Page 1

р1

20 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

ÇÀÃÐÀÍÏÀÑÏÎÐÒÀ È ÏÐÀÂÀ ÏÎ ÏÐÅÉÑÊÓÐÀÍÒÓ 2

4

ÐÅòÎÍ ÂÈÐÎÁËßÒÈÌÅ Á²ËÜØÅ Î˲¯

17

Î âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðåãèîíà ÷èòàéòå â ñïåöâûïóñêå

«ÕÎÐÒÈÖÀ» - ÑÍÎÂÀ «ÂÛÁÎÐ ÃÎÄÀ»

ÑÏÀÑÒÈ «ÔÎÁÎÑ». ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ?

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ðîññèÿíå íå òåðÿþò íàäåæäó âîçîáíîâèòü ìèññèþ àâòîìàòè÷åñêîé ñòàíöèè «Ôîáîñ-Ãðóíò», çàïóùåííîé 9 íîÿáðÿ óêðàèíñêîé ðàêåòîé-íîñèòåëåì «Çåíèò-2SÁ», íî íå âûøåäøåé íà ðàñ÷åòíóþ îðáèòó.

№89 (1277) Четвер, 17 листопада 2011 р.

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÍÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÜÊÎÌÓ Ð²ÂͲ

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷, Ïðåçèäåíò Ïîëüù³ Áðîí³ñëàâ Êîìîðîâñüêèé ³ Ôåäåðàëüíèé ïðåçèäåíò ÔÐÍ Êð³ñò³àí Âóëüô îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ºâðî³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè. Éøëîñÿ, çîêðåìà, ùîäî Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ. «ß ïî³íôîðìóâàâ ïðåçèäåíò³â ïðî òå, ùî ïåðåãîâîðè çàê³í÷èëèñü ôàêòè÷íî 11 ëèñòîïàäà ³ çàëèøèëèñü ïèòàííÿ ïîë³òè÷í³, â ïåðøó ÷åðãó ôîðìóëþâàííÿ ðîçä³ëó ùîäî ïåðñïåêòèâè âñòóïó Óêðà¿íè äî ªÑ», - ï³äêðåñëèâ Ãëàâà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. ○

ÑÂßÒÎ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈʲÂ

ÇÂ’ßÇÎÊ Ç² ѲÒÎÌ

14

«Óçíàâ î ïîáåäå, ïîäóìàëà - îøèáêà» Íà äíåïðîïåòðîâñêîì êîíêóðñå «Ìèññ ñòóäåí÷åñòâî-2011» Àëèñà Ìàêîãîí ñâîèì òàíöåì íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûìè íè ÷ëåíîâ æþðè, íè çðèòåëåé. Ê òîìó æå, äåâóøêà î÷åíü îáàÿòåëüíàÿ è ìèëàÿ.  ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ñòóäåíòà ñàìàÿ êðàñèâàÿ ñòóäåíòêà íàøåãî ãîðîäà ýêñêëþçèâíî ðàññêàçàëà «Â³ñòÿì» î êîíêóðåíöèè íà êîíêóðñå, òàíöàõ ñ ïëàñòûðåì íà ñïèíå è î ëþáèìîé ýêîíîìèêå.

ÁÐÀËÈ ØÒÓÐÌÎÌ

ÈÇÂÈÍÈÒÅ, ÎØÈÁËÈÑÜ ÊÂÀÐÒÈÐÎÉ… ëîìàÿ ïðè ýòîì ëè÷íûå âåùè è ïðåäìåòû èíòåðüåÏîæèëàÿ æèòåëüíèöà ðà. Âñêîðå ñèòóàöèÿ Ìàðñåëÿ - Ôðàí÷åñêà ïðîÿñíèëàñü è ïðàâîîõðàñòàëà æåðòâîé ôðàíöóçíèòåëè ïîíÿëè, ÷òî îøèáñêîãî ñïåöíàçà. Ïîëèöåé- ëèñü àäðåñîì. Ïîäîçðåâàñêèå ïðè øòóðìå îøèáëèñü åìûé â êðàæå ìóæ÷èíà êâàðòèðîé è âîðâàëèñü â ïðîæèâàë â ñîñåäíåé äîì 85-ëåòíåé ïåíñèîíåð- êâàðòèðå. Çà âðåìÿ êè. Ñïåöíàçîâöû ïðîíèê- «îøèáî÷íîãî» øòóðìà ëè ê íåé â íî÷ü íà 25 íàñòîÿùèé ïðåñòóïíèê îêòÿáðÿ, óñòðàíèâ äâåðü óñïåë ñêðûòüñÿ. âçðûâíûì óñòðîéñòâîì. ×åðåç äâå íåäåëè, âî Õîçÿéêà, ïðîñíóâøàÿñÿ îò âòîðíèê, 8 íîÿáðÿ, ñïåöøóìà, èñïóãàëàñü. Ëþäè â íàçîâöû ñíîâà âîðâàëèñü ôîðìå ñõâàòèëè åå è â æèëüå Ôðàí÷åñêè. áðîñèëè íà êðîâàòü, à Íà ýòîò ðàç ïîëèöåéñêèå çàòåì îáûñêàëè êâàðòèðó, ðåøèëè, ÷òî ïðåñòóïíèê ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

18

íàõîäèòñÿ íà áàëêîíå ïåíñèîíåðêè. Íî åãî òàì íå îêàçàëîñü. Õîòÿ ïîäîçðåâàåìûé äåéñòâèòåëüíî ñáåæàë ÷åðåç áàëêîí, ïðàâäà, ÷åðåç ñîñåäñêèé, ñ äðóãîé ñòîðîíû. Ìóæ÷èíó çàäåðæàëè óæå íà óëèöå. Æåíùèíå ïðèíåñëè èçâèíåíèÿ çà áåñïîêîéñòâî. Êòî áóäåò îïëà÷èâàòü ðåìîíò â åå ðàçðóøåííîé êâàðòèðå - íåèçâåñòíî. Êñòàòè, ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ïðîèçîøëà â 2010 ãîäó â íåìåöêîì Ëåéïöèãå - òàì

ñïåöíàç îøèáñÿ ýòàæîì è âçÿë øòóðìîì íå òó êâàðòèðó. Íàõîäèâøàÿñÿ â ïîìåùåíèè ìîëîäàÿ äåâóøêà ïåðåæèëà øîê, åé äàæå ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê ïñèõîëîãó. Òîãäà ïðàâîîõðàíèòåëè èñêàëè ñîæèòåëÿ æåíùèíû, îáðàòèâøåéñÿ â îäíó èç ãîðîäñêèõ áîëüíèö. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî òîò óäàðèë åå ïèñòîëåòîì ïî ãîëîâå. Ïîñòðàäàâøàÿ íàçâàëà ïîëèöèè àäðåñ, îäíàêî îíè îøèáëèñü ýòàæîì.

Òàéíû èñòîðèè. ×åëîâåê ñ òûñÿ÷üþ ëèö cmyk

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðèâ³òàâ ïðàö³âíèê³â ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ òà çâ’ÿçêó ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. ³í çàóâàæèâ, ùî ¿õíÿ ðîáîòà º âèð³øàëüíîþ ó ôîðìóâàíí³ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè. Ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ãðîìàäñüêîãî òåëåáà÷åííÿ â Óêðà¿í³, òî, íà äóìêó Ïðåçèäåíòà, âîíî áóäå ñïðÿìîâàíå íà óòâåðäæåííÿ äåìîêðàò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä. ○

ÒÅÏÅÐ ÇÐÓ×ͲØÅ

Ó ÁÀÍÊ - ÁÅÇ ÀÍÊÅÒÈ Â³äòåïåð ê볺íòàì áàíê³â íåîáîâ’ÿçêîâî çàïîâíþâàòè àíêåòè. Íàöáàíê îãîëîñèâ, ùî çàðàç ê볺íòàì äîñòàòíüî ïîâ³äîìèòè áàíêó ïàñïîðòí³ äàí³ òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä, à âñþ ³íøó ³íôîðìàö³þ - ëèøå çà âëàñíèì áàæàííÿì, ïèøå ãàçåòà «ÊîìåðñàíòÓêðà¿íà». Ïðè öüîìó íåíàäàííÿ îñîáèñòèõ äàíèõ íå äîçâîëÿº áàíêó â³äìîâèòè ê볺íòîâ³ â îáñëóãîâóâàíí³.

ÄÅÒÀËÜͲØÅ ÏÐÎ ÓÌÎÂÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ ×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÎÐ. 3


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277)

Ç̲ÍÀ ÀÊÖÅÍÒ²Â

Ðåã³îí âèðîáëÿòèìå á³ëüøå î볿 ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ç̲ÍÈ ÍÀ ÊÐÀÙÅ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ ÎÆÈÂÀª Íà öüîìó íàãîëîñèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Êàáì³íó. Çà éîãî ñëîâàìè, çà 10 ì³ñÿö³â 2011 ðîêó çðîñòàííÿ ÂÂÏ ñòàíîâèòü 5,3%. Òàêîæ â³äáóâàºòüñÿ ñóòòºâå ïîêðàùåííÿ ñèòóàö³¿ â ñôåð³ áóä³âíèöòâà çâåäåíî á³ëüøå 5 ì³ëüéîí³â êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà. Çàãàëîì äî ê³íöÿ ðîêó çàïëàíîâàíî ïîáóäóâàòè áëèçüêî 2 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â äîð³ã – á³ëüøå, í³æ ðàçîì óçÿò³ ïîïåðåäí³ ðîêè. Ãëàâà Óðÿäó òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî â öüîìó ðîö³ Êàáì³í ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ñêîðîòèòè äåô³öèò äåðæáþäæåòó äî ð³âíÿ ìåíøå 4 %.

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë â³äâ³äàâ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé î볺åêñòðàêö³éíèé çàâîä, äå âèðîáëÿþòü ñîíÿøíèêîâó îë³þ ï³ä áðåíäîì «Îëåéíà». Íà ï³äïðèºìñòâ³ â ðàìêàõ ðîçâèòêó ðåã³îíàëüíîãî àãðîïðîìèñëîâîãî êëàñòåðó â³í ïðîâ³â ðîáî÷ó íàðàäó ùîäî çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â ñ³ëüãîñïâèðîáíèöòâà â îáëàñò³. Çîêðåìà, éøëîñÿ ïðî ïîêðàùåííÿ óìîâ äëÿ ïåðåðîáêè ñîíÿøíèêà òà âèðîáíèöòâà î볿

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 9 117,8 ÒÈÑ. ÒÎÍÍ

ÂËÀÑÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

˲ÊÈ ÄËß ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â

î볿 ðàô³íîâàíî¿ âèðîáèëè íà ï³äïðèºìñòâ³ ó 2010 ðîö³;

 Óêðà¿í³ áóäóâàòèìóòü çàâîäè, íàñàìïåðåä – ôàðìàöåâòè÷í³. Íàðàç³ ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â ïî÷àëàñü ðîáîòà íàä ðîçðîáêîþ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ 4-5 ï³äïðèºìñòâ, ùî ìàþòü ïðèíàéìí³ íà äâ³ òðåòèíè çàáåçïå÷èòè ïîòðåáè óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ó ë³êàõ. Ùå îäíà íîâèíà ç³ ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ – íà ñåë³ áóäå ñòâîðåíî ìåðåæó ñîö³àëüíèõ àïòåê. ○

9 109,1 ÒÈÑ. ÒÎÍÍ î볿 - çà 10 ì³ñÿö³â 2011 ðîêó.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÕÂÎÑÒÀÒÈÌ

ÑÒÂÎÐßÒÜ ÏÐÈÒÓËÊÈ Íà äóìêó ̳í³ñòåðñòâà åêîëî㳿 Óêðà¿íè, ïðîáëåìà ç áåçõàòí³ìè òâàðèíàìè, çîêðåìà ñîáàêàìè, ïîòðåáóº íåãàéíîãî âèð³øåííÿ. Ó 2012 ðîö³ â ×åðí³ãîâ³ ³ Êèºâ³ çóñèëëÿìè óêðà¿íñüêèõ ³ ì³æíàðîäíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é áóäå ïîáóäîâàíî ê³ëüêà ïðèòóëê³â. Íàðàç³ â³äîìî, ùî ³ñíóþòü ïîïåðåäí³ äîìîâëåíîñò³ ç êåð³âíèêàìè öèõ ì³ñò ïðî â³äâåäåííÿ çåìë³ äëÿ ñòâîðåííÿ òàêèõ îá’ºêò³â. ○

ÃÓÌÀͲÒÀÐÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

200 ÒÈÑß× -  ÀÔÐÈÊÓ Óêðà¿íà çáèðàºòüñÿ íàäàòè ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó àôðèêàíñüêèì êðà¿íàì íà ñóìó 200 òèñÿ÷ äîëàð³â. Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ³êòîðà Áàëîãè, òàêîæ ðîçãëÿäàºòüñÿ âàð³àíò ó âèãëÿä³ ïîñòàâêè ïøåíèö³ ÷è ÷îãîñü ³íøîãî. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùîäî ÷àñó é îáñÿã³â ïîñòàâîê äîïîìîãè ìຠáóòè ïðèéíÿòå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

«Олейна» є лідером в Україні серед соняшникових олій. Лише у 2010 році ПрАТ «Дніпропетровський олієекстракційний завод» переробив 420 тонн соняшникового насіння. «Нині перед підприємством стоїть завдання довести переробку соняшника до 500 тис. тонн на рік, і обласна влада готова сприяти цьому, адже це додаткові робочі місця і надходження

до місцевого бюджету. Тим більше, що за 2010-2011 роки підприємство вклало понад 3,3 млн. доларів у модернізацію свого виробництва, а наступного року готове вкласти ще майже 3 млн. доларів», - сказав Олександр Вілкул. Крім того, губернатор зазначив, що необхідно змінити акценти - Дніпропетровщина повинна не експортувати сировину, а

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎÂÈÍÍÀ ÅÊÑÏÎÐÒÓÂÀÒÈ ÏÐÎÄÓÊÖ²Þ, À ÍÅ ÑÈÐÎÂÈÍÓ бути лідером з виробництва готової продукції високої якості для забезпечення регіонального, національного і світового ринків. Для збільшення обсягів переробки соняшника та

виробництва олії губернатор дав доручення відповідним службам у рамках чинного законодавства прискорити виділення земельної ділянки площею 2,3 га в селищі Мирне під розширення виробничих потужностей Дніпропетровського олієекстракційного заводу. На цьому майданчику збудують елеватор, сховище для олії, сушарню і сепаратори для очищення насіння. Завдяки цьому рівень переробки соняшника на підприємстві підвищиться майже на 20% - до 500 тис. тонн на рік. Також на виробництві створять 35 додаткових високооплачуваних робочих місць (зараз середня зарплата на підприємстві 5212 грн.).

ÄËß ÏÎËÜÇÛ ÄÅËÀ

Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü - îáìåí îïûòîì ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ñîâåòà Åâãåíèé Óäîä ïðèíÿë ó÷àñòèå â îòêðûòèè òðåíèíãà «Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü òåððèòîðèàëüíûõ ãðîìàä» â Äíåïðîïåòðîâñêîé íàöèîíàëüíîé ãîðíîé àêàäåìèè Обращаясь к участникам мероприятия, Евгений Удод отметил, что энергосбережение - одна

из ключевых тем в работе областной власти и местных территориальных громад с международными фондами и ресурсными организациями. Обмен опытом в решении проблемы энергоэффективности на уровне громад обеспечит реализацию проектов по энергосбережению, внедрение передовых технологий и модернизацию экономики региона.


р3

СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

турбот сільськогос«Цей день підво- подарського року. дить підсумки на- Саме він переконлипруженого, повного во доводить, що тру-

дівники села вміють досягати високих результатів. Завдяки наполегливій праці

і вдалому господарюванню агропромисловий комплекс області займає одне

з провідних місць серед регіонів України», - зазначив губернатор. Як підкреслив Олександр Вілкул, наш регіон займає друге місце в країні за площею сільськогосподарських угідь. За 10 місяців цього року виробництво валової продукції АПК області зросло на 14%.

Äëÿ óñï³øíîãî ë³êóâàííÿ - ñó÷àñí³ óìîâè Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ñïðèÿííÿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â³äêðèëè îíîâëåíèé ñïàëüíèé êîðïóñ îáëàñíîãî ïñèõîíåâðîëîã³÷íîãî äèòÿ÷îãî ñàíàòîð³þ ¹ 4, ºäèíîãî â Óêðà¿í³ ç ëîãîïåäè÷íèì óõèëîì îìó óõèëîì..  íü íüîìó çìîæóòü ë³êóâàòèñÿ ä³òêè â³ä 2 ðîê³â

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ - Ç ÍÀÓÊÎÂÖßÌÈ

ÌÀÒÈ ÒÀ ÄÈÒÈÍÀ

ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

IJÉÎÂÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ

²ÄÇÍÀÊÈ ÊÐÀÙÈÌ ÒÐÓÄIÂÍÈÊÀÌ

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ïðàö³âíèêà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ óñ³õ àãðàð³¿â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç ïðîôå ïðîôå-ñ³éíèì ñâÿòîì. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äçíà÷èâ êðàùè êðàùèõõ ïðàö³âíèê³â ãàëóç³ çàîõî÷óâàëüíèìè â³äçíàêàìè òà ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè

ÍÎÂÈÍÈ

Àãðàðiÿì ïîäÿêóâàëè çà ïðàöþ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

головного управління охорони здоров’я ОДА Валентина Гінзбург та лікарі санаторію. Від імені губернатора закладу вручили сучасний телемонітор. З його допомогою проводитимуть навчання батьків маленьких пацієнтів у форматі відеоконференцій. «У санаторію з сучасним обладнанням та корпусом для спільного перебу-

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ó ðàìêàõ â³äêðèòîãî ãóáåðíàòîðñüêîãî êîíêóðñó «Ìîëîä³ â÷åí³ - Äí³ïðîïåòðîâùèí³» ïðîéøîâ ïóáë³÷íèé çàõèñò ïðîåêò³â ìîëîäèõ íàóêîâö³â îáëàñò³. Çà ï³äñóìêàìè êîíêóðñó åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷èëà 15 íàéêðàùèõ íàóêîâèõ ðîá³ò. ¯õ àâòîðè ïåðåìîæö³ êîíêóðñó - îòðèìàþòü ãðàíòè â³ä ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ó ðîçì³ð³ â³ä 30 äî 50 òèñ. ãðí. Çàãàëîì öüîãî ðîêó â çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü 51 ó÷àñíèê ³ç 14 âèø³â îáëàñò³. Íàãîðîäÿòü â÷åíèõ ó ãðóäí³. ○

ÇÀÊÐÈÒÎ ÍÀ²ÃÀÖ²Þ

ÊÀÒÅР²ÄÏÎ×ÈÍÅ ÂÇÈÌÊÓ ²ç 14 ëèñòîïàäà íà âîäîéìèùàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè çàêðèòî íàâ³ãàö³þ äëÿ ìàëîì³ðíèõ ñóäåí. ³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. Öå ïîâ'ÿçàíî ç ïîã³ðøåííÿì ïðèðîäíèõ òà ã³äðîëîã³÷íèõ óìîâ, à òàêîæ îñ³ííüî-çèìîâèì ïåð³îäîì. ○

²ÒÀÍÍß

ÑÂßÒÎ ÇÂ'ßÇʲÂֲ Êîëåêòè⠫³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» ùèðî â³òຠêîæíîãî ïðàö³âíèêà ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ òà çâ’ÿçêó ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. Öåé äåíü îá’ºäíóº ëþäåé ð³çíèõ ïðîôåñ³é: æóðíàë³ñò³â, ðåæèñåð³â, îïåðàòîð³â, òåëåôîí³ñò³â, ïîøòàð³â òà áàãàòüîõ ³íøèõ. Âàøà ñï³ëüíà ïðàöÿ äîïîìàãຠëþäÿì â³ä÷óòè ïðè÷åòí³ñòü äî ïðîöåñ³â ñó÷àñíîñò³, â³äêðèâàþ÷è øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ êîíòàêò³â ³ ñï³ëêóâàííÿ.

ÍÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²Þ ÂÈIJËÈËÈ 9 ÌËÍ.ÃÐÍ. Така реконструкція дозволяє не лише розширити обсяг медичних послуг, але й створити комфортні умови для перебування дітей, що сприятимуть їх одужанню», - сказав Вячеслав Задорожний. В урочистій церемонії відкриття взяли участь перший заступник губернатора Вячеслав Задорожний, начальник

вання матері і дитини створено всі умови для надання якісної й ефективної медичної допомоги маленьким пацієнтам.

ÙÎв×ÍÎ ÎÇÄÎÐÎÂËÞÞÒÜ Á²ËÜØÅ 360 IJÒÅÉ

Тут лікують дітей із заїканням та тих, хто взагалі не розмовляв внаслідок уродженої патології. Медичну й психологічну реабілітацію малюків проводять дитячі психіатри, психологи, педіатри, логопеди та педагоги. Діти шкільного віку під час реабілітації навчаються за програмою загальноосвітньої школи. Щорічно тут оздоровлюються більше 360 дітлахів. На реконструкцію з обласного та державного бюджетів було виділено майже 9 млн. грн.


р4

4 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277)

ÏÎÁÅÄÀ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ

Äîâåðÿþò, ïîòîìó è âûáèðàþò 5 ËÅÒ ÏÎÄÐßÄ «ÕÎÐÒÈÖß» ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß «ÂÛÁÎÐÎÌ ÃÎÄÀ»  ÓÊÐÀÈÍÅ ÄÅÍÈÑ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÑÅÊÒÎÐ

ÎֲͲÒÜ ÑÂί ÄÎÕÎÄÈ Ñòàòèñòè îáëàñò³ ïî÷àëè âèâ÷àòè ïîáóò ìåøêàíö³â ïðèâàòíîãî ñåêòîðà. Çà äàíèìè ôàõ³âö³â, ñüîãîäí³ â ðåã³îí³ ïîíàä 1300 äîìîâîëîä³íü, ç íèõ 84% - ó ì³ñòàõ. Öüîãîð³÷ ñïåö³àë³ñòè óïðàâë³ííÿ â³ä³áðàëè äëÿ ìîí³òîðèíãó 720 ñ³ìåé. Çà ñèìâîë³÷íó ïëàòó - 90 ãðí. íà êâàðòàë ¿ì ïðîïîíóþòü çàïîâíþâàòè ñïåö³àëüí³ ùîäåííèêè ³ç ðîçðàõóíêàìè: ñê³ëüêè ðîäèíà âèòðà÷ຠíà ïðîäóêòè, îïëàòó ïîñëóã, â³äïî÷èíîê. Öå äຠçìîãó âèçíà÷èòè ñîö³àëüíèé ð³âåíü æèòåë³â îáëàñò³.

ÍÎÂÈÍÈ

Конкурс «Выбор года» уже давно зарекомендовал себя как объективный способ оценки успешнос-

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ ÏÎÑËÓÃÀ

ÄβÄÊÀ ÏÐÎ ÂÑÅ «Ì³ñüêäîâ³äêà» ïðåçåíòóâàëà çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ñîö³àëüíèé ïðîåêò «Á³çíåñ-äîâ³äêà123». ³äòåïåð ìåøêàíö³ ðåã³îíó çìîæóòü îïåðàòèâíî îäåðæàòè áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ, íàáðàâøè êîðîòêèé íîìåð «123» ç³ ñòàö³îíàðíîãî òåëåôîíó. Äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ö³ëîäîáîâî. Òóò ìîæíà íå ò³ëüêè îòðèìàòè äîâ³äêó ùîäî òîâàð³â, ïîñëóã, îðãàí³çàö³é ³ ïîä³é Óêðà¿íè, àëå é âèêëèêàòè òàêñ³, çàáðîíþâàòè ñòîëèêè â ðåñòîðàíàõ, íîìåðè â ãîòåëÿõ, çàë³çíè÷í³ êâèòêè òîùî. ○

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÏÎÙÀÑÒÈËÎ

ØÀÐÀ ÍÀ ÏÐίÇÄ! Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìîëîä³æíà ðàäà ðåàë³çóº ïðîåêò, çã³äíî ç ÿêèì ïðî¿çä â ì³ñüêîìó åëåêòðîòðàíñïîðò³ ïîäåøåâøຠíà 50%. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ìîëîä³æíî¿ ðàäè Íàçàðà Íàóìåíêà, ïåðåãîâîðè ³ç êåð³âíèöòâîì ÊÏ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé åëåêòðîòðàíñïîðò» çàâåðøóþòüñÿ. Ëèøèëîñü ò³ëüêè óëàäíàòè äåÿê³ ìîìåíòè ³ âæå ç íàñòóïíîãî ðîêó ââåäóòü ï³ëüãîâèé ïðî¿çä äëÿ ñòóäåíò³â. ○

Ïî ñòàòèñòèêå, â íàøåé ñòðàíå çà ãîä ïðîèçâîäèòñÿ îêîëî 400 ìëí. ëèòðîâ âîäêè. Åñëè âûñòàâèòü ýòî êîëè÷åñòâî áóòûëîê â îäíó ëèíèþ, îíà 12 ðàç îáîãíåò Óêðàèíó ïî åå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå! Íî êàêèå ìàðêè âîäêè çàñëóæèâàþò äîâåðèÿ ïîòðåáèòåëåé? Íà ýòîò âîïðîñ äàë îòâåò Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ «Âûáîð ãîäà», îãëàñèâ íàçâàíèÿ ëó÷øèõ òîâàðîâ â Óêðàèíå ïî èòîãàì 2011 ãîäà

ÙÅÏËÅÍÍß ÇÀÕÈÑÒÈÒÜ

ÃÐÈÏ ÍÅ ×ÅÊÀª Ñüîãîäí³ ùå ìîæíà çðîáèòè ùåïëåííÿ ïðîòè ãðèïó òà Ãв, ââàæàþòü ìåäèêè. Åï³äåì³îëîã³÷íèé ïîð³ã ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ùå íå ïåðåâèùåíî, óò³ì, ñåðåä ä³òåé ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñòð³ìêå çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³. Âàêöèíàö³þ ôàõ³âö³ íàçèâàþòü íàéá³ëüø åôåêòèâíèì ìåòîäîì. Çà óìîâè ùåïëåííÿ ³ìóí³òåò äî ñåçîííèõ õâîðîá ðîçâèâàºòüñÿ ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â òà çáåð³ãàºòüñÿ â³ä 6 äî 12 ì³ñÿö³â. Ïðîòå, ïåðø í³æ çðîáèòè ùåïëåííÿ, ïðîêîíñóëüòóéòåñü ³ç ë³êàðåì.

ти и популярности бренда. Для производителей это желанная и престижная награда, показатель высокой узнаваемости продукта, а для потребителей - гарантия качества. Голосование проходило в 60-ти категориях. Людям было предложено указать в анкетах названия тех марок, которые не просто хорошо им знакомы, но и вызывают доверие. - Безусловным преимуществом нашего подхода к определению победителей является прозрачная методика подсчета голосов. Мы суммируем оценки экспертов и самое главное - берем за основу мнение потребителей. Такие

данные позволяют определить самые популярные бренды, - рассказывает директор конкурса «Выбор года» в Украине Анна Руденко. Вот уже пятый год подряд среди десятков других марок водкой №1 в Украине становится «Хортиця». Результаты авторитетного конкурса «Выбор года» подтверждают реальное положение на алкогольном рынке. Эксперты по праву называют ТМ «Хортиця» наиболее популярным водочным брендом, причем не только в Украине, но и за ее пределами. Подтверждая свой статус самого инновационного бренда в

2011 году, компания выпустила первую в мире водку на структурированной воде. Она насыщена полезными микро- и макроэлементами, что положительно влияет на организм и гарантирует прекрасное самочувствие утром. - Победа в конкурсе «Выбор года» - это признание нашей работы, наших успехов. 5 лет подряд украинцы выбирают именно «Хортиця», а это значит, что ее любят, она проверена годами, - рассказывает бренд-менеджер торговой марки Александр Блохин. - Сегодня мы хотим сказать спасибо всем тем, кто доверяет нашей продукции.

