. Товар ячмінь озимий 3 клас, 516 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Леніна, 11; стартова ціна: 684 216, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 68 421, 60 грн. Лот № 29. Товар ячмінь озимий 3 клас, 94,996 т, врожай 2010 р., адреса: Дн ська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Леніна, 11; стартова ціна: 125 965, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 12 596, 50 грн. Лот № 30. Товар силос, 10 540,01 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Академіка Іванова, 15; стартова ціна: 2 508 522, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 250 852, 20 грн. Лот № 31. Товар солома пшениці, 94,1 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Академіка Іванова, 15; стартова ціна: 74 527, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 7 452, 70 грн. Лот № 32. Товар солома ячменю, 32,9 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Днський рн, с. Горького, вул. Академіка Іванова, 15; стартова ціна: 26 057, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 2 605, 70 грн. Лот № 33. Товар соєва макуха, 7,99 т, врожай 2011 р., адреса: Днська обл., Дн ський рн, с. Горького, вул. Академіка Іванова, 15; стартова ціна: 19 176, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 1 917, 60 грн. Лот № 34. Товар соєва оболонка подроблена, 1,28 т, врожай 2011 р., адреса: Полтавська обл., Машівський рн, с. Машівка, вул. Першотравнева, 90Б; стартова ціна: 2 880, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 288, 00 грн. Лот № 35. Товар соєва оболонка неподроблена, 0,55 т, врожай 2011 р., адреса: Полтавська обл., Машівський рн, с. Машівка, вул. Першотравнева, 90Б; стартова ціна: 1 226, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 122, 60 грн. Лот № 36. Товар соєва олія, 3,27 т, врожай 2011 р., адреса: Полтавська обл., Машівський рн, с. Машівка, вул. Першотравнева, 90Б; стартова ціна: 16 677, 00 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 1 667, 70 грн. При укладанні договорів купівліпродажу між переможцем аукціону та ДП «НВД АФ «НАУКОВА «НААН» буде відбуватися нарахування податку на додану вартість у відповідності до діючого законодавства України. Реєстраційний внесок за участь у кожному лоті 17, 00 грн. Рахунок відкритий для розрахунку за майно: Отримувач: ДП «НВД «АФ «НАУКОВА «НААН» п/р 26002050000932 у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпропетровськ, вул. На бережна Перемоги, 50. МФО 305299, Код за ЄДРПОУ: 03374617. Кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні: 19.12.2011р. З товаром можна ознайомитися особисто в період з 22.11.2011р. до 16.12.2011р. з 09:00 до 18:00 за місцем його знаходження. Документи необхідні для реєстрації як учасника аукціону: заява в довільній формі; копія документа, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної осо би, їх повноваження; належним чином оформлений платіжний документ про сплату реєстраційного внеску; належним чином оформлений платіжний документ про сплату гарантійного внеску; довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про май новий стан і доходи (податкову декларацію) для покупців фізичних осіб; нотаріально посвідчена копія установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію для покупців юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі для органів місцевого самоврядування). Організатор аукціону має право відмовити в реєстрації особи як учасника аукці ону в разу невідповідності поданих документів вимогам законодавства. Умови участі в аукціоні: для участі в аукціоні особа повинна сплатити реєстраційний та гарантійний внески, зареєструватись як учасник аукціону, при собі мати оригінали документів, що підтверджують особу та повноваження представника юридичної особи. Гарантійний та реєстраційний внески необхідно сплачувати за наступними реквізитами: Отримувач: Товарна біржа «УМТБ» п/р 26007060805337 у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» м. Дніпропетровськ МФО 305299, Код за ЄДРПОУ 33807086.


ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК ,22 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ № 90 (1278)

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÍÅÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÎÐÛ «Ñòðàííûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë â êâàðòèðå ãîñïîäèíà Àáðàìîâà (Ãîãîëåâñêàÿ óëèöà, äîì 15). Îêîëî 5 ÷àñîâ óòðà äâîå íåèçâåñòíûõ, ïðè ïîìîùè ïîäîáðàííîãî êëþ÷à, ïðîíèêëè â êóõíþ óêàçàííîé êâàðòèðû. Çäåñü â ýòî âðåìÿ áûëà òîëüêî ïðèñëóãà Àííà Áðåäóíîâà. Îäèí èç âîðîâ, âîîðóæåííûé ðåâîëüâåðîì, ïîòðåáîâàë, ÷òîáû ïðèñëóãà óêàçàëà, ãäå õðàíÿòñÿ äåíüãè õîçÿèíà. Ïðèñëóãà îòêàçàëàñü èñïîëíèòü ýòî òðåáîâàíèå. Òîãäà âîðû … ñêðûëèñü», - ïîâåäàëà åêàòåðèíîñëàâöàì ãàçåòà «Ïðèäíåïðîâñêèé êðàé» 29 îêòÿáðÿ 1915 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÀÔÈØÀ

«Ó íàñ äàâíî íå òàíöþâàëè êëàñèêó» ÍÀÒÀË²ß Á²ËÎÂÈÖÜÊÀ, ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ», ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

«Óâû, ëþáèòü ñâîáîäíûì ëèøü äàíî!» ââàæàâ êëàñèê àíãë³éñüêî¿ ïîå糿 Äæîðäæ Áàéðîí. Ö³ éîãî ðÿäêè ñòàëè ëåéòìîòèâîì íîâî¿ âèñòàâè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåàòðó îïåðè òà áàëåòó. Íåîðäèíàðíó âåðñ³þ áàëåòó «Êîðñàð» çà îäíîéìåííîþ ïîåìîþ Áàéðîíà íà ìóçèêó Àäîëüôà Àäàíà ãëÿäà÷³ ñïðèéìàþòü áóðõëèâèìè îïëåñêàìè ³ âèãóêàìè «áðàâî!»