Ç̲ÍÈ Â ÇÍÎ

ª ÷àñ äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ÄÎ ÒÅÑҲ ÄÎÄÀËÈ ²ÑÏÈÒ ²Ç ÂÑÅѲÒÍÜί ²ÑÒÎв¯

Íàâ÷àëüíèé ð³ê ïî÷àâñÿ ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó, à âæå â³äîì³ ïåâí³ çì³íè ó âñòóïí³é êàìïàí³¿. Çîêðåìà Çîêðåìà,, ÷åðåç ªâðî2012 âîíà áóäå êîðîòøîþ, í³æ çàçâè÷àé. ÇÍÎ òåæ îá³öÿº «ñþðïðèçè». Êð³ì òîãî, âèùó îñâ³òó ÷åêàþòü ðåôîðìè Першого листопада в Україні почалась реєстрація на пробне ЗНО. Вона триватиме до кінця місяця. Саме ж тестування призначене на 24 та 31 березня наступного року. Як і минулоріч, за пробні іспити абітурієнтам доведеться заплатити по 84 гривні. Справжнє тестування Ó ïðîåêò³ Çàêîíó ïðî âèùó îñâ³òó, ÿêèé ðîçãëÿíóëè ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ безкоштовне. Реєструваíà ²²² Âñåóêðà¿íñüêîìó ç'¿çä³ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè, тися на нього можна у люº çì³íè â îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ ð³âíÿõ: тому-березні, а складати ; ñêàñîâàíî äèïëîì ñïåö³àë³ñòà, іспити - десь із 14 травня до ; çàì³ñòü àñï³ðàíò³â ââåäåíî ñòóï³íü äîêòîðà ô³ëîñîô³¿, 7 червня 2012 року з інтер; áàêàëàâð³â òåïåð çìîæóòü âèïóñêàòè ñïåö³àë³çîâàí³ валом 2-3 дні. Остаточні äèðåêòîð Äí³ïðîïåòêîëåäæ³. дати визначать 1 грудня. ðîâñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî У 2012-му випускники обов’язковим для тих, хто öåíòðó îö³íþâàííÿ Вони з’являться на офіційному сайті Українського матимуть змогу скласти вирішить стати політоло- ÿêîñò³ îñâ³òè: центру оцінювання якості тест із всесвітньої історії. гом, істориком або подасть - Áàëè çà ÇÍÎ íå çì³íèëèñÿ: Сертифікат на нього буде документи на спеціальність íå ìåíøå 140 çà ïðîô³ëüíèé освіти. «Міжнародні відносини». ïðåäìåò òà íå ìåíøå 124 çà ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ Від абітурієнта всі виші íåïðîô³ëüí³. ijéñí³ òàêîæ вимагатимуть тільки серти- ñåðòèô³êàòè ïîïåðåäí³õ фікат з української мови та ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 2008-ãî. çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè літератури. Інші 9 предме- Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè: тів (математика, хімія, біо- ¿õíþ êîìá³íàö³þ. Âèïóñêíè- Ó ïðîåêò³ Çàêîíó ïåðåäáà÷åíî çì³íè ó âèçíà÷åíí³ âèø³â äëÿ логія, фізика, географія, іно- êè, ÿê³ çàê³í÷èëè øêîëó äî çäîáóòòÿ ñòàòóñó íàö³îíàëüíèõ. Íàö³îíàëüíèì âóçàì ââàæàòèземна мова тощо) - на вибір, 2007 ðîêó, ìàþòü ïðàâî ìåòüñÿ òîé, ÿêèé ìຠàêòèâíå ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî, залежно від напряму чи спе- çäàâàòè àáî ÇÍÎ, àáî ³ñïèòè âèñîêèé ð³âåíü âèêëàäàííÿ, à âèêëàäà÷³ âåäóòü àêòèâíó ціальності. â óí³âåðñèòåò³. íàóêîâî-ïîøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü. Çàêëàä ìîæóòü ³ ïîçáàâèòè Також складено перелік ñòàòóñó íàö³îíàëüíîãî, ÿêùî â³í íå â³äïîâ³äຠíàâåäåíèì платних послуг, які надава- можна буде організовувати íîðìàì. Àëå öå äóæå ñêëàäíà ïðîöåäóðà. тиме вуз. Підготовчі курси без дозволу Міносвіти.

ÐÅÔÎÐÌÀ ÂÈÙί ÎѲÒÈ

ÌÀÐÈÍÀ ÃÎÐÁÅÍÊÎÕÂÀÑÒÓÍÎÂÀ,

²ÊÒÎÐ ÃÎÐß×ÅÂ,


р1

ЖИТТЯ РЕГIОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

- Всегда был и остаюсь сторонником максимальной открытости, поэтому решил ввести традицию ежегодной отчетности городского головы перед общественностью. Перед избирательной кампанией прошлого года под моим руководством была разработана программа развития нашего города до 2015 года. Мы обсудили ее на встречах с трудовыми коллективами, жителями микрорайонов, представителями общественных организаций. В результате в программу были внесены все значимые пожелания криворожан. Она не случайно называется Народной. Впервые в решении многих задач Кривой Рог находит полное понимание в Администрации Президента, правительстве, облгосадминистрации, облсовете. В результате конструктивного взаимодействия нам удалось вывести Кривой Рог в число лидеров социально-экономического развития не только Днепропетровщины, но и Украины в целом. Впервые за долгое время бюджет был принят до начала нового бюджетного года. Также впервые в нем заложен принцип концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития. Это позволило нам уже на стадии планирования заложить интенсивный рост по важнейшим показателям. На реконструкцию и строительство социально значимых для города пусковых объектов в этом году направлено 207 млн. грн., привлечено из госбюджета в 4,4 раза больше, чем в прошлом году средств - 38 млн. грн. В развитие экономики города привлечено на 40% больше капитальных инвестиций - 2,31 млрд. грн. По всем основным показателям бюджета мы идем с перевыполнением плана.

«Ìû - ñòîðîííèêè ñèñòåìíîãî, ïëàíîìåðíîãî ïîäõîäà â ðàáîòå. Ïðèìåðîì ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà äî 2015 ãîäà. Ïîäãîòîâëåíî áîëåå 500 ïðîåêòîâ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ».

ПРО РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

системами доочистки питьевой воды. Значительно улучшено и качество воды, поставляемой в систему городского водоснабжения. Город приводится в порядок. Результат этой работы сегодня виден не только криворожанам, но и гостям города. Что подтвердил и всеукраинский конкурс, по итогам которого Кривой Рог вошел в число самых благоустроенных городов страны.

ПРО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - Еще одна крайне важная задача - повышение эффективности работы городского хозяйства. Устаревшие котельные работают недостаточно эффективно. Из-за изношенности трубопроводов потери тепла достигают 50%. Был разработан и успешно реализуется комплекс мер по повышению энергоэффективности. Проведенная модернизация позволила в отопительном сезоне 2010-11 г. сэкономить 12 млн. кубометров природного газа, 36,6 млн.квт/ч электроэнергии и 9,6 тыс. Гкал тепловой энергии. В результате сэкономлено 86,5 млн.грн. Сейчас разрабатывается долговременная комплексная программа по оптимизации системы теплоснабжения Кривого Рога.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íà æèòëîâèõ ìàñèâàõ Ñîöì³ñòî òà ÁÀÌ çðîñòóòü òàðèôè íà òåïëîåíåðã³þ. Ïîêè ùî öå òîðêíåòüñÿ ëèøå ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é. Óæå ðîçðîáëåíî ïðîåêò ð³øåííÿ ì³ñüêâèêîíêîìó ùîäî öüîãî ïèòàííÿ. Çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ïîâ`ÿçàíå ç òèì, ùî «Äí³ïðîàçîò» âèðîáíèê òåïëîíîñ³ÿ ï³äâèùèâ ö³íè íà òåïëî.

счастье у памятника легендарному основателю города казаку Рогу, который был открыт весной этого года.

ПРО УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ - Коротко скажу о нескольких уникальных объектах, которые строятся в городе. В этом году финансирование строительства перинатального центра было увеличено в 5 раз от ранее запланированного и составило 29 млн. грн. Еще 14,5 млн. грн. направлено на закупку оборудования. Мы планируем ввести этот крайне значимый для нашего города объект уже в декабре.

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÁÅÑÏÐÅÖÅÄÅÍÒÍÀß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

- Благодаря поддержке руководства страны и области была принята и реализуется беспрецедентная по своим В Кривом Роге ведется масштабам долгосрочная строительство БАК-лаборатопрограмма по решению эколории для повышения качества гических проблем Кривбасса. диагностики. Создается Центр Она является рекордной в испо контролю за качеством летории независимой Украины карственных препаратов. не только по объемам инвесВ рамках проводимой ретирования, которые до 2022 формы здравоохранения негода составят почти 11 давно были зарегистрированы млрд.грн., но главное – по итотри Центра первичной медиговым показателям. Такой ко-санитарной помощи. В важнейший из них, как выбросравнении с сегодняшними сы вредных веществ в атмосполиклиниками в них предуферу - до 2015 года снизится смотрено многократное увелиболее чем на треть. Уже в этом чение средств на прием пацигоду их удалось уменьшить ента (с 4 копеек до 3 гривен). на 9%. ПРО НОВЫЕ Всего таких центров в городе Кривой Рог стал первым ТРАДИЦИИ будет организовано семь. городом в Украине, где все пи- Долгое время мы выделяПри них создадут широкую щеблоки соцучреждений (детлись в основном промышлен- амбулаторную сеть, что значиских садов, школ, больниц) ным потенциалом. В этом тельно упростит криворожаоборудованы современными году появились новые тради- нам доступ на прием к врачу. ции. Уникальный для УкраиСовсем недавно открыли ны комплекс светомузыкаль- один из самых современных в ных фонтанов, самые большие Украине городской Центр за«Ôèíàíñèðîâàíèå ðåìîíòà, ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ äîðîã в мире цветочные часы - это нятости. Успешно реализуется áûëî óâåëè÷åíî áîëåå ÷åì â òðè ðàçà - äî 82 ìëí. ãðí. Îòðåìîíто, чем сегодня гордятся кри- проект «Открытая власть». òèðîâàíà è âíîâü ïîñòðîåíà 361 òûñÿ÷à ì2 äîðîæíîãî ïîëîòíà. ворожане. Самый большой объем услуг  äàëüíåéøåì ïëàíèðóåòñÿ åùå áîëüøå óâåëè÷èòü îáúåì ðàáîò è Доброй традицией у моло- в Украине оказывает наш муñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà âíóòðèêâàðòàëüíûõ äîðîãàõ». доженов стала фотография на ниципальный центр.

ÄÎÐÎÃÈ ÃÎÐÎÄÀ

ÒÅÏËÎ ÏÎÄÎÐÎÆ×Àª

ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

Для меня крайне важными являются социальные составляющие. Так, на 15,6% выросла среднемесячная зарплата по городу. Сегодня она уже превышает 3100 гривен. Это на 16,3% больше, чем по области и почти на 25% больше, чем по Украине. Достигнут крайне низкий уровень безработицы в 1,09%. Нам удалось наладить конструктивное сотрудничество с руководителями всех крупнейших предприятий города, подписаны и успешно реализуются договоры о социальном партнерстве. Мы вместе смогли дополнительно направить 45,5 млн. грн. на развитие города.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÌÛ ÍÀËÀÄÈËÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ ÃÎÐÎÄÀ

ПРО СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ

ÍÎÂÈÍÈ

Êðèâîé Ðîã - ãîðîä-ëèäåð Âîñüìîãî íîÿáðÿ èñïîëíèëñÿ ðîâíî ãîä ñ òîãî ìîìåíòà, êàê Þðèé Âèëêóë îôèöèàëüíî âñòóïèë â äîëæíîñòü ãîðîäñêîãî ãîëîâû Êðèâîãî Ðîãà. Âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ ìýð âûñòóïèë ïåðåä ãîðîæàíàìè ñ îò÷åòîì î âûïîëíåííîé ðàáîòå

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÀÂÀÐ²ß ÍÀ ÏÅÐůÇIJ 15 ëèñòîïàäà, ââå÷åð³, íà ðåãóëüîâàíîìó çàë³çíè÷íîìó ïåðå¿çä³ ïåðåãîíó Ìèëîðàä³âêà-Êóäàø³âêà âîä³é ëåãêîâîãî àâòî «Ðåíî», ïîðóøóþ÷è Ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó, âè¿õàâ íà ÷åðâîíèé ñèãíàë ñâ³òëîôîðà ³ ç³òêíóâñÿ ç ëîêîìîòèâîì. Ó ðåçóëüòàò³ ÄÒÏ çàãèíóëè âîä³é àâòî é ïàñàæèðêà. Ùå îäíó ëþäèíó ç òÿæêîþ òðàâìîþ äîñòàâèëè â ðàéîííó ë³êàðíþ Ùîðñüêà. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.

ÞÐ’¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎÔÎÐÌËßÉÒÅ ÑÓÁÑÈÄ²Þ Ôàõ³âö³ ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó ïðîäîâæóþòü ïðèéìàòè äîêóìåíòè íà ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é íà òâåðäå ïàëèâî ï³ä ÷àñ íèí³øíüîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Çâåðòàéòåñü çà òåëåôîíîì 5-15-61.


р2

6 МИРСЬКI СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277)

ÍÅØÒÀÒÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

Ñïàñòè «Ôîáîñ». Ìèññèÿ âûïîëíèìà? ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ

ÐÅÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ Â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà «Ñåìüÿ äëÿ ðåáåíêà» ôîíä Ðèíàòà Àõìåòîâà «Ðàçâèòèå Óêðàèíû» ïðèîáðåë 6-êîìíàòíóþ êðóïíîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó äëÿ ñåìüè Êóêñîâûõ èç Äíåïðîäçåðæèíñêà äëÿ ñîçäàíèÿ äåòñêîãî äîìà ñåìåéíîãî òèïà. Ñóïðóãè Êóêñîâû óæå 3 ãîäà âîñïèòûâàþò ïðèåìíûõ äåòåé, ðîäèòåëè ïðîøëè îáó÷åíèå è îôîðìëÿþò äîêóìåíòû åùå íà ÷åòâåðûõ äåòåé. Íàïîìíèì: â àâãóñòå Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä Ðèíàòà Àõìåòîâà «Ðàçâèòèå Óêðàèíû» ïðèîáðåë â Êðèâîì Ðîãå äîì äëÿ ñîçäàíèÿ äåòñêîãî äîìà ñåìåéíîãî òèïà ñåìüè Ñîêîëåíêî.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÍÀ-ÃÎÐÀ - ÄÂÀ ÌÈËËÈÎÍÀ Øàõòà èì. Ãåðîåâ êîñìîñà (ÏÀÎ «ÄÒÝÊ «Ïàâëîãðàäóãîëü») âûäàëà íà-ãîðà 2 ìëí. òîíí óãëÿ. Ýòîò ïîêàçàòåëü äîñòèãíóò íà äâå íåäåëè ðàíüøå, ÷åì â 2010 ãîäó. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ôàêòè÷åñêàÿ äîáû÷à íà ïðåäïðèÿòèè â ýòîì ãîäó ïðåâûñèò 2,4 ìëí. òîíí. ○

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÊ

ÒÅÏËÎ Â ÑÀÄÀÕ Ñ ïðîâåðêîé â íåñêîëüêèõ äåòñêèõ ñàäàõ ïîáûâàë ãîðîäñêîé ãîëîâà Àëåêñàíäð Êîïûòîâ. Îí èíòåðåñîâàëñÿ, òåïëî ëè â äîøêîëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Óâèäåííûì è óñëûøàííûì ãîñòü äîâîëåí. ×òî êàñàåòñÿ ïðîáëåì, òî äåòñêèé ñàä «Ñêàçêà» òðåáóåò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà êðûøè. Ãîðîäñêîé ãîëîâà âçÿë ýòîò âîïðîñ ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü è ïîîáåùàë âìåñòå ñ äåïóòàòàìè ãîðñîâåòà íàéòè äåíüãè íà ðåìîíò. Ñðåäè ïîçèòèâîâ - íåäàâíî óñòàíîâëåííûå â äåòñêèõ ñàäàõ ôèëüòðû î÷èñòêè ïèòüåâîé âîäû. ○

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ

ÍÎÆÅÂÎÉ ÁÎÉ Â îáëàñòíîì öåíòðå çàâåðøèëîñü îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Óêðàèíû òàíòî-äçþöó (ñïîðòèâíûé íîæåâîé áîé).  ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè 22 ñïîðòñìåíà èç Óêðàèíû è Ðîññèè. Ïîáåäó â ÷åìïèîíàòå îäåðæàë ïðåäñòàâèòåëü äíåïðîïåòðîâñêîãî ñïîðòèâíîãî êëóáà «Àðíèñ-Äíåïð» Äìèòðèé Ìåëüíèêîâ. Ïîáåäèòåëþ 37 ëåò, èç íèõ 17 îí çàíèìàåòñÿ ðàçíûìè âèäàìè åäèíîáîðñòâ.

«ÎÊÍλ ÇÀÊÐÎÅÒÑß Â ÍÀ×ÀËÅ ÄÅÊÀÁÐß

Ðîññèÿíå íå òåðÿþò íàäåæäó âîçîáíîâèòü ìèññèþ àâòîìàòè÷åñêîé ñòàíöèè «Ôîáîñ-Ãðóíò», çàïóùåííîé 9 íîÿáðÿ óêðàèíñêîé ðàêåòîé-íîñèòåëåì «Çåíèò-2SÁ», íî íå âûøåäøåé íà ðàñ÷åòíóþ îðáèòó ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ Спустя пять дней после неудачного запуска станции, которую отправили к Фобосу, чтобы взять на этом спутнике Марса пробы грунта, глава космического ведомства РФ Владимир Поповкин дал интервью прессе. Он рассказал о мероприятиях по спасению космического аппарата и опроверг слухи о том, что 25 ноября станция взорвется при встрече с Землей. По словам руководителя «Роскосмоса», «Фобос-Грунт» будет летать на орбите до января включительно, но «окно», когда станция может выполнить свою миссию, закроется в первых числах декабря. Поэтому, если до этого времени специалисты не перепрограммиру-

ÀÏÏÀÐÀÒ ÎÖÅÍÈËÈ Â 165 ÌËÍ. ÄÎËËÀÐÎÂ ют станцию и не включат ее маршевую двигательную установку, чтобы вывести на отлетную к Марсу орбиту, «Фобос-Грунт» можно считать потерянным. По словам Владимира Поповкина, 7,5 тыс. тонн топлива станции в алюминиевых баках не угрожают землянам, поскольку будут уничтожены при входе в плотные слои атмосферы. Тем не менее, такая перспектива для исследователей космоса крайне нежелательна, ведь ранее

ÔÎÁÎÑ - ÎÑÒÀÒÊÈ ÄÐÅÂÍÅÉ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÀÍÖÈÈ?

стоимость аппарата двигательной устаоценивалась более чем новке. Поэтому в настоящее время «Фов 165 млн. долларов. бос-Грунт» облетает ТАЙНЫ СПУТЗемлю по нештатной НИКА КРАСтраектории и связь с НОЙ ПЛАНЕТЫ ним длится считанНапомним, что ав- ные минуты, которых томатическую стан- явно недостаточно, цию отправили к спут- чтобы протестировать нику Красной плане- системы и дать им ноты 9 ноября с космод- вые команды. рома Байконур. При Сейчас к усилиям этом украинская раке- по спасению «Фобоста «Зенит-2SБ» успеш- Грунта» приковано но выполнила свою внимание людей в сапрограмму: две ступе- мых разных уголках ни ракеты отработали земного шара. Миссия штатно и вывели стан- российской станции цию на опорную орби- уникальна, на ее борту. А вот дальше слу- ту находится оборудочилось непредвиден- вание, изготовленное ное. По неизвестным десятком стран, в том причинам система уп- числе Украиной. Кроравления не выдала ме того, «Роскосмос» команду на первое явно неспроста отправключение маршевой вил аппарат к марси-

анскому спутнику для взятия проб его грунта. В последнее время в прессе и Интернете появилось много информации об искусственном происхождении Фобоса. Так, например, по расчетам выдающегося советского астронома и астрофизика Иосифа Шкловского, Фобос должен быть полым изнутри. Он же в 1959 г. выдвинул гипотезу о том, что спутник Марса может быть огромной, 26 км в поперечнике, полой стальной сферой. Еще дальше пошел американский уфолог, бывший сотрудник НАСА Ричард Колфилд Хогланд, который считает, что Фобос - не что иное, как древняя космическая станция, а точнее то, что от нее осталось после войны, уничтожившей жизнь на Марсе. Интригу этим фантастическим гипотезам добавляет то, что США и СССР потеряли уже несколько аппаратов, направленных для изучения Фобоса. Неужели и сейчас раскрытие тайны спутника Красной планеты откладывается?

ÍÎÐÂÅÆÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ

Ýêîëîãèè â ïîìîùü, áèçíåñó íà ïîëüçó ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

15-16 íîÿáðÿ Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òîðãîâîïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà (ÄÒÏÏ) è Íîðâåæñêîå îáùåñòâî äèïëîìèðîâàííûõ ïðîôåññèîíàëîâ â íàóêå è òåõíèêå ÒÅÊÍÀ çàâåðøèëè ñîâìåñòíûé îáðàçîâàòåëüíûé ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò «×èñòîå ïðîèçâîäñòâî è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü (×ÏÝÝ). Íîðâåæñêàÿ ìîäåëü» Подведению итогов предшествовало двухлетнее обучение. За это время 47 участников, представляющих более 20 предприятий из Днепропетровска, Днепродзержинска, Павлограда, Новомосковска, Кривого Рога разработали и защитили энергосберегающие проекты. Они получили специальные сертификаты ТЕКНА, подтверждаю-

щие их экологическую грамотность, умение оптимизировать расходы и экономить бюджеты своих предприятий. ДТПП, «обкатав» проект, создала еще одну услугу, практически инновационный продукт, и получила право распространять его в сфере своего влияния. Тем самым заложен важный камешек в решении

задачи, поставленной губернатором Александром Вилкулом, по улучшению экологической ситуации в Днепропетровской области. На финальной сессии слушатели представят варианты решения экологических проблем на своих

предприятиях. Проекты, которые окажутся одновременно экономически выгодными и экологически эффективными, получат льготное кредитование от НЕФКО. Бороться за представленную возможность будут представители Днепропетров-

ского монтажного техникума, ОАО «Синельниковская теплоизоляция», ООО НПП «БАЕР», ПАО «Бром», ООО «Тепличный комбинат «Днепровский», ЗАО «Днепропетровский комбинат пищевых концентратов», ЗАО «Днепротяжмаш», ЧМП «Алеко».


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

ÏÎÄÎÐÎÆÓÂÀÒÈ ÁÅÇÏÅ×ÍÎ

Íàðêîòèêè íiêóäè íå ¿äóòü ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕ²Í

Íàðêîòîðã³âö³, êóð’ºðè ³ âèðîáíèêè íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â çàâæäè áóëè ïðåäñòàâíèêàìè îäí³º¿ ç íàéá³ëüø ðèçèêîâàíèõ çëî÷èííèõ «ïðîôåñ³é». Îñòàíí³ì ÷àñîì óêðà¿íñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ ñóòòºâî óñêëàäíèëè ¿ì øëÿõ äî ëåãêî¿ íàæèâè. Âàæëèâó ðîëü ó áîðîòüá³ ç³ çëîâìèñíèêàìè â³ä³ãðàþòü ñï³âðîá³òíèêè â³ää³ëó áîðîòüáè ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòèê³â ÌÂÑ Óêðà¿íè íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³. Ïðî ùîäåííó ïðàöþ ³ íàéá³ëüø ðåçîíàíñí³ çàòðèìàííÿ ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê â³ää³ëó, ï³äïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ ³òàë³é Ðóäèé

Уже в цьому році працівникам відділу вдалося виявити у пасажирських поїздах Придніпровської залізниці близько 750 фактів незаконного обігу наркотичних засобів, при цьому близько сотні випадків пов’язано безпосередньо зі збутом наркотиків. «Більшість затримань здійснюється після детальної попередньої роботи, - розказав Віталій Рудий журналістам. - Багатьох наркокур’єрів

ми відстежуємо місяцями. Завдяки досвіду вже знаємо, які п а с а жирські поїзди є найбільш криміногенними, їм приділяємо особливу вагу». За словами начальника відділу, найпопулярніші в українських наркоманів - макова соломка, марихуана й амфетамін. Втім, по-

ÄÅßÊÈÕ ÊÓÐ'ªÐ²Â ²ÄÑÒÅÆÓÞÒÜ Ì²ÑßÖßÌÈ

яку суму розраховував отримати наркоторговець після відвідування Криму. Як свідчать працівники відділу, інколи навіть дивуєшся нахабству нарковиробників. Так, за допомогою ВБНОН на

трапляють на територію України й інші, більш «елітні» наркотичні засоби. «З Європи в нашу країну нелегально завозять «екстазі» та кокаїн, з Азії - героїн. Але нам вдається перешкоджати збуту і затримувати торгівців, каже Віталій Рудий. - Зокрема, влітку був затриманий «азіатський гість», який

Â˲ÒÊÓ ÇÀÒÐÈÌÀËÈ «ÃÎÑÒß», ÙÎ Â²Ç ÃÅÐÎ¯Í віз на молодіжний фестиваль «Казантип» 300 грамів героїну. Сьогодні ціна грама цього наркотика складає близько 150 доларів. На великому молодіжному фестивалі його вартість може подвоїтись. Тож уявіть,

Придніпровській залізниці в цьому році поблизу Сімферополя було викрито агрофірму, яка щедро засіяла 52 га землі марихуаною. За підрахунками, це майже 72 тисячі кущів і близько 800 мільйонів гривень чистого прибутку.

Âèáóõ çàáðàâ æèòòÿ ëþäèíè Ó í³÷ íà ñåðåäó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñòàëàñü íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ - â öåíòð³ ì³ñòà ïðîãðèìiâ âèáóõ, âíàñë³äîê ÿêîãî çàãèíóëà ëþäèíà У середу одразу після опівночі до чергової частини Дніпропетровського міського управління міліції надійшло повідомлення про вибух, який стався біля Центрального універмагу. Правоохоронці, виїхавши на місце пригоди, встановили, що незадовго до цього до зупин-

ки трамвая №1 під’їхав легковий автомобіль. За кермом знаходився власник автівки, мешканець обласного центру 1984 року народження. Його пасажиром був 27-річний дніпропетровець. Останньому стало зле, тож він вийшов з машини, підійшов до ближнього кіоска і придбав пляшку води. Після цього молодик наблизився до бетонної урни на зупинці. У цей час і пролунав вибух невстановленого вибуВнаслідок подiї хового пристрою. зазнали пошкоджень Молодий чоловік зафасади будівель Ценгинув на місці. трального універмагу та ТРЦ «Європа». Мешканці центральних вулиць розповіда-

×ÎËÎÂ²Ê ÇÀÃÈÍÓ ÍÀ ̲ÑÖ²

ÍÎÂÈÍÈ ÌÀËÅÍÜÊÀ ÇÀÐÓ×ÍÈÖß

ÄÈÒÈÍÀ ÀÁÎ ÁÓÄÈÍÎÊ Äâîð³÷íà äèòèíà ìàëà ñòàòè äëÿ æ³íêè ³ç Íîâîìîñêîâñüêà òà ¿¿ íåïðàöþþ÷îãî áàòüêà, ãðîìàäÿíèíà îäí³º¿ ³ç ñóñ³äí³õ êðà¿í, çàïîðóêîþ îòðèìàííÿ æèòëà. Ñòàíå æ ïåðåïóñòêîþ çà ´ðàòè. Âîíè âèêðàëè äî÷êó â ìåøêàíêè Êðèâîãî Ðîãó òà âèìàãàëè ó ÿêîñò³ âèêóïó ïðèäáàòè ¿ì áóäèíîê, ³íàêøå ä³â÷èíêó âèâåçóòü â ³íøó êðà¿íó. Ìàòè çâåðíóëàñÿ äî ì³ë³ö³¿. Íàðàç³ äâiéöþ çàòðèìàíî, âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. ijâ÷èíêó ïîâåðíóëè äîäîìó. ○

ÔÀÒÀËÜÍÈÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ

ÂÈÕÎÂÓÂÀ ²Ä²ÄÓÂÀ×À Îõîðîíåöü îäíîãî ³ç ñóïåðìàðêåò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà çàòðèìàâ â³äâ³äóâà÷à çà ñêîºííÿ êðàä³æêè ³ âèð³øèâ ðîç³áðàòèñÿ. Çàê³í÷èëîñÿ âñå òèì, ùî ÷îëîâ³ê â³äáèâ ïîêóïöþ ëåãåí³ òà çëàìàâ éîìó ðåáðà. Òîé äåÿêèé ÷àñ íàìàãàâñÿ ë³êóâàòèñÿ ñàìîñò³éíî, à êîëè çâåðíóâñÿ äî ë³êàðí³, áóëî âæå çàï³çíî. Ïîáèòèé ïîìåð.

ÕÈÒÐÀ «ÁÓÕÃÀËÒÅв߻

ÇÌÅÍØÈËÈ ÂÀÐÒ²ÑÒÜ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìèòíèöÿ ïîðóøèëà êðèì³íàëüíó ñïðàâó ùîäî ââåçåííÿ òåðìîïëàâêîãî êëåþ çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ. Îäíå ç óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ³ìïîðòóâàëî áðèòàíñüêèé êëåé âàãîþ 20 òîíí íà ñóìó 328 òèñ. ãðí. Ïðèíàéìí³ òàê³ öèôðè çàçíà÷åí³ ó ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíòàõ. Äåøåâèçíà òîâàðó âèêëèêàëà ï³äîçðó â ìèòíèê³â, ³ íåäàðìà. Ñïðàâæíÿ âàðò³ñòü, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, íàñïðàâä³ ñêëàëà ïîíàä ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü.

ÑÌÅÐÒÎÍÎÑÍÀ ÓÐÍÀ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ÒÅÐÎÐÈÑÒÊÀ

ÓÑÒÀÍÎÂÈËÀ «ÐÅÊÎÐÄ»

ÏÎØÊÎÄÆÅÍÎ ÔÀÑÀÄÈ ÁÓIJÂÅËÜ ють, що опівночі почули звук, більш подібний до гуркоту. Одразу було порушено кримінальну справу за навмисне вбивство, однак зго-

дом прокурор області виніс постанову про перекваліфікацію складу злочину за ознаками ч.3 ст. 258 КК (терористичний акт).

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒ², ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÌÈÒÍÈÖ², ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÄÀI ÃÓ ÌÂÑ Â ÎÁËÀÑÒI

×îòèðè «ì³íóâàííÿ» çà äîáó - òàêå ñóìí³âíå äîñÿãíåííÿ íàëåæèòü 18-ð³÷í³é ìåøêàíö³ Ïîëòàâùèíè. Ñïî÷àòêó âîíà ïîäçâîíèëà äî ñòîëè÷íèõ ïðàâîîõîðîíö³â, çàÿâèâøè ïðî âèáóõ³âêó ó ÃÓÌÂÑ â Êèºâ³. Ïîò³ì çàéíÿëàñÿ ³íøèìè ì³ñòàìè, ïîâ³äîìèâøè ïðî ì³íóâàííÿ çàë³çíè÷íèõ âîêçàë³â Æèòîìèðà, Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ѳìôåðîïîëÿ. ̳ë³ö³¿ äîâåëîñÿ åâàêóþâàòè ê³ëüêàñîò ëþäåé. Îñîáó «òåðîðèñòêè» âñòàíîâèëè çà ê³ëüêà ãîäèí. ijâ÷èíà ïåðåáóâຠíà îáë³êó ó ïñèõ³àòðà. Ïðîòè íå¿ ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

20.00 20.30 20.35 21.35 00.45

УТ1

«Подробности» «Спорт в Подробностях» Т/с «Девичья охота» Т/с «На солнечной стороне улицы» «Позаочі»

9 КАНАЛ

ИНТЕР 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Генеральская внучка» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка; невским» 14.35 Д/с «Детективы» 15.15 «Судебные дела» 16.10 «Жди меня» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо»

Вівторок, 22 листопада УТ1 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 Свет 10.00 «Легко быть женщиной» 11.00 КЛИП ДПКЕ; 2011 г. Нидерланды 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.15 Желаем счастья 12.35 Темный силуэт 12.45 Х/ф «Васса» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.45 Х/ф «До свидания, мальчики» 17.15 Т/с «Справедливые» 19.10 Вечер памяти Н.Яремчука 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс;минус 21.30 Мир спорта 21.40 221 22.00 221. Неделя 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Генеральская внучка» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка; невским» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.35 Т/с «Девичья охота» 21.35, 00.05 Т/с «На солнечной стороне ули цы» 23.45 Д/с «Моя страна»

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Железный человек. При ключения в броне» 07.15, 07.40 М/с «Бэн 10» 08.00, 17.00 Новости 9 канала 08.30 «lady drive» 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час Пик»

11.10, 11.55 «Ударная сила» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00 «Гениальный сыщик» 16.00 «Дело особой важности» 18.00 «Улетное видео по;русски» 18.30, 21.10 «Про Лигу Чемпионов».Прямой эфир 18.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. ЦСКА; ЛИЛЬ. Прямая трансляция 21.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Манче; стер Юнайтед ; Бенфика Прямая транс; ляция 23.35 «Про Лигу Чемпионов». Обсуждение всех матчей игрового дня 00.20 «Обзор игрового дня Лиги Чемпионов» 01.00 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Наполи ; Манчестер Сити Прямая трансляция 02.50 Т/с «Гении мести3» 03.35 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.50 Х/ф «Далекий голос кукушки» 04.55 Х/ф «Жменяки»

11 КАНАЛ 06.05 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.45 Kids’ Time 06.50 «Подъем» 06.55 М/с «Баробоскины» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.40 «Звездные мамы» 08.10 «Ваш адвокат» 08.25 «Украинские традиции» 09.10, 23.50 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 19.45 Т/с «Папины дочки» 12.00 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска2» 14.55 «Мой малыш» 15.25 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Teen Time 16.00 Т/с «Джоуи» 17.00 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55, 22.00 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Музыкальный цикл «Злагода, що співає!», 3 с. 21.00 «Васильевский остров» 22.50 Новый взгляд

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Тимон и Пумба» 10.00, 17.45 «Семейные мелодрамы» 10.55, 18.35 «Не ври мне ; 2» 11.50 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности» 13.45, 01.30 Т/с «Манна небесная» 14.40 «Мой сможет» 16.00 «Мама в законе» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны»

21.15 «Меняю жену ; 4» 22.30 «Деньги» 23.50 Х/ф «Охранник»

СТБ 07.55, 14.50 «Необъяснимо, но факт» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.45 Х/ф «Укрощение строптивого» 13.45, 19.05 «Экстрасенсы ведут расследова; ние» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 20.10 «Свадебные битвы» 22.40 «Правила жизни» 23.40 Т/с «Доктор Хаус» 00.40 Т/с «Адвокат»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «IQ» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я ; путешественник» 09.15 «Слава и боль» 09.45 «В дороге» 10.05 «Кулинарный преферанс» 10.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 11.00 «Семейные драмы» 12.00 «Волшебник Изумрудного города» 12.30 «МWПарад» 13.30 «Изюминка» 14.00 Х/ф «Тени прошлого», 7 с. 15.00 «Дело моей жизни» 16.00 «Вполне естественно» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Погляд» 20.00 «Громкое дело» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автоэксперты» 21.30 «Совет безопасности» 21.45 «Ты сможешь!» 22.00 «Жадность» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Т/с «Фаталисты» 00.20 Х/ф «Сталкер»

ICTV 07.40 Деловые факты 07.50 Ты не поверишь! 08.45, 12.45, 22.55 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.20 Спорт 09.30, 19.25, 01.25 Чрезвычайные новости 10.35, 16.40 Т/с «Мент в законе» 12.35, 13.00 Анекдоты по;украински 13.20 Comedy Club 14.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 18.45 Факты. Вечер

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

11.25 11.55 13.15 19.15 21.10 22.40 00.20

Сх. 07.23 Зах. 16.05 Трив. дня 09.02 22.25 Т/с «Такси» 23.10 Х/ф «Смерти вопреки»

TET 07.00, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.30 М/с «Пукка» 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 Косметический ремонт 10.30 Comedy Woman 11.25 Женская лига 11.55 Т/с «Хор» 12.45 Твою маму! 13.15 Маша и модели, 61 с. 13.55, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.55 Дом;2 16.45, 19.50, 21.10 Т/с «Универ» 18.10 Маша и модели, 62 с. 20.45, 23.50 Т/с «Реальные пацаны» 21.35 Т/с «Закрытая школа» 22.30 Т/с «Дневники Темного» 23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 00.20 Дом;2. Спецвыпуск 00.45 До рассвета

51 КАНАЛ 07.00, 15.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечки на», 1 с. 11.55 Х/ф «Василий Буслаев» 14.20 М/ф 15.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечки на», 2 с. 16.50 Пенсионный фонд информирует 17.30 Д/ф «Отдых на пять звезд» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 18.30, 23.20 Тема дня 19.40 «Власть: Доступно и откровенно» 20.15 Днепропетровщина презентует 21.05 Советы доктора Евтушенко 22.05 Концерт Анжелики Агурбаш

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.15, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор;ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.55 «Портреты» с Сергеем Дорофеевым 23.30 «Территория закона»

Телемагазин Х/ф «Вечный зов» Х/ф «Профессия следователь» Х/ф «Кубанские казаки» Х/ф «Вертикаль» Х/ф «Освобождение» Х/ф «Андрей Рублев»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.55 «Поле чудес» 16.55, 01.05 Т/с «Предел желаний» 18.35 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Фурцева» 22.40 «Судьба на выбор» 23.50 «Познер» 00.55 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Пятницкий» 10.00 Х/ф «Глухарь в кино» 12.00 Дорожный патруль 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 22.15 Х/ф «Смертельная гонка» 00.20 Х/ф «Пещера»

06.00 Саундтреки 06.30 Мультфильм СССР 08.50 Х/ф «Запомните меня такой» ○

27 КАНАЛ

НТВМИР

05.45, 10.10 Твой хит 06.00 Журфикс 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.40 24 часа Бизнес 07.20, 16.20, 18.25, 20.10, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.25 «Життя зі знаком +» 07.50, 19.55 М/ф 08.00 Экспедиция вокруг света. три в одном 09.00, 20.50 Хит;парад дикой природы 11.20 Красивейшие острова мира 12.15 Взгляд в будущее 15.45 «Здоровый способ жизни» 16.25 М\ф 16.35 Х/ф «Эль Сид» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.15 Сильные мира сего 21.50 Детство в дикой природе 23.20 СHATRIX

ENTER

Іменинники дня: МИХАЙЛО, ГАВРИЛО, МАРТА, РАФАЇЛ

03.55 «НТВ утром» 06.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 07.05 «Готовим с Алексеем Зиминым» 07.35, 13.35, 16.35, 02.00 Обзор. Чрезвычай; ное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 10.05 «Русские сенсации» 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом За; кошанским 19.25 Т/с «Пятницкий», 19 с. 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 23.30 Своя игра 00.20 Честный понедельник 01.10 Т/с «Проклятый рай» 02.25 Т/с «Королева Марго», 16 с. 03.25 «Один день. Новая версия»

5 КАНАЛ

НТН

06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.15, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» ○

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.30 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 6 с. 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40 «Правда жизни» 09.10 Х/ф «Выкуп» 11.00, 12.40 Т/с «CSI: НьюЙорк» 13.35 Т/с «Моя граница» 15.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 23.00 Т/с «Закон и порядок» 00.20 Х/ф «Соблазн»

51 КАНАЛ

09.25, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15 «Энергонадзор» 18.45 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Украинские страсти» 23.40 «Автопилот ;тест» 00.25 «Автопилот;новости» 00.35 «Обзор прессы»

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10 «Ян Табачник. «Жизнь на бис» 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Д/ф «Антропология» 11.35 Х/ф «Бег», 2 с. 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но; вости 13.30 Время советов 14.20, 16.50 М/ф 15.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина» 17.30 Д/ф «Отдых на пять звезд» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Советы доктора Евтушенко 22.00 Х/ф «Василий Буслаев»

Зах. 13.37 Сх. 02.11 Остання чв. 18 листопада

TET

07.15 «Автотема» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я ; путешественник» 09.15 «Секретные территории» 10.15 «Чистая работа» 11.00 «Семейные драмы» 12.00 М/с «Мало Корриган 12.30 «Медикус» 13.00 «Культура вкусов» 13.30 «Неизвестная планета» 14.00 Х/ф «Тени прошлого», 6 с. 15.00 «Мистическая Азия» 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Карданный вал» 17.30 «Стелла ; чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «Громкое дело» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 21.50 «Совет безопасности» 22.00 «Независимое расследование с Никола; ем Николаевым» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 Т/с «Фаталисты»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

07.00, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.30 М/с «Пукка» 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 Косметический ремонт 10.30 Comedy Woman 11.25 Женская лига 11.55 Т/с «Хор» 12.45 Твою маму! 13.15 Маша и модели, 60 с. 13.55 Одна за всех 14.25, 16.45, 19.50, 21.10 Т/с «Универ» 14.55 Дом;2 18.10 Маша и модели, 61 с. 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 20.45 Т/с «Реальные пацаны» 21.35 Т/с «Закрытая школа» 22.30 Т/с «Дневники Темного» 23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 23.50 Дурнев + 1 00.20 Дом;2. Спецвыпуск 00.45 До рассвета

34 КАНАЛ

Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.

ICTV

07.20, 14.40 «Необъяснимо, но факт» 08.20, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.20 Х/ф «Медовая любовь» 13.40 «Мистические истории;3» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 19.45 «Экстрасенсы ведут расследование» 20.50 «Куб» 22.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 00.40 Т/с «Доктор Хаус» 01.30 Т/с «Адвокат»

06.05 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.45 Kids’ Time 06.50, 07.40 «Подъем» 06.55 М/с «Баробоскины» 07.15 «Экономика в деталях» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 «Фабрика Зірок;4» 12.55 Т/с «Кадеты» 13.55 М/с «Бэтмен» 14.30 М/с «Маска2» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Джоуи» 16.55 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55, 22.00 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.35 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Т/с «Папины дочки» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.40 Аферисты 23.40 Т/с «Счастливы вместе»

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.15, 13.05, 19.20, 00.55 Спорт 09.25, 13.10 Т/с «Русский дубль» 12.55 На равных 14.15 Х/ф «Охотники за караванами» 18.45 Факты. Вечер 19.25, 01.00 Чрезвычайные новости 20.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 22.45 Свобода слова

СТБ

11 КАНАЛ

01.00 «МWПарад» 01.45 «Тайны мира с Анной Чапман»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.10 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Тимон и Пумба» 09.25 «Смакуємо» 10.00, 17.45 «Семейные мелодрамы» 10.55, 18.35 «Не ври мне ; 2» 11.50, 17.20 «Шесть кадров» 12.25 Х/ф «Синдром Феникса» 16.00 «Мама в законе» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Холостячки. Новая любовь» 22.25 «Иллюзия безопасности» 23.25 «Tkachenko.ua» 00.25 Х/ф «Исполнитель»

06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15, 07.40 М/с «Бэн 10» 08.00 «Днепр;футбол» 08.30 «Алеф ; в наше время» 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час Пик» 11.10 Х/ф «Побег» 13.05 Х/ф «Невезучие» 15.00 «Гениальный сыщик» 16.00 «Дело особой важности» 17.00 «Ударная сила» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 Т/с «Гаишники» 21.10 «Улетное видео по;русски» 21.30 Х/ф «Лига выдающихся джентельме нов» 23.25, 00.15 Т/с «Вспомни будущее» 01.05, 01.50 Т/с «Гении мести3» 02.35 «Секс с Анфисой Чеховой» 03.25 Х/ф «Жменяки» 04.35 Х/ф «За границей боли»

Сх. 07.21 Зах. 16.06 Трив. дня 08.45

Понеділок, 21 листопада 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.40 Найди себя 07.45 Мечты осуществляются 07.50 М/ф 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.30 Атака магии 10.00 «Легко быть женщиной» 10.35 Битва наций 10.55 Шеф;повар страны 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.25 Право на защиту 12.45 Армия 12.55 КЛИП ДПКЕ; 2011 г. Швеция 13.05 Х/ф «Человекневидимка» 14.40 Окно в Америку 15.15, 19.30 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.45 Х/ф «Без свидетелей» 17.20 Т/с «Приключения мага» 19.00 After Live 19.20 221 19.25 Официальная хроника 19.55 Караоке для взрослых 20.40 Сельсовет 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Плюс;минус 21.30 Мир спорта 21.45 Мастера юмора. Тарапунька и Штепсель. 22.25 Контрольная работа 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 01.45 Телеакадемия

Іменинники дня: Зах. 14.04 ІВАН, ОЛЕКСАНДР, ПОРФИРІЙ, Сх. 03.33 МОТРОНА, АНТОНІЙ остання чв. 18 листопада 23.55 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот;новости»

НТН 06.10 «Легенды бандитского Киева» 06.45 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 7 с. 07.55, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 12.40, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.40 Т/с «Близнецы» 15.50 Х/ф «Колье Шарлотты», 1 с. 17.10 Х/ф «Привал странников», 1 с. 18.30 «Речовий доказ» 00.20 Х/ф «Королевская кобра»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.35 Главная дорога 07.05 Русская начинка 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про; исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.35 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 10.05 Т/с «Ещё не вечер». Фильм первый «Черный чемодан» 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.45 «Прокурорская проверка» 18.55 «Говорим и показываем» с Леонидом За; кошанским 19.45 Х/ф «Мавзолей» 21.00 «Сегодня. Итоги» 21.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 23.15 Своя игра 00.05 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм пятый ; «Коминтерн против Фюрера. Тайна агента Гарри» 00.55 Т/с «Проклятый рай» 01.45 «Вы будете смеяться» 02.00 «Шахматное обозрение. Супертурнир Михаила Таля» 02.30 Т/с «Королева Марго», 17 с. 03.25 «Один день. Новая версия»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.30 Мультфильм СССР 09.30, 12.55 Х/ф «Вечный зов» 10.45 Телемагазин 11.15 Х/ф «Трынтрава» 14.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 16.10 Х/ф «Кубанские казаки» 18.05 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло во» 21.10 Х/ф «Освобождение» 00.25 Х/ф «Вертикаль»

27 КАНАЛ 06.00 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.40, 16.30, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 Экспедиция вокруг света. три в одном 10.10, 15.45 Твой хит 11.10, 21.50 Детство в дикой природе 12.10 Взгляд в будущее 16.35 М\ф 16.55 Х/ф «Четвертый» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.15 Сильные мира сего 20.50 Хит;парад дикой природы 23.20 СHATRIX

ОРТ М 07.05 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Фурцева» 16.55, 00.55 Т/с «Предел желаний» 18.20 Выборы ; 2011 г. 18.35 «Давай поженимся!» 19.45, 01.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Среда обитания. «Продукты вечной мо; лодости» 23.45 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Пятницкий» 11.00 Т/с «Случайный свидетель» 12.00 Т/с «Ментовские войны 4» 13.00 Ток;шоу «Пусть говорят. Мать в законе» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Событие» 00.45 Х/ф «Смертельная гонка»


р5

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

УТ1

9 КАНАЛ

1+1

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 «Легко быть женщиной» 11.00 КЛИП ДПКЕ; 2011 г. Бельгия 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.25 Граница государства 12.40 Д/ф «Обычный фашизм» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.45 Х/ф «Чисто английское убийство» 17.15 Т/с «Справедливые» 19.00 О главном 19.30 221. Неделя 20.25 Глубинное бурение 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс;минус 21.30 Мир спорта 21.45 Опыт 22.35 221 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица

06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Железный человек» 07.15, 07.40 М/с «Бэн10» 08.00, 17.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час пик» 11.10, 11.55 «Ударная сила» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00 Т/с «Гаишники» 18.00 «Улетное видео по;русски» 18.30, 21.10 «Про Лигу Чемпионов» 18.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. ЗЕНИТ; АПОЕЛЬ. Прямая трансляция 21.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. МИЛАН; БАРСЕЛОНА. Прямая трансляция 23.35 «Про Лигу Чемпионов». Обсуждение всех матчей игрового дня 00.20 «Обзор игрового дня Лиги Чемпионов» 01.00 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. БАЙЕР; ЧЕЛСИ. Прямая трансляция 02.50 Т/с «Гении мести3» 03.35 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.50 Х/ф «Далекий голос кукушки» 04.55 Х/ф «Жменяки»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Тимон и Пумба» 10.10, 17.40 «Семейные мелодрамы» 11.05, 18.30 «Не ври мне ; 2» 12.05 «Честно» 12.55 «Иллюзия безопасности. Инопланетные мутанты» 13.45, 01.50 Т/с «Манна небесная» 14.40 «Мой сможет» 16.00 «Мама в законе» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.45, 21.15 Т/с «Интерны» 21.40 Футбол. Лига чемпіонів. «Шахтер» (Ук; раина) ; «Порту» (Португалия) 00.00 Х/ф «Король клетки»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Генеральская внучка» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Л.Каневским» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.35 Т/с «Девичья охота» 21.35 Т/с «На солнечной стороне улицы» 00.45 Х/ф «Дом для двоих»

Четвер, 24 листопада УТ1 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30 Книга.ua 09.50 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.35 Аудиенция. Страны от А до Я. Эстония, 1 ф. 13.00 Шаг к звездам. Евровидение 13.45 Х/ф «Начало неизвестного века» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.45 Х/ф «Чисто английское убийство» 17.15 Т/с «Справедливые» 19.00 О главном 19.30 Концертная программа М.Поплавского «Золотая осень» 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс;минус 21.30 Мир спорта 21.40 221 22.00 Богатырские игры 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 01.45 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Генеральская внучка» 11.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Л.Каневским» 13.55 «Семейный суд» 14.55 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.35 Т/с «Девичья охота» 21.35 Т/с «На солнечной стороне улицы» 00.45 Х/ф «Одна война»

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Железный человек» 07.15, 07.40 М/с «Бэн10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала

09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час пик» 11.10, 11.55, 17.00 «Ударная сила» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00, 19.00 Т/с «Гаишники» 17.50, 21.10 «Улетное видео по;русски» 21.30 «Сломанная стрела» 23.25 Х/ф «Болотный дьявол» 01.05 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.55, 02.45 Т/с «Гении мести3» 03.35 Х/ф «За границей боли» 05.00 Х/ф «Жменяки»

11 КАНАЛ 06.05 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.45 Kids’ Time 06.50, 07.40 «Подъем» 06.55 М/с «Баробоскины» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 09.10, 23.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 19.45 Т/с «Папины дочки» 12.00 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска2» 14.55, 15.55 Teen Time 15.00 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Джоуи» 17.00 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55, 22.15 Т/с «Воронины» 19.35 Музыкальный цикл «Злагода, що співає!», 4 с. 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Ваш адвокат» 22.40 Мечты сбываются

1+1 07.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Тимон и Пумба» 10.05, 17.40 «Семейные мелодрамы» 11.00, 18.30 «Не ври мне ; 2» 12.00 «Честно» 12.55 «Иллюзия безопасности» 13.45 Т/с «Манна небесная» 14.40, 17.20 «Шесть кадров» 15.15 «С небес на землю» 16.00 «Мама в законе» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Четыре свадьбы» 22.20 «Удиви меня» 23.50 Х/ф «Александр»

СТБ 07.55, 14.50 «Необъяснимо, но факт» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.40 Х/ф «Дочка» 13.45, 19.05 «Экстрасенсы ведут расследова; ние» 15.50 «Битва экстрасенсов»

Сх. 07.26 Зах. 16.03 Трив. дня 08.37

18.00 «Вікна;Новини» 20.10, 22.40 «Зважені та щасливі» 22.00 «Вікна; Новини» 00.45 Т/с «Доктор Хаус» 01.35 Т/с «Адвокат»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Индекс опасности» 07.35 «Здравствуй, это Я!» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я ; путешественник» 09.15 «Странное дело». «Подводные пришель; цы» 10.05 «Дело моей жизни» 10.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 11.00 «Семейные драмы» 12.00 «Волшебник Изумрудного города» 12.30 «Кулинарный преферанс» 13.00 Т/с «Вендетта порусски, или Крест ная дочь» 14.00 «Н.Басков. О чем рыдает шарманка» 15.00 Д/ф «Оружие животных», 2 с. 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Погляд» 20.00 «Громкое дело» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Враг человечества. Секретный агент №1», 1 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 Т/с «Конференция маньяков» 01.00 «МWПарад» 01.45 «Военная тайна»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.55 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.20 Спорт 09.30, 19.25, 01.25 Чрезвычайные новости 10.35, 16.40 Т/с «Мент в законе» 12.35, 13.00 Анекдоты по;украински 13.20 Comedy Club 14.20, 20.25 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 22.25 Т/с «Такси» 23.10 Х/ф «Смертельный удар»

TET 07.00, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.30 М/с «Пукка» 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 Косметический ремонт 10.30 Comedy Woman 11.25 Женская лига 11.55 Т/с «Хор» 12.45 Твою маму! 13.15 Маша и модели, 63 с. 13.55, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.55 Дом;2 16.45, 19.50, 21.10 Т/с «Универ» 18.10 Маша и модели, 64 с. 20.45, 23.50 Т/с «Реальные пацаны» 21.35 Т/с «Закрытая школа» 22.30 Т/с «Дневники темного» 23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 00.20 Дом;2. Спецвыпуск 00.45 До рассвета

Зах. 15.15 Сх. 06.21 Остання чв. 18 листопада 22.00 Общественно;политическое ток;шоу «РесПублика с Анной Безулик» 23.45 «Технопарк» 00.25 «Автопилот;новости»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.35 Х/ф «Инспектор Лосев», 2 с. 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 12.40, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.40 Т/с «Близнецы» 15.50 Х/ф «Колье Шарлотты», 3 с. 17.00 Х/ф «Привал странников», 3 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Брил; лиантовые валенки 00.30 «Покер Дуэль» 01.30 «Легенды уголовного розыска»

51 КАНАЛ

НТВМИР

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Филипп Траум», 1 с. 11.40 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр»; «Черкасские мавпы» 14.20 М/ф 15.30 Х/ф «Филипп Траум», 2 с. 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Отдых на пять звезд» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. Этому ребенку нуж; на семья» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Право на защиту 20.30 Рецепт здоровья 22.00 Х/ф «Гулящие люди», 1 с.

03.55 «НТВ утром» 06.35 Смотр 07.05 Едим дома! 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про; исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.35 «Медицинские тайны» 10.05 Т/с «Еще не вечер». Фильм второй «Сезон удачи» 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом За; кошанским 19.25 Т/с «Пятницкий». 23 ,24 с. 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 23.30 Своя игра 00.20 «Женский взгляд» 01.05 Т/с «Проклятый рай» 02.00 «Шахматное обозрение. Супертурнир Михаила Таля» 02.30 Х/ф «Графиня де Монсоро», 1 с. 03.25 «Один день. Новая версия»

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25, 18.15 «Акцент» 18.45 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.30 Мультфильм СССР 09.20, 12.55 Х/ф «Вечный зов» 10.45 Телемагазин 11.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 14.10 Х/ф «Возврата нет»

27 КАНАЛ

ОРТ М 07.05 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Фурцева» 16.55, 01.10 Т/с «Предел желаний» 18.20 Выборы ; 2011 г. 18.35 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости 00.05 «Убийство»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Пятницкий» 11.00 Т/с «Случайный свидетель» 12.00 Т/с «Ментовские войны 4» 13.00 Ток;шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Плащ» 00.45 Х/ф «Человек тьмы»

ENTER

06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 15.40, 16.35, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 Экспедиция вокруг света. Три в одном 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10, 21.50 Детство в дикой природе 12.10 Взгляд в будущее 16.35 М\ф 16.45 Х/ф «Чисто английское убийство» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.50 Хит;парад дикой природы 23.20 СHATRIX

06.00 Саундтреки 06.30 Мультфильм СССР ○

09.55, 13.35 Х/ф «Вечный зов» 11.20 Телемагазин 11.50 Х/ф «Пять вечеров» 15.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло во» 18.05 Х/ф «Визит дамы» 20.50 Х/ф «Освобождение» 00.45 Х/ф «Убить дракона»

03.55 «НТВ утром» 06.35 «Первая передача». Автомобильная программа 07.05 Золотая пыль 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про; исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.35 «В зоне особого риска» 10.05 Т/с «Еще не вечер» 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем с Л.Закошан; ским 19.25 Т/с «Пятницкий», 21 с, 22 с. 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 23.30 Своя игра 00.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 00.55 Т/с «Проклятый рай» 01.45 «Вы будете смеяться» 02.00 «Шахматное обозрение. Супертурнир Михаила Таля» 02.30 Т/с «Королева Марго», 18 с. 03.25 «Один день. Новая версия»

Іменинники дня: ОРЕСТ, КОСТЯНТИН, ГЕОРГІЙ, РОДІОН, ПРОКЛ

НТВМИР

5 КАНАЛ

НТН

06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.15, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» ○

06.10 «Легенды бандитского Киева» 06.40 Х/ф «Инспектор Лосев», 1 с. 07.55, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 12.40, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.45 Т/с «Близнецы» 15.50 Х/ф «Колье Шарлотты», 2 с. 17.00 Х/ф «Привал странников», 2 с. 18.30 «Правда жизни» 00.30 «Покер Дуэль» 01.20 «Легенды уголовного розыска»

51 КАНАЛ

«Энергонадзор» «Сканер» «Здоровые истории» «Арсенал» «Свободная гавань» Д/ф «Владимир Стернюк: служение в подполье», 2 ч. 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Акцент» 22.26 «Особый взгляд» 23.30 «Байк ТІМЕ» 23.55 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот;новости»

07.00, 15.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина» 12.05 Концерт Анжелики Агурбаш 14.25 Налоговый монитор 14.40 М/ф 15.35 Х/ф «Филипп Траум», 1 с. 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Отдых на пять звезд» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Моя земля, моя собственность 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 102 информ 20.30 Рецепт здоровья 21.50 Баскетбол.«Суперлига. БК «Днепр» ; Черкасские мавпы»

11.20 12.15 15.20 16.20 17.25 18.15

TET

Зах. 14.35 Сх. 04.57 Остання чв. 18 листопада

07.00, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.30 М/с «Пукка» 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 Косметический ремонт 10.30 Comedy Woman 11.25 Женская лига 11.55 Т/с «Хор» 12.45 Твою маму! 13.15 Маша и модели, 62 с. 13.55, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.55 Дом;2 16.45, 19.50, 21.10 Т/с «Универ» 18.10 Маша и модели, 63 с. 20.45, 23.50 Т/с «Реальные пацаны» 21.35 Т/с «Закрытая школа» 22.30 Т/с «Дневники Темного» 23.00 Т/с «Говорящая с призраками» 00.20 Дом;2. Спецвыпуск 00.45 До рассвета

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Эпикриз» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я ; путешественник» 09.15 «Громкое дело» 09.45, 00.30 «Ты сможешь!» 10.05 «Культура вкусов» 10.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 11.00 «Семейные драмы» 12.00 «Волшебник Изумрудного города» 12.40 «В дороге» 13.00 «Еще не вечер». «Звездное жилье» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 Х/ф «Тени прошлого», 8 с. 15.00 Д/ф «Оружие животных», 1 с. 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Стелла ; чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.20 «Злагода», що співає!» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «Автотема» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Н.Басков. О чем рыдает шарманка» 22.00 «Еще не вечер». «Звездные родственни; ки» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» ○

ICTV

34 КАНАЛ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 23.00 «Факты» 09.20, 12.55, 19.20, 01.25 Спорт 09.30, 19.25, 01.30 Чрезвычайные новости 10.30, 16.40 Т/с «Мент в законе» 12.35, 13.00 Анекдоты по;украински 13.25 Comedy Club 14.25, 20.25 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 22.30 Т/с «Такси» 23.15 Х/ф «Сквозные ранения»

07.55, 14.50 «Необъяснимо, но факт» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.55 «Свадебные битвы» 13.45, 19.05 «Экстрасенсы ведут расследова; ние» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна;Новини» 20.10, 22.40 «МастерШеф» 00.35 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Т/с «Адвокат»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

00.00 «Преступление и наказание» 00.45 Т/с «Конференция маньяков»

СТБ

11 КАНАЛ

Сх. 07.24 Зах. 16.04 Трив. дня 08.40

Середа, 23 листопада

06.05 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.45 Kids’ Time 06.50, 07.40 «Подъем» 06.55 М/с «Баробоскины» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 09.10, 23.40 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 20.00 Т/с «Папины дочки» 12.00 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска2» 14.55, 15.55 Teen Time 15.00 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Джоуи» 17.00 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55, 22.15 Т/с «Воронины» 19.30 «Два берега» 20.40 «Мир технологий» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.40 Сделай мне смешно

Іменинники дня: ВІКТОР, ВІКЕНТІЙ, ФЕДІР, МАКСИМ, СТЕФАНІЯ 15.55 Х/ф «Визит дамы» 18.35 Х/ф «Жестокий романс» 21.15 Х/ф «Освобождение»

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.40, 16.30, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55, 21.55 Экспедиция вокруг света. Три в одном 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 Детство в дикой природе 12.10 Взгляд в будущее 16.35 М\ф 16.45 Х/ф «Чисто английское убийство» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 20.50 Хит;парад дикой природы 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Фурцева» 16.55, 01.10 Т/с «Предел желаний» 18.35 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Александр Масляков. 70 ; не шутка, 50 ; шутя» 23.45 Ночные новости 00.05 «Подпольная империя». Новый сезон

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Пятницкий» 11.00 Т/с «Ментовские войны 4» 13.00 Ток;шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Плащ» 00.45 Х/ф «Не могу дождаться»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

09.00 Телемагазин 11.00, 20.45 «Час пик» 11.10, 11.55, 17.00 «Ударная сила» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00 Т/с «Гаишники» 17.50, 19.00, 22.00 «Улетное видео по;русски» 19.50 Чемпионат Украины по футболу. 18 тур; «Металлист»; «Таврия». Прямая транс; ляция, 1 тайм 20.50 Чемпионат Украины по футболу. 18 тур; «Металлист»; «Таврия». Прямая транс; ляция, 2 тайм 23.15 Т/с «Спартак. Боги арены» 00.15 Х/ф «Сломанная стрела» 01.55 Т/с «Гении мести3» 02.45, 03.40, 04.35 Х/ф «Сад Гефсиманский» 05.30 Мультфильмы

УТ1

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Железный человек. При ключения в броне» 07.15, 07.40 М/с «Бэн10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала ○

34 КАНАЛ

1+1

Субота, 26 листопада УТ1 07.10, 23.20 Эра здоровья 07.30, 00.50 Полезные советы 07.45 На олимпийский Лондон 08.00 Шустер;Live 12.30 Концерт;реквием памяти жертв голодо; моров в Украине 13.15 Глубинное бурение 13.45 Х/ф «Время скорби и памяти» 14.30 Х/ф «Голод33» 16.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третье го» 18.05 Мир атома 18.25 Хоккей. Континентальный Кубок. Полу; финал. «Донбасс» (Донецк) ; «Крако; ве» (Краков) 20.45, 21.50 Молебен в память жертв голодо; моров и политических репрессий 21.00, 01.30 Итоги дня 23.00 Ультра. Тема 23.45 Х/ф «Покров» 00.00 Д/ф «Детство в дикой природе» 01.20 Мегалот 01.25 Суперлото, Тройка, Кено

ИНТЕР 09.10 Д/ф «Хлебная гильотина» 11.00 Х/ф «Змеелов» 13.00 «Концерт Игоря Крутого и Лары Фаби; ан» 15.05 Д/ф «Майдан. Переворот» 16.05 Д/ф «Майдан. Заговор» 17.00 Д/ф «Майдан. Интервенция» 18.00 Х/ф «Ветер северный» 20.00 «Подробности» 20.30 Х/ф «Рейдер» 22.45 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова» 00.45 Х/ф «Джерри Магуайер»

9 КАНАЛ 06.00 Телемагазин 08.00 «Угон» 08.25 «Болфут» 09.00 Мультфильмы 10.00, 10.30 М/с «Бэн10» 10.50 Х/ф «Сибирский цирюльник» 14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с «Охотники за древностями» 17.20 Чемпионат Украины по футболу. 18 тур; «Кривбасс»;«Ильичевец».Прямая трансляция 19.30 Чемпионат Украины по футболу. 18 тур; «Волынь»;«Днепр». Прямая трансляция 21.30 Х/ф «Тюряга»

23.25 00.25 02.05 03.45 04.40

Т/с «Спартак.Боги арены» Х/ф «Взращивание» Х/ф «Часы отчаяния» Х/ф «Сад Гефсиманский» Х/ф «Тигроловы»

11 КАНАЛ 06.10 Х/ф «Жена путешественника во вре мени» 08.00 «О рыбалке всерьез» 08.30 «Секретные файлы. Мир животных» 09.00 «Звёздные мамы» 09.25 «Мой малыш» 09.50 «Два берега» 10.15 «Перевоплощение» 11.00 Аферисты 13.00 Х/ф «Кольцо Нибелунгов» 16.55 Х/ф «Чернильное сердце» 19.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукров ка» 22.00 Х/ф «Беглецы» 00.05 Спортрепортер 00.10 Х/ф «Контакт»

1+1 08.25 Х/ф «Прокаженная» 10.05 Шон Коннери в приключенческой ме; лодраме «Знахарь» (1) 11.55, 01.05 Х/ф «Абонент временно недо ступен» 15.45, 20.00 Х/ф «Дело было на Кубани» 19.30 «ТСН» 23.45 Х/ф «День Победы»

СТБ 08.25 12.20 17.00 19.00 21.20 22.35

«Зважені та щасливі» Х/ф «Умница, красавица» Х/ф «В бой идут одни «старики» «Х;Фактор. Революция» «Невероятные истории любви» «Х;Фактор. Революция. Итоги голосова; ния» 00.00 «Куб» 01.05 Х/ф «Покровские ворота»

34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00

«Детали: Экономика» «Детали: Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Громкое дело» «Автотема» «IQ» «НАШ САД»

10.30 11.00 11.45 12.00 12.15 12.30 13.00 13.30 14.00

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 13.20, 14.20 «5;й элемент» 10.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно;политическое ток;шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15, 22.00 «Окно в Европу» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.25 «Фактор безопасности» 23.30 «Трансмиссия;тест» 23.55 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот;новости» ○

Сх. 07.29 Зах. 16.01 Трив. дня 08.32 09.15 Время советов 10.10, 19.50 Д/ф «Живая память региона» 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт;зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Гулящие люди», 2 с. 13.10 М/ф 13.30 Волшебное закулисье 15.00 Новости Днепродзержинска 15.20 Х/ф «Голод33» 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ; ления 18.00 102 информ 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 20.30 Азбука здоровья 21.00 Х/ф «Гулящие люди», 3 с. 22.55 Формат 1:1 00.00 Музыка 00.40 Украинская десятка

22.30 00.10 01.45

ICTV

5 КАНАЛ

09.15 10.05 14.30 15.40 16.40 17.40 18.45 18.55 19.00 21.40 23.35 01.20

Квартирный вопрос Х/ф «День триффидов» Последний герой Стоп;10 Провокатор Максимум в Украине «Факты» Спорт Х/ф «Ван Хелсинг» Х/ф «Пункт назначения3» Х/ф «Пункт назначения4» Х/ф «Волкиоборотни»

06.01 «Время;Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По; года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.35 «Автопилот;тест» 07.20 «Клуб;700» 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 08.30 «Технопарк» 09.20, 15.20 «Интеллект. ua» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.20 «Трансмиссия;тест» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.10 «Кухня гурмана» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особый взгляд» 19.30, 20.05 «Время интервью» 21.00 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «Машина времени» 23.30 «Футбольная легенда» 23.55 «Обзор прессы»

TET 07.40, 08.35 Телепузики 08.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 09.30 Х/ф «Эдвардрукиножницы» 11.20, 13.25 Т/с «Сплит» 12.30 ТЕТ 16.50 Х/ф «ЛюдиИкс» 18.30 Куколка 19.25 Х/ф «ЛюдиИкс2» 21.35 Х/ф «ЛюдиИкс3: Последняя битва» 23.20 Х/ф «Жизнь за гранью»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30 Мультфыльм 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт».Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 07.20 Т/с «Инспектор Деррик» 09.45 Х/ф «Голод33»

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

Іменинники дня: ІВАН, НИЛ

НТН

27 КАНАЛ

06.10 «Легенды бандитского Киева» 06.35 Х/ф «Инспектор Лосев», 3 с. 07.55, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 00.00, 01.45 «Свідок» 09.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: Майами 8» 12.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.35 Т/с «Сезон охоты» 19.20 Х/ф «Медовый месяц» 21.50 Х/ф «Жесть» 00.20 Д/ф «Хлебная гильотина»

06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 15.40, 16.15, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55, 11.10 Экспедиция вокруг света. Три в одном 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.45 Твой хит 12.10 Взгляд в будущее 16.20 Х/ф «Операция «Святой Януарий» 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 19.30 «Екатеринославские умельцы» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра;тайм» 21.10 «Удивительный мир автомобилей» 22.00 «Новости DW» 22.25 «Новости «Голос Америки» 23.20 СHATRIX

НТВМИР

«Медикус» «Тип;топ» «Здравствуй, это Я!» «Дорогая передача» «Ты сможешь!» «Вне игры» «Мистическая Азия» Д/ф «Гладиаторы природы», 2 с. Х/ф «Война и мир». «Андрей Болкон ский», 1, 2 с. «Автоэксперты» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Дело моей жизни» «Чистая работа» «Бойцовский клуб» «Детали: Итоги дня» Т/с «Вендетта порусски, или Крест ная дочь» Х/ф «Паспорт» Х/ф «Младенец» Х/ф «Рикошет»

17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.45 20.30 20.50

Зах. 16.04 Сх. 07.39 Новий міс. 08.10

51 КАНАЛ

ICTV

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Филипп Траум», 2 с. 11.55 Х/ф «Гулящие люди», 1 с. 14.20 М/ф 15.30 Т/с «Школа гениев» 16.40 Не будь овощем 17.25 Д/ф «Отдых на пять звезд» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт;зона 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 «Спорт».Итоги» 20.30 Лечение позвоночника 21.50 Х/ф «Гулящие люди», 2 с.

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп;10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 09.30, 19.15 Чрезвычайные новости 10.30, 17.40 Т/с «Мент в законе» 12.35, 13.00 Анекдоты по;украински 13.25 Comedy Club 15.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Х/ф «Пункт назначения3» 22.05 Х/ф «Пункт назначения4» 23.55 Х/ф «Волкиоборотни» ○

07.00, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Т/с 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 Косметический ремонт 10.30 Comedy Woman 11.25 Женская лига 11.55 Т/с «Хор» 12.45 Твою маму! 13.15 Маша и модели, 64 с. 13.55, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.55 Дом;2 16.45, 20.20 Т/с «Универ» 18.10 Маша и модели, 65 с. 21.35, 00.35 Теория измены 22.30 Т/с «Дневники Темного» 23.00 Т/с «Говорящая с призраками»

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Жизненное пространство» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я ; путешественник» 09.15 «Механический апельсин» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00 «Семейные драмы» 11.50 «Приемная депутата» 12.00 «Волшебник Изумрудного города» 12.30 «МWПарад» 13.15 Т/с «Вендетта порусски, или Крест ная дочь» 14.15 «Военная тайна» 16.05 «Вполне естественно» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Дальние родственники» 17.30 «Стелла ; чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Медикус» 20.00 «Смотри в оба с Яковом Морозовым» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Д/с «Тайны советского дефицита» 21.45 «Враг человечества. Секретный агент №1», 2 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип;топ» 00.15 «Просто рок» 00.45 Т/с «Конференция маньяков» 01.35 Х/ф «Вторжение на Землю»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Тимон и Пумба» 10.05, 17.40 «Семейные мелодрамы» 11.00, 18.30 «Не ври мне ; 2» 12.00 «Честно» 12.55 «Иллюзия безопасности. Самолет для фараона» 13.45 Т/с «Манна небесная» 14.40, 15.20 «С небес на землю» 16.00 «Мама в законе» 17.20 «Шесть кадров» 20.15 «Большая разница по;украински» 21.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: Про клятие «Черной жемчужины» 00.00 Х/ф «У холмов есть глаза» 01.45 Х/ф «Александр»

TET

Х/ф «День рождения Буржуя2» «Вiкна; Новини» Х/ф «В бой идут одни «старики» «Национальное талант;шоу «Танцуют все!;4» 22.00 «Вiкна;Новини» 22.45 «Национальное талант;шоу «Танцуют все!;4». Итоги голосования» 00.45 Х/ф «Интердевочка»

06.05 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.45 Kids’ Time 06.50 «Подъем» 06.55 М/с «Баробоскины» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 23.35 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 08.25 «Открытия, которые изменили мир» 09.10 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.00 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска2» 14.55, 15.55 Teen Time 15.00 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Джоуи» 17.00 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55 Т/с «Воронины» 20.40 Интуиция 21.00 «Мастерская здоровья» 22.00 «Дело вкуса» 22.00 Х/ф «Ирония любви» 00.00 Х/ф «Любители собак»

ИНТЕР

СТБ 08.35 17.50 18.00 20.00

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но; вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30, 20.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Генеральская внучка» 11.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка; невским» 14.05 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 16.00 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.35 Т/с «На солнечной стороне улицы» 22.35 «Большая политика»

Сх. 07.27 Зах. 16.02 Трив. дня 08.35

П'ятниця, 25 листопада 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 19.55 Но; вости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 Феерия жизни 10.05 Д/ф «Киевский замок немецкого баро; на» из цикла «Затерянный город», 1 ф. 10.25 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.15 Деловой мир 12.20 «Предвечерье» 12.50 Околица 13.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третье го» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Пилоты» 17.10 Т/с «Справедливые» 18.05 Магистраль 18.25 Хоккей. Континентальный Кубок. Полу; финал. «Донбасс» (Донецк) ; «Лиепаяс Металургс» (Лиепая) 20.50 221 20.55 Официальная хроника 21.10 Плюс;минус 21.25, 22.50, 01.20 Шустер;Live 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия: Республика Ха; касия. Дорога в параллельный мир?» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про; исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Развод по;русски» 09.35 Спасатели 10.05 Т/с «Еще не вечер». Фильм второй «Сезон удачи» 11.35 «Суд присяжных. Окончательный вер; дикт» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.35 «Прокурорская проверка» 18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом За; кошанским 19.30 «Необыкновенный концерт» с Макси; мом Авериным 20.40 Х/ф «Наших бьют» 22.25 «Операция «Океан» из цикла «Казно; крады» 23.15 Х/ф «Вопрос чести» 01.00 Следствие вели... 01.50 «Школа злословия» 02.35 «Шахматное обозрение. Супертурнир Михаила Таля» 03.05 «Один день. Новая версия» 03.35 «Хазанов против НТВ»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Т/с «Фурцева» 16.55 «Жди меня» 18.35 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «ДОстояние РЕспублики: Владимир Вы; соцкий» 00.05 Х/ф «Преследование» 01.55 Х/ф «Молодые»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Пятницкий» 11.00 Х/ф «Свойчужой» 13.00 Ток;шоу «Пусть говорят. Опасная поро; да» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 21.15 Шоу «Минута на победу» 22.10 Т/с «Ментовские войны 4»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.30 Мультфильм СССР 09.30, 13.10 Х/ф «Вечный зов» 10.45 Телемагазин 11.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 14.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 16.00 Х/ф «Жестокий романс» 18.40 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 21.15 Х/ф «Освобождение» 00.10 Х/ф «На острие меча» ○

Зах. 17.04 Сх. 8.47 Новий міс. 25 листопада 11.15 12.00 12.35 13.50 15.00 19.00 23.00

«Речовий доказ» «Главный свидетель» Д/ф «Живые» Д/ф «Хлебная гильотина» Т/с «Паутина» Т/с «Золотой капкан» Х/ф «Девушка, которая взрывала воз душные замки»

НТВМИР 05.15 «Лубянка. Наш человек в Палермо» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Уроки хорошего поведения с те тушкой Совой» 06.30 Смотр 07.00 Главная дорога 07.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.25 Русская начинка 09.00 Кулинарный поединок 10.00 Квартирный вопрос 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.15 «Наши» 14.25 «Таинственная Россия: Омская область. Проникновение в человеческий разум?» 15.20 «Очная ставка» 16.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.00 «Программа;Максимум. Расследования, которые касаются каждого» 19.00 «Русские сенсации» 19.55 Ты не поверишь! 20.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток;шоу Павла Селена 21.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие 22.25 Т/с «Государственная защита». Фильм первый «Любой ценой» 00.15 Совершенно секретно 01.50 Т/с «Брачный контракт»,13 с. «Отцы и дети», 14 с. «Царевналягушка», 15 с. «Танцы под итальянцев», 16 с. «Амнезия»

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.45 14.20 15.55 18.40 22.50

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Забытая мелодия для флейты» Х/ф «Перехват» Х/ф «Иди и смотри» Х/ф «Майор Вихрь» Х/ф «Франческо»

27 КАНАЛ 05.45 Диваки 06.10 М/ф «Кентервильское привидение» 06.30 Благая весть

Іменинники дня: ІВАН, ГЕРМАН, НИКИФІР, АНТОНІН 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30, 11.15, 20.50 М/ф 07.50 Зеленый дозор 08.25 М\ф 08.35 Твой ХиТ 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 За семь морей 10.50 Телеэнциклопедия. Воспитание домаш; них животных 11.30 «Экстра;тайм» 11.50 «Новости «Голос Америки» 12.10 Взгляд в будущее 15.40 «Здоровый способ жизни» 16.10 М/ф «Крокодил Гена» 17.30 Секретные файлы; мир животных 18.00 «Своим трудом» 18.20 Журфикс 19.00 Портреты дикой природы 19.30 Жизнь среди жизни 20.00 24 часа Бизнес 20.20 24 часа Світ 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Все грани высшего» 22.15 «Удивительный мир автомобилей» 23.05 СHATRIX

ОРТ М 07.30 Х/ф «Черные береты» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.10 «Смак» 10.45 «Высоцкий. «Где;то в чужой незнакомой ночи...» 12.15 Среда обитания. «Льготный рефлекс» 13.25 Х/ф «Мужики!..» 15.10, 18.15 Х/ф «Азазель» 19.15 «Большие гонки». Финал 21.00 «Время» 21.15 «Болеро» 22.55 Что? Где? Когда? 00.05 Х/ф «Ушедшие»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 Х/ф «Хатико: Самый верный друг» 09.10 Т/с «Дар Божий» 11.00 Х/ф «Фокусник» 13.00 Х/ф «Фокусник 2» 15.00 Дорожный патруль 16.55 Х/ф «Белое платье» 19.30 Х/ф «Золотые небеса» 21.45 Шоу «Кто хочет замуж за моего сына?» 23.10 Ток;шоу «Замуж за моего сына» 00.10 Х/ф «Мой грех»


р7

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

ИНТЕР 07.15 08.05 08.30 09.30 10.00 10.40 11.30 12.30 14.35 16.00 17.55 20.00 21.00 23.45

М/с «Винкс» М/с «Маша и Медведь» «Это мой ребенок» «Школа доктора Комаровского» «Утренняя Почта с Пугачевой и Галки; ным» «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» «Смачна ліга з А.Заворотнюк» Х/ф «Бриллиантовая рука» Д/ф «Портреты. Светлана Светличная. Светить всегда» Х/ф «Бомжиха» Х/ф «Бомжиха2» «Подробности недели» Концерт «День рождения Интера», 2 ч. Д/ф «После Армагеддона»

9 КАНАЛ 06.00 Телемагазин 08.00 Сильный аргумент. «Угон» 08.25 «Журнал Лиги Чемпионов» 09.00 Мультфильмы 10.10, 10.40 М/с «Бэн 10» 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 «Днепр;футбол» 14.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.00 «Алеф ; в наше время» 15.30 «lady drive» 16.00 «Прожекторперисхилтон» 16.45 «Улетное видео по;русски» 17.20 Чемпионат Украины по футболу. 18 тур; «Арсенал»;«Черноморец» Прямая трансляция

19.30 Х/ф «Лига выдающихся джентельме нов» 21.30 «Профутбол» 22.30 «Болфут» 23.05 Штопор. «Ху из Ху» 23.30, 00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» 01.30 Х/ф «Генное поколение» 03.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 03.50, 04.55 Х/ф «За ночью идет день»

11 КАНАЛ 06.15 06.35 07.45 08.00 08.35 09.00 09.30 10.00 10.15 10.30 11.05 13.10 14.00 15.05 16.00 17.45 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.10 23.25

Клипсы Т/с «Журнал мод» Церковь Христова Спросите у доктора Живчик Старты «Смотрите, кто пришел» «Все хиты» «Бюро адвокатских расследований» «Родительский клуб» «Хит;парад FM;TV» Я ; ГЕРОЙ! Шоумания Іnfo;ШОК Файна Юкрайна Х/ф «Беглецы» «Ваш адвокат» «О рыбалке всерьез» «Мастерская здоровья» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Слава и боль» Кто против блондинок? Х/ф «Знакомство со спартанцами»

1+1 07.35 08.00 09.05 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.40

М/ф «Холостячки. Новая любовь» «Лото;Забава» М/с «Русалочка» М/с «Тимон и Пумба» «Дикие и смешные» «Шесть кадров» «Большая разница по;украински» Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 19.30, 00.15 «ТСН» 20.15 Т/с «Интерны» 22.15 «10 шагов к любви» 23.15 «Светская жизнь» 01.05 Х/ф «Скандальный дневник»

СТБ 07.45, 16.10 «МастерШеф» 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.00 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.10 «Х;Фактор. Революция» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.15 Х/ф «Мама напрокат» 23.15 Х/ф «Тебе, настоящему»

34 КАНАЛ 07.05 «Погляд» 07.35 «Дорогая передача» 08.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 85 й ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА! сезон

РЕПЕРТУАР с 17 по 30 ноября 2011 года Ко Дню студента! 17 четверг ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ, 18.30 ИЛИ УЖИН ПО ФРАНЦУЗСКИ Суперкомедия 2 ч. 30 м. М. Камолетти 19 суббота ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 17.00 Ирония одной любви 2 ч. 20 м. С. Злотников 23 среда СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 14.00 Комедия 2 ч. 25 м. А. Островский 24 четверг Премьера! МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА 18.30 УМИРАЛА... Комедия 2 ч. 30 м. Н. Птушкина 25 пятница ЛИСТ ОЖИДАНИЙ 18.30 26 суббота В театр $ всей семьей! 17.00 МИР ДОМУ ТВОЕМУ («Возвращение Тевье») Трагикомедия 2 ч. 30 м. Шолом Алейхем 27 воскресенье 17.00 УЖИН ДУРАКОВ Комедия 2 ч. 30 м. Ф. Вебер 29 вторник 18.30 ХАНУМА Музыкальная комедия 2 ч. 30 м. А. Цагарели 30 среда ПРОДАЙТЕ МУЖА, 18.30 ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА Комедия 1 ч. 50 м. М. Задорнов

Дорогие зрители! В год Дракона, с 28.12.2011 по 9.01.2012, приглашаем вас и ваших детей в волшебный мир новогодних сказок! Детей порадует встреча с любимыми сказочными героями! Художественный руководитель театра

Жан Мельников Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy theatre.at.ua, e mail: gorkiy theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 31 38 91, 778 48 69, 778 48 57, 371 70 33.

09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 15.00 16.30 17.20 18.10 18.00 19.00 19.45 20.30 21.00 23.30 01.15

Сх. 07.30 Зах. 16.00 Трив. дня 08.30

Неділя, 27 листопада 07.00 Д/ф «Детство в дикой природе» 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Ближе к народу 10.00 Кто в доме хозяин? 10.20 Шаг к звездам. Евровидение 11.00 Шеф;повар страны 11.50 Кумиры и кумирчики 12.15 Караоке для взрослых 12.55 Атака магии 13.45 Золотой гусь 14.15 Имею честь пригласить 15.10 Деловой мир. Неделя 15.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер; лига. «Карпаты» (Львов) ; «Шахтер» (Донецк) 17.55 Формула;1. Гран;при Бразилии 20.00 Хоккей. Континентальный Кубок. Полу; финал. «Донбасс» (Донецк) ; «Рубин» (Тюмень) 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Хоккей. Континентальный Кубок. Полу; финал. «Донбасс» (Донецк) ; «Рубин» (Тюмень), 2, 3 п. 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 На олимпийский Лондон 23.50 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

«Жизненное пространство» «Автоэксперты» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Марфа. Чудо возможно» «Дело моей жизни» «Седмица» «Чистая работа» «Военная тайна» Х/ф «Война и мир». «Наташа Росто ва» «Тайны мира с Анной Чапман» «Странное дело». «Космос. Плохие со; седи» «Секретные территории» «Механический апельсин» «Бойцовский клуб» «Тип;топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» Т/с «Вендетта порусски, или Крест ная дочь» Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» Д/с «Тайны советского дефицита»

ICTV 07.40 Анекдоты по;украински 08.00 Т/с «Рюрики» 08.25 Х/ф «Двойные неприятности» 10.30 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20 Битва наций 13.55, 19.40 Спорт 14.00 Т/с «Русский дубль» 18.25, 19.45 Наша Russia 18.45 Факты недели 20.05 Последний герой 21.15 Т/с «Честь имею!» 01.35 Голые и смешные

TET 07.15, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.05 Лентяево 08.35 Телепузики 09.35 Ералаш 09.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10, 20.40 Т/с «Универ» 12.30 Куколка 13.25 Даешь молодежь! 14.15 Х/ф «ЛюдиИкс» 15.55 Х/ф «ЛюдиИкс2» 18.00 10 желаний 18.55 Х/ф «ЛюдиИкс3: Последняя битва» 22.30 Это любовь 23.00 Х/ф «Чикаго»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 «Тише, «мыши!» 07.45 На сельском меридиане 08.15 М/ф 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.25 Х/ф «Гулящие люди», 3 с. 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Формат 1:1 16.05 Д/ф «Антропология» 17.00 Интервью 17.30 Ближе к народу 17.55 Музыка 18.30 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 За и против 20.20 Д/ф «Столицы мира» 20.50 Выбор за вами! 21.10 Аналитическое обозрение 21.55 Х/ф «Шурочка» 23.40 Проекты и реалии местного самоуправ; ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 07.20 «Клуб 700» 08.30, 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор;ТВ» 14.10 «Тема тижня» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.15 «Палата» 17.25 «Байк ТІМЕ» 18.15 «Машина времени» 19.30 «Большая политика» 20.05 Д/ф «Владимир Стернюк: служение в подполье», 3 ч. 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время;Тайм»

Зах. 18.14 Сх. 9.43 Новий міс. 25 листопада 22.00 «Территория закона» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.00 07.30 11.30 12.00 12.55 14.00 15.00 19.00 21.45 23.50 01.50

«Легенды бандитской Одессы» Т/с «Паутина» «Легенды уголовного розыска» «Агенты влияния» «Моя страна» Д/с «Православные святые» Т/с «Золотой капкан» Х/ф «Мэверик» Х/ф «Зона смертельной опасности» Х/ф «Жестокие челюсти» Х/ф «Девушка, которая взрывала воз душные замки»

НТВМИР 05.10 «Вместе с Дунаевским» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Каникулы Петрова и Васечкина» 07.30 «Эксклюзив» 08.25 Их нравы 09.05 «Безумный день» 09.25 Едим дома! 10.00 Дачный ответ 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.10 «Развод по;русски» 14.25 Следствие вели... 15.20 И снова здравствуйте! 16.25 Золотая пыль 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.00 Чистосердечное признание 18.45 «Центральное телевидение» 19.55 «Александр Буйнов. Моя исповедь» 20.50 «НТВшники». Арена острых дискуссий 21.55 «Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю» 22.25 Т/с «Государственная защита» 00.10 Д/ф «СССР. Крах империи» 01.10 Футбольная ночь 01.35 «Шахматное обозрение. Супертурнир Михаила Таля. Итоги» 02.05 Х/ф «Сельский врач»

ENTER 06.00 06.30 07.00 12.00 13.55 15.55 20.00 22.55

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Благородный венецианец» Х/ф «Неаполитанский детектив» Х/ф «Майор Вихрь» Х/ф «Асса» Х/ф «Доброе утро, Вьетнам»

27 КАНАЛ 06.00 Другие земли 06.55, 15.30 Твой ХиТ 07.15 Клуб суперкниги

Іменинники дня: ПИЛИП, ГРИГОРІЙ, ФЕДОРА, УСТИМ 07.35 Клуб 700 08.05 Телеинциклопедия. Воспитание домаш; них животных 08.40 М\ф 09.00 «Альфа и Омега» 09.30 М/ф 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Екатеринославские умельцы» 14.00, 22.00 «Удивительный мир автомоби; лей» 15.00 За семь морей 16.10 Путь к победе 16.30 М/ф «Самый маленький гном» 17.20 Х/ф «Удивительное путешествие Мэри Браянт» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30, 22.50 «Здоровый способ жизни» 20.00 Зеленый дозор 20.25 Слезы мира 21.00 «Ночная смена» 23.15 СHATRIX

ОРТ М 07.40 «Играй, гармонь любимая!» 08.20 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.30 «Фазенда» 12.15 «Ералаш» 13.05 «Специальное задание» 14.25 «Минута славы». Самое лучшее 16.40 «Апельсиновый сок» 18.25 «Большая разница» в Одессе. Финал 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Мультличности» 22.35 «Yesterday live» 23.40 «Красная звезда» 01.10 Х/ф «Филиал»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 06.45 07.15 09.20 10.20 12.00 13.00 15.00 15.55 17.00 17.55 19.00 19.30 22.30 23.55

Серебряный апельсин События Х/ф «Белое платье» Добро пожаловать Шоу «Кто хочет замуж за моего сына?» Ток;шоу «Замуж за моего сына» Х/ф «Золотые небеса» Дорожный патруль Т/с «Случайный свидетель» Шоу «Минута на победу» Х/ф «Позвони в мою дверь», 1 с. События недели Х/ф «Позвони в мою дверь», 3, 4 с. Футбольный уик;энд Х/ф «Личный номер»

ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ç ÏÈÒÀÍÜ ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ÑÈÒÓÀÖ²É ÒÀ Ó ÑÏÐÀÂÀÕ ÇÀÕÈÑÒÓ ÍÀÑÅËÅÍÍß Â²Ä ÍÀÑ˲Äʲ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÑÜÊί ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

ØÀÍÎÂͲ ÌÅØÊÀÍÖ² ÒÀ ÃÎÑÒ² ÐÅòÎÍÓ! Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе лення від наслідків Чорнобильської катастрофи Дніпропетровської облдержадміністрації повідомляє, що початок опалювального сезону в цьому році вже позначився трагедією, пов'язаною з порушенням правил користування газом у побуті. 1 листопада в АНД районі міста Дніпропетровська виникла надзвичайна ситуація, в результаті якої троє людей загинули і ще троє направлені в лікарню з діагнозом: тяжке отруєння чадним газом. Причина самовільне переобладнання газової колонки мешканцями однієї з квартир будинку. Щоб уникнути лиха, виявляйте обережність при користуванні газовими приладами: не користуйтеся газовими водонагрівачами й опалювальними прилада ми при відсутності тяги й при зворотній тязі, тому що можливе отруєння чадним газом; не користуйтеся несправними газовими приладами; не намагайтеся відремонтувати несправності самостійно;

 не дозволяйте вмикати газові прилади дітям, а також особам, що не прой шли спеціального інструктажу; не прикріплюйте до водонагрівача або опалювального приладу й газопро водів сторонні предмети; не вмикайте газові прилади при несправній автоматиці безпеки; не залишайте без догляду запалені газові горілки! При раптовому затуханні полум'я негайно закрийте усі газові крани, добре провітріть приміщення; закручуйте кран на стійці перед плитою після кожного користування га зом; при виявленні запаху газу на вулиці, в під'їзді, підвалі чи інших місцях негайно повідомте аварійнодиспетчерську службу за телефоном 104! Дотримання цих правил доступне кожному. Тож зробіть все можливе, аби вберегти своє життя та майно від страхітливої сили вогню! Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Дніпропетровської облдержадміністрації РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації нежитлового приміщення, вбудованого в одноповерхову будівлю з підвалом, загальною площею 988,5 кв.м, що знаходиться на балансі ПАТ «Північний гірничо збагачувальний комбінат» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 00191023, Публічне акціонерне товари ство «Північний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50079, Дні пропетровська обл., м. Кривий Ріг. Назва об'єкта: нежитлове приміщення, вбудоване в одноповерхову будів лю з підвалом, загальною площею 988,5 кв.м. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1, прим.81. Відомості про об'єкт нежитлове приміщення, вбудоване в одноповерхову будівлю з підвалом, загальною площею 988,5 кв. м, з ганками а1, а2, при будовою а. Земельна ділянка окремо не виділялась. Вартість продажу об'єкта без ПДВ 390 087,60 грн., ПДВ 78 017,52 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ 468 105,12 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта забезпечення під час експлуатації об'єкта дотримання санітарних, протипожежних норм, передбачених за конодавством України; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації гро шовими коштами; право користування, купівлі, оренди земельної ділян ки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирішується са мостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України. По купець сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в аукціоні 46 810,51 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет ровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціо ну або укладання Договору купівліпродажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10 00 годині 19 грудня 2011 року на Дніпропет

ровській філії №04 ПП «Фірма «СОМГІЗ» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Столєтова, 21К, кім.№9 (тел.0989731608). Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фонду держав ного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв

15 грудня 2011 року до 17 00. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел.(0562) 7428519, 7428948. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 28 листопада 2011 року о 13.00 у приміщенні суду (49000, м. Дніпро петровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 216) відбудеться судове засі дання по цивільній справі за позо вом № 26699/2011 Публічного ак ціонерного товариства «Райффай зен Банк Аваль» в особі Дніпропет ровської обласної дирекції до Гон чарука Сергія Володимировича про стягнення заборгованості. У разі не явки у судове засідання відповіда ча справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та постановлено за очне рішення суду. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет ровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Бенецьку Наталію Євгенів ну по цивільній справі № 29236/11 за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської обласної дирекції до Бенецької На талії Євгенівни про стягнення забор гованості у судове засідання, яке відбудеться об 11 год. 30 хв. 08 груд ня 2011 р. У випадку неявки відпові дача справу буде розглянуто в заоч ному порядку. Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає у судове засідан ня Сотнікова Олександра Олександ ровича, 11.06.1990 р.н., останнє відоме місце проживання: Дніпро петровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кімівська, 80/6, як відповідача по справі за позовом Малініної Лідії Григорівни до Сотнікова Олександ ра Олександровича, третя особа КП «ЖЕО № 20», Сектор громадян ства, імміграції та реєстрації фізич них осіб Інгулецького РВ УМВС Ук раїни в Дніпропетровській області, про зняття з реєстрації та визнання громадянина таким, що втратив пра во на користування житловим при міщенням. Судове засідання відбу деться 05 грудня 2011 року о 10.00 за адресою: Дніпропетровська об ласть, м.Кривий Ріг, вул. Груні Рома нової, 6а, каб. 8, суддя Соловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст.74 ЦПК Украї ни після опублікування оголошення в пресі відповідач Сотніков Олек сандр Олександрович вважається по відомленим про час та місце розгля ду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49044, Дніпропет ровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Швайкіну Оксану Вади мівну як відповідача по цивільній справі № 29476/11 за позовом Дуд чина Дениса Дмитровича до Швай кіної Оксани Вадимівни про усунен ня перешкод у здійсненні права власності у судове засідання, яке відбудеться о 14 год. 15 хв. 23 лис топада 2011 року. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає відповіда ча по цивільній справі за позовом Задираки Зінаїди Казимирівни до Задираки Світлани Геннадіївни про визнання права власності на авто мобіль. Судове засідання призначе но об 11 год. 30 хв. 29 листопада 2011 року в залі суду 8 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1. У разі неявки відповідача судове засідання буде призначено вдруге о 16.00 13 грудня 2011 року. Апостолівський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що о 9.00 16 грудня 2011 року в залі суду 2 (м. Апостолове, вул. Ле ніна, 73) призначено розгляд спра ви за позовом Апостолівської ра йонної державної адміністрації, Ра йонного органу опіки та піклування в інтересах малолітньої дитини Су ліженка Гліба Євгенійовича до Сулі женка Євгена Геннадійовича, Сулі женко Наталії Михайлівни про поз бавлення батьківських прав відпо відачів та стягнення аліментів на ут римання дитини. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Тараненко Раїса Іванів на по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Тараненко Раїси Іванівни про стягнення заборгованості за

кредитним договором викликається у судове засідання, розгляд якого відкладено до 22 листопада 2011 року до 11.00, у приміщення Цет ральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, каб. 17, зал 4 (суддя Кваша А.В.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Тараненко Раїса Іванівна, 27.01.1967 р.н. вважаєть ся повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до залу судового засідання справа буде розглянута за її відсутності.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

петровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бороди ча, 3, каб. 24. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Костенко Світлану Дмитрівну у судове засідан ня як відповідача по справі за по зовом Шабля Тетяни Григорівни до Костенко Світлани Дмитрівни про визначення часток у праві приват ної спільної сумісної власності, встановлення факту родинних відносин, встановлення факту прий няття спадщини, визнання права власності на спадкове майно та виз ЦентральноМіський районний суд нання права на спадщину, яке відбу м. Кривого Рогу повідомляє, що деться 21.11.2011 року о 12.00 за відповідач Гур’єва Ольга Олександ адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух рівна по цивільній справі за позо томського, 23, каб. 10 (4 поверх). У вом ПАТ «Дельта Банк» про стягнен разі неявки справа буде розглянута ня заборгованості викликається у за відсутності відповідача. судове засідання на 09 год. 30 хв. 28 листопада 2011 р. до залу 2 Цен У провадженні Ленінського ра тральноМіського районного суду м. йонного суду м. Дніпропетровська Кривого Рогу за адресою: м. Кривий знаходиться цивільна справа за по Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя зовом ПАТ «Ерсте банк» до Клімча Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. ускас Станіславас Прано про стяг 74 ЦПК України після опублікуван нення заборгованості. Ленінський ня оголошення в пресі відповідач Гу районний суд м. Дніпропетровська р’єва О.О. вважається повідомленим інформує відповідача по справі про час та місце розгляду справи. У Клімчаускас Станіславаса Прано про разі її неявки до залу судового засі необхідність явки у судове засідан дання справа буде розглянута за її ня, яке відбудеться 28 грудня 2011 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні відсутності заочно. суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, Синельниківський міськрайонний під головуванням судді Н.Г. Остапен суд Дніпропетровської області по ко. відомляє, що 28 листопада 2011 року о 13.00 відбудеться розгляд Викликається Горянський Микола цивільної справи № 21562/11 за Васильович до Павлоградського позовом Публічного акціонерного міськрайонного суду Дніпропет товариства «Всеукраїнський Акціо ровської області, який знаходиться нерний Банк» до Тимчатіної Вікторії за адресою: м. Павлоград, вул. Вікторівни про стягнення заборго Дніпровська, 135, каб. 303, в якості ваності. У судове засідання викли відповідача по цивільній справі за кається відповідач Тимчатіна В.В., позовом Крапивко Любові Олексан адреса: Синельниківський район, с. дрівни, Крапивко Олени Іванівни Вільне, вул. Леніна, 4. У разі вашої про усунення перешкод у здійсненні неявки у судове засідання справа права власності та зняття з реєстра буде розглянута за вашої відсутності ційного обліку. Справа призначена і на підставі наявних доказів по до розгляду на 01 грудня 2011 р. о справі. Адреса суду: Дніпропет 08 год. 30 хв. ровська область, м. Синельникове, Дзержинський районний суд вул. Чехова, 1. м. Кривого Рогу повідомляє, що 25 Саксаганський суд м. Кривого Рогу листопада 2011 року о 09.00 в залі викликає громадянку Кирилюк судових засідань 305 за адресою: Надію Дмитрівну у судове засідан м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу ня на 17 листопада 2011 року о деться судове засідання по 15 год. 30 хв. за адресою: м. Кри цивільній справі за позовом Роман вий Ріг, вул.Демиденка, 6а, зал 5, як чук Людмили Іванівни до Романчук відповідача по цивільній справі Анатолія Миколайовича, третя осо № 23634/11 за позовом Сисоєва ба Управління внутрішніх справ Ф.А. до Кирилюк Н.Д. про визнання м. Кривого Рогу УМВС України в договору дійсним. При собі мати до Дніпропетровській області, Відділу кументи, які посвідчують особу. При міграції, реєстрації фізичних осіб. неможливості з’явитись у судове за Явка відповідача Романчука Анато сідання повідомте суд про причини лія Миколайовича, 1965 р.н., зареє неявки. У разі неявки у судове засі строваного: м. Кривий Ріг, вул. Се дання без поважних причин та не машка, 11/9, обов’язкова з наданням повідомлення про причини неявки раніше неподаних доказів. У разі не до суду справа буде розглянута за явки відповідача у судове засідан відсутності відповідача на підставі ня без поважних причин та непові домлення про причини неявки суд наявних по справі доказів. вирішить справу з винесенням заоч Тернівський районний суд ного рішення за його відсутності. м. Кривого Рогу викликає Филонен ка Володимира Івановича та Фило Жовтневий районний суд м. Кри ненко Аллу Вікторівну у судове за вого Рогу повідомляє, що 18.11.2011 сідання як відповідачів по справі за року о 14.00 в залі судових засідань позовом Публічного акціонерного 300 за адресою: вул. Невська, 3, товариства «Банк «Фінанси та Кре відбудеться судове засідання по дит» до Филоненка Володимира Іва цивільній справі за позовом Митро новича та Филоненко Алли Вікторів фанової Олени Вікторівни до Митро ни про стягнення заборгованості за фанова Тараса Миколайовича, тре кредитним договором, яке призна тя особа Криворізьке міське управ чене на 28.11.2011 року о 09.00 за ління ГУМВС України в Дніпропет адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух ровській області, про визнання осо томського, 23, каб. 9, зал 4. У разі би такою, що втратила право на ко неявки справа буде розглянута за ристування житлом. Явка Митрофа нова Тараса Миколайовича обов’яз відсутності відповідача. кова з наданням раніше неподаних Тернівський районний суд доказів. У разі неявки відповідача м. Кривого Рогу викликає Макареви у судове засідання без поважних ча Валерія Станіславовича у судове причин та неповідомлення ним про засідання як відповідача по справі причину неявки суд вирішить спра за позовом Публічного акціонерно ву з винесенням заочного рішення. го товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до Макаревича Валерія Ста У провадженні Павлоградського ніславовича, Лігерко Євгенії Воло міськрайонного суду Дніпропет димирівни, Макаревич Інни Анато ровської області знаходиться ци ліївни про стягнення заборгованості вільна справа за позовною заявою за кредитним договором, яке при Меркулова Сергія Вікторовича до значене на 20.12.2011 року о 10.00 Меркулової Таїсії Борисівни, третя за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух особа Сектор громадянства, томського, 23, каб. 9, зал 4. У разі імміграції та паспортної реєстрації неявки справа буде розглянута за фізичних осіб Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропет відсутності відповідача. ровській області, про визнання осо Викликається Шевченко Галина би такою, що втратила право на ко Григорівна, 27.01.1961 р.н., як ристування житловим приміщенням. відповідач до зали суду на слухання Відповідач Меркулова Таїсія Бори цивільної справи № 22880/2011 за сівна викликається у судове засідан позовом Шевченка Петра Івановича ня на 05 грудня 2011 року о 15.00 у до Шевченко Галини Григорівни про приміщення Павлоградського розірвання шлюбу, яке відбудеться міськрайонного суду Дніпропет 18 листопада 2011 року о 10.00 у ровської області: Дніпропетровська приміщенні Довгинцівського район область, м. Павлоград, вул. ного суду м. Кривого Рогу Дніпро Дніпровська, 135, каб. 305. Суддя

Болдирєва У.М. Після опублікуван ня об’яви в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Меркулової Таїсії Борисівни справу буде розглянуго за її відсутності. Викликається Іванов Ігор Сергі йович як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи за позо вом Румасової Людмили Вікторівни до Іванова Ігоря Сергійовича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, яке відбудеться 21 листопада 2011 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адре сою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержин ського, 1, зал 8. У разі вашої неявки справа буде відкладена на 29 лис топада 2011 року о 16 год. 20 хв. та розглянута за вашої відсутності з по становленням заочного рішення.

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

Нікопольський міськрайонний суд викликає Авдєєва Сергія Федо ровича на 26.12. 2011 року о 9.00 у приміщення суду (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, суддя Бабані на В.А.) в якості відповідача по цивільній справі за позовом Авдє євої Т.Ф. про розірвання шлюбу. У разі неявки у судове засідання відповідача та невиконання обо в’язку повідомити суд про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності та постановлено рішення суду.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Шо ніна Ярослава Володимировича у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 23990/2011 р. за позовом Третяк Валентини Мико лаївни до Шоніна Ярослава Воло димировича, Відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС Ук раїни в Дніпропетровській області, Павлоградський міськрайонний треті особи Шоніна Заріна Віталі суд Дніпропетровської області вик ївна, про усунення перешкод у ко ликає Скребкова Володимира Олек ристуванні власністю та зняття з сійовича по справі за позовом ПАТ реєстрації, яке відбудеться 14 груд «КБ «ПриватБанк» до Скребкова Во ня 2011 р. об 11.00 у приміщенні лодимира Олексійовича про стяг суду за адресою: 49099, м. Дніпро нення заборгованості. Відкрите су петровськ, ж/м Червоний Камінь, дове засідання відбудеться 16 груд вул. Коробова, 6, каб. 225. ня 2011 року о 13 год. 30 хв. під го Наслідки неявки передбачені ловуванням судді Боженко Л.В. у ст. 169 ЦПК України. приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет Манойленко Марина Володими ровської області за адресою: м. Пав рівна викликається до Ба лоград Дніпропетровської області, бушкінського районного суду м. вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Дніпропетровська (м. Дніпро Явка у судове засідання обов’язко петровськ, пр. Карла Маркса, 57, ва. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК Украї каб. 309) у судове засідання ни після опублікування оголошення 21.12.2011 року о 08 год. 30 хв. в пресі відповідач Скребков Воло в якості відповідача по цивільній димир Олексійович вважається по справі за позовом ПАТ відомленим про час та місце роз «ЕК «Дніпрообленерго» до Ма гляду справи. У разі неявки справу нойленко М.В. про стягнення буде розглянуто за його відсутності. вартості недорахованої електричної енергії. З опублікуванням цього ого У провадженні Павлоградського лошення відповідач Манойленко міськрайонного суду Дніпропет М.В. вважається належно повідом ровської області знаходиться цивіль леною про час та місце розгляду на справа за позовною заявою Пуб справи. Суддя Кудрявцева Т.О. лічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Кузнєцова Дмитра Дніпропетровський районний Миколайовича про стягненння забор суд Дніпропетровської області по гованості. Відповідач Кузнєцов Дмит відомляє, що 24 листопада 2011 ро Миколайович викликається у су року о 09.00 відбудеться розгляд дове засідання на цивільної справи № 25165/11 за 13 грудня 2011 року о 13 год. 30 хв. позовом Мельник Надії Юріївни до у приміщення Павлоградського Мельник Сергія Миколайовича про міськрайонного суду Дніпропет стягнення аліментів. У разі неяв ровської області: Дніпропетровська ки відповідача Мельник Сергія Ми область, м. Павлоград, вул. колайовича у судове засідання Дніпровська, 135, каб. 305. Суддя справу буде розглянуто за наявни Болдирєва У.М. Після опублікування ми матеріалами справи та винесе об’яви в пресі відповідач вважаєть но рішення суду на підставі нада ся повідомленим про час та місце них суду доказів. Адреса суду: розгляду справи. У разі неявки Кузнє 52005, Дніпропетровська область, цова Дмитра Миколайовича справу смт Ювілейне, вул. Теплична, 7, буде розглянуто за його відсутності. каб. 12. Хомуха Володимир Іванович, останнє відоме місце реєстрації: м. Дніпродзержинськ, пр. Мета лургів, 86б/68, викликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 16.00 28 листопада 2011 року по справі за позовом Олексенко Оксани Володимирівни до Хомухи Володимира Івановича про визнання особи такою, що втра тила право на користування жит ловим приміщенням та зняття з реє страційного обліку в квартирі. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під го ловуванням судді Кір’яка А.В. у при міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адре сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет ровського, 166, 1 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Хомуха Володимир Іва нович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності. Викликається Рябова Наталія Іва нівна як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи за позо вом Рябова Андрія Анатолійовича до Рябової Наталії Іванівни, Рябо вої Валентини Андріївни, Горобець Ганни Євгенівни про визнання осо би такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщен ням, 21 листопада 2011 року о 16 год. 20 хв. у приміщенні Сакса ганського районного суду м. Криво го Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1, зал 8. У разі вашої неявки справа буде відкла дена на 29 листопада 2011 року о 16 год. 10 хв. та розглянута за вашої відсутності з постановленням заоч ного рішення.

У провадженні Красногвардій ського районного суду м. Дніпро петровська знаходиться цивільна справа за позовом Большакова Альфреда Олексійовича до Больша кова Едуарда Олексійовича про стягнення заборгованості за послу ги ЖКГ. Відповідач Большаков Едуард Олексійович викликається у судове засідання на 02 грудня 2011 року о 10 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кіна, 77б, каб. 10, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікуван ня об’яви в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки Большакова Едуарда Олексійо вича справу буде розглянуто за його відсутності. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Жу кевич Ольгу Юріївну, 1976 р.н., у су дове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом Дубо ва Тараса Юрійовича до Жукевич Ольги Юріївни про визнання особи такою, що втратила право на кори стування житловим приміщенням, яке відбудеться 25 листопада 2011 року о 09 год. 45 хв. за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 12. Суддя Похваліта С.М. При собі мати документ, який посвідчує осо бу. У разі неявки відповідача у су дове засідання без поважної причи ни та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за її відсутності на підставі наявних по справі доказів. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Но рох Марину Анатоліївну, що судом у судовому засіданні о 09 год. 40 хв.

30 листопада 2011 р. буде розгля датись цивільна справа № 27937/ 2011 за позовною заявою Мележик Олексія Сергійовича до Норох Мари ни Анатоліївни, треті особи ТОВ «Соснова», Козлов Микола Пет рович, про стягнення боргу (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Жовт невий районний суд м. Дніпропет ровська, вул. Паторжинського, 18а, каб. 19, для участі у розгляді ци вільної справи особисто або напра вити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз глядом цивільної справи № 22101/ 11 за позовом Сергієнко Т.В. до Сер гієнко В.А., треті особи Коновалов 0.І., Коновалова О.Д., Сектор у спра вах громадянської імміграції та реє страції фізичних осіб Самарського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет ровській області, про визнання осо би такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням, викликає у судове засідання Сергі єнка Володимира Андрійовича, яке відбудеться 23 листопада 2011 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Са марського районного суду м. Дніпро петровська по вул. Електричній 1а (каб. 304). Явка суворо обов’язкова. У разі вашої неявки судом буде вине сено заочне рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, вик ликає Севріна Миколу Вікторовича, як відповідача по цивільній справі № 26706/10 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Ек ран» до Сервіна Миколи Вікторови ча про стягнення коштів у судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 22 листопада 2011 року. У ви падку неявки особи, що викликаєть ся, справу буде розглянуто в заоч ному порядку. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз глядом цивільної справи № 21760/11 за позовом Макарової Надії Іванівни до Кройс (Сафарової) Тетяни Василів ни про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, викликає Кройс (Сафарову) Тетяну Василівну, 26.05.1979 р.н., зареєстровану за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сема форна, 46/33, проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Липова, 16/ 9, у судове засідання, яке відбудеться 24 листопада 2011 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Самарського район ного суду м. Дніпропетровська по вул. Електричній, 1а (каб. 108). Явка обо в’язкова. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ми хайлова Георгія Володимировича, 1970 р.н., у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 23896/2011 р. за позовом Ми хайлової Людмили Віталіївни до Ми хайлова Георгія Володимировича, СГІРФО Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації, яке відбудеться 14 грудня 2011 р. о 12.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України. Інгулецький районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області викликає у судове засідання Євдо кімова Віталія Федоровича, останнє відоме місце проживання: Дніпро петровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шувалова, 30/23, як відповіда ча по справі за позовом Запорощен ка Володимира Яковича до Євдокі мова Віталія Федоровича, третя осо ба Українська товарна біржа, про визнання правочину дійсним. Судо ве засідання відбудеться 29 листо пада 2011 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кри вий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 8, суддя Соловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Євдокімов Віталій Федо рович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності. Апеляційний суд Дніпропетров ської області повідомляє позивача ТОВ «Фрегат ІСП», що цивільна спра


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

ва за апеляційною скаргою Богач Олени Анатоліївни, Горбатенко Ла риси Анатоліївни на рішення Жовт невого районного суду м. Дніпро петровська від 11 червня 2010 року по цивільній справі за позовом То вариства з обмеженою відповідаль ністю «Фрегат ІСП» до Богач Олени Анатоліївни, Горбатенко Лариси Анатоліївни про стягнення мораль них збитків за попереднім догово ром та за зустрічним позовом Богач Олени Анатоліївни, Горбатенко Ла риси Анатоліївни до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фре гат ІСП» про визнання угоди частко во недійсною призначена до роз гляду в Апеляційному суді Дніпро петровської області (м. Дніпропет ровськ, вул. Харківська, 13) на 12 грудня 2011 року о 10.00. У разі не явки представника ТОВ «Фрегат ІСП» у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності. Павленко Станіслав Миколайович викликається у судове засідання на 28 листопада 2011 року о 14 год. 15 хв. до АмурНижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровсь ка, як відповідач по цивільній справі № 24767/11 за позовом Павленко І.М. до Павленка С.М. про стягнен ня аліментів. У разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та по становлене заочне рішення. Судове засідання буде проходити у при міщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселів ська, 9, каб. 10. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49044, м. Дніпро петровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Каміонського Олек сандра Марковича як відповідача по цивільній справі № 29880/11 за позовом Каміонської Тетяни Іванів ни до Каміонського Олександра Мар ковича, третя особа Жовтневий РВ ДМУ ГУМВС України в особі Сек тора у справах громадянства і реє страції фізичних осіб, про визнан ня особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням, у судове засідання, яке відбудеться о 09.00 29 листопада 2011 року. У випадку неявки особи, що викликається, справу буде роз глянуто в заочному порядку.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221.Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 28 листопада 2011 року о 10.00 в залі судових засідань 206 за адре сою: пр. Миру, 24, відбудеться судо ве засідання по цивільній справі за позовом Браславської Наталії Вікто рівни до Іванкової Інеси Станіслав івни, третя особа ПАТ «Приват Банк» про відшкодування шкоди. Явка відповідача Іванкової Інеси Станіславівни обов’язкова з надан ням раніше неподаних доказів. У разі неявки відповідача у судове засідан ня без поважних причин та непові домлення ним про причину неявки суд вирішить справу з винесенням за очного рішення за його відсутності. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи № 21893/11 за позовом Шомка Ігоря Івановича до Вороніна Віталія Анатолійовича про стягнення боргу за договорами позики викликає Во роніна Віталія Анатолійовича у су дове засідання, яке відбудеться 30 листопада 2011 року о 10.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська по вул. Електричній, 1а (каб. 108). Явка обов’язкова. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Захарова Олександра Олексійовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Захарова Олександра Олександровича до Захарова Олек сандра Олексійовича про встанов лення факту прийняття спадщини та визнання права власності на майно в порядку спадкування, яке відбу деться 23.11.2011 року о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух томського, 23, каб. 10 (4 поверх). У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

У приміщенні Інгулецького районно го суду м. Кривого Рогу, вул. Груні Ро манової, 6а(50026), 29 листопада 2011 року о 15.00 відбудеться слухання ци вільної справи за позовом Гуляєва Ро мана Миколайовича до Гуляєвої Віти Іванівни про визнання права спільної сумісної власності та визначення част ки в спільному майні подружжя. У су Вершиніній Вірі Олександрівні, Вер дове засідання викликається відпові шиніній Дар’ї Костянтинівні з’явитись дач Гуляєва Віта Іванівна, яка мешкає: у судове засідання 19 грудня 2011 м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2/61. року о 12.00 до АмурНижньодні провського райсуду м. Дніпропетров Прошу прибути Негода Анастасію ська за адресою: вул. Новоселівська, Ігорівну до залу 7 Саксаганського 9, каб.9, як відповідачу по цивільній районного суду м. Кривого Рогу за справі за позовом Вершиніна Олек адресою: м. Кривий Ріг, вул. Деми сандра Костянтиновича до Вершині денко, 6а для участі у судовому за ної Віри Олександрівни, Дар’ї Костян сіданні в якості відповідача по тинівни про вселення. У разі неявки цивільній справі за позовом Кирпич відповідачів у судове засідання спра Андрія Васильовича до Негода Ана ва буде розглянута за їхньої відсут стасії Ігорівни про визнання такою, ності на підставі наявних матеріалів що втратила право на користуван ня житловим приміщенням на 11 год. та постановлено заочне рішення. 15 хв. 24.11.2011 року. Одночасно Самарський районний суд м. роз’яснюю, що в разі неявки ви зо Дніпропетровська в зв’язку з роз бов’язані повідомити суд про при глядом цивільної справи № 22068/11 чини неявки, оскільки в разі відсут за позовом Процак Надії Михайлів ності таких даних суд розгляне ни до Процак Зіновія Івановича про справу за вашої відсутності. розірвання шлюбу викликає в якості відповідача Процак Зіновія Івано У провадженні Дзержинського вича у судове засідання, яке відбу районного суду м. Кривого Рогу деться 02.12.2011 р. о 14.00 у при знаходиться цивільна справа за по міщенні Самарського районного суду зовом Грушевської Віри Семенівни, м. Дніпропетровська (вул. Електрич Грушевського Юрія Миколайовича та на, 1а, каб. 216). Явка суворо обо Грушевського Геннадія Миколайови в’язкова. У випадку неявки по справі ча до Грушевської Анастасії Генна діївни, 20.05.1990 р.н., та Криво буде ухвалено заочне рішення. різької міської територіальної гро Слухання цивільної справи за по мади в особі Дзержинської район зовом Лозенко Ольги Вячеславів ної у м. Кривому Розі ради про виділ ни до ТОВ «Алістар», треті особи часток у спільному майні. Наступне Овдієнко Ірина Валеріївна, приват судове засідання відбудеться 24 лис ний нотаріус Батова Людмила Григо топада 2011 року о 12.00 за адре рівна, про визнання договору пози сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, каб. ки недійсним, призначено на 17.00 308. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук 28.11.2011 року. Прошу представ раїни після опублікування оголо ника ТОВ «Алістар» з’явитись на заз шення в пресі відповідачі вважають начений час. У разі неявки справа ся повідомленими про час та місце буде розглянута без вашої участі. розгляду справи. У разі неявки спра Слухання справи відбудеться у при ва буде розглянута за їхньої відсут міщенні Кіровського районного суду ності заочно. м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, Першотравенський міський суд Дніпропетровської області викли каб. 4. кає як відповідача Когая Валерія Ленінський районний суд м. Едуардовнча, який мешкає по вул. Дніпропетровська викликає Тара Горького, 2, кв. 78, м. Першотра сова Сергія Івановича як відповіда венськ, Дніпропетровська область, у ча у судове засідання по цивільній судове засідання по цивільній справі № 23813/11 р. за позовом справі за позовом ПАТ «КБ «Надра» Тарасенко Юлії Сергіївни до Тарасо до Когая В.Е. про стягнення кредит ва Сергія Івановича про позбавлен ної заборгованості, яке відбудеться ня батьківських прав, яке відбудеть 23 листопада 2011 року о 08.00 в ся 28 листопада 2011 року о 09.00 у залі судових засідань Першотра

венського міського суду Дніпропет ровської області за адресою: вул. Леніна, 16, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область. У разі неявки відповідача у судове засі дання дане оголошення вважається належним повідомленням і по справі буде винесено заочне рішен ня. У разі неявки у судове засідання з поважної причини відповідач зо бов’язаний повідомити про неявку та її поважні причини. Олах Штефан, останнє місце реє страції: 51900, м. Дніпродзер жинськ, пр. Металургів, 18/28, ви кликається у судове засідання в якості відповідача на 11.00 18 лис топада 2011 року по справі за по зовом Шаботанюк Галини Володими рівни до Олах Штефана про розір вання шлюбу. Відкрите судове засі дання по цивільній справі відбу деться під головуванням судді Фе доріщева С.С. у приміщенні Дніпров ського районного суду м. Дніпро дзержинська за адресою: м. Дніпро дзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 13. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Олах Штефан вважається повідомле ним про час та місце розгляду спра ви. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Во рушило Євгена Костянтиновича у су дове засідання як відповідача по справі за позовом Малюк Ярослава Павловича до Ворушила Євгена Ко стянтиновича про усунення пере шкод у користуванні власністю та зняття з реєстрації, яке відбудеться 23.11.2011 р. о 10 год. 30 хв. за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати доку мент, який посвідчує особу. В разі неявки у судове засідання Воруши ла Євгена Костянтиновича без по важної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за його відсут ності на підставі наявних по справі доказів. Суддя С.В.Дячков. Качалову Віталію Валерійовичу з’явитись у судове засідання 08 грудня 2011 року о 14.00 до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відпові дачу по цивільній справі за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Качалова Віта лія Валерійовича про стягнення за боргованості. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та по становлено заочне рішення.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 14 листопада 2011 року судом вине сено рішення по цивільній справі № 23198/2011 за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Рай ффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської обласної ди рекції до Штельмах Олега Микола йовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Правильна ком панія» про стягнення заборгова ності за кредитним договором, яким позов задоволено: стягнуто солідар но зі Штельмах Олега Миколайови ча, Товариства з обмеженою відпо відальністю «Правильна компанія» на користь Публічного акціонерно го товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської обласної дирекції заборгованість за кредитним договором у розмірі 511322 грн. 25 коп. та судові витра ти по справі у сумі 1820 грн. 00 коп. Заяву про перегляд заочного рішен ня може бути подано відповідачами до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кіна, 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Дніпропетров ської області в той же строк. Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська 31 жовтня 2011 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 28794/11 за позовом Інспекції державного архітектурнобудівель ного контролю у Дніпропетровській області до Зубової Тетяни Ігорівни, треті особи Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, Головне управління Держкомзему у Дніпропетровській області про

знесення самочинно побудованої будівлі. Даним заочним рішенням було задоволено вимоги позивача. З повним текстом рішення відпо відач може ознайомитись, звернув шись до канцелярії Жовтневого ра йонного суду м. Дніпропетровська.

11.11.2011 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 22364/11 за позовом Рибцова Максима Вікторовича до Сазонова Андрія Михайловича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Пром будзабезпечення» про стягнення суми боргу за договором позики, Жовтневим районним судом яким позовні вимоги Рибцова М.В. м. Дніпропетровська 03 серпня 2011 задоволено частково. Стягнуто з Са року в заочному порядку було роз зонова Андрія Михайловича на ко глянуто цивільну справу № 28215/11 ристь Рибцова Максима Вікторовича за позовом Сінєльнікової Марини суму боргу з урахуванням індексу Геннадіївни до Чудовської Тетяни інфляції, процентів за користування Петрівни, Сектора громадянства, позикою загальною сумою 34442 грн. імміграції та реєстрації фізичних 00 коп. У задоволенні решти позов осіб Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС Ук них вимог відмовлено. В порядку раїни в Дніпропетровській області розподілу судових витрат стягнуто з про визнання особи такою, що втра Сазонова Андрія Михайловича на ко тила право на користування кварти ристь Рибцова Максима Вікторовича рою та зняття її з реєстрації. Даним судові витрати, а саме: судовий збір, заочним рішенням було частково за витрати на інформаційнотехнічне за доволено позовні вимоги позивача. безпечення розгляду справи та витра З повним текстом рішення відпові ти, пов’язані з публікацією в пресі ого дач може ознайомитись, звернув лошення про виклик відповідача за шись до канцелярії Жовтневого ра гальною сумою 833 грн. 02 коп. Рішен йонного суду м. Дніпропетровська. ня суду може бути оскаржене до Апе ляційного суду Д/о через суд першої Жовтневим районним судом інстанції протягом 10 днів з дня опуб м. Дніпропетровська 31 жовтня лікування даного оголошення. 2011 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу Довгинцівським районним судом № 210173/2009 за позовом Жиг м. Кривого Рогу 12.10.2011 року по линської Людмили Миколаївни до цивільній справі № 2296/11 за по Жиглинського Ігоря Владиславови зовом Публічного акціонерного то ча, третя особа Відділ паспортної вариства «Банк «Фінанси та Кредит» реєстраційної та міграційної робо до Дрик А.В., Дрик Є.В., Пугаченка ти Жовтневого району м. Дніпропет С.Л., Дрик В.І. про стягнення забор ровська про визнання особи такою, гованості за кредитним договором що втратила право на користування було постановлене заочне рішення, житловим приміщенням та зняття з яким позовні вимоги Публічного ак реєстрації. Даним заочним рішен ціонерного товариства «Банк ням було задоволено позовні вимо «Фінанси та Кредит» задоволено ги позивача. З повним текстом частково, а саме: стягнуто солідар рішення відповідач може ознайоми но з Дрик Анастасії Василівни, Дрик тися, звернувшись до канцелярії Євгенія Володимировича, Пугаченка Жовтневого районного суду Сергія Леонідовича, Дрик Володими м. Дніпропетровська. ра Івановича на користь Публічно го акціонерного товариства «Банк Красногвардійський районний суд «Фінанси та Кредит» в особі Криво м.Дніпропетровська повідомляє, що різької філії «АТ «Банк «Фінанси та 10 листопада 2011 року судом вине Кредит» заборгованість за кредит сено рішення по цивільній справі ним договором у сумі 40264,74 грн., № 23317/2011 за позовом Клімової а також судові витрати по справі: Алли Григорівни до Чимшит Дмитра судовий збір 402,65 грн. та витра Володимировича, треті особи ти на ІТЗ 120,00 грн. Після публі КЖЕП «Південне» Дніпропетров кації оголошення відповідачі Дрик ської міської ради, Сектор громадян А.В., Дрик Є.В., Пугаченко С.Л., Дрик ства, імміграції та реєстрації фізич В.І. вважаються повідомленими про них осіб Красногвардійського рішення суду. Заява про перегляд РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет цього заочного рішення може бути ровській області, про усунення пе подана відповідачами протягом де решкод у користуванні власністю, сяти днів з дня публікації до Дов яким позов задоволено: усунені пе гинцівського районного суду м. Кри решкоди Клімовій Аллі Григорівні у вого Рогу за адресою: 50086, м. Кри користуванні належною їй кварти вий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3. рою № 43 у будинку № 106 по вул. Героїв Сталінграда у м. Дніпропет Красногвардійський районний суд ровську та знято Чимшит Дмитра Во м. Дніпропетровська повідомляє, що лодимировича з реєстрації у квар 09 листопада 2011 року судом вине тирі № 43 у будинку № 106 по вул. сено рішення по цивільній справі Героїв Сталінграда у м. Дніпропет № 23141/2011 за позовом Тарасо ровську. Заяву про перегляд заочно вої Наталії Олександрівни до Пархо го рішення може бути подано відпо менка Олександра Володимировича, відачем до Красногвардійського третя особа Понурко Тетяна Петрів районного суду м. Дніпропетровсь на про відшкодування шкоди, що ка за адресою: м. Дніпропетровськ, була завдана внаслідок пошкоджен пр. Пушкіна, 77б, протягом десяти ня транспортного засобу, яким по днів з дня опублікування даного ого зов задоволено: стягнуто з Пархо лошення. Рішення може бути оскар менка Олександра Володимировича жене до Апеляційного суду Дніпро в рахунок відшкодування матеріаль петровської області в той же строк. ної шкоди суму 19192 грн. 28 коп., в рахунок відшкодування мораль 24 жовтня 2011 року Васильків ної шкоди суму 1000 грн. та судові ським районним судом Дніпропет витрати по справі у сумі 1061 грн. ровської області винесено заочне 92 коп. Заяву про перегляд заочно рішення по цивільній справі за по го рішення може бути подано відпо зовам Варакута Уляни Федотівни до відачем до Красногвардійського Варакута Людмили Миколаївни, Ва районного суду м. Дніпропетровсь ракута Віолети Миколаївни про ви ка за адресою: м. Дніпропетровськ, знання осіб такими, що втратили пра пр. Пушкіна, 77б, протягом десяти во на користування житлом. Рішен днів з дня опублікування даного ням позовні вимоги задоволено, а оголошення. Рішення може бути ос саме: визнати Варакута Людмилу каржене до Апеляційного суду Миколаївну, Варакута Віолету Мико Дніпропетровської області в той же лаївну такими, що втратили право на строк. користування житлом за адресою: вул Мічуріна, 166 у сел. Васильків Саксаганський районний суд ка, Васильківський район, Дніпро м. Кривого Рогу Дніпропетровської петровська область. області повідомляє, що 09 листопа да 2011 року о 15.00 за адресою: м. Ленінським районним судом м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, зал Дніпропетровська (суддя Остапен 7 у відкритому судовому засіданні в ко Н.Г.) 03 жовтня 2011 року в за залі суду у місті Кривому Розі було очному порядку було розглянуто ци проголошено заочне рішення по вільну справу № 22871/2011 за по справі № 21292/11 за позовом Бон зовом Щербакової Н.Ю. до Єлагіної дар Тетяни Григорівни, Кондратенко Лідії Іванівни, Єлагіна Василя Кос Оксани Олександрівни, Кондратенко тянтиновича про визнання осіб та Марини Олександрівни до Євтушен кими, що втратили право на корис ка Геннадія Григоровича про усунен тування житловим приміщенням. ня перешкод у користуванні власніс Даним заочним рішенням позовні тю та зняття з реєстраційного об вимоги Щербакової Н.Ю. були задо ліку, яким Євтушенко Геннадій Гри волені. З повним текстом рішення горович визнаний таким, що втратив відповідач може ознайомитись, звер право на користування квартирою нувшись до канцелярії Ленінського № 26, розташованою у буд. № 11 на районного суду м. Дніпропетровська мкр. Сонячному в м. Кривому Розі. за адресою: вул. Коробова, 6, каб. 213. З опублікуванням цього оголошен ня Євтушенко Геннадій Григорович Кіровський районний суд вважається повідомленим про заоч м. Дніпропетровська повідомляє, що не рішення по даній справі.

Тернівський міський суд Дніпро петровської області 24 жовтня 2011 року виніс заочне рішення по справі за позовом Прокопчук Андрія Анато лійовича до Мвамакула Маріанни Міхаель про надання дозволу на тим часовий виїзд неповнолітніх дітей України за кордон. Заочним рішенням суду позов Прокопчука Андрія Ана толійовича до Мвамакула Маріанни Міхаель про надання дозволу на тим часовий виїзд неповнолітніх дітей Ук раїни за кордон задоволено. У разі незгоди з рішенням суду відповідач має право звернутись з заявою про його перегляд. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 20 липня 2011 року винесено заочне рішення по цивільній справі № 2167/2011 р. за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Всеукраїнський Акціо нерний Банк «ВіЕйБіБанк» до Сіму тіної Ірини Михайлівни про стягнен ня заборгованості за кредитним до говором. Позовні вимоги задоволені в повному обсязі. Стягнуто з відпо відача Сімутіної Ірини Михайлівни на користь ПАТ «ВАБ «ВіЕйБіБанк» заборгованість за кредитним дого вором № І56\гр. від 21.02.2008 року у розмірі 15092 грн. 11 коп. Стягну то з Сімутіної Ірини Михайлівни на користь ПАТ «ВАБ «ВіЕйБіБанк» су довий збір у розмірі 150 грн. та вит рати на інформаційнотехнічне за безпечення розгляду справи у сумі 120 грн. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня от римання його копії. Тернівський міський суд Дніпро петровської області повідомляє, що рішенням суду від 24.10.2011 року позов Андрієвської Надії Олександ рівни до Гусака Руслана Володими ровича, третя особа Відділ грома дянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб Тернівського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, задоволено частково та визнано Гусака Руслана Володимировича таким, що втратив право на користування житловим при міщенням, що є підставою для зняття з реєстраційного обліку, в решті по зовних вимог відмовлено. При пуб лікації оголошення Гусак Руслан Воло димирович вважається повідомленим про рішення суду. Заява про перегляд цього рішення може бути подана відповідачем в Тернівський міський суд Дніпропетровської області протя гом 10 днів з дня публікацї. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 17.10.2011 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 22342/2011 р. за позовом ПАТ «Всеукраїнський Акціо нерний Банк» до Кузнецова В’ячес лава Валерійовича, 1964 р.н., про стягнення заборгованості. Позовні вимоги задоволено. Стягнуто з Куз нецова В’ячеслава Валерійовича на користь ПАТ «Всеукраїнський Акціо нерний Банк» суму заборгованості у розмірі 17584 грн. 42 коп. Стягну то з Кузнецова В’ячеслава Валері йовича на користь ПАТ «Всеукраїн ський Акціонерний Банк» суму судо вого збору у розмірі 175 грн. 84 коп. та витрати на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи у сумі 120 грн. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух валив, за письмовою заявою відпові дача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 17.10.2011 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 22366/2011 р. за позовом ПАТ «ВАБ «ВіЕйБі Банк» до Новікова Андрія Борисо вича, 1963 р.н., про стягнення за боргованості. Позовні вимоги задо волено. Стягнуто з Новікова Андрія Борисовича на користь ПАТ «Всеук раїнський Акціонерний Банк» суму заборгованості у розмірі 29474 грн. 09 коп. Стягнуто з Новікова Андрія Борисовича на користь ПАТ «Всеук раїнський Акціонерний Банк» суму судового збору у розмірі 294 грн. 74 коп. та витрати на інформацій нотехнічне забезпечення розгляду справи у сумі 120 грн. Заочне рішення може бути переглянуте су дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою про тягом 10 днів з дня отримання його копії.


р10

14 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277)

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Óçíàâ î ïîáåäå, ïîäóìàëà - îøèáêà» ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÀËÈÑÛ ÌÀÊÎÃÎÍ

ÇÀ ÏÐίÇÄ - ÑÒÀÐÀ Ö²ÍÀ Ïðî ìàéáóòíþ âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ãîâîðèëè ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ìåð Ðóñëàí Òîêàð ç ÷ëåíàìè ì³ñüêî¿ àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â. Òðàíñïîðòíèêè ïðîïîíóâàëè ï³äâèùèòè ä³þ÷èé òàðèô äî 3,25 ãðí., ìîâëÿâ, â³í â³äïîâ³äàòèìå ¿õí³ì âèòðàòàì. ̳ñüêà âëàäà ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëàñü äî çàÿâè ïåðåâ³çíèê³â, ïðîòå, íå ï³äòðèìàëà. Ñüîãîäí³ í³êîïîëü÷àíè ïëàòÿòü çà ïðî¿çä 2 ãðí., ó ñîö³àëüíîìó òðàíñïîðò³ - 1,25 ãðí.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ßÑÈÍÎÂÀ ÁÀËÊÀ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÀ Ó ãðóäí³ â ì³ñò³ ïëàíóþòü ïî÷àòè ðåêóëüòèâàö³þ øëàìîíàêîïè÷óâà÷ó â áàëö³ ßñèíîâ³é. Öå îäèí ³ç íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèõ îá'ºêò³â íà òåðèòî𳿠ì³ñòà. Çà ðàõóíîê àòìîñôåðíèõ îïàä³â òà ï³äçåìíèõ âîä íà øëàìîíàêîïè÷óâà÷³ ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü âîäè, ÷åðåç ùî ìîæå ñòàòèñÿ ïðîðèâ ãðåáë³ òà çàáðóäíåííÿ Äí³ïðà. Êîøòîì îáëàñíîãî ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ó áàëö³ ìàþòü â³äêà÷àòè âîäó, ðåêîíñòðóþâàòè ã³äðîòåõí³÷í³ ñïîðóäè òîùî. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÄÎÂÅËÈ, ÙÎ ÊÐÀÙ² ²ç V ̳æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ «Ìþçèêëåíä», â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 700 àðòèñò³â ç ê³ëüêîõ êðà¿í ñâ³òó, ïàâëîãðàäö³ ïðèâåçëè äîäîìó êóáêè é äèïëîìè ïåðåìîæö³â çà ïåðøå, äðóãå òà òðåòº ì³ñöÿ â ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ. Õëîïö³ òà ä³â÷àòà äîâåëè, ùî âîíè êðàù³ ó õîðåîãðàô³¿, âîêàë³ òà öèðêîâîìó ìèñòåöòâ³. ○

Ëþáèìîå áëþäî: âûïå÷êà è Òèðàìèñó, ãðå÷åñêèé êîôå Ôðàïïå. Æèçíåííîå êðåäî: «Âñå âîçìîæíî, íà íåâîçìîæíîå ïðîñòî òðåáóåòñÿ áîëüøå âðåìåíè»; «Öåëüñÿ â Ëóíó. Äàæå åñëè ïðîìàõíåøüñÿ, âñå ðàâíî îñòàíåøüñÿ ñðåäè çâåçä» Ñåñèëèÿ Àõåðí, «P.S. ß ëþáëþ òåáÿ». Õîááè: ó÷àñòèå â êèíî- è ôîòîñúåìêàõ, êàòàíèå íà êîíüêàõ è ëûæàõ. Ëþáèìàÿ êíèãà: Ñåñèëèÿ Àõåðí - «P.S. ß ëþáëþ òåáÿ», «Íå âåðþ. Íå íàäåþñü. Ëþáëþ», Ðýé Áðåäáåðè «451 ãðàäóñ ïî Ôàðåíãåéòó». Ëþáèìûå ôèëüìû: «Ïåðë Õàðáîð», «Ãëàäèàòîð», «Àðìàãåääîí», «Âîéíà íåâåñò», «Åøü. Ìîëèñü. Ëþáè». Ëþáèìîå âðåìÿ ãîäà: ëåòî, ïîòîìó ÷òî ìîæíî ìíîãî ïóòåøåñòâîâàòü è ïîòîìó ÷òî îáîæàþ ñîëíöå.

С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ ИНТЕРЕСНЕЕ

ͲÊÎÏÎËÜ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÀËÈÑÛ ÌÀÊÎÃÎÍ:

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ϲÎÍÅÐÈ Â ÑÒÐÎÞ Ó Êðèíè÷êàõ ïðîéøîâ ðàéîííèé ï³îíåðñüêèé çë³ò. Ñþäè ïðè¿õàëè 290 ï³îíåð³â ³ç 15 øê³ë. Áóëè òóò é ÷ëåíè ï³îíåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Íàä³ÿ», ÿêà â³äçíà÷èëà 10-ð³÷÷ÿ ç äíÿ ñòâîðåííÿ. Öå íåçàëåæíà, íåïîë³òèçîâàíà äèòÿ÷à óñòàíîâà, ÿêà íàë³÷óº â ñâî¿õ ëàâàõ 1050 øêîëÿð³â ç 19 øê³ë ðàéîíó. Çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè öüîãî ðîêó àêòèâ³ñòè ï³îíåðñüêîãî ðóõó - øêîëÿð³ òà ¿õí³ íàñòàâíèêè îòðèìàëè â³äçíàêè.

- Алиса, почему ты решила участвовать в конкурсе? - До сих пор не могу понять, как так вышло. Первого сентября мне позвонили организаторы и пригласили принять участие в кастинге. Я прошла. Перед этим еще был университетский конкурс красоты. - Что почувствовала, когда прошла в городской финал? - В кастинге принимали участие не так много девушек. Поэтому было не особо сложно пройти. С каждым днем я все больше и больше заинтересовывалась в конкурсе. И еще для меня важно то, что мы демонстрировали не только внешние данные, но и свои таланты. Я считаю, что такие мероприятия нужны. - Много репетировали? - Да, очень. Родители жаловались, что редко видят меня дома. Преподаватели Университета экономики и права имени Альфреда Нобеля, где я учусь, отнеслись с пониманием к частому отсутствию на лентах. Большое спасибо организаторам, которые с нами работали. - Что сказали родные, когда узнали, что ты будешь принимать участие в конкурсе? - Мама одобрила, только переживала, чтобы конкурс не мешал учебе.

КОНКУРЕНЦИЯ БЫЛА ТОЛЬКО В ФИНАЛЕ - Алиса, на каком ты учишься курсе и какую профессию получишь? - На четвертом, на международной экономике. В дипломе будет написано «Менеджер внешнеэкономической деятельности». - Считаешь свою профессию перспективной? - Да. Мы изучаем очень много языков. К тому же, лично мне интересно то, что происходит в мире. Эта специальность позволит быть в курсе событий, общаться с

«ÍÀ ÐÅÏÅÒÈÖÈßÕ Ó×ÀÑÒÍÈÖÛ ÏÎÌÎÃÀËÈ ÄÐÓà ÄÐÓÃÓ»

«ÍÀØ ÒÀÍÅÖ ÁÛË «ÖÅÏËßÞÙÈÌ» представителями разных национальностей и культур. - Алиса, на конкурсе была сильная конкуренция? - Мы с девчонками общались практически по 20 часов в сутки. Естественно, что почти все сдружились. На репетициях помогали друг другу. А на конкурсе дух соревнования присутствовал. - Что почувствовала, когда тебя назвали победительницей? - Я была в шоке. Когда мне вручили ленточку «Мисс зрительских симпатий», судья шепнул, что это не все. Я подумала, что не дали цветы. И когда меня назвали победительницей, восприняла это как ошибку. Потом обрадовалась и даже заплакала. Девочки-конкурсантки все поздравили. Друзья тоже обрадовались. - Продолжаешь общаться с участницами? - Да. Мы встречаемся, гуляем, разговариваем по телефону, переписываемся в соцсетях. - После победы не возникло соблазна дальше двигаться в «красивом» направлении? Зачем тебе экономика? - Я с восьми лет ходила в модельное агентство. Очень долго занимаюсь танцами. Но считаю, что жизнь надо связывать с тем, что тебе нравится. Для меня это как раз экономика. А вот конкурсы и танцы - просто приятное времяпрепровождение, своего рода отдых.

ВЫСТУПАЛА С ПЛАСТЫРЕМ НА СПИНЕ - У тебя был очень красивый танец на конкурсе. Кто постановщик? - Мы вместе с партнером. Каждый участник должен был представить свое видение одного из основных прав человека. Я выбрала право на жизнь. Мы посмотрели ролик, который был фоном выступления, и тут партнер сказал о том, как красиво было бы показать драматичную историю с неожиданным, «цепляющим» финалом. - Какое твое самое яркое воспоминание, связанное с танцами? - Обычно всем запоминаются какие-то приятные вещи. У меня самое яркое воспоминание не очень хорошее. Мы ехали на чемпионат в Москву, и проводница в поезде вылила мне на спину кипяток. Я получила ожог второй степени. Мама побрызгала рану пантенолом и наклеила большой пластырь. Рана очень болела, но другого выхода, кроме как танцевать, у меня не было. Мы с партнером выступили довольно хорошо, прошли в полуфинал.

- Чем занимаешься в свободное время? - На самом деле его мало. Стараюсь больше общаться с друзьями. Они у меня молодцы, очень креативные. Даже небольшой праздник способны превратить во что-то грандиозное и веселое.

«ÆÈÇÍÜ ÍÀÄÎ ÑÂßÇÛÂÀÒÜ Ñ ÒÅÌ, ×ÒÎ ÍÐÀÂÈÒÑß» 


р1

КОЛО ЖИТТЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

«ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÞ ÂÀÑ»

Êîìó çäðàâñòâóéòå, à êîìó - ãàìàðäæîáà!

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Ðàáî÷èé äåíü ⠫³ñòÿõ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» íà÷èíàåòñÿ âñåãäà îäèíàêîâî - ñëîâàìè: «Âñåì äîáðîå óòðî!». Ìû áû ðàäû êàê-òî ðàçíîîáðàçèòü íàøè «ïðèâåòû», òîëüêî ïîâîäà âñå íå áûëî.  ïðåääâåðèè Âñåìèðíîãî äíÿ ïðèâåòñòâèé òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèëàñü. ×òî âûáðàòü âàì «Áóýíîñ äèàñ» èëè «Øàëîì» - ðåøàéòå ñàìè «КАК ВАШ СКОТ?» Ни англичане, ни немцы, ни французы при встрече и прощании не желают друг другу здоровья, как, например, украинцы или русские. Англичанин приветствует знакомого вопросом «How do you do?» (буквально «Как ты действуешь?»), француз спросит: «Comment ca va?» («Как оно идет?»), немец «Wie geht's?» («Как идется?»).

ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ… Ïî-ïîëüñêè Äçåíü äîáðû

ÄÂÅÐÈ ÍÀÐÀÑÏÀØÊÓ

ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ… Ïî-íåìåöêè

Åãèïòÿíèí, íàõîäèâøèéñÿ â ñàìîëåòå, âûïîëíÿâøåì ðåéñ Øàðì-ýëü-Øåéõ - Êàèð, ïîïûòàëñÿ îòêðûòü äâåðü, ÷òîáû ïîãîâîðèòü ñ Áîãîì íà âûñîòå âîñåìü òûñÿ÷ ìåòðîâ. Íà áîðòó íàõîäèëèñü 144 ïàññàæèðà, â òîì ÷èñëå èíîñòðàíöû. Íàðóøèòåëÿ ïîðÿäêà óäàëîñü ñâÿçàòü è ïåðåäàòü ïîëèöåéñêèì ïîñëå ïðèçåìëåíèÿ. Íà äîïðîñå çàäåðæàííûé ïàññàæèð çàÿâèë, ÷òî îí ïîòåðÿë õîðîøóþ ðàáîòó. Âî âðåìÿ ðåéñà ó íåãî ïðîèçîøåë íåðâíûé ñðûâ è îí ðåøèë ïîïðîñèòü ïîìîùè ó Áîãà.

Ãóòýí ìîðãýí индейцы оптимистично воскликнут: «Все хорошо!». И только евреи пожелают: «Шалом» - «Мир вам». А вот с монголом украинцу встретиться будет неприятно, потому что тот сходу спросит: «Как ваш скот?» или «Как кочуете?». Согласитесь, не сразу сообразишь, в чем дело. Зато грузин радостно воскликнет: «Гамарджоба!», что означает «Побеждай!».

ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ… Íà èâðèòå Áîêåð òîâ КИТАЙЦЫ, КАК ПОЛИТИКИ Кроме приветственных слов, люди демонстрируют еще и жесты. ^ Например, украинцы, русские, европейцы, американцы обмениваются рукопожатием.

ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ… Ïî-ëàòûøñêè

ÂÛØÅ ÎÁËÀÊÎÂ

Ëàáðèò

Итальянцев дела знако^ Во Франции в неофимого вовсе не интересуют, циальной обстановке даже они при встрече восклица- малознакомые люди целуют: «Come sta?» - «Как сто- ются при встрече и прощаишь?», китаец поинтересуется: «Ел ли ты сегодня?», гренландцы просто скажут: «Хорошая погода!», а

ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ… Ïî-èòàëüÿíñêè Áîíäæîðíî ÁÐÀÒÜß-ÂÛÄÓÌÙÈÊÈ Âñåìèðíûé äåíü ïðèâåòñòâèé îòìå÷àåòñÿ ñ 1973 ãîäà. Åãî ïðèäóìàëè äâà áðàòà-àìåðèêàíöà - Áðàéàí è Ìàéêë Ìàêêîðìàí èç øòàòà Íåáðàñêà â ðàçãàð «õîëîäíîé» âîéíû. Îíè îòïðàâèëè ïèñüìà ñ ðàäóøíûìè ïðèâåòñòâèÿìè âî âñå êîíöû ìèðà è ïîïðîñèëè àäðåñàòîâ ïðîñòî ïîïðèâåòñòâîâàòü êîãî-íèáóäü åùå.

ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ

ÌÎÒÎÖÈÊË Ñ ÒÓÀËÅÒÎÌ

ÔÐÀÍÖÓÇÛ ÏÐÈ ÂÑÒÐÅ×Å ÖÅËÓÞÒÑß нии, касаясь друг друга щеками поочередно и посылая в воздух от одного до пяти поцелуев. ^ Эмоциональные латиноамериканцы обнимаются. ^ Мерзнущие лапландцы трутся друг о друга носами. ^ Дружелюбные японцы кланяются. А наш жест приветствия - ладонь, обращенную к собеседнику, раскачивающуюся влево-вправо - японец истолкует как жест прощания. ^ Китайцы приветствуют друг друга излюбленным жестом актеров и политиков - сцепленными руками, поднятыми над головой.

ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ… Ïî-èñïàíñêè Áóýíîñ äèàñ ^ Тибетцы снимают головной убор правой рукой, а левую руку закладывают за ухо и высовывают язык. ^ Некоторые народы Африки в знак приветствия и глубокого уважения передают тыкву, держа ее в правой руке. ^ В племени акамба в Кении в знак глубокого уважения плюют на встречного. ^ На Замбези хлопают в ладоши и делают реверанс.

ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ… Ïî-÷åøñêè Äîáðý ðàíî P.S. Предлагаем вам отметить Всемирный день приветствий весело и ярко. Просто поздоровайтесь 21 ноября хотя бы с десятью людьми, которых вы не знаете. Может так вы приобретете себе новых друзей.

ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ… Ïî-ïîðòóãàëüñêè Áîí äèà

ßïîíñêèé ïðîèçâîäèòåëü òóàëåòíîé áóìàãè Toto ïðåäñòàâèë ïîëóìîòîöèêë-ïîëóòóàëåò. Íà ìåñòå îáû÷íîãî ñèäåíüÿ ó íåãî óñòàíîâëåí óíèòàç, à ñçàäè ïðèêðåïëåí ãèãàíòñêèé ðóëîí òóàëåòíîé áóìàãè, ðàçâåâàþùåéñÿ íà âåòðó ïðè äâèæåíèè. Îäíàêî èçîáðåòåíèå íå ïëàíèðóåòñÿ çàïóñêàòü â ïðîäàæó: Toto íàìåðåíà âûñòàâèòü åãî íà âñåîáùåå îáîçðåíèå. Neo ïðèâîäèòñÿ â äâèæåíèå áèîãàçîì, êîòîðûé ïîëó÷àþò èç áûòîâûõ îòõîäîâ. ○

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ

×ÈÏÑÛ ÇÀ ÏÎÊÀÇÀÍÈß Â áðèòàíñêîì ãîðîäå Áðýäôîðä ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàë òðåõëåòíèé ðåáåíîê, ñòàâ, òàêèì îáðàçîì ñàìûì ìîëîäûì ñâèäåòåëåì â èñòîðèè áðèòàíñêîãî ïðàâîñóäèÿ. Ìàëü÷èê âûñòóïèë ñâèäåòåëåì ïî äåëó ïðîòèâ 29-ëåòíåãî Äýíèåëà Äæîéñà, îáâèíÿåìîãî â óìûøëåííîì íàíåñåíèè ðåáåíêó òÿæåëûõ òðàâì. Îêîëî ãîäà íàçàä îí íàñòóïèë ìàëü÷èêó íà æèâîò. Êîãäà ìàëûø çàêîí÷èë äàâàòü ïîêàçàíèÿ, ñóäüÿ ïîäàðèë åìó ïàêåò ÷èïñîâ. ÁÎÊÀË ÇÀ ÁÎÊÀËÎÌ

«ÏÈÂÍÀß ÃÐÓÄÜ»  îäíîì èç ïèâíûõ çàâåäåíèé Ëüâîâà óñòàíîâèëè áðîíçîâóþ êîïèþ æåíñêîé ôèãóðû, êîòîðàÿ ïðè ìàíèïóëÿöèÿõ ñ åå ãðóäüþ âûäàåò áîêàë ïèâà. Ïî ñëîâàì àâòîðà êîíöåïöèè, ïèâíûõ àâòîìàòîâ â ìèðå î÷åíü ìíîãî, à «ïèâíîé ãðóäè» íåò. Êñòàòè, ñêóëüïòîð óòâåðæäàåò, ÷òî æåíùèíó îí ïðèäóìàë, à íå ëåïèë ñ íàñòîÿùåé. Èìåíè ó íåå åùå íåò.


р12

16 БУДДИВА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277)

ÊÎÌÔÎÐÒÍÅ ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß

Ö²ÊÀÂÎ

Ñòóäåíòñüê³ ãóðòîæèòêè: ë³òí³ òåðàñè ³ òèñÿ÷³ â³êîí ÍÀÒÀË²ß ÐÓÄÀ, ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÑÀÉÒÓ WWW.PRAVDA.COM.UA

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀ à «ÄÎÌIÂÊÀ» Ãóðòîæèòîê Campagneplein â³ä Óí³âåðñèòåòó Òâåíòå. Íîâà äåâ'ÿòèïîâåðõîâà áóä³âëÿ â ͳäåðëàíäàõ ñêëàäàºòüñÿ ç 87 ê³ìíàò. ¯¿ ðîçðîáèëî àðõ³òåêòóðíå áþðî Arons and Gelauff Architects. Ãóðòîæèòîê âèêîíàíèé ó ôîðì³, ùî ñòâîðþº ³äåàëüíó ñò³íêó äëÿ ñêåëåëàç³ííÿ. Êîë³ðíèé êîíòðàñò ì³æ íåþ òà ôàñàäîì áóä³âë³ ñòâîðþº âèñîòíèé ³ âï³çíàâàíèé õàðàêòåð áóä³âë³.  ãóðòîæèòêó º òàêîæ ñóïåðìàðêåò òà ïåðóêàðíÿ. ○

Á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â íå óÿâëÿþòü ñâîãî æèòòÿ áåç ãàì³ðíîãî òà âåñåëîãî ãóðòîæèòêó. ² õàé òóò íå çàâæäè º ãàðÿ÷à âîäà, à ñï³ëüíà êóõíÿ ÷àñòî íàâ³âຠòóãó - ñàìå â öèõ ê³ìíàòàõ ñòóäåíòè íàâ÷àþòüñÿ, â³äïî÷èâàþòü, ñâÿòêóþòü äí³ íàðîäæåííÿ ³ íàâ³òü âåñ³ëëÿ. ßêùî â Óêðà¿í³ ãóðòîæèòêè íå ÿâëÿþòü ñîáîþ àðõ³òåêòóðíèõ ö³ííîñòåé, òî çà êîðäîíîì ¿õ áóäóþòü çà íåéìîâ³ðíèìè ïðîåêòàìè. Ó Ì³æíàðîäíèé äåíü ñòóäåíòà ïðîïîíóºìî íàéêîìôîðòí³ø³ «äîì³âêè»

ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ SIMMONS HALL  ÊÅÌÁÐÈÄƲ Це домівка для студентів Массачусетського технологічного інституту, який спроектовано в форматі «пористої губки». Будівля являє собою вертикальний зріз міста, що містить 350 спальних кімнат. На кожному поверсі є загальний зал та їдальня. Концепція «губки» сформована з допомогою п'яти великих отворів, які відповідають п'яти головним входам у будівлю. Додаткову «пористість» гуртожитку надають тисячі вікон, з розрахунком по дев'ять вікон на одну кімнату. Ще тут є кінотеатр, цілодобове кафе та кілька великих терас для вечірок.

«ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÈÉ Ä ÎÑÊÀл Ãóðòîæèòîê äëÿ àñï³ðàíò³â Óí³âåðñèò Óí³âåðñèòååòó Òîðîíòî. Áóä³âëþ ñïðîåêòóâàëî àðõ³òåêòóðíå áþðî Morphosis ï³ä êåð³âíèöòâîì Òîìà Ìåéíà. Öåé ïðîåêò ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéóñï³øí³øèõ ðîá³ò Òîìà Ìåéíà, çà ÿêó â³í îòðèìàâ «àðõ³òåêòóðíèé Îñêàð» - ïðåì³þ Ïð³òöêåðà, íåçâàæàþ÷è íà äåÿêó êðèòèêó â³ä ìåøêàíö³â îòî÷óþ÷èõ áóäèíê³â. Ãóðòîæèòîê ñêëàäàºòüñÿ ç³ 199 ñïàëüíèõ ê³ìíàò (â³ä äâîõ- äî ï’ÿòèì³ñíèõ ), â ÿêèõ ïðîæèâàþòü 424 ñòóäåíòè-àñï³ðàíòè.

Á ̲ÑÖÅ ÄËß ÏÐÎÑÒÎÐÓ /

ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ Ç ÊÎÍÒÅÉÍÅв CITE A DOCKS Це творчий проект розташований в м. Гавр, Франція. Його створило архітектурне бюро Cattani Architects. 100 кімнат для студентів були розроблені шляхом перетворення старих вантажних контейнерів на чотириповерхову будівлю. Кожна квартира має 24 м і включає спальний та навчальний простір, а також ванну кімнату і кухню. Всі квартири виходять у сад, обладнані на обох кінцях скляними стінами, які дозволяють отримувати природне освітлення.

«ÇÅËÅͲ ËÅÃÅͲ» à ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÖ²ß Â ÐÀÉÎͲ LA CHAPELLE Її було спроектовано в Парижі. Фасад, що виходить на вулицю, темного, сланцевого кольору цегли, а внутрішня сторона містить жалюзі на верхніх частинах вікон та балкони. Тут є просторий двір - серце проекту. Він гарантує сонячне світло і діє як свого роду «зелені легені». Гуртожиток складається з 150 кімнат, що мають три різні формати і середню площу 18 м2, з ванною кімнатою й кухнею. Десять номерів спеціально розроблені для людей з обмеженою рухливістю.

ÊÎÌÏÀÊÒÍÈÉ Ä Ì²ÊÐÎÊÎÑÌ Ãóðòîæèòêè Íîò³íãåìñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä - îäèí ç íàéá³ëüøèõ òà íàéïîïóëÿðí³øèõ â Àíã볿. À òîìó, àáè çàáåçïå÷èòè ïðîæèâàííÿ äëÿ âñ³õ ñòóäåíò³â, â³í ñòâîðèâ ðîçâèíóòó ñèñòåìó ãóðòîæèòê³â (Halls of Residence). Öå í³áè ïåâíèé ì³êðîêîñì, äå â³äáóâàºòüñÿ ïîñò³éíà âçàºìîä³ÿ ì³æ ñòóäåíòàìè, àñï³ðàíòàìè òà ìîëîäèìè â÷åíèìè. Ãóðòîæèòê³â âñüîãî íàðàõîâóºòüñÿ áëèçüêî 30, ÿê³ ðîçì³ùåí³ â ÷îòèðüîõ ð³çíèõ êàìïóñàõ.

«ÏÎÐÈÑÒÀ ÃÓÁÊÀ» Ã

вÇÍÎÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÏÐÎÅÊÒ Â ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ ÓÒÐÅÕÒÑÜÊÎÃÎ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Новий студентський комплекс у Нідерландах включає 380 кімнат, вежу Unnik (спальні приміщення) та Educatorium (навчальний простір). Спорудженням займалась компанія Architectenbureau Marlies Rohmer. Фасад являє собою сітку з різнокольорових алюмінієвих панелей, в які непомітно вбудовані вікна. Якщо поглянути на споруду здалеку, то кольори зливаються в сірий відтінок, але чим ближче підходиш до будівлі, тим більше бачиш усю її різнобарвність.

ÄÎÌÀØÍ²É ÇÀÒÈØÎÊ Ä ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ Â²Ä ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÑÀÍ-ÔÐÀÍÖ²ÑÊÎ Проект будівлі розробило архітектурне бюро Sasaki Associates. Гуртожиток виглядає більш «приватним та сільським», ніж масовим та комунальним. Тут проживають близько 762 студенти, для них - 191 кімната, центр обслуговування та магазин. Комплекс має 6 поверхів, на останніх двох розміщено пральні й літні тераси. Приблизна вартість будівництва одного квадратного метра - 1499 доларів.

ÏÐÎÑÒÎ ² ÇÐÓ×ÍÎ Ã ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ ÁÎÑÒÎÍÑÜÊÎÃÎ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Його спроектовано Tony Owen Partners and Silvester Fuller. Це унікальний проект, що використовує «слоти» у формі будівлі, аби забезпечити максимальну вентиляцію, доступ природного світла у кімнати по всій будівлі, а також гарні краєвиди з вікна. Ромбовидні вікна, скляний атріум висотою сім поверхів дозволяє наповнювати гуртожиток повітрям. Проект має вісім поверхів, в яких можуть проживати 164 студенти. Тут є три лекційні зали, бібліотека, кафе, Інтернетзала і тераса на даху з обладнаною загальною кухнею.


p5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 17 21

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ Ñ ÖÅÍÀÌÈ

Çàãðàíïàñïîðò è ïðàâà - ïî ïðåéñêóðàíòó ÂÎ ÑÊÎËÜÊÎ ÎÁÎÉÄÅÒÑß, ãðí. ÂÛÄÀ×À ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÍÎØÅÍÈÅ (ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß, ÏÅÐÅÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß): Íàãðàäíîãî îðóæèÿ .......................................... 54 Îõîòíè÷üåãî, õîëîäíîãî, ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ, äðóãèõ ïðåäìåòîâ, íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ðàçðåøèòåëüíàÿ ñèñòåìà ............. 9 ÂÛÄÀ×À ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÌÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ:

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Íåäàâíî Êàáìèí îïóáëèêîâàë ïåðå÷åíü ïëàòíûõ óñëóã, êîòîðûå ïîòðåáèòåëè ìîãóò ïîëó÷èòü â ïîäðàçäåëåíèÿõ ÌÂÄ è Ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáå. Òàê, íàïðèìåð, âûäà÷à âîäèòåëüñêèõ ïðàâ ïîñëå ýêçàìåíà, à òàêæå åãî ïåðåñäà÷à îáîéäóòñÿ â 26 ãðèâåí. Íîâîå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïèò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà Для того чтобы воспользоваться платными услугами, физическим и юридическим лицам нужно будет подать письменное заявление. Рассчитаться можно через банк, отделение почтовой связи или же терминал

ÇÀ ÑÐÎ×ÍÎÑÒÜ – ÄÂÎÉÍÎÉ ÒÀÐÈÔ

самообслуживания. Интересно, что работникам подразделений МВД и Государственной миграционной службы запрещено принимать плату непосредственно. Любую услугу можно будет заказать и в срочном порядке, правда, тогда оплачивать ее придется по двойному тарифу. Интересно, что подобный список существовал и раньше – согласно постановлению правительства от 2007 года. Правда, тогда он касался только услуг министерства внутренних дел, а их стоимость в документе указана не была. С некоторыми ценами мы предлагаем ознакомиться в приведенной таблице.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è ñäà÷è ýêçàìåíîâ. ........................................................ 26 Ïîâòîðíîå ïðèíÿòèå ýêçàìåíà ïî ÏÄÄ è íàâûêîâ óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè. ....................................................... 26 Ïîâòîðíîå ïðèíÿòèå ýêçàìåíîâ ïî íàâûêàì óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ..... 13 Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ëèøåíèÿ ïðàâà íà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, ñîñòàâëÿþùåãî 12 è áîëåå ìåñÿöåâ (ñî ñäà÷åé ýêçàìåíîâ) ..................................... 26 Âûäà÷à âðåìåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî òàëîíà íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì (ïî çàÿâëåíèþ âëàäåëüöà èëè ïî äîâåðåííîñòè): Àâòîìîáèëü, àâòîáóñ ........................................ 15 Ìîòîòðàíñïîðò, ïðèöåï ................................... 15

ÍÎÂÈÍÈ ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

×ÈÉ Ä²РÍÀÉÊÐÀÙÈÉ? Ó Ïåòðîïàâë³âö³ ùîðîêó ïðîâîäÿòü îãëÿäèêîíêóðñè íà êðàùå ïîäâ³ð'ÿ. 2011-é íå ñòàâ âèíÿòêîì. Íàãîðîäè âæå çíàéøëè ñâî¿õ ïåðåìîæö³â. Ñåðåä íèõ - Âîëîäèìèð òà Âàëåíòèíà Ñàï'ÿíîâè. ¯õíº îá³éñòÿ âàðòå óâàãè, àäæå âñå ïðîñòî áëèùèòü â³ä ÷èñòîòè é äîãëÿíóòîñò³. ² òàê òóò çàâæäè. Àñôàëüò, íà÷å âèìèòèé øàìïóíåì, à â³ä çàïàõó äåñÿòêà êóù³â òðîÿíä - ïàõîù³ íà âñå ïîäâ³ð'ÿ. Äî ðå÷³, êâ³ò³â âèäèìî-íåâèäèìî - òî ñïðàâà ðóê ãîñïîäèí³. Íàâ³òü ãàðàæ òà áóäèíîê, çâåäåí³ äàâíî, âèãëÿäàþòü ÿê íîâ³. Ö³êàâî, ùî òâîðèòè òàê³ äèâà ó äâîð³ ïîäðóææþ íå çàâàæຠ÷èìàëåíüêå ãîñïîäàðñòâî. ○

cmyk

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÑÞÐÏÐÈÇÈ ÄËß ÊÀÐÍÀÓÕ²ÂÊÈ Íàñòóïíîãî ðîêó â ñåëèù³ Êàðíàóõ³âêà, ùî òåðèòîð³àëüíî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, âñòàíîâëÿòü ôîíòàí. Éîãî âæå ïðèäáàëè. Êð³ì òîãî, ó ñåëèù³ ìຠç'ÿâèòèñü íîâèé ïàñàæèðñüêèé ìàðøðóò äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Áàãàòî òóòåøí³õ ìåøêàíö³â ïðàöþþòü ³ â÷àòüñÿ â îáëàñíîìó öåíòð³, òîìó íîâîââåäåííÿ ñòàíå ÷óäîâèì ïîäàðóíêîì.

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ È ÂÛÄÀ×À: ......................................... Ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà Óêðàèíû äëÿ âûåçäà çà ãðàíèöó ......................................................... 87,15 Ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà Óêðàèíû äëÿ âûåçäà çà ãðàíèöó âçàìåí óòðà÷åííîãî .................... 73,32 Ïðîåçäíîãî äîêóìåíòà ðåáåíêà äëÿ âûåçäà çà ãðàíèöó ......................................................... 30,35 Ïðèìå÷àíèå. Ðàçìåð ïëàòû â ïîñòàíîâëåíèè ïðèâåäåí áåç ó÷åòà ÍÄÑ è ñòîèìîñòè áëàíêîâ è íîìåðíûõ çíàêîâ.

ÄÅÍÜ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÊÀ 24 ëèñòîïàäà, 7 ãðóäíÿ, 21 ãðóäíÿ 2011 ðîêó áóäå ïðîâåäåíî «Äåíü ïåðåäïëàòíèêà» ó öåíòðàõ ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà». Öüîãî äíÿ áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ êîíêóðñè, ðîç³ãðàø³ ëîòåðåé ñåðåä ïåðåäïëàòíèê³â. Çàïðîøóþòüñÿ âñ³ áàæàþ÷³.


р6

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×åëîâåê ñ òûñÿ÷üþ ëèö ÈÃÎÐÜ ÌÀÍÅÂÈ×

Ýòî î íåì - áëèñòàòåëüíîì, íåïîâòîðèìîì Àðòèñòå ñ áîëüøîé áóêâû - Àðêàäèè Ðàéêèíå. Â ýòîì ãîäó åìó áû èñïîëíèëîñü 100 ëåò

×ÒÎ ÒÅÁÅ ÑÍÈÒÑß, ÊÐÅÉÑÅÐ «ÀÂÐÎÐÀ»? 17 íîÿáðÿ 1948 ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîñòàâëåí íà âå÷íóþ ñòîÿíêó êðåéñåð «Àâðîðà». Äî 1956-ãî åãî èñïîëüçîâàëè êàê ó÷åáíóþ áàçó Ëåíèíãðàäñêîãî Íàõèìîâñêîãî ó÷èëèùà. Âïîñëåäñòâèè êðåéñåð ñòàë êîðàáëåì-ìóçååì, ôèëèàëîì Öåíòðàëüíîãî âîåííî-ìîðñêîãî ìóçåÿ, è â ýòîì êà÷åñòâå ñîõðàíÿåòñÿ ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.  èþëå 1992 ãîäà íà «Àâðîðå» áûë âíîâü ïîäíÿò Àíäðååâñêèé âîåííî-ìîðñêîé ôëàã. ○

ÒÛ ËÅÒÈ, ÃÎËÓÁÎÊ… 18 íîÿáðÿ 1870 ãîä ãîäàà ïåðâàÿ îôèöèàëüíàÿ ëèíèÿ ãîëóáèíîé ïî÷òû ñâÿçûâàåò Òóð è Ïàðèæ. Èç îñàæäåííîãî íåìöàìè Ïàðèæà ãîëóáè ëåòåëè ñ äåïåøàìè ñêâîçü øðàïíåëü è ðóæåéíóþ ñòðåëüáó. Ïîýòîìó ïòèöû ïðèëåòàëè íà ãîëóáÿòíþ ïîðîé èçðàíåííûå è äàæå îñëåïëåííûå. Äëÿ ïåðåõâàòà ïåðíàòûõ êóðüåðîâ íåìöû áðîñèëè íà ôðîíò «ýñêàäðèëüè» ñîêîëîâ, è ãîëóáè ñòàëè ãèáíóòü îäèí çà äðóãèì. Êñòàòè, ïî÷òà îñàæäåííîãî Ïàðèæà äîñòàâëÿëà íå òîëüêî ãîñóäàðñòâåííûå ñîîáùåíèÿ, íî è ÷àñòíûå ïèñüìà. ○

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Â ÏÐÀÄÎ! 19 íîÿáðÿ 1819 ãîäà îòêðûëñÿ ìóçåé Ïðàäî â Ìàäðèäå. Ïåðâîíà÷àëüíî îí èìåíîâàëñÿ Êîðîëåâñêèì ìóçååì íàóêè è èñêóññòâà, â êîëëåêöèè êîòîðîãî íàñ÷èòûâàëîñü 311 êàðòèí. È òîëüêî ïîñëå íàöèîíàëèçàöèè â 1868 ãîäó ìóçåé ïîëó÷èë ñâîå íûíåøíåå íàçâàíèå - Ìóçåé Ïðàäî, îäíîèìåííîå ñ îêðóæàþùèì åãî ïàðêîì. Õóäîæåñòâåííàÿ êîëëåêöèÿ ìóçåÿ ñîäåðæèò ìíîæåñòâî øåäåâðîâ âî âñåõ æàíðàõ æèâîïèñè.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

ИЗ СКРИПКИ СДЕЛАЛ САНОЧКИ Его отец, Исаак Давидович, человек широкоплечий, высокий, с крупными жесткими руками, работал лесным бракером в Рижском морском порту. Исааку Райкину не нравились увлечения сына разными зрелищами - театром, цирком. Однажды, увидев, как Аркаша перед зеркалом копирует какого-то клоуна, отец рассвирепел и выпорол мальчишку. И только добрая, покорная мама, Елизавета Борисовна, всегда жалела его. Позже, уже став артистом, Аркадий Исаакович упрекнул отца в том, что он не дал ему музыкального образования. «Я же купил тебе скрипку», - ответил тот. Аркадию было тогда шесть лет. «Была зимняя пора, и я нечаянно обнаружил, что скрипка чудесно скользит. Из смычка я быстро соорудил кнутик и возил скрипку, как саночки. На этом мое му-

Война внесла свои коррективы в творческую жизнь театра. Аркадий Райкин с товарищами начал давать представления на фронтах. Он был единственным из артистов-сатириков,

 ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ôåíîìåí Àðêàäèÿ Ðàéêèíà? Ñ òàêèì âîïðîñîì îáðàòèëñÿ ê åãî ñûíó îäèí èç ìîñêîâñêèõ æóðíàëèñòîâ. Êîíñòàíòèí Àðêàäüåâè÷ ñêàçàë: - Îòåö áûë âåëèêèì àðòèñòîì è ãðàæäàíèíîì. À ìîæåò áûòü, ïðåæäå âñåãî, ãðàæäàíèíîì. Îí êðè÷àë âî âåñü ãîëîñ î ïîðîêàõ, ðàçúåäàâøèõ îáùåñòâî, î íåäîñòàòêàõ. Çà ýòî åãî áèëè. Íî îí ïîáåäèë âñåõ. Íèêòî íå ìîæåò ïðîäîëæèòü â èñêóññòâå äåëî îòöà. Ýòî èëëþçèÿ. À ÿ íå ïðîäîëæàþ åãî äåëî - ÿ äåëàþ ñâîå.

граде не сложились у Аркадия Исааковича отношения с главным партийным боссом. Наместник Политбюро - Романов считал этот театр рассадником крамо- партийные власти. знать, что в его раслы. Добиться переез- Когда однажды Рай- поряжении оставалда в Москву стоило кин услышал: «Ан- ся ровно год. Но чувствовал, что должен торопиться. Больше всего его беспокоили открытие нового здания театра и предстоящие гастроли в США. Двери театра распахнулись в июне 1987 года. Собирая остатки сил, Райкин начал сезон и сыграл несколько спектаклей.

ÀÐÊÀÄÈÉ ÂÑÅÃÄÀ ÎÑÒÀÂÀËÑß ÁÎÉÖÎÌ, ÄÀÆÅ Ñ ÂÀËÈÄÎËÎÌ Â ÊÀÐÌÀÍÅ

ÀÊÒÅÐÑÊÀß ÄÈÍÀÑÒÈß Àðêàäèé Ðàéêèí ñòàë ðîäîíà÷àëüíèêîì àêòåðñêîé äèíàñòèè. Ïî åãî ñòîïàì ïîøëè ìëàäøèé (íà 19 ëåò) áðàò Ìàêñèì, äî÷ü Êàòÿ è ñûí Êîñòÿ, âíóêè Àëåêñåé (ñûí Åêàòåðèíû è çíàìåíèòîãî àðòèñòà Þðèÿ ßêîâëåâà) è Ïîëèíà (äî÷ü Êîíñòàíòèíà è Îêñàíû, òîæå àðòèñòêè òåàòðà «Ñàòèðèêîí»). зыкальное образование закончилось».

«ЭТОТ АРТИСТ ПРИШЕЛ НАВСЕГДА»

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

«ÎÍ ÏÎÁÅÄÈË ÂÑÅÕ»

Особо знаменательным для Аркадия Исааковича был 1939 год: его приняли в труппу Ленинградского театра миниатюр. Леонид Утесов, один из членов жюри, сказал после выступления молодого Райкина: «Этот артист пришел навсегда».

ÎÒÖÓ ÐÀÉÊÈÍÀ ÍÅ ÍÐÀÂÈËÎÑÜ ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ ÑÛÍÀ ÒÅÀÒÐÎÌ кому нередко удавалось пробивать глубокую полосу жесточайшей цензуры. К сожалению, в Ленин-

титанических усилий - пришлось дойти до Брежнева. С ним Райкин познакомился в самом начале войны - театр миниатюр оказался на гастролях в Днепропетровске. Леонид Ильич работал тогда в обкоме партии. Он выделил театру вагон и отправил труппу в тыл. Показанный в Москве остросатирический спектакль «Плюс-минус» не на шутку всполошил

тисоветчина», он схватился за грудь... «Обширный инфаркт», - констатировали медики.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА Только через три месяца Аркадий Исаакович поднялся на ноги. Хотя сердце то и дело давало сбои. Но он оставался бойцом. С валидолом и нитроглицерином в кармане. В декабре 1986-го Райкин не мог

Теперь можно было думать о гастрольной поездке в Штаты. Против этого возражали врачи. Удержать отца от рискованного шага пытались и дети Катя и Костя. В итоге они расценили эту мечту как последнее желание отца, отказать в котором ему не смогли. Райкин возвратился из Америки окрыленным, он нашел в себе силы сыграть еще 14 спектаклей. …11 ноября 1987 года шел 300-й по счету спектакль. Никто не предполагал, что он окажется последним в жизни артиста. На следующий день Аркадий Исаакович принял двойную дозу сильнодействующего лекарства. В декабре 1987 года Райкин скончался...


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.11.2011 ð. ¹ 89 (1277) ○

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ Понаблюдать за соревнованиями днепропетровских богатырей удалось в зале Днепропетровского аграрного университета. В начале ноября здесь состоялся чемпионат области по гиревому спорту. На шести специальных помостах спортсмены поднимают 32-килограммовые и 24килограммовые гири. Выиграет тот, кто справится со спортивным снарядом большее количество раз за определенный промежуток времени. Для того чтобы гири не скользили, руки натирают специальным белым порошком - магнезией. Всего в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из областного центра, а также Никопольского, Днепропетровского, Пятихатского и Синельниковского районов. «Гиревой спорт - это спорт студенческий. Хотя в последнее время количество новобранцев-гиревиков в днепропетровских вузах уменьшается, студенты пошли какие-то слабые», сокрушаются организаторы соревнований. Вместе с тем, как рассказал вице-президент областной федерации гиревого спорта Максим Терещенко, на Днепропетровщине впервые за последние годы сформировали сборную из десяти спортсменов. Они показывают хорошие результаты и занимают призовые места на украинских и международных соревнованиях.

ÏÎÄÍßÒÜ È ÓÄÅÐÆÀÒÜ

Ãåðîè ñïîðòà ãèðåâîãî Ãèðåâîé ñïîðò íèêîãäà íå âõîäèë â ÷èñëî çðåëèùíûõ. Îäíàêî ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò - óïðàæíåíèÿ ñ ãèðÿìè óêðåïëÿþò çäîðîâüå, çàíÿòèÿ äîñòóïíû, à ñîðåâíîâàíèÿ âûçûâàþò áóðíûé íàêàë ñòðàñòåé. Òàê ëè ýòî - ïðîâåðèë êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé»

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ Однако, как оказалось, подъем гирь пришелся по душе не только студентам и студенткам. Возраст участников чемпионата области - от 8 до 54 лет. Интересно, что на Днепропетровщине юных гире-

виков тренируют только в Никопольском районе, на базе местной ДЮСШ в селе Шевченковом. «Я сам увлекался гиревым спортом в юности, и вот уже 15 лет тренирую мальчиков и девочек. Эти занятия развивают у детей силу и выносливость, и, что самое главное - они не шатаются по улицам без дела», - рассказывает тренер районной ДЮСШ Григорий Третяк.

По итогам чемпионата области первое место заняла команда агроуниверситета, второе - Днепропетровского государственного университета внутренних дел, а третье - команда Никопольского района. Лучшие днепропетровские спортсмены теперь будут представлять область на чемпионате Украины, который состоится в начале декабря в Харькове.

ÍÎÂÈÍÈ

ÇÌÀÃÀËÈÑÜ «ÂÀÆÊÎÂÀÃÎÂÈÊÈ»

ÏÅÐÅÌÎÃËÈ ÊÐÈÌ×ÀÍÈ Öèìè äíÿìè â îáëàñò³ çà ï³äòðèìêè óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ô³çêóëüòóðè òà ñïîðòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîéøîâ IV åòàï Êóáêà Óêðà¿íè ç ðàë³-ðåéäó «Áàõà ÏÎ˲ÃÎÍ-2011». Ó÷àñíèêè íà äæèïàõ òà ñóïåðêðîñîâåðàõ çìàãàëèñÿ íà áàç³ â³éñüêîâîãî ïîë³ãîíà ñìò Ãâàðä³éñüêå òà ñìò ×åðêàñüêå Íîâîìîñêîâñüêîãî ðàéîíó. Ïåðåìîãëà êðèìñüêà êîìàíäà «Áîìáà». Öèì ÷åìï³îíàòîì çàâåðøèâñÿ ðàë³éíèé ð³ê.

Ñïîðò Ìàðàäîíû

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÌÀÊÑÈÌ ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ,

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1275

ìàñòåð ñïîðòà, âèöå-ïðåçèäåíò îáëàñòíîé ôåäåðàöèè ãèðåâîãî ñïîðòà: - Èçíà÷àëüíî ýòîò âèä ñïîðòà ðàçâèâàëñÿ êàê âîåííî-ïðèêëàäíîé - åùå â äåâÿòíàäöàòîì âåêå â ðîññèéñêîé àðìèè. Ó âîåííûõ ïîëíàÿ ýêèïèðîâêà âåñèëà 32 êèëîãðàììà - òåïåðü ñòîëüêî âåñèò ñòàíäàðòíàÿ ãèðÿ äëÿ ñîðåâíîâàíèé. Íàðÿäó ñ ñèëîâûìè ïîêàçàòåëÿìè, ãèðåâîé ñïîðò òðåíèðóåò âûíîñëèâîñòü. Îí äåìîêðàòè÷åí - çàíÿòèÿ ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå êàæäûé æåëàþùèé. Äîñòàòî÷íî äâóõ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïëîùàäè, äâóõ ãèðü îäíîãî âåñà - è òû óæå ñïîðòñìåí. Êðîìå òîãî, ãèðåâîé ñïîðò íå òàê òðåáîâàòåëåí ê ýêèïèðîâêå è ðåæèìó òðåíèðîâîê, êàê, íàïðèìåð, òÿæåëàÿ àòëåòèêà.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 17 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ № 89 (1277)

«Òåïåð ÿ çíàþ, äå êðàé ñâ³òó» ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÈ ÏÅÐÅÒßÒÜÊÎ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íå ñòîèò íà ýòîé íåäåëå ðàññ÷èòûâàòü íà áëàãîñêëîííîñòü âûøåñòîÿùèõ è íàäåÿòüñÿ íà îáåùàííóþ ïîääåðæêó.  âûèãðûøå îêàæóòñÿ òå, êòî íå æäåò ìèëîñòåé ñî ñòîðîíû è ãîòîâèòñÿ ê òðóäíîé ðàáîòå. Íåäîñòàòîê ìîòèâàöèè äåëàåò áîðüáó áåññìûñëåííîé êàê â ñîöèàëüíîé ñôåðå, òàê è â ëè÷íîé. Ïîäóìàéòå, ñòîèò ëè ââÿçûâàòüñÿ â äðàêó, åñëè îíà âàñ íå êàñàåòñÿ. ТЕЛЕЦ Ïåðèîä íå ñëèøêîì óäà÷åí äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé è îñóùåñòâëåíèÿ áîëüøèõ ïëàíîâ. Âàì ñêîðåå ïîíàäîáèòñÿ íåêîòîðûé âèä óõîäà îò ïîâñåäíåâíîé ñóåòû. Ðàçóìååòñÿ, âðÿä ëè âàì ïîçâîëÿò ñïàòü íà ðàáîòå, íî äîáðîâîëüíî ñåé÷àñ íå áåðèòå íà ñåáÿ äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêè.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ äëÿ êîãî-òî íàñòóïèò âðåìÿ ïåðåîöåíêè ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ. БЛИЗНЕЦЫ Íåäåëÿ ÷ðåâàòà ðàçíîãî ðîäà êîíôëèêòàìè. Íà âíåøíåì óðîâíå ýòî ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ â íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèÿõ íà äîðîãàõ è ìåëêèõ, íî äîñàäíûõ ñòû÷êàõ íà ðàáîòå. Ëè÷íàÿ ñôåðà òîæå íàýëåêòðèçîâàíà è íàïðÿæåíà. Îñîáåííî îñòðî ïðîÿâëÿþòñÿ äàâíèå îáèäû. РАК Êàðüåðíûå àìáèöèè âñòðå÷àþò ðîãàòêè è êàïêàíû íà ñâîåì ïóòè, â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ íèêòî íå ñêëîíåí èäòè íà êîìïðîìèññ, ëþáîå óñèëèå äàåòñÿ ñ òðóäîì. Íå äîáàâëÿåò ðàäóæíîãî íàñòðîåíèÿ è âûíóæäåííàÿ ôèíàíñîâàÿ ýêîíîìèÿ. Áåðåãèòå ñèëû, íå ðàñïûëÿéòåñü ïî ìåëî÷àì. ЛЕВ Íåäåëÿ íå îáåùàåò ëåãêîé æèçíè òåì, êòî ðåøèë îòïðàâèòüñÿ â êîìàíäèðîâêó èëè ïîåçäêó äëÿ îòäûõà. Îñîáåííî òðóäíî áóäåò ïîëó÷èòü âèçó, ïðîïóñê èëè ðàçðåøåíèå ëþáîãî ðîäà. Ìíîæåñòâî äîñàäíûõ ìåëî÷åé òîðìîçÿò îñóùåñòâëåíèå âàøèõ ïëàíîâ. ДЕВА Èíòåíñèâíûå ïåðåæèâàíèÿ ýòîãî ïåðèîäà ìîãóò íîñèòü ñàìóþ ðàçíóþ îêðàñêó - îò âîëíóþùåãî ëþáîâíîãî âîçáóæäåíèÿ äî òðóäíî êîíòðîëèðóåìîé æàæäû âëàñòè è äîìèíèðîâàíèÿ, êàê äîìà, òàê è íà ðàáîòå. Òðóäíûé ïåðèîä äëÿ òåõ, êòî ñêëîíåí ê ðåâíîñòè. Äàæå åñëè ïîâîäîâ è íå áóäåò, âû èõ îòûùåòå.

ВЕСЫ Ñòàðàéòåñü íà ýòîé íåäåëå ñäåðæèâàòü âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ ýìîöèé è íå îáèæàòüñÿ ïî ïóñòÿêàì. Êòîòî ïîïûòàåòñÿ íàìåðåííî çàäåòü âàøè ÷óâñòâà è âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøåé ðàñòåðÿííîñòüþ. Òåì, êòî íàìåðåí äîáèòüñÿ ñâîåãî íà ðàáîòå, ïðèäåòñÿ ñîáðàòü âñþ âîëþ è çàïàñòèñü òåðïåíèåì. СКОРПИОН Íåäåëÿ òðóäíîñòåé è çàäåðæåê â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå. Ýòî îòðàæàåòñÿ êàê íà êà÷åñòâå ðàáîòû, òàê è óðîâíå ýôôåêòèâíîñòè êîëëåêòèâíîãî òðóäà.  ëè÷íîé æèçíè òîæå íå âñå ãëàäêî. Èíîãäà âû ïîïðîñòó íå ïîíèìàåòå ïàðòíåðà. Ìåëî÷íîñòü è ðàçäðàæèòåëüíîñòü ìîãóò áûòü ïðè÷èíîé íàïðÿæåííîñòè â îòíîøåíèÿõ. СТРЕЛЕЦ Ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè ó÷àò äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ. Íå ïîääàâàéòåñü íà íåãàòèâíûå âëèÿíèÿ, âû äîñòàòî÷íî õîðîøè è â íûíåøíåì ñâîåì ñîñòîÿíèè.  ëþáîâíîé ñôåðå ìîãóò áûòü èñïûòàíû íà ïðî÷íîñòü ÷óâñòâà ìåæäó ïàðòíåðàìè. Îáùåíèå ýòî èìåííî òî, ÷òî Âàì ñåé÷àñ òðåáóåòñÿ. Âû óðàâíîâåøåííû è óâåðåíû â ñåáå. КОЗЕРОГ Íà ýòîé íåäåëå óäèâÿò îêðóæàþùèõ òå, êòî ïðèâûê áûòü ñäåðæàííûìè è õîëîäíûìè íà ëþäÿõ. Ýìîöèè ðâóòñÿ íàðóæó, à ïîñêîëüêó êîíòðîëèðîâàòü âû èõ íå î÷åíü õîðîøî óìååòå, ôîðìû ýòî ìîæåò ïðèíèìàòü âåñüìà øîêèðóþùèå. Ñòàðàéòåñü ñäåðæèâàòüñÿ õîòÿ áû íà ðàáîòå, äîìà âàñ ïðîñòÿò. ВОДОЛЕЙ Ñòàðàéòåñü âçâåøèâàòü ëþáûå îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ, ïðåæäå ÷åì äàâàòü èì õîä. Íåäåëÿ ïóòàíèöû è çàáûâ÷èâîñòè. Ïîñòàðàéòåñü íå çàöèêëèâàòüñÿ íà âîçâûøåííûõ âåùàõ: âñåìó ñâîå âðåìÿ è ìåñòî. Åñëè Âàì õî÷åòñÿ ïðîñòî ïðîéòèñü ïî ìàãàçèíàì èëè íàâåñòè ïîðÿäîê â äîìå, ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ. РЫБЫ Íåäåëÿ ñóëèò âûáðîñû àäðåíàëèíà è âîëíåíèÿ ïî ñàìûì ðàçíûì ïîâîäàì.  ðàçìåðåííóþ æèçíü âõîäÿò íîâûå ëþäè è íîâûå òåìû. Òå, êòî çàöèêëåí íà ñòàáèëüíîñòè è ïëàâíîñòè, ïîëó÷àþò ñîëèäíóþ âñòðÿñêó è âûíóæäåíû àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì.  áèçíåñå è ëþáâè èçìåíåíèÿ ðàçäðàæàþò, íî, â òî æå âðåìÿ, îáíàðóæèâàþò ñêðûòûå òàëàíòû. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÌÅͲ ÄÓÆÅ ÑÏÎÄÎÁÀËÈÑß «ÏÎËÜÑÜʲ ÕËÎÏÀʲ»

Äí³ïðîïåòðîâ÷àíêà Îëåêñàíäðà Ïåðåòÿòüêî íàäîâãî çàïàì’ÿòຠ4-é ñåçîí ðåàë³ò³-øîó «Ì³íÿþ æ³íêó». ¯é ïîùàñòèëî ïîáóâàòè â ñåë³ Îñìîëîäà ²âàíîÔðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³. Ïðî íåçàáóòí³é åêñòðèì â³ä ðàôòèíãó òà ñï³ëêóâàííÿ ç ïîëÿêàìè æ³íêà åêñêëþçèâíî ðîçïîâ³ëà «Â³ñòÿì» «НА ТРЕТІЙ ДЕНЬ ЗВИКАЄШ ДО КАМЕР» - Олександро, як Ви потрапили у проект «Міняю жінку»? - У соціальній мережі мені запропонували взяти участь у шоу. Я погодилася, бо мова йшла про обмін з Європою, правда вийшло все не так. Але я про це зовсім не шкодую! - Відчували дискомфорт від постійно ввімкнених камер?

«ÍŠ²ÄÌÎÂÈËÀ ÑÎÁ²  ÅÊÑÒÐÈ̲»

- Десь на третій день ризм», про те, як поляки хоч і ламаною, але звикаєш до камер і дис- ходять у походи і займа- польською мовою. ються рафтингом. комфорт зникає. «НАШІ ПОЧУТТЯ - Чому навчилися - У садибі Вашого РОЗГОРІЛИСЯ» «нового чоловіка» були від «нового чоловіка» - Олександро, Ваша гості з-за кордону. Віктора? фізична підготовка доСпілкувалися з ними? - По-перше, як качапомогла піднятися на - Мені дуже сподоба- ти мед: я впевнена, що верхів'я гори? лися «польські хлопакі». такого досвіду більше - Так. Тим більше коли Якби не вони, було б не ніде не отримаю. Понавколо природа, від якої так колоритно. Я багато друге, Віктор навчив затамовує подих. взнала про «зелений ту- мене рафтингу, орієнту- Що Ви відчули, ванню на місцевості в коли досягли верхів'я? горах за допомогою стов- Перше, що я сказала, пчиків, які стоять там з коли ми піднялися: як 1928 року. Також зав- прикро, що моєї родини дяки йому я спілкува- немає зараз поруч! А лась із нашими гостями потім додала, що тепер

«ÌÈ ¯ËÈ ×ÎÐÍÈÖ² Ç ÊÓÙÀ»

знаю, де знаходиться край світу: по небу пливли хмари - це неможливо описати словами. На жаль, у нас було мало часу. Почалися злива та град, і нам довелося негайно спускатися. Зате ми їли чорниці прямо з куща і пили джерельну воду. - Розкажіть про якийсь цікавий момент програми, що не ввійшов в ефір? - Таких моментів було чимало. Але найяскравіший - наш сплав гірською річкою на катамарані. Вона була неглибока, зате бурхлива, і одного разу ми ледь не перекинулися. У мене хоч і була травма, але я все ж таки не відмовила собі в такому екстримі. - Спілкуєтеся зараз з родиною з Осмолоди? - Так, ми спілкуємося з Віктором і Юлією телефоном і через Інтернет. Вони відкриті та доброзичливі люди. Наступного року збираємося до них в гості. - Чи не хотіли б також придбати власний будиночок? - Так, але це буде будиночок не за межами міста (посміхається). - Ваше життя якось змінилося по закінченні проекту? - Після проекту ми з чоловіком поїхали на тиждень до Львова, де відсвяткували 14 років шлюбу. Наші почуття розгорілися з новою силою.

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺

Òðè ñòàðèêà îòïðàâèëèñü ïîèãðàòü â ãîëüô. Ïåðâûé æàëóåòñÿ: - Í-äà, ïîõîæå, ÷òî ñ ãîäàìè ýòè õîëìû ñòàíîâÿòñÿ âñå êðó÷å è êðó÷å...

Âòîðîé: - Äà è ðàññòîÿíèÿ îò ëóíêè äî ëóíêè áîëüøå, ÷åì ÿ èõ ïîìíþ. À êëþøêè âñå òÿæåëåå è òÿæåëåå... Òðåòèé: - Õâàòèò íûòü! Ðàäóéòåñü,

÷òî ìû åùå õîòÿ áû ñ íóæíîé ñòîðîíû òðàâû. ☺ ☺ ☺

- Îëÿ, à ó òåáÿ â äåòñòâå êëè÷êè áûëè? - Äà. Âèííè-Ïóõ. - Ýòî ïîòîìó, ÷òî òû òàêàÿ

êðóãëåíüêàÿ è ïóõëåíüêàÿ?! - Íåò!!! Ïðîñòî äðóçüÿ áûëè ñâèíüè... ☺ ☺ ☺

- Õî÷ó òàêóþ ðàáîòó, êàê ó Äåäà Ìîðîçà! Ñóòêè ÷åðåç 364...

ÏÎÃÎÄÀ Чт17.11

1 +1 0С 4 2 0С

захід. 3 м/с

Пт 18.11

2 +4 0С 2 0 0С

захід. 4 м/с

Сб 19.11

+1 +3 0С 2 0 0С

півн. 34 м/с

Нд 20.11

+1 +3 0С 3 1 0С

півн.захід. 3 м/с

Пн 21.11

+2 +4 0С 2 0 0С

півн.захід. 23 м/с

Вт 22.11

+4 +6 0С 0 +2 0С

захід. 23 м/с

âóë. Ѻðîâà, Ѻðîâà, 1-à, 1-à, III ïîâåðõ. ïîâåðõ. âóë. Ѻðîâà, 1-à, ïîâåðõ. âóë.

åë.: åë.: 096-556-34-95, ÒÒåë åë .:.: 096-556-34-95,

066-483-47-46 066-483-47-46. 066-483-47-46..

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 16.11.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 1691

вести приднепровья  

вести приднепровья