ÞÌÎÐ - Òû òàê ïîõóäåëà! Ýòî íîâàÿ äèåòà? - Äà, ìîðêîâü, ñâåêëà è êàðòîôåëü. - À ÷òî äåëàëà, âàðèëà èëè æàðèëà? - Êîïàëà! ☺ ☺ ☺ Ïðèõîäèò æåíùèíà ê âðà÷óäèåòîëîãó. Òîò ñïðàøèâàåò:

- Ñëàäêîå óâàæàåòå? - Íåò! - Ìó÷íîå êóøàåòå? - Íåò! - À ìÿñêî? - Íó ÷òî âû, ÿ âåãåòàðèàíêà! - Íó õîòü ÷òî-íèáóäü Âû ëþáèòå? - Áàêëàæàíû. - Òàê âîò, âàì èõ íåëüçÿ!

ÏÎÃÎÄÀ Вт 22.11 Ср 23.11 Чт 24.11

+3 +4 0С +3 +5 0С 1 +1 0С 5 7 0С

захід. 34 м/с півн.схід. 24 м/с

1 +3 0С 5 7 0С

схід. 23 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Уперше постановка «Корсара» відбулась у 1856 році на сцені Паризької опери. Тоді дружина Наполеона Євгенія сказала, що ніколи вже не побачить щось більш романтичне. З тих пір і досьогодні історія кохання пірата Конрада не залишає байдужим нікого. Молодий талановитий постановник і ведучий соліст балету Дмитро Омельченко (вже відомий дніпропетровським театралам як автор балету «Zакулисье» та хореограф-постановник мо-

дерну в «Degage») побачив «Корсара» як сповідь старого пірата, який в останню ніч перед стратою у в’язниці згадує своє кохання. Дмитро Омельченко виступив у новій версії балету не тільки як хореограф-постановник. Він також розробив сценографію і костюми, виконує головну роль - ватажка корсарів Конрада. Партію його коханої - Медори танцює дружина Дмитра Олена Печенюк. У другому складі не менш достойно головні ролі виконують Сергій Скворцов та Світлана Лісняк. Про появу чергової цікавої вистави у репертуарі Дніпропетровського оперного ведемо мову з художнім керівником балету заслуженою артисткою України Зінаїдою Зінченко.

ЗАДУМ ВТІЛИЛИ У ЖИТТЯ - Зінаїдо, скажіть, чому вирішили поставити саме цей балет? - Чому я обрала саме «Корсара»? Тому що давно у нас не танцювали класику. А класика - це основа основ нашого те-

ÄÎÄÀËÈ ÑÓ×ÀÑͲ ÍÎÌÅÐÈ ÍÀ ÌÓÇÈÊÓ Â²ÄÎÌÈÕ Õ²Ò²Â Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

атру. Решта - модерн-хореографія - вже після того, як зможеш танцювати класичне. - То виходить, це Ваша ідея? - Цю виставу спочатку задумала я і розповіла про неї Дмитру (це син Зінаїди Олександрівни - Авт.), що хочу її осучаснити, додати нових нот - музики, хореографії. Він уже придумав сучасну хореографію, відео, сценографію і костюми. І ми разом втілили задум у життя. Ми залишили класичну хореографію Маріуса Петіпа і додали до неї сучасні номери на музику хітів легендарних рок-груп (Scorpions, Apocalyptica та інших- Авт.), поставлені Дмитром. - У Петіпа сюжет завершувався «хеппі -ендом», а у вас ця історія закінчується трагічно. - Так, Дмитро вирішив зробити трагічний образ, як написано у Байрона. - Скажіть, звідки взято відео до вистави? - Це секрет, Дмитро його десь узяв.

Ó «ÊÎÐÑÀв» ÄÓÆÅ ÁÀÃÀÒÎ ÊÎÑÒÞ̲Â

- Однак, коли Ви прийшли до директора із своєю ідеєю, він, напевно, одразу почав рахувати, в яку суму вона обійдеться театру? - Можливо він і рахував, тільки у нашій присутності цього не робив. - Останнім часом театр радує глядачів сміливими цікавими постановками. Видно, що керівництво йде назустріч новаторНАЗУСТРІЧ ським задумам. НОВИЗНІ - Так, наш молодий - Чи плануються директор прагне до ногастрольні поїздки із визни, хоче, щоб у театрі було якомога «Корсаром»? - Поки що ні. Хіба більше хороших вистав. нас кудись запросять.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

- У виставі задіяно балетний склад театру, для нього спеціально зроблено нові декорації, пошито нові костюми. Це дуже дорога вистава? - У нас найдорожчі вистави - «Карміна Бурана», «Княгиня Ольга», «Колиска життя», «Холопка». Я думаю, що «Корсар» - не найдорожча постановка, хоча тут дуже багато костюмів.

Номер підписано до друку 21.11.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 1692

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement